T. C.

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 - 001 - İÖ

YAPI İŞLETMESİ DERS NOTLARI

Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (gözden geçirilmiş, düzenlenmiş ve güncellenmiş basım)
İÇİNDEKİLER Savfa No
ii

İÇİNDEKİLER........................................................................................................................

ÖNSÖZ................................................................................................................

v
1 1

1.TANIMLAR, AÇIKLAMALAR ............................................................................................... 1.1Genel Tanımlar ....................................................................................................................

2

1.2İhale Yasası, Genel ve Teknik Şartnameler ile diğer Yazılı Belgelerde Kullanılan Tanımlar/Açıklamalar ......................................................................................................... İnşaat Mühendisliğinde Yapı İşletmesinin Yeri ve Önemi ....................................................... 2.PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ .......................................................................... 2.1Planlama Teknikleri ............................................................................................................ 2.2Çubuk Diyagramlar (Bar / Gantt Charts) ............................................................................ 2.3CPM - Kritik Yol Yöntemi ................................................................................................. 2.4PERT Yöntemi ................................................................................................................... 2.5Kutu Diyagramları (Precedence Diagrams) ........................................................................ 2.6LOB - Denge ve Devre Diyagramlanyla Planlama ............................................................. 2.7Kaynak Kullanımı Yöntemleri (Resource Allocation) ........................................................ Planlama Teknikleri ile İlgili Uygulama Örnekleri ................................................................... A)CPM(Kritik Yol Metodu) Örnekleri .................................................................................... B)PERT (Program Geliştirme ve Gözden Geçirme Tekniği) Örnekleri .................................. C)Kutu Diyagramı Örnekleri .................................................................................................... D)Denge (LOB) Diyagramı Örnekleri ..................................................................................... 3.İNŞAATA HAZIRLIK VE ÖN ÇALIŞMALAR 3.1Arsa Seçimi ........................................................................................................................ 3.2Arsa Temini Yollan ............................................................................................................ 3.3Yatırımın Planlanması, Yaklaşık Maliyetinin belirlenmesi................................................. 3.4Avan ve Uygulama Proj elerinin Hazırlanması................................................................... 3.5Arsa sınırlarının Belirlenmesi ............................................................................................. 3.6İnşaat 1. ve 2. Keşfinin Hazırlanması ................................................................................. 3.7Metraj ve Keşif İşleri için Tanım ve Dokümanlar .............................................................. 3.8Kamu İhale İşlem Dosyası, İhale Ön Yeterlik Dokümanı ve Kamu İhale Sözleşmeleri...................................................................................................................... 4.KAMU İNŞAAT YATIRIMLARI İHALE MEVZUATI............................................................. 4.14734 SA YILI KAMU İHALE KANUNU.................................................................................. 4.1.1Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri............................................................................ 4.1.2İhaleye Katılabilme Kuralları.......................................................................................... 4.1.3İhale Süresi, Usulleri ve Uygulaması............................................................................... 4.1.4Ön Yeterlik İlam ve İhale Dokümanları........................................................................... 4.1.5Teklif ve Başvuruların Sunulması.................................................................................... 4.1.6Tekliflerin Değerlendirilmesi.......................................................................................... 4.1.7Danışmanlık Hizmet İhaleleri Özel Hükümleri............................................................... 4.1.8KİK ve Kuruma Şikayet İncelemeleri, Anlaşmazlıkların Çözümü................................. 4.1.9Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu........................................................................................ 4.1.10Çeşitli Hükümler........................................................................................................... 4.1.11Son Hükümler............................................................................................................... 4.24735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU............................................ 4.2.1Genel Hükümler, Amaç, Kapsam, Tanım ve İlkeler........................................................ 4.2.2Sözleşmelerin Düzenlenmesi........................................................................................... 4.2.3Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri.............. 4.2.4Kesin Teminata İlişkin Hükümler................................................................................... 4.2.5Sözleşmede Değişiklik, Sözleşme Devir ve Feshi........................................................... 4.2.6Yasaklar ve Sorumluluklar.............................................................................................. 4.2.7Çeşitli Hükümler............................................................................................................. 4.2.8Son Hükümler................................................................................................................. 4.3YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ................................................ 4.3.1Genel Hükümler, Uygulama İlkeleri................................................................................ 4.3.2Yaklaşık Maliyet............................................................................................................. 4.3.3Uygulanacak İhale Usulünün Tespiti............................................................................... 4.3.4İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları................................................................................... 4.3.5İhale Onayı ve Komisyonları, İhale İşlem Dosyası.......................................................... 4.3.6İhale Kuralları ve Ön Yeterlik Dokümanlarına İlişkin Hususlar..................................... 4.3.7İhaleye Katılımda Yeterlik...............................................................................................

9 11 12 15 15 17 25 28 31 36 40 40 43 49 53 58 58 54 59 59 60 60 61 62 66 66 66 68 72 73 75 76 79 81 85 87 88 90 90 90 91 92 92 94 96 96 97 97 99 100 101 103 103 105

4.3.8Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.................................................................. 4.3.9Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.................................................................. 4.3.10Yeterlik Değerlendirmesi.............................................................................................. 4.3.11İhaleye Katılamayacak Olanlar ve İhale Dışı Bırakılanlar............................................. 4.3.12İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi, Verilmesi....................................................... 4.3.13İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi................................................................... 4.3.14Teklif Mektupları ve Teminatlar.................................................................................... 4.3.15Başvuru ve Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi..................................................... 4.3.16Son Hükümler................................................................................................................ 4.4YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ.................................................................................. 4.4.1Genel Hükümler.............................................................................................................. 4.4.2İşyerleri............................................................................................................................ 4.4.3Projeler............................................................................................................................ 4.4.4Yapı Denetim Hizmetleri................................................................................................ 4.4.5İşin Yürütülmesi.............................................................................................................. 4.4.6Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar................................................... 4.4.7Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel................................................................................... 4.4.8Hakediş Raporları............................................................................................................ 4.4.9Kabul İşlemleri................................................................................................................ 4.4.10Sözleşme İlişkileri......................................................................................................... 4.5 İHALE AŞAMALARI............................................................................................................... 4.6. BAYINDIRLIK İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ.......................................................... 4.61Kapsam, Tamm, Kontrol Örgütü...................................................................................... 4.62Kontrol Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları........................................................... 4.63Kontrol Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları.............................................................. 4.64Kontrol Mühendisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları.................................................... 4.65Kontrol Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları................................................... 4.66Sürveyanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Son Hükümler............................................ 4.67Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar................................................................. 5.İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI........................................................................................... 6.YAPI İŞLERİNDE ÖZEL FİYATLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLER....................................................................................................................... 7.YAPI İŞLERİNDE TAŞIMA ŞARTNAMESİ VE TAŞIMA BİRİM FİYATLARININ TESPİTİ, TAŞIMA FORMÜLLERİ 7.1Taşıma Formülleri............................................................................................................... 7.2Taşıma Formüllerinin Kullanımıyla İlgili Örnekler ............................................................ 7.3"A" Katsayılı Taşımalarla İlgili Örnekler ........................................................................... 8.YAPI İŞLERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMALARI (ESKALASYON KARARNAMESİ) .................................................................................... 8.1Demir, Çimento, Akaryakıt ve Madeni Aksam Fiyat Farkı Hesabı..................................... 8.2Çimento Fiyat Farkına Ait Bir Örnek .................................................................................. 8.3Akaıyakıt Mlz. + Taşıma Fiyat Farkı Hesabına Ait Bir Uygulama .................................... 8.4Çimento Fiyat Farkı İnterpolasyonlu Hesabına Ait Bir Uygulama ..................................... 8.5Diğer Malzeme ve Taşımalarla İlgili Fiyat Farkı Örnekleri................................................. 8.6Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış Ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul Ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar.............. 8.713181 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi................................................................................ 8.8Eskalasyon Kararnameleri İle İlgili Açıklama Genelgeleri................................................ 8.94734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar......................................................... 8.10Maliyetlerindeki En Önemli Unsurun Fiyatı Kamu Kuruluşları Tarafından Belirlenen Malzeme İçin Fiyat Farkı Uyg. Örnekleri....................................................... 8.11Bina Tesisat İşlerinde Kullanılan Malzeme İçin Fiyat Farkı Uyg. Örnekleri.................... 9.YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ ESASLARI VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER.......................................................

106 108 109 110 112 115 116 117 119 120 120 121 123 124 126 130 131 133 135 137 141 144 144 145 146 146 150 150 152 153 153 155 156 157 158 159 159 160 161 162 162 164 164 173 178 182 183 185

4

9.1 Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi................................................................................. 9.2. Yeşil Defterin Yapısı........................................................................................................ 93Rölöve Defterinin Yapısı..................................................................................................... 94Ataşman Defterinin Yapısı ................................................................................................. 95Şantiye Defterinin Yapısı ................................................................................................... 96Hakediş Çeşitleri ................................................................................................................ 97Hakediş Örneği (sayısal gerçek bir örnek)........................................................................... 10.YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMMI, İKSA - ŞEV 10.1Derinlik Zammı Uygulaması ve Formülleri ..................................................................... 10.2Derinlik Zammı Uygulamasıyla İlgili Örnek.................................................................... 10.3Su Boşaltma Zammı Uygulaması ve Formülleri .............................................................. 10.4Su Boşaltma Zammı Uygulamasıyla İlgili Örnek............................................................. 10.5İksa ve Şev Yapılması ...................................................................................................... 11.YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 11.1Genel Hükümler................................................................................................................ 11.2Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.................................................................... 11.3Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri..................................................................... 11.4İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri......................................................................... 11.5Ahşap İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.............................................................. 11.6Çelik Borulu İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.................................................... 11.7Asma İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri............................................................... 11.8Sıpa İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri................................................................. 11.9Betonarme Kalıbı Yapım ve Sökümünde Alınacak Güvenlik Tedbirleri........................... 11.10Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.................................................................. 11.11Yıkım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri................................................................. 11.12Yapı İşlerinde Kullanılan Makine ve Teçhizatta Alınacak Güvenlik Tedbirleri.............. 11.13Çeşitli Hükümler.............................................................................................................. 12.100 YAPI İŞLETMESİ TERİMİ SÖZLÜĞÜ............................................................................. YAPI İŞLETMESİNDE YARARLANILAN BAZI TÜRKÇE KAYNAKLAR

ÖNSÖZ

185 185 185 186 186 187 188 192 192 192 194 196 197 198 198 198 200 202 203 205 206 208 208 209 210 211 213 214 219

Türkiye'de İnşaat Mühendisliği eğitimi ve yerinde gerçekleştiriminde belki de en büyük yeri ve önemi olan konu, Yapı'nın temelden çatıya yönetimi (management), yürütülmesi (execution), kontrolü (control and testing) , yapının denetimi (auditing, inspection), ekonomisi (économies), güvenliği (security), yani kısaca Yapı İşletmeciliği (Construction Engineering & Management) dir. Ne varki öğrencilik yıllarında kıymeti bilinmeyen bu konunun öğrenim tamamlandıktan sonra ve özellikle çalışma hayatına geçiş ve başlangıç döneminde önemi anlaşılmakta, ne denli geniş bir alana yayıldığı, karmaşıklığı, bilimler arası ve arakesit (interdi sipliner) bir konu olduğu farkedilmektedir. Belli bir iş tecrübesi ve bilgi birikimi gerektiren "YAPI İŞLETMESİ" mevzuatının, bu öğrenimi görenler için büyük ölçüde ilginç ve bilinmeyenlerinin de çok olması doğaldır. Bu alanda yazılmış ve yayınlanmış pek çok kitap, ders notu, doküman ve eser bulunmasına rağmen işin başında olanlar için kaynaklara erişim, yardımcı doküman temini, danışmanlık gibi hususlarda duyulan yoğun gereksinim her ortamda karşımıza çıkmakta ve çözüm beklemektedir. Bu amaçla hazırlanan ve pekçok eksik konunun ve hususun mevcut olduğu bilinmesine rağmen bu Ders Notlarımın İnşaat Mühendisliği eğitimi içerisinde bulunan herkes için belli ölçüde yararlı olacağı inancını taşıyorum. Her kitap ya da ders notunda olduğu gibi bunda da tam anlamıyla bir yardımcılık, destek ve yol göstericiliğin mümkün olamayacağını, bilgi birikiminin bir çok yerli ve yabancı kaynakla birlikte sağlanabileceğini ve tek başına bu notların her şeyi yansıtamayacağını, eksiklerin daima bulunduğunu okuyucuya hatırlatmak

yararlı olacaktır. 2003 yılında üçüncü kez yeniden ele alınan, düzenlenen, gözden geçirilen ve mevzuattaki değişimler nedeniyle olabildiğince güncellenen bu ders notlan, elden geldiğince geliştirilmeye çalışılmıştır. Yararlanmak isteyen herkese faydalı olmasını dilerim. Ayrıca, bu notların hazırlanmasında, düzenlenmesinde, yazımında her zaman özverili, iyi niyetli, zahmetli katkılarını gördüğüm ve yoğun emeği geçen meslektaşım, öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Sayın Osman AYTEKİN'e de teşekkürü de bir borç bilirim. Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR 2003- ESKİŞEHİR

6

1. TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Türk Yapı İhale Mevzuatında ve uygulamalarında aşağıda verilen tanımları, deyim ve açıklamaları bilmek konuya açıklık, kolaylık ve ortak dil birliği getirecek; bir uzlaşı sağlayacaktır. Ayrıca ikinci bölümde de diğer teknik ve genel şartnamelerde, tüzüklerde, sözleşme ve diğer yazılı belgelerde kullanılan bazı tanımlara yer verilmeye çalışılmıştır.

A} GENEL TANIMLAR:
ANALİZ (GENEL FİYAT ANALİZİ): Yapılan bir imalatın içerinde ne kadar işçilik, ne kadar malzeme veya makine kullanıldığını araştıran çalışmalardır. ARTIRMA: İdarenin satmak veya kiraya vermek için, işi yaptırırken daha fazla kazanabilmek için uyguladığı ihale yöntemleridir. ATAŞMAN: Yapı işlerinde imâlat, ihzarat, taşıma ve diğer önemli işleri, yapımn rötret kotu altında ileride görülmeyecek, ölçülüp hesaplanamayacak veya kontrol edilemeyecek imalat kısımlarım perspektif, plan, kroki, kesit çizi ve şekilleriyle (veya resimleriyle) kendi özel ve onaylı defterlerine nüshalanyla, hesap ve tablolarıyla kaydetmek ve taraflarca onaylama işlemine denir. AVANS: Ön ödeme anlamına gelen, Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş bir sözcüktür. Yapılan bir hizmet, bir üretim veya harcanan bir emekten önce, ödenecek toplam paranın yüzdesi oranında ve işi yapacak kişiye ödenen paradır. Avanslar, daha sonra ara ödeme ve son ödeme niteliğindeki alacaklardan mahsup edilir (hesaplanıp kesilir). (Örnek: İhaleyi kazanan isteklinin işe başlarken % 10'a kadar avans talep etmesi, işçilerin bir sonraki aylıklarının belli bir bölümünü bir önceki ayda avans olarak istemeleri gibi.). AYNÎ VE NAKDÎ GİDERLER: Nakit(=para) ve ayın(=para dışında) sözlük anlamlarına göre bir üretim, ürün veya bütün için harcanan para ve bunun dışındaki diğer giderler (masraflar) bütününe denir. (Ör: İşçilere yapılan giyecek ve yakacak yardımları aynî, izin paralan, fazla çalışma ödemeleri nakdî'dir.) BAKANLAR KURULU KARARI (BKK): Acil yada süreli uygulama kararlarının yasalardaki eksiklik, hüküm boşlukları ve farklılıkları gidermek bakımından bir an önce görüşülerek çıkartılması yetkisi Anayasaya göre mevcut Bakanlar Kurulu'na ve dolayısıyla TBMM'ye verilmiştir. Bu şekilde kurulun geçici ve yasa hükmünde almış olduğu uygulama kararlarına BKK denilir; yasa çıkarılınca bu kararların hükmü sona erer. BİRİM FİYAT TARİFİ (SERİDÖPRİ TARİFİ): Bayındırlık İşleri Birim Fiyat Listeleri'nde gösterilen ve poz numaralarıyla belirtilen, imalatlarda kullanılan malzeme miktarları, yapım tarzı ve sırası, uygulama koşullan ve kapsamıyla birim fiyat ödemelerine nelerin girip girmediğini gösteren, her yıl yayınlanması zorunlu olmayan, imâlatlann ölçü tarzlannı veren bir dokümandır. BİRİM FİYAT: yapılan imalatlann işçilik, hammadde, genel giderler ve yüklenici kânnı içeren fiyatıdır. Yapılan bir işte imalatın metraj ıyla birim fiyatlan çarpımlannın toplamı keşif bedelini verir.

KEŞİF = 2 (METRAJ x BİRİM FİYAT)
BİRİM MALİYET: Yapımn birim ölçüsünün (binalarda birim alan, m 2) Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca her yıl, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas olan sınıflar için ayn ayn tespit ederek ilan ettiği güncel ve ortalama maliyet bedelleridir. (TL m2) BİRLİK: Aym amaca ve aym kazanca yönelik kişi, kuruluş yada meslek örgütlerinin birleşerek oluşturduklan organizasyonlara denir. DERUHTE-İ MES'ULİYET: Hiyerarşik piramitlerde, her yönetim kademesi ve amirin değişik ölçü ve sımrda yetkileri vardır. Piramidin en üstünden verilen emir, en alt birimlere kadar paylaşılarak ve görev alanlanna göre dağılarak gelir ve uygulanır. Sistemin halkalan içerisinde herhangi biri yada bir kaçı, çoğu veya bir kısmı bu emir zinciri içinde uygulamayı aksatır, karşı çıkar, gerekçeler öne sürer ve halkayı koparmaya zorlarsa, ilgili en üst amir, hizmetin veya üretimin sürmesi bakımından, kamu yararı ve selameti açısından (isterse) bu alt birimlerin yetki ve görevlerini "re'sen" üstlenir. Buna Deruhte-i Mes'uliyet denir ki sonuçta doğacaklardan (olumlu yada olumsuz) bu amir sorumlu olacaktır.

7

DEVİR: Bir işin, bir kazanç, fayda yada hakkın, sorumluluğuyla birlikte ve üst yönetiminde onayı ile bir başkasına (aym koşullar altında) verilmesidir. DÖNER SERMAYE: Belirli meslek ve kitle örgütleri yada kamu veya özel sektör kuruluşlarının teknik ve idari ünitelerince üretilen her türlü proje, imalat, hizmet vb. ürünlerin değerlendirilerek (satış, ithalat, ihracat vb) elde edilen gelirlerden pay almalarım sağlamak amacıyla kurulmuş ve devlet tarafından denetlenen organizasyonlara denir. ECRİMİSİL: Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzulî şâgil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminata denir. EKSİLTME: İdarenin almak ve yaptırmak istediği işlerde, işi daha ucuza getirmek için uyguladığı ihale yöntemleridir. EMANET USULÜ İŞ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 81. Maddesinde öngörülen işler ve bu işler için gerekli her türlü malzeme, araç ve gereçlerin sağlanması ve gerektiğinde geçici süre ile işçi çalıştırılması işlerinin ita amirlerince idare görevlilerinden oluşturulacak komisyonlar (Emanet Komisyonları) eliyle emaneten yaptırılmasına denir. ESKALASYON (FİYAT FARKI): Uygulama yılı içerisinde, sözleşme ve şartnamelerde öngörülen ve yıl içerinde imalatlarda kullanılan malzemelerin imalata girdikleri tarihteki satın alma fiyatı ile uygulama yılı başındaki rayiç fiyatı arasındaki fark. Bu fark hakedişlere ek olarak ihale tenzilatına tabi olmayan ödemeler olarak verilir. FESİH: Kişiler, kurumlar yada her ikisi arasında yapılan sözleşme, yazılı anlaşma yada protokollerin, çeşitli nedenlerle bozulması ve işlem hale gelmesi sonucu bu anlaşmaların resmî yoldan (hukuken) ortadan kaldırılmasına denir. Fesihler, yazılı olarak, onaylı ve belli gerekçeler de içinde yer almak kaydıyla usulüne uygun yapılmalıdır. Fesih kararlan, taraflarca imzalanmış olmalıdır. FON: Yardım (Sosyal yardım, destek vb. amaçlı), üretim ve benzer amaçlı kurulmuş ve değişik kişi, örgüt, şirket vb. girişimlerden oluşmuş kuruluşlar denir. FORM: Standart uygulamayı sağlamak ve işleri kolaylaştırmak amacıyla, pratik olarak geliştirilerek hazırlanmış (çizilmiş), uygun çizelge, tablo veya çizimlerdir. (Ambar malzeme Kayıt Formu gibi). FUZULÎ ŞÂGİL: Kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibininde rızası veya muvafakati bulunmayan bir malın zilyedliğini ele geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufda bulunan kimselere denir. GENELGE (TAMİM): Kamu kurum ve kuruluşları arasında aym yetki, uygulama ve maca yönelik standartları sağlamak üzere üst yönetimce hazırlanarak kurum içi ya da dışı ortak yayınlanan emir yazıları, uyanlar, bildirimlere denir. (Örnek: Bakanlar Kurulu Hazırlık Komisyonu Genelgeleri veya SSK hastaneleri hasta yatış ve taburcu işlemleriyle ilgili genelgeleri gibi.) GERÇEK KİŞİ: İnsanlardan oluşan ve Medenî Kanun'un öngördüğü, bilinen yaşantıyı sürdüren kişi hükmiyetidir. Gerçek kişinin belirlenmesinde isim, bir sicile ilişkin durum, hısımlık ve ikâmetgâh gibi konular önemli rol oynar. HADDİ LÂYIK (UYGUN DÜZEY): Eksiltme ihalelerinde keşif bedelinin altında, artırmalarda da keşif bedeli üzerindeki değerlerin tümüne denir.

8

HAFRİYAT (KAZI): Binanın sıfır kotundan temel sömeli altına kadar olan derinlikte ve bina oturduğu alandan 1.5-2.5 m fazla olacak şekilde toprağın kazılması ve temellerin gelecekleri yerlerin boşaltılmasına denir. Elle yada makine ile yapılır. HAKEDİŞ (İSTİHKAK-SİTÜASYON): Yüklenicinin, yaptığı imalat ve ihzarat karşılığı alacağım gösteren hesaplar toplamıdır. (B. İ. G. Ş. Mad. 39) İDARE (İŞVEREN): Bir inşaat işini yapan yada yaptıran devlet veya özel kurum / kuruluşlarına denir. İdare Yüklenici (Kontrol) (Şantiye Şefi) İFRAZ: İmar Kanunu ve buna bağlı yönetmelik uygulamalarında birden çok mülkiyet, ortaklık yada zilyetliğe sahip taşımnaz malların (arsa, arazi, bina vb.) yasalar nezdinde ve bilirkişiler aracılığıyla ayrıştırarak uygun parçalara bölümnesi işlemidir. İHALE (TENDER): İşin yapılmasını isteyen tarafın, işi yaptırmak için uygulamak zorunda olduğu çalışmalar topluluğudur. (İlan vermek, sözleşme dosyası hazırlamak, istekliler arasında seçim yapmak, ihaleyi onaylatmak vs.) (İ.Y. Mad.5-6). İHALE BEDELİ: Keşif bedelinden tenzilat miktarım indirdikten sonra elde edilen rakamdır. (İHALE BEDELİ = 1. KEŞİF BEDELİ - TENZİLAT MİKTARI) İHKAKAK: Genel hukuk içerisinde "bir taşınmazın kullanım hakkının izin alınmadan doğrudan doğruya ele geçirilmesi; bir bakıma haksız kullanılması ve işgal edilmesi" anlamım taşımaktadır. Fuzuli şagil'e benzer yorumlanan ihkakak'ın mal sahibince çözümlenmesi ancak hukuki yoldan, yetkili zabıta gücüyle ve yasalar ölçüsünde mümkündür. İHZARAT: Yapım sırasında kullanılmak üzere işyerine getirilen malzemelerdir. İMALAT: Proje, sözleşme ve eklerine bağlı olarak yapılan üretimdir. İNTİFA HAKKI: Taşımr yada taşımnaz mal veya bir yetenek, özellik, üstünlüğün (mâmelek) üzerinde kurulmuş bulunan faydalamna hakkıdır. Bu hakkın içine ilgili eşya veya malın her türlü çıktısı ve getirilerinden faydalamna girmektedir. İntifa hakkı, taşımr mallar ve alacaklar üzerinde bir sözleşme ile , taşınırın intifa sahibine teslimi ve alacağın devri ile; taşınmazlar üzerinde ise ilgili taşınmazın intifa hakkının tapu siciline kayıt ve tesciliyle kurulur. İntifa hakkı sahibi, ilgili konu veya madde üzerinde zilyetlik, kullamna, yararlanma ve idare hakkına sahiptir. İPOTEK FEK'İ: İpotek edilmiş olan mallarda, borç ödenip bittikten sonra, bu malların mülkiyetinin malın esas sahibine devredilmesine denir. İPOTEK: Bir malın satın alınması, kiralamnası yada mülkiyetin gayrî aynî hak tesisinde, sözleşme gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek zarar, ziyan veya maliyetin karşılanması amacıyla karşı tarafdan alınacak olan taşımr yada taşımnaz mal veya borç ödeninceye kadar bu malların mülkiyetinin geçici olarak üstlenilmesine denir. İRTİFAK: İmar Kanunu'na göre "kullanım", pay veya hak sahipliği anlamına gelmektedir. (İrtifak hakkı=kullanım yada mülkiyet hakkı). İŞ KALEMİ (POZ=POZİSYON): İnşaat işlerinin her birini ayrı ayrı tanımlamak ve ayırt edebilmek üzere, bu sektörde ortak bir dil ve kullanım oluşturmaya yönelik olarak devletin resmî ve yetkili makamlarınca belirlenmiş, standart ve sistemli kodlamalar, numaralandırmalar ve bunların tanımlamalarına verilen isimdir. (Örnek: İmâlat iş kalemi, birim fiyat yada rayiç pozları gibi). İTA AMİRİ: Resmî ve idarî hiyerarşide bir kurum yada kuruluşun en üst ve para harcama yetkisine sahip yönetici olarak tanımlanmaktadır. 1. ve 2. derece ita amiri olarak ikiye ayrılır. Genellikle 1. derece

9

ita amirleri Bakanlar Kurulu'nun üyeleri veya bağlı icracı kuruluşun en üst yöneticileri olmakta; 2. derece ita amirleri de kuruma bağlı alt uygulayıcı ve harcama yetkisi verilmiş bağımsız kurum yetkilileri olmaktadır. (Örnek: Bayındırlık ve İskân Bakam 1. derece ita amiri iken Bayındırlı ve İskân İl Müdürü veya DSİ 3. Bölge Müdürü 2. derece ita amiri durumundadır.) İZALE-İ ŞÜYU: Belirsizliğin giderilmesi olup; arsa, arazi, vs. gayri menkullerde, mülkiyet yada kullanım hakkının tam olarak ortaya çıkarılmasına yönelik ortak yada mal sahiplerince mahkemeler yoluyla açılan davaların konunun uzmanları bilirkişilerce çözümlenmesine denir. KABUL: Sözleşme süresinin sonunda, işin sözleşme ve eklerine bağlı olarak yapılıp yapılmadığım kontrol etmek amacıyla uygulanan bir işlemdir. Geçici ve kesin olmak üzere iki tür kabul vardır (B.İ.G.Ş. Mad. 41) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME: Bazı yönetim dönemlerinde ve zorunlu koşullarda başvurulan, yasa ve yönetmelikler yerine, onlardaki değişiklikler ve ekler için Bakanlar Kurulu Kararlan'yla çıkanlan, yasa hükmiyetini taşıyan uygulama yazılımlan ve kararnameleridir. KARARNAME: Kamu uygulamalannda bir hizmet, bir üretim veya işin nasıl, kim tarafından, ne şekilde, hangi koşullarla uygulanacağının, yasa, şartname ve yönetmelikler dışında, değişiklikleriyle açıklayan; ilgili bakanlığın çalışma ve denetiminde, Bakanlar Kurulu Yetkisi ve imzasıyla yazılı olarak yayınlanmış olan yazılı belgelerdir. KAYYUM: Bir anlaşmazlık, ölüm, doğal afet vb. sebebe dayalı olarak sözleşme hükümleri sona ermiş, anzalı ve yanm kalmış resmi işleri tamamlatmak, sonuçlandırmak yada değerlendirmek üzere işin konuyla ilgili kişi yada kişilerce yada kurumlardan yetkili uzman birisine özel izin ve görevle devredilmesidir. KEŞİF (PRICING OF THE BILL OF QUANTITY): İhaleye çıkarmak üzere hazırlanan keşfe denir. (İ.Y. Mad. 9) 1.KEŞİF: Arsa, proje, kontrollük giderleri dışındaki tüm giderlere denir. 2.KEŞİF: Fiilî imalatlara bakılarak sürekli keşif hazırlanır. Bu keşif gerçek değerleri verir ve 2. Keşif olarak adlandınlır. KOMİSYON (KOMİTE=COMMITTEE): Bir işi veya görüşü olgunlaştırarak gerçekleştirmek, değerlendirmek, takip etmek üzere konuyla ilgili, yetkili veya görevli uzman kişilerce oluşturulan topluluklardır. KONTROL (DENETLEME=MURAKABE): İşim teknik kurallara uygun olup olmadığım izleyen organlardır. İşveren namına çalışırlar. KURUL (HEYET): Çoğunlukla komisyon anlamında kullanılan bu sözcük de yine resmî bir görevi yerine getirmek üzere konu uzmanı kişilerce oluşturulan çalışma gurubudur. Kurullarda bazen değişik meslek ve branşlarda uzmanlar da bulunabilir. Kurul yada heyetler, genellikle inceleme, değerlendirme ve prensip kararlan almak üzere toplanırlar. MAHAL LİSTESİ: Bir inşaat imâlatının tamamında kullanılacak ve her ortamda yapılacak tüm uygulamalan ayn ayn gösteren imâlat listeleri (duvar kaplamalan, döşeme kaplamalan, boyalar vs. ) bütünüdür. MALİYET (EDER): Arsa, proje, kontrollük, işçilik ve malzeme gibi giderlerin tamamına denir. METRAJ (BILL OF QUANTITY): yapılan imalatlann birim miktarlannı gösteren rakamlara denir. Bunlar mt, m2, m3, kg, adet, ton vb. gibi birimlerle belirtilir. MUKAYESELİ KEŞİF: 1. ve 2. Keşif göz önüne alınarak hazırlanır. Her iki keşif arasındaki fark belirlenir.

10

1. Keşif

2. Keşif

Far k

MUVAFAKATNAME: Bir kişinin kendi dışında bir başka özel yada tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesine denir. MÜLKİYETİN GAYRI AYNÎ HAK TESİSİ: Tapu kaydı ve nitelikleri belirli olan hazinenin özel mülkiyetindeki/devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mal üzerinde sükna hakkı hariç olmak üzere irtifak hakları ile kat irtifakı tesisi işlerine denir. NEFASET: Hatalı veya kusurlu imalatın kuruşlandırılması yapılarak güncel fiyatlarla yada parça iş yapım özel fiyatlarıyla yüklenici hakedişlerinden kesilen para cezasına denir. OLUR (KABUL): Resmî uygulama işlerinde yapılması alt organlar tarafından tespit edilmiş ve önerilmiş, gerekli ve önemli ek işlemler, harcamalar ve değişikliklerin üst makamca (çoğunlukla ita amirliğince) aym teklif yazısı altında ayrılan yere is,m, unvan, imza, tarih ve mühürle belirlemek suretiyle, kabul edilme işaretine denir. Ancak olur alınmış yazılar ve onayları ile gerekli ödeme, harcama yada uygulamalar yapılabilir. ONAY (TASDİK): Bir resmî uygulama işini, üst makam yada yetkili orgamn onaması, imzalayıp, mühürleyip kabul ettiğini ve sorumluluğu üstlendiğini aym evrak üzerinde ve uygun yerde bildirmesi işlemine denir. ORTAK GİRİŞİM: Bazı ihalelerde iş birden fazla yükleniciye verilebilir. Yani ihale iki veya daha fazla yüklenicinin belli sözleşmeler çerçevesinde yapmış oldukları ortaklıklara (girişimlere) verilir. Genelde büyük ölçekli yatırım projelerinin ihalelerinde bu durumlara sık rastlanır. ÖZELGE (İÇTİHAT=MUKTEZA): Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay gibi üst ve yetkili yargı organlarının bazı kişisel hak talebi, hak kaybı şikayetleri, açılmış davalar ve benzeri durumlar için sonuçta ilgili dava konusuna bağlı olarak verdikleri özel yorumlu kararlardır. Kişi yada konuya has olarak, yasa hükümleri dışında verilen bu kararlar daha sonra birleştirilerek yasa hükmünde yazılıma alınır; yaptırımı vardır ve örnek (emsal) teşkil eder; ilerde de yasalaşabilir. PLANKOTE: İnşaat mahallinde yapılacak olan hafriyatın yapımında yardımcı olacak röper noktalarının ve kotlarının bulunduğu kuşbakışı ölçekli planlardır. PROJEKSİYON, PREVİZYON: İleriye ve izleyen senelere yönelik olarak yapılacak sayı, nüfus, miktar, parasal gelişmeler, niceliksel değişiklikleri tahmin ve belirlemede geride kalan veri, rakam, istatistik ve sayısal değerleri kullanarak; istatistik yöntemlerin (regresyon, kolerasyon, eğri uydurma vb.) bilimsel olarak kullanılmasına denir. PURSANTAJ USULÜ HAKEDİŞ: Yüklenimlerin bir bölümünde, sözleşmesinde belirtildiği üzere, işi yapan yükleniciye, her ay yapmış olduğu imalat, ihzarat ve taşımalarla ilgili olarak, hakedişlerde ödenecek olan alacaklarının, toplam iş tutarının (bedelinin) yüzdesi (pursantajı) çıkartılarak, global biçimde ve basit yöntemle ödenmesi biçimidir. RAYİÇ: İşçilik, makine ve hammadde (malzeme) birim değerlerini veren bedellerdir. Bu değerler kârsız değerlerdir. RÖLÖVE: Bir imâlatı, bir büyüklük veya şekli, mevcut durumuyla kaybolup bozulmadan, azalmadan hemen ölçü, çizim ve kayıt altına almak ve tespit etmektir. Bu yazılım ve çizimler kroki biçiminde, tablolarla belirli kayıt defterlerine, isim, unvan, tarih belirterek ve imzalayarak yazılır. Rölöve defterinde genellikle ataşman defterindeki hususların ilkel şekil ve tespitleri ile ön kayıtlan yer alır.

11

RÖPER: İnşaat mahallinde yapılan nivelman ölçümlerine ve aplikasyonda kullanılacak olan yönlerin, kot noktalarının arazi üzerindeki yerini belirleyen betondan yapılmış ve ortasında bir demir çubuk bulunan toprak içerindeki parçalardır. Kazı alam dışında bulunurlar ve üzerlerine kot ölçümleri yazılır. RÖTRET (TOPRAK) KOTU: Yapımn oturduğu yerdeki siyah kot olarak tanımlanan gerçek arazi kotunu ifade etmekte olup, yapımn genel olrak bodrum ve temelinin yer aldığı zemin kotu altındaki kottur. SİRKÜLER: Bir kurumun uyguladığı sistem, yöntem, idari prensipler ve kuralları gösteren resmi tebliğler ya da gerçekliği ispatlanacak (genellikle noter onaylı) resmî evrak, belge, imza, mühür vb. yazılara denir. SÖZLEŞME (MUKAVELE, PROTOKOL, KONTRAT): İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır. SUBASMAN KOTU: Yapımn temel ve bodrum dahil zemin yada giriş katı döşeme kaplaması üst yüzeyine kadar olan, genellikle inşaat işinden sonra toprak altında kalıp kapanacak ve gözlenemeyecek olan kısımlarının en üst seviyesidir. SÜKNA HAKKI: Başkasına ait bir evde yada evin bir kısmında oturma hakkıdır. Kişiye bağlı bir hak olduğundan başkasına devredilemez, mirasçıya geçemez; ancak kullanımı başkasına bırakılabilir. Kiralama işlerinden farklı bir anlamı olan sükna hakkına göre, bu hakkı kazanan kişinin hayatı süresince mesken gereksinimi karşılanmış olmaktadır; ancak bu hakkın tapu siciline tescil edilmiş olması gerekir. SÜRVEYAN: İnşaat imalatları yapım esnasında idare adına; yapılan imalatların ve ihzaratların (beton, demir döşenmesi, kum, çakıl çimento, kalıp alınması, vb.) güvenlik ve çalışma düzeninin şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığım kontrol eden en alt düzeydeki teknik örgüt elemamna denir. ŞANTİYE ŞEFİ: Kişi yada kuruluşlar adına işi teknik yönden yaptıran kişidir. ŞANTİYE: Bir yapıyı en düşük maliyet ve ekonomik olarak oluşturmak üzere o yapıya ait makine, malzeme ve insan gücü arasındaki optimum dengenin sağlanması amacıyla proje ünitelerinin inşa edileceği yerlere denir. ŞARTNAME: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge yada belgelerdir (İ. Y. Mad. 7). TAHLİYE: Fuzulî şâgil'in, ecrimisil oluşturan malları terketmesi veya ecrimisil oluşturan işlerin meydana geldiği alanlardan ayrılması yada boşaltmasına denir. TASFİYE: Feshedilen işlerin, taraflar arasında hukuken bir eksik, noksan yada kusur (pürüz) bırakmayacak biçimde, anlaşma yoluyla sonuçlandırılmasına yönelik alacak-verecek hesabımn çıkartılmasıdır. Bu işlemler genel olarak devletin resmi makamları ve uzman kurullarınca gerçekleştirilir. TAŞERON: Yüklenicinin nam ve hesabına ve onun izniyle işi yapan, yürüten küçük yüklenicilerdir. TAŞIMA UZAKLIĞI: Bir malzemenin çıkarıldığı ocaktan iş yerine kadar olan uzaklıktır. Bu uzaklığa ve taşımamn verildiği yolun durumuna göre taşıma ücreti değişir. TEBLİĞ: Resmî bildirim yazısı. Kurum yada kuruluşların uygulayıcılar, özel veya tüzel kişilere, diğer kurumlara bildirmek, bilgi vermek, yayımlamak veya cevap istemek üzere gönderdikleri üst yönetim yazısı. (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı personel alımı ve inşaat kontrol uygulamalarıyla ilgili tebliğleri vb.) TEÇHİZAT (DONATI=DONANIM): Bir bütünü oluşturmak, kurmak yada tamamlamak üzere gerekli olan ve ona bağlı her türlü asıl yada yardımcı araç, gereç, parça, makine ve unsurlardır. TEKLİF ANALİZ: İsteklilerce uygulama yılları içerisinde yada ihaleye başlangıç proje yılında, her bir iş kalemi için ve rayiçlerinden hazırlanan imalat (veya hizmet) fiyat analizi çalışma ve belgeleridir. TEKLİF BİRİM FİYAT: Her yıl, değişen teklif rayiçlerden alınan malzeme, makine veya işçilik bedellerine kâr, yatay-düşey taşıma ve üretim genel giderlerini de katarak elde ettiği yeni teklif imâlat veya hizmet fiyatıdır. TEKLİF MEKTUBU: Bir ihaleli iş için başvuruda bulunan istekli(ler)nin ilgili ihale komisyonuna vermek

12

durumunda oldukları, işi ne kadar bir bedelle yada yüzde kaç indirimle yapacaklarına dair, matbu, kısa ve öz mektuplardır. TEKLİF RAYİÇ: Teklif mektuplarıyla ihalelere istekli olarak katılan yüklenici adaylarının ilgili iş için her bir imalat kalemine rayiç fiyat olarak verdikleri (işçilik, malzeme ve makine) tekliflere denir. TEMİNAT (GÜVENCE): İşi üstlenen yüklenicinin, işi sözleşme ve eklerine uygun olarak yapacağına ve işin yapılmasından vazgeçmeyeceğine dair alınan kıymetlerdir (İ.Y.Mad. 26). TEMİNAT MEKTUBU: Yüklenicinin, işi sözleşme ve eklerine uygun olarak yapmasım sağlama bağlamak için alınabilecek kıymetlerden birisidir. Teminat mektubu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca belirtilecek bankalarca verilir ve bankaların daha önce verdiği miktara, ödenmiş sermayelerine bağlıdır (İ. Y. Mad.27). TEMİNAT SÜRESİ: Geçici ve kesin kabuller arasındaki süredir (B.İ.G.Ş. Mad. 42). TEMLİK: Bir taşınır yada taşınmaz mal, eşya veya unsurun yada kullanım hakkının bir başka kullanıcı veya hak sahibine, belirli koşul ve hükümlerle devredilerek terk edilmesi işlemidir. Genellikle devirden önceki koşullar devirden sonra da geçerli sayılmaktadır. TENZİLAT (İNDİRİM): yükleniciler arasında seçim yapma olanağım idareye vermek üzere, istekliler arasından 1. Keşif üzerinden önerilen indirim veya artırım yüzdeleridir. TESCİL (SİCİL KAYDI): Mülkiyetin, uygulama, alım - satım, imalat, ihzarat, araç -gereç ve diğer önemli işlem ve hakların resmî yazım ve evraklarla kayda geçirilmesi, onaylanması işlemidir. TESİSAT (KURMA): Bir işi yada işletmeyi bütünüyle hizmete açabilmek için, tamamlayıcı nitelikteki ve kullanıma yönelik unsurlarım (su, havalandırma, aydınlatma, ısıtma, ulaşım vb.) inşaat imâlatlarına monte etme, ekleme veya kurma işlemidir. TESVİYE: Bir düzensizliğin, topoğrafik engebelerin düzeltilerek yüzey oluşturulması işlemidir. Bu işlemde fazla yada yüksek olan kısımlar kesilerek boşluk yada çukurluk alanlara dolgu yapılır (yol üst yapı tesviyesi, toprak tesviye kazısı vb.). TEVHİD: İfraz uygulamasının tam tersine, taşınmazın daha iyi, verimli ve yasal açıdan sağlam kullanımını temin etmek üzere söz konusu yasa ve kişiler çerçevesinde yapılan birleştirme yada bloklama işlemidir. TUTANAK: Bir imâlat, bir olay, bir sonuç yada uygulamayı yerinde hemen tespit ederek gerekli kayıtları yapmaya verilen isimdir. Genel olarak yazılı yapılan tutanaklara, resim, şekil, tablo, grafik ve çizimler eklemek de mümkündür. Geçici yazılımlar sayılmakla birlikte taraflarca veya haziran tarafından imzalandığında mahkemeye esas teşkil edecek belge niteliği kazanabilir; resmî evrak sayılabilir. (İhzarat tespit tutanağı, demir teslim tutanağı gibi.) TÜZEL KİŞİ: Belirli bir amacın gerçekleşmesi için, bağımsız bir özerk kişiliği, ismi ve ikâmetgâhı olan, sicil haklarından yararlanabilen ve onu kullanabilen, belirli yetki ve olanaklara sahip; maddî varlıları olmayan kişi yada kuruluşlardır. Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri olarak ikiye ayrılırlar. TÜZÜK (NİZAMNAME): Herhangi bir kurum yada kuruluşun çalışmalarım ve yönetimini düzenleyen, ilgili hükümleri ancak o kuruluşun genel kurulunca değiştirilebilen maddeleri basılı yayınlara denir. UYGUN BEDEL: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedeli geçmemek üzere, teklif edilen bedellerin tercihe lâyık görüleni, bedel tahmini yapılmayan ihalelerde ise teklif edilen bedellerin uygun görülenine denir (İ. Y. Mad.29). VAZİYET PLANI: İnşaat mahallinde var olan tüm öğelerin (Bina yeri, telefon direği, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları vs.) gösterildiği ölçekli planlardır. VEKALETNAME: Kişiler yada kurumlar adına genel yada özel bir uygulama veya hak tesisi için alınmış, noter onaylı, kimlik gösteren, temsil veya uygulama yetki belgelerine denir. YAKLAŞIK YAPI MALİYETİ (YYM): Bir inşaat işinin brüt keşif bedelini ortaya çıkarmaya ve global maliyetini ortaya koymaya yönelik bir çalışma olup dıştan dışa brüt yapı izdüşüm alanıyla resmî ve güncel birim m2 maliyet bedeli çarpılarak elde edilen parasal rakamdır.(TL). YEDDEMİN (YEDİ EMİN): Bir işin, kıymetin yada varlığın ortada kalması, zarara uğraması ve buna benzer

13

nedenlerle kamu yararının tehlikeye düşmesini önlemek amacıyla yine bu konu uzmanı ve güvenilir kişi ve kişilere (bazı durumlarda kuruluşa) teslim edilmesi işidir. İleride yeddemin, teslim aldığı iş veya değeri aym şekilde, eksiksiz, noksansız ve ziyansız teslim etmek sorumluluğundadır. YETERLİLİK BELGESİ: İşi üstlenmek isteyen yüklenicilerde aranan bir belgedir. Bu belgede, yüklenicinin teknik gücü, mali durumu, ekipman durumu, daha önce yaptığı ve halen yapmakta olduğu işlerin dökümü bulunur. YÖNETMELİK: Bir kuruluşun çalışmalarında uymak üzere ortaya çıkardığı ve uyulacak ilkeleri kapsayan basılı yayınlara, talimatnamelere denir. YÜKLENİCİ (MÜTEAHHİT) KARNESİ: Yüklenicinin daha önce yapmış olduğu işlerin parasal toplamı veya cinslerini gösteren belgedir. Bu belgeye dayanılarak daha sonra hangi işleri yapabileceği tespit edilir. YÜKLENİCİ (MÜTEAHHİT): İşi, para karşılığında, kâr amacıyla başkasımn adına yapan kişidir. YÜKLENİCİ KÂR VEYA ZARARI: İkinci keşiften, tenzilatın (indirimin), işçilik, malzeme ve diğer giderlerin düşürülmesi sonucu elde edilen rakamdır. Diğer bir deyişle, ihale bedelinden işçilik, malzeme ve diğer genel giderlerin düşürülmesi sonucu elde edilen rakam yüklenicinin kâr veya zararıdır. ZABIT: Tespit etmek anlamına gelen bu sözcük de çoğu kere "tutanak" yerine kullanılır. Ölçü, tartı, tespit, vukuat kaydı, çizim, hesaplama ve görsel belirlemeleri yazmak için herhangi bir kağıt (veya matbu form) üzerine serbest el yazısıyla yapılan yazılımlara zabıt denmektedir. (Dökme ve kütle eşya Tespit zaptı vb.)

B1 İHALE YASASI, GENEL VE TEKNİK ŞARTNAMELER İLE DİĞER YAZILI BELGELERDE KULLANILAN TANIMLAR / AÇIKLAMALAR
AMBAR: Yapılacak olan işin büyüklüğüne ve yapının cinsine göre kapalı yada açık olarak raflı yada rafsız yapılan ve malzemelerin (çimento, demir, kereste, vs.) konulduğu yerlere denir. ANTREPO: Malzemelerin büyük kütleler halinde uzun sürelerle yüklenmek yada sevk edilmek üzere bekletildiği yerlere denir. ATİKA DUVAR: Eğik yüzeyli her türlü çatı örtüsü ve örtü altı ahşap kaplamaları üzerine, çeşitli nedenlerle devam eden (yangın duvarı, parapet duvar, ayırıcı duvar, montaj ve ankraj duvarları, gizli çatı yan duvarları vb.) her türlü yalıtım ve çinko işçiliği isteyen, üst yüzüne harpuşta yapılması gereken duvarlara denir. BAĞDADÎ SIVA: Mevcut veya yeniden yapılmış ağaç veya madeni taşıyıcı konstrüksiyonlar üzerine 20*20 mm veya 25*15 mm en kesitli çıtalar çakılıp, bu çıtalı kısımlara yapılan sıvalara denir. Bu tür sıvalar eski Selçuklu dönemi kârgir inşaat duvar harcı ve sıvası olarak bilinirler. Bu harca kil, su, kum, kireç, ot, çöp, saman, tuğla kırıntıları, ve belirli oranlarda yumurta akı katılarak yapılan bir sıvadır. BLOKFİLLER: Sıva pütürlerini doldurup alçı sıva ayarında bir yüzey hazırlamak için kullanılan yüzey kaplama malzemelerine denir. BRÜT BETON İŞLERİ: Sonradan üzeri sıvanmayacak ve olduğu gibi bırakılacak, yüzeyi çok düzgün ve şekilli olması istenilen, boya malzemelerle boyanabilen, vibrasyonu iyi yapılmış, genellikle çelik yada fiber kalıp içerisine dökülmüş olan betonlara denir. DENİZLİK, PARAPET, LİMONLUK, KÜPEŞTE, DUVAR HARPUŞTASI V.B. İMALATLAR: Mozaik kaplanacak yüzey iyice temizlendikten sonra mevcut sıvadan 5 cm taşımak, öngörülmüş kalınlığı 5 cm arkaya doğru kalınlık % 10 eğimle artmak suretiyle mozaik dökmek veya aynı şekilde tesviye betonu yapıldıktan sonra üzeri detay resimlerine göre mozaik harcı ile kaplanması işlerine denir. DEPO: Yapım esnasında imalatı daha geç başlanacak olan malzemelerin (sıhhî tesisat, kalorifer tesisatı, hazır sıva, kapı, pencere doğramaları vs.) saklandığı kapalı yada açık yerlere denir. EDELPUTZ SIVA: Homojen renkte ve büyüklükte elenmiş özel çakıl (Edelputz Çakılı) ve en az söndükten sonra bir ay dinlendirilmiş beyaz kireç (mermer) hamuru ve renkli çimento (edelputz çakılı ile aym renkli) kullanılarak hazırlanan dekoratif amaçlı sıvalara denir.

14

EMPRENYE İŞLEMİ: Ahşap malzemelerin bünyesinde oluşabilecek çürüme ve böcek tahribatı ile yanma, deformasyon ve benzerlerini önlemek amacıyla belirli standartlara göre çeşitli kimyasal maddelerin fiziksel olarak uygulanmasına denir. GEÇME, PROFİL ÇELİK, TELESKOPİK YAPI İSKELESİ: Betonarme, beton ve diğer kalıp malzemeleri taşıyacak olan veya dış sıva, iç sıva, tavan sıvası gibi işlerde iş iskelesi olarak kullanılacak iskelelerin çeşitli boy ve ebatlardaki profil çelik malzeme ve fitingler kullanılarak yapılmış iskelelere denir. GLAZOL: Sıva yüzeylerinin geçirimsizlik özelliğini, darbe, sürtünmeye dayanıklı ve temizlenmeye müsait bir yüzey haline getirilmesini sağlayan kimyasal yüzey kaplama malzemelerine denir. İNŞAAT BLOK CAMLARI (LÜKSFER): Açıklığa göre hesap edilmiş profil demirleri ile Lüksfer (Plak) ebadında hazırlanmış çerçeveler içerisine çimento ve kum ile yapılmış bir harçla yada asfalt ile döşeme kaplaması olarak yada duvarlarda ışık geçirmek/geçirmemek amacıyla yekpare kaplama malzemesi olarak kullanılan camlardır. Genelde bina dış cephe kaplamalarında kullanılırlar. KARO FAYANS: Kil, kaolin, kuvars, feldspar, kalker gibi seramik hammaddelerinin muhtelif oranlardaki karışımının özel kalıplarda preslenerek şekillendirilmesinden sonra 900 °C'den yüksek sıcaklıklarda pişirilmesiyle elde edilen, bir yüzü sırlanmış, diğer yüzü oluklu, tırtırlı ve gözenekli, kalınlığı 4-6 mm olan seramik plaklardır. Yatay ve düşey kaplama malzemesi olarak kullanılırlar. KARO MOZAYİK-KAROSİMAN: Taşların tabiî veya sunî olarak parçalanması ile meydana gelen agregaya; istenildiğinde madeni boyutlarla katılmak suretiyle bir veya iki tabaka halinde normal veya beyaz çimento harcı ile imal edilen plaklardır. Yatay döşeme kaplama malzemesi olarak kullanılır. MALA PERDAHLI VEYA MASTARLI YÜZEY YAPILMASI: Beton, betonarme, tesviye betonu döküldükten sonra yada serildikten sonra, prizlerini almadan önce m2 ye 2.5 kg çimento serpilerek mala veya mastar ile yüzeyin düzeltilerek şap görünüşü elde edildiği işlere denir. METAL DEPLUVAYE (RABİTZ): Mevcut veya yeniden yapılmış ağaç veya madeni taşıyıcı konstrüksiyonlar üzerine yapılacak olan sıvanın tutmasını sağlayan metal levhalara verilen addır. METAL PRİMER: Demir oksit ve çinko kromatla hazırlanan ve metal yüzeylerin korozyon direncini artırıcı yüzey kaplama malzemelerine denir. NİRENGİ: Ülke çapında kot, semt açısı, denizden yükseklik, mesafe ve röperlemeleri yapılmış ve bağlanmış, belirli topoğrafik ve kartografik tepe ve üst noktalara (tepe üstü, bölge üst noktalan, bağlantı zirveleri vs.) denir. OPAL, ARNOVA, STRİYE, KRİSTAL, FLÜORİT VE ARME CAMLAR: Bileşimlerinde soda- kireç ve silis ihtiva eden ve harmanına bazı metal veya metal oksit katılarak renklendirilen, renkli veya yan saydam camlardır. Opal, arnova, striye camlar yan saydam camlardan; kristal, flüorit ve arme camlar ise özel yapımlı ve özel amaçlar için kullanılan camlar olarak sınıflandınlırlar. PALLADİYEN PLAK İMALÂT: Üst katı teşkil eden beton içerisine doğal taş veya mermer parçalanmn el ile dizilerek yerleştirilmeleri suretiyle elde edilen plaklar olup 30*30*4 cm olmak üzere bir veya iki tabaka halinde yapılırlar. PERE İMÂLAT: Belirli, eşit kalınlıkta, düzgün geometride kesilmiş taşlann dere, şev ve eğimli yan yüzeylerine kaplanarak kullanılması işlerine denir. Bu taşlann en küçük kenar boyutu 15 cm ve ağırlıklan da 25 kg'dan az olmamalıdır. PVC (Polivinyl Kloriir), PVA (Polivinyl Alümin) PLASTİK ESASLI YÜZEY KAPLAMALARI: PVC veya PVA esaslı plastik yer döşeme kaplamalan termoplastik bağlayıcı vinil klorür veya kopolimeri ile değişik dolgu maddeleri ve pigmentlerden imal edilen, düzgün yüzeyli, kare , dikdörtgen veya çokgen levha şeklinde, genellikle döşemelerde kullanılan kaplama malzemeleridir. RÖLİEF: Yüzey ondülasyonlan ve kabarıklıktan. Desen oluşturan girinti ve çıkıntılar olarak tanımlanabilir (Ör: röliefli gre-seramik fayans vb.) ŞÖVALE (SIPA) İSKELE: Tavan sıvası ve benzer işler için kullanılan ters V ayaklı bir yardımcı iş

15

iskelesidir. İki tanesi üzerine kalaslar konularak kullanılırlar. Yükseklikleri 0.80-1.50 m arasında değişir.

Yatakhane 4.Yemekhane 5.V 1 / .CPM 2.Patlayıcı Madde .Yol.LOB Kaynak Kullanımı Şantiye Tekniği: Genel Konular 1.16 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE YAPI İŞLETMESİNİN YERİ VE ÖNEMİ YAPI TASARI MI H KAR AR PROJELENDİRME DENETİM VE ORGANİZASYON I UYGULAMA I I ) l .Kutu Diyagramları 4. Planlama Teknikleri: Planlama Türleri 1.PERT 3.Depo 7. 1/i I I1 11 ___ 1 YARGI 1 YÜRÜTME TESLİM \\ İnterdisiplin olarak yapı işletmesi. Servis yolu 2. inşaat mühendisliği.Servis köprüleri 3.Atelye 6. hukuk ve işletme ekonomisi bilim dallarının bir kesişimi (ara kesiti) olarak ortaya çıkmıştır.

ne zaman.Plan geleceğe yöneliktir.Kontrol 5. eşgüdüm 6.Gelir Tablosu 5. nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir.Arsa seçimi ve teminş 4. 2. 1.Kontrol nasıl yapılır? 3.Plan bir kararlar toplamıdır.Tünel 5. Amaca ulaşmak için bir süre gereklidir.Proje yapımı ve yatırımı gerçekleştirecek oranların belirlenmesi 5.Yönetici yetiştirilmesi Planlama teknikleri bir kuruluşta ne zaman kullanılmalıdır? a)İş çok büyük ya da karmaşık ise. Planlamanın Özellikleri 1.Planlama.İhale Yasası (Kamu kuruluşları açısından) 3. b)Yönetim kademesindeki kişiler bu teknikleri biliyor ve benimseniyorsa.Fon akışı 7. neyin. nerede. Bu fonksiyonlar sırasıyla. 3. 2.Masraf kavramı nedir? 2.Planlamada ileriyi doğru görmenin önemi fazladır.Hava Mey dam Yasal Durum: 1.Liman 2.İmar Yasası ve mevzuatı 2. yönetimin 6 değişik fonksiyonundan ilkidir.17 Mühendislik Ekonomisi 1.Plan bilinçli bir seçim sürecidir. Planlama.Kanalizasyon 7.Organizasyon.Yatırım Planlaması •Kısa vadeli planlama •Orta vadeli planlama •Uzun vadeli planlama •Finans kaynaklarının maliyeti •Karlılık (fizibilitesi) •Başa baş analizi •İş yeri Düzenlemesi • Özel Şantiyeler 1.Bütçe 4.Koordinasyon. 4.Köprü 6. 5.Demiryolu.Bilanço 6. yol 4.Planlama bir seçim ve tercih sürecidir. 1.Yürütme (emir-komuta) 4. .Baraj 3.İşin bitimi 2. 3. PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ Planlama.Sözleşme yapımı 6.Sözlelşmenin uygulanması •Mali işler •Hukuki işler 7.

6.Uygulayıcıların girişim gücünü azaltır.Planın Sakıncaları 1.). Bu da planlamayı sistematik hale getirir.Yönetimde kolayca işbölümü yapılabilir. v. 4. 6. (işgücü.18 6.Denetimin standartlaşmasına katkı sağlar.Rasyonel kural ve yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur. para.Periyodik izleme raporları ile yatırım.Zaman ve emek savrukluğunu azaltır. 2.Kişiyi bir ölçüde gelecekte yaşatır ve bugünü unutturur. 7. 8. ekipman. 2. ara hedefler yönünden sistematik olarak denetlenir ve normal sapmalarda gerekli düzeltici önlemler alınır. kritik işlemlere aktarılabilir.s. 3. işgücü ve masraf konularında daha belirginleştirir. -Bolluklu işlemlerdeki kaynaklar.Planın Yararları 1. ekipman.Planlama yönetimin belirleyici veya yasalaştırıcı nitelikte işlevidir. Yönetici. 4. 5. 2. bitiş. kaynak.Diğer planlama çalışmalarına göre serimlerle planlama daha az kuramsal. hammadde gibi verilerin ilk tahmini yapılabilir nitelikte değilse.Uyumlu çalışma olanağı sağlar. 8. malzeme.Süre. denetim ve yürütme süreçleri daha kolay yapılabilir.Benzer işlerde benzer planlar yapılır. Bu sorumluluklar serimde departmanlara göre ayrı renklerde gösterilebilir.Yönetici Açısından Serimlerle Planlama 1.Planın kapsadığı süre ve ayrıntı derecesi çeşitli olup sakıncalar doğurabilir. 5. 4. verileri önceden değiştirmek olanağı vardır. masraf akışı.Hiyerarşinin her düzeyinde sorumlulukları belirlemek olanağı vardır.Getirdiği yeni düzene direnmeler olur. kaynak kullanımı yönünden su kolaylıkları sağlayabilir. işgücü.Yöneticinin ilgilendiği işlemleri başlama.Yeterli hız ve doğrultuda yapılamayan planların amaca ulaşması güçleşir. . 7. Bunun için de kaynakların kullanım esnekliği araştırılmalıdır. Yetki devri. 3.Gerekli işgücü ve araçlar kaliteli ve pahalıdır. daha çok uygulamaya yöneliktir. masraf.Yöneticinin dikkatini amaca yöneltir.Yetki devrini kolaylaştırır. 6. koordinasyon. 3. 7. 4.Amaçlardan çok dilek ve istekleri içerir. 2. 3. 5.Çabaların amaca uygunluğunun denetlenmesine ortam sağlar.Olumsuz etkenler önceden görülüp önlem alınabilir. süre.

bazı hallerde faydalı olmasına rağmen. C. bu metotların geliştirilmesi ve düzeltilmesi için yoğun çalışmalar .Navy Spécial Projects Office" adlı bir büro kurularak planlama ve kontrol için yardımcı olabilecek çareler araştırmaya başladılar. kısa adı PERT olan.D. Du Pont de Nemours Company adlı kimyasal yatırımlar yapan firma. "US . en ekonomik sürenin nasıl bulunacağı. 1958 yılının başında. Aym tarihlerde Amerika Birleşik Devletlerinde bu problemle uğraşılmaya başlanmıştır. yatınmın toplam süresine hangilerinin daha çok etkidiği. faaliyetlerin birbirlerine göre lojik bağlantılannı göstermekten yoksundur. bu grubun matematikçilerinden Dr. çok büyük bir yatırımın planlanması ve yürütülmesinde "Critical Path Method" kısa adıyla CPM. Clark. Bütün bunların yanında. de.E. bir kuvvet santralının tevsii inşaatında "kısaltılamayan en uzun süreli faaliyetler" diyebileceğimiz bir metot geliştirdiler.D. bu metotta da göz önüne alınmakta ise de. d)Yeniliklere karşı uygulayıcılarda her zaman tepki gösterileceği unutulmamalıdır. yatınmın süresinin kısaltılmasıyla maliyeti arasındaki bağıntının nasıl değiştiğinin cevaplan alınmaktadır. gibi basit kurallar. Her ne kadar. bilhassa A. Çalışmalannı.19 -Değişik yatırımlarda ortak kaynak kullanımım planlama olanağı verir -İşlemlerin fiziki özelliklerini daha ayrıntılı araştırma gereğini doğurur. 1958 yılından beri.b. 1959 da Dr. "Program Evaluation Research Task" ismi ile açıkladılar. 5. yatırımların iş programlan çubuk (Gantt) metoduna göre yapılmakta idi. bir faaliyet bitmeden diğerinin başlayamayacağı. Bu metot.Research kısmı. şimdiki PERT metodu. yatınm süresini % 40 kısaltmayı başardılar. Serimlerle Planlama Yöntemlerinde Tarihsel Gelişim Kritik yörünge (CPM) ve PERT metotları geliştirilmeden önce. ilk defa teorik çalışmalannı grafik gösteriliş haline getirerek "ok diyagramı" diye anılan faaliyet şebekesini kurmuştur. Bu metot sayesinde firma birkaç yıl içinde milyonlarca dolar tasarruf sağlamayı başarmıştır. CPM metodunu basitleştirerek endüstri yatırımlarına tatbik edilebilir hale getirmiştir. hangi faaliyetlerin kesin süresinde bitmesinin zorunlu olduğunu.B. Çalışmalar büyük gelişmeler kaydederek. Mauchly. a)Serimle planlama tekniklerinin yalnızca araç olup olmadığı. c)Bu tekniklerin hiçbir zaman kendi uygulayıcısından daha iyi olamayacağı. Temmuz 1958' de. 1958 yılında ise bu metodu düzelterek ve başka bir kuvvet santralına tatbik ederek. İş akışı analizine ve yöntem değişimine ortam hazırlar. 1957 yıllannda gelişen ihtiyaçlara cevap vermek üzere İngiltere'de Central Electricty Generating Board'un Opérations . diye adlandınlan "Program Evaluation and Review Technique" metodu tamamlanmıştır. Benzer çalışmalara A. adı verilen yeni bir sistem uygulanmıştır.B. 1958 yılında. bazı faaliyetlerin ay m zamanda devam edebileceği v. Hava Kuvvetlerinde de rastlanmaktadır. çok kanşık olmayan projelerde. 1958 Şubatında. b)Giderlerin zamanla değişimi önemli olduğundan ayrı bir hesabı gerektirdiği.

Planlama Teknikleri Başlıca iş programlama ve planlama teknikleri şunlardır. Elektronik hesap makinalanmn uygulamalı alanlara girmesinden sonra CPM ve PERT metotlarıyla.Gün 1997 AGUST OS EYL ÜL EKİ KASI M M 1998 MAYI S HAZ İ RAN A blok (I.Seçenekli Değerlendirme Yöntemi (Program Evaluation and Review Technique) 4. Çubuk Diyagramları Planı yapılan projenin işlemleri birer yatay çubuk şeklinde bölümlenmiş bir tablo üzerinde. her cins yatınmın daha çabuk ve daha ekonomik sonuçlandınlmasına yardımcı olmaktadırlar. Blok. En son işlemin bitiş noktası. kat veya Birim işlemler TEM MAYI S HA zi RA N MUZ 12 3 4 12 3 4 Hafriyat Kalıp. Duvar Örülmesi Sıva yapılması Doğrama. birbirini izleyecek tarzda çizilir. Denge ve Devre Diyagramlanyla Planlama 6.L.CPM . büyük ve uzun vadeli yatırımların.Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method) 3.O. 1. Çok sağlıklı bir planlama türü değildir. işlerin yapılması mümkün olmuştur. maliyet kontrolü v. Hafta.1. kapasite dengelenmesi. Ay.Grup) |______|B Blok (II. ay m zamanda projenin tamamlanma süresini verir. ancak çok basit olarak projenin akışının kontrolünü mümkün kılabilir.Grup) Çubuk diyagramlar ile ilgili uygulama örneği: Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak yalnızca bir bloktan oluşan 4 katlı (temel ve çatı dahil) yapımn .20 yapılmıştır.Çubuk diyagramlanyla planlama (Bar Charts-Gantt Chart) 2. demir Beton dök. 6.B.PERT .b. Bugün çeşitli maksatlar için hazırlanmış çok sayıda Elektronik hesap makinası programlan.Kaynak Kullanımı / Kaynak Atama Yöntemleri (Resource Allocation / Resource Assignment) 6.Kutu Diyagramlanyla Planlama (Precedence Diagram) 5. çatı Yıl.

25 saat /1 makine (yalnız temelde) 0.5 aylık dönemde boş beklendiği kabul edilecektir. •Günde normal 8 saat çalışma ve fazla çalışma olarak da 2 saat çalışılmaktadır. izleyen diğer işlemler birbirine bağlı ve aralıksız devam etmekte (demir ve beton). •Çalışma mevsimi başlangıcı 15 mart 2003 ve sonu 30 aralık 2003 alınacak. bu 9 ayda haftalık 6 gün ayda da 4 hafta çalışıldığı 30 aralık ile 15 mart arasındaki 2. • Çizelge. Haftalık olarak işlem sürelerinin bulunması (her bir kat için) . bundan sonra 15 priz ve kalıp bekleme ara termini bırakılmakta ve ardından duvar ekibi aralıksız çalışabilmektedir.Her bir işlem % 85 verimlilik faktörüne mutlaka bölünecektir.085 saat /1 usta işçi (her katta) 2 saat /1 usta işçi (her katta) (Beton dökümünden sonra 15 gün priz süresi mutlaka alınacaktır. Yukarıdaki değerler l'er işçi için verilmiştir.21 şantiye yöntemi için Çubuk Diyagram iş programım yapımz ve verilen iş kalemlerine göre kaba inşaatın tamamlanma süresini hafta bazında yaklaşık olarak bulunuz.) Tuğla Duvar 80 m3 4 saat /1 usta işçi (her katta) •Her bir işlem hafriyat hariç 10'ar kişiden oluşan bir ekiple gerçekleştirilecektir.25 saat /1 usta-işçi (her katta) 0. haftalık -^aylık-^yıllık çalışma programı şeklinde düzenlenecektir. İşlem Hafriyat Kalıp Demir Beton Birim Metraj 350 1200 17000 700 Ölçü m3 m2 kg m3 İşçilik-Makine Analiz süre değeri 0.. •Hafriyat ve kalıp aynı ayna başlayabilmekte ve bağımsız yürütülmekte. taşan işler bir sonraki seneye devredilecektir.

85^1700 saat / (8+2)=170 gün /6 700*2=1400 saat /0.85^1647 saat / (8+2)=165 gün /6 80*4=320 saat /0.5 saat/0.83 2. 6.25=87.53 2.63 Hafriyat Kalıp Demir Beton Duvar 350*0.085=1445 saat /0.5 saat / (8+2)=38 gün /6 işlem Mart 3 1 4 2 Nisan 1 3 2 4 3 5 4 6 Mayıs 1 7 2 8 3 9 4 10 Haziran 1 11 2 12 3 13 4 14 Temmuz 1 15 2 16 3 17 4 18 Ağustos 1 19 2 20 3 21 4 22 Eylül 1 23 2 24 3 25 4 26 Ekim 1 27 2 28 3 29 4 30 Kasım 1 31 2 32 3 33 4 34 Aralık 1 35 2 36 3 27 4 38 Hafriyat Kalıp Demir Beton Duvar Yaklaşık olarak kaba inşaatın tamamlanma zamanı Aralık 2003 ayımn 3.85«103 saat / (8+2)= 10.75 0.modern teknolojinin hızla geliştiği bu çağda .85^376. Bu sebeple. CPM (Kritik Yol Metodu) Bir yatırımın planlamasında. maliyet ve kapasite bakımından programa ve neticeye etkime miktarlarının bilinmesi çok önemlidir. haftasının son günleridir. Yatırımın istenen süre içinde ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesi için hangi işlerin daha kontrollü yapılmasının zorunlu olduğunu da bilmek şarttır.3 gün/6 1200*1. süre.2.22 İşlem Hesaplama Yapım süresi (Hafta) 1. Toplam çalışma süresi 37 haftadır.85«2118saat/(8+2)=211.8 gün /6 17000*0.72 3. yatırım ve işletmelerin.5=1800 saat/0. yatırımın unsurlarım oluşturan ana faaliyetlerin.

Beton Dökülmesi Beton Kürü Kalıp Bekleme — o O--+O »o + — — Süre İşlemi Kukla İşlem (dummy activity) — Çeşitli işlem tanımlamaları: i : Başlangıç Düğümü j : Bitiş Düğümü ttj : İşlemin Süresi Ti E : i düğümünün en erken tamamlanma zamanı Tj G : j düğümünün en geç tamamlanma zamanı SB : Serbest Bolluk TB : Toplam Bolluk O * —O Ti E Ti G T. 1. Kritik yörünge (CPM) VE PERT metotları bu ihtiyaçlardan doğan modern planlama metotlarından ikisidir.Uzun vadeli (taktik) planlar. Hazırlanan programlar.Kısa vadeli (stratejik) planlar.Duvar Örülmesi . Her cins yatırımlara uyabilen ve sonuçlarına etkili olan yeni metodların geliştirilmesine gerek duyulmuştur. Her iki metodun ana prensibi. CPM' le planlamada işlem gösterimi şöyle özetlenebilir: • İşlemin gösterimi O—o Süre (t) + Yapılan İş + Adı İşlem Örnek . 2. insamn aklım kullanarak günlük hayatta yaptığı işlerin metodik olarak değerlendirilmesidir. olmak üzere iki grupta yapılmaktadır.E Tj d .23 her türlü imkanlardan faydalanarak geniş maksatlı programlara göre yapılması gerekmektedir.

Serim hazırlanmasında uyulması gerekli kurallar şöyle 1 . . şebeke) denir. o O Bit. c a o- O * D * o -o birbirlerini Projelerde bu işlemlerin ve teknik mantıklı olarak izlemesinden oluşan bütüne serim (network) ağ diyagramı.—c 2) İşlemler bir halka oluşturacak şekilde düzenlenemez.24 SB/TBCPM' de yanlış olan durum: B tamamlandıktan sonra D başlar. A ve B tamamlandıktan sonra C işlemi başlayabilir. A DOĞR U özetlenebilir: YANLIŞ O 1) İki düğüm arasında yalnız bir işlem tanımlanabilir. A O B r O B o - a.

25 3) Serimde yalnızca bir başlangıç ve bir bitiş düğümü olmalıdır. .

ancak bilgisayar programları için ok yönünde büyüyen ardışık numaralama yapılmalıdır. bir ayrıntı serimi ya da alt serim haline getirildiğinde başlangıç ve bitiş düğümleri ana serimin işlem uç düğümleri ile çakışmalıdır. A O▲ B o^ o- B O c 6) Serimde okların şekillerinin önemi yoktur. . kırık çizgilerle gösterilebilir.26 4) Ana serimden alınan bir işlem. eğri. 5) İşlemler arasında ilişkiler kurulurken mantıksal hata yapılmamalıdır. Aynı düğüm no'ları birden fazla işleme verilmemeli. Doğru.

. -(A. -(H) ve (I)' yı (J) işlemi izler. C) serimin ilk işlemleridir.27 Serimin İşlem ilişkilerine göre oluşturulması: Aşağıda verilen işlemler arası ilişkilere göre serimi çizelim. (F) ve (G)' nin tamamlanması gerekir. B. (H) işlemi (E)'den sonra başlar. -(I) işlemi (D)'den sonra. (C)'den sonra (G). -(A)'dan sonra (D). (B)'den sonra (E) ve (F) işlemleri başlar. -(K)' mn başlaması için (H). -(J) ve (K) şebekenin son işlemleridir.

H dan sonra başlamaktadır. 2-b) K işlemi A dan sonra. i r tamamlandıktan sonra. A. K *P ilk işlemdir. L işlemi. *B. *M ve L. *H işlemi L yi takip ediyor fakat başlaması için M in tamamlanmış olması şarttır. E den sonra. B den sonra ve M işlemi de A. L işlemi A. E ay m zamanda başlayan ve aym zamanda biten işlemler olup M den sonra başlamaktadır.ÖRNEKLER: 1) K işlemi A ve B başlar. G. . B. *G ve S son işlemlerdir. C den sonra başlayacaktır. L işlemi ise B ve C tamamlandıktan sonra ■Y B _CL O ■o t L 2-a) K işlemi A dan sonra. B den sonra ve M işlemi de B. P den sonra aynı zamanda başlamaktadır. C den sonra başlayacaktır. S. a) —A—»O K » b) A »Q- -> ByL CîM —hO ► C▼M »O ► 3) İşlemler arasında aşağıdaki bağıntılar olan şebekenin gösterilişi.

(TjE = TiE + tij) 1 Ara Bolluk (AB) [İng.Tj E = max (T.Bir İşlemin kritik olabilmesi için başlangıç ve bitiş düğümlerinin her ikisinin de en erken ve en geç tamamlanma zamanları eşit olmalıdır. i düğüm noktasımn en geç tamamlanma zamamnda başlayarak t. (11=11) T. bitiş düğümünün en erken tamamlanma zamanım vermelidir.G veya TjE = TjG olduğu yerlerde KRİTİK YOL vardır. _.= tamamlanma 1. G = T.T. j süresince devam etmekte ve j düğüm noktasımn en geç tamamlanma zamamndan erken bitmektedir.TiE < TiG ve TjE < TjG TiE TiG o TjE] TjC tij SB/TB O T. E + t i j ) . E. i 1 j 3. Ts= start. .j işlemi. zira bunların tamamlanma sürelerinde meydana gelen aksamalar yatırımın toplam süresini uzatır.İşlemin başlangıç düğümü en erken tamamlanma zamanıyla işlem süresi toplamı.E = T. (TiE = TiG .29 * (Düğüm Zamanları): 1.tij) i 2. Bu iki zaman arasındaki süre farkına "arabolluk" denir. Yatırım projelerinde kritik yörünge üzerinde bulunan faaliyetlerin gösterilen süreler içinde bitirilmesi zorunludur. Alm.T.Ts E = O (TıE = 0) alınır. TjE = TjG) 3. ilk 2. zwischen Schlupf (SZ) veya zwischen Pufferzeit (ZP) i . G = min (TjG . İşlemlerin Kritiklik Koşulları: 2.

Mutlaka her serimde en az bir kritik yol vardır. Hesaplamalarda serbest ve toplam bolluklar kullanılır. 6. Toplam bolluk negatif olmamalıdır. Alm.4. Kiritik olmayan işlemler. belirli zaman aralıkları içinde tamamlandığı takdirde yatırımın toplam süresini değiştirmeyen işlerdir.Toplam bolluğu sıfır olan işlemler kritik işlemlerdir. Unabhaengige Schluphf (SU) veya unabhaengige Pufferzeit (UP)] i . *Bağımsız Bolluk (BB) [İng. başlangıç düğümümden başlar ve bitiş düğümünde biter. . 5. Bu tür faaliyetlere bolluğu olan faaliyetler denir.Kritik yol birden fazla olabilir. Freienschlupf (SF) veya Freie Pufferzeit (FP)] i . süresince devam etmektedir. i düğüm noktasımn en geç tamamlanma zamanında başlayıp t. Bu işlemin bittiği zaman ile j düğüm noktasımn en erken tamamlanma zamanı T! E arasındaki süre farkına "serbest bolluk" denir.j işlemi en erken başlama zamanı olan T! E zamanında başlamakta ve t.j işlemi.j işlemi izin verilen en erken T E başlama zamanında başlamakta ve t. aradaki süre farkına "bağımsız bolluk" denir. 7. i-j işlemleri için dört çeşit bolluk tarif edilmiştir: *Toplam Bolluk (TB) [İngilizce Total float (TF). süresince devam etmektedir.Kritik yolun uzunluğu bize yatırım süresini verir.Kritik yol. Alm. Bu işlemin bittiği zaman ile j düğüm noktasımn (veya i-j işleminin) izin verilen en geç tamamlanma zamam arasındaki süre farkına faaliyetin "toplam bolluğu" denir.F). Independent float (IND. j süresinde devam ederek ve gene de j düğüm noktasımn en erken tamamlanma zamamndan evvel bitebilir. Almanca Gesamtschlupt (SG) veya Gesamte Pufferzeit (GP)] i . *Serbest Bolluk (SB) [İng. Free float (FF).

ti j (En geç başlama zamanı) GTij = Tj G (En geç tamamlanma zamanı) CPM İçin Bir Uygulama (1): TjG . E + ti j) BB = Tj E . Bolluk çeşitlerinin tamamlanmasından sonra herhangi bir işlemin en erken başlama (bitme) ve en geç başlama (bitme) zamanları bolluklar ve düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanları cinsinden hesaplanabilir. j) AB = Tj G . j) SB = Tj E . j) TB : Toplam Bolluk SB : Serbest Bolluk BB : Bağımsız Bolluk AB : Ara Bolluk T E T. G Tj E İşlemlerin en erken ve en geç başlama ve tamamlanma zamanları. E + t.(Tj G +1.(T.(T.(Tj G + t.31 TB = Tj G . E + ti j (En erken tamamlanma zamanı) GBij = Tj G . •1 J T B O > B B B Î > A B EBij = TE (En erken başlama zamanı) ETij = T.

4-1 dir. 3-2. G 0 0 0 1 1 7 7 7 1 1 1 7 2 0 TjE 11 6 11 17 11 17 24 17 24 24 TjG 11 0 7 0 11 7 17 2 11 1 20 3 24 8 17 0 24 0 2 3 4 a 0 1 7 2 1 6 8 0 0 3 EBÜ 0 0 0 1 1 6 6 6 1 1 1 7 * 17 ET j 1 1 6 4 1 5 1 0 1 4 1 6 1 7 2 4 2 1 GBÜ 0 1 7 1 3 7 1 2 1 4 1 1 1 7 2 0 GTj 11 7 11 17 11 20 24 17 24 8 A 8/ 24 Bollukların kullanıldığı .32 _LL 0/0 o 0/6 17* 17 11 11 2/ 2 11. i İşlem 7-3 7-8 7-2 3-4 8-2 8-5 8-1 2-4 4-1 5-1 1 1 6 4 4 4 8 1 0 6 7 4 Düğüm Zamanları SB TB İşlem Zamanlan Ti E 0 0 0 1 1 6 6 6 1 1 1 7 a 17 TJTJ T. 11 O 7/7 o 0/0 O 1/ 1 0/ 0 0/3 I6 7 0/1 oO 1 7 1 O t— 20İ 10 Kritik yol : 7-3. 24 24 Süre t. 2-4.

ekip büyüklüğü ya da ekip sayısının değiştirilmesinde. serimin bazı işlemlerinin süreleri tam olarak bilinemez.İşlemlerin kritik olup olmadığım ve esnekliğini hesaplama. 2. Bazı yatınmlarda.İşlem sürelerinin değiştirilmesinde.Optimum yatının süresinin hesaplanmasında. ekipman ve gider gibi kaynakların en uygun bir biçimde kullanılmalarına yardımcı olmak üzere.33 yerler: 1. 4. PERT (Seçenekli Değerlendirme) Yöntemi: Kritik yörünge (CPM) ile programlamada. gene kritik yörünge metodu ile . serimin tüm işlemlerinin sürelerinin ihtiyaç bilimnesine vardır. 6. 3 . olan Eğer bu süresi belirsiz işlemler üzerinde bulunduğu noktalannda kritik yörünge ve düğüm büyük değilse bolluklar varsa.Malzeme.3.

ve iş çok elemanlan bakımından şartlara bağlı olan kanşık yatınmlarda kullanılmaktadır. dengelemesi hesabı gibi irdemeleri yapılamaz. artık yatınmın tamamlanma süresinin bile tayini mümkün değildir. ihtimaller hesabına göre. metot uzun süre pek de Bu zamanlı. çok . Bu hallerde yatınmlann planlanması PERT metodu ile yapılmalıdır. programında kapasite ve maliyet zorlamalar. hesaplanabilmekte düğüm noktalan aynca ile yatınmın toplam süresinin programa göre yüzde kaç ihtimalle tamamlanabileceği bulunabilmektedir.34 programlama Ancak iş yapılabilir. Eğer süreleri işlemler belli kritik işlem olmayan yörünge üzerinde ise. Çünkü bu metotta belirsiz süreler.

Kritik yörünge (CPM). En muhtemel tamamlanma süresi Beklenen tamamlanma süresi .35 PERT metodu. sür L_ t m te t b t i j projenin belirli bir yüzde olasılıkla CT X T PERT yönteminde tamamlanabileceği. . ne zaman Ts = Tx + Z x bağıntısıyla hesaplanır.Bir projede ta : En iyimser süre (en erken tamamlanma. pesimist süre) tm : Normal ya da ortalama süre te : Beklenen tamamlanma süresi Vte : Beklenen 1 6 sürenin varyansı ate : tu — t. süresi Zaman En erken Tam. Burada: Ts : Projenin yeni tamamlanma süresi (öngörülen talimin) Tx : Beklenen tamamlanma süresi (sonuç süre CTTx : Tx süresinin standart sapması Z : Tamamlanma olasılığı PERT seliminde her işleme ait olası en erken ve en geç gerçekleşme süreleri (t„. süreleri tam bilinemeyen işlemlerin programda göz önüne alınmasını sağladığından kapsamı. Beklenen sürenin standart sapması te^Va+Mm+h) <? te t e İşlemin tamamlanmasına ait "ihtimal dağılım eğrisi" aşağıda gösterilmiştir. PERT metodunun özel hallerinden biridir. optimist süre) tb : En kötümser süre (en geç tamamlanma. t|:ıl normal gerçekleşme süresi işlem ayrıtları üzerinde verilir.En geç tam. kritik yörünge metoduna nazaran daha geniştir.

yine yukarıda verilen Ts formülünden ve ilgili değerler yerine yazılıp Z değeri çekilerek. normal dağılım tablosundan da bu P değeri okunarak belirlenir.36 Serimin işlemlerinin tamamlanma süreleri (te).) yukarıda verilen formüllerle hesaplanır. varyansları (Vte) ve standart sapmaları (au. . Serimin programlanan zamanda tamamlanma olasılığı (P).

2 18.25 0.25 © 3. Projenin programlanan zamanda tamamlanma olasılığım bulunuz.11 0. 2 •0 0.0.0 8 8 0.78 1.0 10.8 8.33 14.17 0.11 3 14 (5 10. 2 0 <4): 1.66 0.2 0.69 0.2 0.2 5.8 0.78 0.36 6.14 18.33 1.2 4.37 ÖRNEK: Bir projedeki işlem süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.33 0.11 1.11 O 1-2 1-3 1-4 2-5 3-5 4-6 5-6 0.2 5 5.50 1.3 6 .25 0.2 8.0 6.44 0. Süreler ( Gün) İşlem____ta tm tb 1-2 6 10 8 3-5 4-6 5-6 ta/t /tb ^ 7 7 3 8 9 10 14 4 5 ^ 1-3 1-4 2-5 4 7 4 12 5 8 8 8 6 ÛHT^ O e Vı e V ı Gte İşlem ÇÖZÜM : Vte te 8.80 6. Programlanan tamamlanma zamanı 17.50 0.20 0.0 5.44 0.11 0.2 14.5 gündür.36 0.25 1.44 0.

ilk serim üzerinde sıfır süreli .s. Çalışılmayan günlerin programa aktarılmasında da. 4-Başlangıç ve bitme ara terimlerinin istenilmesi de başka bir zorluktur. işlemlerdeki süre değişikliklerinin kontrolü ve programa aktarılması gerekir. _ Bu problemler programa ara tenninler şeklinde aktarılır. Kritik yol.38 8. _ Henüz başlamamış olan işlemler işyerinde yapılan yeni belirlemelerde elde edilen sürelerle gösterilir. Serimde Kontrol ve Revizyon Yapılırken: _ Belirli aralıklarla işyerine gidilir. _ Devam eden işlemler. 3-Çalışılamayan günlerin programa aktarılması gerekir. Bu işlem.4. 6. _ Biten işlemler. Kutu Diyagramlar (Precedence Diagrams) : Çözüm tekniği olarak CMP'e çok benzeyen kutu diyagramlarında. Kutu diyagramında işlem tanımları ve CPM"e kıyaslaması şöyle yapılabilir: N. v. ara terinin çözümlemelerinde başlangıçtan bitişe kadar sürmeyebilir.) İşlemin süresi İşlemin en erken başlama zamanı İşlemin en erken tamamlanma zamanı İşlemin en geç başlama zamanı İşlemin en erken tamamlanma zamanı tij S I / Ek . kontrol ve revizyon işlemi olarak adlandırılır.işlemler olarak kaydedilir. İşlem parçalanamaz.78 1.00 8.36 Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler: 1-Yatırım izlenirken. I tij E B ET G B G T İşlemin tanımı (adı.00 1. o işlemin bitmesi için gerekli olan sürelerle tanımlanır. 2-Sonradan yapılacak ekleme ve çıkarmaların çözümlenmesi istenir. 7 GB GT EB ET Bu ra da. Başlangıç ara termini (makinelerin. bir inşaat işinin plammn çıkartılması ve birbirini izleyen rutin işlemlerin kontrolü çok kolay olmaktadır. _ Çalışılmayan ve kısa rastlanan işlemler iki değişik karakterde olur: İşlem parçalanmış biçimde yapılabilir. Bitme ara termini (aşırı soğuklar başlamadan beton dökme işinin tamamlanması zorunluluğu). no'su. yapılan ve tamamlanan işlerin durumları izlenir. ancak temel işinin bitiminden sonra gelebilmesi zorunluluğu). başlanan iş bitirilmelidir.

B' den sonra D.Tamam lanma İlişkisi (FR) (3) Başlama İlişkisi (SR) (4) Tamamlanma İlişkisi (ER) 3 min z max z Tl+min — — B j Tl+max = -İH Bj+min — —j Bj T 1 [7] B1+max = > Tj Bl+min . m P r Kutu Diyagramında İlişki Türleri: max y (2) Başlama . A ve B'den sonra C işlemi başlar r ^ f ^ l Rj > (1) Normal İlişki (NR) mın z J B .< B j Bl+max =—— Tj Tl+min — Bj Tl+max — T j min z_______> max z mın z max z g P S .39 İŞLEMİN TANIMI________________CPM'de_____________KUTU DİYAGRAMINDA > 3. A ve B tamamlandıktan sonra C işlemi başlar c > 4.

40 (5) Yaklaşma İlişkisi mın z v max z J B l+mi = < B i n Tl+min — Ti .

bolluğu verir. (2)Herhangi bir işlemin en geç tamamlanma zamanı: GT. 3 5 8 B 8 4 12 ' D Tl+max — Tj Bl+max = — B j 14 17 3 H İV 0 3 3 A 1 1 5 16 G 1 En Geç Başlama ve \f 1 21 24 6 3 K4 20 I 3 2 5 C 5 6 11 F Tamamlanma Zamanlarının Bulumnası: 1 2 3 15 J (1)Son İşlemin en geç tamamlanma zamanı GTK = ETK dır. = ıııin (GB.. -Z) dir.41 Kutu Diyagram Uygulaması: En Erken Başlama ve Tamamlanma mın z Zamanlarının Bulunması: m max z (1)İlk İşlemin en erken başlama zamanı EBA = 0 dır. *GB. +Z) (3)Herhangi bir işlemin en erken tamamlanma zamanı: ETj = max (EB. 9 4 3 5 İv 8 5 3 5 5 C 6 11 8 E 11 11 F 1 1 1 1 5 16 16 G 1 \ 9 8 4 13 12 ' D 15 13 8 B 14 17 3 H 0 0 3 3 3 2 3 3 A 5 * EB i = GB i veya ET i = GT i t 1 21 24 6 21 24 1 3 K 6 4 1 2 1 2 3 20 20 I 15 15 J ise işlem kritiktir. ETj + Z) dır. -t. -Z) dir.EBiveya GT — ET.. (3)Herhangi bir işlemin en geç başlama zamanı: GB.+1. . = min (GT.: GT. (2)Herhangi bir işlemin en erken başlama zamanı: EBj = max (Et.

) •Ordinat. •Apsis.42 6. adet vs. m3. Ancak CPM ile birleştirilerek kullanılmaktadır. ton. işlemlerin hızlarını gösterir. Denge Diyagramlarında İlişkiler: V a) Tamamlamna-Başlama İlişkisi Beton Dökme J: Kalıp Alma I: b) Başlama-Başlama İlişkisi I: Hendek Açma J: Boru Döşeme c) Tamamlanma İlişkisi I: Kalıp Yapımı J: Demir Döşemnesi d) Başlama-Başlama İlişkisi I: Mimari Proje J: Statik Hesaplar . kanal. toplu konut v. Demiryolu. (Line of Balance) Denge Diyagramları: "Cyclogramme" diye de adlandırılan denge diyagramları. işin süresini (t=gün. Bu teknikte.B. hafta.O. verileri belirli tekrarlanan işlemli ve az sayıda. %.) •İşlem doğrularının eğimi.5. Bu teknikle gösterim serim şeklinde değildir. L. m2. S işlerde sık sık kullanılan bu diyagramlar aynı zamanda "Devre Diyagramları" olarak da kullanılabilir. baraj. ay vs. rutin işlemli projelerde kullanılır. yapılacak işin hacmini (v= kg.

25 Ta (1) Hazırlık.'da üretim hızının Unite doğal tamponun tam katı olması halinde çalışma düzeni: Sayısı / t/ / / / 2 3 Süre (Hafta) ^ Süre (Hafta) . 1 23 II 0.25 T3 1 f t 0. (2) Kazı. (t) Priz Süresi L. (4) Beton. Unite Sayısı (6) Montaj. (3) Kalıp.O. (5) Dolgu.25 T2 0.B.43 Bir Atölye İnşaatına ait Denge Diyagramı Örneği.

............................5 hafta 2 ünite/hafta........................................................5 Hafta............................................................4 ünite/hafta 1 Ekip.......................................0............2 ünite/hafta 2 ünite/hafta...................................44 0.......2 Ekip İşlem Süresi Doğal Tempo Üretim Hızı Ekip Sayısı .......................

.........................................5 ünite/hafta 2 Ekip......'da üretim hızının doğal temponun tam katı olması halinde çalışma düzeni: Ünite Ünite İşlem Süresi Doğal Tempo Üretim Hızı Ekip Sayısı 0.5 hafta 2ünite/hafta.....B................ ............5 Hafta............... birbirini izleyen iki işlem arasında bulumnası gerekli olan bekleme süresi yada boş süreye "Zaman Tamponu (TB)= Time Buffer" işlemlerin birbirlerini kesmemesini teminen düşey yönde konulan tampona da " Yer Tamponu (UB)=Unit Buffer" denir.O...............................3 Ekip Devre yada denge diyagramlarında..............45 L......2 ünite/hafta 3ünite/hafta......0......

5 2 (bitiş) 1 1 +3 30İ0 1/ Yukarıda serimi.46 işlem 1 Eğim Tampon (gün) — Birim İşlem Süresi 2/1 2 3/2 3 2/1 4 4/1 5 2 (bitiş) — 1 1 (başlangıç) 1. 2 Denge Diyagramlarıyla Yatırım Süresinin Kısaltılmasına ait Bir Örnek: 234 -2/900 . eğimi ve tamponları verilen kanal hafriyatının denge diyagramım çizerek optimum yatının süresini bulunuz.

-1500 Milyon TL. 1. -900 Milyon TL. •10 ncu günden sonra 300 milyon TL/gün gecikme cezası ödenecektir.47 12 14 16 Süre (gün) Yukarıdaki denge diyagramında optimum yatırım süresini ver toplam ceza azalmasını bulunuz •Ardışık işlemlerde en küçük zaman tamponu 1 gündür. -1500 Milyon TL. (TB=1). •Endirek giderler 500 Milyon TL dir. KISALTMA: Uzatma gideri: Endirekt Gider: Ceza azalması: + 900 Milyon TL. : 13 gün 3*300 = 3*500 = 3*300 = Toplam: Yatırım Süresi .

-900 Milyon TL. : 10 gün H . KISALTMA: Uzatma gideri: Endirekt Gider: Ceza azalması: 3*400 = 3*500 = 3*300 = Toplam: Yatırım Süresi * / / 0/( / ) / -2 / / / 12 1490 Süre (gün) > 1 16 / / / 10 + 1200 Milyon TL./ 2 30 / 0/ 5m -1 / / 2. -1200 Milyon TL.48 Toplam Ceza Azalması: 1500 Milyon TL 1234f / . -1500 Milyon TL.

49 Toplam Ceza Azalması: 1500 1 2 3 4 5 1200 = 2700 Milyon TL. T 234 Ty= 9.İşlemin Süresi İşlemin Süresi 5 2. 2 ve 5 nolu işlemlerin üretim hızları iki katına çıkartılırsa yatırımın yeni süresinin ne olacağını bulmak istersek. 1. -2/300 2/9C o ■ı/.5 4.5 Zaman tamponlarıyla birlikte yatırımın yeni süresi 9.0 5.İşlemin w Süresi 5 8 2.5 gün olarak bulunacaktır. Eski (gün) /-2 Yeni (gün) 2. (y H 10 12 14 16 Süre (gün) • Aynı denge diyagramında (başlangıç durumunda) 1.5 gün 10 12 14 16 Süre (gün) H .

— < 1 (b) Maksimum kaynağın en küçüklenmesi: 0= K 2222L > J or. gider. yada kiralanırlar (makine-ekipman.Kaynak. para.Assignment): 1. işgücü. gibi kullanılan yada kullanımına ihtiyaç duyulan her şeye kaynak denir. Kull. borç.Albert B ATTERSBY'ye göre kaynak kullanımında başlıca amaçlar şunlardır: Sabit süre-serbest kaynak kullanımı: (a) Kapasite optimizasyonu Kap. gelir. ^ T Çal.50 6. 2.6. İşçi / i Toplam işçi —. malzeme. vs.Kaynak Kullanımı (Resourse Allocation . makine parkı). 0 = YığılnıaOran ı .Kaynaklar projelerde ya mevcut bulunur (şirketin sahip olduğu mal varlığı. istihdam) yada satın alınarak teinin edilirler. kredi. 3.

.(c) Varyansın veya ortalamadan sapmaların en küçüklenmesi: ( K ~ K J > v= ° 2 (d) Kaynak değişiminin mutlak değerleri toplamının en küçüklenmesi: minD = y\Ki\ (e) Kaynak artışları toplamının en küçüklenmesi: nıin D = Ki (f) En büyük kaynak değişiminin en küçüklenmesi: D max = maX (D1 ..............Dn ) ...... D2 » D3...

A2< Aı ise ötelemeye devam edilir. Aı. A3> A2 olduğu için ötelemeden vazgeçilir. Varsa diğer bolluklu işlemlerde aynı uygulama devam edilir. Bolluğu olan son işlemden başlayarak başa doğru eğer. A2 ve A3 günlük kareler toplamlarını ifade eder.52 Örnek: BURGESS YÖNTEMİ (Süre Kısıtlı Kaynak Optimizasvonu): İşlem t/K A D t: Süre K: Kaynak Miktarı B C O^O o—o—o—o—o ^ 3/5 ^ 4/7^ 2/2^ 3/3 ^ A0. Aı< A0 ise işlem ötelenir. Örneğin bir işyerinde iki günlük bir işimizin olduğunu varsayalım: 1 1 2 3 4 5 8 7 6 5 4 2 0 1 2 3 4 64 50 40 34 32 ( 4 ) ( 5 ) (1) (2) (3) Sabit Kaynak .Serbest Süre Optimizasvonu: .

11.1.Üretim giderleri 1.Direkt İşçilik Giderleri 1 .53 Süre ve Kaynak Serbest .Gider Optimizasyonu: Gider (TL) Toplam Üretim Giderleri ^Toplam End. Giderler Toplam Direkt Giderler Sabit Üretim Giderleri —► t opt t (süre) d : Direkt gider e : Endirekt gider Giderler (Masraflar) şöyle sınıflandırılır: 1. D i r e k t H a m m . Direkt giderler 1. 1 2 . Değişken Giderler Değişken End.

Endirekt De ğiş ken Üre tim Gid . 2 E n d i r e k t G i d e r l e r 1.54 a d d e G i d e r l e r i 1 .21.

İşi ? tı den daha önce bitirmeye kalkarsak giderler yine artar. gibi giderlerdir. kalem vs.) 2. Bunu en iyi şekilde bulmak için e ve f giderleri toplanarak toplam endirekt giderler bulunur. Bunlar büro-kırtasiye malzemeleri. . aydınger.) artar. vs. aydınlatma. endirekt giderler olarak alınır. tı yerine t'de sona ererse endirekt sabit bir takım giderler (proje giderleri) oluşmaya devam eder.1Satış Giderleri 2.2Yönetim Giderleri Bu optimizasyonda.Endirekt Sabit Üretim Giderleri (Şantiye binasımn malzemeleri.55 erle ri (Şa ntiy e şefi nin yad a bek çini n aylı klar ı) 1. eneıji. kiralar. bunlar değişmezler.Ticari giderler (Bu konu bizi fazla ilgilendirmemekle birlikte ikiye ayrıldığım bilmekte fayda vardır. Ancak bu süre zarfında endirekt değişken giderler (bekçi giderleri. amortismanlar). 2. yapım süresi.22. Direkt işçilik yada malzeme olarak yükleyemediğimiz giderler. tesis yapı elemanları.

b)Her bir işlem için verilen tj j işlem sürelerini kullanarak .56 PLANLAMA TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ A) CPM (KRİTİK YOL METODU) ÖRNEKLERİ: 1 ) A ş a ğ ı d a v e r i l e n b i l g i l e r d e n y a r a r l a n a r a k a)Projenin CPM serim modelini oluşturunuz.

işlemlerin en erken ve en geç başlama zamanlarım (EBj j. işlemlerin bolluklarım ( SB/TB). ETj j. ¡) . F ve I işlemleri beraber bitiş işlemleridir.57 projenin yatının süresini (Ty) ve düğümlerin en erken ve en geç tamamlanma zamanlarım. kritik yol yada kritik yolları. ❖ C. GBj j. GTj j) bularak bir tabloda (12 sütunlu) gösteriniz. İŞLEM SÜRE (T.

1 Gü 0 n ♦♦♦ C işlemi B ve D işleminden sonradır. G 1 Gü 9 n H 3 Gü n NOTrDüğümlere kendiniz artan sırada numaralar veriniz. 1 Gü 5 n ❖ H işleminden sonra J. E ve J işlemlerinden sonra D işlemi başlar. D E 1 Gü 7 n ♦♦♦ A işlemi B ve D işleminden öncedir. I 2 Gü 0 n J 5 Gü n . B 7 Gü n ❖ F işlemi B. C 4 Gü n ❖ A. F 6 Gü n ❖ Kukla işlem sayısı iki tanedir.58 A ♦♦♦ A. D ve G işlemlerinden sonra başlar. E ve H işlemleri başlangiç işlemleridir. G ve I işlemleri başlar.

bollukları.59 ÇOZUM: A a) CPM Seliminin oluşturulması B i i D l C 4 Ii O b) Oluşturulan CPM seliminin düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanları. kritik yollar. toplam tamamlanma zamanı. düğüm ve işlem zamanlarıyla bollukların tabloda gösterilmesi: H G O .

2-4.60 32 15 î 15 ■ ¡0/0 15 \f 15 10/10 20 15/15 2/2 İşlem Zamanları EBij ETÜ GBij 0 0 0/0 0 1 5 1 5 3 3 3 1 5 3 2 3 2 3 2 38 15 3 10 15 22 8 22 23 32 32 36 38 işlem 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-4 3-6 3-7 4-5 5-6 5-7 6-7 TAıı 1 5 3 1 0 - Düğüm Zamanları 7/7 5 rrıE 1 TGj E T6. 6-7 dir. 0/0 0 GTij 15 10 15 15 32 15 32 38 32 32 38 38 Yol & 0 0 0/7 0 0 1 5 1 5 3 3 3 1 5 3 2 3 2 3 2 1 5 1 5 1 0 1 0 1 0 1 5 3 2 3 2 3 2 19 10 10/10 15 15 32 15 32 38 32 32 38 38 5 <f>3 2 0 1 0 7 1 0 1 5 0 0 2 0 i7 0 38 0 7 5 1 5 2 5 1 0 1 3 1 8 1 5 3 2 3 2 3 2 15 32 15 32 38 32 32 38 38 * 7 5 1 9 2 0 1 7 - * * 4 6 * Projenin Yatırım Süresi = Ty = 38 Gün Kritik Yol = 1-2. 4-5. t i 0 0 3 15 10 15 <V 3 15 SB 0 0 5 0 1 0 7 1 0 1 5 0 0 2 0 TB . 5-6. .

bollukları ve kritik yollar: S . a)Düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanlarım.61 2) Aşağıda verilen CPM serimini çözümleyerek. kritik yolu/yolları belirleyip diyagramın üzerinde işaretleyiniz. b)İşlemlerin en erken ve en geç başlama ve tamamlanma zamanlarım bularak bolluklarla ve düğüm zamanlarıyla birlikte bir tabloda toplu halde gösteriniz. 8 ÇÖZÜM: a) Verilen CPM seliminin düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanları. İşlem bolluklarım (SB/TB). yatırımın süresini gün olarak bulunuz.

62 .

j GBij GTij Yol & 1-2 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 63 1-4 1 6 0 0 17 17 1 1 0 16 1 17 * 2-3 6 5 5 11 11 0 0 5 11 5 11 * 2-4 1 2 5 5 17 17 0 0 5 17 5 17 * 3-4 6 - 1 1 1 1 17 17 0 0 1 1 17 11 17 3-5 1 1 1 1 11 20 0 9 1 1 11 20 20 3-9 8 1 1 1 1 40 40 2 1 2 1 1 1 19 32 40 4-7 1 3 1 7 1 7 31 31 1 1 1 7 30 18 31 4-8 1 0 1 7 1 7 31 31 4 4 1 7 27 21 31 4-9 1 7 - 1 7 1 7 40 40 6 6 1 7 34 23 40 * 4-6 1 7 1 7 17 17 0 0 1 7 17 17 17 5-7 1 1 1 1 2 0 31 31 9 9 1 1 22 20 31 5-9 1 5 1 1 2 0 40 40 1 4 1 4 1 1 26 25 40 * 6-7 1 4 - 1 7 1 7 31 31 0 0 1 7 31 17 31 * 7-8 3 1 3 1 31 31 0 0 3 1 31 31 31 7-9 6 3 3 40 40 3 3 3 37 34 40 .j ET.Düğüm Zamanları İşlem Zamanları işlem Tij T®. TGi TEj TGj SB TB EB.

8-9 (II. İşlem T x T 1 m 1 0 1 5 0 2 4 1 9 2 3 0 5 6 0 2 1 1 8 4 5 1 5 1 9 0 Tb 24 15 0 39 20 49 0 79 0 37 31 61 25 26 0 8. 4-6.83 6-7 1 12. 2-3. Yol) 1-2. 7-8.5 1 5-7 3 6 22. 4-6. 7-8.).2 28. varyansını (Vy).01 1-2 1-3 a 8 15 0.1 1 .25 12 7. işlem bolluklarım (SB/TB).2 5 30 34 18 9. 6-7.25 132.11 9-10 0 27 52 20.25 1 7-8 3 0 38 38 15 30 8-9 1 0 15. 2-4.0 0 0 12 0 547 ÇÖZÜM: 7. a)Projenin tamamlanacağı süreyi (Ty). 6 2. 3-4.11 2 6 T" 1 5 2-3 0 2-4 2 2 2-5 1 1 3-7 2 2 4-6 0 4-8 1 0 57 57 5-6 0 26. 8-9 B) PERT (PROGRAM GELİŞTİRME VE GÖZDEN GEÇİRME TEKNİĞİ) ÖRNEKLERİ: 1) Aşağıda verilen PERT serim modelini çözerek. 7 12 ¿17.64 Ty = 40 Gün Kritik Yollar = (I. 3 2 5 8-10 1 8 11.6 ¿18. b)Bu projenin 117 günde tamamlanabilme olasılığım hesaplayınız (Standart Normal Dağılım Eğrisi Altında Kalan Alan Tablo Değerleri kullanılacaktır.1 39. Yol) 1-2.36 ¿10. 6-7. kritik yol/yolları bulunuz.

6 102 52.78 122 547 122 0 .9 1.1 2 102 38 39.65 38 15.

kritik yol/yolların bulunması .66 118 56. varyans. 9 12 2 0 a) Proje tamamlanma süresi. bolluklar.

5 — 52.17 — 132.11 — e 1 2 1 5 — <* te 2.25 20.03 2.83 1 9 45.1 7 2 1.3 3 5.78 — 3.69 4 1.83 27.3 3 — .5 4.8 3 1. 5 — 22.17 16.33 2 0 — 12.25 — 2.2 5 — 11.25 11.17 — 8.6 7 — — — 26.11 26.5 3.17 17.67 İşlem 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-7 4-6 4-8 5-6 5-7 6-7 7-8 8-9 8-10 9-10 T x Vte 7.

68 Projenin: Ty= 122 Gün ve Vto=54.68 için (Standart Normal Dağılım Tablosu'ndan) P = 0. c)Projenin.7 => z = -0. . cebrî boru. Varyans ve projenin 75 günlük sürede tamamlanma olasılığım bulunuz. a)PERT proje selimini oluşturunuz.2) Aşağıda bir su deposu. kanal. hesaplanandan 5 gün önce tamamlanma olasılığı ile % 100. kaptaj odası.x formülüne göre 117=122+z V 54. cr. % 80 ve % 70 olasılıkla tamamlanabileceği süreleri ayrı ayrı hesaplayınız. b)Proje tamamlanma süresi. pompa istasyonu.2483 =v P«%25'dır. terfî/isale hattı inşaatı ile diğer işlemlere ait verilen bilgi ve sürelerden yararlanarak.7'dir. b) Ts= 117 gün ise Ts=Ty-Hz.

payanda Cebrî boru döşenmesi Montaj. yalıtım Telörelerin çakılması.işaretleme Kanal kazısı İksa .sıkıştırma (stabilize dahil) 17 Teslim.yerleştirme Demir döşenmesi Ta 2 4 3 1 0 4 2 1 2 3 8 3 0 1 5 1 4 2 6 4 1 2 Tm 2 5 3 1 2 5 2 1 3 4 1 0 3 5 1 6 1 4 3 9 5 1 2 Tb 4 6 3 1 5 5 2 1 5 5 1 3 4 5 2 0 1 7 3 1 1 6 2 2 11 Su deposu inşaatı 12 Kaptaj odası inşaatı 13 Pompa istasyonu inşaatı 14 Tahliye kuyuları açılması 15 Drenaj ve deşarjlar 16 Dolgu .tesellüm işleri 18 Tamamlayıcı (müteferrik) işler ÇÖZÜM: ♦♦♦ PERT Serimi kurulurken ardışık. kaynak. .No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teknolojik Yapım Sırasına göre Alt Yapı/Ust Yapı imalat Pozları Hat aplikasyonu . ip çekilmesi Aks röperleme Temel kazıları Kalıp hazırlık . öncelikli ve eş zamanlı işlem ilişkilerine dikkat edilmelidir.

70 a) PERT Proje Serimi'nin oluşturulması 4 .

.

03 . 10.14 2.5 0 0.5 0 0. varyans ve olasılığın bulunması.72 b) Proje tamamlanma süresi.83 0.47 66.

47 .52 60.-.21 24.1 2.10 7.32 2.33.3 3 0.96 0.50 j 10. — 60.0 3 69.00 0 0 0 8.8 7.00 2.3 3 0.21 fü.85 0.11 1.5 0 0.50 3 0.33 7.74 I I I h 69.69 .6 24.50 0.1 7.33 0.17 0.33 8.Ü3 m 0.27 7.80 [3.5 7 0 1.11 0.73.5 0.67 7 1.33 0.05 14.32 76.33 1 0.5 0 7.3 3 0.1 68.7.4.0 3 12.3 3 8.3 3 8.5 0 41.1 7 10.22 7.69 14.33 8.1 7 76.3 3 8.32 74.3 3 0.10 3.25 4.5 69.33 8.85 14.21 74.58 60.80 16.22 7.11 6.5 0 0.

32 Kritik Yol = 1-2.32 => z = .32^>Ts = 83. .00 Tablodan z«2.70 Tablodan z«0.33 + 0. 15-17.33 + 0.5 68.32^>Ts = 78. Hafriyat alımından sonra Temel daha sonra sırasıyla Duvar ve Tabiiye şeklinde izlenecektir. Vx = 8.33 + 2. crtx formülüne göre 75=76.91 0.84 V 8.3228 => P«%32'dir. 10-12.59 Ts=76. c) Hesaplanandan 5 gün önce tamamlanma olasılığı 71.33 + z V 8.33=76. 17-18 dir. 14-15. Ts = 75 gün ise Ts=Ty+z.83 Gün'dür. NOT: Yapım sırası C bloktan başlayacak sırasıyla B ve ardından A blok yapılacaktır.80 Tablodan z«0.46 için (Standart Normal Dağılım Tablosu'ndan) P = 0. işlem ilişkileri ve süreleri verilen yığma bina inşaaünın kaba inşaat işlerine ait "Kutu Diyagramı İş Programı" m çizerek projenin tamamlanma süresini.52 V 8.33 + z V 8.75 Gün ❖Projenin % 70 olasılıkla tamamlanacağı süre: P=0.1. ❖Projenin % 100 olasılıkla tamamlanacağı süre: P=1. 8-10.0418 => P» % 4'dür. 2-3.32^>Ts = 77.06 Tx = 76.59 V 8.52 Ts=76.73 için (Standart Normal Dağılım Tablosu'ndan) P = 0.84 Ts=76. kritik yol/yolları hesaplayarak işaretleyiniz.8 Gün ❖Projenin % 80 olasılıkla tamamlanacağı süre: P=0. C) KUTU DİYAGRAMI ÖRNEKLERİ 1) Aşağıda blok ve kat durumu. 5-8.19. bolluklarım. 12-14.32 => z = .33 Gün.0.3 0 0 0.

K:8 l.K:6 l.K:8 2.işlem Hafriyat Temel Duvar Tabiiye Z:8 Z:22 C Blok 6 11 l.K:22 ÇÖZÜM: Z:6 Z:20 B Blok 5 9 l.K:22 2.K:20 A Blok 7 13 Z:10 Z:25 .

27 32 6 11 5 B h C Blok — 32 41 b 17 9 Bt — 6 Bz d 47 67 47 67 20 Bt b 0 0 6 6 6 C h 6 17 fi 17 11 Ct 1 7 1 7 8 25 25 47 ^ 47 22 Ct b Cz d HAFRİYAT ^mel DUVA R ÖRME TABLİY E TEMEL İŞLEMLERİ .76 37 44 11 İR —> 7 B Blok A h 44 57 y> f > 13 At — 57 67 40 10 Az d 67 92 fn 92 25 At b 41 47 V 32 f.

ZEMİN KAT İŞLEMLERİ .

78 10 114 8 67 73 6 Bid 11 4 11 4 20 13 4 13 4 Bit ■ • ■ H 84 92 4 Q 8 Ci d 92 11 4 11 4 22 12 6 11 4 8 13 — 4 Ïw> 13 15 4 6 1M 15 6 22 «2 d % DUVAR TABLÍYE .

2) Aşağıda verilen 3 katlı bir yığma bina inşaaünın 8 kalem imalat işi için "Preceden ce Diagram" oluşturula cakta İş programın da işlem . KAT İŞLEMLERİ 2.DUVAR TABLÍYE ÖEME ÖRME 1. Kritik Yol = Ch-Ct-Czd-CtbBtb-Atb-Clt-BltC2t yoludur. KAT İŞLEMLERİTy = 156 Gündür.

80 adları anlamlı ve alfanümer ik olarak verilecek elde edilecek Tij işlem sürelerine göre. . ❖İşlem bollukları m ve kritik yolları bulunuz ve diyagram üzerinde gösteriniz. ❖Projeni n tamamlan ma süresi ile işlemlerin en erken ve en geç tamamlan ma sürelerini.

Verilenler: No 1 2 3 4 işlem Adları Doğrama takılması İç sıva (bir kat için) Dış sıva .Badana Madeni Aksam Yağlı Boyası 8 Cam Takılması 5 gün bekleme 2 .Denizlik (bir kat için) ^ işlem Süresi (Gün) 4 5 15 5 2 gün bekleme 4 3 gün bekleme 3 2 ^ 5 Duvar Kaplaması ^ 6 7 Boya .İskele Döşeme kaplaması .

Ç ÖZÜM: 1 9 1 9 1 5 Dış Sıva 34 34 DS . İşlemlerin yapım sırası yukarıdaki sıraya göre olacakta. Min Z ara bekleme süreleri —-> ile gösterilen değerler olarak verilmiştir.Not: Yığma bina 1 bodrum + 1 Zemin ve 1 Normal kattan oluşmaktadı r.

Duvar Kapl. Zb b 3 34 0 2 25 1 434Zd 37 d 34 il Bb b 2 30 3 3 y 3 9 3 7 41 3y —^ 46 48 44 4o 2 Bc 2 Bir b 1 2 7 2 1 4 5 B d k 6 1 6 Cam Tak. ■. 1 0 8 4 .83 40 43 40 43 3 Ibb 4 3 4 3 45 7~ S 50 52 50 52 2 Ic 45 2 Im b ■. Boya Badana Madeni A k s a m B o y a 20 4 Bd d D) DENGE (LOB) DİYAG RAMI ÖRNEK LERİ: . ■ 4 1 4 0 43 4? 2 Z 1 ml 48 50 47 49 2 Zc 5 4 4 9 9 14 8 9Z 14 5D ZI S 2 2 1 4 5 2 7 ıy Z d k z=2 í — 0 4 9 0 44 Doğrama 4 4B 9 İç Sıva BI 5D Döşeme S Kapl. ■ 11419 4 1 19 4ID 5 IIS 2 7 1 3 5 3 2 M Id k z=2 3 37 z = 3 3 -€—^ 237JU 40 ü 437Idd 40 .

1) a) Aşağıda verilen bilgilerd en yararlan ılarak. ilgili projenin tamamla nma süresini (LOB) denge diyagra mı ile kısaltıp optimu m yatırım süresi ile ilk çizelgey e nazaran toplam gider kazancı m bulunuz. b ) 1 v e 5 n o l u i ş l e .

85 m l e r i n s ü r e l e r i n i y a r ı y a i n d i r d i ğ i m i z d e k i d u r u m .

n e d i r ? V e r i l e n l e r : İ ş l e m l e r ç i z g i s e l v e d o ğ r u s a l .

87 a l ı n a c a k . B a ş l a n g ı ç i ç . d e n g e l e m e s o n u n d a T B ' l a r .

i n : 2 g ü n Bitiş için : 1 gün Endirekt Giderler: 650 TL/gün Ceza Giderleri: 550 TL/gün NOT: Diyagra mın altındak i sayılar günleri ifade eder. İşlemler üzerinde ki rakamla r ise. Kısalab ilme/Uz ayabilm e Süresi / Kısalm a/Uzam a Birim Gideri . Üstünde ki rakamla r işlem adedini gösterir.

89 olarak tanımla nmaktad ır. .

y y y I -1/650 -6/450 O rv/ V. KISA LTM A: (2 Nolu İşlem ) K ı s a l t m a G i d e r i = 4 * 4 5 0 = + 1 8 0 0 M n m IV V + 2/850 -1/1100 .23 y M. y O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ÇÖZÜM: a) 1.

91 E n d . G i d e r A z a l m a s ı = 6 * 6 5 0 = 3 9 0 0 Ceza Azalm ası = 6*550 = -3300 Proje Süresi = (Ty = 14 gün) = -5400 Toplam Kazanç: H 4 .

TL 23 .5400 Br.

KISA LTM A: (1.93 I [V V E -1/650 -2/450 0 m 6 8 10 12 14 2. Gide r Azal ması = 1*65 0 = +110 0 -650 -550 -100 Ceza Azal ması = 1*55 0= 5400 + 100 = 5500 Br. ve 2. İşlem ler Bera ber) Kısa ltma Gide ri = 1*65 0 +1*4 50 = 0 rv v + 2/850 -1/110 0 End. TL Proje Süresi = (Ty = 13 gün) = Toplam Kazanç: İ 5 .

6 8 10 12 .123 I 0 : : n -1/4 50 m :0 IV: +2/85 0 0 V: -1/11 00 [V V.

KI SA L T M A: (5 no 'lu işl em ) = P r o j e S ü r e s i = ( Kıs T alt y = 1 2 g 1* ü 110 n 0= ) ma Gi der i= +1 100 = En d. Gi der Az al ma sı = Toplam Kazanç: 6 5 0 5 5 1*6 0 50 = Ce za Az al ma sı = 1 0 0 5 5 0 0 + T L 1*5 50 1 .95 3.

00 B = r 56 . 00 .

Proje tamamlan ma süresi normal süreye (Ty=12 .97 I 123 0 n rv ^ / n : -1/450 m:0 6 8 10 12 V/ IV: + 2/850 V: 0 K ısaltma işlemi burada biter. 1. 3 ve 5 nolu işlem eğrileri değiştirile miyor. 2 ve 4 nolu işlemlerin ise kısaltılmal arı halinde yalmzca gider artışı getiriyor. Ayrıca başlangıç ve bitiş tamponları işlemlerin ötelenmel erine engeldir. endirekt gide ve ceza giderlerin den kazanç sağlanamı yor.

Bu durumd a. T4 = 3 gün olmakta dır. T5 = 2 gün.. TL'dir. Planlamay la elde edilen kazanç 5600 Br.98 gün) gelmiştir. 23 45 0 I: rv n 1 1/45 0 e 8 ıo E: m: 0 IV 0 : V: 0 1 ve 5 nolu işlemleri n süreleri yarıya indirildi ğinde (hızları iki katına çıkartıld ığında) sonuç diyagra ma göre T. Toplam Gider Artışı = .

TL • Kümülat if gideri 400 Br. ilgil .99 2*850 = +1700 End. Gider Azalmas ı= 2*650 = -1300 Ceza Azalmas ı= =0 T oplam Kazanç: 400 Br. 2) Aşa ğıd a veri len bilg iler den yar arla nar ak. TL artırdığı için (azalma sağlama dığından ) süre 10 güne imnesine rağmen bu düzenle menin zararı vardır.

100 i proj eni n tam aml an ma sür esin i (L OB ) den ge diy agr amı ile kısa ltıp opti mu m yatı nın sür esi ile ilk çize lge ye naz ara n topl am gid er kaz anc ım bul unu z. .

Gider Azalması = -6*850 = Ceza Azalması = 6*400 = Toplam Kazanç: +2800 -5100 -24 00 4700 Br.. TL Tp = 24 gün.1/ 500 II = . •22.101 işlem I II III IV V VI P1 7 Normal Süre (Gün) 5 8 15 4 2 5 Başlangıç Tamponu (Gün) .+ 2/600 . KISALTMA: (3 no'lu işlem) Kısaltma Gideri = 7*400 = End. 4 4 12 3 2 Uzayabilme/Kısalabilme Bedeli (Br.7/ 400 y II= +2/ÖÜÜ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 v = M/800 VI =0 Tp = 30 gün. . Bitiş için 3 günden az olmayacak.TL) -1/500 -3/300 -7/400 . ÇÖZÜM: I =..3/ 300 III =. Günden itibaren endirekt giderler: 850 Br. 1.+ 4/800 0 y y y III y 3 4 5 [V V Verilenler: •İşlemler çizgisel ve doğrusal alınacak. TL/gün alınacaktır. dengeleme sonunda TB'lar. TL/Gün Ceza ödemeleri: 400 Br. Başlangıç için 2.

Gider Azalması = -2*850 = -1700 Ceza Azalması = 2*400 = -800 Toplam Kazanç: (-1900)+(.4700) = -6600 Br. / IV V.3/ 300 III = 0 IV =+2/ 60 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 y = .102 I =.TL ve Tp = 24 gün. KISALTMA: (2 no'lu işlem) Kısaltma Gideri = 2*300 = +600 End.1/ 500 II =.4/800 V I = 0 2. VI/ .

2/S0[l III =0 IV=+2/ 600 VI =0 14 22 3. . Gider Azalması = -2*850 = -1700 Toplam Kazanç: (-100) + (-1900)+(.TL Tp = 20 gün (sonuç).7" 103 H I= -1/ 500 II=.1/ 300 z ınA y M M iw 10 12 / W4 6 818 20 16 T l v = .4700) = -6700 Br. KISALTMA: (5 no'lu işlem) Uzatma Gideri = 2*800 = +1600 End.

vaziyet planı K. Arsa sınırlarının belirlenmesi-Aplikasyon J. ■İnşaat için gerekli içme ve kullanma suyunun temin imkanlan.Hazineden. Plankote. yol.Arsa seçimi ve temini yolları B.Bütçenin T. 1. gibi bağlantıları ile zemin durumu. imar çapı. kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarla kamu kuruluşları arsa ihtiyaçlarım Arsa Ofisi Gen. ■Su durumu. biçimlerde: . Kamu kuruluşları ihtiyaç duydukları arsaları hazine. Ancak bu talepleri dört ay içerisinde karşılanamadığı ve bu husus daha önce bir yazı ile bildirilmiş olduğu takdirde. ■Yer üstü sulannın yer altı sulan ile ilişkisi.Planlama ve yaklaşık maliyet C. yaürım bütçesi yasa taslağı ve programına alınması E. ■Ulaşım durumu. Yukarıda yazılı temel kriterlere uyan arsa üzerinde yapılan etütlerde dikkat edilmesi gerekli bilgiler şunlardır: ■Arsanın yeri ve yüzölçümü. inşaat alanı.İhale işleri H. belediye ve diğer kaynaklardan karşılayabilir. Arsa Bilgi Formu temel olarak. ■Malzeme temin imkanlan. inşaat ruhsat işleri. 1164 sayılı Arsa Ofisi kanunun 12. anlaşma vs. su. telefon.'de yasalaşması F. Metraj ve kesin hesap çalışmalan. başka kamu kuruluşlarından yada belediyelerden bağış değişme. ■Drenaj ve derivasyon imkanlan. devletin yapacağı yapılara ait arsa temin eder. ■Jeomorfolojik yönden elverişliliği ve yer üstü sulannın etkisi. ■Elektrik ve telefon durumu. binanın ileride büyütülebilme imkanlan. ■Arsa mülkiyetinin yatınm yılından en az bir yıl önce temini kamulaşürma ile ilgili ödeneklerinin bütçeye konulması.Arsa Ofisi genel Müdürlüğü kanalıyla: Bu kuruluş Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı olarak 1164 sayılı Arsa Ofisi kanunu kapsamında faaliyet göstermektedir.Sözleşme uygulamaları İ. Arsa seçiminde öncelikle imar durumu. ■Yol durumu. ■Kanalizasyon durumu. Bu kurum.T. topoğrafik durumu ve sel veya heyelan bölgesinde bulunup bulunmadığı gibi hususlar yetkili bir ekip tarafından etüt edilerek "Arsa Bilgi Formu" düzenlenir. ■Arsa ve yakın çevresinin toplumsal yaşantı ile ilişkisi.Avan projelerinin hazırlanması D. mahal listesi Arsa Secimi: Yaürım konusu bir inşaaün gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bu inşaaün yapılacağı bir arsanın tahsisi veya satın alınması gerekir. İnşaat 1. ■Heyelan durumu. 2.D. enkesitler. B. boyutlan. ■Arsa imar durumu. Müdürlüğüne bildirerek karşılamak zorundadır. Arsanın Hazine arazisi olması durumunda tahsis işlemlerin bir yıl önceden tamamlanması ■Arsa üzerindeki mevcut tesisler ve bunlann hukuki yönden bir anlaşmazlık yapıp yapmayacağı Devlete ait yaünmlann gerçekleştirilmesinde gerekli arsa 3 değişik yoldan birisiyle temin edilir. elektrik. M.P. ■İklim özellikleri.104 3. gaz. M. ■Topoğrafik durumu. yapılabilecek yapı yüksekliği. parselasyon planı.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kesin ve tatbikat projelerinin hazırlanması G. Bu form ilgili Bayındırlık ve İskan İl müdürlüğünce yeterli sayıda teknik eleman tarafından düzenlendikten sonra Bakanlığa gönderilir. İNŞAATA HAZIRLIK VE ÖN ÇALIŞMALAR A. ■Mevcut tesisler. ■Malzeme durumu gibi konularda bilgiler toplanır ve bir rapor düzenlenir. ■Zemin durumu. ■Jeolojik yapısı. keşif bedellerinin belirlenmesi L. ve 2. maddesi uyarınca.

Belirlenen köşe noktaları daha sonra krokide belirlenen apsis-ordinat şeklinde ölçeği dahilinde büyütülerek araziye aplike edilir. telefon. Gerekli planlar yapılarak uygulamaya geçilir. Aksi halde aym yasamn ilgili hükümleri gereğince umumi menfaat karan alınarak kamulaştırma yoluna gidilir. yol. süresini. arsa bilgileri. ön hazırlık programı. Yatınm Programı teklifi DPT'nda.P. yüzölçümü. . ilgili kamum kuruluşu ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkililerinin iştiraki ile görüşülür ve DPT programına alınması uygun görüldüğü takdirde.T. miktar ve diğer özelliklerinin en geç altı ay içerisinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirmek zorunludur. Konu YPL tarafından da uygun görülmesi halinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na oradan da TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildikten sonra Yatınm Programı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulur. DPT. su. Gerek arsa gerekse köşe kazıkları sabit röperlere bağlanmalıdır. öncelikle arsa veya arazinin tasarruf durumunu gösteren kadastro haritası temin edildikten sonra taşınmazın sahipleri. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde imar parsel sınırları imar plamna uygun olarak İmar şirketleri yada İmar müdürlüklerinde görevli yetkili elemanlarca. Bunun için ilgili Yatınmcı Kamu Kuruluşunca belirlenen ihtiyaca göre düzenlenen ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca incelenerek onaylanan "Ön Proje Formu" yatınm programı teklifi ile DPT'na gönderilir. statik-betonarme ve tesisat projeleri. cins. belirsizlik doğurmayacak biçimde tespit edilerek sınırlar belirlemnelidir.Kamulaştırma (istimlak) yoluyla: 6830 sayılı İstimlak Kanunu uyarınca rızai satınalma veya kamulaştırma yoluyla arsa temin edilmesi durumunda. Kuruluş bu projeleri kendi veya ilgili yüklenici yükümlü kılınarak hazırlattırabilir. Arsası ilgili yatınmcı kurum tarafından tahsis edilen bir yapımn yaklaşık maliyetinin belirlenmesinde. Tip projelerde ise. Mahkeme karanyla arsanın bedeli devlet tarafından ödenir. Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması: Yatınm programına alınmış işin yapılabilmesi için gerekli olan mimari. yıllara göre ödenek dilimlerini de kapsadığından yatınm programına alınması istenen yapı veya tesisin yaklaşık maliyetinin de bilinmesine ihtiyaç vardır. gaz gibi bağlantıları planda gösterilir.105 Ancak bu şekilde temin edilen arsa ve arazilerin ölçekli krokileri ve kullamm amacı. önceki yıllara ait maliyetin belirli bir oran dahilinde artınlması ile yapı yaklaşık maliyetinin bulunması mümkündür. Bakanlık oluru ile teşekkül ettirilen satınalma komisyonu ile malikler anlaşmaya varırlarsa arsanın Bakanlık adına tescili yapılır. Daha sonra ilgili yasaya göre kıymet taktiri için Bakanlık onayı alınarak yasa hükümlerine uyularak kıymet taktiri maliklere bildirilir. elektrik. Yatırımın Planlanması. Arsa Sınırlarının Belirlenmesi: İnşaatın yapılacağı parselin köşe noktaları imar yada kadastro plamna uygun olarak ve ileride herhangi anlaşmazlık. Yaklaşık Maliyetinin Belirlenmesi D. konu Yüksek Planlama Kurulu'na gönderilir. ihtiyaç programı dikkate alınarak (yapılacak yapımn cinsi ve kapasitesi) yapı için gerekli toplam inşaat alam ile yaklaşık metrekare birim maliyet bedelinin çarpılması yoluna gidilir. bu alanların dışındaki arsaların sınırları ise Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Tapu Fen Memurluğu yetkili elemanlarınca belirlenirler. Projeler hazırlanırken ilgili kuruluşun ihtiyaçlan göz önünde tutulur ve resmi yazı ile proje üzerindeki muafakatı alınır. imar durumu ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere baplı kalınarak hazırlanmak zorundadır. Yukanda söz edilen ön proje formu yatınm konusu işin toplam maliyetini. 3. 1/10 ve 1/5 ölçekli olarak hazırlanır. Uygulama projeleri 1/50. detay projeler 1/20. çelişki. tahmini rayiç bedeli ve imar durumu tespit edilir ve varsa imar çapı alınarak arsanın kanalizasyon. Programına Alınması: İnşaası istenen herhangi bir yapı veya tesis için bütçeden ödenek aynlabilmesi için öncelikle DPT tarafından 5 yıllık kalkınma veya yıllık yatınm planına alınması gerekir.

Rayiç yada birim fiyatlann tanımlanmasına yarar. çap. keşifte zemin cinsi. keşif ve hakediş düzenlenmesinde her imalat için uygulanan her birim fiyatın birim ünitesinin ölçü tarzını gösterir (mt. komşu bina yada parselden uzaklık. Buna göre Poz Adı ve Poz No : Teknik. e)Nakliye bedelleri (Tahminen yada imalat bedelleri toplamının % 8-12'si kadar) f)İlk ihale ilamndan önceki fiyat farkına tabi malzemenin.231 Mahya Kiremiti (mt). Miktara bakılmaksızın 1.001 Tuğla duvar (03). ilgili sene için ilan edilen yeni birim fiyatlardan sonra. projelere bağlı olarak. Keşfinin Hazırlanması: 1. keşifte. Genel olarak 1. Metraj ve Kesif İşleri İçin Tanım ve Dokümanlar: a)Poz Adı ve Poz No (Birim Fiyat No ve İmalat Adı): b)Ölçü Birimi: Metraj. (Örn. metrajlarla hesaplanan şu üniteler kısmen yada tamamen yer alır: a)Projedeki mevcut imalatların miktarı.211: Kiremit (m2). boşaltma. binamn estetik. İş İskelesi). d)Birim fiyat cetvellerinde bulunmayan özel imalatların miktar. katsayı ve baz fiyatlandır. birim fiyatları ve bedelleri. .106 B Araziye ait tesviye eğrili plan ve plankote hazırlandıktan sonra imar durumunda verilen kot. ton. Fakat genellikle 1. İnşaat 1. 23. özel ve yapım şartlan ile birim fiyat tarifleri bulunan ve anlaşmalannda bedeli gösterilen veya sonradan yeni fiyatı yapılan İş birimleri ve bu birimleri tanımlayan numaralar sitemi olarak tanımlayabiliriz. Vaziyet Planlarında itibari kotlara göre temel altı. m3.211 Demir imalat (Kg). keşfi gerçek maliyeti vermektedir. ve 2. yol ve bina döşeme kotları bulunur. 18. c)Doğrama. adet gibi. işçilik. su durumu.022 Pikdofen (adet) vs. keşifte belirlenen bedeller 2. ekonomik ve statik durumuna göre "Vaziyet Planı" hazırlanır. birim fiyat ve bedelleri.001 İnce B. tretuvar. yapım sırasında meydana gelecek proje değişiklikleri belirli olmadığından binamn bitmiş imalatlarına göre yapılan 2. keşifte değiştirilmeksizin ödenir. madeni aksam miktar.A Demiri (ton). Keşfin düzenlenmesi sırasında bina uygulama projeleri ve detaylarının eksiksiz olması istenir.24. 23.makine fiyatlan. zemin durumu. g)Maktuen ödenecek bedeller. fiyat farkı bedelini karşılamak üzere tahminen konulan bedel. m2. istif miktarları. h)Projesi bulumnayıp da sonradan projelendirilen bir kısım ek imalata fiyat zaptı teşkili yoluyla ödenecek talimini bedeller. malzeme taşımaları. bahçe. 18. Ömek olarak 18. birim fiyat ve bedelleri. b)İmalatların yükleme. yol. kanalizasyon sınırları çerçevesinde. birim fiyatları ve bedelleri. idarelerin işlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda olduklan malzeme.) Karsız değerlerdir. ( Örneğin Elle Yapılacak Kazı için Kullanılacak İşçilik Ücretini Belirler.) c)Rayiç: Bayındırlık Bakanlığınca her yıl ait olduğu yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan. kg.

015 d) Fiyat Analizi : Birim imalat maliyetleri içerisine giren gerekli işçilik.008 ~ İşbaşında satmalına bedeli belirtilenler 04. Poz No Her takvi m yılı başınd a rayiçle rden alınan bedell erin tespit edilen imalat lara ait nakliy e.107 ■İşçilik Rayici (gündelik. 1. makine. Her takvim yılı başında o yılın rayiçlerine bağlı olarak düzenlenen "Genel Fiyat Analizi" değerlerinden yararlanılarak ilgili yılın "Birim Fiyat Listeleri" Poz No Cinsi Ölçü Birimi Miktar Birim Fiyatı Tutar Bölüm Toplamı Yardımcı Analiz: İmalat Birim Fiyatlannın oluşturulmasında esas analizler kullanılan. gereç miktar ve tutarlannı tespit eder. öncelikle hesaplanarak analiz içerisinde yerini alan ve yüklenici kannı taşımayan analizlerdir.Birim Fiyat Listesi (Seridöpri): İmalatın Cinsi Ölçü Birimi Birim Fiyatı (TL) .003 3 ~ Fabrikada satmalına bedeli belirtilenler 04. 2. boşalt mayı.Aktarmasız Analizler: Her yıl Genel Fiyat Analizlerinden yararlanılarak ve aktanna yapılmaması için türetilen analizlerdir. saat ücreti brüt bedeller) ■Taşıt rayici (taşıt gündeliği veya motorlu araç K katsayılan) ■İnşaat makine ve araç rayici (makinelerin piyasa satmalına yaklaşık bedelleri) ■İnşaat gereçleri rayici (inşaat malzemelerinin birim satmalına bedelleri olup yerleri belirtilerek gösterilir. taşıt. yükle me. aylık.) ~ Ocakta satmalına bedeli belirtilenler 04.4131 ~ Depoda satmalına bedeli belirtilenler 04.

yapım tarzı ve sırası. 5.Bölüm: Balast İşleri Genel Teknik Şartnamesini.-24.Bölüm: Taşıma Genel Teknik Şartnamesini. 3. 7.Bölüm: Tüneller Genel Teknik Şartnamesini. 6.Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri (Seridöpri Tarifleri): Birim Fiyat Listesi'nde gösterilen her poz no'suna göre imalatlarda kullanılan malzeme miktarları.108 malze me ve işçilik miktar lannı içeren analiz değerl erinde n elde ediler ek Bayın dırlık ve İskan Bakanl ığı Yükse k Fen Kurulu nca bastınl ıp dağıtıl an listeler dir.Bölüm: Kazı İşleri Genel Teknik Şartnamesini.Bölüm: Birim Fiyat Analizi ve tarifleri hakkında uygulama notlarım. Bölümler ise çeşitli inşaat malzemelerinin standart ve tekniğine uygun vasıf . 4. 2.Genel Teknik Şartname: Bu şartname esas itibariyle 24 bölümden oluşmaktadır. 4. Sıra No 3. uygulama koşulları ve kapsamı ile birim fiyat ödemesine nelerin girip girmediği ve imalatın ölçü tarzı her yıl kitap halinde yayınlanır.

Komisyon başkam ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. rekabeti. genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun. Yükleniciyle anlaşmazlık olursa. 2. Bu dosyada. Ancak. bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Bunun için mahal listelerinden yararlanılır. ■2. avan projeler ve detay projeleri üzerinden ve Birim Fiyat listelerindeki her poz için yapılır. ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği birim fiyatlar geçerlidir.Keşif Metrajları. ilgili idare personelinden en az dört kişinin. gizliliği. İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Keşif için (kesin Hesap Keşfi). ataşman için yapılan metrajlar ise. ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. ■Hakediş düzenlenmesi için. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.Özel Fiyatlar: Yüklenim konusu iş Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Cetvellerinde bulumnayan kalemlerden oluşuyorsa. her imalattaki gerçek miktarları bulmak üzere. ■İhale yetkilisinden alınan onay belgesi ■Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli ■İhale dokümanı ■İlân metinleri ■Adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifle . 1. hakediş. soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu. hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez. fiyat analizi. Gerekli incelemeyi yapmalarım sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasımn birer örneği. Keşif için (İhale Keşfi). kamuoyu denetimini. eşit muameleyi. saydamlığı. Bu fiyatların taraflarca kabulü zorunludur. ■1. bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. ya benzeri birim fiyatlardan yada sözleşme yılına ait rayiçlerden yararlanılarak düzenlenecek Özel Birim Fiyat Analizlerinden elde edilir. ■Fiyat Analizi.Keşif Metrajları. komisyon başkan ve üyelerinin adlan. yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri. vs. Kamu İhale İşlem Dosyası. Kararlarda çekimser kalınamaz. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar. işler için 1. İhale yetkilisi. İhaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmammn bulunmaması halinde. gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. j) Metraj Hazırlanması: Yapım işlerinde şu gereksinimler için metraj hazırlanmaktadır. olağanüstü haller ve deprem durumlarında ÇED raporu aramnaz. ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla. güvenirliği. İhale Ön Yeterlik Dokümanı ve Kamu İhale Sözleşmeleri: İdareler. Ataşman. biri başkan olmak üzere.109 ve kullamna şekillerini açıklamaktadır. projeler ve ataşmanlar üzerinden hassas olarak yapılır. İhale komisyonunca alınan kararlar bir üst makama iletilerek ihalenin yapılması için izin alınır. Ödeneği bulumnayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İhalesi yapılacak iş için olur alındıktan sonra idarece yani ihale komisyonunca ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir.

t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlan. b)İdarenin adı. Doküman bedeli. hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.110 ■Gerekli diğer belgeler ■İhale komisyonu tutanak ve kararlan gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. isteklilere talimatlan da içeren idari şartnameler ile yaptınlacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler. y) Denetim. İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. 1) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. v) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. sigorta. u) Vergi. türü ve miktan. türü ve miktan. e)İsteklilerde aranılan şartlar. r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi. niteliği. f)İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. . muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümam satın almalan zorunludur. belgeler ve yeterlik kriterleri. açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. hizmetlerde iş tanımı. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususlann belirtilmesi zorunludur: a)İşin adı. j) Tekliflerin alınması. m) Teklif ve sözleşme türü. Ancak. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara. teslim şartlan ve gecikme halinde alınacak cezalar. İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususlann belirtilmesi zorunludur: a)İşin adı. resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı. c)İhale usulü. İhale Komisyonu tarafından hazırlanan İhale Dokümanında ise. vergi. telefon ve faks numarası. niteliği. i)Ulaşım. s) Ödeme yeri ve şartlanyla avans verilip verilmeyeceği. resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği. k) İhale karannın alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. adresi. o) İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği. yapılma yeri. d)İsteklilere talimatlar. ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. z) Anlaşmazlıklann çözümü. g)Tekliflerin geçerlilik süresi. n) Geçici ve kesin teminat oranlan ile teminatlara ait şartlar. sözleşme tasansı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. h)İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı. verilecekse şartlan ve miktan ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkımn ne şekilde ödeneceği. hizmetlerde iş tanımı.

muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. k) Kesin teminat miktan ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. n) Gecikme halinde alınacak cezalar. m) İşin yapılma yeri. i)Vergi. o) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartlan. f)Ödeme yeri ve şartlanyla avans verilip verilmeyeceği. v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları. eğitim. e)Sözleşmenin bedeli. resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı. bakım-onanm. yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar. c)Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı. t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. y) Anlaşmazlıkların çözümü. teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlan. j) Montaj. p) Denetim. vergi. işletmeye alma. . sigorta. türü ve süresi. h)Ulaşım. verilecekse şartlan ve miktan.111 b)İdarenin adı ve adresi. 1) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. d)Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklan. r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. tebligata esas adresi. resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. g)Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkımn ne şekilde ödeneceği.

özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı.) KAMU İHALE KANUNU KANUN NO: RESMİ GAZETE SAYI: 4734 KABUL TARİHİ: RESMİ GAZETE TARİHİ: 04. hizmet. özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar. . katma bütçeli idareler. b)Eneıji. . roket. su. c)Sosyal güvenlik kuruluşları. kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. döner sermayeli kuruluşlar. . kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kuram ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.01. c)Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri. e)4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri.4761/ 11 md. tutukevleri işyurtları kurumları. birlikler.2002 22.) Kanun kapsamına giren kuruluşların. iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları.Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: a)Genel bütçeye dahil daireler.a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca. güvenlik ve istihbaratla ilgili. malzeme. işletme ve şirketler. müessese. tüzel kişiler.2002 Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri MADDE 1. füze gibi araç.) (a). e)(Değişik : 12/6/2002 . Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtları. kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek. Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kuramları. d)İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri. gemi. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler ile Tarım Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan. d)(Değişik : 12/6/2002 . teçhizat ve sistem alımları. KAMU İNŞAAT YATIRIMLARI İHALE MEVZUATI 4. uçak.Bu Kanunun amacı. silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ile bunların araştınna-geliştinne. f)Ulusal araştırma geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştınna-geliştinne projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alınılan. uluslararası kurallara göre yürütmesi gereken ve .) Kamu iktisadi teşebbüsleri. birlik.4761/ 10 md.01. değerlendirmek.1. Kapsam MADDE 2.4761/ 11 md.4. İstisnalar MADDE 3. Ancak. helikopter. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar ile 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) bu Kanun kapsamı dışındadır. b)Savumna. ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil. g)(Ek : 12/6/2002 . tank. fonlar. (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş. özelleştinne kapsam ve programında bulunan kuruluşlar ile bunlann doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayn ayn sennayesinin yansından fazlasına sahip olduklan kuruluşlann. modernizasyon ile yazılım ve mühimmat ihaleleri ile devlet güvenlik istihbaratı kapsamında. denizaltı.112 Gibi temel ve esas konulara ilişkin uygulama hükümleri ve detaylara yer verilir. panzer. silah. Devlet Malzeme Ofisi ana statüsünde yer alan mal ve malzemeler için ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar.

Tanımlar MADDE 4. yapı elemanlannın ölçülendirilip boyutlandınldığı. fikrî ve güzel sanat.Bu Kanunun uygulanmasında. Hizmet : Bakım ve onarım. isteklilere talimatlan da içeren idari şartnameler ile yaptınlacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler. viyadük. gerekli arazi ve zemin araştırmalan yapılmadan. danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan. bilgilerin halihazır haritalardan alındığı. ilgili veya bağlı bulunulan Bakanlığın teklifi üzerine Kurum tarafından belirlenecek mal veya hizmet alımları. bilgi ve deneyimini idarenin yaran için kullanan. çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporlan dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân. fotoğraf. Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri. köprü. temizlik. sözleşme tasansı ve gerekli diğer belge ve bilgileri. rafineri tesisi. araştırma ve geliştirme. Yerli istekli : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile bu gerçek kişilerin oluşturduğu tüzel kişilikleri. toprak ıslahı. görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi. sigorta. danışmanlık. tersane. tanıtım. Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi. mesleki eğitim. otoyol. boru iletim hattı. rıhtım. Yapım : Bina. yıkma. Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü. basım ve yayım. ihzarat. inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi. piyasa araştırması ve anket. idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunuculanm. eneıji santrali. alt yapı. haberleşme ve eneıji nakil hattı. kesit. sondaj. ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detaylan ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde . taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat. yemek hazırlama ve dağıtım. mümkün olan arazi ve zemin araştırmalan yapılmış olan. Danışman : Danışmanlık yapan. nakliye. İstekli : Mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi. ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullannı. tamamlama. Kesin proje : Belli bir yapımn onaylanmış ön projesine göre. mimarlık ve mühendislik. spor tesisi. Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri. taşımr ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri. İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlan. Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri. hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini. haberleşme. liman. demiryolu. imalat. Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri. Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü. havalimanı. bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini. karayolu. taşıma. Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen. baraj. güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini. Uygulama projesi : Belli bir yapımn onaylanmış kesin projesine göre yapımn her türlü aynntısının belirtildiği projeyi. Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşımr ve taşınmaz mal ve hakları. çevre düzenlemesi. toplantı. İhale yetkilisi: İdarenin. Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunlann oluşturduklan ortak girişimleri. Ortak girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralannda yaptıklan anlaşma ile oluşturulan grubu. İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığım gösteren ve ihale yetkilisinin onayım müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri. organizasyon. büyük onarım. sergileme. sulama tesisi.113 h) uluslararası piyasanın koşullarına göre anlık karar verme zorunluluğu bulunan faaliyetlerine ilişkin olarak. film. Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunlann oluşturduklan ortak girişimleri. muhasebe. . restorasyon. tünel. Bu Kanuna tâbi değildir. İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinde. metro. Ön proje : Belli bir yapımn kesin ihtiyaç programına göre. koruma ve güvenlik.

genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun.114 fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü. . İfade eder. . Sözleşme: Mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli. Gerekli incelemeyi yapmalannı sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği. İKİNCİ BÖLÜM İhaleye Katılım Kuralları Eşik Değerler MADDE 8. Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçlann. biri başkan olmak üzere. ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. gerekçesini komisyon karanna yazmak ve imzalamak zorundadır. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Kararlarda çekimser kalınamaz. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımlan ile yapım işleri kısımlara bölünemez. . eşit muameleyi. İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. rekabeti. hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez. ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: a)Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için. ihtiyaçlann uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynaklann verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları MADDE 10. 2)İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri. ihale komisyonu tutanak ve kararlan gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. c)Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası. Aralannda kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı. komisyon başkan ve üyelerinin adlan. Yaklaşık Maliyet MADDE 9. ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla. güvenirliği. bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. İhaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmanının bulunmaması halinde. kamuoyu denetimini. . soyadlan ve görev unvanlan belirtilerek imzalanır. diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu. Kurum: Kamu İhale Kurumunu. . Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. İhale İşlem Dosyası MADDE 7. 1)Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler.4761/ 12 md. her türlü fiyat araşürması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir ve bu yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararlan çoğunlukla alınır. . 3)İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü akındaki ve bitirdiği iş miktarım gösteren belgeler. gizliliği.İdareler. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri. Ancak. b)Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlannda beşyüzmilyar Türk Lirası. saydamlığı. Kurul: Kamu İhale Kurulunu.İhale yetkilisi. ihale dokümanı.Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece. . Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlanndan sorumludur. olağanüstü haller ve deprem durumlannda ÇED raporu aranmaz. ilân metinleri. Temel İlkeler MADDE 5. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir.İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde. adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler.) Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir: a)Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlannda üçyüzmilyar Türk Lirası.(Değişik : 12/6/2002 . yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhale Komisyonu MADDE 6. ilgili idare personelinden en az dört kişinin.İhaleye katılacak isteklilerden. idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartlann ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü.

mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: a)İflas eden. en fazla beşte bir oramnda dikkate alınır. mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde. katalogları ve/veya fotoğrafları. e)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde. 7)İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın. işleri mahkeme tarafından yürütülen. i)11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. mevzuaü gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler. g)İhale tarihi itibariyle. . e)(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın . konkordato ilân eden. belgeler devredilemez.4761/ 13 md. c)Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyannca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. araşürma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler. tedarik edilecek malların numuneleri. makine. c)İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.115 b)Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için. 4)İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler. ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. d)İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak. 3)İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine. 6)İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip olmalan. 2)İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde. b)İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. h)Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde. ihaleyi yapan idareye yapüğı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykın faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. 1)İsteklinin. 9)İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere. (Ek : 12/6/2002 . yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler. İş bitirme. denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. kiraya verilemez ve satılamaz. Yönetim ve denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler. b)İflası ilân edilen.Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak. alacaklılara karşı borçlanndan dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. tasfiye halinde olan. mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı karanyla hüküm giyen. f)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde. kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler. 5)İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler. d)Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyannca kesinleşmiş vergi borcu olan.) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden. zorunlu tasfiye karan verilen. İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı. her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oramn muhafaza edilmesi zorunludur. kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a)Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. 8)İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren. yürütmek. İhaleye Katılamayacak Olanlar MADDE 11. işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. yapım işleri için ise son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oramnda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf.116 hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.) Yaklaşık maliyeti. yirmibeş milyar ile elli milyar Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile elli milyar ile ikiyüzelli milyar Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân. .4761/ 14 md. bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir. ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir. varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İhale İlân Süreleri ve Kuralları MADDE 13. Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden. yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri. Şartnameler MADDE 12. Ancak. en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. patent.) Bu fıkra kapsamında ilan edilen ihalelerden hangilerinin. bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa. ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. (Ek : 12/6/2002 . aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. 3)(Değişik: 12/6/2002 . İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. sandık gibi kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla. Belli bir marka. Ayrıca. uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine oniki gün eklenir. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. . 2)Yaklaşık maliyeti. f)(c). rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde. 3)Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce. 2)Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları son başvuru tarihinden en az yirmibeş gün önce. bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). İdareler. b)Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden. 1. dernek. Ortak Girişimler . Belirlenecek teknik kriterler. Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen isteklilere ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. Ancak. yirmibeş milyar Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile elli milyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde. kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.4761/14 md. Aym şekilde. Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak. 1)Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları ihale tarihinden en az kırk gün önce. Ancak. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. elli milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile ikiyüzelli milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce Resmi Gazetede. uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları.Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle. birlik. model. 1)Yaklaşık maliyeti. menşei.

yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. d)Alternatif teklif verebilme halleri dışında. nüfuz kullanma. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü MADDE 20. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapünlabilir.117 MADDE 14.İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde. . c)Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek. Bu durumda. rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat kanştırmak veya buna teşebbüs etmek. e)11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. anlaşma.İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a)Hile. . Açık İhale Usulü MADDE 19. sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin verilmesi gerekir.İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususlann bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale gününden önce ihale iptal edilebilir. İhalenin iptal edilmesi halinde. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği aynca tebliğ edilir. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ise.Birden fazla gerçek veya tüzel kişi ortak girişim oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümam ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.Belli istekliler arasında ihale usulü. . Bu usule göre yapılacak ihalelerde adayların başvurularım hazırlayabilmeleri için en az yirmibeş gün süre tanınarak ön yeterlik ilâm yapılır. c)Pazarlık usulü. ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri.İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: a)Açık ihale usulü. b)Belli istekliler arasında ihale usulü. Ancak bu durumda. ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkalan adına doğrudan veya dolaylı olarak. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. . İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. rekabeti veya ihale karannı etkileyecek davranışlarda bulunmak. İKİNCİ KISIM İhale Süreci BİRİNCİ BÖLÜM İhale Usulleri ve Uygulaması Uygulanacak İhale Usulleri MADDE 18. Alt Yükleniciler MADDE 15. iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda. Belirtilen asgari yeterlik koşullarım sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yasak Fiil veya Davranışlar MADDE 17. çıkar sağlama. ön yeterliği tespit edilen bütün . sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmalan istenebilir. ihale dokümam gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle. katılımı engellemek. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az kırk gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. Gerek ortaklık anlaşmasında gerekse ortaklık sözleşmesinde. isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek. verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. b)İsteklileri tereddüde düşürmek. vaat. . alt yüklenicilerin yaptıklan işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. . irtikap. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği anlaşma istenir.Açık ihale usulü. tehdit. İhale Gününden Önce İhalenin İptal Edilmesi MADDE 16. d)Doğrudan temin. İhalenin iptal edilmesi durumunda. bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. .

piyasada fiyat araştırması yapılması zorunludur. (a). d)İhalenin. sadece idare tarafından 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır. bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. b)Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. ek malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi. türü. İKİNCİ BÖLÜM İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı. b)Doğal afetler. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde. şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak. niteliği. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a)İdarenin adı. öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyaü içermeyen ilk tekliflerini sunar. İstekliler. jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir.İdareler gerekli gördükleri mimarlık. (e) bendinin uygulanması halinde de. Bu bent gereğince temin edilen ihtiyaçlara ilişkin olarak hazırlanan sözleşmelerin notere onaylattırılması ve tescil ettirilmesi zorunlu değildir. . d)İdarelerin beş milyar Türk Lirasım aşmayan ihtiyaçları. e)Uygulanacak ihale usulü. (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. c)Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. Doğrudan Temin MADDE 22. telefon ve faks numarası. peyzaj mimarlığı. (b) ve (c) bentlerine göre. tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarım en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. gözden geçirilerek şartlan netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden. adresi. c)Mevcut mal. ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle. (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde. f)Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. kentsel tasarım projeleri. İlân yapılacak hallerde. . e)İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanması. (a). salgın hastalıklar.Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a)Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması. Ancak. . (d) bendinin uygulanması halinde. Pazarlık Usulü MADDE 21.Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: a)İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ilk alımı izleyen üç yıl içinde ihtiyaç duyulan yedek parça.İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale Dokümanının Verilmesi İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar MADDE 24. ekipman. b)İhalenin adı. Tasarım Yarışmaları MADDE 23. verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. d)İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. araşürma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ilân yapılması zorunlu değildir. İdarenin ihtiyaçlarım en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. . c)Mal alımı ihalelerinde teslim yeri. (a). mühendislik.118 istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. e)İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. miktarı. .

2. i)Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati. hizmetlerde iş tanımı. verilecekse şartlan ve miktan ile sözleşme konusu . sigorta. h)Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. 6. Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar MADDE 25. 5. sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği. türü. Ancak. açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. f)Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.İhale dokümamnda. 1) Teklif edilen bedelin en az % 2'si ile % 4'ü arasında. İsteklilere talimatlar. k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. 9. i)İhalenin nerede. resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fıyaüna dahil olacağı. İdarenin adı. İsteklilerde aranılan şartlar. ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği. vergi. o) İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. b)İhalenin adı. telefon ve faks numarası. e)Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. Tekliflerin geçerlilik süresi. niteliği. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara. r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi.Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. j) Tekliflerin alınması. . Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İdarenin adı. m) Teklif ve sözleşme türü. ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı. İhale usulü. miktarı. Bu durumda. isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yapünlacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler. Ulaşım. teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar MADDE 27. 1) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. c)Mal alımı ihalelerinde teslim yeri. niteliği. telefon ve faks numarası. hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı. j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. .119 g)İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. m) Tekliflerin geçerlilik süresi. n) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar. belgeler ve yeterlik kriterleri. 7. . 3.13. 8. ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. İlânın Uygun Olmaması MADDE 26. isteklice belirlenecek oranda geçici teminat verileceği. h)İhale dokümammn nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. İşin adı. yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda. d)İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi. hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. 4. 13 üncü maddede belirtilen ilâmn yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç. adresi. İhale dokümamnda açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 1. p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilâm yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. türü ve miktarı. adresi. k) Teklif ve sözleşme türü. 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği. g)İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. yapılma yeri.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek. zeyilname düzenlenmesi hali hariç. . tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde. istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümamnda açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama. Zeyilname düzenlenmesi halinde. v) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi. y) Denetim. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi MADDE 28. bu tarihe kadar ihale dokümam alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler MADDE 34. Mal alımı ihalelerinde. teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması. düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad. ilân yapıldıktan soma. Doküman bedeli. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümamnda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Geçici Teminat MADDE 33. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. . herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. . üzerinde kazıntı. İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması MADDE 29. u) Vergi. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. Başvuru Belgelerinin Sunulması MADDE 31. .Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. z) Anlaşmazlıklann çözümü. en fazla ihale dokümamnda belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 30 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur. . teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır.İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. b)Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde. hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir. . . . Verilen teklifler. ihale dokümamnda değişiklikler yapılabilir.120 işler için eğer ödenecekse fiyat farkımn ne şekilde ödeneceği. teklif edilen bedelin % 2'sinden az olmamak üzere. silinti. soyadı veya ticaret unvanı. teklif edilen bedelin % 2'sinden az % 4'ünden fazla olmamak üzere.Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. alternatif tekliflerde aym şekilde hazırlanarak sunulur. ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. danışmanlık hizmeti ihalelerinde ise. bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aym şekilde ilân olunur. Tekliflerin Geçerlilik Süresi MADDE 32. ön yeterlik veya ihaleye kaülmak isteyen isteklilerin bu dokümam saün almalan zorunludur. t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlan. Teklifler ihale dokümamnda belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Ancak. Değişiklik yapılması zorunlu olursa. Zarfın üzerine isteklinin adı. Ancak. Ayrıca.Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a)Tedavüldeki Türk Parası. son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde ihale dokümam alanların tamamına gönderilir. soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. tebligata esas açık adresi.İhalelerde. yeniden teklif verme imkanı sağlamr. istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması MADDE 30. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname. ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde.

anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi. Bu aşamada. isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla. Ancak. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. İlgili mevzuatına aykın olarak düzenlenmiş teminat mektuplan kabul edilmez. Bu aşamada. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini . . Her ne suretle olursa olsun. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Kesin teminat mektuplannın süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlannın usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. geçici teminat mektuplannda süre belirtilir. . Ancak bu açıklama. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. 32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla. geçici teminat mektuplannın süresi de aynı süre ile uzatılır. belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde. En son aşamada. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde. idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde. teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla. . İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek. Banka Teminat Mektupları MADDE 35. Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye verilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tekliflerin Değerlendirilmesi Tekliflerin Alınması ve Açılması MADDE 36. Teminatlar. hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Tekliflerin değerlendirilmesinde.121 c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. İstekliler ile teklif fiyatlan açıklanır. isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İhale komisyonu teklif zarflanın alınış sırasına göre inceler. ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. karşılaştınlması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalannı isteyebilir. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur. aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir.Bu Kanun kapsamında bankalarca verilecek teminat mektuplannın kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. Tekliflerin Değerlendirilmesi MADDE 37. hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde. birden fazla istekli tarafından ay m fiyaün teklif edildiği ve bunlann da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde. Sözleşmeye Davet MADDE 42. ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandınlır. a)İmalat sürecinin. aşırı düşük teklifleri değerlendirir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu değerlendirme sonucunda.İhale dokümamnda belirtilmiş olması kaydıyla. belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili aynntılan yazılı olarak ister. . iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu. bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandınlır. kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Mektubun postaya verilmesini takip eden ondördüncü gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümamnda nispi ağırlıklar belirlenir. iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. .41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığı'nın vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye. diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. karar tarihini izleyen en geç yirmi gün içinde ihale karannı onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. . İhale yetkilisi. ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda. ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması MADDE 40. İhale komisyonu gerekçeli karannı belirleyerek. c)Teklif edilen mal. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde. ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.122 süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde. idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde. Kararlarda isteklilerin adlan veya ticaret unvanlan. verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı.37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale. teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar. ihale yetkilisinin onayına sunar. ihale dokümamnda bu unsurlann parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. İhale komisyonu. işletme ve bakım maliyeti. İhale kararlan ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler. ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığım anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale karanna eklemek zorundadır. . En düşük fiyaün ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde. Aşırı Düşük Teklifler MADDE 38. açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Ancak. Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali MADDE 39. maliyet etkinliği. ihale komisyonu karan üzerine idare. . Bu teklifleri reddetmeden önce. ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi MADDE 41. . karamı onaylanması halinde geçerli. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak. ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. hizmet veya yapım işinin özgünlüğü. teklif edilen bedeller. ihale kararlannın ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde. idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. verimlilik. bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle idarede de tebliğ edilebilir. İhale.İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra. Ancak.İhale sonucu.

teknik şartname hazırlanması. bu bölümde yer . düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler Danışmanlık Hizmetleri MADDE 48.İdare. . ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatımn ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla. aday ve istekli seçimi ile değerlendirilmesinde bu bölümde belirtilen özel hükümler uygulanır. yapım ihalelerinde ise iki trilyon lirayı aşan ihalelere ilişkin ihale sonuçları. h)Sözleşme bedelinin hangi kaynaktan karşılanacağı ve kaynağın miktarı. Kesin Teminat MADDE 43. etüt ve proje. malî. hukuki veya benzeri alanlarda niteliği itibariyle kapsamlı ve karmaşık olan. Bu zarar. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde. Ancak. Bu durumda idare. e)İhaleye katılan istekli sayısı. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak notere onaylattırılır ve tescil ettirilir. harita ve kadastro. yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçları. Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu MADDE 44.ÇED raporu hazırlanması. imar uygulama.İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminaü vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Danışmanlık hizmet ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yapılır. . sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği. c)İhale usulü. Danışmanlık hizmetleri.Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. f)Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya ticaret unvanı.Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümam hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla. denetim gibi teknik. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarım. .Sözleşme bedeli mal veya hizmet alımı ihalelerinde bir trilyon lirayı. niteliği. Ancak. kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır. sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır. . on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla. . Bu durumda. İlânlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir: a)İhaleyi yapan idare.123 43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise. protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır. b)İhale tarihi. bu teklif sahibinin de geçici teminaü gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale Sonucunun İlânı MADDE 47. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazamr. istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde. tasarım. bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla. bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilirler. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde. i)İşin başlama ve bitiş tarihi. g)Sözleşme bedeli. miktarı ve yeri. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için. sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. plân. kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. İhale dokümamnda belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin noter tarafından onaylamp tescil edildiği tarihi izleyen en geç onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilân edilir. 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise. özel uzmanlık ve deneyim gerektiren danışmanlık hizmetleri hizmet sunucularından alınabilir. taahhüdünden vazgeçebilir. d)İhale konusu işin adı. türü. Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu MADDE 45. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması MADDE 46. . İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde.

Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde. yeterlikleri tespit edilenler arasından en az üç en fazla on adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur. üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur. . . iş için önerilen yöntem. Bu teklif. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması MADDE 52. Bu teklif. Ön yeterlik ilâm sonucunda başvuru sunan adayların. tebligata esas açık adresi. Bu Kanun hükümlerine göre yapılan ön yeterlik ilânında. Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi MADDE 49. yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki nitelikleri esas alınır. .İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminat isteklinin malî teklifini oluşturur. Teknik ve malî puan ağırlık katsayılan. teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. kısa listede yer alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir. yeniden teklif verme imkanı sağlamr. 10 uncu maddede belirtilen kriterlere uygun olarak belirlenir. tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılmak suretiyle sunulur. . soyadı veya ticaret unvanı. İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Teklif mektuplarının 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun olması zorunludur. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.124 alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. İlk aşamada teknik teklif. zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz. ihale dokümanı ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilir. Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi MADDE 51. ihale dokümamnda değişiklikler yapılabilir. teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek. malî kapasitelerini ve teknik yeteneklerini değerlendirmek üzere belirlenen ön yeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler yer alır. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen adaylara yazılı olarak bildirim yapılır. Bu aşamada. Teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. İhaleye Davet MADDE 50. hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. üzerine isteklinin adı. teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre farklı oranlarda belirlenebilir. Bu ihalelerde teknik değerlendirme kriterleri. Danışmanlık hizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi. Teknik ve malî puan için belirlenen ağırlık katsayılan dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. İhale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlenmesinde.49 uncu maddeye göre oluşturulan listede yer alan adaylara. soyadı veya ticaret unvanı. istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. ikinci aşamada ise malî teklif değerlendirilir ve her iki aşama için ayn puanlama yapılır. Ayrıca bu ilânda. Verilen teklifler. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname kısa listede yer alan bütün isteklilere. adayların genel uygunluklarım. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda. mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi. . İdarece açıklama yapılması halinde yapılan açıklama. teknik ve malî tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az kırk gün süre verilerek. teknik ve malî değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılır.İhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek.Ön yeterlik ilânları 13 üncü maddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde yapılır. Davet mektubu gönderildikten soma. İhale komisyonu teklif zarflanın alınış sırasına göre inceler. hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Malî ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak. Zeyilname düzenlenmesi halinde. kısa listeye alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adayların sayısı veya sayı aralığı belirtilir. Malî teklifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenir. üzerine malî teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebilir. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak. tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde. son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde gönderilir. organizasyon yapısı.

b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır: 1)İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İhale komisyonu ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlannı belirler. İkinci isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde. Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü BİRİNCİ BÖLÜM Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Kurumu (KİK) MADDE 53. bu istekliler ihale salonundan çıkanlır. Aynı tarihte. . Toplam puanı en yüksek olan istekli iş tanımı. idarece geçici teminatı gelir kaydedilir. Kamu İhale Kurumu. Ancak. ikinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile de görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır. merci ve kişi Kurumun kararlannı etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Bu durumda. makam. Malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir. Bu işlemlerden sonra. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. personel ve malî teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. değerlendirme dışı bırakıldığı ve malî tekliflerinin açılmadan malî tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir. İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçlan ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. ihale dokümamnda yer alan şartlan önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olmamalıdır. Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. 2)Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. İhale komisyonunca toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve malî teklifleri içeren paket açılır. öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu isteklilere ait teknik ve malî puanlar ihale dokümamnda belirlenen ağırlık katsayılarıyla çarpılarak toplam puanlar tespit edilir. belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde. asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de malî tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir. bu istekliye ihale yapılır. ÜÇÜNCÜ KISIM Kamu İhale Kurumu. Hiçbir organ.125 Tekliflerin değerlendirilmesinde. Kamu İhale Kurumu. teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla. Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. idarece geçici teminatı gelir kaydedilir. teklif fiyatımn ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen veya asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere.a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz. bu Kanunda belirtilen esas. sözleşme şartları. İade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandınlmasından hemen sonra posta ile gönderilir. Kurumun merkezi Ankara'dadır. İhale komisyonu tarafından alınan karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. Kamu İhale Kumlu. Ancak bu görüşme. usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir. Görüşme sonucunda şartlann netleştirilerek anlaşmaya vanlması halinde. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz. standart ihale dokümanlannı ve . Yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı halde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde. Teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait malî puanlar belirlenir. idari ve malî özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin malî teklif zarflan açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek. asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin malî teklif zarflan açılır ve teklif fiyatlan okunarak bir tutanakla tespit edilir.

Üyelerden biri Kurul tarafından ikinci başkan olarak seçilir. kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl hizmetinin bulunması (konunun uzmanı olması dışında. 4)Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak. bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de. Başkanın izin. basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak. 5)Haklannda ihalelere katılmaktan yasaklama karan verilenlerin sicillerini tutmak. Kurul Başkam. (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşıması zorunludur. kuruluş ve kişilerden belge. Bakanlar Kurulu. kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama. 3)İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek. geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir. 7)İhale ilânlan ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek. bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykınlık bulunduğuna ilişkin iddialan da inceler ve sonuçlandınr. bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykın hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.4761/ 15 md. iktisat. d)Kurul üyeleri. Bir üye bir defadan fazla seçilemez. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukanda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. Kurum bütçesinin uygulanmasını. hastalık. atanan üyelerden birini Başkan olarak görevlendirir. Kurumun da başkanıdır. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Damştay ve Sayıştay Başkanlıklarınca önerilecek birer kişi. tip sözleşmeler. inceleme. biri ikinci başkan olmak üzere on üyeden oluşan Kamu İhale Kuruludur. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmalan halinde ise Başbakan onayıyla görevden alınır. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine. (4). ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak. düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek. (5). bilgi ve görüş isteyebilir. işletme. her türlü ticari amaçlı ortaklıklarda hissedar veya yönetici olamazlar. 9)Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabım ve yıllık çalışma raporlannı hazırlamak.) Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. tip sözleşme. göreve başlamadan önce sahip olduklan Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkanlan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki. Kurul karanyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı. görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum. Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca önerilecek üç kişi. Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren hukuk. uygulama veya danışma konularında fiilen en az dört yıl çalışarak ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları. Maliye Bakanlığınca önerilecek iki kişi. serbest meslek faaliyetinde bulunamaz. e)Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiç bir görev alamaz. piyasada faaliyet gösteren . Belge. Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararlann yürütülmesi başkana aittir. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay'ca acele işlerden sayılır. yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalanna engel olunduğunun tespit edilmesi halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından kamu alımları ile ilgili meslek gruplarından önerilecek birer kişi olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanır. Standart ihale dokümanlan. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. (Değişik : 12/6/2002 . Bu durumlarda atanan üye. Kurum gerekli gördüğü takdirde. gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak. Kurum. 8)Yerli isteklilerin. siyasal bilgiler. Ancak üyeler. ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartlan kaybetmeleri halinde atandıklan usule göre süresi dolmadan görevden alınır. mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekir. ticaretle uğraşamaz. iktisadi ve idari bilimler. bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalannın önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.126 tip sözleşmeleri hazırlamak. yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. 6)Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların kuruluşta çalışma şartı aranmaz). ücret karşılığı konferans veya ders veremez. Kamu İhale Kurulu üyeleri. bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur. yurt içi veya yurt dışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde ikinci başkan başkana vekalet eder. adet. Kurul ve Kurum yetkilerini. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1). Kurum. yönetmelik ve tebliğler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. Kurul üyeliğine önerilecek kişilerin. Kurul üyeleri. denetleme. yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. c)Kurumun karar organı biri başkan.

Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tâbidir. Bu şekilde kamu ihale uzman yardımcılığına atananlardan. Kurul üyeleri. İzin. Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları. Bu maddede belirtilen haller dışında bir nedenle bir takvim yılında beş toplantıya katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. personelin atanma ve çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı. Kurul üyeleri oy ve kararlanndan sorumludur. iktisat. bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. yetki ve sorumluluklarına. Başkan yardımcıları. Bu yükümlülük görevden aynlmalanndan sonra da devam eder. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı ve yüksek hakimlik tazminatı . Oylann eşit olması halinde Başkamn bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. f)Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden aynlma tarihlerini izleyen bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her yıl genel mal beyamnda bulunmak zorundadır. nitelikleri Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Kurum personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal haklan. Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar. Kurum Başkan Yardımcılanna Bakanlık Genel Müdürü. Kurul üyelerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı. g)Kurul. sayısı. Kurum Daire Başkanlanna Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için tespit edilen ek gösterge. yönetmelikte belirtilen özel yarışma sınavında başarılı olmaları ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayımn ilk gününde otuz yaşım doldurmamış olmaları gerekir. başkanın veya başkamn bulunmadığı durumda ikinci başkanın çağnsı üzerine üye tam sayısı ile toplamr ve çoğunlukla karar alır. görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde en az yedi üye ile toplanılabilir. her yıl olumlu sicil alan ve katılmış olduğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki performansı gibi yönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanlığı görevini başarılı bir şekilde yürütebileceği anlaşılanlar kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazamr. Bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. (Değişik : 12/6/2002 . Kurum personeli için ise Kurum Başkam tarafından verilir. mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları.) Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların.4761/ 15 md. yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri. Kurum personeli. iktisadi ve idari bilimler. bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. işletme. görev sürelerinin başlamasını izleyen otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarım ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz. Kurumun hizmet birimleri. Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri. Yeterlik sınavında başarılı olanlar kamu ihale uzmanı olarak atanırlar. rapor. kamu ihale uzman ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. usul ve esaslar çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir. Soruşturma izni.127 tüzel kişilere veya bunlann iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlar ve evlatlıklan dışındakilere. kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri. Emeklilik açısından Kurul Başkamna Bakanlık Müsteşan. kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile bu sınavda başarılı olamayanların Kurumda durumlarına uygun başka bir göreve atamaları yapılır. i)Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmakta bulunanlar arasından atanır. en az üç yıl fiilen çalışan. işletme. makam ve temsil tazminatlan ile diğer malî hükümler uygulanır. iktisadi ve idari bilimler. görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar ve bunlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. en az dört yıllık eğitim veren hukuk. Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasından veya en az dört yıllık öğrenim veren hukuk. Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına. Kurul üyeleri ve Kurum personeli. Bunlar. Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler. görev. sözleşmeli olarak istihdam edilir. siyasal bilgiler. iktisat. çalışma esas ve usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. siyasal bilgiler. Kurul Başkan ve üyeleri için ilişkili Bakan. h)Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla üç başkan yardımcısı atanabilir. kendilerinin veya üçüncü şahıslann yaranna kullanamazlar.

form. ödenek. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar.) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlann Kurulda görev yaptıklan sürede eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. 4)Her türlü basılı evrak. ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi.İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi. görevden aynlma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlanna başvurmalan halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Bütçe. bütçe yılının başlamasından önceki otuz gün içinde hazırlanır. her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları Kurumla ilgili arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. b)Yapım müteahhidi. Üniversite öğretim elemanlan uzmanlıklanna uyan işler için. İdare Tarafından İnceleme MADDE 55. a)Sözleşme imzalanmamışsa. tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumlann farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa idarece dikkate alınır.4761/ 15 md. memuriyete giriş şartlannı kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi. k) Kurumun giderleri. yetkili makamlarca atanır.) Bu Kanun kapsamındaki idarelerce yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmeler için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutamı yüklenici tarafından Kurum hesaplanna yatınldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır. (Değişik : 12/6/2002 . Sayıştay denetimine tâbidir. 4. (Ek : 12/6/2002 . Bu personel. Belirtilen atama yapılırken Kurul Başkan ve üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatım almaya başladıktan sonra atananlar için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir: 1)(Değişik : 12/6/2002 . Kurumun bütçe uygulama sonuçlanna ilişkin yıllık malî raporu ve bütçe kesin hesabı Bakanlar Kurulu Karan ile ibra edilir. Kuruma ait gelirler T.İdareler ve ihale komisyonlan.) Kurumun görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının. kurumlarından maaşsız izinli sayılır ve aylık. tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur. . haczedilemez. kurs. Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. durumlan daha önce tâbi olduklan Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya. Bu hükümler akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır. Bu sorumluluklann ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi. doküman ve yayınlardan elde edilecek gelirler. .11. 6)Diğer gelirler.) 2)Şikâyette bulunan isteklilerden alınacak yüzelli milyon Türk Lirası. aynı konuda bir şikâyetleri varsa idarece belirlenen süre içinde vermeleri .1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilebilir. İhale sürecinin herhangi bir aşamasında idareye bir şikâyetin ulaşması halinde. Kurumda görev alanlar görevden aynlma isteğinde bulunmalan halinde. rehnedilemez.C. seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.4761/15 md. Bu şikâyetler. terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Kurul karanyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlanna bağlı olanlann istekleri halinde bu kurumlara bağlılıklan devam eder ve bunlar hakkında yukandaki hükümler uygulanmaz. tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamalan takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir. idare ihaleye katılan bütün isteklilere şikâyet konusunda bilgi vermek suretiyle. Merkez Bankası veya Türk bankalanndan birisi nezdinde açılacak bir hesapta toplanır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklan devam ettiği gibi. İKİNCİ BÖLÜM İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikâyetlerin İncelenmesi İnceleme Talebinde Bulunulması MADDE 54. 3)Eğitim.4761/ 15 md. 5)Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar. hâkimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati ile Kurumda görevlendirilebilir. Kurumun mal ve varlıklan Devlet malı sayılır.128 ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Kurumun tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklannca tahsil edilerek bir ay içerisinde Kurum hesaplanna aktanlır. Kurumun yıllık hesaplan ile gelir ve harcamalanna ilişkin iş ve işlemleri. bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının % 10'unu aşamaz.

bu kararlar Resmi Gazetede Kurum tarafından yayımlattınlır. Bu aşamada şikâyetini iletmeyenler aynı konuda daha sonra başka şikâyetlerde bulunamaz ve verilecek karardan zarar gördüğünü iddia edemez. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa. yapım müteahhidi. şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama karan verilir. tedarikçi. . gerekli görülmesi halinde ihale süreci durdurularak öncelikle incelenir. Bu kararda. . şikâyet konusu anlaşmazlığı öncelikle bu Kanun hükümlerine göre sulhen çözmeye çalışır. durdurma karanndan itibaren en geç altmış gün içerisinde nihai karannı verir. sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasım sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir.İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi. idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlannın doğma olasılığının bulunması durumlannda. bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlannın ihalelerine katılmaktan yasaklama karan verilir. Kurumun nihai kararlan üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumlann bildirilmesi kaydıyla. Şikâyet konusunun açıkça bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykın olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi. c)Şikâyetin uygun bulunmadığım belirler. dava açılması öncesi kullanılması zorunlu bir başvuru yoludur. Haklannda yasaklama karan verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklannın tamamı hakkında. (Ek : 12/6/2002 . DÖRDÜNCÜ KISIM Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu İhalelere Katılmaktan Yasaklama MADDE 58.Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür. Alınan karar. kamu.) Şikâyet. aynca bir şahıs şirketinde ortak olmalan halinde bu şahıs şirketi hakkında da. İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yaran bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi karan üzerine yapılan şikâyetler. taraflara karar tarihini izleyen beş gün içinde tebliğ edilir.17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklan tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlannın özelliğine göre. Yargısal İnceleme MADDE 57. Kurul.4761/16 md. yapılan şikâyetler üzerine en geç altmış gün içerisinde karar verir. Usulüne uygun olarak yapılan şikâyetlerin Kurul tarafından sözleşme imzalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandınlması zorunludur. b)İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykın bir durumun tespit edilmesi halinde. düzeltici işlemi belirler. tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay. hizmet sunucusu. İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise. ihale karan ve sözleşme hükümsüz sayılır. yukanda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce şikâyette bulunulabilir. Şikâyet sunulduktan sonra. . Kurum.129 gerektiğini yazılı olarak bildirir. Kurul tarafından verilen bütün kararlar. Aynca. tedarikçi ya da hizmet sunucusu kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen yedi gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunabilir. Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikâyetler Kurul tarafından değerlendirmeye alınmaz. Haklannda yasaklama karan verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre. Bu karamı ihale sürecinin durdurulması yönünde olması halinde. ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yaran bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. Taraflar. ihale işlemlerini iptal eder. şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme MADDE 56. kesin karar verilinceye kadar ihale sürecini durdurur. bütün isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir. sermaye şirketinde ortak olmalan halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olmalan kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama karan verilir. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda yapım müteahhidi. Kurum. . ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar. üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar. Kuruma gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle aşağıdaki işlemlerden birine karar verir: a)İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda. tedarikçi ya da hizmet sunucusu karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunabilir. Karşılıklı anlaşmanın olmaması durumunda idare.

. meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalanna bildirilir.Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar. görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklannın. Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı MADDE 61. Haklannda kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. Cumhuriyet Savcılıklannca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir. Yasaklama kararlan. Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlannca herhangi bir ceza verilmiş olanlar. isteklilerin iş ve işlemleri ile teknik ve malî yapılanna ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek. . gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklannın. Aynca. İhaleyi yapan idareler.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davramşlan nedeniyle haklannda mükener ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yansından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri. taraflardan birinin zaranna yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklannın tespiti halinde. Cumhuriyet Savcılıklannca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna. Haklannda kamu davası açılmasına karar verilenler.İhale yetkilisi ile ihale komisyonlannın başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin. bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlannca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. Hükmolunacak cezanın yamsıra. kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.130 İhale sırasında veya somasında bu fiil veya davranışlarda bulunduklan tespit edilenler. Bu madde hükümlerine göre. kendilerinin veya üçüncü şahıslann yaranna kullanamazlar. mahkeme karan ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. işin süresine . BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar MADDE 62. Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla. 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykın olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar ile yaklaşık maliyete ilişkin gizlilik esasım ihlal edenler hakkında da yukanda belirtilen müeyyideler uygulanır. yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde verilir. . fiil veya davranışlannın özelliğine göre haklannda ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte taraflann uğradıklan zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararlan.Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: 1. ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere. haklannda ilgili mevzuatlan gereğince disiplin cezası uygulanır. idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama karannın yürürlüğe girdiği tarihe kadar aym idare tarafından yapılacak somaki ihalelere de iştirak ettirilmezler. ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıktan takdirde. Görevlilerin Ceza Sorumluluğu MADDE 60. . İsteklilerin Ceza Sorumluluğu MADDE 59. birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için. bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama karannın bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlannın ihalelerine katılmaktan mahkeme karanyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. mahkeme karan ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar. 17 nci maddede belirtilen fiil veya davramşlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddede belirtilen müeyyideler uygulanır. Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklannda birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlannın ihalelerine katılamaz.Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan soma tespit edilmiş olsa dahi. Kamu İhale Kurumunca.

tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde. Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10'undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden. birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. 5. İdarelerce bütçesinin programlanmasında. ihalede isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz. Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilâmn yayımlandığı gün dikkate alınır. mülkiyet. tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aym yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale. doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan. (Değişik : 12/6/2002 . 6.131 2. uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. bina işleri hariç. kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. 4. 8. Ancak. ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar lira olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz. İdarelerce kanun. 7. 13 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere. idarelerce ihalelerin zamanında yapılması. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur. 3.4761/ 17 md. .

. Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının önereceği adaylar arasından seçilecek . . Ancak. Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler.Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart ihale dokümanları ve yönetmelikler. ilgili kurumlar tarafından. mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam eder. Güncelleme GEÇİCİ MADDE 3. ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.4761/ 18 md. .Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen Kamu İhale Kurulu. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasımn altındaki tutarlar dikkate alınmaz. b) Diğer kanunların 8. (Değişik : 12/6/2002 . Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine. Standart İhale Dokümanları ve Yönetmelikler GEÇİCİ MADDE 1.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Tebligat MADDE 65. . Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler.4761/18 md. Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi MADDE 67.9. Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine. İlgili kuram ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanarak. b)Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine ilişkin esas ve usuller. Kurumun uygun görüşü üzerine ilgili idareler tarafından hazırlanarak. . ALTINCI KISIM Son Hükümler Uygulanmayacak Hükümler MADDE 68. hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine. yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması. (Ek : 12/6/2002 . Kamu İhale Kurumunun Kurulması GEÇİCİ MADDE 5. yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde. Kamu İhale Kumlu üyeliğine yapılacak ilk atamalarda. .Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aym tarihe kadar Resmi Gazetede ilân edilir. .a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendine ilişkin esas ve usuller ilgili kurumlar tarafından. mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine. % 15 oramna kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenebilir. Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları tarafından. Başlanmış Olan İhaleler GEÇİCİ MADDE 2. ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller. Kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden otuz gün içinde atanır.Bu Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitler. Millî Savunma.Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır. Dışişleri.9.Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulur.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz. Değişiklik Yapılması MADDE 66. c)Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi gereğince yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin esas ve usuller.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi gereğince yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından. Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulur. olağanüstü hallerde. . İstisnalara İlişkin Esas ve Usuller GEÇİCİ MADDE 4. . .a) Bu Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 8.Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler.132 Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler MADDE 63. . Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarih ile yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen süre için Kurum tarafından 67 nci maddede belirtilen şekilde güncellenir. Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlara ilişkin esas ve usuller ise gerekli görülmesi halinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenebilir. Sürelerin Hesabı MADDE 64.

Yürütme MADDE 70. Kanunda yer alan görevleri yerine getirmek üzere atandığı tarihi izleyen altmış gün içinde Kurum teşkilatım oluşturarak bu tarihe kadar Kurumun faaliyete geçmesini sağlar.Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. ücret adaleti ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uygulaması dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. . -(Ek : 12/6/2002 . GEÇİCİ MADDE 6. . Yukandaki fıkradaki düzenleme yapılıncaya kadar.12. . 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İşlenemeyen Maddesi MADDE 20. Kurul. Kırk yaşından gün almamış olmaları. Eneıji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanına aylık olarak ödenen net ücret ve diğer ödemeler toplamı kadar. kuram ve kuraluşlann fonksiyonlan.2006 tarihine kadar kurulacak kural.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde. kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları. Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yönetmelikler ile üçüncü fıkrada belirtilen yönetmelik Kurumun faaliyete geçeceği tarihe kadar çıkanlır. uygulama veya danışma konularında çalışmış olmaları koşuluyla kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle. katma bütçeli idareler. bu kural.Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini ve idarî ve malî özerkliği haiz olarak kurulmuş veya 31. üst kural. özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız bütçeli kuruluşlarda çalışan personel kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile atanabilirler. Kurumun bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapacağı ihalelerle ilgili esas ve usuller Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu karanyla çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir.2003 tarihinde yürürlüğe girer. b)Kurumun görev alanı ile ilgili dallardan olmak kaydıyla en az lisans üstü eğitimini tamamlamış üniversite öğretim elemanları.2003 tarihine kadar Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardımcısı dışındaki kadrolarına. inceleme. c)Mühendislik veya mimarlık fakültelerinde lisans eğitimi yapmış olanlardan en az beş yıl. Kurulca kamu ihale uzmanı olarak atanabilirler.133 üyelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek birer üye yedi yıl süreyle görev yapar. gelirleri ile karşılanacak aşamaya gelinceye kadar. lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü eğitim yapmış olanlardan ise en az üç yıl süre ile kamu kuram ve kuruluşlarında kendi görev alanıyla ilgili konularda çalışmış olanlar. diğer maddeleri 1. kurum ve kuraluşlann Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri ile malî ve sosyal hak ve yardımlan.Bu Kanunun 53 üncü maddesi ile geçici 1 ve geçici 5 inci maddeleri yayımı tarihinde. savcılar ve bu meslekten sayılanlar. (a) ve (c) bentlerinde sayılanların kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama.12. Kurumun her türlü giderleri. üst kural. a)Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden. genel bütçeye dahil daireler.1. Bakanlar Kurulu gerektiğinde ücret adaletini sağlamak amacıyla kamu görevlilerine ödenmekte olan temsil ve görev tazminatı tavan gösterge rakamlannı üç katına kadar artırmaya ve artınlan miktar içerisinde kadro ve görev unvanı itibanyla düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Kamu İhale Kurulu Başkanına. . 31. genel bütçeden sağlanacak yardımlardan finanse edilir. Yürürlük MADDE 69. Kamu İhale Kurulu üyelerine ise Kural Başkanına yapılan toplam ödemelerin yüzde doksanyedisi oranında aylık net ödeme yapılır. denetleme.4761/ 19 md. 53 üncü maddenin (h) fıkrasında sayılan yüksek öğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar ile hâkimler. 4761 Sayılı Kanunun.

Kapsam MADDE 2. ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme. sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir.2. işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme. Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar. . b)Mal veya hizmet alıım işlerinde.Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde. Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları. idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme. Tanımlar MADDE 3.Bu Kanunun amacı. a)Yapım işlerinde. .Bu Kanunun uygulanmasında Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlar geçerlidir. Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1. uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak. . Kapsam.2002 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç.01.2002 22.134 KANUN NO: RESMİ GAZETE SAYI: 4. . . ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine.01. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur. .) KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 4735 24648 KABUL TARİHİ: RESMİ GAZETE TARİHİ: 05. mal veya hizmet alıım işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak. İlkeler MADDE 4.Bu Kanun.Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır. İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. c)Yapım işlerinde. Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. . İKİNCİ BÖLÜM Sözleşmelerin Düzenlenmesi Tip Sözleşmeler MADDE 5. Sözleşme Türleri MADDE 6. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez.Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda.

e)Sözleşmenin bedeli. türü ve süresi. niteliği. .135 Düzenlenir. türü ve miktarı. tebligata esas adresi. Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar MADDE 7. d)Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a)İşin adı. verilecekse şartları ve miktarı. c)Yüklenicinin adı veya ticaret unvam. b)İdarenin adı ve adresi. hizmetlerde iş tamını. . f)Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği. g)Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkımn ne şekilde ödeneceği.

yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık.Yapım işlerinde yüklenici. . Muayene ve Kabul İşlemleri . Denetim. eğitim. yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar. İKİNCİ KISIM Sözleşmenin Uygulanması BİRİNCİ BÖLÜM Fiyat Farkı. özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem. s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartlan. n) Gecikme halinde alınacak cezalar. ihzarat. v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. m) İşin yapılma yeri. taşıtlar. işletmeye alma. r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. Sigorta. fırtına. resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı. p) Denetim. vergi. Denetim. sigorta. Süre uzatımı verilmesi. . yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması. j)Vergi. resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. o) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartlan. u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklan. Muayene ve Kabul İşlemleri Fiyat Farkı Verilebilmesi MADDE 8. j) Montaj. t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması. e)Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırmak zorundadır. bakım-onanm. 1) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a)Doğal afetler. muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. toprak kayması. d)Kısmî veya genel seferberlik ilâm. c)Genel salgın hastalık.136 h) i)Ulaşım. iş ve hizmet makineleri. idare tarafından yukanda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için. mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. y) Anlaşmazlıklann çözümü. sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere. malzeme. su baskım.Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. İş ve İşyerinin Sigortalanması MADDE 9. b)Kanuni grev. işyerlerindeki her türlü araç. yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması. Mücbir Sebepler. k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. tesisler ile yapılan işin biten kısımlan için. teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlan. Mücbir Sebepler MADDE 10. . Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından. İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde. İade Edilemeyen Teminatlar MADDE 14. . Yükleniciye iade edilir.Taahhüdün. hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle veya teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir. protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir.137 MADDE 11. garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı. diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'sı oranında. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. . . hizmet. idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonlan tarafından yapılır. garanti süresi dolduktan sonra kalanı.Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde. . Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde. muayene ve kabul komisyonlannın yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla. ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda. a)Yapım işlerinde. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine.13 üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. imalat veya üretim süreci gerektiren işler. b)Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra. varsa kalam yükleniciye geri verilir. Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalam. . sözleşme ve ihale dokümam hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların. Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri. İKİNCİ BÖLÜM Kesin Teminata İlişkin Hükümler Ek Kesin Teminat MADDE 12. Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullamma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi MADDE 13. diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde. alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı.Teslim edilen mal. varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı.

aym şartlan taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde. Ağır Hastalığı. Tutukluluğu veya Mahkumiyeti MADDE 17. sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla. . Tutukluluk veya Mahkumiyeti MADDE 18. iflası. Ancak. bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir.Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde. ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü. sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde. zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm. yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Ancak.138 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sözleşmede Değişiklik. ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminaü vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde. isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Aynca. Sözleşmenin Devri MADDE 16. ağır hastalığı. Yüklenicinin Ölümü. b)İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlan. tutukluluk. Ancak. tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde. aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a)İşin yapılma veya teslim yeri. . devreden ve devir alanlar hakkında 20. pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas. Sözleşmenin Devri ve Feshi Sözleşmede Değişiklik Yapılması MADDE 15.Yüklenicinin ölümü. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde. bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. c)Ağır hastalık. Ağır Hastalık. .Sözleşme. ağır hastalığı. İflası. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek. tutukluluğu.Sözleşme imzalandıktan sonra. b)Yüklenicinin iflas etmesi halinde. sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatlan ve varsa diğer alacaklan varislerine verilir. tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Yüklenicinin ölümü halinde. devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlann aranması zorunludur. İflas. sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. . sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklannda 20 ve 22 nci maddeye göre . ağır hastalık. Ancak. bunlardan biri idareye pilot ortak olarak bildirilmiş ise. iflası.

diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumluluklan da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü. .Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a)Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine.Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih MADDE 21. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi MADDE 20. taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattınlmasında kamu yaran bulunması kaydıyla. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.Yüklenicinin. iflası. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması. 1. Ancak. aynca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. . tutukluluğu. ağır hastalığı. b)Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi MADDE 19. Bu durumlann oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortaklann teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de. 3.139 işlem yapılır. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde. ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere. aynca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 2. teminat dahil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumluluklann üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptınlmasının mümkün olmaması. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte . idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtanna rağmen aynı durumun devam etmesi. ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde. Hallerinde. .

Bu karar.19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali. Hallerinde. karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler MADDE 22. yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. Ancak bu durumda. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih karan alınır. 19.140 olmaması. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 19. sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktanna isabet eden teminat tutan da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi . . Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutan arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde. sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde. yüklenici hakkında 26 nci madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutan kadar ceza tahsil edilir. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi MADDE 23. Gelir kaydedilen teminatlar. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi. Aynca. 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi. 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde. idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. .

fen ve sanat kurallanna aykın. çıkar sağlama. ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek.Hizmet veya yapım sözleşmelerinde. sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama karan verilir. d)Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. aynca bir şahıs şirketinde ortak olmalan halinde bu şahıs şirketi hakkında da. Ancak bu durumda. sözleşme bedelinin üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde. g)Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykın olarak devredilmesi veya devir alınması. Öngörülemeyen Durumlar Nedeniyle İşin Tasfiyesi MADDE 24.25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklan tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlannın özelliğine göre. araç veya usuller kullanmak. sermaye şirketinde ortak olmalan halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olmalan kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aym şekilde yasaklama karan verilir. nüfuz kullanma. yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde verilir. .Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a)Hile. . b)Sahte belge düzenlemek.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İhalelere Katılmaktan Yasaklama MADDE 26. anlaşma. irtikap. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek. c)Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme. işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. f)Mücbir sebepler dışında. ÜÇÜNCÜ KISIM Yasaklar ve Sorumluluklar Yasak Fiil ve Davranışlar MADDE 25. Bu fiil veya davramşlarda bulunduklan tespit edilenler. öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.141 halinde. hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlannın ihalelerine katılmaktan yasaklama karan verilir. e)Bilgi ve deneyimini idarenin zaranna kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykın hareket etmek. Haklannda yasaklama karan verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre. kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. Haklannda yasaklama karan verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklannın tamamı hakkında. Yasaklama kararlan. 25 inci maddede belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde. hatalı veya kusurlu imalat yapmak. yasaklama karannın yürürlüğe girdiği tarihe kadar aym idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler. eksik. İdareler. rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat kanştırmak veya buna teşebbüs etmek. tehdit. gereğinin yapılması için bu . . vaat. kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlannca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. yapımn fen ve sanat kurallanna uygun olarak yapılmaması. teknik ve mali yapılanna ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler. Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu MADDE 30. mahkeme karan ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. fiil veya davranışlannın özelliğine göre haklannda ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte taraflann uğradıklan zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. taraflardan birinin zaranna yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklannın tespiti halinde. Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu MADDE 27. kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. mahkeme karan ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar. idarece 26 ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. Hükmolunacak cezanın yanısıra. hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan. . Aynca.142 durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. haklannda ilgili mevzuatlan gereğince disiplin cezası uygulanır. yapımn tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi. görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklannın. Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı MADDE 29. Bu madde hükümlerine göre. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararlan. Cumhuriyet Savcılıklannca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna. meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalanna bildirilir. Haklannda kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. kendilerinin veya üçüncü şahıslann yaranna kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 26 veya 28 inci maddede belirtilen müeyyideler uygulanır. yüklenicilerin iş ve işlemlerine. yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin. Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. .Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler. Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlannca herhangi bir ceza verilmiş olanlar. 25 inci maddede belirtilen fiil veya davramşlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. . Görevlilerin Ceza Sorumluluğu MADDE 28.İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi. Bu zarar ve . .Muayene ve kabul komisyonlannın başkan ve üyeleri.Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar. Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yansından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri.

denetim eksikliği. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Aynca haklannda 27 nci madde hükümleri uygulanır. denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallanna uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan onbeş yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. .Hizmet sunuculan taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi. uygulama yanlışlığı. uygulama yanlışlığı. meslek ahlakına uygun davranılmaması. Yapı Denetim Görevlilerinin Sorumluluğu MADDE 31. . . . Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. hatalı yaklaşık maliyet tespiti. Aynca haklannda 28 inci madde hükümleri uygulanır. Aynca haklannda 27 nci madde hükümleri uygulanır. Aynca haklannda 27 nci madde hükümleri uygulanır. yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur. Tedarikçilerin Sorumluluğu MADDE 33. .Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması. tasanm hatası. taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. verilmesi veya kullanılması.Danışmanlık hizmetlerinde. Danışmanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu MADDE 32. işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır. denetim eksikliği.143 ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. bilgi ve deneyimin idarenin yaranna kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan. tasanm hatası. Hizmet Sunucularının Sorumluluğu MADDE 34. taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri.

ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. . . Kamu İhale Kanununun teminatlara ilişkin hükümleri uygulanır.Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler. Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 36.144 D Ö R D Ü N C Ü K I S I M Ç e ş i t l i H ü k ü m l e r Teminat MADDE 35.Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. . Tebligat MADDE 37.Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde. . Değişiklik Yapılması MADDE 38. .

145

B E Ş İ N C İ K I S I M S o n H ü k ü m l e r
Uygulanmayacak Hükümler MADDE 39. - a) Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin düzenlenen sözleşmeler açısından 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. b) Diğer kanunlann 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz. Tip Sözleşmelerin Hazırlanması GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkanlacak tip sözleşmeler, ilgili kurum ve kuruluşlann görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Bunlann yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut sözleşme esas ve hükümlerini uygulamaya devam ederler. Yürürlük MADDE 40. - Bu Kanun 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 41. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.

4.3.) YAPIM İSLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
B İ R İ N C İ

146

K I S I M G e n e l H ü k ü m l e r B İ R İ N C İ B Ö L Ü M U y g u l a m a İ l k e l e r

147

i
Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri yapım işleri ihalelerinde uygulayacakları esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmışta. Hukuki dayanak Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmışta. Tanımlar Madde 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki tanımlar yamnda; Eşik değer : İlanlara ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapım işleri için belirlenen ve aym Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitleri, Benzer iş : İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aym veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellik ve güçlükteki işleri, İş deneyim belgesi : İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgelerini, Yaklaşık maliyet : İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen ve ihale sonuçlamncaya kadar gizliliği korunan, ihale konusu yapım işinin öngörülen bedelini ifade eder. Temel ilkeler Madde 4- İdareler yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamamnda karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla yapım işleri kısımlara bölünemez. İhalelerde, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir, diğer ihale usulleri ancak Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, olağanüstü haller ve deprem durumlarında ÇED raporu aranmaz. Yapım işleri ihalelerinde idarelerce uyulması zorunlu hususlar Madde 5- Yapım işlerinde, ihaleye çıkılmadan önce idarelerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur: a) Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde

148

bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10'undan az olamaz ve başlangıçta daha somaki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri somaki yıllarda azaltılamaz. b)Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. c)Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Yerli istekli MADDE 6 - Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile bu gerçek kişilerin oluşturduğu tüzel kişiliklerdir. Bir tüzel kişiliğin yerli istekli sayılabilmesi için; a)Limited şirketlerde; ortakların, b)Anonim şirketlerde; nama yazılı hisse senetlerine sahip olanların, c)Komandit şirketlerde; ortakların ve hissedarların, d)Kollektif şirketlerde; ortakların, e)Vakıflarda; kurucuların, f)Derneklerde; üyelerin, g)Kooperatiflerde; ortakların, h)İlgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğe haiz olar kurum ve kuruluşlarda; ortaklarının, üyelerinin veya kurucularının tamamının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Yukarıda belirtilen tüzel kişilerin ortakları arasında başka tüzel kişilerin bulunması durumunda aym şartlar, bu ortak tüzel kişiler için de aranır. Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, her ortak için ayrı ayrı aranır. Katılımcıların yerli istekli olup olmadığına ilişkin belgeler, sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleler ile yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde istenir. Gerçek kişiler, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdam suretini sunarlar. Tüzel kişiler ise ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte, üyelerinin, ortaklarının, hissedarlarının veya kurucularının tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirten bir beyanname verirler ve bu beyannameye durumlarına uygun aşağıdaki belgeleri eklerler: a)Özelleştirme programında olan kuruluşlar: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca düzenlenen belge, b)Kamu İktisadi Teşebbüsleri müesseseleri: Bağlı olduğu Kamu İktisadi Teşebbüsünce düzenlenen belge, c)Bağlı ortaklıklar ve iştirakler: Anonim şirket statüsünde olduklarından, anonim şirketlerden istenecek belgeler,

149

d)Vakıflar: Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydımn örneği veya Resmi Gazete örneği ile kurucuların tabiyetini gösteren nüfus kayıtları, e)Dernekler :Son genel kurul toplantısına ait haziran listesi, f)Anonim şirketler: 1)Paylar senede veya ilmühabere bağlanmamışsa, ortaklık pay defterinin noter onaylı sureti, 2)Paylar nama yazılı senede bağlanmışsa, ortaklık pay defterinin noter onaylı örneği ile ortaklık pay defterinde ortak olarak adı geçenlerin pay devri yapmadıkları yolunda resmi ve yazılı beyam, g)Limited şirketler: Ticaret sicili kaydı ve pay defterinin noter onaylı sureti, h)Komandit şirketler: Ticaret sicili kaydı, i)Paylı koman dit şirketl er: Ticare t sicili kaydı, j) Kollek tif şirketl er: Ticare t sicili kaydı, k) Kooperatifler: Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen belge, 1) Diğer tüzel kişilikler : İlgili mercilerce düzenlenen belge. İhtiyaç duyulması halinde idare, üyelerinin, ortaklarının, hissedarlarının veya kurucularının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının belgelendirilmesi amacıyla nüfus kayıt bilgilerini isteyebilir.

150

İ K İ N C İ B Ö L Ü M Y a k l a ş ı k M a l i y e t
Yaklaşık maliyetin tespiti ve gizliliği Madde 7- İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu yapım işinin yaklaşık maliyeti tespit edilir. İdareler, ihale konusu yapım işinin yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerlerin altında kalıp kalmadığım belirler. Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. Belirlenen yaklaşık maliyetin ihale sonuçlamncaya kadar gizliliğinin korunması zorunludur. Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti Madde 8- Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir. a)Arazi ve zemin etüdünün yapılması Uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde ise, mümkün olan

151

arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur. b)Proje zorunluluğu Bina işlerinde uygulama projesi, diğer yapım işlerinin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ise, ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir. c)Mahal listesi hazırlanması Ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, yapım işinin bünyesindeki imalat kalemlerinin yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır. d)Metraj listelerinin hazırlanması İhale konusu yapım işine ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir. e)Uygulama projesi yapılamayan onarım işleri Uygulama projesi yapılması mümkün olmayan onarım işlerinde, hazırlanan rölevelere dayalı olarak düzenlenen mahal listeleri ve metrajlara göre yaklaşık maliyet hesaplanır. f)Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde, idareler, iş kaleminin adım, yapım şartlarım, ölçü şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar. Anahtar teslimi götürü bedeli işlerde ise, uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir. Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti Madde 9- İdarelerce, ihale konusu yapım işine ait yaklaşık maliyet; a)Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından, b)İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan, c)Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak yapı maliyet değerlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir. Kamu idarelerine ait yapı yaklaşık maliyetlerinin, birim fiyatların, rayiçlerin ve fiyat analizlerinin yapılacak iş veya iş kaleminin niteliğine uymadığı, işin yapım tekniği ile ilgili teknolojik aşamayı ve/veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı durumlarda, söz konusu fiyat ve analizler esas alınmaz, idarece yapılacak gerçekçi maliyet analiz ve tespitleri kullanılır. İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; imalaün ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve saücılanndan fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaşürmalar

152

yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir. Fiyat araşürması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturaları dikkate alınmaz. Yaklaşık maliyetin hesaplanması Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde iş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlannın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre belirlenen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak %25 oranında kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur. İdarece malzeme verilmesi halinde yaklaşık maliyetin hesabı Madde 11- İhale konusu yapım işinin bünyesine girecek malzemelerden bir kısmının idarece verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet hesabı idarece verilecek malzemelerin bedeli hariç tutularak belirlenir ve bu malzemelerin listesi ihale yetkilisine sunulacak yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. Yaklaşık maliyetin danışmanlık hizmet sunucularına tespit ettirilmesi Madde 12- İdarenin kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam ettiği personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla, yaklaşık maliyet tespiti hizmeti, danışmanlık hizmet sunuculanna ihale edilmek suretiyle de karşılanabilir. Yaklaşık maliyetin kullanılması, güncellenmesi ve yeniden hesaplanması Madde 13Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idareler bütçelerini hazırlarken ihale konusu yapılacak her iş için yaklaşık maliyeti tespit eder. Ödenek miktannın belirlenmesinde ise bu yaklaşık maliyete katma değer vergisi de dahil edilir. Tespit edilen yaklaşık maliyetin belirlendiği tarihten ihalenin ilk ilan tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak, idarelerce gerek duyulduğunda bu maliyetler Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan aylık TEFE (Toptan Eşya Fiyatlan Aylık İndeks Bülteninin Tablo-2 deki Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan bölümünün "Genel" satınna ait Toplam) oranlan üzerinden güncellenir. Ancak üzerinden bir yıl geçtiği halde ihale edilemeyen yapım işlerinin yaklaşık maliyeti idareler tarafından yeniden hesaplanır. Yaklaşık maliyete ilişkin gizliliğin korunması Madde 14- Yaklaşık maliyetin tespiti çalışmalanna katılan veya bu bilgiye sahip olan kişiler ihale sonuçlanıncaya kadar yaklaşık

153

maliyetin gizliliğini korumak zorundadır. Bu gizlilik esasını ihlal edenler hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 61 inci maddesinde belirtilen yaptınmlar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygulanacak İhale Usulünün Tespit Edilmesi
Uygulanacak ihale usulünün tespiti Madde 15- İdare tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 ila 22 nci maddeleri doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Bu belirleme yapılırken öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, yapılacak işin türü, niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ya da doğrudan temin yolu ile de ihale yapılabilir. Açık ihale usulü Madde 16- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Belli istekliler arasında ihale usulü Madde 17- Yapım işinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı yapım işlerine ait ihaleler, teklif verebilecek nitelikte adayları seçmek üzere ön yeterlik değerlendirmesi yapılması suretiyle belli istekliler arasında yapılabilir. Pazarlık usulü Madde 18- Aşağıda belirtilen hallerde yapım işleri pazarlık usulü ile ihale edilebilir: a)Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmayan yapım işleri, b)Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, c)Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, d)İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması, e)İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. Doğrudan temin Madde 19- Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: a)İşin sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, b)Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin iş ile ilgili özel bir hakka sahip olması, c)Yapılacak işin yaklaşık maliyetinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesi (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale

154

Kurumunca güncellenen miktarı aşmaması,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları
İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği Madde 20- İdare tarafından hazırlanacak olan ihale dokümamnda; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, işin projesini de kapsayan teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Belli istekliler arasında ihale edilecek yapım işlerinde ön yeterlik dokümamnda adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. Pazarlık usulü ile ihale edilecek yapım işlerinde ihale dokümamnda isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir. İhale ve ön yeterlik dokümanlarının hazırlanması Madde 21- İdare, ihtiyaç duyduğu yapım işinin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanları, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanlarım esas alarak hazırlar. İdarelerce ihale dokümanlarının hazırlanmasında, belirlenen ihale usulü ve sözleşme türüne göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan; a)Standart Formlar (EK : 1), b)Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK :2), c)Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi (EK : 3), d)Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK: 4), e)Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK : 5), f)Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler İçin) (EK : 6), g)Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) (EK : 7), h)Yapım İşleri Genel Şartnamesi (EK : 8) ve Kamu İhale Kurumunca çıkarılan diğer mevzuat esas alınır. İdare, ilan yapılacak hallerde ihale dokümanını ilk ilan tarihine kadar kesinleştirir. Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek yapım işleri ihalelerinde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır. İdari şartnameler Madde 22- İdareler, hangi ihale usulünü uygulayacak ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartnameyi esas alarak ihale edeceği işe ilişkin idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartname'lerde boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir. Ayrıca, idareler Tip İdari Şartname'lerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da, ihale konusu yapım işinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, şartname ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla , maddeler halinde düzenleme

155

yaparak Tip İdari Şartname'lerde yer alan "Diğer Hususlar" bölümüne eklerler. Ön yeterlik şartnameleri Madde 23- İdareler, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapacakları yapım ihalelerinde, ön yeterlik şartnamelerini, bu Yönetmelik ekinde yer alan "Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi" ni esas alarak hazırlar. Söz konusu Şartname'de boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar işin özelliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir. Ayrıca, idareler Tip Ön Yeterlik Şartnamesi'nde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da, ihale konusu yapım işinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla , maddeler halinde düzenleme yaparak "Diğer Hususlar" bölümüne eklerler. Teknik şartnameler Madde 24- Yapım işinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. İhale konusu yapım işinin her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla hazırlattırılabilir. Sözleşmeler Madde 25- İdareler ihale dokümanı kapsamında sunulacak sözleşme tasarısı metninin hazırlanmasında işin niteliğini dikkate alarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tip Sözleşmelerden uygun olanım esas alır. Tip sözleşmelerde boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar işin özelliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir. Ayrıca, Tip Sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde hazırlanacak sözleşme tasarısında tip sözleşmeye, emredici hukuk

156

kurallarına ve ihale dokümanına aykırı olmamak şartı ile "Diğer Hususlar" bölümünde maddeler halinde düzenlemeler yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM İhale Onayının Alınması, İhale Komisyonu ve İhale İşlem Dosyası
İhale onayının alınması Madde 26- İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasansı ve hazırlanmış diğer dokümanlar onay belgesine (standart form KİK001.0/Y) eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır. İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları Madde 27- İdare, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesi gereğince bir ihale komisyonu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin kaülımıyla, tek sayı olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye de belirlenerek oluşturulur. İhaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmanının bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınır. İhale komisyonu dışında başka adlar alünda komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlanndan sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon karanna yazmak ve imzalamak zorundadır.İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adlan, soyadlan ve görev unvanlan belirtilerek imzalanır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi uyannca doğrudan temin usulüyle yaptınlacak işlerde ise ihale komisyonu kurulmaz. İhale işlem dosyası Madde 28- İdare, ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale dokümanı, yapılmışsa ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlan, yüklenici tarafından sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan on binde beş oranındaki Kurum payının Kamu İhale Kurumunun banka hesabına yaünldığına ilişkin makbuzun aslı gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. Gerekli incelemeyi yapmalannı sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.

ALTINCI BÖLÜM İlan Kuralları, İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarına İlişkin Hususlar
İhale ve ön yeterliğin ilanı Madde 29- Yapım işlerine ilişkin ihale ve ön yeterlik ilanlan aşağıda belirtilen süre ve esaslara göre yapılır:

157

a)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan
eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden, açık ihale usulü ile ihale edilecekler ihale tarihinden en az kırk gün önce, pazarlık usulü ile ihale edilecekler ihale tarihinden en az yirmi beş gün önce, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanlann ön yeterlik ilanlan son başvuru tarihinden en az yirmi beş gün önce Resmi Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen isteklilere ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. b)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlerin alünda kalan ihalelerden; 1)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 1 inci alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 2)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmi Gazetede, 3)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 3 üncü alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce Resmi Gazetede, En az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur. Bu madde kapsamında ilan edilen ihalelerden Kamu İhale Kurumunun belirlediği niteliklere uyanlar ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığı ile Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilan edilir. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aym süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır ve ilgili idare tarafından bu işlemler bir tutanak ile belgelendirilir. İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde, yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine idarelerce oniki günlük süre eklenir. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Bu maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur. İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aym yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan soma çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen haller uyarınca pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, ilan yapılması zorunlu değildir. Doğrudan temin usulünde, ilan yapılmaksızın ihtiyaçlar temin edilebilir. İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi Madde 30- İdareler, ihale ilanlarım uygulanacak ihale usulüne göre

158

standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarından uygun olanını esas alarak hazırlar (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y). İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. İlanın uygun olmaması Madde 31- Bu Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. Ancak, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların Yönetmeliğin 30 uncu madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilanların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde olmak kaydıyla hatalı hususlar için düzeltme ilâm yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda yapılacak düzeltme ilanının düzeltmeye konu ilamn yayımlandığı yayın organında aym formatta yayımlanması sağlanır. İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması Madde 32- Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümam adaylar ve istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin bu dokümanların idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/Y). Doküman bedellerinin, hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanların satış hakkı yalmz idareye aittir. İdare, dokümanların satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelini bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez. İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması Madde 33- İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aym şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularım yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularım geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma

159

imkanı tanınır. Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son başvuru veya teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz. Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan tüm istekli veya adaylara yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az on (10) gün önce tüm aday veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarım sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunan aday veya isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanını alanlara, ihale ve ön yeterlik dokümanı ile birlikte verilir. İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesi Madde 34- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale gününden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

İKİNCİ KISIM İhaleye Katılımda Yeterlik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler
Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler Madde 35- İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. İhale konusu işin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. İstenecek belgeler Madde 36- Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere; a)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eşik değerin altında kalan yapım işleri ihalelerinde; 1)Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 2)İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif

Noter onaylı belgelerden sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. 2)İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri. idareler. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin. idarece.0/Y) ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunca veya Türkiye'de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak verilmesi gerekir. yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirlenen eşik değerin altında kalmakla birlikte aym Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde yer alan üst limit tutarının da altında kalan yapım işlerinde yalmzca isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler ile iş deneyim belgesinin aranması zorunludur. İdarelerce istenilmesi zorunludur.Bu Yönetmeliğin uygulanmasında. Bu Yönetmelikte düzenlenen diğer belgeleri idare işin özelliğini dikkate alarak isteyebilir. yukarıdaki şartlan taşımalan yamnda ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş. Yukarıda sayılanlara ilave olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı. 3)İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işteki deneyimini gösteren belgelerin. ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.160 vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler. belgelerin aslım veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Ancak bu belgelerden. denetlenmiş ve onaylanmış olması. "apostille" kaşesi taşıması (standart form KİK035. 3)İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarım gösteren belgeler. isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler. kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgelerin asıllarının idareye verilmesi zorunludur. isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. 1)Bankalardan temin edilecek. 5)İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin. b)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eşik değere eşit ve bu değeri aşan yapım işleri ihalelerinde. İdareye verilen belgelerin asılları. 4)İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler. Belgelerin sunuluş şekli Madde 37. okunaklı fotokopilerine "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek bir şerh düşüldükten soma. idarelerce istenilmesi zorunludur. ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren iş deneyim belgeleri. İdareler yurt dışında faaliyet gösteren isteklilerin durumu . Ancak.

yıllara yaygın inşaat maliyetleri. İsteklinin bilançosu Madde 39. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de. ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait bilançolan istenebilir.161 ile ilgili olarak ticaret siciline tescil edildiği yerin meslek Odası ile ticaret sicil kaydı (istekli şirket ise kuruluşu ve ortaklan) hakkında yazışma yapabilir ve isteklinin güvenirliğinin tespiti için bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlara yurtdışında araştırma yaptırabilirler. isteklinin. Faks ile yapılan teyitler.0/Y) istenilmesi zorunludur. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) üç yıllık ortalamasının en az 0. teklif edeceği bedelin % 10'undan az % 20' sinden fazla olmamak üzere. 1.Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde.İsteklinin. Ortak girişimlerde. isteklinin. İKİNCİ BÖLÜM Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Bankalardan temin edilecek belgeler Madde 38. ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait yıl sonu bilançolannın istenilmesi zorunludur.50 olması (hesaplama yapılırken. Yabancı para ihtiva eden belgeler. dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli . bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK034. bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir. işin niteliğine göre idarece belirlenecek bir oran aralığında. isteklinin. Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilir. Bu belgelerin istenildiği durumlarda. banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. ihalenin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek değerlendirilir.

Aktif varlıklann ne kadannın öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/topla m aktif) üç yıllık ortalamasının en az 0. isteklinin. ihalenin yapıldığı yıldan önceki son beş yıla ait iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktannı gösteren belgeler istenebilir. Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. İdarece yeterlik kriteri olarak her iki ciro değeri birlikte . Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de.% 20' si aralığında. Sunulan bilançolann tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir). yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 8 . isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktannı gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. üç yıllık ortalamasının 0.10 olması (hesaplama yapılırken.162 borçlardan düşülecektir). ortak girişim ortaklannın her birinin istenen belgeleri ayn ayn vermesi ve ortaklardan her birinin (a). İhale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktan hesabında. Bu belgelerin istenildiği durumlarda. 2. asgari yeterlik kriteri olarak belirlenir. Kısa vadeli banka borçlannın öz sermayeye oranının.% 15' i aralığında idarece öngörülecek bir oranda olması.75 den küçük olması. 3. son üç yıldaki yıllık ortalama değerlerin. isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler Madde 40. ihalenin yapıldığı yıldan önceki son beş yıla ait. (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlan sağlaması zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde. toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 .Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde.

a)Gerçek kişi olması halinde.0/Y) ile birlikte ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a). Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin. İsteklinin. işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır. .İdarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yapım işi ihalelerinde isteklilerden. şirket ortaklarının hisse durumlarım ve şirketteki görevlerini belirten. (c) ve (d) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur. pilot ortağın ve diğer ortaklann başka ortak girişimlerde taahhüdü altodaki ve bitirdiği iş miktarı o ortak girişimdeki hisseleri oranında dikkate alınır. Sunulan gelir tablosu ile ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktanna ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir. Ortak girişimlerde. d)Tüzel kişi olması halinde. diğer ortaklann her birinden ise % 30'u istenir. Bu şartlan son üç yılda sağlayamayan istekliler. Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde. Ortak girişim isteklilerde. b)Tüzel kişi olması halinde. hakedişlerden alınacak yapım işi gelirleri ise hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren aylık TEFE üzerinden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirilir. bu takdirde belgeleri sunulan yıllann ortalaması üzerinden idarece istenecek yıllık asgari ortalama değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. noter tasdikli imza beyannamesinin. tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından. son beş yıla kadarki belgelerini sunmakta serbesttirler. Pilot ortağın ve diğer ortaklann tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktan tam olarak. ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış. ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktanna ilişkin yapım işi gelirleri o ortak girişimdeki hissesi oranında dikkate alınır. ortak girişim beyannamesi (standart form KİK030. tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin. son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin istenilmesi zorunludur.163 istenir ve isteklilerin öngörülen bu kriterlerden birisini sağlamalan yeterli kabul edilir. idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler Madde 41. Ortak girişim ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur. istekli adına katılan kişinin vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi istenir. yıllık ciro veya yıllık yapım işi geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70'i. ihaleye ilişkin ilk ilamn yapıldığı yıl içerisinde alınmış. Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya yapım işi geliri elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden. Vekaleten ihaleye katılma halinde. (b). c)Gerçek kişi olması halinde.

İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler Madde 43. İş deneyimini gösteren belgeler. hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir. teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç. iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler. pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamım. iş durum belgesi.0/Y.0/Y. tesis. isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edilir. istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50' sinden az ve % 100' ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda. iş bitirme belgesi. Deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle. ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellik ve güçlükteki işlerdir.İstekliden. isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen.0/Y). murahhas üyeleri ve genel müdürü ortaklarından tüzel kişi isteklide çalıştığına dair belge aranmaz. KİK037. aym veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren. İdarenin. Ortak girişim isteklilerde. yönetim kurulu üyeleri. iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeler ile isteklinin yönetim kadrosu ve işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler. makine. İhale komisyonları. deneyim süresini gösterir ilgili meslek odası üye belgesi veya işletmedeki çalışma süresini tevsik eden sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgelerinin istenmesinin ve incelenmesinin gerekli görüldüğü ihalelerde bu bilgi ve belgelerin bir kısmı veya hepsi istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir (standart formlar KİK036. Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde. Belirtilen esaslara uygun biçimde. bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartı aranır. son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70' i oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.0/Y ve KİK039. ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren. KİK038. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler. şahıs şirketi ortaklarından ve limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar ile anonim şirketlerin yönetim kurulu başkam. ihale dokümamnda istediği "Teknik Personel . Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden. diğer ortakların her birinin ise bu tutarı n asgari %30' unu sağlaması gerekir. İş deneyimi olarak.164 İş deneyim belgeleri Madde 42.

ortaklık oranına bakılmaksızın. teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.165 Taahhütnamesi" bu kriter kapsamında değerlendirilemez ve anahtar teknik personel aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütname si" nde yer alamaz. makine.0/Y) isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebilir. kira sözleşmesi eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. Ortak girişimlerde. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis. pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.İdare. teçhizat ve diğer ekipman için ise. makine. teçhizat ve diğer ekipman fatura. pilot ve diğer ortaklara ait tesis.0/Y. İsteklinin kendi malı olan tesis. demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Ortak girişimlerde. Tesis. teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler (standart formlar KİK041. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler Madde 44. noter onaylı taahhütnamenin (standart form KİK040. makine. Geçici ithalle getirilmiş veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş tesis. makine. ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis. teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oramna bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. makine. makine. D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Y e t e r l i k D e ğ .0/Y) verilmesi gerekir. teçhizat ve diğer ekipman da. KİK042.

belirtilen asgari yeterlik koşullarım sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez ve bu kişilere yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. Belli istekliler arasında ihale usulünde yeterlik Madde 47. bankalardan temin edilecek belgeler.İdareler yeterlik değerlendirmesinin hiçbir aşamasında puanlama usulü öngöremez.İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi sebebiyle belli istekliler arasında yapılacak olan ihalelerde. Pazarlık usulünde yeterlik Madde 48. Ancak. Yeterlik değerlendirmesi. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az kırk gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. ihale konusu işi yapabilme kapasitesini belirleyen ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen yeterlik kriterleri ile ihale dokümamnda belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek. tekliflerin alınması aşamasında da ön yeterlikte sunulan bilgi ve belgelerden güncellemeye konu olabileceklerin de güncellenerek verilmesini isteyebilir. bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen asgari yeterlik değerlerinin isteklilerce sağlanıp sağlanmadığına göre yapılır. İdare. isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla istenecek bilgi ve/veya belgeler bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere . Ön yeterlik aşamasında istenen bilgi ve belgelerin. Açık ihale usulünde yeterlik Madde 46. isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir. uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. adayların uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji bakımından asgari yeterlik koşullarım sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi için ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilamnda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda. isteklilerin.İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde. bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenmesi ve değerlendirilmesi zorunludur.Açık ihale usulünde.166 e r l e n d i r m e s i Yeterlik değerlendirmesi esası Madde 45.

Ortak girişimlerin yeterliği Madde 49. BEŞİNCİ BÖLÜM İhale Dışı Bırakılma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar İhale dışı bırakılma Madde 50. g)İhale tarihi itibariyle. f)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde. ihale üzerinde kalan istekliden ise. (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerin istenilmesi zorunludur. d)Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. söz konusu belgelerin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir. ihale yetkilisinin onayından önce (a). alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. konkordato ilân eden. işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. tasfiye halinde olan. İhaleye katılan bütün isteklilerden yukarıda belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarım ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin (standart form KİK029. zorunlu tasfiye kararı verilen.Ortak girişimin yeterlik almış olması ortak girişim ortaklarının her birinin ayrı ayrı yeterlik aldığım göstermez ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen ortak girişimin ihaleden önce bozulması halinde. Ortak girişimlerde bu belgelerin bütün ortaklarca .0/Y). isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde. Sunulan bilgi ve belgeler üzerinden ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre isteklilerin yeterlikleri tespit edilir. j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır. a)İflas eden. bankalardan temin edilecek belgeler. Ancak.167 uygun biçimde belirlenir. (b). Ancak (c) ve (d) bendi gereği alınacak belgeler ihaleye katılacak bütün isteklilerden istenir. ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. davet mektubu geçersiz sayılır. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin son teklif verme ya da son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde alınmış olması gerekir. c)Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. b)İflası ilân edilen. e)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde.4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince. mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. h)Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. i)4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katlamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. işleri mahkeme tarafından yürütülen.

kesinleşmiş vergi borcu olmadığı. Türkiye'deki "Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu "nun değerlendirilme. b)İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 2)Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı. isteklinin. kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a)4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.168 verilmesi zorunludur. Türkiye'deki "Kesinleşmiş vergi borcu "nun değerlendirilmesinde ise. 3)Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının.Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak. kesinleşmiş prim borcu olmadığı. vadesindeki ödemeler aksaülmadığı sürece. 2)Resen. d)İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale . 5)Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre tahsili için vergi idaresince yapılan her türlü işleme karşı vergi yargısında dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlamncaya kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş vergi borcu olmadığı kabul edilecektir. 1)İlgili sigorta müdürlüklerine tasdik ettirilen aylık prim bordroları ile dört aylık dönem bordrolarına göre sigorta prim ödemeleri takip eden ayın sonuna kadar yapılmamış ise kesinleşmiş prim borcu olduğu. 3)Resen. c)İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 4)Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının. İhaleye katılamayacak olanlar Madde 51. ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş vergi borcu olmadığı.sinde. isteklinin. kesinleşmiş vergi borcu olmadığı. 4)Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş prim borcu olmadığı kabul edilecektir. ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece. 1)Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu. vadesindeki ödemeler aksaülmadığı sürece.

f)(c). dernek. bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa. ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. 3)Sermaye paylarına bakılmaksızın ikinci bentte belirtilen kuruluşların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin yapacakları ihalelere katılamazlar. sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. sandık gibi kuruluşlar. g)4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri. Bu yasaklar. Ayrıca: 1)Sermaye paylarına bakılmaksızın ihaleyi yapan idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler.169 işlemlerini hazırlamak. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). ALTINCI BÖLÜM İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi B e l g e y i d ü z e n l e y e c e k m e . Ayrıca. teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aym şekilde. yürütmek. birlik. e)(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 2)İhaleyi yapan idarenin bünyesinde bulunan veya ihaleyi yapan idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf.

İş deneyim belgeleri. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkam veya yetki verdiği kişi tarafından.O/Y). a)Geçici kabulü yapılmış işin yüklenicisine iş bitirme belgesi (standart form KİK043 . tek sözleşme esas alınarak.0/Y). Bir sözleşme kapsamında kamu kesimine gerçekleştirilen işler için. bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise. yurtiçinde veya yurtdışında. kamu kuruluşlanna veya özel sektöre yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen ve sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş olan işlerde. iş sahibi idare tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. c)Kamu sektörüne taahhütte bulunan yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü tamamen bitirmek ve asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla alt yüklenicilere iş bitirme . İş sahibinin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması halinde. b)Geçici kabulü yapılmamış işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK044. iş.170 r c i M a d d e 5 2 İ ş d e n e y i m b e l g e l e r i . Belge düzenleme koşulları Madde 53. belediye sınırlan veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. valilik tarafından onaylanır. belediye sınırlan veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından.

hakediş raporları. biten işlerde geçici kabul tutanağı. iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir. projeye. kamuda veya özel sektörde. ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir. her türlü fiyat farklan hariç. Belge için başvuru Madde 54. sözleşme birim fiyatlanyla ödenen tutann ilk keşif bedeline oranlanması. Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmiş gerçekleşmesi. Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için. işlerin gerçekleşen kısımlanmn miktar. yapı kullanma izin belgesi. tasfiye tutanağı.İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar. sözleşme fiyatlanyla ödenen tutann sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur. dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri de ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar. Ortak girişimce gerçekleştirilen işlerde ortaklann her birine ortak girişimdeki hissesini de belirtir iş durum veya iş bitirme belgesi düzenlenir. asgari yüzde yetmişlik gerçekleşme oram belge vermeye yetkili kılınan idarece belirlenir. devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az %70' i oranındaki kısmım gerçekleştiren yükleniciye ve sözleşmenin devri öncesinde ve somasında işin en az %70' i oranındaki kısmım fiilen denetleyen veya yönetenlere iş deneyim belgesi düzenlenir. hakediş raporları. biten işlerde geçici kabul tutanağı. keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde iş deneyim belgesi verilir. varsa yapım harcamalarına ait belgeler. iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye.0/Y) veya iş yönetme belgesi (standart form KİK047. herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde. yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla. anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat sözleşmeli işlerde ise. ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi. hizmet cetveli. noter onaylı inşaat sözleşmesi. tek bir işin (sözleşmenin) en az yüzde yetmişinde fiilen denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara iş denetleme belgesi (standart form KİK046. mezuniyet belgesi. her türlü fiyat farklan hariç. yapı ruhsaü. varsa. görevlendirme yazısı. devir sözleşmesi. varsa kesin hakediş raporu. nitelik ve tutanyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması. a)Kamuya taahhütte bulunan yükleniciler için. . sözleşme. Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak. yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması. Ancak bu belgelerin ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye'de Dışişleri Bakanlığınca onaylanması ve onaylı Türkçe tercümelerinin verilmesi gereklidir. d)Mühendis veya mimar olmak şartıyla. keşif artış olurları.0/Y). b)Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için.0/Y) şeklinde. kesin hakediş raporu.171 belgesi (standart form KİK045. teknik ve sanat kurallanna aykınlık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşullan aranır ve iş durum belgelerine. belgenin geçici kabulü tazammun etmediğine dair şerh düşülür. Özel sektörde. c)Kamuda mühendis veya mimar olarak görev alanlar için. Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde.

a) Yükleniciler: 1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlanna taahhüt . Bu tutar. ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi. meslek odası belgesi. iş deneyim tutarı bölünerek bulunur.İş deneyim belgesi. f)Alt yükleniciler için. denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak. bu iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri. İdarece yükleniciye verilen ve inşaatın bünyesine giren malzeme bedelinin yansı (malzeme bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilse bile) iş bitirme. yasal keşif artışları dahil sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden belirlenir. e)Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicileri mühendis veya mimar olarak denetleyenler için.172 d)Kamuya taahhütte bulunan yüklenicilerde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için. Sunulan belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan. geçici kabulü yapılmış işlerde ise. fiilen gerçekleştirilen. mimar veya mühendis olmak şartıyla kendi meslekleriyle ilgili denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara. İş denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi. mühendis veya mimarın işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname. Özel sektörde gerçekleştirilen işlerin iş deneyim tutarı olarak. hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı: yurtiçinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat sözleşmeli işlerde. ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla. varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı. müteahhidin teknik personel bildirimi. mezuniyet belgesi. yüklenici ile yapükları noter onaylı sözleşme. İş deneyim tutarının tespiti Madde 55. her türlü fiyat farkları hariç. yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere. yapı denetim görevlisinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aldığı görev belgesi. çalışürdıklan personelin vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler. varsa kesin hakediş raporu. sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler. yapı ruhsaü. yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde. denetledikleri veya yönettikleri işlerin kendi meslekleri ile ilgili tutarları üzerinden tespit edilir. varsa keşif artışları dahil. ihale indirimi yapılmış. mezuniyet belgesi. Aym iş kısmında aym sıfatla görev yapan birden fazla eleman varsa. belgeyi düzenleyen ve onaylayanlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur. yüklenicilere.İş deneyim belgelerine. sözleşmede yazılı tutar alınır. devam eden işlerde ara hakediş raporundaki. İş deneyim belgelerinin verilmesi Madde 56. son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutul madan yazılır. yapı kullanma izin belgesi. meslek odası belgesi. fiyat farkları hariç. hakedişlerinde döviz cinsinden ödeme yapılan işlerde ise. hakediş raporları. talepleri halinde. biten işlerde geçici kabul tutanağı. varsa fiyat farkları hariç. fenni mesulün işin başında belediyeye vermiş olduğu noterden taahhütname. iş sahibi idare veya ilgili belediye veya valilik tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde verilir. iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin tutarının tespitinde değerlendirilir.

Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde. sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir. İş bitirme belgesi. ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir. kontrol şefi. c)Mühendisler veva mimarlar : 1. kontrol mühendisi. kamuya ait inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aym teknik seviyede görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde. ekipmanları ile birlikte ve kendi işine başlaması sırasında noterce tasdikli sözleşmeye dayalı şekilde yapan alt yüklenicilere. kontrol şefi veya kontrol amiri olarak görev yapanlara. sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir. kendi sözleşmelerinde yazılı bedel ve iş türü esas alınarak işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenerek verilir. Kamu kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde. yüklenici tarafından yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilerek bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerin bir bölümünü malzemeleri ve/veya makine. il müdürü ve yardımcıları.173 edilen işler için. İş denetle me belgesi. yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek. şantiye şefi. kontrol amiri. İş durum belgesi. kontrol mühendisi. yurt içinde veya yurt dışında idare adına danışmanlık hizmeti veren kontrol teşkilatında. İş bitirme belgesi. yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarım geçmemek üzere. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde görev yapmış olmak şartıyla. gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere. Kamu kuruluşlarının ihale ettikleri işlerde. bölge müdürü ve yardımcıları. sözleşmesinin tamamım bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla. şube müdürü. yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlanna yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir. ancak geçici kabulünü yaptırmamış yüklenicilere. gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmım gerçekleştirenlere. 2) Yurtiçinde veya yurt dışında özel sektöre taahhüt edilen işler için. işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. kendi meslekleri ile ilgili olarak yüklenici adına denetledikleri işlerde. . İş durum belgesi. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde bulunmak şartıyla. nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmım gerçekleştirmiş. proje müdürü. Kamuya taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde. şantiye mühendisi. b)Alt Yükleniciler: İş bitirme belgesi.

(her hangi bir ortaklık şartı aranmaksızın). b)İş bitirme ve iş durum belgesi tutarları tam olarak. Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle . proje müdürü olarak denetledikleri işlerde. yapım ve/veya teknik işler daire başkam. limitet şirket müdürü olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarım Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. bu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına dair yüklenicinin imzası ile ilgilinin sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir. Kamu kuruluşlarında yönettikleri işlerde. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı ve genel müdür. ilgili belediye veya valilik tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde. ihale komisyonlarınca aşağıdaki esaslar dahilinde değerlendirilir : a)İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirmeye alınır. anonim şirketlerde genel müdür. 2. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgesi tutarları 1/5 oramnda. En az 10 yıllık mühendis veya mimarların. İş yönetm e belgesi. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmında fiilen bulunmak şartıyla. kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri işlerin sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla. kurumların merkez yönetiminde görevli yapım ve/veya teknik işler şube müdürü. YEDİNCİ BÖLÜM İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi Değerlendirmeye ilişkin esaslar Madde 57. yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgesi tutarları ise 1/10 oramnda dikkate alınır.İş deneyim belgeleri. fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye şefi.174 sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmında fiilen bulunmak şartıyla. İş yönetme belgesinin verilmesinde. şantiye mühendisi. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla. işin sözleşmesinde teknik personel olarak öngörülmüş olması kaydıyla proje müdürü olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. c)Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır. yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkam. murahhas üye. şantiye şefi. bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanamaz. Birden fazla iş deneyimi.

yükleniciden. h)Yerli ve yabancı yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işler 1/2.175 birlikte kamuda veya özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden meslek odası kaydı veya hizmet çizelgelerini verirler. Ancak. son on beş yılda gerçekleşen işlerin yüzde yetmişlik oran ve tutarlan doğrusal orantı yoluyla bulunur. o işe ait düzenlenmiş hakediş raporlan ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. ortaklık döneminde bitirilen veya en az % 70 oranında gerçekleştirilen işlere ait. şirket adına düzenlenen. ihalenin ilk ilan tarihine kadar aylık TEFE üzerinden. . tüzel kişinin yansından fazla hissesine sahip olması. e)Şahıs şirketlerinde (komandit şirketin komanditer ortağı hariç). o ortak girişimdeki hissesi oranında dikkate alınır. kiraya verilemez ve satılamaz. j) Ortak girişim ortaklannın tek başına gerçekleştirdikleri işler tam olarak. İş deneyim belgelerinde yazılı deneyim tutarlannın asgari yüzde yetmişlik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. diğer ortak girişimlerde ortak olarak gerçekleştirdikleri işler ise o ortak girişimdeki hissesi oramnda değerlendirilir. d)İş bitirme. ihale ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden. bu ortaklık orammn muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazışım her yıl istemek zorundadırlar. ortaklık döneminde yapılan işler hisseleri oramnda ortaklann şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. iş deneyim belgelerinde yazılı deneyim tutarlannı. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda. Güncelleştirme Madde 58. Yıllara sari yapım işlerinde idareler. f)İsteklinin. sözleşme birim fiyatlanna esas yılın başından itibaren ihale ilk ilan tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden.İhale komisyonlan. anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyatlı işlerde. başka ortak girişimlerde gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde ettiği iş deneyimi. yabancı para cinsinden iş deneyim tutarlarım ise. iş durum veya iş bitirme belgesinin verilmesi kaydıyla. güncelleştirir. her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oramn muhafaza edilmesi zorunludur. iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde. i)Alt yüklenicilik faaliyeti dolayısıyla alınmış iş bitirme belgesi nevi itibariyle birden fazla işi içerse dahi. hakediş raporlannın ve ödeme cetvelinin zorunlu nedenlerle verilemediği durumlarda. belgeler devredilemez. Bu şekilde hesaplanan iş deneyim tutan iş bitirme. sözleşmenin yapıldığı aydan itibaren. iş durum. g)İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yılda yapılan işler ve iş kısımlan dikkate alınır. yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde. bunlardan sadece ihale konusu iş veya benzer işlere ait olanı dikkate alınır. ortaklann şirketten aynlmalan halinde. iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz. mühendis veya mimar olarak denetledikleri işler 1/10 ve yönettikleri işler 1/20 oramnda dikkate alınır.

Teklif mektubunun aşağıdaki şartlan taşıması zorunludur : a)Yazılı olması. bu Yönetmelikte öngörülen şartlan sağlamalan halinde. hakediş raporlan. hakediş raporlan. kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı.176 Komisyonlann inceleme yetkisi Madde 59. alt yüklenicilerde çalışanlann vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler. hakediş raporlan. ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini. varsa kesin hakediş raporu. Kullanılacak Standart Formlar ve Sözleşmenin Düzenlenmesi BİRİNCİ BÖLÜM Teklif Mektupları ve Teminatlar Teklif mektuplarının şekli Madde 61. devir sözleşmesi. İş durum belgesinin ekinde. sözleşme. görevlendirme yazısı.01. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış belgeler Madde 60. yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukanda sayılanlann muadili belgeler isteyebilir. iş denetleme ve iş yönetme belgeleri ise. mezuniyet belgesi. . İş yönetme belgesinin ekinde. keşif artış olurlan. görevlendirme yazısı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyacın doğrudan temin usulüyle karşılanmasında alınacak tekliflerin standart forma uygun olma şartı aranmaz. varsa tasfiye tutanağı.İhale komisyonlan isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla.0/Y. sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler.0/Y). İş bitirme belgesinin ekinde. yapı ruhsatı. özel sektörde görev yapanlar için işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname. KİK019. mezuniyet belgesi. alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme.ye tabi tutulur. müteahhidin teknik personel bildirimi. Tekliflerin Değerlendirilmesi. hakediş raporlan. ortak girişim sözleşmesi. noter onaylı sözleşme. ek sözleşme ve devir sözleşmesi. Özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi. meslek odası belgesi.Teklif mektuplan bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olam esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018. varsa kesin hakediş raporu. ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılabilir ve bu Yönetmelikte belirlendiği şekilde değerlendirilme. alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri. noter onaylı sözleşme.2003 tarihinden önce veya soma alınan müteahhitlik karneleri bu tarihten soma yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılamaz ve değerlendirilemezler. geçici kabul tutanağı. meslek odası belgesi. geçici kabul tutanağı. Söz konusu tarihten önce alınan iş bitirme.01. ÜÇÜNCÜ KISIM Teklif Mektupları. yapı kullanma izin belgesi. ortak girişim sözleşmesi. İş denetleme belgesinin ekinde. Teminatlar. geçici kabul tutanağı.

Bu Yönetmelikteki esaslara göre idarelerce düzenlenen ön yeterlik ve ihale dokümanları ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adaylar ve isteklilere bedeli karşılığında verilir. Sunulan teklif mektuplanmn şekil ve içerik bakımından yukanda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasım değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. 4-Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvurularına / Yeterlik Başvurularına / Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyon Tutanağı (standart form KİK009.İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir.0/Y. d)Üzerinde kazıntı.177 b)İhale dokümammn tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır. Tekliflerin geçerlilik süresi Madde 62. e)Ad. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. bunlann somadan değiştirilmesi. . silinti. soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması. Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde. Açılması. açılması Madde 64. bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur (standart formlar KİK031. düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektuplanmn taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektuplan değerlendirme dışı bırakılacağından. en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir Teminatlar Madde 63.0/Y). KİK033.Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. 2-Alınan Ön Yeterlilik Başvuru Belgelerinin / İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak (standart form KİK007.0/Y.0/Y).0/Y).0/Y). KİK032. teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla. Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari Şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde ve aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir. c)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle ihtiyaçların karşılanmasında teminat alınmaz. bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin. 3-Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun / Yeterlik Başvurusunun / Teklif Mektubunun Alınış Zamamna İlişkin Tutanak (standart form KİK008. 1-Ön yeterlik Başvurusu / Yeterlik Başvurusu / İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi(standart form KİK006. Değerlendirilmesi Başvuruların ve tekliflerin alınması. düzeltme bulunmaması.0/Y). İKİNCİ BÖLÜM Başvuruların ve Tekliflerin Alınması.

0/Y).178 5-Ön Yeterlik / Yeterlik Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK010.Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik belgeleri. .O/Y).0/Y).0/Y). Doğrudan temin usulünün uygulanması durumunda teklifler 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre alınır. 5-Pazarlık Usulü İhalede Yeterlik Değerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu (standart form KİKO 15. pazarlık usulünde ise yeterlik başvuru belgeleri 4734 sayılı Kanun. bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir. 3-Belli İstekliler Arasında İhale / Pazarlık Usulünde / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirilmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form (standart form KİK013.0/Y). 4-Belli İstekliler Arasında İhalede Ön Yeterlik Değerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Gönderilmesine İlişkin Form (standart form KİKO 14. 1-Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK011.O/Y). 2-Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı (standart form KİKO12. Başvuruların değerlendirilmesi Madde 65.

Ancak. 6-Açık İhale / Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Uygulanacak Teklif Edilen Fiyatlar Formu (standart form KİK022.0/Y).0/Y). bu isteklilerce sunulan iş deneyimi belgelerinin tutarlarım fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi Madde 69. Yapım işleri ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif. 1-Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK011. 5-Pazarlık Usulünde Uygulanacak Mali Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK021. a)İmalat sürecinin. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. O/Y). ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada. ihale komisyonu kararı üzerine idare.Teklifler değerlendirildikten soma . Doğrudan temin usulünün uygulanması durumunda teklifler 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır. en düşük fiyat teklifi olarak kabul edilir. ihale komisyonu.İsteklilerce verilen teklif belgeleri 4734 sayılı Kanun. ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.0/Y). aşırı düşük teklifleri değerlendirir.179 Tekliflerin değerlendirilmesi Madde 66. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali Madde 68. idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.Yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.0/Y). b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar. verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması. bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir. . Aynı fiyatın teklif edilmesi Madde 70. İhale komisyonu bu teklifleri reddetmeden önce. c)Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak. Bu değerlendirme sonucunda. belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.0/Y).Tip İdari Şartnamelerde belirtildiği şekilde. Aşırı düşük teklifler Madde 67. açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 4-Açık / Belli İstekliler arasında İhale Usulü Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK020.Birden fazla istekli tarafından aym fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda. verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 3-Pazarlık Usulü İhalede İsteklilerin Son Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK017. İhale komisyonu. diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar tespit edilir. 2-Pazarlık Usulünde Uygulanacak Teknik Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİKO 16.

onaylanması ve sözleşmenin imzalanması Madde 71. kesinleşen ihale kararına ilişkin sonucun bildirilmesi. sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihi izleyen en geç on beş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan edilir (standart form KİK025. karar tarihini izleyen en geç yirmi gün içinde ihale kararım onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ili de aynca ilan edebilirler. . İhale. İhalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin üzerinde bırakılması. yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçlan.4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen ve aym Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal tutarı aşan yapım ihalelerine ilişkin ihale sonuçlan..180 İhalenin karara bağlanması. İhale sonucunun ilanı Madde 73. İhale yetkilisi. kararın onaylanması halinde geçerli. sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş ihale konusu işe ait idari şartname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir (standart formlar KİK024. Uygulanmayacak hükümler Madde 75.0/Y).Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandınlır.0/Y.0/Y). ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığım anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak çıkanlan bu Yönetmelik ekleri ile birlikte bir bütündür. DÖRDÜNCÜ KISIM Son Hükümler Diğer hükümler Madde 74. KİK026.İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler. Başlanmış olan ihaleler Geçici madde 1. İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlannı. İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması Madde 72. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından soma hazırlanacak "İhale İstatistik Bilgi Formu" imza tarihinden itibaren en geç otu/ gün içerisinde Kamu İhale Kurumuna gönderilir (standart form KİK028. iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.Diğer kanunlann ve bu kanunlara dayanılarak çıkanlan düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve bu Yönetmeliğe uymayan hükümleri uygulanmaz.0/Y).0/Y).0/Y). İhale üzerinde kalanın anılan maddeye göre yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisi ihale kararım onaylamaz ve ihaleyi iptal eder (standart form KİK027.Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur (standart form KİK023.

Bu Genel Şartnamenin uygulanmasında. İşyeri: Yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan bina. 4.Başlıklar ve madde kenar başlıklan. Yürütme Madde 77. Tanımlar Madde 4. yapı denetim görevlisi ve yüklenici dışındaki kişi ve kişileri.Bu Yönetmelik hükümleri Kamu İhale Kurumu Başkam tarafından yürütülür.) YAPIM İSLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1. yerleri. Birim fiyat sözleşme : Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktan ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann çarpımı sonucu bulunan tutarlann toplamı üzerinden yapılan sözleşmeyi. arazi. birim fiyat tarifleri . Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan üst limit tutarının altındaki yapım işlerinde.01. işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşmeyi.Bu Yönetmelik 01. Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme : Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler tarafından bu Kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işlerini kapsar. hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullannı ve çoğul manaya gelen kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir.4. Başlıklar ve yorum Madde 3. o iş için yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş olan gerçek kişiyi. Üçüncü taraf: İdare. arsa. işin gereğine göre idareler tarafından kısmen veya tamamen uygulanmayabilir.2003 tarihinde yürürlüğe girer. iş sahibi idareler tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit etmektir. teknik ve özel yapım şartlan belirtilen.181 Yürürlük Madde 76. bu Şartnamenin 7 ve 17 nci maddeleri ile 35 inci maddesinin çalışma şartlan ile ilgili son üç fıkrası.Bu Genel Şartname. Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden. malzeme ocaklan vb.4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin amacı. ilgili ihale dokümanlannın veya sözleşmenin yorumlanmasında göz önüne alınmayacaktır. İş kalemi: Birim fiyat sözleşme ile yapılacak işlerde. bu Genel Şartnamenin bir parçası olarak telakki edilmeyecek ve bu Genel Şartnamenin. işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri. Yapı denetim görevlisi: İdare tarafından. Bunlara ilaveten: İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işini. İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykın düşmediği veya bu amacı değiştirmediği sürece. Kapsam Madde 2. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar aynen geçerlidir.

Bu durumda yüklenici. yazılı olarak yapılır. idarenin gösterdiğinden başka yerleri ancak sahipleri ile anlaşmak şartı ile kullanabilir ve idareden bu kullanım karşılığı olarak bir bedelin ödenmesini isteyemez. el konacak taşınmaz mallann kamulaştınlmasına veya geçici işgaline ait harita. çağn veya davette bulunulması gerektiğinde. bunlar taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. iş başına getirilmiş olan malzeme. ihbar. teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belgeleri ifade eder. Bununla birlikte idare. yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim. İdare. her türlü toprak işlerine ait olup sözleşme veya eklerinde belirlenmiş veya sonradan idarece tespit edilmiş olan ariyet ve depo yerlerini. cetveller ve diğer bütün işlemler. İş grubu : Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılacak işlerde. idarece yapılır ve kamulaştınlacak veya geçici olarak el konacak yerler.182 bulunan ve sözleşmelerinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas birimleri. zemin üzerinde kontrol edilerek yapı denetim görevlisi tarafından yükleniciye teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak düzenlenir. belgeler ve tespitler Madde 5. Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ayı. Alt yüklenici : Sözleşme konusu işin nev'i itibariyle bir kısmım yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi. olur verilmesi. kendisine teslim edilen bu kazık ve röperleri işin sonuna kadar korumak ve toprak işlerine ait eksen kazıklannı da. İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde. işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. sözleşme veya eklerinde aksi yazılı olmadıkça. plan. onay. someler. sözleşmede tespit edilen iş süresi. idare.Yüklenici ihtiyaç duyduğu bu yerlere ait harita. malzeme temini ve işin ağırlık merkezi gibi hususlarla uyumlu olmasım göz önüne alır. Sözleşmeye göre herhangi bir şahıs tarafından bir izin. onaylar. işin yapılacağı yerleri. Yüklenici. sözleşmede aksi yazılı olmadığı takdirde. İş için gerekli olması nedeniyle. Bu durumda.. Şartname: Yapım işine ait genel.Sözleşmenin imzalanmasından soma yüklenicinin sözleşmede yazılı süre içinde işe başlayabilmesi için işyeri. Yıl: Takvim yılım. bu işler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine çakmak zorundadır. veya tespit yapılması. gerekli gördüğü takdirde. plan ve cetvelleri zamanında idareye vermek ve bu yerlerin sahipleri ile komşu yerlerin sahiplerine en az zarar verecek şekilde yer seçimini yapmak zorundadır. Zorunluluk halinde. yükleniciye bedelsiz olarak teslim eder. Bildirimler. iş için gerekli tesislerin kurulmasında ihtiyaç duyulan sahalar ile hizmet yollannın geçeceği yerleri. eksen kazıklan. Bu durumda işin süresi. belge. olurlar. ulaşım. İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir. yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçip ayırarak yükleniciye gösterebilir. işlemler tamamlandıkça iş programına uygun olarak kısım kısım yükleniciye teslim edilir. ara veya kesin ödemelere ilişkin iş kalemlerinin toplamından oluşan ve sözleşme bedelinin belli (ilerleme) yüzdeleri ile gösterilen ödemeye esas birimleri.Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarlan ile işçi barakalan gibi kendi ihtiyacı olan tesisler için kullanacağı yerlerin idare tarafından yükleniciye ücretsiz olarak verileceği sözleşme veya eklerinde yazılı olduğu takdirde. röperler vb. . Gün : Takvim gününü.İdare. İKİNCİ BÖLÜM İşyerleri İşyerinin yükleniciye teslimi Madde 6. bu tür yerlerin. araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması giderleri ile eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma ve kurulma giderleri yükleniciye aittir. sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla yükleniciye teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik yapılabilir. özel. işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır. Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler Madde 7.

Sigortaya esas alınacak bedeller. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmeli. Söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin. malzeme.Yapım işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç. Ocakların izin belgesinin (ruhsat) alınması idareye ait olup bunlar izin belgesi alınmış olarak yükleniciye teslim edilir. kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için yüklenici idareden . yer temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait olacaktır. iş ve hizmet makineleri. sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (ali risk) sigorta yaptırmak zorundadır. idarenin yazılı izni dışında poliçenin kesin kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği ve süresinin kısaltılamayacağı hükmünü taşıması ve ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce idareye verilmesi gerekir. bu konuda sigorta şirketlerinin uygulamalarında kullandığı bedeller esas alınır. iş ve hizmet makineleri. tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. malzeme. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri dahilinde. iş ve hizmet makineleri. yüklenici tarafından yapılacak çalışmalardan dolayı meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararlar ile bunların bedelleri yükleniciye aittir. bu işlemlerde ihtiyaç duyulan plan ve cetvellerle diğer belgeler yüklenici tarafından hazırlanır ve ocak yerlerinin işgal giderleri de yüklenici tarafından karşılanır. özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem. muafiyet tanınmamalıdır. Malzeme ocakları Madde 8. toprak kayması. Aksi halde hakediş tutarı ve öngörülmüş ise avans ödenmez. tesisler vb. Bu durumda yüklenici kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklan herhangi bir bedel ödemeden bu iş için geçici olarak kullanır. her türlü araç. Ocak yerlerinin kullanımı için bazı işlemler gerekli ise. taşıtlar. alınan bütün tedbirlere rağmen. Sigorta poliçesinde. taşıtlar. Bu sebeple yüklenici. Ocak yeri teslimi idare tarafından yapılmamış ocaklarda. Ancak. zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur. yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır.Yüklenicinin kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklardan malzeme temin etmesinin istenildiği hallerde. su baskım. İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması Madde 9. İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle. ile 44 üncü madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sözleşme konusu yapım işinin korunmasından yüklenici sorumludur. işin kendisi için (varsa fiyat farkları dahil) hakediş tutarları. fırtına. yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı üçüncü şahısların kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmakla da yükümlüdür. Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu sigortalarla sınırlandırılmamış olduğundan. bu malzeme ocaklan ihale dokümanında açıkça belirtilir. taşıtlar. malzeme. inşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının "Teminat dışında kalan haller" maddesinde belirtilen. yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık.183 Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin ücretsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değilse. Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak. resmi işlemleri gerektirdiği takdirde bu işlemler (geçici işgale ilişkin harita. plan ve cetveller yüklenici tarafından hazırlanmak şartı ile) idare tarafından yapılıp tamamlanır. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde. ihzarat. zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da yüklenici sorumlu olup. Ancak bu yerlerin geçici işgali. yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde. işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarım. tesisler ile yapılan işin biten kısımları için. Sahipli arazi ve sahalar içinde ocak açılması ve bu ocakların kullanılması giderleri yükleniciye aittir. idare işveren sıfatıyla. ihzarat. ihzarat. işyerlerindeki her türlü araç. sözleşme veya eklerinde aksi yazılı değilse söz konusu işlemleri idare yürütür.

işlerin ön veya kesin projeleri. garaj. bunlar. Yüklenici veya alt yüklenicilerin sigorta kapsamı içinde veya dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek bütün talep ve iddiaların karşılanması yükümlülüğü de yükleniciye aittir. bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararlardan yüklenici doğrudan sorumlu olacaktır.Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde. İşyeri ve çevresindeki bölgede. Yüklenici. Yüklenici bu gibi mesuliyetlerden idareyi ve idare personelini sorumlu tutmayacak ve bu hususu kabul etmiş sayılacaktır. kaza. yüklenicinin de rızasını almak kaydıyla. Yüklenicinin işyerlerinde kendi ihtiyacı için yaptığı bina ve barakalar ile diğer tesislerden. yapılacak işlerin uygulama projeleri. kazaların. işçilik ve malzemedeki özellik farklarım da dikkate almak suretiyle bulunan bedel üzerinden. sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir. sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir. atölye vb. Birim fiyat sözleşmelerde ön ve/veya kesin projeler ile uygulama projelerinin hazırlanması ve yükleniciye teslimi Madde 12. İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması Madde 10. Bu konularda gerek yapı denetimi görevlileri tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir. zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve yapı denetim görevlileri tarafından. işin devamı süresince meydana gelecek kazalardan. işyerinde kullanılan araç.184 hiçbir talepte bulunamayacağı gibi. Ayrıca yüklenici. uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanması da istenebilir. Ancak. sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara. Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka. gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. işin sonunda satın alabilir. hakediş kalmamışsa teminatından kesilir. zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlara uymak zorundadır. tesisler. Yapılan arazi ve zemin etütlerinin kesin projenin revize edilmesini gerektirdiği işler ile doğal afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden ihale edilen işlerde uygulama projesinin idare tarafından hazırlanması veya hazırlatılması esas olup. ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir. idare gerekli gördüklerini. hesaplar vb.Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir. şartnameler ve diğer teknik belgelerle birlikte. bu durumda aşağıdaki esaslar geçerlidir: Yüklenicinin yapacağı uygulama projeleri. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel yüklenicinin hakedişinden. Ancak bu süre. ambar. yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri yüklenici tarafından karşılanır. idare . Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için idare tarafından verilen talimata yüklenici uymak zorundadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Projeler Anahtar teslimi götürü bedel işlerde uygulama projelerinin yükleniciye teslimi Madde 11. fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere üç ayı geçemez. şartnameler ve diğer belgelerle birlikte. iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda. işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. işin geçici kabul tarihindeki piyasa rayiçleri ve/veya 23 üncü madde hükümlerine göre belirlenecek fiyatlar ile yıpranma ve amortisman payları. iş.Birim fiyat esaslı sözleşmelerde. Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar.

yüklenici tarafından idareye verilen projeler ve ilgili raporlar. hesaplan ve diğer gerekli bilgi ve raporlan hazırlayıp idareye verir. farklı tercihlerin mümkün olması hallerinde. Bu konuda gecikme olursa yüklenici. isterse. idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır. ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden proje bedeli ödenir. Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup. Yüklenici. Proje değişiklikleri.185 tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere. iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur. bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin bedeli de yükleniciye ödenmez. yükleniciye geri verilir. Projelerin idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz. işin aciliyet durumuna göre. Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde idarece değişiklik yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde. talimatlara. uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler (as-built drawings) yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp oıjinalleri idareye teslim edilir. değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri. seçim yapılabilmesini sağlamak üzere bu tercihleri gösteren projeleri. projelerde ve ilgili raporlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için projeler. Proje hizmeti için yükleniciye. teknik belgelerde gerekli göreceği her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. Projelerin uygulanması Madde 13. idarece onaylanmadan geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmeler. verildikleri tarihten başlamak üzere bir aylık süre içinde aynen onaylanmış veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin tamamlanması kaydı ile yükleniciye geri verilir. yapılması gerekli görülen değişikliklerin daha soma yapılması şartı ile onaylayabilir. esaslara. sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. İdare. hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü sonuçlarından sorumludur. onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına idarenin izni olmadan başlanamaz. Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir. İdare. İdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici. işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. ister yüklenici tarafından hazırlanarak idarece onaylanmış olsun. uygulama projeleri ister idarece verilmiş. istenilenlere uygun şekle getirilmek üzere. değişikliğin özelliğine. Yüklenici tarafından hazırlanan proje ve hesapların belirlenen tarihlerde idareye verilmemesinden. verilen proje ve hesapların hata ve eksiklerinden dolayı. İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra. Uygulama projelerinin hazırlanması sırasında. fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programım aksatmayacak şekilde hazırlanır ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsar. bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. Onay işlemi sırasında idare tarafından proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit edildiği takdirde. Sözleşme veya eklerinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde. yüklenici idarenin yazılı talimatı üzerine ve verilen süre içinde.den yüklenici sorumludur. Yüklenici. aynca bir bedel ödenmesini istemeksizin bunlan düzeltmek zorundadır. yüklenici. İdare. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır. isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir.Sözleşme konusu işler. ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse. Birim fiyatlı işlerin. projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında .

işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi.nin istek ve iddiaları idare tarafından dikkate alınmaz. idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında.Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin. İşlerin devamı sırasında yüklenici. Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen. Aksi halde aym maddenin diğer hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak bu gecikme.186 bulunamaz. üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine. yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir.Birim fiyat sözleşmelerde. yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu. teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın. sözleşme ve şartnamelerine. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yapı Denetim Hizmetleri İşlerin denetimi Madde 15. kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla. kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş. proje uygulaması konusunda kendisine yapılan tebligatın sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya tebligat konusunun fen ve sanat kurallarına uygun olmadığı görüşüne varırsa. Yüklenici. Projelerin tesliminde gecikme olması Madde 14. yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin. Yapı denetim görevlisinin yetkileri Madde 16. hem de idareye yazı ile bildirmek zorundadır. Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında anlaşmazlık olursa.Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri. idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde yüklenici. aym şekilde idare veya yapı denetim görevlisi de istek ve talimatlarım yükleniciye yazı ile bildirir. Önemli görülen durumlarda yüklenici isteklerini idare veya yapı denetim görevlisine. ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun. üstlenmiş olduğu işleri. sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde. sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan. bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur. iş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde. bu . fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. bu husustaki karşı görüşlerini 15 inci madde hükümlerine göre idareye bildirmek zorundadır. kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır Bununla birlikte yüklenici. Söz üzerine yapılmış işler ve işlemler hakkında yüklenici. kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin. yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir) hem yapı denetim görevlisine. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığım inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde. bu anlaşmazlık 52 nci madde hükümlerine göre idarece karara bağlanır. ayrıca işin yapılacağı yere. sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. Herhangi bir işin. işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.

yapı denetim görevlisi için gerekli olan başka binaları da şartları ihale dokümanında belirtilmesi halinde bedeli karşılığında yapacaktır. İdare. resmi tatil günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise. iş kalemlerini. İhzarat. teknik şartlan yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir.iş gruplannı. Bina ve barakalar ister bedeli karşılığında. İş programının büro çalışmalan ile ilgili bölümlerinde iklim şartlan dikkate alınmaz. bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine. sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler. idarece istendiği takdirde yüklenici. Kapsamlı işlerde idare. yükleniciden.Yüklenici. bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi. iş programlan imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir. Yüklenici. Yapı denetim görevlisi için yapılacak binalar. deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder. sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde tescilin) idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde. işin bitiminde bunlar idarenin malı olur. işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir. Bu binaların. yapı denetim görevlisinin bu husustaki yazılı tebliğ tarihinden başlamak üzere on gün içinde bu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Yüklenicinin sözleşme gereği bedelsiz olarak yapmak zorunda olduğu binaların dışında. aylık imalatı ve iş miktarlannı. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarım yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. sözleşmesinde belirtilen süre içinde tamamlanarak yapı denetim görevlisine teslim edilmeleri gereklidir. Bina ve barakaların teslimi gecikirse bunlar için sözleşmede yazılı cezalar uygulanır. bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundadır. yapı denetim görevlisinin işlerle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için. proje ve özel şartnamelerinin yükleniciye verildiği tarihten başlamak üzere. belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarım ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu iş programında. İhzarat ödenmesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde. idarece verilen örneklere uygun ve sözleşmede belirtilen iş kısımlan ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlannı da dikkate alarak hazırlayacağı.187 deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. (ihzarat ödemesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde ihzaratı). iş programım olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasım yükleniciye verir. iklim şartlanndan dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin çalışarak geçirileceği göz önünde tutulur. iş programlanna uygun yapılacaktır. Bu programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programlan onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri ödenmez.Yüklenici. Ancak işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme rastlar ise idare yükleniciden. çubuk diyagramı yerine yatınmın özelliğine bağlı olarak . iş programının verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde. yıllık ödenek dilimlerini ve bunlann aylara dağılımım gösterir aynntılı iş programlannı (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin. İş programlan idarenin onayıyla geçerli olur. teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici. Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılması Madde 17. BEŞİNCİ BÖLÜM İşin Yürütülmesi İş programı Madde 18. Yüklenici. ister bedelsiz olarak yapılmış olsun. idarenin göstereceği yerlerde yapılacaktır.

yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır. İdarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek. işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir. İdareler. İhale dokümanında. yüklenici tarafından yapılan hazırlıklann ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı idareye aittir. Yüklenici veya vekili iş yerinden aynlmalanm gerektiren hallerde. yüklenici. gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulmasımn istendiği hallerde. İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde. yapı denetim görevlisinden izin almak zorundadır. işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için. Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları Madde 21. Yüklenici. işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalışürılmasını öngörmedikleri işlerde. her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadır. diplomalı elemanlan her zaman diğerlerine tercih edecektir. işlerin yapılması için gerekli her türlü makine. çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine.Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince. İşin başlangıcında ve devamı sırasında. işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilirler. onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri. araç ve malzemenin idarece her an kontrol edilebilmesi için. Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. idare. alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi . işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile noterce düzenlenmiş bir vekaletnameyle tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş bir vekil bırakarak iş başından aynlabilir. alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığım tespit ederse. Yüklenici. Yüklenicinin iş başında bulunması Madde 19. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez. Yüklenicinin onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir.Sözleşmenin imzalanmasından soma yüklenici. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak. İdare.188 hazırlanmış paket yazılım iş programı (Critical Path Method -CPM) veya benzeri bilgisayar destekli iş programı düzenlemesini isteyebilir. Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur.4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar. üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak. bunlann miktarlannı (çalıştınldıklan yerler ve işler ayn ayn belirtilmek üzere) aynntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde yapı denetim görevlisine vermek zorundadır. 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar. on beş gün içinde onaylayıp onaylamadığım bildirir ve idarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yapürılamaz. iş yerinde bulunması esastır. Bununla birlikte. işin programa uygun olarak yürütülmesini teminen. Yüklenici işlerin yürütülmesinde çalıştınlmak üzere eğitim görmüş. Aksi halde. bu hususta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on gün içinde bunlan istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır. İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar Madde 20.

Yeni birim fiyatın tespitinde öncelik sırasına göre aşağıdaki analizler kullanılır. fen ve . 2)İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelleri yüklenici ile birlikte aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. bu analizin temsil ettiği iş kalemi miktarı ile yeni tespit edilecek iş kalemi miktarının rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır. 3)İdarece kabul edilmek şartı ile uygulama ayına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış yerel rayiçleri. kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur.Birim fiyat esaslı işin sözleşme bedelinin altında bir bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde.189 bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır. taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. İşin sözleşme bedelinin altında tamamlanması Madde 22. yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin. hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan. teklif analiz ile kıyaslanarak bulunan analizin kullanılması halinde. Yukarıdaki analizlere öncelik sırası ile aşağıdaki rayiçler uygulanır : 1)Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler. c)Yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantaj la tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler. b)İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler. İdare istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca bir yükleniciye yapürılması mümkün olan işi başkasına da yapürabilir.Doğal afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işler ile işin yapımı sırasında arazi ve zemin etütleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde. Sözleşme ve eklerine uymayan işler Madde 24. yapı denetim görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak zorundadır. yüklenici her hangi bir tazminat talebinde bulunmaksızın işi sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde bitirmekle yükümlüdür. a)Yüklenicinin birim fiyatların tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler. birim fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararım beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır. Bununla birlikte. yapımn tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi. Proje ve şartnamelere uymayan. işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği. (a) bendine göre. Yüklenici ve alt yükleniciler. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Yüklenici. Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti Madde 23. bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması.Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici. Yeni birim fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otu/ gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur. Yeni birim fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise. Yeni birim fiyatın hesabında.

yüklenici hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri alır ve yüklenicinin bu uygulamaya itiraz hakkı olmaz. yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde. kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur.Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu. Ancak bu takdirde yüklenici. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa. idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre. kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir. gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin. Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları Madde 26. Bu takdirde kabulü ertelenen kısım için. Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde. hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan. Yüklenicinin tebligat adresinde bulunamaması veya işe ilgi göstermemesi halinde idare. emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli ona göre ödenir. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Yüklenici. bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı Kanunda gösterilen usullerden biri ile yapürabilir. hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığım gösteren delil ve işaretler gördüğü takdirde. yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik. geçici hakedişlere girmiş olsa bile. Yapılan işlerde yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması gereken aksaklıklar meydana geldiğinde. Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler. söz konusu onarım. hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu şekilde yapılan işlerin boyutları. yapımn tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi. idare. Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı. İdare bu işler için yüklenicinin teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi . yapımn fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması. kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri. incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde düzelttirip onarmakla birlikte. işlerin eksik. yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare. kusurlu ve eksik işler Madde 25. yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alması imkanı yoksa bu takdirde idare. düzeltme ve bakım işlerini. İdare. işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen yapım işlerinin kesin kabul işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri. gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı. talimat yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır. proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır. yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici adına bu aksaklığı giderir. Hatalı. daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığım ve daha fazla emek harcadığım öne sürerek fazla bedel isteyemez.Yapı denetim görevlisi. hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Bu gibi hallerde hakediş raporlarına. idarenin uygun göreceği bir miktarda teminat alıkonur.190 sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse.

tesislerin yapılması. Yüklenici bu belgelerle defteri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur. baraka. ayaklanma. malzeme ve personel giderleri. nin taşınmaları (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun dışındadır). yurt içinde seferberlik. e)Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda. Ataşman defterinde. taşıt vb. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli ek süre verilir. mürekkep veya sabit kalem kullanılacak ve yazı. Yükleniciye ait giderler Madde 28. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. sözleşme veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır. d)Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri. Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler Madde 29. garaj vb.Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (ali risk) sigorta kapsamında bulunduğundan yüklenici. iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya bir nükleer yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alınan önlemler sonucunda meydana gelecek riskler gibi sigortalanması mümkün olmayan riskler ile idarenin işlerin tamamlanmış kısımlarım teslim alarak kullanmasından dolayı bu kısımlardan doğacak riskler idareye aittir. kroki ve kesitler özenle. bunlarla ilgili belgeler yüklenici ile birlikte yapı denetim görevlisi tarafından tutulur. örneklerine göre şantiye günlük defteri. gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme. b)İşin yerine getirilmesi için. resim. g)Yapı denetim görevlisinin işin durumunu. on gün süre verilir. Savaş. bu hasar ve zararlar için idareden hiç bir bedel isteyemez. araç. yükleniciye aittir. yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili olarak güven sağlamak için yapılacak bütün yükleme deneylerinin giderleri. bunlar için gerekli depo. rakam. iş süresince gerekli göreceği zamanlarda ve belirleyeceği yeterli görünümlerde çekilecek. Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar Madde 27.İşyerlerinde. röleve ve ataşman defterleri. ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere.İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı olan. taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili işletme giderleri. c)Projelerin zemine uygulanması. yapılan işlerin bütün ayrıntılarım günü gününe kayıt altına almak için. bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler. kazıntı ve silinti olmayacaktır. f)Şantiye hizmetleri için gerekli eneıji ve suyun (yapımn bünyesine giren su ve eneıji bunun dışındadır) sağlanması. röleve gibi işler ile yapı denetim görevlisi tarafından denetim amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç. Bu sonucu tespit eden bir tutanak düzenlenerek ataşmana eklenir. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip.191 hükümleri uygulanır. yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları (31 inci maddede açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar bunun dışındadır) ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri. defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere. makine. İmzalamaz ise veya ihtirazı kayıtlar altında imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için. işin değişik aşamalarım gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir. doğrusu yazılarak aym renkli mürekkeple imza edilir. hangar. aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü. . a)Gerek işin yönetimi. açık ve noksansız olacak.

çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ocak değiştirildiği takdirde. Yüklenici bu işleri yapmadığı . yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir. durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımım da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir. sözleşmede aksine bir hüküm yoksa. Kabul edilmiş örneğe uygun olmayan ihzarat. Ancak süre uzatımlarında. yüklenici bu malzemeleri gösterilen ocaklardan sağlamak zorundadır. buralarım ocağın tekrar işletilmesi için uygun bir şekle getirmek ve temizlemek zorundadır. Ancak işin devamı sırasında sözleşme ve eklerinde öngörülen ocakların değiştirilmesi zorunluluğunun doğması halinde. durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten soma süre uzatımı talebinde bulunamaz. taş. Sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı. Yüklenici bildiriminde. yükleniciyle yapı denetim görevlisi tarafından mühürlenerek saklanır. kum. yapı malzemelerinin kamuya ait ocaklardan teminini öngördüğü hallerde. yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günlerde dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından. farklar her iki taraf için de dikkate alınır. İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde. Ocaklardan çıkarılacak malzemenin en iyi damarlardan alınması ve işe en elverişli cinsten olması gereklidir. kireç. ALTINCI BÖLÜM Malzeme Ocaklarının Kullanılması. yüklenicinin yirmi gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz.192 İşin süresi ve sürenin uzatılması Madde 30. ocak değişikliğine ilişkin onaylanmış tutanakta belirtilen tarihten başlamak üzere uygulanır. tuğla. işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. Ocakların kullanılması sonucunda yüklenici. işlerde kullanılamaz. yüklenici gerekli malzemeyi uygun gördüğü yerlerden temin edebilir. sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde. iş üzerinde gecikmeye yol açtığım düşündüğü sebeplerin ayrıntılarım. graviye. Ancak idarenin sebep olduğu süre uzatımım gerektiren gecikmelerde. Ocakların işletilmesi ocağı körletecek ve işletmeyi güçleştirecek şekilde yapılmayacaktır.İdarenin sözleşme veya eklerinde. Yüklenici ocaklardan getireceği malzemeyi elde bulunan bu örneklere uygun olmak şartı ile işyerine taşıyabilir. işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde. çakıl. malzeme temin edilecek ocaklarla ilgili her hangi bir belirleme yapılmadığı durumlarda. fark bedel ödenmesi veya kesilmesi. idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini tevsik etmesi zorunludur. stabilize vb. Uzatılacak sürenin tespiti o anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirtecek. İşe uygunluğu daha önce tespit edilmiş ocaklardan alınan örnekler. Sözleşme veya eklerinde. Bu durumda. taşıma uzaklığı vb. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim.İşin. Yüklenicinin. gecikilen her takvim günü için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda. Sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm yoksa sözleşmesinde belirlenen ocaklar için ocak açma giderleri yükleniciye aittir. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez. yüklenici idarece gösterilen yeni ocaklardan malzeme temin eder. sözleşme ve eklerinde istenen özelliklere uygun olması kaydıyla. yüklenici. Yıkma ve Kazılar Malzeme ocaklarının kullanma şartları ve ocak değişiklikleri Madde 31. balast.

YEDİNCİ BÖLÜM Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel Çalışanların hakları ve çalışma şartları Madde 35. yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak. Bu yeni karnede önceki bilgilere ilave olarak yeni karnenin geçerlik tarihi mutlaka yazılır. Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında. değerli eşya ve sanat eserleri Devlete aittir. Eğer birim fiyat teklif cetvelinde bu yıkmalar iş kalemi olarak öngörülmemiş ve bir bedel konmamışsa. İlanın yapıldığı. Yükleniciden alacağı olan işçi.193 takdirde 10 uncu madde hükümleri uygulanır.Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen malzeme idareye aittir. bu işlerin bedeli. işe giriş tarihini. yedi gün içinde değiştirmek zorundadır. Bildirilen alacak iddiaları. yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için bu malzemenin yüklenici tarafından dikkatle ayıklanması ve yapı denetim görevlisinin göstereceği yerlere istif edilmesi gereklidir. Bunun için yüklenicinin hakediş istemesi üzerine bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak). Bu türden malzeme için ihzarat bedeli ödenmez. Bu yıkmalar için birim fiyat teklif cetvelinde yazılı bedeller ödenir. ücretini ve ücretin ödeneceği tarihi gösteren. Değişiklik olduğu takdirde yüklenici çalışanlarına verdiği karneyi bu esasa göre. Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez. Ancak bu malzemenin çıkarılıp ayıklanması işçiliği ile kullanılmasından kaynaklanan giderler 23 üncü madde hükümlerine göre tespit edilerek yükleniciye ödenir. Aksi takdirde kanunlarda belirtilen ceza hükümleri uygulanır. Yüklenici. kendisi veya vekili tarafından imzalanmış usulüne uygun bir karne vermek zorundadır. yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtlan ile varsa puantaj ve daha önceki . Alacaklar. tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. personele ve teknik elemana. personel ve teknik elemanlar. Ücret miktarı ve ödeme tarihi değişmedikçe bu karne geçerli sayılır. yüklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır. Yapı denetim görevlisi iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığım kontrol ederek ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlayacaktır.Yüklenici. idarece kabul edilecek giderler kendisine ödenir. Kazılardan veya devlete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme Madde 34. hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır.İşyerlerinde yıkılması gereken ve yükleniciye yıkürılan mevcut yapılardan çıkacak malzemenin. yüklenici derhal iş başındaki yapı denetim görevlisine bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alıncaya kadar bunları saklayıp korumak ve bu husustaki kanun. bunların adım ve soyadım. Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya Madde 33. sözleşme konusu işten başka hiçbir yerde kullanamayacağı gibi hiçbir şekilde de satamaz. yapı denetim görevlisinin ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir sureti hakedişin ödeme yerine gönderilir. Bu gibi eşyayı çıkarmak için gerektiği takdirde yüklenicinin yapacağı.işin yapılması için idare tarafından kendisine gösterilen ocaklardan elde ettiği malzemeyi. işe aldığı her işçiye.İşin sözleşmesinde veya eklerinde gösterilenler dışında kazılardan veya Devlete ait yapıların yıkılmasından çıkacak malzemenin işte kullanılmasını yapı denetim görevlisi uygun görürse. Aym şekilde çıkacak kültür değerleri. 23 üncü madde hükümlerine göre yükleniciye ödenir. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 29 uncu maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan olunur. Mevcut yapıların yıkılması Madde 32. ilan tarihinden başlamak üzere bir hafta içinde yapı denetim görevlisine başvurabilirler.

Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır. yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici. yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanlann tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici.Yüklenicinin 9 uncu madde hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda. yapı denetim görevlisine verecek ve bu bordrolarda teknik ve idareci personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler. Yüklenici. haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalışürdığı işçi. Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutan ayn bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere yapı denetim görevlisi. yüklenicinin kantinlerinde paradan başka herhangi bir şeyin para yerine kullanılması yasaktır. ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.Yüklenici. bu işkolunda veya meslekte aym veya benzer iş için toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarım ve ücret almalarım sağlayacaktır. yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanlann bulunduklan şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri. Aynca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır.194 hesap pusulalanndan incelenip anlaşmaya vanlan miktarlann (üç aylık ücret tutannı geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlamr ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir. işe aldığı işçi ve personelin. Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi. yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. bordroların düzenlenme tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde. hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konulannda ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır. varsa alt yükleniciler bu çalışma şartlarının sağlanması için gerekli tedbirleri alacaktır. personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin. bu husus aynca bir tutanakla tespit olunur. özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde. Çalışanların kazaya uğramaları Madde 37. yiyeceğini ve . yatıp kalkmalan ve yıkanmalan. İş sahibi idarede sözleşmenin devri halinde işi devir alan yüklenicinin bu çalışma şartlarına uymalarım sağlayacak gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici bu hususta. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir. hastalıklardan korunmalan. yan ödeme ve çalışma şartlarım sağlayacaktır. bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır. gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıklan ve çalıştıklan yerlerde. en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aym veya benzer bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya yüklenicinin bulunduğu işkolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az elverişli olmayan ücret.Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için. teknik ve idareci personeli ile işçilerine yapüğı ödemelerin bordrolarından birer suretini. Çalışanların yiyeceği ve içeceği Madde 38. Yüklenici. Çalışanların sağlık işleri Madde 36. Ücret. Yüklenicinin yukarıdaki paragrafta açıklanan çalışma şartlarına uymaması veya bu şartlan uygulamaması halinde 48 inci madde hükümleri uygulanır. Bu tür alacakların tümü para ile ödenir. yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır. Para yerine kısmen de olsa marka veya başka bir şeyin kullanılması usulü.

geçici hakediş raporlannın düzenlenmesinde. Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptınlan işler için. Yüklenicinin işyerinde satacağı her türlü yiyecek ve içeceklerin fiyatlan. İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işler ile o tarihteki ihzaratın miktan yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir. yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. yeşil defter ve eklerinde gösterilir. işbaşına getirilmemiş ihzaratın bedeli ödenmez. Hakediş raporlanmn düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. iş başında bulunmasına engel durumlan tespit edilenler. bildirilen günde. Geçici hakediş raporlan yüklenicinin başvurusu üzerine. işyeri çevresinde satıcılann da bulunmasını engellemeyecektir. mutlaka o nev'i işi yapma hakkım vermez. sözleşme ve eklerindeki esaslara göre belirtilecek miktarlardan fazla yapılması idarenin iznine bağlıdır. en çok üç ay içinde. Aynca yüklenici. işyerine yakın kasabadaki perakende satış fiyatlanndan hiçbir suretle fazla olmayacaktır. idarenin isteği halinde. Bu halde.Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare. işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun. sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. hakedişe esas ölçülerin alınmasında hazır bulunmazsa yapı denetim görevlisi ölçümleri tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazlan kabul edilmez. Sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa.195 içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır. idare veya yapı denetim görevlisi tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştınlır. Sözleşmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazılı veya somadan düzenlenen yeni birim fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan soma. Yüklenici veya vekili. Metrajlar. Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları Madde 39. Bedeli ödenmiş ihzarat malzemesi. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve birim fiyatımn gösterilmiş olması yükleniciye. Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için. bunlann işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması ve fiyatlanmn İhale dokümanında gösterilmiş bulunması gereklidir. Ancak bu.Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli. Yüklenici hakediş raporlannı zamanında imzalamamış olursa ödemede meydana . Yüklenici. a) Birim fiyat esasına göre yaptırılan islerde. kesin hesaplan da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. iş programlannda. hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanlann dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Hakediş Raporları Geçici hakediş raporları Madde 40. son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir. metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. İhzaratın. sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. bitmiş iş kısımlan için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır. Hakediş raporu düzenlendikten soma bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa yapı denetim görevlisi. ancak yetkili makamın onayı ile şantiyeden çıkanlabilir. İhzaratın hakediş raporlanna geçirilebilmesi için.

yeterli sayıda işçi ve personeli bedelsiz olarak yapı denetim görevlisinin enirine verir. Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak isterse kesin metraj ve hesapların asıl olmayan suretlerinden bir takımı kendisine verilir.. hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise. yapı denetim görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde. bir evvelki hakediş tutan çıkanldıktan soma kalan miktara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten soma bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler. esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile. Gerek bu madde hükümlerine göre geçici hakediş raporlarının gerekse 41 inci madde hükümlerine göre kesin hesapların ve kesin hakediş raporunun hazırlanması ve gerekli ölçmelerin ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerin yapılması için yüklenici. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır. Yüklenici kesin metraj ve hesaplan inceleyip itirazsız imzalarsa hesaplann idarece .. Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir. Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde. yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazım dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır. b) Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre vapürılan islerde.. karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri. yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda. işin geçici kabulü yapıldıktan sonra..tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Yüklenici itirazlarım bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Yapı denetim görevlisi.. Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili. idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun "idareye verilen. kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır. düzeltme ve ödemeleri yukarıda (a) bendinde yazılı hükümlere göre yapılır.Birim fiyat esaslı sözleşmelerde. yapı denetim görevlisi hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim eder. Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici veya vekili hesapların yapıldığı yerde bulunmak zorundadır.. Bu hakediş raporlarının imzalanma. yeniden ayn bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.. Bu aşamada yükleniciye. eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre düzenlenir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazılann okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Bu hesapların yapılması sırasında yüklenici veya vekili tarafından yapılmış ve fakat yapı denetim görevlisince çözüme bağlanamamış itirazlar varsa bunlar da incelenmek üzere hesaplarla birlikte idareye verilecektir.. Her hakediş tutanndan. hakediş raporunun imzalanmasından soma tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar. Hakediş raporu.196 gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz. varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. yine birlikte tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek zorundadır. yüklenici veya vekili ile birlikte işin gidişine paralel olarak daha önce hazırlanıp karşılıklı imzalanmış bulunan kesin metraj ve hesapları ve işin gidişine paralel hazır olmayanları. Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu. Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi Madde 41.. Eğer yüklenicinin.. Bu işlerin hakediş raporları. yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar...

Sözleşme konusu iş tamamlandığında. Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi. kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir. yüklenici veya vekili ile birlikte.197 incelenmesine başlanır. Hesap kesme işleminde. Daha soma 40 ıncı maddede açıklanan geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde. Gerek birim fiyat sözleşmeli işlerde gerekse anahtar teslimi götürü bedel işlerde. Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise. gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporlan ile ödenen miktarlar düşülür. hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar yükleniciye veya vekiline ödenir. eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak. yapı denetim görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden düşüncesiyle birlikte en geç üç gün içerisinde idareye gönderilir. idarece onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak. yüklenici kendi hazırladığı kesin hesaplan idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasını isteyebilir. borcu genel hükümlere göre tasfiye edilir. idarece verilecek talimat üzerine yapı denetim görevlisince ön incelemeden geçirilir. varsa itirazlannda haklı sayılacağı gibi. kesin hesaplann yapılışında hazır bulunmayıp somadan altmış günlük sürede hesaplan incelemesi halinde. Hesap kesme işlemi sonucunda. Kabul komisyonu tarafından. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa idarece geçici kabul komisyonu oluşturulur. Her üç durumda da idareler teslim aldıklan kesin hesaplan. yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa aym inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yüklenicinin. Yapı denetim görevlisi belirtilen süre içinde kesin hesaplan idareye teslim etmediği takdirde. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan soma bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz. bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otu/ gün içinde. DOKUZUNCU BÖLÜM Kabul İşlemleri Geçici kabul Madde 42. yüklenici idareye borçlu kaldığı takdirde. yüklenici idareye vereceği dilekçe ile (faksla da olabilir) geçici kabul isteğinde bulunur. Aksi halde yüklenici. yapı denetim görevlisi tarafından kesin hakediş raporu düzenlenir. Yapılan işler. Bu oram geçmeyen kusur ve eksiklikler. aym zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler. yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır. yapılacak incelemelerden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici veya vekili de imzalar. Kesin hesaplann ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra. ancak mücbir sebeplerle. ihale yetkilisinin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. yüklenicinin incelemeyi bitirdiğini idareye yazılı olarak bildirdiği tarihten başlar. teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar. İş kabule hazır değilse. işin kesin kabulü yapılmış olmak şartı ile. idarenin altı aylık inceleme süresi. kesin hakediş raporu düzenlenmesine işin geçici kabulü yapıldıktan soma başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir. Kesin hesaplann idareye tesliminden soma idarece incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlannın yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 40 ıncı maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idareye bildirir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmazsa veya kabul tutanağım imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. . Bu onay yetkisi alt kademelere verilmez.

Bu inceleme sonucunda komisyon. Kabul komisyonu. teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybım gerektiren. yüklenici bulunsun veya bulunmasın. her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere yükleme ve benzeri deneylerin yapılmasını isteyebilir. istek halinde yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır. teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa. Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih. işin kesin kabulü mana ve hükmünü tazammun etmez. Sözleşmenin belirlediği tarihte. iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Geçici kabulün yapılmasını müteakip yapımn işgal edilmesi. yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir. Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler. niteliğini. ancak kabul komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu. taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullamma elverişli bu kısımları için idarenin isteği üzerine işin bütününün geçici kabulünü tazammun etmemek şartıyla kısmı kabul yapılabilir. işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. kabul tutanağım yapmakla birlikte. giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oramnda günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare. bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. idarece onaylandıktan sonra geçerli olur. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi veya idare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Geçici kabul tutanağı. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığım tespit ederse. Kabul komisyonu gerçekleştirilen işlerin nev'ini. durumun tahkiki için. İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda. gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse. Geçici kabul için yapılan incelemede. sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığım inceler. yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağım imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler. Ancak yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan. yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için. işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında . Yüklenici başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından iş yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile.198 Yüklenici veya vekili. Aym sözleşme çerçevesinde bulunan yapım işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmesinde öngörülmüşse. işin geçici kabul tarihi olur. sözleşmede yazılı olmasa bile. aym şekilde durum. Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı yapı denetim görevlisi tarafından tespit edilmiş.

Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj. kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. Kesin kabul Madde 45. işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak. eğitim. geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde. idare sözleşmedeki iş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir. Ancak bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır. yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine. İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde. teminat süresi içindeki bakımım yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Geçici ve kesin kabuller arasında. teminat süresi içinde yüklenicilerin bakımlarım yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve eklerine özel hükümler koyarlar. işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler. İdareler. teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar. Yapım işlerinin kabul işlemlerinde. yüklenici tarafından yapılması gereken. Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir.Yüklenici işlerin. Teminat süresindeki bakım ve giderler Madde 44. kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının teminat süresi sona erer. bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. yüklenicinin isteği üzerine. sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır. her türlü gideri kendisine ait olmak üzere. işletmeye alma.Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. Teminat süresi Madde 43. Eğer bu süre içinde. Teminat süresi içinde yüklenicinin.199 gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa.Kesin kabul için belirlenen tarihte. İşin süresinden önce bitirilmesi halinde. Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu. sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur. kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir. bakım-onarım. Yapım işlerinde teminat süresi. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır. . varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz önünde bulundurulur. Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin teminat süresi kısmi geçici kabul tarihinden itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün kesin kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise. İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini beklemeksizin işin kabulünün yapılması halinde.

Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından soma kalanı. protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlanna karşılık mahsup edilir. aynca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları Madde 48. ihale dokümamnda belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere. Aynca. bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aym yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. . varsa kalanı yükleniciye geri verilir. gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini. yükleniciye iade edilir. devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlann aranması zorunludur. kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyansına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplan hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetkilidir.200 Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir.Sözleşme yapıldıktan soma mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde. Kesin teminatın iadesine ait şartlar Madde 46. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek. İdare. sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurlann giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten soma. Ancak. 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarım yüklenicinin hakedişinden. b)Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi. idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aym durumun devam etmesi.Taahhüdün.Sözleşme. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlan ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde. Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a)Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine. Yukandaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde. devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20. zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise. Hallerinde. Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur. idare ya yükleniciye 42 inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler. alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann yansı. idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında. ONUNCU BÖLÜM Sözleşme İlişkileri Sözleşmenin devri Madde 47. isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere.

Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih karan alınır. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yaran bulunması kaydıyla. yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması. Sözleşmenin feshedilmesi halinde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin kesin teminatı: a)Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya. Ancak bu durumda. 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde. karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. Ancak. alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi. Bu durumda hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek. İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda öngörülen usullerden herhangi biri ile ihale etmekte serbesttir. 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması. 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi. c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ise paraya çevrilmek suretiyle. b)Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutarı kadar ceza tahsil edilir. Aynca. 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde. idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptınlmasının mümkün olmaması. Doğal afet. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bu karar. yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması. 4735 sayılı Kanunun 19. sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı. ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan soma tespit edilmesi halinde. Gelir kaydedilen teminatlar. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali. genel salgın hastalık. Hallerinde. mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktanna isabet eden teminat tutan da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. kısmi veya genel seferberlik ilam ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için. 4735 sayılı Kanunun 19. yüklenici hiçbir hak iddiasında .201 Yüklenicinin. kanuni grev. Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu. yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması. Hazineye gelir kaydedilir.

fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır. idarenin iznini almaksızın iş yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan ihzarat ve diğer malzeme. kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 42. 44.202 bulunamaz. normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Hakedişlerde bedeli ödenmemiş diğer malzeme için ise sözleşmenin feshedildiği yıla ait. sözleşme bedelinin üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde. kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından. geçici kabul. Bundan başka işin durmaması için. makine. teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu. tesisatı. varsa sözleşmedeki ihzarat fiyatlan. İdare. Gerek sözleşmenin feshedilmesi. bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için "Durum Tespit Tutanağı"nda belirtilir. gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak yüklenicinin teşkilatım işbaşından uzaklaştırabilir. bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası. ihzaratı. Ayrıca 4735 sayılı Kanunun 17 nci ve 18 inci maddelerinde açıklanan yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin feshi ve hesabın tasfiyesi söz konusu olabilir. yapılacak tebligat üzerine. sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini önlemek için idare. işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. Bu işlerin yaptırılması bedeli. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin. Yüklenici ile idarenin. Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. 43. Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra "hesap kesme hakedişi" idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 41 inci maddesindeki esaslara göre yapılır. Tasfiye edilmiş işin. Sözleşmenin tasfiyesi halinde yüklenicinin tesis. a) Satın alınması uygun görülen ihzarat. 45 ve 46 ncı maddeleri hükümleri. sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi kabul edilmiş olanlar dahil. malzeme ocakları. araç ve makineleri idarece satın alınmak istendiği takdirde yüklenicinin buna razı olması şartı aranır. idare yüklenicinin tesisleri. ihzaratı.Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenici. tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir. hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir. Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 46 ncı madde esaslarına göre yapılır. Bu durumda 49 uncu madde hükümleri uygulanır. belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde. Ancak bu durumda. araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare. gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi. diğer malzemeyi. yoksa 23 üncü maddenin uygulanması . alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir. hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. araç ve yedek parçalan isterse satın alabilir. teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa. Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının satın alınması Madde 49. araç ve makinelerinden gerekli gördüklerine el koymak yetkisine de sahiptir. bu tesisleri. İdare. Tasfiye halinde. hakedişe girdiği tarihteki ihzarat fiyatları üzerinden alınır. işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için.

Kesin hesap tasfiyesi 48 inci madde esaslarına göre yapılır. aym şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde. Bu durumların oluşunu izleyen otu/ gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de. iflası. tutukluluğu. yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir. tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a)Yüklenicinin ölümü halinde. bunlardan biri idareye pilot ortak olarak bildirilmiş ise. ağır hastalık. tutukluluk veya mahkumiyet Madde 51. sözleşme 4735 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümlerine göre feshedilerek yasaklama hariç hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde. ağır hastalığı. Sözleşmenin feshi sebebiyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. idare tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır. ağır hastalığı. malzeme ve diğerlerini saün almak istemezse yüklenici. sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır. diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. ağır hastalık. sözleşme feshedilerek 48 inci madde esaslarına göre kesin hesap tasfiyesi yapılır ve yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır. tutukluluk. araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa değerleri dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden.İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar. iflası. c)Ağır hastalık. b)Yüklenicinin iflas etmesi halinde.Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. ağır hastalığı. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. iflas. ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. yıpranma. Yüklenicinin ölümü. sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir.Yüklenicinin ölümü. tutukluluğu veya mahkumiyeti Madde 50.203 ile yeni ihzarat fiyatı tespit edilir. İdare söz konusu tesisler. Ancak. sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır. Teminatın verilmesinde 46 ncı madde esaslarına göre işlem yapılır. Bina. iflası. ağır hastalığı. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde. b) Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan ve sözleşme bedelinin belli bir yüzdesi ile bedeli ödenen her türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak yüklenici ile anlaşmaya varılacak fiyatlara göre değerlendirilip saün alınabilir. Yüklenici. amortisman. baraka. ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm. Eğer. Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü. . şantiye tesisleri vb. makine. işçilik ve malzeme nitelik farkları da dikkate alınarak devir alınabilir. yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise. Anlaşmazlıkların çözümü Madde 52. teminat dahil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde. Ancak. öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen. bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam edilebilir. iflası. pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas. tutukluluğu. tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde. sözleşmenin feshedildiği yılda geçerli rayiçler ile değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden.

İdare. bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip bu husustaki kararım yükleniciye bildirecektir.204 anlaşmazlığa yol açan konuda. bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile idareye başvuracaktır. İki ay içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı olmadığı takdirde. yüklenici anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme hükümlerine göre hareket etmekte serbesttir. .

Etüd Çalışması Yapılması a.205 4. Uygulanacak ihale usulünün belirlemnesi (4734/18) a. ÇED Raporu alınması (4734/5) (YİİUY-4) 3. 8. Yılı İçinde bitecek ise tüm ödeneğinin planlanması (4734/62-a) b. Arsa Temini (4734/62-C) (YİİUY 5-C ) b. Uygulama Projesi (4734/62-c) 6.5. Yaklaşık maliyetin belirlemnesi (4734/9) (YİİUY/7.8. Açık İhale Usulü (4734/19) (YİİUY-16) b. İhale dokümanın hazırlanması (4734/4) (4734/27) a. Belli İstekliler arasında İhale usulü (4734/20) (YİİUY-17) c. Pazarlık Usulü (4734/21) (YİİUY-18) d.) r r r r r r r r .12.13. Proje çalışmaları a. Kesin Proje (4734/62-c) c. Yatırım programına alınması veya İlave edilmesi 4.11. İhtiyacın Belirlenmesi 2.001. 7. İdari Şartname (8'nci maddedeki ihale usullerinden hangisi seçildi ise o usule ait şartname kullanılacaktır. Ödeneğin Bütçelemnesi (4734/62-a) a. (4734/62-a) 5. aym kanunun 48'nci maddesinde belirtildiği şekilde .9. bu hizmetler danışmanlık hizmetleri hizmet sunuculanndan alınabilir. İHALE AŞAMALARI 1. Bir den fazla yılı kapsayan ihalelerde ilk yıl için proje maliyetinin en az %10'u oramnda ödeneğin planlanması.14) ve yaklaşık maliyet icmal tablosunun düzenlenmesi (Standart İhale Formu KİK. aynca ihaleye sadece yerli isteklilerin teklif verebileceği veya ihalenin hem yerli .hem yabancı isteklilere açık olduğu hususu ile yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlamp sağlanamayacağı (4734/63) ihale dokümanında belirtilir. l/Y) r r r r r r r r r r r r r Not: 5 ve 6'ıncı sıradaki proje çalışmaları ve yaklaşık maliyetin belirlemnesi işlemlerinin ihaleyi yapacak idare tarafından yapılamaması halinde (4734 sayılı Kanunun 62/e maddesi) gereğince . Doğrudan Temin (4734/22) (YİİUY-19) 9. Ön Proje (4734/62-c) b. Eşik Değerler (4734/8) (YİİUY-29) Yaklaşık maliyetin belirlemnesi sonucunda 12'nci maddede belirtilen ilan süreleri (4734/13) belirlenir.10.

O/Y) 12.0/Y) b. Varsa adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler f.YİİUY-Ek-6) ve (Teklif birim fiyat sözleşme .(KİK 002.(KİK 014. İhale İşlem Dosyası (4734/7) ( YİİUY-28) a.( KİK 004.0/Y)] 13.O/Y) (KİK 004.0/Y) .(KİK 016.0/Y)] e. İhale Komisyonun teşkili (4734/6) (YİİUY-27) 14.0/Y) . Projeler (4734/62-c) c.(Anahtar teslimi götürü bedel .0/Y) .(KİK 002.(KİK 012.0/Y))] g.(KİK 015.(KİK 017.O/Y) .206 b.0/Y) 11. Teklif mektubu (4734/32) (YİİUY-61.(KİK 019.62) [(Standart İhale Fonnlan . İhale onayımn alınması (YİİUY-26) (Standart İhale Formu KİK 001.0/Y) .O/Y) .0/Y) . İhale Komisyonu tutanak ve kararları [(Standart İhale Formları . Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün ertelenmesi (4734/29) 16.0/Y)] r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r . İhale ve/veya ön yeterliğin ilam (4734/13) (4734/62-f) (4734/62-g) (4734/24) (4734/25) (4734/26) (YİİUY 29. Geçici Teminat (4734/33) (4734/34) (4734/35) (YİİUY-63) (Standart İhale Fonnu KİK 031. Teknik Şartname d.30.O/Y) .(KİK 013.30. İhale ve Ön Yeterlik dokümanının verilmesi (4734/28) (YİİUY/29.( KİK 003.O/Y) b. Hata veya eksiklerin isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi (4734/29) c.YİİUY-Ek-7) e. İhale süreci ile ilgili diğer belgeler 15.(KİK 018. İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması (4734/29) (YİİUY-23) a. İhale dokümanında hata veya eksiklerin idarece tespit edilmesi (4734/29) b.(KİK 003.31) [(Standart İhale Formları . Sözleşme Tasarısı . diğerlerinde teklif) a. Gerekli diğer belge ve bilgiler 10. İhale dokümanında değişiklik yapılması (4734/29) d Zeyilname düzenlenmesi (4734/29) e. l/Y) c. Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli (Standart İhale Fonnu KİK 001. Başvuru ve tekliflerin hazırlanması ve sunulması (4734/30) (4734/31) (Ön yeterlik ise başvuru.O/Y) .32) (Standart İhale Formu KİK 005.O/Y) (KİK 018-1. İhale Onay Belgesi (YİİUY-26) (Standart İhale Formu KİK 001. İlan metinleri [(Standart İhale Formları. İhale dokümanı (9'ncu maddede belirtilen belgeler) (4734/4) (4734/27) d.31.

0/Y) 24.(KİK 015. BAYINDIRLIK İSLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ LKapsam Madde .O/Y) (KİK 034.(KİK 017.(KİK 029.O/Y ) .(KİK 012. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali (4734/39) (YİİUY/68)( Standart ihale Formu KİK 027. Başvuruların ve tekliflerin alınması ve açılması ( Ön yeterlik ise başvuru.(KİK 007. Diğer belgeler (4734/10) gereğince idari şartname istenilen bilgiler ve bunlara ait standart ihale Formları) [(Standart İhale Formları (KİK 029.72) 26.0/Y) (KİK 034. İhalenin Sözleşmeye bağlamnası (4734/46) (YİİUY-71.0/Y) .(KİK 027.l/Y) (KİK 035.O/Y) (KİK 038.O/Y) . Sözleşmeye davet (4734/42) (YİİUY/71) (Standart İhale Formu KİK 024. Sözleşmeye yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu (4734/44) (YİİUY-71.0/Y) .0/Y)] 17.0/Y) (KİK 043.0/Y) (KİK 040.0/Y) .O/Y) (KİK 022. Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi (4734/41) (Standart İhale Formu KİK 026.0/Y) 25.(KİK 020.(KİK 009.0/Y) (KİK 046.O/Y) r r r r r r r r r r r r 4.O/Y) (KİK 044.O/Y) . Kesin Teminat (4734/43) (YİİUY/63) (Standart İhale Formu KİK 032.O/Y) (KİK 042. diğerlerinde teklif)(4734/36) (YİİUY-64) [(Standart İhale Formları .66) [(Standart İhale Formları .0/Y)] (ihale hangi ihale usulüne göre ise ona ait standart ihale formu kullanılacaktır.(KİK 011.(KİK 010.(KİK 021.O/Y) .) 19.(KİK 006.O/Y) (KİK 039.O/Y) 23.O/Y) (KİK 008. Tekliflerin değerlendirilmesi (4734/37) (YİİUY/65.O/Y ) .0/Y ) . İhalenin sonucunun İlam (4734/47) (YİİUY/73) (Standart İhale Fonnu KİK 025. Aşırı düşük teklifler (4734/38) (YİİUY/67) 20.(KİK 014.0/Y)] 22. İhalenin karara bağlamnası ve onaylamnası (4734/40) (YİİUY/69J0J1) [(Standart İhale Formları (KİK 023.72) 27.(KİK 030.(KİK 016.0/Y) .0/Y) (KİK 047. l/Y) .0/Y) .0/Y) 21.0/Y) (KİK 045.0/Y) (KİK 041.(KİK 013.0/Y) (KİK 036.0/Y)] 18.0/Y) (KİK 037.O/Y) .207 c.6.0/Y) .

Madde 5 Kontrol edilecek iş büyüklük ve önemine göre kısımlara ayrılabilir ve her kısım için ayrı bir süresi içinde idare veya idarece yetkili kılınan ünite tarafından müteahhide ve kontrol örgütüne yazı ile ismen bildirilir.) Madde 4 Kontrol genel adı altında yönetim ve denetim yapan görevliler. İl Özel İdareleri.Kontrol Şefi: (Mühendis.Kontrol Mühendisi : (Mühendis.Sürveyan : Teknisyen Okulu. (Bu unvanlar yetkili makamın onayı ile verilen görevleri belirler.208 1 Devlet ve kuruluşları.İşveren Makam : İşin ihalesine karar veren makam veya yetkili kıldığı vekilidir. Mimar) Kontrol amirine bağlıdır. onarım. 46. 44. Yapı ve Endüstri Meslek Liseleri. Madde 6 . ameliyat. II.Kontrol Amiri : (Mühendis.Bu Yönetmelikte : İdare : İşin ihalesini yapan.Kontrol Yardımcısı: Gereksinime ve işin önemine göre Mühendis. Bir kontrol mühendisine birden fazla işin kontrollüğü verilebilir. Bir kontrol şefinin sorumluluğundan birden fazla işin kontrollüğü toplanabilir. III. kontrol yardımcıları ve sürveyanlar ile diğer yardımcı elemanlardan oluşabilir. 45. 42. Müteahhit: Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişi (MÜTEAHHİT) deyimiyle. Kadro ve şema unvanlarıyla bağlı değildir. Mimar) Kontrol şefine bağlıdır. Kontrol: İdare tarafından işin kontrol ve denetlenmesi için belirlenen müteahhide yazı ile bildirilen kişi veya kurullar bu Yönetmelikte (KONTROL) deyimiyle. tanımlanmıştır. sözleşmeyi akteden iş sahibi tüzel kişiliği olan daire veya kuruluş (İDARE) deyimiyle. Yapı ve Sanat Enstitüleri mezunları sürveyan olarak denetimde görev yaparlar. Mimar. 43. Bir kontrol amirinin sorumluluğunda birden fazla işin kontrollüğü toplanabilir. bakım. Mimar) Kontrol amirliği işin idari ve teknik ilişki durumuna göre idarelerin aşağıda yazılı mühendis veya mimarları tarafından yapılır. •Bölge Müdürleri veya Başmüdürleri •İllerde (Teknik) Şube Müdürleri •İnşaat Müdürleri •Fen İşleri Müdürleri •Başmühendisler veya Servis Şefleri •İşin özelliğine göre doğrudan doğruya idareye bağlı olarak görevlendirilen Kontrol Amirleri. etüt ve proje işlerinin kontrolü bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 41. işin büyüklük ve önemine göre yeterli sayıda kontrol şefleri.Kontrol Örgütü Madde 3 Kontrol örgütü : İşveren makam veya vekili ile kontrol amiri. Kontrol amiri her iş için yetkili makamın yazılı emri veya onayı ile belirlenir ve görevlendirilir. tesis. Tekniker ve Teknisyen olup kontrol mühendisine bağlıdır. imalat. kontrol mühendisleri. Belediyeler ve Kamu İktisadi Kuruluşları ve tüm Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılan her türlü yapı.Tanım lar Madde 2 . Katma Bütçeli Daireler. Kontrol mühendisliği görevi idarece zorunlu görülen hallerde işveren makamının onayı ve kontrol görevlisi unvanı ile Teknikerlere de yaptırılabilir. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümlerine uygun olarak ve aşağıda yazılı sıraya göre birbirlerinin emir denetim ve gözetimi altında görevlerini yürütürler.

şin. M kalitesizlik. nemlendirme S gibi işlerin (idarece yetki verildiği takdirde) yapılmasına izin verir.Yetersiz. mahal listesi ve detayları inceler.22. kendisi tarafından görülmesini zorunlu gördüğü safhalar için kontrol şefine veya kontrol mühendisine İ talimat verir ve uygulamaları izler. Yapılması gerekli görülen hususlar ve alınması zorunlu önlemler hakkında kontrol şefine veya kontrol mühendisine ve müteahhide gerekli direktifleri verir ve idareye haberdar eder. 87. Amiri ve Yetki Sorumlulukları 81.124. Düzenlenen klas tutanaklarını inceleyerek idarenin onayına sunar.Görev.darece verilen projeleri. bir eksiklik. hesap. özleşme ve eklerinde idarenin izni ile yapılacağı kayıtlı bulunan röpriz. işleri görür ve bunlar hakkında bizzat karar vererek bu kararı idarenin bilgi veya onayına sunar. proje.Birim fiyat esası üzerinden yapılan işlerde.İdareden veya idarece yetkili kılınacak makamdan onay almak koşulu ile müteahhide ilk keşif tutarından fazla iş yaptırılabilir. 8. bilgi için de idareye sunar. T 8. uygunsuzluk. keşif ilavesi.Kendisinin görmeyi istediği. 811.81.şi denetleyip ihzarat ve inşaatın sözleşme ve şartnamesine. Madde 7 Kontrol edilecek işe ait sözleşme dosyası örneği. 88. sıkıştırma. ontrol mühendisliğince düzenlenecek. iksa. orumluluğundaki işleri bizzat veya kontrol şefi marifetiyle yerinde inceleyerek yapılan işleri denetler ve S kontrol mühendisinin sorunlarım çözümler. sulüne göre ve en az üç teknik elemandan oluşturulacak zemin klas kurullarının kuruluşunu sağlar. 8. röleve. ameliyat. 86. 8. 810. tesisat ve onarım işleri ile diğer çalışmalarında. ataşman defteri. işin gerektirdiği zamanlarda. fen ve sanat kurallarına Y uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamakla görevli ve sonuçlarından sorumludur. işe başlama süresi içinde. 83.83. .Şartnamelere uygun olarak yapılmayan ihzaratın şantiye dışına çıkarılması ve uygun ihzaratın yaptırılması. Bu evrakı kontrol ettiği tarihleri yazarak imzalar. birim fiyat ve tutar karlaştırması yaparak işin işlevini bozmamak koşulu ile başka bir imalat yapılması önerisinde bulunabilir.61. U Gerektiğinde bu kurula üyelik veya başkanlık eder. 8. tutanak.Kontrol şefinin veya kontrol mühendisinin kararsızlık gösterdiği. uygunsuz şantiye personeli ve işçilerin değiştirilmesi. IV. üteahhidin ihzarat. 812. şartnamelere. proje. idarece onaylanmış projeler ve detaylara göre yaptırmakla yükümlüdür. 8. 82. 89. apı veya tesiste herhangi bir değişikliği zorunlu görür veya daha uygun çözümleri saptarsa. değiştirilmesi gerekli görülen imalatın yerine.Özellik gösteren. iş programına göre süresinde işi bitirmeye yeterli olup olmadığım inceler. yetersizlik veya kusur gördüğü takdirde. 8. emel kotlarının saptanması ve temel sisteminin seçilmesinde. Y 8. Gerekli gördüğü düzeltme önerilerini yapar ve uygulama için idarenin iznini alır. önetim ve denetimi kendisine verilen işlerin. fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp İ yapılmadığım ve çalışmaların.62. Ancak. plankote. sözleşme ve eklerine. dairesi tarafından kontrol örgütüne bir yazı ekinde gönderilir. inşaat.209 Kontrollük görevinin hangi kurul ve kişiler tarafından yapılacağı sözleşmedeki işe başlama süresi içinde idare veya idarece yetkili kılınan ünite tarafından müteahhide ve kontrol örgütüne yazı ile ismen bildirilir. kendisi veya kontrol örgütünde görülecek İ eksikleri saptar.Kusurlu imalatın düzeltilmesi veya tamamen yıkılıp yeniden yaptırılması. resim ve diğer evrak.Kontrol. Yetki ve Sorumluluklar Madde 8 . imalat. idare tarafından verilen İ genel veya özel yetkiler çerçevesinde kalmak koşuluyla proje. 84. şantiye K defteri ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrakın zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve kontrollük hizmetinde çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarım titizlikle izler. detay ve tadilat resimlerini hazırlatarak onaylayıp uygulamak üzere kontrol mühendisine ve müteahhide verir. 85.şi. 8.Aksayan çalışmaların hızlandırılması.123.122.121.

824. 818. Görev Yetki ve Sorumluluğu 91. orumluluğundaki işin müteahhitlerine ait (Müteahhit Kıymetlendirme Raporlarının) düzenlenerek S zamanında kendi merkez örgütü kanalıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığına (Yüksek Fen Kurulu başkanlığı) gönderilmesini sağlar. gerekli gördüklerini kontrol amirine bildirir ve K direktiflerini almak suretiyle gereğini yapar veya yaptırır. ontrol şef ve kontrol mühendislerinin süreli veya süresiz ayrılışlarında. Sözleşme eklerinde fiyatı bulunmayan işler için de. imzalayarak veya onaylayarak işleme konulmasım sağlar. Y 825. ontrol mühendisleri arasındaki koordinasyonu sağlar. 815. geçici kabul tarihinden itibaren en çok K altı ay soma kesin hesapların tamamlanması için her türlü önlemi alır.15.şin bitiminde geçici kabul için gerekli işlemleri tamamlatır ve idareye teklifini yapar. K Kontrol şefi incelediği bütün evraklardan kontrol mühendisinden sonra ikinci derecede.127. İdarenin iznini alır. ıllık ödenekleri ve karşılığı fiziki gerçekleşmeleri izler ve sağlar. ukarıdaki fıkralarda sayılmayan. (Bu bildiri ve uyanlarda müteahhitten istenilen hususlann açık ve belirgin olması ve müteahhidin. özleşme gereğince müteahhidin getirmekle yükümlü bulunduğu araç ve gereçlerin zamanında şantiyeye S getirilmesini ve çalışır halde bulundurulmasını sağlar. ontrol amirinin yardımcısı olup. 8. işin yürütülmesini aksatmamak K için gerekli önlemleri alır. düzeltilmesi olanaksız ve kalmasında fenni bir sakınca görülmeyen İ işlerin kabullerinde göz önünde bulundurulmak üzere ataşmana işlenmesini sağlar ve durumdan idare. irinci keşifte fiyatı bulunmayan ve yapılması zorunlu görülen işlerde: B 8. yaptığı düzeltmelerden ise birinci derecede sorumludur. bu işleri yapabilmesine yetecek sürenin verilmesi gereklidir. Bunlar üzerinde gerekli incelemeyi ve düzeltmeleri yapar veya yaptırır. özleşme uyarınca müteahhitlik teknik personelinin veya mesleki kontrollerin işe devamlarının izlenip S izlenmediğini denetler ve gerekli işlemleri yapar. 821. Madde 9 . 92. usulüne göre ve noksansız olarak K düzenlenmesini izler. 816. K 93. 823.Kontrol Şefi. (Zorunlu hallerde) idarenin yazılı izni ile bu süre kesin kabul tarihine kadar uzatılabilir. 813. ontrol mühendislerinin karşılaştıkları sorunları çözümler. kontrol amirine bildirir. ontrol mühendisinin düzenlediği bütün evrakı inceler gerekli düzeltmeleri yapar.126.nşaatta iş miktarının artış ve eksilişlerinde. ontrol şefi ve kontrol mühendisince hakediş raporlarının zamanında.) Müteahhit bu uyanlara uymadığı takdirde işin esenliği bakımından gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı bir tutanakla durdurur ve durumu derhal sözleşmeyi akteden makama tutanakla birlikte bildirir. esim metrajların işin gidişine paralel olarak yürütülmesini sağlar. 820.nşaatta görülecek kusurlu işlerden.Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması Hakkında müteahhide yazı ile bildiri ve uyanlarda bulunur. sözleşme şartnameler gereği için iyi bir şekilde yürütülmesi ve Y bitirilmesi için gerekli her türlü önlemi alır. 814. 94.1. kendisine bağlı olan kontrol mühendislerinin her türlü görevlerini K sözleşme şartname ve usulüne göre zamanında yapıp yapmadıklarım denetlemekle görevli ve sorumludur. Kontrol amiri bu işlemlerde doğacak gecikmelerden doğrudan doğruya sorumludur. işin yapılması emredilmeden önce müteahhitle birlikte o işe ait yeni fiyat tutanağım düzenletir.İş yasasına göre. 8. Kabul raporunda İ saptanan noksan ve kusurlu işlerin süresinde bitirilmesini sağlar ve sonucunu idareye (raporla) bildirir.125. kontrol mühendisi ve müteahhidi yazı ile haberdar eder.210 8. kontrol şefi. kontrol şef ve kontrol mühendislerine gereken direktifleri verir. mukayeseli keşiflerin zamamnda hazırlanmasını sağlar ve İ keşif ilavelerini idarenin onayına sunar. işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve diğer işçi haklarının korunması. . 822. 817.İşçi alacaklarının zamamnda ödenmesini sağlamak için yasal önlemlerin aldırılması. 819. antiyede gerek ihzarat olarak bedeli ödenen ve gerekse idarece verilen malzemenin ve idareye ait araç ve Ş gereçlerin yerinde ve iyi bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını denetler ve sağlar.

İdarece onanmış tiplere ve cetvellere göre. ocak ve alınış yerleri boyut. Müteahhidin süre uzatımı ve diğer istemlerine yol açmamak için süresi içinde bitirilmesini sağlamak üzere kontrol mühendisi 10.İdare tarafından sözleşme eki olan şartnamelere göre müteahhide verilmesi gereken 10.Vaziyet planı. 10. plankotedeki kotlarla tabii zemin. 10. 106.İdarece.Uygulama proje ve detaylarım. kendisine verilen işleri. tesisat. çakıl. sözleşme ve eklerine. şartnamelere. proje ve detayları zamanında düzenleyerek kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine onaylaür.55. 102. 10.Müteahhide zemin üzerinde gösterilerek verilecek esas işyeri ile yardımcı yerler röper ve eksen kazıkları ile diğer işaretler ve malzeme ocakları gibi yerleri. 104. 10.İşte kullanılacak taş.Müteahhide verilen veya verilecek veya müteahhitlikçe düzenlenen uygulama projelerinin. şekil ve markalannın sözleşme eki şartnamelerine uygunluğunu kontrol etmekle beraber. kum. endisine bağlı işlerin sözleşme ve eklerine. araç ve gereçleri.51. PTT hatları. Zamanında vererek bunlarla ilgili tutanakları düzenler ve kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine onaylattırır.Sözleşme hükümlerine göre işyerine ait plan. mevcut röperlere bağlamak suretiyle saptar.Müteahhitle birlikte saptanması gereken taşıma uzaklıklarına ait kroki ve tutanaklarla tartı. kanalizasyon. 10. 10. zamanında düzenleyip tutanakların bir kopyasım saklayarak diğer kopyalarım en geç 15 gün içinde kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirinin onayından sonra idareye gönderilmesini sağlar. yaptırır ve mevcut röperlere göre kontrol eder.İşe başlamadan veya işin yapımı sırasında. 10.Her türlü ihzarat 10.32.31.Kontrol Mühendisi Görev. gerekirse bu incelemeyi yeterli bulmayarak adı geçen malzemenin kullanılacağı yere ve işe göre fennen uygun olup olmadığım inceletir. 101. 10. Yetki ve Sorumluluğu Kontrol mühendisi.63. şartnamelere.Sözleşme hükümlerine göre. 103.33. yapılacak işlerin. (Bu işlemler yapılmadan önce işe başlatılmayacaktır. taşlaşmamış olmasına ve şantiyede iyi bir şekilde korunmasına dikkat eder. müteahhit veya yetkili vekili ile gezerek gösterdikten sonra işyeri teslim tutanağım alü kopya olarak düzenler. tuğla. plankote ve röleveleri. çimento ve diğer inşaat malzemesi ile her türlü tesisat işlerine ait malzemenin. Gerekli ve zorunlu gördüğü değişikliği saptayarak gerekçeleriyle birlikte kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir. gaz ve petrol boru hatları gibi engeller için gerekli önlemleri alır veya aldırır. fen ve sanat kurallarına ve iş programlarına K uygun olarak yürütülüp bitirilmesini sağlar. 96.52.54.62. fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak yürütülüp süresinde bitirilmesini sağlamak için (aşağıda belirtilen işleri) kendisi çalışarak. elektrik. işin büyüklük ve önemine göre emrine verilen kontrol yardımcıları. zemin tabam ve su seviyesi gibi kotları.İşte kullanılacak çimentonun taze.Mevcut inşaat ve varsa ihzarat. yeniden gereksinim duyulacak röper. kesitler.5 fıkrada yazılı konulan titizlikle yerine getirecektir.53. eksen ve işaret kazıklarının. niteliğinin. K Madde 10 . 105. Bu malzemenin.Müteahhide verilecek her türlü evrakı teslim tarihleri yazılmak koşuluyla imza karşılığı verir veya yazı ile resmi olarak gönderir.İşyerinde önceden saptanmış röperlerle. özelliğini değiştirmeyecek biçimde korunmasını sağlar ve durumlarım uygulama proje kotu ile bağlantılı olarak ataşmana geçirir. yerine uygunluğunu kontrol eder. ölçü ve benzeri tutanakları. örnekler alarak veya aldırarak gerekli gördüğü deneyleri yapar veya yaptınr. kesitler ve plankoteleri.211 95. ara hakedişlerle bedeli ödenen tüm ihzarat malzemesinin şantiyeye giriş ve çıkışlan ile yapar . Maddede sayılan görevlerden kendisine verilenleri yapar. ihzaratına başlamadan önce veya şantiyeye getirildiklerinde. işyerinde meydana çıkacak veya tehlike doğuracak su. ontrol amirinin yardımcısı olarak 8. sürveyanlar ile diğer personelin hizmetlerinden de yararlanarak yapmakla görevli ve sorumludur.61. işe başlamadan önce yapar. 10. uygulama projelerine.

182.İzne bağlı imalatın yapımı için gerekli malzeme. sonuç alamadığı takdirde o kısmım durdurup durumu derhal kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir. uygun olmayan hususlar görüldüğünde düzeltilmesi için gerekli direktifleri verir. proje ve detaylanna göre eksiksiz olarak yaptınr. yalıtım gibi önemli ve ileride düzeltilmesi olanak dışı işlerin yapımım kontrol eder.Temel sondajlan ile yükleme deneylerini yaparak veya yaptırarak gerekli raporlarla birlikte kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine gönderir.Zemin katlannın. röpriz ve iksalara ait şekil. 1012. çıkan engelleri. 1018.Müteahhit tarafından yapılan her türlü imalat ve ameliyatı yerinde ölçer. 10. 1010. sözleşme ve ekleriyle şartnameler fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığım sürekli kontrol eder. uygulama projesinde göre uygun olup olmadığım denetler. imalat.21. onanmış projesi olmayan hiçbir işi yaptırmaz. bunlarla ilgili doğal zemin.Her türlü yapımn temel üst kotu altında kalan kısımlan. 1014.Her türlü temellerini kalıbın. su debileri.Her türlü inşaat. tarih ve No' su ile. çift yapraklı ve biri zımbalı olarak düzenlenecektir. zeminin klası. kroki. tesisat ve inşaat ait şekil. şantiyeye göre ihzarat bedeli ödenecek gereçler ile fiyat farkına tabi gereçlerin çeşit ve miktarlannı fatura. kroki ve her türlü ölçmeler. tutturur ve denetleyerek her kısım için başlangıç ve bitim tarihlerini saptar. 1017. müteahhit tarafından düzenlenecek ihzarat ve imalat iş programlanılın süresinde düzenlenip idarenin onayına sunulmasım sağlar.Sözleşme hükümlerine göre. 1015. imalat. hava durumundan başlayarak işin ilerleyişini. üst kademeden gelenlerin ziyaretlerini ve konuşularak karar verilen hususlan.Sözleşme eki şartnamelerine göre şantiye veya laboratuvarda yapılması gereken deneyleri kendisi yapar veya yaptınr.212 veya yaptınr. işlerin devamı süresince yapacağı denetimlerle yanlışların zamanında düzeltilmesini sağlar. tesisat ve ameliyatı.Şantiye röleve ve ataşman defterleri ile tutanakların düzenlenmesi için her türdeki kayıtlan tutar. Zımbalı kopya imzadan soma müteahhide verilir. 1011. 108.18.Kontrol işlerini sürekli yapar.Beton dökümü. 10. şev ve durumlan.Kesin projesi bulunmayıp sözleşme ve eki şartnameler gereğince tiplere ve tanımlara göre yapılması zorunlu bulunan ameliyat. 1013. uygun olmayan hallerde yıkılıp yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan ve bu şekil ile kalmasında sakınca görülmeyen eksiklikleri.İhzarat.Şantiye defteri Şantiye defterine her gün. zamanında saptanması için gerekli kayıtlan tutarak önlemleri alır ve klas kuruluna katılır. inşaat. ile birlikte imza eder. kesin hesapta gereğini yapmak üzere kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirerek ataşman defterine kaydeder. fenni gerekçeye ve gereksinime uygunluğunu saptayarak gerekli işe devam iznini verir.) 10. betonarme demirin ve betonunun denetimini yapar. boyut ve şekillerine uygun. yer altı ve yerüstü su kotlan. temel tabam. 109. işyerinde yeteri kadar bulundurulmadıkça işe başlatmaz. makine ve teçhizatın miktanm. 107. (Şantiye defteri. sözleşmesi gereğince müteahhidin iş başından bulundurması şart koşulan teknik elemanlann o gün iş başında bulunup bulunmadığım. gelişmesini. . imalat ve tesisatın. 1016. İhzarat ve imalatın onanmış iş programlanna göre yürütülmesini izleyerek gecikmeler olduğu ve giderilmesine çalışılmadığı takdirde müteahhide gerekli uyarmalarda bulunur ve durumu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.18.181. kot ve her türlü ölçmeler. Gerektiğinde bunlarla ilgili tutanaklan hazırlar ve sonucu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.Röleveler Röleve defterlerine: 10. müteahhitle yapılan önemli görüşme ve sonuçlanm işte kullanılan işçi.22.

yerinde ölçü. rakam. kaç kopya olduğu ve hangi tarihte düzenlendiği ve No' su kesinlikle belirlenir. kot ve boyutları.18. tartılmak. müteahhitle birlikte sayılmak. doğrusu yazılarak aym renkli mürekkeple imza edilecektir.) 10. kaç sahife. kontrol amiri tarafından ilgili kontrol mühendisine (ismen) her sahifesi mühürlenmiş ve numaralanmış.213 10. Kontrol mühendisi. (Bu miktarlara ait gerekli tutanaklar aynca düzenlenir.18. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri mürekkeple çizilip.İşyerinde bulunup ta şartnamelerine göre kaldınlması veya bedeli ölçülere göre ödenmesine gereken her türlü yapı. ataşman defterine aşağıda belirtilen hususlan zamamnda kaydederek müteahhit veya yetkili temsilcisi ile karşılıklı olarak imza eder. kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ataşman defterinin kroki bölümüne. iş başında kroki ve kesitleri çizilerek ölçü. 10. Tutanaklar Sözleşme eki şartnameler gereğince.191. türü ve yeri belirtilir ve bu hususta diğer bilgiler yazılır. (Röleve defteri sahifeleri sıra numaralı olup ilk sayfasına işin adı. ariyet ve depo yerlerine ait kroki uzaklık kot ve ölçülen boyudan.Her türlü malzemenin figüre ve istiflerine ait kroki ve ölçmeler.Hakedişler Kontrol mühendisi. 10. Röleve defterine geçirilen kayıtlann başına ilgili imalatın cinsi. (Tutanaklarda. kroki ve kesitlerde. yapılan imalaün adı.Ataşmanlar Ataşman defteri. müteahhide verilecek geçici ve kesin hakedişleri. röleve.4.18. resim.26. oluşum ve tabakalarının durumu ve diğer bilgileri ile rölevenin yapıldığı tarihin yazılarak geçirilmesi gereklidir. ölçülmek veya durumu saptamak koşulu ile bedelleri ödenecek imalat veya ameliyaün miktarları yapıldığı veya kullanılacak yerlerle. saptama ve benzeri diğer tutanaklar. birim fiyat numarası ve birimi gösterilecek. Metraj bölümünde ise. çizilecek plan. kroki ve şekiller.18.) 1019.25. Kontrol mühendisi veya yetki verdiği yardımcısı tarafından müteahhit veya yetkili temsilcisi ile birlikte ve zamanında zemin üzerinde veya yerinde ölçülüp. plan ve projelerinde ölçülerin tahkik ve kontrolü mümkün olmayan işler ataşman defterine geçirilir. 10. işin adı.Her türlü kazı. yol ve kanatlar ile ağaç kesimi gibi ileride saptanması ve ölçülmesi olanaksız her türlü ameliyat. tesis. zeminin cinsi. nicelik ve niteliğini açık bir şekilde belirtilerek kontrol mühendisi başkanlığında en az iki kişilik bir kurul ve müteahhit ile birlikte düzenlenir ve imzalanır.Ara hakedişler Müteahhidin. Röleve defterine kaydedilen işlerden. 10. kroki ve kesitler özenli. sözleşme eki şartnamelere göre zamamnda tutulması gereken. geçici köprü. ölçülerek veya sayılarak saptanacak miktarlar.23. tesisat ve inşaata ait ölçü.) 10. hangi işe ve müteahhide ait olduğu yazılmış ve imzalanmış olarak verilir. Ataşman defterinde. müteahhidin isteği üzerine ve sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında düzenlenip kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine göndermekle görevli olup içeriği ve sonuçlarından birinci derecede sorumludur. boyut ve kotlan ve bunlarla ilgili nivelman okumalan kaydedilir ve birlikte imza edilir. mürekkep veya sabit kullanılacak ve yazı. tartı. yeri ve müteahhidin adı yazılır. açık seçik ve noksansız olacak.18. sözleşme ve eki olan şartnamelerindeki hükümlere ve birim fiyatlarına göre yapüğı işlerden doğan alacakları ölçümlere veya saptanan diğer sonuçlara uygun olarak ara hakedişlerle ödenir. her hakediş için .183. Aynca. Yapılmış olan ve ödemeye esas olarak hakedişlere geçirilen işlere ait miktarlar.24. tarihleriyle birlikte kapsadıklan konular da belirtilerek ataşmana geçirilir. kroki bölümündeki ölçülere göre miktarları hesaplanarak yazılır. imalat.Şartnamelerine göre tartılarak.

214 düzenlenen (Örnek No : 5) yeşil defterlerde. ataşman defterinden alınmak 10.lan ile) satın alma fiyatlan ve işin bünyesinde kullanılan miktarlan ve sonuçlan gösterilmek.204. kroki ve tutanaklannda belirtilen uzaklıklar ve sözleşmesinde taşıma formüllerine göre düzenlenecek yeni birim fiyatlanyla yerinde ölçü veya analiz esaslanna göre bulunacak miktarlar esas alınmak. 10. 1020. sayılarak zamanında ve iş başından saptanan miktarlar.Her türlü fiyat farklan için.19. tesisat ve inşaat ile ihzaratın miktarları.Kesin hakediş Sözleşme eki olan şartname hükümlerine göre düzenlenmiş ve onanmış ve kesin metraj ve kesin hesap sonuçlanna göre düzenlenir.Temel üst kotu altında kalan ve diğer konular.19.20. Bu miktarlar toplanarak sonuçlan ara hakediş raporlanna geçirilir. miktarlan ( fatura tarih ve No. 10.205.Sözleşmesine göre tartılarak.194.Kazı işleri projesinde göre ve gerekirse enine kesitler üzerine genişlikler ve şevler (zemin üzerinde olduğu gibi) geçirilerek şartnamesine ve usulüne göre kübaj miktarlan ve taşıma eğrisi çizilerek de taşımalanm hesaplamak. ameliyat.lu örnekle gösterilen yeşil defter.192. usulüne ve şartnamesine göre düzenlenip kontrol amirliğinde onanmış uzaklık.Projesine uygun olarak yapılan temel üstü kotundan yukan kısımlann.202.Sözleşme ve eklerinde. 10. ilgili tutanaklardan alınmak. çizelge ve grafikleri düzenleyerek kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirliğine gönderilir. kontrol mühendisi tarafından her hakediş için bir önceki yeşil defterdeki miktarlarda gözönünde tutularak üç kopya alarak düzenlenir. metrajlan yapılmak. yapı durum cetveli ile işte çalışan işçi.201. . gereç. 10. gerekenlerin krokileri çizilmek veya tespit edilmek ve bunların sonuçlan (özel hanesinde) hesap edilmek.193. imalat ve ameliyaün kesin hesabı: 10.25.Henüz bitirilmemiş (yapımı devam eden) imalat. 10.Bitirilmiş ve kesin metrajları yapılmış olan işlerin miktarları kesin metrajdan aynen alınmak. Sözleşme konusu içinde. 10. sözleşme ve şartnamelerde istenilen belgeleri eksiksiz olarak eklemek ve işin bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan malzeme miktarlannı şartname ve analiz esaslanna göre hesaplamak.Müteahhit ehliyetsiz ve uygunsuz işçi ve personelinin değiştirilmesi için sözle bildiride bulunur. taşınabilir araç. yapılan ve birim fiyaü bulunan her bir iş kalemine ait miktarlar. 10. bu mal veya eşyanın yapıyı kullanan veya kullanacak olan kuruluşun yetkili elemanı ile müteahhit ve kontrol mühendisi arasında birlikte düzenleyecekleri dever ve teslim tutanağındaki bedel ve miktarlar esas alınmak.Ara hakediş raporlan düzenlendikten sonra idareye gönderilmesi gerekli bulunan iş ilerleme raporu.6.22.19.24. nereden alındıkları veya ne şekilde hesaplandıkları açık olarak belirtilerek hakedişlere aktarılırlar.Yeşil defterler 5 No. sözleşme ve eki şartnamelerdeki diğer hükümlerde göz önüne alınarak kontrol mühendisi tarafından düzenlenerek kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine gönderilir. 1021.23. 10. 10. Suretiyle.Ataşman defterinde hesaplanan miktarlan aynen almak.Kesin hesaplar Yapımı tamamlanan inşaat.203. fiyat farkı ödenmesine dair hüküm bulunan her türlü malzemenin işyerine geliş tarihleri.19. 10. 10.19.21. taşıma araçlan ve yapı makinalannın durumunu gösteren (çalışma çizelgesi) gibi diğer rapor. 10. Suretiyle kaydedilir. Hakedişe eklenecek bu deftere. yerinde yapılan ölçümlere göre bulunan veyahut projesinden alınan boyutları yazılmak. onanmış proje ve detaylanna uygun olarak. mal veya eşya bulunduğu takdirde.Taşıma bedelleri.

Blokaj. 126.Görevlendirildiği takdirde kendisi tarafından ölçülen ve düzenlenen röleve. 124.Görevlendirildiği şantiyede (işyeri ve mahallelerde) sürekli olarak bulunup inşaat. gerekli sıkıştırmanın tekniğine uygun yapılmasına. kırmataş ve dolgu gibi her türlü imalatın serilmesi. uyulmadığı takdirde kontrol mühendisine derhal bildirir.Görevlendirildikleri şantiyede (işyeri ve mahallerde) fiilen çalışan işçi. ait olduğu imalatın yapımına başlamadan önce sözleşme eki şartnamelerindeki hususlara ve usullerine göre düzenleyerek incelemesi için kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine gönderir. kesit. proje ve benzeri evrakı paraf ederek.Kontrol mühendisinin yardımcısı olup.Şantiye getirilen her türdeki inşaat ve tesisat gerecinin şartnamelere uygun olarak istif ve depo edilmesini sağlar. Madde 12 .İdare tarafından sözleşme hükümlerine göre kira ile müteahhide verilen her türlü inşaat makinalanmn . 112. 1022. imalat ve ihzarat hakkında müteahhit veya adamlarına sözle uyanda bulunur. stabilize. inşaat ve gereçlerin gerektiği şekilde sulanmasını ve bunlar için gerekli önlemlerin alınmış olmasım sağlar. 115. tutanak. tarifine uygun. sulanması ve sıkıştınlmasını gözetir ve bu işte çalışan makinalann çalışma saatleri saptayarak özel defterine yazıp günü gününe imzalannı tamamlatır. çakıl. Müteahhitlikçe bu uyanlara uyulmadığı takdirde kontrol mühendisine bilgi verir. sözleşmenin uygulanmasına ve işin yürütülmesine ait hususlarla yanlış ve uygunsuz olarak yapılan inşaat. asfalt kaplama kanşımlanmn ve diğer benzeri imalatın kanşımlanna giren malzemenin. en ekonomik hal şeklini önerir ve işi. imalat. Fakat. alınacak yazılı emre göre yaptırır.Sürveyan Görev ve Sorumluluğu 121. 127. şaplann. Sürveyanların çalışmalarım izler ve kontrol eder. Yetki ve Sorumluluğu 111. taş.Yeni birim fiyat.Kontrol mühendisince kendisine özel olarak verilen yetkileri aynen kullanır ve neticeleri kontrol mühendisine bildirir. tesisat ve ihzaratın yerini ve bu yerlerde çalışanlann ve ekip başlannın adı ve soyadlanm puantaj defterine yazar.215 müteahhit bu bildiriye derhal uymaz ve yerine getirmezse. İyi bir biçimde kanştınlmış betonun. Madde 11 . 1023. beton veya kanşımın tek cins haline gelinceye kadar iyi bir biçimde kanştınlmasına. dökülmüş betonun sulamp dış etkilere karşı korunmasını aynca sulanması gereken diğer imalat. bekletilmeden (belli süre içinde) yerine konulmasım.Müteahhide yazışmada bulunamaz. 114. incelenip imza edilmek üzere kontrol mühendisine verir. yapılacak harç. 129. 128. analiz ve tutanakları.Kontrol amirinin iznine göre yaptırılacak.Her türlü harç ve betonlann. ameliyat ve her türlü ihzaratın kontrol mühendisinin tarif ve direktiflerine göre şartname. konulacak su miktannın belirlenen miktara uygun olmasına dikkat eder.Kontrol mühendisince kabul edilmiş örneklerine uymayan kum. taşıt araçlan ve iş makinalannın çeşit ve sayılannı saptayarak yaptıklan iş cinsine göre ayn ayn belirterek puantaj defterine kaydeder. fen ve sanat kurallanna uygun olarak yapılmasını gözetleyerek sağlar. inşaat. kontrol mühendisi tarafından kendisine verilen ölçme hesap proje ve denetim işlerini kontrol mühendisinin sorumluluğu altında yapar. durumu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirerek alacağı emre göre hareket eder.Kontrol yardımcısı kendisine verilen görevlerin iyi bir şekilde yapılıp sonuçlandınlmasından sorumludur. belirli ve karalaştınlmış ölçeklerle ölçülerek veya tartılarak kullanılmasına. tesisat. yer altı suyunun boşaltılması. 122. neticesini röleve ve ataşman defterine geçirir.İş yerinde topladığı bilgileri. tuğla ve diğer inşaat ve her türdeki tesisat malzemesi ihzaratının yaptınlmasını ve kullandınlmamasını sağlar. ataşman. (Örnek No : 6) 123. şartnamesine göre ve kontrol mühendisinin. kalıplannın sulanmasını ve yabancı maddelerden temizlenmesini.Kontrol Yardımcısı Görev. 113. dökülürken tanelerinin aynlıp birleşimin bozulmamasına. kazı şevlerinin saptanması iksa yapılması ve röpriz gibi işlerde.

örneklerine işlere ve kullanılmaya elverişli olacak biçimde idarece hazırlatılarak kontrol örgütüne verilir.İşyerinde mevcut veya sonradan gereksinime göre konulan veya konulacak röper ve mihver kazıları. konunun çözümü için en yakın amirine bildirmeye. kroki. Örnek No : 7) 1211. salgın hastalık v. Madde 19 Bu Yönetmelikte adı geçen her türlü basılı evrak.0. Madde 15 Kontrol amiri. bütün gün çalışıp çalışılmadığını.Her gün yapılan iş miktarım. yangın. temel tabanı. yeşil defter. tutanak v. çıkabilecek anlaşmazlıklarda. Madde 17 Kontrol örgütünde görevlendirilenler.s. kazı tesviye kotları gibi . kontrol şefi. kontrol tarafından sözleşme hükümlerine göre çalışma ve bannmalan için gösterilecek yerlerde bulunurlar ve bu yerlerin sürekli temiz ve bakımlı tutulmasında sorumludurlar. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Kuruluş ve Görevleri Yasası uyannca düzenlenmiş olup. Görevi süresinde yaptığı işlerden dolayı sorumludur. devamında sakınca gördüğü kirli malzeme ile beton veya harç yapılması. Son Hükümler Madde 13 Kontrol amiri. Madde 14 Kontrol örgütünden herhangi bir eleman yukandaki 13.s.Yapımn (uygulama proje ve planlarında) +. işin sonuna kadar değişmeyecek noktalarla saptayıp. Maddede yazılı hususlan yerine getirmeden aynldığı takdirde durum bir tutanakla saptanarak ilgili hakkında idari ve gerekirse adli mercilere başvurularak soruşturma açılması sağlamr. kontrol mühendisi ve yardımcılan iş yerlerinde doğal afet.1972 tarihli Kontrol Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldınlmıştır. işçilere işin ciddiyetine uygun ve ölçülü olarak iyi davranmaya özen gösterirler.216 günlük çalışma saatlerini saptar. Madde 18 Kontrol örgütünde görevlendirilenler müteahhit ve vekillerine ve görevlilere karşı ciddi davranmaya. su düzeyi. plankote yapılması. işi tartışmaya dökmeyerek. Ancak. temel taban seviyesini bulmadan inşaata başlanması ve kontrollükçe kötü nitelikte olduğu saptanan ve şantiye dışına çıkanlması istenen malzemenin kullanılması gibi hallerde bu kısımlardaki çalışmalan durdurur ve derhal kontrol mühendisini haberdar eder. kapsam maddesinde belirtilen ihale ve emanet usulü ile yaptınlacak Bayındırlık işlerinin kontrol ve denetiminde uygulanır. kaza. yayımı tarihinde itibaren yürürlüğe girer. zamanından önce kalıp sökülmesi.4. havanın çalışmaya elverişli olup olmadığım ve işte günlük tüketilen çimentonun miktarı ile kontrol mühendisinin isteyeceği diğer malzeme tüketimini sürveyan defterine kaydeder. doğal zemin. kontrol mühendisi ve yardımcılan ile sürveyanlann görevlendirildikleri işten sürekli veya işin akışım etkileyecek sürede aynlmalannda. görevleri ve yapmakta olduklan işler hakkında bilgi verir ve işyerlerinde kendilerine eşlik ederler. Madde 20 Bu Yönetmelik. 1210.İnşaatın yapımı sırasında. Madde 22 Bu Yönetmelik. Ancak bu takdirde görevden aynlmasına izin verilebilir.00 itibari kotu ile gösterilen yerleri (yukarıda saptanan) röper kotuna göre kotlandırılır. Madde 16 Kontrol örgütünde görevlendirilenler. Bu evrakı yerine görevlendirilecek elemana veya amirine bir tutanakla devir teslim etmesi şarttır. işyerlerini ziyarete gelen Devlet ve Hükümet ileri gelenleri ile kendilerinin üst ve amirlerini karşılayarak. Madde 21 Bu Yönetmeliğin yayım ve yürürlüğe girmesi tarihinden önce yürürlükte bulunan 28. kontrol şefi. gibi hallerde gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve durumu ilgililere zamanında duyururlar. leri ikmal etmiş olanlan ve eksiklikleri tamamlanmış bulunmalan şarttır. Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar 1. demir kontrolü ve teslimi yapılmadan beton dökülmesi. ataşman.Sürveyan yukarıda belirtilen işleri yaptırmak için müteahhide sözlü uyanda bulunmaya yetkilidir. 3. Bu işlemlerin yürütülmesinden üst amirler müteselsilen sorumludur. bu zamana kadar iş için tutul ması gerekli her türlü röleve. tarif ve gerçek ve itibari kotları ile birlikte işbu ataşman defterinde gösterilir 2.

bilgiler. Müteahhit. önce yumuşak kurşun kalemle düzenlenip ve kontrolü yapıldıktan sonra üzerinden mürekkeple geçilebilir. Ataşman defteri.nci Keşif Özetinde ve Birim Fiyat Cetvelinde bir imalata ait fiyat gösterilmiş olması. pahalı ve gereksiz imalatlar yüzünden maliyet artışlarına sebep olunmamalıdır. adı geçen hesap ve defterleri imza etmekten kaçımrsa bu durum bir tutanakla saptanır ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. Müteahhit bu müddet içinde itirazlarım yazı ile bildirmediği takdirde itirazsız imza etmiş sayılır. hakedişe giren imalat miktarları OLUR' daki miktarlardan fazla olmamalı. B: Yapılmasından vazgeçilen imalatlar. Tam sahifenin bozulması ise. İlk keşfinde bulunmayan fakat somadan yapılması gereği ortaya çıkan işler için B. 5.İ. -Yeni imalat miktarı kesin metraja dayanmalı. 7. köşeden köşeye aym renkli mürekkeple çizilip geçersiz sayılmanın nedeni yazılarak imza edilir. inşaatın gidişini takiben günü gününe düzenlenir. taahhüdüne ilişkin olarak düzenlenen her türlü hesap cetvelleri. yapılan son röleve tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde ve bitiş tarihleri de yazılarak ataşman defterine geçirilir.Ataşman defteri. (Bu husus Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. röleve ve ataşman defterlerini imza etmek zorundadır. Şekil ve krokiler ölçekli olarak çizilerek ve teknik resim kurallarına uygun olarak boyutlandırılır. Buna göre yeni birim fiyatların tanzimi için: a)Yeni imalata ait birim fiyat. adı geçen hesap ve defterleri itirazı kayıtla imza ederse. -Yeni imalatlar gerçekten gerekli imalatlar olmalı. 6.nci maddesi uygulanır. Müteahhit. 9. 5.217 kotlandırma işlemi ile ilgili tüm işlerin kotları. Herhangi bir yanlışlığın sonradan anlaşılması halinde bu düzeltme yine birlikte ve yukarıda açıklandığı gibi yapılır. Yanlış yazılan yazı ve hesaplar aym renkli mürekkeple okunabilecek şekilde üzeri çizilip aym renkli mürekkeple parafe edilecektir. kaybolmasından kontrol mühendisi sorumludur.'nin 20. ilgili birim fiyatın uygulanması idarenin iznine sunulur.Kontrol mühendisi.ihtiyaçtan düşük gösterilmemeli. yazı ve rakamlarla hiçbir silinti veya kazıntı yapılmayacaktır.) Bitirilen işler. Yeni bir analiz ve fiyat tutanağı düzenlenmesine gerek yoktur. yükleniciye mutlaka o imalatı yapma hakkım vermez. okunmasına zarar verilmeyecek şekilde tek çizgi ile çizilerek doğrusu yazılır ve o kısım müteahhitle birlikte parafe edilir.Defterin sahife numaraları basılı olduğundan hiçbir nedenle yaprak koparılmayacakür. kroki ve şekiller. tek taraflı olarak hiçbir şekilde düzeltme yapılamaz. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Düzeltilmesi istenen yazı ve rakamlar. iş bu ataşman defterinde saptanan (Röper) kotlarına uyularak saptanır.Ataşman defterine geçirilecek ölçüler. içindekileri hesabın doğruluğunu ve başkaca hiçbir iddiada bulunmadığım kabul etmiş olur. müteahhitle birlikte imza edildikten sonra. yukarıdaki esaslara uyulmadan yapılan kotlandırmalann sonuçlarından sorumlu tutulur.Ş. 4. 10. Bu defteri imza etmekle de. İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI Sözleşmeye ek l.Her ne sebeple olursa olsun. A: Yapılacak yeni imalatlar. şekil. Herhangi bir nedenle kontrol mühendisi görevinden ayrılmak zorunda kaldığı takdirde veya işin sonunda işbu defterleri idareye veya kontrol amirine tutanakla devir ve teslim etmekle yükümlüdür. Maddesine göre işlem yapılır 11.Müteahhit. değerli belge niteliğinde olup. -Değişik zamanlarda alınan yeni imalat olur'lan toplamı % 30'u geçmemeli.G. . 8.Bütün şekillerle yazı ve hesaplar. sözleşme'nin eki birim fiyat cetvelinde varsa. imza ettiği tarihten itibaren Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi gereğince on gün içinde açık ve belirgin itirazlarım yazı ile birlikte bildirmek zorundadır. defterin sol sahifesindeki milimetrik bölümlü kısımda gösterilir.Röleve ve ataşman defterleri.

işçilik ve montaj gibi konularda iş sırasında puantaj düzenlenerek. -Proje üzerinden malzeme.Ş. taraflarca karşılıklı imzalanır. madde 20'ye göre fiyat düzenlenir.. özel parça. işçilik. Örneğin. olmak üzere imalat artışının ilk keşfe etkisi. Analizlerde de mevcut olmayan işler için Özel Birim Fiyatlar uygulanır. Yeni fiyatın tayininde taraflar arasında anlaşmazlık olsa bile imalat bekletilmeden işe devam edilir.533/A ince sıva yapılması fiyatı konur. -Rayiç cetvelinde bulunmayan malzeme için Ticaret Odasından ilgili seneye ait onaylı fatura alınarak. metraj cetveli ve ağırlık tartı tutanaklan düzenlenerek. zayiat.533 poz no'lu analizden yararlanılarak bu pozdan kaba sıva malzeme ve işçiliği çıkartılıp 27. (A-B) / K = %. Mevcut bir analizden bazı üniteler çıkartılarak yada bazı üniteler eklenerek uygulanır. fakat ilk keşfinde ve sözleşme eki birim fiyat cetvelinde bulunmayan imalatlar için ilgili idarede mevcut Fiyat Analizi esaslarına ve varsa ihalede kararlaştırılan diğer fiyatlara kıyasla B.İ.. b)Yapılması idarece istenen. İmalat ve yerine montaj için hazırlanan her özel fiyat. olarak hesaplanır. Buna yapım koşullan da eklenerek "Fiyat Tutanağı" hazırlanır. Gerek imalata. c)Fiyat Analizi ve Birim Fiyat Cetveli'nde bulunmayan imalatlar için "Özel Fiyat" uygulanır. araç ve gereç rayiç fiyatları uygulanarak elde edilir. Anlaşmazlık konusu Bayındırlık Kurulu'na gönderilir. çimento idare tarafından veriliyorsa.218 K: l. beton imalatında çimento kalemi çıkanlır.G.1) Mevcut kaba sıva üzerine kireç-çimento kanşımı harçla ince sıva yapılması işi için 27. gerekse malzeme nakliyesine ait birim fiyatlar Genel Fiyat Analizi'ne malzeme. -Özel Fiyat Analizi'nde geçen pozlann her aşaması için "Ek Analizler" yaparak oluşturulur. ÖRNEK. YAPI İSLERİNDE ÖZEL FİYATLAR HAKKINDA AÇIKLAMA VE ÖRNEKLER Birim Fiyat Tarifleri ve eki Birim Fiyat Listelerinde bulunmayan. -Kontrol ve yüklenici arasında yeni imalat birimindeki malzeme. 6.nci Keşif Bedeli. .

-TL..-TL.= 22...501 Düz işçi (sa. 1.....400.698..-TL.....400.)1.-TL...-TL..00* 1.544...590.000..900.600.400.270 Çivi (kg..031 Su (m3) 0.272.-TL.920. % 25 Yüklenici kân.850..904... TOPLAM...000.100* 28..010 Poz no'lu "Demir bağlantı malzemesi(lama)" Yardımcı Analiz (kg.......017 Dülger(saat)..: 320. 01.632.10* 379.15 * 2. İşçilik: 01.......= 154.005 m3 tür.. 250 kg...544.= 4. fiyatı): Malzeme: 04.925..= 2..000.321 Kireç hamuru (m3) 0. 04.... yatay ve düşey taşıma..=17.000..800..544..005*375. 01.00*2....150* 1.000.....500* 565...... 08.501 Yatay-düşey taş.....012 Sıvacı ustası 0.219 2003 yılı rayiçlerine göre.604..-TL.544..000...-TL..000...=1..-TL...212 Sıvacı yardımcı 0. Kalite çam kereste (m) 0..007 İnce kum (mil. 04.904.....: 08.000. 01.-TL.) 0.....10 * 1... m3) 1.....670..000.000.= 22.....100 m kireç/250 kg.321 (Kireç hamuru yardımcı analizi): Malzeme: 04..500.000..000. Malzeme tutan: İşçilik: 01.) 0.00 * 1........-TL. İşçilik: 01. sulanması ve her türlü malzeme....008 Çimento (ton) 0.-TL.000...272..-TL. En yakın poz olan 21.. % 25 Yüklenici Kân: Sökülmüş çatı kerestesiyle yeniden ahşap oturtma çatı yapılması: Birim Fiyatı: .01. Malzeme: 10.000..-TL..210) arasındaki fark 0....272.= 231..-TL...264..000...-TL.-TL.128. 1.. yükleme.544... 1....= 3.... Yapım koşullan: Mevcut kaba sıva üzerine 1 m3 mil..-TL.= 1.000.8 cm. ..000..255 Demir (zayiat dahil) (kg).. kalınlığında ince sıva yapılması.15 * 1. 04.= 9... İşçilik: 01....890....010 Demir Bağ Mlz.pozundan hareketle (2003 yılı ray içiyle).000.600..30* 2.....) 500 * 44... Malzeme: 04.: 1..544. 04.... boşaltma...250* 69.152 II.240 -Kullanılmış çatı kerestesiyle altı ahşap kaplı kiremit örtülü ahşap oturtma çatı yapılması...-TL.800.. 04. 0..501 Yatay-düşey taşıma(sa.010 * 35.10 * 1...) 0..359.412.. ÖRNEK-2) Sökülmüş çatı kerestesine yeni kereste eklenmesiyle yeni çatı yapılması..000.-TL..-TL.010 * 2.501 Düz işçi(saat).000. İşçilik tutan: Malzeme İşçilik tutan..000.100 m3 kireç hamuru katılarak elde edilecek harçla ortalama 0..015 Sönmemiş Kireç (kg.= 167.= 454...623...412..000.0.272....042 (0.. Eski çatı kerestesi (21.= 353..400.031 Su (m3) 0..000..860...) 3....042 İnce harç (m3) 0.50 * 1.200* 1.283..000..720..(lama)(kg..-= 282..000. yüklenici kân ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatıdır.000.-TL.501 Düz işçi (sa..200* 2.050 = 0.501 Düz işçi (saat) 2. Toplam: 28...875..000....-TL.....000. 08..000.000* 9. 1 m3 fiyatı: 35.= 2.....000.000.240) ile yeni çatı kerestesi (21..-= 416.055 .264.....= 354. 1 m2 ince sıva fiyatı: : 1.. çimento kanşımı ince harç) pozunun analizini yapalım: Malzeme: 04. 08. 01.544.. çimento ve 0. Yukandaki analize yardımcı analiz olarak: 10. işçilik.359..031 Su (m) 1.

.-TL.503 Çırak. 9.920....220 İşçilik: 04....-= 943. perçin. = 3...359.018 Demirci.589 ■TL .11* 379.... 2......445.(saat).= 518.089 . (demir x0.500 . 4.....-TL..700....800..-TL.400.elektrik.000..-= 41... TL....852..690.........206.........40* 2.. eneıji vs...272..600. 1. = 1.(saat).10kg). Lama Fiyatı:.....296...255 Yapılması için gerekli kömür.590 .361 ..... 01.40*1..... 7...841... 0..: 1.000.-TL...000.. -TL.... ... 1 kg.....919..-TL.0.365. 01.kaynak....066.. TL...0...... -TL.. TL..

en: 15 cm. blok). yükleme. 01.812 =3.15*0.-TL. İşçilik Tutan:. b)Stabilize.00*0. çakıl...315. Bordürler arasında 4 cm.. herbir metre uzunluk için bedeli 16.005. f)Tuğla (delikli.. standart imalat olup.(350Dz. a)Tüm kazı malzemeleri. hafif agrega.405.: 13. 21. deliksiz.539.15*52. yonu. %25 Yüklenici kan ve genel giderler.-TL. beton malzemesinin taşınması hariç.328. moloz. g)Teçhizatlı-teçhizatsız hafif gazbeton (ytong v.(Kaldınm Ustası: saat) 0.928.-TL.45*3.578. karsız) 2*(0. boşaltma ve istif bedelleri de kendi birim fiyatlan üzerinden ödenir. temel kazısı gözönüne alınmayacakta.. 2.544.000. çimento (beyaz çimento hariç). harman.984.001.716.581.365..856.355.-TL.25x0.. işçilik Saatleri mevcut analizlerle karşılaşürmalı olarak ve kısmen de inşaat sırasında yerinde hassas olarak tespit edilmesi gerekir.(200Dz.262. Bazı tip özel fiyatlann teşkil edilebilmesi için imalaün uygulama projesi üzerinden zayiaüyla birlikte malzeme metrajı çıkartılmalıdır.00 mt. döşendikleri zemin altyapısı olarak 15 cm.) Özel şartnamesinde aksine bir kayıt bulunmadıkça karayollannda yapılan taşımalara motorlu taşıt formülü uygulanır ve ödenir. Ara Harcı (karsız ") 0.45*1...'ye kadarki taşımalar için kullanılır.500.-TL. e)Taş (blok.: 3..15 boyutundaki temele oturtularak döşenmesi için her türlü malzeme ve işçilik. TAŞIMA FORMÜLLERİ 1. tuvenan.: 10. Malzeme İşçilik Tutan.(Düz işçi: saat) 1. 7.-TL 16..: 2.865.(500 Dz. Beton Bordür İmali ve Döşenmesi: 16. d)Sönmemiş kireç.b.991. 3.(Ahşap Seri Kalıp. 1013.264.lik çekme derz bırakılacak. Malzeme Tutan:.500.. işyerine motorlu taşıtla ulaşılamayacağı tespit edilmiş ve ihaleden sonra da aym durumun devam ettiği idarece yazılı olarak kabul ve izne bağlandığı durumlarda hayvan ve hayvanla çekilen taşıt formülü uygulanır.. Bordür taşlarının enkesit ve uzunluk olarak boyutları. aralıksız 200 dozlu temel betonu üzerine yerleştirileceklerdir.-TL.50 * 2.372 =1..dir..-TL. 2003 yılı rayiç ve analiz değerlerini kullanarak bu özel imalaün birim fiyaüm hesaplayalım: Malzeme: 16..-TL......723. fabrika.002.699 = 157. 4. İşçilik: (Bordürün döşenmesi) 0114.00*0.112 =4... 1 m3 350 Dz.581.45*65..).423 .800. c)Kum.) İlk keşifte. yükseklik:45 cm. uzunluk: 100 cm. kırma).-TL.15+1.) El arabası formülü en çok 100 m..000 = 1.TL.. genişlikte ve 25 cm yükseklikte bant şeklinde.221 ÖRNEK-3) 350 dozlu beton bordür (kaldırım taşı) imalatı ve yerine döşenmesi işi yaptırılacaktır.Temel Betonu karsız bedel)l.-TL.25*0..Bordür Betonu karsız ") 1.359. mermer tozu ve pirinci. . Yapım Şartları: Onaylı projesine göre 0. boyutlanndaki 350 dozlu beton bordürlerin imali ve 200 dozlu betonla 0.00)*0.501..814. yüklenici kan ve genel giderler dahil. temin edildikleri yerden işbaşına kadarki taşıma bedelleri taşıma formüllerinden.578.004 * 39.179.00 * 1..) Aşağıda yazılı malzemelerin.000 = 1.15*0. YAPI İSLERİNDE TAŞIMA ŞARTNAMESİ VE TAŞIMA BİRİM FİYATLARININ TESPİTİ.544.

400 Kum.600 2. Stabilize Moloz taş.Çakıl.A. baraj dolgu sıkıştırmada kullanılan su.600 1.KP. kazı veya malzemenin 1 tonunun Taşıma Bedelini vermektedir.500 Ton/1000 Ad.lik Blokaj y (Ton/m3) 1.000 2.400 0. Taşınan Malzemenin Yoğunlukları y Figüre Mlz. Taşı Moloz taşla kargir inş.800 2. v.200 2.400 2.400 2.800 2. Tahkimat Parke.800 1. nervürlü.800 1.250 2.b. 2. B. Delikli ve pres tuğla. j) Direk. k) Boru (madeni. kanalet. Taşıma formülleri. Arme ve ek parçalan).000 Taşıma formüllerinden elde edilen (TL/Ton) değerleri yukarıda verilen yoğunluklarla çarpılarak T asıma Bedelleri bulunur.000 2.nin Yoğunlukları Ilızar Edilen (Ton/m3) Yumuşak Toprak Sert Toprak Yumuşak Küskülük Çok sert kaya Sert Küskülük Sert Kaya Yumuşak Kaya 1.100 2. hafif gazbeton.200 2 . siyah D.lik pere Tuğlalı inş.800 2. Moloz taşla kemer inş.500 Ton/1000 Ad.lik pere 30 cm.). 1) Büz.222 h)Kiremit. profil. plastik. hasır çelik.lik pere 40 cm.000 2. i)Demir (B.600 1.200 2. .300 2.000 0.200 2.Tuğla 15 cm. Kaba yonu taş ince yonu taş Kesme taş Kiremit Tuğla y (Ton/m3) 1.600 Malzeme İstifsiz dolguda taş Istifli dolguda taş 20 cm.. m) Yol. hafif agrega mermer tozu ve pirinci gibi malzemelerin yoğunlukları ayrıca ve tutanakla tespit edilir. İnşaat veva İmalat Birimi Malzeme Yoğunlukları: Malzeme y (Ton/m3) Kuru duvar inş taşı Harçlı kargir inş. Kınnataş Tüvenan. şedde.600 0. Kaba yonu kargir inşaat ince yonu kargir inşaat Kesme Kargir inşaat 2.600 2.

00017* K*a/m~ TL/Ton için eğim <% 10'a kadar motorlu taşıma M: (mt. Arası Taşıma F = 0. A = 1+ (0. M: Taşıma uzaklığı (mt.006 M>10 Km. Bedeli = 1 Ton Taşıma Bedeli * Mlz. M: Taşıma uzaklığı (mt. b : %10-15 meyilli her cins kaplamalı yol (mt). f: >%15 meyilli ham yol uzunluğu (mt).003 Hayvanla çekilen taşıtla F = K*(0.)_________________________________________________ 07. Yoğunluğu TAŞIMA FORMÜLLERİ Poz No: Taşıma Çeşidi Formülü 07.005 0<M<10 Km. kanaletler de taşıt tonajına göre geniş hacim kapladığından formüllerden elde edilen bedelin 2 katı ödenir.).025) K: 3 At/3 Katır 1 Sürücü gündelik üc. K: Araba gündeliği.)_________________________________________________ • 07. Birim TL/Ton 07. Taşıma Bedelleri Hesaplanırken: 1-Plastik boru yoğunluklan az. -Taşıma yolu özelliği. _______________________________________________________K: Motorlu araç K katsayısı (TL.) TL/Ton TL/Ton 07.0007* M + 0. d : <%10 meyilli ham yol uzunluğu (mt).0002* M+0.006 pozlarının uygulanması sırasında. 07. 2-Demiryollan için TCDD'den.Dz.) olarak uzunluk __________________________________________K: Motorlu araç K Katsayısı (TL. -Taşımanın kötü iklim koşullarında yapılması.005 ve 07. . deniz taşıması için D.03) taşıma.25 / M)* [b+d+2*(c+ e)+3*f ] M : Toplam taşıma yolu uzunluğu (mt). olarak taşıma uzaklığı. ye kadar.Yollanndan.013*K*M K: Düz işçi saat ücreti M: 100 mt. 3-7 Adet Nakliye Fiyat Tutanağı ve 3 adet Analiz düzenlenir. ilk 3 nüsha tutanağa yeterli damga pulu yapıştınlarak iptal edilir. deniz motoru için Liman Reisliğinden yazılı olarak alınan bedellerin en ucuzu kullanılır. için Motorlu F = K*(0.223 (1 m3 Mlz. c : >%15 meyilli her cins kaplamalı yol (mt).001 El arabasıyla taşıma F = 0. e : %10-15 meyilli ham yol uzunluğu (mt).002 Hayvan sırtında taşıma F = K*(0.00016* M + 0.01) TL/Ton Taşıma Formülü M: Km. -O bölgede çok yoğun ticari trafik mevcut olması gibi nedenlerle taşıma formüllerinden elde edilen taşıma bedelleri bir "A" katsayısıyla çarpılır: Burada.

500 Ton/Bin (hacimden ağırlık ölçütüne dönüştünne gerektiğinden yoğunluk parametresi kullanılacaktır).......(0....-TL/Ton % 25 yüklenici kan ve genel giderler karşılığı..000...650.0007..000 17*72500000*a/9800 * 2...-TL/Ton TOPLAM =17..012/1 Her cins B...Arme..... Ara hakedişlerde. boşaltma ve istif karlı bedeli için....000 TL/Ton' dur...6+0.....860....01) = 72500000*(0.....: 888...0007.../1000 Ad.000 TL/Ton . Daha soma taşıma işlemlerine başlamr..: İm 4... % 60'ının da yükleme olarak verildiğini varsayarsak: (09....860.. Tuğla Taşınması: M = 9800 mt (tutanaktan). K= 72......210.. =13..... bu yoksa uzaklıklann bizzat yerinde ölçülmesi yoluyla tespiti gereklidir.....017/1 : 2003 yılı.. 6-Taşıma uzaklıklannın Karayollan haritasından.000..012/1) İlgili analiz pozundan karlı bedel olarak yükleme hariç bedel: 9..... 11-Genel Teknik Şartnamede birim yoğunluğu olmayan malzemelerin tartı zaptı da evraka eklenir..313..650..-TL/Ton 1 Ton demir taşıma birim fiyatı:. yükleme.... onaylamr....440.563 ... idare ve yüklenici arasında "Mesafe Zaptı".M+0. 8-Taşıma sırasında birden fazla yükleme-boşaltma yapmak gerekirse... Denizyolu ve Karayolu taşımalanna ait alternatif karşılaştırma hesaplan evraka eklenir.. taşıma bedelinden karsız yükleme ücreti düşülüp yeni fiyat tutanağı yapılır.00017*K*V M = 0.800 = 3.) Max..552... M > 10 Km..TL/Bin . cephe ve delikli tuğla taşı ma. 5-Tüm taşımalarda.. 7..000... bunun için Analizlerde toplam karlı bedelin % 40'ının boşaltma ve istif..........196. tutanak düzenlemeden geçici hesaplara göre ödeme yapılır.... M > 10 Km..500..= 3..000.224 4-İhzarat ve nakliye için yüklenici ilgili fabrika ve ocaklan idareye bildirir ve iznini alır......0007*259+0........(0..336... F=0.869......01).050.. 9-Sadece demir ve çimento taşımalannda yükleme fabrika tarafından yapıldığından. (1)..-TL/Ton (3). eğim % 8. 12-Kazıdan çıkan malzemenin dökülme yeri Belediyeden sorularak ve belediyenin bu konudaki yazısı da analize eklenerek taşıma fiyatı hesaplanır...500. Sert Toprak Taşınması: M=24. Demir Taşınması (Karabük'ten kamyonla): M=259 Km(Haritadan)....500.000... en kısa ulaşım yollan ve güzergahlar röperleriyle birlikte krokiler düzenlenerek imzalanır. M < 10 Km....... yoğunluk parametresi kullanılmaz..467......TL (2003 yılı rayiçleriyle).....TL (2003 yılı rayiçleriyle) 09......... = 3.800 Ton/m3 (hacimden ağırlık ölçütüne dönüştürme gerektiğinden yoğunluk parametresi kullanılacaktır) F=K.500 .. saçlann yükleme + boşaltma + istif bedeli (2003) : 9.600 Km.. Buna bağlı nakliye fiyat analiz ve tutanaklan düzenlenir....TL... Taşıma Formülleriyle İlgili Örnekler: ..563..........-TL/Ton Demir fabrika tarafından yüklendiği için yükleme+boşaltma+ istif bedeli içinden yükleme bedelinin düşülmesi ve buna göre yalmzca boşaltma + istif + yatay-düşey taşıma bedeli vermek gerekir.263..... Yoğunluğu: 1.. boşaltma ve istif katılmadığından bu bedeller kendi birim fiyatlan üzerinden ödenmektedir....282..-TL/m3 (2)..TL/Ton (2003 yılı rayiçleriyle)...250.... Normal....M+0.. F=72500000*(0. = 3.0007*24..." K= 72. Profil ve lama demirinin.01).. F= K. 10-Demiryolu. K= 72..: 21. durum idare ile yüklenici arasında bir tutanakla tespit edilerek ödenir.790....053...... 7-1971 yılından bu yana taşıma bedellerine yükleme...-TL/m3 % 25 yüklenici kan ve genel giderler karşılığı..000 = 3..01)*1..... (09. Yoğunluk: 2....-TL/m3 3 toprak taşınması birim fiyatı....720.000-5...

. A=l+(0. f=600 mt...825.......623..852.... %18 eğimli ham yol mevcut olup diğer yol kesimleri 1.........006 *725()()()()() * (0.............-TL/Ton 09..... d=1200 mt.-11...+Boş.......: 331. K=72500000...../l oıı %25 Yüklenici karı • Cin.825.01)...... [b+d+2.644.......d.. %12 eğimli kaplamalı yol..720......f parametreleri kullanılacaktır....Taşıma Yolu Kalite Katsayısı: A=l+(0.600 Kum-Çakıl 355....25 / 8625)*(2500+1200+3x600) = 1.000..... b=2500 mt....850 Çimento (torba) 0.....411.......001/1Yük....25 / 220000)*(2500+1200+3*600) = 1.012/1 9650000 TL/Ton 220 Km 7........-TL/Ton ..... [b+d+2........812.. b=2500 mt. [b+d+2.....380.750 * 2........961. Giderler karşılığı:.108 F=l.: 2..990...675 * 19 776 675 .: 965....-TL/Ton TOPLAM DEMİR TAŞIMA BEDELİ: 15.................. f=600 mt.. A=l+(0.... A=l+(0......5 Km.... d=1200 mt.: 456..Çakıl Taşınması: (Yalmzca kum-çakıl için ocakta yükleme bedeli de ödemnektedir) M=12..776..25/M)........:0.01) :.....200:.00017*72500000* v8625 :.992 m3 09.. *... A=l+(0.0007 * 220+0.... .......-TL/Ton Torba Çimento Taşıma Birim Fiyatı..288.003/1 3860000 TL/m3 12..-TL/Ton İnce Demir Taşıma Birim Fiyatı...012/1 Yük....288... d=1200 mt.. yk=1...200 Ton/m3 A=l+(0.....2 Km.77 + 0..466..0007*M+0..: 19...........675 ton 09.. Taşımalar kamyon ve TIR'la yapılmaktadır........ yoğunluk alınmıyor..770 Km> 10 Km..: 7......(c+e)+3f ] ......... K=72500000.-TL/Ton 09.....: 3.159*0.....+İstif (yükleme hariç karlı toplam bedel / 2)....967.= 1.000........658....001/1 1930000 TL/Ton 8....01)*1...Taşımalarda şantiyeye ana yoldan girişte 2.....532...... Giderler karşılığı:...500.. 63 TLb) Fabrika- Şantiye arasında Torba Çimento Taşınması: M=8625 mt < 10 Km..+İstif (yükleme hariç karlı toplam bedel/2)....623.. yoğunluk alınmıyor....2003 yılı Motorlu Araç Katsayısı :72..200 Diğer Verilenler: *..225 % 25 yüklenici karı ve genel giderler karşılığı. sınıf Devlet Karayolundan oluşmaktadır.....25/M)....0007*12.......: 2........-TL/Bin (09. A=l+(0.(c+e)+3f ] ......-TL/Ton %25 Yüklenici karı • (in.....(c+e)+3f ] .......= 11.TL/Bin TOPLAM. K=72500000........ [b+d+2...-TL/Ton TOPLAM ÇİMENTO TAŞIMA BED.... %8 eğimli ham yol ve 600 mt...570.625 Km 1...+Boş.. *....00017*K*V M .. Giderler karşılığı:..TL dir........= 1... A katsayısı ve bu katsayıda da b.0007*M+0.000....: 11.000.......... F=A*K*(0.........006 F 1...108*72500000* (0..852........999... 1.159 F 1.340.630.770 Km 1.25 / 12770)*(2500+1200+3*600) = 1..675...TL c) Kum Ocağı-Şantiye arasında Kum.... b=2500 mt....... boşaltma ve istif işlemleri ise ilgili yüklenici firmalarca yapılmaktadır) M=220 Km> 10 Km....326..= 309...... F=A*K*(0.-TL/Ton %25 Yüklenici karı • (in... = 762..(c+e)+3f ] ÇÖZÜM: a) Fabrika-Şantiye arasında (<I> 8-14) İnce Demir Taşınması: (Yüklemeler fabrikalar tarafından.. f=600 mt.25/M)..335..25/M)...........-TL/Bin "A" Katsayılı Taşımalarla İlgili Örnekler: Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak bir inşaat işinde imalatta kullanılan demir.+İstif+Boşaltma Karlı Bedeli...................TL/Bin 1000 Adet tuğla taşıma birim fiyatı..017/1) Yük+Taş....= 1...: 4. çimento ve kumçakılın Taşıma Birim Fiyatlarinı hesaplayalım: Malzeme_______________Miktar (Y+B+İ) Poz No___________Karlı Bedel Mesafe____________Yoğunluk İnce Demir (<t 8-14) 15.750 ton 09... F=A*0.....01)*y....

Çakıl Taşıma Birim Fiyatı.. ÇİMENTO. Fiyat Farkı: (Motorin için) FF = A*B*0.055.003/1 Yükleme+Boşaltma+İstif karlı bedeli(tamamı).. asfalt..0788 ve 0.... AKARYAKIT VE MADENİ AKSAM FİYAT FARKI HE SABİ (açıklama ve örnekler) Malzeme Fiyat Farkları için......860. 56 TL 8... uygulama yılı rayiçleriyle bu fiyatlar arasındaki farklar. e)Herhangi bir yıla ait onaylı "İş Programı"ödenek dilimi gerçekleştirilemediği taktirde.. arası Betonarme demirleri.. YAPI İSLERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMALARI (Eskalasyon Kararnamesi) DEMİR. -<S6.. c)Uygulama yılı rayiçleriyle yetkili makamlarca onanmış faturalar arasındaki farklar.... ayrıca imalata giren yada ihzarattaki miktarların fiyat farkları da eklenir.. ÇİMENTO FİYAT FARKI HESABINA AİT BİR ÖRNEK: ÖRNEK-1) 1997 birim fiyatlarıyla yapılan bir işe ait olup çimentonun tamamı fabrika teslimidir (5*106 ..D :355... Böylece önceki hatalar da düzeltilmiş olur... bu dilime ait işler ertesi yıl yapılacak işler tamamlanıncaya kadar sözleşme...443..... nervürlü çelikleri lamaları profil demirleri.. bununla uygulama yılı başındaki fiyat farkları. Fiyat Farkı: (Benzin için) FF = A*B*0.850...-TL/Ton Kum . D : Akaryakıt zamdan önceki (eski) fiyatı (TL/kg) olarak kullanılmaktadır.<I>50 mm..09375) katsayıları 1 ton*km'ye akaryakıt taşımnası için tüketilecek yakıtı (0. Yüklenicilerce getirilen faturalara göre. Fiyat farkı ödemnez...-TL/Ton TOPLAM KIIM-CAKIL TAS BF..... köşebentleri nervürlü hasır çelik ve düz siyah saçlar.: 6...735 Formüllerde.186.. Bir önce ödenen fiyat farkı tutarı düşülerek kalam yükleniciye o hakedişte ödenir. a)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleriyle ve birim fiyat esasıyla yapılan ihalelerde mevcut Genel Fiyat Analizlerinden fiyat farkı ödenecek miktarlar hesaplanır.. patlayıcı maddeler (fıtilkapsül ve amonyum nitratlar). C : Akaryakıt zamlı (yeni) fiyatı (TL/kg).142.. Her hakedişte başlangıçtan o güne kadarki fiyat farkı yekünü bulunur. fiyat farkı ödeneceği sözleşmesinde belirtilen malzemelere fiyat farkı ödemnesi yada kesilmesi. İmalatların gerçekleştirilmesinde.. Buna...... A : Malzeme miktarı (ton).. B : Taşıma uzaklığı (km). f)Fiyat farkı ödenecek yada kesilecek başlıca malzemeler şunlardır: -Portland Çimentosu.. bunlara ilişkin miktar ve farkların tespit edilmesi ile buna bağlı esaslar sözleşmelere eklenir..: 3. -Her cins akaryakıt..0788(C-D)*0...= 2.sinde belirtilen yıl için belirlenen fiyatlarla yapılır...522.....992*6 142 055. d)Akaryakıt perakende satış fiyatlarında değişiklik olursa.....09375(C-D)*0. font ve çelik borular.000. işyerine en yakın satış yeri fiyatı.226 09.850 ve 0. Formüllerdeki (0.735) katsayıları ise akaryakıt yoğunlukları göstermektedir. b)Fabrika fiyatlarında değişiklik olursa.. kullanıldığı idarece belirlenen miktarlar için ve analizlerde hesaplanan miktarları geçmemek üzere akaryakıt fiyat farkı ödenir.

Genel olarak çimento fiyat farkı hesabında.1997'de çimento fiyatı 6. d)Çimento fabrikalarının Aralık... -Fabrika Tesliminde (Fb. -Şantiye Tesliminde (Şantiye Tes. Şubat ve Mart aylarında "Fabrika teslimf'diğer aylarda ise "Şantiye Teslimi" yaptıkları gözönüne alınarak.1997'de yapılmıştır. Taşıma fiyatı ayrıca ödemnektedir.227 TL/Ton). her fiyat artışından önceki.2. 25. c)Piyasadan alınacak çimento için. .4. b)Çimento miktarı fiyat farkı kesin hesabı için.Baz Fiy.) Taşıma.Satış Fiy.Baz Fiyat) olarak fiyat farkı verileceği. Bu nedenle miktar olarak geçerli analiz esaslarına göre tespit yapılır. buna ait "OLUR'Ve "Ticaret Odası Onaylı Fatura Örneği" kesin hesap dosyasına konulmalıdır. a)Zayiat (kayıp) alınmaz. artış sonuna kadarki miktarlar ve imalatlar ayrı ayrı hesaplanır ve aradaki farklara fiyat farkı uygulanır.9* 106 TL/Ton olmuş. şantiye imalat ve ihzarat miktarlarının tespiti ancak 11. Fiy. şantiye teslimi satışta ayrıca taşıma ödemneyeceği düşünülmelidir. Ocak.

2003 31.1.000.0cak.1997'deki çimento imalatı.1.Fiy.2003 itibariyle) yıl sonu hakedişiyle ödenecek akaryakıt malzeme ve taşıma fiyat farkının birim fiyat ve toplam bedellerini hesaplayınız.000.96 45 2 01.12.- .2003 1.428.- 2. Tarih___________Motorin Fiyatı (TL/Lt. Burada "t".1997'deki çimento ihzaratı 22+24/33x 9=28.02.283.0 9 3 05.228 HakedişTarih İmalat İhzarat No Sözleşme Başlangıcı 1 25.405.293. VERİLENLER: Motorinin 2003 yılı içinde değişen %18 KDV' li fiyatları tarihler itibariyle aşağıdaki gibidir.349.97) 5 05.04.36=72893500 TL.416.01. Fark Çimento (Ton) Fiyat 57 5000000 20 Tutarı Tes.296.2.1992 Tarih ve 7/7793 Sayılı Kararnameyle ihzarattaki 10 ton çimentodan kesilecek C bedeli: C = 1.600.97 Fiyat Artışı 25.10.2003 1.9773 Çimento Gelen Baz Fab.2. Tenzilat yüzdesidir (Bu uygulama yürürlükten kaldırılmıştır).t) * (6900000-1.2003 31.711.97118 Kararname (11.02.05.1.12.(TL) 5000000 12 55 22 (*) (+) 19.03.002.9768.2003 31.55 Ton 11.03.04.25 (1 .09 Ton (+): 25.02.500. 28.002.07.2003 de ihaleli işi için 40 Ton motorin bağlantısını ilgili bayii ile iş bağlantısını sözleşmesi gereği yapmıştır.365 25 6900000 1900000 6900000 1900000x38.01.635 7.55 31 4 05.97135 Kesin Hesap 11 6 6900000 125 15 16 4 19 15 14 6900000 Çimento Fiyat Farkı: 72893500 . ORNEK-2) Akaryakıt Malzeme ve Taşıma Fiyat Farkı'mn Birlikte Hesaplamnası: Bir yüklenici 5.12.)___________Tarih_________Motorin Fiyatı (TL/Lt.C bedeli (*) : 25. Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak bu yükleniciye 2003 uygulama yılı için (31. 55+24/33x18=68.10*5000000) formülüyle hesaplanır.02.440.) 01.04.000.384.572.

-Tl/Lt (KDV'li).18 = 1.0788*( 1210678-1143220)*0.000.03. Satış Fiy.0788*(C-D)*y formülü'kullanılacaktır.2003 01.de harcadığı yakıt miktarı 0. D=1428600 / 1.01.2003 450.000. 430.-TL/Ton ■TL/Ton ■TL/Ton ■TL/Ton ■TL/Ton .dir.09.500.600. Ara dönemlerde hakedişlerle yükleniciye belirli dönemlerde fiyat farkı ödenmemesi nedeniyle dönem sonunda ilgiliye aylık çalışmaları eşit oranda interpole ederek ödemnesi gereken ve aşağıda miktarları verilen demir malzeme zam tarihlerini gözönüne alarak Toplam"Demir Fiyat Farkım" hesaplayınız. Tarih Kardemir Fb.000.2003'de Motorinin fiyatı 1.-TL/Ton 452.Motorin'in yoğunluğu y=0.143. 440.TL/Lt. Satış Fiy.000.Motorin'in satın alındığı şantiyeye en yakın akaryakıt bayiinin uzaklığı 15 Kimdir.000.03.-TL/Ton 455. ÇÖZÜM: 40 Ton akaryakıtın tamamı (A) fiyat farkına girmektedir.11.000.02.11.Tl/Lt.000.000.000.2003 01.2003 arasında) 289.850 Kg/Lt.2003 26.655 Ton yuvarlak inşaat demiri kullanılmıştır. akaryakıta daha önce fiyat farkı ödenmemiş ve malzeme stokta bekletilmiştir.000.-TL/Ton 467.2003-15.0788 Lt.000.18 = 1. . 19..01.2003 27.349. D=1349000 / 1. 01.500.12.000.-Tl/Lt (KDV'li).(KDV'siz) dir.000.000. 05.08. taşıma fiyat farkı için ise: F=A*B*0.2003 25. Akaryakıt Malzeme FiyatFarkı:F=40*1000*(1210678-1143220)*0850= Akaryakıt Taşıma Fiyat Farkı: FF=40* 15*0.(KDV'siz) dir.850 TOPLAM FİYAT FARKI: F + FF = 293572000 + 2711002 = ORNEK-3) Bir şantiyede imalat döneminde (15. Kardemir Fb.000. 31..428. *.12.000.Tankerlerin 1 ton*km..229 *.07.Motorin için malzeme fiyat farkı için: F=A*1000*(C-D)*y .000. 432. *.1997'de Motorinin fiyatı 1.210.678.220.2003 25.-TL/Ton 460.2003 429.2003 05.07.000.06.Ara hakedişlerde hiçbir ihzarat ve harcama tespiti yapılmamış.000.2003 26. 445.

Kullanılan toplam demir miktarı:289.000 80 52 80.108. tabloda verilen miktar ve tarihlerde şantiyeye gelen.) [C-D] +3000000 — [A*(C-D) ] 108.000 12 73. Dem. (2003) Int.115.21 Baz Fiy. *.-TI 15/04-15/05/2003 36.000 17 93.630.09.05.000 77 85.000 12 75.000 12 70.2002 26.000. Değ. aylar arasında 8 aylık çalışma dönemi vardır) Tarihler Kul.2002 24.2002 Fab.945.000.181.2003-30.21 450000000 15/09-15/10/2003 36. ÖRNEK-4) 01.21 432000000 15/05-15/06/2003 36.06.2002 25..050.000.03.08.000.460.289.000.000.000.11.655 / 8 = 36.000 ÇÖZÜM: Toplam Çimento Malzeme Fiyat Farkının Hesaplanması: 85 80 25 .21 452000000 15/10-15/11/2003 36..000.21 Ton/Ay.2002 26.21 440000000 15/07-15/08/2003 36.2002 30. [C] (TL) 432000000 432000000 440000000 445000000 450000000 452000000 455000000 455000000 Fark(TL.310.02. Teslim Fiyatı (TL/Ton)' 69.181. imalatla kullanılan ve depolanan çimento için aylık hakedişlerle ödemnesi gereken Toplam Çimento Fiyat Farkı'nı hesaplayınız.680.630.2002 22.250. [D] (TL) 429000000 Zamlı Fiy.230 ÇÖZÜM: *.2002 05. Zam Tarihlerindeki Çimento Miktarı (Ton) İmalata Giren İhzarattaki Gelen Çimento (Ton) NPÇ Zam Tarihleri 01.000.655 Ton.150.050.11.12.600.332. (3-11.72.) Tutan(TL.2003 Tarihleri arasında sözleşme gereği.Aylık interpolasyon değeri:289.01.941.2002 21.21 432000000 15/06-15/07/2003 36.07..21 455000000 TOPLAM DEMİR (Malzeme) FİYAT FARKI: +8000000 +5000000 +5000000 +2000000 +3000000 .21 445000000 15/08-15/09/2003 36.000 45 52 77.000 60 17 90.420. [A] 15/03-15/04/2003 36.

440.000...+ Gelen Baz Fiy. Fark(TL/T) FF Tutarı(TL) (2003) Çimento [Ton: A] ' [D] (TL/T) [C] (TL/T) [C-D] [A*(C-D) ] -31/05/2003 arası 0 1-30/06/2003 arası 0 1-31/07/2003 arası 0 1-31/08/2003 arası 0 1-30/09/2003 arası 0 1-31/10/2003 arası 0 1.- 77 77250000 80310000 +3060000 235.- 77 — 80310000 85332000 +5022000 — 386. 69600000 73945000 +4345000 52+80 73945000 75115000 +1170000 154..000.) FİYAT FARKI: ÖRNEK-5) Bir yüklenicinin.000. işin başından sonuna kadar aldığı motorin miktar ve tarihleri aşağıda tabloda verilmiştir.TL/Lt) .000.- 85332000 85332000 -30/11/2003 arası 0 1- 85332000 90000000 +4668000 941. (2003 Yılı Motorin Rayiç Fiyatı 1.349.620. Zamlı Fiy.694.-TL.395. İş sonu hakedişiyle bu yükleniciye ödenecek Toplam Akaryakıt ve Tasıma Fiyat Farkı Tutarlarını "Aylık eşit interpolasvonlar yöntemiyle " ayrı ayrı hesaplayınız. Motorinin 2003 yılı içinde değişen fiyatları ve gerekli bilgiler aşağıda ayrıca verilmiştir.149. TOPLAM CIMENTO (Mlz..- 52+25 75115000 77250000 +2135000 164.000.000.231 Tarihler İhzar.

900 1.488.349.1143220 = ^^ ^^ .0788*(C-D)*0.000 1.335 1.F=A*1000*(C-D)*0.850 15/5-14/6/2003 35 12 1143220 .400.460.880 1.600 1.06. *Motorin 12 Km mesafeden en yakın akaryakıt bayiinden alınmaktadır.2003 15 28.05.250 1.518.08.08.Değ.06.850 AB0.385.2003 19.2003 18.05.2003 20 21.08.2003-15.402.416.02.2003 26.06.07.2003 19.08.2003 12.2003 45 05.2003 30 ÇÖZÜM: Toplam Akaryakıt Malzeme ve Taşıma Fiyat Farkının Hesaplamnası: 15/05-15/09 2003arası 4 aylık interpolasyon değeri (20+30+45+15+30) / 4 = 35 Ton/Ay_________________ Tarihler [A:Ton] [B:Km] KDV'siz FarkFiy.2003 26.700 *FF=A*B*0.85 *İşin Sözleşme dönemil5.2003 tarihleri arasındaki 4 aylık dönemdir.Uz.620 1.405. Mlz. 18.071 1.0788(C-D)0.Farkı(TL) (2003) İnt. Taş.Fiy.2003 29.07.000 1.85. Fiy.2003 Fivatı (TL/Lt) 1.2003 29.________________[C-D] (TL/Lt) A1000[C-D]0.2003 05.09.09.07.2003 30 17.07.420.232 VERİLENLER: Motorinin 2003 yılı içerisinde değişen Motorin Alış Tarihleri: %18 KDV'li Fiyatları: Tarih Miktarı (Ton) Tarih 03.Fark(TL)Taş.08.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleri yerine müteahhitlerin tekliflerinde kendilerinin tespit ederek analizlere uyguladıklan rayiçleri.1434574750. anahtar teslimi. ofis. işçilik.350435. e)Yıl. ihzaratı.15/8-15/9/2003 35 12 1203898 .233 15/6-14/7/2003 35 12 1143220 .1705597250. c)İş. teknik özelliklerine göre rapor. h)Rayiç.210.TOPLAM AKARYAKIT (Mlz. i)Teklif Rayiç. makine ve amortisman katsayılan (mutad olmayan güçlük zammı ve katsayı kullanılamaz ) ile müteahhit kan ve genel giderlerini aynntılı olarak gösteren analizleri. birlik.370. d)İş Kalemi. montaj ve bunlarla ilgili taşımaları.. onarım. idarelerin ihale yolu ile yaptırdıkları.514.221. il özel idareleri. özel ve yapım şartlan ile birim fiyat tarifleri bulunan. teknik. Müteahhitlerin tekliflerine ait fiyatlann hesabında kullandıklan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analiz sistemine uygun malzeme. İhale yolu ile ve/veya Emanet Komisyonları eli ile yaptırılan her türlü inşaat.1356534. ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde ihale usul ve şekillerine göre. ihaleyi düzenleyen teklif. kamu sektörüne dahil genel ve katma bütçeli daireler. DLH..185. sabit veya değişken fiyatlarla eksiltme.1261229 = 57.1191441 = 48. iş türüne göre Bayındırlık Ve İskan Bakanlığının yürürlükte olan analizlerini (TCK.087. teklif alma.Bu esasların amacı. Tanımlar Madde 3 -Bu esasların uygulanmasında . ihzaratı ve taşımayı .946. etüd. mühendisli ve müşavirlik hizmetlerini. zam.532. mühendislik hizmetlerinde iş kalemi. işçilik. pazarlık ve eksiltme şartnamelerine ve sözleşmelerine bu Esaslarda belirtilen hükümleri.15/7-14/8/2003 35 12 1191441 . Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca.457. mimarlık.. mimarlık. etüt. belediyeler. tesisat.284.435.. döner sermayeler. işlerde. mühendislik. ihale usul ve şekillerine göre fiyat farkının hesabında uygulayacakları hususları kapsar. götürü bedel. fiyat farkı hesabında uygulayacakları esasları tespit etmektir.TL. proje. DSİ.. idarelerin işlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda olduklan malzeme. planlama.KAMU SEKTÖRÜNE DAHİL İDARELERİN İHALESİ YAPILMIŞ VE YAPILACAK İŞLERİNDE İHALE USUL VE ŞEKİLLERİNE GÖRE FİYAT FARKI HESABINDA UYGULAYACAKLARI ESASLAR 13181 SAYILI KARARNAME Amaç ve Kapsam Madde 1. adam/ay'ı veya varsa sözleşmelerindeki hükümlere esas kalemleri.331..1203898 = 12. İdaresince onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği yılı. j) Analiz. kamu sektörüne dahil idarelerin. adam/ay. sözleşmelerinde bedeli gösterilen veya somadan yeni fiyatı yapılan birimleri..1.707. b)İhale. araştırma. Madde 2. 1) Birim Fiyat. sandık gibi her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunlarla veya kanunların verdiği yetki ile kurulmuş bulunan tüzel kişilikli kurum ve kuruluşları ve burada sayılanların bir kısmının iştiraki ve kurulmuş bulunan tüzel kişiliğe sahip kuruluşları. TEK.+Tasıma) FİYAT FARKI: 3. mali yılı. her bir uygulama yılım temsil etmek ve yılı içinde geçerli olmak üzere tespit edilen ve yayımlanan.063. g)Uygulama Yılı. banka fon. Bu esaslar. a)İdare. ihale usus ve şekillerine uygun olarak koyacaklardır. tavan birim fiyatlar mevcutsa bu tavan fiyatlann tesbit edildiği yılı.. pazarlık veya bunların karması şeklinde yapılan ihaleyi.1612813.. f)Teklif Yılı. iş kalemleri için ihale ve şekline göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl tespit edilen ve . planlama ve proje aşamalannın her birini. İller Bankası ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü analizleri dahil) k) Teklif Analiz. teklif birim fiyat esasına göre yapılan ihalelerde tekliflerin ihale şartnamesine uygun olarak idarece alındığı.931.İdareler. kamu iktisadi kuruluş ve teşebbüsleri.370595750.1. inşaat makineleri rayiçleri yerine müteahhitlerin tekliflerinde kendilerinin tespit ederek analizlere uyguladıklan rayiçleri.

İhalenin Usul ve Şekline Göre Fiyat Farkı Uygulaması Madde 4 . p) Sözleşme Birim Fiyatı . teknik ve özel şartnamesine uygun olarak yapılacak her iş kalemi için sözleşmesinde tespit edilmiş veya eklenmiş tutarım.1.Birim fiyat listelerinde bulunan iş kalemlerinde Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. ihale usul ve şekline uygun olmak üzere hesapla bulunarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkım. w) Maliyet Analizi. n) Tavan Birim Fiyat. fiziksel ve kimyasal özelliklerini makine. her iş kalemi için. inahtar teslimi veya götürü fiyatlan ve mimarlık.Birim fiyat listelerinde bulunmadığı için sözleşmesinde bir kısmı veya bir kaçı özel rayiç ve analizlerle hesaplanmış özel birim fiyatı olan iş kalemlerinde. sanayi ürününü imal eden gerçek veya tüzel kişiyi veya kişileri. r) Fiyat Farkı.11. aşağıda belirtildiği gibi her uygulama yılı için ayn ayn hesaplanarak birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecektir. 1977 yılından önce ihale edilmiş olan işlerde daha önceki kararnameler gereği fiyat farkı uygulaması yönünden 1977 yılı seviyesine getirilmiş her iş kalemine ait bedeli. ve müşavirlik hizmetlerinde yukarıda belirtilen birim fiyatlara ek olarak adam/ay. mühendislik. derinlik. ürün maliyetini oluşturan unsurların tek tek değer olarak gösterilmesini. teklif alma usulü ile yapılan ihalelerde müteahhitlerin teklif ettikleri fiyatı. cihaz ve diğer araç ve kuvvetlerin yardımıyla veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek ve bu işlerden geçirilmiş çeşitli unsurları birleştirmek suretiyle yapılan imalatın. t) İmalat Sanayi. ve su zammı gibi zamlan. q) Uygulama Yılı Birim Fiyatı. Uygulama yılı birim fiyatlanmn hesabı. açık teklif usullerine göre yapılmış sözleşmelerde tanımlanan ödemeye esas birim fiyatı. uygulama yılına ait bedeli. o) Tavan Keşif Bedeli. teklif alma usulü ile yapılan ihalelerde müteahhitlerin teklif ettikleri fiyatı anahtar teslim ve götürü işlerde kesin ve ara ödemeler için kullanılacak bedelleri. mimarlık. maddelerin ve malzemenin şekil. 4. uygulama yılı birim fiyatı ile sözleşme birim fiyatı arasındaki farktır. Birim Fiyat Esasına Göre ve Eksiltme İle Yapılan İhalelerde Uygulama Her iş kalemi için fiyat farkı ayn ayn hesaplanacaktır. maket ücretleri ve diğer birim fiyatlan. Her iş kalemi için uygulanacak fiyat farklan. TEK. teklif birim fiyatlann geçemeyeceği en yüksek birim fiyatlan. "İŞ" tanımı kapsamına girenlerin dışında olmak üzere. pazarlık. s) Sanayi Ürünü. uygulama yılı birim fiyatı ile sözleşme birim fiyatı arasındaki farktır.2 Birim Fiyat Esasına Göre ne Zamlı Yapılan İhalelerde Uygulama Her iş kalemi için fiyat farklan ayn ayn hesaplanacaktır. İfade eder. m) Teklif Birim Fiyat. DLH. proje aşamalarına ve bölümlerine ait fiyatları ve diğer birim fiyatları. İller Bankası ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü birim fiyatlannı. sözleşme birim fiyatlanna ve fiyat farklanna da aynen uygulanacaktır. TCK. yarışma. anahtar eklenmiş tutarım. sanayi ürününün bünyesinde bulunan işçilik dışındaki her türlü girdiyi.234 yayımlanan bedeli ve bu bedellere ait her türlü uzunluk.ihale usul ve şekline bağlı olarak. mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde adam/ay usulü fiyatlan (bedeli fatura karşılığı geri ödenen kalemler hariç ). u) Sanayici Müteahhit. Sözleşmesindeki ihale indirimi. birim fiyat tarifine. tezgah. uygulama yılı içerisinde fiilen yapılacak iş kalemlerinin her biri için her uygulama yılında. teklif birim fiyatlarla değerlendirildiğinde toplam teklif bedelin geçemeyeceği en yüksek keşif bedelini. teklif birim fiyatlanm. Her uygulama yılında sözleşme birim fiyatına ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı.12. 4. . yükseklik. ihalelerde müteahhitlerin teklif ettikleri bedeli. v) Madde. Varsa sözleşmesindeki ihale indirimi. montaj işlemde dahil olmak üzere idarelere sanayi ürününü imal eden müteahhidi. 4. DSİ. planlama ve proje işlerinde aşamalann ve bölümlerin bedellerini. sözleşme birim fiyatlanna ve fiyat farklannda aynen uygulanacaktır.(1 Temmuz 1988) tarihinden itibaren fiilen yapılacak iş kalemlerine bu esaslar uygulanacaktır. belli istekliler arasında kapılı teklif. ihalenin yapılış şekline göre. bu esaslara göre hazırlanmış onaylı iş programına uygun olarak her yıl yapılacak iş kalemlerine ait olup Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca tespit edilen veya bu esaslarda ihalenin yapılış şekline göre her iş kalemi için ne şekilde hesaplanacağı belirtilen. sözleşme birim fiyatlanmn hesabına esas olan analizler kullanılarak uygulama yılı rayiçleri ile yapılacaktır. 4.

Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. Her iş kalemi için. müteahhitçe yapılmış bir indirim varsa bu indirim teklif birim fiyatlara olduğu gibi fiyat farklarına da aynen uygulanacaktır.) bendindeki uygulama yapılacaktır. c)Bu uygulama yılı ile tavan birim fiyatına. uygulama yılı birim fiyatlan ile bu zamlı sözleşme birim fiyatlan arasındaki farktır.3. Birim fiyatları müteahhit teklif etmekle beraber. 4.) bentlerdeki usullerden biri uygulanır.2. Teklif analiz ve teklif yılı rayiçleri kullanılarak hesaplanan teklif birim fiyat aynen alınacakür.2.4.2. a)Teklif Birim fiyata ait teklif analiz.22. gerek teklif birim fiyatların her birine ve gerekse toplam teklif bedeli şamil olmak üzere.) bentlerinde belirtilen şekillerde alınacak tekliflerde. 4. Bu husus.Teklif Analizler verilmek ve teklif rayiçler kullanılmak suretiyle teklif birim fiyat alınarak ihale edilen işlerde.33.İşin yapılacağı yerdeki ve şartlardaki güçlükler nedeniyle. Aym analizle ve uygulama yılı rayiçleri kullanılarak uygulama yılına ait itibari teklif birim fiyat hesaplanacaktır. teklif birim fiyatların geçemeyeceği en yüksek birim fiyatlar (tavan fiyatlar) tespit edilmek suretiyle teklif birim fiyat alınarak ihale edilen işlerde. Ancak bu takdirde dahi keşif bedeli (tavan keşif bedeli) ihale şartnamesinde belirtilecektir. ilgili bakanlığın onayı alınarak birim fiyatlara belirli bir oranda zam yapılmak suretiyle eksiltmeye konan işlerde. Ancak bu tür ihaleler içinde tavan fiyatları tespit edilmemiş veya analizleri olmayan bazı iş kalemleri varsa.) ve (4.Yapılan ihalesinde birim fiyatlardan indirim yerine müteahhitlerin zam teklifleri kabul edilmek suretiyle sözleşmeye bağlanmış olan işlerde .2. Müteahhitlerin zam tekliflerinin kabulüne neden olan gerekçe göz önünde bulundurularak ve idaresince karara bağlanmak şartı ile bu tür işlerde (4. 4. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmedeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı hesapla bulunacak bu uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı ile teklif birim fiyatı arasındaki farktır. 4. sözleşme birim fiyatlan olarak kabul olunur.31. teklifin alındığı yıla ait rayiçlerle değerlendirilerek itibari teklif birim fiyat . teklif birim fiyatı ile sözleşme tavan birim fiyatı arasındaki oran uygulanarak uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı bulunacaktır. (4.3 Teklif Birim Fiyat Esasına Göre Yapılan İhalelerde Uygulama Her iş kalemi için fiyat farkları ayrı ayrı ödenecektir. Her iş kalemi için.) veya (4.1. Her iş kalemi için. a)Teklif birim fiyat aynen alınacaktır.235 4. b)Tavan birim fiyatın tespitine esas olan idare analizleri ve uygulama yılı rayiçleri kullanılarak uygulama yılı tavan birim fiyatı bulunacaktır.32.3. birim fiyatlara belirli bir oranda zam yapılmak suretiyle eksiltmeye konan işlerde. 4.3. bazı iş kalemleri için idarelerince kesin tavan tespit edilemeyen zorunlu hallerde tavan birim fiyatlar gösterilmeyebilir.21.Yıl içinde fiyat artışı nedeni ile ihaleye istekli bulunamadığı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak. teklif analizler ve teklif yılı rayiçleri kullanılarak hesaplanmış teklif birim fiyatlar alınmak suretiyle ihale edilen işlerde. alınacak bu tür tekliflerde müteahhit karı ve genel giderler oram Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analizlerindeki oram geçmeyecektir. 4. hesapla bulunacak bu uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı ile teklif birim fiyatı arasındaki farktır. Her uygulama yılında sözleşme birim fiyatlanna ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı.2. uygulama yılına ait bu zamlı birim fiyatlarla.2.Teklif alma şartnamesinde keşif bedeli belirtilmek (tavan keşif bedeli). zamlı sözleşme birim fiyatlan arasındaki farktır. alınan Bakanlık onayında ve ihale dosyasında belirtilmiş olmak şartı ile uygulama yılı birim fiyatlanna da söz konusu güçlük zammı aym oranda uygulanır. Ayrıca. bu iş kalemleri için (4. Her uygulama yılında sözleşme birim fiyatlanna ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı.Teklif alma şartnamesinde keşif bedeli belirtilmek (tavan keşif bedeli) teklif birim fiyatlarının geçemeyeceği en yüksek birim fiyatlar (tavan fiyatlar) tespit edilmek. Bu zamlı birim fiyatlar.1.

1. yoksa idaresinde mevcut analizler hesaba esas alınacaktır. sözleşmesi ekinde varsa aynen alınır. b. bu işleme esas alınır. (Sözleşme ve eklerinde belirtilen ödeme şartları. 4. Maktuen belirtilen bedele yukarıda belirtilen artış oranı aynen uygulanır. teklif fiyatı temsil edecek itibari bir teklif analizi usulüne uygun olarak yapacaklardır. Aym analizle ve uygulama yılı rayiçleri kullanılarak uygulama yılı itibari birim fiyatı hesaplanacaktır.236 bulunacaktır. b. bütün ek ödentileri dahil net maaşımn sözleşmeye esas yıl dönemi (Sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılarak suretiyle bulunacak fiyat farkı. uygulama yılı içinde yapılacak ödemelerde birim fiyatlarının hepsine aynen uygulanır ve varsa ihale indirimi düşünülür.6Sanayici Müteahhitlerin Yapacağı İmalat. ve varsa ihale indirim düşülür. b. Bu madde kapsamına giren hizmet işlerinde sözleşme gereği fatura üzerinden ödemesi yapılacak iş kısımlarına. iş programına uygun olarak her yıl yapılacak işlerin metrajı çıkarılır. Bu şekilde bir analiz temin edilemediği takdirde. a)Sırasıyla. İş programına uygun ve her yıl yapılacak işlere metraj. uygulama yılında sözleşme fiyatına ek olarak ödenecek veya kesilecektir. b)Bu analiz ve teklif yılı rayiçleri ile hesap yapılarak itibari bir teklif birim fiyat bulunacaktır. rayiçleri belli olarak veya olmayarak teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edilen işlerde. Böyle bir metraj yoksa.5.) bendindeki usule göre tespit edilecektir. taahhüt konusunda işin bünyesine doğrudan giren yerli madde .Pazarlık ve eksilme sureti ile ihale edilen işlerde. Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinde Uygulama Birinci derecenin son kademesindeki bekar bir devlet memuru olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanının. Tesis Ve Montaj İşlerinde Uygulama İdarelerce ihale yolu ile yaptırılacak veya satın alınacak sanayi ürünlerine tesis montaj işlerine uygulama yılında ödenecek veya kesilecek fiyat farkı.3.5. Proje. Her iş kalemi için. varsa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analizleri. Uygulama yılında yapılacak işlerin itibari keşif bedeli ile sözleşme itibari keşif bedeli arasındaki fark.4. Türk Lirası ile ödenen iş kalemlerine fiyat farkı uygulanmaz.) b. Personel ile ödeme kalemlerinde ve bu kalemlerin genel giderlerine yukarıda belirtilen artış oram aynen uygulanır.4Anahtar Teslimi Veya Götürü Bedeli İle İhale Edilen İşlerde Uygulama Devam eden işlerde iş programına göre her yılın içinde yapılacak işlere ait metraj. müteahhitte bir analiz varsa bu analiz de dikkate alınarak. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyatı ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. idare ve müteahhit birlikte teklifin alındığı tarihteki piyasa rayiçlerini kullanmak suretiyle.Teklif birim fiyat analizleri verilmemiş bulunan.3. Yeni yapılacak ihalelerde bu hususta göz önüne alınarak dosya hazırlanır. yabancı ülke paraları (döviz) cinsinden ödemelere ve kur farkları ayrıca ödenmek suretiyle bedeli döviz karşılığı.İnşaat ve tesisat ile ilgili ihalelerde bedeli maktuen belirtilen hizmet işlerinde. sabit kar faturalı gider kalemlerine. uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı ile itibari teklif birim fiyat arasındaki farktır. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. uygulama yılı itibari birim fiyatı ile itibari teklif birim fiyat arasındaki farktır. sözleşme birim fiyatları ile değerlendirilir ve sözleşme itibari keşif bedeli bulunur.2. b)Aym analizle uygulama yılı rayiçleri kullanılmak suretiyle uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı hesaplanacaktır. Yukarıda belirtilen artış oram. b. Fiyatı bulunmayan iş kalemlerinin birim fiyatları (4. Aym metraj uygulama yılı birim fiyatları ile değerlendirilir ve uygulama yılında yapılacak işlerin itibari keşif bedeli bulunur.5.Adam/ay esasına göre ihale edilen işlerde. b.34.5Etüd. teklif tutara ek olarak ödenecek veya teklif tutarında kesilecektir.

(F-Fo) İmalatın Türk parası ile değerlendirilmiş bölümüne ödenecek toplam fiyat farkım. Sözleşmede belirtilen imalat bedeline ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı tutarları yerli ve ithal maddelerin ve işçiliklerin bu maliyet analizlerindeki miktarları esas alınarak hesaplanır. ifade eder. ihalenin usul ve şekillerine göre (4. (4. Yerli madde ve yerli malzeme fiyat farkları ile işçilik ücret farkları. Fiyat farkı formülünün uygulanmasında : a)Kamu kuruluşları tarafından üretilen ve/veya fiyatları kamu kuruluşlarınca tespit edilen malzeme ve maddeler için.3. (b)İşçilik tutarının. Sanayici müteahhitler. aşağıda belirtilen değerlere ve usullere göre hesaplanır. tesis ve montajın yapımında sanayici müteahhidin neden olduğu gecikmeden doğan fiyat farkları ödenmez. (Mo) Yerli malzemelerin sözleşme fiyatlarına esas alınan toplam bedelimi. imalat ve montaj işlerinin ihalesini alacak olan sanayici müteahhidin bu ürünlerde bir veya birkaçımn doğrudan doğruya imalatçısı olması gerekir.237 fiyatlarındaki artış veya eksiliş ile yabancı paralar karşısında Türk parası değerinin değişmesi nedeniyle ithal malı madde girdilerinin maliyetlerinde meydana gelecek değişiklikler ve işçilik ücret farklarından oluşur. (4. (K) İmalatın idareye teslimi tarihinde geçerli olan memur maaş katsayısını. Bu esasların diğer hükümleri sanayici müteahhitler için de aynen uygulanır b. (Fo) İmalat bedelinin Türk parası bölümünün sözleşmede belirlenmiş değerini.4. tesis montaj işleri için maliyet analizleri var ise uygulamada. o maddelerin imalatın bünyesine görme şartına bağlıdır.Yerli madde ve yerli malzeme fiyat farkları ile işçilik ücret farklarının ödenmesinde uygulama. imalatın idareye teslimi tarihinde tespit edilmiş geçerli fiyatı aşmamak üzere. Bir maddenin imali yurt içinde ve yurt dışından temininden soma başlıyorsa. (Ko)Teklif tarihinde geçerli memur maaş katsayısını. teklif sırasında veya somadan sanayici müteahhit tarafından verilmiş maliyet analizleri bulunan ve bunlar sözleşme eki olsa bile idarenin maliyet analizleri esas alınır.) bendlerinde birimdeki veya bir kaçındaki usullerle tespit edilemiyorsa aşağıda açıklanan usullerle ve maliyet analizlerine dayalı olarak bulunacaktır. normal temini süresinin ne olması gerektiği idarelerce kararlaşürılır. sözleşmesinde başka bir formül ve usul konulmamış ise. imalatın bünyesindeki yerli ve ithal malı maddelerin miktar ve bedelleri ile temin edildikleri yerleri. sanayi ürünü toplam maliyetinin Türk parası bölümü içindeki yüzde oranını. sanayici ürünü toplam maliyetinin Türk parası bölümü içindeki yüzde oranını.). işçilik tutarlarının ayrıntılı bir şekilde gösteren ve sözleşmenin eki olacak maliyet analizlerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadırlar. imalatın idareye teslimi tarihindeki toplam bedelini.2.1.) ve (4. Şayet idarelerde sanayi ürünleri.6. (4. (M) Yerli malzemelerin. İdarenin ihaleye çıkardığı birçok kalemden oluşan imalat sanayii ile ilgili tesis.1. fiyat farklarının hesabı için gerekli bulunan.). Taahhüt konusu imalat. Bu madde temin edilmeden işin tamamlanabilecek bölümlerinin neler olduğu dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanır. Devam eden işlerde bu nitelikle maliyet analizi yok ise.5. yerli madde ve malzeme ile işçiliklerin bedelleri toplamından oluşan Türk parası bölümü için hakedişe eklenecek veya düşülecek fiyat farklarının hesabında : F = Fo (a x M/ Mo + b x K / Ko) Formülü kullanılacaktır. İdare ile sanayici müteahhit arasında ortaya çıkacak anlaşmazlık halinde taraflardan birinin isteği üzerine. . gerekli incelemeler ve hesaplamalar Saniye ve Ticaret Bakanlığı'nca yapılarak sonucu idareye bildirilir. (a)Yerli malzeme bedelleri toplamının. Sanayi ürünü olup da birim fiyatları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan iş kalemleri arasında yer alan imalat için sadece birim fiyatlar arasındaki fark ile varsa yıl içindeki malzeme fiyat farkı ödenir. Söz konusu farklar. Maddeler için fiyat farkı ödenebilmesi. sanayici müteahhitler bu esasların yayımladığı tarihten itibaren otuz takvim günü içinde sözleşme eki olarak maliyet analizlerini idareye vereceklerdir.). Sanayi ürünü toplam maliyetinin. Bu formülde: (F) İmalat bedelinin Türk parası bölümünün fiyat farkı uygulanmış değerini.

c)İhale şartnamesindeki hükümler gereğince sanayici müteahhit tarafından. Fiyat Farkı Uygulamasında Özel Durumlar Madde 5 -İhalenin usulüne ve şekline göre 4'ncü maddede belirtilen usullerle fiyat farkı hesabında karşılaşılabilecek değişik durumlarla aşağıda açıklanan uygulamalar yapılacaktır.2. Bu formüle göre bulunacak. (4. yerli maddelerin fiyatları ve temin edilecekleri yerler teklifte belirtilmiş ve sözleşmesinde yer almış ise imalatın idareye teslimi almamış ise "a" ve "b" paragraflarındaki hükümlere uyulur. teklifin verildiği tarihte Merkez Bankası tarafından ilen edilen döviz alış kurları dış paradan kaynaklanan fiyat farkının hesabında esas alınır.) alınır. her ihale şeklinin kullanıldığı iş bölümünde bu esasların o ihale şeklinin kullanıldığı iş bölümünde bu esasların o ihale şekline ilişkin olarak belirtildiği fiyat farkı hesap usulleri uygulanacaktır. Sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmuyorsa. 51. Ancak yeni birim fiyatın sözleşmeye esas analiz ve rayiçler ile yapılamadığı hallerde.Türk parası değerinin değişmesi sonucu meydana gelecek fiyat farklarının ödenmesinde uygulama İthal malı malzeme ve maddelerin fiyatlarındaki. 53. (F-Fo) fiyat farkı KDV' siz olarak hesaplanır. İmalatın bedelinin hakediş raporları düzenlenerek ödenmesi halinde formülün uygulanmasında yukarıdaki paragraflarda belirtilen imalatın teslim tarihi yerine hakediş raporu düzenleme tarihi esas alınır.2.Sözleşme ve Eklerinde Bedeli Tahminen ve Maktuen Konan İşlerde Uygulama . b)Kamu kuruluşları tarafından üretilmeyen veya fiyatları kamu kuruluşlarınca tespit edilmeyen malzeme ve maddeler için.1. d)Bütçe Kanunları ile belirlenen memur maaş katsayısında teklif tarihindeki katsayıya göre bir artış olması halinde yeni katsayı. a) Sanayici müteahhidin sözleşmesinde bazı olarak belirtilen döviz alış kurları ile imalat ve montaj için ithal malı malzeme ve maddelerin ithalini sözleşme ve eki şartname hükümleri ile iş programına uygun olarak gerçekleştiği (gümrük giriş beyannamesinin tescil edildiği) tarihteki döviz alış kurların arasındaki fark esas alınmak suretiyle imalatın maliyetinde tespit edilecek fiyat farkı müteahhit hakedişine eklenir veya kesilir. bu artışın uygulanmaya başlanacağı tarihten itibaren yapılacak işçilik ücret farklarında (K) değeri olarak alınır. imalatın idareye teslimi tarihinde tespit edilecek fiyat. Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş nedenlerle ortaya çıkan fiyat artışları için bir ödeme yapılmaz.İhale Şekillerinin Karma Olarak Kullanılması Halinde Uygulama Bir ihale (4. yeni birim fiyatın yapıldığı uygulama yılına ait rayiçler esas alınarak bir fiyat tespit edilecek ve sonraki yıllarda bu yeni iş kalemine fiyat farkı. (4.3. müteahhit karı ve genel gider payı eklenmez ve varsa ihale indirimi veya zammı uygulanmaz. Bu durumda keşif artışı hesaplarında esas alınacak itibari sözleşme birim fiyat. ithal malı malzeme ve maddelerin temin edildiği dış ülkede.d.238 belgelenmiş ve idareye faturası getirilmiş maddenin fiyatı. kalemlerinin yeni birim fiyatın yapıldığı uygulama yılındaki birim fiyatları ile aym kalemlerin sözleşme birim fiyatları arasındaki oran gözönünde tutularak idarelerince tespit edilecektir.) tespit edilecek fiyat farkı müteahhit hakedişine eklenir veya kesilir. fiyat artışı meydana gelmesi halinde maliyet analizindeki ithal malı madde için fiyat farkının hesabında aşağıda belirtilen usuller uygulanır.). b)Sözleşmenin imzalanmasından sonra. Türk parası değerinin değişmesi veya malın temin edildiği dış ülkede.4.) fıkralarında belirtilen ihale şekillerinden birkaçımn veya tümünün bir arada karma olarak kullanılması suretiyle yapıldığı takdirde. (4.). işlerin nitelikleri ve geçerli piyasa rayiç göz önünde tutularak. sözleşmesinde belirtilecek zorunlu nedenler sonucu olmak şartı ile. yeni birim fiyatın tespit edilmiş olduğu yıla göre uygulanacaktır. belgelenmiş olmak şartı ile (İlgili resmi dairenin onayı alınır. sözleşme ve eki şartnamelerde ayrıntılı olarak belirtilmiş zorunlu nedenlere dayalı fiyat değişikliği olduğu ve bunların dikkate alınacağı sözleşmelerinde belirtilmiş olduğu takdirde.).Yeni Birim Fiyat Yapılacak İşlerde Uygulama Sözleşmesinde birim fiyatı bulunmayan bir iş kalemi için. b. 52. sözleşmeye esas olan analiz ve rayiçler kullanılarak yeni birim fiyat yapılacak ve hakedişlerde bu yeni iş kalemine de fiyat farkı uygulanacaktır.

Müteahhitler böyle bir iş programı yaparak idareye onaylattırmadığı takdirde bu programlan idareler tek taraflı yaparak onaylayacaklardır. varsa ihale indirimi veya zammı uygulanmak suretiyle müteahhidin ilk hakedişinden kesilir. bu maktu bedeller toplamının bakiye toplama oram esas alınarak uygulama yapılar. Sözleşmesinde göre ihzarat bedeli ödenen malzeme. bu hakediş toplamları ödeneğin harcanamayan kısmına eşit olana kadar. Bu maddede belirtilen şekilde bir iş programı bulunmayan işlerde. İhzarat Tespiti ve Kesinti İşlemleri Madde 7 -Her yılın sonu itibariyle yapılmış ihrazat durumunu belirten bir tespit tutanağı düzenlenecektir.Uygulamada Esas Alınacak Analizler ve Bulunmayan Rayiçler 4'ncü maddede açıklanan usullere göre yapılacak fiyat farkı uygulamalarında. yıllık iş programında olan iş kalemleri için o yıl yapılacak işe yeterli miktarda ihzar edilecektir. iş programındaki ödenek diliminin harcandığı tarihten soma düzenlenen ilk hakediş raporunda yapılır. 54. sözleşmesinde belirtilen zorunlu nedenlerle süre uzatımı verilmesi (devam eden işlerde 1 Temmuz 1988 tarihinden önce doğmuş süre uzatımı haklan dahil) veya yasal oranda keşif artışı olması veya yılı içinde iş programında öngörülen işe yetecek kadar ödeneğin aynlması hallerinde. Devam eden işlerde fiyat farkı hesabına esas olan teklif analizlerde maktuen konan bedellerin bulunması halinde. İş Programları ve Ödenek Dilimleri Madde 6 -Müteahhitler.) Müteahhide. malzeme özelliği ve imalatta tarifleri yapılmak suretiyle bedeli tek kalem olarak ilk keşfe maktuen konan işlerde. Yılın sonu itibariyle yapılan tespitte. iş programı gerçekleştirilmemiş yılın fiyat farkının uygulanmasına devam edilecektir. (İş programının 1988 yılına sarkan gerçekleştirilmemiş kısmı için. iş türüne göre 4'ncü maddede belirtilen usullerden hangisine uyuyorsa o usullere göre fiyat farkları hesaplanacaktır. bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş tarih günü içinde müteahhitlerce sözleşmesindeki şartlarına uygun yeni bir iş programı yapılarak onaylanmak üzere idareye verilecektir. ihzaratı. . Somaki hakedişlere ihzarat. uygulama yılı ihzarat fiyatlan ile dahil edilir. Yapılan bu tespitteki ihzarat miktarlannın tespit yılı ihzarat fiyatlanyla (İhzaratın tespit bedelleri tutan arasındaki fark. uzatılan süreye göre yıllık ödenek dilimlerinde ve iş programında değişiklik yapılarak onaylamr. Ancak son hakedişten soma o yıl sonuna kadar imalata giren ihzarat varsa dikkate alınır. Bir iş kaleminin ilk keşfindeki birim fiyatının analizinde sonradan bir değişiklik olması halinde sözleşmeye esas birim fiyatın tespitinde kullanılan analiz esas alınacaktır. Yılı içinde bitirilmek üzere ihaleye çıkarılan işlerin süresi süre uzatımı verilmek suretiyle veya yasal oranda keşif artışı nedeniyle ertesi yıla sarkarsa ertesi yıl yapılacak iş kalemlerine. ihzarat durumunun tespiti ile ihzarat için kesilecek bedel farkı işlemleri. Söz konusu tespit tutanağındaki ihzarat miktarlan o yıl içinde düzenlenmiş son hakedişteki ihzarat miktarlanndan az olamaz. Herhangi bir yıla ait onaylı iş programındaki ödenek harcanamadığı takdirde ertesi yıl yapılacak hakedişlerde. yürürlükteki sözleşmesi ve varsa tabi olduğu kararname hükümleri ve şartlan esas alınır.239 Tahminen ve maktuen konan bedelin kendisi veya bünyesindeki ayrı ayrı iş kalemleri. yıllık ödenecekleri ve bunların aylara dağılımım gösteren ayrıntılı bir iş programı yapacaklar ve idareye onaylatacaklardır. Gerek sözleşme birim fiyatlarına ve gerekse uygulama yılı birim fiyatlarına esas herhangi bir rayiç bulunmadığı taktirde. iş programına uygun olmak şartıyla bu esaslara göre fiyat farkı uygulaması yapılır. yıllık iş miktarlarım. idarenin yetkili saydığı makam ve kuruluşların onaylayacağı fiyat rayice esas alınacaktır. idarelerince tespit edilecek iş veya iş kalemlerindeki fiyat artış ve eksiliş oranları fiyat farkı hesabına esas alınır. Analizin yapılabilmesi mümkün olmayan. Müteahhitler bu şekilde idarece yapılarak kendilerinde verilen iş programlanna uymak zorundadır. sözleşme yapıldıktan sonra ihale türüne göre iş kalemlerini. iş programındaki ödenek diliminin harcanamadığının anlaşılması halinde.

) Fıkrası kapsamına girmeyen veya bu fıkra hükümleri idarelerince uygulanmayan işlerin meydana getirilmesinde kullanılan veya yardımcı olarak tüketilen malzemeden bu maddede belirtilenlere. Malzeme Fiyat Farkı Hesabına Esas Alınacak Miktarlar Sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa. malzeme fiyat farkının hesabında esas alınacak fiyatlar aşağıda belirtilen usullerle tespit edilir. c) Müteahhitlerin fiyat teklifleri ekinde analiz bulunmayan işlerde fiyat farkı hesabına esas alınan. Ancak bu miktarlar analizlerle hesaplanan miktarları geçemez. İmalat Tesbiti ve Hesap Esasları Madde 8 -Gelecek yıllara sarkan işlerde her yılın sonu itibariyle yapılmış imalat durumunu belirten bir tespit tutanağı düzenlenecektir. onaylı iş programına uygun olarak ve idarenin yazılı izni ile uygulama yılı ihtiyacından fazla miktarda ihzar edilebilir ve bedelleri ödenir. miktar hesabında dikkate alınır. analizlerden fiyat farkı ödenecek malzeme miktarları hesaplanır. bazı imalat bedellerinin belli bir yüzdesi oranında inşaatın ileriki aşamalannda ödenecek zamlar varsa bunlann hesabına baz alınan imalatın fiilen yapıldığı yılın fiyat ve bedelleri zamlann hesabında esas alınır. Bu bentte belirtilen kuruluşlarca üretilen malzeme fiyatlarında. sözleşme birim fiyatlanna veya uygulama yılı birim fiyatlanna esas olan rayiçlerinde yılı içinde değişiklik olması halinde fiyat farkı ödenir veya kesilir. Ödenek dilimleri ile ilgili olarak 6'ncı maddede yer alan hükümler dikkate alınmak şartı ile. 9. bunlann. Ancak ileriki yıllar için gerekli olan malzeme. artış ve eksilişin kesinleştiği yılın fiyatlan ile değerlendirilir. taşıma iş kalemleri özellikleri.Taşıma işlerinde tüketilen akaryakıt miktarlarının hesaplanması. 9. Bu tespit tutanağındaki imalat miktarlan o yıl içinde düzenlenmiş son hakedişteki imalat miktarlanndan az olamaz. a)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleri ve birim fiyatlan ile yapılan ihalelerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda mevcut veya kabul edilen. Bununla ilgili uygulama usulleri idarelerce sözleşmelerine eklenir. malzeme fiyat farkı ödenecek malzemenin miktarlan aşağıda belirtilen usullerle hesaplanır. sözleşme birim fiyatları esas olan .21. Ancak sözleşme ve ekleri gereğince. Bu esasların yayımlandığı tarihten soma ihale edilecek işlerde. b)Müteahhitlerden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleri ve kendi analizleri ile birim fiyat teklif alınarak yapılan ihalelerde teklif fiyatlanna esas olan. yol ve taşıt çeşitleri göz önünde tutulmak suretiyle beher (ton x kilometre) veya (beher metreküp x kilometre) taşıma işi için hesaba esas alınacak akaryakıt miktarları. 9. kesin hesapta veya işin devamı sırasında herhangi bir imalat için yapılan kesin ve ara metraj sonucu bir imalatın miktannda artma veya eksilme tespit edildiği takdirde artan veya eksilen miktar (imalat hangi yılda yapılmış olursa olsun). müteahhitlikçe ibraz edilen faturalara göre.Malzeme miktarlannın analizlerde hesaplanması.(4.6. 9.1.2. Malzeme Fiyat Farkları Madde 9. 9.1. taşıma iş kalemlerinde fiyat farkı ödenecek akaryakıt miktarlarının hesabında kullanılacak kriter ve miktarlar sözleşmelerinde belirtilecektir.2. kullanıldığı idaresince tespit olunan miktarlar esas alınır. idarelerce en kısa sürede teşkilatlarına genelge ile bildirilecektir.Üretici kuruluşlardan temin edilen malzeme. Malzeme Fiyat Farkı Hesabına Esas Alınacak Fiyatlar Değişik malzeme gruplarına göre. Analizlerde gösterilmiş ise kayıplar.240 Yıl ihtiyacından fazla ihzar edilmiş malzemenin fazla kısmının bedeli ödenmeyecektir. hakedişe yeni girmiş ödeme kalemleri olarak dikkate alınmayıp imalatın fiilen yapıldığı yıl fiyatlan ile ödenir. geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere. Ödenecek bu zamlar. taşıma iş kalemlerinde fiyat farkı ödenecek akaryakıt miktarının hesabına esas olmak üzere beher "ton x kilometre" veya (beher metreküp x kilometre) taşıma işinin yapılabilmesi için tüketilen miktarın hesaplanması amacı ile önce konulmuş kriterleri mevcut bulunmadığı takdirde.1. Bu esasların kapsamına giren idarelerin.1. Akaryakıt ve patlayıcı madde için.

a)Kalıp.Po) / Po formülü ile bulunacak değer malzeme fiyat farkı olarak kabul edilir. boyutlarındaki düz siyah saçın (HRU) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. çelik ve fonttan her türlü imalat için çelik pikinin Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ndeki.boru ve bu sayılanlarla imal edilen demirçelik aksam ve çelik borular için 2. iş yerine en yakın Orman İşletmesinin onaylı fiyat protokolündeki tahsis fiyaüm. f)Yukarıda sayılanlar dışında kalan. her kalınlıktaki düz siyah. ı) Her nevi çimento için işyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen fabrikadaki. düz beton çelik çubuğunun.' deki.) 9. h)Normal ve düz cam ve hava boşluklu çift cam (tek yüz) için Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan'ndaki. Malzemenin maliyetini etkileyen unsurların kuruluşlarca belirlenen KDS' siz fiyatlarında.' ncü sınıf normal boy çam tomruğunun uygulama yılı başında aym Orman İşletmesinin onaylı fiyat protokolündeki tahsis fiyaüm göstermek üzere.) (Devam eden işlerde öngerme çelikleri için varsa sözleşmelerindeki hükümler uygulanır. sözleşmeye esas karsız birim fiyatım veya uygulama yılı karsız birim fiyatım.22.Ş. c) Sert plastik (PVC) borular için.Mo) / Mo formülü ile bulunacak değer. iletkenler için külçe alüminyum (Etial-5) Etibank Seydişehir Fabrikasındaki. DKP ve baklavalı saçlar.saçtan yapılmış profil. boşluklu boşluksuz bimsbeton bloku ve harçlı hafif gazbeton bloklar için. j) Bakır için blister bakırın Etibank Genel Müdürlüğündeki.galvanizli düz ve dalgalı saç.A.Maliyetlerindeki en önemli unsurun fiyatı kamu kuruluşları tarafından belirlenen malzeme. kapsül dahil) için. d)Profil demirleri ve köşebentleri için Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ndeki. (Po) PETKİM Petrokimya A. demir ve galvanizli boru. yılı içinde meydana gelen artış ve eksilişlerin hesabında (idarece yetkili sayılan kuruluşlar tarafından belgelenmiş olması kaydıyla): a)Her cins patlayıcı madde (teknik amonyum nitrat v. Fabrika toptan satış fiyatları KDV' siz olarak esas alınır.Ş.5 mm. montaj bedeli hariç olarak.45 To (Mı . g)Alüminyum profiller. düz beton çelik çubuğunun Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ndeki. çatı ve iksalarda kullanılan kereste için. ibraz edilecek faturasına göre Makine ve Kimya Endüstrisi Kurum Genel Müdürlüğü veya TÜGYSAŞ A.241 rayiçlere göre. yılı içinde meydana gelen artış ve eksilişler (idarece yetkili sayılan kuruluş tarafından belgelenmiş olması kaydıyla) aşağıdaki hesap usullerine göre (F) malzeme fiyat farklarının hesabında değerlendirecektir. e)Basınca dayanıklı font borular (ek parçalar dahil) için Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ndeki.Ş. düz ve Trapezoidal levhalar. (To) Duvar elemammn sözleşmeye esas rayicini veya uygulama yılı rayicini. fitil. (İdarenin yazılı izni ile alınması halinde patlayıcı maddelerin bayilerdeki perakende fiyatı esas alınır. (Pı) PETKİM Petrokimya A. (Mo) Motorinin Ankara(da uygulama yılı başındaki bayii satış fiyatım.Ko) formülü ile bulunacak değer. sözleşme birim fiyatlarına veya uygulama yılı birim fiyatlarına esas olan rayiçlere göre. a)Duvar yapımında kullanılan her çeşit dolu gövdeli tuğla ile yatay . Bakanlık Fonu. göstermek üzere: F = 0. uygulama yılı içinde değişen PVC süspansiyon hammaddesi satış fiyatım.düşey fabrika tuğlası. (To) Sert plastik (PVC) borunun. (Kı) III' ncü sınıf normal boy çam tomruğunun uygulama yılı içinde değişen. tellaliye. hasır çelik için ise JE 8 mm. (Ko) III. biçme kayıpları ve manipülasyon gibi tomruğun kereste haline getirilişine kadar ki giderleri de kapsayan: F = 1. (Mı) Motorinin Ankara'da uygulama yılı içinde değişen bayii satış fiyatım.' deki b)Betonarmede kullanılan düz ve nervürlü demir ve çelikler için JE 12 mm. özel idare payı.b. kalınlıkta ve 1200 x 2400 mm. i)Asfalt için işyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen rafineri veya depodaki.50 (Kı . c)Demir çelikten imal edilmiş her çeşit lamalar.70 To (Pı . .Ş: uygulama yılı başındaki PVC süspansiyon hammaddesi satış fiyatım. iskele. göstermek üzere: F = 0. doğrama.

Artış oram: n = (fd . Belirtilmemiş olması o birim fiyat için malzeme fiyat farkı verilmeyeceğini gösterir.2. n3. Burada (fo) Sözleşme birim fiyatına veya uygulama yılı birim fiyatına esas olan rayiç bedeli. Sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise (bundan evvel çıkanlmış fiyat farkı kararnamelerine göre devam eden işlerde malzeme fiyat farkı ile ilgili maddelerde bulunan "bina tesisat işleri hariç" ibaresi aksine bir hüküm sayılmaz) birim fiyat analizleri bulunmayan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat listelerinde yer alan tesisat iş kalemleri için. 2. mm.242 b)Akaryakıt.A. (S) Her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan fiyat listesinde iş kalemlerinin karşılannda gösterilen katsayılan.2. 9. akaryakıtın yeni perakende satış fiyat arasındaki fark KDV' siz hesaplanmak suretiyle fiyat farkı olarak kabul edilir. Bu tesisat kalemleri için bu bentte belirtilen fiyat farklarının dışında aynca bu fıkranın diğer bentlerine göre malzeme fiyat farkı ödenmez. Teklif analizlerde malzeme cinsi ve fiyatı ile miktan açıkça gösterilmemiş veya teklif fiyata ait hiç analiz verilmemiş ise o imalata eş değer olan veya en yakın imalat için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tesisat birim fiyat cetveli esas alınarak malzeme fiyat farkı ödenir. Ancak sert plastik borular için ( 9. malzeme fiyat farkı ödenir. Yurt İçinde Değişik Yerlerden Veya Yurt Dışından Malzeme satın Alınması İşin devamı sırasında ortaya çıkan zorluklar nedeniyle malzemenin. ertesi yıl yapılacak işlerde bu ödenek dilimi tamamlanıncaya kadar. c)Bina tesisat işlerinde kullanılan malzeme. karşılannda gösterilen gruplara göre o grupta yer alan malzemelerin. idarenin yetkili saydığı makam ve kuruluşlarca onaylanmış satış faturalanndan faydalanılarak tespit edilen KDV' siz fiyatlarla sözleşme veya uygulama yılı birim fiyatlanna esas olan rayiçler arasındaki farklar malzeme fiyat farkı olarak alınır. idarenin yazılı izniyle yurt içinde değişik yer ve satıcılar ile dış ülkelerden satın alınması halinde.fo ) / fo olarak hesaplanır. Malzeme fiyat farkı formülü: F = 0.İş Programlarındaki Ödenecek Dilimlerine Uygunluk Şartı Herhangi bir yıla ait onaylı iş programındaki ödenecek dilim harcanamadığı takdirde. satış fiyatlanndaki artış oranlan olarak hesaplanırlar. 2.Ş.Malzeme Fiyat Farklarının Ödenmesi Veya Kesilmesi Malzeme fiyat farkları müteahhit kan ve genel gider payı eklenmeksizin ve eksiltme oram veya varsa ihale zammın hesaba kaülmaksızın hakedişlere eklenir veya hakedişlerden kesilir. (n4) :Etibank Genel Müdürlüğü fabrikalannın külçe alüminyumu (Etial-5). n4 işaretleri konmak suretiyle belirtilir. 1. Her cins akaryakıtın işyerine en yakın satış yerinde. (n2): Türkiye Demir Çelik fabrikalannın çelik piki kütüğü. n2.3. uygulama yılı başında tespit edilmiş perakende satış fiyatı ile. sözleşmesinde belirtilen veya bu maddede sözü edilen malzeme için fiyat farkı ile uygulamaya devam edilir. .5 kalınlıkta 1200*2400 mm boyutlannda düz siyah sacı (HRU).) ifade etmektedir. (n) Artış oramm (o birim fiyatta malzeme fiyat farkı için hangi cins malzemenin esas alınacağı. her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan Tesisat Birim Fiyat listelerinde fiyatın karşısına nl. sözleşme fiyatlanna veya uygulama yılı fıyatlanna esas olan rayiçlerinde ilgili tesisat iş kalemlerinde hakediş raporuna girdiği tarihte bir artış veya eksiliş olması halinde. aşağıdaki formüle göre. 1988 yılında söz konusu malzeme için esas alınacak katsayılar ve gruplar ayn bir liste halinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit ve ilan edilir.80 x (R) x (S) x (n) olup bu formülde.' nin . (F) Beher birim için malzeme fiyat farkım. ) bendinin (c) bölümü hükümleri geçerlidir. (fd) Artış veya eksilişten somaki bedeli gösterir (KDV' siz olarak) (nl): Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T. (n3): Etibank Genel müdürlüğü fabrikalannın blister bakın. (R) Fiyat farkı ödenecek tesisat iş kaleminin montaj sız fiyatım. yıl içinde bu fiyatta bir değişiklik olması halinde.

Hazır bir sanayi ürünü satın alınması bu madde kapsamına girmemektedir. ancak Kararnamenin Resmi Gazete' de 20.3-c fıkrasındaki İş tarifine alım işleri girmemektedir 4.4. sözleşmesinde yılı belirtilmemiş ise teklifin alındığı yıla ait birim fiyatlarla değerlendirilmek suretiyle sözleşme itibari keşif bedeli bulunacaktır. Ancak bu durumda taşıma uzaklığı da çimentonun fiilen teslim alındığı yere göre hesaplanır.Bu Maddede Sayılmayan Diğer Malzemeye Fiyat Farkı Verilebilmesi Yukanda (9. fıkrasındaki anahtar teslimi veya götürü bedel ile ihale edilen işlerde uygulama. bu faturalar müteahhidi tarafından idareye ibraz edilmek ve . Ancak sözleşmesinde. Buna göre teşeronlar tarafından işin adı yazılmak suretiyle alınan faturalardaki miktarlar." denilmiş. sözleşme itibari keşif bedelinin hangi yıl fiyatlan ile bulunacağı yazılmış ise. Kamu kuruluşu olan bankalara.7.) fıkrasında belirtilen malzemenin dışında olup ta idareleri tarafından. 2' nci madde uyannca. 8. kullanıldığı idaresince tespit olunan miktarlar" esas alınacaktır. fıkrasında "İhale yoluyla yaptınlacak veya satın alınacak sanayi ürünleri" nde maksat belli bir süre verilmek suretiyle sanayi ürünlerinin ihale yoluyla yaptınlması veya satın alınmasıdır.1. aksine bir hüküm yoksa (9.8. ESKALASYON KARARNAMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GENELGELERİ AÇIKLAMA .1988 tarih ve 19905 sayılı Resmi Gazede'de yayımından bu yana geçen zaman içinde yapılan müracaatlar da gözönüne alınarak bu mahiyetteki açıklamanın lüzum hasıl olmuştur.2. 7. 4.8. süre uzatımı verilmek suretiyle veya yasal oranda keşif artışı nedeniyle ertesi yıl yapılacak iş kalemlerine. iş programına uygun olmak şartıyla bu esaslara göre fiyat farkı uygulaması yapılacaktır.243 3.4." 5. 3. miktar tespitinde "Akaryakıt ve patlayıcı madde için.4. müteahhitlikçe ibraz edilen faturalara göre. bu faturalar müteahhidi tarafından işin adı yazılmak suretiyle alınan faturalardaki miktarlar. 2.Kamu kuruluşu olan bankalardan veya fonlardan veya birliklerden kredi alan kooferatifler 3' ncü maddedeki "idare" tanımına girmemektedir.Madde 6'da ifade edildiği gibi yılı içinde bitirilmek üzere ihaleye çıkanlan işlerin süresi.) fıkrasında belirtilen malzemeye fiyat farkı yukandaki usullere göre ödenir. 9. Örnek olarak teklif 1987 yılında alınmış fakat sözleşme 1988 yılında imzalanmış ise 1987 birim fiyatlan ile sözleşme itibari keşif bedeli bulunacaktır.6.1. 6. baz fiyatlan ve fiyat farkı hesap usulleri aynca sözleşmelerine eklenen malzemeye de. Bu esaslar. fonlara veya birliklere karşı doğrudan iş taahüdünde bulunanlar ise bu Kararname uygulamasına tabi olmaktadır. sözleşme birim fıyatlanna veya uygulama yılı birim fiyatlanna esas olan rayiçlerinde yılı içinde bir değişiklik olması halinde fiyat farkı ödenir.1 88/13181 sayılı Kararnamenin 20.9' ncu maddenin akaryakıt fiyat farkı ile ilgili uygulamasında.Çimento Fabrikalarının Şantiye Teslimi Satış Yapmaları Hali Fabrikalann çimento satışım doğrudan doğruya fabrikadan yapmayarak kurduklan bir organ aracılığı ile veya şantiyede teslim suretiyle yapmalan halinde.1988 tarihinde (yani 1. bendinde de ifade edildiği gibi. iş programına uygun ve her yıl yapılacak işlere ait metraj.1988'den ilerki bir tarihte) neşredilmiş olması itibariyle geriye dönük bir tespitin nasıl ödenecek fiyat farklan için ihzarat ve imalat durumunun tespitinde bu tarihten önce düzenlenip onaylanmış en son hakediş raporundaki miktarlar esas alınacaktır. 5.Madde 4'te "lTemmuz 1988 tarihinden itibaren fiilen yapılacak iş kalemlerine bu esaslar uygulanacaktır. ona göre işlem yapılacağı tabiidir.2. bu tür satışlardan uygulanan tarifeli fiyatlarla fabrika satış fiyatlan arasındaki farklar aynca müteahhide ödenir. işlerin özelliği bakımından adlan. "idareler" için bağlayıcıdır.Kuruluşlarca Üretilen Malzemeye Dayalı Fiyat Farklarının Ödenmesi Zorunluluğu Sözleşmelerinde belirtilmemiş olsa bile. mesele kooferatiflerin istekleri halinde bu Kararnamenin Hükümlerine kısmen veya tamamen uygulamalan mümkündür. Bununla beraber "idare" tanımına girmeyenlerin.

fıkrasın a göre "Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeleri yapılan ve devam eden işlerden. 14. uygulama yılı başındaki en yakın satış yerindeki KDV' siz perakende sa t ış fiyatıdır. rayiçteki fiyattır.2.2.s. malzemeleri dışındaki malzemelere fiyat farkı ödenmeyecektir.2. Fark hesabında bazı. AÇIKLAMA-2 Malzeme Fiyat Listeleri 20 Ağustos 1988 tarih ve 19905 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 88/13181 Sayılı Kararnamenin malzeme fiyat farkı ile ilgili 9. rayice bakılmaksızın. bendine göre çime nto fiyat farkı hesabı yapılırken. Esasların 17. normal boy. "Kararnamenin 10' ncu maddesine . devam eden işlerin sözleşmelerinde ".3. bendine göre akaryakıt fiyat farkı hesabında ise.. Fark hesabında bazı.Esaslar' ın (9. ma hailen temini gerekmektedir.1. v. fıkrasında bahsi geçen.1. (S) ve (n) faktörleri miktar hesabına elverecek analizlerin bulunmayışından konulmuştur. miktar hesabına elverecek birim fiyat analizi bulunmayan ve de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat listelerinde yer alan tesisat kalemleri için yapılacaktır.2. kereste. bendinin uygulaması.2.2. ve 9. Ancak "İş" sözleşmeleri dışındaki sözleşmelere 4.2. bine tesisat işlerinde kullanılan malzemeyle ilgili.244 idaresi tarafından da iş'te kullanıldığı tespit edilmek şartıyla.4. 9.Ancak teklif analizlerde malzeme cinsi ve fiyatı ile miktarı açıkça gösterilmiş veya teklif fiyata ait hiç analiz verilmemiş ise o imalata eşdeğer olan veya en yakın imalat için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tesisat birim fiyat cetveli esas alınarak malzeme fiyat farkı listelerinde yer almıyorsa tesisat niteliğindeki iş kalemlerine 9. bu Esaslarda belirtilen malzemelerden ilgili Bakan'ın onayı ile belirlenecektir. Ancak bu şekilde bulunacak miktarlar analizlerle hesaplanan miktarı geçemez. Orman Genel Müdürlüğünün işyeri en yakın Orman İşletmesi'nin onaylı fiyat protokolündeki "üçüncü sımf.9.2.Esaslar' ın 16' ncı maddesinde (a)'dan (f) paragrafına kadar " Bu Esasların Kapsamına Girmeyen İşler" sıralanarak. Şu kadarki 9. 12. motorin Ankara' da 1988 yılı başındaki ve aym yıl içinde değişen. fıkrasındaki "aksine bir hüküm yoksa" ifadesi." mealinde bir ifade varsa bu Esaslarda yazılı olsa bile malzeme fiyat farkımn ödenmeyeceği anlamındadır. devam eden işlere ait sözleşmelerdeki "bina tesisat işleri hariç" ibaresi aksine hüküm sayılmayacaktır. Bu malzemeler dışında kalan çimento. Makine yağı. kazanılmış haklar da gözönüne alındığında. kerestelik çam tomruğunun aym normal depo tahsis bedelleri" esas alınacaktır. ekte gönderilmiştir. 8.6. benzi. fiyat farkı hesaplarında dikkate alınmaz.2. bu işlere "Bu Esaslarda belirtilen hükümler" uygulanmaz denilmiştir. 13. üstüpü.3. 10. Dolayısıyla./b) paragrafı uygulamasında (Ko) ve (Kı) fiyatları tespit edilirken. Yeni ihalelerde..6.6 fıkrasını n uygulanacağı tabiidir. bayi satış fiyatım gösterir liste.2.Esasların Resmi Gazete'de yayımlanışı sırasında baskı hataları olmuştur.9. işyerine en yakın satış yerinde uygulama yılı başındaki perakende satış fiyatında bir değişiklik olmuş ise bununla yeni perakende satış fiyatı arasındaki fark (KDV' siz) gözönüne alınacaktır. fıkrası hükümlerinin uygulanacağı dolaylı olarak ifade edilmiştir.4.. karşılığı olarak analizlere konmuş bulunan mazot miktarları.3.9.9. 11. 15..1. maddesinde belirtilen kuruluşlardan temin edilen malzeme fiyat listeleri ile. Kararnamenin konuyla ilgili hükümleri doğrultusunda Valiliklerce. İlgi (b) de kayıtlı genelge eki "Açıklama" mn "ÖNEMLİDİR" başlıklı son bölümünde de yer aldığı gibi. Su nedenle 2 Ekim 1988 tarihli ve 19947 sayılı Resmi Gazete' nin 5.9. Hiçbir kayıt yıksa bu Esaslara göre ödeme yapılacaktır. yılı içinde meydana gelen artış ve eksiliş" denildiği cihetle. rayiçteki fiyatla işyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen fabrikada KDV' siz toptan satış fiyatları arasındaki fark nazarı dikkate alınacaktır. 8/505 ve 8/2574 veya 84/8921 Sayılı Kararnamelere göre fiyat farkı almak suretiyle devam eden işlerde" 88/13181 Sayılı Kararname Eki Esaslarının 4.' ün ilgili hükümlerine göre malzeme fiyat f arkı ödenir. hesapta nazarı dikkate alınacaktır.2. Esasen malzeme fiyat farkı formüle ve bu formüldeki (R). "sözleşme veya uygulama yılı birim fiyatlarına esas olan rayiçlere göre. Sayfasında yıyımlanan düzeltmeler dikkate alınmalıdır. asfalt ve mahalli akaryakıt fiyatlarının.

iskele.2.06/99-2/3623-B sayılı genegemiz ile de daha önce beli r tildiği gibi. "Karaçam" olarak ayrı isimler altında fiyatlandırdığı. 4. bu gün daha da büyük önem kazanmıştır. şartname ve projelere göre veya idarenin yazılı müsaedesi ile fiilen kullanılan çam cinsine ait fiyatın esas alınması gerektiği. bazı işletmelerde ise.Orman İşletmesinin tahsis fiyatları. fiyat bildirimlerinde hatalar olduğu v.İşyerine en yakın Orman İşletmesi fiyatında. inşaata en yakın Orman İşletmesinin anlaşılması gerektiği.).) . bazı işletmelerde ise.6. Bu durum muvacehesinde. fiyat farkı hesabında bu tarih ve fiyatların esas alınması gerektiği.1988 tarih 19987 sayılı Resmi Gazete' de yayımından sonra yapılan müracaatlardan genellik arz ettiği anlaşılan söz konusu esaslarla ilgili aşağıdaki hususlarda da açıklama yapılmasına lüzum hasıl olmuştur. Uygulamada olabilecek aksaklıkların önlenebilmesi için konu hakkında Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının da görüşleri alınarak 1.6. 3. AÇIKLAMA . 25.Madde metninde yer alan "İş yerine en yakın Orman İşletmesi" ifadesinden.11. 1. Gerek devam eden gerekse yeni sözleşmelerde. tesis ve montaj işlerinde uygulama ile ilgili olarak. bazı işletmelerde uygulama yılı fiyatlarının uygulanmasına devam edildiği. düşüler görüldüğü.4.4.). başta Bayındırlık ve İskan Müdürlerimiz olmak üzere tüm ilgililerin bu konuda azami titizliği göstermeleri. itibar tarihi geriye dönük olarak fiyat tespiti yapıldığı.Kereste f iyat farkı hesabındaa. yılı içinde bir artış olması halinde fiyat farkımn eksiliş olması halinde ise farkın kesileceği. çatı ve iksalarda kullanılan kereste için uygulanacak fiyat farkı hesabında. III' nci sınıf normal boy çam tomruğunun işyerine en yakın Orman İşletmesinin uygulama yılı başındaki ve ayrı Orman İşletmesinin uygulama yılı içinde değişen onaylı satış protokolündeki tahsis fiyatlarının esas alınması ön g örülmüştür." AÇIKLAMA -3 88/13181 Sayılı Kararnameye göre Kereste Fiyat Farkı Uygulaması.5. Anlaşılmıştır. Bu nedenle. ihalenin usul ve şekillerine göre (4.b.) maddesi kapsamındaki sanayici müteahhitlerin yapacağı imalat.8. 2.245 göre.).2' nci maddesi (b) fıkrasında kalıp. (4. 88/13181 Sayılı Kararnamenin 9. bazı işletmelerde yılı içinde fiyat değişikliği olmadığı.) maddesindeki esaslara göre maliyet analizlerine dayalı olarak hesap edilecektir. hangi tarihten geçerli olmak üzere tespit edilmişse. hususlar belirlenmiştir.1985 gün ve aB. Fiyat farkı uygulanacak malzeme kapsamının genişletilmesi sebebiyle. öngörülen çam tomruğunun satışının yapıldığı.3. idarelerce ihale yoluyla belli bir süre verilerek yaptınlacak veya satın alınacak sanayi ürünlerine tesis ve montaj işlerine ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. değişik çam tomruğu fiyatlarında. uygulama yılı başındaki fiyatlara nazaran farklı artışlar. (Sanayi ürünü olupta birim f iyatlan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan iş kalemleri arasında yer alan imalat için sadece birim fiyatlar arasındaki fark ile varsa yıl içindeki malzeme fiyat farkı ödenir. (4. (4. Konuya ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden: Bazı Orman İşletmelerinin çam tomruğunu "Kızılçam". (4. tahsis fiyatlarının ilgili işletmelerin bağlı olduğu Orman Bölge Müdürlüklerinden de yazılı olarak istenebileceği. sağlıklı olarak yapılması. her fiyat değişikliğini müteakip yapılacak şantiye tespitlerinin bir tutanağa bağlanması ve bu tutanakların muhafazası gerekli görülmüştür.). f azla ve mükerrer fiyat farkı ödemelerine meydan verilmemesi için.) maddelerinden birindeki veya birkaçındaki usullerle tespit edilemiyorsa (4.1.2.1988 tarih 19905 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 88/13181 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan esaslarla ilgili açıklamanın 12. ayrıca. bu tespitlerin günü gününe. doğrama. fiyat farkı için yapılan tespitlerde "Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği" uyarınca tutulacak şantiye defterinin geçerli belge olarak kubulü öngörülmüştür.İşletmelerin hatalı bildirimler yapması ihtimaline karşı. 5.4 83/13181 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan Eki "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacaklan Esaslar" la ilgili Açıklama: 20. ve (4.

ihaleyi düzenleyen teklif.sınıf normal boy çam tomruğunun satışının yapıldığı en yakın işletm e anlaşılmalıdır. Sınıf normal boy çam tomruğunun "en yakın orman işletmelerindeki" tahsis fiyaümn kullanılması öngörülmüştür. ihale usul ve şekillerine uygun olarak koyacaklardır" hükmü ile 4.2. AÇIKLAMA . fiyat farkı hesaplarında esas alınmalıdır. malzeme fiyat farkı olarak alınmalıdır.2. pazarlık ve eksiltme şartnamelerine ve sözleşmelerine bu esaslarda belirtilen hükümleri.2.2. petrol ürünlerinin azami satış fiyatlarının dağıüm şirketleri tarafından tespiti öngörülmüştür. İhzarata giren tesisat malzemesi için fiyat farkı hesabında.2.2/b) maddesinde. motorinin Ankara Valiliğine bildirilen perakende azami (KDV'siz) saüş fiyatlarından en düşüğü alınmalıdır. bu malzemelerin sözleşmeye veya uygulama yılı birim fiyatlarına esas rayiçleri arasındaki farklar.3.2/a maddesine göre (Duvar yapımında kullanılan her çeşit dolu gövdeli tuğla ile yatay .246 Zira 88/13181 sayılı kararname eki esaslann 2.) maddesinin uygulanmasında.2.) maddesindeki uygulanma mecburiyetini getirmiştir.(9.2. esasların (9.4. 5." hükmünün gözönünde bulundurulması da gerekmektedir (16..6. Esaslar'ın (9. devam eden sözleşmeler yönünden (17.2/a Maddesine Göre Yapılacak Fiyat Farkına Esas Motorin Fiyatları 88/13181 Sayılı Kararname'nin 9.) malzemelere ait onaylı KDV' siz saüş faturalarındaki fiyatlarla." hükmü bulunduğundan..) maddesi ise sanayici ve müteahhitle rle ilgili olmayıp. 3. Esaslar'ın (9. Kereste kullanılarak meydana getirilen imalatta.2/a) maddesinde:" motorinin Ankara'da uygulama yılı içinde değişen bayi satış fiyatı" olarak tarif edilen (Mı) değeri için.g. doğrama.6.2/a) maddesi kapsamındaki motorinin Ankara'da uygulama yılı içinde değişen bayi saüş fiyatı (Mı) değeri ile ilgili olarak 20205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 89/14364 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile. boşluklu ..) maddesi kapsamındaki. Ancak. hakedişe girdiği tarih itibariyle hesaplanacak (n) artış oram ile formülde (R) olarak belirtilen montaj sız fiyat alınmak suretiyle bulunacak (F) beher birim için malzeme fiyat farkının sözleşmesine göre ihzarat olarak montaj sız işlemlerinin ne esaslar 'ın 7. Bu tanımdan 3. Aym kararnamenin 8. Aym bölgeye bağlı olsa bile başka işletmelerdeki fiyatlar dikkate alınmayacakür. Maddesindeki "idareler.( 9.) maddesini kısmen veya tamamen uygulayıp uygulamama yetkisini getirmiş olup (3.5 88/13181 Sayılı Kararnamenin 9. (9. idarelere gerekli görecekleri "iş"lerde bu esasların (4.1. 3.(9.2. Maddesindeki "1 Temmuz 1988 tarihinden itibaren fiilen yapılacak iş kalemlerine (iş ve sanayi ürünleri dahil) bu esaslar uygulanacaktır" hükmü. 2.u. Maddesinde: "dağıtım şirketleri tarafından tespit edilen petrol ürünleri mahalli pera k ende azami saüş fiyatları Bakanlığı ve Valiliklere bildirilir.9 maddesinde "bu esaslann yürürlüğe gir d iği tarihten önce sözleşmeleri yapılan ve devam eden işlerde 8/505 ve 8/2574 veya 84/8921 sayılı kararnamelere göre fiyat farkı almak suretiyle devam eden .6.2. 3. Maddesine göre (yıl içi malzeme fiyat farkı da gözönüne alınarak) yapılması gerekir.(9. çaü ve iksalarda kullanılan kereste tahsis fiyatları değerleri ile ilgili olarak: Kereste fiyat farkı hesabına esas olarak. şartnamelere ve projelere göre veya idarenin talimatı veya uygun görüşü ile fiilen kullanılan çam cinsinin saüşımn yapıldığı en yakın orman işletmesindeki fiyatı. devam eden ve yeni sözleşmeler için (4. yurt içinde değişik yerlerden veya yurt dışından malzeme saün alınması ile ilgili olarak: Malzemelerin işi devamı sırasında ortaya çıkan zorunluluklar nedeniyle idarenin yazılı izni ile serbest piyasadan satın alınması halinde.boşluksuz bimsbeton bloku ve harçlı hafif gazbeton bloklar için) fiyat farkı uygulamasında esas alınmak üzere.) maddesi hükmü gereği.) maddesi kapsamındaki bina tesisat işlerinde kullanılan malzeme ile ilgili olarak: Esaslar'ın (9. 4.3. iskele.) maddesinden yararlanılabileceğini ifade etmektedir. uygulamada.) maddesinde tarif edilen sanayici müteahhitlerin dışında "iş" yapan müteahhitlere a it sözleşmelerde de (4.4.düşey fabrika tuğlası.2/b) maddesi kapsamındaki kalıp. yeni uygulamada... Ankara Valiliği'nden alınan ilgi (b)'de kayıtlı yazı eki . fiyat farkı uygulanacak tesisat malzemelerinin ihzarat olarak hakedişlere girdiği tarihler esas alınmalıdır.

) *..1988 tarihinden itibaren ödenecek fiyat farkları için ihzarat ve imalat durumunun tespitinde bu tarihten önce düzenlenip onaylanmış en son hakediş raporundaki miktarlar esas alınacaktır. kendi sözleşme veya tabi olduğu kararname esasları uygulanacaktır. Maddesinin uygulandığı işlerde. *. (ertesi yıl yapılacak iş kalemlerine) iş programına uygun olmak şartıyla bu kararname esaslan uygulanacaktır.düşey delikli fabrika tuğlası.. fiyat farkı hesabından uygulayacakları esasları kapsamaktadır. Gerek bu esaslara..D.8.. bundan önceki fiyat değişiklikleri ilgide kayıtlı genelgelerimiz ile intikal ettirilmişti.1988 tarihinde (yani 1..Madde 16' mn (a) fıkrasına göre.2." Denilmiş ancak kararnamenin Resmi Gazete' de 28. ve 9. Maddesinin a. 9. li olarak bildirilen fiyatların (T..2/a maddeleri uyarınca ".boşluksuz bimsbeton bloku ve harçlı hafif gazbeton bloklar için) esas alınmak üzere Ankara Valiliğinden alınan motorine ait fiyat listesi.. düşüldükten sonra işleme konulması gerekmektedir.. bu uygulamada.1..Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihte devam edip. süresi ertesi yıla sarkan işler için de.. fiyat farkı uygulamasının K.. AÇIKLAMA . Bu malzemelere ilişkin fiyat farkı uygulamasında: Kararnamenin 9.2. (Örneğin. dahil olduğundan. Maddesi hükmü özellikle (iş programının 1988 yılına sarkan gerçekleştirilmemiş kısmı için yürürlükteki sözleşme ve varsa tabi olduğu kararname hükümleri ve şartlan esas alınır.2. genelge ekinde gönderilmiştir. madde 3' ün (a) fıkrasında.D.1.Kararnamenin "saklı hükümler"e ilişkin 18..7 *. bu tarihten sonra yapılacak kabul noksanları dahil) bu kararname esasları uygulanmayıp. maddesinde belirtilen kuruluşlardan temin edilen malzeme fiyat listeleri ile.8.) dikkate alınacaktır. Maddesinde "1 Temmuz 1988 tarihinden sonra fiilen yapılacak iş kalemlerine bu Esaslar uygulanacaktır..1988 tarihinden sonra yapılan iş kalemlerine) kararnamenin "cezalı çalışan işlerde uygulama" ya ilişkin 11..10'a bölünmesi neticesi çıkan fiyatlar üzerinden) yapılması gerekmektedir.7.."in baz fiyat olarak alınması. Kamu Sektörüne Dahil İdarelerim ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde ihale usul ve şekline göre.1988'den ileriki bir tarihten neşredilmiş olması itibariyle geriye dönük bir tespitin imkansızlığı dikkate alınarak geçici madde ile 1. (1. İşletmeleri mamulleri. Ancak. 84/8342 ve 84/8921 sayılı kararname hükümlerinin uygulanmasına aynen devam edilecektir.Bu kararname.D. motorin fiyatları) K. boşluklu . gerekse kendi sözleşme veya tabi olduğu kararname esaslarına göre devam edecek işler için...D.V. Maddesi hükmü saklı olmak kaydıyla. 30 günlük başvuru süresi içinde biten işler için de. AÇIKLAMA . c bendleri uyarınca. sözleşme birim fiyatlarına ve uygulama yılı birim fiyatlarına esas olan rayiçler.2.. 84/8341.) genelge ekinde gönderilmiştir. 84/8341 sayılı kararnamenin 1.7. *.İdare tanımı.V. 9. (bu işlerin.. Yılı içinde bitirilmek üzere ihaleye çıkanlan ve fakat süre uzatımı verilmek veya yasal oranda keşif artışı nedeniyle.. Bilindiği gibi.V. bu esasların uygulanmayacağı işler madde 16' da belirtilmiştir. b. bu kararname esasları uygulanacaktır.Ç.) Ancak.2..7..247 motorin fiyatlarım gösterir li s te (Akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından Valiliğe bildirilen fiyatlardan en düşüğü alınarak tanzim edilmiştir. kararnamenin "iş programı ve ödenek dilimleri" ne ilişkin 6. bu Listedeki fiyatlara K.1988 tarihinden önce fiilen bitirilen ve/veya tasfiye edilen işlere. maddesinin (a) bendi uygulamasında (Duvar yapımında kullanılan her çeşit dolu gövdeli tuğla ile yatay . *.Kararnamenin 4.D.. 20.birim fiyat farkları için mukavele tenzilatı yerine %20 tenzilat uygulaması yapılacaktır. Bu kararname esaslannı. düşüldükten soma (bu fiyatların 1. sözleşmesinde aksine bir hüküm yasılmamış ise. *.. *. K...V.6 Malzeme Fiyat Listeleri 20 Ağustos 1988 tarih ve 19905 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 88/13181 Sayılı Kararnamenin "Malzeme Fiyat Farkları" uygulaması ile ilgili olarak. ..

iskele. birim fiyat farklannda 8/2574 sayılı kararname eki esaslarda uygulanan %5 noksanın kaldınlmış olmasıdır.Bazı tesisat kalemleri olmak üzere malzeme fiyat farkı esası getirilmiştir.Birim fiyat listelerinde bulunan iş kalemlerinde. kullanıldığı idaresince tespit olunan miktarlar" esas alınacaktır.. Maddesinin akaryakıt fiyat farkı ile ilgili uygulamasında 9.2. *. müteahhitlikçe ibraz edilen faturalara göre. bu faturalar müteahhidi tarafından idareye ibraz edilmek ve idaresi tarafından da o işte kullanıldığı tespit edilmek şartıyla.Üretici kuruluşlardan temin edilen malzeme. Kararnamenin 9. fıkrasındaki anahtar teslimindeki götürü bedel ile ihale edilen işlerde uygulamada.1.Kalıp. *.248 a)İş Kalemleri İçin Uygulanacak Fiyat Farklan b)Malzeme Fiyat Farklan Olarak iki ana bölümde değerlendirecek olursak a) İş Kalemleri İçin Uygulanacak Fiyat Farklan Bu kararnamede. ve 9. Ancak bu şekilde bulunacak miktarlar analizlerle hesaplanan miktarı geçemez. artma ve eksilmenin tespit edildiği yılın fiyatlan ile işlem yapılması esası getirilmiştir.2. çatı ve iksalarda kullanılacak kereste.6. yılı içinde fiyat farkları ayrıca ödenen malzeme listesine ek olarak. . Kararnamenin ÜRETİCİ KURULUŞLARDAN TEMİN EDİLEN MALZEME' ye ilişkin 9. *. Bilindiği gibi.2. benzin üstüpü. konmuş bulunan mazot miktarları fiyat farkı hesaplarında dikkate alınmaz.1. bendinin uygulaması hakkında (konu yeterince açık olduğundan) ayrıca bir açıklamaya gerek görülmemiştir. Alüminyum *. *. v. Olarak kararnamenin 9. 8/2574 sayılı kararnamenin bu konudaki hükmü. 88/13181 sayılı kararnamenin 8. daha önce.s. bu bölümle ilgili başkaca açıklamaya gerek duyulmamıştır.3.1.3. Makine yağı.2.1. sözleşmesinde yılı belirtilmemiş ise teklifin alındığı yıla ait birim fiyatlarla değerlendirilmek suretiyle sözleşme itibari keşifbedeli bulunacaktır.2. iş programına uygun ve her yıl yapılacak işlere ait metraj. doğrama.4. Akaryakıt.4 maddelerinde yer almıştır. hesapta nazarı dikkate alınacaktır.1. 9. bununla yeni perakende satış fiyatı arasındaki fark (KDV' siz) gözönüne alınacaktır. hükmü hariç) görülmemiştir. 9.Dolu gövdeli ve delikli tuğla. Malzeme Fiyat Farkı Hesabında Esas Alınan Fiyatlar ve Tespit Usulleri *.Maliyetlerindeki en önemli unsurun fiyatı kamu kuruluşları tarafından belirlenen malzeme. 9. karşılığı olarak analizlere.2. geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere. *.Sert plastik (PVC borular) *. Kararnamenin 4. bendinde de ifade edildiği gibi miktar tespitinde "Akaryakıt ve patlayıcı madde için.Cam *. bendine göre AKARYAKIT FİYAT FARKI hesabında rayice bakılmaksızın işyerine en yakın satış yerinde uygulama yılı başındaki perakende satış fiyatında bir değişiklik olmuş ise. kararnamenin "İmalat Tespiti ve Hesap İşlerine" ne ilişkin hükmünde olmuştur. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. Kararnamenin bu bölümüne ilişkin diğer hükümlerinde 8/2574 sayılı kararname hükümlerine göre esasta büyük farklılıklar (Yapı İşler Genel Müdürlüğümüzün iştigal konusu dışında olan madde 4. bims beton bloku. Örnek olarak teklif 1987 yılında alınmış fakat sözleşmesi 1988 yılında imzalanmış ise 1987 birim fiyatları ile sözleşme itibari keşifbedeli bulunacaktır. Bu nedenle.1." Diğer önemli bir değişiklikte. hafif gaz beton blok duvar elemanları *.2.. artan veya eksilen iş kalemlerinin fiilen gerçekleştirildiği yılın fiyatları ile değerlendirilmesine amir idi. Buna göre : Birim Fiyat esasına göre ve eksiltme ile yapılan ihalelerde uygulama: "4. Maddesinde yer alan yeni düzenleme ile kesin hesapta veya ara hakedişlerde tespit edilen artma ve eksilmelerde.. b) Malzeme Fiyat Farkları Bu kararname ile. Fark hesabında bazı uygulama yılı başındaki en yakın .Bakır *.Bina tesisat işlerinde kullanılan malzeme. uygulama yılı birim fiyatı ile sözleşme birim fiyatı arasındaki farktır. Buna göre taşeronlar tarafından işin adı yazılmak suretiyle alınan faturalardaki miktarlar. 8/2574 sayılı kararname eki esaslara göre yapılan en önemli değişiklik.

Mükerrer TARİHİ: 31. birim fiyatlı işlerde.İdarelerin. bı : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimentonun ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı. b2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık oramm temsil eden sabit bir katsayıyı. b5 ve c ağırlık oranlan temsil katsayılannın yukandaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını. söz konusu işlerin idari şartname ve sözleşmelerine bu Esaslarda yer alan hükümleri koymalan zorunludur.İdarelerin.Bu Esasların amacı. bu Esaslara göre yürütülür.Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplamr: F = AnxBx(Pn-l) I„ ç„ Dn Yn Kn Gn Mn P„= [a Formülde.249 satış yerindeki (KDV' siz) perakende satış fiyatıdır. F : Fiyat farkım (TL).Bu Esaslar. 4734 SA YILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALESİ YAPILACAK OLAN YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN FİYA T FARKI HESABINDA UYGULANACAK ESASLAR RESMİ GAZETE SA YI: 24980/3. An: İlk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte. a : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı. b3. uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlannın sözleşme birim fiyatlanyla çarpılması sonucu bulunan tutan (TL).90 katsayısını. uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutan (TL). İdarelerin uyacakları hususlar Madde 4. Pn : İlk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte.2002 Amaç Madde 1. Kapsam Madde 2. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Fiyat farkı hesabı Madde 6. Dayanak Madde 3. fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a. b4. anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise. bı. b2. b3: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oramm temsil eden + bı + b2 + b3 + b4 + b5 +c ] Io Ço Do Yo K0 G0 M0 . 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan yapım islerine ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. B : 0.12. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edecekleri yapım işlerinde fiyat farkı verebilmeleri için. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edecekleri yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkı hesabına ait işlemler.

00 ) eşit olacak şekilde. b2. ihaleden önce. Ç0. Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri" satınndaki sayıyı. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri İmalatı" satırındaki sayıyı.2 : Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Genel" satınndaki sayı. idarelerin ihaleden önce işin niteliğine ve gereklerine göre Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosundan alt sektörler itibariyle belirleyerek ihale dokümamnda gösterecekleri ve iş bünyesinde kullanılacak olan diğer malzemelere karşılık gelen temel indekslere ve güncel indekslere ait sayılan. Kn : Kereste temel indeksleri ve güncel indeksleri. İfade eder. sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez. yeni bir indeks belirlenmez ise. Yn : Akaryakıt temel indeksleri ve güncel indeksleri. K0. Formüldeki temel indeksler (o) ve güncel indeksler(n) ise. değiştirilen indekse eşdeğer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks. işin niteliğine ve gereklerine göre idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar. M0. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-3: Bölgelere ve İllere Göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi Tablosunun "Türkiye" satırındaki sayıyı. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı" satınndaki sayıyı. esas . Y0. Gn : Diğer malzemelerin temel indeksleri ve güncel indeksleri. İn : İşçilik temel indeksleri ve güncel indeksleri. Mn : Makine ve ekipmana ait amortismanın temel indeksleri ve güncel indeksleri. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo.250 sabit bir katsayıyı. b4. Dn : Demir/çelik temel indeksleri ve güncel indeksleri. c : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oramm temsil eden sabit bir katsayıyı. idarelerin bu tespiti yapamadıklan veyahut yapmadıklan durumlarda ise. Yukandaki indekslerden birinin veya birkaçımn sözleşmenin uygulanması sırasında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından değiştirilmesi halinde. Çn : Çimento temel indeksleri ve güncel indeksleri. b5 ve c için belirlenecek sabit katsayılann toplamının bire ( 1. a.2 :Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Genel" satınndaki sayıyı. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo. b4: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kerestenin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Makine ve Teçhizat İmalatı" satınndaki sayıyı. İ0. b5: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzemelerin ağırlık oramm temsil eden sabit bir katsayıyı. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayılan Tablosunun "Ana Metal Sanayi"satınndaki sayıyı. İfade eder. D0. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Kok Kömürü. b3. bı. G0.

hazırlandığı uygulama ayımn rayiçlerine ve şartlanna göre tespit edilir. d)Hakedişlerin düzenlenmesi sırasında. fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarım kapsar. Herhangi bir aya ait onaylı iş programındaki ödenek harcanamadığı takdirde. b5 ve c sabit katsayılan için toplanılan bire (1. malzeme ve işçiliğin cins ve miktarı. sözleşme yapıldıktan soma iş kalemlerini. uzatılan süreye . ihaleyi yapan idare tarafından ihale dokümamnda işin niteliğine ve gereklerine göre a. hakedişten mahsup edilen avans tutan. b4. bu fiyat. e)Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları. uygulama ayımn indeksleri üzerinden hesaplanarak bulunur. Bu iş kalemine ait fiyat farkı ise. 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebeplerle veya sözleşmenin ifasımn gecikmesine idarenin kusurunun sebep olduğu durumlarda süre uzatımı verilmesi halinde. idari şartname ve sözleşmede bu Esaslara göre fiyat farkı verileceği belirtilmesine rağmen. fiyat farkı olup sözleşme bedelini etkilemez. bir önceki güncel indeks kullanılarak fiyat farkı hesaplanır. fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak yukandaki indeksler yerine. iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ve/veya iş gruplan ile ihzarata uygulanır.Fiyat farkı hesabında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur: a)Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Yeni indeksler temin edildiğinde sonraki hakedişlerde fiyat farklan buna göre düzeltilir. ekipman.2 : Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Genel" satınndaki sayı esas alınır. b)Bu Esaslann uygulanması sonucu sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da kesilecek bedeller. makine. aylık imalaü.Yüklenici. Belirlenen bu yeni birim fiyaün uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek bulunan fiyatı. daha sonraki aylarda yapılacak hakedişlerde. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo. Yükleniciye. f)Avans ödenen işlerde. İş programı ve ödenek dilimi Madde 8. ihzaraü ve yıllık ödenekleri ve bunlann aylara dağılımım gösteren aynntılı bir iş programı hazırlayarak idareye onaylatmak zorundadır. h)Birim fiyat sözleşmelerde.251 alınarak fiyat farkı hesaplanır. Fiyat farkı katsayısının (Pn) birden küçük olması halinde. b 2. bı. Uygulama esasları Madde 7. (An) tutanndan avans miktan düşülmez. hakedişe uygulanacak indeksin henüz belli olmadığı durumlarda. g)Bu Esaslar. Türk Lirasımn yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi. formüldeki (An) tutarından düşüldükten soma fiyat farkı hesap edilir. Ancak. hakediş toplanılan ödeneğin harcanamayan kısmına eşit olana kadar. sözleşmede birim fiyaü bulunmayan ve yapılması idarece istenen bir iş kalemi için işin devamı sırasında yeni birim fiyat yapılması halinde.00) eşit olacak şekilde herhangi bir ağırlık oram temsil katsayısı belirlenmemiş ise. yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatımn artması ve benzeri diğer nedenlerle ilave fiyat farkı ödenemez. c)Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farklan aynca hesaplanmak suretiyle yabancı para birimi karşılığı Türk Lirası ile ödenen işler için bu Esaslar uygulanmaz. b3. iş programı gerçekleştirilmemiş ayın indeksi uygulanır. Bunun dışında yüklenicinin kullandığı usuller. iş kaleminin miktan ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatlan ile yapılan işler sütununa dahil edilerek yeni iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir.

Yüklenici. bendinde yer alan "MALİYETLERİNDEKİ EN ÖNEMLİ UNSURUN FİYATI KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN BELİRLENEN MALZEME" ye ait uygulama örnekleri: ÖRNEK-1) TUĞLA: (2003Yılı Birim Fiyatlarına göre) (T0) 04.2. Temel indeks ve güncel indeks olarak ise. Fiyat farkı hesabında temel indeks. mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzaülması halinde. artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere.109 Motorinin Ankara'da uygulama yılı başındaki 80. Yüklenicinin iş programım hazırlayarak idareye onaylattırmadığı durumlarda.Sözleşmesine göre süresi bitmiş. bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplamr. 88 / 13181 Sayılı Kararname'nin 9. Cezalı çalışılan işlerdeki uygulama Madde 11.Birim fiyat sözleşme ile yaptınlan işler ile birim fiyat sözleşme ve anahtar teslimi götürü bedel sözleşmenin birlikte uygulandığı sözleşmelerin birim fiyat sözleşmeye göre yaptınlan kısmına ait işlerde kullanılan malzemelere ihzarat bedeli ödenebilir. Ancak. güncel indeks ise.2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Genel" satırındaki sayı esas alınır. bu şekilde yapılan ve kendisine verilen iş programına uymak zorundadır. İhzarat uygulaması Madde 9. iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi.14 . Yürürlük Madde 13. Yukanda belirtilen şartlara uygun olarak ihzar edilen malzemelere.2.000. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo. artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) ile değerlendirilir.252 göre yüklenici tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan revize iş programına uygun olarak yapılan işler için fiyat farkı hesaplamr.TL/Adet .018/bYatay delikli (19*19*8. bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı verilebilir. süre uzaümı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde. Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işler Madde 12. ihzarat bedeli ödenecek malzemelerin listesinin ve fiyatlannın ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için. ödenek dilimleri ile ilgili olarak 8 inci maddede yer alan hükümler de dikkate alınmak şartı ile. İmalat artış ve azalışları Madde 10.5 cm'lik tuğla sözleşme ve/veya uygulamaya esas rayiç fiyatı (2003) (M0) 04. 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer ve BakanlR Kurulu tarafından yürütülür. herhangi bir imalat için yapılan ara veya kesin metraj sonucu bir imalaün miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde. Bu malzemeler.İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde.Birim fiyat sözleşmelerde. İş programında öngörülen miktardan fazla ihzar edilmiş malzemelerin fazla kısmına ihzarat bedeli ödenmez..Bu Esaslar. iş programında yer alan iş kalemleri için ve o işlere yetecek miktarda ihzar edilir. fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınır. hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi ifade eder. iş programı idarece tek taraflı olarak yapılır ve onaylamr.

-=3333. 2)Doğrama..000.000 m3 c)Doğramadan 4. NOT: 1)Kereste fiyat farkı sadece kalıp.000 m3 kereste (çatıda kullanılan tüm ahşap malzeme dahil) c)22. 22. çatı ve iksalarda kullanılan keresteler için uygulanır.200.195.) Motorinin Ankara' da uygulama yılı içinde değişen bayii satış fiyatı (2003) 1.012=1.. Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Listesi'nin ahşap kapı ve ahşap pencere doğramaları .200 m3 kereste b)21.416.050=25. 18.000 TL/m3 (2003) 28. Sımf normal boy çam tomruğunun uygulama yılı başında.50 * (385. -K0) F = 1.45*80000 1296000 (Bir adet için ödenecek fiyat farkı) 2750 Adet tuğla için ödenecek fiyat farkı: 2750 * 3333.2003 tarihinden soma a)21.2003 Tarihinden soma 18.825.TL/kg 31.750.011 Poz No'lu "Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı" imalatından 100 m 2 yapılmış olsun..050 m3/m3 kereste miktarı (zayiat dahil) 500*0.045 Poz No'lu "Birinci kalite çıralı çamdan telarolu tek satıhlı pencere yapılması. normal.000) = 105.000.33 = 9. 21.210 analizinden 0.50 * (K. modüler veya her boyutta blok fabrika tuğlası ile duvar" imalatından 10 m3 yapılmış olsun.915. aym orman işletmesinin onaylı fiyat protokolündeki tahsis fiyatı: 315.200 m3 Formül :F = 1.040=4.071 analizinden 275 adet tuğla/m3 (zayiat dahil) 10 m3 *275 = 2750 adet tuğla Formül: F = 0.000 m3 30.200 * 105.200 m3 b)Çatıdan 25.000 m3 Fiyat Farkına tabi Toplam Kereste Miktarı: a)Kalıptan 1. İlgili analizden 0.200 m3 kereste için ödenecek fiyat farkı: 30.000 = 3.296.07.TL'dir.200.07.750.166.000 . Sınıf normal boy çam tomruğunun uygulama yılı içinde değişen.666.071 Poz No'lu "200 Dozlu çimento harçlı.TL/kg 1..67 TL'dir. yatay delikli.825.012 m3/m2 kereste miktarı (zayiat dahil) 100*0.45*rn 0 M„ ıs ^ ^ „r*„™™*(1416000-1296000) F =0. işyerine en yakın orman işletmesinin onaylı fiyat protokolündeki tahsis fiyatı: 385. yerine konulması" imalatından 100 m2 yapılmış olsun. iskele.210 Poz No'lu "Rendesiz çam kereste ile ahşap oturtma çatı yapılması" imalatından 500 m 2 yapılmış olsun.TL ( İ m 3 kereste için ödenecek fiyat farkı) 30.000.315. doğrama.045 analizinden 0.253 bayii satış fiyatı (2003) (M.000.33 TL/Adet ÖRNEK-2) KERESTE (2003 Yılı Birim Fiyatlarına Göre) (Kı) = 3.040 m3/m2 kereste miktarı (zayiat dahil) 100*0.000 TL/m3 (2003) (K0) = 3.

000.500. çelik kalorifer kazanı (150.TL/Adet f l x =— — formülünden 152.024.000 Kcal/h lik) 2003 yılı montajlı birim fiyatı : 4.200 * 2.5 mm kalınlıkta 1.400 mm boyutlarında düz siyah saç HRU'nun fiyatının esas alınacağı ifade edildiğinden.Ş. 2..1105 Birim Fiyat No'lu tesisat iş kalemi için /o Bakanlığın tebliğinde (nı)işareti öngörüldüğünden. Kararname'nin 9. (nı) : artış oranının hesabında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.2..4. 3)İhzarattaki kereste için fiyat farkı uygulanmaz.524.TL/Adet R= montaj sız fiyatı : 4.000.224. .1105 Birim Fiyat No'lu sıcak su üretici.043.TL/Adet 2003 yılı montaj bedeli : 180.A. bendinde yer alan "BİNA TESİSAT İSLERİNDE KULLANILAN MALZEME FİYAT FARKLARI" na ilişkin uygulama örnekleri: ÖRNEK-1) (2003 Yılı Birim Fiyatlarına Göre) 152..254 bölümlerinde yer alan imalatı kapsamaktadır.000. duman borulu.

255 f0 =552../Aflrt ÖRNEK-2) (2003 Yılı Birim Fiyatlarına Göre) 165.221 S=0.958.-TT..TL/kg (04. kolonlu radyatör (144/800 mmlik) 46. f0 =278.311 F=0.500.311 F=1.043../m2 .000 TL/m2 2003 Yılı montajlı birim fiyatı 2003 Yılı 3.017..000.305 Birim Fiyat No'lu. = - (674000-552000) 552000 =0.262 Poz No'lu inşaat rayicinin 2.40 (Tebliğde bu tesisat iş kalemi için öngörülen katsayı) Fiyat Farkı: F=0.80*43.5 mm'lik saç fiyatı) fd =674.530.. kazanın hakedişe girdiği tarihteki satış fiyatı) olduğuna göre: n.524.257 Poz No'lu inşaat rayicinden çelik piki fiyaü) fd =364.15 (Tebliğde bu tesisat iş kalemi için öngörülen katsayı) Fiyat Farkı: F=0.000 TL/m2 montaj bedeli R= montaj sız fiyatı 43.80*R*S*n2 S=0.TL/kg (04. = — ^ formülünden /o 165.000 TL/m2 I I .000.40*0.221 F=285.000*0.305 Birim Fiyat No'lu tesisat iş kalemi için Bakanlığın tebliğinde (n2) işareti öngörüldüğünden.80*4.540.80*R*S*n! F=0.980.530.624.450. (n2) işareti artış orammn hesabında TDÇİ Fabrikalarının çelik piki kütüğü fiyaünın esas alınacağı ifade edildiğinden.15*0.000*0.000. dökme dilimli.28 TT.TL/kg (Çelik pik radyatörün hakedişe girdiği tarihteki saüş fiyaü) olduğuna göre: (364500-278000) =- 278000 =0.TL/kg (Aynı sacın.

bütçe yılı sonuna rastlayan ayın 20.' nin 39. Bu geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır. hakedişe esas ölçülerin alınmasında hazır bulunur. Hakedişteki düzeltmelere itirazı olursa. kontrol örgütü ile yüklenici yada vekiliyle birlikte ölçülerek ve sözleşme esaslanna uygun olarak hakedişe geçirilir. birim fiyatın uygulanabilmesi için yetkili makamdan onay alınmalıdır. b)Bu hakediş'te tamamlanmış iş miktarlan. Yüklenicinin yaptığı işler ve ihzarattan doğan alacakları. Bu raporun geçerli olabilmesi için de yüklenici yada vekili tarafından imzalanmış olması gerekir.İ. Kalan miktardan. ihzarat ve inşaat miktarlan. sözleşmeye göre ihale indirimi uygulanmaksızın ödenecek miktarlar eklenir. Hakediş düzenlendikten sonra yüklenici tarafından bir hafta içinde imzalanmazsa kontrollük raporu idareye gönderir ve imzalanıncaya kadar hiçbir işlem yapılmadan bekletilir. e)Sözleşme ve eklerinde fiyat farkı ödenmesine ilişkin hüküm bulunan her çeşit malzeme miktarlan. Yapılan ve ödemeye esas olarak hakedişe geçirilen miktarlan her hakediş için düzenlenen yeşil defterde nereden alındıklan ve nasıl hesaplandıklan poz poz belirtilerek ve bir önceki hakediş yeşil defter yekünü de eklenmek suretiyle hakedişlere aktanlır. Yüklenicinin geçici hakediş'e itirazı olması halinde ihtirazi kavdivle imzalar ve karşı görüşlerini belirttiği dilekçesini hakediş raporuna ekler. Yüklenici (veya vekili). yüklenicinin idareye olan borçlan. Kalan son miktara KD V'de eklendikten soma 30 gün içinde tahakkuka bağlanır. metrajlarla hesaplanarak ve kesin ödeme niteliğinde sayılmamak kaydıyla geçici hakedişlerle ödenir.ncu maddesine göre.Ş. İşin başlangıcından beri gerçekleştirilen yapım-hizmet işleri ve ihzarat. . YEŞİL DEFTERİN YAPISI: a)Bir önceki hakediş'in kesin metraj toplamı. cezalar ve yasal vergiler kesilir. c)Ataşman defterinde hesaplanan miktarlar. yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri. Yılı içinde bitirilen işlerde son hakediş. f)Tartılarak yada sayılarak zamanında işbaşında tespit edilen miktarlar her poz için belirlenir ve toplam sonuçlar geçici ara hakediş raporlanna yazılır. 30 gün içinde de yüklenici veya vekiline ödenir. Birim fiyat cetvelinde fiyatı bulunan yapım veya hizmet işlerinin yapılabilmesi.256 9. Aksi halde bu işi kontrollük tek başına yapar ve bu konudaki itirazlan kabul etmez. tesisat. hakedişin kendisine ödenme tarihinden itibaren 10 gün içinde itirazım dilekçeyle idareye bildirir. YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B. Her hakediş tutanndan bir önceki hakedişin tutan çıkanlıp kalan miktardan ihale indirimi düşülerek. düzeltme ve ödeme şekilleri (a) bendindeki esaslara göre yapılır. varsa kesintiler. b)Götürü olarak yaptınlan ve özelliği olan işlerde hakediş raporlannın sözleşmesindeki hükümlere göre imzalanma. keşif özeti yada somadan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden hesaplanarak yaptığı indirimle sözleşmesindeki yasal kesintiler de çıkartıldıktan soma ödenir. d)Henüz tamamlanmamış imalat.G. sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri. idare en geç 3 ay içerisinde tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Yüklenici başvurmazsa.nci günü düzenlenir. Hakediş Raporlarının Düzenlenmesinde: a)Birim fiyat esasına göre yaptınlan işlerde geçici hakedişler ayda bir kez ve yüklenicinin başvurusu üzerine düzenlenir.

su debileri. şev durumlan ve benzeri kroki kot ve ölçümleri.). boya-badana. İkinci (san)nüshasım kontrol mühendisliğindeki dosyasına. ATAŞMAN DEFTERİNİN YAPISI : Bu defter. Kontrol Mühendisi ve gerekirse saha mühendislerinin onay ve imzaları için bölümler matbu olarak bulunur. Şantiye Şefi.257 RÖLÖVE DEFTERİNİN YAPISI: a)Projesi olmayan ve sözleşme gereği yapılacak imalatlara ait kroki ve ölçümler. doğrama. uzaklık. hergün ve gerekirse birbirini izleyen sırada birçok sayıda (numara verilerek) tutulur. a)Plan ve projelerde bulunmayan işlere ait imalatlar ve rötret alünda kalan kısımlar rölöve defterinden alınıp kot. yeri. şekil ve kotlar bulunur. bir nüshası da şantiyede dosyalanmak üzere. keşif bedeli. Metrajları da metraj bölümüne kaydedilir. ölçülerek veya sayılarak belirlenecek miktarlar. Rakam yanlışlıklarında okunabilecek şekilde ilk rakamın üzeri çizilir ve doğrusu yazılıp aym kalemle imzalanır. kot ve ölçümleri. gelişmeler. -Günlük imalatlar (beton. İlk sayfasında yapılan iş hakkında genel bilgiler bulunur (işin adı.) -Günlük olaylar. kroki. b)Zamanında tutulması gereken tartı tutanakları tarihleriyle birlikte bu deftere kaydedilir. Birinci (beyaz) nüshasım idaredeki dosyasına. Bu defteri. kontrol mühendisi. gerekli resim ve şekiller çizilmek yoluyla tutulur. Anlaşmazlık halinde birinci nüshalar esas alınır.) Yükleniciye verilecek üst. Günün tarihi. sayfa no. Yüklenici. . ŞANTİYE DEFTERİNİN YAPISI : Şantiye Defteri yada Şantiye Günlük Defteri olarak bilinen bu matbu dokümanda bir nüshası Kontrol Amirliğine teslim edilmek. silintisiz. kaplama. c)Ataşman defteri mürekkep veya sabit kalem kullanılarak. Sayfa araları çizgili olup bu boşluklara. b)Yapımn toprak altında kalan temel kısımlanna ait zemin kotlan. tarihler. Hava durumu. sayfaları ana koçandan ayrılabilecek biçimde hazırlanmış çift dip koçanlı. e)Şartnamelere göre tartılarak. hava muhalefetleri vs. Şantiye Defteri iş süresince. erken ilerleyen işler. depo çıkışları vs. orijinal nüshada ve dip koçanda kalacak. yüklenici. f)İşyerinde mevcut ve kaldırılması gerekli her türlü yapıya ait ölçü. Şantiye Defterinde. Kesin rölövesi yapılan işler. duvar. d)Malzeme figüre ve boyutlarına ait ölçümler. iş programı ile karşılaştırmalar. hafriyat. Üçüncü (yeşil) nüshasım da yükleniciye gönderir. kalıp. en geç bir hafta içerisinde ataşman defterine geçirilir ve taraflarca imzalanır. dolgu. Kontrol Amiriliği imzalayıp mühürledikten sonra. açık-seçik. ariyet ve depo yerlerine ait kroki. c)Kazı. vs. kontrollük elemanlarında kalacak alt nüshada aym olmak üzere. demir. -Günlük ihzaratlar (gelen ve sevkedilen malzeme. iş gecikmeleri. Ataşman defteri iki kısımdan oluşur (I: Kroki. vs. zemin cinsi ve tarih de belirtilmek suretiyle ataşman defterinin kroki bölümüne yazılır. şantiye şefi. II: Metraj). Kontrol Amiri'nce ilgili Kontrol Mühendisi'ne her sayfası imzalanmış ve numaralanmış olarak verilir. belli sayıda sayfa bulunur.

d)İlk hakedişin 3 adedine yer teslim tutanağı ve yüklenici iş programı dilekçe sureti. birimleri ve sayılan. ambar. depo. çalışma yerlerine göre gündelikti çalışan elemanlar.. -Varsa diğer günlük olaylar. 3 hakediş'e birer nüsha. usta yrd. Keşfinde bulunmayan imalatın "OLUR'u" alınmadan hakedişe konulamaz. -Şantiyede o gün için görev yapan teknik ve idari personel durumu. •2 nüshası da Yükleniciye gönderilir. mahkeme kayyum araştırmaları. kesin hesap. (3)-İş sonu Hakedişi (geçici kabulden soma hazırlanır). vs. formen. •1 nüshası sözleşmeyi yapan idari makama. ne miktar iş ürettiği. usta. -İlgili günde çalışan düz işçi. tasfiye. vs. anza yada bekleme durumlan. görev yerleri (müh. nakliyeye tabi olan malzemelerin "Nakliye Metrajları" eklenir. •1 nüshası Kontrolluğa. görüşme sonuçlan. mim. eksiksiz ve mutlaka yazılarak doldurulup onaylanmalı ve bir nüshası kontrolluğa hemen gönderilmelidir. ataşmandan sonra işin takibinde ikinci önemli kayıt dokümanı olduğundan ihmal edilmeksizin. hesap kesme. Toprak altında kalacak (rötret altı) imalatın da metraj ve hakedişlere kaydında büyük ölçüde şantiye günlük defterinden yararlanılır. vs. c)Keşif artışından ortaya çıkan kesin teminat farkının yatırıldığına dair makbuz. kaç personelle çalıştığı. sayısı). düzeltilmesi gereken işler. çalışılıp çalışılmadığı. %30 keşif artışı olan işlerde: a)Keşif artışı OLUR'undan. Aksi halde ileri tarihlerde meydana gelecek anlaşmazlıklar. •1 nüshası dosyasına. hangi işte ne kadar süreyle. b)Mukayeseli keşiften 3 hakediş'e birer nüsha.. Şantiye defteri. •1 nüshası tahakkuk için Muhasebe Şefliğine. bilirkişi soruşturmaları ile mali denetimlerde yapılan işlerin ispatlanması ve mutabakat gibi konularda zor durumda kalınabilir.. bekçi. kalfa. muhasebe. ödemeyi yapacak Muhasebe Müdürlüğü yada Saymanlığa. Hakedişler genel olarak 7 nüsha olarak hazırlanır: •1 nüshası. (2)-Ek Hakediş (yeni ihzarat malzemesi bedelini ödeyebilmek için). aksaklıklar. Her hakediş'e.258 -Şantiye'ye gelen yetkili ziyaretleri ve açıklamaları. sayısı. çaycı. 3 hakediş'e birer nüsha. . (4)-Kesin Hakediş (geçici kabulden ve kesin hesabın tamamlanmasından soma ikinci keşif üzerinden alacak ve borç durumunu ortaya çıkarmak üzere) hazırlanır. -Şantiye'de bulunan yada kiralanmış olan makine ve ekipmanın çalışma durumlan. ayniyat. HAKEDİŞ ÇEŞİTLERİ: (1)-Ara Hakediş. gelişmeler. zamanında. bunun nedenleri kaydedilir.

..1998 1998 Yapılan İşin Yıllık Programdaki Sektörü ve Etüt/Proje No.07.işi .İNŞAATI I I A K I I)IŞ RAPORU NO TARİHİ UYGULAMA YILI 3 ve Kesin 26.su : M ü t e a h h i d i n A d S S ö T e İ ş İ ş S ö S ö V e M a E n .259 .

000. .000 . .260 K e s i n T e m i n a t T u t a r ı 3 1 2 . 2 5 2 5 3 0 3 : %12*312. 0 0 sayı .. /. 0 0 0 .000./ .

261 0 / 1 0 / 1 9 9 9 d e f a d a TL T L / / s a y .

0 3 6 .262 ı 1 6 . 7 3 6 . 0 0 0 + 2 . 0 0 . 4 7 3 . 6 0 0 .

263 . 0 0 0 . 4 7 3 . 7 3 6 . 0 0 0 + 2 . 6 0 0 . 0 3 6 .

264 İlave Kesif Y ü z d e s i : % 1 0 . 8 8 İ l a v e K e s i K 6 e 0 0 . 0 0 0 T o p l a m K e s i f B e d e l i : 3 .

6 0 0 . 0 0 0 T o p l a m İ h a l e B e d e l .265 4 5 . 9 4 5 .

266 Süre Uzatım Kararlarının Tarih ve Sayısı: Verilen Süre: İş Bitim Tarihi: .

00 0 91.241. 2" Küresel Vana Pasl.800.maz Çel.000 6.000.00 0 1.050.140/2 16.000 800.907 611. 2 1/2" Küresel Vana Pasl.759 195.818 8.015.000 10.500.000 31.200.1998 No: 3 ve Kesin Birim Fiyat No 075-101 076-400 087-203 089-105 097-101 109-103 126-101 173-101 173-102 201-204 201-205 201-206 210-208 201-400 204-402 204-403 204-501 207-101 207-104 207-106 210-632 210-633 210-634 210-636 210-637 210-638 Yapılan İşin Cinsi tesisat isleri Alaturka Hela Taşı Alaturka Hela tesisatı Duş Teknesi Dökme Demir Emaye Uzun Musluk Yer Süzgeci Kollektor Borusu 100 mm Kolye Priz (Su Almak için) 57/3 mm Kollektor Ağzı 83/3.000 490.000 6.945 3.maz Çel.185 21.3 T.500.890.057 Bin Ad 1. 3" Miktarı Ölçü Birimi 6 6 2 6 1 2 2 1 5 3 153 6 0 182 9 6 139 248 9 2 1 1 2 2 2 1 1 Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Mt Ade t Ade t Ade t Mt Mt Mt Mt Mt Mt Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Birim Fiyatı Tutarı (TL) 9.000.200.551.000 112.212.000 1.011 21.191/3 26.872.000.000 510.315 M3 3.890.000 5.000 8.856.750.222.000 7. Bedeli 287.875 373.600.000 384.156 3. Duvar Dem'li ve Dem'siz Beton Kırma Düz Yüzeyli Ahşap Kalıp Ahşap Iş iskelesi Düşey Karo Fayans Yapımı 100*200*9mm Röliefli Gre.780 7.186.000 2.970.000 23.00 0 16.677 ıı saat imalatları Ton lamı TAŞIMALAR Çimento Taşınması Tuğla Taşınması Tüvenan Taşınması Yıkanmış Elenmiş Kum Taşınması Osmaneli'den Kum Taşınması Çakıl Taşınması T.560.F.000 8.428 Tutan (TL) 117.00 0 71.000 15.633.800.339.700 3.656 55.000 .926 2.07.820 174.141 8.100 3.081 18.956 60.066 26.000 5.025.081/1 18.F.000.000 1.875 7.000.600.6 T.661.500.000 39.000 875.000 74.750.749.1998 No: 3 ve Kesin Yapılan işin Cinsi İNŞAAT İMALATLARI El ile Her Derinlikte Kazı Kum Çakıl Serilmesi 250 Dz'lu Demirsiz Beton 200 Dz'li Harçlı Tuğ.425.700.709.720 563.000 2.387.000.000 70.000 2.200.000 16.300.250.750.182.25 mm Kollektor Ağzı Dikişli Galvanizli Boru i/2" Dikişli Galvanizli Boru 1" Dikişli Galvanizli Boru 1 i/i" Dikişli Galvanizli Boru 2" Montaj Malz.015.138 1.125.5 T.142.750 1.F.00 0 54.000 16. 1 '/" Küresel Vana Pasl.maz Çel.630 43.000.600.750.271.078.00 0 120.00 0 27.318.122 102.080 1.535 27581 2 Rapor Tarihi: 26.664 80.050.l T.818 Sahife No: 3 Rapor Tarihi: 26.914.F.760 459.439.000 1.810 119.129.031 1.062 1.102 6.600.270.000 7.071 26.908.000 4.084 207.000 2.000 12.500 10.400.181.367 508.000 660.780.969.000.07.531 27.678.600.952 1.50 l/a 26.301.300.136 271.000 174.650.000 210.000 * % 30 Sert PVC Boru 70 mm Sert PVC Boru 110 mm Montaj Malz.816 404.442.211.052.000 121.000 10.000 159.seramik Beyaz Çim.000 29.984 42.40 24 6 16 8 11 0 11 35 Ölçü Birimi M3 M3 M3 M3 M2 M3 M2 M3 M2 M2 M2 Mt M2 M2 M2 M2 Birim Fiyaü 907.000 14.500.200.240 M3 2.661 27.735. Mozaik Merdiven Basamağı Dış sıva Yapılması Iç Sıva Yapılması Tavan Sıva Yapılması 200 Dz'li Tesviye Betonu Miktan 13 0 21 0 24 2 7 58 32 38 72 0 20 6 83 11 35 24.969.000 5.F. Duvar 250Dz'li Harçlı Yanm Tuğ.000 27.972.F.Sahife No: Birim Fiyat No 14.000 n 5.250.000 M3 1.000 M3 987.875 267 241.030 213.000* % 25 Şiber Vana (Pirinç) '/f Şiber Vana (Pirinç) 1 1/" Şiber Vana (Pirinç) 2" Küresel Vana Paslanmaz Çelik 3/f Küresel Vana Paslanmaz Çelik 1" Küresel Vana Pasl.318 793.478.738.600.000 2.000.837 81.012/2 15. Suni Mermer Plak Y.000 217. Bedeli 305.003 18.422.maz Çel.000 145.500.125.300.333.7 T.8 Santive Sefi: Müteahhit: To 846.661.500.503 27.100.000 7.000 Taşımalar Toplamı: inşaat imalatlar ve Taşımaları Toplamı: Kontrol: Kontrol : 95.000 46.

268 İ N Ş A A T K O M İ S Y O .

..269 N K A R A R I N O : 3 .. alanı ......

... bu yıl yapılması ..270 içinde yer alan ve yapı mı sürdü rülen " .... " işlerinin yapılması zorunlu bulunan harçlı imalatların bitirilmesi hedeflenip..

516.571.326.926.271 planlanan sıhhi tesisatın bölümü önümüzdeki 1999 tesisaü birlikte yapılmasına. İnşaat İşleri İlk Keşfi'nden 62.00 0 TL artışa karşın.00 0 TL gibi eksikliğin yılında ile kalorifer bir . Tesisat İşleri Keşfi'nden 28.

945. komisyonumuz ca benimsenen bu görüşün ita onbir) oranında fazla artışıyla 10.00 0 TL lik bir keşif (% yaklaşık (yüzde iş yapürılmasıyla bu inşaat sezonunun kapatılacağı.272 dikkate alınması.600.88) . sonuçta toplam ilk keşif den 33.

273 amirlerinin onayına sunulmasına karar verildi.1998 İNŞAAT KOMİSYON U: Başkan: Üve: Üve: Üve: ONAY / / .07. 26.

F..2 KmMuhacır Ak....6 KmKılıçoğlu-Şantiye 421....F..3 T.F......2 T.-Şantiye 4...7 T.F....F.. " işi için kullanılan malzemelerin taşınmalarına ilişkin mesafeler aşağıda olduğu gibi tespit edilip... T..-Şantiye 34....6 T....4 Km Yıldıztepe-Şantiye 12... tutanağa bağlanmıştır.. alam içinde yer alan " ..F...274 MESAFE TUTANAĞI .5 T.F.8 KmÇim Fab.l T.3 KmAlpu Ocağı-Şantiye ....F.......3 KmAlpu Ocağı-Şantiye 126 Km Osmaneli-Şantiye 34.4 T.. Taşınma Mesafesi Kum Taşınma Mesafesi Kum Taşınma Mesafesi Çakıl Taşınma Mesafesi 28.8 Çimento Taşınma Mesafesi Kireç Taşınma Mesafesi Tuğla Taşınma Mesafesi Demir Taşınma Mesafesi Tüvenan Malz.7 Km Karabük-Şantiye 15...

275 26.1998 .07.

............" işinde yapılmış olan harçlı imalatların listesi aşağıya çıkarılmıştır..... ... ".............................276 İNŞAAT KOMİSYONU:TESPİT TUTANAĞI 19/06/1998 Tarihinde ÇİMENTO'ya gelen zam nedeniyle..... işin taşeronuyla birlikte yapılan tesbitte.......

00M2 Kontro l: Birinci Hakedişte Ödenen 165.00 M2 400.00M2 120.000 M3 58.000 M3 7.00M2 400.00 M2 74.501/a 27.581 Şantiye Şefi: Yapılan işin Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton 200 Dz Harçlı Tuğla Duvar 250 Dz Harçlı'/> Tuğla Duvar Düşey Yüzeylere Karo Fayans Suni Mermer Plak Yapılması Dış Sıva Yapılması Iç Sıva Yapılması Tavan Sıva Yapılması 200 Dz Tesviye Betonu Müteahhi t: Miktar 242.00M2 110.000 M3 58.00 M2 Kontro l: .277 Poz No 16.503 27.071 16.081/1 16.081 18.003 18.531 27.535 27.00M2 168.

050 ton 7..00 1135.....0075 ton 0.0171 ton 0.003 18.1998 ile 26....581 .640 ton 09/06/1998 -26/07/1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren Malzeme Fiyat Farkı Hesabına Esas Malzeme 1 250 Dz Demirsiz Beton 2 200 Dz Harçlı Tuğla Duvar 3 250 Dz Harçlı'/> Tuğla Duvar 4 Düşey Yüzeylere Karo Fayans 5 Röliefli Gre.00 110.00 83....0070 ton 58.....531 27.."İşinde 09..081/1 26..905 ton 9...00 720...503 27.0073 ton 0.00 206......00 720.016 ton 0...071 26.00 246...000 M2 M2 M2 M2 Mt M2 M2 M2 M2 0.501/a 26.0112 ton 0...1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren "Yapılan İmalatlar" İçin Fiyat Farkı Hesabına esas Malzeme Miktarı Hesap Tablosu No İmalat veya İhzarat Cinsi Poz No Birimi Birim imalat Yada 19/07/1998 26/07/1998 İhzarat Bünyesinde Tarihindeki Miktar Tarihindeki Miktar Bulunan (Tutanaktan) (Tutanaktan) ÇİMENTO Miktarı M3 0....661 27.... Seramik kaplama 6 Beyaz Çim...........07.....278 Sayfa No: 4/c Hakediş No: 3 ".00 0 M3 0.00 Nakli Yekûn Genel Yekûn 2.00 24.00 6.535 27..191/3 26.06....0052 ton 0....545 ton 95.837 ton 1135.081 18..0083 ton 0..00975 ton 0.250 ton 242.00 168.. Mermer plak 7 Suni Mermer Plak Yapılması 8 Dış Sıva Yapılması 9 Iç Sıva Yapılması 1 Tavan Sıva Yapılması 0 1 200 Dz Tesviye Betonu 1 16.

279 .

307 18.350 0. Mermer plak M2 M2 0.503 Suni Mermer Plak Yapılması Dış Sıva Yapılması Mt M2 24.050 ton 0.581 TUĞLA: 200 Dz Tesviye Betonu M2 0.00 0.398 26.250 ton Toplam 60. Seramik kaplama Beyaz Çim.191/3 26.00975 ton 27.000 210.16 0 0.945 95.00 246.535 Tavan Sıva Yapılması M2 0.803 27.016 ton 1.0171 ton 0.0070 ton 7.0073 ton 0.83 7 Poz No 18.081 18.0112 ton 26.003 Yapılan İşin Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton Birimi M3 Miktarı 242.0052 ton 0.000 Malzeme Oranı 0.000 58.394 27.0083 ton 1.0 0 110.661 27.0 0 83.00 0.0 0 1135. Birimi M3 M2 Miktarı 7.000 58.124 2.00 0 Malzeme Oram 1.50 0 0.0075 ton 0.140/2 Yapılan işin Cinsi Tüvenan Serilmesi Birimi M3 Miktarı 21.435 2.280 ÇİMENTO: Poz No 16.531 Iç Sıva Yapılması M2 0.00 1135.081/1 26.419 18.501/a Röliefli Gre.00 Malzeme Oram 275 Adet 54 Adet Toplam 1925 Adet 3132 Adet 5057 Adet TÜVENAN MALZEME: Poz No 15.071 200 Dz Harçlı Tuğla Duvar 250 Dz Harçlı'/> Tuğla Duvar Düşey Yüzeylere Karo Fayans M3 M2 M2 7.0 0 168.000 Toplam 210.081/1 Yapılan işin Cinsi 200 Dz Tuğla Duvar Yapılması 250 Dz !/2 Tuğla Duvar Yap.000 .00 206.081 18.

240 OSMANELİ KUMU: Poz No 18.000 Malzeme Oranı 0.000 121.025 0.40 0 .750 39.000 Malzeme Oranı 0.00 168.00 1135.750 1.00 83.081/1 26.003 Yapılan işin Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton Birimi M3 Miktarı 242.00 206.240 174.720 Toplam 174.000 58.72 5 112.030 0.025 0.0 0 Malzeme Oranı 0. seramik kaplama Beyaz Çim.071 26.040 Toplam 1. Mermer plak Birimi M3 M2 M2 M2 M2 Miktarı 7.013 0.00 1135.033 0.191/3 26.081 18.501 Yapılan işin Cinsi 200 Dz Harçlı Tuğla Duvar 250 Dz Harçlı'/> Tuğla Duvar Düşey Yüzeylere Karo Fayans Röliefli Gre.000 Poz No 16.00 110.0 0 24.003 ÇAKIL: Yapılan İşin Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton Birimi M3 Miktarı 242.150 1.035 .531 27.0312 8.535 27.544 2.315 Sayfa No: 6 Hakediş No: 2 26.033 0.581 Suni Mermer Plak Yapılması Dış Sıva Yapılması Iç Sıva Yapılması Tavan Sıva Yapılması 200 Dz Tesviye Betonu Mt M2 M2 M2 M2 0.500 Toplam 121.022 0.250 0.661 27.281 YIKANMIŞ-ELENMİŞ KUM: Poz No 16.503 27.00 246.740 5.118 5.826 45.

..500 B (64..000 Birimde Ödenecek Fiyat Farkı Fiyat Farkı D=C-A 6...........127...282 "..........267..681-41....430 Sayfa No: 7 Hakediş No: 2 ." İŞİNDE 13/05/1998 —28/05/1998 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILAN ÇİMENTO İÇİN MALZEME FİYAT FARKI HESABI Uygulama 1998 Yılı Baz Fiyaü 18/05/1998 —15/05/1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına Esas Malzeme Miktarı 13/05/1998 Tarihli Zam Dolayısıyle 13/05/1998 Tarihli Zamlı Fiyat A (04........996 C 16.....685)=22.500 E=B*D 144.008) 10.............330..062.

500 E=B*D 167....008) 10..681)=21...............500 B (86...........762.....610 C 17." İŞİNDE 28/05/1998 —18/06/1998 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILAN ÇİMENTO İÇİN MALZEME FİYAT FARKI HESABI Uygulama 1998 Yılı Baz Fiyaü 18/05/1998 —18/06/1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına Esas Malzeme Miktarı 28/05/1998 Tarihli Zam Dolayısıyle 28/05/1998 Tarihli Zamlı Fiyat A (04...625 Sayfa No: 8 Hakediş No: 3 .....000 Birimde Ödenecek Fiyat Farkı Fiyat Farkı D=C-A 7..825.283 ".747...062.291-64............

...292)=9.000 Birimde Ödenecek Fiyat Farkı Fiyat Farkı D=C-A 8.........975.......06.837-86..........1998 tarihinde yapılan 2 nolu hakedişle ödenen miktardan soma yapılan imalatlar aşağıda belirtilen miktar kadar bu 3 nolu hakedişle ödenmektedir..284 "..." İŞİNDE 19/06/1998 —26/07/1998 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILAN ÇİMENTO İÇİN MALZEME FİYAT FARKI HESABI Uygulama 1998 Yılı Baz Fiyatı 20/06/1998 —26/07/1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına Esas Malzeme Miktarı 19/06/1998 Tarihli Zam Dolayısıyle 19/06/1998 Tarihli Zamlı Fiyat A (04.....912....008) 10..069.500 B (65. ......1998 Tarihinde akaryakıta yapılan zamdan soma 26.....06.....545 C 18..062.813 Sayfa No: 9 Hakediş No: 3 AKARYAKIT FİYAT FARKI TUTANAĞI 05.500 E=B*D 85..

13 =113.684 TL/Lt 05.664) = 5.010 TL/Kg (KDV Dahil) D=116.6 *126 km *0.022 TL .0788 * (113.400-102.142 TL/Kg (KDV Dahil) C=128.F.400 TL/Lt TAŞIMALARDA: A*B*0.561 T.01.1998 Tarihinde motorinin baz fiyatı 116.400-102.0788 * (113.545 ton * 28.461 Toplam TL TL = 5.124 * 1.l: (Çimento) 9.13 = 102.010/1.8 km *0.308.285 01.142/1.F.l: (Kum) 31.664) = 232.06.541.1998 Tarihinde motorinin fiyatı 128.0788*(C-D) T.

286 "İŞİ Sayfa No: 10 HakedişNo: 3 .

610.06.05.327.747.1998 1 26.301.541.287 "İŞİ Malzeme Fiyat Farkları İCMALİ Sayfa No: 10 A) Önceki Ödenek Dilimleri İçinde Ödenen Malzeme Fiyat Farkları a) Yılı b) Yılı c) Yılı d) Yılı e) Yılı TOPLAM B) Uygulama Yılı içinde Ödenen Malzeme Fiyat Farkları Malzemenin Cinsi Zam Tarihi Hakediş Tarih No Malzeme Fiyat Farkı Tutarı Çimento (Torbalı) Çimento (Torbalı) Akaryakıt (Motorin) Çimento (Torbalı) 13.690.1998 2 26.06.1998 13.541 26.487.06.546 144.06.05.1998 26.05.1998 05.1998 18.277 Zam Tarihi 19.06.1998 05.1998 2 82.430 2.835 ihale Tenzilatına Tabi Olmayan Tutar (A+B+C) 487.069.05.1998 Malzeme Fiyat Farkı Tutarı 85.1998 2 167.022 .05.127.625 TOPLAM 396.442 C) Bu Hakedişle Ödenen Malzeme Fiyat Farkı Malzemenin Cinsi Çimento (Torbalı) Akaryakıt (Motorin) TOPLAM 90.813 5.

288 HakedişNo: 3 .

227.211.382.022.017.....301.....677 2 Bedelleri Toplamı Tesisat İşleri 1.428 5..022.07.........097 26.....129 645.510..751.736..77 5 6....910.925....098 8.301... Düzenleme Tarihi: 26...661.....510..925.1998 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN İŞLERİN F) Bir Önceki Hakedişin Tutan (E-F) G) Bu Hakedişin Tutan H) KDV (%12) I) Tahakkuk Tutan K E S I N T I L E R Gelir Vergisi Damga Vergisi Savunma Sanayi Destekleme Fonu Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi idare Mahkemesi Kiralan Gecikme Cezası Avans Mahsubu Teminat Kesintisi: ilk Hakedişle Bankadan Teminat Mektubu Verdi....1998 —26.036...820.174....998...052.557 MÜTEAHHİDE ÖDENECEK TUTAR (I-J) MÜTEAHHİT DÜZENLEYENLER ONAYLAYAN Uygundur.26.202..570 5. ...313.785..097 C) ihzarat Kesintileri a)....722 90.277 10...Yılı İhzarat fiyat farkı dahil edilmeyecektir.Yılı b)Yılı c)Yılı d)Yılı TOPLAM D) Diğer Kesintiler Bir Önceki Hakedişle Yapılan Bu Defa Yapılan Kesinti TOPLAM KESİNTİ TOPLAMI ihale Tenzilatına Tabi Ödemeler Tutarı (A+B-C-D) 10....510..277 289 487........07...160..904 10..856.........1998 Tarihine Kadar Yapılan İşler İCMALİ Sıra No işin Cinsi Sözleşme Fiyatlarıyla Yapılan İşler 1......835 8..........000 3 Toplamı TOPLAM 10.....820 A)Sözleşme Fiyatlarıyla Yapılan Iş+Uygulama Yılı Fiyat Farkı B)Önceki Ödenek Dilimi Fiyat Farkları a).423.141 1 inşaat imalatları Toplamı Taşıma 7........227...82 0 1.....028..334 30........ Bu Hakedişle 2........000 TL kesilecek........890....141......07..150........ E).1998 J) TOPLAM 30...362.570 3.07..Yılı Uygulama Yılı Fiyat Farkı 487..06.227.Yılı b)Yılı c)Yılı * Önceki Ödenek Dilimi Fiyat Farklarına d).141...097 TOPLAM 10.172..1998 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLERİN A) ihale Tenzilatına Tabi Ödemeler Tutan (Örnek 28/1'den) B) ihale Tenzilatı (* %12) C) Tenzilatlı Tutan (A-B) D) ihale Tenzilaüna Tabi Olmayan Ödemeler Tutan (Örnek 28/1'den) E) Toplam Tutan (C+D) 26....528.....

00 mtden fazla olanlarına.020/2 poz numaraları arasında bulunan kazı işlerinden derinliği 2. Makine ile yapılan derin kazılara kazı fiyaündan başka ayrıca derinlik zammı verilmez.ŞEV a) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde el ile yapılan her çeşit dar ve geniş derin kazılarda.25*M*K*(H-2) dir. YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ. Seridöpri ve eki listelerde 14.50 alınır).00) alınarak değerlendirilir. F: Her türlü malzeme. 14. a)Karşılıkh.040 poz no'suyla gösterilen derinlik zammının ödeneceği belirtilmiştir. İKSA .012/1 ile 14.649 km olan sert toprağın Kazı+Taşıma Birim Fiyatı ile Toplam Taşıma Bedeli'ni .00 mt' yi geçen kazıların yalmzca 2.yüklenici karı ve genel giderler dahil derinlik zammı (TL/ m3).00 metreden sonraki kısımları için.). kazı hacmi üzerinden "Derinlik Zammı" verilir. K: Düz işçinin saat ücreti (TL/saat) H: Derin kazının derinliği (mt. sık kaplamalı ve tam kaplamalı iksalı kazılar için: Yukarıdaki formül kullanılmakla birlikte "M" katsayısı (M=1. zayiat. Burada.290 10. b)Döküm yeri şantiyeye 8. M: Katsayı (iksasız kazılar için 0. DERİNLİK ZAMMI FORMÜLÜ: I-İksasız Kazılar için: F = 1.040 poz no ile gösterilen. derinliği 2. buradaki birim fiyatları dışında ayrıca 14. aralıklı. serbest kazımn bittiği ve derin kazımn başladığı kotla derin kazı taban kotu arasındaki farktır). (kazı şartnamesindeki tarife göre. DERİNLİK ZAMMI UYGULAMASIYLA İLGİLİ ÖRNEK: Aşağıda plan ve kesitiyle ilgili şekilleri verilen binamn temel kazısından (çukurundan) çıkan malzemenin (klas tespitinde) %22 sinin sert toprak ve kalan kısmının da yumuşak kava olduğu anlaşılmıştır.

.507.TL/m3 dür ve A = 1. Poz No: 15.144.. olan yumuşak kayanın da Kazı+Taşıma Birim Fiyatı ile Toplam Taşıma Bedeli'ni (patlayıcı madde kullanılmadan ve derinlik zamlı olarak) bulunuz.TL/m3 dür ve A = 1.151.05 alınacaktır.291 (derinlik zamlı olarak) bulunuz.001/2 ile tanımlanan bu iş için 2003 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Normal Kazı Birim Fiyatı 1.25 alınacaktır.. c)Döküm yeri şantiyeye 14030 m. Poz No: 15.010/4 ile tanımlanan bu iş için 2003 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Normal Kazı Birim Fiyatı 4.523.

220 . 1 5 0 . yükle niciy e öden ecek topla m kazı ve taşım a bedel ini hesa playı nız. 150 500 650 / 20 0 100 X- . 150 .292 . 590 . M H * t *—*—* 52 0 15 0 20 0 150 150 Her iki duru m için gerek li kazı. taşım a ve zemi n klası na bağlı derin lik zamlı topla m kazı birim fiyatl arı ile kazı bedel lerini . 3 0 0 .

293 0 00 -2 90 //// /// V -3 90 VERİ LEN LER: •Taşım a fo nıı üll eri ge ne l ol ar ak yo l du ru m u. çe ke nçe kil en ar aç ve ne sn e ile di ğe r ko şu lla r ba kı . m es af e.

00 02 M +0 .294 mı nd an ka rış ık ol ar ak :' F = K( 0. 00 07 M +0 .0 13 K M . F = K ( 0 .0 25 ). 0 0 0 1 7 K 4 M . F = 0 . 0 0 . F =0 . F = K( 0.0 1).

•Kazı ik sa sı z ya pıl ac ak : M = . 0 3 ) a l ı n a b i l i r ( u y g u n o l a n f o n n ü l k u l l a m l a c a k t ı r ) .295 0 1 6 M + 0 .

T L/ sa at (d üz iş çi 20 03 yıl ı sa at üc ret i ra yi ç be de li ol ar ak ) •Deri nlik zam mı form ülü: F=1.296 0. 54 4. 50 alı na ca ktı r. K = 1. 25* M*K *(H2) "veril iyor" . 00 0.

•2 00 3 yıl ı içi n m ot or lu ar aç ka ts ay ısı : K =7 2. sert kaya y= 2. 50 0. 00 0.400 ton/m 3 .600 ton/m 3 alına caktır .297 •Yoğ unluk lar : yumu şak kaya y= 2.T L/ T on Ç Ö Z Ü M : T .

9 0 m2 . 50 m2 . 50 *3 .5 0] /2 * 1.7 5 m2 .0 . A3 =[ 6. A4 =[ 6. 50 =9 . 50 +5 .298 op la m K az ı Al a m: A ^l.2 0] / 2= 16 .5 0* 4. 50 *5 . A2 =1 . 50 =6 .0 0= 4.

00 =2 7. 85 m2 D e r i n K ı . 00 *6 . A8 =3 . 40 *2 . A7 =5 .5 0= 5.5 0] / 2= 6. A6 =[ 5.9 0* l.4 0* 5.0 0] / 2= 5. 00 m2 . 50 m2 .299 0 m2 . A5 =[ 2. 40 m2 .

0 0 + 5 . 4 0 + 2 7 .300 s m ı n A l a m : A 5 + A 6 + A 7 + A 8 = 6 . 8 5 . 5 0 + 5 .

7 5 m 2 S ı ğ K ı s m ı n A l a m : A l + A 2 + A 3 + A 4 = 4 . 7 5 .301 = 4 4 . 5 0 + 6 .

1 5 m 2 D e r i n K ı s m ı n H a c m i : 4 4 . 9 0 + 9 .302 + 1 6 . 0 0 = 3 7 . . 7 5 * 3 .

26 0 . 73 5 m 3 (V 2). T O P L A M (V *) = 28 2.1 5 * 2. 5 2 5 m 3 ( V ) .303 9 0 = 1 7 4 . 90 = 10 7. Sı ğ Kı s mı n H ac mi : 37 .

80 0 = 11 8. 46 0 . 75 * 37 .0 0 = 16 3. 26 016 3.1 5) *2 .304 m3 N or m al K az ı H ac mi : (4 4. 80 0 m3 (¥ ±) D eri nli k Za ml ı K az ı H ac mi : 28 2.

(* ) Se rt to pr ak ta şı m a bi ri m fi ya tı: M =8 64 9 mt < 10 k m. A =1 .0 5. 05 *0 . 40 0 to n/ m3 . y= 2. K =7 25 00 00 0 T L/ to n T Fı = 1.305 m3 (¥ g).

T L/ m3 Sert Topr ak Taşı ma Birim Fiyatı .306 . 12 2. 88 8.0 00 17 *7 25 00 00 0* a/ 86 49 *2 .T L/ m3 % 25 Y ük le ni ci ka rı ve ge ne l gi de rle r içi n: 72 2. 48 7.4 00 = 2.

60 0 to n/ m3 ...61 0... y= 2. :3.609 .TL/m 3 (* *) Y u m uş ak ka ya m n ta şı m a bi ri m fi ya tı: M =1 40 30 mt > 10 k m.307 . A =1 ...2 5. K =7 25 00 00 0 T L/ to ...

90 2.581. :5.25* 7250 0000 *(0.904 ...00) = .50* 1544 000*( 3...0 007 * 14.25* 0.25* M*K *(H2).670 .83 7. Fj = 1..TL/m 3 1.323.308 n' TF2= 1.03 0+ 0.TL/m %25 Yükl enici karı ve genel giderl er için: Yum uşak Kaya nın Taşı ma Birim Fiyatı .167.600 = 4...TL/m (***) Paçal Derin lik Zam mı Fiyatı :F= 1.01) * 2..

833 .TL/m 3 Ortal ama (paça l) fiyat: .500.309 1.

...90 2..25* 0. 2 2 * .8 0*0.2 2* (1523 151 + 3610 609) .0 00.5 00.351. 000. 4 6 * 0 .TL 1 1 8 .0 01/2) Kazı +Taşı ma+ Derin lik Zaml ı Birim Fiyatı : 163....TL/m 3 a)Ser t Topr ağın (15.310 = 1.50* 1544 000*( 2..17 5.00) = 868.TL/m 3 F1*=l . = 185.

6 2 8 .311 ( 1 5 2 3 1 5 1 + 3 6 1 0 6 0 9 + 1 3 5 1 0 0 0 ) = 1 6 9 . 0 0 0 . T L T o p l a m .

8 0 3 . 0 0 0 . T L b)Yu muşa k Kaya nın (15.312 S e r t T o p r a k H a f r i y a t B e d e l i : : 3 5 4 .0 10/4) Kazı .

. = 1.. 759.313 +Taşı ma+ Derin lik Zaml ı Birim Fiyatı : 163.TL 1 1 8 .7 8* (4144 507 + 5837 904) .8 0*0.275 . 7 8 * ( 4 1 4 4 5 0 7 + 5 8 3 7 9 0 4 + ..... 4 6 * 0 .392...

5 7 6 . 1 9 3 .314 1 3 5 1 0 0 0 ) = 1 . T L T o p l a m S e r t T o p r a k H a f r i y a t . 0 4 7 .

3 3 5 .315 B e d e l i : : 2 .587. 138. b) SU BO ŞAL TM A ZA MM I: Yine Yapı .676 . 5 8 6 .TL dir. T L KAZ IDA N ÇIK AN VE TAŞI NAN ZEM İNİN GEN EL BED ELİ: 2. 3 2 2 .

çuku rda yada kazı yerin de gözle görül ecek şekil de belir en bir yeral tı suyu sözk onus uysa. veya yeral tı su seviy esi altın da yapıl an kazı.316 İşleri Biri m Fiyat Tarif leri'n de sözü edild iği şekli yle kazı mn deva mı sırası nda temel de. inşaa t veya imala ta kendi .

A ncak. herha ngi bir kazı veya imala ta su boşal tma zam mı öden ebil mesi için kazı taban ve yan yüzle rinde n sızan suyu n debis inin en az .300 m3/sa at olma sı. bu suyu .317 birim fiyatl arı dışın da ayrıc a aşağı da belirt ilen SU BOŞ ALT MA ZAM MI öden ecekt ir.

318 n kısm en veya tama men cazib eyle akıtıl ması nın müm kün olma ması veya daha ekon omik olma ması ve fiilen el yada pom pajla boşal tılma sı gerek mekt edir. .

30 0 m3 /sa. olma sı halin de. kazı. inşaa t ve imala tın kuru da yapıl .< Q<1 0 m3 /sa. Kazı alam içine sızan suyu n. Biri m Fiyat No: 14.319 a)Al anı 100 m2 den az olan kazıl arın taba n ve yan yüzle rind en sızan suyu n saatt eki ortal ama debis i 0.0 42.

işçili k gider i ile yükle nici karı ve genel gider ler dahil su zam mına tabi kazı inşaa t ve imala ta öden ecek su zam mı fiyatı (YA SS' ne isabe t eden ve ölçü .320 abil mesi için el veya moto rlu tulu mbay la boşal tılma sına karşıl ık yapıl acak her türlü malz eme.

1. m2 . m3ol anka zı. B urada . v.. A: İnşaa tın özelli ğine göre idare tarafı ndan ihale den önce tespit edile n A>1. 10) *K = TL . 011 *Q +0.): F= 1.s.321 birim i mt.2 5* A* M* (3 H+ 1)* (0. 00 olan .25 katsa yısı yükle nici karı ve genel gider ler karşıl ığıdır .

H: Yeral tı su düze yinin altın da yapıl an kazı inşaa t veya imala . 00 alınır . M: YAS S altın da yapıl an kazı inşaa t.322 bir katsa yıyı göste rmek tedir. Tespi t edil mem işse A=l. imala tın cinsi ne göre değiş en ve tablo ile veril en bir katsa yıyı göste rmek tedir.

Q: İmal atın kuru da yapıl abil mesi için boşal tılan suyu n debis i (m3/s a) K: Düz işçini n saat ücret i (TL/s aat). F: Öden ecek su zam mı tutan .323 tın ağırlı k merk eziyl e suyu n fiilen çekil diği en yüks ek nokta arası ndaki metr e cinsi nden kot farkı dır.

+İşç. Biri m Fiyat No: 14. olma sı halin de.kan+ GnGi d. b)Al anı 100 m2 < A <200 0 m2 arası nda olan kazıl arın taba n ve yan yüzle rind en sızan suyu n saatt eki ortal ama debis i Q>1 0 m 3/sa. +Yük . Kazı alam içine sızan suyu n. .0 43.dah il) (TL).324 (Mlz.

inşaa t ve imala tın kuru da yapıl abil mesi için aym kazı alam içind e ve Q debis inin gerek tirdiğ i her güçte ve sayıd a (yede kleri yle) tulu mba kulla nılm ası için her türlü malz eme. işçili k gider i ile yükle nici kan ve genel gider ler dahil su zam mına tabi kazı .325 kazı.

s. m2 .326 inşaa t ve imala ta öden ecek su zam mı fiyatı (YA SS' ne isabe t eden ve ölçü birim i mt. m3 olan kazı. diğer notas yonla r ve uygu lama Poz No: 14. B urada .): F=1.50) = TL.0 42' ..25*A* M*(3H+1)*( 0. K=4 5 PS gücü ndeki tulu mban ın saat ücret idir (TL/s aat).00007*Q* K+ 0. v.

olma sı hali nde. Kazı alam içine sızan suyu n. . Biri m Fiyat No: 14. c)Al anı 100 m2< A< 2000 m2 arası nda olan kazıl arın taba n ve yan yüzl erin den sıza n suyu n saatt eki ortal ama debi si 0.0 44.< Q<1 0 m3 /sa.30 0 m3 /sa.327 deki gibid ir.

328 kazı. inşaa t ve imal atın kum da yapıl abil mesi için el veya moto rlu tulu mba yla boşal ülma sına karşı lık yapıl acak her türlü malz eme. işçili k gider i ile yükl enici kan ve gene l gider ler dahil su zam mına tabi kazı inşaa t ve imal ata öden ecek su zam mı .

B urad a. 02* A* M* (41n)* (3H +l)* (0. m2 .329 fiyatı (YA SS'n e isabe t eden ve ölçü biri mi mt.0 11* Q* K+ 0. n=K azı alanı nın 100 m ye bölü nmes iyle elde edile n ve l'den 20'ye kada r değiş en değe .1 0) = TL. v. m3ol anka zı.): F=1 ..25 *0.s.

0 42'de ki gibid ir. diğer notas yon ve uygu lama Poz No: 14.330 rler alabi len bir katsa yıdır . .

Biri m Fiyat No: 14. kazı. olma sı hali nde. Kazı alam içine sızan suyu n.331 d)Al anı 100 m2 < A < 2000 m2 arası nda olan kazıl arın taba n ve yan yüzl erin den sıza n suyu n saatt eki ortal ama debi si Q>1 0 m3 /sa. inşaa t ve imal aün kum da .0 45.

işçili k gider i ile yükl enici kan ve gene l gider ler dahil su zam mına tabi kazı inşaa t ve imal ata öden .332 yapıl abil mesi için aym kazı alam içind e ve Q debis inin gere ktird iği her güçt e ve sayıd a (yed ekler iyle) tulu mba kulla nılm ası için her türlü malz eme.

): F=1 .0 42' deki gibid ir. 02* A* m*( 41n)* (3H +l)* (0. m2.s..0 000 7* Q* K+ 0.25 *0. urada da diğer notas yon ve uygu lama Poz No: 14. B .5 0) = TL. m3 olan kazı. v.333 ecek su zam mı fiyatı (YA SS 'ne isabe t eden ve ölçü biri mi mt.

334 Su boşal tma zam mı konu sund a dikk at edil mesi gere ken diğer husu slar: * Kazıl ar için yeral ü suyu debis inin belirl enme sinde kazı taban kotu na kadar inilir.Su düze yi yanm saat sürey le aym seviy ede kalac ak şekil de su boşal ülma ya deva m edilir . *. Bu .

). *. kova . s.Bo şalül an su mikt annı n belirl enm esind e.Al anı > . küçü k değe rler için hac mi bilin en kapl ar (tene ke. *.335 süre içeris inde çekil en su mikt annın iki kaü Q değer i olara k alınır . büyü k değe rler için ise ince kena rlı sava k kulla nılır. v.

1560 m2 için ise . Örne ğin.336 2000 m2 olan kazıl ar için n=20 alınır . n değe rinin hesa bınd a. kazı alanı nın 100 m2 ye bölü nmes iyle ortay a çıka n 50 m2 den az kesir ler ihma l edilir . 1540 m2 için n=15 . daha fazla kesir ler için n değe ri bir arttın lır.

yapıl an kazı.Su zam mı uygu laya bilm ek için. *.337 n=16 alınır . imal at veya inşaa ün yeral ü su seviy esi alün da yapıl ıyor olma sı. yeral ü suyu nun yery üzün e sızar ak bariz bir şekil de beliri yor olma sı ve bu suyu n el yada pom pajla uzak laşün lmas ı şart olaca .

.3 m3 /saat ) gere kme ktedi r.338 k kada r fazla bulu nmas ı (O>0 .

339 SU BO ŞA LT MA ZA MM I ÖD EN EC EK KA ZI. İNŞ AA T VE İM AL ATI N CİN SLE RİN E GÖ RE "M" KA TS AYI SI DE ĞE RL ERİ : .

ile tecrit Her cins zeminde kazı taban ve yan yüzlerinin Projeye göre düzeltilmesi veya kanal kaplama betonu altı haz.No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B-ÎNSAAT VE İMALAT İÇİN: Kazı Cinsi Her cins geçirimli ve geçirimsiz dolgu Aralıksızdık kaplamalı.60 0.00 M 0. Ölçü Br. demirsiz beton kalıbı Her çapta betonarme demiri montajı Her dozajda tecrit sıvası 5 kata kadar bitümlü karton.50 1.25 0.35 m2 0.30 0.s.15 0. ahşap kaplamalı iksa Her çeşit moloz kargir Her dozda demirsiz beton Her dozda demirli beton Demirli.No Kazı Cinsi 1 Her cins toprak kazısı 2 Her cins küskülük kazısı 3 Balçık kazısı 4 Her cins kava kazısı S. m2 m2 M 1. m3 m2 m3 m3 m3 m2 100 Kg.40 0. kaneviçe v.60 0. m3 m3 m3 m3 Olcü Br.75 2.25 0.340 A-KAZILAR İÇİN: S.00 1.60 0.15 SU BO ŞAL TM A ZA MM I UY GU LA MA SIY LA İLG İLİ ÖR NE K: B ir bina şanti yesin de "tem el kazıs .

341

ı sırası nda çıka n suyu n saha dan uzak laştır ılma sı ve zemi nin kum da tutul ması için" aşağı da veril en bilgil erde n de yarar lanar ak bula cağı mz uygu n tulu mba nın tahri k gücü ve su boşal tma debis ini bulu nuz ve yükl enici ye öde mnes i gere

342

ken su boşal tma zam mı biri m fiyatı m hesa playı nız VER İLE NLE R: * . Yapı mn ölçül en topla m temel çuku ru alanı ........ 107 5 m2 * . Tem elde yapıl an inşaa t işleri için her m2 de ........ m= 0.25 alına caktı r. * . Her 100 m2 alan için

343

1 olara k form ülde n katsa yısı kulla nılac aktır. * .A katsa yısı ........ 1.00 * . Tulu mba da kulla nılab ilece k moto pom p tipler i ve 2003 yılı için 1 saatli k kârlı kira bede lleri (sıra sıyla :5 PS'li k: 2500 000 TL/h , 20 PS'li k: 4000 000 TL/h , 45

344

PS'li k: 7500 000 TL/h ) *. Tulu mba ve bağl antıl ı aksa mıvl a ilgili bilgi ler: -Tu lum ban ın em me/ bas ma bor u çapl arı 0.1 0 m. -Tu lum ban ın em me/ bas ma hızl arı 0.3 m/s n -Sıv ı (su) kats ayıs ı 0.0 2

345

-Su için biri m haci m ağır lığı 100 0 Kg/ m3 -E mm e bor usu limi t uzu nlu ğu 3.0 0 m. -Ge ode zik em me yük sekl iği 2.8 5 m. -Ba sma bor usu limi t uzu nlu ğu 2.2 0 m. -Ge ode zik bas ma yük

346

sekl iği 2.0 0 m. -Hi drol ik ran dım an 0.8 5 -Me kan ik ran dım an 0.8 0 * . Yerç ekim i ivme si ........ 9.81 m/sn2 * . Tahr ik Güc ü For mülü : N=[y .Q. Hman] / [75 . r|h . r| m]; Debi ,Q= [ti . d2 / 4] * v ÇÖZ

347

ÜM : <t = [7i. (0.10 )2 . 0.3] / 4 = 0.00 2356 m3/sn = 2.3 Lt/sn ; Q=0. 0023 56 . 3600 = 8.48 m3/h
TJ TJp
=

nu nman ncman 1 ^man?

H e
m a n

= 2 . 8 5 + [ ( 0 . 3 )
2

/ 2 * 9 . 8 1 ]

348

+ 0 . 0 2 * [ ( 0 . 3 )
2

* 3 . 0 0 / 2 * 9 . 8 1 * 0 . 1 ] ~ 2 . 8 5 7 m . H b
m a n

= 2

349

. 0 0 + [ ( 0 . 3 )
2

/ 2 * 9 . 8 1 ] + 0 . 0 2 * [ ( 0 . 3 )
2

* 2 . 2 0 / 2 * 9 . 8 1 * 0

350

. 1 ] ~ 2 . 0 0 7 m . H
m a n

= 2 . 8 5 7 + 2 . 0 0 7 = 4 . 8 6 4 m N = [100 0*0. 0023 56*4 .864 / 75*0 .85* 0.80] = 0.22 47 Kgm /sn ~

351

0.23 PS< 5 PS 5 PS'li k tulu mba nın (dalg ıç pom pa) 2003 yılı karsı z saatli k kira bede li 2.50 0.00 0/1.2 5 = 2.00 0.00 0 TL/h oldu ğund an; Q= 8.48 m3/h < 10 m3/h; Â = 1075 m2 < 2000 m2 yapı alam için Su Boşa ltma Zam mı Biri m Fiyat For mülü

352

olara k 14.0 44 poz nolu form ülün kulla nılac ağı belirl enmi ştir. Bura da; n = F=1.25*0.02*1.00*0.5*(41-10.75)*(3*4.864+l)*(0.011*8.48*2000000+0.10 ı=559.044TL/nr bulunur. 1075 /100 = 10.7 5,m = 0.25 (tabl odan ). A* = 1.00 (veri liyor ), K = 2.00 0.00 0,TL/h (işçil ik bede li) olma k üzer e;

353

c) İKS A VE ŞEV : Yapı (inşa at) işleri nin deva mı sırası nda iş güve nliği veya tekni k gerek ler nede niyle iksa veya şev yaptı rılma sı gerek irse tip G.T. Ş. 3.2.2 .ci madd esi gereğ ince, idare nin yazılı olur' u (emri ) ve ataş man defte rine ayrın tılı

354

bir şekil de ekle mek, kayd etme k sureti yle yapıl an iksa yada şevin bedel i öden ebilir . G enel Fiyat Anali zleri nde 14.0 23 poz numa rasıyl a yer alan iksa, kazı çevre sine gerek tiğin de taban a çakılı ağaçl arla yatay deste k kalas ların dan oluşa n çerçe veler in

355

yerle ştiril mesi ve bunla rın 48 cm. kalın lıkta ki kalas larla deste klen mesi yle yapıl an imala ttır. Y apı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğünü n 23.cü madd esine göre sert kaya, sert şist, beton laşmı ş çakıl, sert kalke r, killi şist kaya, gre ve kong lome ra

356 gibi kendi ni tutab ilen zemi nlerd e. . geçm ek duru mun dadır . olan kazıl arda yan yüzle r iksa ile tahki mat yapıl arak deste klen mek ve kalas başlı kları kazı üst kotu nu en az 20 cm. şevsi z yapıl mak zoru nda olan ve derin liği d> 150 cm.

357 Yapıl ması Gere ken İksa Türl eri.) İksa yapıl an yüze yin en az % 70'ini kapla yan niteli kte "Sık Aralı klı Ahşa p Kapl amalı İksa" yapılı . gerçe k akıcı zemi nde. I. II. tama men kapal ı ve hatta geçm eli sık ahşa p kapla malı "Tam İksa" yapıl ır.) Su basın cı altın da.

% 70'ini kapla yan niteli kte "Aral ıklı Ahşa p Kapl amalı İksa" yapıl ır.) İksa yapıl an yüze yin en az % 40 . İ ksanı n ölçü birim i m2 dir ve hesa plard a fiilen iksa yapıl an yüze yler dikka te alınır . III.358 r. İş güve nliği ve tekni k gerek ler nede niyle iksa .

.359 veya şevd en hangi sinin daha ekon omik ve emni yetli olaca ğı gerek li hesa plar yapıl arak karşıl aştırı lır. buna göre idare nin yetki li orga nında n onay alına rak uygu lama ya geçili r.

' de n da ha de rin te me l çu ku rla rın ın ya n yü zle rin in em niy ete alı na bil me si ba kı mı nd an ka zı m n ze mi .360 Ge nel lik le ge vşe k ve sık ışa bil ir ze mi nle rd e 1.5 0 m.

11 .361 n cin sin e gö re de ğiş en or an da şev li ola ra k ya ptı rıl ma sı yol un a gid il me kte dir . Y AP I İS LE Rİ N D E İŞ Çİ SA Ğ LI ĞI V E İS G Ü V E N Lİ Ğİ T Ü .

7 . 1 9 7 4 N o : 7 / 8 6 .362 Z Ü Ğ Ü B a k a n l a r K u r u l u K a r a r ı n ı n T a r i h i : 2 .

8 . 1 9 7 1 N o : 1 4 7 5 Yayı mlan dığı R. Gazet enin Tarih i : 12. .9.363 0 2 D a y a n d ı ğ ı K a n u n u n T a r i h i : 2 5 .

İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü nde öng örü lenl erd en baş ka alın aca k sağ lık .364 1974 No: 1500 4 BİR İNC İ KISI M Gen el Hük ümle r -A M AÇ : İş kan unu kap sa mın a gire n yap ı işle rin de.

365 ve güv enli k ted birl eri bu Tüz ükt e beli rtil miş tir. ma den oca klar ı . (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 1) -K AP SA M: Bu Tüz ükt e geç en «ya pı işle ri» dey imi .

de mir yol u. isk ele. yol.366 hari ç olm ak üze re. lim an. ge mi inş . met ro. köp rü. set. hav ai hat. çeli k yap ı ve mo ntaj ı. yer üst ü ve yer altı nda . su üst ü vey a su altı nda yap ılan bin a. bar aj. tün el.

kan aliz asy on. kuy u. kan al. duv ar ve ben zeri inş aat. lağı m. yar ma ve dol dur ma işle rini . ele ktri k. tadi lat ve yıkı m işle rini .367 aatı . top rak kaz ı. sıh hi tesi sat ve kal . tam irat . dal gak ıran .

bu işle rde kull anıl an sab it ve har eke tli ma kin a ve tesi sler in kull anıl ma sını kap sar. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı . sıv a. mar ang ozl uk. bad ana ve boy a işle rini . dül gerl ik.368 orif er tesi satı işle rini .

bu Tüzü kte belirt ilen koşul lan yerin e getir mekl e ve gerek li araç ve gereç leri eksik . yapı işyerl erind e işçile rin sağlı ğım ve iş güve nliği ni sağla mak için.369 ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :2) ARA Ç GER EÇ TE MİN İ: Her işver en.

İşçile r de. fen ni . bu yolda ki usul ve koşul lara uyma k zoru ndadı rlar. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:3) -F EN Nİ SO RU M LU : Her işv ere n.370 siz bulu ndur makl a yükü mlüd ür. yap ı işle rini .

(Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :4) YAP I İŞ DEF TER İ: İşver en. birin ci sayfa sı . tek nik göz eti mi ve sor uml ulu ğu altı nda yür üte cek tir.371 yet erli ği bul una n kişi leri n.

372 Çalış ma Baka nlığı nca sapta naca k örne ğe uygu n ve diğer sayfa lan bir asıl ve bir suret olaca k şekil de bir yapı iş defte rini. işyeri nde bulu ndur makl a yükü mlüd ür. Bu defte r işver en tarafı ndan işyeri nin bağlı bulu nduğ u bölge çalış ma müd ürlüğ .

Yapı iş defte rine bu Tüzü ğün ilgili madd eleri nde belirt ilen husu slar ve gerek li diğer bilgil er işleni r. . Yapı iş defte rinin. Yapı iş defte ri 4 üncü madd ede belirt ilen soru mlu kişi tarafı ndan tutul ur.373 üne her sayfa sı müh ürleti lmek sureti yle onayl attınl ır.

işyeri ni teftiş ve kontr ole yetki li mem urlar a göste rilme si zoru nlud ur. Yetki liler gerek li görd ükler i tavsi yeler i bu defte rlere yaza bilirl er.374 isten mesi halin de. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:5) .

375 İKİ NCİ KISI M Yapı İşler inde Alın acak Güv enlik Ted birle ri -G EC E ÇA LI ŞM A: Ya pı işle rini n gün düz yap ılm ası esa stır. Kar anlı kta vey a gec e çalı şıl ma sını n ger ekli vey a zor unl u bul und .

376 uğu hall erd e. çalı şm a yeri nin ve geç itle rin yet erin ce ve uyg un şek ilde ayd ınla tıl ma sı ve iş güv enli ğini n sağ lan ma sı ger ekli dir. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde .

zin cirl er. mer div en par ma klık lan. kab lola r ve diğ er . plat for mla r.377 :6) -B AR ET : Ya pı işle rin de kull anıl an isk elel er. geç itle r. güv enli k hal atla n ve güv enli k file leri . kor kul ukl ar.

378 kor um a ted birl erin e ait ara ç ve ger eçl er ve işçi lere veri len güv enli k ke mer leri ile diğ er mal ze me ve ara çlar . yap ılan işe uyg un ve işçi leri her çeşi t tehl ike den kor um aya yet erli ola cak .

par ça. kal dıra bile cek leri yük e day ana cak nite lik ve sağ lam lıkt a bul una cak . mal ze me gibi cisi mle rin düş me si mu hte mel yerl . alet . mal ze me vey a ara çlar . tert ibat .379 ve kull anıl an tesi sat.

380 erd e çalı şac ak işçi lere kor um a baş lığı (ba ret) veri lec ekti r. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :7) -U YA RI LE VH AL AR I: Yap ı ala m için dek i tehl ikel i kısı .

açık ça sını rlan dırıl aca k ve bur alar a gör ünü r şeki lde yazı lmı ş uya rma lev hala rı kon ulac ak ve gec eler i kır mız ı ışık larl a ayd ınla tıla cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven .381 mla r.

geli şi güz el atıl ma yac .382 liği Tüz üğü Ma dde :8) -Sİ VR İ UÇ LU MA LZ EM E VE AR TI KL AR : Yap ımn dev amı süre sinc e sivr i uçla rı vey a kes kin ken arla rı bul una n mal zem e ve artı klar .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :9) -TE HL İK EL İ MA LZ EM E İST İFİ : Yap ı işye rind e kaz aya seb ep olac ak vey a .383 ak ve orta klık ta bul und urul ma yac aktı r.

384 çalı şanl arı tehl ikel i dur uml ara düş üre cek şeki lde mal zem e istif edil me yec ek ve araç lar geli şi güz el yerl ere bıra kıl ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 10) .

(Ya pı İşle rind e .385 -TE HL İK EL İ BO ŞL UK LA R: Tav an vey a döş eme lerd eki boşl uk ve deli kler e kor kul uk yap ılac ak vey a bu deli kler in üstl eri geçi ci bir süre için uyg un şeki lde kap atıl aca ktır.

386 İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 11) -Kİ ŞİS EL KO RU NM A AR AÇ LA RI: Yap ı işye rind e çalı şanl arın birli kte kor un mal arı sağl ana ma dığı hall erd e. yap ılan işle rin özel liği itib ariy le .

Bu araç lar işçil erin fizi k yap ıları na uyg un olac aktı r.387 ger ekli kişi sel kor un ma araç ları veri lece ktir. Bir işçi nin kull and ığı kor uyu cu araç lar baş ka işçil ere veri lme den önc e uyg un şeki lde tem izle nec ekti r. .

388 (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 12) -E MN İY ET KE ME RL ER İ: Yü kse kliğ i taba nda n itib are n 3 met red en dah a fazl a ola n ve düş me vey a kay ma tehl .

gale ri ve ben zeri deri nlik lerd e çalı . kire mit döş eyic ileri ne.389 ikes i bul una n yerl erd e çalı şanl arla . lağı m. olu k ve her türl ü dış boy a işle ri yap anla ra. gırg ır vin çler ini çalı ştır anla ra ve kuy u.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 13) -İS KE LE YE KO RK UL UK : Çatı .390 şanl ara güv enli k ke mer leri veri lece k ve işçil er de veri len bu ke mer leri kull ana cakl ardı r.

391 lard a vey a eği k yüz eyle rde yap ılan işle rde kull anıl an yap ı iske lele ri uyg un kor kul ukl arla don atıl aca ktır. Bu kor kul ukl ar ay m zam and a den gesi ni kay bet miş bir işçi nin düş mes ine eng el ola .

392 bile cek sağl aml ıkta yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 14) -Ç AT I ME RD İV EN İ: Ca m. saç ve çim ent o har çlı lev hala rda n yap ılmı ş vey a eski .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz .393 miş . yıpr an mış ve day anı klılı ğı azal mış çatı lard a. çatı mer div eni kull anıl aca k ve bur alar da tam güv enli k sağl an ma dık ça çalı şıl ma yac aktı r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven .394 üğü Ma dde : 15) -R ÜZ GA RD A ÇA LIŞ MA : Ku vve tli rüz gar alan iş yerl erin de ger ekli güv enli k ted birl eri alın ma dan işçil er çalı ştırı lma yac aktı r.

395 liği Tüz üğü Ma dde : 16) -T AŞI TL AR İÇİ N İŞA RE TL ER : Yap ı alan ınd a ka my on ve ben zeri taşıt ve araç lar kull anıl dığı nda bun ları n giri ş ve çıkı şlar ı için uyg un bir şeki lde işar etle nmi ş .

gerek li güve nlik tedbi . kısa bir süre için de olsa araçl ar.396 yerl er ayrı laca k ve bu taşıt ları n büt ün ma nev rala rı bir göz etic i tara fınd an yön etil ece ktir. A yrıca bu araçl arın mane vra ve park yerle ri belirt ilmiş olaca k.

397 rleri sağla nmad ıkça sürüc üsüz bırak ılma yaca ktır. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 17) ÜÇÜ NCÜ KISI M Kazı İşleri nde Alın acak Güv enlik Tedb irleri -T AH TA PE RD E: Bel edi ye sını rları için de mes kun böl .

pay and alar ı içte n vur ulac ak ve bun lar yap ımn biti min e kad ar bu şeki lde .398 gele rde. yap ı kazı ları na başl ama dan önc e yap ı alan ının çev resi orta lam a 2 met re yük sekl ikte taht a per de ile çev rile cek.

Y apım n otura cağı alanı n çevre sinin açık ve geniş olma sı halin de tahta perde yerin e kazı sınırı gerisi nden başla mak üzere 90 -100 santi metr e yüks eklik te bir kork uluk yapıl acakt ır. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü .399 kor una cak ür.

400 ğü Mad de: 18) -Y OL LA RI N IŞI KL AN DI RI LM ASI : İşye rleri nde ki trafi ğe açık yoll arın kesi ştik leri yerl er uyg un şeki lde kır mız ı ren kte ışık lan dırıl aca kür. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş .

su yoll arı. gaz bor ular ı.401 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 19) -K AZ I ÖN CE Sİ GÜ VE NL İK ÖN LE Mİ: Kaz ı işle rini n yap ılac ağı yerl erd e. kan aliz asy on ve ben zeri tesi satı n bul unu . elek trik kab lola rı.

402 p bul un ma dığı önc ede n araş tırıl aca k ve dur um a gör e ger eke n ted birl er alın aca kür. Kaz ı sıra sınd a. zehi rli ve boğ ucu gaz bul und uğu anla şıld ığı hall erd e. işçil er. der hal ora dan uza klaş ürıl aca .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :20) -K AZ I KO NT RO LÜ : Kaz ıları n her böl . gaz çıkı şı önl ene cek ve biri ken gaz boş alül ma dık ça kazı işle rine başl an ma yac akü r.403 k.

çalı şıl mas ınd a sakı .404 üm ü 4 ünc ü ma dde de beli rtile n sor uml ular ca her gün en az bir def a kon trol edil ece k ve çalı şıl mas ınd a bir sakı nca olm adı ğı son ucu na varı lırs a işe dev am edil ece k.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde . dur um. Her iki hal de de.405 nca old uğu anla şılır sa sakı nca gid erili nce ye kad ar iş dur dur ulac aktı r. yap ı iş deft erin e yazı lıp imz a edil ece ktir.

406 :21) -K AZ IL AR DA ŞE V: Gen elli kle kazı işle ri. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş . yuk arıd an aşa ğıy a doğ ru ve topr ağı n day anı klılı ğı ile ora ntılı bir şev veri lme k sure tiyl e yap ılac aktı r.

sert şist. gre ve kon glo mer a gibi ken dini tuta bile n zem inle rde yet kilil erin ger ekli gör . sert kal ker. killi şist kay a. bet onl aşm ış çakı l.407 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 22) -K AZ IL AR DA İK SA: Sert kay a.

yan yüz ler uyg un şeki lde dest ekle nm ek vey a iksa edil me k sure tiyl e tah kim olu nac ak ve iksa .408 düğ ü hall erd e ve şev siz yap ılm ak zor unl ulu ğu bul una n 150 sant ime tred en dah a deri n kazı lard a.

İ ksanı n yeter liliği iş süres ince kontr ol edile rek sonu çlar yapı iş defte rine kayd edile cekti r. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü .409 için kull anıl aca k kala s başl an. yuk an çıka nlac aktı r. kazı üst ken ann dan 20 cm.

410 Mad de:23 ) -K AZ IL AR DA YA N Cİ DA RL AR : Açı kta yap ılan kazı işle rind e. 150 sant ime tred en dah a deri n topr ak yığı nla nnı n ve her deri nlik te yap ılan tem el ve kan al kazı lan nda yan cida .

411 rlan n altl ann ı şeri t gibi kaz ara k yuk and an çök ert me k yas aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 24) -K AZ IL AR DA EL ME RD İV EN İ: 150 sant ime tred .

(Ya pı İşle rind e .412 en dah a deri n ola n kazı işle rind e. inip çık ma için kull an ma k yas aktı r. işçil erin inip çık mal an için yete ri kad ar el mer div enle ri bul und urul aca ktır. İksa terti batı m ve dest ekle rini.

413 İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :25) -K UY U ÇA LIŞ MA LA RI: Ku yu ve lağı m çuk urla n gibi deri n yerl erd e çalı ştın laca k işçil ere güv enli k ke mer i ve siny al iple ri gibi uyg un kor .

bu gibi çalı şma yerl erin e. Ger ekli dur uml ard a.414 uyu cu araç lar veri lece ktir. tem iz hav a sağl ana cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 26) -Y AĞ IŞL I HA VA DA KA ZI: .

mu hte mel su bas kınl arın a karş .415 Kaz ı işle rind e yağ ış sıra sınd a işçi çalı ştırı lma z. Yağ ışın dur mas ınd an ve güv enli k ted birl erin in alın mas ınd an som a işçi çalı ştırı labi lir. Ara zi dur um una gör e.

416 ı ger eke n ted birl er alın aca kür. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :27) -Y AĞ IŞL I HA VA LA RD A KA PA LI YE R: İşve ren. yağ ışlı hav alar da. işçil erin ısla nm alar ım önl .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :28) -L AS Tİ K Çİ ZM .417 eme k için . İşçi ler ısla k elbi se ile çalı şürı lam az. ken dile rini kor uya cak kap alı bir yer sağl ama kla yük üml üdü r.

uyg un lasti k çiz mel er veri lece ktir.418 E: Su için de çalı şma yı ger ekti ren hall erd e. işçil ere. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş . Diz boy unu aşa n sula rın yen ilm esi için ayrı ca ger ekli ted birl er alın aca ktır.

bul doz er ve ben zeri ma kin alar la yap ılan kazı lard a bu ma kin alan n har eket ala m için de işçi çalı ştırı lma z. Bu ma kin alar .419 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :29) -K AZ I MA Kİ NA LA RI: Eks kav atör .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :30) -R AM PA LA R: Kaz ılan topr ağı dışa rıya taşı yac ak araç ları n .420 ın üze rind e ehli yetl i ope ratö rde n baş ka kim se bul und urul ama z.

Ra mp alar da bird en fazl a araç bul . Bun un sağl ana ma dığı hall erd e yük asa nsö rleri kull anıl aca ktır.421 kazı yeri ne kol aylı kla giri p çık mal arı m sağl aya cak ram pa eği mle ri 35 der ece den fazl a ola maz .

topr ak cins inin ger ekti .422 und urul ama z. kay mas ına eng el olm ak üze re. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :31) -K AZ ID AN ÇI KA N TO PR AK : Kaz ıda n çıka n topr ak.

423 rdiğ i uza klığ a atıl aca ktır. Bun un mü mk ün olm ama sı hali nde kazı da ger ekli iksa yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :32) -K AZ IL AR DA KO MŞ U YA PI: .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma . ko mşu bir yap ıyı dev aml ı vey a geçi ci olar ak tehl ike ye sokt uğu hall erd e.424 Kaz ımn . yap ı tek niği nin ger ekti rdiğ i ted birl er alın aca ktır.

425 dde :33) -T AH Kİ MA TI N KO NT RO LÜ : Ma den oca klar ı hari ç inşa at yap ma k ama cıyl a açıl an kuy u. tün el vey a yer altı gale riler ind e yap ılan tah kim at her post a değ işi min de kon .

426 trol edil ece k ve son uçla r gün lük yap ı iş deft erin e yazı lara k imz alan aca ktır. Y eraltı işleri nde. çökm e ve parça düşm eleri yle su baskı nları na karşı gerek en tedbi rler alına caktı r. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü .

B u .427 ğü Mad de:34 ) -K AV LA K KO NT RO LÜ : Din ami t vey a diğ er patl ayıc ı ma dde leri n kull anıl dığı hall erd e 100 met re uza klık taki çev red e kav lak mu aye nesi yap ılac aktı r.

428 madd eleri n kulla nılm asınd an soma en az bir saat geçm eden ve yetki li elem an tarafı ndan sakın ca olma dığı sapta nmad an kuyu . (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve . galer i ve benz eri yerle re giril mesi yasa ktır. tünel . Bu husu slar yapı iş defte rine yazılı r.

429 İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:35 ) -Y ER AL TI ÇA LIŞ MA LA RI ND A HA VA LA ND IR MA : Yer altı işle rind e. del me ve kaz ma sıra sınd a işçil erin sağl ığı m kor uya cak ve güv enli ğini sağl aya cak yete rli .

430 ve uyg un hav alan dır ma tesi satı yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :36) -Y ER AL TI ND A AÇ IK AL EV : Çeş itli gazl arın hav a ile patl ayıc ı bir karı şım me .

açık alev li lam ba vey a ciha zlar kull anıl ma yac aktı r.431 yda na geti rebi lece ği yer altı işle rind e. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :37) -D UV AR TA KV İY ESİ ND E ÖN LE M: .

tün el. gale ri ve ben zeri yerl erin örm e duv ar vey a bet onl a tak viy esin de ger ekli ted birl er alın aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :38) -Y ER AL TI İŞL .432 Ku yu.

sulu deli ci ma kin alar kull anıl aca k vey a tozl arın işçil erin sağl ığın a zara r ver me mes i için ger ekli diğ er ted birl er alın aca ktır. (Ya pı .433 ER İN DE TO Z: Kay a kazı lma sını ger ekti ren yer altı işle rind e.

kazı topr ağı ıslat ılac aktı r. (Ya pı .434 İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :39) -T OP RA ĞI ISL AT MA : Patl ayıc ı ma dde leri n kull anıl dığı vey a serb est silis in bul und uğu yerl erd e.

buc urg at başı nda dev aml ı bir işçi bul und urul aca ktır. Der inli ğin 6 met reyi aştı ğı .435 İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :40) -B UC UR GA T BA ŞIN DA İŞÇ İ: Yer altı çalı şma ları nda .

436 hall erd e. elle çalı ştırı lan buc urg at en az 2 işçi tara fınd an kull anıl aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :41) -B UC UR GA TL AR A Vİ NÇ LE RE FR EN TE RT İB AT .

437 I: Der inli ği 25 met reyi aşa n kuy ular da. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü . işçil erin kuy uya inip çık mal arı için kull anıl an buc urg atla r vey a vin çler fren terti batl ı olac ak ve mot orla işlet ilec ekti r.

işçil erin hızl a boş altıl mas ını sağl aya cak çıkı ş yerl eri .438 ven liği Tüz üğü Ma dde :42) -G AL ER İD E SU BA SK INI İÇİ N ÖN LE M: Su bas kım olas ılığı bul una n araz ide yap ılan gale ri çalı şma ları nda .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :43) -G AL ER İD E AY DI .439 bul und urul aca k vey a yete rli sayı da yük selti lmi ş hüc rele r yap ılm ası gibi uyg un ted birl er alın aca ktır.

ara ba vey a kata rları n yoll arı ve geçi tleri gibi işçil er için bir tehl ike vey a sıkı şıkl ık göst ere . dar alan geçi tler. sevi ye fark ları.440 NL AT MA : Gal eril erin taba nlar ınd a bul una n boşl ukl ar. alça k ke mer ler.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :44) -G AL ER İL ER DE TA ŞIT LA R İÇİ N İŞA RE T: Taş ıt araç ları nın .441 n eng elle r. uyg un ve yete rli bir şeki lde ayd ınla tıla cakt ır.

çalı şıla n yerl er iyic e gör üle bile cek şeki lde ışık larl a işar etle ndir ilec ek ve taşıt kata rları nın önü nde bey az. ark asın da kır mız .442 kull anıl dığı gale riler de yete rli bir ayd ınla tma nın yap ıla ma mas ı hali nde .

443 ı ışık lar yak ılac ak vey a ark alar ınd a ay m ren gi ay m der ece de yan sıta cak ked i göz ü vey a ben zeri işar et bul und urul aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :45) .

444 -G AL ER İ AĞ ZI NA PR OJ EK TÖ R: Yet erli ve sabi t bir ayd ınla tma nın sağl and ığı gale riler in ağız ları nda . taşıt vey a kata rın dur ma yol unu uyg un şeki lde ayd ınla tma ya yete rli bir proj ekt ör bul und .

akı mın kesi lme si hali nde işçil erin boş .445 urul aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :46) -Y ER AL TI İŞL ER İN DE FE NE R: Ele ktri kle ayd ınla tılm ış yer altı işye rleri nde .

446 altıl mal arı m sağl ama k ve anc ak bu süre de kull anıl ma k üze re ma den ci lam bala rı vey a fen erle ri yah ut ben zeri uyg un ayd ınla tma araç ları bul und urul aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş .

anc ak sor uml .447 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :47) DÖR DÜ NCÜ KISI M İskel elerd e Alın acak Gene l Güv enlik Tedb irleri BİRİ NCİ BÖL ÜM -Y AP I İS KE LE LE Rİ Nİ N KO NT RO LÜ : Yap ı iske lele ri.

İskel eler.448 u ve yet kili tek nik ele ma mn yön eti mi altı nda . tecr übe li usta lara iske le ölç üler i ve mal zem e özel likl eri göz önü nde bul und urul ara k kur dur ulac ak vey a sökt ürül ece ktir. sık sık ve en az ayda bir .

449 kere muay ene ve kontr ol edile cek ve sonu çlar yapı iş defte rine yazıl acakt ır. İskel eler her fırtın adan sonra kontr ol edile cekti r. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:48 ) -İS KE LE Nİ N TA ŞIY AB İL EC EĞ İ .

lev hala r üze rine yazı lara k iske leni n uyg un ve gör üle bilir yerl erin e asıl aca kür.450 AĞ IR LI K: İske lele rin taşı yab ilec ekle ri en çok ağır lık. Bu ağır lıkl ard an fazl a bir yük ün iske lele re yük len mes i .

kar. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :49) -İS KE LE DE KA YM AY A KA RŞI ÖN LE M: İske lele rin yağ mur .451 yas akü r. buz vey a ben zeri ned enle rle kay gan laş mas ı hali .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :50) -İS KE LE LE RD E ON AR IM: İske lele rde gör ülec ek arız alar der hal ona rıla cak. zayı . kay ma yı önl eye cek ted birl er alın aca kta.452 nde .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü .453 f kısı mla r kuv vetl end irile cek vey a yen ileri ile değ iştir ilec ekti r. İske lele r üze rine mol oz ve artı klar ile geçi şi eng elle yec ek mal zem e bıra kıl ma yac akta .

454 ven liği Tüz üğü Ma dde :51) -Vİ NÇ MA LZ EM ESİ Nİ N İS KE LE YE TA KI LM ASI : Vin ç vey a ben zeri ma kin alar ın kull anıl mas ınd a. yük lene n mal zem eni n iske leye takı lara k iske leni n yıkı .

455 lma sını vey a her han gi bir kaz a vey a zara rı önl eye cek ger ekli ted birl er alın aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :52) .

sıkı dok ulu.456 DÖR DÜ NCÜ KISI M İKİN Cİ BÖL ÜM Ahşa p İskel elerd e Alın acak Güv enlik Tedb irleri -A HŞ AP İS KE LE KE RE ST ESİ ND E BU DA K: Ahş ap iske lele rde kull anıl aca k ker este . . düz gün .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :53) -İS KE LE KE RE ST ESİ : Iska rta. üze rind e fazl a bud ak bul un ma yac aktı r. tam ir edil miş ve boy an mış .457 çıra lı ve sağl am olac ak.

İske lele rde kull anıl aca k ker este leri n. cins leri ne gör e taşı yab ilec ekle ri en çok yük e day ana bile cek stan dart kesi tleri hes ap edil ece k ve bu kesi tler den .458 ker este ve taht alar iske le yap ımı nda kull anıl maz .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :54) -A HŞ AP İS KE LE DE BA ĞL AN TI MA LZ EM ESİ : İske lele rde ger ekli day anı .459 dah a küç ük kesi tli ker este kull anıl ma yac akta .

460 klılı ğı sağl aya cak çivi . Yaral ı ve paslı çivile r iskel e . Ç iviler tam uzunl uklan yla ve sivri uçlar ı arka taraft an çıkac ak şekil de çakıl acak bu uçlar uygu n şekil de göm ülece ktir. bul dok gibi bağ lan ü mal zem esi kull anıl aca kta.

. geçi t vey a ben zeri yerl erin de kull anıl aca k kala slar . (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:55 ) -İS KE LE KA LA SL AR IN DA GÜ VE NL İK: İske lele rin plat for m.461 işleri nde kulla nıla maz.

yan yan a ve aral ıksı z olar ak kon aca ktır. K alas uçlar ı iskel e bitim inde kendi uzunl uğun un 1/10 unda n fazla çıktı ğı halle rde. o kısm a geçm eyi önley ecek uygu n kork ulukl ar yapıl acakt ır. .462 uzu nlu ğu doğ rult usu nda eksi z.

bad ana ve tam irat gibi işle r için yap ılan ve yük taşı ma yan iske le gen işli kler .463 (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:56 ) -SI VA BA DA NA İS KE LE LE Rİ ND E KA LA SL AR : Sıv a.

döş eme leri nde en az iki adet 5X 20 sant ime tre kesi tten dah a küç ük kesi tte kala s kull anıl ma yac ak ve bu kala slar birb irler ine 60 cm. de bir eni ne olm ak üze re altt .464 i 80 sant ime tred en dar yap ılm aya cak.

465 an 2. taş duv ar ve kap lam a gibi işle r için yap ılan ve yük .5 X5 cm. lik çıta larl a bağ lana cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :57) -D UV AR İS KE LE LE Rİ: Tuğ la duv ar.

120 sant ime tred en az ve bun ları n duv ar yüz üne ola n uza klık ları ise. 10 sant ime tred en fazl a olm aya cak.466 taşı yan iske lele rin gen işli kler i. döş eme lerd e hiç bir şeki lde boşl uk ve aral ık bıra kıl ma yac aktı .

467 r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :58) -İS KE LE DE KO RK UL UK LA R: İske lele rde yap ılac ak kor kul uk ve ara kor kul uk ker este kesi tleri 5X 10 sant ime tred en küç ük olm .

468 aya cak ve ara kor kul ukl ar döş eme taba nın dan itib are n 50 sant ime tre yük sekl ikte yap ılac aktı r. Anc ak iki dik me aras ınd a yata y kuv vetl ere karş ı çap razl ar yap ıldı ğın da. ara kor kul ukl ar kon ulm .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 5 9) -İS KE LE DE ET EK TA HT ASI : Yü k taşı yan iske lele rde alet ve mal zem eni n düş ere k kaz aya seb ep olm ası m .469 aya bilir .

470 önl eme k için döş eme dış kıs mın a 15 sant ime tre yük sekl iğin de bir etek taht ası kon aca ktır. Bu etek taht ası ile döş eme aras ınd a en çok bir sant ime tre boşl uk bıra kıla bilir . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş .

471 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :60) İSK ELE NİN DİK ME BOY UTL ARI: Yük taşıy anlar hariç olma k üzere . 8 24 metr e yüks eklik arası nda bulu nan iskel e dikm eleri ise 10X1 .8 metr e yüks ekliğ e kadar olan iskel e dikm eleri 8X8 santi metr e.

D a h a y ü k s e k v e y a y ü k t a ş ı y a c a k o l a n i s k e l e l .472 0 santi metr e kesitt en daha küçü k olma yaca ktır.

473 e r i n s t a t i k h e s a b ı y a p ı l a r a k g e r e k l i k e s i t l e r s a p t a n a c a k .

474 t ı r . ( Y a p ı İ ş l e r i n d e İ ş ç i S a ğ l ı ğ ı v e İ ş G ü v e n l i ğ i T ü z ü ğ ü .

yük taşı yan iske lele rde 240 sant ime tred en. yük taşı ma yan iske lele rde ise 3 met red en dah a fazl .475 M a d d e : 6 1 ) -İS KE LE Nİ N Dİ K ME AR ASI GE NİŞ Lİ Ğİ: İki dik me aras ı.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :62) -İS KE LE Dİ K ME LE Rİ Nİ N Bİ NA BA ĞL AN TIS I: İske le dik mel eri.476 a olm aya cakt ır. bin ada n ayrı lma yac ak ve yan lara .

477 doğ ru sall an ma yac ak vey a bel ver me yec ek şeki lde düz ve çap raz kuş akla rla tak viy e edil ere k bin aya bağ lana cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :63) -Dİ K .

İ skele . otu rm a vey a kay ma yap ma yac ak şeki lde sağl am yer üze rine otur tula cak ve dik me altl an birb irler ine bağ lana cakt ır.478 ME LE Rİ N OT UR DU ĞU ZE Mİ N: İske le esas vey a tali dik mel eri.

ahşa p veya beton plakl ar üzeri ne oturt ulaca ktır.479 yapıl acak taban yum uşak veya zayıf ise. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:64 ) D İKM ELE RİN EKL EN ME ŞEK Lİ: . dikm eler yükü yaym ak için yeter li kalın lıkta ve boyu tta.

bunla nn dört yüzü ne de ay m geniş likte en az 70 santi metr e uzunl uğun da ve 2.480 Dik mele r yatay yüze y olara k eklen ecek ve kesitl eri birbir ine eşit olaca k.5 santi metr e kalın lığın da sağla m keres teden hazır lanm ış ek tahtal ar uzun çivile rle çakıl acak veya .

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:65 ) -Dİ K ME LE RE TA KV İY E BA ĞL AN TIS I: Taş ıyıc ı. kor uyu cu vey a tak viy e edic .481 büyü k cıvat a (bulo n) kulla nılm ak sureti yle eklen ecekt ir.

dik mel erin iç kıs mın a uyg un şeki lde çivi lene cek vey a usul üne gör e tesp it edil ece ktir.482 i olar ak yap ılac ak atkı lar. kuş akla r. çap razl ar ve mes netl er. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği .

taşı yıcı esas kiri şler den en az 15 sant ime tre dah a taşk ın bıra kıla cak ve esas kiri ş üstü ne bin dir me k sure tiyl e her iki tara ftak i .483 Tüz üğü Ma dde :66) -Y AN Kİ RİŞ BA ŞL AR I: Yan kiri ş başl an.

eşit aralı klarl a esas kirişe çivile nmek sureti yle tespit edile cekti r. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de : 67) -Y .484 dik mel ere çivi vey a cıva tala rla bağ lana cakt ır. Y ük fazlal ığınd an ötürü eklen ecek ara atkı kirişl eri.

485 AN Kİ RİŞ BA ŞL AR I: Yan kiri ş başl arın ın duv ara gire ceği kısı mla r en az 10 sant ime tre olac aktı r. Pen cere ve ben zeri boşl ukl . Bun ları n başl an hiç bir şeki lde çapt an küç ültü lem ez vey a üraş lana maz .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :68) -Y AN Kİ RİŞ BA ŞL AR I: Bet ona rme kar kas bin .486 ara gele n kısı mla r ise mes net ve çap raz yap ılm ak sure tiyl e tesp it edil ece ktir.

487 alar için kur ulac ak iske le yan kiri ş başl ann ın bir tara fı 5X 10 sant ime tre kesi tind e ve 30 sant ime tre uzu nlu ğun da taht alar çivi lene rek bin a kol onu nun yüz leri ne tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi .

488 Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :69) -K ÖŞ E DÖ NE N İS KE LE: Köş e dön en iske lele re. en az bir köş e kiri şi ekle nec ek ve iske leni n bu kıs mı en az diğ er kısı mla r kad ar day .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :70) -A TK I Kİ RİŞ İN DE EK : Atk ı kiri şler ind e ek yap ıla maz . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği .489 anı klı olac aktı r.

.490 Tüz üğü Ma dde :71) -R AM PA VE GE Çİ TL ER : Ra mp a ve geçi tleri n iki tara fını n kor kul ukl u olar ak yap ılm ası hali nde . eği m en çok 25 der ece olac ak ve üze rleri ne 40 sant ime tred e bir.

üzerl erind en yük geçir ilece k olanl ar ise 125 santi metr eden dar olma yaca k ve bunla nn geriy e kaym amas ı için gerek li tedbi rler alına caktı r.491 ken di gen işli kler i kad ar çıta lar çakı laca ktır. R ampa ve geçitl er 80 santi metr eden. (Yap ı İşleri .

492 nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:72 ) -M ES NE T AR AL IĞI : İske leni n geçi t ve ram pa mes net aral ıkla n. kala slan n esn eme sini . bel ver mes ini önl eye cek ve üze rind e yay lan ma dan yür .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :73) -İS KE LE GE Çİ TL ER DE KO RK UL UK : İske lele rde köp rü gör evi gör ece k geçi .493 üne bil mes ini sağl aya cak şeki lde aya rlan aca ktır.

494 tler. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 74) -İS KE LE SÖ KÜ M SIR ASI : İske le sök ülm esi aşa ğıd a beli rtile n esas lara gör . 60 sant ime tred en dar ve kor kul uks uz yap ılm aya cakt ır.

495 e yap ılac aktı r: 1İskel elerin sökül mesi ne en üst kısım dan başla nacak tır. 2İskel elerin bina bağla ntılan kalasl ann alınm asınd an soma ve yuka ndan aşağı ya sırayl a sökül ecekt ir. 3Sökü lmüş olan malz eme hangi yüks eklik ten olurs a olsun doğr udan doğr uya .

iki yerin den bağla narak deng eli şekil de indiri lecek ve uygu n bir yere istif edile cekti r. Anca k sökü me başla ndıkt an . iskel enin takvi ye veya çapra zlann dan hiçbi r elem an alına maz. 4Sökü m başla mada n önce herha ngi bir sebe ple.496 yere atılm ayac ak.

497 sonra iskel e malz emes inin indiri lmesi amac ıyla iki dikm e arası (aks) kork ulukl annın alın ması müm künd ür. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:75 ) .

498 DÖR DÜ NCÜ KISI M ÜÇÜ NCÜ BÖL ÜM Çeli k Boru lu İskel elerd e Alın acak Güv enlik Tedb irleri -Ç EL İK İS KE LE Nİ N SA ĞL AM LI ĞI: Çeli k bor ulu iske lele rde kull anıl aca k büt ün bor u ve ma den .

499 i kısı mla nn day anı klılı ğı ve diğ er özel likl eri taşı yac akla n yük e gör e nor mla ra uyg un bul una cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :76) -Ç EL İK İS KE LE .

iske le yap ımı işle rind e kull anıl ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü .500 BO RU LA RI: İske le yap ımı nda n gay n işle rde kull anıl mış bul una n bor u ve diğ er mal zem e.

sağ a ve sola sall an ma yac ak şeki lde yete ri kad ar çap raz bor ular la tak viy e edil ece k ve bin ada n ayrı lma yac .501 Ma dde :77) -Ç EL İK BO RU LU İS KE LE YE TA KV İY E: Çeli k bor ulu iske lele r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :78) -B OR UL AR DA Kİ EK LE R: Düş ey ve yata y bor ular dak i ekle r en çok 6 met red e bir yap ılac .502 ak şeki lde tesp it olu nac aktı r.

503

aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :79) -B OR U BA ŞL AR INI N TA BA NI: Bor u başl arın ın, taba na yerl eşti rile n kala s altlı klar a bat ma mas ı için , özel sure

504

tte yap ılmı ş ma den i başl ık kull anıl aca k ve bu başl ıkla r çivi vey a uzu n vid alar la bu altlı klar a tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :80) -Ç EL

505

İK BO RU LU İS KE LE PL AT FO RM U: Çeli k bor ulu iske lele rde ki plat for mla rda kull anıl aca k kala s vey a diğ er ahş ap kısı mla rın özel likl eri ile kull anıl aca k çap razl ar, kor kul ukl ar, ara kor

506

kul ukl ar ve ben zeri kısı mla rda ki aral ıkla r ahş ap iske lele rde ara nan özel likl ere uyg un olac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :81) -Ç EL İK BO RU LU İS KE LE

507

YE TO PR AK LA MA : Bor u vey a ma den i iske lele r stati k, elek triğ e karş ı uyg un şeki lde topr akla nac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 82) -A YD IN

508

LA TM A: Sisl i ve alac a kar anlı k hav alar da, çalı şma dev am etti ği süre ce, iske lede ki mer div en ve asa nsö r başl an ve çalı şıla n döş eme ler boy dan boy a uyg un şeki lde ayd ınla tıla cakt ır. (Ya pı İşle rind

509

e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :83) -B OR U İS KE LE Nİ N SÖ KÜ M SIR ASI : Bor u iske leni n bir kıs mı vey a kısı mla nm n sök ülm esin de ger eke n güv enli k ted birl eri alın

510

aca k ve 75. inci ma dde hük üml erin e uyu laca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :84)

DÖRDÜNCÜ KISIM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Asma İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
-AS MA İS KE LE Nİ N BE LG ESİ : As ma iske lele

511

rin aşa ğı ve yuk an har eket leri ni sağl aya n ma kin a, teçh izat ve vin çler in, kull an ma ya elve rişli old ukl ann a iliş kin ve yet kili tek nik ele ma nca kull an ma ya başl ama dan önc e düz enle nmi ş bel

512

gele ri işye rind e sakl ana cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :85) -AS MA İS KE LE Nİ N SA LI NI MI: As ma iske le, iş sıra sınd a sağ a sola vey a ileri geri har eket

513

etm ede n asılı kala cak şeki lde tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 86) -AS MA İS KE LE Nİ N TA ŞIY AC AĞ I YÜ K: As ma iske lele rin taşı yac ağı yük

514

ler, yet kili tek nik ele ma nla nn ver ece kler i bir rap orla beli rtile cek ve iske leye bun dan fazl ası yük leni lme yec ekti r. As ma iske lele rde mer div en kull anıl ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü

515

ven liği Tüz üğü Ma dde :87) -AS MA İS KE LE HA LA TI NI N KO NT RO LÜ : As ma iske le askı sı için kull anıl aca k çeli k vey a ken dir hala tlan n yah ut ben zeri mal zem eni n her gün işe başl ama

516

dan önc e mu aye ne edil ere k ezik , kop uk, çür ük vey a baş ka bir özr ü olu p olm adı ğı hus usu yap ı iş deft erin e kay ded ilec ek, anc ak sağl am old uğu anla şıld ıkta n som a iske lede çalı şma yap ılac

517

aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :88) -AS MA İS KE LE Nİ N İNİ ŞÇI KI Ş YO LU : As ma iske lele rin, iniş ve çıkı ş yoll ann da her han gi bir eng el bul un

518

ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :89) -AS MA İS KE LE Nİ N BA ĞL AN TIS I: İske lele r yap ılac ak işe gör e en ağır yük e day anı klı olac akü r. Tuğ la duv ar

519

ve sıva işle rind e kull anıl aca k asm a iske lele rin tesp it edil ece ği askı kiri şi, 16 lık I putr el vey a ay m day anı klılı kta diğ er mal zem ede n yap ılac aktı r. As ma iske leyi taşı yac ak hala tları n güv enli

520

k kat sayı sı 6 dan aşa ğı olm aya cak ve bu hala tlar da ek yeri , hal ka, başl ık ve bağ lan ü bul un ma yac ak, bun lar askı de mirl erin den kay ma yac ak şeki lde tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ

521

lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :90) -AS MA İS KE LE Nİ N PL AT FO RM MA LZ EM ESİ : As ma iske le plat for mu için kull anıl aca k çift köş ebe nt kesi ti, 50 X5 0X 5 mili met re vey a bu

522

özel likt e diğ er prof illi mal zem ede n yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :91) -AS MA İS KE LE DE CI VA TA LA R: As ma iske le vin ç çerç eve sini plat for

523

mu n iç ve dış kiri şler ine bağ laya cak cıva tala rın çapı 5/8 par ma kta n (inc h) dah a küç ük olm aya cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :92) -AS KI Kİ RİŞ İN DE CI VA

524

TA LA R: Ask ı kiri şi, bin a tava n döş eme sine vey a bin a çerç eve sine U cıva tala rı ile uyg un ve day anı klı bir şeki lde tesp it edil ece ktir. C ıvata arkal arına 10 mili metr e kalın lığın da çelik bir levha konu

525 lacak ve cıvat alar çift somu nlu olaca k ve yaylı ve düz pulla rla birlik te sıkıla caktı r. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:93 ) -T AV AN DA Kİ AS KI Kİ RİŞ İ: Yap ı tava n döş eme sine tesp it edil ece .

526 k askı kiri şini n. 10 X1 5 sant ime tre kesi tind e ahş ap yast ıkla r kon aca ktır. iske le ve tesp it için bıra kıla cak aral ıkla rı birb irin e eşit olac ak ve U cıva tası nın boşl uğu nu alm ak için I de miri üstü ne. .

527 (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :94) -PL AT FO RM GE NİŞ Lİ Ğİ: Plat for m gen işli kler i. duv ar işle rind e 120 sant ime tred en az olm aya . sıva işle rind e 80 sant ime tred en.

528 cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :95) -İS KE LE Nİ N DU VA RD AN AÇ IK LI ĞI: İske lele rin duv ard an ola n açık lığı. mal zem e takı m ve alet leri n aşa ğıy a .

5 .529 düş mes ini önl eye cek şeki lde olac akü r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :96) -K OR UY UC U TA VA N: İske le için de çalı şan işçil erin başl arı m kor um ak için en az 2.

530 sant ime tre kalı nlığ ınd a taht ada n yap ılmı ş kor uyu cu bir tava n bul una cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :97) -AS MA İS KE LE DE FA ZL A YÜ K: As ma iske .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :98) -K AN .531 lele rde her met rek are ye 400 kilo gra md an fazl a yük kon ma yac ak ve asm a iske lede 4 den fazl a işçi çalı ştırı lma yac aktı r.

532 CA YA GÜ VE NL İK MA ND AL I: As ma iske lele rde kull anıl aca k kan ca. güv enli k ma nda lı vey a uyg un güv enli k terti batı ile kap atıl aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi . çen gel ve ben zerl erin in ağız lan.

533 Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :99) -AS MA İS KE LE KO RK UL UĞ U VE ET EK TA HT AL AR I: As ma iske le kor kul ukl an. en az 100 sant ime tre yük sekl ikte ve ara kor kul ukl u yap ılac .

etek taht alan ise en az 15 sant ime tre yük sekl ikte olac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 100 ) .534 ak.

535 DÖ RD ÜN CÜ KISI M BEŞ İNC İ BÖL ÜM Sıpa İskel eler de Alın acak Güv enlik Ted birle ri -SI PA İS KE LE Nİ N SA ĞL AM LI ĞI: Sıp a iske lele r day anı klılı k ve taşı yac ağı yük ler bak ımı nda n .

536 yete rli sağl aml ıkta ve uyg un mal zem ede n yap ılac akü r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 101 ) -SI PA İS KE LE LE Rİ N ÖZ EL Lİ KL ER İ: Sıv a vey a hafi .

yükse kliği 120 santi metre den çok.537 f işle r için kull anıl aca k sıpa iske lele rde aşa ğıd aki özel likl er bul una cak ür. 1İskel e geniş liği 50 santi metre den az. 2Platf ormla rın kalınl ığı 5 santi metre den ve geniş liği 40 santi metre den .

3İskel e kirişl eri ve bacak ları 5X10 santi metre kesiti nden küçü k. 2.5X 10 santi metr e kesiti nden küçü k. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 102) -SI . 4Takv iye için kulla nılac ak çapra z ve düz bağla ntılar .538 az. olma yaca ktır.

539 PA İS KE LE DE EK LE R: Sıp a iske lele rde. bac akla rı vey a taşı yıcı orta kiri şler i eksi z olac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 103 ) -SI PA İS KE LE AY .

yük sekl iğin in yarı şım geç me yec ekti r. mer kez den mer kez e 250 sant ime tred en çok olm aya cak ve iske le aya k açık lığı. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği .540 AK AÇ IK LI ĞI: İki sıpa iske le aras ı.

düzg ün ve sağla m yerle re oturt ulaca ktır. B unun müm kün olma dığı halle rde. düzg ünlü ğü sağla mak için baca k altlar ına kona cak tek parça lı ahşa .541 Tüz üğü Ma dde : 104 ) -SIP A İSK ELE NİN OTU RDU ĞU PLA TFO RM: Sıpa iskel e baca kları.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 105) -DU VAR DA KUL LAN ILA N SIP A İSK ELE : Duva r işleri nde veya 120 santi metr eden yüks ekte yapıl acak işlerd .542 p yastı kları n yüks ekliğ i 10 santi metr eden çok olma yaca ktır.

1Geniş likler i 125 santi metre den az. 2Yüks eklikl eri 300 santi metre den çok. .543 e kulla nılac ak sıpa iskel elerd e aşağı daki özelli kler bulu naca ktır. 4İskel e bacak ve kirişl eri 10X1 0 santi metre kesiti nden küçü k. 3Platf orm kalınl ığı 5 santi metre den az.

olma yaca ktır.5X 15 santi metr e veya 5X10 santi metr e kesiti nden küçü k.544 5Takv iye ve çapra zlar 2. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 106) .

545 DÖ RD ÜN CÜ KISI M ALT INC I BÖL ÜM Beto nar me Kalı bı Yapı mı ve Sök ümü nde Alın acak Güv enlik Ted birle ri -D ÖŞ EM E KE NA RI NA KO RK UL UK : Bet ona rme plat for mla rını n döş eme ken .

serb est çalı şma yı sağl ama k için döş eme ken arın a kor kul ukl u iske le yap ılac aktı r.546 arla rına düş me yi önl eye cek kor kul uk yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ . Bu mü mk ün olm adı ğı hall erd e.

547 lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 107 ) I.B ET ON AR ME KA LIP LA RI ND A GÜ VE NL İK: -A RA ÇA LIŞ MA PL AT FO RM U: Bet ona rme kalı bım taşı yan dire kler e ızga ra çakı ldık tan ve üze rine kala .

548 s kon duk tan som a çalı şma ğa başl anıl aca ktır. Tav anı n 3 met red en yük sek olm ası hali nde ara çalı şma plat for mu yap ılm ada n. ızga ra işin de çalı şıl ma yac aktı r. Boş lukl ara gele n bet ona rme kol on kalı .

üç aya klı mer div en kull anıl mas ı gibi ger ekli güv enli k ted birl eri alın aca ktır.549 plar ının diki min de. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 108 ) . sıpa iske le.

boşlu k tarafı nda çalışı .B OŞ LU K TA RA FI ND AK İ Kİ Rİ Ş KA NA TL AR IN DA ÇA LI ŞM A: Beto narm e kalıp larını n kiriş kanat lan boşlu k tarafı ndan çakıl maya cakür .550 I. Zoru nlu halle rde gerek li güve nlik tedbi rleri alınd ıktan soma .

551 labili r. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 109) -K AL IP LA RI N Kİ Rİ Ş TA BA NL AR IN A TA KV İY E: Bet ona rme kalı pla nmn kiri ş tab anl ann ın kalı p taht ası nda n .

552 önc e çak ılm ası ger ekti ğin de tak viy e edil me miş kiri ş tab anı na bas ılar ak çalı şıl ma yac akü r. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 110 ) -B ET ON AR M E .

Bet ona rme kalı pla .553 KA LI PL AR INI N KO NT RO LÜ : Bu Tüz ükt e. du mm a gör e bet ona rme kalı bın a uyg un ola nla n ayn en uyg ula nac akü r. isk elel er hak kın da öng örü len ted birl erd en.

(Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 111 ) -K AL IP SÖ KÜ M SI RA SI: .554 nnı n yet erli liği her bet on dök üm ünd en önc e kon trol edil ere k yap ı iş deft erin e yaz ılac akü r.

1Kalıb ı alına cak kısmı n önce çapra zlan.555 Kal ıp sök me işi aşa ğıd a beli rtil en esa slar a gör e yap ılac aktı r. kolon kanat lan alına cak ve saha temiz lenec ektir. 2Sökm e işi en çok iki aksın dikm eleri alınar ak yapıl acakt ır. 3Sökm e işini yapa .

556 n işçile r dikm elere tırma nmay acak. sıpa ve benze ri araçl ardan yararl anaca klardı r. 4Sökül en kalıp malz emesi uygu n şekil de istif edile cektir . sökü m yerin e söküc üden başka işçile r girme yecek tir. 6-Dış yüz ve boşlu k kısım larda . 5Sökü m sırası nda.

iki nokta dan bağla naca ktır.557 düşm eğe karşı gerek li güve nlik tedbir leri alına caktır . (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 112) . 7Kalıp malz emes inin yere indiri lmesi veya yuka nya çıkan lması için malz eme deng eli olara k.

558 DÖRDÜNCÜ KISIM YEDİNCİ BÖLÜM Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri -M ER Dİ VE N BA SA M AK LA RI: Me rdi ven koll an ve bas am akl an için kull anıl aca k ker este en azı nda n sağ lam ve biri nci sını f çıra lı ça m cin sin den ola cak . .

yarı k. Bas am akl ar en çok 30 cm. ve eşit aral ıklı ola cak tır.559 üze rin de çatl ak. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği . çür ük ve bir san tim etre çap ınd an büy ük bud akl ar bul un ma yac aktı r.

560 Tüz üğü Ma dde : 113 ) -B AS A M AK ZI VA NA LA RI: Sab it bas am aklı el mer div eni ile sey yar mer div end e. bas am ak zıv ana lan ile zıv ana nın gire ceğ i lam bal ard a aşa ğıd aki öze llik .

1Merd iven kolun da açılac ak lamb a ve basa mak zıvan a uzunl uklan 2 santi metre den az. (Yap ı İşleri nde .5 santi metr e uzunl uğun dan ve 2 santi metr e çapın dan küçü k. 2Kör delik ler ve bunla nn zıvan alan 2.561 ler bul una cak tır. olma yaca ktır.

562 İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 114) -K US UR LU M ER Dİ VE NL ER : Ku surl u mer div enl er kull anıl ma yac aktı r. O nanm amac ı ile de olsa basa mak altlan na takoz konu lmay acakt ır. Açılı r kapa nır el merd ivenl erind e basa .

563 makl ar kolla ra uygu n boyu tlard a cıvat a ile bağla naca ktır. Cıvat a başı ve somu n ile ahşa p arası na rond ela kona cak ve kontr somu n kulla nılac aktır. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 115) -E L M ER Dİ VE .

kull anıl dıkl an yerl ere. alt ve üst kısı mla n kay ma yac ak vey a bu yerl erd en kur tul ma yac ak şek ilde yerl eşti rile cek tir. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz .564 NL ER İ: El mer div enl eri.

bir tara fı ekle mli. Cıv ata . orta yeri nde n. diğ er tara fı çen gell i lam a yah ut zinc ir ile birb irin e bağ lana cakt ır.565 üğü Ma dde : 116 ) -T AŞI NI R ME RD İV EN LE R: Taş ınır mer div enle rde koll ar.

566 başı ve lam a ile ahş ap aras ına ron dela kon aca k ve kon trso mu n kull anıl aca ktır. kolla ra açıla n delik . T aşımr merd ivenl erin üst bağla ntılar ı ment eşe ile yapıl acakt ır. Bağl antıla r taşıy acağı yüke uygu n boyu tlard a olaca k.

Cıvat alard a kontr a somu n kulla nılac aktır. ment eşe cıvat a çapın dan daha büyü k olma yaca ktır. Taşı mr merd iveni n son basa mağı nda çalışı lama z. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 117) -M ER Dİ VE NL ER İN .567 ler.

kay ma yac ak şeki lde pab uçla r kon aca k.568 KA YM ASI NA KA RŞI ÖN LE M: Taş ımr mer div enle rle el mer div enle rini n kol uçla rına . mer div enle r ma den i vey a kay gan döş eme lerd e kull anıl aca k .

Mer div enle r uzat ılm ak ama cıyl a birb irler ine ekle ne mez . çeli k bor . pab uç altl arın a ayrı ca tırtı rlı lasti k vey a ma ntar ekle nec ekti r. 4 met red en uzu n taşı mr mer div enle rle el mer div enle ri.569 ise.

570 u vey a prof ilde n yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 118 ) -M ER Dİ VE N ET RA FI NA KO RK UL UK : İşçi leri n geli p geçt iği yerl erd e kull anıl .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 119 ) .571 aca k mer div eni n etra fı hala t. zinc ir vey a ahş ap kor kul ukl a çev rile cek ve gör ünü r yerl ere uya rma lev hala rı asıl aca ktır.

çıkı laca k plat for mla ra kor kul uk ve uyg un etek lik kon aca k ve bu plat for mla r 60 sant ime tred en dar yap ılm aya cakt ır. .572 -SA Bİ T İNŞ AA T ME RD İV EN LE Rİ: Sab it inşa at mer div enle rind e.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 120) -Y . çıkıla cak yerin platf ormu nu en az 90 santi metr e aşmı ş olaca k ve merd iveni n son basa mağı ile platf ormu n arası 30 santi metr eyi geçm eyec ektir.573 M erdiv enin bir veya her iki kolu.

574 ÜK SE K SA Bİ T ME RD İV EN LE R: 10 met re yük sekl iğin i geç en sabi t mer div enle rde. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği . her 10 met red e bir dinl en me plat for mu yap ılac aktı r.

575 Tüz üğü Ma dde :12 1) DUV AR BOŞ LUĞ UND A ME RDİ VEN : Yapı mn duva r boşlu kları kapat ılmayan veya gerek li tedbi rler alın maya n kısmı nda merd iven kulla nılm ayac aktır. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad .

576 de: 122) -B AS AM AK SIZ ME RD İV EN DE ÖN LE M: Bas ama klar ı yap ılm amı ş bet ona rme mer div en döş eme leri ne kay ma vey a düş me yi önl eye cek ahş ap bas ama klar ve kov a boşl uğu ken arla .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 123 ) -M AD EN İ BA SA MA KL AR DA KA YM AY A KA RŞI ÖN LE M: Düz saçt an vey .577 rına ise uyg un kor kul ukl ar yap ılac aktı r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 124 ) .578 a ma den i mal zem ede n yap ılmı ş mer div en bas ama klar ının üstl eri kay ma yac ak mal zem e ile kap lana cakt ır.

anc ak sor uml u ve yet kili tek nik ele ma mn den eti mi altı nda yap .579 BEŞ İNC İ KIS IM Yıkı m İşler inde Alın acak Güv enli k Ted birle ri -YI KI M İŞL ER İN DE TE KN İK SO RU ML U: Yık ım işle ri.

580 ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 125 ) -YI KI M ÖN CE Sİ ÖN LE ML ER : Yık ımd an önc e yap ımn için dek i ve etra fınd aki hav aga zı. su ve elek trik bağ .

581 lant ıları kesi lece ktir. yap ı dışı nda özel kor uyu cula r için e alın aca klar dır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü . bun lar. Yık ım sıra sınd a su ve elek triği n kull anıl mas ı ger ekti ği hall erd e.

tuğl a.582 Ma dde : 126 ) -YI KI MD AN ÇI KA N AR TI KL AR : Yık ım sıra sınd a çıka n taş. Yık ılan kıs mın mal zem e ve mol ozla rı katt . de mir ve mol oz gibi artı klar kat döş eme leri nde yığı lma yac aktı r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 127 ) -O LU KL AR DA ÖN LE M: Yık ım sıra sınd a çıka n .583 an kata vey a yer e güv enli k ted birl eri alın dıkt an som a atıl aca kür.

584 kire mit. olu kta n alın ma dık ça baş ka mal zem e . tuğl a vey a ben zeri mal zem eni n yer e indi rilm esin de kull anıl an olu klar ın üstl eri kap alı olac ak ve çalı şma sıra sınd a aşa ğı bıra kıla n mal zem e.

585 bıra kıl ma yac akü r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 128 ) -BL OK HA Lİ ND E YI KI M: Alü nda vey a etra fınd a bul una n işçil erin güv enli ği sağl an ma dık ça .

D uvarı n döşe meye oturd uğu kısım da veya herha ngi bir yüks ekliğ inde şerit gibi oyuk açma k ve sonra duva rı üstte n iple çekm ek ve ittirm ek sureti yle yıkı m yapıl ması .586 yıkı laca k kıs mın duv ar ve döş eme leri kitl e hali nde yıkı lam az.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 129) -T OZ A KA RŞI ÖN LE M: Yık ılac ak kısı mla r.587 yasa ktır. yıkı lma dan önc e ve yıkı m sıra sınd a bol su ile sık sık ıslat ılac ak ve toz kal km ama sı .

588 için ger ekli ted birl er alın aca ktır. en az yap ı yük sekl iğin . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 130 ) -YI KI MD A GÜ VE NL İK AL AN I: Yık ılac ak kıs mın etra fınd a.

B oş alan bulu nma ması gibi nede nlerl e bu yükü mün yerin e getiri lmesi olana ğı yoks a.589 in iki kaü na eşit güv enli k ala m bıra kıla cak ve bu alan kor kul ukl a çev rile cekt ir. yıkı m sırası nda fırlay acak parça ların etraf a zarar .

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 131) -YI KI MD A İS KE LE YÜ KS EK Lİ Ğİ: Elle yıkı laca k duv arla r . yapı etrafı gerek li yüks eklik ve daya nıklıl ıkta bir perde ile çevri lecek tir.590 verm esini. önle mek için.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 132 ) -M ER Dİ VE NL ER İN YI KI MI: .591 için kur ulac ak iç kısı m iske lele ri taba nda n en çok 4 met re yük sekl ikte yap ılac aktı r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 133 ) -C AM LI KA PIPE NC ER E: Ca mlı kap ı.592 ina dak i mer div enle r ve bun ları n day ana klar ı en son ra yıkı laca ktır. pen cere ve .

yıkı ma başl ama dan önc e sök ülü p uyg un yerl ere taşı nac akla rdır .593 ayn a gibi kırıl dıkl arın da tehl ikel i ola bile cek kısı mla r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 134 ) .

kor um a başl ığı (bar et) ve çeli k bur unl u aya kka bı gibi kişi sel kor un ma araç ları veri lece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı .594 -YI KI MD A Kİ ŞİS EL KO RU YU CU : Yık ımd a çalı şan işçil ere göz lük.

595 ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 13 5) ALT INC I KISI M Yapı İşler inde Kull anıla n Mak ina ve Teçh izatt a Alın acak Güv enlik Ted birle ri -K AV RA MA VE DİŞ Lİ LE RE KO RU YU CU : Yap ı işle .

har eket i ilet en kav ram a ve dişl iler uyg un şeki lde kor una cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 136 ) -GI RG IR Vİ NÇ TE ÖN LE M: Gır .596 rind e kull anıl an ma kin alar da.

597 gır vin cin kull anıl mas ınd a aşa ğıd aki ted birl er alın aca ktır: -GI RG IR Vİ NC İN TO PR AK LA MA SI: Vin cin elek trik mot oru topr akla nmı ş olac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde .

(Ya pı İşle rind . vin ç kov ası mn beli rli bir yük sekl iğe çık mas ı hali nde oto mat ik şalt er dev reyi kes ece ktir.598 : 137 /1) -GI RG IR Vİ NÇ TE KE SİC İ ŞA LT ER : Vin cin şalt eri oto mat ik olac ak.

(Ya pı İşle .599 e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /2) -GI RG IR Vİ NC İN TA MB UR YU VA SI: Vin ç tam bur yuv ası çeli k teli n uzu nlu ğu ile ora ntılı olar ak seçi lmi ş olac aktı r.

600 rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /3) -GI RG IR Vİ NC İN TA MB UR UN DA ÖN LE M: Çeli k hala tın tam bur dan dışa rı fırla mas ı önl ene cekt ir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı .

601 ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /4) -GI RG IR Vİ NC İN HA LA TI: Kul lanı laca k çeli k hala tın çapı 12 mili met red en az olm aya cak. (Ya pı . sağl am ve özü rsüz tell erd en yap ılmı ş olac aktı r.

602 İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /5) -GI RG IR Vİ NC İN HA LA TI NA KL EM EN S: Ko va kan cası na takı laca k çeli k hala tın uç kıs mı yük sükl ü olar ak kan cay a .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /6) -GI RG IR .603 takı laca k ve serb est kala n uç kıs mı uzu n kıs ma en az 3 adet U kle me nsi ile uyg un şeki lde tesp it edil ece ktir.

kilit li ma nda l vey a bağ lam a gibi uyg un terti bat bul una cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven . ma nda l.604 Vİ NÇ KA NC ASI NA MA ND AL : Kan canı n kov ada n kurt ulm ama sı için .

den küç ük olm aya cak ve kol on. kesi ti 20 X2 0 cm. sağ a sola yal pa yap ma yac .605 liği Tüz üğü Ma dde : 137 /7) -GI RG IR Vİ NC İN AH ŞA P KO LO NU : Vin cin tesp it edil diği kol on ahş ap ise.

. kol onu n dört bir yüz ünd e. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /8) -GI RG IR Vİ NÇ KO LO NU ND A EK : Ek bul und uğu hall erd e.606 ak şeki lde tesp it edil ece ktir.

607 ekle me şart ları na uyg un sapl ama yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /9) -K AT LA R AR ASI EN GE L: Har eket i sıra sınd a katl ar aras ınd a kov aya .

608 takı laca k her han gi bir eng el bul und urul ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /10) -GI RG IR Vİ NÇ KO VA SIN DA Kİ YÜ K: İçin e kon aca k her türl .

609 ü mal zem eni n yük sekl iği kov a üst düz eyi ni aşm aya cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /11) -GI RG IR Vİ NÇ TE UZ UN MA LZ EM E TA ŞI MA : Kal .

uzu n taht a.610 as. de mir ve ben zeri mal zem e vey a eşy a gırg ır vin ce uyg un ve em niy etli şeki lde bağ lan dıkt an som a taşı nac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ .611 : 137 /12) -GI RG IR Vİ NÇ TE KO VA SA PI NA Kİ Lİ TL İ MA ND AL : Har eket sıra sınd a alab ora olm ama sı için kov a sapı ken arın da kilit li ma nda l kull anıl aca ktır.

lasti k eldi ven ve lasti k aya .612 lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /13) -GI RG IR Vİ NÇ TE ÇA LIŞ AN LA RA Kİ ŞİS EL KO RU YU CU : Gır gır vin ci çalı ştır an işçi ye güv enli k ke mer i.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /14) -GI RG IR Vİ NC İN TA BA NI NA BA Rİ YE R: Gır gır vin cin taba nda .613 kka bı gibi uyg un kişi sel kor uyu cu araç lar veri lece ktir.

diğ er tara fları ise en az 90 sant ime tre yük sekl iğin de bir kor kul ukl a çev rilm iş olac akü r.614 dur duğ u ala mn ön yüz ünd e par ma klık (bar iyer ) şekl ind e bir kap ısı bul una cak. (Ya pı İşle rind e .

615 İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /15) -Ç EV Rİ Lİ AL AN DA İŞÇ İ: Gır gır vin cin har eket i sıra sınd a çev rili ola n için de hiç bir işçi bul und urul ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind .

616 e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /16) -GI RG IR Vİ NÇ TE ÇA LIŞ AN A BA RE T: Gır gır vin ce mal zem e yük leye n büt ün işçil ere kor um a başl ığı (bar et) giy diril ece ktir. (Ya .

617 pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /17) -GI RG IR Vİ NC İN KO NT RO LÜ : Gır gır vin cin büt ün kısı mla rı en az haft ada bir ker e ve ayrı ca her yer değ işm esin de kon .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /18) YEDİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler -U YG UL AM A KA Bİ Lİ YE Tİ OL AN .618 trol edil ece k ve son uçla r yap ı iş deft erin e yazı lara k imz alan aca ktır.

(Ya pı .619 HÜ KÜ ML ER : Bu Tüz ükt e beli rtil me miş ola n hus usla rda işçi sağl ığı ve iş güv enli ğin e iliş kin diğ er tüz ükl erin yap ı işle rind e uyg ula ma kab iliy eti ola n hük üml eri de uyg ula nır.

öne mle ri bak ımı nda n .620 İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 138 ) -Bİ Rİ NC İ DE RE CE DE N ÖN LE ML ER : Bu Tüz ükt e öng örül en sağl ık ve güv enli k ted birl eri.

621 esas a iliş kin ve biri nci der ece de ted birl erdi r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 139 ) -Y ÜR ÜR LÜ LÜ K TA Rİ Hİ: 25 Ağ usto s 197 1 gün lü ve 147 5 sayı .

622 lı İş Kan unu nun 74 ünc ü ma dde sine day anıl ara k düz enle nen ve Dan ışta y'ca ince lene n bu Tüz ük hük üml eri. Res mi Gaz ete ile yay ımı gün ünd e yür ürlü ğe gire r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :14 1) .623 ven liği Tüz üğü Ma dde : 140 ) -Y ÜR ÜT ÜM YE TK İSİ: Bu Tüz ük hük üml erin i Bak anla r Kur ulu yür ütür .

624 100 YAPI YÖNETİM TERİMİ SÖZLÜĞÜ Zeyil nam e (Add endu m) : Daha önce yayın lanm ış sözle şme belge leri üzeri nde ekle me. . fiyat teklif i alma dan önce çıkan lan ihale belge si eki. düzel tine ve açıkl ama yapm ak amac ıyla.

Veka leten Proj e Yöne timi (Age ncy CM) Yalm z mal sahib i ile . diğer taraf adına harek et etme sine yetki ve yükü mlül ük veren yasal ilişki .625 icisi ile mal sahib i arası ndaki anlaş mada belirt ilen temel hizm etlere ek olara k sağla nan hizm etler. Veka let (Age ncy) Bir tarafı n.

Anla şma (Agr eeme nt) İnşaa t proje yönet icisi ve mal . İnşaa t yönet imin de vekal et.626 inşaa t proje yönet icisi arası nda belirl enen ilişki çerçe vesin de uygu lanan bir inşaa t yönet imidi r. güve n çerçe vesin de proje yönet icisin in. mal sahib i adına harek et etme sidir.

627 sahib i veya yükle nici ve mal sahib i arası ndaki sözle şme hükü mleri ni içere n belge . Bund a başk a evrak a da atıf yapıl abilir Gör ünür deki En Düşü k Tekli fin Sahi bi (App aren t Low Bidd er) Tekli f form u veya sözle şmed e belirt ilen işin ilgili .

Katıl ma -Yet erlik Belg esi Alan ların Liste si (App rove d Bidd ers List) Reka bete dayal ı fiyat verm ek husu sund a ön yeter liliğe sahip oldu ğu sapta nan yükle nicile rin listes i. Ona ylan an Deği şikli kler (App .628 kısmı için en düşü k teklif i verm iş olan kişi.

Bkz.629 rove d Cha nges) Sözle şme belge lerin de. . Deği şiklik Tali matı (Cha nge Orde r) Uyg ulam a Çizi mler i (AsBuilt Dra wing s) İnşaa tın bitim inden sonra . üzeri nde anlaş maya vanl mış süreç ten geçir ilere k yapıl an ve yetki li taraf ça onayl anan değiş iklikl er.

Arşiv Çizi mleri (Rec ord Draw ings) Asıl Hiz metl er (Basi c Servi ces) İnşaa t proje yönet icisi ile mals ahibi nin bu konu üzeri nde anlaş tıkla n hizm etler Yara rlan ma (Ben efici al Occu panc y) İnşaa tın bitişi nden .630 fiilen yapıl mış işi göste ren çizim ler (plan lar). Bkz.

Yete rlik (Bid dabil ity) İhale evrak ının ihale dosy asınd a tanı mlan an proje ye uygu n teklif veril ebil .631 (kesi n kabul den) önce. mal sahib i tarafı ndan (öng örüle n amaç la) kulla nılm ası. Tekli f (Bid) Sözle şmed e tanım lanan işi belirl i bir fiyatl a yapm a öneri si.

yerel piyas a ve ihale strate jisini dikka te alara k çeşitl i hata. Yete rlik incel emes i (Bid dabil ity Revi ew) En düşü k teklif fiyatı ve inşaa t süres ince en az anlaş mazlı k amac ı ile sözle şme evrak ının. belirs izlik ve eksik lerin .632 mesi açısı ndan yeter liği (yete rlik derec esi).

İhale dosy asım n tipik ekler i. çizim ler. şartn amel er. sözle şme forml .633 ortad an kaldı nlma sı husu sund a mtin incel enme si. İhale dosy ası (Bid Docu ment s) Öngö rülen işi ve sözle şme koşul lannı açıkl amak amac ıyla mals ahibi tarafı ndan yükle nicile r için hazır lanan belge lerdir .

ihale evrak ında tanı mlan an işi. Geçi ci Temi nat (Bid Bon d) Yükl enici nin mals ahibi tarafı ndan. genel ve özel şartn amel er. teklif fiyatı ile gerçe kleşti rmek husu sund a sözle şme taahh üdün ü yerin e getir mem esi .634 an. teklif veya öneri forml an ekler i ile diğer bilgil erdir.

birin ci (ana) yükle nicin in sigor talıya (mals ahibi veya yükle . yevm iye ve malz eme ödem e temi natla nnı.635 halin de. Kesi n Temi nat Poliç esi (Bon d) Geçi ci ve kesin temi nat. bir sigor ta kurul uşun un mal sahib ine temi nat mikt annı ödey eceği ni bildir en beya nı.

636 nici) ödem emes i veya müza yaka sı halin de ilgili (sigo rta) kurul uşun un kendi sine. poliç e üzeri ndeki mikt an ödem e beya m. Prim (Bon us) Mals ahibi ile yükle nici arası nda yapıl an sözle şmed e öngö rülen temel hedef lerin aşılm ası halin de mals ahibi tarafı ndan ödül .

Keşif (Bud get Esti mate ) Ön hazır lık bilgil erine daya narak mali yetin yeter li doğr ulukt a tahm .637 biçi mind e yükle niciy e yapıl an veya yapıl ması gerek en ödem e. para ve zama n mikt an. Bütç e (Bud get) Bir inşaa t proje si için mals ahibi tarafı ndan aynla n.

Deği şikli k Tali matı (Cha nge Orde r) Sözle şmey e yapıl an ekle mele r. çıkar mala r veya değiş iklikl er ile sözle şme tarafl an arası .638 in edil mesi dir. Deği şen Koşu llar (Cha nged Con ditio ns) Sözle şmel erin daya ndığı koşul lan değiş tiren fiziks el veya diğer koşul lar.

639 yazılı anlaş ma veya talim atlar olup "sözl eşme değiş ikliği " adı da veril mekt edir. Ek İstek ler (Clai m) Sözle şmed eki hükü mleri ne göre yasal tazmi nat istem i Pozl ar (Cod e of Acco unts) Mals ahibi nin muha sebel eştir me amac ıyla. proje mali yet kale mleri ni yazılı biçi mde .

640 tanı mlan ması Hizm ete Alma (Co mmis sioni ng) Bir tesisi n çalışt ınlma sı. ayarl anma sı ve belge lendir ilmes i. İnşaa t Proje Yöne ticisi Ücre ti (CM Fee) Proje yönet icisin e yaptı ğı hizm et karşıl ığınd a sözle şmey e göre verile n ücret Mals ahibi nin Güv ence si (Con .

tüm hedef lere ulaş ma açısı ndan ihale.641 tinge ncy) Proje de bekle nmed ik değiş iklikl erden doğa cak zarar ı karşıl amak amac ıyla mals ahibi nin ayırd ığı para mikt arıdır . uygu lama ve yoru mla mada kulla nılan sözle şme evrak ının . İnşa edile bilirl ik (Con struc tibili ty) Proje de.

tutarl ık inşaa t kolay lığı ve eksiz lik açısı ndan değer lendi . tutarl ı ve eksik siz olma sı sonu cu kolay inşaa t yapa bilm e (özel liği).642 açık. İnşa edile bilirl ik incel emes i (Con struc tibili ty Revi ews) Tüm proje hedef lerin e ulaşıl ması için sözle şme evrak ının açıklı k.

İnşa at Bütç esiPort esi (Con struc tion Bud get) Gene llikle proje (inşa at) için planl ama veya tasarı m evres inde belirl enen topla m (bazı halle rde hedef raka m) İnşa at Mali yeti (Con struc tion Cost ) Bkz.643 rilme sürec i. İnşaa t mali yeti (Cost of Cons tructi on) İnşa .

mali yet ve kalite denet imi amac ıyla kulla nılan profe syon el yönet im (işlet mecil ik) sürec i.644 at İşlet meci liğiYöne timi (Con struc tion Man age ment ) Bir inşaa t progr amın da inşaa tın proje tasarı mınd an gerçe kleşti rilme sine kadar olan evrel erind e süre. İnşa at İşlet .

645 meYöne tim Planı (Con struc tion Man age ment Plan ) Proje yönet imi ve uygu lama sının altya pı ve prose dürle rini açıkl amak amac ıyla CM tarafı ndan hazır lanan meti n. İnşa at İşlet meci siYöne ticisi (Con struc tion Man ager) İnşaa t yönet im hizm eti verec ek niteli kte .

Sözle şme Uyg ulam ası (Con tract . tablo .646 uzma nlık ve olana klara sahip kişi veya örgüt . meti n veya başk a açıkl amal ar. İnşa at İş Prog ramı (Con struc tion Sche dule) İşlem leri. sürel erini ve işlem zinci rlerin i göste rerek inşaa t süres ini ortay a koya n grafi k.

politi ka ve prose dürle re dayal ı olara k. işleri n sözle şme. plan ve şartn amel ere uygu n biçi mde yapı mı için soru mlul uk alan ve bu amaç la işgüc .647 Adm inist ratio n) Bilin en siste m. sözle şme koşul larım yerin e getir me işlevi Yükl enici (Con tract or) İnşaa t vb.

Bunl arın içind e. Sözle şme Evra kı (Con struc tion Cont ract Docu ment s) Yükl enici ile mals ahibi arası ndaki sözle şmey i oluşt uran dokü manl ardır. mals ahibi ve yükle nici arası ndaki .648 ü. malz eme ve ekip man sağla yarak bunla rı yönet en (dene tleye n) kişi veya örgüt .

649 anlaş mayı göste ren reviz e edil miş (gün celle nmiş ) teklif evrak ı bulu nur. Mali yet Kont rolü (Cos t Cont rol) İnşaa t mali yetin in mal sahib ince onayl anan prose dür ve yetki çerçe vesin de hesa plana n sınırl ar içind e tutul ması işlevi Mali yet Yöne timi (Cos .

inşaa t sözle şme gider leri. deste k ve genel gider leri . planl ama.650 t Man age ment ) Belir lenen bütçe sınırl arı içind e kalm ak amac ıyla. tasarı m ve yapı m süreç lerin deki tüm veya kısmi mali yetle rin yönet imi. İnşa at Mali yeti (Cos t Of Cons truct ion) Bu mali yetle r.

Kriti k Yol Meto du (CP MCriti cal Path Met hod) Bir proje nin planl ama ve denet imi için tüm geçer li bilgil eri tek bir pland a topla yarak onun tama mlan ması için gerek en işlem lerin sıra .651 ile kulla nılan işçili k. malz eme ve tesisa t harca mala rım içerir ler.

652 ve sürel eri ile arala rında ki ilişki leri göste ren bir yönet im aracı dır (tekn iğidir ). Kriti k yol. proje sonu nun ağ diyag ramı ndaki en kısa süres ini belirl eyen -en uzun işlem dizisi dir. Kriti k İşle mler Prog ramı (Crit ical Date Sche dule) Bkz. Arahedef ler (mile .

Eksi k İş (Defi cient Wor k) Çizi mler. yeter siz ve işçili ği kötü işlerd ir. şartn amel er ve ilgili stand artlar açısı ndan henü z eksik . Bkz.653 stone ) progr amı. Sözle şmey e uygu n olma yan (aykı rı) işler (Non conf ormi ng Wor k) Prof esyo nel Tasa rımc ı (Desi .

Bu profe syon el kişi mim ar. Eski z Evre si (Desi gn Phas . mühe ndis veya profe syon el hizm etleri veren bir kurul uş olabi lir.654 gn Prof essio nal) Gerç ekleş tirile cek proje nin tasarı mım yapar ak çizim ve şartn amel erini hazır layan profe syon el kişi ya da kurul uşlar dır.

Ön Tasa rım Evre si (Desi gn Phas . proje nin boyu t ve yapış ım göste ren evrak ve çizim lerde n oluşa n eskiz etütle rini yapar . Bu evred e tasarı mcı proje nin gerek lerini sapta r. tasarı m hizm etini n ilk basa mağı dır.655 eSche mati c) Gele neks el olara k bu evre.

kesitl er ve gabar iler belirl enir. Bu evre tasarı . Bu evred e haci mler gelişt irilir ve boyu tlar kesin leştir ilir.656 ePreli mina ry) Bu evre. Çerç eve şartn ames i tekni k şartn amey e dönü ştürü lür. eskiz den tasarı mın tama mlan ması na kadar olan evrey e geçiş i belirl er.

Bu evred en önce ön tasarı m evres i. soma ise ihale (tekli f .657 m gelişt irme evres i adım da alır. Son Tasa rım Evre si (Desi gn Phas e Final ) Bu tasarı m sürec inde çizim ve şartn amel er inşaa t için teklif alaca k düze yde gelişt irilmi şlerdi r (tam amla nmışl ardır) .

Dola ysız Mali yetle r (Dire ct Cost s) Bu mali yetle r. şanti yede proje nin yapı . tasarı m sürec inin teklif aşam asınd an önce ki son bölü müd ür. Bu evre.658 alma ve sözle şme) evres i gelir. Bu tasarı mlar a uygu lama çizim leri (wor king draw ings) adı da veril mekt edir.

Çizi mler (Dra wing s) İşin gerçe kleşti rilme si için. Kala . işçili k malz eme. araç gereç . proje elem anlar ının yer.659 mı ile doğr udan ilişki li olara k. biçi m ve boyu tları m göste ren çizge lerdir (grafi klerd ir). alt sözle şmel er ve bunla ra ilişki n tüm harca mala rı kaps arlar.

Bu mali yet. Topl am Mali yet . o güne kadar gerçe kleş miş olan ile planl anmı ş topla m mali yet arası ndaki farktı r.660 n Mali yet Proj eksiy onu (Esti mate d Cost to Com plete ) Bir proje deki belirl i bir zama n nokta sında n işin sonu na kadar oluş ması bekle nen mali yettir .

belirl i bir tarih e kadar gerçe kleş miş mali yet ile o tariht en işin bitim ine kadar tahm in edile n mali yetin topla mıdır . Bu mali yet.661 Tah mini (Esti mate d Final Cost ) Bir proje veya proje elem anını n. tama mlan dığın da gerçe kleş mesi bekle nen mali yetid ir. Hızlı Yol .

Böyl ece inşaa t evres i ile tasarı m evres i (kıs men) örtüş ürler .662 (Fast Trac k) Bir tasarı m işini tüm tasarı m bitm eden önce inşaa ta başla nabil ecek biçi mde evrel ere ayır ma sürec idir. mals . Yed di Emi n/ Ema netçi (Fid uciar y) Sözle şmey e göre göre vi.

güve n ve titiz bir iyi niyet le harek et etme k olan kişi veya kurul uş.663 ahibi için namu s. dürüs tlük. Saha Tali matı (Fiel d Orde r) Mal sahib i veya inşaa t proje yönet icisin in yükle niciy e sözle şme evrak ında bulu nmay an bir işi açıkl amak ve/ve ya bunu gerçe .

buna daya nabil ir veya bund an bağı msız olara k veril ebilir . Deği şiklik talim atı.664 kleşti rmek husu sund a şanti yede verdi ği talim attır. Bitiş Tari . Saha talim atı genel likle sözle şme fiyat ve süres inde değiş iklik yarat maya cak derec edeki küçü k değiş iklikl er için verili r.

başla ma ve bitişe bağlı erken ve geç tarihl erin karşıl aştırı lması ile hesa planı r.665 hi (Fin al Com pleti on) İnşaa t sözle şmes indek i tüm koşul ların yerin e getiri ldiği tarih Boll uk (Floa t) Bir işlem grub unun progr amda ki toler ansı (emn iyet payı) . Bollu k. Ema net İş (Forc .

soru mlul uk ve ilişki lerini ) göste rir.666 e Acco unt) Taşer ona yaptı rılan. Gene l Şart nam e (Gen eral Con ditio ns) Sözle şme çerçe vesin deki şartn amen in genel hükü mleri ni içere n bu bölü m proje nin nasıl gerçe kleşti receğ ini (taraf ların hak. Bu evrak ta . sözle şmes iz iş.

Temi nat (Gua rant ee) Üçün cü bir kişini n ürün (veya iş) kalite veya mikt arı veya yeter li perfo rman sı üzeri nde belirl i bir süre için sözle şmed e verdi . sigor ta ve şanti ye yönet im büros u (field offic e) sağla ma gibi yükü mlül ükler de bulu nur.667 geçic i inşaa t.

Aza mi Mali yet Esasl ı Proj e Yöne timi (Gua rant eed Maxi mum Price CM) İşin yapıl ması için gerek en tüm yükü mlül ük ve sözle şmel eri üstle nen proje yönet icisin e maks imu m .668 ği ve gerçe kleş mem esi halin de yasal yaptı nmı günd eme gelen karşıl ık (güv ence) .

İhtiy ati Haci z (Lie n) Bir yükü mlül üğün yerin e getiri .669 mali yet tavan ı koya n bir PY sözle şme biçi mi. Bir proje yönet icisin in çapı üzeri nde anlaş maya varıl an bir iş için koyd uğu (tava n) mali yete dayal ı bir sözle şme ile gerçe kleşti rilen proje yönet imi (biçi mi).

(Yap ının) Ömü r Boyu Mali yet® (Life Cycl e Cost ) Bir yapı veya tesisi sin yapı mn ömür boyu mali yeti onun bugü nkü değer e indir . üzeri nde hak iddia etme k. eman ete alma k.670 lmesi ni veya bir borc un öden mesi ni sağla mak için bir mülk iyete ipote k koy mak.

bakı m ve yıkı mı ile ilgili tüm mali yetle rini kaps ar. yapı m.671 genm iş (dön üştür ülmü ş) planl ama. Mad di Taz mina t (Liq uidat ed Dam ages) Sözle şmey e göre yükle nicin in işi bitir mede gecik mesi halin de mals ahibi ne genel likle gün bazın da . tasarı m. kulla nım.

diğer leri ile . Bunl ar.672 ödem eyi kabul ettiği para mikt arı. Uzu n Vade li Sipa riş Kale mler i (Lon gLead Item s) Uzun tesli m süres i (deli very time) nede niyle vakti nde temi n ve satın alma husu sund a dikka te alın ması gerek en malz eme ve ekip manı n adı.

inşaa tın çok geç kalm asına nede n olaca k kale mler dir.673 birlik te tedar ik edil mele ri veya satın alın mala rı halin de. Uyg un . Geç Tesli m Süre si (Lon gLead Time ) Geç tesli m süreli kale mleri n satın alın ması ile tesli mleri arası nda geçe n zama n.

674 Tekli f (Low Bidd er) İhale dosy asınd a veya sözle şmed e tanı mlan an bir işe uygu n en düşü k teklif i veren . Götü rü Ücre t (Lu mpSum Fee) Bu ücret belirl i (sabit ) bir mikt ar olup işin gerçe kleşti rilme si için öden en tüm dolay sız ve dolay lı .

. Çerç eve (Mas ter) Prog ram (Mas ter Sche dule) Üst yönet im düze yi için hazır lanm ış bir özel progr am olup proje nin ana unsur lan ile onlan n süre ve sırala nnı göste rir. genel harca ma ve fiili kân içerir . Bu progr am bir ağ grafi ği.675 gider ler ile birlik te.

Tüm ara hedef lerin önem derec esi aym .676 ara hedef ler progr amı (mile stone chart ) veya çubu k grafi k biçi mind e olabi lir. Ara Hede fler Prog ramı (Mil eston e Sche dule) Proje nin tama mlan ması na kadar olan yol üzeri ndeki önem li olayl an göste ren progr amdı r.

) Birç ok Ana Sözle şme (Mul tiple Prim e Cont racts ) İşin özgü n ve belirl enmi ş kısım lan . Bunl ar arası nda en önem li olanl ar "Büy ük ara hedef ler" adım alır ve genel likle bir grup işlem in tama mlan ması nı göste rirler .677 değil dir. (Bir işlem grub unu göste rirler .

Sözle şmey e Uyg un Olm ayan (Ayk ırı) İşler (Non Conf ormi ng Wor k) Sözle şme evrak ındak i koşul lara uygu n olma yan işlerd ir.678 için çeşitl i (ayn) yükle nicile rin mal sahib i ile doğr udan yaptı ğı sözle şmel er. İhale Uyar ısı (Noti ce of Awa rd) Kişi ya da kurul .

İşe Başla ma Emri (Noti ce to Proc eed) Kişi veya kurul uşa bir proje deki sözle şmesi ile ilgili olara k işe başla ma yetki si veren belge ve / veya an.679 uşa ihale yi kazan dığım bildir en belge . Mal Sahi bi Proj e Yöne ticisi (Ow ner CM) Bu bir proje yönet im biçi mi olup .

680 bura da mal sahib i. bağı msız bir proje yönet im kurul uşun u -proj e ekibi üyesi olara kkulla nmaz ve proje yönet im hizm etini n tama mım şirket içi perso nel ile karşıl ar. Mal Sahi bi Tem silcis i (Ow ner's Repr esent ative ) Proje ekibi nde mal sahib ini temsi .

Ceza (Pen alty) Sözle şmed eki yükü mlül üğün yerin e getiri lme mesi hali için genel de öngö rülen ceza Kesi n Temi nat (Perf orm ance Bon d) Sözle şmed eki yükü mlül ükler in yerin e getiri lme mesi halin de bir sigor tanın sigor talı mals ahibi veya yükle niciy .681 l eden kişi.

Bund a her örtüş en veya izley en evre veya unsur un (parç anın) belirl i bir çapı olup. Evre li İnşa at (Pha sed Cons truct ion) İnşaa t yada tasarı m ile birlik te inşaa tın kısım kısım gerçe kleşti rilme sidir.682 e temi natta ki mikt arı ödey eceği ne dair beya nı (vaad i). her biri .

683 ayrı bir proje biçi mind e dikka te alın makt adır. Tasa rım Önce si Evre (PreDesi gn Phas e) Proje ye başla dıkta n soma ve. Tasa rıml ar (Pla ns) Bkz. . Çizi mler (dra wing s) Yapı m Sonr ası Evre (Post Cons truct ion Phas e) Kesin kabul ü izley en evre.

684 eskiz evres inden önce. Bu sözle şme inşaat ın bölü mlen mesi ne bağlı olara k bir veya birde n fazla sayıd a . Ana Sözle şme (Pri me Cont ract) Mal sahib i ile doğru dan yapıl an sözle şmed ir. inşaa t progr amın ın hazır landı ğı planl ama ve kons ept (fizib ilite) gelişt irme evres i.

685 olabil ir.g ereke n perfo rman s stand ardın a sahip kişi veya . Prof esyo nel Hiz metl er (Prof essio nal Servi ces) Mesl eksel (ve tekni k) bilgi ve becer i istey en bir çalış ma alam nda. Ana Yükl enici (Pri me Cont racto r) Mal sahib i ile sözle şme yapa n yükle nici.

Prog ram Yöne timi (Pro gra m Man age ment ) Birde n fazla inşaa t proje si olan bir mal sahib inin.686 kurul uş tarafı ndan sağla nan hizm etler. Hak ediş Topl antıs ı (Pro gress . tüm proje lerin e stand art tekni k ve yönet im uzma nlığı sağla mayı amaç layan hizm etler dir.

Hak ediş (Pro gress Pay ment ) Tam amla nmış iş kısım larını n inşaa t proje yönet icisi tarafı ndan periy odik biçi mde denet lenip onayl anma sı üzeri ne. bunla rla ilgili sözle şme .687 Meet ing) Yapı mın herha ngi bir evres inde ilerle meni n izlen mesi amac ı ile yapıl an topla ntı.

Proj e (Proj ect) Mals ahibi nin amaç larım gerçe kleşti rmek için kons ept oluşt urma .688 tutarı nın periy odik olara k mal sahib i tarafı ndan öden mesi. Proj e Bütç esi (Proj ect Bud get) Mal sahib inin proje yle . tasarı m ve yapı mın sonu na kadar harca nan çaba nın tümü .

faiz (fina nsma n) ve proje yle ilgili diğer tüm harca mala rı kaps ar. Proj e Mali yeti (Proj ect Cost . damş ma gider lerini . yasal .689 ilgili tüm harca mala rım kaps amak üzere hesa plana n veya hedef alına n topla m mikt ar. Bu mikt ar inşaa t mali yetin den başk a arazi.

inşaa t .690 ) Tüm Proje nin gerçe k gider leri Proj e Yöne timi (Proj ect Man age ment ) Proje tasarı m ve inşaa tında profe syon el bir ekip (Proj e Ekibi ) tarafı ndan tüml eşik (ente gral) siste m ve prose dürle rin kulla nılm ası. İnşaa t proje lerin de proje yönet imi deyi mi.

Proje Yöne ticisi ve Yükl enicil er) katılı mıyl a.691 yönet imi deyi mi ile eşanl amlı kulla nılab ilir. Proj . proje nin tüm konu ların a yönel ik olara k yapıl an topla ntı. Tasar ımcı. Proj e Ekib i Topl antıs ı (Proj ect Tea m Meet ing) Proje ekip üyele rinin (Mal Sahi bi.

proje yönet icisi' nden oluşu r. Proj e Ekib i (Proj ect Tea m) Başla ngıçt a mal sahib i.692 e Pros edür leri El Kita bı (Proj ect Proc edur es Man ual) Proje ekibi soru mlul uk ve yetki leri ile proje siste m ve prose dürle rinin ayrın tılı açıkl amas ı. tasarı mcı. Daha soma ana .

Eksi kler Tuta nağı (List esi) (Pun ch List) Bu liste inşaa tın sonu na doğr u hazır lanır.693 yükle nicile rin ihalel eri almal arı üzeri ne. şartn amel ere mikt ar ve kalite açısı ndan uyma yan ve işin sonu ndan önce telafi edil . onlar da ekibe katılı rlar. Bund a yükle nicin in eksik .

KG Kalit e Güv ence si (QA Qual ity Assu . hedef ve bekle ntiler ine ne derec eye kadar uydu ğunu n ifade sidir. Kalit e (Qua lity) Proje nin yada onu oluşt uran unsur ların çizim .694 mesi gerek en işler belirt ilir. mals ahibi nin istek. şartn ame ve uygu n stand artlar açısı ndan.

KD Kalit e Dene timi (QCQual ity Cont rol) İnsan lar. planl ı ve siste mati k yönte mler den yarar lanıl ması dır. tekni k ve işçili k dahil tüm proje unsur . malz emel er. evrak .695 ranc e) Kalit e kontr ol prose dürle rinin gerçe kten kulla nıldı ğına güve nmek açısı ndan. siste mler.

belge leme ve testle rdir.696 larını n plan. yarar lanıla n kayn ak ve işlem . Kalit e Yöne timi (Qua lity Man age ment ) Kalit enin sağla nmas ı doğr ultus unda. teftiş . şartn ame ve ilgili stand artlar a uygu n olup olma dığı m sapta mak amac ı ile yapıl an sürek li incel eme.

fiilen yapıl .697 lerin eşgü düm ve yönle ndiril mesi nde söz konu su siste mati k prose dür ve yakla şımla nn planl anma sı. uygu lanm ası ve dökü mant e edil mesi dir. orga nize edil mesi. Arşi v Çizi mler i (Rec ord Dra wing s) İnşaa t tama mlan dıkta n soma .

698 an işi göste ren çizim lerdir (plan lardır ). Bura da. Deği . her isten en proje ekip üyesi nin faali yetle ri de göste rilebi lir. Telaf i Prog ramı (Rec over y Sche dule) Bu progr am mast er progr ama göre olan gecik meyi kapat mak için gerek en faali yet ve özel çabal an göste rir.

sözle şme evrak ında yapıl ması öneri len değiş iklili kler husu sund aki açıkl amal ann proje yönet icisi tarafı ndan yazılı veya sözlü olara k bildir ilmes i. Bu öneri ye Bulle tin.699 şikli k Öner isi (Req uest for Cha nge Prop osal) Mali yet ve sürey i etkile yen nede nlerl e. Requ est .

Hak ediş Prog ramı (Sch edul e of Valú es) Tam m ve mali yetle r ile birlik te işçili k ve malz emey i içere n pozla nn topla mı sözle şme bedel ini verir. "Req uest for Quot e" adlan da veril mekt edir.700 for infor mati on. Pozla r yardı mı ile yükle nicile rin hake dişler i .

İşin Çapı ndak i Deği şikli kler (Sco pe Cha nges) Bunl ar. Saha Çizi mler i (Sho . İşin Çapı (Sco pe) Proje yada sözle şmed eki gerek sinim lerin tümü nün tanı mıdır .701 hesa planı r. tasan m ve yapı m sürec inde işin çapı m (hac mini) artıra n ya da azalt an değiş iklikl erdir.

yükle nici tarafı ndan sözle şme evrak ına daya narak yeter li detay larda hazır lanır ve amac ı. yükle nicin in söz konu su inşaa tı tasan m hedef lerin e ve sözle şme koşul lanna uygu n biçi mde gerçe kleşti receğ ini tasan mcıy a göste rmek tir. .702 p Dra wing s) Bu çizim ler.

kısa vadel i veya "yakı n gelec ek" için hazır lanırl ar. Hafta lık olara k hazır lanan bu progr amla r birbir lerin e ara hedef lerle (mile .703 Kısa Vade li İş Prog ramı (Sho rt Ter m Cons truct ion Acti vity Plan ) Yükl enicil erin şanti yede ki faali yetle ri ile ilgili progr amla r.

Short Inter val Sche dule adlan da verili r. Gene l Şartn ame Eki (Sup plem entar .704 stone s) bağla nırlar ve bunla nn eşgü düm ünü proje yönet icisin in şanti ye perso neli sağla r. Look Ahea d Sche dule. Bunl ara Rolli ng Sche dule. Özel Koşu llar (Spe cial Con ditio ns) Bkz.

. ekip man. tasan mcıla r ve özel konu larda uzma nlık sahib i çeşitl i mesl ek adam lan. gerek en işçi vb.705 y Gene ral Cond itions ) Özel Mesl ek Ada mlar ı (Spe cial Prof essio nals) Mim arlar. mühe ndisl er. siste m. Şart nam eler (Spe cific ation s) İş ile ilgili malz eme.

706 kalite ler konu sund a. işlet me ve kontr ol döne . aynnt ılı biçi mde yapıl an yazılı açıkl amal ardır. İşlet meye Geçi ş (Star tUp) Mal sahib inin tesise yerle şmes inden önce ve mal sahib ince atana n işlet me ve bakı m perso nelin in kontr olü ele alma sı ile siste min.

707 mine başla ması. Geçi ci Kab ul (Sub stant ial Com pleti on) Bir inşaa tın -tam amen bitm emiş bile olsamals ahibi tarafı ndan öngö rülen amca uygu n olara k kulla nılm ak isten diği düze . Alty ükle nici (Sub cont racto r) Ana yükle nici ile sözle şme yapa n yükle nicid ir.

dokü man) iletil mesi Gene l Şart nam e Eki (Sup plem enta ry Gene ral Con ditio ns) Tekli f .708 ye ulaştı ğım. Ona ya Sunu lan Evra k (Sub mitt als) Sözle şme evrak ında isten en enfor masy onun (bilgi . tasan mcı veya proje yönet icisi veya her ikisin in belge lediğ i tarih.

709 ve/ve ya sözle şme evrak ının bir parça sı olan genel şartn amey e yapıl an ek ve/ve ya değiş iklikl er. Dene y (Test ing) İşin şartn amed e yazılı biçi mde ve isten en kalite de tama mlan dığı m sapta ma doğr ultus unda özgü n prose dürle r uygu lama k. Uzm an Yükl .

710 enici ler (Tra de Cont racto rs) Bir proje nin bütü nü içind e belirl i unsur lan sağla yan ve/ve ya spesi fik elem anlan n mont ajım yapa n inşaa t yükle nicile ri. Karş ılaştı rmal ı Keşif (Tra deOff Stud y) Bir tasan m bileş enini n bir alter natif ile değiş tirilm .

Değe . hem de fonks iyone l değer ler (ölçü tler) açısı ndan yapıl ır. Değe r Anal izi (Val ue Anal ysis) Bkz.711 esi açısı ndan karşıl ıklı mali yet ve riskle ri ortay a koya n anali z. Bu anali z hem paras al. Bu anali zlere Alter nativ e Anal ysis adı da veril mekt edir.

en düşü k "ömü rboy u" mali yetle sağla mak açısı ndan proje veya işleti m fonks iyonl annın siste mati . proje de isten en fonks iyon. perfo rman s ve güve nirliğ i.712 r Müh endis liği (Val ue Engi neeri ng) Fizib ilite (Val ue Engi neeri ng) Özel bir mali yet kontr ol yönte mi olup.

713 k ve yarat ıcı anali zleri ni içerir . . malz eme ve ekip man gerek tiren her türlü inşaat . İş (Wor k) Sözle şme evrak ına göre işçi. Gara nti (Wa rran ty) Proje de bir tarafı n kendi işi için sapta nmış soru mlul uğu yükle nece ğine dair güve nce verm esi.

.714 Y A P I İ S L E T M E S İ N D E B A Z I K A Y N A K K İ T A P V E Y A Y I N L A R ( T ü r k ç e ) AKÇALI .

1 9 9 5 . A k t . 1 9 9 5 Y ı l ı İ n ş a a t B i r i m F i y a t A n a l i z l e r i .715 Ü n a l .

716 a r m a s ı z İ n ş a a t F i y a t l a r ı D ö k ü m ü . Ş a f a k M a t b a a c ı l ı k L t d . .

AKÇALI .717 Ş t i . Y a p ı M e . 1 9 9 2 . Ü n a l . . A n k a r a . I S B N : 9 7 5 9 5 5 5 8 2 4 .

Y a p ı Y a s a l a r ı v e Ş a r t n a m e l e r i D ö k ü m ü . S .718 v z u a ü E l K i t a b ı .

. AKTUĞ. A n k a r a . Ş t i . T u f a .719 e t O f s e t L t d . A . I S B N : 9 7 5 9 5 5 5 8 1 6 .

720 n . Y a p ı İ ş l e r i n d e F i y a t F a r k ı E s a s l a r ı v e H e s a p T a r . 1 9 7 4 .

1985. A n k a r a . Sezai. ARLI. Başba kanlı k Bası mevi.721 z ı . Türk İmar Huku ku. BERKM A N . Anka ra. Y a r g ı ç o ğ l u M a t b a a s ı . Olgaç Matb aası. Sadık . . ARTUKMAÇ. Yapı İşleri Uygu lamas ı.

1 9 6 3 . F u a t .722 A . Y a p ı İ ş l e t m e s i İ d a r e s i . ( İ n ş a a t M e v z u a t .

723 ı v e İ ş l e m l e r ) . İ s t a n b u l . İ T Ü İ n ş a a t F a k ü l t e s i M a t b a a s ı .

BURSAL. ÇETME L İ . 1 9 7 2 . İstanb ul. Y a t ı r ı m l a r ı n P l a n l a n m . 1986. Nasu hi ve Yücel ERC AN. Maliy et Muha sebesi . Avcıo l Matb aası.724 . E n v e r .

725 a s ı n d a K r i t i k Y ö r ü n g e ( C P M ) v e P E R T M e t o t l a r ı . Ç a ğ l a y a n .

İ s t a n b u l . İ ç t i h a t l ı . Z i y a . FIÇICIO Ğ L U . A ç ı k l a m . 1 9 7 8 .726 B a s ı m e v i .

727 a l ı A r t ı r m a . E k s i l t m e v e İ h a l e K a n u n u i l e M u h a s e b e i U m .

728 u m i y e K a n u n u . Y ı l m a z . Yapı İşleri Tatbi katı. Anka ra. . Y a p ı İ ş l e r i n d e H a k GENYA. 1986. 1 9 7 4 . Yılm az. GENYA.

729 e d i ş D ü z e n l e n m e s i v e K e s i n H e s a p Ç a l ı ş m a l a r ı . Y a r g ı ç o ğ l .

1 9 8 5 . GÖNEN. D i n ç e r v e H i k m e t I Ş I K . A n k a r a .730 u M a t b a a s ı . E k l e r i .

S e v i n ç M .731 y l e A ç ı k l a m a l ı 2 8 8 6 S a y ı l ı D e v l e t İ h a l e K a n u n u .

A n k a r a . GÖNEN. D e v l e t İ h . 1 9 8 5 . D i n ç e r v e H i k m e t I Ş I K .732 a t b a a s ı .

T e b l i .733 a l e K a n u n u v e İ l g i l i Ş a r t n a m e l e r i . Y ö n e t m e l i k l e r .

D i n ç e r v e H i k m e t I Ş I K . S e v i n ç M a t b a a s ı . A n k a r a . GÖNEN. .734 ğ l e r .

735 1 9 8 6 . . D e v l e t İ h a l e K a n u n u i l e İ l g i l i S a y ı ş t a y K a r a r l a n .

Şakir Uğur. GÖZÜ. G e n e l g e l e r . 1985. S e v i n ç M a t b a a s ı .736 M u k t e z a l a r . İnşaat Metra j ve . A n k a r a .

G Ü V E N .737 Keşif İşlem i. Semi h Ofset. Anka ra. 1 9 7 6 . İ ş K a z a s ı Y ö n ü n d e n S o s y a l P o l i . E r c a n .

S o s y a l S i g o r t a l a r G e n e l U y g u l a m a İ l k e l e r i .738 t i k a S o r u n l a n .

İ . E . Y a y ı m . İ . 1 4 9 / 1 . . KIZILO T . E s k i ş e h i r . A . T .739 v e S i g o r t a K o l l a n .

740 Ş ü k r ü . İ n ş a a t M u h a s e b e s i . V e r g i l e n d i r i l m e s i v e M e . 1 9 9 4 .

741 v z u a ü . Y a k l a ş ı m Y a y ı n l a n . D a i l y N e w s . I S B N : 9 7 5 7 9 0 3 0 3 5 .

ÖCAL.742 . 1 4 4 0 s a y f a . 1995. Emin. M. A n k a r a . İnşaat Yapa n ve Yaptı ran Herke s İçin Yapı Projel erinin Yönet imind e Proje + Tek nik Şar tna me + Biri m Fiy at An aht ar Tes lim iMa .

An kar a. 1 9 9 5. PANCARC I.743 liye t Art ı Kar Us ulü İhal eler de Söz leş me. Y ap ı İş le t m es i ve M al ol uş H es ap . A li ve M . Tek nik Ya yın evi. E m in Ö C A L.

II ve III. 1983. IS B N : 9 7 55 1 11 2 63. SUNGUR O Ğ L U. Doğa n. İstanb ul. İs ta n b ul . Cilt I. Yapı İşlet mesi Ders Notla n. İTÜ Matb aası. . SORGUÇ. Bi rs en Y ay ın ev i.744 la n. K er i m .

745 1 9 8 2. T M M O B İn şa at M ü he n di sl er i O da sı A n ka ra Ş . Y ap ı İş le t m es i. Ş an ti ye T ek ni ği ve M al iy et H es ap la n.

A n ka ra . Y ek ta. 1 9 8 . Ş af ak M at ba as ı. N o: 1 9 8 2/ 1. TÜRKOĞ L U.746 u be si ya yı m . Er ca n E G E M E N ve T ur ha n Ş A K I.

747 5. Bayın dırlık Baka nlığı Baskı İşleri. İh al e H u k u k u ve İn şa at İş le ri. O lg aç M at ba as ı. Ekre m ve Y. 1 9 . YEŞİL AD A. A n ka ra . YEŞİLADA. Bina İnşaat Kontr ol El Kitab ı. E kr e m . HAK MAN .

748 7 4. C. T. Pr o gr a m la m a ve K o nt ro l T ek ni kl er i ( C P M ve P E R T) . İn şa at Pl an la m a. B ay ın dı rlı k B ak an lı ğı ya pı İş .

749 le ri ge ne l M ü d ür lü ğ ü Y ay ı m . A n ka ra . Fi kr et K e m al. S ay ı: 7 5/ 7 0. YILDIRIM . M i m ar la r . M ü he n di sl er . 1 9 8 6.

T ek ni k Y ay .750 ve Bi lir ki şil er İç in M ev zu at El K it ab ı. Tİ M Y A D İn şa at M ü he n di sl er i Y ar dı m la ş m a D er ne ği Y ay ı m .

B es i m . İn şa at Pl an la m as ın da M o de rn M et ot la r C P M ve P E R T. A n ka ra . İT Ü İn şa at F ak ül te si .751 ın ev i. 1 9 7 3. YÜKSEL.

A. Yayı m. 1 9 8 3. Eskiş ehir.752 D er s N ot la n. YÜKSEL. Yapı İşlet mesi Ders Notla n. Orha n. İs ta n b ul . O rh an . 1978.D. M. İT Ü İn şa at F ak ül te si M at ba as ı. Bi li m . YÜKSEL.M. E.

753 se l M o de ll er in S el i m le rl e ( N et w or ks ) G el işt iri l m es i ve A na li zi K ur s N ot la n. M P M ve İ M O O rt ak Y ay ı m . .

754 A n ka ra . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful