T. C.

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 - 001 - İÖ

YAPI İŞLETMESİ DERS NOTLARI

Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (gözden geçirilmiş, düzenlenmiş ve güncellenmiş basım)
İÇİNDEKİLER Savfa No
ii

İÇİNDEKİLER........................................................................................................................

ÖNSÖZ................................................................................................................

v
1 1

1.TANIMLAR, AÇIKLAMALAR ............................................................................................... 1.1Genel Tanımlar ....................................................................................................................

2

1.2İhale Yasası, Genel ve Teknik Şartnameler ile diğer Yazılı Belgelerde Kullanılan Tanımlar/Açıklamalar ......................................................................................................... İnşaat Mühendisliğinde Yapı İşletmesinin Yeri ve Önemi ....................................................... 2.PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ .......................................................................... 2.1Planlama Teknikleri ............................................................................................................ 2.2Çubuk Diyagramlar (Bar / Gantt Charts) ............................................................................ 2.3CPM - Kritik Yol Yöntemi ................................................................................................. 2.4PERT Yöntemi ................................................................................................................... 2.5Kutu Diyagramları (Precedence Diagrams) ........................................................................ 2.6LOB - Denge ve Devre Diyagramlanyla Planlama ............................................................. 2.7Kaynak Kullanımı Yöntemleri (Resource Allocation) ........................................................ Planlama Teknikleri ile İlgili Uygulama Örnekleri ................................................................... A)CPM(Kritik Yol Metodu) Örnekleri .................................................................................... B)PERT (Program Geliştirme ve Gözden Geçirme Tekniği) Örnekleri .................................. C)Kutu Diyagramı Örnekleri .................................................................................................... D)Denge (LOB) Diyagramı Örnekleri ..................................................................................... 3.İNŞAATA HAZIRLIK VE ÖN ÇALIŞMALAR 3.1Arsa Seçimi ........................................................................................................................ 3.2Arsa Temini Yollan ............................................................................................................ 3.3Yatırımın Planlanması, Yaklaşık Maliyetinin belirlenmesi................................................. 3.4Avan ve Uygulama Proj elerinin Hazırlanması................................................................... 3.5Arsa sınırlarının Belirlenmesi ............................................................................................. 3.6İnşaat 1. ve 2. Keşfinin Hazırlanması ................................................................................. 3.7Metraj ve Keşif İşleri için Tanım ve Dokümanlar .............................................................. 3.8Kamu İhale İşlem Dosyası, İhale Ön Yeterlik Dokümanı ve Kamu İhale Sözleşmeleri...................................................................................................................... 4.KAMU İNŞAAT YATIRIMLARI İHALE MEVZUATI............................................................. 4.14734 SA YILI KAMU İHALE KANUNU.................................................................................. 4.1.1Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri............................................................................ 4.1.2İhaleye Katılabilme Kuralları.......................................................................................... 4.1.3İhale Süresi, Usulleri ve Uygulaması............................................................................... 4.1.4Ön Yeterlik İlam ve İhale Dokümanları........................................................................... 4.1.5Teklif ve Başvuruların Sunulması.................................................................................... 4.1.6Tekliflerin Değerlendirilmesi.......................................................................................... 4.1.7Danışmanlık Hizmet İhaleleri Özel Hükümleri............................................................... 4.1.8KİK ve Kuruma Şikayet İncelemeleri, Anlaşmazlıkların Çözümü................................. 4.1.9Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu........................................................................................ 4.1.10Çeşitli Hükümler........................................................................................................... 4.1.11Son Hükümler............................................................................................................... 4.24735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU............................................ 4.2.1Genel Hükümler, Amaç, Kapsam, Tanım ve İlkeler........................................................ 4.2.2Sözleşmelerin Düzenlenmesi........................................................................................... 4.2.3Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri.............. 4.2.4Kesin Teminata İlişkin Hükümler................................................................................... 4.2.5Sözleşmede Değişiklik, Sözleşme Devir ve Feshi........................................................... 4.2.6Yasaklar ve Sorumluluklar.............................................................................................. 4.2.7Çeşitli Hükümler............................................................................................................. 4.2.8Son Hükümler................................................................................................................. 4.3YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ................................................ 4.3.1Genel Hükümler, Uygulama İlkeleri................................................................................ 4.3.2Yaklaşık Maliyet............................................................................................................. 4.3.3Uygulanacak İhale Usulünün Tespiti............................................................................... 4.3.4İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları................................................................................... 4.3.5İhale Onayı ve Komisyonları, İhale İşlem Dosyası.......................................................... 4.3.6İhale Kuralları ve Ön Yeterlik Dokümanlarına İlişkin Hususlar..................................... 4.3.7İhaleye Katılımda Yeterlik...............................................................................................

9 11 12 15 15 17 25 28 31 36 40 40 43 49 53 58 58 54 59 59 60 60 61 62 66 66 66 68 72 73 75 76 79 81 85 87 88 90 90 90 91 92 92 94 96 96 97 97 99 100 101 103 103 105

4.3.8Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.................................................................. 4.3.9Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.................................................................. 4.3.10Yeterlik Değerlendirmesi.............................................................................................. 4.3.11İhaleye Katılamayacak Olanlar ve İhale Dışı Bırakılanlar............................................. 4.3.12İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi, Verilmesi....................................................... 4.3.13İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi................................................................... 4.3.14Teklif Mektupları ve Teminatlar.................................................................................... 4.3.15Başvuru ve Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi..................................................... 4.3.16Son Hükümler................................................................................................................ 4.4YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ.................................................................................. 4.4.1Genel Hükümler.............................................................................................................. 4.4.2İşyerleri............................................................................................................................ 4.4.3Projeler............................................................................................................................ 4.4.4Yapı Denetim Hizmetleri................................................................................................ 4.4.5İşin Yürütülmesi.............................................................................................................. 4.4.6Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar................................................... 4.4.7Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel................................................................................... 4.4.8Hakediş Raporları............................................................................................................ 4.4.9Kabul İşlemleri................................................................................................................ 4.4.10Sözleşme İlişkileri......................................................................................................... 4.5 İHALE AŞAMALARI............................................................................................................... 4.6. BAYINDIRLIK İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ.......................................................... 4.61Kapsam, Tamm, Kontrol Örgütü...................................................................................... 4.62Kontrol Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları........................................................... 4.63Kontrol Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları.............................................................. 4.64Kontrol Mühendisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları.................................................... 4.65Kontrol Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları................................................... 4.66Sürveyanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Son Hükümler............................................ 4.67Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar................................................................. 5.İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI........................................................................................... 6.YAPI İŞLERİNDE ÖZEL FİYATLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLER....................................................................................................................... 7.YAPI İŞLERİNDE TAŞIMA ŞARTNAMESİ VE TAŞIMA BİRİM FİYATLARININ TESPİTİ, TAŞIMA FORMÜLLERİ 7.1Taşıma Formülleri............................................................................................................... 7.2Taşıma Formüllerinin Kullanımıyla İlgili Örnekler ............................................................ 7.3"A" Katsayılı Taşımalarla İlgili Örnekler ........................................................................... 8.YAPI İŞLERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMALARI (ESKALASYON KARARNAMESİ) .................................................................................... 8.1Demir, Çimento, Akaryakıt ve Madeni Aksam Fiyat Farkı Hesabı..................................... 8.2Çimento Fiyat Farkına Ait Bir Örnek .................................................................................. 8.3Akaıyakıt Mlz. + Taşıma Fiyat Farkı Hesabına Ait Bir Uygulama .................................... 8.4Çimento Fiyat Farkı İnterpolasyonlu Hesabına Ait Bir Uygulama ..................................... 8.5Diğer Malzeme ve Taşımalarla İlgili Fiyat Farkı Örnekleri................................................. 8.6Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış Ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul Ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar.............. 8.713181 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi................................................................................ 8.8Eskalasyon Kararnameleri İle İlgili Açıklama Genelgeleri................................................ 8.94734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar......................................................... 8.10Maliyetlerindeki En Önemli Unsurun Fiyatı Kamu Kuruluşları Tarafından Belirlenen Malzeme İçin Fiyat Farkı Uyg. Örnekleri....................................................... 8.11Bina Tesisat İşlerinde Kullanılan Malzeme İçin Fiyat Farkı Uyg. Örnekleri.................... 9.YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ ESASLARI VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER.......................................................

106 108 109 110 112 115 116 117 119 120 120 121 123 124 126 130 131 133 135 137 141 144 144 145 146 146 150 150 152 153 153 155 156 157 158 159 159 160 161 162 162 164 164 173 178 182 183 185

4

9.1 Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi................................................................................. 9.2. Yeşil Defterin Yapısı........................................................................................................ 93Rölöve Defterinin Yapısı..................................................................................................... 94Ataşman Defterinin Yapısı ................................................................................................. 95Şantiye Defterinin Yapısı ................................................................................................... 96Hakediş Çeşitleri ................................................................................................................ 97Hakediş Örneği (sayısal gerçek bir örnek)........................................................................... 10.YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMMI, İKSA - ŞEV 10.1Derinlik Zammı Uygulaması ve Formülleri ..................................................................... 10.2Derinlik Zammı Uygulamasıyla İlgili Örnek.................................................................... 10.3Su Boşaltma Zammı Uygulaması ve Formülleri .............................................................. 10.4Su Boşaltma Zammı Uygulamasıyla İlgili Örnek............................................................. 10.5İksa ve Şev Yapılması ...................................................................................................... 11.YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 11.1Genel Hükümler................................................................................................................ 11.2Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.................................................................... 11.3Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri..................................................................... 11.4İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri......................................................................... 11.5Ahşap İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.............................................................. 11.6Çelik Borulu İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.................................................... 11.7Asma İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri............................................................... 11.8Sıpa İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri................................................................. 11.9Betonarme Kalıbı Yapım ve Sökümünde Alınacak Güvenlik Tedbirleri........................... 11.10Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.................................................................. 11.11Yıkım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri................................................................. 11.12Yapı İşlerinde Kullanılan Makine ve Teçhizatta Alınacak Güvenlik Tedbirleri.............. 11.13Çeşitli Hükümler.............................................................................................................. 12.100 YAPI İŞLETMESİ TERİMİ SÖZLÜĞÜ............................................................................. YAPI İŞLETMESİNDE YARARLANILAN BAZI TÜRKÇE KAYNAKLAR

ÖNSÖZ

185 185 185 186 186 187 188 192 192 192 194 196 197 198 198 198 200 202 203 205 206 208 208 209 210 211 213 214 219

Türkiye'de İnşaat Mühendisliği eğitimi ve yerinde gerçekleştiriminde belki de en büyük yeri ve önemi olan konu, Yapı'nın temelden çatıya yönetimi (management), yürütülmesi (execution), kontrolü (control and testing) , yapının denetimi (auditing, inspection), ekonomisi (économies), güvenliği (security), yani kısaca Yapı İşletmeciliği (Construction Engineering & Management) dir. Ne varki öğrencilik yıllarında kıymeti bilinmeyen bu konunun öğrenim tamamlandıktan sonra ve özellikle çalışma hayatına geçiş ve başlangıç döneminde önemi anlaşılmakta, ne denli geniş bir alana yayıldığı, karmaşıklığı, bilimler arası ve arakesit (interdi sipliner) bir konu olduğu farkedilmektedir. Belli bir iş tecrübesi ve bilgi birikimi gerektiren "YAPI İŞLETMESİ" mevzuatının, bu öğrenimi görenler için büyük ölçüde ilginç ve bilinmeyenlerinin de çok olması doğaldır. Bu alanda yazılmış ve yayınlanmış pek çok kitap, ders notu, doküman ve eser bulunmasına rağmen işin başında olanlar için kaynaklara erişim, yardımcı doküman temini, danışmanlık gibi hususlarda duyulan yoğun gereksinim her ortamda karşımıza çıkmakta ve çözüm beklemektedir. Bu amaçla hazırlanan ve pekçok eksik konunun ve hususun mevcut olduğu bilinmesine rağmen bu Ders Notlarımın İnşaat Mühendisliği eğitimi içerisinde bulunan herkes için belli ölçüde yararlı olacağı inancını taşıyorum. Her kitap ya da ders notunda olduğu gibi bunda da tam anlamıyla bir yardımcılık, destek ve yol göstericiliğin mümkün olamayacağını, bilgi birikiminin bir çok yerli ve yabancı kaynakla birlikte sağlanabileceğini ve tek başına bu notların her şeyi yansıtamayacağını, eksiklerin daima bulunduğunu okuyucuya hatırlatmak

yararlı olacaktır. 2003 yılında üçüncü kez yeniden ele alınan, düzenlenen, gözden geçirilen ve mevzuattaki değişimler nedeniyle olabildiğince güncellenen bu ders notlan, elden geldiğince geliştirilmeye çalışılmıştır. Yararlanmak isteyen herkese faydalı olmasını dilerim. Ayrıca, bu notların hazırlanmasında, düzenlenmesinde, yazımında her zaman özverili, iyi niyetli, zahmetli katkılarını gördüğüm ve yoğun emeği geçen meslektaşım, öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Sayın Osman AYTEKİN'e de teşekkürü de bir borç bilirim. Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR 2003- ESKİŞEHİR

6

1. TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR
Türk Yapı İhale Mevzuatında ve uygulamalarında aşağıda verilen tanımları, deyim ve açıklamaları bilmek konuya açıklık, kolaylık ve ortak dil birliği getirecek; bir uzlaşı sağlayacaktır. Ayrıca ikinci bölümde de diğer teknik ve genel şartnamelerde, tüzüklerde, sözleşme ve diğer yazılı belgelerde kullanılan bazı tanımlara yer verilmeye çalışılmıştır.

A} GENEL TANIMLAR:
ANALİZ (GENEL FİYAT ANALİZİ): Yapılan bir imalatın içerinde ne kadar işçilik, ne kadar malzeme veya makine kullanıldığını araştıran çalışmalardır. ARTIRMA: İdarenin satmak veya kiraya vermek için, işi yaptırırken daha fazla kazanabilmek için uyguladığı ihale yöntemleridir. ATAŞMAN: Yapı işlerinde imâlat, ihzarat, taşıma ve diğer önemli işleri, yapımn rötret kotu altında ileride görülmeyecek, ölçülüp hesaplanamayacak veya kontrol edilemeyecek imalat kısımlarım perspektif, plan, kroki, kesit çizi ve şekilleriyle (veya resimleriyle) kendi özel ve onaylı defterlerine nüshalanyla, hesap ve tablolarıyla kaydetmek ve taraflarca onaylama işlemine denir. AVANS: Ön ödeme anlamına gelen, Fransızca'dan Türkçe'ye geçmiş bir sözcüktür. Yapılan bir hizmet, bir üretim veya harcanan bir emekten önce, ödenecek toplam paranın yüzdesi oranında ve işi yapacak kişiye ödenen paradır. Avanslar, daha sonra ara ödeme ve son ödeme niteliğindeki alacaklardan mahsup edilir (hesaplanıp kesilir). (Örnek: İhaleyi kazanan isteklinin işe başlarken % 10'a kadar avans talep etmesi, işçilerin bir sonraki aylıklarının belli bir bölümünü bir önceki ayda avans olarak istemeleri gibi.). AYNÎ VE NAKDÎ GİDERLER: Nakit(=para) ve ayın(=para dışında) sözlük anlamlarına göre bir üretim, ürün veya bütün için harcanan para ve bunun dışındaki diğer giderler (masraflar) bütününe denir. (Ör: İşçilere yapılan giyecek ve yakacak yardımları aynî, izin paralan, fazla çalışma ödemeleri nakdî'dir.) BAKANLAR KURULU KARARI (BKK): Acil yada süreli uygulama kararlarının yasalardaki eksiklik, hüküm boşlukları ve farklılıkları gidermek bakımından bir an önce görüşülerek çıkartılması yetkisi Anayasaya göre mevcut Bakanlar Kurulu'na ve dolayısıyla TBMM'ye verilmiştir. Bu şekilde kurulun geçici ve yasa hükmünde almış olduğu uygulama kararlarına BKK denilir; yasa çıkarılınca bu kararların hükmü sona erer. BİRİM FİYAT TARİFİ (SERİDÖPRİ TARİFİ): Bayındırlık İşleri Birim Fiyat Listeleri'nde gösterilen ve poz numaralarıyla belirtilen, imalatlarda kullanılan malzeme miktarları, yapım tarzı ve sırası, uygulama koşullan ve kapsamıyla birim fiyat ödemelerine nelerin girip girmediğini gösteren, her yıl yayınlanması zorunlu olmayan, imâlatlann ölçü tarzlannı veren bir dokümandır. BİRİM FİYAT: yapılan imalatlann işçilik, hammadde, genel giderler ve yüklenici kânnı içeren fiyatıdır. Yapılan bir işte imalatın metraj ıyla birim fiyatlan çarpımlannın toplamı keşif bedelini verir.

KEŞİF = 2 (METRAJ x BİRİM FİYAT)
BİRİM MALİYET: Yapımn birim ölçüsünün (binalarda birim alan, m 2) Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca her yıl, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas olan sınıflar için ayn ayn tespit ederek ilan ettiği güncel ve ortalama maliyet bedelleridir. (TL m2) BİRLİK: Aym amaca ve aym kazanca yönelik kişi, kuruluş yada meslek örgütlerinin birleşerek oluşturduklan organizasyonlara denir. DERUHTE-İ MES'ULİYET: Hiyerarşik piramitlerde, her yönetim kademesi ve amirin değişik ölçü ve sımrda yetkileri vardır. Piramidin en üstünden verilen emir, en alt birimlere kadar paylaşılarak ve görev alanlanna göre dağılarak gelir ve uygulanır. Sistemin halkalan içerisinde herhangi biri yada bir kaçı, çoğu veya bir kısmı bu emir zinciri içinde uygulamayı aksatır, karşı çıkar, gerekçeler öne sürer ve halkayı koparmaya zorlarsa, ilgili en üst amir, hizmetin veya üretimin sürmesi bakımından, kamu yararı ve selameti açısından (isterse) bu alt birimlerin yetki ve görevlerini "re'sen" üstlenir. Buna Deruhte-i Mes'uliyet denir ki sonuçta doğacaklardan (olumlu yada olumsuz) bu amir sorumlu olacaktır.

7

DEVİR: Bir işin, bir kazanç, fayda yada hakkın, sorumluluğuyla birlikte ve üst yönetiminde onayı ile bir başkasına (aym koşullar altında) verilmesidir. DÖNER SERMAYE: Belirli meslek ve kitle örgütleri yada kamu veya özel sektör kuruluşlarının teknik ve idari ünitelerince üretilen her türlü proje, imalat, hizmet vb. ürünlerin değerlendirilerek (satış, ithalat, ihracat vb) elde edilen gelirlerden pay almalarım sağlamak amacıyla kurulmuş ve devlet tarafından denetlenen organizasyonlara denir. ECRİMİSİL: Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzulî şâgil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminata denir. EKSİLTME: İdarenin almak ve yaptırmak istediği işlerde, işi daha ucuza getirmek için uyguladığı ihale yöntemleridir. EMANET USULÜ İŞ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 81. Maddesinde öngörülen işler ve bu işler için gerekli her türlü malzeme, araç ve gereçlerin sağlanması ve gerektiğinde geçici süre ile işçi çalıştırılması işlerinin ita amirlerince idare görevlilerinden oluşturulacak komisyonlar (Emanet Komisyonları) eliyle emaneten yaptırılmasına denir. ESKALASYON (FİYAT FARKI): Uygulama yılı içerisinde, sözleşme ve şartnamelerde öngörülen ve yıl içerinde imalatlarda kullanılan malzemelerin imalata girdikleri tarihteki satın alma fiyatı ile uygulama yılı başındaki rayiç fiyatı arasındaki fark. Bu fark hakedişlere ek olarak ihale tenzilatına tabi olmayan ödemeler olarak verilir. FESİH: Kişiler, kurumlar yada her ikisi arasında yapılan sözleşme, yazılı anlaşma yada protokollerin, çeşitli nedenlerle bozulması ve işlem hale gelmesi sonucu bu anlaşmaların resmî yoldan (hukuken) ortadan kaldırılmasına denir. Fesihler, yazılı olarak, onaylı ve belli gerekçeler de içinde yer almak kaydıyla usulüne uygun yapılmalıdır. Fesih kararlan, taraflarca imzalanmış olmalıdır. FON: Yardım (Sosyal yardım, destek vb. amaçlı), üretim ve benzer amaçlı kurulmuş ve değişik kişi, örgüt, şirket vb. girişimlerden oluşmuş kuruluşlar denir. FORM: Standart uygulamayı sağlamak ve işleri kolaylaştırmak amacıyla, pratik olarak geliştirilerek hazırlanmış (çizilmiş), uygun çizelge, tablo veya çizimlerdir. (Ambar malzeme Kayıt Formu gibi). FUZULÎ ŞÂGİL: Kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibininde rızası veya muvafakati bulunmayan bir malın zilyedliğini ele geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufda bulunan kimselere denir. GENELGE (TAMİM): Kamu kurum ve kuruluşları arasında aym yetki, uygulama ve maca yönelik standartları sağlamak üzere üst yönetimce hazırlanarak kurum içi ya da dışı ortak yayınlanan emir yazıları, uyanlar, bildirimlere denir. (Örnek: Bakanlar Kurulu Hazırlık Komisyonu Genelgeleri veya SSK hastaneleri hasta yatış ve taburcu işlemleriyle ilgili genelgeleri gibi.) GERÇEK KİŞİ: İnsanlardan oluşan ve Medenî Kanun'un öngördüğü, bilinen yaşantıyı sürdüren kişi hükmiyetidir. Gerçek kişinin belirlenmesinde isim, bir sicile ilişkin durum, hısımlık ve ikâmetgâh gibi konular önemli rol oynar. HADDİ LÂYIK (UYGUN DÜZEY): Eksiltme ihalelerinde keşif bedelinin altında, artırmalarda da keşif bedeli üzerindeki değerlerin tümüne denir.

8

HAFRİYAT (KAZI): Binanın sıfır kotundan temel sömeli altına kadar olan derinlikte ve bina oturduğu alandan 1.5-2.5 m fazla olacak şekilde toprağın kazılması ve temellerin gelecekleri yerlerin boşaltılmasına denir. Elle yada makine ile yapılır. HAKEDİŞ (İSTİHKAK-SİTÜASYON): Yüklenicinin, yaptığı imalat ve ihzarat karşılığı alacağım gösteren hesaplar toplamıdır. (B. İ. G. Ş. Mad. 39) İDARE (İŞVEREN): Bir inşaat işini yapan yada yaptıran devlet veya özel kurum / kuruluşlarına denir. İdare Yüklenici (Kontrol) (Şantiye Şefi) İFRAZ: İmar Kanunu ve buna bağlı yönetmelik uygulamalarında birden çok mülkiyet, ortaklık yada zilyetliğe sahip taşımnaz malların (arsa, arazi, bina vb.) yasalar nezdinde ve bilirkişiler aracılığıyla ayrıştırarak uygun parçalara bölümnesi işlemidir. İHALE (TENDER): İşin yapılmasını isteyen tarafın, işi yaptırmak için uygulamak zorunda olduğu çalışmalar topluluğudur. (İlan vermek, sözleşme dosyası hazırlamak, istekliler arasında seçim yapmak, ihaleyi onaylatmak vs.) (İ.Y. Mad.5-6). İHALE BEDELİ: Keşif bedelinden tenzilat miktarım indirdikten sonra elde edilen rakamdır. (İHALE BEDELİ = 1. KEŞİF BEDELİ - TENZİLAT MİKTARI) İHKAKAK: Genel hukuk içerisinde "bir taşınmazın kullanım hakkının izin alınmadan doğrudan doğruya ele geçirilmesi; bir bakıma haksız kullanılması ve işgal edilmesi" anlamım taşımaktadır. Fuzuli şagil'e benzer yorumlanan ihkakak'ın mal sahibince çözümlenmesi ancak hukuki yoldan, yetkili zabıta gücüyle ve yasalar ölçüsünde mümkündür. İHZARAT: Yapım sırasında kullanılmak üzere işyerine getirilen malzemelerdir. İMALAT: Proje, sözleşme ve eklerine bağlı olarak yapılan üretimdir. İNTİFA HAKKI: Taşımr yada taşımnaz mal veya bir yetenek, özellik, üstünlüğün (mâmelek) üzerinde kurulmuş bulunan faydalamna hakkıdır. Bu hakkın içine ilgili eşya veya malın her türlü çıktısı ve getirilerinden faydalamna girmektedir. İntifa hakkı, taşımr mallar ve alacaklar üzerinde bir sözleşme ile , taşınırın intifa sahibine teslimi ve alacağın devri ile; taşınmazlar üzerinde ise ilgili taşınmazın intifa hakkının tapu siciline kayıt ve tesciliyle kurulur. İntifa hakkı sahibi, ilgili konu veya madde üzerinde zilyetlik, kullamna, yararlanma ve idare hakkına sahiptir. İPOTEK FEK'İ: İpotek edilmiş olan mallarda, borç ödenip bittikten sonra, bu malların mülkiyetinin malın esas sahibine devredilmesine denir. İPOTEK: Bir malın satın alınması, kiralamnası yada mülkiyetin gayrî aynî hak tesisinde, sözleşme gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek zarar, ziyan veya maliyetin karşılanması amacıyla karşı tarafdan alınacak olan taşımr yada taşımnaz mal veya borç ödeninceye kadar bu malların mülkiyetinin geçici olarak üstlenilmesine denir. İRTİFAK: İmar Kanunu'na göre "kullanım", pay veya hak sahipliği anlamına gelmektedir. (İrtifak hakkı=kullanım yada mülkiyet hakkı). İŞ KALEMİ (POZ=POZİSYON): İnşaat işlerinin her birini ayrı ayrı tanımlamak ve ayırt edebilmek üzere, bu sektörde ortak bir dil ve kullanım oluşturmaya yönelik olarak devletin resmî ve yetkili makamlarınca belirlenmiş, standart ve sistemli kodlamalar, numaralandırmalar ve bunların tanımlamalarına verilen isimdir. (Örnek: İmâlat iş kalemi, birim fiyat yada rayiç pozları gibi). İTA AMİRİ: Resmî ve idarî hiyerarşide bir kurum yada kuruluşun en üst ve para harcama yetkisine sahip yönetici olarak tanımlanmaktadır. 1. ve 2. derece ita amiri olarak ikiye ayrılır. Genellikle 1. derece

9

ita amirleri Bakanlar Kurulu'nun üyeleri veya bağlı icracı kuruluşun en üst yöneticileri olmakta; 2. derece ita amirleri de kuruma bağlı alt uygulayıcı ve harcama yetkisi verilmiş bağımsız kurum yetkilileri olmaktadır. (Örnek: Bayındırlık ve İskân Bakam 1. derece ita amiri iken Bayındırlı ve İskân İl Müdürü veya DSİ 3. Bölge Müdürü 2. derece ita amiri durumundadır.) İZALE-İ ŞÜYU: Belirsizliğin giderilmesi olup; arsa, arazi, vs. gayri menkullerde, mülkiyet yada kullanım hakkının tam olarak ortaya çıkarılmasına yönelik ortak yada mal sahiplerince mahkemeler yoluyla açılan davaların konunun uzmanları bilirkişilerce çözümlenmesine denir. KABUL: Sözleşme süresinin sonunda, işin sözleşme ve eklerine bağlı olarak yapılıp yapılmadığım kontrol etmek amacıyla uygulanan bir işlemdir. Geçici ve kesin olmak üzere iki tür kabul vardır (B.İ.G.Ş. Mad. 41) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME: Bazı yönetim dönemlerinde ve zorunlu koşullarda başvurulan, yasa ve yönetmelikler yerine, onlardaki değişiklikler ve ekler için Bakanlar Kurulu Kararlan'yla çıkanlan, yasa hükmiyetini taşıyan uygulama yazılımlan ve kararnameleridir. KARARNAME: Kamu uygulamalannda bir hizmet, bir üretim veya işin nasıl, kim tarafından, ne şekilde, hangi koşullarla uygulanacağının, yasa, şartname ve yönetmelikler dışında, değişiklikleriyle açıklayan; ilgili bakanlığın çalışma ve denetiminde, Bakanlar Kurulu Yetkisi ve imzasıyla yazılı olarak yayınlanmış olan yazılı belgelerdir. KAYYUM: Bir anlaşmazlık, ölüm, doğal afet vb. sebebe dayalı olarak sözleşme hükümleri sona ermiş, anzalı ve yanm kalmış resmi işleri tamamlatmak, sonuçlandırmak yada değerlendirmek üzere işin konuyla ilgili kişi yada kişilerce yada kurumlardan yetkili uzman birisine özel izin ve görevle devredilmesidir. KEŞİF (PRICING OF THE BILL OF QUANTITY): İhaleye çıkarmak üzere hazırlanan keşfe denir. (İ.Y. Mad. 9) 1.KEŞİF: Arsa, proje, kontrollük giderleri dışındaki tüm giderlere denir. 2.KEŞİF: Fiilî imalatlara bakılarak sürekli keşif hazırlanır. Bu keşif gerçek değerleri verir ve 2. Keşif olarak adlandınlır. KOMİSYON (KOMİTE=COMMITTEE): Bir işi veya görüşü olgunlaştırarak gerçekleştirmek, değerlendirmek, takip etmek üzere konuyla ilgili, yetkili veya görevli uzman kişilerce oluşturulan topluluklardır. KONTROL (DENETLEME=MURAKABE): İşim teknik kurallara uygun olup olmadığım izleyen organlardır. İşveren namına çalışırlar. KURUL (HEYET): Çoğunlukla komisyon anlamında kullanılan bu sözcük de yine resmî bir görevi yerine getirmek üzere konu uzmanı kişilerce oluşturulan çalışma gurubudur. Kurullarda bazen değişik meslek ve branşlarda uzmanlar da bulunabilir. Kurul yada heyetler, genellikle inceleme, değerlendirme ve prensip kararlan almak üzere toplanırlar. MAHAL LİSTESİ: Bir inşaat imâlatının tamamında kullanılacak ve her ortamda yapılacak tüm uygulamalan ayn ayn gösteren imâlat listeleri (duvar kaplamalan, döşeme kaplamalan, boyalar vs. ) bütünüdür. MALİYET (EDER): Arsa, proje, kontrollük, işçilik ve malzeme gibi giderlerin tamamına denir. METRAJ (BILL OF QUANTITY): yapılan imalatlann birim miktarlannı gösteren rakamlara denir. Bunlar mt, m2, m3, kg, adet, ton vb. gibi birimlerle belirtilir. MUKAYESELİ KEŞİF: 1. ve 2. Keşif göz önüne alınarak hazırlanır. Her iki keşif arasındaki fark belirlenir.

10

1. Keşif

2. Keşif

Far k

MUVAFAKATNAME: Bir kişinin kendi dışında bir başka özel yada tüzel kişiliğe, üzerindeki çıkar ve haklarını kullanabilmesini sağlamak üzere verdiği özel bir izin, kabul veya yetki belgesine denir. MÜLKİYETİN GAYRI AYNÎ HAK TESİSİ: Tapu kaydı ve nitelikleri belirli olan hazinenin özel mülkiyetindeki/devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mal üzerinde sükna hakkı hariç olmak üzere irtifak hakları ile kat irtifakı tesisi işlerine denir. NEFASET: Hatalı veya kusurlu imalatın kuruşlandırılması yapılarak güncel fiyatlarla yada parça iş yapım özel fiyatlarıyla yüklenici hakedişlerinden kesilen para cezasına denir. OLUR (KABUL): Resmî uygulama işlerinde yapılması alt organlar tarafından tespit edilmiş ve önerilmiş, gerekli ve önemli ek işlemler, harcamalar ve değişikliklerin üst makamca (çoğunlukla ita amirliğince) aym teklif yazısı altında ayrılan yere is,m, unvan, imza, tarih ve mühürle belirlemek suretiyle, kabul edilme işaretine denir. Ancak olur alınmış yazılar ve onayları ile gerekli ödeme, harcama yada uygulamalar yapılabilir. ONAY (TASDİK): Bir resmî uygulama işini, üst makam yada yetkili orgamn onaması, imzalayıp, mühürleyip kabul ettiğini ve sorumluluğu üstlendiğini aym evrak üzerinde ve uygun yerde bildirmesi işlemine denir. ORTAK GİRİŞİM: Bazı ihalelerde iş birden fazla yükleniciye verilebilir. Yani ihale iki veya daha fazla yüklenicinin belli sözleşmeler çerçevesinde yapmış oldukları ortaklıklara (girişimlere) verilir. Genelde büyük ölçekli yatırım projelerinin ihalelerinde bu durumlara sık rastlanır. ÖZELGE (İÇTİHAT=MUKTEZA): Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay gibi üst ve yetkili yargı organlarının bazı kişisel hak talebi, hak kaybı şikayetleri, açılmış davalar ve benzeri durumlar için sonuçta ilgili dava konusuna bağlı olarak verdikleri özel yorumlu kararlardır. Kişi yada konuya has olarak, yasa hükümleri dışında verilen bu kararlar daha sonra birleştirilerek yasa hükmünde yazılıma alınır; yaptırımı vardır ve örnek (emsal) teşkil eder; ilerde de yasalaşabilir. PLANKOTE: İnşaat mahallinde yapılacak olan hafriyatın yapımında yardımcı olacak röper noktalarının ve kotlarının bulunduğu kuşbakışı ölçekli planlardır. PROJEKSİYON, PREVİZYON: İleriye ve izleyen senelere yönelik olarak yapılacak sayı, nüfus, miktar, parasal gelişmeler, niceliksel değişiklikleri tahmin ve belirlemede geride kalan veri, rakam, istatistik ve sayısal değerleri kullanarak; istatistik yöntemlerin (regresyon, kolerasyon, eğri uydurma vb.) bilimsel olarak kullanılmasına denir. PURSANTAJ USULÜ HAKEDİŞ: Yüklenimlerin bir bölümünde, sözleşmesinde belirtildiği üzere, işi yapan yükleniciye, her ay yapmış olduğu imalat, ihzarat ve taşımalarla ilgili olarak, hakedişlerde ödenecek olan alacaklarının, toplam iş tutarının (bedelinin) yüzdesi (pursantajı) çıkartılarak, global biçimde ve basit yöntemle ödenmesi biçimidir. RAYİÇ: İşçilik, makine ve hammadde (malzeme) birim değerlerini veren bedellerdir. Bu değerler kârsız değerlerdir. RÖLÖVE: Bir imâlatı, bir büyüklük veya şekli, mevcut durumuyla kaybolup bozulmadan, azalmadan hemen ölçü, çizim ve kayıt altına almak ve tespit etmektir. Bu yazılım ve çizimler kroki biçiminde, tablolarla belirli kayıt defterlerine, isim, unvan, tarih belirterek ve imzalayarak yazılır. Rölöve defterinde genellikle ataşman defterindeki hususların ilkel şekil ve tespitleri ile ön kayıtlan yer alır.

11

RÖPER: İnşaat mahallinde yapılan nivelman ölçümlerine ve aplikasyonda kullanılacak olan yönlerin, kot noktalarının arazi üzerindeki yerini belirleyen betondan yapılmış ve ortasında bir demir çubuk bulunan toprak içerindeki parçalardır. Kazı alam dışında bulunurlar ve üzerlerine kot ölçümleri yazılır. RÖTRET (TOPRAK) KOTU: Yapımn oturduğu yerdeki siyah kot olarak tanımlanan gerçek arazi kotunu ifade etmekte olup, yapımn genel olrak bodrum ve temelinin yer aldığı zemin kotu altındaki kottur. SİRKÜLER: Bir kurumun uyguladığı sistem, yöntem, idari prensipler ve kuralları gösteren resmi tebliğler ya da gerçekliği ispatlanacak (genellikle noter onaylı) resmî evrak, belge, imza, mühür vb. yazılara denir. SÖZLEŞME (MUKAVELE, PROTOKOL, KONTRAT): İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır. SUBASMAN KOTU: Yapımn temel ve bodrum dahil zemin yada giriş katı döşeme kaplaması üst yüzeyine kadar olan, genellikle inşaat işinden sonra toprak altında kalıp kapanacak ve gözlenemeyecek olan kısımlarının en üst seviyesidir. SÜKNA HAKKI: Başkasına ait bir evde yada evin bir kısmında oturma hakkıdır. Kişiye bağlı bir hak olduğundan başkasına devredilemez, mirasçıya geçemez; ancak kullanımı başkasına bırakılabilir. Kiralama işlerinden farklı bir anlamı olan sükna hakkına göre, bu hakkı kazanan kişinin hayatı süresince mesken gereksinimi karşılanmış olmaktadır; ancak bu hakkın tapu siciline tescil edilmiş olması gerekir. SÜRVEYAN: İnşaat imalatları yapım esnasında idare adına; yapılan imalatların ve ihzaratların (beton, demir döşenmesi, kum, çakıl çimento, kalıp alınması, vb.) güvenlik ve çalışma düzeninin şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığım kontrol eden en alt düzeydeki teknik örgüt elemamna denir. ŞANTİYE ŞEFİ: Kişi yada kuruluşlar adına işi teknik yönden yaptıran kişidir. ŞANTİYE: Bir yapıyı en düşük maliyet ve ekonomik olarak oluşturmak üzere o yapıya ait makine, malzeme ve insan gücü arasındaki optimum dengenin sağlanması amacıyla proje ünitelerinin inşa edileceği yerlere denir. ŞARTNAME: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge yada belgelerdir (İ. Y. Mad. 7). TAHLİYE: Fuzulî şâgil'in, ecrimisil oluşturan malları terketmesi veya ecrimisil oluşturan işlerin meydana geldiği alanlardan ayrılması yada boşaltmasına denir. TASFİYE: Feshedilen işlerin, taraflar arasında hukuken bir eksik, noksan yada kusur (pürüz) bırakmayacak biçimde, anlaşma yoluyla sonuçlandırılmasına yönelik alacak-verecek hesabımn çıkartılmasıdır. Bu işlemler genel olarak devletin resmi makamları ve uzman kurullarınca gerçekleştirilir. TAŞERON: Yüklenicinin nam ve hesabına ve onun izniyle işi yapan, yürüten küçük yüklenicilerdir. TAŞIMA UZAKLIĞI: Bir malzemenin çıkarıldığı ocaktan iş yerine kadar olan uzaklıktır. Bu uzaklığa ve taşımamn verildiği yolun durumuna göre taşıma ücreti değişir. TEBLİĞ: Resmî bildirim yazısı. Kurum yada kuruluşların uygulayıcılar, özel veya tüzel kişilere, diğer kurumlara bildirmek, bilgi vermek, yayımlamak veya cevap istemek üzere gönderdikleri üst yönetim yazısı. (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı personel alımı ve inşaat kontrol uygulamalarıyla ilgili tebliğleri vb.) TEÇHİZAT (DONATI=DONANIM): Bir bütünü oluşturmak, kurmak yada tamamlamak üzere gerekli olan ve ona bağlı her türlü asıl yada yardımcı araç, gereç, parça, makine ve unsurlardır. TEKLİF ANALİZ: İsteklilerce uygulama yılları içerisinde yada ihaleye başlangıç proje yılında, her bir iş kalemi için ve rayiçlerinden hazırlanan imalat (veya hizmet) fiyat analizi çalışma ve belgeleridir. TEKLİF BİRİM FİYAT: Her yıl, değişen teklif rayiçlerden alınan malzeme, makine veya işçilik bedellerine kâr, yatay-düşey taşıma ve üretim genel giderlerini de katarak elde ettiği yeni teklif imâlat veya hizmet fiyatıdır. TEKLİF MEKTUBU: Bir ihaleli iş için başvuruda bulunan istekli(ler)nin ilgili ihale komisyonuna vermek

12

durumunda oldukları, işi ne kadar bir bedelle yada yüzde kaç indirimle yapacaklarına dair, matbu, kısa ve öz mektuplardır. TEKLİF RAYİÇ: Teklif mektuplarıyla ihalelere istekli olarak katılan yüklenici adaylarının ilgili iş için her bir imalat kalemine rayiç fiyat olarak verdikleri (işçilik, malzeme ve makine) tekliflere denir. TEMİNAT (GÜVENCE): İşi üstlenen yüklenicinin, işi sözleşme ve eklerine uygun olarak yapacağına ve işin yapılmasından vazgeçmeyeceğine dair alınan kıymetlerdir (İ.Y.Mad. 26). TEMİNAT MEKTUBU: Yüklenicinin, işi sözleşme ve eklerine uygun olarak yapmasım sağlama bağlamak için alınabilecek kıymetlerden birisidir. Teminat mektubu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca belirtilecek bankalarca verilir ve bankaların daha önce verdiği miktara, ödenmiş sermayelerine bağlıdır (İ. Y. Mad.27). TEMİNAT SÜRESİ: Geçici ve kesin kabuller arasındaki süredir (B.İ.G.Ş. Mad. 42). TEMLİK: Bir taşınır yada taşınmaz mal, eşya veya unsurun yada kullanım hakkının bir başka kullanıcı veya hak sahibine, belirli koşul ve hükümlerle devredilerek terk edilmesi işlemidir. Genellikle devirden önceki koşullar devirden sonra da geçerli sayılmaktadır. TENZİLAT (İNDİRİM): yükleniciler arasında seçim yapma olanağım idareye vermek üzere, istekliler arasından 1. Keşif üzerinden önerilen indirim veya artırım yüzdeleridir. TESCİL (SİCİL KAYDI): Mülkiyetin, uygulama, alım - satım, imalat, ihzarat, araç -gereç ve diğer önemli işlem ve hakların resmî yazım ve evraklarla kayda geçirilmesi, onaylanması işlemidir. TESİSAT (KURMA): Bir işi yada işletmeyi bütünüyle hizmete açabilmek için, tamamlayıcı nitelikteki ve kullanıma yönelik unsurlarım (su, havalandırma, aydınlatma, ısıtma, ulaşım vb.) inşaat imâlatlarına monte etme, ekleme veya kurma işlemidir. TESVİYE: Bir düzensizliğin, topoğrafik engebelerin düzeltilerek yüzey oluşturulması işlemidir. Bu işlemde fazla yada yüksek olan kısımlar kesilerek boşluk yada çukurluk alanlara dolgu yapılır (yol üst yapı tesviyesi, toprak tesviye kazısı vb.). TEVHİD: İfraz uygulamasının tam tersine, taşınmazın daha iyi, verimli ve yasal açıdan sağlam kullanımını temin etmek üzere söz konusu yasa ve kişiler çerçevesinde yapılan birleştirme yada bloklama işlemidir. TUTANAK: Bir imâlat, bir olay, bir sonuç yada uygulamayı yerinde hemen tespit ederek gerekli kayıtları yapmaya verilen isimdir. Genel olarak yazılı yapılan tutanaklara, resim, şekil, tablo, grafik ve çizimler eklemek de mümkündür. Geçici yazılımlar sayılmakla birlikte taraflarca veya haziran tarafından imzalandığında mahkemeye esas teşkil edecek belge niteliği kazanabilir; resmî evrak sayılabilir. (İhzarat tespit tutanağı, demir teslim tutanağı gibi.) TÜZEL KİŞİ: Belirli bir amacın gerçekleşmesi için, bağımsız bir özerk kişiliği, ismi ve ikâmetgâhı olan, sicil haklarından yararlanabilen ve onu kullanabilen, belirli yetki ve olanaklara sahip; maddî varlıları olmayan kişi yada kuruluşlardır. Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri olarak ikiye ayrılırlar. TÜZÜK (NİZAMNAME): Herhangi bir kurum yada kuruluşun çalışmalarım ve yönetimini düzenleyen, ilgili hükümleri ancak o kuruluşun genel kurulunca değiştirilebilen maddeleri basılı yayınlara denir. UYGUN BEDEL: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedeli geçmemek üzere, teklif edilen bedellerin tercihe lâyık görüleni, bedel tahmini yapılmayan ihalelerde ise teklif edilen bedellerin uygun görülenine denir (İ. Y. Mad.29). VAZİYET PLANI: İnşaat mahallinde var olan tüm öğelerin (Bina yeri, telefon direği, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları vs.) gösterildiği ölçekli planlardır. VEKALETNAME: Kişiler yada kurumlar adına genel yada özel bir uygulama veya hak tesisi için alınmış, noter onaylı, kimlik gösteren, temsil veya uygulama yetki belgelerine denir. YAKLAŞIK YAPI MALİYETİ (YYM): Bir inşaat işinin brüt keşif bedelini ortaya çıkarmaya ve global maliyetini ortaya koymaya yönelik bir çalışma olup dıştan dışa brüt yapı izdüşüm alanıyla resmî ve güncel birim m2 maliyet bedeli çarpılarak elde edilen parasal rakamdır.(TL). YEDDEMİN (YEDİ EMİN): Bir işin, kıymetin yada varlığın ortada kalması, zarara uğraması ve buna benzer

13

nedenlerle kamu yararının tehlikeye düşmesini önlemek amacıyla yine bu konu uzmanı ve güvenilir kişi ve kişilere (bazı durumlarda kuruluşa) teslim edilmesi işidir. İleride yeddemin, teslim aldığı iş veya değeri aym şekilde, eksiksiz, noksansız ve ziyansız teslim etmek sorumluluğundadır. YETERLİLİK BELGESİ: İşi üstlenmek isteyen yüklenicilerde aranan bir belgedir. Bu belgede, yüklenicinin teknik gücü, mali durumu, ekipman durumu, daha önce yaptığı ve halen yapmakta olduğu işlerin dökümü bulunur. YÖNETMELİK: Bir kuruluşun çalışmalarında uymak üzere ortaya çıkardığı ve uyulacak ilkeleri kapsayan basılı yayınlara, talimatnamelere denir. YÜKLENİCİ (MÜTEAHHİT) KARNESİ: Yüklenicinin daha önce yapmış olduğu işlerin parasal toplamı veya cinslerini gösteren belgedir. Bu belgeye dayanılarak daha sonra hangi işleri yapabileceği tespit edilir. YÜKLENİCİ (MÜTEAHHİT): İşi, para karşılığında, kâr amacıyla başkasımn adına yapan kişidir. YÜKLENİCİ KÂR VEYA ZARARI: İkinci keşiften, tenzilatın (indirimin), işçilik, malzeme ve diğer giderlerin düşürülmesi sonucu elde edilen rakamdır. Diğer bir deyişle, ihale bedelinden işçilik, malzeme ve diğer genel giderlerin düşürülmesi sonucu elde edilen rakam yüklenicinin kâr veya zararıdır. ZABIT: Tespit etmek anlamına gelen bu sözcük de çoğu kere "tutanak" yerine kullanılır. Ölçü, tartı, tespit, vukuat kaydı, çizim, hesaplama ve görsel belirlemeleri yazmak için herhangi bir kağıt (veya matbu form) üzerine serbest el yazısıyla yapılan yazılımlara zabıt denmektedir. (Dökme ve kütle eşya Tespit zaptı vb.)

B1 İHALE YASASI, GENEL VE TEKNİK ŞARTNAMELER İLE DİĞER YAZILI BELGELERDE KULLANILAN TANIMLAR / AÇIKLAMALAR
AMBAR: Yapılacak olan işin büyüklüğüne ve yapının cinsine göre kapalı yada açık olarak raflı yada rafsız yapılan ve malzemelerin (çimento, demir, kereste, vs.) konulduğu yerlere denir. ANTREPO: Malzemelerin büyük kütleler halinde uzun sürelerle yüklenmek yada sevk edilmek üzere bekletildiği yerlere denir. ATİKA DUVAR: Eğik yüzeyli her türlü çatı örtüsü ve örtü altı ahşap kaplamaları üzerine, çeşitli nedenlerle devam eden (yangın duvarı, parapet duvar, ayırıcı duvar, montaj ve ankraj duvarları, gizli çatı yan duvarları vb.) her türlü yalıtım ve çinko işçiliği isteyen, üst yüzüne harpuşta yapılması gereken duvarlara denir. BAĞDADÎ SIVA: Mevcut veya yeniden yapılmış ağaç veya madeni taşıyıcı konstrüksiyonlar üzerine 20*20 mm veya 25*15 mm en kesitli çıtalar çakılıp, bu çıtalı kısımlara yapılan sıvalara denir. Bu tür sıvalar eski Selçuklu dönemi kârgir inşaat duvar harcı ve sıvası olarak bilinirler. Bu harca kil, su, kum, kireç, ot, çöp, saman, tuğla kırıntıları, ve belirli oranlarda yumurta akı katılarak yapılan bir sıvadır. BLOKFİLLER: Sıva pütürlerini doldurup alçı sıva ayarında bir yüzey hazırlamak için kullanılan yüzey kaplama malzemelerine denir. BRÜT BETON İŞLERİ: Sonradan üzeri sıvanmayacak ve olduğu gibi bırakılacak, yüzeyi çok düzgün ve şekilli olması istenilen, boya malzemelerle boyanabilen, vibrasyonu iyi yapılmış, genellikle çelik yada fiber kalıp içerisine dökülmüş olan betonlara denir. DENİZLİK, PARAPET, LİMONLUK, KÜPEŞTE, DUVAR HARPUŞTASI V.B. İMALATLAR: Mozaik kaplanacak yüzey iyice temizlendikten sonra mevcut sıvadan 5 cm taşımak, öngörülmüş kalınlığı 5 cm arkaya doğru kalınlık % 10 eğimle artmak suretiyle mozaik dökmek veya aynı şekilde tesviye betonu yapıldıktan sonra üzeri detay resimlerine göre mozaik harcı ile kaplanması işlerine denir. DEPO: Yapım esnasında imalatı daha geç başlanacak olan malzemelerin (sıhhî tesisat, kalorifer tesisatı, hazır sıva, kapı, pencere doğramaları vs.) saklandığı kapalı yada açık yerlere denir. EDELPUTZ SIVA: Homojen renkte ve büyüklükte elenmiş özel çakıl (Edelputz Çakılı) ve en az söndükten sonra bir ay dinlendirilmiş beyaz kireç (mermer) hamuru ve renkli çimento (edelputz çakılı ile aym renkli) kullanılarak hazırlanan dekoratif amaçlı sıvalara denir.

14

EMPRENYE İŞLEMİ: Ahşap malzemelerin bünyesinde oluşabilecek çürüme ve böcek tahribatı ile yanma, deformasyon ve benzerlerini önlemek amacıyla belirli standartlara göre çeşitli kimyasal maddelerin fiziksel olarak uygulanmasına denir. GEÇME, PROFİL ÇELİK, TELESKOPİK YAPI İSKELESİ: Betonarme, beton ve diğer kalıp malzemeleri taşıyacak olan veya dış sıva, iç sıva, tavan sıvası gibi işlerde iş iskelesi olarak kullanılacak iskelelerin çeşitli boy ve ebatlardaki profil çelik malzeme ve fitingler kullanılarak yapılmış iskelelere denir. GLAZOL: Sıva yüzeylerinin geçirimsizlik özelliğini, darbe, sürtünmeye dayanıklı ve temizlenmeye müsait bir yüzey haline getirilmesini sağlayan kimyasal yüzey kaplama malzemelerine denir. İNŞAAT BLOK CAMLARI (LÜKSFER): Açıklığa göre hesap edilmiş profil demirleri ile Lüksfer (Plak) ebadında hazırlanmış çerçeveler içerisine çimento ve kum ile yapılmış bir harçla yada asfalt ile döşeme kaplaması olarak yada duvarlarda ışık geçirmek/geçirmemek amacıyla yekpare kaplama malzemesi olarak kullanılan camlardır. Genelde bina dış cephe kaplamalarında kullanılırlar. KARO FAYANS: Kil, kaolin, kuvars, feldspar, kalker gibi seramik hammaddelerinin muhtelif oranlardaki karışımının özel kalıplarda preslenerek şekillendirilmesinden sonra 900 °C'den yüksek sıcaklıklarda pişirilmesiyle elde edilen, bir yüzü sırlanmış, diğer yüzü oluklu, tırtırlı ve gözenekli, kalınlığı 4-6 mm olan seramik plaklardır. Yatay ve düşey kaplama malzemesi olarak kullanılırlar. KARO MOZAYİK-KAROSİMAN: Taşların tabiî veya sunî olarak parçalanması ile meydana gelen agregaya; istenildiğinde madeni boyutlarla katılmak suretiyle bir veya iki tabaka halinde normal veya beyaz çimento harcı ile imal edilen plaklardır. Yatay döşeme kaplama malzemesi olarak kullanılır. MALA PERDAHLI VEYA MASTARLI YÜZEY YAPILMASI: Beton, betonarme, tesviye betonu döküldükten sonra yada serildikten sonra, prizlerini almadan önce m2 ye 2.5 kg çimento serpilerek mala veya mastar ile yüzeyin düzeltilerek şap görünüşü elde edildiği işlere denir. METAL DEPLUVAYE (RABİTZ): Mevcut veya yeniden yapılmış ağaç veya madeni taşıyıcı konstrüksiyonlar üzerine yapılacak olan sıvanın tutmasını sağlayan metal levhalara verilen addır. METAL PRİMER: Demir oksit ve çinko kromatla hazırlanan ve metal yüzeylerin korozyon direncini artırıcı yüzey kaplama malzemelerine denir. NİRENGİ: Ülke çapında kot, semt açısı, denizden yükseklik, mesafe ve röperlemeleri yapılmış ve bağlanmış, belirli topoğrafik ve kartografik tepe ve üst noktalara (tepe üstü, bölge üst noktalan, bağlantı zirveleri vs.) denir. OPAL, ARNOVA, STRİYE, KRİSTAL, FLÜORİT VE ARME CAMLAR: Bileşimlerinde soda- kireç ve silis ihtiva eden ve harmanına bazı metal veya metal oksit katılarak renklendirilen, renkli veya yan saydam camlardır. Opal, arnova, striye camlar yan saydam camlardan; kristal, flüorit ve arme camlar ise özel yapımlı ve özel amaçlar için kullanılan camlar olarak sınıflandınlırlar. PALLADİYEN PLAK İMALÂT: Üst katı teşkil eden beton içerisine doğal taş veya mermer parçalanmn el ile dizilerek yerleştirilmeleri suretiyle elde edilen plaklar olup 30*30*4 cm olmak üzere bir veya iki tabaka halinde yapılırlar. PERE İMÂLAT: Belirli, eşit kalınlıkta, düzgün geometride kesilmiş taşlann dere, şev ve eğimli yan yüzeylerine kaplanarak kullanılması işlerine denir. Bu taşlann en küçük kenar boyutu 15 cm ve ağırlıklan da 25 kg'dan az olmamalıdır. PVC (Polivinyl Kloriir), PVA (Polivinyl Alümin) PLASTİK ESASLI YÜZEY KAPLAMALARI: PVC veya PVA esaslı plastik yer döşeme kaplamalan termoplastik bağlayıcı vinil klorür veya kopolimeri ile değişik dolgu maddeleri ve pigmentlerden imal edilen, düzgün yüzeyli, kare , dikdörtgen veya çokgen levha şeklinde, genellikle döşemelerde kullanılan kaplama malzemeleridir. RÖLİEF: Yüzey ondülasyonlan ve kabarıklıktan. Desen oluşturan girinti ve çıkıntılar olarak tanımlanabilir (Ör: röliefli gre-seramik fayans vb.) ŞÖVALE (SIPA) İSKELE: Tavan sıvası ve benzer işler için kullanılan ters V ayaklı bir yardımcı iş

15

iskelesidir. İki tanesi üzerine kalaslar konularak kullanılırlar. Yükseklikleri 0.80-1.50 m arasında değişir.

16 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE YAPI İŞLETMESİNİN YERİ VE ÖNEMİ YAPI TASARI MI H KAR AR PROJELENDİRME DENETİM VE ORGANİZASYON I UYGULAMA I I ) l . Servis yolu 2.LOB Kaynak Kullanımı Şantiye Tekniği: Genel Konular 1. Planlama Teknikleri: Planlama Türleri 1. hukuk ve işletme ekonomisi bilim dallarının bir kesişimi (ara kesiti) olarak ortaya çıkmıştır.Patlayıcı Madde .V 1 / .Kutu Diyagramları 4.Servis köprüleri 3.Depo 7. inşaat mühendisliği.PERT 3.Yol.CPM 2.Yatakhane 4.Yemekhane 5. 1/i I I1 11 ___ 1 YARGI 1 YÜRÜTME TESLİM \\ İnterdisiplin olarak yapı işletmesi.Atelye 6.

Baraj 3.Tünel 5. nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir. yol 4.Bilanço 6.Sözlelşmenin uygulanması •Mali işler •Hukuki işler 7.Planlamada ileriyi doğru görmenin önemi fazladır. ne zaman.Plan bilinçli bir seçim sürecidir. eşgüdüm 6.17 Mühendislik Ekonomisi 1. nerede. 2.İhale Yasası (Kamu kuruluşları açısından) 3. Amaca ulaşmak için bir süre gereklidir.Koordinasyon. PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ Planlama. . Bu fonksiyonlar sırasıyla. yönetimin 6 değişik fonksiyonundan ilkidir.Kontrol 5.Yönetici yetiştirilmesi Planlama teknikleri bir kuruluşta ne zaman kullanılmalıdır? a)İş çok büyük ya da karmaşık ise.Yatırım Planlaması •Kısa vadeli planlama •Orta vadeli planlama •Uzun vadeli planlama •Finans kaynaklarının maliyeti •Karlılık (fizibilitesi) •Başa baş analizi •İş yeri Düzenlemesi • Özel Şantiyeler 1. Planlamanın Özellikleri 1.Gelir Tablosu 5. 3.Fon akışı 7.Organizasyon.Plan bir kararlar toplamıdır.İşin bitimi 2. 1.Bütçe 4.Planlama bir seçim ve tercih sürecidir.Sözleşme yapımı 6. 5.Hava Mey dam Yasal Durum: 1. b)Yönetim kademesindeki kişiler bu teknikleri biliyor ve benimseniyorsa. Planlama.Plan geleceğe yöneliktir. 4. neyin.Köprü 6.Masraf kavramı nedir? 2.Planlama. 3.Kontrol nasıl yapılır? 3.İmar Yasası ve mevzuatı 2. 1.Yürütme (emir-komuta) 4.Demiryolu.Proje yapımı ve yatırımı gerçekleştirecek oranların belirlenmesi 5. 2.Kanalizasyon 7.Arsa seçimi ve teminş 4.Liman 2.

4. (işgücü.Yöneticinin ilgilendiği işlemleri başlama.Planın kapsadığı süre ve ayrıntı derecesi çeşitli olup sakıncalar doğurabilir.Hiyerarşinin her düzeyinde sorumlulukları belirlemek olanağı vardır. 5. 4.Planın Sakıncaları 1. 2.Planın Yararları 1. 3. kaynak. denetim ve yürütme süreçleri daha kolay yapılabilir. -Bolluklu işlemlerdeki kaynaklar. 8.Çabaların amaca uygunluğunun denetlenmesine ortam sağlar. 6. malzeme. 4. koordinasyon.Yönetimde kolayca işbölümü yapılabilir.Periyodik izleme raporları ile yatırım.Olumsuz etkenler önceden görülüp önlem alınabilir.Kişiyi bir ölçüde gelecekte yaşatır ve bugünü unutturur.). masraf akışı.Planlama yönetimin belirleyici veya yasalaştırıcı nitelikte işlevidir.Uyumlu çalışma olanağı sağlar. Bu sorumluluklar serimde departmanlara göre ayrı renklerde gösterilebilir.Uygulayıcıların girişim gücünü azaltır. işgücü ve masraf konularında daha belirginleştirir. 7. bitiş. kaynak kullanımı yönünden su kolaylıkları sağlayabilir. 6. verileri önceden değiştirmek olanağı vardır. ara hedefler yönünden sistematik olarak denetlenir ve normal sapmalarda gerekli düzeltici önlemler alınır.Süre.Getirdiği yeni düzene direnmeler olur. 3. 5. işgücü. 3.Diğer planlama çalışmalarına göre serimlerle planlama daha az kuramsal. kritik işlemlere aktarılabilir.Gerekli işgücü ve araçlar kaliteli ve pahalıdır. 7.Benzer işlerde benzer planlar yapılır.Amaçlardan çok dilek ve istekleri içerir.Yönetici Açısından Serimlerle Planlama 1. masraf.Denetimin standartlaşmasına katkı sağlar. v. süre. Bu da planlamayı sistematik hale getirir. hammadde gibi verilerin ilk tahmini yapılabilir nitelikte değilse. .Rasyonel kural ve yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur.s. Yönetici. Yetki devri. 2. 5. Bunun için de kaynakların kullanım esnekliği araştırılmalıdır.Zaman ve emek savrukluğunu azaltır.Yetki devrini kolaylaştırır. daha çok uygulamaya yöneliktir. 8.Yöneticinin dikkatini amaca yöneltir.18 6. ekipman. 3. 2. 4. ekipman. para. 6. 7.Yeterli hız ve doğrultuda yapılamayan planların amaca ulaşması güçleşir. 2.

b. yatırımların iş programlan çubuk (Gantt) metoduna göre yapılmakta idi. c)Bu tekniklerin hiçbir zaman kendi uygulayıcısından daha iyi olamayacağı. bir faaliyet bitmeden diğerinin başlayamayacağı. en ekonomik sürenin nasıl bulunacağı. Du Pont de Nemours Company adlı kimyasal yatırımlar yapan firma. Serimlerle Planlama Yöntemlerinde Tarihsel Gelişim Kritik yörünge (CPM) ve PERT metotları geliştirilmeden önce. çok büyük bir yatırımın planlanması ve yürütülmesinde "Critical Path Method" kısa adıyla CPM. Bu metot. 1958 yılında ise bu metodu düzelterek ve başka bir kuvvet santralına tatbik ederek. bu metotta da göz önüne alınmakta ise de. Benzer çalışmalara A. CPM metodunu basitleştirerek endüstri yatırımlarına tatbik edilebilir hale getirmiştir.19 -Değişik yatırımlarda ortak kaynak kullanımım planlama olanağı verir -İşlemlerin fiziki özelliklerini daha ayrıntılı araştırma gereğini doğurur.Research kısmı. hangi faaliyetlerin kesin süresinde bitmesinin zorunlu olduğunu. bilhassa A. gibi basit kurallar. yatınm süresini % 40 kısaltmayı başardılar. faaliyetlerin birbirlerine göre lojik bağlantılannı göstermekten yoksundur. İş akışı analizine ve yöntem değişimine ortam hazırlar. "Program Evaluation Research Task" ismi ile açıkladılar. 1958 Şubatında. kısa adı PERT olan. Temmuz 1958' de. b)Giderlerin zamanla değişimi önemli olduğundan ayrı bir hesabı gerektirdiği. yatınmın toplam süresine hangilerinin daha çok etkidiği. adı verilen yeni bir sistem uygulanmıştır. 1957 yıllannda gelişen ihtiyaçlara cevap vermek üzere İngiltere'de Central Electricty Generating Board'un Opérations . "US . Çalışmalar büyük gelişmeler kaydederek. 1958 yılının başında. d)Yeniliklere karşı uygulayıcılarda her zaman tepki gösterileceği unutulmamalıdır. bu metotların geliştirilmesi ve düzeltilmesi için yoğun çalışmalar . bazı faaliyetlerin ay m zamanda devam edebileceği v. Bu metot sayesinde firma birkaç yıl içinde milyonlarca dolar tasarruf sağlamayı başarmıştır. a)Serimle planlama tekniklerinin yalnızca araç olup olmadığı. Çalışmalannı. Her ne kadar.B. çok kanşık olmayan projelerde. Clark. 1958 yılından beri. bir kuvvet santralının tevsii inşaatında "kısaltılamayan en uzun süreli faaliyetler" diyebileceğimiz bir metot geliştirdiler. bu grubun matematikçilerinden Dr. Bütün bunların yanında. şimdiki PERT metodu. Aym tarihlerde Amerika Birleşik Devletlerinde bu problemle uğraşılmaya başlanmıştır. C. ilk defa teorik çalışmalannı grafik gösteriliş haline getirerek "ok diyagramı" diye anılan faaliyet şebekesini kurmuştur.Navy Spécial Projects Office" adlı bir büro kurularak planlama ve kontrol için yardımcı olabilecek çareler araştırmaya başladılar. de.D. 1958 yılında. yatınmın süresinin kısaltılmasıyla maliyeti arasındaki bağıntının nasıl değiştiğinin cevaplan alınmaktadır.B. diye adlandınlan "Program Evaluation and Review Technique" metodu tamamlanmıştır. Hava Kuvvetlerinde de rastlanmaktadır. 1959 da Dr. bazı hallerde faydalı olmasına rağmen. 5.E. Mauchly.D.

Çubuk Diyagramları Planı yapılan projenin işlemleri birer yatay çubuk şeklinde bölümlenmiş bir tablo üzerinde. ancak çok basit olarak projenin akışının kontrolünü mümkün kılabilir.Grup) |______|B Blok (II.O. 1. En son işlemin bitiş noktası.20 yapılmıştır.1.Gün 1997 AGUST OS EYL ÜL EKİ KASI M M 1998 MAYI S HAZ İ RAN A blok (I.Grup) Çubuk diyagramlar ile ilgili uygulama örneği: Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak yalnızca bir bloktan oluşan 4 katlı (temel ve çatı dahil) yapımn . Bugün çeşitli maksatlar için hazırlanmış çok sayıda Elektronik hesap makinası programlan. demir Beton dök.PERT . Elektronik hesap makinalanmn uygulamalı alanlara girmesinden sonra CPM ve PERT metotlarıyla. Blok. çatı Yıl.Kaynak Kullanımı / Kaynak Atama Yöntemleri (Resource Allocation / Resource Assignment) 6.b. ay m zamanda projenin tamamlanma süresini verir. Çok sağlıklı bir planlama türü değildir. büyük ve uzun vadeli yatırımların. Ay. kat veya Birim işlemler TEM MAYI S HA zi RA N MUZ 12 3 4 12 3 4 Hafriyat Kalıp.Çubuk diyagramlanyla planlama (Bar Charts-Gantt Chart) 2. kapasite dengelenmesi. 6. Duvar Örülmesi Sıva yapılması Doğrama.CPM . işlerin yapılması mümkün olmuştur. maliyet kontrolü v.Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method) 3. birbirini izleyecek tarzda çizilir. Denge ve Devre Diyagramlanyla Planlama 6. Planlama Teknikleri Başlıca iş programlama ve planlama teknikleri şunlardır.Seçenekli Değerlendirme Yöntemi (Program Evaluation and Review Technique) 4.Kutu Diyagramlanyla Planlama (Precedence Diagram) 5.B. Hafta. her cins yatınmın daha çabuk ve daha ekonomik sonuçlandınlmasına yardımcı olmaktadırlar.L.

•Günde normal 8 saat çalışma ve fazla çalışma olarak da 2 saat çalışılmaktadır. •Hafriyat ve kalıp aynı ayna başlayabilmekte ve bağımsız yürütülmekte.21 şantiye yöntemi için Çubuk Diyagram iş programım yapımz ve verilen iş kalemlerine göre kaba inşaatın tamamlanma süresini hafta bazında yaklaşık olarak bulunuz. Yukarıdaki değerler l'er işçi için verilmiştir. • Çizelge.25 saat /1 makine (yalnız temelde) 0. izleyen diğer işlemler birbirine bağlı ve aralıksız devam etmekte (demir ve beton). Haftalık olarak işlem sürelerinin bulunması (her bir kat için) .085 saat /1 usta işçi (her katta) 2 saat /1 usta işçi (her katta) (Beton dökümünden sonra 15 gün priz süresi mutlaka alınacaktır. haftalık -^aylık-^yıllık çalışma programı şeklinde düzenlenecektir. bu 9 ayda haftalık 6 gün ayda da 4 hafta çalışıldığı 30 aralık ile 15 mart arasındaki 2.25 saat /1 usta-işçi (her katta) 0.. İşlem Hafriyat Kalıp Demir Beton Birim Metraj 350 1200 17000 700 Ölçü m3 m2 kg m3 İşçilik-Makine Analiz süre değeri 0.Her bir işlem % 85 verimlilik faktörüne mutlaka bölünecektir.) Tuğla Duvar 80 m3 4 saat /1 usta işçi (her katta) •Her bir işlem hafriyat hariç 10'ar kişiden oluşan bir ekiple gerçekleştirilecektir. •Çalışma mevsimi başlangıcı 15 mart 2003 ve sonu 30 aralık 2003 alınacak. bundan sonra 15 priz ve kalıp bekleme ara termini bırakılmakta ve ardından duvar ekibi aralıksız çalışabilmektedir.5 aylık dönemde boş beklendiği kabul edilecektir. taşan işler bir sonraki seneye devredilecektir.

Bu sebeple. maliyet ve kapasite bakımından programa ve neticeye etkime miktarlarının bilinmesi çok önemlidir.5 saat/0.5 saat / (8+2)=38 gün /6 işlem Mart 3 1 4 2 Nisan 1 3 2 4 3 5 4 6 Mayıs 1 7 2 8 3 9 4 10 Haziran 1 11 2 12 3 13 4 14 Temmuz 1 15 2 16 3 17 4 18 Ağustos 1 19 2 20 3 21 4 22 Eylül 1 23 2 24 3 25 4 26 Ekim 1 27 2 28 3 29 4 30 Kasım 1 31 2 32 3 33 4 34 Aralık 1 35 2 36 3 27 4 38 Hafriyat Kalıp Demir Beton Duvar Yaklaşık olarak kaba inşaatın tamamlanma zamanı Aralık 2003 ayımn 3.83 2. Yatırımın istenen süre içinde ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesi için hangi işlerin daha kontrollü yapılmasının zorunlu olduğunu da bilmek şarttır.85«2118saat/(8+2)=211.75 0. yatırım ve işletmelerin.85^1700 saat / (8+2)=170 gün /6 700*2=1400 saat /0.25=87.72 3.53 2.5=1800 saat/0.2.modern teknolojinin hızla geliştiği bu çağda . süre. CPM (Kritik Yol Metodu) Bir yatırımın planlamasında. 6. Toplam çalışma süresi 37 haftadır. yatırımın unsurlarım oluşturan ana faaliyetlerin.63 Hafriyat Kalıp Demir Beton Duvar 350*0.085=1445 saat /0.3 gün/6 1200*1.85^1647 saat / (8+2)=165 gün /6 80*4=320 saat /0.85«103 saat / (8+2)= 10. haftasının son günleridir.85^376.8 gün /6 17000*0.22 İşlem Hesaplama Yapım süresi (Hafta) 1.

Kritik yörünge (CPM) VE PERT metotları bu ihtiyaçlardan doğan modern planlama metotlarından ikisidir. CPM' le planlamada işlem gösterimi şöyle özetlenebilir: • İşlemin gösterimi O—o Süre (t) + Yapılan İş + Adı İşlem Örnek .E Tj d . Her cins yatırımlara uyabilen ve sonuçlarına etkili olan yeni metodların geliştirilmesine gerek duyulmuştur. insamn aklım kullanarak günlük hayatta yaptığı işlerin metodik olarak değerlendirilmesidir. 1. Her iki metodun ana prensibi. Hazırlanan programlar.Uzun vadeli (taktik) planlar. 2.Kısa vadeli (stratejik) planlar.Beton Dökülmesi Beton Kürü Kalıp Bekleme — o O--+O »o + — — Süre İşlemi Kukla İşlem (dummy activity) — Çeşitli işlem tanımlamaları: i : Başlangıç Düğümü j : Bitiş Düğümü ttj : İşlemin Süresi Ti E : i düğümünün en erken tamamlanma zamanı Tj G : j düğümünün en geç tamamlanma zamanı SB : Serbest Bolluk TB : Toplam Bolluk O * —O Ti E Ti G T. olmak üzere iki grupta yapılmaktadır.23 her türlü imkanlardan faydalanarak geniş maksatlı programlara göre yapılması gerekmektedir.Duvar Örülmesi .

. A O B r O B o - a. A DOĞR U özetlenebilir: YANLIŞ O 1) İki düğüm arasında yalnız bir işlem tanımlanabilir.—c 2) İşlemler bir halka oluşturacak şekilde düzenlenemez. c a o- O * D * o -o birbirlerini Projelerde bu işlemlerin ve teknik mantıklı olarak izlemesinden oluşan bütüne serim (network) ağ diyagramı. o O Bit.24 SB/TBCPM' de yanlış olan durum: B tamamlandıktan sonra D başlar. A ve B tamamlandıktan sonra C işlemi başlayabilir. Serim hazırlanmasında uyulması gerekli kurallar şöyle 1 . şebeke) denir.

.25 3) Serimde yalnızca bir başlangıç ve bir bitiş düğümü olmalıdır.

Aynı düğüm no'ları birden fazla işleme verilmemeli. ancak bilgisayar programları için ok yönünde büyüyen ardışık numaralama yapılmalıdır. . kırık çizgilerle gösterilebilir. 5) İşlemler arasında ilişkiler kurulurken mantıksal hata yapılmamalıdır. bir ayrıntı serimi ya da alt serim haline getirildiğinde başlangıç ve bitiş düğümleri ana serimin işlem uç düğümleri ile çakışmalıdır.26 4) Ana serimden alınan bir işlem. eğri. Doğru. A O▲ B o^ o- B O c 6) Serimde okların şekillerinin önemi yoktur.

-(I) işlemi (D)'den sonra. C) serimin ilk işlemleridir. -(H) ve (I)' yı (J) işlemi izler. .27 Serimin İşlem ilişkilerine göre oluşturulması: Aşağıda verilen işlemler arası ilişkilere göre serimi çizelim. (H) işlemi (E)'den sonra başlar. (F) ve (G)' nin tamamlanması gerekir. (C)'den sonra (G). -(A. -(A)'dan sonra (D). B. -(J) ve (K) şebekenin son işlemleridir. (B)'den sonra (E) ve (F) işlemleri başlar. -(K)' mn başlaması için (H).

E den sonra. . 2-b) K işlemi A dan sonra. A. B. L işlemi. H dan sonra başlamaktadır. *G ve S son işlemlerdir. C den sonra başlayacaktır. B den sonra ve M işlemi de A. P den sonra aynı zamanda başlamaktadır. S. a) —A—»O K » b) A »Q- -> ByL CîM —hO ► C▼M »O ► 3) İşlemler arasında aşağıdaki bağıntılar olan şebekenin gösterilişi. *M ve L. *B. G. K *P ilk işlemdir.ÖRNEKLER: 1) K işlemi A ve B başlar. *H işlemi L yi takip ediyor fakat başlaması için M in tamamlanmış olması şarttır. i r tamamlandıktan sonra. L işlemi A. E ay m zamanda başlayan ve aym zamanda biten işlemler olup M den sonra başlamaktadır. L işlemi ise B ve C tamamlandıktan sonra ■Y B _CL O ■o t L 2-a) K işlemi A dan sonra. B den sonra ve M işlemi de B. C den sonra başlayacaktır.

E = T. i düğüm noktasımn en geç tamamlanma zamamnda başlayarak t.TiE < TiG ve TjE < TjG TiE TiG o TjE] TjC tij SB/TB O T. _.Tj E = max (T.İşlemin başlangıç düğümü en erken tamamlanma zamanıyla işlem süresi toplamı. Ts= start.T. İşlemlerin Kritiklik Koşulları: 2. j süresince devam etmekte ve j düğüm noktasımn en geç tamamlanma zamamndan erken bitmektedir. .29 * (Düğüm Zamanları): 1. Alm. (11=11) T.= tamamlanma 1. (TiE = TiG . G = T. zwischen Schlupf (SZ) veya zwischen Pufferzeit (ZP) i .tij) i 2.Bir İşlemin kritik olabilmesi için başlangıç ve bitiş düğümlerinin her ikisinin de en erken ve en geç tamamlanma zamanları eşit olmalıdır. Bu iki zaman arasındaki süre farkına "arabolluk" denir. (TjE = TiE + tij) 1 Ara Bolluk (AB) [İng. ilk 2. zira bunların tamamlanma sürelerinde meydana gelen aksamalar yatırımın toplam süresini uzatır. i 1 j 3. Yatırım projelerinde kritik yörünge üzerinde bulunan faaliyetlerin gösterilen süreler içinde bitirilmesi zorunludur. G = min (TjG . E.j işlemi. bitiş düğümünün en erken tamamlanma zamanım vermelidir. E + t i j ) .Ts E = O (TıE = 0) alınır.T. TjE = TjG) 3.G veya TjE = TjG olduğu yerlerde KRİTİK YOL vardır.

Kritik yol birden fazla olabilir. Bu işlemin bittiği zaman ile j düğüm noktasımn (veya i-j işleminin) izin verilen en geç tamamlanma zamam arasındaki süre farkına faaliyetin "toplam bolluğu" denir.j işlemi en erken başlama zamanı olan T! E zamanında başlamakta ve t. Freienschlupf (SF) veya Freie Pufferzeit (FP)] i . Almanca Gesamtschlupt (SG) veya Gesamte Pufferzeit (GP)] i . Hesaplamalarda serbest ve toplam bolluklar kullanılır. süresince devam etmektedir. Free float (FF).Kritik yolun uzunluğu bize yatırım süresini verir. Alm. belirli zaman aralıkları içinde tamamlandığı takdirde yatırımın toplam süresini değiştirmeyen işlerdir. i-j işlemleri için dört çeşit bolluk tarif edilmiştir: *Toplam Bolluk (TB) [İngilizce Total float (TF). Toplam bolluk negatif olmamalıdır. *Serbest Bolluk (SB) [İng. 7. süresince devam etmektedir. Alm. j süresinde devam ederek ve gene de j düğüm noktasımn en erken tamamlanma zamamndan evvel bitebilir.j işlemi izin verilen en erken T E başlama zamanında başlamakta ve t. Unabhaengige Schluphf (SU) veya unabhaengige Pufferzeit (UP)] i . Bu işlemin bittiği zaman ile j düğüm noktasımn en erken tamamlanma zamanı T! E arasındaki süre farkına "serbest bolluk" denir.Kritik yol. aradaki süre farkına "bağımsız bolluk" denir. Bu tür faaliyetlere bolluğu olan faaliyetler denir. Kiritik olmayan işlemler. *Bağımsız Bolluk (BB) [İng. Mutlaka her serimde en az bir kritik yol vardır. 5. Independent float (IND.F).4.j işlemi. . i düğüm noktasımn en geç tamamlanma zamanında başlayıp t. başlangıç düğümümden başlar ve bitiş düğümünde biter. 6.Toplam bolluğu sıfır olan işlemler kritik işlemlerdir.

E + ti j) BB = Tj E .31 TB = Tj G .(T. •1 J T B O > B B B Î > A B EBij = TE (En erken başlama zamanı) ETij = T.(Tj G + t. G Tj E İşlemlerin en erken ve en geç başlama ve tamamlanma zamanları.ti j (En geç başlama zamanı) GTij = Tj G (En geç tamamlanma zamanı) CPM İçin Bir Uygulama (1): TjG . E + t. j) TB : Toplam Bolluk SB : Serbest Bolluk BB : Bağımsız Bolluk AB : Ara Bolluk T E T.(Tj G +1. j) AB = Tj G . j) SB = Tj E .(T. E + ti j (En erken tamamlanma zamanı) GBij = Tj G . Bolluk çeşitlerinin tamamlanmasından sonra herhangi bir işlemin en erken başlama (bitme) ve en geç başlama (bitme) zamanları bolluklar ve düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanları cinsinden hesaplanabilir.

11 O 7/7 o 0/0 O 1/ 1 0/ 0 0/3 I6 7 0/1 oO 1 7 1 O t— 20İ 10 Kritik yol : 7-3. i İşlem 7-3 7-8 7-2 3-4 8-2 8-5 8-1 2-4 4-1 5-1 1 1 6 4 4 4 8 1 0 6 7 4 Düğüm Zamanları SB TB İşlem Zamanlan Ti E 0 0 0 1 1 6 6 6 1 1 1 7 a 17 TJTJ T. 24 24 Süre t. 4-1 dir. 2-4. 3-2. G 0 0 0 1 1 7 7 7 1 1 1 7 2 0 TjE 11 6 11 17 11 17 24 17 24 24 TjG 11 0 7 0 11 7 17 2 11 1 20 3 24 8 17 0 24 0 2 3 4 a 0 1 7 2 1 6 8 0 0 3 EBÜ 0 0 0 1 1 6 6 6 1 1 1 7 * 17 ET j 1 1 6 4 1 5 1 0 1 4 1 6 1 7 2 4 2 1 GBÜ 0 1 7 1 3 7 1 2 1 4 1 1 1 7 2 0 GTj 11 7 11 17 11 20 24 17 24 8 A 8/ 24 Bollukların kullanıldığı .32 _LL 0/0 o 0/6 17* 17 11 11 2/ 2 11.

serimin bazı işlemlerinin süreleri tam olarak bilinemez. 2. PERT (Seçenekli Değerlendirme) Yöntemi: Kritik yörünge (CPM) ile programlamada.3. 3 . Bazı yatınmlarda. 6.Malzeme. serimin tüm işlemlerinin sürelerinin ihtiyaç bilimnesine vardır. 4.Optimum yatının süresinin hesaplanmasında.İşlem sürelerinin değiştirilmesinde.33 yerler: 1.İşlemlerin kritik olup olmadığım ve esnekliğini hesaplama. olan Eğer bu süresi belirsiz işlemler üzerinde bulunduğu noktalannda kritik yörünge ve düğüm büyük değilse bolluklar varsa. gene kritik yörünge metodu ile . ekip büyüklüğü ya da ekip sayısının değiştirilmesinde. ekipman ve gider gibi kaynakların en uygun bir biçimde kullanılmalarına yardımcı olmak üzere.

dengelemesi hesabı gibi irdemeleri yapılamaz. Eğer süreleri işlemler belli kritik işlem olmayan yörünge üzerinde ise. Çünkü bu metotta belirsiz süreler. artık yatınmın tamamlanma süresinin bile tayini mümkün değildir. programında kapasite ve maliyet zorlamalar. Bu hallerde yatınmlann planlanması PERT metodu ile yapılmalıdır. metot uzun süre pek de Bu zamanlı. ihtimaller hesabına göre. hesaplanabilmekte düğüm noktalan aynca ile yatınmın toplam süresinin programa göre yüzde kaç ihtimalle tamamlanabileceği bulunabilmektedir.34 programlama Ancak iş yapılabilir. çok . ve iş çok elemanlan bakımından şartlara bağlı olan kanşık yatınmlarda kullanılmaktadır.

kritik yörünge metoduna nazaran daha geniştir.En geç tam. PERT metodunun özel hallerinden biridir. sür L_ t m te t b t i j projenin belirli bir yüzde olasılıkla CT X T PERT yönteminde tamamlanabileceği. Beklenen sürenin standart sapması te^Va+Mm+h) <? te t e İşlemin tamamlanmasına ait "ihtimal dağılım eğrisi" aşağıda gösterilmiştir. optimist süre) tb : En kötümser süre (en geç tamamlanma. süresi Zaman En erken Tam. En muhtemel tamamlanma süresi Beklenen tamamlanma süresi . . pesimist süre) tm : Normal ya da ortalama süre te : Beklenen tamamlanma süresi Vte : Beklenen 1 6 sürenin varyansı ate : tu — t. Burada: Ts : Projenin yeni tamamlanma süresi (öngörülen talimin) Tx : Beklenen tamamlanma süresi (sonuç süre CTTx : Tx süresinin standart sapması Z : Tamamlanma olasılığı PERT seliminde her işleme ait olası en erken ve en geç gerçekleşme süreleri (t„.Bir projede ta : En iyimser süre (en erken tamamlanma.35 PERT metodu. ne zaman Ts = Tx + Z x bağıntısıyla hesaplanır. t|:ıl normal gerçekleşme süresi işlem ayrıtları üzerinde verilir. süreleri tam bilinemeyen işlemlerin programda göz önüne alınmasını sağladığından kapsamı. Kritik yörünge (CPM).

varyansları (Vte) ve standart sapmaları (au. . Serimin programlanan zamanda tamamlanma olasılığı (P). normal dağılım tablosundan da bu P değeri okunarak belirlenir.) yukarıda verilen formüllerle hesaplanır. yine yukarıda verilen Ts formülünden ve ilgili değerler yerine yazılıp Z değeri çekilerek.36 Serimin işlemlerinin tamamlanma süreleri (te).

17 0.50 0.33 0.2 14.0 8 8 0.0 6.20 0.78 0.11 1.33 14.8 8.11 3 14 (5 10.2 8.69 0.44 0.11 0.50 1.25 © 3.33 1.80 6. 2 18.2 5 5.0 5.36 6.0.2 5.3 6 .0 10.25 1.2 0. 2 •0 0.5 gündür.11 0.78 1.11 O 1-2 1-3 1-4 2-5 3-5 4-6 5-6 0.2 4. Programlanan tamamlanma zamanı 17.25 0. Süreler ( Gün) İşlem____ta tm tb 1-2 6 10 8 3-5 4-6 5-6 ta/t /tb ^ 7 7 3 8 9 10 14 4 5 ^ 1-3 1-4 2-5 4 7 4 12 5 8 8 8 6 ÛHT^ O e Vı e V ı Gte İşlem ÇÖZÜM : Vte te 8.44 0.2 0. Projenin programlanan zamanda tamamlanma olasılığım bulunuz.66 0.14 18.8 0.25 0. 2 0 <4): 1.44 0.36 0.37 ÖRNEK: Bir projedeki işlem süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

7 GB GT EB ET Bu ra da.36 Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler: 1-Yatırım izlenirken. işlemlerdeki süre değişikliklerinin kontrolü ve programa aktarılması gerekir. 6.4. Çalışılmayan günlerin programa aktarılmasında da. _ Biten işlemler. v. Kritik yol. 2-Sonradan yapılacak ekleme ve çıkarmaların çözümlenmesi istenir. _ Bu problemler programa ara tenninler şeklinde aktarılır. _ Devam eden işlemler. Serimde Kontrol ve Revizyon Yapılırken: _ Belirli aralıklarla işyerine gidilir.) İşlemin süresi İşlemin en erken başlama zamanı İşlemin en erken tamamlanma zamanı İşlemin en geç başlama zamanı İşlemin en erken tamamlanma zamanı tij S I / Ek .00 8. kontrol ve revizyon işlemi olarak adlandırılır.işlemler olarak kaydedilir. Başlangıç ara termini (makinelerin. Kutu Diyagramlar (Precedence Diagrams) : Çözüm tekniği olarak CMP'e çok benzeyen kutu diyagramlarında. ara terinin çözümlemelerinde başlangıçtan bitişe kadar sürmeyebilir. Kutu diyagramında işlem tanımları ve CPM"e kıyaslaması şöyle yapılabilir: N. _ Çalışılmayan ve kısa rastlanan işlemler iki değişik karakterde olur: İşlem parçalanmış biçimde yapılabilir.38 8.s. İşlem parçalanamaz. o işlemin bitmesi için gerekli olan sürelerle tanımlanır. bir inşaat işinin plammn çıkartılması ve birbirini izleyen rutin işlemlerin kontrolü çok kolay olmaktadır. Bitme ara termini (aşırı soğuklar başlamadan beton dökme işinin tamamlanması zorunluluğu). Bu işlem. ilk serim üzerinde sıfır süreli .00 1. başlanan iş bitirilmelidir. 4-Başlangıç ve bitme ara terimlerinin istenilmesi de başka bir zorluktur. I tij E B ET G B G T İşlemin tanımı (adı. yapılan ve tamamlanan işlerin durumları izlenir.78 1. ancak temel işinin bitiminden sonra gelebilmesi zorunluluğu). _ Henüz başlamamış olan işlemler işyerinde yapılan yeni belirlemelerde elde edilen sürelerle gösterilir. 3-Çalışılamayan günlerin programa aktarılması gerekir. no'su.

Tamam lanma İlişkisi (FR) (3) Başlama İlişkisi (SR) (4) Tamamlanma İlişkisi (ER) 3 min z max z Tl+min — — B j Tl+max = -İH Bj+min — —j Bj T 1 [7] B1+max = > Tj Bl+min .39 İŞLEMİN TANIMI________________CPM'de_____________KUTU DİYAGRAMINDA > 3. B' den sonra D. A ve B tamamlandıktan sonra C işlemi başlar c > 4.< B j Bl+max =—— Tj Tl+min — Bj Tl+max — T j min z_______> max z mın z max z g P S . A ve B'den sonra C işlemi başlar r ^ f ^ l Rj > (1) Normal İlişki (NR) mın z J B . m P r Kutu Diyagramında İlişki Türleri: max y (2) Başlama .

40 (5) Yaklaşma İlişkisi mın z v max z J B l+mi = < B i n Tl+min — Ti .

-Z) dir.+1. (2)Herhangi bir işlemin en erken başlama zamanı: EBj = max (Et. -t.41 Kutu Diyagram Uygulaması: En Erken Başlama ve Tamamlanma mın z Zamanlarının Bulunması: m max z (1)İlk İşlemin en erken başlama zamanı EBA = 0 dır. = min (GT. 3 5 8 B 8 4 12 ' D Tl+max — Tj Bl+max = — B j 14 17 3 H İV 0 3 3 A 1 1 5 16 G 1 En Geç Başlama ve \f 1 21 24 6 3 K4 20 I 3 2 5 C 5 6 11 F Tamamlanma Zamanlarının Bulumnası: 1 2 3 15 J (1)Son İşlemin en geç tamamlanma zamanı GTK = ETK dır. -Z) dir. *GB. .EBiveya GT — ET. (2)Herhangi bir işlemin en geç tamamlanma zamanı: GT. bolluğu verir.. (3)Herhangi bir işlemin en geç başlama zamanı: GB. +Z) (3)Herhangi bir işlemin en erken tamamlanma zamanı: ETj = max (EB. = ıııin (GB. ETj + Z) dır.: GT.. 9 4 3 5 İv 8 5 3 5 5 C 6 11 8 E 11 11 F 1 1 1 1 5 16 16 G 1 \ 9 8 4 13 12 ' D 15 13 8 B 14 17 3 H 0 0 3 3 3 2 3 3 A 5 * EB i = GB i veya ET i = GT i t 1 21 24 6 21 24 1 3 K 6 4 1 2 1 2 3 20 20 I 15 15 J ise işlem kritiktir.

O. yapılacak işin hacmini (v= kg. Bu teknikte.) •Ordinat.5. baraj. toplu konut v. verileri belirli tekrarlanan işlemli ve az sayıda. işlemlerin hızlarını gösterir. Denge Diyagramlarında İlişkiler: V a) Tamamlamna-Başlama İlişkisi Beton Dökme J: Kalıp Alma I: b) Başlama-Başlama İlişkisi I: Hendek Açma J: Boru Döşeme c) Tamamlanma İlişkisi I: Kalıp Yapımı J: Demir Döşemnesi d) Başlama-Başlama İlişkisi I: Mimari Proje J: Statik Hesaplar . adet vs. işin süresini (t=gün. ton. S işlerde sık sık kullanılan bu diyagramlar aynı zamanda "Devre Diyagramları" olarak da kullanılabilir. Ancak CPM ile birleştirilerek kullanılmaktadır. •Apsis. %. ay vs. m3. (Line of Balance) Denge Diyagramları: "Cyclogramme" diye de adlandırılan denge diyagramları.B. hafta. rutin işlemli projelerde kullanılır. Demiryolu. L. Bu teknikle gösterim serim şeklinde değildir.) •İşlem doğrularının eğimi. m2. kanal.42 6.

(4) Beton. (5) Dolgu. (2) Kazı.43 Bir Atölye İnşaatına ait Denge Diyagramı Örneği.25 Ta (1) Hazırlık.25 T2 0.'da üretim hızının Unite doğal tamponun tam katı olması halinde çalışma düzeni: Sayısı / t/ / / / 2 3 Süre (Hafta) ^ Süre (Hafta) .O.B. (3) Kalıp. 1 23 II 0. (t) Priz Süresi L. Unite Sayısı (6) Montaj.25 T3 1 f t 0.

............4 ünite/hafta 1 Ekip.............................................5 hafta 2 ünite/hafta..0.......2 Ekip İşlem Süresi Doğal Tempo Üretim Hızı Ekip Sayısı ...44 0.......................5 Hafta.....2 ünite/hafta 2 ünite/hafta...................................................................................................................................................................

...............3 Ekip Devre yada denge diyagramlarında........B..'da üretim hızının doğal temponun tam katı olması halinde çalışma düzeni: Ünite Ünite İşlem Süresi Doğal Tempo Üretim Hızı Ekip Sayısı 0..5 hafta 2ünite/hafta......45 L.. birbirini izleyen iki işlem arasında bulumnası gerekli olan bekleme süresi yada boş süreye "Zaman Tamponu (TB)= Time Buffer" işlemlerin birbirlerini kesmemesini teminen düşey yönde konulan tampona da " Yer Tamponu (UB)=Unit Buffer" denir....................5 ünite/hafta 2 Ekip.....0...................... ..O........5 Hafta.......................2 ünite/hafta 3ünite/hafta.............................................

5 2 (bitiş) 1 1 +3 30İ0 1/ Yukarıda serimi. eğimi ve tamponları verilen kanal hafriyatının denge diyagramım çizerek optimum yatının süresini bulunuz.46 işlem 1 Eğim Tampon (gün) — Birim İşlem Süresi 2/1 2 3/2 3 2/1 4 4/1 5 2 (bitiş) — 1 1 (başlangıç) 1. 2 Denge Diyagramlarıyla Yatırım Süresinin Kısaltılmasına ait Bir Örnek: 234 -2/900 .

(TB=1). -1500 Milyon TL. -900 Milyon TL.47 12 14 16 Süre (gün) Yukarıdaki denge diyagramında optimum yatırım süresini ver toplam ceza azalmasını bulunuz •Ardışık işlemlerde en küçük zaman tamponu 1 gündür. : 13 gün 3*300 = 3*500 = 3*300 = Toplam: Yatırım Süresi . KISALTMA: Uzatma gideri: Endirekt Gider: Ceza azalması: + 900 Milyon TL. •10 ncu günden sonra 300 milyon TL/gün gecikme cezası ödenecektir. •Endirek giderler 500 Milyon TL dir. 1. -1500 Milyon TL.

-900 Milyon TL./ 2 30 / 0/ 5m -1 / / 2. KISALTMA: Uzatma gideri: Endirekt Gider: Ceza azalması: 3*400 = 3*500 = 3*300 = Toplam: Yatırım Süresi * / / 0/( / ) / -2 / / / 12 1490 Süre (gün) > 1 16 / / / 10 + 1200 Milyon TL. -1500 Milyon TL. -1200 Milyon TL.48 Toplam Ceza Azalması: 1500 Milyon TL 1234f / . : 10 gün H .

5 Zaman tamponlarıyla birlikte yatırımın yeni süresi 9. T 234 Ty= 9.0 5.5 4. 1. (y H 10 12 14 16 Süre (gün) • Aynı denge diyagramında (başlangıç durumunda) 1.İşlemin w Süresi 5 8 2. Eski (gün) /-2 Yeni (gün) 2.49 Toplam Ceza Azalması: 1500 1 2 3 4 5 1200 = 2700 Milyon TL.5 gün olarak bulunacaktır. -2/300 2/9C o ■ı/.5 gün 10 12 14 16 Süre (gün) H .İşlemin Süresi İşlemin Süresi 5 2. 2 ve 5 nolu işlemlerin üretim hızları iki katına çıkartılırsa yatırımın yeni süresinin ne olacağını bulmak istersek.

2. gibi kullanılan yada kullanımına ihtiyaç duyulan her şeye kaynak denir.Kaynak.Albert B ATTERSBY'ye göre kaynak kullanımında başlıca amaçlar şunlardır: Sabit süre-serbest kaynak kullanımı: (a) Kapasite optimizasyonu Kap. işgücü. 3. kredi. para.Kaynak Kullanımı (Resourse Allocation . borç. makine parkı). yada kiralanırlar (makine-ekipman.Assignment): 1. istihdam) yada satın alınarak teinin edilirler.6.50 6. 0 = YığılnıaOran ı . vs. ^ T Çal.— < 1 (b) Maksimum kaynağın en küçüklenmesi: 0= K 2222L > J or.Kaynaklar projelerde ya mevcut bulunur (şirketin sahip olduğu mal varlığı. İşçi / i Toplam işçi —. Kull. gelir. malzeme. gider.

....(c) Varyansın veya ortalamadan sapmaların en küçüklenmesi: ( K ~ K J > v= ° 2 (d) Kaynak değişiminin mutlak değerleri toplamının en küçüklenmesi: minD = y\Ki\ (e) Kaynak artışları toplamının en küçüklenmesi: nıin D = Ki (f) En büyük kaynak değişiminin en küçüklenmesi: D max = maX (D1 .................Dn ) .. D2 » D3.

Bolluğu olan son işlemden başlayarak başa doğru eğer. A2 ve A3 günlük kareler toplamlarını ifade eder.Serbest Süre Optimizasvonu: . Aı< A0 ise işlem ötelenir. Örneğin bir işyerinde iki günlük bir işimizin olduğunu varsayalım: 1 1 2 3 4 5 8 7 6 5 4 2 0 1 2 3 4 64 50 40 34 32 ( 4 ) ( 5 ) (1) (2) (3) Sabit Kaynak .52 Örnek: BURGESS YÖNTEMİ (Süre Kısıtlı Kaynak Optimizasvonu): İşlem t/K A D t: Süre K: Kaynak Miktarı B C O^O o—o—o—o—o ^ 3/5 ^ 4/7^ 2/2^ 3/3 ^ A0. Aı. A3> A2 olduğu için ötelemeden vazgeçilir. A2< Aı ise ötelemeye devam edilir. Varsa diğer bolluklu işlemlerde aynı uygulama devam edilir.

1.Direkt İşçilik Giderleri 1 .Üretim giderleri 1.53 Süre ve Kaynak Serbest .11. 1 2 .Gider Optimizasyonu: Gider (TL) Toplam Üretim Giderleri ^Toplam End. Değişken Giderler Değişken End. Giderler Toplam Direkt Giderler Sabit Üretim Giderleri —► t opt t (süre) d : Direkt gider e : Endirekt gider Giderler (Masraflar) şöyle sınıflandırılır: 1. D i r e k t H a m m . Direkt giderler 1.

54 a d d e G i d e r l e r i 1 . 2 E n d i r e k t G i d e r l e r 1.Endirekt De ğiş ken Üre tim Gid .21.

55 erle ri (Şa ntiy e şefi nin yad a bek çini n aylı klar ı) 1.) artar. tesis yapı elemanları. tı yerine t'de sona ererse endirekt sabit bir takım giderler (proje giderleri) oluşmaya devam eder. Bunlar büro-kırtasiye malzemeleri. amortismanlar).) 2. İşi ? tı den daha önce bitirmeye kalkarsak giderler yine artar. Ancak bu süre zarfında endirekt değişken giderler (bekçi giderleri.Ticari giderler (Bu konu bizi fazla ilgilendirmemekle birlikte ikiye ayrıldığım bilmekte fayda vardır. Bunu en iyi şekilde bulmak için e ve f giderleri toplanarak toplam endirekt giderler bulunur. kalem vs. aydınger. .Endirekt Sabit Üretim Giderleri (Şantiye binasımn malzemeleri. aydınlatma. yapım süresi.22. eneıji. Direkt işçilik yada malzeme olarak yükleyemediğimiz giderler. kiralar. 2. endirekt giderler olarak alınır.2Yönetim Giderleri Bu optimizasyonda.1Satış Giderleri 2. gibi giderlerdir. vs. bunlar değişmezler.

56 PLANLAMA TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ A) CPM (KRİTİK YOL METODU) ÖRNEKLERİ: 1 ) A ş a ğ ı d a v e r i l e n b i l g i l e r d e n y a r a r l a n a r a k a)Projenin CPM serim modelini oluşturunuz. b)Her bir işlem için verilen tj j işlem sürelerini kullanarak .

F ve I işlemleri beraber bitiş işlemleridir. ❖ C. işlemlerin bolluklarım ( SB/TB). GBj j. ¡) . kritik yol yada kritik yolları. GTj j) bularak bir tabloda (12 sütunlu) gösteriniz. ETj j. İŞLEM SÜRE (T.57 projenin yatının süresini (Ty) ve düğümlerin en erken ve en geç tamamlanma zamanlarım. işlemlerin en erken ve en geç başlama zamanlarım (EBj j.

C 4 Gü n ❖ A. G 1 Gü 9 n H 3 Gü n NOTrDüğümlere kendiniz artan sırada numaralar veriniz. B 7 Gü n ❖ F işlemi B. E ve H işlemleri başlangiç işlemleridir. 1 Gü 0 n ♦♦♦ C işlemi B ve D işleminden sonradır. G ve I işlemleri başlar. D ve G işlemlerinden sonra başlar. F 6 Gü n ❖ Kukla işlem sayısı iki tanedir. 1 Gü 5 n ❖ H işleminden sonra J. D E 1 Gü 7 n ♦♦♦ A işlemi B ve D işleminden öncedir. E ve J işlemlerinden sonra D işlemi başlar.58 A ♦♦♦ A. I 2 Gü 0 n J 5 Gü n .

bollukları. kritik yollar. toplam tamamlanma zamanı. düğüm ve işlem zamanlarıyla bollukların tabloda gösterilmesi: H G O .59 ÇOZUM: A a) CPM Seliminin oluşturulması B i i D l C 4 Ii O b) Oluşturulan CPM seliminin düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanları.

6-7 dir. . 0/0 0 GTij 15 10 15 15 32 15 32 38 32 32 38 38 Yol & 0 0 0/7 0 0 1 5 1 5 3 3 3 1 5 3 2 3 2 3 2 1 5 1 5 1 0 1 0 1 0 1 5 3 2 3 2 3 2 19 10 10/10 15 15 32 15 32 38 32 32 38 38 5 <f>3 2 0 1 0 7 1 0 1 5 0 0 2 0 i7 0 38 0 7 5 1 5 2 5 1 0 1 3 1 8 1 5 3 2 3 2 3 2 15 32 15 32 38 32 32 38 38 * 7 5 1 9 2 0 1 7 - * * 4 6 * Projenin Yatırım Süresi = Ty = 38 Gün Kritik Yol = 1-2. 5-6. t i 0 0 3 15 10 15 <V 3 15 SB 0 0 5 0 1 0 7 1 0 1 5 0 0 2 0 TB . 4-5.60 32 15 î 15 ■ ¡0/0 15 \f 15 10/10 20 15/15 2/2 İşlem Zamanları EBij ETÜ GBij 0 0 0/0 0 1 5 1 5 3 3 3 1 5 3 2 3 2 3 2 38 15 3 10 15 22 8 22 23 32 32 36 38 işlem 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-4 3-6 3-7 4-5 5-6 5-7 6-7 TAıı 1 5 3 1 0 - Düğüm Zamanları 7/7 5 rrıE 1 TGj E T6. 2-4.

a)Düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanlarım. yatırımın süresini gün olarak bulunuz. 8 ÇÖZÜM: a) Verilen CPM seliminin düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanları. b)İşlemlerin en erken ve en geç başlama ve tamamlanma zamanlarım bularak bolluklarla ve düğüm zamanlarıyla birlikte bir tabloda toplu halde gösteriniz. kritik yolu/yolları belirleyip diyagramın üzerinde işaretleyiniz. bollukları ve kritik yollar: S . İşlem bolluklarım (SB/TB).61 2) Aşağıda verilen CPM serimini çözümleyerek.

62 .

TGi TEj TGj SB TB EB.j GBij GTij Yol & 1-2 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 63 1-4 1 6 0 0 17 17 1 1 0 16 1 17 * 2-3 6 5 5 11 11 0 0 5 11 5 11 * 2-4 1 2 5 5 17 17 0 0 5 17 5 17 * 3-4 6 - 1 1 1 1 17 17 0 0 1 1 17 11 17 3-5 1 1 1 1 11 20 0 9 1 1 11 20 20 3-9 8 1 1 1 1 40 40 2 1 2 1 1 1 19 32 40 4-7 1 3 1 7 1 7 31 31 1 1 1 7 30 18 31 4-8 1 0 1 7 1 7 31 31 4 4 1 7 27 21 31 4-9 1 7 - 1 7 1 7 40 40 6 6 1 7 34 23 40 * 4-6 1 7 1 7 17 17 0 0 1 7 17 17 17 5-7 1 1 1 1 2 0 31 31 9 9 1 1 22 20 31 5-9 1 5 1 1 2 0 40 40 1 4 1 4 1 1 26 25 40 * 6-7 1 4 - 1 7 1 7 31 31 0 0 1 7 31 17 31 * 7-8 3 1 3 1 31 31 0 0 3 1 31 31 31 7-9 6 3 3 40 40 3 3 3 37 34 40 .Düğüm Zamanları İşlem Zamanları işlem Tij T®.j ET.

25 12 7.2 28.11 9-10 0 27 52 20. işlem bolluklarım (SB/TB).83 6-7 1 12.64 Ty = 40 Gün Kritik Yollar = (I. İşlem T x T 1 m 1 0 1 5 0 2 4 1 9 2 3 0 5 6 0 2 1 1 8 4 5 1 5 1 9 0 Tb 24 15 0 39 20 49 0 79 0 37 31 61 25 26 0 8. 3-4. 4-6.01 1-2 1-3 a 8 15 0. 8-9 B) PERT (PROGRAM GELİŞTİRME VE GÖZDEN GEÇİRME TEKNİĞİ) ÖRNEKLERİ: 1) Aşağıda verilen PERT serim modelini çözerek. 2-3. 6-7. 6 2. 7-8. 3 2 5 8-10 1 8 11.6 ¿18.25 132. Yol) 1-2. 7 12 ¿17. 6-7.11 2 6 T" 1 5 2-3 0 2-4 2 2 2-5 1 1 3-7 2 2 4-6 0 4-8 1 0 57 57 5-6 0 26.1 1 .5 1 5-7 3 6 22.). 8-9 (II. varyansını (Vy).36 ¿10. 2-4.2 5 30 34 18 9. a)Projenin tamamlanacağı süreyi (Ty).0 0 0 12 0 547 ÇÖZÜM: 7. 7-8.25 1 7-8 3 0 38 38 15 30 8-9 1 0 15. 4-6. Yol) 1-2. kritik yol/yolları bulunuz. b)Bu projenin 117 günde tamamlanabilme olasılığım hesaplayınız (Standart Normal Dağılım Eğrisi Altında Kalan Alan Tablo Değerleri kullanılacaktır.1 39.

1 2 102 38 39.6 102 52.9 1.78 122 547 122 0 .65 38 15.

varyans. bolluklar. 9 12 2 0 a) Proje tamamlanma süresi. kritik yol/yolların bulunması .66 118 56.

2 5 — 11.11 26.69 4 1.25 — 2.83 1 9 45.3 3 — .11 — e 1 2 1 5 — <* te 2.83 27.5 — 52.33 2 0 — 12.03 2.5 4. 5 — 22.17 17.17 — 132.67 İşlem 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-7 4-6 4-8 5-6 5-7 6-7 7-8 8-9 8-10 9-10 T x Vte 7.25 11.17 — 8.17 16.6 7 — — — 26.5 3.25 20.8 3 1.1 7 2 1.78 — 3.3 3 5.

cebrî boru.68 Projenin: Ty= 122 Gün ve Vto=54. pompa istasyonu. terfî/isale hattı inşaatı ile diğer işlemlere ait verilen bilgi ve sürelerden yararlanarak. c)Projenin. hesaplanandan 5 gün önce tamamlanma olasılığı ile % 100. kanal. b) Ts= 117 gün ise Ts=Ty-Hz. b)Proje tamamlanma süresi.x formülüne göre 117=122+z V 54. kaptaj odası.2) Aşağıda bir su deposu. Varyans ve projenin 75 günlük sürede tamamlanma olasılığım bulunuz. cr. a)PERT proje selimini oluşturunuz.68 için (Standart Normal Dağılım Tablosu'ndan) P = 0. % 80 ve % 70 olasılıkla tamamlanabileceği süreleri ayrı ayrı hesaplayınız.7'dir. .7 => z = -0.2483 =v P«%25'dır.

.tesellüm işleri 18 Tamamlayıcı (müteferrik) işler ÇÖZÜM: ♦♦♦ PERT Serimi kurulurken ardışık. öncelikli ve eş zamanlı işlem ilişkilerine dikkat edilmelidir. yalıtım Telörelerin çakılması.sıkıştırma (stabilize dahil) 17 Teslim.payanda Cebrî boru döşenmesi Montaj.No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teknolojik Yapım Sırasına göre Alt Yapı/Ust Yapı imalat Pozları Hat aplikasyonu .yerleştirme Demir döşenmesi Ta 2 4 3 1 0 4 2 1 2 3 8 3 0 1 5 1 4 2 6 4 1 2 Tm 2 5 3 1 2 5 2 1 3 4 1 0 3 5 1 6 1 4 3 9 5 1 2 Tb 4 6 3 1 5 5 2 1 5 5 1 3 4 5 2 0 1 7 3 1 1 6 2 2 11 Su deposu inşaatı 12 Kaptaj odası inşaatı 13 Pompa istasyonu inşaatı 14 Tahliye kuyuları açılması 15 Drenaj ve deşarjlar 16 Dolgu . kaynak.işaretleme Kanal kazısı İksa . ip çekilmesi Aks röperleme Temel kazıları Kalıp hazırlık .

70 a) PERT Proje Serimi'nin oluşturulması 4 .

.

14 2.47 66.5 0 0.03 . 10.72 b) Proje tamamlanma süresi. varyans ve olasılığın bulunması.83 0.5 0 0.

33 1 0.74 I I I h 69.Ü3 m 0.33 7.11 1.32 2.47 .50 j 10.80 16.3 3 8.7.69 14.69 .0 3 12.33 8.11 0.85 0.21 74.00 0 0 0 8.05 14.-.10 3.85 14.67 7 1.22 7.50 3 0.10 7.33 0.17 0.1 7.1 7 76.80 [3.3 3 0.21 fü.96 0.5 0 41.5 0.1 2. — 60.22 7.4.27 7.6 24.33 8.3 3 0.25 4.3 3 0.73.32 76.5 7 0 1.3 3 8.50 0.32 74.33 8.52 60.11 6.3 3 8.33.8 7.5 69.5 0 0.1 7 10.5 0 0.0 3 69.00 2.58 60.33 0.5 0 7.21 24.1 68.3 3 0.

C) KUTU DİYAGRAMI ÖRNEKLERİ 1) Aşağıda blok ve kat durumu. 12-14.33 + 0.32^>Ts = 78.33 + 2.32 Kritik Yol = 1-2.00 Tablodan z«2. 2-3. işlem ilişkileri ve süreleri verilen yığma bina inşaaünın kaba inşaat işlerine ait "Kutu Diyagramı İş Programı" m çizerek projenin tamamlanma süresini. 8-10.3 0 0 0.91 0.75 Gün ❖Projenin % 70 olasılıkla tamamlanacağı süre: P=0. crtx formülüne göre 75=76.83 Gün'dür. bolluklarım.84 V 8.5 68. 5-8. kritik yol/yolları hesaplayarak işaretleyiniz.33 + z V 8.59 Ts=76.1.70 Tablodan z«0.19. c) Hesaplanandan 5 gün önce tamamlanma olasılığı 71.84 Ts=76. Ts = 75 gün ise Ts=Ty+z.52 V 8.32 => z = .33 Gün.80 Tablodan z«0. ❖Projenin % 100 olasılıkla tamamlanacağı süre: P=1. 10-12.32^>Ts = 83.0418 => P» % 4'dür. Hafriyat alımından sonra Temel daha sonra sırasıyla Duvar ve Tabiiye şeklinde izlenecektir.59 V 8. NOT: Yapım sırası C bloktan başlayacak sırasıyla B ve ardından A blok yapılacaktır.33 + 0.52 Ts=76. 15-17. 17-18 dir. .33 + z V 8. 14-15.46 için (Standart Normal Dağılım Tablosu'ndan) P = 0.06 Tx = 76.8 Gün ❖Projenin % 80 olasılıkla tamamlanacağı süre: P=0.0. Vx = 8.32^>Ts = 77.32 => z = .3228 => P«%32'dir.73 için (Standart Normal Dağılım Tablosu'ndan) P = 0.33=76.

işlem Hafriyat Temel Duvar Tabiiye Z:8 Z:22 C Blok 6 11 l.K:22 2.K:6 l.K:20 A Blok 7 13 Z:10 Z:25 .K:8 l.K:8 2.K:22 ÇÖZÜM: Z:6 Z:20 B Blok 5 9 l.

76 37 44 11 İR —> 7 B Blok A h 44 57 y> f > 13 At — 57 67 40 10 Az d 67 92 fn 92 25 At b 41 47 V 32 f. 27 32 6 11 5 B h C Blok — 32 41 b 17 9 Bt — 6 Bz d 47 67 47 67 20 Bt b 0 0 6 6 6 C h 6 17 fi 17 11 Ct 1 7 1 7 8 25 25 47 ^ 47 22 Ct b Cz d HAFRİYAT ^mel DUVA R ÖRME TABLİY E TEMEL İŞLEMLERİ .

ZEMİN KAT İŞLEMLERİ .

78 10 114 8 67 73 6 Bid 11 4 11 4 20 13 4 13 4 Bit ■ • ■ H 84 92 4 Q 8 Ci d 92 11 4 11 4 22 12 6 11 4 8 13 — 4 Ïw> 13 15 4 6 1M 15 6 22 «2 d % DUVAR TABLÍYE .

DUVAR TABLÍYE ÖEME ÖRME 1. KAT İŞLEMLERİTy = 156 Gündür. KAT İŞLEMLERİ 2. Kritik Yol = Ch-Ct-Czd-CtbBtb-Atb-Clt-BltC2t yoludur. 2) Aşağıda verilen 3 katlı bir yığma bina inşaaünın 8 kalem imalat işi için "Preceden ce Diagram" oluşturula cakta İş programın da işlem .

80 adları anlamlı ve alfanümer ik olarak verilecek elde edilecek Tij işlem sürelerine göre. ❖İşlem bollukları m ve kritik yolları bulunuz ve diyagram üzerinde gösteriniz. ❖Projeni n tamamlan ma süresi ile işlemlerin en erken ve en geç tamamlan ma sürelerini. .

Verilenler: No 1 2 3 4 işlem Adları Doğrama takılması İç sıva (bir kat için) Dış sıva .Denizlik (bir kat için) ^ işlem Süresi (Gün) 4 5 15 5 2 gün bekleme 4 3 gün bekleme 3 2 ^ 5 Duvar Kaplaması ^ 6 7 Boya .Badana Madeni Aksam Yağlı Boyası 8 Cam Takılması 5 gün bekleme 2 .İskele Döşeme kaplaması .

Ç ÖZÜM: 1 9 1 9 1 5 Dış Sıva 34 34 DS .Not: Yığma bina 1 bodrum + 1 Zemin ve 1 Normal kattan oluşmaktadı r. Min Z ara bekleme süreleri —-> ile gösterilen değerler olarak verilmiştir. İşlemlerin yapım sırası yukarıdaki sıraya göre olacakta.

■ 4 1 4 0 43 4? 2 Z 1 ml 48 50 47 49 2 Zc 5 4 4 9 9 14 8 9Z 14 5D ZI S 2 2 1 4 5 2 7 ıy Z d k z=2 í — 0 4 9 0 44 Doğrama 4 4B 9 İç Sıva BI 5D Döşeme S Kapl. ■ 11419 4 1 19 4ID 5 IIS 2 7 1 3 5 3 2 M Id k z=2 3 37 z = 3 3 -€—^ 237JU 40 ü 437Idd 40 . Duvar Kapl. Boya Badana Madeni A k s a m B o y a 20 4 Bd d D) DENGE (LOB) DİYAG RAMI ÖRNEK LERİ: .83 40 43 40 43 3 Ibb 4 3 4 3 45 7~ S 50 52 50 52 2 Ic 45 2 Im b ■. 1 0 8 4 . ■. Zb b 3 34 0 2 25 1 434Zd 37 d 34 il Bb b 2 30 3 3 y 3 9 3 7 41 3y —^ 46 48 44 4o 2 Bc 2 Bir b 1 2 7 2 1 4 5 B d k 6 1 6 Cam Tak.

1) a) Aşağıda verilen bilgilerd en yararlan ılarak. b ) 1 v e 5 n o l u i ş l e . ilgili projenin tamamla nma süresini (LOB) denge diyagra mı ile kısaltıp optimu m yatırım süresi ile ilk çizelgey e nazaran toplam gider kazancı m bulunuz.

85 m l e r i n s ü r e l e r i n i y a r ı y a i n d i r d i ğ i m i z d e k i d u r u m .

n e d i r ? V e r i l e n l e r : İ ş l e m l e r ç i z g i s e l v e d o ğ r u s a l .

B a ş l a n g ı ç i ç . d e n g e l e m e s o n u n d a T B ' l a r .87 a l ı n a c a k .

İşlemler üzerinde ki rakamla r ise.i n : 2 g ü n Bitiş için : 1 gün Endirekt Giderler: 650 TL/gün Ceza Giderleri: 550 TL/gün NOT: Diyagra mın altındak i sayılar günleri ifade eder. Kısalab ilme/Uz ayabilm e Süresi / Kısalm a/Uzam a Birim Gideri . Üstünde ki rakamla r işlem adedini gösterir.

.89 olarak tanımla nmaktad ır.

KISA LTM A: (2 Nolu İşlem ) K ı s a l t m a G i d e r i = 4 * 4 5 0 = + 1 8 0 0 M n m IV V + 2/850 -1/1100 . y y y I -1/650 -6/450 O rv/ V.23 y M. y O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ÇÖZÜM: a) 1.

91 E n d . G i d e r A z a l m a s ı = 6 * 6 5 0 = 3 9 0 0 Ceza Azalm ası = 6*550 = -3300 Proje Süresi = (Ty = 14 gün) = -5400 Toplam Kazanç: H 4 .

TL 23 .5400 Br.

Gide r Azal ması = 1*65 0 = +110 0 -650 -550 -100 Ceza Azal ması = 1*55 0= 5400 + 100 = 5500 Br. İşlem ler Bera ber) Kısa ltma Gide ri = 1*65 0 +1*4 50 = 0 rv v + 2/850 -1/110 0 End.93 I [V V E -1/650 -2/450 0 m 6 8 10 12 14 2. KISA LTM A: (1. TL Proje Süresi = (Ty = 13 gün) = Toplam Kazanç: İ 5 . ve 2.

123 I 0 : : n -1/4 50 m :0 IV: +2/85 0 0 V: -1/11 00 [V V. 6 8 10 12 .

KI SA L T M A: (5 no 'lu işl em ) = P r o j e S ü r e s i = ( Kıs T alt y = 1 2 g 1* ü 110 n 0= ) ma Gi der i= +1 100 = En d.95 3. Gi der Az al ma sı = Toplam Kazanç: 6 5 0 5 5 1*6 0 50 = Ce za Az al ma sı = 1 0 0 5 5 0 0 + T L 1*5 50 1 .

00 .00 B = r 56 .

2 ve 4 nolu işlemlerin ise kısaltılmal arı halinde yalmzca gider artışı getiriyor. 3 ve 5 nolu işlem eğrileri değiştirile miyor. 1.97 I 123 0 n rv ^ / n : -1/450 m:0 6 8 10 12 V/ IV: + 2/850 V: 0 K ısaltma işlemi burada biter. endirekt gide ve ceza giderlerin den kazanç sağlanamı yor. Ayrıca başlangıç ve bitiş tamponları işlemlerin ötelenmel erine engeldir. Proje tamamlan ma süresi normal süreye (Ty=12 .

T5 = 2 gün.98 gün) gelmiştir. 23 45 0 I: rv n 1 1/45 0 e 8 ıo E: m: 0 IV 0 : V: 0 1 ve 5 nolu işlemleri n süreleri yarıya indirildi ğinde (hızları iki katına çıkartıld ığında) sonuç diyagra ma göre T. Planlamay la elde edilen kazanç 5600 Br. T4 = 3 gün olmakta dır. Bu durumd a.. TL'dir. Toplam Gider Artışı = .

99 2*850 = +1700 End. TL artırdığı için (azalma sağlama dığından ) süre 10 güne imnesine rağmen bu düzenle menin zararı vardır. Gider Azalmas ı= 2*650 = -1300 Ceza Azalmas ı= =0 T oplam Kazanç: 400 Br. TL • Kümülat if gideri 400 Br. 2) Aşa ğıd a veri len bilg iler den yar arla nar ak. ilgil .

.100 i proj eni n tam aml an ma sür esin i (L OB ) den ge diy agr amı ile kısa ltıp opti mu m yatı nın sür esi ile ilk çize lge ye naz ara n topl am gid er kaz anc ım bul unu z.

.7/ 400 y II= +2/ÖÜÜ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 v = M/800 VI =0 Tp = 30 gün. TL/Gün Ceza ödemeleri: 400 Br. TL/gün alınacaktır.101 işlem I II III IV V VI P1 7 Normal Süre (Gün) 5 8 15 4 2 5 Başlangıç Tamponu (Gün) . 1. Gider Azalması = -6*850 = Ceza Azalması = 6*400 = Toplam Kazanç: +2800 -5100 -24 00 4700 Br. dengeleme sonunda TB'lar. Günden itibaren endirekt giderler: 850 Br.+ 4/800 0 y y y III y 3 4 5 [V V Verilenler: •İşlemler çizgisel ve doğrusal alınacak.TL) -1/500 -3/300 -7/400 . Başlangıç için 2. TL Tp = 24 gün.3/ 300 III =.1/ 500 II = .+ 2/600 . •22. ÇÖZÜM: I =.. 4 4 12 3 2 Uzayabilme/Kısalabilme Bedeli (Br.. KISALTMA: (3 no'lu işlem) Kısaltma Gideri = 7*400 = End. Bitiş için 3 günden az olmayacak.

VI/ . KISALTMA: (2 no'lu işlem) Kısaltma Gideri = 2*300 = +600 End. Gider Azalması = -2*850 = -1700 Ceza Azalması = 2*400 = -800 Toplam Kazanç: (-1900)+(.102 I =. / IV V.4/800 V I = 0 2.1/ 500 II =.3/ 300 III = 0 IV =+2/ 60 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 y = .4700) = -6600 Br.TL ve Tp = 24 gün.

7" 103 H I= -1/ 500 II=. Gider Azalması = -2*850 = -1700 Toplam Kazanç: (-100) + (-1900)+(. KISALTMA: (5 no'lu işlem) Uzatma Gideri = 2*800 = +1600 End.2/S0[l III =0 IV=+2/ 600 VI =0 14 22 3.1/ 300 z ınA y M M iw 10 12 / W4 6 818 20 16 T l v = . .4700) = -6700 Br.TL Tp = 20 gün (sonuç).

■Yol durumu. M.Hazineden. ■Elektrik ve telefon durumu. boyutlan.D. Yukarıda yazılı temel kriterlere uyan arsa üzerinde yapılan etütlerde dikkat edilmesi gerekli bilgiler şunlardır: ■Arsanın yeri ve yüzölçümü.T. ■İnşaat için gerekli içme ve kullanma suyunun temin imkanlan. ■Drenaj ve derivasyon imkanlan. yapılabilecek yapı yüksekliği. Arsa seçiminde öncelikle imar durumu. yol. B.Arsa Ofisi genel Müdürlüğü kanalıyla: Bu kuruluş Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı olarak 1164 sayılı Arsa Ofisi kanunu kapsamında faaliyet göstermektedir. gibi bağlantıları ile zemin durumu. imar çapı. ■Arsa imar durumu. Arsa Bilgi Formu temel olarak. ■Su durumu. Arsanın Hazine arazisi olması durumunda tahsis işlemlerin bir yıl önceden tamamlanması ■Arsa üzerindeki mevcut tesisler ve bunlann hukuki yönden bir anlaşmazlık yapıp yapmayacağı Devlete ait yaünmlann gerçekleştirilmesinde gerekli arsa 3 değişik yoldan birisiyle temin edilir.Arsa seçimi ve temini yolları B. devletin yapacağı yapılara ait arsa temin eder.Avan projelerinin hazırlanması D. telefon. Bu form ilgili Bayındırlık ve İskan İl müdürlüğünce yeterli sayıda teknik eleman tarafından düzenlendikten sonra Bakanlığa gönderilir. İnşaat 1. M. ■İklim özellikleri. 1.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kesin ve tatbikat projelerinin hazırlanması G. su. İNŞAATA HAZIRLIK VE ÖN ÇALIŞMALAR A. Ancak bu talepleri dört ay içerisinde karşılanamadığı ve bu husus daha önce bir yazı ile bildirilmiş olduğu takdirde. Metraj ve kesin hesap çalışmalan.104 3.Sözleşme uygulamaları İ. başka kamu kuruluşlarından yada belediyelerden bağış değişme.İhale işleri H. inşaat ruhsat işleri.P. binanın ileride büyütülebilme imkanlan. inşaat alanı. anlaşma vs. mahal listesi Arsa Secimi: Yaürım konusu bir inşaaün gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bu inşaaün yapılacağı bir arsanın tahsisi veya satın alınması gerekir. ■Yer üstü sulannın yer altı sulan ile ilişkisi. parselasyon planı. ■Ulaşım durumu. ■Kanalizasyon durumu. ■Mevcut tesisler. ■Arsa mülkiyetinin yatınm yılından en az bir yıl önce temini kamulaşürma ile ilgili ödeneklerinin bütçeye konulması. biçimlerde: . keşif bedellerinin belirlenmesi L.Bütçenin T. ■Jeolojik yapısı. Müdürlüğüne bildirerek karşılamak zorundadır. ■Heyelan durumu. maddesi uyarınca. elektrik. kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarla kamu kuruluşları arsa ihtiyaçlarım Arsa Ofisi Gen. ■Malzeme temin imkanlan. topoğrafik durumu ve sel veya heyelan bölgesinde bulunup bulunmadığı gibi hususlar yetkili bir ekip tarafından etüt edilerek "Arsa Bilgi Formu" düzenlenir. ■Jeomorfolojik yönden elverişliliği ve yer üstü sulannın etkisi. belediye ve diğer kaynaklardan karşılayabilir. ■Arsa ve yakın çevresinin toplumsal yaşantı ile ilişkisi. Bu kurum. vaziyet planı K. enkesitler. Kamu kuruluşları ihtiyaç duydukları arsaları hazine. ve 2.Planlama ve yaklaşık maliyet C. 1164 sayılı Arsa Ofisi kanunun 12.'de yasalaşması F. ■Zemin durumu. ■Malzeme durumu gibi konularda bilgiler toplanır ve bir rapor düzenlenir. yaürım bütçesi yasa taslağı ve programına alınması E. 2. Arsa sınırlarının belirlenmesi-Aplikasyon J. Plankote. gaz. ■Topoğrafik durumu.

DPT. Konu YPL tarafından da uygun görülmesi halinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na oradan da TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildikten sonra Yatınm Programı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulur. yıllara göre ödenek dilimlerini de kapsadığından yatınm programına alınması istenen yapı veya tesisin yaklaşık maliyetinin de bilinmesine ihtiyaç vardır. tahmini rayiç bedeli ve imar durumu tespit edilir ve varsa imar çapı alınarak arsanın kanalizasyon. bu alanların dışındaki arsaların sınırları ise Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Tapu Fen Memurluğu yetkili elemanlarınca belirlenirler.105 Ancak bu şekilde temin edilen arsa ve arazilerin ölçekli krokileri ve kullamm amacı. Bunun için ilgili Yatınmcı Kamu Kuruluşunca belirlenen ihtiyaca göre düzenlenen ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca incelenerek onaylanan "Ön Proje Formu" yatınm programı teklifi ile DPT'na gönderilir. Yatırımın Planlanması. elektrik. Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması: Yatınm programına alınmış işin yapılabilmesi için gerekli olan mimari. ihtiyaç programı dikkate alınarak (yapılacak yapımn cinsi ve kapasitesi) yapı için gerekli toplam inşaat alam ile yaklaşık metrekare birim maliyet bedelinin çarpılması yoluna gidilir. önceki yıllara ait maliyetin belirli bir oran dahilinde artınlması ile yapı yaklaşık maliyetinin bulunması mümkündür. ön hazırlık programı. Uygulama projeleri 1/50.P. Mahkeme karanyla arsanın bedeli devlet tarafından ödenir. telefon. süresini. imar durumu ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere baplı kalınarak hazırlanmak zorundadır. detay projeler 1/20.T. cins. Kuruluş bu projeleri kendi veya ilgili yüklenici yükümlü kılınarak hazırlattırabilir. belirsizlik doğurmayacak biçimde tespit edilerek sınırlar belirlemnelidir. Yukanda söz edilen ön proje formu yatınm konusu işin toplam maliyetini. 1/10 ve 1/5 ölçekli olarak hazırlanır. Gerekli planlar yapılarak uygulamaya geçilir. öncelikle arsa veya arazinin tasarruf durumunu gösteren kadastro haritası temin edildikten sonra taşınmazın sahipleri. 3. su. Belirlenen köşe noktaları daha sonra krokide belirlenen apsis-ordinat şeklinde ölçeği dahilinde büyütülerek araziye aplike edilir. arsa bilgileri. ilgili kamum kuruluşu ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkililerinin iştiraki ile görüşülür ve DPT programına alınması uygun görüldüğü takdirde. Projeler hazırlanırken ilgili kuruluşun ihtiyaçlan göz önünde tutulur ve resmi yazı ile proje üzerindeki muafakatı alınır. gaz gibi bağlantıları planda gösterilir. . Belediye mücavir alan sınırları içerisinde imar parsel sınırları imar plamna uygun olarak İmar şirketleri yada İmar müdürlüklerinde görevli yetkili elemanlarca. Tip projelerde ise. yol. Aksi halde aym yasamn ilgili hükümleri gereğince umumi menfaat karan alınarak kamulaştırma yoluna gidilir. Gerek arsa gerekse köşe kazıkları sabit röperlere bağlanmalıdır. statik-betonarme ve tesisat projeleri. Yaklaşık Maliyetinin Belirlenmesi D. miktar ve diğer özelliklerinin en geç altı ay içerisinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirmek zorunludur. konu Yüksek Planlama Kurulu'na gönderilir. Yatınm Programı teklifi DPT'nda. Arsası ilgili yatınmcı kurum tarafından tahsis edilen bir yapımn yaklaşık maliyetinin belirlenmesinde.Kamulaştırma (istimlak) yoluyla: 6830 sayılı İstimlak Kanunu uyarınca rızai satınalma veya kamulaştırma yoluyla arsa temin edilmesi durumunda. Bakanlık oluru ile teşekkül ettirilen satınalma komisyonu ile malikler anlaşmaya varırlarsa arsanın Bakanlık adına tescili yapılır. çelişki. Arsa Sınırlarının Belirlenmesi: İnşaatın yapılacağı parselin köşe noktaları imar yada kadastro plamna uygun olarak ve ileride herhangi anlaşmazlık. Daha sonra ilgili yasaya göre kıymet taktiri için Bakanlık onayı alınarak yasa hükümlerine uyularak kıymet taktiri maliklere bildirilir. Programına Alınması: İnşaası istenen herhangi bir yapı veya tesis için bütçeden ödenek aynlabilmesi için öncelikle DPT tarafından 5 yıllık kalkınma veya yıllık yatınm planına alınması gerekir. yüzölçümü.

d)Birim fiyat cetvellerinde bulunmayan özel imalatların miktar. keşif ve hakediş düzenlenmesinde her imalat için uygulanan her birim fiyatın birim ünitesinin ölçü tarzını gösterir (mt.makine fiyatlan. malzeme taşımaları. m3. birim fiyat ve bedelleri. çap.A Demiri (ton). kg. Vaziyet Planlarında itibari kotlara göre temel altı. h)Projesi bulumnayıp da sonradan projelendirilen bir kısım ek imalata fiyat zaptı teşkili yoluyla ödenecek talimini bedeller. Ömek olarak 18.211: Kiremit (m2). Keşfin düzenlenmesi sırasında bina uygulama projeleri ve detaylarının eksiksiz olması istenir.) Karsız değerlerdir. m2. birim fiyat ve bedelleri. g)Maktuen ödenecek bedeller. madeni aksam miktar. c)Doğrama. ve 2. tretuvar.211 Demir imalat (Kg). keşifte belirlenen bedeller 2. 23. Metraj ve Kesif İşleri İçin Tanım ve Dokümanlar: a)Poz Adı ve Poz No (Birim Fiyat No ve İmalat Adı): b)Ölçü Birimi: Metraj. Genel olarak 1. Fakat genellikle 1. adet gibi. 23.001 İnce B. keşifte. Miktara bakılmaksızın 1. yol ve bina döşeme kotları bulunur. idarelerin işlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda olduklan malzeme. Rayiç yada birim fiyatlann tanımlanmasına yarar. e)Nakliye bedelleri (Tahminen yada imalat bedelleri toplamının % 8-12'si kadar) f)İlk ihale ilamndan önceki fiyat farkına tabi malzemenin. 18. ekonomik ve statik durumuna göre "Vaziyet Planı" hazırlanır. İnşaat 1. işçilik. ilgili sene için ilan edilen yeni birim fiyatlardan sonra. keşfi gerçek maliyeti vermektedir. b)İmalatların yükleme. birim fiyatları ve bedelleri. Buna göre Poz Adı ve Poz No : Teknik. zemin durumu.106 B Araziye ait tesviye eğrili plan ve plankote hazırlandıktan sonra imar durumunda verilen kot. İş İskelesi). yapım sırasında meydana gelecek proje değişiklikleri belirli olmadığından binamn bitmiş imalatlarına göre yapılan 2.24. istif miktarları. ( Örneğin Elle Yapılacak Kazı için Kullanılacak İşçilik Ücretini Belirler. birim fiyatları ve bedelleri. ton. yol. keşifte zemin cinsi. keşifte değiştirilmeksizin ödenir. 18.231 Mahya Kiremiti (mt). özel ve yapım şartlan ile birim fiyat tarifleri bulunan ve anlaşmalannda bedeli gösterilen veya sonradan yeni fiyatı yapılan İş birimleri ve bu birimleri tanımlayan numaralar sitemi olarak tanımlayabiliriz.022 Pikdofen (adet) vs. binamn estetik. fiyat farkı bedelini karşılamak üzere tahminen konulan bedel. bahçe. komşu bina yada parselden uzaklık. kanalizasyon sınırları çerçevesinde. boşaltma. su durumu. (Örn. . projelere bağlı olarak.) c)Rayiç: Bayındırlık Bakanlığınca her yıl ait olduğu yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan. Keşfinin Hazırlanması: 1. metrajlarla hesaplanan şu üniteler kısmen yada tamamen yer alır: a)Projedeki mevcut imalatların miktarı.001 Tuğla duvar (03). katsayı ve baz fiyatlandır.

saat ücreti brüt bedeller) ■Taşıt rayici (taşıt gündeliği veya motorlu araç K katsayılan) ■İnşaat makine ve araç rayici (makinelerin piyasa satmalına yaklaşık bedelleri) ■İnşaat gereçleri rayici (inşaat malzemelerinin birim satmalına bedelleri olup yerleri belirtilerek gösterilir. öncelikle hesaplanarak analiz içerisinde yerini alan ve yüklenici kannı taşımayan analizlerdir.107 ■İşçilik Rayici (gündelik. taşıt. yükle me. Her takvim yılı başında o yılın rayiçlerine bağlı olarak düzenlenen "Genel Fiyat Analizi" değerlerinden yararlanılarak ilgili yılın "Birim Fiyat Listeleri" Poz No Cinsi Ölçü Birimi Miktar Birim Fiyatı Tutar Bölüm Toplamı Yardımcı Analiz: İmalat Birim Fiyatlannın oluşturulmasında esas analizler kullanılan. makine.015 d) Fiyat Analizi : Birim imalat maliyetleri içerisine giren gerekli işçilik. 2.Aktarmasız Analizler: Her yıl Genel Fiyat Analizlerinden yararlanılarak ve aktanna yapılmaması için türetilen analizlerdir. Poz No Her takvi m yılı başınd a rayiçle rden alınan bedell erin tespit edilen imalat lara ait nakliy e.008 ~ İşbaşında satmalına bedeli belirtilenler 04. 1.Birim Fiyat Listesi (Seridöpri): İmalatın Cinsi Ölçü Birimi Birim Fiyatı (TL) . gereç miktar ve tutarlannı tespit eder. aylık.003 3 ~ Fabrikada satmalına bedeli belirtilenler 04.) ~ Ocakta satmalına bedeli belirtilenler 04.4131 ~ Depoda satmalına bedeli belirtilenler 04. boşalt mayı.

2.108 malze me ve işçilik miktar lannı içeren analiz değerl erinde n elde ediler ek Bayın dırlık ve İskan Bakanl ığı Yükse k Fen Kurulu nca bastınl ıp dağıtıl an listeler dir.Bölüm: Kazı İşleri Genel Teknik Şartnamesini. 7. Bölümler ise çeşitli inşaat malzemelerinin standart ve tekniğine uygun vasıf .Bölüm: Tüneller Genel Teknik Şartnamesini. 3. Sıra No 3.Bölüm: Birim Fiyat Analizi ve tarifleri hakkında uygulama notlarım.-24. 4. 5. yapım tarzı ve sırası.Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri (Seridöpri Tarifleri): Birim Fiyat Listesi'nde gösterilen her poz no'suna göre imalatlarda kullanılan malzeme miktarları. 6.Bölüm: Taşıma Genel Teknik Şartnamesini.Bölüm: Balast İşleri Genel Teknik Şartnamesini.Genel Teknik Şartname: Bu şartname esas itibariyle 24 bölümden oluşmaktadır. 4. uygulama koşulları ve kapsamı ile birim fiyat ödemesine nelerin girip girmediği ve imalatın ölçü tarzı her yıl kitap halinde yayınlanır.

fiyat analizi. ■2. ■Hakediş düzenlenmesi için. işler için 1. bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. ■İhale yetkilisinden alınan onay belgesi ■Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli ■İhale dokümanı ■İlân metinleri ■Adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifle . rekabeti. hakediş. avan projeler ve detay projeleri üzerinden ve Birim Fiyat listelerindeki her poz için yapılır. saydamlığı. genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun. vs. projeler ve ataşmanlar üzerinden hassas olarak yapılır. olağanüstü haller ve deprem durumlarında ÇED raporu aramnaz. Kamu İhale İşlem Dosyası. komisyon başkan ve üyelerinin adlan. ataşman için yapılan metrajlar ise. ilgili idare personelinden en az dört kişinin. ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. Ödeneği bulumnayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Keşif için (kesin Hesap Keşfi). Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı. ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla.109 ve kullamna şekillerini açıklamaktadır. soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. İhalesi yapılacak iş için olur alındıktan sonra idarece yani ihale komisyonunca ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir.Keşif Metrajları. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. biri başkan olmak üzere. İhale Ön Yeterlik Dokümanı ve Kamu İhale Sözleşmeleri: İdareler. diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu. j) Metraj Hazırlanması: Yapım işlerinde şu gereksinimler için metraj hazırlanmaktadır. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Gerekli incelemeyi yapmalarım sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasımn birer örneği. Keşif için (İhale Keşfi). Bu fiyatların taraflarca kabulü zorunludur.Özel Fiyatlar: Yüklenim konusu iş Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyat Cetvellerinde bulumnayan kalemlerden oluşuyorsa. her imalattaki gerçek miktarları bulmak üzere. kamuoyu denetimini. bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri. İhale komisyonunca alınan kararlar bir üst makama iletilerek ihalenin yapılması için izin alınır. ■Fiyat Analizi. İhale yetkilisi.Keşif Metrajları. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar. gizliliği. eşit muameleyi. güvenirliği. Ataşman. İhaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmammn bulunmaması halinde. 1. Yükleniciyle anlaşmazlık olursa. gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. ya benzeri birim fiyatlardan yada sözleşme yılına ait rayiçlerden yararlanılarak düzenlenecek Özel Birim Fiyat Analizlerinden elde edilir. Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği birim fiyatlar geçerlidir. İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak. hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez. yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. Bu dosyada. 2. ■1. Komisyon başkam ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Bunun için mahal listelerinden yararlanılır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. h)İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı. türü ve miktan. İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. isteklilere talimatlan da içeren idari şartnameler ile yaptınlacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler. m) Teklif ve sözleşme türü. f)İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. g)Tekliflerin geçerlilik süresi. j) Tekliflerin alınması. ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümam satın almalan zorunludur. v) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. n) Geçici ve kesin teminat oranlan ile teminatlara ait şartlar. resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı. hizmetlerde iş tanımı.110 ■Gerekli diğer belgeler ■İhale komisyonu tutanak ve kararlan gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği. resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. s) Ödeme yeri ve şartlanyla avans verilip verilmeyeceği. belgeler ve yeterlik kriterleri. sözleşme tasansı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. u) Vergi. p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. y) Denetim. niteliği. t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlan. verilecekse şartlan ve miktan ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkımn ne şekilde ödeneceği. z) Anlaşmazlıklann çözümü. k) İhale karannın alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. adresi. hizmetlerde iş tanımı. e)İsteklilerde aranılan şartlar. b)İdarenin adı. teslim şartlan ve gecikme halinde alınacak cezalar. İhale Komisyonu tarafından hazırlanan İhale Dokümanında ise. muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususlann belirtilmesi zorunludur: a)İşin adı. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususlann belirtilmesi zorunludur: a)İşin adı. Ancak. i)Ulaşım. yapılma yeri. o) İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi. telefon ve faks numarası. vergi. c)İhale usulü. hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir. niteliği. . 1) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara. Doküman bedeli. d)İsteklilere talimatlar. açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği. sigorta. türü ve miktan.

sigorta. c)Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı. tebligata esas adresi. o) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartlan. resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı. 1) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. vergi. y) Anlaşmazlıkların çözümü. n) Gecikme halinde alınacak cezalar. t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. j) Montaj. . işletmeye alma. muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. g)Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkımn ne şekilde ödeneceği. bakım-onanm. türü ve süresi. teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlan. r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. m) İşin yapılma yeri. verilecekse şartlan ve miktan. yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.111 b)İdarenin adı ve adresi. h)Ulaşım. e)Sözleşmenin bedeli. resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. i)Vergi. p) Denetim. s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. d)Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklan. f)Ödeme yeri ve şartlanyla avans verilip verilmeyeceği. v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları. eğitim. k) Kesin teminat miktan ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

d)(Değişik : 12/6/2002 . değerlendirmek. malzeme. modernizasyon ile yazılım ve mühimmat ihaleleri ile devlet güvenlik istihbaratı kapsamında.2002 Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri MADDE 1. Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kuramları. kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kuram ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. birlikler. . özelleştinne kapsam ve programında bulunan kuruluşlar ile bunlann doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayn ayn sennayesinin yansından fazlasına sahip olduklan kuruluşlann.Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: a)Genel bütçeye dahil daireler. birlik.Bu Kanunun amacı.4761/ 11 md. KAMU İNŞAAT YATIRIMLARI İHALE MEVZUATI 4. e)4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri.a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca. güvenlik ve istihbaratla ilgili. roket. özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı.01. panzer.4761/ 11 md. denizaltı.4. İstisnalar MADDE 3. tank. silah malzeme ve teçhizatı ve sistemleri ile bunların araştınna-geliştinne. ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil. tutukevleri işyurtları kurumları. tüzel kişiler. Devlet Malzeme Ofisi ana statüsünde yer alan mal ve malzemeler için ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar. Ancak. su. silah.112 Gibi temel ve esas konulara ilişkin uygulama hükümleri ve detaylara yer verilir. helikopter. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtları.) Kanun kapsamına giren kuruluşların. kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek.2002 22. . b)Savumna. füze gibi araç. gemi.4761/ 10 md. g)(Ek : 12/6/2002 . fonlar.) KAMU İHALE KANUNU KANUN NO: RESMİ GAZETE SAYI: 4734 KABUL TARİHİ: RESMİ GAZETE TARİHİ: 04. uçak. özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar. (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler ile Tarım Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan. teçhizat ve sistem alımları. müessese. c)Sosyal güvenlik kuruluşları. kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. f)Ulusal araştırma geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştınna-geliştinne projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alınılan. b)Eneıji. işletme ve şirketler. . uluslararası kurallara göre yürütmesi gereken ve .) Kamu iktisadi teşebbüsleri. Kapsam MADDE 2. d)İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri. katma bütçeli idareler. c)Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri. hizmet.) (a). döner sermayeli kuruluşlar. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar ile 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) bu Kanun kapsamı dışındadır. e)(Değişik : 12/6/2002 .01. iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları.1.

Bu Kanunun uygulanmasında. Yapım : Bina. İhale yetkilisi: İdarenin. . Ortak girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralannda yaptıklan anlaşma ile oluşturulan grubu. sulama tesisi. güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini. alt yapı. Yerli istekli : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile bu gerçek kişilerin oluşturduğu tüzel kişilikleri. İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığım gösteren ve ihale yetkilisinin onayım müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri. ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurullannı. kesit. Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşımr ve taşınmaz mal ve hakları. toprak ıslahı. Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri. tanıtım. spor tesisi. nakliye. Tanımlar MADDE 4. havalimanı. büyük onarım. hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini. piyasa araştırması ve anket. haberleşme. bilgilerin halihazır haritalardan alındığı. danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan. köprü. metro. mümkün olan arazi ve zemin araştırmalan yapılmış olan. rıhtım. Hizmet : Bakım ve onarım. demiryolu. koruma ve güvenlik. tünel.113 h) uluslararası piyasanın koşullarına göre anlık karar verme zorunluluğu bulunan faaliyetlerine ilişkin olarak. araştırma ve geliştirme. toplantı. Pazarlık usulü: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen. Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü. görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi. çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporlan dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân. Aday : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunlann oluşturduklan ortak girişimleri. taşımr ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri. fikrî ve güzel sanat. muhasebe. yemek hazırlama ve dağıtım. yıkma. taşıma. mesleki eğitim. Yapım müteahhidi : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunlann oluşturduklan ortak girişimleri. bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini. ilgili veya bağlı bulunulan Bakanlığın teklifi üzerine Kurum tarafından belirlenecek mal veya hizmet alımları. viyadük. Danışman : Danışmanlık yapan. isteklilere talimatlan da içeren idari şartnameler ile yaptınlacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler. sergileme. yapı elemanlannın ölçülendirilip boyutlandınldığı. taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat. film. Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi. İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinde. haberleşme ve eneıji nakil hattı. restorasyon. İstekli : Mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi. basım ve yayım. sigorta. eneıji santrali. organizasyon. İdare : İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlan. Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri. boru iletim hattı. Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri. Uygulama projesi : Belli bir yapımn onaylanmış kesin projesine göre yapımn her türlü aynntısının belirtildiği projeyi. Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri. inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi. idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunuculanm. ihzarat. Ön proje : Belli bir yapımn kesin ihtiyaç programına göre. Kesin proje : Belli bir yapımn onaylanmış ön projesine göre. Bu Kanuna tâbi değildir. tersane. bilgi ve deneyimini idarenin yaran için kullanan. ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detaylan ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde . temizlik. gerekli arazi ve zemin araştırmalan yapılmadan. sözleşme tasansı ve gerekli diğer belge ve bilgileri. tamamlama. otoyol. mimarlık ve mühendislik. sondaj. danışmanlık. imalat. liman. karayolu. fotoğraf. baraj. çevre düzenlemesi. Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü. rafineri tesisi.

ilân metinleri. Aralannda kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli. 1)Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler. ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: a)Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için. biri başkan olmak üzere. İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri. 2)İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri. c)Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası.İhale yetkilisi. . . . bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece. ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. . Temel İlkeler MADDE 5. diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu. bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde. kamuoyu denetimini. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.) Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir: a)Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlannda üçyüzmilyar Türk Lirası. gerekçesini komisyon karanna yazmak ve imzalamak zorundadır. genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun. 3)İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü akındaki ve bitirdiği iş miktarım gösteren belgeler. ilgili idare personelinden en az dört kişinin. yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. b)Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlannda beşyüzmilyar Türk Lirası. adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler. saydamlığı. Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçlann. güvenirliği. ihtiyaçlann uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynaklann verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Kararlarda çekimser kalınamaz. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. ihale dokümanı. Ancak.İhaleye katılacak isteklilerden. ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla. . İhale Komisyonu MADDE 6.114 fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlanndan sorumludur. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. İfade eder.İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Kurum: Kamu İhale Kurumunu. gizliliği. . olağanüstü haller ve deprem durumlannda ÇED raporu aranmaz. Kurul: Kamu İhale Kurulunu.İdareler. soyadlan ve görev unvanlan belirtilerek imzalanır. Komisyon kararlan çoğunlukla alınır. Gerekli incelemeyi yapmalannı sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar. İhale İşlem Dosyası MADDE 7. her türlü fiyat araşürması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir ve bu yaklaşık maliyetin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur.(Değişik : 12/6/2002 . rekabeti. İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları MADDE 10. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımlan ile yapım işleri kısımlara bölünemez. . hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez. eşit muameleyi. İKİNCİ BÖLÜM İhaleye Katılım Kuralları Eşik Değerler MADDE 8. ihale komisyonu tutanak ve kararlan gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. Yaklaşık Maliyet MADDE 9.4761/ 12 md. Sözleşme: Mal veya hizmet alımlan ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı. idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartlann ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü. İhaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmanının bulunmaması halinde. komisyon başkan ve üyelerinin adlan.

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: a)İflas eden. c)Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyannca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden. 1)İsteklinin. konkordato ilân eden. ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. makine. kiraya verilemez ve satılamaz. katalogları ve/veya fotoğrafları. denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. alacaklılara karşı borçlanndan dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. e)(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın . belgeler devredilemez. kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a)Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar. f)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde. 5)İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler. e)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde. tasfiye halinde olan. b)İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 7)İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın. yapım işleri için ise son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oramnda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. c)İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d)Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyannca kesinleşmiş vergi borcu olan. işleri mahkeme tarafından yürütülen. b)İflası ilân edilen. kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler. mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde. en fazla beşte bir oramnda dikkate alınır. mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. 9)İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere. teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. h)Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. ihaleyi yapan idareye yapüğı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykın faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. 2)İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde. 8)İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren. zorunlu tasfiye karan verilen. tedarik edilecek malların numuneleri. g)İhale tarihi itibariyle.115 b)Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için. 3)İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine. yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler. (Ek : 12/6/2002 . yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde. yürütmek. 6)İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis. her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oramn muhafaza edilmesi zorunludur. İş bitirme. 4)İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler. mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı karanyla hüküm giyen. İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı. sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. d)İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak. Yönetim ve denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler.Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak. j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. İhaleye Katılamayacak Olanlar MADDE 11. belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz.4761/ 13 md. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip olmalan. i)11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. . araşürma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler. mevzuaü gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.

İhale İlân Süreleri ve Kuralları MADDE 13.4761/14 md. 2)Yaklaşık maliyeti. Ortak Girişimler . İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. 1)Yaklaşık maliyeti. menşei.Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle. 2)Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları son başvuru tarihinden en az yirmibeş gün önce.4761/ 14 md. model. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları.) Yaklaşık maliyeti. bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.) Bu fıkra kapsamında ilan edilen ihalelerden hangilerinin. Ayrıca. ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak.116 hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen isteklilere ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Belli bir marka. 1)Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları ihale tarihinden en az kırk gün önce. Ancak. teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Ancak.İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden. yirmibeş milyar ile elli milyar Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile elli milyar ile ikiyüzelli milyar Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede. rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Ancak. birlik. teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. Bu yasaklar. aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. patent. İdareler. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa. (Ek : 12/6/2002 . varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. 1. 3)Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce. sandık gibi kuruluşlar ile bunların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir. İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf. dernek. 3)(Değişik: 12/6/2002 . . yirmibeş milyar Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile elli milyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde. elli milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile ikiyüzelli milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce Resmi Gazetede. mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla. kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Şartnameler MADDE 12. b)Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden. uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine oniki gün eklenir. yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri. ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir. f)(c). Aym şekilde. Teknik şartnamelerde. . Belirlenecek teknik kriterler.

tehdit. . 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümam ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. rekabeti veya ihale karannı etkileyecek davranışlarda bulunmak. d)Doğrudan temin. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. e)11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. . İhalenin iptal edilmesi halinde. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. katılımı engellemek.Belli istekliler arasında ihale usulü. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. çıkar sağlama. c)Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek. asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. Belirtilen asgari yeterlik koşullarım sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. b)Belli istekliler arasında ihale usulü. . . bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a)Hile. verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. anlaşma. Açık İhale Usulü MADDE 19. rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat kanştırmak veya buna teşebbüs etmek. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda. . ihale dokümam gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle.İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği anlaşma istenir.İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: a)Açık ihale usulü. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az kırk gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. irtikap. Alt Yükleniciler MADDE 15. İhalenin iptal edilmesi durumunda.İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususlann bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale gününden önce ihale iptal edilebilir. d)Alternatif teklif verebilme halleri dışında. nüfuz kullanma. alt yüklenicilerin yaptıklan işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde ise. Gerek ortaklık anlaşmasında gerekse ortaklık sözleşmesinde. . ön yeterliği tespit edilen bütün . . b)İsteklileri tereddüde düşürmek. Bu durumda. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. Ancak bu durumda. isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü MADDE 20. c)Pazarlık usulü. İKİNCİ KISIM İhale Süreci BİRİNCİ BÖLÜM İhale Usulleri ve Uygulaması Uygulanacak İhale Usulleri MADDE 18. ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. Bu usule göre yapılacak ihalelerde adayların başvurularım hazırlayabilmeleri için en az yirmibeş gün süre tanınarak ön yeterlik ilâm yapılır. Yasak Fiil veya Davranışlar MADDE 17.Birden fazla gerçek veya tüzel kişi ortak girişim oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği aynca tebliğ edilir. İhale Gününden Önce İhalenin İptal Edilmesi MADDE 16. sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin verilmesi gerekir. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapünlabilir. sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmalan istenebilir. vaat.117 MADDE 14. ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkalan adına doğrudan veya dolaylı olarak. yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.Açık ihale usulü.

İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a)İdarenin adı. tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarım en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Doğrudan Temin MADDE 22. şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak. İdarenin ihtiyaçlarım en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. (a). (a).118 istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a)Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: a)İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. . hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. ek malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi. peyzaj mimarlığı. Ancak. . ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle. Pazarlık Usulü MADDE 21. b)İhalenin adı. İKİNCİ BÖLÜM İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı. ilânda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. (e) bendinin uygulanması halinde de. . salgın hastalıklar. d)İhalenin. b)Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. Bu bent gereğince temin edilen ihtiyaçlara ilişkin olarak hazırlanan sözleşmelerin notere onaylattırılması ve tescil ettirilmesi zorunlu değildir.İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.İdareler gerekli gördükleri mimarlık. İstekliler. (a). sadece idare tarafından 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır. İlân yapılacak hallerde. c)Mevcut mal. e)İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. b)Doğal afetler. öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyaü içermeyen ilk tekliflerini sunar. (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. d)İdarelerin beş milyar Türk Lirasım aşmayan ihtiyaçları. (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ilân yapılması zorunlu değildir. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden. . türü. miktarı. araşürma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. f)Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (b) ve (c) bentlerine göre. e)İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanması. mühendislik. bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhale Dokümanının Verilmesi İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar MADDE 24. ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ilk alımı izleyen üç yıl içinde ihtiyaç duyulan yedek parça. telefon ve faks numarası. ekipman. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. c)Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde. can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde. e)Uygulanacak ihale usulü. gözden geçirilerek şartlan netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir. kentsel tasarım projeleri. piyasada fiyat araştırması yapılması zorunludur. d)İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. Tasarım Yarışmaları MADDE 23. jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir. adresi. (d) bendinin uygulanması halinde. c)Mal alımı ihalelerinde teslim yeri. niteliği. .

n) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar. Tekliflerin geçerlilik süresi. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) İdarenin adı. sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. adresi. 3. 5. . İsteklilere talimatlar. k) Teklif ve sözleşme türü. r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi. hizmetlerde iş tanımı. s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği. 1) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. isteklice belirlenecek oranda geçici teminat verileceği. ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. 8. 1) Teklif edilen bedelin en az % 2'si ile % 4'ü arasında. b)İhalenin adı.Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği. 2. İlânın Uygun Olmaması MADDE 26. telefon ve faks numarası. İhale dokümamnda açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. Bu durumda. 13 üncü maddede belirtilen ilâmn yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç. yapılma yeri. 7. m) Tekliflerin geçerlilik süresi.İhale dokümamnda. 9. idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilâm yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. türü ve miktarı. İdarenin adı. Ulaşım. telefon ve faks numarası. g)İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. . belgeler ve yeterlik kriterleri. i)Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati. İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı. 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir.13. açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. . c)Mal alımı ihalelerinde teslim yeri. İşin adı. k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar MADDE 27. İsteklilerde aranılan şartlar. ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. miktarı. o) İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yapünlacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler. verilecekse şartlan ve miktan ile sözleşme konusu . adresi. sigorta. 6. niteliği. f)Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda. niteliği. teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar. hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. h)İhale dokümammn nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.119 g)İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. i)İhalenin nerede. ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği. p) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu. m) Teklif ve sözleşme türü. vergi. j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fıyaüna dahil olacağı. j) Tekliflerin alınması. e)Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar MADDE 25. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara. d)İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi. türü. 4. İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 1. Ancak. h)Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. İhale usulü. hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

alternatif tekliflerde aym şekilde hazırlanarak sunulur.İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi. son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde ihale dokümam alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde. . Verilen teklifler.Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a)Tedavüldeki Türk Parası. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler MADDE 34.İhalelerde. ön yeterlik veya ihaleye kaülmak isteyen isteklilerin bu dokümam saün almalan zorunludur.Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 30 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur. ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde. bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aym şekilde ilân olunur. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre.120 işler için eğer ödenecekse fiyat farkımn ne şekilde ödeneceği. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması MADDE 30. Ancak. teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname. . Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. ihale dokümamnda değişiklikler yapılabilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümamnda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Zarfın üzerine isteklinin adı. resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Tekliflerin Geçerlilik Süresi MADDE 32. . Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması MADDE 29. y) Denetim. bu tarihe kadar ihale dokümam alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama. üzerinde kazıntı. tebligata esas açık adresi. b)Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi MADDE 28. en fazla ihale dokümamnda belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Geçici Teminat MADDE 33. t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlan. teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Ayrıca.İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. teklif edilen bedelin % 2'sinden az % 4'ünden fazla olmamak üzere. muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. u) Vergi. Doküman bedeli. Zeyilname düzenlenmesi halinde. soyadı veya ticaret unvanı. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. . zeyilname düzenlenmesi hali hariç. . istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümamnda açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad. z) Anlaşmazlıklann çözümü. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde.Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. . Mal alımı ihalelerinde. teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek. herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. Başvuru Belgelerinin Sunulması MADDE 31. hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir. ilân yapıldıktan soma. Ancak. teklif edilen bedelin % 2'sinden az olmamak üzere. . teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. v) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. yeniden teklif verme imkanı sağlamr. silinti. Değişiklik yapılması zorunlu olursa. . danışmanlık hizmeti ihalelerinde ise. ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Teklifler ihale dokümamnda belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir.

Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. geçici teminat mektuplannda süre belirtilir. teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla. idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Teminatlar.Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye verilir. teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekliler ile teklif fiyatlan açıklanır. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler. teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Tekliflerin Değerlendirilmesi MADDE 37. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek. hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez.İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. İlgili mevzuatına aykın olarak düzenlenmiş teminat mektuplan kabul edilmez. geçici teminat mektuplannın süresi de aynı süre ile uzatılır. Bu aşamada. Ancak bu açıklama. . İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde. hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini . Ancak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tekliflerin Değerlendirilmesi Tekliflerin Alınması ve Açılması MADDE 36. idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla. En son aşamada. belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur. Banka Teminat Mektupları MADDE 35. aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir.121 c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlannın usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. İhale komisyonu teklif zarflanın alınış sırasına göre inceler. Tekliflerin değerlendirilmesinde. karşılaştınlması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalannı isteyebilir. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Bu aşamada. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde. . 32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. . isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.Bu Kanun kapsamında bankalarca verilecek teminat mektuplannın kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. Kesin teminat mektuplannın süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. Her ne suretle olursa olsun.

ihale kararlannın ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde. İhale kararlan ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler. bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle idarede de tebliğ edilebilir. teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Kararlarda isteklilerin adlan veya ticaret unvanlan. ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı.İhale sonucu. kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. ihale komisyonu karan üzerine idare. iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. ihale yetkilisinin onayına sunar. tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde. ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir. karar tarihini izleyen en geç yirmi gün içinde ihale karannı onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu gerekçeli karannı belirleyerek. birden fazla istekli tarafından ay m fiyaün teklif edildiği ve bunlann da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde. ihale dokümamnda bu unsurlann parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda. Mektubun postaya verilmesini takip eden ondördüncü gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. verimlilik. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.İhale dokümamnda belirtilmiş olması kaydıyla. İhale yetkilisi. Ancak. bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandınlır. karamı onaylanması halinde geçerli. açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Sözleşmeye Davet MADDE 42. . verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması. . ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada. Bu değerlendirme sonucunda. ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Aşırı Düşük Teklifler MADDE 38. diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. aşırı düşük teklifleri değerlendirir. verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.122 süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde.İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra.41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığı'nın vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye. ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığım anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale karanna eklemek zorundadır. . . idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde. Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali MADDE 39. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümamnda nispi ağırlıklar belirlenir. a)İmalat sürecinin. hizmet veya yapım işinin özgünlüğü. işletme ve bakım maliyeti. maliyet etkinliği. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması MADDE 40. Bu Kanunun 63 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi MADDE 41. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale. ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Bu teklifleri reddetmeden önce. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandınlır. teklif edilen bedeller. belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili aynntılan yazılı olarak ister. . . İhale komisyonu.37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale. Ancak. idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. c)Teklif edilen mal. En düşük fiyaün ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde. Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak.

Bu durumda idare. malî. . c)İhale usulü. 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır. on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla. Bu durumda. d)İhale konusu işin adı. tasarım. kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır. plân. . Bu zarar. .İdare. bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatımn ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla. taahhüdünden vazgeçebilir.Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. etüt ve proje. Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu MADDE 45. f)Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya ticaret unvanı. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak notere onaylattırılır ve tescil ettirilir. miktarı ve yeri. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde. harita ve kadastro. özel uzmanlık ve deneyim gerektiren danışmanlık hizmetleri hizmet sunucularından alınabilir. İhale Sonucunun İlânı MADDE 47. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazamr. g)Sözleşme bedeli. teknik şartname hazırlanması. . İhale dokümamnda belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. yapım ihalelerinde ise iki trilyon lirayı aşan ihalelere ilişkin ihale sonuçları. sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği. . Ancak. İlânlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir: a)İhaleyi yapan idare. bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilân edebilirler. denetim gibi teknik. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde.123 43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise. niteliği. türü. kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde. Danışmanlık hizmet ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yapılır. istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde. bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin noter tarafından onaylamp tescil edildiği tarihi izleyen en geç onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilân edilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler Danışmanlık Hizmetleri MADDE 48. h)Sözleşme bedelinin hangi kaynaktan karşılanacağı ve kaynağın miktarı. sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlarım. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması MADDE 46. imar uygulama. danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla. Danışmanlık hizmetleri. i)İşin başlama ve bitiş tarihi. bu bölümde yer . protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümam hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla. b)İhale tarihi. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise. Kesin Teminat MADDE 43. yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçları. . Ancak. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. aday ve istekli seçimi ile değerlendirilmesinde bu bölümde belirtilen özel hükümler uygulanır. Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu MADDE 44. sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır.Sözleşme bedeli mal veya hizmet alımı ihalelerinde bir trilyon lirayı. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için. bu teklif sahibinin de geçici teminaü gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminaü vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. e)İhaleye katılan istekli sayısı. düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur. hukuki veya benzeri alanlarda niteliği itibariyle kapsamlı ve karmaşık olan.ÇED raporu hazırlanması.

yeniden teklif verme imkanı sağlamr. . . benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi. iş için önerilen yöntem. Teklif mektuplarının 30 uncu maddede belirtilen şartlara uygun olması zorunludur. adayların genel uygunluklarım. . teknik ve malî değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. ihale dokümanı ile birlikte ihaleye davet mektubu gönderilir. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması MADDE 52. mühürlenip imzalanarak muhafaza altına alınır. Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı. organizasyon yapısı.124 alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. . Verilen teklifler.Ön yeterlik ilânları 13 üncü maddede belirlenen süre ve esaslar dahilinde yapılır. zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki nitelikleri esas alınır. İhale dokümanı ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlenmesinde. Bu Kanun hükümlerine göre yapılan ön yeterlik ilânında.49 uncu maddeye göre oluşturulan listede yer alan adaylara. teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılmak suretiyle sunulur. Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi MADDE 49. kısa listeye alınmak ve teklif vermek üzere davet edilecek adayların sayısı veya sayı aralığı belirtilir.İhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek. Teknik ve malî puan için belirlenen ağırlık katsayılan dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde. Zeyilname düzenlenmesi halinde. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname kısa listede yer alan bütün isteklilere.İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu ile geçici teminat isteklinin malî teklifini oluşturur. Teknik değerlendirme için istenilen diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Teknik ve malî puan ağırlık katsayılan. ikinci aşamada ise malî teklif değerlendirilir ve her iki aşama için ayn puanlama yapılır. İlk aşamada teknik teklif. teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre farklı oranlarda belirlenebilir. üzerine isteklinin adı. tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. ihale dokümamnda değişiklikler yapılabilir. malî kapasitelerini ve teknik yeteneklerini değerlendirmek üzere belirlenen ön yeterlik kriterlerine ilişkin bilgiler yer alır. İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde. Ön yeterlik ilâm sonucunda başvuru sunan adayların. tebligata esas açık adresi. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. teknik ve malî tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az kırk gün süre verilerek. ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenebilir. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz. istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Bu aşamada. soyadı veya ticaret unvanı. kısa listede yer alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir. Davet mektubu gönderildikten soma. soyadı veya ticaret unvanı. 10 uncu maddede belirtilen kriterlere uygun olarak belirlenir. İdarece açıklama yapılması halinde yapılan açıklama. İhaleye Davet MADDE 50. Bu ihalelerde teknik değerlendirme kriterleri. Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi MADDE 51. . Malî teklifleri içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenir. İhale komisyonu teklif zarflanın alınış sırasına göre inceler. ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Bu teklif. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde gönderilir. teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek. Danışmanlık hizmet ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi. Malî ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak. teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen adaylara yazılı olarak bildirim yapılır. hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. yeterlikleri tespit edilenler arasından en az üç en fazla on adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur. Bu teklif. üzerine malî teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak. Ayrıca bu ilânda. üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

bu istekliye ihale yapılır. İade edilemeyen malî tekliflere ait zarflar ihalenin sonuçlandınlmasından hemen sonra posta ile gönderilir. sözleşme şartları. ikinci en yüksek toplam puana sahip istekli ile de görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır.125 Tekliflerin değerlendirilmesinde. bu istekliler ihale salonundan çıkanlır. asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin malî teklif zarflan açılır ve teklif fiyatlan okunarak bir tutanakla tespit edilir. İkinci isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde. makam. Hiçbir organ. belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde. İhale komisyonu ihale dokümanında ve davet mektubunda belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlannı belirler. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen veya asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere. ihale dokümamnda yer alan şartlan önemli ölçüde değiştirecek nitelikte olmamalıdır. idari ve malî özerkliğe sahip Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Ancak bu görüşme. teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla. standart ihale dokümanlannı ve . Malî teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir. öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. ÜÇÜNCÜ KISIM Kamu İhale Kurumu. İhale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte öncelikle teknik değerlendirme sonuçlan ile teknik puanlar hazır bulunanlar önünde açıklanır. Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin malî teklif zarflan açılmaksızın kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek. personel ve malî teklif ile ilgili görüşme yapmak üzere davet edilir. asgari teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilere de malî tekliflerin açılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir. Bu işlemlerden sonra. Bu isteklilere ait teknik ve malî puanlar ihale dokümamnda belirlenen ağırlık katsayılarıyla çarpılarak toplam puanlar tespit edilir. Ancak. Gerek ön yeterlik sonucunda gerekse teknik veya malî değerlendirme sonucunda üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale yapılmaz. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumda. b) Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır: 1)İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. idarece geçici teminatı gelir kaydedilir. teklif fiyatımn ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla. Aynı tarihte. merci ve kişi Kurumun kararlannı etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kamu İhale Kurumu. Görüşme sonucunda şartlann netleştirilerek anlaşmaya vanlması halinde. Kamu İhale Kumlu. idarece geçici teminatı gelir kaydedilir. bu Kanunda belirtilen esas. . Teklif mektubu ile geçici teminatı uygun olan isteklilere ait malî puanlar belirlenir. idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. İhale komisyonunca toplu halde muhafaza altına alınmış olan ve malî teklifleri içeren paket açılır. usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir.a) Bu Kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz. 2)Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı. Kamu İhale Kurumu. Kurumun merkezi Ankara'dadır. değerlendirme dışı bırakıldığı ve malî tekliflerinin açılmadan malî tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir. Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü BİRİNCİ BÖLÜM Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Kurumu (KİK) MADDE 53. İhale komisyonu tarafından alınan karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. Toplam puanı en yüksek olan istekli iş tanımı. Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandığı halde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından kamu alımları ile ilgili meslek gruplarından önerilecek birer kişi olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanır. 4)Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak. Başkanın izin. (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşıması zorunludur. 7)İhale ilânlan ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek. tip sözleşme. 3)İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek. Kurum gerekli gördüğü takdirde. Standart ihale dokümanlan. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukanda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Kurul karanyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı. uygulama veya danışma konularında fiilen en az dört yıl çalışarak ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları. bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalannın önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmalan halinde ise Başbakan onayıyla görevden alınır. bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur. tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak. yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. göreve başlamadan önce sahip olduklan Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkanlan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki. düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Bir üye bir defadan fazla seçilemez. Kurum bütçesinin uygulanmasını. Kurul üyeliğine önerilecek kişilerin. e)Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiç bir görev alamaz. Bakanlar Kurulu. (5). Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Damştay ve Sayıştay Başkanlıklarınca önerilecek birer kişi. Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararlann yürütülmesi başkana aittir. hastalık. inceleme. adet. işletme. siyasal bilgiler. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine. denetleme. Kurul Başkam. ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak. Kamu İhale Kurulu üyeleri. Ancak üyeler. bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de. yönetmelik ve tebliğler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak. Kurum. Kurum. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay'ca acele işlerden sayılır. biri ikinci başkan olmak üzere on üyeden oluşan Kamu İhale Kuruludur. gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak. serbest meslek faaliyetinde bulunamaz. kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl hizmetinin bulunması (konunun uzmanı olması dışında. 9)Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabım ve yıllık çalışma raporlannı hazırlamak. ticaretle uğraşamaz. yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Üyelerden biri Kurul tarafından ikinci başkan olarak seçilir. iktisadi ve idari bilimler. bilgi ve görüş isteyebilir. geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekir. bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykınlık bulunduğuna ilişkin iddialan da inceler ve sonuçlandınr. Kurul ve Kurum yetkilerini. kuruluş ve kişilerden belge. piyasada faaliyet gösteren . her türlü ticari amaçlı ortaklıklarda hissedar veya yönetici olamazlar. yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalanna engel olunduğunun tespit edilmesi halinde. (Değişik : 12/6/2002 . yurt içi veya yurt dışı görevlendirme ve görevden alınma hallerinde ikinci başkan başkana vekalet eder. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. 5)Haklannda ihalelere katılmaktan yasaklama karan verilenlerin sicillerini tutmak. 8)Yerli isteklilerin.4761/ 15 md.126 tip sözleşmeleri hazırlamak. Belge. tip sözleşmeler. mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekir. iktisat. Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca önerilecek üç kişi. geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek. Bu durumlarda atanan üye. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1). bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykın hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların kuruluşta çalışma şartı aranmaz). 6)Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartlan kaybetmeleri halinde atandıklan usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Maliye Bakanlığınca önerilecek iki kişi. Kurumun da başkanıdır. c)Kurumun karar organı biri başkan. d)Kurul üyeleri. atanan üyelerden birini Başkan olarak görevlendirir. görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum. ücret karşılığı konferans veya ders veremez. Kurul üyeleri. (4). Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren hukuk.) Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır.

Kurul Başkan ve üyeleri için ilişkili Bakan. en az üç yıl fiilen çalışan. Kurul üyeleri oy ve kararlanndan sorumludur. h)Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla üç başkan yardımcısı atanabilir. sayısı. kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri. Kurum personeli için ise Kurum Başkam tarafından verilir. Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri. Kurul üyeleri. Bu yükümlülük görevden aynlmalanndan sonra da devam eder. iktisat. kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile bu sınavda başarılı olamayanların Kurumda durumlarına uygun başka bir göreve atamaları yapılır. kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarım ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz. Kurum Daire Başkanlanna Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için tespit edilen ek gösterge. Başkan yardımcıları. yetki ve sorumluluklarına. Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler. Kurul üyeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tâbidir. usul ve esaslar çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir. g)Kurul. görev sürelerinin başlamasını izleyen otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır.4761/ 15 md. görevlendirme veya boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması hallerinde en az yedi üye ile toplanılabilir. işletme. başkanın veya başkamn bulunmadığı durumda ikinci başkanın çağnsı üzerine üye tam sayısı ile toplamr ve çoğunlukla karar alır. mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmakta bulunanlar arasından atanır. iktisadi ve idari bilimler. Kurul üyelerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı. bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. makam ve temsil tazminatlan ile diğer malî hükümler uygulanır. Kurum personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal haklan. kamu ihale uzman ve uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Kurumun hizmet birimleri. rapor. bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar kamu ihale uzmanı olarak atanırlar. siyasal bilgiler. Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasından veya en az dört yıllık öğrenim veren hukuk. en az dört yıllık eğitim veren hukuk. Emeklilik açısından Kurul Başkamna Bakanlık Müsteşan. yönetmelikte belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri. Bunlar. f)Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden aynlma tarihlerini izleyen bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her yıl genel mal beyamnda bulunmak zorundadır. iktisadi ve idari bilimler. Soruşturma izni. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. görev. personelin atanma ve çalışma usul ve esasları ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvanı. kendilerinin veya üçüncü şahıslann yaranna kullanamazlar. Bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. çalışma esas ve usullerine ilişkin hususlar Kurul kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.127 tüzel kişilere veya bunlann iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlar ve evlatlıklan dışındakilere. mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları. (Değişik : 12/6/2002 . Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar. iktisat. Bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı ve yüksek hakimlik tazminatı . her yıl olumlu sicil alan ve katılmış olduğu eğitim faaliyetleri ile görevdeki performansı gibi yönetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanlığı görevini başarılı bir şekilde yürütebileceği anlaşılanlar kamu ihale uzmanlığı yeterlik sınavına girmeye hak kazamr. i)Kurul başkan ve üyelerinin aylık ücretleri Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. siyasal bilgiler. nitelikleri Kurulun önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. yönetmelikte belirtilen özel yarışma sınavında başarılı olmaları ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayımn ilk gününde otuz yaşım doldurmamış olmaları gerekir. Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarına. Bu şekilde kamu ihale uzman yardımcılığına atananlardan. İzin. işletme. Kurum personeli. Kurul üyeleri ve Kurum personeli. Bu maddede belirtilen haller dışında bir nedenle bir takvim yılında beş toplantıya katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır. Oylann eşit olması halinde Başkamn bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar ve bunlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kurumun hizmet birimleri ile bunların görev ve sorumlulukları. sözleşmeli olarak istihdam edilir.) Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların. Kurum Başkan Yardımcılanna Bakanlık Genel Müdürü.

Bütçe. tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. (Değişik : 12/6/2002 . 3)Eğitim. tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur. rehnedilemez.4761/15 md.4761/ 15 md. (Ek : 12/6/2002 . b)Yapım müteahhidi. 4)Her türlü basılı evrak. İdare Tarafından İnceleme MADDE 55. idare ihaleye katılan bütün isteklilere şikâyet konusunda bilgi vermek suretiyle. İKİNCİ BÖLÜM İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikâyetlerin İncelenmesi İnceleme Talebinde Bulunulması MADDE 54. . Merkez Bankası veya Türk bankalanndan birisi nezdinde açılacak bir hesapta toplanır. görevden aynlma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlanna başvurmalan halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar.) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlann Kurulda görev yaptıklan sürede eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler. kurs.) 2)Şikâyette bulunan isteklilerden alınacak yüzelli milyon Türk Lirası. Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlanna bağlı olanlann istekleri halinde bu kurumlara bağlılıklan devam eder ve bunlar hakkında yukandaki hükümler uygulanmaz. Kurumda görev alanlar görevden aynlma isteğinde bulunmalan halinde.11.C. Bu hükümler akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır. Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır. a)Sözleşme imzalanmamışsa.4761/ 15 md. Bu personel. hâkimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati ile Kurumda görevlendirilebilir. Kurumun tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklannca tahsil edilerek bir ay içerisinde Kurum hesaplanna aktanlır.İdareler ve ihale komisyonlan. k) Kurumun giderleri. aynı konuda bir şikâyetleri varsa idarece belirlenen süre içinde vermeleri . Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının % 10'unu aşamaz. Belirtilen atama yapılırken Kurul Başkan ve üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatım almaya başladıktan sonra atananlar için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir: 1)(Değişik : 12/6/2002 . ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi.) Kurumun görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının. terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. haczedilemez. doküman ve yayınlardan elde edilecek gelirler. 4. 5)Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar. Sayıştay denetimine tâbidir. Kurumun yıllık hesaplan ile gelir ve harcamalanna ilişkin iş ve işlemleri. ödenek. bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır.128 ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları Kurumla ilgili arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. form. tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamalan takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir. Üniversite öğretim elemanlan uzmanlıklanna uyan işler için. 6)Diğer gelirler. Bu sorumluluklann ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi. tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumlann farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa idarece dikkate alınır.İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi. kurumlarından maaşsız izinli sayılır ve aylık. Kurul karanyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye göre yapılır. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar. İhale sürecinin herhangi bir aşamasında idareye bir şikâyetin ulaşması halinde. Kurumun mal ve varlıklan Devlet malı sayılır.) Bu Kanun kapsamındaki idarelerce yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmeler için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutamı yüklenici tarafından Kurum hesaplanna yatınldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır. Kurumun bütçe uygulama sonuçlanna ilişkin yıllık malî raporu ve bütçe kesin hesabı Bakanlar Kurulu Karan ile ibra edilir.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilebilir. durumlan daha önce tâbi olduklan Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya. yetkili makamlarca atanır. bütçe yılının başlamasından önceki otuz gün içinde hazırlanır. . Bu şikâyetler. memuriyete giriş şartlannı kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklan devam ettiği gibi. Kuruma ait gelirler T.

Kurul. Bu aşamada şikâyetini iletmeyenler aynı konuda daha sonra başka şikâyetlerde bulunamaz ve verilecek karardan zarar gördüğünü iddia edemez. Şikâyet konusunun açıkça bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykın olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi.4761/16 md. bütün isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir. Yargısal İnceleme MADDE 57.) Şikâyet. Şikâyet sunulduktan sonra. taraflara karar tarihini izleyen beş gün içinde tebliğ edilir. İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yaran bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi karan üzerine yapılan şikâyetler. . tedarikçi ya da hizmet sunucusu karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunabilir. Alınan karar. tedarikçi. tedarikçi ya da hizmet sunucusu kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen yedi gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunabilir. gerekli görülmesi halinde ihale süreci durdurularak öncelikle incelenir. . Karşılıklı anlaşmanın olmaması durumunda idare. şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu karamı ihale sürecinin durdurulması yönünde olması halinde. tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından. yapım müteahhidi. Kurum.129 gerektiğini yazılı olarak bildirir. bu kararlar Resmi Gazetede Kurum tarafından yayımlattınlır. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa. hizmet sunucusu. c)Şikâyetin uygun bulunmadığım belirler.17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklan tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlannın özelliğine göre. idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlannın doğma olasılığının bulunması durumlannda. Haklannda yasaklama karan verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre. Aynca. dava açılması öncesi kullanılması zorunlu bir başvuru yoludur. . Haklannda yasaklama karan verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklannın tamamı hakkında. Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme MADDE 56. . Kurum. Usulüne uygun olarak yapılan şikâyetlerin Kurul tarafından sözleşme imzalanıncaya kadar incelenerek sonuçlandınlması zorunludur.İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi. aynca bir şahıs şirketinde ortak olmalan halinde bu şahıs şirketi hakkında da. Bu kararda. DÖRDÜNCÜ KISIM Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu İhalelere Katılmaktan Yasaklama MADDE 58.Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür. ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yaran bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. Taraflar. (Ek : 12/6/2002 . Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda yapım müteahhidi. düzeltici işlemi belirler. sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasım sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. ihale karan ve sözleşme hükümsüz sayılır. şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar. sermaye şirketinde ortak olmalan halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olmalan kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama karan verilir. yapılan şikâyetler üzerine en geç altmış gün içerisinde karar verir. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay. durdurma karanndan itibaren en geç altmış gün içerisinde nihai karannı verir. ihale işlemlerini iptal eder. Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikâyetler Kurul tarafından değerlendirmeye alınmaz. şikâyet konusu anlaşmazlığı öncelikle bu Kanun hükümlerine göre sulhen çözmeye çalışır. b)İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykın bir durumun tespit edilmesi halinde. bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlannın ihalelerine katılmaktan yasaklama karan verilir. kesin karar verilinceye kadar ihale sürecini durdurur. yukanda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce şikâyette bulunulabilir. sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama karan verilir. Kurul tarafından verilen bütün kararlar. Kurumun nihai kararlan üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumlann bildirilmesi kaydıyla. İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise. kamu. ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar. Kuruma gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle aşağıdaki işlemlerden birine karar verir: a)İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda.

17 nci maddede belirtilen fiil veya davramşlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu madde hükümlerine göre. Hükmolunacak cezanın yamsıra. Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlannca herhangi bir ceza verilmiş olanlar. Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı MADDE 61. BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar MADDE 62. Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla.İhale yetkilisi ile ihale komisyonlannın başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin. Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklannda birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlannın ihalelerine katılamaz. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararlan. mahkeme karan ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar. fiil veya davranışlannın özelliğine göre haklannda ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte taraflann uğradıklan zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddede belirtilen müeyyideler uygulanır. bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: 1. . Görevlilerin Ceza Sorumluluğu MADDE 60.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. haklannda ilgili mevzuatlan gereğince disiplin cezası uygulanır. Kamu İhale Kurumunca. bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlannca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. İsteklilerin Ceza Sorumluluğu MADDE 59. Cumhuriyet Savcılıklannca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir. görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklannın. Haklannda kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. işin süresine .130 İhale sırasında veya somasında bu fiil veya davranışlarda bulunduklan tespit edilenler. kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek. kendilerinin veya üçüncü şahıslann yaranna kullanamazlar. isteklilerin iş ve işlemleri ile teknik ve malî yapılanna ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler. 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklannın. Yasaklama kararlan. 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykın olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar ile yaklaşık maliyete ilişkin gizlilik esasım ihlal edenler hakkında da yukanda belirtilen müeyyideler uygulanır. . ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıktan takdirde. idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama karannın bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlannın ihalelerine katılmaktan mahkeme karanyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için. İhaleyi yapan idareler. Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davramşlan nedeniyle haklannda mükener ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yansından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri. . Aynca. ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere.Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar. yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde verilir.Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan soma tespit edilmiş olsa dahi. . idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama karannın yürürlüğe girdiği tarihe kadar aym idare tarafından yapılacak somaki ihalelere de iştirak ettirilmezler. meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalanna bildirilir. gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. mahkeme karan ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Cumhuriyet Savcılıklannca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna. Haklannda kamu davası açılmasına karar verilenler. taraflardan birinin zaranna yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklannın tespiti halinde.

uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde. . Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10'undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilâmn yayımlandığı gün dikkate alınır. yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar lira olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.4761/ 17 md. Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların. 8. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan. tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aym yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. (Değişik : 12/6/2002 . İdarelerce kanun. en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. Ancak. ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur. 7. ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.131 2. İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. 4. kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. idarelerce ihalelerin zamanında yapılması. bina işleri hariç. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. ihalede isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz. mülkiyet. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır. 6. birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale. 3. İdarelerce bütçesinin programlanmasında. 5.) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden. 13 üncü maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere. yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir.

. Güncelleme GEÇİCİ MADDE 3.Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller.a) Bu Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 8. % 15 oramna kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. ilgili kurumlar tarafından. Tebligat MADDE 65. hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine. İstisnalara İlişkin Esas ve Usuller GEÇİCİ MADDE 4. belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenebilir. İlgili kuram ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanarak. (Değişik : 12/6/2002 . Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulur.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları tarafından. Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe konulur. ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.9. . . Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasımn altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine. . olağanüstü hallerde.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz. Kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden otuz gün içinde atanır.Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen Kamu İhale Kurulu. . mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam eder.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi gereğince yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından. . Kamu İhale Kurumunun Kurulması GEÇİCİ MADDE 5.Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. . . Kamu İhale Kumlu üyeliğine yapılacak ilk atamalarda. Başlanmış Olan İhaleler GEÇİCİ MADDE 2. ALTINCI KISIM Son Hükümler Uygulanmayacak Hükümler MADDE 68. mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine. b)Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine ilişkin esas ve usuller.4761/18 md. c)Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi gereğince yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin esas ve usuller. Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının önereceği adaylar arasından seçilecek . Standart İhale Dokümanları ve Yönetmelikler GEÇİCİ MADDE 1. Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi MADDE 67.a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendine ilişkin esas ve usuller ilgili kurumlar tarafından. yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde. Sürelerin Hesabı MADDE 64. Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü üzerine. Ancak.Bu Kanunda yer alan eşik değerler ve parasal limitler. Kurumun uygun görüşü üzerine ilgili idareler tarafından hazırlanarak. Millî Savunma. . Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler.132 Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler MADDE 63.Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması.Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart ihale dokümanları ve yönetmelikler. (Ek : 12/6/2002 . Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler. b) Diğer kanunların 8. Dışişleri. Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarih ile yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen süre için Kurum tarafından 67 nci maddede belirtilen şekilde güncellenir.Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aym tarihe kadar Resmi Gazetede ilân edilir.Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler.Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır. Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlara ilişkin esas ve usuller ise gerekli görülmesi halinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenebilir.9. . Değişiklik Yapılması MADDE 66.4761/ 18 md. yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz. .

üst kural. Kurulca kamu ihale uzmanı olarak atanabilirler. Kurul. 53 üncü maddenin (h) fıkrasında sayılan yüksek öğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar ile hâkimler. lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü eğitim yapmış olanlardan ise en az üç yıl süre ile kamu kuram ve kuruluşlarında kendi görev alanıyla ilgili konularda çalışmış olanlar. uygulama veya danışma konularında çalışmış olmaları koşuluyla kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle. gelirleri ile karşılanacak aşamaya gelinceye kadar. genel bütçeye dahil daireler.2003 tarihine kadar Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardımcısı dışındaki kadrolarına. kurum ve kuraluşlann Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri ile malî ve sosyal hak ve yardımlan.Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini ve idarî ve malî özerkliği haiz olarak kurulmuş veya 31. ücret adaleti ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uygulaması dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. kuram ve kuraluşlann fonksiyonlan.133 üyelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek birer üye yedi yıl süreyle görev yapar. c)Mühendislik veya mimarlık fakültelerinde lisans eğitimi yapmış olanlardan en az beş yıl.2006 tarihine kadar kurulacak kural. Kurumun bu Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapacağı ihalelerle ilgili esas ve usuller Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu karanyla çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. üst kural. Kamu İhale Kurulu Başkanına. Yukandaki fıkradaki düzenleme yapılıncaya kadar. b)Kurumun görev alanı ile ilgili dallardan olmak kaydıyla en az lisans üstü eğitimini tamamlamış üniversite öğretim elemanları. (a) ve (c) bentlerinde sayılanların kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama. . 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İşlenemeyen Maddesi MADDE 20. özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız bütçeli kuruluşlarda çalışan personel kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile atanabilirler. Kanunda yer alan görevleri yerine getirmek üzere atandığı tarihi izleyen altmış gün içinde Kurum teşkilatım oluşturarak bu tarihe kadar Kurumun faaliyete geçmesini sağlar. Yürürlük MADDE 69. 31.12.Bu Kanunun 53 üncü maddesi ile geçici 1 ve geçici 5 inci maddeleri yayımı tarihinde. diğer maddeleri 1. denetleme. Kamu İhale Kurulu üyelerine ise Kural Başkanına yapılan toplam ödemelerin yüzde doksanyedisi oranında aylık net ödeme yapılır. 4761 Sayılı Kanunun. savcılar ve bu meslekten sayılanlar. GEÇİCİ MADDE 6. Eneıji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanına aylık olarak ödenen net ücret ve diğer ödemeler toplamı kadar. -(Ek : 12/6/2002 . . Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yönetmelikler ile üçüncü fıkrada belirtilen yönetmelik Kurumun faaliyete geçeceği tarihe kadar çıkanlır. katma bütçeli idareler.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde. bu kural. inceleme.2003 tarihinde yürürlüğe girer.12. . . a)Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden. Kurumun her türlü giderleri. Kırk yaşından gün almamış olmaları. Yürütme MADDE 70. Bakanlar Kurulu gerektiğinde ücret adaletini sağlamak amacıyla kamu görevlilerine ödenmekte olan temsil ve görev tazminatı tavan gösterge rakamlannı üç katına kadar artırmaya ve artınlan miktar içerisinde kadro ve görev unvanı itibanyla düzenlemeler yapmaya yetkilidir. genel bütçeden sağlanacak yardımlardan finanse edilir.1. kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları.Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.4761/ 19 md.

Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur. . İKİNCİ BÖLÜM Sözleşmelerin Düzenlenmesi Tip Sözleşmeler MADDE 5. sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. . Tanımlar MADDE 3. .01. Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar. .) KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 4735 24648 KABUL TARİHİ: RESMİ GAZETE TARİHİ: 05. . a)Yapım işlerinde. İlkeler MADDE 4.01. c)Yapım işlerinde. idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme. ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine.Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde. Sözleşme Türleri MADDE 6.2002 22. . İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme. Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları.Bu Kanun.134 KANUN NO: RESMİ GAZETE SAYI: 4. ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme. b)Mal veya hizmet alıım işlerinde.2002 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç. . Kapsam MADDE 2.Bu Kanunun uygulanmasında Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlar geçerlidir. Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1. mal veya hizmet alıım işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak.Bu Kanunun amacı. uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak. Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez.Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda. Kapsam.2. ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez. Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır.

135 Düzenlenir. e)Sözleşmenin bedeli. tebligata esas adresi. . Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar MADDE 7.Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a)İşin adı. d)Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları. c)Yüklenicinin adı veya ticaret unvam. verilecekse şartları ve miktarı. b)İdarenin adı ve adresi. . türü ve miktarı. g)Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkımn ne şekilde ödeneceği. f)Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği. türü ve süresi. niteliği. hizmetlerde iş tamını.

t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık. . İş ve İşyerinin Sigortalanması MADDE 9. m) İşin yapılma yeri. malzeme. s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartlan. taşıtlar. p) Denetim. resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı. k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklan. toprak kayması. işyerlerindeki her türlü araç.Yapım işlerinde yüklenici. resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem. d)Kısmî veya genel seferberlik ilâm. y) Anlaşmazlıklann çözümü. sigorta. yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.136 h) i)Ulaşım. Muayene ve Kabul İşlemleri Fiyat Farkı Verilebilmesi MADDE 8. vergi.Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması. İKİNCİ KISIM Sözleşmenin Uygulanması BİRİNCİ BÖLÜM Fiyat Farkı. ihzarat. eğitim. v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlan. sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere. Mücbir Sebepler. işletmeye alma. muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. iş ve hizmet makineleri. r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar. fırtına. Mücbir Sebepler MADDE 10. taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması.Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a)Doğal afetler. 1) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. Denetim. Sigorta. Muayene ve Kabul İşlemleri . sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırmak zorundadır. e)Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. tesisler ile yapılan işin biten kısımlan için. c)Genel salgın hastalık. bakım-onanm. yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması. . mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Denetim. o) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartlan. su baskım. b)Kanuni grev. j) Montaj. Süre uzatımı verilmesi. n) Gecikme halinde alınacak cezalar. idare tarafından yukanda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için. j)Vergi. .

ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda. ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir. varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine. protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir. yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından. Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde. sözleşme ve ihale dokümam hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların. diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde. alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi MADDE 13. imalat veya üretim süreci gerektiren işler. . diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde. hizmet.Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde. yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.137 MADDE 11. hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle veya teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. İKİNCİ BÖLÜM Kesin Teminata İlişkin Hükümler Ek Kesin Teminat MADDE 12. Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. . Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalam. garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı.Taahhüdün. . .13 üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde. varsa kalam yükleniciye geri verilir. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. garanti süresi dolduktan sonra kalanı. idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonlan tarafından yapılır. . b)Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra. Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullamma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir. Yükleniciye iade edilir. muayene ve kabul komisyonlannın yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla.Teslim edilen mal. a)Yapım işlerinde. fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'sı oranında. İade Edilemeyen Teminatlar MADDE 14.

bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. c)Ağır hastalık. zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. devreden ve devir alanlar hakkında 20. devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlann aranması zorunludur. ağır hastalığı. sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla. Tutukluluğu veya Mahkumiyeti MADDE 17. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek. ağır hastalık. tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde. b)İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlan. iflası. b)Yüklenicinin iflas etmesi halinde. . Ancak. . yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm. Ağır Hastalık. Ancak. ağır hastalığı. tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Yüklenicinin ölümü halinde. . Ancak. sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatlan ve varsa diğer alacaklan varislerine verilir. tutukluluk. Aynca. ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminaü vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. Yüklenicinin Ölümü.Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde. ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü. sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas. iflası. İflası. aym şartlan taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde.Sözleşme. . özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak. bunlardan biri idareye pilot ortak olarak bildirilmiş ise. yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde. tutukluluğu. aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a)İşin yapılma veya teslim yeri. Ağır Hastalığı. sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır.138 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sözleşmede Değişiklik. Sözleşmenin Devri ve Feshi Sözleşmede Değişiklik Yapılması MADDE 15.Sözleşme imzalandıktan sonra. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde. Sözleşmenin Devri MADDE 16. sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklannda 20 ve 22 nci maddeye göre . isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere.Yüklenicinin ölümü. 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. Tutukluluk veya Mahkumiyeti MADDE 18. İflas.

idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtanna rağmen aynı durumun devam etmesi. 1. b)Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması.139 işlem yapılır.Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a)Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine. . ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. ağır hastalığı. 3. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumluluklan da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.Yüklenicinin. . özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi MADDE 20. taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattınlmasında kamu yaran bulunması kaydıyla. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi MADDE 19. tutukluluğu. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptınlmasının mümkün olmaması. Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü. aynca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih MADDE 21. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte .Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde. iflası. Bu durumlann oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortaklann teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de. Hallerinde. 2. . aynca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. teminat dahil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumluluklann üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Ancak.

yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih karan alınır. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. yüklenici hakkında 26 nci madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutan kadar ceza tahsil edilir.140 olmaması. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutan arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde. 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde. Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler MADDE 22. Gelir kaydedilen teminatlar. karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi.Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi . yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. 19. . Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Aynca.19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali. idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktanna isabet eden teminat tutan da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde. Hallerinde. 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi. sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi MADDE 23. Bu karar. . Ancak bu durumda. 19.

hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek. . anlaşma. tehdit. araç veya usuller kullanmak. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Yasaklama kararlan. sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama karan verilir. 25 inci maddede belirtilen yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde. sözleşme bedelinin üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a)Hile. d)Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.141 halinde. e)Bilgi ve deneyimini idarenin zaranna kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykın hareket etmek. eksik. Ancak bu durumda. yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde verilir. Haklannda yasaklama karan verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklannın tamamı hakkında. hatalı veya kusurlu imalat yapmak. sermaye şirketinde ortak olmalan halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olmalan kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aym şekilde yasaklama karan verilir. . c)Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek. ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. gereğinin yapılması için bu . ÜÇÜNCÜ KISIM Yasaklar ve Sorumluluklar Yasak Fiil ve Davranışlar MADDE 25. İhalelere Katılmaktan Yasaklama MADDE 26. Bu fiil veya davramşlarda bulunduklan tespit edilenler. rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat kanştırmak veya buna teşebbüs etmek. f)Mücbir sebepler dışında. hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklan tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlannın özelliğine göre. Öngörülemeyen Durumlar Nedeniyle İşin Tasfiyesi MADDE 24. g)Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykın olarak devredilmesi veya devir alınması. aynca bir şahıs şirketinde ortak olmalan halinde bu şahıs şirketi hakkında da.Hizmet veya yapım sözleşmelerinde. kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. irtikap. fen ve sanat kurallanna aykın. İdareler. nüfuz kullanma. Haklannda yasaklama karan verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre. öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin. sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlannın ihalelerine katılmaktan yasaklama karan verilir. . kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. yasaklama karannın yürürlüğe girdiği tarihe kadar aym idare tarafından yapılacak ihalelere de iştirak ettirilmezler. b)Sahte belge düzenlemek. vaat. çıkar sağlama.

25 inci maddede belirtilen fiil veya davramşlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yansından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 26 veya 28 inci maddede belirtilen müeyyideler uygulanır. haklannda ilgili mevzuatlan gereğince disiplin cezası uygulanır. mahkeme karan ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. . Bu madde hükümlerine göre.Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler.İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi. kendilerinin veya üçüncü şahıslann yaranna kullanamazlar. meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalanna bildirilir.142 durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu MADDE 30. Haklannda kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. taraflardan birinin zaranna yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklannın tespiti halinde. görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklannın. idarece 26 ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.Muayene ve kabul komisyonlannın başkan ve üyeleri. yapımn tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi. . Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu MADDE 27. fiil veya davranışlannın özelliğine göre haklannda ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte taraflann uğradıklan zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Görevlilerin Ceza Sorumluluğu MADDE 28. mahkeme karan ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar. yüklenicilerin iş ve işlemlerine. . Bu zarar ve . Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı MADDE 29. . Cumhuriyet Savcılıklannca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna. kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. yapımn fen ve sanat kurallanna uygun olarak yapılmaması. hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan. Hükmolunacak cezanın yanısıra. yapı denetim görevlileri ve ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin.Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar. bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlannca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. teknik ve mali yapılanna ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler. Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlannca herhangi bir ceza verilmiş olanlar. Aynca. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararlan.

denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallanna uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan onbeş yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur.Danışmanlık hizmetlerinde. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması. uygulama yanlışlığı. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir.143 ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. . Aynca haklannda 27 nci madde hükümleri uygulanır. . hatalı yaklaşık maliyet tespiti.Yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri. Yapı Denetim Görevlilerinin Sorumluluğu MADDE 31. taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. . uygulama yanlışlığı. tasanm hatası. verilmesi veya kullanılması. Aynca haklannda 27 nci madde hükümleri uygulanır. işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması. Tedarikçilerin Sorumluluğu MADDE 33.Hizmet sunuculan taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi. meslek ahlakına uygun davranılmaması. taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. denetim eksikliği. . bilgi ve deneyimin idarenin yaranna kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır. yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile müteselsilen sorumludur. . Aynca haklannda 28 inci madde hükümleri uygulanır. Aynca haklannda 27 nci madde hükümleri uygulanır. Hizmet Sunucularının Sorumluluğu MADDE 34. denetim eksikliği. Danışmanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu MADDE 32. tasanm hatası. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Kamu İhale Kanununun teminatlara ilişkin hükümleri uygulanır. .Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. .Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler. Tebligat MADDE 37. Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 36. Değişiklik Yapılması MADDE 38. . .144 D Ö R D Ü N C Ü K I S I M Ç e ş i t l i H ü k ü m l e r Teminat MADDE 35. .Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde.

145

B E Ş İ N C İ K I S I M S o n H ü k ü m l e r
Uygulanmayacak Hükümler MADDE 39. - a) Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin düzenlenen sözleşmeler açısından 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. b) Diğer kanunlann 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz. Tip Sözleşmelerin Hazırlanması GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkanlacak tip sözleşmeler, ilgili kurum ve kuruluşlann görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Bunlann yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut sözleşme esas ve hükümlerini uygulamaya devam ederler. Yürürlük MADDE 40. - Bu Kanun 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 41. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.

4.3.) YAPIM İSLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
B İ R İ N C İ

146

K I S I M G e n e l H ü k ü m l e r B İ R İ N C İ B Ö L Ü M U y g u l a m a İ l k e l e r

147

i
Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri yapım işleri ihalelerinde uygulayacakları esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmışta. Hukuki dayanak Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmışta. Tanımlar Madde 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki tanımlar yamnda; Eşik değer : İlanlara ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında kullanılmak üzere 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapım işleri için belirlenen ve aym Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal limitleri, Benzer iş : İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aym veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellik ve güçlükteki işleri, İş deneyim belgesi : İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgelerini, Yaklaşık maliyet : İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen ve ihale sonuçlamncaya kadar gizliliği korunan, ihale konusu yapım işinin öngörülen bedelini ifade eder. Temel ilkeler Madde 4- İdareler yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamamnda karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla yapım işleri kısımlara bölünemez. İhalelerde, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir, diğer ihale usulleri ancak Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, olağanüstü haller ve deprem durumlarında ÇED raporu aranmaz. Yapım işleri ihalelerinde idarelerce uyulması zorunlu hususlar Madde 5- Yapım işlerinde, ihaleye çıkılmadan önce idarelerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur: a) Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde

148

bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10'undan az olamaz ve başlangıçta daha somaki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri somaki yıllarda azaltılamaz. b)Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. c)Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Yerli istekli MADDE 6 - Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile bu gerçek kişilerin oluşturduğu tüzel kişiliklerdir. Bir tüzel kişiliğin yerli istekli sayılabilmesi için; a)Limited şirketlerde; ortakların, b)Anonim şirketlerde; nama yazılı hisse senetlerine sahip olanların, c)Komandit şirketlerde; ortakların ve hissedarların, d)Kollektif şirketlerde; ortakların, e)Vakıflarda; kurucuların, f)Derneklerde; üyelerin, g)Kooperatiflerde; ortakların, h)İlgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğe haiz olar kurum ve kuruluşlarda; ortaklarının, üyelerinin veya kurucularının tamamının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Yukarıda belirtilen tüzel kişilerin ortakları arasında başka tüzel kişilerin bulunması durumunda aym şartlar, bu ortak tüzel kişiler için de aranır. Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, her ortak için ayrı ayrı aranır. Katılımcıların yerli istekli olup olmadığına ilişkin belgeler, sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleler ile yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde istenir. Gerçek kişiler, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdam suretini sunarlar. Tüzel kişiler ise ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte, üyelerinin, ortaklarının, hissedarlarının veya kurucularının tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirten bir beyanname verirler ve bu beyannameye durumlarına uygun aşağıdaki belgeleri eklerler: a)Özelleştirme programında olan kuruluşlar: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca düzenlenen belge, b)Kamu İktisadi Teşebbüsleri müesseseleri: Bağlı olduğu Kamu İktisadi Teşebbüsünce düzenlenen belge, c)Bağlı ortaklıklar ve iştirakler: Anonim şirket statüsünde olduklarından, anonim şirketlerden istenecek belgeler,

149

d)Vakıflar: Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydımn örneği veya Resmi Gazete örneği ile kurucuların tabiyetini gösteren nüfus kayıtları, e)Dernekler :Son genel kurul toplantısına ait haziran listesi, f)Anonim şirketler: 1)Paylar senede veya ilmühabere bağlanmamışsa, ortaklık pay defterinin noter onaylı sureti, 2)Paylar nama yazılı senede bağlanmışsa, ortaklık pay defterinin noter onaylı örneği ile ortaklık pay defterinde ortak olarak adı geçenlerin pay devri yapmadıkları yolunda resmi ve yazılı beyam, g)Limited şirketler: Ticaret sicili kaydı ve pay defterinin noter onaylı sureti, h)Komandit şirketler: Ticaret sicili kaydı, i)Paylı koman dit şirketl er: Ticare t sicili kaydı, j) Kollek tif şirketl er: Ticare t sicili kaydı, k) Kooperatifler: Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen belge, 1) Diğer tüzel kişilikler : İlgili mercilerce düzenlenen belge. İhtiyaç duyulması halinde idare, üyelerinin, ortaklarının, hissedarlarının veya kurucularının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının belgelendirilmesi amacıyla nüfus kayıt bilgilerini isteyebilir.

150

İ K İ N C İ B Ö L Ü M Y a k l a ş ı k M a l i y e t
Yaklaşık maliyetin tespiti ve gizliliği Madde 7- İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu yapım işinin yaklaşık maliyeti tespit edilir. İdareler, ihale konusu yapım işinin yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerlerin altında kalıp kalmadığım belirler. Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. Belirlenen yaklaşık maliyetin ihale sonuçlamncaya kadar gizliliğinin korunması zorunludur. Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti Madde 8- Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir. a)Arazi ve zemin etüdünün yapılması Uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde ise, mümkün olan

151

arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur. b)Proje zorunluluğu Bina işlerinde uygulama projesi, diğer yapım işlerinin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ise, ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir. c)Mahal listesi hazırlanması Ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, yapım işinin bünyesindeki imalat kalemlerinin yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır. d)Metraj listelerinin hazırlanması İhale konusu yapım işine ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir. e)Uygulama projesi yapılamayan onarım işleri Uygulama projesi yapılması mümkün olmayan onarım işlerinde, hazırlanan rölevelere dayalı olarak düzenlenen mahal listeleri ve metrajlara göre yaklaşık maliyet hesaplanır. f)Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde, idareler, iş kaleminin adım, yapım şartlarım, ölçü şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar. Anahtar teslimi götürü bedeli işlerde ise, uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir. Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti Madde 9- İdarelerce, ihale konusu yapım işine ait yaklaşık maliyet; a)Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından, b)İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan, c)Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak yapı maliyet değerlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir. Kamu idarelerine ait yapı yaklaşık maliyetlerinin, birim fiyatların, rayiçlerin ve fiyat analizlerinin yapılacak iş veya iş kaleminin niteliğine uymadığı, işin yapım tekniği ile ilgili teknolojik aşamayı ve/veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı durumlarda, söz konusu fiyat ve analizler esas alınmaz, idarece yapılacak gerçekçi maliyet analiz ve tespitleri kullanılır. İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; imalaün ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve saücılanndan fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaşürmalar

152

yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir. Fiyat araşürması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturaları dikkate alınmaz. Yaklaşık maliyetin hesaplanması Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde iş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlannın bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre belirlenen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak %25 oranında kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur. İdarece malzeme verilmesi halinde yaklaşık maliyetin hesabı Madde 11- İhale konusu yapım işinin bünyesine girecek malzemelerden bir kısmının idarece verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet hesabı idarece verilecek malzemelerin bedeli hariç tutularak belirlenir ve bu malzemelerin listesi ihale yetkilisine sunulacak yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. Yaklaşık maliyetin danışmanlık hizmet sunucularına tespit ettirilmesi Madde 12- İdarenin kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam ettiği personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla, yaklaşık maliyet tespiti hizmeti, danışmanlık hizmet sunuculanna ihale edilmek suretiyle de karşılanabilir. Yaklaşık maliyetin kullanılması, güncellenmesi ve yeniden hesaplanması Madde 13Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idareler bütçelerini hazırlarken ihale konusu yapılacak her iş için yaklaşık maliyeti tespit eder. Ödenek miktannın belirlenmesinde ise bu yaklaşık maliyete katma değer vergisi de dahil edilir. Tespit edilen yaklaşık maliyetin belirlendiği tarihten ihalenin ilk ilan tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak, idarelerce gerek duyulduğunda bu maliyetler Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan aylık TEFE (Toptan Eşya Fiyatlan Aylık İndeks Bülteninin Tablo-2 deki Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan bölümünün "Genel" satınna ait Toplam) oranlan üzerinden güncellenir. Ancak üzerinden bir yıl geçtiği halde ihale edilemeyen yapım işlerinin yaklaşık maliyeti idareler tarafından yeniden hesaplanır. Yaklaşık maliyete ilişkin gizliliğin korunması Madde 14- Yaklaşık maliyetin tespiti çalışmalanna katılan veya bu bilgiye sahip olan kişiler ihale sonuçlanıncaya kadar yaklaşık

153

maliyetin gizliliğini korumak zorundadır. Bu gizlilik esasını ihlal edenler hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 61 inci maddesinde belirtilen yaptınmlar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygulanacak İhale Usulünün Tespit Edilmesi
Uygulanacak ihale usulünün tespiti Madde 15- İdare tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 ila 22 nci maddeleri doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Bu belirleme yapılırken öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, yapılacak işin türü, niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ya da doğrudan temin yolu ile de ihale yapılabilir. Açık ihale usulü Madde 16- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Belli istekliler arasında ihale usulü Madde 17- Yapım işinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı yapım işlerine ait ihaleler, teklif verebilecek nitelikte adayları seçmek üzere ön yeterlik değerlendirmesi yapılması suretiyle belli istekliler arasında yapılabilir. Pazarlık usulü Madde 18- Aşağıda belirtilen hallerde yapım işleri pazarlık usulü ile ihale edilebilir: a)Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmayan yapım işleri, b)Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, c)Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, d)İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması, e)İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. Doğrudan temin Madde 19- Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: a)İşin sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi, b)Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin iş ile ilgili özel bir hakka sahip olması, c)Yapılacak işin yaklaşık maliyetinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesi (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale

154

Kurumunca güncellenen miktarı aşmaması,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları
İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği Madde 20- İdare tarafından hazırlanacak olan ihale dokümamnda; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, işin projesini de kapsayan teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Belli istekliler arasında ihale edilecek yapım işlerinde ön yeterlik dokümamnda adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. Pazarlık usulü ile ihale edilecek yapım işlerinde ihale dokümamnda isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir. İhale ve ön yeterlik dokümanlarının hazırlanması Madde 21- İdare, ihtiyaç duyduğu yapım işinin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanları, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanlarım esas alarak hazırlar. İdarelerce ihale dokümanlarının hazırlanmasında, belirlenen ihale usulü ve sözleşme türüne göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan; a)Standart Formlar (EK : 1), b)Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK :2), c)Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi (EK : 3), d)Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK: 4), e)Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK : 5), f)Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler İçin) (EK : 6), g)Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) (EK : 7), h)Yapım İşleri Genel Şartnamesi (EK : 8) ve Kamu İhale Kurumunca çıkarılan diğer mevzuat esas alınır. İdare, ilan yapılacak hallerde ihale dokümanını ilk ilan tarihine kadar kesinleştirir. Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek yapım işleri ihalelerinde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır. İdari şartnameler Madde 22- İdareler, hangi ihale usulünü uygulayacak ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartnameyi esas alarak ihale edeceği işe ilişkin idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartname'lerde boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir. Ayrıca, idareler Tip İdari Şartname'lerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da, ihale konusu yapım işinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, şartname ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla , maddeler halinde düzenleme

155

yaparak Tip İdari Şartname'lerde yer alan "Diğer Hususlar" bölümüne eklerler. Ön yeterlik şartnameleri Madde 23- İdareler, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapacakları yapım ihalelerinde, ön yeterlik şartnamelerini, bu Yönetmelik ekinde yer alan "Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi" ni esas alarak hazırlar. Söz konusu Şartname'de boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar işin özelliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir. Ayrıca, idareler Tip Ön Yeterlik Şartnamesi'nde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da, ihale konusu yapım işinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla , maddeler halinde düzenleme yaparak "Diğer Hususlar" bölümüne eklerler. Teknik şartnameler Madde 24- Yapım işinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. İhale konusu yapım işinin her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla hazırlattırılabilir. Sözleşmeler Madde 25- İdareler ihale dokümanı kapsamında sunulacak sözleşme tasarısı metninin hazırlanmasında işin niteliğini dikkate alarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tip Sözleşmelerden uygun olanım esas alır. Tip sözleşmelerde boş bırakılan ve idarelerin tercihine göre doldurulmak üzere dipnota alınan hususlar işin özelliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir. Ayrıca, Tip Sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde hazırlanacak sözleşme tasarısında tip sözleşmeye, emredici hukuk

156

kurallarına ve ihale dokümanına aykırı olmamak şartı ile "Diğer Hususlar" bölümünde maddeler halinde düzenlemeler yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM İhale Onayının Alınması, İhale Komisyonu ve İhale İşlem Dosyası
İhale onayının alınması Madde 26- İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasansı ve hazırlanmış diğer dokümanlar onay belgesine (standart form KİK001.0/Y) eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır. İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları Madde 27- İdare, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesi gereğince bir ihale komisyonu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin kaülımıyla, tek sayı olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye de belirlenerek oluşturulur. İhaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmanının bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınır. İhale komisyonu dışında başka adlar alünda komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlanndan sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon karanna yazmak ve imzalamak zorundadır.İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adlan, soyadlan ve görev unvanlan belirtilerek imzalanır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi uyannca doğrudan temin usulüyle yaptınlacak işlerde ise ihale komisyonu kurulmaz. İhale işlem dosyası Madde 28- İdare, ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale dokümanı, yapılmışsa ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlan, yüklenici tarafından sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan on binde beş oranındaki Kurum payının Kamu İhale Kurumunun banka hesabına yaünldığına ilişkin makbuzun aslı gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. Gerekli incelemeyi yapmalannı sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.

ALTINCI BÖLÜM İlan Kuralları, İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarına İlişkin Hususlar
İhale ve ön yeterliğin ilanı Madde 29- Yapım işlerine ilişkin ihale ve ön yeterlik ilanlan aşağıda belirtilen süre ve esaslara göre yapılır:

157

a)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan
eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden, açık ihale usulü ile ihale edilecekler ihale tarihinden en az kırk gün önce, pazarlık usulü ile ihale edilecekler ihale tarihinden en az yirmi beş gün önce, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanlann ön yeterlik ilanlan son başvuru tarihinden en az yirmi beş gün önce Resmi Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen isteklilere ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur. b)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlerin alünda kalan ihalelerden; 1)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 1 inci alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 2)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmi Gazetede, 3)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 3 üncü alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce Resmi Gazetede, En az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur. Bu madde kapsamında ilan edilen ihalelerden Kamu İhale Kurumunun belirlediği niteliklere uyanlar ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığı ile Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilan edilir. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aym süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır ve ilgili idare tarafından bu işlemler bir tutanak ile belgelendirilir. İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde, yukarıda belirtilen asgari ilân sürelerine idarelerce oniki günlük süre eklenir. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Bu maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur. İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aym yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan soma çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen haller uyarınca pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, ilan yapılması zorunlu değildir. Doğrudan temin usulünde, ilan yapılmaksızın ihtiyaçlar temin edilebilir. İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi Madde 30- İdareler, ihale ilanlarım uygulanacak ihale usulüne göre

158

standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarından uygun olanını esas alarak hazırlar (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y). İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. İlanın uygun olmaması Madde 31- Bu Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. Ancak, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların Yönetmeliğin 30 uncu madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilanların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde olmak kaydıyla hatalı hususlar için düzeltme ilâm yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda yapılacak düzeltme ilanının düzeltmeye konu ilamn yayımlandığı yayın organında aym formatta yayımlanması sağlanır. İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması Madde 32- Ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümam adaylar ve istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin bu dokümanların idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/Y). Doküman bedellerinin, hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanların satış hakkı yalmz idareye aittir. İdare, dokümanların satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelini bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez. İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması Madde 33- İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aym şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularım yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularım geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma

159

imkanı tanınır. Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son başvuru veya teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz. Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan tüm istekli veya adaylara yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az on (10) gün önce tüm aday veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarım sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunan aday veya isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanını alanlara, ihale ve ön yeterlik dokümanı ile birlikte verilir. İhale gününden önce ihalenin iptal edilmesi Madde 34- İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale gününden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

İKİNCİ KISIM İhaleye Katılımda Yeterlik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler
Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler Madde 35- İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. İhale konusu işin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. İstenecek belgeler Madde 36- Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere; a)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eşik değerin altında kalan yapım işleri ihalelerinde; 1)Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 2)İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif

Bu Yönetmelikte düzenlenen diğer belgeleri idare işin özelliğini dikkate alarak isteyebilir. ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.160 vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler. kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgelerin asıllarının idareye verilmesi zorunludur. okunaklı fotokopilerine "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek bir şerh düşüldükten soma. yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirlenen eşik değerin altında kalmakla birlikte aym Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde yer alan üst limit tutarının da altında kalan yapım işlerinde yalmzca isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler ile iş deneyim belgesinin aranması zorunludur.Bu Yönetmeliğin uygulanmasında. isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. belgelerin aslım veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. 4)İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler. 2)İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri. İdarelerce istenilmesi zorunludur. İdareye verilen belgelerin asılları. İdareler yurt dışında faaliyet gösteren isteklilerin durumu . Ancak. ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren iş deneyim belgeleri. Yukarıda sayılanlara ilave olarak 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı. 3)İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarım gösteren belgeler. idarelerce istenilmesi zorunludur. 5)İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin. 3)İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işteki deneyimini gösteren belgelerin. Belgelerin sunuluş şekli Madde 37. isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler. "apostille" kaşesi taşıması (standart form KİK035. b)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eşik değere eşit ve bu değeri aşan yapım işleri ihalelerinde. idareler. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin. yukarıdaki şartlan taşımalan yamnda ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş. idarece.0/Y) ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunca veya Türkiye'de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak verilmesi gerekir. 1)Bankalardan temin edilecek. Noter onaylı belgelerden sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak bu belgelerden. denetlenmiş ve onaylanmış olması.

teklif edeceği bedelin % 10'undan az % 20' sinden fazla olmamak üzere. işin niteliğine göre idarece belirlenecek bir oran aralığında. İsteklinin bilançosu Madde 39. Yabancı para ihtiva eden belgeler. ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait yıl sonu bilançolannın istenilmesi zorunludur. isteklinin. bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir. dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli .50 olması (hesaplama yapılırken. 1. isteklinin.0/Y) istenilmesi zorunludur. ihalenin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek değerlendirilir. Faks ile yapılan teyitler. banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de. Bu belgelerin istenildiği durumlarda.İsteklinin. Ortak girişimlerde. yıllara yaygın inşaat maliyetleri.161 ile ilgili olarak ticaret siciline tescil edildiği yerin meslek Odası ile ticaret sicil kaydı (istekli şirket ise kuruluşu ve ortaklan) hakkında yazışma yapabilir ve isteklinin güvenirliğinin tespiti için bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlara yurtdışında araştırma yaptırabilirler. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) üç yıllık ortalamasının en az 0. ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait bilançolan istenebilir. Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilir. bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK034. İKİNCİ BÖLÜM Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Bankalardan temin edilecek belgeler Madde 38. isteklinin.Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde.

10 olması (hesaplama yapılırken. ortak girişim ortaklannın her birinin istenen belgeleri ayn ayn vermesi ve ortaklardan her birinin (a). Bu belgelerin istenildiği durumlarda.75 den küçük olması. yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir). (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlan sağlaması zorunludur.% 20' si aralığında.Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde. Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de. ihalenin yapıldığı yıldan önceki son beş yıla ait iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktannı gösteren belgeler istenebilir. yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 8 . son üç yıldaki yıllık ortalama değerlerin. ihalenin yapıldığı yıldan önceki son beş yıla ait. isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır. İsteklinin ortak girişim olması halinde. toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 .% 15' i aralığında idarece öngörülecek bir oranda olması. İhale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktan hesabında. isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktannı gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. Sunulan bilançolann tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. 3. 2. Aktif varlıklann ne kadannın öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/topla m aktif) üç yıllık ortalamasının en az 0. asgari yeterlik kriteri olarak belirlenir. isteklinin.162 borçlardan düşülecektir). üç yıllık ortalamasının 0. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler Madde 40. Kısa vadeli banka borçlannın öz sermayeye oranının. İdarece yeterlik kriteri olarak her iki ciro değeri birlikte . Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

İdarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yapım işi ihalelerinde isteklilerden. Ortak girişim isteklilerde. c)Gerçek kişi olması halinde. ihaleye ilişkin ilk ilamn yapıldığı yıl içerisinde alınmış. Ortak girişimlerde. Bu şartlan son üç yılda sağlayamayan istekliler. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin. İsteklinin. yıllık ciro veya yıllık yapım işi geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70'i.163 istenir ve isteklilerin öngörülen bu kriterlerden birisini sağlamalan yeterli kabul edilir. a)Gerçek kişi olması halinde. Vekaleten ihaleye katılma halinde. d)Tüzel kişi olması halinde.0/Y) ile birlikte ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a). (c) ve (d) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur. işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır. bu takdirde belgeleri sunulan yıllann ortalaması üzerinden idarece istenecek yıllık asgari ortalama değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan. son beş yıla kadarki belgelerini sunmakta serbesttirler. ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış. şirket ortaklarının hisse durumlarım ve şirketteki görevlerini belirten. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler Madde 41. Sunulan gelir tablosu ile ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktanna ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir. tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından. Taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde. pilot ortağın ve diğer ortaklann başka ortak girişimlerde taahhüdü altodaki ve bitirdiği iş miktarı o ortak girişimdeki hisseleri oranında dikkate alınır. Pilot ortağın ve diğer ortaklann tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktan tam olarak. ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktanna ilişkin yapım işi gelirleri o ortak girişimdeki hissesi oranında dikkate alınır. (b). Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya yapım işi geliri elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden. istekli adına katılan kişinin vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi istenir. tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin. hakedişlerden alınacak yapım işi gelirleri ise hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren aylık TEFE üzerinden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle güncelleştirilir. b)Tüzel kişi olması halinde. noter tasdikli imza beyannamesinin. ortak girişim beyannamesi (standart form KİK030. son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin istenilmesi zorunludur. diğer ortaklann her birinden ise % 30'u istenir. . Ortak girişim ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.

Belirtilen esaslara uygun biçimde. KİK038. pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamım. yönetim kurulu üyeleri. teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç. iş bitirme belgesi. hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir. ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.164 İş deneyim belgeleri Madde 42.0/Y). isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile tevsik edilir. ihale dokümamnda istediği "Teknik Personel . İş deneyimi olarak. tesis. diğer ortakların her birinin ise bu tutarı n asgari %30' unu sağlaması gerekir. şahıs şirketi ortaklarından ve limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar ile anonim şirketlerin yönetim kurulu başkam. isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen. İş deneyimini gösteren belgeler. istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50' sinden az ve % 100' ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda. Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde. KİK037. iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden.0/Y ve KİK039. İdarenin.İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeler ile isteklinin yönetim kadrosu ve işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler. deneyim süresini gösterir ilgili meslek odası üye belgesi veya işletmedeki çalışma süresini tevsik eden sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgelerinin istenmesinin ve incelenmesinin gerekli görüldüğü ihalelerde bu bilgi ve belgelerin bir kısmı veya hepsi istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir (standart formlar KİK036. iş durum belgesi. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler. ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren. ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellik ve güçlükteki işlerdir. bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartı aranır.0/Y. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler Madde 43. Deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle.İstekliden.0/Y. makine. murahhas üyeleri ve genel müdürü ortaklarından tüzel kişi isteklide çalıştığına dair belge aranmaz. son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70' i oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. aym veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren. Ortak girişim isteklilerde. İhale komisyonları.

teçhizat ve diğer ekipman da. ortaklık oranına bakılmaksızın. pilot ve diğer ortaklara ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir. makine. teçhizat ve diğer ekipman ortaklık oramna bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.0/Y.165 Taahhütnamesi" bu kriter kapsamında değerlendirilemez ve anahtar teknik personel aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütname si" nde yer alamaz.0/Y) isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebilir. KİK042. makine. makine. teçhizat ve diğer ekipman fatura. teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler (standart formlar KİK041. Ortak girişimlerde. makine. Geçici ithalle getirilmiş veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş tesis. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis. Ortak girişimlerde. makine. noter onaylı taahhütnamenin (standart form KİK040. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler Madde 44. kira sözleşmesi eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. makine. teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. pilot ve diğer ortaklara ait tesis. teçhizat ve diğer ekipman için ise. İsteklinin kendi malı olan tesis. ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis.0/Y) verilmesi gerekir. D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Y e t e r l i k D e ğ .İdare. demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tesis.

İdare. bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenmesi ve değerlendirilmesi zorunludur.İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi sebebiyle belli istekliler arasında yapılacak olan ihalelerde. Açık ihale usulünde yeterlik Madde 46. Pazarlık usulünde yeterlik Madde 48. bankalardan temin edilecek belgeler. isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir. isteklilerin. isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla istenecek bilgi ve/veya belgeler bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere .166 e r l e n d i r m e s i Yeterlik değerlendirmesi esası Madde 45. Ancak. bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen asgari yeterlik değerlerinin isteklilerce sağlanıp sağlanmadığına göre yapılır.Açık ihale usulünde. Ön yeterlik aşamasında istenen bilgi ve belgelerin. uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. tekliflerin alınması aşamasında da ön yeterlikte sunulan bilgi ve belgelerden güncellemeye konu olabileceklerin de güncellenerek verilmesini isteyebilir. ihale konusu işi yapabilme kapasitesini belirleyen ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen yeterlik kriterleri ile ihale dokümamnda belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek. Yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda.İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde.İdareler yeterlik değerlendirmesinin hiçbir aşamasında puanlama usulü öngöremez. Yeterlik değerlendirmesi. Belli istekliler arasında ihale usulünde yeterlik Madde 47. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az kırk gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. adayların uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji bakımından asgari yeterlik koşullarım sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi için ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilamnda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. belirtilen asgari yeterlik koşullarım sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez ve bu kişilere yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. (b).0/Y). Ancak. isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde. ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. e)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde. Ancak (c) ve (d) bendi gereği alınacak belgeler ihaleye katılacak bütün isteklilerden istenir. j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin son teklif verme ya da son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde alınmış olması gerekir. i)4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katlamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. konkordato ilân eden. a)İflas eden. bankalardan temin edilecek belgeler. İhaleye katılan bütün isteklilerden yukarıda belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarım ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin (standart form KİK029. Ortak girişimlerde bu belgelerin bütün ortaklarca . ihale üzerinde kalan istekliden ise. d)Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.167 uygun biçimde belirlenir. h)Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. BEŞİNCİ BÖLÜM İhale Dışı Bırakılma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar İhale dışı bırakılma Madde 50. c)Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. g)İhale tarihi itibariyle. söz konusu belgelerin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir. ihale yetkilisinin onayından önce (a). davet mektubu geçersiz sayılır. Sunulan bilgi ve belgeler üzerinden ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre isteklilerin yeterlikleri tespit edilir. işleri mahkeme tarafından yürütülen. Ortak girişimlerin yeterliği Madde 49. f)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde. zorunlu tasfiye kararı verilen. b)İflası ilân edilen.4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince. (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerin istenilmesi zorunludur.Ortak girişimin yeterlik almış olması ortak girişim ortaklarının her birinin ayrı ayrı yeterlik aldığım göstermez ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen ortak girişimin ihaleden önce bozulması halinde. mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. tasfiye halinde olan.

isteklinin. 1)Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu. İhaleye katılamayacak olanlar Madde 51. Türkiye'deki "Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu "nun değerlendirilme. c)İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. vadesindeki ödemeler aksaülmadığı sürece. ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece. isteklinin.sinde. ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş vergi borcu olmadığı. d)İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale . 2)Resen. kesinleşmiş vergi borcu olmadığı. 4)Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının. 4)Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş prim borcu olmadığı kabul edilecektir.168 verilmesi zorunludur. 3)Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının. 2)Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı. Türkiye'deki "Kesinleşmiş vergi borcu "nun değerlendirilmesinde ise. b)İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. kesinleşmiş vergi borcu olmadığı. vadesindeki ödemeler aksaülmadığı sürece. 1)İlgili sigorta müdürlüklerine tasdik ettirilen aylık prim bordroları ile dört aylık dönem bordrolarına göre sigorta prim ödemeleri takip eden ayın sonuna kadar yapılmamış ise kesinleşmiş prim borcu olduğu. 5)Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre tahsili için vergi idaresince yapılan her türlü işleme karşı vergi yargısında dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlamncaya kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş vergi borcu olmadığı kabul edilecektir.Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak. 3)Resen. kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a)4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. kesinleşmiş prim borcu olmadığı.

Ayrıca. e)(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. Bu yasaklar. sandık gibi kuruluşlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. f)(c). 3)Sermaye paylarına bakılmaksızın ikinci bentte belirtilen kuruluşların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler bu idarelerin yapacakları ihalelere katılamazlar. g)4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri. Ayrıca: 1)Sermaye paylarına bakılmaksızın ihaleyi yapan idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler. sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. birlik. 2)İhaleyi yapan idarenin bünyesinde bulunan veya ihaleyi yapan idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf. yürütmek.169 işlemlerini hazırlamak. bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). ALTINCI BÖLÜM İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi B e l g e y i d ü z e n l e y e c e k m e . İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa. Aym şekilde. dernek. ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

iş sahibi idare tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır. bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise. valilik tarafından onaylanır. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkam veya yetki verdiği kişi tarafından. a)Geçici kabulü yapılmış işin yüklenicisine iş bitirme belgesi (standart form KİK043 . tek sözleşme esas alınarak. belediye sınırlan veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından. Bir sözleşme kapsamında kamu kesimine gerçekleştirilen işler için. c)Kamu sektörüne taahhütte bulunan yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü tamamen bitirmek ve asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla alt yüklenicilere iş bitirme . kamu kuruluşlanna veya özel sektöre yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen ve sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş olan işlerde. İş sahibinin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması halinde. b)Geçici kabulü yapılmamış işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK044.170 r c i M a d d e 5 2 İ ş d e n e y i m b e l g e l e r i . belediye sınırlan veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. iş.0/Y).İş deneyim belgeleri.O/Y). Belge düzenleme koşulları Madde 53. yurtiçinde veya yurtdışında.

biten işlerde geçici kabul tutanağı. ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi. . a)Kamuya taahhütte bulunan yükleniciler için. hakediş raporları. varsa. tasfiye tutanağı. Özel sektörde. Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde. sözleşme fiyatlanyla ödenen tutann sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur. anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat sözleşmeli işlerde ise. varsa kesin hakediş raporu. noter onaylı inşaat sözleşmesi. sözleşme birim fiyatlanyla ödenen tutann ilk keşif bedeline oranlanması. yapı ruhsaü. teknik ve sanat kurallanna aykınlık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşullan aranır ve iş durum belgelerine. tek bir işin (sözleşmenin) en az yüzde yetmişinde fiilen denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara iş denetleme belgesi (standart form KİK046. projeye. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde iş deneyim belgesi verilir. keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde. devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az %70' i oranındaki kısmım gerçekleştiren yükleniciye ve sözleşmenin devri öncesinde ve somasında işin en az %70' i oranındaki kısmım fiilen denetleyen veya yönetenlere iş deneyim belgesi düzenlenir. mezuniyet belgesi.171 belgesi (standart form KİK045. yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla. asgari yüzde yetmişlik gerçekleşme oram belge vermeye yetkili kılınan idarece belirlenir. nitelik ve tutanyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması. Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için. hizmet cetveli. iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye. yapı kullanma izin belgesi. hakediş raporları. Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak. her türlü fiyat farklan hariç. iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir. kamuda veya özel sektörde. Ortak girişimce gerçekleştirilen işlerde ortaklann her birine ortak girişimdeki hissesini de belirtir iş durum veya iş bitirme belgesi düzenlenir. varsa yapım harcamalarına ait belgeler. biten işlerde geçici kabul tutanağı. keşif artış olurları. her türlü fiyat farklan hariç. görevlendirme yazısı. Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmiş gerçekleşmesi. Ancak bu belgelerin ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye'de Dışişleri Bakanlığınca onaylanması ve onaylı Türkçe tercümelerinin verilmesi gereklidir. b)Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için.İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar. yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması. ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir. Belge için başvuru Madde 54.0/Y) şeklinde. işlerin gerçekleşen kısımlanmn miktar. c)Kamuda mühendis veya mimar olarak görev alanlar için.0/Y). kesin hakediş raporu. herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde. d)Mühendis veya mimar olmak şartıyla.0/Y) veya iş yönetme belgesi (standart form KİK047. belgenin geçici kabulü tazammun etmediğine dair şerh düşülür. sözleşme. devir sözleşmesi. dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri de ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar.

talepleri halinde. denetledikleri veya yönettikleri işlerin kendi meslekleri ile ilgili tutarları üzerinden tespit edilir. İdarece yükleniciye verilen ve inşaatın bünyesine giren malzeme bedelinin yansı (malzeme bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilse bile) iş bitirme. denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak. iş sahibi idare veya ilgili belediye veya valilik tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde verilir.İş deneyim belgesi. yüklenici ile yapükları noter onaylı sözleşme.172 d)Kamuya taahhütte bulunan yüklenicilerde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için. ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi. fiilen gerçekleştirilen. meslek odası belgesi. ihale indirimi yapılmış. Bu tutar. İş denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi. son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutul madan yazılır. meslek odası belgesi. yasal keşif artışları dahil sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden belirlenir. mimar veya mühendis olmak şartıyla kendi meslekleriyle ilgili denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara. Özel sektörde gerçekleştirilen işlerin iş deneyim tutarı olarak. a) Yükleniciler: 1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlanna taahhüt . yapı kullanma izin belgesi. İş deneyim tutarının tespiti Madde 55. müteahhidin teknik personel bildirimi. devam eden işlerde ara hakediş raporundaki. f)Alt yükleniciler için. İş deneyim belgelerinin verilmesi Madde 56. varsa kesin hakediş raporu. yüklenicilere. yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde. fenni mesulün işin başında belediyeye vermiş olduğu noterden taahhütname. belgeyi düzenleyen ve onaylayanlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur. mezuniyet belgesi. fiyat farkları hariç. e)Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicileri mühendis veya mimar olarak denetleyenler için. yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere. mezuniyet belgesi. Sunulan belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan. sözleşmede yazılı tutar alınır. varsa keşif artışları dahil. sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler. iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin tutarının tespitinde değerlendirilir. hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı: yurtiçinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat sözleşmeli işlerde. mühendis veya mimarın işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname. her türlü fiyat farkları hariç. hakedişlerinde döviz cinsinden ödeme yapılan işlerde ise. varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı. çalışürdıklan personelin vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler. ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla. bu iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri.İş deneyim belgelerine. iş deneyim tutarı bölünerek bulunur. geçici kabulü yapılmış işlerde ise. biten işlerde geçici kabul tutanağı. varsa fiyat farkları hariç. yapı ruhsaü. hakediş raporları. Aym iş kısmında aym sıfatla görev yapan birden fazla eleman varsa. yapı denetim görevlisinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aldığı görev belgesi.

il müdürü ve yardımcıları. Kamu kuruluşlarının ihale ettikleri işlerde. yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarım geçmemek üzere. kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde. kontrol mühendisi. kontrol mühendisi. kontrol şefi veya kontrol amiri olarak görev yapanlara. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmım gerçekleştirmiş. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde bulunmak şartıyla. gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmım gerçekleştirenlere. kontrol şefi. kendi meslekleri ile ilgili olarak yüklenici adına denetledikleri işlerde. sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir. gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere. yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlanna yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir. ekipmanları ile birlikte ve kendi işine başlaması sırasında noterce tasdikli sözleşmeye dayalı şekilde yapan alt yüklenicilere. c)Mühendisler veva mimarlar : 1. yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek. sözleşmesinin tamamım bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla. İş bitirme belgesi. yurt içinde veya yurt dışında idare adına danışmanlık hizmeti veren kontrol teşkilatında. Kamuya taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde. proje müdürü. yüklenici tarafından yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilerek bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerin bir bölümünü malzemeleri ve/veya makine. kontrol amiri. İş bitirme belgesi. İş durum belgesi. ancak geçici kabulünü yaptırmamış yüklenicilere. Kamu kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri işlerde. sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir. nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. kendi sözleşmelerinde yazılı bedel ve iş türü esas alınarak işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenerek verilir. . sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde görev yapmış olmak şartıyla. şantiye mühendisi. İş durum belgesi. 2) Yurtiçinde veya yurt dışında özel sektöre taahhüt edilen işler için. kamuya ait inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aym teknik seviyede görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde. şube müdürü. şantiye şefi. bölge müdürü ve yardımcıları. İş denetle me belgesi. b)Alt Yükleniciler: İş bitirme belgesi. işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.173 edilen işler için.

İş yönetm e belgesi.İş deneyim belgeleri. ihale komisyonlarınca aşağıdaki esaslar dahilinde değerlendirilir : a)İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirmeye alınır. YEDİNCİ BÖLÜM İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi Değerlendirmeye ilişkin esaslar Madde 57. 2. şantiye mühendisi. kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri işlerin sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla. murahhas üye. limitet şirket müdürü olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarım Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. proje müdürü olarak denetledikleri işlerde. fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye şefi. Birden fazla iş deneyimi. kurumların merkez yönetiminde görevli yapım ve/veya teknik işler şube müdürü. bu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına dair yüklenicinin imzası ile ilgilinin sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir. anonim şirketlerde genel müdür. yapım ve/veya teknik işler daire başkam. şantiye şefi. İş yönetme belgesinin verilmesinde. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmında fiilen bulunmak şartıyla. En az 10 yıllık mühendis veya mimarların. sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla. (her hangi bir ortaklık şartı aranmaksızın). Kamu kuruluşlarında yönettikleri işlerde. c)Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır.174 sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmında fiilen bulunmak şartıyla. gerçek şahıslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgesi tutarları 1/5 oramnda. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. işin sözleşmesinde teknik personel olarak öngörülmüş olması kaydıyla proje müdürü olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkam. Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle . bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanamaz. yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan iş deneyim belgesi tutarları ise 1/10 oramnda dikkate alınır. Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde. yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı ve genel müdür. b)İş bitirme ve iş durum belgesi tutarları tam olarak. ilgili belediye veya valilik tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

o ortak girişimdeki hissesi oranında dikkate alınır. Bu belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde. son on beş yılda gerçekleşen işlerin yüzde yetmişlik oran ve tutarlan doğrusal orantı yoluyla bulunur. iş durum. mühendis veya mimar olarak denetledikleri işler 1/10 ve yönettikleri işler 1/20 oramnda dikkate alınır. yükleniciden. Bu şekilde hesaplanan iş deneyim tutan iş bitirme. Güncelleştirme Madde 58. . ihale ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden. bu ortaklık orammn muhafaza edildiğine dair Ticaret Sicil Memurluğunun teyit yazışım her yıl istemek zorundadırlar. ortaklık döneminde bitirilen veya en az % 70 oranında gerçekleştirilen işlere ait. yabancı para cinsinden iş deneyim tutarlarım ise. başka ortak girişimlerde gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde ettiği iş deneyimi. o işe ait düzenlenmiş hakediş raporlan ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. ihalenin ilk ilan tarihine kadar aylık TEFE üzerinden. h)Yerli ve yabancı yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işler 1/2. yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde. güncelleştirir. anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyatlı işlerde. sözleşmenin yapıldığı aydan itibaren. iş deneyim belgelerinde yazılı deneyim tutarlannı. g)İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yılda yapılan işler ve iş kısımlan dikkate alınır. ortaklann şirketten aynlmalan halinde. ortaklık döneminde yapılan işler hisseleri oramnda ortaklann şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. diğer ortak girişimlerde ortak olarak gerçekleştirdikleri işler ise o ortak girişimdeki hissesi oramnda değerlendirilir. d)İş bitirme.İhale komisyonlan. iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz. e)Şahıs şirketlerinde (komandit şirketin komanditer ortağı hariç). f)İsteklinin. İş deneyim belgelerinde yazılı deneyim tutarlannın asgari yüzde yetmişlik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. belgeler devredilemez. Yıllara sari yapım işlerinde idareler. kiraya verilemez ve satılamaz. her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oramn muhafaza edilmesi zorunludur. tüzel kişinin yansından fazla hissesine sahip olması. j) Ortak girişim ortaklannın tek başına gerçekleştirdikleri işler tam olarak.175 birlikte kamuda veya özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden meslek odası kaydı veya hizmet çizelgelerini verirler. bunlardan sadece ihale konusu iş veya benzer işlere ait olanı dikkate alınır. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda. iş durum veya iş bitirme belgesinin verilmesi kaydıyla. iş denetleme veya iş yönetme belgeleri belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz. hakediş raporlannın ve ödeme cetvelinin zorunlu nedenlerle verilemediği durumlarda. i)Alt yüklenicilik faaliyeti dolayısıyla alınmış iş bitirme belgesi nevi itibariyle birden fazla işi içerse dahi. Ancak. şirket adına düzenlenen. sözleşme birim fiyatlanna esas yılın başından itibaren ihale ilk ilan tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden.

alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri. geçici kabul tutanağı. ÜÇÜNCÜ KISIM Teklif Mektupları. noter onaylı sözleşme. noter onaylı sözleşme. hakediş raporlan.0/Y). hakediş raporlan. ortak girişim sözleşmesi. İş yönetme belgesinin ekinde. Tekliflerin Değerlendirilmesi. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış belgeler Madde 60. yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukanda sayılanlann muadili belgeler isteyebilir. Kullanılacak Standart Formlar ve Sözleşmenin Düzenlenmesi BİRİNCİ BÖLÜM Teklif Mektupları ve Teminatlar Teklif mektuplarının şekli Madde 61. varsa tasfiye tutanağı.01. meslek odası belgesi. yapı ruhsatı. görevlendirme yazısı. varsa kesin hakediş raporu. görevlendirme yazısı.ye tabi tutulur. hakediş raporlan. İş bitirme belgesinin ekinde. ek sözleşme ve devir sözleşmesi. devir sözleşmesi. mezuniyet belgesi. ortak girişim sözleşmesi. alt yüklenicilerde çalışanlann vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler. İş durum belgesinin ekinde. hakediş raporlan. sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler.İhale komisyonlan isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla. meslek odası belgesi. özel sektörde görev yapanlar için işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname. ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılabilir ve bu Yönetmelikte belirlendiği şekilde değerlendirilme. alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme. iş denetleme ve iş yönetme belgeleri ise.0/Y.Teklif mektuplan bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olam esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018. İş denetleme belgesinin ekinde. bu Yönetmelikte öngörülen şartlan sağlamalan halinde. Söz konusu tarihten önce alınan iş bitirme. sözleşme. geçici kabul tutanağı. keşif artış olurlan.176 Komisyonlann inceleme yetkisi Madde 59. Özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi. geçici kabul tutanağı.01. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyacın doğrudan temin usulüyle karşılanmasında alınacak tekliflerin standart forma uygun olma şartı aranmaz. ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini. müteahhidin teknik personel bildirimi. kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı. Teklif mektubunun aşağıdaki şartlan taşıması zorunludur : a)Yazılı olması. Teminatlar. KİK019. yapı kullanma izin belgesi. varsa kesin hakediş raporu.2003 tarihinden önce veya soma alınan müteahhitlik karneleri bu tarihten soma yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılamaz ve değerlendirilemezler. . mezuniyet belgesi.

4-Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvurularına / Yeterlik Başvurularına / Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyon Tutanağı (standart form KİK009. düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması. Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde. 1-Ön yeterlik Başvurusu / Yeterlik Başvurusu / İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi(standart form KİK006. c)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.0/Y). e)Ad. açılması Madde 64. en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir Teminatlar Madde 63. 3-Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun / Yeterlik Başvurusunun / Teklif Mektubunun Alınış Zamamna İlişkin Tutanak (standart form KİK008. 2-Alınan Ön Yeterlilik Başvuru Belgelerinin / İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak (standart form KİK007.Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir.177 b)İhale dokümammn tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi. düzeltme bulunmaması. KİK033. . 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle ihtiyaçların karşılanmasında teminat alınmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır. bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin.0/Y). İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre.0/Y. Teklif mektuplanmn taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektuplan değerlendirme dışı bırakılacağından. Tekliflerin geçerlilik süresi Madde 62. Açılması. silinti. bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur (standart formlar KİK031. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İKİNCİ BÖLÜM Başvuruların ve Tekliflerin Alınması.0/Y.0/Y). Değerlendirilmesi Başvuruların ve tekliflerin alınması. Sunulan teklif mektuplanmn şekil ve içerik bakımından yukanda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasım değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. bunlann somadan değiştirilmesi.0/Y).0/Y). Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari Şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde ve aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir. teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla.İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir. KİK032. d)Üzerinde kazıntı.Bu Yönetmelikteki esaslara göre idarelerce düzenlenen ön yeterlik ve ihale dokümanları ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adaylar ve isteklilere bedeli karşılığında verilir.

2-Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı (standart form KİKO12. 3-Belli İstekliler Arasında İhale / Pazarlık Usulünde / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirilmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form (standart form KİK013. 5-Pazarlık Usulü İhalede Yeterlik Değerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu (standart form KİKO 15.Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik belgeleri.O/Y).O/Y).0/Y). 1-Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK011. .0/Y).0/Y).0/Y). 4-Belli İstekliler Arasında İhalede Ön Yeterlik Değerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Gönderilmesine İlişkin Form (standart form KİKO 14. Başvuruların değerlendirilmesi Madde 65. bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir. pazarlık usulünde ise yeterlik başvuru belgeleri 4734 sayılı Kanun.178 5-Ön Yeterlik / Yeterlik Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK010. Doğrudan temin usulünün uygulanması durumunda teklifler 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre alınır.

Birden fazla istekli tarafından aym fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda. ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir. en düşük fiyat teklifi olarak kabul edilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. O/Y). ihale komisyonu kararı üzerine idare. Bu değerlendirme sonucunda. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. bu isteklilerce sunulan iş deneyimi belgelerinin tutarlarım fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. Yapım işleri ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif. açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. ihale komisyonu. a)İmalat sürecinin. b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar. 4-Açık / Belli İstekliler arasında İhale Usulü Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK020.Teklifler değerlendirildikten soma .0/Y). 3-Pazarlık Usulü İhalede İsteklilerin Son Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK017. idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde.Yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.0/Y). verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması.0/Y). Doğrudan temin usulünün uygulanması durumunda teklifler 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.179 Tekliflerin değerlendirilmesi Madde 66. Aşırı düşük teklifler Madde 67. diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar tespit edilir. c)Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak.0/Y). İhale komisyonu bu teklifleri reddetmeden önce. 6-Açık İhale / Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Uygulanacak Teklif Edilen Fiyatlar Formu (standart form KİK022. aşırı düşük teklifleri değerlendirir.İsteklilerce verilen teklif belgeleri 4734 sayılı Kanun. 1-Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK011. ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada.0/Y). 5-Pazarlık Usulünde Uygulanacak Mali Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK021. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi Madde 69. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali Madde 68.Tip İdari Şartnamelerde belirtildiği şekilde. Aynı fiyatın teklif edilmesi Madde 70. . İhale komisyonu. 2-Pazarlık Usulünde Uygulanacak Teknik Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİKO 16. Ancak. belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir.

kararın onaylanması halinde geçerli.Diğer kanunlann ve bu kanunlara dayanılarak çıkanlan düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve bu Yönetmeliğe uymayan hükümleri uygulanmaz. İhale. İhalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin üzerinde bırakılması. yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya yayın araçlan. .İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.180 İhalenin karara bağlanması. sözleşmenin Sayıştay Başkanlığınca tescilinin idareye tebliğ edildiği bu tescilin gerekli olmadığı durumlarda ise sözleşmenin noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihi izleyen en geç on beş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan edilir (standart form KİK025.0/Y). DÖRDÜNCÜ KISIM Son Hükümler Diğer hükümler Madde 74.0/Y). İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler. onaylanması ve sözleşmenin imzalanması Madde 71. sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş ihale konusu işe ait idari şartname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir (standart formlar KİK024.Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur (standart form KİK023. karar tarihini izleyen en geç yirmi gün içinde ihale kararım onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.0/Y. bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ili de aynca ilan edebilirler. İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması Madde 72.0/Y).0/Y). KİK026. iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandınlır. kesinleşen ihale kararına ilişkin sonucun bildirilmesi..4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak çıkanlan bu Yönetmelik ekleri ile birlikte bir bütündür.4734 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen ve aym Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen parasal tutarı aşan yapım ihalelerine ilişkin ihale sonuçlan. ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığım anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.0/Y). İdareler ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonuçlannı. Uygulanmayacak hükümler Madde 75. İhale üzerinde kalanın anılan maddeye göre yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisi ihale kararım onaylamaz ve ihaleyi iptal eder (standart form KİK027. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından soma hazırlanacak "İhale İstatistik Bilgi Formu" imza tarihinden itibaren en geç otu/ gün içerisinde Kamu İhale Kurumuna gönderilir (standart form KİK028. Başlanmış olan ihaleler Geçici madde 1. İhale yetkilisi. İhale sonucunun ilanı Madde 73.

o iş için yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş olan gerçek kişiyi. malzeme ocaklan vb.4. yerleri. bu Genel Şartnamenin bir parçası olarak telakki edilmeyecek ve bu Genel Şartnamenin. Yürütme Madde 77. Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan üst limit tutarının altındaki yapım işlerinde.181 Yürürlük Madde 76.Bu Yönetmelik hükümleri Kamu İhale Kurumu Başkam tarafından yürütülür.2003 tarihinde yürürlüğe girer. arazi. birim fiyat tarifleri .01. ilgili ihale dokümanlannın veya sözleşmenin yorumlanmasında göz önüne alınmayacaktır. iş sahibi idareler tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit etmektir. İşyeri: Yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan bina.Bu Genel Şartnamenin uygulanmasında. İş kalemi: Birim fiyat sözleşme ile yapılacak işlerde.Bu Yönetmelik 01. işin gereğine göre idareler tarafından kısmen veya tamamen uygulanmayabilir.) YAPIM İSLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1. yapı denetim görevlisi ve yüklenici dışındaki kişi ve kişileri. Kapsam Madde 2. hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullannı ve çoğul manaya gelen kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir. Üçüncü taraf: İdare. Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden. Bunlara ilaveten: İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işini. arsa. işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri.4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin amacı. Tanımlar Madde 4. teknik ve özel yapım şartlan belirtilen. Başlıklar ve yorum Madde 3. Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme : Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak. işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşmeyi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar aynen geçerlidir.Bu Genel Şartname. İlgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykın düşmediği veya bu amacı değiştirmediği sürece. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler tarafından bu Kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işlerini kapsar. Yapı denetim görevlisi: İdare tarafından.Başlıklar ve madde kenar başlıklan. bu Şartnamenin 7 ve 17 nci maddeleri ile 35 inci maddesinin çalışma şartlan ile ilgili son üç fıkrası. Birim fiyat sözleşme : Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak idarelerce hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktan ile yüklenici tarafından bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann çarpımı sonucu bulunan tutarlann toplamı üzerinden yapılan sözleşmeyi. 4.

yazılı olarak yapılır. olur verilmesi. Yıl: Takvim yılım.Sözleşmenin imzalanmasından soma yüklenicinin sözleşmede yazılı süre içinde işe başlayabilmesi için işyeri. İdare. Bu durumda işin süresi. idarenin gösterdiğinden başka yerleri ancak sahipleri ile anlaşmak şartı ile kullanabilir ve idareden bu kullanım karşılığı olarak bir bedelin ödenmesini isteyemez. belge. Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler Madde 7. olurlar. bu işler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine çakmak zorundadır. gerekli gördüğü takdirde. ulaşım. iş için gerekli tesislerin kurulmasında ihtiyaç duyulan sahalar ile hizmet yollannın geçeceği yerleri. sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla yükleniciye teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik yapılabilir. işlemler tamamlandıkça iş programına uygun olarak kısım kısım yükleniciye teslim edilir. yükleniciye bedelsiz olarak teslim eder. işin yapılacağı yerleri. İş için gerekli olması nedeniyle. röperler vb. cetveller ve diğer bütün işlemler. someler. Gün : Takvim gününü. eksen kazıklan. belgeler ve tespitler Madde 5.Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarlan ile işçi barakalan gibi kendi ihtiyacı olan tesisler için kullanacağı yerlerin idare tarafından yükleniciye ücretsiz olarak verileceği sözleşme veya eklerinde yazılı olduğu takdirde. her türlü toprak işlerine ait olup sözleşme veya eklerinde belirlenmiş veya sonradan idarece tespit edilmiş olan ariyet ve depo yerlerini. malzeme temini ve işin ağırlık merkezi gibi hususlarla uyumlu olmasım göz önüne alır. bunlar taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. özel. ara veya kesin ödemelere ilişkin iş kalemlerinin toplamından oluşan ve sözleşme bedelinin belli (ilerleme) yüzdeleri ile gösterilen ödemeye esas birimleri.Yüklenici ihtiyaç duyduğu bu yerlere ait harita. işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır. idarece yapılır ve kamulaştınlacak veya geçici olarak el konacak yerler. veya tespit yapılması. çağn veya davette bulunulması gerektiğinde. Bildirimler. ihbar. yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim. Bu durumda yüklenici. bu tür yerlerin. . zemin üzerinde kontrol edilerek yapı denetim görevlisi tarafından yükleniciye teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak düzenlenir. Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ayı. teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belgeleri ifade eder. sözleşmede aksi yazılı olmadığı takdirde. Bu durumda. iş başına getirilmiş olan malzeme. idare. Şartname: Yapım işine ait genel. plan. Bununla birlikte idare. İKİNCİ BÖLÜM İşyerleri İşyerinin yükleniciye teslimi Madde 6. el konacak taşınmaz mallann kamulaştınlmasına veya geçici işgaline ait harita.182 bulunan ve sözleşmelerinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas birimleri. Alt yüklenici : Sözleşme konusu işin nev'i itibariyle bir kısmım yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi. Sözleşmeye göre herhangi bir şahıs tarafından bir izin. İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir. onaylar.İdare. sözleşmede tespit edilen iş süresi. plan ve cetvelleri zamanında idareye vermek ve bu yerlerin sahipleri ile komşu yerlerin sahiplerine en az zarar verecek şekilde yer seçimini yapmak zorundadır. araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması giderleri ile eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma ve kurulma giderleri yükleniciye aittir. onay. İş grubu : Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılacak işlerde. yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçip ayırarak yükleniciye gösterebilir. Yüklenici. kendisine teslim edilen bu kazık ve röperleri işin sonuna kadar korumak ve toprak işlerine ait eksen kazıklannı da.. Zorunluluk halinde. İşlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun işin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde. sözleşme veya eklerinde aksi yazılı olmadıkça. işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

alınan bütün tedbirlere rağmen. işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarım. idarenin yazılı izni dışında poliçenin kesin kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği ve süresinin kısaltılamayacağı hükmünü taşıması ve ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce idareye verilmesi gerekir. fırtına. malzeme. Ancak. bu konuda sigorta şirketlerinin uygulamalarında kullandığı bedeller esas alınır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmeli. taşıtlar.183 Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin ücretsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değilse. iş ve hizmet makineleri. İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması Madde 9. ile 44 üncü madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sözleşme konusu yapım işinin korunmasından yüklenici sorumludur. taşıtlar. malzeme. inşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarının "Teminat dışında kalan haller" maddesinde belirtilen. tesisler vb. Sigortaya esas alınacak bedeller. malzeme. Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu sigortalarla sınırlandırılmamış olduğundan. Sigorta poliçesinde. özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem. idare işveren sıfatıyla. her türlü araç. yer temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait olacaktır. Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak. ihzarat. iş ve hizmet makineleri. zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur. yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin. ihzarat. iş ve hizmet makineleri. bu işlemlerde ihtiyaç duyulan plan ve cetvellerle diğer belgeler yüklenici tarafından hazırlanır ve ocak yerlerinin işgal giderleri de yüklenici tarafından karşılanır. Malzeme ocakları Madde 8. ihzarat. Sahipli arazi ve sahalar içinde ocak açılması ve bu ocakların kullanılması giderleri yükleniciye aittir. tesisler ile yapılan işin biten kısımları için. zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da yüklenici sorumlu olup.Yüklenicinin kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklardan malzeme temin etmesinin istenildiği hallerde. taşıtlar. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde. Ancak bu yerlerin geçici işgali. kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için yüklenici idareden . İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle. toprak kayması.Yapım işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç. işin kendisi için (varsa fiyat farkları dahil) hakediş tutarları. Bu sebeple yüklenici. Bu durumda yüklenici kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklan herhangi bir bedel ödemeden bu iş için geçici olarak kullanır. Ocakların izin belgesinin (ruhsat) alınması idareye ait olup bunlar izin belgesi alınmış olarak yükleniciye teslim edilir. resmi işlemleri gerektirdiği takdirde bu işlemler (geçici işgale ilişkin harita. işyerlerindeki her türlü araç. su baskım. Ocak yeri teslimi idare tarafından yapılmamış ocaklarda. muafiyet tanınmamalıdır. yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı üçüncü şahısların kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmakla da yükümlüdür. sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (ali risk) sigorta yaptırmak zorundadır. plan ve cetveller yüklenici tarafından hazırlanmak şartı ile) idare tarafından yapılıp tamamlanır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri dahilinde. tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. bu malzeme ocaklan ihale dokümanında açıkça belirtilir. Aksi halde hakediş tutarı ve öngörülmüş ise avans ödenmez. sözleşme veya eklerinde aksi yazılı değilse söz konusu işlemleri idare yürütür. yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde. yüklenici tarafından yapılacak çalışmalardan dolayı meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararlar ile bunların bedelleri yükleniciye aittir. Ocak yerlerinin kullanımı için bazı işlemler gerekli ise. yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık.

iş. garaj. atölye vb. yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ait sigorta giderleri yüklenici tarafından karşılanır. İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması Madde 10. Yapılan arazi ve zemin etütlerinin kesin projenin revize edilmesini gerektirdiği işler ile doğal afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden ihale edilen işlerde uygulama projesinin idare tarafından hazırlanması veya hazırlatılması esas olup. yüklenicinin de rızasını almak kaydıyla. şartnameler ve diğer belgelerle birlikte. Yüklenici. Yüklenici veya alt yüklenicilerin sigorta kapsamı içinde veya dışında kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek bütün talep ve iddiaların karşılanması yükümlülüğü de yükleniciye aittir. ikişer takım olarak bir yazı ekinde yükleniciye teslim edilir. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel yüklenicinin hakedişinden. ambar. Ancak. işin sonunda satın alabilir. şartnameler ve diğer teknik belgelerle birlikte. bunlar. İşyeri ve çevresindeki bölgede. işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara. işyerinde kullanılan araç. yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. fesih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere üç ayı geçemez. tesisler. gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için idare tarafından verilen talimata yüklenici uymak zorundadır. hakediş kalmamışsa teminatından kesilir. sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir. Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka. kazaların. Yüklenici bu gibi mesuliyetlerden idareyi ve idare personelini sorumlu tutmayacak ve bu hususu kabul etmiş sayılacaktır. hesaplar vb. idare gerekli gördüklerini. kaza. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Projeler Anahtar teslimi götürü bedel işlerde uygulama projelerinin yükleniciye teslimi Madde 11. uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanması da istenebilir. yapılacak işlerin uygulama projeleri.Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde. işçilik ve malzemedeki özellik farklarım da dikkate almak suretiyle bulunan bedel üzerinden.184 hiçbir talepte bulunamayacağı gibi. bu durumda aşağıdaki esaslar geçerlidir: Yüklenicinin yapacağı uygulama projeleri. işin geçici kabul tarihindeki piyasa rayiçleri ve/veya 23 üncü madde hükümlerine göre belirlenecek fiyatlar ile yıpranma ve amortisman payları. zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve yapı denetim görevlileri tarafından. idare . iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda.Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir. işin devamı süresince meydana gelecek kazalardan. Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar. bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararlardan yüklenici doğrudan sorumlu olacaktır. Yüklenicinin işyerlerinde kendi ihtiyacı için yaptığı bina ve barakalar ile diğer tesislerden. Bu konularda gerek yapı denetimi görevlileri tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir. Birim fiyat sözleşmelerde ön ve/veya kesin projeler ile uygulama projelerinin hazırlanması ve yükleniciye teslimi Madde 12. işlerin ön veya kesin projeleri. sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye verilir. Ancak bu süre. zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlara uymak zorundadır. Ayrıca yüklenici.Birim fiyat esaslı sözleşmelerde.

esaslara. Projelerin idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz. Yüklenici. Projelerin uygulanması Madde 13. uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler (as-built drawings) yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp oıjinalleri idareye teslim edilir. Yüklenici. verilen proje ve hesapların hata ve eksiklerinden dolayı. bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. isterse. Yüklenici tarafından hazırlanan proje ve hesapların belirlenen tarihlerde idareye verilmemesinden. fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programım aksatmayacak şekilde hazırlanır ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsar. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır. ister yüklenici tarafından hazırlanarak idarece onaylanmış olsun. yapılması gerekli görülen değişikliklerin daha soma yapılması şartı ile onaylayabilir. isterse projeler üzerinde kendisi de değişiklik yapabilir. yükleniciye geri verilir. Proje hizmeti için yükleniciye. İdare. işin aciliyet durumuna göre. Sözleşme veya eklerinde başka bir hüküm bulunmadığı takdirde. aynca bir bedel ödenmesini istemeksizin bunlan düzeltmek zorundadır. sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. yüklenici tarafından idareye verilen projeler ve ilgili raporlar. talimatlara. teknik belgelerde gerekli göreceği her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.Sözleşme konusu işler. Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde idarece değişiklik yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde. yüklenici.185 tarafından kendisine verilen ön/kesin projelere. Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir. verildikleri tarihten başlamak üzere bir aylık süre içinde aynen onaylanmış veya gerekli görülen değişiklikler yapılmış olarak veya eksiklerin tamamlanması kaydı ile yükleniciye geri verilir. İdare. Proje değişiklikleri. hesaplan ve diğer gerekli bilgi ve raporlan hazırlayıp idareye verir. projelerde ve ilgili raporlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için projeler. değiştirilmesini gerekli gördüğü projeleri. İdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici. hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü sonuçlarından sorumludur. Bu konuda gecikme olursa yüklenici. değişikliğin özelliğine. Birim fiyatlı işlerin. Uygulama projelerinin hazırlanması sırasında. ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse. iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur. İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra. işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılır. Onay işlemi sırasında idare tarafından proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit edildiği takdirde. İdare. yüklenici idarenin yazılı talimatı üzerine ve verilen süre içinde. istenilenlere uygun şekle getirilmek üzere. idarece onaylanmadan geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmeler. onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına idarenin izni olmadan başlanamaz. farklı tercihlerin mümkün olması hallerinde. projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında . bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin bedeli de yükleniciye ödenmez. ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla birim fiyat üzerinden proje bedeli ödenir.den yüklenici sorumludur. seçim yapılabilmesini sağlamak üzere bu tercihleri gösteren projeleri. Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup. uygulama projeleri ister idarece verilmiş.

iş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde. Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığım inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. hem de idareye yazı ile bildirmek zorundadır. fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez. Herhangi bir işin. Yapı denetim görevlisinin yetkileri Madde 16. yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Söz üzerine yapılmış işler ve işlemler hakkında yüklenici. yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin. Ancak bu gecikme.Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin. teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut talimatın. bu husustaki karşı görüşlerini 15 inci madde hükümlerine göre idareye bildirmek zorundadır. kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır Bununla birlikte yüklenici. aym şekilde idare veya yapı denetim görevlisi de istek ve talimatlarım yükleniciye yazı ile bildirir. ayrıca işin yapılacağı yere. Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen. üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine. idare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde yüklenici. İşlerin devamı sırasında yüklenici.Birim fiyat sözleşmelerde. bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine. işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi. kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin. ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun. kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla. proje uygulaması konusunda kendisine yapılan tebligatın sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya tebligat konusunun fen ve sanat kurallarına uygun olmadığı görüşüne varırsa.nin istek ve iddiaları idare tarafından dikkate alınmaz. bu anlaşmazlık 52 nci madde hükümlerine göre idarece karara bağlanır. Aksi halde aym maddenin diğer hükümlerine göre işlem yapılır. üstlenmiş olduğu işleri. yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur. fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu. Yüklenici. sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri. kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş. sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yapı Denetim Hizmetleri İşlerin denetimi Madde 15. yüklenicinin isteği halinde bu süre idarece artırılabilir) hem yapı denetim görevlisine. Önemli görülen durumlarda yüklenici isteklerini idare veya yapı denetim görevlisine. sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde. Projelerin tesliminde gecikme olması Madde 14. bu .186 bulunamaz. sözleşme ve şartnamelerine. idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında. Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında anlaşmazlık olursa.

yıllık ödenek dilimlerini ve bunlann aylara dağılımım gösterir aynntılı iş programlannı (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. İhzarat. bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine. sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde tescilin) idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde. bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundadır. Bu binaların. deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. resmi tatil günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise. bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere.iş gruplannı. Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin geçici kabulüne kadar saklanır. teknik şartnamesine veya daha önce alınmış mühürlü örneğine uygun ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı takdirde yüklenici. yapı denetim görevlisinin bu husustaki yazılı tebliğ tarihinden başlamak üzere on gün içinde bu malzemeyi işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. İş programının büro çalışmalan ile ilgili bölümlerinde iklim şartlan dikkate alınmaz. Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılması Madde 17. iş programım olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasım yükleniciye verir. Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarım yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir. Kapsamlı işlerde idare. İhzarat ödenmesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde. ister bedelsiz olarak yapılmış olsun. (ihzarat ödemesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde ihzaratı). Bu programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programlan onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri ödenmez. işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir. İdare. yükleniciden. idarenin göstereceği yerlerde yapılacaktır. proje ve özel şartnamelerinin yükleniciye verildiği tarihten başlamak üzere. iş programlanna uygun yapılacaktır. Ancak işin bitimi çalışmaya elverişli olmayan döneme rastlar ise idare yükleniciden. İş programlan idarenin onayıyla geçerli olur. idarece istendiği takdirde yüklenici.187 deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. idarece verilen örneklere uygun ve sözleşmede belirtilen iş kısımlan ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlannı da dikkate alarak hazırlayacağı. Yüklenicinin işyerine getirdiği malzemenin. çubuk diyagramı yerine yatınmın özelliğine bağlı olarak . iklim şartlanndan dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin çalışarak geçirileceği göz önünde tutulur. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi. yapı denetim görevlisi için gerekli olan başka binaları da şartları ihale dokümanında belirtilmesi halinde bedeli karşılığında yapacaktır. Bu iş programında. Yüklenici. Yüklenicinin sözleşme gereği bedelsiz olarak yapmak zorunda olduğu binaların dışında. sözleşmesinde belirtilen süre içinde tamamlanarak yapı denetim görevlisine teslim edilmeleri gereklidir. işin bitiminde bunlar idarenin malı olur. aylık imalatı ve iş miktarlannı. Bina ve barakaların teslimi gecikirse bunlar için sözleşmede yazılı cezalar uygulanır.Yüklenici. BEŞİNCİ BÖLÜM İşin Yürütülmesi İş programı Madde 18. Yapı denetim görevlisi için yapılacak binalar.Yüklenici. Bina ve barakalar ister bedeli karşılığında. sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler. teknik şartlan yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir. belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarım ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Yüklenici. iş programlan imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir. yapı denetim görevlisinin işlerle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için. iş programının verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde. iş kalemlerini.

Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar Madde 20. işlerin yapılması için gerekli her türlü makine. yapı denetim görevlisinden izin almak zorundadır. her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadır. diplomalı elemanlan her zaman diğerlerine tercih edecektir. Yüklenicinin onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir. sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulmasımn istendiği hallerde. onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri. Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları Madde 21. işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalışürılmasını öngörmedikleri işlerde. bunlann miktarlannı (çalıştınldıklan yerler ve işler ayn ayn belirtilmek üzere) aynntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde yapı denetim görevlisine vermek zorundadır. İşin başlangıcında ve devamı sırasında. gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Bununla birlikte. çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine. işin programa uygun olarak yürütülmesini teminen. İdarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek.Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince. İdareler. İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yapürılamaz.4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar. Yüklenici. İhale dokümanında.Sözleşmenin imzalanmasından soma yüklenici. alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi . Aksi halde. yüklenici tarafından yapılan hazırlıklann ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı idareye aittir. 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici olamazlar. Yüklenicinin iş başında bulunması Madde 19. İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde. araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak. üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak. araç ve malzemenin idarece her an kontrol edilebilmesi için. işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için. Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. bu hususta kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on gün içinde bunlan istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır.188 hazırlanmış paket yazılım iş programı (Critical Path Method -CPM) veya benzeri bilgisayar destekli iş programı düzenlemesini isteyebilir. İdare. iş yerinde bulunması esastır. yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır. Yüklenici. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez. Yüklenici işlerin yürütülmesinde çalıştınlmak üzere eğitim görmüş. işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilirler. yüklenici. alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığım tespit ederse. on beş gün içinde onaylayıp onaylamadığım bildirir ve idarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. idare. işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir. işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile noterce düzenlenmiş bir vekaletnameyle tam yetki almış ve idarece kabul edilmiş bir vekil bırakarak iş başından aynlabilir. Yüklenici veya vekili iş yerinden aynlmalanm gerektiren hallerde.

Doğal afet sebebiyle ön veya kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işler ile işin yapımı sırasında arazi ve zemin etütleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. b)İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler. 3)İdarece kabul edilmek şartı ile uygulama ayına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış yerel rayiçleri. taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün içerisinde Bayındırlık Kuruluna intikal ettirilir. işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması. ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelleri yüklenici ile birlikte aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. yüklenici her hangi bir tazminat talebinde bulunmaksızın işi sözleşme ve şartnamesindeki hükümler çerçevesinde bitirmekle yükümlüdür. İdare istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca bir yükleniciye yapürılması mümkün olan işi başkasına da yapürabilir. Yeni birim fiyatın hesabında. bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yeni birim fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise. birim fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararım beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmek zorundadır. İşin sözleşme bedelinin altında tamamlanması Madde 22. bu analizin temsil ettiği iş kalemi miktarı ile yeni tespit edilecek iş kalemi miktarının rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır. c)Yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantaj la tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler. Yeni birim fiyatın tespitinde öncelik sırasına göre aşağıdaki analizler kullanılır. yapımn tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi. yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin. (a) bendine göre. fen ve .189 bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti Madde 23. Bununla birlikte. kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Sözleşme ve eklerine uymayan işler Madde 24.Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği. teklif analiz ile kıyaslanarak bulunan analizin kullanılması halinde. Yüklenici. Yeni birim fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otu/ gün zarfında idarece onaylanarak geçerli olur. Yüklenici ve alt yükleniciler. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır. 2)İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.Birim fiyat esaslı işin sözleşme bedelinin altında bir bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde. Proje ve şartnamelere uymayan. Yukarıdaki analizlere öncelik sırası ile aşağıdaki rayiçler uygulanır : 1)Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler. hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan. a)Yüklenicinin birim fiyatların tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler. Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici. yapı denetim görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak zorundadır.

işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen yapım işlerinin kesin kabul işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. kusurlu ve eksik işler Madde 25. yapımn tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa. bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alması imkanı yoksa bu takdirde idare. yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici adına bu aksaklığı giderir. yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik.Yapı denetim görevlisi. Hatalı. Bu şekilde yapılan işlerin boyutları. işlerin eksik. daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığım ve daha fazla emek harcadığım öne sürerek fazla bedel isteyemez. yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare. Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler. kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. söz konusu onarım. Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı. talimat yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse. idare. idarenin uygun göreceği bir miktarda teminat alıkonur. Bu takdirde kabulü ertelenen kısım için. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi . gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı. düzeltme ve bakım işlerini.190 sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse. kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde düzelttirip onarmakla birlikte. hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır. Ancak bu takdirde yüklenici. yapımn fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması. yüklenici hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri alır ve yüklenicinin bu uygulamaya itiraz hakkı olmaz. kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığım gösteren delil ve işaretler gördüğü takdirde. hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur.Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre. incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı Kanunda gösterilen usullerden biri ile yapürabilir. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. İdare. geçici hakedişlere girmiş olsa bile. gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin. Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları Madde 26. idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde. Yüklenici. yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir. hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri. proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır. Yüklenicinin tebligat adresinde bulunamaması veya işe ilgi göstermemesi halinde idare. İdare bu işler için yüklenicinin teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli ona göre ödenir. Bu gibi hallerde hakediş raporlarına. Yapılan işlerde yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması gereken aksaklıklar meydana geldiğinde. Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde.

röleve ve ataşman defterleri. malzeme ve personel giderleri. yükleniciye aittir. yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili olarak güven sağlamak için yapılacak bütün yükleme deneylerinin giderleri. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir. resim. Savaş. baraka. İmzalamaz ise veya ihtirazı kayıtlar altında imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için. bunlar için gerekli depo. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli ek süre verilir. taşıt vb. bu hasar ve zararlar için idareden hiç bir bedel isteyemez. mürekkep veya sabit kalem kullanılacak ve yazı. açık ve noksansız olacak. doğrusu yazılarak aym renkli mürekkeple imza edilir. gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme. araç. iş süresince gerekli göreceği zamanlarda ve belirleyeceği yeterli görünümlerde çekilecek.Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (ali risk) sigorta kapsamında bulunduğundan yüklenici. makine. d)Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri. garaj vb. Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar Madde 27.İşyerlerinde. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip. kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler Madde 29. yurt içinde seferberlik. tesislerin yapılması. g)Yapı denetim görevlisinin işin durumunu. aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü. örneklerine göre şantiye günlük defteri. rakam. a)Gerek işin yönetimi. defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere. röleve gibi işler ile yapı denetim görevlisi tarafından denetim amacıyla istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç.İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı olan. hangar. on gün süre verilir. Bu sonucu tespit eden bir tutanak düzenlenerek ataşmana eklenir. iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya bir nükleer yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alınan önlemler sonucunda meydana gelecek riskler gibi sigortalanması mümkün olmayan riskler ile idarenin işlerin tamamlanmış kısımlarım teslim alarak kullanmasından dolayı bu kısımlardan doğacak riskler idareye aittir. kroki ve kesitler özenle. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. b)İşin yerine getirilmesi için. c)Projelerin zemine uygulanması. Yükleniciye ait giderler Madde 28. e)Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda. yapılan işlerin bütün ayrıntılarım günü gününe kayıt altına almak için. ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere. yüklenici tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları (31 inci maddede açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar bunun dışındadır) ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır. f)Şantiye hizmetleri için gerekli eneıji ve suyun (yapımn bünyesine giren su ve eneıji bunun dışındadır) sağlanması. nin taşınmaları (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun dışındadır). bunlarla ilgili belgeler yüklenici ile birlikte yapı denetim görevlisi tarafından tutulur. ayaklanma.191 hükümleri uygulanır. bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler. taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili işletme giderleri. . Ataşman defterinde. işin değişik aşamalarım gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri. sözleşme veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise. Yüklenici bu belgelerle defteri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul etmiş olur.

Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten soma süre uzatımı talebinde bulunamaz. Sözleşme veya eklerinde. işlerde kullanılamaz. yükleniciyle yapı denetim görevlisi tarafından mühürlenerek saklanır. graviye. yüklenici idarece gösterilen yeni ocaklardan malzeme temin eder. Ancak idarenin sebep olduğu süre uzatımım gerektiren gecikmelerde. Ocak değiştirildiği takdirde. yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir. taş. buralarım ocağın tekrar işletilmesi için uygun bir şekle getirmek ve temizlemek zorundadır. çakıl. kum. yüklenici bu malzemeleri gösterilen ocaklardan sağlamak zorundadır. iş üzerinde gecikmeye yol açtığım düşündüğü sebeplerin ayrıntılarım. ocak değişikliğine ilişkin onaylanmış tutanakta belirtilen tarihten başlamak üzere uygulanır. Yüklenici bildiriminde. işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. gecikilen her takvim günü için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde. Kabul edilmiş örneğe uygun olmayan ihzarat. İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde. yüklenici. Yüklenicinin. stabilize vb. Ancak işin devamı sırasında sözleşme ve eklerinde öngörülen ocakların değiştirilmesi zorunluluğunun doğması halinde. farklar her iki taraf için de dikkate alınır. sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda. Ocakların kullanılması sonucunda yüklenici. Uzatılacak sürenin tespiti o anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirtecek. yüklenicinin yirmi gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz. Sözleşmesinde belirtilen mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı. tuğla.İdarenin sözleşme veya eklerinde. Ocaklardan çıkarılacak malzemenin en iyi damarlardan alınması ve işe en elverişli cinsten olması gereklidir. İşe uygunluğu daha önce tespit edilmiş ocaklardan alınan örnekler. durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımım da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir. Yüklenici ocaklardan getireceği malzemeyi elde bulunan bu örneklere uygun olmak şartı ile işyerine taşıyabilir. yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günlerde dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. balast. Ancak süre uzatımlarında. havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından. çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. malzeme temin edilecek ocaklarla ilgili her hangi bir belirleme yapılmadığı durumlarda.İşin. Bu durumda. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim. yapı malzemelerinin kamuya ait ocaklardan teminini öngördüğü hallerde. kireç. sözleşme ve eklerinde istenen özelliklere uygun olması kaydıyla. durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır. Yıkma ve Kazılar Malzeme ocaklarının kullanma şartları ve ocak değişiklikleri Madde 31. ALTINCI BÖLÜM Malzeme Ocaklarının Kullanılması. işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde. taşıma uzaklığı vb. yüklenici gerekli malzemeyi uygun gördüğü yerlerden temin edebilir. sözleşmede aksine bir hüküm yoksa. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez. Ocakların işletilmesi ocağı körletecek ve işletmeyi güçleştirecek şekilde yapılmayacaktır. idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini tevsik etmesi zorunludur. Sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm yoksa sözleşmesinde belirlenen ocaklar için ocak açma giderleri yükleniciye aittir. fark bedel ödenmesi veya kesilmesi.192 İşin süresi ve sürenin uzatılması Madde 30. Yüklenici bu işleri yapmadığı .

Bunun için yüklenicinin hakediş istemesi üzerine bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak). yüklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadır. yüklenici derhal iş başındaki yapı denetim görevlisine bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alıncaya kadar bunları saklayıp korumak ve bu husustaki kanun. kendisi veya vekili tarafından imzalanmış usulüne uygun bir karne vermek zorundadır. Aym şekilde çıkacak kültür değerleri. 23 üncü madde hükümlerine göre yükleniciye ödenir. yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak. Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.İşyerlerinde yıkılması gereken ve yükleniciye yıkürılan mevcut yapılardan çıkacak malzemenin. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 29 uncu maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan olunur. Bu yıkmalar için birim fiyat teklif cetvelinde yazılı bedeller ödenir. Aksi takdirde kanunlarda belirtilen ceza hükümleri uygulanır. Yapı denetim görevlisi iş yerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yükleniciler tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığım kontrol ederek ücretleri ödenmeyen varsa yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenici hakedişinden ödenmesini sağlayacaktır. Eğer birim fiyat teklif cetvelinde bu yıkmalar iş kalemi olarak öngörülmemiş ve bir bedel konmamışsa. yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için bu malzemenin yüklenici tarafından dikkatle ayıklanması ve yapı denetim görevlisinin göstereceği yerlere istif edilmesi gereklidir. personele ve teknik elemana. Alacaklar. yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtlan ile varsa puantaj ve daha önceki . Ücret miktarı ve ödeme tarihi değişmedikçe bu karne geçerli sayılır. İlanın yapıldığı. hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. değerli eşya ve sanat eserleri Devlete aittir. tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.işin yapılması için idare tarafından kendisine gösterilen ocaklardan elde ettiği malzemeyi. Kazılardan veya devlete ait yıkmalardan çıkarılan malzeme Madde 34. Bu türden malzeme için ihzarat bedeli ödenmez.Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen malzeme idareye aittir. yedi gün içinde değiştirmek zorundadır. yapı denetim görevlisinin ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir sureti hakedişin ödeme yerine gönderilir. Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşya Madde 33. idarece kabul edilecek giderler kendisine ödenir. Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında. YEDİNCİ BÖLÜM Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel Çalışanların hakları ve çalışma şartları Madde 35. Yükleniciden alacağı olan işçi. ücretini ve ücretin ödeneceği tarihi gösteren. ilan tarihinden başlamak üzere bir hafta içinde yapı denetim görevlisine başvurabilirler. işe aldığı her işçiye. bu işlerin bedeli. Bildirilen alacak iddiaları. sözleşme konusu işten başka hiçbir yerde kullanamayacağı gibi hiçbir şekilde de satamaz. Bu yeni karnede önceki bilgilere ilave olarak yeni karnenin geçerlik tarihi mutlaka yazılır. Ancak bu malzemenin çıkarılıp ayıklanması işçiliği ile kullanılmasından kaynaklanan giderler 23 üncü madde hükümlerine göre tespit edilerek yükleniciye ödenir.Yüklenici.İşin sözleşmesinde veya eklerinde gösterilenler dışında kazılardan veya Devlete ait yapıların yıkılmasından çıkacak malzemenin işte kullanılmasını yapı denetim görevlisi uygun görürse. Yüklenici. personel ve teknik elemanlar. Bu gibi eşyayı çıkarmak için gerektiği takdirde yüklenicinin yapacağı. işe giriş tarihini. Mevcut yapıların yıkılması Madde 32. Değişiklik olduğu takdirde yüklenici çalışanlarına verdiği karneyi bu esasa göre. bunların adım ve soyadım.193 takdirde 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

Çalışanların yiyeceği ve içeceği Madde 38. özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde.194 hesap pusulalanndan incelenip anlaşmaya vanlan miktarlann (üç aylık ücret tutannı geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlamr ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir. yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanlann bulunduklan şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri. bu işkolunda veya meslekte aym veya benzer iş için toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarım ve ücret almalarım sağlayacaktır. yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici.Yüklenicinin 9 uncu madde hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda. ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir. yiyeceğini ve . İş sahibi idarede sözleşmenin devri halinde işi devir alan yüklenicinin bu çalışma şartlarına uymalarım sağlayacak gerekli tedbirleri alacaktır. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir. teknik ve idareci personeli ile işçilerine yapüğı ödemelerin bordrolarından birer suretini. Yüklenicinin yukarıdaki paragrafta açıklanan çalışma şartlarına uymaması veya bu şartlan uygulamaması halinde 48 inci madde hükümleri uygulanır. en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aym veya benzer bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya yüklenicinin bulunduğu işkolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az elverişli olmayan ücret. bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır. Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici. Yüklenici bu hususta. Bu tür alacakların tümü para ile ödenir. Yüklenici. Ücret. Para yerine kısmen de olsa marka veya başka bir şeyin kullanılması usulü. işe aldığı işçi ve personelin. hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konulannda ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır. haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalışürdığı işçi. yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanlann tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. yatıp kalkmalan ve yıkanmalan. gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıklan ve çalıştıklan yerlerde. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin. Aynca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır. yüklenicinin kantinlerinde paradan başka herhangi bir şeyin para yerine kullanılması yasaktır.Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için. yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi. Yüklenici. hastalıklardan korunmalan. yapı denetim görevlisine verecek ve bu bordrolarda teknik ve idareci personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler. personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur.Yüklenici. bordroların düzenlenme tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde. yan ödeme ve çalışma şartlarım sağlayacaktır. Çalışanların kazaya uğramaları Madde 37. bu husus aynca bir tutanakla tespit olunur. Çalışanların sağlık işleri Madde 36. Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır. Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutan ayn bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere yapı denetim görevlisi. yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır. varsa alt yükleniciler bu çalışma şartlarının sağlanması için gerekli tedbirleri alacaktır.

metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Hakediş raporu düzenlendikten soma bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa yapı denetim görevlisi. Hakediş raporlanmn düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. İhzaratın hakediş raporlanna geçirilebilmesi için. tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. mutlaka o nev'i işi yapma hakkım vermez. Yüklenici. bildirilen günde. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve birim fiyatımn gösterilmiş olması yükleniciye. idare veya yapı denetim görevlisi tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştınlır. a) Birim fiyat esasına göre yaptırılan islerde. Sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa. Bedeli ödenmiş ihzarat malzemesi. Ancak bu. ancak yetkili makamın onayı ile şantiyeden çıkanlabilir. İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işler ile o tarihteki ihzaratın miktan yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir. Sözleşmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazılı veya somadan düzenlenen yeni birim fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan soma. işyerine yakın kasabadaki perakende satış fiyatlanndan hiçbir suretle fazla olmayacaktır. Aynca yüklenici. Bu halde. hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanlann dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktır. geçici hakediş raporlannın düzenlenmesinde. bunlann işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması ve fiyatlanmn İhale dokümanında gösterilmiş bulunması gereklidir. iş başında bulunmasına engel durumlan tespit edilenler. yeşil defter ve eklerinde gösterilir. işbaşına getirilmemiş ihzaratın bedeli ödenmez. bitmiş iş kısımlan için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır. hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. işyeri çevresinde satıcılann da bulunmasını engellemeyecektir. sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Hakediş Raporları Geçici hakediş raporları Madde 40. Geçici hakediş raporlan yüklenicinin başvurusu üzerine. Yüklenici veya vekili. idarenin isteği halinde.Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli. Yüklenicinin işyerinde satacağı her türlü yiyecek ve içeceklerin fiyatlan. en çok üç ay içinde. hakedişe esas ölçülerin alınmasında hazır bulunmazsa yapı denetim görevlisi ölçümleri tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazlan kabul edilmez. Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için.195 içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak zorundadır.Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri. Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları Madde 39. İhzaratın. işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun. yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir. kesin hesaplan da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Metrajlar. Yüklenici hakediş raporlannı zamanında imzalamamış olursa ödemede meydana . son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir. iş programlannda. sözleşme ve eklerindeki esaslara göre belirtilecek miktarlardan fazla yapılması idarenin iznine bağlıdır. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptınlan işler için. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare. Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları.

Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici veya vekili hesapların yapıldığı yerde bulunmak zorundadır. yine birlikte tamamlayıp imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek zorundadır.. yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Eğer yüklenicinin. eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. yapı denetim görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde. sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre düzenlenir. Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde. kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır. bir evvelki hakediş tutan çıkanldıktan soma kalan miktara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten soma bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler... Her hakediş tutanndan. Yapı denetim görevlisi. Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili. Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi Madde 41.. Hakediş raporu. yeterli sayıda işçi ve personeli bedelsiz olarak yapı denetim görevlisinin enirine verir. b) Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre vapürılan islerde. yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda. varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. yüklenici veya vekili ile birlikte işin gidişine paralel olarak daha önce hazırlanıp karşılıklı imzalanmış bulunan kesin metraj ve hesapları ve işin gidişine paralel hazır olmayanları.. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazılann okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir... tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar... esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile.196 gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz. Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır. Yüklenici itirazlarım bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır. Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak isterse kesin metraj ve hesapların asıl olmayan suretlerinden bir takımı kendisine verilir.tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. hakediş raporunun imzalanmasından soma tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar..Birim fiyat esaslı sözleşmelerde. yapı denetim görevlisi hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim eder. Bu hakediş raporlarının imzalanma. karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri. yeniden ayn bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir. Bu işlerin hakediş raporları. Bu hesapların yapılması sırasında yüklenici veya vekili tarafından yapılmış ve fakat yapı denetim görevlisince çözüme bağlanamamış itirazlar varsa bunlar da incelenmek üzere hesaplarla birlikte idareye verilecektir.. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır. idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun "idareye verilen. işin geçici kabulü yapıldıktan sonra. yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazım dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır. Yüklenici kesin metraj ve hesaplan inceleyip itirazsız imzalarsa hesaplann idarece . Gerek bu madde hükümlerine göre geçici hakediş raporlarının gerekse 41 inci madde hükümlerine göre kesin hesapların ve kesin hakediş raporunun hazırlanması ve gerekli ölçmelerin ve bunlarla ilgili diğer hizmetlerin yapılması için yüklenici. Bu aşamada yükleniciye. Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu. Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir. düzeltme ve ödemeleri yukarıda (a) bendinde yazılı hükümlere göre yapılır..

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise. Aksi halde yüklenici. Kesin hesaplann idareye tesliminden soma idarece incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlannın yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 40 ıncı maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idareye bildirir. Bu onay yetkisi alt kademelere verilmez. yapı denetim görevlisi tarafından kesin hakediş raporu düzenlenir. Her üç durumda da idareler teslim aldıklan kesin hesaplan. bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otu/ gün içinde. işin kesin kabulü yapılmış olmak şartı ile. idarece onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak. Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi. gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporlan ile ödenen miktarlar düşülür. yüklenici idareye borçlu kaldığı takdirde. Yüklenicinin. Yüklenici veya vekili hazır bulunmazsa veya kabul tutanağım imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar yükleniciye veya vekiline ödenir. yüklenici idareye vereceği dilekçe ile (faksla da olabilir) geçici kabul isteğinde bulunur. yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oram geçmeyen kusur ve eksiklikler. yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa aym inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Kesin hesaplann ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra. yapı denetim görevlisinin işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini tespit eden düşüncesiyle birlikte en geç üç gün içerisinde idareye gönderilir. Kabul komisyonu tarafından. varsa itirazlannda haklı sayılacağı gibi. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler. teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar. ancak mücbir sebeplerle. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa idarece geçici kabul komisyonu oluşturulur.Sözleşme konusu iş tamamlandığında. Yapı denetim görevlisi belirtilen süre içinde kesin hesaplan idareye teslim etmediği takdirde. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan soma bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz. İş kabule hazır değilse. yüklenici kendi hazırladığı kesin hesaplan idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasını isteyebilir. Hesap kesme işleminde. eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak. Yapılan işler. Hesap kesme işlemi sonucunda. kesin hesaplann yapılışında hazır bulunmayıp somadan altmış günlük sürede hesaplan incelemesi halinde. yüklenicinin incelemeyi bitirdiğini idareye yazılı olarak bildirdiği tarihten başlar. ihale yetkilisinin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. yüklenici veya vekili ile birlikte. idarece verilecek talimat üzerine yapı denetim görevlisince ön incelemeden geçirilir. kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir. DOKUZUNCU BÖLÜM Kabul İşlemleri Geçici kabul Madde 42.197 incelenmesine başlanır. Daha soma 40 ıncı maddede açıklanan geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde. kesin hakediş raporu düzenlenmesine işin geçici kabulü yapıldıktan soma başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir. Gerek birim fiyat sözleşmeli işlerde gerekse anahtar teslimi götürü bedel işlerde. aym zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır. borcu genel hükümlere göre tasfiye edilir. yapılacak incelemelerden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici veya vekili de imzalar. idarenin altı aylık inceleme süresi. .

kabul tutanağım yapmakla birlikte. her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere yükleme ve benzeri deneylerin yapılmasını isteyebilir. bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar. istek halinde yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır. teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa. yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağım imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı yapı denetim görevlisi tarafından tespit edilmiş. sözleşmede yazılı olmasa bile. Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler. ancak kabul komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu. işin geçici kabul tarihi olur. yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir. sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığım inceler. nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığım tespit ederse. belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için. durumun tahkiki için. taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullamma elverişli bu kısımları için idarenin isteği üzerine işin bütününün geçici kabulünü tazammun etmemek şartıyla kısmı kabul yapılabilir. Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler. Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında . gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. niteliğini. Ancak yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan. İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda. aym şekilde durum. yüklenici bulunsun veya bulunmasın. Bu inceleme sonucunda komisyon. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare. giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oramnda günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Kabul komisyonu. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir.198 Yüklenici veya vekili. yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse. Aym sözleşme çerçevesinde bulunan yapım işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmesinde öngörülmüşse. işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. iş idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Geçici kabul tutanağı. Geçici kabulün yapılmasını müteakip yapımn işgal edilmesi. kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile. teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybım gerektiren. idarece onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabul için yapılan incelemede. Yüklenici başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından iş yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir. Sözleşmenin belirlediği tarihte. yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse yapı denetim görevlisi veya idare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. işin kesin kabulü mana ve hükmünü tazammun etmez. Kabul komisyonu gerçekleştirilen işlerin nev'ini.

eğitim. Ancak bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır. Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu. geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde. teminat süresi içinde yüklenicilerin bakımlarım yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve eklerine özel hükümler koyarlar. yüklenicinin isteği üzerine.199 gösterilmesi gereklidir. Yapım işlerinin kabul işlemlerinde. Teminat süresi içinde yüklenicinin. teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar. Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj. Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir. yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine. işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak. işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler. yüklenici tarafından yapılması gereken. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz. Kesin kabul Madde 45.Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. Eğer bu süre içinde. İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini beklemeksizin işin kabulünün yapılması halinde. kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır. Geçici ve kesin kabuller arasında. sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir. kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir.Yüklenici işlerin. bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. . sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur. İdareler. varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz önünde bulundurulur. İşin süresinden önce bitirilmesi halinde. Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin teminat süresi kısmi geçici kabul tarihinden itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün kesin kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise. yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir. idare sözleşmedeki iş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır. teminat süresi içindeki bakımım yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. her türlü gideri kendisine ait olmak üzere. Yüklenici bu işleme razı olmazsa. Yapım işlerinde teminat süresi. Teminat süresi Madde 43. kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının teminat süresi sona erer.Kesin kabul için belirlenen tarihte. işletmeye alma. İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde. bakım-onarım. Teminat süresindeki bakım ve giderler Madde 44. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir.

yükleniciye iade edilir. İdare. Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a)Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine. Yukandaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde. devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlann aranması zorunludur. isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere. devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20.Sözleşme. sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise.200 Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda.Sözleşme yapıldıktan soma mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde. gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarım yüklenicinin hakedişinden. gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini. hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetkilidir. Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları Madde 48. Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından soma kalanı. Aynca. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek. idare ya yükleniciye 42 inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler. bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aym yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. . ONUNCU BÖLÜM Sözleşme İlişkileri Sözleşmenin devri Madde 47. Hallerinde. Ancak. zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlan ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde. idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aym durumun devam etmesi. aynca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında.Taahhüdün. 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. Kesin teminatın iadesine ait şartlar Madde 46. ihale dokümamnda belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere. b)Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanununun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi. protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlanna karşılık mahsup edilir. varsa kalanı yükleniciye geri verilir. Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur. ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir. sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurlann giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten soma. kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyansına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplan hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann yansı. ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde. yüklenici hiçbir hak iddiasında .201 Yüklenicinin. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenir. Doğal afet. 20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi. Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilmiş olur. genel salgın hastalık. Gelir kaydedilen teminatlar. taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yaran bulunması kaydıyla. yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan soma tespit edilmesi halinde. c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ise paraya çevrilmek suretiyle. kısmi veya genel seferberlik ilam ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için. 4735 sayılı Kanunun 19. yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih karan alınır. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda öngörülen usullerden herhangi biri ile ihale etmekte serbesttir. Hallerinde. yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptınlmasının mümkün olmaması. sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktanna isabet eden teminat tutan da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. Bu durumda hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek. Sözleşmenin feshedilmesi halinde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre yüklenicinin kesin teminatı: a)Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya. Aynca. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak. 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde. kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Bu karar. Bunun için de sözleşmenin feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu. alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi. b)Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması. karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. 4735 sayılı Kanunun 19. kanuni grev. yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması. Hazineye gelir kaydedilir. 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde. Ancak bu durumda. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması. yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutarı kadar ceza tahsil edilir.

ihzaratı. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare. Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. İdare. normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ayrıca 4735 sayılı Kanunun 17 nci ve 18 inci maddelerinde açıklanan yüklenicinin ölümü durumunda da sözleşmenin feshi ve hesabın tasfiyesi söz konusu olabilir. teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu. bu tesisleri. gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak yüklenicinin teşkilatım işbaşından uzaklaştırabilir. Gerek sözleşmenin feshedilmesi. işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. Tasfiye halinde. Yüklenici ile idarenin. tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere. işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası. hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir. varsa sözleşmedeki ihzarat fiyatlan. Hakedişlerde bedeli ödenmemiş diğer malzeme için ise sözleşmenin feshedildiği yıla ait.202 bulunamaz. araç ve makineleri idarece satın alınmak istendiği takdirde yüklenicinin buna razı olması şartı aranır. araç ve yedek parçalan isterse satın alabilir. gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi. sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür. Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 46 ncı madde esaslarına göre yapılır. idarenin iznini almaksızın iş yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan ihzarat ve diğer malzeme. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini önlemek için idare. sözleşme bedelinin üzerinde bir artış ile tamamlanabileceğinin tespit edilmesi halinde. yoksa 23 üncü maddenin uygulanması . a) Satın alınması uygun görülen ihzarat. geçici kabul. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle işin. sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi kabul edilmiş olanlar dahil. 43. kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından. araç ve makinelerinden gerekli gördüklerine el koymak yetkisine de sahiptir. yapılacak tebligat üzerine. teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa. hakedişe girdiği tarihteki ihzarat fiyatları üzerinden alınır. idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz. bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için "Durum Tespit Tutanağı"nda belirtilir. araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının satın alınması Madde 49. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde.Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenici. fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır. alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir. ihzaratı. tesisatı. İdare. bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Tasfiye edilmiş işin. Bundan başka işin durmaması için. Bu durumda 49 uncu madde hükümleri uygulanır. 44. hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 45 ve 46 ncı maddeleri hükümleri. kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 42. makine. idare yüklenicinin tesisleri. Sözleşmenin tasfiyesi halinde yüklenicinin tesis. tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir. Ancak bu durumda. belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. malzeme ocakları. Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra "hesap kesme hakedişi" idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 41 inci maddesindeki esaslara göre yapılır. Bu işlerin yaptırılması bedeli. diğer malzemeyi.

idare tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır. amortisman. Anlaşmazlıkların çözümü Madde 52. sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. yıpranma. öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen. bunlardan biri idareye pilot ortak olarak bildirilmiş ise. tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde. sözleşmenin feshedildiği yılda geçerli rayiçler ile değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden. iflas. ağır hastalığı. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde. tutukluluğu veya mahkumiyeti Madde 50. ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü. Kesin hesap tasfiyesi 48 inci madde esaslarına göre yapılır.Yüklenicinin ölümü. . ağır hastalık. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm. Bu durumların oluşunu izleyen otu/ gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de. yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir. Teminatın verilmesinde 46 ncı madde esaslarına göre işlem yapılır. Ancak. malzeme ve diğerlerini saün almak istemezse yüklenici. c)Ağır hastalık. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde. aym şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde. iflası. tutukluluğu. tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a)Yüklenicinin ölümü halinde. sözleşme feshedilerek 48 inci madde esaslarına göre kesin hesap tasfiyesi yapılır ve yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır. iflası. tutukluluğu.203 ile yeni ihzarat fiyatı tespit edilir. b) Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan ve sözleşme bedelinin belli bir yüzdesi ile bedeli ödenen her türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak yüklenici ile anlaşmaya varılacak fiyatlara göre değerlendirilip saün alınabilir. araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa değerleri dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden. İdare söz konusu tesisler. pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas. işçilik ve malzeme nitelik farkları da dikkate alınarak devir alınabilir. baraka. sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır. tutukluluk. tutukluluk veya mahkumiyet Madde 51. şantiye tesisleri vb. özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. sözleşme 4735 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümlerine göre feshedilerek yasaklama hariç hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır. teminat dahil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. ağır hastalığı. sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine göre işlem yapılır. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde.İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar. diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü. ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. Yüklenici. yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise. b)Yüklenicinin iflas etmesi halinde. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Eğer. ağır hastalık. Sözleşmenin feshi sebebiyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. makine. ağır hastalığı. Bina. ağır hastalığı. bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam edilebilir. Ancak. Yüklenicinin ölümü. iflası.Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde. iflası.

yüklenici anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme hükümlerine göre hareket etmekte serbesttir. . İdare. bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip bu husustaki kararım yükleniciye bildirecektir.204 anlaşmazlığa yol açan konuda. İki ay içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı olmadığı takdirde. bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde itiraz ve şikayetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile idareye başvuracaktır.

001. bu hizmetler danışmanlık hizmetleri hizmet sunuculanndan alınabilir. aym kanunun 48'nci maddesinde belirtildiği şekilde .9. Uygulama Projesi (4734/62-c) 6.14) ve yaklaşık maliyet icmal tablosunun düzenlenmesi (Standart İhale Formu KİK. Uygulanacak ihale usulünün belirlemnesi (4734/18) a. l/Y) r r r r r r r r r r r r r Not: 5 ve 6'ıncı sıradaki proje çalışmaları ve yaklaşık maliyetin belirlemnesi işlemlerinin ihaleyi yapacak idare tarafından yapılamaması halinde (4734 sayılı Kanunun 62/e maddesi) gereğince .) r r r r r r r r . Eşik Değerler (4734/8) (YİİUY-29) Yaklaşık maliyetin belirlemnesi sonucunda 12'nci maddede belirtilen ilan süreleri (4734/13) belirlenir. Arsa Temini (4734/62-C) (YİİUY 5-C ) b. Proje çalışmaları a.5. Yaklaşık maliyetin belirlemnesi (4734/9) (YİİUY/7. Yatırım programına alınması veya İlave edilmesi 4. ÇED Raporu alınması (4734/5) (YİİUY-4) 3.205 4. Belli İstekliler arasında İhale usulü (4734/20) (YİİUY-17) c. Etüd Çalışması Yapılması a.10.8. Ödeneğin Bütçelemnesi (4734/62-a) a.hem yabancı isteklilere açık olduğu hususu ile yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlamp sağlanamayacağı (4734/63) ihale dokümanında belirtilir. 8. 7. Yılı İçinde bitecek ise tüm ödeneğinin planlanması (4734/62-a) b. Bir den fazla yılı kapsayan ihalelerde ilk yıl için proje maliyetinin en az %10'u oramnda ödeneğin planlanması. Açık İhale Usulü (4734/19) (YİİUY-16) b. İdari Şartname (8'nci maddedeki ihale usullerinden hangisi seçildi ise o usule ait şartname kullanılacaktır.11. İhale dokümanın hazırlanması (4734/4) (4734/27) a.13.12. Kesin Proje (4734/62-c) c. Ön Proje (4734/62-c) b. aynca ihaleye sadece yerli isteklilerin teklif verebileceği veya ihalenin hem yerli . Doğrudan Temin (4734/22) (YİİUY-19) 9. İHALE AŞAMALARI 1. (4734/62-a) 5. İhtiyacın Belirlenmesi 2. Pazarlık Usulü (4734/21) (YİİUY-18) d.

(KİK 013.( KİK 004.O/Y) 12.YİİUY-Ek-6) ve (Teklif birim fiyat sözleşme . Sözleşme Tasarısı .0/Y)] r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r . İhale Komisyonu tutanak ve kararları [(Standart İhale Formları .30.O/Y) . Varsa adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler f. Projeler (4734/62-c) c.(KİK 003. Teknik Şartname d.0/Y))] g. Hata veya eksiklerin isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi (4734/29) c.0/Y) 11.206 b. İhale dokümanında değişiklik yapılması (4734/29) d Zeyilname düzenlenmesi (4734/29) e.( KİK 003. İhale onayımn alınması (YİİUY-26) (Standart İhale Formu KİK 001.31) [(Standart İhale Formları .0/Y) .O/Y) (KİK 004. İhale dokümanında hata veya eksiklerin idarece tespit edilmesi (4734/29) b.32) (Standart İhale Formu KİK 005. İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması (4734/29) (YİİUY-23) a. Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli (Standart İhale Fonnu KİK 001.(KİK 015.O/Y) .(KİK 014.O/Y) . İhale ve/veya ön yeterliğin ilam (4734/13) (4734/62-f) (4734/62-g) (4734/24) (4734/25) (4734/26) (YİİUY 29.(Anahtar teslimi götürü bedel .0/Y) b.O/Y) b.30.(KİK 002. Teklif mektubu (4734/32) (YİİUY-61.O/Y) (KİK 018-1. l/Y) c. Geçici Teminat (4734/33) (4734/34) (4734/35) (YİİUY-63) (Standart İhale Fonnu KİK 031.YİİUY-Ek-7) e.0/Y) . Gerekli diğer belge ve bilgiler 10.0/Y) .(KİK 017.0/Y) . İhale dokümanı (9'ncu maddede belirtilen belgeler) (4734/4) (4734/27) d. Başvuru ve tekliflerin hazırlanması ve sunulması (4734/30) (4734/31) (Ön yeterlik ise başvuru.(KİK 019. İhale Komisyonun teşkili (4734/6) (YİİUY-27) 14.(KİK 002. İhale ve Ön Yeterlik dokümanının verilmesi (4734/28) (YİİUY/29. İlan metinleri [(Standart İhale Formları. diğerlerinde teklif) a. İhale süreci ile ilgili diğer belgeler 15.(KİK 018.0/Y)] 13.(KİK 012. İhale Onay Belgesi (YİİUY-26) (Standart İhale Formu KİK 001.0/Y)] e.62) [(Standart İhale Fonnlan .0/Y) . Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün ertelenmesi (4734/29) 16.31.O/Y) . İhale İşlem Dosyası (4734/7) ( YİİUY-28) a.(KİK 016.

0/Y) (KİK 037. Diğer belgeler (4734/10) gereğince idari şartname istenilen bilgiler ve bunlara ait standart ihale Formları) [(Standart İhale Formları (KİK 029. diğerlerinde teklif)(4734/36) (YİİUY-64) [(Standart İhale Formları .0/Y) (KİK 043. Kesin Teminat (4734/43) (YİİUY/63) (Standart İhale Formu KİK 032.0/Y) (KİK 047.0/Y) 21.(KİK 009. Başvuruların ve tekliflerin alınması ve açılması ( Ön yeterlik ise başvuru.0/Y) . Sözleşmeye davet (4734/42) (YİİUY/71) (Standart İhale Formu KİK 024.0/Y) (KİK 036.207 c.O/Y) .O/Y) (KİK 039. Tekliflerin değerlendirilmesi (4734/37) (YİİUY/65.O/Y) (KİK 008.O/Y) (KİK 034.0/Y) .0/Y) .) 19.O/Y) (KİK 044.O/Y) 23.O/Y) . Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali (4734/39) (YİİUY/68)( Standart ihale Formu KİK 027. BAYINDIRLIK İSLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ LKapsam Madde .0/Y) 25.O/Y) r r r r r r r r r r r r 4.(KİK 021.0/Y) .72) 26. İhalenin Sözleşmeye bağlamnası (4734/46) (YİİUY-71.0/Y)] (ihale hangi ihale usulüne göre ise ona ait standart ihale formu kullanılacaktır.(KİK 017.0/Y)] 22.0/Y) (KİK 045.(KİK 016. İhalenin sonucunun İlam (4734/47) (YİİUY/73) (Standart İhale Fonnu KİK 025.(KİK 015.0/Y)] 18.0/Y)] 17.O/Y) .(KİK 029.0/Y) (KİK 040.0/Y) (KİK 046. Sözleşmeye yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu (4734/44) (YİİUY-71. Aşırı düşük teklifler (4734/38) (YİİUY/67) 20.O/Y) (KİK 038.O/Y ) . Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi (4734/41) (Standart İhale Formu KİK 026.0/Y) .0/Y) .0/Y ) .(KİK 013. İhalenin karara bağlamnası ve onaylamnası (4734/40) (YİİUY/69J0J1) [(Standart İhale Formları (KİK 023.(KİK 012.l/Y) (KİK 035.O/Y ) . l/Y) .O/Y) (KİK 042.0/Y) 24.0/Y) (KİK 034.(KİK 030.6.72) 27.(KİK 010.(KİK 014.(KİK 027.O/Y) .(KİK 007.(KİK 020.(KİK 011.O/Y) (KİK 022.(KİK 006.0/Y) (KİK 041.66) [(Standart İhale Formları .

Tanım lar Madde 2 . 42.) Madde 4 Kontrol genel adı altında yönetim ve denetim yapan görevliler. Mimar. İl Özel İdareleri.Bu Yönetmelikte : İdare : İşin ihalesini yapan. bakım. Bir kontrol şefinin sorumluluğundan birden fazla işin kontrollüğü toplanabilir. Mimar) Kontrol şefine bağlıdır. Bir kontrol amirinin sorumluluğunda birden fazla işin kontrollüğü toplanabilir. III. 41. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümlerine uygun olarak ve aşağıda yazılı sıraya göre birbirlerinin emir denetim ve gözetimi altında görevlerini yürütürler.208 1 Devlet ve kuruluşları. 45.Kontrol Mühendisi : (Mühendis.Kontrol Amiri : (Mühendis.Kontrol Örgütü Madde 3 Kontrol örgütü : İşveren makam veya vekili ile kontrol amiri. Belediyeler ve Kamu İktisadi Kuruluşları ve tüm Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılan her türlü yapı.Kontrol Şefi: (Mühendis. 43. Kontrol mühendisliği görevi idarece zorunlu görülen hallerde işveren makamının onayı ve kontrol görevlisi unvanı ile Teknikerlere de yaptırılabilir. Kontrol amiri her iş için yetkili makamın yazılı emri veya onayı ile belirlenir ve görevlendirilir. Tekniker ve Teknisyen olup kontrol mühendisine bağlıdır. Yapı ve Endüstri Meslek Liseleri. II. Kadro ve şema unvanlarıyla bağlı değildir.Kontrol Yardımcısı: Gereksinime ve işin önemine göre Mühendis.İşveren Makam : İşin ihalesine karar veren makam veya yetkili kıldığı vekilidir. ameliyat. 44. kontrol mühendisleri. imalat. Müteahhit: Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişi (MÜTEAHHİT) deyimiyle. Bir kontrol mühendisine birden fazla işin kontrollüğü verilebilir. onarım. (Bu unvanlar yetkili makamın onayı ile verilen görevleri belirler. işin büyüklük ve önemine göre yeterli sayıda kontrol şefleri. 46. Yapı ve Sanat Enstitüleri mezunları sürveyan olarak denetimde görev yaparlar. Madde 6 . Kontrol: İdare tarafından işin kontrol ve denetlenmesi için belirlenen müteahhide yazı ile bildirilen kişi veya kurullar bu Yönetmelikte (KONTROL) deyimiyle. •Bölge Müdürleri veya Başmüdürleri •İllerde (Teknik) Şube Müdürleri •İnşaat Müdürleri •Fen İşleri Müdürleri •Başmühendisler veya Servis Şefleri •İşin özelliğine göre doğrudan doğruya idareye bağlı olarak görevlendirilen Kontrol Amirleri. kontrol yardımcıları ve sürveyanlar ile diğer yardımcı elemanlardan oluşabilir. Mimar) Kontrol amirliği işin idari ve teknik ilişki durumuna göre idarelerin aşağıda yazılı mühendis veya mimarları tarafından yapılır. tanımlanmıştır. Madde 5 Kontrol edilecek iş büyüklük ve önemine göre kısımlara ayrılabilir ve her kısım için ayrı bir süresi içinde idare veya idarece yetkili kılınan ünite tarafından müteahhide ve kontrol örgütüne yazı ile ismen bildirilir. sözleşmeyi akteden iş sahibi tüzel kişiliği olan daire veya kuruluş (İDARE) deyimiyle. Katma Bütçeli Daireler.Sürveyan : Teknisyen Okulu. etüt ve proje işlerinin kontrolü bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Mimar) Kontrol amirine bağlıdır. tesis.

Yetki ve Sorumluluklar Madde 8 . ataşman defteri. imalat. tesisat ve onarım işleri ile diğer çalışmalarında.122. değiştirilmesi gerekli görülen imalatın yerine.Kontrol.83. iş programına göre süresinde işi bitirmeye yeterli olup olmadığım inceler. Bu evrakı kontrol ettiği tarihleri yazarak imzalar.Görev. üteahhidin ihzarat. şantiye K defteri ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrakın zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve kontrollük hizmetinde çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarım titizlikle izler. Madde 7 Kontrol edilecek işe ait sözleşme dosyası örneği. 8. hesap. proje. U Gerektiğinde bu kurula üyelik veya başkanlık eder. plankote.Aksayan çalışmaların hızlandırılması. bilgi için de idareye sunar. idare tarafından verilen İ genel veya özel yetkiler çerçevesinde kalmak koşuluyla proje. işleri görür ve bunlar hakkında bizzat karar vererek bu kararı idarenin bilgi veya onayına sunar. nemlendirme S gibi işlerin (idarece yetki verildiği takdirde) yapılmasına izin verir. 8. mahal listesi ve detayları inceler. 84. özleşme ve eklerinde idarenin izni ile yapılacağı kayıtlı bulunan röpriz. 88. uygunsuz şantiye personeli ve işçilerin değiştirilmesi.Kontrol şefinin veya kontrol mühendisinin kararsızlık gösterdiği. uygunsuzluk. ontrol mühendisliğince düzenlenecek. 82. 8. emel kotlarının saptanması ve temel sisteminin seçilmesinde. sözleşme ve eklerine. iksa.62. fen ve sanat kurallarına Y uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamakla görevli ve sonuçlarından sorumludur. T 8. keşif ilavesi. birim fiyat ve tutar karlaştırması yaparak işin işlevini bozmamak koşulu ile başka bir imalat yapılması önerisinde bulunabilir. 812.İdareden veya idarece yetkili kılınacak makamdan onay almak koşulu ile müteahhide ilk keşif tutarından fazla iş yaptırılabilir. Y 8.Yetersiz.Birim fiyat esası üzerinden yapılan işlerde. 8. Düzenlenen klas tutanaklarını inceleyerek idarenin onayına sunar. detay ve tadilat resimlerini hazırlatarak onaylayıp uygulamak üzere kontrol mühendisine ve müteahhide verir. 83.22. sulüne göre ve en az üç teknik elemandan oluşturulacak zemin klas kurullarının kuruluşunu sağlar. M kalitesizlik. şartnamelere. Amiri ve Yetki Sorumlulukları 81. Yapılması gerekli görülen hususlar ve alınması zorunlu önlemler hakkında kontrol şefine veya kontrol mühendisine ve müteahhide gerekli direktifleri verir ve idareye haberdar eder.Kusurlu imalatın düzeltilmesi veya tamamen yıkılıp yeniden yaptırılması. ameliyat. orumluluğundaki işleri bizzat veya kontrol şefi marifetiyle yerinde inceleyerek yapılan işleri denetler ve S kontrol mühendisinin sorunlarım çözümler. dairesi tarafından kontrol örgütüne bir yazı ekinde gönderilir. 8. apı veya tesiste herhangi bir değişikliği zorunlu görür veya daha uygun çözümleri saptarsa. 87. 86.Kendisinin görmeyi istediği. . Gerekli gördüğü düzeltme önerilerini yapar ve uygulama için idarenin iznini alır. yetersizlik veya kusur gördüğü takdirde.121.şi. resim ve diğer evrak. 8. Ancak. röleve. tutanak. IV. fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp İ yapılmadığım ve çalışmaların.123. 89.şin. önetim ve denetimi kendisine verilen işlerin. kendisi veya kontrol örgütünde görülecek İ eksikleri saptar.61. bir eksiklik.darece verilen projeleri. idarece onaylanmış projeler ve detaylara göre yaptırmakla yükümlüdür. kendisi tarafından görülmesini zorunlu gördüğü safhalar için kontrol şefine veya kontrol mühendisine İ talimat verir ve uygulamaları izler. 8.Özellik gösteren. 85. proje. işin gerektirdiği zamanlarda.Şartnamelere uygun olarak yapılmayan ihzaratın şantiye dışına çıkarılması ve uygun ihzaratın yaptırılması. inşaat.124.209 Kontrollük görevinin hangi kurul ve kişiler tarafından yapılacağı sözleşmedeki işe başlama süresi içinde idare veya idarece yetkili kılınan ünite tarafından müteahhide ve kontrol örgütüne yazı ile ismen bildirilir. 811.81.şi denetleyip ihzarat ve inşaatın sözleşme ve şartnamesine. sıkıştırma. işe başlama süresi içinde. 810.

126. ontrol şefi ve kontrol mühendisince hakediş raporlarının zamanında. 8. işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve diğer işçi haklarının korunması. özleşme gereğince müteahhidin getirmekle yükümlü bulunduğu araç ve gereçlerin zamanında şantiyeye S getirilmesini ve çalışır halde bulundurulmasını sağlar. kontrol amirine bildirir. düzeltilmesi olanaksız ve kalmasında fenni bir sakınca görülmeyen İ işlerin kabullerinde göz önünde bulundurulmak üzere ataşmana işlenmesini sağlar ve durumdan idare. 94. Madde 9 . sözleşme şartnameler gereği için iyi bir şekilde yürütülmesi ve Y bitirilmesi için gerekli her türlü önlemi alır. 92. yaptığı düzeltmelerden ise birinci derecede sorumludur.Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması Hakkında müteahhide yazı ile bildiri ve uyanlarda bulunur. 8. Görev Yetki ve Sorumluluğu 91. imzalayarak veya onaylayarak işleme konulmasım sağlar. işin yürütülmesini aksatmamak K için gerekli önlemleri alır. ontrol mühendisinin düzenlediği bütün evrakı inceler gerekli düzeltmeleri yapar. irinci keşifte fiyatı bulunmayan ve yapılması zorunlu görülen işlerde: B 8. geçici kabul tarihinden itibaren en çok K altı ay soma kesin hesapların tamamlanması için her türlü önlemi alır. 816. 819.125. kendisine bağlı olan kontrol mühendislerinin her türlü görevlerini K sözleşme şartname ve usulüne göre zamanında yapıp yapmadıklarım denetlemekle görevli ve sorumludur. ontrol amirinin yardımcısı olup.127. Kabul raporunda İ saptanan noksan ve kusurlu işlerin süresinde bitirilmesini sağlar ve sonucunu idareye (raporla) bildirir. Y 825. K Kontrol şefi incelediği bütün evraklardan kontrol mühendisinden sonra ikinci derecede. ontrol mühendislerinin karşılaştıkları sorunları çözümler.15. ontrol mühendisleri arasındaki koordinasyonu sağlar. kontrol şefi.Kontrol Şefi. 824. Sözleşme eklerinde fiyatı bulunmayan işler için de.İşçi alacaklarının zamamnda ödenmesini sağlamak için yasal önlemlerin aldırılması. Bunlar üzerinde gerekli incelemeyi ve düzeltmeleri yapar veya yaptırır. esim metrajların işin gidişine paralel olarak yürütülmesini sağlar.) Müteahhit bu uyanlara uymadığı takdirde işin esenliği bakımından gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı bir tutanakla durdurur ve durumu derhal sözleşmeyi akteden makama tutanakla birlikte bildirir. kontrol mühendisi ve müteahhidi yazı ile haberdar eder. K 93.şin bitiminde geçici kabul için gerekli işlemleri tamamlatır ve idareye teklifini yapar. (Zorunlu hallerde) idarenin yazılı izni ile bu süre kesin kabul tarihine kadar uzatılabilir. usulüne göre ve noksansız olarak K düzenlenmesini izler.1. Kontrol amiri bu işlemlerde doğacak gecikmelerden doğrudan doğruya sorumludur. antiyede gerek ihzarat olarak bedeli ödenen ve gerekse idarece verilen malzemenin ve idareye ait araç ve Ş gereçlerin yerinde ve iyi bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını denetler ve sağlar.nşaatta iş miktarının artış ve eksilişlerinde. özleşme uyarınca müteahhitlik teknik personelinin veya mesleki kontrollerin işe devamlarının izlenip S izlenmediğini denetler ve gerekli işlemleri yapar. 814. . ukarıdaki fıkralarda sayılmayan. bu işleri yapabilmesine yetecek sürenin verilmesi gereklidir.nşaatta görülecek kusurlu işlerden. gerekli gördüklerini kontrol amirine bildirir ve K direktiflerini almak suretiyle gereğini yapar veya yaptırır. işin yapılması emredilmeden önce müteahhitle birlikte o işe ait yeni fiyat tutanağım düzenletir. 821. mukayeseli keşiflerin zamamnda hazırlanmasını sağlar ve İ keşif ilavelerini idarenin onayına sunar. (Bu bildiri ve uyanlarda müteahhitten istenilen hususlann açık ve belirgin olması ve müteahhidin. 813. 820. orumluluğundaki işin müteahhitlerine ait (Müteahhit Kıymetlendirme Raporlarının) düzenlenerek S zamanında kendi merkez örgütü kanalıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığına (Yüksek Fen Kurulu başkanlığı) gönderilmesini sağlar. ıllık ödenekleri ve karşılığı fiziki gerçekleşmeleri izler ve sağlar. 815.210 8. 822. 818. İdarenin iznini alır. ontrol şef ve kontrol mühendislerinin süreli veya süresiz ayrılışlarında.İş yasasına göre. 817. kontrol şef ve kontrol mühendislerine gereken direktifleri verir. 823.

Vaziyet planı.32.İdare tarafından sözleşme eki olan şartnamelere göre müteahhide verilmesi gereken 10. 105. işyerinde meydana çıkacak veya tehlike doğuracak su. zemin tabam ve su seviyesi gibi kotları. zamanında düzenleyip tutanakların bir kopyasım saklayarak diğer kopyalarım en geç 15 gün içinde kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirinin onayından sonra idareye gönderilmesini sağlar. niteliğinin.Sözleşme hükümlerine göre işyerine ait plan.İşte kullanılacak taş.Müteahhide zemin üzerinde gösterilerek verilecek esas işyeri ile yardımcı yerler röper ve eksen kazıkları ile diğer işaretler ve malzeme ocakları gibi yerleri.İdarece. ara hakedişlerle bedeli ödenen tüm ihzarat malzemesinin şantiyeye giriş ve çıkışlan ile yapar . işin büyüklük ve önemine göre emrine verilen kontrol yardımcıları. proje ve detayları zamanında düzenleyerek kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine onaylaür. tesisat. örnekler alarak veya aldırarak gerekli gördüğü deneyleri yapar veya yaptınr.Mevcut inşaat ve varsa ihzarat. sözleşme ve eklerine. 10. fen ve sanat kurallarına ve iş programlarına K uygun olarak yürütülüp bitirilmesini sağlar. Maddede sayılan görevlerden kendisine verilenleri yapar. PTT hatları. uygulama projelerine. plankote ve röleveleri. 10.33. Zamanında vererek bunlarla ilgili tutanakları düzenler ve kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine onaylattırır. ölçü ve benzeri tutanakları.İdarece onanmış tiplere ve cetvellere göre. Bu malzemenin. 10. 103.Kontrol Mühendisi Görev. mevcut röperlere bağlamak suretiyle saptar. taşlaşmamış olmasına ve şantiyede iyi bir şekilde korunmasına dikkat eder. plankotedeki kotlarla tabii zemin. yaptırır ve mevcut röperlere göre kontrol eder. fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak yürütülüp süresinde bitirilmesini sağlamak için (aşağıda belirtilen işleri) kendisi çalışarak. işe başlamadan önce yapar. K Madde 10 . 104.Uygulama proje ve detaylarım. kesitler. müteahhit veya yetkili vekili ile gezerek gösterdikten sonra işyeri teslim tutanağım alü kopya olarak düzenler.53. 10. ihzaratına başlamadan önce veya şantiyeye getirildiklerinde.52.54.63. Gerekli ve zorunlu gördüğü değişikliği saptayarak gerekçeleriyle birlikte kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir. özelliğini değiştirmeyecek biçimde korunmasını sağlar ve durumlarım uygulama proje kotu ile bağlantılı olarak ataşmana geçirir. 96.Sözleşme hükümlerine göre.62. 10. kanalizasyon.55. 106.Müteahhitle birlikte saptanması gereken taşıma uzaklıklarına ait kroki ve tutanaklarla tartı.İşte kullanılacak çimentonun taze. 10. 10. 102.Müteahhide verilen veya verilecek veya müteahhitlikçe düzenlenen uygulama projelerinin. sürveyanlar ile diğer personelin hizmetlerinden de yararlanarak yapmakla görevli ve sorumludur. endisine bağlı işlerin sözleşme ve eklerine. yeniden gereksinim duyulacak röper.Her türlü ihzarat 10. elektrik.Müteahhide verilecek her türlü evrakı teslim tarihleri yazılmak koşuluyla imza karşılığı verir veya yazı ile resmi olarak gönderir.31. 10. gerekirse bu incelemeyi yeterli bulmayarak adı geçen malzemenin kullanılacağı yere ve işe göre fennen uygun olup olmadığım inceletir. çimento ve diğer inşaat malzemesi ile her türlü tesisat işlerine ait malzemenin.İşe başlamadan veya işin yapımı sırasında.İşyerinde önceden saptanmış röperlerle. tuğla. ontrol amirinin yardımcısı olarak 8. 101. yerine uygunluğunu kontrol eder.5 fıkrada yazılı konulan titizlikle yerine getirecektir. ocak ve alınış yerleri boyut. kendisine verilen işleri. 10. çakıl. kesitler ve plankoteleri. yapılacak işlerin.61. şekil ve markalannın sözleşme eki şartnamelerine uygunluğunu kontrol etmekle beraber.211 95. Müteahhidin süre uzatımı ve diğer istemlerine yol açmamak için süresi içinde bitirilmesini sağlamak üzere kontrol mühendisi 10. gaz ve petrol boru hatları gibi engeller için gerekli önlemleri alır veya aldırır. şartnamelere. eksen ve işaret kazıklarının. şartnamelere.51. (Bu işlemler yapılmadan önce işe başlatılmayacaktır. Yetki ve Sorumluluğu Kontrol mühendisi. kum. araç ve gereçleri.

kroki.Sözleşme hükümlerine göre. zamanında saptanması için gerekli kayıtlan tutarak önlemleri alır ve klas kuruluna katılır. şantiyeye göre ihzarat bedeli ödenecek gereçler ile fiyat farkına tabi gereçlerin çeşit ve miktarlannı fatura. 1015. kesin hesapta gereğini yapmak üzere kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirerek ataşman defterine kaydeder. ile birlikte imza eder.18. imalat. 1017. temel tabam. üst kademeden gelenlerin ziyaretlerini ve konuşularak karar verilen hususlan. işlerin devamı süresince yapacağı denetimlerle yanlışların zamanında düzeltilmesini sağlar. makine ve teçhizatın miktanm. röpriz ve iksalara ait şekil. şev ve durumlan. Zımbalı kopya imzadan soma müteahhide verilir. sözleşmesi gereğince müteahhidin iş başından bulundurması şart koşulan teknik elemanlann o gün iş başında bulunup bulunmadığım. 108. (Şantiye defteri.Şantiye defteri Şantiye defterine her gün. 107. su debileri. çıkan engelleri.Şantiye röleve ve ataşman defterleri ile tutanakların düzenlenmesi için her türdeki kayıtlan tutar.21.18.Temel sondajlan ile yükleme deneylerini yaparak veya yaptırarak gerekli raporlarla birlikte kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine gönderir. 1011. uygun olmayan hallerde yıkılıp yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan ve bu şekil ile kalmasında sakınca görülmeyen eksiklikleri. 1013. imalat ve tesisatın. 1018. 10.İhzarat. tesisat ve inşaat ait şekil.22.Kesin projesi bulunmayıp sözleşme ve eki şartnameler gereğince tiplere ve tanımlara göre yapılması zorunlu bulunan ameliyat. 10.İzne bağlı imalatın yapımı için gerekli malzeme. tarih ve No' su ile. boyut ve şekillerine uygun.Sözleşme eki şartnamelerine göre şantiye veya laboratuvarda yapılması gereken deneyleri kendisi yapar veya yaptınr. gelişmesini. proje ve detaylanna göre eksiksiz olarak yaptınr.Röleveler Röleve defterlerine: 10. işyerinde yeteri kadar bulundurulmadıkça işe başlatmaz. fenni gerekçeye ve gereksinime uygunluğunu saptayarak gerekli işe devam iznini verir. 1010. 1014. İhzarat ve imalatın onanmış iş programlanna göre yürütülmesini izleyerek gecikmeler olduğu ve giderilmesine çalışılmadığı takdirde müteahhide gerekli uyarmalarda bulunur ve durumu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir. 1016. zeminin klası. imalat. hava durumundan başlayarak işin ilerleyişini. inşaat.182. 1012. yer altı ve yerüstü su kotlan.Her türlü yapımn temel üst kotu altında kalan kısımlan. çift yapraklı ve biri zımbalı olarak düzenlenecektir.Beton dökümü. betonarme demirin ve betonunun denetimini yapar. .Kontrol işlerini sürekli yapar. yalıtım gibi önemli ve ileride düzeltilmesi olanak dışı işlerin yapımım kontrol eder.) 10. uygulama projesinde göre uygun olup olmadığım denetler. tutturur ve denetleyerek her kısım için başlangıç ve bitim tarihlerini saptar. sözleşme ve ekleriyle şartnameler fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığım sürekli kontrol eder.Müteahhit tarafından yapılan her türlü imalat ve ameliyatı yerinde ölçer. onanmış projesi olmayan hiçbir işi yaptırmaz. kroki ve her türlü ölçmeler. tesisat ve ameliyatı. kot ve her türlü ölçmeler.212 veya yaptınr. uygun olmayan hususlar görüldüğünde düzeltilmesi için gerekli direktifleri verir. müteahhitle yapılan önemli görüşme ve sonuçlanm işte kullanılan işçi.Her türlü inşaat. sonuç alamadığı takdirde o kısmım durdurup durumu derhal kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.181. bunlarla ilgili doğal zemin.Zemin katlannın. 109. Gerektiğinde bunlarla ilgili tutanaklan hazırlar ve sonucu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirir.Her türlü temellerini kalıbın. müteahhit tarafından düzenlenecek ihzarat ve imalat iş programlanılın süresinde düzenlenip idarenin onayına sunulmasım sağlar.

Ataşman defterinin kroki bölümüne. ariyet ve depo yerlerine ait kroki uzaklık kot ve ölçülen boyudan. yerinde ölçü. plan ve projelerinde ölçülerin tahkik ve kontrolü mümkün olmayan işler ataşman defterine geçirilir.24. zeminin cinsi. mürekkep veya sabit kullanılacak ve yazı.4. sözleşme eki şartnamelere göre zamamnda tutulması gereken.18. işin adı. röleve. iş başında kroki ve kesitleri çizilerek ölçü.) 10.191.18. ölçülmek veya durumu saptamak koşulu ile bedelleri ödenecek imalat veya ameliyaün miktarları yapıldığı veya kullanılacak yerlerle. 10. müteahhidin isteği üzerine ve sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında düzenlenip kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine göndermekle görevli olup içeriği ve sonuçlarından birinci derecede sorumludur. çizilecek plan. Röleve defterine geçirilen kayıtlann başına ilgili imalatın cinsi. sözleşme ve eki olan şartnamelerindeki hükümlere ve birim fiyatlarına göre yapüğı işlerden doğan alacakları ölçümlere veya saptanan diğer sonuçlara uygun olarak ara hakedişlerle ödenir.İşyerinde bulunup ta şartnamelerine göre kaldınlması veya bedeli ölçülere göre ödenmesine gereken her türlü yapı. (Röleve defteri sahifeleri sıra numaralı olup ilk sayfasına işin adı. 10. imalat. müteahhitle birlikte sayılmak. kaç sahife. oluşum ve tabakalarının durumu ve diğer bilgileri ile rölevenin yapıldığı tarihin yazılarak geçirilmesi gereklidir. ataşman defterine aşağıda belirtilen hususlan zamamnda kaydederek müteahhit veya yetkili temsilcisi ile karşılıklı olarak imza eder. geçici köprü.Her türlü kazı. tesisat ve inşaata ait ölçü. Yapılmış olan ve ödemeye esas olarak hakedişlere geçirilen işlere ait miktarlar. tarihleriyle birlikte kapsadıklan konular da belirtilerek ataşmana geçirilir.) 1019.23. boyut ve kotlan ve bunlarla ilgili nivelman okumalan kaydedilir ve birlikte imza edilir. (Bu miktarlara ait gerekli tutanaklar aynca düzenlenir.) 10.Ataşmanlar Ataşman defteri.25. kaç kopya olduğu ve hangi tarihte düzenlendiği ve No' su kesinlikle belirlenir. Röleve defterine kaydedilen işlerden.Her türlü malzemenin figüre ve istiflerine ait kroki ve ölçmeler. rakam. tartılmak.18. Ataşman defterinde. Tutanaklar Sözleşme eki şartnameler gereğince. doğrusu yazılarak aym renkli mürekkeple imza edilecektir. kazıntı ve silinti olmayacaktır.26. tartı.213 10. kontrol amiri tarafından ilgili kontrol mühendisine (ismen) her sahifesi mühürlenmiş ve numaralanmış. kroki ve kesitler özenli. hangi işe ve müteahhide ait olduğu yazılmış ve imzalanmış olarak verilir. kroki bölümündeki ölçülere göre miktarları hesaplanarak yazılır.183. nicelik ve niteliğini açık bir şekilde belirtilerek kontrol mühendisi başkanlığında en az iki kişilik bir kurul ve müteahhit ile birlikte düzenlenir ve imzalanır. birim fiyat numarası ve birimi gösterilecek. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri mürekkeple çizilip. ölçülerek veya sayılarak saptanacak miktarlar. 10. resim.18.Ara hakedişler Müteahhidin. açık seçik ve noksansız olacak. 10. (Tutanaklarda. türü ve yeri belirtilir ve bu hususta diğer bilgiler yazılır. her hakediş için . müteahhide verilecek geçici ve kesin hakedişleri. yapılan imalaün adı. kroki ve şekiller. kroki ve kesitlerde. Kontrol mühendisi.Şartnamelerine göre tartılarak. kot ve boyutları. Kontrol mühendisi veya yetki verdiği yardımcısı tarafından müteahhit veya yetkili temsilcisi ile birlikte ve zamanında zemin üzerinde veya yerinde ölçülüp. Aynca.18. yol ve kanatlar ile ağaç kesimi gibi ileride saptanması ve ölçülmesi olanaksız her türlü ameliyat. Metraj bölümünde ise. yeri ve müteahhidin adı yazılır. tesis.Hakedişler Kontrol mühendisi. saptama ve benzeri diğer tutanaklar.

Ara hakediş raporlan düzenlendikten sonra idareye gönderilmesi gerekli bulunan iş ilerleme raporu.Kesin hakediş Sözleşme eki olan şartname hükümlerine göre düzenlenmiş ve onanmış ve kesin metraj ve kesin hesap sonuçlanna göre düzenlenir.6. sayılarak zamanında ve iş başından saptanan miktarlar. . taşınabilir araç. 10.Her türlü fiyat farklan için. sözleşme ve eki şartnamelerdeki diğer hükümlerde göz önüne alınarak kontrol mühendisi tarafından düzenlenerek kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine gönderilir.23. 10.194. nereden alındıkları veya ne şekilde hesaplandıkları açık olarak belirtilerek hakedişlere aktarılırlar.Projesine uygun olarak yapılan temel üstü kotundan yukan kısımlann. çizelge ve grafikleri düzenleyerek kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirliğine gönderilir. yapılan ve birim fiyaü bulunan her bir iş kalemine ait miktarlar.Taşıma bedelleri. usulüne ve şartnamesine göre düzenlenip kontrol amirliğinde onanmış uzaklık.Müteahhit ehliyetsiz ve uygunsuz işçi ve personelinin değiştirilmesi için sözle bildiride bulunur. imalat ve ameliyaün kesin hesabı: 10. 10. gereç.Kazı işleri projesinde göre ve gerekirse enine kesitler üzerine genişlikler ve şevler (zemin üzerinde olduğu gibi) geçirilerek şartnamesine ve usulüne göre kübaj miktarlan ve taşıma eğrisi çizilerek de taşımalanm hesaplamak. 10.19. 10.19. 10. mal veya eşya bulunduğu takdirde.19. 10. 1021. yapı durum cetveli ile işte çalışan işçi.Henüz bitirilmemiş (yapımı devam eden) imalat. miktarlan ( fatura tarih ve No.Bitirilmiş ve kesin metrajları yapılmış olan işlerin miktarları kesin metrajdan aynen alınmak.201.Yeşil defterler 5 No.202. Suretiyle.204. ilgili tutanaklardan alınmak.Sözleşme ve eklerinde.22. 10. sözleşme ve şartnamelerde istenilen belgeleri eksiksiz olarak eklemek ve işin bünyesine giren veya yardımcı olarak kullanılan malzeme miktarlannı şartname ve analiz esaslanna göre hesaplamak. fiyat farkı ödenmesine dair hüküm bulunan her türlü malzemenin işyerine geliş tarihleri. Sözleşme konusu içinde. ataşman defterinden alınmak 10. 10.24. ameliyat.Sözleşmesine göre tartılarak.25. Hakedişe eklenecek bu deftere.lan ile) satın alma fiyatlan ve işin bünyesinde kullanılan miktarlan ve sonuçlan gösterilmek. kroki ve tutanaklannda belirtilen uzaklıklar ve sözleşmesinde taşıma formüllerine göre düzenlenecek yeni birim fiyatlanyla yerinde ölçü veya analiz esaslanna göre bulunacak miktarlar esas alınmak.19.214 düzenlenen (Örnek No : 5) yeşil defterlerde. bu mal veya eşyanın yapıyı kullanan veya kullanacak olan kuruluşun yetkili elemanı ile müteahhit ve kontrol mühendisi arasında birlikte düzenleyecekleri dever ve teslim tutanağındaki bedel ve miktarlar esas alınmak. 10.193. Bu miktarlar toplanarak sonuçlan ara hakediş raporlanna geçirilir. gerekenlerin krokileri çizilmek veya tespit edilmek ve bunların sonuçlan (özel hanesinde) hesap edilmek. tesisat ve inşaat ile ihzaratın miktarları.Kesin hesaplar Yapımı tamamlanan inşaat.20. 10.205. Suretiyle kaydedilir.21.203.19. kontrol mühendisi tarafından her hakediş için bir önceki yeşil defterdeki miktarlarda gözönünde tutularak üç kopya alarak düzenlenir.192.Temel üst kotu altında kalan ve diğer konular. onanmış proje ve detaylanna uygun olarak.lu örnekle gösterilen yeşil defter. 1020. 10. metrajlan yapılmak. yerinde yapılan ölçümlere göre bulunan veyahut projesinden alınan boyutları yazılmak.Ataşman defterinde hesaplanan miktarlan aynen almak. taşıma araçlan ve yapı makinalannın durumunu gösteren (çalışma çizelgesi) gibi diğer rapor.

alınacak yazılı emre göre yaptırır. durumu kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine bildirerek alacağı emre göre hareket eder. şaplann. 115. beton veya kanşımın tek cins haline gelinceye kadar iyi bir biçimde kanştınlmasına. kontrol mühendisi tarafından kendisine verilen ölçme hesap proje ve denetim işlerini kontrol mühendisinin sorumluluğu altında yapar. 126. 122.Görevlendirildikleri şantiyede (işyeri ve mahallerde) fiilen çalışan işçi. imalat. kazı şevlerinin saptanması iksa yapılması ve röpriz gibi işlerde. şartnamesine göre ve kontrol mühendisinin. proje ve benzeri evrakı paraf ederek.Kontrol yardımcısı kendisine verilen görevlerin iyi bir şekilde yapılıp sonuçlandınlmasından sorumludur. ataşman.Görevlendirildiği şantiyede (işyeri ve mahallelerde) sürekli olarak bulunup inşaat.İş yerinde topladığı bilgileri.Her türlü harç ve betonlann.Kontrol mühendisince kabul edilmiş örneklerine uymayan kum. gerekli sıkıştırmanın tekniğine uygun yapılmasına. 113. (Örnek No : 6) 123. 124.Şantiye getirilen her türdeki inşaat ve tesisat gerecinin şartnamelere uygun olarak istif ve depo edilmesini sağlar. Yetki ve Sorumluluğu 111. yapılacak harç. 114. inşaat. İyi bir biçimde kanştınlmış betonun.Kontrol amirinin iznine göre yaptırılacak.215 müteahhit bu bildiriye derhal uymaz ve yerine getirmezse. stabilize.Sürveyan Görev ve Sorumluluğu 121.Müteahhide yazışmada bulunamaz. dökülmüş betonun sulamp dış etkilere karşı korunmasını aynca sulanması gereken diğer imalat. taşıt araçlan ve iş makinalannın çeşit ve sayılannı saptayarak yaptıklan iş cinsine göre ayn ayn belirterek puantaj defterine kaydeder. kırmataş ve dolgu gibi her türlü imalatın serilmesi.İdare tarafından sözleşme hükümlerine göre kira ile müteahhide verilen her türlü inşaat makinalanmn . en ekonomik hal şeklini önerir ve işi. taş.Kontrol mühendisince kendisine özel olarak verilen yetkileri aynen kullanır ve neticeleri kontrol mühendisine bildirir. bekletilmeden (belli süre içinde) yerine konulmasım. tesisat. dökülürken tanelerinin aynlıp birleşimin bozulmamasına. 127. 1022. 128. analiz ve tutanakları. ameliyat ve her türlü ihzaratın kontrol mühendisinin tarif ve direktiflerine göre şartname. incelenip imza edilmek üzere kontrol mühendisine verir.Görevlendirildiği takdirde kendisi tarafından ölçülen ve düzenlenen röleve.Kontrol Yardımcısı Görev. kesit. tutanak. neticesini röleve ve ataşman defterine geçirir. 129. inşaat ve gereçlerin gerektiği şekilde sulanmasını ve bunlar için gerekli önlemlerin alınmış olmasım sağlar. asfalt kaplama kanşımlanmn ve diğer benzeri imalatın kanşımlanna giren malzemenin. Sürveyanların çalışmalarım izler ve kontrol eder. ait olduğu imalatın yapımına başlamadan önce sözleşme eki şartnamelerindeki hususlara ve usullerine göre düzenleyerek incelemesi için kontrol şefi aracılığı ile kontrol amirine gönderir. Fakat. tesisat ve ihzaratın yerini ve bu yerlerde çalışanlann ve ekip başlannın adı ve soyadlanm puantaj defterine yazar. fen ve sanat kurallanna uygun olarak yapılmasını gözetleyerek sağlar. 112. sulanması ve sıkıştınlmasını gözetir ve bu işte çalışan makinalann çalışma saatleri saptayarak özel defterine yazıp günü gününe imzalannı tamamlatır. konulacak su miktannın belirlenen miktara uygun olmasına dikkat eder. kalıplannın sulanmasını ve yabancı maddelerden temizlenmesini.Yeni birim fiyat. yer altı suyunun boşaltılması. uyulmadığı takdirde kontrol mühendisine derhal bildirir. Madde 12 . tuğla ve diğer inşaat ve her türdeki tesisat malzemesi ihzaratının yaptınlmasını ve kullandınlmamasını sağlar. belirli ve karalaştınlmış ölçeklerle ölçülerek veya tartılarak kullanılmasına. tarifine uygun.Kontrol mühendisinin yardımcısı olup. çakıl.Blokaj. Müteahhitlikçe bu uyanlara uyulmadığı takdirde kontrol mühendisine bilgi verir. 1023. Madde 11 . imalat ve ihzarat hakkında müteahhit veya adamlarına sözle uyanda bulunur. sözleşmenin uygulanmasına ve işin yürütülmesine ait hususlarla yanlış ve uygunsuz olarak yapılan inşaat.

kazı tesviye kotları gibi . Ancak bu takdirde görevden aynlmasına izin verilebilir.Sürveyan yukarıda belirtilen işleri yaptırmak için müteahhide sözlü uyanda bulunmaya yetkilidir. temel tabanı. Madde 14 Kontrol örgütünden herhangi bir eleman yukandaki 13. kroki. çıkabilecek anlaşmazlıklarda.216 günlük çalışma saatlerini saptar. yeşil defter. Son Hükümler Madde 13 Kontrol amiri. ataşman. tutanak v. kontrol tarafından sözleşme hükümlerine göre çalışma ve bannmalan için gösterilecek yerlerde bulunurlar ve bu yerlerin sürekli temiz ve bakımlı tutulmasında sorumludurlar. salgın hastalık v. işin sonuna kadar değişmeyecek noktalarla saptayıp. kontrol mühendisi ve yardımcılan iş yerlerinde doğal afet. Bu işlemlerin yürütülmesinden üst amirler müteselsilen sorumludur. Madde 16 Kontrol örgütünde görevlendirilenler. kaza. havanın çalışmaya elverişli olup olmadığım ve işte günlük tüketilen çimentonun miktarı ile kontrol mühendisinin isteyeceği diğer malzeme tüketimini sürveyan defterine kaydeder. gibi hallerde gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve durumu ilgililere zamanında duyururlar. bütün gün çalışıp çalışılmadığını. Madde 19 Bu Yönetmelikte adı geçen her türlü basılı evrak. temel taban seviyesini bulmadan inşaata başlanması ve kontrollükçe kötü nitelikte olduğu saptanan ve şantiye dışına çıkanlması istenen malzemenin kullanılması gibi hallerde bu kısımlardaki çalışmalan durdurur ve derhal kontrol mühendisini haberdar eder. kontrol şefi. 1210. doğal zemin.00 itibari kotu ile gösterilen yerleri (yukarıda saptanan) röper kotuna göre kotlandırılır.4. Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar 1.İnşaatın yapımı sırasında. yangın. 3. kapsam maddesinde belirtilen ihale ve emanet usulü ile yaptınlacak Bayındırlık işlerinin kontrol ve denetiminde uygulanır. Madde 22 Bu Yönetmelik. işçilere işin ciddiyetine uygun ve ölçülü olarak iyi davranmaya özen gösterirler. Madde 17 Kontrol örgütünde görevlendirilenler. Madde 15 Kontrol amiri. plankote yapılması. Ancak. demir kontrolü ve teslimi yapılmadan beton dökülmesi. görevleri ve yapmakta olduklan işler hakkında bilgi verir ve işyerlerinde kendilerine eşlik ederler. Madde 18 Kontrol örgütünde görevlendirilenler müteahhit ve vekillerine ve görevlilere karşı ciddi davranmaya. Örnek No : 7) 1211. Bu evrakı yerine görevlendirilecek elemana veya amirine bir tutanakla devir teslim etmesi şarttır. Görevi süresinde yaptığı işlerden dolayı sorumludur. zamanından önce kalıp sökülmesi. işyerlerini ziyarete gelen Devlet ve Hükümet ileri gelenleri ile kendilerinin üst ve amirlerini karşılayarak. su düzeyi. tarif ve gerçek ve itibari kotları ile birlikte işbu ataşman defterinde gösterilir 2.İşyerinde mevcut veya sonradan gereksinime göre konulan veya konulacak röper ve mihver kazıları. leri ikmal etmiş olanlan ve eksiklikleri tamamlanmış bulunmalan şarttır. kontrol mühendisi ve yardımcılan ile sürveyanlann görevlendirildikleri işten sürekli veya işin akışım etkileyecek sürede aynlmalannda. Madde 21 Bu Yönetmeliğin yayım ve yürürlüğe girmesi tarihinden önce yürürlükte bulunan 28. Madde 20 Bu Yönetmelik.s.0. bu zamana kadar iş için tutul ması gerekli her türlü röleve.Yapımn (uygulama proje ve planlarında) +.Her gün yapılan iş miktarım. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Kuruluş ve Görevleri Yasası uyannca düzenlenmiş olup. kontrol şefi.1972 tarihli Kontrol Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldınlmıştır. Maddede yazılı hususlan yerine getirmeden aynldığı takdirde durum bir tutanakla saptanarak ilgili hakkında idari ve gerekirse adli mercilere başvurularak soruşturma açılması sağlamr. devamında sakınca gördüğü kirli malzeme ile beton veya harç yapılması.s. konunun çözümü için en yakın amirine bildirmeye. örneklerine işlere ve kullanılmaya elverişli olacak biçimde idarece hazırlatılarak kontrol örgütüne verilir. yayımı tarihinde itibaren yürürlüğe girer. işi tartışmaya dökmeyerek.

adı geçen hesap ve defterleri itirazı kayıtla imza ederse. Müteahhit.Ataşman defteri. bilgiler. Bu defteri imza etmekle de. 5. .Müteahhit. yazı ve rakamlarla hiçbir silinti veya kazıntı yapılmayacaktır. 9. 7. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.Bütün şekillerle yazı ve hesaplar.Kontrol mühendisi. 8. Tam sahifenin bozulması ise. A: Yapılacak yeni imalatlar. B: Yapılmasından vazgeçilen imalatlar. -Yeni imalatlar gerçekten gerekli imalatlar olmalı. önce yumuşak kurşun kalemle düzenlenip ve kontrolü yapıldıktan sonra üzerinden mürekkeple geçilebilir. yukarıdaki esaslara uyulmadan yapılan kotlandırmalann sonuçlarından sorumlu tutulur.G. Yanlış yazılan yazı ve hesaplar aym renkli mürekkeple okunabilecek şekilde üzeri çizilip aym renkli mürekkeple parafe edilecektir. şekil. köşeden köşeye aym renkli mürekkeple çizilip geçersiz sayılmanın nedeni yazılarak imza edilir.'nin 20. -Yeni imalat miktarı kesin metraja dayanmalı. Müteahhit. Düzeltilmesi istenen yazı ve rakamlar. inşaatın gidişini takiben günü gününe düzenlenir.nci maddesi uygulanır. 6. okunmasına zarar verilmeyecek şekilde tek çizgi ile çizilerek doğrusu yazılır ve o kısım müteahhitle birlikte parafe edilir. adı geçen hesap ve defterleri imza etmekten kaçımrsa bu durum bir tutanakla saptanır ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. ilgili birim fiyatın uygulanması idarenin iznine sunulur. defterin sol sahifesindeki milimetrik bölümlü kısımda gösterilir. Herhangi bir nedenle kontrol mühendisi görevinden ayrılmak zorunda kaldığı takdirde veya işin sonunda işbu defterleri idareye veya kontrol amirine tutanakla devir ve teslim etmekle yükümlüdür. (Bu husus Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. Müteahhit bu müddet içinde itirazlarım yazı ile bildirmediği takdirde itirazsız imza etmiş sayılır. Yeni bir analiz ve fiyat tutanağı düzenlenmesine gerek yoktur. taahhüdüne ilişkin olarak düzenlenen her türlü hesap cetvelleri.Defterin sahife numaraları basılı olduğundan hiçbir nedenle yaprak koparılmayacakür.nci Keşif Özetinde ve Birim Fiyat Cetvelinde bir imalata ait fiyat gösterilmiş olması.Her ne sebeple olursa olsun. Maddesine göre işlem yapılır 11. röleve ve ataşman defterlerini imza etmek zorundadır. Ataşman defteri. kaybolmasından kontrol mühendisi sorumludur.) Bitirilen işler.Ş. 5. değerli belge niteliğinde olup.Röleve ve ataşman defterleri. müteahhitle birlikte imza edildikten sonra.Ataşman defterine geçirilecek ölçüler. içindekileri hesabın doğruluğunu ve başkaca hiçbir iddiada bulunmadığım kabul etmiş olur. hakedişe giren imalat miktarları OLUR' daki miktarlardan fazla olmamalı. 4. yükleniciye mutlaka o imalatı yapma hakkım vermez.ihtiyaçtan düşük gösterilmemeli. -Değişik zamanlarda alınan yeni imalat olur'lan toplamı % 30'u geçmemeli. tek taraflı olarak hiçbir şekilde düzeltme yapılamaz. İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI Sözleşmeye ek l. sözleşme'nin eki birim fiyat cetvelinde varsa. kroki ve şekiller. imza ettiği tarihten itibaren Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi gereğince on gün içinde açık ve belirgin itirazlarım yazı ile birlikte bildirmek zorundadır. 10. pahalı ve gereksiz imalatlar yüzünden maliyet artışlarına sebep olunmamalıdır. Şekil ve krokiler ölçekli olarak çizilerek ve teknik resim kurallarına uygun olarak boyutlandırılır.İ. yapılan son röleve tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde ve bitiş tarihleri de yazılarak ataşman defterine geçirilir. Herhangi bir yanlışlığın sonradan anlaşılması halinde bu düzeltme yine birlikte ve yukarıda açıklandığı gibi yapılır. Buna göre yeni birim fiyatların tanzimi için: a)Yeni imalata ait birim fiyat. İlk keşfinde bulunmayan fakat somadan yapılması gereği ortaya çıkan işler için B. iş bu ataşman defterinde saptanan (Röper) kotlarına uyularak saptanır.217 kotlandırma işlemi ile ilgili tüm işlerin kotları.

çimento idare tarafından veriliyorsa. Mevcut bir analizden bazı üniteler çıkartılarak yada bazı üniteler eklenerek uygulanır.218 K: l. b)Yapılması idarece istenen. işçilik. YAPI İSLERİNDE ÖZEL FİYATLAR HAKKINDA AÇIKLAMA VE ÖRNEKLER Birim Fiyat Tarifleri ve eki Birim Fiyat Listelerinde bulunmayan. . Anlaşmazlık konusu Bayındırlık Kurulu'na gönderilir.. araç ve gereç rayiç fiyatları uygulanarak elde edilir..İ. beton imalatında çimento kalemi çıkanlır. madde 20'ye göre fiyat düzenlenir. özel parça. fakat ilk keşfinde ve sözleşme eki birim fiyat cetvelinde bulunmayan imalatlar için ilgili idarede mevcut Fiyat Analizi esaslarına ve varsa ihalede kararlaştırılan diğer fiyatlara kıyasla B. ÖRNEK. Analizlerde de mevcut olmayan işler için Özel Birim Fiyatlar uygulanır. Yeni fiyatın tayininde taraflar arasında anlaşmazlık olsa bile imalat bekletilmeden işe devam edilir. -Özel Fiyat Analizi'nde geçen pozlann her aşaması için "Ek Analizler" yaparak oluşturulur. -Kontrol ve yüklenici arasında yeni imalat birimindeki malzeme. taraflarca karşılıklı imzalanır. (A-B) / K = %. işçilik ve montaj gibi konularda iş sırasında puantaj düzenlenerek. c)Fiyat Analizi ve Birim Fiyat Cetveli'nde bulunmayan imalatlar için "Özel Fiyat" uygulanır. olarak hesaplanır. metraj cetveli ve ağırlık tartı tutanaklan düzenlenerek. -Proje üzerinden malzeme. olmak üzere imalat artışının ilk keşfe etkisi. İmalat ve yerine montaj için hazırlanan her özel fiyat. gerekse malzeme nakliyesine ait birim fiyatlar Genel Fiyat Analizi'ne malzeme.533 poz no'lu analizden yararlanılarak bu pozdan kaba sıva malzeme ve işçiliği çıkartılıp 27.533/A ince sıva yapılması fiyatı konur. Örneğin. zayiat. 6. -Rayiç cetvelinde bulunmayan malzeme için Ticaret Odasından ilgili seneye ait onaylı fatura alınarak. Buna yapım koşullan da eklenerek "Fiyat Tutanağı" hazırlanır. Gerek imalata.G.Ş.1) Mevcut kaba sıva üzerine kireç-çimento kanşımı harçla ince sıva yapılması işi için 27.nci Keşif Bedeli.

000.017 Dülger(saat).. 1 m2 ince sıva fiyatı: : 1..031 Su (m) 1..544..) 500 * 44..212 Sıvacı yardımcı 0. 250 kg... sulanması ve her türlü malzeme...600.501 Düz işçi(saat).-TL...) 0.544.128.010 * 2.005 m3 tür.000.000. 01.000.000...012 Sıvacı ustası 0. ÖRNEK-2) Sökülmüş çatı kerestesine yeni kereste eklenmesiyle yeni çatı yapılması.000..=1..000....590...412.... çimento ve 0.632.000.-TL...... Malzeme: 10.860....800.. Malzeme tutan: İşçilik: 01..875..904. İşçilik: 01.15 * 1...-TL..= 4.= 353.000.. 08. 04.000.500* 565.219 2003 yılı rayiçlerine göre......... TOPLAM..15 * 2.255 Demir (zayiat dahil) (kg). .: 08.: 320...-TL. 04..-= 282.800.501 Düz işçi (sa. 0.042 İnce harç (m3) 0.: 1.321 (Kireç hamuru yardımcı analizi): Malzeme: 04....400.010 Demir Bağ Mlz.400. 01..= 3.264... Yapım koşullan: Mevcut kaba sıva üzerine 1 m3 mil... % 25 Yüklenici Kân: Sökülmüş çatı kerestesiyle yeniden ahşap oturtma çatı yapılması: Birim Fiyatı: ..-TL...8 cm..00 * 1.. 01.008 Çimento (ton) 0....890.= 22.. 04.359. 04.501 Düz işçi (saat) 2....-TL.000..-TL. 04...-TL..000... İşçilik: 01.-TL......00* 1... Eski çatı kerestesi (21...000* 9. Yukandaki analize yardımcı analiz olarak: 10...01.. 01.000..) 0....000..055 .720.....30* 2. % 25 Yüklenici kân.005*375...010 Poz no'lu "Demir bağlantı malzemesi(lama)" Yardımcı Analiz (kg.501 Yatay-düşey taşıma(sa.400..-TL..321 Kireç hamuru (m3) 0...359.283.000.000.015 Sönmemiş Kireç (kg..623...240 -Kullanılmış çatı kerestesiyle altı ahşap kaplı kiremit örtülü ahşap oturtma çatı yapılması.... m3) 1...010 * 35.0.=17. Toplam: 28...250* 69..50 * 1.-= 416.150* 1................ 1..000...200* 1. 08....10 * 1.10* 379.= 154.. İşçilik tutan: Malzeme İşçilik tutan..000.= 2.272..000..050 = 0..)1..pozundan hareketle (2003 yılı ray içiyle).544.100 m kireç/250 kg. Kalite çam kereste (m) 0.920.-TL.-TL..007 İnce kum (mil.(lama)(kg.= 1.544..272.698....000...904....= 9. kalınlığında ince sıva yapılması.600.-TL.= 354..501 Düz işçi (sa.400..-TL...= 454. 1 m3 fiyatı: 35. 08.-TL...100 m3 kireç hamuru katılarak elde edilecek harçla ortalama 0.000. 1.-TL..... fiyatı): Malzeme: 04.270 Çivi (kg..670.272. Malzeme: 04.544....240) ile yeni çatı kerestesi (21..000..000..) 0...100* 28. yüklenici kân ve genel giderler dahil 1 m 2 fiyatıdır.. boşaltma..000... çimento kanşımı ince harç) pozunun analizini yapalım: Malzeme: 04....604.= 231.500..... İşçilik: 01.-TL..544.000.-TL...544.. işçilik.272. yükleme..031 Su (m3) 0.000......210) arasındaki fark 0.042 (0. yatay ve düşey taşıma.= 167..031 Su (m3) 0.000....= 22.000. 1..200* 2.= 2...-TL.-TL..850...-TL......00*2.925..) 3.....264..152 II.501 Yatay-düşey taş.412..000..-TL. En yakın poz olan 21.900.000.000..-TL.10 * 1.

...elektrik.= 518.852. = 1. -TL.018 Demirci. 1 kg.359..-TL.. 1.445.000...40* 2. perçin..800..40*1. TL.. 7...... 01.: 1...361 ...0.000..(saat). TL....296...-TL.590 ..920..-TL.365.272....589 ■TL .400.500 .000.. eneıji vs......206...220 İşçilik: 04.503 Çırak....0.... TL.841. (demir x0.......066. . 4.690...255 Yapılması için gerekli kömür..-TL.. 0...700......919..11* 379....10kg)....-= 943.... 01..... = 3..-TL. Lama Fiyatı:...... 9. -TL.-= 41.... 2....600......kaynak.....(saat).089 ...

b)Stabilize.179.50 * 2..264.984.315.001.(Kaldınm Ustası: saat) 0.699 = 157. herbir metre uzunluk için bedeli 16...000 = 1... harman. yüklenici kan ve genel giderler dahil.Temel Betonu karsız bedel)l.221 ÖRNEK-3) 350 dozlu beton bordür (kaldırım taşı) imalatı ve yerine döşenmesi işi yaptırılacaktır. deliksiz.372 =1. 1013.800.) İlk keşifte.501. 7.'ye kadarki taşımalar için kullanılır.581. YAPI İSLERİNDE TAŞIMA ŞARTNAMESİ VE TAŞIMA BİRİM FİYATLARININ TESPİTİ..-TL.: 2.. işyerine motorlu taşıtla ulaşılamayacağı tespit edilmiş ve ihaleden sonra da aym durumun devam ettiği idarece yazılı olarak kabul ve izne bağlandığı durumlarda hayvan ve hayvanla çekilen taşıt formülü uygulanır. yonu. çakıl.(350Dz. standart imalat olup. f)Tuğla (delikli. hafif agrega.-TL.544. Bazı tip özel fiyatlann teşkil edilebilmesi için imalaün uygulama projesi üzerinden zayiaüyla birlikte malzeme metrajı çıkartılmalıdır.-TL.25x0.00 mt.: 13...(200Dz.45*1.578. Bordürler arasında 4 cm.) El arabası formülü en çok 100 m. yükseklik:45 cm.: 10.328.-TL 16.(Ahşap Seri Kalıp. temel kazısı gözönüne alınmayacakta.355. döşendikleri zemin altyapısı olarak 15 cm. TAŞIMA FORMÜLLERİ 1. temin edildikleri yerden işbaşına kadarki taşıma bedelleri taşıma formüllerinden.) Özel şartnamesinde aksine bir kayıt bulunmadıkça karayollannda yapılan taşımalara motorlu taşıt formülü uygulanır ve ödenir. boyutlanndaki 350 dozlu beton bordürlerin imali ve 200 dozlu betonla 0.(Düz işçi: saat) 1..)..... fabrika.45*3.Bordür Betonu karsız ") 1.25*0. tuvenan.578.865...723. beton malzemesinin taşınması hariç.812 =3. 4. c)Kum.-TL.. 2003 yılı rayiç ve analiz değerlerini kullanarak bu özel imalaün birim fiyaüm hesaplayalım: Malzeme: 16. mermer tozu ve pirinci. Malzeme Tutan:. .005.856. %25 Yüklenici kan ve genel giderler.991.004 * 39.-TL.-TL.928. aralıksız 200 dozlu temel betonu üzerine yerleştirileceklerdir.15 boyutundaki temele oturtularak döşenmesi için her türlü malzeme ve işçilik. g)Teçhizatlı-teçhizatsız hafif gazbeton (ytong v.. 1 m3 350 Dz.. moloz. a)Tüm kazı malzemeleri. İşçilik: (Bordürün döşenmesi) 0114.) Aşağıda yazılı malzemelerin.359. Bordür taşlarının enkesit ve uzunluk olarak boyutları.262.(500 Dz.15*0.00 * 1.002.-TL.581.15*0. işçilik Saatleri mevcut analizlerle karşılaşürmalı olarak ve kısmen de inşaat sırasında yerinde hassas olarak tespit edilmesi gerekir.-TL.. uzunluk: 100 cm. e)Taş (blok.. d)Sönmemiş kireç.112 =4.. genişlikte ve 25 cm yükseklikte bant şeklinde. 2.. blok).00)*0.. boşaltma ve istif bedelleri de kendi birim fiyatlan üzerinden ödenir. İşçilik Tutan:. karsız) 2*(0.TL. çimento (beyaz çimento hariç). Beton Bordür İmali ve Döşenmesi: 16. en: 15 cm. Malzeme İşçilik Tutan.-TL. yükleme.. kırma).. 01.15+1.00*0.539..15*52.405. Yapım Şartları: Onaylı projesine göre 0.000 = 1.dir. 3.: 3.716.lik çekme derz bırakılacak. 21.814.500.544.00*0..423 .500. Ara Harcı (karsız ") 0..365.b.-TL.000.45*65.

m) Yol.200 2. plastik. Stabilize Moloz taş. Taşı Moloz taşla kargir inş.200 2 .. .800 2.Çakıl.800 2. kazı veya malzemenin 1 tonunun Taşıma Bedelini vermektedir. Kaba yonu taş ince yonu taş Kesme taş Kiremit Tuğla y (Ton/m3) 1.lik pere 30 cm. 2.KP.600 0.400 2. baraj dolgu sıkıştırmada kullanılan su.600 2.600 Malzeme İstifsiz dolguda taş Istifli dolguda taş 20 cm. profil. İnşaat veva İmalat Birimi Malzeme Yoğunlukları: Malzeme y (Ton/m3) Kuru duvar inş taşı Harçlı kargir inş. k) Boru (madeni.600 1. hafif gazbeton.600 2.400 2. kanalet. Kaba yonu kargir inşaat ince yonu kargir inşaat Kesme Kargir inşaat 2. Moloz taşla kemer inş.300 2. v.Tuğla 15 cm.100 2.lik pere 40 cm.500 Ton/1000 Ad. nervürlü.500 Ton/1000 Ad. siyah D.800 1.400 Kum.b.). hasır çelik.000 Taşıma formüllerinden elde edilen (TL/Ton) değerleri yukarıda verilen yoğunluklarla çarpılarak T asıma Bedelleri bulunur. şedde. Tahkimat Parke.000 2. Delikli ve pres tuğla.000 0. 1) Büz.400 0. Taşıma formülleri.000 2.lik Blokaj y (Ton/m3) 1.000 2. hafif agrega mermer tozu ve pirinci gibi malzemelerin yoğunlukları ayrıca ve tutanakla tespit edilir. i)Demir (B.222 h)Kiremit. Kınnataş Tüvenan. Arme ve ek parçalan).nin Yoğunlukları Ilızar Edilen (Ton/m3) Yumuşak Toprak Sert Toprak Yumuşak Küskülük Çok sert kaya Sert Küskülük Sert Kaya Yumuşak Kaya 1.800 1.lik pere Tuğlalı inş.600 1.200 2. B.800 2.A. Taşınan Malzemenin Yoğunlukları y Figüre Mlz.250 2.200 2. j) Direk.

Birim TL/Ton 07.223 (1 m3 Mlz. 3-7 Adet Nakliye Fiyat Tutanağı ve 3 adet Analiz düzenlenir.00017* K*a/m~ TL/Ton için eğim <% 10'a kadar motorlu taşıma M: (mt. deniz taşıması için D.00016* M + 0. -Taşıma yolu özelliği.Yollanndan.025) K: 3 At/3 Katır 1 Sürücü gündelik üc. M: Taşıma uzaklığı (mt. f: >%15 meyilli ham yol uzunluğu (mt). K: Araba gündeliği. b : %10-15 meyilli her cins kaplamalı yol (mt).006 M>10 Km. e : %10-15 meyilli ham yol uzunluğu (mt). A = 1+ (0. c : >%15 meyilli her cins kaplamalı yol (mt).005 0<M<10 Km. _______________________________________________________K: Motorlu araç K katsayısı (TL.0007* M + 0. Yoğunluğu TAŞIMA FORMÜLLERİ Poz No: Taşıma Çeşidi Formülü 07. Bedeli = 1 Ton Taşıma Bedeli * Mlz. için Motorlu F = K*(0. -O bölgede çok yoğun ticari trafik mevcut olması gibi nedenlerle taşıma formüllerinden elde edilen taşıma bedelleri bir "A" katsayısıyla çarpılır: Burada. . Taşıma Bedelleri Hesaplanırken: 1-Plastik boru yoğunluklan az. ilk 3 nüsha tutanağa yeterli damga pulu yapıştınlarak iptal edilir.)_________________________________________________ 07.) olarak uzunluk __________________________________________K: Motorlu araç K Katsayısı (TL.006 pozlarının uygulanması sırasında. M: Taşıma uzaklığı (mt. 07.003 Hayvanla çekilen taşıtla F = K*(0.0002* M+0. -Taşımanın kötü iklim koşullarında yapılması.013*K*M K: Düz işçi saat ücreti M: 100 mt.005 ve 07. deniz motoru için Liman Reisliğinden yazılı olarak alınan bedellerin en ucuzu kullanılır.001 El arabasıyla taşıma F = 0.) TL/Ton TL/Ton 07. Arası Taşıma F = 0.002 Hayvan sırtında taşıma F = K*(0. ye kadar. kanaletler de taşıt tonajına göre geniş hacim kapladığından formüllerden elde edilen bedelin 2 katı ödenir. olarak taşıma uzaklığı.01) TL/Ton Taşıma Formülü M: Km. d : <%10 meyilli ham yol uzunluğu (mt). 2-Demiryollan için TCDD'den.25 / M)* [b+d+2*(c+ e)+3*f ] M : Toplam taşıma yolu uzunluğu (mt).)_________________________________________________ • 07.03) taşıma.Dz.).

224 4-İhzarat ve nakliye için yüklenici ilgili fabrika ve ocaklan idareye bildirir ve iznini alır....-TL/Ton (3)....336. Denizyolu ve Karayolu taşımalanna ait alternatif karşılaştırma hesaplan evraka eklenir..860.000 = 3... K= 72..... 8-Taşıma sırasında birden fazla yükleme-boşaltma yapmak gerekirse.860. Tuğla Taşınması: M = 9800 mt (tutanaktan)..0007*24. Yoğunluk: 2...017/1 : 2003 yılı. Sert Toprak Taşınması: M=24. F=72500000*(0...012/1) İlgili analiz pozundan karlı bedel olarak yükleme hariç bedel: 9. Yoğunluğu: 1.. yoğunluk parametresi kullanılmaz..500 .....000 TL/Ton ....-TL/m3 (2).TL. 5-Tüm taşımalarda...650.0007...= 3....440. = 3. tutanak düzenlemeden geçici hesaplara göre ödeme yapılır....000.196......500. onaylamr..01) = 72500000*(0......-TL/Ton TOPLAM =17..) Max... boşaltma ve istif katılmadığından bu bedeller kendi birim fiyatlan üzerinden ödenmektedir..282.... 10-Demiryolu..000-5.......(0.....-TL/Ton 1 Ton demir taşıma birim fiyatı:.. Daha soma taşıma işlemlerine başlamr.TL/Ton (2003 yılı rayiçleriyle)..000.......00017*K*V M = 0.563 ... 12-Kazıdan çıkan malzemenin dökülme yeri Belediyeden sorularak ve belediyenin bu konudaki yazısı da analize eklenerek taşıma fiyatı hesaplanır.. saçlann yükleme + boşaltma + istif bedeli (2003) : 9..... 7-1971 yılından bu yana taşıma bedellerine yükleme.M+0.M+0.... % 60'ının da yükleme olarak verildiğini varsayarsak: (09.... =13..TL (2003 yılı rayiçleriyle) 09.01)*1..050. M > 10 Km..313... boşaltma ve istif karlı bedeli için...-TL/Ton % 25 yüklenici kan ve genel giderler karşılığı....... durum idare ile yüklenici arasında bir tutanakla tespit edilerek ödenir.800 = 3..720. eğim % 8. Buna bağlı nakliye fiyat analiz ve tutanaklan düzenlenir... F=0. (1).. en kısa ulaşım yollan ve güzergahlar röperleriyle birlikte krokiler düzenlenerek imzalanır..000..650.6+0.000.... F= K.800 Ton/m3 (hacimden ağırlık ölçütüne dönüştürme gerektiğinden yoğunluk parametresi kullanılacaktır) F=K.263....000 TL/Ton' dur..........053.......869..250.. Normal.563........ M < 10 Km.TL (2003 yılı rayiçleriyle)..... M > 10 Km.: 21..... (09.........467. Profil ve lama demirinin.. 7.....600 Km.TL/Bin .......552....... 9-Sadece demir ve çimento taşımalannda yükleme fabrika tarafından yapıldığından.01).. taşıma bedelinden karsız yükleme ücreti düşülüp yeni fiyat tutanağı yapılır.-TL/m3 % 25 yüklenici kan ve genel giderler karşılığı. idare ve yüklenici arasında "Mesafe Zaptı"..: İm 4.....000 17*72500000*a/9800 * 2......012/1 Her cins B..-TL/m3 3 toprak taşınması birim fiyatı.01).0007.500. 11-Genel Teknik Şartnamede birim yoğunluğu olmayan malzemelerin tartı zaptı da evraka eklenir....210...: 888........790. cephe ve delikli tuğla taşı ma./1000 Ad.. yükleme.... Demir Taşınması (Karabük'ten kamyonla): M=259 Km(Haritadan).000...Arme.(0...... = 3.500 Ton/Bin (hacimden ağırlık ölçütüne dönüştünne gerektiğinden yoğunluk parametresi kullanılacaktır)..... bunun için Analizlerde toplam karlı bedelin % 40'ının boşaltma ve istif.... Taşıma Formülleriyle İlgili Örnekler: ....0007*259+0...500... K= 72." K= 72... Ara hakedişlerde. bu yoksa uzaklıklann bizzat yerinde ölçülmesi yoluyla tespiti gereklidir.-TL/Ton Demir fabrika tarafından yüklendiği için yükleme+boşaltma+ istif bedeli içinden yükleme bedelinin düşülmesi ve buna göre yalmzca boşaltma + istif + yatay-düşey taşıma bedeli vermek gerekir.... 6-Taşıma uzaklıklannın Karayollan haritasından.

......25/M)...Taşıma Yolu Kalite Katsayısı: A=l+(0.625 Km 1.....TL/Bin 1000 Adet tuğla taşıma birim fiyatı.288..990. çimento ve kumçakılın Taşıma Birim Fiyatlarinı hesaplayalım: Malzeme_______________Miktar (Y+B+İ) Poz No___________Karlı Bedel Mesafe____________Yoğunluk İnce Demir (<t 8-14) 15....: 2....: 7...........0007*12.25 / 220000)*(2500+1200+3*600) = 1....01)*1........= 1.= 11. A=l+(0...000. A=l+(0.... %18 eğimli ham yol mevcut olup diğer yol kesimleri 1......108*72500000* (0.200 Diğer Verilenler: *..658..-11..770 Km> 10 Km..326...000...... f=600 mt. yoğunluk alınmıyor.....012/1 Yük...340...570........200:... *....Taşımalarda şantiyeye ana yoldan girişte 2.../l oıı %25 Yüklenici karı • Cin.... f=600 mt. A=l+(0....01) :. f=600 mt.335.. [b+d+2.....25 / 12770)*(2500+1200+3*600) = 1..2 Km...500...... F=A*K*(0. .......Çakıl Taşınması: (Yalmzca kum-çakıl için ocakta yükleme bedeli de ödemnektedir) M=12.. boşaltma ve istif işlemleri ise ilgili yüklenici firmalarca yapılmaktadır) M=220 Km> 10 Km.....-TL/Ton %25 Yüklenici karı • (in..288..852..... [b+d+2.........+Boş. *.....644..380....-TL/Ton TOPLAM DEMİR TAŞIMA BEDELİ: 15... d=1200 mt....006 *725()()()()() * (0.961..01)..600 Kum-Çakıl 355. yk=1............+İstif (yükleme hariç karlı toplam bedel/2)....532..25/M)..750 * 2.825.......77 + 0...-TL/Bin (09.......f parametreleri kullanılacaktır.....967....623.........812......(c+e)+3f ] ...............003/1 3860000 TL/m3 12.d..159 F 1...25/M)....006 F 1.... K=72500000...000.+Boş..-TL/Ton 09.. F=A*K*(0. b=2500 mt. [b+d+2.: 965.. A katsayısı ve bu katsayıda da b.. yoğunluk alınmıyor....630..0007*M+0...01)*y...999...+İstif+Boşaltma Karlı Bedeli.. 1.00017*K*V M .............466..825......: 2. 63 TLb) Fabrika- Şantiye arasında Torba Çimento Taşınması: M=8625 mt < 10 Km.411..................TL c) Kum Ocağı-Şantiye arasında Kum.....108 F=l...................0007 * 220+0.: 3..: 331......001/1 1930000 TL/Ton 8..770 Km 1....-TL/Ton İnce Demir Taşıma Birim Fiyatı.....200 Ton/m3 A=l+(0........675 * 19 776 675 .. K=72500000.012/1 9650000 TL/Ton 220 Km 7..........776...852......0007*M+0.TL dir. sınıf Devlet Karayolundan oluşmaktadır..750 ton 09.= 1..25 / 8625)*(2500+1200+3x600) = 1.: 19....00017*72500000* v8625 :.................... A=l+(0.:0. b=2500 mt.(c+e)+3f ] ÇÖZÜM: a) Fabrika-Şantiye arasında (<I> 8-14) İnce Demir Taşınması: (Yüklemeler fabrikalar tarafından..159*0..001/1Yük.-TL/Ton %25 Yüklenici karı • (in.......675...(c+e)+3f ] ..: 11.... %12 eğimli kaplamalı yol......-TL/Ton Torba Çimento Taşıma Birim Fiyatı.......... Giderler karşılığı:. d=1200 mt...-TL/Ton 09.. A=l+(0..: 456... b=2500 mt. F=A*0.... Taşımalar kamyon ve TIR'la yapılmaktadır......850 Çimento (torba) 0.... = 762... %8 eğimli ham yol ve 600 mt..: 4.5 Km.720...TL/Bin TOPLAM.623.....2003 yılı Motorlu Araç Katsayısı :72..-TL/Bin "A" Katsayılı Taşımalarla İlgili Örnekler: Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak bir inşaat işinde imalatta kullanılan demir.25/M).(c+e)+3f ] .017/1) Yük+Taş.. Giderler karşılığı:..............-TL/Ton TOPLAM ÇİMENTO TAŞIMA BED. K=72500000......... d=1200 mt....225 % 25 yüklenici karı ve genel giderler karşılığı.992 m3 09.. [b+d+2... Giderler karşılığı:....-TL/Ton .675 ton 09.....= 1......+İstif (yükleme hariç karlı toplam bedel / 2)......= 309.000...

c)Uygulama yılı rayiçleriyle yetkili makamlarca onanmış faturalar arasındaki farklar. arası Betonarme demirleri. kullanıldığı idarece belirlenen miktarlar için ve analizlerde hesaplanan miktarları geçmemek üzere akaryakıt fiyat farkı ödenir.. f)Fiyat farkı ödenecek yada kesilecek başlıca malzemeler şunlardır: -Portland Çimentosu. Bir önce ödenen fiyat farkı tutarı düşülerek kalam yükleniciye o hakedişte ödenir.. bu dilime ait işler ertesi yıl yapılacak işler tamamlanıncaya kadar sözleşme..Çakıl Taşıma Birim Fiyatı.......0788(C-D)*0.992*6 142 055.. patlayıcı maddeler (fıtilkapsül ve amonyum nitratlar).sinde belirtilen yıl için belirlenen fiyatlarla yapılır.09375(C-D)*0..... AKARYAKIT VE MADENİ AKSAM FİYAT FARKI HE SABİ (açıklama ve örnekler) Malzeme Fiyat Farkları için.....186. d)Akaryakıt perakende satış fiyatlarında değişiklik olursa. A : Malzeme miktarı (ton).850 ve 0... font ve çelik borular.850. Formüllerdeki (0.. Fiyat Farkı: (Motorin için) FF = A*B*0..09375) katsayıları 1 ton*km'ye akaryakıt taşımnası için tüketilecek yakıtı (0.. D : Akaryakıt zamdan önceki (eski) fiyatı (TL/kg) olarak kullanılmaktadır. Her hakedişte başlangıçtan o güne kadarki fiyat farkı yekünü bulunur.735 Formüllerde.: 3. -<S6.. Fiyat Farkı: (Benzin için) FF = A*B*0..... Buna.. YAPI İSLERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMALARI (Eskalasyon Kararnamesi) DEMİR. b)Fabrika fiyatlarında değişiklik olursa..-TL/Ton Kum . 56 TL 8.. ÇİMENTO.... e)Herhangi bir yıla ait onaylı "İş Programı"ödenek dilimi gerçekleştirilemediği taktirde...... -Her cins akaryakıt.. uygulama yılı rayiçleriyle bu fiyatlar arasındaki farklar. B : Taşıma uzaklığı (km).. Böylece önceki hatalar da düzeltilmiş olur.. bununla uygulama yılı başındaki fiyat farkları.443.... Yüklenicilerce getirilen faturalara göre...142... işyerine en yakın satış yeri fiyatı..860. İmalatların gerçekleştirilmesinde...<I>50 mm.: 6.... asfalt.-TL/Ton TOPLAM KIIM-CAKIL TAS BF. nervürlü çelikleri lamaları profil demirleri. a)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleriyle ve birim fiyat esasıyla yapılan ihalelerde mevcut Genel Fiyat Analizlerinden fiyat farkı ödenecek miktarlar hesaplanır..... köşebentleri nervürlü hasır çelik ve düz siyah saçlar.522.226 09..0788 ve 0. Fiyat farkı ödemnez.. C : Akaryakıt zamlı (yeni) fiyatı (TL/kg). ayrıca imalata giren yada ihzarattaki miktarların fiyat farkları da eklenir.= 2.D :355.... ÇİMENTO FİYAT FARKI HESABINA AİT BİR ÖRNEK: ÖRNEK-1) 1997 birim fiyatlarıyla yapılan bir işe ait olup çimentonun tamamı fabrika teslimidir (5*106 ... bunlara ilişkin miktar ve farkların tespit edilmesi ile buna bağlı esaslar sözleşmelere eklenir. fiyat farkı ödeneceği sözleşmesinde belirtilen malzemelere fiyat farkı ödemnesi yada kesilmesi.003/1 Yükleme+Boşaltma+İstif karlı bedeli(tamamı).055...735) katsayıları ise akaryakıt yoğunlukları göstermektedir..000.

c)Piyasadan alınacak çimento için. şantiye teslimi satışta ayrıca taşıma ödemneyeceği düşünülmelidir. Bu nedenle miktar olarak geçerli analiz esaslarına göre tespit yapılır.227 TL/Ton).9* 106 TL/Ton olmuş. her fiyat artışından önceki.4. a)Zayiat (kayıp) alınmaz. Taşıma fiyatı ayrıca ödemnektedir.Satış Fiy... . 25. Genel olarak çimento fiyat farkı hesabında.) Taşıma. Ocak. artış sonuna kadarki miktarlar ve imalatlar ayrı ayrı hesaplanır ve aradaki farklara fiyat farkı uygulanır. -Fabrika Tesliminde (Fb. şantiye imalat ve ihzarat miktarlarının tespiti ancak 11.1997'de yapılmıştır. Fiy. b)Çimento miktarı fiyat farkı kesin hesabı için. Şubat ve Mart aylarında "Fabrika teslimf'diğer aylarda ise "Şantiye Teslimi" yaptıkları gözönüne alınarak.Baz Fiy.2.1997'de çimento fiyatı 6.Baz Fiyat) olarak fiyat farkı verileceği. buna ait "OLUR'Ve "Ticaret Odası Onaylı Fatura Örneği" kesin hesap dosyasına konulmalıdır. d)Çimento fabrikalarının Aralık. -Şantiye Tesliminde (Şantiye Tes.

000.)___________Tarih_________Motorin Fiyatı (TL/Lt.1.283.04.500.07. Fark Çimento (Ton) Fiyat 57 5000000 20 Tutarı Tes.1997'deki çimento imalatı.293.C bedeli (*) : 25.2003 1.9773 Çimento Gelen Baz Fab.572.2003 1.711.- 2.04.1997'deki çimento ihzaratı 22+24/33x 9=28.0cak.03. VERİLENLER: Motorinin 2003 yılı içinde değişen %18 KDV' li fiyatları tarihler itibariyle aşağıdaki gibidir.55 Ton 11.2003 itibariyle) yıl sonu hakedişiyle ödenecek akaryakıt malzeme ve taşıma fiyat farkının birim fiyat ve toplam bedellerini hesaplayınız.9768.002.1.t) * (6900000-1.2003 de ihaleli işi için 40 Ton motorin bağlantısını ilgili bayii ile iş bağlantısını sözleşmesi gereği yapmıştır. Tenzilat yüzdesidir (Bu uygulama yürürlükten kaldırılmıştır).10.97118 Kararname (11.05.1992 Tarih ve 7/7793 Sayılı Kararnameyle ihzarattaki 10 ton çimentodan kesilecek C bedeli: C = 1.97135 Kesin Hesap 11 6 6900000 125 15 16 4 19 15 14 6900000 Çimento Fiyat Farkı: 72893500 .97) 5 05.2.2003 31.02. Burada "t".1.405.0 9 3 05.228 HakedişTarih İmalat İhzarat No Sözleşme Başlangıcı 1 25.635 7. 55+24/33x18=68.01.- .04.12.02.09 Ton (+): 25.(TL) 5000000 12 55 22 (*) (+) 19. Tarih___________Motorin Fiyatı (TL/Lt.416.000.365 25 6900000 1900000 6900000 1900000x38.25 (1 .349.002.03.02.12.440.2003 31.2003 31.600.96 45 2 01.02.10*5000000) formülüyle hesaplanır.12.384.36=72893500 TL.55 31 4 05.428.000.97 Fiyat Artışı 25. 28. ORNEK-2) Akaryakıt Malzeme ve Taşıma Fiyat Farkı'mn Birlikte Hesaplamnası: Bir yüklenici 5.2. Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak bu yükleniciye 2003 uygulama yılı için (31.01.Fiy.) 01.296.

02.-TL/Ton ■TL/Ton ■TL/Ton ■TL/Ton ■TL/Ton .2003 25.0788*( 1210678-1143220)*0.655 Ton yuvarlak inşaat demiri kullanılmıştır. Ara dönemlerde hakedişlerle yükleniciye belirli dönemlerde fiyat farkı ödenmemesi nedeniyle dönem sonunda ilgiliye aylık çalışmaları eşit oranda interpole ederek ödemnesi gereken ve aşağıda miktarları verilen demir malzeme zam tarihlerini gözönüne alarak Toplam"Demir Fiyat Farkım" hesaplayınız.Motorin'in yoğunluğu y=0. 31.000.000.11..000. akaryakıta daha önce fiyat farkı ödenmemiş ve malzeme stokta bekletilmiştir.2003 26.-Tl/Lt (KDV'li).2003 05.000.-Tl/Lt (KDV'li).000.000.678.349.000.000.000.Tl/Lt. D=1349000 / 1.2003-15.2003 25.000.-TL/Ton 467.000.143.(KDV'siz) dir.01.Tankerlerin 1 ton*km. ÇÖZÜM: 40 Ton akaryakıtın tamamı (A) fiyat farkına girmektedir.11.2003 450.000.000. 430.03.428.2003 arasında) 289.850 Kg/Lt. taşıma fiyat farkı için ise: F=A*B*0.000.18 = 1.000.0788 Lt.08.229 *.500.07.-TL/Ton 460.2003 429.210.2003 26.07.0788*(C-D)*y formülü'kullanılacaktır.2003'de Motorinin fiyatı 1.2003 01.Motorin için malzeme fiyat farkı için: F=A*1000*(C-D)*y . Satış Fiy.12.Ara hakedişlerde hiçbir ihzarat ve harcama tespiti yapılmamış.000. .06. Akaryakıt Malzeme FiyatFarkı:F=40*1000*(1210678-1143220)*0850= Akaryakıt Taşıma Fiyat Farkı: FF=40* 15*0. Satış Fiy. Tarih Kardemir Fb.500. 440.01.18 = 1.Motorin'in satın alındığı şantiyeye en yakın akaryakıt bayiinin uzaklığı 15 Kimdir..12.600. 05.03.2003 27.000.09.1997'de Motorinin fiyatı 1. Kardemir Fb..000. 01.850 TOPLAM FİYAT FARKI: F + FF = 293572000 + 2711002 = ORNEK-3) Bir şantiyede imalat döneminde (15.2003 01.000.-TL/Ton 455. *.dir. D=1428600 / 1.220.-TL/Ton 452.de harcadığı yakıt miktarı 0.TL/Lt. 19. 432.(KDV'siz) dir. *. 445.

000 45 52 77.11.06.108. Teslim Fiyatı (TL/Ton)' 69. ÖRNEK-4) 01.2002 26.2002 25.150.21 450000000 15/09-15/10/2003 36.000.655 / 8 = 36.289. [D] (TL) 429000000 Zamlı Fiy.000.115.2002 Fab.2003 Tarihleri arasında sözleşme gereği. (2003) Int. tabloda verilen miktar ve tarihlerde şantiyeye gelen.Kullanılan toplam demir miktarı:289.630.2002 30.655 Ton.11..181.12.21 440000000 15/07-15/08/2003 36.) [C-D] +3000000 — [A*(C-D) ] 108.000 80 52 80.420. aylar arasında 8 aylık çalışma dönemi vardır) Tarihler Kul.050.945.000 17 93.21 432000000 15/06-15/07/2003 36. Değ.2002 24.000.2002 21.21 455000000 TOPLAM DEMİR (Malzeme) FİYAT FARKI: +8000000 +5000000 +5000000 +2000000 +3000000 .000 12 73.08.630.) Tutan(TL.-TI 15/04-15/05/2003 36.21 432000000 15/05-15/06/2003 36.250.21 Ton/Ay. [A] 15/03-15/04/2003 36.000. Zam Tarihlerindeki Çimento Miktarı (Ton) İmalata Giren İhzarattaki Gelen Çimento (Ton) NPÇ Zam Tarihleri 01.21 Baz Fiy.21 452000000 15/10-15/11/2003 36.72.07.Aylık interpolasyon değeri:289. Dem.21 445000000 15/08-15/09/2003 36..460.000 77 85. [C] (TL) 432000000 432000000 440000000 445000000 450000000 452000000 455000000 455000000 Fark(TL.941.02.03.000.000.310. (3-11.000.2002 26.050. imalatla kullanılan ve depolanan çimento için aylık hakedişlerle ödemnesi gereken Toplam Çimento Fiyat Farkı'nı hesaplayınız.680.000.000 60 17 90.230 ÇÖZÜM: *.05.000 12 75.600.332.000. *..2003-30.181.01.000 12 70.2002 22.000 ÇÖZÜM: Toplam Çimento Malzeme Fiyat Farkının Hesaplanması: 85 80 25 .2002 05.09.

(2003 Yılı Motorin Rayiç Fiyatı 1.. Motorinin 2003 yılı içinde değişen fiyatları ve gerekli bilgiler aşağıda ayrıca verilmiştir.000.620. işin başından sonuna kadar aldığı motorin miktar ve tarihleri aşağıda tabloda verilmiştir.- 85332000 85332000 -30/11/2003 arası 0 1- 85332000 90000000 +4668000 941.395.TL/Lt) .000.- 77 77250000 80310000 +3060000 235.. İş sonu hakedişiyle bu yükleniciye ödenecek Toplam Akaryakıt ve Tasıma Fiyat Farkı Tutarlarını "Aylık eşit interpolasvonlar yöntemiyle " ayrı ayrı hesaplayınız.000. TOPLAM CIMENTO (Mlz.149.+ Gelen Baz Fiy.- 52+25 75115000 77250000 +2135000 164.000. Zamlı Fiy.349. 69600000 73945000 +4345000 52+80 73945000 75115000 +1170000 154.440.231 Tarihler İhzar.-TL. Fark(TL/T) FF Tutarı(TL) (2003) Çimento [Ton: A] ' [D] (TL/T) [C] (TL/T) [C-D] [A*(C-D) ] -31/05/2003 arası 0 1-30/06/2003 arası 0 1-31/07/2003 arası 0 1-31/08/2003 arası 0 1-30/09/2003 arası 0 1-31/10/2003 arası 0 1.000.) FİYAT FARKI: ÖRNEK-5) Bir yüklenicinin..694.000.- 77 — 80310000 85332000 +5022000 — 386..

2003-15.250 1.________________[C-D] (TL/Lt) A1000[C-D]0.2003 19.08.06.07.518.349.2003 26.2003 45 05.85.08.2003 12.85 *İşin Sözleşme dönemil5.2003 26.232 VERİLENLER: Motorinin 2003 yılı içerisinde değişen Motorin Alış Tarihleri: %18 KDV'li Fiyatları: Tarih Miktarı (Ton) Tarih 03.Fark(TL)Taş.000 1.402. 18.416.2003 20 21. Mlz.08.850 15/5-14/6/2003 35 12 1143220 .2003 05.850 AB0.880 1.Uz.08. *Motorin 12 Km mesafeden en yakın akaryakıt bayiinden alınmaktadır.06.460.02.400.07.2003 19.2003 30 ÇÖZÜM: Toplam Akaryakıt Malzeme ve Taşıma Fiyat Farkının Hesaplamnası: 15/05-15/09 2003arası 4 aylık interpolasyon değeri (20+30+45+15+30) / 4 = 35 Ton/Ay_________________ Tarihler [A:Ton] [B:Km] KDV'siz FarkFiy.335 1.2003 29.620 1.385.F=A*1000*(C-D)*0.600 1.05.2003 29.Fiy.488.2003 18.2003 tarihleri arasındaki 4 aylık dönemdir.900 1.08.09.1143220 = ^^ ^^ .000 1.405.0788(C-D)0. Fiy.700 *FF=A*B*0.2003 15 28.05.2003 Fivatı (TL/Lt) 1.0788*(C-D)*0.071 1.Farkı(TL) (2003) İnt.06.07.09.Değ.07.420. Taş.2003 30 17.

mühendislik. mühendisli ve müşavirlik hizmetlerini. ofis. ihzaratı. d)İş Kalemi. 1) Birim Fiyat.1203898 = 12. teklif alma.514. TEK..1.370595750.Bu esasların amacı. Madde 2. g)Uygulama Yılı. b)İhale. anahtar teslimi. e)Yıl. kamu iktisadi kuruluş ve teşebbüsleri. ihzaratı ve taşımayı .KAMU SEKTÖRÜNE DAHİL İDARELERİN İHALESİ YAPILMIŞ VE YAPILACAK İŞLERİNDE İHALE USUL VE ŞEKİLLERİNE GÖRE FİYAT FARKI HESABINDA UYGULAYACAKLARI ESASLAR 13181 SAYILI KARARNAME Amaç ve Kapsam Madde 1. kamu sektörüne dahil idarelerin.. işçilik. Tanımlar Madde 3 -Bu esasların uygulanmasında .331. makine ve amortisman katsayılan (mutad olmayan güçlük zammı ve katsayı kullanılamaz ) ile müteahhit kan ve genel giderlerini aynntılı olarak gösteren analizleri.1434574750. İdaresince onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği yılı. teknik.15/8-15/9/2003 35 12 1203898 ..TOPLAM AKARYAKIT (Mlz. Bu esaslar. özel ve yapım şartlan ile birim fiyat tarifleri bulunan. araştırma.063. sözleşmelerinde bedeli gösterilen veya somadan yeni fiyatı yapılan birimleri. inşaat makineleri rayiçleri yerine müteahhitlerin tekliflerinde kendilerinin tespit ederek analizlere uyguladıklan rayiçleri. İller Bankası ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü analizleri dahil) k) Teklif Analiz.1191441 = 48. montaj ve bunlarla ilgili taşımaları. ihale usul ve şekillerine göre fiyat farkının hesabında uygulayacakları hususları kapsar. İhale yolu ile ve/veya Emanet Komisyonları eli ile yaptırılan her türlü inşaat.185. iş kalemleri için ihale ve şekline göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl tespit edilen ve .457. ihaleyi düzenleyen teklif. tesisat.İdareler. işlerde. j) Analiz.1261229 = 57.. Müteahhitlerin tekliflerine ait fiyatlann hesabında kullandıklan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analiz sistemine uygun malzeme.350435. adam/ay'ı veya varsa sözleşmelerindeki hükümlere esas kalemleri. ihale usus ve şekillerine uygun olarak koyacaklardır. idarelerin işlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda olduklan malzeme.1356534.946.1705597250. döner sermayeler.. belediyeler. fiyat farkı hesabında uygulayacakları esasları tespit etmektir.532. onarım. f)Teklif Yılı. adam/ay.087. ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde ihale usul ve şekillerine göre. pazarlık ve eksiltme şartnamelerine ve sözleşmelerine bu Esaslarda belirtilen hükümleri. teklif birim fiyat esasına göre yapılan ihalelerde tekliflerin ihale şartnamesine uygun olarak idarece alındığı. sandık gibi her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunlarla veya kanunların verdiği yetki ile kurulmuş bulunan tüzel kişilikli kurum ve kuruluşları ve burada sayılanların bir kısmının iştiraki ve kurulmuş bulunan tüzel kişiliğe sahip kuruluşları. mali yılı.435. planlama ve proje aşamalannın her birini. idarelerin ihale yolu ile yaptırdıkları. etüd. proje. her bir uygulama yılım temsil etmek ve yılı içinde geçerli olmak üzere tespit edilen ve yayımlanan.. DLH. h)Rayiç. zam. il özel idareleri. DSİ. mimarlık. a)İdare.210.370. mühendislik hizmetlerinde iş kalemi. iş türüne göre Bayındırlık Ve İskan Bakanlığının yürürlükte olan analizlerini (TCK.. götürü bedel. i)Teklif Rayiç. tavan birim fiyatlar mevcutsa bu tavan fiyatlann tesbit edildiği yılı. sabit veya değişken fiyatlarla eksiltme.+Tasıma) FİYAT FARKI: 3.233 15/6-14/7/2003 35 12 1143220 .707. etüt. mimarlık. pazarlık veya bunların karması şeklinde yapılan ihaleyi.931. işçilik. planlama.15/7-14/8/2003 35 12 1191441 .. birlik. c)İş. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca. kamu sektörüne dahil genel ve katma bütçeli daireler.1612813.TL.221.284. banka fon. teknik özelliklerine göre rapor. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleri yerine müteahhitlerin tekliflerinde kendilerinin tespit ederek analizlere uyguladıklan rayiçleri..1.

cihaz ve diğer araç ve kuvvetlerin yardımıyla veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek ve bu işlerden geçirilmiş çeşitli unsurları birleştirmek suretiyle yapılan imalatın. s) Sanayi Ürünü. v) Madde. mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde adam/ay usulü fiyatlan (bedeli fatura karşılığı geri ödenen kalemler hariç ). r) Fiyat Farkı.12. Her uygulama yılında sözleşme birim fiyatına ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. 4. o) Tavan Keşif Bedeli. Her iş kalemi için uygulanacak fiyat farklan. sanayi ürününün bünyesinde bulunan işçilik dışındaki her türlü girdiyi. teklif birim fiyatlarla değerlendirildiğinde toplam teklif bedelin geçemeyeceği en yüksek keşif bedelini. TEK. q) Uygulama Yılı Birim Fiyatı. uygulama yılına ait bedeli. derinlik. Birim Fiyat Esasına Göre ve Eksiltme İle Yapılan İhalelerde Uygulama Her iş kalemi için fiyat farkı ayn ayn hesaplanacaktır. mühendislik. yükseklik. İhalenin Usul ve Şekline Göre Fiyat Farkı Uygulaması Madde 4 . 4. sanayi ürününü imal eden gerçek veya tüzel kişiyi veya kişileri. Uygulama yılı birim fiyatlanmn hesabı. ürün maliyetini oluşturan unsurların tek tek değer olarak gösterilmesini. n) Tavan Birim Fiyat. p) Sözleşme Birim Fiyatı . teklif alma usulü ile yapılan ihalelerde müteahhitlerin teklif ettikleri fiyatı. Sözleşmesindeki ihale indirimi. 1977 yılından önce ihale edilmiş olan işlerde daha önceki kararnameler gereği fiyat farkı uygulaması yönünden 1977 yılı seviyesine getirilmiş her iş kalemine ait bedeli. m) Teklif Birim Fiyat. t) İmalat Sanayi. . anahtar eklenmiş tutarım. TCK. İller Bankası ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü birim fiyatlannı.234 yayımlanan bedeli ve bu bedellere ait her türlü uzunluk. ihale usul ve şekline uygun olmak üzere hesapla bulunarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkım. maddelerin ve malzemenin şekil. ve müşavirlik hizmetlerinde yukarıda belirtilen birim fiyatlara ek olarak adam/ay. montaj işlemde dahil olmak üzere idarelere sanayi ürününü imal eden müteahhidi. uygulama yılı birim fiyatı ile sözleşme birim fiyatı arasındaki farktır. pazarlık. mimarlık. proje aşamalarına ve bölümlerine ait fiyatları ve diğer birim fiyatları. açık teklif usullerine göre yapılmış sözleşmelerde tanımlanan ödemeye esas birim fiyatı.Birim fiyat listelerinde bulunan iş kalemlerinde Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. İfade eder. Varsa sözleşmesindeki ihale indirimi.Birim fiyat listelerinde bulunmadığı için sözleşmesinde bir kısmı veya bir kaçı özel rayiç ve analizlerle hesaplanmış özel birim fiyatı olan iş kalemlerinde. sözleşme birim fiyatlanmn hesabına esas olan analizler kullanılarak uygulama yılı rayiçleri ile yapılacaktır. DSİ. planlama ve proje işlerinde aşamalann ve bölümlerin bedellerini. w) Maliyet Analizi. aşağıda belirtildiği gibi her uygulama yılı için ayn ayn hesaplanarak birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecektir. maket ücretleri ve diğer birim fiyatlan. birim fiyat tarifine. ve su zammı gibi zamlan.11. 4.(1 Temmuz 1988) tarihinden itibaren fiilen yapılacak iş kalemlerine bu esaslar uygulanacaktır.1. tezgah. bu esaslara göre hazırlanmış onaylı iş programına uygun olarak her yıl yapılacak iş kalemlerine ait olup Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca tespit edilen veya bu esaslarda ihalenin yapılış şekline göre her iş kalemi için ne şekilde hesaplanacağı belirtilen.ihale usul ve şekline bağlı olarak. uygulama yılı birim fiyatı ile sözleşme birim fiyatı arasındaki farktır. her iş kalemi için. teklif alma usulü ile yapılan ihalelerde müteahhitlerin teklif ettikleri fiyatı anahtar teslim ve götürü işlerde kesin ve ara ödemeler için kullanılacak bedelleri. DLH. fiziksel ve kimyasal özelliklerini makine. teklif birim fiyatlanm. u) Sanayici Müteahhit. teknik ve özel şartnamesine uygun olarak yapılacak her iş kalemi için sözleşmesinde tespit edilmiş veya eklenmiş tutarım. belli istekliler arasında kapılı teklif. ihalelerde müteahhitlerin teklif ettikleri bedeli. uygulama yılı içerisinde fiilen yapılacak iş kalemlerinin her biri için her uygulama yılında. yarışma. sözleşme birim fiyatlanna ve fiyat farklanna da aynen uygulanacaktır. "İŞ" tanımı kapsamına girenlerin dışında olmak üzere. sözleşme birim fiyatlanna ve fiyat farklannda aynen uygulanacaktır. ihalenin yapılış şekline göre.2 Birim Fiyat Esasına Göre ne Zamlı Yapılan İhalelerde Uygulama Her iş kalemi için fiyat farklan ayn ayn hesaplanacaktır. inahtar teslimi veya götürü fiyatlan ve mimarlık. 4. teklif birim fiyatlann geçemeyeceği en yüksek birim fiyatlan.

alınacak bu tür tekliflerde müteahhit karı ve genel giderler oram Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analizlerindeki oram geçmeyecektir. teklif birim fiyatı ile sözleşme tavan birim fiyatı arasındaki oran uygulanarak uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı bulunacaktır.32. c)Bu uygulama yılı ile tavan birim fiyatına.2. a)Teklif Birim fiyata ait teklif analiz. bu iş kalemleri için (4. Teklif analiz ve teklif yılı rayiçleri kullanılarak hesaplanan teklif birim fiyat aynen alınacakür. gerek teklif birim fiyatların her birine ve gerekse toplam teklif bedeli şamil olmak üzere.) bentlerinde belirtilen şekillerde alınacak tekliflerde. ilgili bakanlığın onayı alınarak birim fiyatlara belirli bir oranda zam yapılmak suretiyle eksiltmeye konan işlerde.2. Her iş kalemi için.3.2.) bentlerdeki usullerden biri uygulanır.33. 4. a)Teklif birim fiyat aynen alınacaktır. Müteahhitlerin zam tekliflerinin kabulüne neden olan gerekçe göz önünde bulundurularak ve idaresince karara bağlanmak şartı ile bu tür işlerde (4.1. zamlı sözleşme birim fiyatlan arasındaki farktır. Her iş kalemi için.Teklif alma şartnamesinde keşif bedeli belirtilmek (tavan keşif bedeli) teklif birim fiyatlarının geçemeyeceği en yüksek birim fiyatlar (tavan fiyatlar) tespit edilmek. Aym analizle ve uygulama yılı rayiçleri kullanılarak uygulama yılına ait itibari teklif birim fiyat hesaplanacaktır.2. Bu husus. Bu zamlı birim fiyatlar. Ayrıca. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmedeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı hesapla bulunacak bu uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı ile teklif birim fiyatı arasındaki farktır. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. (4. müteahhitçe yapılmış bir indirim varsa bu indirim teklif birim fiyatlara olduğu gibi fiyat farklarına da aynen uygulanacaktır.) veya (4. uygulama yılı birim fiyatlan ile bu zamlı sözleşme birim fiyatlan arasındaki farktır.21. 4. teklif birim fiyatların geçemeyeceği en yüksek birim fiyatlar (tavan fiyatlar) tespit edilmek suretiyle teklif birim fiyat alınarak ihale edilen işlerde.3 Teklif Birim Fiyat Esasına Göre Yapılan İhalelerde Uygulama Her iş kalemi için fiyat farkları ayrı ayrı ödenecektir.3. Her iş kalemi için.2. uygulama yılına ait bu zamlı birim fiyatlarla.22. Her uygulama yılında sözleşme birim fiyatlanna ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. sözleşme birim fiyatlan olarak kabul olunur.Teklif alma şartnamesinde keşif bedeli belirtilmek (tavan keşif bedeli).3.1. Her uygulama yılında sözleşme birim fiyatlanna ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı.İşin yapılacağı yerdeki ve şartlardaki güçlükler nedeniyle.) bendindeki uygulama yapılacaktır.Yıl içinde fiyat artışı nedeni ile ihaleye istekli bulunamadığı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak. b)Tavan birim fiyatın tespitine esas olan idare analizleri ve uygulama yılı rayiçleri kullanılarak uygulama yılı tavan birim fiyatı bulunacaktır. 4. Ancak bu takdirde dahi keşif bedeli (tavan keşif bedeli) ihale şartnamesinde belirtilecektir. bazı iş kalemleri için idarelerince kesin tavan tespit edilemeyen zorunlu hallerde tavan birim fiyatlar gösterilmeyebilir. teklifin alındığı yıla ait rayiçlerle değerlendirilerek itibari teklif birim fiyat . 4.Teklif Analizler verilmek ve teklif rayiçler kullanılmak suretiyle teklif birim fiyat alınarak ihale edilen işlerde. Ancak bu tür ihaleler içinde tavan fiyatları tespit edilmemiş veya analizleri olmayan bazı iş kalemleri varsa.235 4. birim fiyatlara belirli bir oranda zam yapılmak suretiyle eksiltmeye konan işlerde. 4.) ve (4.4. hesapla bulunacak bu uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı ile teklif birim fiyatı arasındaki farktır.Yapılan ihalesinde birim fiyatlardan indirim yerine müteahhitlerin zam teklifleri kabul edilmek suretiyle sözleşmeye bağlanmış olan işlerde .2.31. 4. teklif analizler ve teklif yılı rayiçleri kullanılarak hesaplanmış teklif birim fiyatlar alınmak suretiyle ihale edilen işlerde. Birim fiyatları müteahhit teklif etmekle beraber. alınan Bakanlık onayında ve ihale dosyasında belirtilmiş olmak şartı ile uygulama yılı birim fiyatlanna da söz konusu güçlük zammı aym oranda uygulanır.

idare ve müteahhit birlikte teklifin alındığı tarihteki piyasa rayiçlerini kullanmak suretiyle. Tesis Ve Montaj İşlerinde Uygulama İdarelerce ihale yolu ile yaptırılacak veya satın alınacak sanayi ürünlerine tesis montaj işlerine uygulama yılında ödenecek veya kesilecek fiyat farkı.) bendindeki usule göre tespit edilecektir.34. iş programına uygun olarak her yıl yapılacak işlerin metrajı çıkarılır. Türk Lirası ile ödenen iş kalemlerine fiyat farkı uygulanmaz. İş programına uygun ve her yıl yapılacak işlere metraj. 4.5. Her iş kalemi için. sözleşmesi ekinde varsa aynen alınır. Bu şekilde bir analiz temin edilemediği takdirde. Proje. Böyle bir metraj yoksa. Aym analizle ve uygulama yılı rayiçleri kullanılarak uygulama yılı itibari birim fiyatı hesaplanacaktır. uygulama yılı itibari birim fiyatı ile itibari teklif birim fiyat arasındaki farktır. uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı ile itibari teklif birim fiyat arasındaki farktır. yoksa idaresinde mevcut analizler hesaba esas alınacaktır.Pazarlık ve eksilme sureti ile ihale edilen işlerde. b)Aym analizle uygulama yılı rayiçleri kullanılmak suretiyle uygulama yılı itibari teklif birim fiyatı hesaplanacaktır. Personel ile ödeme kalemlerinde ve bu kalemlerin genel giderlerine yukarıda belirtilen artış oram aynen uygulanır.Teklif birim fiyat analizleri verilmemiş bulunan.236 bulunacaktır. taahhüt konusunda işin bünyesine doğrudan giren yerli madde .5.) b. b)Bu analiz ve teklif yılı rayiçleri ile hesap yapılarak itibari bir teklif birim fiyat bulunacaktır. b. Yeni yapılacak ihalelerde bu hususta göz önüne alınarak dosya hazırlanır. sabit kar faturalı gider kalemlerine. teklif fiyatı temsil edecek itibari bir teklif analizi usulüne uygun olarak yapacaklardır. b. Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinde Uygulama Birinci derecenin son kademesindeki bekar bir devlet memuru olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanının. Fiyatı bulunmayan iş kalemlerinin birim fiyatları (4.5Etüd. bu işleme esas alınır.4Anahtar Teslimi Veya Götürü Bedeli İle İhale Edilen İşlerde Uygulama Devam eden işlerde iş programına göre her yılın içinde yapılacak işlere ait metraj. a)Sırasıyla. yabancı ülke paraları (döviz) cinsinden ödemelere ve kur farkları ayrıca ödenmek suretiyle bedeli döviz karşılığı. b. uygulama yılında sözleşme fiyatına ek olarak ödenecek veya kesilecektir. müteahhitte bir analiz varsa bu analiz de dikkate alınarak.4.3. Uygulama yılında yapılacak işlerin itibari keşif bedeli ile sözleşme itibari keşif bedeli arasındaki fark.2.6Sanayici Müteahhitlerin Yapacağı İmalat. Yukarıda belirtilen artış oram. rayiçleri belli olarak veya olmayarak teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edilen işlerde.5. bütün ek ödentileri dahil net maaşımn sözleşmeye esas yıl dönemi (Sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılarak suretiyle bulunacak fiyat farkı.3.1. teklif tutara ek olarak ödenecek veya teklif tutarında kesilecektir. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. b. Bu madde kapsamına giren hizmet işlerinde sözleşme gereği fatura üzerinden ödemesi yapılacak iş kısımlarına. uygulama yılı içinde yapılacak ödemelerde birim fiyatlarının hepsine aynen uygulanır ve varsa ihale indirimi düşünülür. Aym metraj uygulama yılı birim fiyatları ile değerlendirilir ve uygulama yılında yapılacak işlerin itibari keşif bedeli bulunur. b. Maktuen belirtilen bedele yukarıda belirtilen artış oranı aynen uygulanır. sözleşme birim fiyatları ile değerlendirilir ve sözleşme itibari keşif bedeli bulunur.İnşaat ve tesisat ile ilgili ihalelerde bedeli maktuen belirtilen hizmet işlerinde. ve varsa ihale indirim düşülür. (Sözleşme ve eklerinde belirtilen ödeme şartları.Adam/ay esasına göre ihale edilen işlerde. varsa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analizleri. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki teklif birim fiyatı ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı.

Yerli madde ve yerli malzeme fiyat farkları ile işçilik ücret farkları. (M) Yerli malzemelerin. imalatın bünyesindeki yerli ve ithal malı maddelerin miktar ve bedelleri ile temin edildikleri yerleri. (K) İmalatın idareye teslimi tarihinde geçerli olan memur maaş katsayısını. teklif sırasında veya somadan sanayici müteahhit tarafından verilmiş maliyet analizleri bulunan ve bunlar sözleşme eki olsa bile idarenin maliyet analizleri esas alınır. imalatın idareye teslimi tarihinde tespit edilmiş geçerli fiyatı aşmamak üzere.1. Fiyat farkı formülünün uygulanmasında : a)Kamu kuruluşları tarafından üretilen ve/veya fiyatları kamu kuruluşlarınca tespit edilen malzeme ve maddeler için. İdare ile sanayici müteahhit arasında ortaya çıkacak anlaşmazlık halinde taraflardan birinin isteği üzerine. sanayi ürünü toplam maliyetinin Türk parası bölümü içindeki yüzde oranını. Taahhüt konusu imalat. sanayici ürünü toplam maliyetinin Türk parası bölümü içindeki yüzde oranını. sözleşmesinde başka bir formül ve usul konulmamış ise. Maddeler için fiyat farkı ödenebilmesi. gerekli incelemeler ve hesaplamalar Saniye ve Ticaret Bakanlığı'nca yapılarak sonucu idareye bildirilir.5. (Mo) Yerli malzemelerin sözleşme fiyatlarına esas alınan toplam bedelimi.6. işçilik tutarlarının ayrıntılı bir şekilde gösteren ve sözleşmenin eki olacak maliyet analizlerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadırlar. Söz konusu farklar. normal temini süresinin ne olması gerektiği idarelerce kararlaşürılır. tesis montaj işleri için maliyet analizleri var ise uygulamada. Devam eden işlerde bu nitelikle maliyet analizi yok ise.) bendlerinde birimdeki veya bir kaçındaki usullerle tespit edilemiyorsa aşağıda açıklanan usullerle ve maliyet analizlerine dayalı olarak bulunacaktır. Bu esasların diğer hükümleri sanayici müteahhitler için de aynen uygulanır b.2.). imalatın idareye teslimi tarihindeki toplam bedelini. Bu madde temin edilmeden işin tamamlanabilecek bölümlerinin neler olduğu dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanır. Bir maddenin imali yurt içinde ve yurt dışından temininden soma başlıyorsa. (b)İşçilik tutarının. ifade eder. . (Ko)Teklif tarihinde geçerli memur maaş katsayısını. Bu formülde: (F) İmalat bedelinin Türk parası bölümünün fiyat farkı uygulanmış değerini. (F-Fo) İmalatın Türk parası ile değerlendirilmiş bölümüne ödenecek toplam fiyat farkım. Sanayi ürünü toplam maliyetinin. Sanayi ürünü olup da birim fiyatları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan iş kalemleri arasında yer alan imalat için sadece birim fiyatlar arasındaki fark ile varsa yıl içindeki malzeme fiyat farkı ödenir. aşağıda belirtilen değerlere ve usullere göre hesaplanır. Sözleşmede belirtilen imalat bedeline ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı tutarları yerli ve ithal maddelerin ve işçiliklerin bu maliyet analizlerindeki miktarları esas alınarak hesaplanır.Yerli madde ve yerli malzeme fiyat farkları ile işçilik ücret farklarının ödenmesinde uygulama. tesis ve montajın yapımında sanayici müteahhidin neden olduğu gecikmeden doğan fiyat farkları ödenmez.4. (4. imalat ve montaj işlerinin ihalesini alacak olan sanayici müteahhidin bu ürünlerde bir veya birkaçımn doğrudan doğruya imalatçısı olması gerekir. sanayici müteahhitler bu esasların yayımladığı tarihten itibaren otuz takvim günü içinde sözleşme eki olarak maliyet analizlerini idareye vereceklerdir.3. yerli madde ve malzeme ile işçiliklerin bedelleri toplamından oluşan Türk parası bölümü için hakedişe eklenecek veya düşülecek fiyat farklarının hesabında : F = Fo (a x M/ Mo + b x K / Ko) Formülü kullanılacaktır. (4. İdarenin ihaleye çıkardığı birçok kalemden oluşan imalat sanayii ile ilgili tesis.) ve (4. (Fo) İmalat bedelinin Türk parası bölümünün sözleşmede belirlenmiş değerini. fiyat farklarının hesabı için gerekli bulunan. (4. o maddelerin imalatın bünyesine görme şartına bağlıdır.). ihalenin usul ve şekillerine göre (4.1. Şayet idarelerde sanayi ürünleri. Sanayici müteahhitler. (a)Yerli malzeme bedelleri toplamının.).237 fiyatlarındaki artış veya eksiliş ile yabancı paralar karşısında Türk parası değerinin değişmesi nedeniyle ithal malı madde girdilerinin maliyetlerinde meydana gelecek değişiklikler ve işçilik ücret farklarından oluşur.

c)İhale şartnamesindeki hükümler gereğince sanayici müteahhit tarafından. yeni birim fiyatın yapıldığı uygulama yılına ait rayiçler esas alınarak bir fiyat tespit edilecek ve sonraki yıllarda bu yeni iş kalemine fiyat farkı. teklifin verildiği tarihte Merkez Bankası tarafından ilen edilen döviz alış kurları dış paradan kaynaklanan fiyat farkının hesabında esas alınır. Türk parası değerinin değişmesi veya malın temin edildiği dış ülkede.). sözleşme ve eki şartnamelerde ayrıntılı olarak belirtilmiş zorunlu nedenlere dayalı fiyat değişikliği olduğu ve bunların dikkate alınacağı sözleşmelerinde belirtilmiş olduğu takdirde.Yeni Birim Fiyat Yapılacak İşlerde Uygulama Sözleşmesinde birim fiyatı bulunmayan bir iş kalemi için. (4.İhale Şekillerinin Karma Olarak Kullanılması Halinde Uygulama Bir ihale (4. Bu formüle göre bulunacak.2. kalemlerinin yeni birim fiyatın yapıldığı uygulama yılındaki birim fiyatları ile aym kalemlerin sözleşme birim fiyatları arasındaki oran gözönünde tutularak idarelerince tespit edilecektir. sözleşmesinde belirtilecek zorunlu nedenler sonucu olmak şartı ile. bu artışın uygulanmaya başlanacağı tarihten itibaren yapılacak işçilik ücret farklarında (K) değeri olarak alınır.238 belgelenmiş ve idareye faturası getirilmiş maddenin fiyatı. b)Kamu kuruluşları tarafından üretilmeyen veya fiyatları kamu kuruluşlarınca tespit edilmeyen malzeme ve maddeler için.Türk parası değerinin değişmesi sonucu meydana gelecek fiyat farklarının ödenmesinde uygulama İthal malı malzeme ve maddelerin fiyatlarındaki.1. fiyat artışı meydana gelmesi halinde maliyet analizindeki ithal malı madde için fiyat farkının hesabında aşağıda belirtilen usuller uygulanır.) tespit edilecek fiyat farkı müteahhit hakedişine eklenir veya kesilir. (F-Fo) fiyat farkı KDV' siz olarak hesaplanır. Ancak yeni birim fiyatın sözleşmeye esas analiz ve rayiçler ile yapılamadığı hallerde. 51. d)Bütçe Kanunları ile belirlenen memur maaş katsayısında teklif tarihindeki katsayıya göre bir artış olması halinde yeni katsayı. yerli maddelerin fiyatları ve temin edilecekleri yerler teklifte belirtilmiş ve sözleşmesinde yer almış ise imalatın idareye teslimi almamış ise "a" ve "b" paragraflarındaki hükümlere uyulur.3. İmalatın bedelinin hakediş raporları düzenlenerek ödenmesi halinde formülün uygulanmasında yukarıdaki paragraflarda belirtilen imalatın teslim tarihi yerine hakediş raporu düzenleme tarihi esas alınır. (4. a) Sanayici müteahhidin sözleşmesinde bazı olarak belirtilen döviz alış kurları ile imalat ve montaj için ithal malı malzeme ve maddelerin ithalini sözleşme ve eki şartname hükümleri ile iş programına uygun olarak gerçekleştiği (gümrük giriş beyannamesinin tescil edildiği) tarihteki döviz alış kurların arasındaki fark esas alınmak suretiyle imalatın maliyetinde tespit edilecek fiyat farkı müteahhit hakedişine eklenir veya kesilir.) fıkralarında belirtilen ihale şekillerinden birkaçımn veya tümünün bir arada karma olarak kullanılması suretiyle yapıldığı takdirde. belgelenmiş olmak şartı ile (İlgili resmi dairenin onayı alınır. Fiyat Farkı Uygulamasında Özel Durumlar Madde 5 -İhalenin usulüne ve şekline göre 4'ncü maddede belirtilen usullerle fiyat farkı hesabında karşılaşılabilecek değişik durumlarla aşağıda açıklanan uygulamalar yapılacaktır.).) alınır. işlerin nitelikleri ve geçerli piyasa rayiç göz önünde tutularak.2. b. 53. sözleşmeye esas olan analiz ve rayiçler kullanılarak yeni birim fiyat yapılacak ve hakedişlerde bu yeni iş kalemine de fiyat farkı uygulanacaktır. b)Sözleşmenin imzalanmasından sonra.4.). yeni birim fiyatın tespit edilmiş olduğu yıla göre uygulanacaktır. Sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmuyorsa. Bu durumda keşif artışı hesaplarında esas alınacak itibari sözleşme birim fiyat.Sözleşme ve Eklerinde Bedeli Tahminen ve Maktuen Konan İşlerde Uygulama . 52. imalatın idareye teslimi tarihinde tespit edilecek fiyat. müteahhit karı ve genel gider payı eklenmez ve varsa ihale indirimi veya zammı uygulanmaz. her ihale şeklinin kullanıldığı iş bölümünde bu esasların o ihale şeklinin kullanıldığı iş bölümünde bu esasların o ihale şekline ilişkin olarak belirtildiği fiyat farkı hesap usulleri uygulanacaktır. (4.d. Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş nedenlerle ortaya çıkan fiyat artışları için bir ödeme yapılmaz. ithal malı malzeme ve maddelerin temin edildiği dış ülkede.

Bu maddede belirtilen şekilde bir iş programı bulunmayan işlerde. sözleşmesinde belirtilen zorunlu nedenlerle süre uzatımı verilmesi (devam eden işlerde 1 Temmuz 1988 tarihinden önce doğmuş süre uzatımı haklan dahil) veya yasal oranda keşif artışı olması veya yılı içinde iş programında öngörülen işe yetecek kadar ödeneğin aynlması hallerinde. iş türüne göre 4'ncü maddede belirtilen usullerden hangisine uyuyorsa o usullere göre fiyat farkları hesaplanacaktır. Söz konusu tespit tutanağındaki ihzarat miktarlan o yıl içinde düzenlenmiş son hakedişteki ihzarat miktarlanndan az olamaz. (İş programının 1988 yılına sarkan gerçekleştirilmemiş kısmı için. Yılı içinde bitirilmek üzere ihaleye çıkarılan işlerin süresi süre uzatımı verilmek suretiyle veya yasal oranda keşif artışı nedeniyle ertesi yıla sarkarsa ertesi yıl yapılacak iş kalemlerine. idarelerince tespit edilecek iş veya iş kalemlerindeki fiyat artış ve eksiliş oranları fiyat farkı hesabına esas alınır. Müteahhitler böyle bir iş programı yaparak idareye onaylattırmadığı takdirde bu programlan idareler tek taraflı yaparak onaylayacaklardır. 54.239 Tahminen ve maktuen konan bedelin kendisi veya bünyesindeki ayrı ayrı iş kalemleri. yıllık iş programında olan iş kalemleri için o yıl yapılacak işe yeterli miktarda ihzar edilecektir. Ancak son hakedişten soma o yıl sonuna kadar imalata giren ihzarat varsa dikkate alınır. uygulama yılı ihzarat fiyatlan ile dahil edilir. uzatılan süreye göre yıllık ödenek dilimlerinde ve iş programında değişiklik yapılarak onaylamr. Müteahhitler bu şekilde idarece yapılarak kendilerinde verilen iş programlanna uymak zorundadır. yıllık iş miktarlarım. Sözleşmesinde göre ihzarat bedeli ödenen malzeme. sözleşme yapıldıktan sonra ihale türüne göre iş kalemlerini. İhzarat Tespiti ve Kesinti İşlemleri Madde 7 -Her yılın sonu itibariyle yapılmış ihrazat durumunu belirten bir tespit tutanağı düzenlenecektir. idarenin yetkili saydığı makam ve kuruluşların onaylayacağı fiyat rayice esas alınacaktır. yıllık ödenecekleri ve bunların aylara dağılımım gösteren ayrıntılı bir iş programı yapacaklar ve idareye onaylatacaklardır. ihzarat durumunun tespiti ile ihzarat için kesilecek bedel farkı işlemleri. Analizin yapılabilmesi mümkün olmayan. Devam eden işlerde fiyat farkı hesabına esas olan teklif analizlerde maktuen konan bedellerin bulunması halinde.) Müteahhide. bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş tarih günü içinde müteahhitlerce sözleşmesindeki şartlarına uygun yeni bir iş programı yapılarak onaylanmak üzere idareye verilecektir. Somaki hakedişlere ihzarat. . Herhangi bir yıla ait onaylı iş programındaki ödenek harcanamadığı takdirde ertesi yıl yapılacak hakedişlerde. Yılın sonu itibariyle yapılan tespitte. ihzaratı. bu hakediş toplamları ödeneğin harcanamayan kısmına eşit olana kadar. malzeme özelliği ve imalatta tarifleri yapılmak suretiyle bedeli tek kalem olarak ilk keşfe maktuen konan işlerde. Gerek sözleşme birim fiyatlarına ve gerekse uygulama yılı birim fiyatlarına esas herhangi bir rayiç bulunmadığı taktirde. yürürlükteki sözleşmesi ve varsa tabi olduğu kararname hükümleri ve şartlan esas alınır. iş programına uygun olmak şartıyla bu esaslara göre fiyat farkı uygulaması yapılır. iş programındaki ödenek diliminin harcandığı tarihten soma düzenlenen ilk hakediş raporunda yapılır. bu maktu bedeller toplamının bakiye toplama oram esas alınarak uygulama yapılar. iş programındaki ödenek diliminin harcanamadığının anlaşılması halinde. varsa ihale indirimi veya zammı uygulanmak suretiyle müteahhidin ilk hakedişinden kesilir. Yapılan bu tespitteki ihzarat miktarlannın tespit yılı ihzarat fiyatlanyla (İhzaratın tespit bedelleri tutan arasındaki fark. Bir iş kaleminin ilk keşfindeki birim fiyatının analizinde sonradan bir değişiklik olması halinde sözleşmeye esas birim fiyatın tespitinde kullanılan analiz esas alınacaktır.Uygulamada Esas Alınacak Analizler ve Bulunmayan Rayiçler 4'ncü maddede açıklanan usullere göre yapılacak fiyat farkı uygulamalarında. İş Programları ve Ödenek Dilimleri Madde 6 -Müteahhitler. iş programı gerçekleştirilmemiş yılın fiyat farkının uygulanmasına devam edilecektir.

9. malzeme fiyat farkının hesabında esas alınacak fiyatlar aşağıda belirtilen usullerle tespit edilir. Malzeme Fiyat Farkı Hesabına Esas Alınacak Fiyatlar Değişik malzeme gruplarına göre. analizlerden fiyat farkı ödenecek malzeme miktarları hesaplanır. İmalat Tesbiti ve Hesap Esasları Madde 8 -Gelecek yıllara sarkan işlerde her yılın sonu itibariyle yapılmış imalat durumunu belirten bir tespit tutanağı düzenlenecektir. Bu esasların yayımlandığı tarihten soma ihale edilecek işlerde.1. sözleşme birim fiyatları esas olan . Akaryakıt ve patlayıcı madde için. a)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleri ve birim fiyatlan ile yapılan ihalelerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda mevcut veya kabul edilen. c) Müteahhitlerin fiyat teklifleri ekinde analiz bulunmayan işlerde fiyat farkı hesabına esas alınan. yol ve taşıt çeşitleri göz önünde tutulmak suretiyle beher (ton x kilometre) veya (beher metreküp x kilometre) taşıma işi için hesaba esas alınacak akaryakıt miktarları. onaylı iş programına uygun olarak ve idarenin yazılı izni ile uygulama yılı ihtiyacından fazla miktarda ihzar edilebilir ve bedelleri ödenir. Bu bentte belirtilen kuruluşlarca üretilen malzeme fiyatlarında.2. 9. kesin hesapta veya işin devamı sırasında herhangi bir imalat için yapılan kesin ve ara metraj sonucu bir imalatın miktannda artma veya eksilme tespit edildiği takdirde artan veya eksilen miktar (imalat hangi yılda yapılmış olursa olsun). taşıma iş kalemleri özellikleri.21.240 Yıl ihtiyacından fazla ihzar edilmiş malzemenin fazla kısmının bedeli ödenmeyecektir.2. Ancak sözleşme ve ekleri gereğince. geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere.(4. Bununla ilgili uygulama usulleri idarelerce sözleşmelerine eklenir. hakedişe yeni girmiş ödeme kalemleri olarak dikkate alınmayıp imalatın fiilen yapıldığı yıl fiyatlan ile ödenir. 9.Üretici kuruluşlardan temin edilen malzeme. sözleşme birim fiyatlanna veya uygulama yılı birim fiyatlanna esas olan rayiçlerinde yılı içinde değişiklik olması halinde fiyat farkı ödenir veya kesilir.1. 9. miktar hesabında dikkate alınır. artış ve eksilişin kesinleştiği yılın fiyatlan ile değerlendirilir.) Fıkrası kapsamına girmeyen veya bu fıkra hükümleri idarelerince uygulanmayan işlerin meydana getirilmesinde kullanılan veya yardımcı olarak tüketilen malzemeden bu maddede belirtilenlere. b)Müteahhitlerden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiçleri ve kendi analizleri ile birim fiyat teklif alınarak yapılan ihalelerde teklif fiyatlanna esas olan. Ödenecek bu zamlar. taşıma iş kalemlerinde fiyat farkı ödenecek akaryakıt miktarlarının hesabında kullanılacak kriter ve miktarlar sözleşmelerinde belirtilecektir. bunlann. malzeme fiyat farkı ödenecek malzemenin miktarlan aşağıda belirtilen usullerle hesaplanır.1. 9.1. Ancak bu miktarlar analizlerle hesaplanan miktarları geçemez. kullanıldığı idaresince tespit olunan miktarlar esas alınır. Analizlerde gösterilmiş ise kayıplar.6. Malzeme Fiyat Farkları Madde 9. taşıma iş kalemlerinde fiyat farkı ödenecek akaryakıt miktarının hesabına esas olmak üzere beher "ton x kilometre" veya (beher metreküp x kilometre) taşıma işinin yapılabilmesi için tüketilen miktarın hesaplanması amacı ile önce konulmuş kriterleri mevcut bulunmadığı takdirde. Bu tespit tutanağındaki imalat miktarlan o yıl içinde düzenlenmiş son hakedişteki imalat miktarlanndan az olamaz. Ancak ileriki yıllar için gerekli olan malzeme. müteahhitlikçe ibraz edilen faturalara göre. Malzeme Fiyat Farkı Hesabına Esas Alınacak Miktarlar Sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa.Taşıma işlerinde tüketilen akaryakıt miktarlarının hesaplanması. bazı imalat bedellerinin belli bir yüzdesi oranında inşaatın ileriki aşamalannda ödenecek zamlar varsa bunlann hesabına baz alınan imalatın fiilen yapıldığı yılın fiyat ve bedelleri zamlann hesabında esas alınır. idarelerce en kısa sürede teşkilatlarına genelge ile bildirilecektir. Ödenek dilimleri ile ilgili olarak 6'ncı maddede yer alan hükümler dikkate alınmak şartı ile.Malzeme miktarlannın analizlerde hesaplanması. Bu esasların kapsamına giren idarelerin.

çelik ve fonttan her türlü imalat için çelik pikinin Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ndeki. doğrama. sözleşmeye esas karsız birim fiyatım veya uygulama yılı karsız birim fiyatım.) 9. Bakanlık Fonu.Ş. c) Sert plastik (PVC) borular için. fitil. düz ve Trapezoidal levhalar. (Mo) Motorinin Ankara(da uygulama yılı başındaki bayii satış fiyatım. demir ve galvanizli boru. göstermek üzere: F = 0.Ko) formülü ile bulunacak değer.Mo) / Mo formülü ile bulunacak değer. ı) Her nevi çimento için işyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen fabrikadaki. f)Yukarıda sayılanlar dışında kalan. (Kı) III' ncü sınıf normal boy çam tomruğunun uygulama yılı içinde değişen. kalınlıkta ve 1200 x 2400 mm.Maliyetlerindeki en önemli unsurun fiyatı kamu kuruluşları tarafından belirlenen malzeme.Ş. sözleşme birim fiyatlarına veya uygulama yılı birim fiyatlarına esas olan rayiçlere göre. uygulama yılı içinde değişen PVC süspansiyon hammaddesi satış fiyatım. biçme kayıpları ve manipülasyon gibi tomruğun kereste haline getirilişine kadar ki giderleri de kapsayan: F = 1. (Mı) Motorinin Ankara'da uygulama yılı içinde değişen bayii satış fiyatım. iskele. (To) Sert plastik (PVC) borunun. j) Bakır için blister bakırın Etibank Genel Müdürlüğündeki.70 To (Pı . düz beton çelik çubuğunun Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ndeki.' deki.50 (Kı . yılı içinde meydana gelen artış ve eksilişler (idarece yetkili sayılan kuruluş tarafından belgelenmiş olması kaydıyla) aşağıdaki hesap usullerine göre (F) malzeme fiyat farklarının hesabında değerlendirecektir. DKP ve baklavalı saçlar. c)Demir çelikten imal edilmiş her çeşit lamalar. tellaliye. (Pı) PETKİM Petrokimya A. düz beton çelik çubuğunun. i)Asfalt için işyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen rafineri veya depodaki. Malzemenin maliyetini etkileyen unsurların kuruluşlarca belirlenen KDS' siz fiyatlarında.Ş: uygulama yılı başındaki PVC süspansiyon hammaddesi satış fiyatım. iş yerine en yakın Orman İşletmesinin onaylı fiyat protokolündeki tahsis fiyaüm. e)Basınca dayanıklı font borular (ek parçalar dahil) için Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ndeki.saçtan yapılmış profil. a)Kalıp.) (Devam eden işlerde öngerme çelikleri için varsa sözleşmelerindeki hükümler uygulanır. (Ko) III.Po) / Po formülü ile bulunacak değer malzeme fiyat farkı olarak kabul edilir. (To) Duvar elemammn sözleşmeye esas rayicini veya uygulama yılı rayicini. h)Normal ve düz cam ve hava boşluklu çift cam (tek yüz) için Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan'ndaki. (Po) PETKİM Petrokimya A. .' deki b)Betonarmede kullanılan düz ve nervürlü demir ve çelikler için JE 12 mm. göstermek üzere: F = 0.boru ve bu sayılanlarla imal edilen demirçelik aksam ve çelik borular için 2.22. her kalınlıktaki düz siyah. (İdarenin yazılı izni ile alınması halinde patlayıcı maddelerin bayilerdeki perakende fiyatı esas alınır. boşluklu boşluksuz bimsbeton bloku ve harçlı hafif gazbeton bloklar için. özel idare payı. çatı ve iksalarda kullanılan kereste için. a)Duvar yapımında kullanılan her çeşit dolu gövdeli tuğla ile yatay . kapsül dahil) için.düşey fabrika tuğlası. hasır çelik için ise JE 8 mm. Fabrika toptan satış fiyatları KDV' siz olarak esas alınır. g)Alüminyum profiller. d)Profil demirleri ve köşebentleri için Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'ndeki.241 rayiçlere göre. montaj bedeli hariç olarak.5 mm.b. boyutlarındaki düz siyah saçın (HRU) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. iletkenler için külçe alüminyum (Etial-5) Etibank Seydişehir Fabrikasındaki.galvanizli düz ve dalgalı saç.45 To (Mı .A.' ncü sınıf normal boy çam tomruğunun uygulama yılı başında aym Orman İşletmesinin onaylı fiyat protokolündeki tahsis fiyaüm göstermek üzere.Ş. ibraz edilecek faturasına göre Makine ve Kimya Endüstrisi Kurum Genel Müdürlüğü veya TÜGYSAŞ A. yılı içinde meydana gelen artış ve eksilişlerin hesabında (idarece yetkili sayılan kuruluşlar tarafından belgelenmiş olması kaydıyla): a)Her cins patlayıcı madde (teknik amonyum nitrat v.

malzeme fiyat farkı ödenir. sözleşmesinde belirtilen veya bu maddede sözü edilen malzeme için fiyat farkı ile uygulamaya devam edilir. Bu tesisat kalemleri için bu bentte belirtilen fiyat farklarının dışında aynca bu fıkranın diğer bentlerine göre malzeme fiyat farkı ödenmez.3. (fd) Artış veya eksilişten somaki bedeli gösterir (KDV' siz olarak) (nl): Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.' nin . karşılannda gösterilen gruplara göre o grupta yer alan malzemelerin. . n3. c)Bina tesisat işlerinde kullanılan malzeme. Ancak sert plastik borular için ( 9.A. 1. (n4) :Etibank Genel Müdürlüğü fabrikalannın külçe alüminyumu (Etial-5). (n) Artış oramm (o birim fiyatta malzeme fiyat farkı için hangi cins malzemenin esas alınacağı. idarenin yazılı izniyle yurt içinde değişik yer ve satıcılar ile dış ülkelerden satın alınması halinde. (n2): Türkiye Demir Çelik fabrikalannın çelik piki kütüğü. 2. satış fiyatlanndaki artış oranlan olarak hesaplanırlar. her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan Tesisat Birim Fiyat listelerinde fiyatın karşısına nl. 1988 yılında söz konusu malzeme için esas alınacak katsayılar ve gruplar ayn bir liste halinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit ve ilan edilir.Malzeme Fiyat Farklarının Ödenmesi Veya Kesilmesi Malzeme fiyat farkları müteahhit kan ve genel gider payı eklenmeksizin ve eksiltme oram veya varsa ihale zammın hesaba kaülmaksızın hakedişlere eklenir veya hakedişlerden kesilir. n2. Malzeme fiyat farkı formülü: F = 0. idarenin yetkili saydığı makam ve kuruluşlarca onaylanmış satış faturalanndan faydalanılarak tespit edilen KDV' siz fiyatlarla sözleşme veya uygulama yılı birim fiyatlanna esas olan rayiçler arasındaki farklar malzeme fiyat farkı olarak alınır. Yurt İçinde Değişik Yerlerden Veya Yurt Dışından Malzeme satın Alınması İşin devamı sırasında ortaya çıkan zorluklar nedeniyle malzemenin.İş Programlarındaki Ödenecek Dilimlerine Uygunluk Şartı Herhangi bir yıla ait onaylı iş programındaki ödenecek dilim harcanamadığı takdirde. ) bendinin (c) bölümü hükümleri geçerlidir.2.5 kalınlıkta 1200*2400 mm boyutlannda düz siyah sacı (HRU). (n3): Etibank Genel müdürlüğü fabrikalannın blister bakın.fo ) / fo olarak hesaplanır. sözleşme fiyatlanna veya uygulama yılı fıyatlanna esas olan rayiçlerinde ilgili tesisat iş kalemlerinde hakediş raporuna girdiği tarihte bir artış veya eksiliş olması halinde. Her cins akaryakıtın işyerine en yakın satış yerinde. aşağıdaki formüle göre. 9. Sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise (bundan evvel çıkanlmış fiyat farkı kararnamelerine göre devam eden işlerde malzeme fiyat farkı ile ilgili maddelerde bulunan "bina tesisat işleri hariç" ibaresi aksine bir hüküm sayılmaz) birim fiyat analizleri bulunmayan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat listelerinde yer alan tesisat iş kalemleri için. yıl içinde bu fiyatta bir değişiklik olması halinde. (S) Her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan fiyat listesinde iş kalemlerinin karşılannda gösterilen katsayılan. mm.Ş.80 x (R) x (S) x (n) olup bu formülde.) ifade etmektedir. ertesi yıl yapılacak işlerde bu ödenek dilimi tamamlanıncaya kadar.242 b)Akaryakıt. (F) Beher birim için malzeme fiyat farkım. akaryakıtın yeni perakende satış fiyat arasındaki fark KDV' siz hesaplanmak suretiyle fiyat farkı olarak kabul edilir. Teklif analizlerde malzeme cinsi ve fiyatı ile miktan açıkça gösterilmemiş veya teklif fiyata ait hiç analiz verilmemiş ise o imalata eş değer olan veya en yakın imalat için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tesisat birim fiyat cetveli esas alınarak malzeme fiyat farkı ödenir. Burada (fo) Sözleşme birim fiyatına veya uygulama yılı birim fiyatına esas olan rayiç bedeli. uygulama yılı başında tespit edilmiş perakende satış fiyatı ile. Belirtilmemiş olması o birim fiyat için malzeme fiyat farkı verilmeyeceğini gösterir. 2. Artış oram: n = (fd . n4 işaretleri konmak suretiyle belirtilir.2. (R) Fiyat farkı ödenecek tesisat iş kaleminin montaj sız fiyatım.

4. müteahhitlikçe ibraz edilen faturalara göre. fıkrasındaki anahtar teslimi veya götürü bedel ile ihale edilen işlerde uygulama.8.8. mesele kooferatiflerin istekleri halinde bu Kararnamenin Hükümlerine kısmen veya tamamen uygulamalan mümkündür.Çimento Fabrikalarının Şantiye Teslimi Satış Yapmaları Hali Fabrikalann çimento satışım doğrudan doğruya fabrikadan yapmayarak kurduklan bir organ aracılığı ile veya şantiyede teslim suretiyle yapmalan halinde.1 88/13181 sayılı Kararnamenin 20. süre uzatımı verilmek suretiyle veya yasal oranda keşif artışı nedeniyle ertesi yıl yapılacak iş kalemlerine. Bununla beraber "idare" tanımına girmeyenlerin. 4. sözleşmesinde yılı belirtilmemiş ise teklifin alındığı yıla ait birim fiyatlarla değerlendirilmek suretiyle sözleşme itibari keşif bedeli bulunacaktır.7.3-c fıkrasındaki İş tarifine alım işleri girmemektedir 4. sözleşme birim fıyatlanna veya uygulama yılı birim fiyatlanna esas olan rayiçlerinde yılı içinde bir değişiklik olması halinde fiyat farkı ödenir. işlerin özelliği bakımından adlan.4.243 3.1.1988 tarihinde (yani 1. miktar tespitinde "Akaryakıt ve patlayıcı madde için.1. kullanıldığı idaresince tespit olunan miktarlar" esas alınacaktır.1988 tarih ve 19905 sayılı Resmi Gazede'de yayımından bu yana geçen zaman içinde yapılan müracaatlar da gözönüne alınarak bu mahiyetteki açıklamanın lüzum hasıl olmuştur. ESKALASYON KARARNAMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GENELGELERİ AÇIKLAMA . baz fiyatlan ve fiyat farkı hesap usulleri aynca sözleşmelerine eklenen malzemeye de.Kuruluşlarca Üretilen Malzemeye Dayalı Fiyat Farklarının Ödenmesi Zorunluluğu Sözleşmelerinde belirtilmemiş olsa bile. Ancak sözleşmesinde.9' ncu maddenin akaryakıt fiyat farkı ile ilgili uygulamasında.Kamu kuruluşu olan bankalardan veya fonlardan veya birliklerden kredi alan kooferatifler 3' ncü maddedeki "idare" tanımına girmemektedir.Bu Maddede Sayılmayan Diğer Malzemeye Fiyat Farkı Verilebilmesi Yukanda (9.4.) fıkrasında belirtilen malzemenin dışında olup ta idareleri tarafından. 3. fonlara veya birliklere karşı doğrudan iş taahüdünde bulunanlar ise bu Kararname uygulamasına tabi olmaktadır. ancak Kararnamenin Resmi Gazete' de 20. iş programına uygun ve her yıl yapılacak işlere ait metraj. sözleşme itibari keşif bedelinin hangi yıl fiyatlan ile bulunacağı yazılmış ise.1988'den ilerki bir tarihte) neşredilmiş olması itibariyle geriye dönük bir tespitin nasıl ödenecek fiyat farklan için ihzarat ve imalat durumunun tespitinde bu tarihten önce düzenlenip onaylanmış en son hakediş raporundaki miktarlar esas alınacaktır." 5. aksine bir hüküm yoksa (9. 9. 2. bu tür satışlardan uygulanan tarifeli fiyatlarla fabrika satış fiyatlan arasındaki farklar aynca müteahhide ödenir. Ancak bu durumda taşıma uzaklığı da çimentonun fiilen teslim alındığı yere göre hesaplanır. bu faturalar müteahhidi tarafından idareye ibraz edilmek ve . Kamu kuruluşu olan bankalara. 7.2. 8. bu faturalar müteahhidi tarafından işin adı yazılmak suretiyle alınan faturalardaki miktarlar." denilmiş. Örnek olarak teklif 1987 yılında alınmış fakat sözleşme 1988 yılında imzalanmış ise 1987 birim fiyatlan ile sözleşme itibari keşif bedeli bulunacaktır. fıkrasında "İhale yoluyla yaptınlacak veya satın alınacak sanayi ürünleri" nde maksat belli bir süre verilmek suretiyle sanayi ürünlerinin ihale yoluyla yaptınlması veya satın alınmasıdır. 5.2. Hazır bir sanayi ürünü satın alınması bu madde kapsamına girmemektedir. Bu esaslar. ona göre işlem yapılacağı tabiidir.) fıkrasında belirtilen malzemeye fiyat farkı yukandaki usullere göre ödenir.6. "idareler" için bağlayıcıdır. iş programına uygun olmak şartıyla bu esaslara göre fiyat farkı uygulaması yapılacaktır.Madde 6'da ifade edildiği gibi yılı içinde bitirilmek üzere ihaleye çıkanlan işlerin süresi. Buna göre teşeronlar tarafından işin adı yazılmak suretiyle alınan faturalardaki miktarlar. 2' nci madde uyannca.Madde 4'te "lTemmuz 1988 tarihinden itibaren fiilen yapılacak iş kalemlerine bu esaslar uygulanacaktır. bendinde de ifade edildiği gibi. 6.

9.2. ve 9.Esasların Resmi Gazete'de yayımlanışı sırasında baskı hataları olmuştur.2.4. Esasen malzeme fiyat farkı formüle ve bu formüldeki (R). üstüpü.6 fıkrasını n uygulanacağı tabiidir. Su nedenle 2 Ekim 1988 tarihli ve 19947 sayılı Resmi Gazete' nin 5.Esaslar' ın 16' ncı maddesinde (a)'dan (f) paragrafına kadar " Bu Esasların Kapsamına Girmeyen İşler" sıralanarak. bu işlere "Bu Esaslarda belirtilen hükümler" uygulanmaz denilmiştir. 9.. fıkrası hükümlerinin uygulanacağı dolaylı olarak ifade edilmiştir..6. fıkrasındaki "aksine bir hüküm yoksa" ifadesi. rayiçteki fiyatla işyerine en yakın olan veya idarece uygun görülen fabrikada KDV' siz toptan satış fiyatları arasındaki fark nazarı dikkate alınacaktır. Bu malzemeler dışında kalan çimento. 13..2. devam eden işlere ait sözleşmelerdeki "bina tesisat işleri hariç" ibaresi aksine hüküm sayılmayacaktır.2. bu Esaslarda belirtilen malzemelerden ilgili Bakan'ın onayı ile belirlenecektir. Kararnamenin konuyla ilgili hükümleri doğrultusunda Valiliklerce. Dolayısıyla.Esaslar' ın (9. Orman Genel Müdürlüğünün işyeri en yakın Orman İşletmesi'nin onaylı fiyat protokolündeki "üçüncü sımf.2. "sözleşme veya uygulama yılı birim fiyatlarına esas olan rayiçlere göre. fıkrasın a göre "Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeleri yapılan ve devam eden işlerden. AÇIKLAMA-2 Malzeme Fiyat Listeleri 20 Ağustos 1988 tarih ve 19905 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 88/13181 Sayılı Kararnamenin malzeme fiyat farkı ile ilgili 9. Fark hesabında bazı.9. kereste.2. işyerine en yakın satış yerinde uygulama yılı başındaki perakende satış fiyatında bir değişiklik olmuş ise bununla yeni perakende satış fiyatı arasındaki fark (KDV' siz) gözönüne alınacaktır. asfalt ve mahalli akaryakıt fiyatlarının. Ancak "İş" sözleşmeleri dışındaki sözleşmelere 4. 8/505 ve 8/2574 veya 84/8921 Sayılı Kararnamelere göre fiyat farkı almak suretiyle devam eden işlerde" 88/13181 Sayılı Kararname Eki Esaslarının 4. İlgi (b) de kayıtlı genelge eki "Açıklama" mn "ÖNEMLİDİR" başlıklı son bölümünde de yer aldığı gibi. ekte gönderilmiştir.1.9. miktar hesabına elverecek birim fiyat analizi bulunmayan ve de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat listelerinde yer alan tesisat kalemleri için yapılacaktır. normal boy./b) paragrafı uygulamasında (Ko) ve (Kı) fiyatları tespit edilirken. 12.4. Sayfasında yıyımlanan düzeltmeler dikkate alınmalıdır.9. maddesinde belirtilen kuruluşlardan temin edilen malzeme fiyat listeleri ile. uygulama yılı başındaki en yakın satış yerindeki KDV' siz perakende sa t ış fiyatıdır. hesapta nazarı dikkate alınacaktır. 15.3. devam eden işlerin sözleşmelerinde ". 14.Ancak teklif analizlerde malzeme cinsi ve fiyatı ile miktarı açıkça gösterilmiş veya teklif fiyata ait hiç analiz verilmemiş ise o imalata eşdeğer olan veya en yakın imalat için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tesisat birim fiyat cetveli esas alınarak malzeme fiyat farkı listelerinde yer almıyorsa tesisat niteliğindeki iş kalemlerine 9. bine tesisat işlerinde kullanılan malzemeyle ilgili. Ancak bu şekilde bulunacak miktarlar analizlerle hesaplanan miktarı geçemez. rayiçteki fiyattır. yılı içinde meydana gelen artış ve eksiliş" denildiği cihetle.1. "Kararnamenin 10' ncu maddesine . 11.2. motorin Ankara' da 1988 yılı başındaki ve aym yıl içinde değişen. bendine göre çime nto fiyat farkı hesabı yapılırken. bendine göre akaryakıt fiyat farkı hesabında ise. kazanılmış haklar da gözönüne alındığında.2.6.244 idaresi tarafından da iş'te kullanıldığı tespit edilmek şartıyla. fiyat farkı hesaplarında dikkate alınmaz.9." mealinde bir ifade varsa bu Esaslarda yazılı olsa bile malzeme fiyat farkımn ödenmeyeceği anlamındadır. Fark hesabında bazı. Makine yağı. ma hailen temini gerekmektedir. 8.3.s. Yeni ihalelerde.2.. rayice bakılmaksızın.3. bayi satış fiyatım gösterir liste.1. karşılığı olarak analizlere konmuş bulunan mazot miktarları.' ün ilgili hükümlerine göre malzeme fiyat f arkı ödenir. fıkrasında bahsi geçen. (S) ve (n) faktörleri miktar hesabına elverecek analizlerin bulunmayışından konulmuştur. 10. Esasların 17. kerestelik çam tomruğunun aym normal depo tahsis bedelleri" esas alınacaktır.2. Şu kadarki 9. bendinin uygulaması. v. benzi. malzemeleri dışındaki malzemelere fiyat farkı ödenmeyecektir.2. Hiçbir kayıt yıksa bu Esaslara göre ödeme yapılacaktır.

başta Bayındırlık ve İskan Müdürlerimiz olmak üzere tüm ilgililerin bu konuda azami titizliği göstermeleri. (4.2. her fiyat değişikliğini müteakip yapılacak şantiye tespitlerinin bir tutanağa bağlanması ve bu tutanakların muhafazası gerekli görülmüştür.). 88/13181 Sayılı Kararnamenin 9. fiyat bildirimlerinde hatalar olduğu v. f azla ve mükerrer fiyat farkı ödemelerine meydan verilmemesi için.1988 tarih 19987 sayılı Resmi Gazete' de yayımından sonra yapılan müracaatlardan genellik arz ettiği anlaşılan söz konusu esaslarla ilgili aşağıdaki hususlarda da açıklama yapılmasına lüzum hasıl olmuştur. (4. şartname ve projelere göre veya idarenin yazılı müsaedesi ile fiilen kullanılan çam cinsine ait fiyatın esas alınması gerektiği. hangi tarihten geçerli olmak üzere tespit edilmişse. uygulama yılı başındaki fiyatlara nazaran farklı artışlar.İşletmelerin hatalı bildirimler yapması ihtimaline karşı." AÇIKLAMA -3 88/13181 Sayılı Kararnameye göre Kereste Fiyat Farkı Uygulaması. hususlar belirlenmiştir.4.6.4 83/13181 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan Eki "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacaklan Esaslar" la ilgili Açıklama: 20. 1. (4. III' nci sınıf normal boy çam tomruğunun işyerine en yakın Orman İşletmesinin uygulama yılı başındaki ve ayrı Orman İşletmesinin uygulama yılı içinde değişen onaylı satış protokolündeki tahsis fiyatlarının esas alınması ön g örülmüştür. itibar tarihi geriye dönük olarak fiyat tespiti yapıldığı. düşüler görüldüğü.Kereste f iyat farkı hesabındaa.11. bazı işletmelerde ise. bazı işletmelerde uygulama yılı fiyatlarının uygulanmasına devam edildiği.3.). yılı içinde bir artış olması halinde fiyat farkımn eksiliş olması halinde ise farkın kesileceği. 5. (Sanayi ürünü olupta birim f iyatlan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan iş kalemleri arasında yer alan imalat için sadece birim fiyatlar arasındaki fark ile varsa yıl içindeki malzeme fiyat farkı ödenir. bazı işletmelerde ise.8. (4.1988 tarih 19905 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 88/13181 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan esaslarla ilgili açıklamanın 12.). çatı ve iksalarda kullanılan kereste için uygulanacak fiyat farkı hesabında. Uygulamada olabilecek aksaklıkların önlenebilmesi için konu hakkında Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının da görüşleri alınarak 1. Anlaşılmıştır. ayrıca. bazı işletmelerde yılı içinde fiyat değişikliği olmadığı. bu gün daha da büyük önem kazanmıştır.) . idarelerce ihale yoluyla belli bir süre verilerek yaptınlacak veya satın alınacak sanayi ürünlerine tesis ve montaj işlerine ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. 25. doğrama. öngörülen çam tomruğunun satışının yapıldığı. fiyat farkı hesabında bu tarih ve fiyatların esas alınması gerektiği.4. Fiyat farkı uygulanacak malzeme kapsamının genişletilmesi sebebiyle. 2. ve (4. iskele. Bu nedenle.1985 gün ve aB. bu tespitlerin günü gününe.1. ihalenin usul ve şekillerine göre (4.) maddesi kapsamındaki sanayici müteahhitlerin yapacağı imalat.) maddesindeki esaslara göre maliyet analizlerine dayalı olarak hesap edilecektir. Bu durum muvacehesinde. AÇIKLAMA . tahsis fiyatlarının ilgili işletmelerin bağlı olduğu Orman Bölge Müdürlüklerinden de yazılı olarak istenebileceği. Gerek devam eden gerekse yeni sözleşmelerde. sağlıklı olarak yapılması. 4.245 göre.Orman İşletmesinin tahsis fiyatları. değişik çam tomruğu fiyatlarında.Madde metninde yer alan "İş yerine en yakın Orman İşletmesi" ifadesinden.). "Karaçam" olarak ayrı isimler altında fiyatlandırdığı. tesis ve montaj işlerinde uygulama ile ilgili olarak.2.) maddelerinden birindeki veya birkaçındaki usullerle tespit edilemiyorsa (4. inşaata en yakın Orman İşletmesinin anlaşılması gerektiği.b.06/99-2/3623-B sayılı genegemiz ile de daha önce beli r tildiği gibi. Konuya ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden: Bazı Orman İşletmelerinin çam tomruğunu "Kızılçam". fiyat farkı için yapılan tespitlerde "Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği" uyarınca tutulacak şantiye defterinin geçerli belge olarak kubulü öngörülmüştür.İşyerine en yakın Orman İşletmesi fiyatında. 3.2' nci maddesi (b) fıkrasında kalıp.6.5.

) maddesinde tarif edilen sanayici müteahhitlerin dışında "iş" yapan müteahhitlere a it sözleşmelerde de (4.) maddesini kısmen veya tamamen uygulayıp uygulamama yetkisini getirmiş olup (3.. yurt içinde değişik yerlerden veya yurt dışından malzeme saün alınması ile ilgili olarak: Malzemelerin işi devamı sırasında ortaya çıkan zorunluluklar nedeniyle idarenin yazılı izni ile serbest piyasadan satın alınması halinde.) maddesi ise sanayici ve müteahhitle rle ilgili olmayıp. AÇIKLAMA .1.2. iskele.( 9..2/a maddesine göre (Duvar yapımında kullanılan her çeşit dolu gövdeli tuğla ile yatay . devam eden sözleşmeler yönünden (17.6..4..g. boşluklu .(9. ihaleyi düzenleyen teklif. devam eden ve yeni sözleşmeler için (4.) maddesinden yararlanılabileceğini ifade etmektedir.(9.2/a) maddesi kapsamındaki motorinin Ankara'da uygulama yılı içinde değişen bayi saüş fiyatı (Mı) değeri ile ilgili olarak 20205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 89/14364 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile. idarelere gerekli görecekleri "iş"lerde bu esasların (4. Maddesindeki "1 Temmuz 1988 tarihinden itibaren fiilen yapılacak iş kalemlerine (iş ve sanayi ürünleri dahil) bu esaslar uygulanacaktır" hükmü.sınıf normal boy çam tomruğunun satışının yapıldığı en yakın işletm e anlaşılmalıdır.2/b) maddesinde. Bu tanımdan 3.2.2.3. 4. çaü ve iksalarda kullanılan kereste tahsis fiyatları değerleri ile ilgili olarak: Kereste fiyat farkı hesabına esas olarak. uygulamada. yeni uygulamada. 5. Esaslar'ın (9.246 Zira 88/13181 sayılı kararname eki esaslann 2. bu malzemelerin sözleşmeye veya uygulama yılı birim fiyatlarına esas rayiçleri arasındaki farklar.2. Ancak.3.) maddesi kapsamındaki bina tesisat işlerinde kullanılan malzeme ile ilgili olarak: Esaslar'ın (9.5 88/13181 Sayılı Kararnamenin 9. Sınıf normal boy çam tomruğunun "en yakın orman işletmelerindeki" tahsis fiyaümn kullanılması öngörülmüştür. (9. Esaslar'ın (9. Kereste kullanılarak meydana getirilen imalatta. motorinin Ankara Valiliğine bildirilen perakende azami (KDV'siz) saüş fiyatlarından en düşüğü alınmalıdır. hakedişe girdiği tarih itibariyle hesaplanacak (n) artış oram ile formülde (R) olarak belirtilen montaj sız fiyat alınmak suretiyle bulunacak (F) beher birim için malzeme fiyat farkının sözleşmesine göre ihzarat olarak montaj sız işlemlerinin ne esaslar 'ın 7.) maddesinin uygulanmasında.(9. doğrama. 3.2/a Maddesine Göre Yapılacak Fiyat Farkına Esas Motorin Fiyatları 88/13181 Sayılı Kararname'nin 9. pazarlık ve eksiltme şartnamelerine ve sözleşmelerine bu esaslarda belirtilen hükümleri.9 maddesinde "bu esaslann yürürlüğe gir d iği tarihten önce sözleşmeleri yapılan ve devam eden işlerde 8/505 ve 8/2574 veya 84/8921 sayılı kararnamelere göre fiyat farkı almak suretiyle devam eden .. Aym bölgeye bağlı olsa bile başka işletmelerdeki fiyatlar dikkate alınmayacakür." hükmünün gözönünde bulundurulması da gerekmektedir (16.) maddesi kapsamındaki. 3. ihale usul ve şekillerine uygun olarak koyacaklardır" hükmü ile 4.2.6.düşey fabrika tuğlası.u. fiyat farkı hesaplarında esas alınmalıdır. 2. Maddesindeki "idareler. Maddesine göre (yıl içi malzeme fiyat farkı da gözönüne alınarak) yapılması gerekir.) maddesindeki uygulanma mecburiyetini getirmiştir.2. esasların (9. petrol ürünlerinin azami satış fiyatlarının dağıüm şirketleri tarafından tespiti öngörülmüştür. fiyat farkı uygulanacak tesisat malzemelerinin ihzarat olarak hakedişlere girdiği tarihler esas alınmalıdır. İhzarata giren tesisat malzemesi için fiyat farkı hesabında.2/b) maddesi kapsamındaki kalıp. Aym kararnamenin 8.6. 3. Maddesinde: "dağıtım şirketleri tarafından tespit edilen petrol ürünleri mahalli pera k ende azami saüş fiyatları Bakanlığı ve Valiliklere bildirilir.2.2.4.2/a) maddesinde:" motorinin Ankara'da uygulama yılı içinde değişen bayi satış fiyatı" olarak tarif edilen (Mı) değeri için. şartnamelere ve projelere göre veya idarenin talimatı veya uygun görüşü ile fiilen kullanılan çam cinsinin saüşımn yapıldığı en yakın orman işletmesindeki fiyatı." hükmü bulunduğundan. malzeme fiyat farkı olarak alınmalıdır.2.boşluksuz bimsbeton bloku ve harçlı hafif gazbeton bloklar için) fiyat farkı uygulamasında esas alınmak üzere. Ankara Valiliği'nden alınan ilgi (b)'de kayıtlı yazı eki .) malzemelere ait onaylı KDV' siz saüş faturalarındaki fiyatlarla.) maddesi hükmü gereği.

Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihte devam edip. genelge ekinde gönderilmiştir. *. motorin fiyatları) K...V."in baz fiyat olarak alınması. c bendleri uyarınca. bu esasların uygulanmayacağı işler madde 16' da belirtilmiştir. AÇIKLAMA . 9. (ertesi yıl yapılacak iş kalemlerine) iş programına uygun olmak şartıyla bu kararname esaslan uygulanacaktır. *. Gerek bu esaslara.2/a maddeleri uyarınca ". Bu kararname esaslannı.V..2. maddesinde belirtilen kuruluşlardan temin edilen malzeme fiyat listeleri ile. düşüldükten sonra işleme konulması gerekmektedir.7..D.D. 84/8341.İdare tanımı. kendi sözleşme veya tabi olduğu kararname esasları uygulanacaktır. Maddesinin uygulandığı işlerde.D.Bu kararname. bu Listedeki fiyatlara K.düşey delikli fabrika tuğlası. Bilindiği gibi. fiyat farkı uygulamasının K. Maddesi hükmü özellikle (iş programının 1988 yılına sarkan gerçekleştirilmemiş kısmı için yürürlükteki sözleşme ve varsa tabi olduğu kararname hükümleri ve şartlan esas alınır..) genelge ekinde gönderilmiştir. *. 84/8341 sayılı kararnamenin 1.6 Malzeme Fiyat Listeleri 20 Ağustos 1988 tarih ve 19905 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 88/13181 Sayılı Kararnamenin "Malzeme Fiyat Farkları" uygulaması ile ilgili olarak.Kararnamenin 4...1988'den ileriki bir tarihten neşredilmiş olması itibariyle geriye dönük bir tespitin imkansızlığı dikkate alınarak geçici madde ile 1.2. *. bu uygulamada.7.D. *. madde 3' ün (a) fıkrasında.) dikkate alınacaktır. Maddesinde "1 Temmuz 1988 tarihinden sonra fiilen yapılacak iş kalemlerine bu Esaslar uygulanacaktır.1988 tarihinden önce fiilen bitirilen ve/veya tasfiye edilen işlere. 30 günlük başvuru süresi içinde biten işler için de.1988 tarihinden sonra yapılan iş kalemlerine) kararnamenin "cezalı çalışan işlerde uygulama" ya ilişkin 11. 20.... Bu malzemelere ilişkin fiyat farkı uygulamasında: Kararnamenin 9.2.... sözleşme birim fiyatlarına ve uygulama yılı birim fiyatlarına esas olan rayiçler.Madde 16' mn (a) fıkrasına göre.7 *..7.1.) *. (1.. 84/8342 ve 84/8921 sayılı kararname hükümlerinin uygulanmasına aynen devam edilecektir. Maddesinin a..) Ancak.. Ancak..boşluksuz bimsbeton bloku ve harçlı hafif gazbeton bloklar için) esas alınmak üzere Ankara Valiliğinden alınan motorine ait fiyat listesi.1. (bu işlerin. boşluklu .D. AÇIKLAMA .8. düşüldükten soma (bu fiyatların 1. K. Maddesi hükmü saklı olmak kaydıyla. bu kararname esasları uygulanacaktır.2.10'a bölünmesi neticesi çıkan fiyatlar üzerinden) yapılması gerekmektedir. İşletmeleri mamulleri.1988 tarihinde (yani 1. süresi ertesi yıla sarkan işler için de. sözleşmesinde aksine bir hüküm yasılmamış ise... bu tarihten sonra yapılacak kabul noksanları dahil) bu kararname esasları uygulanmayıp.V. dahil olduğundan.. .Ç.V... (Örneğin.. bundan önceki fiyat değişiklikleri ilgide kayıtlı genelgelerimiz ile intikal ettirilmişti. Kamu Sektörüne Dahil İdarelerim ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerinde ihale usul ve şekline göre. kararnamenin "iş programı ve ödenek dilimleri" ne ilişkin 6. ve 9. b.Kararnamenin "saklı hükümler"e ilişkin 18.birim fiyat farkları için mukavele tenzilatı yerine %20 tenzilat uygulaması yapılacaktır. fiyat farkı hesabından uygulayacakları esasları kapsamaktadır.2.247 motorin fiyatlarım gösterir li s te (Akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından Valiliğe bildirilen fiyatlardan en düşüğü alınarak tanzim edilmiştir.1988 tarihinden itibaren ödenecek fiyat farkları için ihzarat ve imalat durumunun tespitinde bu tarihten önce düzenlenip onaylanmış en son hakediş raporundaki miktarlar esas alınacaktır.. Yılı içinde bitirilmek üzere ihaleye çıkanlan ve fakat süre uzatımı verilmek veya yasal oranda keşif artışı nedeniyle. gerekse kendi sözleşme veya tabi olduğu kararname esaslarına göre devam edecek işler için.8.." Denilmiş ancak kararnamenin Resmi Gazete' de 28. li olarak bildirilen fiyatların (T. 9.. maddesinin (a) bendi uygulamasında (Duvar yapımında kullanılan her çeşit dolu gövdeli tuğla ile yatay .

2.6.Bina tesisat işlerinde kullanılan malzeme. uygulama yılı birim fiyatı ile sözleşme birim fiyatı arasındaki farktır. bendine göre AKARYAKIT FİYAT FARKI hesabında rayice bakılmaksızın işyerine en yakın satış yerinde uygulama yılı başındaki perakende satış fiyatında bir değişiklik olmuş ise. bu bölümle ilgili başkaca açıklamaya gerek duyulmamıştır.1. birim fiyat farklannda 8/2574 sayılı kararname eki esaslarda uygulanan %5 noksanın kaldınlmış olmasıdır. . fıkrasındaki anahtar teslimindeki götürü bedel ile ihale edilen işlerde uygulamada. Olarak kararnamenin 9." Diğer önemli bir değişiklikte.2. iskele.Bakır *. Bilindiği gibi.4 maddelerinde yer almıştır. Örnek olarak teklif 1987 yılında alınmış fakat sözleşmesi 1988 yılında imzalanmış ise 1987 birim fiyatları ile sözleşme itibari keşifbedeli bulunacaktır. Kararnamenin 4. *.1. 8/2574 sayılı kararnamenin bu konudaki hükmü.. Kararnamenin ÜRETİCİ KURULUŞLARDAN TEMİN EDİLEN MALZEME' ye ilişkin 9. Ancak bu şekilde bulunacak miktarlar analizlerle hesaplanan miktarı geçemez.1.1.. 88/13181 sayılı kararnamenin 8. bims beton bloku. 8/2574 sayılı kararname eki esaslara göre yapılan en önemli değişiklik. v. Bu nedenle.Maliyetlerindeki en önemli unsurun fiyatı kamu kuruluşları tarafından belirlenen malzeme. hesapta nazarı dikkate alınacaktır.3.1. bu faturalar müteahhidi tarafından idareye ibraz edilmek ve idaresi tarafından da o işte kullanıldığı tespit edilmek şartıyla. çatı ve iksalarda kullanılacak kereste. sözleşmesinde yılı belirtilmemiş ise teklifin alındığı yıla ait birim fiyatlarla değerlendirilmek suretiyle sözleşme itibari keşifbedeli bulunacaktır.2.Üretici kuruluşlardan temin edilen malzeme. *. 9. *.Bazı tesisat kalemleri olmak üzere malzeme fiyat farkı esası getirilmiştir.4. daha önce. karşılığı olarak analizlere. artan veya eksilen iş kalemlerinin fiilen gerçekleştirildiği yılın fiyatları ile değerlendirilmesine amir idi. Buna göre taşeronlar tarafından işin adı yazılmak suretiyle alınan faturalardaki miktarlar. ve 9.Sert plastik (PVC borular) *. bununla yeni perakende satış fiyatı arasındaki fark (KDV' siz) gözönüne alınacaktır. Buna göre : Birim Fiyat esasına göre ve eksiltme ile yapılan ihalelerde uygulama: "4.2.248 a)İş Kalemleri İçin Uygulanacak Fiyat Farklan b)Malzeme Fiyat Farklan Olarak iki ana bölümde değerlendirecek olursak a) İş Kalemleri İçin Uygulanacak Fiyat Farklan Bu kararnamede.. bendinin uygulaması hakkında (konu yeterince açık olduğundan) ayrıca bir açıklamaya gerek görülmemiştir. *. Malzeme Fiyat Farkı Hesabında Esas Alınan Fiyatlar ve Tespit Usulleri *. kararnamenin "İmalat Tespiti ve Hesap İşlerine" ne ilişkin hükmünde olmuştur. benzin üstüpü. 9. Maddesinin akaryakıt fiyat farkı ile ilgili uygulamasında 9. 9. Alüminyum *. b) Malzeme Fiyat Farkları Bu kararname ile. Uygulama yılında her iş kalemi için sözleşmesindeki birim fiyata ek olarak ödenecek veya kesilecek fiyat farkı. bendinde de ifade edildiği gibi miktar tespitinde "Akaryakıt ve patlayıcı madde için. artma ve eksilmenin tespit edildiği yılın fiyatlan ile işlem yapılması esası getirilmiştir. doğrama.Kalıp. iş programına uygun ve her yıl yapılacak işlere ait metraj. hafif gaz beton blok duvar elemanları *. Fark hesabında bazı uygulama yılı başındaki en yakın .Cam *. konmuş bulunan mazot miktarları fiyat farkı hesaplarında dikkate alınmaz.Birim fiyat listelerinde bulunan iş kalemlerinde. Akaryakıt. kullanıldığı idaresince tespit olunan miktarlar" esas alınacaktır.s.1.2. Kararnamenin bu bölümüne ilişkin diğer hükümlerinde 8/2574 sayılı kararname hükümlerine göre esasta büyük farklılıklar (Yapı İşler Genel Müdürlüğümüzün iştigal konusu dışında olan madde 4. hükmü hariç) görülmemiştir.2. Kararnamenin 9.3. Maddesinde yer alan yeni düzenleme ile kesin hesapta veya ara hakedişlerde tespit edilen artma ve eksilmelerde. *.Dolu gövdeli ve delikli tuğla. Makine yağı. yılı içinde fiyat farkları ayrıca ödenen malzeme listesine ek olarak. geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere.2. müteahhitlikçe ibraz edilen faturalara göre.

An: İlk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte. Dayanak Madde 3. Pn : İlk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte. uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutan (TL).12. b3: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oramm temsil eden + bı + b2 + b3 + b4 + b5 +c ] Io Ço Do Yo K0 G0 M0 . B : 0. Mükerrer TARİHİ: 31. bı : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimentonun ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı. fiyat farkı hesabında kullanılan temel indeksler ve güncel indeksler ile a. Fiyat farkı hesabı Madde 6.249 satış yerindeki (KDV' siz) perakende satış fiyatıdır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edecekleri yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkı hesabına ait işlemler. anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise. b2. b2: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık oramm temsil eden sabit bir katsayıyı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edecekleri yapım işlerinde fiyat farkı verebilmeleri için.İdarelerin.İdarelerin. söz konusu işlerin idari şartname ve sözleşmelerine bu Esaslarda yer alan hükümleri koymalan zorunludur. b3.Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplamr: F = AnxBx(Pn-l) I„ ç„ Dn Yn Kn Gn Mn P„= [a Formülde. 4734 SA YILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALESİ YAPILACAK OLAN YAPIM İŞLERİNE İLİŞKİN FİYA T FARKI HESABINDA UYGULANACAK ESASLAR RESMİ GAZETE SA YI: 24980/3. İdarelerin uyacakları hususlar Madde 4.Bu Esaslar. b4.2002 Amaç Madde 1. bu Esaslara göre yürütülür. F : Fiyat farkım (TL). uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlannın sözleşme birim fiyatlanyla çarpılması sonucu bulunan tutan (TL). birim fiyatlı işlerde.90 katsayısını.Bu Esasların amacı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idarelerin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre sözleşmeye bağlanan yapım islerine ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. a : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı. Kapsam Madde 2. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. bı. b5 ve c ağırlık oranlan temsil katsayılannın yukandaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını.

Yukandaki indekslerden birinin veya birkaçımn sözleşmenin uygulanması sırasında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından değiştirilmesi halinde. Çn : Çimento temel indeksleri ve güncel indeksleri. Gn : Diğer malzemelerin temel indeksleri ve güncel indeksleri. esas . Kn : Kereste temel indeksleri ve güncel indeksleri. bı. b2. Dn : Demir/çelik temel indeksleri ve güncel indeksleri. Yn : Akaryakıt temel indeksleri ve güncel indeksleri. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-3: Bölgelere ve İllere Göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi Tablosunun "Türkiye" satırındaki sayıyı. a. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayılan Tablosunun "Ana Metal Sanayi"satınndaki sayıyı. b5: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzemelerin ağırlık oramm temsil eden sabit bir katsayıyı. G0.2 :Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Genel" satınndaki sayıyı. M0. Y0. D0. sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez. ihaleden önce. b4. Ç0. İ0. değiştirilen indekse eşdeğer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks. yeni bir indeks belirlenmez ise. İn : İşçilik temel indeksleri ve güncel indeksleri. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo. Formüldeki temel indeksler (o) ve güncel indeksler(n) ise. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri İmalatı" satırındaki sayıyı. idarelerin ihaleden önce işin niteliğine ve gereklerine göre Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosundan alt sektörler itibariyle belirleyerek ihale dokümamnda gösterecekleri ve iş bünyesinde kullanılacak olan diğer malzemelere karşılık gelen temel indekslere ve güncel indekslere ait sayılan. İfade eder. K0. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2 : Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı" satınndaki sayıyı. c : Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oramm temsil eden sabit bir katsayıyı. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Makine ve Teçhizat İmalatı" satınndaki sayıyı. işin niteliğine ve gereklerine göre idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur.250 sabit bir katsayıyı.2 : Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Genel" satınndaki sayı. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Kok Kömürü. Bu sabit katsayılar. idarelerin bu tespiti yapamadıklan veyahut yapmadıklan durumlarda ise.00 ) eşit olacak şekilde. İfade eder. b5 ve c için belirlenecek sabit katsayılann toplamının bire ( 1. Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri" satınndaki sayıyı. b4: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kerestenin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı. b3. Mn : Makine ve ekipmana ait amortismanın temel indeksleri ve güncel indeksleri.

g)Bu Esaslar. bir önceki güncel indeks kullanılarak fiyat farkı hesaplanır.251 alınarak fiyat farkı hesaplanır. iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ve/veya iş gruplan ile ihzarata uygulanır. Bunun dışında yüklenicinin kullandığı usuller. Herhangi bir aya ait onaylı iş programındaki ödenek harcanamadığı takdirde. Fiyat farkı katsayısının (Pn) birden küçük olması halinde.Fiyat farkı hesabında aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur: a)Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. bı. Ancak.Yüklenici. hakediş toplanılan ödeneğin harcanamayan kısmına eşit olana kadar. b5 ve c sabit katsayılan için toplanılan bire (1. Bu iş kalemine ait fiyat farkı ise. sözleşmede birim fiyaü bulunmayan ve yapılması idarece istenen bir iş kalemi için işin devamı sırasında yeni birim fiyat yapılması halinde. f)Avans ödenen işlerde. Belirlenen bu yeni birim fiyaün uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek bulunan fiyatı. 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebeplerle veya sözleşmenin ifasımn gecikmesine idarenin kusurunun sebep olduğu durumlarda süre uzatımı verilmesi halinde. e)Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları. hazırlandığı uygulama ayımn rayiçlerine ve şartlanna göre tespit edilir. uzatılan süreye . d)Hakedişlerin düzenlenmesi sırasında. b4. c)Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farklan aynca hesaplanmak suretiyle yabancı para birimi karşılığı Türk Lirası ile ödenen işler için bu Esaslar uygulanmaz. aylık imalaü.00) eşit olacak şekilde herhangi bir ağırlık oram temsil katsayısı belirlenmemiş ise. b)Bu Esaslann uygulanması sonucu sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da kesilecek bedeller. İş programı ve ödenek dilimi Madde 8. fiyat farkı hesaplanırken temel indeks ve güncel indeks olarak yukandaki indeksler yerine. ihzaraü ve yıllık ödenekleri ve bunlann aylara dağılımım gösteren aynntılı bir iş programı hazırlayarak idareye onaylatmak zorundadır. (An) tutanndan avans miktan düşülmez. malzeme ve işçiliğin cins ve miktarı. hakedişe uygulanacak indeksin henüz belli olmadığı durumlarda. idari şartname ve sözleşmede bu Esaslara göre fiyat farkı verileceği belirtilmesine rağmen. ihaleyi yapan idare tarafından ihale dokümamnda işin niteliğine ve gereklerine göre a. daha sonraki aylarda yapılacak hakedişlerde. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo. fiyat farkı olup sözleşme bedelini etkilemez. ekipman. sözleşme yapıldıktan soma iş kalemlerini. Türk Lirasımn yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi. Uygulama esasları Madde 7. iş kaleminin miktan ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatlan ile yapılan işler sütununa dahil edilerek yeni iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir. h)Birim fiyat sözleşmelerde.2 : Toptan Eşya Fiyatlan İndeks Sayılan Tablosunun "Genel" satınndaki sayı esas alınır. fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarım kapsar. yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatımn artması ve benzeri diğer nedenlerle ilave fiyat farkı ödenemez. hakedişten mahsup edilen avans tutan. formüldeki (An) tutarından düşüldükten soma fiyat farkı hesap edilir. uygulama ayımn indeksleri üzerinden hesaplanarak bulunur. b3. iş programı gerçekleştirilmemiş ayın indeksi uygulanır. b 2. Yeni indeksler temin edildiğinde sonraki hakedişlerde fiyat farklan buna göre düzeltilir. bu fiyat. makine. Yükleniciye.

Fiyat farkı hesabında temel indeks.252 göre yüklenici tarafından hazırlanan ve idarece onaylanan revize iş programına uygun olarak yapılan işler için fiyat farkı hesaplamr. İhzarat uygulaması Madde 9.Birim fiyat sözleşmelerde. 88 / 13181 Sayılı Kararname'nin 9. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo. ödenek dilimleri ile ilgili olarak 8 inci maddede yer alan hükümler de dikkate alınmak şartı ile. iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi. Bu malzemeler. bendinde yer alan "MALİYETLERİNDEKİ EN ÖNEMLİ UNSURUN FİYATI KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN BELİRLENEN MALZEME" ye ait uygulama örnekleri: ÖRNEK-1) TUĞLA: (2003Yılı Birim Fiyatlarına göre) (T0) 04. hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi ifade eder. süre uzaümı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde. mücbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzaülması halinde.2 : Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosunun "Genel" satırındaki sayı esas alınır.018/bYatay delikli (19*19*8.14 .2. Yürürlük Madde 13. iş programında yer alan iş kalemleri için ve o işlere yetecek miktarda ihzar edilir. bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplamr. iş programı idarece tek taraflı olarak yapılır ve onaylamr. güncel indeks ise. bu şekilde yapılan ve kendisine verilen iş programına uymak zorundadır.Sözleşmesine göre süresi bitmiş.Birim fiyat sözleşme ile yaptınlan işler ile birim fiyat sözleşme ve anahtar teslimi götürü bedel sözleşmenin birlikte uygulandığı sözleşmelerin birim fiyat sözleşmeye göre yaptınlan kısmına ait işlerde kullanılan malzemelere ihzarat bedeli ödenebilir. artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere.109 Motorinin Ankara'da uygulama yılı başındaki 80. Yüklenicinin iş programım hazırlayarak idareye onaylattırmadığı durumlarda.2. herhangi bir imalat için yapılan ara veya kesin metraj sonucu bir imalaün miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde. Temel indeks ve güncel indeks olarak ise. uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için.000.TL/Adet .İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde. ihzarat bedeli ödenecek malzemelerin listesinin ve fiyatlannın ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Ancak. Yüklenici. İmalat artış ve azalışları Madde 10. Yukanda belirtilen şartlara uygun olarak ihzar edilen malzemelere.Bu Esaslar. 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer ve BakanlR Kurulu tarafından yürütülür. bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı verilebilir. Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işler Madde 12.. Cezalı çalışılan işlerdeki uygulama Madde 11. fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınır. İş programında öngörülen miktardan fazla ihzar edilmiş malzemelerin fazla kısmına ihzarat bedeli ödenmez.5 cm'lik tuğla sözleşme ve/veya uygulamaya esas rayiç fiyatı (2003) (M0) 04. artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) ile değerlendirilir.

825.210 Poz No'lu "Rendesiz çam kereste ile ahşap oturtma çatı yapılması" imalatından 500 m 2 yapılmış olsun. -=3333.000 m3 c)Doğramadan 4. iskele.33 TL/Adet ÖRNEK-2) KERESTE (2003 Yılı Birim Fiyatlarına Göre) (Kı) = 3.000 = 3.012 m3/m2 kereste miktarı (zayiat dahil) 100*0. çatı ve iksalarda kullanılan keresteler için uygulanır.TL/kg 1. 18..000 TL/m3 (2003) (K0) = 3. normal.50 * (K.825.750.45*rn 0 M„ ıs ^ ^ „r*„™™*(1416000-1296000) F =0.2003 tarihinden soma a)21. Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Listesi'nin ahşap kapı ve ahşap pencere doğramaları .000 m3 Fiyat Farkına tabi Toplam Kereste Miktarı: a)Kalıptan 1. yerine konulması" imalatından 100 m2 yapılmış olsun. NOT: 1)Kereste fiyat farkı sadece kalıp.TL/kg 31.200 m3 kereste b)21. modüler veya her boyutta blok fabrika tuğlası ile duvar" imalatından 10 m3 yapılmış olsun.000.07.915..045 Poz No'lu "Birinci kalite çıralı çamdan telarolu tek satıhlı pencere yapılması.45*80000 1296000 (Bir adet için ödenecek fiyat farkı) 2750 Adet tuğla için ödenecek fiyat farkı: 2750 * 3333.071 analizinden 275 adet tuğla/m3 (zayiat dahil) 10 m3 *275 = 2750 adet tuğla Formül: F = 0.000 .. işyerine en yakın orman işletmesinin onaylı fiyat protokolündeki tahsis fiyatı: 385. İlgili analizden 0.210 analizinden 0.33 = 9. 22.000 TL/m3 (2003) 28.000 m3 kereste (çatıda kullanılan tüm ahşap malzeme dahil) c)22. doğrama.TL'dir.TL ( İ m 3 kereste için ödenecek fiyat farkı) 30.296.253 bayii satış fiyatı (2003) (M. yatay delikli.040 m3/m2 kereste miktarı (zayiat dahil) 100*0.200.050=25. 2)Doğrama.200 m3 Formül :F = 1. Sımf normal boy çam tomruğunun uygulama yılı başında.315.000 m3 30. -K0) F = 1.000.200.011 Poz No'lu "Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı" imalatından 100 m 2 yapılmış olsun.166.67 TL'dir.200 * 105.416.) Motorinin Ankara' da uygulama yılı içinde değişen bayii satış fiyatı (2003) 1.195.2003 Tarihinden soma 18.045 analizinden 0. 21.200 m3 kereste için ödenecek fiyat farkı: 30.000) = 105.750.666.050 m3/m3 kereste miktarı (zayiat dahil) 500*0..000.012=1. Sınıf normal boy çam tomruğunun uygulama yılı içinde değişen. aym orman işletmesinin onaylı fiyat protokolündeki tahsis fiyatı: 315.200 m3 b)Çatıdan 25.040=4.000.50 * (385.071 Poz No'lu "200 Dozlu çimento harçlı.07.

.000. 3)İhzarattaki kereste için fiyat farkı uygulanmaz.043. Kararname'nin 9.TL/Adet 2003 yılı montaj bedeli : 180.524.2.TL/Adet f l x =— — formülünden 152. (nı) : artış oranının hesabında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.000.024. bendinde yer alan "BİNA TESİSAT İSLERİNDE KULLANILAN MALZEME FİYAT FARKLARI" na ilişkin uygulama örnekleri: ÖRNEK-1) (2003 Yılı Birim Fiyatlarına Göre) 152.5 mm kalınlıkta 1..TL/Adet R= montaj sız fiyatı : 4. çelik kalorifer kazanı (150.1105 Birim Fiyat No'lu tesisat iş kalemi için /o Bakanlığın tebliğinde (nı)işareti öngörüldüğünden.A.4.1105 Birim Fiyat No'lu sıcak su üretici.Ş.400 mm boyutlarında düz siyah saç HRU'nun fiyatının esas alınacağı ifade edildiğinden.224.000.200 * 2.000 Kcal/h lik) 2003 yılı montajlı birim fiyatı : 4..500. 2. duman borulu.254 bölümlerinde yer alan imalatı kapsamaktadır. .

40*0. f0 =278.311 F=1. (n2) işareti artış orammn hesabında TDÇİ Fabrikalarının çelik piki kütüğü fiyaünın esas alınacağı ifade edildiğinden. = - (674000-552000) 552000 =0.80*43.-TT.530.5 mm'lik saç fiyatı) fd =674.540.311 F=0.450.80*4.000 TL/m2 I I .305 Birim Fiyat No'lu.524.000 TL/m2 2003 Yılı montajlı birim fiyatı 2003 Yılı 3.TL/kg (Çelik pik radyatörün hakedişe girdiği tarihteki saüş fiyaü) olduğuna göre: (364500-278000) =- 278000 =0.624.TL/kg (Aynı sacın..257 Poz No'lu inşaat rayicinden çelik piki fiyaü) fd =364./m2 .980.TL/kg (04..40 (Tebliğde bu tesisat iş kalemi için öngörülen katsayı) Fiyat Farkı: F=0.262 Poz No'lu inşaat rayicinin 2.017.000 TL/m2 montaj bedeli R= montaj sız fiyatı 43.. = — ^ formülünden /o 165..500../Aflrt ÖRNEK-2) (2003 Yılı Birim Fiyatlarına Göre) 165.305 Birim Fiyat No'lu tesisat iş kalemi için Bakanlığın tebliğinde (n2) işareti öngörüldüğünden.530.000.255 f0 =552.15 (Tebliğde bu tesisat iş kalemi için öngörülen katsayı) Fiyat Farkı: F=0.000.043. dökme dilimli.80*R*S*n2 S=0.000*0.28 TT.TL/kg (04. kazanın hakedişe girdiği tarihteki satış fiyatı) olduğuna göre: n.000.000*0.958. kolonlu radyatör (144/800 mmlik) 46.15*0.221 S=0.80*R*S*n! F=0.221 F=285.

YEŞİL DEFTERİN YAPISI: a)Bir önceki hakediş'in kesin metraj toplamı.Ş. sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri. b)Bu hakediş'te tamamlanmış iş miktarlan.G. idare en geç 3 ay içerisinde tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. d)Henüz tamamlanmamış imalat. Bu geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır. Her hakediş tutanndan bir önceki hakedişin tutan çıkanlıp kalan miktardan ihale indirimi düşülerek. Hakediş Raporlarının Düzenlenmesinde: a)Birim fiyat esasına göre yaptınlan işlerde geçici hakedişler ayda bir kez ve yüklenicinin başvurusu üzerine düzenlenir. Kalan miktardan. yüklenicinin idareye olan borçlan. Hakediş düzenlendikten sonra yüklenici tarafından bir hafta içinde imzalanmazsa kontrollük raporu idareye gönderir ve imzalanıncaya kadar hiçbir işlem yapılmadan bekletilir. yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri. Kalan son miktara KD V'de eklendikten soma 30 gün içinde tahakkuka bağlanır. sözleşmeye göre ihale indirimi uygulanmaksızın ödenecek miktarlar eklenir.' nin 39.İ. hakedişin kendisine ödenme tarihinden itibaren 10 gün içinde itirazım dilekçeyle idareye bildirir. Aksi halde bu işi kontrollük tek başına yapar ve bu konudaki itirazlan kabul etmez. tesisat. f)Tartılarak yada sayılarak zamanında işbaşında tespit edilen miktarlar her poz için belirlenir ve toplam sonuçlar geçici ara hakediş raporlanna yazılır.256 9. YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B. Yılı içinde bitirilen işlerde son hakediş. Yüklenicinin yaptığı işler ve ihzarattan doğan alacakları. . ihzarat ve inşaat miktarlan. cezalar ve yasal vergiler kesilir. birim fiyatın uygulanabilmesi için yetkili makamdan onay alınmalıdır. metrajlarla hesaplanarak ve kesin ödeme niteliğinde sayılmamak kaydıyla geçici hakedişlerle ödenir. Hakedişteki düzeltmelere itirazı olursa. Birim fiyat cetvelinde fiyatı bulunan yapım veya hizmet işlerinin yapılabilmesi. Yüklenici başvurmazsa.nci günü düzenlenir. kontrol örgütü ile yüklenici yada vekiliyle birlikte ölçülerek ve sözleşme esaslanna uygun olarak hakedişe geçirilir. c)Ataşman defterinde hesaplanan miktarlar. b)Götürü olarak yaptınlan ve özelliği olan işlerde hakediş raporlannın sözleşmesindeki hükümlere göre imzalanma. Bu raporun geçerli olabilmesi için de yüklenici yada vekili tarafından imzalanmış olması gerekir. hakedişe esas ölçülerin alınmasında hazır bulunur. Yüklenici (veya vekili). İşin başlangıcından beri gerçekleştirilen yapım-hizmet işleri ve ihzarat. 30 gün içinde de yüklenici veya vekiline ödenir. varsa kesintiler. bütçe yılı sonuna rastlayan ayın 20. düzeltme ve ödeme şekilleri (a) bendindeki esaslara göre yapılır. keşif özeti yada somadan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden hesaplanarak yaptığı indirimle sözleşmesindeki yasal kesintiler de çıkartıldıktan soma ödenir.ncu maddesine göre. Yüklenicinin geçici hakediş'e itirazı olması halinde ihtirazi kavdivle imzalar ve karşı görüşlerini belirttiği dilekçesini hakediş raporuna ekler. e)Sözleşme ve eklerinde fiyat farkı ödenmesine ilişkin hüküm bulunan her çeşit malzeme miktarlan. Yapılan ve ödemeye esas olarak hakedişe geçirilen miktarlan her hakediş için düzenlenen yeşil defterde nereden alındıklan ve nasıl hesaplandıklan poz poz belirtilerek ve bir önceki hakediş yeşil defter yekünü de eklenmek suretiyle hakedişlere aktanlır.

kontrollük elemanlarında kalacak alt nüshada aym olmak üzere. keşif bedeli. Sayfa araları çizgili olup bu boşluklara. erken ilerleyen işler. orijinal nüshada ve dip koçanda kalacak. bir nüshası da şantiyede dosyalanmak üzere. İlk sayfasında yapılan iş hakkında genel bilgiler bulunur (işin adı. . kalıp. Metrajları da metraj bölümüne kaydedilir. Şantiye Defterinde. b)Yapımn toprak altında kalan temel kısımlanna ait zemin kotlan. -Günlük imalatlar (beton. İkinci (san)nüshasım kontrol mühendisliğindeki dosyasına. Şantiye Şefi. b)Zamanında tutulması gereken tartı tutanakları tarihleriyle birlikte bu deftere kaydedilir. gelişmeler. f)İşyerinde mevcut ve kaldırılması gerekli her türlü yapıya ait ölçü. şekil ve kotlar bulunur. açık-seçik. hafriyat. sayfaları ana koçandan ayrılabilecek biçimde hazırlanmış çift dip koçanlı. Hava durumu. Günün tarihi. silintisiz. d)Malzeme figüre ve boyutlarına ait ölçümler. hergün ve gerekirse birbirini izleyen sırada birçok sayıda (numara verilerek) tutulur. zemin cinsi ve tarih de belirtilmek suretiyle ataşman defterinin kroki bölümüne yazılır. hava muhalefetleri vs. Yüklenici. gerekli resim ve şekiller çizilmek yoluyla tutulur. en geç bir hafta içerisinde ataşman defterine geçirilir ve taraflarca imzalanır. yeri. II: Metraj). şev durumlan ve benzeri kroki kot ve ölçümleri. ATAŞMAN DEFTERİNİN YAPISI : Bu defter. c)Ataşman defteri mürekkep veya sabit kalem kullanılarak. uzaklık. Kontrol Mühendisi ve gerekirse saha mühendislerinin onay ve imzaları için bölümler matbu olarak bulunur. Bu defteri. ŞANTİYE DEFTERİNİN YAPISI : Şantiye Defteri yada Şantiye Günlük Defteri olarak bilinen bu matbu dokümanda bir nüshası Kontrol Amirliğine teslim edilmek. ölçülerek veya sayılarak belirlenecek miktarlar. vs. sayfa no. vs. ariyet ve depo yerlerine ait kroki. a)Plan ve projelerde bulunmayan işlere ait imalatlar ve rötret alünda kalan kısımlar rölöve defterinden alınıp kot. -Günlük ihzaratlar (gelen ve sevkedilen malzeme. duvar. dolgu. doğrama. Kesin rölövesi yapılan işler.) Yükleniciye verilecek üst. iş gecikmeleri. Anlaşmazlık halinde birinci nüshalar esas alınır. kot ve ölçümleri. belli sayıda sayfa bulunur. e)Şartnamelere göre tartılarak. kontrol mühendisi. Kontrol Amiri'nce ilgili Kontrol Mühendisi'ne her sayfası imzalanmış ve numaralanmış olarak verilir. Kontrol Amiriliği imzalayıp mühürledikten sonra. Üçüncü (yeşil) nüshasım da yükleniciye gönderir. c)Kazı. Şantiye Defteri iş süresince. Rakam yanlışlıklarında okunabilecek şekilde ilk rakamın üzeri çizilir ve doğrusu yazılıp aym kalemle imzalanır. kaplama. Ataşman defteri iki kısımdan oluşur (I: Kroki. Birinci (beyaz) nüshasım idaredeki dosyasına. boya-badana. iş programı ile karşılaştırmalar.). kroki. su debileri.) -Günlük olaylar. yüklenici. depo çıkışları vs. şantiye şefi. tarihler.257 RÖLÖVE DEFTERİNİN YAPISI: a)Projesi olmayan ve sözleşme gereği yapılacak imalatlara ait kroki ve ölçümler. demir.

vs. %30 keşif artışı olan işlerde: a)Keşif artışı OLUR'undan. formen. (3)-İş sonu Hakedişi (geçici kabulden soma hazırlanır). HAKEDİŞ ÇEŞİTLERİ: (1)-Ara Hakediş.. kaç personelle çalıştığı. c)Keşif artışından ortaya çıkan kesin teminat farkının yatırıldığına dair makbuz. -Varsa diğer günlük olaylar. . çaycı. ataşmandan sonra işin takibinde ikinci önemli kayıt dokümanı olduğundan ihmal edilmeksizin. düzeltilmesi gereken işler. aksaklıklar.. görüşme sonuçlan. çalışma yerlerine göre gündelikti çalışan elemanlar.. Hakedişler genel olarak 7 nüsha olarak hazırlanır: •1 nüshası. vs. görev yerleri (müh. mim. vs. •2 nüshası da Yükleniciye gönderilir. -Şantiye'de bulunan yada kiralanmış olan makine ve ekipmanın çalışma durumlan. (4)-Kesin Hakediş (geçici kabulden ve kesin hesabın tamamlanmasından soma ikinci keşif üzerinden alacak ve borç durumunu ortaya çıkarmak üzere) hazırlanır. •1 nüshası sözleşmeyi yapan idari makama. nakliyeye tabi olan malzemelerin "Nakliye Metrajları" eklenir. Şantiye defteri. tasfiye. sayısı). -İlgili günde çalışan düz işçi. anza yada bekleme durumlan. Her hakediş'e. ne miktar iş ürettiği. Aksi halde ileri tarihlerde meydana gelecek anlaşmazlıklar. kesin hesap. kalfa. ödemeyi yapacak Muhasebe Müdürlüğü yada Saymanlığa. çalışılıp çalışılmadığı. usta. b)Mukayeseli keşiften 3 hakediş'e birer nüsha. mahkeme kayyum araştırmaları. bunun nedenleri kaydedilir. sayısı. hesap kesme. •1 nüshası Kontrolluğa. d)İlk hakedişin 3 adedine yer teslim tutanağı ve yüklenici iş programı dilekçe sureti. gelişmeler. (2)-Ek Hakediş (yeni ihzarat malzemesi bedelini ödeyebilmek için). ambar. muhasebe. ayniyat. zamanında. hangi işte ne kadar süreyle. Keşfinde bulunmayan imalatın "OLUR'u" alınmadan hakedişe konulamaz.258 -Şantiye'ye gelen yetkili ziyaretleri ve açıklamaları. bekçi. 3 hakediş'e birer nüsha. •1 nüshası dosyasına. •1 nüshası tahakkuk için Muhasebe Şefliğine. -Şantiyede o gün için görev yapan teknik ve idari personel durumu. eksiksiz ve mutlaka yazılarak doldurulup onaylanmalı ve bir nüshası kontrolluğa hemen gönderilmelidir. usta yrd. bilirkişi soruşturmaları ile mali denetimlerde yapılan işlerin ispatlanması ve mutabakat gibi konularda zor durumda kalınabilir. Toprak altında kalacak (rötret altı) imalatın da metraj ve hakedişlere kaydında büyük ölçüde şantiye günlük defterinden yararlanılır. birimleri ve sayılan. depo. 3 hakediş'e birer nüsha.

07..İNŞAATI I I A K I I)IŞ RAPORU NO TARİHİ UYGULAMA YILI 3 ve Kesin 26.su : M ü t e a h h i d i n A d S S ö T e İ ş İ ş S ö S ö V e M a E n .işi ..1998 1998 Yapılan İşin Yıllık Programdaki Sektörü ve Etüt/Proje No.259 .

.260 K e s i n T e m i n a t T u t a r ı 3 1 2 . .000 ./ .000. 0 0 sayı .000. 2 5 2 5 3 0 3 : %12*312.. /. 0 0 0 .

261 0 / 1 0 / 1 9 9 9 d e f a d a TL T L / / s a y .

7 3 6 . 6 0 0 . 0 0 0 + 2 . 0 3 6 . 4 7 3 . 0 0 .262 ı 1 6 .

0 0 0 + 2 .263 . 6 0 0 . 0 3 6 . 4 7 3 . 0 0 0 . 7 3 6 .

0 0 0 T o p l a m K e s i f B e d e l i : 3 . 8 8 İ l a v e K e s i K 6 e 0 0 .264 İlave Kesif Y ü z d e s i : % 1 0 .

9 4 5 .265 4 5 . 0 0 0 T o p l a m İ h a l e B e d e l . 6 0 0 .

266 Süre Uzatım Kararlarının Tarih ve Sayısı: Verilen Süre: İş Bitim Tarihi: .

000 384.l T.600.890.503 27.661.129.000 510.318.000 70.7 T.818 Sahife No: 3 Rapor Tarihi: 26.442.367 508.000 875.810 119.000 27. Suni Mermer Plak Y.000 2.081 18.000.000.191/3 26.250.875 373.136 271.071 26.650.3 T.00 0 71.050.735.500.271.00 0 16.749.301.031 1.00 0 27.875 7.000 29.800.425.000 6.000 6.maz Çel.138 1.875 267 241.F.000 1. 2" Küresel Vana Pasl.000 210.084 207.50 l/a 26.102 6.890.300.200.000 7.551.300.000 8.185 21.000 .339.142.760 459.000 5.200.1998 No: 3 ve Kesin Birim Fiyat No 075-101 076-400 087-203 089-105 097-101 109-103 126-101 173-101 173-102 201-204 201-205 201-206 210-208 201-400 204-402 204-403 204-501 207-101 207-104 207-106 210-632 210-633 210-634 210-636 210-637 210-638 Yapılan İşin Cinsi tesisat isleri Alaturka Hela Taşı Alaturka Hela tesisatı Duş Teknesi Dökme Demir Emaye Uzun Musluk Yer Süzgeci Kollektor Borusu 100 mm Kolye Priz (Su Almak için) 57/3 mm Kollektor Ağzı 83/3.000 4.000 10.012/2 15.270.140/2 16.000 5.000 145.000.000 174.000 7.926 2.066 26.750. 3" Miktarı Ölçü Birimi 6 6 2 6 1 2 2 1 5 3 153 6 0 182 9 6 139 248 9 2 1 1 2 2 2 1 1 Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Mt Ade t Ade t Ade t Mt Mt Mt Mt Mt Mt Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Ade t Birim Fiyatı Tutarı (TL) 9. 2 1/2" Küresel Vana Pasl.00 0 120.222.000 31.738.000 2.200.500 10.156 3.1998 No: 3 ve Kesin Yapılan işin Cinsi İNŞAAT İMALATLARI El ile Her Derinlikte Kazı Kum Çakıl Serilmesi 250 Dz'lu Demirsiz Beton 200 Dz'li Harçlı Tuğ.F.maz Çel.661 27.856.8 Santive Sefi: Müteahhit: To 846.000 23.186.211.816 404.000.078.600.212.969.00 0 54.000 217.956 60. Duvar Dem'li ve Dem'siz Beton Kırma Düz Yüzeyli Ahşap Kalıp Ahşap Iş iskelesi Düşey Karo Fayans Yapımı 100*200*9mm Röliefli Gre.500.759 195.315 M3 3.780.000 16.000.seramik Beyaz Çim.630 43. Mozaik Merdiven Basamağı Dış sıva Yapılması Iç Sıva Yapılması Tavan Sıva Yapılması 200 Dz'li Tesviye Betonu Miktan 13 0 21 0 24 2 7 58 32 38 72 0 20 6 83 11 35 24.025.000 46.750.720 563.333.500.818 8.003 18.5 T.000 16.000 660.400.000.062 1.07.750 1.057 Bin Ad 1.952 1.F.000 1.F.656 55.000 39.000 * % 30 Sert PVC Boru 70 mm Sert PVC Boru 110 mm Montaj Malz.000 7.000 5.387.000 800.00 0 91.Sahife No: Birim Fiyat No 14.500.052.000 2.000 Taşımalar Toplamı: inşaat imalatlar ve Taşımaları Toplamı: Kontrol: Kontrol : 95.600.439. Duvar 250Dz'li Harçlı Yanm Tuğ.872.F.000 490.maz Çel.000 M3 1.100 3.6 T.600. Bedeli 305.780 7.000 14.633.000 121.000 159.182.000 2.535 27581 2 Rapor Tarihi: 26.664 80.907 611.750.709.F.030 213.000* % 25 Şiber Vana (Pirinç) '/f Şiber Vana (Pirinç) 1 1/" Şiber Vana (Pirinç) 2" Küresel Vana Paslanmaz Çelik 3/f Küresel Vana Paslanmaz Çelik 1" Küresel Vana Pasl.000.100.000 12.000.25 mm Kollektor Ağzı Dikişli Galvanizli Boru i/2" Dikişli Galvanizli Boru 1" Dikişli Galvanizli Boru 1 i/i" Dikişli Galvanizli Boru 2" Montaj Malz.837 81.300. Bedeli 287.250.800.141 8.000 8.00 0 1.500.000.820 174.011 21.240 M3 2.700.015.200.000 M3 987.40 24 6 16 8 11 0 11 35 Ölçü Birimi M3 M3 M3 M3 M2 M3 M2 M3 M2 M2 M2 Mt M2 M2 M2 M2 Birim Fiyaü 907.600.914.908.428 Tutan (TL) 117. 1 '/" Küresel Vana Pasl.080 1.000 74.181.661.125.750.972.478.700 3.422.000 10.maz Çel.984 42.050.015.945 3.000 1.560.969.081/1 18.000 n 5.241.678.500.970.318 793.600.122 102.07.000 112.125.000 15.531 27.000 2.677 ıı saat imalatları Ton lamı TAŞIMALAR Çimento Taşınması Tuğla Taşınması Tüvenan Taşınması Yıkanmış Elenmiş Kum Taşınması Osmaneli'den Kum Taşınması Çakıl Taşınması T.

268 İ N Ş A A T K O M İ S Y O .

..269 N K A R A R I N O : 3 .. alanı ......

..270 içinde yer alan ve yapı mı sürdü rülen " . bu yıl yapılması ....... " işlerinin yapılması zorunlu bulunan harçlı imalatların bitirilmesi hedeflenip.

İnşaat İşleri İlk Keşfi'nden 62.271 planlanan sıhhi tesisatın bölümü önümüzdeki 1999 tesisaü birlikte yapılmasına.926.516.571.326.00 0 TL artışa karşın. Tesisat İşleri Keşfi'nden 28.00 0 TL gibi eksikliğin yılında ile kalorifer bir .

945. komisyonumuz ca benimsenen bu görüşün ita onbir) oranında fazla artışıyla 10. sonuçta toplam ilk keşif den 33.600.272 dikkate alınması.00 0 TL lik bir keşif (% yaklaşık (yüzde iş yapürılmasıyla bu inşaat sezonunun kapatılacağı.88) .

07.1998 İNŞAAT KOMİSYON U: Başkan: Üve: Üve: Üve: ONAY / / . 26.273 amirlerinin onayına sunulmasına karar verildi.

6 KmKılıçoğlu-Şantiye 421. T...4 T.... " işi için kullanılan malzemelerin taşınmalarına ilişkin mesafeler aşağıda olduğu gibi tespit edilip..F..F.4 Km Yıldıztepe-Şantiye 12.-Şantiye 34...F.-Şantiye 4..274 MESAFE TUTANAĞI ..3 T.2 KmMuhacır Ak....F..F.....5 T..6 T...8 KmÇim Fab. tutanağa bağlanmıştır......F.....F.7 Km Karabük-Şantiye 15.... alam içinde yer alan " ...7 T...l T...2 T.3 KmAlpu Ocağı-Şantiye . Taşınma Mesafesi Kum Taşınma Mesafesi Kum Taşınma Mesafesi Çakıl Taşınma Mesafesi 28..3 KmAlpu Ocağı-Şantiye 126 Km Osmaneli-Şantiye 34...F....8 Çimento Taşınma Mesafesi Kireç Taşınma Mesafesi Tuğla Taşınma Mesafesi Demir Taşınma Mesafesi Tüvenan Malz.

1998 .07.275 26.

..." işinde yapılmış olan harçlı imalatların listesi aşağıya çıkarılmıştır........ işin taşeronuyla birlikte yapılan tesbitte.276 İNŞAAT KOMİSYONU:TESPİT TUTANAĞI 19/06/1998 Tarihinde ÇİMENTO'ya gelen zam nedeniyle.. .......................... ".....................

081 18.071 16.581 Şantiye Şefi: Yapılan işin Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton 200 Dz Harçlı Tuğla Duvar 250 Dz Harçlı'/> Tuğla Duvar Düşey Yüzeylere Karo Fayans Suni Mermer Plak Yapılması Dış Sıva Yapılması Iç Sıva Yapılması Tavan Sıva Yapılması 200 Dz Tesviye Betonu Müteahhi t: Miktar 242.277 Poz No 16.000 M3 58.501/a 27.000 M3 58.00M2 400.531 27.00 M2 74.503 27.00M2 110.000 M3 7.00 M2 Kontro l: .535 27.00M2 168.00M2 Kontro l: Birinci Hakedişte Ödenen 165.00M2 120.003 18.00 M2 400.081/1 16.

.503 27.191/3 26.531 27.1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren "Yapılan İmalatlar" İçin Fiyat Farkı Hesabına esas Malzeme Miktarı Hesap Tablosu No İmalat veya İhzarat Cinsi Poz No Birimi Birim imalat Yada 19/07/1998 26/07/1998 İhzarat Bünyesinde Tarihindeki Miktar Tarihindeki Miktar Bulunan (Tutanaktan) (Tutanaktan) ÇİMENTO Miktarı M3 0.00 83....1998 ile 26.00 6..661 27...081 18........"İşinde 09..06..016 ton 0. Seramik kaplama 6 Beyaz Çim.545 ton 95..071 26....00 24.250 ton 242.00975 ton 0.0052 ton 0.0070 ton 58...050 ton 7..0075 ton 0.081/1 26...00 Nakli Yekûn Genel Yekûn 2.07....501/a 26........00 110.0073 ton 0.0171 ton 0..837 ton 1135.....00 246...640 ton 09/06/1998 -26/07/1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren Malzeme Fiyat Farkı Hesabına Esas Malzeme 1 250 Dz Demirsiz Beton 2 200 Dz Harçlı Tuğla Duvar 3 250 Dz Harçlı'/> Tuğla Duvar 4 Düşey Yüzeylere Karo Fayans 5 Röliefli Gre...00 720.0112 ton 0.581 .278 Sayfa No: 4/c Hakediş No: 3 "..00 206.00 720...00 168..........003 18..000 M2 M2 M2 M2 Mt M2 M2 M2 M2 0.0083 ton 0.905 ton 9...00 1135.. Mermer plak 7 Suni Mermer Plak Yapılması 8 Dış Sıva Yapılması 9 Iç Sıva Yapılması 1 Tavan Sıva Yapılması 0 1 200 Dz Tesviye Betonu 1 16...00 0 M3 0.535 27..

279 .

00 0 Malzeme Oram 1.398 26.00975 ton 27.00 0.003 Yapılan İşin Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton Birimi M3 Miktarı 242.0112 ton 26.83 7 Poz No 18.535 Tavan Sıva Yapılması M2 0.0 0 168.16 0 0.00 Malzeme Oram 275 Adet 54 Adet Toplam 1925 Adet 3132 Adet 5057 Adet TÜVENAN MALZEME: Poz No 15.0073 ton 0.419 18.307 18.000 58.350 0.000 Toplam 210.000 .191/3 26.081 18.0075 ton 0. Seramik kaplama Beyaz Çim.661 27.081 18.945 95.050 ton 0.00 206.250 ton Toplam 60.081/1 26.140/2 Yapılan işin Cinsi Tüvenan Serilmesi Birimi M3 Miktarı 21.124 2. Birimi M3 M2 Miktarı 7. Mermer plak M2 M2 0.803 27.50 0 0.501/a Röliefli Gre.0171 ton 0.000 58.000 210.00 0.0 0 83.0 0 1135.016 ton 1.071 200 Dz Harçlı Tuğla Duvar 250 Dz Harçlı'/> Tuğla Duvar Düşey Yüzeylere Karo Fayans M3 M2 M2 7.394 27.581 TUĞLA: 200 Dz Tesviye Betonu M2 0.0083 ton 1.0052 ton 0.280 ÇİMENTO: Poz No 16.503 Suni Mermer Plak Yapılması Dış Sıva Yapılması Mt M2 24.081/1 Yapılan işin Cinsi 200 Dz Tuğla Duvar Yapılması 250 Dz !/2 Tuğla Duvar Yap.00 1135.000 Malzeme Oranı 0.00 246.0070 ton 7.0 0 110.435 2.531 Iç Sıva Yapılması M2 0.

000 Malzeme Oranı 0.033 0.081/1 26.250 0.240 OSMANELİ KUMU: Poz No 18.315 Sayfa No: 6 Hakediş No: 2 26.040 Toplam 1.535 27.0 0 Malzeme Oranı 0.025 0. Mermer plak Birimi M3 M2 M2 M2 M2 Miktarı 7.750 1.000 58.000 Malzeme Oranı 0.00 110.000 Poz No 16.025 0. seramik kaplama Beyaz Çim.500 Toplam 121.826 45.544 2.033 0.0312 8.281 YIKANMIŞ-ELENMİŞ KUM: Poz No 16.071 26.740 5.003 Yapılan işin Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton Birimi M3 Miktarı 242.40 0 .081 18.503 27.00 206.118 5.00 1135.030 0.661 27.003 ÇAKIL: Yapılan İşin Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton Birimi M3 Miktarı 242.000 121.240 174.191/3 26.035 .750 39.150 1.022 0.0 0 24.72 5 112.00 1135.501 Yapılan işin Cinsi 200 Dz Harçlı Tuğla Duvar 250 Dz Harçlı'/> Tuğla Duvar Düşey Yüzeylere Karo Fayans Röliefli Gre.00 83.00 246.720 Toplam 174.013 0.581 Suni Mermer Plak Yapılması Dış Sıva Yapılması Iç Sıva Yapılması Tavan Sıva Yapılması 200 Dz Tesviye Betonu Mt M2 M2 M2 M2 0.531 27.00 168.

......500 B (64.685)=22.282 "...062..008) 10.267.........000 Birimde Ödenecek Fiyat Farkı Fiyat Farkı D=C-A 6........330." İŞİNDE 13/05/1998 —28/05/1998 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILAN ÇİMENTO İÇİN MALZEME FİYAT FARKI HESABI Uygulama 1998 Yılı Baz Fiyaü 18/05/1998 —15/05/1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına Esas Malzeme Miktarı 13/05/1998 Tarihli Zam Dolayısıyle 13/05/1998 Tarihli Zamlı Fiyat A (04.......127....500 E=B*D 144............996 C 16...430 Sayfa No: 7 Hakediş No: 2 .....681-41...

..610 C 17..291-64....625 Sayfa No: 8 Hakediş No: 3 ..008) 10..500 E=B*D 167....062.............747...825.....500 B (86...283 "." İŞİNDE 28/05/1998 —18/06/1998 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILAN ÇİMENTO İÇİN MALZEME FİYAT FARKI HESABI Uygulama 1998 Yılı Baz Fiyaü 18/05/1998 —18/06/1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına Esas Malzeme Miktarı 28/05/1998 Tarihli Zam Dolayısıyle 28/05/1998 Tarihli Zamlı Fiyat A (04..............762.000 Birimde Ödenecek Fiyat Farkı Fiyat Farkı D=C-A 7..681)=21........

...........545 C 18......008) 10..500 E=B*D 85...284 "......500 B (65.. .....837-86..1998 tarihinde yapılan 2 nolu hakedişle ödenen miktardan soma yapılan imalatlar aşağıda belirtilen miktar kadar bu 3 nolu hakedişle ödenmektedir.813 Sayfa No: 9 Hakediş No: 3 AKARYAKIT FİYAT FARKI TUTANAĞI 05....000 Birimde Ödenecek Fiyat Farkı Fiyat Farkı D=C-A 8..975...1998 Tarihinde akaryakıta yapılan zamdan soma 26.......292)=9.....912.06." İŞİNDE 19/06/1998 —26/07/1998 TARİHLERİ ARASINDA KULLANILAN ÇİMENTO İÇİN MALZEME FİYAT FARKI HESABI Uygulama 1998 Yılı Baz Fiyatı 20/06/1998 —26/07/1998 Tarihleri Arasında Şantiyeye Giren Malzeme İçin Fiyat Farkı Hesabına Esas Malzeme Miktarı 19/06/1998 Tarihli Zam Dolayısıyle 19/06/1998 Tarihli Zamlı Fiyat A (04.06..069....062...

308.285 01.124 * 1.022 TL .13 = 102.8 km *0.1998 Tarihinde motorinin fiyatı 128.0788*(C-D) T.664) = 232.664) = 5.545 ton * 28.010/1.561 T.F.684 TL/Lt 05.400-102.142/1.400 TL/Lt TAŞIMALARDA: A*B*0.461 Toplam TL TL = 5.400-102.13 =113.010 TL/Kg (KDV Dahil) D=116.01.541.142 TL/Kg (KDV Dahil) C=128.1998 Tarihinde motorinin baz fiyatı 116.0788 * (113.l: (Çimento) 9.0788 * (113.06.F.l: (Kum) 31.6 *126 km *0.

286 "İŞİ Sayfa No: 10 HakedişNo: 3 .

327.430 2.05.1998 2 26.1998 2 82.069.747.610.06.127.1998 13.05.301.1998 Malzeme Fiyat Farkı Tutarı 85.813 5.287 "İŞİ Malzeme Fiyat Farkları İCMALİ Sayfa No: 10 A) Önceki Ödenek Dilimleri İçinde Ödenen Malzeme Fiyat Farkları a) Yılı b) Yılı c) Yılı d) Yılı e) Yılı TOPLAM B) Uygulama Yılı içinde Ödenen Malzeme Fiyat Farkları Malzemenin Cinsi Zam Tarihi Hakediş Tarih No Malzeme Fiyat Farkı Tutarı Çimento (Torbalı) Çimento (Torbalı) Akaryakıt (Motorin) Çimento (Torbalı) 13.1998 2 167.546 144.06.05.690.277 Zam Tarihi 19.05.541.541 26.835 ihale Tenzilatına Tabi Olmayan Tutar (A+B+C) 487.06.1998 05.1998 1 26.022 .487.1998 26.06.1998 05.06.625 TOPLAM 396.442 C) Bu Hakedişle Ödenen Malzeme Fiyat Farkı Malzemenin Cinsi Çimento (Torbalı) Akaryakıt (Motorin) TOPLAM 90.05.1998 18.

288 HakedişNo: 3 .

. Bu Hakedişle 2.022..000 3 Toplamı TOPLAM 10.835 8........904 10.141..1998 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN İŞLERİN F) Bir Önceki Hakedişin Tutan (E-F) G) Bu Hakedişin Tutan H) KDV (%12) I) Tahakkuk Tutan K E S I N T I L E R Gelir Vergisi Damga Vergisi Savunma Sanayi Destekleme Fonu Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi idare Mahkemesi Kiralan Gecikme Cezası Avans Mahsubu Teminat Kesintisi: ilk Hakedişle Bankadan Teminat Mektubu Verdi....172.677 2 Bedelleri Toplamı Tesisat İşleri 1.....820.423....Yılı b)Yılı c)Yılı d)Yılı TOPLAM D) Diğer Kesintiler Bir Önceki Hakedişle Yapılan Bu Defa Yapılan Kesinti TOPLAM KESİNTİ TOPLAMI ihale Tenzilatına Tabi Ödemeler Tutarı (A+B-C-D) 10.......227.334 30...098 8..211.77 5 6.227.277 289 487.......028..... E)....07...097 TOPLAM 10......751.428 5...82 0 1.227.129 645......925...570 3..785.528.141 1 inşaat imalatları Toplamı Taşıma 7.036..................06.097 C) ihzarat Kesintileri a)........820 A)Sözleşme Fiyatlarıyla Yapılan Iş+Uygulama Yılı Fiyat Farkı B)Önceki Ödenek Dilimi Fiyat Farkları a)..661.....022...07...925.....301..570 5...277 10.........1998 —26.557 MÜTEAHHİDE ÖDENECEK TUTAR (I-J) MÜTEAHHİT DÜZENLEYENLER ONAYLAYAN Uygundur....160.052..07...890.856.. ..313.910.....510.......202..1998 J) TOPLAM 30.Yılı İhzarat fiyat farkı dahil edilmeyecektir...000 TL kesilecek..510..141.510.......998.......301.07....26..Yılı Uygulama Yılı Fiyat Farkı 487.174..017.722 90... Düzenleme Tarihi: 26..Yılı b)Yılı c)Yılı * Önceki Ödenek Dilimi Fiyat Farklarına d).362......1998 Tarihine Kadar Yapılan İşler İCMALİ Sıra No işin Cinsi Sözleşme Fiyatlarıyla Yapılan İşler 1..382....1998 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLERİN A) ihale Tenzilatına Tabi Ödemeler Tutan (Örnek 28/1'den) B) ihale Tenzilatı (* %12) C) Tenzilatlı Tutan (A-B) D) ihale Tenzilaüna Tabi Olmayan Ödemeler Tutan (Örnek 28/1'den) E) Toplam Tutan (C+D) 26.736.150....097 26..

kazı hacmi üzerinden "Derinlik Zammı" verilir. F: Her türlü malzeme.040 poz no ile gösterilen.).50 alınır).012/1 ile 14. DERİNLİK ZAMMI UYGULAMASIYLA İLGİLİ ÖRNEK: Aşağıda plan ve kesitiyle ilgili şekilleri verilen binamn temel kazısından (çukurundan) çıkan malzemenin (klas tespitinde) %22 sinin sert toprak ve kalan kısmının da yumuşak kava olduğu anlaşılmıştır. 14.040 poz no'suyla gösterilen derinlik zammının ödeneceği belirtilmiştir. buradaki birim fiyatları dışında ayrıca 14.25*M*K*(H-2) dir.00 mt' yi geçen kazıların yalmzca 2.290 10. b)Döküm yeri şantiyeye 8. Seridöpri ve eki listelerde 14.020/2 poz numaraları arasında bulunan kazı işlerinden derinliği 2. K: Düz işçinin saat ücreti (TL/saat) H: Derin kazının derinliği (mt. a)Karşılıkh.00 metreden sonraki kısımları için. serbest kazımn bittiği ve derin kazımn başladığı kotla derin kazı taban kotu arasındaki farktır).00) alınarak değerlendirilir.ŞEV a) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde el ile yapılan her çeşit dar ve geniş derin kazılarda.649 km olan sert toprağın Kazı+Taşıma Birim Fiyatı ile Toplam Taşıma Bedeli'ni . sık kaplamalı ve tam kaplamalı iksalı kazılar için: Yukarıdaki formül kullanılmakla birlikte "M" katsayısı (M=1. DERİNLİK ZAMMI FORMÜLÜ: I-İksasız Kazılar için: F = 1. M: Katsayı (iksasız kazılar için 0. Makine ile yapılan derin kazılara kazı fiyaündan başka ayrıca derinlik zammı verilmez. YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ. İKSA . derinliği 2. Burada.yüklenici karı ve genel giderler dahil derinlik zammı (TL/ m3).00 mtden fazla olanlarına. (kazı şartnamesindeki tarife göre. zayiat. aralıklı.

144.TL/m3 dür ve A = 1.151.05 alınacaktır..010/4 ile tanımlanan bu iş için 2003 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Normal Kazı Birim Fiyatı 4. olan yumuşak kayanın da Kazı+Taşıma Birim Fiyatı ile Toplam Taşıma Bedeli'ni (patlayıcı madde kullanılmadan ve derinlik zamlı olarak) bulunuz.507.TL/m3 dür ve A = 1..291 (derinlik zamlı olarak) bulunuz.25 alınacaktır. c)Döküm yeri şantiyeye 14030 m. Poz No: 15. .001/2 ile tanımlanan bu iş için 2003 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Normal Kazı Birim Fiyatı 1. Poz No: 15.523.

220 . 150 . taşım a ve zemi n klası na bağlı derin lik zamlı topla m kazı birim fiyatl arı ile kazı bedel lerini . M H * t *—*—* 52 0 15 0 20 0 150 150 Her iki duru m için gerek li kazı. yükle niciy e öden ecek topla m kazı ve taşım a bedel ini hesa playı nız. 1 5 0 . 3 0 0 . 590 .292 . 150 500 650 / 20 0 100 X- .

çe ke nçe kil en ar aç ve ne sn e ile di ğe r ko şu lla r ba kı .293 0 00 -2 90 //// /// V -3 90 VERİ LEN LER: •Taşım a fo nıı üll eri ge ne l ol ar ak yo l du ru m u. m es af e.

00 07 M +0 . 0 0 . F = K ( 0 .0 1). F =0 . 0 0 0 1 7 K 4 M .0 13 K M . 00 02 M +0 .0 25 ).294 mı nd an ka rış ık ol ar ak :' F = K( 0. F = K( 0. F = 0 .

•Kazı ik sa sı z ya pıl ac ak : M = .295 0 1 6 M + 0 . 0 3 ) a l ı n a b i l i r ( u y g u n o l a n f o n n ü l k u l l a m l a c a k t ı r ) .

00 0.296 0. 50 alı na ca ktı r. 54 4.T L/ sa at (d üz iş çi 20 03 yıl ı sa at üc ret i ra yi ç be de li ol ar ak ) •Deri nlik zam mı form ülü: F=1. 25* M*K *(H2) "veril iyor" . K = 1.

600 ton/m 3 alına caktır .T L/ T on Ç Ö Z Ü M : T . sert kaya y= 2. 50 0. •2 00 3 yıl ı içi n m ot or lu ar aç ka ts ay ısı : K =7 2.400 ton/m 3 . 00 0.297 •Yoğ unluk lar : yumu şak kaya y= 2.

A4 =[ 6. A2 =1 . 50 +5 . 50 *5 .7 5 m2 .0 . 50 =9 .5 0* 4.298 op la m K az ı Al a m: A ^l.2 0] / 2= 16 . 50 =6 . A3 =[ 6.9 0 m2 . 50 m2 . 50 *3 .0 0= 4.5 0] /2 * 1.

5 0= 5. 00 *6 .4 0* 5. A5 =[ 2. A8 =3 .9 0* l. 85 m2 D e r i n K ı .0 0] / 2= 5. 00 =2 7.299 0 m2 .5 0] / 2= 6. 00 m2 . 40 *2 . A7 =5 . A6 =[ 5. 40 m2 . 50 m2 .

5 0 + 5 . 4 0 + 2 7 . 0 0 + 5 .300 s m ı n A l a m : A 5 + A 6 + A 7 + A 8 = 6 . 8 5 .

301 = 4 4 . 7 5 m 2 S ı ğ K ı s m ı n A l a m : A l + A 2 + A 3 + A 4 = 4 . 7 5 . 5 0 + 6 .

1 5 m 2 D e r i n K ı s m ı n H a c m i : 4 4 . 0 0 = 3 7 . 7 5 * 3 .302 + 1 6 . . 9 0 + 9 .

90 = 10 7.1 5 * 2. Sı ğ Kı s mı n H ac mi : 37 .303 9 0 = 1 7 4 . 73 5 m 3 (V 2). 26 0 . 5 2 5 m 3 ( V ) . T O P L A M (V *) = 28 2.

1 5) *2 . 80 0 = 11 8.304 m3 N or m al K az ı H ac mi : (4 4. 46 0 . 26 016 3.0 0 = 16 3. 75 * 37 . 80 0 m3 (¥ ±) D eri nli k Za ml ı K az ı H ac mi : 28 2.

305 m3 (¥ g). 40 0 to n/ m3 . (* ) Se rt to pr ak ta şı m a bi ri m fi ya tı: M =8 64 9 mt < 10 k m. y= 2. 05 *0 . A =1 . K =7 25 00 00 0 T L/ to n T Fı = 1.0 5.

48 7.0 00 17 *7 25 00 00 0* a/ 86 49 *2 .4 00 = 2.T L/ m3 % 25 Y ük le ni ci ka rı ve ge ne l gi de rle r içi n: 72 2. 12 2.T L/ m3 Sert Topr ak Taşı ma Birim Fiyatı . 88 8.306 .

.. K =7 25 00 00 0 T L/ to ...TL/m 3 (* *) Y u m uş ak ka ya m n ta şı m a bi ri m fi ya tı: M =1 40 30 mt > 10 k m. A =1 .609 .307 ..2 5.61 0. :3... y= 2.. 60 0 to n/ m3 .

50* 1544 000*( 3..83 7. Fj = 1..90 2.03 0+ 0...308 n' TF2= 1..670 .TL/m (***) Paçal Derin lik Zam mı Fiyatı :F= 1.323..01) * 2..167.25* 7250 0000 *(0.TL/m 3 1.600 = 4.25* M*K *(H2)..TL/m %25 Yükl enici karı ve genel giderl er için: Yum uşak Kaya nın Taşı ma Birim Fiyatı .581.00) = .904 .25* 0. :5.0 007 * 14.

TL/m 3 Ortal ama (paça l) fiyat: .833 .500.309 1.

TL 1 1 8 . = 185.5 00.TL/m 3 a)Ser t Topr ağın (15. 4 6 * 0 .25* 0.0 00.351.17 5..8 0*0.90 2. 000..310 = 1.2 2* (1523 151 + 3610 609) ... 2 2 * .00) = 868.....TL/m 3 F1*=l .0 01/2) Kazı +Taşı ma+ Derin lik Zaml ı Birim Fiyatı : 163.50* 1544 000*( 2.

311 ( 1 5 2 3 1 5 1 + 3 6 1 0 6 0 9 + 1 3 5 1 0 0 0 ) = 1 6 9 . 0 0 0 . T L T o p l a m . 6 2 8 .

312 S e r t T o p r a k H a f r i y a t B e d e l i : : 3 5 4 .0 10/4) Kazı . 0 0 0 . T L b)Yu muşa k Kaya nın (15. 8 0 3 .

.313 +Taşı ma+ Derin lik Zaml ı Birim Fiyatı : 163.392.. = 1....TL 1 1 8 . 7 8 * ( 4 1 4 4 5 0 7 + 5 8 3 7 9 0 4 + ..7 8* (4144 507 + 5837 904) .8 0*0. 759.. 4 6 * 0 ..275 .

T L T o p l a m S e r t T o p r a k H a f r i y a t . 0 4 7 . 5 7 6 .314 1 3 5 1 0 0 0 ) = 1 . 1 9 3 .

587.TL dir. T L KAZ IDA N ÇIK AN VE TAŞI NAN ZEM İNİN GEN EL BED ELİ: 2. 5 8 6 . 3 3 5 . b) SU BO ŞAL TM A ZA MM I: Yine Yapı .315 B e d e l i : : 2 .676 . 3 2 2 . 138.

veya yeral tı su seviy esi altın da yapıl an kazı. inşaa t veya imala ta kendi . çuku rda yada kazı yerin de gözle görül ecek şekil de belir en bir yeral tı suyu sözk onus uysa.316 İşleri Biri m Fiyat Tarif leri'n de sözü edild iği şekli yle kazı mn deva mı sırası nda temel de.

herha ngi bir kazı veya imala ta su boşal tma zam mı öden ebil mesi için kazı taban ve yan yüzle rinde n sızan suyu n debis inin en az . A ncak. bu suyu .317 birim fiyatl arı dışın da ayrıc a aşağı da belirt ilen SU BOŞ ALT MA ZAM MI öden ecekt ir.300 m3/sa at olma sı.

.318 n kısm en veya tama men cazib eyle akıtıl ması nın müm kün olma ması veya daha ekon omik olma ması ve fiilen el yada pom pajla boşal tılma sı gerek mekt edir.

0 42. olma sı halin de. Kazı alam içine sızan suyu n.< Q<1 0 m3 /sa. kazı.30 0 m3 /sa. Biri m Fiyat No: 14.319 a)Al anı 100 m2 den az olan kazıl arın taba n ve yan yüzle rind en sızan suyu n saatt eki ortal ama debis i 0. inşaa t ve imala tın kuru da yapıl .

işçili k gider i ile yükle nici karı ve genel gider ler dahil su zam mına tabi kazı inşaa t ve imala ta öden ecek su zam mı fiyatı (YA SS' ne isabe t eden ve ölçü .320 abil mesi için el veya moto rlu tulu mbay la boşal tılma sına karşıl ık yapıl acak her türlü malz eme.

011 *Q +0. A: İnşaa tın özelli ğine göre idare tarafı ndan ihale den önce tespit edile n A>1.321 birim i mt. B urada .s. m3ol anka zı.): F= 1. 1. m2 . v.2 5* A* M* (3 H+ 1)* (0.25 katsa yısı yükle nici karı ve genel gider ler karşıl ığıdır . 10) *K = TL . 00 olan ..

322 bir katsa yıyı göste rmek tedir. H: Yeral tı su düze yinin altın da yapıl an kazı inşaa t veya imala . 00 alınır . imala tın cinsi ne göre değiş en ve tablo ile veril en bir katsa yıyı göste rmek tedir. M: YAS S altın da yapıl an kazı inşaa t. Tespi t edil mem işse A=l.

F: Öden ecek su zam mı tutan . Q: İmal atın kuru da yapıl abil mesi için boşal tılan suyu n debis i (m3/s a) K: Düz işçini n saat ücret i (TL/s aat).323 tın ağırlı k merk eziyl e suyu n fiilen çekil diği en yüks ek nokta arası ndaki metr e cinsi nden kot farkı dır.

Biri m Fiyat No: 14. +Yük .kan+ GnGi d.0 43. b)Al anı 100 m2 < A <200 0 m2 arası nda olan kazıl arın taba n ve yan yüzle rind en sızan suyu n saatt eki ortal ama debis i Q>1 0 m 3/sa.dah il) (TL). Kazı alam içine sızan suyu n.324 (Mlz. +İşç. olma sı halin de. .

325 kazı. inşaa t ve imala tın kuru da yapıl abil mesi için aym kazı alam içind e ve Q debis inin gerek tirdiğ i her güçte ve sayıd a (yede kleri yle) tulu mba kulla nılm ası için her türlü malz eme. işçili k gider i ile yükle nici kan ve genel gider ler dahil su zam mına tabi kazı .

): F=1.s. diğer notas yonla r ve uygu lama Poz No: 14. B urada .. m3 olan kazı.25*A* M*(3H+1)*( 0.326 inşaa t ve imala ta öden ecek su zam mı fiyatı (YA SS' ne isabe t eden ve ölçü birim i mt. v. K=4 5 PS gücü ndeki tulu mban ın saat ücret idir (TL/s aat). m2 .00007*Q* K+ 0.50) = TL.0 42' .

30 0 m3 /sa.< Q<1 0 m3 /sa. . Kazı alam içine sızan suyu n. Biri m Fiyat No: 14.327 deki gibid ir. olma sı hali nde. c)Al anı 100 m2< A< 2000 m2 arası nda olan kazıl arın taba n ve yan yüzl erin den sıza n suyu n saatt eki ortal ama debi si 0.0 44.

328 kazı. inşaa t ve imal atın kum da yapıl abil mesi için el veya moto rlu tulu mba yla boşal ülma sına karşı lık yapıl acak her türlü malz eme. işçili k gider i ile yükl enici kan ve gene l gider ler dahil su zam mına tabi kazı inşaa t ve imal ata öden ecek su zam mı .

n=K azı alanı nın 100 m ye bölü nmes iyle elde edile n ve l'den 20'ye kada r değiş en değe .25 *0. v.0 11* Q* K+ 0.s. B urad a.): F=1 .329 fiyatı (YA SS'n e isabe t eden ve ölçü biri mi mt..1 0) = TL. m2 . 02* A* M* (41n)* (3H +l)* (0. m3ol anka zı.

0 42'de ki gibid ir. diğer notas yon ve uygu lama Poz No: 14. .330 rler alabi len bir katsa yıdır .

331 d)Al anı 100 m2 < A < 2000 m2 arası nda olan kazıl arın taba n ve yan yüzl erin den sıza n suyu n saatt eki ortal ama debi si Q>1 0 m3 /sa. kazı. Kazı alam içine sızan suyu n. inşaa t ve imal aün kum da . olma sı hali nde.0 45. Biri m Fiyat No: 14.

332 yapıl abil mesi için aym kazı alam içind e ve Q debis inin gere ktird iği her güçt e ve sayıd a (yed ekler iyle) tulu mba kulla nılm ası için her türlü malz eme. işçili k gider i ile yükl enici kan ve gene l gider ler dahil su zam mına tabi kazı inşaa t ve imal ata öden .

B . v.25 *0.0 000 7* Q* K+ 0.0 42' deki gibid ir. urada da diğer notas yon ve uygu lama Poz No: 14. 02* A* m*( 41n)* (3H +l)* (0.): F=1 .5 0) = TL.333 ecek su zam mı fiyatı (YA SS 'ne isabe t eden ve ölçü biri mi mt. m3 olan kazı.s. m2..

Su düze yi yanm saat sürey le aym seviy ede kalac ak şekil de su boşal ülma ya deva m edilir .334 Su boşal tma zam mı konu sund a dikk at edil mesi gere ken diğer husu slar: * Kazıl ar için yeral ü suyu debis inin belirl enme sinde kazı taban kotu na kadar inilir. *. Bu .

kova . küçü k değe rler için hac mi bilin en kapl ar (tene ke. v.Bo şalül an su mikt annı n belirl enm esind e. *.). büyü k değe rler için ise ince kena rlı sava k kulla nılır. s.Al anı > .335 süre içeris inde çekil en su mikt annın iki kaü Q değer i olara k alınır . *.

n değe rinin hesa bınd a. kazı alanı nın 100 m2 ye bölü nmes iyle ortay a çıka n 50 m2 den az kesir ler ihma l edilir . 1560 m2 için ise .336 2000 m2 olan kazıl ar için n=20 alınır . daha fazla kesir ler için n değe ri bir arttın lır. Örne ğin. 1540 m2 için n=15 .

yeral ü suyu nun yery üzün e sızar ak bariz bir şekil de beliri yor olma sı ve bu suyu n el yada pom pajla uzak laşün lmas ı şart olaca .337 n=16 alınır . imal at veya inşaa ün yeral ü su seviy esi alün da yapıl ıyor olma sı.Su zam mı uygu laya bilm ek için. *. yapıl an kazı.

3 m3 /saat ) gere kme ktedi r. .338 k kada r fazla bulu nmas ı (O>0 .

İNŞ AA T VE İM AL ATI N CİN SLE RİN E GÖ RE "M" KA TS AYI SI DE ĞE RL ERİ : .339 SU BO ŞA LT MA ZA MM I ÖD EN EC EK KA ZI.

75 2. ile tecrit Her cins zeminde kazı taban ve yan yüzlerinin Projeye göre düzeltilmesi veya kanal kaplama betonu altı haz. Ölçü Br.No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B-ÎNSAAT VE İMALAT İÇİN: Kazı Cinsi Her cins geçirimli ve geçirimsiz dolgu Aralıksızdık kaplamalı.s.30 0.340 A-KAZILAR İÇİN: S.40 0.15 SU BO ŞAL TM A ZA MM I UY GU LA MA SIY LA İLG İLİ ÖR NE K: B ir bina şanti yesin de "tem el kazıs . kaneviçe v.00 M 0. ahşap kaplamalı iksa Her çeşit moloz kargir Her dozda demirsiz beton Her dozda demirli beton Demirli. demirsiz beton kalıbı Her çapta betonarme demiri montajı Her dozajda tecrit sıvası 5 kata kadar bitümlü karton. m3 m3 m3 m3 Olcü Br. m3 m2 m3 m3 m3 m2 100 Kg.35 m2 0.No Kazı Cinsi 1 Her cins toprak kazısı 2 Her cins küskülük kazısı 3 Balçık kazısı 4 Her cins kava kazısı S.60 0. m2 m2 M 1.25 0.00 1.50 1.25 0.60 0.60 0.15 0.

341

ı sırası nda çıka n suyu n saha dan uzak laştır ılma sı ve zemi nin kum da tutul ması için" aşağı da veril en bilgil erde n de yarar lanar ak bula cağı mz uygu n tulu mba nın tahri k gücü ve su boşal tma debis ini bulu nuz ve yükl enici ye öde mnes i gere

342

ken su boşal tma zam mı biri m fiyatı m hesa playı nız VER İLE NLE R: * . Yapı mn ölçül en topla m temel çuku ru alanı ........ 107 5 m2 * . Tem elde yapıl an inşaa t işleri için her m2 de ........ m= 0.25 alına caktı r. * . Her 100 m2 alan için

343

1 olara k form ülde n katsa yısı kulla nılac aktır. * .A katsa yısı ........ 1.00 * . Tulu mba da kulla nılab ilece k moto pom p tipler i ve 2003 yılı için 1 saatli k kârlı kira bede lleri (sıra sıyla :5 PS'li k: 2500 000 TL/h , 20 PS'li k: 4000 000 TL/h , 45

344

PS'li k: 7500 000 TL/h ) *. Tulu mba ve bağl antıl ı aksa mıvl a ilgili bilgi ler: -Tu lum ban ın em me/ bas ma bor u çapl arı 0.1 0 m. -Tu lum ban ın em me/ bas ma hızl arı 0.3 m/s n -Sıv ı (su) kats ayıs ı 0.0 2

345

-Su için biri m haci m ağır lığı 100 0 Kg/ m3 -E mm e bor usu limi t uzu nlu ğu 3.0 0 m. -Ge ode zik em me yük sekl iği 2.8 5 m. -Ba sma bor usu limi t uzu nlu ğu 2.2 0 m. -Ge ode zik bas ma yük

346

sekl iği 2.0 0 m. -Hi drol ik ran dım an 0.8 5 -Me kan ik ran dım an 0.8 0 * . Yerç ekim i ivme si ........ 9.81 m/sn2 * . Tahr ik Güc ü For mülü : N=[y .Q. Hman] / [75 . r|h . r| m]; Debi ,Q= [ti . d2 / 4] * v ÇÖZ

347

ÜM : <t = [7i. (0.10 )2 . 0.3] / 4 = 0.00 2356 m3/sn = 2.3 Lt/sn ; Q=0. 0023 56 . 3600 = 8.48 m3/h
TJ TJp
=

nu nman ncman 1 ^man?

H e
m a n

= 2 . 8 5 + [ ( 0 . 3 )
2

/ 2 * 9 . 8 1 ]

348

+ 0 . 0 2 * [ ( 0 . 3 )
2

* 3 . 0 0 / 2 * 9 . 8 1 * 0 . 1 ] ~ 2 . 8 5 7 m . H b
m a n

= 2

349

. 0 0 + [ ( 0 . 3 )
2

/ 2 * 9 . 8 1 ] + 0 . 0 2 * [ ( 0 . 3 )
2

* 2 . 2 0 / 2 * 9 . 8 1 * 0

350

. 1 ] ~ 2 . 0 0 7 m . H
m a n

= 2 . 8 5 7 + 2 . 0 0 7 = 4 . 8 6 4 m N = [100 0*0. 0023 56*4 .864 / 75*0 .85* 0.80] = 0.22 47 Kgm /sn ~

351

0.23 PS< 5 PS 5 PS'li k tulu mba nın (dalg ıç pom pa) 2003 yılı karsı z saatli k kira bede li 2.50 0.00 0/1.2 5 = 2.00 0.00 0 TL/h oldu ğund an; Q= 8.48 m3/h < 10 m3/h; Â = 1075 m2 < 2000 m2 yapı alam için Su Boşa ltma Zam mı Biri m Fiyat For mülü

352

olara k 14.0 44 poz nolu form ülün kulla nılac ağı belirl enmi ştir. Bura da; n = F=1.25*0.02*1.00*0.5*(41-10.75)*(3*4.864+l)*(0.011*8.48*2000000+0.10 ı=559.044TL/nr bulunur. 1075 /100 = 10.7 5,m = 0.25 (tabl odan ). A* = 1.00 (veri liyor ), K = 2.00 0.00 0,TL/h (işçil ik bede li) olma k üzer e;

353

c) İKS A VE ŞEV : Yapı (inşa at) işleri nin deva mı sırası nda iş güve nliği veya tekni k gerek ler nede niyle iksa veya şev yaptı rılma sı gerek irse tip G.T. Ş. 3.2.2 .ci madd esi gereğ ince, idare nin yazılı olur' u (emri ) ve ataş man defte rine ayrın tılı

354

bir şekil de ekle mek, kayd etme k sureti yle yapıl an iksa yada şevin bedel i öden ebilir . G enel Fiyat Anali zleri nde 14.0 23 poz numa rasıyl a yer alan iksa, kazı çevre sine gerek tiğin de taban a çakılı ağaçl arla yatay deste k kalas ların dan oluşa n çerçe veler in

355

yerle ştiril mesi ve bunla rın 48 cm. kalın lıkta ki kalas larla deste klen mesi yle yapıl an imala ttır. Y apı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğünü n 23.cü madd esine göre sert kaya, sert şist, beton laşmı ş çakıl, sert kalke r, killi şist kaya, gre ve kong lome ra

356 gibi kendi ni tutab ilen zemi nlerd e. olan kazıl arda yan yüzle r iksa ile tahki mat yapıl arak deste klen mek ve kalas başlı kları kazı üst kotu nu en az 20 cm. şevsi z yapıl mak zoru nda olan ve derin liği d> 150 cm. geçm ek duru mun dadır . .

357 Yapıl ması Gere ken İksa Türl eri.) Su basın cı altın da. II. tama men kapal ı ve hatta geçm eli sık ahşa p kapla malı "Tam İksa" yapıl ır. I. gerçe k akıcı zemi nde.) İksa yapıl an yüze yin en az % 70'ini kapla yan niteli kte "Sık Aralı klı Ahşa p Kapl amalı İksa" yapılı .

III.) İksa yapıl an yüze yin en az % 40 . İ ksanı n ölçü birim i m2 dir ve hesa plard a fiilen iksa yapıl an yüze yler dikka te alınır .% 70'ini kapla yan niteli kte "Aral ıklı Ahşa p Kapl amalı İksa" yapıl ır. İş güve nliği ve tekni k gerek ler nede niyle iksa .358 r.

359 veya şevd en hangi sinin daha ekon omik ve emni yetli olaca ğı gerek li hesa plar yapıl arak karşıl aştırı lır. . buna göre idare nin yetki li orga nında n onay alına rak uygu lama ya geçili r.

5 0 m.360 Ge nel lik le ge vşe k ve sık ışa bil ir ze mi nle rd e 1.' de n da ha de rin te me l çu ku rla rın ın ya n yü zle rin in em niy ete alı na bil me si ba kı mı nd an ka zı m n ze mi .

11 . Y AP I İS LE Rİ N D E İŞ Çİ SA Ğ LI ĞI V E İS G Ü V E N Lİ Ğİ T Ü .361 n cin sin e gö re de ğiş en or an da şev li ola ra k ya ptı rıl ma sı yol un a gid il me kte dir .

362 Z Ü Ğ Ü B a k a n l a r K u r u l u K a r a r ı n ı n T a r i h i : 2 . 1 9 7 4 N o : 7 / 8 6 . 7 .

. 8 .363 0 2 D a y a n d ı ğ ı K a n u n u n T a r i h i : 2 5 . 1 9 7 1 N o : 1 4 7 5 Yayı mlan dığı R.9. Gazet enin Tarih i : 12.

364 1974 No: 1500 4 BİR İNC İ KISI M Gen el Hük ümle r -A M AÇ : İş kan unu kap sa mın a gire n yap ı işle rin de. İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü nde öng örü lenl erd en baş ka alın aca k sağ lık .

(Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 1) -K AP SA M: Bu Tüz ükt e geç en «ya pı işle ri» dey imi . ma den oca klar ı .365 ve güv enli k ted birl eri bu Tüz ükt e beli rtil miş tir.

köp rü.366 hari ç olm ak üze re. bar aj. tün el. yer üst ü ve yer altı nda . lim an. çeli k yap ı ve mo ntaj ı. set. met ro. su üst ü vey a su altı nda yap ılan bin a. ge mi inş . yol. isk ele. de mir yol u. hav ai hat.

kuy u. duv ar ve ben zeri inş aat. tam irat . kan aliz asy on.367 aatı . top rak kaz ı. yar ma ve dol dur ma işle rini . kan al. dal gak ıran . sıh hi tesi sat ve kal . tadi lat ve yıkı m işle rini . lağı m. ele ktri k.

368 orif er tesi satı işle rini . bad ana ve boy a işle rini . (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı . dül gerl ik. mar ang ozl uk. sıv a. bu işle rde kull anıl an sab it ve har eke tli ma kin a ve tesi sler in kull anıl ma sını kap sar.

bu Tüzü kte belirt ilen koşul lan yerin e getir mekl e ve gerek li araç ve gereç leri eksik . yapı işyerl erind e işçile rin sağlı ğım ve iş güve nliği ni sağla mak için.369 ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :2) ARA Ç GER EÇ TE MİN İ: Her işver en.

yap ı işle rini . fen ni . (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:3) -F EN Nİ SO RU M LU : Her işv ere n.370 siz bulu ndur makl a yükü mlüd ür. İşçile r de. bu yolda ki usul ve koşul lara uyma k zoru ndadı rlar.

tek nik göz eti mi ve sor uml ulu ğu altı nda yür üte cek tir. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :4) YAP I İŞ DEF TER İ: İşver en. birin ci sayfa sı .371 yet erli ği bul una n kişi leri n.

Bu defte r işver en tarafı ndan işyeri nin bağlı bulu nduğ u bölge çalış ma müd ürlüğ .372 Çalış ma Baka nlığı nca sapta naca k örne ğe uygu n ve diğer sayfa lan bir asıl ve bir suret olaca k şekil de bir yapı iş defte rini. işyeri nde bulu ndur makl a yükü mlüd ür.

Yapı iş defte rinin.373 üne her sayfa sı müh ürleti lmek sureti yle onayl attınl ır. . Yapı iş defte ri 4 üncü madd ede belirt ilen soru mlu kişi tarafı ndan tutul ur. Yapı iş defte rine bu Tüzü ğün ilgili madd eleri nde belirt ilen husu slar ve gerek li diğer bilgil er işleni r.

374 isten mesi halin de. Yetki liler gerek li görd ükler i tavsi yeler i bu defte rlere yaza bilirl er. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:5) . işyeri ni teftiş ve kontr ole yetki li mem urlar a göste rilme si zoru nlud ur.

Kar anlı kta vey a gec e çalı şıl ma sını n ger ekli vey a zor unl u bul und .375 İKİ NCİ KISI M Yapı İşler inde Alın acak Güv enlik Ted birle ri -G EC E ÇA LI ŞM A: Ya pı işle rini n gün düz yap ılm ası esa stır.

376 uğu hall erd e. çalı şm a yeri nin ve geç itle rin yet erin ce ve uyg un şek ilde ayd ınla tıl ma sı ve iş güv enli ğini n sağ lan ma sı ger ekli dir. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde .

geç itle r. kor kul ukl ar.377 :6) -B AR ET : Ya pı işle rin de kull anıl an isk elel er. kab lola r ve diğ er . mer div en par ma klık lan. plat for mla r. zin cirl er. güv enli k hal atla n ve güv enli k file leri .

378 kor um a ted birl erin e ait ara ç ve ger eçl er ve işçi lere veri len güv enli k ke mer leri ile diğ er mal ze me ve ara çlar . yap ılan işe uyg un ve işçi leri her çeşi t tehl ike den kor um aya yet erli ola cak .

par ça. alet . kal dıra bile cek leri yük e day ana cak nite lik ve sağ lam lıkt a bul una cak . tert ibat . mal ze me vey a ara çlar .379 ve kull anıl an tesi sat. mal ze me gibi cisi mle rin düş me si mu hte mel yerl .

(Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :7) -U YA RI LE VH AL AR I: Yap ı ala m için dek i tehl ikel i kısı .380 erd e çalı şac ak işçi lere kor um a baş lığı (ba ret) veri lec ekti r.

açık ça sını rlan dırıl aca k ve bur alar a gör ünü r şeki lde yazı lmı ş uya rma lev hala rı kon ulac ak ve gec eler i kır mız ı ışık larl a ayd ınla tıla cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven .381 mla r.

geli şi güz el atıl ma yac .382 liği Tüz üğü Ma dde :8) -Sİ VR İ UÇ LU MA LZ EM E VE AR TI KL AR : Yap ımn dev amı süre sinc e sivr i uçla rı vey a kes kin ken arla rı bul una n mal zem e ve artı klar .

383 ak ve orta klık ta bul und urul ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :9) -TE HL İK EL İ MA LZ EM E İST İFİ : Yap ı işye rind e kaz aya seb ep olac ak vey a .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 10) .384 çalı şanl arı tehl ikel i dur uml ara düş üre cek şeki lde mal zem e istif edil me yec ek ve araç lar geli şi güz el yerl ere bıra kıl ma yac aktı r.

385 -TE HL İK EL İ BO ŞL UK LA R: Tav an vey a döş eme lerd eki boşl uk ve deli kler e kor kul uk yap ılac ak vey a bu deli kler in üstl eri geçi ci bir süre için uyg un şeki lde kap atıl aca ktır. (Ya pı İşle rind e .

386 İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 11) -Kİ ŞİS EL KO RU NM A AR AÇ LA RI: Yap ı işye rind e çalı şanl arın birli kte kor un mal arı sağl ana ma dığı hall erd e. yap ılan işle rin özel liği itib ariy le .

Bu araç lar işçil erin fizi k yap ıları na uyg un olac aktı r.387 ger ekli kişi sel kor un ma araç ları veri lece ktir. Bir işçi nin kull and ığı kor uyu cu araç lar baş ka işçil ere veri lme den önc e uyg un şeki lde tem izle nec ekti r. .

388 (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 12) -E MN İY ET KE ME RL ER İ: Yü kse kliğ i taba nda n itib are n 3 met red en dah a fazl a ola n ve düş me vey a kay ma tehl .

lağı m. gale ri ve ben zeri deri nlik lerd e çalı . olu k ve her türl ü dış boy a işle ri yap anla ra. gırg ır vin çler ini çalı ştır anla ra ve kuy u.389 ikes i bul una n yerl erd e çalı şanl arla . kire mit döş eyic ileri ne.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 13) -İS KE LE YE KO RK UL UK : Çatı .390 şanl ara güv enli k ke mer leri veri lece k ve işçil er de veri len bu ke mer leri kull ana cakl ardı r.

Bu kor kul ukl ar ay m zam and a den gesi ni kay bet miş bir işçi nin düş mes ine eng el ola .391 lard a vey a eği k yüz eyle rde yap ılan işle rde kull anıl an yap ı iske lele ri uyg un kor kul ukl arla don atıl aca ktır.

392 bile cek sağl aml ıkta yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 14) -Ç AT I ME RD İV EN İ: Ca m. saç ve çim ent o har çlı lev hala rda n yap ılmı ş vey a eski .

393 miş . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz . yıpr an mış ve day anı klılı ğı azal mış çatı lard a. çatı mer div eni kull anıl aca k ve bur alar da tam güv enli k sağl an ma dık ça çalı şıl ma yac aktı r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven .394 üğü Ma dde : 15) -R ÜZ GA RD A ÇA LIŞ MA : Ku vve tli rüz gar alan iş yerl erin de ger ekli güv enli k ted birl eri alın ma dan işçil er çalı ştırı lma yac aktı r.

395 liği Tüz üğü Ma dde : 16) -T AŞI TL AR İÇİ N İŞA RE TL ER : Yap ı alan ınd a ka my on ve ben zeri taşıt ve araç lar kull anıl dığı nda bun ları n giri ş ve çıkı şlar ı için uyg un bir şeki lde işar etle nmi ş .

396 yerl er ayrı laca k ve bu taşıt ları n büt ün ma nev rala rı bir göz etic i tara fınd an yön etil ece ktir. A yrıca bu araçl arın mane vra ve park yerle ri belirt ilmiş olaca k. kısa bir süre için de olsa araçl ar. gerek li güve nlik tedbi .

397 rleri sağla nmad ıkça sürüc üsüz bırak ılma yaca ktır. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 17) ÜÇÜ NCÜ KISI M Kazı İşleri nde Alın acak Güv enlik Tedb irleri -T AH TA PE RD E: Bel edi ye sını rları için de mes kun böl .

398 gele rde. pay and alar ı içte n vur ulac ak ve bun lar yap ımn biti min e kad ar bu şeki lde . yap ı kazı ları na başl ama dan önc e yap ı alan ının çev resi orta lam a 2 met re yük sekl ikte taht a per de ile çev rile cek.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü . Y apım n otura cağı alanı n çevre sinin açık ve geniş olma sı halin de tahta perde yerin e kazı sınırı gerisi nden başla mak üzere 90 -100 santi metr e yüks eklik te bir kork uluk yapıl acakt ır.399 kor una cak ür.

400 ğü Mad de: 18) -Y OL LA RI N IŞI KL AN DI RI LM ASI : İşye rleri nde ki trafi ğe açık yoll arın kesi ştik leri yerl er uyg un şeki lde kır mız ı ren kte ışık lan dırıl aca kür. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş .

kan aliz asy on ve ben zeri tesi satı n bul unu .401 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 19) -K AZ I ÖN CE Sİ GÜ VE NL İK ÖN LE Mİ: Kaz ı işle rini n yap ılac ağı yerl erd e. elek trik kab lola rı. gaz bor ular ı. su yoll arı.

işçil er. der hal ora dan uza klaş ürıl aca . Kaz ı sıra sınd a.402 p bul un ma dığı önc ede n araş tırıl aca k ve dur um a gör e ger eke n ted birl er alın aca kür. zehi rli ve boğ ucu gaz bul und uğu anla şıld ığı hall erd e.

gaz çıkı şı önl ene cek ve biri ken gaz boş alül ma dık ça kazı işle rine başl an ma yac akü r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :20) -K AZ I KO NT RO LÜ : Kaz ıları n her böl .403 k.

404 üm ü 4 ünc ü ma dde de beli rtile n sor uml ular ca her gün en az bir def a kon trol edil ece k ve çalı şıl mas ınd a bir sakı nca olm adı ğı son ucu na varı lırs a işe dev am edil ece k. çalı şıl mas ınd a sakı .

Her iki hal de de. dur um.405 nca old uğu anla şılır sa sakı nca gid erili nce ye kad ar iş dur dur ulac aktı r. yap ı iş deft erin e yazı lıp imz a edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş .406 :21) -K AZ IL AR DA ŞE V: Gen elli kle kazı işle ri. yuk arıd an aşa ğıy a doğ ru ve topr ağı n day anı klılı ğı ile ora ntılı bir şev veri lme k sure tiyl e yap ılac aktı r.

sert şist. bet onl aşm ış çakı l.407 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 22) -K AZ IL AR DA İK SA: Sert kay a. sert kal ker. killi şist kay a. gre ve kon glo mer a gibi ken dini tuta bile n zem inle rde yet kilil erin ger ekli gör .

408 düğ ü hall erd e ve şev siz yap ılm ak zor unl ulu ğu bul una n 150 sant ime tred en dah a deri n kazı lard a. yan yüz ler uyg un şeki lde dest ekle nm ek vey a iksa edil me k sure tiyl e tah kim olu nac ak ve iksa .

409 için kull anıl aca k kala s başl an. kazı üst ken ann dan 20 cm. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü . yuk an çıka nlac aktı r. İ ksanı n yeter liliği iş süres ince kontr ol edile rek sonu çlar yapı iş defte rine kayd edile cekti r.

410 Mad de:23 ) -K AZ IL AR DA YA N Cİ DA RL AR : Açı kta yap ılan kazı işle rind e. 150 sant ime tred en dah a deri n topr ak yığı nla nnı n ve her deri nlik te yap ılan tem el ve kan al kazı lan nda yan cida .

411 rlan n altl ann ı şeri t gibi kaz ara k yuk and an çök ert me k yas aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 24) -K AZ IL AR DA EL ME RD İV EN İ: 150 sant ime tred .

işçil erin inip çık mal an için yete ri kad ar el mer div enle ri bul und urul aca ktır.412 en dah a deri n ola n kazı işle rind e. (Ya pı İşle rind e . İksa terti batı m ve dest ekle rini. inip çık ma için kull an ma k yas aktı r.

413 İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :25) -K UY U ÇA LIŞ MA LA RI: Ku yu ve lağı m çuk urla n gibi deri n yerl erd e çalı ştın laca k işçil ere güv enli k ke mer i ve siny al iple ri gibi uyg un kor .

bu gibi çalı şma yerl erin e. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 26) -Y AĞ IŞL I HA VA DA KA ZI: . Ger ekli dur uml ard a.414 uyu cu araç lar veri lece ktir. tem iz hav a sağl ana cakt ır.

415 Kaz ı işle rind e yağ ış sıra sınd a işçi çalı ştırı lma z. mu hte mel su bas kınl arın a karş . Yağ ışın dur mas ınd an ve güv enli k ted birl erin in alın mas ınd an som a işçi çalı ştırı labi lir. Ara zi dur um una gör e.

416 ı ger eke n ted birl er alın aca kür. yağ ışlı hav alar da. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :27) -Y AĞ IŞL I HA VA LA RD A KA PA LI YE R: İşve ren. işçil erin ısla nm alar ım önl .

ken dile rini kor uya cak kap alı bir yer sağl ama kla yük üml üdü r. İşçi ler ısla k elbi se ile çalı şürı lam az.417 eme k için . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :28) -L AS Tİ K Çİ ZM .

418 E: Su için de çalı şma yı ger ekti ren hall erd e. uyg un lasti k çiz mel er veri lece ktir. Diz boy unu aşa n sula rın yen ilm esi için ayrı ca ger ekli ted birl er alın aca ktır. işçil ere. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş .

Bu ma kin alar . bul doz er ve ben zeri ma kin alar la yap ılan kazı lard a bu ma kin alan n har eket ala m için de işçi çalı ştırı lma z.419 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :29) -K AZ I MA Kİ NA LA RI: Eks kav atör .

420 ın üze rind e ehli yetl i ope ratö rde n baş ka kim se bul und urul ama z. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :30) -R AM PA LA R: Kaz ılan topr ağı dışa rıya taşı yac ak araç ları n .

421 kazı yeri ne kol aylı kla giri p çık mal arı m sağl aya cak ram pa eği mle ri 35 der ece den fazl a ola maz . Ra mp alar da bird en fazl a araç bul . Bun un sağl ana ma dığı hall erd e yük asa nsö rleri kull anıl aca ktır.

422 und urul ama z. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :31) -K AZ ID AN ÇI KA N TO PR AK : Kaz ıda n çıka n topr ak. kay mas ına eng el olm ak üze re. topr ak cins inin ger ekti .

423 rdiğ i uza klığ a atıl aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :32) -K AZ IL AR DA KO MŞ U YA PI: . Bun un mü mk ün olm ama sı hali nde kazı da ger ekli iksa yap ılac aktı r.

424 Kaz ımn . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma . yap ı tek niği nin ger ekti rdiğ i ted birl er alın aca ktır. ko mşu bir yap ıyı dev aml ı vey a geçi ci olar ak tehl ike ye sokt uğu hall erd e.

425 dde :33) -T AH Kİ MA TI N KO NT RO LÜ : Ma den oca klar ı hari ç inşa at yap ma k ama cıyl a açıl an kuy u. tün el vey a yer altı gale riler ind e yap ılan tah kim at her post a değ işi min de kon .

çökm e ve parça düşm eleri yle su baskı nları na karşı gerek en tedbi rler alına caktı r. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü .426 trol edil ece k ve son uçla r gün lük yap ı iş deft erin e yazı lara k imz alan aca ktır. Y eraltı işleri nde.

B u .427 ğü Mad de:34 ) -K AV LA K KO NT RO LÜ : Din ami t vey a diğ er patl ayıc ı ma dde leri n kull anıl dığı hall erd e 100 met re uza klık taki çev red e kav lak mu aye nesi yap ılac aktı r.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve . tünel . Bu husu slar yapı iş defte rine yazılı r. galer i ve benz eri yerle re giril mesi yasa ktır.428 madd eleri n kulla nılm asınd an soma en az bir saat geçm eden ve yetki li elem an tarafı ndan sakın ca olma dığı sapta nmad an kuyu .

del me ve kaz ma sıra sınd a işçil erin sağl ığı m kor uya cak ve güv enli ğini sağl aya cak yete rli .429 İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:35 ) -Y ER AL TI ÇA LIŞ MA LA RI ND A HA VA LA ND IR MA : Yer altı işle rind e.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :36) -Y ER AL TI ND A AÇ IK AL EV : Çeş itli gazl arın hav a ile patl ayıc ı bir karı şım me .430 ve uyg un hav alan dır ma tesi satı yap ılac aktı r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :37) -D UV AR TA KV İY ESİ ND E ÖN LE M: . açık alev li lam ba vey a ciha zlar kull anıl ma yac aktı r.431 yda na geti rebi lece ği yer altı işle rind e.

432 Ku yu. gale ri ve ben zeri yerl erin örm e duv ar vey a bet onl a tak viy esin de ger ekli ted birl er alın aca ktır. tün el. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :38) -Y ER AL TI İŞL .

(Ya pı .433 ER İN DE TO Z: Kay a kazı lma sını ger ekti ren yer altı işle rind e. sulu deli ci ma kin alar kull anıl aca k vey a tozl arın işçil erin sağl ığın a zara r ver me mes i için ger ekli diğ er ted birl er alın aca ktır.

434 İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :39) -T OP RA ĞI ISL AT MA : Patl ayıc ı ma dde leri n kull anıl dığı vey a serb est silis in bul und uğu yerl erd e. (Ya pı . kazı topr ağı ıslat ılac aktı r.

buc urg at başı nda dev aml ı bir işçi bul und urul aca ktır. Der inli ğin 6 met reyi aştı ğı .435 İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :40) -B UC UR GA T BA ŞIN DA İŞÇ İ: Yer altı çalı şma ları nda .

436 hall erd e. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :41) -B UC UR GA TL AR A Vİ NÇ LE RE FR EN TE RT İB AT . elle çalı ştırı lan buc urg at en az 2 işçi tara fınd an kull anıl aca ktır.

işçil erin kuy uya inip çık mal arı için kull anıl an buc urg atla r vey a vin çler fren terti batl ı olac ak ve mot orla işlet ilec ekti r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü .437 I: Der inli ği 25 met reyi aşa n kuy ular da.

438 ven liği Tüz üğü Ma dde :42) -G AL ER İD E SU BA SK INI İÇİ N ÖN LE M: Su bas kım olas ılığı bul una n araz ide yap ılan gale ri çalı şma ları nda . işçil erin hızl a boş altıl mas ını sağl aya cak çıkı ş yerl eri .

439 bul und urul aca k vey a yete rli sayı da yük selti lmi ş hüc rele r yap ılm ası gibi uyg un ted birl er alın aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :43) -G AL ER İD E AY DI .

440 NL AT MA : Gal eril erin taba nlar ınd a bul una n boşl ukl ar. sevi ye fark ları. ara ba vey a kata rları n yoll arı ve geçi tleri gibi işçil er için bir tehl ike vey a sıkı şıkl ık göst ere . alça k ke mer ler. dar alan geçi tler.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :44) -G AL ER İL ER DE TA ŞIT LA R İÇİ N İŞA RE T: Taş ıt araç ları nın .441 n eng elle r. uyg un ve yete rli bir şeki lde ayd ınla tıla cakt ır.

çalı şıla n yerl er iyic e gör üle bile cek şeki lde ışık larl a işar etle ndir ilec ek ve taşıt kata rları nın önü nde bey az.442 kull anıl dığı gale riler de yete rli bir ayd ınla tma nın yap ıla ma mas ı hali nde . ark asın da kır mız .

443 ı ışık lar yak ılac ak vey a ark alar ınd a ay m ren gi ay m der ece de yan sıta cak ked i göz ü vey a ben zeri işar et bul und urul aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :45) .

taşıt vey a kata rın dur ma yol unu uyg un şeki lde ayd ınla tma ya yete rli bir proj ekt ör bul und .444 -G AL ER İ AĞ ZI NA PR OJ EK TÖ R: Yet erli ve sabi t bir ayd ınla tma nın sağl and ığı gale riler in ağız ları nda .

445 urul aca ktır. akı mın kesi lme si hali nde işçil erin boş . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :46) -Y ER AL TI İŞL ER İN DE FE NE R: Ele ktri kle ayd ınla tılm ış yer altı işye rleri nde .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş .446 altıl mal arı m sağl ama k ve anc ak bu süre de kull anıl ma k üze re ma den ci lam bala rı vey a fen erle ri yah ut ben zeri uyg un ayd ınla tma araç ları bul und urul aca ktır.

anc ak sor uml .447 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :47) DÖR DÜ NCÜ KISI M İskel elerd e Alın acak Gene l Güv enlik Tedb irleri BİRİ NCİ BÖL ÜM -Y AP I İS KE LE LE Rİ Nİ N KO NT RO LÜ : Yap ı iske lele ri.

sık sık ve en az ayda bir . İskel eler.448 u ve yet kili tek nik ele ma mn yön eti mi altı nda . tecr übe li usta lara iske le ölç üler i ve mal zem e özel likl eri göz önü nde bul und urul ara k kur dur ulac ak vey a sökt ürül ece ktir.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:48 ) -İS KE LE Nİ N TA ŞIY AB İL EC EĞ İ . İskel eler her fırtın adan sonra kontr ol edile cekti r.449 kere muay ene ve kontr ol edile cek ve sonu çlar yapı iş defte rine yazıl acakt ır.

450 AĞ IR LI K: İske lele rin taşı yab ilec ekle ri en çok ağır lık. Bu ağır lıkl ard an fazl a bir yük ün iske lele re yük len mes i . lev hala r üze rine yazı lara k iske leni n uyg un ve gör üle bilir yerl erin e asıl aca kür.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :49) -İS KE LE DE KA YM AY A KA RŞI ÖN LE M: İske lele rin yağ mur . kar. buz vey a ben zeri ned enle rle kay gan laş mas ı hali .451 yas akü r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :50) -İS KE LE LE RD E ON AR IM: İske lele rde gör ülec ek arız alar der hal ona rıla cak.452 nde . zayı . kay ma yı önl eye cek ted birl er alın aca kta.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü . İske lele r üze rine mol oz ve artı klar ile geçi şi eng elle yec ek mal zem e bıra kıl ma yac akta .453 f kısı mla r kuv vetl end irile cek vey a yen ileri ile değ iştir ilec ekti r.

yük lene n mal zem eni n iske leye takı lara k iske leni n yıkı .454 ven liği Tüz üğü Ma dde :51) -Vİ NÇ MA LZ EM ESİ Nİ N İS KE LE YE TA KI LM ASI : Vin ç vey a ben zeri ma kin alar ın kull anıl mas ınd a.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :52) .455 lma sını vey a her han gi bir kaz a vey a zara rı önl eye cek ger ekli ted birl er alın aca ktır.

.456 DÖR DÜ NCÜ KISI M İKİN Cİ BÖL ÜM Ahşa p İskel elerd e Alın acak Güv enlik Tedb irleri -A HŞ AP İS KE LE KE RE ST ESİ ND E BU DA K: Ahş ap iske lele rde kull anıl aca k ker este . sıkı dok ulu. düz gün .

tam ir edil miş ve boy an mış . üze rind e fazl a bud ak bul un ma yac aktı r.457 çıra lı ve sağl am olac ak. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :53) -İS KE LE KE RE ST ESİ : Iska rta.

İske lele rde kull anıl aca k ker este leri n.458 ker este ve taht alar iske le yap ımı nda kull anıl maz . cins leri ne gör e taşı yab ilec ekle ri en çok yük e day ana bile cek stan dart kesi tleri hes ap edil ece k ve bu kesi tler den .

459 dah a küç ük kesi tli ker este kull anıl ma yac akta . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :54) -A HŞ AP İS KE LE DE BA ĞL AN TI MA LZ EM ESİ : İske lele rde ger ekli day anı .

Ç iviler tam uzunl uklan yla ve sivri uçlar ı arka taraft an çıkac ak şekil de çakıl acak bu uçlar uygu n şekil de göm ülece ktir.460 klılı ğı sağl aya cak çivi . bul dok gibi bağ lan ü mal zem esi kull anıl aca kta. Yaral ı ve paslı çivile r iskel e .

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:55 ) -İS KE LE KA LA SL AR IN DA GÜ VE NL İK: İske lele rin plat for m. geçi t vey a ben zeri yerl erin de kull anıl aca k kala slar .461 işleri nde kulla nıla maz. .

. K alas uçlar ı iskel e bitim inde kendi uzunl uğun un 1/10 unda n fazla çıktı ğı halle rde. o kısm a geçm eyi önley ecek uygu n kork ulukl ar yapıl acakt ır. yan yan a ve aral ıksı z olar ak kon aca ktır.462 uzu nlu ğu doğ rult usu nda eksi z.

463 (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:56 ) -SI VA BA DA NA İS KE LE LE Rİ ND E KA LA SL AR : Sıv a. bad ana ve tam irat gibi işle r için yap ılan ve yük taşı ma yan iske le gen işli kler .

de bir eni ne olm ak üze re altt . döş eme leri nde en az iki adet 5X 20 sant ime tre kesi tten dah a küç ük kesi tte kala s kull anıl ma yac ak ve bu kala slar birb irler ine 60 cm.464 i 80 sant ime tred en dar yap ılm aya cak.

taş duv ar ve kap lam a gibi işle r için yap ılan ve yük . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :57) -D UV AR İS KE LE LE Rİ: Tuğ la duv ar.5 X5 cm. lik çıta larl a bağ lana cakt ır.465 an 2.

120 sant ime tred en az ve bun ları n duv ar yüz üne ola n uza klık ları ise.466 taşı yan iske lele rin gen işli kler i. döş eme lerd e hiç bir şeki lde boşl uk ve aral ık bıra kıl ma yac aktı . 10 sant ime tred en fazl a olm aya cak.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :58) -İS KE LE DE KO RK UL UK LA R: İske lele rde yap ılac ak kor kul uk ve ara kor kul uk ker este kesi tleri 5X 10 sant ime tred en küç ük olm .467 r.

ara kor kul ukl ar kon ulm .468 aya cak ve ara kor kul ukl ar döş eme taba nın dan itib are n 50 sant ime tre yük sekl ikte yap ılac aktı r. Anc ak iki dik me aras ınd a yata y kuv vetl ere karş ı çap razl ar yap ıldı ğın da.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 5 9) -İS KE LE DE ET EK TA HT ASI : Yü k taşı yan iske lele rde alet ve mal zem eni n düş ere k kaz aya seb ep olm ası m .469 aya bilir .

Bu etek taht ası ile döş eme aras ınd a en çok bir sant ime tre boşl uk bıra kıla bilir . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş .470 önl eme k için döş eme dış kıs mın a 15 sant ime tre yük sekl iğin de bir etek taht ası kon aca ktır.

471 Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :60) İSK ELE NİN DİK ME BOY UTL ARI: Yük taşıy anlar hariç olma k üzere .8 metr e yüks ekliğ e kadar olan iskel e dikm eleri 8X8 santi metr e. 8 24 metr e yüks eklik arası nda bulu nan iskel e dikm eleri ise 10X1 .

472 0 santi metr e kesitt en daha küçü k olma yaca ktır. D a h a y ü k s e k v e y a y ü k t a ş ı y a c a k o l a n i s k e l e l .

473 e r i n s t a t i k h e s a b ı y a p ı l a r a k g e r e k l i k e s i t l e r s a p t a n a c a k .

474 t ı r . ( Y a p ı İ ş l e r i n d e İ ş ç i S a ğ l ı ğ ı v e İ ş G ü v e n l i ğ i T ü z ü ğ ü .

yük taşı yan iske lele rde 240 sant ime tred en.475 M a d d e : 6 1 ) -İS KE LE Nİ N Dİ K ME AR ASI GE NİŞ Lİ Ğİ: İki dik me aras ı. yük taşı ma yan iske lele rde ise 3 met red en dah a fazl .

476 a olm aya cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :62) -İS KE LE Dİ K ME LE Rİ Nİ N Bİ NA BA ĞL AN TIS I: İske le dik mel eri. bin ada n ayrı lma yac ak ve yan lara .

477 doğ ru sall an ma yac ak vey a bel ver me yec ek şeki lde düz ve çap raz kuş akla rla tak viy e edil ere k bin aya bağ lana cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :63) -Dİ K .

otu rm a vey a kay ma yap ma yac ak şeki lde sağl am yer üze rine otur tula cak ve dik me altl an birb irler ine bağ lana cakt ır.478 ME LE Rİ N OT UR DU ĞU ZE Mİ N: İske le esas vey a tali dik mel eri. İ skele .

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:64 ) D İKM ELE RİN EKL EN ME ŞEK Lİ: .479 yapıl acak taban yum uşak veya zayıf ise. dikm eler yükü yaym ak için yeter li kalın lıkta ve boyu tta. ahşa p veya beton plakl ar üzeri ne oturt ulaca ktır.

5 santi metr e kalın lığın da sağla m keres teden hazır lanm ış ek tahtal ar uzun çivile rle çakıl acak veya .480 Dik mele r yatay yüze y olara k eklen ecek ve kesitl eri birbir ine eşit olaca k. bunla nn dört yüzü ne de ay m geniş likte en az 70 santi metr e uzunl uğun da ve 2.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:65 ) -Dİ K ME LE RE TA KV İY E BA ĞL AN TIS I: Taş ıyıc ı. kor uyu cu vey a tak viy e edic .481 büyü k cıvat a (bulo n) kulla nılm ak sureti yle eklen ecekt ir.

dik mel erin iç kıs mın a uyg un şeki lde çivi lene cek vey a usul üne gör e tesp it edil ece ktir. kuş akla r.482 i olar ak yap ılac ak atkı lar. çap razl ar ve mes netl er. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği .

taşı yıcı esas kiri şler den en az 15 sant ime tre dah a taşk ın bıra kıla cak ve esas kiri ş üstü ne bin dir me k sure tiyl e her iki tara ftak i .483 Tüz üğü Ma dde :66) -Y AN Kİ RİŞ BA ŞL AR I: Yan kiri ş başl an.

eşit aralı klarl a esas kirişe çivile nmek sureti yle tespit edile cekti r. Y ük fazlal ığınd an ötürü eklen ecek ara atkı kirişl eri.484 dik mel ere çivi vey a cıva tala rla bağ lana cakt ır. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de : 67) -Y .

485 AN Kİ RİŞ BA ŞL AR I: Yan kiri ş başl arın ın duv ara gire ceği kısı mla r en az 10 sant ime tre olac aktı r. Pen cere ve ben zeri boşl ukl . Bun ları n başl an hiç bir şeki lde çapt an küç ültü lem ez vey a üraş lana maz .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :68) -Y AN Kİ RİŞ BA ŞL AR I: Bet ona rme kar kas bin .486 ara gele n kısı mla r ise mes net ve çap raz yap ılm ak sure tiyl e tesp it edil ece ktir.

(Ya pı İşle rind e İşçi .487 alar için kur ulac ak iske le yan kiri ş başl ann ın bir tara fı 5X 10 sant ime tre kesi tind e ve 30 sant ime tre uzu nlu ğun da taht alar çivi lene rek bin a kol onu nun yüz leri ne tesp it edil ece ktir.

488 Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :69) -K ÖŞ E DÖ NE N İS KE LE: Köş e dön en iske lele re. en az bir köş e kiri şi ekle nec ek ve iske leni n bu kıs mı en az diğ er kısı mla r kad ar day .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği .489 anı klı olac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :70) -A TK I Kİ RİŞ İN DE EK : Atk ı kiri şler ind e ek yap ıla maz .

eği m en çok 25 der ece olac ak ve üze rleri ne 40 sant ime tred e bir. .490 Tüz üğü Ma dde :71) -R AM PA VE GE Çİ TL ER : Ra mp a ve geçi tleri n iki tara fını n kor kul ukl u olar ak yap ılm ası hali nde .

R ampa ve geçitl er 80 santi metr eden. üzerl erind en yük geçir ilece k olanl ar ise 125 santi metr eden dar olma yaca k ve bunla nn geriy e kaym amas ı için gerek li tedbi rler alına caktı r. (Yap ı İşleri .491 ken di gen işli kler i kad ar çıta lar çakı laca ktır.

kala slan n esn eme sini .492 nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:72 ) -M ES NE T AR AL IĞI : İske leni n geçi t ve ram pa mes net aral ıkla n. bel ver mes ini önl eye cek ve üze rind e yay lan ma dan yür .

493 üne bil mes ini sağl aya cak şeki lde aya rlan aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :73) -İS KE LE GE Çİ TL ER DE KO RK UL UK : İske lele rde köp rü gör evi gör ece k geçi .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 74) -İS KE LE SÖ KÜ M SIR ASI : İske le sök ülm esi aşa ğıd a beli rtile n esas lara gör .494 tler. 60 sant ime tred en dar ve kor kul uks uz yap ılm aya cakt ır.

495 e yap ılac aktı r: 1İskel elerin sökül mesi ne en üst kısım dan başla nacak tır. 3Sökü lmüş olan malz eme hangi yüks eklik ten olurs a olsun doğr udan doğr uya . 2İskel elerin bina bağla ntılan kalasl ann alınm asınd an soma ve yuka ndan aşağı ya sırayl a sökül ecekt ir.

iki yerin den bağla narak deng eli şekil de indiri lecek ve uygu n bir yere istif edile cekti r. iskel enin takvi ye veya çapra zlann dan hiçbi r elem an alına maz. Anca k sökü me başla ndıkt an . 4Sökü m başla mada n önce herha ngi bir sebe ple.496 yere atılm ayac ak.

497 sonra iskel e malz emes inin indiri lmesi amac ıyla iki dikm e arası (aks) kork ulukl annın alın ması müm künd ür. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:75 ) .

498 DÖR DÜ NCÜ KISI M ÜÇÜ NCÜ BÖL ÜM Çeli k Boru lu İskel elerd e Alın acak Güv enlik Tedb irleri -Ç EL İK İS KE LE Nİ N SA ĞL AM LI ĞI: Çeli k bor ulu iske lele rde kull anıl aca k büt ün bor u ve ma den .

499 i kısı mla nn day anı klılı ğı ve diğ er özel likl eri taşı yac akla n yük e gör e nor mla ra uyg un bul una cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :76) -Ç EL İK İS KE LE .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü . iske le yap ımı işle rind e kull anıl ma yac aktı r.500 BO RU LA RI: İske le yap ımı nda n gay n işle rde kull anıl mış bul una n bor u ve diğ er mal zem e.

501 Ma dde :77) -Ç EL İK BO RU LU İS KE LE YE TA KV İY E: Çeli k bor ulu iske lele r. sağ a ve sola sall an ma yac ak şeki lde yete ri kad ar çap raz bor ular la tak viy e edil ece k ve bin ada n ayrı lma yac .

502 ak şeki lde tesp it olu nac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :78) -B OR UL AR DA Kİ EK LE R: Düş ey ve yata y bor ular dak i ekle r en çok 6 met red e bir yap ılac .

503

aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :79) -B OR U BA ŞL AR INI N TA BA NI: Bor u başl arın ın, taba na yerl eşti rile n kala s altlı klar a bat ma mas ı için , özel sure

504

tte yap ılmı ş ma den i başl ık kull anıl aca k ve bu başl ıkla r çivi vey a uzu n vid alar la bu altlı klar a tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :80) -Ç EL

505

İK BO RU LU İS KE LE PL AT FO RM U: Çeli k bor ulu iske lele rde ki plat for mla rda kull anıl aca k kala s vey a diğ er ahş ap kısı mla rın özel likl eri ile kull anıl aca k çap razl ar, kor kul ukl ar, ara kor

506

kul ukl ar ve ben zeri kısı mla rda ki aral ıkla r ahş ap iske lele rde ara nan özel likl ere uyg un olac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :81) -Ç EL İK BO RU LU İS KE LE

507

YE TO PR AK LA MA : Bor u vey a ma den i iske lele r stati k, elek triğ e karş ı uyg un şeki lde topr akla nac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 82) -A YD IN

508

LA TM A: Sisl i ve alac a kar anlı k hav alar da, çalı şma dev am etti ği süre ce, iske lede ki mer div en ve asa nsö r başl an ve çalı şıla n döş eme ler boy dan boy a uyg un şeki lde ayd ınla tıla cakt ır. (Ya pı İşle rind

509

e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :83) -B OR U İS KE LE Nİ N SÖ KÜ M SIR ASI : Bor u iske leni n bir kıs mı vey a kısı mla nm n sök ülm esin de ger eke n güv enli k ted birl eri alın

510

aca k ve 75. inci ma dde hük üml erin e uyu laca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :84)

DÖRDÜNCÜ KISIM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Asma İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
-AS MA İS KE LE Nİ N BE LG ESİ : As ma iske lele

511

rin aşa ğı ve yuk an har eket leri ni sağl aya n ma kin a, teçh izat ve vin çler in, kull an ma ya elve rişli old ukl ann a iliş kin ve yet kili tek nik ele ma nca kull an ma ya başl ama dan önc e düz enle nmi ş bel

512

gele ri işye rind e sakl ana cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :85) -AS MA İS KE LE Nİ N SA LI NI MI: As ma iske le, iş sıra sınd a sağ a sola vey a ileri geri har eket

513

etm ede n asılı kala cak şeki lde tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 86) -AS MA İS KE LE Nİ N TA ŞIY AC AĞ I YÜ K: As ma iske lele rin taşı yac ağı yük

514

ler, yet kili tek nik ele ma nla nn ver ece kler i bir rap orla beli rtile cek ve iske leye bun dan fazl ası yük leni lme yec ekti r. As ma iske lele rde mer div en kull anıl ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü

515

ven liği Tüz üğü Ma dde :87) -AS MA İS KE LE HA LA TI NI N KO NT RO LÜ : As ma iske le askı sı için kull anıl aca k çeli k vey a ken dir hala tlan n yah ut ben zeri mal zem eni n her gün işe başl ama

516

dan önc e mu aye ne edil ere k ezik , kop uk, çür ük vey a baş ka bir özr ü olu p olm adı ğı hus usu yap ı iş deft erin e kay ded ilec ek, anc ak sağl am old uğu anla şıld ıkta n som a iske lede çalı şma yap ılac

517

aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :88) -AS MA İS KE LE Nİ N İNİ ŞÇI KI Ş YO LU : As ma iske lele rin, iniş ve çıkı ş yoll ann da her han gi bir eng el bul un

518

ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :89) -AS MA İS KE LE Nİ N BA ĞL AN TIS I: İske lele r yap ılac ak işe gör e en ağır yük e day anı klı olac akü r. Tuğ la duv ar

519

ve sıva işle rind e kull anıl aca k asm a iske lele rin tesp it edil ece ği askı kiri şi, 16 lık I putr el vey a ay m day anı klılı kta diğ er mal zem ede n yap ılac aktı r. As ma iske leyi taşı yac ak hala tları n güv enli

520

k kat sayı sı 6 dan aşa ğı olm aya cak ve bu hala tlar da ek yeri , hal ka, başl ık ve bağ lan ü bul un ma yac ak, bun lar askı de mirl erin den kay ma yac ak şeki lde tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ

521

lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :90) -AS MA İS KE LE Nİ N PL AT FO RM MA LZ EM ESİ : As ma iske le plat for mu için kull anıl aca k çift köş ebe nt kesi ti, 50 X5 0X 5 mili met re vey a bu

522

özel likt e diğ er prof illi mal zem ede n yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :91) -AS MA İS KE LE DE CI VA TA LA R: As ma iske le vin ç çerç eve sini plat for

523

mu n iç ve dış kiri şler ine bağ laya cak cıva tala rın çapı 5/8 par ma kta n (inc h) dah a küç ük olm aya cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :92) -AS KI Kİ RİŞ İN DE CI VA

524

TA LA R: Ask ı kiri şi, bin a tava n döş eme sine vey a bin a çerç eve sine U cıva tala rı ile uyg un ve day anı klı bir şeki lde tesp it edil ece ktir. C ıvata arkal arına 10 mili metr e kalın lığın da çelik bir levha konu

525 lacak ve cıvat alar çift somu nlu olaca k ve yaylı ve düz pulla rla birlik te sıkıla caktı r. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de:93 ) -T AV AN DA Kİ AS KI Kİ RİŞ İ: Yap ı tava n döş eme sine tesp it edil ece .

526 k askı kiri şini n. . 10 X1 5 sant ime tre kesi tind e ahş ap yast ıkla r kon aca ktır. iske le ve tesp it için bıra kıla cak aral ıkla rı birb irin e eşit olac ak ve U cıva tası nın boşl uğu nu alm ak için I de miri üstü ne.

527 (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :94) -PL AT FO RM GE NİŞ Lİ Ğİ: Plat for m gen işli kler i. sıva işle rind e 80 sant ime tred en. duv ar işle rind e 120 sant ime tred en az olm aya .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :95) -İS KE LE Nİ N DU VA RD AN AÇ IK LI ĞI: İske lele rin duv ard an ola n açık lığı. mal zem e takı m ve alet leri n aşa ğıy a .528 cakt ır.

5 . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :96) -K OR UY UC U TA VA N: İske le için de çalı şan işçil erin başl arı m kor um ak için en az 2.529 düş mes ini önl eye cek şeki lde olac akü r.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :97) -AS MA İS KE LE DE FA ZL A YÜ K: As ma iske .530 sant ime tre kalı nlığ ınd a taht ada n yap ılmı ş kor uyu cu bir tava n bul una cakt ır.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :98) -K AN .531 lele rde her met rek are ye 400 kilo gra md an fazl a yük kon ma yac ak ve asm a iske lede 4 den fazl a işçi çalı ştırı lma yac aktı r.

(Ya pı İşle rind e İşçi . güv enli k ma nda lı vey a uyg un güv enli k terti batı ile kap atıl aca ktır.532 CA YA GÜ VE NL İK MA ND AL I: As ma iske lele rde kull anıl aca k kan ca. çen gel ve ben zerl erin in ağız lan.

533 Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :99) -AS MA İS KE LE KO RK UL UĞ U VE ET EK TA HT AL AR I: As ma iske le kor kul ukl an. en az 100 sant ime tre yük sekl ikte ve ara kor kul ukl u yap ılac .

etek taht alan ise en az 15 sant ime tre yük sekl ikte olac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 100 ) .534 ak.

535 DÖ RD ÜN CÜ KISI M BEŞ İNC İ BÖL ÜM Sıpa İskel eler de Alın acak Güv enlik Ted birle ri -SI PA İS KE LE Nİ N SA ĞL AM LI ĞI: Sıp a iske lele r day anı klılı k ve taşı yac ağı yük ler bak ımı nda n .

536 yete rli sağl aml ıkta ve uyg un mal zem ede n yap ılac akü r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 101 ) -SI PA İS KE LE LE Rİ N ÖZ EL Lİ KL ER İ: Sıv a vey a hafi .

2Platf ormla rın kalınl ığı 5 santi metre den ve geniş liği 40 santi metre den .537 f işle r için kull anıl aca k sıpa iske lele rde aşa ğıd aki özel likl er bul una cak ür. yükse kliği 120 santi metre den çok. 1İskel e geniş liği 50 santi metre den az.

538 az. 2. 3İskel e kirişl eri ve bacak ları 5X10 santi metre kesiti nden küçü k. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 102) -SI . 4Takv iye için kulla nılac ak çapra z ve düz bağla ntılar .5X 10 santi metr e kesiti nden küçü k. olma yaca ktır.

bac akla rı vey a taşı yıcı orta kiri şler i eksi z olac aktı r.539 PA İS KE LE DE EK LE R: Sıp a iske lele rde. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 103 ) -SI PA İS KE LE AY .

yük sekl iğin in yarı şım geç me yec ekti r. mer kez den mer kez e 250 sant ime tred en çok olm aya cak ve iske le aya k açık lığı. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği .540 AK AÇ IK LI ĞI: İki sıpa iske le aras ı.

düzg ün ve sağla m yerle re oturt ulaca ktır.541 Tüz üğü Ma dde : 104 ) -SIP A İSK ELE NİN OTU RDU ĞU PLA TFO RM: Sıpa iskel e baca kları. B unun müm kün olma dığı halle rde. düzg ünlü ğü sağla mak için baca k altlar ına kona cak tek parça lı ahşa .

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 105) -DU VAR DA KUL LAN ILA N SIP A İSK ELE : Duva r işleri nde veya 120 santi metr eden yüks ekte yapıl acak işlerd .542 p yastı kları n yüks ekliğ i 10 santi metr eden çok olma yaca ktır.

3Platf orm kalınl ığı 5 santi metre den az. 2Yüks eklikl eri 300 santi metre den çok.543 e kulla nılac ak sıpa iskel elerd e aşağı daki özelli kler bulu naca ktır. 1Geniş likler i 125 santi metre den az. . 4İskel e bacak ve kirişl eri 10X1 0 santi metre kesiti nden küçü k.

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 106) .544 5Takv iye ve çapra zlar 2.5X 15 santi metr e veya 5X10 santi metr e kesiti nden küçü k. olma yaca ktır.

545 DÖ RD ÜN CÜ KISI M ALT INC I BÖL ÜM Beto nar me Kalı bı Yapı mı ve Sök ümü nde Alın acak Güv enlik Ted birle ri -D ÖŞ EM E KE NA RI NA KO RK UL UK : Bet ona rme plat for mla rını n döş eme ken .

serb est çalı şma yı sağl ama k için döş eme ken arın a kor kul ukl u iske le yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ .546 arla rına düş me yi önl eye cek kor kul uk yap ılac aktı r. Bu mü mk ün olm adı ğı hall erd e.

547 lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 107 ) I.B ET ON AR ME KA LIP LA RI ND A GÜ VE NL İK: -A RA ÇA LIŞ MA PL AT FO RM U: Bet ona rme kalı bım taşı yan dire kler e ızga ra çakı ldık tan ve üze rine kala .

Boş lukl ara gele n bet ona rme kol on kalı . ızga ra işin de çalı şıl ma yac aktı r. Tav anı n 3 met red en yük sek olm ası hali nde ara çalı şma plat for mu yap ılm ada n.548 s kon duk tan som a çalı şma ğa başl anıl aca ktır.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 108 ) . üç aya klı mer div en kull anıl mas ı gibi ger ekli güv enli k ted birl eri alın aca ktır.549 plar ının diki min de. sıpa iske le.

550 I.B OŞ LU K TA RA FI ND AK İ Kİ Rİ Ş KA NA TL AR IN DA ÇA LI ŞM A: Beto narm e kalıp larını n kiriş kanat lan boşlu k tarafı ndan çakıl maya cakür . Zoru nlu halle rde gerek li güve nlik tedbi rleri alınd ıktan soma . boşlu k tarafı nda çalışı .

(Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 109) -K AL IP LA RI N Kİ Rİ Ş TA BA NL AR IN A TA KV İY E: Bet ona rme kalı pla nmn kiri ş tab anl ann ın kalı p taht ası nda n .551 labili r.

(Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 110 ) -B ET ON AR M E .552 önc e çak ılm ası ger ekti ğin de tak viy e edil me miş kiri ş tab anı na bas ılar ak çalı şıl ma yac akü r.

553 KA LI PL AR INI N KO NT RO LÜ : Bu Tüz ükt e. isk elel er hak kın da öng örü len ted birl erd en. Bet ona rme kalı pla . du mm a gör e bet ona rme kalı bın a uyg un ola nla n ayn en uyg ula nac akü r.

554 nnı n yet erli liği her bet on dök üm ünd en önc e kon trol edil ere k yap ı iş deft erin e yaz ılac akü r. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 111 ) -K AL IP SÖ KÜ M SI RA SI: .

3Sökm e işini yapa .555 Kal ıp sök me işi aşa ğıd a beli rtil en esa slar a gör e yap ılac aktı r. kolon kanat lan alına cak ve saha temiz lenec ektir. 2Sökm e işi en çok iki aksın dikm eleri alınar ak yapıl acakt ır. 1Kalıb ı alına cak kısmı n önce çapra zlan.

6-Dış yüz ve boşlu k kısım larda . sıpa ve benze ri araçl ardan yararl anaca klardı r. sökü m yerin e söküc üden başka işçile r girme yecek tir.556 n işçile r dikm elere tırma nmay acak. 4Sökül en kalıp malz emesi uygu n şekil de istif edile cektir . 5Sökü m sırası nda.

iki nokta dan bağla naca ktır.557 düşm eğe karşı gerek li güve nlik tedbir leri alına caktır . 7Kalıp malz emes inin yere indiri lmesi veya yuka nya çıkan lması için malz eme deng eli olara k. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 112) .

.558 DÖRDÜNCÜ KISIM YEDİNCİ BÖLÜM Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri -M ER Dİ VE N BA SA M AK LA RI: Me rdi ven koll an ve bas am akl an için kull anıl aca k ker este en azı nda n sağ lam ve biri nci sını f çıra lı ça m cin sin den ola cak .

çür ük ve bir san tim etre çap ınd an büy ük bud akl ar bul un ma yac aktı r. Bas am akl ar en çok 30 cm. yarı k. ve eşit aral ıklı ola cak tır.559 üze rin de çatl ak. (Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği .

bas am ak zıv ana lan ile zıv ana nın gire ceğ i lam bal ard a aşa ğıd aki öze llik .560 Tüz üğü Ma dde : 113 ) -B AS A M AK ZI VA NA LA RI: Sab it bas am aklı el mer div eni ile sey yar mer div end e.

1Merd iven kolun da açılac ak lamb a ve basa mak zıvan a uzunl uklan 2 santi metre den az. 2Kör delik ler ve bunla nn zıvan alan 2.5 santi metr e uzunl uğun dan ve 2 santi metr e çapın dan küçü k.561 ler bul una cak tır. (Yap ı İşleri nde . olma yaca ktır.

Açılı r kapa nır el merd ivenl erind e basa . O nanm amac ı ile de olsa basa mak altlan na takoz konu lmay acakt ır.562 İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 114) -K US UR LU M ER Dİ VE NL ER : Ku surl u mer div enl er kull anıl ma yac aktı r.

Cıvat a başı ve somu n ile ahşa p arası na rond ela kona cak ve kontr somu n kulla nılac aktır. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 115) -E L M ER Dİ VE .563 makl ar kolla ra uygu n boyu tlard a cıvat a ile bağla naca ktır.

(Ya pı İşle rin de İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz . alt ve üst kısı mla n kay ma yac ak vey a bu yerl erd en kur tul ma yac ak şek ilde yerl eşti rile cek tir.564 NL ER İ: El mer div enl eri. kull anıl dıkl an yerl ere.

Cıv ata . orta yeri nde n. diğ er tara fı çen gell i lam a yah ut zinc ir ile birb irin e bağ lana cakt ır.565 üğü Ma dde : 116 ) -T AŞI NI R ME RD İV EN LE R: Taş ınır mer div enle rde koll ar. bir tara fı ekle mli.

566 başı ve lam a ile ahş ap aras ına ron dela kon aca k ve kon trso mu n kull anıl aca ktır. kolla ra açıla n delik . Bağl antıla r taşıy acağı yüke uygu n boyu tlard a olaca k. T aşımr merd ivenl erin üst bağla ntılar ı ment eşe ile yapıl acakt ır.

Taşı mr merd iveni n son basa mağı nda çalışı lama z.567 ler. ment eşe cıvat a çapın dan daha büyü k olma yaca ktır. Cıvat alard a kontr a somu n kulla nılac aktır. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 117) -M ER Dİ VE NL ER İN .

568 KA YM ASI NA KA RŞI ÖN LE M: Taş ımr mer div enle rle el mer div enle rini n kol uçla rına . kay ma yac ak şeki lde pab uçla r kon aca k. mer div enle r ma den i vey a kay gan döş eme lerd e kull anıl aca k .

pab uç altl arın a ayrı ca tırtı rlı lasti k vey a ma ntar ekle nec ekti r. 4 met red en uzu n taşı mr mer div enle rle el mer div enle ri. çeli k bor . Mer div enle r uzat ılm ak ama cıyl a birb irler ine ekle ne mez .569 ise.

570 u vey a prof ilde n yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 118 ) -M ER Dİ VE N ET RA FI NA KO RK UL UK : İşçi leri n geli p geçt iği yerl erd e kull anıl .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 119 ) .571 aca k mer div eni n etra fı hala t. zinc ir vey a ahş ap kor kul ukl a çev rile cek ve gör ünü r yerl ere uya rma lev hala rı asıl aca ktır.

572 -SA Bİ T İNŞ AA T ME RD İV EN LE Rİ: Sab it inşa at mer div enle rind e. çıkı laca k plat for mla ra kor kul uk ve uyg un etek lik kon aca k ve bu plat for mla r 60 sant ime tred en dar yap ılm aya cakt ır. .

573 M erdiv enin bir veya her iki kolu. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 120) -Y . çıkıla cak yerin platf ormu nu en az 90 santi metr e aşmı ş olaca k ve merd iveni n son basa mağı ile platf ormu n arası 30 santi metr eyi geçm eyec ektir.

574 ÜK SE K SA Bİ T ME RD İV EN LE R: 10 met re yük sekl iğin i geç en sabi t mer div enle rde. her 10 met red e bir dinl en me plat for mu yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği .

575 Tüz üğü Ma dde :12 1) DUV AR BOŞ LUĞ UND A ME RDİ VEN : Yapı mn duva r boşlu kları kapat ılmayan veya gerek li tedbi rler alın maya n kısmı nda merd iven kulla nılm ayac aktır. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad .

576 de: 122) -B AS AM AK SIZ ME RD İV EN DE ÖN LE M: Bas ama klar ı yap ılm amı ş bet ona rme mer div en döş eme leri ne kay ma vey a düş me yi önl eye cek ahş ap bas ama klar ve kov a boşl uğu ken arla .

577 rına ise uyg un kor kul ukl ar yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 123 ) -M AD EN İ BA SA MA KL AR DA KA YM AY A KA RŞI ÖN LE M: Düz saçt an vey .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 124 ) .578 a ma den i mal zem ede n yap ılmı ş mer div en bas ama klar ının üstl eri kay ma yac ak mal zem e ile kap lana cakt ır.

579 BEŞ İNC İ KIS IM Yıkı m İşler inde Alın acak Güv enli k Ted birle ri -YI KI M İŞL ER İN DE TE KN İK SO RU ML U: Yık ım işle ri. anc ak sor uml u ve yet kili tek nik ele ma mn den eti mi altı nda yap .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 125 ) -YI KI M ÖN CE Sİ ÖN LE ML ER : Yık ımd an önc e yap ımn için dek i ve etra fınd aki hav aga zı.580 ılac aktı r. su ve elek trik bağ .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü . Yık ım sıra sınd a su ve elek triği n kull anıl mas ı ger ekti ği hall erd e.581 lant ıları kesi lece ktir. yap ı dışı nda özel kor uyu cula r için e alın aca klar dır. bun lar.

de mir ve mol oz gibi artı klar kat döş eme leri nde yığı lma yac aktı r.582 Ma dde : 126 ) -YI KI MD AN ÇI KA N AR TI KL AR : Yık ım sıra sınd a çıka n taş. tuğl a. Yık ılan kıs mın mal zem e ve mol ozla rı katt .

583 an kata vey a yer e güv enli k ted birl eri alın dıkt an som a atıl aca kür. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 127 ) -O LU KL AR DA ÖN LE M: Yık ım sıra sınd a çıka n .

tuğl a vey a ben zeri mal zem eni n yer e indi rilm esin de kull anıl an olu klar ın üstl eri kap alı olac ak ve çalı şma sıra sınd a aşa ğı bıra kıla n mal zem e. olu kta n alın ma dık ça baş ka mal zem e .584 kire mit.

585 bıra kıl ma yac akü r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 128 ) -BL OK HA Lİ ND E YI KI M: Alü nda vey a etra fınd a bul una n işçil erin güv enli ği sağl an ma dık ça .

D uvarı n döşe meye oturd uğu kısım da veya herha ngi bir yüks ekliğ inde şerit gibi oyuk açma k ve sonra duva rı üstte n iple çekm ek ve ittirm ek sureti yle yıkı m yapıl ması .586 yıkı laca k kıs mın duv ar ve döş eme leri kitl e hali nde yıkı lam az.

yıkı lma dan önc e ve yıkı m sıra sınd a bol su ile sık sık ıslat ılac ak ve toz kal km ama sı . (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 129) -T OZ A KA RŞI ÖN LE M: Yık ılac ak kısı mla r.587 yasa ktır.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 130 ) -YI KI MD A GÜ VE NL İK AL AN I: Yık ılac ak kıs mın etra fınd a. en az yap ı yük sekl iğin .588 için ger ekli ted birl er alın aca ktır.

yıkı m sırası nda fırlay acak parça ların etraf a zarar .589 in iki kaü na eşit güv enli k ala m bıra kıla cak ve bu alan kor kul ukl a çev rile cekt ir. B oş alan bulu nma ması gibi nede nlerl e bu yükü mün yerin e getiri lmesi olana ğı yoks a.

590 verm esini. (Yap ı İşleri nde İşçi Sağlı ğı ve İş Güve nliği Tüzü ğü Mad de: 131) -YI KI MD A İS KE LE YÜ KS EK Lİ Ğİ: Elle yıkı laca k duv arla r . yapı etrafı gerek li yüks eklik ve daya nıklıl ıkta bir perde ile çevri lecek tir. önle mek için.

591 için kur ulac ak iç kısı m iske lele ri taba nda n en çok 4 met re yük sekl ikte yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 132 ) -M ER Dİ VE NL ER İN YI KI MI: .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 133 ) -C AM LI KA PIPE NC ER E: Ca mlı kap ı. pen cere ve .592 ina dak i mer div enle r ve bun ları n day ana klar ı en son ra yıkı laca ktır.

593 ayn a gibi kırıl dıkl arın da tehl ikel i ola bile cek kısı mla r. yıkı ma başl ama dan önc e sök ülü p uyg un yerl ere taşı nac akla rdır . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 134 ) .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı .594 -YI KI MD A Kİ ŞİS EL KO RU YU CU : Yık ımd a çalı şan işçil ere göz lük. kor um a başl ığı (bar et) ve çeli k bur unl u aya kka bı gibi kişi sel kor un ma araç ları veri lece ktir.

595 ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 13 5) ALT INC I KISI M Yapı İşler inde Kull anıla n Mak ina ve Teçh izatt a Alın acak Güv enlik Ted birle ri -K AV RA MA VE DİŞ Lİ LE RE KO RU YU CU : Yap ı işle .

596 rind e kull anıl an ma kin alar da. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 136 ) -GI RG IR Vİ NÇ TE ÖN LE M: Gır . har eket i ilet en kav ram a ve dişl iler uyg un şeki lde kor una cakt ır.

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde .597 gır vin cin kull anıl mas ınd a aşa ğıd aki ted birl er alın aca ktır: -GI RG IR Vİ NC İN TO PR AK LA MA SI: Vin cin elek trik mot oru topr akla nmı ş olac aktı r.

(Ya pı İşle rind .598 : 137 /1) -GI RG IR Vİ NÇ TE KE SİC İ ŞA LT ER : Vin cin şalt eri oto mat ik olac ak. vin ç kov ası mn beli rli bir yük sekl iğe çık mas ı hali nde oto mat ik şalt er dev reyi kes ece ktir.

599 e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /2) -GI RG IR Vİ NC İN TA MB UR YU VA SI: Vin ç tam bur yuv ası çeli k teli n uzu nlu ğu ile ora ntılı olar ak seçi lmi ş olac aktı r. (Ya pı İşle .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı .600 rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /3) -GI RG IR Vİ NC İN TA MB UR UN DA ÖN LE M: Çeli k hala tın tam bur dan dışa rı fırla mas ı önl ene cekt ir.

601 ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /4) -GI RG IR Vİ NC İN HA LA TI: Kul lanı laca k çeli k hala tın çapı 12 mili met red en az olm aya cak. (Ya pı . sağl am ve özü rsüz tell erd en yap ılmı ş olac aktı r.

602 İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /5) -GI RG IR Vİ NC İN HA LA TI NA KL EM EN S: Ko va kan cası na takı laca k çeli k hala tın uç kıs mı yük sükl ü olar ak kan cay a .

603 takı laca k ve serb est kala n uç kıs mı uzu n kıs ma en az 3 adet U kle me nsi ile uyg un şeki lde tesp it edil ece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /6) -GI RG IR .

kilit li ma nda l vey a bağ lam a gibi uyg un terti bat bul una cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven . ma nda l.604 Vİ NÇ KA NC ASI NA MA ND AL : Kan canı n kov ada n kurt ulm ama sı için .

kesi ti 20 X2 0 cm. den küç ük olm aya cak ve kol on. sağ a sola yal pa yap ma yac .605 liği Tüz üğü Ma dde : 137 /7) -GI RG IR Vİ NC İN AH ŞA P KO LO NU : Vin cin tesp it edil diği kol on ahş ap ise.

. kol onu n dört bir yüz ünd e. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /8) -GI RG IR Vİ NÇ KO LO NU ND A EK : Ek bul und uğu hall erd e.606 ak şeki lde tesp it edil ece ktir.

607 ekle me şart ları na uyg un sapl ama yap ılac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /9) -K AT LA R AR ASI EN GE L: Har eket i sıra sınd a katl ar aras ınd a kov aya .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /10) -GI RG IR Vİ NÇ KO VA SIN DA Kİ YÜ K: İçin e kon aca k her türl .608 takı laca k her han gi bir eng el bul und urul ma yac aktı r.

609 ü mal zem eni n yük sekl iği kov a üst düz eyi ni aşm aya cakt ır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /11) -GI RG IR Vİ NÇ TE UZ UN MA LZ EM E TA ŞI MA : Kal .

uzu n taht a. de mir ve ben zeri mal zem e vey a eşy a gırg ır vin ce uyg un ve em niy etli şeki lde bağ lan dıkt an som a taşı nac aktı r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde .610 as.

611 : 137 /12) -GI RG IR Vİ NÇ TE KO VA SA PI NA Kİ Lİ TL İ MA ND AL : Har eket sıra sınd a alab ora olm ama sı için kov a sapı ken arın da kilit li ma nda l kull anıl aca ktır. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ .

lasti k eldi ven ve lasti k aya .612 lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /13) -GI RG IR Vİ NÇ TE ÇA LIŞ AN LA RA Kİ ŞİS EL KO RU YU CU : Gır gır vin ci çalı ştır an işçi ye güv enli k ke mer i.

613 kka bı gibi uyg un kişi sel kor uyu cu araç lar veri lece ktir. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /14) -GI RG IR Vİ NC İN TA BA NI NA BA Rİ YE R: Gır gır vin cin taba nda .

diğ er tara fları ise en az 90 sant ime tre yük sekl iğin de bir kor kul ukl a çev rilm iş olac akü r. (Ya pı İşle rind e .614 dur duğ u ala mn ön yüz ünd e par ma klık (bar iyer ) şekl ind e bir kap ısı bul una cak.

615 İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /15) -Ç EV Rİ Lİ AL AN DA İŞÇ İ: Gır gır vin cin har eket i sıra sınd a çev rili ola n için de hiç bir işçi bul und urul ma yac aktı r. (Ya pı İşle rind .

616 e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /16) -GI RG IR Vİ NÇ TE ÇA LIŞ AN A BA RE T: Gır gır vin ce mal zem e yük leye n büt ün işçil ere kor um a başl ığı (bar et) giy diril ece ktir. (Ya .

617 pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /17) -GI RG IR Vİ NC İN KO NT RO LÜ : Gır gır vin cin büt ün kısı mla rı en az haft ada bir ker e ve ayrı ca her yer değ işm esin de kon .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 137 /18) YEDİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler -U YG UL AM A KA Bİ Lİ YE Tİ OL AN .618 trol edil ece k ve son uçla r yap ı iş deft erin e yazı lara k imz alan aca ktır.

619 HÜ KÜ ML ER : Bu Tüz ükt e beli rtil me miş ola n hus usla rda işçi sağl ığı ve iş güv enli ğin e iliş kin diğ er tüz ükl erin yap ı işle rind e uyg ula ma kab iliy eti ola n hük üml eri de uyg ula nır. (Ya pı .

620 İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 138 ) -Bİ Rİ NC İ DE RE CE DE N ÖN LE ML ER : Bu Tüz ükt e öng örül en sağl ık ve güv enli k ted birl eri. öne mle ri bak ımı nda n .

621 esas a iliş kin ve biri nci der ece de ted birl erdi r. (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde : 139 ) -Y ÜR ÜR LÜ LÜ K TA Rİ Hİ: 25 Ağ usto s 197 1 gün lü ve 147 5 sayı .

(Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü .622 lı İş Kan unu nun 74 ünc ü ma dde sine day anıl ara k düz enle nen ve Dan ışta y'ca ince lene n bu Tüz ük hük üml eri. Res mi Gaz ete ile yay ımı gün ünd e yür ürlü ğe gire r.

623 ven liği Tüz üğü Ma dde : 140 ) -Y ÜR ÜT ÜM YE TK İSİ: Bu Tüz ük hük üml erin i Bak anla r Kur ulu yür ütür . (Ya pı İşle rind e İşçi Sağ lığı ve İş Gü ven liği Tüz üğü Ma dde :14 1) .

624 100 YAPI YÖNETİM TERİMİ SÖZLÜĞÜ Zeyil nam e (Add endu m) : Daha önce yayın lanm ış sözle şme belge leri üzeri nde ekle me. fiyat teklif i alma dan önce çıkan lan ihale belge si eki. . düzel tine ve açıkl ama yapm ak amac ıyla.

Veka leten Proj e Yöne timi (Age ncy CM) Yalm z mal sahib i ile . Veka let (Age ncy) Bir tarafı n. diğer taraf adına harek et etme sine yetki ve yükü mlül ük veren yasal ilişki .625 icisi ile mal sahib i arası ndaki anlaş mada belirt ilen temel hizm etlere ek olara k sağla nan hizm etler.

Anla şma (Agr eeme nt) İnşaa t proje yönet icisi ve mal . İnşaa t yönet imin de vekal et. güve n çerçe vesin de proje yönet icisin in. mal sahib i adına harek et etme sidir.626 inşaa t proje yönet icisi arası nda belirl enen ilişki çerçe vesin de uygu lanan bir inşaa t yönet imidi r.

627 sahib i veya yükle nici ve mal sahib i arası ndaki sözle şme hükü mleri ni içere n belge . Bund a başk a evrak a da atıf yapıl abilir Gör ünür deki En Düşü k Tekli fin Sahi bi (App aren t Low Bidd er) Tekli f form u veya sözle şmed e belirt ilen işin ilgili .

628 kısmı için en düşü k teklif i verm iş olan kişi. Ona ylan an Deği şikli kler (App . Katıl ma -Yet erlik Belg esi Alan ların Liste si (App rove d Bidd ers List) Reka bete dayal ı fiyat verm ek husu sund a ön yeter liliğe sahip oldu ğu sapta nan yükle nicile rin listes i.

. üzeri nde anlaş maya vanl mış süreç ten geçir ilere k yapıl an ve yetki li taraf ça onayl anan değiş iklikl er.629 rove d Cha nges) Sözle şme belge lerin de. Deği şiklik Tali matı (Cha nge Orde r) Uyg ulam a Çizi mler i (AsBuilt Dra wing s) İnşaa tın bitim inden sonra . Bkz.

Arşiv Çizi mleri (Rec ord Draw ings) Asıl Hiz metl er (Basi c Servi ces) İnşaa t proje yönet icisi ile mals ahibi nin bu konu üzeri nde anlaş tıkla n hizm etler Yara rlan ma (Ben efici al Occu panc y) İnşaa tın bitişi nden . Bkz.630 fiilen yapıl mış işi göste ren çizim ler (plan lar).

Tekli f (Bid) Sözle şmed e tanım lanan işi belirl i bir fiyatl a yapm a öneri si.631 (kesi n kabul den) önce. Yete rlik (Bid dabil ity) İhale evrak ının ihale dosy asınd a tanı mlan an proje ye uygu n teklif veril ebil . mal sahib i tarafı ndan (öng örüle n amaç la) kulla nılm ası.

yerel piyas a ve ihale strate jisini dikka te alara k çeşitl i hata.632 mesi açısı ndan yeter liği (yete rlik derec esi). Yete rlik incel emes i (Bid dabil ity Revi ew) En düşü k teklif fiyatı ve inşaa t süres ince en az anlaş mazlı k amac ı ile sözle şme evrak ının. belirs izlik ve eksik lerin .

İhale dosy asım n tipik ekler i. şartn amel er. İhale dosy ası (Bid Docu ment s) Öngö rülen işi ve sözle şme koşul lannı açıkl amak amac ıyla mals ahibi tarafı ndan yükle nicile r için hazır lanan belge lerdir . sözle şme forml . çizim ler.633 ortad an kaldı nlma sı husu sund a mtin incel enme si.

ihale evrak ında tanı mlan an işi.634 an. teklif veya öneri forml an ekler i ile diğer bilgil erdir. teklif fiyatı ile gerçe kleşti rmek husu sund a sözle şme taahh üdün ü yerin e getir mem esi . Geçi ci Temi nat (Bid Bon d) Yükl enici nin mals ahibi tarafı ndan. genel ve özel şartn amel er.

635 halin de. Kesi n Temi nat Poliç esi (Bon d) Geçi ci ve kesin temi nat. birin ci (ana) yükle nicin in sigor talıya (mals ahibi veya yükle . yevm iye ve malz eme ödem e temi natla nnı. bir sigor ta kurul uşun un mal sahib ine temi nat mikt annı ödey eceği ni bildir en beya nı.

Prim (Bon us) Mals ahibi ile yükle nici arası nda yapıl an sözle şmed e öngö rülen temel hedef lerin aşılm ası halin de mals ahibi tarafı ndan ödül .636 nici) ödem emes i veya müza yaka sı halin de ilgili (sigo rta) kurul uşun un kendi sine. poliç e üzeri ndeki mikt an ödem e beya m.

Bütç e (Bud get) Bir inşaa t proje si için mals ahibi tarafı ndan aynla n. para ve zama n mikt an. Keşif (Bud get Esti mate ) Ön hazır lık bilgil erine daya narak mali yetin yeter li doğr ulukt a tahm .637 biçi mind e yükle niciy e yapıl an veya yapıl ması gerek en ödem e.

Deği şen Koşu llar (Cha nged Con ditio ns) Sözle şmel erin daya ndığı koşul lan değiş tiren fiziks el veya diğer koşul lar. çıkar mala r veya değiş iklikl er ile sözle şme tarafl an arası . Deği şikli k Tali matı (Cha nge Orde r) Sözle şmey e yapıl an ekle mele r.638 in edil mesi dir.

proje mali yet kale mleri ni yazılı biçi mde . Ek İstek ler (Clai m) Sözle şmed eki hükü mleri ne göre yasal tazmi nat istem i Pozl ar (Cod e of Acco unts) Mals ahibi nin muha sebel eştir me amac ıyla.639 yazılı anlaş ma veya talim atlar olup "sözl eşme değiş ikliği " adı da veril mekt edir.

ayarl anma sı ve belge lendir ilmes i. İnşaa t Proje Yöne ticisi Ücre ti (CM Fee) Proje yönet icisin e yaptı ğı hizm et karşıl ığınd a sözle şmey e göre verile n ücret Mals ahibi nin Güv ence si (Con .640 tanı mlan ması Hizm ete Alma (Co mmis sioni ng) Bir tesisi n çalışt ınlma sı.

uygu lama ve yoru mla mada kulla nılan sözle şme evrak ının .641 tinge ncy) Proje de bekle nmed ik değiş iklikl erden doğa cak zarar ı karşıl amak amac ıyla mals ahibi nin ayırd ığı para mikt arıdır . tüm hedef lere ulaş ma açısı ndan ihale. İnşa edile bilirl ik (Con struc tibili ty) Proje de.

tutarl ık inşaa t kolay lığı ve eksiz lik açısı ndan değer lendi .642 açık. İnşa edile bilirl ik incel emes i (Con struc tibili ty Revi ews) Tüm proje hedef lerin e ulaşıl ması için sözle şme evrak ının açıklı k. tutarl ı ve eksik siz olma sı sonu cu kolay inşaa t yapa bilm e (özel liği).

İnşaa t mali yeti (Cost of Cons tructi on) İnşa . İnşa at Bütç esiPort esi (Con struc tion Bud get) Gene llikle proje (inşa at) için planl ama veya tasarı m evres inde belirl enen topla m (bazı halle rde hedef raka m) İnşa at Mali yeti (Con struc tion Cost ) Bkz.643 rilme sürec i.

İnşa at İşlet . mali yet ve kalite denet imi amac ıyla kulla nılan profe syon el yönet im (işlet mecil ik) sürec i.644 at İşlet meci liğiYöne timi (Con struc tion Man age ment ) Bir inşaa t progr amın da inşaa tın proje tasarı mınd an gerçe kleşti rilme sine kadar olan evrel erind e süre.

İnşa at İşlet meci siYöne ticisi (Con struc tion Man ager) İnşaa t yönet im hizm eti verec ek niteli kte .645 meYöne tim Planı (Con struc tion Man age ment Plan ) Proje yönet imi ve uygu lama sının altya pı ve prose dürle rini açıkl amak amac ıyla CM tarafı ndan hazır lanan meti n.

İnşa at İş Prog ramı (Con struc tion Sche dule) İşlem leri. meti n veya başk a açıkl amal ar.646 uzma nlık ve olana klara sahip kişi veya örgüt . sürel erini ve işlem zinci rlerin i göste rerek inşaa t süres ini ortay a koya n grafi k. Sözle şme Uyg ulam ası (Con tract . tablo .

647 Adm inist ratio n) Bilin en siste m. plan ve şartn amel ere uygu n biçi mde yapı mı için soru mlul uk alan ve bu amaç la işgüc . sözle şme koşul larım yerin e getir me işlevi Yükl enici (Con tract or) İnşaa t vb. politi ka ve prose dürle re dayal ı olara k. işleri n sözle şme.

Sözle şme Evra kı (Con struc tion Cont ract Docu ment s) Yükl enici ile mals ahibi arası ndaki sözle şmey i oluşt uran dokü manl ardır. malz eme ve ekip man sağla yarak bunla rı yönet en (dene tleye n) kişi veya örgüt . Bunl arın içind e. mals ahibi ve yükle nici arası ndaki .648 ü.

Mali yet Kont rolü (Cos t Cont rol) İnşaa t mali yetin in mal sahib ince onayl anan prose dür ve yetki çerçe vesin de hesa plana n sınırl ar içind e tutul ması işlevi Mali yet Yöne timi (Cos .649 anlaş mayı göste ren reviz e edil miş (gün celle nmiş ) teklif evrak ı bulu nur.

inşaa t sözle şme gider leri. tasarı m ve yapı m süreç lerin deki tüm veya kısmi mali yetle rin yönet imi. İnşa at Mali yeti (Cos t Of Cons truct ion) Bu mali yetle r.650 t Man age ment ) Belir lenen bütçe sınırl arı içind e kalm ak amac ıyla. deste k ve genel gider leri . planl ama.

651 ile kulla nılan işçili k. malz eme ve tesisa t harca mala rım içerir ler. Kriti k Yol Meto du (CP MCriti cal Path Met hod) Bir proje nin planl ama ve denet imi için tüm geçer li bilgil eri tek bir pland a topla yarak onun tama mlan ması için gerek en işlem lerin sıra .

proje sonu nun ağ diyag ramı ndaki en kısa süres ini belirl eyen -en uzun işlem dizisi dir. Arahedef ler (mile . Kriti k İşle mler Prog ramı (Crit ical Date Sche dule) Bkz. Kriti k yol.652 ve sürel eri ile arala rında ki ilişki leri göste ren bir yönet im aracı dır (tekn iğidir ).

Sözle şmey e uygu n olma yan (aykı rı) işler (Non conf ormi ng Wor k) Prof esyo nel Tasa rımc ı (Desi . Bkz. yeter siz ve işçili ği kötü işlerd ir. Eksi k İş (Defi cient Wor k) Çizi mler. şartn amel er ve ilgili stand artlar açısı ndan henü z eksik .653 stone ) progr amı.

654 gn Prof essio nal) Gerç ekleş tirile cek proje nin tasarı mım yapar ak çizim ve şartn amel erini hazır layan profe syon el kişi ya da kurul uşlar dır. Bu profe syon el kişi mim ar. Eski z Evre si (Desi gn Phas . mühe ndis veya profe syon el hizm etleri veren bir kurul uş olabi lir.

tasarı m hizm etini n ilk basa mağı dır. Ön Tasa rım Evre si (Desi gn Phas .655 eSche mati c) Gele neks el olara k bu evre. Bu evred e tasarı mcı proje nin gerek lerini sapta r. proje nin boyu t ve yapış ım göste ren evrak ve çizim lerde n oluşa n eskiz etütle rini yapar .

eskiz den tasarı mın tama mlan ması na kadar olan evrey e geçiş i belirl er. kesitl er ve gabar iler belirl enir. Bu evre tasarı . Çerç eve şartn ames i tekni k şartn amey e dönü ştürü lür.656 ePreli mina ry) Bu evre. Bu evred e haci mler gelişt irilir ve boyu tlar kesin leştir ilir.

Bu evred en önce ön tasarı m evres i.657 m gelişt irme evres i adım da alır. soma ise ihale (tekli f . Son Tasa rım Evre si (Desi gn Phas e Final ) Bu tasarı m sürec inde çizim ve şartn amel er inşaa t için teklif alaca k düze yde gelişt irilmi şlerdi r (tam amla nmışl ardır) .

Bu tasarı mlar a uygu lama çizim leri (wor king draw ings) adı da veril mekt edir. şanti yede proje nin yapı . Dola ysız Mali yetle r (Dire ct Cost s) Bu mali yetle r. tasarı m sürec inin teklif aşam asınd an önce ki son bölü müd ür. Bu evre.658 alma ve sözle şme) evres i gelir.

Çizi mler (Dra wing s) İşin gerçe kleşti rilme si için. proje elem anlar ının yer. biçi m ve boyu tları m göste ren çizge lerdir (grafi klerd ir). alt sözle şmel er ve bunla ra ilişki n tüm harca mala rı kaps arlar. işçili k malz eme.659 mı ile doğr udan ilişki li olara k. Kala . araç gereç .

Topl am Mali yet .660 n Mali yet Proj eksiy onu (Esti mate d Cost to Com plete ) Bir proje deki belirl i bir zama n nokta sında n işin sonu na kadar oluş ması bekle nen mali yettir . Bu mali yet. o güne kadar gerçe kleş miş olan ile planl anmı ş topla m mali yet arası ndaki farktı r.

Hızlı Yol . belirl i bir tarih e kadar gerçe kleş miş mali yet ile o tariht en işin bitim ine kadar tahm in edile n mali yetin topla mıdır .661 Tah mini (Esti mate d Final Cost ) Bir proje veya proje elem anını n. tama mlan dığın da gerçe kleş mesi bekle nen mali yetid ir. Bu mali yet.

Yed di Emi n/ Ema netçi (Fid uciar y) Sözle şmey e göre göre vi. Böyl ece inşaa t evres i ile tasarı m evres i (kıs men) örtüş ürler . mals .662 (Fast Trac k) Bir tasarı m işini tüm tasarı m bitm eden önce inşaa ta başla nabil ecek biçi mde evrel ere ayır ma sürec idir.

güve n ve titiz bir iyi niyet le harek et etme k olan kişi veya kurul uş.663 ahibi için namu s. dürüs tlük. Saha Tali matı (Fiel d Orde r) Mal sahib i veya inşaa t proje yönet icisin in yükle niciy e sözle şme evrak ında bulu nmay an bir işi açıkl amak ve/ve ya bunu gerçe .

buna daya nabil ir veya bund an bağı msız olara k veril ebilir .664 kleşti rmek husu sund a şanti yede verdi ği talim attır. Bitiş Tari . Saha talim atı genel likle sözle şme fiyat ve süres inde değiş iklik yarat maya cak derec edeki küçü k değiş iklikl er için verili r. Deği şiklik talim atı.

Bollu k. Ema net İş (Forc . başla ma ve bitişe bağlı erken ve geç tarihl erin karşıl aştırı lması ile hesa planı r.665 hi (Fin al Com pleti on) İnşaa t sözle şmes indek i tüm koşul ların yerin e getiri ldiği tarih Boll uk (Floa t) Bir işlem grub unun progr amda ki toler ansı (emn iyet payı) .

sözle şmes iz iş. Bu evrak ta . soru mlul uk ve ilişki lerini ) göste rir. Gene l Şart nam e (Gen eral Con ditio ns) Sözle şme çerçe vesin deki şartn amen in genel hükü mleri ni içere n bu bölü m proje nin nasıl gerçe kleşti receğ ini (taraf ların hak.666 e Acco unt) Taşer ona yaptı rılan.

sigor ta ve şanti ye yönet im büros u (field offic e) sağla ma gibi yükü mlül ükler de bulu nur. Temi nat (Gua rant ee) Üçün cü bir kişini n ürün (veya iş) kalite veya mikt arı veya yeter li perfo rman sı üzeri nde belirl i bir süre için sözle şmed e verdi .667 geçic i inşaa t.

Aza mi Mali yet Esasl ı Proj e Yöne timi (Gua rant eed Maxi mum Price CM) İşin yapıl ması için gerek en tüm yükü mlül ük ve sözle şmel eri üstle nen proje yönet icisin e maks imu m .668 ği ve gerçe kleş mem esi halin de yasal yaptı nmı günd eme gelen karşıl ık (güv ence) .

669 mali yet tavan ı koya n bir PY sözle şme biçi mi. Bir proje yönet icisin in çapı üzeri nde anlaş maya varıl an bir iş için koyd uğu (tava n) mali yete dayal ı bir sözle şme ile gerçe kleşti rilen proje yönet imi (biçi mi). İhtiy ati Haci z (Lie n) Bir yükü mlül üğün yerin e getiri .

eman ete alma k.670 lmesi ni veya bir borc un öden mesi ni sağla mak için bir mülk iyete ipote k koy mak. (Yap ının) Ömü r Boyu Mali yet® (Life Cycl e Cost ) Bir yapı veya tesisi sin yapı mn ömür boyu mali yeti onun bugü nkü değer e indir . üzeri nde hak iddia etme k.

671 genm iş (dön üştür ülmü ş) planl ama. kulla nım. tasarı m. Mad di Taz mina t (Liq uidat ed Dam ages) Sözle şmey e göre yükle nicin in işi bitir mede gecik mesi halin de mals ahibi ne genel likle gün bazın da . bakı m ve yıkı mı ile ilgili tüm mali yetle rini kaps ar. yapı m.

Bunl ar.672 ödem eyi kabul ettiği para mikt arı. diğer leri ile . Uzu n Vade li Sipa riş Kale mler i (Lon gLead Item s) Uzun tesli m süres i (deli very time) nede niyle vakti nde temi n ve satın alma husu sund a dikka te alın ması gerek en malz eme ve ekip manı n adı.

673 birlik te tedar ik edil mele ri veya satın alın mala rı halin de. Uyg un . inşaa tın çok geç kalm asına nede n olaca k kale mler dir. Geç Tesli m Süre si (Lon gLead Time ) Geç tesli m süreli kale mleri n satın alın ması ile tesli mleri arası nda geçe n zama n.

Götü rü Ücre t (Lu mpSum Fee) Bu ücret belirl i (sabit ) bir mikt ar olup işin gerçe kleşti rilme si için öden en tüm dolay sız ve dolay lı .674 Tekli f (Low Bidd er) İhale dosy asınd a veya sözle şmed e tanı mlan an bir işe uygu n en düşü k teklif i veren .

. Çerç eve (Mas ter) Prog ram (Mas ter Sche dule) Üst yönet im düze yi için hazır lanm ış bir özel progr am olup proje nin ana unsur lan ile onlan n süre ve sırala nnı göste rir. Bu progr am bir ağ grafi ği. genel harca ma ve fiili kân içerir .675 gider ler ile birlik te.

Tüm ara hedef lerin önem derec esi aym .676 ara hedef ler progr amı (mile stone chart ) veya çubu k grafi k biçi mind e olabi lir. Ara Hede fler Prog ramı (Mil eston e Sche dule) Proje nin tama mlan ması na kadar olan yol üzeri ndeki önem li olayl an göste ren progr amdı r.

) Birç ok Ana Sözle şme (Mul tiple Prim e Cont racts ) İşin özgü n ve belirl enmi ş kısım lan . (Bir işlem grub unu göste rirler .677 değil dir. Bunl ar arası nda en önem li olanl ar "Büy ük ara hedef ler" adım alır ve genel likle bir grup işlem in tama mlan ması nı göste rirler .

Sözle şmey e Uyg un Olm ayan (Ayk ırı) İşler (Non Conf ormi ng Wor k) Sözle şme evrak ındak i koşul lara uygu n olma yan işlerd ir.678 için çeşitl i (ayn) yükle nicile rin mal sahib i ile doğr udan yaptı ğı sözle şmel er. İhale Uyar ısı (Noti ce of Awa rd) Kişi ya da kurul .

679 uşa ihale yi kazan dığım bildir en belge . Mal Sahi bi Proj e Yöne ticisi (Ow ner CM) Bu bir proje yönet im biçi mi olup . İşe Başla ma Emri (Noti ce to Proc eed) Kişi veya kurul uşa bir proje deki sözle şmesi ile ilgili olara k işe başla ma yetki si veren belge ve / veya an.

680 bura da mal sahib i. bağı msız bir proje yönet im kurul uşun u -proj e ekibi üyesi olara kkulla nmaz ve proje yönet im hizm etini n tama mım şirket içi perso nel ile karşıl ar. Mal Sahi bi Tem silcis i (Ow ner's Repr esent ative ) Proje ekibi nde mal sahib ini temsi .

681 l eden kişi. Ceza (Pen alty) Sözle şmed eki yükü mlül üğün yerin e getiri lme mesi hali için genel de öngö rülen ceza Kesi n Temi nat (Perf orm ance Bon d) Sözle şmed eki yükü mlül ükler in yerin e getiri lme mesi halin de bir sigor tanın sigor talı mals ahibi veya yükle niciy .

Evre li İnşa at (Pha sed Cons truct ion) İnşaa t yada tasarı m ile birlik te inşaa tın kısım kısım gerçe kleşti rilme sidir. her biri .682 e temi natta ki mikt arı ödey eceği ne dair beya nı (vaad i). Bund a her örtüş en veya izley en evre veya unsur un (parç anın) belirl i bir çapı olup.

683 ayrı bir proje biçi mind e dikka te alın makt adır. Çizi mler (dra wing s) Yapı m Sonr ası Evre (Post Cons truct ion Phas e) Kesin kabul ü izley en evre. . Tasa rıml ar (Pla ns) Bkz. Tasa rım Önce si Evre (PreDesi gn Phas e) Proje ye başla dıkta n soma ve.

Ana Sözle şme (Pri me Cont ract) Mal sahib i ile doğru dan yapıl an sözle şmed ir. inşaa t progr amın ın hazır landı ğı planl ama ve kons ept (fizib ilite) gelişt irme evres i. Bu sözle şme inşaat ın bölü mlen mesi ne bağlı olara k bir veya birde n fazla sayıd a .684 eskiz evres inden önce.

g ereke n perfo rman s stand ardın a sahip kişi veya . Prof esyo nel Hiz metl er (Prof essio nal Servi ces) Mesl eksel (ve tekni k) bilgi ve becer i istey en bir çalış ma alam nda.685 olabil ir. Ana Yükl enici (Pri me Cont racto r) Mal sahib i ile sözle şme yapa n yükle nici.

686 kurul uş tarafı ndan sağla nan hizm etler. Prog ram Yöne timi (Pro gra m Man age ment ) Birde n fazla inşaa t proje si olan bir mal sahib inin. Hak ediş Topl antıs ı (Pro gress . tüm proje lerin e stand art tekni k ve yönet im uzma nlığı sağla mayı amaç layan hizm etler dir.

Hak ediş (Pro gress Pay ment ) Tam amla nmış iş kısım larını n inşaa t proje yönet icisi tarafı ndan periy odik biçi mde denet lenip onayl anma sı üzeri ne.687 Meet ing) Yapı mın herha ngi bir evres inde ilerle meni n izlen mesi amac ı ile yapıl an topla ntı. bunla rla ilgili sözle şme .

Proj e Bütç esi (Proj ect Bud get) Mal sahib inin proje yle . Proj e (Proj ect) Mals ahibi nin amaç larım gerçe kleşti rmek için kons ept oluşt urma .688 tutarı nın periy odik olara k mal sahib i tarafı ndan öden mesi. tasarı m ve yapı mın sonu na kadar harca nan çaba nın tümü .

689 ilgili tüm harca mala rım kaps amak üzere hesa plana n veya hedef alına n topla m mikt ar. Bu mikt ar inşaa t mali yetin den başk a arazi. Proj e Mali yeti (Proj ect Cost . faiz (fina nsma n) ve proje yle ilgili diğer tüm harca mala rı kaps ar. damş ma gider lerini . yasal .

inşaa t .690 ) Tüm Proje nin gerçe k gider leri Proj e Yöne timi (Proj ect Man age ment ) Proje tasarı m ve inşaa tında profe syon el bir ekip (Proj e Ekibi ) tarafı ndan tüml eşik (ente gral) siste m ve prose dürle rin kulla nılm ası. İnşaa t proje lerin de proje yönet imi deyi mi.

Proj e Ekib i Topl antıs ı (Proj ect Tea m Meet ing) Proje ekip üyele rinin (Mal Sahi bi. Proj .691 yönet imi deyi mi ile eşanl amlı kulla nılab ilir. Proje Yöne ticisi ve Yükl enicil er) katılı mıyl a. Tasar ımcı. proje nin tüm konu ların a yönel ik olara k yapıl an topla ntı.

Daha soma ana . proje yönet icisi' nden oluşu r. Proj e Ekib i (Proj ect Tea m) Başla ngıçt a mal sahib i.692 e Pros edür leri El Kita bı (Proj ect Proc edur es Man ual) Proje ekibi soru mlul uk ve yetki leri ile proje siste m ve prose dürle rinin ayrın tılı açıkl amas ı. tasarı mcı.

693 yükle nicile rin ihalel eri almal arı üzeri ne. şartn amel ere mikt ar ve kalite açısı ndan uyma yan ve işin sonu ndan önce telafi edil . Eksi kler Tuta nağı (List esi) (Pun ch List) Bu liste inşaa tın sonu na doğr u hazır lanır. Bund a yükle nicin in eksik . onlar da ekibe katılı rlar.

hedef ve bekle ntiler ine ne derec eye kadar uydu ğunu n ifade sidir. mals ahibi nin istek.694 mesi gerek en işler belirt ilir. şartn ame ve uygu n stand artlar açısı ndan. KG Kalit e Güv ence si (QA Qual ity Assu . Kalit e (Qua lity) Proje nin yada onu oluşt uran unsur ların çizim .

KD Kalit e Dene timi (QCQual ity Cont rol) İnsan lar. tekni k ve işçili k dahil tüm proje unsur .695 ranc e) Kalit e kontr ol prose dürle rinin gerçe kten kulla nıldı ğına güve nmek açısı ndan. planl ı ve siste mati k yönte mler den yarar lanıl ması dır. siste mler. malz emel er. evrak .

yarar lanıla n kayn ak ve işlem . teftiş . Kalit e Yöne timi (Qua lity Man age ment ) Kalit enin sağla nmas ı doğr ultus unda. şartn ame ve ilgili stand artlar a uygu n olup olma dığı m sapta mak amac ı ile yapıl an sürek li incel eme. belge leme ve testle rdir.696 larını n plan.

Arşi v Çizi mler i (Rec ord Dra wing s) İnşaa t tama mlan dıkta n soma . fiilen yapıl . uygu lanm ası ve dökü mant e edil mesi dir. orga nize edil mesi.697 lerin eşgü düm ve yönle ndiril mesi nde söz konu su siste mati k prose dür ve yakla şımla nn planl anma sı.

698 an işi göste ren çizim lerdir (plan lardır ). Deği . her isten en proje ekip üyesi nin faali yetle ri de göste rilebi lir. Telaf i Prog ramı (Rec over y Sche dule) Bu progr am mast er progr ama göre olan gecik meyi kapat mak için gerek en faali yet ve özel çabal an göste rir. Bura da.

699 şikli k Öner isi (Req uest for Cha nge Prop osal) Mali yet ve sürey i etkile yen nede nlerl e. Bu öneri ye Bulle tin. Requ est . sözle şme evrak ında yapıl ması öneri len değiş iklili kler husu sund aki açıkl amal ann proje yönet icisi tarafı ndan yazılı veya sözlü olara k bildir ilmes i.

Pozla r yardı mı ile yükle nicile rin hake dişler i . "Req uest for Quot e" adlan da veril mekt edir. Hak ediş Prog ramı (Sch edul e of Valú es) Tam m ve mali yetle r ile birlik te işçili k ve malz emey i içere n pozla nn topla mı sözle şme bedel ini verir.700 for infor mati on.

İşin Çapı (Sco pe) Proje yada sözle şmed eki gerek sinim lerin tümü nün tanı mıdır .701 hesa planı r. Saha Çizi mler i (Sho . İşin Çapı ndak i Deği şikli kler (Sco pe Cha nges) Bunl ar. tasan m ve yapı m sürec inde işin çapı m (hac mini) artıra n ya da azalt an değiş iklikl erdir.

yükle nicin in söz konu su inşaa tı tasan m hedef lerin e ve sözle şme koşul lanna uygu n biçi mde gerçe kleşti receğ ini tasan mcıy a göste rmek tir.702 p Dra wing s) Bu çizim ler. yükle nici tarafı ndan sözle şme evrak ına daya narak yeter li detay larda hazır lanır ve amac ı. .

703 Kısa Vade li İş Prog ramı (Sho rt Ter m Cons truct ion Acti vity Plan ) Yükl enicil erin şanti yede ki faali yetle ri ile ilgili progr amla r. Hafta lık olara k hazır lanan bu progr amla r birbir lerin e ara hedef lerle (mile . kısa vadel i veya "yakı n gelec ek" için hazır lanırl ar.

Özel Koşu llar (Spe cial Con ditio ns) Bkz. Look Ahea d Sche dule. Short Inter val Sche dule adlan da verili r.704 stone s) bağla nırlar ve bunla nn eşgü düm ünü proje yönet icisin in şanti ye perso neli sağla r. Bunl ara Rolli ng Sche dule. Gene l Şartn ame Eki (Sup plem entar .

. tasan mcıla r ve özel konu larda uzma nlık sahib i çeşitl i mesl ek adam lan. Şart nam eler (Spe cific ation s) İş ile ilgili malz eme. ekip man. gerek en işçi vb. mühe ndisl er.705 y Gene ral Cond itions ) Özel Mesl ek Ada mlar ı (Spe cial Prof essio nals) Mim arlar. siste m.

İşlet meye Geçi ş (Star tUp) Mal sahib inin tesise yerle şmes inden önce ve mal sahib ince atana n işlet me ve bakı m perso nelin in kontr olü ele alma sı ile siste min.706 kalite ler konu sund a. aynnt ılı biçi mde yapıl an yazılı açıkl amal ardır. işlet me ve kontr ol döne .

707 mine başla ması. Geçi ci Kab ul (Sub stant ial Com pleti on) Bir inşaa tın -tam amen bitm emiş bile olsamals ahibi tarafı ndan öngö rülen amca uygu n olara k kulla nılm ak isten diği düze . Alty ükle nici (Sub cont racto r) Ana yükle nici ile sözle şme yapa n yükle nicid ir.

Ona ya Sunu lan Evra k (Sub mitt als) Sözle şme evrak ında isten en enfor masy onun (bilgi . tasan mcı veya proje yönet icisi veya her ikisin in belge lediğ i tarih. dokü man) iletil mesi Gene l Şart nam e Eki (Sup plem enta ry Gene ral Con ditio ns) Tekli f .708 ye ulaştı ğım.

Dene y (Test ing) İşin şartn amed e yazılı biçi mde ve isten en kalite de tama mlan dığı m sapta ma doğr ultus unda özgü n prose dürle r uygu lama k. Uzm an Yükl .709 ve/ve ya sözle şme evrak ının bir parça sı olan genel şartn amey e yapıl an ek ve/ve ya değiş iklikl er.

Karş ılaştı rmal ı Keşif (Tra deOff Stud y) Bir tasan m bileş enini n bir alter natif ile değiş tirilm .710 enici ler (Tra de Cont racto rs) Bir proje nin bütü nü içind e belirl i unsur lan sağla yan ve/ve ya spesi fik elem anlan n mont ajım yapa n inşaa t yükle nicile ri.

Bu anali zlere Alter nativ e Anal ysis adı da veril mekt edir. hem de fonks iyone l değer ler (ölçü tler) açısı ndan yapıl ır. Değe r Anal izi (Val ue Anal ysis) Bkz.711 esi açısı ndan karşıl ıklı mali yet ve riskle ri ortay a koya n anali z. Bu anali z hem paras al. Değe .

perfo rman s ve güve nirliğ i.712 r Müh endis liği (Val ue Engi neeri ng) Fizib ilite (Val ue Engi neeri ng) Özel bir mali yet kontr ol yönte mi olup. proje de isten en fonks iyon. en düşü k "ömü rboy u" mali yetle sağla mak açısı ndan proje veya işleti m fonks iyonl annın siste mati .

. malz eme ve ekip man gerek tiren her türlü inşaat . Gara nti (Wa rran ty) Proje de bir tarafı n kendi işi için sapta nmış soru mlul uğu yükle nece ğine dair güve nce verm esi. İş (Wor k) Sözle şme evrak ına göre işçi.713 k ve yarat ıcı anali zleri ni içerir .

.714 Y A P I İ S L E T M E S İ N D E B A Z I K A Y N A K K İ T A P V E Y A Y I N L A R ( T ü r k ç e ) AKÇALI .

1 9 9 5 Y ı l ı İ n ş a a t B i r i m F i y a t A n a l i z l e r i . A k t . 1 9 9 5 .715 Ü n a l .

Ş a f a k M a t b a a c ı l ı k L t d .716 a r m a s ı z İ n ş a a t F i y a t l a r ı D ö k ü m ü . .

I S B N : 9 7 5 9 5 5 5 8 2 4 . Ü n a l . 1 9 9 2 . .717 Ş t i . AKÇALI . Y a p ı M e . A n k a r a .

Y a p ı Y a s a l a r ı v e Ş a r t n a m e l e r i D ö k ü m ü . S .718 v z u a ü E l K i t a b ı .

AKTUĞ. A n k a r a .719 e t O f s e t L t d . T u f a . A . . I S B N : 9 7 5 9 5 5 5 8 1 6 . Ş t i .

720 n . 1 9 7 4 . Y a p ı İ ş l e r i n d e F i y a t F a r k ı E s a s l a r ı v e H e s a p T a r .

Anka ra. BERKM A N . ARLI. Başba kanlı k Bası mevi. Sadık .721 z ı . A n k a r a . Sezai. Y a r g ı ç o ğ l u M a t b a a s ı . Türk İmar Huku ku. ARTUKMAÇ. 1985. Yapı İşleri Uygu lamas ı. . Olgaç Matb aası.

Y a p ı İ ş l e t m e s i İ d a r e s i . 1 9 6 3 . F u a t . ( İ n ş a a t M e v z u a t .722 A .

İ T Ü İ n ş a a t F a k ü l t e s i M a t b a a s ı . İ s t a n b u l .723 ı v e İ ş l e m l e r ) .

1 9 7 2 . 1986. Avcıo l Matb aası. BURSAL. ÇETME L İ . E n v e r . İstanb ul. Maliy et Muha sebesi . Nasu hi ve Yücel ERC AN.724 . Y a t ı r ı m l a r ı n P l a n l a n m .

725 a s ı n d a K r i t i k Y ö r ü n g e ( C P M ) v e P E R T M e t o t l a r ı . Ç a ğ l a y a n .

1 9 7 8 . FIÇICIO Ğ L U . Z i y a . İ s t a n b u l . İ ç t i h a t l ı .726 B a s ı m e v i . A ç ı k l a m .

727 a l ı A r t ı r m a . E k s i l t m e v e İ h a l e K a n u n u i l e M u h a s e b e i U m .

. Y a p ı İ ş l e r i n d e H a k GENYA. Yapı İşleri Tatbi katı. Anka ra. 1 9 7 4 .728 u m i y e K a n u n u . 1986. Y ı l m a z . Yılm az. GENYA.

Y a r g ı ç o ğ l .729 e d i ş D ü z e n l e n m e s i v e K e s i n H e s a p Ç a l ı ş m a l a r ı .

730 u M a t b a a s ı . A n k a r a . D i n ç e r v e H i k m e t I Ş I K . E k l e r i . 1 9 8 5 . GÖNEN.

731 y l e A ç ı k l a m a l ı 2 8 8 6 S a y ı l ı D e v l e t İ h a l e K a n u n u . S e v i n ç M .

A n k a r a . 1 9 8 5 . GÖNEN.732 a t b a a s ı . D e v l e t İ h . D i n ç e r v e H i k m e t I Ş I K .

Y ö n e t m e l i k l e r .733 a l e K a n u n u v e İ l g i l i Ş a r t n a m e l e r i . T e b l i .

D i n ç e r v e H i k m e t I Ş I K . S e v i n ç M a t b a a s ı . A n k a r a .734 ğ l e r . GÖNEN. .

. D e v l e t İ h a l e K a n u n u i l e İ l g i l i S a y ı ş t a y K a r a r l a n .735 1 9 8 6 .

Şakir Uğur. A n k a r a . S e v i n ç M a t b a a s ı . G e n e l g e l e r . 1985. İnşaat Metra j ve .736 M u k t e z a l a r . GÖZÜ.

E r c a n . Anka ra.737 Keşif İşlem i. İ ş K a z a s ı Y ö n ü n d e n S o s y a l P o l i . 1 9 7 6 . G Ü V E N . Semi h Ofset.

S o s y a l S i g o r t a l a r G e n e l U y g u l a m a İ l k e l e r i .738 t i k a S o r u n l a n .

. Y a y ı m . A .739 v e S i g o r t a K o l l a n . 1 4 9 / 1 . İ . T . İ . E . KIZILO T . E s k i ş e h i r .

V e r g i l e n d i r i l m e s i v e M e .740 Ş ü k r ü . 1 9 9 4 . İ n ş a a t M u h a s e b e s i .

D a i l y N e w s .741 v z u a ü . I S B N : 9 7 5 7 9 0 3 0 3 5 . Y a k l a ş ı m Y a y ı n l a n .

Emin. 1 4 4 0 s a y f a . A n k a r a . İnşaat Yapa n ve Yaptı ran Herke s İçin Yapı Projel erinin Yönet imind e Proje + Tek nik Şar tna me + Biri m Fiy at An aht ar Tes lim iMa . 1995.742 . M. ÖCAL.

1 9 9 5. A li ve M . PANCARC I. E m in Ö C A L.743 liye t Art ı Kar Us ulü İhal eler de Söz leş me. An kar a. Y ap ı İş le t m es i ve M al ol uş H es ap . Tek nik Ya yın evi.

Cilt I. 1983.744 la n. K er i m . SUNGUR O Ğ L U. Doğa n. İstanb ul. Yapı İşlet mesi Ders Notla n. II ve III. İs ta n b ul . İTÜ Matb aası. . Bi rs en Y ay ın ev i. IS B N : 9 7 55 1 11 2 63. SORGUÇ.

745 1 9 8 2. T M M O B İn şa at M ü he n di sl er i O da sı A n ka ra Ş . Ş an ti ye T ek ni ği ve M al iy et H es ap la n. Y ap ı İş le t m es i.

N o: 1 9 8 2/ 1. 1 9 8 . TÜRKOĞ L U. Y ek ta.746 u be si ya yı m . Ş af ak M at ba as ı. A n ka ra . Er ca n E G E M E N ve T ur ha n Ş A K I.

Bayın dırlık Baka nlığı Baskı İşleri. HAK MAN . YEŞİLADA. O lg aç M at ba as ı. Ekre m ve Y. İh al e H u k u k u ve İn şa at İş le ri. A n ka ra . 1 9 . Bina İnşaat Kontr ol El Kitab ı. E kr e m .747 5. YEŞİL AD A.

İn şa at Pl an la m a. Pr o gr a m la m a ve K o nt ro l T ek ni kl er i ( C P M ve P E R T) . C. B ay ın dı rlı k B ak an lı ğı ya pı İş .748 7 4. T.

M i m ar la r . A n ka ra . M ü he n di sl er . 1 9 8 6. YILDIRIM .749 le ri ge ne l M ü d ür lü ğ ü Y ay ı m . S ay ı: 7 5/ 7 0. Fi kr et K e m al.

Tİ M Y A D İn şa at M ü he n di sl er i Y ar dı m la ş m a D er ne ği Y ay ı m .750 ve Bi lir ki şil er İç in M ev zu at El K it ab ı. T ek ni k Y ay .

B es i m . A n ka ra .751 ın ev i. İT Ü İn şa at F ak ül te si . 1 9 7 3. YÜKSEL. İn şa at Pl an la m as ın da M o de rn M et ot la r C P M ve P E R T.

D. 1978. Bi li m . Yayı m. YÜKSEL. Yapı İşlet mesi Ders Notla n. İT Ü İn şa at F ak ül te si M at ba as ı. M. Orha n. A. 1 9 8 3. Eskiş ehir.M. O rh an .752 D er s N ot la n. YÜKSEL. E. İs ta n b ul .

753 se l M o de ll er in S el i m le rl e ( N et w or ks ) G el işt iri l m es i ve A na li zi K ur s N ot la n. M P M ve İ M O O rt ak Y ay ı m . .

.754 A n ka ra .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful