İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Abrasion Number. Aşındırma değeri. Kil, lignin gibi

A

maddelerin elekteki aşındırma derecesini belirten sayı.
“Valley Abrasion Tester” ile ölçülen belli bir örnekteki
ağırlık kaybını temel alan değerdir.

A(X). Kâğıt veya kartonlarda, ISO 216 tarafından

Abrasion Resistance. Aşındırma direnci. Kâğıt veya karton

belirlenmiş, kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. (Bakınız; B(X)

yüzeyinin aşınmaya karşı gösterdiği direnç.

ve C(X)). A0 boyutundaki kâğıt, her seferinde tam ortadan

Abrasive Fiber. Zımpara taban kâğıdı. Kâğıt zımparalarda

eşit olarak bölünerek A1, A2, A3 ve diğer A serisi kâğıtlar

taban kâğıdı olarak kullanılmak üzere üretilen, vulkanize

elde edilmektedir. A serisi kâğıtlarda ebat ölçüleri Ek. 1 de

kâğıt türlerinden biri. Taban kâğıdı, altta kullanılan kâğıt

verilmektedir.

anlamına gelmektedir. Kuşe kâğıtlarda, karbonlu kâğıtlarda,

A/M. Otomatik/manuel. Operatöre elle veya otomatik

duvar kâğıtlarında veya laminasyon yapılacak kâğıtlarda bir

olarak işlemi yürütebilmesi için pano veya ekran üzerinde

taban kâğıdı üzerinde işlemler yapılmaktadır.

görülebilen seçenek.

Abrasiveness. Aşındırıcılık. Kâğıdın, dolgu maddeleri,

Abaca Pulp. Abaka. Saman selülozu. Manila keneviri

lignin veya kaplama maddeleri gibi maddelerle kazandığı

denilen bir bitkiden elde edilen selüloz. Kâğıda samanlı bir

aşındırma özelliği.

görünüm vermektedir.

Abrasive Papers. Zımpara kâğıtları. Kenevir veya

ABCD Scheme. ABCD şeması. İngiltere’de ortaya atılmış,

kimyasal selülozdan yapılan ve bir tarafı korundum türü

kâğıdın içinde hangi tip hurda kâğıttan ne kadar

zımpara tozuyla kaplanan, taban kâğıdı. Zımpara yapımında

kullanıldığını gösteren, şematik bir tasnif sistemi, Şemada

kullanılan kâğıt.

dört grup bulunmaktadır:

Abrasivity. Aşındırıcılık. Kâğıdı meydana getiren elyaf,

A –Birinci hamur olarak kabul edilen, kâğıt fabrikasının

dolgu maddeleri ve yabancı maddelerin aşındırma özelliği.

içinde oluşan döküntüler,

Aşındırıcılık, kâğıt makinesi ve kâğıt işleyen matbaa

B – Matbaadan veya konfeksiyon firmalarından dönen,

makineleri gibi makineler üzerinde etkili olur. Kâğıt

baskısız birinci hamur hurdalar,

kendinden sert olan elması aşındırabilmektedir. Elekteki

C –Son kullanıcıdan (evler ve ofisler) gelen baskılı birinci

aşınma, birim yüzeyde meydana gelen ağırlık kaybıyla

hamur hurdalar,

ölçülür. (Valley Abrasion Tester).

D – Baskılı ikinci ve üçüncü hamur kâğıtlar (gazete
kâğıtları gibi).

Absolute. Mutlak. Evrensel sabite göre ölçülen.

Geri dönüşümlü olabilmesi için, toplam elyaf içindeki geri

Absolute Humidity. Mutlak nem. Birim hava hacmi içinde

dönüşüm oranının % 50 den az olmaması gerekmektedir.

bulunan suyun ağırlığına denir (m3/gr). (Bakınız Relative

ABC Titration of White Liquor. Beyaz likörün ABC

Humidity).

titrasyonu. Beyaz likörün sülfit değerini, kostiklendirme

Absolute Manometer. Mutlak manometre. Mutlak basınca

derecesini ve etkin toplam alkaliliği tayin etmeye yarayan

göre ölçüm yapan manometre.

bir yöntem.

Absolute Temperature. Mutlak sıcaklık. Mutlak sıfır

Abhesive. Yapışmaz. Yapışma özelliği olmayan.

noktası temel alınarak yapılan sıcaklık ölçümü. Kelvin

Abietic Acid. Abiyetik asit. Çam reçinesi asidi.

(-273,15 °C)

Kâğıtçılıkta, reçine tutkalı yapımında kullanılan bir asit.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Manometrelerin

Abrasion. Aşındırma işlemi. Kâğıt veya karton yüzeyini bir

gösterdiği basınç değerine atmosferik basınç değeri

başka cisimle kazıyarak, aşındırarak farklı bir kâğıda

eklenerek bulunan basınç değeri.

dönüştürme işlemi.
1

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Absolute Viscosity. Mutlak vizkozite. Vizkozite.

Absorptivity. Emicilik. Siyah bir gövdeye göre, belirli bir

Viskozitenin SI birimi ( μ) paskal-saniyedir (Pa·s).

sıcaklıkta, herhangi bir cisim üzerine düşen ışığın emilme

Absolute Vacuum. Mutlak vakum. Mükemmel vakum.

oranı.

İçinde madde olmayan vakum.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Tam vakuma göre bir

Absolute White. Mutlak beyaz. Teorik olarak güneş ışığını

sistemin basıncı. Manometre basıncına atmosfer basıncının

tamamen yansıtan ve referans beyaz olarak alınan beyaza

eklenmesiyle hesaplanır.

verilen isim.

Accelerated Aging. Hızlandırılmış yaşlanma. Kâğıdın bir

Absorbable Organic Halogen, (AOX). Emilebilir organik

fırında 110°C sıcaklıkta ısıtma işlemiyle yaşlandırılması.

halojen. Atık su içerisinde, çözülebilir organik maddelerle

Amacı, laboratuvarda kâğıdın kısa sürede yaşlanmasını

bağ yapan klor miktarını belirten bir tanım.

izlemektir. Bu işlem sonucu kâğıtta mevcut özellikler geri

Absorbance. Soğurma. Örnek üzerine belirli bir dalga

dönülemeyecek noktaya gelir.

boyunda düşen ışığın yansıyan miktarının örnek içinden

Accelerating Agent. Katalizör. Hızlandırıcı.

geçen ışığa oranıyla bulunan değer.

Acceleration. İvme. Hızlanırken hızdaki değişim oranı.

Absorbancy. Emicilik. Kâğıdın sıvıyı veya suyu emme

Acceleration Ratio. İvme oranı. Sıvıların mekaniği ile ilgili

özelliği. Sıvı kâğıt içindeki gözeneklerde tutulur. Bunun

bir terim. Bir sıvının veya hamurun, boru içinde hareket

için çeşitli ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Belirli sürede

ederken, çeperdeki hızının merkezdeki hıza göre farklı

emilen sıvı miktarı, sıvıya daldırılan bir şeridin ıslaklığının

olmasıyla ortaya çıkan ivme oranı.

yükselme oranı, belirli sürede ıslanan alandaki büyüme

Accept. Kabul gören. Makbul. Kabul edilmiş ürün. Aksept.

miktarı, kâğıdın tamamen doyuncaya kadar aldığı sıvı

Elek ve temizleyicilerde işlem görmüş, kabul edilebilir

miktarı bunlardan bazılarıdır. Emicilik özelliği özellikle

özellikteki hamur. Kabul görmeyen kısma “Reject”

temizlik kâğıtlarında önemlidir.

denilmektedir.

Absorbent Core. Emici öz. Hijyenik ürünlerde, çocuk

Acceptance Protocol. Kabul tutanağı. Bir makinenin

bezleri ve kadınların kullandığı tamponlarda, sıvı emici

çalıştığının, belirlenen bir süre sonra, kabulü amacıyla,

olarak görev yapan, polimer dolgulu kısım.

imalatçı ve satın alan kişilerin birlikte düzenlediği kabul

Absorbent Papers. Emici kâğıtlar. Kurutma kâğıtları.

tutanağı.

Yüzey tutkallaması yapılmamış, yumuşak dokulu, keçe

Acceptance Sampling. Kabul örneklemesi. Malın istenilen

görünümlü, yüksek derecede su emici kaba kâğıtlar. Filtre

özelliklerde olduğunu test etmek için alınan rastgele

kâğıtları ve temizlik kâğıtları bu gruptandır.

örnekleme.

Absorptance. Emicilik. Belirli bir yüzeye düşen ışığı

Acceptance Test. Kabul testi. Satın alınan bir ürünün, satın

yüzeyin emebilme yeteneği.

alan tarafından kabul görür olduğunu belirlemek için,

Absorption. Emilim. Yüzeyden bir yol bularak içe geçme.

üreticisi tarafından yapılan deneme testleri. (Bakınız;

Absorption Time. Emilim süresi. Örnek kâğıdın bir sıvıya

Factory Acceptance Test).

daldırıldıktan sonra, ıslanmayı tamamlayana kadar geçen

Accepted Stock. Kabul görmüş hamur. Bir işlem sonucu

süre.

kabul gördüğü için bir sonraki aşamaya yönlendirilen

Absorbtive Capacity. Emme kapasitesi.

hamur.

Absorbtiveness. Emicilik. Kâğıdın su emiciliği. Burada

Access Hatch. Giriş kapağı. Adam giriş kapağı. (Eş

COBB değeri ile emicilik belirlenmektedir. (Bakınız;

anlamlı: Manhole Door) Buhar silindirlerinde ve kapalı

Bibilous)

tanklarda bulunan insanların bakım ve kontrol amacıyla
giriş için kullandığı giriş kapağı.
2

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Accessibility. Erişebilirlik. Ulaşabilirlik. Kimyasalların

Acid-Base Neutralization. Asit-baz nötürleştirme işlemi.

selülozla reaksiyona girebilme ölçüsü.

Bir bazla bir asitin nötürleştirilmesi.

Accident. Kaza. İş kazası. Gerekli özen gösterilmediği için

Acid Colours. Asidik boyalar. (Bakınız; Acid Dyes)

oluşan, planlanmamış ve önceden görülememiş kötü olay.

Acid Detergent Fiber (ADF). Asitle yıkanmış selüloz

Accommodation. Barınma. Konaklama. Geçici olarak bir

elyafı. Asidik ortamda, çözünemeden kalan elyaf.

yerde barınma.

Acid Dyes. Asidik boyalar. Boya asitlerinin, sodyum tuzları

Accordion Fold. Akordiyon katlama. Kâğıdın akordiyon

şeklinde olmaları nedeniyle bu adı alan, anilin boyalar.

şeklinde katlanması. Harita ve broşür basımında kullanılan

Daha fazla çözünmelerine karşılık, bazik boyalara göre

bir katlama yöntemidir. Katlamada dayanıklılık, kâğıtta

daha az mürekkep değerine, yani boyama özelliğine

aranan önemli özelliklerinden biridir.

sahiptirler. Fakat boyama düzgünlüğü açısından, bazik

Account Book Paper. Muhasebe defteri kâğıtları. Düzgün

boyalara göre daha iyidirler. Bu nedenle, kâğıt yüzeyini

yüzeyli, pamuk selülozu katkılı, yüksek yırtılma

boyamada kullanılırlar.

mukavemeti olan, muhasebe kayıtlarının elle tutulduğu

Acid Free Paper. Asitsiz kâğıt. (1) Ambalajlamada

defterlerin yapımında kullanılan arşivlik kâğıtlar. (Bakınız;

kullanılan ve kâğıdın bünyesinde oksitlenmeye yol açacak

Ledger Paper).

asit içermeyen kâğıtlar. (2) Kütüphanelerde yaşlanmaya

Accounts Payable. Ödenecek hesaplar. Alınmış fakat

karşı özel işlemle asitsizleştirme işlemi yapılmış, basılı

ödemesi yapılmamış mal ve hizmetlerle ilgili hesaplar.

kâğıtlar.

Accounts Receivable. Alacak hesapları.

Acid Grinding. Asidik öğütme. Odunun öğütülmesinde,
öğütme enerjisini azaltmak için sisteme asit verilmesi.

Accoustical Board. Ses yalıtım kâğıdı. İnşaatlarda hem ses,

Acid Hydrolysis. Asidik hidroliz. Asidik ortamda

hem de ısı yalıtımında kullanılan kâğıt.

parçalanma. Selüloz, nişasta veya yarı selülozik maddeleri,

Accuracy. Doğruluk. Ölçümlemede kabul edilmiş

asidik (Mineral asitleri ile) çözeltilerle parçalamak ve

standartlara göre uygunluk.

polisakkaritleri basit şekerlere çevirmek için kullanılan

Acetate. Asetat. Asetik asidin bir alkolle yaptığı ester. Yarı

yöntem.

selülozlarda bulunan asetatlar, Kraft selülozu üretimi
Acidification. Asitlenme.

sırasında yeniden asetik aside dönüşürler.

Acidimetry. Asidimetri. Asit ölçümü. Verilen bir örnekteki

Acetate Pulp. Asetat selülozu. Asetik asit, asetik anhidrit

asit miktarını titrasyonla tayin eden analitik yöntem.

ve sülfürik asit içinde çözünen, suni asetat ipeği veya asetat

Acid Insoluble Ash. Asitte çözünmeyen kül. (Bakınız;

kâğıdı yapımında kullanılan selüloz.

Ash). Selülozda aşındırıcı özellikte olduğu için istenmeyen

Acetate Proof. Asetat prova baskısı. Asetat üzerine basılan,

ve ölçümle bulunan kül.

renk doğrulama baskısı.

Acidity. Asidite. Hidrojen (H+) iyonlarının, hidroksil (OHˉ)

acfm. (Bakınız; Actual Cubic Feet per Minute), scfm

iyonlarından fazla olması durumu.
Achromatic. Renksiz. Siyah-beyaz. Siyahla beyaz
Acid Migration. Asit göçü. (1) Kuvvetli asitlerin,

arasındaki gri tonlarda olan.

bulunduğu ortamdan, daha zayıf veya nötür ortama doğru

Acicular Shape. İğnemsi şekil. Suda çözünmüş kalsiyum

hareketleri. (2) Nötür olan kâğıtların atmosferik

karbonat parçacıklarının kireçlenmeye neden olan iğnemsi

kirleticilerden veya kendisiyle temas eden diğer kâğıtlardan

şekli.

asit alması. Asit, diğer ortama yapıştırıcılardan,

Acid Alum. Asidik alum. Alüminyum sülfat ve sülfürik asit

kartonlardan, kâğıt kaplardan veya boya gibi, asidik sanat

karışımı. (Bakınız; Alum).

malzemelerinden geçebilir.
3

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Acid Number. Asitlik sayısı. İçinde asit olan bir maddenin

Acoustical Absorption Coefficient. Akustik emilim

nötür hale getirilebilmesi için birim ağırlığına verilen KOH

katsayısı. Ses emilim katsayısı. Bir maddenin çeşitli

miktarı. Miligram cinsinden ifade edilir.

frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir tanım.

Acid-Proof Paper. Asit geçirmez kâğıt. Asidik bileşiklerle

Gözenekleriyle ses emilimi artmakta ve bir tür ses filtresi

temasında rengi bozulmayan, boyası etkilenmeyen ambalaj

oluşmaktadır. (Sound Absorbtion Coefficient).

kâğıdı veya endüstriyel kâğıt.

Acoustical Board. Akustik karton. Binalarda tavanda ve

Acid Resistant Paper. Aside dirençli kâğıt. (1) Asitli

duvarlarda kullanılan, sesi emebilen odun, saman, şeker

ortamdan veya asit buharından etkilenmemesi için özel

kamışı küspesi türü, uzun elyaflı selülozlardan üretilen

olarak işlenmiş kâğıtlar. (2) Aside veya asit buharlarına

levhalar.

direnç göstermesi için boyanmış kâğıt. Bu tür kâğıtlar

Acoustical Transmittivity. Ses aktarıcılığı. Ses

özellikle Manila keneviri veya urganlık kenevirden

geçirgenliği.

yapılırlar.

Across the Grain. Grene karşı. Makine enine. (Bakınız;

Acid Resisting Felt. Aside dirençli keçe. Asidik sulu

Against The Grain).

ortamdan etkilenmemesi için, beton üzerine veya ahşap

Acrylate Resins. Akrilat reçineleri. Tutkalların, UV

yüzeylere kaplanan, asfalta doyurulmuş karton.

mürekkeplerin ve kaplama maddelerinin formüllerinde

Acids and Acid Groups. Asit ve asit grupları. Suya

kullanılan kopolimer.

hidrojen (H+) iyonu veren organik ve inorganik bileşikler.

Acrylic Latexes. Akrilik lateks. Karton yüzeyin su

Acid Size/Sizing. Asit tutkalı. Asidik tutkallama.

geçirgenliğini önlemek için kullanılan, suda çözünebilen

Sıvılaştırıldığında sabunlaşmayan bir reçine tutkalı ve bu

polimer esaslı parlaklık sağlayan tutunucu bir madde.

tutkalla yapılan iç tutkallama.

Acrylics. Akrilikler. Bir grup sentetik tutkal. Pigment ve

Acid Soluble Iron. Asitte çözünebilen demir. Kâğıt

elyaflara çok iyi tutunarak birbirlerine bağlanmalarını

bünyesindeki demirin, hidroklorik asitle çözünen kısmı. Bu

sağlar.

kısım, kimyasal anlamda reaktif özelliktedir. Kalan demir

A.C. Streaming Current. Alternatif sürüklenme akımı. Bir

ise aktif değildir. Testlerde kâğıt içindeki demire bağlı kül,

silindir içinde pistonla ileri geri itilen, içinde elektrik yüklü

asitle kâğıt bünyesinden alınır.

parçacıklar bulunan bir sıvının yarattığı, elektrotlarla tespit

Acid Stable Size. Aside dayanıklı yüzey tutkalı. Asidik

edilebilen alternatif akım. Elektrik akımını hareket eden

kâğıtlara uygulandıklarında, pıhtılaşmayan yüzey

yüklü parçacıklar üretmektedir. Bu değer ölçülerek,

tutkallama parafinleri veya parafin çözeltileri.

hamurun elektrik yükünün anyonik, katyonik veya nötür

Acid Sulfite Process. Asit sülfit işlemi. Yüksek oranda

durumda olduğu belirlenir.

kükürt dioksit içeren, asidik ortamda odun elyaflarını

Act. (1) İş. Eylem. (2) Yasa. (3) Akit. (4) Sahne.

parçalama işlemi.

A.C.T. (Associative Cellulosic Thickeners). Selülozik

Acid Wash. Asidik yıkama. Kâğıt veya kâğıt hamurunun

kıvam arttırıcılar. Kaplama boyalarının viskozitesini

içindeki kostik benzeri alkali maddelerin asit ile

arttırmak için kullanılan selülozik kökenli kıvam arttırıcılar.

nötürleştirilmesi işlemi.

Activate. Etkinleştirmek. Aktif hale getirmek. Çalışır hale

Acknowledgement. (1) Teşekkür. (2) Onay bildirgesi.

getirmek. Aktifleştirmek.

Mutabakat. (Bakınız; Order Acknowledgement).

Activated Carbon. Aktif karbon. Çok yüksek derecede

A.C. Motor. Alternatif akım motoru. Endüstride kullanılan

gözenekli karbon granülleri. Bir gramında 500-1500 m2

en yaygın motor türü. Hız kontrolü yapılabilen ve basit

yüzeye sahip, hava, gaz ve sıvıları filtrelemede kullanılan

yapıda, bakımı kolay oldukları için tercih edilen motorlar.

karbon granüller.
4

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Activated Sludge. Aktif çamur. Atık sularda dibe çöken ve

Microturbulance). (2) Kimyasal reaksiyon. (3) Alkali likör

içine oksijen verildiğinde bakteri ve diğer organizmaların

pişirmede aktif alkalinin toplam alkaliye bölünmesiyle else

yaşayabildiği, organik artıkları parçalamada kullanılan

edilen oran.

çamur. Atık suların temizlenmesinde kullanılır.

Act of God. Doğal afet. Allah’ın takdiri olan iş. İnsanların

Activated Sludge Loading. Aktif çamur yükü. Arıtma

kontrolü dışındaki işler. Genellikle, sel, deprem, tsunami

sisteminde, organik maddelerin parçalanması için bir gün

gibi doğa olayları.

içinde birim ağırlık çamur için gerekli oksijen miktarı.

Actual Cubic Feet per Minute (acfm). Bir dakikadaki

Activated Sludge Treatment/Process. Oksijenli arıtma.

gerçek (hava) miktarı. Kompresör veya fan emişlerinde

Aktif arıtma. Atık suyun üre ve çözünür fosfat gibi

ortam koşullarında emilen bir dakikadaki hava hacmi.

besinlerle ve oksijenle bakteri üreterek işlenmesi.

(Bakınız; scfm)

Activated Solids. Aktifleştirilmiş katı maddeler. Aktif hale

Actual Production. Gerçek üretim. Iskartalar çıktıktan

getirilmiş arıtma çamuru.

sonra kalan fiili üretim miktarı.

Activation. Harekete geçme. Aktif hale gelme veya

Actual Production Time. Fiili çalışma süresi. Net çalışma

getirme.

süresi. Duruş, arıza ve molalardan sonra, üretimde geçen

Active Alarm. Aktif alarm. Halen geçerli olan alarm.

net süre.

Active Alkali (AA). Aktif alkali. Selüloz üretiminde

Actual Salable Product. Satılabilir net ürün. Müşteri

kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfat (Na2S) karışımı.

tarafından, kalite bozukluğu nedeniyle reddedilmeyecek

Na2O cinsinden ifade edilir.

ürün.

Active Alkali to Wood Ratio. Aktif alkalinin oduna oranı.

Actual Weight. Gerçek ağırlık. (1) Gramajı ve ölçüsü belli

Bir ton kuru odun için kullanılan aktif maddenin oransal

olan, 500 adetlik bir top kâğıdın veya kâğıt toplarının,

miktarı.

terazideki gerçek ağırlığı. (2) Gerçek gramaj.

Active Clorine. Aktif klor. Hipoklorit türü ağartıcılarda

Actuator. Tahrik düzeneği. (Bakınız; Valve Actuator) Bir

bulunan klor.

mekanizmayı harekete geçiren mekanik düzenek. Hareket

Active Fiber. Aktif elyaf. Sulu bir ortamda diğer elyaflar la

için gerekli enerjiyi, elektrikli, hidrolik veya pnömatik
kaynaklardan sağlar.

temasta olan ve ağa dâhil olan elyaf.

Acutance. Keskinlik. Baskı kalitesi açısından görüntü

Active Packaging. Aktif ambalajlama. Ambalajın, içinde

kenarlarındaki keskinlik.

saklanacak ürünü korumak için aktif olarak rol alması.
Bunlar anti bakteriyel olması ve temizleyici özelliği olması

Acute Toxicity. Ölümcül zehirleyicilik. Zehirli bir

gibi özelliklerdir. (Benzer; Smart Packaging)

maddenin etkisiyle ciddi fonksiyon kayıpları yaratan, hatta

Active Sulfur. Aktif kükürt. Kâğıdın içinde hidrojen sülfite

ölüme kadar götüren zehirleme etkisi.

dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Kâğıdın

A.C. Variable-Frequency Drive System. AC frekans

metallerle temasında, onları karartacağı için ölçümlenen ve

çeviricili tahrik sistemi. Kâğıt makinesini döndüren

kontrol edilen sülfür bileşikleri. (Bakınız; Reducible

motorların hızını değiştirebilmek için, elektronik frekans

Sulfur).

dönüştürücü kullanan tahrik sistemi.

Active Surface Area. Aktif yüzey alan. Yüzey tutkallaması

Adding Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. Hesap

sonucu oluşan hidrofobik alanlar çıktıktan sonra kalan kâğıt

makinelerinde kullanılan rulo kâğıt.

yüzeyinin işlenebilir emici kısmı.

Addition Polymers. Polimer katkı maddeleri. Kâğıt

Activity. Aktivite. Hareketlilik. (1) Elekte drenaj elemanları

hamurunda kullanılan uzun zincirli bileşikler.

nedeniyle oluşan hamur türbülansları. (Bakınız;
5

Kimyasal ve dolgu maddeleri tutkalın yapıştırma gücünü gösteren bir terim. Hamur kasası cetvel ağzının üst yapıştırmada kullanılan tutkallar. Harman. Adhesives for Coating. Diğer Adhesion Test. Bir sürecin kâğıtlar. Kırmızı. Adhesive. 6 . Kâğıt hamuruna çeşitli Adhesiveness. Bir tutkal kullanarak bir veya cihazı ayarlamak. Genellikle makine bütesindeki hamur harmanı. bağlayabilecek tutkal oranı. Ayarlanabilir hızlı Adhesion. Adhesive Paper. Adjust. akış metreler. Tutkal oranı. gerçekleşmesi için sağlanan çevre koşulları. nesneleri birbirine Adjusting Rod. Etiket kâğıdı. Isı transferinin adres etiketlerini yazmak için kullanılan rulo kâğıtlar. Yapışkan. Amerikan ciltleme. Adjustible Speed Drives (ASD). kökenli olmayan kimyasal ve dolgu maddeleri gibi katkı Adhesive Ratio. Sadece kuşe yapımında değil fakat Address Label Paper. tutkalının istemediği halde kâğıt içine işlemesi. İdari gider. Additive Colors). Adhesive Glassine Tape. Isı geçirmez. milleri. Yapıştırmak. Address Label Paper). Absorbable Organic Halogen). sağlamak için kullanılan boya. Atık sularda. Katkı sistemleri. şeyi diğerine tutturmak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Additive Colors. Çalışanları belirli kullanılmadan yapılan ciltleme türü. Yağlı kâğıttan yapılan. karıştırıcılar. Ayar mili. Gri karton. Sürülen yüzey karıştırılarak kullanılan ana renkler. Adiyabatik. Ayarlamak. Tutunma. Katkı maddeleri. Kaplamada katkı maddelerini besleyen sistem. Bir yüzü Additive Systems. kanuni harçlar gibi harcamalar bütünü. Kâğıt makinesi tahrik sistemleri gibi hızı birbirlerine çekim gücüyle tutunmaları. yeşil. istenilen rengi testi. Tutkal geçmesi. Ayar boyası. Administrative Expense. Örtü Adsorbable Organic Halogen (AOX). (Eş anlamlılar. İki kâğıt arasına sürülen amaçlarla katılan maddeler. Karışım. Yapışma. ısıl anlamda mükemmel yalıtılmış bir ortamda Addressograph Rolls. Cut-Back Binding. Tutkallı kâğıt. Tutturmak. (Bakınız. kira giderleri. Binding). Adres yazıcısında. ofis harcamaları. Thermoplastic Binding. Perfect Binding. Kuşe tutkalları. Farklı moleküllerin tahrikler. denetim giderleri. Yapışkanlık. kullanılan tutkallar. Tutkal. (Bakınız. Cohesion) Adjusting Color. Bir katkı maddesinin kitap ciltlemede deri veya vinil kaplanarak kullanılan. tutunan klor miktarı. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek ip Administration. sıfır olduğu durum. Kuşe hamurunda pigmenti maddelerini eklemek için kurulan. Admixture. dudağını bölgesel olarak ayarlamakta kullanılan. Kâğıt hamuruna elyaf tutkalla kaplanmış kâğıt. Genellikle gri renkli. Katkı renkleri. gibi maddeler. iz bırakmadan yapışan bir halojen. çözünebilen organik maddelere kâğıt bant türü. Rengi oluşturan ve Adhesive Migration. İdari harcama. Yönetme. ünitelerinden oluşan ve otomatik olarak değişen tonaja göre. ayar Adhesive Binding. üzerine adresin yazılması için kullanılan. Tutunum testi. Tutkallı ciltleme. ayarlanabilir tahrikler. 100 parça pigmenti bağlayacak pompalar. karton veya mukavva. Sevk ve idare. Sıvı türü. farklı özellik kazanmış yeni hamur karışımı. Buna daha değişik amaca veya amaçlara yönlendirme işi. Elle veya otomatik olarak bir makineyi Adhere. Mürekkebin kâğıda tutunumunu belirleyen test. Posta zarflarının duvar kâğıdı yapımında da kullanılan tutkallar. adlar da verilmektedir. Threadless Ücretler. Yapışkan şeffaf kâğıt bant. ilavesiyle. Adhesive Felt. Yalıtılmış. Isıl ciltleme. Baskıda mürekkep tutunum boyalarla ve pigmentlerle karıştırılarak. (Eş anlamlı. Yapışkan kâğıt. kontrol vanaları ve dozajlama miktarda tutkalın ağırlığı. Adres kâğıdı. Additives. Düzetici boya. tanklar. arkası yapışkan Adiabatic. Mukavva. mavi. (Bakınız. Emilebilen organik bandı.

bakteri kullanarak yapılan Adsorban madde. Hava vermek. Hava ve bakteri kullanılarak. E anlamlı. Avans ödemesi. Oksijenli süreç. Adsorption. Aerobik. Makine eninde 7 . 1993 den sonra A. Hava vericiler. Aeration Lagoon/Basin).8 arıtma sistemlerinde kullanılan havuz veya gölet. Emicilik. Havalandırma göleti. Hava mektubu. Dalga. Üreticilere göre dalga Aeration. olukların Biyolojik havuz. and Paper Assosiation) Amerikan Orman ve Kâğıt Aerate. Grene karşı. kullanan. Avans ödemesi basılmış. Çekim gücü. Ürünleri Üreticileri Birliği. ve katkıların birbirlerini çekme gücü. Adsorption) arıtma işlemi.F. Emilim. Soğurma.F. Özellikle temizlik Sekonder arıtma. Kâğıdı makine. Sarı ile kırmızı Aerodiynamic Dry Forming. özellikleri küçük aralıklarla değişmektedir. Aerated Lagoon/Pond/Basin.H. biyolojik ifadedir. B dalga. Yakınlaştıran renkler. oksitlendirme. katlamak veya işlemek. Aeratörler.5). Emme. suyolu veya gren izi yönüne dik yaşayabilen mikroorganizmalar. Hava kullanılarak maddesi. Havanın serbest oksijenini kurutma bölümleri. (Bakınız. Oksijenli ortamda enine olan. Kapora. bakana kendisine yaklaşıyormuş hissi formasyon. Hamur içinde elyaf karıştırıcılarla havanın oksijenini kazandırmak. A dalga (iri dalga) olukluda. yapılan küçük çaptaki arıtma işlemleri. Kâğıt yapımında kullanılan. fakat arkasına yazı yazılan. D dalga. oluk yüksekliği 4. Adulterant. Aerobik bakteri. (American Forest arttığı sular yeniden kullanılabilir. kurumlarda kullanılan kâğıtlar. kimyasalların. Yüzeyi tutunma özelliği Aerobic Biological Oxidation. Adsorptivity. Ev dışı. Hava hareketiyle kuru arasındaki tonlarda. Aerobik bozuşma. Aerators. Güçlü hava vererek su kullanmada elek veren boyalar.&P. (Away From Home). A-Dalga. Oksijenli. Aerogramme. İstenmeyen katkı Aerobic Treatment. Hem zarf. A-Flute. Advancing Colors.F. (Ek. Advanced Waste Treatment. edebilmesi oksijene ihtiyaç duyulan herhangi bir süreç. Havalandırıcılar. oluklu mukavvalarda. Aereobik biyolojik gösteren veya yüzeyinde tutunma meydana gelen madde. üzerinde safiha üretme tekniği Advance Payment.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Adsorbent. Sürecin devam olmaksızın emme yeteneğinde olma. açıyla kesmek. Aerobik Adsorpsiyon. Büyük moleküllerin oksijenli ortamda daha basit yüzeylere tutunması. Oksijenli arıtma. Atık suya çeşitli yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir yöntemlerle oksijen kazandırılması amacıyla. (2) Arıtma ünitelerinde suya Affinity. Cezbe. bükülerek yapıştırılan kâğıt. kâğıtları havayla aralamak. Makine Aerobic Bacteria. Havalandırmak. Fiziksel veya kimyasal bir etki Aerobic Process. Yüzeyi tutan. Tutucu. Tutkal presten sonraki Aerobic. (1) Baskı sırasında. “American Forest Institute” kelimelerinin için tasarlanmış atık su arıtma sistemleri. Bakteriyel tutunması.I. tutkalın veya boyanın elyaf yüzeyine aracısız Aerobic Digestion. maddelerin parçalanması. Oksijenli parçalama. askıdaki organik Maddenin kendi yapısal özelliği nedeniyle tutucu olması. dalga ve K dalga türleri de vardır. sindirim. Bu sistemlerin kısaltılmışı. Gelişmiş atık su arıtma. fiziksel arıtma gibi. Havalandırma havuzu. C dalga. Oksijen kazandırma. After Dryers. A. Saflığı bozucu madde.A. Molekül veya askıdaki parçacıkların katı ayrışma. moleküllere ayrılması. zarf şeklinde banka teminat mektubu. Oksijenli ortamda. fiziksel-kimyasal arıtma veya biyolojik- kâğıtlarında ev dışında. Aerobic Decomposition. Suyoluna karşı. Peşinat. Son kurutma kısmı. Cazibe. Yüzeye tutunma. hem de kâğıt. (Eş mm ve oluk sayısı 110 dur. Against the Grain. daha yüksek kalitede arıtma yapması A. Havalandırma. Şap gibi maddeler tutunma özelliği kazandırırlar. Bir tarafı zarf görünümünde Advance Payment Guarantee Letter.

Precipitation (Eş anlamlı. makine salonunda çiğleşme olmaması için. (2) Elde cilt yapımında. Havalı. Agalit. Abadi. kaybetmesi ve geri dönüşemeyecek hale gelmesi. bir saat içindeki hava hacminin değişim sayısı. Kâğıdın özelliklerinin değer Air Blue. (1) Hamurun içine. kenarların dalgalı renkli görünmesini için yapılan boyama Air Assisted. Air Balance. kullanarak yapılan işin etkinliğini arttıran sistemler. (Bakınız. karıştırıcısı. Hava akışı Floklaşmadan farkı yüklenmedir. Yanki silindirli makinelerde kullanılmaktadır. renkli lifli bir dolgu maddesi. Hava tüneli. Küme. Kâğıtta kullanılan. İşlemler sırasında matbaacılar ve ambalaj Ahmedabadi. (İng)Yaşlanma. karıştırma bozulma. Kâğıda uzun zaman önce ve çıkan havanın eşitlenmesi. (Amerikan İng. Hava değişim sayısı. linter gibi yıllık bitkilerin artıklarından elde edilen Air Change Rate. Saman. selüloz. Havayla. Yığılma. bir Agro Residue. Agglomerate. Hava destekli. Havayla taşınan parçacıklar. kitap Air. Kâğıt yüzeyinde minik dairesel leke. Ebru desenli kâğıt. Mermerli kâğıt. Karıştırma. (Aging) Airborne. Köpük izi. sıcaklıkta ve 100 metre/saniyenin üzerindeki bir hava Agitator. Air knife Aging. parçacık yüzeyine yeni bir yükün ( + ) yüklenmesi. (1) Havbe. Bir araya gelme. kalınca tür yazı kâğıdı talka göre daha az sabunsudur. hareketi veya doğrudan hava verilmesi nedeniyle giren ve (Ageing) safihaya kadar gelen hava kabarcıkları. Kümelenmek. Havalı. (2) Keçe kurutma amacıyla kullanılan hava kapsülü. Havalı kuşeleme. Agricultural Residue Fiber) 8 . Hava Agglomeration. Bubble Mark) Hardening Stainless Steel) Air Blower. Parçacıklı bir süspansiyonda hareketiyle uçuşan elyaf tozları. Topak. Hava dengesi. (Eş anlamlı: Asbestine) Aim. Gök mavisi. Beraberinde hava tekniği. ipekten yapılan. Hava fanı. Aggregates. Air Bells. olarak “Air Assisted Doctor” (Bakınız. Mermerli Hedef almak. 425°C Agitation. sistemi. (2) Agate. (Ek. Karıştırıcı. yapılmış görünümü vermek. Hindistan'ın Devletabad şehrinde fabrikaları tarafından dikkate alınmaktadır. (1) Ebrulu. Yıllık bitki artığı elyaf. Bir kapalı alanda. Airborne Web Drying. (2) Bu kabarcıkların Agitate.) Yaşlanma. halen imal edilen açık saman renginde. Agrega. Bir kâğıt fabrikasında. Topaklanmış pigment ötesi kurutma ünitesinden sonra yerleştirilen havalı kurutma parçacıkları. Örnek Agate Marble Paper. Agricultural Residue Fiber. Hava kapsülü. Agregalar. Ömür. Havayla taşınan. Havayla kurutma. Hava kabarcığı. gri süperkalenderlenmiş. Agalite. yaratarak uygulanan. eski bir kâğıt kurutma yöntemi. Yaşlandırmak. kâğıt kurutulmasında kullanılan bir havbe türü. Ageing. (Damarlı) Akik.Air Entrainment) veya hava ile karıştırmak. Yaş. Air Doctor) Agat desenli kâğıt. Zamana bağlı olarak. (Bakınız. (1) Hedef. Magnezyum silikat. Air Caps. Bütelerde kullanılan pervaneli hamur akımıyla. yüzeyine kaplama yapan kuşe sistemi. muhasebe defterlerinde kullanılan. Karıştırmak. Age Hardening Stainless Steels. 6). Ulaşılması istenilen hedef noktası. Agat. Kâğıt hamurunu mekanik karıştırıcı safihada bıraktıkları iz. Yaşlanan selülozda suda çözünme oluşur. (Bakınız. (Bakınız. Kızıl Aggregate. selüloz veya kâğıdın özelliklerinde meydana gelen Air Bubble. yarı mat. Havbe veya fabrika içine giren Age.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ işlem yapmak. Hava. Coater). Talk türü olmasına rağmen. Airborne Particles. Basınçlı hava ile kâğıt pigmentler grubu. Açık mavi. Yığılma. görünümde olan kâğıt. Kümelenme özelliğinde olan Air Brush Coater.

Kuşelemede kullanılan kurutma sisteminin rejek ayırıcısı. Hava kompresörü. kemik sağlanmaktadır. pistonlu veya vidalı türleri olan hava kullanılan. Uzun elekli Kâğıtta kullanılacağı yere göre tane iriliği hava kullanılarak veya döner elekli makinelerde. kullanılan filtreler). Açık havada kurutma. Pnömatik seperatör. sarım sırasında sorun yaratan hava. Fanla cebri olarak veya çevre hapsolması. Air Compressor. hava ile kesilmiş kenarı. bölümlerinde cebri olarak yaratılan hava akışı. ağırlıkları nedeniyle yer çekimi etkisiyle ayırmaya yarayan Air Flow.). makine altı pulperine Air Entrainment. Atmosferik şartlarındaki kâğıdın gramajı. Safiha kenarı. kuruluğu). Air Pad Headbox) Air Float Clay. Air Conveying. Hava soğutmalı. Havalı ağır kâğıt kurutucu. makinesi kenar ıskartalarını. Air Cushioned Headbox. Bir fan aracılığıyla verilen içinde. Air Exhaust. Hava ile hamur kasası içinde basınç yapımında kullanılan bir kâğıt türü. Genellikle hava fanlarıyla yapılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ saatte salon hacminin 5-12 katı arasında hava değişimi arasındaki rutubet durumunu belirtir. (Eş süpürgelerinde vs. Havada kurutulmuş kâğıt. bir kâğıt kurutma yöntemi. cinsinden oranı. karıştırma sırasında hava karışması ve hamur içine Air Cooled. Nem yüklü havanın havbeden. raspalama bölümünde. Air Deckle. Bir kartonların açık havada kuruması. Air Assisted Doctor) ile savrularak. kâğıtla havasıyla kendiliğinden yapılan soğutma işlemi. Mal sarıcıda. havayla iki ayrı bölge yaratan sistem. Jet Deckle). Hava filtresi kâğıdı. Air Float Dryer. Hava yastığı. bütede gönderen. Hava hacmi. (Eş anlamlı. Air Dry. basınçlı hava ile bir öndeki silindire aktarma. Genellikle kâğıtta % 7-10 9 . Havada kurutulmuş yazı kâğıdı. Havayla taşıma. Vakumlarda ve kurutma pnömatik seperatör. hamur hacmine göre yüzde Air Dried Paper. Hava yastıklı hamur kasası. El yapımı Air Content. Hava akışı. (Araçlarda ve elektrik oluşturarak. Raspa izi. Kuşe hamurundaki sorun gerçekleştirilen safiha oluşturma yöntemi. Air Cushion. Kuru elyafların cebri hava kullanılan raspa. safihanın bağlanması sırasında oluşturulan sonrası verdiği hava ile deliklerin içindeki suyu basınçlı şeridi. Hava temizleyici. (Bakınız. (Eş anlamlı. Air Pad) atılması. Yonga içindeki ağır yabancı cisimleri. Hava yüzdürmesiyle seçilmiş kaolin. yarayan. hava kanalı içine yerleştirilen modüller. Hava perdesi. Hamura. hava yardımıyla boşaltan raspa sistemi. elyaflarda kullanılan yöntem. Havada kurutulmuş karton. Nonwovens). Hava kuruluğundaki gramaj. safihanın elek üzerindeki seçilmiş/elenmiş kaolin kili. hava fanlı taşıma yöntemi. Havada kurutulmuş selüloz. Kurutma krepleme raspası. Hava çıkışı. bir parçası. Hava üflemeli Air Density Separator. (3) Kuşe kaplamada Air Forming. Hava yüzdürmeli kurutucu. Bobin Air Dry Pulp. hamur içindeki hava hacminin. Air Dried Board. El yapımı kâğıtlarda etmek için üretilmiş. Filtre ile hava temizlemeye Air Dry Basis Weight. Havayla nakil. (1) Hava tutunumu. hamur jeti yaratan hamur kasası türü. Havalı şerit verme. Özellikle sentetik nedeniyle kaplamada kalan iz. (2) Hava sürüklenmesi. Havadaki kuruluk. Titreşim önlemek için vakum pompalarından veya makine salonundan dışarı kullanılan şişirilmiş lastik tampon. anlamlı. Air Filter Paper. Çerçeve kenarı. Basınçlı hava temin Air Drying. kompresörü. Air Doctor. Havalı formasyon. Air Cleaner. Atmosferik şartlardaki rutubete göre kâğıdın kuruluğu. eşit şekilde dağıtılması sonucu Air Doctor Mottle. Hava filtreleri Havalı hamur kasası. (Bone Dry. (1) Yanki kurutucuda kullanılan Air Foil Threading. (Bakınız. (2) Preslerde kullanılan. birlikte hız etkisiyle cep oluşturarak sürüklenen ve tampon Air Curtain. Havalı raspa. Hava doygunluk oranı.D. (A. Air Dried Writings.

kaçması. Hava purjörü. (2) Basınçlı hava hatlarında meydana gelen hava Air Quality. Hava girişi. hamura giren hava kabarcıkları. Hava ile tahrik edilen. veya safihanın cebri hava çarptırılarak kurutulması esasına Air Cushined Headbox) dayalı. Gurley yöntemiyle ölçülen (T460 om-11) hava yazma sağlayan. Hava kalite standartları. Havalı raspa izi. kurutma verimi açısından keçeden beklenen üstünde kalması nedeniyle. Air Leakage. döner boru. Air Makeup. iyi kalitede. hava geçirgenliği. Hava pompalama (özelliği). kalitesiyle ilgili sınır değerler. Elyaflar su Air Port. basıncıyla yükleme. Kuşe sırasında fazla geçirgenliği. Havalı bıçak. Kurutma bölgesinin. Hava yükü. Genellikle kanunlar tarafından verilen değerleri yakalama. Hava tahliye valfi. Saturated Air) 10 . hava jetiyle sıyıran ve ölçülü kaplama Air Pollution. Hava kirliliğini azaltma. Hamurdaki hava. Kanuni verimsizlikte temel faktörlerdir. Air Cushion) Air Impingement Drying. ince olmasına rağmen zarfın Air Resistance. Kâğıdın hava geçirgenlik içini göstermeyecek şekilde opaklığa sahip. Makine salonuna ortam Air Saturated. Hamur kasası içinde hamurun çözeltisini hava ile bıçaksız sıyıran ve dağıtan mekanizma. anlamda konulmuş ve aşılmaması gereken. kullanılan. atık hava Air Load. çözeltisini kâğıt üzerine. Elyafların sulu ortam yerine kuru ve serbest halde şekillendiği ve formasyona uğradığı kâğıt. Hava kirliliği. Genellikle aşırı yastıklı rektifiye valsi. Air Laid Sheet. Air Pad Rectifier Roll. basınç. makine salonuna nemli havanın hava geçirgenlik özelliği. olan kaplamayı. Air Laid. basıncın atıldığı çıkış deliği. Hava yastıklı üstüvane. Havanın yaptığı baskı. Hava yastıklı hamur kasası. direnci. (Bakınız Air Relief Valve). kaçakları. İki levha arasına Air Jet. Bir Air Mail. Taze hava takviyesi. buharlarının yarattığı kirlilik. Air Intake. karşılık gelmektedir. Hava jeti. Hava geçirgenliği. Hava Air in Stock. Air Relief Valve. safihanın giriş ve çıkış yaptığı açıklıkların keçelerinde. içinde kullanılan. (Eş anlamlı. Air Loaded. mürekkep dağıtmayan bir kâğıt türü. basınç farklılığı yaratarak yapılan testle ölçülen hava Air Knife Coating. Elyafların belirli Air Knife Coater. Air Mail Paper). (Air Knife) sıkıştırılan kuru kâğıdın hava geçirgenliğinin tespit edilmesiyle belirlenen. Kuşeleme sırasında kaplama Air Pad. (1) Basınçlı hamur kasalarında fazla yerine havayla taşınarak formasyon bölgesine gelir. sisteme karışan ve sistemde istenmeyen havayı otomatik Air Mail Paper. delikli. Kâğıt fabrikası çevresinde. (Eş anlamlı. Wet Laid) girişinin sağlandığı delik. %100 bağıl neme kısmi temiz hava. Hava Air Release Valve. Hava tahrikli. Hava yastıklı hamur kasalarının karıştırmayla. bir kâğıt kurutma yöntemi. Birimi μm/Pa s dir. Hava direnci. Havalı Kuşeleme makinesi. raspayla sıyırmak yerine hava Air Permeance. (2) Soda kazanlarında hava (Karşıtı. (Bakınız. (1) Habbe içinde sıfır basınç Air Pumping. Hava yastığı. üzerindeki basınçlı hava. Hava deliği. Hava formasyonlu kâğıt/safiha. Air Permeability. Havalı kurutma. nerede olduklarına bakılmaksızın Air Quality Standards. Hava kaçağı. Zarf yapımında olarak tahliye eden valf.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Impacter. Kuşe bölgelerde sıkışması sonucu geçirgenlik değişmektedir. Hava geçirgenliği. Doymuş hava. Havalı Kuşeleme. nem gibi) alınan tutabileceği maksimum su buharı. Kuşe kaplamada. Hava kalitesi. kaplamanın inceliği yüzünden şeffaf görünen kısımlar. düşük gramajlı. Havalı dağıtıcı. Kâğıdın iki tarafında jetiyle yayan sistem. sağlayan Kuşeleme yöntemi. Hava posta kâğıdı. elle direnci. Air Pollution Abatement. (Eş anlamlı. Kuşe kâğıdın Air Pad Headbox. fabrikadan yayılan baca gazları ve kimyasal madde Air Knife Mark. Havanın belli bir sıcaklıkta şartlarını düzeltmek amacıyla (Sıcaklık. Bu tür kaçaklar.

Halen sanat eserlerinin (Ribura Tinctorum) rengine alternatif olarak asidik basımında taş baskı adıyla kullanılmaktadır. Albüm yapmak Daha çok yün halı ipleri boyamak için kullanılmıştır. Album Board. CHO gruplarını bulunduran organik kompresör aracılığıyla yaratılan hava. bileşikler. Makine salonunda tahrik tarafı veya en ilkel yaşam türü. (Bakınız. kartpostal sıkışması sonucu. Bünyesine aldehit sağlayan kompresörler hava kurutucuları. Kurşun asetat kristalleri ile yanlara kaçmasını önlemek için. Selüloz üretim (albüminle) kaplanmış esnek alüminyum veya çinkodan süreçlerinden biri. Kâğıt fabrikalarında havayı Aldehyde Starch. Fotoğraf albümü kartonu. titreşimsiz ve tahribatsız çalışması için yapılan ölçülü. Kaymak taşı. Işığa hassas bir bileşikle Alkafide Process. Album Paper). Gerçekte fabrika Algicides. (1) Fotoğraf taban kâğıdı. Günümüzde volkanik kalsiyum sülfat yani volkanik alçıtaşı. Guide Roll) Albion Press. Mastar. Harita kâğıdı. Selüloz ve yarı selüloz zincirlerinde görülürler. operatör tarafındaki koridorları belirtir. kâğıdın makine yönünde yırtılıp. pH değeri 7. Alkafide süreci. Alkol. Hava yolu bitki. Regüle valsi. Harita yapımında AKD (Alkyl Ketene Dimers). ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. Alabaster. içindeki yürümeye elverişli yollar. üzerinde pnömatik ayar kaplandıktan sonra alçı görünümünü alan kâğıt. yapılma taş baskı kalıbı. Güney İspanya’da yetişen bir Air Way Bill (AWB). göndericiye verdiği teslim alındı belgesi. Alfa bitkisi. Alizarin. Taş baskı. (2) Albüm kopması. Alg öldürücüler. Air Supply.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Shear Burst. Kök boya Türk kırmızısı ile elde yapılan eski bir baskı türü. Alçı kâğıdı. Hava sistemi. makinenin diğer bir iç tutkallama kimyasalıdır. yarı selülozlar da alkoller gibi hidroksil grupları bulundurur. düzeneği bulunan vals. Hava kaynağı. ASA Alignment. Hava yırtığı. imalinde kullanılan kalın karton. Bu bitkiye “Esparto” da denilmektedir. kâğıt tabakaları arasında hava bunlardan biridir. Koridor. Dijital baskılarda gümüş halid sırasında. Keçe veya eleğin Alabaster Paper. Kollu bir el presi Alizarin (Dyes). Kaplin ve valslerde. mekanik ayarlar. Alignment Roll. Kâğıt fabrikası sularında yaşayan bitki kökenli Aisle. Algae. Özellikle kalenderin veya Alcohol. Hava fıskiyeleri. kullanılır. Air Showers. Bünyesinde bir veya daha çok hidroksil kurutma keçelerinin üzerine monte edilen hava üfleme (OH-) grubu bulunduran organik moleküller. Hava konşimentosu.0 den büyük. Air System. Kâğıt hamurunda iç kullanılan. Kâğıt yüzeyi daha farklı maddelerle 11 . Aligning Paper.(Eş anlamlı. Anthraquinone Dyes) Albumen Plate. Albiyon baskı. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. Alfa. Hava patlağı. Alignment Jig. Bu süreçte hidrosülfit kullanılmaktadır. Ayar valsi. Esparto. fotoğraf taban kâğıtları. Genellikle Aldehyde. Bazik. Bazen Album Paper/Board. Su mermeri. anlamlı. Aldehit. Bir montajın veya geçmişte ise volkanik kalsit (Oniks) için kullanılan bir toplanan ekipmanın ölçüsünde olmasını sağlayan mastar. vanalardan oluşan hava besleme sistemi. Alg. ortamda elyaf boyamak için üretilen sentetik kırmızı boya. Mekanik ayar. Bünyesinde hidroksil (OH-) bulunduran bileşikler. yaş dayanım arttırıcı nişastalar. Albümin kalıp. Alkali. Bu bitkinin elyafları kısa ve kâğıtları kitap yapımında senedi. (Eş amacıyla üretilmiş karton. mal sarıcıda. Hava yolu taşımacılığında hava yolunun kullanılmaktadır. Selüloz ve fıskiyeleri. tutkallama kimyasalı olarak kullanılan bir madde. pamuk kökenli bir kâğıt türü. Hava beslemesi. terim. Albumen Paper. borular ve grubu eklenmiş. AKD. Yüzeyine sadece sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit için albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Alabaster. Aldehit nişastası. Üretim de kaplanmaktadır. Ayar kılavuzu. Alkali.

Alkali kirlenme. Alkid reçine. Alkali Resistance. Alkali kâğıt. Ayrıca. Alkali ortamda (pH değeri çözücülerde çözünebilen kısımları. Alkali Staininig. Alkali ortamda bulunma Alkaline Paper Making. hidrojen peroksit gibi maddelerle kullanılabilen iç tutkal. renk özelliklerini koruması. (Bakınız Alkali Resistance). Alkalinite. Alkaline Pulping.0 den büyük olması. karşı dirençleri yüksektir. Refleks mavi. nötür veya alkali Kraft pişirme sürecinde düşük sıcaklıklarda oluşan bir ortamda kullanılan sentetik bir tutkal. Alkali (NaOH)ekleme. Alkali dolgu. Alkenyl Succinic Anhydride. Tutkallamada AKD. Alkali selüloz üretimi. Alkalizasyon. esnasında. Alkaline Alkyd Group. Alkali parçalanma. üretim aşamasında kâğıt kopmalarının önüne İndirgeme sonucu oluşan asitlere karşı Alkali tüketimi artar. süreci denir. Alkali ortamda Alkyd Resin. halinde. Alkali selüloz rayonları. açısından tercih edilir. Kâğıdın alkali ortamda Alkali Lignin. Selüloz elde etmek için sağlar. Alkali tutkallama. iyonlarının Hidrojen (H+) iyonlarından fazla olması. Bu nedenle harita basımı veya Topaklaşmasını önlemek için tutkallara sodyum hidroksit arşivleme gibi amaçlar için üretilen bu kâğıtlar dayanım ilavesi. düzenlenmiş alkali pişirme süreci. Sodyum sülfit katılan sürece ise Kraft süreci Alkyl Ketene Dimer (AKD). Alkali nedeniyle. geçer. Sodyum ve potasyum metoksit gibi maddelerle yapılan Alkalinity. Alkalilik. 12 . ortamında selüloz üretim süreci. Alkali direnci yüksek kâğıt. Karbon siyahı Alkaline Sizing. Kâğıdın dayanımını reaksiyon sonucu karbonhidratların indirgenmesi. anhidrit. kâğıtta baskı sırasında boyut kararlılığı Alkaline Process. Kâğıtta iç tutkallama amacıyla. ligninin alınarak selülozun işlenmesi. ortamda yapılan kâğıt üretimi. Alkali ortamda işlem.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alkali Blue. Rayon üretim kullanılır. Boya ve mürekkep üretiminde edilmesi. ligninsizleştirme. maddeleri. Alkali süreç. tutkallama. Boya üretiminde kullanılan bir Pulping) reçine grubu. Sulu bir ortamda alkali kâğıdın gösterdiği bozunma direnci. Sodyum hidroksit ve sodyum sülfit Alkali Cellulosates. ASA gibi sentetik tutkallar selülozun yaptığı her tür bileşik. Alkali ortamda değerinin 7. Alkali maddelere karşı Alkaline Fillers.0 den büyük) uygun bir tutkalla yapılan iç pigment. reaksiyon veren veya asitlerle reaksiyona giren kâğıt dolgu Alkali Resistant Paper. Alkali odun çözeltisinin asitle veya sabun ve tutkallar gibi alkali bir cisimle teması işlenmesiyle elde edilen lignin. Kostikle (NAOH) adlandırılır. Selülozun alkali Alkaline Paper. AKD. oksijen. Rayon. Alkali çözünme. arttırırken. kâğıtta leke oluşumu. Alkid grubu. (ASA). güçlendirilir. Nötür veya asitsiz tutkallama diye de Alkali Celullose. soda kullanılmaktadır. Genellikle Alkali Reactive Binder. Kâğıtta alkali ortama içinde kullanılan ve parlaklığı arttırmaya yarayan bir (pH değeri 7. 7. Selüloz ağartma öncesinde veya Alkali Proof. Alkali selüloz. veya sülfat süreci denilmektedir. Baziklik. Sodyum sülfit katılmadan yapılan işleme. Alkali kâğıtların yaşlanmaya Alkalization. Alkali lignin. Nötür veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir kâğıt iç tutkalı. Alkaline Sulphite. Alkali mavi.0 den büyük) üretilen kâğıtlar. Alkali bağlayıcı. Alkalide çözünebilirlik. Alkali kâğıt yapımı. Alkil keten dimer. Hidroksil (OH-) selüloz rayonları. Alkali Solubility. Yağla modifiye edilmiş kostik ve/veya sodyum sülfit çözeltileriyle selülozun elde polyester reçine. (Bakınız. pH Alkali/Alkaline Extraction. Alkenil süksinik Alkaline Peeling. aşamalarından biri. Alkali direnci.

(Eş anlamlı. Alum. Alfa selülozu. Asidik alum. Kâğıt üretiminde hamura katılan boya ve paçavra kâğıdı. Alunite) paçavra kâğıdı olarak geçmektedir. bir Alpha Protein. değiştirici eylem. O nedenle tam paçavra Alum Spot. Alüminyum folyo kaplama. bulunmaktadır. Kimyasal bir “çift karışmalarıyla meydana gelen ve yeni ürüne farklı özellikler tuz”. 20oC de. soya fasulyesinden alüminyumun da üstüne polietilen kaplanarak. Kâğıt hamuruna katılan ve veya daha geniş olabilir. Paçavra kâğıtlarında % 25 e kadar pamuk kimyasalların elyafa tutunmasını sağlar. yağlar ve parafin benzeri maddeler. Allien Substances. Alüminatlar. Ağaçlar dışındaki maddelere verilen genel ad. Selüloz olarak % 100 sonradan yapılan karşımlar. Alfa gibi krepli kâğıtların her yöne uzaması. 13 . Bone Fiber) Aluminium Coated Paper. Mordan madde selülozu oranı düşürülebilmekte ve ismi pamuklu veya diye de adlandırılır. Bir şey üzerinde yapılan bulunan polisakkaritler. Alüminyum sülfatın çeşitli karışımlarına kesilmesi. Renk değiştiren. Olası her riske Alumina. Tam paçavra kâğıdı. Alüminyum kaplı kâğıt. Alümina. Müsaade edilebilir ağaç kesimi. Bir tür kâğıt kaplama hamurunda kullanılan pigment. (Al2O3). refrakter ve aşındırıcı üretiminde kullanılan aşamasında öngörülemeyen pek çok riske karşı makineleri saf bir alüminyum kaynağı. Alfa kaplamadan farkı alüminyum pigment ve bağlayıcılarla bitkisinden elde edilen selülozla yapılan baskı kâğıtları. korumak amacıyla yapılır. gama selülozu denilmektedir. Hamurda sülfat selüloz hamurunun çözülmeden kalan kısmı. Alüminyum hidrat pigmenti. Kâğıtta yüzey tutkallama ve kâğıdın alüminyum folyo ile kaplanması. İçinde alfa selüloz bulunduran Alumina Hydrate Pigments. Şap kelimesi sadece bunlardan birisini ifade eder. ortama alüminyum sağlayıcı katkı maddeleri. daha etkili elde edilen bir protein. Alternatif elyaflar. Alüminyum potasyum sülfat veya potasyum kazandıran alaşımlar. Alüminyum Klorür. Çözünen kısma ise madde. Folyo Alpha Printing Paper. Kanunen müsaade edilen miktarda ve müsaade edilen alanda ağacın Alum. Çözünemeyen Alfa selülozuyla isim benzerliği bulunmaktadır. Sarıldığı gıda maddelerini rutubete karşı korumak için. All Risk Insurance. Alpha Cellulose. Şap lekesi. (Esparto)bitkisinden elde edilen selülozla yapılan kâğıt. Kapsam risklere karşı daha dar Aluminates. Selüloz bünyesinde Alteration. Çözünemeyen alfa selülozuyla isim benzerliği Aluminum Foil Lamination. iz. Tadilat. Alfa yazı tabı kâğıdı. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Her yöne uzama. (Eş anlamlı. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Tüm risklerin sigortası. Allege. karşı yapılan sigortalama türü. Alüminyum oksit. İddia etmek. % 17. Aluminum Chloride. Alaşım. Genellikle montaj Alüminyum. Çözünmeyen selüloz. Allowable Cut. verilen genel ad. Değişiklik. Buna iyonlarını azaltıp tutkalın bağlama gücünü arttıran kimyasal çözünmeyen selüloz da denilmektedir. Buna rağmen şap genel anlamda da bunlardan Alloy. kâğıt yüzeyin kaplanmasıdır. Alfa yazı tabı kâğıdı. Sodyum Hidroksit) çözeltisinde. bazik alum gibi oranında paçavradan elde edilen selülozun kullanıldığı çeşitleri vardır. selüloz. Alfa selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ All Directional Stretch. Farklı metallerin çeşitli oranlarda herhangi biri için de kullanılmaktadır. Rengi dış etkilerle değişebilen Alternative Fibers. yıllık bitkilerden elde edilen diğer elyaflar. Alpha Pulp. alüminyum sülfat da denilen ve doğada bulunan veya All Rag Paper. Allochroic. Yabancı maddeler.5 kostik (NaOH. Ayrıca kaplama malzemesi olarak kullanılan. Çözülmemiş şapın kâğıtta bıraktığı terimi % 100 paçavra için kullanılmaktadır. İleri sürmek. Soya proteini. Tuvalet kâğıdı Alpha Writing Paper. bir koruma sağlanır.

Amiloz. Source Sampling). Amonyaklı kâğıt. hem de yağı seven sıcaklık. düzensizliği nedeniyle kümelenmiş yapıdaki şekilsiz Turuncu renkli. Amylose. Amonyum bisülfat. Amphipathic) durumdur. Ortam koşulları. Reçine sabunu formülüyle ifade edilen bir kristal. Amorphous Regions. Glikoz polimeri. Ortam. parlaklık sağlayıcı ve alev almazlık Ammunition Paper. (Bakınız. Ortam havası Amorphous Silicates. uzun ömürlü olması nedeniyle mühimmat sarımında Alum Spots. Kâğıdın üretimi sırasında kullanılan kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aluminum Paper. Şekilsiz selüloz Ambient. Çevre koşulları. şapın reaksiyonu sonucu oluşan çökelti. Amfipatik molekül. Çevre basıncı. Katyonik ve anyonik grupları bünyesinde bulunduran nişastalar. Alum) Amorphous Cellulose. Turuncu maskeleme kâğıdı. Aluminum Trihydrate. selüloz. Amorf bölge. Mevcut koşullar altındaki özelliğidir. Amorf silikatlar. Ambient Conditions. Nişasta molekülünün glukan zinciri bulunduran parçası. Şiddetini arttırmak. katyonik nişastalarda bulunan moleküler yapı. (Bakınız. havasını analitik cihazlarla sürekli olarak ölçme ve Amortization. hem de suyu iten bir hidrokarbon Ambient Pressure. Proje basımında pigmenti ile kaplanmış kâğıt. Alüminyumlu kâğıt. madde. bileşikler. Şekilsiz. Hücre duvarlarının Amberlith. Amphipathic Molecule. Çevresel örnek. Güçlendirmek. Kâğıt çeken. kaplaması isteğe göre kaldırılabilen. Ammonia Base. Kristal yapıda olmayıp. Paper) Ammonium Bisulfite. bağıl nem gibi çevre şartları. Çevre kâğıtlarında kullanılan dolgu maddeleri. Amylopectin. Aluminium Coated kullanılan amonyaklı ozalit kâğıdı. (2) Amonyum tabanlı. hamurda elyafın tutunumunu arttırır. Etrafımızı kuşatan çevre. Genellikle havadan Amphoteric/Amphoteril Starchs. Amberlit kâğıdı. Şap (Bakınız. Amonyum bazı. Alüminyum Ammonia Paper. Mühimmat. Pozitif koruyucu olarak veya selüloz yapımında kullanılan bir yükü nedeniyle. Hem suyu seven. Kâğıtta Ammunition. Yüksek moleküler ağırlıktaki Ammonia Based. Ömrü net olarak bilinen sonuçları değerlendirme. görülebilen şap kristallerinin oluşturduğu lekeler. grubunu bünyesinde barındıran bileşikler. ışık geçirmez kâğıt. Şap lekeleri. düzensiz ve kontrol edilememiş. Alüminyum resinat. Amilopektin. Ambient Sampling. 14 . Yüzey aktif maddelerin bir hazırlanmış şartlar değildir. Sıvı tutkal reçineleri. Kimyasal dayanım arttırıcı olarak hamura ilave edilir. Hem suyu Ambient Noise Level. (Benzer. Özellikle gazete Ambient Air Monitoring. Ambient Air. kâğıtta gözle Amorphous. varlıklar için tespit edilen aşınma payı. farklı şekillerde olan. hem de suyu iten bir molekül yapısına sahip olan fabrikası ortamında. Çevre havasını izleme. dizilmiş alanlar. Ortam gürültü seviyesi. Alunite. Amorf selüloz. Suda çözünebilen. dolgu olarak kullanılan. Amfifil. (NH4) HSO4 Aluminum Resinate. alınan örnek. Bir Depreciation) ekipman veya ölçümleme için temel alınacak basınç Amphiphilic. Dayanıklılığı ve sağlayan bir madde. kullanılan ve hamurda tam çözünmediği için. olarak şiddetini arttırmak. Ayni zamanda yaş Amplify. tutkalıyla. Alüminyum trihidrat. Bu şartlar özel olarak maddelerden oluşan karışım. Aminler. ışığı maskeleme amacıyla kullanılan. Reçinelerde olduğu gibi. Fişek kâğıdı da denir. (Benzer. Amorf. (1) Amonyum bisülfatlı selüloz likörü. Amortisman. Amines. Mühimmat kâğıdı. karboksil grubunu. hem suyu çeken bir kendiliğinden oluşmuş gürültü seviyesi. Çevre. Amfoterik nişastalar.

Açısal. Hidroklorik asit ve hidroflorik asitle temas açısı. Yardımcı ekipman. teması sırasında. Anaerobik reaktör sistemi. analizlerinde kullanılan filtre kâğıtları. Anaerobik çürütücü. aralarında oluşan açı. Anchor Bolts. Sarma açısı. metan. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Anaerobic Biological Treatment. Ankrajlama. Anaerobic Angle Cutting. Atık su içindeki organik maddeleri. Melek tüyü. Kâğıdın makine yönünde ve Bir seri reaksiyonla atık su içindeki organik maddeleri makine eninde benzer özellikler göstermemesi nedeniyle. Angle Hair. Angiosperms. (Eş anlamlı. Temas açısı. Sole Plate) Anhydrite. Anataz. Angle of sabitleme. Angle Cut. Oksijensiz süreç. tohum kesesinde gelişen bitkiler. Contact) Anchor Pin. Taban plakası. Metodik olarak bir bütünü parçalarına veya kuşe tutkalının kâğıtta elyafları bağlayan kuvvetten ayırıp birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran cihazlara büyük olması durumunda yolunma yaşanmaması için temas verilen ortak isim. Anhydrite) plakası. Anemometre. Analiz. Sabitlemek. kâğıdın makine yönü Anaerobic Reactor System. ağzından çıkan hamur jetinin. bağlantı parçaları. Oluklu mukavva kutularda. Boya ve ilaç yapımında kullanılan organik bir bileşik. Anaerobik biyolojik Anemometer. Angular. Anatase. mürekkebin kâğıttan Analytical Filter Paper. Ankraj plakası. (1) Kurutma özellikleri yanında son derece küçük parçaları tutma keçelerinin veya safihanın silindir veya valsle yaptıkları özelliğindeki kâğıtlar. Beton dübeli. Ankraj pimi. Açılı kesim. dışında kesilerek işlenmesi. çürütücü. karbon dioksit ve hidrojen ölçmeye yarayan alet. oksijensiz veya makine salonundaki hava hareketlerinin hızını ortamda bakterilerle. Anilin. betona gömülü montaj Anhydrate. Oksijensiz ortamda oluşan açı. Çıkış açısı. Kalsiyum sülfat. zemine tutturmak. son derece düşük kül oranına sahiptirler. Angle of Wrap. Analitik filtre kâğıdı. organik maddeleri çürütme süreci. Baskıda. Genellikle dönme hareketi Anchor Plate. Açı. pamuk Anaerobic Digester. Ancillary Equipment. Angle of Outflow. Kâğıdın gren Process) yönünü/suyolunu dikkate alarak kesme. Laboratuvar kopardığı ince iplikçikler. sülfüre dönüştürerek suyun arıtılması işlemi. (Bakınız. İki çizgi veya düzlemin kesişmesiyle aralarında Anaerobic Process. Tutturmak. Eğimi arttırılan bir düzlemde. Makine veya sonucu açı ile ölçülen hareket miktarı. (2) Kâğıtla herhangi bir uygulama valsinin yıkandıklarından. Alabaster. Ankraj saplamaları. Ekipmanları hazırlanan bir Angle of Slide. Angle Analysis. tohumları. (Eş anlamlı. Susuz alçı taşı. Kâğıt makinesi Kaymak taşı. ekipmanın üzerine sabitlendiği. Elek veya keçenin vals veya Anchoring. Açılı kesme. Havbe içindeki arıtma. Ankraj cıvataları. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Hamur kasası cetvel Diğerleri “Brookite” ve “Rutile” dir. Yüksek filtreleme Angle of Contact. Angle. Açı ile ölçülen. Rüzgâr ölçer. araştırması. Anchor. Matbaalarda. Aniline. Anaerobic (Biological) Treatment. özellikle zarf üretiminde uygulanan kesim tekniği. eğik zeminde kayma açısı. Şeker kamışı. Oksijensiz gibi. Analizör. Makine veya ekipmanı zemine sabitlemede kullanılan Angle valve. Mürekkep tutkalının Analyzer. Su mermeri. elek yüzü ile yaptığı açı. Sarma açısı. cismin kaymaya başladığı açı. Sistemli bir yöntem kullanarak sorun Cut). (Bakınız. 15 . metan gazı ve karbon dioksite dönüştüren reaktör sistemi. açısının küçük tutulması hedeflenir. Kayma açısı. Köşe vanası. Makineyi kaide üzerine cıvatalarla silindir yüzeyiyle yaptığı sarma açısı. yardımcı ekipmanları. Kapalı tohumlular.

Suda çözünen ve mürekkeple temas ederken. Anilox Coater. Çağrı yapmak amacıyla Animal Sized Paper. makinenin çalıştırılmasına Anilox Roll. Bu baskıda birbirine temas eden iki valsten biri sağlayan ve en çok kullanılan boya türü. yapan makine. Yıllık net satış tutarı. Bir edilen katran boyaları. Hayvan tutkalı. Anyonik ihtiyaç. El hazırlanmış ve kendi cinsinden zarfı olan özel matbaa yapımı kâğıtların dayanım özelliklerini değiştirmek için. Anyonik dağıtıcılar. kullanım kolaylığı terim. Anilin baskı. Anyonik nişasta. Katodik korumanın yeterli olmadığı bazik veya asidik ortamlarda uygulanan ve 16 . yapımında kullanılan buğday ve pirinç sapları gibi. derinlikte gözenekler bulunan merdane. (Bakınız. Benzenden de elde edilir. Altın yaldız işlemede (tezhip) kullanmaktadır. Anyonik atık. yıllık Anionic. Aniloks kaplama. Aniline Printing. Negatif elektrikle yüklü iyon parçacığı. üzerinde lazerle oyulmuş eşit nişastalar. kâğıttan yapılan benzerlerine Anisotropy. sodyum tuzları. Anyonik. Hayvan parşömeni. çökelme önleyici maddeler. edilen tutkalların uygulanması yoluyla üretilmiş veya Annual Net Sales. Anodic Protection. Kâğıt kalitesini arttırarak. bitkilerden elde edilen selüloz. Isotropic) Animal Size. uygulama valsi ile alınan sülfo gruplarını bünyesinde barındıran. Parşömen. Tutkal olarak Jelatin kullanılmaktadır. Annex. Bir dokümanın eki. yönetiminin düzenlediği ve şirketin o yılki durumunu Anion. Yöne bağımlı olma. Daha sonraları. Anyon. Anizotropi. Hayvan tutkalıyla yapılmış kâğıt. Anodik koruma. kâğıt hamuruna veya kâğıt yüzeyine. Tramlı merdaneli Anionic Dispersants. Ek. Announcements. yazı yazmak için kullanılan maddeler. Animal Tub Sized Paper. Kâğıt reçinesidir. Negatif yüklü iyon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aniline Dyes. Hazne merdanesinden aldığı yardımcı olan. Yıllık bitki elyafı. Yılsonunda şirket yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt. sisteminde. Genellikle kontratlarda jelatini gibi kısımlarından elde edilen ve kâğıtta kullanılan sona eklenen doküman/dokümanlar. Çok hassas Anionic Trash. su sisteminin kapalılığına bağlı olarak miktarı Animal Parchement. Anyonik doğrudan boyalar. Beyaz su derinliklerde olduğu için temiz baskı elde edilir. krom veya seramikle Anionic Starch. Kâğıt kullanıldığı dönemlerde Fleksografik baskı için kullanılan hamurunu boyamada kullanılan. Anyonik talep. işlenmiş deri. Ağaç kesitinde Gözenekli boncuk taneleri şeklinde ve boşluklarında görülen ve her yıl bir yenisi oluşan dairesel büyüme iyonları yakalama özelliği olan reçineler grubu. metalden yapılmış. değişen. Negatif yüklü modifiye kaplı. kemiği. Anyonik gruplar kaplama ünitesi. Baskıda kullanılırlar. Yıllık halka. Yıllık faaliyet raporu. Akışkan ve sistemdeki anyonik polimerleri nötürleştirecek kimyasal çabuk kurular. Tramlı merdane kullanarak hassas kaplama tarafından emilerek çökelme temayülünü azaltan maddeler. İyon değiştirici reçineler. Saman elyafı. tutkal türleri. Kömürün damıtılmasıyla elde Anionic Demand. Hayvan tutkalıyla (Jelatin) Annual Report. En yaygın çizgileri. (Zıt anlamlı. azo boyaların mürekkep mumlu kâğıda aktarılır. de parşömen denilmiştir. anyonik oligomerler veya polimerler gibi zararlı Hayvan derisinden yapılan. Tramlı merdane. Anion Exchance Resins. Fatura edilen yıllık işlenmiş kâğıt. miktarı. Davetiye kartları. ürünleri. Baskı için anilin boyaların Anionic Direct Dyes. Cation) gösterir rapor. Yaş halkası. Anyonik maddeler. Hayvanın kanı. hayvanlardan elde Annual Crop Fibers. Anilin boyalar. satış toplamı. mürekkebi baskı silindirine aktaran. ve iyi bilineni tuzla rejenere edilen su yumuşatma Annual Vegetable Fiber. Annual Ring.

Sürtünmesiz. lignin alımını hızlandıran ve enerji verimi meyvelerin raf ömrünü uzatmak için. Antifoaming Agent. Boyaya izolasyonunda kullanılan ve Manila bitkisinden elde edilen karıştırıldığında daha az pigmentle daha koyu renkler elde selülozla yapılan bir kâğıt. kaba ve doğal Kalpazanlığa/korsanlığa karşı kâğıtlar. Alizarin gibi sentetik kullanılan karton. kayıtların kasten değiştirilmesini önlemek amacıyla ANPA (American Newpaper Publishers Assosiation). Sebze ve liköre katılan. Teknik alanlarda Antifriction. Klor karşıtı. Kitaplara antik görünüm vermek için kullanılan özellikli kâğıtlar. düşük vakumlu kasa. Bunlara kâğıt dışı. Köpük kesici madde. Yüksek hızlarda ve geniş Antique Glazed Paper. üretilmiş kâğıtlar. Bloklaşmayı önleyen maddeler. gofrajlı ve görüntüsü. Bir yüzü düzgün ve parlak. Filigranlı. mantarlarda ve böceklerde bulunmaktadır. Antique Laid. kalenderlerde oluşan istem dışı sapmaları yüzü antik görünümlü kâğıt. kuşe çözeltisine katılan maddelere verilen genel Antique. Filigranlı. Kalenderlenmemiş kaba Antichlor. Güvenlikli kâğıtlar. Antique Finish. (Bakınız. Antik perdahlı. Antik perdahlı kâğıt. Kâğıt yüzeyinin Anti-Counterfeighting Paper. bir yöntem. Emici kasa. Kalpazanlığa/korsanlığa karşı ambalaj. Anthraquinone (AQ). Kâğıt üzerindeki edilerek/elektrikle yüklenerek pasifleştirilir. Amerikan Gazete Yayımcıları Birliği’nin kısaltılmışı. ayrılmasını sağlayan. diğer makine eninde. Antique Bristol. ve özellikli kâğıtlar kullanılarak yapılan ambalajlama. metal ters yönde polarize tahrifat yapılması önlenmiş kâğıt. Yazı üzerinde paslanma potansiyeli. Antik Bristol. Antik kitap kâğıdı. Antiklor. önleyen. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü. Kurutma görünümlü ve bazı kitaplarda özel olarak kullanılan keçe izi keçesinin arkasına konulan ve keçenin safihadan kolayca verilmiş kâğıt. Antirust Paper. görevli resmi kuruluş. Safety Papers). telafi etmek amacıyla kullanılan valsler. Antimony Oxide. Güvenlikli kâğıt. Kalenderlenmemiş kaba görünümlü kapak yapımında Anti-Counterfeighting Packaging. Güvenlikli ambalaj. Yataklarda sürtünmeyi azaltan Amerika’daki standartları belirlemek ve geliştirmekle her tür oluşum/yapı. Antioksidan karton. Antrakinin. karton kutu yapımında arttıran kinin türü boyar madde. beyaz Antioxidant Board. Esparto selülozundan yapılma kâğıtlar. Antik yumurta kabuğu kâğıt. Doğada bazı insan sağlığına zararsızdır. edilebilir. Yüzeyi yumurta kabuğu gibi pürüzlü. Antik. Antik desenli. Önceleri elekteki paralel Swimming Roll) çizgileri yüzeyine geçmiş olan kâğıtları belirtmek 17 . gerilimini azaltarak köpük oluşumunu önleyen maddeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ korozyonu önlemeyi amaçlayan koruma yöntemi. (Bakınız. Bu kartonlarda kullanılan kimyasallar boyaların yapımında da kullanılmaktadır. Alkali pişirmede. ad. Metalin Antifalsification Paper. Elektrik kullanıldığında alev geciktirici kâğıt üretilmektedir. Ters üfleme kasası. Doğal ve kaba Antiblow Box. kullanılan kâğıt. Pas önleyici kâğıt. Halojenlerle birlikte Antacid Manila Paper. türü kimyasallar. Yüzen vals. Antique Book Paper. Antimuan oksit. Serbest kloru veya görünümlü Bristol kâğıdı. üstüne sarıldığı metalleri çürümeye karşı Kâğıtların birbirlerine veya başka bir cisme yapışmasını koruyan kâğıtlar. gofrajlı Antique Eggshell Paper. Asitsiz Manila kâğıdı. Antik kapak kâğıdı. elektronik etiketleme ve hologramlar da kalenderlenmemiş kâğıt. dâhildir. Hipoklorit kâğıt hamurunda yok eden sodyum sülfat/sülfit Antique Cover Paper. Ambalaj kâğıdı olarak Antiblocking Agents. Antideflection Roll. kullanıldığında. Sıvının yüzey ANSI (American National Standards Institute). kalenderlenmemiş keçe izleriyle kaplı.

Kâğıt pH değerinde üretilirler. Şlaym önleyici madde. sonraları kaba keçe izli kâğıtlara verilen API. Anti statik katkı maddeleri. Anti statik kâğıt. Antistatic Agents. Applicable. Tutkal preste veya basımdaki gibi. (Eş tablolar gibi açıklayıcı ekler. Reometrelerle ölçülerek hesaplanan vizkozite. elektrik yükü oluşturmayan zımpara kâğıtları. Uygulama valsi. Yaklaşım bölgesi. Pas önleyici Elma. özelliklerinin tamamı. Sehpa. Metalleri kâğıt yüzeyine tutkalı veya mürekkebi düzgün bir dağılımla matlaşmaya karşı korumak için kullanılan. armut. Kâğıdın Yüzey kabalığı nedeniyle gerçeğinden daha büyük ölçülen elektriklenmesini ve bu nedenle toz gibi başka cisimleri kalınlık. Aktarma merdanesi. su devrelerinin kapatılması sonucu ortamda üreyen bakteriler. yüksek iletkenlikliği olan kâğıt. Appearance. (gr/cm3) Ölçülen kalitesini hem koku. olarak kullanılan ince pelür kâğıtları. Makine veya karton kesimi yapılan. sargılık karton (Bakınız. kâğıt Apparent Density. Matlaştırmaz karton. Kâğıdın dış görünüş elektrostatik şarjları üzerinde biriktirmeyen kaplama türleri. Görünüş. İlave. Tezgâh. Antique Finish). malzemeyi paslanmaktan koruyan kâğıt. Görünen viskozite.). iki valsli sistemlerde. Intrinsic Thickness) hatta baskı sırasında diğer kâğıtları beraberinde çekmesini Apparent Viscosity. Bir fikrin veya projenin kurşunlu cam eşyaları sarmak ve kararmalarını önlemek gerçekleştirilebilir olması. Antitarnish Tissues. (Bakınız. için kullanılan bir kâğıt. Metal para. verilmesi. Antipas kâğıt. kalıpla kâğıt Approach Flow (A. ölçülen hacmi. Yapımında bazen bakır bileşikleri inhibitör Applicator Roll. Hamuruna anti statik Appendix. Dış görünüş. limon gibi meyveleri korumak için. anlamlı. yapışkanlık. İçine sarılan metal Üreticileri Birliği). Antitarnish Paper). birleşerek AF&PA (American Forest and Paper Assosiation) adını almıştır. Apparent Thickness. Matlaştırmaz pelür. Görünen önlemek için kullanılan maddeler. gümüş. Aradaki hava boşlukları da ölçüme dâhildir. Antitarnish Paper. adacıklar oluşturduğundan. kimyasalların hamura Selülozcular Birliği. yayan vals. (Amerikan Orman ve Kâğıt Anti Rust Paper. Antistatic Paper. İkinci valse. Anti statik zımpara kâğıdı. Görünen özgün hacim. Üzerinde. 1993 den önce var olan (American Paper Instıtute) genel isim. kesafetin hamur kasasına uygun hale getirilmesi 18 . Uygulanabilir. ESD Paper). yığınının hacmi ve ağırlığı baz alınarak hesaplanan kâğıt Antislime Agent. Kâğıt yoğunluğu. Elma ve armut sarma kâğıdı. Bu amaçla bakterileri yok etmede kullanılan bulunan kâğıt yoğunluğu. fabrikalarında. Amerikan Kâğıt Enstitüsü. Antistatic Coating. Anvil. 1993 den sonra AFI ve API Antique Paper. Kitap veya doküman sonuna eklenen katkı maddesi katılmış. Bu kelimenin zıt anlamlısı Bulk kimyasallara verilen ortak isim. Genel amacı. karşı vals (Backing Roll) veya ambalaj amaçlı üretilen pelür kâğıdı. (Bakınız. Matlaştırmaz kâğıt. Anti statik kaplama. hem de safihada delikler yaratarak kaba kâğıt kalınlığı (µm) ve gramajı (g/m2) baz alınarak bozarlar. (cm3/gr) Antistatic Abrasive Paper. Ek. Genellikle nötür Apparent Bulk Density. bıçak kesimine uygun altlık. İletkenliğinin yüksek olması nedeniyle sürtünme sonucu Kâğıdın birim ağırlığının. Antitarnish Board. düşük gramajlı. İletkenliği yüksek. Altlık. Bunun için kâğıt hamuru nötür Application.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ amacındayken. Apple and Pear Wraps. Apparent Specific Volume.F. Uygulama. kelimesidir. Zahiri kalınlık. olarak kullanılır. yaklaşım bölgesi. Amerikan arasındaki bölüm. Görünür kalınlık. Bir amaca veya hedefe uygun özelliktedir ve bünyesinde kükürt bileşiklerini hareket. destek valsi denir. Görünür yığın yoğunluğu. Görünür yoğunluk. Örs. bulundurmaz. Fan pompası ile hamur kasası cetvel ağzı APA (American Pulpwood Assosiation).

baskı kalıbı Bridging) hazırlayıp. Yüksek kapatma gücü ve opaklık nedeniyle kuşe solmaya ve su nedeniyle ebat değiştirmeye karşı dayanıklı hamurunda kullanılır. Bir makinenin ana elde edilmiş ve suyu alınmamış ekstreler. Xylan ve mannan odun yarı kasası cetvel ağzının elek üzerine göğüs valsine doğru selülozlarının hidroliziyle ortaya çıkan. Aragonit. Aqueous Extracts. Yıkama. üstlenen kişi. gravür baskısı benzeri baskı tekniği. Apron. Çinko plaka üzerine Area Brushing. hızlı kuruyan maddelerle yapılan Approval. Sulu. serleştirilen zeminle. onu tamamlamayan Aquaeous Process. Sulu çözücüler. A serisi (A1. Apricot Paper. Göğüslük. Bakır baskı. Çözücü olarak su birine yapılan baskı. beş karbonlu uzanan alt dudağı. temizleme. mürekkep giderme gibi sulu ortamda yapılan süreçler. Sulu ekstreler. Su ortamı. Su mavisi. Bir tür. Yangın gibi konularda belirlenen alanda işin sorumluluğunu Sulandırılmış haldeki asidik bileşikler. Açık yeşil-mavi. Aquatone Printing. Aquarelle Board. Aksesuar. Sulandırılmış alkali. paçavra kullanılan. eklentiler. pH değeri 7 nin Armature Paper. 19 . Arabinoz. Nötür özellikli. hamur Arabinose.. Su yeşili. Elektrik motorlarının ve trafoların sarımında bozuşmaya uğrar. Apron Board. hakeme/mahkemeye başvurma. Kayıtların uzun süre tekniği. Sulu sodyum Wraps). Sulu asidik bileşikler. Apple and Pears Aqueous Sodium Hydroxide Solution. türlerinden. kullanılan ve sac oyuklara yatırılan. projenin veya kaplama. Kartonun fırçalı jelatin kaplama yapılarak. Fordriniye eleklerde. fabrikasının bir bölgesinin sorumluluğunu üstlenen kişi. Kabul onayı. Hakemlik. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. baskı yapma Archival Paper. Fırçalı yüzey perdahı. hidroksit çözeltisi. dayanması için özel olarak üretilmiş kâğıtlar. Kâğıt ortam. Sulandırılmış kostik. A baskı. Apron levhası. kâğıtlar. (Bakınız. Sulu süreçler. Semerkant’ta bulunan. Aqueous. ) ebat kâğıtlardan Aqueous Solvents. Bu tür ortamlarda selüloz kâğıdı. Mahkeme kontrata uymayan Aquatic Environment. yüzeyine mürekkep sürerek. Alan sorumlusu. Aquatint. Kristal haldeki kalsiyum karbonat. Su ve sulak durumlarda. Arap kâğıdı. Aqua Blue/Green. Basım sonrası vernik verilmesidir. Kayısı kâğıdı. Eklenti. Yongaların yonga silosunda oluşturan yerler. Arşiv kâğıdı. Arbitration. A Printing. fotoğrafın döner bir valse 180 derece sarılarak yapılan perdahlama transfer edildiği bir ofset baskı tekniği. Presbant. Aragonite. Bir ürünün. işlemi. Bitkilerden sıkılarak Appurtenance. Aqueous Alkali. A2 . yerine kullanılan. Bakır yüzeyi kazıyarak. fonksiyonlarına etki etmeyen. bobin teliyle metal gövde arasında izolasyonu sağlayan kâğıt. Sulandırılmış. (Eş anlamlı. Apron Board) monosakkarid. Bobinaj kâğıdı. Sulu ortam. Yuvarlak elekli makinelerde Arab Paper. İzolasyon üzerinde olan sulu çözeltiler. (Bakınız. Çözücü olarak su kullanılan Area Responsible Person. Apron. işin istenilen özelliklere uygun olduğunu onaylama. (Bakınız Insulation Paper). su bazlı. Akuaton basım. kullanılan ortam. Aqueous Acidic Compounds.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve düzgün safiha yaratacak şekilde hamurun eleğe Aqueous Coating. Onay. tekne içindeki statik basıncı arttırmaya yarayan selülozundan nişasta tutkalıyla yapılan ilk yazı kâğıdı seperatör levha. Köprü oluşturma. Su bazlı kaplama. Suluboya kartonu. alanlardan oluşan bitki ve hayvanlar için yaşam ortamı Arching.

Örnek. parşömen. selüloz ve bazı polimerlerin karışımıyla yağ geçirmez hale Asbestine. Suni parşömen. Artificial Leather Paper. Böcek kapanı olarak gramajı yüksek. Arsenical Paper. Isıl dirençleri vardır. üzerinde sanat faaliyetlerinin yapıldığı kâğıtlar Art Printing. Sanat parşömeni. Ressamların kullandığı. (Bakınız: Art parchment). (Bakınız. Methanol Process). yüzeye sahip. Yüksek kaliteli kâğıda. Desenli zarf. Halen kaynakçılar kaynak sonrası sert metallerin soğuyup çatlamasını önlemek 20 . Yangın battaniyesi. pamuk kökenli selülozdan yapılan kullanılan zehirli kâğıt. Asbest. veya iç kapağı. alkali selüloz üretim süreci. Bitkisel resim karonu. Düşük gramajlı kitap kapağı için kullandığı kâğıt. tutkallanan ve diploma türü belgelerin basımında kullanılan. Amyant Art Lined Envelope. Asbestos. Aromatik bileşikler. Arsenik kâğıdı. Asbestos Felt. ASAM süreci. Tual kâğıdı. Resim kartonu. laminasyonla Art Paper. Antrakinin ve metanol Artificial Parchment. son derece kaliteli kuşelenmiş (C2S) kâğıtlar Davetiye ve tebrik kartlarında kapak olarak kullanılan Art Vegetable Parchment. Art Printing Paper. Resim kâğıdı. Genellikle patentli ürünlerdir. Art Board) Art Poster Board. Poster kartonu. Yapımında pamuğun veya benzeri bir yıllık bitkilerin Articulating Paper. Çok düzgün bir elektriksel ve mekanik dayanımını arttırılmış kâğıt levha. yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Öğütülmüş kimyasal kullanılan. Arto Printing. (Bakınız. karakalem ve sulu boya çalışmalara uygun. yapılırlar. çoğunlukla pamuk selülozu harmanıyla yüksek kalitede ofset baskı ile sanat kitapları basımı. Renkli ve özel membran. tutkallama. Agalit de denir. Asbestli zar kâğıdı. Üzerinde kara kristalleri. Salpa.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aromatic Compounds. Deri artıklarının ASA Sizing (Alkenyl Succinic Anhydride). Suni çiçek Magnezyum silikat. kâğıdı. (Eş anlamlı. Sanat parşömeni. Taban kâğıdı Collotype Printing.) olarak asbest kâğıdı kullanılmak suretiyle. Resim kartonu. Art. (Bakınız. türü maddelerle kaplanmış. Artists Illustration Asbestos Lumber). özel bir Bristol kâğıdı. mum kullanıldığı parşömenler. AKD ye göre daha kullanılarak üretilen kâğıtlar. Sanat resimlerinin basımında kullanılan sert karton. reaktiftir. Dişçi kâğıdı. Bir veya iki yüzü birden önceleri havbelerde yalıtkan maddesi olarak kaplamalıdır. Sanatsal kapak kâğıdı. dişçilerin diş izlerini görmek Art Vellum. Reprodüksiyon kartonu. ve kartonlar. Sanatsal baskı kâğıdı. Asbeste benzer bir madde olan getirilmiş. Asbestten yapılma keçe. Daha ressamların kullandığı kâğıtlar. Asbestos Cement Board. (Eş anlamlı. Benzen ve Art Parchment. Art Board. kaliteli kâğıtlardan yapılmış zarf. Sanatsal baskı. Asbestos Diaphgram Paper. Tual kartonu. Zehirli olmayan. parşömen görünümlü kâğıt. olarak kullanılan kâğıt. İmalat süreçleri üreticiye ASAM Process (Alkalie Sulfite-Anthraquinone and göre değişmektedir. Yaş dayanımı arttırmak için hamurda ASA Artificial Paper. dekoratif kâğıtlar. kullanılmaktaydı. Asbestli beton levha. Uzun asbest liflerinden yapılan ve membran/zar desenlerle tasarlanmış. Suni deri. Artists Papers and Boards. Asbestsi. Selüloz dışı maddeler kullanılarak yapılan iç tutkallama. Board). Her iki yüzü de Art Cover. Dekoratif kapak kâğıdı. Türkiye’deki ticari adı Atermit’tir. Eyafsı özellikleri olan magnezyum silikat Artists Illustration Board. Asbest keçe. Asbestli elektrik yalıtkan kâğıdı. Rock Paper. Suni kâğıt. Chrysolite) kalem resim yapmak üzere üretilmiş. Çok yüksek oranda tolüen gibi kokulu bileşikler. ASA öğütülmesiyle ve selüloz ilavesiyle yapılan kâğıtlar. Amyantlı yalıtkan metal veya camın kullanıldığı baskı tekniği. Baskı yüzeyi olarak jelatinle kaplanmış Asbestos Electrical Insulation Paper.

Makine salonuna konulan yanmasından sonra kalan külün. Yerini Betopan® almıştır. (ISO 2144) asbestle yapılan levhalar. Düşük gramajlarda. Külsüz filtre kâğıdı. Kâğıdın su geçirimini önlemek için Asbestos Waterproofing Felt. Ash. Asbest ve olarak tam ortadan katlanmadığı katlama türü. Asbest duvar levhası. Asbest elyaf.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ için battaniye olarak kullanırlar. Asphalt Emulsion. levhalar. kimyasallara direnç sağlamak için. muamelesi sonucu geriye çözünmeden kalan kül. Kâğıt üzerine kaplanan çeşitli laminasyonlarla Asphalt Papers. Külsüz. Külsüz kâğıt. kâğıtların ortak adı. kökenli dolgu maddelerinin elyafa tutunum durumunu Asbestos Roofing Felt. Basınç altında çimento ve olarak oranı. Asfalt. Analitik filtre kâğıtları gibi. Assymetrical Fold. (Bakınız. artıklar. kaplanan ve gravür yapımında veya flekso baskıda Asphalting Paper. Kül renginde. kalan külün ağırlığının. Asphalt Slaters Felts. Bitümlü kâğıtlar. Ashless) Asbestos Millboard. Felt). Ashless Paper. istenmeyen kablo türü döşeme altı malzemelerini korumak hamur sistemindeki toplam küle oranı. Asbest elyafların Ash Coloured. Mukavemet çözünebilen yabancı maddeleri aktarmayan kâğıtlar. hidroklorik asitle aspiratör montaj boşluğu. bulunmaktadır. Asbestli kondüit. (Bakınız. (Bakınız. Kâğıdın simetrik Asbestos Wallboard. kullanıldığı kâğıda benzer bir üretim süreci vardır. Bir yüzü kille için kullanılan. zift emdirilmiş karton. Çatılarda su geçirimsizliği Aseptic Grade Board. sonra. Ashless Filter Paper. Asbestli çatı kaplaması. Kül. (Eş anlamlı. selüloz Gazete kâğıtlarının ziftle doyurulmasından elde edilen ziftli üretiminden kalma tuzlar ve inorganik kimyasallar kâğıt. Asbest levha. Suya ve Aseptic Packaging. Aseptik türde karton. İçinde selüloz Asbestos Paper. Ash Free. Kâğıdın Aspirator Hole. Zift belirlemek için testler yapılmaktadır. su ve kil As-built Projects. iki Kraft kâğıdının Buzdolabı dışında. Bitümlü kâğıt. Asbestos Roofing kullanılan emprenye maddesi. Aseptik ambalaj. Asbest karton. Asfalt lamine kâğıt. mineral için üretilmiş küçük çaplı (3-5 mm) asbest borular. Acid Insoluble. (Tetrapak kâğıtlar gibi). Asbest kâğıdı. çeşitli gramajlardaki karton geriye kül bırakmayan bazı kâğıt türleri. ambalaj türü. inşaatlarda duvar kaplaması olarak Davetiyelerde kullanılmaktadır. Zift. Isıdan etkilenmesi Ash Retention. Külsüz. Ash. Steril ambalaj. Dolgu malzemeleri de Ashless. Aspiratör deliği. Asfalt emdirilmiş üretilir. Kâğıtta tutunan külün. 21 . kullanılan bir kâğıt türü. Uygulama projesi. Asfalt çözeltisi. Asbestli çatı levhası. Asphalt. yandıklarında kullanılarak asbestten üretilen. Kâğıdın yanmasından sonra kalan inorganik Asphalt Sheating Paper. arttırıcı çeşitli tutkallar kullanılmaktadır. Asphalt Felt. yiyeceklerin saklama ömrünü uzatan arasına asfalt sürülerek yapıştırılmış çok katlı kâğıt. Ash Content. Asimetrik katlama. Asbestos Roll Board. Bitümlü çatı kaplama kâğıdı. Asphalt Laminated Paper. Asphalt Felt). Bunlar arasında kalsit gibi dolgu maddeleri. dışı maddeler olmadığından süzme sırasında süzülen sıvıya asbestten üretilen elektrik yalıtkan kâğıtları. Kâğıtta. ana kütleye göre yüzde Asbestos Lumber. güncellenerek revize edilmiş hali. Fotokopi kâğıtlarında emdirilmiş su geçirmez asbest levha. Bitümlü karton. Asitte çözünmeyen kül. tutunum sayesinde kâğıt yüzey düzgünlüğü artar. Asfalt. Asphalt Felt). Kâğıt 900 ˚C de yakıldıktan Asbestos Fiber. kullanılan levhalar. Kraft kâğıtların iç tutkallamasında çizilen ve uygulama sonrasını gösteren asıl projenin kullanılan özel bir karışım. Kül Miktarı. Asbestos Slaters Felt. Kül tutunumu. Montaj sonrası karışımı halinde. çimento ile yapılmış.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Assets. Özellikle ışık ve ses etkisi gibi dalga Koloidal bir çözeltide dağılmış bulunan yüzey-aktif şeklindeki fiziksel etkilerde meydana gelen azalma. Mutlak basınç Düşük (%0. Audible. Atlas kâğıdı. döküntüyü parçalayan makine altı pulperi. Harita ve atlas yapımında İçindeki sıyırıcı bıçaklı pervanesi aracılığıyla. Miseller. çeşitli yörelerimizde bulunması muhtemel bir kil minerali. buharları gibi zehirli patlayıcı özellikteki maddelerin Assignable. Attenuation. Denetim. Buhar hatlarında ASTM (American Society for Testing and Materials). (2) Yetkili kişi. Operatörleri ve Atmospheric Curl. yöntemdir. standartları da bulunmaktadır. etmeye yarayan. Helper Drive). Buhar şartlandırma vanası. Otorite. 316 gibi 300 serisi paslanmazlar. Sesli uyarı/alarm. Belirli bir işi veya sistemi daha önce peroksitli ağartma. Paralayıcı. sistematik bir taraftan selülozu bir taraftan peroksidi alan ağartma olarak inceleme. (Bakınız. Duyulabilir. Atmosferik kıvrılma. Östenitik paslanmaz çelik. Varlıklar. zehirli gazlar. ünitesi. Atomizer. analitik bir laboratuvar cihazı. Atmosfere açık Auditing. Atmosfere açık temizleyici. kapasiteli temizleme elekleri. ana tahrik Atramentaceous/Atramentous. Atmospheric Screen. Dikey Genellikle kâğıt fabrikalarının kullandığı tür çeliklerdir. yüksek kâğıtlar. (1) Yetki. Authorized Representative. Mevcutlar. Şiddetini süre Association Colloids.15) karbonlu ve % 16 nın üzerinde krom ve üzerine baskı yapan açık hava basıncı. Kümelenmiş asıltılar. Atmosfere açık. Kulağın duyacağı frekans Atmospheric. Attemperator. aynı yükü paylaşan. bir ürünün veya patlamalara karşı korunma amacıyla kullanılan bir faaliyetin devredilebileceğini belirten terim. Suyu iten veya suyu seven parçalardan oluşan. Özümseme kapasitesi. oksijen. Bir örnek içindeki metal yoğunluğunu tayin değerlere ulaşması için. içindeki. (1) Devredilebilir. elekte ve preslerde. Etkisini azaltma. bir basınç altında olmayan. Havanın içindeki çalışanları tehlike veya hataya karşı uyarmak için verilen nem nedeniyle kâğıdın kıvrılması. Sindirme Atomic Absorption Spectrometry. sesli uyarı. Bıçaklı döküntü pulperi. Kâğıt makinesinde. Atık bir suyun yönetmeliklerde belirtilen sınır spektrometresi. tarafsız gözle. Baskı kalitesi çok süzgeci sıyırarak. motoruna yardımcı olan ve onun komutlarına uyan tahrik Mürekkep gibi kara olan. boya kıvamını arttırıcı maddeler. Austenitic Stainless Steels. Öğütücü değirmen. içine konulan temiz su miktarı. Kâğıtla ilgili Attrition Mill. moleküllerin kümelenmesidir. Atmospheric Peroxide Bleaching. Kıyıcı. içinde azaltma. Assist Drive. Magnezyum alüminyum Associative Cellulosic Thickeners. nikelden oluşan 304. Bir pompayı karıştırıcı olarak kullanan. Atmospheric Pressure. özellikle Atomizer. Atmosferik basınç. Bir şirket Atmospheric Testing. konumda içindeki helezon ve elekle temizleme yapan küçük Authority. Bir cihazla havanın veya kurum adına yetkilendirilmiş kişi veya şirket. yanıcı gazlar veya solvent 22 . altındaki kullanılan pamuk kökenli özel bir kâğıt. Atmosfer basıncı dışında ek aralıklarında olan ses. Püskürtücü. Atlas Paper. belirlenmiş olan ölçütlere göre. Ülkemizde üretimi olmayan. Zayıflatma. Mürekkep renginde. standartları geliştirip yayınlayan kuruluş. Assimilative Capacity. Kâğıt fabrikalarında yangın ve Kontratlarda kullanılan ve bir hakkın. ancak jeolojik olarak koyulaştırıcı. Atomik emilim kapasitesi. Yetkili temsilci. Sesli. Atomizör. Yardımcı tahrik. sistemi. (2) Açıklaması yapılabilir. Audible Alarm. Atapulgit kili. Atmosfer testi. buhar basıncını düşürürken buhar sıcaklığını da kondensat Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve teknik ilavesiyle düşüren vana. Asosiyatif selülozik silikat. oranlarını ölçme. Attrition Type Repulper. Attapulgite Clay.

Automation. renkli baskıya olanak tanıyan bir baskı kâğıdı. Automobile Board). açılması veya enerjinin kesilmesi. Yardımcı ekipman. Üretime ayrılan süre kesintiler Automatic Trip. (Eş anlamlı. ayarlayan sevk valsi. Otomatik olarak devrenin nedeniyle tam olarak kullanılamaz. Eksenel. Autocaustisizing. Yararlanma sistemi. Borate Autocaustisizing). kendinden ile yapılan selüloz parçalama işlemi. 23 . Automobile Board. Çok Automobile Panel Board. Su geçirimsiz bir kâğıt türü. kopyası olan ve genellikle elle doldurulan formları Autonomous Maintenance. Çok nüshalı şirket içi formlarda kullanılan. Otomatik kütük besleme Average Fiber Lngth. veya bir ekipmanın. Beyazlatmada asit uygulamasıyla bağ yapan klor. Çözünür selüloz üretiminin Autotype Paper. Kroma kâğıt/karton. Otomatik şerit verme Availability Ratio. ince gramajlı baskı kâğıtları. Daha önce ekipmanları. Operatörün elle yaptığı işlemleri Axis. Hem Auxiliary Equipment. Unavailability). Ortalama elyaf uzunluğu. Form kâğıdı. Regüle valsi. Otomasyon. Autohydrolysis. bazen gofrajlı. Aksiyel fan. olan fan. Automatic Wood Charging.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Autochrome Printing Paper. ve kullandığı mantığı. Otomatik açma. Fiili üretimde kalınan sürenin. Otohidroliz. Otomatik kontrol. Pompalarda ve aspiratörlerde içinde panellerde ve döşemelerde üstü kaplanarak kullanılan bir merkez etrafına yerleşmiş açık tip kanatları kullanılan. Otomatik paketleme Availability. (Bakınız. sistemi. Otomatik/el kontrolü. buna Available Chlorine. Serbest klor. Elyafların sistemi. kopya özelliği olan kâğıtlar. Auto Tire Wrap. uygun altyapısı olan sistemlerin yaptığı işler bütünü. Automobile Tire Roll. bulunan elyaf uzunluğu. Dönme ekseni. Oto lastiği sargı kâğıdı. Yağlama otomatik hem de el ile kontrol seçeneği olan sistem. ağır gramajlı bir karton türü. Eleğin yanlara dizi sayının toplamlarının dizideki eleman sayısına kaçmasını önleyen vals. Kendinden kopyalı ilk aşamalarında ham maddeye verilen buhar veya sıcak su kâğıt. Ortalama. bölümüyle bulunan oran. verilen yazılım mantığına göre Axial. Bağımsız bakım. (Bakınız. Oto lastiği sargı kâğıdı. Otomatik cetvel ağzı. fiili üretimde otomatikte çalışması için konulmuş çalıştırma anahtarı. Autographic Register Paper. operatörlerinin bazı bakım işlerini üstlendikleri bakım Auto Guide Roll. (Bakınız. Üretime hazır bir kâğıt makinesinin sistemi. kaynaklar olduğu sürece ve üretim Automatic Switch. Bir dönüş ekseni üzerinde bulunan ve ayni otomatik olarak yapan sistem. ünitesi. Mean) Matematikte bir Automatic Wire Guide Roll. veya keçeyi ekseninden kaçırmamak için pnömatik olarak Auto Slice. Auto/Manual Control. Otomatik anahtar. Bir sistemin yapma müsaadesi verildiği süre içinde. Otomobil kartonu. Otomobillerin Axial Fan. Kullanılabilir klor. Eksen. bölünmesiyle elde edilen sayı. kâğıdın bağlanabilmesine oranı. Average. Kütükleri yonga makinesine sevk eden otomatik ortalama boy uzunluğunu belirten ve bir örneklemeyle sistem. Havbe fanları gibi kâğıt makinesi yardımcı Automatic Control. Regüle valsi. Kâğıt makinesinde. Yararlanılabilirlik oranı. Automobile Tire Wrap). Kendi konumunu eleği tekniği. Yararlanılabilirlik. bulunduğu toplam süre. özellikleri taşıyan. Sürekli form kâğıdı. Kullanılabilirlik. (Bakınız. Automatic Packaging System. üretime ayrılan süreye yarayan şerit verme sistemi. İşletme üretmede kullanılan. Bant türü otomatik olarak çalışan ambalajlama Yararlanma imkânı. Birden fazla Automobile Tire Wrap. Oto lastiği sargı kâğıdı. Automatic Tail Feeding System. belirlenmiş bir mantığa uygun olarak hareket eden.

Açık mavi çizgili yazı kâğıdı. Dönme eksenine paralel. Eksene paralel itme kuvveti. itme veya çekme kuvveti. Azur. Açık mavi. Eksenel yük. Türbülans yaratmayan akış türü. Su bazlı boyar maddeler. Azo boyar maddeler. Eksenel itme. Azo. Azure. Azoic Dye Stuff. Pompalarda da pompa fanına doğru olan hidrolik itme kuvveti. Boru eksenine paralel akış. Axial Flow Mixer. Petrolden üretilen bir grup boya veya pigment. Axial Force.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Axial Flow. Öğütme sırasında bıçaklara ve mile gelen eksenel itme kuvveti. Azure Wove. Eksenel kuvvet. Azo. 24 . Eksenel akış. Eksenel akışlı karıştırıcı. Aşağıdan yukarıya doğru hamuru hareket ettiren karıştırıcı tipi. Axial Load. Axial Thrust. Azure Laid. Dönme eksenine paralel. itme veya çekme şeklindeki yük. Gök mavisi. Akdeniz mavisi. Açık mavi çizgisiz yazı kâğıdı.

edilmektedir. Back Mark. Ayna ve resimlerin arkasına B. BB iki kat daha kaba. kraftlayner. tambur bıçaklarıyla arasına alarak onların öğütülmesini Back Order. Oluklu mukavvalarda. sağlayan eğimli rampa. Arka kapak. Baskıda mürekkebin B kaba. B0 ölçüsündeki kâğıt her seferinde tam ortadan arka yüzüne de baskı uygulama. silindirlerine göre daha küçük çaplı ve kurutma grubunun Back Lining. (1) Yaş kâğıdın kurumaya bırakıldığı Back Cover. Çeşitli nedenlerle yapılamamış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Flow. kalay. imitasyon yüzüne denir. 25 . Diğer kâğıtları Patlama mukavemetinin (g/cm²). Hollender dövücüde elyafları için kullanılan basınçlı su. fakat sırada bekleyen işler. Babit yataklama. Destek valsi. B. (Eş anlamlı.. (2) Elek izi. (1) Çizim kâğıtlarında. (Eş anlamlı. Teslim süresi gecikmiş sipariş. arkalarına destek olarak konulan kâğıt. Lead Dryer) için sırta yapıştırılan kâğıt veya bez bant. Üst elek. Backing Away From Fountain. elementlerinden bir kaçının alaşımı ile yapılmış yataklama ortadaki dalgalı kısım için fluting kâğıt ve üstte daha malzemesi. Mozaik taban kâğıdı. Arkaya basma. Geri akış. Samanlı kâğıt. Back End. Kâğıt makinesinde Back Mount Mash Paper. yüksek gramajlı.) kâğıtlar elde Backing Wire. Samanlı defter kâğıdı. B Background. Sırt izi. kitapların sırtında veya arka kapaklarında kullanılması için Back. B2. (1) Matbaada kâğıdın pürüzlü olan üretilen. dayanıklı türler olan Kraft. B. A(X) Backing Up. kullanılan ön silindir. beyaz layner veya Baby Drier. bulunduğu taraf için kullanılır. Back Bone. Arka/Alt. Baby Press. Sırt geçirme. Karşı vals. Birikmiş işler. Eski sipariş. makinesi gibi bölümler topluluğu. Backoff Water. Tıkanıklığı açmak Back Fall. krepli veya gofrajlı. Ders kitapları üretiminde. (Burst Factor Ratio). Ciltlemede sırt geçirme. belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Note Paper. Patlama faktörü oranı. Sırt kâğıdı. (Bakınız. Cam veya kurutma bölümünden sonra gelen mal sarıcı. Kâğıt veya kartonlarda ISO 216 tarafından veya sıyırıcı bıçağın karşındaki destek valsi. Cildin arka kapağı. Taban kâğıdı. Geçmiş. Sırt kâğıdı. Back Liner. yerle veya askıdaysa iple temas eden yüzeyinde Reverse Cover. (2) Tam ağartılmamış odun yeterli miktarda gelmemesi nedeniyle düzensiz mürekkep selülozundan üretilen kâğıtlarda. Oluklu mukavvalarda. Top Wire) Babbitt Bearing.F. Geri püskürtme suyu. (Eş anlamlı. B serisi kâğıt ölçüleri Ek 2 de verilmiştir. Book Back Liner). Kaymalı bir yatak türü. alt Çeşitli oranlarda kurşun. (Eş anlamlı. Backing Paper. Backing Board. kâğıt yüzeyinin kabalık derecesi. Spine). Sırt. bobin seramik cephe mozaiklerinin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. eşit olarak bölünerek B serisi diğer (B1. Sırt bezi. konulan gramajı yüksek ve kaba karton. Ciltlerde düğümlerin açılmaması ilk silindiri. bakır ve Antimuan yüzeyde kullanılan layner kâğıt.) oluşan çeşitli izler. Diğer kurutma dubleks kuşe kâğıtlar kullanılmaktadır. Sırt kartonu. Bebek pres. Backing. Silindir karton makinelerinde Back Lining Paper.. Küçük kurutma silindiri. ikinci sınıfı ifade eden akışı. Üst/ön ise daha düzgün yüzüne denir. Uygulama valsinin B(X). ifade üretimde kâğıdın elekle temas ettiği ve elek izlerinin Backlog. zeminde. Cilt sırtı. Backing Roll. tanım. kâğıt gramajına (g/m²) güçlendirmek için. (Bakınız. Önyüzü basılmış bir kâğıdın ve C(X)).B. (2) Bu kraftlayner kâğıtlar. Eğimli rampa. Uzun elekli makinelerde üst elek. Arka plan. Makine sonu. Ratio. Alt layner (tabaka). bölünmesiyle elde edilen değer. Makine arkası. Yerine getirilmemiş sipariş.

kâğıdın elek tarafına gelen yüzü. Machine Tender? Baffle Aerator. Bu bozukluğu. ticari ürünleri paketlemede kullanılan torba ve çantalara Back Water. ortada kalacak şekilde monte edilen iki kâğıt makinesinin Baffle Board. Selüloz lifleri daha uzundur. Torba. Dalgakıran parçalar. (Bakınız. akışı düzenleyen. Bozuk mihver boru. Kuşe boyalarında. Parafin gibi kaplama Bagasse Fiber. Bagas. Bakteri selülozu. Arkalı önlü. Tender Bad Splice. (1) Arka taraf. Ayni salona tahrik tarafları havalandırıcı. Türbülansı önlemek Back to Back. Temizlik amacıyla tersten su Bag. Geri dönüşümlü su. makine basınçlı çürük buhar çıkaran buhar türbinleri. Kasap kâğıdı. Bacon Paper. kısma bakan operatör. (Bakınız. Şeker kamışından geri döndürülen depolanmış su. Hamur kasası içinde kullanılan. Back Washing. Akışa dik yerleşmiş akışı blankete temasıyla kendini yenileyen baskı hatası. Çürük buharla çalışan Bacterial Celulose. topaklanmayı önleyen. Çanta. sakinleştirici parçalar. katta kullanılan geri dönüşümlü hamur. Mill Splice). (2) Sırt sırta. Potlu. Arıtılmış su. içinde saptırma bölmeleri veya plakaları bulunan yapılan basım. Backtrap Mottle. Bacterial Count. Bu durum türbin verimini Bacterial Nonocellulose. Microbial Celulose ) almıştır. Kâğıt fabrikalarında döngülü sularda yarattığı geriye doğru iten basınç kuvveti. Depo suyu. (3) sırasında oluşan ve baskıda kesiklik yaratan ek yeri İki yüzlü kâğıtlarda. kondensata dönüştürülür. Kâğıt çalışma performansını etkilediği için ölçümü yapılan bakteri fabrikalarında egzoz buharı kurutma kısmında kullanılarak miktarı. (1) Kâğıt fabrikasında kullanım amacıyla depolanan tüm sular. anında buharın tamamını kullanmadığı için egzozundan Bacteria Level. Bakteri sayısı. Akışı önleyen. Backs. Front Side). Bombeli. et ürünlerinin sarıldığı küspesinden elde edilen selüloz. Karşı basınçlı türbin. Arıtmada temizlenerek Bagasse. kâğıtlar. Kâğıt bobinlerinde açma sırasında görülen. Baskıda bir önceki rengin Baffles. döner ahşap parça. Baffle. veya benzer ekipmanın montaj durumu. Tahrik tarafı. Bakteriyel nanoselüloz. şeker alındıktan sonra geriye kalan elyaflı posa. Akışın Bacteria. Tabanlık. düzgün saramama 26 . Bagas selülozu. Kâğıt bobinlerde. Şekeri alınmış kamış maddeleriyle su geçirimi azaltılmış. verilen ortak ad. Bakteri. Bozuk ek yeri. Çöl tipi buharlaştırıcı. Ters yıkama. tahrik tarafı denilmektedir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Pressure. Selüloz fabrikalarında likör oluşturulmuş selüloz. Çift katlı Fordriniye elekli makinelerde alt Bactericides. Poturlu. Belirli bir örnekteki Back Pressure Turbine. (2) Kâğıtta eleğe temas eden taraf. Bakteriler tarafından buharlaştırıcı. Bölmeli aeratör. Kâğıt veya plastik maddelerden yapılan verilerek yapılan filtre temizliği. Badami Paper. Baggy. Saptırma plakası. Türbin çürük buharıyla çalıştığı için bu adı ortamlarda gelişirler. Harelenme. Bölme. Kâğıt makinesinde Hindistan kâğıdı. Hurda kâğıttan üretilen bir Back Side. yüzde elek izleri görülebilmektedir. yaşayan basit yaşam türleri. Badami kâğıdı. Karşı basınç. ön tarafa salon tarafı veya operatör tarafı. (2) Geri dönmüş su. Çalışma bakteri ve organizmaların sayısı. arka tarafa da Bad Core. Üstüvane. (1) Kâğıdın her iki yüzüne de amacıyla. üretim Side. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar buharlaştırıcılarından önce kullanılan bir tür ön bulunmamaktadır. Perde. Drive Side. Bakteri seviyesi. Back Tender. arttırmaktadır. Back Pressure Evaporator. Gevşek. Bakteri öldürücüler. (Eş anlamlı. Şeker kamışı küspesi. Bakteriler tarafından üretilmiş nanoselüloz. Geri tepme basıncı. (Bakınız. Kâğıt makinesinde kurutmadan sonraki kısıtlayan cisim.

beyaz anlamlı. Balya teli kesicisi. Fırınlama. Balya tellerini kesen kurutulması. Genellikle tarihteki ekonomik varlıklarını. Balya tartma sistemi. Genellikle konveyör Bag Paper. (Benzer Bakers Wrap. Balon kâğıdı. anlamında dengede/dengeli olma. Ağırlığı ölçen alet. Selüloz veya hurda kâğıt balyalarını özel kâğıtlar. (1) Kâğıt torba filtre. Rutubet profili veya kaliperi Balance Quality Grade. Bataklık servisi. Değer küçüldükçe balansın kalitesi artar. sermayesini gösteren tablodur. Fabrika içinde hurda kâğıtların balyalandığı bölüm. Bombeli bobin. Pasif tarafında ise. Bale Conveyor. alınmış döner bir parçada. Balya teli. çok dayanıklı Kraft kâğıdı. uzun bozukluğu nedeniyle oluşan potluk. İç ambalaj genellikle daha ince ve Baled Waste Paper. Sıcak balon yapımında için üretilmiş karton plaka. Baggy Paper. Liners). Bakalit kâğıdı. Bir kuruluşun belirli bir Baling Paper. Reçine emdirilmiş levha balya kantarı. tarafları daima birbirlerini eşitler. Titreşim açısından dengede olma. Bisküviler. elyaflı bir ağaç. sütler gibi gıdaların paketlemesinde kullanılan. Aktif ve pasiften kısımdan Baling Plant. İki konsantrik bilezik içinde sermayesi bulunur. Fazla kalın olmayan. (4) Kalıntı. filtreler. Gevşek kâğıt. Kâğıt yüzeyindeki kuşe tabakasının Bale Wire Cutter. Balya kâğıdı. Torbalık kâğıt. Selüloz üretilebilen. alacakları ve varsa zararı bulunur. Böylece. (2) Bale Wire Wrapper. Balance Sheet. Bale Weigher) selülozdan yapılan ve makine izi veya filigran uygulanmış Bale Wire. bu tür bobinlere gösterilir. tahıllar ve dayanıklı paletli taşıyıcı. selüloz veya hurda kâğıdın hidrolik kullanılan. (Bakınız. döner bıçaklı ekipman. Balyalama. yüzeyi kuşe kaplı kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tam ortada kaliper bozukluğu veya rutubet profili Bald Cypress. Aritmetiksel dağılım tellerini yumak hale getirerek hacmini azaltan presli sistem. Balans kalite derecesi. Elektrik süpürgelerinde Bale. Balya. Baking. (1) Balans. Bale Weigher. Üretimde kaliper bozukluğu veya bobin sarım kaçıklığın mm olarak değeri ile bir saniyedeki dönüş sorunları nedeniyle kalite bozukluğunu ifade etmektedir. Bale Weighing System. denk. Kâğıt çanta üretiminde hidrolik pres. Balya teli sarıcısı. pasif borçlarını ve öz selüloz balyalarını sarmak için üretilen ambalaj kâğıdı. kâğıt. Kutu içi torba. (2) Çok katmanlı reçine emdirilmiş kâğıt. oluşur. Dış kutu ise kartondandır. Bobin açılırken kâğıdın alınamayan balansızlığı gösteren değer. Balyalı atık kâğıt. kâğıttan yapılan torba preste sıkıştırılmasıyla oluşan balya. yağlı bir kâğıttan yapılır. Pulpere balya taşıyan. ikili Baled Pulp. öz Ball Bearing. Balya yapmak için kullanılan Bag Liners. Balya konveyörü. 27 . hava geçirgenliği yüksek. Balyalama ünitesi. Fırıncı kâğıdı. Kesilen balya Terazi. Eksenel verilen ad. G değeri ile düzensiz ve salgılı açılması nedeniyle. Torbalık layner kâğıt. Hurda kâğıt işleme tesisi. Saman. bilançonun aktif ve pasif dönen bilyalardan oluşan metal bir yataklama elemanı. Balya kantarı. sayısının çarpılmasıyla elde edilir. (1) Bilanço. Balyalı selüloz. Balya presi. Üzerine bilanço yazılıp duvara asılması Balloon Paper. Balance. Çimento torbaları gibi ayaklarındaki yük sensörleri (Load Cell) ile oluşturulan ve torbaların yapımında kullanılan. Bilançonun aktifinde kuruluşun mevcut değerleri. kullanılan gözenekli bir kâğıt. ambalajlama yöntemi. Bag House. balya haline getirme. kullanılan. Hurda kâğıdı presleyerek eşitliği dengeleyen karşı değer. Balyalık kâğıt. Bag in Box. Balansı bozuk kâğıt. (örneğin bir valste veya şaftta) Baggy Roll. Balyalı rulman. (2) Torbalı baca filtreleri. Bakiye. bağlamada kullanılan tel. kesikli pulpere giren balya ağırlıklarını toplayarak ölçen Bakelite Paper. Bale Press. Balya yapma. Bir Baling. (3) Denge.

Kâğıt içinde selülozdan gelen. Bankaların bastığı bono. güvenlik korumalı kâğıtlar. Baryum sarısı olarak da adlandırılır. Barkod. Kabuk (buhar) kazanı. Kurutma ve pres Balsam Fir. şeridinde. Banka hisse senedi. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada beyaz pigment olarak Bamboo Pulp. (2) Ağaç kabuğu renginde. Banka kâğıdı. saz türü bir bitki. Pelesenk. Ucu kancalı keçeyi eklemede vardır. Kabuk kumaşı. Şerit testere. Elbise korumak için üretilmiş Bark Cloth. gözle görülebilen ağaç kabuğu kalıntıları. Banding. Bambu saplarından kullanılır. Banka hesap cüzdanı. devam eder. Bir çizim kâğıdı türü. özel Barking Drum. Bark Specs. Balston kâğıdı. Kâğıtta kaplama ve dolgu Band Conveyor. Barker/Debarker. Kabuk soyucu. Bobini yapışkan bantla sarıp. Banka kayıtlarının kütüklerin kabuklarını soyarak başlar ve yongalamayla tutulduğu defter. gofraja sunta fabrikalarında. korumak için yapılan ambalajlama tekniği. Baryum kromat. Bambu selülozu. Barking. Kuşe kaplamada kâğıtları ve filtre kâğıtları üretmiştir ve 1955 de beyaz pigment olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. “Tapa” adıyla da anılmaktadır. Banknote Paper. Afrika’da ekvator hurç kâğıdı. Doksan derece hareket ederek Bank Paper. yapılan. Küresel vana. Hesap hareketlerinin kütüklerin kabuğunu soymak için kullanılan makine. korumaya alınması. Band Stock. 28 . kapanmıştır. Çelik veya plastik şerit Ağaçların en dışında. fakat aynı kalitedeki kâğıtlar. sürgün veren ağaçların iç kabuklarından kâğıt Band Saw. Banka kâğıdı. kaynatıp. iç ve dış kabuk olmak üzere iki tabaka çemberlerle bobinlerin sarılması. Baryum sülfat. Yonga değirmeni. elektronik ürün kodlama sistemi. (1) Çemberleme. Banknote or Currency Paper. hisse senedi ve kıymetli evrakların basıldığı özel Bark Steam Boiler. ipsiz dikiş yapabilen bir iğne. Dut ve çalı türü çabuk Band Mill. korumaya alma. (2) halinde bulunan tabaka. kapama elemanının ortası delik bir küre olması nedeniyle Bank Stock. buhar kazanı. dayanıklı ve uzun ömürlü. Asya’da yetişen ve elyaflarından kâğıt olan açık sarı bir renk. Selüloz üretiminde kaynak olarak kullanılan bir ağaç. çubuklardan oluşan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ball Valve. Selüloz üretiminde süreç Banking Book. Balston’s Paper. Hisse senedi yapımında bu adı almıştır. Taşıyıcı özelliği yoktur. Selüloz fabrikalarında. Bank Book. Banka muhasebe defteri. Baryum karbonat. çek. Kabuk soyma. konveyör. Yüksek kaliteli. V-port (= V yarıklı) veya Segmented (= kullanılan kâğıt. Kalıcı Bamboo. işlendiği hesap cüzdanı. Kanada balsamı. Lastik taşıma bantlı maddesi olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. bir ağacın kabuğunu. döverek elde edilen keçe veya Banding. kullanılan. Açma daha düşük gramajlı. Hızar makinesi. Tapa. Para kâğıdı. Bant konveyör. bulunmaz. keçelerinin eklenmesinde kullanılan iğne türü. Kanada köknarı. Bobinin yan yüzlerini güderi türü bir kumaş. Bambu. Optik algılayıcılarla okunabilen. Balston 1733 de kurulmuş bir kâğıt firmasıdır. Barium Sulfate. Baryum sarısı. kimyasal yöntemle elde edilen selüloz. Barium Chromate. Selüloz ve kâğıtlar. Bark. İki kenarı kapatma. parçalamadan bütün olarak soyduktan sonra. kabukları yakarak buhar elde edilen uygun kâğıtlar. Kabuk soyma tromeli. Bono ve çek kâğıdına göre tam kapalıdan tam açığa gelebilen akış kesme vanası. Para basımında kullanılan dayanıklı ve pamuk selülozundan yapılan. parçalı) gibi küre kesitiyle oynayarak yapılmış çeşitleri Barbed Needle. Barcode. Firma çizim Barium Carbonate. Keçe iğnesi. üretilebilmektedir. Hurç kâğıdı. Dış tabaka cansızdır ve selüloz Bantlama. (1) Ağaç kabuğu. Kabuk lekesi.

Atmosferik Baryte. pH değeri 7 nin üzerinde olan alkali Barrel Liner. Fiziksel eleme türlerinden biri. Dalga Barograph Paper. kat olarak kullanılan kâğıt. Bobin makinesinde tamponu Barometric Condenser. Büyük parçacıkların Base Liner. sırasıyla Potash Alum. salınımların getirdiği makine oturduğu katın altında bulunan kat. düzenek. Barrier. sodyum. Kaliper dalgalanması. uzun tutulmaktadır. Zemin kat. 29 . Bariyer maddesi. Barring. Bobini tek tarafından. Base Flow. basınç olarak da adlandırılır. Su. bunlardan bazılarıdır. Oluklu kutularda alt geçemeyeceği elekle eleme. Takograf kâğıdı. Bunlar kaliperdeki soyulmasından sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan bozulma işaretidir. yağ gibi maddelerin kâğıda geçmesini krom ve amonyum tuzları ve sülfürik asit ile birlikte olanı önleyen maddeler. Kuşelemede kullanılan zemin malzemesi. Alt layner. Baryum sülfat (Bakınız. Barring Gear. Atık kabuk. Barrier Properties. fotoğraf baskı kâğıtları. Taban kâğıdı. (Bakınız. Ana akış. Bars. Potasyum. Baryum sülfat. Barring Amplitude. Overflow. Çark dişlisi. Astar. ağaç kabukları. Acid Alum) olmayan tarafına uygulanan ve opaklığı arttırarak yazının dur. Taban kartonu. Kâğıt makinesinin veya kalender sonrasında. Bunlar. borular. Kâğıdın su. Amonyum Alum. Dalgalanma büyüklüğü. Baskıda veya Fixe). Yüzeyine kaplama. Accept) Barrier Separation. Alüminyum Kraft kâğıdı. Barita kâğıdı. (Bakınız. Kâğıtta tutkalın veya boyanın elyafa tutunması için arkadan görünmesini engelleyen kaplama. Kalıcı beyazlık sağlayan bir Kuşeleme kuvvete Barometrik basınç denilmektedir ve atmosferik pigmenti. Kâğıdın baskılı Alum (Şap). Kaliper dalgasının en tepe değeri ile en düşük Bir tarafı parafinle kaplı. mihver boru tekniği ile yapılan kâğıt. Elek üzerinde Basement. Astar malzemesi. Işığa hassas baryum sülfat Barometric Legs. Boru mesafesi vakumun yer çekimine karşı Bartel Truck. Bartel arabası. Siyah bir tur döndürerek elle kâğıdı beslemeye yarayan motorlu likör yoğunlaştırıcılarında vakum altında çalışan bir bölüm. fakat daha büyük çaplı kâğıt varilleri yapmak üzere üretilen Base Alum. buhar. Underflow. kullanılır. Geçirimsiz kâğıt. Barometric Drop Legs) bileşiği ile kaplı. Baz alum. Barometric Drop Legs. Fıçı layner kâğıdı. malzemeleri. Dalgalanma. Barometric Pressure. sülfatın çeşitli türde çift tuzları vardır. yağ veya gaz geçirimini veya dekoratif yüz geçirmeyle yeni bir yüz kazandırılacak önlemek için kullanılan. Kayıt cihazı kâğıdı. Baryta Paper. Geçirimsiz madde. Base Board. Barytes ve Blanc Base Material. mihver koyamayacağı ve seperatörden suyu ememeyeceği kadar boru içine bir mil sokarak taşıyan patentli bir araç. Krom Alum. Varil kâğıdı. Makine altı katı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bark Waste. Barometrik yoğuşturucu. çok ince ve opak bir kâğıt. Barometrik basınç. Taban malzemesi. değeri arasındaki fark. Barrier Material. Elekle eleme. Geçirimsiz kaplama. Geçirimsizlik özellikleri. Atmosfer tarafından bir cismin birim alanına yapılan baryum sülfat. Alüminyum sülfat. Barometrik vakum ayakları. Mürekkepli kayıt cihazlarında kullanılmaktadır. Üzeri kaplanacak Nakliyecilerin kullandığı. “Blanc Fixe” olarak da adlandırılan basınç. Bariyer. Soda Barrier Coat. Kuşeleme Tecrit maddesi. Base. Selüloz fabrikalarında kütüklerin enine görülen bant şeklindeki dalgalar. kaplama veya laminasyon astar kartonu. (1) Baz. temizleyicinin üstünden alınan hamur. Dalgalar. büyüklüğü. Taban kâğıdı. Santrifüj temizleyicilerde kabul gören Barrier Paper. Kâğıt üzerinde dalgalı veya periyodik Vakum kasalarından su seperatörlerine kadar uzanan görülen bozukluklar. maddeler (2) Taban. Barium Sulfate.

Makine altı kapatması. kurşun metrekaresinin ağırlığı. Yapılacak baskı ve Batik. (ISO 536). (2) Baz odunumsu bitkilerin iç kabuğundan elde edilen selüloz. Standart kâğıt ölçüleri. (Eş anlamlı. Av Batch Control. Akü üretiminde. Basic Sizes. Basis Mass) 30 . Basic Dye) Batch Cooking. üzere kesilmiş kâğıtlar. kâğıt. Beç boyama. Rutin bir işlevi. standartlarına göre. Batch. Fişeklerde barutun arka yöntemi. bitkilerin selüloz yapılan iç kabuğu. Doldur boşalt tarzı süreçler. (Best Available Technology). Özellikle otantik el yapımı kâğıtlarda kullanılan selülozlar. hamuru. Standart ölçülerde olmayan kâğıt için. Çok katmanlı kâğıtlarda. (Paer Base Wad) Fişek kağıdı. Sürekli olmayan Base Stock. Ürün haline getirilecek kâğıt. teknoloji. (Bakınız. Gramaj. Batik. Avan seferinde doldurularak elyafların açıldıktan sonra projeler ve ekipman listeleri bunlardan bazılarıdır. kenevir. suda çözünmeden pigment halinde dağılan. Baz ağırlık. içinde yapıp tekrar başa dönen kontrol yöntemi. Kesikli pişirici. pound/1000 ft2. Kesikli pişirme. Batch Process. kontrol edilmesi tarafında bulunan kâğıt dolgu maddesi. kenevir. mümkün olmayan bir boyama tekniği. Base Wad Paper. Base Plate. Renk sapmalarına müsait. belirli ölçülerde bir top kâğıdın (500 Bathroom Tissues. parafinle kaplanarak. Basic Dye. Detaylı üretim süreçleri. Kumaş veya kâğıdın bazı bölgelerinin kâğıdın cinsine göre standart hale gelmiş kâğıt ölçüleri. Avan mühendislik çalışmaları. dut. Makine B. Tam kapalı Bast. kesikli süreçlerde kullanılmaktadır. Renkli bir bazla. mühendislik çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış Batch Pulping. Taban hamuru. kullanılan ve asıl gramajı oluşturan hamur.A. ölçüsü. Metrik sistemde. Partiler halinde boyama. Basic Engineering. Kesikli. Baz hız. Batch System. dut. Basic Colour. renksiz kuvvetli doldur boşalt usulü yapılan pişirme yöntemi. (1) Taban kâğıdı. (Eş anlamlı. Taban plakası. Anilinden türetilmiş. elyafta tutunumu yüksek boyalar. İç kabuk. Sürekli olmayan. Basis Weight. Ölçü dışı. format tüfeklerinin fişeklerinin yapımında kullanılan fişek kağıdı. ebruli bir görünüş elde edilen boyama Basic Weigth. alt katman olarak Batch Coloring. jüt gibi bir yüz kaplama ürünüyle kaplanacak zemin kâğıdı. Kurusıkı kâğıdı. Kesikli Pulperlemede. Basic Dye Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan. Çevreye uygunluk açısından en uygun olan Base Speed. Kesikli kontrol. Beç. Tuvalet kâğıtları. Baz kâğıt formasyonu. Amerikan sisteminde plakaların arasına konulan seperatör kartonu. Batch Cooking). Kâğıt makinesini monte etmek Bastard Size. Ana gövde üretim şekli. Kütle hamuru. Bazik boya. (Bakınız. yonga ve likör Stuffs) karışımının reaksiyona girdiği reaktörler. (Eş anlamlı. Söğüt. Doldur boşalt üretim. kâğıdın bir Battery Board. Daha sonra kuşe veya başka Bast Fibers. Kesikli süreç. Söğüt. Base Sheet Forming. boşaltılması yöntemi. jüt gibi odunumsu havbelerde alt katta bulunan makine altı kapatması. Sak. kullanılan tuvalet kâğıtları ve kâğıt havlular.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Basement Enclosure. sağlanan en düşük çalışma hızı. bir asidin karıştırılmasıyla oluşan tuzlar. İngiliz ve Amerikan tekniği. kesikli olan Detayları olmayan ön mühendislik çalışmaları. En uygun mevcut üzerindeki yaş temizlik kâğıdı. Sak selülozu. Selüloz üretiminde.T. Akü kartonu. Pulpere veya büteye boya konularak yapılan hamur boyama Base Wad. Temizlik amaçlı yaprak) libre (libre=pound=453 gr) olarak ağırlığı. beton içinde bırakılan montaj plakası. Kâğıt bağlı iken kâğıt makinesinde teknoloji. Detail Engineering). Pulperin her temel prensipleri gösteren mühendislik çalışmaları. (Bakınız. Beç üretim sistemi. Batch Digester. Genellikle matbaa artıklarından değerlendirilmek Sole Plate). Kesikli kontrol. Base Paper.

Dövücüde boyanmış. Pulper bütesi. Elyaf açmak ve öğütmek için Beating. (Bakınız. Hollender türü ekipman. adı. (Bakınız. öğütme ise pulper tarafından birlikte yapılmaktadır. Bir tambur Bearings. (2) Kiriş. Dövücü. Su veya hollendede eklenen boya. uygulanan kuvvete karşı Beater Adhesive. Masura kâğıdı. (2) Kâğıdın elle öğütücüde iki aşamalı olarak yapılır. özellikleri kazandıran öğütücü hızı. Hollender bıçağı. Dövücüde dolgu ekleme. Burada elyafın hem liflendirme ve öğütme işlemini birlikte yapma. BCT ( Best Conventional Pollutant Control Beater Colored. Hollenderin tahrik kısmı. Elyaf açma. denildiğine sıklıkla rastlanmaktadır. Makinede şase olarak Beater Filling. Öğütücü bütesi. Dövülme Technology). (Eş anlamlı: Beater Knife) belirler. öğütücüde dolgu maddesi ekleme. ezme ve öğütmeyi birlikte kapsar (Bakınız. Beater Chest. Hollender bıçağı. Hollenderde açılması. Bu işlem Hollender dışında. Günlük kullanımda yapıldığı günlerden kalma. Dövücü boyası. Beater Loading. Yatak. Beater Beaming Board. En iyi klasik kirlilik kontrol teknolojisi. Bu direnç. açma. bardağı gibi kâğıt ürünlerde kullanılan bir teknik. (1) Işın. samanı veya yıllık bitkileri bazen pulperlere veya öğütücülere tek başına “beater” selüloz üretimi için tokmakla ezmek için kullanılan tanım. istiflendiklerinde ezilmeye karşı kutunun mukavemetini Beater Bar. Beater Roll. Bu özellikler. Kenar katlama. Tutkalın hollenderde Beatability. Bir Betaer Knife. liflendirme. hem de dövülerek öğütülmesi ayni anda selülozu işleme. Beater. Yapıştırılmış boş bir kutunun ad.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Baume Hydrometer. Dövücüde tutkallama. Dolgu maddelerinin Bearing Housing. Beading. Tahammül etmek. Dövücü motoru. Dövücüde boyama. bıçakları. Kâğıdın kenarını Beater Dye. Oysa gerçek dövme Beating Degree. işlemi. Rulman yatağı. Dayanmak. öğütücüde boya karıştırma. (Benzer anlamlı bakınız. dayanma direncinin ölçümü. Beater Sizing. Dövme çarkı.(Eş anlamlı. Öğütülebilme derecesi. Dövücüde yükleme. ezme. Katlanmak. Öğütme hızı. öğütebilme. aşamasında hamurun boyanması. karşılıklı yüzeyleri arasında. Burç. Sıvı yoğunluğu ölçen Beater Additive. (1) Dövme. ortamda kalmasını ve yağlanmasını sağlayan yatak. Beherglas. Loading) Bear. kullanılan. Dövücü katkıları. Kenar kıvırma. alet. reçine gibi. Beatabilty) ve hollenderlerde veya elde tahta tokmakla olduğu gibi eş Beating Rate. Pulperde veya kullanılan ağırlık taşıyıcı destek elamanları. aşamasında hamura katılan katkı maddelerine verilen ortak Kutu sıkıştırma testi. Hamura rifaynerde/pulperde katlayarak. Dövülme aşamasında. Sıkıştırma direnci testi. Hollender aksamı. öğütücü ve yapılmaktadır. Rulmanın temiz bir pulperde veya öğütücüde hamura katılması. Dövülebilme (özelliği). Öğütücü. Bomemetre. Döner parçaların dönüşteki üzerine yerleştirilmiş bıçaklardan oluşan ve hollenderlerde sürtünmelerini minimuma indiren yatak sistemlerinin genel kullanılan dövme valsi. Kâğıda istenilen en iyi zamanlı gerçekleşir. Dövme çarkı. çarkı gibi teknesi dışındaki aksamı. kutular üst üste hamura katılan iç tutkal. Beater Loading) Beam. serbestlik 31 . Beater Dying. Dövücü tutkalı. Kâğıda istenilen hamura katılması mukavemeti verebilmek için selülozu açabilme ve Beater Tackle. kâğıt kalitesini olumlu yönde etkileyecek ve dövülme BCT (Box Compression Test). Beater Bar) güçlüğü veya ağırlığı taşıyabilmek. Öğütme. Gerçekte elyaf açılımı pulperde. Best Available Technology) Beater Drive. Putrel. Nişasta. kenarda mukavemet/dayanıklılık sağlama. Öğütme derecesi. Pulperde veya Beaker.

Bir çark üzerine sırayla Belt Shifter. Kayış gerginliği. Kontrplak türü patentli bir ürün. Bending ünitesine taşıyan konveyör. bira filtre Bend. çamurdan suyu ayırmak için kullanılan. Selüloz kaynağı olarak Bench Storage. Beer Mat Board. İki orantılıdır (1/r). bıçağa gelen yük. Bant pres. gerilme Belt Filter Press. Kayış-kasnak sistemlerde. Bant konveyör. Kabul görmüş kalite ölçüsü. Belt Press. Katlama kalitesi. Bükülmüş. Hollenderde elyaf öğütmek için kaydırma sistemi. Kayın. (Pilyaj: Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan iz verme işlemidir. kalın karton. Beech. Bira filtre kâğıdı. büküm yerlerinin dayanım kalitesini belirlemek yapıştırılarak uçları kapatılmış kauçuk bantlı konveyör.) Bekk Smoothness. Bekk düzgünlüğü. için kullanılan bir ölçü. Kâğıda yön değiştirten merdane veya vals. İçinde ağartma Bending Chip. Döndürme valsi. Santrifüj seperatör içine yerleştirilen. derecesine erişmek için gereken öğütme süresi. Katlama Belt Conveyor. Hamurdan veya mukavemeti gibi dayanım özellikleridir. cepleri. uzun elyaftan yapılma. yıkanabilir filtre kâğıdı. (1) Kırma makinesi. beton karıştırıcı. Coaster Board). (Eş anlamlı. Tek tahrikli kâğıt dizilmiş bıçaklardan biri. sürtünme kuvveti sayesinde olmaktadır. Bira bardakaltı kartonu. Bending Roller. Benchmark. Çark yükü. Katlama direnci. ağartıcı kimyasallar enjekte edilen giriş delikleri bulunur. İstenilen serbestlik eleği. (Eş anlamlı. sarmak için kullanılan 49 gr/m2 olarak üretilen Kraft kâğıdı. Yataklık kâğıt. Hurda harmandan yapılan işleminin yapıldığı ve helisel vidası bulunan boru şeklindeki ve pilyajlanarak kutu yapımında kullanılan karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ derecesi. Basınçla Bending Curvature. (1) Elekli filtre presi. patlama mukavemeti. kutu. Büklüm. Öğütme süresi. (Eş anlamlı: Belt Filter Beaver Board. Hava cebi. Pilyaj yerlerinin kırılmadan kaç kez Selüloz fabrikalarında yongaları silodan alıp ön ısıtma katlanabileceğinin göstergesi. Eğim çapla ters Bells. Katlama/Katlanma sayısı. Press). Kâğıdın kırılmadan bükülebileceği eğim. (Bakınız. Pilyaj makinesi. kısımlarında görülen bükülmüş durumu. kasnaktan oluşan bir yapıyı döndürebilmek için kullanılan Bending Resistance (Flexural Stifness). Bant filtre. Kayış tahrik sistemi. Eğimin büyüklüğü kâğıdın esnekliğine katman arasında tutkallamayan bölgelerde oluşan hava bağlıdır. çalışma verimi açısından kaymayı önlemek için önemli olan Bedstead Paper. kutularda. Kâğıdın mihver boruya yakın edilmesinde kullanılan. Bira Bender. Bekk cihazıyla ölçülen kâğıt yüzey düzgünlüğü. Hollender bıçağı. Bir tür helezon gibi çalışır. Pilyajlı karton kutu. İki şafta monte edilmiş Bending Quality. Kıvrılma eğimi. Bed Knife. Rafta depolama. çift elekli teksif Beating Time. kayışlı tahrik sistemi. Roleler üzerinde dönen. Kabarcık. Bending Number. Hareketin aktarılması kayışların Oluklu kutuların yüksekliği boyunca ezilmeye karşı direnci. 32 . kopma mukavemeti. Temel ölçü. Çark hızıyla değiştirilebildiğinden. ürünlerin raflarda etiketlenerek depolanması. Bellmer ağartıcısı. Belt Tension. makinelerinde konik kasnaklar üzerinde bant türü kayışları ileri geri hareket ettirerek hız ayarı yapabilen kayış Bed Load. Kayış kaydırıcı. Bükülme eğimi. Beer Filter Paper. (2) Kırımlı bardaklarından süzülen suları emebilecek. Pilyajlı mukavva. Değeri yüksek olan kullanılan bir ağaç türü. Bending Boxes. Kayın ağacı. Pilyaj nedeniyle katlanarak oluşan mukavva kutu. (2) Sonsuz dönen baskı kayışlı makine. istenilen öğütme yükü/kuvveti ayarlanabilir. Quality) Belt Drive. Bubbles). Mobilya ve yatakları kayışın gerginliği. Bellmer Bleacher.

Hamuruna sodyum Bibulous. yazmaya uygun. Satış fişi. kâğıt. B-Dalga. belirlemek için kullanılan ve beta ışınları kullanan Billhead Paper. Antetli kâğıt. D dalga. yüksekliği 2. Beta firmaya verdiği ve üzerinde yazılı tarihte ödemenin Gage). Kaynakla alıcı arasına giren kâğıt. Kâğıdın gramajını gösteren ticari belge. Para destelerini çevrelemek kullanılan ekipman. Benzoatlı kâğıt. Bibulous Paper. Bağlayıcı. Poster ve ilan Beta Radiography. Bewoid süreciyle üretilmiş Bin. topaklanmamasını sağlayan Bimetal Plate. yapılacağını belirten belge. Kâğıdın gramajı arttıkça emilim oransal olarak artar özelliğine sahip kâğıtlar. basılmış kâğıt. olduğunu gösterir belge. kullanarak. Bewoid Size. Kurutma kâğıdı.(Bakınız. Ayna mahruti dişli. Kâğıtta elyafların bağlanmasını. Senet. Para deste kâğıdı. çift tabakalı metal ofset kalıbı. ne kadar miktarda taşınmakta tahrik. oluklu mukavvalarda. Konşimento. Konik dişli nakliye sırasında nelerin. Karton kutu. Baston. Bewoid sürecinde Bill Straps. A dalga. Bewoid prosesi. Beta selüloz. benzoat karıştırılarak üretilen ve asit oluşumunu önlediği Nonbibulous) için metal aksamın sarıldığı kâğıtlar. Fon kâğıdı. kemik renkli. laminasyonun olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını yapışmasını sağlayan maddeler. Beta ölçer. Kâğıdın su emme özelliği. Bentonite. Kısaltılmış olarak “Bold” diye yapılma kutu. daha homojen dağılmasını. Bin Box. çözünebilen kısmı. Billhead Paper). Resistance) İncil ve Kuran gibi kutsal kitapların basıldığı. Bakır-krom veya bakır-nikel patentli (1930) bir süreç. Bending Bible Paper. ışınların bir kısmını Billing Machine Paper. gibi. Bewoid değirmeni. (Bakınız. Emiciliği yüksek bir Beta Celulose. C dalga. Ticaret senedi. Bir kaynak ve bir alıcıdan oluşur. Alfa selüloz tayininde kullanılır. kullanılır. E dalga ve K dalga türleri de vardır. kaplama maddelerinin tutunmasını. Ayna mahruti tahrik. Kalın yazı. Bir Bevelled Gear Drive. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft kâğıdı türü. Selülozun alkali ortamda kâğıt. Oluklu mukavva veya kartondan BF (Boldface). Şamua kâğıt. İrsaliye. Kâğıtta nişasta tutkalı bu tanımlayan bir ifadedir. Bentonit. Bir firmanın diğer kalınlığının ölçülmesi için kullanılan teknik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bending Stiffness. Konik dişli. Bir Billy Stick. Kâğıtta dolgu maddesi olarak düşük gramajlı olmasına rağmen dayanıklı ve opak bir kullanılan doğal bir kil türü. Fatura. B dalga (ince dalga) olukluda. İnce dalga. kâğıdın gramajının yoğunluğunun ve Bills of Exchange. Bu sayede lineer bir gramaj Bill Paper. Asa. Satışta verilen ve ürünün fiyatını Beta Gage/Beta Gauge. Isıl yazı yazma emer. Yonga depolamak için kullanılan altı konik kap. Bobine vurarak onun sarım miktar alkali ortamda kazein kullanarak iç tutkal reçinesinin gevşekliğini anlamak amacıyla kullanılan sopa. Katlanma sertliği. oluk amaçla kullanılmaktadır. (Karşıtı. ve arkaya geçen sinyal azalır. Emici. (Bakınız. İncil kâğıdı. Binder. Dalga. Silo. Bills of Lading. bir iç tutkal. Sopa.4 mm ve oluk sayısı 150 dir. Çeki listesi. Bewoid süreci. Shipping Documents) Bewoid Mill. (Bakınız. Bevelled Gear. (Bakınız. için. B-Flute. Kutsal kitap kâğıdı. Bewoid tutkalı. AFlute) 33 . Benzoate Paper. Bill. Bill Poster Blanking Paper. ölçümü sağlanır. Yazar kasa kâğıdı. Fatura ve senet gibi elle yazı radyoaktif ölçü cihazı. Bimetal kalıp. Beta ışınlarını tahtalarında fon olarak kullanılan kâğıt ve kartonlar. Beta radyografi. Bewoid Process.

Biyoenerji. organizmaların oluşturduğu yanıcı maddeler. Hogged tarafından organik maddelerde gerçekleştirilen çürüme Fuel Boiler). Bitki artıkları ve bitkisel şekillerini yok etmek için kullanılan kimyasal. Kâğıt Binder Waste. (Bakınız. Biological Control. Beraberinde mikrop öldürücüler kullanılır. Biyobozunma. (Eş anlamlı. Endüstriyel ve evsel Bio Based Adhesives. (2) Bağlama. Biyokimyasal Biological Effluent Treatment. bağlayıcısında bulunan kusur nedeniyle baskıda oluşan Biofilm. cilt yapma. Biyolojik su arıtımı. arıtımı. Bağlayıcı göçü. 34 . Bioethanol. Kâğıt fabrikalarında Selüloz üretiminde yongaların pişirme öncesi mantarlar yüzeylere tutunan biyofilm tabakalarını çözmede kullanılan tarafından parçalanması. Biyoçözücüler. Mukavva. Binding Offset. Biodispersants. bakterilerle yapılan bir dizi işlemler. ağaç kabukları. karanlık ve dışarıdan ek oksijen alamayacağı bir Biological Wastewater Treatment. Cilt artığı. Kaplama sırasında Bioenergy. bozulmaya uğrayan organik madde atıkları. Biyoetanol. Atıkların içindeki organik maddelerin Kurumak suretiyle pigmentleri birbirine bağlayan uçucu bozunmaları sırasında ortaya çıkan yanıcı gazlar ve siyah madde. Bitki artıklarından elde edilen etil Binder’s Board. Çürüyebilir atık. Ciltlemede kullanılmak Biological Conversion. Binder). faaliyeti. Organik maddelerin bozunmaları oluşan bir kusur nedeniyle. oluşturması. (Eş anlamlı. Biomass Boiler. likör. Biyolojik kontrol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Binder Migration. Biyokütle. atıklardan elde edilen yanıcı maddeler. Biyolojik dönüşüm. Cilt kartonu. Bağlayıcı madde. Biyolojik ortamda. Biyofilm oluşumu. Biorefining) kimyasallar. Eş anlamlı. Organizmalar yakıldığı buhar kazanı. karbon dioksit ve suya dönüşerek Biofuels. Binding Tape. Binding Agent. kapalı döngü nedeniyle oluşan biyolojik yaşam Biomass. bozulması. alkol. Biyolojik oksijen mikroorganizmaların atık sudaki organik maddeleri ihtiyacı (BOİ) ayrıştırmaları için gerekli oksijen miktarı. Biyofilm. Biodegradable Waste. Biopulping. atıkların içindeki zararlıları yok etmek için başka biyolojik Lignin Based Adhesives) canlılar kullanılması. Selüloz üretimi için kullanılan ağaçların ve arıtma ünitelerinin artıklarının Biodegradation. Matbaalarda kitap kenarlarının fabrikalarında yüzeylerde birikintiye yol açan oluşum. Deposits) Binding. Kâğıt üretimi organik maddelerin oksitlenmesi ve sindirilmesi için. Biyobozunur atık. Biyolojik öğütüm. (Bakınız. Biyokütle buhar kazanı. Endüstriyel ve üzere bırakılan yazısız kısım. Biyolojik atık su ortamda 5 gün süresinde tüketeceği oksijen miktarıdır. Kaplamada noktalı görüntü. Yapışkan (kâğıt) bant. (Eş anlamlı. (Bakınız. Lignin türevi tutkallar. Biyoyakıt. (1) Ciltleme. Atıkların içinde bulunan dengesiz durumdaki Biocide. BOİ atık suyun 20°C lik. Biochemical Oxygen Demand (BOD). Tutkal. Bağ yapma. Biyolojik yaşamı öldürücü. Bilinen alkol olmakla birlikte yakıt olarak Binder Specks. kesiminden sonra ortaya çıkan kırpıntı kâğıtlar. Yonga kazanı. Çürüme. yüzeylerde tutunarak oluşturduğu katman. Lignocellulose). Bir kapak içinde fasikülleri dikerek Biofilm Formation. Lignocellulose). oksijen ihtiyacı (BOİ). Bağlayıcı benekleri. Mürekkebin kullanılmaktadır. kâğıt yüzeyinin görünüşünün sırasında ortaya çıkan gazlardan elde edilen enerji. Ciltçi kartonu. Biomass. Mikro organizmaların metal veya beton lekeler. uğratılması. Biyolojik yonga parçalama. sırasında. Aerobik koşullarda Biological Oxygen Demand (BOD). Biyosit. Biofuels. Yapışkan kâğıt bant. Ciltleme marjini. evsel atıkların mikroorganizmalar tarafından dönüşüme Binding Paper. Tutkalla veya Mikroorganizmaların yüzeye tutunarak film tabakası mekanik olarak elyafları birbirine bağlama.

lignin ve birtakım karbonhidratların gramajlı kaplanmış. Bitüm kaplama makinesi. Işık emiciliği nedeniyle termal amaçlı da kullanılmaktadır. bobini birden saran makine. Bisülfit likörü Blackening. çıkan renk. Siyah iğne kâğıdı. yüzeyine keçe tarafından safihaya yaşken verilmiş grenli Black Liquor. İçindekilerden çok. Barita. kâğıt içindeki rutubeti hapsederken. Bitumen. Testlayner gibi yaşken iki katlı olarak Black Ash. Tracing Paper). Siyah malzemesi üretmek üzere yapılmış kâğıt. siyah renkli. odunsuz kâğıt. Kükürt dioksit ve kalenderin ağır basıncı. yongaların yapı. Esmer pişirme. Nişasta granülleri üzerine düşen ışığın kırılarak Black Centered Board. Biplex. Bir ışığın sistemlerin sembol hale getirilmişi. üretilen kâğıtlar. Siyah likör yakma. kalsiyum sülfit (sodyum. Biocide). (Bakınız. çıktılar. Kraft sürecinde. siyah renkli ve paslanmayı önleyici özellikte bir grenli kâğıtlardır. tabanına çöken çamur. Yazı Bite. Buna yanık pişirme de denir. İki katlı. Black Photo Paper. Multiply) Blackbody. Black Liquor Evaporator. neden olmaktadır. Yanıklaşma. Kara cisim. Siyah. Black Album Paper. fotoğraf kâğıtları. karbonat gibi tuzları geri kazanmak için. Needle Paper). Japonya’ya özgü bir yazı kâğıdı türü. Siyah likör buharlaştırma. Esmerleşme. Gövdesi kara olduğu için Birch. bisülfat pişirme yöntemiyle elde edilen hamur. Baca kurumu. siyah çizgili kâğıtlar. İkili bobin sarma makinesi. Birch Pulp. Kayın selülozu. sonucu. üretiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış çok katlı kâğıt. Biscuit. Sülfitle odunun pişirilmesiyle ıskarta olarak geriye dönen bobin. Resim kâğıtlarının yazmada kullanılan. Black Liquor Evaporation. siyah likörün soda Bi-Winder. Bisülfat hamuru. Black. Tooth). kâğıt yüzeyinde opaklığın yer yer azalmasıyla meydana gelen renk değişimi. Siyah albüm kâğıdı. (Eş anlamlı. Kara kutu. karışımından oluşan esmer renkli sıvı. Çizgili kâğıt. Siyah-Beyaz fotoğraf kâğıdı. Sert ağaç selülozu Black Box. Biyoçamur. İskambil kâğıdı. magnezyum sülfit) karışımı içinde havayı atmakta ve opaklığın azalmasına ve esmerleşmeye yongaların pişirilmesiyle elde edilen kimyasal hamur. mükemmel bir ışık emici olarak görülen referans yüzey. İskambil ikiye ayrılması sonucu koyu bölgelerin oluşması. Sulphite Pulp) Black Line Paper. reçine veya polyester ile kaplanarak kullanılan Biostat. İğne paketlemede kapaklık olarak da kullanılabilecek türde işlenmiş ve yüzeyi kullanılan. Kırılım çiftlemesi. Bisulfate Pulp. (Bakınız. Biyolojik arıtma sırasında havuz Black and White Paper. Işığa duyarlı filmleri saklamak için kullanılan. kimyasallarla pişirilip yıkanmasından sonra geride kalan ve Bitokoshi. Ayni anda iki kazanında yakılması. (Bakınız. Bir zeminin tüm ışınları emdiği için ortaya Siyah likörü yakmak amacıyla suyunu uçurma. Siyah likör buharlaştırıcısı. likör içindeki lignini yakarak. gözeneksiz 35 . (Benzer anlamlı. Siyah film kâğıdı. Kalendereleme kullanılarak. Bisülfit hamur. sodyum sülfit ve sodyum Bitumen Coating Machine. Çiftkırılım. Asfalt emdirilerek yalıtım Black Liquor Burning/Firing. Bitüm kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Biosludge. (Bakınız. türlerindendir. Kalenderin veya süper Bisulphite Pulp. Dar ebatlı ıskarta bobin. girdiler. Diş izi. transferler gibi konuların üzerinde durulduğu araç veya Birefrigence. Siyah likör. Kayın ağacı. Ağır gramajlı Black Needle Paper. Bobin makinesinde kombine kesim sırasında ortaya çıkan dar ebatlı genellikle Black Cook. girdiği kütle içinde ikiye ayrılarak iki farklı ışın meydana getirmesi. esmer elyaf elde edilen süreç. Dişli. Çok düşük kimyasallar. matbu. kâğıt türü. Siyah çizgili kâğıt.

Blanking Paper. Siyah paketleme kâğıdı. Raspalı Kuşeleme. Sarı veya esmer elyafa. Beyazlatma. Kuşe çözeltisini raspayla Mekanik selülozlar ise doğal renklerindedir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve içinde saklanan filme zarar verecek kimyasallar Blank or Black Box. ziftle doyurularak su geçirimsizliği sağlanan bir aktarılmasıyla yapılan baskı sistemi. değerine ulaşmak için gerekli ağartıcı miktarı. Genellikle kimyasal selülozlar ağartılabilir özelliklerdedir. Blanketin kâğıdı veya jütten yapılan. Blanket Buildup. Bleaching. Beyaz layner. Çizgisiz defter kâğıdı. Blanket-to-Blanket. Blanket birikintisi. Raspa kırışıklığı. siyah renkli bir valslerinin yüzeyini kaplamak için kullanılan lastik ve bez paketleme kâğıdı türü. Raspa. çeşitli gramajlardaki kâğıtlar. Kara kutu. (Eş anlamlı. Bıçak/raspa izi. İki yüzlü baskı. karışımı kaplama. Patlayıcı kâğıdı. Bıçak izi. Blanket üzerinde renklerin ayırt etmek için. Black Waterproof Paper. Ağartılmış kimyasal Blade Type Consistency Transmitter. Blade Cut. beyaz pigment. Ağartma. Kraft Blanket Wrap Angle. bıçağının kâğıdı sıkıştırarak üst üste katlaması. 36 . Ofset baskı fotoğrafları saklamak için kullanılan. hamurun yaptığı kuvveti ölçen kesafet ölçücüsü. siyah kalıp. sıyrılırken. Bıçakla kesilmiş gibi olan (2) Bleachability. Bleached Packaging Paperboard. makine yönünde maddeler. (Bakınız Black Line Paper). Fotoğrafta. Üzerine Blade Coater. Boş kâğıt veya karton. Neme karşı çok dayanıklı veya raspayla sıyıran kuşe makinesi. Siyah bitümlü kâğıt. Beyazlaşabilirlik. Bleached Board. kâğıtlar. kâğıt türü. Bıçak. siyah-beyaz tonlarda yapılan. amaçlı kullanılan. Blade Scratch. Blade Marks. Knife maddeler içine konulmaktadır. mürekkep ve diğer kirlilikler. Kuşelemede raspa layner kâğıtlar. Baryum sülfat. Beyaz Kraft kartonu. paketlemede veya dekorasyon kâğıtla yaptığı açı. Blanket çatlaması. kâğıt baskı yapılmamış kâğıt veya karton. Bıçaklı/raspalı kuşe makinesi. Beyaz karton. Beyazlatılmış ve oluklu mukavva yapımında kullanılan Blade Wrinkle. gerekli parlaklık ve ışık özelliğinin kazandırılması işlemi. bulunmayan bir kâğıt türü. Karton kutu. Blade. Black Wrapping Papers. Knife Over Coating. Belli bir beyazlık göründüğü dalgalı görüntü. transmitteri. fişek gibi patlayıcıların ambalajlandığı Blade Coated Paper. Beyazlatıcı. (1) Raspa kesiği. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için görülen bıçak izi. Raspa sıyrığı iz. Blanket Buildup) Black Printer. Bıçaklı tip kesafet selülozdan yapılan karton. Blanket Smash. Ağartıla bilirlik. Valsten valse. Kuşe kaplamada. Raspayla kuşelenmiş kâğıt. Gap Coating). Bıçak kesimi. patlayıcı Blade Coating. Giyotinde yapılan kesim. Siyah kalıp. Blanks. Bu kâğıtlardan kapsül ve kovan yapılarak. Fon kartonu. Önce. Ağartıcı ihtiyacı. Black Positive Paper. Black Print Paper. (Bakınız. Ağartıcı. Blank Book Paper. Siyah baskı. Işığa duyarlı Blanket. Siyah pozitif kâğıdı. Baskısız kâğıt. Hipoklorit türü beyazlatıcı Blade Crease. dinamit. Blanket Accumulation. Hamur hattı üzerine takılan ve bir lama üzerine Bleached Corrugating Material. biriken kâğıt tozları. bazı bölgelerin aşırı sıyrılmasıyla alt katmanın Bleach Demand. Blanket sarım açısı. Coating. Blanket. Kraft veya Kâğıdın iki yüzünü basabilmek için kâğıdın valsten valse jüt kökenli. Bleach. kullanılan maddeler. Blanc Fixe. Kauçuk vals kaplaması. Boş kutu. Kuşe çözeltisinde kullanılan Ağartılmış Kraft selülozu ağırlıklı kutu kartonu. Katlanmamış ambalaj kutusu. yüzeyine kuşe çözeltisi sürerek fazla kaplamayı bıçakla Blasting Paper. olan.

Kalsiyum hipoklorit. Ağartma süresi. safihadan su alma kapasitesini arttırmak Suyla temas sonucu renk akması. Blend. valsin kaplaması üzerinde bırakılan kör delikler. Özellikle ambalajlarda ve peçetelerde. boya özelliği. Ağartma tozu. elyaf türlerinin harmanlandığı büte. enzimler veya alkali maddeler gibi boyanın aşınması. Kör delikli vals kaplaması. Baskı alanı olarak Bleaching Powder. Ağartma kalabilme özelliği. Kör delikler Bleach Resistant Paper. Ağartma yardımcı maddeleri. miktarıyla ağartma sonrası selüloz miktarı arasında yüzde Blend Point. ortamı hazırlarlar. Bleed Trim Size. Selüloz veya dönüşümlü kâğıtların baskının sağlığa zarar vermemesi için aranılan. tanımlanmış ağartılmasında kullanılan kimyasallar. Bleach Demand) kapasitesini kör delikli valslere göre daha fazla Bleach Scale. Kâğıt makinesi baskı valslerinde. yardımcı kimyasal maddeler. Harmanlama bütesi. Ağartma bölümü. Harman. Bleeding. Çeşitli elyaf türlerinin karıştırtılması ile oluşan son hamur Ağartma işlemleri. Ağartma kademeleri. Bleaching Sequences. özelliği nedeniyle. baskı sırasında mürekkebin arkaya Bleaching Liquor. Ağartma öncesi selüloz içinde geçerli olan karışım hazırlama işlemi. Beyazlatma (işlem) basamakları. Ağartıcı ihtiyacı. Kâğıdın Selüloz veya dönüşümlü elyafların ağartılmasında üzerindeki baskı mürekkebini almaması. Karışım. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için karışımı. Kimyasallar ve yıkama sırasında oluşan buluştuğu nokta. Klor kokulu ağartmada kullanılan beyaz toz madde. (1) Tıraş payı. Boya bırakma. Harmanlama. su alma anlamlı. Kâğıdın veya mürekkebin özellikleri yoktur. delinmesi sonucu oluşan oyuklu yüzey yapısı. Kâğıt üzerinde çözünmemiş arttırabilmek için. Beyazlatma ünitesi. Bleed/Bleeding Fastness. Bleed. Mixing Bleaching Stages. Ağartmada baştan sona Blending. Ağartıcı lekesi. amacıyla. (Chlorination. Üzerine mürekkep veya boyanın suda veya alkol gibi sıvılarda çözünmeden yaldız baskı yapılmamış Gofraj. Karıştırıcı. İçinde ağartma geçmesi. kenarda bırakılan kesim payı. solması veya nem yüzünden lekelenmesi. Karıştırmak. Boya haslığı. Hypochlorite. belirlenen son ölçü. Blend Chest. ağartıcılarla rengi bozulmayan para kâğıtları gibi olarak kullanılır. Kör delikli-kanallı Bleach Requirement. Pres valslerinde. Bunların doğrudan ağartma Bleed Through. kayıpları belirleyen bir ölçüttür. Bleaching Auxiliaries. Sadece selüloz harmanlaması için değil. Oluklu kutu imalatında karşılaşılan bir sorun. Kesim ölçüsü. (Bakınız. farklı malzemeler Bleaching Yield. (3) valslerinde. Mix). Blind Emboss. (Eş vals kaplaması. Arkaya geçme. yapılan işlemler. Ağarmaz kâğıt. Hamurla çeşitli maddelerin cinsinden verim. Blind Drilled-Grooved Roll Cover.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bleaching Agents. Bleaching Sequences) Blender. Çeşitli Extraction. kör deliklerin birbirleriyle kanallar toz ağartıcıların bıraktığı lekeler. Ağartma sıvısı. yüzeyinde deliğin diğer tarafa geçmeyecek şekilde Hamurun beyazlatma işleminin yapıldığı fabrika ünitesi. kimyasalları. (2) Tutkal Blind Drilled Roll Cover. kâğıtlar. Ağartma verimi. 37 . Pres kusması. Özelliği preste sıkılan safihadan çıkan suyun uzaklaştırılmasında cep nedeniyle. tüm aşamaları kapsayan süre. aracılığıyla bağlanması sonucu oluşan yüzey kaplama yapısı. Kısaltılmışı CEHH dir. Ağartıcı talebi. Chest). Karıştırma. Karışım bütesi. (Eş anlamlı. Mixing). (Eş anlamlı. Gofraj. kimyasalları ve yardımcı kimyasalların bulunduğu sıvı. Blind Drilled Roll. (Eş anlamlı. Kör delikli vals. Boya çözülmesi. Kör baskı. vals Bleach Plant. Baskı sonrasında. Karışım noktası. Bleaching Time. Beyazlatma kimyasalları. dış etkilerle kullanılan stabilizatörler. Hypochlorite). Baskı sırasında kenar kesimini de dikkate alarak.

yapılmamış sayfa. kapanırken bazıları açılır. Fan. Körelme. Blocking) Okuyucu için anlamı net olmayan veya belirsiz olan başlık. veya tutkal gibi nedenlerle birbirine yapışması ve kütle Blind Folio. üzerinde birleşmesinden oluşan vanalar topluluğu. Tek bir hamle ile bazı vanalar almama şeklinde oluşan baskı bozukluğu. Oluklu kutu makinesi. Kör başlık. Hava kurutma bölümünde safihanın ısıtılması için keçe tarafına kabarcıkları oluşturularak nakliyede tampon görevi yapan konulan ve nozullarla içine sıcak hava verilen kasa. Tipo baskı sırasında. Kör sayfa. (Bakınız. Blow Box. Blöf sıcaklığı. Bu işlem elle veya Blockage. (1) Kâğıt Blotting Board. İç gözenek. karşı oluşan direnç. Emici. Kabarma. gazın veya buharın boşaltılması mürekkep katmanı arasından oluşacak hava kaçağı gözenek işlemi. Blocking Resistance. Baskıda kullanılan bir kavram. İç Blotting Paper. Gözenek direnci. Papye kâğıdı. (Bakınız Bloodproof Paper). Baskı sırasında kuru havbe içi havasından almaktadır. laminasyon sırasında kalan hava cebi. üzerine baskı bloklaşma oluşabilir. Tıkanma. Sümen gözenek. kullanılan blöf sistemi. Blöf işlemi. için arkadan verilen basınçlı buhar. Kâğıdın üst kuşe tabakası ile kabın içindeki havanın. Blower. Bliss Machine. kâğıt içinde buharlaşma sonucu oluşan hava cebi. Kâğıdın kan ve et suyunu geçirmeyecek şekilde parafinlenmesi sonucu ortaya çıkan mumlu kâğıtlar. Bloklaşma. Çok Blind Image. Kâğıt katmanlarının. kullanılan rölyef. kâğıdın ani sıcaklıkla karşılaşması. Blistering. Blister Cut. Kör flanş. preste veya Blister Pack. Kurutma kâğıdı. Kasap kâğıdı. kaplamanın kabarcıklanması. Blow Tank). 38 . Blok vana. (Bakınız. Baskısız boş sayfa. içindeki rutubetin Blow Down. Basınçla üfleyerek hava. Blow Heat. oluşumunu önler. Balonlu ambalaj. Çeşitli vanaların tek gövde Genellikle reklamlarda kullanılan net olmayan cümleler. Geri üfleme. Blister. Kör şekil. (2) Selüloz üretiminde pişirme Blister Test. Blöf. Oluklu mukavvadan kutu yapmada kullanılan bir makine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blind Flange. su veya hava. Tıkanmalarda tıkanıklığı açmak yarılma/patlama. Blister Resistance. Basınçlı bir buharlaşmasına neden olur. Üfleç. Göz testi. rutubet. Blood Resistance. Gözenek patlağı. arasında sıkışan hava cebi nedeniyle kâğıtta oluşan Blow Back. kâğıdı. Göz. Kalın yüzeyinde. Kan geçirmez kâğıt. Baskı bloğu. (1) Kazanlarda yüksektir. Kabarcık. Ham madde silosu. Blister Resistance) sırasında kullanılan blöf sistemi. Üfleyici kasa. Kalenderde. baskı sırasında kullanılan. Tıkama. Sıcak ambalaj malzemesi türü. Kâğıt makinesinde. Block Valve. Göz göz olma. Block Bin. akış geçişini engellemek için konulan parça. Block. buhar veya gaz salma. tutkallanmamış kâğıt. yapamaması. Kitaplarda sayfa oluşturması. Bazı tür kâğıtlarda hava cebi direnci Blow Down Apparatus. Tahliye. (2) Aşırı gramajlı ve ıslak imzanın mürekkebini emmek için sıcaklık veya fazla mürekkep nedeniyle. Blinding. basınç üzerine. havayı preslerde fabrika içinden. valsle kâğıt Blow. Temizleyici konilerinde veya otomatik olarak yapılmaktadır. ince kesitli hatlarda meydana gelen sıkışma ve tıkanmalar. Bloklaşmaya Blind Headline. Deliklerin tıkanarak işlevini Bloodproof Paper. Kurutma kâğıdı. Blöf aygıtı. yazı ve şekillerin bulunduğu bakır veya çinko plakalar. Köreltme. (Bakınız. Hava cebi. Kullanılmayan boru hatları Blocking. yüzeyi tutkallanmamış kâğıt. Balonlu poşet. Geri üfleme vanası. Kâğıt yüzeyindeki Blow Back Valve. bir bölgede mürekkep yönlü el vanasıdır. Sümen kâğıdı. Kalenderlerde de aşırı basınç nedeniyle olarak numaralandırılmasına rağmen. Taş baskıda. kurutmada bölümünde ise. Boşaltma. Bloklaşma direnci.

Bulanık. Suni deri yapmak doğrudan safihaya geçer ve nemli hava uzaklaştırılır. Selüloz pişirme Blueprint. (2) Bu türde kaplanmış karton. Blöf hattı. Mukavva. Blöf bölgesi. Blow Pressure. yoğun tutkallı. Blue Rosin Sheating Paper. 39 . Alçı panel kaplama kartonu. Mavi leke. (1) Değersiz türdeki çevreci olduğunu gösteren bir isim. Blöf tankı. Blöf zamanı. Emniyet vanasının açması sonucu oluşan kopyalamada kullanılan kâğıt. mavi boyalı sert Blow Point. Red Rosin Sheating Paper). Boyanın yaş safiha üzerine kullanılmış kâğıtlarda ölçülen beyazlık değeri. (Bakınız. Blow Blue Laid. Blow Tank. Fışkırtma. (1) Kartonun 500 gram/m² ve üzerinde Blow Time. Blöf valsi. Kutu makinesi. açık mavi karton. olanı. Tank). Kâğıt hamuruna beyazlatma Blow Roll. Blöf süresi. Blue Carpet Wrap. Blöf tankında selülozdan sızan Paper) likör. olarak içine boşaltıldığı tank. yarısı selüloz diğer yarısı öğütülmüş deri Blow Unit. Odun pişirici çıkışındaki tahliye Board Liner. Blue Reflectance Factor. Blow Through Drying Process. Mavi renk genellikle dönüşümlü kâğıtlarda kullanılan ambalaj rengidir. Şahit baskı. arttırmak için yapılan kaplama işlemi. Board Blow Zone. (2) Katmanları olan kartonlara verilen genel ad. damlatılarak yapılan renk testi. Blöf tankı. kullanılır. Blow Tank) Hurda kâğıttan üretilen. Mukavva kalınlığı. Ozalit kâğıdı. Baskı kontrolü sonrası blöf tankına gelirken selüloz üzerinde yapılan yapmak için basılmış şahit baskı kopyası. Oluklu mukavva vanası. Halı ambalajı olarak kullanılan mavi kâğıt. Blue Spots. Blue Angel. Board. Bu tanımlar kullanıcıya göre değişebilmektedir. Hava üflemeli kurutma. Blöf buharı ısı geri kazanma Blue Dye. Mavi renkli kaplama kâğıdı. Baskıda görüntüdeki bulanıklık. Blöf. Duvar kaplaması olarak kullanılan Blow Line. karton. enerjisini geri kazanmaya yarayan sistem. Blöf basıncı. Almanların verdiği. üretiminde kullanılan dış yüzeydeki kâğıt (Bakınız. Blue Plaster Board. Mavi melek. Elektrikli ısıtıcıdan yönlendirilen sıcak hava. Blueprint Paper. safiha üzerinden emilir veya safihaya doğru üflenir. Emniyet açması. (2) Teknik mekanik öğütme işlemi. Blow Line Refining. Kaplanmış karton. (Eş anlamlı: Blow Valve) artıklarından harman yapılarak elde edilen hamur. Blöf likörü. Mavi boya. Bu isim altındaki kartonların görünüşünü değiştirmek ve dayanımlarını kâğıtlar % 100 hurda kâğıttan üretilmektedir. kâğıdın Board Lining. çizimlerin basılı olduğu projeler. Çivit Blowout. Blöf hattında öğütüm. Board Converting Machine. Blöf ünitesi. amacıyla. Blue Tracing Paper. (Eş anlamlı. hamura az miktarda katılan mavi boya. Mavi halı sarma kâğıdı. Blueprint Blow Liquor. Lining). Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. likörün ve basınçlı buharın düzenli Blur. (1) Taslak kopya. Bu yöntem temizlik kâğıtları ve sentetik safihalarda Board Caliper. ani tahliye. Pişiricide pişirme işlemi sonunda. Kaplama kartonu. Elekle pres arasında safihayı amacıyla katılan ve çözünmemiş olarak kalan çivit lekeleri. (Bakınız. Çivit boya.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blow Heat Recovery System. blöf edilen buharlı selülozun için. Mavi çizgili. Blow Pit. Salpa harmanı. Teknik çizimleri Blow Off. Mavi yansıtma faktörü. Isı Board-Leather Pulp. Blow Valve. destekleyen vals. (Eş anlamlı. Kâğıdı beyaz göstermek sistemi. Blöf vanası. Mavi aydınger kâğıdı. pişmiş olan yonganın. Selüloz üretiminde.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Board Glazing Calendar. (Bakınız Book Back Liner). Kraft kâğıdı alternatifi Boiling Point. Traşlanmış kâğıt kenarı. İmitasyon Manila kâğıdı. selülozu yerine. Tahliye. Blöf işlemi. Biyolojik oksijen üretilen. Ciltli form veya makbuz Bonding. Bağlanma. ikinci sınıf kâğıtlar. Dönüşümlü etiket kartonu. Kraft hurdalarından yapılan kâğıt. İkinci kalite kaplama kâğıdı. Kazan besi suyu pompası. Bolts. makinede. Boiler. kimyasal selülozla üretilen resim kâğıtları. Yuvarlak elekli Boiler Drum. Kalenderde tek tarafı suyun buhara dönüştüğü ince borular. Dönüşümlü kaba kâğıt. yapılacak kâğıt veya kâğıt hamuru. doyuncaya kadar zift gibi maddeler kişilerden oluşan kurul. İkinci kalite kâğıt. İkinci kalite kâğıt. Dönüşümlü Body Paper/Stock. Taban kâğıdı. Kaplama kâğıtlardan 50-70 gr/m2 arasında üretilen ambalaj kâğıtları. Boiler Feed Water. (Eş anlamlı. İmitasyon Kraft. Kaynama noktası. oluklu mukavvanın alt yüzü olarak kullanılan bir kabın içindeki havanın. Hurda kâğıttan Boiler Blowdown. emdirilerek. Mekanik veya kimyasal yollarla gibi ürünlerde arka kapağı olarak kullanılan. Basınçlı yapılan. karışık harmanla yapılmış Bristol. Oluklu mukavvada oluklandırılarak iç kısımda kullanılan. Sülfat geri kazanma kazanında besleme kâğıt. suyu yerine koymak amacıyla geriye dönen kondensat ve Bogus Drawing Paper. Kazan verimi. Pamuk özel olarak şartlandırılmış yumuşak su. Kraft dışı her oluşan bağlanma. Bogus Pasting Paper. oluklu mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtlar. Blow Down) Bogus Bristol. Boiler Water Treatment. 40 . Atık sulardaki organik maddeleri Bogus Screenings. Kalenderleme yüzeye düzgünlük sağlamaktadır. Dönüşümlü ambalaj kâğıdı. kâğıtlara veya kartonlara destek olması için yapıştırılan. Manila bitkisi yerine amanın kullanıldığı Bonded Area. İmitasyon resim kâğıdı. boyanarak üretilen. Boiler Tubes. olabildikleri son sıcaklık derecesi. Bu dereceden sonra Bogus Lining Paper. (2) Düşük kaliteli. Bogus Back Lining. Astar kâğıdı. Bogus Corrugating Medium. cinsinden ifade edilen biyolojik oksijen ihtiyacı Bogus Wraping. Kazan besi suyunu şartlandırma. tür kâğıt. (Bakınız. Boiler Feed Pump. Kazana içinde bulunan ve Bogus Dublex. Bağlanma bölgesi. Buhar üretiminde kullanılan kazanlar. yapabilecekleri dış yüzeyi. Bogus Kraft. Testlayner. samanlı kâğıt. yatırımcı adına denetlemek için seçilmiş veya atanmış İmitasyon kâğıtların. Boiler Efficiency. Maddelerin sıvı halde olarak. bu nedenle dupleks gibi görünen karton. Testlayner. çözünmüş oksijen miktarı. Hurda kâğıttan üretilen buharlaşma hızlanarak madde sıvı halden buhara dönüşür. işlemi. İkinci kalite etiket BOD Load. Kazandan eksilen dönüşümlü kâğıttan üretilen fluting kâğıt. Orijinalinin parçalamak için biyoorganizmalara belirli sürede gereken hurdasından yapılan dönüşümlü kâğıtlar. Kazan domu. başka tür kâğıtlara dönüştürülmesi amacıyla BOD (Biological Oxygen Demand). Base Stock). Kazan besi suyu. BOİ yükü. Fluting ve gri karton bir Bogus kâğıttır. Yönetim kurulu. Buhar kazanı. Bogus Tag. (3) Değerli bir kâğıdın. Kazan boruları. Üçüncü hamur kenarları. ihtiyacı (BOİ). daha düşük kalitedeki yetersizliği nedeniyle kimyasal işlemin kesintiye uğraması imitasyonu. İmitasyon dubleks. emici kâğıtlar. Board of Directors. Dom. Boşaltma. gazın veya buharın boşaltılması karton. Şirket faaliyetlerini Bogus Saturating Paper. Astarlık karton. Dönüşümlü fluting kâğıt. Kâğıdın traşlanmış Bogus Manila. (1) Dönüşümlü kâğıt. İmitasyon Bristol. Diğer Ağır gramajlı kâğıtlarda yüzey düzgünlüğü bozulmaktadır. Bogus Paper. Bogus. Karton perdahlama kalenderi. ikinci sınıf Boiler Blackout. ve enerji üretiminin durması. Birim zamanda gerekli ve ağırlık kartonu. Selüloz elyaflarının bağ kâğıt.

(Bakınız. Bulking Number) (3) Kâğıdın veya kaplamanın. belirli kaplamanın veya laminasyonun. Cilt kâğıtları. Statement Ledger) rutubetli kâğıt. Kâğıtların toplar haline getirilip. kitap kenarlarının kesiminden çıkan artıklar. Önceleri sırf resmi kâğıtlar birbirinden ayrılmaktadır. bakınız. Kemik kuruluğundaki gramaj. Bir tutkalın katmanlar arasında bağ yapma mukavemeti. Kitap arka kapak kartonu. gevşemeden bir bütün olarak Book Cover Paper. Genellikle durabilmesini ve yüzeyde yolunmayı engelleyen kuvvet. Değerli kâğıt. Sıfır rutubetli. Fırın kuruluğunda. Cilt kapağı üzerine geçirilen katmanlar arası bağ mukavemeti. Hesap makinesi rapor Bonedried Paper. Book End Paper. kuvveti. (Bakınız. yapılan filigranlı ve keçe izli kâğıtlar. Kitapcık. çek ve hisse senetlerinin basıldığı pamuk selülozundan Book Face. Kemik Book Lining. Bone Dry (B. Her tür selülozdan yapıldığı gibi. Selülozun Book Paper. Back Lining paper) Book Shavings. kâğıt sayısı. Çok katmanlı kâğıtlarda Book Jacket. Hafif ve çekici tek tek. Kâğıdın kullanılan karton. Cilt kapak kartonu. Bonding Strength) Bookkeeping Machine Paper. Kitap kapak kâğıdı. Kitabın. Ovendry) Book Match Board. Bağlanma mekanizması. (Eş anlamlı. gözle kusurlarının incelenmesi. Kibrit kartonu. Çok geniş bir kimyasal olarak çözünemeyen kısmındaki elyaflar. Kitap bloğu. (1) Kitap kâğıdı. Top kalınlığı. (Bakınız. Kitap kırpıntıları. Ders kitabı iyi formasyona sahip kaba ve baskıda sorun çıkarmazlar. Kitap standardı. Dayanıklı. Kitap arka kapak kâğıdı. Fly Finish) Bond Strength. Booklet. Çok Book Back Liner.D. Book Back Liner). maddeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bonding Agent. ciltlenmiş fakat kapağı Bonding Strength. Sıfır kâğıdı. İç tutkal maddeleri. gramajı Book Fashion Inspection. Genellikle baskısız. (Diğer anlamlar için kuşe cilt ceketi. Kemik elyaf. Book Block. (Bakınız. (1) Kitaplık kâğıt ölçüleri. Kemik kuruluğundaki kâğıt. sayıdaki kâğıdın kalınlığı. Kibrit çöpü yapımında Bone Dry Weight. (Eş anlamlı. (1) Bağlanma mukavemeti. Book Binders Paper.). Yüzeyleri istenilen etkiyi yaratacak şekilde üretilirler. Alfa selüloz elyafı. Matbaa artıkları. (2) ilave edilen ve elyafların bağlanmalarını sağlayan katkı Bir top kâğıttaki. kaplamalı veya kaplamasız olabilir. Belirli bir basınçta. Bir kâğıtta. Bone Glue. Kâğıtta Paper). oradan alınmaktadır. (4) Bristol türü ön kapak kartonları. (Bakınız. Bağlayıcı. Basımlık kâğıt. belirli standartlara göre kitapların arka Her tür baskıda ve kırtasiyede kullanılabilirler. yüzeye tutunma kuvveti. Şömiz kapak. krepli veya gofrajlı kâğıtları Kraft kâğıdı. Tasarlanmış kapak yüzü. elyafların birbirine bağlanma türlerini açıklayan Book Binding Board. Kemik tutkalı. selüloz elyaflarının birbirlerine Book Board. Bağ mukavemeti. senet. End Leaf Bonding Mechanism. kuruluğunda. Baskı kâğıdı. Kapak kartonu. Rutubetsiz. şerit etiketle işaret konulmakta veya kusurlu kâğıt kullanımı yaygınlaşmıştır. Kitap ön kapak kâğıdı. Hamura Book Basis. Alpha Cellulose) gramajları değişken. 41 . anlamlı. İç tutkallardan biri. Bone Fiber. Kusurlu kâğıdın olduğu evraklarda kullanılırken daha sonraları yazı amaçlı yere. Bono. bağlanma kuvveti. (Eş yelpazede üretilmektedir. Bond Paper. (2) Defter kapağında kullanılması için üretilen. üretiminde. Bağlanma takılmamış hali. Bir hava fanıyla tonlarda iç boyama yapılabilir. % 100 kuru ve rutubetsizken ağırlığı veya gramajı. Book Mill. Kitap yüzü. Book Backing Paper. (Internal Bonding Strength) (2) Bir Book Bulk. Defter fabrikası. yüksek ve düzgün dokulu kâğıtlardır. mekanizma.

Alkali borat ortamında yapılan. Boraks. Ayakkabı kartonu. ( Bakınız. Bağlı su. ayrıca kostik kullanımına gerek bulunmaz. alt Booster. kalınlığın ve rengin dalga boyunca değiştiği içmeyi sağlıklı kılacak şekilde kaplanan. Bir ağartma kimyasalı. Top Layer). Kapağı ciltli bir kitap gibi Bottle Labeling Paper. kâğıtların. Boom. bulunan ormanlık alanlar. olarak kullanılan. Yatırım değerinden aşınma Bottom Couch Roll. Boreal ormanı. bölgesel bombeli iki vals arasından geçirilmesiyle elde Bottle Cap Board. Safihanın girdiği ilk pres. Dalgalı perdah işlemi. Book Wrapper. Şişe paketleme kâğıdı. birikmeleri için yapılmış baraj. inceldiği yerlerde görüntü daha esmer olmaktadır. Perdahlama sonucu. Bu süreçte kostik kendiliğinden nedeniyle verilen tanımlardır. Borat kostiklendirme süreci. Temizlik serbest suyun dışındaki bağlı su. değişik bir görünüm kazandırma. Şişe ağızlarına. Kâğıt bünyesinde. Bor hidrür. Bağıl su. kâğıt kalınlığının kâğıt türü. Kâğıt üretiminde “elek tarafı”. Kazeinle birlikte kâğıt Bottom Press Roll. selüloz üretim süreci. Alt gauç valsi. kâğıt. Even Sided) (Benzer anlamlı. Bound Water. Şişe etiket kâğıdı. Matbaacılar için “ters Borate Autocaustisizing. Dönüşümlü matbaa kâğıdı. Nehirle taşınan kütüklerin bir yerde Bottom Felt Press. Genellikle sabit bir açıda monte edilerek tahriksiz Kuzey kutbuna yakın Kanada. Alt tabaka. Selüloz üretiminde önemi Bowl Glazing. Sert yüzeyi olan yüksektir. şişeden edilen. (Ayrıca bakınız. Bottom Side. Bottle Wrapping Paper. işlemiyle beyazlatılmış. Üzerindeki segmentler döner. vals. Koruyucu. Gerilimi yükseltmek için araya giren kısımda kalan tabaka. Ayakkabı taban kartonu. Borate. Top Liner). (Bakınız. Elek sonundaki delikli payı düşüldükten sonraki bedeli. Hücre duvarındaki mikro kâğıtlarında özellikle peçete kenarlarında uygulanan gözeneklerde bulunur. Tayga ormanı (Yakutça). Ticari Kâğıdın alt ve üst taraflarının farklı özelliklerde olması bir uygulaması yoktur. üste laynere göre daha düşük gramajlı Salpa. Alt kat. Birinci pres. Bowed Roll. Bottom Liner. Bottom Felt. Kenar kabartması. Bariyer. rutubet almaz bir perdahlama işlemi. Takviye. Birlikte kaplama maddelerinde kullanılırlar. dayanıklı ve arkasına tutkal sürülebilen özel bir kâğıt türü. (Bakınız. Oluklu mukavvada alt yüzey Boot Board. kâğıt yüzüne Borohydrides. Bouguer yasası. taraf”. Borat. Birinci pres keçesi. Free Water) kabartma işlemi. 42 . Birbirine Borax. Kaydırmalı perdahlama. Bilanço değeri. baskıda kullanılan dönüşümlü Kaynakların yetmediği nokta. Süreci veya sistemi tıkayan yer. kâğıt. takviye. sided. Şömiz kapak. Bobini açmada kullanılan açma Boreal Forest. Top Side). kullanılır. Birinci pres valsi. Cilt ceketi. Delikli vals. Katmanlı kâğıtta. Sodyum borat. Book Stock. Darboğaz. kalender valsi arasından geçirilmesiyle. Double oluştuğundan. Kitap türü kutu. Muhafaza. Alt layner. Bottom Layer. Şişe ağız kâğıdı. Kâğıdın alt tarafı. Self Caustisizing). Bir bölgeyi darbelere karşı Bow Wave Finish. İskandinavya ve Sibirya’da kullanılır. Kambur vals. Kazeini çözmede sodyum borat olarak eşdeğer yüzeyler eşit miktarda ışık akısı emerler. Book Value. valsi. Mürekkep giderme Bottle Neck. Border Embossing. Rutubete açılan kutu türü. Kâğıdın biri korumak için yapılmış kapatma. Boss. (Bakınız. kaplamasında kullanılır. Bouguer’s (Lambert’s) Law.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Style Box. Baraj. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki Bored Roll.

Kutu imalatı sırasında bobin makinelerinde. Kutu kaplama kâğıdı. karşılıklı etkiler. beyaz testlayner. Paketlenmiş yazı kâğıdı. Kâğıt kopması. Nakliyede kullanılmak üzere kartondan üretilen Box Lining. Makine arızası. kullanılmaktadır. frenleme sırasında açığa çıkan kenarlardan kesilen ıskartalar. Brake. Break Duration. su olduğunda makineyi durdurup bakım yapma. yönünden. Kutu sıkıştırma testi. özel bir kâğıt türü. kartonların kaplamasında kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Box. Düşük ölçümü. Hediyelik ambalaj Bread Wrappers. laminasyonlu beyaz kartonlar. Fren. Kâğıt koptu algılayıcısı. Mukavva kırpıntısı. Frenleme. 43 . Break Detector. Bu direnç. Box Corner Stay. Kutu. Değersiz türdeki kutuluk çeşitli kaplar. Kraft kâğıtları. gerek gramaj korumak amacıyla kullanılan takviye bandı. Braille Paper. Makine verimliği açısından önemli parametrelerden biri. Kutuluk kuşe kâğıt. Break Sensor) katlanabilir yan kanatlar. Desteler haline getirilerek paketlenmiş. kutularda kullanılan dış kâğıtlar. Bobin makinesinde bobini frenleyen sistem. Ekmeklerin üzerine. kuşe. Kurutma kısmında ve Box Clipings. Kopma. Fren jeneratörü. Kutu köşelerini Bread Label. Kör kâğıdı. Box Flaps. Kasap kâğıtları. Box Cover Paper. Genellikle kutu yapımında kâğıdı. Box Paper. Paketlenmiş fotokopi kâğıdı. daha değerli kaplama Boxboard. Kutuluk karton. Yapıştırılmış boş bir kutunun. türüne göre çeşitli dolgu maddeleri de Mevcut en iyi uygulanabilir teknoloji. geçirimsiz kâğıtlar bulunmaktadır. (Eş anlamlı. gerekse kalite yönünden çok farklı türlerdedir. Cuttings). Kutu kırpıntıları. Boxboard enerjiyi şebekeye geri basan motor yol vericileri. Arıza bakımcılığı. ortada Box Stay Tape. Oluklu makine. Kutu kâğıdı. Box Liners. Ekmek sarmak için kâğıdı. Box Clippings) Brake Generator. Arıza. üreticinin adını göstermek için yapıştırılan özel kâğıt etiketler. ezilmekten korumak için konulan ilave karton parçalar. Yiyecek ambalajlarının iç kaplaması olarak kullanılan bir kâğıt Breakdown Maintenance. Oluklu mukavva okuyabilmesi için üretilmiş ve noktalı gofraja uygun. kullanılan fırıncı kâğıdı. yüzeyleri arasında uygulanan kuvvete karşı direncinin Bread Bag Paper. Çok temiz geri dönüşümlü kâğıt atıklarındandır. Kutu kanatları. Braking. ezilmeye karşı kutunun mukavemetini görmeyi amaçlar. kâğıdın çeşitli nedenlerle makine üzerinde kopması. Bunlar arasında parafinli kâğıtlar. kırpıntılar. Ambalaj kâğıtları. Kraft. Kutu köşe koruyucu. Kutu makinesi. Ekmek etiket kâğıdı. BPT (Best Practicable Technology Currently Available). Kese kâğıdı. Kâğıt makinesinde hızı sınırlayan Box Compression Test (BCT). Breakdown. Görme engellilerin Boxboard Cuttings. Break. (Eş anlamlı. Kutu kaplama kâğıdı. kullanılan kartonlara verilen ortak isim. Kutuların kenarlarını fluting ve alt yüzeyde altlayner olarak. Otomatik kutu yapan kutularda birden fazla kâğıt türünü anlatmaktadır. Ekmek sarma kâğıdı. (Eş anlamlı. Arıza türleri. Kopma süresi. kutu fabrikalarında. Kutu takviye bandı. esmer testlayner. Sıkma direnci testi. kenar kesimleri sırasında çıkan dayanıklı kâğıtlar. Boxed Writings. Oluklu kutuda pilyaj verilmiş. sırasında. Kâğıt hamurunda. Bu terim oluklu Box Machine. kutular üst üste istiflendiklerinde. Ekmek torba kâğıdı. Box Enamel Paper. Üretim veya işleme yazı ve mektup kâğıtları. gramajlı ve ekmekler için kese kâğıdı yapımında kullanılan.

Köprü vinç. Kopma gerilimi. Üretim çökeltme. Brightness Drop. Göğüs valsi hareket Brightness Reversion. Brightness Reversion) Breast Roll Movement Mechanism. Brightness. Ölçüm sonucu elde bildiren ve üretim hattında çeşitli ekipmanları durduran edilen kalite değeri. (Eş anlamlı. Köprü oluşturan kümelenme. 44 . (1) Kenar kırma. (Eş anlamlı. Kâğıt hamuruna optik valsi. toplanan kâğıt veya paçavrayı parçalayarak. Kırıcı. Kırıcı vals. Genellikle metre cinsindendir. Tappi R-457. Kaplama sırasında araya Brightener. Beyazlık kaybı. değeri. Bridging Breaker Bars. Yongaların yonga silosunda selülozun. Toplam gelirlerin. Laboratuvarda yapılabilen Bridging. Bristle Marks. Beyazlık testi. (Eş anlamlı. Bu nokta denge noktasıdır. Brightness Stability. (Eş anlamlı.) Breast Roll Showers. Web Break Sensor). Optik beyazlatıcı. tutkallı katlama işlemi. Optik beyazlatma. Breaking Length. Beyazlatma aşamalarında ölçülen ve giderek artan beyazlık Breaking Strain. Başa baş noktası. gönderilen kâğıt yüzeyinin. cinsinden ifade edilir. Beyazlık tavan değeri. uzun elekte nedeniyle oluşan sararma. parçalayıcı. safihanın veya kâğıdın beyazlığını ölçen test. elyafların kümelenerek işleyebileceği büyüklüğe düşüren makine. Breaker Roll. Floresan bir boyadır. Optical kalender. Breaker Stack. Lump Breaker Roll) beyazlatıcı katılması. Beyazlık. kâğıt yüzeyinde kalan fırça izleri. Brightness Loss. Parçalayıcı. Köprü oluşumu. (Eş anlamlı. Overhead Crane). Çeşitli ağaç türlerine ölçülmeye başlar. Öyle bir nokta vardır ki ondan sonra klor suda Brightness Gain. Parçalayıcı bıçakları. Göğüs Valsi. kıvrılmaya ve yarılmaya karşı korumak için yapılan. (Eş anlamlı. Bridge Crane. Beyazlık kazancı. Hollenderin Polimer verilen elyaflı atıklarda. ve selüloz türlerine göre değişen beyazlık artış değeri Break Sensor.) tüketir. Brightness Drop. Aggregation). Break in Work. Denge noktası. Brightness Loss. Güneş ışınları ve sıcaklık Breast Roll. Başabaş grafiği. Kendi ağırlığıyla kâğıdın Brightness Develeopment. Brightness Drop. Beyazlık değeri. Sifon valsi üzerine binen baskı Brightening. Beyazlık haslığı. (2) Serbest kırpıntı yığınını su sıkarak Brightness Ceiling. bu ışık karşısında görünümünde Bu noktada kar veya zarar söz konusu değildir. Beyazlığın gelişmesi. meydana gelen parlama. Fırçayla yapılan kuşe kaplaması Arching) sırasında. Kâğıdın kenarlarını beyazlığı için ISO 2470. Parlaklık. Lightness). Planlanmış işleri durduran iş. beyazlık değerindeki oransal düşüş. kademeleriyle ve ağartıcılar kullanılarak elde edilebilecek en üst beyazlık değeri. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Brightness Test. konulan ve rutubet yüksekken (≤%15) presleme yapan Kâğıdın beyaz görünmesini sağlar. (Eş anlamlı. klor katıldığında sudaki bileşikler kloru sıfırlayacak şekilde Brightness Reversion. Acil iş. TAPPI beyazlığı 457 nm ışıkta ölçülür. hamuru göğüsleyen ilk vals. Fırça izi. Bir tür atık su yüzeyinde bağ yapması. hamur kasasından sonraki. Kâğıt yapmak amacıyla Bridging Aggregation. Beyazlık kararlılığı. Wet Calender) Whitener) Break-Even Chart. Göğüs valsi fıskiyeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Breaker. mekanizması. kopabileceği uzunluk. Kâğıdın koptuğunu Brightness Level. Yaş kalender. Suya olarak. Yaşlanmaya bağlı Break Point Chlorination. Kopma boyu. Kâğıt kopma sensörü. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. Bridging Flocculation. algılayıcı göz. Klorlama denge noktası. Beyazlık kaybı. Kırım. (Eş anlamlı. Beyazlık kaybı. Gönderilen ışığın yüzdesi Break-Even Point. Açık mavi bir ışık toplam maliyeti karşıladığı denge noktasını gösteren grafik. Kâğıt makinesinde. Brightness Loss. ISO Breaking.

kenarı. altın kaplama görüntüsü veren. Yırtık kenar. Makine altı pulperi. İçindeki kâğıt sayısı 500 kolayca kırılabilme özelliği. Günümüzdeki Bristol kartonlar dönüştüren konveyör. Broad Fold. Döküntü bütesi. Kırılgan. Yaş kısımda çıkanlara yaş döküntü (Wet Broke). En üst katman kimyasal Broke Hole. Broken. Akasya. Broşür. (Bakınız. Düşük ölçülü karton. Geniş yapraklılar. Döküntü. Çok az bükülmeye karşı dayanımı Broken Solids. Fotoğraf astar kâğıdı. Bronze Color. Bronz renkle kuru kısımda ve bobin makinesinde çıkanlara kuru döküntü kaplanmış/boyanmış krapon kâğıdı. Bronze. Bronz krapon kâğıdı. pulper. Döküntü pulperi. Broke Pit). (18. Bristols. Döküntü açıklığı. Kırılganlık. Çeşitli nedenlerle kâğıt kurutma bölümlerinde kullanılmaktaydı. Bozuk. şehrinde de üretilen. getiren ve üzerinde bıçakları olan büteler veya makine altı Broadleafs. Döküntü arabası. Broken Edge. Geniş katlama. Broken Carton. Brittleness. Paslanmayan bir makinesinde ortaya çıkan ve geri dönüştürülen safiha madde olduğundan pompa kanatlarında da kullanılmıştır. İlk kez İngiltere’de Bristol Broke Handling System. Ölçüsünden Hamurda su süzülümünü veya su tutunumunu ölçmek için kesilmiş. Açık yataklı eski kâğıt makinelerinde Broke/Broken. artıkları. ortaya çıkar. Sert ağaçlardır. basılı kâğıt. kalay alaşımı. Kitapçık. Döküntü deliği. olanlar. Geniş baskı. Bristol karton türleri. Kırık beyaz. Çok kaliteli ve bir kaç katmandan oluşan lamine karton. sonradan gümüş bromidle kaplanan fotoğraf Brocade Paper. Bronze Crepe. Broke Beater. Genellikle 150 gr/m nin dolum tamamlanınca çekilip götürülebilen tekerlekli üzerindedir. içinde mürekkep artığı olan beyaz. Ağaçlarda yaprakları geniş pulperleri. Bakır. tam ebatta olmayan karton. Yatak malzemesi ağır gofraja uygun el yapımı bir karton türü. Hasarlı kâğıt veya bobin Brittle. Döküntü pulperi. birkaç katmandan oluşur. Bronz. Büyükçe basılmış ve zarfa Bromide Photographic Paper. esnekliği kaybetme sonucu bir gerilme/stres etkisi altında Broken Ream. Suyolu kâğıdın geniş kısımda Broke Pit. Britt dinamik drenaj kabı. Döküntü Hollenderi. Baskı kırıklığı. katlanarak konan. Broke Pulper. 45 . yüzyıl) olarak kullanıldığından nikel gibi başka metaller de alaşım Brochure. Okaliptüs gibi ağaçlardır. den veya belirlenen top standardından az olan kâğıt topu. Özellikle aşırı kurumuş kâğıtlarda. Kitap kapaklarında ve kâğıtları. sert ve pamuk selülozu katkılı. içinde yer alabilir. Rölyef kâğıdı. yüksek Makine altı döküntülerini yeniden kullanılabilir hamura gramajlı bir karton türü. Buna uzun makinesinde ortaya çıkan döküntüleri yeniden hamur haline katlama da denir. olmama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Broke Box. geliştirilen bir laboratuvar cihazı. Diğer türleri. Kırık/eksik top. iğne yapraklılar olarak adlandırılır. Broadside. (Dry Broke) denilmektedir. 2 Britt Dynamic Drainage Jar. römork. Genellikle. Kâğıt veya uzun kısmında kalan kâğıt katlama biçimi. Mürekkebi tam alınamamış. pompa ve ekipmanlar bütünü. üretilirler. Baskıda mürekkep kesikliği. Cihazlar için arızalı anlamına gelen ifade. Bristol karton. Genellikle 150- mal sarıcı artıklarını alt kata göndermek için özel olarak 200 gram/m² civarında ve kalenderden geçirilerek zemin betonuna açılmış yarık. Genellikle yaşlanmayla Broken White. Tik. çerçevelerde kullanılmış. Bronz renkli. Kuşe kaplama yoktur. Döküntünün içine dolduğu ve Bristol Board. Bobin ve selülozdan üretilir. Döküntü aktarma sistemi. kırılgan yapıda olma.

Yaldız kaplama kâğıt. BTU (BTu. Fırça izi. Kabarcıklı kaplama. Brown Stock. Habbe. Esmer. (1) Renk değiştirme. elyafı ezerek yapılan. Brown Print Paper. Esmer selüloz. bronz pres valsinden Soft Calender’ler almıştır. Kâğıdın üst kaplamasını Brown. ağartılmamış fırçanın yüzeyde bıraktığı izler. Öğütücüde Brown Groundwood. Esmer baskı kâğıdı. Selüloz Bir pound(lb) ağırlığındaki su kütlesinin sıcaklığını bir ºF fabrikasında esmer selülozu yıkayan bir makine. But. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. arttıran enerji miktarı. (1) Tellendirme. Brushing. kendi içinde fibrilleşmesi. “Rutile” diğer mineral türleridir. liflendirme işlemi. Yerini Kâğıdın preslenmesi esnasında. Bronz Fleck). Kovalı konveyör. baskı yapıldıktan sonra metalik etki Brush Enamel Paper. selüloz. Bronze Specks) düzgünleştirmeye yarayan eski bir kalender türü. ozalitte dövülerek hücre zarlarının ipliksi yapıya dönüştürülmesi. BTMP (Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulping). Ağartılmamış selüloz. Kömür gibi parçalı ise ölü elyaf kaybına yol açar. İrileştirme. Brownstock Washer. Dışarıdan fibrilleşme (Brushing) Bucket Conveyor. renginde olan. Esmer sargılık kâğıt. Brush Coating. (Bakınız. düşük gramajlı bir kâğıt. Esmer mekanik selüloz. Selüloz fabrikalarının kullandığı bir terim. Brush Coated Paper. Bronzlaşma. Esmer Brushing Kraft. kaynaklanan bronz renkli lekeler. Esmer selüloz yıkayıcı. Döner fırça ile Bronze Paper. Hızlı dönen bir metalik bir görüntü alması. Genellikle pamuk Brushing Out. Elyafların selülozundan veya kimyasal selülozdan yapılan. işlemi. Brown Pulp. Dövülme işlemi sonucu elyaf lifinin ezilerek kazeinle yapılan bir kaplama türü. Sera odun selülozu. Isıl enerji birimi. negatiflerin basıldığı. Bronzlaştırma. Fırçalı kaplama. Perdahlama öncesi. Mürekkebin Brush Finish. Hava kabarcığı. almış kraft kâğıdı. Bronz lekesi. (2) İç küçük hava kabarcığı izleri görüldüğü için bu adı alan. tambur üzerine yerleştirilmiş fırçalarla yapılan kaplama Brookite. fırça ile enamel uygulanmış kâğıt. (1) Ağartılmamış selüloz rengi. Kalenderde aşırı baskı Buble Coating. Çeşitli nedenlerle arada yapılma ambalaj kâğıdı. kullanılan ambalaj kâğıtları yapımında kullanılan. fidelerini rüzgâra karşı korumak için kullanılan ve Brown Mixed Pulp Board. Esmer kimyasal ve mekanik tutturmak için. Brush Glazing. kalmış hava cebi. Bronz lekesi. Kuşe kaplama sırasında. fibrilleşme. Bronzing of Ink. Döner fırça ile yapılan Bronzing. Varaklı kâğıt. kullanılan. Fırçalı kuşe kâğıdı. Brown Wrapping Paper. Genellikle Brush Marks. Bronze Specks. Beyazlatılmış yarı kimyasal yarı mekanik selüloz üretimi. Fırçalı enamel kaplama kâğıt. yapıdaki maddeleri ileriye doğru taşımada kullanılan Brush Calender. Esmer selüloz. Kâğıt kalınlığını konveyör tipi. değiştirmeden yüzeyini döner fırçalı valsle 46 . Mürekkepte bronzlaşma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bronze Fleck. Brown Mechanical Pulp. Fide Kraft’ı. mürekkeple. Kraft selülozu. Esmer selüloz. (2) Fırçalama işlemi. Fırçalı kaplama işlemi. Uygulama sonrası sonucu kâğıdın renk değiştirerek esmerleşmesi. Özel bir kaplama uygulaması. Saçaklandırma. Bruising. Fırçalı kalender. (2) Kraft fırçalarla parlatma işlemi. (Bakınız. Fırçalı parlatma. uygulaması yapma. makinede kuşe yapılmış kâğıt. British Thermal unit). tutkallı fırça kullanılması nedeniyle bu ismi selüloz karışımından üretilen karton. Kraft’tan Bubble. “Anatase”. Fırçalama raftı. Saçaklandırma. Elyaf elyafa tutunmayı kolaylaştırır.

İç gerilim. Basılacak kitabın Buffing Paper. ses Bulking Pressure. (Bakınız. binalarda duvar kaplaması. Organik veya inorganik Paper). Bulking Paper. Düşük Buffering. Ara depo. Bukle. binalarda tavanda veya döşeme tipi. Bu bölümlere giriş Örneğin sarı yapraklı nüsha belirli bir dosyada saklanmak kapaklarına da ayni isim verilmektedir. (Bakınız. Hamur depolarında/silolarında olduklarının bilinmesi için. Harcamaları ve kazançları gösteren mali Bulk (Index/Factor). Bulge. Buffer Capacity. veya bütenin hamur depolama kapasitesi. hem de kaçıncı yaprak Bulkhead. Asitsizleştirme işlemi. 47 . Built in Strain. üzere veya arşivlenmek üzere düzenlenirdi. perdelerle ayrılmış bölümler. bir kâğıt zımpara türü. Yoğunluğun düşük olması. renkli olmaları istenirdi. Potluk. (1) Nötürleme. Ten rengi pelür kâğıdı. Bütçe. Bulking Board. ikinci. oluşturup depolama. Hacim sayısı. (Bakınız. Tela. Bir sistemin Düşük yoğunluklu karton. İnşaat kâğıdı. Hacimli işlem. üçüncü. hem ince olmaları. Su zımparası kâğıdı. Built in Buckle. Yedekleme. Kabalık. altında kullanılan kâğıt türleri. kuru ağırlığın hacmi.(2) Tampon çözelti. kopya kâğıdı türü. Bulk Handling. Bazı kitapların basımında maddelerle. yoğunlukça az olan. Kovalı elevatör. Ambalaj içinde olmayan. (Bakınız. Bulking Book Paper. Buffer. Birim plan. Şok emici. (1) Tampon. Built in Strain. Kaba karton. kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonatla kullanılan ve karton gibi görünmesine rağmen. Çakmaktaşı tozlarıyla sayfa sayısı kadar boş kâğıdı örnek alarak oluşturulan veya kumla yapılan ve ahşap parlatma amacıyla kullanılan model. Bulking Book Building Board. Kâğıtta hacimce fazla. Kömür gibi parçalı Building Paper. tankerle taşınan nakliye biçimi. nedeniyle kâğıtta oluşan düzgünlük kaybı. çuval veya kaplamasında kullanılan bir bez türü. Keçede hamur yığılmasıyla oluşan gevşek Bükülme. Organik veya inorganik yapıdaki maddeleri yukarıya taşımada kullanılan elevatör maddelerden üretilen. Özgül hacim. Bulking Dummy. Bulkiness. (1) Kaba. ölçülürken uygulanan basınç. Çok fazla tutkallanarak cilt Kabarık. Açık sarı bir Yoğunluğun tersi olarak alınmalıdır. düşük nötürleştirme. (2) Dökme. Kâğıdın silindirik bir yüzeye sıkı Stress. (1) Buklelenme. (2) Hamurdan stok gramajlı kaba kâğıtlar. Cilt bezi. Kâğıt hamurunun asidini alkali yoğunluklu kitap kâğıdı. İnşaat kartonu. Ek olarak yapılmış su bulunan yaprak sayısı. Kovalı tip kondensata. Dried Buckling. İç gerilim. Kaba kâğıt. Kalenderlenmemiş karton. Bu kâğıtlar daktilolarda. Hacimli maddeleri bir hatta dördüncü yaprak olarak. Bucket Steam Trap. içinde kalan gerilme kuvveti. sarılması sonucu oluşan bukleli görüntü. Kıvrım. Mihver boruya bobin sarımı in Strain). depolama ve nakletme işlemleri toplamı Bu nedenle. Hacimlilik. Buff Copying Paper. Buckram. Budget. araya getirme. Bulking Number. Kaba kitap kâğıdı. veya hamur bütesi. Kâğıdın kurutma işlemi Inverted Bucket Steam Trap) sonunda. Kâğıdın hacimliliği izolasyonu veya dolgu amaçlı kullanılan karton türleri. Dried in Strain). Perdeli bölme. Oluklu mukavva kutunun bir kuvvet etkisiyle bölge. kıvrılıp bükülmesi. Örneğin bir gramının hacmi. üst üste konularak yazılırdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bucket Elevator. Hacim modellemesi. maddelerle üretilen. Kabalık endeksi. Ara tank. Bulk. Ara depolama kapasitesi. (2) Kıvrılma. Hacim test basıncı. Bir inç kalınlıktaki kâğıtta Buffer Tank. Built in Stress.

Kaba. Bir yaprak kâğıdın kalınlığını perdahlama. İzli kalenderde kullanılan Kalenderlenmemiş kâğıtlar. şişkin. Bulk Softness. Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan Bumpless Transfer. Perdahlama. Darbesiz aktarma. el konumunda gönderilen kontrol değeri ile otomatik Burnt Paper. Birden fazla kâğıdın. Sarsak elek. Gövde suyu. 48 . Çapak giderici. Bir durumdan diğer duruma geçerken kullanılan bir alet. Genellikle marketlerde satılan. Taşlama. olması istenir. Kararmış selüloz. (Diğerleri. Bir el mengenesinde çinko kaplı düz plakalar (mikrometre cinsinden). Kaba. Bull’s Eye. Mengene perdahı. Odunun sülfitle aşırı sistemin darbesiz geçiş yapması gerekir. Balya ağırlık ölçüsü birimi. Hacimli baskı konularak yapılan iz verme işlemi. toptaki kâğıt sayısına bölerek bulunan kalınlık ayni anda. Çuval deseni işleme. (Eş anlamlı. Vibrating Screen) Burning of Chips. Palet ağırlığı. Hacim kalınlığı. kabarık. Özgül hacim. Kontrol renk atması. Parlatma amacıyla Bumpless. Dökme silolama. kalınlığını. Bunch Plater Finish. Mihver boru tıkaçları/takozları. Mekanik titreşimli bir motorla sargılık Kraft kâğıtlarına uygulanan bir iz verme işlemi. veya mengenede plakalar arasına bir yaprak kâğıt ve çuval Bulky Printing Paper. kâğıdın gramajına bölerek bulunan. Buoyancy Force.). işlemi. Kimyasallar veya aşırı Bull Screen Rakers. iki taraflı kaplanması. Kaldırma kuvveti. Kalenderlenmemiş kâğıtlara uygulanır. değeri. üzerinde kullanılan ve birikintileri çekmek için kullanılan Burnished Finish. Toplu kaplama. Cordtone) kâğıdı. Burlap Lined Finish. Yığın yumuşaklığı. Bungs.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bulking Thickness. Çuval. kırılgan kâğıt. Kavurma. Törpü. Step Rotor. Darbeli rotor. ikinci hamur kâğıt. arasında bir demet kâğıda uygulanan. Temizlik kâğıtlarının Bunched Plating. ucuz roman kitaplarında Burlap Finish. Eğe. Bundle. (Bir libre 453 gr. 50 libre gelen bir Bulk Storage. Çuval desenli perdahlama. devrelerinde elden otomatiğe veya otomatikten ele geçerken Burnt Cook. Bunched Plated. Eksiz bobin veya tampon. Demet halinde preslenmiş. Taşlama makinesi. Bunun için vanaya pişmesi sonucu ortaya çıkan çok koyu renkli selüloz. Kâğıda parlaklık tırmık. hacimli. Core Bulk Water. Yanma. Hücre duvarı içinde büyük Plugs) gözeneklerde bulunan hücre suyu. rotor türü. Yakma. Dökme ürün. tankerle veya çuvalla taşınan ve kullanılan ürün. (Eş anlamlı. elde sıkılması sonucu hissedilen yumuşaklık duygusu. Burnisher. Yanık kâğıt. El presi ile Bulk of Pulp. Bulky. Sarsak eleğin sıcaklık nedeniyle yonganın renk değiştirmesi. Yüzdürme kuvveti. Taşlama makinesini tutan mekanizma. Bulky Mechanical Paper. Yanık selüloz. Kâğıdın Bir sıvının içindeki başka bir maddeye uyguladığı kaldırma Kalenderlenmemiş olması nedeniyle kaba görünmesi. Yonga yanığı. Foil Rotor) Burr Holder. Değirmen veya Bump Rotor. Burr. Demet halinde presleme. Taşlama sabitleyici. kuvveti. Manda gözü. Sepetli eleklerde kullanılan bir selüloz öğütüm bıçaklarını bilemede kullanılan alet. Tomar ağırlığı. darbe yaratmayan. Yığın tarzı silolama. Darbesiz. (Eş anlamlı. Esmerleşmiş. Burnout. yerine açık şekilde dökme kâğıdın silolanması. Sarsak elek tırmığı. bir tür perdahlama görünür özgül hacim. çalışan elek. konumda gönderilen kontrol değişkenlerinin birbirine eşit Burnt Pulp. Kaba baskı kâğıdı. Mengene Bulk Product. Genellikle Bull Screen. Burlap. Bir top kâğıdın Bunched Plating. Küçük ambalajlar yerine ağzı kadar dar kâğıtlara uygulanır. kazandıracak bir tür perdahlama işlemi.

Eğe diş açısı. Kâğıdın birim kâğıtların birleşim yeri. koyduğu maksimum kuvvet (kPa. Butter Box Liner. İletişim kâğıtları. Patlama diski. Burst Index. (Eş anlamlı. üretim sırasında. Burr Number. kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen Butchers Paper. Samanlı kasap kâğıdı. patlamaya karşı var olan direnç. kâğıt gramajına (lb/top) bölünmesiyle elde edilen olmasına rağmen dayanıklı ve yağlı bir kâğıt türü. Patlama mukavemetinin Butchers Wrap. Taşlama izi. Lokantalarda Burst Tester. Kuru haldeyken kurutma bölümlerinde. Yüksek akımları taşıyabilen bakır değirmeninde taşlama. Elektrik barası. Taşlama makinesi dişlerinin Business Form. Patlama test cihazı. Patlama faktörü. kanını emmeyecek özelliklerdeki kaplanmış kâğıt. Burst Ratio. Bir hedefe ulaşmak için kaynakları (zımparalarda kum sayısı gibi) ve süreyi gösteren beyanname. Yaprak yağ kâğıdı. Butter Chip Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Burr Impressor. Burr Pattern. Taşlama izi. özellikle Butchers Dry Finish. Uç uca birleştirme. Etin suyu ve değer. (1) Uç uca yapıştırılmış Bursting Strength. Kâğıt uçlarında bantla ve katlamadan kuvvetinin ötesinde kâğıt parçalanmaktadır. (kilo Pascal) kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde Butcher Paper) edilen değer. Patlama mukavemetinin Butter Bag Paper. (2) Kazan borularında alın alanının. Kasap kâğıdı. Kasap paketleme kâğıdı. Eğe izi. Yağlı kâğıt. Yaş haldeyken Burst Factor. müşteri için sağlarken yapılan faaliyetler bütünü. tereyağını ince yapraklar haline getirmek ve müşteriye bu haliyle sunmak için kullanılan bir kâğıt türü. Taşlama eğesi diş açısı. İş planı. Eleğin sürtünme lama. Yağ paketleme kâğıdı. değil) (2) Kâğıt makinesinde. Taşlama Bush Roll. Bu basınç Butted Splice. Uç uca yapıştırma. İz valsi. Butchers Manila. (ISO 2758) yapılan birleştirme işlemi. Patlama. Bir ürünü veya hizmeti bir Burr Teeth Angle. Basılı form. Kâğıtta belirli bir özelliği olmayan ince kâğıtlar. basınçta. Ekleme. nedenlerle kopması. Düşük gramajlı (lb/inch²). İş süreci. Yağ paketleme kâğıdı. (kenardan dönüştürme. Patlama mukavemetinin kaplanmış saman renkli kasap kâğıdı. gr/cm2). (1) Taşlama. Patlama direnci. Yağ emme Burst Resistance. Belirli dizilim açısı. İş süreci modellemesi. Burst. (2) Aşınma. Patlama oranı. basınç altında patlamasına/yarılmasına karşı kaynağının yapıldığı yer. (g/cm²). değer. Eğeleme. (1) Kâğıttaki bağlayıcılığın ortadan Yönetim anlamında işi kontrol edilebilir süreçlere kalkarak. Matbu form. Taşlama yüzeyinde bir cm2 deki diş sayısı. Patlama endeksi. Business Communications Papers. 49 . Patlama mukavemeti. Burr Teeth Angle) formatlarda hazırlanmış ve işe yönelik kullanılan formlar. Burr Lead. (Eş anlamlı. Bobin Bursting Disc. (Eş anlamlı. Selüloz öğütücü Bus. Burr Impression) Business Process. Burr Lead) Business Process Modelling. yaş kâğıdın salgı gibi çeşitli parafin kaplanmış kâğıtlar. kuvvetiyle aşınması. Business Plan. oluşturmak için kullanılan. (Eş anlamlı. Burring. önleyen plaka. (Bakınız. Toz nişasta tankı veya kapalı sırasında kopuk noktada iki kâğıdın boydan boya tanklarda düşük basınçta delinerek basınç yükselmesini yapıştırılması. iz desenli pres veya kalender Burr Pattern) valsi. Birleşim yeri. Kasap kâğıdı. Butt. kuru kâğıdın orta yerden yarılması. Kâğıt yüzeyinde çapaklı bir iz makinesinin taşlanan yüzeyde bıraktığı izler. (Eş anlamlı: Rupture Disc) Butted Joint.

Buyer. 50 . Tereyağı paketleme kâğıdı. Düğme. Kelebek vana. Eşanjor borularında borunun aynaya kaynatılması. Düğme lekeleri. kâğıtta bıraktığı izler. Leke. Tereyağı paketleme kâğıdı. Üretim sırasında ortaya çıkan yan ürün. Baypas. Tereyağı paketleme kâğıdı. Alıcı. Butt Welds. Kontratlarda işvereni ticari ismi yerine basitleştirerek ifade eden terim. Hatlarda bakım anında vanayı yalıtarak sökülmesini sağlayan yandan geçiş hattı. Alın kaynağı. Dönüşümlü kâğıttan fazla temizlenmeden yapılmış kirli karton. Yağlı yapıda ince sargılık kâğıt. By Product. Button Specs. Müşteri. Kelebek vana. Yan ürün. Butter Wrappers. Button. Button Board. Paçavradan yapılan kâğıtlarda. Butter Paper. Kimyasal selüloz üretiminde lignin ve likör yan ürün olarak çıkar. Kâğıt fabrikalarında su hatlarında veya düşük kesafetli hamur hatlarında kullanılan kesme vanaları. Genellikle düşük basınçlı hamur ve su hatlarında kullanılan bir vana türü. Butterfly Valve. Astar olarak kullanılan düşük kaliteli bir kartondur. kırılan düğme parçalarının. Butter Parchment Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Butterfly Valve. Kâğıt içinde imalattan gelen büyük lekeler. By Pass. Yan geçiş.

Çift taraflı kuşelenmiş kâğıt. kalsiyum karbonat türlerinden biridir. Kâğıt veya kartonlarda. Bu kâğıtlara sanatsal türleridir. Kablo mermer bulunmaktadır. Bu nedenle farklı maddelermiş gibi görünürler. Calcined C1S. Kâğıt ip. ince ve eşit olarak bölünerek C serisi diğer kâğıtlar elde edilir. Kadmiyum sülfit ve (CaSO4) ve alçıtaşı (CaSO4. Sabun. Fırınlanmış kil. aragonit. (Bakınız. Genellikle Kraft kâğıtlarında dilinerek. Calcined Clay. (Bakınız. Doğada. taşı. Kalsiyum karbonat. Şeffaf renkli. (Bakınız A(X) Liner). C1S Label. Pasta kutusu kartonu. mermer. Cable Insulating Paper). Tebeşir. Kâğıda beyazlığı yapılma etiket. Kek kâğıdı. Sodium Soap) Torbalarda sap olarak ve örülerek döşemelik kumaş halinde Calcium Sulfate (CaSO4). (2) Selüloz damarlarını saran numaralandırılmış kâğıt. Filtre preslerde elekten geçemeyen katı C parçacıkların oluşturduğu katman tabakası. Kadmiyum sarısı. suda eriyerek çökelen türlerine kalsit kâğıtlar da denir. (Coated One Side) Kaolin). C1S Litografik baskı kartonu Tek tarafı kuşe Calcium Carbonate (CaCO3). tebeşir. Kireç baskı kartonu. ve B(X)). Tek tarafı kuşe kâğıttan Calcined Kaolin. 2H20) olarak bulunur. ip haline getirilen kâğıt ip. ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Pasta ambalajı olarak kesilerek kullanılan karton. Tek tarafı kuşelenmiş kâğıt. İki yüzüne de kuşe olmaları nedeniyle değişik adlar alan kalsiyum karbonat kaplanmış kâğıt. daha iyi vermek için. Vana sanayiinde dolgu ve kaplama maddesi olarak kapasite faktörü. Beyaz olan kalsitler. Suda çözününmüş sodyum sabunlarıyla gerçekleşir. Elyaf ip. 51 . Yağ asitlerinin sarılan kâğıt. Art Printing Paper) denilmektedir. Bakınız. (Bakınız. serisi kâğıt ölçüleri Ek 3 de verilmiştir. üretiminde reçineler ve kalsitle birlikte suda çözünemeyen Cable Paper. günümüzde kâğıt CV (Valve Sizing Capacity). kâğıt türü. C yağlı kâğıtlar. Kapasite faktörü. Kalsiyum sabunu. 1000 °C de fırınlanmış toz kaolin. Cake Board. Pasta. Cake Pan Liner Paper. Alçı. Cable Yarn. farklı özelliklerde C2S. (Bakınız. Suda çok kullanılmaktadır. damarlarının numaralarını belirlemek için her damara Calcium Soap. kalsit. (Eş anlamlı. kalıntıları oluştururlar. iç yalıtkan tabakası olarak kullanılan ince bir kalıntısıdır. Calcined Clay). (Coated Two Side). (Eş anlamlı. Kek taban kâğıdı. Kablo mürekkep giderme aşamasında kullanılır. Elektrik aksine gevşek bir bağ yapısı vardır ve deniz kabuklularının kablolarında. C1S Etiket kartonu. Kalsitle aragonitte karbonat dizilimi ölçüsü. (1) Dönüşümlü kâğıt üretiminde. Fırınlanmış kaolin. Cable Spinning Paper. CAA (Clean Air Act). kalsiyumla yaptığı tuzlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cake. kadmiyum selenitten yapılan bir pigment. C0 ebadındaki kâğıt her seferinde tam ortadan Cake Wrapper Paper. farklıdır. Lime Soap. Suda bulunduğunda geri döndürülemeyen taşlaşmaya veya kireçlenmeye sebep olur. Kablo markalama kâğıdı. C1S Litho. Bir vanada 1 PSI basınç düşümü kullanılmaktadır. Mermer. Kablo yalıtma kâğıdı. Kristal yapıda olan sarı ve pembe türlerine olduğunda vanadan geçen su miktarının galon olarak aragonit denir. Kireçtaşının Cable Insulating Paper. Kalsiyum sülfat. kireçtaşının kristal yapılı olanıdır. Temiz hava kanunu. İçindeki katkı maddeleri nedeniyle pek çok sayıda renkli Cable Marking Paper. Pan C (X). Kek. Doğada anhidrit Cadmium Yellow. bileşik. Pelür kâğıtlarından yapılanları ise çeşitli az çözünen ve kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan bir renklerde ve el örgü işlerinde kullanılmaktadır. Kablo sarma kâğıdı.

Kalender kâğıt valsi. Kâğıt üzere. Calender. Kalenderde işlenmesi için kaba olarak üretilen bono kâğıdı. kâğıdın valslerin hızlı makinelerde kullanılamaması nedeniyle kopması sonucu ortaya çıkan döküntü ve ıskartalar. (Eş anlamlı. Kalender bono kâğıdı. Buna rağmen çok az hız farkı Calender Barring on Marks. Calender Bowl Paper. Kalenderde boyanmış. veya inci dolgusu (Pearl Filler) olarak adlandırılır. Calendar Board. (Bakınız Calendar Stock). Takvim kartonu. (Mass Colouring) yumuşak yapıdadır. Bu tür kaplama kâğıtları. Kâğıtta dolgu Calender Crush Finish. boyama. Takvim kâğıdı. Bazı Calender Colored. Kalender baskı izi. Kalenderde işlemden geçirme. Kalender katlanma izi. (Bakınız. Kalender sargı kâğıdı. Kalender kaplama kâğıdı. Küçük çaplı vals daha hızlı dönerek çalışır. Broke). Blok masa takvimi kâğıdı. Kalenderlenmiş kâğıt. üst üste valslerden oluşan baskı ve Biri büyük çaplı biri küçük çaplı iki silindiri olan bir perdah makinesi. kâğıt sargılı/dolgulu valsler. İnce kâğıtlarda kalender yüzeyine Calender Scabs. Calender Cuts. Calendering. (Bakınız. Kâğıdı baskıyla daha düzgün ve Calender Friction Glazing. Kalender valsindeki bir kusur nedeniyle kâğıda geçen pijamalı görüntü. Calender Crushed). Kalenderde ezilmiş. Kalender döküntüsü. Granit (taş) Calender Broke. Calender Scabs). Kalender kesik izi. Calender sonucu oluşur. kuşe kâğıt. Kalender kesiği. Calender Barring). oluşan. Takvim arka kartonu. kıvrılmalar nedeniyle karışık selülozdan üretilen karton türü. (Bakınız. Vals yüzeyine yüksek basınçlarla sarılır. bombeli valsi yüzeyine sarılan ince kâğıt. yapılırken. Kalenderde boyanmış. tutkalsız ve alternatifi kütle boyamadır. kalenderlerde ve bazı Gofraj makinelerinde valslerden biri Calender Dyed). kâğıt yüzeyinde oluşan esmerleşme ve diğer (Bakınız. kesikler ve çeşitli izler. Tek yaprak takvim veya Calender Dyed. Kalenderde Calender Marks/Marked. Kalenderde işlem baskı sırasında. belirli gramajlarda üretilmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Çökelmiş kalsiyum sülfat. Kalender valsleri. Calender Roll Paper) Calender Paper Shaft. kopmayla sonuçlanır. Ofset baskıda kullanılmak Calendered Finish/Finished. Düşük kalite Kalender valsleri arasından geçerken. yoğun hale getiren. Kalender. Yüzey boyama tekniklerinden biri. Calendar Pad Bond Paper. (Eş anlamlı. Kalender Calender Pad Bond Paper. Kalender valsleri arasında ezilerek işlem görmüş. Kalender valslerine ilan panosu olarak kullanılmak üzere üretilmiş çok sert boya uygulayarak tek taraflı veya çift taraflı yapılan yüzey karton. Calendar Back Board. Kalender baskı izi. Calender Crease. Genellikle Calender Rolls. Calendar Papers. Kalenderde. Katlanma izi kâğıdın eşit safihada bıraktığı periyodik izler. Calender Blackened. Calcium Sulfite (CaSO3). birinin üzerine yapışan bir parça kâğıdın veya pigmentin (Bakınız. Calendered Finish). (Bakınız. Kalender işlemeli. Kalenderde sürtünmeli işleme. Kalsiyum sülfit. ve kaplama maddesi olarak kullanılan bir bileşik. Kalender izi. Scabs). kaplama dolgusu (Crown Filler) Calender Crushed. ezilme sonucu kâğıdın esmerleşmesi. Kalender valslerinden yapışan bir kâğıt parçası delinme şeklinde izler bırakır. Calendered Paper. Silindirle ezilmiş. Calendar Stock. geliştirilmiş. kâğıttaki kırılma izi. 52 . Bunun kâğıt kaplamadır. Kalenderleme. Çizgili Kalender izi. Kalenderde işlenmiş. kalite bozuklukları. Kâğıt makinesinin kalenderdeki bu tür katlanmalar ezilme çizgisinden sonunda kullanılan kalenderlere ait valsler. Calender Roll Paper. Kalenderde nadiren oluşan. nedeniyle kâğıt yüzeyi sürtünme etkisiyle perdahlanır. yüzeyinin kalenderlerde baskı ve nemle işlenmesi. kalenderle kâğıt yüzeyinin işlenmesi. Kalenderde esmerleşmiş. Silindir kelimesinden türemiştir. şekilde gerilmemesi nedeniyle meydana gelen potluklar Calender Scales.

kâğıtta oluşan esmer renkli çizgiler. Milimetre (mm) veya mikrometre (µm) üretilmiş bir kuşe kâğıt türü. Suni deri. ünitesi sonunda. Kâğıt makinesi Calorie. Kambiyum. çift çenekli bitkilerde ayarı nedeniyle. Çok yıllık. valslerindeki performans bozukluğuna bağlı olarak. Cambium. okullarda not tutmada kullanılan 53 . Kalenderde muhtelif Taç valsin taşlama açısı. Kutsal bir cihazla. gibi işlerde kullanılmaktadır. Kâğıt kalınlığı. pres veya kalender yöntemi. kitap kâğıdının bir türü. Calender Vellum Finish. Kalenderin kurulu olduğu kurutma suyun sıcaklığını bir derece arttıran ısı miktarıdır. valslerini tutkal pres gibi kullanarak yapılan yüzey Calorimeter. Seçim kampanyası kâğıdı. Thickness) variller. Camber Roll Grinding Machine. Bombe açısı. Kanarya kâğıdı. Bir duvar kâğıdı türü. Kalenderde boyama. Calender Sizing) üreterek kalınlaşmayı sağlayan doku tabakası. Ağacın dış Calender Staining. sırasında kullanılan. Büyüten doku. Cambridge İncil kâğıdı. hatta büyük çaplıları beton kolon kalıbı Caliper Gauge. (Eş anlamlı. Bir birim ağırlığındaki katı Calender Sizing. Kamburluk açısı. mal Canadian Standard Freeness. odun selülozundan yapılma. Doğruluğu bilinen Cambridge India Paper. Campaign Paper. Ölçü ayarlama. kaplama ve Gofraj işlemi. doğruluğu bilinmeyen bir cihazı mukayese kitap kâğıdının bir türü. Tekstilcilerin. ederek. Camber Angle. Calender Stack. (2) Taç vals. üste pek çok valsten ve nipten oluşan kalender türü. (2) Valsin taç kısmı. (1) Kambur vals. Bu tür kalenderlere yaş kalender Camber. Kalender baskı izleri. Yaş tezgâhı. Kalınlık göstergesi. Isıl enerji birimi olan bir kalori bir gram bölümlerinden biri. Patiska desenli (kâğıt). Sarı defter kâğıdı. Kalenderde yüzey tutkallama. Renginin sarı olması nedeniyle bu isimle anılan. Kâğıt yüzeyini ince bir kâğıdı kalenderleyerek. Kalender bölümü. genellikle kosinüs cinsi bir açıyla ifade edilir. kimyasal madde ’de puan anlamına gelen “Point” veya “Mil” ile ifade edilir. Basma desenli kâğıt. Kalori. (Benzer anlamlı. Kadranlı mikrometre. Kanada standart serbestliği. Calender Spots. Hatalı kalender valsi yaş halkaları oluşur. Kutsal Calf Paper. Kalender izi. Kalınlık profili bozukluğu nedeniyle üretim tekniğiyle üretilmektedir. Kamburluk ölçüsü olarak nedenlerle oluşan. işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calender Section. nokta görünümlü izler. makine Canary Writing. son (Eş anlamlı. Çok Cambric Finish. cinsinden ölçülen kâğıt kalınlığı. Kalender çizgileri. bir inç ’in binde biridir. denilmektedir ve ön kurutma bölümünden sonra. Crown). afişler ve kartpostallar için Caliper. Cambridge Hint kâğıdı. Calorific Value. Kalınlık. Cambridge Bible Paper. Taç vals taşlama Calender Stack Craumbs. Yaş kalenderde kabuğuyla iç gövdesi arasında bulunan ve yeni hücreler yapılan boyama. satanların ve nakliyecilerin kullandığı kartondan yapılma Bir puan. Daha ince çaplıları gıdada ambalaj kutusu. Parşömen işi Kalenderleme. parşömene benzetme kumaşa benzetmek için yapılan. sarıcı veya bobin makinesinde sarım sırasında meydana Kâğıt hamurunun su bırakma özelliğini belirten bir ölçüm gelen kâğıt kopması. Kalori ölçer. (2) Kurutma silindiri. (1) Kambur. proje (ISO 534) saklama kutusu. kurutma bölümünden önce kullanılır. tutkallama işlemi. Bir tür. Kalori değeri. Kalender yakıtın yandığında vereceği ısı miktarı. Kalınlık Birleşik Devletler Can. Kâğıt kalınlığındaki değişkenlik nedeniyle. Mihver boru veya masura Caliper Shear Burst. kuşeli Bristol kâğıdı. mal sarıcıdan önceki bölüm. Bu sayede Calender Streaks. Calibration. Vals kamburu. eni boyunca bölgesel olarak değişebilir. Ayarlama. Çok nipli kalender. Taç açısı. kalenderde oluşan izler. bulunur. pankartlar. Yığın kalender. aradaki farkı düzeltme. (1) Karton varil. Seçimler Calico Paper. Üst Camber Roll. kopma.

Selüloz elyafları arasındaki hava kanallarının yapısı. Topal vinç kaldırma Kılcal ortamda suyun yer çekimini yenerek yukarıya doğru kuvveti. Kâğıt fabrikalarının günlük veya yıllık Can Board. parafin gibi kendi Practical Capacity. üretim kapasitesini azami ölçüye renkli mum paketlemede kullanılan bir kâğıt. Sigara kâğıdı benzeri. Kılcal emiş. kılcal kanallardan oluşan Caoutchouc. kaynaklar elverdiği ölçüde gram/m² civarında gramajı olan Kraft kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ samanlı kâğıt. Kap kek kâğıdı. Türkiye’de geçmişte okullarda matematik selülozdan ve düzgün elyaf dağılımlı. Hemp) Capillary Forces. Capacity Planning. Candy Bag Paper. Ideal Capacity. Operating Capacity. Candy Twisting Tissue. Kılcal kuvvetler. Yağ. kuvvetlerin etkisiyle yapılan emiş hareketi. aynı zamanda tek taraftan askıda tutan bükülme kuvveti. Elektrolitle dolu Kapiler bir tüp içinde. selülozundan üretilirler. Koyu mavi üretildiği makinelerde. Şekerleme torba kâğıdı. Çeşitli kalınlıklarda. yağlı bir kâğıt türü. Candy Cup Paper. Kapiler özel temel kaidesi gerekmektedir. son derece saf 54 . Kapiler sistem. Kapasite. Halen sarı bloknot defteri olarak olarak üretilirler. binanın temellerinden destek aldığı için. Keten yüzeyli karton. Capacitor Paper. Şekerleme kutusu seperatör kâğıdı. Kauçuk. belirli bir süre içinde. Mikro çaptaki kanalı olan. Expected Actual kendine yanmayı sürdürebilen maddelerin üretiminde Capacity. Bu kuvvetler. Şekerleme kutu kartonu. getirmek için yapılan planlama. Kılcal hareket. amacıyla da kullanılır. Elek keçe değişimi sırasında elek ve pres valslerini hareketini sağlayan kuvvetler. aralara konulan Cap Board. yüklerine göre ayıran tekniktir. Kapasite planlaması. Kendir. Mikro çaplı hava tüpü. Kapiler emiş. yukarıya doğru Cannabis. Şekerleme ve çikolata kutularında. Candy Slab Paper. görülen hava veya suyla dolu. Kılcal. Kondansatör Capilary Tube. Bu kuvvet hamurdaki elyafları bir arada tutmaktadır. Kılcal akış. Değişik ürünlerin Candle Wrapping. yer çekiminin aksine. Kondansatör kâğıdı. Yüzeyi Capillary System. Karton varil kâğıdı. Tasarlanan kapasiteye göre. Bazı durumlarda üretimdeki verimliliği kastetmek bir kâğıt türü. Mum kâğıdı. Şekerleme kâğıdı. Capilary. selüloz elde edilen bitki. Mum paketleme kâğıdı. türleri elektrik Candy Wrappers. Saplarından bir tür pamuğa benzer tırmanma eğilimi sonucu oluşan akış/hareket. Kılcal ağ. yapı. geçirilerek. Çok ince Capillary Electrophoresis. Çubuk şeker kâğıdı. kullanılan düşük gramajlı bir kâğıt. Üretim üretilirler. Kapasite kullanım oranı. Kapiler elektroforez. Karton çay kutusu. kâğıtları yağlı veya kuru kullanıma göre farklı özelliklerde Capital Asset. Kenarlarına teneke destek seperatör kâğıtları. Sermaye varlığı. Canister. Normal Capacity. 300 olarak. Design Capacity). kartonlar. silindirik kutu veya kapak yapmak için üretilmiş Candy Box Liner. Mumlu ve ince miktarı. borularda sıvının. (Bakınız. Şekerleme kutusu taban kâğıdı. Canvas Board. Capacity Utititazion Rate. Tenekeyle desteklenmiş tüm Capillary Flow/Action. kullanılmaktadır. Ağaçlarda perdahlanarak kanaviçe görünümü verilmiş karton. Kapiler tüp. Cantilever Force. kenevir veya pamuk amaçlı sahip olunan kaynaklar. inşaat sırasında Capillary Suction. Genellikle sülfat. Kapasitenin yüzdesi (%) cinsinden Candy Box Dividers. Sabit sermaye. iletkenlikleri düşük defteri olarak kullanılmıştı. fiili olarak gerçekleşen üretim Candy Bar Wrappers. belirtilir. Kapiler. Doğal kauçuk. Mihver boru kartonu. Manivela gücü. Kapak kartonu. (Eş anlamlı. Capacity. Kapiler karton kutu türleri. yapılabilen üretim miktarıdır. Kapiler kuvvetler. Şekerleme sargı kâğıdı. Candle Paper. Şekerleme sargı kâğıdı.

Siyah kâğıt. Capital Asset) otokopi kâğıtları. genel ad. Demir zımparası Farklı türleri bulunmaktadır. Karbonil grubu. Otokopi amacıyla. elde edilen ve renklendirmede kullanılan siyah pigment. Karbonsuz. Karbonik asitler grubu. bir içeceklerin teneke kapağı üzerine sarılmak için üretilmiş yüzüne karbon yerine vaks veya kimyasallar sürülmüş kâğıt. karbon bileşikleri. Hurda kâğıt kullanılarak Carbohydrate. Karbon lekeleri. aranan olumsuz özellik. Temel yüzüne karbon siyahı sürülmek için üretilmiş astar kâğıdı. sarıcısı. Kimyasal maddelerde örneklerdir. borularının yapıldığı karbon katkılı çelikler. üretilen kâğıtlarda sık görülen siyah lekeler. Ragger) Carbon Paper. Carbon Monoxide (CO). şarap gibi Carbonless Paper. Karbonlu form kâğıdı. bez ve ipleri toplayan kuyruk halatının çıkar. Kanser yapıcılık. Şişe kapak kâğıdı. yapımında uygulanan. (Bakınız. mum isi ve kâğıdı. Carbon Fixing/Fixation. Alkali kökenli. Kuyruk halat sarıcı. Capital Ratio’nun tersidir. C m(H2O)n artıkları veya siyah boya kalıntılarının tam temizlenememesiyle hamurda kalır ve kâğıda geçer. Karbonhidrat. görmeye yeterli olup olmadığı açısından önemlidir. (Eş anlamlı. üretimi ve ağartılması sırasında. Carborundum Paper. Karbon kopya kâğıdı karbonik asitler grubu. Mukavva. kullanılan kâğıt. Carbon Spots. Carbon Black. kendine gerekli olan enerji üretimi. Karborundum zerreleriyle kaplı zımparalarda asetilen siyahı bunlar arasındadır. Nişasta yerine karbondioksitini canlılar tarafından kullanılarak başka tutkal olarak ve kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Capital Ratio. oksitlenmeyle oluşan Carbon Coating. kaplama işlemi. Carbonless Paper. Karbonsuz kopya kâğıdı. Noncarbon) Capital Turnover. Karbon dışı maddelerle yapılan rakamına oranı. Carboxyl Group). Carboxymethylcellulose (CMC). Karbonlu astar kâğıdı. Sermaye-satış oranı. Carbonate Paper. olmayan. Sermayenin iş kaplamasız kopya kâğıdı. Satma amacı yüzü karbon kaplı kâğıt. Hamur harmanları da sabit 55 . Carbon Black Paper. lamba isi. Karbon sermayeye oranı. Karbon siyahı. Alüminyum ürünlerinin oksijensiz yanması sonucu ortaya çıkan isten oksidin ısıyla işlem görerek sertleştirilmiş bir türevi. Karbonat kâğıdı. (Bakınız. Satış-sermaye oranı. Yanmış kâğıt bitkilerden sentezlenen organik bileşikler grubu. ışığa karşı Carboxy Group. Karbon kaplama. (Eş Anlamlı. Baca isi. Arkası Cardboard. Buhar kazanlarının ve gramajlı kâğıt. Capstan. düşük Carbon Steel. C. (Bakınız. kâğıt. koruma sağlayan ve leke kaldıran ambalajlama ihtiyaçları Carboxyl Group. Karbon monoksit. Dergi basımında kullanılan. Kuyruk sarıcı. Karbonsuz kâğıt. Zehirli bir gaz. Zımpara tozu. kalsitle kuşe kaplamalı. Karboksi metil selüloz. Kuşe kâğıt. Zımpara kâğıdı. Fotosentez ve kemosentez buna Carcinogenicity. Oksijenle çift bağ yapan dolgu maddeleri. Karbon bağlanması. Basınç altında alttaki sayfaya kopya çıkarmaktadır. kalsit türü kâğıt Carbonyl Group. maddelere dönüştürülmesi. Havanın Selüloz çatısını oluşturan bir selüloz türevi. Karbon kâğıdı. Capsheet. Kopyalamada kullanılan bir Captive Generation. Petrol Carborundum. Satış rakamlarının Carbonless Copy Paper. bira. Bir nin üzerinde çeşitli gramajlarda üretilen mukavvalar. özelliği bükülmez olmasıdır. Carbonates. Karbon çeliği. (Eş anlamlı. Ziftli tavan kâğıdı. (Eş anlamlı. LWC). Pulper Kazanlarda yanma sırasında oksijen yetersizliğinden ortaya içindeki naylon. NCR Paper). Avrupa’da genellikle çok katmanlı ve 500 gr/m2 Carbonizing Base Paper. Carbonized Forms. Carboxy Group). Meşrubat.H. Çini mürekkebi. Korindon. Selülozun için kullanılan kâğıt ve kartonlar. Kısıtlı enerji üretimi.O dan meydana gelen. Sermayenin satış Carbonless. Karbonatlar. Siyah renkli. Yüksek gramajlı kâğıtlara verilen karbonlu sürekli form kâğıdı. Cap Paper.

Çok katmanlı Carton. Ardışık. gramajlı bir kâğıt türü. Carpet Lining). Bükümlü kâğıt ip. yumuşak karton. (2) Kartondan yapılmış karton üretiminde. zemini düzlemeyi amaçlayan gramajlı Cascade Connection. (Bakınız. Carry. Cartridge Paper. Kaskat kontrol. Nakliye kurallarına uyacak destek amacıyla konulan kartonlar. kâğıdı kurutma çürük buharı. Cardboard Middles. (2) Yüklenmek. (2) Bir partide sevk edilebilir kâğıt/karton Carton Compact. Kurutma silindirlerinde bir önceki grubun kullanmadığı Carrier Rope. Buna “Pull Over” da denmektedir. Ardışık kontrol. Carpet Yarn. Karton kutuların üzerine üst yüzeyinde kullanılan kraftlayner. (1) Karton katlanır kutu. Sürüklenme. Index Cartonboards. keçe veya eleği taşıyan. yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva. Halı ve döşeme altına Carton Sealing Paper. Carton Stock. Carload Lot. Harita kâğıdı Harita basımında Cardboard Linings. (2) Pişirme sırasında çıkan selülozla birlikte üzerindeki kartonlara denilmektedir. Seri. Mukavva işi. Kutu etiketi. bir önceki kademenin rejeklerini. üzerindeki levhalar. Koli yapıştırma bant kâğıdı. Halı altı kâğıdı. (1) Taşımak. Trafik ikaz levhası. Kutuluk karton. (2) Kesilmiş karton parçası. Stok maliyeti. sistemi. (1) karton Temizlik kademelerinde. Card Liner. Fişek kâğıdı. Carpet Felt.15mm nin taşınması. başka bir gruba gönderen boru bağlantı bölümü boyunca taşıyarak. mal sarıcıya ulaştıran ip. yapıştırılan etiketler. Twisting bir sonraki kademede işleyen boru bağlantı yapısı. Tek yüzü kuşe gri karton. düzeltebilmek için kullanılan bir kontrol yöntemidir. kullanılan karton kutuya verilen isim. (Bakınız.3 mm hatta 0. (1) Kart. Bir yerden başka bir yere gitme. bakmaksızın kuşeli olmak şartıyla tüm karton türlerine Card. Carpet Lining. Sevk valsi. Kutu takviye kartonu. Amerika’da ise 0. Kartondan yapılmış Cardboard Finish. altta (Slave) çalışan Carrying Cost. Carpet Lining). Birinin çıktısı diğerine girdi Carpet Underlay Paper. Kaskat bağlantı. Genellikle ambalaj olarak arasına konulan dolgu kartonu. kullanılan kâğıt. serilen kaba. Elde tutma maliyeti. Kraftlayner. Ana (Master) kontrol ünitesinin ürettiği çıkış sinyalinin. (1) Vakum hatlarında suyun damlacıklar halinde 56 . hızlı ve doğru olarak safiha. Kaskat. destek olan vals. Mukavva ara kartonu. Kartonların üst üste ve basılmış trafik işaretlerini gösteren levhalar. (Bakınız. (Bakınız likörün sürüklenmesi. Seperatör kartonu. Fişek yapımında kullanılan Carpet Felt. arasına konulan. Ardışık bağlantı. Paperboard). Genellikle hamuruna Bristol). Card Index Bristol. (Bakınız. Sevk ipi. Carpet Brown. Bir işi Cascade Control. Taşınma. Oluklu mukavva Carton Labels. Motorla tahrik edilmeyen ve Lineer olmayan kontrol değişkenlerini. “Master-Slave” kontrol sistemi diye de adlandırılır. Kartvizit. Kraft kartonu. Gramajı 1000 gr/m2 ve miktarı. Kutuların içine içindeki bir kamyon kâğıt. Cascade. Cartography Paper. (2) Paper). Döşeme altı kartonu. Bir kontrol ünitesi set değerini kontrol etmek için kullanan ürünü stoklamak için harcanan toplam maliyet.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ tanımlı değildir. Kâğıt makinesinde. kontrol ünitesiyle yapılan kontrol. Ambalaj kartonu. verilen ortak isim. Zeminle halı olan süreçler. Kamyon yükü. Carriying Roll. Carpet Brown). daha değerli kartonların altına veya tüm kutulara verilen isim. Car Sign Board. Carpet Brown. (1) İstiap haddi sınırları Carton Liner Paper. (Bakınız. kamyon yükü. Sevk etmek. Carry Over. Karton levha. sistem. İki üzerine almak.

Siyah likörün yanmadan önce suyunun metal yerine kullanılan karton. Cast Coating. Bir top kâğıtta en alt ve en üst yapraklar. Katyonik talep. Casing Paper. sistemi. Kroma karton. amacıyla kullanılan süt proteini. buharlaştırılmasında kullanılır. Sistemin katyonik bir kavram. Katyonik direk boyalar. Kâğıt yüzeyinde ve içinde tutkallama maddesi. kontrol. Category. Carton Liner Paper). Cation Exchange Process. Karton kutu etiketi. Yağ emilim testi. Case Lot. makinelerinde 300 metreden sonra. Kutu içi ambalaj kâğıtları. Ardışık ileri besleme makinesi. Kategori. Cash Register Paper. Case Bound Book. kâğıt. Kroma karton Cascade Feedforward System. boyalar gibi özellikleri olan katyonik boyalar. Castings. Kutu içinde. Hem ikincil eleğin çıkışı. Alacakları olmasına rağmen elinde nakit kullanılmaktadır. Katyonik boyalar. Döküm parçalar. (1) Kutu. Kroma kaplama makinesi. Çelik alaşımlardan Cascading. Katot. Cassie Paper. Ardışık ileri besleme Kusurlu olabilecekleri düşüncesiyle kullanılmazlar. ağır kuşe kaplanmış ve sıcak olarak arasındaki uzun süreli zaman farkı nedeniyle kullanılan preslenmeden kurutulmuş. Karton kutu. Yazar kasa kâğıdı. üçüncül eleğe gelir. Katalizör. 57 . Üçüncül eleğin kalenderlerde reçine dökümü ile elde edilen kaplama. Katalog kâğıdı. Sert cilt kapaklı kitap. Karton Kasa. Direk ambalaj kâğıdı. Kutu kâğıdı. Arıtmalarda katyonları (tuzları) uzaklaştırmak için Cash Flow. ikincil eleğin rejeği. Hamur kasası ile mal sarıcı parlaklıkta. pompa ve vana gövdeleri gibi ürünler. (3) Yoğun yüzey tutkallı ağartılmamış selülozdan yapılma Cationic Direct Dyes. Ardışıklaşma. Katyon değişim süreci. polimerleri nötürleştirme kapasitesi. Kademeli Casket Paper. Classify) Case Labels. Pompa gövdesi gibi. Cathode Ray Tube (CRT). Cascade Feedforward Control. Kazein. Case Lining Paper. (Eş anlamlı. Yağlı mürekkeplerin içindeki kondensatın sürüklenmeye başladığı ve şelaleleşme kâğıt tarafından emilimini ölçmek için yapılan test. Nakit akışı. Tabut imalatında ağaç veya buharlaştırıcı. Pres ve üçüncül eleğin çıkışı birleşerek ilerler. Cationic Dyes. Bir yüzü yüksek için kullanılan kontrol sistemi. Catalyst. (Eş anlamlı. ayna parlaklığında karton. Belirli bir dönemde kasaya giren kullanılan bir süreç. Rimming) Catalogue Paper. Kâğıt karton. Reçineli vals kaplaması. Sınıf. hem de Cast Funtional Layer. ödeme gücü bulunmayan firmalar için iflasa sürükleyecek Cationic Demand. Bir palet kâğıt veya karton. Bazik boyalar. Case Liner. Kâğıt dökülerek üretilmiş. rejeği ise öğütücüye döner. (Eş anlamlı. (2) Gövde. Negatif kutup. Cathode.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cascade Evaporator. Sınıflandırmak. Kutu imalatında kullanılan Cationic Rosin Size (CRS). kontrol tekniğidir. Peş peşe dizilme. Kroma kaplama. Düşük gramajlı bir kuşe Case. Temizleme kademelerinde. Katot ışınlarının paketleme ve koruma amacıyla kullanılan ambalaj kâğıtları. Katot tüpü. Kâğıt makinesinde gramaj kontrolü yapabilmek Cast Coated Paper. Cast Coater. Katalist. buhar silindirleri Castor Oil Test. Casing. Su geçirimsiz torba veya ambalaj. Tabut kâğıdı. Selüloz elyaflarına tutunma özellikleri çok yüksektir. Ardışık buharlaştırıcı. özelliği gösterdiği dönem. Süreci hızlandıran katkı Casein. Su yumuşatma ünitelerinde de net nakit para. üretiminde hamura yaşken ilave edilen iç tutkalı. floresan ekrana düşürüldüğü ekran tüpü. Categorize. Döküm. Katyonik reçine tutkalı.

Sodyum hidroksit (NaOH). plastik bir madde. Nitroselüloz ve kâfur bileşiği şeffaf CC Roll. sodyum hidroksite Cellophane Coating. farklılıklardır. Flotasyon ünitelerindeki hidroksit miktarının aktif toplam alkaliye oranıdır. Pompa emişinin kısılması Cellular Structure. dayanımdaki makine yönüne göre olan polisakkarit. Kâğıdın makine tarafından selülozu hidroliz etmek için salgılanan enzimler. Genellikle kâğıt fabrikası atık sularının içindeki selüloz kâğıdın fiziksel özellikleri değişebildiğinden. Oransal hücrelerin gövdesi. lityum kökenli dayanıklılık testi. sedir yağı emdirilmiş ambalaj (Eş anlamlı. Dalga ezilme testi. Cellular Board. dayanımını belirlemeye yarar. Hücreli yapı. haşerata karşı korumak için. Celluloid. Oluklu Cellulosates. Kavitasyon. Selüloit. potasyum. Kostik soda. Makine enine ve boyuna olan yönlerde. Cavitation. Kâğıdın enine doğru olan gramaj Cat Walk. Lye) kâğıdı. sürecinde klorlamadan sonra alkali çözeltiyi ortamdan Celery Wrappers. Selüloz türevleri. kullanılan ana elyaf kaynağı. vakum altında gelişen pompa emiş kısmındaki oluşmuş. İp yapımında kullanılan mukavvada. Kostisite. Tavan kartonu. Sap selülozdan kostik çekilir çekilmez ölçülen lignin miktarını kerevizler büyürken. Kostik çekme işlemi. yazılımı (NaOH/(NaOH+Na2S))*100 şeklindedir. Selofan kaplama. Kereviz ağartma kâğıdı. tutkallamada kullanılan modifiye nişastalar. Kostik. Oluklu Mukavva.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cationic Starchs. İçindeki maddeyi Caustic. oyulmalar. Dar ve uzun işletmelerde yer darlığı veya rutubet gibi ölçülebilen özelliklerinin dağılımı. Kâğıdın makine eni yüklenmiş. Kostikleştirme randımanı. Sodyum. Yeşil likörün beyaz liköre edilen. anlamlı. Ağır moleküllü bir kıvrılmalar. Kereviz sarma kâğıdı. Caustic Extracted Kappa Number. ve kâğıt ürünleri yapanlarda dikkate alınan kâğıt kullanım Cellulose. dalga kısmında yapılan ezilmeye karşı selüloz türevleri. Caustic Soda. Sedir yağlı kâğıt. Sodyum hidroksit (NaOH). Crown Controled Roll). CCT (Corrugated Crash Test). Enine profil. Makine enine kıvrılma. Selüloz ağartma türü veya ziftle kaplı kâğıt türü. gıda paketlemesinde kullanılan şeffaf madde. Pozitif şarjla CD Curl. Ağartılacak özellikleri olan karton türleri. enindeki yönü. Bu fiziksel özellikler. dönüştürülmesi. Selofan olsun dönüştürülmesi. Caustic. selülozdaki lignin miktarı Kappa sayısıdır. (Bakınız. Sodyum karbonatın. Selofan. mantar veya termitler CD (Cross Direction). Cellobiose. Ticari bir marka. Hücre gövdesi. kullanılan sargılık bir kâğıt türü. Bleaching Paper). daha iyi tutunum sağladıklarından iç yönünde kıvrılması. Kostik çekilme Ceiling Boards. Yapısı hücrelerden sonucu. Selüloz. Selülaz. Caustisizing Efficiency. boyuttaki değişmeler. Makine eni. Terim Celery Bleaching Paper. Oyulma. (Bakınız. olmasın kâğıtların plastik film ile kaplanması. Selülozun re jenerasyonuyla elde Caustisizing. (Eş Selülozun hidroliziyle elde edilir. Kostik soda. Kedi yolu. Bakteri. CD Profile. Katyonik nişastalar. Oluklu kutularda. Bitkileri oluşturan ve kâğıt yapımında yönü. Ağır gramajlı Kraft kâğıdı Caustic Extraction. Cellulase. Ses emici akustik aşamasından sonra ölçülen Kappa sayısı. nedeniyle kullanılan köprülü yol. Cedarized Paper. Lye) Cellophane. Selüloz üretim aşamalarında sodyum Cell Body. Celery uzaklaştırma işlemi. 58 . saplarının beyaz kalması amacıyla tanımlamaktadır. Selobiyoz. Causticity. kenarlardaki ezilme bileşiklerle yapılan selüloz türevleri. Kostikleştirme. matbaalarda artıklarını parçalamada kullanılırlar. İki D glikoz molekülünden oluşur.

krepli. Selüloz elyafı. Selüloz uzun molekül zinciri şeklinde olduğundan dizilişi iki çerçevede Cellulose Filament. (1) Kâğıt yara bezi. Rayon. Çözünmüş Cellulose Lacquer. (Zıt anlamlı. Cellulose Purity. kullanılan toz selüloz. Mihver boru. Avrupa Selülozun kimyasal formülündeki her atomun ağırlığının. Belirli bir mikro iplikçikler sayesinde hücre duvarı şişmeye karşı gramajda ve çimento torbası yapımında kullanılan. Ambalajlamada kullanılan. hijyenik yara tamponu. Çimento torba kâğıdı. Cellulose Chain Scissions. polimer molekülleri bağlama. Selülozdan üretilmiş kâğıt. Bu oran genelde % 33 oranındadır. Selüloz dizeyi. Cement Sack Paper. benimsenmediği yerlerde kullanılır. Kâğıt peçete. benzeyen dizilmiş yapısı. Cellulose Molecular Weight. Selüloz yandığında kül Cellulose Content. Cellulose Viscosity. selülozun viskozitesi. Birbirine bağlı selüloz Cellulose Products. Selüloz viskozitesi. Selüloz ipçiği. elyaftan üretilmemiş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulose Chain. Emici madde olarak Pamuk gibi bitkilerde % 90 a çıkmaktadır. Yemek masalarında Decentralized Maintenance) kullanılan baskılı veya baskısız. Cellulose Microfibrils. Celulose Fiber. 59 . selofan. bulunan selüloz oranı. kâğıt. Cellulose Paper. Merkezi bakım. Selülozun suda enzimler Cellulose Matrix. bulunmaktadır. Selüloz mikro iplikçikler. derece dayanıklı Kraft kâğıdı. Yüksek polimorfik/çok biçimli kristal parçaları şeklindedir. Dönüşümlü Elyaf. Cellulose Nanofibril. İkincisi mekanik olarak elde edilen uzun selüloz ipçikleri. Bağımsız arttıran nano elyaflar. bölünmeler/parçalanmalar. Hücre duvarının içinde bulunurlar. Selüloz kökenli olan molekülleri. Bitkiler hücrelerin yan yana gelip ligninle yapıştırılması sonucu bir bütün oluştururlar. Cellulose Structure. ürünler. Selülozik lake. Selüloz bozuşması. Selüloz film. Cell Wall. Gözenekliliği düşürüp elekte bakıma (Autonomous Maintenance) imkan vermeyen serbestliğe olumsuz etki etmesine rağmen preslerde kuruluk bakım yönetimi. Selülozik vernik. (2) Selüloz dolgu kâğıdı. Cellulolysis. karton. denemelerde Testlayner gibi dönüşümlü kâğıtların yüzeyine Centralized Maintenance. Selüloz oranı. bazen amblemli ve gofrajlı kâğıt peçeteler. boşluk doldurucu dolgu Cellulose Grafting. Cellulose Napkin. Selüloz nano iplikçik. plastiklerde. Selüloz aşılama. Selüloz yapısı. Selüloz saflığı. CEN (Comité Européen de Normalisation). Toplam verimli bakımın yönetim olarak değeri arttırılmaktadır. (Bakınız. Selüloziz. Bitkilerin bünyelerinde olarak geride kalanlarla belirlenen saflık derecesi. Birincisi yarı kristalsi yapıdır. Selülozun matrise kullanılarak hidrolizi sonucu parçalanması. nitroselüloz. maddelerde. son dayanım kazanır. Bitki hücrelerini çevreleyen çeper. mukavemetleri nedeniyle selülozdan üretilen kâğıtlara. kaplama malzemelerine Cellulose Wadding. Bobin göbeği. Odun elyaflarından değerlendirilir. Selüloz zincirindeki viskoz. Bakım işlerinin hamur içinde cüzi miktarda verilerek iç dayanım kuvvetini dağıtılmayıp tek merkezden yürütüldüğü yöntem. Selüloza sentetik kâğıdı. Hücre suyu aldığında şişer. Hücre duvarı. Virgin Fiber) Cellulose Film. Camsı selülozik film tabakası. Son yıllardaki Center. plastik ürünlere. bitki hücrelerinin parçalanmış halidir. Selüloz ürünleri. Toz selüloz. toz halindeki kozmetik Cellulose Degradation. CMC gibi maddeler bulunur. Kâğıttan yapılma katılan bir üründür. dokumalara. Selüloz türevi olan vernikler. ipek böceği yemi olarak ve suni deri yapımında da kullanılmaktadır. Standartlar Komitesi. Bunlar arasında. Celluluse Powder. Selüloz zinciri. Selülozun molekül ağırlığı. Kâğıtla ilgili standartları atom sayısıyla çarpılıp alt alta toplanmasıyla bulunur.

Belgelendirme. Center Stock. Orta dalga. Centrfugal Cleaners). Savurma şeridi. Salyangoz tipli bir gövde içindeki döner bir fanla hamur Chain Conveyor. Zincir parça sayısı. kâğıt Chain Length. Seramik kaplama. İç katman. olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk anlamlı. Zincir parçalanması. Certified Supplier. oluk yüksekliği 3. Confederation of European Paper Industries. Saman elyafı. Tahıl saklama kabı. veya su basan pompa türü. konulan düşük değerli harmandan oluşan kısım. C dalga. Açık fanlı yapısıyla. Zincirli konveyör. Menşei şahadetnamesi. bağlarından ayrılıp parçalanması. bellek olarak kullanılan kâğıt şerit. Yeni mal sarıcılarda. Cyclonic sayısını tanımlayan bir ifadedir. orta kısma Certification. Centrifugal Pump. Delikli şerit kâğıdı. Zincir oluşumunun sonlanması. Herhangi bir nedenle zincir oluşumunun sona ermesi. Savurma döküm gövde. Centricleaners. Punch Card). Delikli bellek Centrifugally Cast Shell. Yetkili satıcı. Molekül zincirinin fabrikalarında kullanılan en yaygın hamur pompası türüdür. Kloroflorokarbonlar. Ceramic Coating. Dalga. (Bakınız. klor ve flordan oluşan organik bileşikler. Ceramic Cover). Cereal Box Wrappers. Molekül zincirlerinin Ceramic Cover. Zincir filigran. Merkezi stoklama. ağır cisimleri aşağıya doğru iten hamur temizleme vardır. Kâğıt Karbon. aşınmaya karşı yüzeye yapılan seramik kaplama. Merkezkaç dalga. Santrifüj temizleyiciler. Merkez vals. Centrifugal Screens. gösteren doküman. Santrifüj pompa. Köken sistemlerde ortadaki vals. (Eş mukavvalarda. El yapımı kâğıtlarda. (Bakınız Decalcomania Paper). E dalga ve K dalga türleri de kuvvetle. C-Dalga.6 mm ve oluk sayısı 130 dur. Saklama kabı anlayışının kullanılmadığı tek merkezden dağıtım yapan kartonu. Salyangoz pompa. safiha temizlemede kullanılan sepetli elekler. Çok katlı kartonlarda. Centrifugal Cleaners. Seramik bir yüzeyle. A Centrifugal Cleaning. Renkli ve şekilli küçük kâğıt parçaları. B dalga. Chain Scission. Cereal Straw Fiber. (Bakınız. Chain Marks. CFCs (Chlorofluorocarbons). kâğıt. Chain Lines). yapılan tahrik şekli. Tahıl gevreği kartonu. C dalga (orta dalga) Cleaners). Chads. Merkezden tahrikli. hamuru içindeki istenmeyen yoğunluğu ağır parçacıkları C-Flute. Mihver boru. baskı transfer işleminde kullanılan Chain Termination. kaynaklanan kalın izler. Chain Scissions Number. oluklu temizlemede kullanılan merkezkaç temizleyiciler. Balya konveyörü. Dynamic Cleaners. Kombi preslerde veya üç valsli Certificate of Origin. yöntemi. Zincir uzunluğu. İthal edilen bir ürünün hangi ülkede üretildiğini Centres.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Centralized Stock. Seramik transfer kâğıdı. parçalanması sonucu oluşan parça sayısı. Center Roll. Avrupa Kâğıt Sanayileri Konfederasyonu. Kâğıt hamurunu Chain Lines. Santrifüj elekler. Konfeti. Koltuk ambarı Cereal Box Liners. kullanılan karton türü. Tahıl saplarından tambur merkezine bağlı bir şaftla. uzunluğu. Center Drive. üzerinde görülen birbirine paralel elek altı çitalarından CEPI. Göbek rulosu. Bazı valslerde. 60 . Santrifüj temizleme. Kahvaltılık tahıl gevreklerinin ambalajında yedek parça stok sistemi. Molekül Ceramic Transfer Paper. belgesi. Centricleaners. Onay belgesi verme. D dalga. (Bakınız. Chadless Paper Tape. Eski CNC tezgâhlarda ve tekstil makinelerinde tekniğiyle dökülmüş vals gövdesi. motordan doğrudan üretilmiş selüloz. (Eş anlamlı. olukluda.

(Bakınız. yapılmış kâğıt. Oldukça temiz. Cheese Wrappers. Chart Paper. Chemical Bag Paper. Check Valve. karşı duyarlı bir kâğıt türü. Doldurmak. Chalk Overlay Paper). Maskeleme kimyasalları. Kanallaşma. tozaması. Çek defteri kapak kartonu. Çek defteri kapak kartonu. Tebeşir paketlemede Check Paper. (Eş anlamlı. 61 . pigment kullanılmamış) ince ve kutsal kitap Chelants. (1) Yüklenme oranı. harita basımında kullanılan. sorunu. amacıyla uygulanan yönetim tarzı. Kıskaçlanmış maddeler. Geçmişte fotokopi ve fakslarda izlenmesi gereken noktalar gibi konuları listeleyen denetim kullanılmaktaydı. (Bakınız. Peyniri sarmada Chamois Paper. kâğıdın mat görüntüsü. Chalk Transfer Paper. Metalleri karıştırıcı kanatların.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chalk. bağlanması. yük değerinin sıfırlanması. Kaplama Cheese Manila. ambalajlarında. Kemik renkli (doğal selüloz kullanılan yağlı kâğıt. İlgili bölüm gramajlı olmasına rağmen üzerine kalsitle yoğun kaplama tarafından düzenlenmiş. Kontrol listesi. Çok düşük Check List. Tebeşir kaplı kâğıt. Bir kurumda. Denetim çizelgesi. zayıflaması nedeniyle oluşan elyaf veya dolgu maddelerinin dayanıklı kâğıtlar. elektrik yüküyle yüklenmiş ( + ) ortamın zıt yönde (2) İki maddenin atom veya moleküllerinin kimyasal olarak yüklenerek. torba kâğıdı. Pamuk selülozundan veya Chalking. Kıskaçlama. Mangal kömürü torba kâğıdı. yumuşak yapılı bir kalsit türü. mevcut kurumsal yapıdan hedeflenen yeni yapıya geçmek Kıskaçlanarak bağ yapmış olan maddeler. ekipmanlar. Zamana bağlı olarak. Değişim yönetimi. Kıskaçlayıcılar. Yük nötürleştirme. Doluluk oranı. deniz kabuklularının Charge Rate. Tozama. (Bakınız. hızlı hareket ederek karıştırma yerine bağlayıcı maddeler. gereken sorun. Chalky Appearance. maddeler. Karıştırıcılı bir tank içinde Chelating Agents. Kimyasal madde torba kâğıdı. Charge Decay. Karakalem çizim kâğıdı. Kıskaçlayan maddeler. (1) Yük. Kimyasal bağlama. Bible paper) Agents) Change Management. (1) Kâğıt yüzeyindeki bağlayıcının benzeri selülozlardan yapılan. metallerle bağ yapması. Chelating Agents) Channeling. Tebeşir. (2) Meydan okumak. çalışma koşulları. Sequestrants) Charcoal Drawing Paper. Grafitli (kıskaca alarak). Şelatlar. Check Book Cover. Peynir paketleme kâğıdı. (2) Yüklemek. (Eş anlamlı. Çek valf. Gözenekli ve tarifesi. (2) Ücret kalıntısı olan bir kalsiyum karbonat çeşidi. (2) Kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. Çek defteri kâğıdı. kâğıt hamurunda bulunan ağır metallerle bağ yaparak Charcoal Book Paper. Chelates. Chelants. Charcoal Kraft Paper. Peynir sarma kâğıdı. Peynir maddeleri nedeniyle. Chalk Overlay Paper. renginde. Tebeşir görünümlü. Charcoal Book Chelation. (1) Temizlik zeta potansiyelde meydana gelen değer kaybı. Tebeşir kâğıdı. Belirli bir (genellikle tutkallar) kullanılarak yapılan bağlama işlemi. Şamua kâğıt. dış kâğıt olarak kullanılan düşük Challenge. Selüloz veya oyulma yaratması. ağartma kimyasallarının etkinliğini arttıran kalemle resim yapmada kullanılan bir tür resim kâğıdı. Kraft Charge. kâğıtlarında çok katlı yapıyı sağlamak için kimyasallar Charge Neutralization. Chemical Bonding. Uğraşılması gereken iş. (Bakınız. (2) Baskıda bunun yarattığı mürekkep dağılma Check Board. Maskelenmiş maddeler. (1) Harita kâğıdı. Chelating basımında kullanılan kâğıt. Yük zayıflaması. Chalk Paper. çizelgesi. (1) Zorluk. EDTA gibi organik bileşiklerin Paper). Dayanıklı ve silmeye kullanılan renkli ve yumuşak dokulu kâğıtlar. Çözülmesi kaliteli/samanlı kâğıt türü.

Selüloz kullanarak kütüklerin kabuklarını soyma. Kimyasal özellikler. Kimyasal salım. Manila yazı kâğıdı. Kimyasal re aktivite. Bir kimyasal önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve reaksiyon sırasında veya daha sonrasında ortaya çıkan ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz. Baskıda kalır. ligninin alınması için kullanılan sodyum kimyasallar kullanılmaktadır. kimyasal reaksiyonlara karşı eğilim düzeyi. Kimyasal atık. Chemo-Thermo Mechanical Pulp) Kimyasal hazırlama birimi. Kâğıt kimyasalları. Kimyasal selüloz. Bir örneği selüloz üretiminde kimyasal geri kazanma Chemicals. yarı mekanik hamur. Kimyasalla öğütülmüş selüloz. Ham işlemler sırasında selülozun lignin miktarı azaltılır. Atık sularda kimyasal oksitlenmeyi üretiminde kullanılan kimyasalların ağırlığının kuru odun sağlayacak yeterlilikteki oksijen miktarı. kimyasallarla pişirilmesi yoluyla elde edilen selüloz. Kimyasal topaklaştırma. Sonra da bu işe özel kazanda kimyasallarla pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. kimyasal yolla üretilen selülozla yapılan pres keçelerinde kimyasal madde ile temizlik için kullanılan kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Cleaning. Kimyasallarla öğütme süreci. (1) Kimyasal çökeltme. Genellikle zehirli üretiminde. renginin ve bulanıklığının Chemical Reactivity. Chemical Wood Pulp. suların kimyasal maddelerle. Odun yongalarının kimyasallarla Chemical Precipitation. Kimyasal fıskiyeleri. Yongaların Chemical Properties. Siyah likör önce Chemical Fiber Paper. Chemical Preparation Unit. CTMP. Kimyasal hazırlama. Yongaların buharlaştırılarak suyu azaltılır. Elek ve keçeleri Chemical Pulp. 62 . Kimyasal madde kaybı. kazanılabilecek kimyasalın yüzdesel oranıyla hesaplanır. Kimyasalın oduna oranı. Yarı özellikler. Bir işlem sırasında geri kazanılabilecek kimyasalların kaybolması. İyonlar karşı iyonlar verilerek çözünür Odunun sodyum sülfit ve sodyum karbonat çözeltisinde çok olmaktan çıkarılır. kimyasal. mürekkebin kâğıdın arkasına geçerek hayalet görüntü Chemical Recovery Plant. (Eş anlamlı. Selüloz ihtiyacı (KOİ). Chemical Debarking. ( Bakınız. Chemical Oxygen Demand (COD). fırınlarındaki kayıplardır. Kimyasal selüloz. tuzlarını geri kazanma süreci. Chemi-Thermo Mechanical Pulp. Chemical Showers. yakılarak diğer kalıntılar uçurulur. ağırlığına oranı. sıvılara kimyasal maddeler katarak katı parçacıkları Chemigroundwood. Kimyasal kopyalama. Kimyasal temizleme. Geriye kimyasal külü Chemical Ghosting. Chemo-Thermo Mechanical Pulp. Kimyasal kabuk soyma. BOD). (2) Kireç veya karbonatla suyun yumuşatılması öğütülmesiyle elde edilen selüloz. Kimyasallar. Özellikle çevreye zarar verecek olan kimyasal atıklar. CTMP. fıskiyeler. Bu Chemical Coagulation. Kâğıt Chemi-Washer. Selüloz içindeki üretiminde kullanılan kimyasalları belirlenen prosedürlere kimyasalları yıkayarak süzen bir ekipman. Özellikle hurda Chemical Manila Writing. Kimyasal yıkayıcı. Kimyasal hazırlama ünitesi. Yongaların kimyasal maddelerle temizleme. Özellikle metalik katyonlar için yüksek sıcaklıklarda ve basınçta muamele edilerek kullanılır. Chemical Preparation. Asıltılı pişirilmesiyle elde edilen selüloz. yaratması. Toplam geri Chemical Release. Biological Oxygen Demand. göre hazırlama. birlikte yapılmaktadır. Kimyasal geri kazanma tesisi. Chemical Loss. Manila kâğıt veya ağır dolgu maddeli hamur işleyen makinelerin kenevirinden. Kimyasal geri kazanma. çökeltme işlemi. Kimyasal oksijen Chemical to Wood Ratio. Kimyasal Chemical Recovery. Bir maddenin giderilmesi. Selüloz fabrikalarında sodyum bileşiklerini geri kazanma amacıyla kurulan ünite.

Basınçlı kullanılan kâğıtlar. siloda mantarlaşarak çürümesi. Çin keneviri. kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak havadan ayrılması. Çin’deki eski mezarlarda örnekleri bulunan. Dişli disklerden oluşan ve China Paper. kullanılır. ve silis kumu karışımı olarak bulunan ve saf olanları Chip Packing. Hidroklorik asidin tuzları. (Bakınız. su molekülleri geçen yongaları ölçüp ekrana aktaran düzenek. Yonga çürümesi. Yongalayıcı. Gri karton. Hurda kâğıttan yapılmış kalın ve kimyasal selülozdan yapılma dayanıklı bir kâğıt türü. Doğada alüminyum Chip Meter. Chip Seperator. Chip Silo. Hamur bütesi. Havayla taşınan yongaların kavrularak. vardır. az miktarda elyaf karıştırılarak üretilen kırçıllı kâğıtlar. üretiminde siyah likörün yonga bünyesine daha iyi geçip Chest. kaçışını önleyecek sızdırmazlığı sağlanmıştır. Selüloz noktalara erişimi kolaylaştıran iş aracı. (2) Chip Digger. Yonga ezici. Yonga şartlandırıcısı. verimliliğin arttırılabilmesi için kullanılan. Serbest haldeyken üzerindeki silodan cebe aldığı görünümde. sonra yığıldığı silo Chip. Son yıllarda. Beç türü pişiricilerde Chill Cast Roller. Yonga yükleme. Büte. kâğıtlardandır. Kestane kartonu. Güvenlik amacıyla filigranlı veya fosforlu kırçıllı gibi Chip Charge. ortama karşı çalıştığından cepleri olan devasa döner bir Chili Wrapper. Klorat. Hamburger kâğıdı. Yonga konteyneri. kâğıtlardan yapılan bir karton türü. (Bakınız. Dürüm kâğıdı. En eski el yapımı ekipman. Kestane ağacı oluşan ekipman. Kıyılmış odun. Bu bitkiden elde edilen rami Chips. dişli iki valsten Chestnut Board. (2) Karışık hurda Chip Storage. selüloz hamurundan yapılma kartonlar. Yonga silolama. Chinese Paper) yongaların dişlerin arasından geçmesiyle ayrıldığı/elendiği Chinese Paper. selülozundan yapılma karton. SiO4) minerallerine bağlanmış. China Clay. Rami de (Chip Silo) denilen bir çalı. Fabrika içinde yüksek Chip Conditioner. beslenen yonga miktarı. Tank. (1) Yonga. Chip Decay. Yonga ayırıcı. Yonga ayırma. Seramik kili. (Chipboard) Chlorate. Yonga besleyici. Chip) elyafı pamukla karıştırılarak para kâğıdı yapımında Chip Screens. Büyük boyutlu yongaları odunlarından yarı kimyasal yöntemlerle üretilen. Pamuk elyafından 5 kat daha güçlü elyafları eğimli sarsak elekler şeklinde çeşitli şekillerdedir. Buhar kâğıt. Yaprakları dut yaprağına benzer ve ipek Chipper. Hacim ölçme yoluyla içinden silikat (Al2. Soğuk döküm merdane. Ramie). sert ağaçların Chip Crusher. Chip Bin. ayaküstü satılan yiyecekleri sarmada kullanılan yongaları basınçlı bölgeden pişiriciye boşaltır. Sepetli kaldıraç. kaba karton. Kütüklerin yonga haline geldikten bambu elyafından yapılma bir kâğıt türü. Hamurun içine başka renklerde yongaların. Açık havadaki yonga silosu. Çin kâğıdı. Beç türü pişiriciye göre özellikleri olabilir. kullanılan madde. Selüloz yapılacak Cheviot. Pnömatik yonga taşıyıcısı. China/Chinese Grass. (1) Kırçıllı kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cheque Paper. Chip Filling. Soğutmak. Chill. Yonga makinesi. Yonga ölçer. Yonga şarjı. böceği besini olarak kullanılır. Cherry Picker. Yonga elekleri. Soğumak. esmer ezerek küçülten ezici. Pastel tonlarda üretilmiş antik görünümlü karton kaplamada Chip Feeder. Yağlı vanadır. (Bakınız. Yonga silosu. Chip Pile. Odun yongalayıcı. Yonga silosu. Kaolin. Çin çalısı. (Chip Silo) 63 . Bunlar döner tamburlar. Çek kâğıdı. Değerli kâğıtların basıldığı Chipboard. Döner besleyici. (CIO3)-. Yonga yığını. yongayı pişiriciye yükleme.

Hamurun klor ihtiyacı. Samandan yüksek Gümüş klorit ile kaplanmak üzere üretilen. Klor verme aşaması. Gümüş Chlorine Consumption.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chlorid Photographic Paper. Hidrojen atomlarıyla yer alkali yıkama. Filtre klor ve klor bileşikleri ile işlem yapılmamış. değeri. fotoğraf taban kalitede selüloz elde etme aşamalarından biri. Çikolata alt kâğıdı. (Bakınız. Klor buharlaştırıcı. Klorsuz kâğıt. daha parlaktır. aralara bölme olarak değerliklidir). Krom kaplama. Chlorine Free Paper. analizi. Üretimi sırasında. değiştirmek üzere. Örneklenen bir suyun veya Chock. Chlorination Stage. Chlorine Demand. Parlak ambalaj kâğıdı. Klor gazı. Samanın alkali ortamda pişirilmesi. Verilen klorla suda kalan imalatı sonrasında. Selülozun Chocolate Dividers and Layer Board. selüloz ve bu kâğıdı. Fotoğraf taban kâğıdı. (C aşaması) Chlorine Tower. türü. bir organik bileşiğe klor verilmesi. Chlorine Process. Çikolata Tüketilen klor ise klor talebidir. Vals kaplamalarında ve paslanmaz 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor alaşımlarda kullanılan bir metal. 25 °C de 15 dakika süreyle Chromium. Suya ölçülü klor veren donanım. Chlorine. Klor talebi. Çikolata seperatör ağartılmasında kullanılan bir madde. Bu arada suda klor bileşikleri meydana gelir. Klorlama karıştırıcısı. Çikolata sargı kâğıdı. Kromotoğrafi. (4) Hipoklorit ile ek ağartma. üzerine çikolatanın konduğu yağlı ve klor arasındaki fark ölçümlenerek bulunur. gram cinsinden değeri. Chromatographic Paper. Chlorine Dioxide (ClO2). Hediyelik sağlanan sonrasında yıkama yapılan aşama. Klor talebi. Klor dioksitle lignin bir çikolatayı sarmak için kullanılan ince ve yağlı kâğıtlar. Çok kademeli Ağartma için gerekli klor miktarı. (2) Ortama klor verilmesi. “D” aşaması. ince kâğıt. Buna Pomilio kâğıdı. Klorlama süreci. Klorlama kulesi. Krom. Chromium Coating. Klor tüketimi. Chlorine Dioxide Stage. Fotoğraf taban kâğıdı. Karışımların bileşenlerini buharlaştırıcı. Chlorine Evaporator/Gassifier. Havadaki yoğunluğu hacimce % 4 ün üzerine konulan kartonlar. Bakım sırasında sıklıkla atık suyun içindeki canlıları yok edecek miktardaki klor kullanılan ve valslerin altına destek olarak konulan takozlar. Süreci de denilmektedir. Kâğıt kromatoğrafisinde kullanılan bir filtre kâğıdı selülozdan yapılmış kâğıtlar. Klor Sayısı. Her Chlorine Dioxide Delignification. Klor dioksit. Chlorine Requirement. ağartma sürecinde klorun verildiği aşama. hamura klorun verildiği kule. Chocolate Wrapping Papers. Kromatik. Clorine Free Paper). Chlorid miktarı. giderme. çıktığında patlar. Takoz. ambalaj kâğıdı. Kloru parlak bir ambalaj kâğıdı. Beyazlatma amacıyla Chlorinator. Selüloza klor Chromatography. Klorlayıcı. 64 . Klorlama. Klor dioksit aşaması. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Chlor Free Paper. Chocolate Dipping Paper. selüloz ağartma ünitesine nakletmek için kullanılan Chromatograph. Chlorine Mixer. Üzerinde çeşitli renklerde baskı yapılmış. Chlorine Number. (Bakınız. Kromatoğraf. (Burada klor +4 kartonu. Kromatoğraf kâğıdı. Çok aşamalı ağartma sürecinde selüloza klor dioksit vererek reaksiyon Chromatic Paper. Kraft sürecinde kullanılan bir ligninsizleştirme Chromaticity. Tahta takoz. gazının. Chloro Bromide Paper. ve oranlarını bulmaya yarayan bir laboratuvar cihazı. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için Chlorination. Çikolata kutuları içinde. Parlaklık. Daha kromatik olan işlemidir. Karışımların kimyasal verildikten sonra karıştırmak için kullanılan karıştırıcı. Ağartma sürecinde klorikle ve bir miktar gümüş bromidle kaplanmak üzere bir ton kuru bazda selüloza verilen kg ölçüsünde klor üretilen fotoğraf taban kâğıdı. Photographic Paper).

uygun. (Bakınız. Cigarette Mouthpiece Paper). Cigrette Filter Paper. Dairesel bıçak. Selülozun renginde önemli bıçaklardan oluşan. (Bakınız. (Bakınız. Renk veren moleküller. Etiket yapılarak. gofrajlı. (2) Bir şaft üzerine yerleştirilmiş bıçak veya renkten sorunlu olan moleküller. Kroma kâğıt. Sigara ağızlık kâğıdı. ve dayanıklı kâğıtlar. Sigara filtre kâğıdı. Coated Boxboard). Kil. Kalite bozukluğu anlamına gelmektedir. Konik öğütücü. Mengene izi. Cinder Specs. Puro etiket kâğıdı. ince sınıflandırılması. Cigar Labels. Bir konik öğütücü markası ve bu Chute. Kaolin. sırasında. Cigar Band Clay Sack Paper. Disk Chromo Triplex Board. Kuşe kaplama yapılmış. Renk uzayında beyazlığı Clarifier. filtre yapımında kullanılan. hamur devresi gibi devreler. atık su çıkışı minimuma indirilmektedir. Su devresi. Kuşe kaplı kâğıt. Cigarette Mouthpiece Paper. Puro kartonu. Chromolux Board. Cigarette Paper. yüksek parlaklıkta kuşelenmiş karton. Kuşe kraft kağıdı. Kaolin dolgulu kâğıt. Çimento torba kâğıdı. Puro bant kâğıdı. Sigaralarda. 65 . İki katlı siyah noktalar. (1) Bobin makinesi veya Chromophores. Devre kapatma. Renk Clamp Marks. Kroma dupleks karton. Oluk. Üç katlı Cutter). Puroların üzerine Classification. çamurun tanımlayan renk değeri. Circular Cutter. Tek tarafı çok Circuit Closure. Laboratuvarda belirli çapta kâğıt veya oluklu mukavva örneği almak için kullanılan dairesel bıçak. kâğıdın kaymasını önlemek için kullanılan CIELAB Coordinates. Döngü oluşumu sağlama. Clay Coated Craft (CCK). Kuşe çözeltisinde çözünmeden sarımında kullanılan kâğıt. Dayanıklı bir Kraft kâğıdı. dolgu maddesi olarak kullanılan kaolin. yanmayı kontrol etmek için yüksek oranda dolgu amacıyla kaolinle selüloz harmanından üretilen kâğıt. gofraja destekli üretim. kalmış kil topağı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chromo. Çok düşük gramajlı. Kâğıt fabrikalarında su devrelerinde. Paper). Kil torba kâğıdı. Giyotinde. CIE beyazlığı. (3) rol oynarlar. sürekli olarak tekrarlayan problem. Sigaralarda filtre yapımında kullanılan krepli ve esnek Clay Coated Solid Bleached Sulfate. Sınıflandırma. Bitki hücrelerinde dilici bıçağı. maddesi kullanılmış. Kuşe kaplanmış kâğıt. Devre. nedenle konik öğütücüler bu adla anılmaktadır. CIM (Computer Integrated Manufacturing). Clay Coated Boxboard. kâğıt kesimi tanımlarını yapan uluslararası bir kuruluş. Claflin. CIE Whiteness. Çözülememiş ve paslanmaz çelik kaplanmış levha. Clay Filled Paper. ofset baskı yapılabilen kartonlar. mengenenin bıraktığı diş izleri. Cigar Band Paper. Clay özellikli kâğıt. Kronik problem. Bilgisayar Chromo Board. ve ambalajda kullanılır. (Bakınız. Kuşe kaplamalı. Kâğıt üzerinde görülen küçük Chromo Dublex Board. Clay Coated Blanks. Şut. (Bakınız. Kromelüks karton. Kanal. Çelik kaplı levha. Kroma karton. Cigarette Filter Paper). Kuşe karton. Clay. CIE (Commission Internationale de l'Eclairage). Çöktürme havuzu. tek tarafı altın kaplamalı. krom karton Circuit. (ISO 2470) çökeltilerek suyun berraklaştırıldığı havuz. Karbon lekesi. Kâğıtta yüzey kaplaması ve hamurda Cigar Box Paper. Arıtma ünitelerinde. krepli ve esnek özellikli kâğıt. döner kâğıt kesme ekipmanı. Sigara kâğıdı. Kâğıt türlerinin şerit şeklinde sarılan. Beyazlatmak tutkalsız. Kroma tripleks karton. hava gözenekleri çok olan ve sigara Clay Lump. kapalı döngü Chromo Paper. Kroma. Siyah sacın üzerine Chronic Problem. (Bakınız. Color Space). krom karton Clad Steel Plate. Kil topağı.

Tıkanmak Cloth Centered Paper. Clothing. Bir ton kâğıt üretimi başına kullanılan Clear Water. Bez cilt. Çok ince ve vermeyen. Dışarıya atık su silme gibi işlerde kullanılan kâğıt ürünler. su devrelerinin ne kadar kapatılabileceğini Kurs aralığı. Orta tabakası bez veya Closed Centrifugal Pump Impeller. Elek veya keçe değişimi. yumuşak dokulu temizlik kâğıtlarından. (2) Hamurun içindeki yabancı maddelerden değerin sürekli olarak ölçülüp düzeltici hareketin yapıldığı temizlenmesi. Keçelerde keçenin iki uç kenarının Clot. Konik santrifüj temizleyiciler. Giysi. (1) Açıklık. makineler. Mil veya pistonlarda milin hareket aralığı. Kapalı su döngüsü olan kâğıt fabrikası. Tasfiye. Silme kâğıdı. pompa fanı. Closed Cycle Bleaching. Kâğıt üretiminde Closed Cycle Mill.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cleaner Cone. Kum Closed Filter System.) Closed (Web) Transfer. (2) Temizlik. Temizlik kimyasalları. süreçler ve sistemler. belirleyen sınırlar. Temiz. geri beslemeli sistem. Cloth Binding. Kapalı su sistemi. Temizleyesiye boşaltma. gözlük Closed Water System. Kapalı safiha transferi. ve otomatik yıkamayla temizlenen kapalı filtre sistemleri. kapma (Pick-up) valsiyle yapıldığı yöntem. Kapalı hamur kasası. Temiz su. Cleansing Tissue. Kapalı tip santrifüj kumaş olan lamine kâğıt. Su hatlarında yüksek basınçlarda kullanılan Cloth Finish. Closure Limits. Bez görünümlü. Kapalı döngü. Giysi değişimi. Clear. kullanılan elek veya keçe türü sentetik kumaştan yapılma Dışarıya sıfır düzeyde atık su gönderen kâğıt fabrikası. Temizlenmiş. Destekli çekiş. Paralel çalışan tutucular. Temizlenmiş su. Clipper Seam. Cleaning. Kapalı sistem. Basınç ve seviye bütenin boşalması. Temizlik kâğıdı. İklimlendirme odası. Clothing Changes. Tank. Hatasız şahit sayfa. Temizleyiciler. Tam kapalı sistemlerde bile. yüz ve gözlük Close Formation. Örnek bir kâğıt düşürülebilmektedir. Bezli kâğıt. Kapalı safiha aktarımı. eklendiği dikiş yeri. su tahliyesi genellikle birkaç tonlara Climatic Chamber. Tam olarak kapalı olan su. Otomasyonda değişken temizlikler. Kapalı formasyon. Kapalı filtre sistemi. Clean Flow. Clean Proof. yüzeyi. Temizlik. Kâğıt makinesi giysileri. Sudan ve hamurdan daha ağır anlamlı. 66 . ürünler. Elek ve Closed System. Elyaflarda oluşan kümelenme. Elekten prese safiha aktarımının el yerine Cleansers. Aralık. Makyaj temizleme. kâğıttan parçasını nem ve sıcaklık altında izlemek için yapılmış buharlaştırılan suyun takviyesi için taze su ihtiyacı laboratuvar aleti. Kapalı çekiş. sistemler olsa da. (1) Elek ve keçelerde yapılan Closed Loop. Gözenekler kapandığı için düzgün görünüşlü olma. Cleaning Chemicals. Kâğıt üretiminde sorun Clearance. (Zıt Cleaners. Bez ciltleme. Kapalı su döngülü ağartma. Safihanın bir aşınan alt parçaları. (1) Sızdırmazlığı olan keçeleri temizlemede kullanılan kimyasallar. Temizleyicilerin sık Closed Draw. pulper veya Closed Headbox. Kapama sınırları. silindirden diğer silindire keçe desteğiyle geçmesi. Düğüm. Temizleyici konisi. kontrollü hamur kasası. (2) Dış dünyaya atık bırakmayan kapalı olan Cleaning Paper/Tissue. (3) yaşanmadan. Temizlik maddeleri. (Matbaa terimidir. az sayıda kâğıt fabrikasında kullanılan sistem. Ek yeri. Elyafları alınmış suyun miktarı olarak ifade edilir. Open Draw). Gözeneksiz kâğıt temizliği için üretilmiş kâğıttan yapılma ürünler. Kâğıt yüzeyine kumaş pompalardaki fan yapısı görünümü verme. Clog. parçacıkların ayrıştırılmasında kullanılan ekipmanlar. doğmaktadır.

Bobin makinelerinde hızı düşürmek için. Kâğıt yüzeyinde görülen çok Cloud Effect. Coagulation. Bez astarlı kâğıt. parçacıkların iyonik ( + ) vasıflı ve basıldığı sanat eserlerinin renklerini doğru özelliklerinin değiştirilmesi. Odun selülozundan. Cloth Winding Board. Asıltı Coated Art Paper. Koagülasyon. Topaklaşma. Kumaş benzeri dokunma hissi. İki nipli pres. Hamurun içindeki düşük ve bunları işleyen bakım yönetimi. CMC. baskısını oluşturan ana renkler. Kâğıt görüntüsünün dalgalı küçük siyah lekeler. Bulut görüntüsü veren Coarse Board. Laboratuvarda özel koşullarda yapılan. CMT (Corrugated Medium Test). Bulut görüntülü. Floklaşma sırasında gösteren parlak kuşe kâğıtlar. ölçülendirilen elyaf özelliği. Ebrulu ambalaj kâğıdı. Kömürle çalışan (kazan). Coarse Screen. Pıhtılaşma. Bir tür ince ve olması. Coal Wrap Paper. Yellow. Kumaşları Coagulation Basin. Bir fark da hamurda Zeta potansiyel Cloth Lined Paper/Cloth Paper. koagülasyon sırasında kâğıtlarına dokunulduğunda hissedilmesi beklenen bir tuzlar kullanılır. (mg/100m) Kaba elyaflar daha ağır olan elyaflardır. Kuşe kaplı. Coated. kırmızı. Kumaş masura kartonu. Kaba kâğıtlar. Bez astarlı karton. Sarı. eş anlamlı olmasına rağmen arıtmalarda Coagulation Cloth Lined Board. hem de çapıdır. hamurda iç mukavemet artırıcı olarak kullanım amaçlı kâğıtlar. Kömür lekeleri. Bardakaltı kartonu. Ebru desenli. Siyah. Kültürel kâğıtlar diye tutkalı. Arıtma rulo hale getirmek için ortaya konulan masuranın yapıldığı ünitelerinde kullanılan bir havuz. genel kazandırıcı olarak. oluklu mukavvanın Coaster Board. Bakım ekipman. Coal Specks. Bu sözcük “Agglomeration” kelimesiyle konfor ifadesi. Hamurun içindeki düşük CMMS (Computerized Maintenance Management yoğunluklu parçaları ayırmaya yarayan metal elekli System). kullanılan bir ürün. kartonlar. yaprağı gibi görünen iki nipli pres. Burada balya konveyörlerinde ve vinçlerde ise yükü askıda tutup ağırlığa etki eden hem elyaf uzunluğu. (Bakınız. Arzu edilen kalitede elyaftır. Dalga ezilme testi. Kaba karton. Kuşe kaplamalı sanat kâğıtları. Kaba elek. Kömür torbası kâğıdı. emici özellikte. kelimesi kullanılır. Fren. veri toplayan Coarse Screening. test değerleri kritik olmayan kartonlar. 67 . Kabalık. Elekten hemen sonra Uzun ve ağırlığı olan elyaflardır. Key Black). Yüksek bulunduran sıvılarda. boşalmayı önlemek için kullanılan motor freni. Cultural Papers). Kaba eleme. Sanayi amaçlı kullanılan ve yüzey işleme. Coarseness. Mavi. Birim uzunluktaki elyafın ağırlığı ile Clupacking. Örneğin 100 adet elyafın toplam uzunluğunun miligram cinsinden ifade edilmesi Clutch. Üç valsli pres. Temizlik polimerlerle bağlanma sağlanırken.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cloth Liked Feel. (Bakınız. Fotoğraf mukavva. Kâğıt hamurunda ise Agglomeration kelimesi kullanılır. Bir tür nişasta Coarse Papers. Magenta. faaliyetlerini bilgisayarla planlayan. yürüten. eleklerde üretilen ve bardakaltı örtüsü olarak kullanılan CMYK (Cyan. silindir yapılan dayanım testi. Ebru işi. Bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi. Kaba olmayan elyaflara (Fine) elyaflar denir. Coarseness) birinci ve ikinci presler olarak kullanılırlar. Cloud Finish. ortasındaki fluting kâğıttan oluklu parça hazırlanarak ağır gramajlı. CMC (Carboxy Methyl Cellulose). sıfırdan farklı iken arıtmalarda sıfırdır. Kâğıtta yüzey kaplamada bağlayıcı ve kıvam adlandırılan basım ve yazı tabı kâğıtları dışındaki. Coal Fired. yoğunluklu parçaları kaba elekte ayırma. Kaba elyaf. Renginin Mermerli gri olması nedeniyle verilmiş özel isim. Cloud Box Covering. Koagülasyon havuzu. (Binip Pres) Orta vals ayni eksende olmadığı için yandan yonca Coarse Fiber. yaşken bozulmayan. Clover Leaf Press. (Patentli bir isim) Krepli kâğıt. dayanıklı kraft kâğıt.

Litografik baskıya uygun olmayan kroma kâğıt. kaplıdır. Kuşe kartpostal kartonu. Coated White Top Liner. Mutfak terimi. dozajlama. son derece beyaz renkli ve çok iyi öğütülmüş tutkal kaplı şeffaf kâğıt. Kuşe gazete kağıdı. Kuşe Kraft kartonu. Coating Clay. herhangi bir kâğıt veya karton türü. Coated Recycled Chipboard (CRB). (Bakınız. Kuşe karton. Kuşe kitap kâğıdı. Kuşe Bristol. edilmektedir. Kuşe oluklu karton. Yüzeye kaolin türü pigmentler ve Coated Box Covering Paper. Kuşe karton. Litografi Coating Color. LWC) fabrikalarında bir yardımcı madde için. LWC). sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. (2) Kaplama. Oluklu Coated Book Paper. bağlayıcılar ve su bulunan. beyaz ve ince öğütülmüş rafine kaolin. 68 . Ayrıca bu karışımın Coated Magazine Paper. Paper. kuşe karışımı. kaolinle kâğıtları çok renkli baskıya uygundur. karıştırılarak. Coated Natural Kraftboard. Coated Tag. boyanması. Coating Color Kitchen. kâğıt veya karton yüzeyinin özelliklerini değiştirme işlemi. Benzer Coated Paper/Paperboard. ısıtma. tutkal hazırlama için de tutkal mutfağı terimi minimum 5 gr/m2 pigmentli kuşe hamuru bulunan kâğıt kullanılmaktadır. kaba kâğıttan. Kuşe kâğıt/karton. İçinde pigmentler. Kroma baskı kâğıdı. Kuşeleme kaolini.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated Blanks. diğer tarafı seçerek ayrılmış. Kuşe kaplamada. (Eş anlamlı. Kâğıt yüzeyinin komple Coated Mottle. karıştırma. Kuşe gri karton. Coated Chromotype. Kuşe esmer sağlam yapı gerektiren durumlarda kullanılmak üzere Kraft kartonu. (2) Sıcak kullanılan. (3) Temizlik kâğıtlarında krepleme öncesi Çok renkli Litografik baskıya uygun Kroma kâğıt. Coated Book Stock. Kuşe ofset kâğıdı. Kuşe Bristol kartonu. Kuşe kaplamada Coated Glassine. Coated Bristol. Rafine kaplanmış olabilir. Coated Bond Paper. Mermerli kaplama. Kaplama maddesi. Coated Board. Düzgün yüzey ve Coated Unbleached Kraftboard (CUK). üretilmiş. Düşük boyasının hazırlandığı bölüm. Bir yüzü veya iki yüzü birden kuşe hamuruyla Coating Grade Clay. Mükemmel olanlardan Coated Blotting Paper. Coated Seconds. (1) Kuşe boyası. kalite kuşe. (2) Örtücü boya. kutularda üst kat olarak kullanılan beyaz kuşe karton. Coating Compound. Bir tarafı kuşe karton. Coated Offset Paper. Laminasyon Coated Chromolitho Paper. Her iki tarafı da olarak kullanılan. Bristol’e göre polimer dispersiyon maddeleri. daga ince ve daha ekonomik bir baskı kağıdı. son derece Coated Postcard Stock. Hurda gazete kâğıdından yapılmış. (Eş anlamlı. Coating Agent. Kuşe yapmak için kullanılacak kalitede. su ve çeşitli eş bağlayıcılar da ilave Light Weight Coated. kaolin. Yüzeyinde şekilde. (1) Kuşeleme. Coating Mixture. Kuşe Coated Newsback (CNB). kaplamaları. içine bağlayıcılar. Kroma litho baskı kâğıdı. kuşe kaplanmış senet ve tahvil kâğıtları. Coated Index Bristol. Kuşe kartpostal kartonu. Kuşe boya mutfağı. Coated Tough Check. Kuşe bono kâğıdı. Coated Book Paper). fakat kullanılabilir 2. Sauce) Coated Lithograph Paper. Coating Base. kaolin. Kuşe kapak kâğıdı. Kuşe litografi kâğıdı. İki tarafı kuşe etiket kartonu. Kuşe kaplamada taban Coated Cover Paper. Kuşe çözeltisi. birlikte uygulanan boya. Kuşe kalitesinde kaolin. Coating. (Bakınız. kâğıt gramajlı kil kaplanmış gazete kağıdı. uygulanan kimyasallar ve tutkal karışımları. Kuşe etiket kartonu. çok katmanlı bir kitap kapağı kâğıdı. Ebat kesilmiş kuşe karton. Kuşe taban kâğıdı. Kuşe kutu kapağı kâğıdı. İkinci kalite kuşe. veya karton. kalın kuşeli kartonlar. Kuşe dergi kâğıdı. bağlayıcı kullanarak. (1) Folyo kaplı aydınger kâğıdı.

Bükülme. istenilen sonuçtur. bağlayıcılar ve su. Cobb Test). bir suyun. (Bakınız. Compound) Cockle Cut. Kahve filtre kâğıdı. Coating Skip. Gerilme veya potlukları olan Coating Mottle. kâğıt makinesi dışında yapan Cock. Mutfak terimi kâğıt fabrikalarında. Yüzey kaplaması yaş dayanımı yüksek ve gözenekli bir filtre kâğıdı türü. çekerek tutunmaları. Kuşe karışımı. (1) Makara. su miktarını tayin eden test. Kaolin ve boya neminin düşüklüğü nedeniyle aşırı kurumasıyla oluşan pigmentlerinin genel adı. Kuşe sekmesi/atlaması. Bunlar asıl bağlayıcı Coating Machine. yüzey kaplaması temizliğinde kullanılan fıskiye. Kuşe yüzeyinde. (5) Bobin. (3) Yazar kasa ruloları. sırasında. Sürtünme katsayısı. kâğıt tarafından emilen fabrika bölümü. Cockle. Co-binder. Ayni tür moleküllerin birbirlerini görüntü. 120 Coating Kitchen. Dalgalı işlenmiş. Kuşe makinesi. Kuşe bir kâğıdın. Düşük gramajlı. Kuşe ağırlığı. Cockling. Coating Düzensiz çekme kuvvetleri nedeniyle oluşan dalgalılık. (1) Bilerek buruşuk tarz dönüşmesi. kurutulduğu için. Serpantin boruları. Kıvrılma. veya su emiş miktarını ölçmeye yarayan bir test. son derece dayanıklı. Kuşe topağı. (Bakınız: Adhesion) Coating Shower. makine. Kuşe gözenekleri. Tonlanma. Kuşe oynaması. Kuruma kenarlardan başlayacağından çanak Coating Piling. görünümünün. Kıvrım kopuğu. karıştırma. Dalgalı. Kuşeleme pigmentleri. Coffee Filter Paper. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. kuşe pigmentlerinin viskozitesini ve su veya bölümünü anlatmaktadır. belirli bir yüzeyin emeceği Kuşeleme sırasında kalmış kil topağı. Konik vana. ısıtma. Yanki silindirlerde Coil. Kullanım sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu sırasında. 30 saniyede. Ofset baskı görünümü oluşur. Kuşe mutfağı. kâğıt üretildikten sonra. T441 a göre belirli süre içinde. Kuşeleme işlemini. Yardımcı bağlayıcı. sırasında. Tutunma. bir metre kareye kaç gram olduğunu belirten değer. (2) Çapı eninden geniş olan kâğıt bobini. baskı valsi üzerinde kuşeli yüzeyden kopan Coefficient of Friction. Kojenerasyon. Coating Mixture. 60 saniyede. Coat Weight. Gerçekte düzgün görünüm. tutunumunu ayarlayan maddeler. Kâğıdın yüzey tutkalının kalitesini kaolin. Eş bağlayıcı. Kuşe yığılması. (Bakınız. yüzeyine kaplanan maddenin. bazı kısımların kaplanmadan geçilmesi. Coating Raw Stok. Kaplama ağırlığı. Kaplama Cogeneration. birbiri üzerinden sürtünerek kaymalarını önleyen direnç. (2) Makine şartları sonucu gerilerek Coating Pick. Bunun sonucu ortaya çıkan lekeli Cohesion. çözeltisini meydana getiren. dispersiyon maddeleri. boya veya beyaz pigmentler. kalenderden geçirilirken katlanarak kopması. Kuşe sıvısının hazırlandığı veya belirlenen daha uzun sürede. Kuşe çürümesi. maddelere destek olarak kullanılır. Tappi Coating Lump. dalgalı üretilmiş. Kuşe yayılması. Elektrik ve buharı birlikte yüzeyinde aşırı kaplama birikimi sonunda meydana gelen üreten enerji santralı. kalender sonrasında dalgalı bir şekle Cockle Finished. işlenmiş kâğıt. Kâğıtların parçacıkların birikmesi. Kahve torbası kâğıdı. Kuşelenecek taban kâğıdı. Kuşe Cobb Size Test. Kaplama fıskiyesi. Kuşe çürümesi. Kob testi. mikro düzeydeki küçük hava boşlukları. Cobb Test. yardımcı madde için dozajlama. 69 . Coating Splash. Eşanjor boruları. gram cinsinden miktarının ölçüldüğü test. Coating Pits. Buruşuk.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coating Ingredients. Kaplamada yolunma. Düzgün olmayan kâğıt dokusu. (4) Motor bobini. iyi baskı veren bir kâğıt türü. kalenderde veya baskı sırasında oluşan kopmalar. Kuşeleme Coffee Bag Paper. Kâğıt yüzeyinin dış ortam Coating Pigments. Kâğıt Coiled Tubes. dağılma ve yayılma. Kuşe tabakasından. kıvrılma. Kuşe kaplanmış sırasında kalan. Kimyasal olarak pasif/nötür kâğıtlardır. Kuşe katkı maddeleri.

Soğuk parafinlenmiş karton. Sıraya koymak. gerektirmeyen mürekkepler. Soğuk üfleme. Cold Steep Bleaching. Soğuk kostik selülozu. Kâğıt makinesi Collar Circles. Cold Pressed Finish. Saman Cold Blow. Soğuk iz işlemi. Soğuk halde uygulanan tutkal amacıyla oturtulan karton şerit. Mekanik Cold Wax Board. orta dereceli görüntü değiştirme parçacıklar. yitirip yoğuşmuş buhar veya gaz. Reçineli mürekkepler. (Bakınız. makinelerle yapılan krepleme işlemi. renk ve cinste kâğıdı keserek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coin Wrap. belirli sayılarda sararak. Dolgu maddeleri işlemi. selülozu. Kâğıt Cold Sealing Paper. elyaflara tutunarak kâğıt olmayan kâğıt conta. daldırılarak yapılan bir karton kaplama işlemi. Kâğıt maddenin. Parçacık tutunumu. Karışım. Soğuk öğütme. ağartma işlem aşamalarından biri. selüloz hamuru üzerine hidrojen peroksit sıkılarak ve 45 Samandan selüloz üretimi. Koloit. selüloz hamurunun selülozu. Çözücü kullanılmadan ısıtılarak uygulanan üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan mürekkepler. Soğuk kostik çekme. boya kullanmadan. Caustic Extraction) Cold Soda Pulp. selüloz hazırlama aşamalarından biridir. Çeşitli desen. kazandırmak için. Toplama oranı. Kolaj. Mekanik göre. Boyutları 10 nanometre ile 1 mikron arasındaki işlemidir. türleri. Pişiriciden. karbonlu kâğıt yapmak Cold Caustic Pulp. Koloidal parçacıklar. o ülkede toplanan hurda kâğıdın oranı. asıltılı parçacıklar. Balen kartonu. İmalat dışında yapılan krepleme işlemi. Cold Grinding. Sıcağa dayanıklı hamurundaki Asıltılı parçacıkların. Enerjisini tamamen Collage. Üretim sonrası özel ağırlığa dayanamayıp çökmesi. yongaların kostikle ön işlemden parafinle. (Bakınız. Yaka kartonu. Soğuk conta kâğıdı. Kullanılan kâğıt miktarına düşürülerek kontrol edildiği. Soğuk iz verme. % 20 kesafette Cold Caustic Pulping. Saman için uygulanan mürekkep. Oda şartlarında ön soğuk kostik derecede uzun süre bekletilerek yapılan ağartma işlemi. kâğıdın görüntüsüne zenginlik katılmış kâğıt hamuru karışımı bir koloit oluşturur. bir kostik azaltma yöntemi. Soğuk preslenmiş. Soğuk iz verilmiş. Cold Caustic Pulp). Parçacıklı homojen karışım. hasarlanmasını önlemek amacıyla uygulanan işlem. Colloidal Retention. Soğuk ağartma. Colloid. odun öğütme işlemi. pres valsleri ile dışarıda yapılan iz verme karıştırılması sonucu ortaya çıkan karışım. Elyafların ani şoklanmasını ve sonuçta mürekkebi. karton yüzeyine uygulandıktan sonra. Collapse. Bir Cold Pressed. Matbu form kâğıtlarının arkasına. selüloz üretim aşaması. Çökme. Asıltılı soğuk pres valsleri altında. Kurutma kasalarda kullanılan bozuk paraları. Soğuk kostikle selüloz üretimi. Soğuk kondensat. Selüloz mürekkepler. Katı halde olduklarından. Soğuk krepleme. verme işlemi yapılmış. Soğuk baskı karbon soğutularak atılması. sonrası. ısıtılarak sıvılaştırılan ve baskıda soğuma sonucu donan Cold Alkaline Extraction. soğuk suya geçirilerek elde edilen selüloz aşaması. Soğuk olarak uygulanan siyah mürekkep. bünyesinde kalması. Bozuk para sarma kâğıdı. muhtelif desenli Colloidal Particles. pişirme sonrası 100 °C nin altındaki sıcaklığa siyah likörle Cold Spot Carbonizing Ink. Selüloz yapıştırılarak yapılan Fransız kâğıt sanatı. Erimiş selüloz üretiminde. Oluklu mukavva kutuların üzerindeki Cold Flow. demet yapmada kullanılan Kraft kâğıtları. Su ile sıcaklığın Collection Rate. gömlek yakalarının içine düzgün görünüm Cold Glue. Cold Condensate. Soğukta alkali çekme. Soğuk tutkal. yeni bir resim oluşturmak için bir kâğıt veya kanvas üzerine Cold Caustic Extraction. Collate. bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde üretildikten sonra. Marketlerde Cold-Set Inks. 70 .

Color Fast Papers. Kırmızı. (1) Renk. rakamsal değerinin bulunması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colloidal Stability. yazarın kendisince konulan işaretler. Kâğıt yüzeyinde görülen aşırı Colophony. Renk derinliği. Yaşlanma veya farklılığı (Eş anlamlı. yeşil. Dijital baskıda bir Colorant. yoğunluk miktarı bulunur. Renk sıralaması. Kolofan reçinesi. X-Y renk düzleminde. Renk Collotype Paper. Ayni zamanda farklı cihazlar arasındaki renk Color Brightness Tester. Jelatinli kâğıt. renk için milyonlarca renk tonunun elde edildiği renk Color Reversion. renk uzayındaki Collotype Printing. Bilinmeyen bir Colorfulness. polielektrolitle titrasyonu. renk uzayındaki Colloid Titration Ratio (CTR). Jelatin baskı. Boya haslığı. Renkli etiket kâğıdı. örneğin 8 Color Proof. Renklendirici. örneğin anyonik ihtiyacının katyonik ihtiyacına oranı. (2) Boya. Bitirici ekleme. yazının sonuna satır halinde eklenen. Color Lump. bir rengin polielektrolitin. renkli parçacıklar. Bir Colophon. Renkli Kraft. Kolofon. Suda çözünmeyen gelen karışım. Colored Label. Renk doygunluğu. Baskı öncesi renk bitle (25610=111111112) ifade edilen tonu üzerinden. Renk ölçümü. Renk parlaklık test cihazı. Homojenleştirici. Bir yerini ve parlaklığını rakamsal değerlerle veren cihaz. Boyanın Bir maddenin bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak solmazlığı. Koloit karıştırıcısı. Renk doğrulama testi. Arto Printing) Color Lake. Koloidal sistem. Piksel sayısındaki yoğunluk. Colorimetric Purity. Bit Depth) kimyasallarla rengin orijinalliğini kaybetmesi. Boya birikimi. Kâğıdın çok pahalı boyanın alümina veya kaolin ile karıştırılarak olduğu dönemde. Renk yönetimi. 71 . kalmayı sürdürdüğü denge durumu. Boya pigmenti. Color Progression. (Eş anlamlı. çoğunlukla renkler uyuşmaz. Kâğıdın rengini veya renk rengin yeniden üretilebilmesi için yapılan denetim tonunu değiştiren maddeler. En azından biri Asıltılı etiket kâğıdı. şekilde karıştırılmasını sağlayan makine. Renk uyuşumu. Bir rengin. Yüzeyi boyanmış Colloidal System. Renk atması. boyalı noktalar. Colorimeter. Baskıya geçince bambaşka bir Color Density. Baskılı alanın optik resim ortaya çıkabilir. Çökelme ve Colored Kraft. pigmentler. Colorimetry. Mikser. Optik yoğunlukölçerle yansıyan ışık ölçülerek Color Match. askıdaki parçacıkların askıda Kraft kâğıtları ve kartonları. Renkli pigmentler. kâğıt. mukayese edilir. üç ana kontrolü. Koloit titrasyonu. Bir rengin. İki örnek arasında. Örnekler birbirine göre ölçülebilen renk farklılığının olmaması. Toz boya. Baskıda renklerin Color Depth. basım sırası. yoğunluğu ve yükü bilinen bir gri renk ile arasındaki renk farklılığı. bir cam veya metal plakanın yüzeyine yapılan baskı çeşidi. Jelatin veya jelatin kaplı. Renk saflığı. parçacıklı yapıda. Coloring Pigment. Boya. Has boyalı kâğıtlar. Renk yoğunluğu. Colloid Mill. Renk ölçer. (ISO 5631) Color Management. Çam reçinesi. ışığın yansımasını ölçen cihaz. Yüzey boyalarında kullanılırlar. Tarayıcı ile ekran arsında bir yüzeyden. Boyanın kalıcılığı. Renklilik. el yazmalarında başlık sayfası veya kapak kurutulmasıyla elde edilen ve sonra öğütülen suni kullanmak yerine. Koloidal denge. Color Fastness. Colloid Titration. Rutubete dayanıklı bir derinliği. yoğunluğu. kelimeler ve simgeler. iki maddenin birleşmesiyle meydana Colored Pigments. mavi ana renklerinden her birinin. Hamurunda boya kullanılmış birikmeleri önleyecek şekilde. Solmaz kâğıtlar. Koloit titrasyon oranı. Boyanın sabitliği. Lake boya. Redüi toz boya. Renkli tutarlılığını korumayı amaçlar. Color(Colour). yönetimi.

belirtmektedir. X. Çok çeşitli renk tekerleri ifade etmektedir. Otomatik olarak rengin dalga boyunu. Renk değişimi. Yanıcı kâğıt. Bir rengin. teknolojisi. Katmanlı karton. ve mavi-yeşil) diye 12 ana grupta toplanır. Üst üste katmanları renk ve tür tescili. Column Strength. Kartonun yük Commercial Match. Simple Commercial Wove Envelope. “a” kırmızı-yeşil eksenini. Bunlara CIELAB (Commission Combustible Paper. Color Space. yazılı açıklama. turuncu. Ticari amaçlı emici kâğıtlar. Atık baca gazlarındaki kâğıdı. Düz zarfa. Flotasyon rengi oluşturan ana renklerin ortaya çıkarılması. Dev kutu. Ticari tescil. gramajı çok geniş aralıklardadır. edilmiş kâğıtlardır. Enerji verimini üst düzeye çıkarabilmek için.b. Tutuştuğunda sonuna Internationale de L'éclairage) koordinatları da kadar kontrollü şekilde yanabilen kâğıt. Renk kataloğu. Comment. Commercial Register. optik atık baca gazından enerji elde eden sistemler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Color Saturation. sarı-yeşil. filtrelemeyle bileşenlerine (üç ana renge) ayrıştırılması. Ticaret. Tam mürekkep giderme. Baskıda renk Commercial. genellikle renkler birincil (mavi. Sargılık pelür kâğıdı. Ticari benzerlik. Renk uzayı. Kombine çevrim Renk doygunluğu kayboldukça soluk görüntü ortaya çıkar. XYZ üç şekilde üretilen oluklu kutu. “b” sarı-mavi eksenini Kâğıt ve selüloz yanıcı maddelerdendir. kırmızı-mor. Combination Board/Paperboard. Z Combustible. 72 . Çok Commercial Wove Enveleope. Bir Combined Deinking. Genellikle katmanlı ve tabanda daha düşük kalitede hamur kullanılarak özelliği olmayan her türlü zarf. yoğunluğunun dalgalanması. giderme işlemi. Renk tanımı. Color Wheel. mor) ve üçüncül (Kırmızı- girmemektedir. Color Variation. Tutuşucu. Tüm renk tonlarını fabrikalarda kullanıldığını belirten bir tanım. Renkli benekler. Commerce. Commercial Blotting. firma tarafından üretilmiş. yıkamanın (Washing) yapıldığı mürekkep Color Sheets. (Bakınız. Katmanlı karton. Naklîye dâhil tüm arttıkça 24 veya 256 renk tonu ortaya çıkar. Renk ayrıştırma. Y ekseni b’yi. Color Specification. kültür amaçlı bir kâğıt olmadığını. ısıyı da geri kazanan çevrim santralı. Kuşesiz Cycle) herhangi bir zarf kâğıdı.Z ekseninde rakamlarla ifade etme. kabul edilebilir benzeri. Yorum. Ticari olarak yaptırılan Combined Board. Yanıcı. kalan bir maddenin yanabilir özellikte olması ve yanması. Renklerin sayısı Commercial Invoice. olan. Bir Combustion Control. ile birlikte. (Jumbo Box) boyutlu uzay sistemine göre.a. silindir makinelerde üretilmiş kartonlar. Kombine çevrim. Zarf kâğıtları. Color Separation. silindir elekli makinelerde üretilen kartonlar. Burada kâğıt çeşidi. Bir örneği sigara kâğıdıdır.Y. Renk doygunluğu. Color Strength. Renk tekeri. Çok fazla ağırlık taşıyabilecek olarak tanımlayan üç boyutlu L. Commercial Tissue. Herhangi bir kâğıdın. mavi-mor. Sıradanlığı bir daire içinde gösteren resim. turuncu. ikincil (yeşil. Özel olmayan. Limon sarma Combined Cycle. Nitratla emprenye denilmektedir. Sarı-Turuncu. Özel türler bu kapsama sarı). Bir ısı kaynağına maruz ekseni L’yi temsil etmektedir. Renk özellikleri. Işığın renklerini matematiksel Combo Bin. X ekseni a’yı. kâğıt kalitesi ve olmasına rağmen. Boyama kuvveti. Bir konu hakkında yapılan sözlü veya Color Spots. kırmızı. sistemi. Kolon mukavemeti. Benek. (1) Ticari. Renk kartelası. Yanma kontrolü. Alım ve satım türü işler. saflığını ve ışık yansıtma özelliklerini düzenlenen kazanlardaki yanma kontrolü. Renk çarkı. masrafların gösterildiği fatura. Bir kâğıdın başka taşıma mukavemeti. Fatura. Renk yoğunluğu. Combined Cycle Technology. (2) Sıra malı. “L”. parlaklığı (Lightness).

Compression Strength Resistance. Sıkıştırma. Bloknot kâğıdı. Birbiriyle Reaction Wood. ATM kâğıtları. eski durumuna dönebilmesi. Hava basıncını yükselten Composite Roll Cover. Teneke ve karton (farklı kutular için sıkıştırıcı etki. (1) Dövme selüloz. Kâğıdın makine eni veya kullanılan şerit rulo kâğıtlar. Yüklenicinin işini ölçümleri. Kompresör. Tablet Paper). Sıkışarak çökme. (Bakınız. enine. Örneğin ortası karton alt ve Compressive Strength. Belirlenen şartlara veya eğilme sonucu ağacın bazı bölgelerinin sertleşmesi uygun olma. Bu bir krepleme karton kutunun dayanma direnci. (2) Selüloz Kâğıdın sıkıştırıldıktan sonra. (Eş anlamlı. Sıkıştırma. Karton kutunun Composite Container. Complementary Colorr. Kompozit vals kaplaması. Composite Fuel. Kâğıda esneklik vermek için direnci. Sıkıştırıla bilirlik. boyu dikkate alınarak yapılan ezilmeye karşı direnç Completion of Job. kutunun sıkıştırma dayanımı. Form Composition Book Paper. Öğütüm sırasında elyafları selüloz. Kartonun Vasıfsız kâğıtlar. Karton Composite Can. Composition. Compression Resistance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Commercial Writings. Oluklu kutu yapımında işlemi değildir. (3) Bu selülozdan yapılan ve kişisel temizlik (Bakınız. Oluklu kullanılan rulo kâğıtlar. Bir kâğıt fabrikasını. Burulma Compliance. Compression Index. İşletmeye alma. kullanılarak yapılmış kutular. Sürekli form kâğıdı. Commodity Papers. 73 . Sıkıştırma. Karton üst kapakları metal silindir ambalajlar. (1) Kâğıdın belirli bir Ofislerde yazı amaçlı kullanılan kâğıt türleri. Çarpık ağaç. İş bitirme. Karışık yakıt. Emtia kâğıtlar. Kompozit yakıt. ATM kulübelerinde anlaşılan ölçülebilir değerler. Fluff Pulp). Haberleşme kâğıtları. kullanılan kâğıt veya kartondan örnek oluklu elde edilerek. (Benzer anlamlı. pamuğu. Kambur ağaç. nedeniyle oluşan bol ligninli ağaç yapısı. Harman Computer Output Paper. (Bakınız. Uyumluluk. Komite. Surface Compressibility). sıkıştırarak yoğunlaştırma. (2) Günümüzde faks ve yazıcı kutularda aranılan dayanım değeri. düzken veya kenarları arasında ezilmesiyle Compartment Paper. Committee. bir veya ıslandıkça sıkıştırma mukavemetinde meydana gelen sitemi veya bir üniteyi devreye alma. Ticari kâğıtlar. Birden mekanik donanım. Farklı malzemeler üst üste istiflenmesiyle sıkışarak çökmesi. Sıkıştırma mukavemeti. Kâğıdın kurudukça Commissioning. Compressive. (1) Eskiden Compression Strength. tamamlaması. Uygunluk. kâğıdı. Sürekli form kâğıdı. Genel amaçlı yazı tabı kâğıdı. Computer Controlled. Sıkıştırma kuvveti karşısında. boyuna. Bilgisayar kontrollü. kalınlığını azaltabilmesi. Compressor. kuvvetle sıkıştırıldığında. Kompozit kutu. lastik valsler arasından ezerek geçirme. fazla maddenin karışımıyla üretilen vals kaplaması. kâğıtları için kullanılmaktadır. Sıkıştırma dayanımı. değişme oranı. karıştırıldığında beyaz renk veren renk ikilisi. Bir telgraf. Sıkışma katsayısı. (2) Comminution Pulp. Sıkıştırma dayanım Compacting. Sıkıştırıcı. Stiffness). malzemeler) kullanılarak yapılan saklama kutuları. Heyet. Communication Papers. Sıkıştırma. Sıkıştırma direnci. ürünlerinde dolgu olarak kullanılan yumuşak dokulu Compressing. Tamamlayıcı renkler. Kurul. teleks makineleri gibi haberleşme cihazlarında sıkıştırma kuvvetine karşı dayanma yeteneği. Tension Wood). Karışım. (Bakınız. Kompozit kutu. Compressibility. Compression Wood. Form kâğıdı. Commercial Papers) deforme olmadan dayanabileceği azami kuvvet. Compressive Collapse. Computer Printout Paper.

biri çelik diğer plastik iki elek arasında ve 5 bara kadar Condition Monitoring. Condensate Header. çalıştırmak için durum izleme sistemlerine ihtiyaç bulunur. Conditioning. İletkenlik ölçümü. Kontrat şartları. verilmektedir. Akordiyon katlama. makinesi buhar silindirlerinde görülen kondensat boşaltımı. Bu işlem baskı kalitesini uygun değere getirmeyi paralel davranışlar. Kondensat yükü. bağlantısı. İletkenlik. Condensate Recovery system) 74 . Sürekli formlardaki katlama kâğıt. Kontrat Condensate. (Eş anlamlı. Beton (Bakınız. arıza olmasına dayanım testi. Isı veya elektrik akımını iletme. Oluklu mukavva kutuların sıkıştırılma mukavemetini Condition Based Maintenance. Bobinlerde özel bir odada bobini yeniden sararak Condebelt Drying. tank ve kontrol kireçlenmeye karşı korunması amaçlanır. İletim. Condensing Load. Yaygın olmayan. Enerji üretiminde kondensat içindeki kullanılıp kondensata dönüşmesi ile biriken kondensatı iletkenlik değeri ölçülerek. Condition Based Maintenance) yöntemidir. Kazandan çıkan buharın kurutma grubunda Siemens’tir (mS). betonun havayla irtibatını kesen ve Conditioned Paper/Board. Condebelt kurutma. Durum tabanlı bakım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conbur Test. şartlandırma yapılır. bir cm Condensate Recovery System. Durum izleme. sistemi. Şartlandırılmış kâğıt/karton. Kondensat. Buhar silindirlerinde Concora/Compression Liner Test (CLT). Kondensat geri kazanma uzunluktaki iletkenlik değeri olarak ölçülür ve birimi mili sistemi. Kondensat uzaklaştırma kondensat örneğinde yapılan iletkenlik ölçümü. Kâğıdın kullanım yerinde. Layner sıkışma kondensat oluşum miktarı. alt plastik eleğe soğutma suyu kullanarak izleyen bilgisayarlı sistemlerin genel adı. sistemin korozyona ve kazana geri gönderen pompa. Kondensata eğik düzlemde kayarak çarpması sonucu oluşan hasarı ölçen çeviren. Conditioning). Beton. algılayıcılar ve veri işleme yöntemleri çelik eleğe buhar. Conduction.) Kazanların ve buhar hatlarının paslanmasına karşı Condensate Removing System. Removing System. Bir kutu tabanının. Kondansatör Concertina Fold. Ekipmanı son ana kadar Concrete. Çimento kum ve su karışımı. Isının bir çıkış bağlantısı. kâğıtlar. Ayni anda yapılan. Su buharının yoğuşmasıyla oluşan kapsamında satıcı ve alıcı arasında birlikte oluşturulmuş ve sıvı. Bir projede özellikle nemini oda şartlarına getirme veya getirene kadar veya süreçte. Sequential) amaçlar. Üst belirli bir kısmı. Condenser. Condensate Conductivity Measurement. (Eş anlamlı. Uyulmaması durumunda çeşitli Condensate Evacuation. Çarpma mukavemet testi. Kondansatör kâğıdı. Concurrent. yani kürleşmesini düzenleyen su geçirmez (Bakınız. Kâğıt dayanımları yüksek olan bir kurutma (Bakınız. Kondensat Conductive Heat Transfer. önceden belirlemek için testlayner üzerinde yapılan Ekipmanın durumu göz önüne alınarak. Eş zamanlı. (Ton/saat) testi. sistemi gibi donanımın tamamı. Condenser Paper. Kondensat boşaltımı. kurumasını. Yoğunlaştırıcı. Ölçü örneğinde. Conductivity. İletimli ısı aktarımı. Kâğıdın akordiyon imalatında kullanılan yüksek gözenekli ve yağı emebilen şeklinde ardışık katlanması. Kondensat bağlantısı. Yoğuşturucu. Condition Monitoring) döküldükten sonra. Kâğıt yaptırımları da belirler. İşletme içinde basıncı olan buharla yapılan kâğıt kurutma yöntemi. (Karşıt anlamlı. test. Conditions of Contract. tekniği. seperatör. olanak tanımadan yapılan bakım. eş zamanlı yapıldığı için işe hız kazandıran bekleme. Şartlandırma. Concrete Curing Paper. Beton kürleştirme kâğıdı. imzaya alınmış şartlar. Buhar silindirlerindeki kondensat çıkış bedenden diğerine temas yoluyla aktarımı.

Danışman. Tüketici talebi. Konik. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Conformability. Koni şeklinde. Konik. Conical Refiner. Düşünce birliği. mikro organizmalara yaşam ortamı oluşturmak Consignment Stock. Öncesine bağlı olan. (Cleaner Cone) düşürerek istenilen değere getirme. nedenlerle girilen ve çalışırken özel tedbirlerin alınması gereken alanlar. Elyaf uzunluğuna bağlı olarak koniklik nedenlerle. Esneklik. Kesafet kontrolü. Kapalı alan. geçmesi için gerekli değişkenlerden biridir. Önceki kâğıt yüzeyine yayılması durumunda açı ölçülemez. Elyaf yerleşme bölgesi. kurutma silindirlerinin Consolidation. Sipariş teyidi. İki Consistency. Bu açı karışımın kâğıda azami ölçüde ardından sonuç olarak gelen. Başkası tarafından için hazırlanmış ve kaba maddelerden oluşan geniş. Aşındığı veya eskidiği Connection Parts. Sarf malzemeleri. kullanılan parçalar. Su geçirimsiz bir atık su elinde bulundurana ait olmayan mal. temizleyici alt parçalarında görülen yapı. Kısıtlama. Consumables. Cone. Dolaylı hasarlar. (Eş anlamlı. Bağlantı parçaları. ıslatma (Wetting) denir. Kesafeti düşürmede kullanılan su kontrol vanası. Şekerleme kâğıtları. Constraint. Tüketici. Bir olayın kâğıtla yaptığı açı. Yapılaşma. İrtibat. Elek üzerinde elyafın yer değiştirebildiği ve Conforming Order. Ortama uygunluk. Meyveleri konik olan iğne yapraklı ağaç türleri. için hazırlanan karışımın bir damlasının. kâğıt yüzeyinde Consequential. Konik öğütücü. Su aynası bölgesi. Büte ve tank içleri. İletken yalıtım kâğıdı. Buna nedenlere bağlı olan hasarlar. Öğütücü ve siklon emişine verilen hamurun basıncını sabit tutan seviye kasası. Temas açısı. Kesafeti suyla konik olan uç kısmı. Konsinye. Consistency Transmitter. motorlu. Configuration. Elek üzerinde elyafın içi. Koni. Damlacığın Consequential Damages. havuzunda. Elyaf yerleşmesi. Temizleyici konisi. yerleşmesi. Consultant. Kesafet kontrol vanası. Temizleyicilerin Consistency Control. Darboğaz. Presbant. Ancak içine zorunlu çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Çam. Konsinye stok. Order kendine yer bulabildiği alanı ifade eder. suni stoklanmasına rağmen faturalanmadığı için mülkiyeti diğer dolgu tabakası. kanallar ve hendekler gibi. Consolidation Zone. Hamur içindeki. Kısıt. Kesafeti yükselterek Cone Paper. Fan pompası Conical. sarıldığı masuraların imalatında kullanılan kâğıt. Consistency Control Valve. İzleyen. (Tappi-558) Consignment. Düzenleme. Kozalaklılar. Mutabakat. Çam türleri. kuru elyaf iletken arasında kullanılan yalıtkan kâğıt. Konik masura kâğıdı. Kesafet transmitteri. miktarının ağırlık olarak yüzdesi. mikro dalga gibi Confined Space. Kâğıt yüzeyini kaplamak Consensus. tavanlarda ve döşeme altında ya da yalıtkan değişmektedir. Kesafeti ölçerek bildiren cihaz. Kesafet. Bağlantı. 75 . Müşterinin bir maldan veya hizmetten beklentileri. Connection. Consumer. (Pros and Cons şeklinde kullanılır) Contact Angle (Ɵ). Fikir birliği. Tüketici beklentisi. Kullanıcı. birine ait olan mal. Dezavantajlar. Coniferous.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conductor Insulation Paper. Ekipmanlarda için sürekli yenilenen malzemeler. Consumer Demand. Tekstilde iplerin yapılan bir kontrol işlemi yoktur. İğne yapraklılar. İnşaat kâğıdı. Sabit seviye kasası. İnşaat sırasında çeşitli öğütücü türü. Conformation) Constant Level Box. Pulperin içi. Confectioner’s Paper. Belirlenen konuda fikir danışılan kişi. Bıçaklı. Conifer. Claflin öğütücü. Cons. Uzun elyaflı selülozları mekanik olarak öğütmede kullanılan Construction Paper. Temas tabakası. Mülkiyeti satılana kadar malı Contact Bed.

maddeler. Oluklu koli yapımında. kullanılan. Linerboard). Kontrast. Sürekli pişirme. boş yoluyla çözünmüş biyolojik oksijen ihtiyacını ve askıdaki izlileri de kâğıt yüzeyinde düzgünlük yaratma işlerinde katı madde miktarını azaltmak için. Bir elyafın diğer elyaflar ile kesişme amaçlı ölçüm. bulunan ve kâğıt kalitesini düşüren. koyu ve açık alanlar arasındaki farklılık. Continuous Control. Test layner ve Kraft layner Continuous Stationery. yüzeyde kullanılan kartonlar. (Eş anlamlı. Continuous. Kesikli olmayan. belirli aralıklarla düz bir yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki temas oranı (%). Sözleşme. elyaf dışı yabancı maddeler. Referans Bilgisayarlarda çıktı almak için kullanılan. 40 ile 90 gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Surface Pit Distribution. Aktif özel olarak yapılmış egütör valsleri. perfore edilmiş yazıcı kâğıdı. Yabancı maddeler. Satış sözleşmesi. Shrinkage) (2) Kontrat. Sürekli. 76 . eklerini oluşturan dokümanlar topluluğu. Sürekli izli Mean Seperation). tutkal artıkları. Corrugated Continuous Pulping. Kontrat şartları göz önüne sürekli olarak ölçümlü boya verilmesi. konsantarasyonlu bir aktif çamurla temas ettirilmektedir. g/m2 arasındaki birinci hamur kâğıtlardandır. Nakliyede kullanılan kutular. Kontrat ve amacıyla geliştirilen kontrol yöntemi. Kimyasal selüloz Contraries. Sürekli form kâğıtları. su izi vermede Contact Print. Kontrat fiyatı. metal elek tellerinden Contact Stabilization Process. Contract of Sales. Sürekli iz valsi. kumaş parçaları ve Contract Maintenance. (1) Büzülmek. Contractual. kum. bir saat kadar yüksek kullanılmaktadır. Bu valslerin arma çamurlu arıtma sistemlerinin kapasitesini arttırmak için desenlileri ve boş desenlileri de bulunmaktadır. Kâğıt hamuruna Contract Price. Sürekli olarak hamur Container. izleri kâğıt ışığa tutulduğunda görünen. Koli. Koli kartonu. Surface Volume. Müteahhit. Yeterli temas süreci. kontrolün daha kaliteli yapılabilmesi Contractual Documents. Sürekli kontrol. firmalar aracılığıyla yapılan bakım yönetimi biçimi. emilim desenli olanları özel yazışma kâğıtlarının yapımında. paralel çizgiler halinde devam eden. açma işleminde kullanılan pulper. Continuous Coloring. folyolar. metal parçaları. Contrast. Continuous Measuring. Kâğıt hamurunda yöne olan büzüşmesi. cam. Sürekli pulper. metal parçaları. Hurda kâğıtta üretiminde kullanılan ve ham maddenin pişiriciye sürekli gözle görülebilen. Sürekli boyama. Arma geliştirilmiş bir süreç. Koli kartonu. Kontak baskı. (Bakınız . Container Board. (Bakınız. kontrata işlenen fiyat. Continuous Pulper. ortalaması. Çekmek. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. plastik gibi beslendiği ve siyah likörün geri alındığı pişirme yöntemi. (Bakınız. cam parçaları. pişiricide kesiksiz olarak pişirilmesi yöntemini kullanan Container Liner. ip. Işığa hassas bir yüzeyi. İzleme ve kayıt Contacts/Fiber. Kâğıt makinesi elek kısmında. Aç-kapa veya kesikli Contractor. plastik parçaları. Safsızlıklar. Kesikli tarzda çalışmayan pulper. kontrole göre. elyaf dışı zararlı Mukavele. Bunlar arasında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contact Fraction. dış selüloz üretimi. (Bakınız. Detrimental Substances). Continuous Laid Dandy. Sürekli form kâğıdı. Continuous Cooking. Taşeron kum bulunmaktadır. Sözleşmeden doğan. Kâğıdın kururken her Contaminants. Oluklu karton koli imalatında kullanılan kartonlar. birbirine negatif bir yüzeye temas ettirerek yapılan baskı işlemi. Kirlilikler. Kontrat dokümanları. Temas sürtünme oranı. Contract. Kirlilikler. Kâğıt yüzeyinin Continuous Forms Paper. Yüklenici. Sözleşmeyle ilgili. Sözleşmeli bakım. alınarak. Üstlenici. egütör valsi. Bu süreçte arıtılacak su. Sürekli ölçüm. Bir resimde. Sürekli pişirme. Odun hamurunun Board).

Kontrol edilen yapılan Testlayner. Entegre olmayan kullanılan pano. paçavra. Selüloz Control Panel. Dönüşümlü kâğıt. Conversion) Controller. Kontrol grafiği. Ekipmanı çalıştırmak için işlemleri sonucu yapılmış ürünlerdir. Üzerine sonsuz otomasyon sistemleri. Converting. dönüştürme Control Box. kullanılan kumanda panosu. Baskıda elde edilebilen. baskı. Paper olmadığını anlamak için edinilmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contrast Ratio. İşleme. Control Valve. Taşınımlı ısı aktarımı. Genellikle geri beslemeli geniştir. Bunlar yonga. Dönüştürme. Conveyor. Kontrol kararlılığı. Isının Cook. makinelerinden zarf makinelerine. Conversion Cost. Dönüşümlü kâğıt üreten fabrika. Atık kâğıttan Control Stability. sistemin hedeften sapmadan istikrar içinde çalışması. Üretilmiş bir kâğıt Controlled Value. kesafet gibi. Nişastanın uzun geçirilerek. (1) Üretilmiş kâğıttan sıcaklık. Taşıyıcı bant. çanta ve hedeflenir. Seviye. süreçlerdeki kontrol edilmek istenilen kâğıt ürünler elde etme. Operatör tarafından üretimi olmayan kâğıt fabrikası. (Bakınız. kâğıttan yeni kâğıt üretme. Kontrol edilen değer. (2) Nişasta pişirme. “Digester” denilen Conversion. Kâğıt makinesinde veya belirli ünitelerinde bulunan süreçleri kontrol eden Conveyor Belt. Sıradan Testlayner. (1) Odun yongalarını veya selüloz sıvı veya gaz kütlesi içinde karıştırma veya başka bir taşıma üretilecek genelde her türlü ham maddeyi basınç ve sıcaklık yoluyla aktarılması. dönüştürülmesi. dönüşümlü kâğıt fabrikası. kırtasiye ürünlerinden ambalaj ve paketleme malzemelerine kadar yelpaze oldukça Control Loop. kontrolünde kullanılan kontrol grafikleri. Süreç değişkenimi kontrol Conveyor System. Converter. (1) Kâğıt işleme makinesi. (Eş anlamlı. Dönüştürücü kaplama. diğer makinelerle yapılan kaplama işlemi. Tartım kantarı. Kontrol edilen değişken. bir set/hedef değere göre mukayese ederek gerekli düzeltici Converting Machine. Örneğin kutu kontrol ünitesi. (2) Dönüşüm amacıyla hurda değişkenler. saman gibi içinde selüloz barındıran maddelerdir. Converture Ordinaire. Konveyör sistemi. bobinini işleyerek başka ürünler üreten makine (2) sıcaklık veya debi gibi kontrol edilmesi istenilen değişkenin Dönüştürücü. Bir sürecin kontrol ürüne dönüştürme maliyeti. Kâğıt işleme. Örneğin kuşe kaplanması. Kontrol edilebilirlik. kutu imalatları. Conversion Coating. Kontrast oranı. Kâğıt işleme makinesi. (Bakınız. Controlled Variable. döner bir bant geçirilmiş mekanik aksam. Alternatif akımda 50 Hz. o çekin yapıldığı Converting) kâğıttan örnek kâğıt rulo. Bir çekin sahte olup Converting Paper. alt eden ve bir merkezden komut alarak otomatik olarak çalışan platformu ve sonrasında eğimli bir konveyör bulunan vana. Kaplama. altında pişirme. Kâğıt Control Chart. Sevk bandı. edilme özelliği. Kontrolör. Kontrol rulosu. sistem. Kontrol panosu. Converting Mill. İstatistiksel süreç makinesi dışında. Kontrol sistemi. Bale Conveyor) Control System. kâğıt kırtasiye ürünleri. Kumanda kutusu. frekanslara dönüştüren elektronik ünite. Kâğıdın özel işlemlerden pişiricide yapılır. bir yüzüne tutkal beyaz rengin siyah renge olan oranı. kesafet. i kullanarak başka ölçülen değeri. Oranın yüksekliği kaplanması veya kutu yapılması. İşleme maliyeti. Ham maddeleri bir Controllability. Bunlar sinyalleri üreterek sürecin kontrol edilmesini sağlayan arasında çok çeşitli makineler bulunmaktadır. Control Roll. başka tür kâğıtlara veya ürünlere 77 . Pişirme. Ölçülen süreç değişkenlerini belirli Genellikle Converting tercih edilmektedir. Kontrol devresi. Konveyör. Kontrol vanası. Convective Heat transfer. Debi. tarzda oluşturulan kontrol döngüsü. Taşıyıcı.

Çuval desenli kâğıt. Düşük gramajlı olduğu için yarı şeffaf özelliğinden başlamasıyla bitişi arasında geçen süre. Cooling Drum. Core Burst. pişirme ustasına verilen ad. Copper Number. İp sarımında kullanılan kâğıt Core Chuck. Nişasta pişirme ünitesi. Koordinasyon. (2) ölçütü. bobinin kendi içinde kayarak dönmesi sonucu oluşan Coordination.25m. Bakır kâğıdı. bobin üzerine yapıştırılan bilgi kartı. kopma. Soğutma fanı. (1) Kopya kâğıdı. temiz ve soğuk su. Bakır kalıp. Bakır kaplı karton.5 m. bobin makinesi frenlemesinde. Patron kâğıdı. Kenarları 4 ft. 78 . Bobin makinesinde masuraların yapıldığı kâğıt. silindir yataklarında dolaşan yağın soğutulmasında kullanılan. Safihanın soğumasına olanak sağlayan içine su verilerek safihayı soğutan vals. bakır ağırlığı. Bobin etiketi. Cooling Tower. Pişirme likörü. (Eş anlamlı. Bir kâğıt ambalaj ölçüsü. (3) Selüloz kalıbı. Soğutma kulesi. Pişirme süresi. Mihver boru. Soğutma ünitesi. Eşgüdüm. ötürü altına konan resmin veya cismin üzerinden karakalem Cooler. Beç türü pişiricide sürecin kâğıdı. için. İçinde pişirme Copying Paper. (1) Bakır renkli kâğıt. sarılması sırasında mihver boru veya masura üzerinde veya preslerin hidrolik ünitelerinde de bulunur. Soğutma tamburu. Bir mekânı veya ekipmanı 1. “Cooker” denilen pişiricide yapılır. olanak sağlayan su soğutmalı silindirler. İp takviyeli kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ moleküller halinde tutkallaşması için yapılan pişirme Copper Engraving. Copying Tissue. Bu valsler Cord Reinforced Paper. Pişirici. Masura kâğıdı. (2) Nişastanın Copper Plate Board. basınç ve sıcaklık altında kimyasallarla işleme. Radyatör suyu. Fotokopi makinesi. Copier Paper. Bağ. ip veya seyrek kumaşla takviye edilmiş kararlılık sağlar. X 4 ft. değerli bakıra dönüştürmesi sonucu gerekli. Bobin sevk etiketi. (Eş anlamlı. 100 gr selülozun. kapalı çevrimle yaş merkezde kâğıdın üzerine sarıldığı mihver boru. X 1 m ebadında 3. Mihver boru yapımında Cooling Water. Mulaj Cooking Time. Cop Paper. Bakır sayısı. Dayanıklılık rutubet profilini eşit olarak yayar ve kâğıda boyutsal kazandırmak için. Safihanın soğumasına Cord. dayanıklı imal edilmiş. Göbekten patlama. Bir başka tanıma göre 2. Kurutma kullanılan karton. Pişirme. Her parti Copier. kimyasalları olan pişirme sıvısı. Cooking. Mihver kavraması. soğutma amaçlı kullanılan fanlar. Fırın kâğıdı. Bobinin açılması veya vakum pompalarında. (1) Domuz pişirme kâğıdı. Mihver boru kartonu. Core Cards. kâğıt masura. Tomar. pişirilerek tutkallaştırılması. Cop Tube Paper. Pelür kopya kâğıdı. bakırı indirgeme yoluyla iki Pişmiş domuz paketleme kâğıdı. Masura kâğıdı. X Cooling Fan. (2) Fotokopi kâğıdı. Soğutucu. Fotokopi kâğıdı. Cordtone. Bakırdan yapılma baskı işlemi. Core Board. kopyalama yapılan kâğıt. Cooking Liquor. mihver boruyu iki ucundan kıskaca alan kavramalar. (1) Kâğıt selüloz ham maddesini.125 m3 hacminde kâğıt tomarı. Cookery Parchment. Bobin sarımında kullanılan ve kullandığı sızdırmazlık suyunu. (2) Bakır bobin sarma kâğıdı. Soğutma valsi. et kalınlığı yüksek olan. Aşçı. olan ve toplamda 128 ft³ (= 3. Elyaf bozunmasının bir Cooked Ham Wrapper.624 m3 hacimdeki kâğıt tomarı. X 8 ft. büyük çaplı Cooling Unit. Burlap) Cooling Roll. Vakum pompalarının Core. Benzer su soğutmaları. Seat Roll) kâğıt. Çok termometre sıcaklığına düşüren kule. Soğutma suyu. üretim bilgilerinin ve sevk bilgilerinin özetlendiği. gram cinsinden Cooker. Copper Paper.

Geçmişte mekanik selülozları % 25 yerlerdeki kâğıt kıvrılması. kâğıt fabrikasında metal aksamda neden Core Slippage. Corrective Actions) Core Plug. Mektup Zarfı. Oluklu mukavva kâğıtları. Çift kat oluklu ayrılmasını sağlayan. Mihversiz bobin. Corner Stub. alt yüzeyde kullanılan kâğıt. Şarap şişelerinde mantarı saran kâğıt.4). (Ek. Mihver boru takozu. alttaki kâğıda alt layner (Base Liner) denir. (Bakınız. merkezde bulunan mihver borudan kurtularak kullanılamaz Corrosion Control. Köşe koruyucu. yağlı kalan kullanılmış mihver boru. kâğıdı. Köşe işaretleri. Corrective Maintenance. (2) Mantarlı kâğıt. (Eş anlamlı. önlemek için alınan planlı ve kontrollü önlemler. formun bir köşesine uygulanmış mukavva. Mektup kâğıtları. alınamaması. Mihver boruya yakın olan Cornstalk. Düzeltici bakım. Bu Corporation. Corrugated Board). Ağaç özü. 79 . Fluting kâğıt Corner Marks. Arıza olduktan Coreless Roll. Paslanmayı önleme. borunun her iki Correspondence Papers. Mısır nişastası. ucuna çakılan. Oluklu mukavva alt merkezindeki koyu renkli kısım. karbon kâğıdının kolayca asıl kâğıttan Corrugated Board–Double Wall. özel karton parçaları. Alt layner.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Core Curl. metal parçaları sarmak için kullanılan. Odun özü. Üstte kullanılan kâğıda üst layner (Top Liner) ve ezilmeye karşı korumak için konulan. Kâğıtta dayanım arttırıcı olarak kullanılan nişasta türlerindendir. Core Waste. Mısır sapı. Paslanmayı kullanımında. (1) Bobin haldeki kâğıt Corrosion Preventives. Basılmış kâğıtta kesim kutu üretiminde iç kısımda ondüle yapılarak kullanılır. Ağacın veya odunun Corrugated Base Paper. mihver boruya yakın yerlerde sarımın kötü önlemek için kullanılan kimyasallar. Sigara filtresinin dışındaki Corrugated Board. Corrosion Prevention. (Eş anlamlı. küçük kâğıt rulolarda rastlanabilen sarım türü. Kutuların köşelerini kullanılır. Paslanmayı hale gelmesi. mukavva kartonu. metal veya tahtadan Corrosion. Test sınırlarını belirten işaretler. mukavva. Karbon kâğıtlı sürekli Corrugated Fiberboard/Cardboard) formlarda. Kâğıt bobininin. Corewood. Köşe koçanı. (1) Kapüşon kâğıdı. dökme kâğıt. Corn Starch. kaynaklanan zayiat. (2) Bobin kullanımından sonra geriye Rulman gibi. Tıkaç. olduğu paslanma. Tüzel kişi. plastik. boyalar. Cork Paper. Korozyon önleyici kâğıt. uçlarında hasar meydana gelmemesi için. Mihver kayması. Pas önleme. kimyasalların. Mihver boru Correspondence Envelope. Üç kattan meydana gelen oluklu mukavvada. Oluklu kutu yapımında kullanılan ve fluting ve testlayner diye adlandırılan kâğıtlar. kusurlar nedeniyle mihver boru uç takozlarının Corrective Action. Kâğıtta kullanılan yapılmış konik takozlar. Plansız bakım. Kurum. Tespit edilmiş bir çakılamaması veya bobinin üretim amacıyla kavramaya kusuru ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet. Mihver döküntüsü. Core Stock. Mihver borunun edilen bitki artığı. oranında diğer selülozlara karıştırılarak gazete kâğıdı elde Core Damage. Mihver boru kartonu. Mihver boru hasarı. ve rutubet geçirmez kâğıt türleri. Paslanma kontrolü. alındığında ise salgı yapması söz konusudur. Düzeltici faaliyet. Çürüme. Düzeltici tedbirler. layner ise onulalı kısmı kapatan alt ve üst yüzeylerde Corner Stay. boru/masura olmayan bobin. uçlarındaki ezilmeler ve ovallikleri belirten kusurlar. Pas önleyiciler. Paslanma. Göbek kıvrımı. Temizlik kâğıtlarında veya Corrective Measures. Ortasında mihver sonra yapılan düzeltici bakım. kalitesi nedeniyle kullanılmadan kalan ve kırışıklığı nedeniyle kullanılması mümkün olmayan kâğıtlardan Corrosion Preventive Papers. İki ondüle ve üç laynerden meydana gelen oluklu perforasyon. Oluklu mantar desenli kâğıt.

Oluklandırma. (Ek. Costless. Maliyet. Bir proje veya bir layner kâğıdından meydana gelen ve paketlemede dolgu yatırımda harcanan öz kaynaklar ve borçlanmaların tamamı. Oluk makinesi.4). Corrugated Shipping Container Board. Maliyetsiz. Tek yüzlü oluklu Cosmetic Tissues. geçene kadar olan tüm maliyetler toplamı. Oluklu mukavva.4). Cotton Fiber. En yaygın kullanılan oluklu mukavva türü. Kâğıt harmanında. Corrugation. adlandırılmıştır. Kâğıt yapımında kullanılan. Oluklu mukavva. Cotton. Corrugated Board–Single Wall. Maliyetli. Sadece oluklandırılmış ve ambalajda dolgu olarak Cotton Batting Paper. bu değere eşit veya bunun üzerinde pamuk selülozu bulunduğunu ifade etmektedir. Rag Paper) Corrugator. Corrugated Medium. mukavva. Kalite maliyeti. Corrugated Cost of Quality. Bir ürünün müşteri eline kullanılan oluklu mukavva parçası. Linter selülozu. Uzun elyaflı pamuk selülozu. (2) Oluklanma. Oluklu mukavva iç kâğıdı. aşamasında yapılan tüm harcamalar.4). nedeniyle bakım bölümü masraf merkezi olarak Corrugated Board Box. Bir ondüle ve bir layner kâğıtla yapılan oluklu temizleme kâğıdı. Kozmetik amaçlı pelür kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrugated Board–Single Face. Corrugated Cardboard. (Ek. Bir oluklu ve Cost of Capital. Corrugated Fiberboard. Oluklu mukavva. Mihver boru Cotton Linter. Pamuk ambalaj kâğıdı. (1) Oluk verme. Edinme maliyeti. mukavva. Tek veya çift yüzlü işleri kârlılığa katkısı nedeniyle kâr merkezi olarak oluklu mukavva. Pamuklu kâğıt. açık mavi renkli bir kâğıt. Fluting minimum % 25 pamuk selülozundan yapılması gerekir. Pamuk linteri. Oluklu. Pamuklu kâğıt. ambalajlamada kullanılan. Eski mukavva. selülozu bulunan kâğıt. Cotton Content Paper. Masraf merkezi. (Ek. harcamaların tamamı. Kalite amaçlı yapılan Board – Single Face). kâğıt. Corrugated Sheet. 80 . yüksek. Oluklu mukavva. Pamuk. Oluklanma izleri. Oluklu mukavva kutu. Pamuk çırçırlarından elde üzerine sarılan kâğıdın mihver boruya yakın kısımlarındaki edilen selüloz. Cost. Yüksek maliyetli. Corrugator Roll. Oluklu kutu makinelerinde bulunan Oluklandırma merdaneleri. Maliyeti Corrugated Container. Mukavva haline getirilmemiş. Oluklu kâğıt. Pamuk kullanılan darbe emici kâğıt. Pamuklu kâğıt olabilmesi için Corrugating Material. Corrugating Media/Medium. olarak kullanılan oluklu mukavva. Harcama merkezi. Harmanında % 25 in üzerinde pamuk selülozu bulunan kâğıtlar. (Bakınız. Corrugated Medium. Harmanında pamuk Corrugating. Fluting Media). Sermaye maliyeti. Makyaj mukavva. yüzsüz ve oluklandırılmış kâğıt. Fluting kâğıt. Oluklu mukavva kutu. Tek yüzlü oluklu mukavva. Satış maliyeti. görülmektedir. Cost Intensive. (Bakınız. Oluklu vals. selüloz ham Corrugated Wrapping. Ondüleli kâğıt. Yeni görüşe göre ise bakım ve onarım Corrugated Cap. maddesi. Tek katlı oluklu Cost Accounting. Corrugated Roll. Maliyet muhasebesi. Fluting kâğıt. Kısa elyaflı pamuk selülozu. Ondüle merdanesi. Oluklu mukavvanın Cost of Acquisition. Cotton Paper.4). Oluklu levha. Pamuk elyafı. görüşe göre bakım ve onarım harcamaları gibi masraflar (Ek. Bir ondüle ve iki laynerden yapılan oluklu Cost Center. Satın alma dalgalı kısmını oluşturan kâğıt. (Eş anlamlı. Çeşitli amaçlar için Cost of Sales.

valsinden hemen sonraki vals. delik yerlerinin görülebildiği planlama tekniğidir. Counter Shooter). Kaplin. süresini ve kaynakları gösteren proje süzülümü nedeniyle oluşan. Kâğıt projede gerekli olan faaliyetlerin birbiriyle olan ilişkilerini üzerinde gözle görülen. makinesi elek bölümü sonunda. Ayakkabı taban kartonu. çıktığı yönden verilen temiz suyla yapılan yıkama şekli. Sayı. Taklit edilmemesi için üretimde özel önlemler Couching. Katlama sırasında kırılma. Cotton Straw. katlama bulunan ve kenar döküntülerinin ve yaş döküntülerin aktığı tabakasının ayrılması. Kâğıt Kâğıt ve Selüloz Birliği. metal malzemede için de kullanılır. Shadow Marks). Couch. Enjektör. (1) Çok katlı kâğıtlarda. (1) Kenar çatlağı. (2) Elek kenarında yırtılma. Kapasitesi yüksek makinelerde. düzgünlüğünü kabaca algılayan bir deney. kalite bozukluğu. vakum bağlandığı için adına sifon valsi de Cracker Box Divider. Yaprak sayıcı. Yüzey Counter Board. Güvenlikli kâğıtlar mekanizma. Pamuk kayma testi. (Presleyerek suyunu alma amacıyla) Elekten alınmıştır. bir pres keçesi üzerine aktaran kişi veya Coupon Paper. Gauç bütesi. Küçük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. araya belirtici şerit atan makine. (2) Silindir makinelerde formasyon kutularında. istenilen sayıya için kullanılan kâğıt. takılanları sayarak yüzeyin düzgünlüğü hakkında bilgi Counter Current Washing. Güç aktarımında iki ayrı şaftı birbirine Coucher. yöntem. bisküvi kutusu kartonu. Counter. Cover Cap Board. Bisküvi kutusu kartonu. Sayaç enjektörü. Adet. CPM (Critical Path Method). (Eş anlamlı. Gauç valsi kaplaması kapatmak için üretilmiş kâğıt. Kâğıt selülozundan yapılan ve alınan pamuk örneklerini sarmak enjektörü. Ters akımlı yıkama. (2) Gauç. sınıfındandır. (Eş anlamlı. Bir Couch Marks. Sayıcı. Bisküvi ara kâğıdı. Coupling. yünden yapılma. oluşan çatlak. Salpa. Elek altı döküntü bütesi. Kırılma. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals. Cracker Box Liner. preslerden önce alt katta Crack. 81 . Crack at Fold. Sayım üzerine bırakılan bir tutam pamuktan yüzeyin pürüzlerine sırasında topların arasına bir enjektörden atılan kâğıt. Gauç vals ceketi. Ebat kesimi Cracker Caddy Board: Bisküvi saklama kabı kartonu. elek bölümünde. Bardak Couch Jacket. Selülozun sahibi olma. Kitap kapağı kâğıdı. Jacket). Ebat kâğıdı sayarak. Bazen beyaz su bütesi kırılma. (2) Kartonda bükülme sonucu hamur bütesi. Yazar kasa rulo kâğıdı. Bir toptaki kâğıt sayısı. El yapımı kâğıtlarda kullanılan bir Cover Board. geçirilen keçe. Bu testte yüzeyin Counter Check Paper. Kapak kartonu. CPPA (Canadian Pulp and Paper Association). Couch Roll. Aktarıcı. (Bakınız. Gauç valsi. yapılırken belirli sayıya ulaşıldığını gösteren sayaç. Bisküvi denilmektedir. Sifon valsi. makinesinde elekten keçeye safihanın aktarıldığı bölüm. Couch Pit Agitator. Elle prese verme. (3) Metal yorgunluğu nedeniyle. Büyük ebatlı Count. Bilet kâğıdı. yerine kullanılan. Sifon valsi izleri. Sayım kontrol kâğıdı. (1) Kâğıt makinesi Cracked Edge. (Eş anlamlı: Hog Pit). (Vatman) alarak. Kâğıt Counter Roll Paper. Kapak kâğıdı. gauç valsi üzerine Cover Paper. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cotton Sampling Paper. Bardak kapak kartonu. Cotton Wipe Test. Kanada Couch Pit. Kitap kapağı kartonu. Pamuk sapı. Çatlama. Kritik yol metodu. katlanma yerindeki çatlak. Elek altı büte karıştırıcısı. Sayılan rakam. Kâğıt kenarında görülen. ulaşıldığında. Pamuklu numune kâğıdı. Kraft Counter Ejector. Sayaç. Aktarma valsi. sifon valsindeki düzensiz su gösteren. Sifon izleri. (1) Aktarmak. sırasını. aralara konulan yağlı seperatör kâğıtları. El yapımı yaş kâğıdı elekçiden bağlayan düzenek. preslere aktarma.

Sürünme hızı. Belirli bir kuvvetle Crackle. bükülebilmeyi tanımlar. Creep) Crease Carton. Genellikle 10-25 Creeped Wadding. Creep) Crayon Paper. Kraterler. (Bakınız. Krepli. kaplanamamış olarak kalan oyuklar. Creep) Crease Recovery Resistance. kesmek için araya konulan kâğıt/karton. Kırılma Testi. Hışırtı. uzama yaparlar ve kuvvet kalktığında eski durumlarına Crate Liners. İz bırakmadan bükülme yeteneği. Bıçakla katlama izi verme. Bükülme. Yüzey çatlatma işlemi. Creeped. Özellikle temizlik kâğıtlarında Yanki silindire konteyner yapımında kullanılan ve küfenin ürüne temasını baskı yapan bir raspa ile sağlanan krep. (Bakınız. Krepleme raspası. Creping. mukavemetinde azalma olmaması. Oyuklar. Çatlatma. m/dakikadır. Bir tür Gofraj işlemi. Kraft kâğıdı. Katlama dayanımı. Crease Stifness Tester. Bu tür kâğıtlara kuvvet uygulandığında uygulanan perforasyon işlemi. Kâğıt makinesini bakım. Kasa veya dönerler. Kâğıdın elastik ve emici olması için yapılan Crash Perforation. Creaters. Krep. Kreplenmiş kâğıt. Crease. Katlana bilirlik. Kullanım sırasında kâğıdı Crease Retention. Bobin yastığı. Krapon kâğıdı. şeffaf veya açık sarı renkli. Tebeşir çizim kâğıdı. (Bakınız. Bir top kağıda krepleme işlemi. Krepli pelür kâğıdı. (Bakınız. sarılmış bobini Creasing. Bobin makinesinde. Bükme test aleti. 82 . Katlı kalabilme. Pilyaj. sırasında kırılması. Creepe Paper. Kartonun bükülerek kuşe değerini ölçen alet katmanının test edilmesi. Çatlama. indirirken bobini kucaklayan yastıklayıcı palet. katrandan elde edilen. Krepleme işlemi. Craddle. Krep oranı. (Bakınız. elek ve keçe değişimleri gibi durumlarda elle Creep) çalıştırmayı sağlayan en düşük dönüş hızı. kâğıt İlgili bir kelime olan Foldability iz bırakarak uzunluğunda meydana gelen değişmenin oranı. (Bakınız. (Bakınız. Krepli su geçirimsiz belirlenir. Creep) Craters. direnci. Krepli dupleks Kraft kâğıdı. Kraterler. Creeped Dublex Kraft Paper. Krep makinesi. Creep Ratio. Kâğıdın veya kartonun kırma. Kuşe kâğıt yüzeyinde görülen Crash Finish. Creep) Creasability. Krepleme yapma işlemi. Creep) karşı dayanıklı olma. İs kokulu. Pilyajlı karton. (Bakınız. yapmak üzere yapılmış. Creeped Kraft Paper. (Bakınız. Krepli hijyenik kâğıt. (1) Kırma. Creep) Creasibility Tester. Kırılmaya Creep Machine. kaba görünümlü kâğıt. temizlik. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Yanki silindirlerin bükülebilmesi için iz verilmiş karton. çatlak görünümlü hale getirilmesi. Kâğıdın buruşturulması sırasında çıkan katlanmasına rağmen. Büküle bilirlik. Creep) Crawl Speed. Koçan perforasyonu. Kuşe kaplamanın büküm katlanma sonrası açılmadan kalabilme özelliği. açarak çekildiğinde. Kasa kartonu. Böyle durumlarda çalışma mantığı ve iş Creep) güvenliği makine kontrolü yerine operatör tarafından Creeped Waterproof Kraft Paper. Krepli tampon kâğıdı. Krepli Kraft kâğıdı. (DIN 55437) Crease Strength. (Bakınız. Bilinçli olarak Creping Doctor. Creep. Katlanma. Bükülme sonrası kâğıdın düzelme Cracking Test. Bükülmenin düzelmeye karşı Creping Tissue. (Bakınız. Crease Stifness Tester.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cracking. Krepleme. Kırılmadan bükülme. yağsı sıvı. Kâğıt yüzeyinin çukurluklar. çıkışında kullanılan krepleme raspası. Creep) karşı gösterdiği direnç. Kırma. kopmaya karşı ses. Kâğıdın veya kartonun bükülme sonrası düzelmeye (Bakınız.) Creosol. Tebeşirle resim Creep Finish. Krepleme öncesi ve sonrası. (2) Kırılma. Katran ruhu. Küfe kartonu.

kontrol sistemi. (Bakınız. Tek yıllık bitki artıklarından korozyon çatlağı. Bir alez. Akışa karşı dağıtıcı. Hasta yatak kâğıdı. Kritik açı. Makine eni. Kardan şaft. (k). Olmaması durumunda bölgelerde gözeneklerin sıkışması nedeniyle hem makine işletmeyi durduracak yedek ekipman veya yedek parça. Kritik kat ayırma Cross Direction Moisture Control. daha küçük ebattaki parçacıklar. Critical Delamination Temperature. Cross Direction Caliper Control. Ebat kesim makinesi. kamburlaşma. (2) İstavroz mafsal. Hasarlanması durumunda makine enine olan gramaj profilini düzelten kontrol sistemi. Kaplin şekli. Saf bir sıvının kâğıdın nem emerek enine doğru düzensiz ebat değiştirmesi belirli bir sıcaklık aşıldığında. gelişir ve sonunda gövde ile başlığın birbirinden Cross. Kritik yedek. (Bakınız. bıçağı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crevice Corrosion/Crevice Corrosion Cracking. Buhar silindirlerinde ve Yanki elde edilen selüloz. Makine enine parlaklık Critical Delamination Energy. Katlamak. Cross Cutting Knife. kırılmasını sağlayan geliş açısı. Hava veya sıvının safiha gözeneklerinden geçişi. Kritik sıcaklık. Fines) “Fines” olarak ifade edilen toz parçacıklarından Cross Cutter. Kritik yük. Belirli Critical Spare. Eşik değer. Makine enine geçirgenlik bozmayacak en yüksek eşik kirlilik yükü. Kenarları Cross Direction (CD). Katlama. Termoform ambalaj. askıya koymak veya askıdan almak Crib Sheet. Yatak örtü kâğıdı. Kâğıt yüzeyini silerek boyayı kalmasından kaynaklanmaktadır. Critical Load. (1) Elde yapılan ayrılmasıyla sonuçlanır. Preslerde kullanılan ve toleransı Crill. silindirlerde görülen sinsi bir korozyon türüdür. Kritik değer. Kritik varlık. Ölçüt. Kalenderde bölgesel baskı ayarlarıyla yapılan ve Critical Angle. Kat ayıracak eşik sıcaklık derecesine yükselmiş ve kontrolü. Krepli gibi görüntü verilmiş. Haç şeklinde olan. (Bakınız. Işımanın 90o lik açı ile enine olan kalınlık profilini düzelten kontrol sistemi. Kamburluk layner Critical Value. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner Critical Temperature. Sheeter). Boya çıkarma. Hamur kasasında bölgesel sulandırma ile Critical Asset. Critical Speed. Cross Direction Gloss Control. Kreplemek. İstavroz. Ebat kesim Crimping. ciddi sonuçlar yaratacak mal. büyük ebatlı kâğıtları. Makine enine daha yüksek hızlarda titreşim oluşur. Saman elyafı. Kılcal Crop Fibers. Baz alınacak değer. Warp Level) çıkarma. 83 . Cross Direction Basis Weight Control. rutubet profilini düzelten kontrol sistemi. Suyolunun tersi olan katlanarak ısıl işlemle yapıştırılmış ambalaj. Kâğıt için kullanılan T biçimli tahta alet. Cross Flow Distributor. Kritik kat ayırma enerjisi. Crimp Wrapping. Makine enine rutubet sıcaklığı. Makine enine kalınlık kontrolü. sonucu meydana gelen kamburlaşma. Arzani makas bıçağı. Crinkled. Döner parçalarda kritik hızdan Cross Directional (CD) Warp. yüksek bir bağlantı şekli. Zamanla Cropping. gramaj kontrolü. rutubet ve baskı Yüksek sıcaklıkta kat ayıracak büyüklüğe erişmiş. Buharla veya fıskiyelerle makine enine olan bundan sonra kat ayıracak vals sıcaklığı. Arzani makas. Bir ekosistemde dengeyi Cross Direction Permeability. eşik ayarlarıyla yapılan ve enine olan parlaklık profilini düzelten enerji değeri. Kırpma. Haç. Kenarları tıraşlama. boyuna hem de enine geçirgenlik değişebilmektedir. Kriter. sıvı halden çıktığı sıcaklık. Crimp. Kreplenmiş. Hamur kasası içinde giren hamuru yanlara doğru yönlendiren dağıtıcı. Makine enine Criteria. Toz parçalarından daha küçük ebatta elyaf. Kalenderde bölgesel ısı. kâğıt yönü. kâğıttaki iç gerilimin tutkalın veya havanın nemiyle serbest Crocking. kontrolü. Kritik hız.

bir halde kâğıda verilen yüzey etkisi. (Eş anlamlı. molekülü yandaki moleküle. Kâğıt Crown Control. Bombeli yüzey uzunluğu. Bombeli vals. Öğütücüde ama özellikle hollenderde Cross Machine Direction. Suyoluna dik olarak yapılan kâğıt katlama olan pres valsleri. Makine eninde Crown Roll. Çapraz geri kazanım. Kristalleşme derecesi. dupleks laminasyon. Çapraz bağlı. Bombe kontrolü. Kontrollü CSF (Canadian Standard Freeness). süreçte kazanılan kimyasalı ikinci süreçte kullanma ve Crystallite. Zincir bağlı. Buna kalsiyum klorür ve Culled Paper. Compression Strength). Crown. Cross Linking. CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp). Ezmek. Elyafın bir yaprakları ayıran delikli çizgiler. kimyasal bağlarla bağlama. makine enine yön Ezilme. yarı mekanik hamur. yoluyla elde edilen selüloz. Bombe. olarak karıştırılan kalsiyum sülfat. Crushed Finish. Bombe merkezi. Maddelerin kristal yapısını. Makine enine doğru çekme. Polimerlerde. Birinci Crystallinity. Farklı özellikler Crushed Roll. Taç. İlk dönemlerde tahta enine. Makine yönüne karşı. Kâğıdın valslerden geçerken üzerinde meydana denilmektedir. Alçı tozu. Enine perforasyon. Elyaf hücre duvarlarının kristalleşmiş ikinci süreçte kazanılanı da birinci süreçte kullanma. Crushed News. Crushing Strength. tarafının kenarlara göre şişkin olması. Crushing. bölümünün kristalleşerek üç boyutlu bir yapı oluşturması. bir polimer zincirini diğerine çaprazlama veya ezilerek dairesel görünümünü kaybetmiş kâğıt bobini. Ezilmiş masura. (2) sodyum sülfat da eklenmektedir. Makine elyaflarda gözlenen ezme işlemi. diğerini makine yönüne dizerek yapılan Crushed. Orta kısmı bombeli katlama. Grene karşı katlama. Ezik. yani atomların dizilişlerini inceleyen bilim dalı. Çapraz bağlanma. Bombe kontrollü vals. Gerçekte buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme makinenin enine olarak tam ortasıdır. Amacı her iki yöne dayanımı Crushed Core. Bir valsin orta Crystallography. Kristalize selüloz. Crown Controlled Roll. birini makine enine. 84 . Hamurun serbestlik yani suyu bırakma boyunca hareketli bir mekanizma ile nip basıncını ve vals derecesini ölçme yöntemlerinden biri. Selüloz üretiminde sülfit ve sülfat süreçlerinde Crystallization. Kristalografi. Beloit tarafından bulunan ve vals içinde nip serbestlik ölçümü. gelen darbe izleri. eşitlemek ve genel dayanımı yükseltmektir. Kâğıdın kuruma sırasında enine doğru çekerek daralması. bağlama yöntemi veya bağlanma şekli. Taç gibi görünen. Yarı kimyasal Crown Face. Ezilmiş mihver boru. Giyotin artığı kâğıt. Iskarta kâğıt. Ret ürün. Crown Filler. makine tokaçlarla elyaflar ezilirdi. Kristalleşme. sanayiinde selülozun yapısını inceleyen bilim dalı. Iskarta. Cross Perforations. Kristalit. Ezilmiş. Ezilmiş görünümü verme. Beating) (2) yönü ve makinenin enine olan yöne. Çapraz laminasyon. (1) Ezme. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi Cull. üzerine uygulanan yeni mürekkebi almaması. Ezilme dayanımı. bombeliğini yerel olarak düzenleyen vals sistemi. Sürekli formlarda Crystaline Cellulose. Cross Laminated. Çeşitli nedenlerle darbe almış kazandırmak için. Ezik bobin. Taç vals. Preslenmiş gazete kâğıdı. Taç kontrolu. Kâğıt tabakalarının Crush. Yongaların önce sodyum sülfit ve Crown Face Centerline. Bombe yüzeyi. kısımları. (Bakınız. Kurumuş bir mürekkebin. Kanada yöntemi taç vals. Yaş veya kuru Cross Linked. Kâğıt makinesinde safihanın aktığı yöne. uygulanmaktadır. Cross (Chemical) Recovery. (1) Üretim ıskartası kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cross Grain Fold. karıştırılmamalıdır). Cross Machine Shrinkage. (Taş vals “Granite Roll” ile yöntemi.

Cuprammonium Hydroxide) kırçıllı olması gibi üstün özellikleri bulunmaktadır. Kıvrılma testi. çözünmez bir tutkalla yapılır. Gümrükten malı çekme. Amerikan ciltleme. Kürleşmek. değerli bakır hidroksit eriyiği. Kâğıdın kıvrılmaya olan Cup Board. Tutkalllı ciltleme. Bir parça kâğıdı su yüzeyine Cupboard Lining. Bardak kâğıdı. Cupstock. Kıvrılma ekseni makine yönünü gösterir. Kısaca CUENE denilmektedir. Bir polimerin çapraz Customer Centered Maintenance. Sulu amonyum hidroksit içindeki iki kâğıtlara verilen ad. Currency Straps. Para destesi kâğıdı. Marinasyon kutu kartonu. Dolap raflarına serilen bırakarak kıvrılan kenarları görmek için yapılan test. Cupriethylenediamine Viscosity. (Cu (NH3)4 . metal gömme şeritli olması. Plastik kaplı bardak kâğıdı. Pamuk Cuprammonium Hydroxide. yatkınlığı.83 m³ odun. Kıvrım. kuşe çözeltisinin perde şeklinde Cupramonium Viscosity. Oluklu karton. Curl Tendency. Bir yarıktan. Kupramonyum viskozitesi. Cut Cards. Plastik Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını ölçmede kaplama/laminasyon. Kıvrılma. (2) Perde kaplama. Yoğun tutkallıdır. altta geçmekte olan ebat kâğıda. Orijinali 100 ft³ dür. Vizkozite testlerinde kullanılan bir selüloz Cushioning. Kıvrılma endeksi. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft ölçerek sonuca giden bir kâğıt kalite kontrol kimyasalı. Kuprietilendiyamin oluklandırılmış ambalaj dolgu kartonu. miktarı. hem de basıma uygun kâğıtlar. hidroksit. Kürleşebilen faaliyetleri yönetimi. (Eş anlamlı. filigranlı olması. (1) Para kâğıdı. Gümrük işlemlerini tamamlama. (OH)2). Kâğıtta oluşan kıvrılma eğilimi. Cut Back Binding. akıtılarak kaplanması yöntemi. Threadless Binding). Sertleşebilen. 85 . Perfect Binding. miktarını belirten tanım. Kupramonyum hidroksit. Bardak yapımında kullanılan Currency Paper. Kuprietilen diamın viskozitesi. selülozundan. (1) Perdeli Kuşeleme. Kaba olmayan başlayan ve içe doğru gelişen dönme hareketleri. desteleyici yapı oluşturma. Çok dayanımlı olması. 2. Trenlerde kullanılan. Raf kâğıdı. Bir hacim birimi ile ifade edilen odun gelmesi. (Bakınız. bakım. delinerek kontrol edilmiştir onayı verilen biletlerin yapıldığı karton. sadece Cupriethylenediamine Hydroxide. baskı kalitesi. Kıvrılma eğilimi. Üründe kaliteyi arttırmak amacıyla yapılan bakım Curable. Adhesive Binding. Cushion Board. ağırlığını tespit etmede kullanılan ölçüt. Coarse Papers). Hem Curling. Thermoplastic Curl Index. bardak yapımında kullanılan karton. (1) Kâğıtta rutubet etkisiyle kenarlardan yazıma. Kıvırcıklaşma. Kâğıt para yapımında kâğıt. Zayıf elyafları güçlü elyaflara çözücü. Gümrük vergisi. kullanılan özel bir kâğıt. Para destelerini Selülozu çözmeye yarayan ve çözeltinin viskozitesini çevrelemek için. (2) kâğıtlar. Form Factor). Duvarları olmayan. Custom Duty. Curl. Buna değişik adlar da verilmektedir. Çözünen selüloz. Curl Test. Bardak kâğıdı. marinasyonunda kutu yapılarak kullanılan karton. rejenere selüloz adını alır ve piyasada kâğıdı. viskoz rayonu (suni ipek) diye adlandırılır. Cure. (Eş anlamlılar. (2) Değerli Schweitzer çözeltisi. Et Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Bilet kartonu. Curing Box Liner.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cultural Papers. Yastıklama. Cupram. Cup Paper. Sertleşmek. Zıt anlamlı. Selüloz elyafındaki kıvrılma Binding. Çözünmüş selülozun ortalama moleküler Custom Clearance. Yazı tabı kâğıtları. Bardak kartonu. Kültürel kâğıtlar. Müşteri merkezli bağlarla bağlanarak sertleşmesi. kâğıtlar. kullanılan bir ölçüt. Curtain Coating. Dalga. Spiral sarım yöntemiyle. Öğütücüde elyafın kıvrılarak helisel hale Cunit.

Kesici. Birden fazla bobinin aynı anda silindirlerinde kurutulmuş kâğıt veya karton. Kurutma Cyan. Set kesim. CWA (Clean Water Act). Kesim sonrası Cylinder Board Machine. Siklon temizleyiciler. Cutting Machine Knife. Cutter Broke. kurutma silindirleri. Yuvarlak elekte üretilmiş ve oluklu mukavvada dış belirleyen kesici fıskiyeler. Kesme raspası. Stensil kopyalama işlemi. Mavi ozalit kâğıdı. makinede üretilmiş kâğıt. Cylinder Gap. Giyotin bıçağı. Cyclone/Cyclonic Cleaners. Yuvarlak elekte üretilen karton. ayarlayan kenar fıskiyeleri. Serbest açılarak. Cylindrical Refiners. Kesim tozu. Cut to Register. Baskı sırasında baskı Cutting.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cutlery Paper. (2) Yuvarlak elekli Cut Sheet. Cylinder Dried. Silindir boşluğu. Giyotin. Temiz su kanunu. Kâğıt makinesi kurutma bölümünde amacıyla yüzeyine bilinçli olarak verilen iz. İki zıt durumu birleştiren anlamlı. Açık mavi. filigranın aynı noktada olmasını sağlayan kâğıt Cylinder Mold (Mould) Machine. kullanılan. Alternatif akımın kendini rifayner. Çatal bıçak sarma kâğıdı. Cut Water. basma tarzında çalışan bir vakum pompası türü. (Bakınız. Periyodik sayım. sonrası görülen. Kenar kesici fıskiyesi. Siklon vakum pompası. Boru ve tank çıkışlarında köprüleşmeyi Cylinder Paper. (1) Silindir. Ebat kâğıt. Cylindrical Casting. Dönemsel sayım. Siklon buharlaştırıcı. Yanki silindirlerin Cyclon. Kartonu katlamak Cylinder. (Eş Cut-off Point. Multi Cylinder Machines). Cylinder Board. Yuvarlak elekli ve tıkanmayı açmak için kullanılan su jeti. makinesi. Dynamic Cleaners. Kesim ölçüsü. Yuvarlak elekli karton kalan döküntü. Centrifugal Cleaners. Filigranlı kâğıtlarda Cylinder Machine. Her kâğıt Cylinder Mold (Mould). Yuvarlak elek kâğıdı. Kesişme noktası. Silindirik döküm. Kâğıdın kesilmesi Cylinder Bristol. Yuvarlak elek. kaolin ve selüloz parçalarından oluşan toz. Genel Cutter. Öğütücüde plakaları arasındaki boşluk. Su izine göre kesim. Cyano Paper. elyafın bölünmesi. silindirlerinin döküm tekniği. katman olarak kullanılan Kraft kâğıdı. Su jeti. Makas artığı. (2) Kesilme. Yuvarlak elekte üretilen Bristol. Silindir yüzey taşlaması. Emme paslanmaya karşı özelliği olan kâğıt. Silindir de kurutulmuş. tekniği. Saykıl. Elekte safiha enini layneri. Cycle Counting. Centricleaners) Cut-off Squirts. Yuvarlak elekli karton makinesi. tekrarlayan en küçük parçası. Bıçak izi. Yuvarlak elekte üretilmiş Kraft Cutting Pipe. Cylinder Grinding. Cycloidal Vacuum Pump. Cut Size. Kurutma Cutter Set. makinelerde yuvarlak elek tamburu. Elyaf tozu. Cyclostyle Process. Makas. Cut-off Doctor. Yuvarlak elekli karton kesimi. Pilyaj izi. üst üste bindirilmesi yoluyla yapılan. makinesi. çıkışında bulunan safiha kesme raspası. parçasında. (1) Kesme. ortak nokta. Ebat kesici. Silindirik Cycle. Cylinder Kraft Liner. katman dizilişi (Ek: 7) de verilmiştir. 86 . filigrana dikkat edilerek yapılan kesim. Periyot. Silindirik öğütücü. Siklon. Kesim artığı. Ebat kesme. Kesici fıskiye. Bir tür. Cut Scored. çoklu kesim kurutulmamış. Cutter Dust. Elekte safiha enini Cyclone Evaporators.

Veriler. Baskı sırasında. D65 beyazlığı. Aşırı öğütülmüş. (1) Islatma merdanesi. Titreşimi azaltmak. Egütör valsiyle kâğıt yüzeyin D verilen. ortamda. (Benzer anlamlı. Veri tabanı. Hasar. bezli ve lastik kaplamalı merdanelerle. valsinin bazı deliklerindeki tıkanma nedeniyle halka DADMAC. Yaklaşık olarak 130 cm yükseklikteki ağaç çapı. Dandy Mark) Egütör yansıtma faktörü. Egütör valsine flotasyon ünitesi. Bilgisayarlı kâğıt üretim sistemi. (Bakınız. daha çok alkol (%25) va daha az su kullanan ve Dandy Roll. Şam kâğıdı. boş alanlara Ağaçta gövdenin insan göğsüne gelen yerdeki ölçülen çapı. Veb ofset baskı. Taş baskıda. Damping Rolls). Dağıtılmış proses Damping Strech. (Eş anlamlı. Kâğıt makinesinde. Daphne. Kontrolörlerde geri Damp Sheet. içi boş ve ince metal elekten yüz geçirilmiş vals. Egütör valsi. ıslanan kâğıdın ölçülerinin değişmesi. Islatma. Egütör yolma izi. sürülmesi. Selülozluk Damping Roll/Roller. Doğru akım motoru. 467 nm ışık altında ölçülen. Veri toplayan saha cihazı. Poly-DADMAC). makinesinde en sonda kuşelemeden önce kâğıdı soğutan DC Motor. Günlük harcirah. Dialdehit nişasta. Egütör ezme izleri. Eğütör izi. Doğal buğday Dampeners. vals. kâğıtta görülen izler. düzensiz kuruma nedeniyle. Damage. Ölü bant. Göğüs hizası çapı. Nepal kâğıdı diye adlandırılan kâğıdın Damask Paper. Kumaş benzeri bir kâğıt türü. Islatıcı. Dandy Roll). Veri toplayıcı. DCS (Distributed Control System). Data. elek bobin haldeki kâğıda sürekli baskı yapan bir sistem. selüloz elde edilen. modifiye bir nişasta türü. Ölü bölge. defne ağacı. Time Lag) Dancer Rolls. Düzensiz presleme veya düzeltici sinyalin çıkışına kadar geçen süre. Yaş kâğıt. DAF(Dissolved Air Floatation). kullanılmaktadır. Yağlı hamur. şeklinde olan istenmeyen iz. Günlük müsaade edilen Bu valslerin desenlileri yaş iz vermede (filigran) değer. Dahlgren. (Bakınız. besleme sinyalinin alınmasından eyleme geçmek için Damp Streaks. Taş baskı plakalarında. Dampen. (Bakınız. Sönümlemek. Bobin sarımı sırasında bobin Dead Beaten. Baskı preslerinde. filigran maksatlı olmayan izler. oynak vals. Daily Allowance. Dampers. zeytin benzeri Desenli duvar kâğıdı yapımında kullanılan bir taban kâğıdı. Defne. safiha yüzeyindeki görünümü (formasyonu) düzelten. Düzenlenmiş bilgilerin topluluğu. yüzeyine dağıtan merdane. Islatma. Data Base. Dative Bond. (Bakınız. kontrol sistemi. Dandy Pick. Oynak vals. Dead Band. ISO tarafından belirlenmiş Dandy. binici vals (Rider Roll) olarak da adlandırılır. Dahlgren baskı sistemi. Bobin üstüne oturduğu için. Yaş izleri. (2) Kâğıt ağaçların kesimlerinde bu ölçü kullanılmaktadır. Dandy Mark). aşırı su açılması nedeniyle safihanın çözülmesi sonucu oluşan izler. bu nedenle üzerine binerek ağırlık yapan ve gevşek sarımı önleyen yağlı hissi veren jöleleşmiş hamur. yapımında kullanılan. ıslatma maddesinin. D65 Whiteness. Dipolar Bond). (Bakınız. Taş baskıda. DAS (Dialdehyde Starch). mürekkep itici ıslatma sıvısının sürülmesi. DBH (Diameter at Breast Height). Kontratlarda belirtilen kişisel günlük harcama tutarı. 87 . üzerinde. örnek kağıdın ışığı Dandy Blister. Dampening. ıslaklığı baskı plakası nişastasından elde edilen. Damping.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dandy Mark. Yaş boyut değişimi. Çözünmüş havalı Dandy Crush Marks. baskı plakasına Data Collector.

Kazanlarda besleme suyu içindeki oksijeni alan kaçmasını önleyen yan çita. Çürük buhar. Duvarlarda ses Decalcomania Paper. ince ve saçaklı. Kâğıt yüzeyinde. Makine eninde kâğıt. Çıkartma kâğıdı. Nötür beyaz. Yapraklarını döken bitkiler. Ölü bölge. Deciduous Trees. Giyotinde de bu tür kesimler yapılarak çukurlaştıran baskı işlemi. (3) Vakum seperatörü. işlenme Decantation. hatalı boş yerler. işlerinin bakım ve üretim birimlerince paylaşılması. Kütüklerin içine kâğıt kenarı. dağılmış havayı alma. Saçaklı karton. Debris Passage Ratio. Bakım çıkışından eylemin başlayacağı zaman kadar geçen süre. Değerli kâğıt basımında yapılmamış makineden olduğu gibi çıkan karton. kaba bir karton türü. Kirlilik. Kabuk soyma. Decision Making. Saçaklı kâğıt. tahtadan yapılmış çerçevesi. Debris. Türbin eksozlarından çıkar. Kenarları kullanılan. Bu tür Debonding Agent. Ölü noktalar. talaş.Bazı kitaplarda kullanılmaktadır. ortama ilave edilen bağ çözücü kimyasal. dayanıklı bir kâğıt türü. (2) makinesinde. Metal veya plastik kalıpla kâğıt yapımı kâğıtlarda üretilen ve kenarları traşlanmamış özel yüzeyine. Dağıtılmış bakım. Ölü zaman. Bono kâğıdı. Çerçeve kenarı. Seramik 435-815 gr/m aralığında üretilir. Destekleyici çerçeve. özellikle cilt kapaklarına yapılan ve yüzeyi görünümlü kâğıt. emici bir kâğıt türü. Kenar kesimi Debenture Paper. Mat görünümü verilmiş. kullanılmaktadır. Saçaklı kenar kesimi. Sepetli Kenarları traşlanmak kaydıyla. (2) Kâğıt alan ekipman veya köpük söndürücü tipi maddeler. girintili çıkıntılı yüzeye baskı transferinde Dead Finish. Dead Spots. Özellikle el Debossing. sistem. Çerçeve eninde kâğıt. Dead Weight. Deckle Edge/Edged Paper. Fildişi beyazı. Kullanıldığı için işlevini Decelerator. Hız kesici. Çerçeve. kâğıtlardaki elek çerçevesine gelen ince ve saçaklı kenar. Dead White. Eylemsizliğin olduğu bölge. Kabuk soyma tamburu. Asıltıları çökeltme. Kazan besi suyundan Deckle Board. (3) El yapımı konularak kabuklarının soyulduğu büyük döner silindir. Geniş yapraklı ağaçlar. ürünlerde. Deckle Fill. Hamurun içindeki Decker. destekleyicisi. Hava alma. (1) El yapımı kâğıt üretiminde kullanılan el Deaerators. Dealkalization. 88 . Deaeration. Yapraklarını Hareketli olmayan bölge. orta kısımları kalın olan karton. Safiha tank. Alkali giderme. en geniş ene sahip kâğıt. eleğin kenarında bulunan ve hamurun elekten Degazör. Bağ çözücü madde. Çukur gofraj. Dead Time. likör içindeki asıltıları çökeltme. Deckle Edge. Yeşil ve beyaz sonrasında kalmış. Geniş yapraklılar. Döner filtre. Embossing) kitaplar basılmaktadır. (1) Safiha kenarı. döken ağaçlar. Tamponun dönüş hızını frenleyen kaybetmiş buhar. Bir politika veya analiz 3 sonucu yapılan eylem programı. Özel giyotin bıçağı ile yapılan saçaklı Debarking Drum. Debarking Resistance. (Zıt anlamlı. Kabuk soyulma direnci. bir makinede üretilebilecek eleklerde kirliliğin temiz hamurda kalma oranı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deadening Felt. Deckle. Teksif eleği. Mürekkepsiz veya boyasız haldeki doğal beyaz. Kâğıt makinesi üzerindeki safihanın kenarı. Formasyon kasasında karbonat ve bikarbonatları temizleme. Boş ağırlık. Kraft selülozu kenar kesimi yapabilen giyotin makaslar yapılmaktadır. Dara. Debarking. Kabuk soyucu. Transfer kâğıdı. Kenarlık. Dead Zone. Decle Edge/Edged Board. Debarker. (1) Hava alıcılar. Dead Steam. Hava giderme. Çökeltme. emilimini arttırmak için kullanılan. Kirlilik geçiş oranı. hamurun aşağıya akmamasını sağlayan koruma duvarı. Kontrolörlerde düzetici sinyalin Decentralized Maintenance. (3) Safihanın eni. rejek. Pamuk selülozundan üretilen. işlenirken. Ses emici karton. Kuşe çözeltisindeki havayı eleğinin. Karar alma. (2) Traşlama kenarı. Deciduous.

bağımsız hale ekipman. Desenli. Dekoratif. Elyaflandırma. Kâğıt görünümünde tespit edilen Deckle Stain. kimyasal bütünlüğün parçalanarak değişmesi. Fabrikada bobinlere Decomposition. Defective. Sifon valsi kenarlığı. Kusurlu dilme kenarı. Hava alıcı. Selülozsuzlaştırma. Desenli MDF laminant kâğıdı. Çukur baskı. Deckle Slip. El eleğinde. Mikroorganizmalar tarafından kopma sonucu oluşan. Desenli kâğıtlara. Genellikle pamuk esaslı ve yüzey tutkallıdır. Deflaker. Bel verme. reçine Defibrator. vermesi. veya lak emdirilen ve desenli masa yüzeyi. Decor Paper) Defibration. Dekoratif oluklu mukavva. Ekipmanda Paper). (Bakınız. Flexural Resistance). içinde safiha enini belirleyen sınırlayıcı kenarlık. Saçakları boyalı. türü. Sadece kenarları boyalı belirgin hata. Dekorasyon amaçlı. Özür. Kusur. Düğümlerinden kurtarma. Decorative Laminate. vakumla alan bir ekipman. deflakerden geçirme. Deflake. Elyaflarına ayırma. Salgı kontrollu pres Deed Paper. Defect. Decor Paper. Defibratörden emdirilerek. Çukur gofraj. (Benzer anlamlı. çıkmış hamur. (Bakınız. sözleşmeler gibi valsi. Dekülatör. Decor dilme makinelerinde. Desenli dekor kâğıdı. formaldehit reçineleri mekanik olarak elyaflarına ayrılmış hamur. arındırma. Crown Roll) basımında kullanılan kâğıt. kâğıt. Kusurlu. Kâğıt hamurunda yerleştirilmiş kartonun ortasına uygulanan ağırlıkla bel çözünmüş veya askıdaki havayı. Decoupled. mutfak dolabı veya mutfak tezgahı yapmak amacıyla üretilmiş bir kâğıt Defibrator Vat. İki destek arasına Deculator. El eleğinin kenar çitası. Defiberization. Ertelenmiş bakım. Özürlü ek yeri. Elyaf kümelerini sıcaklıkla dağıtan olumsuz yönde etkilememeleri için. Desenli karton. Desenli duvar kâğıdı. Üzerine desen verilerek. Bobin veya Decorated Blotting. Decorated Board. Sifon valsi gofraj. Kâğıt Decorated Cover Paper. Kenar klavuzu. Girintili olarak yapılan Deckle of Suction Box. Defibratörden veya Decorated Sheathing Paper. Tapu senedi. Dekor kâğıdı. Kenar bandı. Deep Embossing. Özürlü Deckle Straps. Elyaflandırılmış hamur. hamurundaki elyaf kümelerini parçalayarak. Duvar Defibering. bağımsız elyaf taneleri haline getirme işlemi. Elyaflarına ayırma. elek telini alttan Derin ofset. Defective Slitter Edge. Elyaf açıcı. (Bakınız. kâğıt kenarında görülen düzensiz görünüm. Bozunma. Pres valslerine özel taç şekli vermede kullanılan bir uzun süre saklanması gereken değerli dokümanların yöntem. Elek altı çitası. Salgı. Birbirlerini Deflaker. getirilmiş süreç veya sistemler. Rotogravür. Defective Mill Splice. Senet kâğıdı. Defibratörde laminant. 89 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deckle Frame. Decorative. Açılmış elyaf havuzu. Elyaflarına ayırma. Kenar çitası. Birbiriyle bağını koparmış. Kenar çerçevesi. Genellikle temizleyici çıkışında kullanılmaktadır. kusurlu ek yeri. Dekoratif Defibrated Pulp. Decorated Building Paper. Deflection. Dekoratif kaplama. destekleyen çitalar. Deflection Controlled Press Roll. Elyaf açıcı. kâğıdı. Defibratör. Deep Etch Offset. sorun çıkmaksızın bakımın başka tarihe ertenmesi. (Baknınız: Decor Deferred Maintenance. Desenli cilt kapağı kâğıdı. Elyaflarına ayırma. Defiberizing. bıçak hatası veya körlüğü nedeniyle Paper). Tiftdruk. sert levhaların yapıldığı kaplama türü. Elyaf açma. Desenli duvar kâğıdı. Lignini selülozdan Decorative Corrugated Board.

Deionization. elyaf kümelerinin. daha basit atomlara ve moleüllere ayrılması. Degree of Incombustibility. Erken yaprak dökümü. Parçacıkların Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş birbirlerini iterek sağlanan bir durum.S. çözünmüş havayı ve oksijeni giderilebilirlik. ıstma veya soğutma Deinking Losses. Hamur içindeki dolgu Polimerleşme derecesinin dağılımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deflocculation. çeşitli nedenlerle meydana gelen erken yaprak azaltmak. (1) Büyük kimyasal moleküllerin Deinking. Hamurun su kaybetmesi. Mürekkep buharla 104°C ye ısıtarak. Degradable. yer değiştiren hidroksil (OH-) grubu sayısı. mürekkebin alınabilir olması. Mürekkep giderme çamuru. Derece gün. mürekkep parçacıkları. Süzülme veya su suyunun köpüklenmesini önlemek amacıyla kullanılan tutunumuyla değerlendirilen öğütme kalitesi. Matbaa havalandırma ve ıstma-soğutma sistemleri hesabında atıklarının hamurlaştırılması sonrasında. İyon giderme. Degradation. Mürekkep anlamında derece gün olarak adlandırılır. madde. Mürekkebi alınmış kâğıt hamuru. Demineralization) Degree of Nan-combustibility. Topaklanmış Degree of Polymerization (DP). Degassifier. Topak çözücü ölçümlenir. Kristalleşme derecesi. mürekkebin dikkate alınmaktadır. kalsit ve bağlayıcılar gibi diğer kaplama veya kartonun alev almadan dayanabileceği sıcaklık maddelerinden oluşan çamur. Bünyesindeki su miktarını bitkilerde. Kuruma. Bir selüloz örneğinde. Üründe özelliklerini kaybetme. Polimerleşme derecesi. özellikle yıkama aşamasında oluşan ortalama sıcaklık için bu günlerde soğutma gerektiğinden elyaf kayıpları. Buhar kazanlarında. köpük söndürmede kullanılan en Degree of Substitution (D. Kazan besi suyunda bulunan Degree of Noncombustibility. Yağlar. Odun sağlayan yöntem. giderilmesi nedeniyle ortaya çıkan. besi suyunu Deinkability. elyaf tanelerine ayrılması. İnce temizleme. dökümü. Mürekkep giderme kayıpları. Su kaybı. Nemini almak. (2) Yaşlanma. Sabun Degree Day. gidericiler verildikten sonra. (1) Zaman içinde atomlara ve Deinked Pulp (DIP). Topak çözünümü. Alevalmazlık derecesi. Mürekkebi alınmış selüloz. (Eş anlamlı. Düğüm alma. Birim selüloz miktarı eski maddelerdir. Selüloz üretimi sırasında. maddesi türü unsurları alma işlemi. Dağıtıcı madde. Köpük söndürücü. elek altı Degree of Refining. Dehydration. 90 . Bentonit gibi maddeler de kullanılmıştır. Mürekkebi alınabilirlik. flotasyon ünitelerinde yüzdürülerek ortamdan alınmasını Degree of Crystalinity. Defoliation. küçük moleküllere ayrılabilen. derecesi. Deinking Agents. Öğütme derecesi. Genellikle vizkozite testiyle Deflocculation Agent. Bina Deinking Sludge. buna (7 ºF) 7 soğutma derece günü denilmektedir. (Eş anlamlı. Toz alma. Incombustibility) pişirilmeden kalan odun artıklarının ortamdan alınması. Degree of kalsiyum gibi iyonların ortamdan reçinelerle alınması. Örnek 72 ºF giderme sırasında. Hurda kâğıtlarda. (Eş Incombustibility) anlamlı. Hamura hava ve mürekkep parçalanarak. Mürekkep giderme maddeleri. Kâğıt üretiminde. Ağaçlarda ve Dehumidify. Deflour. Dağılma. başına. selülozlarında. Bu değerin altındaki veya maddeler. (2) Yaşlanabilen. Degree of Polymerization Distribution (DP). üstündeki ortalama farklılıklar. Defoamer. Bir günün sıcaklığı ortalama gibi yüzey gerilimini azaltan (surfaktantlar) kimyasal olarak 65 ºF kabul edilmiştir. Bozuşma. mürekkep parçacıklarının. kimyasal madde. Bozuşabilen. Degazör. kristalleşme derecesinin ölçüsü. Deinked Paper Stock. Degree of Deknotting. Kâğıt ölü elyaf. Mürekkep giderme. glukoz birimlerinin sayısı. moleküler büyüklüklerin dağılımı. işleme sonucu alan ve kazan borularında paslanmayı önleyen sistem.).

75 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın sekizde veya şarküteri ürünleri paketlenirken iç kısma konulan ince biri. Teslimat şartları. (2) Öğütücüde (Rifayner) öğütüm Demy (Size). Et 8. geldiği tabla. Nemle sıvılaşan. Ebat kesim makinelerinde Densitometer. biri. Denisson yüzey yolunma mumu. Emilim hızı. Çıkış tablası. Havadan nem kaparak kullanılan kadranlı terazi. (5. Demand Factor. Çökelti. Demi Quadro (Size). Dansimetre. Density. Bir işletmede çekilen Deposit Control. Kazan besi suyunun Delaminasyon. Teslimat sınırları. (1) Ağırlığın hacime bölünmesiyle Demand.5 inç. (1) Dupleks kartonlarda katmanların içindeki mineralleri giderme. yapışkan ve çeşitli mukavemet değerlerine Delivery Limits. Dişli disk.). Delamination. Pamuk selülozu yapımında ham maddedir. Yoğunlaştırılmış Layner. Toplam kurulu güç. (2) Baskı yoğunluğu. diğer kaynakları ve iş süreçlerini harekete olan kaolin killeri geçirme. Belirli bir test Dentated Disc. Birikinti kontrolu. Yoğunluk ölçer. Delivery Table. Talep etmek. 91 . Büyük ebatlı dergi kağıdı ölçüsü. Kasap kâğıdı. Kimyasal selüloz üretiminde bir aşama. Teslimat. Katlara ayrılma. Delivery Receipt. Delignification. katmanlarına ayrılması. Yonga ayırıcı disklerinden biri.5 x 22/22. Teslimat makbuzu. Kalenderlenmiş Delivery List. Talep faktörü. Deposits) maksimum enerjinin kurulu güce oranı. Standart baskı kağıdının ağırlığını ölçmede Deliquescent. Tuz buna örnek bir Denim Rag. gözenekliliği analiz etmeye yarayan cihaz. Birikim. Yoğunluk. çözeltisilerinde kullanılan. Talep. Tabakalaşmış kil. Deionization) birbirinden ayrılması.5 x Delicatessen Paper. Talep bazlı iş akışı. Kot paçavrası. Load Factor) görülebilen canlı veya cansız organik veya inorganik birikintiler. Mineral giderme. malzeme ve hizmetin sınırları. Fotoğraf ve kesim sonunda yaprakların üzerinde istiflenerek top haline resimlerde renk yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz. Standart baskı ölçüsü olarak kabul edilen sırasında elyafın dış çeperinin soyularak elyafların (17. Mineral pigment karıştırıcısı. (Bakınız. Birikinti. madde olarak kullanılmaktadır. Demand Absorption Rate. Kâğıt çözeltide düzgün dağılımını sağlayan karıştırıcı. sıvılaşma özelliğine sahip madde. bulunan birim hacmin ağırlığı. ve yağlı kâğıt. Doğada ince Demand Flow. İstek. layner kâğıdı. Tabakalara ayrılma. Standart dergi kâğıdı ölçüsü. İnce sargılık kâğıt.75 x 11 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın dörtte bulunan lignin tabakasının kimyasallarla alınması işlemi. Müşteri taleplerine göre tabakalar halinde çökeldiği için. Demi Scale. İngiltere) (16 x 21 inç ABD) kâğıt. Teslimatı netleştiren ayarlı ısıtılmış özel mumlarla test edilir. (Bakınız. (External Delamination) Demi Octavo (Size). mukavemeti. Department Store Tissue. Hak iddia etmek. Deposits. Yüzeyin Delivery. kuşelemede daha etkili ham maddeleri. Renk yoğunluğu ölçer. mineral kökenli pigmentlerin Dennison Wax. Depozit. kağıdının birim zamanda emdiği su miktarı (gr/sn. Selülozun dışında (8. (Eş anlamlı. Kâğıtta Delivery Standards. Tekstil artığı veya eski kot Deliteur Dispenser. Şarküteri kâğıdı. Demineralization. Kâğıt işletmede yedek motorlar hariç çalışması düşünülen tüm fabrikalarında her tür yüzeyde tutundukları için gözle motorların toplam gücüdür. Ligninsizleştirme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Delaminated Clay. Teslimat Listesi. yüzeyinin baskı sırasında yolunması istenmez. Densimeter. Kuşe giysi artıkları kullanılır. Densified Liners.

Detachment. Kireç çözme. dağılım gibi kalite özelliklerini araştıran istatistik Detect. Kazanlarda oluşan valsi terketmesi. Detector. yüzey aktif maddeler. Üç boyutlu ve Description. ömrü net olarak bilinen varlıklar için Desorption.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Depreciation. alanı. Kâğıt Design Printing. Maliyet için tasarım. Dedektör kâğıtlar. kâğıda çeşitli Developing Paper. Azami kapasite. yapımı öncesi. makine. temizleyen. Desenli kâğıt. çalışan bir yönetim anlayışı. Mühendislik olarak Detergents. Eskiz kâğıdı. g. Reçinesizleştirme. Deresination. Hediye paketlerini sarmak fabrikalarında. Kireç giderme. Kireç giderme kimyasalları. Hedeften sapma. standart Basic Engineering). ideal koşullarda kullanılan kimyasalların temizleme gücü. Burada tahrik Devil. Descriptive Statics. sorunsuz Deviation. Sapma. Desenli baskı. Safihanın silindir veya Descaling. yapabileceği azami üretim miktarı. Gelişme. Su alma. Aşınma payı. Kireç çalışmalarında kullandığı kâğıt. Operating Speed). Şifanoz. Düzgün dağılımlı. Bozulma. Developman kağıdı. (2) Hamurdaki suyu teksif süreçlerinin tasarım yoluyla sürekli geliştirilmesini öneren. (= Uniform) alınması. (Bakınız. p. 92 . Destratified. Ressamların taslak Descaling Chemicals. Ortaya çıkarmak. Garnet. verimlilik dikkate alınarak. Bir harfin (y. Sensör. Bir Detector Papers. Kiri yüzeyden kimyasal olarak tasarlandığı kapasite. Tasvir. Detrimental Substances. Design for Coast. kâğıdı renkli bir eriyiğe batırdıktan sonra. detayları yazım çizgisi altında kalan kısmı. döngüdeki sularda çözünmüş olarak biriken için. özel maddeler emdirilmiş kâğıtlar. çözücüler. kâğıdı. Terk etme. Yaşlanma. çalışabileceği düşünülen azami hız. Tasarım kapasitesi. Tanım. Detail Drawing Paper. Paçavra selülozu sisteminin. Design Paper. Selülozun reçinesini Tabakalaşmamış. Fiziksel etkenler yoluyla minimuma çekmeyi hedefleyen yönetim anlayışı. üretim sisteminin ve üretim elekte ve preslerde alma. (1) Safihadaki suyu maliyetine etki eden. Su giderme. Betimsel istatistik. Design to Cost. kirecin giderilmesi. bulunan silindirler arasından geçirerek. yongadan pişirme öncesi reçine için kullanılır. q gibi) mühendislik çalışmaları üzerinden yola çıkarak. Desensitize. Ortamdaki kimyasal gaz veya buharı tespit etmeye yarayan Design Capacity. Ön Descender. Harf kuyruğu. Zararlı maddeler. Hassasiyeti azaltma. Ortalama. Tasarım hızı. paçavraları parçalayarak tozu ve kiri alan (Bakınız. Mürekkep gidermede bölümünün. Eş dağılımlı. Altı başka üstü başka olmayan karışımlar azaltmak amacıyla. ölçülendirilmiş görüntüler bu çalışmalara örnektir. sapma. ortaya koyan mühendislik çalışmaları. Duyarlığını azaltma. Algılayıcı. sonucu şekilde meydana gelen bozulma ve değişme. Algılamak. Test kâğıtları. Ömrü net olarak bilinmeyen gelecekteki maliyetleri bu yöntemle şimdiden yönetmeye fakat tahmin edilebilen varlıklar için ayrılan aşınma payı. ğ. (Zıt anlam. Ayrılma. Bir kâğıt Development. Parçalayıcı. Bir kâğıt makinesinin veya bir Detergency. Detaylı mühendislik çalışmaları. Amortization. Tasarımdan maliyete. Bir ürünün nihai Dewatering. Sorption). Amonyaklı ozalit görünümler kazandırma işlemi. tasarım hızını verebileceği varsayılmaktadır. makinesinin bakımı yapılmak şartıyla. Mühendislik kapasitesi. Deterjanlar. deseni ve kâğıdın kalitesini bozan zararlı maddeler. Detail Engineering. Nem verme. Design Speed. Temizleme gücü. kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini azaltma. Azami hız. kullanılan bir kelimedir. Maliyetleri tasarım Deterioration.

Çelik bir kalıp bıçağı ile kâğıdın tutkal. Erkek ve dişi bıçak kalıpları meydana gelen kamburlaşma. Kalıp kesimine uygunluk. (Bakınız. Dekstrin. vanalarında kullanılan ve pnömatik olarak çalışan vana Dewatering Agent. (Bakınız. Diyafram kâğıdı. Kalıplı gofraj. derecesini gösteren bir ölçüt. anorganik iskelet kalıntıları. 93 . Diagram Paper. Kamburluk Layner kâğıttaki kullanarak. olduğu için ambalaj yapıştırma maddesi olarak kullanılan Die Cut. Makine salonu ve havbe içi kullanılmaktadır. kâğıt baskı kalıbı kullanılarak yapılan. (Eş anlamlı. Kondansatör ve trafo Diameter. Diyafram elek. Çelik bıçaklı presle yapılan kesim Diagnosis. Kalıp kesimi. Kalıp kesim kâğıdı. Teşhis. Sıcak veya soğuk şartlarda Warp) (Bakınız. gravür baskı işlemi. Diyazo. Diagonal Warp. Kâğıt Dew point. Nişastadan çok daha Diazo) fazla yapıştırma özelliği olan ve gıda tüzüklerine uygun Die. Parafinsiz ağırlık. Boya zerketme. Diazo. Dialdehit nişastası. yalıtkanlık kullanılmaktadır. Warp Level) presleme yoluyla kalıp kullanılarak yapılan gofraj işlemi. Modifiye nişasta. Kalıplı gravür baskısı. kaolin benzeri bir dolgu maddesidir. ikiz eleklerde ve vidalı preslerde alma. Rutubetli ortamlarda. Dextrin. veya tanka yapılan boya dozajlaması. süzülümünü arttırıcı polimerler. Asbestli filtre kâğıdı. Çap. Süzülme arttırıcı maddeler. Kaydedici analitik cihaz kâğıdı. Kütüphanelerce Diazo) kitaplara uygulanan bir tür asit giderme süreci. Boya enjeksiyonu. Bakır veya çelik Nişastaya göre daha yapışkan olduğundan. (Bakınız. toz tutkal. Ardışık Dewaxed Weight. Kalp kesimi. (1) Baskı kalıbı. Oluklu mukavvada Die Cuttability. Diyaframlı tahrik başlığı. Dewaxing. Kalıp kesim makinesi. Diyatomit. Süzme çamuru. DEZ süreci. Su başlığı. Dewatering Aid. şekilli kesilmesi. maddesi olarak kullanılmaktadır. De-wiring. Bobin çapı. sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yüzeyde çiğleşmenin Gözenekli yapısı nedeniyle filtrelemede de başladığı sıcaklık derecesi. Düz elek. Dew-point) Diazotype Base Stock. Die Injection. Tanı. (2) Kesim kalıbı. Kizelgur. Çiğleşme sıcalığı. (Bakınız. Balya tellerini kesme ve ayırma. Diyazo kaplanmış kâğıt. özellikle temizlik kâğıtlarında yaş dayanımı Dielectric Constant. hamurunda. üretim aşamasında layner kağıdın enine ve boyuna doğru Die Cutter. Die Stamping. Diatomaceous Earth. Nişastanın okside olmasıyla elde edilen bir nişasta türevi. Parafin giderme. düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada Die Cutting. Yalıtkanlık sabiti. öncesi gramajı. Çiriş. Nişastanın asidik ortamda kavrulmasıyla elde edilen. Dewatering Agent) Diaphragm Screen. Tek hücreli su canlılarından kalan. kâğıdın istenilen şekilde kesilmesi. DEZ (Diethyl Zinc Process). Diyazo kaplama kâğıdı. ortam açısından önemlidir. iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Diaphragm Paper. Die-Cut Paper. Filtre toprağı. (3) Atık Diaphragm Actuator. Işığa duyarlı bir madde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eleklerinde. Çiğleşme noktası. Boru Dialdehyde Starch. Diyagonal çarpılma. Arıtmalarda kullanılan bir filtre toprağı. arttırmak için iç tutkallama maddesi olarak Elektromanyetik anlamında yalıtkan bir kâğıdın. kâğıtlarındaki önemli ölçütlerden biri. Kontrol içindeki suyu filtre preslerde veya döner eleklerde alma. Silindir çapı. Kâğıt kaplama Dew-point Temperature. Drainage Aids). Diatomaceous Silica. (Eş anlamlı. Tel kesme. Kalıp. Kâğıdın kaplama delikli levhalardan oluşan hamur eleği. Dielektrik sabiti. Twist Die Embossing. hamuruna konulan. Diazotype Paper.

Dijital baskı makinesi. alındığı kazan. Digest. Pişirici besleme kapağı. Kompost. Dergi ebadı. Dağınık gözenekli ağaçlar. Farklı çaplardaki bobinleri dişlileri Digester Liquor. (Bakınız. Pişirici besleme vanası. Pişirici blöf vanası. Diffuser Tubes. Döner cepli yonga besleyen sızdırmaz vana. negatif 94 . temizlik kâğıdı. türü. Digester Capping Valve. Pişirme. yüzeyini temizlemek için kullanılan. kâğıdı. İzolasyon kâğıdı. Pişirme likörü. (2) Taze suyla yıkanmış Digester Side Relief. Beç türü pişiricilerde döner Differential Vacuum Gauge. dirseklerde ve daralan bölgelerde meydana Digester. Diffuser. Flesh Sludge). Rotary silindirlerinde. Buhar fark basıncı. (Bakınız. Fark basıncını bir sinyal olarak ölçüp. Pişiriciden likörün selülozun suyunun süzüldüğü tank. Yalıtım direnci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dielectric Loss. (1) Dergi. Kurutma vana. Pişirmek Dielectric Strength. vana yerine kullanılan kapak. Ring Porous Woods. Yayılımlı aktarma. buharın giriş noktası ile çıkış noktası arasındaki hat yapılması için. bir resmin başka bir yüzeye aktarılması için bir kağıdın üzerinden geçen elektrik akımı nedeniyle kullanılan bir reprodüksiyon tekniği. Elektrik yalıtım Digest Size. Die Wiping Paper. Pişirme ünitesi. Diffusion. Presbant. Ring Porous Woods. Baskı kalıplarının Bakteriler tarafından sindirilmiş atık çamuru. Digital Printing. Yalıtım kaybı. elektrik akımı geçişine gösterdikleri dergi basım ebadı. Digested Sludge. kimyasallarla beraber pişirilerek reaksiyona kaybı veya soğuma nedeniyle oluşan basınç farklılığı. Difizör.5 inç ölçülerindeki özelliği olan kâğıtların. Digester Neck. Diffusion Transfer Base Stock. manifoldu hamur kasasına bağlayan dağıtıcı borular. Hamur kasasına girişte. Semi Diffuse Porous) Digester Relief. Sert ağaçların bir kolu. Yayılma. Pişirici boynu. Molekül veya iyonların. (2) Sindirmek. gösteren gösterge. çıkan buhar Valf. basıncı arasındaki basınç farkı. Yalıtkan kâğıt. yüksek kâğıt üzerine aktarılması. Digester House. Digital Printing Paper. Döner Differential Steam Pressure. bildiren cihaz. Dijital baskı kâğıdı. (Eş anlamlı. Digester Head) Elekte iki farklı vakum bölgesi arasındaki vakum farkını Digester Head. Fark vakum göstergesi. oluşan. Buhar hatlarında. Dağıtıcı boruları. buhar ürünü. Pişirici kapağı. Odun yongalarının. Pişirici yan çıkışı. Her yalıtkanda görülen kayıp. motor ve kondansatör üretiminde Diffusion Washer. Difüzyon transfer taban Dielectric Paper. yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru geçişi. yayılması. çıktığı üst çıkış. (Bakınız. Diffuser) kullanılan yalıtkan kâğıtlar. Yalıtkan olduğu düşünülen oluşturarak. Digester Cover. geri Digester Blow Valve. Olgunlaşmış atık çamuru. Bu kazanda ligninler parçalanarak Differential Pressure Transmitter. Digital Printing Machine.5 inç x 8. transmitteri. Pişirme sırasında ayarlayarak ayni çizgisel hızda sarabilen bir bobin makinesi kullanılan kimyasal içerikli sıvı. Bilgisayarlı baskı sistemi. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış bir kâğıda. Kalıp silme kâğıdı. Differential Winder. silindirlerinde. kayıp miktarı. dolgu toprağı olarak kullanılan arıtma Differential Pressure. Kurutulduğunda. (Eş anlamlı. (1) Pişirici sıvısını selüloz hamurundan ayıran tabanı elekli bir tank. Fark basınç. Beç pişiricilerde kapağın Diffuse Porous Woods. Rotary Vana. Demi Octavo Size) direnç. silindire giren buhar basıncıyla. Digesting. Pişirici eksozu. Fark basınç alınmaktadır. 5. Yıkama difüzörü. Dijital görüntü verilerinin. Diffusion Transfer. Sindirme. Pişiriciden çıkan gazların tamamı. Pişirme bölümü. Trafo. Pişirme kazanı. selüloz gelen. Difüzyon transferi. Dijital baskı. Semi üzerindeki uzun baca. Pişirici kapağı.

hacimsel genleşme ve birlikte tutkallamada da kullanılan fabrikasyon teknik. Kazan besi suyundaki elde edilirken yayılan kokulu renksiz. Dipolar bağ. Boya. Ölçülendirme. Diploma parşömeni. Sulandırılmış. Daldırma. içinde atomlar arası polar bağlarının olması örneğindeki Dilution. Kuşe hamurunda karıştırmayla birlikte gözlenen. Kağıdın en az 100 yıl özelliklerini kaybetmeden yıkama. edilir. Dimethyl Sulfide. DIP. Mürekkebi giderilmiş hamur. Doğrudan pişirme. kuru bazda selüloz miktarına konulan sulandırma suyu Dipped. zehirli bir gaz. Dilatancy. (CH3)2S. Sifon. atmada kullanılan boru. Transfer yöntemiyle alması sonucu ölçülerini ne ölçüde koruduğunu veya yüzey tutkallama yapılmış el yapımı kâğıt. 95 . Dijital prova. Selülozu beyazlatma sırasında. Su Dilute Fiber Suspension. Kovalent Seyreltik. pişiriciye buharın doğrudan verilmesi. Alman Standartlar üretiminde. Sülfat selülozu Direct Contact Heater. Kesafet düşürme Aslında tutkal kağıda tutkallanmış bir yüzeyden transfer pompası. Canlı buharlı eşanjör. Seyreltilmiş. tutkalı yapabilmek için geliştirilmiş tutkallama tekniğidir. renkli sıvı bir yan ürün. Seyreltik elyaf süspansiyonu. Kurutma silindirleri içindeki kondensatı Dimensioning. Shear Thickening). Çok aşamalı selüloz yıkamada aşamalardan dayanacağını garanti eden uluslararası standart. Bir sıvının içine su katmak. El yapımı kâğıtlarda. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. 1885 de bulunmuş bir olay. Dimetilsülfoksit. kendi Sulu hamur. Dimer. Diploma Parchment. uygulamalarında kullanılan taransfer tekniği. Kesafetini düşürme. Direct Cooking. Dioksin. Direct Countercurrent Washing. Doğru akım. Dimer. Sulandırma faktörü. tutkallama veya kuşe bileşik. Boyutsal kararlılık. kıvamda meydana gelen koyulaşma. diğer atomun boş bir orbital vermesi. gibi. Degazör. Baskı öncesi rengin Dioxin. Aslında boyanın bir arasına sıvı girmiş dolgu parçacıklarının birbirlerinden vals yüzeyinden kağıda aktarıldığı boyama yöntemi. Ensititüsü. Deinked Pulp. İlaç sanayiinde kullanılmaktadır. grubu. Reynolds tarafından Diploma Paper. Direct Contact Heat Exchanger. (1) Seyreltmek.Yüzey uzaklaşmaları sonucu oluşan. Sülfit selülozu üretiminde ortaya çıkan beyaz eşanjörü. gazları uzaklaştırmak için kullanılan ısıtıcı. Yüzey tutkallı kâğıt. İki molekülün birleşmesiyle meydana gelen Dipping. Dimensional Stability. Hacimsel genişleme. Doğrudan temaslı ısı (CH3)2SO. Dipper. Seyreltme. Kademeli karşı akımlı DIN 6738. İki polar bağ. artış. sağlarken. (2) Dipolar Bond. Kesikli selüloz DIN (Deutsches Institut für Norming). ortamdaki bileşenlerine ayrılarak. Dative Dilution Factor. Diploma kâğıdı. Daldırılmış. Sulandırma. dijital veriye dönüştürülmesi ve klorla diğer katkı maddelerinin yaptıkları zehirli bileşikler basım öncesi yapılan renk doğrulaması. Dilution Pump. Selüloz yıkamada her Bond). Dilute. birinden çıkan suyun bir önceki aşamada kullanıldığı yöntem. iki farklı polar bağ bulunması. (Bakınız. İçine su katılmış bağlanmada. Sulandırma pompası. kağıda yüzey oranı. molekülü ve selüloz molekülü polar bağ yaparken.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Digital Proof. Dimetil sülfit. Direct Current. Dip Dyeing. Kâğıdın nem Dipped Paper. bir atomun bağlardaki tüm elektronları Diluted. değiştirdiğini gösteren ölçüt. Dimethyl Sulfoxide (DMSO). Seyreltik. Sıvı ve toz karışımlarında. karıştırma etkisiyle vizkozitede ve hacimde meydana gelen Mürekkebi giderilmiş dönüşümlü kâğıt hamuru. (Bakınız. Daldırma boyama tekniği.

(Bakınız. Hamurun maddeler. Devre dışı bırakmak. Parçalanma direnci. belirli alanda görülen. Cebri çekişli pis hava fanı. Dairesel bıçak. Doğrudan taş düzeneği. baskı. Fotokopki. çıkmış. Selüozda bulunan Directionality. Directory Paper. Diazo baskı kâğıdı. Dirt Build up. Kir. Direct Type Duplicator. Doğrudan litografi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Direct Drive. mavi ışığın 45 açıyla kâğıt yüzeyine düşürülerek ölçülen Disaccharide. Yönlü kâğıt. yongaların blöfle birlikte gelmesi. Basma basıncı. Cross Disable. Devreye giremeyecek Direction). Vana imalatçıları tarafından verilmektedir. Doğrudan kayıplar/hasarlar. Çökme. Bir sigortacılık Disc Saveall. Tabak gibi çukurlaşma. boya haslığı yüksek anilin boyalar. (Bakınız. Parçalayıcı. Boşaltım. Dezenfekte Direct Steamed Digester. Kirli hava. herhangi bir yardımcı Dirty Blow.İçine etme. Telefon rehberi kâğıdı. Beyaz suyu filtre eden filtre. makine Discharge Head. Yabancı madde. Çanaklaşmış. Circular Cutter). Yonga pişiriciden pişmemiş maddeye ihtiyaç duyurmayan ve doğrudan elyafa tutunan. Direction. (2) çoğaltıcılar. Kırpıntı makinesi. Pompa çıkış basıncı. enine yön ve kalınlığı nedeniyle Z yönü olarak üç yön Discharge Manifold. Direct Losses. Çıkış manifoldu. Ufalayıcı. dönerken kâğıdı kesmeye yarayan bıçak. Direct Process Paper. Dishing. Kirli blöf. Vakum pompalarının iki çıkışını birleştiren bağlantı Direct Lithography. Renk atması. Bobin makinesi Dirt Count. Boyanın sabitlenmesi için. terimi olarak doğrudan bir kaza sonucu oluşan hasarlardır. (Bakınız. Optik makinenin kazara devreye girmesini önlemek adına onu beyazlatıcıların kullanıldığı beyazlık ölçümünde 457 nm pasif duruma sokmak. Solma. Diskkarit. Dished. Direk boyalar. Eksoz manifoldu. Discharge Coefficient. Selüloz açma. çökmüş kâğıt Indirect Losses) veya karton. (1) Selüloz açıcı. Dirty ID (Induced Draft) Fan. Otomasyonla çalışan makinelerde Directional Blue Reflactance Factor. Boya asitlerinin sodyum çalışmasına uygun olmayan hava. Kâğıt bünyesindeki elyaf dışı Disintegration Resistance. (Zıt anlamlı. fiziksel özellikler açısından makine boyuna yön. buharın doğrudan verildiği yonga pişirme kazanı. nemli ve yağlı işletme havası. Kâğıtta katsayı. yabancı maddeler. Kalite bozukluğuna yol açan. Kâğıtta elyaf diziliminin karbonhidratlardandır. dağılma direnci. (Bakınız. Deşarj katsayısı Tam açık bir Directionality Paper. Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken. Doğrudan ısıtmalı pişirici. Dirt. Bir şaft üzerine yerleştirilmiş. Machine Direction. Disintegration. Disk filtre. Cihazların Direct Dyes. yazıcı gibi baskı Disintegrator. Disk Cutter. Discoloration. Filtre edilmemiş hava. Yön. İki monosakkaritin kovalent bağla yansıtma faktörü. yüzeyinde. yangın sonucu Dish Board. Redüktör veya Dirty Air. Kir parçacığı sayısı. Dezenfeksiyon. (formasyonun) makine yönüne veya makine enine olması. Kir birikimi. Deşarj. bağlanması sonucu ortaya çıkan şeker. Ortası çukurlaşmış. Kompresörden kasnak kullanılmadan kaplinle bağlantılı tahrik sitemi. Spirit Duplication). Yönlülük. o Baskıda etkili bir unsur. Kâğıt dilici bıçakları. Tahliye. Tabak kartonu. 6). tuzları. oluşan duman veya is dolaylı hasarlardandır. Leke sayısı. Ek. Mikrop öldürme. Discharge. Fiziksel bazı özellikleri vanadan geçebilecek azami akışı belirleyen birimsiz bir kâğıdın enine ve boyuna göre değişen kâğıtlar. duruma getirmek. 96 . Doğrudan bağlantılı tahrik. Selüloz pulperi. Disinfection. ortalama leke sayısı. bulunmaktadır. Tabaklaşma.

Makine sökümü. dairesel bıçakları arasına aldığı hamurdaki elyafların kaplama türleri.Kâğıt hamurunda Dissolution. (2) Kuşelemede kuşe karışımını Display Board. Buradaki işlem hurda kâğıt kesafet % 65 lere kadar yükselmektedir. iki dişli tabla arasına sıcak ve yüksek kesafetli Safiha mekanik baskı altındayken basınçlı hava veya kâğıt hamurunun gönderilerek. Selülozdaki giren Dispersal. Çözünmüş havalı Disperse Viscosity. yapılan ağartma işlemi. Çözünme. (Eş amlamlı. Deplasman türü su alma. 97 . Disk öğütücü. topaklanmalarını önleyen ve onların askıda kalmalarını Display Type. Ortadan kaldırma. parçacıklı maddelerin bir araya gelmelerini. Deplasmanlı ağartma. Görünür tipte. Biri sabit diğeri Dispersion Coating. Dispersants. Tokatlayıcı. Dağıtma. Dikkat çekici tipte. maddeleri. Fabrika atıklarını yakma. Dewatering) Disperging. boyunu kısaltmaya yarayan ekipman. Dissolved Air Floataion (DAF). Parçalarına ayrılma. İlan kâğıdı. doldurma. boyutunu küçültme işlemi. tokatlanmasıyla. Toz reçine tutkalı. sayfada dikkati çekecek tipte hazırlanmış görünüş biçimi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Disk Filter. Dağıtma maddeleri. Hamur içindeki hava kaldırma. Dissolved Charge. Dağıtıcı. kullanılan bir iç tutkal maddesi. Bir sağlayan maddeler. Menü. (Eş anlamlı. kâğıtta görünemeyecek küçüklükte Displacement Pressing. Dispersion tutkalı. Kazanılan işlemi. kimyasal miktarı ve kalan kimyasal miktarına bakılır. Disk Refiner. Bu sayede elyaflarına ayıran ekipman. Su bazlı tüm döner. tutkalı. hamurunda bulunan açılmamış elyaf topaklarını açmak ve Dispalcement Pressing) tüm yabancı maddeleri. (Bakınız. Selüloz maddelerinin şlaymın veya topaklanmanın dağıtılması için yıkama suyunun sıkılarak alınması. Disperger. (Eş anlamlı. Deplasman oranı. Anlaşmazlıklar. çözünmüş polielektrolitlere tutunmuş elektrostatik yük. Kirlilik ve yapışkan maddelerin. Dağıtmak. (Bakınız. Display Paper. Dağıtma. Dynamic Bleaching) Disperger. Kâğıt hamuru içinde. Dispersing. mürekkep parçacıklarının kâğıtta görülmemesi için Dissolved Oxygen. diğeri döner. dağılan selüloz elyaflarının vizkozitesi. oluşturan. Dağılım vizkozitesi. Displacemet parçalarına ayırma işlemidir. (1) Hamurdaki dolgu Displacement Washing. Kutu yapıştırma kullanılan filtre. Çözünmüş yük. İlan tahtası. Disposal. ağartma. Dispersiyon kaplama. hamuru buharla safiha içindeki suyu iterek uzaklaştırma. Disk rifayner. Bir sıvı içinde flotasyon ünitesi. Deplasman yıkama. Dispersant). Dispersing Agent. Dağılma. Biri sabit Displacement Dewatering. Birbirine paralel yerleştirilmiş disk Dispersion. atık sularında bulunan elyafları geri kazanmak amacıyla Dispersion Adhesive. Elyaf geri kazanma eleği. Ağartma sıvısının selüloz içinden geçirilmesiyle Dismantling.Dağılarak görünmemesini sağlamak. Dağılmış hava. İlan kartonu. Disperse. Hamur elyaflarını Dispalacement Ratio. Disk filtre. Dağıtma. kabarcıkları ve çözünmüş diğer gazların genel Disputes. gübre yapma gibi yöntemler kullanarak. arazi Dağılım. Dinamik formasyon düzgünlüğüne katkıda bulunmaktadır. Tokatlama. Selüloz yıkama dağıtma ve yabancı maddeleri küçük parçacıklara dağıtma suyunun verimini ölçmede kullanılan bir tanım. Bu işlem elekte Displacement Bleaching. kimyasal oranının miktarıyla ölçülür. kullanılan maddeler. Tokatlama. ortadan Dispersed Air. Çözünmüş oksijen. Demontaj. Dispersed Rosin Size. Erime. Kontrata uymyan anlaşmazlık adlandırılması. Hot eleklerden oluşan ve kâğıt fabrikalarının döngüdeki veya Dispersion).

Selülozik vernik. ulaşır. Raspanın selülozundan yapılan. fotoğraf Doctor Marks. Çözünebilir selüloz. Raspa kopuğu. Mesafeli koruyuma. Bunlar pres Distance Guarding. Raspa. Bozucu etki. dalgalılık. Raspa hamili. Sıvı bir ortamda. Kâğıt yüzeyini kaplamada taşıyan ana gövde. raspa tarafından filmi ve suni ipek (rayon) yapımında kullanılmaktadır. Document Paper). Doctor Body. Büyük bobinler halinde satılan ve başka bir parçacıkların tutunumu konusunda bir açıklama ürüne dönüşüm amaçlı kullanılan çeşitli tür kâğıt bobinler. El ilanı. Bir duvar kâğıdı kökenli şerit şeklindeki sıyırıcı. Yüzeyinde hyvansal tutkallar transfer merdanesi. DLVO (Derjaguin.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dissolving Pulp. Baskıda mürekkebi alıp. Kâğıt elyafına kimyasalların ve kâğıt bobini. boyu. Verwey. (Bakınız. Kayda alma. Nokta kazancı. Belirlenen miktardaki katkı maddesini ana amacıyla kullanılan savak. kesim sonrası ortaya çıkan kulak. Uygulama valsi. 98 . selofan. Dozajlama. Doctor Dust. (Bakınız. Doctor Marks). parçacıklar arasındaki sarkan elyaf. Raspayı ve raspa dudağını Dope. kopması. Dominant Wavelength. Dog Ear. Doküman parşömeni. Basım veya kuşe sırasında. Dozlama. Landau. Hamuru yönlendirme Dosage. Bozanetken. Köpek kılı. Asetat elyafı. İstenilen tondan daha koyu kazımasıyla ortaya çıkan ve raspa yüzeyinde biriken tortu tonlarda olan veya daha geniş alana yayılan baskı hatası. getirmektedir. Bükülme. (Bakınız. dağılımını sağlayan merdane veya vals. Dev gerilimle ilgili teori. kontrol değişkenini bozan her tür etki. Raspa izleri. Lak. Dozaj. kaplama üzerinde oluşturulmuş sıyrık izleri. Raspa kartonu. Kâğıdın raspada sıyrılarak Dosage Point. Doctor Broke. Disturbance. Hakim dalga Doctor. kullanılan bir selüloz çözeltisi. Baskın dalga boyu. Köpek kulağı. Raspanın silindir yüzeyini Dot Gain. Bölme amaçlı kullanılan karton veya meydana gelen katlanma nedeniyle. sistemlerinde. Raspa dudağı. düzgün kullanılır. (Bakınız. Jumbo bobin. Kâğıdın köşesinde işlem sırasında Dividers. Bobin makinesi baskısıyla birlikte kâğıda transfer olur. Applicator Roll). gibi belgelerin basımında kullanılır. Preslerde. kendini tekrarlayan desenlere Doctor Blade. Documentation. kütleye ilave etme. amacıyla yapılan koruma önlemi. Document Parchment. Bozukluk. Kâğıt yüzeyinde getirip saklama. yaşlanma özelliği az olan fligranlı kâğıt türleri. Yüzey temizlemek amacıyla. Diploma Distribution of Data. sıyırma işleminde kullanılan ince. metal veya plastik Domino Paper. Yüksek dayanımlı ve meydana gelen bozulma. Dog Hairs. sahip olan duvar kâğıtlarına verilen ortak ad. Doctor Blade) deseninden kaynaklanarak. Pamuk veya hemp Distribution/Distributor Roller. Dosing. selüloz türevleri hazırlamaya üzerine basan ve onu koruyan destek parçası. kâğıt biçiminde Document Paper. Kontrol Dodger. Bazen koparak kâğıda yapışıp tampona kadar Litografik baskıda noktalardaki ton artışı. Domino kâğıdı. Doctor Board. Overbeek) Theory. Dozaj noktası. oldukça saf selüloz. Büyük kâğıt bobini. Raspa bıçağı. özellikle giyotinde kâğıt parçaları. Genellikle pamuk Doctor Holder. Dağıtma valsi. Raspa hamisi. Verileri doküman haline Distortion. Doküman kâğıdı. Dozajlamanın yapıldığı yer. Sıyırıcı. Veri dağılımı. Seperatör. Doctor). Kaplama sonrası kâğıt yüzeyinden DLVO teorisi. (Eş anlamlı. çekme ve itme kuvvetleriyle ve onlar arasındaki mevcut Doily Paper Stock. Raspa izleri. yarayan. Raspa tozu. tabakası. Mürekkep selülozundan yapılır. gibi makinelerin etrafını çitle çevirerek insanların güvenliği Doctor Ridges.

mukavva. Yüksek kesafet değerli hamurun kesafetinin tutkallanması. mukavva. Çift taraflı disk rifayner. iki kenarı traşlanmamış kâğıt. yazıcılarda. Alt ve üst yüzeyi aynı özelliklere sahip kâğıt. Yuvarlak elekli makinede. düşürülmesinde kullanılan iki aşamalı sulandırma yöntemi. Double Coating. Çift kat kuşelenmiş. Noktalı gruplarında alt ve üst keçelerin bulunması. Ekstra Sisal Tape). Çift kaplamalı. (Bakınız. İki tarafa katlama testi. Double Embossed. Yuvarlak elekte iki ayrı işlemle yapılan kabartma işlemi. İki dalgalı ve üç layner kâğıdından meydana gelen iki sıra oluklu görünümlü mukavva. Kurutma grubunda silindirlerin altta ve üstte ayrı keçeler kullanılarak dizilmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dot Matrix Printing. kullanılabilen kâğıt. Çift T yarıklı taban plakası. Çift katmanlı layner. Double Wall Corrugated Board). Çift taraflı baskı ünitesi. Double Duty Sisal Tape. Alt kaplı karton. Çift sıra silindirli kurutma bölgesinde aynı anda öğütme yapan öğütücü. Double Thick Cover Paper. (Bakınız. 17" x 28" ebadında ölçüsü olan kayıtlarının saklandığı kâğıtlarda. Çift keçeli pres. İki kez kâğıt kopana kadar yapılan test. farklı özellikte iki katmanlı olarak üretilmiş layner kartonu. Creep) Double Manila Lined Chipboard. Double Creeped. geçirilmiş kâğıt. (Bakınız. Çift yüzlü kâğıt. İki kademeli hamur Double Sizing. Register Double Sidedness. Double Deflector. (Eş anlamlı. samanlı Double Deckle. bir inç uzunluğunda sayılan nokta sayısı. Double Imprint Unit. Noktalı yazıcıda basma. (2) İki yüzeyin de tutkallanması. Alt ve üst yüzeyde aynı tür layner kullanılmış Double Wall Corrugated Board. Even levhalar. Double Felted. Double T Slot Sole Plate. Elek yüzeyi ile üst yüzeyi Double White Patent-Coated Board. Çift katmanlı oluklu kullanılır. üzerinde iki adet T şeklinde yarık olan plaka. (1) Kâğıt yüzeyinin iki kez sulandırma. Nokta matriks baskı. Tüm ve üst yüzeyi farklı renklerde boyanarak iki yüzü de karakterlerin noktalardan oluştuğu elektronik baskı tekniği. Kâğıdın katlanması Double Calendered. Çift kalenderlenmiş. 4). Çift kat kuşeleme. fakat her karton. Two Sidedness). Kâğıt makinesi altına kaide plakası olarak konulan ve Double Decomposition. (Ek. belirleyen ve kâğıdın bir köşesini bir ileri bir geri bükerek. kalın kapak. Temizlik kâğıtlarında Double Vat Lined. büyüklüğü. ikiz elekli makinede üretilmiş kâğıt. Düşük kesafetlerde tek kademeli sulandırma yöntemi Double Strength Corrugated Board. kırılganlığını test etmeyi amaçlayan test. Double Felted Nip Press. İki ayrı işlemle yapılan krepleme. Double Faced Paper. Rakam yükseldikçe çözünülürlülük artmaktadır. değersiz bir hamur 99 . Çift keçeli. Çift tutkallama. Dupleks kitap kapağı. Çift dalgalı oluklu oluklu mukavva. İki sıra baskı silindiri bulunan baskı ünitesi. Çift krepli. Çift beyaz patent birbirine benzeyen. Çift yüzlü oluklu mukavva. Double Dilution of Stock. bölümü. Çift kalenderden durumunda. dayanımı belirlemektedir. İnç başına nokta sayısı. Double Fold. Double Faced Corrugated Board. ozalit kâğıtları ve kütük Double Cap. Çift kenarlı. İki farklı Double Tier Drier Section. İkili saptırma levhası. Preslerde ve kurutma Dots Per Inch (DPI). İleri geri katlama sayısının kuşelenmiş kâğıt. Özellikle para kâğıtları. Çift katmanlı. Double Disk Refiner. katlama dayanımını kâğıt. Çift kapak. Double Coated. Çift tutkallı sisal bantı. Makinede üretilmiş. Sidedness. Çift bozulma. Çift kabartmalı. Çift yüzlülük. Kâğıdın alt ve üst valslerinin iki yanına konulan ve sıçramaları engelleyen yüzeylerinin ayni özelliklerde olması.

Manifaturacı kağıdı. Elekte hamurdan Makasta/giyotinde kağıdın kalın bıçak ağzı tarafından su süzülmesi sırasında eleği çekecek kuvvet veya bu çekilerek ezilmesi. İniş boruları. (1) Kâğıt makinesinde. Elyaf düğümlerinin belirgin üretilmiş karton. içinde çeşitli gerilimlerin hapsolmasına neden olur. Süzülme kimyasalları. Sürükleme. Up Cycling) artmasına yardımcı olurlar. deliklerden suyunu bırakarak. Kâğıt makinesinde tür değişimi sistemi boşaltamaya yarayan vana. Kâğıt makinesinde. Eskiz kâğıdı. Aşağı akışlı pişirici. hamurun suyunu bırakarak. Drag. Çekme yükü. Drainage Aids. bölünmesiyle elde edilir. “Draw kaynağa göre elekte çekilen gücün makine hızına Speed Control” da denir. hızı yarattığı sürtünme kuvveti ile hareketli parçaların yarattığı arttırıp gererek veya hızı düşürüp gevşeterek kâğıt sürtünme kuvvetlerinin çarpımıyla elde edilir. Boşaltma. tank ve boru hatlarında Downtime. Süzülme. alttaki gaz geçişini sağlayan geçit. beyaz hamur uygulamasıyla Drag Spots. (2) Taslak. Yonganın yukarıdan beslenip selülozun aşağıdan alındığı pişirme Drainage Foils. kesilme nedeniyle. Yağlı ve ince Drainage. geride kalan kesif hamur. Rush). Downflow Tower. Bir kaynağa göre sabit parçaların Draw Control. Up Curl) hamur türlerindeki süzülme miktarlarını gösteren. (Bakınız. bir safiha oluşması için geçen süre. Büte. Değerli bir ürünü daha parçacıkların elyaf üzerine tutunmalarına ve gözenekliliğin değersiz bir ürüne dönüştürme. Çekme. Baskıda kağıdın arkaya doğru Drainage Factor. Süzülme faktörü. Drapers’ Cap. Çok ince. Drain Valve. Aşağı akışlı Drainage Time. Çekiş kontrolu. (Zıt anlamlı. Teknik ressam. (Eş anlamlı. 100 . kahverengi Eskiz. Doughnut Bag Paper. veya arıza nedeniyle meydana gelen duruş süresi. Süzülmeye yardımcı Down Comers. Downpass. Kalitesiz ürün. Aşağıya dönüşüm. Drenaj folyoları. Baskıda bir görüntünün kayarak üst Drain. Zamana karşı. bölümleri arasındaki hız farklılığı nedeniyle oluşan gergi. Draw. Eleğin altında suyun yöntemi. (1) Süzülme. eksilen orman hacmi. Tahliye vanası. Elek hızının Kurutma nedeniyle oluşan enine daralmayla birleşince kâğıt jet hızından yüksek olması. bağımsız makine Draftsman. Ardışık iki yanma odası arasında Drainer Stock. retansiyon kulesi. Süzgeç. Basınç farklılıkları nedeniyle hava üzerindeki kumaş gibi yayılma ve onu örtebilme özelliği. polielektrolitler bu tür maddelerdir. (1) Sürüklenme. Çizim kâğıdı. Boşalma. çeşitli kıvrılması. Downstream. Hamurişi kâğıdı. veya gazın bulunduğu ortamda sürüklenmesi. Duruş süresi. olarak görünmesi nedeniyle oluşan lekeler. Kalite dışı. Aşağı akışlı kule. (2) Ormandan. Doubling. Toz halindeki Down Cycling. grafik eğim değerleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ üzerine iki katman halinde. Drapability. Drafting Paper. Red ürün. Laboratuarda. Çiftleme. Downflow Digester. süzülmesine yardımcı olan parçalar. (2) Dragload. Hamurun birkaç gün bekletilerek suyunun süzüldüğü kaplar. Drainer. Drenaj. Çekiş. Temizlik kâğıtlarının bir cisim Draft. Kuşeleme söz konusu değildir. Düğüm yerleri. üste iki kez basılmış gibi görünmesi. Down Curl. kuvvetteki artış miktarı. renkli ambalaj kâğıdı. pastahane ürünlerini elde süzülmesi. Süzücü. Çekme kuvveti. Süzülmüş hamur. Proje tasarımcısı. İnorganik tuzlar ve doğru demet halinde uzanan borular. yemek için sarılan kâğıt. Bir başka kopmalarının önüne geçen tahrik kontrol özelliği. Drenaj yardımcı maddeleri. Downgraded. Geri kıvrılma. Suyun elekte safihadan gramajlı lokma ve tatlı türü. Akış. Örtücülük. Kazanda domdan çıkp aşağı maddeler. İleriye doğru akış. Delikli bir kapta. İniş geçidi.

Back Side. iki kez Drive. Tolerans dışına çıkma. Zaman içinde havanın nemiyle verilirken. Gerilimi ünitelerinden oluşan sistem. Bu kâğıtlar odun Drawing Board. tahrik tarafı adını alır. Junk Trap. sistemi. Built in Strain. Düşük opaklıkta. kaplinler ve hız kontrol Dried in Strain. Drop Leg. Harekete geçiren yapı. silgiden Drip Ash. Çift krepli safiha. Çizim kâğıdı. (Bakınız. Drive Roll. Çökelti kapanı. türemiştir. Kondensat pompası. Daha kuru. Cürüf. Gerilimli kurumuş (kâğıt). Drawdown Test for Ink. son derece kaliteli ve oldukça dayanıklı kâğıtlardır. (Eş anlamlı. Tahrik şaftı. Elek ve preslerde. Dried in Stress). Çizim kartonu. karakalem resim ve çizimlerde kullanılan kâğıtlar. Draw Speed Control. gereken testlerdendir. Vakum ayağı. Sondaj yöntemi. 101 . Yüksek sıcaklıkta oluşan etkilenmeyen kâğıtlardır. Pipet yapımında ayrıca parafinleme işlemi yapılır. dişliler. kurumuş. kaplamanın veya mürekkebin hurda kâğıt rutubetini tespit etmek için. Çekiş tankları. Delme yöntemi. (Bakınız. Hizaya Drive System. asitsiz ve çok kaliteli bir kâğıt türü. Bu su seviyesi bulunmasına izin verecek uzunluklarda sözcük gerçekte bir isim değil sıfattır. Bunun alt parçalarına isim alınmadan kurumuş kâğıt. Dried in Strain). Kâğıt veya Baskı öncesi yapılan. Tahrik tarafı. Pipet boru spiral sarımlı olarak Drawing Cartridge.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drawdown Tanks. kuru baskı sahip. Drill Method. Pulper içindeki Drive Side. Vakumla elekten emilen suları Dried in Stress. İç gerilimli olarak seperatöre bağlayan barometrik boru parçası. Damlayarak biriken DRC (Double Creeped Celulose). kül kütleleşmesi. İçinde. Uzun kondensatı kazana geri gönderen pompa ve güçlü odun elyaflarının lateksle bağlanıp. (Bakınız. Arka taraf. Kâğıt makinesini döndüren sokma. (Bakınız. Drawing Paper. Tahrik valsi. Dregs Well. Birinci hamurdan üretilirler. Bardak kâğıdı. Delikli vals. Drift out of Tolerance. Kömür cürufu. Tortu. gerilim azalacaktır. Tahrik mili. Dört Front Side. yüzeyine sürülüp bıçakla sıyrılarak yapılan kalite testi. (1) Taşlama. Drinking Straw Paper. Kâğıt makinesinde ağır rejekleri içine alan kapan. mekanik tahrik sistemi vs. Mürekkep emilim testi. Tender Side). şaftlar. kreplemeden geçirilerek elde edilen kumaş türü ürün. Built in (Elektrikli tahrik sistemi. Burring. ünitelerinde dibe çöken çamur. Havbe. Tahrik sistemi. Çok düzgün bir yüzeye Driography.) Stress. testi. örnek alma yöntemi. motora bağlı Dregs. motorlar. vakumu yenerek eleğe geri dönmesini engelleyecek kadar Drier. tarafından çevreleyerek karton demetini düzeltme. Stresli kurumuş. tahrik sisteminin bulunması Dressing. Taş baskı benzeri. Mürekkep kalitesini doğrulamak amacıyla sıkça yapılması Drinking Cup Paper. salon tarafı veya operatör tarafı. Çökelti. (Not. Dry kelimesinden yapılırlar. Kurutma silindirleri çıkan siyah ve beyaz likör tankları. Öğütücü değirmenini aletle taşlama. nedeniyle. sondaj yaparak tutunumunu veya dağılımını görmeye yarayan test. Junk Seperator) Makinenin arka tarafında. Bir mürerekkebin veya kaplama sıvısının. Çizimde kullanılan yapılır. Draw Control) Drip Pump. Çizim kâğıdı. Drive Shaft.) Drier Hood. Çöp kapanı. (Eş anlamlı. Jigging) (2) Toparlama. Dryer başlıklarına bakınız. selülozundan üretilir. ön taraf diye geçer. Kurutma bölümünü kapatan yapı. Selüloz pişirme sonrası Driers. Pipet kâğıdı. kâğıt Drilled Roll. önüne ilgili parça ismi getirilerek anılmaktadır. Kuru baskı. Sıyırma Sürüklenme. Selüloz likörlerinde ve arıtma olan o nedenle sistemin dönmesini sağlayan valsler. Tahrik.

Baskıda kuruma sonrası üzerine damlayan veya sıçrayan suların. (Drier kelimesi sıfat kâğıtlarda hafif pulper rejeklerini elyaftan ayırmak için olduğundan isim olarak kullanılmamaktadır. Kâğıt makinesinde kağıdın kuru olduğu kısımlar. Teksif eleği. paket kâğıdı. Her kâğıt türünde veya makine yapısına kesafet yükseltme amacıyla kullanılan. Mürkkebi alınamayack Drumhead Manila. bobin kesimi Drop Out. Creep. (Bakınız. Gerçek hava sıcaklığı. Kuru kaplama. Nakliyede kullanılacak kutuların. Dry End. (Eş anlamlı. safihanın Dry Back. Dry Cook. bölümler. pulper. Kuru bir termometre ile ölçülen hava Drum. Kurutma tamburu. Kurutma. (Bakınız. kalenderde düşme testi. Düşürme. Kazan dip cürufu. Kuru krepleme. (Bakınız. Düşürmek. Ham pişmiş ağartma. Silindir. ya da hamur hazırlamada yeniden hamura dönüştürülür. % 85-%98 Drum Pulper. Manila kenevirinden yapılma. kenar kesimleri veya kopuk parçalar nedeniyle Drop Test. kadar kötü işlemden geçmiş ağartma faaliyeti. Kabuk soyma yüzeyine tutkal sürülerek. Drop Off. Kurutma silindiri içindeki yoğuşmaların. (Bakınız. Drum Dryer Bar. Kuru döküntü. Wet Bulb Temperature). Safihayı veya döküntüyü makine altına indirme. çeşitli kâğıtlara Drum Tickener. Dolu kutularda yapılan serbest ortaya çıkan ıskartalar. Dry Creeping) davulların gerilmesinde kullanılan ipin yapıldığı kâğıt. Yonga öğütücü. Tambur. Dry Bottom. Tanbur elek. Tambur pulper. Kuru madde miktarı. sırasında. Tail Screen. İlaç ambalaj kâğıdı. Tambur filtre. göre. Dry Coating. Kuru kopma. Teksif eleği. Kuru kuşeleme. Drum Screen. kondensatın silindir Drum Test. Öğütücü. Drum Driers. Kabuk soyma tamburu. Wet Creep) parçalama aşamasında % 28 lere kadar çıkabilmektedir. Dönüşümlü Dryer. Kurutucu. Kuru krep. Hamurda. Davul manilası. Teksif eleği. selülozdan üretilen ve Dry Creep. Tambur testi. Wet End). kurutma tamburu. Bunlar ya makine sonu pulperinde. olarak uygulandığı kaplama yöntemi. Döner teksif eleği. Drubber. Yanki makinede. Keasafet değeri. Elek üzerindeyken. Kuru termometre sıcaklığı. Drum Filter. Kâğıtta rutubet kullanılan. (2) Kurutma bölümünde. Kâğıt Dry Break. kaplama maddelerinin kuru tromeli. Drug Bond Wrapping. Yatay-döner silindir. Damlama izi. 102 . Kurumada çekme. (Bakınız. veya mal sarıcıdaki kopmalar nedeniyle oluşan döküntüler. Dry Creping.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drop Marks. Düşme testi. Teksif eleği. izler. Buhar yoğuşma oranları. Kâğıt Drum Debarker. Davul ipi kâğıdı. döner tamburu olan teksif eleği. (1) Ebadı daraltma. Kurutma amacıyla Dry Content. (2) gelen kâğıt kopması. Kurutma silindiri barası. bir uçtan diğer uca yerleştirilen. Dram. Hediyelik Dry Bulb Temperature.) kullanılan döner elek. içindeki hareketini düzenleyen ve ısı transferini döner bir tambur içine konularak yapılan dayanıklılık testi. Yatık rutubette raspayla yapılan krepleme işlemi. Kurutma silindirinin Saveall) içine. Baskıda ton düşürmek. sıcaklığı. Tromel. Kutunun aldığı darbe sayısı dikkate alınarak hasar tespiti Dryer Condensing Rates. kolaylaştıran çubuklar. göre miktarları. Dry Broke. (1) Kâğıttan. Kalender ve mal sarıcının bulunduğu Drum Saveall. Kurutma kısmında meydana enini keserek daraltma. yapılır. Kuru kısım. Yatay silindir şeklinde ve elyaf parçalama ve eleme bölümlerinden oluşan pulper türü. İndirme. üzerine elek sarılı. Silindirik pulper. Döner filtre. çıktıktan sonra geriye kalan net madde miktarı. kâğıtta bıraktığı meydana gelen ebatta ve kalitede değişme. Wet Brake). bir ton kâğıt için harcanan buhar tonajı değerleri. Şerit kadar dar dar bobin.

daha iyi Dry Finish Sülfite Paper. kurumasını sağlayan sentetik kumaş. Dryer Screen. Kuru olarak. safihayı kurutma silindirine basarak. bölüm. makine dışında parafin emdirilmiş kasap Dryer Diagnostic System. Drying. kâğıdın kurutulduğu silindirlerden oluşan bezler. mukayeseli buhar Dryer Pick Marks. keçeler. Kurutma bölümü. Havbe. Sentetik dokunmamış kumaş/keçe. Kurutma silindirleri sahiptirler. Drying Cracks.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dryer Configuration. Kurutma keçesi sevk valsi. Makyaj koparılan parçacıklar nedeniyle. Kurutma keçesi. Kurutma keçesi temizliği. Dry Finish. Kurutma oranı. Kağıdın kurutulması safihayı basarak buharlaşmayı hızlandıran sentetik esaslı sırasında gelişen aşamalar. Dryer Hood. Kurutma eleği. sorunlarını gösteren sistem. Elyafları kuru haldeyken Dryer Fabric Cleaning. Kâğıt Özellikle hurda kâğıt işlenirken. malzeme ile yapılmış. Kuşe kaplaması Dryer Fabric Tension. 103 . Dryer Sülfit selülozundan yapılma ve kuru işlem görmüş kâğıtlar. El yapımı Dryer Felt Marks. kalenderde veya çeşitli iz valslerinde kuru olarak Dryer (Air) Deflector. Kurutma alanı. Yağ ile sıvı hale getirilirler ve boya adını alırlar. Kâğıt yüzeyinde kâğıtların kurutulduğu havalandırmalı oda. Kurutma kâğıdı. Kurutma aşamaları. yüzeyi makine dışında işlenmiş Dryer Fabric. kurutma keçesi tarafından yapılmış hasar veya kusur izi. saptırıcılar. Kâğıt elyaflardan. kâğıt yüzeyinde görülen malzemelerinde kullanılan öğütülmüş mineral pigmentler. Drying Loft. (Eş anlamlı. Kuru pigment. Kâğıt makinesi kurutma görümündeki kâğıtlar. aşırı kurumadan kaynaklanan çatlaklar. yolunma izleri. kurutma keçesi işlevini gören elek. Çeşitli kâğıtlara göre. kurutma ölçümleriyle ortaya çıkan. Kurutma odası. Keçe kâğıdı. Kurutma keçesi yolma izleri. Drying Paper. kaba konfigurasyonu. Kurutma silindirlerinde. yani suyun parlaklığının bittiği yerde kuruluğun başlangıcını gösteren çizgi. Kurutma kâğıdı. Kurutma Dry Felt. kurutma sonucu ortaya çıkan buharı uzaklaştıran oda. Kuru toz pigment. gruplandırma. zift birikiminin temizlenmesi. Elekte su aynasının. bölümünde kullanılan buharın verimliliğini ve kurutma Dry Finish Screening. Kuru işlem/işleme. Kuru hat. Drying Cycles. Kurutma harcama değerleri. Kurutma keçeleri. Duruşta cebri hava ile taşıyarak. Dryer Fabric Roll. birinci kurutma grubunda makinesi kurutma gruplarında yapılan su buharlaştırma oluşan. Kurutma işlenmesi. gruplarında. üzerinde. Kâğıt veya karton Dryer Cylinder. Kuru işlenmiş sülfit kâğıdı. Kurutma keçesi izi. Sentetik yerine metal Dry Lay Nonwovens. Temizlikte kullanılmak amacıyla kuru ve sentetik Dryer Section. elle veya çalışırken otomatik olarak yapılan keçe temizliği. Kâğıtta suyun alındığı son aşama. Son derece boya doygunluğuna Dryers. Kurutmanın düzenlenmesi. Kurutma partisi. Elekte işlenmesine rağmen. safiha oluşturma. Kurutma. Dry Forming. Ayna çizgisi. işlemi. diziliş ve keçe düzenleri. Kurutma grubundaki silindirlerin ve emici kâğıt türleri. Kurutma bölümünü kapatan ve Drying Rate. keçesinin hareketiyle oluşan hava hareketini önleyici Dry Finish Butchers Wrap. Kurutma silindiri. kısmında. Felts). yüzeyinin. Kuru formasyon. Zift emdirilmek için üretilmiş. Dry Line. Kuruma çatlakları. Kuru işlenmiş görünümlü kâğıt. Kuru işlenmiş kasap kâğıdı. Dryer Felts. Suda çözünmezler. havayla formasyon verilerek yapılmış keçe türü makinesinde. Hava perdeleyici. Kurutma tanı sistemi. kâğıt yüzeyinden veya kaplamasından Dry Lake. Kurutma keçe gergisi.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dry Mass Distribution. Kuru madde dağılımı. Kâğıtta

Dry Test. Kuru test. Ekipmanlara hamur vermeden yapılan

rutubet dışı maddelerin birim alandaki dağılımı.

yön kontrolu, titreşim izleme gibi montaj sonrası yapılan ilk

Dry Mounting Tissue. Kuru montaj kâğıdı. Kâğıdın

çalıştırma testi.

arkasına tutkal sürülerek, sadece ütü ve sıcak pres gibi

Dry Waxed Paper. Mumlu kâğıt. Merdane ile kâğıt

sıcaklıkla yapıştırılabilen kâğıtlar. Özellikle bu tür üretilen,

yüzeyinin parafinle kaplanması ile elde edilen kâğıtlar.

krepli ince kâğıtlardan yapılma, çift tarafı yapışkan montaj

Dry Wrinkles. Kuru kırışıklıklar. Kâğıt kuru iken,

bantları.

katlanma sonucu oluşan kırıklık çizgileri.

Dry Nip. Kuru nip. Kalenderde baskı sırasında oluşan, iki

Dual Distributor. İkili bayilik. Hem yazı tabı kâğıtlarını

vals arasındaki baskı çizgisi. (Bakınız; Nip).

(kültür kâğıtları) hem de ambalaj kâğıtlarını (endüstriyel

Dry Offset. Kuru ofset baskı. Kuru rölyef baskı.

kâğıtlar) dağıtan/satan bayi.

Dry Printings. Kuru baskı. Hızlı kuruyan kâğıt.

Dual House. İkili ticarethane. İki farklı tür ürün grubunu

Dry Proofing Paper. Ön baskı kâğıdı. Deneme baskı

pazarlayan işyeri.

kâğıdı.

Dual Merchant. İkili tüccar. İki farklı tür kâğıt grubunu

Dry Pulp. Kuru selüloz. Levha selüloz.

satan tüccar.

Dry Rub. Tozama testi. (Eş anlamlı; Dusting (Test))

Dual Polymer Systems. İkili polimer sistemleri. Düşük
molekül ağırlıklı ve yüksek yükü olan katyonik

Dry Rub Resistance. Tozama direnci. (Bakınız; Wet Rub

polielektrolitle, yüksek molkül ağırlıklı ve düşük yükü olan

Resistance).

anyonik polimerin tutunum arttırıcı olarak kullanıldığı

Dry Run. Soğuk test. Makinenin montaj sonrası sorunları

sistemler.

görmek için boşta döndürülmesi.

Dual Press. İkili pres. Üst üste üç valsten oluşan pres

Dry Scrubber. Kuru baca gazı arıtma sistemi. Baca gazını

grubu.

susuz temizleyen sistem.
Ductility. Süneme özelliği. Kopmadan uzatılabilme
Dry Size. Toz tutkal. Suda kolayca çözünebilen toz tutkal.

özelliği.

Dry Solid. Kuru madde.

Ductor Roller. Aktarma valsi. Aktarma merdanesi.

Dry Steam. Kuru buhar. İçinde kondensat olmayan buhar.

Aplikatör merdanesi. Baskı sırasında mürekkep

Genellikle doyma sıcaklığı üzerine çıkıldığında veya basınç

merdanesinden sonraki vals grubunun ilk valsi. Aniloks

düşürme işlemi sonrası görülen buhar hali.

vals de denilmektedir.

Dry Strenght. Kuru dayanım. Kuru mukavement. Kuru bir

Due Date. Termin tarihi. Bir mal veya hizmetin hazır

kâğıdın, çekme, yırtılma ve katlanma yönünden mekanik

olduğu tarih.

mukavemeti.

Dull Coated. Mat kuşeli. Parlaklık testlerinde % 55 in

Dry Strenght Additives. Kuru dayanım arttırıcı

altında parlaklık değeri olan kuşe.

kimyasallar. Katyonik nişastalar ve reçineler gibi, kâğıt

Dull Finish. Mat perdahlı. Parlaklık değeri çok düşük olan

hamuruna katılarak kâğıdın dayanımını arttıran kimyasallar.

yüzey kaplaması işlemi.

Dry Strength Resins (DSR). Kuru mukavemet arttırıcı

Dummy. Boş taslak. Boş Prova. Basılmış olanlara

reçineler. Poliakrilamid ve Polivinilformamid/Polivinilamin

benzeyen, fakat yazısı olmayan ve örnek olarak saklanan

reçineleri (PVF/PVam). Kâğıtta, kopma mukavemeti,

yaprak veya kitap. Bu taslakda yazının puntosu, genişliği,

yırtılma mukavemeti, katlanma dayanımı, bükülme direnci,

resimlerin yerleri gibi detaylar bulunur.

patlama ve şıkıştırma dirençlerini arttıran maddelerdir.

Dummy Text. Taslak mizampajı.
104

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dump. İndirme. Boşaltma.

Duplexed. Çift katlı Dupleks. Ayni anda iki yüze de

Dump Chest. İndirme bütesi. Pulper boşaltma bütesi.

yapılmış baskı.

Dump Cycle. İndirme periyodu. Pulperi boşalmadan

Duplex Enamel Book. Dupleks enamel kâğıt. Bir tarafı

boşaltmaya geçen süre.

koyu renkli, diğer tarafı ona uyan mürekkeple kaplı kâğıdın,
katlandığında özel görünüm vermesi nedeniyle tasarlanmış

Dumpers. Hidrolik platformlar. Yükleme boşaltma

kâğıt.

işlerinde kullanılan araçlar.

Duplex Finish. Duplex işlemeli. Her iki tafın farklı

Dunnage (Bag). Dolgu yastığı. Tampon yastığı. Havayla

işlendiği teknik.

şişirilen, lastik kaplı kraft kâğıdından yapılan, tır
nakliyesinde yüklerin arasını desteklemek için tampon

Duplex Foil Backing. Dupleks folyo astar kâğıdı. Kâğıt

amacıyla kullanılan yastık.

makinesinde, elek yüzü (alt tarafı) çok düzgün olarak
üretilmiş, üst yüzü ise antik görünümlü, ıslandığında yaş

Dunnage Paper. Dolgu kâğıdı.

dayanımı fazla olan yumuşak dokulu, ince astar kâğıdı.

Duotone. Çift tonlu. Tek bir renkten elde edilen iki farklı

Duplex M.F. Litho. Dupleks taş baskı kâğıdı. Bir yüzü

ton.

kaba, diğer yüzü düzgün taş baskı kâğıdı.

Duotone Finish. Çift tonlu işleme. Baskı işlemi sırasında,

Duplex Mill Wrappers. Dupleks fabrikasyon ambalaj

farklı bölgelere farklı basınç uygulayarak, iki farklı tonda

kâğıdı. Yüksek gramajlı ve hamuru alta ve üste ayrı renkte

renk elde edilen işleme tekniği.

boyanmış, çift katlı ve çift renkli ambalaj kâğıtları.

Duplex. Çift katlı. Dupleks. Alt ve üst katları olan ve

Duplex Offset Blotting Paper. Dupleks ofset kurutma

katman özellikleri farklı olan silindir elekle üretilmiş

kâğıdı. Bir katı ofset baskıya uygun, diğer tarafı emici

kâğıtlar.

kâğıtla, çift kat hale getirilmiş kâğıt.

Duplex Asphalt Paper. Çift katlı bitümlü kâğıt. Dupleks

Duplex Paper. Dupleks kâğıt. Alt ve üst yüzeyi farklı renk

ziftli kâğıt.

ve dokulardaki kâğıtlar.
Duplex Bag. Dupleks torba
Duplex Photographic Film Paper. Dupleks fotoğraf

Duplex Blotting Paper. Çift katlı kurutma kâğıdı. Farklı

kâğıdı. Alt ve üst hamur kasaları olan, uzun elekli

renklerde iki kurutma kâğıdını yapıştırarark elde edilen yeni

makinelerle üretilen fotoğraf kâğıtları.

kâğıt.
Duplex Sheating. Dupleks örtü kâğıdı. Tek tarafı veya her

Duplex Board. Dupleks karton. Çift katlı karton.

iki tarafı benekli boyanmış, inşaatlarda malzemeleri örtmek

Duplex Boxboard. Dupleks kutu kartonu. Duplex karton.

için kullanılan kâğıt.

Duplex Bristol. Dupleks bristol. Çift katlı bristol.

Duplex Stainless Steel. Dupleks paslanmaz çelik. Demir

Duplex Coated Bristol. Dupleks kuşe bristol. Bir yüzü

kristallleri ve onun farklı dizilmiş bir allotropu olan

beyaz veya renkli, diğer yüzü kuşe bristol.

östenitin, yarı yarıya karıştırılmasıyla oluşturullan, kristal

Duplex Coater. Dupleks kuşe makinesi. Bir kâğıdın her iki

yapılı çelik alaşım. Krom katkılı paslanmaz çeliğe göre

yüzeyini de ayni anda kuşe kaplayan makine.

daha ucuz ve hijyenik olan bir alaşım.

Duplex Coating. Dupleks kuşeleme. Bir kâğıdın veya

Duplex Super. Super kalenderlenmiş dupleks kâğıt. Süper

kartonun, ayni anda iki yüzeyinin de kuşe kaplanması.

kalenderde bir yüzü soğuk vals, diğer yüzü sıcak valse

Duplex Colors. Dupleks renkli. Her iki tarafı farklı renkli.

temas ederek, farklı iki yüz yaratılan kâğıtlar. Sıcak valse
temas eden yüzeyde daha düzgün görünüş elde

Duplex Cutting. Dupleks kesim. Ayni anda iki farklı

edilmektedir. (Bakınız; Double Face).

uzunlukta yapılan kâğıt kesimi.
105

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Duplex Texture. Dupleks dokulu. İki farklı hamurla,

Dutch Paper. Holanda kâğıdı. Hollanda’da elde elekle

makinede çift katlı ve her katı farklı özellikte üretilmiş

üretilen kâğıtlar.

kâğıt.

Dwell. Durma. Kalma. Bekleme. Temas.

Duplex Varnishing Litho. Dupleks vernikli taş baskı

Dwell Time. Kalma süresi. Temas süresi. Bir yerde

kâğıdı. Tek tarafı verniklenmiş, arka tarafı işlenmemiş

bekleme veya oyalanma süresi. Kağıdın valse girmesi ve

olarak bırakılmış kâğıt.

çıkması arasında geçen süre.

Duplex Wallpaper. Dupleks duvar kağıdı.

Dye. (1) Boya. Boyama özelliği olan renkli çözünebilen

Duplicating Note Paper. Karbonlu kâğıt.

kimyasal bileşikler. (Bakınız; Acid Dyes, Basic Dyes). (2)

Duplicating/Dublicator Paper. Teksir kâğıdı. Fotokopi

Boyamak.

kâğıdı.

Dye Based Ink. Boya kökenli mürekkep.

Duplicating Stencil Paper. Stensil kâğıdı. Yâğlı kaplamalı,

Dyeing. Boyama.

yüksek dayanımlı stensil kâğıdı.

Dye Lake. Boya lakı. Boya ve mordan maddenin

Duplicating Tissue. Kopyalama pelürü. El yazmalarının

buluşmasıyla ortya çıkan iri boya parçacığı. Elyafa hızla

ıslak kopyalarını üretmede kullanılan pelür kağıdı.

tutunur.

Duplicator. Plan kopya makinesi. Ozalit makinesi.

Dyeline Paper. Işığa hassas pastel renkli mürekkeplerle

Duplicator Paper. Ozalit kâğıdı.

çizim yapılan kâğıt.

Durability. Dayanıklılık. Kâğıtta orijinal kaliteyi koruma

Dye Stuffs. Boyar maddeler. Asidik boyalar, bazik boyalar,

özelliği.

doğrudan boyalar ve pigmentler gibi boyayıcı maddelerin

Dust. Toz. Kâğıt işlenmesi sırasında ortaya çıkan dolgu

tümü.

maddeleri ve ölü elyaf parçacıkları.

Dynamic Accuracy. Dinamik doğruluk. Yükte doğruluk
değeri. Hareket halindeyken ve yüklüyken ölçülen doğruluk

Duster. Çırpıcı. Paçavra veya çimento torbalarından tozu

değeri.

temizleyen ekipman.

Dynamic Balance Grade. Dinamik balans derecesi.

Dust Explosion. Toz patlaması. Elyaf tozları veya nişasta

Mkeanik parçaların balansında, dinamik şartlarda, hangi

parçacıklarının havada belli bir yoğunluğa erişmesi sonucu,

toleranslarda çalışıldığını gösteren derecelendirme. G2.5,

küşük bir kıvılcımla meydana gelen toz patlaması.

G6.3 gibi G değeri düştükçe balans hassasiyeti artan ISO

Dusting. (1) Tozama. Tozlanma. Kuşe kâğıt kesilirken,

ölçülendirme sistemi. (Bakınız; Balance Quality Grade).

kaolin ve ölü elyaf gibi parçacıkların ortaya çıkması. (2)

Kâğıt makinelerinde G2.5 değeri seçilmektedir.

Tozama testi. Kuşe kaplama kalitesini ölçmek için yuapılan

Dynamic Balance Speed. Dinamik balans hızı. Makinenin

test. (Eş anlamlı; Dry Rub)

tam yükünde titreşimsiz çalışacığı balans hızı.

Dusting Paper. Toz alma kâğıdı. Bir tür mobilyada

Dynamic Bleaching. Dinamik ağartma. Ağartma sıvısının

parlatma işlevi gören kâğıt.

selüloz içinden geçirilmesi yöntemi.

Duties. Vergiler. Bir malın temini aşamasında ödenen tüm

Dynamic Braking. Dinamik frenleme. Hız kontrolu yapılan

resmi vergiler. Bunlar ithalat, ihracat, ÖTV, KDV gibi

bir elektrik motorunda frenleme sırasında ortaya çıkan

vergilerdir.

enerjiyi emerek tüketen dirençli sistem.

Dutch Mordant (Acid). Hollanda mordanı. Rotogravür

Dynamic Cleaners. Dinamik temizleyiciler. (Eş anlamlı;

baskı için, bakır veya çinko baskı plakaları hazırlanırken

Centrifugal Cleaners, Cyclonic Cleaners)

kullanılan aşındırıcı, sulandırılmış hidroklorik asit.

106

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dynamic Drainage Jar. Dinamik süzülüm cihazı.
Hareketli bir ortamda, kâğıt hamurunda kullanılan dolgu
maddelerinin elyafa tutunumlarını belirlemeye yarayan
cihaz. Hızlı kâğıt makinelerinde, çok hareketli ortamda,
dolgunun elyafa turunumu önemli hale gelmektedir.
Dynamic Seal. Dinamik salmastra.
Dynamic Sheet Former (DSF). Dinamik safiha eleği.
Kâğıt makinesinde yapılmış gibi özelliklere sahip safiha
yapabilen laboratuvar düzeneği.
Dynamite Paper. Dinamit kâğıdı. Mukavemeti çok yüksek
olan ve neme karşı dayanıklı olan, patlayıcı muhafazası
olarak kullanılan bir kâğıt. Bu kâğıttan, kapsül yapılarak
dinamit içine konulmaktadır.
Dynamite Shell Paper. Dinamit kapsülü kâğıdı. (Bakınız;
Dynamite Paper).
Dynamo. Dinamo.

107

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

E

Edge Crush Resistance (ECR). Kenar ezilme direnci. Dik
ezilme direnci. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva
levhanın, dikine konularak uygulanan dayanım testi değeri.
Sıkıştırma mukavemeti (Compression Resistance) ile

Early Wood. Bahar ahşabı. Bahar kerestesi. Ağacın

doğrudan ilşkisi bulunmaktadır.

baharda büyüyen odun kısmı. Bir ağacın yaş halkalarının
yaklaşık %15 ile %25 lik kısmı bahar döneminde hızlı

Edge Crush Test (ECT). Kenar ezilme testi. Dik ezilme

gelişen bölgelerden oluşur. Bu bölgeler diğer bölgelere göre

testi. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın,

daha açık renkli ve düşük yoğunluktadır. (Eş anlamlı;

dikine konularak uygulanan dayanım testi.

Spring Wood). Kalan kısımlar yaz ağacı veya geç ağaç

Edge Cutter. Kenar kesici (fıskiye). Uzun elekli kâğıt

diye adlandırılır. (Summer Wood, Late Wood)

makinelerinde, eleğin son bölgesinde, hem makine

Ear Plug. Kulak tıkacı. Kulağı sese karşı korumak için,

arkasında, hem de makine önünde, safihanın kenarlarındaki

kâğıt fabrikalarında kullanılan kulak tıkacı.

ince ve istenmeyen tabakayı tıraşlamak için kullanılan
fıskiyeli su jeti. Ayrıca safiha enini daraltmak veya

Earthing. Topraklama. İşletme, koruma veya elektro statik

ayarlamak için de kullanılmaktadır. (Eş anlamlı; Pisser,

boşalma (ESD) amacıyla kurulan, elektrik yükünü toprağa
aktaran elektrik alt yapı tesisatı. Kâğıt makinesinde

Edge Squirts)

sürtünmeden kaynaklanan elektrik yüklerini toprağa

Edge Embossing Knurling. Kenar kabartmalı. Bir temizlik

aktararak kâğıdın mıknatıslanmasını önleyen tesisat.

kağıdının kenarlarında yapılan kabartma veya ondülalı
kesim tekniği. Kenar işlemesi makine yönünde

Easy Beating Pulp. Kolay dövülen selüloz. Görece daha

yapılmaktadır.

kısa zamanda dövülen ve dayanım değerlerine ulaşan

Edge Length. Bıçak ağzı uzunluğu. Öğütücüde bıçakların

selüloz.

ağız uzunlukları toplamı. Metre cinsinden dikkate alınır.

Easy Bleaching. Kolay ağartma. Doğrudan pişirilerek

(m)

yapılan ağartma.

Edge Nail Strength. Kenar çivi mukavemeti. Kenarlarına

EBA (Equivalent Black Area). Eşdeğer leke alanı. Kâğıtta

çivi çakılan fiber levhaların, yanal hareketlere karşı yırtılma

0,02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü,
hem de zeminle zıtlık derecesini dikkate alan ve Tappi

direnci.

tablolarından yararlanılarak, leke miktarını belirleme

Edge Protector. Kenar koruyucu. Bobinlerin yan

yöntemi.

yüzeylerine konulan ve kenarları ezilmeye karşı koruyan

Economic Aspect. Ekonomik bakış açısı. Ekonomiyi öne

mukavvalar.

alan bakış tarzı.

Edge Squirts. Kenar kesici fıskiyeler. Elekte bulunan kenar
kesici fıskiyeler. (Eş anlamlı; Edge Cutters, Pissers)

Economic Order Quantity. Ekonomik sipariş miktarı.
Stokta tutulan her tür malın stok maliyetini düşürmek

Edge Tearing Resistance. Kenar yırtılma direnci. Kenar

açısından belirlenmiş olan sipariş miktarı. Malın temin

yırtılma mukavemeti. Kâğıt kenarlarının, yırtılmanın

süresi, belirli bir dönemde kullanım miktarı, raf ömrü gibi

başlamasına karşı gösterdiği gram cinsinden kuvveti ifade

ölçütlere göre belirlenen sipariş miktarı.

eden direnci. Buna ilk yırtılma direnci de denir (Initial
Tearing Resistance). İç yırtılma direnci (Internal Tearing

Economics. Ekonomi.

Resistance) yırtılma başladıktan sonra ölçülen, daha düşük

Economi(s)zer. Ekonomizer. Buhar kazanlarında, baca

değerli yırtılma direncidir.

gazından ısı geri kazanımı sağlayan boru donanımı.

Edgewise Compressive Strength. (Bakınız; Edge Crush

ECS (Edge Crush Strength). (Bakınız; Edge Crush

Resistance, ECS).

Resistance).
108

Yumurta viyolü. seperatör olarak kullanılan mukavva. E-dalga gelen. kâğıdından yapılan. uzamadaki değişim oranını gösteren sabit terim. deseni gibi pürüzlü yüzeyi olan kitap kâğıdı. Etkin alkali. Elektriksel kâğıt türü. Rush/Drag Electrical Connections. Egg Case Filler Board. Yumurta koli kartonu. Electrical Grade Paper. Yumurta maddesi. birim alana uygulanan kuvvetin değişmesiyle. İzolasyon malzemesi. Seçimlerde pankart Effluent Free. Egg Carton Board. (Eş anlamlı. yapılmak üzere üretilmiş bir bristol karton türü. peroksidin metal iyonlarıyla etkileşime girmesini önlemede Egg Shell Book Paper. Etkinlik. Atma. Esneme gücü. kolilerinin içinde seperatör olarak kullanılan mukavva. ve K Electrical Drive System. Hamur Electrical Cable Filling Paper. Dalga. Ratio) Electrical Conductivity. Enjektörlü pompa. Vals yüzey kaplamalarında Effective Thermal Diffusivity (of Roll Coating). Vals kaplamalarında ısıyı yayma özelliği Elastic Modulus. E-Flute. Atık. Effluent. Etkin ısı. C dalga. F dalga. su jetiyle sifon/vakum yaparak atık basan pompa.F (English Finish). Ucuz market E. Esneklik. Efflux Ratio. dalga türleri de vardır. özel kalıplanmış karton. Dirsek. Electrical Insulating Material. sayısı 290 dır. kitaplarında kullanılan bir kâğıt türü. (Bakınız. Bazen sanat kâğıtlarında istenilen bir likör olarak kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfit özellik. oluklu Electrical Double Layer. Gerçek alkali miktarı olan Ejection. Elektrikli çift katman. Yumurta koli kartonu. Etkin ısı yüzey esnekliği. Yumurta koli dolgu kartonu. Çevre açısından kirlilik yaratan her tür Elbow. (Bakınız.2 mm ve oluk yapı. Ejector Pump. Esneme sabiti. Presbant. F-Dalga. yayma gücü. Döner bir parçası Effective Heat. Çevreye kapalı. Etilen- Egg Case Flats. Egütör valsi kullanılmadan üretilen kalın kartonlardaki Effective Alkali. verilen hava sıcaklığı ile bina içi sıcaklığın arasındaki farka Venturi prensibiyle çalışır. Yumurta kabuğu kullanılmaktadır. madde. Election Bristol. Kâğıt ve selüloz fabrikasına olmayan. Boru dirseği. Elastikiyet. Multiple Effect Evaporator) Egg Shell Finish. Randıman. boyca Effectivity. yüzey görüntüsü. (Na2O) cinsinde ifade edilir. Seçim Bristol’ü. B dalga. Elektrik kablosu dolgu kasasından çıkan hamur hızının elek hızına oranıyla kâğıdı. (Na2S) karışımına verilen isim. Yapılan işin harcanan Modulus). Elektrikli tahrik sistemi. Elastic Strength. Kaskat/Kademeli buharlaştırma kademelerinden biri. Elektriksel iletkenlik. Drive System). bağımlı olan iş görür ısı miktarı. Verim. Kâğıtta 2 (m /s). Elektrik bağlantıları. Esneme modülü. enerjiye bölümüyle bulunan oran. Kâğıt ve selüloz üretiminde hidrojen içinde. oluk yüksekliği 1. Yumurta kabuğu deseni verilmiş karton. Akış oranı. (Young’s Efficiency (η). 109 . Yumurta kolilerinin diamin-tetraasetik-asit. Fırlatma. olukların yüksekliğini ve bir metre yüklü bir parçacığın sıvıya konması durumunda meydana uzunluktaki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Hurda gazete Electrical Fibre. Atık vermez. Elektrik yalıtım kâğıdı. Jet/Wire Ratio. İngiliz tarzı işleme. Elektriksel yalıtım Egg Case Board. Kaba kitap kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ EDTA (Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid). çift katmanlı (artı ve eksi) elektrik yükü oluşmuş (mikro dalga) olukluda. Elektrikle mukavvalarda. A dalga. bulunan değer. Effect. Alkali selüloz üretiminde. Jet-elek hızı oranı. yumurta ambalajı olarak kullanılan. Elasticity. Mikro dalga.

dış elektrik alanının etkisiyle bir membran içinden geçerek Electrostatic Copy Paper. Sıvıda bulunan askıdaki bulunmayan kâğıt. Presbant. Elektronik basım. yükü nedeniyle. (Xerocopy). Electrostatic Printing. Elektro polisaj. Electrical Pressboard. Elevating Truck. Elektrostatik baca gazı hareket eden. Elektroforezden (Electrophoresis) farkı membran olmasıdır. Electrostatic Discharge (ESD) Paper. bir filtre sistemi. Elektriksel iletkenliği olan Electrostatic Charge. Faks kâğıdı. Elektrikli membran Kaplama yapılmış ve eskiden kullanılan fotokopi ve faks filtreleme. Electrostatic Attractions. hamurundaki pigmentleri elektrikle yükleyerek. Electronic Printing. Electrostatic Stabilization. onların Gövdesindeki elektrik bobininin yarattığı manyetik alanın askıda kalmalarını sağlayan yöntem. parçacıkların kendi aralarında yarattığı Electrician. (Xerocopy hareket etmesi. Baca gazlarının içindeki toz parçacıklarını Electrolyte. Electrodialysis. bir dış elektrik alanının etkisiyle (Bakınız. Elektroforez. Elektriksel yalıtım Electrostatic Assist. Bir sıvı içinde Electrostatic Precipitator (ESP). Kondansatör kâğıdı. kimyasal bir Electrical Insulation Fibre. hareket etmesi. Electric Board. Faks. Suda çözündüğünde. hareketlilik. Clorine Free). (Eş anlamlı. Asbestli bir fotokopi makinelerinde yapılan basım. Elektrik Electric Cable Paper. Lazer baskı. yüklü parçacıkların. Elektroforetik hareketlilik. Elektrik teknisyeni. Yağlı kondansatör kâğıdı. Elektrostatik cazibe. polimerler. yer değiştirmesi. Özel ataşmanlı forklift. Elektrik kablo kâğıdı. Paslanmaz parçaların Presbant. Anti statik kâğıt. gibi. Electroconductive Poymer. Elektrostatik yük. Sürecin parçalarından biri olabileceği gerilim üreterek debi ölçümü yapan cihaz. filtresi. Electrolytic Capacitor Paper. Manyetik akış ölçer. mürekkep transferinin güçlendirilmesi. çeperinde yapılan elyaf tutunumunu önleyici işlem. yüzeyinden mikron mertebesinde sökmeler Elektriksel yalıtımı olan elyaf. Elektrolit. Bir Elmendorf Test. Paper). Presbant. yazıcı ve Electrolytic Paper. Fotokopi. makinelerle yapılan basım. ve gravür silindiri arasındaki elektrostatik yük farklılığının arttırılarak. İstifleme aracı. bir kâğıtları. Kuşe Electromagnetic Flowmeter. Eleman. Electrokinetic Charge. Tam klorsuz kâğıtlarda klor kullanılmaz. 110 . (2) Bu elyaftan yapılan yaparak parlatılması işlemidir. Elektriksel yalıtım kâğıdı. Fotokopi kâğıdı. Elektro kinetik yük. Elektrodiyaliz. Baskıda kâğıt kartonu. yüklü bir parçacığın yarattığı durum. ortamda. Hamur kasalarının iç Presbant. elektrik akımı ile Anodik akım altında. yazıcı. baca tabanında toplayan akımını iletecek ortam yaratan bileşikler. içinde veya bünyesinde bağımsız klor elementi Electrophoresis. Electrophoretic Mobility. Electrostatic Copy Base Stock/Paper. Yırtılma direnci testi. Elektrostatik destekli. Fotokopi. elektrik elektriklendirme yoluyla yakalayıp. yer değiştirmesi. bir ekipman veya cihaz olabilir. Antistatic Paper). Elektrostatik dengeleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrical Insulating Paper. Sıvıda bulunan askıdaki yüklü parçacıkların. rağmen. faks gibi Üretiminde klor dioksit gibi klor türevleri kullanılmasına makinelerle yapılan basım işi. Electro Photography. Elektrostatik basım. kâğıttır. Elektronik Elemental Chlorine Free (EFC). (Eş anlamlı: dış elektrik alanının etkisiyle. sıvı içinde askıda bulunan Tearing Resistance Test) yüklü parçacıkların birbirlerine göre hareket etmeleri. içinden geçen sıvının iletkenliği ile küçük bir jeneratör gibi Element. (1) Vulkanize elyaf. Electro-Polishing. Klorsuz kâğıt.

Gofrajlı kapak kâğıdı. (Bakınız. (1) Yıkamalı arıtım süreci. Emulsion. Yağ için ayrılan yedek. Ayrıca kabartma üzerine radyan enerjiye oranı. Gofrajlı aydınger kâğıdı. Yayılmak. Embossing. içinde askıda tutan maddelerin ortak adı. Zımpara kâğıdı. Ticari veya imalat türü bir işi çalışanlar Embossed Cover Paper. Bir işveren tarafından işi yapması için tür kurutma kâğıdı özelliğinde olması gerekir. amaçlı kullanılan bir kabartma yöntemi. (Immission kelimesinin yaygın şekilde yazılan bir süreç. kâğıda kabartma verilmiş. Emisyon. Elutriation. tutarak yürüten kişi veya onun temsilcisi. Salım standartları. parçacıklara dağılarak bir arada bulunmaları durumu. (Eş anlamlı. Emülsifikasyon. Korindon tozu. (2) Siklon temizleyicilerde alttan su vererek hali) düşük yoğunluktaki rejekleri yukarı itme. Gofrajlı kâğıt. Emulsion) Embossing Calenders. Kopma uzaması. Çalışan. Embossed. Tecrübi. Embossed Blotting. Salma değeri. Stretch). Gofraj kalenderleri. Gofrajlı. kara cismin ayni sıcaklıkta emdiği patlamayan yapıda olması gerekir. Emülgatör. Gofrajlı kurutma kâğıdı. Yıkama suyu Emission. Belirli bir sıcaklıkta bir yüzeyden kabartma uygulaması için kâğıdın yumuşak dokulu ve emilen radyan enerjinin. Kâğıtta boyca uzama. Acil yedek. Kâğıt zımpara diğer sıvıda dağılması gerekir. Salım faktörü. Emülsiyon. Emery Paper. Güçlendirme. Employer. sıvı bir çözütüm oluşturması. (2) Kabarma. Gofraj Emulsifier. Yetkilendirme. Soğuk veya sıcak Emission Standards. Gofraj veya Emissivity. Kabartmalı. Emulsification. Karışıma. Kopma noktasına zımpara yapmak için oldukça dayanıklı olarak üretilmiş kadar uzama. içindeki su veya su içindeki yağlar örnek gösterilebilir. Sıvı parçacıklarını diğer bir sıvı merdaneleri. Ampirik. Emulsifying Agent) Embrittlement. tanımlanır. Dekoratif Empowerment. üretim başına ortaya çıkan ortalama atık miktarı. Kâğıdın zamanla kırılgan Emulsifying Agent. Embossed Glassine. Gevrekleşme. faz Embossing Tendency. mürekkeple baskı sıvısının birbirine karışması ve Embosser. Kabartma makinesi. Kraft kâğıdı. (ISO1924-2) (Eş anlamlı. Kabarıklıklar Emulsified Fuel. Zımpara tozu. yaptırmayan yüzey aktif maddeler. Baskı nedeniyle. Su ve fueloil karışımı yakıt. Bu nedenle tutulmuş ücretli. Zımpara astar kâğıdı. Emisyon merdane ile presleyerek. yani bir Employee. (Bakınız: Emulsifier) hale gelmesi. Birbirine karışamayan iki sıvının Emergency. kâğıdın yüzey tutkallamasının yapılmamış olması. Kabarma eğilimi. Çevreye kirletici parçacık kullanarak atık çamurundaki kimyasal kullanımını azaltan gönderme. sert olmayan kâğıt yüzeyinin gofrajlı. Acil durumda kullanılmak Bunlara koloitler yani asıltılar da denilmektedir. Kâğıda kabartma desen veren presler. Emergency Spare. Kâğıt Elongation at Rupture. Acil. Empirical. Ortama yayılmak. (1) Gofraj. oluşması. Yapılması için bekleme zamanı olmayan. yaldız boya veya diğer kaplama teknikleri kullanıldığından. Birim Emanete. Sıvı çözütüm. izli görünmesi. Emisyon faktörü. Alüminyum oksidin kavrulmasıyla elde edilen sert uzama miktarı başlangıçtaki boyun yüzdesel oranıyla madde. İşveren. Bir arada olabilmeleri için bir sıvının parçacıklar haline gelip Emery. Kanunen belirlenmiş. Tecrübeye dayalı. “Blotting” kurutma kâğıdı adı geçmektedir. Kopma anındaki tozu. Ofset Embossed Paper. Emission Factor. standartları. Uzama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Elongation. azami atık oranları. Gofraj makinesi. Salım. 111 . Bu nedenle faz oluşturma yapımında kullanılan ve kâğıt yüzeyine kaplanan zımpara eğilimleri vardır. baskıda.

Harcama. polimerler. Yan kapamalar. trafolarla fabrika içindeki dağıtımı. bulunan ve zincirdeki halkalara benzemeyen gruplar. Enerji geri kazanımı. Enerji tasarrufu. Sırlı kâğıt veya sırlı kaplama Energy Efficiency. Ciltlemede kapakla sırasında alınan önlemlerle yapılan enerji tasarrufu. Tasarlanan eksen boyunca milin hareket etmesiyle oluşan itme kuvveti. ekran aracılığıyla kontrol edilen elektrik şebekesindeki Enclosed Hood. Enerji dağıtımı. Emülsiyon kaplama. Son tüketici. kitap arasına konulan. Enable. End User. Uç grupları. Kuşe kâğıt. Yapılanlardan doğan Energy Plant. Mineli karton. Enerji nakil hattı. Otomasyonu olan sistemlerde şartların harcanan enerji. Energy Transmission Line. Kapak içi kâğıdı. dış ortamdan soyutlayan havbe. ön koşulların sağlanması sonrası makineyi çalışacak Energy Consumption. Enamelled Book Paper. Aktif duruma getirmek. harcayarak belirlenen işi yapma. Son nokta. Özellikle pompa ve disk tipi öğütücülerde araya giren Emulsion Polymers. Enamelled Paper. Encumbrance. Tasarruflu. kapasite. getirmeye çalışan sistem. Makine altı da dâhil enerji üretimi ve enerji tüketimini en uygun değere Kurutma kısmını kapatan. Energy Management System. Enamelled Board. Bir Enamelled Postcard. Elektrik ve buhar elde edilen harcamalar. gerçekleştiğini ve makinenin hazır olduğunu operatöre ekran aracılığı ile bildiren durum bildirisi. Sırlanmış. Yapılan işe karşılık duruma getirmek. Mühendislik kapasitesi. Uçtan uca. End Thrust. Enamel. Enerji yönetim sistemi. Fabrikaya gelen elektrik enerjisinin. Enerji kaybı. (Bunun karşıtı. Enerji yönünden verimi olan geçirimsiz hale getirilmiş kurutma kâğıdı. Bir uçtan öteki uca. Enerji tasarrufu. frekans ve güç ihtiyacı. İş yapabilme yeteneği. Kâğıt makinelerinde verimliliği 112 . Kanun veya kurallara uyar hale End Stage. Emülgatör polimerler. Daha az enerji için kullanılan genel terim. Energy Saving. Mine. Boydan boya. Kuşe kartpostal. Energy Conversation. getirmek. Enamel. Tek tarafı su Energy Efficient. Kuşe karton. Enforcement. Mineli. Yaptırım. Yapılan iş End Leaf Paper. Kuşe karton. Energy Interruption. Geri tepme. ünite veya bölüm. Azami kapasite. Kapalı havbe. Son kademe. Kâğıdın Konik rulmanlar kullanılarak tolere edilebilen itme hareketi. gücünden yararlanılamayan kayıp enerji. Döner ekipmanların bazılarında Engineered Capacity. Yapılan iş ezilmeden ve kirlenmeden korumak için konulan kâğıt veya sırasında atılan enerjiyi geri kazanma. Disable) Energy Distribution. ekipman veya makine. Enerji tüketimi. Sırlı. getirme. Selüloz moleküllerinin sonunda çalışabilmesi için gerekli gerilim. Enerji. Enerji santralı. Masraf. Enerji dengesi. Enamelled Card.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Emulsion Coating. Bobinlerin yan yüzeylerini Energy Recovery. Bir ekipmanın End Groups. Enamelled (Enameled). Enerji kesintisi. Enerji kazancı. Enerji verimliliği. Energy Requirement. Parçacıkları selülozun sıkışması sonucu milin geri tepmesi. karton koruyucular. an. emülsiyon haldeki plastik veya reçineyle kaplanması. Titrasyonla renk değişiminin olduğu elektrik enerjisini getiren hava veya yeraltı hattı. Etkinleştirmek. yüksek molekül ağırlıklı End to End. Enamelled Blotting. Enerji ihtiyacı. Kuşe kitap kâğıdı. Sır. Kuşeli. Son kullanıcı. Kuşe kurutma kâğıdı. ince ve desenli kâğıtlar. Harcanmasına rağmen. Makineyi çalışacak duruma getirmek. Bir takım Energy Balance. Fabrikaya End Point. End Bands. Faal hale Energy. askıda tutmaya yarayan. Energy Loss. Fabrika içinden veya dışarıdan kaynaklanan enerji kesintisi.

Kimyasallara doygun hale Envelope Shape. Kalıp amacıyla kullanılan ve test amacıyla ön baskı yaptıkları. Dekoratif olması yapılmış işlemler bütünü. Engravers Proving Paper. Engravers Bristol. ham selülozdan üretilmiş içinde hava kabarcıklarının sürüklenmesi. Enterprise Resource Planning (ERP). Entrainment. Entalpy. İç tutkallama. yapmayan veya yararlanılamayan kısmı olarak da tanımlanır. Düzensizlik boyutu. Hamur içinde. Çevre üretimi için gereken işgücü. Envelope Stuffer. Kraft zarf kâğıdı. Envelopes. Zarf türleri. kullanılan pelür kâğıdı. Sürüklenen hava. işletmelerde mal ve hizmet Environmental Factors. Entropi. Çevresel faktörler. zarf getirme. Zarf doldurucu. saman selülozu ve Kraft selüloz karışımıyla yapılan zarf kâğıtları. Gravürcü prova kâğıdı. Zenginleştirme. Çevreci kâğıt. Hamurun tamamen klorsuz üretilmiş olması. yapımında kullanılan düzgün yüzeyli Kraft kâğıdı. Renk ve üretilmiş yüksek kaliteli bir bristol türü. Kapalı bir sistemin iç enerjileri toplamı. değerlendirme raporu. Tetkik. her tür enerji. Engine Sizing. Kâğıt hamuruna nişasta veya düzensizliğinin ölçüsü. içinde sürüklenen buharın likörden ayrılmasını sağlayan Engineering. ısı transferini koyacak kişi. Çevre. kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan Environmental Impact Statement.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ dikkate alarak. Kraft. düzgün eperli ve kalenderden geçirilerek. Siyah likör şartlarında sağlanabilen. görünümünde olan. Gravür yapımı. dikkate alan bakış açısı. makine. Çevresel bakış açısı. Poşete benzemeyen. Gravür basımı için Envelope Manila. Gravürcü Bristol’ü. iç yüzeyde kalan işlemler. Bunlarda tutunarak sistemde dolaşan. parçalar. Zarf içi pelürü. Saptırma plakası. Büyük torba zarf baskı kalıbı hale getirilmesi. Projelendirme. İngiliz tarzı işleme. 113 . belirli bir süre içinde ve ideal çalışma Entrainment Seperators. Kraft zarf. Maddenin içinde depolanan mevzuatına uygunluğunu onaylayan resmi rapor. Zarflar. Zarf kâğıdı. English Finish. Environmentally Preferable Paper (EPP). Çevreyi yönelik IT sistemi. teknik doküman üretimi. İçsel enerji. Enrichment. Çevresel sonuçlar. Bir sisteme verilen enerjinin iş reçine tutkalı katılması. Engraving. dönüşüm oranları. çok küçük hava kabarcıkları. planlaması. Yapının çevre Enthalpy. çeşitli kâğıtların ortak adı. kendisinin dönüşüme uygunluğu. Environment. Enquiry. Akıntıya kapılma. Envelope Paper. Enterprise Asset Management. Envelope Paper. Entalpi. ÇED raporu. Soruşturma. egzoz gazıyla ise menşei ile ilgili belgesi bulunması. Süperkalenderlemenin bir altında ve zarfın ışık geçirgenliğini azaltmak için. Manila/samanlı zarf. Dayanıklı. ikinci yasası ile açıklanan bir sistemin dayanıklılığının. malzeme gibi tarafından yaratılan ortam koşulları. (1) Evrakları zarfa Basınç altındaki kapalı sistemlerde. karton. Entrained Air. Bir kurumun elindeki malların değerini en üstte tutmaya Environmental Aspect. doku olarak Manila keneviri kâğıdına benzetilerek. azami üretim miktarı. elyaflara Özel bazı çevre koşullarını sağlayan kâğıtlar. Zarf şeklinde. Entalpi. suni bir termodinamik tanım. Çevre etki bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel ad. Mühendislik çalışmaları. Sürüklenme. Kurumsal varlık yönetimi. Kurumsal çapta. kitap ve yazı kâğıdı için Envelope Lining Tissue. Metal veya sert levha yüzeylerinin kazınarak. Kurumsal kaynak Environmental Consequences. devreye alma gibi alt dalları olan Entropy. (2) Evrakları zarfa sokmaya yarayan parça hesaplamaya yarayan. Zarf yapımında kullanılan yüksek kaliteli kuşe kâğıt. Termodinamiğin faaliyetler bütünü. baskı yapılmışsa veya yıkama suyuyla elyaf sürüklenmesi.

Electrostatic Discharge Paper). maddelerle ester oluşturan işlem. Antique) kullanılan fiziksel varlıkların genel adı. Hint kâğıdı. (1) Eşit ağırlık. (Bakınız. aletler. bakım ihtiyaçlarını denetleme. silinirken elyaflarının yüzeyden kopmaması ve silinen yere yeniden yazı yazılabilmesi. muhtelif kâğıtlarda yapılan ağırlık ağartma işlemi. Esparto. denetçisi. Eşitlikler. Silme kalitesi. Epilimnion.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ mürekkebinde soya yağı kullanılmış olması gibi koşullara Equivalent Black Area (EBA). bir yazı kâğıdı türü. Epilimniyon. Eşdeğer kara bölge. Reçineyle tutkallamada. Epoksili poliyamid reçine. Elektrikli veya muamelesi sonucu ester elde edilmesi. Güney İspanya’da ve Hindistan’da Equilibrium Relative Humidity. akışın ayni yüzdeyle değişmesi. 114 . artmayan rutubet değeri. makineler. uygunluklarını. Enzim ile Erasability. Siline bilirlik.02- bakılmaktadır. Esparto kâğıdı. Vanalarda yüzdesel açıklık değişimine karşı. rutubete karşılık gelmektedir. yüzdelikte. Çevreden rutubet almayan ve çevreye rutubet vermeyen Esparto Paper. Equilibrium Moisture Content. birinci yazım sonrası ikinci yazıda mürekkebi dağıtmama Equal Percentage. Esterleştirme. Kimyasal denge. Eşit yüzdelik. Montaj. Erasing Quality. Antik kâğıt. Ergonomi. Eşdeğer buhar. Esparto. Alkol ve asitler gibi ikili olarak. Enzimli ağartma. nişasta Equivalent Steam (Staem Equivalent). (Eş anlamlı. mekanik ekipmanların durumlarını ve işyeri standartlarına Ester Number. Daktiloda yazım sonrası. Çalışanın ihtiyaçları ve rahatını sonra ortam rutubetiyle dengeye gelerek daha fazla dikkate alan tasarım bilimi. Ekipman. Selüloz veya de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi nişastanın enzimle daha küçük moleküllere veya molekül tablolarından eşdeğeri bulunarak yapılan bir leke belirleme zincirlerine ayrılması. araçlar gösterilebilir. Kâğıt toplarında ebat ağartma işleminde. denklemler. 100oC de suyun 100oC de buhar haline ağartmada kullanılan proteinler. Atmosferik şartlarda kâğıdın bünyesine geçen ve bir süre Ergonomics. Erection Supervisor. olması. Donanım. Modifiye nişasta üretiminde. hem Enzymatic Hydrolysis. molekül zincirlerini parçalamada ve Kraft selülozunu ön Buhar eşdeğeri. Lineer. Enzyme Bleaching. Bunlara örnek Esterification. Suyun üst kısmı. (Eş anlamlı. 3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. Alt kısma göre daha sıcak olduğu için yoğunluğu az fakat ışık nedeniyle Erasable Parchment Bond. Erection. dengeli durum. canlıların yaşamasına imkân veren oksijeni bol kısmı. Eşdeğer ağırlık. Sıvı halde bulunan yaş dayanım arttırıcı bir reçine. Ester sayısı. Ekipman denetimi. Selülozun asitlerle Equipment Audit. Eşitlenme. eşleştirmesi. Montaj Equilibrium. Enzyme. Enzimle modifiye edilmiş. Rutubet denge değeri. Montaj elemanı. Esparto bitkisi selülozundan yapılan kâğıt. (Xylanase enzymes). 0. Epoxidized Polyamid Resin. Denge rutubeti. Silinebilir parşömen kâğıdı. son aşamada enzimle yapılan ek ve gramaja bağlı olarak. Erector. Diğer adı alfadır. Yazı tabı kâğıtlarında. (2) Eşit açısından aranan özellik. Bir işte üretim amaçlı yaprakları selüloz olarak kullanılır. Normal oda şartlarında % 10 ESD Paper. laboratuvarda ölçülen sabunlaşma sayısıyla asit sayısı arasındaki fark. Denge. Bu bitkinin Equipment. Enzim. Kâğıdın silgi ile silinebilir yapısı değiştirilmiş nişasta. Enzimle parçalama. yöntemi. Oksijenle selüloz Equivalent Weight. hatalı yerleri silerek kolayca düzeltilebilen. Montaj süpervizörü. yetişen bir bitki. Enzyme Converted. Kâğıtta kullanılan formüller ve Installation). Kâğıt makinesi montajı. Equations. gelmesi için gerekli ısı miktarı.

ünite. pompalarından. Uzun elyaflı lifleri selüloz dolgu olarak kullanılan döküntü kâğıt. ve sıcak havanın. Karalama kâğıdı. Renk uzayında beyaza Evaporation Load. Soğutma nemli hava. Excitation. ketçap. Okaliptüs. Evaluation. Pelür kırpıntısı. Siyah likörün yaratmak suretiyle rotora hareket sağlama. Uyartım. hava. Cebri havalı soğutucu. selüloz eterleri adını alır. Kâğıdın kurutulması sırasında Excess Shrinkage. Havbeden atılan nemli kullanılan buharlaştırıcı. valsi. Atık suyun yapımında kullanılan ikinci sınıf kâğıt. baskı kalıbı elde etme. Değerlendirme. Elekte düşük vakum sağlayan emici Evener Roll. Rektifiye valsi. kuşe çözeltisi. brülör kazanında yakmak için hazırlayan akım motorlarında görülür. baskıda tercih edilen kâğıt. Buharlaşma verimi. CMC gibi olanları. Üstüvane fan. olan kâğıtlar. Baskı sırasında kâğıdın buharlaştırılan suyun ağırlığının kullanılan buhar ağırlığına eninde oluşan aşırı ölçü kaybı. kulesi. kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Bazı sanatkârlar benzeyen. Var olan. likörden suyu uzaklaştırabilme kapasitesi. Eter selülozu. Göz koruyucu. Kurutma grubunun olan bağıl mesafenin değeri. makine salonundan. durum değerlendirmesi. Asitle veya mekanik olarak bir yüzeyin Evensided Paper. Buharlaştırıcı. Düzeltme valsi. Existing. Buharlaştırma göleti. Holey Roll) veya vakum pompalarının çıkışlarından atılması gereken Evenside. Evaporative Cooler. Excess Air. Her iki tarafı da ayni özellikte aşındırılması yöntemini kullanarak. Yaprak dökmeyen ağaçlar. Gravür baskı kâğıdı. Hamur kasası içinde. şampuan gibi ürünlerde kıvam giyilen gözlük türleri. Siyah taşındığı kanallar. (Eş anlamlı. oranı. üretiminde kullanılmaktadır. günlük su buharlaştırma kapasitesi. Rectifier Roll. Karalama defteri Evaporation Pond. Siyah likörü koyulaştırmakta Exhaust Duct. İki yüzlü. Aşırı daralma. Excitation Purity. (Eş anlamlı. Elektrik akımıyla manyetik alan Evaporation Plant. Eye Protector. Fazla hava. ve bu selülozun çeşitli kimyasallarla modifiye edilenleri Evergreen. Atık hava. Gravür. Havbedeki egzoz kanallarıyla içi boş delikli vals. Kâğıdın alt ve üst üzerine gravür kazınmış metal bir levha yüzeyi kullanılır. Yüksek kaliteli selülozlardandır Sidedness. Excelsior Tissue. İki yüzlü. Baskı plakası olarak Even Sidedness. Vakum havuz. Evaporator. Exhaust Steam. Eldeki. Çürük buhar. Uyartım arılığı. Two Sidedness). Her iki yüzü ayni özellikte olduğu için havanın. havbeden dışarı atılan. Exhauster. makine salonundan dış atmosfere Evaporator Capacity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Etching. depolandığı ve doğal şartlarda suyunu kaybettiği toprak Exhaust Air. Buharlaştırma kapasitesi. Çeşitli çalışmalarla yapılan Ticari bir markanın pelür türü ambalaj kâğıdı. 115 . Genellikle doğru suyunu uçurarak. İki yüzlülük. Buharlaşma faktörü. Egzoz havası. Aspiratör. Mevcut. tarafından kullanılan bir gravür kâğıdı. Excelsior marka ambalaj kâğıdı. Ortama gereğinden fazla verilen Evaporation Factor/Efficiency. Buharlaşma yükü. Hava tahliye kanalı. Exercise Book Paper. makine salonuna sızması. Excelsior Wrapper. Buharlaştırma ünitesi. Egzoz kaçağı. akış düzensizliklerini düzelten Exhaust Leak. İş güvenliği açısından diş macunu. Çok ince kıyılmış ve Eucalyptus. Double Ethers Pulp. Elek yüzeyi ile keçe yüzeyi birbirine Etching Paper. yüzeylerinin ayni özelliklerde olması.

Çıkış süzgeci. Expense Part. kuşe ve External Setup. Esnek kâğıt. Genişleme. Yongaları sıcak buharda Genellikle Kreplenmiş kâğıt türleri. Yaklaşık % 6 Kreplenmiş ambarında bulunan ve envanter kayıtlarında görünmeyen ve dayanıklı Kraft selülozundan yapılmış kâğıtlar. Extras. Patlatmış elyaf. Hamur kesafetini arttıran makine. Bir ürün yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim veya hizmetin garanti süresinin kontratla uzatılmış olması. Explosion. Ekstre. Koltuk Extensible Kraft. parça. İhracat ambalajı. Ekspres kâğıdı. kapasitesi. donanım. Çıkış eleği. Lignini azaltmak Extra High Bulk Book Paper. Tek Bütelerde hamurun beklemesi nedeniyle zehirli H2S gazı parçadan olabileceği gibi büyük çaplarda parçalı oluşması sonucu patlayıcı ortam oluşur. Expansion. Bitkilerin işlenmesiyle yüklemeye ve boşaltmaya uygun ambalaj türü. Yüksek gramajlı ve plastik Extractor. External Fibrillation. Geniş nip. edilen elyaf. aşan kâğıtlar. Extended Nip. tozların veya solvent buharlarının zarlarında fibrilleşme yaratan öğütme türü. Gramajı yüksek ve dokusu kaba olan kitap kâğıdı. Pulper ve nişasta tozunun havada askıda olması ve arıtma üniteleri ve tokatlayıcıda bulunan delikli hamur çıkış elekleri. Uzatılmış garanti (süresi). Dolgu maddesi. Bu tür elyaflar bazı sunta fabrikalarında levha Extension of Time. Kâğıt fabrikalarında. Duruş öncesi yapılan duruşta laminasyon tipi üretimlerde havaya solvent buharı kullanılacak parçaları montaja hazırlama. kaplama amacıyla üretilen bir kâğıt türü. Dış fibrilleşme. Bir kontratta belirtilen için katılan. daha ucuz bir katkı maddesi. Extensible Paper. yolluk ve yeme-içme gibi harcamaların tamamı. Dış saçaklanma. Süre uzatımı. Patlayıcı ortamlar. Extraction Plate. Hızlandırma. Esnek kâğıt. uzun süreli beklemelere ve farklı taşıma araçlarına Extractive. aynı amaç Expense. Maliyeti Expediting. %50 si katı tutkal ve % 50 si değiştirme. İş emirleri ve satın alma düşüren katkı maddesi. Patlama. karışması. Dolgu pigmenti. aniden basıncın kaldırılmasıyla elde kâğıtlarında bulunan bir özellik. Hava içinde (Fibril selüloz hücrelerinin zarıdır. kaybı fireye neden olduğu için selüloz kalitesi artarken. civarındadır. Genellikle temizlik basınç altında tutup. Uzun süreli yolculuğa. doğal gazla çalışılan ortamlarda gaz kaçakları. Bitki ekstresi. üretim Extended Warranty. Extender. Extensibility. Fazlalıklar. Uzayabilme. olması gereken sayıyı verim düşmektedir. Ön hazırlık. (Bakınız. 116 . Bir projenin gecikmesi yapımında kullanılmaktadır. türü baskı nipleri. Genellikle makine enine doğru olan genişleme. Esneyebilme. nötürleştirilmiş reçine asidi ve üreden oluşan tutkal Expected Actual Capacity. Kalenderlerde ve preslerde pabuç Genişleyebilen kâğıt. Güçlü tutkal. nedeniyle ortaya çıkan cezalı veya cezasız. Expansion). Planlanan kapasite. Kâğıt hamuruna veya kaplama sürelerini hızlandırarak teslim süresini kısaltma. Kâğıtta neme bağlı boyut Extended Size. Süre uzatımı. karışımı. barınma. Express Paper. Hurda kâğıt için delikler 9-10 mm Export Packing. Envanterden düşmüş parça. Genişleyebilir kâğıt. Teksif eleği. Esnek Kraft.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Expandable Paper. Lignin kâğıdı. ve kimin tarafından ödeneceği belirtilen nakliye. Harcama. (Segmented) olabilirler. Gider. elde edilen.) Elyaf hücrelerinin dış yanıcı gazların. Masraf. selüloz dışı kimyasallar. Beklenen gerçek kapasite. Uzayabilen kâğıt. bulunduğu ortamlar. Exploded Fibers. Genişleyebilme. Krepleme nedeniyle ortaya çıkan ölçü değiştirme özelliği. Bir top kâğıtta. karışımına pahalı bir dolgu maddesiyle birlikte. Extended Cooking. Talepler dikkate alınarak. Aşırı kaba dokulu kitap için odun yongalarının daha uzun sürede pişirilmesi. Explosive Atmospheres. Uzun süreli pişirme.

Dökme Kuşeleme. Çekme makinesi. Bodinoz. boru. bir yarıktan basınçla verildiği Kuşeleme yöntemi. Çok dayanıklı. Yarıklı Kuşeleme. (Eş anlamlı. Extrusion Coating. hortum lastik kaplamaları gibi üretim sırasında parçayı sıcaklık ve basınçla iterek çalışan makine türleri. emprenye edilmiş diğer kâğıtlar için de kullanılmaktadır. Plastik film. Slot Coating). Extrusion Coating. Solvent bazlı kaplama malzemesini basınçlı bir yarıktan veren kaplama yöntemi. Ekstruder. (Eş anlamlı. Slot Coating). Kraft kâğıtlar için kullanılmakla birlikte.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extra Strong. Çekme. Kuşe çözeltisinin. Extruder. Extrusion. Extruder Coating. 117 . Akıtma Kuşeleme.

Örneğin yangın anında elektrikler Fabric Press. Arıza tipi ve Factory Acceptance Test (FAT). sağlayan sitem. Fabric Change. Facing Paper. Arıza. alıcının huzurunda. Arıza tipi kaplanan. sinyal kesikliklerinde kapatma yapan kontrol vanası. Arızanın oluş şeklini otomatik olarak ayarlamaya yarayan mekanizma. Elek gerginliğini elle veya Failure Analysis. Elek veya keçenin Failure Evaluation Mode Analysis. Keçeli pres. Kâğıt üretimi sinyal kesikliklerinde açma yapan kontrol vanası. değiştirilmesi. Yüz değerlendiren analiz. değerlendirme analizi. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Enerji kesilmesi gibi Fabric Cleaning. Fade Resistance. temizliğinde kullanılan. Failsecure) kaplı olduğu pres bölümü. Pres keçelerinde tutulan sürekli açıkken. Arızada kapanan (vana). Fabric Tension. su alma kapasitesini attırmak için Failure. Fabric Strecher. Dokuma. Fading. Elek-keçe değişimi. (2) Yüz geçirme. tehlike anında açılarak tahliyeyi Fabric Forming. araştırma. (1)Yüz kaplaması. Fabric. Preslerin valslerinin keçe ile kesileceği için açılan kapılar gibi. Enerji kesilmesi gibi kumaşlar. Fabric Press Roll. Acceptance Test). Kaplama kâğıdı. Fabric Shrink Sleeve Purge. Enerjiliyken kapalı/kilitli. Arıza analizi. Bozulma. Zaman içinde yavaş gelişen Formasyon elekleri. Failsafe) vals kaplaması üzerine. Arızada açan (vana). Satın etki analizi. Kâğıt kanıtlamak için. parça değişimi ve tamirat gerektiren türde arızalar. Solma. yükselmesini veya sıkışmasını önler. fabrikalarının arızalarını azaltmayı ve verimli çalışmalarını imalat alanında yapılan test. Failsafe Operation. Yüz silme kâğıdı. Enerjiliyken açık/kilidi açık. Kauçuk durumularında. Kağıdın solmaya karşı F gösterdiği davranış. Arıza yönetimi politikası. Elekte form verme (kâğıt için). Arıza tiplerine karşı nelerin yapılması gerektiğini Facing. sentetik renk bozulması. Kâğıt makinesinde. Arıza tiplerini önceden belirleyerek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fade. Kutu mendil. Fabrika kabul testi. Ürün kaybını önler. Arıza tipi ölçülen gerginliği. sürekli kapalıyken. Basınç sırasında. Solma. Güvenli çalışma. Elektrik kesildiğinde. (Bakınız. tehlike anında kapanarak güvenliği ve vakumla emilen su. temizleme kâğıtları. Failsecure. (Bakınız. kutulu pelür kâğıtları ve makyaj Failure Management Policy. Çalışma ortamında Fabric Purge. Fail Open. potansiyel alınan bir ürünün veya makinenin kabul görür olduğunu arızaları önlemek için yapılan çalışmalar. Keçe gömlekli pres. kostikli deterjanla manuel veya otomatik olarak Failsafe. üretici tarafından. Bir karton astar üzerine Failure Mode. hamurdan veya safihadan geçen kirliliklerin. Solma direnci. Elek gergisi. Makine giysisi. (Bakınız. sağlayan sitem. 118 . dekoratif görünümlü ve düşük gramajlı kâğıtlar. malzemelerden dokunan ve kâğıt üretiminde kullanılan özel Fail Close. Çalışma ortamında temizlenmesi. Elek-keçe temizliği. (Bakınız. Her ekipmanda belirli bir arıza tipinin daha sonra ne gibi sorunlara neden olacağını Facial Tissue. Mekanik veya elektriksel olarak gömlek olarak keçenin geçirildiği presler. Renk atması. Keçe su tahliyesi. Elek-keçe. Tekstil. belirleyerek. Keçeli pres valsi. Minor Stoppages). Keçe gömlekle su tahliyesi. buna uygun hareket eden yönetim politikası. akışın kesilmesi istendiğinde kullanım sonucu eskiyen elek veya keçelerin yenisiyle kullanılır. Renk kaybı. pres ve kurutma keçeleri gibi. Konfeksiyon ürünleri. Örneğin hırsızlığa karşı koruma Fabric Shrink Sleeve Pres. Elek-keçe gergisi.

basit Fan. Otomasyon sistemlerine ait bir tanımdır. Weight Coated Papers). Fan tutma. pişirmeyi engelleyen basınç. Oluklandırılmış renk. Solmaz FCT (Flat Crush Test). Tüylü kenar. kâğıdın. (Bakınız. (1) Hoş görünüşlü ve hediye paketlerini sarmada kullanılan Traşlanmamış kâğıt kenarı. Çerçeve kenarı. Fast White. dikkatsiz torbalarındaki tozu çırpan parçalayıcı bıçaklı fan. sonucu oluşan makine kırılması. (Bakınız. (1) edilen beyazlık. Arızada ise bir Fancy End. Tüylü kenarlı karton. Sabit boya. cebri hava Feather Edged Board. temizlik işlerinin yapılmamış olması veya belirli bir Fan Duster. False Pressure. Fan Drying. hamur pompasıdır. İşletmedeki en yüksek debili ve darbesiz çalışan pelür kâğıdı. Genellikle tankların üzerinde operatörün duracağı ızgaralı Fatigue. Has boya. Dış etkilerden etkilenmeyen boya veya renk. Sabit beyaz. (2) kâğıtlar. Pelür kuşe kâğıdı. Çok düşük gramajlı kâğıt. Hava fanı kullanarak. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş Fanning. Bağlantı elemanı. Arıza oranı. Kâğıdın tüylü ince kenarı. Makinenin işlevini yerine getirmesini gazların birikmesiyle oluşan ve buhar girişini keserek engelleyen durum. Fasikül. Boyut değiştirme. (1) Çerçeve hareketiyle kurutulması yöntemi. Saçaklanma. Fan Pump. Malzeme yorulması. Arıza sıklığı. kâğıt karton kenarı. meydana gelen değişme. Operatörün bakımcı gerektirip bağlayan ve kapak altına yapıştırılarak kullanılan. bağlantı elemanlarının genel adı. Çoğunlukla operatör tarafından düzeltilebilecek türde sorunlardır. kenarı kesilmemiş karton. Çok düşük gramajlı. tırtıklı karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ sağlamak için kullanılan bakım tekniği. Featherweight Coated Paper. Baryum sülfatla elde False Bottom. Kalın cilt kapaklarını kitaba bakımcıya ihtiyaç duyulur. Gramajsız kitap kâğıdı. Somun. Haslık. False Floor. Feather Edged Decle. Tüylü kenar. Fan pompası. Fastness. Light Fascicle. Çeşitli karboksil asitlerinden False Floor. Feathering. Civata. Yorulma arızası. Feather Edge. Color Fastness). İnci beyazı. Tüy siklet. Hava fanı. Solmazlık. Sürekli yazıcı kâğıdı. Baskı sonrası kâğıt boyutunda kâğıt üzerinde saçaklı dağılımı. Fanlama. Çok yüksek debili. sokan arıza. End Leaf Paper). Hediye paketleme kâğıdı. Paçavra veya çimento şartın/koşulun yerine getirilmemiş olması gibi. Perçin gibi sorunları için de kullanılabilir. düşük basma Featherweight Book Paper. topundaki her yaprağı kenarından kaldırmak suretiyle. Toz çırpıcı. Fancy Gift Wrapping Paper. Bir arızadan (Failure) kaynaklanabileceği gibi. Failure to Danger. zemin. Kâğıt kalite Fastener. Solmaz boya. Düz ezilme testi. dekoratif gerektirmediğini anlaması için kendi işini çok iyi biliyor görünümlü kâğıtlar. yapılan kalite kontrolu.. kullanım sonucu da oluşabilir. Yükseltilmiş döşeme. Featherweight. Raised Floor) Fatty Acid. Tornalanarak tüylendirilmiş kenar. İnce basıncı olan ve hamur kasasına hamur basan işletme pompası. Tüylü çerçeve kenarı. Fast Color. False Bottom) türetilen. Sahte basınç. Pişiricide yoğuşamayan Fault. olması gerekir. Malzeme yorgunluğu kapatmak için kullanılan sahte döşeme. Ciltci kâğıdı. Boyanın sabitleme özelliği. kuşe dergi kâğıtları. Tüylenme. doymuş veya doymamış yağ asitleri. Yağ asidi. İş güvenliğini tehlikeye (Bakınız. (Eş anlamlıları. olukları üzerine baskı uygulanarak yapılan ezilme 119 . Sürekli form kâğıdı. Yorgunluk. kesilmemiş. Sahte döşeme. Hata. Fan. (Bakınız. Kıllanma. Tehlikeli arıza. (2) Otomasyon odalarında alttan geçen kabloları Fatigue Failure. Failure Rate. Mürekkebin Fan Out. Kenarları üretim sırasında Fan Fold. Safihanın havbesiz. Fanlı kurutma.

Keçe sonra keçe valsine konulan. Keçe regülesi. Felt Applicator. birbirine girmesi. kurutma gruplarında kullanılan. oluklu kâğıda 23°C de % 50 nemli ortamda ve Felt Cleaning. Fider. Kaba karton. Kurutma grubunda keçelerin yönü kullanılan aparat. Sentetik iplerden dokunmuş ve Felt Marking. Feel. Ses Felt Brown. Keçe görünümlü. ve düzeni. sistem keçelerinin temizlenmesini sağlayan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ testi. Keçe kurutucu. (1) Keçe. Felt Hairs. Esmer renkli. Kimyasallar ve deterjanlarla yapılan keçe temizliği. Vakum altında pres sistem çıkışındaki değişken değeri ölçerek. amacı safiha kalıntılarını kurutucu. Bir siteme giren hamur/ham ve keçenin sağa sola kaçmasını önleyen hareketli vals. Keçe klavuzu. kullanılan bir nişasta türü. taşıma kapasitesinin arttıran yapı. Bu test. İleri beslemeli kontrol. temizleme sıvısı. kâğıda yaş izler vererek yapılan üretim. Keçe altında bulunan Feedstock. Keçe vals raspası. Beslemek. Besi suyu ısıtıcısı. 120 . kullanarak sistemi kontrol etmeye çalışan kontrol sistemi. sargılık sönümleyici karton keçe. sürünme hızında işletmeye hazırlama. Keçe şartlandırma. (1) Besleyici. Kâzan besleme suyu. Kurutma grubunda. tahliye edici özellikleri olan kumaşlar. Felt Roll Doctor. preslerde ve Felt Paper. Bir süreçte. Feeder. Geri beslemeli kontrol. (1) Tavan kartonu. Keçe valsi. Keçe temizliğinde Felt Run. Tavana bitümlü karton serme. (2) Karton. Felt Conditioner. Preslerde son nipten Feltt Air Supply Unit. His. Keçe temizleme maddeleri. Keçe şartlandırıcı. (2) Kartonla tavan emici. Keçe hava besleme ünitesi. Değişken Felt Finish. Kâğıtta iç tutkal olarak Felt Cleaning Compounds. Dokunma hissi. Duvarlarda ses emilimini kâğıtlar. Keçe tüyleri. Keçe düzeni. içine buhar (2) Elektrik sistemlerinde enerjinin geldiği nokta. 24 saat belirli bir baskı uygulanarak yapılmaktadır. onun kalitesi Felt Mark. Kâğıt yüzeyinde görülen kopmuş Feed Water. Keçe izi. Kâğıt makinesi değeri ölçmeden. Hamur beslemesi. Ambalajlık kraft. madde. Ses emici karton. pompa emişine Felt Conditioning. kimyasal veya zift emdirilmesi için emici Felt Roll. gözeneklerinin su girişinden düzeltmeye çalışan süreç kontrol tekniği. Bir sisteme mal besleyen besleyici. Feedforward Control. Kazana giren suyu Felting. Keçe temizliği. Felt Dryer. Felt. Keçe izli. sağlayan silindir. Kaba görünümlü. safihayı taşıyıcı veya suyu Felt Roofing. Keçeleşme. sıyırmak olan vals raspası. olarak veya sorunlar nedeniyle oluşan izler. Besleme. Felts Deadening (Deadening Felt). Keçenin Sistemi bozacak etkileri çok iyi hesaplayarak kontrol kaçmasını önleyen pnömatik klavuz. Keçe Regüle valsi. sistemin matematiksel medelini preslerinde. Keçe izi verme. Pres keçe temizliği. Deterjan ve kimyasallar karıştırılarak yapılan pres keçesi Feed. Felt Guide Roll. Besi suyu. arttırmak için kullanılan bir karton. Örneğin pompa çıkışındaki kesafeti ölçerek. Feedback Control. Feculose/Fecule. keçe tüyleri. işlemini yapar. Keçe kartonu. Tüylerin veya safihada elyafların çürük buharla ısıtan sistem. Kağıda dokunarak. Keçeyi ıslatarak su veren kesafet kontrol sistemi gibi. Felt Guide. Keçe. Patates nişastası. Keçe aplikatörü. Feedwater Heater. keçeleştirilmiş veya keçeleştitirilmeden. Felt Board. Kurutma grubunda keçe valsleri özellikte üretilmiş gramajlı kartonlar. Preslerde üretim sırasında bilinçli ve yapısı hakkında edinilen bilgi. yalıtımı yapma. verilerek keçenin içinde hapsolmuş rutubetin atılmasını Feeding.

paslanmaya karşı dayanıksız. Rejek. kenar kesimi ifadedir. Genellikle miligram/100 metre olarak ifade edilir. Fiber Composition. Fiberboard. B dalga. Levha. ekipmanları kullanarak. Keçe sevk valsi. (Eş anlamlı. Kurutma keçesinin Fiber Bonding. (Eş anlamlı: Fiber Binding) Felt Whipper. Keçe gergisi. levha. istenilen dışı istenmeyen maddeler. (Bakınız. Fiberboard Sheating. Keçe gerginliği. bölünmesi ve tozlaşması. desteklenmiştir. Elyaf eksen oranı. olukların prese giren safihanın. Birim elyaf uzunluğunun. Elyaf Fertilizer Bag Paper. Dişi diş. Elyafların birbirine hidrojen gerginliği. Askılı kurutma. Elyaf analizi. Kaplama levhası. Fiber Cut. F-dalga. kâğıdın kenardan 0. Bir elyafın boy ve en eksenlerinin birbirine düzgün olan üst yüzey. 121 . (2) Bobin makinesinde. Fiber Dispersion. Elyaf pisliği. Bu oran değeri elyafta performans özelliklerindendir. Kraft kâğıdının kompozisyonu. Varil alt ve üst kenarları metalle dışına monte edilen sistem. F dalga (mikro dalga) olukluda. Keçe gerici. Keçe tarafı. Felt Tension. Odun yongalarının Felt Sided Paper. İpliksi selüloz hücreleri. Alınan örnekte. (1) Elyaf. Fiber Damage. pres keçesi elyaflara ayrılmasıyla oluşturulan levhalar. Elyaf çökmesi. Dişi dişleri olan. Safihanın keçeye temas Fiber Axis Ratio. Keçe yüzü. ısıtılmış elyaf kümelerine darbeler vurarak elyaf tanelerine ayırma işlemi. gerilen iplere asılarak bir kamarada kurutulması. bazen kabalığı. Elekte ise kâğıdın üst tarafı. Hamur içindeki elyaf Fiber Analysis. Elyafların bağlantı parçasında manşon gibi dişleri içeride olan. bağlanması. Fiber Bonding) Felt Sided. Elyaf cüssesi. Karton varil. Keçe yüzü. Female Thread. Titanyum alaşımlı ağırlığı. gibi dişleri dışarıda olanlara erkek diş denilmektedir. (1) Duralit. sayıca veya ağırlıkça. Pres keçesini önce Fiber Can. Nipel uzunluklarına göre elekte sınıflara ayrılması. C dalga. Keçe izli taraf. Elyaf levhası. Safihanın direkler arasına Fiber Container. tüm örneğe göre. Elyaf dağıtma.7 mm ve oluk sayısı 350 dir. Yaş kısımda. Bir boru Fiber Classification. olarak adlandırılır. anlamda nadiren selüloz kelimesi yerine kullanılır. Ferritik paslanmaz çelikler. Keçe izli kâğıt. Elyaf boyunun çapına ettiği tarafı. Hurda kâğıtlardan yapılan kartonlar. Fiber Coarseness. (1) Kalendere veya F-Flute. Gübre torba kâğıdı. tutkalla veya mekanik başka yöntemlerle Felt Transfer Roll. Elyaf sınıflandırması. Elyaf bağı. Fiber Debris. elyafın uzun veya düğümlü olması yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir nedeniyle kopması. Genellikle daha olan oranı. Keçe temizleyici. Aluminyum. Elyaf kopuğu. Matbaacılar tarafından baskı yüzeyi oranı. A dalga. bağlarıyla. Hücre duvarının soyulması Ferro Prussiate Paper. olarak oranları. özellikteki elyafın. oluk yüksekliği sırasında uzun bir elyaf nedeniyle. Fiber Binding. Bir hamurun içindeki farklı elyafların yüzde bir türü. Elyaf hasarı. Container). Anilin süreciyle ışığa hassas hale sonucu elyaf çapının azalması. Fractionation). çap nedeniyle değişen kurşun içeren Molibden. Dalga. Öğütme sırasında elyafın Fiber (Fibre). Elyaf Düşük nikel alaşımlı. Elyaf kesiği. Keçe yüzlü. (2) Karton izi oluşmuş veya özel iz verilmiş kâğıt. Tekstilde ve nakliyede kullanılan döverek arkasından basınçlı suyla temizlemek için keçenin karton variller. Ferritic Stainless Steels. aşırı şişmesi. Felt Stretcher.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Felt Side. (2) Genel kesilmesi. Harman bileşenleri. dalga ve K dalga türleri de vardır. Festoon Drying. oluklu mukavvalarda. paslanmaz çelik. Fiber Collapse. (Bakınız. E yarılarak kopması. getirilmiş mavi görüntü veren ozalit kâğıdı. Disperger denilen yüzde cinsinden oranını tayin etme. Elyaf büyüklüğü. Fiber Sorting.

Elyafların kuruma Field Cabelling. Elyafın bükülmeye karşı seçimi yapma. Kâğıtta enine ve boyuna dayanımları belirleyen temel Field Tests. Uzunluklarına göre kümelenmesi. Fibril. Elyaf uzunluğu. Elyaf sınıflandırma. oluşturması. Fibraj. Mikroskobik elyaf hücre duvarı tokatlayıcı/deflaker türü. elyaf topaklarını dağıtmaya yarayan elyaf açıcılar. (Zıt anlamlı. Elyaf kabarması. Elyafın üzerinde oluşan kavuşturulması. 122 . Elyaf kümelenmesi. Fiber Loss. Elyaf dağılımı. dayanıklı safiha fabrika içi kablolama. Saha kablolaması. Elek üzerinde elyafların tanklar üzerine takılan ölçü ve kontrol cihazı. pulperden açılmamış olarak çıkan yapısı. File Back Paper/Board. Karton varil. Elyaf kümelerini açarak Fibrage. beyaz suyun Stiffness). Isı uygulanan baskıda. Türbo seperatör veya Fiber Ultrastructure. Arşiv kâğıdı. parçalanıp daha ince ve saçaklı hale getirilmesi. Fiber Recovery. Ekipmanların dizilirler. Buna “Brushing Out” fırçalaşma da kalsiyum karbonat yüklenmesi. Fiber Floc. Fiberizing. Elek Fibril (Fibrillae). Fiber Fractionation. Fiber Network. (Fr. fakat hücre duvarlarının sulu olması durumu. ıslatma aşamasında. Fibrilleşme. Saha borulaması. Elek hızlı ise. İplikçik. selüloz hücrelerinin içinin kuru.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Distribution. Elyaf dizilimi. Elyaf kaybı. dövülerek. Elyaf uzunluğu endeksi. Fiber Classification). elyafların yönlenmesi. Bir ve çok yıllık kısmında ortaya çıkan kayıplar. Hamur içindeki elyafları uzunluklarına göre ayırma. mukavemeti. içindeki elyafların alınması. Saha boruları. hamur kasasından çıkış hızı ile elek hızı arasındaki farka göre. Fabrika ortamında yapılan testler. Elyaf geri kazanma. Elyaf dokusu. (1) Safihadaki Fiber Puffing. denilmektedir. Saha cihazı. Boy Fiber Stiffness. kâğıt yüzeyinden elyaf öğütücüde veya hollenderlerde. Tüylenme. Elyaf esnekliği. Elyaf. şişmesi sonucu oluşan düzensiz grenli görüntü. Üretim sırasında hamur hazırlama Fibrous Materials. Kâğıtta yüzey bozukluğuna Fiber Saturation Point. düzenli şekilde katmanlaşmış elyaf tabakası. faktördür. Elyaf yüklenmesi. hücre zarlarının kalkması. Elyafların konik yapılan baskı işlemi sırasında. Elyaf ağı. Saha işleri. (Eş anlamlı. Elyaf sınıflandırma. elyafların birbirine bağlanmasını güçlendiren bir yapıya Fiber Loading. Fiber Lifting. İşletme ekipmanları. (2) Hamur içindeki elyafların mekanik kökenli elyafla yapılmış kâğıtlarda elyafların uzunluklarına göre oransal dağılımı. kendi boruları dışında kalan fabrika içi borulama. Odun hücrelerinin duvarındaki katmanlı yapı. göstermelidir. borular ve Fiber Orientation. Field Device. zarlarının parçalanmasıyla meydana gelen iplikçikler. elyafı bir elekle ayırma. bitkilerin elyaflı kısımları. elyafların dağılımı. Fiber su uzun döngüsünde elyafın geri kazanılarak. Elyaf kalkması. Ekipman dışında sırasında hidrojen bağıyla bağlanarak. askıdaki elyafların Fiber Sorting. Elyaf açıcı. kesimi sırasında bıçak yüzünde meydana gelen üs tüste Fiber Length. Elyafların hücre üzerinde kalan elyafların yüzdesi. Sıcak ve sulu bir ortamda Fibrillation. Elyaf doyum noktası. Elyaflı maddeler. Kâğıt hamurunda.) Fiber Length Index. yavaşsa frenleme etkisiyle enine doğru dizilirler. Fiber Drum. Düğüm açma. Kâğıt makinesi beyaz Fiber Flexibility. İdeal şartlarda dizilim düzenli bir dağılım Field Works. Hollender veya öğütücüde elyafların elyafların dağılmasını sağlama. Elyaf sertliği. Fiberizer. Elyaf seçme. elyaflar boyuna Field Piping. Fibre (Fiber). Saha testleri. Kurutma ve yol açan. elyaf topaklanması. Fiber Flocculation. Dosyalama kâğıdı.

tuğla veya çimentoya karıştırmak. alt katı üst kata göre farklı hamurdan üretilmiş Bristol Filtration Rate. Dosya kâğıdı. Birinci hamur kâğıt. Süzme çamuru. Kâğıtta yüzey düzgünlüğü sağlamaya Final Acceptance. Dolgulu karton. Hava geçirgenliği dikkate olarak üretilebilecek azami kâğıt eni. toz filtrelerinin yapımında kullanılan Filled Board. Atıklarda en son katmanlar. alt kata arazi doldurmak. Filter. Filtreleme yardımcıları. Kolej yedeği. Son imha işlemi. uygulanan yok etme işlemi. Azami en. Film Press. türü maddeler. Fill-in. Filtreleme. sorunsuz Filter Paper. Bir kâğıt makinesinde. Filtre. Pigment veya kuşe olmaması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ File Copy Tissues. şeklindeki maddeler. Genellikle çok katlı olarak kâğıtlar. Files. Filtre kâğıdı. Filtration. Kalenderlerde kullanılan. kaolin Filtration Water Removal. Film kaplı. kabarcıkları üreterek ortama oksijen transferini üst seviyeye Fill Factor. gübre konulan kartonlar. (1) Dolgu maddesi. Kâğıt hamuruna dolgu Fine. Yıkama veya filtreleme sonucu çıkan sulu kısım. Kırıntı. ağırlıktaki yonganın kapladığı hacim veya alan. Filtration Retention. Zerrecikler. Mikro kabarcıklı difizör. Film Coated Offset (FCO). Dolgulu Bristol. alınarak üretilmiş. Dolgu oranı. Dolgu kartonu. Kati kabul. Filtrelemeye yardımcı maddeler. Filler. İnce toz. 123 . yedek dosya kâğıdı. Coarse Fiber) ağırlıkça selüloza göre yüzde miktarı. Doluluk faktörü. Atomik Filler Paper. Baskıda koyu renklerde keskinliğin Fineness of Grind. Ölü elyaf. Baskıya uygun. Parçacıkların elyafa yüzeyi özel kâğıtla kaplı valsler. Fine Bubble Diffuser. (Zıt Filler Content. Fine Grit. Dupleks kartonlarda. yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve alt katmanları üst Filtrate. Filler Board. hamuru katkı maddelerinde aranan incelik. Tam en. Filtreli su alma. ikinci ve üçüncü yaprak olarak konulan. Arıtmalarda kullanılan ve çok küçük hava hazır. İnce kum. File Folder. tutunmasını sağlama. kata göre farklı harmandan üretilmiş kartonlar. Birim filtre yüzeyinin karton. Kesin kabul. (Bakınız. Mekanik selülozla üretilen kaba kâğıtlar Dergi ve katalog yapımında kullanılan ve düşük gramajlı bu tanım dışındadır. Kâğıtta dolgu maddelerinin anlamlı. Klasör. Örneğin Kizelgur. yaramaktadır. Öğütüm inceliği. Film kaplı ofset kâğıtları. Kırıntı. Filled Bristol. Yuvarlak elekli makinede. gramaj sağlayıcı alt Final Disposal. Film pres. geçireceği/filtre edebileceği miktar. Toz elyaf. Dosyalamaya difizör. Parçacıklar. boyu kısa olan ve ağırlığı önemsiz olan elyaf. Yonga beslemede belli çıkaran difizör türü. kâğıdıyla ana sayfanın kopyalandığı ince yapraklar. yüzey yapılmış düzgün yüzeyli grafik kâğıdı. Çapı maddesi olarak katılan kil. Daktilo ile yazılan makinelerde kaplama yapıldığı için kaba bir yüzeyi evraklarda. Kaolin. (2) Çok katlı kâğıtta. Dolgu kili. karbon bulunmaktadır. Dolgulu valsler. Nipsiz Fines. dar. Teksif eleklerinden çıkan su. Bunlar arasında. Semi Fine) kuşe kâğıtlara (LCW) alternatif bir kâğıt türü. Pelür kopya kâğıdı. Film kaplamada kullanılan pres. dolgulu kâğıtlar. Film Coated. Elekte tutunma. Fill. % 100 kimyasal selülozdan üretilen. Filled Rolls. yapmak veya biyolojik dönüşümler ön planda gelmektedir. enerji üretmek. Kısa ve ağırlığı olmayan elyaf. Filler Clay. düzgünlüğü sağlanmış. Hamura katılan kalsit. Çok ince tabaka kaplama Fine Papers. Dosya klasörü. Filtreleme oranı. Hamur içinde bulunan toz Filter Aids. Boşluk.

Matbaalarda. Fire Alarm System. tutkallı kâğıtlar. Yangın güvenliği. İlk giren ilk çıkar. yangına üzerinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan döküntü kâğıt belirli bir süre dayanacak şekilde yapılmış olması. parçaları. Bu nedenle “Fire-Resisting” ifadesi yaratma. İşlem odası. İlk geçiş tutunumu. Yangın alarm sistemi. sarım sonrası First In First Out (FIFO). kâğıtlar. Finishing Paper. çıkan yangının söndürülmesi gibi görevleri olan Finish Variations. Fire Extinguisher. iz verme gibi çeşitli etkiler yaratmak için yapılan kâğıtlar. İlk kademe. Kaynak ve ateşli işlerin kâğıdın. 50 pound (22. kâğıdı. Fire Supervisor. sarma. fişek sarımında kullanılan. elek üzerinde kimyasal toz. ağırlığındaki. kâğıt kişi. gözle farkına Fireworks Paper. Yanabilir kâğıt balyalarının olan. Bitim puanı. Ateşe dayanıklı. elyaf dışı esnek maddeleri ayırmaya yarayan metal parsellere ayrılarak yangına müdahale amacıyla çevresinde elekli ekipman. daha doğrudur. İğne yapraklılar ailesinden ve selüloz bulunmamaktadır. İşleme. Softwood). Finishing Waste. İnorganik bile olsa. İlk yardım. Tamamlama. büyürler. Fire-Resistant Construction.7 kg) borular. İşlem değişikliği. Matbaa artığı. Son zımpara kâğıdı. paketleme gibi işlemler bütünü. Bir yapılması sırasında faaliyetleri izleyen ve yangın inç uzunluk 1000 puandır. First Effect. ve tüylü bırakılan. First Aid. İlk tutunum. Finishing Broke. İşlem. inçin binde değeri üzerinden kalınlık değeri. köpük veya su bulunan yangın söndürme kalan hamurun. Fişek kâğıdı. (Bakınız. Bu tür ağaçlar daha geç Firing Hood. tıraşlama. Safihada kalan elyafların ve elekten süzülen parçacıkların 124 . Yangın söndürme cihazı. Yangın süpervizörü. Fabrikada yangınla Finishing Room. sorumlu kişi. Havai fişek kâğıdı. Finishing Area. Çok kademeli buharlaştırıcılarda Firecracker Paper. 25”X40” veya 26”X38” ebadında (1000 inç²) Fire Watch. (1) Kâğıdın yüzeyinde kuşe inorganik elyaflar la ateşe kısmen dayanıklı hale getirilmiş kaplama. Yangından korunma. İnce dişili zımpara Fire Safety. Alev boruları. Fire Tubes. Ateşe dayanıklı. tüpü. kâğıt Herhangi bir kap veya konteyner veya tankın. İkmal salonu. İçinde Hamurun elek üzerinden ilk kez geçişinde. Kâğıt ile ilgili imalat ilgili ekipmanları ve prosedürlerin gereklerini takipten işlemlerinin yapıldığı atölye. eleğe verilen toplam hamura oranı. İşleme. Ateşe dayanıklı kâğıt. Fine Screening. Matbaa artığı. (Bakınız. Bitim. Dayanımları için özel değerler Fir. Düşük gramajlı ve varılan değişiklikler. Fire Resisting. Zımpara taban kâğıdı. yüzey düzgünlüğünde veya parlaklığında. Fireproof). Kazanlarda alevin içindeki Finish Points. Finishing. her elyafın ateşe dayanımı işlem veya işlemler bütünü. Fire Protection. Yangın gözetmeni. Sonlandırma. Külhan. Stoklarda tüylü kenarlarının kolay alev alması nedeniyle tercih edilen tarihe göre ilk giren stokun öncelikli olarak stoktan çıkması. Fireproof.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fine Screen. Ateşe dayanıklı Kreplenmiş kâğıt. Fireproof Paper. Köknar. ve aralarda bırakılan güvenlik yolları. üretiminde kullanılan bir ağaç. Kenarları tıraşlanmamış ilk kademe. Üzerinde Fireproof Crepe. (2) Fiziksel görünüş özellikleri belirli düzeydedir. Kesme. Yangın yolu. First Pass Retention. Uygun kimyasallarla ve Finish. Yangına dayanıklı gövde. çeşitli işlemler yapma. Hamur içindeki boyutları çok küçük Fire Lane. İşlem bitiminde. sayma. çıkmaması. Sonlandırma bölgesi. İnce elek. İnce eleme.

Püskürme. Flanş bağlantılı. Flaş karıştırma. Kraft kâğıdının benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Flaş kurutma. basınç düşümü sonucu kondensatın ani buharlaşmasıyla Fixing Agents. Karbonca zengin maddelerin oksitlenmesi görüntü. rengi ve parlaklığı nedeniyle. Elyafa boya veya Flashing. blöf nişastanın bağlanmasına yarayan maddeler. yok edilmesini sağlayan maddelere sabitleme maddeleri blöf sırasında çıkan buharın tehlike yaratmaması için denir. Kondensat tanklarında yaygındır. için kullanılan parça. Daha sonra. Sabitleyici. Bu değer hamur Flag. Birinci kademe Flake. Flange. Pul şeklinde olan. nedeniyle. Buhar sistemlerinde. Şlaym veya başka kimyasallar Flame Proof. Fışkırma. Reçinelerde pul şeklindeki oksijen ihtiyacı. Presbant kâğıdı. Aydınlatma armatürü. Atık su sistemlerinde özel sabitleyerek yapılan ölçme tekniği. Manuscript Cover). Diğer işlemi. yapılma safihadır. tankı içinde meydana gelen ve basınçtan kurtulmanın Fixed Point Measurement. zararlı maddeler giderek artar. Selüloz üretiminde. Katlanmamış. Balıkgözü. Koku ve nemi kâğıt. Kütle boyaması yapılan olarak yapılan karıştırıcılarda çok hızlı yapılan karıştırma kâğıtlarda renk ölçümleri bu yolla yapılmaktadır. Beş neden. işlenmesiyle elde edilen ve yandığında alev çıkarmayan Fish Wrapper. Fiscal Manuscript Cover. biyolojik oksijen ihtiyacı. Fixture. Bobine ek yerini belirten işaret %90 arasındadır. Boru bağlantı parçaları. Buradaki “Flaked” yufka anlamında elde kademede azotça zengin maddeler oksitlenirler. Kuşe kaplamanın pul pul olup (Bakınız. Fixative. kâğıt üzerinde görülebilen yuvarlak lekeler. Canlı buhar kaçaklarıyla işlemede. Fish Eyes. (2) Boyanın elyafa bağlanması için kullanılan kullanılan tank. Pul. Sabit nokta ölçümü. (1) Hurda kâğıt oluşan ikincil buhar. 125 . Askıdaki kâğıdı alttan üfleyerek kurutan karbonca zengin maddeler oksitlenirler. Flat. (2) Bayrak atmak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ miktarlarını görmek açısından önemlidir. kâğıt parametreleri için tarayıcı türü ölçüm teknikleri Flash Steam/Vapor. maddeler. Kâğıt bobininde. Five Why’s. Alev almaz kâğıt. Boru hatlarına boruları birbirine bağlamak Fitter. Balık kâğıdı. kurutulduğu bir mekanik selüloz kurutma tekniği. First Stage Biochemical Oxygen Demand. Mali defter kapak kâğıdı. ikinci eski bir yöntem. Flame Resistance. kalitesini ölçen QCS sistemlerinde. Flange Mounting. Belirli ölçüde yanmaz kâğıt. su içinde karıştırılmamalıdır. Flaş tankı. (1) Bayrak. Fittings. Damlacık şeklindeki selüloz arkaya neden sorusunu sorarak kök nedene inen sorgulama parçacıklarının bir hava fanı önünden dökülerek tekniği. Tesisat ustası: Montajcı. dökülmesi. Tutunum sağlayıcı. Pullanma. Düz. geçirmeyen mumlu kâğıt. Yeşil ve dalgalı çıkararak şiddetlenmesine karşı direnç. Flaş buharı. koymak. Sabitleme maddeleri. kapalı su döngüleri yaratıldığında. Bir sorun karşısında beş kez arka Flash Drying. kısa süreli patlama benzeri olay. Balık sarma kâğıdı. Bunların kâğıda bağlanarak Flash Tank. Bu değer %50 ile parçası. balık derisi desenine Flame Resistant Paper. Alevlenme direnci. İlk aşamada Flaked Dryer. Yanmanın alev Fish Paper. için gerekli. Ateşe dayanıklı değildir. Flaking. Kâğıt etkisiyle oluşan. kâğıdın kopuk olduğu kasasına verilen hamurun kesafeti ve elek altı suyunun yere konulan ve kopuğun varlığını ve yerini belirten kâğıt (beyaz su) kesafeti ile de hesaplanabilir. Blöf tankı. fakat yangını körüklemez. Aleve dayanıklı. ölçü kafasını Flash Mixing. Flanş.

Düz ezilme direnci. test sonucu laboratuvarda elde edilen Flats. Flekso baskı. üzeri çakmaktaşı tozuyla kaplanarak kullanılan kâğıt. Zımpara taban kâğıdı. Bir ucu destekli diğer Flat Ream. Eski adı anilin baskı olan. Ebat halinde Flexible Fiber. Flexographic Ink. Paket kâğıt. Dökme ambalaj kâğıdı. Ezik kâğıt bobinleri. Kaplanmış kâğıtları salmastra gibi işlerde kullanılan elyaflar. Flat Paper. vakumla Flat Writings. Flexural Stifness. T825). Kutuların dayanımını önceden veya cam küresel bir parçayla perdahlama. Bükülme sertliği. çatlaklar. kırılgan olmadığı için kullanılan bir karton türü. Esneme dayanımı. kesilmiş kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flat Boxes. orta kısma yapılan baskıya karşı paketler haline getirilmiş kâğıt topu. Paketlenmiş su emişini sağlayan kasalar. Flattening (of Paper Surface. Vakum üzerine sarılmış esnek kauçukla veya polimer plakalarla pompalarında kapasite belirleme amacıyla kullanılan test yapılan rölyef baskı türü. Kendir. düzeneği. Sade yüzeyli. Düz elek. metal esneme mukavemeti. Düz orifis plaka testi. Bu tür odunsu bir yıllık bitkilerin Crush of Corrugated Board). Esnek kapak kartonu. (Eş anlamlı. Top kâğıt. Flexography. Bobin halinde olmayan ebat Oluklu mukavvalarda kullanılan bir baskı yöntemi. Fleksografik baskı. Düzlük. Kolej yedeği. yapılmaktadır. koyma direnci. mukavemet değeri. Bu test cilt kartonlarında hamur eleyen elek. düzgün ve mukavvalarda baskı için kullanılan bir mürekkep desensiz yüzeyli işlenmiş kâğıt. Ebat kesim kâğıt. Rigidity) Flat Wrappers. Flat Flax. mürekkebi kâğıda aktaran baskı yöntemi. Top halinde satılan Flint Backing Paper. Oluklu mukavvanın düzleştirme. Elek altında bulunan. yapımında. dosya kâğıdı. Fleksografi. Elyafların vulkanize satılan bardak kâğıtları. Parlak olmayan. Esnek elyaf. Flat Suction Boxes. Keten. Kılcal çatlak. Flat Crush Resistance. Flekso baskı. uygulanmasıyla yapılan dayanım testi. Flat Crush Test. Düzgünlük. Keten bitkisinin saplarından mukavvanın düz olarak yatırılıp. selülozu. Döküm malzemelerde görülen paketlenmesi. (Bakınız. Tipo baskı. Flexographic Printing. Flat Rolls. Flekso baskı mürekkebi. kurutmak için kullanılan bir yöntem. (Tappi T808 veya Flexible Cover. Flat Boxes). Blok kâğıtlar. Bir kartonda her Flat Screen. Kâğıtlardaki kaba/dişli görünümü akik. Flatness. belirlemeye yarayan. Zımpara yapraklardan oluşan kâğıt tomarı. Konveyör kurutucu. Tek duvarlı oluklu Flax Board. Genellikle conta. Kolej yedekleri. Keten kartonu. Düz ezilme testi. (Bakınız. diğeri uygulama valsi olarak. Vakum kasaları. Oluklu Flat Finish. edilmesiyle elde edilen esnek elyaflar. Flexural Resistance. Ebat gazete kâğıdı. Düz paketleme. iki valsten biri mürekkeple temas ederken. Flexural Flat Wallet. birbirine temas eden Flat News. Kitap kapaklarında. Ebat kesilmiş gazete kâğıdı. Dosya kâğıdı. Ebat kesilerek 500 lü ucu boşta olan kartonda. Yüzey Flexural Rigidity. 126 . Çıkışına levha halinde ince delikli iki ucundan destekli ve orta kısma ağırlık uygulanarak elek konulmuş ve içindeki diyaframlarla darbeler yaratarak yapılan dayanım testi. Mühreleme. Bardak kâğıdı. Flat Drayer. Flex Resistance. Bükülme dayanımı. Ebat kâğıtların top olarak Flaw. Kese kâğıdı. (Tappi T566). Döner bir vals Flat Plate Orifice Testing. üzerine basınç elde edilen selülozdan üretilen kaba kartonlar. Flat Drinking Cup Stock. Flat Bundle. Bükülme sertliği.

Döşeme kâğıdı. Flow Factor) Cv=1. polimer kullanılarak bir Flow. Sıvı içinde oluşan topaklaşma. sağlayan polimer türü maddeler. Atık sularda Flotation Dryer. Akış şeması. Flotasyon ünitesi. Çiçek ambalajlamada sakız kutularındaki gibi. zeminine. (2) Hamur kasası. Kırçıllı doku yaratmakta kullanılan elyaf. Florist Crepe Paper. Perdahlı kaplama kâğıdı. (1) Sabit seviye kasası. sigara veya Florist Boxboard. Floklaştırıcı. yüzeyli camsı kâğıt. Kalıp kartonu. Elyaf tozu. aşındırıcı tozlarla kaplanarak kullanılan kâğıt. Kaplama Çakmaktaşı tozuyla üzeri kaplanarak elde edilen ve kutu hamurunun silindir üzerinden akıtılarak nip arasında yapılan kartonlarının üst kaplaması olarak kullanılan düzgün kaplama. Yüzer vals. Flour. Yüzer kurutma silindiri. (2) Topak. Yumak pelürü. Flotasyonlu mürekkep giderme. Zemine depolama. Sıvı içindeki jölemsi parçacıklar.Kv 127 . camsı düzenler. koridora depolama. emici kasadan görüntüye kavuşturulması. bulunan askıdaki parçacıkların. (PSI) (Bakınız. Kümeleştirici. Florist Tissue. Çiçekçilerin buket yapmak için kullandığı renkli salınması. Stereotipide döküm için kullanılan kartondan yapılan dişi Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Float. Çiçekçi pelürü. bir dakikada bir galon olarak akan ve vana üzerinde bir Flong/Flong Paper. Şamandıralı Flotation Cell. Yüksek basınç fıskiyesinden sonra. Headbox). İki vals arasında gevşeyerek safihanın kâğıdı. ürünün içine yumak yapılarak konulan ve Flow Coefficient (Cv). Akış Flock. Flotation Aid. buhar kapanı. Topaklanma. Flooded Nip Coated. Çiçekçi kartonu. PSI basınç düşümü yaratan suyu ifade eden katsayıdır. Floating Roll. Flint Paper. Çiçekçi parşömeni. Florist Parchement Paper. Avara silindir. kasası. Flip Flop Box. Keçedeki su dağılımını Kâğıt veya karton yüzeyinin perdahlanarak. Çiçekçi krapon kâğıdı. Float Steam Trap. Akış faktörü. seviye kontrollü hamur kasası. Temassız olarak bir bulunan askıdaki katı parçacıkların. (Bakınız. Ölü elyaf . Zemin örtü kâğıdı. Mürekkep parçacıklarının elyaf yüzeyinden söktürülerek Floc. Yıkama fıskiyesi. Flotasyon hücresi. Birim olarak (GPM) kalıp. Şamandıralı kondenstop. topaklaşmasını havbe içinde kurutma veya Kuşeleme yapan sistem. kapak kısmı oynak olarak kullanılan dupleks karton. krep raspası arkasındaki ilk kurutma silindiri. Flooding Shower. yüksek debide ıslatan fıskiye. Palet üzerinde fabrika Flints. Keçeyi düşük basınçta Flint Glazing. Debi. Yüzdürme. Oynak kapaklı kutu. Tekstilde ürünün düzgün basamaklarını ve mantıksal tercihleri gösteren şema. Taşmalı (nip) kaplama. 16˚ C tüylenmeyen türde pelür kâğıdı. Flocculant. Perdahlı kâğıtlar. Kümeleşme. Flok. Kartondan. Krapon Flitting. Mühreleme. Flow Chart. görünmesi için. Zımparalama. Floor Storage. Akım şeması. Un torbası kâğıdı. Flotasyon yardımcı maddeleri. Su yüzeyinde durma/tutma. Şamandıra. araya toplanması. Flow Box. hazırlanmış kutular. Zımpara yapımında üzeri Flooring Felts. Flocculation. Uçuşma. Atık sularda Flour Sack Paper. (1) Kırçıl. Zımpara kâğıdı. önce kullanılır.156. Akış. krapon kâğıtları. Faaliyet Flocking Tissue.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flint Glazed Box Cover Paper. Matris kâğıdı. Float Type Level Controlled Headbox. de. yüzdürme yoluyla uzaklaştırılması. Perdahlama. Flotasyon. Kreplemede. Yüzer kurutucu. Floating Drier. Şamandıra tipi Flotation Deinking. Flotasyonlu mürekkep gidermede kullanılan ana ekipman. Akış katsayısı.

hava gücüyle Flower Pot Paper. Debi. Akış faktörü. İçinde optik/floresan Flow Sheet. Optik beyazlatıcı. Akış miktarı. Kâğıt gösteren güvenlik amaçlı kullanılan mürekkepler. Havbe ve havalandırma kanallarda anlamlı.865. Krapon Fluidity. Kazanlarda. tutkallama türü. Flow Rate. Yağ itici bir Flue Gas. Hijyenik pedlerde ondüla. Flowmeter). Flow Spreader. Hav. Yağlı bir tür kâğıt. Su içinden baca temas açısı 90° olmaktadır. Viskozitenin tersi. iç veya yüzey tutkallama. haslıkları olmadığından zamanla yaşlanarak yok olurlar. Debi ölçümü. Fluorescent Whitening Agent. (Eş anlamlı. Hav. E ve F dalga gibi adlarla pamuğu. (Eş hamurun hızı (m/sn). hamuru. Akış yayıcılar. (Bakınız. mor ışıkta parlayan boyalar. Akış mihtarı ölçümü. Selüloz pamuğu. Debi kontrolü. Kâğıda Flow Nozzle. bir saate bir metreküp olarak akan ve vana üzerinde bir bar Fluorescence.Cv Fluorescent Dye. fakat mor ışıkta kendini Flow on Coating. Akış algılayan kontaklı anahtar. Flumes. Fosforlu Flow Measurement. Debimetre. Genellikle bir pompanın ve bazen Fluorocarbon Size. (Eş anlamlı. kâğıdı. fiziksel bir Fluff. yayarak parlama özelliği. Floresan. Flow Evener. Aldığı ışık enerjisini karanlıkta basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır. Uygulama sonrası. Flow kullanılan floresansa renkli. Fluorochemical Sizing. bariyer oluştururlar. Fluorescent Dye) (m3/saat) (bar) (Bakınız. Hamur kasası içinde. (2) Tül kâğıdı. 128 . Dalga. sağlayıcılar. Debi ölçer. Akış dağıtıcılar. (2) Floresan boya kullanılmış kâğıt. Sıvılaştırıcılar. Flow Factor (Kv). Kâğıt makinesinde kaplama. Fluorescent Inks. Fluidizers. Akışkanlık. Boya yaşken uygulanan kaplama tekniği. Fluorescent Paper. C. floresan boya. Birim olarak Fluorescent Brightners. B. Akış hızı. Flow Distributors. Fluorochemical Sizing).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flow Control. yolla elde edilen selüloz. Fluff Pulp). Flow Coefficient) Kv=0. Florlu tutkallama. Hav. Vazo sarma kâğıdı. Kâğıt hamuruna katılarak. Hamur kasasına gelen Fluorescent White. Boyalarda kullanılırlar. Akış svici. Flow Velocity. boyalar kullanılmış kâğıtlar. Flute(s). (1) Renksiz floresan boya. Oluk. Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. zincirindeki hidrojenler florla bağ yaparak. Oluklu mukavvaların içindeki Fluff Pulp. Ondülaların büyüklüğüne ve birim uzunluktaki ve çocuk bezlerinde kullanılan emici özellikte selüloz sayısına göre A. Sulu baca gazı filtresi. Floresan kâğıt. Akış şeması. Kâğıt hamurunda parlaklığı (beyazlığı) arttırmak için Flowmeter. (Eş anlamlı. Selüloz pamuğu. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Optik boya. hava akışı olarak ta karşılaşılmaktadır. Akışkan yataklı. Nakliye kanalları. Akış düzenleyici. Şeffaf hamuru. yazıldığında gözle görülemeyen. Flow Switch. görünmesini sağlayan kimyasal bileşikler. Florokarbon yerçekiminin etkisiyle bir boru içinde akan su veya bileşikleri kullanarak yapılan. Kalan kısım Kraft selülozudur. Fluidized Bed. boya. Floresan boya. Kav. kâğıdın daha beyaz ve canlı Flow Transmitter. kuleli baca sistemi. Akış nozulu. Görünmez mürekkep. Akışkanlık hamurun düzgün ve eşit akışını sağlayan mekanizma. Tomruk yüzdürme kanalları. Hamur kasasına gelen Yumuşak ve uzun elyaflardan üretilir. Akış katsayısı. Fluid Head. Bu tutkallamada selüloz gazını geçirerek filtreleme yapan. Fluffing. Kav. Florokarbon tutkallama. 16˚ C de. Çok beyaz kâğıt. % 90 ın üzerinde yumuşak odundan kimyasal sınıflandırılırlar. Vazo kâğıdı. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Sıvı basıncı. yanıcı parçaları yüzdürerek yakan sistem. Baca gazı. Flower Pot Covering Paper. Transmitter). Kav. yağ damlasının kâğıtla Flue Gas Scrubber. (1) Toz elyaf. İncelticiler.

Fluting. Köpük söndürücüler. Çita adımı. 129 . Oluklu kenar ezilme testi. biçimi. Fogra yöntemi. Metal folyolu kâğıt. Folyo kaplama kartonu. Foam Marks) nedeniyle kâğıtta meydana gelen dalgalılık. Fluting. Oluklu. Köpük kesiciler. Kitap sonlarındaki boş sayfa. Ayna yansıması. Köpük. Yemlik selüloz. Foil). (Bakınız. Bir tarafına yapışkan madde (Residual Strength) ölçme yöntemi. (2) Baskı sırasında sıcaklık Foam Spots. hamura giren hava kabarcıkları. Elek altındaki çitaların arasındaki köpüğünü mekanik olarak parçalayan donanım. Yaş kısımda Fogging. Kâğıtta ofset işlemleri Flyleaf. Arıtma. Bordada teslim. Işıkta oluşan kâğıt parlaması. Sinek kâğıdı. Köpürmenin laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Foil Polish. kâğıtta lekeler Foil of Hydrafoil. Yanki makinesi. Selüloz fabrikası liköründen Fly Finish. (2) Folyo. Adım mesafesi kısalığı elekten su süzülmesini Foam Inhibition. mürekkep parçacıkları ambalajlamasında çokça kullanılan kâğıt türleri. Flying Bridge. Metalik meydana gelen köpürmeyi önleyen sıvılar. Uçucu kül. Fluting Media. Foam Stability. Köpük söndürme. (Eş anlamlı. Sevk Foil Angle. Çita açısı. Sislenme. Sis. Köpük söndürücülerle kolaylaştırır. 824). mesafe. Foam Agents. operatörün üzerine çıkarak gidişatı izlediği seyyar güverte. (Tappi T bağlı olarak. Tahrik edilmeyen kurutma valsi. Fogra Method. tamamlandığında olması gereken artık mukavemeti Fly Paper. Media) Satıcının malı müşterinin belirlediği limanda ona teslim Fluxing. kâğıt yüzeyinde görülen lekeler. Gemide teslim. Seyyar güverte. sürmek ve sinek avlamak için üretilmiş kâğıtlar. ve toz kirlilikler köpük tarafından toplanarak. Foam Marks. Köpük dengesi. Oluklandırılmış. Likör tankı üzerinde likör Foil Pitch. Fog. Foil. Hamur kasası ve elek üzerinde görülen. Köpük kırıcı. Foam Removal. Boş sayfa. (1) Oluklanma. karton türleri. (Eş anlamlı. Kimyasal olarak çözerek veya ettiği ve bu aradaki riskleri kendisinin üstlendiği teslimat eriterek temizleme. köpüğün yok edilmesi. Arındırma. gıda alınmaması durumunda. kullanılan su döngüsünde ve hamurda Foil Mounting Paper. Froth) Laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Folyo kaplama kâğıdı. Flying Dutchman. Foam Breaker. sonucu meydana gelen aşınma açısı. düşük gramajlı karton. Köpük uzaklaştırma. Foil Paper. pelür kâğıtları üreten makine. Corrugating FOB (Free on Board). Onulalı kâğıt. elek altına yerleştirilen su alma elemanları. (1) Çita. hava kabarcıklarının. Elek ile alttaki çitanın sürtünmesi valsi. Oluklu Flotasyon ünitelerinde. Köpük alma. işlemlerden biri. Fly Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fluted. mürekkep ve mukavva kutu yapımında kullanılan kartonların arasında elyaf parçacıklarını su yüzüne taşıması ve oluşan köpüğün kullanılan ve genellikle eski oluklu kâğıtlarından üretilen ortamdan sıyırıcıyla alınması. elde edilen ve hayvan yemi olarak kullanılan. Köpük izleri. Kâğıt üretimi sırasında. Fly Ash. proteince kusurlu olan kâğıtları ayırmak için yapılan fabrikasyon zengin madde. sıcak hamurla soğuk havanın buluşmasıyla oluşan. Hamur üzerinde görülen karıştırma sonucu Foil Mounting Board. Uçar vals. Fodder Pulp. ve delikler meydana getirirler. Temizlik kâğıtları ve fıskiyelerle yoğunluğu artan sis oluşumu. Asma köprü. (Hydrofoil’in kısaltması). ölü elyaflar. Kâğıt hamurundaki köpürmeye Fluted Edge Crush. Elek bölümünde. Fluting kâğıt. Foam. (Bakınız. Kâğıt toplarını bir hava jetiyle aralayarak.

Footage. Forged. Katlanmış. 130 . Katlanmış broşür. Dövme. Bu nedenle. kullanıcı tarafından. beklenen. Food Shop Paper. Bobin halindeki kâğıtlarda. (Bakınız. (Bakınız. Esnek enamel karton. uzunluğu veya Folder Stock. Katlanma sayısı. gerektiğinde kutu haline getirilecek cezaya girmeden askıya alınmasına neden olan durumlar. Pilyaj (iz vererek) işlemiyle Folio. kullanılan. Katlanır Bristol. afetler. Kâğıt hamurunda Folding Enamel. Folyo. Orman genetiği. Gıda kartonu. Aydınlık düzeyi. Selüloza çevre sertifikası veren kuruluş. Zorunlu nedenler. pilyaj/iz yerlerinden kolayca katlanır motorlar flanşlı olarak bağlanır. Uzun uygulamalı bilim alanı. Katlanma. Forced Draft Fan. Demir veya çeliğin dövülmesi Folding Strength. kutuların yapımında kullanılan karton. Bazı yapılma. savaşlar. Delicatessen Folder. talaşlar. Tabaka. Folding Endurance). Orman ağaçları üzerinde Esneklik değeri. Dosya imalat kartonu. Fors majör. ağaçlarının genetik yapılarını iyileştirmeye çalışan Folding Stock. Foreign Particles. Birim alan başına düşen Folding Box. (2) Esneme. kırılmaz özellikli karton. Forklift. Yabancı parçacıklar. Paper). ve paslanmaya karşı direnç kazandırılması. Alt ve üst Foot Mounting. çift kuşeli. Satılmamış gazete.02 mm2 den büyük olmayan elyaf dışı kullanılan kırılmaz kuşe karton. Kontratların. Orman ağaçları ıslahı. Özellikle katları beyaz sülfat selülozu ve orta katı odun hamurundan elektrik motorlarında bağlantı tipini ifade eder. kanun oluşturulabilecek şekilde kesimi yapılarak katlanmış ve değişiklikleri gibi elde olmayan nedenler. Orman getirilecek kutuluk karton. Çatal kaldıraç. Gıda paketlemesinde kullanılan Folded News. Ormancılık. Folding Carton). Mücbir Folding Carton. Esnek. Esnek olan fan. Folded. Katlanmış evrak. Doğal felaketler. karton kutu. aydınlatma miktarı. Ebat kesilmiş tek bir kâğıt katlama yapılabilir. Katlanma dayanımı. elyaflı selülozlardan yapılan. Katlanır kutu. kartonların genel adı. Yüksek emişli taze hava fanı. Folding Paper Box. Katlanır karton kutu. Dosya. Folding Paper Box). Harita gibi katlanır ürünlerde kâğıttan çalışma yapan bilim kolu. Esnek Bristol. baskıya uygun. Force Majeure. Hava emişi pozitif Folding Bristol. kâğıdın kaç kez Forest Residues. Katlana bilirlik. Metraj. Kutu Forest Stewardship Council (FSC) Certification. Sıcak havayı bir ambalajlarında olduğu gibi koku geçirmez ve istifleme fanla kapalı bir alana basarak kâğıt kurutması yapan sistem. Yaprak. Foodboard. Ayaklarından bağlantılı montaj. Orman artıkları. Folded Writings. dayanımı yüksek. Şarküteri kâğıdı. (Bakınız. Sigara Forced Air Dryer. Esnek yarı şeffaf kâğıtlar. Foot-Candle. (lm/ft2) Folding Boxboard. Katlanır karton kutu. Ağaç artıkları. kullanım sırasında katlama yerlerinden kâğıdın yırtılmaması özelliği. Katlamalı karton. (1) Katlama. Çok katlı kutuluk karton. türünde. gösterişli kartonlardır. FSC oluşturulabilecek şekilde kesimi ve büküm izi/pilyajlaması setifikasyonu. katlanarak kullanılabileceğine bakılmaktadır. Forest Genetics. olması nedeniyle bu isimle anılmaktadır. alanı belirten. Yongalama sırasında ortaya çıkan kabuklar. Kutu sebepler. tabakası veya yaprağı. kuşe kaplaması yapılarak Forestry. Dövülmüş. Cebri hava kurutucusu. yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından kutu haline Forest Tree Improvement. parçacıklar. Aydınger Fork Lift. Folding Endurance. Esnek karton. Kitap kapağı olarak boyutları 0. Cebri çekişli fan. Folding. Folding Translucents. fakat bozulmadan katlanabilen kâğıtlar. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foldability. ayak “feet” cinsinden ifade edilen uzunluk.

(2) Ofset baskıda kullanılan renksiz. Curl makinelerin ilki olan ve bulan kişinin adıyla anılan kâğıt Factor). kâğıdın mantarlaşmasıyla oluşmaktadır. Sentetik iplerden kahverengi tilki rengini andırdığı için böyle adlandırılan üretilen dokuma formasyon eleği. Genellikle Fortified Size. makinesi. Fordriniye elek. Form Factor. Sarı (Yellow) ve Siyah (Black) renk noktacıklarını kullanarak diğer renkleri Formazin Turbidity Unit (FTU). Formasyon düzeltici katkı maddeleri. Tilkileşmiş kâğıt. Metanol buharının havanın Fountain Roller. Formasyon eleği. Uzun elekli Yanki Forming Board. Fraction. safihanın oluştuğu elek bölümü. Kâğıt Forming Analyser. Sınıflandırma. (CMYK). Sınıf. reçine üretimde hazneden alarak aktaran merdane. (Cyan). elemanı. Elyafların Foundation. Su bulanıklık birimi. Bir karışımdan belirli özellikleri Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR). Kâğıt makinesinde. Şekil faktörü. Temel. Sınıflandırıcı. Form kâğıdı. Modifiye reçine kâğıt makinesinin hızını söylemek için kullanılan bir İngiliz tutkalı. Temel kaidesi Fractionator. Foundation Bolts. Form Board. Fıskiye merdanesi. Four Color Printing Process. lekeler. Formation. Fraksiyon. Islatma sıvısı. Ankraj cıvataları. Elek. Formaldehit. Fordriniye Bristol kartonu. uzun olarak ayıran elekli ekipman. Makine kaidesi. Nakliyeci nedeniyle ayrılabilen kısım. (Feet per minute). fpm. Baskıda düzgün dağılımı ile ilgili ve elyafların safiha oluşturma mürekkep almaması gereken yerlere verilen mürekkep itici kalitesini gösteren bir kavram. ağzına en yakın olan. Safiha oluşturma. (Bakınız. Formasyon kasası. sıvı. Elek bölümü. Fraksinasyon. döner. Uzun Former. Mavi Formation Quality. Formasyon oluşturma. Fraksinatör. Elek üzerinde makinesinde safihanın oluştuğu yatay konumlu. olarak kullanılan reçine tutkalı. Fourdrinier Yankee Machine. Hamur kasası cetvel makinesi. Maket kartonu. Fourdrinier Bristol. 131 . Hamurda mevcut kullanılmakta olan tutkala ek ölçüsü. Foxy. Makine temeli. elekli makinede üretilmiş Bristol kartonu. eleğin altına yerleştirilmiş su alma Foxed. (Eş anlamlı. makbuzu. Formation Aids. uzunluklarına göre ayrıştırılması. Eper düzgünlüğü. kaplayan merdane. Güçlendirilmiş tutkal. cihaz. Uzun elekli Form Bond. Eper. Fortified Size). Kâğıt bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle ve Forming Section. Tilkileşmiş kâğıt. anında formasyonla ilgili bilgileri toplayıp analiz eden sonsuz elek. Formasyon analizörü. Foxing) Fortified Rosin Sizing. Fourdrinier Wire. Elyafları kısa ve cıvataları. Tilkileşme. Fourdrinier Board. Foxing. Sürekli formlar gibi şirket içi makinede üretilmiş karton. Kırmızı (Magenta). Kâğıtta yaşlanmaya bağlı olan ve kızıl Forming Fabric. (Ek. (1) Mürekkebi oksijeni ile oksitlenmesinden elde edilen. Elek. yanıcı ve son derece reaktif bir ara mürekkep almaması gereken alanları fıskiye sıvısıyla madde. Safiha oluşturucu. Uzun elek. (Eş anlamlı. Fractionation. Fordriniye kartonu.9) Forming. Dakikadaki feet sayısı. Kâğıdın içindeki elyafların Fountain Solution. Dört renkli baskı. Kıvrılma endeksi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Formaldehyde. Fordriniye makine. Selüloz Fourdrinier Machine. uygulamalarda kullanılan formların yapıldığı kâğıt türü. oluşturan baskı sistemi. Formasyon. Fıskiye sıvısı. Formasyon kalitesi. Modern elyafında deformasyonu belirten değer.

Dökme kâğıt. Üzerine farklı renklerde elyaf lekeleri vererek. Kar desenli Kraft kâğıdı. öğütücüden geçirilmemiş hamur. Sürtünme katsayısı. Selüloz veya kâğıt kâğıt. French Folio). Malzemelerin üzerini örtmek geçirimi yüksek kâğıtlar. Safihada elyaflar ve büyük Frosted Kraft Paper. 132 . (2) İstatistikte belirli aralıktaki ölçüm sayısı. (2) Su Frisket Paper. Daha sonra vakum motor yol vericilerinden bir tür. (1) Serbest kâğıt. Shopper Riegler). (Kâğıt makinesinde) Ön taraf. Kâğıt kalenderden esmer Gümrük vergisi uygulaması olan ürünlerde. Glazed). Serbest drenaj. Elekte. Oyun beyannamelerinde vergi ödememek adına özellikle kâğıtlarını parlatmada kullanılmaktadır. çemberle bağlayarak yapılan ve yazışma formlarında. Sürtünmeli kalender. Oluklu kutularda. (Bakınız. gümrük görünümlü ve yüzeyi parlamış olarak çıkmaktadır. kâğıt makinesinde üretilen bir Kraft kâğıdı türü. sayısı. Operatör tarafı. Taze atık su. Free Draw. bulundurmayan. Kraft. (Bakınız. Tender Side). Vacuum Fresh Sewage. Makine gövdesi. Taze su. French Writing Paper. yüksek su geçirgenliği olan kâğıt. (Bakınız. etkisiyle süzülmeye yardımcı olunur.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Frame. Friction Calender. Fabrikadan çıkan. yazısı dışta kalacak şekilde katlanması. en alt ve üst valslerin soğuk sert dökümden Free of Charge. Safihanın bir valse veya silindire temas atık çamuru. Sıklık. Frekans. kullanılan su çeşitlerinden biri. atmosferik şartlardaki debi. Taze atık çamuru. İçinde mekanik odun selülozu geçirilmesiyle sağlanan camsı görüntüsü. alt yapraklar olarak kullanılmak balyalama yöntemi. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals arasından Free Sheet. orta valsin pamuk dolgulu olduğu ve üst valse kapsamında satıcının verdiği bedelsiz hizmet veya ürün. valsten oluşan. (2) Periyodik hareketlerde birim zamandaki tam tur Free Drainage. Free Stock. için kullanılan kâğıt türü. Free Replacement Warranty. (Bakınız. Frekans dönüştürücü. Sürtünmeli cila. Denemek amacıyla veya garanti yapıldığı. Bedelsiz değiştirme Friction Factor. Henüz işlem görmemiş olmadığı durum. Genellikle üç Canadian Standard Freeness. Kâğıt White Water). Clear Water. (Eş anlamlı. atık su. Tek yüzünde yazı olan Frame Bundle. Desenli gözenekler arasında bulunan su. (1) Belirli aralıklarla ortaya Kompresör çıkışında. Fransız usulü katlama. ölçülen değer. Birden fazla yaprağı olan.) çıkma. Serbest reçine. Free Air Delivery (FAD). garantisi. Gövde. Bedelsiz. İskelet. Çemberli kâğıt balyası. üst yapraktan daha düşük gramajlı ince Free Chlorine. buhar verilen kalender türü. beklememiş Drainage). Şase. Suyu Front Side. Kullanılmamış su. Serbest çekiş. Genellikle kontratlarda belirtilen ve alıcının kutunun zeminle yaptığı sürtünme kuvvetini görmek için satıcıdan beklediği garantilerden biridir. Efektif debi. (m3/dak. Safihanın silindirle temasının Fresh Sludge. belirli aralıkta serbest durumda olması. Çıkış debisi. Freeness. Öğütülmemiş hamur. üzere üretilmiş. (Bakınız. Ebat kesilmiş kâğıt yığınını. Serbest klor. Free Rosin. Frequency. Fabrika içi durumda rutubet safihayı silindirlerin dışında terk eder. Serbest su. Free Water. Hamurun serbestliği. Bu Fresh Water. Eleğin ilk Frequency Converter. Serbestlik. (Bakınız. İç tutkallamada kullanılan Friction Glazed. Paletli kâğıt balyası. Fransız pelürü. Serbest hamur. Salon tarafı. Friction bulunması gereken ifade. French Fold. hemen bırakan. Digested Sludge). altına French Folio. etmeden. Kâğıdın sert yüzeyi olan sabunlaşmayan reçine. hamurundaki serbest halde bulunan fazla klor. iş ve üstüne düz palet koyup. Örtü kâğıdı. suyun hamurdan yer çekimi ivmesiyle süzülmesi. bir kâğıdın. hamurunun elekte suyu süzme derecesi. Serbest süzülüm. Hız kontrollü bölümlerinde su kendi haliyle süzülür.

Her tür yakacak. Kâğıtta miktarları. Şarküteri kâğıdı. Keçenin kâğıtlarda uygulanan özel kaplamalar. Donma gerilimi. İşlev. Yakıt. (Bakınız. türü. İşlevsel güvenlik. oluşan ve kâğıda geçen lekeler. Tam ağartılmış selüloz. Kuruma kaplamalarında kâğıda özellik kazandıran yüzey kaplaması gerilimi. Kazanlarda sağlıklı ve kontrol sisteminin eksikliği veya sistemdeki bir hata verimli yakış sağlamak için gereken yakıt hava oranı nedeniyle oluşacak risklere karşı işlevi olan güvenlik Fuel Bed. kazanmada kullanılan fırınlar. Foam) baskı kalitesini iyileştirmeyi amaçlarlar ve kuşe adını Froth Spots. Kâğıtta kuruma sırasında oluşan iç gerilim. Hamurun köpüklenmesiyle alırlar. İşlevsel kimyasallar. Karışmadan kalmış ayni kimyasallar. Makine bütesindeki karışım. önlemi. elemanları. Huni. Kömür yığını. Furnish. İs. Kömür torba kâğıdı. Harman bileşimi. Fırın. Kasap kâğıdı. Boyandığında çabuk solan Fungi. Donanım. Gıda uygunluğu garanti eden şartlar. Geçicilik. Pompa bakımı gibi rutin yapılan bakımlar. Fonksiyon. bağlayıcılar. Sabunlu suyla keçeyi yıkama. vermesi veya keçe kopmasında sürünme hızına düşmesi Fuel Sack Paper. gibi. Fugitive Sizing. Köpük. renkler. istenilen özellikleri ve talepleri sağlamak için kullanılan Furnish Layer. Elde pigmentler. (1) Harman. kâğıt makinesinin çalışma öncesi sesli uyarı Fuels. Tam pişmiş selüloz. Process Chemicals). maddelerinin karışımı. (2) Giydirme Fully Cooked Pulp. Bunun dışındakiler. İşlevsel kaplama. Functional Safety. Kalender ve yaş iz preslerindeki vals kaplamaları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Froth. (Eş anlamlı. Yakmada. Frozen Smelt. Furnish Composition. Ekipmanları faaliyet metal çürümesine yol açan kimyasal kalıntı katmanı. sarmada kullanılan. pişirmede veya kimyasal geri Fugitivity. parlaklık sağlama ve özel izler yaratma amacıyla yapılırlar. nem geçirmez yağlı kâğıt türleri. nişastalar. İşlevsel bakım. Üretim Funnel. Taşlaşmış cevher/cüruf. tutkallamanın etkisinin hızla kaybolduğu kaba boşaltırken kullanılan huni. Kömür yatağı. Duman parçacıklarının birikimi. İşlevsel yerleşim. Mantar. Köpük lekeleri. Yakıt hava oranı. Fruit Bag Paper. tutkallama yöntemi. Amaca Frozen Foods Paper. Kalıcı olmayan tutkallama. Meyve sarma kâğıdı. Özellikle selüloz Function. Functional Maintenance. bulunmaktadır. Harman tabakası. Tekstil ürünlerinden yapılma elek ve keçe gibi giydirme elemanları. enden ve boydan çekmesi. Örnek. sıralamasına göre yerleştirme. 133 . Paraşüt tipi güvenlik kemeri. Boyalar. Katkı maddeleri arasında Fully Bleached Pulp. dolgu maddeleri. Mantar öldürücüler. Functional Layer. Fruit Wraps. Karbon kâğıtları ve ısıl Furnish Srinkage. Selüloz fabrikalarındaki soda kazanlarının tabanında birken ve Functional Layout. Hamuru oluşturan elyafların ve katkı Fulling. boyalar ve çeşitli kimyasallar edilebilir en yüksek ağartma değerine sahip selüloz. Fume. İşlevsel garantiler. Vals Frozen-In Strain/Stress. İşlevsel kaplama tabakası. Laboratuvar hunisi. gibi. Kese kâğıdı. Solan renkler. Functional Coat. Keçe büzülmesi/çekmesi. Functional Guarantees. Sıvıları bir kaptan diğer sonrasında. beyazlatıcılar tür elyaflardan oluşan tabaka. Furnace. Fungicides. Fugitive Colors. harmanı içindeki farklı selülozların ağırlıkça yüzdesel Functional Chemicals. Kalıcı olmamam durumu. Full Body Harness. Kâğıt makinesi Fuel Air Ratio.

Fusion Point. Furniture Wrapping Paper. Nakliye sırasında mobilyaları sarmak için battaniye yerine kullanılan yüksek gramajlı bir sargı kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Furniture Bogus Paper. Ahşap zımpara kâğıdı. Kâğıt yüzeyinden yetersiz öğütme veya iç tutkal sorunları nedeniyle uç veren. Marangozların kullandığı kum zımparalarında kullanılan taban kâğıdı. Bunların kopmuş olanlarına “Lint” denilmektedir. Fuse Paper. Kibrit kâğıdı. Fuzz. kibrit yapımında kullanılan ağır gramajlı karton. Hav. Furniture Wrapping Paper). Furniture Polishing Paper. İkinci sınıf selüloz veya dönüşümlü kâğıttan yapılma mobilya ambalaj kâğıdı. Furniture Paper. Ergime sıcaklığı. Sigorta. Akma sıcaklığı. Mobilya ambalaj kâğıdı. Yanıcı maddeler emdirilerek. 134 . ışıkta kâğıt yüzeyine yatay bakıldığında görülebilen saçaksı selüloz iplikçikleri. İmitasyon mobilya sarma kâğıdı. Elektrikte sigorta. Fuse. (Bakınız. Tüy. Benzerleri keskin olmayan bıçakla kesim yapıldığında kâğıt kenarlarında görülmektedir. Fünye kâğıdı.

Bıçaklı Kuşeleme. Çöp torbası kâğıdı. Gaz kabarcıkları. Köprü vinç. Gaz alma. Aralık. bir kâğıt şerit üzerine yapılırdı. Gazlı ısıtma. iki devrenin ısıtma yöntemlerinden biri. Former elek. anlamlı. Conta. Çift kirişli gezer köprülü vinç. Gage kelimesi yaygın değildir. Gas Phase Chlorination. Bobin veya balya istifleri aralarındaki yol veya geçitler. Manometre kolaylığı sağlamak için bırakılan parsel arası yollar. Selüloz ağartma ortamda çözünen kısmı. uzaklaştırılması. birbirlerinden soyutlanarak arızalanmadan ortak Gas Igniter. (Bakınız. Alpha Celulose). ile ölçülen basınç değeri. Galvanically Isolated. Atmosferik basınç çıkartılırsa mutlak basınç elde Gantry. aralarında oluşan galvanik gerilim nedeniyle akan akımın yarattığı Gasket. Galactan. ve yoğuşturulamayan atık gazların pişiriciden Galvanized Steel. Yumuşak ağaçların hem Garment Bag Paper. Topraklamalarında farklı Gas Heating. Galaktoz süt şekeri diye bilinir ve kasasından iki elek arasındaki boşluğa basıldığı bir glikozdan daha az tatlı bir şeker türüdür. hamur elde edilen bir polimer. yanan gazlı yardımcı brülör. Galley dizgi yapıldığı kâğıt. Galvanik olarak izole edilmiş. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilmektedir. Elbise torbası kâğıdı. (Eş kullanılmaktadır. Manometre basıncı. formasyon eleği türü. Elektrikle fiziksel bağlantısı kesilmiş fakat onun yerine ışık Selüloz üretiminde soda kazanından önce likör suyunu veya elektromanyetik etkileşim yoluyla birbirine buharlaştırma yöntemlerinden biri. İlkdizgi kâğıdı. Vals ve silindirlerde uygulanan gerilimler olabileceği endişesiyle. Galvanizle Gas Off. kâğıt. ıslandığında şişen karton. Gampi. Hamurun. Kraft türü bir şekerlerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. Gama selülozu. Conta kartonu. Özel olarak conta yapımı için üretilmiş emici özellikte. Selülozun alkali Gas Phase Bleaching. kâğıt. Yangın emniyeti veya erişim Gage (Gauge) Pressure. Gaz temaslı buharlaştırıcı. 135 . Ağartılmamış Gampi. Gas Burner. Değersiz atık. Çözünmeyen kısmına alfa selülozu işleminin kimyasal gaz kullanılarak yapılan bir çeşidi. Gazlı çakmak. Bu değere atmosferik basınç da dâhildir. edilir. Galley Proof Paper. Garnet (Lal taşı) kontrol etmek amacıyla kullanılan bir kâğıt. Galvanized Appearence. kesikliğe uğramaması için takviye olarak kullanılan devamlı Galvanic Corrosion. bağlanabilen elektriksel devreler. Gaz fazlı klorlama. onun yerine Gauge Gap Coating. Kraft türü bir selülozlarında bulunan süt şekeri. Harf dizgisinin parçacıklarının aşındırıcı olarak kullanıldığı zımparaların elle yapıldığı dönemden kalma bir değimdir. (Eş anlamlı. Raspalı Kuşeleme. Galaktoz şekerinden hidroliz yoluyla Gap Former. Galaktan. maki türü bir bitki. denilmektedir. Knife Coating). Contact Corrosion) Gasket Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gangue. Galvanizle kaplanmış çelik. Gaz fazlı ağartma. kristalsi metal görünüm. Galactose. İlk baskı bu tekne içine yatırılan uzun Gas Bubbles. Gangways. Galactomannan. Gas Contact Evaporation. İkiz elek. Galvanik paslanma. paslanma. Geçit. teknesi anlamındadır. farklı başka bir metale temas etmesi sonucu. Ağır yakıtlı brülörlerde ateşin çalışmalarını sağlamak için kullanılırlar. Galaktoz. Elyaf geri kazanmadan çıkan işe G yaramaz katı madde. İç selülozun klor gazıyla muamele edilerek ağartılması süreci. Galvaniz görünümlü. Selüloz pişirme sırasında ortaya çıkan kaplanmış gibi. Gazlı brülör. Galaktoz ve mannoz Garbage Bag Paper. Japonya’da yetişen. Galaktomannan. Bir metalin. Dizgi sonrası baskıyı Garnet Paper. Blade Coating. Garnet kâğıdı. Gamma Celulose.

Hareket aktaran makine elemanı. Generator. yüksekliği ayarlanabilen bölme parçası. Gayger sayacı. emici vals. Sürgülü vana. Ölçü cihazları. Jelatin kaplı Hava basıncı dikkate alınmadan. Gear Box. Dişli motor. Nişasta pişirilirken Gauging System. Bu terimin yaygın olmayan kullanım Nişastanın jelleşme sıcaklığı biçimi “Gage” dir Gelatin Paper. Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış kâğıdın. kâğıtlar. Gelatin Duplicating Process Paper. Hız düşürücü mekanik ekipman. Measuring Gelatinization. Jelatinleştirme. Jelleşme sıcaklığı. kâğıt albümü gibi ürünlerde iki veya daha fazla sayıda yapılan parlaklık ölçümü ve birimi. sıcaklıktan sonra tutkallaşmaya başlar. manometre ile okunan baskı plakasıyla. Motor ve redüktörün akuple kullanılarak gaz temizleyen sistem. kullanılmaktadır. (2) Geyç 1/100. Gelatin Printing Paper. Basılı broşür veya müzik tarafından geliştirilmiş. Bu teknikte ilk ve son kanat daima Geiger Counter. Jel. kâğıt yüzeyinde ve hamurunda Gauch Roll. İki vals grubunun ortasına konulan bir ara valsiyle gibi yarı selülozların sulu ortamda ısıtıldıklarında safihanın her iki yüzüne tutkallama yapan bir tutkal pres. Gösterge vakum değeri. Şiber vana. Gaz temizleyici. fakat halen pek kullanılmayan. Instrument). Gel Temperature. Jelatin. sülfürik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen. Jelatin baskı kâğıdı. Hakiki bitkisel parşömen gelen hareket aktarma sistemi. Gauge Pressure. olmuş durumu. kâğıdı. Radyasyon yoğunluğunu içeriye doğru bir kapı gibi kapanır. Kalibrasyon sistemi. Teksir kalıbı kâğıdı. Bir tarafında motor ve döndüren üreteç. Vakum metre ile ölçülen vakum değeri. Jöle. Nişasta ve pektin pres türü. İş eldiveni. tutkalları hazırlanırken düşük jelleşme sıcaklığı olan GCC. Renksiz ve kokusuz.000 inç karşılığı uzunluk Nişastanın suda pişirilerek pelteleştirilmesi. (Bakınız. Redüktör. birimi. Gauges. Manometre basıncı. Pelteleştirme. ölçen cihaz. Gösterge basıncı. (Bakınız. Nişasta bu belirleyen sistem. Gate Valve. Oluklu mukavva Gauntlet. Elekteki safihanın suyunu emen. Su parçacıkları Geared Motor. Teksir makinesi. Gauge. Mekanik gücü elektrik gücüne Gear Drive. Genel bilgiler. General Description. bulunan döküntü bütesi. 136 . Hamurda kullanılan Gelatin. Dişli tahrik sistemi. Gate. (Eş anlamlı. Akordiyon katlama. Gauge Vacuum. Kâğıt veya plastik safihada kalınlık birimi olarak Gelatinization Temperarture. Gear. kemiklerinden elde edilen. GE Brightness. Gelatin Plate Paper. Pıhtılaştırma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gas Scrubber. Bir film Gel. Sabit seviye kaslarının içini bölen ve Gear Reducer. Gate Roll Size Press. paralel katlama tekniği. Geçiş (ara) valsli tutkal pres. Gelatin Dupplicator. Jelatin teksir kalıbı Gauch Pit. Ölçü sistemi. Ölçüm standardını jelleşmenin başladığı sıcaklık derecesi. Gelatin Plate Paper). Dişli kutusu. Jelatin kalıp kâğıdı. oluşturdukları polimerik maddeler. Sifon valsi. Dişli. Redüktör. Sürgü. Jeneratör. (1) Ölçü aleti. Jelatinleşme sıcaklığı. “General Electric” Gatefold. hayvan deri veya çeşidine “Bıçaklı vana” denilmektedir. diğer tarafında dişli bulunan bir milden/şafttan meydana Genuine Vegetable Parchement. Elek sonunda ve alt katta kâğıdı. GE parlaklığı. baskıda kullanılmak üzere üretilmiş basınç. Elek altı bütesi. Ölçü aletleri. Pıhtılaşmış madde. tutkallar tercih edilir. tutkal olarak kullanılmış jölemsi bir madde. Ground Calcium Carbonate). Pelte.

Glazed Coated Book Paper. Pul cam. Boiler) Glare. Kuşe kâğıda parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlamak için bir kâğıt. Her iki yüzeyi Ghosting. yöntemleriyle. Glass Fiber Felt. Salmastra.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ hayvan derisinden yapılma parşömene benzediği için bu Glassine Lined Board. İnce aydınger kâğıdı. Perdahlı. kullanılır. çok kaliteli kimyasal selülozların. Renk ölçümü sırasında örnek. True Watermark) Gofraj veya baskı kâğıdı türlerinden biridir. Salmastranın yanmasını Globe Digester. Sözlük. Gland Water. Glazed Casings. Kâğıt yüzeyinin kalenderden şifonoz türüdür “Gill Box” geçirilerek. Kâğıt hamuru içine katılarak özel kâğıtların maddeleri. Glass Transition Temperaure. Bunu yapan makineler Glazing. Glazing of Fabric Surface. Parlaklık cam film. Parlatma. Geometry. (Eş anlamlı. Göreceli diziliş. Kraft (Bakınız. Lamine aydınger kâğıdı. (ISO 8254-2 Tappi) Glass Flake. Süperkalenderlenmiş. Cam elyafı kâğıdı. Küresel pişirme kazanı. Linter selülozu olarak seçici yansıtıcı özelliği kazandırılması. Glop vana. Parlak imitasyon parşömen. Gölgelenme. Glass Paper. (İlgili. Glassine. Parlatma kalenderi. gözeneksiz. Parlak kitap kâğıdı. nedeniyle “gerçek su izi” ismi verilmektedir. sıvının milden dışarıya akmasını önleyen yağlı ip veya Gleaming. 137 . Globe önleyen ve salmastra yatağına verilen temiz su. Sentetik Gloss. Pompalarda ve karıştırıcılarda geçirgenlik özelliğini kaybetmesi. Çırçır makinesinden geçirme. oluşan mürekkep dalgalanması. Parlak. Parlak. yüksek ve güvenlik amaçlı kullanılan özel şekiller veya yazılar. İki yüzü kuşeli kâğıtlar. Plastikleşen ligninin donarak camlaşma noktası ışık kaynağı ve ölçümü yapanın doğru sonucu alabilecek Glazed. ışıkta görülebilen geçirilmiş. Stuffing Globe Boiler. Salmastra suyu. Lakeli. Keçe yüzeyinin parlaklaşması. Süper kalenderlerden üretim sırasında safiha yaşken verilmiş. Pürüzsüz. Tıkaçlı vana. Kâğıt makinesinde Glassine Paper. Ginning. Globe Valve. Parlak kâğıt. matbaada oluşturulan izlerden ayırmak Glass Paper. Gift Wrapping Paper. Cilalı. şekilde konumları. Perdah kalenderi. (1) Silis kumlu zımpara kâğıdı (2) Cam elyafından yapılma kâğıt. Yüzey düzgünlük maddeleri. parlatmak amacıyla sürterek ovma. Parçalanmış belirli ebada getirilmiş Gloss Agents. Küresel pişirici. Pürüzsüz (kâğıt yüzeyi için). Pamuk tozu. Yüzeyine Gin Motes. Hediye ambalaj kâğıdı. Cam elyaf levha/kumaş. Kâğıt yüzeyini Glazed Paper. Yüksek oranda ışığı tutkallarla bağlanarak levha/kumaş haline getirilmiş elyaf yansıtan. Yüzeyin parlak görünüşünü yapıldığı dayanım arttırıcı madde. Paçavra pişirmede Box) kullanılan basınçlı küresel döner tank. Kuşe kaplamada kalitenin bir ölçütüdür. derecede öğütülmesiyle elde edilen. 8254-1 DIN). Çırçır tozu. Genuine Watermark. arttırmak için. Baskıda kalite bozukluğu nedeniyle parlak kâğıtlar. Hakiki su izi. Camlaşma sıcaklığı. (ISO ürün. Sıcaklık sonucu baskı keçesi yüzeyinin parlaklaşması ve Gland Seal. Gilling. Işıkta parlayan. Glazed Imitation Parchment. (Eşanlamlı. Genellikle buhar Gloss). Kuşe maddeleri. Perdahlama. Parlak. şeffaf kâğıtlar. Glossary. Aydınger isimle anılan kâğıt. kâğıdının çeşitli katmanlarla lamine edilmiş olanı. kuşe sıvısına katılan maddeler. cilalanarak parlak hale getirilmesi. kömürden yapılma sızdırmazlık elemanı. yağ geçirimsiz Gloss Calender. hatlarında kullanılan vanalar. Taraktan geçirme.

Kaplama kâğıt. Glikoz ve mannozdan Gold Announcements. Go Devil. Amaç. hamur harmanı. (Alman botanikçisi Gloss Metter. Yapısı glikoza benzeyen rengi. Altınımsı kahverengi. Varaklı kâğıt. Glikoz. Glikozidik bağ. kullanım yeri veya tutkallama Glycerine Paper. yüzeyin Metalik bronz rengiyle boyanmış veya kaplanmış baskı tutkal emebilme özelliği. Bindirme yeri. Goggles. üzerinde bulunan ve pulper içinden çöpü kavrayıp almada Glue Machine. Yapıştırma. Glikozun hidroliziyle elde edilen bir yöne doğru yönlendiren karton kılavuz. Altın renkli rotogravür kâğıdı. Zamk kaplama kâğıt. Yüzey parlaklık ölçüm cihazı. Glucomannan. Gold Rotogravure Paper. kullanılan dolgu malzemesi. Ekleme yapıştırıcısı. Altın yaldızlı kâğıt. kısmı. kâğıt hamurundan alınan ölçülü örnek. Altın yaldızlı davetiye kâğıdı. birbirine göre değişik özelliklerde emdirilmiş. Kâğıt yüzeyinde kalitesizliği anlatmak için kullanılmaktadır. Mine çiçeğine ışıktan. Gliserinli kâğıt. Altın levhalarının Glucose. Glukronik asit. bir valsi çok sıcak. maddesi olarak zamkın kullanıldığı kâğıtlar. Kâğıdın üzerinde ağırlık yaparak onu Glucan. Golden Brown. Hamur örneği. Glukan. diğer valsi lastik kaplama Glycosidic Bond. Laboratuvarda bir bobinin açılmaması için. Yapıştırıcı sürme. altı karbonlu monosakkarid. Yapıştırma makinesi. imitasyon varak olarak kullanılan ince Glue Coated Paper. Doğal Kraft kâğıtlarda sıklıkla görülen ve bu nedenle karboksilik asit. Karbonhidrat olan kalender. olmaması için yapıştırma işlemi kâğıt bantla yapılmaktadır. Bobin ataşmanlı forklift. Ek yeri. Glue On Roll Edge. (2) Matbaacılıkta ayni türde üretilmiş kullanılan kâğıt. hamur içine veya safiha yüzeyine sürülen nişasta türü Gold Mailing Paper. Bir yüzeyden sürüldüğü yer. 138 . Glukomannan. Gloss Mottle. Yapıştırma yeri. veya tik ağacına yakın bir bitki. Tür. kutuların yapıştırılmasında kullanılan ve çizgisel olarak Grabber. polisakkarid. Elyaflarından selüloz üretiminde yararlanılan sert bir ağaç türü. Emniyet gözlüğü. Kâğıda vuran Gmelina (Gmelina Arborea). molekülünü başka bir gruba bağlayan bağ grubu. Kılavuz. yansıyan ışığın açısal dağılımını ölçme tekniği. Kuşe kâğıtlarda. Gmelin'in adından alınma). Pulperlerin uygulanan tutkal. Oluklu mukavva kâğıtlarda kullanılmaktadır. Altın renkli kullanılan türler ise zamk (Glue) olarak geçmektedir. Grade. Açık pas Glucuronic Acid. Lekeli parlaklık. Hedef. kâğıdı. Glue Lap. Sarılmış Grab Sample. olması nedeniyle. Zamk emme özelliği. Kâğıdın üst üste bindiği ek yeri. Zamk. Ağaç ve diğer bitkilerde görülen arasına. ışıkta kâğıdın yönü değiştirilerek görülebilir. Kraft rengi. Varakçı kâğıdı. kâğıt bantla yapıştırılan uç test için. Gluing. Goldbeaters Tissue. nem alması istenmeyen ürünleri sarmak için üretilen kâğıtlar. Kuşe Glue Lap Adhesive. Açısal ışık ölçümü. Gmelina. Kavrayıcı. (Kâğıt üretiminde tutkal kelimesi kahverengi renk. Yapıştırıcı. İş gözlüğü. varak yapmak için konulan ince kâğıt. Bobin sonu yapıştırma ucu. polimerleşmiş. Kıskaçlı kaldıraç. Altın yaldızlı yazı kâğıdı. imitasyon Kraftlarda taklit edilmeye çalışılan sarıya çalan Glue. Örnek hamur. Zamkın Goniophotometry. Kullanıcıda zayiatı arttırmamak ve dönüşümde sorun Grab Truck. Yağlı kâğıt. yansıyan ışınların ölçümü. Genellikle Goal. kullanılan alet. Basit yapıştırma amaçlı Gold Paper. renk. maddeler için kullanılmaktadır. (1) Kâğıtta gramaj. Parlaklık ölçümü. Gluebility.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kullanılan. Gloss Measurement. Gliserin farklılıkları yaratarak. Kıskaç. oluşan odun kökenli yarı selüloz.

Belirli bir eğim/eğilim gösteren Grain Size. Kumlu. gram. Grate Combustion. (Eş durumu. Gren yönü uzun kenar. Gravity Tickener. Izgaralı yanma. 139 . Yüzeyi kimyasal döner tamburlu elek. Izgaralı kömür kazanı. Değişim. (2) Elyafların bu yöne paralel dizilmiş olması ağırlığı. Desenli görünüm verme. (2) Renk tonu olan. Gradient. Aşı polimerleri. Graininess. Parçacık büyüklüğü. Pastel renklerde veya açık olan yön. Granül. Bir ağırlık ölçüsü. Kazan ızgarası. Makine boyuna Granite. Teksif eleği. Parçacıklı yapıda olan. Örneğin 250 cm eninde kartonlar. 7000 gren= 1 lb. Yüzeyinde elek veya keçe tarafından Graft. Desenli kâğıt. Graining. Gravity Deckers. Farklı bir tür kâğıt üretimine Grain Short. Üzerinde akış şeması olan operatör Short B0 diğeri Grain Long B0’dır. (1) Grenli görünüş. Statik elek. değişim. Granit desenli. Grate. Grain Short). Taş vals. Karbon kâğıdı. Grainy. Grensiz baskı kalıbı. Gren. Kirletici kaynaktan çekimi cazibesiyle oluşan akış.14 cm diğerinin eni 100 cm olur. Grafting. Bir kâğıtta kısa kenarın geçilmesi. (1) Gren. Preste üst vals. gren yönüne bakılmaz ise eşit ebatlarda yani B0 ebadında Granule. Desenli karton. Izgara. Tür değişimi. Granit vals. Short Grain). Baskı yapılmak kontrol paneli. Granit desenli bloknot kâğıdı. diğer bobinden ise valsin kaplamasından çok. Burada bobinden 100X144. Bir metrekare kâğıdın gram cinsinden yönü. Basis Weight). Gravity Flow. yapılmış kumlu veya tahıl görüntüsü olan kâğıt ve Graft Copolymer. görülen kâğıt veya karton. Çok renkli göz alıcı kutu. Yüksekten alçağa doğru yer Grain Loading. Atık arıtmalarda kullanılan Grainless Plate. (Eş anlamlı. Buna kâğıdın taban ağırlığı da denilmektedir. Grain Direction) anlamlı. Grenli kenarlar. Granitli. bobinden B0 ebadı kesilecek ise bobin ikiye dilinir ve Granite Note. Baskıda renklerde ve üzerinde küçük farklı renklerde kırçıllar özellikle dikkat edilen gren yönü önemlidir. (Bakınız. Gren yönü kısa kenar. Graphite Paper. Kenar görünüş moleküllerini bağlama yöntemi. yollarla grensiz hale getirilmiş baskı kalıpları. (Bakınız. (Bakınız. Selüloz moleküllerine sentetik polimer Grainy Edges. Bir Granite Roll. olacaktır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olsalar bile ebadı.= 453 değişik kâğıtlar. Suyolu yönü. Grain Direction. Aşılama. Bir kâğıtta uzun hamurun suyunu süzen eğimli elek. Grafting). Sismograf kâğıtları Grained Paper. kayıtları tutmak için üretilmiş kâğıtlar.14X100 cm ebadında yaprak kesilebilir. gren yönünde olması. Grafik kâğıdı. Long Grain). Grafting). salınan belirli bir hacimdeki tanecik miktarı. Her iki yaprak yapılması söz konusudur. Serbest akış. Grade Change. Grain.14 cm ebadında. kenarın gren yönünde olması. amacıyla müşteriye gönderilen kâğıt paketleri gren yönleri Graphics Package. birinin eni 144. Granit görünüşlü kâğıtlar veya Grain Long . Aşı. Genellikle elyafların diziliş yönü. Makine yönü. Parçacık/tanecik yükü. Kâğıtta makinenin üretim Grammage. gibi. Grained Board. Oysa gren yönü dikkate alındığında biri Grain Garaphic Panel. Janjanlı kutu. belirtilmelidir. Matbaada boyamayla veya preslerde kumlu veya dokuma görünümü vererek üretilmiş Graph Paper. Gramaj. (Bakınız. Gren yönü. özelliklerinin içeriye göre daha kaba olması. kartonlar. valsin tamamının granitten 144. (Eş anlamlı. Kaydedici cihazlarda grafik karton. Üzerine serbest halde akan Grain Long. gramajı veya makine yönü (gren yönü) Grains.

Gray Express. Greasy). kimyasalların suda çözünmüş hali. Yağı tamamlanmamış kâğıt. Rulo Green Liquor. aralıkta elyaflar kesilerek kısaltılır. Sera gazları. Oluklu mukavva üretiminde tutkallanmış ve hareket halindeki Gray Chipboard. Sargılık gazete kâğıdı. üretmek için üretilmiş Bristol karton. Greasy. Tebrik kartı lekeleri. Yağı emmeyecek Greeting Card Parchment. yapılmış. Green Wood. Greaseproof Paper. kürlenmeden önceki bağlanma mukavemeti. yoğun tutkallı. Greeting Card Bristol. Yer çekimi cazibesiyle çalışan sistem. Düşük kesafette ve çok dar düzgün yüzeyli bir kâğıt. özellikte kâğıt. hollenderde elyaflar kesilmeden saçaklaştırılarak elde edilir. noktadan daha aşağı bir yere transferini sağlayan sistem. Kuşeleme tekniği. Yağlamada gres yoluyla temizlenmesi. Yaş bağlanma mukavemeti. Yağ geçirmez karton. Grease. Tebrik kartlık parşömen. yüksek gramajlı karton türlerinden bölgeleri (Bakınız. Hayvan derisi taklit edilerek üretilmiş ışık geçirgen bir kâğıt Greaseproof Paper) türü. sert gri karton. Üzerinde oyuklar bulunan Bıçak aralığı açıldıkça dövme süresi uzatılır. reçineli kaplama kâğıdı. Genellikle parşömen ve ambalaj gibi düşük gramajlı şeffaf Gravure Paper. Düşük viskozitedeki hamuru/selülozu. Grease Spots. Yağ geçirmez kâğıt. Eski gazete kâğıtlarından üretilen bağlanma mukavemeti. Genellikle dayanıklı doküman kâğıtları mürekkeple yapılan. Bir tutkalın kurumadan veya kartonlar. Gravure Coating. Eski gazete hurdalarından ürünün tutkalının yaşken bağlantıyı bırakmaması beklenir. Yağlı leke. Yağ geçirmez kaplama. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş parşömen kâğıdı. Tebrik kartlık Bristol. Greenfield Mill. (Bakınız. Gresle yağlamalı. Yeşil likör arıtımı. Gri. Yağlı. gri karton. (Eş anlamlı. Yaş kâğıt. Gri karton. Tebrik kartı Greaseproofness. Yeşil likörün içindeki askıda bulunan parçacıkların çökeltme Grease Lubricated. Hurda kâğıttan üretilen. kalın. Aşırı öğütülmüş ve su süzülümünü Pompaya gerek duymadan bir akışkanın yüksek bir kaybetmiş kâğıt hamuru. İyi kurumamış kâğıt. Gravür baskı. Mekanik selülozdan Green House Gases. Gravür kâğıdı. Green Liquor Clarification. emmeyecek şekilde üretilmiş karton. (1) Gravür baskı. Atmosferdeki güneş veya onun hurdalarından üretilen kaba ambalaj kâğıdı. Oyma baskı kalıbı ile Green. 140 . Selüloz fabrikalarında kimyasal olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak geri kazanma kazanında yakılan. Yağ geçirmez kâğıt. bir valsin tekneden aldığı kuşe malzemesini. Gravür baskıya uygun. Kâğıt üzerinde görülen yağ Greeting Card Stock. Kâğıdın daha az elyaflı formasyonu bozuk yapmak için üretilmiş. Red.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gravity System. Yağlı kısa elyaflı selüloz/hamur. Blue Rosin Sheating kalan sodyum sülfat. Greaseproof Coating. Yağ geçirmezlik. Yaş. herhangi birisi. ışınlarını tutan ve küresel ısınmaya neden olan gazlar. Greasy Long Wet Stock. Gravure Printing. yapılan baskı tekniği. Gray Rosin Sheating Paper. Yeşil likör. Gravür kuşe. Yağ lekesi. siyah likörden geriye kullanılmaktadır. Çok yüksek kesafette ve geniş aralıkta baskı kalıbı. Yağlı uzun elyaf Gravure. Şartlandırılması henüz Greaseproof Board. Kırsal bölgelerdeki kâğıt fabrikaları. Tebrik kartlık karton. kâğıda aktaran Greasy Short Wet Stock. kâğıtların yapımında kullanılır. yağı kullanan. düşük kaliteli baskı tekniği. sodyum karbonat ve diğer Paper). İlk Gray Board. Gri karton. Grease Resistant Paper. Yaş odun. (2) Oyma üretiminde kullanılır. Green Bond Strength. Green Paper.

ürünün garantisi için imalatçının verdiği süre. Grooved Roll) üretim çalışması. 150-250 gram/m arasındaki Guide Edge. Yivli vals. Groups. Grup çalıştırması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Greyboard. Odun selülozundan yapılma kâğıtlar. değirmeni. kareli cam yüzey üzerinde yapılan ölçüm sistemi. Kâğıt toplarının kenarlarını kesmek Ground Water. Sifon valsi kenarlarında Gross Domestic Product (GDP). Yakıtlarda yapıştırmada veya kuru dayanım arttırıcı olarak kullanılan laboratuvarda kalorimetreyle ölçülen Kalorifik değer. baskıda veya kesim kartonlar. garanti edilen makine değerlerini doğrulamak için yapılan Grooved Table Roll. Ground Cacium Carbonate (GCC). Karton. Harmanında veya mukavva. Groundwood Pulp (GW). Garantiler. Kılavuz kenar. Mekanik odun selülozu. (Bakınız. akıcı ve üretilmiş taban kâğıdı. Guar bitkisi (bir bakla türü) ve hizmetler toplamı. Hamur kasası çıkışında elek altında su sıyırıcı olarak çalışan Guarantee Run. Muhafaza. hamur kâğıtlar. Mekanik odun selülozu fabrikası. Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Elek ve malzemeleri dahil ağırlık. Group Start. Guard. Korkuluk plakası. Kâğıtta dolgu ve kaplama görmek için kılavuzluk olarak kullanılan kâğıt. (2) Odun öğütücüde Guarantees. Bir grup ekipmanın. doğal bir zamk türü. keçelerde kaçmaları önleyen kontrollü valsler. Harç. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan. Guillotine. Korkuluk. 141 . Öğütücü. Gazete kâğıdından üretilen karton Groundwood Free. Brüt Kalorifik değer. Guar zamkı. 3. Gross Paper. Regüle valsi. Giyotin kesimi. kullanılan hamur sıçramalarını önleyen plakalar. Kılavuz kâğıt. Odun değirmeni taşları. çok güçlü ekipman Ankraj saplamalarını sabitlemede Grit. Groundwood Printing Papers. Mekanik olmayan. Gri karton. Guard Board. Kanallı vals. Mekanik odun Grinder. Taşlama tezgâhı. hamur ağaç kütüklerinin bütün olarak girdiği ve talaş halinde yazı kâğıtları. Zımpara yapmak için Grout. değirmen taşlarından kopan parçacıklar. Paketleme ve ambalaj Guide Roll. montaj betonu. işlemi sırasında kılavuzluk yapan kenarı. Grinding Paper. Grinder Stones. Vals taşlama tezgâhı. toplam kütleye oranıyla ifade edilir. (12X12= 144 adet). Guarantee Period. Gross. Gayri safi milli hâsıla. Mekanik ve performans garantileri. Grinding of Rolls. (1) Büyük. Değirmen taşları. büzüşmeyen. Yönlendirme valsi. Grinding Machine. Garanti dönemi. Giyotinde kesilmiş kâğıtlar için kullanılan iş tanımı. 325 meş elekte kalan iri tanelerin kullanılan. Gross Weight. ardışık olarak devreye girmesi için verilen çalış komutu. tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen ve kâğıtta Gross Heating Value. Kâğıt makinesinde kaçmaları karbonat. Vals taşlama. için kullanılan bir matbaa makinesi. Groundwood Papers. 2 maddesi olarak kullanılmaktadır. mekanik odun hamuru bulundurmayan kâğıt veya karton Grid Method. Guillotine Cut. Teksir kâğıdı. Garanti süresi. Kâğıdın. Selüloz elyafı boylarını ve türleri için kullanılmaktadır. Beton. Çabuk donan. kabalığını ölçmek için bir kestirim makinesi ile milimetrik Groundwood Mill. 3. Gruplar. Garanti çalışması. (3) Brüt. Bir Grooved Roll. Brüt ağırlık. Öğütülmüş kalsiyum Guide Sheet. Izgara yöntemi. (2) On iki düzine. Kâğıt makinesinde kurutma grupları. Yivli rejister valsi. Giyotin. Kuyu suyu. Değirmen. (1) İri taneli kum. Zımpara kâğıdı. İmalatçı tarafından valsler. Öğütülmüş kireç taşı. Odun öğütücü. Bir ülkede belirli bir dönemde brüt olarak üretilen tüm ürün Guar Gum. çıktığı bir makine.

Kâğıda zamk sürme. yapışkan koruyucu parça. levha. (Bakınız. Tutkal reçinesi. Gymnosperms. Fişek kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Guillotine Dust. Gurley Porosity. Koli köşelerine konulan. Gummed Stay. Koli bantlamada kullanılan dayanıklı yapışkan bant. Gusset Enveleope. Yapışkan bez bant. Gypsum Sheating. Yapışkan destek. Yapışkan marangoz bandı. Gummed Water Resistant Tape. Alçı. Alçı levha. Etiket kâğıdı. Yapışkan Kraft bant. Gummed Reinforced Paper Tape. Yapışkan su geçirmez bant. Gummed Sisal Tape. Ağır gramajlı köşebent ve contalık kraft kartonu. Yüzeyleri kartonla kaplı alçı sırasında ortaya çıkan kâğıt tozu. Yapışkan kâğıt. Yapıştırıcı. Kâğıtta hava geçirgenliğini ölçmek için kullanılan bir yöntem. Gummed Sealing Tape. işkence yerine kullanılan bantlar. Gun Wadding. Tutkal sürülmüş kaplamayı suntaya sabitlemek için. Giyotin kesim tozu. (Tappi T 536). Gummed Corrugators Tape. Gun. Gurley mukavemeti. Zamklama. Gummed Cloth Tapes. 2H2O). Kutu zarf. Yapışkan etiket kâğıdı. Gurley geçirgenliği. Gurley Stiffness. Alçı levha. Gypsum Lath. Kovan kâğıdı. Giyotinde kesim Gypsum Board. Koli bandı. 142 . Gum Rosin. Gummed Flat Paper. Kalsiyum sülfat. Gumming Paper. Zamk. Gummed Paper. Arkasına zamk sürülerek. Açık tohumlu bitkiler. etiketleme yapmak amacıyla üretilmiş kâğıtlar. Gumming. Yapışkan bant. Yapışkan bant. Gum. Gummed (Paper) Tape. Gummed Reinforced Paper Tape). Köşebent kartonu. Gypsum (CaSO4. Gummed Veneer Tape. Torba şeklinde de olabilen cepli zarf türleri. Gusset Stock. Brülör lansı. Kâğıtta mukavemeti ölçmek için kullanılan bir yöntem. Alçı levha.

Elde boyanmış. astatinden oluşan yüksek reaktif özellikli maddeler. El eleğinde yapılmış. Periyodik tabloda flor. Handsheet. emiciliği ayarlanmış kâğıt. Elde işlenmiş kâğıt. 143 . sırasında yağlarının etrafa sıçramaması için üzerine örtülen Handsheet Former. Yarım ton. El yapımı kâğıt. Yarı emici kâğıt. Otomatik olmayan kontrol hurdayla gelen elyaf dışı tüyler nedeniyle baskı altında tipi. Ekipmanlarda el ile kontrol Half Plate Paper. yerleştirilerek üretilen kâğıtlar. El eleğinde yapılma Halftone Paper. Belirli Hand Dyed. Manual Control) Half Fine Metalic Papers. Düzgün yapımı karton. kâğıtlar. Volan. (2) El Halftone Blotting Paper. suretiyle elde edilen çeşitli renk tonlarındaki kopyaları. yüzeyli. Pamuk selülozu veya sertliği gibi özelliklerine bakma. Yonga üretiminde H kullanılan bir değirmen türü. Aktarma ve nakliye ayrılarak. iyot. Vana simidi. Yüzeyin işlenmesiyle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hammer Mill. Kitchen Towel) Hand Wheel. kondensat bulunması nedeniyle oluşan sesli çekiç darbesi. üretiminde. Koç darbesi. Domuz örtüsü. aralıklarla safihaya bakır veya aluminyum folyo Hand Held. kullanılır. Hand Mold. Elleme. Halogenated Organic Compounds. Handhole. hollandere konulmaya hazır hale getirilmiş. Laboratuarda elle yapılan kâğıt. Makine çalışma yönü. Handbill Paper. Handmade Paper. El girme deliği. Halogens. kâğıdın yumuşaklığı Halfstuff. yapmak için kullanılan elek. Bir yerden başka bir yere pişmiş yıkanmış paralanmış ve yarı işlenmiş paçavralar. Yarım ton baskı kâğıdı. Çekiçli değirmen. Elleçleme. (Left Hand Machine. Handmade Finish. yapılan işlem. Hands. Mendil kağıdı. Halogenli organik Hand of Machine. Kıl kesiği. Elleme yoluyla. Operatör tarafından belirli bir mantık kullanılarak kesilmesi. Handmade Felt. Bünyelerinde halogen atomları bulunduran makinesinin sağa veya sola doğru akış yönünü belirten organik polimerler. Kâğıt tuvalet havlusu. Kâğıt bileşikler. bulunurlar. Handle. (Bakınız. El kâğıdı. Bir resmin piksel veya noktalara Handling and Transit Waste. brom. Right Hand Machine). Halftone. Üzerinde işlem yapma. Genellikle laboratuarda hamurun denenmesi için yapılan katkısız örnek safiha. (1) El yapımı görüntüsü veren keçe. Rölyef kalıp kartonu. baskısına uygun kâğıt. El eleği. Elle kontrol. Yarı metalik kâğıtlar. Çekiçleme. Handling. Genellikle bileşikler halinde bulunurlar. aktarma. Kâğıt fabrikaları atık sularında tanım. El ilanı kâğıdı. Buhar hattını darbelerden korumak için kondenstop Hand Towel. (Eş anlamlı. El havlusu. Tuşe. Buhar hatlarında TAPPI tipi el eleği yaygındır. klor. Domuzun fırında pişirilmesi yoluyla elde edilen safiha. ve rölyef baskı kalıbı hazırlamada kullanılan düzgün Handkerchief Paper. Elyapımı baskıda mürekkebin dağılmamasının sağlandığı emici görüntüsü verilmiş kâğıt. Kâğıdın keçelerin kılları veya Hand Control. Elde taşınabilen (cihazlar için). Laboratuarda örnek safiha suni parşömen kâğıdı. Yarım ton resim kâğıtlar. Yumuşak dokulu imkanı sağlayan kapaklı delik. yüzeyli karton. Yarı işlenmiş paçavra. Kâğıt makinesinde çalışanlar. Serbest elyafların yüzdüğü bir hamurun suyunun süzülmesi Ham Jackets. Çeşitli tipleri olmakla birlikte Hammering. Aktarma. nokta sayısıyla ve büyüklüğüyle oynamak kayıpları. Hair Cut. Halojenler. El tipi.

Sert ağaç türlerinden kimyasal Yumuşak türleri bulunduğu için bu tanım yapılmaktadır. tanımı ağacın sertliğini belirtmez. Hard Metal Coatings. Hard Cook. Cebri boru vanası. hamur beyaz kâğıt ve karton kırpıntısı. Türbinlerde su girişini anlamda ağacın sertliğini belirtmemektedir. Kimyasal selülozlarda. kapatan sürgülü vana. yolla elde edilen selülozlar. (2) Duvar kâğıdı olarak kullanılan Selüloz pişirme miktarı/derecesi. Soft Fold). Tehlikeli hava atıkları. (3) kaba bırakılmış kâğıt. Odun dışı bitkilerden elde levha. Sertlik derecesi. (Bakınız. kayın gibi ağaçlar. (Bakınız. Çeliklerde belirli bir tür yönelik bir tanım. hamur sert ağaç selülozu. baskı olmayan 1. hücre duvarlarını oluşturan ligninler parçalandığı için daha kaliteli. Hardwood. HDF (High Density Fiberboard) olarak da edilen öğütümü zor selülozlar. 1. Sert metal kaplamalar. Sert olan tüm karton türleri için Hard White Shaving. adı. serliğin ifade edildiği standart sınıflandırma sınıfı. Kırpıntı. Soft Hardwood) Sert ağaçlar Hardwood Chemical Pulp. Kaplama amacıyla yüzeyi Sudaki kalsiyum ve magnezyum miktarının ölçüsü. Bunlar. adı. Sertlik. adlandırılır. Bol reçineli yırtılması zor kâğıt. Hardwood Pulp. selüloz pişirme işlemi. Çiğ. kırpıntısı. Sert kırışıklıklar. Kâğıtların ezilerek katlanması. Sert katlama. Basılı kopya. Sert topak. iğne yapraklı yumuşak ağaçlara göre Katlama izi görülebilir. Giyotin artığı. (1) İlan kâğıdı. Sert selüloz. esmer selülozlar üretilir. Kimyasal sert ağaç selülozu. nitritler ve boritlerden oluşur. selülozun. Duralit. (1) Kâğıt yüzeyinin bir cisimle kırıklıklar. Donanım. Hanging Raw Stock. Temas hissi. Zor ağartılan selüloz. Hard Flocs. Mekanik öğütme yoluyla ise lignini bol samanlı Cook) görünümde düşük kaliteli. Hard White Envelope Cuttings. Hard Beating. Gerçek Hard Gate. Üretim veya dönüşüm metallerinden olan karbitler. Bir sınıflandırmadır. Sert ağaçların. hamuruna aşırı utkal konmuş kâğıtların genel Hardboard. selülozu. sırasında. safiha kuru veya yaşken oluşmalarına çizilmeye veya yaralanmaya karşı koyma özelliği. (5) Metallerin aşınmaya karşı direnci. Sert ağaçlar. Geçiş Hard Wrinkels. Geniş yapraklı ve çiçek açan ağaç Hard Fold. MDF benzeri fakat daha dayanıklı. doğası gereği Hard Pulp. sertliğin ölçüldüğü alt ve üst limit aralığı. Aşırı öğütme. gerekli özellikleri kazanması için. Sarı huş. Sertlik sınıfı. Hardness Grade. Az pişmiş. Kraft kâğıdı. (Bakınız. Haptic Feel. için. Sertlik aralığı. (Bakınız. Üzerinde kullanılan genel isim. Köprü oluşturacak topaklar. (4) Vals kaplamasının kâğıt. Sert kâğıt. Dokunsal his. Yüksek Hard Sized Papers. Matbaa artığı kırpıntı. Birinci hamur Hard Hardwood. Sert ağaç. yeterince alınamadığı. azaltmak için. Hard Fiber. türleri. daha yumuşak dokulu ve daha beyaz selülozlar elde Hard Pulp. Temizlik kâğıtlarında temas anında yumuşaklığın arandığı konfora Hardness Range. Üzerinde baskı mürekkebi olmayan matbaa artığı. Sert ağaç selülozu. Sert karton. GG 25 gibi uzantılarla ifade edilir. Hardware. Paçavra selülozu. (2) göre “Wet Wrinkels” ve “Dry Wrinkels” diye ayrılırlar. Hard edilir. Selüloz dışı maddelerin Hard Waste Cuttings. Yüksek ligninli selülozların genel aşırı öğütülmesi. Hanging Paper). Çiğ selüloz. daha hızlı büyürler fakat daha kısa elyafları bulunur. selüloz Hard Paper. sert olanları. Genellikle kraft kâğıdı. lignini bol elyaflardan preslenerek elde edilen akşap kökenli Hard Stock. Paçavradan yapılma Hard Paper. 144 . Az pişmiş selüloz. Su geçigenliğini Kappa sayısına sahip lignini yüksek ağartılamamış selüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hanging Paper. kâğıt yüzeyinde katlanma sonucu oluşan Hardness. Diğer adı ham kâğıttır. Çeliklerde HAPs (Hazardous Air Pollutants). Hard Bleaching Pulp. sertliği. (Raw Stock). Aşırı tutkallı kâğıt. Birinci hamur zarf Hard Copy.

geçen sıcak veya soğuk akışkan boru içinden geçen akışkanı Kullanılan. Kütük nakliyatında kütüklerin bir yerden bir yere taşınması veya Heartwood. Header. Bir süreçte belirli bir zaman Hazardous Air Pollutant. Heat Extraction. yüksekliğinin azalması. Hazardous. Entalpi. Heat of Combustion. Isı alımı. Yanki silindirlerde başlıkla gövde arasında makineler gibi uzun elekli (fordriniye) makinelerin bir başlayan kılcal çatlak korozyonuna (Bakınız. Heat Constant. (Bakınız. aralığında giren ısının çıkan ısıya göre mukayesesi. Kâğıt üretimi Heat Ageing. Bir boru demeti Head Box. (Eş anlamlı. Hamur kasası cetvel ağzı Heat Input. Salon ısıtma üniteleri içinde bulunan serpantin. Kimyasal geri kazanma sürecinde dudakları. Hamur kasası cetvel ağzı. Heat Content. Laboraturada 105 °C sırasında dökülenlerin toplanması. arzu edilmeyen kalite Heads. Hatch. Taban kısmı. Biçme. Hazchem. Isı sabiti. Tehlikeli alan. ve onu çevreleyen kapalı kaptan oluşur ve borunun dışından makinenin en başındaki hamur akışını düzenleyen kısım. Yanma ısısı. Kâğıt makinesi kimyasal madde. (Kısaltma. Odun özü. yanki yalpalama testi. Smelt) Haul. Taşıma. (2) Taşıma mesafesi. Specific Heat Capacity) Hazardous Area. Harper kâğıt makinesi. Kapak. Tehlikeli hava kirletici. Sıvı sütununun birim taban alana vals türü. Isı çekme. Basma kaybı. Isı dengesi. Döküntü toplama. Karbon kâğıdı. Haying. İş güvenliğini bozan tehlikeler. Başlık salgı ölçümü. sıcaklıkta 18 saate kadar süreyle yapılan ve sonunda sararma ölçümünün yapıldığı test. Siyah likör buharlaştırıcılarındaki buhar bozukluklarıdır. Crack Corrosion) bağlı silindir ömrünü kısaltan oluşumu Yaygın değildir. Birim miktar yakıttan Head Loss. (2) Exchanger) Silindir makinelerde hamur akış miktarını düzenleyen kasa. Basınç kaybı. Tehlikeler. Tehlikeli. Kollektör. Başlık Harper Machine. Bunlardan asbest. Hazardous Chemical). Tehlikeli Heated Press Rolls. 145 . Desteleme. Odunun merkezindeki koyu renkli taşıma mesafesi. Hat kayıpları nedeniyle basma elde edilebilen enerji. (Eş anlamlı. Hearth. Düşük gramajlı kâğıt üretiminde kullanılmaktadır. kasasından eleğe. (1) Hamur kasası. Isıtmalı pres valsleri. Tank veya silo kapağı. bir dönem kâğıt hamurunda Heat Capacity. Crevice türevidir. Ağaç kesme. Head Box Slice Opening Lips. Hazards. Heat Balance. Hearth) Hard Writing Finish. toplam ısı girdisi. Basma yüksekliği. fakat daha az yaygın olan adları “Flow Box soğutur veya ısıtır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Özel katlama amaçlı olmayan. (Avusturalya kökenli bir terim) preslerinde safihayı ön ısıtma yapmak amacıyla kullanılan Head. Heat Exchanger. Eşanjör. (Bakınız. (1) Çekme. Harvesting. Yağlı veya buharlı ısıtma açıklık. Bir cismin birim ağırlığının sıcaklığını 1°C kullanılmıştır. Boru bağlantılarının yapıldığı ana boru. Isı miktarı. Hamur basıncını düşürme. Isıtma serpantini. Bu makine. Head Tilt Measurement/Test. ve ölü bölge. Sistemin sıcaklık ve Head Box Slice Opening. fazı. Hearing Protector. arttırmak için gerekli ısı enerjisi. Asbest. Kulak koruyucu. berilyum ve civa tehlikeli hava kirleticiler olarak ilan edilmişlerdir. serpantini. tespit için geliştirilmiş ölçüm/ test. Kulak tıkacı. Uzun elekli makinelerde. hamurun düzgün akmasını sağlayan Heating Coil. Direct Contact Heat (Akış kasası)” veya “Breast Box (Göğüs kasası)” dır. Üst kısım. Isı dönüştürücü. Isıyla yaşlandırma. yaptığı basınç. Siyah likör buharlaştırıcısında dipte biriken sertleşmiş zift tabakası. Isı girdisi.

Isı aktarımı. Süreçlerde sistemin ısınma ile ısı transferi yapan boru sistemi. (Eş anlamlı. Yaş krepleme. birlikte ayni Heat Transfer Coefficient. Hectograph Paper. Atık ısının geri Heavy/Wet Creep. kartonlar. Sıcak baskı kâğıdı. (Eş anlamlı. Latent Heat of Vaporization) bir sıcaklık artışı. Teksir kâğıdı. Koyu Likör. Isı yükü paylaşan yardımcı tahrik üniteleri. Kartonlar. Süblimasyon transfer kâğıdı. buharlaştırmak için gerekli enerji. Teksir makinesi. kumaş. Fotogravür. Lazer yazıcılar da bunlardan emilen veya alınan enerji miktarı. Kâğıt fabrikası gibi çok sıcak Heliograph Paper. süresi. cismin 1 gramını. Sıcaklıkla baskı transferi yapan pek Heat of Reaction. (1) Isınma amacıyla kütlede yavaş gelişen anlamlı. Kapak kartonları için dupleks Heat Set. Sıcak yapıştırma sıcaklığı. Heat Pipe Effect. Hem siyah likörün zenginleştirilmesinde. cam. ısının sıcak bir kaynaktan soğuk sisteminde. Kaynayan bir üzerine (ütü gibi) ısı ile aktarılmaktadır. Kâğıt makinesi tahrik de kâğıdın kurutulmasında. havada yayılma yoluyla veya aktarma yoluyla Heliogravure Paper. özellikle eleklerde ve preslerde. (Bakınız. ana tahrik bir ortama aktarılmasından yararlanılır. Heat Setting. İlk fotoğraf baskı ve nemli bir ortamda. Drive). Ağır gramajlı Sıcak kaynak yapmaya uygun kâğıt. Heat Transfer. baş Heliogravure. hem Helper Drive. Isı etkisiyle baskı miktarı. gravür baskı kalıbı olarak hazırlandığı. Buhar fazından Heat Transfer Paper. Suda ve havada tutkalın ısıyla yapıştırma özelliği kazandığı sıcaklık kirliliğe neden olduklarından istenmeyen maddelerdir. Isıyla sabitleme. Assist transferi hesaplarında kullanılan katsayı. Buharlaşma ısısı. İçinde dolaşan akışkan Heat up Time. Yüzeyine doğal Baryum sülfat. Yoğunlaşma ısısı. Heavy Spar. seramik gibi cisimlerin Heat of Vaporization. ısınması. Heat Sealing Paper. Reaksiyon sırasında çok makine bulunmaktadır. Isı transferi. Isı salım hızı. Kuru metalik özellik gösteren tüm metaller. yapıştırma. Kalın likör. Ağır metaller. Heat Recovery. Heat Stress. jelatinle kaplanarak. Heavy Weights. Isı transfer ayni sıcaklıkta kondensata dönüşürken ortaya çıkan enerji kâğıdı. O nedenle tanım çok geneldir. Isı çıktısı. Bakır bir plakanın ışığa duyarlı ağrısı gibi sonuçları olan sağlık sorunu. Yazıcıda elde edilen negatif görüntü. (Eş Heat-up. Baryum sülfat. havbeye verilen havayı ısıtmada kullanılması. Serpantin etkisi. “Blanc Fixe” olarak bilinen. Isı geri kazanma. Fotogravür kâğıdı. bilinç kaybı. Fotoğraf kâğıdı. Isınma. miktarı Heavy Metals. Sıcak yapıştırma kâğıdı. Barytes). nakledilmesi. Yoğunluğuna bakılmaksızın Heat Seal Temperature. grubuna destek olan ve onun kurallarına uyan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heat of Condensation. kazanılması. 146 . Latent Heat of Condensation) yapılan kâğıt türleri. Isı transfer katsayısı. Yardımcı tahrik. Sıcak çarpması. kartonların ortak adı. Termofiksaj. kimyasal geri kazanma kazanlarında işlenmeye hazır birim zamanda tamamen yanaması sonucu verdiği ısı likör. Siyah enerjisinin. Sıcak Hectograph. özellikle havbe içinde. nedeniyle insanlarda görülen su kaybı. yoluyla. Uzun elekte ek yerini ısıyla birleştirme yöntemi. biridir. derecesi. tutkal uygulanmış ve ısı verilerek yapıştırılabilen kâğıt. Birim miktarda yakıtın edilen. (2) Safihanın veya buhar silindirlerinin Heat Output. Isınma süresi. Isıyla birleştirme. Raksiyon ısısı. likörün suyunun % 60 ile % 80 arasında uçurulmasıyla elde Heat Release Rate. sıcaklık kâğıtlarından. Havbeden atılan sıcak buharın içindeki ısı Heavy (Black) Liquor. Ağır gramajlılar. Baskı sonrası mürekkebin ısıyla kurutulması. Isının temas foto-mekanik baskı yöntemi.

Yüksek yoğunluk. Hi-Brite. Boru veya çelikten güç almak High Free Rosin. Hetero koagulasyon. Kendir sapı. Kâğıdın arttırmak amacıyla. High Consistency Pulper. Yüksek derecede işlenmiş. (Sözleşmelerde kullanılmaktadır) siklon temizleyiciler. Hücre Hideout. Farklı özellikteki High Density Fiberboard (HDF). Hemp veya Manila Hemp. Hemp. Konak. ayırarak toplandığında pişirmenin hangi aşamada olduğunu High Embossing. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. Hemp Paper. H Factor. Hemp Stalk) edilmektedir. Cannabis Saliva) kesafeti işlenme değerine göre yüksek olan. Kendir bitkisinin selülozundan üretilmiş kâğıt. Bitki kolleksiyon kartonu. Ulaşılamayacak kadar beklenmedik yerlere şişerler. Yüksek kesafetli hamur. Baskı kalitesini Hickey (Hickies). Heteroflocculation. düz beyaz yuvarlak özel işlem yapılmış kâğıtlar. Örnek olarak Hemp Bast. (Eş anlamlı. Levye. kabuğundan elde edilen selüloz. H faktörü. Elek çıkışında ise % 20 kesafetin altı düşük kabul edilmektedir. Rifaynerde suyla silika tortusu. hamur kasasında %1 ve üzeri yüksek kesafet kabul Hemp Hurds (Hards). hamura göre yoğunluğu fazla olan maddeleri temizleyen Hereinafter. Kendir sapı lere kadar kesafette hamur açan pulperler. Hetero flokulasyon. Kendir. High Finish. Örnek Sisal High Consistency (HC). Selüloz pişirme süresini bir bütün High Density Storage. Hamurdaki dolgu maddelerinin ve diğer farklı parçacıkların köprü oluşturmak High Density Stock. High Consistency Refining. olarak kesafeti yüksek olan hamur. mineral parçacıklarının biraraya gelmesi. High Grade. Kendirden olmasa bile kendire benzeyen Genellikle marketlerdeki hacimli görünmesi istenilen elyaflarından selüloz elde edilen bazı bitki isimlerinin kitapları basmak için kullanılan kâğıtlar. Bundan sonra. selüloz bitkisi. Yüksek seviyede reçineli tutkallama. Yüksek kesafet pompası. Görünmez arıza. Kendir kâğıdı. %18 Hemp Stalk Pulp. Kaba ve gramajlı kitap kâğıdı. Kendir sapı selülozu. pulperlerde % 15-18 kesafet yüksek olarak kabul maddesi olan kısımları. kolleksiyonculara özel olarak yapılmış bristol karton. Consistency). Kendirin selüloz ham edilirken. (Eş anlamlı. sonuna getirilerek kullanıldığı da görülür. Yüksek kesafet. Yüksek gofraj. (1) Baskı boşluğu. lekeler. yükseltilmiş motiflerle yapılan gofraj. Yarı selüloz. (Bakınız. Kazanlarda biriken duvarlarında bulunan şeker monomerleri. kum metal parçaları gibi. (2) Manivela. ortaya çıkan arıza. Yüksek kesafette depolama. Yüksek kesafet pulperi. Görece olarak. için kullanılan uzatma parçası. Yüksek beyazlıkta. çöktüğü için konaklayan kelimesi ile adlandırılmıştır. Hereinafter) High Density Cleaners. Konaklamış birikinti. Heterocoagulation. Yüksek kesafetli öğütüm. Kabartma türü gösteren bir tanım. Bu gruba selülozdan üretilen baskılı. (=High Brightness). Persuader) İçinde % 30-40 civarında reçinesi olan tutkalla yapılan iç Hidden Failure. zaman toplamı olarak gören ve her aşamasını dilimlere Genellikle ağartma işlemleri sonrasındaki selüloz depolama. (Bakınız. birinci hamur hurda kâğıtlar girmektedir. Baskı kusuru. kâğıt yüzeyinin düzgün görünmesi için mürekkep almaması nedeniyle oluşan. Kendir selülozu. Cam. Üzerine kullanulan öğütüm şekli. Görece üzere biraraya gelmeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hemicellulose. Aşağıda. High Density/Consistency Pump. Duralit. Herein. 147 . Yüksek türler. Termomekanik selüloz üretiminde Herbarium Paper. High Density. kurutulmuş ve preslenmiş bitkilerin yerleştirilmesi için. Hemiselüloz. Tespit edilememe sonucu tutkallama. Elyafları el yapımı kâğıtlarda kullanılan High Bulk Book Paper. % 35 kesafette öğütüm. (Eş anlamlı.

3 cm kadar bir bölgesinin şerit halinde düşük gramajlı High Pressure Interlock. kesme sistemi. Baskı yüzeyindeki makinelerde makine altında da kullanılırlar. kuşe kâğıtlar (100-135 gr/m2). Selüloz ağartma aşamalarından biri/birincisi. HI-LO Pulper. Selüloz üretiminde veya uygulamasında aşırı yükle presleme. Kabuk (buhar) kazanı. Genellikle kuşe kâğıtta. matbaa artıkları ve ağartılmamış kartonlar ısı kaynağına temas etmez.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bunlar arasında yazıcı kâğıtları. Menteşeli. Yüksek basınçlı fıskiye. Pres keçelerini temizlemede kullanılan fıskiye. Genellikle pabuç ağartmada görece verimi yüksek olan. High Vacuum. Bu kurutucu türünde safiha kartonlar. Yüksek sıcaklıkla klorlama. Yüksek basınç kilitlemesi. cilt artıkları ve kitaplar. Uzaktan konveksiyonel olarak girmektedir. kâğıdın besleyen özel bir vana düzeneği veya düze. Beloit ve Black Clawson firmaları tarafından sıkça baskıda olması. Keçe sistemlerinde veya işletme kayıtlarında geçmişte olan fıskiyesi. makinedir. Yüksek yüklü. Rotorlar mürekkebin alanın % 25 inden azını kapladığı baskı örneği. Hog Fuel. Geçmiş tarihli veriler. High Temperature Pressing. Otomasyon High Pressure Shower. Yüksek sıcaklıkta presleme. Yüksek basınçlı su jeti Hivac. Çorapların Safiha sıcaklığını 100°C nin üstüne çıkararak yapılan düzgün görünmesi için kesilerek kullanılan bir ambalaj presleme işlemi. fabrikası ağaç artıklarını yakan. kaplamasının yaşken hasar görmemesi için kullanılan bir patlayıcı. Ciltlenecek tarafta. Rotorlardan birisi yüksek hızda parçalama yaparken diğeri düşük hızlarda karıştırma işlevi High Loaded. Yaş pres High Yield. Historical Data. High Pressure Water Jet System. Yüksek hızlı yazışma kâğıtları. Geniş Highlight Tones. Oluklu Hoisery Paper. Yanıcı. Sürekli High Weight Coated Paper (HWC). High Heat Washing. High Velocity Convection Drum Drier. Ceraskal. Gramajlı testlayner karton. kartonu. Selüloz aşaması. görece en yüksek vakum. Hoisery Insert Paper. Kabuk yakıt. duvara monte edilerek söküm işlerinde kullanılan küçük kaldıraç. Yüksek verimli. Kaplama ağırlığı ve taban kâğıdı ağırlığı fazla olan karşı akım prensibine göre yapılan sıcak yıkama. Açık tonlarda. Yüksek sıcaklıkta yıkama. sistemi. Mafsal kâğıdı. High Temperature Bleaching. buhar kazanı. Yüksek basınçlı besleyici. zehirli maddelerin bulunduğu ortamlar. Çorap içi kartonu. Basınç Hinged. bilgisayar formları. üretilmiştir. yanlara monte edilmiştir. Yüksek yükte presleme. kurutma sağlanır. High Temperature Chlorination. Preslerde valslerin aşırı görür. Yüksek sıcaklıkta ağartma Hogged Fuel Boiler. High Test Liner. Elekte su almada Hoist. Elek altı döküntü bütesi. Selüloz ağartma aşamalarından biri. High Pressure Feeder. Hog Pit. Yüksek vakum kasası. baskılı çok katmanlı konveksiyonel tambur kurutucu. Yüksek vakum. mukavva yüzeyinde kullanılan. Yüksek tehlikeli alanlar. Çift rotorlu bir pulper türü. kâğıt High Hazard Areas. kullanarak yonga veya selülozu basınçlı bir tanka/pişiriciye Hinged Ledger. Çok ince. Mafsallı. preslerle uygulanır. gramajı yüksek karton. bırakılmasıyla kırılmadan açılma kolaylığı sağlayan ve Yüksek basıncı algılayıp sistemi emniyete alan kilitleme kütük deflerinde kullanılan özel kâğıtlar. Mal sarıcıda tampon değişiminde kullanılan kâğıt bölgesinde kullanılan vakum kasası. çorapçıların kullandığı pelür kâğıdı. Elekte yüksek vakum sistemi. Yüksek kuşe ağırlıklı selüloz pişiricinin alt bölümünde seyreltik siyah likörle kâğıt. Kilit sözcük selülozdur. Ekipmanların üzerindeki tavana veya uygulanan. Çorap paketleme kâğıdı. kayıtlı veriler. High Intensity Pressing. 148 .

Oluk. İşletme içinde Hood.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Holdout. Akış hunisi. hem de Horsepower-Day per Ton. Özellikle yapılabilir. Düzeltme valsi. Mürekkep almaz. Valsleri güvenliği ortadan kalktığından. Hamur döğücü ve öğütücü. Evener Roll) belli pompa verimi dikkate alınmak kaydıyla pompa seçimi Hollander. Mürekkep emme direnci olan ileriye doğru yönlendirildiği. hemde rifaynerin yaptığı işi Muhayese yapmaya olanak verir. Yatay büte. Rectifier Roll. makinenin el Horizontal Porosity. sonrası bağ yapmayı olumsuz yönde etkileyen sertleşme. Beygir gücü. Selüloz türüne göre farklı değerler elde ucu. Yatay elekli yıkayıcı. Hortum. gibi rulo hale getirilen ürünleri sararak ambalajlamak için Hood Cap Paper/ Board. Delik. kablo kurutma odası. kartonu. Ton başına günlük beygir gücü. Hold to Run. Yatay kütük dilici. Elek ve Lateral Porosity. öğütümünde bir ton selüloz için 24 saatte harcanacak enerji Hollow Journal. Delikli vals. düşey doğrultuda aralarından geçtiği tutkal pres. (Eş anlamlı. üretim sırasında safihada boşluk kalmış bölge. kâğıt/karton. Hosiery Insert Paper. kurutma esnasında kâğıttan çıkan sıcak buharın sağlayan vana türü. içinde tüm koruma sistemleri devre dışı olmaktadır. Ortası delik olan şaft miktarı ifade eder. Sayıları 2 ile 5 arasında eşdeğerdir. Havbe. Elek tavalarının çıkış ölçümlendirilen süreç. Hole. Yatay porozite. Bir selüloz çoraplarının içine destek olarak konulan gramajlı yıkayıcı türü. Holocellulose. bir makine. Hosiery Paper. uzaklaştırıldığı ve atık ısının geri kazanıldığı kapalı Hose Wrap Paper. hunileri veya olukları. konumunda bir butona basılarak çalıştırılması. rejeklerin sondan çıktığı. Hortum sarma kâğıdı. Yatay valsli tutkal pres. Bu süre Kâğıt yüzeyine paralel durumdaki gözenekler. Kâğıt makinesinin kurutma bölümünde kullanılan hortumların ucuna takılan. içi boş. Yatay gözeneklilik. yazılım dışına çıkılarak. hem parçalama. Genellikle çorpların Öğütülmüş odun selülozunun bir taftan girdiği ve kanatlarla mbalajında kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. (Eş anlamlı. Hornification. 0. fabrikalarında kullanılan bir kütük dilici türü. Hoshin Kanri. Hortum ucu vanası. Kâğıt yüzeyinde görülen ve muhtemelen Horizontal (Log) Splitter. Çorap içi kâğıdı. Bir kg (litre) suyu bir önlemek ve akışı düzenlemek için kullanılan döner. Selüloz üretiminde veya birlikte yapan ekipman. Horizontal Centrifugal Screen. saniyede 74. kontrol sistemlerinde. Yatay santrifüj elek. Transverse Porosity) keçe değişimlerinde veya bakım amaçlı kullanılır. Hortum. son derece düzgün elyaf işleyen Özgül enerji tüketimini belirten bir tanımlamadır. Hedefleri üst yönetim tarafından konulan ve Hopper. İş Horizontal Size Press. Özellikle bayan Horizontal Belt Washer. Hollander. Hem pulper. İçi boş mil başı. Süt şişesi kapak kâğıdı veya kullanılan şerit hale getirilmiş kraft kâğıdı.7457 kw güce metal ve gözenekli silindirik vals. Hose End Valve. kullanım kolaylığı bulunan. Kraft selülozunda kuruma Holley Roll. Holoselüloz. toplamı. paçavra selülozlarında kullanılan. Hamur kasası içinde elyaf topaklanmasını Horsepower (hp). Kemikleşme. edileceğinden verimliliği tanımlayan bir yönü vardır. kâğıt yüzeyi.57 metreye çıkarabilen güç. Rektifiye valsi. El konumunda çalıştırma. Pompa hesaplamalarında bu tanım kullanmak ve olabilir. Selüloz hamurdaki köpük veya ölü elyaf birikintisi nedeniyle. Düşük tavanlı bir büte türü. Kanal. hayati önemi olan bir yatay eksen üzerinde yan yana olan tutkal ve safihanın kavramdır. Buhar silindirlerinin buhar giriş tarafındaki mil başı. öğütme işini birlikte yapan. 149 . Kâğıt makinesi Horizontal Chest. Selüloz ve yarıselülozların Hose. Üstüvane valsi. Çorap kağıdı. istenilen selülozun ise alta geçtiği döner bir elek türü.

Sıcak dağıtma. ip HTP Press. Hot Grinding.%30 arası yüksek kesafetteki sıcak Hot Waxed Board. tankına soğutmadan alınması. Sıcak dispersiyon. pabuç parçaları gibi hamurda kâğıt özelliklerini bozacak preste sıcak presleme yapan sistem. Sıcak eleme. şalomayla delmek veya canavar taşıyla keserek. House Sheating Paper. Yağ ısıtılarak pres Household Towel. Sıcak asit hidrolizi. yapmak. Selüloz Hot Stamping. Sıcak blöf. Enerjisi kullanılabilir olan veya basınç altında olan bir hatta veya kapta işlem kondensat. Kalenderde veya süperkalenderde sıcak valsle işleme. Sıcak öğütme. İnsan hatası. Pompa gövdesi. sıcak baskı tekniği. Kaynak. Son derece dayanıklı ve parlak bir kâğıt/karton kaplama yöntemi. Hot Alkaline Extraction. Bitümlü karton. çalışmakta Hot Condensate. temizlik kâğıtlarında perfore edilmiş rulolar. Beloit tarafından geliştirilmiş. Eleme plastik. şalomayla öğütme yöntemi. Ateşli işler. Housekeeper. Meydancı. Hot Groundwood Pulp. Sıcak su kazanı. Sıcak yağlı ısıtma. Kâğıda kabartma desen Hotwell. Paper ) Hot Oil Heating. eritilmiş parafin kaplanmış karton türleri. Renk derecesi. Sıcak parafinli karton. Hot Glue. kameralarla tespit edilmektedir. metal sepetli basınçlı eleklerle ayırma Hue. Kaynak. tutkallı elyaf düğümleri. Sıcak delik açma işlemi. Soğuk öğütme de yapılmaktadır. Mutfak veya tuvalette kullanılan kâğıt el havluları. Hot (Stock) Screening. (2) Hindistan cevizi elyafı. Nüans işlemidir. Hot Blow. Üzerine ısıyla hamurun. Pişmiş selülozun pişiriciden blöf Hot Tapping. Ateşli işler izni. Hygiene Paper. Pamuk çırçırından elde edilen selüloz. şalomayla kesme. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işler. Temizlik işleri yapan hizmetli. Renk tonu. Sıcak nokta. Bu teknikte altın yaldız bir kostik azaltma yöntemi. öğütücü değirmeninde ortamın 50-90 °C arasında tutulduğu Hot Work Permission. Fabrika içi ısıtılarak perdahlanması. Kraft selülozu Hot Spot. HTP pres. sıcak kondensatı tutan kap. yapmak için düzenlenen özel izin kağıdı. Hot Melt. sıcaklıkta eleme. (Eş anlamlı. Sıcak reçine tutkalı. dispergerde tokatlanarak dağıtılması. Sıcakta alkali çekme. kesme. Tuvalet kâğıdı ve havlu gibi (Bakınız. Caustic Extraction) kabartma harfler ve şekiller ortaya çıkar. Ev rulosu. Hamuru yüksek Housing. Sıcak preslenmiş. 150 . Human Error. Hosehold Papers. parçacıkları. (Bakınız. Sıcak gofraj. Hot Embossing. Sıcak tokatlama. ve çevre temizliği. Evlerde temizlikte kullanılan kâğıtlar. Sıcak merdaneleme. Mantolama kâğıdı. Ev kâğıtları. Temizlik. Hot Work. % 20.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hot Acid Hydrolysis. Household Roll. Kaynatmak. (1) Linter selülozu. Sıcak kondensat. Termal uzaklaştırılması için uygulanan işlem. (Bakınız. veya kurutma yapan sistem. Hot Rolling. Hot Pressed. Mekanik selüloz üretilirken.Yoğuşturucu tabanında biriken vermek için kullanılan sıcak presleme yöntemi. Meydancılık hizmeti. Ev havlusu. Sıcak tutkal. Sıcak öğütülmüş selüloz. Hot Grinding). İş güvenliği açısından ateşli işler izin belgesi düzenlemesi gereken işler grubu. Kâğıdın sıcak preste Housekeeping. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işleri Cold Grinding). Sıcak reçine kaplama. Elektrik bağlantılarında oluşan kötü elde edilirken ortaya çıkan “Hexenuronic Acid”in temas nedeniyle meydana gelen aşırı ısınmış nokta. Hot Dispersion. Sanitary Hot Melt Coating. Hull Fiber. Bez veya deri cilt kapaklarına üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan uygulanan. Sıcak baskı.

hidrolik olarak çalışan bir makine. kaçağı. Klima serpantini. havalandırma ve hava iklimlendirme. yapılan buharsız selüloz pişirme işlemi. çalışan silindir. Hydrofoil. çok zehirli ve çürük yumurta 151 . vizkon ipeği gibi Hybrid Former. Bir litrelik sıvı içindeki hidrojen (H+) iyonlarınının sayısal Hydraulic Cylinder. Şartlandırıcı. Hidrojen atomunun diğer kabuklarını soyan. Hydraulic Press. Hidrolik pres. Hidrolik pişirme. Humidity Measurement. Klima peteği. İçinde belirli sonuca etki eden davranışları. miktarda hamuru. Hidrolik. Bunlardan merserize. (2) Elyafların dövülerek. Hydrate. Kütük Hydrogen Bond. Islatma. (Heating Ventilating Air Conditioning). Yağlı hamur. Hydrofoil Boxes. Hidrolik yağ kaçağı. Çita. Kâğıt makinesi yapılan. Nemlendirici. Çürümüş bitki artığı. Havanın nem miktarını alan silindirler. Hidrolik hamur kasası. Konik siklon temizleyici. (pH) değeriyle de ifade edilebilir. yanıcı. (Kısaltılmışı Foil). Hydraulic Barker. safihaya hem alttan hem de üstten temas Hydrocyclone. hava yastığı olmadan sürekli belli basınç Humidifier. Odun öğütümünde değirmen taşı ve odun lifleri arasında Hydrated Stock. Uzun eleğin üstüne ikinci bir ürünler yapılmaktadır. İnsanların iş sırasındaki Hydraulic Headbox. nemlendirmek için özel olarak şartlandırılmış oda. Hydrocelluloses. yaratılan anaforla parçacıkları yapılan kurutma. arttırmak. HVAC. elek altına yerleştirilen ve anlamlı. Selülozun asidik ortamda HVAC Air Coils. İnsan faktörü. Şartlandırma odası. cihaz. kasaya giren ve eleğe dökülen hamur kâğıdın bulunduğu odanın rutubetini arttırmaya yarayan miktarını sabitlemeyi amaçlayan hamur kasası türü. kalender ve pres bölümünde bulunan. Hidrojen-iyon yoğunluğu. Hidrodinamik yağlanma. Hydrolic Pressure. vakum olmadan suyun yer çekimiyle süzüldüğü. Hydrogen Sulfide/Sulphide. H2S olarak bilinen renksiz. Basınçlı kaplarda Hydrogen Ion Concentration. Hidrojen bağı. Isıtma Hydrein Roll. Uzun süre mekanik işlem görülen ve işlemin yeterli ölçüde yapıldığını kanıtlayan gördüğü için jelleşmiş o nedenle bünyesinde su tutan yağlanmışlık olayı. Kâğıt hamuru içindeki kum gibi sudan ağır parçacıkları Hydra-Nip Drying. Hidranip kurtma. Hidroselülozlar. Su Hydrating. Elek bölümünde onlara bünyesinde su tutabilme yeteneği kazandırılması. Lastik kaplı presle temizlemek için kullanılan. Hidrojen sülfit. Kâğıdı üreterek baskı sağlayan ünite. Hydraulic Oil Leakage. eden elek sistemi. Hidrolik kabuk soyucu. Bir nipkofleks pres türü. Yağ veya suyla değeri. ortamdaki nemi görmeye yarayan ölçümleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Human Factors. Hidrofolyo kasaları. hidroliziyle elde edilen ve suda çözünmeyen jölemsi türde selüloz türevleri. eleği alttan Hydraulic. Elek kısmında. Hidrolik yağı Humus. Hidrolik basınçla çalışan. Humus. Havbe içinde Hydraulic System. Hidrolik sistem. Islanma. Hydraulic Cooking. (1) Su tutunumu. Hydration. atom veya gruplarla elyaflarda yaptığı güçlü bağ. alet. Hibrit elek. Hydrapulper. selüloz hamuru. Hidrat. Yapısına su ilave edilmiş. (GL&V/Black Clawson-Kennedy) dibe gönderen temizleyici türü. Nem ölçümü. Baskısını hidrolik güçten Humidify. elek ilavesiyle. Hidrosiklon. hidrolik basınç Humidity Rooms. Humidity. Kâğıdı veya ve seviyede tutarak. rutubet. Wetting) elekten süzülen suyu uzaklaştıran sıyırma parçaları. Nemlendirmek. Elyafın su alması. Nem odası. Sıvılarla ilgili. Hydraulics. Hydropulper) Hydrodynamic Lubrication. Hidrofolyo. (Eş alma elemanları. bir grup çitayla destekleyen kasalar. Nem. Folyo. (Bakınız. Hidrolik silindir. Hidrolik basınç.

Hypoclorite Bleaching. Yapısına su alan. askıda katı Hyper Filtration. Hygroexpansivity. Kâğıt Hydroxyl Group. Hidroelektrik. (Bakınız. Hidrofobik asıltılı geçirmeyen ve ilahilerin basılması için üretilmiş kâğıtlar. ağartma yöntemi. Hidrojen peroksit. Hidrotropik selüloz geldiğinde. Kâğıdın rutubetli reaksiyona girerek. ortamdaki nemi çeken. Selüloz üretiminde klor kullanımını azalatan bir verilen başka bir ad. Sulu kaolin. yukarıdan yaklaşıldığında ölçülen değerlerin eşit olmasına Hydropulper. ebat değiştirmesi. Bünyesinde (OH-) selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. Islatılamayan parçacıklar. Household Paper) Hydrolysis. zayıf meydana gelen değişim miktarı. geçirgen membranlarla yapılan filtreleleme işlemi. Kişisel temizlik kâğıtlarına ağartma. ışık Hydrophobic Colloid Systems. ortamdaki diğer şartların farklı olması durumu. Hijyenik kâğıt. Suyu iten. Sanitary Paper. Hygroscopicity. Hydrous Kaolin. Çok dayanıklı. polar olmayan zincir bağları. Rutubet genleşme katsayısı. İlahi kâğıdı. Hymnal Paper. Nem çekicilik. Hidrojen peroksitli Hygiene Paper. Her iki durumda da ortamdaki nem % 50 olduğu halde kağıdın gramajı farklı ölçülür. Selüloz Hidrofobik çözeltide yapılan selüloz üretimi. iki organik kirlilikleri parçalaması sonucu çıkan kokulu gaz. 152 . Selüloz veya hurda kâğıdı rağmen. Hydrophobic. (Bakınız: Calcined Kaolin). Hydrophobic Alkali Swellable Emulsions. Bulunduğu atmosferik Hydrophilic. Nem kararlılığı. Hidrolize olmuş. Kimyasalları suya meyilli hale getirerek selüloz bağıl nem aşağıya doğru. Pişirme kimyasallarından suda çözünmeyenleri gelindiğinde. Hydrous. İki aluminyum iyonunu paylaşan. Örneğin havadaki düşük bağıl nem yükselerek % 50 ye Hydrotropic Pulping (Process). Hidroliz. Sulu ortamda bozuşma. Arıtma ünitelerinde. Hidrofobik selüloz üretimi. bulunduran gruplar. Kolayca ılanabilen maddelerdir. Hidrofobik. Hidropulper. set değere. Hydrolytic Degradation. Hydrogen Peroxide (H2O2). bakterilerin Hydroxo Linkages. ebat değiştirmeme özelliği. Hydrogen Peroxide Bleaching. Basınç altında yarı parçacıklar bulunduran sistemler. Bir Thickeners). Hidroksil grup. Hidrofobik Hysteresis. Associative Cellulosic olduğu kadar geçmişteki şartlara bağlı olması durumu. hidroksil iyonu ile oluşturulan. Bünyesinde su bulunan kaolin. Histeresiz etkisi. kâğıdın bünyesinde tuttuğu nem ile. suyla parçalayıp hamur hale getiren ekipman. Bir sistemin şimdiki şartlara alkali şişebilen sıvılar. Rutubetle genleşme. Hidrofilik. bir süreç değişkenini değiştirerek. Hydrophobic Pulping. Hygroscopic. Kâğıtların çoğu için geçerlidir. düşerek % 50 bağıl neme pişirme. asitleri veya zayıf bazları oluşturmuş. Suyu seven. Sulu. ebatta Hydrolized. daha küçük moleküllere parçalanması ortamda kalarak. Karmaşık moleküllerin suyla Hygroexpansion. üretiminde hipokloritle yapılan ağartma işlemi. Nem çekici. Kağıdın nemli ortamda almayan plastikleşmiş veya plastik türü maddeler. Hipokloritli ağartma. (Bakınız. Hygroexpansion Coefficient. olması. Bünyesine su alarak. Bağıl rutubette meydana gelen yüzdelik değişimle. Selülozun sulu ortamda bozuşması. aşağıdan ve Hydropower. Yapısına suyu Hygro Stability. Hiper filtreleme. kâğıdın bünyesindeki nem değerlerinin farklı suda çözünür hale getirerek yapılan pişirme yöntemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kokusundaki gaz bileşiği. Rutubetli genleşirlik. Su gücüyle üretilen elektrik. Suda veya kâğıt hamurunda. (Eş anşlamlı. yüksek üretimi. sistemler. Hydrolysis).

Blister testinden (Gözeneklilik testi) geçemeyecek kâğıtlar. Ebat kesilerek. Hamuru çok iyi öğütüldüğü için yağlı görünüm almış. Makinede yapıldığı halde. Buna teorik kapasite. (2) Makine boşta ve düşük hızda dönerken ki bırakılarak. İmitasyon Japon kâğıdı türünde. 2. yöntem. Brülör çakmağı. buzun Kapiler vakum yoluyla su emilmesi. Japonya’da hayvan derisinden yapılan arka tarafı yazı yazmaya uygun bir kâğıt türü. yüzeye sonradan baskı ile kabartma desenler durum. Imitation Handmade). parşömeni. Uluslararası Atom Enerji Ajansı. 153 . mühendislik kapasitesi. selüloz ve kartonlarda bünyedeki kirlilikleri ölçmede kullanılan bir IAEA (International Atomic Energy Agency). İmitasyon çerçeve kenarlı kâğıt. benzetilen kâğıt. İmitasyon Japon kâğıdı. Deckle Edge) Ice Cream Brick Wrapper. (Bakınız. Dondurma sarmak Imitation Decle Edge. mektup kâğıdı. Boştaki durum. elde yapılmış görüntüsü verilmiş Idle Mode. Kâğıt. Image Analysis. azami üretim miktarı. İmitasyon el yapımı IEA (International Energy Agency). Imbibed Water. 1. parşömenlere benzetilerek üretilmiş parşömen kâğıtları. Elyafın şişmeden su alması. kâğıt yüzey Japon el yapımı kâğıtların görünüşünü ve dayanımını mukavemetini belirleyen bir test yöntemi. İmitasyon resim kâğıdı. Ideal Pigment. İmitasyon aydınger kâğıdı. Buzlu kâğıt. Genellikle makinede çerçeve kenarları saçaklı durum. İmitasyon el yapımı kâğıt. İdeal pigment. boya resim yapmaya ve silgiyle silmeye uygun dayanıklı Ice Paper. soğukta sertleşmeyen türde. (1) Makinenin çalışmadığı kâğıtlar. azami kapasite veya tasarım yüksek iç tutkallı. kâğıt. İdeal kapasite. Bono Imitation Japan/Japanese Vellum. Imitation Handmade Writings. Bir yıllık bitki Imbibition. kendir selülozundan yapılan kâğıtlar. yüzey kalitesi son derece düzgün yüzeyinin kaplanarak buzlu görünümü verilmiş karton. (Bakınız. Baton Dondurma paketleme Imitation Drawing Paper. Ateşleyici. Sulu kâğıdı. Emilmiş su. Yüzey yolunma testi. Ice Blanket Paper. Dondurma kartonu. Idler Roll. Avara vals. Ice Cream Board. Yüksek Ideal Capacity. İmitasyon yağ geçirimsiz sağlanabilen. Imitation Art Paper. nem geçirmez bir karton Özel giyotin bıçağıyla kenarları el yapımı kâğıt kenarına türü. için.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ I Illustration Board. kâğıt. kâğıdın Imitation Japan/Japanese Paper. Resimlik mektup kâğıdı. tutkallı ve bir miktar su geçirimsizliği olan kâğıt türü. suluboya resim yapmak üzere üretilen karton türü. baskıya karşı davranışını belirlemek amacıyla. İmitasyon el yapımı Ignitor. oturtulmaktadır. IGT Test. Yoğun tutkallı bir kâğıt. Ajansı. ve sanat resimlerini basmak üzere üretilmiş kâğıt türleri. Ice Board). Imitation Handmade). (Bakınız. seramik kili katıldığı için. Imitation Handmade. düşük özgül ağırlığı olan pigment. parafinle işlenerek kullanılan. Görüntü analizi. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Imitation Greaseproof Paper. Illustrated Letter Paper. Elyaf tarafından emilmiş su. Imitation Handmade Printing. Baskı sırasında. Uluslararası Enerji kaligrafi/yazı kâğıdı. Kuşe yapımı için uygun. (Bakınız. Buzlu karton. Imitation Glassine. Yoğun tutkallamadan sonra. Emme. (ISO 3783) vermek için. Buz saklama kâğıdı. Parafin kaplı nem geçirmez bir kâğıt türü. yağ geçirgenliği biraz azalmış fakat kapasitesi de denilmektedir. tek tarafı resim yapmak için özel yüzeyli. selülozlarından yapılan. Resim kartonu. Hamuruna Ice Board. Verimliliği dikkate alarak. Reprodüksiyon kâğıdı. Sevk valsi. erimemesi için üzerine örtülen veya sarılan kâğıt.

merdanesine (Bakınız. kimyasal odun selülozundan üretilen parşömen havayla kâğıdı kurutan bir yöntem. Kireç Imitation Presboard. Blanket Cylinder) aktarır. Sıkışma dayanımı. İş güvenliği Impression Paper. (eş anlamlı. parçacık gönderme. Impregnation. Emprenye kâğıt. Baskı etkilerine göre sınıflandırarak ele almak için yapılan iş yöntemiyle kâğıda filigran benzeri desen vermek (Bakınız. Impingement Scrubber. terim. Impact. (2) Karıştırıcı pervanesi. girerek baskı elde edilir. Yüksek baskıyla ocaklarının baca gazlarını temizleyen/yıkayan ardışık Kalenderlenmiş. Geçirimsiz. karışamayan yağlar ve su gibi sıvılar için kullanılan bir Impregnating Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Imitation Kraft Paper. baskı altında gösterdikleri çatlama dayanımı. Tray altında kullanılan kartonlar. Impedance. Emprenye karton. Import Declaration. yağ veya Imitation Parchment. Hurda Impeller. Emisyon. bariyer türü engellerin tümüne verilen ortak ad. (3) Bir yüzeyden diğer yüzeye mürekkep Impact Resistance. Impress. Gofraj. İmitasyon Kraft kâğıdı. Etki. Baskı. İmitasyon filigran. Karbon kâğıdı. baskı yapılacak metin kalıp direnci. Buna yazılmış hali) Preimpregnation da denilmektedir. Baskı merdanesi. Test) 45 kg dan ağır kutuların. ayakkabı delikli tepsilerden oluşan sistem. alttaki kâğıda geçirme özelliği olan kâğıtlar. İzolasyonu sağlamak amacıyla. yıllık bitki selülozundan üretilen hayvansal parşömenlerin Impingement Drying. Karıştırılamaz. faz oluşturmadan bir arada tutulabilirler. İthalat beyannamesi. Vals yüzeylerinin merdanesi aldığı mürekkebi Blanket merdanesine (Bakınız. Watermark). Sorunları sonuçlarına ve Impressed Watermark. (1) Baskı. Impeding Device. yalıtma amaçlı kullanılmazlar. Elektrik akımına karşı koyan Basılacak kâğıt boş merdaneyle Blanket merdanesi arasına etmenlerin toplamı. İmitasyon Presbant. Emprenye etme. Fiziksel engelleyici. sert ve kitap kapağı yapımında. Çevreye kirletici içine bazı sıvı kimyasalları veya reçineyi emdirme işlemi. Plate Cylinder) işlenir. Atık salma miktarı. açısından ulaşımı/erişimi engellemek için özel olarak konulmuş. Karışmaz. Empedans. Otokopi kâğıdı. Vernik emdirilmiş yöntemi. Nem. Malı ithal edenin Immersion Coating. Kusurlu tamirat. alternatifi kâğıtlar. Üçüncü merdane ise boştur. İmitasyon parşömen. Kraft kâğıtlardan. Kâğıdın mal ve değeri hakkında gümrüğe verdiği beyanname. Baskı. Darbe. Genellikle pres bantlar elektrik scrubber) yalıtma kartonları olarak kullanılırlar. (2) Basılı kopya. Basma amacıyla uygulanan kuvvet. 154 . benzeri kâğıtlar. Impact Analysis. Vernikli kâğıt. Darbe mukavemeti. Tepsili baca gazı yıkayıcısı. kuşe veya boya çözeltilerine daldırılarak yapılan kaplama Impregnated Board. etkiyi. Mekanik bir Impression. Pamuk gibi bir kimyasallara karşı geçirgenlik dayanımı olan. Basılmış olan. Bu tür sıvılar emülsiyon olarak parçacıklara ayrılarak Vernik emdirilmiş kâğıt. Kusurlu bakım. Vernikli karton. Kraft rengine boyanarak üretilen Kraft Imperfect Repair. Birbirine vernik sıvanarak kurutulmuş karton. Impact Paper. Dayanıklı. karton. Impervious. Basmak. eğik düzlemle arasındaki Impression Cylinder. Daldırma tipi Kuşeleme. İthal etmek. Havalı kurutma. (Emission kelimesinin değişik şekilde (2) Elyafa kimyasal madde emdirme. Etki analizi. Kalıp Impact Strength. Bası. (Bakınız. (1) Pompa fanı. Transfer kâğıdı. İmitasyon olanlar Import. Üç merdaneli sürtünmeye rağmen kayarak çarpması sonucu oluşan hasar baskı sistemlerinde. Emdirme. Yüksek hızlı yerine. analizi. Immiscible. Sıkıştırma etkisi. Conbur transferi yaparak baskı elde etme. (1) Kâğıdın Immission.

Bozuk elyaflardan ayrı olan ve ağa dâhil olmayan elyaflar. Kâğıt veya Impulse to Rupture. kâğıt enini Index. düğümlü yüzey görüntüsü olan karton. 155 . Sürünme hızında çalışma. Faal olmayan. In Crown. In the Flat. Jogging) görünümlü ayraç kâğıdı. Sulu bir ortamda diğer Indented Packing Paper. Indented. Seperatör kartonu. Düz. Çok düşük makine hızı ve (MPa·s). bir yıkama eleği. Index Bristol). Hurda kâğıt içindeki yabancı Indented Board. Eğimli vidalı yıkayıcı. Düşük gramajlı. Eğimli elek tepsileri. Fihrist Bristol kartonu. Eğimli tüp pişirici. Hareket görmemiş stok. için. Sıcak pabuç presle presleme. Ambalajlama amacıyla kullanılan. Dişli. hamur kesafetiyle çalışan eğimli elek. Inclined Wire Save Alls. Fihrist. Safsızlık. Kirlilik. Pabuç tek başına kullanılan terim. Pasif elyaf. Darbeli patlama testi. Vuruş. Üretim süresi ile Index Board. Düğümlü karton. Oluklu mukavva Inch-Hour. Independent Container Manufacturer. Pasif. yoğunluk veya karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Impression Tolerance. karton. Kâğıdın baskı Inclined Screw Washer. hurda kâğıttan yapıldığı Inactive. Preslerde baskı miktarı ile baskı Press) süresinin çarpımından oluşan değer. konumuna alarak sürünme hızında çalıştırma. Darbe. Inactive Inventory. Indented Board). Eğik tutkal pres. İnç-saat. Impurities. Taçlı. atık yakma ve emisyon düşürme araçlarından biri. Incineration. Düğümlü. (Bakınız. Fihrist kartonu. Düğümlü ambalaj kâğıdı. Yakma. değişimleri ve sipariş özellikleri nedeniyle. (Bakınız. Dizin. yüksek baskı altında valslerden birinin kanallar. Taçlı valsleri düz valslerden ayırmak için Impulse Pressing. Şoklamalı kurutma. Elek altında Kâğıt makinesi pres kısmında (pabuç pres). Çalışmayan. Horizontal Size Impulse. maddeler. Çok sert olduğu için Incinerator. Index Paper. Darbe yaratarak karton yüzeyinin hamurun çok iyi öğütülmemesi nedeniyle kâğıt veya kartonun patlama dayanımını ölçme. üretilen kâğıdın enini çarparak bulunan bir performans Index Bristol. fakat kalın Crawl Speed. Impressed Inclined Size Press. Index Pressboard. tür dışında kutu yapan üretici. eperli ambalaj kâğıdı. Mürekkebi sırasında daha az veya daha çok baskı kuvvetine karşı yıkanması için hamurun alttan verildiği ve üstten alındığı toleransı. Kâğıt üretiminde. Eğimli elek. presin özel kaplamalı valsine sıcaklık uygulaması yapılır. birbirine basan tutkal pres. Fihrist kartonu. (Bakınız. Atık yakma fırını. (Bakınız. Darbeli kurutma. Tabaka halinde olan kâğıt Bu sayede kâğıtta yüzey düzgünlüğü artarken. (2) Paketleme kâğıdı olarak uygulanan kuvvetle patlama anına kadar geçen süre kullanılması için özellikle düğümlü görünümde üretilmiş belirlenmektedir. ölçümleme yöntemi. Baskı toleransı. Ayni zamanda nip Inclined Tube Digester. artışı görülür. Inching. Inactive Fiber. Inclined Wire. Fihrist kâğıdı. Kâğıt makinesini el Index Card. temel alan bir üretim miktarı kavramı. Ayraç kartonu. basınç değerinin makine hızına bölünmesiyle de elde edilir. kâğıt. Burada oluşan pürüzlü yapısı. Impulse Drying. Dişli karton. ısıtılmasıyla yapılan kurutma. Santimetre-saat. Valsleri 45o açı ile Watermark). Selüloz fabrikalarında kitap kapağı veya dosyalamada ayıraç olarak kullanılan bulunan. iki vals beyaz suyu büteye taşıyan eğimli paslanmaz tepsi ve arasında. Ebat kesilmiş. (1) Bozuk eperli. (Bakınız. Kontrollü yakma. Impression Watermark.

hayvanların kalıntıları olan silisli maddeler. Dolaylı maliyet. Kızıl ötesi (Eddy Current) ısıtılması. Endirekt hava ısıtıcısı. alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde kullanılan temizlik kâğıtları. elektrik akımının yarattığı manyetik alanla Infrared Spectroscopy. yüzeylerinin. Kızılötesi ısıtma. Induction Heating. Enfraruj ısıtıcı. Information Retrieval. Bilgi tarama. Çok küçük kabuklu türbinine buhar sağlayan kazan. Enfraruj kurutma. Kızılötesi algılayıcı. Infeed System. Industrialization. India Tint. Endüstrileşme. Film presli kaplama. Turnusol kâğıdı. Indirect Heated Digester. Besleme sistemi. kızıl ötesi Indirect Losses) ışını kullanan QCS algılayıcıları. Industrial Wastes. Kimyasal reaksiyonlara girmeyen. Fan) Infrared Heating. Hint mürekkebi. Endüstriyel atıklar. kullanım dışında. spektroskopisi. çalışan motor. Industrial Utilization. 156 . radyoaktif kaynak kullanımı yerine. Isıtılacak ortama doğrudan temas ettirmeden tüp içinden sıcak hava Paper) geçirerek yapılan ortam ısıtıcısı. Dolaylı kayıplar/hasarlar. Soy. Indicating Gauge. Hava serpantinli ısıtıcı. (Bakınız. Enfraruj spektroskopi. Sanayi kazanı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ India Bible Paper. is veya yangın söndürmek için kullanılan suyun Infrared Detectors. geçmiş ve mevcut verilerin taranması. Kaçak hava. Üretimde India Transfer Paper. kâğıt kalitesini arttırmak için üretim terimi olarak dolaylı oluşan hasarlardır. Gramaj yarattığı hasarlar. Belirli bir konuda Indirect Cost. Hava sızıntısı. üretim aşamasında tampon bazında verilerin Indirect Losses. Endüksiyon motoru. maddesinin filme pres aracılığı ile uygulandığı kaplama Inertial Force. Bileşiklerin yaydıkları radyasyonları analiz Induction Motor. Industrial Power Boiler. fabrikalarda. Emiş fanı. Hint İncil kâğıdı. Kızılötesi ışın. amacı yerine. yöntemi. likörü buhar serpantinleriyle ısıtarak yapılan pişirme Influent. Vals mili Infrared Ray. Kâğıt (Bakınız. Induced Draft Fan. Information Systems. Endirekt ısıtılan pişirici. Bilişim sistemleri. Hint prova kâğıdı. ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılan India Proof Paper. Örnek olarak süreçlerinde. Göstergeli ölçü aleti. Evde Indicator Paper. Sanayi tipi buhar kazanı. Industrial Boiler. Industrial Wipes. Arıtmaya gönderilen her tür sıvı. Hygiene Indirect Air Heater. Endüstriyel kâğıtlar. (Bakınız. dolaylı hasarlardandır. Indirect Cooking) fabrikalarında. Indirect Coating. Indirect Cooking. tutkalsız. (Zıt anlamlı. baskıyı görmek için kullanılan bir transfer kâğıdı. Asil. Kizelgur toprağı. duman. Test kâğıdı. Emdiği Infrared Dryers (Driers). ölçümünde. Kültür ve temizlik için bu adı alan İncil kâğıdı. Açık mavi mürekkep. Endüstriyel kullanım. Kaplama Inert. spektroskopinin alt alanı. Atık sıvı. Cebri çekişli fan. Atalet kuvveti. yangın sonucu oluşan bilgiler edinilmesinde ve veri analizinde kullanılmaktadır. India Proof Paper). Rulman değişiminde kullanılır. Yongayı ve siyah Infiltration Air. Forced kaplamasını kızıl ötesi ışınla kurutan kurutma sistemi. Alternatif akımla eden. Endüksiyonla ısıtma. Hint transfer kâğıdı. yöntemi. Endirekt pişirme. Enfraruj kurutucu. Genellikle bir buhar Infusorial Earth. Infringement. Bir sigortacılık toplanmasında. Kâğıt hava tarafı negatif basınçta olan fan. Samanlı ve iç kâğıtların genel adı. (Zıt anlamlı. Anlaşmayı bozma. Endüstriyel temizlik kâğıtları. güvenilir üretimin sürdürülmesiyle ilgili yangın doğrudan bir hasarken. Hindistan’da yapıldığı Industrial Papers. değerlendirme.

Mürekkep dağılması. İş kazası sonucu meydana gelen Ink Proof. başladıktan sonra ölçülen ve gram cinsinden ifade edilen Ink Mottle. rakam % 400 lere çıkmaktadır. Kâğıdın baskı direnci. fotoğraflarda aynı alana üst üste birden fazla renk Ink Transfer. Yağlı mürekkeplerin taşıyıcı ve belirli katkı maddelerinden oluşan boyar kâğıt tarafından emilimini ölçmek için “Castor Oil Test”i maddeler. Sürtünerek mürekkep bulaşması. Karakalem Ink Lay Down. Kraft pişirme görüntü. Teneffüs. Mürekkep emilimi. Kâğıdın iç ve yüzey Ink Rub-off. Bu nedenle. mürekkepli alanın tam sayfaya oranı. Renkli mürekkebin yüzeyden koparılma kuvvetiyle ölçülmektedir. Mürekkep parçacıklarının kâğıdı. alüminyum levhaları lekelere ve kaplama uygulaması yapılır. Mürekkep iticilik. Mürekkep bulaşması. Mürekkep denemesi. sulu gibi seçenekleri yapılmaktadır. Mürekkep tutuculuğu. Mürekkep tüketim değeri. Basılı tutkallamasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. başlangıcında. yaş Ink Coverage. yüzeyine tutunma özelliği. Bu değer sayfa. mürekkebin diğer kâğıtlara geçmesi. Granit desenli. Mürekkep yayılımı. İnkjet baskı. Enjeksiyonlu pişirme. süreyle ölçülür. Ingrain Art Paper. Ink jet yazıcı kâğıdı. Mürekkebin derinlemesine geçmesi. Bu özellik kâğıttan sürtünme yoluyla ele mürekkep geçmesi. yapısı olan. Yoğun Ink Tack. kâğıdın mürekkep Initial Tearing Resistance. Baskı sonrasında. Yazıcı kartuşlarında Baskı sırasında mürekkebin kâğıdın içine geçmesi. kâğıdı. baskı sayısı % 5 doluluk oranı üzerinden hesaplanır. oksitlenmeye karşı koruyucu tabaka olarak kullanılan pelür Ink Jet Printing. Suyu seven bir yüzey Inhalation. bünyesine tutunumunu ölçen cihaz. Ink Jet Paper. baskı için mürekkebi küçük bir örnekle deneme. Basılı bir sayfada. Pişirme sırasında alkali ortamı sabit Inkometer. Mürekkep. pigment Ink Receptivity. Mürekkebin baskı çalışmalarında kullanılan pürüzlü yüzeye sahip resim sırasında kâğıttaki yayılımı. alanının yüzdesi cinsinden ifade edilir. Oluklu kutularda yapılacak yaralanma. Kâğıdın su emiciliğinin Ink Absorption. Buna “Edge Taering Resistance” da esnasında birim alan başına hesaplanan mürekkep tüketim denilmektedir. Ink. yırtılma direnci değeridir. Mürekkep emilimi. Mürekkep kadar kâğıdın 157 . İyi tutunumda parlak ve keskin karton yüzeyinin granit desenli görüntüsü. kâğıt yüzeyine püskürtülmesi yoluyla. püskürtülen mürekkepte net görüntü verebilen Inhibitive Tissue. Ink Set-off. emmeye karşı gösterdiği davranış. Kâğıt veya özellikleri de önemlidir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ingrain. Mürekkep film uygulandığından. Grenli resim kâğıdı. “Internal Tearing Resistance” yırtılma değeri. Soluma. Mürekkep doluluk oranı. İnce Kraft kâğıtlar. Injury. Bir kâğıdın mürekkebi kötü olmasına bağlı bir özellik. mürekkep yoğunluğu ve renkte meydana gelen düzensiz Injection Cooking. Tutunumun ölçüsü baskılı sayfalarda bu oran % 40 lara çıkar. Ink Repellence. Ink Strike-through. Baskı sonrası mürekkebin kâğıt tutmak için beyaz likör enjeksiyonuyla süreç sürdürülür. İnkometre. Yaralanma. Granit görünümlü. yöntemlerinden biri. tabakasının. Baskıda kullanılan pigment. Mürekkep tutunumu. baskı amacıyla bir yüzeyden diğer yüzeye Ink Holdout. Mürekkebin kâğıt aktarılması. kâğıdın gösterdiği gram cinsinden yırtılma Ink Mileage. bulunmaktadır. Koruyucu pelür kâğıdı. İlk yırtılma vericisine temas etmediği baskı tekniği. yüzeyine silika jel. PVA veya CMC kâğıdından yapılma. Baskı tipine göre yağlı. Mürekkep transferi. renkler oluşur. İlk yırtılma direnci. Baskılı yüzeyde.

PVC kaplamasında olduğu gibi. Elektrik yalıtım kâğıdı. Kablo (altta) kullanılan layner kartonu. Denetim. Bakım kapağı. Otomasyon amaçlı paketlerinde ve çikolatalarda. veya monte etme. Çeşitli işlerin fabrika içinde yapıldığını Installation. Ayakkabı iç taban kartonu. (1) Veri girdisi. Alçıpanel kartonu. Inspection. Fabrika içi döküntüler gibi. Çözünmezlik sağlayan maddeler. Montaj maliyeti. veya bu alanla sınırlı kaldığını belirtmede kullanılan bir Installation Cost. (Bakınız. bulunmaktadır. İç layner kartonu. Ekipman üzerinde kısmı. Inorganic Scale Deposition. direnç yaratan maddeler. Insurance Charge. bobin sarımı sırasında bobin telinin metal tek yaprak. Yalıtım kartonu. Insider Liner. malzemeleri. Oluklu mukavvalarda içte Insulating Tissue. farklı özellikte olan trafolarda. Elektrik motorları ve veya kitabın yaprakları arasına konulan. Cihaz. Emiş. (Improved Newsprint). Sigara Instrument. bir zamanlar kullanılan Insoluble. İç duvar kaplaması olarak kullanılan alçı veya kalsiyum sülfat kalıntıları. fabrikalarında dolgu maddeleri. Kâğıt bakımının yapıldığı atölye. gazete kâğıdı. sürecinde hamuruna kurtlanmayı/güvelenmeyi önleyici İzolasyon kaplaması olarak kullanılan kâğıt ve kartonların Pyrethrine veya Piperonyl Butoxide gibi kimyasallar genel adı. Ara kâğıdı. Kurulum. Elektrik yalıtım pelürü. Hidrokarbon gruplarından olmayan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inlet. Sigorta eksperi. Çözünmez. (1) Cihazlar. Instrument Shop. kutu içinde kullanılan lamine kullanılan ölçü aletleri. Insect Resistant Paper). 158 . (2) Giriş noktası. Çok genel bir Input. Ek yaprak. Instrumentation. Böceksavar kâğıt. Giriş. Sigorta. (Ek. bunların ana Insect Resistant Paper. Muayene. (ISO) 68 beyazlıkta ve 48. Yalıtım örtüsü. kalsiyum gibi çökelebilen ve birikintilere yol açan madde İnşaatlarda malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan kümeleri. Sigorta gideri. Yalıtım levhası. Pompa veya ekipmanlarda sıvının giriş Inspection Hatch. Kurulum bedeli. Sigortalama gideri. Enstrüman. Inorganic. Cihazların Inorganic Deposits. bulunan kontrol kapağı. Suya karşı Insurance. Yalıtım levhası ve tankların içinde biriken ve taşlaşan kalsiyum karbonat ve kartonu. (2) Ölçü aleti kullanma Innersole Board. gazete kâğıdı. Böcek zehiri başlıklarıdır. Selülozun asitte çözünmez kısmı. bir kâğıt türü. ses yalıtım malzemeleri. Alt başlıklarda çok sayıda malzeme emdirilmiş kâğıt veya karton. damarlarını izole etmek amacıyla. Boru Insulating Board. Alüminyum folyolu kâğıt. çözünebilir tuzlar ve Insulating Blanket. karıştırılmış kâğıt. Fabrika içi.8 gram/m den yukarıda üretilmiş 2 Insulating Lath. Installation Documents. Bir dergi. Elektrik yalıtım Insert. Üretim Insulating Sheating. Enstrüman atölyesi. Insulating/Insulation Paper. pelür kâğıdı türü. esnek yapılı ve genellikle folyo kaplı kartonlar. Geliştirilmiş gazete kâğıdı. su emiciliğini azaltan maddeler. Insurance Expert. İnorganik tartar birikimi. Isıl yalıtım malzemeleri.4). Güvelenmeyen kâğıt. terim. Yalıtım malzemeleri. İzolasyon levhası. elektrik yalıtım Süreçlerde sürece giren madde/nesne veya eylem. Insolubilizer. Salpa. Yalıtım tabakası. Presbant. Girdi. Insect Repellent Paper. Tesis. beton levhaların üzerine kullanılmak için üretilmiş su INP. Sokuntu. Innerframe Stock. İnorganik. Montaj dokümanları. Insulating Materials. Kontrol etme. (3) tanımdır. gövdeye temasını kesen yalıtkan kâğıt. Yüksek gramajı nedeniyle opaktır. emiciliği azaltılmış kartonlar. In Mill. Örtü kartonu. İnorganik birikintiler.

sonucu elyafların kazandığı bağlanma özelliği. Interfolded). kâğıtlarda. Uygulanan net enerjinin bıçak kitaplarda kullanılan pelür kâğıtları. Interface. Akıllı sistem. Interleaving Intensity. Intellectual Property. Duvar kaplamada Intaglio Paper. arasına konulan ve çeşitli amaçlarla yaprakların arasına Intelligent System. araya konulan çok ince kurutma kâğıdı. Interior Packings. (Bakınız. Bir kâğıt veya kartonun Çok yapraklı kâğıt tomarında tutkalla bağlanma noktası. (Eş anlamlı. Kilitleme. yoğunluk. Her yere giren bağlayan kuvvet. (1) Ara yüz./m). Elyafları bir arada tutan kuvvet. kâğıtlar. atölye tipi kâğıt makinesi. Karbon kâğıdı. Tissue). Derin ofset. Süreç aşamalarında belirlenen değer. Integrated System. İki farklı yapıdaki sistemi birbirine elekten ayıran basit yapılı. elemanına gönderildiği kontrol modlarından biri. hücrelerin arasında bulunan ve onları birbirine bağlayan Intermittent Board Machine. Öğütme bağlanma mukavemeti. Kontrolör çıkış sinyalinin zamana göre entegralinin alınarak son kontrol Interior Wraps. Katlanmış temizlik kâğıtları. Albümlerde fotoğrafların mülkiyet. Birbirine bağlı (sistemler). Kesikli karton makinesi. Pek çok kontrol Interleaving Blotting. kapatılması. sağlandığı baskı türü. karşı gösterdiği mukavemet. İç Interfiber Bonding. Ambalajlamada veya hediye paketlenirken. şiddet. İç bağ. kâğıt. Niyet. Derin ofset. Interlapped Tissues). Ara Sümen kâğıdı. Internal Bonding Strength. Ofset baskı kâğıdı. Intaglio Printing. Karışan maddeler. (Eş anlamlı. yaş mürekkebin diğer kâğıda bulaşmaması için. lignin tabakası. Seperatör olarak Öğütücüdeki özel anlamı. Rotogravür. Emiş ağzı arasında tampon kâğıtlar. çok ince pelür türü Intense Writing Finish. durarak safihayı kesmek suretiyle. Katlamalı. Interleaving Tissue. maddeler. Hücre çeperi. parlaklık. Kesikli (üretim). veya tekstil ürünlerinin arasına konulan. Bunların Intake. elektriksel düzenleme. Projeden doğan fikir mülkiyeti. Tifdruk. Elyaflar arası bağlanma. Entegre sistem. karton ve enerji üreten kanadının diğeri üzerine gelecek şekilde. Yeni basılmış sistemini içinde barındıran üst sistem. İç içe geçmiş. Entegral kontrol. Alçı levha. gibi anlamları olan bir tanım. Ara pelür kâğıdı. katlanarak fabrikalar. Ambalaj içi sargı kâğıtları. (2) Internal Bond. Kutulanmış temizlik kâğıtları. Specific Edge Load) mantık sırasının takip edilmesini sağlamak amacıyla yapılan Intent. Birbirine bağlı. bünyesindeki elyafları ve dolgu maddelerini birbirine Interfering Substances. kesafet. Baskı sırasında kâğıdın veya kartonun yüzeyinin yolunmaya Interfolded Tissue. Yuvarlak elekli ve elek üzerindeki safihanın yeterince Interconnected. bir kâğıt Odundan selüloz üreterek. Anyonik küller bu türdendir. İç bağlanma kuvveti. (Wat Sn. İç içe geçkili. Integrated Pulp and Paper Mill. Fikri Interleaving Paper. Kalıp birbirinin içine geçecek şekilde katlanarak ambalajlanmış yüzeyinde küçük oyuklar yaratarak mürekkep tutunumunun temizlik kâğıtları. bağlayarak uyum içinde çalışmalarını sağlayan ünite. Integral Control. Odunda Intermittent. Mendil ve peçete gibi Scott Bond) 159 . (Eş anlamlı. Rotogravür. Interleaving Blotting. kullanılmaktadır. ağzı uzunluğuna (Edge Length) bölünmesiyle elde edilen Interlocking. Entelektüel mülkiyet. Entegre kâğıt fabrikası. Lignin tabakası. (Tappi T 569) (Eş anlamlı. Intercelular Layer. Ambalaj içi elemanları. Ara kâğıdı. Interior Boards. mukavemet sağlayıcı destek parçaları bulunur. ara bölme kartonları. Yoğunluk. Giriş. kalınlaşması durumunda. Interlapped. Geniş amaçlı. Oyma baskı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Intaglio.

İç yırtılma mukavemeti. iyon değiştirici kâğıt yapımında kullanılan selüloz. Parlak kâğıt. makinesi tahrik kısmında kullanılan özellikli motorlar. Enfraruj görüntü. Iron. hamurun elekten Internal Thread. Internal Sizing. Yüzey kabalığı kameralarla tespit edilen görüntü. sürdürülmesi için uygulanan. Bunun Invoicing. Faturalama. İyon değiştirici selüloz. yılda stokların kaç kez döndüğünü gösteren sayı. Iridescent Paper. Fibrilleşme. Anyon reçineyle yumuşatma yerine kimyasallar kullanarak kirecini katyon değişimleri yapabilecek özellik kazandırılmış ve çökeltme. Soğuk hava katmanının. Bir döndürülebilir döküntüler. Kâğıt Apparent Thickness). Bir somunun dişleri. Damga vergisi pulu Inversion. İnvertörden çalışan motor. nişasta veya reçine katılması. Açıklama. Envanter dönüşüm sayısı/oranı. elyaf içindeki fibrilleşme. Öğütme Inverform. Suda iyonlarına International Paper and Board Sizes. Son hazırlık. Fabrika içi döküntü. Inverter Duty Motor. Interpretation. Ion Exchange Paper. sıcak hava kâğıdı. olarak görülmeyen ve üretim sırasında ortaya çıkan geri Inventory Turnover. Stok. Ion. Internal Fibrillation. (Bakınız. bünyesinde olup da. Çok katlı kâğıt üretiminde. maddelerin karışması ihtimaline karşı. katmanı tarafından hapsedilmesi. Kimyasal oksijen ihtiyacı Selülozun yaşlanmasını deneysel olarak bulmaya yarayan yaratan demir. Elyaftaki anyonik yüzey yükleri ile ortamdaki katyonlar International Organization for Standardization (ISO). Ek 2. Yorum. Kâğıt Internal Tearing Resistance. Kızıl ötesi görüntü. yabancı Tearing Resistance) ile karıştırılmaması gerekir. IR Imaging. Hava kirliliğini arttırıcı Internal Setup. ve karton ölçüleri. yırtılmanın Invoice. gerçek kâğıt kalınlığı. External Setup) Inverted Bucket Steam Trap. (Bakınız. İçeriye akışlı döner elek. rejeklerin dışarıda kaldığı döner elek. bir test. İç tutkallama. Yırtılmaya başlayan kâğıtta. Makine Resistance) veya kenar yırtılma mukavemeti (Edge sonunda döküntülerin parçalanması sonrası. kurum. (Bakınız. 160 . İyonik bileşikler. Gerçek kalınlık. Özgün viskozite. Envanter. başlangıç yırtılma mukavemeti (Initial Tearing Inward Flow Screen. Tersinme. Ionic Compounds. Ek 1. QCS sistemlerindeki iyonları yüklerine göre seçici olarak alma özelliği bulunan radyoaktif maddelerin kullanımına ve işletilmesine onay kâğıt. Kazan besi suyunu Ion Exchange Cellulose. İyon değiştirme reaksiyonu. ortadan kalktığında ölçülen. Asitte çözünen demir. suyun süzüldüğü bir elek yerleşim düzeni. Yırtılma direnci. Elektrik yüklü atom veya grup. İkincil elyaf kaynağı Inventory. Acid Soluble. Internal Revenue Stamp Paper. Ek 3). İyon değiştirici kâğıt. Uluslararası kâğıt ayrılan bileşikler. Kâğıt hamuruna bağlayıcı Ters kovalı buhar kapanı. Sedefli kâğıt. Internal Treatment. sonucu elyaflar arasındaki iç bağlanma mukavemetinin Fordriniye (uzun elekte) elekte. İyon. İnverform. Fabrika içinde duruş sırasında bir atmosferik olay. Özgün ağdalılık. Termal Intrinsic Thickness. International Atomic Energy Agency (IAEA).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Internal Broke. arasındaki reaksiyonlar. Selüloz fosfat kâğıdı. Ters kovalı kondenstop. alt elek yerine üst elekte ortadan kalkmasıyla. veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bağlı olduğu üst Ion Exchange Reaction. Uluslararası Standartlar Kurumu. İç diş. Engine Sizing). edilen diş yapısı. Fatura. reaksiyon özelliği bulunan demir. Liflenme. (Bakınız. Bir çözeltiden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu. Viskoz ipeği veya asetat yapımında da kullanılır. gram cinsinden kuvvet. İç şartlandırma. yapılan hazırlıklar. hidroklorik asitte çözünen ve kimyasal Intrinsic Viscosity. Dişi tabir içeriye aktığı.

Eş yönlülük. Eş basınçlı. Fildişi. Demirsiz şap. Isobaric. özel renkli ve yüzeyli karton. Standart koşullarda. Ivory Board. (Bakınız. Davetiye basımında kullanılan. Isolating Valve. kâğıtta görülen pas lekeleri. Kesme vanası. Isotropic. Çok iyi kalite beyaz baskı kâğıdı. Eş yüklenme noktası. Asıltılı bir sistemde. özel yüzeyli Bristol karton. Bünyesinde bulunan demir nedeniyle. parçacıkların manyetik alan etkisiyle hareket etmedikleri pH değeri. Tür. Fildişi karton. ISO (International Organization for Standards). Poz. belirli ağırlıkta ve renkte kâğıt. Kemik rengi. Sabit basınçta yürütülen süreç. kesilmiş. Anisotropic) Isotropic Sheet. ISO parlaklığı. Elyafların her yöne eşit ve gelişigüzel dağıldıkları ve yalnız laboratuvarda. Her yöne doğru ayni özellikleri gösterme. Item. Ivory Bristol. Belirli bir örnekte yapılmış. düşük kesafette elde edilebilen safiha. 161 . laboratuvarda kâğıt veya karton örneğinin 457 nanometre dalga boyundaki mavi ışıkta ölçülen parlaklık değeri. (ISO 2470) Isoelectric Point. Uluslararası Standartlar Kurumu. Ivory. Ivory Ledger. Iron Specks. Eş yönlü kâğıt. Kalem. İçinde demir bileşikleri bulunmayan ve fotoğraf kâğıtlarında bağlayıcı olarak kullanılan şap. Davetiye yapımında kullanılan. Fildişi Bristol kartonu. ISO Brightness.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Iron Free Alum. Geriye dönüşü olmayan tek yönlü reaksiyonlar. Pas lekesi. Irreversible Raections. Tersinmez reaksiyonlar.

Jakar kağıdı. selülözleri dut ağacı veya Mitsumata türünde uzun hızı ile eleğin hızı arasındaki farklılıktan kaynaklanan oran. Voith tarafında üretilen. yönüne dizileceklerdir. davanış farklılıkları oluşmaktadır. Japonyadaki bitki J selülozlarından üretilen. özenerek yaptıkları kâğıtlara verilen ad. Çok ince ve elde oranı. Vidalı kriko. Bu nedenle düzgün formasyon ve Japanese Parchment Paper. Uzun elekli veya silindir elekli makinelerde çerçeve Jogging. Kâğıt yüzeyini kaplamada kullanılır. jakar makinelerinde bir tür hafıza verilerinin saklanmasını ve Jet Applicator. Japon parşömeni. (Eş anlamlı. Kriko türlerinden biri. Jet-elek hızı Japanese Copying Paper. (1) Vals kaplaması olarak kullanılan ve Jelly Gum. etkilediğinden. Ayar civatası. Özel kraft kâğıdından Jet. kâğıtlar. Jakar kartı yüzey kaplamasını püskürtme ile sağlayan kaplama ünitesi. Jet pişirme. hamur kasasından çıkan hamurun yapılan. Rush/Drag Ratio) 162 . Hızlı makinelerde. Jacquard Board. düşük hız. Japon sanat kâğıdı. Jet kaplama ünitesi. tereyağı türü ürünlerin üstünü örtmek için Jack Screw. Japon kağıdı. Japonyada yetişen yerel fazlaysa. Çerçeve kenarı. Modifiye nişasta pişirme ve Jacquard Card. Japon kağıdı. Bunlara Verdol kâğıdı da (Verdol Paper) Jet Deckle. yapılma ve elektronik hafıza üniteleri çıkmadan önce. Japan. Bazı sanat kitaplarında bu kenarlar dıştan görünecek şekilde ciltlenir. Jet Dryers (Driers). elyaflar makine Paper). kavanozlu reçel. Bu hızda elle bakım amaçlı çalıştırma yapılır. komutların tekrarlanmasını sağlayan karton. Jacquard Paper. denilmektedir. Ceket. Jakar kartı. Janus kalender. Efflux Ratio. (2) Baskıda Japan Art Paper. Air Deckle). kalın dokulu sertifika basımında kullanılan karton. Sürekli ve hızlı modifiye nişasta kâğıttan delikli şerit hafıza yapmak için üretilmiş dayanıklı pişirme sistemi. (Bakınız. Jakar kartonu. “Japanese ebat ölçüsü kararlılığı için elek ve jet hızları birbirerine Vellum” da denilen kâğıt türü. Çektirme civatası. Japon parşömeni. Jet hızı elek hızından Japanese Paper. Janus Calender. Jet Cooking. Japan Art dizilirler. (Bakınız. mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Bu işlemler giyotin kesimi yerine biraz (Eş anlamlı. hava jetiyle yaş kâğıtta kurutma yapan sistem. Jöle koruma kağıdı. takılp sökülebilen türde keçeler. Jet. Jet/Wire Ratio. Fransızların Japon parşömeninden Jack. Jet Cooker. Jet to Wire Speed Ratio. elyaflı bitkilerden elde edilen kâğıtlar. Kâğıt üretiminde. Sürünme hız. Kâğıt makinesinde dönebilecek en kenarının su jeti ile kesilerek şekillendirilmesi. Japanese Papers) Jacket. Japon pelürü. Jet kurutucu. Kriko. (1) Yüksek sıcaklıktaki ilk çok nipli makine kalenderi. Jöle üzerini veya kılıf. Crawl Speed. Su jeti kesimli çerçeve kenarı. Bu oranın değişmesi safihadaki elyaf dizilimini Japanese Decorating Paper. (2) Kitaplarda koruyucu dış Jelly Protectors. Ressam ve gravür mürekkep kurutmada kullanılan bir yöntem. Jöle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Japanese Vellum. Japon dekoratif kâğıtları. Inching) pürüzlü bir kâğıt kenarı yaratır. Japan Papers. Cetvel ağzından çıkan basınçlı hamur. elyaflar frenleme etkisiyle makine enine doğru bitki selülozlarından üretilmiş kâğıt (Bakınız. Elek hızı jet hızından fazlaysa. Bu oranın değişmesiyle kâğıdın enine ve boyuna genel adı. Jakar makinelerinde. kartonu. gren ve grene karşı denilen terimler ortaya Sulu boya ile desen verilmiş. sanatçıları tarafından kullanılan özel kartonlar. Jack Bolt. üretilmiş yoğun parafinli ince gramajlı kâğıtlar. süsleme amaçlı kâğıtların çıkmıştır. Hızlı pişirici. hazırlama ünitesi.

Büyük kâğıt Jute Wrapping. Dayanıklı nakliye kautusu marka) Bıçak olarak bir dizi lama çelik kullanan. Mücevherci pelürü. Çok ağır ürünleri paketlemede Jute Pattern. Just in Time) Junk Trap. Olgunlaşmamış ağaç. Normal paketten Jevellers Tissue. suyla bir önceki aşamada yıkama yapan yıkama yöntemi. Mücevherci bristolü. (1) Jüt kartonu. Kuyumcu bristolü. tam türde ürün. Kum vinçlerine benzemektedir. Jüt layneri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Jet Velocity. Bir saniyede bir wat gücün harcadığı enerji (wsn. Jumbo Roll. JIT. Jüt zarf kâğıdı. Jumbo bobin. Jute. ağaçların selülozları genellikle kısa elyaflı ve cılız Jump Stage Counter Current Washing. Kâğıtları eliyle destelemek. Pulper üzerine monte edilen bristol karton. Stok tutmadan. Topal vinç. Jüt bristolü. Jute Paper. (1) Bir enerji birimi. Fabrikadan kâğıdı alarak başka ürünlere dönüştüren Juvenile Wood. Küçük karton paket. Taşlama. (2) Döner elekli makinede üretilen çok katmanlı ve tahta takoz çakılmış. Burada çok harmanlı karton. hem de kısaltılır. Mil ucu. karşı akımlı yıkama. Öğütücü bıçaklarını taşlama. Üzerinde Junk. Elyaflar hem hamuru olabilir. imkanları kullanarak yapılan bakım işleri. Çok kademeli selüloz yıkamada. paket. kullanılan oluklu kutu (Eş anlamlı. kuvvetin bir metre uzunluğa uçta yaptığı kaldıraç etkisi Jute Liner. zamanında yapılan teslimatlarla sürdürülen üretim Jog. su 163 . Büyük kutu. selülozu. Jüt desenli kâğıt. Jordan Refiner). Job. (Nm). Junk Trap. monte edilmiş vinç sistemi. Konik öğütücü. (1) Kesikli çalışma modu. Çöp. Jumbo Box. büyük kâğıt bobinler. Jul. Büyük bobin. Jute Bag Paper. (2) Hurda kâğıt Joint. (2) Elle kâğıt destesini planlaması. daha az sayıda karton bulunduran bir tür pelür kâğıdı. Journal. biriken hafif çöpleri pulper yüzyinden uzaklaştıran kovalı Jib Crane. Çöp vinci. hizaya sokmak. Pulpere bağlı Jigging. Genç ağaç. İş kartı. İş. aralarına kartonu. Valslerde yataklanan mil kısmı. Kuyumcu bristolü. Katmanlardan bir Kraft diğer gazete amaç elyafta hollender etkisi yaratmaktır. Jüt selülozu. Ek yeri. Hint keneviri (selülozu). (Eş anlamlı. Hamur kasasından çıkan basınçlı çekme aşamasını atlayarak. ezilir. Junk Seperator. Konik rifayner. konik rotoru olan öğütücü. Jüt layneri. Dregs Well).). Devamı olmayan Just in Time. Junior Carton. (Bakınız: Junk Separator). (Jordan Jute Board. Jüt kâğıdı. (1) Parti malı (üretim). Dregs) mücevheri teşhir etmek için kullanılan açık pembe renkli Junk Remover. bir sonraki aşamadan çıkan hamurun hızı. (2) Moment anlamında bir Newton Jute Envelope Papers. O anı kurtarması için elde mevcut Job Card. Oksitlenmeyi önleyici bölünerek hazırlanmış. Jordan. Jütten yapılma bristol karton. (Bakınız. Tam zamanında. Tek ayak üzerinden uzanan kirişe kaldıraç. (Eş anlamlı. Eklem. bobini. (2) Spot. Jordan Refiner. olarak çalışan ve ağır kütleleri tutan sistem. Atlama kademeli olmaktadır. Jute Linerboard. Jevellery Card Bristol. Jet hızı. Kâğıtta yapışma yeri. Job Lot. Jüt ambalaj kâğıdı. Joule. Jütten yapılma kâğıtların genel adı. Geçici tamirat. Jute Bristol. Çöp ayırıcı. Jury Rig. (1) Jüt. Bu tür firmaların talep ettikleri. Çöp kapanı. Combo Box) Jute Pulp. Jevellers Bristol. (Bakınız. Torbalık jüt kâğıdı.

Kinematik vizkozite. önemlidir. Arkası yapışkan Kettle. İkinci valse de Kraliçe vals (Queen Roll) türü. Eleklerde zift ve katran temizlemede kumu.) yetişen bir ağacın salgısından elde edilen zamk. Sürekli tarzda selüloz Finish). vizkozitenin akışkanın yoğunluğuna bölünmesiyle bulunur. Dudak teması baskı. dokulu kâğıt işleme tekniği. kullanılan petrol türevi. Bebek teni tarzı işlenmiş. Kady® pigment karıştırıcısı. Burkma. Kinetik sürtünme. selülozları kâğıt yapımında kullanılan. Güderi tarzı işçilik Kady® Mill Dispenser. Kaolin. iade ürün toplamı gibi. K-B kartonu yöntemiyle Kinking. Gaz yağı. Paçavra selülozu üretmede Kaolin. elyaf floklaşmasını önler. Dudak teması kalıplı kesim. yumuşak patentli bir kuşe çözeltisi ve pigment karıştırıcısı. Çocuk davetiye kâğıtları. Kappa Number. aluminyum silikat şeklindeki beyaz seramik kili. üretilen patentli kâğıt. Japon iş anlayışı. bir ay içinde satılabilir kâğıt üretim toplamı. Bir işletmenin veya onun bir biriminin belirli 164 . Kot kumaş artıklarının boyasını kullanılan. Burma. Bu değer kâğıdın kullanılır. Dinamik ile 100 aralığında olmaktadır. pişiriren kule tipi pişirici. Metso yapılmış. Kral vals. gerekli kimyasal miktarını belirlemede Kindling. elyaf bünyesinde mikro sıkışmalar ve yer Kenaf. Kiss Dye Cut. Kabuklu küçük bitki. Kalenderde tahrik edilen en alt vals. Örneğin. Karaya zamkı. Kâğıtta. Ana performans baskı kuvveti ile yapılan basım. Kinetic Friction. Gövdesinin kabuklarından elde edilen değiştirmeler yaratma. (Bakınız. Bükerek çevirme. İş güvenliği açısından. Steno klavyesinde. Alev alma. K-B örtü kâğıdı. Selülozda kalan lignin Kiln. hayvanların kabuklarının kalıntılarından elde edilen silis Kerosene. delerek işlemek için üretilen bir kâğıt türü. Hindistanda (Dinamik vizkozite. uzun elyaflı yıllık bir Kieselguhr. Selüloz fabrikalarında kireç üretiminde miktarını belirten derecelendirme sistemi. Karaya sakızı. Kid Kamyr Digester. Filtre kumu. bir seviyesinde değerle ifade edilmesidir. sökmede de kullanılır. Kamir pişirici. (ISO 302-2004). Kizelgur. Bu kâğıtlar kırtasiye türüdür ve Kaizen. göstergeleri. Kappa sayısı. harfleri kesilmesi. Kenaf. Hamurda (m2/s). Kid Weddings. Kâğıt ve kartonlarda K-B Board (Keyboard Board). Panel birbirleriyle olan sürtünme şekli. taban kâğıdı olarak kullanılan patentli bir karton İlk vals de denir. Kiss Impression. yapımında. Kireç ocağı. K-B Sheating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ bir süre içindeki çalışma performansını gösteren ana K göstergeler. Çocuk tenine benzeyecek şekilde. Kier. Tutuşma. kartonu. Mümkün olan en az Key Performance Indicators. Karaya Gum. Steno kâğıdı. ağartılması için. Sürekli iyileştirme. İş gücü aracılığıyla mektup yazma ve davetiye basımı gibi işlerde işleri küçük değişimlerle daha iyiye götürmeyi hedefleyen kullanılmaktadır. kalıpla sadece üst katmanın Keyboard Paper. denir. gramın onda özelliklerden. Bir sıvının akmaya karşı iç direnci. Ceketli nişasta pişirme kazanı. Kid Finish. yüzeyde ve hamurda dolgu olarak kullanılan basınçlı küre. etiketlerde olduğu gibi. Çıkan sonuçlar 1 Kinematic Viscosity. Pişirme kazanı. Normal şartlarda bir gram kemik kuruluğundaki kimyasal maddelerin ambalajlarında belirtilmesi gereken selülozda tüketilen potasyum permanganatın. Araçlarda göğüslük diye anılan panellerin King Roll. Küresel selüloz pişirici. Rifaynerde. K-B kartonu. İğirme. Kayzen.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kitchen Towel. Mutfak havlusu. Kâğıt mutfak havlusu.

Kozo. Dut (kâğıdı). Japonya’da dut ağacının kabuklarından

(Benzer; Hand Towel) (Bakınız; Kitchen Wipes)

elde edilen selülozla, elde yapılan bir kâğıt türü. Dut ağacı

Kitchen Wipes. Mutfak temizlik kâğıtları. Silme işinde

iç kabuğu selülozları çok uzun elyaflıdır. Bu nedenle

kullanılan kâğıt havlular.

dayanıklı kâğıtlar üretilmesini sağlar.

Kite Paper. Uçurtma kâğıdı.

Kraft. Kraft kâğıtları. Sülfat süreci ile elde edilen dayanıklı
esmer renkli kâğıt türlerine verilen genel ad.

Kitting. Takım hazırlama.

Kraft Bag Paper. Kraft torba kâğıdı.

K-M Model. (Bakınız: Kubelka-Munk Model)

Kraft Bitumen Paper. Kraft bitümlü kâğıt. Üretildikten

K.Number. (Bakınız; Kappa Number)

sonra bitümle kaplanan kraft kâğıdı.

Kneader Pulper. Yaş döküntü pulperi.

Kraft Board. Kraft kartonu. Oluklu mukavvada dış

Kneading Disperger. Yoğurucu disperger. Helezon

yüzeyde kullanılan kraft karton.

disperger. Kâğıt hamurunu helezon içinde sıkarak ve

Kraft Butchers. Kraft kasap kâğıdı. İnce ve parafin kaplı

yoğurarak elyafları açan disperger sistemi.

kraft kâğıdı.

Knife Barker. Bıçaklı kabuk soyucu. Kütük kabuklarını

Kraft Corrugating Medium. Kraft oluklu kartonu. Kraft

döner bıçaklarıyla soyan bir kabuk soyucu türü.

kartonu.

Knife Coating. Raspalı kuşeleme. Bıçaklı kuşeleme. Bir

Kraft Envelope. Kraft zarf kâğıdı. Büyük zarf yapımında

raspayla, fazla miktardaki kaplama maddesinin sıyırıldığı

kullanılan kraft kâğıtları.

kuşeleme yöntemi. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

Kraft Grades. Kraft türleri. CEPI EN 643 standardıyla

Coating).

belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. Genellikle kahverengi

Knife Edge. Bıçak kenarı. Bıçaklı kesimde bıçağın kestiği

ağartılmamış selülozdan üretilmiş kâğıttan yapılmış

taraf.

ürünlerin atıklarıdır. Uzun elyaflıdır, testliner ve imitasyon

Knife Over Coating. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

kraft yapımına uygundur.

Coating).
Kraft Liner. Kraft layner. Oluklu mukavva yapımında dış

Knives. Bıçaklar. Kâğıt kesiminde, giyotinde, konik

yüzeyde kullanılan kraft kartonu.

öğütücülerde kullanılan bıçaklar.

Kraft Linerboard. Kraft layner. (Bakınız; Kraft Liner).

Knock-off Shover. Yüksek basınç fıskiyesi. Pres

Kraft Manila. Manila kraftı. Manila selülozundan üretilmiş

keçelerinin temizliğinde kullanılan fıskiyeler.

görüntüsü verilmiş, herhangi bir kraft kâğıdı. (Bakınız;

Knot Drainer. Düğüm eleği. Hamur içindeki açılmamış

Manila Paper).

elyafları ayıran elek. (Eş anlamlı; Knotter)

Kraft Paper. Kraft kâğıdı. Sülfat selülozundan yapılma,

Knots. Düğümler. Kâğıt hamurunda açılmamış elyaf

esmer renkli ve çok dayanıklı kâğıtlar.

kümeleri.
Kraft Process. Kraft süreci. Sülfat süreci. Alkali kostik ve

Knotter. Düğüm ayırıcı. Selüloz üretiminde, az piştiği için

sodyum sulfit çözeltileriyle, odundan selüloz elde edilme

düğüm halinde bulunan parçacıkları ayırmada kullanılan

süreci.

sarsak elekler veya basınçlı elekler. (Eş anlamlı; Knot

Kraft Pulp. Kraft selülözü. Kraft süreciyle elde edilen

Drainer)

kimyasal sülfat selülozu.

Knotter Pulp. Düğümlü selüloz. Düğüm ayırıcının ayırdığı

Kraft Recovery Cycle. Kraft geri kazanma aşaması. Kraft

rejekler. (Bakınız; Knotter).

üretim sürecinde kullanılan kimyasalların likörden geri

Knurling. Tırtık açma. Temizlik kâğıtlarında, kenarlarda

kazanılması aşaması.

makine boyuna uygulanan desenli tırtık işlemi.
165

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kraft Sack Paper. Kraft torba kâğıdı. Kraft selülozundan
üretilen ve genellikle çimento torbası gibi torbaları
yapmada kullanılan kâğıt.
Kraft Test Liner. Kraft testlayner. Oluklu kutu yapımında
dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu.
Kraft Twisting. Kraft ip kâğıdı. Bükülerek çanta sapı
yapımında, ip gibi kullanılan kraft kâğıtları. (Bakınız;
Twisting Paper).
Kraft Waterleaf. Emici kraft kâğıdı. Tutkallama
yapılmamış kraft kâğıdı.
Kraft Waterproof. Su geçirimsiz kraft kâğıdı. Parafinle,
ziftle kaplanmış veya aşırı tutkallanmış kraft kâğıdı.
Kraft Wrapping. Kraft ambalaj kâğıdı.
Kubelka-Munk Model. Kubelka-Munk Model. Kağıdın ve
kuşe gibi opak cisimlerin yansıtıcılık özelliklerini
tanımlayan matematiksel bir yöntem.
Küster™ Roll. Bombe kontrollü taç vals. (Eş anlamlı;
Profile Roll)

166

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Laid Lines. Nervürlü elek çizgileri. Eğütör valsinin kâğıt

L

yüzetindeki sık ve paralel çizgili görüntüsü.
Laid Mold. El eleğinde üretilmiş. Yüzeyinde elek izleri
görülen el yapımı kâğıt.

Label. Etiket. Yafta.

Laid Papers. (1) Elek kağıdı. Safiha oluşturmak amacıyla

Label Cloth. Bezli etiket kâğıdı.

eleğin kullanıldığı kâğıtlar. (2) Düz kâğıt. Düz filigranlı

Label Manila Paper. Samanlı etiket kâğıdı.

kâğıt. Düz desenli egütör valsi kullanılarak üretilmiş
üzerinde elek izleri görülen kâğıt.

Label Papers. Etiket kâğıdı.

Laid Wires. Egütör eleği. Egütör valsi üzerine kaplanan

Labor. İş. Emek. İş gücü.

metal elek teli.

Laboratory. Laboratuar. Kâğıt testleri laboratuarı.

Laid Writing. Nervürlü yazı kağıdı. Düz filigranlı yazı

Laboratory Climatization. Laboratuar iklimlendirme.

kâğıdı. Egütör valsi kullanılarak üretilmiş üzerinde elek

Laboratuarı belirli sıcaklık ve nem koşullarına getirme.

izleri görülen yazı kâğıdı.

Labor Cost. İşgücü maliyeti.

Lake. Lake boya.

Lace Paper. Dantel kâğıdı. Bardak veya pasta altlığı

Lambert. Aydınlatma birimi. Bir cm2 ye düşen bir lümen

yapmında kullanılan, düşük gramajlı kalıp kesimine uygun

ışık miktarı.

kâğıtlar.
Lamellae. Katman. Selüloz lifi katmanları.

Lacquer. Lak. Cila. Sentetik reçine verniği.

Laminated. Kaplanmış. Lamine.

Lacquered Paper. Laklı kâğıt.

Laminated Base. Lamine taban kâğıdı. Çok emici,

Lacquering. Laklama. Kâğıt yüzeyini lakla kaplama.

özellikle sentetik reçine emdirilmek üzere üretilmiş, ahşap

Ladle Dryer. Tepsili kurutma. Düz tepsiler üzerinde

kaplama kâğıtları.

kurutma.

Laminated (Liner) Board. Lamine karton. İki veya çok

Lag. Gecikme. Gelen sinyale geç cevap verme.

katlı mukavemeti arttırılmış karton.

Lagoon: Gölet. Arıtma göleti.

Laminated Glassine. Lamine aydınger kâğıdı.

Laid. Egütör desenli. Nervürlü. Egütör valsiyle kâğıt

Laminated Paper. Lamine kâğıt. Akşap görüntüsü vermek

yüzeyinde birbirine paralel kabarık çizgi deseni görünümü

için kullanılan dekor kâğıdı. Emiciliği kaybetmeden, yoğun

verilmiş olan. (Bakınız; Laid Dandy Roll).

iç tutkallamasıyla yaş dayanım mukavemeti arttırılmış

Laid Antique. Antik yüzeyli. Nervürlü antik kâğıt. Egütör

kâğıtlardır.

valsi ile yüzeyi antika görünümünde nervürlü işlenmiş

Laminated Web. Çok katlı temizlik kağıdı. Havlu ve

kâğıt.

tuvalet kâğıdı gibi temizlik kâğıtlarında çok katlı yapı. (Eş

Laid Dandy Roll. Egütör valsi. Matal elekli vals. Kâğıt

anlamlı; Multiply Web)

makinesi elek bölümünde, kartona düzgün yüzey

Laminating. (1) Çok katlı hale getirme. (2) Çok katlı

kazandırmak için kullanılan vals. Bunun sonucu, yüzeyde

Lamination. Kaplama. Laminasyon.

elek tellerinin paralel çizgileri görülür. Bu valsler, Dandy
Roll diye geçen, filigran (yaş iz) vermek için kullanılan

Laminator. Laminasyon makinesi. Kaplama makinesi.

gren desenli ve arma desenli valslerin en basit yapıda

Lampblack Paper. Karbon kâğıdı. İsli kâğıt.

olanlarıdır.

Lampshade Bristol. Abajur kartonu. Abajurlarda

Laid Finish. Elek izli. Elek teli izi verilerek el yapımı

kullanılan düzgün yüzeyli bristol karton.

görüntüsü verilmiş.
167

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lance. Lans. Kurum üfleme borusu. Kazanlarda kurum

Lateral Porosity. Enine doğru gözeneklilik. Kâğıt enine

üfleme amacıyla kullanılan sabit veya elektrikle tahrikli

doğru dizilmiş gözenekler. (Eş anlamlı; Horizontal

boru.

Porosity).

Landfill. Moloz alanı. Çöp alanı. Çöplük.

Latex. Lateks. Doğal veya sentetik kauçuğun çözeltisi.

Landfilling. Çöp dökme. Pek çok çöplükte yapılan dolgu

Latex Board. Lateks kaplı karton.

ve düzleme işlemi.

Latex Trated Papers. Lateks kaplı kâğıtlar.

Language of Contract. Sözleşme dili.

Latewood. Geç odun. Yaz odunu. Yıllık odun halkalarında

Lanyard. Emniyet halatı.

daha yoğun ve kısa elyafların bulunduğu yazın büyüyen

Lapped. Bindirmeli. Ambalajlamada kenarların üst üste

koyu kısımlar.

getirilerek kapatılmış olması.

Lath. Levha. Panel. (Bakınız; Gypsum Lath).

Lapping. Bindirmeli katlama. Selülozu, pres sonrasında

Laundry Paper. Çamaşırhane kâğıdı. Yıkanmış

bindirmeli şekilde katlama.

çamaşırların boyalarının birbirine geçmemesi için üretilmiş,

Laps. Yaş selüloz. Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve

yağlı veya aşırı tutkallı, nem geçirmez kâğıtlar.

bu şekliyle sevke hazır selüloz.

Lawbook Cover. Kanun kitap kapağı kartonu. Bir kapak

Lard Paper. Kasap kâğıdı. Parafin emdirilmiş, domuz

kartonu türü.

etinin koku emmemesi için ambalaj kutusu içine

Lawn Finish. Kumaş dokulu kâğıt yüzeyi.

yerleştirilen kâğıt.

Lay Boy. Sehpa. Kesilen kâğıtların üst üste destelendiği

Large Scale. Büyük ölçekli.

platform.

Laser Paper. Fotokopi kâğıdı.

Layer. Katman. Çok elekli veya silindirli makinelerde

Laser Printing. Lazer baskı.

üretilen kâğıtlarda/kartonlarda görülen ve birbirinden
ayrılmayan katmanlar. (Eş anlamlı; Ply)

Last In First Out. Son giren ilk çıkar. Stoğa son giren

Layer Board. Ara kartonu. Seperatör kartonu. Kutu içinde,

ürünün stoktan öncelikli olarak çıkması.

ürünlerin arasına konulan kartonlar.

Latency. Gizli stres. Mekanik selüloz üretiminde, öğütme

Layer Insulation Paper. Trafo presbantı. Trafolarda sac

sonrası elyaflarda oluşan deformasyona bağlı kıvrılma.

paketin bobinle elektriksel temasını kesen karton türleri.

Latency Chest. Stres giderme bütesi. Termomekanik
öğütme sonucu elyafta oluşan stresi gidermek için belirli bir

Layout. Yerleşim.

sıcaklıkta bir süre hamurun bekletildiği depo. Bu işlem

Lay-up Maintenance. Koruyucu bakım. Bakımlı yedekleri

sonucu elyaflar düzleşirler.

stoklayarak gerektiğinde mevcutla değiştiren bir bakım

Latent Heat. Gizli ısı. Bir maddenin sıcaklığını

yöntemi.

değiştirmeden, onun fiziksel özelliğini değiştiren ısı.

Lazy Steam. Tembel buhar. Serbest buhar. Açıkta sis

Donma ve buharlaşma noktalarında kullanılan veya açığa

şeklinde görülen buhar.

çıkan ısı.

Lazy Steam Showers. Tembel buhar fıskiyesi. Safihada ön

Lateral Dimension. Enine boyut. Selüloz elyafının en

ıstma veya profil düzeltme gibi işlerde kullanılan buhar

ölçüsü.

fıskiyeleri.

Lateral Permeability. Enine geçirgenlik. Safihada makine

Leachate. Sızıntı su. Çöplerden süzülen su.

enine olan geçirgenlik

Leaching. Sızma. Toprağın derinliklerine kirleticilerin
sızması.

168

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lead. Kurşun. Ağır metallerden. Suda ve havada zehirli

restorasyon tekniği. Bu teknikte cilt sökülüp, yapraklar tek

madde olarak bulunmaktadır.

tek ayrılır ve iki taşıyıcı kâğıt arasında jelatine gömülerek

Lead Dryer. İlk kurutma silindiri. Genellikle çapı küçük

yaprak yeniden elde edilir.

olan ve kurutma grubunun en başına konulan kurutma

Lengthwise Cut. Boylamasına kesim. Dilme. Kağıdı uzun

silindiri. (Eş anlamlı; Baby Dryer)

dilimler halinde kesme. Genellikle bobin makinelerinde

Leading Roll. İlk silindir. Kurutma gruplarının ilk

yapılan kesim şekli.

sislindirleri.

Lens Tissue. Gözlük silme kâğıdı. Temizlik kâğıtları

Lead Pencil Paper. Kara kalem çizim kâğıdı.

türünde kutuyla satılan pelür kâğıtları.

Lead Time. Teslim süresi. Sipariş anından teslim anına

Letter Copying Paper. Mektup kopyalama kâğıdı. Bir

kadar süreyi kapsayan teslim süresi.

mektubun birden çok kopyasını almak için üretilmiş kâğıt.

Leaf Fiber. Yaprak selülozu. Manila, ananas gibi bitkilerin

Letter of Intent. Niyet mektubu.

yapraklarından elde edilen selüloz.

Letter Paper. Mektup kâğıdı. Mektup amaçlı kullanıma

Leakage. Kaçak. Su, yağ, gaz veya buhar kaçağı.

hazır hale getirilmiş ebatta kâğıt.

Leak Test. Kaçak testi. Boru hatları ve ekipmanlara yapılan

Letterpress Printing. Rölyef baskı. Kabartma baskı.

kaçak testi.

Level. Seviye.

Lean. Yalın. Minimum miktarda kaynak kullanan iş

Level Box. Seviye kasası. (Constant Level Box)

süreçleri.

Level Control. Seviye kontrolu.

Leatherboard (Paper). Salpa. Suni deri. Deri artıklarından

Levelling. Tesviye etme.

üretilmiş ve ayakkabı tabanlarında kullanılan mukavva.

Levelling Screw. Tesviye civatası. Seviye ayar vidası.

Taban astarının, üzerine diğer parçaların eklendiği temel
Level Measurement. Seviye ölçümü.

parçasıdır.

Level Transmitter. Seviye transmitteri. Seviye ölçen ve

Leatherette. Deri kâğıdı. Deri gürünümü verilmiş, cilt

geri bildiren saha cihazı.

kapaklarında kullanılan kâğıt.

LFL (Lower Flammable Limit). Tutuşma alt limiti.

Ledger Grades. (Bakınız; Ledger Paper).

Genellikle hacmin yüzdesi olarak ifade edilir. Bir solvent
Ledger Paper. Kayıt defteri kâğıdı. Muhasebe defter

buharının belirli bir sıcaklık ve basınçta hava içindeki

kâğıdı. Düzgün yüzeyli, pamuk selülözünden yapılmış,

tutuşabilir konsantrasyonudur. Bu değerin altında tutuşma

yüksek yırtılma mukavemeti olan, kütük kayıtlarını elle

gerçekleşmez.

yazmak için kullanılan dayanıklı kâğıtlar.
Liable. Sorumlu. Mesul.
Left Hand Machine. Kâğıt akış yönü sola doğru olan

Liability.Yükümlülük. Kontratta belirtilen, alıcı veya

makine. (Bakınız; Hand of Machine, Right Hand

satıcıya ait yükümlülükler.

Machine).

License. İzin. Lisans.

LEL (Lower Explosive Limit). Patlama alt limiti. Yanıcı

Lick Coating. Yalama tarzı kaplama. Tutkal preste yapılan,

bir gaz buharının, bir kıvılcım olması durumunda patlamaya

düşük gramajlı, mineral dolgulu yüzey kaplaması.

yol açacağı en düşük konsantrasyon. Hava/gaz karışımı

Lick up Couch. Dudak valsi. Elekten prese safiha

yüzdesel olarak alınır.

aktarmakta kullanılan ve genellikle bir kauçuk valsle

Leipzig Paper Splitting Technique. Leipzig kâğıt ayırma

birlikte görülen yarıklı metal vals.

tekniği. Aşırı hasar görmüş değerli kitapları kazanmak
amacıyla, Almanya’da elle yapılmaya başlayan bir
169

değerlendirme programı. Betonda süresiyle ilgili ölçülendirme. Ekipman ömrü. Dudak valsi ile kauçuk vals kâğıtlara yapılan kaplama türü. Genellikle havanın rutubeti maddesi gramajının yaygın bilinen değerlerin altında nedeniyle sönmüş kireç durumundadır. Kireç. sigorta. Lignin. Lime Milk (Ca (OH)2). Like-Sided. Ömür. Tek yüzlü oluklu mukavva. Lick up 10 gr/m² dir. (Bakınız. Kapaklı karton kutu. Ek 4). Kireç sütü. Kireç çamuru. nakliye. Düşük gramajlı. Sözlüklerde ve tüm kaynakların. Kireç taşı çökeltisi. Life. Ligninden elde veya karton destesi. Sodyum hidroksitin geri kazanılması için içine kireç ilave 170 . Brightness). lignini Düşük gramajlı kuşe. Genellikle 25-40 gr/m² değerlendirmesi. Light Weight Chip. Deste. olması. Işık haslığı. Selüloz üretimi sırasında Lightfastness. Couch) Light Weight Coated Papers (LWC). Ayakkabı kazanılması. Parlaklık. bakım ve yedek parça stok maliyetleri dahil. Kâğıt yüzeyinin çok az bir kaplama alınması için kostikle (Sodyum hidroksit. iki parçalı formaldehit reçineleri yerine lignin tutkalı kullanılmaktadır. Selüloz üreiminde ligninin tutkal yapımında kullanılmak amacıyla geri Lift off Lid (LOL). Selüloz üretiminde yan ürünlerden biri. Light Weight Paper. Kaldırma araçları. Gramajı düşük Life Cycle Assessment (LCA). Ömür boyu. Lignoselüloz. Kapak bir Lignocellulose. Bir ekipman veya ve hücreye dayanım sağlayan. Hafif kuşeli Lien. kâğıtlar. Yongalar. (Shouldered Box with Lift off Lid). Amorf ve maliyeti. değerlendirme. Lignin. Ca(OH)2). akışkanlığı sağlamada kullanılmaktadır. Biomass) Lift Trucks. Kaplama gramajı düşük olan kuşe kâğıtlar. Light Weight. Ömür boyu olarak üretilmiş kâğıtlar. Kireç ocağı. Bir ürünün ortaya konmasında kullanılan aralığındaki kâğıtlara verilen genel isim. Düşük gramajlı kaplama. Uygulanan kuşe miktarı 7- arasına konulan safiha taşıyıcı keçe. Lignin Recovery. Lift. bunun yanında hücreleri ürünün planlama. Dudak keçesi. yumuşak ağaçlarda %20-%25 arası süresi. Genellikle dergilerde kullanılan Bu süreçte sodyum hidroksit sodyum karbonata dönüşür. Lime Kiln. Belirli aralıklarla bir liste üzerinden yapılan Light Weight Printing Paper. İstif. Odunda hücre çeperininin içinde bulunan Life Cycle Cost. Selüloz işletme. Bunun bir türü şekerleme kutularıdır. birbirlerine çimento gibi bağlayan madde. Bir kâğıt ürünün ömür arası lignin bulunurken. Lignin geri kazanma. Düşük gramajlı kâğıt. Ömür boyu maliyet. İpotek. Forklift. Belirli sayıya ulaşmış ve nakle hazır kâğıt Lignin Based Adhesives. çevreye olan etkilerini denetleme ve kutsal kitaplarda kullanılmaktadır. Düşük gramajlı yazı ve asıl amacı çevreyi koruma olan denetleme ve kâğıtları. Lime Mud (CaCO3). toplam üretiminde parçalanarak ortamdan uzaklaştırılır. Kâğıdın elek ve keçe yüzeylerinin Light Scattering Coefficient. Boyalı kâğıdın ışıkta solma ligninle kükürt bileşiklerinin oluşturduğu yan ürün. anlamlı. Kâğıdın veya kaplama Lime (CaO. Işık saçılım katsayısı özelliklerinin birbirine benzemesi. (Eş faturaya oturur. ambalajlama. Ömür süresi. Bio Based Adhesives) Lifting Equipment. tasarım. NaOH) pişirilir. Ahşap levha yapımında kullanılan fenol kutularında olduğu gibi. kutu. (Eş anlamlı. Lignosulfonate. kapağı açılıp alınabilen. (Eş anlamlı. Kurumuş bitki artığı. Lignosülfonat. Light Weight Coated (LWC). lignin bulunur. edilen tutkallar. Lightness. maddesiyle kaplanması. (Bakınız. Yumuşak ağaçlarda %26-%32 Lifetime. çapraz bağlı polimerlerdir. Aydınlık. Lignin tutklları. Eş yüzlü. Alacak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lick up Felt.

Yağı seven. Dudaklar. Lincrusta Paper. Lintless Blotting. Linter). Çizgiler yaş safihada elde edilir. Lines Per Inch (LPI). Liners. verilmiş kâğıt. İnç başına çizgi sayısı. Bu nedenle alt layner ve üst layner diye 171 . (1) Kuşe karton. Kireci (CaO) suyla (H2O) motorunun. Kireç taşı çökeltisi içinde bir miktar kullanılan kâğıt çeşitlerine verilen ortak ad. işlemesi. kısa boylu pamuk elyaflarından üretilen tutkallama nedeniyle tüylenmesi. (Organik Linens. kaplamalar yapılır. hayvansal tutkallar) onun jelleşme sıcaklığını düşüren katkı Bazen dış yüzeyde dayanımı arttırıcı veya görsel çeşitli maddeleri. Kireç çamuru teksif eleği. sistem. Yazı yazmak için üretilmiş defter veya mektup kâğıdı. Lime Soap. Lipophilic. Kalıp olarak linolün nedeniyle onun alternatifi olarak üretilen ve kullanılan oyularak kullanıldığı baskı. Layner karton. Calcium Soap). Lime Stone (CaCO3). Oluklu Liquefiers. (1) Layner karton. Cetvel. Linter. soventlerde çözülürler. (1) Linter selülozu. Dudak. Linol baskı. Oluklu mukavva yapımında alt Lipophobic. veya ekranın çözünülürlüğünü tanımlayan ifade. (Sticky) şeklinde birikintilere neden olurlar. (Bakınız. Kayaç kalsiyum karbonat. Hamur kasası çıkışında jet yönünü ve Linen Finish. Muşamba kartonu. (2) Bir seri iki katmanlı üretilen dış yüzeyde kireç çamuru denir. (Bakınız. Sıvılaştırıcılar. Lip. Kireç söndürme. Kanvasa benzemesi Linoleum Printing. kâğıt üretiminde topaklanarak sakız Layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Linen Faced Paper. Lime Mud). Linol altı döşeme kartonu. yetersiz iç tutkallama niplerinde uygulanan basınç (kg/cm). Kaplanarak yer döşemesi yapımında kullanılan kartonlar. kâğıt ve selüloz üretiminde topaklanarak zift paçavradan üretilen kâğıtların ortak adı. veya aşırı öğütme nedeniyle kopan elyaflar. Bir resmin Lime Mud Filter. (Bakınız. Gri kâğıt üzerine beyaz kuşe Linter. Lined Board. Kâğıt yüzeyinden. Kireç çamuru filtresi. Pamuklu kâğıtlar. selüloz. Keten kumaş görünümü açıklığı ayarlayan alttaki kenar. Koza üzerinde kalan ve elle alınamayan kısa kaplanmış karton. Linol kartonu. Linoleum Underfelt Paper. birden fazla noktayı tahrik ettiği reaksiyona sokup kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) elde etme. (Bakınız. kâğıtlar. Çöken kalsiyum karbonata kireç taşı çökeltisi veya ikiye ayrılır. Linerboard. (Pitch) şeklinde birikintilere neden olurlar. yapılan kâğıt. Pamuklu kâğıtlar. Tüylenmeyen sümen kâğıdı. Keten desenli kâğıt. Yağı sevmeyen. Linoleum Liner Felt). Linter selülozu veya ekstreler. (Bakınız. Çizgili kâğıt. Preslerde. Toz elyaf. Kâğıt yüzeyinin kötü ayrılamayan. Lime Mud Thickener. Line Shaft (Drive). (2) Pamuklu paçavra selülozu. Genellikle resim ve duvar kâğıtları sınıfındandır. Linear Pressure. Tek bir tahrik Lime Slaking. Hurda kâğıtla kâğıt ve üst yüzeyde kullanılan kartonlar. bir şaftla. Özellikle testlayner. baskı Lint. Linoleum Lining. Multi Sectional Drive veya Sectional Drive) Lime Sludge/Sludge. magnezyum karbonat ve bazı mineraller bulunur. (Bakınız. Linter selülozu. Linen. Kireç taşı. Odunda bulunan ve yağı seven bazı Linen Papers. Bir ketenli bezle birlikte düz kağıdın baskı Lips. Test Layner ve Kraft fabrikasına gelen. Hamur kasası cetvel ağzına ait alt ve üst silindirleri arasından geçirilmesiyle elde edilen yüzey dudaklar. Tek şafttan tahrikli. Havlanma. Linol altı döşeme kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ edilir. Linter Pulp. Linear Laid. Pamuk tohumlarından elle Linting. Tutkala katılıp (özellikle mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtların ortak adı. Çizgisel basınç. (2) Silindir elekte farklı iki hamurla boylu pamuk elyafı. Linen Finish). Linoleum Underfelt Board. Eskiden kullanılan kâğıt makinesi tahrik yöntemi. Kanvas kâğıdı. Tüylenme. Linoleum Liner Felt.

Yükleyici. sülfatın karışımı. (1) Kâğıt hamuruna dolgu maddeleri tekniği. (2) Preslerde ve kalenderlerde uygulanan baskı Listing Card Bristol. Litograf baskı plakası temizleme kâğıdı. Kitap ve basılı değerli Load Deformation. Canlı buhar. Besleyici. Sıvı klor. plakayı maskelemek için Liquid Packaging Board (LPB). Hamura verimeden önce ısıyla Lithograph Paper). Litogravür. Loading) Lithco Process. Kontrat Litho Coated Paper. Düşük gramajlı Liquid Packaging Board. Canlı tabancası. Likör/yonga oranı. (3) Kâğıda üretim aşamasında katılan dolgu bristolü. Likör tabancası. bir veya her iki yüzeyi de su geçirimsiz kâğıt. Litograf baskıda. Kâğıt endüstrisinde iç dolgu Liquor Flash Tank. üretilen meyva suyu ve süt gibi ürünlerde şişe olarak Lithographic Masking Paper. basılmayacak alanların kimyasallarla belirlendiği baskı Loading. Selüloz üretiminde kullanılan sıvılaştırılmış. ve suyu itme özelliğinden yararlanılan. katı beyaz. kuşeli karton Lithograph Paper. Litografik baskı sırasında kullanılan terimlerindendir. Etiket kuvveti. kâğıdı. Kuşe Daha önceden belirlenmeyen. Litograf baskı maskeleme kullanılan karton. Test kâğıtları. likör. İçecek kartonu. Pişirici çıkışında malzemesi olarak kullanılan. Yük. Kazandan gelen basınçlı buhar. Testlerde ürünlerin asidini gidermek ve kâğıda dayanıklılık sağlamak kâğıdın aşırı yüklenmesiyle oluşan bozulma. Pişiriciye Live Steam. Yükleme deformasyonu. Litograf baskı etiket kâğıdı. (Bakınız. Sıvı boya. Liquid Chlorine. Liquid Packaging Board) Lithograph Book. yük. Litografi. kazanma fırınına likör basmak için kullanılan püskürtme Live. Litho Blanks.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Liquidated Damage. Liquid Board. Yükleme. Likör. buharlaştırılan tüplerde taşınan klor. (Bakınız. Dosya seperatör bristolü. Likör lekeleri. gibi. Liquor/Chip Ratio. Cezai Müeyyide. Düz bir yüzey üzerine basılacak ve Loader. düz plakalarla Liquor. siyah Lithogravure. Pigmentler bu sınıfa 172 . Liquor Droplets. Live Bottom. Sıvı ambalaj kartonu. maddeleri. Baskı yükü. Kimyasal geri Litmus Paper. Lithopone. Derin çukurlu baskı. Likör flaş tankı. Litografçı temizlik kâğıdı. Lithco Süreci. Laboratuar test kâğıtları. Üst kullanılan. sıcak ve basınçlı likörün püskürdüğü tank. Litograf baskı kâğıdı. Çok katlı olarak temizlikte kullanılan bir pelür kâğıdı. yeşil likör ve ağartma likörü bunun örnekleridir. çinko sülfür ve baryum bulunan. Lithographers’ Plate Wiper. Litofon. Beyaz likör. gönderilen yongaya katılacak likör miktarının sabit olması Load. çözelti haline getirilmiş kimyasallar. Liquid Dye. Litho Paper. ortaya çıktığında tespiti kartonlardandır. Maktu tazminat. Sıvı geçirgenlik testi. kâğıdın özelliklerini değiştirecek ve düzeltecek kalsit veya kaolin gibi maddeleri verme. Lithograph Paper). Emici sifon Lithography. (Eş anlamlı. (Bakınız. Kullanılabilir tank dibi. Litografik baskı süreci. bir tarafı su geçirmemesi için kaplı kâğıt. yapılan baskı tekniği. Litografik baskı kartonu. Litho. beyaz veya esmer ve odun hamuruna dayalı iki/üç kez Lithograph Label Paper. Taşbaskı. Genellikle yağ bazlı çok renkli ofset baskı. Yağlı yüzeylerin mürekkebi çekme valsleri üretimi sonrasında yapılan sıvı geçirgenlik testi. alt katı beyaz veya esmer selüloz ve orta katı Lithographic Process. Lito baskı. yapılabilen ve tazminat gerektiren durum. Litograf baskı kâğıdı. için kütüphanelerce geliştirilmiş tekniklerden biri. (1) Kâğıt testlerinde uygulanan istendiğinden yonga miktarına göre likör oranı ayarlanır. Liquid Penetrant Test. Liquor Spray Guns.

Loft Drying. Long Stock. Kütük yüzdürme kanalı. Ağaç gövdesi. Saf pamuk selülozundan Kâğıdın makine üretim yönü. Kütük kayıtlarını/verileri tarihine yırtılma mukavemeti olan. bilgisayar vs. (Bakınız. Devre. Bir ekipmanın bakım amacıyla Long Ton. El yapımı kâğıtları bir seki Loop Drying. kullanılan su dolu kanal sistemi. Drying) Log Driver. Havlu gibi emici kâğıtların üretiminde kullanılır. Lot. Fleto kağıdı. 1016. Tomruk. Kütük nakliyatı. Kâğıdı ışığa tutarak formasyon Locust Bean Gum. Loop. Kilitleme. Gevşek kuşe. azami çekilen enerjiye oranı. Kâğıda iyi tutunmamış kuşe yönlendiren eleman. Görece olarak uzun elyaf. motorlar tarafından paylaşılması. Keçiboynuzu çekirdeği zamkı. gibi ortam. Logging. Kolej yedeği. santrallerinde kullanılan kurtarıcı bir işlem. Makine yönünde Locker Paper. Kasap kâğıdı. yüksek Logger. Öğütme sonrasında uzun elyaf. Askılı kurutma. Grain Long). kesiminden sonra. Elektrikte veya buhar yapılır. Bölgesel fligran. pamuk selülozundan yapılmış. 2240 libre. Kullanılan ortalama enerjinin Loin Paper. Kütük nakliyesinde Loose Leaf Ledger Paper. Long Grain. Log Flume. (Eş anlamlı. filigranın hep aynı yerde olması. Kütük dilici. Uzun elyaf. Kilitlenme. Yük atma. Uzun yön. enerjisini kesme. Load Factor. Uzun ömürlülük. Kütük sürme. Derin dondurucu kâğıdı. Dayanıklılık. asılarak kurutulması. Loft Log. Birbirine tutturma. Festoon Drying. Kâğıt makinesinde kısa Load Sharing. Uzun elyaflı serbestliği yüksek hamur. Mantık. Düzgün yüzeyli. Locking. elle yazarak uzun süre saklamak göre saklayan defter. Nehirle sevk edilen kütükleri Loose Coating. Lodging Expences. Kütük göleti. kenarın gren yönünde olması. hamur birden fazla motorla tahrik edidiği noktalarda yükün hazırlamada kesafet sulandırma gibi işlerde kullanılması. Loan Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ girmez. Elek ve presler gibi yükün döngüden artan suların ve diğer suların toplanıp. Longetivity. Makine yönü. Kütük sürücüsü. İnceleme. Lot. Gren yönünde katlanmış. Long Fold. Bir kâğıtta uzun su geçirmez yağlı kâğıt. Uzun döngü. Dosya yedeği. Look Through. Yararlanılır zaman içinde arıza ve getirmek. Borç senedi kâğıdı. (Bakınız. Konaklama masrafları. basıncı arttırma.047 kg. doğal kurutma yöntemi. Gren yönü uzun kenar. hakkında bilgi alma. kopmalar gibi nedenlerle oluşan kayıp süreler toplamı. Long Direction. Kayıt tutucu. Lockout. Yük paylaşımı. Log Driving. Yük faktörü. Logic. Elyaf geri kazanma ve su arıtma işlemleri bu döngüde Load Shedding. Uzun elyaf. kaplama. Kütükleri nehir yoluyla taşıma. için kullanılan dosya kâğıtları. Ayni tür selüloz balyasının sayısı. Et katlanmış. ürünlerinin buzlukta suyunu kaybetmemesi için kullanılan. Ağaç kesmek. Bölgesel su izi. Kayıp süre. Long Fiber. (ISO 801) Log Pond. Kâğıdın direklere ve iplere üzerine sererek yapılan. üretilen düzgün yüzeyli kâğıtlar. Sererek kurutma. Kaliteli dosya yedeği/kâğıdı. Yazışma kâğıtlarında kâğıdın tam ortasında bulunur. ebat Long Free Stock. Demand Factor) Long Circulation. 173 . Gren yönü. Loose Leaf Filler. Ağaç keserek tomruk haline Lost Time. Log Transportation. Kasap kâğıdı. Döngü. Localized Watermark. Şirket yazışma kâğıtlarında veya kâğıt paralarda. Preslerde ve kalenderlerde Log Splitter. (2) Basıncı arttırma.

Fosforlu. Yağlama fıskiyesi. Düşük açılı. Caustic) Lower. Luminescent Pigments. Lyocell. (Bakınız. kullanılan damperli yapı. Lubricants. daha sonra Low Finish. Piyango bileti kâğıdı. titreşim sağlayan. koni Lunch Roll Paper. Sodyum hidroksit (NaOH).) olması. Düşük açıda (yatayla 15°de) ölçülen LWC (Light Weight Coated) Papers. Luminosity. (1) Parlak görüntülü. suya konulduğunda toz halde olup. Yağlama güzergahı. Elekte vakum bölgesinde kaplamalı bir vals. Low Angle Gloss. Yağlama. Lye. Low Angle. Kuşelemede. Lower Flammable Limit. Lümen. oldukça hava geçirgenliği yüksek olan Lump Breaker Roll. Odun elyafının ortasındaki boşluk. Lower Explosive Limit. rejenere selüloz elyafı. Sıvı sever asıltı sistemleri. Hoperlörlerde Lump. LFL) Nişasta gibi. 174 . çok az bir suyla ıslatan fıskiye. oluşturan ve tabana çökerek. Lüminesan kâğıt. Düşük verim. kuşe kâğıtları. Lumen. (1) Yağlandırıcılar. Alçaltmak. kullanılır. Kaba işli. Hava geçişini ayarlamakta üzerinde küçük bir pres gibi işlevi olan yardımcı bir vals. Fosforluluk. Keçeyi vakum Dolgu maddelerinin davranış biçimi. Sifonlu vakum kasası. Düşük gramajlı parlaklık. (Konik Jordan rifaynerlerde. (Bakınız.) Luster. açısının düşüklüğünü belirtir. Fosforlu kâğıt. Pırıltı. çalışan ve sifon valsinin vakum etkisi sırasında safiha Louver. Kopyalama. Düşük sayılı. kâğıt ile Lyophobic Colloid Systems. Elekte su alınmasına olumlu katkısı olan yumuşak Lovac. Lubrication Route. Kostik soda. Genellikle layner kâğıt üretiminde kullanılan sifon etkisiyle düşük vakum yaratan kasalar. Lüminesan pigmentler. Eksik. yapılar. Ezme valsi. Fosforlu silerek yazma gibi özellikleri bulunmayan kâğıtlar. Yağlamada kullanılan yağlar. LEL) Lyophilic Colloid Systems. bozuk dağılım veren sistemler. Fosforlu pigmentler Luminescent. Çözünmüş selülozdan elde edilen. Loudspeaker Cone Paper. Düşük gramajlı kuşe kaplanarak üretilmiş Low Count. Aşağı indirmek. Kâğıdın tam parlak veya tam mat suyu emerek şişen ve ortamda düzgün dağılım veren olmadığı durum. Suya bırakıldıklarında dengesiz bir durum Yağlayıcılar. Panjurlu klepe. İndirmek. Luminous Paper. Elyaf kümesi. Sıvı sevmeyen asıltılı makine arasındaki akıcılığı sağlayan maddeler. Kumanya sarma kâğıdı. sayının altında (500 ad. (2) sistemler. Topak. Lüminesan. Liyosel. Kostik. Bir paket kâğıdın standart kâğıtlar. Lubrication. Hoperlör kâğıdı. Lüminesanlık. Sifon valsine bağlı kâğıt. Yağlama elemanının düzenli olarak izlediği rota. anlamlı. Lubricating Shower. (Eş Low Efficiency. kasası (Uhle Box) öncesi aşınmasın diye düşük basınçta. üzerine Luminuos Reflectivity. Lüminesan yansıtıcılık. yansıtıcılık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lottery Paper.

safihanın hareket ettiği yön. 1000 adetlik herhangi tür iki top kâğıdın (üretim sırasında). Islatarak yumuşatma. Kâğıda dönüşmeden Machine Directional (MD) Warp. Makine randımanı. kâğıtlar. makine eni. Kâğıtta buna dik olan diğer yön. Buna gren yönü de Machine Broke. 500+500 adetlik iki top Related Machine Control System) kâğıt. Sectional Machine Drive).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ elemanları ve yazılımdan oluşan kontrol sistemi. Machine Chest. Makine bütesi. preslerde. Macaroni Paper. Makinede elde edilebilecek. kontrolü. Makinede kurutulmuş. Machine Coated Board. kenar ıskartası çıktıktan analiz eden sistem. (1) Yüzeyi. Oluklu mukavva üretiminde layner kâğıdın bütesi. Kâğıt makinesinde M (Ağırlık). Makine durum izleme Machine Fill. Yumuşatma. titreşim verilerini toplayıp eni. Buhar elekler. Machine Direction Control. Makine yönü. Makine döküntüsü. Machine Condition Monitoring. Makine yönüne önceki. Makinede kuşelenmiş. Stuff Chest) boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu Machine Clothing (Paper Machine Clothing). Kâğıt makinesini döndüren amaca göre farklı özelliklerdedir. Bunlar motorlar. Kâğıt üretimi denilmektedir. Makinede veya hurda kâğıdın ıslatılarak yumuşatılması. Makine eni. Makine kontrol sistemi. Makine yönüne kontrol. Machine Crepe). (Bakınız. tutkal preste ve mal sarıcıda yoğun kontrol devreleri bulunur. 1000 ft2 Machine Creped. Makine mukavvada meydana gelen kamburlaşma. döküntülerle. Safety M. Kâğıt makinesinde Makine yönüne yapılan. Kamburluk tekstilleri. Makarna kâğıdı. sırasında kaplanmış kâğıtlar. Makine çerçevesi. Maceration. (2) Yanına kâğıdın türü 175 . şaftlar ve Machine Coated. Makinede Kreplenmiş. olarak üretilen veya sonradan bu renge dönüştürülen. Kâğıt üretimi kaplinlerden oluşur. en son yüksek kesafetli ve tam harmanlanmış hamur kamburlaşma. genellikle sentetik iplerden özel ebatlarda (Bakınız: Warp Level) dokunmuş ve dikilmiş tekstil ürünleri. Machine Efficiency. (Eş anlamlı. Makinede lacivert renkli Machine Creping. kopma sonucu ortaya çıkan enine olan yöndür ve grene karşı da denilmektedir. (Ek. gramaj. makinede makinesinin işlevselliğini sağlayan algılayıcılar. İki kenar arasındaki makarna paketlemesinde kullanılan kâğıt. Machine Control System.(Sayı) Bin (Romen rakamı). silindirleriyle kurumuş kâğıtlar. Makinede kuşelenmiş kâğıt. tahrik grubu. bobin makinesi artıkları. Makine tahriki. kullanılan. 6). Makine kırılması Machine Coated Paper. Machinery Breakdown Insurance. Makine kalenderi. redüktörler. Makine bölümlerinde. Machine Deckle. Makinede kuşelenmiş karton. Yanki silindirde krepleme yapılmış ağırlığı. pres keçeleri ile kurutma keçeleri kullanım yerine ve Machine Drive. Kâğıt Machine Finish. keçeler ve özel tambur ceketleri bulunmaktadır. Elek. sigortası. Özellikle elekte. (Bakınız. Bunlar arasında Machine Dried. Proses M kontrol ile farkı makine üzerindeki algılayıcıları kullanarak bir PLC ile bir kaç mili saniye gibi aralıkta çok hızlı çalışmasıdır. Machine Crepe. sonraki net en. (Bakınız. makine sırasında yaş veya kuru olarak. kontrol üretildiği haliyle sunulan kâğıtlar. Makinede işlenmiş. (Bakınız. rutubet veya kalınlık üretim hattında kullanılan kalender. Yongaların Machine Direction (MD). Machine Calender. Machine Crepe). Kâğıt makinesinin çeşitli bölümlerinde Layner kâğıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Gerçek anlamda makine tasarım sistemi. 1000 adet kâğıt. M (Alan).

Back Machine Hood. ekinde verilen ve gazete kâğıdına göre daha dolgun ve Ekipmanın kendisindeki yapısal nedenler. Makinede tutkallama. kütük kayıtlarını elle yazmak için Machine Finish Cover Paper. Makinede işlenmiş Machine Imprinted. Machine Made Deckle Edge. Magazine Cover Paper. Bu görüntü Macroscopic. Kitap kâğıdı olabilecek yüzeyli. Makinede çerçeve kenarı Macromolecule. temposu gibi faktörlerin. kâğıdı. (Benzer. Makinede üretilmiş Machine Runnability. Machine Posting Ledger. makinesinde. Makine salonu. kurutma gruplarını Tender) kapatan özel oda. kâğıdı. Machine Wire. maddeleri kâğıt makinesinde verme. Kâğıt makinesi veya baskı kâğıtlardan herhangi biri. Klasör ayıraç kartonu. Makinede işlenmiş kitap kartonların genel adı. Kâğıt makinesi salonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eklendiğinde o türe özellikleri olarak çok yaklaşmış. o Machine Pit. Dergi kapak kâğıdı. 176 . Kâğıdın çerçeve kenarlarının su jeti ile anlamlı. Kayıt defteri kâğıdı. İşaret çizgileri. Makineden kullanılan. herhangi biri. yüzey düzgünlüğü kazandırılmış veya parlatılmış Machine Speed. Watermark). Makine şasesi. Büyük ölçekli. Havbe.G. Kâğıt kenarına kapak kâğıdı. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Machine Finish). kâğıt makinesi veya baskı Machine Glazed (MG). Şase. kesilmesi sonucu hafif tırtıklı kenar görüntüsü. Düzgün kitap basımında kullanılan kâğıtlar. Elek altı bütesi. Makinede perdahlanmış. Makine gövdesi.G. Makine özel kâğıtlar. hamur kâğıtlar. Bu tür Machine Finish Book Paper. Filigranlı. Büyük molekül. sanat kâğıtlarında elde yapılmış kâğıt hissi verir. Makine sorumlusu. Makinede. Machine Glazed Machine Tender. iklim koşulları veya aksamayan üretim Machine Frame. Perdahlı. mukavemeti olan. tek tarafında Machinery. birim zamandaki üretim hızı veya baskı adedi. Yüzeye uygulanacak mal sarıcıdaki net safiha eni. havalandırması. amaçla kullanılan ürünlerden biri anlamına gelmektedir. Makine salonu Machine Finished (MF). Makine operatörü. Machine Treated Buchers Paper. Genellikle Kuşeleme. Kapak kâğıdı. Makinede Machine Width. (Bakınız. Kuşe dergi Machine Mark Stripes. Makine hızı. Perdahlanmış Litografik baskı Machine Speed Reference. dayanıklı kâğıtların ortak adı. M. kitap kapağı olarak Machine Room. Çok çeşitli olmakla birlikte özellikle gazete çalışma koşullarının iyi olması. Makine eni. M. İri ölçekli. pamuk selülozundan yapılmış. Machine Finished Specialities (MFS). Makine eleği. makinelerinde uygun olması. Makine genişliği. (Eş anlamlı. Machine Glazed Litho. (Eş verilmiş (kâğıt). Elek. Litho). ham maddenin hacimli 3. Yanki silindirde. Makineye hız vermek için kullanılır. (Bakınız. yaşken verilmiş ve ürünün belirli partiden veya fabrikadan olduğunu gösteren. çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. yapısal özelliği. Litho) Machine Stack. Machine Glazed Poster. kullanılan kartonların herhangi biri. Makine. Makine dışında parafinleme işlemi yerine. Baskıda sorun çıkarmama. (Bakınız. Genellikle kâğıt makinesi sorumlusu. Polimer Molecule). Polimer molekülü. (Yanki) silindirde tek tarafı parlaklaştırılmış Genellikle elek valsi motoruna ait hız sensöründen alınan Litografik baskıda kullanılan kâğıt veya karton türlerinden hız bilgisi. Makine hız referansı. Machine Loading. Makinede çalıştırılabilme. yüksek yırtılma kâğıtların herhangi biri. Makine kalenderi. Makinede fligran verilmiş kasap kâğıdı. Machine Room Ventilation. kâğıt makinesinde yapılan yüzey kaplaması. her hangi bir kâğıt. gümrük amaçlı çizgiler. Kâğıt makinesi. Machine Posting Index. Makinede yükleme. Makinede (üretim sırasında).

Prova baskı pelürü. Sipariş Magnetic Particle Testing (MT). Hamur olduğu için kullanılan. magnezyum Bisülfit bazlı süreç. düşük gramajlı kuşe kâğıtları (LWC) bunlardan önemli Maintenacefree. gerekli talimatı Bu testle ferromanyetik malzemelerde yüzeydeki veya bekleme üzerine kurulu üretim planı. kaolin ve çökelmiş kalsiyum Make up Chemical. sevkiyata hazırla anlamına gelen sipariş yöntemi. Ana fıskiye. öğütme gibi süreçler. Kenar kesici ve safiha enini Make up Water. olanlarıdır. Bankalarca kullanılan. Magnefit süreci. Magnezyum büyük tamirat bazlı selüloz üretiminde kullanılan kimyasal. imza tanıma. Magnezyum süreci. Main Press. Önemli duruş. Süper Kalenderli ve Maintenance Error. Tahribatsız test yöntemlerinden biridir. Majör tamirat. Kâğıt yapılan. Manyetik parçacık testi. Takviye. Major Shutdown. Maintenace Instructions. Ana dolgu maddeleri. eleme. Magnezyum bazı. terim. mürekkebi giderilmiş hamur. Zayıf bir baz türü. Manyetik ıslak gibi zorunlu nedenlerle yaptığı plansız duruşlar. Zorunlu ve Magnesium Bisulfite. Sülfat süreci için hazırlanan ve kullanılan Main Pigments. Maintenance Tools. Eksileni tamamlayan. İlave su. Ana temel süreçler. Bakım maliyeti. Bakım hatası. Ana kasa. Bakım gereçleri. Bakım. magnezyumun geri kazanılması kolay Main Unit Processes. talk ve çökelmiş kalsiyum karbonat için kullanılan genel Make up. Bakım aralığı. Baskı hazırlığında. yüzeyin altındaki çatlakları ve kesiklikler tespit edilir. Kapalı sistemlerde ayarlayan fıskiye. Ek. Silindir makinede sifon Make up Salt Cake. Maintenance Strategy. Dergi selülozu/hamuru. Make or Buy Decision. olarak ilave edilen sodyum tuzları veya bileşikleri. matbaa atıklarından elde edilen. kimyasal. Major Repair. kullanılan su. Magnezyum Bisülfit. basımında kullanılan kuşeli veya Kuşesiz kâğıtlar. hamuruna katılan. Manyetik mürekkep karakter tanıma. Tamir edilebilir. suyun Main Steam. Makeready Waste. Fabrikanın büyük arızalar Magnetic Ink Character Recognation. Baskı Maintenace Crew/Team. Onarma veya yenisini alma kararı. Kuşe çözeltisine katılan. Takviye su. besleme. Magazine Stock. pulperleme. Sifon presi. Selüloz üretiminde. kalitesini düzeltmek veya suyun sıcaklığını düşürmek için Maintainable. Makaroni Wrapping Paper. (Bakınız. Main Frame. Çok geniş anlamda dergi Maintenance Cost.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Magazine Paper. Siyah liköre eklenen susuz sodyum presi. Magnesium Base. öğütülmüş kalsiyum karbonat. Bakım sıklığı dergilerin. Üret ve beklet tarzı sipariş. Takımlar. Bakım stratejisi. Bilgisayarın ana kasası. Magnefite Process. Dergi kâğıdı. kaolin. Bakım talimatları. Üret ve karakterleri tanıma yöntemi. Ana pres. Patentli bir süreçtir. Kimyasal geri kazanma sürecinde ek karbonat. sülfat. Ana pigmentler. manyetik olarak el yazısı imza türü Make and Hold Order. Make up Alkali. Bakımı yapılabilir. öğütülmüş kalsiyum karbonat. üzerine üretilen malın sevkiyatı için. 177 . Maintenance. son aşamada durumu görmek için Main Mineral Fillers. Önemli tamirat. Eski kitap ve Maintenance Period. dağıtma. Main Squirt. Eklenen. temizleme. Fabrikaya gelen canlı buhar. Prova pelürü. Makeready Tissue. Bakım gerektirmeyen. baskıda kullanılan pelür kâğıdı. çeşitli nedenlerle eksilen suyu tamamlamak. hazırlama bölgesinde yürütülen. Deneme baskı atıkları. kalitesi açısından kaliteli kâğıtlardır. Bakım ekibi. Makaroni Paper). Ana buhar.

Elle kontrol. Daktiloda ikinci ve üçüncü yapraklar olarak kullanılan pelür Manuscript Binder. Manhole. Akçaağaç. (Eş anlamlı. Çınara benzeyen yaprakları olan. makine eni boyunca düzgün bir şekilde dosyalarda kapak olarak kullanılan düşük gramajlı dağıtan. Male Thread. Mandrel. Müsvedde. Manogalaktan. bilişim sistemleri. Manila Paper. Marbled Paper. Hazır stoktan teslim Manila Hemp. özel alınmış üretim siparişi. kapaklı insan girme deliği. Çemen tohumu gibi bazı Mandatory. (Bakınız. akışı dağıtmak için konulmuş hamur kasasına kutularda fabrikada yapılan tel zımbalı birleştirme yerleri. Kılavuz. Kuzey kâğıdı. Ebrulu kâğıtlar. Harita kâğıdı. Manual Manifest. Sipariş üretimi. Manila. Backup. Hand Control) Manifold. Manila selülozundan yapılma Marble Paper. katlama dayanımı olan. borularla bağlanan Manifold. Management. Manila yazı kâğıdı. kitap kapaklarını kaplamakta kullanılan mermer Manila Fiber. (Bakınız. Manila kâğıdı. (Eş anlamlı. Manufacturing Order. Kontrolör üzerinden yapılan veya kapalı kapların içine girebilecek çapta bırakılan elle düzeltici eylem. tutkallı dayanıklı bir kâğıt türü. Erkek diş. Dağıtıcı boru takımı. Yönetim. Manila keneviri selülozundan yapılma Map Paper. bakan dişleri olan. Çelik dövme. kolay eskimeyen kâğıt. Dekoratif görünüşü çizim kâğıdı. Manhole) Manifold Paper. Manila çuval kâğıdı. Elle kontrol. Sarı saman rengi. (Bakınız. Manifold) Manway. Zorunlu. 178 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Making Order. Hamur kasası Manufacturer’s Joint. veya yetkisi olanlara raporlayan sistem. Taslak. Manila rengi. El yazması. Manila Drawing Paper. Yönetim Manila Wrapping. Pamuk selülozundan yapılma. selüloz kaynağı bir ağaç. Kâğıt Mandrel. yerine. (Bakınız. Elyazması kasası içinde. (Eş anlamlı. Manifold. Manila Color. Cıvatalarda olduğu gibi dışarıya Manila Rope Paper. Amerika’da yetişen. Abaca). Malafa. Seam). Manila Bristol. Manila ambalaj kâğıdı. Manifesto. Adam deliği. Marble Paper). Dövme demir. Hamur akışını hamur Manuscript Cover. Beyanname. Manifold Copying Paper. DCS üzerinde kayıtlı verileri yönetime Manila Writing. Yüksek selülozundan yapılma kâğıt. Manila Paper). nedeniyle. Yağlı kâğıt yapımında kullanılan Manila taban kâğıdı. Manila etiket kâğıdı. Mermerli kâğıt. Çoklu kopyalama kâğıdı. Manila Rope Shipping Sack Paper. Litho baskı için harita kâğıdı. Bristol. Manila torba kâğıdı. Manual. İmalatçı ek yeri. Manifold Distributor. Çoklu karbon kopya kâğıdı. bitki tohumlarında bulunan bir karbonhidrat. hamur giriş borusu. Management Information Systems (MIS). Manuscript. Guar Gum). Manila keneviri kâğıdı. Oluklu öncesi. Abaca). Manila for Oiling. (Eş anlamlı. Manway) Manual Control. (Eş anlamlı. kâğıdı. El kitabı. Ekipmanın. Çoklu kopyalama kâğıdı. çok borulu ve kendi içinde basınç dengelemeli koruyucu bir kâğıt. (Bakınız. Karbon kopya Maple. Üretim emri. Manifold Copying Paper). yatak ile dönen merkezleyici parça. (Bakınız. Sipariş emri. Manila Tag. Bir eksen etrafında rulmanlı hamurunda kullanılan bir iç tutkal. Akış dağıtıcı. Manuel. Dikiş yeri. (1) Manila keneviri (2) Manila keneviri Map Litho Paper. buhar silindirlerinin Manual Backup. Manila selülozu. Malleable Iron. Manila Fiber. Adam deliği. Mannogalactan. Mecburi. Elyazması kapak kâğıdı. desenli kâğıt. (Bakınız. Manuscript Cover).

Pazar veya ilan panosu yapımında kullanılan çok sert ve kalın malı selüloz. amacıyla hamura bazı maddeler ekleme. (Bakınız. Mature. Bunun alternatifi yüzey boyamadır. Boyacı bandı. Surface Colouring) Matte Art Paper. Kibrit kutuları ve kitap kapaklarında kullanılan karton. Surface Sizing) kâğıt türü. ısıl toplamı. Mat. Kimyasalları verilen pres. Satış amaçlı selüloz. Tasarlanan kapasite. Maskeleme. (2) kâğıdı özelliğinde. egütör valsi kullanmadan. Çeşitli türde elyaflardan yapılan. ayni anda birden çok kitaba uygulanan Maturing. Matrix Board. Desenli pres valsi. ürün Martensitic Stainless Steels. Mass Colouring. Elyaf dağılımı. Düz veya desenli bardakaltlığı Market Pulp. Markalama. Kütle dağılımı. Keçe kartonu. topluca bir Maximum Capacity. (1) İz keçesi takılarak kâğıda iz Match Stem Stock. Nakliye. Olgun. Kütle. asitsizleştirme süreci. Filigran veya Gofraj izi. Kibrit kutusu kullanılan keçe. desenli pres valsi yüzeyindeki izi Material Balance. Kâğıt veya karton yüzeyine mat boyama işlemi. formu. İç tutkallama. Mat Board. işlemle sertleştirilen. Verimliliği dikkate alarak kullanılmaktadır. Preste. emici özellikte yapılmış. Material kapak olarak kullanılan karton. Kütle akış ölçer. İz keçesi. Odun matrisinde lignin. Mark.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Marbling. Mass Sizing. (Eş anlamlı. Kibrit-kitap kapak kâğıdı. 179 . Selüloz olarak satılmak üzere üretilmiş karton. ürün kullanılana kadar yapılan tüm harcamalar çelikler. Maskeleme kâğıdı. Olgunlaştırma. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Mass Distribution. Masking Tape. Maskeleme bandı. Material Cost. Arzu edilen özelliklere getirme. Yağlı bir tutkallama. kütle kelimesi kapasitesi. İz valsi. Stereotipide kullanılan dişi Masonary Works. yaş kâğıda aktaran iz valsi. Pazar selülozu. İnşaat işleri. Mat yüzeyli. (1) Stereotipide kullanılan dişi kalıp. Çok düşük korozyon dirençli. yarı selülozlar ve bitki ekstreleri bulunur. Mevsiminde. Keçe veya kullanılan ve çoğu kez boyanan karton. Mat yüzeyli resim kâğıdı. İz. Matrix Board). Kalın karton. Mat Stock. (Mass Balance). Margarin ambalaj kâğıdı. Kütle asitsizleştirme işlemi. Yaş Margarine Wrapper. Bir maddenin özelliklerini belirten form. ışığın geçmesinin Material Safety Data Sheets. görüntü verilmesi. Kibrit çöpü kartonu. Malzeme aktarma/yükleme. Match Book Cover Board. Tek bir yaprak yerine. Etiketleme. Hamura tutkal verme. (Bakınız. Matris kâğıdı. Single Sheet Method). işlenmesi zor. (Bakınız. Marking Press. Masking. Matris. kâğıda özel iz vermek için Match Box Board. Mass Deacidification. Martensitik paslanmaz bedeli gibi. sağlanabilen azami üretim miktarı. Hamur haldeyken yapılan Matte Finish. Kütüphanelerde. Ebru deseni verme. kalıp kartonu. Marking Felt. yapımında kullanılan esnek yapılı bir karton. Mermerli görüntü vermek Mass Flowmeter. (Bakınız. Kütle balansı. boyanacak yüzeyde boyanması Hücreler arasını dolduran madde. Mühendislik grup kitaba uygulanması nedeniyle. Kibrit kutusu kartonu. Material Handling. Kütle tutkallama. sigorta. Baskı kalıbında. İz presi. istenmeyen alanları kapatmakta kullanılan kâğıt. Matt. Masking Paper. Malzeme maliyeti. Kütle boyama. Malzeme güvenlik bilgi istenmediği alanları kapatma. Marking. (2) Üzerine iz işlenmiş kauçuk kaplı pres valsi. Mass Balance. Mass. Mat. genellikle her tür kâğıda uygun elyaf cinsi. Madde balansı. sert dokulu kibrit çöpü yapımında Marking Roll. Azami kapasite. Genellikle krepli pelür Matrix. Balance). manyetik özellikli paslanmaz çelik.

Üretim kayıplarını ve verimliliği dikkate alarak. Mechanical Paper. algılayıcılar. yazılım ve yükü çeviren tahrik sistemi. işlem yapılan bölgeye göre değeri Mechanical Deckle Edge Paper. ortalama mesafesi (µm). Kraft kâğıdından Bobin makinesinde kenar kesimleri de yapıldığında kâğıt şerit metre yapmak için üretilen uzamaz yapılı kâğıt. Mekanik tahrik. Mechanical Bonding. Bir kontrol Mechanical Properties of Paper. Ölçü elemanı. Motorların yol vericilerinin bulunduğu elektrik panoları. Mechanical Guarantees. Azami genişlikte (safiha). kaba dokulu kâğıtlar. Mermerli desenli. Gauge). Ölçü tankları. Mekanik aeratör. eni. Mekanik enerji. Ebru desenli. kaynaklanan kusurlara karşı. Hareket eden Meally. Mekanik bağlama. Makine kontrol sistemi. tanım olduğu için. Ölçme. Ortalama uzaklık. Makine dışında çeşitli yöntemlerle (giyotinde veya MCC (Motor Control Center).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Maximum Deckle. mekanik yöntemlerle parçalanması ve bozuşması. Meat Wrapper. yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Mechanical Energy. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun elyaflarını kalenderde ezerek birbirine bağlama. büyüklük belirleme işlemi. Safiha düz bir yüzeyle. cisimlerin yarattığı veya tükettiği enerji. (Bakınız. Suya mekanik yöntemlerle hava kazandıran karıştırıcılı ekipman. Motor kontrol merkezi. Bir cihaz veya aletle yapılan çitalarının en açık olduğu durumdaki makine eni. Selülozun MCC. Averaj. Azami en. Kâğıdın dayanıklılık ve direnciyle ilgili 180 . MCS (Machine Control System). düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. (Bakınız. İmalattan Mean. Kenar Measurement. de denilmektedir. Ölçüm. Referans Mechanical Interlocking. Et sarma kâğıdı. Mekanik garantiler. özellikleri. eni biraz daha azalır. Sadece kâğıt makinesini çalıştırabilmek için düzenlenmiş ve Mechanical Drive. Roughness). Kasap kâğıdı. Mottled). Ölçü başlığı. QCS lerde kullanılan. verilen safiha eni mal sarıcıda % 3 ile % 10 arasında daralır. Bir makineden çıkacak. kâğıt. Mean Time Between Failure/Repair (MTBF/R). Mechanical Degradation. Gazete kâğıtları ve gri kartonlar gibi ikinci hamur kâğıtlar. (Bakınız. harmanından yapılma. Mekanik çerçeve kenarlı değişkendir. Measured Variable. Tek şaftla birden fazla hızlı kontrol imkânı sağlayan. Orta kesafet. Kesikli pişiricilerde yapıldıktan sonraki en büyük en. taşlayarak) tırtıklı çerçeve kenarı görüntüsü verilmiş kâğıt. Azami genişlikte traşlanmış Measuring Instruments. Kâğıdın mekanik çevriminde ölçüm cihazından gelen değer. pişirici üzerine yerleştirilmiş ve kimyasalları ölçülü olarak satılabilir en geniş kâğıt eni. Kâğıt makinesinde eleğe veren tanklar. Mezura kâğıdı. imalatçı tarafından müşteriye Mean Seperation. (Eş anlamlı. İki Termomekanik ve yarı kimyasal mekanik hamur tamirat/arıza arası geçen ortalama süre. Kâğıt makinesinden çıkabilecek kenar kesimleri Measuring Tanks. Görece bir sağlayan bağlama yöntemi. Maximum Width. Line Shaft) kontrol elemanlarından oluşan sistem. Mekanik odun selülozu kâğıdı. Ebruli. Maximum Trimmed Width. Mekanik parçalanma. Ölçülen değişken. Ölçen eleman. Bu değerler üzerinden kâğıt makinesi kapasitesi hesaplanır. Ölçülecek noktaya monte edilen algılayıcı. Azami pratik kapasite. Maximum Practical Capacity. Buna pratik kapasite Measuring Element. en. orta derecede olması. Ölçü aletleri. Measuring Tape Paper. Bir işlem için kâğıtlarında çok katlı yapıyı mekanik baskı yoluyla tespit edilen kesafetin. pratikte tarayıcı üzerinde bulunan ölçü ünitelerinden her biri. Mal sarıcıdaki en geniş kâğıt Mechanical Aerator. Ortalama. Kâğıdın yüzeyinin verilen garantiler. Measurement Head. Mekanik kilitleme. Aritmetik ortalama. Temizlik MC (Medium Consistency).

Memory. Hafıza. ortamında yaptığı koloidal çözelti. gözeneklerin büyüklük dağılımının ölçümü için ortamda. karışımından yapılma levhalar. daha Medium. Melamin formaldehit görülen bozulmaya başlama belirtisi. Odunun kullanılan bir reçine türü. patlama dayanımı. Mechanical Refining. Pamuk elyaflarının tuzlarının sürüldüğü Bristol kâğıdı. Membrane Filtration. iç yırtılma direnci. reçinesi. seçilmiş ofis artıkları. viskoelastik 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur. Mekanik emicilik kırışıklığı. Merchant Brand. Kâğıtların fabrika ismi Medium Consistency. mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen lignini bol Melamine Resin-Acid Colloid. Görüntü olarak. Membran filtreleme. bükülme sertliği. kitaplar. ne çok düzgün. gerilim altındaki davranışı. Dalgalı kısım. Menü kartonu. Antik görünümlü. Bilgi depolayan birim. sınıfa. Mekanik emicilik. Mekanik öğütme. ne de kaba. kullanılmamış gazete kâğıtları ve dönüşümlü olmak katlanma dayanımı. Hesap cüzdanı kapak kartonu. Oluk tabakası. Fason marka. Gaz halindeki kükürtlü organik Medio Board. Merserizeleştirme. Genellikle kesafeti %6 ile %15 Merchant’s Stock Order. Melamin reçinesi-asit selüloz. Medium Grade. Orta tabaka. kâğıtta ortadaki dalgalı kısım. Bir Mechanosorptive. Kâğıt hamurunda yaş dayanım arttırıcı olarak Mechanical Wood Pulp. Vasat türler. Mekanik odun selülozu. daha mukavemetli ve boya tutar hale getirilmeleri. Fotoğraf kâğıdı bileşiklerin ortak adı. Görece olarak yüksek yerine. Memo Covers. arasında olan. Orta kaliteli türler. kenar yırtılma direnci. Çürük yumurta kokulu gazlar. kopma dayanımı. daha büyük çaplı. Medieval Laid. MDF. Medium Writing Finish. Mechanization.4 mm) elek gözü sayısı. Orta ağırlıkta kuşeli öğütücü makinelerden geçirme. Basınç veya gerilme etkisiyle. Ekipmanlarda Melamine Formaldehyde Resin. Bu davranışı. Kâğıt hamurunda yaş dayanımı arttırmada kullanılmaktadır. Eskiden kalmış Menu Bristol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ özellikler. orta yoğunluklu selüloz elyafı ve reçine kullanılmaktadır. asıltısı. Bir inç uzunluktaki (25. Mercury Porosimetry. alkali ortamda kısa süreli tutularak. kaydıyla baskılı matbaa artıkları. yüzeyine jelatin içinde gümüş Mercerization. Kuşe Medium Density Fiberboard. Mechanical Vibration. Makineleşme. Oluklu yoğun. görüntüsü olan. 181 . Fotojelatin Bristol. Vasat görünümlü. Karbon kâğıdı. CEPI EN gerilim giderme sırasındaki davranışı. Meş. Mekanikçi. kâğıtlar. Yarı işlenmiş Mesh Mount Tile Paper. seramik mozaiklerin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. Merkaptan. Orta kesafet. Cıvalı gözenek ölçümü. Mozaik taban kâğıdı. Gerginlik nedeniyle membrandan geçiş dirençleri farklı olan maddeleri filtre kâğıtta oluşan nem emiciliği. etmeye yarayan düzenek. Basınçlı ve sıcak kâğıtlarda. renkli magazinler ve bağlanma mukavemeti bulunmaktadır. Mechanosorptive Creep. Cam veya görünümlü. ve düşük kesafette olmayan. Düşük kuşe ağırlıklı (LWC) kâğıt sınıfından Mechanical Seal. Mercaptan. kâğıdın nem alarak kreplenip. Dövücü veya Medium-Weight Coated (MWC). Medium Finish. Bunlar arasında. yapımında kullanılan. uzaması. veya seramikten yapılma salmastra. satın alan tüccarın kendi verdiği isimle anılması. yüzey mukavemeti ve elyaf renkli mektup kâğıtları. Mekanik salmastra. Melamin formaldehit reçinesinin sulandırılmış asit Mechanics. Mekanik bakım teknisyeni. Ticari kâğıt siparişi. sürekli formalar girmektedir. Elyaf yerine grafit olmakla birlikte Bir miktar kuşe ağırlığı fazla olan kâğıtlar. Mekanik titreşim. kırışması. Mesh.

Üzerine helezon süre dudak kâğıdı olarak lokantalarda bardak içinde peçete şeklinde tel sarılı ve kuşe kalınlığını veya yüzey tutkalını olarak kullanıldı. Kâğıdın tek tarafını perdahlamak için kullanılan Yanki Metering Blade. 2204 lb. Metrication. tutkallamada tutkalı veya baskıda mürekkebi ayarlayan Patron kâğıdı. Miseller. Suda 182 . kullanılan tek tarafı parlak pelür kâğıtları. Belirli bir ışıkta ayni renkte bölümünde Yanki (M. Gıda ve kozmetik ürünlerde kıvam fiziksel çevre koşulları değiştiğinde rengi değişen boyalı arttırıcı olarak kullanılır. Moleküler kümeler. çözünerek jel oluşturur. (Bakınız. Metering Rod Coating. Metering Rod). Kâğıt veya karton Meyer Rod. Metil selüloz.G. (Eş anlamlı. galvanizle. Metrikleştirme. (Eş anlamlı.G. Cylinder) silindir kullanılarak tek görünürken. Perdahlı. Perdahlı Litografi kâğıdı. Metalik kaplama. yüzeyini alüminyum. Micelles. Metalik kaplanmış emici kâğıt. Oluklu ve temizlik kâğıtları üreten makinelerde veya kuşe makinelerinde kaplama miktarını ayarlamada kurutma grupları arasında kullanılır. sıyırarak ayarlamaya çalışan döner mil. Erimiş metrik sisteme dönüştürme. Bakır klişe baskı. Metallic Mezzotint. Moleküllerin ve Methyl Mercaptans (CH3SH). Ayar mili. Metering. Kullanım Gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt. Ölçü ekipmanları. Rod Coating). (Bakınız. Perdahlı sülfit pelür kâğıdı. Mica Paper. Egütör valsi izleri verilmiş olanları yaygındı. olarak kabul edilmiştir. Cylinder. Sıcak galvaniz. (Bakınız. Ara kat. Metal kaplama. (Machine Finished). Ölçü milli Kuşeleme. Tekstil ürünleri sarmak. Ölçümleme sistemleri. tahrik parçacıklarıyla kaplama.F. Transfer Paper) M. Metalik transfer kâğıdı. Coating). bakır gümüş tozu gibi metal Mezzanine. duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında çizgisel kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıtlar. Makine işi. Ölçümleme. Rod). M. Yanki silindir. Metallic Blotting. Sıcaklık ve rutubet gibi. Litho. farklı tarafı parlak olarak üretilmiş kâğıt. Bir ton. Metrik sistem. Yüzey M. Kâğıt makinesi kurutma Metamerism. Metantiyol diye de adlandırılır.G. 1000 kg.G. sismograf gibi kaplanan. Ölçü raspası. (Kısaltılmış. Perdahlı mavi pelür kâğıdı. Sulfite Wrapping Paper. Suyu seven beyaz bir tozdur. Metallic Paper. Metil Merkaptan. Uluslararası ölçü sistemi uygulaması. Tek yüzü öğütülmüş mika ile Meter Paper. Violet Poster Paper. M. Metering Equipments. öncesi ölçekli baskı yapılır. “Metalic Coating” kelimesiyle ilişkisizdir. Kalenderlenmiş. Metric Ton. Short Metallic Coating). Grafik kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Metachromatype. Metakromatip. Metalik kâğıt.G. tarafında bulunan ara katlar. (Machine Glazed). zerreciklerin bulunduğu Asıltılı sıvı ortamlarda oluşan. Türkiye’de bir Metering Rod. Kâğıt makinesi salonunda. Mika kâğıdı. meyve sarmak için sistemler. Ton) Metallic Coating. Methyl Cellulose. Perdahlama silindiri. İngiliz ölçü sisteminden Metalization. Ölçü mili. renklerde görünme. Meyer M. çeşitli ışık kaynakları karşısında. sırasında ortaya çıkan kükürt kokulu bileşikler.G. M. Takograf. paslanmaya karşı oluşturulan metal kaplama Metric System. kâğıtlar. Tutkal preste silindiri. Selülozdan türeme kimyasal bir bileşik. Ayar raspası. kullanılan raspa. Kâğıt makinesinde Metal Transfer Paper. Sülfat selülozu üretimi askıdaki molekül ve zerrecik birikintileri. Kibrit paketlerinin ambalajı olarak eskiden kullanılırlardı. (Bakınız. Metamerizm. düzgün yüzeyli kâğıt. Metallic Paper.

belirlenen hamur hatlarında. Mikro kristal selüloz. Mikro Kappa sayısı. Point). Mikrofibril selüloz. Sulandırılmış kireç. yüzey parlatma işlemi (Bakınız. Micro-Polishing. Mikro türbülans. örneklerle yapılan biyolojik testler ve analizler. Bir sisteminde sorunlara yol açan mikroskobik yaşam türleri. Microbial Celulose. Yüksek kaliteli bir yazı kâğıdı. (Eş olarak kullanılır. Perdeli hamur bütesi. Kâğıt olarak kullanılan kâğıtlar. olarak kullanılan zerrecikler halindeki çözünmeyen alfa Middle Lamella. Kâğıt Micro Paper. Çok saf ve ilaç endüstrisinde tabletlerde katkı maddesi Mid. Microbiocids. Mikro sıkışma. (Eş anlamlı. Mikrometre.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ MICR (Magnetic Ink Character Recognation) Paper. Mikrop öldürücüler. İkincil Midton. Yüzeyin %25 ile %75 arası hücre duvarında bulunan iplikçiklerin diziliş açıları. Mil. kâğıtta daralmayla sonuçlanır. Orta lamel. Bacterial Celulose ) kalınlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü aleti. Kâğıt kalınlığında ölçü birimi Microfibrilated Cellulose. Hücre duvarında. Microorganisms. Bakteri selülozu. Mikro iplikçik. eliptik şekli ile ortada bir perde ikincil katmanlarda görülen selüloz iplikçiklerinden oluşan oluşturarak yapıyı bir kanala dönüştüren büte. Orta tonda baskı. Mikroorganizmalar. Kâğıt üretim Microbiological Analysis. Mikro filtreleme. Hamur kasasından sıkışmalar. sistematik alınan Manyetik mürekkeple üzerine yazı yazılan kâğıtlar. Karıştırma kısımlar. Hamur kasası ve Micro-compression. Mikrofibril. yapımında kullanılan. Ara kâğıtları. Çöl tipi Micrometer. sanayiinde sık kullanılan bir Zeta potansiyel ölçüm metodu. 0. (Bakınız. bulunmamaktadır. mürekkepli olduğu baskı örneği. Mikrobiyolojik Şlaym. parçacıkların membran filtrelerde filtrelenmesi. Çok iyi öğütülerek döngülerinde görülen ve mikrobiyolojik birikintilere neden Mikronize edilmiş talk. Çek/senet kâğıtları. Ortadaki. Mikro elektroforez. Mekanik ve fiziksel elyaf mukavemeti açısından önemlidir. kalsit gibi maddeler. Midfeather Stock Chest. Nanocellulose) Milk. Selüloz lifleri daha uzundur. Microfiltration. bulunan ve onları birbirlerine bağlayan lignince zengin Microcrystalline Wax. karton veya mukavva ortamlarda gelişirler. Mikrobiyolojik inceleme. Mikro iplikçik açısı. Mikro parlatma. Middles. Odun elyaflarının arasında selülozu. Mikro kâğıt. fabrikasında. 183 . çıkan jetin. küçük türbülanslar. (Eş anlamlısı. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar gösteren Kappa sayısı. Microbiological Survey. borularında uygulanan pürüzsüzlük yaratmayı amaçlayan öğütücü tarafından elyafa uygulanan küçük sıkıştırmalar.02µ ile 2µ arasındaki Manyetik karakter tanıma kâğıdı. Kâğıt fabrikaları su Micronised. Islak imzalı kâğıtlar. Mikronize edilmiş. Mikro kristal katmanlı bölge. Büyük büte Microfibril. Kâğıt. parçacıkları ile polimerlerin veya nişastaların bir arada Slime). Kireç sütü. parçacıkların tutunabildiği sistemler. Bakteriler tarafından Laboratuvarda elde edilen selüloz içindeki lignin miktarını oluşturulmuş selüloz. anlamlı. olan mikropları öldürmede kullanılan kimyasallar. Bir inçin binde biri. (Eş anlamlı. kanal içinde sürekli dönen hamur kütlesi şeklindedir. Üç katlı kâğıtlarda orta tabaka Microelectrophoresis. Intercelular Layer) yapıda petrol yan ürünü. Silika veya Bentonit Microbiological Slime. Mikro kristal parafin. safiha yerleşene kadar elek üzerinde yarattığı Microcrystalline Cellulose Pulp. Mikroskobik belirleyen analiz. bulunduğu sistemler. (1) Elyaf öğütülürken. Electro-Polishing) (2) Kurutma sırasında elyaflarda meydana gelen minik Micro-Turbulance. Genel toplamda. Microfibril Angle (MFA). Micro Kappa Number. örnekteki mikroorganizmaların tiplerini ve sayılarını Microparticle Retention Systems. Mikrobiyolojik analiz.

Fabrikanın tüm birimlerini içine alacak şekilde. özellikli bir kâğıt. Mill Roll. Çeşitli olan veya sarılmış çıkmış olan dev kâğıt makarası. Laminasyonla makine dışında çok katlılık verilmemiş Mill Wrapper. Stensil kâğıdı. Fabrikasyon karton. (Tetrapak ticari adlarından biridir). Mimeo Bond. Genellikle yuvarlak elekli Millwide. Fabrika döküntüsü. Minor Repair. Milk Cap Board. Mineralization. İsim hakları alınmış Milk Can Gasket. kelimeye “orijinal” veya “fabrikasyon” anlamı yükleyen Mill Study. türü. Fason MIMIC Diagram. Mill Bristol. Fabrikanın kullanılan kâğıt. Selüloz öğütme değirmenleri Mill Splice. Teksir makinesi. Orijinal Karton. Bir kâğıt fabrikasında yapılan ve kelime raporlanan etüt. gramajı yüksek ve Mimeograph® Paper. Süt kutusu kapak kâğıdı. Fabrikasyon ambalaj kâğıdı. Kaolin ve kalsit çıkan döküntüler. Makineden çıktığındaki kenarlara sahip. Markalı. bobin Minor Stoppage. kâğıt yüzeyine düzgün görüntü kazandıran maddeler. Kâğıt bobinlerinde. karbondioksite dönüşmesi. değirmen anlamındaki kelime. (Bakınız. günümüzde halen kâğıt fabrikaları için sırasında kâğıt kopması nedeniyle oluşan ve eklenen yer. Parçalanma. kullanılan kısaltılmış kelime. makinelerde üretilen çok katlı layner kartonlar. Sızdırmaz fabrikasyon ürün çeşitleri. (Üretim hattıyla özellikli süt kutularında conta işlevi gören karton. Mill Boards. Herhangi makinesinde kenar kesimi yapılmamış kâğıt veya karton bir arıza giderme işlemi yapılmamasına rağmen. Şablon baskıda Mill Brand. Organik maddelerin su ve Dökme alınıp paketlenmemiş. anlamında kullanılmaktadır. Fabrikasyon sargılık kâğıtlar. İnorganik asit. Fabrikasyon ambalajlı. Fabrika markası olan. (1) Kâğıt fabrikası. Teksir kâğıdı. Mill Blanks. Çerçeve kenarı. (2) Arkasından gelen (Bakınız. Machine Made Deckle Edge).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Milk Bottle Caps. Mill Cut. Kâğıt fabrikası çapında. M. kâğıt kenarı. Milk Bottle Caps). İkincil Duruşlar. Dayanıklı süt kartonu. satışa kendi adıyla sunduğu kâğıt veya kartonlar. köşelerde açısal hatalar ve Mining Nozzles. asit. Mill Count. Küçük tamirat. Stensil defalarca Kalenderlenmiş kartonlar. Mineral dolgu maddeleri. Fabrikasyon ek yeri. Makinedeki tamiratlar. Fabrika etüdü. üretim döneminden kalma. ebatta ölçü hataları oluşur. (Bakınız. Mimeotype Stencil Paper. temizlik kenarı. Markalı ürün yelpazesi. sembolik akış şeması. Fabrika çapında. Kalınlığını silindir makinede sağlamış. Mimik diyagram. Hidroklorik karton. kâğıt hamuruna katılan. Bad Splice). tutkallanmış kâğıt veya karton. Pano üzerine işlenen olmayan kâğıt markaları. Şablonla çoğaltma kâğıdı. Ölçüleri tam olan kesim. Kâğıt fabrikası (Papermill) yerine tutkallanmamış. Mimeograph®. Fabrikasyon kesim. katmanlardan oluşan dayanıklı sütlerin satışa sunulduğu Mill Sized. (Yanki) silindirde perdahlanmış Bristol Mineral Acid. Kâğıt makinesi üzerinde sarılmakta Milk Carton Board. Hata duruşu. Fabrikasyon paketli. sülfürik asit gibi inorganik veya anorganik asitler. Mill Line. Tampon. Yarım vardiyayı geçmeyen Mill Edge. Üretim sırasında ambalaj türü. Fabrikasyon karton. Cilt kapağı ile maket kâğıdı. Süt şişesi kapak kartonu. Büte temizleme fıskiyesi. Anorganik asit.G. karıştırılmamalı). Tampondaki kenar. Fabrikasyon tutkallı. Sızdırmaz Mill Heads. Gerçek Bristol. kartonları. Mill Broke. Fabrikasyon Bristol. Matbaada giyotin kesiminde. 184 . Üretim sırasında ortaya Mineral Filler. Kâğıt makinesinde. Sonradan yüzey işlemle Mill.

Mist Gray Board. Aktif çamurlu (Bakınız. aydınger kâğıdı yapımında engelleyen kâğıt. Moist Pulp. toplam ağırlığın yüzdesi cinsinden selülozları el yapımı kâğıtlarda kullanılan. Hamur kasası (Silindir makinede) (Eş Moisture Ratio. Esneklik katsayısı. Modified Aeration. Rutubet geçirmez kâğıt. Doğal ve öğütülmüş MIS (Manufacturing Information System). Mixed Box) Kâğıt içindeki su ağırlığının fırın kuruluğundaki kâğıt M. Hamur kasası (Silindir makinede) % 10 a çıkar. Kâğıt bünyesinde Mitsumata. Fiziksel. (Bakınız. havalandırma Moisture Resistant. Değişiklik. Sipariş verme. Normal oda şartlarında çevrenin rutubetiyle Mix Box. Rutubete dirençli. Japonya’da değeri. Yönetimin ihtiyaç duyduğu üretim verilerini özelliklerinin değiştirtilmesiyle elde edilen pigment. (1) Düzgün bir hamur karışımı elde sistemi (QCS). Moisture Regain. yüksek dirence sahip olma. Düzeltme. Üretim kalsiyum karbonatın modifiye edilerek. karar vermede kullandığı sistem. Rutubet geçirmezlik. veya kimyasal yönden farklılaştırılmış nişasta türevleri. anlamlı. Rutubet oranı. (Bakınız. Kâğıdın Modification. (2) Moisture Measurement. toza ve güveye modülü. hamurların. Wet Basis. sistemine komut vererek rutubeti ayarlayan kalite kontrol Mixing. Mitscherlich Pulp. Mixed Papers. edebilmek için. cinsine göre üzerine kurulu. Modifiye nişastalar. Bir kuvvete karşı bir cismin gösterdiği karşı korumak için kullanılan kutuların/sandıkların yapıldığı deformasyon ölçüsü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tıkanmalar gibi nedenlerle yapılan ve üretim kaybına Modified Natural Ground Calcium Carbonate. arıtmada. kuru bazda. yaş bazda. Modulus of Elasticity. Su alma özelliği süresini kısa tutan alternatif bir yöntem. Sıvıları koyulaştırmak için kullanıldığı kadar yüzey tutkalı Miscellaneous. Normal nişastaya göre çabuk Misregister. Laboratuvarda Harman yapmak amacıyla. Baskı kaçıklığı. Karıştırma. dolgu maddelerinin ve kimyasalların Moisture Proofness. doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonat. hamurun bir karıştırıcı ile karıştırılması. kaçıklık. Mixed Wastes). olmayan kâğıt. Elastiklik Mist Board. 25”X 40” ağırlığına oranı. Moisture Barrier Building Paper. Mist Board). Moisture Control. Sonradan alınmış rutubet. M Latincede 1000 demektir. üretim sonrasında bulunduğu ortamdan aldığı rutubet. kâğıdın ağırlığına oranı. Moisture Content). Yüksek miktarda İnşaat sırasında duvar katmanları arasına konulan. Rutubet miktarı. toplayıp. rutubet ölçen tarayıcı ile yapılan ve buhar ayrılmamış her tür kâğıt. Karışık hurda kâğıt.O. Moisture Content. Yanlış ayarlama. Kâğıt makinesinden çıkışta rutubet. (Making Order). Dry Basis. biyolojik Misalignment. Kâğıt içindeki su ağırlığının. edilen kâğıt gramaj sistemi. Muhtelif. si arasındadır. (=1000 inç²) ebadında 1000 adet kâğıdın ağırlığıyla ifade Moisture Ratio. Modified Starches. çeşitli fabrika içi hatlardan gelen veya QCS aracılığıyla yapılan kâğıttaki nemin ölçülmesi. karton. Bu selülozdan yapılan kâğıt. Rutubet oranı. M. morfolojisinin ve bilişim sistemi. Kâğıt makinesi Mixed Wastes. Rutubete karşı karıştırılması. Rutubet kontrolü. yapımında da kullanılır. Toplanıp. Baskıda meydana gelen hazırlanır ve etkisi güçlendirilmiştir. Modifiye havalandırma. aktif çamur miktarını yüksek tutup. Kabuklarından elde edilen bulunan su ağırlığının. kullanılan sülfit selülozu. Mixing Chamber. ağırlığın % 6-7 yetişen bir çalı. Tadilat. Rutubet ölçümü. Yaş selüloz.M. 185 . Elbiseleri neme. Modifiye yol açan duruşlar. Gri karton türündendir. Mitsumata çalısı. Romen rakamıyla 1000 e 1000 anlamında. rutubeti hem selüloz oranına sahip. Hurç kartonu. Mitscherlich selülozu.

Kalıba dirençli. Mold Made Paper. Bir bileşikte kendini kalınlıkları. Kâğıdın nem Moment of Inertia. havalı veya hidrolik motor. Makine dizgisinde delikli şerit şeklinde kullanılan beyaz. Bunlar arasında. Bilgisayar ortamında “Mold” veya “Mould” kelimeleri kullanılmıştır. hücre çeperi Molecular Weight. anlamlı. olarak üretilen karbonhidrat. Renk sabitleyici. Kabarma. ağaçlarda besin Yumurta viyolü. (Eş uygundur. Mono sülfit selülozu. Motor. Bilgisayarda izleme. PE) sıcak şekillendirilmesiyle oluşturulan ambalaj belirlenmektedir. Yuvarlak elekte yapılmış kâğıt. Monosulfite Pulp. Sıcaklık artışıyla. Şekillenebilme. elekte belirli hacimdeki seyreltik hamur süzülerek istenilen Monitor. Makine dizgi kâğıdı. ortalama elyaf uzunlukları. fibrilleşme açıları. Çeşitli şeffaf plastik levhaların “Hand Mold”. büyüklükleri (Coarsness) ve özgün yüzey özellikleri bulunmaktadır. En az 3 karbon Molded Pulp Products. Telgraf kâğıdı. Moldability. Mollier Diagram. kâğıt tabak gibi kalıplanmış kâğıt ürünleri. ürünleri. Mother of Pearl Paper. genellikle 6 karbon atomlu. Bu diyagram çiğleşme sıcaklığını görmede ve Morse Paper. elyaf oluşturan atomların. Monotip kâğıdı. Monosakkaritler. Tek damarlı. (1) Ekran. açılmadan damarlı. Kalıplama makinesi. Şekilsel yapı. Mold Resistant Paper and Boards. Molded Pulp Packaging. özellikleri. Morphological Properties of Fibers. Ambalaj Monoflament. Molekül ağırlığı. Kütleye ve hızın büyüklüğüne bağlı Mold (Mould). elyaf çeşitleri. çözgü ipleri. Mordan madde. Ayrıca kaydederek yapılan ölçüm işlemi. atom ağırlıklarının toplamı. Cylinder Mold) Monotype Paper. atomuna sahip. Çerçeve kenarı el yapımı gibi bırakılarak. tutkalın elyafa tutunumunu arttıran şap ve benzeri maddeler. Elek ve keçelerde kullanılan sentetik. Kalıba dirençli kâğıt (Eş anlamlı. Monoray taşıyıcı. Elek. karşı gösterdiği direnç. Monosaccharides. Bir tür kalıplama anlamına gelen Monitoring. İçine konulan katkı maddeleri nedeniyle. Molekül yapısı. Nem izi. sülfit süreciyle üretilmiş selüloz. Misina gibi tek kâğıdı türü kâğıtlarda. ambalaj. Molding Machine. Morfolojik yapı. Bir cismin harekete nedeniyle oluşan dalgalı görüntüsü. kullanılan bir diyagramdır. kaplama kâğıtlar. atkı veya katlanmış olarak kalabilme özelliği. Üzeri sedef görünümü verilmiş. Moliyer diyagramı. 186 . tutkallama öncesi elyafları kaplayan ve boyanın veya Mold Resistant. Yuvarlak elekli kâğıt makinesi. Üzerinde kâğıdın oluştuğu elek. Atalet momenti. Viyol türü Monorail Conveyor. Kalıplanamayan. kâğıdın katlandığında. diyagram. kullanılan eleğin adı da eklenerek “Cylinder Mold”. Sedefli kâğıt. Kalıplanmış ambalaj.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moisture Welts. yuvarlak elekte kalınca kâğıt. Şekil ve yapısına bağlı olan selüloz özellikleri. Sert ağaç türlerine daha Mold Machine. Motor. Molecular Structure. şerit hale getirilmiş kâğıt. el yapımı Mordant. Fixative) ve kartonlar. Mors alfabesi ile telgraf havanın rutubet taşıma kapasitesinden yararlanmada metninin üzerine yazıldığı. Boyama veya görüntüsü verilmiş kâğıtlar. Monoblister (Clamshell). Genellikle nötür kâğıt tabak gibi kalıplanmış ürünleri üreten makine. “Sheet Mold” diye elek türü de (PP. hava içindeki doymuş rutubet miktarındaki artışı gösteren Morphological Structure. Tek telli. Yumurta viyolü. Elyafların morfolojik üretim sırasında kalıplanamayan kâğıt ve kartonlar. üretilmiş ve elek üzerinde ebat kesimi yapılmış. Tavanda veya kâğıt hamurunun vakumla şekillendirilmesiyle yapılan zemin üzerinde bobin sevk eden taşıyıcı yapı. Elektrikli. Bu olan değer. Kalıplanabilme. (2) Ekranda izlemek. kalınlıkta kâğıt elde edilir. Kalıplanmış kâğıt ürünler.

içinde oldukça uzun yönlendirici ve dağıtıcı levha bulunan hamur kasası. Boyalı hamurun tam karışmaması nedeniyle oluşan Multicylinder Drier Section. tanıdıklara yasta olunduğunu bildirmek üzere Multilith® Paper. Çok geçişli hamur kasası. Çok geçişli giriş. Tahrik motoru. Zirai örtü kâğıdı. Maket kartonu. Backtrap Mottle) Fordriniye makine. kasası türü. Çok katlı kâğıt üretiminde bir hamur Motor Starter. Çok girişli hamur kasası. Mermer dokulu işlenmiş. Ofiste kullanılacak kadar küçük ofset Mounting Board. Mottle Test. Burst/Bursting Test) Motor Drive. Genellikle küçük kapasitesi nedeniyle birden fazla kâğıt Mottled Color. safihanın ise kırışıklığını düzeltmek için elekli sistemlerde birden fazla safihanın tek bir safiha haline kullanılan eğri/kambur vals.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Motor Control. Bir yıllık taze sürgünlerin bir saptırıcı etrafında dönerek aktığı hamur kasası. Mültilit. Mottle). (Bakınız. Çok katlı kâğıt veya karton. Harmanları farklı olan hamurlardan çok katlı olarak Mould. Çok katlı kâğıt üretimi. (2) Düzensiz türünü üretebilen makine. Mottle (2)) Multilayer Paper/Board. Pres keçesini Multilayer Web Forming. Multichannel Headbox. Mould ile başlayan tüm kelimeler için bakınız. Çoğaltma makinesi. Motor soğutma havası. örtmesi için üretilen kâğıt. Çok katlı uzun elekli makine. boyanarak desen verilmiş kâğıt. Kâğıt hamuruna değişik renklerde karışmış hamur veya su nedeniyle oluşan ebruli Multicolored Crepe. Açma valsi. adını Mullen tipi cihazdan alan test. bitkileri veya toprağı sıcağa. Mülti metal baskı kalıbı. matbaada siyaha Multimetal Plate. Renkli krapon kâğıdı. Motor mili. (Bakınız. (1) Mermerli renk. Silindir elekli makinelerde. desen. pamuk selülozu kökenli. İki katlı bozukluğu. Montaj. Tüm motorların çalıştırıldığı merkez. veya kartonda patlama mukavemetini ölçen. Multigrade Machines. Multipass Inlet. 187 . (Bakınız. Çok tür kâğıt üreten makine. Mottled. Mounting. Sera kâğıdı. Multipass Headbox. Hamurun Mulberry. Ziftlenerek çalıştırılması. Motor kontrol panosu. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilen selüloz kaynağı. Mullen mukavemeti. Yas kâğıdı. (1) Mermerli. (Bakınız. Mermerli kâğıt veya karton. Matem kâğıdı. Montaj kartonu. Mültigraf çoğaltmada kullanılan kâğıt. Mullen Burt Tester. Mermerli. dağılmış. (Eş anlamlı. Dut ağacı. (1) Ebruli olma (2) (Düzensiz) Mermerli boyama. Çok silindirli kurutma dalgalı. Multigraph Paper. Mottled Finish. Mültigraf. makinesi Mourning Paper. nedeniyle düzgün dağılmaması sonucu oluşan görüntü Multifourdrinier. üretilmiş Kâğıtlar. boyandığı için mermerli gibi görünen renkli kâğıt. Esmer ve beyaz testlayner tipik “Mold” başlığı. Çok katlanmaması için. Çok silindirli kâğıt makinesi. (2) Harelenmiş. alacalı görüntü. Dut. Burada kâğıtta/kartonda iç katmanlardan söz edilir. Mottling. Multigraph®. Motorun yol vericiyle Mulch Paper. Mount Hope Roll. Ebruli. Mottle. dönüştürülerek yapılan karton üretimi. Kâğıt Motor Cooling Air. Kambur vals. Mullen. Motor kontrolü. Multilith®. Mullen) Motor Shaft. Mürekkebi partisi. Harelenme testi. örneklerdendir. hazırlanan. Kurutma bölümü motorlarından biri. Mültilit ofset kâğıdı. Ebruli. Patlama mukavemeti. Ölüm nedeniyle. Mürekkebin kâğıttaki emicilik ve pürüzlülük Multicylinder Machine. Motor yol vericisi. soğuğa karşı battaniye gibi Motor Control Center (MCC). (Eş anlamlı. Çok kanallı hamur kasası.

Munition Paper. Çimento torba kâğıdı. Not: “Multiply Web” çok katlı temizlik kâğıtları için de kullanılmaktadır. otomatik Multiply Paper Making Process. Çok dalgalı oluklu makinede) manfoldlu hamur dağıtıcısı. Ek. Çok katlı. piyanonun belirli bir parçayı piyanist olmadan. olmayan. Müzik notalarının katları farklı hamurdan kâğıt üretiminde kullanılan. Çimento veya Bir dizi evaporatörden oluşan. (Bakınız. Birden fazla oluğu ve ikiden fazla layner Multiple Effect Evapotrator. Kartonda çok katlılığın makinede sağlandığı bir Music Cover. Mirametre. Av tüfeği fişeklerinde Birden fazla eleği olan ve sonunda çok katlı karton üreten kullanılan karton. buharlaştırma sistemi. Multilayer Web Forming). Tuvalet ve hamur kasalarında bölgesel denetim sağlamak amacıyla kağıdı gibi çok katlı olmasına rağmen katmanları yapıştırma uygulanan parçalı yapı. Fakat bu durum makine dışında gerçekleştirilir ve çok katlılık üretilmiş kâğıtların sonradan üst üste getirilmesiyle sağlanır. Multistage Cooking. Fişek kartonu. Multiply Formers. Çok kademeli ağartma. Temizlik kâğıtlarında Myriameter. Kâğıt makinesi gruplarının ayrı ayrı tahrik edildiği sistem. makine. Music Lithograph Paper). Kaskat evaporatör. seri bağlı ve yüksek verimli un torbaları gibi birden fazla kattan oluşan torbalar. 10 kilometre. hem Music Paper. Kalenderlerde Multiply. birden yazıldığı/basıldığı kâğıtlar. Multiply Web. 4) buharlaştırıcı. Multiwall Paper Sack. kapağı olarak kullanılan karton. (Bakınız. Ağartma işlemi gibi ardışık işlemler dizisi. Multiply Web Forming. (Bakınız. (Fordriniye elekli Multiwall Corrugated Board. Multistage Bleaching. Org veya kademelerine farklı hamur göndererek mümkün olmaktadır. Dupleks anlamında olmayan. Kaskat/Kademeli kullanılmış oluklu mukavva türleri. katı. Laminated Web) Multiply Web Forming). kullanılan kâğıt. Otomatik piyano/org kâğıdı. Çok parçalı tahrik. Bir selüloz ağartma süreci. Kaskat ağartma. Çok kademeli pişirme. Bölgelere ayrılmış. Çok kademeli evaporatör. Çok katlı kâğıt torba. Çok katlı kâğıt üretim olarak çalması için. Müzik albümlerinin yöntem. Fişek kartonu. Albüm kapak kartonu. fazla eleği olan kâğıt makineleri. kullanılan karton. Çoklu elekler. Çok katlı karton makinesi. Multistage Process. Kilometrenin 10 uygulanan çok katlı yapı. Multiplay. Hem uzun eleklerde. Çok bölgeli. Multiply Board Machine. mukavva. Multiwall Bag Kraft Paper. Multizone. Metrenin 10000 katı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Multiple Branching Manifold. Multiply Board Machine). Çok kademeli süreç. Av tüfeği fişeklerinde kullanılan genel amaçlı kelime. Genellikle alt ve üst Music Lithograph Paper. delikli hafıza şeridi yapımında süreci. de yuvarlak eleklerde çok katlı kâğıt üretimi. 188 . elek Music Roll Paper. (Bakınız. (Eş anlamlı. Solfej kâğıdı. Multi Sectional Drive. Çok katlı torba kâğıtları. makinede üretilmiş kâğıt ve karton türleri için Munition Board. Çok katlı kâğıt.

hayvanlar. İğneli dikiş. Negative 0. Nacreous Paper. boyu birkaç mikron olan selüloz lifi. Çivi mukavemeti. Bitkiler. metre aşağıdan emiş yapabileceğini gösteren değer. Defne ağacı selülozundan. (Keçe iğnesi ile) dikilmiş keçe. Kazan suyu doğal dolaşımı. çok katlı kâğıtlar. Negative Paper. basıldığı kâğıt. Nanofiltreleme. (Eş anlamlı. Yanki silindirli makinelerde krepli olarak Paper). keçelerinde uygulanan bir yöntem. Nano Whiskers. Çivi çakılan fiber Needle Paper. Negatif taç (valsi) Orta kısmı kenarlara çok alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Doğal boyalar. değerden sonra pompa emiş yapamayacağından Kavitasyon Natural Draft. yanal hareketlere karşı dayanım direnci. Baca gazının baca uzunluğu nedeniyle pompada delinmeler yaşanır. (Bakınız. Paslanmayı önleyici ve dikiş levhaların. Negatif kâğıdı. Net Positive Suction Head (NPSH). Yerli selüloz. Sıcaklık nedeniyle oluşan yoğunluk farklılıkları üretilen kâğıt. kozmetik gibi pek Negative Crown. nedeniyle kazan içindeki suyun hareketi. (Bakınız. (Barbed Needle) elde edilen sert. N minerallerden elde edilen pigment ve boyalar. Eni 5- el dikişi. Temizlik kâğıtları Negative Photographic Paper. çapı Negative Heliographic Papers. 20 nanometre.002µ nun altındaki parçacıkların filtre edilmesi. İçine boya katılmamış. Savsaklama. Sedefli kâğıt. Natural Purification. Paper). Peçete. Aşırı elyaflarının birbirine geçirilmesi. Önceleri oltası gibi olan bir iğne ile keçenin ip/dikiş kullanılmadan viskozitesi yüksekken zaman içinde vizkozite düşer. Elek ve keçelere uygulanan Nanocellulose. yetişen bitkilerden elde edilen selüloz. Fotoğrafçılıkta negatiflerin Napkin. Suların doğal yolla oksijen kazanarak bakterilerce temizlenmesi. Nano yapıdaki selüloz. üretilen. su emici. (Bakınız. Kurutma ve pres öğütme sonucu oluşur. Dikme. Crown) Nanofiltration. göre daha düşük kesitte olan vals türü. Kıyısından dönülmüş. Needling. İhmal.81 metredir. kristalimsi madde. Bu selülozun kendi rengi olan kemiksi beyaz renkli kâğıtlar. Nano Crystalline Cellulose (NCC). Elyaflardan oluşan ağ. (Eş anlamlı. Doğal temizlenme. iğnelerini paketlemekte kullanılan. Mother of Near Miss. (Eş anlamlı. eşiğinden dönülmüş olay. Napkin Papers. Negative grubundan. NPSH) Native Cellulose. Ucu balık araya geldiklerinde jel halde bulunur. Nepal kâğıdı. Needle Punching. 189 . Nail Strength. Nanoselüloz. Nanoselüloz parçacıkları. O bölgede veya o ülkede Network. siyah renkli kâğıt. Ağ. NPSH (Net Positive Suction Head). bir mikronun altında keçesi gibi tekstil ürünlerini ucu kancalı özel bir keçe iğnesi boyları olan ve elyafın asit hidroliziyle muamelesi sonucu ile ekleme işlemi. Membran filtrelerde. İğne kâğıdı. Planlanmamış ve kazanın Pearl Paper).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Natural Dyes. Bir pompanın kayıplar çıktıktan sonra (net) kaç Natural Colored. elde Natural Boiler Water Circulation. Peçete kâğıtları. Kâğıt peçete. Net pozitif emme yüksekliği. Azami NPSH sayesinde oluşan alt ve üst noktalardaki sıcaklık farklılığı değeri ideal şartlarda/kayıpsız 9. Edge Nail Strength). Pompalar bir ile kendiliğinden çıkması. Nano kristal selüloz. kurutma Boyu nanoselülozlardan daha kısa. Doğal renkli. akışkandır. Doğal çekiş. Kâğıt makinesinde kullanılan. Aksi takdirde cebri fanlar miktar aşağıdan veya yukarıdan emiş yaparken bir miktar kullanılır. Gıda. çok düşük gramajlı ve Negligence. Bir Needled Felt. Nepal Paper. yumuşak dokulu.

Nip basıncı. Ninepoint olmadığı için kullanılan. son derece dayanıklı. 190 . Gazete ambalaj kâğıdı. yapılan baskı kuvveti.22mm) gelen göstermeyen (pH değeri 7 olan) mukavemet kazandırması saman selülozundan üretilmiş fluting kâğıt. Gazete kâğıdı. News Vat Lined Chip). Önce statik olarak bir örnek alınır. valsleriyle bobin yastığı arasında bulunan ve bobin için Newsboard. Elektrik yalıtım dayanımı ve kâğıt Ninepoint Corrugating Material. Kâğıdın iki vals arasında preslendiğinde oluşan Neutral Sulfite Pulp. Dönüşümlü gazeteden yapılma kâğıt. Avrupa normlarında bu tür türü.22mm) yalıtma amaçlı kullanılan kâğıtlar. İki News Vat Lined Chip. ürünlerde leke bırakmadığı ve renk bozulmalarına neden Ninepoint Semichemical Board. Nip Impression. Ninepoint Strawboard. karbonatla nötürleştirilen selülozlar. Nip. havuzlarında. Pişirme baskı alanı. amaçlı üretilen gri kartonlar. Deformasyon hızının getirdikleri kitleleşme. Gazete basımı için üretilmiş Nipple. Nip Load. Nip Guard. mekanik selüloz kökenli muhtelif kâğıtlar. (Bakınız. Standard Newsprint tabiri bildiğimiz gazete basıncı/yüksekliği dikkate alınmalıdır. Kuşeli Bristol. “Wet Nip” sırasında sodyum sülfitin kullanıldığı. gazeteleri görmektir. Afiş kâğıdı. (Eş anlamlı. olarak test örneği alınır. ambalajlamak için kullanılan kâğıtlar.009 inç (=0. Düz baskı preslerinde çıkarıldıktan sonra kalan enerji değeri. sarma News. Genel bir Nip Pressure. Bridging Flocculation). İlan kartonu. Nötür tutkal. Ningbo Fold. gazete kâğıtları. türbülans kayıpları için harcanan enerji gazete basımı için kesilmiş kâğıt. (Bakınız. Testin amacı her iki durumda da pres valslerinin nip boyunca eşit baskı uyguladığını Newspaper Wraps. Sabunlaşmış reçine tutkalı. Pres ve kalenderlerde. Ebat olarak enerjiden. boyunca dağılımı karbon kâğıdı ile test edilerek belirlenir. “Dry Nip” kalenderdeki kuru nipi. Nötür tutkallı Newton tipi akışkanlar denir elektrik yalıtım kâğıdı. Nötür sülfit selülozu. kâğıtlar/kartonlar gramajla ölçülendirilir. Pompa hesaplamalarında emiş tanımdır. Meme ucu. Nötür Kraft kâğıdı. düşük baskı sayılı gazete basımı için. sonradan sodyum preslerdeki yaş nipi ifade etmek için kullanılır. Tek tarafı kuşe bir Bristol. Köprüleşme. Çizgisel baskı yükü. Nip baskısı. Yuvarlak elekte eski veya daha fazla polimerin etkileşimiyle. Kraft selülozundan yapılan. Preste nip baskısının nip News Bogus Paper. Dokuz puanlık fluting mukavemeti çok yüksek. Gri karton. Dokuz puanlık saman fluting. Ebat kesimli gazete kâğıdı. Asidik veya bazik özellik Amerikan normlarında kalınlığı 0. Öğütücüde harcanan Newsprint Sheets. bir milimetre uzunluğa Newton cinsinden Newsposter. kayma gerilimiyle doğru orantılı olduğu akışkanlara Neutral Gummed Electrical Papers. Net Refining Load. Net ağırlık. Network Flocculation. arıtma ünitesi gazete kâğıtlarıyla üretilmiş gri karton veya kâğıt. paket halinde satılan Net Weight. baz özelliği göstermeyen Kraft kâğıdı. ambalaj koruyucu muhafaza işlevi gören parça. Nötür ortamda üretilen bobinajda kâğıt. asit veya Corrugating Material). Eski gazete kâğıtlarından yapılma kâğıtlar. Presbant kâğıtlarının bir gelen fluting kâğıt. Bobin makinelerinde. Daha sonra dinamik News Lined Board. Nipel. Newsprint. Gazete. elyafların polimer ağı yaratarak meydana Newtonian Fluid. Nip yükü. Gri karton. Nip. Neutral Size. kâğıtlarını tanımlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ da daha yukarıya basarlar. nötür ortamda üretilmiş. Tekstilciler tarafından açıklama için “Point” başlığına bakınız. için kâğıt hamuruna katılan yaş dayanım tutkalı.009 inç (=0. Newton akışkanı. Nip muhafazası. Net öğütme yükü. Eski gazete kâğıtlarından. Şebeke oluşturma. Amerikan normlarında kalınlığı 0. Daha geniş Neutral Kraft.

yani Nondestructive Control (NDC). Nondestructive Control). Azot oksidin havayla Yoğunlaşmayan gaz maddeler. buhar. (Eş anlamlı. yağ veya gaz Nakliye amacıyla bu değerde üretilirler. Bükülmeyen (karton). Paslandırmaz-yağ Nodules. Nonintegrated Mill. Kestirimci bakımda. esnek olmayan karton. (1) Nominal ağırlık. Solmaz poster kartonu. Emici olmayan. temiz görünümlü kâğıtlar. (Eş anlamlı. ortamlarda elde dolaşan basılı kâğıtlar. “Single Tier Drier” tek sıra silindirli kurutma bölümü Kıvrılmaz kâğıt. yandığı zaman alev çıkarmayan Nitration Pulps. Kırılgan. Noncontact Evaporators. nitrik asitle muamele edilmesiyle elde edilen selülozlar. No Draw Drier. Bobin devresi Nominate. Çekişsiz kurutma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nitrating Paper. radyo gibi Nondestructive Inspection (NDI). temasında ortaya çıkan öldürücü gaz. Nonfibrous Additive. çok hızlı kâğıt makinelerinde. çok yüksek düzeyde nitrat selülozu Noncombustible Paper. Etiketinde yazılan. bileşikleri çevreye/havaya salma. Ofset baskı ile bir top belirli ebat ve gramajdaki kâğıdın net ağırlığı. Nitrogen Dioxide. Rutubet aldığında dalgalılık göstermeyen tasarımı. selülozundan üretilen. gerilimden geride kalmadığı Nonbender. Elyafsı olmayan katkı maddesi. safihanın alt ve üst reçine kaplı kâğıtlar. Aday göstermek. bulundurmayan yük. durumunu test etmek için geliştirilmiş yöntemler. Temassız buharlaştırıcı. 500 veya 480 adetlik Nonfading Poster. Çok saf pamuk Noncarbon. sıra silindirler arasındaki geçişini önlemek. 100 veya 144 adetlik bir top belirli ebat ve gramajdaki kartonun net ağırlığı. Entegre olmamış fabrika. içinden hamur geçerken çekilen güç. (Bakınız. Büküldüğünde yükler. herhangi bir tahribatsız Noiseless Program Paper. Alev almaz kâğıt. Hışırtısız kâğıt. Suda iyonlarına ayrılmayan ve yükleri olmayan bileşikler. veya lamine edilmiş ambalaj kâğıtları. adetlik bir top kâğıdın ağırlığı. Nominal Weight.Rated). Tahribatsız kontrol. cinsinden ağırlığı belirleyicidir. Noisless Paper). Alevlenmez içerdiği için bu adı alan. Azot emisyonu. (Benzer anlamlı. kâğıt türlerinin gramajı için kullanılan tanımdır. Su. Noncondensibles. Azot salımı. Noninductive Load. Akımın. Genellikle erimiş veya askıdaki organik ve inorganik Uluslararası standartlarda bir metrekare kâğıdın gram kökenli maddeler. kırılarak kopan. Sessiz kâğıt. bakımda kullanılan. (2) afiş ve poster basılan kartonlar. Kâğıt için kullanılan ve su veya selüloz üreten fabrika. Kestirimci bakımda kullanılan. özel olarak kaplanmış Nodulizing. Nominal. Noncorrosive Greaseproof Wrapping. Nitrogen Emission. Sigara kâğıdı gibi. Sadece kâğıt Nonbibulous . Carbonless). Kıvrılmaz reçineli kâğıt. İyonlaşmayan bileşik. Tahribatsız kontrol. Kestirimci bıçaklar kapanmadan. Öğütücüde Nondestructive Tests (NDT). Anma. durumunu Noisless Paper. Yüksüzken çekilen güç. Azot dioksit. donanıma zarar vermeden. Nominal Mass. kopmamasını önlemek için geliştirilmiştir. Gr/L olarak ifade edilirler. Nitrat selülozu. % 35 kuru maddeli yaş selülozların genel adı. Filtre edilemeyen kalıntı. Amerikan standartlarında Nonfilterable Residue. kâğıt. Endüktif olmayan yük. emiciliğinin olmadığını gösteren bir terim. Kâğıt sesinin kontrol etmek için geliştirilmiş yöntemler. duyulmasının istenmediği. ölçüm yöntemi No Load Power. tiyatro. opera. Pamuk selülozlarının. Nitrat kâğıdı. geçirmez ambalaj kâğıdı. Nominal kâğıt ağırlığı. Yoğunlaştırılamaz gazlar. Azotlu Endirekt ısıtmalı buharlaştırıcı. Karbonsuz. Tahribatsız test. Bu anlama gelen Noncurling Gummed Paper. donanıma zarar vermeden. Nonionic Compound. 500 veya 1000 Genellikle mineral kökenli dolgu maddeleri ve kimyasallar. Nondestructive Inspection. % 35 kuru maddeli selüloz hazırlama. 191 . kâğıtlar. geçirimini önlemek için kullanılan.

Paslanmaz kâğıt. Newtonian Fluid) yöntemi. Seçici olmayan Flotasyon. Normal kapasite. Yıllar içinde tecrübe kartonlar. “Patent Coated Board” olarak da bilinen. katmanlı olarak üretilmiş karton. uzun elyafların birbirine bağlanmasıyla oluşan kâğıt veya Nozzle Slice. ucuz cep romanları basmak için kullanılan kâğıtlar. Noxious Gases. Operatör dışındaki kişiler. Kimyasal olarak içinde Normally Open Valve. Keçe türü Nozzle Headbox. romanları kâğıdı. Leke yapmayan kâğıt. NOX. Nonwoven Felts. kâğıtlar. Nonselective Flotation. Genel olarak defter Nonreturnable Core. Dönerken oluşan vakum. sıcaklıkta yanmasıyla meydana gelen azot oksitler. NSSC (Neutral Sulfite Semi-Chemical). kâğıdı yeni dönmeye başlamış olan boş tampona sarmaya başlar ve kâğıt iki Nonpasted Blanks. dolu tamponu mal sarıcıdan Non Operating Personel. Notebook Paper. Gazete kâğıdı türünde. Nordic Turn-up Reeling. Nozul tipi cetvel ağzı açıklığı. Sıra karton. Tuhafiyeci torba kâğıdı. Çok küçük “Selective Floatation” işleminde. Uyarıda bulunmak. İskandinav türü tampon alma (Bakınız. uzun elyafların kimyasal selüloz. Odunsuz selüloz. Odun dışı bitkilerden kullanılan ve suyu çeşitli özelliklerde püskürtebilen elde edilen selüloz. pamuk. en eski tampon alma yöntemi. Normalde kapalı vana. (Bakınız. memeler. Nötür sülfit-yarı Nonwoven Fabric. Enerji yokken demir olmayan kâğıt. Nozul tipi hamur kasası. Netwona uymayan akışkan. Üretimi aksatmadan. Cep romanı kâğıdı. Nontest Chip. Not kâğıdı. Normally Closed Valve. Dokunmamış keçeler. kumaşlar. İçindeki Nowel News. 192 . Azot oksitler. Normalde açık vana. Hiç bir teste gerek duymadan Nowel Paper. Kükürtsüz selüloz üretimi. Çift katlı karton. Dokunmamış kumaşlar. Nonwetting Felt. Bu kişiler işletmenin başka Dönen dolu tampon kelepçelerden ayrılarak hızını bölgelerinden sorumlu bile olabilirler. kendir. Sudan Note Paper. Ağaç dışı selülozlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nonnewtonian Fluid. Saman. Nonwood Fibers). Dokunmadan. Nonrust Paper. Fıskiye memesi. bambu gibi bir yıllık bitkilerden elde edilen. Zehirli baca gazları. Gözeneksiz ağaçlar. Bildirmek. Roman kâğıdı. keçeleştirilmesiyle oluşan tekstil ürünü. Geri dönüşümsüz mihver boru. Uyarmak. Nuclear Gauges/Gages. Nozzle. almak amacıyla kullanılan. ağaçlardır. Atmosferdeki oksijen ve azotun yüksek Nonwood Fibers. her tür katı parçacığın ayrıştırılması için kullanılan ve Notify. Notion Bag Paper. Hışırtısız kâğıt. Keçe. Yumuşak üretim kapasitesi. kapalı vana. Radyoaktif kaynaklı ölçüm cihazı. Kâğıt makinesinde tampon arasından kopar. İşletme yetkisi olmayan kişiler. Islanmaz keçe. kâğıtlar. Elek bölümündeki fıskiyelerde Nonwood Pulp. Keçeler. Gazete kâğıdı. “Noiseless Paper” olarak da adlandırılan. edilmiş tüm olumsuz koşulları içinde bulunduran ortalama Nonporous Woods. Enerji yokken kapalı vana. Nonwovens. Nontarnish Paper. Not defteri kâğıdı. Flotasyon ünitelerinde gerçekleşen ayrıştırma işlemi. Nonrattle Paper. kaybeder. makinede çift katlı olarak üretilen Normal Capacity. buruşturulduğunda ses çıkarmayan No Sulphur Pulping. sadece belirlenen bazı ürünleri paketlemek için mini torba yapımında kullanılan tür parçacıklar ayrıştırılmaktadır. Ucuz market kullanılan vasıfsız dolgu kartonları. yapımında kullanılan kâğıtlar. selülozlar. kimyasalların lekeye neden olmadığı kâğıt.

Gıdalar. Sarı saman renkli kimyasal Manila selülozu. 1 numara Manila. Number 2 White Manila.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Number 1 Manila. Nutrients. 2 numara Manila. 193 . Besleyici maddeler. Beyaz renkli Manila selülozu.

elle yazı yazmaya uygun kâğıtlar. markalı olduğunu göstermek için kullanılır. Su geçirmez yatak Kuşeleme. Makine dışı Kuşeleme. Ofset kâğıdı. Koku. Kâğıtla ilgili işlemin kâğıt maddesi. Yükümlülük. Ahtapot dağıtıcı. üretim hattı dışındaki kutu. Rengi eldeki örneğe veya şartnameye uymayan kâğıt veya karton. Bunlar. Odd. Ofset kartpostal. Kokusuz bir suyun içine ardışık uygun kartonlar. OEM(Original Equipment Manufacturer). (2) Kayma. Ofset baskı. hammaddesi olarak kullanılan. birinci kimyasal anlamda yapılan faaliyetler. OBA (Optical Brightening Agent). Dönüşümlü kâğıt ve karton üretiminde ana makinelerde krepleme. Kusurlu (Kâğıt). hurda kutu atıkları. Old Corrugated Container. Merkezden kaçık. Sonuna kâğıt ismi ekipman üreticisi. İstenilen renkte olmayan. Bir tarafı kuşe kâğıtla görüntüsü olarak standartlara uygun olmayan kâğıtlar. ayıracı gibi küçük ebatlı ürünlere dönüştürülebilir. Obligation. Kalite dışı. (1) Ofset baskı. Hamur kasası devrelerinde düzeltici eylemden sonra. O Off Color. OCC. İnsan burnuyla duyulabilecek Offset Postcard. Offset Lithography. Kesim Oak. Old Corrugated Cardboard. hidrojen sülfür gazının kontrolü. Makine dışı krepleme. yapıldıktan sonra kalan ve kullanılabilecek ebattaki kenar Oatmeal Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Off Center. Bozuk renkli. renginin bozuk olduğunu belirten ifade şekli. Mukavemetli ve boyutsal kararlılığı olan. Zorunluluk. olarak üretilirler. halindeki kâğıdı kullanarak. hedef değerden sabit girişinde hamuru dağıtan ahtapot görünümlü sistem. bloknot veya kitap kâğıt. kesiksiz yapılan ofset baskı. Eski oluklu mukavva krepleme. Üretim sırasındaki kusurlar OCR (Optical Character Recognition) Paper. (1) Kâğıt veya kartonda. 194 . Müstakil OCC. Ofset baskıya uygun kaset kartonu. Yanki silindir yerine. Ofset posta kartına en düşük seviyedeki koku. Ambalajsız dökme satın alınan ürünlerin getirilerek. Hamuruna talaş ıskartaları. Müstakil Obstetrical Sheet. karakter tanıma kâğıdı. Alez kâğıdı. Kitap ve dergi kâğıtları olarak belirgin olan kokuların giderilmesi için mekanik veya da bilinir. Yaş imza kâğıdı. Odor Abatement. Kokunun Offset Printing. (2) Arıtma hamur. renk. Yulaflı kâğıt. Odor Threshold. Ofset baskıya uygun Bristol kâğıt/karton. Koku azaltma. Selüloz fabrikalarında Offset Cartridge. Kâğıt makinesi yerine müstakil makinelerde koruyucu kâğıt. Meşe. su Printing) devrelerinden veya bekleyen hamurdan kaynaklanan. olarak kokulu örnek maddeden ilave edilir. Bristol karton. Bankacılıkta çek Offset. Kaçık merkezli. Ofset baskı. dupleks hale getirilmiş mürekkep emici kâğıtlar. Kuşeleme. şekilde meydana gelen sapma. Kesim fazlası kâğıt. uygulanan koku azaltma yöntemleri. Koku kontrolü. geri dönüşüme gönderilen matbaa kenar karıştırılması nedeniyle. Offcut. Odor/Odour. (Eş anlamlı. Offset Odor Control. (Sözleşme) Off-Machine Coating. Emici ofset kâğıdı. Kesim artığı kâğıt. makinesinden başka bir makinede yapıldığını belirten ifade. Koku eşiği. Makine dışı. Off Quality. Optik beyazlatma Off-Machine. Ölçü. Eski oluklu mukavva. Orijinal Offshade. Off-Machine Creping. Optik nedeniyle kalite kontrol tarafından reddedilmiş ürün. lifli ve kaba bir görünüşü olan kırpıntılarından farklı olarak küp blok. Offset Bristol. Offset Paper. kâğıda aktararak yapılan baskı. Web ofset baskı. Yüksek gramajlarda karton sistemlerinde ortaya çıkan. gramaj ve yüzey Offset Blotting. Mürekkebi kalıptan blankete oradan ve senetlerde kullanılan. düzgün yüzeyli kâğıtlar. Kontrol Octopus Distributor. Bobin duyulmasıyla test sona erer.

Tek parçalı kutu. Kutu haline gelebilen Oiled. Oil Lubrication System. One Zone Rolls. hurdası. kontrol amaçlı Oil Spots. Yağ tabakası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Offspec. amacıyla kullanılan sistem. Tek tarafında boya kâğıtların arasına baskıyı korumak için konulan. olmayan vana türleri. (2) Atık kâğıt. kullanılan. Oiled Paper. ikinci ve üçüncü nüsha kâğıtları. Yağ emebilir. Kâğıt yüzeyinin yağla yapılan ve ekran üzerinden yapılan kontrol işlemi kaplanmasında kullanılan vals. Üçle on arasında Oil Absorbency. Makine işi Kuşeleme. Gazete kâğıdı O. Sheet. Oil Level. Pompalardan önce Oil Penetration. On-Off Valve. (2) Petrol kökenli yakıt. Aydınger kâğıdı. ortaya çıkan köşelerin 90 derece olmaması kusuru. yağlı Kraft veya süsleme yapılmış kâğıt. Yağlı kâğıt. Yüz adet ebat kullanılmaktadır. Opak yazı kâğıdı. kalender valsleri. Yağlı kâğıt. Eski gazete kâğıdı. Onionskin Paper. emici bir kâğıda yağ emdirilmesiyle elde edilen kâğıtlar. Yağ emiciliği. Oil Film. Açma-kapama vanası. (1) Yağ. 1991) kesilmiş ve paketlenmiş kâğıt veya karton. One Sidedness. kelebek. Old Newspapers (ONP).K. Oil Free Air. Old Corrugated Cardboard (OCC). Eski oluklu mukavva Offsquare. Üretim sırasında Oiling Roll. ONP. Giyotinle kesimde kutu. Pelür kâğıdı. Spek dışı. arkaya ışık geçirmez kâğıtlar. Oil. Eski oluklu Ohm. farklı özelliklerde olması. Yağlama sistemi. Yağlı. On-Line Control. Bozuk kesim. emiciliği (COBB) testinde kullanılan yöntem burada da One Hundred Sheet Sealed. Gıda paketlemesinde kullanılan Sadece bir kez kullanıldıktan sonra atılan karbon kâğıdı. Tek bölge kontrollü Oiled Stencil. önceden kesilip hazırlanmış karton. Prova baskı onay belgesi. Yağsız hava. Su emiciliğini azaltmak için. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. Oligosaccharides. Yağlı Stensil kâğıdı. Yağlanabilirlik. Oiled Offset Paper. Termostat türü basit kurutma silindirlerinin ve preslerin yataklarını yağlama anahtarlarla yapılan kontrol tekniği. İçinde yağ olmayan hava. Yağlı kâğıt. Yağ geçirmez kâğıt. Kâğıdın her iki yüzünün Oiled Manila. Kopya kâğıdı. Oil Burner. Yağ geçirgenliği. Yağ lekeleri. Tek yüzlülük. değeri. El yazısında doldurmuş kâğıt için kullanılmaktadır. Yağlı ofset kâğıdı. Tek bölgeli valsler. kâğıdı. One Piece Case. Su monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan sakkaritler. On Machine Coating. Oligosakkaritler. Spesifikasyon dışı. Yeni basılan One Side Finish. Kullanılmış ve ömrünü Opacified Bond Paper. Oil Proof Paper. benzer tür kâğıtların genel adı. Old Newspapers. Tül kâğıdı. matbu formlarda alt nüsha olarak kullanılan. (Bakınız. Kaçık kesim. sürgülü vana veya küresel vana. Yağlama valsi. Yağ seviyesi. Açıldığında orta konumda bırakılmayan. Bilgisayarlı kontrol. Elektriksel direnç. Oil Wettability. (1) Eski. Çok ince olduğu için. kullanılan. Eski gazete kâğıdı. Aç-kapa tipi kontrol. Old Corrugated Container (OCC). One Time Carbon Paper. Üzerinden bir amper geçen iletken mukavva. üzerinde bir volt gerilim düşümüne neden olan direnç Old Magazine (OMG). Yakıt brülörü. 100 lü paket. Absorbency). 195 . Yağlı kâğıt. Tek kullanımlık karbon kâğıdı. (ISO 535. Yağ filmi. Eski dergi. Kâğıt makinesi On-Of Control. Oiled Tracing Paper. Tek yüzü işlenmiş. Old.

Operating/Operation Instructions. anındaki safiha) yüzeyi yapısı. Opak kâğıt. turlar. (ISO 2471) Draw) makinede safihanın elekten prese elle aktarılması Opacity Book Paper. Operating Expenses. Operatör gözetimi. Boşluklar. Açık ağızlı çuval. İşletme giderleri. neden. Çok kademeli selüloz arkasını göstermeyen baskı kâğıtları. Turlar operatöre Open Headbox. sodyum sülfit verilerek yeniden öğütülmesi. elinde bir kontrol listesi olabilir. Matlık. Makinenin bir bölümünü çalıştıran. selüloza yapılırken ortam şartları anında. Opaklık. Open Transfer. Closed Draw). Opaque. sürecin gidişatını iyileştirmek amacıyla yapacağı planlı Open Ended Questions. Opaklık ölçer. OPCO süreci. Operating Surface Topography (OST). (2) Havbede 196 . Çalışma hızı. Openings. Davlumbaz türü kurutma havbesi. bol kaolin kapasitesi. Açık fanlı pompa. Opak baskı kâğıdı. Bu turlarda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda nasıl gibi kelimelerle başlayan sorular. Açık uçlu sorular. Opak Wrapping. kâğıdın yüzey özellikleri. Operatör turları. boşlukları. Açık geçişli (Open Baskıda önemli parametrelerden biridir. Operasyonlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Opacified Book Paper. (3) Kâğıt makinesi basımında kullanılan. Operator. Kitap dergi safihanın giriş çıkış yaptığı kısımlar. maliyeti. Normal Operating Speed. Opak sirküler kâğıdı. salonunda bulunan. Opacity Paper. Selülozun Operation Principles. Open Hood. kesafet ayarlayan düzenek. Yanki silindirlerle üretim TMP sürecinde basınçlı ön öğütmeden sonra. (1) Vakumla emiş yapılan kâğıt makinesi elek bölgelerindeki açıklıklar. ışıkta Open Washing. dakikada alınan metre cinsinden yol. Açık kesafet ayarlayıcısı. Kâğıdın ışık geçirgenlik ölçüsü. Kimyasal madde satışında uygulanan bir ambalajlama yöntemi. arasını desteksiz serbestçe geçmesi. Opportunity Cost. Açık geçiş. Kim. Kâğıda opaklık kazandırmak amacıyla inşaatta bırakılan özel açıklıklar ve merdiven için. Opacity. Yıkama suyunun serbestçe süzülerek atıldığı yıkama işlemi. Opak kâğıt. Çok düzgün yüzeyli. ağartma kademelerinden biri. Işık geçirmez. Faaliyetler. Açıklıklar. verilen talimatların bir parçasıdır. Opalin kâğıt. Açık havbe. Çalışma şartları. Open Mouth Sacks. Kâğıt makinesinde. Açık safiha sevki. prensipleri. Operating Capacity. (Çalışma OPCO (Ontario Paper Company) Process. Operatörün kendi pres bölümleri ve presle kurutma arasındaki geçişler. Çalışma özelliklerini daha iyileştirdiği için geliştirilmiştir. Işıkta arkasına ışık geçirmeyen kâğıt. Operatör. Safihanın makine bölümleri Operator Care. tampon veya malzeme taşımak Opacifiers. (4) Makine bölümleri arasındaki boşluklar. haftalık. Open Draw. Open Impeller Pump. Kutsal kitap kâğıtları ve benzeri türde ince olmasına rağmen. Kesif hamuru vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi seçeneğin basmak için kullanılan salyangoz pompa tiplerinden biri. ne. Open Consistency Regulator. bir opaklığın ötesinde. aylık veya üç aylık kapasite. kâğıt hamuruna karıştırılan maddeler. sorumluluğunda olan bölgede ekipmanların durumunu ve (Bakınız. Opacimeter. dolgulu mat kâğıt. Fırsat maliyeti. Bu liste operatörden beklenen asgari izleme noktalarını gösterir. Opaklaştırıcılar. Çalıştırma talimatları. Opak. Çalışma kapasitesi. Üretim Opaline. Kâğıdın türüne göre Opaque Paper. Açıkta yıkama. Genellikle bağımsız Operator Rounds. Opak baskı kâğıdı. Belirli bir dönem içindeki hedeflenen günlük. Birinci seçenek uğruna. 2500 metre/dakikaya kadar çıkılabilmektedir. Opaque Circular Paper. Operatör sorumluluğu. arkadan baskısı görünmeyen kâğıtlar. Opak ambalaj kâğıdı. Silindir makinelerde giren çıkan ve geri dönen hamura göre Operations. Açık hamur kasası. aşırı opak kâğıt.

Fıskiye veya raspalarda üretim sırasında ileri gibi pürüzlü olan kâğıtlar. Optik beyazlatıcılar. Optik yoğunluk. kullanılan ölçümler. (Bakınız. Sonuç. Ozmos. Organik keçe. debi ile doğru orantılıdır. maddeleri geçirmeyen. standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur. Orifice Plate. karekökü. denilmektedir. Outlet. Optik özellikler. hat Optical Properties. Outdoor Sign Paper. Optical Characteristics. selülozu veya kâğıt/karton keçeler. Order Blank Paper. (Bakınız. Kâğıt boyalar. getirme. fabrikalarında hamur içinde görülen. Baca gazı bileşenlerini opaklık ve beyazlık gibi kâğıda has özellikler. Portakal kabuğu. Salınımlı düzenek. ışık altında kolayca fark edilebilir. Sipariş. şeffaflık gibi kâğıda düşen ışık altındaki görüntü göre hesaplanmış ölçüde delikli daralma parçası. ortası basınca opaklık. Salgı. Brightener. Optik beyazlatma. Optik beyazlık. Salınım. Order Conformation. Pompa veya ekipman çıkışı. (Bakınız. Bu gruba Outfall. Nem. Mal sarıcıda veya bobin bir sürecin performansını en etkili ve ekonomik duruma makinesinde dönen tamponda görülen salgı hareketi. Abonmanlık başvuru kâğıdı. üzerine fark basınç yaratması için takılan. Optical Measurement. mühimmat sarımında kullanılan Kâğıdı gerçekte beyazlatmak yerine. (Eş anlamlı. Orsat Apparatus. Çıktı. Pankart Ordinary Grade. Mühimmat kâğıdı. Paçavra selülozu. Differential Optical Brightening Agents. Osilatör. Organik elyaflı keçe. Organize olma. Hareketli Orange Peel. pnömatik veya motorlu çalışan Order. oluklu mukavva kartonlar ve seçilmiş olan bir sıvı ile hamura beyaz görüntüsü kazandırma. CEPI EN 643 kâğıdı. Organic Fiber Felt. Sipariş teyidi. ölçen cihaz. parçanın önünde ve arkasında oluşan basınç farklılığının Optical Whitener. Çıkış. Beyazlık (ışıma). Dergilerin içinden çıkan ve abonmanlık müracaatı için OST. Yüzeyi portakal kabuğu mekanizma. Dış saha yönlendirme kâğıdı. Çıkış ağzı. Kâğıt katlama sanatı. Bir sıvının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Renk parlaklık. Örgütlenme. geri hareket edebilen. Bu özellikleri. düzenek. Ordnance Paper. karışık gazete ve ağartma. hurda kâğıtla beyazlatıcı taşıyıcıları. Ultraviyole ışıkta görülebilen ve adeta şeffaf rengi dergi kâğıtları. 197 . Orsat cihazı. Optimization. Optical Pressure). Optik ölçüm. Delikli plaka. Asbest gibi mineral Optical Density. Bir ekipman grubunun veya Oscillation. hamura karıştırılarak kâğıtlar. Görüntü analizinde Organizing. Alelade türler. Kırılma endeksi de kökenli keçeler grubundan olmayan. gri kartonlar. Optik karışık kâğıtlar ve kartonlar. Barrier Material). Optik beyazlatıcılar. gaz gibi Optical Brightening Agents (OBA). Optik özellikler. Optik gelerek birikmelere yol açanlarına zift (pitch). kâğıt yüzeyinde floresan parlaklık kazandıran kimyasal Organic Deposits. Operating Surface Topography) hazırlanmış form kâğıtları. Oscillator. Mor mürekkepli kâğıtlar bulunmaktadır. Bleaching Agents). Order Acknowledgement. Organic Felt. Origami. Bunlar arasında. onları sabitleyen maddeler. Optik beyazlatıcılarla bağ yaparak gelen zamk kalıntılarına yapışkan (Stickies) denir. kısa elyaflı hurda kâğıt türleri girmektedir. Organik birikintiler. odun Optical Brightness.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Optical Bleaching/Brightening. yarı geçirgen bir diyaframdan geçme eğilimi. Afiş kâğıdı. Outcome. selülozun bünyesinden Optical Brightening Agents (OBA) Carriers. Buhar debisi ölçümlerinde. Sipariş onay bildirgesi. Optimizasyon. Osmosis.

Baskı fazlası gazete. Outturn sağladıklarından tercih edilirler. Overall Equipment Efficiency (OEE). (Eş anlamlı. Fırında 105 °C (+/. Overhead Crane. (Eş anlamlı. Aşırı basınç. Aşırı sarılmış. Çıktı. Bir limiti aşmak. Ürün. Oxford Bible Paper. Kâğıt makinesi için Oversize. Outturns. Outthrows. verimi. toplam fiili üretim süresinin. bakım. Aşırı üretim. hamur veya su taşınması. Aşırı dolu. Ovendry Moisture Content. Selüloz üretiminde. Bir ekipmanın daha iyi çalışması alımı. Hurda kâğıtta görülen. Mal sahibi. Fırın kuruluğunda. Toplam tutunum. Aşırı akım. Aşırı kuru. Ağır. sarılmış. Tamir-bakım. Toplam makine Geçmek. (Eş anlamlı. için yapılan kontrol. Yaygı kâğıdı. Ölçüsü büyük. Dozajı kaçırma. Aşırı yükleme. cam. Bir kâğıt fabrikasında Overheating. kâğıt dışı. Kemik reçineyle kaplanarak kalıplanan kâğıt. üretilen bir İncil kâğıdı türü. Müşteriye verilmek üzere üretilen gönderilen hava. (2) Samples). Tahrip edici ısınma. 2) Overall Machine Efficiency (OME). üretilen ve müşterilere örnek olarak sunulan A4 ebadında Overissue News. Genel gider. Sheets). Kâğıda dönüşen kuru Spesifikasyonda belirtilenden daha ağır. Toplam ekipman Overrun. Overhead. dekoratif üst yüzey olarak üretilen. (1) Transfer kâğıdı. yaralanılabilir üretim süresine oranı. Overlay. maddenin. Örnekler. Aşırı yüklenme. Taşkan veya tepsilerde aşırı miktarda Outside Chip Storage (OCS). Overfire Air. Lamine olan sepetli elek. Outsourcing. hizmet mal veya bilgi. zımba teli gibi maddeler. miktarından fazla üretilen ve stoklanan kâğıt veya karton. kimyasalları. Kesintiler çıktıktan sonra. Silindirik özelliğini Overdried. Örtü kâğıdı. Outturn kâğıda geçmesi için kullanılan şeffaf transfer kâğıdı. Aşırı zorlanma. sıcaklığı ve diğer üretim parametrelerini Owner. Oval. Aşırı pişirme. Numuneler. aşarak yapılan pişirme. Yabancı maddeler. Overfull. Overproduction. Kullanımda aşırı salgı yaratarak kurutularak kırılgan hale gelmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Out of Round. Kaplama kâğıdı. 198 . Üzerindeki şeklin diğer Outturn Sheets. basılmış gazete. hız kaybına neden olur. Overall Retention. kum. Overwrap. Salgılı. Oxford India Paper. Kâğıt makinesinde. Taşeronlardan hizmet Overhaul. düşünülerek büyük tutulmuş veya ölçü dışı kesilmiş kâğıt. Büyük. Ezik. sipariş verimi. Overweight. Oksford İncil kâğıdı. kâğıdın fazla ezilerek kaybetmiş bobin. Aşırı gerilim. tamirat gibi işler bütünü. Açık alan yonga silosu. Overvoltage. Overload. Toplam ekipman verimi (OEE). Overdosing. Kazanda ızgara üzerine Output. Oxford Bible Paper). Belirlenen gramajın üzerinde. Bu tür ürünler dönüşümde verimlilik Outturn Samples. Aşırı ısınma. Outturns. tahta parçası. parke türü ürünlerde. Satışa sunulmayan kesilmiş kâğıt ve karton türleri. Tavan vinci. Bone Dry).2) de kurutulmuş. kuruluğunda. Ovendry. kuruluğunda olan. Örtü kâğıdı. 1) Üretim fazlası. Kenar kesimleri “Toplam Makine Verimliliği” olarak ifade edilen terim. Olması gerekenden fazla Overcook. Akış yönü içeriden dışarıya doğru Overlay Paper. süreyi. Rutubet oranı fırın Overpressure. (Eş anlamlı. Rutubetsiz. Yakma havası. Outturns. Dış kaynak kullanımı. Oxford’ da Overcurrent. Outward Flow Screen. Bir sipariş sırasında. kâğıt makinesine verilen kuru maddeye oranı.

Selüloz ağartılmasında kullanılan. bir atık suyun ihtiyacı olan oksijen miktarı. Havalandırma havuzu. Yükseltgeme ve indirgeme reaksiyonları sırasında oluşan elektrik gerilimi. Oksijenli lignin giderme. (Bakınız. Oxidation Pond) Oxidation Reaction Potential (OPR). Atık arıtma ünitelerinde. Yükseltgeme indirgeme gerilimi. Ozon kâğıdı. Biyolojik arıtmanın yeterli olmadığı. Kazan besleme suyuna ilave edilen oksijeni yok eden madde. Oxidizing Agents. Oxygen Demand. Başta oksijen olmak üzere. Oksijen ihtiyacı. Oxidation Treatment. Oksijenle bozuşma. Ozone (O3). Oksijen ve sodyum hidroksit kullanılarak yapılan. (Bakınız: Oxidizing Agents) Oxygen Balance. Oxidation Treathment. Oxygen Delignification. doğaya zararsız yöntemlerden biri. Oxygen Bleaching. işlenmiş atık suya oksijen kazandırmak için kullanılan son havuz. Oksitleyici maddeler. Oksitleyici bileşikler. Bir ortamdaki çözünmüş oksijen seviyesi. ozon gibi oksijence zengin olan maddeler. hidrojen peroksit. 199 . Oxidation Lagoon. Buradan sonra işlenmiş atık su dışarıya gönderilir. gelişmiş bir yöntem. Oksijen alarak. selülozun CO2 ve H2O ya dönüşmesi. lignin giderme süreci. Oksijen tüketici. Oxidizing Compounds. boyalı tekstil ve kâğıt atık suları gibi ortamlarda kullanılan. Ozonla ağartma. Oksijenli arıtma. Oxigen Scavenger. Belirli koşullarda. Oksijenli ağartma. Ozone Bleaching. Ozone Paper. Oxidative Degradation. Ozon. Selülozun ağartılmasında ozonun kullanıldığı bir yöntem.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Oxidation Pond. Oksijen dengesi. Üç oksijen atomundan oluşan reaktif bir gaz. Laboratuvarda test amaçlı kullanılan bir kâğıt. Oksijenli arıtma.

Ambalaj malzemeleri. Paper Base Plastics. P&I Diagram. Ambalaj ömrü. (1) Tampon. Otomobil Package Life. PAA reçinesi. Paketleme taleplerini karşılamak üzere. Kâğıt. ambalajlama yöntemi PAA (Poly Acryl Amide). Paper Calender. Kâğıt Paper Cartridge. Kâğıttan yapılma. Packaging Paper. Kâğıdı ezerek düzleştiren Pad. Testlayner ve fluting Paper Bag Liners. Tahta. Paper Base Laminates). Kâğıt kovan. Özel müşteri Packaging Machine. Salmastra yatağı. Paper. Kâğıt hamurunda Pamphlet Cover. Tüfeklerde kullanılan hamurunda yaş mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir kâğıttan fişek kovanı. gösteren liste. laminat parke gibi ürünleri kaplamada Packet. Laminasyon kâğıtları. Ambalajlama. eskiden kalıplanarak kullanılan kartonlar. üzerine P kâğıt yığını konulan nakliye platformu. Packaging Paper). Paketleme. kâğıt veya karton hamuruna makinesi. Matris Kartonu. Ambalaj sektöründe kullanılanlara kutuluk karton Packing Paper. Çeki listesi. Paperboard. mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. antioksidanlar gibi). (Eş anlamlı. Packers Oiled Manila. Pan Liner.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pallet. kullanılan samanlı yağlı kâğıt. Kâğıt kökenli. (Eş anlamlı. Ambalajlamayla kurutulmuş ürünlerin genel adı. (Eş anlamlı. Özellikle pastanelerde Packaging. Perdahlama işini yapan pres. Paper Carrying Roll. Packed Gland Seal. Tabancalarda da kullanılmıştır. ISO standartlarına göre. Kâğıt sevk valsi. Ambalajlamada dolgu ve tampon olarak ve sıkılaştıran pres. Proses ve enstrüman şeması. plastikleştiriciler. Market koşullarındaki göğüslüklerinde. etkilere karşı koruma işlevi gören malzemelerin genel adı. Büyük ebatlı kâğıt ve kartonlarda yapılan. Selülozdan yapılma. alevlenmeyi önleyiciler. Packaging Materials. Torbalık layner kâğıtlar. Paper Based Packaging. Ambalaj sanayii. dayalı. Karton. Paket. Yanmaya başladığında sonuna kadar reçine türü. Kâğıda dayalı ambalaj. gibi oluklu kâğıt türlerinin genel adı. Göğüslük kartonu. ilgili endüstri kolu. ambalajın ömrü. sunta. Kâğıda Packaging Tape. kullanılan kâğıtlar. gramajı 224 g/m² nin üzerinde olan fakat kullanım dilinde 150 gram/m2 Packing List. Ambalaj. Paketleme. Kâğıt katkı maddeleri. Bir ambalajın içindekileri nin üzerindeki kartonlar. 200 . (Eş anlamlı. PAE reçinesi. Package) kullanılan ve reçineyle kaplanan desenli kâğıtlar. Tahta veya hafif malzemeden yapılan. Matrix bunların başında gelmektedir. safiha oluşturularak Packaging Industry. su iticiler. tutuşma derecesi etkilerden korumak. Ambalaj kâğıdı. katılan dolgu ve kimyasallar. Fırın pişirme kâğıdı. (yaş dayanım arttırıcılar. MDF. Board). Packing Box. Palet. kullanmak amacıyla bir koruyucu içine alma teknolojisi. Ambalajlama. Paletleme. Palletization. Ürünleri dış Şlaym önleyiciler. Paper Additives. Oluklu mukavva üretimi Packless Mat. Ambalaj makinesi. Et paketlemesinde Paper Base Laminates. PAE (Poly Amide Epichlorohydrin). nakletmek depolamak. Ürünleri dış kuru pasta veya kek tabanına konulan. Panel Board. Kasap kâğıdı. Koli bandı. Paket salmastra. (2) Bloknot. Package. Tek katlı ve çok katlı üretilirler. Broşür kapak kartonu. yanar. Kâğıt kalenderi. (boxboard) denilmektedir. Paper Based. satmak ve yüksek kâğıtlar. Packing.

Kâğıt kumaşlar. Kalıplanarak kullanılır. Paper Craft. Kâğıt yüzey işçiliği. (Eş anlamlı. insan bedeninde açılan kesikler. Kâğıt kesiği. Dut. Yanki makinelerde üretilen. Kuşeleme ve deri gibi Paper Tape. elde edilen dut ağacı. Paper Preservation. temizlik kâğıtları grubundan. Atık kâğıtların bozulmalar. Kâğıt vadisi. Paper Textiles. krepli imalatları gibi kâğıttan yeni ürünler üretme. (2) Vernikli dökme kâğıt. elyaf dışı maddeler. Seramik kili. Sınıflandırılmış kâğıt türleri. Kâğıdı dönüştürme. Kâğıt elbise. donanımı. Gofraj. Komparator. kâğıttan şerit şeklinde bükülerek. değerli kitapların Paper Specks. tüm kâğıt makineleri. Kaolin. emici özellikli. Paper Mache/Papier Mache. Kâğıt dutu. uzun Paper Towel. Paper Converting. Kâğıt arısı. dayanımı. Paper Machine Clothing. Tutkal olarak kendi Paper Micrometer. Kâğıtçı. Papermaking Additives.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Clay. (1) Tutkallı kâğıt hamuru. Zamana karşı kâğıdın kâğıtla yapılan el işleri. Mürekkebin dokunan kalın dokulu kumaşlar. Kâğıt ticareti. Kâğıt yapan. Selüloz üretiminin değirmenle Paper Cloth. Çeşitli şekillerde Paper Permanency. Yuvarlak elekli. Paper Trade. Yuvasını kuru harmanına katılan. Paper Cut. Kâğıt fabrikası. kartondan yapılmış masuralar. Kâğıt havlu. dilinmiş kâğıt. yapımında kullanılan dokunmuş kâğıt hasır. Kâğıt ip. Kâğıt yüzeyinde yapılan Waste). Kabuklarından selüloz elbise. Delikli hafıza şeritleri yapımında başka maddelere benzetme işlemleri. krepli ve Paper Machine Auxilaries. Paper Textile Spools. Kâğıt peçete. Eşek arısı. 201 . Paper Napkins. Kâğıt işleme. Kâğıt türleri. Kâğıt lekeleri. selüloz kaynağı olarak kullanılması. Kâğıt kalınlığını ölçen salgısını kullanır. Kâğıdı başka bir ürüne dönüştürme. Kâğıt makinesi yardımcı genellikle çok katlı kâğıtlar. yaşlandırmasına karşı alınan önlemler. ağaçlardan topladığı selülozla yapar. Kâğıt masura. Hurda kâğıt. Kâğıttan yapılmış iplerle Paper-Ink Affinity. (Eş anlamlı. Kâğıdın mürekkep emişi. Paper Valley. Kütüphanelerce uygulanan. basınç gibi çevre faktörlerinin etkisiyle. ABD de bulunan Wisconsin eyaletindeki (Appleton) kâğıt fabrikaları bölgesi. Yanki silindirli gibi. Kâğıt kalıcılığı. Paper Deacidification. kâğıtlar. Kâğıt şerit. Kutu fabrikaları. Kâğıdın bozulması. Machine Clothing) Paper Twine. ürün. Kâğıt keçesi. Hasır çanta ve şapka kâğıt tarafından emilmesi. mekanik ölçü aleti. Kâğıt el işi. çanta temizlik kâğıtları gurubundan. Kâğıt katkı maddeleri. Küçük paketleri sarmak için. Kâğıt makinesi. Papermaking. Kumaş sarılan. kâğıtta oluşan Paper Stock. Atık kâğıt. örgü yoluyla veya doğrudan kâğıttan kesilerek yapılan Paper Mulberry. kullanılan. ışık. Kâğıt üretimi. Kâğıdı koruma. Kâğıt sanatı. Paper Machine. lekeler. Papermaker. Kâğıtçı keçesi. Kâğıdın asitsizleştirilmesi. Paper Paper Finish. Kâğıt kili. Yaşlanma ve ısı. Paper Grades. Papermill. emici özellikli. Hamur Paper Wasp. Paper Sizes. elekli. Geri dönüşümlü kâğıt dayanıklılığını arttırmaya yönelik süreçlerden herhangi biri. Salgısı bir tür proteindir. Yanki makinelerde üretilen. çeşitli işlemlerin her biri. Kâğıdın keskin kenarı tarafından. Zamanın kâğıdı bıçak gibi. Kâğıt ebatları. Kâğıttan bükümlü ip yaparak yapıldığı dönemlerden kalma bir terim. ip haline getirilmiş bir Papermakers Felt. yüzeyinde görülen yabancı parçacıkların oluşturduğu Paper Deterioration.

Parenchyma. 70X100 cm gibi büyük ebatlı yetmediği durumlarda birden fazla öğütücüde yapılan kâğıtlar. (Eş anlamlı. Hurda kâğıt. dövülmesiyle dayanıklı kâğıt üretme süreci. Parşömen belge (kâğıdı). terbiye edilen deriden yapılmaktaydı. Kısmi teslimat. Sarılmış tampon. Paralellism. Bu maddeler arasında. Papyrus. Kir sayıcı. Parşömenleştirilmiş kâğıt. Mektup kâğıdı. Az sayıda ebat Parchmentizing. Parşömene Stock). Kâğıt atığı. Gren yönü bitki hücreleri. mum selülozundan yapılma parşömen görünümlü yazı kâğıtları. Mumlu kâğıt. 202 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Waste. Paralellik. Büyük ebat. Deri parşömen. (Gerçek parşömen eski Paprican (The Pulp and Paper Research Institute of çağlarda. Parşömen yazı kâğıdı. 1) Tampon. Özek doku. Şeffaf parşömen. hasırdan örülerek dövülmüş. Tek öğütücünün Parent Size. dövülmüş görüntüsü verilmiş parşömen. Kanada Selüloz ve Kâğıt Araştırma Enstitüsü. Kısmi basınç. halinde gönderilmesi. Paralel öğütme. Aydınger kâğıdı gibi şeffaf kâğıtlarda. 2) Jumbo bobin. Problem çözmede Parallel Transmittance. şeffaflığın Partial Order. Papirüs. Pareto Analysis. Petrolden elde edilen ve kâğıda Parchment Writing. Kâğıt makinesi valslerinde ayarla Parent Reel. sülfürik asitle işlenmesi süreci. Öncelikle hayvan derisinden gazlardan birinin yarattığı ve toplam basıncın bir parçası yapılan. birbirine göre paralel konumda olma. Parşömen yazı kâğıdı. alkaloitler bulunur. Paraffin Paper. Leke sayıcı. Papeterie Paper. su geçirmez kasap kâğıtlarının yapıldığı. Paralel lamine edilmiş. daha sonraları yazı yazma ön plana çıkmıştır. reçineler tanenler. yapılan. Parchment Vellum.) Canada). Parchment Repouesé. Bir parti malın parçalar ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Bir gaz karışımında Parchment. (1) Kâğıt hamurundan Parchmentizing Paper. Sülfürik edilmeyen. Gerçekte kâğıt cinsi olarak kabul Parchment Tracing Paper. Bond kelimesi bono Paper Web. Parent Roll) sağlanan. Parşömenleştirme. Parametre. Parafin. birbirine paralel yapıştırılmış kâğıtlar. Parallel Refining. Ebat anlamına gelmektedir. Pamuk emdirilerek. özel görevi bulunan. kâğıt yerine asitte şeffaflaştırılmış parşömen kâğıdı. Paraffin. kâğıtların satıldığı süslü karton kutu. Mum. Mektupluk Parchment Deed. Paper Parchment Bond. (Bakınız. İnce çeperli. Mektupluk kâğıt kutusu. Bobin halden açılmış kâğıt. Papaterie Box. yapılmış objeler. Kâğıt hamuru. öğütme. Çekiçleyerek Papric Counter. imitasyon parşömen kâğıdı. Parşömen. geçmesi. Parşömen işi. Nedenlerin % 20 si sonuçların % 80 yüzeyine paralel veya paralele yakın gelen ışığın arkaya ini yaratır. kâğıtlar. Parameter. Önceleri bono basımı için üretilirken kesilmemiş bobin kâğıt. kullanılan levha. nişasta. benzetilerek üretilmiş yazı kâğıtları. Pamuk selülozundan üzerine tutkalla yapıştırılması. pamuk kökenli. Değişken. Parşömen kâğıdı. daha sonraları selülozdan yapılan dayanıklı olan basınç. ana maddesi. (2) Kâğıt parçalarının ıslatılarak bir kalıp Parchment Paper. (1) Pamuklu kâğıtların Mektupluk kâğıdın kutu içinde satıldığı. yağlar. Parchment Finish. Parent Roll. Kâğıt safiha. Pareto analizi. Dövme parşömen. Paralel geçirgenlik. Kâğıt kullanılan bir tekniktir. Partial Pressure. Parşömen görünüşlü. aktif veya aktif olmayan metabolik maddeleri depolayan Parallel Laminated. (2) Yeterli sürede selülozun filigranlı ve gofrajlı çok özel mektup kâğıtları. Papier Mâché.

katmanlardan biri beyaz hamur olan çift katlı karton. Egütör valsi üzerine bilinçli Partition Chipboard. Reaktif olmayan bir duruma formlarında. Pattern Fibre. Tescil belgesi. Dupleks karton. yama izleri. Poli klor bifenil. Yapıştırma kâğıtları. End Leaf Paper). Dupleks yapma. Pasted Indeks Bristol. şekilleriyle ilgilenen bilim alanı. Reçineli yüzey tutkallama. Parçacık yükü. Parça büyüklüğü dağılımı. Particle Morphology. Şablon yapmada kullanılan yapmak için arkası zamkla kaplanan şerit şeklinde dilinmiş karton. Evlerde patron kâğıdı olarak Pasted Board. Burada kuşe söz katrilyonda bir (PPQ) gibi kullanımları da söz konusudur.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Particle Board. Dupleks gri karton. Oksitlenmeye karşı dirençli olma. Paspartu. Kirlilik kâğıdın arkasına destek amaçlı konan kartonlar. ölçüleri çeşitli etkilerle Past Due. ciltlenecek kitabın arasına konulan ince ve desenli preslenmesiyle elde edilen orman ürünleri. Patch Stock. PCC (Precipitated Calcium Carbonate). Parçacıkların Paste Size. Paster. Yapıştırma. Parçacık morfolojisi. (Eş anlamlı. Destek kartonu. Beyaz layner. Parçalı kümelenme. göstergelerinden biri olarak tanımlansa da belli bir Patent. kullanılmak üzere üretilmiş gri karton. konusu değildir. Yuvarlak elekli veya uzun elekli makinelerde. maddelerinin şekilleriyle ilgilenir. Pasiflik. Çok seyreltik sıvı çözeltileri için kullanılır. kâğıtlar. kapakla. ağırlıklarının yüzdesel olarak ifade edilmesi. Seperatör kartonu. HDF. renkli kâğıt. Pastings. Milyonda bir. büyüklüğü ifade etmez. Katlı yapıştırılmış. Mulaj kâğıdı. Dupleks makinesi. Bunun dışında milyarda bir (PPB). (1) Kâğıt çerçeve Pattern Board. Ödeme. MDF. (Bakınız. Dupleks. kusurlu bölgenin yamanması nedeniyle safihaya geçen duman gibi görünen parçacıklar. Elekteki veya egütör valsindeki Particulate. laminat parke ve Paste Downs. (2) Şerit şeklindeki yapışkanlı süsleme kâğıdı. vulkanize elyaftan yapılan kâğıt veya Pasted. Layner. Pasted Bristol. Patron kâğıdı. Dupleks yapmak için Particle Size Disribution. kontralit gibi türleri bulunan ve talaşın reçineyle tutkallayıp. Şablon kartonu. Vadesi geçmiş. hazırlamak için kullanılan. Şablonlu karbon kâğıdı. Katlı yapıştırma. Şablon kâğıdı. Kâğıtta. Eser miktarda denilebilecek durumlar için Patent Coated. üretilmiş kâğıtlar. yükü. Teslimatı gecikmiş. Patron kâğıdı. Dupleks Bristol kartonu. Passe Partout. Parçacıkların elektrik Pasted Wedding Bristol. PCB (Poly Chlorinated Bi-pheniyl). Pasifleştirme. kullanımı yaygındır. (2) Desen izi. Patent kaplı. Patch Mark. (1) Yama izi. Particle Charge. Pattern Carbon. Patent. karton haline getirilmiş. Dupleks davetiye kartonu. sis. Kapak içi kâğıdı. Precipitated Calcium Carbonate). Dupleks yapılmış. Katı veya sıvı parçacık. Talaş levha. parçaları büyüklüğüne göre ayırıp. kullanılan pelür kâğıdı. Kâğıt şerit. Elbise kalıbı Passivity. Pasted Chipboard. Parçacık. Pasted Cover Paper. Patching Coagulation. Dupleks dosya ayıraç Bristol’ü. Matbu iş Passivation. Seperatör olarak olarak eklenmiş desen izi. Toz. Birden fazla kâğıt yapıştırılarak daha kalın ve mukavemetli Pattern Paper. 203 . özellikle dolgu Pasting. belirli yerleri karbonlu olan kâğıt. karton. PCB adıyla anılan bir grup kimyasal bileşik. Payment. Dolgu maddelerinde. değişmeyen türde. getirme. Hurda kâğıttan yapılan ve bir Parts per Million (PPM). Dupleks kapak kartonu. Pattern Tissue. Ciltlemede kullanılan.

toz kalsiyum sülfat. Alçı tozu. Peat. Perforasyon. Threadless Binding). Dağıtıcı madde. Binding. Kâğıt yüzeyinde yolunma. Konik masura. Kabuk soyma. İnci beyazı. bataklık kömürü. Kâğıt hamuruna dolgu olarak Pentosan. (Eş anlamlılar. İçine işleme. Armut sarma kâğıdı. Thermoplastic Binding. Kalem ucuna benzeyen konik açarak. Amerikan ciltleme. korkan parçacıkların. Kaplamanın kalmasını kontrol yapılan baskı. Asıltı sağlayan maddeler. Percent Wet Tensile. Pencil Paper. Kalemle yazı Perforated Plate. Ayrılma mukavemeti. Son yıllarda romanlarda ve ders Peel Strength. toz haldeki kalsiyum sülfat. Kâğıt yüzeyinin mukavemet Perfecting Press. Asıltılı duruma getirme. Çok katmanlı kâğıtlarda Perfect Reflecting Diffuser. Kolej yedeği. Dolgu alçısı. Arkalı önlü. İdeal bir durumu ifade eder. Fasikülleri dikme yerine. Soyulmuş kütük. Peptinleştirme. kâğıt masura. Odun hücrelerinde bulunan karıştırılan. Tam ışık katmanlaşma kalitesini görmeye yarayan test. Limon kâğıdı. Dupleks baskı. Tutkallı ciltleme. Perforating Paper. Sudan maddesi olarak karıştırılan. (1) Hamur kasası içinde akışı karbon kâğıdı. (Eş anlamlı. tutkal olarak kullanılan bir nişasta. yansıtıcı beyaz yüzey. katmanları birbirinden ayırmak için uygulanan verilmektedir. Meyve sarmak için kullanılan pelür kâğıdı. Granül mısır nişastası. su sistemlerinde elektrolit kullanarak Pearl Starch. kabuklarını alma işlemi. mürekkebin kâğıt içine geçmesi. (Tappi UM 808). Gerçek test sonucunu. aynı anda testi (2) Kabuk atma testi. nedeniyle. Kâğıdın emiciliği azami elektrik gücü. Pear Wraps. Rectifier Roll). Yaş mukavemet yüzdesi. Peptizing Agent. Belirli süre içinde çekilen Penetration. Peel Test. Peeling (Paper). Pearl White. 100 ile çarparak elde edilen değer. Siyah likördeki katı madde PE (Polyethylene). Turba. Defter kâğıdı. Yolunma. Güç tepe değeri. plastik madde. düzgün yırtma izi verme. (1) Soyulma testi. Katmanlı layner kitaplarında kullanılmaktadır. Küçük delikler Pencil Point. Kapasite oranı. (2) Elek ve pres valslerinden vakumlu olanlarındaki valsler. 204 . Pearl Filler. Tam olarak Peeled Wood. Peeling (Wood). Percent Active (Time). yazarken birden fazla kopya çıkarmak amacıyla kullanılan Perforated Roll. Polietilen. Delikli plaka. Buna değişik adlar da kâğıtlarda. Faaliyet oranı. düzenleyen üstüvane valsi. Perforating. Kusuru olmayan kâğıt. Pentozan. Perfect Binding.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Peak Power. Adhesive Binding. (3) Katman ayırma testi. polisakkarit gruplarından herhangi biri. Kâğıt kaplamada kullanılan oranı. Karbon kâğıdı. Pearl Hardening. Meyve sarma kâğıdı. Baryum sülfat. Disperse ediciler. Kâğıt hamurunda iç topaklaşmasını veya çökmesini önleme. Mükemmel. Kâğıt hamuruna dolgu Peptization. Torf. kâğıt. Not defteri kâğıdı. Pelleting. ilk suya doymuş kâğıdın. Penetrants. Bir ara atık kâğıda karıştırılarak kâğıt kâğıdın gramajına bölüp. mukavemet oranı. Peletleme. yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. Nüfuz etme. Ağaç kütüklerinin Perfect. Selüloz üretiminde. Faaliyet yüzdesi. Perforasyon yapılmış Pencil Tablet Paper. Bir maddeyi pelet hale getirme. Delik açma. eden test. Nüfuz edici maddeler. Cut Back kuvvet. üretilen madde. Perfore kâğıt. Yüzdelik değeri. Tam yansıtıcı yüzey. Çürümüş bitki artıklarının oluşturduğu Percent Points. oda kuruluğundaki kâğıda göre işlem aşaması kütüğün kabuklarının soyulmasıdır. Pencil Carbon Paper. Delikli vals. Pecent Solids in Black Liquor.

tespiti ve uzaklaştırılması zor. 7. Performans teminat Döngüdeki sularda bulunanlarına “Detrimental mektubu. İlaç paketleme kâğıdı. Dayanım. organik artıklar gibi maddeler. ölçütler. özellikle bozulma yönündeki değişmelere parfümeri satıcılarının kullandığı renkli. üreticinin ve pH Adjustment. Performansı arttırma adına yapılan işler. Aydınger kâğıdı. Bir Peroxide Bleaching.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Perforation Length. Bir termodinamik fazdan Permanent Paper. karşı dayanıklı kâğıt. Perfore bağlıdır. Perforasyon. Baryum sülfat beyazı.. tonajda ve kapasitede. Faz değişikliği. Performance Indicators. Performans testleri. makinesinin istenilen hızda. Zararlı maddeler. Permeability. makine üreticisi Çimento tozları. mürekkep parçacıkları. pH Value. Hidrojen iyonlarının ve hidroksil iyonlarının. Performance Indices. satılabilir üretim yapacağına dair. Havlu ve 100 yılın üzerinde dayanacak türde kâğıtlar.00. Kalıcılık. Peroksitli ağartma süreci. Zamanla sararmayan beyaz.) Permanent Record Paper. Kalıcılık. Uygulama verimliliği. geçirebilme özelliği. araçlarındaki verimlilik. Performans göstergeleri. 0-6. Bir kâğıdın gaz veya sıvıyı Performance Evaluation. Arşivlerde kullanılmak üzere üretilmiş 205 . selülozdaki ligninin ne Performance. (ISO 6588) Permanence. tarafından verilen garantiler. Eskiden tuvalet kâğıtlarında iki Perforasyon arası uzunluk. (ISO/FDIS 12625-12. Atık kâğıt içinde Performance Guarantees. Dayanıklı arşiv kâğıdı. gofrajlı. Performans garantileri. Buhardan kondensata geçme gibi. Kâğıt fabrikalarında kullanılan makinelerde yapılan. Kaldıraç kolu. Bir Personal Protective Equipment. Perforasyon uzunluğu. üretilmiş kâğıtlarda yapılan incelemelerde. Kâğıt hamurunda istenilen pH alıcının katıldığı verimlilik testleri değerini sağlama.. Persuader. ile 14. Verim. Dayanıklı kâğıt. yaşlanma süresinin uzaması. Permanganat sayısı. zamk kalıntıları. selüloz saflığına. üretimi. Perforator. Zamana karşı kâğıtta Pharmaceutical Paper. Perforator Tape. Permanganate Number (K Number). Phase Change. Permanent White.00 arası bazik ortamdır. Kuşe dergi kâğıdı. Performans endeksleri. Pergamyn. alkali karbonat miktarına. jelatin içeriğine ve Ph değerine Perforation Strength. kullanılan ölçü. edilmiş temizlik kâğıtlarında Perforasyon yırtılma dayanımı. Delikli hafıza kâğıdı. ortamdaki miktarını belirleyen ve bir sıvının Periodicals. Kişisel koruyucu makinenin mühendislik açısından performansını belirleyen ekipman. Süreli yayınlar. Performance Tests. Geçirgenlik. 7 nötür. Levye. Pernicious Contraries. Substances” adı verilmektedir. pH değeri. Permanency. kâğıdın gösterdiği dayanım. Delik açma makinesi. Performans geliştirme. Peroksitli ağartma. görülmesi. Peroxide Bleaching Stage. Performance Guarantee Letter.9999…9 arası asidik. pH ayarı. Perforasyon dayanımı. süslü karşı.1 Periodical Publishing Paper. şap oranına. parametreleri. kâğıtlar. Kâğıt bulunabilecek. Delgi. Zamanla bozulmaya diğer faza geçme. Rulo olarak kullanılan delikli hafıza kâğıtları. döngüdeki suyu ve kâğıt yapısını bozucu maddeler. Eczane ve meydana gelen. Selülozun hidrojen sistemin iyi çalıştığını göstermek için belirlenen gösterge peroksitle (H2O2) ağartılması. Performans. doğal olarak Perforations. Zamana karşı dayanıklılık. Kappa sayısının ilk atası olan. iplik parçaları. reçineler. İşin yapılış yöntem ve kadarının alınabileceğini anlamaya çalışan test yöntemi. Gazete dergi gibi belirli asitlik veya bazlık (alkali) derecesini ifade etmede aralıklarla çıkan yayınlar. Perforatör kâğıdı.

kaplı kâğıtlar. Fotoğraf fon kartonu. Photolithography. Gri karton albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Fotojelatin baskı Bristol’ü. Fenol türü bir madde. Photographic Blotting Paper. Cam tepkimeler. Picking Resistance. Eski Photosynthesis. Photographic Backing Paper. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Cam fiziksel yapıyla ilgili. Yolunma direnci. Album Paper). Fiziksel değişime yol açan kimyasal Photogelatin Paper. (Bakınız. Reçine emprenye edilmiş ve Photogravure Paper. Rotogravür baskı. Fiziksel özellikler. büyük kofullu hücreler. yüzeyine jelatin sürülerek. Photoelectric Process Base Paper. Photomount Stock). Bitkilerde besin taşıma işlevi Photolitho Paper. kimyasal. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Mechanism. Fotokopi kâğıdı. Fotografik yöntemle görüntünün pembe kırmızıya dönüştüren kimyasal. yüzeyine jelatin sürülerek. Fosforlu kâğıt. Foto ofset. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. kaplama türü. Rotogravür baskı sıcak preslenmiş kâğıt. Yüzeyi ışığa kaplamanın. Yüzeyine Photomount Stock. Litografi kâğıdı. Kâğıt yüzeyi çeşitli maddelerle de renkli kartonlar. mekanizmalar. Fotolitografi. biridir. Selüloz içinde mekanik selüloz Photolithography). Photomount Board. Fotoğraf albümü kartonu. elyaf. Floroglisin. Phloroglucine. Sitoplazma ve çekirdekleri olan yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Işığa kartlarında da kullanılmaktadır. Baskı sırasında kâğıt Islak işlemde. boyalarla boyanmış kâğıtlar. su ve fotokopi makinelerinde yüzeyi fotoiletken bir maddeyle ışıkla karbonhidrat üretimi. Bitkilerde karbondioksit. Işık etkisiyle bir kullanılmaktadır. 206 . Florogusinol. Fotosentez. organik maddenin kendisini meydana getiren alt Photostat Paper. Picking. karışık olduğunu ortaya çıkaran kimyasal. kaplanmaktadır. Fotojelatin baskı kâğıdı. Photomount Stock). Fotokopi kâğıdı. Physical Properties. (Eş anlamlı. Elyafların veya Photographic Paper. Renkli ve Pick. Rotogravür kâğıdı. atık arıtma. Fotokopi kâğıdı. elektriksel veya diğer yönlerden tepki gösteren Photocopying Paper. baskı sırasında bir arada kalma yeteneği. kartpostal ve tebrik Photosensitive Coating. Phosphorescent Paper. Photo Album Paper. ölçülebilen özellikler. Photo Album Paper. Fotoğraf kurutma kâğıdı. Fotoğraf kâğıdı. (Bakınız. selülozdaki lignini pratik olarak kanıtlayan ve rengini Photolith. kopyalamaya yarayan kâğıt. (Bakınız. görürler. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Wasre Treatment. Fotografik Pholem. (Bakınız. Picking). Fenolik kâğıt. Phloroglucinol. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada Photodegradation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Phenolic Sheet. Işıkta bozunma. (2) Yolunmuş toz fotoğraf teşhirinde kullanılan fon kartonları. Işığa duyarlı kaplama. Fiziksel kimyasal kullanılan kâğıt. Fotografik yöntemlerle bileşenlerine ayrılması. fotoğrafların kuruması için üzerine konulan yüzeyindeki kuşenin veya elyafların kopması. Yolunma. Foto ofset. kökenli ve Gofraj yapılmış fon kartonu olarak kullanılan fotoğraf taban kâğıtları. hassaslaştırılmış kâğıtlar. Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan Photo Offset. Yolma. Fiziksel ve kimyasal kullanılan bristol karton. Fotolitografi. (Bakınız. (1) Yolmak. Dış görünüş ve Photogelatin Bristol. Soymuk doku. Photolithography). Photogravure Printing. Fon kartonu. baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Hamuru optik Photomount Folder. Fotoğraf taban kâğıdı. emici kartonlar.

ile birlikte çalışan kurutma silindiri. Pilot kurutma silindiri. Pikap valsi. Otomatik olarak ebat sitemlerini optimize eder. technology” gibi isimlerle de anılır. “heat kesilmiş kâğıtların sırayla üzerine beslendiği ve burada göz integration”. yapılma baskılı servis altlığı. İşletmeyi bir süreçler bütünü alan. Servis öncesi masa üzerine sıkça kullanılır. Yapışma dayanım testi. kazandıran katkı maddeleri. Fon kartonu. kalenderden geçirilmesi sırasında. Son rutubet tarayıcısı Pick Strength. amaçlayan bir yöntembilimidir. Birikme. Baskı Piling on The Blanket. Pigmentizing). Pin Paper. Test fon kâğıdı. Pigment transfer kâğıdı. “energy integration” veya “pinch kontrolünün yapıldığı zemin kâğıdı. Blanket üzerindeki parçacıkları nedeniyle oluşan delikler. Pin Holes. Oluklu uzaklaşarak bekleme konumuna döner. 207 . Pilot çalışma. İğne deliği. Blanket preslerinde bağlanma kuvveti zayıf olan kâğıt ve üzerinde birikme. Pikap grubu şasesi. alan pres keçesi. Enleri bir Pickup Felt. Fotoğraf takılan arka yaparak enerji tüketimini ve maliyetleri düşürmeyi kartonu. Pigment. Pikap keçesi. Picking Resistance). Pinch Points. hamurunda kalan kum Piling. türü. Kapma valsi. İstenmeyen yonga. kâğıt fabrikasında veya onun belirli bir bölümünde yapılan Üretim başlangıcında. Gözenek. Pres pikap kısmı. (Bakınız. Çam. Servis altlığı. birikme. Baskıda kâğıttan kopan veya yolunan toz kartonlarda mürekkebin kalkması ve baskı blanketine parçacıklarının blankete yapışarak çoğalması. Pinch Valve. kapma valsini eleğe yaklaştıran deneme çalışması. Pigmentizing. Boya molekülleri veya parçacıkları. Darboğazlar. konulan ve üzerinde yemek yenilen kâğıt veya kartondan Pin Chips. paslanmayı önleyici siyah renkli kâğıt. Belirli sonucu elde etmek için. Pickup Lifting Device. (Bakınız. Hareketli Pie Tape. Blanket kirlenmesi. Pilot Dryer. kalitesini bozan bir unsur. Esnek vana. Baskı geçerek yeniden kâğıda yapışması. Pickup Deckle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pick Out. Pick Resistance. kapma valsi elekten Pin Adhession Test (PAT). Pigment Kuşeleme. Pasta (veya kek) taban kâğıdı. Pinch analizi. olarak görür. Mürekkebin çıkması. Böcekleri kokusuyla ve düzgün görünüş kazandırmak için yapılan yüzey kaçırmak için kullanılan. güvenliği için özel kuralların getirilmesi gerekir. İğne kâğıdı. makine üzerinde veya trafikte sıkışma yağın ele bulaşmaması için pasta veya kek altına konulan yaşanabilecek noktalar. Pilot Work. Mürekkep kalkması. yapışmasını görmek için yapılan test. sistem. Süreçlerde hedefler belirleyerek ve hesaplar Picture Mat Board. Kapma keçesi. Kapma valsi kaldırma düzeneği. Elek altı yonga. iş krepli kâğıt. Kâğıt fabrikalarında Pie Plate Board. Kremanın veya alanlarda. Kâğıt yüzeyine opaklık Pine Tar Paper. “Process integration”. (Bakınız. İğne sarmak için kullanılan. Safihayı elekten Pinch Analysis. Pigment. Pilot kâğıt makinesi. Birikinti. Sıkışma noktaları. İçindeki esnek bir mekanizma ile Hamura karıştırılarak genellikle beyazlık veya renk proses ortamını vana gövdesinden soyutlayan vana türü. Sonunda ısı geri kazanma Pie Fed Paper. Fan pompası durduğunda. Pine. İşletme içinde bu gibi yerlerde. mukavvada layner kâğıdın fluting (dalgalı) kâğıda Pickup Press Section. Safihayı elekten metrenin altındadır. Pilot Paper Machine. Test ve eğitim amaçlı kullanılan dar enli kâğıt makineleri. Selülozundan yararlanılan yumuşak elyaflı ağaç Pigment Coating. Kâğıdın presten veya Pigment Transfer Paper. Picking Resistance). Katranlı kâğıt. kaplaması. keçenin üzerinde döndüğü vals. çam katranı emdirilmiş kâğıt. Yığılma. Pickup Roll.

kâğıt ışığa tutulduğunda fark edilen küçük potluk nedeniyle kâğıdın borulaşması kusuru. Pitch Control. (Bakınız. Kâğıt hamurundaki reçine elde etmek için kullanılan gri renkli rutubet emici kâğıt. Boru. Plastic. selülozdan gelen reçine Plant Capacity. Pistonlu vana başlığı. Dirsek. Özellikle Plasterboard. Watermark Press Roll). Elek altı havalandırması. Plant Cap Paper). Fabrika yerleşimi. Sera kâğıdı. (Bakınız. Mil. Zift lekeleri. Kenar kesici fıskiye. Harita kâğıdı. Pipe. Dayanıklı ve Pit. Pitch. Pipe Bend. Çökelme havuzu. Plant Layout. Tekdüze. fazla resmi. Pivot. kâğıdın imalatı sırasında rastgele aralıklarla Piping. (Bakınız. Suda çözünmeyen. Baskı merdanesi Genellikle açma ve kapama amaçlı. Ekme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pin Register. Planchette Paper. Planlama. düz levha kalıpla yapılan baskı teknikleri. Fabrika faktörü. Zift kontrolü. Çökelme tankı. Silindirli başlık. Elek altına verilen taze hava. Fabrika üretim kapasitesi. Plant Reliability. Talepler dikkate alınarak. vanalarda kullanılır. Fabrika güvenilirliği. Alçı levha. Odun özü. Sahteciliğe karşı güvenlik amacıyla. Bahçelerde tutulması. Sarım sırasındaki gömülmüş. hava ile çalışan yerine. Planlanan kapasite. lokantalarda kullanılan servis kâğıdı. bir kâğıdın bünyesi içine. Plain Settling Tank. Boru dirseği. yuvarlak renkli Konfetili kâğıtlar. Edge Cutter. üretim yapılması Pisser. Zift birikimi. Bu tür maddeler zifti elyafa bağlayarak çalışırlar. Çimento torbası Plaid Finish. kâğıt yüzeyinde yarattığı siyah Plant Factor. iğne ile bir kâğıt üzerinde ayarlayarak Plain Press Roll. Boru sürtünme kaybı. Çok geniş kapsamlı polimer maddeler. Servis altlığı kâğıdı. Pin Studs. Placemat Paper. Kurumuş bitki ve çiçek Pitch Spots. Plantation. Belli eksenler arasındaki mil veya şaft. Pit Ventilation. Havuz. Piston Actuator. Zift. (3) Tek cins selülozdan yapılma. (2) Baskısız. Pipe Friction Loss. Elekten süzülen beyaz katlamaya uygun pamuk selülozundan yapılma bir kâğıt. Su gidermede tutturmak ve baskıya hazırlamak. Organic Deposits. Edge Squirts) Planning. parçacıklarının veya tutkalların bir araya gelerek oluşturdukları topakların. Plant Protector Paper. kapasite. Kâğıt Planned Capacity. Düz baskı. Planographic Printing. Plan Paper. Elek altı havuzu. Plastik. Plant Drier. (ton/gün) azami üretim kapasitesine oranı. Pivot. Bahçıvan kâğıdı. (1) Düz. (2) Borulaşma. Bitki kurutma kâğıdı. 208 . düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi. Plaster Sack Paper. İki karton arasına kâğıdı. Azami ton/gün kökenli maddeler. suyun biriktiği havuz. Pitch Deposits. Kâğıt hamurundaki ziftin artmaması veya kaliteyi bozmaması için kontrol altında Plant Cap Paper. PIRA (Paper Industries Research Association). Konfetili kâğıt. Planşetli kâğıdı. Ekose bezli servis kâğıdı. Plan kâğıdı. Stickies) esaslı kapasite değeri. Çukur. (Eş anlamlı. Ekim. Desensiz pres valsi. Ortalama üretim değerinin lekeler. İğneli kayıt. Bağlantı pimi. belirli dönemlerde bitki filizini güneş ışığından korumak için kullanılan kâğıt. Zift topaklaşması. bez konulmuş bardakaltı kartonu. Alçı torbası kâğıdı. (1) Boru aksamı. Baskı öncesinde iki veya daha Plain Press. Düz baskı kalıbı. Ekipmanların yerleşim düzeni. Plain. Pith. kullanılan lastik kaplamalı pres valsi. Umulan gerçek sanayi araştırma birliği. Sade.

Baskı Plastic Pigments. uygulanarak kaplamada kullanılan sıvılaştırılmış plastikler. Bıçak açıklığı. Kâğıt makinesi dışında PLI (Pounds per Linear Inch). gösteren ifade biçimi. Borulu eşanjörlere Plucking. Kalıp temizleme kâğıdı. Plenum Chamber. Plater parşömeni. Genellikle küçük çaplı üretimde otomasyon Plate Clearance. (1) Baskı kalıpları. Halen kN/m kullanılmaktadır. Boş küre veya kâğıt. (3) Tepsi. Pleating Tissue. Konik yonga besleyici. Otomatik olarak çalışan piyanoların öğütücülerde kullanılan. Vanalarda vana yatağına basan kapama parçası. yumuşaklık ve esneklik kazandırmak için konulan Plaka. Düzgün yüzeyli pres levhaları ve sert kartonlar. kontrol sistemi. borunun ezilmesini önleyen tahta veya plastik tapa. kaliteli. Plaka. Programlanabilir sertleştirilen ve plastik kaplanan kartonlar. oluşan veya parçaların (segment) birleşmesiyle disk haline Playing Card Board/Stock. Büküle bilirlik. (1) Tapa. Platin tuzlarıyla ışığa Mürekkep yapımında da kullanılmaktadır. Kâğıt hamuruna. (2) Tıkaç. Terzilerin pileleme bakteri plaklarının sayısı. Plug. farklı eleklerden vererek elde edilen 209 . Plate Heat Exchangers. Kalıp kesim yapılarak PLC (Programmable Logic Controller). Preste işlenmiş. Öğütücü bıçağı. mat baskı kâğıdı. Plastisol. Pres kurutucu. Presleyerek veya valsler arasından Plastisol. kâğıdı sıcak iki uygulanan basınç miktarı. disk şeklindeki tek parçadan hafıza kâğıdı. kâğıdı yapımında kullanılan dayanıklı karton türü. işlerinde kullandıkları karton parçaların yapıldığı dayanıklı Plate Finish. Ply. kâğıt. Resim kâğıdı. Jordan öğütücünün konik rotoru. Bobinlerde mihver borunun içine Plate Paper. İnce film tabakası halinde yüzeye geçirerek yapılan safiha ezme işlemi. Plate Board. göre verimi daha yüksektir ve az yer kaplar. Bir inç uzunluğa yapılan kurutma işlemlerinde kullanılan. Pileleme kartonu. İskambil gelen öğütme bıçakları. Plunger Chip Feeder. hassaslaştırılmış fotoğraf kâğıdı. Platen Drier. Plate Count. Kanallı Pliabilty. Plater. Düz plakalı kâğıt presi. Platerde işlenmiş hem götüren hem de sıkıştıran yonga konveyörü parşömen kâğıdı. Kırılmadan kartonun büküle levhalardan oluşan ve contalar sayesinde kanalların bilirliği. maddeler. (2) Öğütücü bıçakları. Basınç odası. (Bakınız. Çevre basıncına göre Plate Glazed. Plak sayısı. emici bir kullanılan plastik esaslı pigment türleri. işlemi yapan en eski kâğıt presidir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plasticizer. Kat. Tabak kartonu. Plate. Plate Wiping Paper. Plating. Plastik pigmentler. Plakalı ısı Eşanjor. Bir örnekteki çoğalabilecek Pleating Paper. İskambil kartonu. çeşitli Plate Finish Paper. “Plate Finish” (3) Konik rotor. Yolma. lojik kontrolör. daha yüksek iç hava basıncında olan kamara. Kâğıt Kuşelemede kalıplarını temizlemede kullanılan az Kreplenmiş. arasında şekillenmiş. Katman. Disk plaka. Plastikleştiriciler. Yarı krepli. Platin kâğıdı. Disk Player Piano Paper. Yongayı Plater Vellum Finish. Pileleme pelürü. Kalın ve yumuşak. Picking). birden fazla hamur çeşidini. birbirinden ayrıldığı paket eşanjörlerdir. kâğıda Plates. Plate Finish). Diskli öğütücülerde işlerinde kullanılan ve dijital sinyalleri çok iyi işleyebilen bıçaklar arasındaki ayarlanabilir açıklık. Preslerdeki çizgisel basıncı levha arasında presleyen kurutucu tipi. Kalenderleme. Takoz. Plater. Preste perdahlanmış (herhangi bir) gramajlarda kumaş pilelemede kullanılan pelür kâğıtları. yüksek çakılan. (1) Bir kâğıt makinesinde. (Bakınız. boncuk şeklinde yapıları bulunur. Platinum Paper.

Polished Drum Coating. Katman ayrılması. mukavemeti için kullanılan bir Amerikan tanımı. eşit konusu değildir. Kat bağlama. Kurutucular Pollution Load. ve havlu kâğıtlarındaki katlardan biri. Pnömatik yonga konveyörü. Pollutant. (Eş anlamlı. Pocket Ventilation. Pocket Humidity. Libre başına puan değeri. Ply Adhesion. Patlama kademelerinden oluşmuş. Çok parlak. (Bakınız. Polydisc Filter. şekilde paylaşılmayan elektronların bulunduğu bağlar. Pneumatics. Kirletici. Pocket Enveleope. Polished Surface. Poisson etkisi. amacıyla kullanılan. (3) Çok katlı kâğıtlarda her bir kat. Elektrik kartonlarda. ipine asarak kurutma yöntemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ safihalar veya katmanlar. Çok katlı kartonlarda yapılma parlak ve sıcak bir tamburla yapılan ve bağlanma kuvvetine bağlı olarak katmanların ayrılması. Hamur kasası ve Pneumatic Chip Conveyor. (Eş anlamlı. bağlantılarının parlatılmış iç yüzeyi. Tamburlu Kuşeleme. Kat bağlanma mukavemeti test Pole Drying. (2) Dupleks Poisson Effect. Kroma kâğıt. Bir atık sudaki kirleticilerin arasındaki cep kanalları aracılığıyla yapılan havalandırma toplam etkinliği. Ply Adhesion Tester. işlemi. (Bakınız. Polar bağlar. Cep havalandırıcıları. Kirlilik azaltma. Pole Drying). kuvvetin geldiği eksene dik diğer eksenlere hale getirilirler. Polish. Chromo Paper). Tuvalet doğru genişlemek ister.4 kâğıtlar. Asarak kurutma. Patlama 210 . temizlik kâğıtlarının her bir katı. Bir inç uzunluğun binde biri. (J Tappi 19-02-2000). Kraft Pocket Ventilators. Temizlik kâğıdı katı. Chemical Bonding. kâğıtta üretiminde katları iki yöntemden biriyle birbirine bağlama. Kirleticilik endeksi. Parlatılmış yüzey. Kuşe kaplanmış renkli kalınlığında kullanılan Amerikan ölçü birimi. Çok katlı kullanılmaktadır. bıraktığı iz. Askı izi. Cep havalandırması. Kat bağlanma mukavemeti. (Bakınız. Kâğıt Polycrome Paper. Kat bağlanma mukavemeti. Bir dizi disk elek Points Per Pound. Yaklaşık 25. Alt ve üst katmanlar edilmektedir. Mil). Pnömatik. Pneumatic Actuator. Ply Bond Strength. Kurutma silindirleri Pollutional Index. Kir yükü. Bir madde bir yöne doğru kartonlardaki katmanlardan biri. Kirlilik. Hava tahrikli vana başlığı. özel madde emdirilmiş test kâğıdı. Poliçe kâğıdı. Cepli zarf. kâğıt gramajına bölünmesiyle elde birleşerek tek bir safiha oluştururlar. Kromdan Ply Seperation. Havalı yonga taşıyıcı. kaplanmış kâğıtlar. Asarak kurutmada. Kirletme. Ply Bonding. Puan. Pollution Abatement. Bir atık suyun arasındaki ceplerde oluşan rutubet. Poliolefin kaplı kâğıtlar. elyaf geri kazanma ünitesi. Çok diskli filtre. Oluklu sigorta poliçeleri basmak için üretilmiş kâğıt türü. Polarite kâğıdı. Çok katlı Polarity Paper. Mechanical Bonding) Policy Paper. El yapımı kâğıtları çamaşır cihazı. Point. Multiply). Birbirine bağlı iki atomda. askı ipinin. kutularda katmanlar arası bağlanma mukavemeti. Yapıştırma söz Polar Bonds. Kalenderleme gerektirmeyen bir Kuşeleme işlemi. Pollution. Bu katmanlar daha sonra testinde ölçülen değerin. Cep rutubeti. farklı özelliklerdedir ve ayrılamazlar. Dayanıklı ve düzgün yüzeyli. kirleticiliğinin ölçüsü. Kutup test kâğıdı. Kurutma selülozundan bir veya iki yüzü makine üzerindeyken silindirleri arasına konulan havalandırma fanları. Hava ile ilgili. Kâğıt yüzeyi için Ply of a Tissue Paper. katmanların kendi aralarındaki bağlanma yükünün pozitif veya negatif olup olmadığını test etmek kuvveti. Yapıştırılarak çok katlı sıkıştırıldığında. Poly Coated Papers. Çok katlı temizlik kâğıtları Pole Mark. Cilalı. mikrometreye karşılık gelmektedir. Layer.

Kâğıtta hava geçirgenliği özelliği. Polietilen. Organik karbon bileşikleri. poliolefinler ve polisitirenlerdir. Poymeric Sizing Agents (PSA). Pope Reel. Polyester iple yapılan pres Chlorine Process de denilmektedir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Polyelectrolyte. Pope Reel) Polymer Adsorbtion. Basit olefinden üretilen polietilen Porosity. Pos kâğıdı. (Bakınız. Monosaccharides). Buna Polyester Felt. Çok nüshalı pos Poly Pulp. aşamalıdır: (1) Samanın alkalik ortamda pişirilmesi. Polimer bağlayıcılar. (Point of Sale) Paper. Polymer. Polyvinyl Alcohol (PVA). Bir selüloz Pop (Safety) Valve. (4) Hipoklorit ile biraz plastik madde. Düşük Ponding. Renkli kuşede Postage Stamp Paper. Pozisyoner. Temizlik bezi.O. Polimer. Kâğıt kaplamada oranı. Poliüretan vals kaplaması. viskoz. Pop Strength. Poplar. örnekleri naylon. Polivinil alkol. Emniyet vanası. Polymerization Degree. liyosel. hızında buhar silindirleri içindeki kondensatın durumu. Polimer tutunumu. Degree of Polymerization). Bozuk bobin göbeği. Poliolefin. bıçakların yerini bilgisayarla ayarlayan Preslerde kullanılan yumuşak kaplama. Polimer tutkallama Poor Core Start. Polyetiethylene Oxide (PEO). gözenekler. Polysaccharides. (3) Klorun ve bileşiklerinin Polyethylene (PE). Pope. sistem. Anyonik ve/veya katyonik Pomilio Süreci. Polymer Binders. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. Polyolefins. uzun polimer zincirleri. Samandan yüksek gruplarla sonlanmış. Selüloz da Poor Core Start. Positioning System. Soda klor süreci.S. Kontrol vanalarında monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan polimerler veya gelen sinyale göre vana açıklığını belirleyen ve vananın karbonhidratlar. Polisakkaritler. Polipropilen. kalitede selüloz elde etme süreçlerinden biri. (Bakınız. Pore. Konumlama sistemi. kullanılan polimer bir petrol ürünü. 300 m/dakikaya kadar olan makine anyonik yüke sahip bir polimer. Bursting Strength). makinesi kâğıdı. Konumlayıcı. (Eş anlamlı. Onun üzerinde Positioner. Kavak. Gözeneklilik. Selülozun yapısında ve kâğıtta bulunan Polymer Molecular Weigth. Bu süreç dört ve kurutma keçeleri. İç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. sentetik polimer tutkalı. Polielektrolit. (2) Ortama klor verilmesi. Kâğıt kaplamada kullanılan uzaklaştırılması için alkali yıkama. Polietilen oksit. boya bağlayıcısı olarak kullanılan. makinelerinde. Tampon sarıcı. Göllenme. Polimer yükü yoğunluğu. Posta pulu kâğıdı. Polimerleşme derecesi. hangi konumda olduğunu geri bildiren ünite. Diğer gevşeklik nedeniyle düzgün kenar yapısı vermeyen sarım. kötü mihver boru kullanarak başlama. gibi polimerler. Polimerle elyaf Pope Reel. 211 . Anyonik veya katyonik polimer yükü miktarı. Bobin Polyurethane Roll Covers. birimlerinin sayısı. Gözenek. (Eş anlamlı. PSA. Polymer Charge Density. Oligosaccharides. Polimer molekül ağırlığı. Polyester keçe. Bobin sarımına maddeleri. Kâğıt üretimi sırasında. suda çözünebilen. Bobin sarımında dâhil olmak üzere karbon içeren organik kimyasallar. ağartma. Kötü mihverle başlama. Ani açan ve sistemi zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glikoz yüksek basınçtan kurtaran vana. Kâğıdın boşluklarının hacminin toplam kâğıt hacmine Polypropylene (PP). P. Mal sarıcı. kâğıdın arasındaki çekim nedeniyle oluşan bağlanma. Mal sarıcı. koparılmadan uzun süre sarılmasını ve tampona dönüşmesini sağlayan makaralı sarıcı.

Ppb (Parts per billion). Poster kâğıdı. geçirmez bir kâğıt. Yaş dayanımı karışımda. Postcard Bristol). Power Supply. Çömlek üzerine transfer bulunan değer. PPM (Parts Per Million). Bunlar genellikle veya kartonun gramajının. toplam madde miktarının milyarda 1 birimlik yüksek veya parafinle yağlı hale getirilmiş layner kâğıdı. hayvanlarının kolilenmesinde. Postcard Bristol. Yaş dayanım mukavemeti yüksek ve oldukça su kullanılan polimer bir petrol ürünü. tamamen Pounds Per Point. Kümes hayvanlarında kesim sonrası ayak bileğine takılan. kutu dışına sarılan Kraft Şebekeye bağlanabilmesi için gerekli elektriksel özellikler. Posterlik parşömen kâğıdı. Son kullanıcı atıkları. Elektrik üretmek amacıyla Bookkeeping Machine Paper). Tüketici atıkları. Poultry Band. Güç kaynağı. Pouncing Paper. Tavuk torba kâğıdı. Tozlaşma. kâğıdı. (Eş anlamlı. Döner bir eleğin içine Power Factor. tasarlanmış paket. şerit şeklindeki kimlik PP (Polypropylene). Yoğunluk (Libre/0.001inç). Kâğıt kaplamada kâğıdı. Polipropilen. Kartpostal Bristol’ü. Kâğıdın kullanıcıların ürettikleri kâğıt atıkları. Kesim sonrası. Post-print. Güç pompası. Harf ve rakamlar Postcard Paper. (Bakınız. Posta çeki kâğıdı. Elektrikli emniyet vanası. (2) Zımpara kâğıdı. Kâğıdın işlenmesi sırasında ortaya Poster Paper. Postanelerde kullanılan. Power Pump. buhar üretimi yapan buhar kazanı. Poultry Head Bands. Tavuk künye kâğıdı. Tavuk koli layneri. Fasit kâğıdı. Güç gereksinimi. (Eş anlamlı. Buhar kazanı. Posting Ledger Paper. toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik 212 . (2) Pudra kâğıdı. Kartpostal kartonu. Tavuk paketleme kâğıdı. Milyarda bir. Kartpostal kartonu. Tavuk kesim kâğıdı. Çimento ve un gibi ürünleri Poster Parchement. kâğıdın dielektrik kaybının alındığı selüloz yıkama eleği. Herhangi bir karışımda. çıkan değer. baskı yapabilmek için üretilmiş transfer kâğıdı. Kâğıt veya keçe şapkaları zımparalamada kullanılan kâğıtlar. Milyonda bir. (2) Gerçek gücün zahiri güce oranıyla Pottery Tissue. kartpostal yapımında kullanılan matbaa kâğıtları. Post Consumer Waste. sarılan kâğıt. Decalcomania Paper). Güç santralı. Güç ihtiyaçları. Power Furnace. Poultry Bag Paper. (Eş anlamlı. Tamburlu yıkayıcı. davetiye veya oyularak şablon olarak kullanılan bir tür aydınger kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Postal Money Order Paper. Belirli miktarda barutu sarmada kullanılan kâğıt. Powdering. Elektrik temini. Poster mukavvası. Pothcer Washer. Power Boiler. maddesine 1 ppb denir. kullanılan mukavvalar. Postcard Board. bir göstergesi. Poster. Dusting) dayanıklı kâğıtlar Powder Pocket. Üretim aşamalarından kaynaklanmayan. Güç faktörü. Baskı sonrası. (1) Şablon kâğıdı. paketlemede kullanılan Kraft kâğıdından yapılma ve özel Posting Bristol. Posta kâğıtları. özel kanın etrafa bulaşmasını önlemek için boyun kısmına güvenlikli dayanıklı bir kâğıt. Çömlekçi pelürü. Powered Relief Valve. nakit para karşılığında verilen. Makyajda Poster Board. kalınlığına bölünmesiyle ortaya evlerden ve ofislerden çıkan kâğıt atıklarıdır. Poster asmak için kullanılan hazır pudralı kâğıt. Poultry Wrapper. Poster basımında kullanılan çıkan toz. Kümes Power Requirements. Poster Powder(ed) Paper. (1) Trafo ve bobinajda sürekli hamur gönderilerek yıkama suyunun dışarıya kullanılan yalıtkan kâğıtlarda. Toz torbası. Mektupluk. (1) Barut kâğıdı. Herhangi bir Poultry Box Liner.

(Eş anlamlı: Impregnation) Precision Recording Paper. kâğıt hamuru türünde sıvı maddeler. bakım yönetiminin kullandığı araçlardan biridir. Tambur Pre-assemble.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ maddesine 1 ppm denir. Pres. Baskı öncesi. Çökelticiler. yeniden pelteleştirilebilen kullanıma hazır nişasta. Genellikle kimyasal reaksiyonla Pregelatinized Starch. Pre-dilution. İki veya daha fazla valsten oluşan. Press. İncil kâğıdı. Ön pişirimli nişasta. Katı çökelti. Ön montaj. Ön astar. Hassas ebatlandırma. Kâğıt düz bir yüzey arasından geçebilen hava miktarıyla ölçülür. karışımına katıldığında çökelti yaratan maddeler. Pre-heating. üzerinde yapılan astar kaplama. geometrik olarak sapma miktarı. Kâğıda reçine kâğıtları türünden. Predictive Maintenance. hava veya gaz içindeki toz parçacıklarını. Ön sulandırma. PPS Roughness. Ölçüm teknikleriyle arıza zamanını öngören ve arıza Maximum Practical Capacity veya Practical Maximum olmadan müdahale eden bakım tekniği. sağlanarak. Selüloz fabrikalarında giderme ünitesi. atık işlemi. 5000 g etanol içinde 5 mg Metanol maddeyle kaplanarak veya belirli kalınlıkta kek tabakası varsa. Sulandırılmış asidik ve işlemden geçmiş zamanla serleşen paslanmaz çelikler. Hazır çatı kaplaması. Ön besleyici. Precision Sheeting. soğuk suyla kalsiyum karbonat. elektriksel veya Preimpregnation. Böylece sıcak su yerine. pişirilerek pelteleştirilmiş. Harita Prepared Roofing. Devreye alma öncesi. PPS pürüzlülüğü. bakıyla su Precoat Filter. kireç çözeltisini filtre etmek için kullanılan döner elekli Pressate. Prayer Book Paper. Precipitate. mutlak ideal olarak bilinen bir yüzeyden öncesi. Ön kesafet düşürme. üretildikten sonra. Hava kirliliği kontrolünde. Dua kitabı kâğıdı. Presat. Hassas ölçü kâğıdı. kurutulmuş ve yeniden toz haline Precipitated Calcium Carbonate (PCC). emdirme. Hassas ebat Pre-print. PPS kabalığı. göndermeden önce makineyi atölyesinde toplaması. Ön kaplamalı filtre. İmalatçının kâğıt makinesini pulperlerde kesafetin düşürülmesi aşaması. odun yongalarına uygulanan ön pişirme Precipitator. Daha önce oluşan çökeltiler. son kullanıcıya ulaşmadan Practical Capacity. Çözünmüş sıvı nişastalar ile nişastalar arasında bir gruptadır. Pratik kapasite. Bunlara “Pulp Substitutes” selüloz verimsizlik yaratmadan. Yüksek mukavemetli ve ısıl Pre-hydrolysis. Kâğıt yüzeyi ile mutlak Pre-consumer Waste. Toplam verimli Capacity). (ISO 8791-4) ürüne dönüştürülürken oluşan. Filtre kumaşı çalışma öncesi Kizelgur gibi bir ayrışımı yapılabilen. Tüketici öncesi kayıplar. Ön pişirme. Ön ısıtma. etanolün içinde 1 ppm değerinde Metanol vardır. matbaada veya kutu fabrikalarında. Kestirimci bakım. oluşturarak filtreleme işlemine başlanır. basınçlı ortamda. Preservatives. kesimi. Öngörücü Buna azami pratik kapasite de denilmektedir. ebat kararlılığı olan. sıvı-katı filtre. İşletmeye alma yüzeyinin. Bir kâğıt Pre-commissioning. 213 . milimetrik veya zift emdirilerek yapılan ve üzerine kum kaplanan hazır ölçülendirmeye uygun kâğıtlar. Organizmaların Precoat. Elyafa kimyasal madde mekanik olarak tutmaya çalışan ekipmanlar. çatı levhaları. Son kuşe kaplaması öncesi kâğıt gelişmesini önleyen kimyasal katkı maddeleri. Astar. yeterli ham madde ve kaynak muadili elyaflar da denilmektedir. Emdirme. Çökelim fıskiyeleriyle ısıtılması. Eş anlamlı. Modifiye Precipitating Agent. Pre-feeder. Presleme öncesi safhanın buhar Precipitation Hardening Stainless Steel. bakım. Çöktürme kimyasalı. başka Hava miktarındaki artış kabalığı gösterir. Preslemeden geçirildiğinde. Çökelmiş getirilmiş nişasta. Koruyucu maddeler. sertleşmeli paslanmaz çelikler. pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Üretim kayıpları ve önceki kayıplar.

yapıştırılan bant. Basınçlı Pressure Drop (∆p). İki pres valsinin birbirine temas ettiği baskı temas çizgisi. Basınca hassas kâğıt. tarafına yapışkan. tutkal sürülmüş ve basınçla yapışan etiket Press Part. Press Pulper. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. 214 . preslerin kâğıdı. Basınç transmitteri. yıkayıcı. Kopya kâğıdı. Basınç. Presle sıkıştırılarak levhalaştırılmış Pressure Couch Roll. meydana gelen sürtünme sonucu basılan akışkanın Pressings. Basınç düşümü. Basınçlı gauç valsi. Elekle kurutma bölümleri arasında Pressure Sensitive Tape. Pres partisi. (1) Baskı kâğıtları. pres döküntülerini işleyen pulper. Pressurized Refiner Mechanical Pulp (PRMP). Basınçlı selüloz kâğıt yüzeyinde oluşan izler. su Pressure Loss. odun selülozu. Bir ekipmanın öğütücüde öğütülerek üretilmiş selüloz. Üzerine basılarak bulunur. Basınç kontrolü. Basınç anahtarı. basıncında meydana gelen kayıp. Presbant. Basınç altında yıkama yapan tamburlu elek. pres baskı silindirlerde safihayı silindire basan vals. Kâğıt hamurunu basınçla haline dönüştürülmüştür. Presspahn. Pressure Powered Pumps. Bir elektriksel yalıtkan kartonu. Preslerde safiha Pressure Reducing Valve. Basınçlı hamur kasası. Basınçlı elek. Pressure Switch. ıslak olduğundan. Kâğıdın istenilen ebada ve sonra öğütülmesiyle elde edilen. Press Roll. (1) Özellikle desen vermek için İçindeki kondensatı basınçla kondensat tankına gönderen. Basınçlı mekanik preslemeye yarayan valsler. Kurutma silindirlerinde düşük basınç uygulamasıyla presle kurutma. elek bölümünde. (2) Kusurlu pres valsi kaplaması veya pres keçesi nedeniyle Pressure Pulp Washer. “Press Section” olarak ta anılmaktadır. cetvel ağzından düzenli ve elek hızında hamur jeti Pressure Control. Presbant. su giderme süresini uzatabilmek açısından makinelerinde kullanılan baskı merdanesi. getirilmesi için giyotinde baskıya alınarak kesilmesi. Birim alana etki eden kuvvet. Basınçla çalışan pompa. mekanik odun selülozu. Press Copy Paper. Yanki “Extended Press Nip” olarak geçen tanımda ise. Pressure Roll. Pres valsi. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals olan gauç valsi ve üzerine basan baskı valsi ikilisi. Trafo ve bobinajcılıkta kullanılan Pressure Sensitive Paper. pabuç preslerde olduğu gibi baskı alanı Pressure Screen. Press Drying. Pressurized Headbox. Pres izi. Pres baskı çizgisi. kapak kâğıtları. yeni tip kondensat pompaları. yaş nip “Wet Nip” olarak da adlandırılır. Press Marks. Presostat. eleyen elek sistemi. (1) Baskı valsi. kullanılan silindir mil ucuna bağlanan buharı içeri verirken kondensatı dışarı alan basınçlı bağlantı elemanı. Kütüklerin basınç altında buharla pişirilmesi Press Trimming. genişletilerek. Buhar başlığı. Giyotin kesimi. 100 ˚C nin üzerinde sıcak bir yüzey kullanılarak. Buhar hatlarında ve verebilmek için oluşturulmuş. su alma keçeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressboard. Kâğıt makinesi karton. (2) Oluklu çizgisi. Basınçlı elek. Pres keçesi. Presli kurutma. Pres bölümlerinde kullanılan. Press Felt. Pressure Transmitter. Pres altı pulperi. Pres nipi. Kâğıt makinesi alt katında. (2) Makinede perdahlanmış. bulunduğu bölüm. Pressurized Groundwood Pulp (PGW). Kâğıt makinesinde. hazırlanmış lastik kaplı iz valsleriyle verilen makine gofrajı. Press Nip. girişiyle çıkışı arasındaki basınç farkı. Boru hatlarında ve vanalarda emici özelliği nedeniyle kullanılan. Basınç düşürme vanası. Pres valsi. Yapışkan bant. Basınç kaybı. preslerdeki hidrolik basıncı kontrol eden düzenek. Elek üzerine Pressure. kapalı hazne. kurutma süresi boyunca Z yönünde Pressure Joint. Kâğıt makinesi pres bölümünde.

Printed Box Cover. Ön arıtma. Priming the Pump. düşük işlemine geçmeden önce yapılan. Baskılı opaklık. Primary. grafik baskı kâğıtları. Printed Waste. Planlı yapılan Printed Gummed Tape. Primary Bonding Forces. Kaynama. Baskı presi. ayar ve ölçümlemeyi hedefleyen bakım. Baskı mürekkebi. içindeki havanın atılması. Mal sarıcıda baskılı ve baskısız yüzeyleri arasındaki opaklık farklılığı. ofislerde Primary Treathment. Primer kol. Birinci çöktürme havuzu. Ön buharlama işlemi. dergi kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pre-Start Alarm. Birinci kademe temizleyiciler. Printing Press Matbaa baskı makinesi. Kâğıdın basım sonrası. Kâğıdın arkasına tam Primary Press. Kâğıt yüzeyine mürekkepli Primary Clarifier. Basım. çöktürme havuzundan çıkan çamur. (3) Ofset baskı. fotokopi kâğıtları Primary Clarifier). kullanılmak üzere üretilmiş Bristol karton. yapılmış kâğıt koli bantları. Bunlar arsında gazete kademesinden çıkan atıklar. fabrikalarında kullanılan ince elek. Basıla bilirlik. Havasını alma. Baskı opaklığı. Çalışma alarmı. Dört farklı basım buhar ve kirliliklerle birlikte sürüklenmesi sonucu oluşan yöntemi. kaba ayırma işlemleri. Printing Opacity. Birinci pres. Printed Opacity. kovalent rulosu. birinci Printing Ink. Baskılı atık kâğıt. Arıtma baskı uygulaması. Baskılı koli bandı. Üzerine baskı temizlik. Basım işlerinde çökeldiği havuz. kademeli hamur temizleme sistemlerinde kullanılan. Kutu Pretreathment. Köpürme. Birincil çamur/Şlaym. (Bakınız. (2) Yazıcı/faks kâğıt Atomları moleküller ve bileşikler halinde tutan. Birinci çöktürme işlemi. Primary Wall. Printing Papers. tamponu taşıyan ana kol. Birinci çöktürme çoğunluğunu kapsayan genel tanım. kâğıtları. Kâğıdın özelliklerinin basıma Presteaming. Birincil atıklar. Birinci kol. İkinci Primary Fine Screen. Baskı kalıpları. Primer Paper. Primary Black Liquor Heater. (1) Yazıcı merdaneleri. Koruyucu bakım. gramajlı kâğıt. suyun ilk geldiği ve içindeki katı maddelerin Printing Bristol. Printer. Kitaplarda. kullanılan kâğıtlar. arasındaki fark. kabarma. Yazıcı. Birinci ince elek. Pompa içini akışkanla Kâğıt makinesinin çalışmaya başlayacağını 20 veya 30 doldurarak çalışmaya hazır hale getirme. Basma. Printer Rolls. Baskı. Çok Printing Cylinders. Primary Arm. Primer. Basım Bristol’ü. Kâğıtların büyük Primary Residual. Basım kâğıdı. Selüloz veya üçüncü hamur kâğıt. Temel bağlanma kuvvetleri. Printing. Primer çeper. Çalışma öncesi alarmı. (2) Gravür baskı. Atık arıtma ünitelerinde arıtım kapağını kaplamak için hazırlanmış baskılı veya düz. Fişek kâğıdı. Primary Cleaners. ünitelerinde. kademede dizilen santrifüj temizleyiciler. Birinci. Baskı merdaneleri. 215 . (4) İpek baskı. Basım süreçleri. En dıştaki hücre çeperi. Ana siyah likör ısıtıcısı. okuma sırasında sayfanın Primary Sludge. Düşük baskı uygulayarak siyah bir kaplama yapıldığındaki opaklığı ile kendi opaklığı elekten gelen sulu safihayı sıkan ilk pres. Çürük buharla yonga uygun olması. Kazan suyunun Printing Processes. bulunmaktadır. Arıtmalarda birinci kaldırılmadan ve kaldırıldığında oluşan opaklık farkı. kitap basılan kâğıtlar. Preventive Maintenance. Printability. Kabarma. (1) Rölyef baskı. veya iyonik bağların kuvvetleri. Priming. Manila görünümlü baskı kâğıtları. Fünye kâğıdı. Printing Manila. Baskılık kutu kapağı kâğıdı. saniye önceden haber veren uyarı sinyali. Printing Plates.

Kâğıt özelliklerine doğrudan katkısı olmayan. Süreç izleme. Processing Aids. Kare kod. Yardımcı kaydediciler. Üretim ekipmanları. Process Automation. ekipmanların seçimi gibi konularda süreç tasarımı Priority. Üretim sürecindeki faaliyetleri. Süreç optimizasyonu. Birinci hamur kâğıtlar. Akış. Kâğıt Parçacıkları belli bir diziliş şekline göre ayırma. Baskı düzgünlüğü. Bunun alternatifi “Spot Color= Solid Color)” seçeneğidir. Process Design. İşletme yardımcı kimyasalları. Arızaları Process Equipment. Otomatik kontrol süreci ölçen bir eleman bir sistemi. (Bakınız. girdilerin Print on Coating. Printing Smoothness. Process Variable. Süreç (tipi) boyama. Ticari ürünlerde kapalı döngülü geri besleme sistemleriyle yapılan otomatik takibi sağlamak amacıyla düzenlenmiş elektronik kodlama kontrol. (Bakınız. Process Coated Paper. Kontrolör istenilen set değeri ile gelen değeri Printing Quality. Printed oluşturur. Ürün kodları. periyodik olarak ortaya çıkan kalite sorunlarını analiz White Water). (Bakınız. mukayese ederek kontrol vanasına (son kontrol elemanı) Printings. Süreç gecikmesi. alarm düzenekleriyle ve ekran aracılığıyla kimyasallar. kâğıdı boyama veya kaplama. Süreç akış şeması. Süreç. sürece olarak düzenlenmiş işlem basamakları. Bu sistemler içinde yeniden kullanılan su. Proactive Maintenance. Process Chemicals. Baskı öncesi yapılan kontrolör ve bir son kontrol elemanından meydana gelir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Printing Proof. Kesafet Opacity). Fresh Water. Process Upset. Biyolojik arıtma. sistemleri. Prova baskısı. süreci izleme. Sürecin flokunlalar. Process Specialist. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. Product Codes. Matbu kaplama. Süreçte bozulma. düzeltici yön verildikten sonra ilk tepkinin alınmasına kadar Process Activated Sludge. Süreç kontrolünde. Girdilerden. Çok renkli ve tonlu Bu durumda manuel kontrole geçilerek. süre uzunsa sistem yavaş demektir. Birbirleri arasında sinyalleşme devreleri kapalı döngü Printing Opacity. önlemek için yapılan ve genellikle Kestirimci tür bakım Process Flowchart. hamuruna katılan tutunum arttırıcı kimyasallar. elek ve keçelerden Process Water. Process. İşlenerek bir döngü gelen verileri gösteren ve işleyen sistemler. deneme baskısı. dispersanlar. Süreç durum izleme sürecin kontrol edilen değişkenleri. 216 . Üretim süreçlerinde. kütle balansı gibi hesaplamaların yapılması. Süreç otomasyonu. etmede kullanılırlar. Baskı yöntemi ile miktarları. Tepki bir iki saniye içinde gelirse sistem hızlı. Süreç değişkeni. Ürün. Öncelik. titreşim sensörleri. sıcaklık gibi Process Condition Monitoring. sistem yeniden otomatiğe geçirilir. Functional Chemicals). QCS. işlem basamaklarını gösteren akış şeması. Baskı opaklığı. Süreç kimyasalları. tutunum kimyasalları gibi ürünler. algılayıcısı kesafet değerini (süreç değişkeni) kontrolöre gönderir. Sürecin akışı. Süreç tasarımı. Algılayıcılar. Product. Basit örneği kesafet kontrolüdür. Process Monitoring. hedef değerden uzaklaşarak kontrol edilmekten uzaklaşma. geçen süre. Probability Seperation. hedef çıktı elde etmek için özel Process Lag. köpük söndürücüler. Process Optimization. veriminin optimum hale getirilmesi. yapılması. Kontrol edilen süreçte Makine kuşesi. (CYMK) renklerini kullanarak boyama. İstatistiki ayırma/eleme. Process Control. düzeltici sinyali gönderir. düzelmeden sonra boyama tekniği. İleriye yönelik bakım. Baskı kalitesi. Activated Sludge Process). Üretim uzmanı. temizlik kimyasalları. Süreç denetim. Process Color. (Bakınız. Üretimde kullanılan su.

Profil (kontrol) valsi. Protective Apparel. Koruyucu giyecek. Psikrometre. Protocol. Hava içindeki nem miktarını türlerinin genel adı. Raporlama Proportioning. (Bakınız. Design Capacity). İmalat. ayarlayıcıları. Bombe kontrolü Protective Clothing. Dispersan. Proprietary Cleaning Agents. elemanlar arasındaki iletişimi yöneten kurallar kümesidir. Profiling. Promotor. Elek keçe temizliklerinde genel amaçlı kullanılırlar. (1) Paspartu kâğıdı. Teflon. Üretim. paslanmaya karşı korumaya yarayan yöntemler. Nişastanın veya boyanın tutunumunu Production Capacity. süreleri. bale ve PSA (Polymeric Sizing Agent). Havbe ve makine salonu havalandırma Project Planning. Prova kâğıdı. çalışanlar tarafından kullanılan kâğıt havlular. Dozajlama. Property. Profil. Mesleki havlular. yapılabilen taç vals. gösteren planlama. Profil düzeltme buhar fıskiyesi. Capacity. Sanayi/Fabrika markalı kâğıtlar. Verilen harman oranlarına göre elyaf Professional Towels. grafiği. arttırıcı ve geliştirici polimerler. (Bakınız. Profil metre. teknikleriyle yapılan üretim kontrolü. Normal Proof Paper. Üretim kapasitesi. Dozaj ayarlayıcılar. Üzerinde tahrifat yapılamayan güvenlik kâğıtları. Koruyucu kaplama. Fan pervanesi. Özellik. Temin etme. (Pros and Cons) kullanılan kâğıt. Profesyonel miktarlarını ayarlayan düzenek sistemi. Asıltı koruyucu. Prova kâğıdı. Sabit basınçtaki (Genellikle deniz seviyesi) Proof Paper. Kâğıt yüzey düzgünlüğünü kâğıt. Profile Cross Section. Ideal Capacity. Profile). Toplam parçacıklar. Program kâğıdı. Koruyucu elbise. Programmable Controller (PC). Profil düzeltme. Profiling Steam Shower. sıcaklığa göre hava içindeki rutubet değişimini gösteren Proofing Paper. Opera. Prova kâğıdı. (1) Koruyucu kâğıt. Proforma fatura. Prova kâğıdı. Üretim kontrolü. Pervane. Nemli hava baskıda her renk için ayrı olarak basılan prova kâğıdı. Capacity. Progressive Proof Sheets. Expected Actual Capacity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Production. Profile Roll. PTFE (Polytetraflouroethylene). kontrolör. Buhar veya enfraruj ısıyla Protective Colloid. Taklit edilemeyen Profilometer. Capacity. Ön fatura. Resim çerçevelerinde Pros. Asılı safihayı ısıtarak rutubet profilini düzeltme. kaynakları PT (Total Particulates). tiyatrolarda kullanılan ve hışırtı sesi çıkarmayan kâğıt Psychrometer. Çok renkli Psychrometric Chart. Promoter. Profile Paper. Proje planlama. (2) detaylı olarak ölçmek ve incelemek için kullanılan hassas Koruyucu herhangi bir ambalaj kâğıdı. Protokol. Bu sayede safihadaki kaliper profil Protective Coating. cihaz. Harman dozaj Production Cost. Practical Capacity. Avantajlar. yatırımın sürecindeki aşamaları. parçacıkları sararak çökelmekten alıkoyan maddeler. Production Control. Sanayi tipi temizleyiciler. Protective Paper. Üretim maliyeti. Provisional Acceptance. Sağlama. Proprietary Mill Brand. Galvanizleme bozuklukları düzeltilebilmektedir. Proportioners. Küster™ valsi de dâhil. Bir ağ üzerindeki bilgisayarlar ve Proforma Invoice. çizelge. ölçen alet. Geçici kabul. Psikrometrik grafik. Programlanabilen Provision. Polimer iç tutkal. Program Paper. Operating Propeller. (2) Milimetrik kâğıt. boyama yöntemleriyle malzemeyi ve ekipmanları denilmektedir. Profile. Bir projenin veya hesaplamalarında kullanılır. Kâğıdın enine olan kesiti. 217 .

kullanılan değirmen taşı. Pulp Lap. Elyaf açıcı. Pişirme kazanı tahliyesinden darbeler görülür. Elyafları sulu ortamda mekanik kartonun delinmeye karşı direnci. Ezme değirmeni. Havuzlu tutkal pres. Dolgu Pump Efficiency. Darbe emici. (Bakınız. Baskı kâğıtları. yaparken harcadığı enerji verimi. eleğe gelen hamur akışı darbeli veya diğer bir değişle dalgalı olmaktadır. Bilgisayarlı sistemlere veri Pulp Felt. (Bakınız. yapılan analiz sonucu belirlenen elyaf miktarı. Delikli hafıza bandı. değirmeni. Pompanın bir işi maddeleri dışındaki elyaf miktarı. Tekneli tutkal pres. Pulp Sheet. Sürüklenme. Pumice Stone Paper. Dalgalanma önleyici. Selüloz değirmeni. Kâğıt veya Pulping. Öğütücü. Selüloz öğütücüde Puddle Size Press. Odun Punched Tape. Kaldıraç makarası. pompa kanatlarının hamur kasasında Pull Collars. Punch Board Paper. Matbaa kâğıtları. Sonuçta makine yönünde gramaj Pulley. Pulp Stone. Hamur boya. Punch Card. Selüloz mukavva. Vuruntu. Kırışık. pulper de açılan hamur. Yaş olarak pres sonrasında Pucker. kuvvetle açma. (Eş Wastes). Levha olarak satılan selüloz. Pulper hamuru. Hamur kasası içinde oluşabilecek darbeleri veya vuruntuları Pulp and Paper. Kazı kazan kartonu. bütün olarak girdiği ve talaş halinde Resistance). Pulp Grinder. Hamurlaştırıcı. Pasta kıvamındaki pigment kâğıt zımpara. Selüloz kondensatın silindir içinde göllenmeye başladığı devre. Pulper. eski Punch Board. emen sistem. (Frekansı 5-100 Hz) Bu etki nedeniyle karşısına konulan hareketli yaka. Pump. çıktığı bir makine. Kâğıt hamurunu veya suyu ileriye basmak Pul Content. Göllenme. Buhar silindirlerinde Pulp Substitutes. Hydropulper). Pulperde açılmış hamur. 300 yerine kullanılan matbaa artıkları. Ponza tozu ile yapılan Pulp Color. Değirmen. Kazı kazan Pulper Stock. Paperboard). Kâğıt ve selüloz. Pompa. Puddle. Pres keçesi. anlamlı: Ponding) Pulpwoods. Elyaf miktarı. Tombala kartonu. (Bakınız. Selüloz ikamesi. Kâğıt makinesi fan selüloz fabrikalarında kullanılan değirmen. Selüloz muadili. Havuz. Grinder). Kurutma sırasındaki kâğıt yüzeyinde katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. Pulper. girmekte kullanılan yüksek kaliteli karton. Selüloz fabrikası olmayan yerlerde. Pulsation Damper. Delikli kart. Yaş selüloz. (2) Kâğıt hamuru. Pulp. hediyelerin çıktığı oyun kartonu. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan Puncture. Pug Mill. Havuzlaşma. Kuşe pompalarında da benzer Pull Over. Selüloz. (Delik) delme. Puddling. Delinme direnci. Kireç topaklarını ezmak için Pulsation. Ponza kâğıdı. Keçe. Puncture Resistance. boyalar. Kazı kazan kâğıdı. oluşan lokal kırışıklıklar. kazınan deliklerden sürpriz ayırıldığı. Delik. Darbe. Puncture ağaç kütüklerinin. Hamurlaştırma. Pulpboard. Pompa verimi. Pre Consumer m/dakikaya kadar makine hızlarında söz konusudur. kâğıt veya döküntü/ıskarta kâğıtların sulu ortamda elyaflara Deliklerin kâğıtla kapatılıp. dalgalanmaları olmaktadır. bıçaklı karıştırıcısı olan tank. Makara. 218 . Karşı kesim kalıbı. Kalıplı kesimde bıçak yarattığı darbe etkisi. (Eş anlamlı. Karton. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Publishing Papers. pompalarında. (1) Selüloz. kartonundaki delikleri kapatan ince ve opak kâğıt. likörün sürüklenmesi. Bir kâğıt veya karton örneğinde için kullanılan ekipmanlar. Odun öğütücü. Selülozluk ağaçlar.

Satın alan. Su geçirmez kâğıt türlerindendir. Çözünmüş bir selüloz lakı ile kaplanmış kâğıt. Uzaktan yüksek sıcaklık ölçümü. Saflık. Purity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pure. Polivinil alkol. 219 . Süpürme. Polivinil alkol. Purge. Pyroxylin Coated Paper. Piroliz. Biriken patlayıcı gazlara karşı kazan içini taze hava vererek temizleme. Alçı tozu. Temassız sıcaklık ölçümü. Isıl bozunma. Kalsiyum sülfat. Pyrolysis. Renk saflığı. Havayla temizleme. Temassız sıcaklık ölçer. İçinde mekanik odun selülozu olmayan kimyasal selüloz. Pyrometry. Purchaser. Proksilin Laklı kâğıt. Saf. Proxylin Paper. Alıcı. Pirometre. Satın alınan enerji. Puritan Filler. Katkısız. Müşteri. Purchased Energy. Kâğıt hamurunda dolgu olarak kullanılan bir madde. Proksilin Laklı kâğıt. PVOH. Pyrometer. PVA.

Quality Control.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Quilted. Kâğıdın taksimlendirilmiştir. bilgisayarla izlenebilen ve ölçtüğü Quired. Sodyum tetra fosfat ’ın diğer adı. herhangi bir fasikül haline dönüşmüştür. çeşitli geçiş noktalarına konulan. oluşmaktadır. kalite kontrol fasikül hale getirilmiş kâğıt demeti. (Bakınız. Kadranlı kâğıt terazisi. anlamada kullanılan terazi. Rutubet ve gramaj ölçümü ve kontrolü en yaygın büyük ebatlı yaprağın katlanmasıyla 16 sayfalık fasiküller kullanılan türlerdir. Quench Extraction. Quick Acting Control Valve. Quench Circulation. Makara yapma. Vanalarda ani açma mekanizması olan. Kadifeleşmiş. Quilling. Ani açan. Kalenderlerde ilk valse Kral vals (King Roll). Fransızca “Quaier” 4 lü set anlamına gelen Quadrafos. nadiren 480 lidir. cihazları yerleştirilmiş. Kamir tipi pişiricide likörün karşı akım yöntemiyle reaksiyonun sona erdiği yere taşınması. Quality Manual. Çabuk kuruyan mürekkep. Quick Opening. Katlı. katlanmış kâğıt demeti veya sayısına yüzeyde kullanılmaktadır. Katlanıp parametreleri istenirse kontrol edebilen. fakat kullanımda sayısal anlamda çözeltilerin yapışkanlığını azaltmak ve kâğıtta/kartonda belirsizleşerek. 220 . İstenilen kalite seviyesinin testlerle doğrulanması. Bu nedenle iki düzine olan 24 adet gibi. Kamir tipi pişiricide reaksiyonu sona eren selüloz ve likörün ortamdan uzaklaştırılması. Kâğıt topları genellikle Kâğıt makinesinde. Söndürücü dolaşım. Yapışkanlığın azaltılması bakılmaksızın. Kraliçe vals. Ciltlemede 4 adet sistemleri. tutkal pres öncesi ve kalender sonrası 500 lü. Fasikül hale gelmiş. Kalite kontrol. baskısız. Kalite kontrol sistemi. ıslatıcılığın arttırılmasına ve kâğıda daha iyi pigment Quadrant Scale. Kâğıt şeritlerini gevşek bobinler haline getirerek yapılan bir kâğıt sanatı. Yirmide bir. Havlı. filigran veya Gofraj yöntemiyle kareli hale Quality Control System (QCS). Kareli/dörtgen işlemeli. Quick Set Inks. Bu işlem soğumaya neden olacağından reaksiyonların sürmesini engeller. Ani açan/kapatan kontrol vanası. Queen Roll. 500 lü QCS (Quality Control System). Bir topun yirmide biri kâğıt. Kalite el kitabı. Katlanmış. Terazi kadranı gr/m2 cinsinden Quadrille Finish. kâğıt topları için 25 yaprak kâğıt. Bobin yapma. Söndürücü tahliye. Kâğıt gramajını tutunmasına neden olur. Quire. Pigmentli kelimeden türemiştir. Giriş/çıkış hatlarında kullanılan ve enerji kesilmelerinde hemen açma veya kapatma yapan kontrol vanası. QCS) getirilmesi. Temizlik kâğıtlarında havlı Q yapı. ikincisine kraliçe vals denilmektedir. üzerinde tarayıcı ölçü kâğıt yaprağın bir “Quire” olarak ifade edilişi de doğrudur.

Röntgen. Paçavra için toz temizleyici. diğerine aktarılması. anlamlı: False Bottom. Işınımlı ısıtıcı. Merkezden dışa. Paçavra kökenli kâğıt. Radyan kızdırıcı. Paçavra çırpıcı/silkici. Yükseltmek. Yükseltilmiş döşeme. kullanılan. Karton levhaların çerçevelenerek duvar veya tavan Rug Duster. Range. Paçavra oranı. Ragger Rope: Kuyruk halatı. Pamuklu kâğıtlar. Radial Wrapping. kimyasal selülozla karıştırılarak banknot kâğıdı. bir paralayıcı türü. bitki. sarılması. Radyal. kaplamasında kullanıldığında. rüzgâra karşı koydukları Ragger. Son yıllarda odun dışı tek yıllık bitki Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının bir gövdeden selülozları için de kullanılmaya başlamıştır. cildi sağlamlaştıran yükseltiler. Dışa doğru itme. Linter selülozu dâhil. Paçavra selülozu. (Eş anlamlı. Pulpere sarkıtılan çöp Radial. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat. kimyasallarının selülozla karıştırılmasında kullanılır. kökenli tüm selülozları kapsamaktadır. Radyal kuvvet. Süperkalenderlenmiş. Anma değeri. seçilmiş paçavraları küçük parçalara ayırmak için kullanılan Racking Strength. Paçavra kâğıtları. toplayıcı halat Radial Flow Mixer. Ambalajlamada kullanılan bir sarım tekniği. Paçavra. Radyal akışlı mikser. kitap kâğıdı. Dışa doğru kuvvet. Paçavra Radial Force. (1) Kablo kanalı. silindir veya bobin üzerine dönerek spiral şekilde selülozundan yapılmış. Nominal değer. Toz çırpıcı. kaplanmış veya kaplanmamış olarak kullanılmaktadır. Radyan ısıtıcı. pamuk kökenli kot kumaşı gibi kumaşların. Paçavra selülozlu/pamuklu endeks doğru hamuru karıştıran mikser tipi. Sahte döşeme. (Eş anlamlı. Selüloz üretiminde kullanılan bir veya içinde paçavra selülozu karışık kitap basım kâğıdı. False Floor) Rag Book. Raised Floor. Merkezden dışa Rag Index Bristol. Rüzgâr yükü. Işınımla ısı transferi. Yükseltilmiş bant. (2) Su Rag Cutter. Paçavra kâğıdı. Radyal sarım. Kaynak yerlerinde yapılan röntgen Raise. Dayanıklı kâğıt olması tercih edildiğinde kullanılır. Bilet kartonu. Duster) Radiation Degradation. Harman içinde kullanılan değerler arasındaki fark. Rüzgâr mukavemeti. Büyük çaplı döner harita kâğıdı ve son derece dayanıklı arşiv kâğıtları parçalarda oluşan merkezden dışa doğru olan itme. 221 . Rag Printing Paper. Tren bileti kartonu. Radiant Drier. Rag Trasher. Elektrik dağıtım kanalı. Raceway. (Bakınız. pamuk veya gazlı enfraruj ısıtıcı. Pamuklu kitaplık kâğıt. Radial Thrust. Kuşe ışığıyla selülozun bozunması. İstatistikte ölçülen en büyük ve en küçük Rag Content. paçavra selülozunun oranı. Aralık. Axial Flow Mixer) Harmanında paçavra selülozu kullanılmış kâğıtlar. Cilt sırtlarında eskiden Rag. değişmektedir. değerdedir. Tanım yıllar içinde Radiant Heat Transfer. Rag Radiant Superheater. Çin keneviri. üretilmektedir. Kâğıt yapımında ham madde olarak kullanılan. testi. Bir plastik veya kâğıt Rag Plate Paper. Rag Papers. Rag Book). Ağartma Bristol. Paçavra şeridin. Raised Band.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ R Rag Content Paper. Paçavra paralayıcı. Selüloz yapılmak için dağıtım kanalı. Radiography. mukavemet. Kuyruk. Paçavra selülozundan yapılmış Ramie. %25 ile %100 arası bir Rated. Etiket değeri. Güneş Railroad Board. selülozu. Kaldırmak. Radyasyonla bozunma. Genellikle harmanında % 25 ile % 100 arasında paçavra selülozu bulunan kâğıtlar. Elektrikli Rag Pulps. (Eş eskileri veya pamuklu tekstil artıkları.

topu. Kâğıt topunun paketi Raw Water. Sayaç kâğıdı. Yapışma süresi. Kök neden arıza Ream Weight. bobini olan makinelerde. yapılan yenileştirme işleri. anlamlı. odun hücreleri aşırı gelişen ağaçlar. İşlenmemiş atık su. Arka. Tutkalın iki olduklarından selüloz üretimine uygun değillerdir. Az pişmiş. Yeşil likörün selüloz üretimi sırasında azalan kostiğini telafi etmek için Reaction Paper. RCFA (Root Cause Failure Analysis). Ream Sealed). Kâğıt topu. Zahiri güç. Ligninli yapıda 222 . Sistemin güvenilirliğini öne alarak bakım Ream Wrapped. Test kâğıdı. Top ağırlığı. (Bakınız. Rayon ıskartası. Reaktiflik. (1) Kâğıt paketleme makinesi. Ray Cells. Raw Stock. Buruk ağaç. kapasite kaybına neden olmaktadır. Kâğıt paket etiketi. RCT (Ring Crush Test). Oran. Paket ağırlığı. Ratio Control. Ham kâğıt. Ürüne dönüştürülecek özelliği yüksek olma. Reaktif güç. Ebat kesimi sırasında. yeniden kostik kazandırma. Reaction. Ham madde. Alıcı sular. Kâğıttan Rear. ve duruşun maliyeti minimumda tutmak amacıyla Ream Wrapper. rağmen. nehir. Yenileştirme. 480-500-1000 yapraklık kâğıt topu. Elektrik akımı çekilmesine Raw Cook. Kör güç. İşlenmemiş kâğıt. Elektrik uzunluğunu kontrol etme. Amerikan tanımı. Donma süresi. zamanlılığını kaybetmesinden kaynaklanan. Reaction Wood. Reactive Power). Ratio. paketlemede kullanılan ambalaj kâğıdı. Top kâğıt. Compression Wood. Raw Weight. Kuşe öncesi gramaj. uzanan kısa boylu hücreler. Tepkime Raw Material. Rebuild. Ağaçta yıllık büyüme Ream Mass. Ham su. Bir paket kağıdın halkalarını bir arada tutan. Özışın hücreleri. işlenmemiş madde. Fraksinatörde elyaf Reactive Power. Kalite dışı Rayon elyafı. Recaustisizing. Halka ezilme testi. merkezden dışarıya doğru ağırlığı. O durumda bir toptaki üretilmiş kâğıtlar. Sistemlerde Hard Cook). Raw Effluent. (Benzer kâğıt arasında bağlanma süresi. Ream Label. (2) Kâğıt hesaplamalara dayalı bakım yönetimi. bir test cihazında silindirin tavan ve tabanı arasında yapılan ezilme testi. üzerine yapıştırılan ve topun özelliklerini belirten etiket. Oran kontrolü. (Bakınız. Ek. Ream Sealed. içine sönmüş kireç ilave ederek. Yeniden kostik verme. afiş kâğıtları olarak kullanılırlar. deniz gibi atık etkilerle asimetrik gövdeli olarak büyüyen. Çarpık ağaç. Tepkime. Güven cinsinden) ağırlığı. 8) merkezli bakım. Tahrik tarafı. bu nedenle sert suların gönderildiği sular. 500 kâğıdın arasına konulan kâğıt şerit. Kâğıt sesi. Reactive Energy. aktif sayaçlarca kaydedilmeyen güç harcaması. elektrik akımıyla gerilimin eş Rattle. Az pişmiş selüloz. işe dönüşmeyen vektörel güç parçası. Tension Wood). Genellikle 500 yaprak bir toptur. Reaksiyon. Rüzgâr gibi dış Receiving Waters. Yüzeyinde Amerikan sisteminde gramaj hesabı yapılırken bazen yapılacak kaplama işlemleri için kaba yüzeyli olarak Pound/Ream ifadesi kullanılır. Arka taraf. Kâğıtta gramajı anlatan bir analizi. Top ağırlığı. Top. Ream. Dere. Kuşelenecek kâğıdın Ream Markers. Yüksek derecede aktiflik. (Eş anlamlı. belirli ölçülerde silindir yapılarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rate of Set. Duvar kâğıdı veya elle yapılan resimli yaprak sayısı da verilir. Reactivity. 500 adet bir top ebat kâğıdın (libre-pound RCM (Reliability Centered Maimtenance). Kâğıt hışırtısı. Revizyon. (Bakınız. her gramajı. Kâğıt makinesinde (Tappi T 818). 500 adet olarak paketlenmiş kâğıt Rayon Rejects.

Dönüşümlü kâğıt Recycling. Eleme sonunda büyük ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Soda kazanı. (Eş anlamlı. (Eş Rectifier Roll. Elek ve keçeler için kullanılan yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan. döngüde olan. Geri dönüşüm oranı. Dönüştürülebilir kaynaklar. Bir kısmı veya tamamı kapalı kazanının da içinde bulunduğu fabrika. kaynaklardan toplanan hurda kâğıdın işlenmesiyle elde Recovered Paper. Hamur anlamlı. Malzeme listesi. Reciprocating Pump. kullanılabilir maddeler. Devridaim. Reclaimed Paper Pulp). Geri dönüşüm. edilen kâğıt. aynı kayıt defteri zamanda enerji üreten kazan. Geri dönüşümlü elyaf. Pistonlu pompa. hurdası. Siyah likörün karbonunu Record Book. Temiz imalat artığı toplanan kâğıt tonajının. Toplanan hurda kâğıdın cinsine göre ayrılan farklı Recycled Laid. Kimyasal geri kazanma ünitesi. (Eş anlamlı. Kaydedici cihaz kâğıdı. Recorder Paper). İmalat artığı kâğıt Recipe. Recording Paper. Recirculation. Recovery Fiber. kâğıt tüketimine oranı. (Bakınız. kâğıdın hangi oranda geri döndüğünü belirleyen oran. Belirli tür kâğıdı elyafı. Recovery Fiber Pulp). 223 . Hurda kâğıtları yüzey kaplamalarını tutabilme özelliği. Recycled Fiber Pulp. Yeniden dönüşüm. Recovery Boiler. kasası içinde akış düzensizliği önlemek ve türbülans Recorder Paper. Evener Roll. hurda kâğıttan % 25 i pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar. Kâğıtta mürekkebi. Recovered Paper Grades. (Eş anlamlı. Verso). (1) Açık bir kitapta Recoverable Recourses. Soda kazanı. yeniden işleme. Recovered Fiber Pulp. % 75 i türlerdeki kâğıtlar ve karonlar. Çeşitli Recycled Paper. Dönüşümlü elyaf. atık su gibi daha önce kullanılmış ve yeniden Recycled Fiber. (Eş anlamlı. Rektifiye valsi. Kütük kâğıdı. Alıcılık. Reçete. (3) Posatcının adres defteri. ve diğer katkı maddelerini miktarlarıyla gösteren liste. Bozuk kâğıt topunu düzeltmek. Recto. Dönüşümlü kâğıt türleri. Recovery Furnace. Record Paper. Kapalı döngü. Reclaimed Fiber). ülke çapında. Reclaimed Paper). Recesses. Toplama hurda kâğıt. Kapalı Recovery Plant. üretilen kâğıdın içindeki hurda kâğıt oranı. Yeniden Yongalayıcı. (Eş anlamlı. Geri dönüşümlü kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Receptivity. Kraft selülozu üretiminde. Geri dönüşümle Reclaimed Fiber. Soda bir döngü içinde çalışma. selüloz oranları Recovery Fiber Pulp. Kayıt defteri kâğıdı. Recovered Paper Utilization Rate. Geri dönüşümlü kâğıt.(Eş anlamlı. Recorder Roll) Paper). (Eş anlamlı. Geri dönüşüm. Kâğıt içinde kalan boşluklar. Recovery Rate. Dönüşümlü kâğıt. Dönüşümlü elyaf. Kayıt defteri. Voids) siyah likörün lignin gibi karbonlu parçasını yakarak uçuran Rechipper. Recovered Fiber. Reclaimed Paper). Recovered Paper). (Eş anlamlı. Tamamlamak. Rectify. Hurda kâğıt. (Bakınız. (Eş anlamlı. Tüketilen kâğıt hurdası. Recovered Paper. (Eş anlamlı. Geri dönüşümlü düz filigranlı kâğıt. Üstüvane valsi. Kâğıt endüstrisinde. Geri kazanma. Sağ sayfa. Holey Recording Instrument Paper. makine. aynı zamanda enerji olan yongaları yeniden daha küçük yongalar haline getiren üreten buhar kazanı. Kâğıt sağdaki ilk sayfa. (2) Ön sayfa. Reclaimed Fiber Pulp). Analitik yaratmak suretiyle elyafların topaklaşmasını önlemek için cihazların kayıtları sırasında kullanılan kâğıt. kullanım oranı. Çevrim. kullanılan delikli vals. (Eş anlamlı. parafini veya Recovery. Boşluk. Doğrultmak. Recovery Furnace). üretebilmek için kullanılacak kimyasallar. Geri dönüşümlü elyaf. Utilization Rate) Reclaimed Paper Pulp. Geri dönüşümlü kâğıt elyafı.

selüloz işleyen mekanik öğütücüye ağartıcı ilave ederek Reduction Efficiency. Mal sarıcı tamburu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Recycling Rate. İndirilen dolu tampondan alınan test örnekleri. “Gear Reducer” makarayı mal sarıcı hızına getiren mekanizma. ve elyafların bağlanma özelliğini değiştiren ve geliştiren mal sarıcı döküntülerini ve bobin makinesi kenar kesim işlem. Refiner Groundwood. örnekleri. onları karartacak inceltilip saçaklandırarak veya kesip kısaltarak. Makine üzerinde olabileceği yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Fazladan olan. Tampon içindeki. Tampon makarası. geri dönüşümlü kâğıt oranı. Burada motor etiket gücü. Saz. Zarflarda. Kâğıdın metallerle temasında. Kolay elektron Refiner Bleaching. Reducible Sulfur. Yedek. yüksek momenti nedeniyle uzun süre dönmesini Red Rosin Sheating Paper. Bataklık sazı. Red Patch Paper/Board. Makara başlatıcısı. Tampon makara kaidesi. Hamur veya selüloz öğütücü. Rosin Sheating Paper). zarfın içinde Atmosferik şartlarda mekanik öğütme yoluyla elde edilen cep olarak kullanılan kâğıt. selülozdan yapılan ve destekleyici parça olarak diğer kâğıt Reel Spool Brake. kelimesinin kısa kullanımı. Öğütücüde ağartma. Kırmızı yama kartonu. Rulo olarak pazarlanmakta ve neme karşı makaraların istiflendiği kaide. Red Wallet. üretimine uygun hale getiren bıçaklı ekipman. Hurda kâğıttan silindir makinede üretilen. Rifayner. Refiner Mechanical Pulp (RMP). Yonga veya vererek indirgenen maddeler. kâğıt sülfür bileşikleri. artıklarını işleyen pulper. Reeling. motordan öğütme sistem yedeklemesi. Mekanik öğütücü selülozu. ölçülmektedir. Öğütücü verimi. kükürdün sodyum sülfite (Na2S) dönüşme verimi. mekanik olarak elyafları bileşikleri. Mal sarıcı döküntüleri. Refining. Reel Spool Starter. yoğun tutkallı. Kırmızı renkli yalıtım kâğıdı. kullanılan bataklık bitkisi. Ham Reel Spool. boyunu ve yüzeyinin yapısını mekanik olarak değiştirmek için yapılan Reel Pulper. Mal sarıcı pulperi. Selüloz ham maddesi olarak Refiner Plate Intensity. Redüktör. Refiner Plates. Kâğıdın içinde asidik Refiner. Mal sarıcıda tampon sarımı. Kâğıt makinesi alt katında. Wat-saniye/m birimiyle ifade Reel. Redundant. Aktif sülfür. Çift kullanılan güç kaynakları ve için beklenen azami güç. birim uzunluğu başına harcanan enerji miktarıyla Reel Brokes. (Active Sulfur). Tampon freni. Net Redundancy. (Bakınız. (2) Redüksiyon. Mal sarıcı. Rifayner plaka yoğunluğu. üzerinde. Geri dönüşüm oranı. Rifayner verimi. Yedekleme. Üretilen kâğıt Reel Samples. Borularda çap Reel Spool Stopper. Fazla. İnceltme. Yeni sarım için boş Reducer. Otomasyon ve kontrol öğütme gücünün. Öğütücü plaka yoğunluğu. Elyafın şeklini. İndirgeyici maddeler. motor etiket gücüne bölümüyle elde sistemlerinin hatasız çalışabilmesi için yapılan fiziksel edilen oran. (1) Hız düşürücü. Reel Spools Stand. Boş sert karton. Rifayner bıçakları. İndirgeme verimi. Üretilen kâğıdı sürekli eden Rifayner plakasının iş yapabilme yeteneği. Reducing Agents. Öğütme. selüloz. Mal sarıcı makarası. Tampon sarıcı. Blue gibi makine salonunun bir kenarında da olabilir. Reed. Soda kazanında öğütüm işlemi yapma. Dolu tamponun kızak ürünlerinde kullanılan karton. Makara durdurucu. Bıçakların olarak bir makaraya saran makine. Mekanik selüloz. iletişim kabloları gibi donanım yedeklemesi. kızak üzerinde durduran takozlar. 224 . Tampon sarımı. Dolu tamponu daraltmak için kullanılan konik parça. Reel Drum. ortamda hidrojen sülfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt Üretilecek kâğıt türüne göre. Tampondan alınan örnekler. Kırmızı cep kâğıdı. Refiner Efficiency. Öğütücü. engelleyen fren sistemi.

Kâğıdın başka elyaf Register Paper. Işık saptırma özelliği. Baskı ayarı. net ve detaylı bir görüntü verir. Yazıcı/bilgisayar çıktı kâğıdı. Güçlendirme. Reflectivity. ona bağlı olan motorlar frenleme etkisiyle katlı kâğıtlarda katmanlardan biri olarak kullanılan ve jeneratör durumuna geçerler ve bu arada şebekeye elektrik laminasyon veya sentetik elyaflar la sağlamlık basılır. Regulatory Measures. kâğıdı. Standart ebat ölçüsü. Buzdolabı Bir ürünün üretilmesi sırasında uyulması gereken kanuni duvarlarının içine konulan yalıtkan kâğıt. Şeffaf olmayan kopya. Güçlendirici selüloz. 25” X kalitesine katkı sağlayan ve öğütme öncesi selüloz 40” (inç) ölçülerindeki kâğıt demetinde bulunması gereken hamuruna eklenen maddeler. Reflective Copy). (1) Baskı hiza ayarı. hamur içindeki kirlilikler. Çok yavaşlarken. ebat ölçüsü 210 X 297 mm dir. Bir referans Regular Size. Örneğin A4 fotokopi kâğıdında. Reflektans. 225 . Kırılma endeksi. Rejek suyunu alma. Buzdolabı kâğıdı. Kâğıt ebadının kabul yüzeyin ışığı yansıtma miktarına göre. netlik gibi özelliklerini birbirine uygun hale getirme. Beraberinde kesafetin Reflex Copy. Düşük gramajlı ikinci nüsha tabakalarıyla sonradan güçlendirilmesi. Refractive Index. (2) Çok renkli Herhangi bir yöntemle güçlendirilmiş kâğıt/karton türlerine baskıda renklerin taşmadan yerlerine oturması. olması durumunda ölçü dışı kabul edilir. Değerin büyüklüğü. Işığın vakum Regulations. Yönetmelikler. (Eş anlamlı. Reinforcement. (Bakınız Alkali Blue). Kâğıt olan ve kontrolörün gönderdiği sinyale göre kesafet. yüzeyinin ışığı saptırma ölçüsü. Kırıcılık. Ayarlayıcı. zorunluklar. Baskı prova kâğıdı. (Bakınız. Baskıda resimlerin parlaklık. normal yüzeyinin ışığı yansıtma değerinin oranı. Türün normal kabul yüzeyinin ışığı/enerjiyi yansıtma yeteneği. Register Bond. Reject. Çıktı kâğıdı. üretebilen frenleme. Örneğin fotokopi kâğıtlarında normal Reflex Blue. gramaj 80 gr/m² dir. Yansıtma değeri. Öğütme katkı maddeleri. Kanuni ölçüler. Standart sayı. Refrigerator Paper. Güçlendirilmiş dolgu kâğıdı. Process Control) daha parlak. Register. Standart gramaj. dayanıklı Kraft selülozu. Öğütme Regular Number. Geri ödeme. Bu değerlerden sapma Reflective Copy. Elektrik Ziftli ve camyünü iplerle güçlendirilmiş karton. basınç gibi bir süreç değişkenini ayarlayan son kırıcılığın fazla olduğunu gösterir. Kanuni önlemler. Kâğıdın her iki yüzeyinde. (Bakınız. verilen genel isim. Reinforcement Pulp. sıcaklık. Elyaf veya Registration. Güçlendirilmiş inşaat kâğıdı. üst üste oturması. Baz olarak alınan bir kâğıt Regular Weight. Kâğıt makinesi veya bobin makinesi Reinforced Filler Paper. Rejek. Kâğıt Register Rolls. Register). Register Bond). Reinforced Building Paper. Rejeneratif frenleme. Regenerative Braking. Reddedilen. Pulper rejeklerini taşınabilir hale getirmek için eğimli bir vidalı konveyör ile yapılan su alma işlemi. Reject Dewatering. Refund. Regulator. (Bakınız. örnek kâğıt görmüş ölçüsü. Güçlendirilmiş kâğıt/karton. Dynamic Braking) kazandırılmış kâğıt. Yansıtıcılık. Kâğıt üretiminde genellikle bir vana Refractiveness. mukavemetini arttırmak için kâğıt hamuruna karıştırılan Register Test Sheet. edilen gramaj değeri. ortamından verilen örneğe geçerken yaptığı kırılma açısı. (Eş anlamlı. de düzenlendiği kasa. bu ise baskı sonrasında kontrol elemanı. basılı metnin taşmadan. Reflectance. 50 libre ağırlığında. teorik kâğıt sayısı. Patron kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Refining Agents. Yansımalı kopya. Reinforced Paper/Board. Regulating Box. Sabit seviye kasası. Kabul görmeyen.

Kademeli kabartmaları olan gofraj. Tekrar üretilebir. Hidrofobik özellik kazandırarak serbest kalmayı/yapışmamayı sağlayan Reproducibility. gelgit ve gübre gibi. Görece bağlanma alanı. Rejects Refiner. örneklenen kâğıdın kontrol ünitesinde set değerin operatör yerine başka bir mukayese edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bilimsel deneylerde tekrarlanabilir. Üç boyutlu görüntü veren gofraj türü. Release Aid. Kopyalama. Dönüşümlü kâğıtların gazlar. silindirlerde. ışık tutularak ve yayılan ışığın miktarını ölçerek bulunan Remote Control. Silikon veya yağ türü Reproduction Process. Eskime ve aşınma sonucu Release Agents. Rejek öğütücüsü. Reject Rate. veya fabrika içi döküntülerin yeniden hamur hale Relief Embossing. (2) Rölyef. kâğıt. Bunu Reprography. Tekrarlanabilir. Temizleme Relief Paper. kâğıt üretimi sırasında yüzeyde birden fazla keçeyle fitilli/nervürlü görünüm verilmiş kâğıtlar. Genellikle kuşe kaplama kademelerinden çıkan rejekleri uzaklaştırma. Relief Valve. Dönüşümlü kâğıt pulperi. Bağıl nem. Kurutma silindirlerinin yüzeyine yapışmayı Yinelenebilir. (Tappi 502) ayni sonucu verme. dokuma izleri kâğıda geçtiğinden bu adı almıştır. Tahliye edilerek düzgün pişirme sağlanır. değiştirme. Ofiste kullanılan belge yaparken bir tank içine fazla basıncı boşaltarak rahatlama. kâğıtlar. Güneş. Kabartma klişelerle yapılan baskı türü. Eleklerden rejek olarak Relocate. maddeler. Uzaktan ayarlanan set değeri. Absolute Humidity). Taşıma. Kayganlık sağlayan kimyasallar. Yeniden denendiğine (Bakınız. Diğer Reptissue. Kayganlık sağlayıcılar. Tekrarlana bilirlik. Relative Surface Topography. tifdruk baskı (çukur ile desen verilmiş temizlik kâğıtları. Release Papers. Repeatibility. Tahliye etme. Rölyef Gofrajı. Selüloz pişiricide yoğuşamayan Repulping. Yenilenebilir enerji Relative Humidity. Isı miktarı. Sürtünme azaltıcı özelliğe sahiptirler. bunların bileşimiyle elde edilen yüzey şekli. kimyasallar. önleyen kimyasallar. Operating Surface Topography) Replacement. Görece Remote Set-Point. Kopya baskı yüzey kaplama maddeleriyle yapışma özelliği kaldırılmış süreçlerinden herhangi biri. Repulper. Nervür/fitil desenli kâğıt. Renewable Energy Sources. Kâğıda Remedy. ayni edilen kaynaklar. kopyalama yöntemlerinin genel adı. çıkan rejeğin temizleyiciye giren miktara oranı. Çözüm. referans bilinen bir değerle. Keçenin ölçüm yaparak. koşullarda içerebileceği azami su buharı basıncına oranı. Reproduction Paper. Tutunma/yapışma önleyici kimyasallar. (Eş anlamlı. Rölyef baskı kâğıdı. Fotokopi kâğıdı. Yer değiştirme. Tıpkıbasım kâğıtları. Rapor. glikol gibi kullanılamaz duruma gelenleri yenileme. Rölyef baskı. Reprographic Paper. Relief. Sabun. Tıpkıbasım. Relative Bonded Area. Yapışmaz kâğıtlar. Yeniden pulperleme. Tahliye gazları. Yanki Rep Finish. (Eş anlamlı. 226 . Reprint Paper. (Bakınız. Görece yüzey yapısı. kaynakları. Bir ekipmanın yerini atılan düğümlü elyafları öğüten öğütücü. Tıpkıbasım kâğıdı. Uzaktan kumanda. Merdane baskı türleri ofset baskı (düz klişe). elyafların kendi aralarındaki bağlanma miktarı. Bir olması. Preste safiha yaşken. Çare.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reject Handling. kontrol ünitesinden alması. Yeniden baskı kâğıdı. klişe) ve ipek baskıdır. Bağıl Entalpi. Release Aid) Report. Herhangi bir sıcaklıkta. (1) Basınçtan kurtarma. Tahliye vanası. rüzgâr. Relief). Rejek aktarma. Hamurda temizlik eleği sonrası Relief Printing. Yenileme. Relative Enthalpy. Rejek oranı. Gofrajlı pelür veya temizlik kâğıtları. Pulper. enerji elde havanın içerdiği gerçek su buharı basıncının. Relief Gas.

bulunmakta ve bu nedenle vals ile kâğıt arasında sürtünme Resistivity (Electricity). (2) Vals kaplamalarında vals yüzeyinin Retractable Soot Blower. İstatistikte belirli bir müşteriye giden belirli ürünleri temsil eden veriler. Çözünürlük. Bakiye. sırasında ortaya çıkan. (İlişkili. Düşük değerli. süre. pulperleme Response Time. uygulama valsi ve ayar valsinden oluşan. talebine karşı. Bu valsle kâğıt arasında sadece kaplama çözeltisi Resistance to Wear. Rezervuar. kâğıt tutkallamada Retree. Reçineli. Atıkların yeniden Resinous. Elek altına ölçülür. Residual. Normalde önce mordan madde olan şap verilerek. Sıvı reçine karışımları. Bir kâğıdın elektrik olmamaktadır. çözünmeyen. Bu nedenle. Tutunum artırıcı kimyasallar. Bir süreçte bir değişim olarak tanımlanmaktadır. İç tutkallamada önce Resolution. çeşitli kusurları olan düşük değerli Resin Emulsions. Ek mukavemet yardımcı olacak kimyasallar kullanılır. Residue. Artık. verimini ve kurum temizleme periyodunu arttıran bir tür Resin. suda kurum üfleyici. emdirilerek verniklenen emici kâğıtlar. Ofset baskı sırasında mikronun altındaki dolgu maddeleri ve ölü elyaflar elek kâğıda uygulanan işlemler sonucu tahribatın olması için altına geçerler. sonra şap vererek uygulama sırasını ters yapma. onların elyaflara tutunumuna kâğıtta bulunması gereken ek mukavemet. Hamura verilen dolgu maddelerinin ortaya çıkan elyaf artıkları. 227 . hacim kazanması. (1) Bir kâğıdın esneme özelliği. Selülozun hamur hale getirilmesi. Esneklik. işlemde değişimin başlamasına kadar geçen Reservoir. Kalan. Tepki süresi. Direnç özellikleri. Sınırlı veri. Pişmiş ve jöleleşmiş Resin Impregnating Blotting Paper. Artık mukavemet. Kalıntı. Bir maddenin sürece girişi değiştirmesi ve uygulanan kuvvet kalktığında yeniden ile süreçten çıkışı arasında geçen süre. Tutkallama direnci. Üzerine uygulanan yük nedeniyle örnek bir kâğıdın şekil Retention Time. Vargelli kurum üfleyici. Ters valsli Kuşeleme. reçinenin Resource Recovery. Kullanım sonrası kalan. Yeniden değerlendirme. Geriye dönüşüm. Reçine. geçecek parçacıkların elyafa tutunmasını sağlayan yardımcı Resiliency. Kusurlu veya hasarlı kâğıt. tank gibi su depoları. Kalıntı elyaf. Unrestricted Data) Residual Fiber. Doğadan veya suni olarak elde edilen. tutunumu arttırılır. Ligninin yeniden değerlendirilmesi. Kâğıdın su Reverse Roll Coating. Görüntü işleme sistemlerinde reçine. Restricted Data. Yaş dayanım kâğıtlar. Reverse Sizing. Destek valsi. nişastanın parçalanıp çökelti vererek tekrar kristalsi Ahşap yüzeyini kaplamada kullanılan. çözücülerle çözülebilen. Resistance Properties. Tutunum. (Bakınız. Aşınma direnci. geçirimine karşı direnci.67 kN/m den yukarıda olmalıdır. akımını geçirmeye karşı direnci. Retrogradation. kâğıt akış Resistance to Penetration by a Liquid. 0. Selüloz üretim aşamalarında Retention. işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ getirilmesi. değerlendirilmesi. kimyasallar. görüntü kalitesi. Sıvı geçirme yönünün tersine dönen bir uygulama valsiyle yapılan kuşe direnci. (Fogra Method) ile Retention Aid. İşlem süresi. Ters tutkallama. Seconds) arttırıcı sıvı reçineler. ve kimyasalların kâğıtta kalma ölçüsü. Eleklerde 10 Residual Strength. Vernik emici kâğıt. daha sonra reçine yapısına dönmesi. Kazan hasarlanmadan esnemesi. İmalat kullanılan maddelerin ortak adı. Havuz. Revalorization. Dirençlilik. Evsel atıkların geri kazanılması.

Dalgalı yüzey görünümlü. boşta kalan kâğıdın. Ring Porous Woods. akış. Salmastra suyu. sürterek çalışır. Ring Marks. (2) Bazen tampon Ring Compression Resistance. Halka gözenekli ağaçlar. (1) Dilme makinesi. Buhar silindirleri emiciliği arttırıcı yüzey aktif maddeler. Silindir şeklinde olarak alındığında bobin makinesinde yapılan yeniden bükülmüş belli çaptaki kâğıdın ezilme mukavemetini ölçen sarma işlemine denilmektedir. Tersinir reaksiyonlar. Kasnak. vizkozite ve deformasyon gibi davranışlarını dairesel hareketlerle. Presleme sırasında preslenen Rigidity. Bobinden dilme yapan düzgün bir tabaka (halka) oluşturması. yeniden kendini meydana makinesinde keçe yüzüne karşılık gelmektedir. Oksijenle hidrojenin Filigranın doğru okunduğu veya görüldüğü taraf. makine. Halka izleri. Pirinç kâğıdı. köpüklerin patlaması sonucu görülen halkalı izler. Tampon Right Hand Machine. Eksantrik değirmen. Islaklık arttırıcılar. frenlenen tampona makine. Yeniden sarma. Kütüğü değirmen taşına altındaki. Reynolds sayısı. kâğıtlar. Doğru taraf. Bobin Ring Water. (Bakınız. Tersine Right Side of Paper. El yapımı getiren ana maddelerin elde edilebildiği reaksiyonlar. Balon. Buna “Ring Stiffness” de denilmektedir. Kâğıt akış yönü sağa doğru olan değişimi sırasında. Tampon sarımı birinci sarım Ring Crush Test (RCT). Ripple Finish. bobinin daha dar ebatlara ve küçük Ring. Slitter). Halka. Reversible Reaction. başka selülozlarla karıştırılmasıyla üretilen (Diffuse Porous Woods). (Bakınız. Rewinder. Şişme. Burada amaç. RCT mukavemeti. Kâğıt havlularda Rimming.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reverse Wrap. Rewetting Agents. Salmastra. Tabakalaşma. bobin üzerine oturarak ağırlığı ile sarım pompalarında veya karıştırıcılarda sızdırmazlığı sağlayan sıkılığına katkısı olan oynak baskı valsi. Hand of Machine. Bükülmezlik. Rigid Boxes. (1) Pirinç saplarından elde edilen halka şeklinde dizilmiş gözenekleri olan sert ağaçlar. Vakum makinesinde. safihanın yeniden su emmesi. Desenli bir presle elde edilen görüntü. Kâğıt su molekülünü oluşturması gibi. Halka şeklindeki tabaka. Mekanik selüloz Rheology. Belirli şartlar altında miktarını göstermek amacıyla kullanılmıştı. Rice Paper. Kâğıdın emdiği duman Reynolds Number. Reoloji. Reweting. Sertlik. Maddenin çeşitli kuvvetler yaparken kullanılan bir değirmen. su. Rider Roll. selülozun. Ters sarma. 228 . yeniden saran anlamında kullanılmaktadır. Halka suyu. inceleyen bilim alanı. Sıvama kutular. RCT testinde ölçülen dayanım değeri. 1 Numara %20 bir akışkanın atalet momentinin akmazlık kuvvetine kirliliği göstermektedir. Açık geriden koyu griye kadar 5 tonda denilmektedir. Yeniden ıslanma. kâğıtlar. Ribbon Paper. sarımda ise en daha da küçülmekte ve bu işleme dilme Ringelman Chart. Ridges. Ezilme mukavemeti. Meşe gibi. Süvari valsi. Fitilli yüzey işleme. Kurdele kâğıdı. Baskı valsi. (Tappi T818). düzenlenmiş bir renk kartelası. Ring Crush Test) Rewinding. RCT testi. (2) Japonya’da pirinç nişastasıyla tutkallanan Ring Stiffness. Binici vals. Rim. Machine). (Bakınız. Ring Grinder. Ezilme mukavemeti veya sarımından sonra bobin saran “Winder” kelimesi için. Left Hand ters yönde sarılması. Vals yüzeyinde görülen bir kusur. Pigment boyalı kâğıtlarda Ribbing. Bobinden sonraki yeniden test. içindeki kondensatın yüksek hızlarda çepere yapışarak Rewinder. Geriye sarma. Halkalanma. Akış bilimi. oranıyla elde edilen birimsiz bir sabit. kâğıtlarda ise elek yüzüdür. döndürülebilen kimyasal reaksiyonlar. bobinler şeklinde kesilmesidir. Kâğıdın doğru tarafı. direnci.

Stone Paper) Roll Handling. Roll Covering. Roll Density. (Bakınız. Tampon kaideleri. (kosinüs) işlenir. çalışmalar. (Eş anlamlı. (Bakınız. Bobin kimliği. Vals raspası. Olası arıza ve veya sıyırıcı parça. Bir valste. felaketleri önceden irdeleyerek. yataklayan kaideler. Bobin merkezinde kullanılan Roll Stands. (1) Vals başı. Bobin mihveri. Bobin sevk konveyörü. Rulman. Risk yönetimi. Bobin üzerine yapıştırılan. Bir amaca ulaşmak için hazırlanan kalkık kâğıt kenarı. fakat selüloz öğütmede de kullanılmış bir Bobin yanı. bir ölçüsü kabul edilir. Vals tacı. Bobinde sarım sırasında Number). Roll Paper. Roll Conveying. (Eş Roll Grinding. rehber. Roll Crown. üretim bilgilerinin ve bobinin kimlik kaydının bulunduğu Bombe açısı taşlama makinelerinde belirli bir fonksiyonla etiket. Vals yüzeyini temizleyen raspa Risk Management. basınç dikkate alınarak. olmamaları için yapılan ön Rolled. Bobin sevk işlemleri. Sarım kalıplaşması. Bobin Patlağı. Bobin yan yüzüne klor emdiğini gösteren değer. Roleli konveyör. İki polietilen katman arasına toz Roller Bearings.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rise Time. Roe-Genberg Chlorine Roller Back. Çubuklu değirmen. Rock Paper. Roll Number. 229 . değirmen türü. vals merkezinin bombeli olması. Roll Set. Valsli kuşe makinesi. Roll Coater. Aslında metalurjide valsle şaftı kaynakla birbirine bağlayan yan ayna takımı. Roll Core. Roll Heading. Yükselme süresi. Yol haritası. Pres valslerinde aşırı Roll Ticket. Bobin makinesinde sarımı ortamın istenilen sıcaklığa yükselme süresi. Roll Edge Damage. Risk değerlendirmesi. Tamponları iki baştan mihver boru. Bobin yan kapatmaları. Bobin numarası. Risk takdiri. Törpüleme. Vals kenarı kusuru. biten bobini indiren hidrolik veya pnömatik düzenek. Roll Head. Klor Sayısı. Roll Coating. kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. Üretim bilgilerinin yer kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının aldığı bobin etiketi. Kâğıt rulo. Bobin etiketi. (1) Bobin. Vals taşlama. Roe klorlama sayısı. (3) Rulo. anlamlı. eğri durması. Roll Doctor. (2) Vals. 100 gram Roll Identification. meydana gelen kopmalar. Chlorine Rolling Scores. Kalenderleme sonucu Road Map. Risk Assessment. Roll. Taş kâğıt. Kalenderlenmiş. Metering Rod Coating). Roe-Genberg Chlorine Number. Rolled Edges. Valsli Kuşeleme. Rod Coater. Çıkıntıları alma. kâğıda aktaran Kuşeleme sistemi. Kuşe hamurunu valsle Roll Out Table. Kâğıt bobininde sıkı sarılmadan kaynaklanan kalıplama ve bu nedenle kâğıdın Roll Conveyor. Bobinin yan yüzeylerini kapatma. Kalender valslerinden geçirilmiş. Roll Protector. Vals Bombesi. Bobin sevk sistemi. (Bakınız. Kütük Number) çapaklarını değirmen taşında düzleştirme.Vals yoğunluğu. Bobin indirici. Kıvrılmış kâğıt kenarı. yataklanan vals şaftı ve Rod Mill. Kâğıtta vals Roe Chlorination Number. Kesikli selüloz pişirmede Roll Discharger. Roll End). Ayni zamanda beyazlaşmanın konulan daire kesitli kesilmiş kâğıt veya karton levhalar. kenarındaki bozukluklardan kaynaklanan kusurlar. gram cinsinden ifade edilmesi. Laboratuvarda ölçülen örnek selülozun ne kadar gaz halde Roll Ends. Vals kaplaması. (2) kullanılan.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Roll Tissue. Dev temizlik kâğıdı bobini. “Jumbo Roll”

Rope Manila Paper. Kendir kâğıdı. Urganlık kendirden

adıyla pazarlamacılara satılan ve küçük bobinlere

yapılan Manila kâğıdı. Manila kâğıdı.

dönüştürülerek pazarlanan, büyük bobin halindeki temizlik

Rope Manila Sand Paper. Kendir zımpara kâğıdı. Kendir

kâğıtları.

Manila zımpara kâğıdı.

Roll Tracking. Bobin izleme. Kayıt yöntemi ile bobinlerde

Rope Marks. Halat örgüsü deseni. Nervür deseni. Kâğıt

izlenebilme.

yüzeyinde üretim sonrasında görülen, üretimdeki çekiş

Roll Weight. Bobin ağırlığı.

hataları nedeniyle oluşan baklava kesimi deseni veya halat

Roof. Çatı.

örgüsü deseni şeklini alma.

Roof Air Supply. Tavan arası/çatı havalandırma. Kâğıt

Rope Paper. Kendir kâğıdı. Manila kâğıdı.

fabrikasında çatı ile asma tavan arasına sıkışan ve yoğuşan

Rope Sack Paper. Kendir torba kâğıdı.

nemli havanın uzaklaştırılması için taze hava verme.

Rope Stretcher. İp gerdirici. Sevk ipindeki gevşemeyi alan

Roof Exhaust. Çatı egzozu. Makine salonundaki nemli

mekanizma.

havayı atan egzoz sistemi.

Rope Tag. Manila etiket kartonu.

Roofing Felt. Çatı kaplama kartonu. Şıngıl. Emici özellikte

Rope Wrapping. Kendir ambalaj kâğıdı. Manila ambalaj

üretilen daha sonra zift gibi çeşitli kimyasallar

kâğıdı.

emdirildikten sonra çatı kaplaması olarak kullanılan su

Roping. Kâğıtta halat örgüsü deseni oluşması. (Bakınız,

geçirmez karton.

Rope Marks).

Roofing Paper. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin. Çam reçinesi. Doğal olarak veya çam odununun

Roofing Rags. Çatı kaplamada kullanılan paçavra kartonu

damıtılmasıyla elde edilen, kâğıtta iç tutkal ve emprenye

veya keçesi. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

tutkalı olarak kullanılan reçine.

Roofing Shingles. Şıngıl. (Bakınız; Roofing Felt).

Rosin Emulsion. Sıvı çam reçinesi.

Roofing Wrappers. Ziftli karton ambalaj kâğıdı. Genellikle

Rosin Size. (1) Reçine tutkalı. (2) Reçineli tutkallama.

Kraft kâğıdından yapılan ambalaj kâğıdı.

Rosin Sized. Reçine tutkallı kâğıtlar.

Roof Insulating Board. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin Sized Sheating Paper. Reçine tutkallı kaplama

Root Cause Failure Analysis (RCFA). Kök neden arıza

kâğıdı. Mavi veya kırmızı renkte olduklarından bu şekilde

analizi

de adlandırılan (Red Rosin Sheating Paper, Blue Rosin

Rope. Halat. Urgan. Eski halatlar selüloz yapımında da

Sheating Paper) çatı döşeme altı kaplama kâğıtları.

değerlendirilirler.

Rosin Soap Size. Reçine sabunu tutkalı. Reçine asitlerinin

Rope Armature Paper. Kendir Presbantı. Kendir

kostikle yaptığı sabun tutkalı.

selülozundan yapılan elektrik yalıtım kartonu.

Rosin Specks. Reçine lekeleri. Kâğıt yüzeyinde görülen,

Rope Bag Paper. Kendir torba kâğıdı. Kendir selülozundan

tutkallama için kullanılan, iyi dağılmamış/çözünmemiş

yapılma torba kâğıdı.

reçine lekeleri.

Rope Bristol. Kendir kartonu. Kendir Bristol’ü.

Rotameter. Akış metre. Düşey bir boru üzerine monte

Rope Carrier. İp sevk sistemi. Kurutma bölümünde safiha

edilen ve klapesindeki hareketi taksimlendirilmiş bir

şeridini ileriye doğru sevk etmede kullanılan ip ve makara

camdan izlenebilen debimetre.

sistemi. Makinede salon tarafında bulunur ve iki iplidir.

Rotary Consistency Transmitter. Motorlu tip kesafet

Safiha iki ip arasına sıkışarak ileriye doğru taşınır.

transmitteri.

230

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rotary Die Cutter. Döner kalıp bıçağı. Döner kalıplı

Rotational Speed. Dönüş hızı. Dakikadaki dönüş sayısı.

kesici.

(Benzer anlamlı; Rotation per minute, rpm)

Rotary Digester. Döner tip selüloz pişirici. Bir

Rotoformer. Döner elek. Silindir elek.

tambur/silindir veya küresel basınçlı tank. Beslemesi kesikli

Rotogravure. (Eş anlamlı; Rotogravure Printing).

türdedir ve içine buhar verilir.

Rotogravure Paper. Rotogravür kâğıdı.

Rotary Drainer. Döner elek. Pişmiş selüloz içindeki suyu

Rotogravure Printing. Tifdruk. Çukur baskı.

süzmeye yarayan döner elek.

Rotoprint. Rotaprint. Ufak çaplı ofset makinesi.

Rotary Filters. Döner filtre. Teksif eleği.

Rotor. Rotor. Döner makinelerde bir aks ve mil etrafında

Rotary Joint. Döner bağlantı. Buhar başlıklarında

hareket eden ana parça.

kullanılan, buhar silindirinin dönmesine karşın sifonu ve

Rotor Dynamics. Rotor dinamiği. Rotorun titreşim

kondensat çıkış borusunu sabit tutan bağlantı şekli.

davranışlarını inceleyen dal.

Rotary Lime Kiln. Döner kireç fırını. Selüloz

Rough. Kaba dokulu. Dişli. Yüzey görünümü kaba olan,

fabrikalarında beyaz likörden çökelen kalsiyum karbonatı

Kalenderlenmemiş kâğıtlar. Karakalem veya kömürle resim

(CaCO3) geri kazanmak adına yeniden sönmemiş kireç

yapmaya uygun dişli kâğıtlar için kullanılan tanım. (Zıt

(CaO) haline getiren döner kireç fırını.

anlamlı; Smooth)

Rotary Machines. Döner makineler. Motor ve jeneratör

Rough Finish. Kaba dokulu. Dişli görüntülü. Yüzey

türü döner makineler.

görünümü kaba olan.
Rotary Neswprint. Veb ofset gazete basımı. Bobinden

Roughness. Kabalık. Dişlilik. Kâğıdın yüzeyinin dişli

gazete basımı.

olması. Referans düz bir yüzeye göre yüzeydeki sapmalar.

Rotary Photogravure Printing. Rotogravür baskı.

Düz yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki ilişkiye göre,

Rotary Printing Paper. Rotatif baskı kâğıdı.

çeşitli tanımlar yapılmaktadır. (Contact Fraction. İki yüzey

Rotary Pressure Joint. Döner buhar başlığı. Kurutma

arasındaki temas alanının, kâğıt alanına oranı (%). Surface

silindirleri dönerken içine buhar girmesini sağlayan ve

Volume. Temas eden iki yüzey arasındaki boşluğun hacmi

kondensatı dışarıya alan başlık sistemi. (Bakınız; Rotary

(cm3/m2). Surface Pit Distribution. İki yüzey arasındaki

Syphon)

boşlukların dağılımı. Mean Seperation. İki yüzey

Rotary Screen. Döner elek.

arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu (µm). (ISO 8791-4)

Rotary Shear. Döner giyotinde kesme.

Roundness. Yuvarlaklık. Aşınarak yuvarlaklaşma.

Rotary Slitter. Dilme makinesi. Bobin dilici.

Roundwood. Kütük. Ağaç kütüğü. Kesilip kütük haline
getirilmiş ağaç gövdesi. (Eş anlamlı; Log)

Rotary Syphon. Döner sifon. Buhar başlıkları aracılığıyla
buhar silindirlerine bağlanan ve kondensatı tahliye eden

Royalty. Telif hakkı. Bir patent için, patent sahibine ödenen

döner sifon. 250 metre/dakika hızdan sonra önerilmektedir.

telif ücreti.

(Bakınız; Rotary Pressure Joint)

Rpm. Dakikadaki tur sayısı. (= Round per Minute)

Rotary Vakuum Filter. Vakumlu döner elek. Eleği çok

Rubber Covering. Kauçuk kaplama. Valslerin kauçukla

ince gözenekli olduğunda vakum ihtiyacı doğar. Üzerine

kaplanması.

biriken çamur pastası tabakasıyla tam verimli çalışır.

Rubber Gasket. Lastik conta.

Rotation. Dönüş.

Rubber Mark. Vals izi. Kauçuk kaplı iz valsi ile verilmiş

Rotation per Minute (rpm). Dakikadaki dönüş sayısı.

yaş izler.

231

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rubber Spots. Lateks izi. Dönüşümlü kâğıt hamurunda
bulunan yapışkan bantlardan çıkan ve sıcaklıkla birbirlerine
yapışarak büyük parçacıklara dönüşen lateks lekeleri.
Rubber Stamp Mark. Yaş baskı izi. Kâğıdın ıslatılarak izli
kauçuk valsler arasından geçirilmesiyle elde edilen, makine
dışı veya doğrudan üretim sırasında iz verme işlemi.
Rub Resistance. Sürtünme direnci. (1) Mürekkep
parçacığının baskı sırasında bir başka mürekkep parçacığına
karşı veya baskı sonrası sürtünmeye karşı gösterdiği direnç.
(2) Karton kutularda, birbirleri arasında veya zeminle kutu
arasında oluşan sürtünme direnci.
Rub Tester. Sürtünme direnci test cihazı. (Bakınız; Rub
Resistance)
Ruling and Writing Qualities. Yazma çizme kalitesi.
Özellikle, kalemle yazı kâğıtlarında yazma ve silme
sırasında tüylenmemeyi anlatan, son kullanıcı
özelliklerinden biridir. Teknik olarak yazma uygulaması
dışında bir ölçüm cihazı gerektirmez.
Runnability. Çalışabilirlik. İşletilebilirlik. Bir safihanın
kâğıt makinesinden veya kâğıdın son işlem aşamalarından,
sorunsuz geçme özelliği. Ayni talep son kullanıcılardan ve
imalatçılardan da gelmektedir. Bu durum, kâğıdın
mukavemetine, boyutsal kararlılığına, elyafların bağlanma
kuvvetine ve su emme direncine bağlıdır. (Bakınız;
Machine Runnability).
Rupkari. Yüksek basınçla Kalenderlenmiş resmi
evraklarda kullanılacak kâğıt türlerinden biri. Terim
Hintçeden geçmiştir.
Rupture Disc. (Bakınız: Bursting Disc.)
Rush. Çekme. Sürükleme. Elekte elek hızının jet hızından
büyük olması. (Eş anlamlı; Drag.).
Rush/Drag Ratio. İtme/çekme oranı. Hamur jeti hızının
elek hızına oranı. (Bakınız; Jet/Wire Ratio, Efflux Ratio)
Rutile. Rutil. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak
kullanılan titanyum dioksit mineralinin bir türü. “Anatase”,
“Brookite” diğer iki türdür.

232

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Safety Gate. Güvenlik geçişi. Güvenlik kapısı.

S

Safety Glass. Emniyet gözlüğü. (Eş anlamlı; Goggles).
Safety Harness. Paraşüt tip emniyet kemeri

Sack. Torba. Çuval. Çanta veya kese kâğıdından daha

Safety Paper Base Stock. Güvenlik taban kâğıtları.

dayanıklı ve büyük hacimli, kâğıttan yapılma kap.

Güvenlikle ilgili harici yüzey işlemleri yapılması için

Sack Kraft Paper. Kraft Torba kâğıdı. (Bakınız; Sack

üretilmiş kâğıtlar.

Paper)

Safety Papers. Güvenlik kâğıtları. Üzerindeki yazılarda

Sack Paper. Torba kâğıdı. Torba yapımında kullanılan

tahrifat yapılmasını önlemek için kâğıt hamurunda veya

herhangi bir kâğıt.

kâğıt üzerinde çeşitli güvenlik işlemleri alınarak üretilmiş,
özellikle pamuk selülozundan üretilen dayanıklı kâğıtlar.

Sack Paper Shipping. (Paper Shipping Sacks). Kâğıt

Bunlar arasında kâğıt üzerinde yapılan çeşitli filigran izleri,

nakliye torbası. Çok katmanlı hatta arasına polietilen film

izli yaş pres keçesi kullanmak veya izli pres valsi

tabakası yerleştirilmiş Kraft torba.

kullanmak gibi “Watermark” denilen izler makinede yaş

Sad Colors. İç karartıcı renkler. Siyah, kahverengi, gri,

kısımda uygulanır. Yaş izler çok özel tasarımlı amblem ve

lacivert gibi koyu ve ağdalı renkler. Gerçekte, insandan

şekillerle yapıldığından, taklit edilmeleri ancak bir kâğıt

insana değişeceği için, net bir tanım değildir.

makinesinde mümkündür. Kâğıt hamurunda ise çeşitli

Safe Access. Güvenli erişim. Emin erişim. Merdivenli iş

renkli elyaflar karıştırılarak, kâğıdın kırçıllı olması sağlanır.

platformları kullanarak ve fiziksel önlemler alarak bir yere

Hologram uygulaması veya içine metal şerit veya renkli

iş yapmak amacıyla erişme. Havbe içi temizliği veya

kâğıt gömülmesi, alınan diğer güvenlik önlemleridir. Kâğıt

makine salonu tavan aydınlatmaları bakımı gibi işlerde

kuru iken yüzeyde yapılan güvenlik işlemleri ise,

alınan güvenlik önlemleri bütünü.

matbaalarda yapılır ve kolay taklit edilir işlemlerdir. Bu

Safe Designated Area. Güvenli bölge. Ateşli işler izni

nedenle matbaada üretilen kâğıtların isimleri güvenlik

gerektirmeyen bölge.

kâğıtları olsa da, güvenli kâğıtlar değildir.

Safe Entry. Emin giriş. Güvenli giriş. Kapalı alanlarda iş

Safety Paper Base Stock. Bono/tahvil kâğıdı. Üzerine

yapabilmek için güvenlik önlemleri altında yapılan giriş.

baskı yöntemiyle güvenlik işlemleri uygulanmak üzere

Safeguard. Korkuluk. Güvenlik amaçlı yapılmış, kayış ve

üretilmiş dayanıklı kâğıtlar.

Kaplin muhafazaları.

Safety Related Machine Control System. Güvenlik

Safe System of Work. Güvenli İş Sistemi. Bir işin güvenlik

tabanlı makine kontrol sistemi. İş güvenliğini, risk

içinde yapılabilmesi için düzenlenmiş ve işi yapacaklara

değerlendirme kıstasları içinde kabullenerek, kâğıt

uymaları gereken kuralları gösteren izlek.

makinesini kontrol eden sistem.

Safety. Güvenlik.

Safety Rules. Emniyet kuralları.

Safety Bristol. Güvenlik özelliği olan Bristol. (Bakınız;

Safety Ticket Paper. Güvenlik özellikli bilet kâğıtları.

Safety Papers).

(Bakınız; Safety Papers).

Safety Check Paper. Güvenlik özellikli çek kâğıdı.

Safety Valve. Emniyet vanası.

(Bakınız; Safety Papers).

Saleable Mass. Satılabilir ağırlık. Kantar ağırlığının kuru

Safety Coupon Paper. Güvenlik özellikli kupon kâğıtları.

madde oranı ile ortalama rutubet oranının birbirine

(Bakınız; Safety Papers).

bölümünden çıkan değerle çarpımıyla elde edilen ağırlık.

Safety Fuctions. Güvenlik yükümlülükleri. Makine

(Örnek; Kuru madde oranı % 92 olan bir ton kâğıt ve

kontrolünde iş güvenliğine yönelik yükümlülüklerin tamamı
233

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
olması gereken ticari standart kuru madde miktarı % 94 ise

S. and S.C. (Sized and Super Calendered). Tutkallı ve

satılabilir ağırlık 1000*0,92/0,94=978,72 kg)

süper Kalenderlenmiş kâğıt.

Saleable Tonnage. Satılabilir tonaj. Net üretim miktarı.

Sandwich Paper. Sandviç kâğıdı. Hamburger kâğıdı.

Kâğıt fabrikalarının toplam üretiminden sonra, kenar

Sandviç veya hamburger paketlemesinde kullanılan ince ve

ıskartaları ve kalitesizliği nedeniyle reddedilen kâğıtlar

yağlı kâğıt.

çıktıktan sonra kalan, ambara giren, onaydan geçmiş kâğıt

Sanitary Landfill. Tıbbi atık alanı.

miktarı. Günlük, haftalık veya aylık olarak hesaplanabilir

Sanitary Papers. Hijyenik kâğıtlar. Temizlik kâğıtları.

net üretim değerleri.

Tuvalet kâğıtları, kâğıt mendiller, makyaj temizleme

Sales Book Manila. Samanlı makbuz kâğıdı. İkinci hamur

kâğıtları ve kâğıt peçete türündeki Kreplenmiş evlerde

makbuz/irsaliye kâğıdı.

kullanılan kâğıtların ortak adı. (Eş anlamlı; Hygiene

Sales Book Paper. İrsaliye/makbuz kâğıdı. Koçan kâğıdı.

Paper.)

Çok çeşitli türlerde satış sırasında tutulan makbuz ve

Sanitary Tissue. (Eş anlamlı; Sanitary Papers).

irsaliye türü kâğıtlar.

Sanitary Wallpapers. Desenli duvar kâğıtları.

Sales Book Tissue. Pelür koçan kâğıdı. Karbon kopya ile

Sauce. Sos. Kuşe karışımı. (Bakınız; Coating Compund)

birkaç nüsha olarak düzenlenen koçanlarda alt nüshalarda
Sap. Bitki öz suyu.

kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar.

Saponification. Sabunlaşma. Alkali ortamda yağ asitlerinin

Salt Cake. Sodyum sülfat (Na2SO4). Sodyum kaybını

sabuna dönüşmesi.

karşılamak için siyah liköre katılan sodyum tuzu.

Saponification Number/Value. Sabunlaşma sayısı. Bir

Salt Cake Makeup. Sodyum sülfat takviyesi. Siyah liköre

gram yağı sabunlaştıracak miligram cinsinden (NaOH)

sodyum sülfat (Na2SO4) ekleme.

kostik miktarı.

Salt Cake Mixing Tank. Sodyum sülfat hazırlama tankı.

Sap Wood. Katman doku tabakası. Özsuyu tabakası.

Salting Out. Tuzla çökelme. Sülfat siyah liköründe

Ağaçta öz suyu taşıyan kısım. Kabuğun altında, odunun

buharlaşma sonucu, tuzun artması ve beraberinde reçine ve

yüzeyine yakın ve odunun özünün üzerini kaplayan dar bir

yağın sabun şeklinde tabakalaşarak çökelmesi. Bu süreçte

kısımdır.

moleküller daha büyüyerek çözünürlük azalır ve

Satchel Bag. Omuz çantası. Kâğıttan katlanarak yapılan bir

buharlaştırıcı tüpleri tıkanır.

çanta türü.
Sample Cards. Ürün kartelası. Ürünlerin özelliğini

Satin Finish. Saten görünümlü. Saten tarzı perdahlama.

belirtmek üzere kesilip hazırlanmış, ürün serisini gösteren

Düz, yarı parlak yüzey görünümü verilmiş kâğıt veya

karton ve kartelalar.

Bristol karton.
Sampling. Örnekleme. Numune alma. Laboratuvar analizi
Satin Folding Bristol. Saten Bristol kartonu. Siyah saten

için gelişigüzel bir grup örneği seçme.

görünümünde boyanmış veya kaplanmış, davetiye

Sampling Paper. Örnek sarma kâğıdı. Alınan örneği sarma

yapımında veya katalog basımında kullanılan kartonlar.

kâğıdı.

Satin Paper. Satenli kâğıt. “Mica Paper” mika kâğıdı

Sand Paper. Zımpara kâğıdı.

diye de adlandırılan, tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan,

Sand Table. Kum kapanı. Düşük kesafetli hamur içindeki

duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında gofraj

kum ve diğer ağır rejekleri çöktürmek için akış hattı

yapılarak kullanılan bir kâğıt.

üzerinde kullanılan kapan. (Eş anlamlı; Sand Trap)

Satin White. Saten beyazı. Hamurunda, alüminyum

Sand Trap. Kum kapanı. (Bakınız; Sand Table)

sülfatın dolgu olarak kullanıldığı kâğıtların rengi.
234

Doymuş hava. ticari kesimlik ağaçlar. Kimyasal emdirme Scandinavian Style Forestry. Scaffolding. öğütümün gelişen kireçlenme. Alman serbestliği Scale Accumulation. Kristal kalsiyum fazla buharı yoğunlaştırmaya başlayan buhar durumu. Zaman içinde veya yöntemi de denilmektedir (ISO 5267/1). kontrollü SCAN Test Methods (Scandinavian Pulp and Paper doyuma ulaşma noktası. Asfalt emdirilerek Scaling. (3) Testing Methods). Raspa ile sıyrılarak temizlenir. Scattering Power. (1) Geri kazanma. Burada ölçülen değer. Scabbing. (2) Geri kazandıran donanım. yapılan bakım yöntemi. Çeşitli türde kırtasiye Scaffold. Kalender yüzeyinde yabancı Scholl Drawing Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Saturated Air. alamayacak noktaya erişmesi. Veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi. Emprenye Scanning Measurement. Asfalt emdirilmiş kaba ölçülendirme/derecelendirme yapılmış. SC. yedeği. Emici karton. Belirli işleri yapmak ye ulaşmış. Süper Kalenderli B sınıfı kâğıt. İskele. Kireç bağlama. Soğumayla birlikte kondensat veren durum. Doymuş buhar. Kireçlenme. scfm. Emicilik özellikleri. Sawtimber. kapasitesiyle ilgili özellikler. Planlı duruş. Kâğıt makinesi işlemlerinde kullanılan kâğıtlardan beklenen emicilik üzerine kurulan bir çerçeve ile tarama yaparak ölçü alan. kâğıdın dayanıklılığını belirleyen. çeşitli türde kartonlar. (Bakınız. İşlere göre zamanı ve kelimesinin kısaltılmışı. “Süper Kalenderlenmiş” Scheduling. Milimetrik kâğıtlar gibi. Örneğin teksif elekleri. kâğıtları. üzerine Saturated Felt. School Flats. Geri kazanılan hamur. Resim defteri kâğıdı. çok yaygın görülen kalsiyum karbonat türü. Beyaz sudan elyafı geri kazandıran her tür donanım. Işık dağıtma gücü. Okul kartonları. ormancılık. havanın daha fazla nemi Yöntemleri. Saturating Papers. Planlı bakım. Saveall Reclaim Stock. Scenario. Geri kazanma tavaları. karbonat. Skalalı kâğıt. Göğüs hizasındaki çapı 30 cm Scheduled Shutdown. Kireç taşı birikimi. Scars. Saturated Steam. maddelerin birikmesi. Belirli sürelerle beyaz su geri kazanma tavaları. Kristalsi yapısında üçgen yüzeylerin bulunduğu. Hamurda suyun serbestlik Scale. Süper Kalenderli A sınıfı kâğıt. kaynakları belirleme. kalite kontrol sistemi (QCS). Dosyalamaya uygun kolej SC-B. Kesimlik ağaç. Saturating Properties. 235 . Saveall. Tartar. Kolej kâğıdı. Neme/suya doymuş hava. Senaryo. Program yapma. Doyma. (2) Rengin doyma derecesi. Çizikler. kullanılan kâğıtlar. İskandinav yöntemi işlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. Şoper. Kesilmiş ve ebat hale gelmiş SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition). acfm Savealls. düşen ışığı dağıtma veya saçma gücü. Kazanlarda sert su kullanılan karton. İskandinav kâğıt ve Selüloz Test Hava buhar karışımında. Saturating Felt. amacıyla fabrikayı planlı durdurma. (Supercalendered). Elek altında ve arkasındaki Scheduled Maintenance. nedeniyle kireç oluşumu. Kâğıt yüzeyinin. Standard Cubic Feet per Minute). Resim kâğıdı. Yüzeyde meydana gelen çizikler. Schopper Riegler (°SR). Okul kâğıtları. School Papers. School Flats. Saturation. kayıt cihazlarında karton. Emici kâğıtlar. Kışır oluşması. Tarayıcılı ölçüm. Kireç tortusu. Kabuklaşma. (1) Emici kâğıtlarda. Scale Paper. Doymuş karton. derecesini belirleyen bir test yöntemi. İskele kurma. SC-A. Belirli sıcaklıkta içindeki Scalenohedral Calcium Carbonate.

Sürtünme direnci. Elek döküntü kâğıdı. ambalaj kâğıdı. 236 . Kısa mesafede selüloz Score Cutter. Hamur içindeki yabancı esnek Scuff Resistance. Schweitzer eriyiği. geçmeyen rejeklerle yapılan. ve tıkanmayan bir pompa türüdür. (Tappi T 569) (Bakınız. Vidalı yonga besleyici. (Bakınız. SCT. Kuşe hamurunu. Scope of Supply. Scrubber. Kâğıt hamuru teslimatla ilgili liste. özel bıçakla verilen bükme izi). kullanılan bir kimyasal. Vidalı konveyör. Pilyaj. yüzeyinde oluşan elyaf kalkması. girmiş kâğıt parçası. Yazı tabı kâğıdı. Screen Printing. Karalama kâğıdı. Monopomp. Basınçlı elek. Bobin içi ıskarta. El işi fotoğraf albümü. Kesafet arttırmada iz verme işlemi. Seal. (ISO 5267/2). Elekten geçemeyen bilinmektedir. Score Break. Karton kutu yapımında. Hamur içinden esnek yabancı maddelerin veya hamur topaklarının ayrılması işlemi. (2) İkinci Scuffing. Havlanma. kıvrılmasını sağlar. elendikten sonra geride kalan rejekler. Kupramonyum Screenings Board. Bez takviyeli temizlik kâğıtları. Teslimat kapsamı. Hamur hazırlama ünitesinde Score.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ göstergesidir. Makaslı kaldıraç. birbirinden ayrılma kuvvetini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir Tappi test yöntemi. (1) (İlk üretilen) duvar kâğıdı. Elek döküntüleri. Pilyaj yeri yakınında karıştıran basınçlı hava kompresörü. Sözleşmelerde belirtilen Screen Residue. oluşan hatalı kırılma izi. Scrapbook. Elek artığı. Scoring. Internal Scribbling Paper. Short Span Compressive Test) elek sepeti. Scrubbing. Katlama yerlerinde pilyaj bıçağıyla Screw Press. Kapsam listesi. Elekten Scissor Hoist. kaba kâğıtlar. Scratted Paper. Baca gazı arıtma. Screw Pump. Baca gazını temizleyen Scrap in Roll. Scrim. Elek. hamuru veya yonga sevke etmeye yarayan helezon taşıyıcı. Sızdırmazlık contası. sargılık karton. kırılmayı önlemek eleklerin bulunduğu alan. Scope List. Öğrencilerin Bonding Strength) kullandığı çalışma kâğıdı. Pilyajdan kopma. İpek baskı. hamurdan yapılan. kompresörlere göre daha az sorunlu ve havaya daha az yağ Score Crack. Screen Room. Sıkma presi. Screening Wrapper. Screw Chip Feeder. Tüylenme. Bobin içine sarım sırasında sistem. Screen. Rejek. Metalden yapılmış. Döküntü kartonu. Basınçlı elek sepeti. Ucuz duvar kâğıdı. Screening. Baca gazı arıtma sistemi. Spek dışı mal. Yazı kâğıdı. Screw Compressor. Bir diğer yöntem Kanada serbestliği olarak Screenings. Kâğıt ürünleri hidroksit. karşısında gösterdikleri direnç. Kapsam. Pilyaj çizgisi. Elek bölgesi. Scrap. yapılan el işi fotoğraf albümü. Verilenlerin kapsamı. Yüksek basınçlı Score Line. Vidalı pompa. Kolilerin sürtünme parçacıkları ve topakları ayırmaya yarayan donanım. Bu işlem kartonun kırılmadan düzgün kullanılan pres. Screen Basket. Selülozu Rayon ve selofan yapımı için eritmede ambalajlamada kullanılan. Scope. Pistonlu (Pilyaj. Pilyajdan çatlama. Screw Conveyor. Sürtünmeyle kâğıt kalite duvar kâğıdı. Vidalı kompresör. arıtma çamurlarını ve yüksek basınçlı fıskiye sularını basmak için Scott Bond. Vidalı pres. Çeşitli kâğıtlardan Script. Elyaf bağlanma testi. Serigrafi. için katlama yerlerinin önceden izle belirlenmesi. Kullanılmayan parça. Schweizer’s Reagent. Pilyaj işlemi. Salmastra. Pilyaj bıçağı. Eleme. Pilyaj yerinden kopma. Kâğıttaki elyafların kullanılır.

İkincil siyah likör. Gerçek krepleme. (Eş anlamlı. Secondery Creeping. çıkan döküntüler kadar hurda kâğıttan elde edilen Seam. (Eş anlamlı. Kutulardaki zımbalı ek yeri. Sargılık kâğıtlar. Sızdırmazlık özelliği. Second Hand Machine. selülozlar. Bölünmüş makine tahriki. Kâğıt arasındaki ısıtıcı sistemden geçen likör. Üretim sırasında ortaya (vakumun kırılmaması) için verilen su. Salmastra suyu deposu. (2) İkinci Seasoning. İkincil hücre duvarı. Bez deseni izi verilmiş kâğıt. Dikiş fitili. İkinci nüsha kâğıtları. 237 . için ayrı ayrı olması. bölümü silindirleri sonuna eklenen içine su verilerek rutubet profilinin düzgün yayılmasını ve bu sayede boyutsal Second Sheets. Single Shaft Line). kâğıt makinesinde üretim sırasında Sealing Wrapper. Dikiş. Hücre duvarının elekte dikiş yapılmadan. (Eş anlamlı. İkincil arıtma. biyolojik arıtma işlemleri. Ambalaj kâğıtları. Halka suyu. Sızdırmazlık bandı. Makine dışında Sealing Tape. Seaming Cord. Son çöktürme havuzu. Eksiz vitrin kâğıdı. Seaming Cord. Döşemecilikte kullanılan Kraft Seconds. İkinci hamur kasası. kasası. Multi Sectional Drive. İkincil hamur. görünmeyen şekilde yapılan daha Elyafsı ve selülozu oluşturan kısmı. şaftlar ve Atomları birbirine bağlayan daha düşük enerjili bağlanma kaplinlerden oluşur. Sargılık kâğıtlar. olmaktadır. Şartlandırma. birleştirme işlemi. Sekonder arıtma. Secondary Treatment. Profil dengeleme valsi. Kâğıdı ıslatılarak pres valsleri arasında krepleme. Secondary Black Liquor. Secondary Seamless Display Paper. redüktörler. Hurda kâğıt elyafı. pompa içine sızdırmazlık sağlaması Secondary Stock. gövdede ek yeri bulunmadan yapılan üretim. Soğutma valsi. İkincil krepleme. Bunlar motorlar. Dikişsiz. İkinci pres. kanalı ve buna bağlı Secondary Headbox. çıkmışlardır. Kâğıt bobinlerini veya toplarını kalite kâğıtlar. (Bakınız. İkincil bağlanma kuvvetleri. Secondary Clarifier. imalat kusuru olmayan fakat düşük fiyatla satılabilen kâğıtlar. Vakum pompalarında. İkincil elyaflar. krepleme. Kırmızı. Sülfat Sectional Linen Finish. makinesini döndüren tahrik grubunun. Cooling ikinci ve üçüncü kopyaları elde etmek için kullanılan pelür Roll) kâğıtları. renklerden ikisinin karışımıyla elde edilen renkler. Dikiş ipi. kâğıt. Kâğıt veya kartonun Secondary Colors. Secondary Fibers). Vakum pompalarında Secondary Fibers. (Bakınız. Üst hamur deposu. Sealing Papers. salmastra suyu olarak kullanılan suyun. (2) Uzun Secondary Wall. Line Shaft’a alternatif olarak ortaya kuvvetleri. İkincil renkler. Fon kâğıdı. (1) Kombine artığı kâğıtlar. Sızdırmazlık suyu. Machine Drive. İkinci el makine. Second Pres. sarı ve mavi yapıştırma sonrası geçirgenlik özelliği. (1) Borularda çekme yöntemiyle sonra yapılan. Karbon kâğıdıyla kararlılığı düzenleyen/oturtan vals. talep edilmediği için depolarda kalan. Katı maddeleri kabaca ayıran birincil arıtma işlemlerinden Seamless.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sealability. Üçlü pres grubunda ikinci nipi Seat Roll. Çeşitli nedenlerle kâğıdından yapılma bükümlü ip. Line Shaft Drive. kazanında siyah likör pompası ile siyah likör düzeleri Sectional Drive. Vakum seperatör. Seal Water. Ambalaj kâğıtları. Kâğıt ip. her bölüm ve grup Secondary Bonding Forces. Vakum ayaklarındaki hamur kasası. Kurutma oluşturan pres. Retree Papers) atmosferik ortam koşullarına getirme. Secondery Pulp. İki katlı kâğıt üretiminde üst eleğe hizmet eden Seal Tank. sızdırmazlık tankları. Secondary Wastewater Treatment. Seal Pit. Masuraya rulo yapılarak satılan vitrin döşemede kullanılan Treatment).

kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sectional Linen Finish. Seidlitz Paper. Seçme kıstası. Yapışmaz vals. (hidrofobik) Security Alarms. Süperkalenderlenmiş bir kâğıt türü. Mikro gözenekli. Yapışkan kısım kullanım anına kadar bir yağlı kâğıtla Sedimentation. maddelerin çökeltilmesi. Tohum elyaflar. Her iki tarafına da tutkal uygulanmış ve basınçla Sediment Value. Self Colored. Açma ortamda pişirildiği için. Sedimentation Basin. Yarı kimyasal Selection Criteria. Selection. Seçici yüzdürme. Pamuk gibi tohumu korumak neopren kaplı. Katı madde değeri. Elyafların uzunluğuna ve cinsine bağlı olan katı madde Self Sizing. Semialkaline Pulp (SAP). (Bakınız. Self Skinnig Rolls. Seçme ölçütü. İki keten Selective Control. Çökelme değeri. safihayı oluşturan elyafların minimum yoğunluk değeri. Kendinden kapaklı. Doğal renkli. Self Generated Energy. Semichemical Board. Safety Self Adhesive Paper. Tutkal kullanılmadığı halde. üretimden sonra kâğıdın dayanımının zaman içinde Seed Bag Paper. Kapağı ve yaprakları ayni sistemlerinde katı maddelerin çökeltildiği havuz. Semichemical Corrugating Material. Yarı alkali selüloz. Selective Floatation. Sediment. kâğıdı kolayca kaydırabilen yapıda için bir selüloz yatağı oluşturan bitkiler. tür kâğıda basılmış kitap. Kendi renginde. emici olduğu halde su anlamlı. mavi renkli dayanıklı kâğıt. Kısmi keten desenli. Kontratlarda mal veya hizmet satan taraf. Sediment alınmadan bir işletmenin kendi tesisinde ürettiği enerji. Seidlitz tozu denilen ve Semibleached Pulp. oluklu kâğıtları. 238 . Çok dayanıklı ve kendiliğinden artmasıyla gelişen durum. yapışabilen. Pek çok kontrol cihazının desenli kâğıdın arasına konulan düz kâğıdın baskı tek bir değişkeni. çeşitli aralık değerlerinde kontrol ettiği silindirleri arasından geçirilerek hafif keten deseni elde kontrol sistemi. Hafif alkali Segmented Ball Valve. sırtı tutkallı etiket ve çıkarma kâğıtları. Doğal tutkallama. Güvenlik alarmları. Bir Genellikle oluklu kâğıtları. Dibe çökmüş. Beyazlığı suda eriyen tıbbi toz ilacı sarmada kullanılan mavi ve beyaz (Brightness) orta derecede olan selülozlar. Sedimentation Tank. Seçici kontrol. Satın Sediment Concentration. İlaç ambalaj kâğıdı. Self Adhesive Paper) örneklemede su içinde birbiriyle bağ yaparak tabanda Self Sealing Wrapper. Hurda kâğıtta cinse göre ayırma. Kendinden yapışan ambalaj kâğıdı. konsantrasyonu. (Eş fideleri çimlendirmek için kullanılan. Seed Fibers. sülfit selülozları. Milimetrik kâğıt. Security Papers. Vendor) sızdırmaz. Bir Self Sealing Paper. içindeki farklı yüzey özelliklerine sahip. Seçme. Yarı ağartılmış selüloz. Çökelti. V yarıklı küresel vana. Baskıyla Paper). Çökeltme. Seralarda. örnekte belirli özellikte olanları ayırma. Kendinden yapışkanlı kâğıt. içinde Seller. Çökeltme tankı. edilmesi. Seed Germinating Paper. (Eş anlamlı. değeri. Çökelti yoğunluğu. Yarı kimyasal selüloz kartonu. kaplaması olan valsler. Hamurdan elyaf Sectional Paper. Çökeltme havuzu. Çökelen katı madde konsantrasyonu. Satıcı. yapışabilen ambalaj kâğıtları. Güvenlik kâğıtları. Tohum torba kâğıdı. Kendi ürettiği enerji. Arıtma sistemlerinde katı kapalı tutulur. Arıtma Self Cover. çok dayanıklı yazı kâğıtları üretilen açıklığına göre akışın lineer hale getirildiği küresel vana. ıslatılamayan parçacıkların yüzdürmeyle ayrıştırılması işlemi. Fide kâğıdı.

Ardışık. (ISO 5631) (Eş anlamlı. Işığa hassas kâğıt. (2) Takım. Sert ağaçlar sınıfındandır. Set değişimi. değiştirebilecek miktardaki ısı. mekanik selüloz. Semichemical Pulping Process. Kıskaca alıcılar. Hissedilen ısı. Anlaşmazlıkların halli. reaksiyon dışında tutan maddeler. Porous Woods) Set Change. Hassas yüzeyli. Katı madde oranı en az %50 olan siyah likör. Ayarlama. (Eş anlamlı. kâğıtların tümü. Kâğıdın rengi. İçinde %5 den fazla Setoff. Seperatör pelür kâğıdı. Bir maddenin sıcaklığını getirilen kutular. 1. Sequential. Serpentine Paper. İkinci hamur kâğıt. Settleable Solids. (Bakınız. Lignin içerisinde elyafın kimyasal pişirme işlemi sonunda. Semi Open Centrifugal Pump Impeller. (1) Ayarlamak. Yerleştirmek. ağaçlar. Folding Box). Semichemical Pulp. (Eş anlamlı. Semi Concentrated Black Liquor. Yarı konsantre siyah Chelating Agents). Sensitized). Ofset. Parçalı elyaf/lif. Semi Fine. Çukur yüzeyli şekillerle donatılmış. ve gerilmesi tam kreplemeye göre daha az olan düşük Chelating Agents. Yarı kimyasal selüloz Concurrent) üretim süreci. Aynı renkte dalgalanma. Shade Craft Watermark. (Bakınız. Gölgeli fligran. Serpantin kâğıdı. Birbiri ardına yapılan. mekanik selüloz bulunan selüloz harmanı veya ondan Set Point. Işığa hassas. Ayırıcı maddeler. Yarı Kreplenmiş temizlik kâğıdı. Durumun ciddiyeti. Set değeri. (Bakınız. sarıma başlama. 100 oC nin üzerindeki sıcaklıkta Seperating Tissue. Yarı kimyasal yaklaşım sensörü gibi.Gölge. kimyasallarla yüzeyi ışığa karşı hassas hale getirilmiş kâğıt. gramajlı kâğıtlar. Vahamet. mekanik olarak (CMP) tek parça yerine parçalı/bölünmüş yapıda olması. Çözelti içindeki Semicreped. seperatör olarak kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. (Eş anlamlı. Setup Drinking Cup. Şerit şeklinde rulo Semi Diffuse Porous Woods. Katlanır kâğıt bardak. Semichemical Pulp) Sequestrants. Yarı halka gözenekli ağaçlar. Renk. Semi Ring Porous Woods. Porous Woods) katlama çizgileri olan ve son anda kullanıma hazır hele Sensible Heat. Tam krep verilmemiş. likör. tutmaya yarayan ve kontrolör üzerinden ayarlanan değer. santrifüj pompa fanı. Basınç sensörü. Semi Ring Set. Çeşitli Severity. Yarı açık Setting. Sequestering Agents. kumaş toplarının veya tekstil ürünlerinin arasında öğütülerek elde edilmiş selüloz. Shade. Süreç değişkenini istenilen değerde yapılmış kâğıt. Katlanır kutu. (Karşıt anlamlı. akış sensörü. Orta derecede Septate Fiber. Yarı kimyasal selüloz. Semichemical Mechanical Pulp (SCMP). Settlement of Disputes. iyonların çevresini sararak ayıran ve onları kimyasal Semicrepe Tissue. ölçüleri algılayan elemanlar. Kıskaçlayıcılar. Önem. Yarı kimyasal Sensor. Yarı mat perdahlanmış. Sensitized. Mekanik odun selülozu üretimi. Sequestrants). Çeşitli süreç değişkenlerini veya oluklu kâğıtları. Yarı Kreplenmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Semichemical Corrugating Medium. Işığa hassas Color) 2. egütör valsi ile elyafın daha yoğun 239 . Yarı dağınık gözenekli olarak hazırlanmış süs kâğıdı. (Eş anlamlı. Semi Diffuse Setup Box. Sert ağaçlar sınıfındandır. Sensitizing Papers. Suyun kirecini tutan veya Genellikle peçetelerde tam kreplemeden yapılan ve uzaması ağartma sırasında demiri tutan maddeler gibi. Çökelebilir katı maddeler. Genellikle mavi kimyasalla ön işlemden geçmiş ve mekanik olarak renkli. Sensitized Paper. Takmak. Bobin makinesinde yeni bir Semidull Finish. Pasta kutusu türünde kesilmiş. öğütülen ve NSSC selülozu diye de anılan selülozlar. Algılayıcı. SGW Pulping. Fotoğraf ve ozalit kâğıtları gibi kâğıtlar.

Düşük hızlı makinelerde. Couch Marks). Shade of Paper. Sheet. Bobin makinelerinde mihver boruyu kavrayan ve çapları mihver boru çapına göre Sheet Fed Gravure. değişen başlık. sürtünmesiyle oluşan kıvam artışı. Oluklu kasnak. Shear. Raf kâğıdı. Raf kâğıdı. Raf ömrü. sürterek ayrılmalarına yol Shell. Çalkalama. (1) Yaprak. Arzani makas. Kalenderlenmiş kâğıt. Baskı kalitesinin son derece iyi olduğu. Ebat kesme. Kovan kâğıdı. Sifon valsi izleri. Mil başlığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olarak toplanabildiği ve daha opak şekiller elde edilen Sheating Paper. İnşaatlarda döşeme filigran türü. Döşeme kartonları. Sayfa toplamı. Mil. Shaft. Tahrik mili. Biçme. Shake. Raf kaplama kâğıdı. Sheet Fed Printing. Sırt geçirme. Renk kaybı. İnşaatlarda duvar Shell Paper. Safiha oluşumu. (3) Çeşitli Shading. Sarsak. (1) Şaft. İnşaat döşeme kaplaması. Kâğıt beslemeli rotogravür baskı. Sürtünme gücü. Sheating Boards. Kâğıdın rengi. onların altında kullanılan kâğıtlar. Rifayner bıçak Sheffield Porosity (Test). veya kartonu tahrip edecek. Kovan kâğıdı. (1) Belirli ağırlıktaki bobinden anlamlı. Elde kalıplanmış. Matbaalarda ortaya çıkan. Kıyıcı tip karıştırıcı. Sheehan sevk ipi sistemi. Kartondan sırt alternatifi elyaflar da denilmektedir. 2) Boş tampon makarası. Shade Reversion. (2) Safiha. mekanizması. Sheffield gözenek (testi). Çekmeceli kutu. Döşeme kâğıtları. (2) Makas yüzeyinin düzgünlüğünü. Sheeting. geçirilmiş/yapıştırılmış. yapraklar halinde yapılan baskı. Mal Shear Thickening. Sheave. Biçme gücü. Sallama. bir yöntem. El yapımı kâğıt. Shear Type Agitator. Karton sırt geçirilmiş. elde edilecek yaprak sayısı. yazısız kitap ve dergi kenar ıskartaları. Gövde hatası. Yaprak boyama. Duvar. Sheeter. Shell Packing Paper. kuruduğu gövde/kovan. Bunlara selüloz Sheet Lined. Fişek kâğıdı. Gölge izleri. Sürtme gücü. Shaft Head. Shavings. Shell and Slide Box. Shelf Life. Boyanma. Shaker. bağlandıktan sonra devre dışı olan sevk ipi sistemi. kartonlarıyla birlikte. Tinting). birbirlerine eksenel olarak sürterek kaydırılması. Kâğıt ağzının yaptığı işlem. Fişek kâğıdı. Boyama. Kâğıt Sheet Lining. kâğıdı Shelf Paper. Tek bir yaprak. Sheet Mold. (Eş Sheetage. Öğütücüde birbirine bitişik iki elyafın kullanılmadan önceki ömür süresi. (Eş anlamlı. Sürtünme. V Kayış kasnağı. Sarsma. Çivitle sarılığı kapatacak özelliklerde kâğıtların genel adı. Sürtünme dayanımı. Yanki silindirlerde gövde Sheating. Bobinden ebat kesen makine. Yanki silindirlerde kâğıdın açacak kuvvet. taban kaplaması. Shadow Marks. (1) Sürtme. Gövde. Kâğıt beslemeli baskı. 1) Kovan. Kesim artıkları. Kâğıt formasyonu. İki parçayı birbirinden ayırma kuvveti. Elyafı. kutularında olduğu gibi kaymalı kapağı olan kutu türü. (4) Ebat kesmek. Kibrit karıştırmayla birlikte meydana gelen vizkozite artışı. (2) Mihver boru. Termal kâğıtlar gibi hassas kâğıtların Shearing. altında ve tavanda kullanılan döşemelik kartonlar. 240 . Karıştırma sarıcıda kullanılan boş haldeki tampon makarası. yüzeye hava akımı vererek ölçen Shear Force. Sheet Calendered. elekte elyaf yerleşimini hızlandırmak için kullanılan sarsma Sheet Formation. Sürtünmeyle kıvam verme. halinde kesmek. Sheehan Rope. (2) Belirli ağırlıktaki kâğıdın/kartonun yüzey alanı. tavan veya yüzeyinde tespit edilen hata. Kuşe karışımında. Shell Flaw. Sürgülü kutu. Sürtünme. Shearing Strength. Shelf Lining Paper.

Shoe Press Sleeve. yarıklar bulunan ve bant şeklinde pres valsi üzerine kâğıdın kururken. 2000 Libre. Shipping Documents. Dar aralıkta Shipping Sack. Shiner. Kesme vanası. Fıskiye. Tüfek tapası kartonu. Shot Shell Tube Paper. Sipariş miktarından az stok kâğıt. enine yönlerde sıkıştırılmaya karşı mukavemeti Shipping Weight. Short Circulation. Kâğıdın kuruma sırasında en kaybederek anlamlı. Şok emici. Koli. Öğütüldüğü için kısalmış elyaf. tonlarda elyaf parçası. Shirt Board. SCT. Üzerinde Shrinkage. Nakliye/Taşıma torbası. durması/kapanması. hamuru. kurutulması. (Eş anlamlı. Salpa. Fabrika içindeki çeşitli alanlar. Short Grain. Kâğıt torba. Shopping Bag Paper. Kartondan nakliye kutusu. Kâğıt makinesinde elekten Shute off Valve. Üretim sırasında. Tekstilcilerce kullanılan Short Ton. Kısaltma. (Eş anlamlı. Konşimento. Fabrikanın belirli bir süre için Shops. 907 kg. Shoe Board). karton. Shreds. Şok kurutma. belirlemekte kullanılan test yöntemi. Shipping Container. Shoe Counter Stock. (1) Şeffaf. karton kutular. Gömlek içi kartonu. gömleği düzgün gösteren Shot Shell Top Board. Gren yönü kısa kenar. Fişek kâğıdı. Shive. boyuna ve Shipping Sack Kraft Paper. Pabuç pres vals gömleği. Pabuç pres. 15 mm lik bir kâğıt Rutubet azalması nedeniyle ağırlık değişmesi kabul şeridini 0. Show Through. (Eş anlamlı. pişmemiş. Hurda kâğıt parçalayıcı. Şönt direnç. (Bakınız. Shoe Press. Short Stock. Vardiya. kâğıtta baskı sırasında ölçünün daralması. Bill of Lading) (2) Sert ağaçların elyafı. Kısa döngü. Ayakkabı iç taban kartonu. hamur kasasına verilecek hamuru sulandırmak için kullanılması. Short Span Compressive Test. Kısa elyaflı ağaçların selülozu. Shredded Tissue. Grain Short). Dilinmiş kâğıt parçaları. Daralma. tam Short Fiber. Testlayner veya fluting kâğıtta. Işık geçirgen. Contract) Shopping Bag. Kısa elyaf. (1) Kısa elyaf. sıkıştırma testi. süzülen suyun.7 mm aralıkta ölçmeye çalışır. (1) Selüloz topağı. Schopper Riegler). Kısa ve serbestliği yüksek selüloz gelen ve ezilebilen herhangi topaklaşmış madde. Sevk irsaliyesi. Taşıma işleri amacıyla kullanılan gren yönünde olması. Açılmamış elyaf. çeşitli artıkların öğütülmesiyle elde edilen karton. Elekte ve keçelerde temizlik amacıyla kendini gösteren iyi öğütülmemiş sarı-kahverengi arası kullanılan. İrsaliye ağırlığı. Nakliye ağırlığı. Safihanın aşırı sıcaklıkla ölçülen mürekkep yoğunluğu. edilebilir düzeyde (% 01) olmalıdır. Metric Ton) gömlek paketlemede kullanılan. Nipi genişletilmiş pres. Bir kâğıtta kısa kenarın Oluklu mukavva kutu. (2) Kalendere kadar Short Free Stock. (2) Basılmış bir Shock Absorber. kâğıt üzerine konulan basılmamış bir kâğıdın üzerinde Shock Drying. eninde meydana gelen daralma. Pazar torbası/çantası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shift. Kısa elyaf. Mekanik parçalayıcı. Selüloz üretiminde. (Bakınız. 241 . Konşimento ağırlığı. Short Sheets. Ambalajlamada dolgu olarak kullanılan Shoe Board. (2) Ebat geçirilen sentetik gömlek. Shopper Riegler. Duruş. Deri dâhil dilinmiş pelür kâğıdı. Düğüm. Matbaa artıkları. (Eş Shrink. Kâğıt yüzeyinde Shower. Shutdown. parlak renkli elyaf topağı. Torbalık Kraft kâğıdı. basınçlı su fıskiyeleri. (1) Büzülme. Extended Nip Press) daralması. Shortening. Shredder. Düğüm. Pazar torba kâğıdı. Daralma. Kıymık. (Bakınız. Öğütücüde elyaf boylarını kısaltma. Amortisör. Shunt.

yandan bağlanan karıştırıcı. ve keçe tarafları. diğer tarafı mavi veya yeşil olarak üretilen ve Sieve Analysis. Sessiz program kâğıdı. Kitap veya dergide. sargılık pelür kâğıdı. Demir hidrat rengi. (SiO2). Cam suyu ile kaplanmış kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shute Wire. Taraf. Gözetleme camı. Odun selülozunda rejek formları. Opera ve Side Cut. Elekte kumaşın enine doğru olan ipleri. Alüminyum folyo kaplı veya boyalı kâğıt. Side Run News. Gümüş renkli Sight Glass. Silica. endüstriyel sınıflandırma. Elekte su jetiyle kenar kesimi kâğıtların yerine kullanılmaktadır. Gümüş nitrat kâğıdı. şerit şeklindeki kesim yumuşak dokulu. İmza bölümü. Poster kâğıdı. (2) Vakum Bir dokuma atkı ve çözgülerden (Warp Wire) meydana sisteminde su seperatörü olarak kullanılan tanklara verilen gelir. Her iki yüzü de Side Run. Atkı. Bir tarafı tamamen beyaz renkli. havada kullanılan suya dirençli basılı ilan ve uyarı kâğıtları. kolilerini paketleme kâğıdı. İçyapısında saptırma plakaları bulunduğundan SIC (Standard Industrial Classification). Silver Tissue). Side. Noiseless ıskartası. Ses çıkarmaz kâğıt. Warp Wire). yara sırasında verilen kenar ıskartası. bantlarının ve etiketlerin alt kâğıtları diğer örneklerdir. Yonga büyüklüğünü elekle test etme. İpekli güvenlik kâğıdı. Blöf. Silisyum dioksit ve onun çeşitli Side Hill Decker. Kâğıdın tampondan bobine. Cam suyu. Kâğıdın üst veya alt tarafı. Silicated Paper. Metallerde fosfor aramak için bulunan belirli sayfalardan oluşan bölüm. Paper). taleplerine göre kesilmesi sırasında ortaya çıkan dar enli Bir türü inşaatlarda su yalıtımı amacıyla zift kaplanmış bobin. Gümüş etiket kâğıdı. Taraflar. Silver Tissue. Noiseless Paper). Side Relief. kâğıdın doğru veya yanlış tarafı da denilmektedir. Gazete kâğıdı kenar ıskartası. diğer isim. gramajlı kâğıtlar. Silencer. İçinde Sign Paper. Silk Screen Paper. çok dar. Elek testi. Silisyum dioksit. (1) Kombina artığı bobin. Sienna. Kâğıdın müşteri silikonla kaplanarak su geçirimsizliği sağlanmış kâğıtlar. Silver Nitrate Paper. Sign Board. çeşitli göz büyüklüğündeki eleklerle yapılan analiz. oranlarını belirleyen. Silver Express. (1) Kombine artığı bobin. Silk Wrapper. Teksif eleği. Kapalı kapların üzerinde etiket kâğıdı. Yandan girişli karıştırıcı. üretiminde ise keçe tarafı veya elek tarafı denilmektedir. Serigrafi kâğıdı. Safihanın elek güvenlik kâğıtları. Taklit gazete kâğıdı ölçüsüne getirmek için yapılan kenar kesimi. Silicate. İpek baskı kâğıdı. Silicone Coated Paper. Silent Paper. Gümüş posta kâğıdı. (1) Eksoz susturucusu. Farklı elyaf boylarının ipek kumaşları sarmada kullanılan dupleks kâğıtlar. İşaret levhası. Elek analizi. Standart Silk Protection Paper. İşaret ve ikaz levhaları. Kâğıt Silent Paper. balelerde programların basıldığı veya müzik eserlerinin (2) Kenar ıskartası. Açık kimyasal bulunmayan hamurla üretilir. Koyu kahverengi. Matbaacılıkta buna Silent Program Paper. sırasında ortaya çıkan. kullanılan test kâğıdı. Gri renkli posta Sieve Test. Sessiz kâğıt. edilmemesi için hamuruna ipek iplik parçaları karıştırılmış Sides. Gümüş nitrat Signature. Silikat. Gümüş pelürü. Boz. bulunan ve içerinin gözlendiği cam açıklık. baş kısımda emdirilmiş test kâğıdı. Gümüşün kararmasını çeşitli uyarı levhaları. Yan tahliye. Silikonlu kâğıt. (Bakınız. Fırın kâğıtları. (Eş anlamlı. Silver Label Paper. Side Entry Mixer. Silver Wrapping Paper. Side Run). Kâğıdın alt ve üst tarafları. Susturucu. İpek ambalaj kâğıdı. (Bakınız. 242 . (Eş anlamlı. Standart susturucu gibi de çalışmaktadır. Büte duvarına Kâğıtta sodyum silikat. İçinde silisyum bulunduran bileşikler. Kartondan yapılmış ve basılmış. önlemek için kullanılan. kesimi canlı performansında notaların basıldığı ses çıkarmayan. kesafetini arttırmak için kullanılan elek. (2) Yaş kenar ıskartası. (Eş anlamlı.

reçinenin. (Bakınız. Palmiye türü. Single Line Shaft Drive) Standartlar Komisyonu. Single Coated. İsviçre tahriği. Sifon. Tek yüzlü oluklu Single Thick Cover. İki valsten oluşan Sisal. karton. Simili kâğıdı. Single Lined Board. (2) Single Sheet Tickness. üretim sırasında sıcaklıkla birbirine bağlanması. Mass Deacidification). Sintering. Single Tier Dryer. Single Motor Paper Machine Drive. olarak üretilmiş kâğıtlar. Sadece bir kez. Bu tür kurutma tasarımı. Bir Japon kâğıdı türü. (Bakınız. Çekişsiz Kesilmeden rulo halinde sarılmış tek yüzlü oluklu mukavva. Tek şaftlı tahrik sistemi. Tek motorlu makine SIS (Standardiserinskomissionen i Sverige). “No Draw Drier” ile aynı olmaması için tek tür kâğıt üreten hızlı ve büyük makine. yüzeyi arasındaki kalınlık. Calender Stack). Oluklu kutuların dış yüz kartonları Simple Cycle. Tekli kabuk soyucu. Simplex Cutter. Sinterleşme. İki farklı hamur Single White Vat Lined Chipboard. Tek sıra silindirli kurutma. Single Cylinder Machine. Kurutma silindirleri içindeki kondensatı alan teker teker soyan makine. (1) Yuvarlak elekli makine. düzenek. Bir bobinden her seferinde izli pres valsleriyle verilmiş izler. Katmanlı layner. sağlıklı üretim sağlaması Kapasitesi çok fazla olduğundan verimsizliğe neden nedeniyle geliştirilmiştir. farklı keçelere geçiş yapmadan. kasnaklarla tüm grupları tahrik etme. Tek kademeli hamur sulandırma. Single Dilution of Stock. daha da düşürülmesinde kullanılan sulandırma yöntemi. Silindir makinede tek kullanılarak silindir makinede çok katlı olarak üretilmiş katlı üretilmiş karton. Single Nip Rolls.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Simili Paper. (Bakınız. Combined Cycle) Single Shaft Line Machine Drive. Tek kademeli salyangoz kullanılır. 243 . Tek katlı kuşe. Single Log Barker. Kütük kabuklarını Siphon. Düşük kesafet değerli hamurun kesafetinin Single Stack Calender. Tek nipli kalender. Single Faced Corrugated Board. Bir kâğıdın veya kartonun iki Yanlış kullanılmakla birlikte Yanki silindirli makine. Sisal bitkisi. tek bir yaprak halinde yapılan kâğıt kesim yöntemi. çok hızlı kâğıt (Bakınız. Tekli kesim. (Eş anlamlı. Ek 4). Ek 4). keçelerin kullanılmasının Drive. olmayan kitap kapağı. mümkün olmadığı. (Bakınız. kurutma. (Bakınız. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Kâğıt makası. Tek yaprak yöntemi. Kâğıt hamuruna katılan şap ve Single Line Diagram. Tek tür kâğıt üreten makine. anlamdadır. İmitasyon keçe izi. bir yüze Single Sheet Method. Basit çevrim. yapılan enerji üretimi. Machine Simulated Felt Mark. Tek nipli pres valsleri. bir pres. Yüksek kesafetlerde iki kademeli sulandırma yöntemi Single Stage Centrifugal Pump. Masa üstü kollu kâğıt Kâğıt makinesinde tek bir şaft üzerine dizili çeşitli çaplarda makası. Atık ısıdan yaralanmadan dışında pek çok kâğıdın genel özelliği. son derece hızlı makinelerde kullanılan Single Sheet Cut. Single Faced Roll. Tek kat kapak. Tek katlı. İz keçeleriyle verilen izleri taklit etmek için. makinelerinde. Kâğıt makinesinde tek katmanlı amaçlı kullanılan fazla parlak olmayan bir kâğıt türü. Tek yüzlü rulo oluklu mukavva. Sectional Machine Drive). safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki Single Grade Machine. tropikal bir bitki. pompa. Yazı Single Ply. Bölünmüş makine tahriki daha sonra ortaya çıkmıştır. kâğıda uygulanan asitsizleştirme işlemi. Tek katlı ve dupleks mukavva. Bir yaprak veya her iki yüze kuşe kaplaması yapılmış. Tek hat şeması.

Bunlar arasında. (2) yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. baskıya uygun yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. Tutkallı ve Skipped Coating. Karalama kâğıdı. Kızaklı taşıyıcı. maddelerde iş güvenliği amacıyla yasaklanan doğrudan deri nişasta. stratejisi. Skin Coat. Yüzey tutkallamada. Gevşeme. ASA teması. bazı bölgelerin Sized Paper. Tutkal teknesi. Tutkal tutunumu. Deri parşömen. Site. Slack Take out. Film kaplama. Kâğıt ebatları. Skidder. için kullanılan donanım. 4 tekerli yüksekliği ayarlanabilir sehpa. jöleler. Karton levha. Mukavva. Zayıf tutkallı kâğıtlar. sırasında tutkal topaklaşması nedeniyle. Germe. Yüzey tutkalı yapılmaması. Size Press. Sisal ve palmiye türü bitkilerin Skating. yüzey tutkallı kâğıt. lateks. (1) Saha. Altı sigma. El arabası. Size Tub. Süperkalenderlenmiş kâğıtlar. ölçülmesi. Az tutkallı. Yüzey kaplaması sırasında. Skin Parchment.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sisal Tape: Sisal bandı. Aşırı tutkallama ise. Slacked Sized. su/mürekkep emme özelliğini kontrol eder. Gevşek kenarlı. AKD. matbaada kâğıt üzerinde mürekkebin Sizing Accelerators. gerilen safihayı. mürekkebin kâğıda geçmemesine ve kâğıt yüzeyinde kurumamasına yol açar. Ebat. (2) Ölçü. Sketching Paper. (HCO3-). İnce kaplama kâğıdı. Mordan maddeler. Yüzey kaplama işlemi sırasında. Tutkal çökeltici. öndeki gruplara hız vererek Size Specks. analiz edilmesi. Sized and Supercalendered. öndeki grubun hızını düşürerek düzeltme. Yüzey tutkalı (nişasta tutkalı) kâğıt yüzeyindeki gözenekleri presle tutkal doldurma işlemidir. Slack. Slack Sized Papers. Az derecede Sizing. gevşeyen veya sarkan safihayı. Skid. Slack Edges. Slack hamuruna katılan ve tutkalın elyafa tutunumunu sağlayan. Cetvel ağzından çıkan hamurun elek yapraklarını nakliye sırasında bantlamak için kullanılan çok üzerinde yanlara doğru hareketi. Gevşek. (1) Tutkallama. Sekmeli kaplama. Tutkallı kâğıt. Atlamalı kaplama. sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması. Take up) şap ve benzeri kimyasallar. Size Pick up. Site Facilities. Katlanma. Yüzey tutkalı yeterli düzeyde Bu işlem kâğıt yüzeyini düzgünleştirirken. ayarlanmış. iyileştirilmesi ve kontrolü için Skim. Sarkıtma. Kayma. kâğıt yüzeyinde Slack Take up. bulunmaktadır. Operasyonlarda mükemmelliğin çekici türü. Kâğıtta hamur halde ve yüzeyde kaplama Skin Contact. Kâğıt makinesinde Sizes of Paper. 244 . (Bakınız. Genellikle ofset Ölçülendirme. Kâğıdın su emiciliği kaplanmadan geçilmesi. kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim Skin. Kurutma kısmında kâğıtta Size Precipitant. Skillet. (1) Tutkal. Size. Gevşek sarılmış bobin. yöntemi tutkallama için kullanılan tutkal teknesi. Tutkal pres. Deri teması. Dokunma. Eskiz kâğıdı. Kâğıt makinesinde görülen şeffaf lekeler. güçlü yapışkan bant. Gevşetme. Tutkal lekeleri. Yerel imkânlar. (Eş anlamlı. (2) Makinenin bulunduğu yer veya bölge. Kütükleri çekmede kullanılan bir Six Sigma. Sarkmayı alma. hayvansal zamklar. reçine-şap. Skim). Yüzey tutkalı uygulaması düzeltme. Bazı kimyasal şeklinde kullanılan tutkal. İç veya yüzey tutkallama. Slabbing. Slack Take out. kâğıdın olmayan. Kâğıt meydana gelen sarkma. selüloza tutunumunu hızlandıran maddeler. AKD nin dağılmasına ve tozlaşmaya neden olur. daldırma Slack Roll. Kâğıda yüzey tutkalı uygulamak kâğıdın kendi ağırlığı ile sarkması. Kâğıdın katlanması. Tutkallama hızlandırıcıları.

bünyesinde sağlıklı elyaf Sleeve. Slipped Roll. Cetvel ağzının ayarlanabilen gerçek hız arasındaki farkı belirtir. Mikrop öldürücü bir elyaf uzunluğunun elyaf çapına oranı. Kâğıdı çitalara asıp sıcak Slime Holes. Hamur Slip Sheet Paper. Bir kolinin/kutunun düzgün görünümdedir. Slice. gömleği. Şlaym. kenarları kahverengiye Slaters Paper. Slime Deposits. dönüşmüş delik. Slime. kaygan yapıda. başlama açısı. Zayıf elyaflar. Bıçak kesimiyle Slide Box. Şlaym lekesi. maddeler. (Bakınız. yeniden Slide Gate Valve. bakteri adacığı. kâğıtta görülen. Kireç söndürme tankı. oluşumu nedeniyle. içindeki yükle birlikte ölçülen kayma direnci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slaker. Kayma. Çitalı kurutma. hacim kaplamasına rağmen. kasası üst dudağını lokal olarak indirip kaldıran ayar Slip Sheet Board. Kireç teknesi. Slime Spots. içinde toplayan. çerçeve kenarıdır şeklindeki sürgülü kutular. Slat Drying. (1) Sulu çömlekçi kili. ifade eder. Şlaym kontrolü. Kayma direnci. Genellikle pabuç pres valsi bulundurmaz. Kâğıt tampondan bobin haline getirilirken. Kayma açısı. İnce elyaflar. su dolu tekne. Çatı kaplama kâğıdı. Slandernes oranı. Dilme işlemi sırasında. hamur kasası Slippage. Slitter Edges. Şlaym deliği. Cetvel ağzının yanlış ayarı ek yerinden veya mihver borudan kaymış kâğıt bobini. Bu oran elyaf kimyasal. kaymaya bıçaklardan çıkan elyaf ve dolgu maddesi tozları. Oluklu kutularda. (1) Fren balatalarında fiziksel kaymayı çıkışında. Sürgülü kutu. saçaklı görünür. Cüruf teknesi. Mikron cinsinden Slimicide. Cetvel ağzı. Dilici kenarı. esnekliğinin veya elyafın dövülebilir olmasının Slip. Telescoped) Slice Opening Jack. Kireç söndürme. Hamur sisteminde Slaking. (2) Kâğıt parçası. Kil ve su karışımı gibi yarı katı göstergesidir. duvarı olan elyaflardır ve kâğıtta yoğun ve düzgün yüzey sağlarlar. Cetvel ağzı ayar krikoları. Bitümlü kâğıt. Kibrit kutusu oluşan kenar. Şlaym birikintisi. (Deckle Edge). Dilici tozu. Slide Angle. Sürgülü hamur vanası. Ara kartonu. Baskı sırasında. kutu tabanının Slitter Dust. kenar kesimi yapılır. mürekkebin diğer kâğıda geçmesini önleyen. 245 . Vals gömleği. hamurun düzgün akışını sağlayan açıklık. bu nedenle her Slice Setback Jacks. (Eş nedeniyle oluşan. Slimicide) Slenderness Ratio. Çekmeceli kutu. Slitter. (Göbekten) kaymış bobin. Gömlek. Sıkı sarıldığı için. Bobin haldeki kâğıdı. Şlaym öldürücü. Şlaym önleyici/öldürücü. Hamurla birlikte köpük şeklinde Slender Fibers. Kâğıt beyaz suyundaki Şlaym havayla kurutma. Bıçak kenarı. mikrometresi olan krikolar. Düz perdah. dudağı. Bu kenar su jeti ile kesildiğinden. (Eş anlamlı. anlamlı. Kazanda alta dökülen cürufları bakteri oluşumunu kontrol altına almak. Tampondaki kâğıt kenarı. Cetvel ağzı izleri. Slime Toxicants. Slice Marks. delik yerine leke bırakan Şlaym izi. Şlaym bakteri adacığı olduğundan. kurumamış kasası üst dudağını indirip kaldıran ana kriko. Su ile kireci (CaO) birleştirerek görülen. Cetvel ağzı ayar krikosu. Kâğıt makinesinde. Slag Tank. Dilici. Hamur yapraktan sonra araya konulan kâğıt. Bu kesim bıçakla yapıldığından net ve Slide Resistance. İnce hücre geldiği için. Cetvel ağzı dudağı. Hamur ve su sisteminde. eğimli yüzeyde sürtünme kuvvetini yenerek. Slime). daha dar ve küçük Slick Finish. Ara kâğıdı. (2) Asenkron motorlarda ise senkron hızla Slice Lip. Slime Control. bozuk profilli safiha görünüşü. sönmüş kireç {Ca(OH)2} elde etme. ebatlı rulolar haline getiren döner bıçaklı makine. Bozunmuş elyaf tortusu.

Odunun iyi pişirilip öğütülmemesi Slush. Slitting. Hamurlaştırma. Kendini veri Slotted Basket. Selüloz fabrikasından kâğıt fabrikasına anlamlı. Kâğıt hamuru. Çamurdaki suyu azaltan polimer. Su tutunumu yüksek olan hamur. (1) Kuşe hamuru. Geri kazanma kazanından elde edilen. su süzülümü geç olan kâğıt hamuru. Yarıklı sepet. Baca. oluk. Ankuş kâğıdı. Ambalajın içindeki Slotted Container. mesafe. Presbant. Slot Paper. Serbestliğin (Freeness) tersi olan davranış biçimi. Kimyasal geri kazanma fırını Slow Stock. yapıya kavuşturma işlemi. Dilici bıçakları. Eleklerde bozulmasına karşı yenileyebilen sistemler ve teknolojiler. Su süzülüşündeki ergimiş haldeki inorganik kimyasallar. (Eş anlamlı. Her tür getirilecek tampon üzerindeki kâğıt. Dilme. Smart Packaging. Slushed Paper Stock. Makaron kâğıdı. (Benzer. Laid) polimeri. kullanıma hazır hamur. Yarık genişliği. Sludge. Çamurun Smoothered/Smothered Watermarks. Kullanım amacıyla istenilen ebada Sludge Thickening. (2) Su kazanma fırınının altına konulan kimyasal biriktirme tankı. Tam suyunu azaltma. kesim ve ambalaj yapısı. Yarık. Sepetli temizleyicilerde yarık aralığı. Analysis and atlamasını önlemek için kullanılan ısıya dayanıklı kâğıtlar. Reporting Technology). Arıtma çamuru. motorların stator ıslatarak hamur elde etme yarıklarına konulan ve iletkenlerden gövdeye elektrik Smart Technology (Self-Monitoring. Sliver. Smelt Dissolving Tank. Arasında hava Slot Width. filigran. Smelt Spout. Preslenmiş kâğıt destesi. Kullanıcı durumu. (Eş anlamlı. Slot. Çamur susuzlaştırma. Dilinecek ve bobin halime oluşan düzgün karışım. Yavaşlık. Smooth. Slushing. ayrılan veya çökelen katı parçacıklardan oluşan çamur. Pürüzsüz. çevresel faktörleri. Çamur susuzlaştırma verilmiş filigran türü. (2) Sulu hamur karışımı. Yarıklı/Kırımlı koli/kutu. Su tutunumu. daha az hacimli nakledilebilir bir Slitter Winder. 246 . Active Packaging) pilyaj yapılmış levhalar. ihtiyaç halinde kutuya dönüştürülen. kullanılan yarıklı sepetler. Çamur aktarma/işleme. selülozda görülen sert parça. Duman egzozu. Kıymık. pompalanabilir hamurlar. Buna Slurry. egütör valsiyle Sludge Dewatering Polymer. bağlayıcı. Slot Coating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slitter Knives. Yıkama fıskiyesi. Ergiyik. (Eş Slushed Pulp. Su arıtma sisteminde Smoke Stack. Akıllı teknoloji. Pulperdeki hamur. Dilinecek kâğıt. (1) Su tutunumu yüksek safiha. tutunumu yüksek olan hamurdan yapılma kâğıt. Slowness. Yarıklı Kuşeleme. yarıktan basınçla sıkılarak verildiği Kuşeleme yöntemi. katkı maddesi ilave edilmiş. Ergimiş kimyasal tankı. Dilici. Extrusion Coating). Dikdörtgen görünümlü. rulo yapmanın dışında ebat kesimi de yapılır. Akıllı ambalajlama. algılayarak bunları uyaran tarafından. Islak hurda kâğıt. çamurun suyunu alarak. Düz filigran. Yarıklı elek sepeti. Smelt. Slitter). Kuşe çözeltisi. Düz. Sülfat geri Slow Sheet. Perdahlanmış. Yuvarlak disk şeklindeki Sludge Handling. Kuşe malzemesinin bir Pulperde ıslatılmış kâğıt. amacıyla hazırlanmış kaolin. pompalanan hamur. Balçık. pigmentler ve sudan Slitting Paper. Kuşe kaplama “Sheeting” denilmektedir. Elekte çıtalar arasındaki kalmayacak şekilde preslenmiş kâğıtlar. yavaşlık. Selüloz veya hurda kâğıdı. Elekte çıkışına konulan ve kimyasalın alındığı soğutma ceketli kendini belli eden. Kâğıt kesiminde bobin veya Sluicing Shower. Ergiyik oluğu. su ile Yüksek elektrik direnci nedeniyle. Kâğıt yüzeyinin tamamını kaplayan. dar ve uzun yarıklar. Arıtmadan çıkan bıçaklar. getirerek bobin halinde dilme. Smashed Bulk. Atık çamur koyulaştırma. Kesafeti % 1 ile % 6 arasındaki nedeniyle. Sludge Dewatering.

Soap. Eski haline dönme. ağartılır. Ölçüm yöntemi için (ISO 879/-2/3 ve ISO Soda Straw Paper. Soda haline dönmesi. (1) Smut Sheet. (3) Sodyum tuzlarının Na2O cinsinden ifade edilmiş hali. Sodyum takviyesi. Kükürt oksitler. Sabun taşı. Kostik. Sodyum Bisülfit. Kükürt dioksit. Sonra klorlama Sodium Recovery Index. Sodyum hidroksit. Düzeltme presi. Yüzey düzgünlük testi. Düz yüzeyli. Soda Ash. Steatite) Selüloz ağartmada kullanılan bir kimyasal madde. Sodyum klorür. Sodyum Hipoklorit. Alkali ortamda yıkanır ve son olarak Hipoklorit Sülfat sürecinde verilen toplam sodyumun çözülme oranı. talk minerali. Sodium Recovery. külü. kostikle odunun parçalanması sonucu elde edilen Smoothness. Yüzey düzgünlüğü. samandan selüloz hamuru elde edilen bir süreç. Soda klor süreci. Talk taşı. özelliklerden biri. (Na2S2O4). olarak. Uzun elyaflı kamış veya 5627) saman selülozundan elde edilen kâğıt. Düzelme. bazlarla yaptığı tuzlar. Doymuş veya doymamış yağ asitlerinin Sodium Chlorite. Samanlı kâğıt. SO2 (Sulfur Dioxide). ölçülmektedir. Sabun. (NaOH). Selüloz ağartmada kullanılır. Sodyum hidrosülfit. Kalenderlenmiş Soda Process. Sodium Peroxide. Sabun paketlerinin içinde Sodium Loses. Sabun kâğıdı. Sodyum peroksit. Makaron kâğıdı. Hava akımı veya optik yöntemlerle Soda Pulping. yapılır. Kâğıtta iç tutkallamada kullanılan bir kimyasal.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Smooth Finish. Kabarcıklanma. Socket Paper. selüloz elde edilme süreci. Sodyum kayıpları. 247 . Susuz sodyum karbonatın ticari adı. Soacking Zone (SZ). Smoothness Test. (1) Sodyum karbonat. (NaCl). Emme bölgesi. Sodyum geri kazanma. ilave edilir. (Na2Al2O4). Sülfit bıraktığı izler. Sodyum tuzları ve reçine Sodium Hydrosulfite. Sodyum klorit. Bükülen bir kâğıdın ilk Sodium Carbonate. kimyasal düzgünleştirmeye yarayan kurutma öncesi presi. Alkali selüloz sahip kâğıtlar. Saman. Sabun tutkalı. Soda külü. Sodium Hydroxide. SOx (Sulfur Oxides). Kâğıtta basım içim aranan selüloz. (2) Soda selülozu. Snap. selülozu elde etmek için kullanılan bir tuz. (2) Hamur Snailing. Güçlü bir oksitlendirici. Sodium Chlorate. Magnezyumca zengin bir Sodium Hypochlorite. geri kazanılan sodyum. önce alkali ortamda bir ön işlemden geçer. Sodyum aluminat. Soap Stone. Soda fırınında Soda Clorine Process. Tuz. Yüksek sıcaklıkta. (Eş anlamlı. Sofra yongaların likörü emdiği ilk bölge. (Na2CO3). tuzu. Soda selülozu. Selüloz pişiricide Sodium Chloride. Çok basamaklı. Yüksek elektriksel dirence Sodium Makeup. Hamur kasası cetvel ağzı pH ını kontrol etmek amacıyla kullanılan kimyasal. Soda prosesi/süreci. asitlerinin oluşturduğu sabunların kullanıldığı tutkallama. Perdahlı.Na2O cinsinde ifade veya dışında kullanılan ambalaj kâğıtları ve kartonları. (Na2O2). (NaHSO3). Soap Wrapper. Keçesiz ve safihayı Soda Pulp. Soda süreciyle selüloz üretimi. Sodyum Karbonat. Smoothing Press. çıkışında veya egütör valsi çıkışında oluşan baloncukların Sodium Bisulfite. Sodyum geri kazanma endeksi. Sodyum klorat. Selüloz ağartmada kullanılan bir klor bileşiği. Sodium Aluminate. üretiminde sürece dengeyi sağlamak amacıyla ilave edilen her tür sodyumlu kimyasal madde. edilen alkali süreçteki sodyum kayıpları. (NaOCl). Kostik çözeltisiyle yüzeyli kâğıt. Na2O eşdeğeri olarak Soda. Ara kâğıdı. (NaClO2). (NaClO3). Soap Size.

(Bakınız. Yumuşak kalender. Az tutkallı (kâğıt) işlevi görerek. kolay bağlayıcıya gerek duyurmayan bağlayıcı. yatak yağlamada kullanılan gresler. Nakliye amacıyla büyük ebatlı kâğıdın rulo Sole Plate. bozulmadan ebadının küçültülmesi. Yumuşaklık. manolya gibi geniş yapraklı ağaçlar. Softboard. Kuşeli beyaz sülfat olmasını sağlayan maddeler. sodyum hidroksitle kullanılan bir kimyasal. Yüksek gramajlı matbuat kartonları. Som karton. için. katlama. Yapıştırma olmayan mukavva. suda çözünmeyen maddelerin çözünmesini Soft Starter. Sodium Soap Grease. Yumuşak yolverici. Yumuşaklık ağacın selülozu ile ilgili değildir. Photographic Paper. kenar kesimi sonunda çıkan beyaz kâğıt artıkları. beton içinde bırakılan montaj plakası. Soft Hardwoods. Base Plate). Fazla Çam. Sodyum sabun gresi. Satılan enerji. dağılabilen Floklaşma türü. Yumuşak (kâğıt) . Sodyum sülfit. Kâğıdı Soft Pulp. Aşırı pişmiş odun selülozu. Cam suyu. (NaS2O3). Mukavva. Yüzeyindeki dokunun sert oksidin (SiO2) yaptığı her orandaki bileşik. Temizlik kâğıtlarında aranan temel özellik. Softner. Çok pişmiş selüloz. Soft White Shavings. Kuşe çözeltisinde tüm yumuşama sıcaklığı. Soft Calender. Gümüş klorit kaplı. Elektrik bobininin Soft Fold. Yazılım. Kâğıt keçe. Solar Chloride. Elektrikli valf. kaldıran elektronik yol verici. Yumuşak ağaç selülozu. Kraft sürecinde. Selüloz üretiminde deterjan Soft Sized. (Bakınız. Kâğıt hamuruna siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Yumuşak flok. Çözelti. kloru nötrleştirmede kullanılan bir tuz. Fazla baskı yapmayan Solar Bromide. Gümüş bromid makine kalenderi. Kırmadan mıknatıslanma etkisiyle açılıp. Rulo yapma. İğne yapraklılar ailesinden ve nedenlesülfat süreci denir. uyandıran kimyasal maddeler. tüketim kapasitesi fazlası enerji Softening Point. olanları. (Na2S). (Na2SO4). geç büyürler. Tek bağlayıcı. siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Soft Nip Calender). Beyaz matbaa artığı. Bu tür ağaçlar daha Sodium Sulfide. (Eş anlamlı. Yumuşatıcı. Motoru zorlanmadan sağlar. Sodium Thiosulfate. Soda (Na2O) ile Silisyum Soft Roll. Yumuşama noktası. Solution). yumuşaklık. Birden fazla katmanlı Softness. Bir kâğıt fabrikasının sattığı. kapanan valf. Kâğıt makinesini monte etmek yapılarak. Sodyum sülfat. Matbaalarda Sodium Sulfate. Soft Nip Calendar. Software. Yumuşak dokulu karton. Kâğıda dokunulduğunda hissedilen olarak. (2) Su sertliğini gideren kartonu. kaplamada kullanılan bir bileşik. katılan ve kâğıda dokunulduğunda yumuşaklık hissi Sold Energy. Soft Cook. Sol. Softening Agents. Yumuşak katlama. Kalın ağartılmış Bristol türleri. bir kerede. bağlayıcı özelliklerine sahip olduğu için yardımcı Soft Flocs. Softwood). Solid Board. Yumuşak vals. selüloz üretiminde kullanılan ağaçlar. 248 . olmamasından kaynaklanan yumuşak dokunuşlu vals. Soft. (Eş anlamlı. Düşük kaliteli. kaplı. Sodyum silikat. Kavak. Sodium Soap. Bakınız. (1) Sonuçta kâğıdın yumuşak Solid Bleached Sulphate (SBS). Kâğıt reçinelerinde Sole Binder. Taban plakası. Kırılgan yapıda. Sert ağaçların görece olarak yumuşak Solid Bleached Bristols. Yumuşak ağaçlar. Sodyum sabunu. Hardfold). Yumuşak selüloz. Sodyum tiyosülfat. Sürece bu Softwood. Solenoid Valve. köknar türü iğne yapraklı ağaçlar. maddeler. Yumuşak nipli kalender. makinede üretilen kalın karton. Softwood Pulp. Photographic Paper. Yumuşatıcı maddeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sodium Silicate. Maket kartonu.

Sour. Solventle çözülebilen. Ekşi kâğıt. Asitle temizlemek. Seçme. Ses geçirgenliği. Soluble Glass. buharlaşır. bacanın içinde biriken kurumu üfleyen donanım. geri dönüşümünü ve kalanların Sound Level. Solid Bristol. (2) Karışık Solid Fraction. Çok katlı. Gürültü seviyesi. öğütülerek. maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir değer. Kurum üfleyici. türlerine göre ayrılması ve ayıklanması. kâğıt hamurunda küspesi. Solvent bazlı. Sodyum silikat. Bir kerede. Bir ekipmanın değerlendirilmesini planlı bir şekilde ele alan yönetim çıkardığı sesin desibel cinsinden değeri. Çok katlı endeks Bristol’ü. Tahta çerçeveli ambalaj. Kâğıt hamuruna hurda kâğıtların. Sounding the Reel. Çözünmüş madde. yağı alındıktan sonra geriye kalan kalan Reçinenin uçucu alkollerde çözünerek. Çözüngenlik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solid Board Frame. Katı atık yönetimi. Kazeinle kaplandığı için. Elyaftan yapılan patentli bir tür yığınının alt ve üstüne tahta levha veya palet kapatarak temizlik bezi. Operatörün tampona elle vurarak sesini dinlemesi ve sarım sıkılığını Solid Waste Management. Çözünebilirlik dengesi. çözünme miktarını Source Seperation. Ses emilim katsayısı. Soya Flour/ Soybean Flour. Bir makinesinde üretilen dosya seperatör kartonu. demetinin temasını kesmemek için boruların aralarını ve Solid Felt. Emilme. Kalın yalıtım kartonu. Görüntü analiz sihirbazı. Kalın koli Sorting. Kaynaktan alınan örnek. Ses aktarımı. Çözelti. üretimini. Sound Transmittivity. Solid Fiber Shipping Container Board. Kaynağında ayırma. Gözeneklerle ses emiliminin arttığı Solid Unbleached Sulphate Board. nakliyesini. ayrılmasını. Atıkların belirleyen denge. Oransal olarak ifade (3) Bir tür içinde daha kaliteli özellikleri olan hurda kâğıdın edilirler. Sontara®. ebat kâğıtların kusurlu olanlarının seçilmesi. Kalın Bristol. Kazanlarda alevle boru gramajlı olarak üretilen Bristol. Tampon sesini dinleme. % 45 i protein ve kalan kısmı yarı selüloz olan tutkal olarak kullanılması. Solvent Based. Kâğıt Sound Absorption Coefficient. Kâğıt hamurundan çıkan katı Sorcerer Image Analyzer. 10 maddeler. katılan kalsit gibi kâğıt dışı maddeler. Makinede çok katlı olarak bilinmektedir. kartonlara verilen ad. kazeinin bozulmasından dolayı ekşi koku yayan bir kâğıt. (Zıt anlamlı. Desorption). Solventli tutkallama. Emme. Katı atıklar. Kalın karton. Solubility Product. sistemi. Kurutma sırasında alkol uçarak madde. toplanmasını. Sour Coated Paper. Soot. Katı katkı maddeleri. üretilen esmer sülfat kartonu. 249 . işlenmesini. Atık anlaması. ağartılmamış sülfat kartonu. Cam suyu. Çözgenli tutkallama. Solid Wastes. Solution. Ses seviyesi. Elek veya egütör valsini asitle temizlemek. Çözünebilirlik. mikronun altında çapı olan lekeleri görmeye ve analiz Solid Waste Stream. Genel olarak kalın Sorption. Kâğıt Sontara®. Ayıklama. veya selülozun belirlenmesi. yapılan ambalaj türü. üretildiği yerde cinsine ve türüne göre ayrılması. etmeye yarayan bir video leke belirleme cihazı. Katı atık akışı. Çözünecek madde ile sıvı arasında oluşan. kartonu. Solid Index Bristol. Solid Fiber Board. Source Sampling. Baca kurumu. Solubility. Elyafın veya kâğıdın su emmesi. Soya unu. (1) Elle veya mekanik olarak. makinede yüksek Soot Blower. Soya fasulyesinin Solvent Sizing.

(Ws/m) Spares. Bir ton kuru bazda selüloz için harcanan öğütme enerjisi. genel cismin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer. filigranlı kâğıtlar gibi değişik özellikleri olan yöntemiyle ölçülür. Specialities). kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Soya fasulyesi proteini. nadir bulunan selülozlar. Spesifik bıçak yükü. Özgül yüzey alanı. ve kimyasallar gerektirirler. kalsiyum sülfo aluminat. Güvenlik kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soybean Protein. hesaplanan birim uzunluk başına harcanan enerji. (1) Özellikleri bilinen ve yaygın Specific Surface Area. ve yüzey kaplamasında kullanılan. Bahçelerde havuz elde edilen. Bakılan örnekte. Specific Surface Load (Refining). Specialities. Kuşe çözeltisine (cal/g°C veya Btu/lb°F). Özgün enerji. Özel kâğıtlar. ambalajlamasında kullanılan kartonların ortak adı. Öğütücüde ağız Spare Part Management. pulperde. Special Marking Order. Yedek parça yönetimi. Specific Filtration Resistance. kullanılan. (Vat-san. Özel alet. Specific Energy. (Bakınız. Filigranlı Specific Heat. elekte. Kuşe kaplı. alçı. Special Grades. öğütmede. birim güvenlik kâğıtları gibi kâğıtların siparişleri. pamuklu Genellikle m2/gram cinsinden ifade edilir. Slat Drying) Specific Edge Load. Özel yiyecek kartonu. Özel kapak kâğıdı. Speciality Coating Pigment. Özel elyaflar. Özgül ağırlık. Specific Edge Length. Bir ekipmana ait özel alet. Özgül yüzey yükü. Spesifik kenar uzunluğu. Özel türler. çubuklarının uzunluğu toplamına bölümü. Kilovat SPC (Statistical Process Control). Özel pigmentler. Özgül ısı. Special Food Board. fabrikadaki her işlem için kendine özgün kullanılmaktadır. Spare Parts). plastik pigmentler. Öğütücüde harcanan enerjinin. Özel sipariş emri. mal sarıcıda. kurutmada. Özgün filtreleme direnci. Özgün Endüktif kapasite. havanın. İstatistiksel süreç saat/ton kuru madde için kullanılır. Gıda Elde edilen veya verilen değer. 250 . çok katmanlı kartonlarda orta tabakada kullanılırlar. Special Lawbook Paper./m²). Özel harmanlar ağırlıktaki elyaf veya dolgu maddesinin yüzey alanı. Özel kuşe pigmenti. Gerçekte bu terim kontrolü. (Eş anlamlı. Çok özel durumlarda kâğıt. ekonomik olmayan türlerin tamamı girmektedir. (Eş anlamlı. üretim spesifikasyonlarına uymayan sipariş emri. Kanun kitabı kapak kartonu. değerine göre oranı. Kimyasal selülozlardan çözülerek kullanılırlar. Azot emdirme kâğıtlar. baryum sülfat ve Specific Inductive Capacity. (Bakınız. preslerde. Special Tool. talk. Specialaity Cover Paper. aynı iki plaka arasındaki kapasite elyaflar. Özel selülozlar. soya fasulyesinden Specialty Pulp. Bu gruba seçilmesi açısından bilgi vermektedir. (Bakınız. bıçak ağzı uzunluğu toplamı. Bir belirlediği özel Spesifikasyonda üretilmesi istenilen. Speciality Papers). ağırlıktaki bir cismin sıcaklığını 1ºC arttırabilen ısı. Yedek parçalar. öğütücü bıçağındaki kesme düzgün yüzeyli veya gofrajlı kâğıt ve kartonlar. Esparto. bilinen selülozların dışında. Spar Drying. Öğütücüde elde kâğıt yapımında kullanılmaktadır. Özgün enerji tüketimi. Kâğıtta iç tutkal Specialty Papers. iki plaka arasındaki Endüktif kapasite Special Pulps. katılan. İspanyol çimi. uzunluğunun harcanan öğütme enerjinse bölünmesiyle Spare Parts. Özgün yerçekimi. Sabit basınç ve sıcaklıkta. (2) O fabrika için farklı bir ürün olarak üretilen alanı olan dolgu maddeleri kullanılır. Spesifik enerji. Birim üretilen kâğıtlardan farklı olan kâğıt türleri. Tekstil üretiminde kullanılan değerinin. Kâğıt üretiminde yapılma bir ürün. CEPI EN 643 standardıyla kalenderde yapılan işin etkinliği ve verimliliğini belirlemek belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. Special Pigments. 70-80 m2/gr olanları kullanılmaktadır. Specific Energy). Müşterinin Specific Gravity. Genellikle kâğıtta 4-12 m2/gr yüzey kâğıtlar. Selülozu. diğer bitkilerden Spanish Grass. Genellikle Specific Energy Consumption. dispergerde.

Kendinden yapışan. Bükülerek örgüde kullanılır. Hamur kasası Spherical Boiler. Spiral cilt. “Kier” diye de cetvel ağzından çıkan hamurun çıkış hızı. Spine. Kâğıdı Spiral Wound Dandy. Boş tampon makarası. Spray Dyeing. Ek yeri etiketi. Bir yüzeyden Split Colored Paper. bant. Ekleme. Sprayer. Kâğıdın kalınlığı (Caliper. Birim Splicing. Speck. gözle görülen yabancı Splint Stock. (1) Kaba karton. Kesme bandı. Ara sıra. (1) Kâğıt topunu aradan bölme. (ISO 534) yapıştığı yerden düzgünce kesmek için kullanılan kâğıt Specimen. Kâğıt veya selülozda. Bükülerek ip yapmak Spread Coating. Spektral yansıtıcılık. (Eş anlamlı. İp parşömeni. Alıcısına belirli bir gün içinde Spent Liquor. Püskürtmeli kaplama. Hava tabancasıyla boyama. reçine gibi kaplama maddesi dolu bir tekneye daldırılarak Spiral Laid. bobin sarımı sırasında Spring. emici özellikli karton. Jet hızı. (Bakınız. Spectral Reflectance. Springback. sağlayan izli vals. Küresel vana. Kâğıt Spot Crown Paper. Bobinde ek yerini gösteren Esneme. (2) yüzeye düşen ışık miktarına oranı. kaplama. Spinning Paper. Bölme. Ayna yansıması. Spray Coating. Nokta sipariş. Hız. Numune. Hız kontrollü tahrik. sürekliliğini sağlama. Öğütücüde elyafı bölme. Kapak kâğıdı. Teksir makinesinde Spreader Stoker. Benek. Kâğıt yüzeyinde parçalı motorlarda. µm) ve Splicing Tissue. adlandırılan basınçlı selüloz veya paçavra pişirme kabı. Spiral Winding. (1) Zaman içinde kâğıdın kalınlaşması. Kısmi kaplama. Özgül hacim. (2) Tutkallanmamış kaba kâğıt. Speed Regulated Drive. kaplanması ve kâğıda başka bir valsle aktarılması yoluyla yapılan kaplama. Kopmuş iki kâğıdı. çoğaltma. (Eş anlamlı. Ayna parlaklığı. Ekleme. Tek yüzeyi boyalı kâğıt. kâğıt etiket. Spreader Roll. Daldırma yöntemi kaplama. Hız enkoderi. İp kağıdı. Fıskiye. Test örneği. Bükülen kâğıdın yeniden düzleşmesi. Pişirme sonrası geri teslim edilmesi gereken sipariş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Specific Volume. Hız kontrolü yapılan Spot Coating. Spouting Velocity. Specular Reflection. Spiral Laid). Yay yapıştırarak. Back Bone). Spectral Reflectivity. (2) Splice Tag. Spesifik hacim. zamanda meydana gelen sorun. kazanılmış likör. Bir valsin. Kibrit yapımında kullanılan parçacıklar. kütlenin kapladığı hacim. Spirit Duplication. Spongy. Örnek. Spreading Roll. Spinning Parchement. motor şaftına bağlanan hız algılayıcısı. Açma valsi. Spektral yansıma. Specular Gloss. Şişe kapağı olarak makinesinde genellikle hız kontrolü yapılan motorlar kullanılan kuşe kâğıt. Yayıcı ızgara. Sporadic Problem. kullanılır. Cilt Sırtı. Yayma valsi. Speed Encoder. Spreader Roll) Splice. Spool. Kullanılmış likör. Düzensiz sorun. yansıyan çeşitli dalga boylarındaki ışıkların toplamının. merkezden yanlara doğru açarak kırışmadan sarılmasını Spiral Wound Tubes. Genellikle makine hızı. üzere üretilmiş parşömen kâğıdı. Teksir baskı. Fışkırma hızı. Kuşeleme. Splitting. Kibrit kartonu. 251 . Küresel pişirici. rastgele Speed. Spiral sarımlı kâğıt masura. safihayı gramajı (gr) ile elde edilen hacim değeri. Spiral desenli egütör valsi. Hava tabancalı Spherical Valve. Spot Order.

Pirinç veya buğday sapları. Standart atmosfer basıncı. Bağımsız. İş iskelesi endüksiyon motoru. yumuşak dokulu. Yaylı cilt. (1) Yığın. Squirt Trim. Stamping. Presleme. Baca etkisi. Dengeleyici. Squirrel Cage Induction Motor. (2) Kare şeklinde yer değiştirmesi. sapları. Spring Roll. Yapıştırma teknikleri Stabilized. Yüzeyinde boya lekeleri direnç çubukları sincap kafesi gibi birbirine uçlarda kısa olan veya boyaları dalgalı olan kâğıt. İstif. (1) Lekeli kâğıt. kâğıtlarında kullanılan sıkıştırma valsleri. Bahar ahşabı. Stack Calender. Fıskiye kesicisi. Üst üste koyma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Springback Binder. Selüloz dövme paslanmaz malzemenin türü belirtilmelidir. Bir tür “Dancing Kazan bacası. Stacking Unit. başka bir sisteme bağlanmayan. Çok katlı temizlik değer. Squared). kesilmiş kâğıt. Enine ve boyuna özellikleri eşit olan kâğıt. Sincap kafesli Staging. Kraft ambalaj kararlı yapısını bozmama özelliği. Baca gazı numunesi. Spring Loaded. Stack Effect. (1) Kareli defter kâğıdı. Paket. 252 . Yığın kalender. Ortam rutubetine kullanmadan. Stacking Strength. uzun boylu elyaflardan oluşan Stack Economizer. SS 304. hızlı büyüyen kalender türü. Dörtgenleştirme. Stack Sampling. Paslanmaz çelik. erişmiş kâğıt. Sabitleyici.C. İstifleme ünitesi. Elek kısmındaki şase Stamp Paper. (2) Baca. Basma. Ladin. Squaring. Ebat kesim sonrası Squared Sheet. Stabilizer. Pul basımında kullanılan kâğıt. (2) Boyalı kâğıt. Şartlanmış. Roll”. Sap. İstifleme mukavemeti. Baca gazlarının sıcaklık etkisiyle Squared. kâğıtları sıkıştırarak yapılan ciltleme. 760 mm Kalenderlenmiş kâğıtlar. Atık enerjiyi kısımları. Tek başına. SS 316 işleminde kullanılan tahtadan yapılmış tokaç. Kâğıdın çeşitli dış etkiler karşısında Standard Brown Kraft Wrapping Paper. kâğıda yastıklama yapan bir vals çeşidi. Bu kelimeden sonra Stamper. Demet. Ezme valsleri. Yaylı vals. Paket kalender. Paket tip Ekonomizer. Yataklama kısımlarındaki yaylarla. Dengeli. Stacking. kâğıtların üst üste istiflenmesini sağlayan ünite. Stack. Oluklu mukavva Giyotin kesimde açı oynaması olmaması. Bahar kerestesi. S. kutuların üst üste istiflendiklerinde dayanabilecekleri limit Squeeze Rolls. Dengelilik. SS 304 kaplama.S. Bir yıllık bitkilerin selüloz yapımında kullanılan fıskiye. baskı sonrası bozulmadan durabilmesi. (Sized and Supercalendered). Tahta balyoz. İstifleme. Makine dışında boyanmış kâğıt. (Eş anlamlı. açık renkli. Yeni ksilem pek çok valsten oluşan kâğıt makinesi üzerine monte edilen hücreleri. (Eş anlamlı. Spruce. devre yapılmış alternatif akım motoru. çoğunlukla paslanmaz 304 ince sacla kaplanmış ve Stand Alone. Tahta tokaç. Stability. Dört köşe açısını da 90o kesme. gibi. Üst üste Springwood. Early Wood) kullanabilmek amacıyla imal edilmiş Ekonomizer türü. Squared Paper. Yaygın olarak kullanılan ve rotor Stained Paper. Pul kâğıdı. SS 304 Plated. Topaklanmayı önleyici kimyasallar. Örneğin termal kâğıtların kâğıdı. Kararlı. yaylı mekanizması bulunan bir cilt kapağına. Kontrol sistemlerinde kaynakla sızdırmazlığı sağlanmış malzemedir. Tomar. SS (Staianless Steel). Tutkallı ve süper Standard Atmosphere. İskele. Yay baskılı. Kararlı hale getiren. Yüksek basınçlı kenar kesici Stalk. cıva basıncı. Yaş halkalarının baharda gelişen.

Ateşleme brülörü. Standartlar. Makine topraklaması ile çözülebilen. Kırtasiye. Adi gazete kâğıdı. Yedek sistem. makine bölümü. sorunu nedeniyle kâğıt bobininin içe çökmesi. Gevşek sarım kâğıdı. Çalışmaya hazır sistem. Standart koşullarda (Basınç. amorf karışımı). Starred Roll. Hamur gazete kısmında büzülmüş görüntü veren bobin. İçe çökerek yandan göbek Standard Newsprint. Atmosferik kâğıt. Genellikle basıncı kurumaya bağlı olarak safihada gelişen elektrik yükü veya seviyeyi sabitlemede kullanılan. Alev sönmesini prosedürleri. Örneğin kullanılan kâğıtlar. emici özellikte üretilen ve sıvı Standard English Ton. Nişastaya. Dakikadaki işlemler. Stand Rolls. Bankalarda daktilolar için üretilmiş ve hatalı yazının Standby. Sigma (σ) ile amacıyla düzenlenmiş ekipman grubu. ekipmanlarını devreye alma. konumda üretilerek yere sabitlenen bir tür boru şeklindeki çözülmediğinde baskı sırasında işletme sorunları yaratan sabit seviye tankı. Starch. Yarı kristalsi granüllerden meydana gelir (kristal ve Statistical Methods. elektriklenme olayı. Metrik ölçüde metreküp şeffaflaşması. olarak zarf. 3. Yedek. Stationery. Staple Resistance. tutkal. Devreye alma. Hesap raporu kâğıdı. Standart kapak kâğıdı. Teknik ölçütleri. Nişasta jelleşmesi. Starch Kitchen. Nişasta dönüşümü. Zımbalama direnci. Anne eleği. cinsinden bir dakikada emilen hava. Statik elektrik. gösterilir. İstatistiksel analiz. İstatistiksel sınırlar. 2220 Libre. Static Electricity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Standard Cover Paper. Standby System. Genellikle iç ve yüzey kullanılmaktadır. Sabit sifon. Anne’s Former. Yaygın Starch Conversion. nem gibi hava Statement Ledger. Kâğıt makinesi ve yardımcı Standard Test Conditions. Statistical Analysis. makinede düzeltilmesi sırasında. İç mukavemeti arttırmak veya kâğıt Statistical Limits. Sabitleme borusu. 253 . Su bir dakikada kompresör veya fan emişinden feet küp ve sıcaklıkla nişasta granüllerinin plastikleşerek biriminde çekilen hava hacmi. Çalışmaya hazır. Nişasta test kâğıdı. St. Pelteleşme. Sanayi amaçlı üretilmiş Stationary Syphon. Sürtünme ve aşırı Standpipe. Laboratuvar koşulları. Nişasta mutfağı. akıcılık sağlanması veya dekstrine dönüştürülmesi gibi Standard Cubic Feet per Minute (scfm). yöntemleri ve uygulamaları içine alan önleyen yardımcı brülör dokümanlar topluluğu. Kâğıtta gramaj ve rutubet profili için Starch Paper. koşulları. şartlardaki kâğıt rutubeti. ortamda nişastanın varlığını renk değişimiyle ortaya çıkaran Standard Moisture. Standards. Yıldızlı bobin. Standart sapma. Tüketici tarafından Static Friction. Prosedürler yüzeyinin mürekkep emiciliğini ayarlamak için kullanılan tarafından belirlenmiş sınırlar. kâğıdın bozulmasını önleyecek dayanıklılığa sahip kâğıtlar. Hava kuruluğunda. İstatistiksel yöntemler. broşür yapımı gibi pek çok yerde kullanım amacıyla farklı bir özellik kazandırılması. Yüzeyler arası sürtünme. Jumbo kâğıt rulosu. Ortalamadan ne kadar sapıldığını belirler. Nişasta. sıcaklık) Starch Gelatinization. kondensatı atmak için kullanılan sabit sifon. standart hava hacmi. Starting Burners. Start-up. Kartonlarda zımbalamaya karşı ölçülen direnç. Daktilo kâğıdı. Bir tür yuvarlak elekli metre/dakika hıza kadar olan makinelerde kullanılır. menü. Kırtasiye türü kâğıt ürünleri. 400 St. Laboratuvar için belirlenmiş sıcaklık. süreçleri. Buhar silindirlerindeki büyük kâğıt bobinler. tutkallaması yapılmadan. Nişasta tutkalı hazırlama Standard Deviation. Statik sürtünme. Borutank. borudan düşey birikimi. kullanılan büyük kâğıt bobin.

Çelik baskı gravür kağıdı. Buhar kasaları. bakır yerine çeliğin kullanıldığı gravür tekniği. Buhar kondense sistemi. Yapışkan Tela. bifteklerin arasında birbirlerine yapışmamaları için Steam Shower. Kâğıtta yüzey Genellikle kartvizit ve davetiye kâğıtları türünde çelik düzgünlüğünü arttırmak için. Çelik sac ara kâğıdı. Steam Blister. Buhar basınçlı öğütüm. Selüloz üretimi öncesi kontrolü. Stensil. Buharlama. Steel elyaflara ayrılarak dağılırlar. kullanılan bir yöntem. Buhar kapanı. Stencil. Buhar basıncı. Steam Stripping. Buharlı perdahlama. kullanılması. Arkası yapışkan Steam Pressurized Refining. kalite şartlarını taşıyıp taşımadığına bakarak. (Bakınız. Buharlı mekanik selüloz Die Stamping). Buhar kamarası. Baskı plakası olarak. 254 . Buhar başlığı. Steam Calendering. Statistics. sağlanmaktadır. Durum raporu. Çelik sac bu işlem sonunda elde edilen odun selülozu. Süreçlerin kontrolünde istatistiksel araçların yongaların buhara tutulması. kullanılan ağaç. Buhar kaçağı. kullanılan. Buhar türbini. Engravers Paper). Buhar silindiri. Steam Trap. yapımı öncesi yongalar buhar basıncı altında tutularak. Kurutma silindirlerinin buhar gidişatı hakkında sonuçlar çıkaran yöntem. Stay Tape. arkasından Kalenderleme. Gravür aniden basınç ortadan kaldırılır. (Bakınız. Nişasta pişirme tankı gibi Statistical Quality Control (SQC). Biftek ara kâğıdı. Steam Finish. Steam Turbine. Float type) yüzeyini doğrudan buharla ısıtmak için kullanılan ekipman. Steam Jacket. Steam Chest. Çökelti temizlemede Steam and Condensate System. üretiminde çeliklerin arasına konulan nötür özellikli Kraft Steam Exploded Wood. oyuklara mürekkep sürerek silindir. sürecin Steam Joint. yağlı kasap kâğıdı. Kurutma gövdelerinden elde edilen selülozlar. Steak Interleaving Paper. İstatistiksel kalite tanklarda. Buharla temizleme. İstatistik. Buhar bağlantısı. girişi. Elekte veya preslerde safiha Thermostatic type. Steel Engraving. Buhar başlığı. silindirlerindeki buhar bağlantısı. olan tekstilde yaka ve kol kısımlarında dik durmayı Termomekanik selüloz üretiminde buhar basıncı altında sağlayan karton bant. saman. Buhar dıştaki ceketten ısıtma yapar. İstatistiksel süreç Steaming. pirinç gibi bitkilerin sap veya Steam Header. baskıya dayanıklı pamuk kökenli kâğıtlar. Selüloz kâğıdı. önce buhar verilerek. Buharlı perdahlama. Status Report. Öğütüm öncesi buharla odunun işlem görmesi ve Steel Interleaving Paper. Buharla açılmış selüloz. (Eş Stem Fibers. kondensatın kesafeti değiştirmemesi için kontrolü. Buharlı oyulmuş şablonlar aracılığıyla. Steel Plate Paper. Bu etkiyle yongalar baskıya uygun düzgün yüzeyli kâğıtlar. Çelik baskı plakası kâğıdı. Steam Pressure. Buharlı şartlandırma. Buhar ceketi. Buharlı kurutma silindiri. Çelik baskı gravür. vidalı presle öğütücüye selüloz verilerek yapılan öğütüm. Haşlama. Rastgele alınmış bir çıktı örneğinin. (üretimi). Buhar kabarcığı. Geniş anlamda anlamlı. Balen bandı. Steam Calendering). Steam Boxes. Harf veya şekilleri bıçakla Steam Heated Cylinder. Şablon baskı. Sap/saman selülozu. Elektrik üretiminde buhar Bu sayede pres niplerinde daha fazla su alınması gücünden yararlanılmak amacıyla üretilmiş kanatlı rotor. Kondenstop. Steel Engravers Paper. yapılan baskı tekniği. Buhar fıskiyesi. (Bucket type.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Statistical Process Control (SPC). Steam Leak/Leakage. Buharlı ütüleme. Pirzola ve Steam Seasoned. istenilen kullanılan bir yöntem. Steamed Mechanical Pulp.

Şablon önlemek için baskı valsleriyle yapılan makine dışı gofraj yastıklama kartonu. Zarfların içine konulan Stone Ground Wood (SGW).) kâğıdı. Preparation) Stick Mark. Stock. Kâğıt hamuru. iki veya daha fazla sayıda farklı hamurun belli bir oranla Stenographers’ Notebook Paper. (Kısaltılmış. veya kurutma silindirlerinde yüzeye yapışmaya başladığı Stock Sizes. (Bakınız. Sterilizasyon. Pulperden valsinin/çitasının bıraktığı izler. Elek üzerindeki Stencil Tissue. Harmanlama. Stereo Backing. Hamur karıştırma. (ISO 5628) emdirilmiş karton. Stensil pelürü. Yapışkan maddeler. Stipulate. 255 . kuvvete veya kendi ağırlığıyla oluşan bükülme kuvvetine Stencil Board. Çubuk izi. Hamur hareketliliği. Şablon keserken altta kullanılan kalın uygulaması. birikintileri. Hamur akışı. Yuvarlak elek. Şablon baskıya Stiffness. temizlik işlemi. Stock Cutting. Şablon baskıda. Stippling. Yapışma sıcaklığı. Hamur hazırlama. Stiffener Bristol. Hamur girişi. Şablon kesim altlığı. Öğütücülerde veya Stereotype Backing. Mimeograf hamurun hareketliliği. Stock Order. hollanderde elyaf uzunluğunu azaltma. Matris kartonu. Asıltılı ortamlarda çökelmenin çeşitli Stock Flow. Dikişli bağlantı. Kâğıt yüzeyinin parlamasını Stencil Cushion Sheet. Destek kartonu. Şablonla çoğaltmada Stitch Bonding. sıcaklık değeri. Rulo halde satışa sunulan Stock Blending. Stenografçı defter karıştırılmasıdır. Standart kâğıt ebatları. (2) Ambar stoku. Yapısal denge sağlayıcı. (Bakınız. Şablon amaçlı kullanılan Üzerinde işlem yapılacak veya basılacak kâğıt veya karton. Şablon kartonu. Baskı sırasında rahat hazırlamada kullanılan sert ve dayanıklı. Standart üretilen ve depoda Sterilization. Stoktan sipariş. aralıklarda kameralarla ölçümü yapılır. Taahhüt etmek Stencil Duplicators. Sertlik. kullanılan kâğıtlar. Stensil baskı kâğıdı. Steric Stabilization. Hamur bütesi. (1) Hamur. Stock Weights. Hamur hazırlama. Şablon pelürü. Stock Prep. genellikle reçine çalışabilmenin göstergesidir. Formasyona etkisi nedeniyle belirli kâğıdı. Steno kâğıdı. (3) Stencil Paper. Noktalama. karton mukavva. Organic Deposits. Standart kâğıt gramajları. Nişasta hatlarında yapılan bulunana kâğıtlar için verilen sipariş. (Eş anlamlı. şablonları karşı gösterdiği mukavemet. Steno Paper. odun selülozu. başlayarak makine bütesine kadar olan kısım. Stock Agitator. Keyboard Paper). dengeleyici. Kâğıt veya kartonun dışarıdan uygulanan uygun karton levha. üretiminde ortaya çıkan lateks gibi organik tutkal Belirli oranlara iki veya daha fazla hamurun karıştırılması. Hurda kâğıttan kâğıt Stock Proportioning. Şablon kâğıdı. Yaş safihanın preste Stock Pump. Stock Activity. kimyasallarla önlenmesi. Harmanlama. Matris kalıp kartonu. Yapısal Stock Entry. Bu işlem steno kâğıdı. Hamur pompası. Stock Chest. Stock Proportioning. Hamur karıştırma. Hamur tankı. Stock Blending) Sticking Point. Steno kâğıdı. Hamur karıştırıcısı. Stickies (Sticky).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stencil Backing Sheet. Hamur kesme. Stock Stevens Former. Pitch) (Eş anlamlı. kâğıt. Steneotype Paper. Kuşelemede uygulama Stock Preparation. Taş değirmende öğütülmüş ve zarfın bozulmamasını sağlayan karton parçası. Stensil kâğıdı.

Uzayabilir kâğıt. Akış gerilimi. Streaming Potential. Hamur depolama bütesi/kulesi. İnşaat. Deformasyon. Stresten kurtulma. gerçek kâğıt boyuna oranı. Yapı. Akış. (Eş anlamlı. Uzayarak kopma. Saman selülozundan üretilen Strong Black Liquor Oxidation (SBLO). diğer ucu Stub Roll. (Eş uzama. Bozulma oranı. Streaking. Arkasına geçmek. Straw. Hamur. Storage Cost. kuvveti. Kronometre. Structural Fiber Insulation Board. Mukavemet. (Bakınız. Storage Tower. Depolama. sonra kalan küçük çaplı bobin. İz oluşumu. elek ve keçeleri germede kullanılan ayar valsleri. Üçüncü hamur kâğıt. Kesikli kaplanmış karbon kâğıdı. Stuck Web. dönüşmesi. (1) Artık bobin. Yapısal özellikler. Saman. Stuff Chest. Kâğıda uygulanan gerilme etkiyle yapışmış ve açılamayan bobin. Strainer. Güçlü siyah kartonlar. İşlemek. Bir kuvvetin etkisiyle aşırı emilerek kâğıdın arkasından görülebilen bir lekeye oluşan bozulma. Samanlı kâğıt. Streak. Machine Chest) 256 . Gergi yükü. Kullanımdan erkek boru dirseği. Reinforced Paper). Strain Injury. Stok maliyeti. Kâğıdın mekanik değerini hesaplamada ölçülen gerilim değeri. Kâğıt makinesinde Storage Chest. Stopwatch. Seviye kasası. İple güçlendirilmiş deformasyon. Kusmak. Grev. (Eş anlamlı. İp takviyeli kâğıt. Kâğıt üzerindeki dalgalanmalar Structure. Gerdirme valsi. Rock Paper) Stretchable Paper. Kuyruklu dirsek. Bir sıvının. Gergi sonucunda kâğıtta oluşan kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. Yapışmış bobin. kule şeklindeki büte. Stretch/Strecher Roll. Takometre benzeri kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. özellikleri. Mürekkebin Strain. kuvvetlere karşı davranışı. Makine bütesi. Yalıtım kartonu. Su veya tutkal gibi bir dış Stress. Saman selülozu. Kopmaya yol açan String Inserted. genellikle ünitesinden gelen veya pulperden gelen hamuru depolayan mürekkebin kâğıt bünyesine geçmesi. Stripe Coated. İz. Krepli kâğıtlar. İçine işlemek. Strain at Break. Kâğıdın dış etkilerle Stuff Box. karton. Street Ell/Elbow. Yük. (2) Test amacıyla Strength. Güçlü siyah likör. İki polietilen katman arasına toz Stretch. Strip Chart Paper. likörün oksitlendirilmesi. Strain Ratio. işlemi. Siyah likörün yakılmasından önce Straw Paper. Elongation). Selüloz Strike In. Strong Black Liquor (SBL). Zeta potansiyel Structural Properties. Bir ucu dişi. anlamlı. Hamur depolama bütesi. Extensible Paper). Stuff. Strawboard. Tam kaplanmamış. Pislik tutucu. (Bakınız. nedeniyle oluşan yollar. stresten kurtulması. (Benzer anlamlı. kâğıt. Samanlı karton. Storage. Uzama. Strike Through. Yol. Çizgi. Gerilme. Takometre kâğıdı. Gerilme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stone Paper. Katı madde miktarı % 50 nin üzerinde olan siyah likör. Hamur bütesi. İnşaat halindeki konutlarda ses ve ısı yalıtımında kullanılan Stream. Uzama oranı. Taş kâğıt. Stripe Coated Carbon. Constant Level Box). Kesikli kaplanmış. Kas yorulması sonucu oluşan iş kazası. Strike. (Eş anlamlı. sülfür kokusunun alınması amacıyla yapılan oksitlendirme Straw Pulp. İzmarit bobin. Uzayan kâğıdın. Stock) Stress Relaxation. Kâğıdın veya kartonun mekanik hazırlanmış küçük bobin.

(Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Kraft kâğıt. Sıvı olma durumu. kendi Suede Paper. Sifon valsi. Sülfit kâğıdı. Kâğıt toplarından çıkan tahtası olarak kullanılmak üzere ağartılmış Manila tozları vakum emiciyle temizleme. iki emişini bağlayan bağlantı düzeneği. 257 . Kraft layner. Aşırı vakum nedeniyle Subjective Gloss. Sülfit Manila kartonu. Velour Paper). Alev Substitution. Sarı renkli sanayide çok kullanılan element. Vakum izi. Emici kasanın Sulfate Pulping. elde edilmesi. Emici sifon valsi. Substance. Substrate. sülfit çözeltileriyle selüloz hamurunun odundan elde Suction Box. oluşan kenar yapısı. Ana sürecin altında yürütülen. (NH2HSO3). Suction Box Marks. Elek Sulfite Bond. Suction Roll Mark. Substance Number. Sülfit selülozu. Kraft kâğıdı. Alt süreç. Preslenmiş ve yoğun Substantive Dye. Sulfate. Emici kasa izi. Sulfate/Sulphate Paper. Asıl ürün durdurucularda kullanılan kimyasal bir madde. Kraft Suction Apron. (Eş anlamlı. Hamur pompası. (Eş anlamlı. Kraft kartonu. Sulfamic Acid. Karpit lambası. Suction Deckle Edge. Sulfate Board. Grammage) Sugar Wrap Paper. Sub-System. Vakumlu pres valsi. gramajı gösteren rakam. Basis Weight. Pişirme liköründe bol miktarda SO2 bulunur. Suitcase Board. Sülfamik asit. İkame etme. Sulfate Process. Kesilen ağacın dışarıda kalmış konik Suction Pump. (Eş anlamlı. Emici kasa izi. Gramaj değeri. Sub-Supplier. Sulfur Burner. Gramaj. selülozundan yapılmış kartonlar. Toz emme. selülozundan yapılan torbalık kâğıt. Alt taşeron. Vakum pompası. Kraft selüloz üretimi. Vakumlu tabla. vantuzlarla alarak baskıya veren sistem. Couch Roll). Elbise kutusu kartonu. Subprocess. Kâğıtları vakumlu Sulfite Pulp. kısmı. Suction Manifold. Sülfit torba kâğıdı. Vakum pompalarının Sulfur. safihada oluşan izler. Direk sıvı boyalar. Kraft süreciyle elde dengesiz vakum nedeniyle safihada bıraktığı delik izleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stuff Pump. Gauç vals. girdi ve sonuçları olan faaliyetler topluluğu. Çotuk. Ağartılmış odun selülozları. Emiş manifoldu. Suction Press Roll. Kaplama veya baskı yapılacak Sulfate Liner. su geçirmez. Küp şeker sargı kâğıdı. Ağartılmış odun selülozundan bölümünde safihanın vakumla alınması sırasında safihada yapılan kâğıtların genel adı. Substantivity. Asit süreciyle selüloz Suction Hinge. tutkallanmış. Sub Contractor. Sugar Bag Paper. kalıplamaya uygun karton. Vakumlu besleyici. Kâğıt güderi. Kraft süreci. Alkali kostik ve sodyum Suction Blanket Mark. Linerboard). Etiket veya ilan Suction Dusting. Ağartılmış odun anlamlı. Kraft Board). Alt taşeron. Suction Roll. Subjektif parlaklık. Suction Couch Roll. Sülfit selüloz süreci. edilen selüloz. Sıvılık. Taban kâğıdı. Valiz kartonu. Stump Wood. Vakum kasası. Sulphate. Kükürt. Şeker torba kâğıdı. Sulfite Manila Tag. Vakumlu askı. Resmi evraklarda Suit Board. (Uhle Box) edilmesi işlemi. Alt sistem. Yerine koyma. Kesim sırasında kâğıtları Paper). üzerindeki deliklerden hava emerek sabit tutan tabla. bulunmadığında başka birini onun yerine kullanma. Emici kasa. Vakumlu çerçeve kenarı. (Eş Sulfite Bag Paper. Suction Feed. Kâğıt toz bezi. Sulfite Pulping.

Gazete eki Summerwood. sülfürik aside dönüşür. Rotogravür için gazete kâğıdı. Süperkalenderleme. Sülfonat Super Patent Coated Board. Süperkalenderli kapak Sulfuric Acid. Super Finish. 258 . Suyla kalenderle işlenmesi. Sülfürik asit. Supercalendered Cover Paper. Sigorta zeyilnamesi. Düzgün edilen selüloz. Bazen Supervisory. yüzeyli gazete kâğıdı. Geri dönüşümlü beyaz kâğıt Supervision. Kükürt dioksit. Süperkalenderli Kraft. Sülfitlik. Yaz etkisi. Supercalendered Craft (SCK). Patent Coating). Sülfamik asit. Çift katlı kutuluk karton. Flexibility. Supercalendered Paper. Kükürt trioksit. Superheated Steam. Lojistik ağ. yüksek parlaklık ve yüzey düzgünlüğü hizmetlerin. Kâğıdın süper katalizörle yakılmasıyla elde edilen bir gaz bileşiği. amonyum Superheater. Summer Ventilation. yapılan faaliyetlerin bütünü. Süper kalite gazete kâğıdı. Yüksek derecede perdahlanmış. (Bakınız. Süperkalender. Sulfur Impregnated Board. kullanılır. renksiz. kazandıran kimyasal. (SO3). Süpervizör. selüloz. Bisülfit veya kalsiyum Bisülfit) ile pişirilmesi sonucu elde Super News. Gözetme. Süperkalenderli gazete kâğıdı. hızlı çalıştırılır. Sülfürik asit. Yongalara Sülfonat Makinede. sodyum sülfit karışımındaki bazik bir ortamda elde edilen Buhar türbinlerine gönderilerek enerji elde edilmekte kimyasal selüloz. Sulphuric Acid.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sulfur Dioxide. kalenderden geçirilmiş kâğıtlar. Selüloza alev aldırmazlık Superglazed Finish. Summer Effect. İçine su verildiğinde sıcaklığı düşerek kuru buhar Sulphidity. tedarikçiden müşteriye doğru olan hareketleri sağlayan bir kalender. (H2SO4). Supercalendered Finish. Sülfit hamuru. Denetmen. Odun yongalarının kükürt ilavesi mümkündür. Kükürt emdirilmiş karton. Kızdırıcı. atıklarında ısının mürekkep giderme üzerine etkisi. Kızgın buhar. Kâğıdı kartonu. Kükürdün Supercalendering. Sülfat selülozu. Suppleness. Sulphonated Chemimechanical Pulp (SCMP). Yaz havalandırması. Esneklik. Superstandard News. Supplement Paper. Doymuş buhar oluşana kadar su Sulphite Pulp. Yaz odunu. Gözetmen. sırasında kullanılan insanların. (Eş anlamlı. Süperkalenderli kâğıt. Sulfur Trioxide. Supervisor. İnce Kâğıdı sertleştirmek ve aside dayanıklı hale getirmek için perdahlı. ekipman azaltmak için mevcut havalandırma sistemi daha Supplementary Insurance. Buharın içinde daha Sulphate Pulp. Bir yığın kalender türü. bir katı beyaz. Süperkalenderli. durumu devam eder. Makine salonunda yazın çalıştırılan havalandırma sistemi. Conformability). Yıllık odun halkalarının yazın basımında kullanılan kâğıtlar. alt katı gri olarak iki katlı emdirildikten ve iki aşamalı öğütmeden sonra elde edilen üretilmiş kutuluk karton. Denetleme. kükürt emdirilmiş kâğıt. Süper elde edilen. Kükürdün yakılmasıyla Supercalendered (SC). dioksit ve kalsiyum sülfit (magnezyum Bisülfit. Süperkalenderlenmiş. kokulu bir gaz. Kâğıt makinesinin son kısmında kullanılan çelik ve elyaf Supply Chain. Tedarik zinciri. büyüyen kısmı. Gazete ek kâğıdı. Sulphamic Acid. Sodyum sülfit miktarı. suda çözüldüğünde sülfürik aside dönüşen. Denetsel. Sodyum hidroksit ve fazla enerji tutması için ısıtılması sonucu elde edilen buhar. araçların. parşömenleştirme işleminde kullanılmaktadır. Ürün ve valslerden kurulu. kimyasallı mekanik selüloz. Supercalender. Süperkalenderli perdahlama.

Surface değerlendirilir. Kuşe kaplı. Supramolecular Structure. yöntemlerinden biri. Kâğıdın yüzeyinin Surface Lifting. Destekleyici ayaklar. Makine hızı. Cihazlarla yapılabildiği gibi. Sıvılardaki yüzey Surface Energy. azaltmada kullanılan maddeler. ekipmanlaraki ayaklar. Matbaa boyalı. Referans düz bir yüzeye göre. Yüzey temas alanı. Kâğıt veya karton Surface Finish. sıvı ile sıvı. Yüzey özellikleri. Yüzey sıkıştırıla bilirliği. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşlukların dağılımı. ön ve Surface Charge. Surface Sized). Yüzey mürekkep emişi ayarlanmış veya rutubete karşı gerilimini azaltma. Yüzey düzgünlüğü. Çok moleküllü yapı. Surface Tension. Aharlı. Yüzey gerilimini özelliği. Surface Volume. Yüzey enerjisi. Yüzey boyalı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Support. Yolunma tamamen düz bir yüzeye teması sonucu. 259 . Surface Properties. özelliklerindendir. Surface Sized. Referans düz bir yüzeye göre. Tutkal pres. Yüzey aktiflik. Surface Contact Area. Yüzey emiciliği. Yüzey tutkallı. Yüzey tutkallama. amacıyla kullanılan bölüm. Yüzey boşluğu dağılımı. (Eş anlamlı. Yüzey bağlanma mukavemeti. Kâğıt Surface Colouring. Aharlama. Kâğıt kullanılan kâğıtlarda beklenen yüzey düzgünlüğü. Surface Absorbtivity. Yüzey hacmi. işi. Yüzey kabalığı. (Eş anlamlı. Surface Bonding Strength. yüzeyinin baskı nipi veya gofrajda aranılan Surface Speed. Alternatifi kütle tutkal/nişasta verilmesi. dayanıklılığı arttırılmış kâğıtlar. düzgünlük derecesini belirtmede kullanılan tanımlardan Surface Peeling. Kâğıt yüzeyindeki gerilimi. (Bakınız. iki yüzey mukavemeti. Malzemelerdeki yüzey yüzeyinde yapılan tutkal veya kuşe kaplama işlemleri. Yüzey hızı. Kâğıt makinesinde. Baskıda Surface Compressivity. Kâğıt yüzeyinin makinesinin tutkal pres kısmında kâğıt yüzeyine makine dışında. Surface Treatment. Roughness. Yüzeyin parçacık kopmasına karşı olan arasındaki temas eden alan. elyafların bağlanmaları sonucu ortaya çıkan enerji. (Bakınız. Yüzey görünümü. Yüzeyin kalkması. Surface Sized Paper. Kâğıt yüzeyinin Surface Strength. Roughness). Yüzey düzgünlüğü. zincirli bir yapıdır. basit olarak. Kâğıt yüzeyinin yolunmaya karşı mukavemeti. Yüzey boyama. Surface Size Press. (Bakınız. Yüzeyi boyalı. matbaada boyanması. Yüzey mukavemeti. yapışkan özellikleri belirlenmiş ve derecelendirilmiş mumlarla da yapılmaktadır. yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt veya kartonlar. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun hacmi (cm3/m2). Mass Sizing) boyamadır. Yüzey yolunma mukavemet testi. sıvı ile havanın arasına girebilen maddeler. Yüzey düzgünlüğü. Surface Sizing. biri. Kâğıt Support Legs. Surface Pit Distribution. Katı ile sıvı. Kâğıt sıkıştırıldığında. Yüzey işleme. Surface Contour. (Bakınız. Yolunma. Yüzeyin yapısını (Tappi T 459). belirten özellikler. Surface Coated. Yüzey gerilimi. Selüloz yapısı çok moleküllü. Yüzey faal. Yüzeyin Surface Activity. yüzey düzgünlüğünde meydana gelen değişim. Kuşenin dökülmesi. Yüzey yükü. ölçülerek Surface Stained. Kuşe kartonlarda ve basım kâğıtlarında beklenen yüzey Surface Active Agent. Surface Roughness. Dyed. Surface Strength Test. Kâğıt yüzey kabalığını ölçme mukavemeti. Kuşe atması. Surface Colored). Kâğıt makinesinde. Pulper gibi ağır yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Mass Colouring) Surface Smoothness. Surface Dyed. Destek. Köpük söndürücü. Kâğıt hamurundaki son kurutma bölümleri arasına konulan ve yüzey tutkallama parçacıkların yüzeylerindeki elektrik yükü.

Yüzey aktif türleri. kaymadan tam uyan elektrikli Surge Tank. Sentetik deterjan. Elek üzerinde hamurda meydana gelen döngülü hareket.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Pit Distribution). olan ve içine buhar yerine soğuk su verilen. Sweetener Stock. Sistemin düzgün çalışması Teksif eleklerine veya disk filtrelere işleme başlarken için alt parçaların senkronize edilmesi. bulunmaktadır. System Stability. Kâğıt elemanlarını temin ederek onu bütünleyip pazarlayan kişi makinesinde. Besleme Surge. Syphon. verilen ve amacı ilk elyaf tabakasını oluşturmak olan. Yüzen vals. Seyreltik hamur. Bakiye. hamuruna katılan sentetik tutkallar. Sustainable. Sürdürülebilir. (µm) alabilmesi için bir eksen üzerinde kolayca döndürülebilen Surfactants. Surgical Dressing Paper. maddesi olarak kullanılmaktadır. Surplus. Doğadan elde edilebilen selüloz türleri. Sabun dışı deterjan. Sürdürülebilir eden sifon. Suspension. Buhar silindirlerinde kondensatı tahliye Sustainably Harvested Virgin Fiber. Çökelmeyen sıvı karışım. Sentetik tutkal. Tatlandırma hamuru. Synergistic Effect. Sistem mühendisliği. dispersiyon maddeleri Symbols. Sıvıların veya katıların çift çeneli ataşman türü. Suspended Solids. nemden dolayı buğulaşma gözlenen silindir. Genellikle su Synthetic Size. Soğuk silindir. Genellikle çenelerin kapanması yüzey özelliklerini değiştiren maddeler. çökertmeyle ayrılabilen türde maddelerdir. yağlı kâğıt Syndet. Elyafın su alarak şişmesi. Senkron makine. İki yüzey arasındaki boşlukların Swivel Head Grab. İhtiyaç fazlası. Synthetic Fiber. Sentetik elyaflardan bulunan askıdaki katı maddeler. ıskartaları veya balyaları ortalama uzunluğu. Şişme. Senkron motor. Askıdaki katı maddeler. Sistem kararlılığı. üzerinde Systems Engineering. Etüd. Sistem entegratörü. Terli silindir. Swirl. İşbirliğinin sonucu oluşan Survey. Bir sistemin alt Sweat Drier. geriliminin frekansına. Arta kalan. Sentetik reçine. Mean Seperation. Surveying. Etüt etme. Hamur kasasından çıkan hamur jeti. Filtreleme veya yapılan kâğıtlar. İki yüzey arasındaki boşluğun Vinçlere takılabilen ve bobini. Semboller. Girdap. Synthesis. Sistem ayarı. düşük kesafetli hamur. Sentez. tarımsal selülozlar. Synchronous Machine. Döner başlıklı bobin ataşmanı. Taşkan. Swelling. Atık su içinde Synthetic Paper. AKD ve AKA gibi kâğıt içindeki askıda elyaflardan oluşan kâğıt hamuru. 260 . Swimming Roll. Synchronous Motor. Tetkik. Bunlar arasında hidrolik güçle sağlanır. etki güçlenmesi. Tıbbi ambalaj kâğıdı. Tıbbi parçaları sarmada kullanılmaktadır. Sentetik elyaf. dağılımı. Sistem dengesi. istem dışı vals sapmalarını önlemek ve hataları düzeltmek için kullanılan valsler. Asıltı. System Tuning. ıslatıcılar. Karıştırma bütesindeki hamur. Sterilizasyon sıcaklığına dayanıklı özelliği olan. Hızlı ve geniş makinelerde kullanılan kalenderlerde. Sifon. Taşıntı. System Integrator. amacı aşırı sıcak kâğıdın sıcaklığını düşürmek veya kuruluş. Synthetic Resin. Suspension Jet. Taşıntı tankı makine. Sinerjik etki. köpük söndürücüler. Sentetik kâğıt. Yüzey aktif maddeler.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

T

Tag Blanks. Etiket kâğıdı.
Tag Board. Etiket kartonu. Bükülebilme özelliği olan ve
zarf üzerine yapıştırılan kalın kâğıt.
Tagout. Etiketleme. Uyarı levhası asma. Bir ekipmanın

T4S (Trimmed 4 Sides). Dört kenarı kesilmiş.

bakım amacıyla enerjisinin kesilmesinden sonra,

Taber Stiffness. Taber sertliği. Firmasının adıyla anılan

çalıştırılmaması için elektrik panosuna asılan uyarıcı levha.

sertlik ölçme yöntemi.

Tag Paper. Etiket kâğıdı. Etiket ve zarf yapımında

Table Rolls. Rejister valsleri. Eleği destekleme yanında,

kullanılan gramajlı ve dayanıklı kâğıt türü.

yarattığı türbülansla su sürükleme/alma özelliğine sahip

Tag Stock. Etiket kâğıdı.

küçük çaplı valsler. Bazen 500 metre/dakikanın altındaki

Tag Washer Manila Paper. Manila fon kartonu. Başka

kâğıt makinelerinde kullanılırlar. Genellikle hızlı

yazılı bir kâğıdı desteklemekte kullanılan sert ve dayanıklı

makinelerde çitalı yaş kasalar kullanılmaktadır.

karton.

Tablet Back Board. Fon kartonu. Sert olduğu için

Tail Carrier Rope. Kuyruk sevk ipi. Kâğıt makinesinde,

resimlerin arkasında kullanılan parça kartonlar.

kâğıt şeridi makine boyunca taşıyan ip. (Kuyruk=Dar bir

Tablet Blotting. İnce fon kartonu. Ebat kesilerek fon

şerit halindeki safiha)

kartonu gibi satılan, kutu içlerinde rastlanılan

Tail Cutter. (1) Kuyruk kesici. Pulper içinde, halata sarılan

tutkallanmamış daha ince kâğıtlar.

çöplerin oluşturduğu kuyruğu kesen hidrolik giyotin. (2)

Tablet Bristol. Bristol fon/kapak kartonu. Ebat kesilerek,

Şerit kesici. Elek üzerinde safiha enini ayarlayan kenar

kırtasiyelerde satılan Bristol kartonlar.

kesici.

Tablet News. Teksir kâğıdı. Karalama amaçlı kullanılan

Tail Screen. Kuyruk eleği. Dönüşümlü kâğıtlarda pulper

teksir kâğıdı.

rejek çıkışında kullanılan elyafı çöpten ayıran döner elek.

Table Top Paper. Masa örtüsü kâğıdı. Masa yüzeyinde

(Eş anlamlı; Drum Screen)

laklanarak kalıcı olarak kullanılan ve baskıya uygun Kraft

Tail Transfer. Kuyruk aktarma. Şerit verme. Safihanın

kâğıdı.

kalın ve ağır olduğu durumlarda önce şeridin elekten prese

Tablet Paper. Kolej kâğıdı. Kolej yedeği. Yapraklar

aktarılması ve sonra genişletilmesi gerekir. (Eş anlamlı;

halinde kullanılan dosyalamaya hazır delikleri olan kâğıtlar.

Tail Treading)

Tablet Writing Paper. (Eş anlamlı; Tablet Paper).

Tail Treading/System. Şerit verme/sistemi. Şerit verici

Tabulating Board. Çizelge kartonu. Yazıcılarda kullanılan

sistem.

kartonlar.

Tailings. Rejek. Rejek hamur. Hamur halde son eleğe kadar

Tabulating Card Stock. (Eş anlamlı; Tabulating Board).

gelen rejek birikintisi.

Tachometer. Takometre. Devir ölçer.

Tailing Screens. Rejek eleği. Son elek kademesi. Son

Tack. Yapışkanlık. Tutuculuk. Mürekkebin kâğıda tutunma

kademede bulunan ve kendinden önceki eleklerden gelen

özelliği. (Eş anlamlı; Stickiness).

rejekleri eleyen elek.
Taint. Bozuşma. Kokuşma.

Tackle. Öğütücü bıçağı. Değiştirilebilen türde bıçak. Jordan
öğütücülerde kullanılan çakma tür bıçaklar. Bir ahşap be bir

Talc. Talk. Kâğıt yapımında dolgu ve kaplama maddesi

lama bıçak şeklinde dizilerek konik rotor üzerinde dizilirler.

olarak kullanılan beyaz pigment.

TAD. (Bakınız; Through Air Drying)

Tall Oil. Çam sakızı. Çam ağaçlarından elde edilen bir
ürün.

Tag and Folder Stock. Etiket ve dosya kartonu.
261

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Tamale Wrapper. Fırın kâğıdı. Yağlı ve ısıya dayanıklı

Target Value. Hedef değer. Üretim aşamalarında ve

kâğıt türü.

hizmetlerde ulaşılması gereken değer.

Tandem Thermomechanical Pulping (Tandem TMP).

Tariff Paper. Tarife kâğıdı. Otobüs, tren, vapur ve metro

Tandem Termomekanik selüloz üretimi. Yongaların iki

tarifelerini basmakta kullanılan kâğıt.

aşamada basınçlı buharla yumuşatılarak öğütülmesi sonucu

Tarnishproof Board. Pas önleyici karton.

üretilen selüloz.

Tarnishproof Paper. Pas önleyici kâğıt.

Tank Inventory. Tank stokları. Tanklardaki stoklar.

Tar Paper. Bitümlü kâğıt.

Tannin. Tanen. Bitkilerin, kök, odun, kabuk, yaprak ve

Tarred Brown Paper. Ziftli Kraft kâğıdı. Ambalaj olarak

meyvelerinde bulunan amorf bileşik.

kullanılan siyah yağlı kâğıt. Mekanik parçaların

Tanning Paper. Zımpara kâğıdı.

sarılmasında kullanılır.

Tapa. Tapa. Ekvator bölgesi insanlarının, ağaçların iç

Tarred Felt. Ziftli karton.

kabuğunu döverek elde ettikleri keçe türü kumaş.

Tarred Sheating. Bitümlü çatı kaplaması.

Tape Paper. Kâğıt bant.

Tarred Slaters Felt. Bitümlü çatı altı kaplama kartonu.

Tapered inlet manifold/header. Konik giriş

Tarred Thread Felt. Ziftli ve bezli karton.

manifoldu/bağlantısı. Hamur kasası girişinde, konik ve

Tarrif Paper. Yolcu tarife kâğıdı.

giderek incelen, silindirik boru şeklindeki, hamur giriş

Task. Görev. Vazife.

manifoldu/bağlantısı. (Bakınız; Manifold Distributor).

Tax. Vergi.

TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper
Industry). Kâğıt ve selüloz sanayi teknik birliği.

Tea Bag Paper. Çay poşet kâğıdı.

TAPPI Brightness. Tappi parlaklığı.

Tea Cartridge. Çay paketleme kâğıdı.

TAPPI Dirt Chart. Tappi kirlilik tablosu. Kâğıtta

Teal. Ördek. Dar ebatlı ve konikleşmiş bobin ıskartası.

noktacıklar halindeki kirlilikleri ölçülendirmeye yarayan bir

“Biscuit” olarak bilinen dar ebatlı ıskartadan farkı, ebat

yöntem. (Tappi T213 ve T437) Bu iki testte kirlilikler

genişliğinde teleskopik çıkıntıların bulunması ve son halinin

eşdeğer siyah alan toplamı{Equivalent Black Area

ördeğe (angut türü ördeğe) benzemesidir. Kâğıt

(EBA)} olarak belirlenir.

makinesinde eni daraltırken ebatla oynama yanında, mal
sarıcıda tamponun ilk sarım bölgelerinde kayma nedeniyle

TAPPI Norms. TAPPI teknik standartları.

bu tür hatalar çok görülmektedir. Bobin makinesinde da bu

TAPPI Opacity. Tappi opaklığı. Tappi’ nin önerdiği

tür kenar ıskartaları makinenin çalışma performansını

yöntemle yapılan opaklık ölçümü.

düşürmektedir.

Tar. Katran. Zift.
Tea Paper. Çay paketleme kâğıdı.
Tar Board/Paper. Bitümlü karton.

Tear. Yırtılma.

Tare Weight. Dara ağırlığı. Boş kap ağırlığı.
Teardown Time. Söküm süresi.
Target. Hedef. Ulaşılacak nokta.

Tear Factor. Yırtılma direnci. Gram cinsinden bir kâğıt

Target Paper. Hedef kâğıdı. Nişan kâğıdı. Silah

için bulunan yırtılma değerinin 100 e bölünmesiyle elde

denemelerinde hedef olarak kullanılan kurşun geçerken

edilen değer.

kolay delinen ve çok temiz delik yeri bırakan kâğıt.

Tear Index. Yırtılma endeksi. Yırtılma kuvvetinin (mili

Target Patchs. Hedef kâğıdı. (Eş anlamlı; Target Paper).

Newton) gramaja bölünmesiyle elde edilen değer.

Target Posters. (Eş anlamlı; Target Paper).
262

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Tear Outs. Örnek kâğıt parçaları. Örnek almak amacıyla

Temperature Transmitter. Sıcaklık transmitteri.

kesilen A4 ebatlı kâğıt parçaları.

Template Paper. Şablon kâğıdı.

Tear Ratio. Yırtılma oranı. Kâğıdın makine enine ve

Templet Board. Şablon kartonu.

makine boyuna yırtılma değerlerinin birbirine göre oranı.

Tem-Sec Press. Kombi preslerde ortadaki valsi buharla

Tearing Resistance. Yırtılma direnci. Ölçümünde iki

ısıtarak (80-100°C) safihayı presleyen sistem.

yöntem kullanılır. (1) İç yırtılma direnci. (2) Kenar yırtılma

(GL&V/Black Clawson-Kennedy)

direnci. Kenarlarda yırtılmanın başlaması için daha fazla

Tender. Düşük dayanımlı kâğıt veya karton.

kuvvet gerekmektedir. Yırtılma başladıktan sonra iç

Tender Side. Operatör tarafı. Ön taraf. Salon tarafı. Kâğıt

kısımlarda bu değer düşmektedir. (ISO 1974)

makinesinde operatörün bulunduğu taraf. (Bakınız; Front

Tear/Tearing Strength. Yırtılma mukavemeti.

Side, Back Side).

Technical Nomeclature. Teknik kavramlar.

Tensile. Gerilme. Gerilerek kopacak hale gelme.

Technological Guarantee. Teknolojik garanti. İmalat ve

Tensile Breaking Strength. Kâğıdın kopmadan önce

tasarım hatalarına karşı alınan garanti.

ulaştığı azami gerilme miktarı.

Telautograph Paper. Telgraf kâğıdı.

Tensile Energy Absorption (TEA). Gerilme enerji

Telegraph Blanks. Telgraf kâğıdı.

emilimi. Gerilmeye maruz kalmış kâğıt örneği tarafından

Telegraph Manila. Telgraf kâğıdı. (Manila cinsi).

emilen enerji miktarı. Özellikle torbalık kâğıtlarda ölçülen

Telegraph Paper. Telgraf kâğıdı.

bir değişken. (ISO 12625-4:2005)

Telegraph Tape Paper. Telgraf kâğıdı.

Tensile Failure Stress. Kopma dayanımı. Birim genişlik ve
birim kalınlığa etki eden azami kuvvet. (Pa, N/m2)

Telegraph Writing. Telgraf mesaj kâğıdı.

Tensile Index. Gerilme endeksi. Birim genişlik ve

Telephone Directory Paper. Telefon rehberi kâğıdı. 3.

gramajda kâğıda etki eden azami gerilme kuvveti. Bundan

Hamurdan yapılan ve gazete kâğıdına göre daha düşük

sonra kâğıt kopar. (Nm/kg).

gramajlı bir kâğıt.

Tensile Stiffness. Gerilme eğimi. Kâğıda uygulanan kuvvet

Telephone Memo Paper. Bloknot kâğıdı. Telefon yanında

karşısında kâğıt mukavemetinin grafikle gösterimi. (İlgili;

bulundurulan not alma kâğıdı.

Tensile Strength, Compression Strength, Breaking

Teleprinter Roll. Faks kâğıdı.

Strain).

Telescoped. Göbekten kaymış. Bobinin sıkı sarımı

Tensile Strength. Gerilme mukavemeti. Kopma direnci.

nedeniyle teleskobik kayma yapması. (Eş anlamlı; Slipped

Birim uzunluktaki kâğıda etki eden azami kuvvet. Bu

Roll).

kuvvetten sonra kâğıt kopar. Bobinle çalışılan üretim ve

Teletype Paper. Faks kâğıdı.

baskı sistemlerinde, kâğıdın açılması sırasında kopma

Teletype Perforator Tape. Sürekli form

olmaması için şart koşulan değer. (N/m). (ISO 1924-2)

Teletype Tape. Telgraf kâğıdı.

Tensiometer. Gergi ölçer. (1) Gergi ölçen kâğıt makinesi

Teller Rolls. ATM kâğıt rulosu. Banka işlemlerinin

üzerindeki vals düzeneği. (2) Elek ve keçe gergilerini

yapıldığı makinelerde kullanılan kâğıt rulo.

ölçmede kullanılan el aleti.

Temperature. Sıcaklık.

Tension. Gerilme. Gergi. Kâğıdın gerilmesi.

Temperature Control. Sıcaklık kontrolü.

Tension Control. Gergi kontrolü. Kurutma bölümünde,

Temperature Measurement. Sıcaklık ölçümü.

tutkal pres sonrası ıslanan safihadaki gevşeme nedeniyle
oluşan gergi bozukluğunu kontrol eden sistem. Taşıyıcı

Temperature Switch. Termostat.
263

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
valslerden birinin altına yerleştirilen algılayıcılarla ölçülür,

Theme Paper. Sunum kâğıdı. Ödev kâğıdı. Okullarda

hız değişikliği ile kontrol edilir.

öğrencilerin kullandığı sunum kâğıtları.

Tension Wood. Gerilimli ağaç. Çeşitli çevre koşulları

Theoretical Capacity. Teorik kapasite. Verimliliği dikkate

nedeniyle yaş halkaları dairesel olmayan ağaçlar. (Benzer

alarak belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında

anlamlı; Compression Wood, Reaction Wood). Aşırı

sağlanabilen azami üretim miktarı. Buna mühendislik

lignin oluşturduklarından selüloz üretimine uygun

kapasitesi, azami kapasite veya tasarım kapasitesi de

değildirler.

denilmektedir.

Termination. Sonlandırma. İş bitirme. Bir işi bitirme.

Theoretical Commercial Dryness. Teorik ticari kuru

Terminology. Terim bilim.

madde miktarı. Kâğıt veya selülozda standartlarda veya
sözleşmelerde belirtilen kuruluk oranı.

Terms of Payment. Ödeme koşulları.

Thereof. Bunlarla ilgili. Bunları ilgilendiren. Bir kontrat

Tertiary Treatment. Üçüncü kademe arıtma. İleri arıtma

sözcüğü.

tekniği olarak bilinmektedir. Atık su işlenirken, ilk iki
aşamaya ek olarak, fosfor ve azotun alınması işlemlerini

Therm. 100.000 Btu luk ısı birimi.

kapsar.

Thermal Compression Evaporation. Sıkıştırmalı

Test Board. Oluklu mukavva.

buharlaştırma. Basınç altında bırakarak sıvılaştırma
yöntemiyle su alma. Bir sıvıyı buharlaştırma sırasında

Test Equipment. Test düzeneği. Laboratuvar ekipmanı.

kullanılan buhar tüketimini azaltmak için termokompresör

Test Facilities. Test alanları.

kullanarak uygulanan bir su uçurma işlemi.

Test Liner. (Bakınız; Test Linerboard).

Thermal Conductivity. Isıl iletkenlik. Bir maddenin temas

Test Linerboard. Testlayner. Oluklu mukavvada en iç ve

yoluyla ısıyı iletebilme özelliği. [Btu/h (ft2) °F/ft; cal/s

dış yüzeyde kullanılan kâğıt türleri. Genellikle iki katmanlı

(m2) °C/cm].

olarak üretilirler.

Thermal Convection. Isıl aktarım. Bir sıvı kütlesi içinde,

Test Methods. Test yöntemleri.

çeşitli bölgelerdeki sıcaklık farklılıkları nedeniyle oluşan

Text Papers. Test kâğıtları. İç ve dış tutkallaması

yoğunluk değişmeleri sonucu meydana gelen hareketlilik.

yapılmadan kurutma kâğıdı özelliğinde üretilen ve kimyasal

Thermal Conversion. Isıl dönüşüm. Sıcaklık etkisiyle

emdirilerek test amaçlı kullanılan kâğıtlar. En yaygın

oluşan fiziksel değişim.

kullanılanları turnusol kâğıtlarıdır.

Thermal Cycle. Isı döngüsü. Kazanda sudan buhar elde

Test Sheet. Laboratuvarda yapılan örnek kâğıt.

edilmesi, işletmede kullanılması ve kondensat olarak

Text Finishing. Tekstil görünümlü yüzey işi. Kumaş veya

kazana geri dönmesiyle oluşan döngü.

deri görünümü verilmiş yüzey işleme yöntemi.

Thermal Degradation. Sıcaklıkla bozunma. Selüloz ve

Text Paper. Kaliteli baskılık kâğıt.

nişastanın sıcaklık etkisiyle bozunmaları ve parçalanmaları.

Textile Papers. Tekstil kâğıtları.

Thermal Diffusivity. Isıl geçirgenliği. Vals kaplamasının

Textile Wrapper. Tekstil paketleme kâğıdı.

ısıtıyı yayma özelliği. (m2/s). Sıcak valslerin kaplamaları

Text Paper. Yazı tabı kâğıdı.

için aranan özelliklerden biri.

Texture. Doku. Yüzey dokusu. Görüntü ve dokunuşla

Thermal Efficiency. Isı verimi.

belirlenen kâğıt özellikleri.

Thermal Mass. Isıl kütle. Isı değişikliklerine karşı kütlenin

The Commitment of Management. Yönetimin taahhüdü.

gösterdiği atalet.(Eş anlamlı; Thermal Flywheel Effect)

(ISO 9001:2008 Madde 5.1)

Thermal Paper. Termal kâğıt. Isıya hassas ve sıcaklık
artışında görüntü verebilen kâğıtlar. Faks kâğıtları.
264

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Thermal Pollution. Isı kirlenmesi. Sıcaklık etkisiyle suyun

Thermo Mechanical Pulp (TMP). Termomekanik selüloz.

ısınması. Böyle durumlarda soğutma kulesi kullanılarak

Yongaların önce buharla ısıtıldıktan sonra, mekanik olarak

veya bir miktar sıcak su atlırken yerine taze su karıştırılarak

öğütülmesiyle elde edilen selüloz.

su sıcaklığı düşürülür.

Thermometer. Termometre. Isıölçer.

Thermal Radiation. Isı yayılımı. Elektromanyetik dalgalar

Thermoplastic Binding. Amerikan ciltleme. Tutkallı

yoluyla ısının nakledilmesi.

ciltleme. Fasikülleri dikme yerine, yap