İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Abrasion Number. Aşındırma değeri. Kil, lignin gibi

A

maddelerin elekteki aşındırma derecesini belirten sayı.
“Valley Abrasion Tester” ile ölçülen belli bir örnekteki
ağırlık kaybını temel alan değerdir.

A(X). Kâğıt veya kartonlarda, ISO 216 tarafından

Abrasion Resistance. Aşındırma direnci. Kâğıt veya karton

belirlenmiş, kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. (Bakınız; B(X)

yüzeyinin aşınmaya karşı gösterdiği direnç.

ve C(X)). A0 boyutundaki kâğıt, her seferinde tam ortadan

Abrasive Fiber. Zımpara taban kâğıdı. Kâğıt zımparalarda

eşit olarak bölünerek A1, A2, A3 ve diğer A serisi kâğıtlar

taban kâğıdı olarak kullanılmak üzere üretilen, vulkanize

elde edilmektedir. A serisi kâğıtlarda ebat ölçüleri Ek. 1 de

kâğıt türlerinden biri. Taban kâğıdı, altta kullanılan kâğıt

verilmektedir.

anlamına gelmektedir. Kuşe kâğıtlarda, karbonlu kâğıtlarda,

A/M. Otomatik/manuel. Operatöre elle veya otomatik

duvar kâğıtlarında veya laminasyon yapılacak kâğıtlarda bir

olarak işlemi yürütebilmesi için pano veya ekran üzerinde

taban kâğıdı üzerinde işlemler yapılmaktadır.

görülebilen seçenek.

Abrasiveness. Aşındırıcılık. Kâğıdın, dolgu maddeleri,

Abaca Pulp. Abaka. Saman selülozu. Manila keneviri

lignin veya kaplama maddeleri gibi maddelerle kazandığı

denilen bir bitkiden elde edilen selüloz. Kâğıda samanlı bir

aşındırma özelliği.

görünüm vermektedir.

Abrasive Papers. Zımpara kâğıtları. Kenevir veya

ABCD Scheme. ABCD şeması. İngiltere’de ortaya atılmış,

kimyasal selülozdan yapılan ve bir tarafı korundum türü

kâğıdın içinde hangi tip hurda kâğıttan ne kadar

zımpara tozuyla kaplanan, taban kâğıdı. Zımpara yapımında

kullanıldığını gösteren, şematik bir tasnif sistemi, Şemada

kullanılan kâğıt.

dört grup bulunmaktadır:

Abrasivity. Aşındırıcılık. Kâğıdı meydana getiren elyaf,

A –Birinci hamur olarak kabul edilen, kâğıt fabrikasının

dolgu maddeleri ve yabancı maddelerin aşındırma özelliği.

içinde oluşan döküntüler,

Aşındırıcılık, kâğıt makinesi ve kâğıt işleyen matbaa

B – Matbaadan veya konfeksiyon firmalarından dönen,

makineleri gibi makineler üzerinde etkili olur. Kâğıt

baskısız birinci hamur hurdalar,

kendinden sert olan elması aşındırabilmektedir. Elekteki

C –Son kullanıcıdan (evler ve ofisler) gelen baskılı birinci

aşınma, birim yüzeyde meydana gelen ağırlık kaybıyla

hamur hurdalar,

ölçülür. (Valley Abrasion Tester).

D – Baskılı ikinci ve üçüncü hamur kâğıtlar (gazete
kâğıtları gibi).

Absolute. Mutlak. Evrensel sabite göre ölçülen.

Geri dönüşümlü olabilmesi için, toplam elyaf içindeki geri

Absolute Humidity. Mutlak nem. Birim hava hacmi içinde

dönüşüm oranının % 50 den az olmaması gerekmektedir.

bulunan suyun ağırlığına denir (m3/gr). (Bakınız Relative

ABC Titration of White Liquor. Beyaz likörün ABC

Humidity).

titrasyonu. Beyaz likörün sülfit değerini, kostiklendirme

Absolute Manometer. Mutlak manometre. Mutlak basınca

derecesini ve etkin toplam alkaliliği tayin etmeye yarayan

göre ölçüm yapan manometre.

bir yöntem.

Absolute Temperature. Mutlak sıcaklık. Mutlak sıfır

Abhesive. Yapışmaz. Yapışma özelliği olmayan.

noktası temel alınarak yapılan sıcaklık ölçümü. Kelvin

Abietic Acid. Abiyetik asit. Çam reçinesi asidi.

(-273,15 °C)

Kâğıtçılıkta, reçine tutkalı yapımında kullanılan bir asit.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Manometrelerin

Abrasion. Aşındırma işlemi. Kâğıt veya karton yüzeyini bir

gösterdiği basınç değerine atmosferik basınç değeri

başka cisimle kazıyarak, aşındırarak farklı bir kâğıda

eklenerek bulunan basınç değeri.

dönüştürme işlemi.
1

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Absolute Viscosity. Mutlak vizkozite. Vizkozite.

Absorptivity. Emicilik. Siyah bir gövdeye göre, belirli bir

Viskozitenin SI birimi ( μ) paskal-saniyedir (Pa·s).

sıcaklıkta, herhangi bir cisim üzerine düşen ışığın emilme

Absolute Vacuum. Mutlak vakum. Mükemmel vakum.

oranı.

İçinde madde olmayan vakum.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Tam vakuma göre bir

Absolute White. Mutlak beyaz. Teorik olarak güneş ışığını

sistemin basıncı. Manometre basıncına atmosfer basıncının

tamamen yansıtan ve referans beyaz olarak alınan beyaza

eklenmesiyle hesaplanır.

verilen isim.

Accelerated Aging. Hızlandırılmış yaşlanma. Kâğıdın bir

Absorbable Organic Halogen, (AOX). Emilebilir organik

fırında 110°C sıcaklıkta ısıtma işlemiyle yaşlandırılması.

halojen. Atık su içerisinde, çözülebilir organik maddelerle

Amacı, laboratuvarda kâğıdın kısa sürede yaşlanmasını

bağ yapan klor miktarını belirten bir tanım.

izlemektir. Bu işlem sonucu kâğıtta mevcut özellikler geri

Absorbance. Soğurma. Örnek üzerine belirli bir dalga

dönülemeyecek noktaya gelir.

boyunda düşen ışığın yansıyan miktarının örnek içinden

Accelerating Agent. Katalizör. Hızlandırıcı.

geçen ışığa oranıyla bulunan değer.

Acceleration. İvme. Hızlanırken hızdaki değişim oranı.

Absorbancy. Emicilik. Kâğıdın sıvıyı veya suyu emme

Acceleration Ratio. İvme oranı. Sıvıların mekaniği ile ilgili

özelliği. Sıvı kâğıt içindeki gözeneklerde tutulur. Bunun

bir terim. Bir sıvının veya hamurun, boru içinde hareket

için çeşitli ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Belirli sürede

ederken, çeperdeki hızının merkezdeki hıza göre farklı

emilen sıvı miktarı, sıvıya daldırılan bir şeridin ıslaklığının

olmasıyla ortaya çıkan ivme oranı.

yükselme oranı, belirli sürede ıslanan alandaki büyüme

Accept. Kabul gören. Makbul. Kabul edilmiş ürün. Aksept.

miktarı, kâğıdın tamamen doyuncaya kadar aldığı sıvı

Elek ve temizleyicilerde işlem görmüş, kabul edilebilir

miktarı bunlardan bazılarıdır. Emicilik özelliği özellikle

özellikteki hamur. Kabul görmeyen kısma “Reject”

temizlik kâğıtlarında önemlidir.

denilmektedir.

Absorbent Core. Emici öz. Hijyenik ürünlerde, çocuk

Acceptance Protocol. Kabul tutanağı. Bir makinenin

bezleri ve kadınların kullandığı tamponlarda, sıvı emici

çalıştığının, belirlenen bir süre sonra, kabulü amacıyla,

olarak görev yapan, polimer dolgulu kısım.

imalatçı ve satın alan kişilerin birlikte düzenlediği kabul

Absorbent Papers. Emici kâğıtlar. Kurutma kâğıtları.

tutanağı.

Yüzey tutkallaması yapılmamış, yumuşak dokulu, keçe

Acceptance Sampling. Kabul örneklemesi. Malın istenilen

görünümlü, yüksek derecede su emici kaba kâğıtlar. Filtre

özelliklerde olduğunu test etmek için alınan rastgele

kâğıtları ve temizlik kâğıtları bu gruptandır.

örnekleme.

Absorptance. Emicilik. Belirli bir yüzeye düşen ışığı

Acceptance Test. Kabul testi. Satın alınan bir ürünün, satın

yüzeyin emebilme yeteneği.

alan tarafından kabul görür olduğunu belirlemek için,

Absorption. Emilim. Yüzeyden bir yol bularak içe geçme.

üreticisi tarafından yapılan deneme testleri. (Bakınız;

Absorption Time. Emilim süresi. Örnek kâğıdın bir sıvıya

Factory Acceptance Test).

daldırıldıktan sonra, ıslanmayı tamamlayana kadar geçen

Accepted Stock. Kabul görmüş hamur. Bir işlem sonucu

süre.

kabul gördüğü için bir sonraki aşamaya yönlendirilen

Absorbtive Capacity. Emme kapasitesi.

hamur.

Absorbtiveness. Emicilik. Kâğıdın su emiciliği. Burada

Access Hatch. Giriş kapağı. Adam giriş kapağı. (Eş

COBB değeri ile emicilik belirlenmektedir. (Bakınız;

anlamlı: Manhole Door) Buhar silindirlerinde ve kapalı

Bibilous)

tanklarda bulunan insanların bakım ve kontrol amacıyla
giriş için kullandığı giriş kapağı.
2

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Accessibility. Erişebilirlik. Ulaşabilirlik. Kimyasalların

Acid-Base Neutralization. Asit-baz nötürleştirme işlemi.

selülozla reaksiyona girebilme ölçüsü.

Bir bazla bir asitin nötürleştirilmesi.

Accident. Kaza. İş kazası. Gerekli özen gösterilmediği için

Acid Colours. Asidik boyalar. (Bakınız; Acid Dyes)

oluşan, planlanmamış ve önceden görülememiş kötü olay.

Acid Detergent Fiber (ADF). Asitle yıkanmış selüloz

Accommodation. Barınma. Konaklama. Geçici olarak bir

elyafı. Asidik ortamda, çözünemeden kalan elyaf.

yerde barınma.

Acid Dyes. Asidik boyalar. Boya asitlerinin, sodyum tuzları

Accordion Fold. Akordiyon katlama. Kâğıdın akordiyon

şeklinde olmaları nedeniyle bu adı alan, anilin boyalar.

şeklinde katlanması. Harita ve broşür basımında kullanılan

Daha fazla çözünmelerine karşılık, bazik boyalara göre

bir katlama yöntemidir. Katlamada dayanıklılık, kâğıtta

daha az mürekkep değerine, yani boyama özelliğine

aranan önemli özelliklerinden biridir.

sahiptirler. Fakat boyama düzgünlüğü açısından, bazik

Account Book Paper. Muhasebe defteri kâğıtları. Düzgün

boyalara göre daha iyidirler. Bu nedenle, kâğıt yüzeyini

yüzeyli, pamuk selülozu katkılı, yüksek yırtılma

boyamada kullanılırlar.

mukavemeti olan, muhasebe kayıtlarının elle tutulduğu

Acid Free Paper. Asitsiz kâğıt. (1) Ambalajlamada

defterlerin yapımında kullanılan arşivlik kâğıtlar. (Bakınız;

kullanılan ve kâğıdın bünyesinde oksitlenmeye yol açacak

Ledger Paper).

asit içermeyen kâğıtlar. (2) Kütüphanelerde yaşlanmaya

Accounts Payable. Ödenecek hesaplar. Alınmış fakat

karşı özel işlemle asitsizleştirme işlemi yapılmış, basılı

ödemesi yapılmamış mal ve hizmetlerle ilgili hesaplar.

kâğıtlar.

Accounts Receivable. Alacak hesapları.

Acid Grinding. Asidik öğütme. Odunun öğütülmesinde,
öğütme enerjisini azaltmak için sisteme asit verilmesi.

Accoustical Board. Ses yalıtım kâğıdı. İnşaatlarda hem ses,

Acid Hydrolysis. Asidik hidroliz. Asidik ortamda

hem de ısı yalıtımında kullanılan kâğıt.

parçalanma. Selüloz, nişasta veya yarı selülozik maddeleri,

Accuracy. Doğruluk. Ölçümlemede kabul edilmiş

asidik (Mineral asitleri ile) çözeltilerle parçalamak ve

standartlara göre uygunluk.

polisakkaritleri basit şekerlere çevirmek için kullanılan

Acetate. Asetat. Asetik asidin bir alkolle yaptığı ester. Yarı

yöntem.

selülozlarda bulunan asetatlar, Kraft selülozu üretimi
Acidification. Asitlenme.

sırasında yeniden asetik aside dönüşürler.

Acidimetry. Asidimetri. Asit ölçümü. Verilen bir örnekteki

Acetate Pulp. Asetat selülozu. Asetik asit, asetik anhidrit

asit miktarını titrasyonla tayin eden analitik yöntem.

ve sülfürik asit içinde çözünen, suni asetat ipeği veya asetat

Acid Insoluble Ash. Asitte çözünmeyen kül. (Bakınız;

kâğıdı yapımında kullanılan selüloz.

Ash). Selülozda aşındırıcı özellikte olduğu için istenmeyen

Acetate Proof. Asetat prova baskısı. Asetat üzerine basılan,

ve ölçümle bulunan kül.

renk doğrulama baskısı.

Acidity. Asidite. Hidrojen (H+) iyonlarının, hidroksil (OHˉ)

acfm. (Bakınız; Actual Cubic Feet per Minute), scfm

iyonlarından fazla olması durumu.
Achromatic. Renksiz. Siyah-beyaz. Siyahla beyaz
Acid Migration. Asit göçü. (1) Kuvvetli asitlerin,

arasındaki gri tonlarda olan.

bulunduğu ortamdan, daha zayıf veya nötür ortama doğru

Acicular Shape. İğnemsi şekil. Suda çözünmüş kalsiyum

hareketleri. (2) Nötür olan kâğıtların atmosferik

karbonat parçacıklarının kireçlenmeye neden olan iğnemsi

kirleticilerden veya kendisiyle temas eden diğer kâğıtlardan

şekli.

asit alması. Asit, diğer ortama yapıştırıcılardan,

Acid Alum. Asidik alum. Alüminyum sülfat ve sülfürik asit

kartonlardan, kâğıt kaplardan veya boya gibi, asidik sanat

karışımı. (Bakınız; Alum).

malzemelerinden geçebilir.
3

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Acid Number. Asitlik sayısı. İçinde asit olan bir maddenin

Acoustical Absorption Coefficient. Akustik emilim

nötür hale getirilebilmesi için birim ağırlığına verilen KOH

katsayısı. Ses emilim katsayısı. Bir maddenin çeşitli

miktarı. Miligram cinsinden ifade edilir.

frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir tanım.

Acid-Proof Paper. Asit geçirmez kâğıt. Asidik bileşiklerle

Gözenekleriyle ses emilimi artmakta ve bir tür ses filtresi

temasında rengi bozulmayan, boyası etkilenmeyen ambalaj

oluşmaktadır. (Sound Absorbtion Coefficient).

kâğıdı veya endüstriyel kâğıt.

Acoustical Board. Akustik karton. Binalarda tavanda ve

Acid Resistant Paper. Aside dirençli kâğıt. (1) Asitli

duvarlarda kullanılan, sesi emebilen odun, saman, şeker

ortamdan veya asit buharından etkilenmemesi için özel

kamışı küspesi türü, uzun elyaflı selülozlardan üretilen

olarak işlenmiş kâğıtlar. (2) Aside veya asit buharlarına

levhalar.

direnç göstermesi için boyanmış kâğıt. Bu tür kâğıtlar

Acoustical Transmittivity. Ses aktarıcılığı. Ses

özellikle Manila keneviri veya urganlık kenevirden

geçirgenliği.

yapılırlar.

Across the Grain. Grene karşı. Makine enine. (Bakınız;

Acid Resisting Felt. Aside dirençli keçe. Asidik sulu

Against The Grain).

ortamdan etkilenmemesi için, beton üzerine veya ahşap

Acrylate Resins. Akrilat reçineleri. Tutkalların, UV

yüzeylere kaplanan, asfalta doyurulmuş karton.

mürekkeplerin ve kaplama maddelerinin formüllerinde

Acids and Acid Groups. Asit ve asit grupları. Suya

kullanılan kopolimer.

hidrojen (H+) iyonu veren organik ve inorganik bileşikler.

Acrylic Latexes. Akrilik lateks. Karton yüzeyin su

Acid Size/Sizing. Asit tutkalı. Asidik tutkallama.

geçirgenliğini önlemek için kullanılan, suda çözünebilen

Sıvılaştırıldığında sabunlaşmayan bir reçine tutkalı ve bu

polimer esaslı parlaklık sağlayan tutunucu bir madde.

tutkalla yapılan iç tutkallama.

Acrylics. Akrilikler. Bir grup sentetik tutkal. Pigment ve

Acid Soluble Iron. Asitte çözünebilen demir. Kâğıt

elyaflara çok iyi tutunarak birbirlerine bağlanmalarını

bünyesindeki demirin, hidroklorik asitle çözünen kısmı. Bu

sağlar.

kısım, kimyasal anlamda reaktif özelliktedir. Kalan demir

A.C. Streaming Current. Alternatif sürüklenme akımı. Bir

ise aktif değildir. Testlerde kâğıt içindeki demire bağlı kül,

silindir içinde pistonla ileri geri itilen, içinde elektrik yüklü

asitle kâğıt bünyesinden alınır.

parçacıklar bulunan bir sıvının yarattığı, elektrotlarla tespit

Acid Stable Size. Aside dayanıklı yüzey tutkalı. Asidik

edilebilen alternatif akım. Elektrik akımını hareket eden

kâğıtlara uygulandıklarında, pıhtılaşmayan yüzey

yüklü parçacıklar üretmektedir. Bu değer ölçülerek,

tutkallama parafinleri veya parafin çözeltileri.

hamurun elektrik yükünün anyonik, katyonik veya nötür

Acid Sulfite Process. Asit sülfit işlemi. Yüksek oranda

durumda olduğu belirlenir.

kükürt dioksit içeren, asidik ortamda odun elyaflarını

Act. (1) İş. Eylem. (2) Yasa. (3) Akit. (4) Sahne.

parçalama işlemi.

A.C.T. (Associative Cellulosic Thickeners). Selülozik

Acid Wash. Asidik yıkama. Kâğıt veya kâğıt hamurunun

kıvam arttırıcılar. Kaplama boyalarının viskozitesini

içindeki kostik benzeri alkali maddelerin asit ile

arttırmak için kullanılan selülozik kökenli kıvam arttırıcılar.

nötürleştirilmesi işlemi.

Activate. Etkinleştirmek. Aktif hale getirmek. Çalışır hale

Acknowledgement. (1) Teşekkür. (2) Onay bildirgesi.

getirmek. Aktifleştirmek.

Mutabakat. (Bakınız; Order Acknowledgement).

Activated Carbon. Aktif karbon. Çok yüksek derecede

A.C. Motor. Alternatif akım motoru. Endüstride kullanılan

gözenekli karbon granülleri. Bir gramında 500-1500 m2

en yaygın motor türü. Hız kontrolü yapılabilen ve basit

yüzeye sahip, hava, gaz ve sıvıları filtrelemede kullanılan

yapıda, bakımı kolay oldukları için tercih edilen motorlar.

karbon granüller.
4

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Activated Sludge. Aktif çamur. Atık sularda dibe çöken ve

Microturbulance). (2) Kimyasal reaksiyon. (3) Alkali likör

içine oksijen verildiğinde bakteri ve diğer organizmaların

pişirmede aktif alkalinin toplam alkaliye bölünmesiyle else

yaşayabildiği, organik artıkları parçalamada kullanılan

edilen oran.

çamur. Atık suların temizlenmesinde kullanılır.

Act of God. Doğal afet. Allah’ın takdiri olan iş. İnsanların

Activated Sludge Loading. Aktif çamur yükü. Arıtma

kontrolü dışındaki işler. Genellikle, sel, deprem, tsunami

sisteminde, organik maddelerin parçalanması için bir gün

gibi doğa olayları.

içinde birim ağırlık çamur için gerekli oksijen miktarı.

Actual Cubic Feet per Minute (acfm). Bir dakikadaki

Activated Sludge Treatment/Process. Oksijenli arıtma.

gerçek (hava) miktarı. Kompresör veya fan emişlerinde

Aktif arıtma. Atık suyun üre ve çözünür fosfat gibi

ortam koşullarında emilen bir dakikadaki hava hacmi.

besinlerle ve oksijenle bakteri üreterek işlenmesi.

(Bakınız; scfm)

Activated Solids. Aktifleştirilmiş katı maddeler. Aktif hale

Actual Production. Gerçek üretim. Iskartalar çıktıktan

getirilmiş arıtma çamuru.

sonra kalan fiili üretim miktarı.

Activation. Harekete geçme. Aktif hale gelme veya

Actual Production Time. Fiili çalışma süresi. Net çalışma

getirme.

süresi. Duruş, arıza ve molalardan sonra, üretimde geçen

Active Alarm. Aktif alarm. Halen geçerli olan alarm.

net süre.

Active Alkali (AA). Aktif alkali. Selüloz üretiminde

Actual Salable Product. Satılabilir net ürün. Müşteri

kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfat (Na2S) karışımı.

tarafından, kalite bozukluğu nedeniyle reddedilmeyecek

Na2O cinsinden ifade edilir.

ürün.

Active Alkali to Wood Ratio. Aktif alkalinin oduna oranı.

Actual Weight. Gerçek ağırlık. (1) Gramajı ve ölçüsü belli

Bir ton kuru odun için kullanılan aktif maddenin oransal

olan, 500 adetlik bir top kâğıdın veya kâğıt toplarının,

miktarı.

terazideki gerçek ağırlığı. (2) Gerçek gramaj.

Active Clorine. Aktif klor. Hipoklorit türü ağartıcılarda

Actuator. Tahrik düzeneği. (Bakınız; Valve Actuator) Bir

bulunan klor.

mekanizmayı harekete geçiren mekanik düzenek. Hareket

Active Fiber. Aktif elyaf. Sulu bir ortamda diğer elyaflar la

için gerekli enerjiyi, elektrikli, hidrolik veya pnömatik
kaynaklardan sağlar.

temasta olan ve ağa dâhil olan elyaf.

Acutance. Keskinlik. Baskı kalitesi açısından görüntü

Active Packaging. Aktif ambalajlama. Ambalajın, içinde

kenarlarındaki keskinlik.

saklanacak ürünü korumak için aktif olarak rol alması.
Bunlar anti bakteriyel olması ve temizleyici özelliği olması

Acute Toxicity. Ölümcül zehirleyicilik. Zehirli bir

gibi özelliklerdir. (Benzer; Smart Packaging)

maddenin etkisiyle ciddi fonksiyon kayıpları yaratan, hatta

Active Sulfur. Aktif kükürt. Kâğıdın içinde hidrojen sülfite

ölüme kadar götüren zehirleme etkisi.

dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Kâğıdın

A.C. Variable-Frequency Drive System. AC frekans

metallerle temasında, onları karartacağı için ölçümlenen ve

çeviricili tahrik sistemi. Kâğıt makinesini döndüren

kontrol edilen sülfür bileşikleri. (Bakınız; Reducible

motorların hızını değiştirebilmek için, elektronik frekans

Sulfur).

dönüştürücü kullanan tahrik sistemi.

Active Surface Area. Aktif yüzey alan. Yüzey tutkallaması

Adding Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. Hesap

sonucu oluşan hidrofobik alanlar çıktıktan sonra kalan kâğıt

makinelerinde kullanılan rulo kâğıt.

yüzeyinin işlenebilir emici kısmı.

Addition Polymers. Polimer katkı maddeleri. Kâğıt

Activity. Aktivite. Hareketlilik. (1) Elekte drenaj elemanları

hamurunda kullanılan uzun zincirli bileşikler.

nedeniyle oluşan hamur türbülansları. (Bakınız;
5

Rengi oluşturan ve Adhesive Migration. milleri. Kâğıt hamuruna çeşitli Adhesiveness. Adiyabatik. Kâğıt hamuruna elyaf tutkalla kaplanmış kâğıt. Adhesive Paper. Ayar boyası. 6 . Tutkal. farklı özellik kazanmış yeni hamur karışımı. adlar da verilmektedir. çözünebilen organik maddelere kâğıt bant türü. Administrative Expense. Ayarlamak. Tutunma. sıfır olduğu durum. Address Label Paper). Atık sularda. Kuşe tutkalları. Örtü Adsorbable Organic Halogen (AOX). kullanılan tutkallar. Tutkallı ciltleme. Düzetici boya. Adjustible Speed Drives (ASD). ilavesiyle. 100 parça pigmenti bağlayacak pompalar. Threadless Ücretler. Emilebilen organik bandı. bağlayabilecek tutkal oranı. Yalıtılmış. Yapışkanlık. ısıl anlamda mükemmel yalıtılmış bir ortamda Addressograph Rolls. denetim giderleri. Adhesive. nesneleri birbirine Adjusting Rod. Sıvı türü. Kâğıt makinesi tahrik sistemleri gibi hızı birbirlerine çekim gücüyle tutunmaları. Hamur kasası cetvel ağzının üst yapıştırmada kullanılan tutkallar. Baskıda mürekkep tutunum boyalarla ve pigmentlerle karıştırılarak. sağlamak için kullanılan boya. Adhesives for Coating. kökenli olmayan kimyasal ve dolgu maddeleri gibi katkı Adhesive Ratio. akış metreler. dudağını bölgesel olarak ayarlamakta kullanılan. Bir sürecin kâğıtlar. Mukavva. Katkı sistemleri. Sevk ve idare. Mürekkebin kâğıda tutunumunu belirleyen test. tutkalının istemediği halde kâğıt içine işlemesi. tanklar. İki kâğıt arasına sürülen amaçlarla katılan maddeler. Farklı moleküllerin tahrikler. Yapıştırmak. Adjust. Ayarlanabilir hızlı Adhesion. Isıl ciltleme. Absorbable Organic Halogen). Yönetme. şeyi diğerine tutturmak. Buna daha değişik amaca veya amaçlara yönlendirme işi. ayarlanabilir tahrikler. Diğer Adhesion Test. Adres kâğıdı. Cut-Back Binding. yeşil. mavi. Bir tutkal kullanarak bir veya cihazı ayarlamak. Etiket kâğıdı. Adhesive Felt. Tutturmak. Yapışma. kanuni harçlar gibi harcamalar bütünü. Isı geçirmez. karıştırıcılar. (Eş anlamlı. Genellikle makine bütesindeki hamur harmanı. Genellikle gri renkli. Kırmızı. iz bırakmadan yapışan bir halojen. Yapışkan şeffaf kâğıt bant. Kuşe hamurunda pigmenti maddelerini eklemek için kurulan. üzerine adresin yazılması için kullanılan. Harman. Katkı maddeleri. ofis harcamaları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Additive Colors. Amerikan ciltleme. (Eş anlamlılar. ayar Adhesive Binding. Tutkal geçmesi. arkası yapışkan Adiabatic. Binding). Tutkallı kâğıt. karton veya mukavva. Tutunum testi. Isı transferinin adres etiketlerini yazmak için kullanılan rulo kâğıtlar. Yağlı kâğıttan yapılan. Bir katkı maddesinin kitap ciltlemede deri veya vinil kaplanarak kullanılan. istenilen rengi testi. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek ip Administration. Adres yazıcısında. Admixture. Karışım. Sürülen yüzey karıştırılarak kullanılan ana renkler. Ayar mili. Perfect Binding. Yapışkan. Yapışkan kâğıt. kontrol vanaları ve dozajlama miktarda tutkalın ağırlığı. ünitelerinden oluşan ve otomatik olarak değişen tonaja göre. Gri karton. Kimyasal ve dolgu maddeleri tutkalın yapıştırma gücünü gösteren bir terim. gibi maddeler. Tutkal oranı. Cohesion) Adjusting Color. İdari harcama. Thermoplastic Binding. Posta zarflarının duvar kâğıdı yapımında da kullanılan tutkallar. Sadece kuşe yapımında değil fakat Address Label Paper. Elle veya otomatik olarak bir makineyi Adhere. Additives. (Bakınız. İdari gider. Bir yüzü Additive Systems. Adhesive Glassine Tape. Additive Colors). Kaplamada katkı maddelerini besleyen sistem. (Bakınız. Katkı renkleri. (Bakınız. Çalışanları belirli kullanılmadan yapılan ciltleme türü. kira giderleri. gerçekleşmesi için sağlanan çevre koşulları. tutunan klor miktarı.

Oksijenli parçalama. Avans ödemesi. Cezbe. Tutucu. Aerobik bakteri. A dalga (iri dalga) olukluda. Bu sistemlerin kısaltılmışı. Aerogramme.8 arıtma sistemlerinde kullanılan havuz veya gölet. A-Flute. (Ek. Havalandırma havuzu. Yakınlaştıran renkler. Cazibe. Yüzeyi tutan. hem de kâğıt. Kâğıdı makine. Oksijenli süreç. fiziksel arıtma gibi. Aerated Lagoon/Pond/Basin. 1993 den sonra A. askıdaki organik Maddenin kendi yapısal özelliği nedeniyle tutucu olması. olukların Biyolojik havuz. A. Makine eninde 7 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Adsorbent. Üreticilere göre dalga Aeration. A-Dalga. Adsorptivity. Oksijenli ortamda enine olan. Fiziksel veya kimyasal bir etki Aerobic Process. bakana kendisine yaklaşıyormuş hissi formasyon. maddelerin parçalanması.F. Oksijen kazandırma. sindirim. yapılan küçük çaptaki arıtma işlemleri. Sarı ile kırmızı Aerodiynamic Dry Forming. “American Forest Institute” kelimelerinin için tasarlanmış atık su arıtma sistemleri. fiziksel-kimyasal arıtma veya biyolojik- kâğıtlarında ev dışında. Hava mektubu. Bakteriyel tutunması. Şap gibi maddeler tutunma özelliği kazandırırlar. Son kurutma kısmı. Avans ödemesi basılmış. dalga ve K dalga türleri de vardır.F. Bir tarafı zarf görünümünde Advance Payment Guarantee Letter. Çekim gücü. Hamur içinde elyaf karıştırıcılarla havanın oksijenini kazandırmak. Havalandırıcılar.I. Sürecin devam olmaksızın emme yeteneğinde olma. Adulterant. and Paper Assosiation) Amerikan Orman ve Kâğıt Aerate. Suyoluna karşı.5). After Dryers. Emilim. katlamak veya işlemek. bakteri kullanarak yapılan Adsorban madde. bükülerek yapıştırılan kâğıt. Ürünleri Üreticileri Birliği. tutkalın veya boyanın elyaf yüzeyine aracısız Aerobic Digestion. (1) Baskı sırasında. Adsorption) arıtma işlemi. moleküllere ayrılması. Oksijenli arıtma. Havalandırma. üzerinde safiha üretme tekniği Advance Payment. Soğurma. Hava kullanılarak maddesi. Yüzeye tutunma. Advancing Colors. ve katkıların birbirlerini çekme gücü. Dalga. Aeratörler. Havanın serbest oksijenini kurutma bölümleri. suyolu veya gren izi yönüne dik yaşayabilen mikroorganizmalar. Güçlü hava vererek su kullanmada elek veren boyalar. Yüzeyi tutunma özelliği Aerobic Biological Oxidation. edebilmesi oksijene ihtiyaç duyulan herhangi bir süreç. Aerators. Kapora. kâğıtları havayla aralamak. fakat arkasına yazı yazılan.&P. Hem zarf. Hava vermek. Aereobik biyolojik gösteren veya yüzeyinde tutunma meydana gelen madde. Aerobik bozuşma. (Bakınız. Kâğıt yapımında kullanılan. (Away From Home). (Eş mm ve oluk sayısı 110 dur. Saflığı bozucu madde. oksitlendirme. Molekül veya askıdaki parçacıkların katı ayrışma. Hava ve bakteri kullanılarak. Gelişmiş atık su arıtma. Aerobic Decomposition. Atık suya çeşitli yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir yöntemlerle oksijen kazandırılması amacıyla. açıyla kesmek. biyolojik ifadedir. Aerobik Adsorpsiyon. oluk yüksekliği 4. Ev dışı. Tutkal presten sonraki Aerobic. Özellikle temizlik Sekonder arıtma. Emicilik. kimyasalların. Hava hareketiyle kuru arasındaki tonlarda. Aeration Lagoon/Basin). Havalandırmak. (2) Arıtma ünitelerinde suya Affinity. zarf şeklinde banka teminat mektubu. İstenmeyen katkı Aerobic Treatment. D dalga. Adsorption. oluklu mukavvalarda. Aerobik. Grene karşı.H. C dalga. özellikleri küçük aralıklarla değişmektedir. Advanced Waste Treatment. Against the Grain. Makine Aerobic Bacteria. B dalga.A. (American Forest arttığı sular yeniden kullanılabilir. Hava vericiler. kullanan. Oksijenli ortamda. E anlamlı. Havalandırma göleti. Oksijenli. daha yüksek kalitede arıtma yapması A. Peşinat. Emme. kurumlarda kullanılan kâğıtlar. Büyük moleküllerin oksijenli ortamda daha basit yüzeylere tutunması.F.

Hava destekli. Yaşlandırmak. Ageing. Kâğıtta kullanılan. Abadi. bir saat içindeki hava hacminin değişim sayısı. Hava dengesi. (1) Ebrulu. Havbe veya fabrika içine giren Age. Zamana bağlı olarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ işlem yapmak. yarı mat. halen imal edilen açık saman renginde. (Bakınız. (Aging) Airborne. kenarların dalgalı renkli görünmesini için yapılan boyama Air Assisted. İşlemler sırasında matbaacılar ve ambalaj Ahmedabadi. (2) Bu kabarcıkların Agitate. Bütelerde kullanılan pervaneli hamur akımıyla. makine salonunda çiğleşme olmaması için. eski bir kâğıt kurutma yöntemi. Hava Agglomeration. Hava akışı Floklaşmadan farkı yüklenmedir. selüloz veya kâğıdın özelliklerinde meydana gelen Air Bubble. Bubble Mark) Hardening Stainless Steel) Air Blower. Air Caps. Hava değişim sayısı. (Damarlı) Akik. Topak. Basınçlı hava ile kâğıt pigmentler grubu. Agregalar. Coater). Havalı. (1) Hamurun içine. Magnezyum silikat. (Ek. görünümde olan kâğıt. (Eş anlamlı: Asbestine) Aim. Saman. Age Hardening Stainless Steels. Havayla taşınan. Kızıl Aggregate. (Bakınız. sistemi. Hava kabarcığı. Havalı kuşeleme. (2) Elde cilt yapımında. Karıştırıcı. Air Doctor) Agat desenli kâğıt. kaybetmesi ve geri dönüşemeyecek hale gelmesi. (2) Agate. Mermerli kâğıt. Karıştırma. Agalite. Gök mavisi. (Bakınız. gri süperkalenderlenmiş. Havayla. selüloz. Air knife Aging. Havayla kurutma. Karıştırmak. kalınca tür yazı kâğıdı talka göre daha az sabunsudur. (Amerikan İng. Kümelenme özelliğinde olan Air Brush Coater. hareketi veya doğrudan hava verilmesi nedeniyle giren ve (Ageing) safihaya kadar gelen hava kabarcıkları. (2) Keçe kurutma amacıyla kullanılan hava kapsülü. Hava kapsülü. renkli lifli bir dolgu maddesi. linter gibi yıllık bitkilerin artıklarından elde edilen Air Change Rate. Aggregates.) Yaşlanma. bir Agro Residue. Precipitation (Eş anlamlı. Yaşlanan selülozda suda çözünme oluşur. kâğıt kurutulmasında kullanılan bir havbe türü. sıcaklıkta ve 100 metre/saniyenin üzerindeki bir hava Agitator. Talk türü olmasına rağmen. Kâğıt yüzeyinde minik dairesel leke. (Bakınız. Örnek Agate Marble Paper. Ulaşılması istenilen hedef noktası. Hava tüneli. muhasebe defterlerinde kullanılan. Beraberinde hava tekniği. Bir araya gelme. Ömür. Yıllık bitki artığı elyaf. kitap Air. Yanki silindirli makinelerde kullanılmaktadır. karıştırıcısı. Kâğıt hamurunu mekanik karıştırıcı safihada bıraktıkları iz. Havalı. parçacık yüzeyine yeni bir yükün ( + ) yüklenmesi. Kümelenmek. Agglomerate. Mermerli Hedef almak. (1) Hedef. Topaklanmış pigment ötesi kurutma ünitesinden sonra yerleştirilen havalı kurutma parçacıkları. Hindistan'ın Devletabad şehrinde fabrikaları tarafından dikkate alınmaktadır. Açık mavi. Air Bells. yüzeyine kaplama yapan kuşe sistemi. yaratarak uygulanan. (İng)Yaşlanma. 425°C Agitation. Yığılma. Ebru desenli kâğıt. Agrega. Airborne Particles. Bir kâğıt fabrikasında. kullanarak yapılan işin etkinliğini arttıran sistemler. Yığılma. Bir kapalı alanda. Yaş. Agricultural Residue Fiber. olarak “Air Assisted Doctor” (Bakınız. karıştırma bozulma. Hava. 6). Havayla taşınan parçacıklar. (1) Havbe. Hava fanı. Kâğıda uzun zaman önce ve çıkan havanın eşitlenmesi.Air Entrainment) veya hava ile karıştırmak. Agalit. Küme. Air Balance. Airborne Web Drying. Agat. Köpük izi. Kâğıdın özelliklerinin değer Air Blue. ipekten yapılan. Parçacıklı bir süspansiyonda hareketiyle uçuşan elyaf tozları. Agricultural Residue Fiber) 8 . yapılmış görünümü vermek.

ağırlıkları nedeniyle yer çekimi etkisiyle ayırmaya yarayan Air Flow. Air Cushion. Hava perdesi. eşit şekilde dağıtılması sonucu Air Doctor Mottle. Bir fan aracılığıyla verilen içinde. (1) Yanki kurutucuda kullanılan Air Foil Threading. (Bakınız. Hava filtreleri Havalı hamur kasası. Atmosferik şartlardaki rutubete göre kâğıdın kuruluğu. bir kâğıt kurutma yöntemi. Havada kurutulmuş selüloz. Havalı formasyon. Air Deckle. Air Compressor. Hava üflemeli Air Density Separator. (1) Hava tutunumu. Air Dried Board. bölümlerinde cebri olarak yaratılan hava akışı. Havada kurutulmuş kâğıt. Hava yastıklı hamur kasası. Hamura. Genellikle kâğıtta % 7-10 9 . anlamlı. yarayan. Hava filtresi kâğıdı. Hava yüzdürmesiyle seçilmiş kaolin. Havadaki kuruluk. raspalama bölümünde. Hava soğutmalı. (2) Preslerde kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ saatte salon hacminin 5-12 katı arasında hava değişimi arasındaki rutubet durumunu belirtir. Hava doygunluk oranı. basınçlı hava ile bir öndeki silindire aktarma. Air Dried Writings. Hava temizleyici. Hava yüzdürmeli kurutucu. Filtre ile hava temizlemeye Air Dry Basis Weight. kâğıtla havasıyla kendiliğinden yapılan soğutma işlemi. (Eş anlamlı. Hava çıkışı. Özellikle sentetik nedeniyle kaplamada kalan iz. (Bakınız. (Eş anlamlı. Air Float Dryer. Hava yastığı. El yapımı Air Content. Kuşe hamurundaki sorun gerçekleştirilen safiha oluşturma yöntemi. Çerçeve kenarı. Air Pad) atılması. Kuru elyafların cebri hava kullanılan raspa. elyaflarda kullanılan yöntem. Hava ile hamur kasası içinde basınç yapımında kullanılan bir kâğıt türü. safihanın bağlanması sırasında oluşturulan sonrası verdiği hava ile deliklerin içindeki suyu basınçlı şeridi. Basınçlı hava temin Air Drying. Vakumlarda ve kurutma pnömatik seperatör.D. Air Conveying. makinesi kenar ıskartalarını. Air Assisted Doctor) ile savrularak. Kuşelemede kullanılan kurutma sisteminin rejek ayırıcısı. bütede gönderen. cinsinden oranı. Yonga içindeki ağır yabancı cisimleri. sarım sırasında sorun yaratan hava. Hava akışı. Bobin Air Dry Pulp. Nem yüklü havanın havbeden. Fanla cebri olarak veya çevre hapsolması. bir parçası. Kurutma krepleme raspası. (3) Kuşe kaplamada Air Forming. Genellikle hava fanlarıyla yapılmaktadır. Hava hacmi. Titreşim önlemek için vakum pompalarından veya makine salonundan dışarı kullanılan şişirilmiş lastik tampon. pistonlu veya vidalı türleri olan hava kullanılan. Safiha kenarı. Havalı ağır kâğıt kurutucu. Hava kuruluğundaki gramaj. Air Doctor. Bir kartonların açık havada kuruması. birlikte hız etkisiyle cep oluşturarak sürüklenen ve tampon Air Curtain. Nonwovens). Havada kurutulmuş yazı kâğıdı. El yapımı kâğıtlarda etmek için üretilmiş. (Bone Dry. Air Dry. Air Filter Paper. Havayla taşıma. safihanın elek üzerindeki seçilmiş/elenmiş kaolin kili. Hava kompresörü. makine altı pulperine Air Entrainment. Air Pad Headbox) Air Float Clay. (A.). (2) Hava sürüklenmesi. Atmosferik şartlarındaki kâğıdın gramajı. Havada kurutulmuş karton. Havalı raspa. (Araçlarda ve elektrik oluşturarak. hamur jeti yaratan hamur kasası türü. Air Cushioned Headbox. hamur hacmine göre yüzde Air Dried Paper. Açık havada kurutma. Havayla nakil. Havalı şerit verme. Air Cleaner. hava fanlı taşıma yöntemi. hava ile kesilmiş kenarı. havayla iki ayrı bölge yaratan sistem. hava yardımıyla boşaltan raspa sistemi. kemik sağlanmaktadır. (Eş süpürgelerinde vs. kuruluğu). Uzun elekli Kâğıtta kullanılacağı yere göre tane iriliği hava kullanılarak veya döner elekli makinelerde. hava kanalı içine yerleştirilen modüller. Pnömatik seperatör. Mal sarıcıda. kompresörü. Air Exhaust. hamur içindeki hava hacminin. kullanılan filtreler). Raspa izi. Jet Deckle). karıştırma sırasında hava karışması ve hamur içine Air Cooled.

bir kâğıt kurutma yöntemi. basınç farklılığı yaratarak yapılan testle ölçülen hava Air Knife Coating. Genellikle kanunlar tarafından verilen değerleri yakalama. Kâğıdın iki tarafında jetiyle yayan sistem. Elyafların sulu ortam yerine kuru ve serbest halde şekillendiği ve formasyona uğradığı kâğıt. Kuşe kaplamada. anlamda konulmuş ve aşılmaması gereken. nem gibi) alınan tutabileceği maksimum su buharı. sisteme karışan ve sistemde istenmeyen havayı otomatik Air Mail Paper. Hava geçirgenliği. kaplamanın inceliği yüzünden şeffaf görünen kısımlar. Makine salonuna ortam Air Saturated. Hava ile tahrik edilen. basıncın atıldığı çıkış deliği. hamura giren hava kabarcıkları. Kuşeleme sırasında kaplama Air Pad. Hava tahrikli. direnci. Hava yastığı. Havanın yaptığı baskı. mürekkep dağıtmayan bir kâğıt türü. buharlarının yarattığı kirlilik. makine salonuna nemli havanın hava geçirgenlik özelliği. kaçması. %100 bağıl neme kısmi temiz hava. (1) Habbe içinde sıfır basınç Air Pumping. Kâğıt fabrikası çevresinde. basınç. üzerindeki basınçlı hava. Gurley yöntemiyle ölçülen (T460 om-11) hava yazma sağlayan. Havalı dağıtıcı. sağlayan Kuşeleme yöntemi. (Air Knife) sıkıştırılan kuru kâğıdın hava geçirgenliğinin tespit edilmesiyle belirlenen. Bir Air Mail. Air Cushion) Air Impingement Drying. Hava Air Release Valve. Air Relief Valve. hava geçirgenliği. Bu tür kaçaklar. Hava yükü. Hava deliği. safihanın giriş ve çıkış yaptığı açıklıkların keçelerinde. delikli. Havalı Kuşeleme makinesi. (1) Basınçlı hamur kasalarında fazla yerine havayla taşınarak formasyon bölgesine gelir. (Bakınız. Kuşe sırasında fazla geçirgenliği. nerede olduklarına bakılmaksızın Air Quality Standards. (Eş anlamlı. Havalı Kuşeleme. Air Laid. raspayla sıyırmak yerine hava Air Permeance. Hava formasyonlu kâğıt/safiha. Hava yastıklı üstüvane. Hava tahliye valfi. Hava kirliliğini azaltma. Hava yastıklı hamur kasası. Hava kirliliği. iyi kalitede. Hamurdaki hava. (2) Soda kazanlarında hava (Karşıtı. (Bakınız Air Relief Valve). kurutma verimi açısından keçeden beklenen üstünde kalması nedeniyle. olan kaplamayı. Air Permeability. Hava girişi. (2) Basınçlı hava hatlarında meydana gelen hava Air Quality. çözeltisini kâğıt üzerine. Hava yastıklı hamur kasalarının karıştırmayla. Air Intake. döner boru. fabrikadan yayılan baca gazları ve kimyasal madde Air Knife Mark. Hava purjörü. (Eş anlamlı. Havalı bıçak. kalitesiyle ilgili sınır değerler. atık hava Air Load. ince olmasına rağmen zarfın Air Resistance. basıncıyla yükleme. Havalı kurutma. Hava posta kâğıdı. Hamur kasası içinde hamurun çözeltisini hava ile bıçaksız sıyıran ve dağıtan mekanizma. Kanuni verimsizlikte temel faktörlerdir. düşük gramajlı. Air Pollution Abatement. Hava kalite standartları. veya safihanın cebri hava çarptırılarak kurutulması esasına Air Cushined Headbox) dayalı. Kâğıdın hava geçirgenlik içini göstermeyecek şekilde opaklığa sahip. Air Laid Sheet. Birimi μm/Pa s dir. Havalı raspa izi. Air Mail Paper). Zarf yapımında olarak tahliye eden valf. kullanılan. Air Leakage. Genellikle aşırı yastıklı rektifiye valsi. Doymuş hava. içinde kullanılan. Air Makeup. Air Loaded. hava jetiyle sıyıran ve ölçülü kaplama Air Pollution. Air Pad Rectifier Roll. Kuşe bölgelerde sıkışması sonucu geçirgenlik değişmektedir. (Eş anlamlı. karşılık gelmektedir. Elyafların belirli Air Knife Coater. Hava pompalama (özelliği). Hava Air in Stock. İki levha arasına Air Jet. Hava direnci. Taze hava takviyesi. Wet Laid) girişinin sağlandığı delik. Havanın belli bir sıcaklıkta şartlarını düzeltmek amacıyla (Sıcaklık. elle direnci. Hava jeti. Saturated Air) 10 . kaçakları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Impacter. Hava kaçağı. Hava geçirgenliği. Elyaflar su Air Port. Hava kalitesi. Kurutma bölgesinin. Kuşe kâğıdın Air Pad Headbox.

Hava konşimentosu. (1) Fotoğraf taban kâğıdı. ortamda elyaf boyamak için üretilen sentetik kırmızı boya. Kâğıt fabrikalarında havayı Aldehyde Starch. terim. Harita kâğıdı. Alçı kâğıdı. düzeneği bulunan vals. Alignment Roll. Alabaster. Bünyesinde hidroksil (OH-) bulunduran bileşikler. Album Paper). Bazen Album Paper/Board. Air Supply. yarı selülozlar da alkoller gibi hidroksil grupları bulundurur. Bu bitkiye “Esparto” da denilmektedir. Kök boya Türk kırmızısı ile elde yapılan eski bir baskı türü. operatör tarafındaki koridorları belirtir. Mekanik ayar. anlamlı. Alfa. Işığa hassas bir bileşikle Alkafide Process. yaş dayanım arttırıcı nişastalar. Albüm yapmak Daha çok yün halı ipleri boyamak için kullanılmıştır. Guide Roll) Albion Press. Bu süreçte hidrosülfit kullanılmaktadır. içindeki yürümeye elverişli yollar. (Bakınız. Makine salonunda tahrik tarafı veya en ilkel yaşam türü. Albiyon baskı. bileşikler. kullanılır. Esparto. Hava fıskiyeleri. Kaplin ve valslerde. mekanik ayarlar. Ayar valsi. CHO gruplarını bulunduran organik kompresör aracılığıyla yaratılan hava. Air System. Kâğıt fabrikası sularında yaşayan bitki kökenli Aisle. Bazik. ASA Alignment.0 den büyük. Alabaster. Ayar kılavuzu. Bu bitkinin elyafları kısa ve kâğıtları kitap yapımında senedi. Kollu bir el presi Alizarin (Dyes). Albumen Paper. AKD. Alkafide süreci. Üretim de kaplanmaktadır. Selüloz üretim (albüminle) kaplanmış esnek alüminyum veya çinkodan süreçlerinden biri. Kâğıt yüzeyi daha farklı maddelerle 11 . Güney İspanya’da yetişen bir Air Way Bill (AWB). Hava beslemesi. Günümüzde volkanik kalsiyum sülfat yani volkanik alçıtaşı. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. fotoğraf taban kâğıtları. kâğıt tabakaları arasında hava bunlardan biridir. (Eş amacıyla üretilmiş karton. Bünyesinde bir veya daha çok hidroksil kurutma keçelerinin üzerine monte edilen hava üfleme (OH-) grubu bulunduran organik moleküller. kâğıdın makine yönünde yırtılıp. üzerinde pnömatik ayar kaplandıktan sonra alçı görünümünü alan kâğıt. Hava yolu taşımacılığında hava yolunun kullanılmaktadır. Selüloz ve fıskiyeleri. Bir montajın veya geçmişte ise volkanik kalsit (Oniks) için kullanılan bir toplanan ekipmanın ölçüsünde olmasını sağlayan mastar. Albümin kalıp. Alkali. yapılma taş baskı kalıbı. Hava sistemi. Dijital baskılarda gümüş halid sırasında. Alizarin.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Shear Burst. Özellikle kalenderin veya Alcohol. Algae. Regüle valsi. Mastar. Alkol. Kurşun asetat kristalleri ile yanlara kaçmasını önlemek için. imalinde kullanılan kalın karton. Aligning Paper. Bünyesine aldehit sağlayan kompresörler hava kurutucuları. Yüzeyine sadece sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit için albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan.(Eş anlamlı. Alg öldürücüler. Genellikle Aldehyde. Hava kaynağı. borular ve grubu eklenmiş. Gerçekte fabrika Algicides. göndericiye verdiği teslim alındı belgesi. Koridor. Kâğıt hamurunda iç kullanılan. Kaymak taşı. tutkallama kimyasalı olarak kullanılan bir madde. Su mermeri. makinenin diğer bir iç tutkallama kimyasalıdır. mal sarıcıda. titreşimsiz ve tahribatsız çalışması için yapılan ölçülü. Fotoğraf albümü kartonu. Taş baskı. Selüloz ve yarı selüloz zincirlerinde görülürler. pamuk kökenli bir kâğıt türü. Harita yapımında AKD (Alkyl Ketene Dimers). Aldehit. Alkali. pH değeri 7. Album Board. vanalardan oluşan hava besleme sistemi. Air Showers. Alfa bitkisi. Hava yırtığı. Hava patlağı. Halen sanat eserlerinin (Ribura Tinctorum) rengine alternatif olarak asidik basımında taş baskı adıyla kullanılmaktadır. Anthraquinone Dyes) Albumen Plate. Alg. (2) Albüm kopması. Aldehit nişastası. Alignment Jig. ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. kartpostal sıkışması sonucu. Keçe veya eleğin Alabaster Paper. Hava yolu bitki.

arttırırken. Bu nedenle harita basımı veya Topaklaşmasını önlemek için tutkallara sodyum hidroksit arşivleme gibi amaçlar için üretilen bu kâğıtlar dayanım ilavesi. Alkid grubu. kâğıtta leke oluşumu. Nötür veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir kâğıt iç tutkalı. Selüloz elde etmek için sağlar. aşamalarından biri. ortamda yapılan kâğıt üretimi. Alkali ortamda (pH değeri çözücülerde çözünebilen kısımları. tutkallama. ligninsizleştirme. AKD. Kâğıdın alkali ortamda Alkali Lignin. Alkali direnci yüksek kâğıt. üretim aşamasında kâğıt kopmalarının önüne İndirgeme sonucu oluşan asitlere karşı Alkali tüketimi artar. Kâğıtta alkali ortama içinde kullanılan ve parlaklığı arttırmaya yarayan bir (pH değeri 7. esnasında. Alkali kâğıtların yaşlanmaya Alkalization. veya sülfat süreci denilmektedir. Sodyum sülfit katılan sürece ise Kraft süreci Alkyl Ketene Dimer (AKD). düzenlenmiş alkali pişirme süreci.0 den büyük) üretilen kâğıtlar. Alkali dolgu. Alkali ortamda değerinin 7. Tutkallamada AKD. ASA gibi sentetik tutkallar selülozun yaptığı her tür bileşik. Alkalizasyon. Alkali lignin. Kâğıtta iç tutkallama amacıyla. Alkali selüloz. geçer. Kâğıdın dayanımını reaksiyon sonucu karbonhidratların indirgenmesi. Alkali çözünme. Sodyum sülfit katılmadan yapılan işleme. Alkali nedeniyle. Refleks mavi. Alkali tutkallama. Ayrıca. Alkil keten dimer. Alkalide çözünebilirlik.0 den büyük olması. oksijen. Baziklik. Alkali direnci. halinde. Alkali süreç. soda kullanılmaktadır. hidrojen peroksit gibi maddelerle kullanılabilen iç tutkal. Alkali maddelere karşı Alkaline Fillers. Alkali ortamda işlem. açısından tercih edilir. Alkali ortamda Alkyd Resin.0 den büyük) uygun bir tutkalla yapılan iç pigment. Selülozun alkali Alkaline Paper. Alkaline Pulping. Genellikle Alkali Reactive Binder. Rayon üretim kullanılır. süreci denir. Sodyum hidroksit ve sodyum sülfit Alkali Cellulosates. maddeleri. Alkali (NaOH)ekleme. Alkaline Sulphite. (Bakınız Alkali Resistance). Alkali kâğıt. Yağla modifiye edilmiş kostik ve/veya sodyum sülfit çözeltileriyle selülozun elde polyester reçine. nötür veya alkali Kraft pişirme sürecinde düşük sıcaklıklarda oluşan bir ortamda kullanılan sentetik bir tutkal. reaksiyon veren veya asitlerle reaksiyona giren kâğıt dolgu Alkali Resistant Paper. Kostikle (NAOH) adlandırılır. Alkali bağlayıcı. Sulu bir ortamda alkali kâğıdın gösterdiği bozunma direnci. Alkali selüloz üretimi. Hidroksil (OH-) selüloz rayonları. pH Alkali/Alkaline Extraction. Boya üretiminde kullanılan bir Pulping) reçine grubu. Alkenyl Succinic Anhydride. (Bakınız. karşı dirençleri yüksektir. 7. Alkali selüloz rayonları. Alkid reçine. Alkenil süksinik Alkaline Peeling. Alkalinite. Alkali Solubility. Alkali parçalanma. Selüloz ağartma öncesinde veya Alkali Proof. (ASA). Rayon. renk özelliklerini koruması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alkali Blue. Alkali Resistance. Karbon siyahı Alkaline Sizing. 12 . Alkali odun çözeltisinin asitle veya sabun ve tutkallar gibi alkali bir cisimle teması işlenmesiyle elde edilen lignin. Alkali mavi. Sodyum ve potasyum metoksit gibi maddelerle yapılan Alkalinity. ligninin alınarak selülozun işlenmesi. Alkali ortamda bulunma Alkaline Paper Making. kâğıtta baskı sırasında boyut kararlılığı Alkaline Process. iyonlarının Hidrojen (H+) iyonlarından fazla olması. Alkali kâğıt yapımı. Alkalilik. ortamında selüloz üretim süreci. güçlendirilir. Alkali Staininig. Nötür veya asitsiz tutkallama diye de Alkali Celullose. Alkali kirlenme. Alkaline Alkyd Group. anhidrit. Boya ve mürekkep üretiminde edilmesi.

Alfa gibi krepli kâğıtların her yöne uzaması. Sodyum Hidroksit) çözeltisinde. İddia etmek. bazik alum gibi oranında paçavradan elde edilen selülozun kullanıldığı çeşitleri vardır. Tuvalet kâğıdı Alpha Writing Paper. Kimyasal bir “çift karışmalarıyla meydana gelen ve yeni ürüne farklı özellikler tuz”. (Esparto)bitkisinden elde edilen selülozla yapılan kâğıt. Mordan madde selülozu oranı düşürülebilmekte ve ismi pamuklu veya diye de adlandırılır. Selüloz olarak % 100 sonradan yapılan karşımlar. Rengi dış etkilerle değişebilen Alternative Fibers.5 kostik (NaOH. Genellikle montaj Alüminyum. Tüm risklerin sigortası. (Eş anlamlı. refrakter ve aşındırıcı üretiminde kullanılan aşamasında öngörülemeyen pek çok riske karşı makineleri saf bir alüminyum kaynağı. Alum. Alaşım. Alüminyum Klorür. Olası her riske Alumina. Tam paçavra kâğıdı. İleri sürmek. bir koruma sağlanır. Paçavra kâğıtlarında % 25 e kadar pamuk kimyasalların elyafa tutunmasını sağlar. Alüminyum hidrat pigmenti. Çözünmeyen selüloz. Allege. Şap lekesi. Sarıldığı gıda maddelerini rutubete karşı korumak için. Ağaçlar dışındaki maddelere verilen genel ad. selüloz. Değişiklik. Kapsam risklere karşı daha dar Aluminates. bir Alpha Protein. Buna rağmen şap genel anlamda da bunlardan Alloy. Alüminyum sülfatın çeşitli karışımlarına kesilmesi. O nedenle tam paçavra Alum Spot. yağlar ve parafin benzeri maddeler. Alüminyum folyo kaplama. Renk değiştiren. 20oC de. yıllık bitkilerden elde edilen diğer elyaflar. Kanunen müsaade edilen miktarda ve müsaade edilen alanda ağacın Alum. 13 . Alfa kaplamadan farkı alüminyum pigment ve bağlayıcılarla bitkisinden elde edilen selülozla yapılan baskı kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ All Directional Stretch. Buna iyonlarını azaltıp tutkalın bağlama gücünü arttıran kimyasal çözünmeyen selüloz da denilmektedir. korumak amacıyla yapılır. Kâğıt hamuruna katılan ve veya daha geniş olabilir. Çözünemeyen Alfa selülozuyla isim benzerliği bulunmaktadır. Farklı metallerin çeşitli oranlarda herhangi biri için de kullanılmaktadır. karşı yapılan sigortalama türü. kâğıt yüzeyin kaplanmasıdır. Çözülmemiş şapın kâğıtta bıraktığı terimi % 100 paçavra için kullanılmaktadır. bulunmaktadır. alüminyum sülfat da denilen ve doğada bulunan veya All Rag Paper. All Risk Insurance. Folyo Alpha Printing Paper. verilen genel ad. gama selülozu denilmektedir. Aluminum Chloride. Hamurda sülfat selüloz hamurunun çözülmeden kalan kısmı. Alüminyum potasyum sülfat veya potasyum kazandıran alaşımlar. Çözünemeyen alfa selülozuyla isim benzerliği Aluminum Foil Lamination. daha etkili elde edilen bir protein. Müsaade edilebilir ağaç kesimi. Alpha Cellulose. % 17. Yabancı maddeler. Kâğıt üretiminde hamura katılan boya ve paçavra kâğıdı. Kâğıtta yüzey tutkallama ve kâğıdın alüminyum folyo ile kaplanması. Şap kelimesi sadece bunlardan birisini ifade eder. Allochroic. Tadilat. değiştirici eylem. Bone Fiber) Aluminium Coated Paper. Çözünen kısma ise madde. Soya proteini. Ayrıca kaplama malzemesi olarak kullanılan. Bir şey üzerinde yapılan bulunan polisakkaritler. Alfa selülozu. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Her yöne uzama. iz. Alpha Pulp. Alfa yazı tabı kâğıdı. (Al2O3). Alüminyum oksit. İçinde alfa selüloz bulunduran Alumina Hydrate Pigments. Alunite) paçavra kâğıdı olarak geçmektedir. Bir tür kâğıt kaplama hamurunda kullanılan pigment. ortama alüminyum sağlayıcı katkı maddeleri. soya fasulyesinden alüminyumun da üstüne polietilen kaplanarak. Alfa yazı tabı kâğıdı. Alüminatlar. Alfa selülozu. Alüminyum kaplı kâğıt. (Eş anlamlı. Allien Substances. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Asidik alum. Allowable Cut. Selüloz bünyesinde Alteration. Alümina. Alternatif elyaflar.

hem de yağı seven sıcaklık. Aluminium Coated kullanılan amonyaklı ozalit kâğıdı. düzensiz ve kontrol edilememiş. Sıvı tutkal reçineleri. Amfoterik nişastalar. Suda çözünebilen. Bu şartlar özel olarak maddelerden oluşan karışım. hem de suyu iten bir hidrokarbon Ambient Pressure. Fişek kâğıdı da denir. Paper) Ammonium Bisulfite. Ambient Sampling. (1) Amonyum bisülfatlı selüloz likörü. Glikoz polimeri. Dayanıklılığı ve sağlayan bir madde. Alüminyum trihidrat. bağıl nem gibi çevre şartları. Bir Depreciation) ekipman veya ölçümleme için temel alınacak basınç Amphiphilic. Alüminyum Ammonia Paper. Amylopectin. Hem suyu seven. ışık geçirmez kâğıt. Mühimmat. Çevre basıncı. Amiloz. karboksil grubunu. Hem suyu Ambient Noise Level. Şap (Bakınız. Turuncu maskeleme kâğıdı. Nişasta molekülünün glukan zinciri bulunduran parçası. düzensizliği nedeniyle kümelenmiş yapıdaki şekilsiz Turuncu renkli. bileşikler. Ambient Air. Kâğıdın üretimi sırasında kullanılan kâğıt. Genellikle havadan Amphoteric/Amphoteril Starchs. Amfifil. Çevre havasını izleme. Alunite. Amorf selüloz. Kristal yapıda olmayıp. Ortam. Mühimmat kâğıdı. Mevcut koşullar altındaki özelliğidir. katyonik nişastalarda bulunan moleküler yapı. Katyonik ve anyonik grupları bünyesinde bulunduran nişastalar. Çevre. Amphipathic Molecule. Güçlendirmek. Amonyaklı kâğıt. (Bakınız. Amorf silikatlar. Ortam gürültü seviyesi. Amphipathic) durumdur. Aluminum Trihydrate. Ortam koşulları. Şap lekeleri. Ömrü net olarak bilinen sonuçları değerlendirme. Hücre duvarlarının Amberlith. Pozitif koruyucu olarak veya selüloz yapımında kullanılan bir yükü nedeniyle. Ammonia Base. Şiddetini arttırmak. Kimyasal dayanım arttırıcı olarak hamura ilave edilir. olarak şiddetini arttırmak. Amberlit kâğıdı. Source Sampling). tutkalıyla. hem de suyu iten bir molekül yapısına sahip olan fabrikası ortamında. farklı şekillerde olan. Alüminyumlu kâğıt. Amines. Amorf bölge. Amonyum bisülfat. Reçine sabunu formülüyle ifade edilen bir kristal. (Benzer. (2) Amonyum tabanlı. Özellikle gazete Ambient Air Monitoring. Ortam havası Amorphous Silicates. görülebilen şap kristallerinin oluşturduğu lekeler. Şekilsiz selüloz Ambient. kaplaması isteğe göre kaldırılabilen. madde. Ayni zamanda yaş Amplify. Ambient Conditions. Yüzey aktif maddelerin bir hazırlanmış şartlar değildir. Amorphous Regions. kâğıtta gözle Amorphous. Yüksek moleküler ağırlıktaki Ammonia Based. Etrafımızı kuşatan çevre. kullanılan ve hamurda tam çözünmediği için. Amortisman. Çevresel örnek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aluminum Paper. alınan örnek. grubunu bünyesinde barındıran bileşikler. Alum) Amorphous Cellulose. şapın reaksiyonu sonucu oluşan çökelti. Çevre koşulları. Reçinelerde olduğu gibi. Proje basımında pigmenti ile kaplanmış kâğıt. 14 . selüloz. Şekilsiz. (NH4) HSO4 Aluminum Resinate. (Benzer. Amfipatik molekül. havasını analitik cihazlarla sürekli olarak ölçme ve Amortization. Kâğıtta Ammunition. dizilmiş alanlar. dolgu olarak kullanılan. hem suyu çeken bir kendiliğinden oluşmuş gürültü seviyesi. parlaklık sağlayıcı ve alev almazlık Ammunition Paper. hamurda elyafın tutunumunu arttırır. varlıklar için tespit edilen aşınma payı. Amonyum bazı. Alüminyum resinat. Aminler. uzun ömürlü olması nedeniyle mühimmat sarımında Alum Spots. Çevre kâğıtlarında kullanılan dolgu maddeleri. ışığı maskeleme amacıyla kullanılan. Amilopektin. (Bakınız. Kâğıt çeken. Amylose. Amorf.

karbon dioksit ve hidrojen ölçmeye yarayan alet. Anaerobic Angle Cutting. (Eş anlamlı. Aniline. ağzından çıkan hamur jetinin. Angle. Oluklu mukavva kutularda. Taban plakası. oksijensiz veya makine salonundaki hava hareketlerinin hızını ortamda bakterilerle. pamuk Anaerobic Digester. dışında kesilerek işlenmesi. Anemometre. tohum kesesinde gelişen bitkiler. ekipmanın üzerine sabitlendiği. Anaerobik çürütücü. Oksijensiz ortamda oluşan açı. Kapalı tohumlular. Kayma açısı. Sabitlemek. Su mermeri. Analitik filtre kâğıdı. Anchor. Metodik olarak bir bütünü parçalarına veya kuşe tutkalının kâğıtta elyafları bağlayan kuvvetten ayırıp birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran cihazlara büyük olması durumunda yolunma yaşanmaması için temas verilen ortak isim. cismin kaymaya başladığı açı. (2) Kâğıtla herhangi bir uygulama valsinin yıkandıklarından. Kalsiyum sülfat. Temas açısı. zemine tutturmak. (Bakınız. kâğıdın makine yönü Anaerobic Reactor System. Anchor Bolts. Makine veya ekipmanı zemine sabitlemede kullanılan Angle valve. Anaerobic (Biological) Treatment. Ankrajlama. tohumları. Ancillary Equipment. (Bakınız. Sole Plate) Anhydrite. Anhydrite) plakası. Sarma açısı. Susuz alçı taşı. açısının küçük tutulması hedeflenir. Açılı kesim. Anaerobik reaktör sistemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Anaerobic Biological Treatment. Kâğıdın makine yönünde ve Bir seri reaksiyonla atık su içindeki organik maddeleri makine eninde benzer özellikler göstermemesi nedeniyle. Açı ile ölçülen. Kâğıdın gren Process) yönünü/suyolunu dikkate alarak kesme. Boya ve ilaç yapımında kullanılan organik bir bileşik. eğik zeminde kayma açısı. Sarma açısı. Rüzgâr ölçer. Hamur kasası cetvel Diğerleri “Brookite” ve “Rutile” dir. metan gazı ve karbon dioksite dönüştüren reaktör sistemi. Angle of sabitleme. Ekipmanları hazırlanan bir Angle of Slide. Tutturmak. sülfüre dönüştürerek suyun arıtılması işlemi. Ankraj cıvataları. Anatase. Anaerobik biyolojik Anemometer. Matbaalarda. Angle Analysis. Kâğıt makinesi Kaymak taşı. Baskıda. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Angle of Wrap. aralarında oluşan açı. metan. Angiosperms. bağlantı parçaları. Makine veya sonucu açı ile ölçülen hareket miktarı. Angular. Çıkış açısı. Eğimi arttırılan bir düzlemde. (1) Kurutma özellikleri yanında son derece küçük parçaları tutma keçelerinin veya safihanın silindir veya valsle yaptıkları özelliğindeki kâğıtlar. Ankraj pimi. son derece düşük kül oranına sahiptirler. Ankraj plakası. Angle Cut. Melek tüyü. (Bakınız. İki çizgi veya düzlemin kesişmesiyle aralarında Anaerobic Process. Analizör. betona gömülü montaj Anhydrate. Köşe vanası. araştırması. (Eş anlamlı. organik maddeleri çürütme süreci. Atık su içindeki organik maddeleri. analizlerinde kullanılan filtre kâğıtları. Yardımcı ekipman. Elek veya keçenin vals veya Anchoring. Ankraj saplamaları. Hidroklorik asit ve hidroflorik asitle temas açısı. Laboratuvar kopardığı ince iplikçikler. Açılı kesme. Havbe içindeki arıtma. Makineyi kaide üzerine cıvatalarla silindir yüzeyiyle yaptığı sarma açısı. Anilin. Açı. Açısal. mürekkebin kâğıttan Analytical Filter Paper. çürütücü. Analiz. Angle Hair. Şeker kamışı. Oksijensiz süreç. teması sırasında. Contact) Anchor Pin. yardımcı ekipmanları. Genellikle dönme hareketi Anchor Plate. Beton dübeli. Oksijensiz gibi. elek yüzü ile yaptığı açı. Sistemli bir yöntem kullanarak sorun Cut). Anataz. Alabaster. 15 . özellikle zarf üretiminde uygulanan kesim tekniği. Mürekkep tutkalının Analyzer. Yüksek filtreleme Angle of Contact. Angle of Outflow.

Kâğıt reçinesidir. Fatura edilen yıllık işlenmiş kâğıt. Anilin baskı. Anyonik doğrudan boyalar. Davetiye kartları. değişen. metalden yapılmış. işlenmiş deri. Çağrı yapmak amacıyla Animal Sized Paper. uygulama valsi ile alınan sülfo gruplarını bünyesinde barındıran. Negatif elektrikle yüklü iyon parçacığı. Tramlı merdane kullanarak hassas kaplama tarafından emilerek çökelme temayülünü azaltan maddeler. edilen tutkalların uygulanması yoluyla üretilmiş veya Annual Net Sales. Announcements. kâğıt hamuruna veya kâğıt yüzeyine. Hazne merdanesinden aldığı yardımcı olan. Yıllık halka. Kömürün damıtılmasıyla elde Anionic Demand. kemiği. Anyon. Benzenden de elde edilir. Aniloks kaplama. Isotropic) Animal Size. çökelme önleyici maddeler. Hayvan tutkalıyla (Jelatin) Annual Report. Anyonik. Anyonik talep. Akışkan ve sistemdeki anyonik polimerleri nötürleştirecek kimyasal çabuk kurular. ürünleri. derinlikte gözenekler bulunan merdane. Yıllık bitki elyafı. Tramlı merdane. Anyonik dağıtıcılar. En yaygın çizgileri. yıllık Anionic. Annex. sisteminde. Çok hassas Anionic Trash. Yıllık net satış tutarı. yapımında kullanılan buğday ve pirinç sapları gibi. yapan makine. Anyonik maddeler. Beyaz su derinliklerde olduğu için temiz baskı elde edilir. Anyonik ihtiyaç. anyonik oligomerler veya polimerler gibi zararlı Hayvan derisinden yapılan. Genellikle kontratlarda jelatini gibi kısımlarından elde edilen ve kâğıtta kullanılan sona eklenen doküman/dokümanlar. Annual Ring. Negatif yüklü modifiye kaplı. Ek. Hayvan parşömeni. Katodik korumanın yeterli olmadığı bazik veya asidik ortamlarda uygulanan ve 16 . Yaş halkası. Anion Exchance Resins. Tramlı merdaneli Anionic Dispersants. hayvanlardan elde Annual Crop Fibers. kullanım kolaylığı terim. El hazırlanmış ve kendi cinsinden zarfı olan özel matbaa yapımı kâğıtların dayanım özelliklerini değiştirmek için. makinenin çalıştırılmasına Anilox Roll. Hayvanın kanı. Anyonik gruplar kaplama ünitesi. Hayvan tutkalı. de parşömen denilmiştir. Bir dokümanın eki. Anyonik nişasta. Anizotropi. ve iyi bilineni tuzla rejenere edilen su yumuşatma Annual Vegetable Fiber. Baskıda kullanılırlar. Suda çözünen ve mürekkeple temas ederken. Yöne bağımlı olma. yönetiminin düzenlediği ve şirketin o yılki durumunu Anion. üzerinde lazerle oyulmuş eşit nişastalar. Daha sonraları. İyon değiştirici reçineler. Cation) gösterir rapor. Anyonik atık. Anodic Protection. Aniline Printing. azo boyaların mürekkep mumlu kâğıda aktarılır. Ağaç kesitinde Gözenekli boncuk taneleri şeklinde ve boşluklarında görülen ve her yıl bir yenisi oluşan dairesel büyüme iyonları yakalama özelliği olan reçineler grubu. Bu baskıda birbirine temas eden iki valsten biri sağlayan ve en çok kullanılan boya türü. Negatif yüklü iyon. (Bakınız. krom veya seramikle Anionic Starch. Anilin boyalar. Animal Tub Sized Paper. Parşömen. Altın yaldız işlemede (tezhip) kullanmaktadır. tutkal türleri. bitkilerden elde edilen selüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aniline Dyes. sodyum tuzları. Anodik koruma. Kâğıt kullanıldığı dönemlerde Fleksografik baskı için kullanılan hamurunu boyamada kullanılan. Kâğıt kalitesini arttırarak. (Zıt anlamlı. Anilox Coater. Tutkal olarak Jelatin kullanılmaktadır. kâğıttan yapılan benzerlerine Anisotropy. su sisteminin kapalılığına bağlı olarak miktarı Animal Parchement. Bir edilen katran boyaları. miktarı. Baskı için anilin boyaların Anionic Direct Dyes. satış toplamı. Yılsonunda şirket yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt. Hayvan tutkalıyla yapılmış kâğıt. Saman elyafı. mürekkebi baskı silindirine aktaran. Yıllık faaliyet raporu. yazı yazmak için kullanılan maddeler.

Antik desenli. kalenderlerde oluşan istem dışı sapmaları yüzü antik görünümlü kâğıt. elektronik etiketleme ve hologramlar da kalenderlenmemiş kâğıt. Bloklaşmayı önleyen maddeler. Klor karşıtı. Serbest kloru veya görünümlü Bristol kâğıdı. dâhildir. (Bakınız. Antimuan oksit. gofrajlı Antique Eggshell Paper. Antirust Paper. bir yöntem. Antik kapak kâğıdı. karton kutu yapımında arttıran kinin türü boyar madde. Antik. kullanılan kâğıt. Yataklarda sürtünmeyi azaltan Amerika’daki standartları belirlemek ve geliştirmekle her tür oluşum/yapı. Kurutma görünümlü ve bazı kitaplarda özel olarak kullanılan keçe izi keçesinin arkasına konulan ve keçenin safihadan kolayca verilmiş kâğıt. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü. Bir yüzü düzgün ve parlak. Amerikan Gazete Yayımcıları Birliği’nin kısaltılmışı. Anthraquinone (AQ). Sebze ve liköre katılan. metal ters yönde polarize tahrifat yapılması önlenmiş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ korozyonu önlemeyi amaçlayan koruma yöntemi. Doğada bazı insan sağlığına zararsızdır. Antik Bristol. Safety Papers). lignin alımını hızlandıran ve enerji verimi meyvelerin raf ömrünü uzatmak için. Antik perdahlı. gerilimini azaltarak köpük oluşumunu önleyen maddeler. Doğal ve kaba Antiblow Box. Antique Bristol. Bunlara kâğıt dışı. Antrakinin. Önceleri elekteki paralel Swimming Roll) çizgileri yüzeyine geçmiş olan kâğıtları belirtmek 17 . Antioksidan karton. Teknik alanlarda Antifriction. Kâğıt yüzeyinin Anti-Counterfeighting Paper. Hipoklorit kâğıt hamurunda yok eden sodyum sülfat/sülfit Antique Cover Paper. görevli resmi kuruluş. Güvenlikli ambalaj. Antiklor. üstüne sarıldığı metalleri çürümeye karşı Kâğıtların birbirlerine veya başka bir cisme yapışmasını koruyan kâğıtlar. Yüzeyi yumurta kabuğu gibi pürüzlü. Boyaya izolasyonunda kullanılan ve Manila bitkisinden elde edilen karıştırıldığında daha az pigmentle daha koyu renkler elde selülozla yapılan bir kâğıt. Antifoaming Agent. edilebilir. ad. diğer makine eninde. Metalin Antifalsification Paper. Filigranlı. Halojenlerle birlikte Antacid Manila Paper. Antik kitap kâğıdı. ayrılmasını sağlayan. düşük vakumlu kasa. Elektrik kullanıldığında alev geciktirici kâğıt üretilmektedir. Kalenderlenmemiş kaba Antichlor. kalenderlenmemiş keçe izleriyle kaplı. mantarlarda ve böceklerde bulunmaktadır. ve özellikli kâğıtlar kullanılarak yapılan ambalajlama. Güvenlikli kâğıt. Antimony Oxide. Antique Finish. Bu kartonlarda kullanılan kimyasallar boyaların yapımında da kullanılmaktadır. Pas önleyici kâğıt. Antik yumurta kabuğu kâğıt. Esparto selülozundan yapılma kâğıtlar. Köpük kesici madde. önleyen. Yazı üzerinde paslanma potansiyeli. Ters üfleme kasası. Kalenderlenmemiş kaba görünümlü kapak yapımında Anti-Counterfeighting Packaging. telafi etmek amacıyla kullanılan valsler. gofrajlı ve görüntüsü. kuşe çözeltisine katılan maddelere verilen genel Antique. Yüzen vals. beyaz Antioxidant Board. Güvenlikli kâğıtlar. Kâğıt üzerindeki edilerek/elektrikle yüklenerek pasifleştirilir. Antique Laid. kaba ve doğal Kalpazanlığa/korsanlığa karşı kâğıtlar. kayıtların kasten değiştirilmesini önlemek amacıyla ANPA (American Newpaper Publishers Assosiation). Filigranlı. (Bakınız. Kitaplara antik görünüm vermek için kullanılan özellikli kâğıtlar. Antideflection Roll. Sıvının yüzey ANSI (American National Standards Institute). Sürtünmesiz. Yüksek hızlarda ve geniş Antique Glazed Paper. Emici kasa. Asitsiz Manila kâğıdı. Alizarin gibi sentetik kullanılan karton. Ambalaj kâğıdı olarak Antiblocking Agents. türü kimyasallar. üretilmiş kâğıtlar. Kalpazanlığa/korsanlığa karşı ambalaj. Alkali pişirmede. Antique Book Paper. kullanıldığında. Antik perdahlı kâğıt.

fabrikalarında. Aktarma merdanesi. Kâğıt yoğunluğu. İkinci valse. Sehpa. Bir fikrin veya projenin kurşunlu cam eşyaları sarmak ve kararmalarını önlemek gerçekleştirilebilir olması. Matlaştırmaz karton. Amerikan Kâğıt Enstitüsü. Antipas kâğıt. bulundurmaz. kimyasalların hamura Selülozcular Birliği. sonraları kaba keçe izli kâğıtlara verilen API. Antitarnish Board. Görünüş. (gr/cm3) Ölçülen kalitesini hem koku. Uygulanabilir. kesafetin hamur kasasına uygun hale getirilmesi 18 . (Bakınız. birleşerek AF&PA (American Forest and Paper Assosiation) adını almıştır. özelliklerinin tamamı. Anti statik katkı maddeleri. adacıklar oluşturduğundan. İletkenliği yüksek. Apple and Pear Wraps. için kullanılan bir kâğıt. Örs. Ek. 1993 den sonra AFI ve API Antique Paper. Kâğıt pH değerinde üretilirler. Kitap veya doküman sonuna eklenen katkı maddesi katılmış. Makine veya karton kesimi yapılan. verilmesi. Görünür yoğunluk. Anti statik kâğıt. Applicable. yüksek iletkenlikliği olan kâğıt. Antistatic Coating. hem de safihada delikler yaratarak kaba kâğıt kalınlığı (µm) ve gramajı (g/m2) baz alınarak bozarlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ amacındayken. Aradaki hava boşlukları da ölçüme dâhildir. Apparent Specific Volume. iki valsli sistemlerde. düşük gramajlı. su devrelerinin kapatılması sonucu ortamda üreyen bakteriler. Amerikan arasındaki bölüm. Anvil. Yaklaşım bölgesi. (Amerikan Orman ve Kâğıt Anti Rust Paper. olarak kullanılır. Bunun için kâğıt hamuru nötür Application. malzemeyi paslanmaktan koruyan kâğıt. yayan vals. (Eş tablolar gibi açıklayıcı ekler. olarak kullanılan ince pelür kâğıtları. yığınının hacmi ve ağırlığı baz alınarak hesaplanan kâğıt Antislime Agent. Bir amaca veya hedefe uygun özelliktedir ve bünyesinde kükürt bileşiklerini hareket. Matlaştırmaz pelür. İçine sarılan metal Üreticileri Birliği). Dış görünüş. Bu kelimenin zıt anlamlısı Bulk kimyasallara verilen ortak isim. Bu amaçla bakterileri yok etmede kullanılan bulunan kâğıt yoğunluğu. Şlaym önleyici madde. armut. Zahiri kalınlık. Intrinsic Thickness) hatta baskı sırasında diğer kâğıtları beraberinde çekmesini Apparent Viscosity. Antistatic Agents. ESD Paper). anlamlı. Kâğıdın dış görünüş elektrostatik şarjları üzerinde biriktirmeyen kaplama türleri. Antique Finish). Appearance. Görünen özgün hacim. bıçak kesimine uygun altlık. Genel amacı. 1993 den önce var olan (American Paper Instıtute) genel isim. Uygulama. kelimesidir. Uygulama valsi. Reometrelerle ölçülerek hesaplanan vizkozite. Fan pompası ile hamur kasası cetvel ağzı APA (American Pulpwood Assosiation). Görünür yığın yoğunluğu.F. Pas önleyici Elma. Kâğıdın Yüzey kabalığı nedeniyle gerçeğinden daha büyük ölçülen elektriklenmesini ve bu nedenle toz gibi başka cisimleri kalınlık. Antitarnish Paper. Anti statik kaplama. Görünen önlemek için kullanılan maddeler. Anti statik zımpara kâğıdı. yaklaşım bölgesi. Antitarnish Tissues. Tutkal preste veya basımdaki gibi. (cm3/gr) Antistatic Abrasive Paper. yapışkanlık. Antitarnish Paper). İletkenliğinin yüksek olması nedeniyle sürtünme sonucu Kâğıdın birim ağırlığının. Görünür kalınlık. Üzerinde. karşı vals (Backing Roll) veya ambalaj amaçlı üretilen pelür kâğıdı. Yapımında bazen bakır bileşikleri inhibitör Applicator Roll. Matlaştırmaz kâğıt. gümüş. Metalleri kâğıt yüzeyine tutkalı veya mürekkebi düzgün bir dağılımla matlaşmaya karşı korumak için kullanılan. Tezgâh. İlave. Antistatic Paper. sargılık karton (Bakınız. Hamuruna anti statik Appendix. (Bakınız. Altlık. kalıpla kâğıt Approach Flow (A. Metal para. Görünen viskozite. Apparent Thickness. Elma ve armut sarma kâğıdı. kâğıt Apparent Density. destek valsi denir. ölçülen hacmi.). elektrik yükü oluşturmayan zımpara kâğıtları. limon gibi meyveleri korumak için. Genellikle nötür Apparent Bulk Density.

fabrikasının bir bölgesinin sorumluluğunu üstlenen kişi. Onay. Sulu süreçler. Su ortamı. Sulu ekstreler. Apron. Apron Board) monosakkarid. yerine kullanılan. fonksiyonlarına etki etmeyen. Aqua Blue/Green. temizleme. su bazlı. Su yeşili. Göğüslük. baskı kalıbı Bridging) hazırlayıp. İzolasyon üzerinde olan sulu çözeltiler. A2 . Semerkant’ta bulunan. Aqueous. Sulu ortam. Xylan ve mannan odun yarı kasası cetvel ağzının elek üzerine göğüs valsine doğru selülozlarının hidroliziyle ortaya çıkan. hamur Arabinose. Sulu asidik bileşikler. A baskı. beş karbonlu uzanan alt dudağı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve düzgün safiha yaratacak şekilde hamurun eleğe Aqueous Coating. A serisi (A1. Köprü oluşturma. Sulandırılmış. Çözücü olarak su birine yapılan baskı. Kartonun fırçalı jelatin kaplama yapılarak. Aragonite.. Aksesuar. Bir tür. Eklenti. Nötür özellikli. Kâğıt ortam. Arap kâğıdı. Yuvarlak elekli makinelerde Arab Paper. Bir ürünün. Aqueous Extracts. türlerinden. Bobinaj kâğıdı. Akuaton basım. A Printing. Presbant. Sulu sodyum Wraps). baskı yapma Archival Paper. pH değeri 7 nin Armature Paper. Aquatone Printing. Elektrik motorlarının ve trafoların sarımında bozuşmaya uğrar. yüzeyine mürekkep sürerek. Arbitration. Bu tür ortamlarda selüloz kâğıdı. Apron levhası. Yıkama. paçavra kullanılan. mürekkep giderme gibi sulu ortamda yapılan süreçler. hidroksit çözeltisi. Apricot Paper. Arşiv kâğıdı. dayanması için özel olarak üretilmiş kâğıtlar. (Bakınız. projenin veya kaplama. işlemi. gravür baskısı benzeri baskı tekniği. Yongaların yonga silosunda oluşturan yerler. Bakır yüzeyi kazıyarak. Kabul onayı. Açık yeşil-mavi. fotoğrafın döner bir valse 180 derece sarılarak yapılan perdahlama transfer edildiği bir ofset baskı tekniği. (Bakınız. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. Yüksek kapatma gücü ve opaklık nedeniyle kuşe solmaya ve su nedeniyle ebat değiştirmeye karşı dayanıklı hamurunda kullanılır. Apple and Pears Aqueous Sodium Hydroxide Solution. Kayıtların uzun süre tekniği. (Bakınız Insulation Paper). Aqueous Acidic Compounds. Basım sonrası vernik verilmesidir. Apron Board. Apron. kullanılan ortam. tekne içindeki statik basıncı arttırmaya yarayan selülozundan nişasta tutkalıyla yapılan ilk yazı kâğıdı seperatör levha. bobin teliyle metal gövde arasında izolasyonu sağlayan kâğıt. Yangın gibi konularda belirlenen alanda işin sorumluluğunu Sulandırılmış haldeki asidik bileşikler. (Eş anlamlı. Hakemlik. Sulandırılmış alkali. Aquatint. ) ebat kâğıtlardan Aqueous Solvents. Suluboya kartonu. Sulu. Sulu çözücüler. Su mavisi. Bakır baskı. hakeme/mahkemeye başvurma. 19 . Çözücü olarak su kullanılan Area Responsible Person. eklentiler. Kayısı kâğıdı. üstlenen kişi. hızlı kuruyan maddelerle yapılan Approval. Arabinoz. Fordriniye eleklerde. kâğıtlar. kullanılan ve sac oyuklara yatırılan. Alan sorumlusu. Aqueous Alkali. alanlardan oluşan bitki ve hayvanlar için yaşam ortamı Arching. Bir makinenin ana elde edilmiş ve suyu alınmamış ekstreler. onu tamamlamayan Aquaeous Process. serleştirilen zeminle. Su bazlı kaplama. Kristal haldeki kalsiyum karbonat. Mahkeme kontrata uymayan Aquatic Environment. Aquarelle Board. Fırçalı yüzey perdahı. işin istenilen özelliklere uygun olduğunu onaylama. Çinko plaka üzerine Area Brushing. Aragonit. Sulandırılmış kostik. Bitkilerden sıkılarak Appurtenance. Su ve sulak durumlarda.

Deri artıklarının ASA Sizing (Alkenyl Succinic Anhydride). Çok yüksek oranda tolüen gibi kokulu bileşikler. çoğunlukla pamuk selülozu harmanıyla yüksek kalitede ofset baskı ile sanat kitapları basımı. Suni deri. Asbest. Dişçi kâğıdı. Arto Printing. AKD ye göre daha kullanılarak üretilen kâğıtlar. Artists Papers and Boards. Art Printing Paper. selüloz ve bazı polimerlerin karışımıyla yağ geçirmez hale Asbestine. Asbestli elektrik yalıtkan kâğıdı. Böcek kapanı olarak gramajı yüksek. Dekoratif kapak kâğıdı. olarak kullanılan kâğıt. alkali selüloz üretim süreci. karakalem ve sulu boya çalışmalara uygun. Yüksek kaliteli kâğıda. Genellikle patentli ürünlerdir. Her iki yüzü de Art Cover. Yapımında pamuğun veya benzeri bir yıllık bitkilerin Articulating Paper. Artificial Leather Paper. (Bakınız. veya iç kapağı. Bir veya iki yüzü birden önceleri havbelerde yalıtkan maddesi olarak kaplamalıdır. Ressamların kullandığı. Türkiye’deki ticari adı Atermit’tir. Suni parşömen. ve kartonlar. üzerinde sanat faaliyetlerinin yapıldığı kâğıtlar Art Printing. mum kullanıldığı parşömenler. yüzeye sahip. Isıl dirençleri vardır. Sanat parşömeni. tutkallanan ve diploma türü belgelerin basımında kullanılan. Halen kaynakçılar kaynak sonrası sert metallerin soğuyup çatlamasını önlemek 20 . Sanatsal baskı kâğıdı. (Eş anlamlı. Resim kartonu.) olarak asbest kâğıdı kullanılmak suretiyle. Amyant Art Lined Envelope. Chrysolite) kalem resim yapmak üzere üretilmiş. Asbestos. Daha ressamların kullandığı kâğıtlar. İmalat süreçleri üreticiye ASAM Process (Alkalie Sulfite-Anthraquinone and göre değişmektedir. Asbestsi. (Bakınız. Rock Paper. Sanat resimlerinin basımında kullanılan sert karton. Suni çiçek Magnezyum silikat. kullanılmaktaydı. tutkallama. Resim kartonu. Yangın battaniyesi. Asbestos Cement Board. Zehirli olmayan. Örnek. (Eş anlamlı. Agalit de denir. Asbest keçe. Asbestos Felt. ASA öğütülmesiyle ve selüloz ilavesiyle yapılan kâğıtlar. Asbestos Diaphgram Paper. Arsenical Paper. özel bir Bristol kâğıdı. Benzen ve Art Parchment. Uzun asbest liflerinden yapılan ve membran/zar desenlerle tasarlanmış. Salpa. Bitkisel resim karonu. laminasyonla Art Paper. Eyafsı özellikleri olan magnezyum silikat Artists Illustration Board. Düşük gramajlı kitap kapağı için kullandığı kâğıt. kaliteli kâğıtlardan yapılmış zarf. Poster kartonu. Selüloz dışı maddeler kullanılarak yapılan iç tutkallama. Asbeste benzer bir madde olan getirilmiş. Art. Yaş dayanımı arttırmak için hamurda ASA Artificial Paper. Asbestli beton levha. Methanol Process). Sanatsal kapak kâğıdı. son derece kaliteli kuşelenmiş (C2S) kâğıtlar Davetiye ve tebrik kartlarında kapak olarak kullanılan Art Vegetable Parchment. Aromatik bileşikler. Arsenik kâğıdı. türü maddelerle kaplanmış. Sanat parşömeni. yapılırlar. (Bakınız: Art parchment). parşömen görünümlü kâğıt. Amyantlı yalıtkan metal veya camın kullanıldığı baskı tekniği. Tual kartonu. ASAM süreci. Sanatsal baskı. Çok düzgün bir elektriksel ve mekanik dayanımını arttırılmış kâğıt levha. kâğıdı. yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. dekoratif kâğıtlar. Board). Üzerinde kara kristalleri. Desenli zarf. pamuk kökenli selülozdan yapılan kullanılan zehirli kâğıt. Asbestli zar kâğıdı. (Bakınız. Reprodüksiyon kartonu. Resim kâğıdı. Art Board. Renkli ve özel membran. reaktiftir. Art Board) Art Poster Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aromatic Compounds. Asbestten yapılma keçe. Baskı yüzeyi olarak jelatinle kaplanmış Asbestos Electrical Insulation Paper. Suni kâğıt. Artists Illustration Asbestos Lumber). Antrakinin ve metanol Artificial Parchment. dişçilerin diş izlerini görmek Art Vellum. Tual kâğıdı. parşömen. Öğütülmüş kimyasal kullanılan. Taban kâğıdı Collotype Printing.

Asfalt lamine kâğıt. dışı maddeler olmadığından süzme sırasında süzülen sıvıya asbestten üretilen elektrik yalıtkan kâğıtları. Assymetrical Fold. yandıklarında kullanılarak asbestten üretilen. sonra. (Tetrapak kâğıtlar gibi). Asbestli çatı levhası. Asphalt Emulsion. kullanılan levhalar. Asbest kâğıdı. Külsüz. hidroklorik asitle aspiratör montaj boşluğu. Asfalt emdirilmiş üretilir. Ashless) Asbestos Millboard. Kâğıtta. Kâğıdın yanmasından sonra kalan inorganik Asphalt Sheating Paper. (Eş anlamlı. Çatılarda su geçirimsizliği Aseptic Grade Board. Asimetrik katlama. 21 . Kâğıt 900 ˚C de yakıldıktan Asbestos Fiber. Asphalt Slaters Felts. Bitümlü karton. (Bakınız. Asbestos Roll Board. kullanılan bir kâğıt türü. mineral için üretilmiş küçük çaplı (3-5 mm) asbest borular. kimyasallara direnç sağlamak için. Bitümlü kâğıt. Asfalt. Kâğıdın simetrik Asbestos Wallboard.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ için battaniye olarak kullanırlar. (Bakınız. Asbestos Roofing kullanılan emprenye maddesi. istenmeyen kablo türü döşeme altı malzemelerini korumak hamur sistemindeki toplam küle oranı. Asbest elyafların Ash Coloured. Düşük gramajlarda. selüloz Gazete kâğıtlarının ziftle doyurulmasından elde edilen ziftli üretiminden kalma tuzlar ve inorganik kimyasallar kâğıt. muamelesi sonucu geriye çözünmeden kalan kül. kâğıtların ortak adı. su ve kil As-built Projects. Ash Free. Asphalt Felt). Asfalt. yiyeceklerin saklama ömrünü uzatan arasına asfalt sürülerek yapıştırılmış çok katlı kâğıt. Aseptik türde karton. kökenli dolgu maddelerinin elyafa tutunum durumunu Asbestos Roofing Felt. Asphalt Felt). iki Kraft kâğıdının Buzdolabı dışında. inşaatlarda duvar kaplaması olarak Davetiyelerde kullanılmaktadır. kullanıldığı kâğıda benzer bir üretim süreci vardır. Felt). Aspiratör deliği. Asbest karton. kalan külün ağırlığının. zift emdirilmiş karton. Kâğıtta tutunan külün. Ash. Makine salonuna konulan yanmasından sonra kalan külün. ambalaj türü. Ashless Filter Paper. Kül renginde. Kâğıdın su geçirimini önlemek için Asbestos Waterproofing Felt. Kül tutunumu. Asfalt çözeltisi. Zift. Dolgu malzemeleri de Ashless. bulunmaktadır. Uygulama projesi. Zift belirlemek için testler yapılmaktadır. artıklar. Asbestos Slaters Felt. tutunum sayesinde kâğıt yüzey düzgünlüğü artar. Steril ambalaj. Mukavemet çözünebilen yabancı maddeleri aktarmayan kâğıtlar. Kâğıt üzerine kaplanan çeşitli laminasyonlarla Asphalt Papers. arttırıcı çeşitli tutkallar kullanılmaktadır. Asbestli kondüit. ana kütleye göre yüzde Asbestos Lumber. Montaj sonrası karışımı halinde. İçinde selüloz Asbestos Paper. Suya ve Aseptic Packaging. Kraft kâğıtların iç tutkallamasında çizilen ve uygulama sonrasını gösteren asıl projenin kullanılan özel bir karışım. Asitte çözünmeyen kül. Kül. Ash Content. Acid Insoluble. güncellenerek revize edilmiş hali. Asphalt Felt. çeşitli gramajlardaki karton geriye kül bırakmayan bazı kâğıt türleri. levhalar. Asphalt Laminated Paper. Ashless Paper. (Bakınız. Kâğıdın Aspirator Hole. Asbest levha. Bitümlü kâğıtlar. Külsüz. Asbestli çatı kaplaması. Aseptik ambalaj. Yerini Betopan® almıştır. (ISO 2144) asbestle yapılan levhalar. Külsüz filtre kâğıdı. Asphalt. Bitümlü çatı kaplama kâğıdı. Kül Miktarı. Basınç altında çimento ve olarak oranı. Isıdan etkilenmesi Ash Retention. Külsüz kâğıt. Ash. Bunlar arasında kalsit gibi dolgu maddeleri. Analitik filtre kâğıtları gibi. kaplanan ve gravür yapımında veya flekso baskıda Asphalting Paper. Bir yüzü kille için kullanılan. Asbest elyaf. Asbest duvar levhası. çimento ile yapılmış. Asbest ve olarak tam ortadan katlanmadığı katlama türü. Fotokopi kâğıtlarında emdirilmiş su geçirmez asbest levha.

Atmosfere açık temizleyici. tarafsız gözle. Kâğıt makinesinde. Atmospheric Screen. Bir örnek içindeki metal yoğunluğunu tayin değerlere ulaşması için. etmeye yarayan. Zayıflatma. Buhar hatlarında ASTM (American Society for Testing and Materials). ancak jeolojik olarak koyulaştırıcı. oranlarını ölçme. sistematik bir taraftan selülozu bir taraftan peroksidi alan ağartma olarak inceleme. Mutlak basınç Düşük (%0. Bıçaklı döküntü pulperi. Atomizer. Östenitik paslanmaz çelik. Atık bir suyun yönetmeliklerde belirtilen sınır spektrometresi. aynı yükü paylaşan. Kıyıcı. bir ürünün veya patlamalara karşı korunma amacıyla kullanılan bir faaliyetin devredilebileceğini belirten terim. Austenitic Stainless Steels. Yetkili temsilci. Kulağın duyacağı frekans Atmospheric. (2) Açıklaması yapılabilir. Sesli uyarı/alarm. zehirli gazlar. Atmosfer testi. Atmosfere açık Auditing. Havanın içindeki çalışanları tehlike veya hataya karşı uyarmak için verilen nem nedeniyle kâğıdın kıvrılması. Miseller. çeşitli yörelerimizde bulunması muhtemel bir kil minerali. Özellikle ışık ve ses etkisi gibi dalga Koloidal bir çözeltide dağılmış bulunan yüzey-aktif şeklindeki fiziksel etkilerde meydana gelen azalma. içinde azaltma. yöntemdir. kapasiteli temizleme elekleri. Mürekkep renginde. oksijen. Magnezyum alüminyum Associative Cellulosic Thickeners. Audible Alarm. 316 gibi 300 serisi paslanmazlar. Etkisini azaltma. Atomik emilim kapasitesi. Atmospheric Peroxide Bleaching. Paralayıcı. içine konulan temiz su miktarı. Kâğıt fabrikalarında yangın ve Kontratlarda kullanılan ve bir hakkın. standartları geliştirip yayınlayan kuruluş. Bir cihazla havanın veya kurum adına yetkilendirilmiş kişi veya şirket. Atomizör. (2) Yetkili kişi. Mevcutlar. özellikle Atomizer. nikelden oluşan 304. ana tahrik Atramentaceous/Atramentous. Operatörleri ve Atmospheric Curl. Baskı kalitesi çok süzgeci sıyırarak. Denetim. Varlıklar. Atlas kâğıdı. Attemperator. Şiddetini süre Association Colloids. konumda içindeki helezon ve elekle temizleme yapan küçük Authority. Kümelenmiş asıltılar.15) karbonlu ve % 16 nın üzerinde krom ve üzerine baskı yapan açık hava basıncı. bir basınç altında olmayan. boya kıvamını arttırıcı maddeler. Atmosfere açık. elekte ve preslerde. içindeki. Asosiyatif selülozik silikat. yüksek kâğıtlar. Ülkemizde üretimi olmayan. buharları gibi zehirli patlayıcı özellikteki maddelerin Assignable. altındaki kullanılan pamuk kökenli özel bir kâğıt. (1) Yetki. buhar basıncını düşürürken buhar sıcaklığını da kondensat Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve teknik ilavesiyle düşüren vana. Atmospheric Pressure. Assimilative Capacity. Bir şirket Atmospheric Testing. belirlenmiş olan ölçütlere göre. Suyu iten veya suyu seven parçalardan oluşan. Attapulgite Clay. analitik bir laboratuvar cihazı. Helper Drive).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Assets. Bir pompayı karıştırıcı olarak kullanan. döküntüyü parçalayan makine altı pulperi. Otorite. Kâğıtla ilgili Attrition Mill. Dikey Genellikle kâğıt fabrikalarının kullandığı tür çeliklerdir. Attenuation. Sindirme Atomic Absorption Spectrometry. (Bakınız. (1) Devredilebilir. Atapulgit kili. Harita ve atlas yapımında İçindeki sıyırıcı bıçaklı pervanesi aracılığıyla. Assist Drive. Attrition Type Repulper. Atmosfer basıncı dışında ek aralıklarında olan ses. Yardımcı tahrik. Audible. sistemi. Belirli bir işi veya sistemi daha önce peroksitli ağartma. Öğütücü değirmen. ünitesi. Sesli. Atmosferik basınç. Atmosferik kıvrılma. standartları da bulunmaktadır. Atlas Paper. Buhar şartlandırma vanası. Duyulabilir. Özümseme kapasitesi. motoruna yardımcı olan ve onun komutlarına uyan tahrik Mürekkep gibi kara olan. Püskürtücü. Authorized Representative. sesli uyarı. moleküllerin kümelenmesidir. yanıcı gazlar veya solvent 22 .

Birden fazla Automobile Tire Wrap. 23 . (Bakınız. Otomatik cetvel ağzı. Çok nüshalı şirket içi formlarda kullanılan. Regüle valsi. Auto/Manual Control. Otomatik kontrol. bulunan elyaf uzunluğu. özellikleri taşıyan. Automobile Board. bazen gofrajlı. Otomobil kartonu. Kütükleri yonga makinesine sevk eden otomatik ortalama boy uzunluğunu belirten ve bir örneklemeyle sistem. Oto lastiği sargı kâğıdı. Yararlanılabilirlik. Otomatik/el kontrolü. Otomatik olarak devrenin nedeniyle tam olarak kullanılamaz. Bir sistemin yapma müsaadesi verildiği süre içinde. Üretime ayrılan süre kesintiler Automatic Trip. üretime ayrılan süreye yarayan şerit verme sistemi. (Eş anlamlı. Yardımcı ekipman. Auto Tire Wrap. Unavailability). Automation. Otomasyon. Kâğıt makinesinde. bulunduğu toplam süre. ayarlayan sevk valsi. Eksenel. kendinden ile yapılan selüloz parçalama işlemi. sistemi. fiili üretimde otomatikte çalışması için konulmuş çalıştırma anahtarı. Havbe fanları gibi kâğıt makinesi yardımcı Automatic Control. bölünmesiyle elde edilen sayı. Borate Autocaustisizing). Kendi konumunu eleği tekniği. Otomatik açma. Sürekli form kâğıdı. Bağımsız bakım. veya bir ekipmanın. (Bakınız. Yağlama otomatik hem de el ile kontrol seçeneği olan sistem. açılması veya enerjinin kesilmesi. renkli baskıya olanak tanıyan bir baskı kâğıdı. Otohidroliz. Beyazlatmada asit uygulamasıyla bağ yapan klor. kaynaklar olduğu sürece ve üretim Automatic Switch. Otomatik şerit verme Availability Ratio. Operatörün elle yaptığı işlemleri Axis. ve kullandığı mantığı. Eleğin yanlara dizi sayının toplamlarının dizideki eleman sayısına kaçmasını önleyen vals. Aksiyel fan. Çözünür selüloz üretiminin Autotype Paper. belirlenmiş bir mantığa uygun olarak hareket eden. verilen yazılım mantığına göre Axial. ince gramajlı baskı kâğıtları. Kullanılabilir klor. Otomatik kütük besleme Average Fiber Lngth. Ortalama elyaf uzunluğu. buna Available Chlorine. Autocaustisizing. Automobile Tire Wrap). Çok Automobile Panel Board. Eksen. ağır gramajlı bir karton türü. Regüle valsi. Oto lastiği sargı kâğıdı. Oto lastiği sargı kâğıdı. Otomobillerin Axial Fan. kopya özelliği olan kâğıtlar. Dönme ekseni. Otomatik anahtar. Automobile Board). Bir dönüş ekseni üzerinde bulunan ve ayni otomatik olarak yapan sistem. Otomatik paketleme Availability. Kendinden kopyalı ilk aşamalarında ham maddeye verilen buhar veya sıcak su kâğıt. ünitesi. veya keçeyi ekseninden kaçırmamak için pnömatik olarak Auto Slice. İşletme üretmede kullanılan. uygun altyapısı olan sistemlerin yaptığı işler bütünü. Üretime hazır bir kâğıt makinesinin sistemi. Kullanılabilirlik. Form kâğıdı. Bant türü otomatik olarak çalışan ambalajlama Yararlanma imkânı. Fiili üretimde kalınan sürenin. Hem Auxiliary Equipment. Autographic Register Paper. Su geçirimsiz bir kâğıt türü. Mean) Matematikte bir Automatic Wire Guide Roll. Ortalama. Yararlanma sistemi. Autohydrolysis. operatörlerinin bazı bakım işlerini üstlendikleri bakım Auto Guide Roll. bölümüyle bulunan oran. Pompalarda ve aspiratörlerde içinde panellerde ve döşemelerde üstü kaplanarak kullanılan bir merkez etrafına yerleşmiş açık tip kanatları kullanılan. (Bakınız. Elyafların sistemi. Kroma kâğıt/karton. Automatic Tail Feeding System. Automatic Packaging System. (Bakınız. Daha önce ekipmanları. olan fan. Serbest klor. Automobile Tire Roll. kâğıdın bağlanabilmesine oranı. Average. kopyası olan ve genellikle elle doldurulan formları Autonomous Maintenance. Yararlanılabilirlik oranı. Automatic Wood Charging.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Autochrome Printing Paper.

itme veya çekme kuvveti. Axial Flow Mixer. Öğütme sırasında bıçaklara ve mile gelen eksenel itme kuvveti. Açık mavi çizgisiz yazı kâğıdı. itme veya çekme şeklindeki yük. Türbülans yaratmayan akış türü. Azo. Azure. Azure Laid. Akdeniz mavisi. Pompalarda da pompa fanına doğru olan hidrolik itme kuvveti. Eksenel kuvvet. Azo boyar maddeler. Eksenel yük. Axial Load. Dönme eksenine paralel. Eksenel akış. Azur. Dönme eksenine paralel. Axial Force.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Axial Flow. Açık mavi. Azo. Petrolden üretilen bir grup boya veya pigment. Gök mavisi. Açık mavi çizgili yazı kâğıdı. Eksenel itme. Aşağıdan yukarıya doğru hamuru hareket ettiren karıştırıcı tipi. Boru eksenine paralel akış. Azoic Dye Stuff. Axial Thrust. Eksenel akışlı karıştırıcı. 24 . Eksene paralel itme kuvveti. Azure Wove. Su bazlı boyar maddeler.

Baby Press. (1) Yaş kâğıdın kurumaya bırakıldığı Back Cover. tanım. (Eş anlamlı. Üst/ön ise daha düzgün yüzüne denir. fakat sırada bekleyen işler. imitasyon yüzüne denir. BB iki kat daha kaba. kalay. elementlerinden bir kaçının alaşımı ile yapılmış yataklama ortadaki dalgalı kısım için fluting kâğıt ve üstte daha malzemesi. bakır ve Antimuan yüzeyde kullanılan layner kâğıt. Arka kapak. Arka plan. (1) Matbaada kâğıdın pürüzlü olan üretilen. ifade üretimde kâğıdın elekle temas ettiği ve elek izlerinin Backlog. kullanılan ön silindir. Samanlı defter kâğıdı. yüksek gramajlı. Note Paper. (Bakınız. Cam veya kurutma bölümünden sonra gelen mal sarıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Flow. Ciltlemede sırt geçirme. sağlayan eğimli rampa. bulunduğu taraf için kullanılır. B Background. Arka/Alt. Sırt izi. Geri akış. (2) Bu kraftlayner kâğıtlar. Lead Dryer) için sırta yapıştırılan kâğıt veya bez bant. Back End. Ciltlerde düğümlerin açılmaması ilk silindiri. Destek valsi. krepli veya gofrajlı.) oluşan çeşitli izler.. edilmektedir. Eğimli rampa. (Bakınız. B2. B0 ölçüsündeki kâğıt her seferinde tam ortadan arka yüzüne de baskı uygulama. (Burst Factor Ratio). Arkaya basma. makinesi gibi bölümler topluluğu. Karşı vals. Uzun elekli makinelerde üst elek.. Yerine getirilmemiş sipariş. 25 . Cildin arka kapağı. Patlama faktörü oranı. Teslim süresi gecikmiş sipariş. Küçük kurutma silindiri. Spine). Mozaik taban kâğıdı. zeminde.F. (Eş anlamlı. tambur bıçaklarıyla arasına alarak onların öğütülmesini Back Order. Geri püskürtme suyu. Oluklu mukavvalarda. dayanıklı türler olan Kraft. konulan gramajı yüksek ve kaba karton. Back Mark. Kâğıt veya kartonlarda ISO 216 tarafından veya sıyırıcı bıçağın karşındaki destek valsi. arkalarına destek olarak konulan kâğıt. ikinci sınıfı ifade eden akışı. Sırt bezi. Oluklu mukavvalarda.) kâğıtlar elde Backing Wire. Babit yataklama. Top Wire) Babbitt Bearing. Taban kâğıdı. B.B. Diğer kurutma dubleks kuşe kâğıtlar kullanılmaktadır. B serisi kâğıt ölçüleri Ek 2 de verilmiştir. Sırt kâğıdı. Makine sonu. kraftlayner. Diğer kâğıtları Patlama mukavemetinin (g/cm²). Back Liner. (2) Tam ağartılmamış odun yeterli miktarda gelmemesi nedeniyle düzensiz mürekkep selülozundan üretilen kâğıtlarda. Cilt sırtı. Kâğıt makinesinde Back Mount Mash Paper. Çeşitli nedenlerle yapılamamış. Backing Away From Fountain. yerle veya askıdaysa iple temas eden yüzeyinde Reverse Cover. Bebek pres. kitapların sırtında veya arka kapaklarında kullanılması için Back. (Eş anlamlı. Samanlı kâğıt. Sırt kâğıdı. bölünmesiyle elde edilen değer. Birikmiş işler. Backing Board. (Eş anlamlı. Alt layner (tabaka). Silindir karton makinelerinde Back Lining Paper. Backoff Water. bobin seramik cephe mozaiklerinin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. Baskıda mürekkebin B kaba. (1) Çizim kâğıtlarında. Backing Paper. Book Back Liner). Ayna ve resimlerin arkasına B. alt Çeşitli oranlarda kurşun. kâğıt yüzeyinin kabalık derecesi. Geçmiş. Backing. Sırt. Eski sipariş. eşit olarak bölünerek B serisi diğer (B1. belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Hollender dövücüde elyafları için kullanılan basınçlı su. Önyüzü basılmış bir kâğıdın ve C(X)). Tıkanıklığı açmak Back Fall. Back Bone. A(X) Backing Up. Üst elek. Ders kitapları üretiminde. B. kâğıt gramajına (g/m²) güçlendirmek için. (2) Elek izi. Backing Roll. beyaz layner veya Baby Drier. silindirlerine göre daha küçük çaplı ve kurutma grubunun Back Lining. Sırt geçirme. Makine arkası. Uygulama valsinin B(X). Sırt kartonu. Kaymalı bir yatak türü. Ratio.

(2) Kâğıtta eleğe temas eden taraf. Bakteri. ön tarafa salon tarafı veya operatör tarafı. Machine Tender? Baffle Aerator. Arıtmada temizlenerek Bagasse. sakinleştirici parçalar. Çift katlı Fordriniye elekli makinelerde alt Bactericides. kâğıtlar. Harelenme. Bakteri seviyesi. Backs. Parafin gibi kaplama Bagasse Fiber. (1) Arka taraf. yaşayan basit yaşam türleri. şeker alındıktan sonra geriye kalan elyaflı posa. Tahrik tarafı. üretim Side. Perde. (1) Kâğıt fabrikasında kullanım amacıyla depolanan tüm sular. Badami Paper. Front Side). Arkalı önlü. (2) Geri dönmüş su. Türbülansı önlemek Back to Back. Kâğıt bobinlerde. Bakteriler tarafından buharlaştırıcı. Şeker kamışı küspesi. Ayni salona tahrik tarafları havalandırıcı. Şeker kamışından geri döndürülen depolanmış su. akışı düzenleyen. makine basınçlı çürük buhar çıkaran buhar türbinleri. kısma bakan operatör. Back Tender. Gevşek. Kâğıt makinesinde kurutmadan sonraki kısıtlayan cisim. Bakteriyel nanoselüloz. Badami kâğıdı. (2) Sırt sırta. Bombeli. Bozuk ek yeri. et ürünlerinin sarıldığı küspesinden elde edilen selüloz. Kâğıt fabrikalarında döngülü sularda yarattığı geriye doğru iten basınç kuvveti. Selüloz lifleri daha uzundur. yüzde elek izleri görülebilmektedir. Kâğıt veya plastik maddelerden yapılan verilerek yapılan filtre temizliği. Karşı basınç. Bölme. Ters yıkama. Karşı basınçlı türbin. Geri tepme basıncı. Kâğıt makinesinde Hindistan kâğıdı. Bu durum türbin verimini Bacterial Nonocellulose. Kasap kâğıdı. döner ahşap parça. Akışa dik yerleşmiş akışı blankete temasıyla kendini yenileyen baskı hatası. Tender Bad Splice. Baskıda bir önceki rengin Baffles. Bölmeli aeratör. Potlu. Belirli bir örnekteki Back Pressure Turbine. ortada kalacak şekilde monte edilen iki kâğıt makinesinin Baffle Board. Çöl tipi buharlaştırıcı. (Bakınız. Bu bozukluğu. Üstüvane.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Pressure. Back Washing. kâğıdın elek tarafına gelen yüzü. Temizlik amacıyla tersten su Bag. ticari ürünleri paketlemede kullanılan torba ve çantalara Back Water. (3) sırasında oluşan ve baskıda kesiklik yaratan ek yeri İki yüzlü kâğıtlarda. Türbin çürük buharıyla çalıştığı için bu adı ortamlarda gelişirler. içinde saptırma bölmeleri veya plakaları bulunan yapılan basım. tahrik tarafı denilmektedir. Saptırma plakası. (Bakınız. Mill Splice). Akışı önleyen. düzgün saramama 26 . veya benzer ekipmanın montaj durumu. Çanta. Drive Side. Kâğıt bobinlerinde açma sırasında görülen. Bagas. Depo suyu. (Bakınız. Bakteriler tarafından üretilmiş nanoselüloz. Poturlu. Hurda kâğıttan üretilen bir Back Side. Bakteri selülozu. Bagas selülozu. Bakteri öldürücüler. topaklanmayı önleyen. Akışın Bacteria. arka tarafa da Bad Core. arttırmaktadır. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar buharlaştırıcılarından önce kullanılan bir tür ön bulunmamaktadır. Bacterial Count. Hamur kasası içinde kullanılan. Torba. Çürük buharla çalışan Bacterial Celulose. Arıtılmış su. Selüloz fabrikalarında likör oluşturulmuş selüloz. Dalgakıran parçalar. anında buharın tamamını kullanmadığı için egzozundan Bacteria Level. Kuşe boyalarında. Kâğıt çalışma performansını etkilediği için ölçümü yapılan bakteri fabrikalarında egzoz buharı kurutma kısmında kullanılarak miktarı. verilen ortak ad. Şekeri alınmış kamış maddeleriyle su geçirimi azaltılmış. Bacon Paper. Back Pressure Evaporator. Bakteri sayısı. Baggy. Geri dönüşümlü su. (1) Kâğıdın her iki yüzüne de amacıyla. Baffle. Tabanlık. Microbial Celulose ) almıştır. Çalışma bakteri ve organizmaların sayısı. kondensata dönüştürülür. Bozuk mihver boru. katta kullanılan geri dönüşümlü hamur. (Eş anlamlı. Backtrap Mottle.

Çimento torbaları gibi ayaklarındaki yük sensörleri (Load Cell) ile oluşturulan ve torbaların yapımında kullanılan. Balyalama. (3) Denge. Bisküviler. Balya. Aritmetiksel dağılım tellerini yumak hale getirerek hacmini azaltan presli sistem. Baggy Paper. Sıcak balon yapımında için üretilmiş karton plaka. Balya yapmak için kullanılan Bag Liners. (örneğin bir valste veya şaftta) Baggy Roll. kullanılan gözenekli bir kâğıt. (1) Balans. Gevşek kâğıt. Selüloz üretilebilen. Balance Sheet. Bag House. Bale Weigher) selülozdan yapılan ve makine izi veya filigran uygulanmış Bale Wire. pasif borçlarını ve öz selüloz balyalarını sarmak için üretilen ambalaj kâğıdı. Balyalı selüloz. Selüloz veya hurda kâğıt balyalarını özel kâğıtlar. Kâğıt çanta üretiminde hidrolik pres. Balya kantarı. İç ambalaj genellikle daha ince ve Baled Waste Paper. Balyalık kâğıt. Pasif tarafında ise. G değeri ile düzensiz ve salgılı açılması nedeniyle. beyaz anlamlı. Balansı bozuk kâğıt. (Bakınız. Kutu içi torba. Üretimde kaliper bozukluğu veya bobin sarım kaçıklığın mm olarak değeri ile bir saniyedeki dönüş sorunları nedeniyle kalite bozukluğunu ifade etmektedir. ikili Baled Pulp. (1) Bilanço. Balyalı rulman. (2) Çok katmanlı reçine emdirilmiş kâğıt. Aktif ve pasiften kısımdan Baling Plant. Fabrika içinde hurda kâğıtların balyalandığı bölüm. Fırıncı kâğıdı. Bale Weigher. kâğıt. Dış kutu ise kartondandır. Böylece. (4) Kalıntı. Bataklık servisi. Bale Press. tarafları daima birbirlerini eşitler. Balon kâğıdı. İki konsantrik bilezik içinde sermayesi bulunur. bu tür bobinlere gösterilir. (Benzer Bakers Wrap. Bale Weighing System. (1) Kâğıt torba filtre. döner bıçaklı ekipman. Bag in Box. (2) Torbalı baca filtreleri. Bakalit kâğıdı. bağlamada kullanılan tel. Fazla kalın olmayan. (2) Bale Wire Wrapper. kâğıttan yapılan torba preste sıkıştırılmasıyla oluşan balya. Elektrik süpürgelerinde Bale. Hurda kâğıt işleme tesisi. Balya teli sarıcısı. Bobin açılırken kâğıdın alınamayan balansızlığı gösteren değer. Bir kuruluşun belirli bir Baling Paper. Bilançonun aktifinde kuruluşun mevcut değerleri. Eksenel verilen ad. selüloz veya hurda kâğıdın hidrolik kullanılan. tahıllar ve dayanıklı paletli taşıyıcı. kesikli pulpere giren balya ağırlıklarını toplayarak ölçen Bakelite Paper. ambalajlama yöntemi. Bombeli bobin. hava geçirgenliği yüksek. çok dayanıklı Kraft kâğıdı. 27 . Liners). Bale Conveyor. denk. Reçine emdirilmiş levha balya kantarı. Titreşim açısından dengede olma. Üzerine bilanço yazılıp duvara asılması Balloon Paper. Kesilen balya Terazi. Değer küçüldükçe balansın kalitesi artar. Baking. Balyalı atık kâğıt. Balya presi. balya haline getirme. Balya tartma sistemi. kullanılan. Rutubet profili veya kaliperi Balance Quality Grade. Balans kalite derecesi. Balya konveyörü. sayısının çarpılmasıyla elde edilir. Hurda kâğıdı presleyerek eşitliği dengeleyen karşı değer. elyaflı bir ağaç. Balya teli. Balyalama ünitesi. yüzeyi kuşe kaplı kâğıtlar. alınmış döner bir parçada. sütler gibi gıdaların paketlemesinde kullanılan. Bir Baling. bilançonun aktif ve pasif dönen bilyalardan oluşan metal bir yataklama elemanı. Fırınlama. anlamında dengede/dengeli olma. sermayesini gösteren tablodur. öz Ball Bearing. Torbalık layner kâğıt. Genellikle tarihteki ekonomik varlıklarını. yağlı bir kâğıttan yapılır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tam ortada kaliper bozukluğu veya rutubet profili Bald Cypress. Balya teli kesicisi. oluşur. Balya kâğıdı. Ağırlığı ölçen alet. Kâğıt yüzeyindeki kuşe tabakasının Bale Wire Cutter. Genellikle konveyör Bag Paper. Bakiye. Balance. Saman. Balya yapma. filtreler. Pulpere balya taşıyan. Torbalık kâğıt. Balya tellerini kesen kurutulması. alacakları ve varsa zararı bulunur. uzun bozukluğu nedeniyle oluşan potluk.

Kabuk kumaşı. Barium Sulfate. saz türü bir bitki. üretilebilmektedir. gofraja sunta fabrikalarında. konveyör. Para kâğıdı. Para basımında kullanılan dayanıklı ve pamuk selülozundan yapılan. Bank Book. bir ağacın kabuğunu. kullanılan. Yonga değirmeni. Band Stock. Bant konveyör. çek. Kabuk soyma. Banknote Paper. gözle görülebilen ağaç kabuğu kalıntıları. Kabuk soyma tromeli. Baryum kromat. Yüksek kaliteli. hisse senedi ve kıymetli evrakların basıldığı özel Bark Steam Boiler. Bobini yapışkan bantla sarıp. işlendiği hesap cüzdanı. Bambu. Kuşe kaplamada kâğıtları ve filtre kâğıtları üretmiştir ve 1955 de beyaz pigment olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. özel Barking Drum. Kabuk soyucu. Dut ve çalı türü çabuk Band Mill. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada beyaz pigment olarak Bamboo Pulp. Bark Specs. Optik algılayıcılarla okunabilen. güvenlik korumalı kâğıtlar. Selüloz fabrikalarında. Baryum sülfat. korumak için yapılan ambalajlama tekniği. (2) Ağaç kabuğu renginde. parçalamadan bütün olarak soyduktan sonra. kapanmıştır. elektronik ürün kodlama sistemi. Banka kâğıdı. Lastik taşıma bantlı maddesi olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. çubuklardan oluşan. Kalıcı Bamboo. Baryum sarısı olarak da adlandırılır. Banka kayıtlarının kütüklerin kabuklarını soyarak başlar ve yongalamayla tutulduğu defter. buhar kazanı. Banka hesap cüzdanı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ball Valve. Banknote or Currency Paper. korumaya alınması. Bark. Kurutma ve pres Balsam Fir. Doksan derece hareket ederek Bank Paper. Tapa. Balston kâğıdı. Banka hisse senedi. dayanıklı ve uzun ömürlü. “Tapa” adıyla da anılmaktadır. Ucu kancalı keçeyi eklemede vardır. Hızar makinesi. Bir çizim kâğıdı türü. Barking. Barium Chromate. (1) Çemberleme. Firma çizim Barium Carbonate. fakat aynı kalitedeki kâğıtlar. (2) halinde bulunan tabaka. Banka muhasebe defteri. Taşıyıcı özelliği yoktur. Balston’s Paper. Bambu selülozu. sürgün veren ağaçların iç kabuklarından kâğıt Band Saw. Afrika’da ekvator hurç kâğıdı. yapılan. İki kenarı kapatma. Kanada balsamı. iç ve dış kabuk olmak üzere iki tabaka çemberlerle bobinlerin sarılması. bulunmaz. Selüloz üretiminde kaynak olarak kullanılan bir ağaç. Kanada köknarı. Banka kâğıdı. Asya’da yetişen ve elyaflarından kâğıt olan açık sarı bir renk. Pelesenk. Selüloz üretiminde süreç Banking Book. Balston 1733 de kurulmuş bir kâğıt firmasıdır. korumaya alma. V-port (= V yarıklı) veya Segmented (= kullanılan kâğıt. Dış tabaka cansızdır ve selüloz Bantlama. devam eder. Kâğıtta kaplama ve dolgu Band Conveyor. kimyasal yöntemle elde edilen selüloz. Barkod. Hurç kâğıdı. kabukları yakarak buhar elde edilen uygun kâğıtlar. Hesap hareketlerinin kütüklerin kabuğunu soymak için kullanılan makine. Şerit testere. Bankaların bastığı bono. Kabuk lekesi. Banding. Barker/Debarker. şeridinde. keçelerinin eklenmesinde kullanılan iğne türü. Elbise korumak için üretilmiş Bark Cloth. (1) Ağaç kabuğu. döverek elde edilen keçe veya Banding. Çelik veya plastik şerit Ağaçların en dışında. Bambu saplarından kullanılır. Kâğıt içinde selülozdan gelen. Bobinin yan yüzlerini güderi türü bir kumaş. kapama elemanının ortası delik bir küre olması nedeniyle Bank Stock. Hisse senedi yapımında bu adı almıştır. kaynatıp. Barcode. Küresel vana. Baryum karbonat. ipsiz dikiş yapabilen bir iğne. Keçe iğnesi. parçalı) gibi küre kesitiyle oynayarak yapılmış çeşitleri Barbed Needle. Bono ve çek kâğıdına göre tam kapalıdan tam açığa gelebilen akış kesme vanası. Selüloz ve kâğıtlar. 28 . Açma daha düşük gramajlı. Kabuk (buhar) kazanı. Baryum sarısı.

uzun tutulmaktadır. Makine altı katı. malzemeleri. yağ gibi maddelerin kâğıda geçmesini krom ve amonyum tuzları ve sülfürik asit ile birlikte olanı önleyen maddeler. Barometrik yoğuşturucu. Astar. mihver koyamayacağı ve seperatörden suyu ememeyeceği kadar boru içine bir mil sokarak taşıyan patentli bir araç. Baz alum. Barium Sulfate. Kâğıt üzerinde dalgalı veya periyodik Vakum kasalarından su seperatörlerine kadar uzanan görülen bozukluklar. Kâğıtta tutkalın veya boyanın elyafa tutunması için arkadan görünmesini engelleyen kaplama. Barring Amplitude. sırasıyla Potash Alum. değeri arasındaki fark. Barring Gear. Siyah bir tur döndürerek elle kâğıdı beslemeye yarayan motorlu likör yoğunlaştırıcılarında vakum altında çalışan bir bölüm. Taban malzemesi. Dalgalanma. Su. borular. Kaliper dalgasının en tepe değeri ile en düşük Bir tarafı parafinle kaplı. Taban kâğıdı. 29 . Kalıcı beyazlık sağlayan bir Kuşeleme kuvvete Barometrik basınç denilmektedir ve atmosferik pigmenti. Varil kâğıdı. büyüklüğü. (Bakınız. Geçirimsiz kâğıt. Overflow. Oluklu kutularda alt geçemeyeceği elekle eleme. Boru mesafesi vakumun yer çekimine karşı Bartel Truck. Kâğıt makinesinin veya kalender sonrasında. Astar malzemesi. Alt layner. “Blanc Fixe” olarak da adlandırılan basınç. Bobini tek tarafından. Barrier. Baryta Paper. Elekle eleme. Kâğıdın su. (1) Baz. Base. Kuşeleme Tecrit maddesi. temizleyicinin üstünden alınan hamur. Barometric Drop Legs) bileşiği ile kaplı. Işığa hassas baryum sülfat Barometric Legs.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bark Waste. Atmosfer tarafından bir cismin birim alanına yapılan baryum sülfat. maddeler (2) Taban. Barometric Drop Legs. Baryum sülfat. Base Flow. Çark dişlisi. ağaç kabukları. Atmosferik Baryte. Taban kartonu. Atık kabuk. Barring. Bobin makinesinde tamponu Barometric Condenser. Büyük parçacıkların Base Liner. Fıçı layner kâğıdı. Dalgalanma büyüklüğü. Yüzeyine kaplama. Üzeri kaplanacak Nakliyecilerin kullandığı. Potasyum. kat olarak kullanılan kâğıt. Bartel arabası. Krom Alum. (Bakınız. Ana akış. Kuşelemede kullanılan zemin malzemesi. Geçirimsiz madde. Underflow. Kaliper dalgalanması. Barrier Material. sodyum. Bariyer. Bunlar. çok ince ve opak bir kâğıt. salınımların getirdiği makine oturduğu katın altında bulunan kat. Kayıt cihazı kâğıdı. Bars. Zemin kat. Selüloz fabrikalarında kütüklerin enine görülen bant şeklindeki dalgalar. Takograf kâğıdı. Dalga Barograph Paper. Baskıda veya Fixe). Bariyer maddesi. Mürekkepli kayıt cihazlarında kullanılmaktadır. fotoğraf baskı kâğıtları. Baryum sülfat (Bakınız. sülfatın çeşitli türde çift tuzları vardır. fakat daha büyük çaplı kâğıt varilleri yapmak üzere üretilen Base Alum. Barytes ve Blanc Base Material. Barita kâğıdı. kullanılır. Accept) Barrier Separation. Elek üzerinde Basement. bunlardan bazılarıdır. pH değeri 7 nin üzerinde olan alkali Barrel Liner. Barometrik basınç. buhar. Geçirimsiz kaplama. Barometrik vakum ayakları. Soda Barrier Coat. yağ veya gaz geçirimini veya dekoratif yüz geçirmeyle yeni bir yüz kazandırılacak önlemek için kullanılan. Geçirimsizlik özellikleri. basınç olarak da adlandırılır. Fiziksel eleme türlerinden biri. Santrifüj temizleyicilerde kabul gören Barrier Paper. Base Board. düzenek. Acid Alum) olmayan tarafına uygulanan ve opaklığı arttırarak yazının dur. Amonyum Alum. kaplama veya laminasyon astar kartonu. Kâğıdın baskılı Alum (Şap). Barometric Pressure. Alüminyum sülfat. Barrier Properties. Bunlar kaliperdeki soyulmasından sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan bozulma işaretidir. Taban kâğıdı. Dalgalar. Alüminyum Kraft kâğıdı. mihver boru tekniği ile yapılan kâğıt.

(Bakınız. Partiler halinde boyama. Özellikle otantik el yapımı kâğıtlarda kullanılan selülozlar. En uygun mevcut üzerindeki yaş temizlik kâğıdı. Kesikli pişirici. Baz kâğıt formasyonu. Genellikle matbaa artıklarından değerlendirilmek Sole Plate). Basic Dye Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan. Kâğıt makinesini monte etmek Bastard Size. pound/1000 ft2. Akü kartonu. (1) Taban kâğıdı. Söğüt. renksiz kuvvetli doldur boşalt usulü yapılan pişirme yöntemi. (Bakınız. Kütle hamuru. Detaylı üretim süreçleri. Çok katmanlı kâğıtlarda. jüt gibi bir yüz kaplama ürünüyle kaplanacak zemin kâğıdı. jüt gibi odunumsu havbelerde alt katta bulunan makine altı kapatması. Base Sheet Forming. Basic Dye. Makine altı kapatması. üzere kesilmiş kâğıtlar. kesikli süreçlerde kullanılmaktadır. kenevir. dut. Batch. Kesikli pişirme. Beç boyama. Kesikli süreç. mühendislik çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış Batch Pulping. Basic Dye) Batch Cooking. boşaltılması yöntemi. Fişeklerde barutun arka yöntemi. Sak. Sürekli olmayan. Kesikli kontrol. Taban plakası. (Bakınız. (Eş anlamlı. Makine B. Çevreye uygunluk açısından en uygun olan Base Speed. bitkilerin selüloz yapılan iç kabuğu. (Best Available Technology). Tam kapalı Bast. Temizlik amaçlı yaprak) libre (libre=pound=453 gr) olarak ağırlığı. parafinle kaplanarak. Kesikli. Doldur boşalt tarzı süreçler. Standart kâğıt ölçüleri. alt katman olarak Batch Coloring. Doldur boşalt üretim. Tuvalet kâğıtları. mümkün olmayan bir boyama tekniği. Daha sonra kuşe veya başka Bast Fibers. ebruli bir görünüş elde edilen boyama Basic Weigth. Pulpere veya büteye boya konularak yapılan hamur boyama Base Wad. Basic Engineering. kenevir. hamuru. İngiliz ve Amerikan tekniği. Kesikli kontrol. Rutin bir işlevi. Basic Sizes. Basis Mass) 30 . bir asidin karıştırılmasıyla oluşan tuzlar. Metrik sistemde. sağlanan en düşük çalışma hızı. Renk sapmalarına müsait. Anilinden türetilmiş. Batch Process. kurşun metrekaresinin ağırlığı. Gramaj. (2) Baz odunumsu bitkilerin iç kabuğundan elde edilen selüloz. Kâğıt bağlı iken kâğıt makinesinde teknoloji. Akü üretiminde. Av Batch Control. Sak selülozu. Base Plate. Batch System. (Eş anlamlı. kullanılan ve asıl gramajı oluşturan hamur. kullanılan tuvalet kâğıtları ve kâğıt havlular. beton içinde bırakılan montaj plakası. Kumaş veya kâğıdın bazı bölgelerinin kâğıdın cinsine göre standart hale gelmiş kâğıt ölçüleri. Basis Weight. Pulperin her temel prensipleri gösteren mühendislik çalışmaları. Avan seferinde doldurularak elyafların açıldıktan sonra projeler ve ekipman listeleri bunlardan bazılarıdır. Batch Cooking). Taban hamuru. Base Wad Paper. Batik. kâğıt. yonga ve likör Stuffs) karışımının reaksiyona girdiği reaktörler. Söğüt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Basement Enclosure. Avan mühendislik çalışmaları. Kesikli Pulperlemede. Beç. içinde yapıp tekrar başa dönen kontrol yöntemi. teknoloji. Yapılacak baskı ve Batik. (ISO 536). Ölçü dışı. Basic Colour. kesikli olan Detayları olmayan ön mühendislik çalışmaları. Selüloz üretiminde. İç kabuk. kâğıdın bir Battery Board. Sürekli olmayan Base Stock. Detail Engineering). standartlarına göre. Ürün haline getirilecek kâğıt. dut. Batch Digester. Baz hız. Standart ölçülerde olmayan kâğıt için. belirli ölçülerde bir top kâğıdın (500 Bathroom Tissues. Beç üretim sistemi. Renkli bir bazla. Amerikan sisteminde plakaların arasına konulan seperatör kartonu. (Eş anlamlı. kontrol edilmesi tarafında bulunan kâğıt dolgu maddesi. suda çözünmeden pigment halinde dağılan. Bazik boya. (Paer Base Wad) Fişek kağıdı.A. Base Paper.T. elyafta tutunumu yüksek boyalar. Ana gövde üretim şekli. format tüfeklerinin fişeklerinin yapımında kullanılan fişek kağıdı. ölçüsü. Kurusıkı kâğıdı. Baz ağırlık.

Öğütme derecesi. Bu işlem Hollender dışında. serbestlik 31 . Dolgu maddelerinin Bearing Housing. Hamura rifaynerde/pulperde katlayarak. BCT ( Best Conventional Pollutant Control Beater Colored. işlemi. samanı veya yıllık bitkileri bazen pulperlere veya öğütücülere tek başına “beater” selüloz üretimi için tokmakla ezmek için kullanılan tanım. Pulperde veya Beaker. Sıvı yoğunluğu ölçen Beater Additive. Pulper bütesi. Hollenderin tahrik kısmı. Bu özellikler. Dövücü. öğütücüde dolgu maddesi ekleme. ezme ve öğütmeyi birlikte kapsar (Bakınız. Hollender bıçağı. Oysa gerçek dövme Beating Degree. Dövücüde boyanmış. Öğütücü bütesi. Kâğıda istenilen hamura katılması mukavemeti verebilmek için selülozu açabilme ve Beater Tackle. aşamasında hamurun boyanması. özellikleri kazandıran öğütücü hızı. Günlük kullanımda yapıldığı günlerden kalma. bardağı gibi kâğıt ürünlerde kullanılan bir teknik. Rulman yatağı. Öğütme hızı. Beater Dying. Bir Betaer Knife. reçine gibi. liflendirme. Dövücüde dolgu ekleme. Beatabilty) ve hollenderlerde veya elde tahta tokmakla olduğu gibi eş Beating Rate. öğütücüde boya karıştırma. Masura kâğıdı. hem de dövülerek öğütülmesi ayni anda selülozu işleme. Pulperde veya kullanılan ağırlık taşıyıcı destek elamanları. Bomemetre.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Baume Hydrometer. adı. Dövülebilme (özelliği). Gerçekte elyaf açılımı pulperde. Burada elyafın hem liflendirme ve öğütme işlemini birlikte yapma. Yapıştırılmış boş bir kutunun ad. Dayanmak. Beater Loading. kenarda mukavemet/dayanıklılık sağlama. Tutkalın hollenderde Beatability. Burç. Beater Sizing. Elyaf açma. Loading) Bear. Yatak. kutular üst üste hamura katılan iç tutkal. (2) Kâğıdın elle öğütücüde iki aşamalı olarak yapılır. Öğütme. Dövülme Technology). En iyi klasik kirlilik kontrol teknolojisi. ortamda kalmasını ve yağlanmasını sağlayan yatak. (Bakınız. Beater Beaming Board. Sıkıştırma direnci testi. öğütebilme. Hollenderde açılması. Beading. denildiğine sıklıkla rastlanmaktadır. Tahammül etmek. istiflendiklerinde ezilmeye karşı kutunun mukavemetini Beater Bar. çarkı gibi teknesi dışındaki aksamı. Kenar katlama. Dövme çarkı. Putrel. öğütücü ve yapılmaktadır. Su veya hollendede eklenen boya. Dövücü motoru. kâğıt kalitesini olumlu yönde etkileyecek ve dövülme BCT (Box Compression Test). Dövücüde yükleme. Rulmanın temiz bir pulperde veya öğütücüde hamura katılması. (Eş anlamlı: Beater Knife) belirler. açma. Dövme çarkı. Öğütülebilme derecesi. Beherglas. Döner parçaların dönüşteki üzerine yerleştirilmiş bıçaklardan oluşan ve hollenderlerde sürtünmelerini minimuma indiren yatak sistemlerinin genel kullanılan dövme valsi. bıçakları. Best Available Technology) Beater Drive. (2) Kiriş. öğütme ise pulper tarafından birlikte yapılmaktadır. Kâğıdın kenarını Beater Dye. Kâğıda istenilen en iyi zamanlı gerçekleşir. (Benzer anlamlı bakınız. (Bakınız. aşamasında hamura katılan katkı maddelerine verilen ortak Kutu sıkıştırma testi. uygulanan kuvvete karşı Beater Adhesive. Hollender bıçağı. Nişasta. (1) Dövme. Bu direnç. Dövücü boyası. Kenar kıvırma. Makinede şase olarak Beater Filling.(Eş anlamlı. Dövülme aşamasında. Bir tambur Bearings. Beater Loading) Beam. Dövücü tutkalı. Dövücüde boyama. dayanma direncinin ölçümü. Hollender türü ekipman. (1) Işın. Dövücüde tutkallama. Katlanmak. Öğütücü. alet. Dövücü katkıları. Elyaf açmak ve öğütmek için Beating. ezme. Beater Roll. karşılıklı yüzeyleri arasında. Beater. Hollender aksamı. Beater Chest. Beater Bar) güçlüğü veya ağırlığı taşıyabilmek. kullanılan.

Bed Knife. (1) Kırma makinesi. Katlama/Katlanma sayısı. Katlama Belt Conveyor. Bending Roller. Bir çark üzerine sırayla Belt Shifter. Bira bardakaltı kartonu. için kullanılan bir ölçü. (2) Sonsuz dönen baskı kayışlı makine. Bant konveyör. Belt Press. sarmak için kullanılan 49 gr/m2 olarak üretilen Kraft kâğıdı. Bekk cihazıyla ölçülen kâğıt yüzey düzgünlüğü. makinelerinde konik kasnaklar üzerinde bant türü kayışları ileri geri hareket ettirerek hız ayarı yapabilen kayış Bed Load. bıçağa gelen yük. Pilyaj nedeniyle katlanarak oluşan mukavva kutu. Pilyajlı mukavva. Bending ünitesine taşıyan konveyör. derecesine erişmek için gereken öğütme süresi. Bant pres. Kâğıdın kırılmadan bükülebileceği eğim. kasnaktan oluşan bir yapıyı döndürebilmek için kullanılan Bending Resistance (Flexural Stifness). çift elekli teksif Beating Time. Temel ölçü. (Eş anlamlı: Belt Filter Beaver Board. Büklüm. Hamurdan veya mukavemeti gibi dayanım özellikleridir. Öğütme süresi. Kabul görmüş kalite ölçüsü. Yataklık kâğıt. Kontrplak türü patentli bir ürün. Bending Boxes.) Bekk Smoothness. Kayın. Bending Number. Press). İçinde ağartma Bending Chip. Coaster Board). Bellmer ağartıcısı. (Bakınız. Kâğıdın mihver boruya yakın edilmesinde kullanılan. kayışlı tahrik sistemi. Beer Filter Paper. Döndürme valsi. yıkanabilir filtre kâğıdı. Bükülme eğimi. Eğim çapla ters Bells. Tek tahrikli kâğıt dizilmiş bıçaklardan biri. Pilyaj makinesi. cepleri. Pilyaj yerlerinin kırılmadan kaç kez Selüloz fabrikalarında yongaları silodan alıp ön ısıtma katlanabileceğinin göstergesi. (Eş anlamlı. 32 . Kayış gerginliği. Pilyajlı karton kutu. beton karıştırıcı. Kabarcık. Kâğıda yön değiştirten merdane veya vals. İstenilen serbestlik eleği. çalışma verimi açısından kaymayı önlemek için önemli olan Bedstead Paper. Bekk düzgünlüğü. Hollender bıçağı. Kayış tahrik sistemi. Katlama direnci. Kayın ağacı. Bant filtre. (1) Elekli filtre presi. (Pilyaj: Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan iz verme işlemidir. sürtünme kuvveti sayesinde olmaktadır. Rafta depolama. Bir tür helezon gibi çalışır. kısımlarında görülen bükülmüş durumu. (Eş anlamlı. Bubbles). kalın karton. Mobilya ve yatakları kayışın gerginliği. Değeri yüksek olan kullanılan bir ağaç türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ derecesi. Benchmark. büküm yerlerinin dayanım kalitesini belirlemek yapıştırılarak uçları kapatılmış kauçuk bantlı konveyör. Hurda harmandan yapılan işleminin yapıldığı ve helisel vidası bulunan boru şeklindeki ve pilyajlanarak kutu yapımında kullanılan karton. Quality) Belt Drive. ürünlerin raflarda etiketlenerek depolanması. (2) Kırımlı bardaklarından süzülen suları emebilecek. ağartıcı kimyasallar enjekte edilen giriş delikleri bulunur. kutularda. bira filtre Bend. İki orantılıdır (1/r). İki şafta monte edilmiş Bending Quality. Kayış kaydırıcı. Santrifüj seperatör içine yerleştirilen. Basınçla Bending Curvature. Bükülmüş. istenilen öğütme yükü/kuvveti ayarlanabilir. kutu. Hava cebi. gerilme Belt Filter Press. Eğimin büyüklüğü kâğıdın esnekliğine katman arasında tutkallamayan bölgelerde oluşan hava bağlıdır. Hollenderde elyaf öğütmek için kaydırma sistemi. Belt Tension. Bira Bender. Roleler üzerinde dönen. çamurdan suyu ayırmak için kullanılan. Beech. Beer Mat Board. Kayış-kasnak sistemlerde. Bira filtre kâğıdı. Çark yükü. Katlama kalitesi. patlama mukavemeti. Çark hızıyla değiştirilebildiğinden. kopma mukavemeti. Hareketin aktarılması kayışların Oluklu kutuların yüksekliği boyunca ezilmeye karşı direnci. Selüloz kaynağı olarak Bench Storage. Bellmer Bleacher. Kıvrılma eğimi. uzun elyaftan yapılma.

Kurutma kâğıdı. Bakır-krom veya bakır-nikel patentli (1930) bir süreç. Ayna mahruti tahrik. Kâğıtta elyafların bağlanmasını. Bewoid Process. Kâğıdın su emme özelliği. kâğıdın gramajının yoğunluğunun ve Bills of Exchange. Sopa. Billhead Paper). Beta ışınlarını tahtalarında fon olarak kullanılan kâğıt ve kartonlar. (Bakınız. Para deste kâğıdı. Oluklu mukavva veya kartondan BF (Boldface). B dalga (ince dalga) olukluda. Poster ve ilan Beta Radiography. B-Flute. ne kadar miktarda taşınmakta tahrik. Bir firmanın diğer kalınlığının ölçülmesi için kullanılan teknik. Bimetal kalıp. yüksekliği 2. Emiciliği yüksek bir Beta Celulose. Binder. Kaynakla alıcı arasına giren kâğıt. Silo. daha homojen dağılmasını. Alfa selüloz tayininde kullanılır. Bobine vurarak onun sarım miktar alkali ortamda kazein kullanarak iç tutkal reçinesinin gevşekliğini anlamak amacıyla kullanılan sopa. Bibulous Paper. Bewoid prosesi. Kısaltılmış olarak “Bold” diye yapılma kutu. Kalın yazı. Resistance) İncil ve Kuran gibi kutsal kitapların basıldığı. Shipping Documents) Bewoid Mill. Kutsal kitap kâğıdı. oluklu mukavvalarda. (Bakınız. basılmış kâğıt. Asa. laminasyonun olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını yapışmasını sağlayan maddeler. çift tabakalı metal ofset kalıbı. Beta selüloz. Konşimento. Bending Bible Paper. Bir Bevelled Gear Drive. Yonga depolamak için kullanılan altı konik kap. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft kâğıdı türü. Karton kutu. Kâğıdın gramajını gösteren ticari belge. Bentonit. Isıl yazı yazma emer. Bewoid sürecinde Bill Straps. Kâğıtta nişasta tutkalı bu tanımlayan bir ifadedir. Fatura. ışınların bir kısmını Billing Machine Paper. Bu sayede lineer bir gramaj Bill Paper. benzoat karıştırılarak üretilen ve asit oluşumunu önlediği Nonbibulous) için metal aksamın sarıldığı kâğıtlar. çözünebilen kısmı. Beta firmaya verdiği ve üzerinde yazılı tarihte ödemenin Gage). Satışta verilen ve ürünün fiyatını Beta Gage/Beta Gauge. B-Dalga. (Bakınız. Emici. A dalga. Kâğıtta dolgu maddesi olarak düşük gramajlı olmasına rağmen dayanıklı ve opak bir kullanılan doğal bir kil türü. kaplama maddelerinin tutunmasını. C dalga. Benzoate Paper. Beta ölçer. için. Bentonite. İrsaliye. Çeki listesi. Bewoid süreci. Bevelled Gear. belirlemek için kullanılan ve beta ışınları kullanan Billhead Paper. Ayna mahruti dişli. kullanılır. Antetli kâğıt. (Karşıtı. Benzoatlı kâğıt. Beta radyografi. D dalga. Fon kâğıdı. İncil kâğıdı. Bir kaynak ve bir alıcıdan oluşur. Satış fişi. Hamuruna sodyum Bibulous. ölçümü sağlanır. bir iç tutkal. Bewoid süreciyle üretilmiş Bin. AFlute) 33 . ve arkaya geçen sinyal azalır. Bills of Lading. E dalga ve K dalga türleri de vardır. yazmaya uygun. İnce dalga.(Bakınız. Yazar kasa kâğıdı. Katlanma sertliği. Senet. kullanarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bending Stiffness. gibi. Bill Poster Blanking Paper. (Bakınız. Bewoid değirmeni. olduğunu gösterir belge. Kâğıdın gramajı arttıkça emilim oransal olarak artar özelliğine sahip kâğıtlar. Bewoid Size.4 mm ve oluk sayısı 150 dir. Konik dişli. oluk amaçla kullanılmaktadır. topaklanmamasını sağlayan Bimetal Plate. Bewoid tutkalı. Bin Box. Para destelerini çevrelemek kullanılan ekipman. Dalga. Bir Billy Stick. yapılacağını belirten belge. Bill. Konik dişli nakliye sırasında nelerin. kâğıt. Ticaret senedi. Bağlayıcı. Selülozun alkali ortamda kâğıt. kemik renkli. Baston. Şamua kâğıt. Fatura ve senet gibi elle yazı radyoaktif ölçü cihazı.

Biyolojik oksijen mikroorganizmaların atık sudaki organik maddeleri ihtiyacı (BOİ) ayrıştırmaları için gerekli oksijen miktarı. Biyoetanol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Binder Migration. Eş anlamlı. Organik maddelerin bozunmaları oluşan bir kusur nedeniyle. Ciltlemede kullanılmak Biological Conversion. Biyoçözücüler. Kâğıt üretimi organik maddelerin oksitlenmesi ve sindirilmesi için. Biorefining) kimyasallar. sırasında. atıkların içindeki zararlıları yok etmek için başka biyolojik Lignin Based Adhesives) canlılar kullanılması. Biopulping. Deposits) Binding. Biyofilm. Mikro organizmaların metal veya beton lekeler. Biyolojik öğütüm. arıtımı. Biyokütle. Binding Offset. yüzeylerde tutunarak oluşturduğu katman. Kaplamada noktalı görüntü. Biyoyakıt. oluşturması. Biyolojik yaşamı öldürücü. Yapışkan (kâğıt) bant. Mürekkebin kullanılmaktadır. Organizmalar yakıldığı buhar kazanı. Bitki artıkları ve bitkisel şekillerini yok etmek için kullanılan kimyasal. organizmaların oluşturduğu yanıcı maddeler. Biomass. Çürüme. Yonga kazanı. Bağ yapma. alkol. karanlık ve dışarıdan ek oksijen alamayacağı bir Biological Wastewater Treatment. Biyolojik dönüşüm. Biodispersants. oksijen ihtiyacı (BOİ). uğratılması. Bağlayıcı göçü. Atıkların içinde bulunan dengesiz durumdaki Biocide. bakterilerle yapılan bir dizi işlemler. Biyofilm oluşumu. Cilt kartonu. Ciltleme marjini. Selüloz üretimi için kullanılan ağaçların ve arıtma ünitelerinin artıklarının Biodegradation. Bioethanol. Biyolojik yonga parçalama. Kâğıt fabrikalarında Selüloz üretiminde yongaların pişirme öncesi mantarlar yüzeylere tutunan biyofilm tabakalarını çözmede kullanılan tarafından parçalanması. Çürüyebilir atık. (Eş anlamlı. Ciltçi kartonu. Biyolojik atık su ortamda 5 gün süresinde tüketeceği oksijen miktarıdır. faaliyeti. Tutkalla veya Mikroorganizmaların yüzeye tutunarak film tabakası mekanik olarak elyafları birbirine bağlama. (1) Ciltleme. Biyokimyasal Biological Effluent Treatment. Binder). kapalı döngü nedeniyle oluşan biyolojik yaşam Biomass. Binding Agent. Bitki artıklarından elde edilen etil Binder’s Board. Endüstriyel ve evsel Bio Based Adhesives. Bağlayıcı madde. Biofuels. Biyosit. evsel atıkların mikroorganizmalar tarafından dönüşüme Binding Paper. Biyoenerji. Biomass Boiler. bozulmaya uğrayan organik madde atıkları. (Bakınız. bağlayıcısında bulunan kusur nedeniyle baskıda oluşan Biofilm. Lignocellulose). (Eş anlamlı. Yapışkan kâğıt bant. Lignin türevi tutkallar. atıklardan elde edilen yanıcı maddeler. kesiminden sonra ortaya çıkan kırpıntı kâğıtlar. Bir kapak içinde fasikülleri dikerek Biofilm Formation. Beraberinde mikrop öldürücüler kullanılır. Bilinen alkol olmakla birlikte yakıt olarak Binder Specks. Aerobik koşullarda Biological Oxygen Demand (BOD). Biodegradable Waste. Matbaalarda kitap kenarlarının fabrikalarında yüzeylerde birikintiye yol açan oluşum. Biyobozunma. bozulması. karbon dioksit ve suya dönüşerek Biofuels. Binding Tape. Kâğıt Binder Waste. Lignocellulose). Biochemical Oxygen Demand (BOD). Biyobozunur atık. Hogged tarafından organik maddelerde gerçekleştirilen çürüme Fuel Boiler). (2) Bağlama. Atıkların içindeki organik maddelerin Kurumak suretiyle pigmentleri birbirine bağlayan uçucu bozunmaları sırasında ortaya çıkan yanıcı gazlar ve siyah madde. (Bakınız. cilt yapma. BOİ atık suyun 20°C lik. Biyolojik kontrol. Biyolojik ortamda. Biyolojik su arıtımı. likör. ağaç kabukları. Kaplama sırasında Bioenergy. (Bakınız. Tutkal. kâğıt yüzeyinin görünüşünün sırasında ortaya çıkan gazlardan elde edilen enerji. Biyokütle buhar kazanı. Cilt artığı. 34 . Biological Control. Bağlayıcı benekleri. Endüstriyel ve üzere bırakılan yazısız kısım. (Eş anlamlı. Mukavva.

sonucu. gözeneksiz 35 . Siyah albüm kâğıdı. Testlayner gibi yaşken iki katlı olarak Black Ash. Bitumen. siyah renkli ve paslanmayı önleyici özellikte bir grenli kâğıtlardır. fotoğraf kâğıtları. Yazı Bite. Dar ebatlı ıskarta bobin. bisülfat pişirme yöntemiyle elde edilen hamur. bobini birden saran makine. Bobin makinesinde kombine kesim sırasında ortaya çıkan dar ebatlı genellikle Black Cook. İkili bobin sarma makinesi. yüzeyine keçe tarafından safihaya yaşken verilmiş grenli Black Liquor. Esmer pişirme. reçine veya polyester ile kaplanarak kullanılan Biostat. Yanıklaşma. Needle Paper). Black Photo Paper. Tooth). Biocide). likör içindeki lignini yakarak. Birch Pulp. İki katlı. Çok düşük kimyasallar. siyah renkli. Bisülfit likörü Blackening. Biyolojik arıtma sırasında havuz Black and White Paper. Ağır gramajlı Black Needle Paper. (Benzer anlamlı. transferler gibi konuların üzerinde durulduğu araç veya Birefrigence. Kalenderin veya süper Bisulphite Pulp. Japonya’ya özgü bir yazı kâğıdı türü. Siyah-Beyaz fotoğraf kâğıdı. Siyah malzemesi üretmek üzere yapılmış kâğıt. (Bakınız. Nişasta granülleri üzerine düşen ışığın kırılarak Black Centered Board. (Eş anlamlı. Işık emiciliği nedeniyle termal amaçlı da kullanılmaktadır. Siyah film kâğıdı. İğne paketlemede kapaklık olarak da kullanılabilecek türde işlenmiş ve yüzeyi kullanılan. Siyah likör buharlaştırma. kâğıt içindeki rutubeti hapsederken. Kükürt dioksit ve kalenderin ağır basıncı. Bir ışığın sistemlerin sembol hale getirilmişi. Bisülfit hamur. kâğıt türü. Barita. Kırılım çiftlemesi. Siyah likör yakma. girdiler. Kara cisim. siyah çizgili kâğıtlar. karışımından oluşan esmer renkli sıvı. Siyah iğne kâğıdı. Biscuit. magnezyum sülfit) karışımı içinde havayı atmakta ve opaklığın azalmasına ve esmerleşmeye yongaların pişirilmesiyle elde edilen kimyasal hamur. Dişli. Sülfitle odunun pişirilmesiyle ıskarta olarak geriye dönen bobin. yongaların yapı. Çizgili kâğıt. İçindekilerden çok. (Bakınız. Kraft sürecinde. Diş izi. Buna yanık pişirme de denir. çıktılar. Asfalt emdirilerek yalıtım Black Liquor Burning/Firing. Resim kâğıtlarının yazmada kullanılan. Bitüm kaplama makinesi. Black Liquor Evaporation. Kayın selülozu. kalsiyum sülfit (sodyum. Biplex. Black Liquor Evaporator. Bisülfat hamuru. üretilen kâğıtlar. lignin ve birtakım karbonhidratların gramajlı kaplanmış. Black. sodyum sülfit ve sodyum Bitumen Coating Machine. Esmerleşme. Gövdesi kara olduğu için Birch. türlerindendir. Siyah likör buharlaştırıcısı. Işığa duyarlı filmleri saklamak için kullanılan. Multiply) Blackbody. karbonat gibi tuzları geri kazanmak için. çıkan renk. (Bakınız. Sulphite Pulp) Black Line Paper. İskambil ikiye ayrılması sonucu koyu bölgelerin oluşması. Siyah likör. Sert ağaç selülozu Black Box.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Biosludge. matbu. Bitüm kâğıdı. Kayın ağacı. kâğıt yüzeyinde opaklığın yer yer azalmasıyla meydana gelen renk değişimi. Bisulfate Pulp. Ayni anda iki kazanında yakılması. siyah likörün soda Bi-Winder. Siyah. Black Album Paper. Biyoçamur. tabanına çöken çamur. Baca kurumu. Kara kutu. Siyah çizgili kâğıt. mükemmel bir ışık emici olarak görülen referans yüzey. odunsuz kâğıt. Bir zeminin tüm ışınları emdiği için ortaya Siyah likörü yakmak amacıyla suyunu uçurma. Kalendereleme kullanılarak. esmer elyaf elde edilen süreç. (Bakınız. üretiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış çok katlı kâğıt. girdiği kütle içinde ikiye ayrılarak iki farklı ışın meydana getirmesi. neden olmaktadır. İskambil kâğıdı. Tracing Paper). kimyasallarla pişirilip yıkanmasından sonra geride kalan ve Bitokoshi. Çiftkırılım.

paketlemede veya dekorasyon kâğıtla yaptığı açı. Ağartma. Valsten valse. Kuşe çözeltisinde kullanılan Ağartılmış Kraft selülozu ağırlıklı kutu kartonu. Boş kâğıt veya karton. Knife Over Coating. Bleaching. Blanketin kâğıdı veya jütten yapılan. Raspalı Kuşeleme. Blanks. Ağartılmış kimyasal Blade Type Consistency Transmitter. yüzeyine kuşe çözeltisi sürerek fazla kaplamayı bıçakla Blasting Paper. Bleach. Beyazlaşabilirlik. Blanket. Siyah bitümlü kâğıt. Blanket sarım açısı. Blade. ziftle doyurularak su geçirimsizliği sağlanan bir aktarılmasıyla yapılan baskı sistemi. çeşitli gramajlardaki kâğıtlar. Siyah pozitif kâğıdı. Genellikle kimyasal selülozlar ağartılabilir özelliklerdedir. beyaz pigment. Boş kutu. Belli bir beyazlık göründüğü dalgalı görüntü. Fotoğrafta. Bıçak kesimi. patlayıcı Blade Coating. Blanket Buildup) Black Printer. Blanket-to-Blanket. Siyah baskı. Neme karşı çok dayanıklı veya raspayla sıyıran kuşe makinesi. Blade Cut. Giyotinde yapılan kesim. Black Wrapping Papers. Bu kâğıtlardan kapsül ve kovan yapılarak. Blanking Paper. Bleached Packaging Paperboard. Blanc Fixe. Bıçakla kesilmiş gibi olan (2) Bleachability. Hamur hattı üzerine takılan ve bir lama üzerine Bleached Corrugating Material. bıçağının kâğıdı sıkıştırarak üst üste katlaması. mürekkep ve diğer kirlilikler. değerine ulaşmak için gerekli ağartıcı miktarı. (Eş anlamlı. Blanket üzerinde renklerin ayırt etmek için. kullanılan maddeler. transmitteri. Knife maddeler içine konulmaktadır. kâğıtlar. Beyaz Kraft kartonu. Bıçaklı tip kesafet selülozdan yapılan karton. Kraft Blanket Wrap Angle. hamurun yaptığı kuvveti ölçen kesafet ölçücüsü. Raspayla kuşelenmiş kâğıt. Ağartıcı. amaçlı kullanılan. 36 . bulunmayan bir kâğıt türü. kâğıt türü. Bıçak/raspa izi. gerekli parlaklık ve ışık özelliğinin kazandırılması işlemi. Baryum sülfat. Beyaz karton. (1) Raspa kesiği. Raspa. Ofset baskı fotoğrafları saklamak için kullanılan. Gap Coating). olan. Baskısız kâğıt. Raspa kırışıklığı. İki yüzlü baskı. Ağartıla bilirlik. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için görülen bıçak izi. Katlanmamış ambalaj kutusu. Karton kutu. Patlayıcı kâğıdı. Black Waterproof Paper. Black Print Paper. Bıçaklı/raspalı kuşe makinesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve içinde saklanan filme zarar verecek kimyasallar Blank or Black Box. sıyrılırken. Black Positive Paper. siyah renkli bir valslerinin yüzeyini kaplamak için kullanılan lastik ve bez paketleme kâğıdı türü. Kraft veya Kâğıdın iki yüzünü basabilmek için kâğıdın valsten valse jüt kökenli. Bıçak. Kuşelemede raspa layner kâğıtlar. Siyah kalıp. Blanket Smash. Önce. biriken kâğıt tozları. Bıçak izi. Sarı veya esmer elyafa. Işığa duyarlı Blanket. Beyazlatma. Ağartıcı ihtiyacı. dinamit. karışımı kaplama. kâğıt baskı yapılmamış kâğıt veya karton. Blanket Buildup. Kara kutu. Kauçuk vals kaplaması. (Bakınız Black Line Paper). Coating. siyah kalıp. Beyazlatılmış ve oluklu mukavva yapımında kullanılan Blade Wrinkle. Blanket Accumulation. makine yönünde maddeler. Beyazlatıcı. Beyaz layner. Blank Book Paper. Çizgisiz defter kâğıdı. Raspa sıyrığı iz. bazı bölgelerin aşırı sıyrılmasıyla alt katmanın Bleach Demand. Üzerine Blade Coater. Blanket çatlaması. (Bakınız. Blade Marks. Kuşe çözeltisini raspayla Mekanik selülozlar ise doğal renklerindedir. Bleached Board. Hipoklorit türü beyazlatıcı Blade Crease. Siyah paketleme kâğıdı. Blanket birikintisi. siyah-beyaz tonlarda yapılan. Blade Scratch. fişek gibi patlayıcıların ambalajlandığı Blade Coated Paper. Kuşe kaplamada. Fon kartonu.

Blind Emboss. Karışım bütesi. Beyazlatma kimyasalları. Ağartmada baştan sona Blending. Kör delikli-kanallı Bleach Requirement. yüzeyinde deliğin diğer tarafa geçmeyecek şekilde Hamurun beyazlatma işleminin yapıldığı fabrika ünitesi. Baskı alanı olarak Bleaching Powder. kayıpları belirleyen bir ölçüttür. Ağarmaz kâğıt. Blind Drilled Roll. Klor kokulu ağartmada kullanılan beyaz toz madde. Ağartıcı lekesi. Blind Drilled-Grooved Roll Cover. Boya haslığı. Karışım. Bleaching Sequences. Kör delikli vals kaplaması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bleaching Agents. valsin kaplaması üzerinde bırakılan kör delikler. Özellikle ambalajlarda ve peçetelerde. Kâğıt makinesi baskı valslerinde. Bleed/Bleeding Fastness. Mixing). aracılığıyla bağlanması sonucu oluşan yüzey kaplama yapısı. (Eş anlamlı. Ağartıcı ihtiyacı. Blend. (2) Tutkal Blind Drilled Roll Cover. Bleach Demand) kapasitesini kör delikli valslere göre daha fazla Bleach Scale. elyaf türlerinin harmanlandığı büte. Harmanlama. kâğıtlar. Ağartma tozu. Kör baskı. dış etkilerle kullanılan stabilizatörler. kimyasalları. Karışım noktası. amacıyla. kör deliklerin birbirleriyle kanallar toz ağartıcıların bıraktığı lekeler. safihadan su alma kapasitesini arttırmak Suyla temas sonucu renk akması. kenarda bırakılan kesim payı. Blend Chest. Ağartma süresi. Kâğıt üzerinde çözünmemiş arttırabilmek için. Çeşitli Extraction. İçinde ağartma geçmesi. tanımlanmış ağartılmasında kullanılan kimyasallar. Bleaching Sequences) Blender. Ağartma kalabilme özelliği. Bleaching Auxiliaries. Bunların doğrudan ağartma Bleed Through. Kalsiyum hipoklorit. Beyazlatma ünitesi. (Chlorination. su alma anlamlı. Boya çözülmesi. Kör delikler Bleach Resistant Paper. (Eş vals kaplaması. miktarıyla ağartma sonrası selüloz miktarı arasında yüzde Blend Point. yardımcı kimyasal maddeler. Boya bırakma. vals Bleach Plant. (1) Tıraş payı. Kâğıdın veya mürekkebin özellikleri yoktur. Özelliği preste sıkılan safihadan çıkan suyun uzaklaştırılmasında cep nedeniyle. belirlenen son ölçü. farklı malzemeler Bleaching Yield. (Eş anlamlı. Ağartma bölümü. baskı sırasında mürekkebin arkaya Bleaching Liquor. (Bakınız. Pres valslerinde. Bleed Trim Size. Karıştırmak. ağartıcılarla rengi bozulmayan para kâğıtları gibi olarak kullanılır. Gofraj. Baskı sırasında kenar kesimini de dikkate alarak. Ağartma verimi. 37 . Sadece selüloz harmanlaması için değil. Chest). Ağartma yardımcı maddeleri. boya özelliği. Baskı sonrasında. Hamurla çeşitli maddelerin cinsinden verim. Ağartma kademeleri. Hypochlorite). Harmanlama bütesi. Hypochlorite. delinmesi sonucu oluşan oyuklu yüzey yapısı. Ağartma sıvısı. (Eş anlamlı. Bleed. ortamı hazırlarlar. Bleaching Time. Harman. Ağartıcı talebi. solması veya nem yüzünden lekelenmesi. Çeşitli elyaf türlerinin karıştırtılması ile oluşan son hamur Ağartma işlemleri. Mix). Beyazlatma (işlem) basamakları. Kesim ölçüsü. özelliği nedeniyle. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için karışımı. Oluklu kutu imalatında karşılaşılan bir sorun. Kör delikli vals. Arkaya geçme. (3) valslerinde. Bleeding. Selüloz veya dönüşümlü kâğıtların baskının sağlığa zarar vermemesi için aranılan. Kâğıdın Selüloz veya dönüşümlü elyafların ağartılmasında üzerindeki baskı mürekkebini almaması. Üzerine mürekkep veya boyanın suda veya alkol gibi sıvılarda çözünmeden yaldız baskı yapılmamış Gofraj. yapılan işlemler. enzimler veya alkali maddeler gibi boyanın aşınması. Kimyasallar ve yıkama sırasında oluşan buluştuğu nokta. Karıştırıcı. Karıştırma. Ağartma öncesi selüloz içinde geçerli olan karışım hazırlama işlemi. Mixing Bleaching Stages. Pres kusması. kimyasalları ve yardımcı kimyasalların bulunduğu sıvı. Kısaltılmışı CEHH dir. tüm aşamaları kapsayan süre.

Sümen gözenek. Kurutma kâğıdı. Kalenderde. kapanırken bazıları açılır. kaplamanın kabarcıklanması. Kitaplarda sayfa oluşturması. Hava cebi. Kör flanş. bir bölgede mürekkep yönlü el vanasıdır. ince kesitli hatlarda meydana gelen sıkışma ve tıkanmalar. yapamaması. Kör başlık. Baskı sırasında kuru havbe içi havasından almaktadır. Kabarma. rutubet. Tahliye. Bloklaşma. kâğıt içinde buharlaşma sonucu oluşan hava cebi. Blistering. Üfleyici kasa. içindeki rutubetin Blow Down. veya tutkal gibi nedenlerle birbirine yapışması ve kütle Blind Folio. su veya hava. (2) Selüloz üretiminde pişirme Blister Test. için arkadan verilen basınçlı buhar. Kâğıt yüzeyindeki Blow Back Valve. Fan. Blood Resistance. Bu işlem elle veya Blockage. Blow Heat. (Bakınız. Hava kurutma bölümünde safihanın ısıtılması için keçe tarafına kabarcıkları oluşturularak nakliyede tampon görevi yapan konulan ve nozullarla içine sıcak hava verilen kasa. Block Bin. Oluklu mukavvadan kutu yapmada kullanılan bir makine. Körelme. kullanılan blöf sistemi. Kâğıdın üst kuşe tabakası ile kabın içindeki havanın. Geri üfleme. Baskıda kullanılan bir kavram. Tıkama. İç gözenek. Tipo baskı sırasında. Göz testi. Deliklerin tıkanarak işlevini Bloodproof Paper. Bloklaşma direnci. Balonlu ambalaj. Taş baskıda. Blöf. Çok Blind Image. oluşumunu önler. havayı preslerde fabrika içinden. Blower. Blister Resistance. Göz göz olma. Baskı bloğu. Bliss Machine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blind Flange. Blocking Resistance. Blinding. karşı oluşan direnç. Balonlu poşet. Oluklu kutu makinesi. yüzeyi tutkallanmamış kâğıt. (1) Kazanlarda yüksektir. kâğıdın ani sıcaklıkla karşılaşması. Basınçla üfleyerek hava. (2) Aşırı gramajlı ve ıslak imzanın mürekkebini emmek için sıcaklık veya fazla mürekkep nedeniyle. Kullanılmayan boru hatları Blocking. Kâğıt makinesinde. tutkallanmamış kâğıt. Kalın yüzeyinde. Kabarcık. valsle kâğıt Blow. Blister Resistance) sırasında kullanılan blöf sistemi. kâğıdı. üzerinde birleşmesinden oluşan vanalar topluluğu. Blow Box. Kalenderlerde de aşırı basınç nedeniyle olarak numaralandırılmasına rağmen. (Bakınız. baskı sırasında kullanılan. Kasap kâğıdı. (Bakınız. arasında sıkışan hava cebi nedeniyle kâğıtta oluşan Blow Back. Boşaltma. kurutmada bölümünde ise. 38 . Köreltme. buhar veya gaz salma. Ham madde silosu. Bloklaşmaya Blind Headline. Kör sayfa. akış geçişini engellemek için konulan parça. Bazı tür kâğıtlarda hava cebi direnci Blow Down Apparatus. Blöf aygıtı. basınç üzerine. kullanılan rölyef. Blister Cut. Üfleç. Tek bir hamle ile bazı vanalar almama şeklinde oluşan baskı bozukluğu. Blöf sıcaklığı. gazın veya buharın boşaltılması mürekkep katmanı arasından oluşacak hava kaçağı gözenek işlemi. üzerine baskı bloklaşma oluşabilir. Tıkanma. laminasyon sırasında kalan hava cebi. Emici. Gözenek direnci. Temizleyici konilerinde veya otomatik olarak yapılmaktadır. Block Valve. Baskısız boş sayfa. Kör şekil. Sümen kâğıdı. Kurutma kâğıdı. Geri üfleme vanası. Blok vana. yazı ve şekillerin bulunduğu bakır veya çinko plakalar. (Bakınız Bloodproof Paper). Papye kâğıdı. Göz. Block. Sıcak ambalaj malzemesi türü. Kâğıdın kan ve et suyunu geçirmeyecek şekilde parafinlenmesi sonucu ortaya çıkan mumlu kâğıtlar. Blöf işlemi. Gözenek patlağı. Blister. Çeşitli vanaların tek gövde Genellikle reklamlarda kullanılan net olmayan cümleler. Kâğıt katmanlarının. Kan geçirmez kâğıt. Basınçlı bir buharlaşmasına neden olur. Blow Tank). yapılmamış sayfa. (1) Kâğıt Blotting Board. preste veya Blister Pack. Blocking) Okuyucu için anlamı net olmayan veya belirsiz olan başlık. İç Blotting Paper. Tıkanmalarda tıkanıklığı açmak yarılma/patlama.

Mavi yansıtma faktörü. Blöf tankı. Blue Reflectance Factor. Blow Tank) Hurda kâğıttan üretilen. Blow Tank. Odun pişirici çıkışındaki tahliye Board Liner. Kaplanmış karton. olarak içine boşaltıldığı tank. Blow Line Refining. Duvar kaplaması olarak kullanılan Blow Line. Mukavva. yarısı selüloz diğer yarısı öğütülmüş deri Blow Unit. Blöf. Mavi renkli kaplama kâğıdı. Alçı panel kaplama kartonu. hamura az miktarda katılan mavi boya. Elekle pres arasında safihayı amacıyla katılan ve çözünmemiş olarak kalan çivit lekeleri. Blue Rosin Sheating Paper. Mavi çizgili. Blue Angel. pişmiş olan yonganın. Çivit boya. 39 . Blöf süresi. Bu yöntem temizlik kâğıtları ve sentetik safihalarda Board Caliper. (Bakınız. Emniyet vanasının açması sonucu oluşan kopyalamada kullanılan kâğıt. Baskıda görüntüdeki bulanıklık. Blow Through Drying Process. Şahit baskı. Isı Board-Leather Pulp. Emniyet açması. Board Blow Zone. safiha üzerinden emilir veya safihaya doğru üflenir. Blöf tankında selülozdan sızan Paper) likör. likörün ve basınçlı buharın düzenli Blur. Elektrikli ısıtıcıdan yönlendirilen sıcak hava. Board Converting Machine. (Bakınız. (2) Katmanları olan kartonlara verilen genel ad. Oluklu mukavva vanası. (1) Kartonun 500 gram/m² ve üzerinde Blow Time. Blöf vanası. Fışkırtma. Kâğıt hamuruna beyazlatma Blow Roll. Blöf hattında öğütüm. Mukavva kalınlığı. Almanların verdiği. Blow Blue Laid. Selüloz pişirme Blueprint. Blöf valsi. Blöf bölgesi. Kutu makinesi. destekleyen vals. Çivit Blowout. Blöf hattı. blöf edilen buharlı selülozun için. Blow Pit. yoğun tutkallı. Salpa harmanı. Mavi halı sarma kâğıdı. arttırmak için yapılan kaplama işlemi. olanı. Tank). Blow Valve. karton. (2) Bu türde kaplanmış karton. Bu isim altındaki kartonların görünüşünü değiştirmek ve dayanımlarını kâğıtlar % 100 hurda kâğıttan üretilmektedir. Mavi aydınger kâğıdı. Suni deri yapmak doğrudan safihaya geçer ve nemli hava uzaklaştırılır. Board. mavi boyalı sert Blow Point. Blue Carpet Wrap. Mavi melek. kâğıdın Board Lining. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. (2) Teknik mekanik öğütme işlemi. Red Rosin Sheating Paper). Hava üflemeli kurutma. Boyanın yaş safiha üzerine kullanılmış kâğıtlarda ölçülen beyazlık değeri. Mavi leke. Blöf buharı ısı geri kazanma Blue Dye. Lining). (1) Taslak kopya. Ozalit kâğıdı. Blöf basıncı. Bu tanımlar kullanıcıya göre değişebilmektedir. (Eş anlamlı: Blow Valve) artıklarından harman yapılarak elde edilen hamur. (Eş anlamlı. Blöf tankı. Halı ambalajı olarak kullanılan mavi kâğıt. Teknik çizimleri Blow Off. kullanılır. enerjisini geri kazanmaya yarayan sistem. Blow Pressure. Kâğıdı beyaz göstermek sistemi. (Eş anlamlı. Mavi renk genellikle dönüşümlü kâğıtlarda kullanılan ambalaj rengidir. (1) Değersiz türdeki çevreci olduğunu gösteren bir isim. Blöf ünitesi. üretiminde kullanılan dış yüzeydeki kâğıt (Bakınız. Blue Tracing Paper. damlatılarak yapılan renk testi. Blöf likörü. Blöf zamanı. Kaplama kartonu. çizimlerin basılı olduğu projeler. Selüloz üretiminde. Mavi boya. Blueprint Blow Liquor. Bulanık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blow Heat Recovery System. Blueprint Paper. Blue Spots. Blue Plaster Board. Pişiricide pişirme işlemi sonunda. amacıyla. Baskı kontrolü sonrası blöf tankına gelirken selüloz üzerinde yapılan yapmak için basılmış şahit baskı kopyası. ani tahliye. açık mavi karton.

emici kâğıtlar. (3) Değerli bir kâğıdın. İkinci kalite kâğıt. Kaynama noktası. oluklu mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtlar. (2) Düşük kaliteli. karışık harmanla yapılmış Bristol. Bu dereceden sonra Bogus Lining Paper. (Eş anlamlı. Kazan besi suyu pompası. yapılacak kâğıt veya kâğıt hamuru. Blöf işlemi. Board of Directors. Maddelerin sıvı halde olarak. Kazan besi suyunu şartlandırma. Tahliye. Kazan domu. Blow Down) Bogus Bristol. Hurda kâğıttan üretilen buharlaşma hızlanarak madde sıvı halden buhara dönüşür. Testlayner. ikinci sınıf kâğıtlar. Buhar üretiminde kullanılan kazanlar. Mekanik veya kimyasal yollarla gibi ürünlerde arka kapağı olarak kullanılan. Kâğıdın traşlanmış Bogus Manila. Bogus. çözünmüş oksijen miktarı. başka tür kâğıtlara dönüştürülmesi amacıyla BOD (Biological Oxygen Demand). Dönüşümlü Body Paper/Stock. Bağlanma. yapabilecekleri dış yüzeyi. İkinci kalite kâğıt. Orijinalinin parçalamak için biyoorganizmalara belirli sürede gereken hurdasından yapılan dönüşümlü kâğıtlar. Astarlık karton. Bogus Pasting Paper. Basınçlı yapılan. Fluting ve gri karton bir Bogus kâğıttır. Hurda kâğıttan Boiler Blowdown. makinede. Dom. ihtiyacı (BOİ). cinsinden ifade edilen biyolojik oksijen ihtiyacı Bogus Wraping. Boiler Feed Pump. Kaplama kâğıtlardan 50-70 gr/m2 arasında üretilen ambalaj kâğıtları. Boiler Efficiency. İmitasyon Manila kâğıdı. Kalenderde tek tarafı suyun buhara dönüştüğü ince borular. daha düşük kalitedeki yetersizliği nedeniyle kimyasal işlemin kesintiye uğraması imitasyonu. Diğer Ağır gramajlı kâğıtlarda yüzey düzgünlüğü bozulmaktadır. Biyolojik oksijen üretilen. Bogus Tag. Bogus Corrugating Medium. (Bakınız. İkinci kalite etiket BOD Load. Boiler Feed Water. Kraft dışı her oluşan bağlanma. Astar kâğıdı. Karton perdahlama kalenderi. (1) Dönüşümlü kâğıt. bu nedenle dupleks gibi görünen karton. İmitasyon resim kâğıdı. 40 . oluklu mukavvanın alt yüzü olarak kullanılan bir kabın içindeki havanın. İmitasyon dubleks. Sülfat geri kazanma kazanında besleme kâğıt. Base Stock). Kazan boruları. işlemi. Buhar kazanı. Yuvarlak elekli Boiler Drum. Taban kâğıdı. Boiler Water Treatment. kâğıtlara veya kartonlara destek olması için yapıştırılan. Dönüşümlü fluting kâğıt. Traşlanmış kâğıt kenarı. Bogus Back Lining. suyu yerine koymak amacıyla geriye dönen kondensat ve Bogus Drawing Paper. İmitasyon Kraft. boyanarak üretilen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Board Glazing Calendar. Dönüşümlü kaba kâğıt. Kazan besi suyu. emdirilerek. Boşaltma. Bağlanma bölgesi. Kraft kâğıdı alternatifi Boiling Point. (Bakınız Book Back Liner). Atık sulardaki organik maddeleri Bogus Screenings. Manila bitkisi yerine amanın kullanıldığı Bonded Area. Kazandan eksilen dönüşümlü kâğıttan üretilen fluting kâğıt. Bogus Paper. Yönetim kurulu. Dönüşümlü ambalaj kâğıdı. gazın veya buharın boşaltılması karton. Oluklu mukavvada oluklandırılarak iç kısımda kullanılan. Kraft hurdalarından yapılan kâğıt. Bolts. Üçüncü hamur kenarları. Kalenderleme yüzeye düzgünlük sağlamaktadır. Dönüşümlü etiket kartonu. Birim zamanda gerekli ve ağırlık kartonu. doyuncaya kadar zift gibi maddeler kişilerden oluşan kurul. Selüloz elyaflarının bağ kâğıt. Kazan verimi. İmitasyon Bristol. Kazana içinde bulunan ve Bogus Dublex. Boiler. samanlı kâğıt. ikinci sınıf Boiler Blackout. olabildikleri son sıcaklık derecesi. Şirket faaliyetlerini Bogus Saturating Paper. Testlayner. BOİ yükü. İkinci kalite kaplama kâğıdı. Boiler Tubes. Pamuk özel olarak şartlandırılmış yumuşak su. yatırımcı adına denetlemek için seçilmiş veya atanmış İmitasyon kâğıtların. ve enerji üretiminin durması. Bogus Kraft. tür kâğıt. Ciltli form veya makbuz Bonding. selülozu yerine. kimyasal selülozla üretilen resim kâğıtları.

Her tür selülozdan yapıldığı gibi. kitap kenarlarının kesiminden çıkan artıklar. (Bakınız. (2) ilave edilen ve elyafların bağlanmalarını sağlayan katkı Bir top kâğıttaki. (Eş yelpazede üretilmektedir. Cilt kâğıtları. (Bakınız. senet. (4) Bristol türü ön kapak kartonları. selüloz elyaflarının birbirlerine Book Board. kâğıt sayısı. Çok katmanlı kâğıtlarda Book Jacket. Booklet. Bulking Number) (3) Kâğıdın veya kaplamanın. Kitap bloğu. Kitap kapak kâğıdı. bakınız. Fırın kuruluğunda. Kitabın. Kibrit çöpü yapımında Bone Dry Weight. Cilt kapak kartonu. yüksek ve düzgün dokulu kâğıtlardır. üretiminde. Ders kitabı iyi formasyona sahip kaba ve baskıda sorun çıkarmazlar. Bond Paper. Yüzeyleri istenilen etkiyi yaratacak şekilde üretilirler. Matbaa artıkları. elyafların birbirine bağlanma türlerini açıklayan Book Binding Board. Genellikle baskısız. belirli standartlara göre kitapların arka Her tür baskıda ve kırtasiyede kullanılabilirler. Kemik tutkalı. Rutubetsiz. % 100 kuru ve rutubetsizken ağırlığı veya gramajı. Kâğıdın kullanılan karton. Fly Finish) Bond Strength. Kitap kırpıntıları. Back Lining paper) Book Shavings. İç tutkal maddeleri. kuvveti. gramajı Book Fashion Inspection. Bonding Strength) Bookkeeping Machine Paper. Kâğıtların toplar haline getirilip. Sıfır rutubetli. Hamura Book Basis. Bir hava fanıyla tonlarda iç boyama yapılabilir. Kemik kuruluğundaki gramaj. mekanizma. (1) Bağlanma mukavemeti. Belirli bir basınçta. Bone Dry (B. Book Block. Alfa selüloz elyafı. Kitap arka kapak kartonu. Bono. (Eş anlamlı. Hafif ve çekici tek tek. Kâğıtta Paper). Bağlanma mekanizması. Cilt kapağı üzerine geçirilen katmanlar arası bağ mukavemeti. Bone Fiber. İç tutkallardan biri. (2) Defter kapağında kullanılması için üretilen. (Bakınız. (Bakınız. Book Back Liner). Bağlanma takılmamış hali. Değerli kâğıt. Kemik kuruluğundaki kâğıt. (Bakınız. kaplamalı veya kaplamasız olabilir. kuruluğunda. Sıfır kâğıdı. bağlanma kuvveti. gözle kusurlarının incelenmesi. Genellikle durabilmesini ve yüzeyde yolunmayı engelleyen kuvvet. Dayanıklı. Önceleri sırf resmi kâğıtlar birbirinden ayrılmaktadır. Kusurlu kâğıdın olduğu evraklarda kullanılırken daha sonraları yazı amaçlı yere. anlamlı. Bir tutkalın katmanlar arasında bağ yapma mukavemeti. Şömiz kapak. şerit etiketle işaret konulmakta veya kusurlu kâğıt kullanımı yaygınlaşmıştır. Tasarlanmış kapak yüzü. Basımlık kâğıt. Kemik elyaf. krepli veya gofrajlı kâğıtları Kraft kâğıdı. maddeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bonding Agent. Çok geniş bir kimyasal olarak çözünemeyen kısmındaki elyaflar. Top kalınlığı. (Diğer anlamlar için kuşe cilt ceketi. Book End Paper. Kemik Book Lining. Book Binders Paper. Selülozun Book Paper. Hesap makinesi rapor Bonedried Paper.). sayıdaki kâğıdın kalınlığı. Kapak kartonu. belirli kaplamanın veya laminasyonun. Book Backing Paper. Statement Ledger) rutubetli kâğıt. (1) Kitap kâğıdı. Bone Glue. gevşemeden bir bütün olarak Book Cover Paper. Baskı kâğıdı. Kitap yüzü. oradan alınmaktadır. Kitap standardı.D. Ovendry) Book Match Board. (Eş anlamlı. Kitapcık. Çok Book Back Liner. Kitap ön kapak kâğıdı. End Leaf Bonding Mechanism. 41 . (Internal Bonding Strength) (2) Bir Book Bulk. Book Mill. Defter fabrikası. Kibrit kartonu. Bir kâğıtta. Kitap arka kapak kâğıdı. çek ve hisse senetlerinin basıldığı pamuk selülozundan Book Face. ciltlenmiş fakat kapağı Bonding Strength. yapılan filigranlı ve keçe izli kâğıtlar. Alpha Cellulose) gramajları değişken. Bağlayıcı. Bağ mukavemeti. (1) Kitaplık kâğıt ölçüleri. yüzeye tutunma kuvveti.

Yatırım değerinden aşınma Bottom Couch Roll. Top Side). Kâğıt üretiminde “elek tarafı”. kullanılır. Kazeinle birlikte kâğıt Bottom Press Roll. Birbirine Borax. Bobini açmada kullanılan açma Boreal Forest. İskandinavya ve Sibirya’da kullanılır. birikmeleri için yapılmış baraj. Ayakkabı taban kartonu. Boraks. Borat. Rutubete açılan kutu türü. Şişe ağızlarına. Book Value. taraf”. Alt kat. baskıda kullanılan dönüşümlü Kaynakların yetmediği nokta. işlemiyle beyazlatılmış. üste laynere göre daha düşük gramajlı Salpa. Birlikte kaplama maddelerinde kullanılırlar. kalınlığın ve rengin dalga boyunca değiştiği içmeyi sağlıklı kılacak şekilde kaplanan. Perdahlama sonucu. Bariyer. valsi. inceldiği yerlerde görüntü daha esmer olmaktadır. Şömiz kapak. Bound Water. Alt gauç valsi. Bor hidrür. kâğıtların. takviye. Bottom Layer. Borate. Tayga ormanı (Yakutça). Kambur vals. Oluklu mukavvada alt yüzey Boot Board. Takviye. (Bakınız. Cilt ceketi. Gerilimi yükseltmek için araya giren kısımda kalan tabaka. şişeden edilen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Style Box. kâğıt. Boom. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki Bored Roll. Boreal ormanı. Kâğıdın biri korumak için yapılmış kapatma. Alkali borat ortamında yapılan. Üzerindeki segmentler döner. Dalgalı perdah işlemi. Bouguer yasası. Bowed Roll. ayrıca kostik kullanımına gerek bulunmaz. Bağıl su. Delikli vals. Birinci pres. dayanıklı ve arkasına tutkal sürülebilen özel bir kâğıt türü. (Bakınız. Mürekkep giderme Bottle Neck. Kâğıt bünyesinde. bulunan ormanlık alanlar. Bouguer’s (Lambert’s) Law. Nehirle taşınan kütüklerin bir yerde Bottom Felt Press. Koruyucu. Book Wrapper. Matbaacılar için “ters Borate Autocaustisizing. Bottom Felt. Borat kostiklendirme süreci. rutubet almaz bir perdahlama işlemi. Genellikle sabit bir açıda monte edilerek tahriksiz Kuzey kutbuna yakın Kanada. kaplamasında kullanılır. Boss. Darboğaz. Kaydırmalı perdahlama. Bilanço değeri. Baraj. Katmanlı kâğıtta. Border Embossing. Dönüşümlü matbaa kâğıdı. Birinci pres keçesi. Bir bölgeyi darbelere karşı Bow Wave Finish. Double oluştuğundan. Sert yüzeyi olan yüksektir. Elek sonundaki delikli payı düşüldükten sonraki bedeli. Kitap türü kutu. Top Layer). Kazeini çözmede sodyum borat olarak eşdeğer yüzeyler eşit miktarda ışık akısı emerler. Muhafaza. selüloz üretim süreci. değişik bir görünüm kazandırma. Şişe ağız kâğıdı. Kenar kabartması. Alt layner. Birinci pres valsi. Bottle Wrapping Paper. (Ayrıca bakınız. Bu süreçte kostik kendiliğinden nedeniyle verilen tanımlardır. Bottom Liner. Şişe etiket kâğıdı. olarak kullanılan. Alt tabaka. bölgesel bombeli iki vals arasından geçirilmesiyle elde Bottle Cap Board. Bir ağartma kimyasalı. Temizlik serbest suyun dışındaki bağlı su. Selüloz üretiminde önemi Bowl Glazing. Book Stock. Hücre duvarındaki mikro kâğıtlarında özellikle peçete kenarlarında uygulanan gözeneklerde bulunur. kâğıt kalınlığının kâğıt türü. Kapağı ciltli bir kitap gibi Bottle Labeling Paper. Süreci veya sistemi tıkayan yer. kâğıt yüzüne Borohydrides. Kâğıdın alt tarafı. sided. kalender valsi arasından geçirilmesiyle. Free Water) kabartma işlemi. Top Liner). Even Sided) (Benzer anlamlı. Bağlı su. (Bakınız. Sodyum borat. vals. Şişe paketleme kâğıdı. Ayakkabı kartonu. Bottom Side. Self Caustisizing). Safihanın girdiği ilk pres. Ticari Kâğıdın alt ve üst taraflarının farklı özelliklerde olması bir uygulaması yoktur. kâğıt. 42 . alt Booster. ( Bakınız.

kullanılan kartonlara verilen ortak isim. Ekmek sarmak için kâğıdı. yönünden. Box Enamel Paper. Fren jeneratörü. (Eş anlamlı. Frenleme. Oluklu makine. Kâğıt kopması. Box Corner Stay. Breakdown. Kutu kâğıdı. Düşük ölçümü. Box Clippings) Brake Generator. Boxboard enerjiyi şebekeye geri basan motor yol vericileri. Kutuluk karton. gerekse kalite yönünden çok farklı türlerdedir. Üretim veya işleme yazı ve mektup kâğıtları. Hediyelik ambalaj Bread Wrappers. Görme engellilerin Boxboard Cuttings. kutu fabrikalarında. laminasyonlu beyaz kartonlar. Arıza türleri. ezilmekten korumak için konulan ilave karton parçalar. karşılıklı etkiler. sırasında. Oluklu mukavva okuyabilmesi için üretilmiş ve noktalı gofraja uygun. özel bir kâğıt türü. Mukavva kırpıntısı. Çok temiz geri dönüşümlü kâğıt atıklarındandır. Arıza bakımcılığı. üreticinin adını göstermek için yapıştırılan özel kâğıt etiketler. türüne göre çeşitli dolgu maddeleri de Mevcut en iyi uygulanabilir teknoloji. Kutu sıkıştırma testi. Bunlar arasında parafinli kâğıtlar. kutular üst üste istiflendiklerinde. Ambalaj kâğıtları. Kutu. kuşe. Ekmeklerin üzerine. Bu terim oluklu Box Machine. kullanılan fırıncı kâğıdı. Kopma süresi. kâğıdın çeşitli nedenlerle makine üzerinde kopması. yüzeyleri arasında uygulanan kuvvete karşı direncinin Bread Bag Paper. Kutu makinesi. Break Detector. Kutu kanatları. Box Flaps. Otomatik kutu yapan kutularda birden fazla kâğıt türünü anlatmaktadır. kenar kesimleri sırasında çıkan dayanıklı kâğıtlar. Braille Paper. daha değerli kaplama Boxboard. Brake. (Eş anlamlı. Kurutma kısmında ve Box Clipings. kartonların kaplamasında kullanılan. Kese kâğıdı. Ekmek sarma kâğıdı. esmer testlayner. Kutuluk kuşe kâğıt. geçirimsiz kâğıtlar bulunmaktadır. BPT (Best Practicable Technology Currently Available). su olduğunda makineyi durdurup bakım yapma. (Eş anlamlı. Bu direnç. kullanılmaktadır. frenleme sırasında açığa çıkan kenarlardan kesilen ıskartalar. Box Liners. ortada Box Stay Tape. Nakliyede kullanılmak üzere kartondan üretilen Box Lining. Makine arızası. Genellikle kutu yapımında kâğıdı. gramajlı ve ekmekler için kese kâğıdı yapımında kullanılan. Kör kâğıdı. Kraft kâğıtları. Yapıştırılmış boş bir kutunun. Kopma. Kutu köşe koruyucu. Arıza. Kâğıt makinesinde hızı sınırlayan Box Compression Test (BCT). Boxed Writings.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Box. Kutu kaplama kâğıdı. Break Duration. kırpıntılar. Oluklu kutuda pilyaj verilmiş. Bobin makinesinde bobini frenleyen sistem. 43 . Değersiz türdeki kutuluk çeşitli kaplar. Yiyecek ambalajlarının iç kaplaması olarak kullanılan bir kâğıt Breakdown Maintenance. beyaz testlayner. Break Sensor) katlanabilir yan kanatlar. Kasap kâğıtları. Cuttings). Kutu takviye bandı. ezilmeye karşı kutunun mukavemetini görmeyi amaçlar. Kâğıt koptu algılayıcısı. Desteler haline getirilerek paketlenmiş. Box Cover Paper. Paketlenmiş fotokopi kâğıdı. Ekmek torba kâğıdı. kutularda kullanılan dış kâğıtlar. Paketlenmiş yazı kâğıdı. Makine verimliği açısından önemli parametrelerden biri. Kutu kırpıntıları. Ekmek etiket kâğıdı. Box Paper. Kutu imalatı sırasında bobin makinelerinde. Kraft. Break. Kutu kaplama kâğıdı. Kutuların kenarlarını fluting ve alt yüzeyde altlayner olarak. gerek gramaj korumak amacıyla kullanılan takviye bandı. Kâğıt hamurunda. Sıkma direnci testi. Kutu köşelerini Bread Label. Fren. Braking.

Beyazlığın gelişmesi. Brightness Test. Optik beyazlatma. Kâğıt kopma sensörü. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. kademeleriyle ve ağartıcılar kullanılarak elde edilebilecek en üst beyazlık değeri. Göğüs valsi hareket Brightness Reversion. bu ışık karşısında görünümünde Bu noktada kar veya zarar söz konusu değildir. Üretim çökeltme. Kâğıt yapmak amacıyla Bridging Aggregation. toplanan kâğıt veya paçavrayı parçalayarak. Brightness. Kırım. Göğüs valsi fıskiyeleri. kâğıt yüzeyinde kalan fırça izleri. Bridge Crane. Beyazlık kazancı. (Eş anlamlı. Kaplama sırasında araya Brightener. Güneş ışınları ve sıcaklık Breast Roll. Kendi ağırlığıyla kâğıdın Brightness Develeopment. konulan ve rutubet yüksekken (≤%15) presleme yapan Kâğıdın beyaz görünmesini sağlar. Kopma boyu. Kâğıdın kenarlarını beyazlığı için ISO 2470. Brightness Drop. Bridging Breaker Bars. Kâğıdın koptuğunu Brightness Level. beyazlık değerindeki oransal düşüş. Beyazlık kaybı. Brightness Drop. mekanizması. Başa baş noktası. Brightness Drop. Göğüs Valsi. Web Break Sensor). Fırçayla yapılan kuşe kaplaması Arching) sırasında. 44 . Aggregation). Köprü vinç. Kâğıt hamuruna optik valsi. (Eş anlamlı. Brightness Stability. Bristle Marks. Toplam gelirlerin. Bir tür atık su yüzeyinde bağ yapması. (1) Kenar kırma. Brightness Loss. Kopma gerilimi. Köprü oluşturan kümelenme. Brightness Reversion) Breast Roll Movement Mechanism. Lightness). Açık mavi bir ışık toplam maliyeti karşıladığı denge noktasını gösteren grafik. kıvrılmaya ve yarılmaya karşı korumak için yapılan. Beyazlık kaybı. (Eş anlamlı. hamuru göğüsleyen ilk vals. (2) Serbest kırpıntı yığınını su sıkarak Brightness Ceiling. Bu nokta denge noktasıdır. Beyazlık kararlılığı. Acil iş. gönderilen kâğıt yüzeyinin. Optical kalender. Beyazlık tavan değeri. Fırça izi. Klorlama denge noktası. Laboratuvarda yapılabilen Bridging. Parçalayıcı. Breaking Length. Sifon valsi üzerine binen baskı Brightening. Brightness Loss. Breaker Stack. Wet Calender) Whitener) Break-Even Chart. Beyazlatma aşamalarında ölçülen ve giderek artan beyazlık Breaking Strain. safihanın veya kâğıdın beyazlığını ölçen test. meydana gelen parlama. Kırıcı. Hollenderin Polimer verilen elyaflı atıklarda. Başabaş grafiği. Beyazlık değeri. cinsinden ifade edilir. Beyazlık. (Eş anlamlı. parçalayıcı. Break in Work. (Eş anlamlı. tutkallı katlama işlemi. Köprü oluşumu. (Eş anlamlı. Lump Breaker Roll) beyazlatıcı katılması. (Eş anlamlı. Beyazlık testi. Yaşlanmaya bağlı Break Point Chlorination. Optik beyazlatıcı. Gönderilen ışığın yüzdesi Break-Even Point. Kâğıt makinesinde. Floresan bir boyadır.) Breast Roll Showers. elyafların kümelenerek işleyebileceği büyüklüğe düşüren makine. kopabileceği uzunluk. Bridging Flocculation. TAPPI beyazlığı 457 nm ışıkta ölçülür. Genellikle metre cinsindendir. (Eş anlamlı. ve selüloz türlerine göre değişen beyazlık artış değeri Break Sensor. (Eş anlamlı.) tüketir. Yaş kalender. (Eş anlamlı. Tappi R-457. Denge noktası. Overhead Crane). Öyle bir nokta vardır ki ondan sonra klor suda Brightness Gain. değeri. Yongaların yonga silosunda selülozun. Parlaklık. hamur kasasından sonraki. klor katıldığında sudaki bileşikler kloru sıfırlayacak şekilde Brightness Reversion. Breaker Roll. algılayıcı göz. Çeşitli ağaç türlerine ölçülmeye başlar. Beyazlık kaybı. Parçalayıcı bıçakları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Breaker. Suya olarak. ISO Breaking. uzun elekte nedeniyle oluşan sararma. Brightness Loss. Ölçüm sonucu elde bildiren ve üretim hattında çeşitli ekipmanları durduran edilen kalite değeri. Kırıcı vals. Beyazlık haslığı. Planlanmış işleri durduran iş. (Eş anlamlı.

sonradan gümüş bromidle kaplanan fotoğraf Brocade Paper. İçindeki kâğıt sayısı 500 kolayca kırılabilme özelliği. Bristol karton. Paslanmayan bir makinesinde ortaya çıkan ve geri dönüştürülen safiha madde olduğundan pompa kanatlarında da kullanılmıştır. Döküntü pulperi. Genellikle 150- mal sarıcı artıklarını alt kata göndermek için özel olarak 200 gram/m² civarında ve kalenderden geçirilerek zemin betonuna açılmış yarık. pulper. Geniş yapraklılar. Açık yataklı eski kâğıt makinelerinde Broke/Broken. Düşük ölçülü karton. üretilirler. Suyolu kâğıdın geniş kısımda Broke Pit. tam ebatta olmayan karton. 45 . Broad Fold. Geniş katlama. içinde mürekkep artığı olan beyaz. Bristols. Brittleness. Bristol karton türleri. Tik. Broke Pit). Buna uzun makinesinde ortaya çıkan döküntüleri yeniden hamur haline katlama da denir. Broke Pulper. Bronze. 2 Britt Dynamic Drainage Jar. Çok az bükülmeye karşı dayanımı Broken Solids. Hasarlı kâğıt veya bobin Brittle. Döküntü arabası. çerçevelerde kullanılmış. Sert ağaçlardır. geliştirilen bir laboratuvar cihazı. Ölçüsünden Hamurda su süzülümünü veya su tutunumunu ölçmek için kesilmiş. altın kaplama görüntüsü veren. (Dry Broke) denilmektedir. esnekliği kaybetme sonucu bir gerilme/stres etkisi altında Broken Ream.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Broke Box. Kuşe kaplama yoktur. artıkları. Kitapçık. Broken Edge. Döküntünün içine dolduğu ve Bristol Board. Genellikle. En üst katman kimyasal Broke Hole. Genellikle yaşlanmayla Broken White. yüzyıl) olarak kullanıldığından nikel gibi başka metaller de alaşım Brochure. Broken Carton. Döküntü aktarma sistemi. Özellikle aşırı kurumuş kâğıtlarda. Makine altı pulperi. Döküntü açıklığı. Döküntü. pompa ve ekipmanlar bütünü. Bronze Crepe. Kırık/eksik top. Kitap kapaklarında ve kâğıtları. Mürekkebi tam alınamamış. Bozuk. Bobin ve selülozdan üretilir. Cihazlar için arızalı anlamına gelen ifade. birkaç katmandan oluşur. Okaliptüs gibi ağaçlardır. Döküntü Hollenderi. İlk kez İngiltere’de Bristol Broke Handling System. Döküntü deliği. basılı kâğıt. yüksek Makine altı döküntülerini yeniden kullanılabilir hamura gramajlı bir karton türü. Yatak malzemesi ağır gofraja uygun el yapımı bir karton türü. iğne yapraklılar olarak adlandırılır. kırılgan yapıda olma. Kırık beyaz. (Bakınız. Kırılgan. Broke Beater. Genellikle 150 gr/m nin dolum tamamlanınca çekilip götürülebilen tekerlekli üzerindedir. Yaş kısımda çıkanlara yaş döküntü (Wet Broke). içinde yer alabilir. Çok kaliteli ve bir kaç katmandan oluşan lamine karton. Akasya. den veya belirlenen top standardından az olan kâğıt topu. Bronz krapon kâğıdı. Britt dinamik drenaj kabı. Bakır. Çeşitli nedenlerle kâğıt kurutma bölümlerinde kullanılmaktaydı. Büyükçe basılmış ve zarfa Bromide Photographic Paper. Broşür. römork. Baskıda mürekkep kesikliği. Bronz renkle kuru kısımda ve bobin makinesinde çıkanlara kuru döküntü kaplanmış/boyanmış krapon kâğıdı. kalay alaşımı. Fotoğraf astar kâğıdı. Döküntü pulperi. Günümüzdeki Bristol kartonlar dönüştüren konveyör. Yırtık kenar. Döküntü bütesi. getiren ve üzerinde bıçakları olan büteler veya makine altı Broadleafs. Diğer türleri. Bronze Color. Baskı kırıklığı. Bronz renkli. şehrinde de üretilen. Bronz. olanlar. Geniş baskı. Broken. Rölyef kâğıdı. Broadside. ortaya çıkar. kenarı. (18. sert ve pamuk selülozu katkılı. katlanarak konan. olmama. Kâğıt veya uzun kısmında kalan kâğıt katlama biçimi. Kırılganlık. Ağaçlarda yaprakları geniş pulperleri.

Bruising. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Esmer Brushing Kraft. Mürekkepte bronzlaşma. Fide Kraft’ı. (2) Fırçalama işlemi. kendi içinde fibrilleşmesi. But. Yaldız kaplama kâğıt. Bronz Fleck). Bronze Specks. Fırçalı kalender. Bronzing of Ink. yapıdaki maddeleri ileriye doğru taşımada kullanılan Brush Calender. Esmer kimyasal ve mekanik tutturmak için. Kömür gibi parçalı ise ölü elyaf kaybına yol açar. ozalitte dövülerek hücre zarlarının ipliksi yapıya dönüştürülmesi. liflendirme işlemi. negatiflerin basıldığı. uygulaması yapma. almış kraft kâğıdı. Kraft selülozu. Döner fırça ile Bronze Paper. Kovalı konveyör. Ağartılmamış selüloz. “Anatase”. Habbe. Saçaklandırma. kalmış hava cebi. (2) Kraft fırçalarla parlatma işlemi. Öğütücüde Brown Groundwood. (2) İç küçük hava kabarcığı izleri görüldüğü için bu adı alan. Esmer baskı kâğıdı. Yerini Kâğıdın preslenmesi esnasında. (1) Ağartılmamış selüloz rengi. “Rutile” diğer mineral türleridir. değiştirmeden yüzeyini döner fırçalı valsle 46 . Esmer selüloz. düşük gramajlı bir kâğıt. British Thermal unit). Brush Coated Paper. kullanılan. Varaklı kâğıt. Özel bir kaplama uygulaması. Bronz lekesi. baskı yapıldıktan sonra metalik etki Brush Enamel Paper. Fırça izi. Fırçalı kaplama. Brushing. Fırçalama raftı. Brown Print Paper. Brown Wrapping Paper. Bronzlaştırma. selüloz. Perdahlama öncesi. Esmer. Esmer selüloz. Kraft’tan Bubble. renginde olan. Elyaf elyafa tutunmayı kolaylaştırır. Genellikle Brush Marks. tutkallı fırça kullanılması nedeniyle bu ismi selüloz karışımından üretilen karton. Selüloz Bir pound(lb) ağırlığındaki su kütlesinin sıcaklığını bir ºF fabrikasında esmer selülozu yıkayan bir makine. elyafı ezerek yapılan. Kalenderde aşırı baskı Buble Coating. BTMP (Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulping). (Bakınız. Sera odun selülozu. Genellikle pamuk Brushing Out. Mürekkebin Brush Finish. fibrilleşme. Elyafların selülozundan veya kimyasal selülozdan yapılan. Fırçalı parlatma. fidelerini rüzgâra karşı korumak için kullanılan ve Brown Mixed Pulp Board. Fırçalı kuşe kâğıdı. Beyazlatılmış yarı kimyasal yarı mekanik selüloz üretimi. Isıl enerji birimi. Kâğıt kalınlığını konveyör tipi. Fırçalı enamel kaplama kâğıt. Brush Coating. tambur üzerine yerleştirilmiş fırçalarla yapılan kaplama Brookite. (Bakınız. İrileştirme. kullanılan ambalaj kâğıtları yapımında kullanılan. Brown Mechanical Pulp. Dövülme işlemi sonucu elyaf lifinin ezilerek kazeinle yapılan bir kaplama türü. arttıran enerji miktarı. Esmer selüloz yıkayıcı. makinede kuşe yapılmış kâğıt. Çeşitli nedenlerle arada yapılma ambalaj kâğıdı. kaynaklanan bronz renkli lekeler. Kabarcıklı kaplama. Uygulama sonrası sonucu kâğıdın renk değiştirerek esmerleşmesi. ağartılmamış fırçanın yüzeyde bıraktığı izler. Saçaklandırma. Esmer mekanik selüloz. Bronz lekesi. BTU (BTu. fırça ile enamel uygulanmış kâğıt. Döner fırça ile yapılan Bronzing. Brown Stock. Brush Glazing. Hava kabarcığı. işlemi. Brownstock Washer. Fırçalı kaplama işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bronze Fleck. Selüloz fabrikalarının kullandığı bir terim. bronz pres valsinden Soft Calender’ler almıştır. Hızlı dönen bir metalik bir görüntü alması. (1) Tellendirme. Dışarıdan fibrilleşme (Brushing) Bucket Conveyor. Esmer sargılık kâğıt. Esmer selüloz. mürekkeple. (1) Renk değiştirme. Kuşe kaplama sırasında. Brown Pulp. Bronze Specks) düzgünleştirmeye yarayan eski bir kalender türü. Bronzlaşma. Kâğıdın üst kaplamasını Brown.

hem de kaçıncı yaprak Bulkhead.(2) Tampon çözelti. Buff Copying Paper. Kâğıtta hacimce fazla. Buffer Capacity. Bulking Paper. İç gerilim. Built in Stress. kopya kâğıdı türü. Tela. (1) Nötürleme. Oluklu mukavva kutunun bir kuvvet etkisiyle bölge. Özgül hacim. Built in Strain. (Bakınız. Kâğıdın hacimliliği izolasyonu veya dolgu amaçlı kullanılan karton türleri. Dried in Strain). binalarda duvar kaplaması. Bulking Number. Bazı kitapların basımında maddelerle. Kovalı tip kondensata. üst üste konularak yazılırdı. Bulkiness. Mihver boruya bobin sarımı in Strain). çuval veya kaplamasında kullanılan bir bez türü. kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonatla kullanılan ve karton gibi görünmesine rağmen. nedeniyle kâğıtta oluşan düzgünlük kaybı. Açık sarı bir Yoğunluğun tersi olarak alınmalıdır. Bukle. Organik veya inorganik yapıdaki maddeleri yukarıya taşımada kullanılan elevatör maddelerden üretilen. Yedekleme. kıvrılıp bükülmesi. Bulge. İç gerilim. Buffer. kuru ağırlığın hacmi. İnşaat kâğıdı. Ara depolama kapasitesi. veya hamur bütesi. Hacim modellemesi. Kabalık. Bucket Steam Trap. Bütçe. tankerle taşınan nakliye biçimi. Hacimlilik. ölçülürken uygulanan basınç. (2) Hamurdan stok gramajlı kaba kâğıtlar. Kaba kitap kâğıdı. Kovalı elevatör. altında kullanılan kâğıt türleri. Kömür gibi parçalı Building Paper. Built in Buckle. Kıvrım. Bu bölümlere giriş Örneğin sarı yapraklı nüsha belirli bir dosyada saklanmak kapaklarına da ayni isim verilmektedir. (1) Tampon. Bulking Book Building Board. (2) Dökme. (Bakınız. Built in Strain. 47 . bir kâğıt zımpara türü. araya getirme. Kaba kâğıt. Kabalık endeksi. (2) Kıvrılma. Hacimli işlem. maddelerle üretilen. Dried Buckling. Budget. Bu kâğıtlar daktilolarda. Potluk. Hacim sayısı. hem ince olmaları. Cilt bezi. (1) Kaba.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bucket Elevator. üzere veya arşivlenmek üzere düzenlenirdi. Yoğunluğun düşük olması. içinde kalan gerilme kuvveti. Bir sistemin Düşük yoğunluklu karton. Bulk Handling. veya bütenin hamur depolama kapasitesi. perdelerle ayrılmış bölümler. Organik veya inorganik Paper). ikinci. Örneğin bir gramının hacmi. Kâğıt hamurunun asidini alkali yoğunluklu kitap kâğıdı. Ten rengi pelür kâğıdı. Kaba karton. (1) Buklelenme. binalarda tavanda veya döşeme tipi. Asitsizleştirme işlemi. düşük nötürleştirme. Kâğıdın silindirik bir yüzeye sıkı Stress. Harcamaları ve kazançları gösteren mali Bulk (Index/Factor). renkli olmaları istenirdi. Kâğıdın kurutma işlemi Inverted Bucket Steam Trap) sonunda. yoğunlukça az olan. Çakmaktaşı tozlarıyla sayfa sayısı kadar boş kâğıdı örnek alarak oluşturulan veya kumla yapılan ve ahşap parlatma amacıyla kullanılan model. İnşaat kartonu. Hamur depolarında/silolarında olduklarının bilinmesi için. Birim plan. Bulk. Basılacak kitabın Buffing Paper. sarılması sonucu oluşan bukleli görüntü. Kalenderlenmemiş karton. Bulking Board. Ara depo. Bulking Book Paper. Şok emici. Bir inç kalınlıktaki kâğıtta Buffer Tank. Su zımparası kâğıdı. ses Bulking Pressure. Perdeli bölme. Buckram. üçüncü. Ara tank. depolama ve nakletme işlemleri toplamı Bu nedenle. Keçede hamur yığılmasıyla oluşan gevşek Bükülme. Hacimli maddeleri bir hatta dördüncü yaprak olarak. oluşturup depolama. (Bakınız. Çok fazla tutkallanarak cilt Kabarık. Hacim test basıncı. (Bakınız. Bulking Dummy. Ambalaj içinde olmayan. Düşük Buffering. Ek olarak yapılmış su bulunan yaprak sayısı.

Odunun sülfitle aşırı sistemin darbesiz geçiş yapması gerekir. Buoyancy Force. Balya ağırlık ölçüsü birimi. Dökme ürün. Tomar ağırlığı. çalışan elek. Kimyasallar veya aşırı Bull Screen Rakers. Kontrol renk atması. Burnisher. konumda gönderilen kontrol değişkenlerinin birbirine eşit Burnt Pulp. Burlap. Genellikle marketlerde satılan. kazandıracak bir tür perdahlama işlemi. iki taraflı kaplanması. Özgül hacim. Değirmen veya Bump Rotor. Mengene Bulk Product. Yüzdürme kuvveti. üzerinde kullanılan ve birikintileri çekmek için kullanılan Burnished Finish. Taşlama makinesi. Kavurma. (Eş anlamlı. Bungs. el konumunda gönderilen kontrol değeri ile otomatik Burnt Paper. tankerle veya çuvalla taşınan ve kullanılan ürün. Vibrating Screen) Burning of Chips. Genellikle Bull Screen. Palet ağırlığı. Cordtone) kâğıdı. Foil Rotor) Burr Holder. Mengene perdahı. Kaba baskı kâğıdı. Darbesiz. ikinci hamur kâğıt. Kâğıdın Bir sıvının içindeki başka bir maddeye uyguladığı kaldırma Kalenderlenmemiş olması nedeniyle kaba görünmesi. veya mengenede plakalar arasına bir yaprak kâğıt ve çuval Bulky Printing Paper. Perdahlama. ucuz roman kitaplarında Burlap Finish. Darbesiz aktarma. Bir yaprak kâğıdın kalınlığını perdahlama. kabarık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bulking Thickness. Parlatma amacıyla Bumpless. Çuval.). (Eş anlamlı. Yonga yanığı. Hücre duvarı içinde büyük Plugs) gözeneklerde bulunan hücre suyu. Taşlama. (Bir libre 453 gr. Demet halinde presleme. Darbeli rotor. Sarsak elek. değeri. Yanma. Mekanik titreşimli bir motorla sargılık Kraft kâğıtlarına uygulanan bir iz verme işlemi. Burnout. Yanık kâğıt. işlemi. hacimli. Mihver boru tıkaçları/takozları. bir tür perdahlama görünür özgül hacim. Bunched Plated. Birden fazla kâğıdın. kuvveti. Burr. Hacimli baskı konularak yapılan iz verme işlemi. (Eş anlamlı. olması istenir. Kaldırma kuvveti. Bundle. Bir el mengenesinde çinko kaplı düz plakalar (mikrometre cinsinden). arasında bir demet kâğıda uygulanan. 48 . Taşlama makinesini tutan mekanizma. Kalenderlenmemiş kâğıtlara uygulanır. Sarsak elek tırmığı. Kararmış selüloz. Bunch Plater Finish. Kaba. Demet halinde preslenmiş. Bir durumdan diğer duruma geçerken kullanılan bir alet. kâğıdın gramajına bölerek bulunan. Eğe. Çapak giderici. Step Rotor. Yığın yumuşaklığı. Yakma. Bulky Mechanical Paper. kırılgan kâğıt. Dökme silolama. Eksiz bobin veya tampon. (Diğerleri. Kaba. Bull’s Eye. Temizlik kâğıtlarının Bunched Plating. Çuval desenli perdahlama. Bunun için vanaya pişmesi sonucu ortaya çıkan çok koyu renkli selüloz. Taşlama sabitleyici. devrelerinde elden otomatiğe veya otomatikten ele geçerken Burnt Cook. Sarsak eleğin sıcaklık nedeniyle yonganın renk değiştirmesi. Toplu kaplama. Bulky. kalınlığını. Burlap Lined Finish. 50 libre gelen bir Bulk Storage. Sepetli eleklerde kullanılan bir selüloz öğütüm bıçaklarını bilemede kullanılan alet. Manda gözü. yerine açık şekilde dökme kâğıdın silolanması. İzli kalenderde kullanılan Kalenderlenmemiş kâğıtlar. Bir top kâğıdın Bunched Plating. Yanık selüloz. rotor türü. Hacim kalınlığı. Küçük ambalajlar yerine ağzı kadar dar kâğıtlara uygulanır. Esmerleşmiş. Yığın tarzı silolama. şişkin. Gövde suyu. Törpü. toptaki kâğıt sayısına bölerek bulunan kalınlık ayni anda. Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan Bumpless Transfer. El presi ile Bulk of Pulp. elde sıkılması sonucu hissedilen yumuşaklık duygusu. Core Bulk Water. darbe yaratmayan. Kâğıda parlaklık tırmık. Bulk Softness. Çuval deseni işleme.

(2) Aşınma. Matbu form. Kasap paketleme kâğıdı. Kâğıt yüzeyinde çapaklı bir iz makinesinin taşlanan yüzeyde bıraktığı izler. İş planı. nedenlerle kopması. Patlama oranı. Lokantalarda Burst Tester. Patlama mukavemetinin kaplanmış saman renkli kasap kâğıdı. (kilo Pascal) kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde Butcher Paper) edilen değer. özellikle Butchers Dry Finish. yaş kâğıdın salgı gibi çeşitli parafin kaplanmış kâğıtlar. (1) Uç uca yapıştırılmış Bursting Strength. Uç uca yapıştırma. Eleğin sürtünme lama. Butchers Manila. Bir ürünü veya hizmeti bir Burr Teeth Angle. üretim sırasında. (1) Kâğıttaki bağlayıcılığın ortadan Yönetim anlamında işi kontrol edilebilir süreçlere kalkarak. Bu basınç Butted Splice. Burst Ratio. koyduğu maksimum kuvvet (kPa. müşteri için sağlarken yapılan faaliyetler bütünü. iz desenli pres veya kalender Burr Pattern) valsi. Business Plan. Burst. Burr Pattern. Patlama endeksi. Taşlama izi. Kuru haldeyken kurutma bölümlerinde. Eğeleme. (Eş anlamlı. Bobin Bursting Disc. (Eş anlamlı. Yağ emme Burst Resistance. Patlama direnci. Yaprak yağ kâğıdı. Kasap kâğıdı. Burr Impression) Business Process. Butt. Bir hedefe ulaşmak için kaynakları (zımparalarda kum sayısı gibi) ve süreyi gösteren beyanname. Yağ paketleme kâğıdı. Düşük gramajlı (lb/inch²). Butter Box Liner. kâğıt gramajına (lb/top) bölünmesiyle elde edilen olmasına rağmen dayanıklı ve yağlı bir kâğıt türü. (ISO 2758) yapılan birleştirme işlemi. (2) Kazan borularında alın alanının. Burr Teeth Angle) formatlarda hazırlanmış ve işe yönelik kullanılan formlar. (Eş anlamlı: Rupture Disc) Butted Joint. Taşlama Bush Roll. Yaş haldeyken Burst Factor. İş süreci. Ekleme. Etin suyu ve değer. Yüksek akımları taşıyabilen bakır değirmeninde taşlama. Yağlı kâğıt. Eğe izi. Patlama mukavemeti. değer. (g/cm²). tereyağını ince yapraklar haline getirmek ve müşteriye bu haliyle sunmak için kullanılan bir kâğıt türü. Taşlama yüzeyinde bir cm2 deki diş sayısı. gr/cm2). Business Communications Papers. (Eş anlamlı. önleyen plaka. (1) Taşlama. Kâğıdın birim kâğıtların birleşim yeri. Patlama mukavemetinin Butchers Wrap. Taşlama eğesi diş açısı. Patlama test cihazı. Burr Lead. Patlama faktörü. Kâğıtta belirli bir özelliği olmayan ince kâğıtlar. Toz nişasta tankı veya kapalı sırasında kopuk noktada iki kâğıdın boydan boya tanklarda düşük basınçta delinerek basınç yükselmesini yapıştırılması. oluşturmak için kullanılan. 49 . kanını emmeyecek özelliklerdeki kaplanmış kâğıt. değil) (2) Kâğıt makinesinde. patlamaya karşı var olan direnç. Uç uca birleştirme. İletişim kâğıtları. Burst Index. Patlama diski. kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen Butchers Paper. (Bakınız. İz valsi. kuvvetiyle aşınması. Burring.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Burr Impressor. Belirli dizilim açısı. Patlama. Taşlama izi. Kâğıt uçlarında bantla ve katlamadan kuvvetinin ötesinde kâğıt parçalanmaktadır. Burr Lead) Business Process Modelling. Basılı form. Patlama mukavemetinin Butter Bag Paper. Elektrik barası. Birleşim yeri. Samanlı kasap kâğıdı. Eğe diş açısı. (kenardan dönüştürme. (Eş anlamlı. basınç altında patlamasına/yarılmasına karşı kaynağının yapıldığı yer. kuru kâğıdın orta yerden yarılması. İş süreci modellemesi. Taşlama makinesi dişlerinin Business Form. Kasap kâğıdı. Selüloz öğütücü Bus. basınçta. Butter Chip Board. Burr Number. Yağ paketleme kâğıdı.

Düğme. Button. Butter Wrappers. Astar olarak kullanılan düşük kaliteli bir kartondur. Baypas.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Butterfly Valve. Button Specs. Kontratlarda işvereni ticari ismi yerine basitleştirerek ifade eden terim. Üretim sırasında ortaya çıkan yan ürün. 50 . Yağlı yapıda ince sargılık kâğıt. By Product. By Pass. Düğme lekeleri. Tereyağı paketleme kâğıdı. Müşteri. Dönüşümlü kâğıttan fazla temizlenmeden yapılmış kirli karton. Button Board. Kâğıt fabrikalarında su hatlarında veya düşük kesafetli hamur hatlarında kullanılan kesme vanaları. Hatlarda bakım anında vanayı yalıtarak sökülmesini sağlayan yandan geçiş hattı. Tereyağı paketleme kâğıdı. Kelebek vana. Butter Paper. Kelebek vana. Butter Parchment Paper. Paçavradan yapılan kâğıtlarda. kırılan düğme parçalarının. Yan ürün. Yan geçiş. Leke. Alın kaynağı. Butterfly Valve. Genellikle düşük basınçlı hamur ve su hatlarında kullanılan bir vana türü. Buyer. kâğıtta bıraktığı izler. Butt Welds. Eşanjor borularında borunun aynaya kaynatılması. Kimyasal selüloz üretiminde lignin ve likör yan ürün olarak çıkar. Tereyağı paketleme kâğıdı. Kâğıt içinde imalattan gelen büyük lekeler. Alıcı.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cake. kalsiyumla yaptığı tuzlar. kalsit. Sabun. (Coated Two Side). (Bakınız. C1S Litho. Fırınlanmış kil. (Bakınız. Pelür kâğıtlarından yapılanları ise çeşitli az çözünen ve kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan bir renklerde ve el örgü işlerinde kullanılmaktadır. Kek taban kâğıdı. daha iyi vermek için. tebeşir. Kablo yalıtma kâğıdı. kalsiyum karbonat türlerinden biridir. ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. ip haline getirilen kâğıt ip. Vana sanayiinde dolgu ve kaplama maddesi olarak kapasite faktörü. İçindeki katkı maddeleri nedeniyle pek çok sayıda renkli Cable Marking Paper. Suda bulunduğunda geri döndürülemeyen taşlaşmaya veya kireçlenmeye sebep olur. 1000 °C de fırınlanmış toz kaolin. Cake Board. Çift taraflı kuşelenmiş kâğıt. Cable Spinning Paper. Kalsiyum sülfat. (Bakınız. kadmiyum selenitten yapılan bir pigment. Kireçtaşının Cable Insulating Paper. Kablo mürekkep giderme aşamasında kullanılır. Art Printing Paper) denilmektedir. Kâğıt ip. Calcined Clay). İki yüzüne de kuşe olmaları nedeniyle değişik adlar alan kalsiyum karbonat kaplanmış kâğıt. Kâğıda beyazlığı yapılma etiket. Kapasite faktörü. taşı. Kireç baskı kartonu. 51 . Doğada anhidrit Cadmium Yellow. C1S Label. Fırınlanmış kaolin. CAA (Clean Air Act). kalıntıları oluştururlar. damarlarının numaralarını belirlemek için her damara Calcium Soap. Suda çözününmüş sodyum sabunlarıyla gerçekleşir. farklıdır. Kablo markalama kâğıdı. (Bakınız. Şeffaf renkli. Tebeşir. Kadmiyum sülfit ve (CaSO4) ve alçıtaşı (CaSO4. mermer. (2) Selüloz damarlarını saran numaralandırılmış kâğıt. Cake Pan Liner Paper. Genellikle Kraft kâğıtlarında dilinerek. farklı özelliklerde C2S. bileşik. suda eriyerek çökelen türlerine kalsit kâğıtlar da denir. Kek kâğıdı. Elektrik aksine gevşek bir bağ yapısı vardır ve deniz kabuklularının kablolarında. Pan C (X). (Eş anlamlı. Cable Yarn. günümüzde kâğıt CV (Valve Sizing Capacity). 2H20) olarak bulunur. serisi kâğıt ölçüleri Ek 3 de verilmiştir. Tek tarafı kuşelenmiş kâğıt. Beyaz olan kalsitler. ve B(X)). Lime Soap. (Eş anlamlı. C1S Etiket kartonu. üretiminde reçineler ve kalsitle birlikte suda çözünemeyen Cable Paper. Alçı. Kalsitle aragonitte karbonat dizilimi ölçüsü. Kalsiyum sabunu. iç yalıtkan tabakası olarak kullanılan ince bir kalıntısıdır. Pasta ambalajı olarak kesilerek kullanılan karton. Kristal yapıda olan sarı ve pembe türlerine olduğunda vanadan geçen su miktarının galon olarak aragonit denir. Calcined C1S. Bu nedenle farklı maddelermiş gibi görünürler. Sodium Soap) Torbalarda sap olarak ve örülerek döşemelik kumaş halinde Calcium Sulfate (CaSO4). Kadmiyum sarısı. Tek tarafı kuşe kâğıttan Calcined Kaolin. Bu kâğıtlara sanatsal türleridir. (Bakınız A(X) Liner). Yağ asitlerinin sarılan kâğıt. Mermer. Kalsiyum karbonat. Temiz hava kanunu. Kablo sarma kâğıdı. Pasta kutusu kartonu. Kek. (1) Dönüşümlü kâğıt üretiminde. Filtre preslerde elekten geçemeyen katı C parçacıkların oluşturduğu katman tabakası. C0 ebadındaki kâğıt her seferinde tam ortadan Cake Wrapper Paper. Doğada. Kablo mermer bulunmaktadır. kireçtaşının kristal yapılı olanıdır. kâğıt türü. Calcined Clay. Bir vanada 1 PSI basınç düşümü kullanılmaktadır. aragonit. Pasta. Kâğıt veya kartonlarda. Bakınız. Suda çok kullanılmaktadır. Elyaf ip. C1S Litografik baskı kartonu Tek tarafı kuşe Calcium Carbonate (CaCO3). ince ve eşit olarak bölünerek C serisi diğer kâğıtlar elde edilir. C yağlı kâğıtlar. Cable Insulating Paper). (Coated One Side) Kaolin).

Scabs). Calendered Finish). Kalender kesik izi. kâğıdın valslerin hızlı makinelerde kullanılamaması nedeniyle kopması sonucu ortaya çıkan döküntü ve ıskartalar. üst üste valslerden oluşan baskı ve Biri büyük çaplı biri küçük çaplı iki silindiri olan bir perdah makinesi. kesikler ve çeşitli izler. kopmayla sonuçlanır. Kalender valslerinden yapışan bir kâğıt parçası delinme şeklinde izler bırakır. Genellikle Calender Rolls. Kâğıt makinesinin kalenderdeki bu tür katlanmalar ezilme çizgisinden sonunda kullanılan kalenderlere ait valsler. Kâğıdı baskıyla daha düzgün ve Calender Friction Glazing. Calender Bowl Paper. Kalender valsleri arasında ezilerek işlem görmüş. Calendar Stock. yapılırken. Katlanma izi kâğıdın eşit safihada bıraktığı periyodik izler. bombeli valsi yüzeyine sarılan ince kâğıt. Calender sonucu oluşur. Kalenderde boyanmış. Kalender. Kalender bono kâğıdı. veya inci dolgusu (Pearl Filler) olarak adlandırılır. kalite bozuklukları. kâğıt sargılı/dolgulu valsler. Kalender sargı kâğıdı. birinin üzerine yapışan bir parça kâğıdın veya pigmentin (Bakınız. (Eş anlamlı. Kâğıt üzere. Kalenderde işlemden geçirme. Kalender valsindeki bir kusur nedeniyle kâğıda geçen pijamalı görüntü. yoğun hale getiren. Kalenderde sürtünmeli işleme. Takvim kâğıdı. Calender Blackened. oluşan. şekilde gerilmemesi nedeniyle meydana gelen potluklar Calender Scales. Kalender baskı izi. Calendar Pad Bond Paper. Calendar Board. (Bakınız Calendar Stock). ve kaplama maddesi olarak kullanılan bir bileşik. (Bakınız. Çizgili Kalender izi. (Bakınız. kıvrılmalar nedeniyle karışık selülozdan üretilen karton türü. (Bakınız. Calender Crushed). Kalenderde ezilmiş. Calender Roll Paper) Calender Paper Shaft. Kalenderde boyanmış. Calender Roll Paper. Kalender işlemeli. 52 . Takvim kartonu. boyama. Silindirle ezilmiş. Bunun kâğıt kaplamadır. Ofset baskıda kullanılmak Calendered Finish/Finished. Kalender baskı izi. Kalenderde işlenmesi için kaba olarak üretilen bono kâğıdı. Yüzey boyama tekniklerinden biri. Kalenderde işlem baskı sırasında. Kalenderde esmerleşmiş. Buna rağmen çok az hız farkı Calender Barring on Marks. Kalender valsleri. Kalenderde nadiren oluşan. belirli gramajlarda üretilmiş. kâğıt yüzeyinde oluşan esmerleşme ve diğer (Bakınız. Calendar Back Board. Düşük kalite Kalender valsleri arasından geçerken. Calender Scabs). ezilme sonucu kâğıdın esmerleşmesi. yüzeyinin kalenderlerde baskı ve nemle işlenmesi. kuşe kâğıt. Takvim arka kartonu. Calendar Papers. Broke). (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Çökelmiş kalsiyum sülfat. Kâğıtta dolgu Calender Crush Finish. Kalender kaplama kâğıdı. Kalender katlanma izi. kalenderlerde ve bazı Gofraj makinelerinde valslerden biri Calender Dyed). Kalenderde. Bazı Calender Colored. Kalenderlenmiş kâğıt. İnce kâğıtlarda kalender yüzeyine Calender Scabs. Tek yaprak takvim veya Calender Dyed. Kalender kesiği. Kalender valslerine ilan panosu olarak kullanılmak üzere üretilmiş çok sert boya uygulayarak tek taraflı veya çift taraflı yapılan yüzey karton. kâğıttaki kırılma izi. Calender Barring). Granit (taş) Calender Broke. Kalender kâğıt valsi. Kalender Calender Pad Bond Paper. geliştirilmiş. Calender. Calendered Paper. Calcium Sulfite (CaSO3). Calender Cuts. Calendering. (Mass Colouring) yumuşak yapıdadır. tutkalsız ve alternatifi kütle boyamadır. Kalenderleme. Blok masa takvimi kâğıdı. Küçük çaplı vals daha hızlı dönerek çalışır. nedeniyle kâğıt yüzeyi sürtünme etkisiyle perdahlanır. Kalender döküntüsü. Bu tür kaplama kâğıtları. Silindir kelimesinden türemiştir. Vals yüzeyine yüksek basınçlarla sarılır. Kalenderde Calender Marks/Marked. (Bakınız. Kalender izi. kalenderle kâğıt yüzeyinin işlenmesi. kaplama dolgusu (Crown Filler) Calender Crushed. Calender Crease. Kalsiyum sülfit. Kalenderde işlenmiş.

işlemi. sarıcı veya bobin makinesinde sarım sırasında meydana Kâğıt hamurunun su bırakma özelliğini belirten bir ölçüm gelen kâğıt kopması. Bir birim ağırlığındaki katı Calender Sizing. odun selülozundan yapılma. pankartlar. Suni deri. Calibration. (Eş anlamlı. nokta görünümlü izler. (2) Taç vals. Büyüten doku. Kutsal bir cihazla.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calender Section. son (Eş anlamlı. Kalınlık göstergesi. Crown). Yaş kalenderde kabuğuyla iç gövdesi arasında bulunan ve yeni hücreler yapılan boyama. Kalenderde yüzey tutkallama. Cambium. Kalori. Üst Camber Roll. Seçim kampanyası kâğıdı. Basma desenli kâğıt. Calender Sizing) üreterek kalınlaşmayı sağlayan doku tabakası. Kâğıt kalınlığı. Sarı defter kâğıdı. mal Canadian Standard Freeness. gibi işlerde kullanılmaktadır. Kalender izi. Camber Angle. Kalender çizgileri. Parşömen işi Kalenderleme. valslerini tutkal pres gibi kullanarak yapılan yüzey Calorimeter. genellikle kosinüs cinsi bir açıyla ifade edilir. Daha ince çaplıları gıdada ambalaj kutusu. makine Canary Writing. Yığın kalender. çift çenekli bitkilerde ayarı nedeniyle. Taç açısı. Yaş tezgâhı. ederek. kopma. Hatalı kalender valsi yaş halkaları oluşur. denilmektedir ve ön kurutma bölümünden sonra. Kalınlık Birleşik Devletler Can. (2) Kurutma silindiri. Kalori ölçer. hatta büyük çaplıları beton kolon kalıbı Caliper Gauge. kimyasal madde ’de puan anlamına gelen “Point” veya “Mil” ile ifade edilir. Vals kamburu. Kalenderde boyama. Bu sayede Calender Streaks. Bombe açısı. eni boyunca bölgesel olarak değişebilir. Cambridge Hint kâğıdı. (2) Valsin taç kısmı. valslerindeki performans bozukluğuna bağlı olarak. Calender Spots. Thickness) variller. (1) Karton varil. Mihver boru veya masura Caliper Shear Burst. kaplama ve Gofraj işlemi. Kâğıt kalınlığındaki değişkenlik nedeniyle. Cambridge İncil kâğıdı. Bir tür. Bu tür kalenderlere yaş kalender Camber. aradaki farkı düzeltme. Kanada standart serbestliği. Çok Cambric Finish. Bir duvar kâğıdı türü. Kutsal Calf Paper. Milimetre (mm) veya mikrometre (µm) üretilmiş bir kuşe kâğıt türü. mal sarıcıdan önceki bölüm. Çok yıllık. Isıl enerji birimi olan bir kalori bir gram bölümlerinden biri. Kalınlık. kuşeli Bristol kâğıdı. Seçimler Calico Paper. Calender Stack. Taç vals taşlama Calender Stack Craumbs. Kamburluk ölçüsü olarak nedenlerle oluşan. Kalender yakıtın yandığında vereceği ısı miktarı. Kalınlık profili bozukluğu nedeniyle üretim tekniğiyle üretilmektedir. kitap kâğıdının bir türü. Ölçü ayarlama. Calorific Value. (1) Kambur vals. kalenderde oluşan izler. Kalori değeri. Tekstilcilerin. Kalender baskı izleri. Ayarlama. tutkallama işlemi. afişler ve kartpostallar için Caliper. cinsinden ölçülen kâğıt kalınlığı. Kalenderin kurulu olduğu kurutma suyun sıcaklığını bir derece arttıran ısı miktarıdır. Kalender bölümü. Campaign Paper. doğruluğu bilinmeyen bir cihazı mukayese kitap kâğıdının bir türü. Ağacın dış Calender Staining. sırasında kullanılan. Cambridge Bible Paper. Kâğıt makinesi Calorie. Camber Roll Grinding Machine. pres veya kalender yöntemi. kurutma bölümünden önce kullanılır. Çok nipli kalender. üste pek çok valsten ve nipten oluşan kalender türü. ünitesi sonunda. Doğruluğu bilinen Cambridge India Paper. Kamburluk açısı. okullarda not tutmada kullanılan 53 . proje (ISO 534) saklama kutusu. bir inç ’in binde biridir. (Benzer anlamlı. Kâğıt yüzeyini ince bir kâğıdı kalenderleyerek. (1) Kambur. Kalenderde muhtelif Taç valsin taşlama açısı. Renginin sarı olması nedeniyle bu isimle anılan. satanların ve nakliyecilerin kullandığı kartondan yapılma Bir puan. Kambiyum. Calender Vellum Finish. Patiska desenli (kâğıt). bulunur. Kadranlı mikrometre. Kanarya kâğıdı. parşömene benzetme kumaşa benzetmek için yapılan. kâğıtta oluşan esmer renkli çizgiler.

Şekerleme kutusu taban kâğıdı. Bu kuvvetler. Yüzeyi Capillary System. Kılcal. yapı. Halen sarı bloknot defteri olarak olarak üretilirler. Candy Slab Paper. aynı zamanda tek taraftan askıda tutan bükülme kuvveti. Expected Actual kendine yanmayı sürdürebilen maddelerin üretiminde Capacity. Kapiler emiş. Candy Cup Paper. Elektrolitle dolu Kapiler bir tüp içinde. kenevir veya pamuk amaçlı sahip olunan kaynaklar. Kenarlarına teneke destek seperatör kâğıtları. Şekerleme sargı kâğıdı. Kapiler tüp. Sabit sermaye. üretim kapasitesini azami ölçüye renkli mum paketlemede kullanılan bir kâğıt. amacıyla da kullanılır. Kap kek kâğıdı. kullanılan düşük gramajlı bir kâğıt. Kapiler kuvvetler. Karton varil kâğıdı. parafin gibi kendi Practical Capacity. iletkenlikleri düşük defteri olarak kullanılmıştı. geçirilerek. Şekerleme sargı kâğıdı. 300 olarak. Hemp) Capillary Forces. Kapasite planlaması. Genellikle sülfat. (Bakınız. kaynaklar elverdiği ölçüde gram/m² civarında gramajı olan Kraft kâğıdı. Capacity Planning. Doğal kauçuk. belirtilir. yukarıya doğru Cannabis. Kapiler elektroforez. Cantilever Force. Candle Paper. selüloz elde edilen bitki. Manivela gücü. Selüloz elyafları arasındaki hava kanallarının yapısı. Şekerleme kâğıdı. Kapiler özel temel kaidesi gerekmektedir. (Eş anlamlı. görülen hava veya suyla dolu. Kılcal akış. Üretim üretilirler. Mikro çaplı hava tüpü. Şekerleme kutu kartonu. Capilary. Mum kâğıdı. kuvvetlerin etkisiyle yapılan emiş hareketi. Operating Capacity. Türkiye’de geçmişte okullarda matematik selülozdan ve düzgün elyaf dağılımlı. Bu kuvvet hamurdaki elyafları bir arada tutmaktadır. Capacitor Paper. Yağ. Kılcal hareket. Kılcal kuvvetler. Kauçuk. Çeşitli kalınlıklarda. belirli bir süre içinde. Çubuk şeker kâğıdı. Ideal Capacity. Kendir. Kapasite. Normal Capacity. yüklerine göre ayıran tekniktir. Kapasite kullanım oranı. Capacity Utititazion Rate. Şekerleme kutusu seperatör kâğıdı. Sermaye varlığı. Kapak kartonu. yapılabilen üretim miktarıdır. kullanılmaktadır. selülozundan üretilirler. kâğıtları yağlı veya kuru kullanıma göre farklı özelliklerde Capital Asset. Bazı durumlarda üretimdeki verimliliği kastetmek bir kâğıt türü. Capacity. Değişik ürünlerin Candle Wrapping. Kâğıt fabrikalarının günlük veya yıllık Can Board. Candy Bag Paper. Mumlu ve ince miktarı. inşaat sırasında Capillary Suction. Candy Twisting Tissue. Mikro çaptaki kanalı olan. getirmek için yapılan planlama. Kılcal emiş. yağlı bir kâğıt türü. son derece saf 54 . Kılcal ağ. Kapiler karton kutu türleri. Kapiler sistem. Çok ince Capillary Electrophoresis. fiili olarak gerçekleşen üretim Candy Bar Wrappers. Koyu mavi üretildiği makinelerde. Tasarlanan kapasiteye göre. borularda sıvının. Design Capacity). Canister. Kapiler. Mum paketleme kâğıdı. Şekerleme torba kâğıdı. binanın temellerinden destek aldığı için. Keten yüzeyli karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ samanlı kâğıt. kartonlar. Mihver boru kartonu. Sigara kâğıdı benzeri. kılcal kanallardan oluşan Caoutchouc. Kapasitenin yüzdesi (%) cinsinden Candy Box Dividers. Şekerleme ve çikolata kutularında. Tenekeyle desteklenmiş tüm Capillary Flow/Action. türleri elektrik Candy Wrappers. Ağaçlarda perdahlanarak kanaviçe görünümü verilmiş karton. Elek keçe değişimi sırasında elek ve pres valslerini hareketini sağlayan kuvvetler. yer çekiminin aksine. aralara konulan Cap Board. Canvas Board. Kondansatör Capilary Tube. Saplarından bir tür pamuğa benzer tırmanma eğilimi sonucu oluşan akış/hareket. silindirik kutu veya kapak yapmak için üretilmiş Candy Box Liner. Kondansatör kâğıdı. Topal vinç kaldırma Kılcal ortamda suyun yer çekimini yenerek yukarıya doğru kuvveti. Karton çay kutusu.

Karbon monoksit. Şişe kapak kâğıdı. Alkali kökenli. Sermaye-satış oranı. Zehirli bir gaz. Karbon kaplama. C. Baca isi. Otokopi amacıyla. C m(H2O)n artıkları veya siyah boya kalıntılarının tam temizlenememesiyle hamurda kalır ve kâğıda geçer. bir içeceklerin teneke kapağı üzerine sarılmak için üretilmiş yüzüne karbon yerine vaks veya kimyasallar sürülmüş kâğıt. Buhar kazanlarının ve gramajlı kâğıt. (Eş anlamlı. şarap gibi Carbonless Paper. Basınç altında alttaki sayfaya kopya çıkarmaktadır. Meşrubat. Hurda kâğıt kullanılarak Carbohydrate. (Eş anlamlı. Carbonized Forms. Karbonlu form kâğıdı. Kısıtlı enerji üretimi. yapımında uygulanan. Ziftli tavan kâğıdı. Fotosentez ve kemosentez buna Carcinogenicity. Demir zımparası Farklı türleri bulunmaktadır. Carbonate Paper. Dergi basımında kullanılan. Karbon siyahı. mum isi ve kâğıdı. Petrol Carborundum. Yanmış kâğıt bitkilerden sentezlenen organik bileşikler grubu. genel ad. aranan olumsuz özellik. Karbon bağlanması. özelliği bükülmez olmasıdır. Avrupa’da genellikle çok katmanlı ve 500 gr/m2 Carbonizing Base Paper. (Bakınız. Havanın Selüloz çatısını oluşturan bir selüloz türevi. Kuşe kâğıt. Carboxyl Group). düşük Carbon Steel. Karbonsuz. Karbonik asitler grubu. Sermayenin satış Carbonless. Temel yüzüne karbon siyahı sürülmek için üretilmiş astar kâğıdı. karbon bileşikleri. Ragger) Carbon Paper. Kopyalamada kullanılan bir Captive Generation. (Bakınız. kalsit türü kâğıt Carbonyl Group. kâğıt.H. (Eş anlamlı. Kanser yapıcılık. kendine gerekli olan enerji üretimi. Sermayenin iş kaplamasız kopya kâğıdı. Bir nin üzerinde çeşitli gramajlarda üretilen mukavvalar. Mukavva. (Eş Anlamlı. üretilen kâğıtlarda sık görülen siyah lekeler. Hamur harmanları da sabit 55 . Carbon Black Paper. Karbonatlar. Çini mürekkebi. Satış rakamlarının Carbonless Copy Paper. Karbonat kâğıdı. bez ve ipleri toplayan kuyruk halatının çıkar. görmeye yeterli olup olmadığı açısından önemlidir. ışığa karşı Carboxy Group. Zımpara kâğıdı. Alüminyum ürünlerinin oksijensiz yanması sonucu ortaya çıkan isten oksidin ısıyla işlem görerek sertleştirilmiş bir türevi. Satma amacı yüzü karbon kaplı kâğıt. Siyah renkli. Karbonhidrat. Carbonless Paper. Pulper Kazanlarda yanma sırasında oksijen yetersizliğinden ortaya içindeki naylon. Karbon sermayeye oranı. Arkası Cardboard. Carborundum Paper. Karbonsuz kâğıt. Karbonlu astar kâğıdı. Oksijenle çift bağ yapan dolgu maddeleri. LWC). Korindon. bira. Carboxymethylcellulose (CMC). Carbon Black. Carbon Monoxide (CO). (Bakınız. oksitlenmeyle oluşan Carbon Coating. Cap Paper. Karbonsuz kopya kâğıdı. Kimyasal maddelerde örneklerdir. Carbonates. kalsitle kuşe kaplamalı. Karbon kopya kâğıdı karbonik asitler grubu. Karbon lekeleri. Noncarbon) Capital Turnover. Capstan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Capital Ratio. Kuyruk halat sarıcı. Karborundum zerreleriyle kaplı zımparalarda asetilen siyahı bunlar arasındadır. Yüksek gramajlı kâğıtlara verilen karbonlu sürekli form kâğıdı. Karbon çeliği. lamba isi. Selülozun için kullanılan kâğıt ve kartonlar. Carbon Fixing/Fixation. Karboksi metil selüloz. Satış-sermaye oranı. Nişasta yerine karbondioksitini canlılar tarafından kullanılarak başka tutkal olarak ve kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Capsheet. Kuyruk sarıcı. olmayan. kullanılan kâğıt. Karbon kâğıdı. Capital Ratio’nun tersidir. Carbon Spots. üretimi ve ağartılması sırasında. elde edilen ve renklendirmede kullanılan siyah pigment. Karbonil grubu. NCR Paper).O dan meydana gelen. Capital Asset) otokopi kâğıtları. sarıcısı. Siyah kâğıt. koruma sağlayan ve leke kaldıran ambalajlama ihtiyaçları Carboxyl Group. kaplama işlemi. Karbon dışı maddelerle yapılan rakamına oranı. borularının yapıldığı karbon katkılı çelikler. Carboxy Group). maddelere dönüştürülmesi. Zımpara tozu.

(Bakınız. bir önceki kademenin rejeklerini. (Bakınız. (2) Bir partide sevk edilebilir kâğıt/karton Carton Compact. mal sarıcıya ulaştıran ip. Ambalaj kartonu. Nakliye kurallarına uyacak destek amacıyla konulan kartonlar. Harita kâğıdı Harita basımında Cardboard Linings. Sevk valsi. Kutu takviye kartonu. Car Sign Board. Seperatör kartonu. Halı ve döşeme altına Carton Sealing Paper. Mukavva işi. Kaskat bağlantı. Carpet Lining. yapıştırılan etiketler. Genellikle ambalaj olarak arasına konulan dolgu kartonu. Karton kutuların üzerine üst yüzeyinde kullanılan kraftlayner. Kurutma silindirlerinde bir önceki grubun kullanmadığı Carrier Rope. (Bakınız. Card Liner. Halı altı kâğıdı. (1) Taşımak. İki üzerine almak. Carriying Roll. (Bakınız likörün sürüklenmesi. Sevk etmek. Buna “Pull Over” da denmektedir. Paperboard). destek olan vals. verilen ortak isim. Döşeme altı kartonu. Oluklu mukavva Carton Labels. (1) İstiap haddi sınırları Carton Liner Paper. Index Cartonboards. Genellikle hamuruna Bristol). altta (Slave) çalışan Carrying Cost. Kraft kartonu. Taşınma.15mm nin taşınması. kâğıdı kurutma çürük buharı. Kartondan yapılmış Cardboard Finish. Trafik ikaz levhası. (2) Pişirme sırasında çıkan selülozla birlikte üzerindeki kartonlara denilmektedir. kullanılan kâğıt. başka bir gruba gönderen boru bağlantı bölümü boyunca taşıyarak. Kartvizit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ tanımlı değildir. Kaskat. (1) karton Temizlik kademelerinde. Bükümlü kâğıt ip. Bir kontrol ünitesi set değerini kontrol etmek için kullanan ürünü stoklamak için harcanan toplam maliyet. Zeminle halı olan süreçler. (1) Kart. yumuşak karton. Carton Stock. kullanılan karton kutuya verilen isim. Fişek kâğıdı. Bir yerden başka bir yere gitme. Ardışık bağlantı. (2) Kartondan yapılmış karton üretiminde. Sürüklenme. Amerika’da ise 0. hızlı ve doğru olarak safiha. (2) Yüklenmek. (1) Vakum hatlarında suyun damlacıklar halinde 56 . Card Index Bristol. serilen kaba. Çok katmanlı Carton. (2) Paper). sistem. keçe veya eleği taşıyan. Cardboard Middles. (1) Karton katlanır kutu. Carpet Felt. yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva. Carpet Brown. kontrol ünitesiyle yapılan kontrol. kamyon yükü. Stok maliyeti. Carload Lot. Bir işi Cascade Control. gramajlı bir kâğıt türü. Seri.3 mm hatta 0. Twisting bir sonraki kademede işleyen boru bağlantı yapısı. Koli yapıştırma bant kâğıdı. düzeltebilmek için kullanılan bir kontrol yöntemidir. Carpet Yarn. (2) Kesilmiş karton parçası. Ardışık. Cartridge Paper. üzerindeki levhalar. Carpet Lining). Kâğıt makinesinde. (Bakınız. Elde tutma maliyeti. Motorla tahrik edilmeyen ve Lineer olmayan kontrol değişkenlerini. (Bakınız. Gramajı 1000 gr/m2 ve miktarı. Tek yüzü kuşe gri karton. Carpet Brown). arasına konulan. Carpet Brown. Carry Over. “Master-Slave” kontrol sistemi diye de adlandırılır. Karton levha. sistemi. Cascade. Kutu etiketi. Kraftlayner. Carry. Birinin çıktısı diğerine girdi Carpet Underlay Paper. Cartography Paper. Carpet Lining). Fişek yapımında kullanılan Carpet Felt. Sevk ipi. Kartonların üst üste ve basılmış trafik işaretlerini gösteren levhalar. Ardışık kontrol. Kamyon yükü. Kutuluk karton. Kaskat kontrol. Mukavva ara kartonu. bakmaksızın kuşeli olmak şartıyla tüm karton türlerine Card. daha değerli kartonların altına veya tüm kutulara verilen isim. Ana (Master) kontrol ünitesinin ürettiği çıkış sinyalinin. zemini düzlemeyi amaçlayan gramajlı Cascade Connection. Kutuların içine içindeki bir kamyon kâğıt.

Pompa gövdesi gibi. kâğıt. Kroma kaplama makinesi. Classify) Case Labels. Case Bound Book. Su yumuşatma ünitelerinde de net nakit para. Çelik alaşımlardan Cascading. Rimming) Catalogue Paper. Carton Liner Paper). Katalizör. rejeği ise öğütücüye döner. Kutu içinde. Cathode Ray Tube (CRT). (Eş anlamlı. özelliği gösterdiği dönem. (2) Gövde. Katyon değişim süreci. Cationic Dyes. Kâğıt dökülerek üretilmiş. Kazein. Cash Register Paper. Alacakları olmasına rağmen elinde nakit kullanılmaktadır. Categorize. Katyonik boyalar. Bir top kâğıtta en alt ve en üst yapraklar. Düşük gramajlı bir kuşe Case. Casing. Katalist. Arıtmalarda katyonları (tuzları) uzaklaştırmak için Cash Flow. ödeme gücü bulunmayan firmalar için iflasa sürükleyecek Cationic Demand. Cascade Feedforward Control. Ardışık buharlaştırıcı. Katyonik talep. Kademeli Casket Paper. Direk ambalaj kâğıdı. Temizleme kademelerinde. floresan ekrana düşürüldüğü ekran tüpü. Kroma kaplama. kontrol. makinelerinde 300 metreden sonra. Karton kutu etiketi. Katot tüpü. boyalar gibi özellikleri olan katyonik boyalar. Case Lot. Katyonik reçine tutkalı. Kutu kâğıdı. Cast Coating. üçüncül eleğe gelir. hem de Cast Funtional Layer. Yağ emilim testi. Reçineli vals kaplaması. Category. Yazar kasa kâğıdı. polimerleri nötürleştirme kapasitesi. Kutu içi ambalaj kâğıtları. Sınıflandırmak. Ardışıklaşma. ağır kuşe kaplanmış ve sıcak olarak arasındaki uzun süreli zaman farkı nedeniyle kullanılan preslenmeden kurutulmuş. (3) Yoğun yüzey tutkallı ağartılmamış selülozdan yapılma Cationic Direct Dyes. pompa ve vana gövdeleri gibi ürünler. Yağlı mürekkeplerin içindeki kondensatın sürüklenmeye başladığı ve şelaleleşme kâğıt tarafından emilimini ölçmek için yapılan test. Ardışık ileri besleme Kusurlu olabilecekleri düşüncesiyle kullanılmazlar. Katalog kâğıdı. Su geçirimsiz torba veya ambalaj. (Eş anlamlı. Nakit akışı. sistemi. üretiminde hamura yaşken ilave edilen iç tutkalı. Peş peşe dizilme. Katyonik direk boyalar. Catalyst. Sert cilt kapaklı kitap. Cast Coater. Pres ve üçüncül eleğin çıkışı birleşerek ilerler. 57 . Üçüncül eleğin kalenderlerde reçine dökümü ile elde edilen kaplama. (1) Kutu. Selüloz elyaflarına tutunma özellikleri çok yüksektir. Sınıf. Döküm parçalar. Casing Paper. amacıyla kullanılan süt proteini. buhar silindirleri Castor Oil Test. Belirli bir dönemde kasaya giren kullanılan bir süreç. Kroma karton Cascade Feedforward System. Kâğıt karton. Cathode. Cassie Paper. ikincil eleğin rejeği. Kâğıt makinesinde gramaj kontrolü yapabilmek Cast Coated Paper. Karton Kasa.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cascade Evaporator. Ardışık ileri besleme makinesi. Tabut imalatında ağaç veya buharlaştırıcı. Bazik boyalar. Tabut kâğıdı. ayna parlaklığında karton. Karton kutu. Kroma karton. (Eş anlamlı. Bir yüzü yüksek için kullanılan kontrol sistemi. Case Liner. Case Lining Paper. Sistemin katyonik bir kavram. Döküm. Hamur kasası ile mal sarıcı parlaklıkta. Katot ışınlarının paketleme ve koruma amacıyla kullanılan ambalaj kâğıtları. Siyah likörün yanmadan önce suyunun metal yerine kullanılan karton. Negatif kutup. Kutu imalatında kullanılan Cationic Rosin Size (CRS). Bir palet kâğıt veya karton. Hem ikincil eleğin çıkışı. Katot. Cation Exchange Process. Kâğıt yüzeyinde ve içinde tutkallama maddesi. buharlaştırılmasında kullanılır. Castings. Süreci hızlandıran katkı Casein. kontrol tekniğidir. Kategori.

Ağır moleküllü bir kıvrılmalar. Kostik. Caustic. Kostikleştirme. Selüloz üretim aşamalarında sodyum Cell Body. Dar ve uzun işletmelerde yer darlığı veya rutubet gibi ölçülebilen özelliklerinin dağılımı. Selofan olsun dönüştürülmesi. Kereviz sarma kâğıdı. vakum altında gelişen pompa emiş kısmındaki oluşmuş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cationic Starchs. CCT (Corrugated Crash Test). Selüloit. potasyum. Sodyum hidroksit (NaOH). Nitroselüloz ve kâfur bileşiği şeffaf CC Roll. Bleaching Paper). Selüloz türevleri. Bu fiziksel özellikler. Oyulma. Katyonik nişastalar. Hücre gövdesi. Terim Celery Bleaching Paper. Dalga ezilme testi. anlamlı. Cavitation. kullanılan sargılık bir kâğıt türü. Selüloz. haşerata karşı korumak için. Crown Controled Roll). Flotasyon ünitelerindeki hidroksit miktarının aktif toplam alkaliye oranıdır. olmasın kâğıtların plastik film ile kaplanması. sodyum hidroksite Cellophane Coating. Kostik soda. Kâğıdın makine eni yüklenmiş. daha iyi tutunum sağladıklarından iç yönünde kıvrılması. Kostik çekme işlemi. kenarlardaki ezilme bileşiklerle yapılan selüloz türevleri. Cedarized Paper. İki D glikoz molekülünden oluşur. (Bakınız. Tavan kartonu. Hücreli yapı. Celluloid. ve kâğıt ürünleri yapanlarda dikkate alınan kâğıt kullanım Cellulose. Cellobiose. Ticari bir marka. sedir yağı emdirilmiş ambalaj (Eş anlamlı. Yeşil likörün beyaz liköre edilen. (Eş Selülozun hidroliziyle elde edilir. enindeki yönü. Oluklu kutularda. Sedir yağlı kâğıt. Kostik çekilme Ceiling Boards. Selülozun re jenerasyonuyla elde Caustisizing. Selobiyoz. Sodyum hidroksit (NaOH). Bakteri. Makine enine ve boyuna olan yönlerde. Ses emici akustik aşamasından sonra ölçülen Kappa sayısı. gıda paketlemesinde kullanılan şeffaf madde. nedeniyle kullanılan köprülü yol. Yapısı hücrelerden sonucu. selülozdaki lignin miktarı Kappa sayısıdır. Lye) Cellophane. yazılımı (NaOH/(NaOH+Na2S))*100 şeklindedir. dayanımını belirlemeye yarar. İp yapımında kullanılan mukavvada. Selofan. Oluklu Cellulosates. Sodyum. Caustic Extracted Kappa Number. Makine eni. Celery uzaklaştırma işlemi. saplarının beyaz kalması amacıyla tanımlamaktadır. Sodyum karbonatın. CD Profile. Selülaz. farklılıklardır. Cellular Board. Kâğıdın enine doğru olan gramaj Cat Walk. oyulmalar. tutkallamada kullanılan modifiye nişastalar. Selofan kaplama. Kostikleştirme randımanı. Makine enine kıvrılma. Caustisizing Efficiency. kullanılan ana elyaf kaynağı. Sap selülozdan kostik çekilir çekilmez ölçülen lignin miktarını kerevizler büyürken. Genellikle kâğıt fabrikası atık sularının içindeki selüloz kâğıdın fiziksel özellikleri değişebildiğinden. dayanımdaki makine yönüne göre olan polisakkarit. 58 . Pozitif şarjla CD Curl. Caustic Soda. Kâğıdın makine tarafından selülozu hidroliz etmek için salgılanan enzimler. plastik bir madde. sürecinde klorlamadan sonra alkali çözeltiyi ortamdan Celery Wrappers. (Bakınız. Kavitasyon. Ağartılacak özellikleri olan karton türleri. Enine profil. Bitkileri oluşturan ve kâğıt yapımında yönü. Ağır gramajlı Kraft kâğıdı Caustic Extraction. Kereviz ağartma kâğıdı. mantar veya termitler CD (Cross Direction). Kostisite. matbaalarda artıklarını parçalamada kullanılırlar. lityum kökenli dayanıklılık testi. boyuttaki değişmeler. Pompa emişinin kısılması Cellular Structure. Kostik soda. İçindeki maddeyi Caustic. Oluklu Mukavva. Lye) kâğıdı. Cellulase. Causticity. dalga kısmında yapılan ezilmeye karşı selüloz türevleri. Kedi yolu. Selüloz ağartma türü veya ziftle kaplı kâğıt türü. Oransal hücrelerin gövdesi. dönüştürülmesi.

Bobin göbeği. Selüloz mikro iplikçikler. Selüloz uzun molekül zinciri şeklinde olduğundan dizilişi iki çerçevede Cellulose Filament. Avrupa Selülozun kimyasal formülündeki her atomun ağırlığının. Selüloz bozuşması. Selüloza sentetik kâğıdı. elyaftan üretilmemiş kâğıt. plastik ürünlere. boşluk doldurucu dolgu Cellulose Grafting. Cement Sack Paper. Bitkiler hücrelerin yan yana gelip ligninle yapıştırılması sonucu bir bütün oluştururlar. Cellulose Nanofibril. Cellulose Molecular Weight. Ambalajlamada kullanılan. (Zıt anlamlı. ürünler. ipek böceği yemi olarak ve suni deri yapımında da kullanılmaktadır. Virgin Fiber) Cellulose Film. Selüloz yandığında kül Cellulose Content. Selüloz aşılama. benzeyen dizilmiş yapısı. Cellulose Structure. Selüloz ipçiği. denemelerde Testlayner gibi dönüşümlü kâğıtların yüzeyine Centralized Maintenance. selülozun viskozitesi. Toplam verimli bakımın yönetim olarak değeri arttırılmaktadır. Bu oran genelde % 33 oranındadır. Selüloz zinciri. Selüloz yapısı. karton. Selülozdan üretilmiş kâğıt. Selüloz zincirindeki viskoz. Selülozun suda enzimler Cellulose Matrix. selofan. Selülozik lake. Cell Wall. Emici madde olarak Pamuk gibi bitkilerde % 90 a çıkmaktadır. son dayanım kazanır. Kâğıttan yapılma katılan bir üründür. Yüksek polimorfik/çok biçimli kristal parçaları şeklindedir. Mihver boru. nitroselüloz. hijyenik yara tamponu. Selüloz elyafı. Selüloz viskozitesi. Cellulose Chain Scissions. dokumalara. bölünmeler/parçalanmalar. 59 . bitki hücrelerinin parçalanmış halidir. Selüloz kökenli olan molekülleri. kullanılan toz selüloz. kaplama malzemelerine Cellulose Wadding. toz halindeki kozmetik Cellulose Degradation. Hücre duvarı. (1) Kâğıt yara bezi. bulunan selüloz oranı. Selüloz dizeyi. Birincisi yarı kristalsi yapıdır. (Bakınız. Merkezi bakım. Standartlar Komitesi. Selüloz film. Cellulose Napkin. bazen amblemli ve gofrajlı kâğıt peçeteler. Cellulose Viscosity. maddelerde. CEN (Comité Européen de Normalisation). Yemek masalarında Decentralized Maintenance) kullanılan baskılı veya baskısız. Belirli bir mikro iplikçikler sayesinde hücre duvarı şişmeye karşı gramajda ve çimento torbası yapımında kullanılan. bulunmaktadır. Selüloz saflığı. polimer molekülleri bağlama. Bağımsız arttıran nano elyaflar. Çözünmüş Cellulose Lacquer. derece dayanıklı Kraft kâğıdı. CMC gibi maddeler bulunur. Son yıllardaki Center. Çimento torba kâğıdı. İkincisi mekanik olarak elde edilen uzun selüloz ipçikleri. Gözenekliliği düşürüp elekte bakıma (Autonomous Maintenance) imkan vermeyen serbestliğe olumsuz etki etmesine rağmen preslerde kuruluk bakım yönetimi. Kâğıt peçete. Toz selüloz. kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulose Chain. Selülozun matrise kullanılarak hidrolizi sonucu parçalanması. Cellulose Paper. Celulose Fiber. Cellulolysis. Birbirine bağlı selüloz Cellulose Products. mukavemetleri nedeniyle selülozdan üretilen kâğıtlara. (2) Selüloz dolgu kâğıdı. Bitki hücrelerini çevreleyen çeper. Bitkilerin bünyelerinde olarak geride kalanlarla belirlenen saflık derecesi. Cellulose Microfibrils. plastiklerde. Hücre suyu aldığında şişer. Hücre duvarının içinde bulunurlar. Selüloziz. krepli. Selüloz ürünleri. Celluluse Powder. benimsenmediği yerlerde kullanılır. Selülozun molekül ağırlığı. Bakım işlerinin hamur içinde cüzi miktarda verilerek iç dayanım kuvvetini dağıtılmayıp tek merkezden yürütüldüğü yöntem. Selülozik vernik. Rayon. Cellulose Purity. Kâğıtla ilgili standartları atom sayısıyla çarpılıp alt alta toplanmasıyla bulunur. Camsı selülozik film tabakası. Odun elyaflarından değerlendirilir. Dönüşümlü Elyaf. Bunlar arasında. Selüloz türevi olan vernikler. Selüloz nano iplikçik. Selüloz oranı.

Centrifugal Cleaners. Kombi preslerde veya üç valsli Certificate of Origin. bağlarından ayrılıp parçalanması. Savurma şeridi. Savurma döküm gövde. Göbek rulosu. Balya konveyörü. kaynaklanan kalın izler. Dalga. A Centrifugal Cleaning. Çok katlı kartonlarda. C-Dalga. Kloroflorokarbonlar. Yetkili satıcı. Kâğıt hamurunu Chain Lines. Avrupa Kâğıt Sanayileri Konfederasyonu. Mihver boru. (Bakınız. Saklama kabı anlayışının kullanılmadığı tek merkezden dağıtım yapan kartonu. kâğıt Chain Length. kullanılan karton türü. (Bakınız. Eski CNC tezgâhlarda ve tekstil makinelerinde tekniğiyle dökülmüş vals gövdesi. Santrifüj pompa. Cyclonic sayısını tanımlayan bir ifadedir. Açık fanlı yapısıyla. Centricleaners. 60 . Merkezi stoklama. Chain Lines). Centricleaners. Zincirli konveyör.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Centralized Stock. Center Roll. Center Drive. E dalga ve K dalga türleri de kuvvetle. safiha temizlemede kullanılan sepetli elekler. yöntemi. hamuru içindeki istenmeyen yoğunluğu ağır parçacıkları C-Flute. Zincir filigran. C dalga. Seramik kaplama. Center Stock. Koltuk ambarı Cereal Box Liners. Ceramic Cover). yapılan tahrik şekli. Herhangi bir nedenle zincir oluşumunun sona ermesi. Cereal Box Wrappers. Zincir parçalanması. Salyangoz tipli bir gövde içindeki döner bir fanla hamur Chain Conveyor. Tahıl saklama kabı. Certified Supplier. ağır cisimleri aşağıya doğru iten hamur temizleme vardır. Seramik transfer kâğıdı. C dalga (orta dalga) Cleaners). CFCs (Chlorofluorocarbons). Santrifüj elekler. Molekül zincirlerinin Ceramic Cover. oluk yüksekliği 3. Molekül Ceramic Transfer Paper. gösteren doküman. (Bakınız. veya su basan pompa türü. Merkezkaç dalga. Renkli ve şekilli küçük kâğıt parçaları. Merkez vals. Menşei şahadetnamesi. kâğıt. Zincir parça sayısı. Onay belgesi verme. Chain Scissions Number. Dynamic Cleaners. Confederation of European Paper Industries. olukluda. Merkezden tahrikli. motordan doğrudan üretilmiş selüloz. D dalga. Kahvaltılık tahıl gevreklerinin ambalajında yedek parça stok sistemi. Bazı valslerde. Orta dalga. Chadless Paper Tape.6 mm ve oluk sayısı 130 dur. Chain Scission. Köken sistemlerde ortadaki vals. parçalanması sonucu oluşan parça sayısı. Zincir oluşumunun sonlanması. El yapımı kâğıtlarda. (Eş anlamlı. Centrifugal Screens. Salyangoz pompa. baskı transfer işleminde kullanılan Chain Termination. konulan düşük değerli harmandan oluşan kısım. oluklu temizlemede kullanılan merkezkaç temizleyiciler. Centrfugal Cleaners). Belgelendirme. klor ve flordan oluşan organik bileşikler. (Bakınız Decalcomania Paper). bellek olarak kullanılan kâğıt şerit. Chain Marks. Molekül zincirinin fabrikalarında kullanılan en yaygın hamur pompası türüdür. Santrifüj temizleyiciler. Ceramic Coating. Punch Card). Cereal Straw Fiber. B dalga. Centrifugal Pump. (Eş mukavvalarda. Konfeti. orta kısma Certification. Tahıl gevreği kartonu. aşınmaya karşı yüzeye yapılan seramik kaplama. Tahıl saplarından tambur merkezine bağlı bir şaftla. Yeni mal sarıcılarda. Delikli şerit kâğıdı. Seramik bir yüzeyle. Saman elyafı. uzunluğu. Delikli bellek Centrifugally Cast Shell. Kâğıt Karbon. Chads. İthal edilen bir ürünün hangi ülkede üretildiğini Centres. Zincir uzunluğu. İç katman. olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk anlamlı. Santrifüj temizleme. belgesi. üzerinde görülen birbirine paralel elek altı çitalarından CEPI.

Çek defteri kapak kartonu. 61 . Tebeşir kaplı kâğıt. Kimyasal madde torba kâğıdı. Karıştırıcılı bir tank içinde Chelating Agents. Chelates. çizelgesi. Check Valve. Değişim yönetimi. Mangal kömürü torba kâğıdı. Şamua kâğıt. Doluluk oranı. Oldukça temiz. pigment kullanılmamış) ince ve kutsal kitap Chelants. Kontrol listesi. torba kâğıdı. (1) Yük. Çek valf. (1) Harita kâğıdı. Kıskaçlayan maddeler. Chalky Appearance. Tebeşir görünümlü. Chalk Paper. deniz kabuklularının Charge Rate. Chalk Overlay Paper). (2) Kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. EDTA gibi organik bileşiklerin Paper). Çek defteri kâğıdı. (Eş anlamlı. sorunu. Peyniri sarmada Chamois Paper. zayıflaması nedeniyle oluşan elyaf veya dolgu maddelerinin dayanıklı kâğıtlar. Kıskaçlama. Peynir paketleme kâğıdı. çalışma koşulları. tozaması. mevcut kurumsal yapıdan hedeflenen yeni yapıya geçmek Kıskaçlanarak bağ yapmış olan maddeler. Şelatlar. Çek defteri kapak kartonu. Chalk Overlay Paper. Kemik renkli (doğal selüloz kullanılan yağlı kâğıt. Chemical Bag Paper. Peynir sarma kâğıdı. Check Book Cover. Kıskaçlanmış maddeler. amacıyla uygulanan yönetim tarzı. Metalleri karıştırıcı kanatların. bağlanması. Uğraşılması gereken iş. (Bakınız. Peynir maddeleri nedeniyle. (Bakınız. kâğıdın mat görüntüsü. Yük zayıflaması. Charcoal Kraft Paper. harita basımında kullanılan. yük değerinin sıfırlanması. kâğıtlarında çok katlı yapıyı sağlamak için kimyasallar Charge Neutralization. Bible paper) Agents) Change Management. (1) Zorluk. yumuşak yapılı bir kalsit türü. Selüloz veya oyulma yaratması. Charge Decay. gereken sorun. Denetim çizelgesi. (Bakınız. Çok düşük Check List. Bir kurumda. Grafitli (kıskaca alarak). Belirli bir (genellikle tutkallar) kullanılarak yapılan bağlama işlemi. Chelants. Tebeşir paketlemede Check Paper. renginde. Tebeşir. (1) Yüklenme oranı. Tozama. (2) Yüklemek. Kimyasal bağlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chalk. ağartma kimyasallarının etkinliğini arttıran kalemle resim yapmada kullanılan bir tür resim kâğıdı. (1) Temizlik zeta potansiyelde meydana gelen değer kaybı. Chelating basımında kullanılan kâğıt. Kaplama Cheese Manila. Geçmişte fotokopi ve fakslarda izlenmesi gereken noktalar gibi konuları listeleyen denetim kullanılmaktaydı. Çözülmesi kaliteli/samanlı kâğıt türü. Kanallaşma. Zamana bağlı olarak. Chemical Bonding. metallerle bağ yapması. Tebeşir kâğıdı. Maskeleme kimyasalları. Maskelenmiş maddeler. Cheese Wrappers. yapılmış kâğıt. ambalajlarında. (Bakınız. maddeler. (2) Meydan okumak. ekipmanlar. dış kâğıt olarak kullanılan düşük Challenge. (2) Ücret kalıntısı olan bir kalsiyum karbonat çeşidi. (1) Kâğıt yüzeyindeki bağlayıcının benzeri selülozlardan yapılan. Chart Paper. kâğıt hamurunda bulunan ağır metallerle bağ yaparak Charcoal Book Paper. Gözenekli ve tarifesi. Karakalem çizim kâğıdı. (2) Baskıda bunun yarattığı mürekkep dağılma Check Board. Kıskaçlayıcılar. Chalk Transfer Paper. Sequestrants) Charcoal Drawing Paper. hızlı hareket ederek karıştırma yerine bağlayıcı maddeler. elektrik yüküyle yüklenmiş ( + ) ortamın zıt yönde (2) İki maddenin atom veya moleküllerinin kimyasal olarak yüklenerek. İlgili bölüm gramajlı olmasına rağmen üzerine kalsitle yoğun kaplama tarafından düzenlenmiş. Kraft Charge. (Eş anlamlı. karşı duyarlı bir kâğıt türü. Chelating Agents) Channeling. Yük nötürleştirme. Dayanıklı ve silmeye kullanılan renkli ve yumuşak dokulu kâğıtlar. Pamuk selülozundan veya Chalking. Charcoal Book Chelation. Doldurmak.

kimyasallarla pişirilmesi yoluyla elde edilen selüloz. Bir işlem sırasında geri kazanılabilecek kimyasalların kaybolması. Kimyasal Chemical Recovery. Siyah likör önce Chemical Fiber Paper. mürekkebin kâğıdın arkasına geçerek hayalet görüntü Chemical Recovery Plant. sıvılara kimyasal maddeler katarak katı parçacıkları Chemigroundwood. ligninin alınması için kullanılan sodyum kimyasallar kullanılmaktadır. Kimyasal salım. Kimyasal kopyalama. Selüloz kullanarak kütüklerin kabuklarını soyma. Chemical Debarking. Kâğıt Chemi-Washer. (1) Kimyasal çökeltme. Sonra da bu işe özel kazanda kimyasallarla pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. tuzlarını geri kazanma süreci. Bu Chemical Coagulation. Selüloz fabrikalarında sodyum bileşiklerini geri kazanma amacıyla kurulan ünite. kimyasal reaksiyonlara karşı eğilim düzeyi. 62 . birlikte yapılmaktadır. BOD). göre hazırlama. (2) Kireç veya karbonatla suyun yumuşatılması öğütülmesiyle elde edilen selüloz. Kimyasal hazırlama ünitesi. Özellikle metalik katyonlar için yüksek sıcaklıklarda ve basınçta muamele edilerek kullanılır. Manila kâğıt veya ağır dolgu maddeli hamur işleyen makinelerin kenevirinden. Kimyasallarla öğütme süreci. CTMP. Yongaların buharlaştırılarak suyu azaltılır. Selüloz ihtiyacı (KOİ). Kimyasal kabuk soyma. Kimyasal oksijen Chemical to Wood Ratio. Atık sularda kimyasal oksitlenmeyi üretiminde kullanılan kimyasalların ağırlığının kuru odun sağlayacak yeterlilikteki oksijen miktarı. Elek ve keçeleri Chemical Pulp. Özellikle çevreye zarar verecek olan kimyasal atıklar. yarı mekanik hamur. Kimyasal atık. Kimyasalla öğütülmüş selüloz. suların kimyasal maddelerle. Asıltılı pişirilmesiyle elde edilen selüloz. Kimyasal topaklaştırma. fırınlarındaki kayıplardır. Yongaların Chemical Properties. kimyasal yolla üretilen selülozla yapılan pres keçelerinde kimyasal madde ile temizlik için kullanılan kâğıt. Chemical Oxygen Demand (COD). Chemical Preparation Unit. Chemical Wood Pulp. Toplam geri Chemical Release. CTMP. Bir kimyasal önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve reaksiyon sırasında veya daha sonrasında ortaya çıkan ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz. Bir örneği selüloz üretiminde kimyasal geri kazanma Chemicals. Kimyasal selüloz. Kimyasal temizleme. Bir maddenin giderilmesi. ağırlığına oranı. Odun yongalarının kimyasallarla Chemical Precipitation. Kimyasal fıskiyeleri. Chemi-Thermo Mechanical Pulp. Chemical Showers. Kimyasal özellikler. Kimyasal geri kazanma tesisi. (Eş anlamlı. Chemo-Thermo Mechanical Pulp) Kimyasal hazırlama birimi. Kimyasal yıkayıcı. yakılarak diğer kalıntılar uçurulur. Özellikle hurda Chemical Manila Writing. Kimyasalın oduna oranı. İyonlar karşı iyonlar verilerek çözünür Odunun sodyum sülfit ve sodyum karbonat çözeltisinde çok olmaktan çıkarılır. yaratması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Cleaning. Chemo-Thermo Mechanical Pulp. Chemical Loss. Chemical Preparation. Kimyasal madde kaybı. Manila yazı kâğıdı. Selüloz içindeki üretiminde kullanılan kimyasalları belirlenen prosedürlere kimyasalları yıkayarak süzen bir ekipman. Yongaların kimyasal maddelerle temizleme. Kimyasal re aktivite. Kimyasallar. Kâğıt kimyasalları. fıskiyeler. renginin ve bulanıklığının Chemical Reactivity. Kimyasal hazırlama. kazanılabilecek kimyasalın yüzdesel oranıyla hesaplanır. çökeltme işlemi. Genellikle zehirli üretiminde. Kimyasal geri kazanma. Geriye kimyasal külü Chemical Ghosting. Biological Oxygen Demand. ( Bakınız. Baskıda kalır. Yarı özellikler. Kimyasal selüloz. kimyasal. Ham işlemler sırasında selülozun lignin miktarı azaltılır.

Cherry Picker.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cheque Paper. Kaolin. Klorat. kullanılan madde. Çin’deki eski mezarlarda örnekleri bulunan. Bunlar döner tamburlar. Beç türü pişiricilerde Chill Cast Roller. Değerli kâğıtların basıldığı Chipboard. Kestane ağacı oluşan ekipman. (2) Chip Digger. selüloz hamurundan yapılma kartonlar. Chinese Paper) yongaların dişlerin arasından geçmesiyle ayrıldığı/elendiği Chinese Paper. üretiminde siyah likörün yonga bünyesine daha iyi geçip Chest. Sepetli kaldıraç. Beç türü pişiriciye göre özellikleri olabilir. Yonga silosu. kullanılır. ortama karşı çalıştığından cepleri olan devasa döner bir Chili Wrapper. Döner besleyici. yongayı pişiriciye yükleme. Pastel tonlarda üretilmiş antik görünümlü karton kaplamada Chip Feeder. Yonga yığını. (Bakınız. (Chip Silo) 63 . Gri karton. Hurda kâğıttan yapılmış kalın ve kimyasal selülozdan yapılma dayanıklı bir kâğıt türü. kaçışını önleyecek sızdırmazlığı sağlanmıştır. sert ağaçların Chip Crusher. Buhar kâğıt. Yağlı vanadır. kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak havadan ayrılması. Yonga besleyici. Hamurun içine başka renklerde yongaların. Tank. Yonga ayırma. (1) Kırçıllı kâğıt. ve silis kumu karışımı olarak bulunan ve saf olanları Chip Packing. ayaküstü satılan yiyecekleri sarmada kullanılan yongaları basınçlı bölgeden pişiriciye boşaltır. Hamur bütesi. Kestane kartonu. Dürüm kâğıdı. Pamuk elyafından 5 kat daha güçlü elyafları eğimli sarsak elekler şeklinde çeşitli şekillerdedir. Chip Decay. az miktarda elyaf karıştırılarak üretilen kırçıllı kâğıtlar. böceği besini olarak kullanılır. Yonga yükleme. Soğumak. Dişli disklerden oluşan ve China Paper. Chip Bin. Hidroklorik asidin tuzları. Hacim ölçme yoluyla içinden silikat (Al2. Büyük boyutlu yongaları odunlarından yarı kimyasal yöntemlerle üretilen. Fabrika içinde yüksek Chip Conditioner. Bu bitkiden elde edilen rami Chips. China Clay. (Bakınız. Soğuk döküm merdane. Yonga silolama. Büte. Seramik kili. Serbest haldeyken üzerindeki silodan cebe aldığı görünümde. China/Chinese Grass. Yongalayıcı. Chip Pile. Chip Filling. dişli iki valsten Chestnut Board. Havayla taşınan yongaların kavrularak. beslenen yonga miktarı. Basınçlı kullanılan kâğıtlar. Çin keneviri. Soğutmak. Yonga şarjı. Chip) elyafı pamukla karıştırılarak para kâğıdı yapımında Chip Screens. (2) Karışık hurda Chip Storage. (CIO3)-. Ramie). Yonga ayırıcı. Çek kâğıdı. Selüloz noktalara erişimi kolaylaştıran iş aracı. Yonga silosu. Çin çalısı. Chip Seperator. En eski el yapımı ekipman. Yonga elekleri. kaba karton. Güvenlik amacıyla filigranlı veya fosforlu kırçıllı gibi Chip Charge. Chip Silo. kâğıtlardandır. (Bakınız. Yaprakları dut yaprağına benzer ve ipek Chipper. SiO4) minerallerine bağlanmış. Yonga makinesi. Yonga çürümesi. Kütüklerin yonga haline geldikten bambu elyafından yapılma bir kâğıt türü. verimliliğin arttırılabilmesi için kullanılan. su molekülleri geçen yongaları ölçüp ekrana aktaran düzenek. Yonga şartlandırıcısı. selülozundan yapılma karton. Açık havadaki yonga silosu. sonra yığıldığı silo Chip. Kıyılmış odun. siloda mantarlaşarak çürümesi. Doğada alüminyum Chip Meter. Yonga ölçer. esmer ezerek küçülten ezici. Rami de (Chip Silo) denilen bir çalı. vardır. Çin kâğıdı. Yonga ezici. Chill. Odun yongalayıcı. Selüloz yapılacak Cheviot. Son yıllarda. Yonga konteyneri. Hamburger kâğıdı. kâğıtlardan yapılan bir karton türü. Pnömatik yonga taşıyıcısı. (Chipboard) Chlorate. (1) Yonga.

Buna Pomilio kâğıdı. Fotoğraf taban kâğıdı. Fotoğraf taban kâğıdı. Chloro Bromide Paper. Tahta takoz. Hamurun klor ihtiyacı. bir organik bileşiğe klor verilmesi. ince kâğıt. çıktığında patlar. Çikolata Tüketilen klor ise klor talebidir. türü. Photographic Paper). Klorlayıcı. Üzerinde çeşitli renklerde baskı yapılmış. Chlorination Stage. Klor talebi. Chromatographic Paper. Suya ölçülü klor veren donanım. Kromatik. Üretimi sırasında. Krom kaplama. Kromatoğraf kâğıdı. selüloz ağartma ünitesine nakletmek için kullanılan Chromatograph. Çok aşamalı ağartma sürecinde selüloza klor dioksit vererek reaksiyon Chromatic Paper. Bu arada suda klor bileşikleri meydana gelir. Klorlama karıştırıcısı. Kâğıt kromatoğrafisinde kullanılan bir filtre kâğıdı selülozdan yapılmış kâğıtlar. (Burada klor +4 kartonu. Kromotoğrafi. Klorlama kulesi. hamura klorun verildiği kule. Chlorine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chlorid Photographic Paper. Clorine Free Paper). Chlorine Number. Selüloza klor Chromatography. Çok kademeli Ağartma için gerekli klor miktarı. Çikolata seperatör ağartılmasında kullanılan bir madde. Karışımların bileşenlerini buharlaştırıcı. Gümüş Chlorine Consumption. 64 . Chlorine Dioxide (ClO2). “D” aşaması. Klor Sayısı. Chlorine Demand. Karışımların kimyasal verildikten sonra karıştırmak için kullanılan karıştırıcı. Vals kaplamalarında ve paslanmaz 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor alaşımlarda kullanılan bir metal. Süreci de denilmektedir. (2) Ortama klor verilmesi. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için Chlorination. Klorlama. Parlak ambalaj kâğıdı. Takoz. Havadaki yoğunluğu hacimce % 4 ün üzerine konulan kartonlar. Chlorine Mixer. Çikolata sargı kâğıdı. Parlaklık. Klor dioksit. Klor tüketimi. Kromatoğraf. fotoğraf taban kalitede selüloz elde etme aşamalarından biri. Chromium Coating. Verilen klorla suda kalan imalatı sonrasında. 25 °C de 15 dakika süreyle Chromium. ağartma sürecinde klorun verildiği aşama. değiştirmek üzere. Klorsuz kâğıt. Klorlama süreci. Chocolate Wrapping Papers. Bakım sırasında sıklıkla atık suyun içindeki canlıları yok edecek miktardaki klor kullanılan ve valslerin altına destek olarak konulan takozlar. aralara bölme olarak değerliklidir). üzerine çikolatanın konduğu yağlı ve klor arasındaki fark ölçümlenerek bulunur. selüloz ve bu kâğıdı. Chlorine Process. Klor talebi. gazının. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Chlor Free Paper. Chlorine Evaporator/Gassifier. gram cinsinden değeri. Chlorine Dioxide Stage. Chocolate Dipping Paper. Chlorid miktarı. Hediyelik sağlanan sonrasında yıkama yapılan aşama. Klor dioksitle lignin bir çikolatayı sarmak için kullanılan ince ve yağlı kâğıtlar. Hidrojen atomlarıyla yer alkali yıkama. Klor buharlaştırıcı. Klor gazı. Samanın alkali ortamda pişirilmesi. giderme. Krom. daha parlaktır. Klor verme aşaması. Çikolata kutuları içinde. Chlorine Requirement. (4) Hipoklorit ile ek ağartma. Klor dioksit aşaması. Kloru parlak bir ambalaj kâğıdı. Beyazlatma amacıyla Chlorinator. (C aşaması) Chlorine Tower. Daha kromatik olan işlemidir. değeri. (Bakınız. ve oranlarını bulmaya yarayan bir laboratuvar cihazı. Filtre klor ve klor bileşikleri ile işlem yapılmamış. Selülozun Chocolate Dividers and Layer Board. analizi. Chlorine Free Paper. Çikolata alt kâğıdı. Örneklenen bir suyun veya Chock. Kraft sürecinde kullanılan bir ligninsizleştirme Chromaticity. Samandan yüksek Gümüş klorit ile kaplanmak üzere üretilen. Her Chlorine Dioxide Delignification. ambalaj kâğıdı. Ağartma sürecinde klorikle ve bir miktar gümüş bromidle kaplanmak üzere bir ton kuru bazda selüloza verilen kg ölçüsünde klor üretilen fotoğraf taban kâğıdı. (Bakınız.

Kroma dupleks karton. 65 . Dairesel bıçak. Cigar Labels. Sigara ağızlık kâğıdı. mengenenin bıraktığı diş izleri. Selülozun renginde önemli bıçaklardan oluşan. Kanal. sürekli olarak tekrarlayan problem. Devre. Kâğıt üzerinde görülen küçük Chromo Dublex Board. Kuşe kaplı kâğıt. Kalite bozukluğu anlamına gelmektedir. Renk Clamp Marks. Etiket yapılarak. Cigrette Filter Paper. CIE Whiteness. ve dayanıklı kâğıtlar. hamur devresi gibi devreler. Kroma karton. Tek tarafı çok Circuit Closure. Kroma tripleks karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chromo. Renk uzayında beyazlığı Clarifier. Arıtma ünitelerinde. Bilgisayar Chromo Board. Kâğıtta yüzey kaplaması ve hamurda Cigar Box Paper. Kuşe çözeltisinde çözünmeden sarımında kullanılan kâğıt. Paper). Puro kartonu. gofraja destekli üretim. (2) Bir şaft üzerine yerleştirilmiş bıçak veya renkten sorunlu olan moleküller. filtre yapımında kullanılan. Kronik problem. Kaolin. Dayanıklı bir Kraft kâğıdı. Cigar Band Clay Sack Paper. krepli ve esnek özellikli kâğıt. Puroların üzerine Classification. Coated Boxboard). gofrajlı. Kroma kâğıt. Kaolin dolgulu kâğıt. Su devresi. Mengene izi. Sigaralarda filtre yapımında kullanılan krepli ve esnek Clay Coated Solid Bleached Sulfate. Clay. tek tarafı altın kaplamalı. Kil torba kâğıdı. yüksek parlaklıkta kuşelenmiş karton. Sigara kâğıdı. Cigarette Mouthpiece Paper). Cigarette Paper. Sigaralarda. (Bakınız. Konik öğütücü. Cinder Specs. Sınıflandırma. Kuşe kraft kağıdı. ve ambalajda kullanılır. Kromelüks karton. Oluk. Clay Coated Craft (CCK). Kuşe kaplanmış kâğıt. Karbon lekesi. Bitki hücrelerinde dilici bıçağı. Color Space). CIE beyazlığı. Puro bant kâğıdı. (Bakınız. Çimento torba kâğıdı. döner kâğıt kesme ekipmanı. Kuşe kaplama yapılmış. Şut. (1) Bobin makinesi veya Chromophores. Clay Filled Paper. Döngü oluşumu sağlama. Chromolux Board. kâğıdın kaymasını önlemek için kullanılan CIELAB Coordinates. Claflin. Disk Chromo Triplex Board. Cigarette Filter Paper). Kil. CIE (Commission Internationale de l'Eclairage). yanmayı kontrol etmek için yüksek oranda dolgu amacıyla kaolinle selüloz harmanından üretilen kâğıt. sırasında. CIM (Computer Integrated Manufacturing). (3) rol oynarlar. Devre kapatma. Çok düşük gramajlı. Siyah sacın üzerine Chronic Problem. kâğıt kesimi tanımlarını yapan uluslararası bir kuruluş. çamurun tanımlayan renk değeri. maddesi kullanılmış. Çözülememiş ve paslanmaz çelik kaplanmış levha. Circular Cutter. ince sınıflandırılması. Clay Coated Blanks. krom karton Circuit. Clay Coated Boxboard. (Bakınız. İki katlı siyah noktalar. Kil topağı. uygun. Kâğıt fabrikalarında su devrelerinde. Üç katlı Cutter). ofset baskı yapılabilen kartonlar. Cigarette Mouthpiece Paper. (Bakınız. (Bakınız. Bir konik öğütücü markası ve bu Chute. Clay özellikli kâğıt. Cigar Band Paper. Sigara filtre kâğıdı. dolgu maddesi olarak kullanılan kaolin. Puro etiket kâğıdı. Beyazlatmak tutkalsız. Kuşe karton. nedenle konik öğütücüler bu adla anılmaktadır. atık su çıkışı minimuma indirilmektedir. Çöktürme havuzu. Laboratuvarda belirli çapta kâğıt veya oluklu mukavva örneği almak için kullanılan dairesel bıçak. Giyotinde. krom karton Clad Steel Plate. (Bakınız. kalmış kil topağı. hava gözenekleri çok olan ve sigara Clay Lump. Kroma. (ISO 2470) çökeltilerek suyun berraklaştırıldığı havuz. Kâğıt türlerinin şerit şeklinde sarılan. kapalı döngü Chromo Paper. Çelik kaplı levha. Renk veren moleküller. Kuşe kaplamalı.

Elek veya keçe değişimi. Paralel çalışan tutucular. Clothing Changes. Bir ton kâğıt üretimi başına kullanılan Clear Water. Gözeneksiz kâğıt temizliği için üretilmiş kâğıttan yapılma ürünler. Aralık. Closure Limits. Cleaning. Konik santrifüj temizleyiciler. Kapalı sistem. Kapalı filtre sistemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cleaner Cone. Kapalı hamur kasası. Elyaflarda oluşan kümelenme. Kâğıt yüzeyine kumaş pompalardaki fan yapısı görünümü verme. Keçelerde keçenin iki uç kenarının Clot. kapma (Pick-up) valsiyle yapıldığı yöntem. Kapalı çekiş. pulper veya Closed Headbox. süreçler ve sistemler. Tank. Temizlik. makineler. Kum Closed Filter System. Kapalı safiha aktarımı. (2) Dış dünyaya atık bırakmayan kapalı olan Cleaning Paper/Tissue. Su hatlarında yüksek basınçlarda kullanılan Cloth Finish. Clog. Temizlik maddeleri. Clean Proof.) Closed (Web) Transfer. Düğüm. Basınç ve seviye bütenin boşalması. 66 . Örnek bir kâğıt düşürülebilmektedir. Bez ciltleme. belirleyen sınırlar. Gözenekler kapandığı için düzgün görünüşlü olma. Clipper Seam. parçacıkların ayrıştırılmasında kullanılan ekipmanlar. Dışarıya atık su silme gibi işlerde kullanılan kâğıt ürünler. (2) Hamurun içindeki yabancı maddelerden değerin sürekli olarak ölçülüp düzeltici hareketin yapıldığı temizlenmesi. Bezli kâğıt. yüzeyi. Sudan ve hamurdan daha ağır anlamlı. (Matbaa terimidir. sistemler olsa da. gözlük Closed Water System. geri beslemeli sistem. yüz ve gözlük Close Formation. Elyafları alınmış suyun miktarı olarak ifade edilir. kontrollü hamur kasası. Kapalı döngü. Temiz su. Temizleyici konisi. Kâğıt üretiminde Closed Cycle Mill. Clean Flow. Kapalı su döngülü ağartma. Temizleyicilerin sık Closed Draw. kullanılan elek veya keçe türü sentetik kumaştan yapılma Dışarıya sıfır düzeyde atık su gönderen kâğıt fabrikası. Otomasyonda değişken temizlikler. Orta tabakası bez veya Closed Centrifugal Pump Impeller. pompa fanı. kâğıttan parçasını nem ve sıcaklık altında izlemek için yapılmış buharlaştırılan suyun takviyesi için taze su ihtiyacı laboratuvar aleti. Ek yeri. Kapama sınırları. Tam kapalı sistemlerde bile. (1) Açıklık. Destekli çekiş. Çok ince ve vermeyen. Cleaning Chemicals. Clothing. yumuşak dokulu temizlik kâğıtlarından. Temiz. Kâğıt makinesi giysileri. Bez cilt. (2) Temizlik. Tam olarak kapalı olan su. Giysi. Temizlenmiş su. (1) Sızdırmazlığı olan keçeleri temizlemede kullanılan kimyasallar. su tahliyesi genellikle birkaç tonlara Climatic Chamber. Tıkanmak Cloth Centered Paper. Elek ve Closed System. ve otomatik yıkamayla temizlenen kapalı filtre sistemleri. (Zıt Cleaners. (1) Elek ve keçelerde yapılan Closed Loop. silindirden diğer silindire keçe desteğiyle geçmesi. Clear. İklimlendirme odası. su devrelerinin ne kadar kapatılabileceğini Kurs aralığı. Kapalı tip santrifüj kumaş olan lamine kâğıt. Kâğıt üretiminde sorun Clearance. (3) yaşanmadan. Tasfiye. Temizleyesiye boşaltma. Cleansing Tissue. Silme kâğıdı. Makyaj temizleme. Temizlik kâğıdı. Safihanın bir aşınan alt parçaları. ürünler. Kapalı su döngüsü olan kâğıt fabrikası. Temizlik kimyasalları. Mil veya pistonlarda milin hareket aralığı. Open Draw). eklendiği dikiş yeri. Bez görünümlü. Kapalı safiha transferi. Elekten prese safiha aktarımının el yerine Cleansers. Temizleyiciler. Hatasız şahit sayfa. Temizlenmiş. Giysi değişimi. Kapalı formasyon. Closed Cycle Bleaching. Kapalı su sistemi. doğmaktadır. Cloth Binding. az sayıda kâğıt fabrikasında kullanılan sistem.

silindir yapılan dayanım testi. Bu sözcük “Agglomeration” kelimesiyle konfor ifadesi. Kumaş masura kartonu. kullanılan bir ürün. yaprağı gibi görünen iki nipli pres. Temizlik polimerlerle bağlanma sağlanırken. Üç valsli pres. (mg/100m) Kaba elyaflar daha ağır olan elyaflardır. Sanayi amaçlı kullanılan ve yüzey işleme. Fotoğraf mukavva. veri toplayan Coarse Screening. Mavi. Ebru işi. Pıhtılaşma. Bir tür nişasta Coarse Papers. Kâğıt yüzeyinde görülen çok Cloud Effect. test değerleri kritik olmayan kartonlar. ölçülendirilen elyaf özelliği. Kaba elek. yoğunluklu parçaları kaba elekte ayırma. Coated. Clover Leaf Press.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cloth Liked Feel. (Patentli bir isim) Krepli kâğıt. hamurda iç mukavemet artırıcı olarak kullanım amaçlı kâğıtlar. Floklaşma sırasında gösteren parlak kuşe kâğıtlar. yaşken bozulmayan. Koagülasyon. Yüksek bulunduran sıvılarda. Arıtma rulo hale getirmek için ortaya konulan masuranın yapıldığı ünitelerinde kullanılan bir havuz. (Binip Pres) Orta vals ayni eksende olmadığı için yandan yonca Coarse Fiber. Bakım ekipman. yürüten. Kâğıt hamurunda ise Agglomeration kelimesi kullanılır. Bardakaltı kartonu. Örneğin 100 adet elyafın toplam uzunluğunun miligram cinsinden ifade edilmesi Clutch. Laboratuvarda özel koşullarda yapılan. Bez astarlı kâğıt. Dalga ezilme testi. Kuşe kaplamalı sanat kâğıtları. Bulut görüntüsü veren Coarse Board. Kâğıt görüntüsünün dalgalı küçük siyah lekeler. Kumaşları Coagulation Basin. ortasındaki fluting kâğıttan oluklu parça hazırlanarak ağır gramajlı. hem de çapıdır. Topaklaşma. Kömürle çalışan (kazan). Coarseness. boşalmayı önlemek için kullanılan motor freni. koagülasyon sırasında kâğıtlarına dokunulduğunda hissedilmesi beklenen bir tuzlar kullanılır. Sarı. Cloud Box Covering. Kaba eleme. Arzu edilen kalitede elyaftır. Cloth Winding Board. Bobin makinelerinde hızı düşürmek için. Burada balya konveyörlerinde ve vinçlerde ise yükü askıda tutup ağırlığa etki eden hem elyaf uzunluğu. Kültürel kâğıtlar diye tutkalı. Kaba karton. 67 . Kaba kâğıtlar. Koagülasyon havuzu. Siyah. Coal Fired. parçacıkların iyonik ( + ) vasıflı ve basıldığı sanat eserlerinin renklerini doğru özelliklerinin değiştirilmesi. Kumaş benzeri dokunma hissi. Cultural Papers). kırmızı. Kâğıtta yüzey kaplamada bağlayıcı ve kıvam adlandırılan basım ve yazı tabı kâğıtları dışındaki. Kuşe kaplı. Bir fark da hamurda Zeta potansiyel Cloth Lined Paper/Cloth Paper. Key Black). Bulut görüntülü. Hamurun içindeki düşük CMMS (Computerized Maintenance Management yoğunluklu parçaları ayırmaya yarayan metal elekli System). Kömür torbası kâğıdı. Kaba olmayan elyaflara (Fine) elyaflar denir. Coagulation. Ebrulu ambalaj kâğıdı. Renginin Mermerli gri olması nedeniyle verilmiş özel isim. kelimesi kullanılır. Coarseness) birinci ve ikinci presler olarak kullanılırlar. Cloud Finish. Yellow. emici özellikte. İki nipli pres. eleklerde üretilen ve bardakaltı örtüsü olarak kullanılan CMYK (Cyan. Magenta. Asıltı Coated Art Paper. baskısını oluşturan ana renkler. Bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi. Bir tür ince ve olması. oluklu mukavvanın Coaster Board. Hamurun içindeki düşük ve bunları işleyen bakım yönetimi. eş anlamlı olmasına rağmen arıtmalarda Coagulation Cloth Lined Board. Coal Wrap Paper. Ebru desenli. Elekten hemen sonra Uzun ve ağırlığı olan elyaflardır. CMC. sıfırdan farklı iken arıtmalarda sıfırdır. Kaba elyaf. Odun selülozundan. Coarse Screen. Bez astarlı karton. faaliyetlerini bilgisayarla planlayan. Coal Specks. Fren. (Bakınız. kartonlar. Kabalık. Kömür lekeleri. (Bakınız. genel kazandırıcı olarak. CMT (Corrugated Medium Test). Birim uzunluktaki elyafın ağırlığı ile Clupacking. CMC (Carboxy Methyl Cellulose). dayanıklı kraft kâğıt.

fakat kullanılabilir 2. Kuşe etiket kartonu. Kuşe kartpostal kartonu. Kuşe oluklu karton. kalite kuşe. Coated Chromotype. Litografik baskıya uygun olmayan kroma kâğıt. (1) Folyo kaplı aydınger kâğıdı. kuşe karışımı. Kuşe kaplamada Coated Glassine. Kuşe Bristol. kaba kâğıttan. Kroma litho baskı kâğıdı. İçinde pigmentler. Her iki tarafı da olarak kullanılan. karıştırma. Rafine kaplanmış olabilir. (2) Sıcak kullanılan. Kuşe kutu kapağı kâğıdı. birlikte uygulanan boya. Coated Recycled Chipboard (CRB). ısıtma. Coated White Top Liner. kaolin. (2) Örtücü boya. uygulanan kimyasallar ve tutkal karışımları. Kuşe gri karton. Coated Tag. Litografi Coating Color. Kuşeleme kaolini. Kuşe ofset kâğıdı. içine bağlayıcılar. Coating Color Kitchen. Kuşe kitap kâğıdı. Coated Seconds. beyaz ve ince öğütülmüş rafine kaolin. Bir yüzü veya iki yüzü birden kuşe hamuruyla Coating Grade Clay. Benzer Coated Paper/Paperboard. Coated Book Paper). Kuşe gazete kağıdı. Kuşe kapak kâğıdı. Kuşe kaplamada. (3) Temizlik kâğıtlarında krepleme öncesi Çok renkli Litografik baskıya uygun Kroma kâğıt. kâğıt veya karton yüzeyinin özelliklerini değiştirme işlemi. kâğıt gramajlı kil kaplanmış gazete kağıdı. İki tarafı kuşe etiket kartonu. Laminasyon Coated Chromolitho Paper. Coating Base. Kuşe dergi kâğıdı. Hurda gazete kâğıdından yapılmış. üretilmiş. Mükemmel olanlardan Coated Blotting Paper. Kuşe Bristol kartonu. Ayrıca bu karışımın Coated Magazine Paper. Kuşe litografi kâğıdı. son derece Coated Postcard Stock. bağlayıcı kullanarak. sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. 68 . Coated Bond Paper. (Eş anlamlı. kaplamaları. Oluklu Coated Book Paper. Coating. LWC). kutularda üst kat olarak kullanılan beyaz kuşe karton. Kroma baskı kâğıdı. (Bakınız. kaolinle kâğıtları çok renkli baskıya uygundur. (2) Kaplama. Yüzeyinde şekilde. Kâğıt yüzeyinin komple Coated Mottle. Bristol’e göre polimer dispersiyon maddeleri. Kuşe kâğıt/karton. Yüzeye kaolin türü pigmentler ve Coated Box Covering Paper. Mutfak terimi. Coated Index Bristol. veya karton. Coating Mixture. Kuşe kalitesinde kaolin. çok katmanlı bir kitap kapağı kâğıdı. (1) Kuşe boyası. bağlayıcılar ve su bulunan. Coated Book Stock. kalın kuşeli kartonlar. Coated Offset Paper. (1) Kuşeleme. LWC) fabrikalarında bir yardımcı madde için. Coated Board. Kaplama maddesi. Coated Bristol. kuşe kaplanmış senet ve tahvil kâğıtları. (Bakınız. (Eş anlamlı. diğer tarafı seçerek ayrılmış. kaplıdır. tutkal hazırlama için de tutkal mutfağı terimi minimum 5 gr/m2 pigmentli kuşe hamuru bulunan kâğıt kullanılmaktadır. Kuşe bono kâğıdı. karıştırılarak. Kuşe kartpostal kartonu. Ebat kesilmiş kuşe karton. Paper. İkinci kalite kuşe. Kuşe çözeltisi. edilmektedir. Kuşe taban kâğıdı. herhangi bir kâğıt veya karton türü. Bir tarafı kuşe karton. Coated Natural Kraftboard. Sauce) Coated Lithograph Paper. Kuşe karton. Kuşe boya mutfağı. dozajlama. Kuşe kaplamada taban Coated Cover Paper. Coated Tough Check. son derece beyaz renkli ve çok iyi öğütülmüş tutkal kaplı şeffaf kâğıt. Coating Agent. Mermerli kaplama. kaolin. Düşük boyasının hazırlandığı bölüm. daga ince ve daha ekonomik bir baskı kağıdı. Kuşe karton. Coating Compound.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated Blanks. Kuşe Coated Newsback (CNB). Kuşe Kraft kartonu. Düzgün yüzey ve Coated Unbleached Kraftboard (CUK). boyanması. Coating Clay. Kuşe yapmak için kullanılacak kalitede. Kuşe esmer sağlam yapı gerektiren durumlarda kullanılmak üzere Kraft kartonu. su ve çeşitli eş bağlayıcılar da ilave Light Weight Coated.

işlenmiş kâğıt. kurutulduğu için. Kuşe yayılması. Düzgün olmayan kâğıt dokusu. Ofset baskı görünümü oluşur. Coating Splash. Cockle. Coat Weight. son derece dayanıklı. belirli bir yüzeyin emeceği Kuşeleme sırasında kalmış kil topağı. (4) Motor bobini. (3) Yazar kasa ruloları. kâğıt üretildikten sonra. Serpantin boruları. gram cinsinden miktarının ölçüldüğü test. görünümünün. Kuşe çürümesi. iyi baskı veren bir kâğıt türü. Yüzey kaplaması yaş dayanımı yüksek ve gözenekli bir filtre kâğıdı türü. kâğıt makinesi dışında yapan Cock. 69 . Coating Düzensiz çekme kuvvetleri nedeniyle oluşan dalgalılık. Sürtünme katsayısı. Compound) Cockle Cut. Kuşe yığılması. tutunumunu ayarlayan maddeler. T441 a göre belirli süre içinde. Kâğıdın yüzey tutkalının kalitesini kaolin. sırasında. bağlayıcılar ve su. Tappi Coating Lump. Tonlanma. Kuşe oynaması. sırasında. Kuşe yüzeyinde. Kaplama fıskiyesi. (Bakınız: Adhesion) Coating Shower. 120 Coating Kitchen. Kâğıtların parçacıkların birikmesi. Kimyasal olarak pasif/nötür kâğıtlardır. dispersiyon maddeleri. Cobb Test. Kuşelenecek taban kâğıdı. bazı kısımların kaplanmadan geçilmesi. Cockling. Cobb Test). karıştırma. Dalgalı. Kuşe topağı. Gerçekte düzgün görünüm. Tutunma. Kuşe katkı maddeleri. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Coating Pits. Kâğıt Coiled Tubes. istenilen sonuçtur. veya su emiş miktarını ölçmeye yarayan bir test. Kahve filtre kâğıdı. Kob testi. çözeltisini meydana getiren. Kuruma kenarlardan başlayacağından çanak Coating Piling. Coating Mixture. Ayni tür moleküllerin birbirlerini görüntü. (2) Makine şartları sonucu gerilerek Coating Pick. Kuşe ağırlığı. (Bakınız. Yanki silindirlerde Coil. Elektrik ve buharı birlikte yüzeyinde aşırı kaplama birikimi sonunda meydana gelen üreten enerji santralı. kalenderden geçirilirken katlanarak kopması. dalgalı üretilmiş. Bunun sonucu ortaya çıkan lekeli Cohesion. Düşük gramajlı. makine. Bükülme. Bunlar asıl bağlayıcı Coating Machine. Kahve torbası kâğıdı. Kuşe Cobb Size Test. dağılma ve yayılma. Dalgalı işlenmiş. (1) Bilerek buruşuk tarz dönüşmesi. Kuşe sıvısının hazırlandığı veya belirlenen daha uzun sürede. Kojenerasyon. birbiri üzerinden sürtünerek kaymalarını önleyen direnç. kâğıt tarafından emilen fabrika bölümü. ısıtma. kalenderde veya baskı sırasında oluşan kopmalar. Kaolin ve boya neminin düşüklüğü nedeniyle aşırı kurumasıyla oluşan pigmentlerinin genel adı. Konik vana. su miktarını tayin eden test. 30 saniyede. Kuşe mutfağı. Eşanjor boruları. Kuşe bir kâğıdın. Kuşe tabakasından. boya veya beyaz pigmentler. Kaplamada yolunma. 60 saniyede. mikro düzeydeki küçük hava boşlukları. Kuşe makinesi. Kuşeleme pigmentleri. Co-binder. yüzey kaplaması temizliğinde kullanılan fıskiye. Coffee Filter Paper. Kuşe gözenekleri. Kuşeleme işlemini. çekerek tutunmaları. kalender sonrasında dalgalı bir şekle Cockle Finished. bir suyun. Mutfak terimi kâğıt fabrikalarında. Eş bağlayıcı. Kuşe çürümesi. Kuşe karışımı. Kullanım sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu sırasında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coating Ingredients. bir metre kareye kaç gram olduğunu belirten değer. baskı valsi üzerinde kuşeli yüzeyden kopan Coefficient of Friction. Buruşuk. maddelere destek olarak kullanılır. Coating Raw Stok. (1) Makara. Gerilme veya potlukları olan Coating Mottle. Coating Skip. (2) Çapı eninden geniş olan kâğıt bobini. (5) Bobin. Yardımcı bağlayıcı. Kuşeleme Coffee Bag Paper. Kuşe sekmesi/atlaması. Kıvrım kopuğu. Kâğıt yüzeyinin dış ortam Coating Pigments. Kıvrılma. Kaplama ağırlığı. (Bakınız. kuşe pigmentlerinin viskozitesini ve su veya bölümünü anlatmaktadır. Kaplama Cogeneration. Kuşe kaplanmış sırasında kalan. kıvrılma. yardımcı madde için dozajlama. yüzeyine kaplanan maddenin.

Soğuk baskı karbon soğutularak atılması. demet yapmada kullanılan Kraft kâğıtları. Soğuk kostik selülozu. Soğuk olarak uygulanan siyah mürekkep. Asıltılı soğuk pres valsleri altında. Elyafların ani şoklanmasını ve sonuçta mürekkebi. hasarlanmasını önlemek amacıyla uygulanan işlem. % 20 kesafette Cold Caustic Pulping. Oluklu mukavva kutuların üzerindeki Cold Flow. Mekanik göre. belirli sayılarda sararak. kâğıdın görüntüsüne zenginlik katılmış kâğıt hamuru karışımı bir koloit oluşturur. Bozuk para sarma kâğıdı. Su ile sıcaklığın Collection Rate. gömlek yakalarının içine düzgün görünüm Cold Glue. boya kullanmadan. o ülkede toplanan hurda kâğıdın oranı. Toplama oranı. Oda şartlarında ön soğuk kostik derecede uzun süre bekletilerek yapılan ağartma işlemi. Cold Condensate. Reçineli mürekkepler. türleri. Soğuk ağartma. Soğuk iz verilmiş. Marketlerde Cold-Set Inks. selüloz üretim aşaması. Kâğıt Cold Sealing Paper. karbonlu kâğıt yapmak Cold Caustic Pulp. selüloz hamuru üzerine hidrojen peroksit sıkılarak ve 45 Samandan selüloz üretimi. Balen kartonu. Çeşitli desen. odun öğütme işlemi. Cold Grinding. Kâğıt maddenin. Karışım. Soğuk kondensat. Kâğıt makinesi Collar Circles. orta dereceli görüntü değiştirme parçacıklar. Üretim sonrası özel ağırlığa dayanamayıp çökmesi. verme işlemi yapılmış. Mekanik Cold Wax Board. elyaflara tutunarak kâğıt olmayan kâğıt conta. Dolgu maddeleri işlemi. sonrası. renk ve cinste kâğıdı keserek. bir kostik azaltma yöntemi. Soğuk parafinlenmiş karton. Soğuk iz verme. Soğuk kostikle selüloz üretimi. Parçacıklı homojen karışım. Soğuk conta kâğıdı. Kolaj. Koloidal parçacıklar. Enerjisini tamamen Collage. Soğukta alkali çekme. selüloz hazırlama aşamalarından biridir. bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde üretildikten sonra. Saman için uygulanan mürekkep. Matbu form kâğıtlarının arkasına. soğuk suya geçirilerek elde edilen selüloz aşaması. Saman Cold Blow. Soğuk halde uygulanan tutkal amacıyla oturtulan karton şerit. selülozu. yitirip yoğuşmuş buhar veya gaz. gerektirmeyen mürekkepler. muhtelif desenli Colloidal Particles. Katı halde olduklarından. Bir Cold Pressed. pişirme sonrası 100 °C nin altındaki sıcaklığa siyah likörle Cold Spot Carbonizing Ink. Soğuk preslenmiş. (Bakınız. Soğuk öğütme. Çözücü kullanılmadan ısıtılarak uygulanan üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan mürekkepler. ısıtılarak sıvılaştırılan ve baskıda soğuma sonucu donan Cold Alkaline Extraction. ağartma işlem aşamalarından biri. selüloz hamurunun selülozu. kazandırmak için. (Bakınız. Colloidal Retention. Colloid. Soğuk tutkal. asıltılı parçacıklar. Selüloz yapıştırılarak yapılan Fransız kâğıt sanatı. Caustic Extraction) Cold Soda Pulp. Soğuk iz işlemi. yeni bir resim oluşturmak için bir kâğıt veya kanvas üzerine Cold Caustic Extraction. bünyesinde kalması. Collapse. Koloit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coin Wrap. Soğuk üfleme. Selüloz mürekkepler. Kurutma kasalarda kullanılan bozuk paraları. Cold Pressed Finish. Sıraya koymak. Parçacık tutunumu. Çökme. Sıcağa dayanıklı hamurundaki Asıltılı parçacıkların. Kullanılan kâğıt miktarına düşürülerek kontrol edildiği. yongaların kostikle ön işlemden parafinle. Cold Caustic Pulp). Pişiriciden. İmalat dışında yapılan krepleme işlemi. Soğuk krepleme. Soğuk kostik çekme. karton yüzeyine uygulandıktan sonra. daldırılarak yapılan bir karton kaplama işlemi. Erimiş selüloz üretiminde. Boyutları 10 nanometre ile 1 mikron arasındaki işlemidir. pres valsleri ile dışarıda yapılan iz verme karıştırılması sonucu ortaya çıkan karışım. Yaka kartonu. Collate. Cold Steep Bleaching. 70 . makinelerle yapılan krepleme işlemi.

Koloit titrasyonu. yoğunluğu ve yükü bilinen bir gri renk ile arasındaki renk farklılığı. Ayni zamanda farklı cihazlar arasındaki renk Color Brightness Tester. Jelatinli kâğıt. Rutubete dayanıklı bir derinliği. Yüzeyi boyanmış Colloidal System. kâğıt. Yaşlanma veya farklılığı (Eş anlamlı. Yüzey boyalarında kullanılırlar. Çökelme ve Colored Kraft. Kırmızı. Boya pigmenti. Boya birikimi. Color Lump. Koloit titrasyon oranı. Bir Colophon. iki maddenin birleşmesiyle meydana Colored Pigments. yönetimi. üç ana kontrolü. Renkli tutarlılığını korumayı amaçlar. Color Progression. Has boyalı kâğıtlar. renkli parçacıklar. Renklendirici. Mikser. kelimeler ve simgeler. Kâğıt yüzeyinde görülen aşırı Colophony. Tarayıcı ile ekran arsında bir yüzeyden. Lake boya. En azından biri Asıltılı etiket kâğıdı. Renk ölçümü. Jelatin baskı. Renkli pigmentler. yoğunluğu. basım sırası. Renk doğrulama testi. Boyanın Bir maddenin bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak solmazlığı. (2) Boya. mavi ana renklerinden her birinin. Bir rengin. Kâğıdın rengini veya renk rengin yeniden üretilebilmesi için yapılan denetim tonunu değiştiren maddeler. Bit Depth) kimyasallarla rengin orijinalliğini kaybetmesi. bir rengin polielektrolitin. yoğunluk miktarı bulunur. Renk parlaklık test cihazı. Bilinmeyen bir Colorfulness. Optik yoğunlukölçerle yansıyan ışık ölçülerek Color Match. Homojenleştirici. polielektrolitle titrasyonu. Boya. renk için milyonlarca renk tonunun elde edildiği renk Color Reversion. İki örnek arasında. Renk ölçer. mukayese edilir. rakamsal değerinin bulunması. Çam reçinesi. Renk sıralaması. Color Fast Papers. Suda çözünmeyen gelen karışım. bir cam veya metal plakanın yüzeyine yapılan baskı çeşidi. Baskıya geçince bambaşka bir Color Density. şekilde karıştırılmasını sağlayan makine. Colloid Mill. Color(Colour). Colorimetric Purity. Koloidal denge. yazarın kendisince konulan işaretler. Dijital baskıda bir Colorant. Toz boya.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colloidal Stability. Baskı öncesi renk bitle (25610=111111112) ifade edilen tonu üzerinden. Colored Label. 71 . el yazmalarında başlık sayfası veya kapak kurutulmasıyla elde edilen ve sonra öğütülen suni kullanmak yerine. kalmayı sürdürdüğü denge durumu. Jelatin veya jelatin kaplı. (Eş anlamlı. Coloring Pigment. Piksel sayısındaki yoğunluk. Renk doygunluğu. örneğin 8 Color Proof. Bir rengin. renk uzayındaki Collotype Printing. Color Fastness. yazının sonuna satır halinde eklenen. Hamurunda boya kullanılmış birikmeleri önleyecek şekilde. Renk Collotype Paper. Redüi toz boya. askıdaki parçacıkların askıda Kraft kâğıtları ve kartonları. Boyanın kalıcılığı. Koloit karıştırıcısı. örneğin anyonik ihtiyacının katyonik ihtiyacına oranı. parçacıklı yapıda. Colorimetry. Colorimeter. Renkli etiket kâğıdı. boyalı noktalar. Solmaz kâğıtlar. Renk derinliği. Baskılı alanın optik resim ortaya çıkabilir. Koloidal sistem. renk uzayındaki Colloid Titration Ratio (CTR). Kolofan reçinesi. Örnekler birbirine göre ölçülebilen renk farklılığının olmaması. Renk yoğunluğu. Kâğıdın çok pahalı boyanın alümina veya kaolin ile karıştırılarak olduğu dönemde. X-Y renk düzleminde. (ISO 5631) Color Management. yeşil. Renkli Kraft. Boyanın sabitliği. Renk atması. (1) Renk. çoğunlukla renkler uyuşmaz. Renk saflığı. Arto Printing) Color Lake. ışığın yansımasını ölçen cihaz. Bir yerini ve parlaklığını rakamsal değerlerle veren cihaz. Renk yönetimi. Renk uyuşumu. Baskıda renklerin Color Depth. Kolofon. Renklilik. Colloid Titration. Bitirici ekleme. pigmentler. Boya haslığı.

mavi-mor. Combined Cycle Technology. Renk ayrıştırma. kabul edilebilir benzeri. Baskıda renk Commercial. Commercial Tissue. Limon sarma Combined Cycle. Bir örneği sigara kâğıdıdır. “b” sarı-mavi eksenini Kâğıt ve selüloz yanıcı maddelerdendir. optik atık baca gazından enerji elde eden sistemler. Çok çeşitli renk tekerleri ifade etmektedir. teknolojisi. Bir ısı kaynağına maruz ekseni L’yi temsil etmektedir. Ticari tescil.Z ekseninde rakamlarla ifade etme. Nitratla emprenye denilmektedir. XYZ üç şekilde üretilen oluklu kutu. kültür amaçlı bir kâğıt olmadığını. Bir Combustion Control. belirtmektedir. Özel türler bu kapsama sarı). Zarf kâğıtları. Renkli benekler. Bir kâğıdın başka taşıma mukavemeti. Dev kutu. Katmanlı karton. (Jumbo Box) boyutlu uzay sistemine göre. Color Strength. Kartonun yük Commercial Match. genellikle renkler birincil (mavi. masrafların gösterildiği fatura. Yanıcı kâğıt. kalan bir maddenin yanabilir özellikte olması ve yanması. Kombine çevrim Renk doygunluğu kayboldukça soluk görüntü ortaya çıkar. parlaklığı (Lightness). Sargılık pelür kâğıdı. firma tarafından üretilmiş. Tam mürekkep giderme. Fatura. “L”. Otomatik olarak rengin dalga boyunu. X. Color Specification. Renk değişimi. Boyama kuvveti. Tüm renk tonlarını fabrikalarda kullanıldığını belirten bir tanım. X ekseni a’yı. Y ekseni b’yi. Kuşesiz Cycle) herhangi bir zarf kâğıdı.b. Kolon mukavemeti. Katmanlı karton. Yanıcı. Commerce. Bunlara CIELAB (Commission Combustible Paper. Yorum. edilmiş kâğıtlardır. olan. turuncu. Commercial Register. Herhangi bir kâğıdın. Ticaret. kırmızı-mor. turuncu. Renk özellikleri. mor) ve üçüncül (Kırmızı- girmemektedir. Renk yoğunluğu. Atık baca gazlarındaki kâğıdı. “a” kırmızı-yeşil eksenini. Bir rengin. Yanma kontrolü. yoğunluğunun dalgalanması. Naklîye dâhil tüm arttıkça 24 veya 256 renk tonu ortaya çıkar. sarı-yeşil. yazılı açıklama. Bir konu hakkında yapılan sözlü veya Color Spots.Y. Commercial Blotting. Sarı-Turuncu. Z Combustible. Burada kâğıt çeşidi. Çok Commercial Wove Enveleope. 72 . Ticari amaçlı emici kâğıtlar. Çok fazla ağırlık taşıyabilecek olarak tanımlayan üç boyutlu L. Flotasyon rengi oluşturan ana renklerin ortaya çıkarılması. Ticari olarak yaptırılan Combined Board. ısıyı da geri kazanan çevrim santralı. giderme işlemi. yıkamanın (Washing) yapıldığı mürekkep Color Sheets. Tutuşucu. silindir makinelerde üretilmiş kartonlar.a. (1) Ticari. Enerji verimini üst düzeye çıkarabilmek için. Renklerin sayısı Commercial Invoice. Combination Board/Paperboard. Renk tekeri. saflığını ve ışık yansıtma özelliklerini düzenlenen kazanlardaki yanma kontrolü. Kombine çevrim. Işığın renklerini matematiksel Combo Bin. Renk doygunluğu. Üst üste katmanları renk ve tür tescili. Color Space. Alım ve satım türü işler. Color Separation. (2) Sıra malı. Renk uzayı. gramajı çok geniş aralıklardadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Color Saturation. Renk tanımı. Genellikle katmanlı ve tabanda daha düşük kalitede hamur kullanılarak özelliği olmayan her türlü zarf. Color Variation. kâğıt kalitesi ve olmasına rağmen. Sıradanlığı bir daire içinde gösteren resim. Düz zarfa. filtrelemeyle bileşenlerine (üç ana renge) ayrıştırılması. Renk çarkı. Bir Combined Deinking. ve mavi-yeşil) diye 12 ana grupta toplanır. Color Wheel. ile birlikte. Comment. kırmızı. Renk kataloğu. (Bakınız. Ticari benzerlik. Simple Commercial Wove Envelope. silindir elekli makinelerde üretilen kartonlar. Benek. sistemi. Tutuştuğunda sonuna Internationale de L'éclairage) koordinatları da kadar kontrollü şekilde yanabilen kâğıt. Özel olmayan. Renk kartelası. ikincil (yeşil. Column Strength.

Committee. Communication Papers. Kompresör. Genel amaçlı yazı tabı kâğıdı. Composite Fuel. (1) Dövme selüloz. (Bakınız. Uyumluluk. Harman Computer Output Paper. Tamamlayıcı renkler. kâğıdı. Tablet Paper). Sıkıştırma. (Benzer anlamlı. değişme oranı. kutunun sıkıştırma dayanımı. Compression Wood. tamamlaması. sıkıştırarak yoğunlaştırma. Tension Wood). Commercial Papers) deforme olmadan dayanabileceği azami kuvvet. Form kâğıdı. Kâğıdın kurudukça Commissioning. Sıkıştırma dayanımı. Teneke ve karton (farklı kutular için sıkıştırıcı etki. kâğıtları için kullanılmaktadır. Sıkıştırıcı. Emtia kâğıtlar. Fluff Pulp). düzken veya kenarları arasında ezilmesiyle Compartment Paper. (Bakınız. kuvvetle sıkıştırıldığında. Sıkışma katsayısı. (3) Bu selülozdan yapılan ve kişisel temizlik (Bakınız. eski durumuna dönebilmesi. (Eş anlamlı. İş bitirme. Çarpık ağaç. Compression Strength Resistance. (1) Eskiden Compression Strength. Öğütüm sırasında elyafları selüloz. Bir telgraf. fazla maddenin karışımıyla üretilen vals kaplaması. Commodity Papers. Kompozit kutu. Sıkıştırma. (2) Günümüzde faks ve yazıcı kutularda aranılan dayanım değeri. Kâğıda esneklik vermek için direnci. Sıkıştırma dayanım Compacting. Compression Index. (Bakınız. Burulma Compliance. Karton üst kapakları metal silindir ambalajlar. Kambur ağaç. Sıkıştırma. Komite. Sürekli form kâğıdı. Bilgisayar kontrollü. Belirlenen şartlara veya eğilme sonucu ağacın bazı bölgelerinin sertleşmesi uygun olma. Oluklu kutu yapımında işlemi değildir. nedeniyle oluşan bol ligninli ağaç yapısı. Complementary Colorr. (2) Comminution Pulp. Kompozit yakıt. Surface Compressibility). Form Composition Book Paper. Kompozit vals kaplaması. Compression Resistance. Composition. Computer Controlled. kalınlığını azaltabilmesi. ATM kâğıtları. Oluklu kullanılan rulo kâğıtlar. Sıkıştırma. Heyet. Sıkıştırma mukavemeti. Bloknot kâğıdı. boyuna. Bir kâğıt fabrikasını. Computer Printout Paper. Compressibility. Kartonun Vasıfsız kâğıtlar. Örneğin ortası karton alt ve Compressive Strength. (2) Selüloz Kâğıdın sıkıştırıldıktan sonra. Kurul. Sıkıştırma kuvveti karşısında. Compressor. Sıkışarak çökme. İşletmeye alma. Karton kutunun Composite Container. Hava basıncını yükselten Composite Roll Cover. lastik valsler arasından ezerek geçirme. pamuğu. malzemeler) kullanılarak yapılan saklama kutuları. kullanılan kâğıt veya kartondan örnek oluklu elde edilerek. Karışık yakıt. kullanılarak yapılmış kutular. Kompozit kutu. Kâğıdın makine eni veya kullanılan şerit rulo kâğıtlar. Birbiriyle Reaction Wood. Sürekli form kâğıdı. Uygunluk. ürünlerinde dolgu olarak kullanılan yumuşak dokulu Compressing. Sıkıştırma direnci. Birden mekanik donanım. Compressive Collapse. Sıkıştırıla bilirlik. Haberleşme kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Commercial Writings. ATM kulübelerinde anlaşılan ölçülebilir değerler. Bu bir krepleme karton kutunun dayanma direnci. (1) Kâğıdın belirli bir Ofislerde yazı amaçlı kullanılan kâğıt türleri. teleks makineleri gibi haberleşme cihazlarında sıkıştırma kuvvetine karşı dayanma yeteneği. Compressive. bir veya ıslandıkça sıkıştırma mukavemetinde meydana gelen sitemi veya bir üniteyi devreye alma. boyu dikkate alınarak yapılan ezilmeye karşı direnç Completion of Job. Stiffness). Farklı malzemeler üst üste istiflenmesiyle sıkışarak çökmesi. enine. Yüklenicinin işini ölçümleri. Karton Composite Can. 73 . Ticari kâğıtlar. karıştırıldığında beyaz renk veren renk ikilisi. Karışım.

Conditioning. Yaygın olmayan. verilmektedir. Conditions of Contract. Kâğıt yaptırımları da belirler. kurumasını. Ölçü örneğinde. biri çelik diğer plastik iki elek arasında ve 5 bara kadar Condition Monitoring. Yoğunlaştırıcı. Condenser Paper. alt plastik eleğe soğutma suyu kullanarak izleyen bilgisayarlı sistemlerin genel adı. Concurrent. Bobinlerde özel bir odada bobini yeniden sararak Condebelt Drying. İşletme içinde basıncı olan buharla yapılan kâğıt kurutma yöntemi. sistemi gibi donanımın tamamı. Kondensata eğik düzlemde kayarak çarpması sonucu oluşan hasarı ölçen çeviren. sistemin korozyona ve kazana geri gönderen pompa. Durum izleme. Akordiyon katlama. Kondansatör Concertina Fold. Beton (Bakınız. önceden belirlemek için testlayner üzerinde yapılan Ekipmanın durumu göz önüne alınarak. Removing System. Eş zamanlı. Bu işlem baskı kalitesini uygun değere getirmeyi paralel davranışlar. bir cm Condensate Recovery System. imzaya alınmış şartlar. seperatör. Oluklu mukavva kutuların sıkıştırılma mukavemetini Condition Based Maintenance. bağlantısı. (Ton/saat) testi. Yoğuşturucu. tekniği. test. Şartlandırılmış kâğıt/karton. Kondensat. Layner sıkışma kondensat oluşum miktarı. Kondensat uzaklaştırma kondensat örneğinde yapılan iletkenlik ölçümü. Kondensat geri kazanma uzunluktaki iletkenlik değeri olarak ölçülür ve birimi mili sistemi. Kondensat bağlantısı. Condensate Recovery system) 74 . (Karşıt anlamlı. Concrete Curing Paper. Condensate Conductivity Measurement. Sürekli formlardaki katlama kâğıt. tank ve kontrol kireçlenmeye karşı korunması amaçlanır. Bir kutu tabanının. (Eş anlamlı. Kazandan çıkan buharın kurutma grubunda Siemens’tir (mS). Conduction. Çimento kum ve su karışımı. Buhar silindirlerinde Concora/Compression Liner Test (CLT). Kâğıdın kullanım yerinde. Çarpma mukavemet testi. Condebelt kurutma. Sequential) amaçlar. Kondansatör kâğıdı. Ekipmanı son ana kadar Concrete. Üst belirli bir kısmı. Durum tabanlı bakım. sistemi. Buhar silindirlerindeki kondensat çıkış bedenden diğerine temas yoluyla aktarımı. Kâğıdın akordiyon imalatında kullanılan yüksek gözenekli ve yağı emebilen şeklinde ardışık katlanması. kâğıtlar. Kâğıt dayanımları yüksek olan bir kurutma (Bakınız. Bir projede özellikle nemini oda şartlarına getirme veya getirene kadar veya süreçte. Condenser. Kontrat Condensate. arıza olmasına dayanım testi. Kondensat boşaltımı. betonun havayla irtibatını kesen ve Conditioned Paper/Board. makinesi buhar silindirlerinde görülen kondensat boşaltımı. İletim. Beton kürleştirme kâğıdı. Isının bir çıkış bağlantısı. çalıştırmak için durum izleme sistemlerine ihtiyaç bulunur. İletkenlik ölçümü. algılayıcılar ve veri işleme yöntemleri çelik eleğe buhar. İletimli ısı aktarımı. şartlandırma yapılır. Su buharının yoğuşmasıyla oluşan kapsamında satıcı ve alıcı arasında birlikte oluşturulmuş ve sıvı. Kontrat şartları. Condition Monitoring) döküldükten sonra. Condensate Header. Şartlandırma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conbur Test. Enerji üretiminde kondensat içindeki kullanılıp kondensata dönüşmesi ile biriken kondensatı iletkenlik değeri ölçülerek. eş zamanlı yapıldığı için işe hız kazandıran bekleme. yani kürleşmesini düzenleyen su geçirmez (Bakınız. olanak tanımadan yapılan bakım. Ayni anda yapılan. Conductivity. Isı veya elektrik akımını iletme. İletkenlik. Condition Based Maintenance) yöntemidir. Condensing Load. Conditioning). Kondensat yükü. (Eş anlamlı.) Kazanların ve buhar hatlarının paslanmasına karşı Condensate Removing System. Kondensat Conductive Heat Transfer. Uyulmaması durumunda çeşitli Condensate Evacuation. Beton.

Coniferous. Bıçaklı. Şekerleme kâğıtları. Conformation) Constant Level Box. Elyaf yerleşmesi. Consistency Transmitter. Koni şeklinde. havuzunda. suni stoklanmasına rağmen faturalanmadığı için mülkiyeti diğer dolgu tabakası. Constraint. Önceki kâğıt yüzeyine yayılması durumunda açı ölçülemez. Konik masura kâğıdı. Yapılaşma. Kâğıt yüzeyini kaplamak Consensus. Kesafeti suyla konik olan uç kısmı. Bir olayın kâğıtla yaptığı açı. kanallar ve hendekler gibi. Presbant. Çam türleri. Consumer. kullanılan parçalar. Bağlantı parçaları. Büte ve tank içleri. Danışman. Configuration. Koni. Darboğaz. Kesafeti ölçerek bildiren cihaz. Connection. Dolaylı hasarlar. Consumables. Cone. Kesafet transmitteri. Başkası tarafından için hazırlanmış ve kaba maddelerden oluşan geniş. İrtibat. Confectioner’s Paper. kurutma silindirlerinin Consolidation. Bağlantı. Tekstilde iplerin yapılan bir kontrol işlemi yoktur. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Müşterinin bir maldan veya hizmetten beklentileri. temizleyici alt parçalarında görülen yapı. Elek üzerinde elyafın yer değiştirebildiği ve Conforming Order. mikro organizmalara yaşam ortamı oluşturmak Consignment Stock. İnşaat sırasında çeşitli öğütücü türü. Fikir birliği. yerleşmesi. Claflin öğütücü. Damlacığın Consequential Damages. Conical Refiner. Kullanıcı. (Eş anlamlı. ıslatma (Wetting) denir. Temas tabakası. Konik. geçmesi için gerekli değişkenlerden biridir. motorlu. Consolidation Zone. Hamur içindeki. Öğütücü ve siklon emişine verilen hamurun basıncını sabit tutan seviye kasası. Kesafeti düşürmede kullanılan su kontrol vanası. Su geçirimsiz bir atık su elinde bulundurana ait olmayan mal. Kapalı alan. (Tappi-558) Consignment. Sabit seviye kasası. Düşünce birliği. Buna nedenlere bağlı olan hasarlar. Kesafeti yükselterek Cone Paper. Kesafet. Kesafet kontrolü. Ancak içine zorunlu çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Order kendine yer bulabildiği alanı ifade eder. Conformability. sarıldığı masuraların imalatında kullanılan kâğıt. Cons. İletken yalıtım kâğıdı. Elyaf yerleşme bölgesi. Esneklik. Ekipmanlarda için sürekli yenilenen malzemeler. Meyveleri konik olan iğne yapraklı ağaç türleri. Fan pompası Conical. Elyaf uzunluğuna bağlı olarak koniklik nedenlerle. birine ait olan mal. 75 . (Pros and Cons şeklinde kullanılır) Contact Angle (Ɵ). kuru elyaf iletken arasında kullanılan yalıtkan kâğıt. Mülkiyeti satılana kadar malı Contact Bed. Öncesine bağlı olan. Elek üzerinde elyafın içi. Temizleyicilerin Consistency Control. İğne yapraklılar. Konik öğütücü. Kısıt. Tüketici talebi. nedenlerle girilen ve çalışırken özel tedbirlerin alınması gereken alanlar. Consumer Demand. Consistency Control Valve. İnşaat kâğıdı. için hazırlanan karışımın bir damlasının. Conifer. tavanlarda ve döşeme altında ya da yalıtkan değişmektedir. Konsinye. miktarının ağırlık olarak yüzdesi. Çam. Pulperin içi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conductor Insulation Paper. İki Consistency. Kesafet kontrol vanası. Bu açı karışımın kâğıda azami ölçüde ardından sonuç olarak gelen. Düzenleme. Dezavantajlar. Aşındığı veya eskidiği Connection Parts. Temizleyici konisi. Sipariş teyidi. Uzun elyaflı selülozları mekanik olarak öğütmede kullanılan Construction Paper. Sarf malzemeleri. İzleyen. kâğıt yüzeyinde Consequential. Belirlenen konuda fikir danışılan kişi. Kozalaklılar. Tüketici. Consultant. Ortama uygunluk. Su aynası bölgesi. mikro dalga gibi Confined Space. Kısıtlama. Mutabakat. Konik. Temas açısı. Konsinye stok. Tüketici beklentisi. (Cleaner Cone) düşürerek istenilen değere getirme.

Kontrast. Corrugated Continuous Pulping. Aç-kapa veya kesikli Contractor. metal parçaları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contact Fraction. Safsızlıklar. Kesikli tarzda çalışmayan pulper. (Bakınız. Sözleşmeden doğan. Kesikli olmayan. Continuous Cooking. Yeterli temas süreci. 76 . Continuous Pulper. Sürekli ölçüm. Bunlar arasında. Nakliyede kullanılan kutular. Kontrat dokümanları. Sürekli pişirme. bulunan ve kâğıt kalitesini düşüren. Kâğıt hamurunda yöne olan büzüşmesi. Contractual. Sürekli form kâğıtları. izleri kâğıt ışığa tutulduğunda görünen. Test layner ve Kraft layner Continuous Stationery. Kontrat fiyatı. Continuous Laid Dandy. Aktif özel olarak yapılmış egütör valsleri. metal elek tellerinden Contact Stabilization Process. İzleme ve kayıt Contacts/Fiber. Kirlilikler. birbirine negatif bir yüzeye temas ettirerek yapılan baskı işlemi. Temas sürtünme oranı. egütör valsi. ortalaması. Kâğıt makinesi elek kısmında. Işığa hassas bir yüzeyi. Odun hamurunun Board). eklerini oluşturan dokümanlar topluluğu. Oluklu karton koli imalatında kullanılan kartonlar. Koli. (Eş anlamlı. Müteahhit. Taşeron kum bulunmaktadır. Bu valslerin arma çamurlu arıtma sistemlerinin kapasitesini arttırmak için desenlileri ve boş desenlileri de bulunmaktadır. Bu süreçte arıtılacak su. Continuous Coloring. Kontrat şartları göz önüne sürekli olarak ölçümlü boya verilmesi. yüzeyde kullanılan kartonlar. Kirlilikler. kullanılan. cam. Sözleşmeli bakım. Hurda kâğıtta üretiminde kullanılan ve ham maddenin pişiriciye sürekli gözle görülebilen. Shrinkage) (2) Kontrat. su izi vermede Contact Print. Surface Pit Distribution. Container Board. Yüklenici. Linerboard). bir saat kadar yüksek kullanılmaktadır. elyaf dışı zararlı Mukavele. Sürekli kontrol. ip. firmalar aracılığıyla yapılan bakım yönetimi biçimi. Kâğıdın kururken her Contaminants. Kimyasal selüloz Contraries. 40 ile 90 gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. (Bakınız . Koli kartonu. dış selüloz üretimi. Contrast. emilim desenli olanları özel yazışma kâğıtlarının yapımında. folyolar. kum. Sürekli iz valsi. Referans Bilgisayarlarda çıktı almak için kullanılan. g/m2 arasındaki birinci hamur kâğıtlardandır. Yabancı maddeler. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. kumaş parçaları ve Contract Maintenance. kontrole göre. Continuous Control. kontrata işlenen fiyat. Sürekli pişirme. Oluklu koli yapımında. kontrolün daha kaliteli yapılabilmesi Contractual Documents. pişiricide kesiksiz olarak pişirilmesi yöntemini kullanan Container Liner. alınarak. Çekmek. (Bakınız. Koli kartonu. Sürekli izli Mean Seperation). Detrimental Substances). Arma geliştirilmiş bir süreç. Sözleşmeyle ilgili. boş yoluyla çözünmüş biyolojik oksijen ihtiyacını ve askıdaki izlileri de kâğıt yüzeyinde düzgünlük yaratma işlerinde katı madde miktarını azaltmak için. (1) Büzülmek. tutkal artıkları. cam parçaları. Sürekli olarak hamur Container. perfore edilmiş yazıcı kâğıdı. Sözleşme. (Bakınız. elyaf dışı yabancı maddeler. Continuous. Kontrat ve amacıyla geliştirilen kontrol yöntemi. maddeler. Üstlenici. Sürekli form kâğıdı. Sürekli pulper. koyu ve açık alanlar arasındaki farklılık. Kontak baskı. Kâğıt hamuruna Contract Price. belirli aralıklarla düz bir yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki temas oranı (%). Bir elyafın diğer elyaflar ile kesişme amaçlı ölçüm. plastik parçaları. plastik gibi beslendiği ve siyah likörün geri alındığı pişirme yöntemi. Surface Volume. Kâğıt yüzeyinin Continuous Forms Paper. konsantarasyonlu bir aktif çamurla temas ettirilmektedir. Sürekli. Bir resimde. Continuous Measuring. paralel çizgiler halinde devam eden. Satış sözleşmesi. Contract. metal parçaları. Contract of Sales. açma işleminde kullanılan pulper. Sürekli boyama.

makinelerinden zarf makinelerine. kâğıt kırtasiye ürünleri. Bale Conveyor) Control System. diğer makinelerle yapılan kaplama işlemi. (Eş anlamlı. kullanılan kumanda panosu. tarzda oluşturulan kontrol döngüsü. Konveyör sistemi. Alternatif akımda 50 Hz. Control Valve. Taşıyıcı. Selüloz Control Panel. saman gibi içinde selüloz barındıran maddelerdir. sistem. Isının Cook. dönüşümlü kâğıt fabrikası. i kullanarak başka ölçülen değeri. Entegre olmayan kullanılan pano. Dönüştürücü kaplama. Nişastanın uzun geçirilerek. Kaplama. Kâğıt Control Chart. Conveyor.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contrast Ratio. Kontrol edilen yapılan Testlayner. Control Roll. kontrolünde kullanılan kontrol grafikleri. Örneğin kutu kontrol ünitesi. Ekipmanı çalıştırmak için işlemleri sonucu yapılmış ürünlerdir. Süreç değişkenimi kontrol Conveyor System. kesafet gibi. Ham maddeleri bir Controllability. Dönüşümlü kâğıt üreten fabrika. Bunlar sinyalleri üreterek sürecin kontrol edilmesini sağlayan arasında çok çeşitli makineler bulunmaktadır. frekanslara dönüştüren elektronik ünite. Atık kâğıttan Control Stability. altında pişirme. Üretilmiş bir kâğıt Controlled Value. Kontrol grafiği. (2) Nişasta pişirme. alt eden ve bir merkezden komut alarak otomatik olarak çalışan platformu ve sonrasında eğimli bir konveyör bulunan vana. Kontrol vanası. Kâğıt işleme. kutu imalatları. Sıradan Testlayner. (2) Dönüşüm amacıyla hurda değişkenler. (1) Odun yongalarını veya selüloz sıvı veya gaz kütlesi içinde karıştırma veya başka bir taşıma üretilecek genelde her türlü ham maddeyi basınç ve sıcaklık yoluyla aktarılması. Üzerine sonsuz otomasyon sistemleri. Kontrol edilebilirlik. (1) Kâğıt işleme makinesi. kesafet. “Digester” denilen Conversion. bobinini işleyerek başka ürünler üreten makine (2) sıcaklık veya debi gibi kontrol edilmesi istenilen değişkenin Dönüştürücü. Baskıda elde edilebilen. Ölçülen süreç değişkenlerini belirli Genellikle Converting tercih edilmektedir. (Bakınız. Taşıyıcı bant. Taşınımlı ısı aktarımı. döner bir bant geçirilmiş mekanik aksam. Operatör tarafından üretimi olmayan kâğıt fabrikası. Bir çekin sahte olup Converting Paper. Conversion Cost. Kâğıt işleme makinesi. Pişirme. Tartım kantarı. (Bakınız. çanta ve hedeflenir. Dönüştürme. Converter. Converting Mill. Sevk bandı. Dönüşümlü kâğıt. Kontrol kararlılığı. Controlled Variable. Seviye. Kontrolör. dönüştürülmesi. Kâğıdın özel işlemlerden pişiricide yapılır. Örneğin kuşe kaplanması. Genellikle geri beslemeli geniştir. süreçlerdeki kontrol edilmek istenilen kâğıt ürünler elde etme. dönüştürme Control Box. Kontrol panosu. Kontrol devresi. Kontrol edilen değişken. Kontrol sistemi. bir set/hedef değere göre mukayese ederek gerekli düzeltici Converting Machine. Debi. Bir sürecin kontrol ürüne dönüştürme maliyeti. Bunlar yonga. edilme özelliği. baskı. Conversion Coating. İşleme. paçavra. bir yüzüne tutkal beyaz rengin siyah renge olan oranı. Converture Ordinaire. (1) Üretilmiş kâğıttan sıcaklık. Paper olmadığını anlamak için edinilmiş. kırtasiye ürünlerinden ambalaj ve paketleme malzemelerine kadar yelpaze oldukça Control Loop. Kumanda kutusu. kâğıttan yeni kâğıt üretme. Kontrol edilen değer. Kâğıt makinesinde veya belirli ünitelerinde bulunan süreçleri kontrol eden Conveyor Belt. İstatistiksel süreç makinesi dışında. Converting. sistemin hedeften sapmadan istikrar içinde çalışması. Konveyör. Oranın yüksekliği kaplanması veya kutu yapılması. başka tür kâğıtlara veya ürünlere 77 . Kontrol rulosu. İşleme maliyeti. o çekin yapıldığı Converting) kâğıttan örnek kâğıt rulo. Conversion) Controller. Convective Heat transfer. Kontrast oranı.

bakır ağırlığı. Çok termometre sıcaklığına düşüren kule. (2) Fotokopi kâğıdı. dayanıklı imal edilmiş. Pişirici. 78 . Tomar. Bobinin açılması veya vakum pompalarında. (1) Kopya kâğıdı. mihver boruyu iki ucundan kıskaca alan kavramalar. (Eş anlamlı. pişirilerek tutkallaştırılması. Copper Number. Soğutucu. Soğutma tamburu. X Cooling Fan. Bobin sarımında kullanılan ve kullandığı sızdırmazlık suyunu. Her parti Copier. bakırı indirgeme yoluyla iki Pişmiş domuz paketleme kâğıdı. bobin üzerine yapıştırılan bilgi kartı. (2) Bakır bobin sarma kâğıdı. Patron kâğıdı. kopyalama yapılan kâğıt. silindir yataklarında dolaşan yağın soğutulmasında kullanılan. Cordtone. büyük çaplı Cooling Unit. Soğutma fanı. Pişirme. İp sarımında kullanılan kâğıt Core Chuck. olan ve toplamda 128 ft³ (= 3.25m. Core Burst. Mihver boru. 100 gr selülozun. bobin makinesi frenlemesinde. Elyaf bozunmasının bir Cooked Ham Wrapper. Düşük gramajlı olduğu için yarı şeffaf özelliğinden başlamasıyla bitişi arasında geçen süre. Cooking. Safihanın soğumasına olanak sağlayan içine su verilerek safihayı soğutan vals. Bakır sayısı. Mihver boru kartonu. Safihanın soğumasına Cord. Cop Tube Paper. olanak sağlayan su soğutmalı silindirler. Dayanıklılık rutubet profilini eşit olarak yayar ve kâğıda boyutsal kazandırmak için. (2) Nişastanın Copper Plate Board. ip veya seyrek kumaşla takviye edilmiş kararlılık sağlar. Cooling Tower. (1) Bakır renkli kâğıt.5 m. Fotokopi kâğıdı. Bakır kâğıdı. Pişirme süresi. Pelür kopya kâğıdı. Soğutma valsi. soğutma amaçlı kullanılan fanlar. Çuval desenli kâğıt. (2) ölçütü. Kurutma kullanılan karton. Mihver kavraması. Bağ. Bakır kalıp. Bakırdan yapılma baskı işlemi. basınç ve sıcaklık altında kimyasallarla işleme. Core Cards. X 1 m ebadında 3. Bir başka tanıma göre 2.624 m3 hacimdeki kâğıt tomarı. Cop Paper. gram cinsinden Cooker. Koordinasyon. kimyasalları olan pişirme sıvısı. Benzer su soğutmaları. kâğıt masura. Cooling Drum.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ moleküller halinde tutkallaşması için yapılan pişirme Copper Engraving. Bu valsler Cord Reinforced Paper. kapalı çevrimle yaş merkezde kâğıdın üzerine sarıldığı mihver boru. Bobin sevk etiketi. Burlap) Cooling Roll. Mulaj Cooking Time. Bir mekânı veya ekipmanı 1. Soğutma suyu. Göbekten patlama. Cooking Liquor. Mihver boru yapımında Cooling Water. X 8 ft. Bobin etiketi. Soğutma kulesi. Aşçı. temiz ve soğuk su. Copying Tissue.125 m3 hacminde kâğıt tomarı. üretim bilgilerinin ve sevk bilgilerinin özetlendiği. (Eş anlamlı. için. et kalınlığı yüksek olan. İçinde pişirme Copying Paper. Vakum pompalarının Core. Cookery Parchment. ötürü altına konan resmin veya cismin üzerinden karakalem Cooler. sarılması sırasında mihver boru veya masura üzerinde veya preslerin hidrolik ünitelerinde de bulunur. Seat Roll) kâğıt. Eşgüdüm. X 4 ft. Masura kâğıdı. kopma. Nişasta pişirme ünitesi. Fotokopi makinesi. değerli bakıra dönüştürmesi sonucu gerekli. Bobin makinesinde masuraların yapıldığı kâğıt. Pişirme likörü. Masura kâğıdı. Copper Paper. (1) Kâğıt selüloz ham maddesini. Copier Paper. Soğutma ünitesi. (1) Domuz pişirme kâğıdı. Fırın kâğıdı. “Cooker” denilen pişiricide yapılır. Radyatör suyu. Bir kâğıt ambalaj ölçüsü. Bakır kaplı karton. Kenarları 4 ft. pişirme ustasına verilen ad. Core Board. (3) Selüloz kalıbı. bobinin kendi içinde kayarak dönmesi sonucu oluşan Coordination. Beç türü pişiricide sürecin kâğıdı. İp takviyeli kâğıt.

Üstte kullanılan kâğıda üst layner (Top Liner) ve ezilmeye karşı korumak için konulan. Mihver boruya yakın olan Cornstalk. metal veya tahtadan Corrosion. Paslanma kontrolü. Üç kattan meydana gelen oluklu mukavvada. Oluklu kutu yapımında kullanılan ve fluting ve testlayner diye adlandırılan kâğıtlar. mukavva. Plansız bakım. formun bir köşesine uygulanmış mukavva. kusurlar nedeniyle mihver boru uç takozlarının Corrective Action. 79 . alt yüzeyde kullanılan kâğıt. Mihver borunun edilen bitki artığı. Mektup kâğıtları. Çürüme. (Eş anlamlı. Bu Corporation. Tüzel kişi. Mihversiz bobin. plastik. ve rutubet geçirmez kâğıt türleri. Korozyon önleyici kâğıt. Sigara filtresinin dışındaki Corrugated Board. (2) Bobin kullanımından sonra geriye Rulman gibi. Corner Stub. layner ise onulalı kısmı kapatan alt ve üst yüzeylerde Corner Stay. Corn Starch. Şarap şişelerinde mantarı saran kâğıt. Core Stock. (1) Bobin haldeki kâğıt Corrosion Preventives. İki ondüle ve üç laynerden meydana gelen oluklu perforasyon. Pas önleme. (Eş anlamlı. merkezde bulunan mihver borudan kurtularak kullanılamaz Corrosion Control. Düzeltici bakım. Corrective Maintenance. Arıza olduktan Coreless Roll. Temizlik kâğıtlarında veya Corrective Measures. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Core Curl.4). kaynaklanan zayiat. olduğu paslanma. Mihver boru Correspondence Envelope. Test sınırlarını belirten işaretler. Basılmış kâğıtta kesim kutu üretiminde iç kısımda ondüle yapılarak kullanılır. Oluklu mukavva alt merkezindeki koyu renkli kısım. kalitesi nedeniyle kullanılmadan kalan ve kırışıklığı nedeniyle kullanılması mümkün olmayan kâğıtlardan Corrosion Preventive Papers. Core Waste. Kutuların köşelerini kullanılır. Ağaç özü. Corrugated Board). Mihver döküntüsü. Mihver boru kartonu. boru/masura olmayan bobin. Paslanmayı önleme. Düzeltici tedbirler. Ortasında mihver sonra yapılan düzeltici bakım. alınamaması. Çift kat oluklu ayrılmasını sağlayan. Fluting kâğıt Corner Marks. Köşe işaretleri. Köşe koruyucu. Mektup Zarfı. kâğıdı. Ağacın veya odunun Corrugated Base Paper. Paslanmayı hale gelmesi. (1) Kapüşon kâğıdı. metal parçaları sarmak için kullanılan. Cork Paper. borunun her iki Correspondence Papers. küçük kâğıt rulolarda rastlanabilen sarım türü. yağlı kalan kullanılmış mihver boru. Corrosion Prevention. ucuna çakılan. alındığında ise salgı yapması söz konusudur. (Ek. Tespit edilmiş bir çakılamaması veya bobinin üretim amacıyla kavramaya kusuru ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet. Kâğıtta dayanım arttırıcı olarak kullanılan nişasta türlerindendir. Odun özü. Corewood. karbon kâğıdının kolayca asıl kâğıttan Corrugated Board–Double Wall. boyalar. Mihver kayması. Geçmişte mekanik selülozları % 25 yerlerdeki kâğıt kıvrılması. Mihver boru takozu. Kâğıtta kullanılan yapılmış konik takozlar. mukavva kartonu. özel karton parçaları. Mısır sapı. dökme kâğıt. Mihver boru hasarı. Kurum. Kâğıt bobininin. kimyasalların. Paslanmayı kullanımında. uçlarındaki ezilmeler ve ovallikleri belirten kusurlar. Tıkaç. Köşe koçanı. Alt layner. Mısır nişastası. Paslanma. Oluklu mukavva kâğıtları. oranında diğer selülozlara karıştırılarak gazete kâğıdı elde Core Damage. uçlarında hasar meydana gelmemesi için. önlemek için alınan planlı ve kontrollü önlemler. Karbon kâğıtlı sürekli Corrugated Fiberboard/Cardboard) formlarda. (2) Mantarlı kâğıt. alttaki kâğıda alt layner (Base Liner) denir. kâğıt fabrikasında metal aksamda neden Core Slippage. Düzeltici faaliyet. Pas önleyiciler. Corrective Actions) Core Plug. mihver boruya yakın yerlerde sarımın kötü önlemek için kullanılan kimyasallar. Oluklu mantar desenli kâğıt. Göbek kıvrımı.

olarak kullanılan oluklu mukavva. Maliyeti Corrugated Container. (Ek. Pamuk çırçırlarından elde üzerine sarılan kâğıdın mihver boruya yakın kısımlarındaki edilen selüloz. selüloz ham Corrugated Wrapping. Cotton Content Paper.4). Uzun elyaflı pamuk selülozu. Mihver boru Cotton Linter. Rag Paper) Corrugator. görüşe göre bakım ve onarım harcamaları gibi masraflar (Ek. Pamuklu kâğıt olabilmesi için Corrugating Material. (2) Oluklanma. Harmanında % 25 in üzerinde pamuk selülozu bulunan kâğıtlar. Oluklu mukavva. Pamuklu kâğıt. Kozmetik amaçlı pelür kâğıtları. Corrugator Roll. Maliyet. Kâğıt yapımında kullanılan. Cost Intensive. Oluklu mukavva. Corrugated Cardboard.4). Mukavva haline getirilmemiş. yüksek. Maliyetsiz. Sadece oluklandırılmış ve ambalajda dolgu olarak Cotton Batting Paper. Pamuk linteri. Oluklu vals. Corrugated Board–Single Wall. Cotton. Fluting kâğıt. Corrugated Sheet. Corrugated Shipping Container Board.4). Kısa elyaflı pamuk selülozu. Bir ürünün müşteri eline kullanılan oluklu mukavva parçası. Yeni görüşe göre ise bakım ve onarım Corrugated Cap. Oluklu mukavva iç kâğıdı. Ondüle merdanesi. Oluklu kutu makinelerinde bulunan Oluklandırma merdaneleri. Eski mukavva. Pamuk. Oluklu mukavvanın Cost of Acquisition. (1) Oluk verme. Kâğıt harmanında. Corrugated Medium. Pamuk kullanılan darbe emici kâğıt. Fluting kâğıt. Cost. (Bakınız. bu değere eşit veya bunun üzerinde pamuk selülozu bulunduğunu ifade etmektedir. En yaygın kullanılan oluklu mukavva türü. yüzsüz ve oluklandırılmış kâğıt. Cotton Paper. kâğıt. Pamuk ambalaj kâğıdı. mukavva. mukavva. Corrugated Cost of Quality. Oluk makinesi. Sermaye maliyeti. Oluklu mukavva kutu. selülozu bulunan kâğıt. Yüksek maliyetli. Costless. Pamuklu kâğıt. Tek yüzlü oluklu mukavva. açık mavi renkli bir kâğıt. harcamaların tamamı. Satın alma dalgalı kısmını oluşturan kâğıt. ambalajlamada kullanılan. Oluklu mukavva. Satış maliyeti. adlandırılmıştır. Kalite amaçlı yapılan Board – Single Face). Edinme maliyeti.4). Corrugating Media/Medium. Oluklandırma. Ondüleli kâğıt. Fluting minimum % 25 pamuk selülozundan yapılması gerekir. Bir ondüle ve bir layner kâğıtla yapılan oluklu temizleme kâğıdı. Corrugated Medium. geçene kadar olan tüm maliyetler toplamı. Harcama merkezi. Harmanında pamuk Corrugating. Fluting Media). Cotton Fiber. Bir proje veya bir layner kâğıdından meydana gelen ve paketlemede dolgu yatırımda harcanan öz kaynaklar ve borçlanmaların tamamı. Corrugated Roll. Maliyet muhasebesi. Çeşitli amaçlar için Cost of Sales. Bir oluklu ve Cost of Capital.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrugated Board–Single Face. Oluklu mukavva kutu. aşamasında yapılan tüm harcamalar. Linter selülozu. Oluklanma izleri. (Ek. Oluklu. görülmektedir. Oluklu kâğıt. Masraf merkezi. Kalite maliyeti. (Ek. (Bakınız. Tek veya çift yüzlü işleri kârlılığa katkısı nedeniyle kâr merkezi olarak oluklu mukavva. Tek yüzlü oluklu Cosmetic Tissues. Makyaj mukavva. Pamuk elyafı. nedeniyle bakım bölümü masraf merkezi olarak Corrugated Board Box. Corrugation. (Eş anlamlı. 80 . maddesi. Oluklu mukavva. Bir ondüle ve iki laynerden yapılan oluklu Cost Center. Corrugated Fiberboard. Tek katlı oluklu Cost Accounting. Oluklu levha. Maliyetli.

sınıfındandır. Büyük ebatlı Count. Cotton Wipe Test. elek bölümünde. (1) Kenar çatlağı. preslerden önce alt katta Crack. Sayım kontrol kâğıdı. Sayıcı. Bilet kâğıdı. (2) Gauç. delik yerlerinin görülebildiği planlama tekniğidir. Couch Roll. Enjektör. (2) Silindir makinelerde formasyon kutularında. Crack at Fold. yapılırken belirli sayıya ulaşıldığını gösteren sayaç. makinesinde elekten keçeye safihanın aktarıldığı bölüm. (1) Kâğıt makinesi Cracked Edge. Elek altı döküntü bütesi. Güvenlikli kâğıtlar mekanizma. (Eş anlamlı. Counter. yöntem. Kâğıt selülozundan yapılan ve alınan pamuk örneklerini sarmak enjektörü. (Vatman) alarak. (2) Kartonda bükülme sonucu hamur bütesi. sifon valsindeki düzensiz su gösteren. Kırılma. Kitap kapağı kâğıdı. bir pres keçesi üzerine aktaran kişi veya Coupon Paper. Bisküvi kutusu kartonu. bisküvi kutusu kartonu. yerine kullanılan. geçirilen keçe. düzgünlüğünü kabaca algılayan bir deney. Çatlama. Kâğıt Kâğıt ve Selüloz Birliği. (Bakınız. El yapımı yaş kâğıdı elekçiden bağlayan düzenek. (1) Çok katlı kâğıtlarda. Bu testte yüzeyin Counter Check Paper. (1) Aktarmak. katlanma yerindeki çatlak. Cotton Straw. (Eş anlamlı. Yüzey Counter Board. Pamuk kayma testi. Couch Pit Agitator. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. makinesi elek bölümü sonunda. Kâğıt kenarında görülen. vakum bağlandığı için adına sifon valsi de Cracker Box Divider. takılanları sayarak yüzeyin düzgünlüğü hakkında bilgi Counter Current Washing. Bir Couch Marks. Pamuklu numune kâğıdı. Sayı. araya belirtici şerit atan makine. Küçük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. preslere aktarma. CPM (Critical Path Method). Kâğıt Counter Roll Paper. valsinden hemen sonraki vals. Kapak kartonu. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals. Sifon valsi izleri. Sayılan rakam. Gauç bütesi. (Eş anlamlı: Hog Pit). Sayım üzerine bırakılan bir tutam pamuktan yüzeyin pürüzlerine sırasında topların arasına bir enjektörden atılan kâğıt. istenilen sayıya için kullanılan kâğıt. Bisküvi denilmektedir. katlama bulunan ve kenar döküntülerinin ve yaş döküntülerin aktığı tabakasının ayrılması. (Presleyerek suyunu alma amacıyla) Elekten alınmıştır. Gauç valsi. (2) Elek kenarında yırtılma. (3) Metal yorgunluğu nedeniyle. Bisküvi ara kâğıdı. Sayaç enjektörü. Kâğıt projede gerekli olan faaliyetlerin birbiriyle olan ilişkilerini üzerinde gözle görülen. yünden yapılma. Pamuk sapı. Bardak kapak kartonu. çıktığı yönden verilen temiz suyla yapılan yıkama şekli. Elle prese verme. Kanada Couch Pit. Kitap kapağı kartonu. Ebat kâğıdı sayarak. Aktarıcı. sırasını. metal malzemede için de kullanılır. Sayaç. Kraft Counter Ejector. Cover Cap Board. Ebat kesimi Cracker Caddy Board: Bisküvi saklama kabı kartonu. Gauç valsi kaplaması kapatmak için üretilmiş kâğıt. Katlama sırasında kırılma. 81 . Shadow Marks). Yazar kasa rulo kâğıdı. Selülozun sahibi olma. Ayakkabı taban kartonu. Kapak kâğıdı. süresini ve kaynakları gösteren proje süzülümü nedeniyle oluşan. Aktarma valsi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cotton Sampling Paper. Güç aktarımında iki ayrı şaftı birbirine Coucher. Gauç vals ceketi. Kapasitesi yüksek makinelerde. Salpa. Ters akımlı yıkama. Sifon valsi. Coupling. Elek altı büte karıştırıcısı. Adet. Cracker Box Liner. El yapımı kâğıtlarda kullanılan bir Cover Board. Bir toptaki kâğıt sayısı. Kaplin. Taklit edilmemesi için üretimde özel önlemler Couching. Yaprak sayıcı. Counter Shooter). CPPA (Canadian Pulp and Paper Association). kalite bozukluğu. aralara konulan yağlı seperatör kâğıtları. Bardak Couch Jacket. Jacket). ulaşıldığında. Couch. gauç valsi üzerine Cover Paper. Sifon izleri. Kritik yol metodu. Bazen beyaz su bütesi kırılma. oluşan çatlak.

Büküle bilirlik. Bıçakla katlama izi verme. Kâğıdın buruşturulması sırasında çıkan katlanmasına rağmen. kopmaya karşı ses. Çatlatma. uzama yaparlar ve kuvvet kalktığında eski durumlarına Crate Liners. Bilinçli olarak Creping Doctor. Creep) karşı gösterdiği direnç. (Bakınız. Bir top kağıda krepleme işlemi. (Bakınız. Kâğıdın veya kartonun kırma. Kırılmaya Creep Machine. (2) Kırılma. çatlak görünümlü hale getirilmesi. Kırılma Testi. 82 . kaba görünümlü kâğıt. Creep) Craters. m/dakikadır. Crease. katrandan elde edilen. Kasa kartonu. Creep) Creasibility Tester. Bir tür Gofraj işlemi. Creaters. Katlanma.) Creosol. Yanki silindirlerin bükülebilmesi için iz verilmiş karton. Özellikle temizlik kâğıtlarında Yanki silindire konteyner yapımında kullanılan ve küfenin ürüne temasını baskı yapan bir raspa ile sağlanan krep. yapmak üzere yapılmış. Katran ruhu. Krep makinesi. Genellikle 10-25 Creeped Wadding. Yüzey çatlatma işlemi. Krepli Kraft kâğıdı. Craddle. Creep) Crease Carton. İz bırakmadan bükülme yeteneği. Koçan perforasyonu. Bükülmenin düzelmeye karşı Creping Tissue. Krepli hijyenik kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cracking. Pilyaj. Krepli pelür kâğıdı. indirirken bobini kucaklayan yastıklayıcı palet. kesmek için araya konulan kâğıt/karton. temizlik. (Bakınız. Hışırtı. Kullanım sırasında kâğıdı Crease Retention. Tebeşir çizim kâğıdı. Belirli bir kuvvetle Crackle. Katlı kalabilme. Krep oranı. Küfe kartonu. Creep) Creasability. Creep) Crayon Paper. Creeped. (Bakınız. Creeped Dublex Kraft Paper. Kreplenmiş kâğıt. Kuşe kâğıt yüzeyinde görülen Crash Finish. Krepleme yapma işlemi. (DIN 55437) Crease Strength. Krepleme işlemi. Kâğıdın elastik ve emici olması için yapılan Crash Perforation. Oyuklar. Creep) karşı dayanıklı olma. yağsı sıvı. Krepleme. Crease Stifness Tester. elek ve keçe değişimleri gibi durumlarda elle Creep) çalıştırmayı sağlayan en düşük dönüş hızı. Creping. Krepli tampon kâğıdı. Krapon kâğıdı. Bükme test aleti. Bükülme. Kâğıt makinesini bakım. Krepli. (Bakınız. Krepli su geçirimsiz belirlenir. Bobin makinesinde. Crease Stifness Tester. Kâğıdın veya kartonun bükülme sonrası düzelmeye (Bakınız. Kraft kâğıdı. şeffaf veya açık sarı renkli. kaplanamamış olarak kalan oyuklar. Creep) Crawl Speed. Krepleme öncesi ve sonrası. Krepleme raspası. Kuşe kaplamanın büküm katlanma sonrası açılmadan kalabilme özelliği. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Katlama dayanımı. Kraterler. Creepe Paper. bükülebilmeyi tanımlar. (Bakınız. Böyle durumlarda çalışma mantığı ve iş Creep) güvenliği makine kontrolü yerine operatör tarafından Creeped Waterproof Kraft Paper. çıkışında kullanılan krepleme raspası. Sürünme hızı. (Bakınız. Bükülme sonrası kâğıdın düzelme Cracking Test. Pilyajlı karton. Krep. (Bakınız. Kâğıt yüzeyinin çukurluklar. Kasa veya dönerler. mukavemetinde azalma olmaması. Bobin yastığı. (1) Kırma. Creep. Creeped Kraft Paper. kâğıt İlgili bir kelime olan Foldability iz bırakarak uzunluğunda meydana gelen değişmenin oranı. (Bakınız. Krepli dupleks Kraft kâğıdı. sarılmış bobini Creasing. Kraterler. Kırma. Çatlama. (Bakınız. Creep) Crease Recovery Resistance. Bu tür kâğıtlara kuvvet uygulandığında uygulanan perforasyon işlemi. Kartonun bükülerek kuşe değerini ölçen alet katmanının test edilmesi. sırasında kırılması. Kırılmadan bükülme. Tebeşirle resim Creep Finish. İs kokulu. açarak çekildiğinde. Katlana bilirlik. Creep Ratio. direnci. (Bakınız.

kamburlaşma. (Bakınız. Eşik değer. Makine enine rutubet sıcaklığı. kontrol sistemi. 83 . Bir ekosistemde dengeyi Cross Direction Permeability. Preslerde kullanılan ve toleransı Crill. (k). Cross Direction Caliper Control. Kritik varlık. Makine eni. Kenarları tıraşlama. Critical Speed. Arzani makas bıçağı. Kreplemek. boyuna hem de enine geçirgenlik değişebilmektedir. Kreplenmiş. İstavroz. sonucu meydana gelen kamburlaşma. gelişir ve sonunda gövde ile başlığın birbirinden Cross. Critical Delamination Temperature. Kaplin şekli. Buhar silindirlerinde ve Yanki elde edilen selüloz. Kritik kat ayırma enerjisi. eşik ayarlarıyla yapılan ve enine olan parlaklık profilini düzelten enerji değeri. Baz alınacak değer. bıçağı. Makine enine Criteria. Kalenderde bölgesel baskı ayarlarıyla yapılan ve Critical Angle. Saman elyafı. Kamburluk layner Critical Value. Toz parçalarından daha küçük ebatta elyaf. Makine enine kalınlık kontrolü. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner Critical Temperature. (2) İstavroz mafsal. Bir alez. Haç. yüksek bir bağlantı şekli. Termoform ambalaj. Hamur kasasında bölgesel sulandırma ile Critical Asset. sıvı halden çıktığı sıcaklık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crevice Corrosion/Crevice Corrosion Cracking. Kalenderde bölgesel ısı. Belirli Critical Spare. rutubet profilini düzelten kontrol sistemi. Arzani makas. Hamur kasası içinde giren hamuru yanlara doğru yönlendiren dağıtıcı. Yatak örtü kâğıdı. Kritik hız. (1) Elde yapılan ayrılmasıyla sonuçlanır. Zamanla Cropping. Fines) “Fines” olarak ifade edilen toz parçacıklarından Cross Cutter. Suyolunun tersi olan katlanarak ısıl işlemle yapıştırılmış ambalaj. Ebat kesim Crimping. kırılmasını sağlayan geliş açısı. Kritik açı. (Bakınız. Boya çıkarma. Warp Level) çıkarma. Kenarları Cross Direction (CD). kâğıt yönü. Kritik kat ayırma Cross Direction Moisture Control. ciddi sonuçlar yaratacak mal. Krepli gibi görüntü verilmiş. Sheeter). Saf bir sıvının kâğıdın nem emerek enine doğru düzensiz ebat değiştirmesi belirli bir sıcaklık aşıldığında. kâğıttaki iç gerilimin tutkalın veya havanın nemiyle serbest Crocking. Kırpma. daha küçük ebattaki parçacıklar. Katlama. Cross Flow Distributor. Olmaması durumunda bölgelerde gözeneklerin sıkışması nedeniyle hem makine işletmeyi durduracak yedek ekipman veya yedek parça. Crimp Wrapping. büyük ebatlı kâğıtları. Crinkled. Kriter. Cross Cutting Knife. Kâğıt için kullanılan T biçimli tahta alet. Tek yıllık bitki artıklarından korozyon çatlağı. Kritik değer. Ebat kesim makinesi. Akışa karşı dağıtıcı. askıya koymak veya askıdan almak Crib Sheet. Kritik sıcaklık. Kritik yedek. Hasta yatak kâğıdı. Hava veya sıvının safiha gözeneklerinden geçişi. gramaj kontrolü. Crimp. Kâğıt yüzeyini silerek boyayı kalmasından kaynaklanmaktadır. silindirlerde görülen sinsi bir korozyon türüdür. Hasarlanması durumunda makine enine olan gramaj profilini düzelten kontrol sistemi. Katlamak. Döner parçalarda kritik hızdan Cross Directional (CD) Warp. Buharla veya fıskiyelerle makine enine olan bundan sonra kat ayıracak vals sıcaklığı. Kılcal Crop Fibers. kontrolü. Makine enine geçirgenlik bozmayacak en yüksek eşik kirlilik yükü. Makine enine parlaklık Critical Delamination Energy. Cross Direction Gloss Control. Kardan şaft. Işımanın 90o lik açı ile enine olan kalınlık profilini düzelten kontrol sistemi. rutubet ve baskı Yüksek sıcaklıkta kat ayıracak büyüklüğe erişmiş. Cross Direction Basis Weight Control. Haç şeklinde olan. Kritik yük. Makine enine daha yüksek hızlarda titreşim oluşur. Ölçüt. Kat ayıracak eşik sıcaklık derecesine yükselmiş ve kontrolü. (Bakınız. Critical Load.

Taç vals. (Bakınız. Makine eninde Crown Roll. Cross Perforations. Ret ürün. Kontrollü CSF (Canadian Standard Freeness). bölümünün kristalleşerek üç boyutlu bir yapı oluşturması. sanayiinde selülozun yapısını inceleyen bilim dalı. Bombe. Kristalit. Bombeli vals. Öğütücüde ama özellikle hollenderde Cross Machine Direction. Ezik bobin. Polimerlerde. (1) Ezme. eşitlemek ve genel dayanımı yükseltmektir. Gerçekte buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme makinenin enine olarak tam ortasıdır. yarı mekanik hamur. Zincir bağlı. Iskarta kâğıt. Yarı kimyasal Crown Face. diğerini makine yönüne dizerek yapılan Crushed. Kristalleşme derecesi. karıştırılmamalıdır). Ezilmiş. Cross Laminated. Compression Strength). Cross (Chemical) Recovery. Ezilmiş görünümü verme. CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp). yani atomların dizilişlerini inceleyen bilim dalı. Bombe yüzeyi. Bombe merkezi. Bombe kontrolü. Suyoluna dik olarak yapılan kâğıt katlama olan pres valsleri. Maddelerin kristal yapısını. dupleks laminasyon. Beating) (2) yönü ve makinenin enine olan yöne. Taç kontrolu. Birinci Crystallinity. Selüloz üretiminde sülfit ve sülfat süreçlerinde Crystallization. Crown Filler. gelen darbe izleri. bombeliğini yerel olarak düzenleyen vals sistemi. Preslenmiş gazete kâğıdı. bir halde kâğıda verilen yüzey etkisi. birini makine enine. Sürekli formlarda Crystaline Cellulose. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi Cull. Çeşitli nedenlerle darbe almış kazandırmak için. Iskarta. Enine perforasyon. Elyafın bir yaprakları ayıran delikli çizgiler. Elyaf hücre duvarlarının kristalleşmiş ikinci süreçte kazanılanı da birinci süreçte kullanma. Makine elyaflarda gözlenen ezme işlemi. Orta kısmı bombeli katlama. Ezik. bir polimer zincirini diğerine çaprazlama veya ezilerek dairesel görünümünü kaybetmiş kâğıt bobini. Makine yönüne karşı. bağlama yöntemi veya bağlanma şekli. Giyotin artığı kâğıt. süreçte kazanılan kimyasalı ikinci süreçte kullanma ve Crystallite. Crushing. Ezilmiş masura. makine enine yön Ezilme. Taç gibi görünen. Crushing Strength. Kâğıdın kuruma sırasında enine doğru çekerek daralması. Çapraz bağlanma. Crushed Finish. kısımları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cross Grain Fold. Bombe kontrollü vals. Makine enine doğru çekme. tarafının kenarlara göre şişkin olması. molekülü yandaki moleküle. Buna kalsiyum klorür ve Culled Paper. Ezilme dayanımı. Çapraz bağlı. İlk dönemlerde tahta enine. (1) Üretim ıskartası kâğıt. Crushed News. Grene karşı katlama. Crown Controlled Roll. kimyasal bağlarla bağlama. Ezilmiş mihver boru. olarak karıştırılan kalsiyum sülfat. (Taş vals “Granite Roll” ile yöntemi. Amacı her iki yöne dayanımı Crushed Core. Kristalografi. üzerine uygulanan yeni mürekkebi almaması. Beloit tarafından bulunan ve vals içinde nip serbestlik ölçümü. Kanada yöntemi taç vals. Kâğıt makinesinde safihanın aktığı yöne. Bombeli yüzey uzunluğu. Yaş veya kuru Cross Linked. Crown. yoluyla elde edilen selüloz. Kâğıt Crown Control. Hamurun serbestlik yani suyu bırakma boyunca hareketli bir mekanizma ile nip basıncını ve vals derecesini ölçme yöntemlerinden biri. Kristalize selüloz. Çapraz geri kazanım. Çapraz laminasyon. 84 . Kâğıdın valslerden geçerken üzerinde meydana denilmektedir. Kurumuş bir mürekkebin. Kristalleşme. (Eş anlamlı. (2) sodyum sülfat da eklenmektedir. uygulanmaktadır. Yongaların önce sodyum sülfit ve Crown Face Centerline. Taç. Kâğıt tabakalarının Crush. makine tokaçlarla elyaflar ezilirdi. Farklı özellikler Crushed Roll. Cross Linking. Bir valsin orta Crystallography. Ezmek. Alçı tozu. Cross Machine Shrinkage.

yatkınlığı. kâğıtlar. Kıvrılma testi. kullanılan özel bir kâğıt. Kâğıtta oluşan kıvrılma eğilimi. (2) kâğıtlar. Kâğıdın kıvrılmaya olan Cup Board. Buna değişik adlar da verilmektedir. Cupstock. Kıvrılma eğilimi. baskı kalitesi. (OH)2). (2) Perde kaplama. Kuprietilen diamın viskozitesi. Çözünen selüloz. Curl. bardak yapımında kullanılan karton. akıtılarak kaplanması yöntemi. Bir yarıktan. Gümrükten malı çekme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cultural Papers. Plastik kaplı bardak kâğıdı. Coarse Papers). Kıvırcıklaşma. delinerek kontrol edilmiştir onayı verilen biletlerin yapıldığı karton. Kuprietilendiyamin oluklandırılmış ambalaj dolgu kartonu. Kıvrım. 2.83 m³ odun. Thermoplastic Curl Index. miktarı. Kürleşmek. Kültürel kâğıtlar. Raf kâğıdı. 85 . değerli bakır hidroksit eriyiği. bakım. Bardak kâğıdı. Dolap raflarına serilen bırakarak kıvrılan kenarları görmek için yapılan test. Kıvrılma. Spiral sarım yöntemiyle. Kupramonyum viskozitesi. Kıvrılma ekseni makine yönünü gösterir. Marinasyon kutu kartonu. Üründe kaliteyi arttırmak amacıyla yapılan bakım Curable. Cure. altta geçmekte olan ebat kâğıda. Form Factor). miktarını belirten tanım. Para destelerini Selülozu çözmeye yarayan ve çözeltinin viskozitesini çevrelemek için. Kısaca CUENE denilmektedir. Öğütücüde elyafın kıvrılarak helisel hale Cunit. (Cu (NH3)4 . Para destesi kâğıdı. Cupram. Amerikan ciltleme. Sertleşmek. çözünmez bir tutkalla yapılır. marinasyonunda kutu yapılarak kullanılan karton. Oluklu karton. Bilet kartonu. Bir hacim birimi ile ifade edilen odun gelmesi. Tutkalllı ciltleme. Curtain Coating. viskoz rayonu (suni ipek) diye adlandırılır. Sertleşebilen. kuşe çözeltisinin perde şeklinde Cupramonium Viscosity. kullanılan bir ölçüt. Yazı tabı kâğıtları. Kupramonyum hidroksit. Orijinali 100 ft³ dür. Threadless Binding). Zıt anlamlı. Yastıklama. Cut Back Binding. selülozundan. rejenere selüloz adını alır ve piyasada kâğıdı. (Eş anlamlılar. Trenlerde kullanılan. Cup Paper. Bir polimerin çapraz Customer Centered Maintenance. Kıvrılma endeksi. (1) Perdeli Kuşeleme. Gümrük vergisi. Cupriethylenediamine Viscosity. Cushion Board. Adhesive Binding. Et Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Cuprammonium Hydroxide) kırçıllı olması gibi üstün özellikleri bulunmaktadır. hidroksit. Kâğıt para yapımında kâğıt. Çözünmüş selülozun ortalama moleküler Custom Clearance. Yoğun tutkallıdır. Duvarları olmayan. sadece Cupriethylenediamine Hydroxide. Custom Duty. Zayıf elyafları güçlü elyaflara çözücü. desteleyici yapı oluşturma. Gümrük işlemlerini tamamlama. Bir parça kâğıdı su yüzeyine Cupboard Lining. (1) Para kâğıdı. Çok dayanımlı olması. metal gömme şeritli olması. Pamuk Cuprammonium Hydroxide. Cut Cards. Kürleşebilen faaliyetleri yönetimi. Müşteri merkezli bağlarla bağlanarak sertleşmesi. Bardak kâğıdı. Curl Test. (2) Değerli Schweitzer çözeltisi. Dalga. Hem Curling. Bardak kartonu. Perfect Binding. (Eş anlamlı. Vizkozite testlerinde kullanılan bir selüloz Cushioning. Curing Box Liner. (1) Kâğıtta rutubet etkisiyle kenarlardan yazıma. Kaba olmayan başlayan ve içe doğru gelişen dönme hareketleri. filigranlı olması. Currency Straps. Sulu amonyum hidroksit içindeki iki kâğıtlara verilen ad. Plastik Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını ölçmede kaplama/laminasyon. Curl Tendency. (Bakınız. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft ölçerek sonuca giden bir kâğıt kalite kontrol kimyasalı. ağırlığını tespit etmede kullanılan ölçüt. Selüloz elyafındaki kıvrılma Binding. Bardak yapımında kullanılan Currency Paper. hem de basıma uygun kâğıtlar.

Kesici. Alternatif akımın kendini rifayner. parçasında. Kenar kesici fıskiyesi. Kesme raspası. Cutter Broke. 86 . Cutter Dust. Kesim sonrası Cylinder Board Machine. makinede üretilmiş kâğıt. Siklon buharlaştırıcı. ortak nokta. Cut to Register. Silindir boşluğu. Birden fazla bobinin aynı anda silindirlerinde kurutulmuş kâğıt veya karton. Siklon vakum pompası. Silindir yüzey taşlaması. Bir tür. Yuvarlak elekte üretilen karton. Yuvarlak elekte üretilmiş ve oluklu mukavvada dış belirleyen kesici fıskiyeler. Kâğıt makinesi kurutma bölümünde amacıyla yüzeyine bilinçli olarak verilen iz. Cyclone/Cyclonic Cleaners. filigrana dikkat edilerek yapılan kesim. Yuvarlak elekli ve tıkanmayı açmak için kullanılan su jeti. Cycle Counting. Cylinder Gap. Elekte safiha enini Cyclone Evaporators. (Bakınız. Siklon temizleyiciler. Cylindrical Casting. Pilyaj izi. Kurutma Cyan. (2) Yuvarlak elekli Cut Sheet. Ebat kesme. makinesi. çoklu kesim kurutulmamış. basma tarzında çalışan bir vakum pompası türü. elyafın bölünmesi. sonrası görülen. Periyodik sayım. Elyaf tozu. ayarlayan kenar fıskiyeleri. (Eş Cut-off Point. Cylinder Kraft Liner. Silindirik döküm. tekrarlayan en küçük parçası. kullanılan. (2) Kesilme. Emme paslanmaya karşı özelliği olan kâğıt. Çatal bıçak sarma kâğıdı. Ebat kesici. Stensil kopyalama işlemi. Kesim ölçüsü. Multi Cylinder Machines). üst üste bindirilmesi yoluyla yapılan. Yuvarlak elekli karton makinesi. Yuvarlak elek. Elekte safiha enini layneri. Set kesim. Silindir de kurutulmuş. Mavi ozalit kâğıdı. Genel Cutter. Yuvarlak elekte üretilen Bristol. Cutting Machine Knife. Kesici fıskiye. Makas. Öğütücüde plakaları arasındaki boşluk. Yuvarlak elekli karton kalan döküntü. Kâğıdın kesilmesi Cylinder Bristol. Cylinder Dried. Cyano Paper. Yuvarlak elek kâğıdı. Cylinder Grinding. Dynamic Cleaners. makinesi. Yuvarlak elekli karton kesimi. Cut Scored. Cylindrical Refiners. Centricleaners) Cut-off Squirts. çıkışında bulunan safiha kesme raspası. Centrifugal Cleaners. (1) Silindir. İki zıt durumu birleştiren anlamlı. katman dizilişi (Ek: 7) de verilmiştir. Giyotin bıçağı. Filigranlı kâğıtlarda Cylinder Machine. Cut Size. Açık mavi. CWA (Clean Water Act). Cut Water. Kesim tozu. Bıçak izi. kurutma silindirleri. Cut-off Doctor. tekniği. kaolin ve selüloz parçalarından oluşan toz. Temiz su kanunu. katman olarak kullanılan Kraft kâğıdı. Saykıl. Silindirik Cycle. filigranın aynı noktada olmasını sağlayan kâğıt Cylinder Mold (Mould) Machine. Cycloidal Vacuum Pump. Kartonu katlamak Cylinder. Su jeti. makinelerde yuvarlak elek tamburu. Yanki silindirlerin Cyclon. Kurutma Cutter Set. Periyot. Cyclostyle Process. Baskı sırasında baskı Cutting. Kesim artığı. Ebat kâğıt. Kesişme noktası. (1) Kesme. Yuvarlak elekte üretilmiş Kraft Cutting Pipe. silindirlerinin döküm tekniği. Boru ve tank çıkışlarında köprüleşmeyi Cylinder Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cutlery Paper. Silindirik öğütücü. Dönemsel sayım. Giyotin. Her kâğıt Cylinder Mold (Mould). Su izine göre kesim. Cylinder Board. Makas artığı. Siklon. Serbest açılarak.

örnek kağıdın ışığı Dandy Blister. Yaklaşık olarak 130 cm yükseklikteki ağaç çapı. Egütör valsi. Poly-DADMAC). Dampening. Veri toplayıcı. Dipolar Bond). D65 Whiteness. Egütör ezme izleri. binici vals (Rider Roll) olarak da adlandırılır. sürülmesi. Oynak vals. ıslanan kâğıdın ölçülerinin değişmesi. (2) Kâğıt ağaçların kesimlerinde bu ölçü kullanılmaktadır. Titreşimi azaltmak. yapımında kullanılan. vals. valsinin bazı deliklerindeki tıkanma nedeniyle halka DADMAC. Dampers. içi boş ve ince metal elekten yüz geçirilmiş vals. Düzenlenmiş bilgilerin topluluğu. Dandy Roll). Yağlı hamur. kâğıtta görülen izler. Damping. Time Lag) Dancer Rolls. Dağıtılmış proses Damping Strech. Daphne. (Bakınız. Kâğıt makinesinde. daha çok alkol (%25) va daha az su kullanan ve Dandy Roll. elek bobin haldeki kâğıda sürekli baskı yapan bir sistem. Data Base. Dandy Mark) Egütör yansıtma faktörü. besleme sinyalinin alınmasından eyleme geçmek için Damp Streaks. Dahlgren baskı sistemi. Kontrolörlerde geri Damp Sheet. (Bakınız. Ölü bant. Yaş izleri. oynak vals. Veb ofset baskı. D65 beyazlığı. selüloz elde edilen. Data. kontrol sistemi. Islatma. mürekkep itici ıslatma sıvısının sürülmesi. Düzensiz presleme veya düzeltici sinyalin çıkışına kadar geçen süre. Egütör valsine flotasyon ünitesi. Nepal kâğıdı diye adlandırılan kâğıdın Damask Paper. Dandy Mark). ortamda. Bobin sarımı sırasında bobin Dead Beaten. Sönümlemek. aşırı su açılması nedeniyle safihanın çözülmesi sonucu oluşan izler. Bobin üstüne oturduğu için. baskı plakasına Data Collector. Damage. Dead Band. Doğru akım motoru. Yaş boyut değişimi. düzensiz kuruma nedeniyle. Şam kâğıdı. Defne. DBH (Diameter at Breast Height). filigran maksatlı olmayan izler. Kontratlarda belirtilen kişisel günlük harcama tutarı. (Bakınız. Islatma. (Bakınız. Egütör valsiyle kâğıt yüzeyin D verilen. bu nedenle üzerine binerek ağırlık yapan ve gevşek sarımı önleyen yağlı hissi veren jöleleşmiş hamur. DAS (Dialdehyde Starch). (Bakınız. (Benzer anlamlı. şeklinde olan istenmeyen iz. (1) Islatma merdanesi. Taş baskıda. Veriler. safiha yüzeyindeki görünümü (formasyonu) düzelten. Doğal buğday Dampeners. Taş baskı plakalarında. ıslatma maddesinin. ISO tarafından belirlenmiş Dandy. bezli ve lastik kaplamalı merdanelerle. Aşırı öğütülmüş. DCS (Distributed Control System). Islatıcı. Günlük müsaade edilen Bu valslerin desenlileri yaş iz vermede (filigran) değer. Dialdehit nişasta.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dandy Mark. Yaş kâğıt. boş alanlara Ağaçta gövdenin insan göğsüne gelen yerdeki ölçülen çapı. Damping Rolls). DAF(Dissolved Air Floatation). makinesinde en sonda kuşelemeden önce kâğıdı soğutan DC Motor. Egütör yolma izi. Dampen. ıslaklığı baskı plakası nişastasından elde edilen. Dahlgren. 87 . üzerinde. Veri tabanı. Kumaş benzeri bir kâğıt türü. Selülozluk Damping Roll/Roller. Günlük harcirah. Dative Bond. Ölü bölge. yüzeyine dağıtan merdane. modifiye bir nişasta türü. zeytin benzeri Desenli duvar kâğıdı yapımında kullanılan bir taban kâğıdı. Daily Allowance. Veri toplayan saha cihazı. Eğütör izi. Bilgisayarlı kâğıt üretim sistemi. Baskı preslerinde. Taş baskıda. Hasar. kullanılmaktadır. Baskı sırasında. Dandy Pick. Göğüs hizası çapı. 467 nm ışık altında ölçülen. defne ağacı. (Eş anlamlı. Çözünmüş havalı Dandy Crush Marks.

ince ve saçaklı. Debarker. hamurun aşağıya akmamasını sağlayan koruma duvarı. Kabuk soyucu. Kâğıt yüzeyinde. Transfer kâğıdı. Makine eninde kâğıt. Deckle. Kenarlık. Kontrolörlerde düzetici sinyalin Decentralized Maintenance. Geniş yapraklı ağaçlar. (2) Kâğıt alan ekipman veya köpük söndürücü tipi maddeler. destekleyicisi. işlerinin bakım ve üretim birimlerince paylaşılması. dayanıklı bir kâğıt türü. Çürük buhar. Dead Time. Mürekkepsiz veya boyasız haldeki doğal beyaz. Kâğıt makinesi üzerindeki safihanın kenarı. Kazan besi suyundan Deckle Board. Debarking Resistance. Seramik 435-815 gr/m aralığında üretilir. Karar alma. Metal veya plastik kalıpla kâğıt yapımı kâğıtlarda üretilen ve kenarları traşlanmamış özel yüzeyine. Deckle Edge. Kraft selülozu kenar kesimi yapabilen giyotin makaslar yapılmaktadır. Sepetli Kenarları traşlanmak kaydıyla. tahtadan yapılmış çerçevesi. (Zıt anlamlı. (3) Vakum seperatörü. Ölü noktalar. Tamponun dönüş hızını frenleyen kaybetmiş buhar. 88 . Dead Zone. Destekleyici çerçeve. Çerçeve kenarı. Debris. Geniş yapraklılar. Deciduous. Dead White. Kirlilik geçiş oranı. en geniş ene sahip kâğıt. Alkali giderme. Hız kesici. girintili çıkıntılı yüzeye baskı transferinde Dead Finish. Pamuk selülozundan üretilen. dağılmış havayı alma. rejek. Yapraklarını Hareketli olmayan bölge. (2) makinesinde. Kabuk soyma tamburu. (3) Safihanın eni. sistem. Çukur gofraj. Bir politika veya analiz 3 sonucu yapılan eylem programı. işlenme Decantation. Saçaklı karton. Yapraklarını döken bitkiler. talaş. Kirlilik. Hamurun içindeki Decker. eleğin kenarında bulunan ve hamurun elekten Degazör. ürünlerde. Giyotinde de bu tür kesimler yapılarak çukurlaştıran baskı işlemi. Nötür beyaz. Kazanlarda besleme suyu içindeki oksijeni alan kaçmasını önleyen yan çita. Kütüklerin içine kâğıt kenarı. Dağıtılmış bakım. Saçaklı kâğıt. döken ağaçlar. Deckle Edge/Edged Paper. kaba bir karton türü. Kenar kesimi Debenture Paper. emilimini arttırmak için kullanılan. Çerçeve eninde kâğıt. Özellikle el Debossing. Teksif eleği. Deciduous Trees. bir makinede üretilebilecek eleklerde kirliliğin temiz hamurda kalma oranı. kâğıtlardaki elek çerçevesine gelen ince ve saçaklı kenar. Dead Weight. Dead Steam. Bono kâğıdı. orta kısımları kalın olan karton. hatalı boş yerler.Bazı kitaplarda kullanılmaktadır. Duvarlarda ses Decalcomania Paper. Yeşil ve beyaz sonrasında kalmış. Kullanıldığı için işlevini Decelerator. kullanılmaktadır. (1) Safiha kenarı. Fildişi beyazı. Ölü bölge. Dealkalization. Eylemsizliğin olduğu bölge. (2) Traşlama kenarı. (1) Hava alıcılar. Deaeration. özellikle cilt kapaklarına yapılan ve yüzeyi görünümlü kâğıt. Değerli kâğıt basımında yapılmamış makineden olduğu gibi çıkan karton. emici bir kâğıt türü. Ses emici karton. Bakım çıkışından eylemin başlayacağı zaman kadar geçen süre. likör içindeki asıltıları çökeltme. Çökeltme. Çıkartma kâğıdı. Çerçeve. Hava giderme. ortama ilave edilen bağ çözücü kimyasal. Ölü zaman. Kuşe çözeltisindeki havayı eleğinin. Safiha tank. işlenirken. Embossing) kitaplar basılmaktadır. Decision Making. Hava alma. Kabuk soyma. Boş ağırlık. Formasyon kasasında karbonat ve bikarbonatları temizleme. Döner filtre. Decle Edge/Edged Board. Türbin eksozlarından çıkar. Bu tür Debonding Agent. (1) El yapımı kâğıt üretiminde kullanılan el Deaerators. Dead Spots. Kenarları kullanılan. (3) El yapımı konularak kabuklarının soyulduğu büyük döner silindir. Kabuk soyulma direnci. Dara.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deadening Felt. Debarking. Asıltıları çökeltme. Mat görünümü verilmiş. Deckle Fill. Özel giyotin bıçağı ile yapılan saçaklı Debarking Drum. Saçaklı kenar kesimi. Bağ çözücü madde. Debris Passage Ratio.

Decor Paper. içinde safiha enini belirleyen sınırlayıcı kenarlık. Sifon valsi gofraj. Dekoratif Defibrated Pulp. Decorative. Deflection. Crown Roll) basımında kullanılan kâğıt. Defibratörde laminant. Kenar çitası. El eleğinde. (Bakınız. Girintili olarak yapılan Deckle of Suction Box. Deflake. Özürlü ek yeri. Tiftdruk. Kusur. Desenli kâğıtlara. Kusurlu dilme kenarı. Dekoratif. veya lak emdirilen ve desenli masa yüzeyi. bıçak hatası veya körlüğü nedeniyle Paper). sert levhaların yapıldığı kaplama türü. Hava alıcı. Desenli MDF laminant kâğıdı. mutfak dolabı veya mutfak tezgahı yapmak amacıyla üretilmiş bir kâğıt Defibrator Vat. Özür. El eleğinin kenar çitası. Kusurlu. Decorated Board. Defibratör. Elyaf açıcı. bağımsız hale ekipman. Deckle Slip. Desenli karton. Salgı. vakumla alan bir ekipman. Defiberizing. destekleyen çitalar. Dekorasyon amaçlı. Flexural Resistance). Defective Mill Splice. Decor dilme makinelerinde. vermesi. Sadece kenarları boyalı belirgin hata. Kenar bandı. İki destek arasına Deculator. Bobin veya Decorated Blotting. Mikroorganizmalar tarafından kopma sonucu oluşan. Bozunma. formaldehit reçineleri mekanik olarak elyaflarına ayrılmış hamur. Elyaflarına ayırma. Pres valslerine özel taç şekli vermede kullanılan bir uzun süre saklanması gereken değerli dokümanların yöntem. Senet kâğıdı. (Bakınız. Açılmış elyaf havuzu. arındırma. (Baknınız: Decor Deferred Maintenance. Desenli. Elyaflandırılmış hamur. Decoupled. Desenli cilt kapağı kâğıdı. Elyaflarına ayırma. Deflection Controlled Press Roll. Elek altı çitası. Dekülatör. Genellikle temizleyici çıkışında kullanılmaktadır. Genellikle pamuk esaslı ve yüzey tutkallıdır. Elyaf açıcı. Elyaf kümelerini sıcaklıkla dağıtan olumsuz yönde etkilememeleri için. Fabrikada bobinlere Decomposition. Dekoratif oluklu mukavva. bağımsız elyaf taneleri haline getirme işlemi. Bel verme. reçine Defibrator. (Bakınız. Desenli duvar kâğıdı. kâğıt kenarında görülen düzensiz görünüm. Deflaker. Birbirlerini Deflaker. Deep Embossing. Defect. Kâğıt hamurunda yerleştirilmiş kartonun ortasına uygulanan ağırlıkla bel çözünmüş veya askıdaki havayı. Desenli duvar kâğıdı. Ertelenmiş bakım. Duvar Defibering. Selülozsuzlaştırma. Çukur gofraj. elek telini alttan Derin ofset. Dekoratif kaplama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deckle Frame. Kâğıt görünümünde tespit edilen Deckle Stain. Kâğıt Decorated Cover Paper. Lignini selülozdan Decorative Corrugated Board. Defiberization. kâğıt. kimyasal bütünlüğün parçalanarak değişmesi. Defibratörden emdirilerek. çıkmış hamur. Decorated Building Paper. Elyaflandırma. Rotogravür. Decorative Laminate. Saçakları boyalı. Decor Paper) Defibration. Sifon valsi kenarlığı. Ekipmanda Paper). sözleşmeler gibi valsi. Defective. (Benzer anlamlı. Dekor kâğıdı. Düğümlerinden kurtarma. Kenar klavuzu. deflakerden geçirme. Elyaflarına ayırma. Desenli dekor kâğıdı. Salgı kontrollu pres Deed Paper. Birbiriyle bağını koparmış. kâğıdı. Elyaf açma. getirilmiş süreç veya sistemler. Çukur baskı. Tapu senedi. Elyaflarına ayırma. türü. Deep Etch Offset. Defective Slitter Edge. Defibratörden veya Decorated Sheathing Paper. kusurlu ek yeri. sorun çıkmaksızın bakımın başka tarihe ertenmesi. Özürlü Deckle Straps. Kenar çerçevesi. hamurundaki elyaf kümelerini parçalayarak. Üzerine desen verilerek. 89 .

Derece gün. Degree of Deknotting. Mürekkep giderme maddeleri. moleküler büyüklüklerin dağılımı. İnce temizleme. üstündeki ortalama farklılıklar. Kristalleşme derecesi. Matbaa havalandırma ve ıstma-soğutma sistemleri hesabında atıklarının hamurlaştırılması sonrasında. Bünyesindeki su miktarını bitkilerde. Genellikle vizkozite testiyle Deflocculation Agent. Defoliation. Dağılma. Mürekkep buharla 104°C ye ısıtarak. buna (7 ºF) 7 soğutma derece günü denilmektedir. Öğütme derecesi. yer değiştiren hidroksil (OH-) grubu sayısı. gidericiler verildikten sonra. kimyasal madde. Bu değerin altındaki veya maddeler. İyon giderme. mürekkebin alınabilir olması. Defoamer. (Eş Incombustibility) anlamlı. Buhar kazanlarında. Mürekkep anlamında derece gün olarak adlandırılır. köpük söndürmede kullanılan en Degree of Substitution (D. Parçacıkların Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş birbirlerini iterek sağlanan bir durum. Süzülme veya su suyunun köpüklenmesini önlemek amacıyla kullanılan tutunumuyla değerlendirilen öğütme kalitesi. Deinking Agents. Ağaçlarda ve Dehumidify. Bir günün sıcaklığı ortalama gibi yüzey gerilimini azaltan (surfaktantlar) kimyasal olarak 65 ºF kabul edilmiştir. Hamur içindeki dolgu Polimerleşme derecesinin dağılımı. Mürekkep giderme çamuru. elek altı Degree of Refining. ıstma veya soğutma Deinking Losses. Degassifier. Kâğıt ölü elyaf. (2) Yaşlanma. Dağıtıcı madde. glukoz birimlerinin sayısı. giderilmesi nedeniyle ortaya çıkan. elyaf kümelerinin. başına. Incombustibility) pişirilmeden kalan odun artıklarının ortamdan alınması. Mürekkebi alınabilirlik.). Degree of Polymerization Distribution (DP). kalsit ve bağlayıcılar gibi diğer kaplama veya kartonun alev almadan dayanabileceği sıcaklık maddelerinden oluşan çamur. özellikle yıkama aşamasında oluşan ortalama sıcaklık için bu günlerde soğutma gerektiğinden elyaf kayıpları.S. mürekkep parçacıkları. Yağlar. Kazan besi suyunda bulunan Degree of Noncombustibility. Birim selüloz miktarı eski maddelerdir. Deinked Paper Stock. Nemini almak. Köpük söndürücü. Sabun Degree Day. Toz alma. Odun sağlayan yöntem. çeşitli nedenlerle meydana gelen erken yaprak azaltmak. Hamurun su kaybetmesi. Alevalmazlık derecesi. Erken yaprak dökümü. Topak çözünümü. Düğüm alma. Polimerleşme derecesi. Üründe özelliklerini kaybetme. (1) Büyük kimyasal moleküllerin Deinking. (Eş anlamlı. Degazör. Deflour. Bentonit gibi maddeler de kullanılmıştır. derecesi. çözünmüş havayı ve oksijeni giderilebilirlik. Dehydration. Hamura hava ve mürekkep parçalanarak. işleme sonucu alan ve kazan borularında paslanmayı önleyen sistem. maddesi türü unsurları alma işlemi. kristalleşme derecesinin ölçüsü. Degradation. (1) Zaman içinde atomlara ve Deinked Pulp (DIP). besi suyunu Deinkability. (Eş anlamlı. flotasyon ünitelerinde yüzdürülerek ortamdan alınmasını Degree of Crystalinity. Bina Deinking Sludge. Bir selüloz örneğinde. Bozuşma. Su kaybı. küçük moleküllere ayrılabilen. Topaklanmış Degree of Polymerization (DP). Topak çözücü ölçümlenir. selülozlarında. 90 . Degradable. Kuruma. mürekkep parçacıklarının. daha basit atomlara ve moleüllere ayrılması. Degree of kalsiyum gibi iyonların ortamdan reçinelerle alınması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deflocculation. elyaf tanelerine ayrılması. Kâğıt üretiminde. Mürekkebi alınmış selüloz. (2) Yaşlanabilen. dökümü. mürekkebin dikkate alınmaktadır. Örnek 72 ºF giderme sırasında. Hurda kâğıtlarda. Mürekkebi alınmış kâğıt hamuru. Demineralization) Degree of Nan-combustibility. Bozuşabilen. Deionization. Mürekkep giderme kayıpları. Degree of Incombustibility. Mürekkep giderme. madde. Selüloz üretimi sırasında.

75 x 11 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın dörtte bulunan lignin tabakasının kimyasallarla alınması işlemi. Emilim hızı. Deposits. (1) Dupleks kartonlarda katmanların içindeki mineralleri giderme. Şarküteri kâğıdı.5 inç. Department Store Tissue. Mineral giderme. Havadan nem kaparak kullanılan kadranlı terazi. Densified Liners. Standart dergi kâğıdı ölçüsü. (2) Baskı yoğunluğu. Demand Factor. ve yağlı kâğıt. Demineralization. (5. yapışkan ve çeşitli mukavemet değerlerine Delivery Limits. Teslimat şartları.). Yonga ayırıcı disklerinden biri. Kimyasal selüloz üretiminde bir aşama. Talep. mineral kökenli pigmentlerin Dennison Wax. Kâğıt işletmede yedek motorlar hariç çalışması düşünülen tüm fabrikalarında her tür yüzeyde tutundukları için gözle motorların toplam gücüdür. (External Delamination) Demi Octavo (Size). (Bakınız. (2) Öğütücüde (Rifayner) öğütüm Demy (Size). Talep faktörü. Birikinti. Birikinti kontrolu. Mineral pigment karıştırıcısı. Denisson yüzey yolunma mumu. mukavemeti. Pamuk selülozu yapımında ham maddedir. Birikim. Çökelti. Yoğunluk. Yüzeyin Delivery. Kot paçavrası. Kâğıtta Delivery Standards. Talep bazlı iş akışı. Ligninsizleştirme. Belirli bir test Dentated Disc. Density. Standart baskı kağıdının ağırlığını ölçmede Deliquescent. Demand Absorption Rate. kuşelemede daha etkili ham maddeleri. İstek. Renk yoğunluğu ölçer. kağıdının birim zamanda emdiği su miktarı (gr/sn. Yoğunluk ölçer. Teslimat makbuzu. biri. Talep etmek. İngiltere) (16 x 21 inç ABD) kâğıt. Ebat kesim makinelerinde Densitometer. (1) Ağırlığın hacime bölünmesiyle Demand.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Delaminated Clay. yüzeyinin baskı sırasında yolunması istenmez. Standart baskı ölçüsü olarak kabul edilen sırasında elyafın dış çeperinin soyularak elyafların (17. Delivery Receipt. Çıkış tablası. katmanlarına ayrılması. Teslimatı netleştiren ayarlı ısıtılmış özel mumlarla test edilir. Selülozun dışında (8. gözenekliliği analiz etmeye yarayan cihaz. Dişli disk. malzeme ve hizmetin sınırları. (Bakınız. Hak iddia etmek. Dansimetre. Teslimat. madde olarak kullanılmaktadır. İnce sargılık kâğıt. Delivery Table.75 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın sekizde veya şarküteri ürünleri paketlenirken iç kısma konulan ince biri. çözeltisilerinde kullanılan. Tabakalaşmış kil. Demi Quadro (Size). Yoğunlaştırılmış Layner. sıvılaşma özelliğine sahip madde. layner kâğıdı. 91 .5 x 22/22. Depozit. geldiği tabla. Demi Scale. Kâğıt çözeltide düzgün dağılımını sağlayan karıştırıcı. Kazan besi suyunun Delaminasyon. Katlara ayrılma. Deposits) maksimum enerjinin kurulu güce oranı. Doğada ince Demand Flow. Load Factor) görülebilen canlı veya cansız organik veya inorganik birikintiler. Tuz buna örnek bir Denim Rag. (Eş anlamlı. Müşteri taleplerine göre tabakalar halinde çökeldiği için. Kalenderlenmiş Delivery List. Bir işletmede çekilen Deposit Control. Tekstil artığı veya eski kot Deliteur Dispenser. diğer kaynakları ve iş süreçlerini harekete olan kaolin killeri geçirme. Kasap kâğıdı.5 x Delicatessen Paper. Et 8. Delignification. bulunan birim hacmin ağırlığı. Densimeter. Büyük ebatlı dergi kağıdı ölçüsü. Toplam kurulu güç. Teslimat Listesi. Deionization) birbirinden ayrılması. Teslimat sınırları. Fotoğraf ve kesim sonunda yaprakların üzerinde istiflenerek top haline resimlerde renk yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz. Tabakalara ayrılma. Nemle sıvılaşan. Delamination. Kuşe giysi artıkları kullanılır.

Düzgün dağılımlı. g. Detail Drawing Paper. Kireç giderme. sorunsuz Deviation. Harf kuyruğu. Detaylı mühendislik çalışmaları. Eş dağılımlı. Burada tahrik Devil. Deresination. Fiziksel etkenler yoluyla minimuma çekmeyi hedefleyen yönetim anlayışı. ölçülendirilmiş görüntüler bu çalışmalara örnektir. Algılayıcı. yüzey aktif maddeler. kâğıda çeşitli Developing Paper. Tasarım kapasitesi. Duyarlığını azaltma. döngüdeki sularda çözünmüş olarak biriken için. Bir harfin (y. Eskiz kâğıdı. deseni ve kâğıdın kalitesini bozan zararlı maddeler. Şifanoz. Operating Speed). Betimsel istatistik. Ressamların taslak Descaling Chemicals. Hediye paketlerini sarmak fabrikalarında. Deterjanlar. Parçalayıcı. Descriptive Statics. Terk etme. kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini azaltma. Design for Coast. Detail Engineering. Kazanlarda oluşan valsi terketmesi. tasarım hızını verebileceği varsayılmaktadır. sapma. çalışan bir yönetim anlayışı. çalışabileceği düşünülen azami hız. Su alma. Sensör. (Bakınız. Paçavra selülozu sisteminin. Bir Detector Papers. Sorption). makine. Maliyet için tasarım. makinesinin bakımı yapılmak şartıyla. Üç boyutlu ve Description. Hassasiyeti azaltma. ideal koşullarda kullanılan kimyasalların temizleme gücü. Destratified. Ön Descender. Kiri yüzeyden kimyasal olarak tasarlandığı kapasite. Yaşlanma. Mühendislik olarak Detergents. Aşınma payı. Dedektör kâğıtlar. Desenli baskı. standart Basic Engineering). Developman kağıdı. Hedeften sapma. özel maddeler emdirilmiş kâğıtlar. (Zıt anlam. (2) Hamurdaki suyu teksif süreçlerinin tasarım yoluyla sürekli geliştirilmesini öneren. Tanım. Test kâğıtları. kâğıdı renkli bir eriyiğe batırdıktan sonra. kâğıdı. q gibi) mühendislik çalışmaları üzerinden yola çıkarak. Sapma. detayları yazım çizgisi altında kalan kısmı. Gelişme. Detector. Nem verme. bulunan silindirler arasından geçirerek. Bir kâğıt Development. Ortaya çıkarmak. Kâğıt Design Printing. Design to Cost. Detachment. Amortization. Bir ürünün nihai Dewatering. dağılım gibi kalite özelliklerini araştıran istatistik Detect. Garnet. ortaya koyan mühendislik çalışmaları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Depreciation. p. Desensitize. Bir kâğıt makinesinin veya bir Detergency. yongadan pişirme öncesi reçine için kullanılır. yapabileceği azami üretim miktarı. Ortamdaki kimyasal gaz veya buharı tespit etmeye yarayan Design Capacity. verimlilik dikkate alınarak. Ayrılma. yapımı öncesi. Reçinesizleştirme. sonucu şekilde meydana gelen bozulma ve değişme. kullanılan bir kelimedir. Ömrü net olarak bilinmeyen gelecekteki maliyetleri bu yöntemle şimdiden yönetmeye fakat tahmin edilebilen varlıklar için ayrılan aşınma payı. Altı başka üstü başka olmayan karışımlar azaltmak amacıyla. Kireç çözme. temizleyen. üretim sisteminin ve üretim elekte ve preslerde alma. Detrimental Substances. Mühendislik kapasitesi. paçavraları parçalayarak tozu ve kiri alan (Bakınız. Mürekkep gidermede bölümünün. ömrü net olarak bilinen varlıklar için Desorption. Tasarım hızı. Azami kapasite. (1) Safihadaki suyu maliyetine etki eden. Bozulma. Zararlı maddeler. Maliyetleri tasarım Deterioration. Su giderme. alanı. 92 . Kireç çalışmalarında kullandığı kâğıt. Amonyaklı ozalit görünümler kazandırma işlemi. Azami hız. Algılamak. Desenli kâğıt. Design Speed. Design Paper. Temizleme gücü. Safihanın silindir veya Descaling. Ortalama. kirecin giderilmesi. Tasarımdan maliyete. Selülozun reçinesini Tabakalaşmamış. Kireç giderme kimyasalları. (= Uniform) alınması. Tasvir. ğ. çözücüler.

derecesini gösteren bir ölçüt. Kâğıt kaplama Dew-point Temperature. ikiz eleklerde ve vidalı preslerde alma. (Bakınız. ortam açısından önemlidir. (Eş anlamlı. Çiğleşme noktası. kâğıtlarındaki önemli ölçütlerden biri. Die Stamping. Diyaframlı tahrik başlığı. Dewaxing. Boru Dialdehyde Starch. Diyazo. (2) Kesim kalıbı. Çiriş. Filtre toprağı. Tanı. Dew-point) Diazotype Base Stock. Diagonal Warp. olduğu için ambalaj yapıştırma maddesi olarak kullanılan Die Cut. (1) Baskı kalıbı. kâğıdın istenilen şekilde kesilmesi. Kamburluk Layner kâğıttaki kullanarak. Diagram Paper. DEZ süreci. Diazo. Die-Cut Paper. (Bakınız. Kalıp kesimine uygunluk. şekilli kesilmesi. Kalıp. Bobin çapı. Kalıp kesimi. DEZ (Diethyl Zinc Process). anorganik iskelet kalıntıları. toz tutkal. Diazotype Paper. Çiğleşme sıcalığı. arttırmak için iç tutkallama maddesi olarak Elektromanyetik anlamında yalıtkan bir kâğıdın. Ardışık Dewaxed Weight. Su başlığı. Kalıp kesim kâğıdı. Çelik bir kalıp bıçağı ile kâğıdın tutkal. Drainage Aids). Kaydedici analitik cihaz kâğıdı. gravür baskı işlemi. Tel kesme. Çelik bıçaklı presle yapılan kesim Diagnosis. Modifiye nişasta. (Eş anlamlı. (Bakınız. kaolin benzeri bir dolgu maddesidir. Kalıplı gravür baskısı. Die Injection. Süzülme arttırıcı maddeler. üretim aşamasında layner kağıdın enine ve boyuna doğru Die Cutter. Kalp kesimi. Kütüphanelerce Diazo) kitaplara uygulanan bir tür asit giderme süreci. Çap. Kalıplı gofraj. Dialdehit nişastası. 93 . Bakır veya çelik Nişastaya göre daha yapışkan olduğundan. Warp Level) presleme yoluyla kalıp kullanılarak yapılan gofraj işlemi. hamurunda. Arıtmalarda kullanılan bir filtre toprağı. Kâğıdın kaplama delikli levhalardan oluşan hamur eleği. yalıtkanlık kullanılmaktadır. Oluklu mukavvada Die Cuttability. Teşhis. Diatomaceous Silica. Süzme çamuru. Diyazo kaplama kâğıdı. Makine salonu ve havbe içi kullanılmaktadır. Tek hücreli su canlılarından kalan. vanalarında kullanılan ve pnömatik olarak çalışan vana Dewatering Agent. Parafin giderme. iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Diyafram elek. Kalıp kesim makinesi. düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada Die Cutting. Dekstrin. Parafinsiz ağırlık. Erkek ve dişi bıçak kalıpları meydana gelen kamburlaşma. Diyafram kâğıdı. Diyagonal çarpılma. Nişastanın okside olmasıyla elde edilen bir nişasta türevi. öncesi gramajı. Kontrol içindeki suyu filtre preslerde veya döner eleklerde alma. Diatomaceous Earth. Yalıtkanlık sabiti. Asbestli filtre kâğıdı. Boya zerketme. maddesi olarak kullanılmaktadır. Dewatering Aid. veya tanka yapılan boya dozajlaması. Dielektrik sabiti. Kondansatör ve trafo Diameter. Diyazo kaplanmış kâğıt. özellikle temizlik kâğıtlarında yaş dayanımı Dielectric Constant. (Bakınız. Kizelgur. süzülümünü arttırıcı polimerler. Silindir çapı. Sıcak veya soğuk şartlarda Warp) (Bakınız. Diaphragm Paper. Dewatering Agent) Diaphragm Screen. sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yüzeyde çiğleşmenin Gözenekli yapısı nedeniyle filtrelemede de başladığı sıcaklık derecesi. (3) Atık Diaphragm Actuator. Balya tellerini kesme ve ayırma. Boya enjeksiyonu. Nişastadan çok daha Diazo) fazla yapıştırma özelliği olan ve gıda tüzüklerine uygun Die. kâğıt baskı kalıbı kullanılarak yapılan. De-wiring. Kâğıt Dew point. Düz elek. Rutubetli ortamlarda. Nişastanın asidik ortamda kavrulmasıyla elde edilen. Diyatomit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eleklerinde. Dextrin. hamuruna konulan. Twist Die Embossing. Işığa duyarlı bir madde.

silindire giren buhar basıncıyla. Digital Printing Paper. Digester Cover. Yalıtkan olduğu düşünülen oluşturarak. Beç türü pişiricilerde döner Differential Vacuum Gauge. Dijital görüntü verilerinin. Sindirme. Digester Head) Elekte iki farklı vakum bölgesi arasındaki vakum farkını Digester Head. Pişirme kazanı. Diffuser Tubes. Her yalıtkanda görülen kayıp. Pişirici yan çıkışı. yüzeyini temizlemek için kullanılan. Digesting. Demi Octavo Size) direnç. Dijital baskı makinesi. Flesh Sludge). yayılması. Kompost. Diffusion Transfer Base Stock. Pişirici boynu. Yıkama difüzörü. Digital Printing. negatif 94 . Diffusion Transfer. Dergi ebadı. (Bakınız. selüloz gelen. gösteren gösterge. Fark vakum göstergesi. kimyasallarla beraber pişirilerek reaksiyona kaybı veya soğuma nedeniyle oluşan basınç farklılığı. vana yerine kullanılan kapak. Odun yongalarının. kayıp miktarı. bir resmin başka bir yüzeye aktarılması için bir kağıdın üzerinden geçen elektrik akımı nedeniyle kullanılan bir reprodüksiyon tekniği. Döner cepli yonga besleyen sızdırmaz vana. Bilgisayarlı baskı sistemi. Pişirici kapağı. Digester House. temizlik kâğıdı. Farklı çaplardaki bobinleri dişlileri Digester Liquor. motor ve kondansatör üretiminde Diffusion Washer. Difüzyon transferi. 5. Molekül veya iyonların. Fark basınç. Pişirme. basıncı arasındaki basınç farkı. Olgunlaşmış atık çamuru. Semi Diffuse Porous) Digester Relief. Hamur kasasına girişte. Dijital baskı kâğıdı. Semi üzerindeki uzun baca. Diffusion. Ring Porous Woods. Dağıtıcı boruları. bildiren cihaz. Kurutma vana. çıktığı üst çıkış. Elektrik yalıtım Digest Size. oluşan. dolgu toprağı olarak kullanılan arıtma Differential Pressure. (Bakınız. buharın giriş noktası ile çıkış noktası arasındaki hat yapılması için. Difizör. Digester Capping Valve. Pişirme bölümü. Rotary silindirlerinde. Kurutulduğunda.5 inç ölçülerindeki özelliği olan kâğıtların. Diffuser) kullanılan yalıtkan kâğıtlar. Yalıtkan kâğıt. (2) Taze suyla yıkanmış Digester Side Relief.5 inç x 8. Bu kazanda ligninler parçalanarak Differential Pressure Transmitter. Pişirici besleme kapağı. yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru geçişi. Pişiriciden likörün selülozun suyunun süzüldüğü tank. Presbant. Yalıtım direnci. Buhar hatlarında. Differential Winder. Döner Differential Steam Pressure. çıkan buhar Valf. manifoldu hamur kasasına bağlayan dağıtıcı borular. türü. Pişirici kapağı. Yayılımlı aktarma. Fark basınç alınmaktadır. (2) Sindirmek. (Eş anlamlı. Yalıtım kaybı. Digester Neck. İzolasyon kâğıdı. Yayılma. Digested Sludge. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış bir kâğıda. Fark basıncını bir sinyal olarak ölçüp. Dijital baskı. Die Wiping Paper. buhar ürünü. Buhar fark basıncı. (Bakınız. Digital Printing Machine. Dağınık gözenekli ağaçlar. Trafo. yüksek kâğıt üzerine aktarılması. Pişirici eksozu. Pişirme ünitesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dielectric Loss. Rotary Vana. Baskı kalıplarının Bakteriler tarafından sindirilmiş atık çamuru. Pişirmek Dielectric Strength. Pişirme sırasında ayarlayarak ayni çizgisel hızda sarabilen bir bobin makinesi kullanılan kimyasal içerikli sıvı. (1) Dergi. kâğıdı. Diffuser. (Eş anlamlı. Digest. elektrik akımı geçişine gösterdikleri dergi basım ebadı. Beç pişiricilerde kapağın Diffuse Porous Woods. Difüzyon transfer taban Dielectric Paper. Pişirici besleme vanası. alındığı kazan. (1) Pişirici sıvısını selüloz hamurundan ayıran tabanı elekli bir tank. transmitteri. geri Digester Blow Valve. Pişirici blöf vanası. Sert ağaçların bir kolu. Pişirme likörü. Pişiriciden çıkan gazların tamamı. silindirlerinde. Kalıp silme kâğıdı. Ring Porous Woods. dirseklerde ve daralan bölgelerde meydana Digester.

İki polar bağ. tutkalı yapabilmek için geliştirilmiş tutkallama tekniğidir. Boya. pişiriciye buharın doğrudan verilmesi. Hacimsel genişleme. Sulandırma. Doğrudan pişirme. 1885 de bulunmuş bir olay. ortamdaki bileşenlerine ayrılarak. gazları uzaklaştırmak için kullanılan ısıtıcı. Seyreltme. DIP. kıvamda meydana gelen koyulaşma. Sülfat selülozu Direct Contact Heater. değiştirdiğini gösteren ölçüt. atmada kullanılan boru. Daldırma boyama tekniği. Seyreltik elyaf süspansiyonu. kuru bazda selüloz miktarına konulan sulandırma suyu Dipped. kendi Sulu hamur. Shear Thickening). Boyutsal kararlılık. zehirli bir gaz. bir atomun bağlardaki tüm elektronları Diluted. Dipolar bağ. iki farklı polar bağ bulunması. Direct Cooking. Dilution Pump. Diploma parşömeni. Kesafet düşürme Aslında tutkal kağıda tutkallanmış bir yüzeyden transfer pompası. diğer atomun boş bir orbital vermesi. Dimer. Sifon. Dip Dyeing. Sıvı ve toz karışımlarında. Sulandırılmış. Dijital prova. Ölçülendirme. Kesafetini düşürme. İlaç sanayiinde kullanılmaktadır. Sulandırma faktörü. uygulamalarında kullanılan taransfer tekniği. kağıda yüzey oranı. Çok aşamalı selüloz yıkamada aşamalardan dayanacağını garanti eden uluslararası standart.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Digital Proof. Deinked Pulp. Degazör. tutkallama veya kuşe bileşik. İçine su katılmış bağlanmada. sağlarken. Dimetil sülfit. Kesikli selüloz DIN (Deutsches Institut für Norming). hacimsel genleşme ve birlikte tutkallamada da kullanılan fabrikasyon teknik. Baskı öncesi rengin Dioxin. Daldırma. grubu. edilir. Mürekkebi giderilmiş hamur. Sulandırma pompası. Dative Dilution Factor. Selülozu beyazlatma sırasında. Yüzey tutkallı kâğıt. Sülfit selülozu üretiminde ortaya çıkan beyaz eşanjörü. Transfer yöntemiyle alması sonucu ölçülerini ne ölçüde koruduğunu veya yüzey tutkallama yapılmış el yapımı kâğıt. Canlı buharlı eşanjör. (CH3)2S. Kâğıdın nem Dipped Paper. Dioksin.Yüzey uzaklaşmaları sonucu oluşan. Doğru akım. içinde atomlar arası polar bağlarının olması örneğindeki Dilution. Doğrudan temaslı ısı (CH3)2SO. Seyreltilmiş. Alman Standartlar üretiminde. 95 . Bir sıvının içine su katmak. Dipper. (Bakınız. dijital veriye dönüştürülmesi ve klorla diğer katkı maddelerinin yaptıkları zehirli bileşikler basım öncesi yapılan renk doğrulaması. renkli sıvı bir yan ürün. İki molekülün birleşmesiyle meydana gelen Dipping. Dimethyl Sulfide. Dilute. Kuşe hamurunda karıştırmayla birlikte gözlenen. (2) Dipolar Bond. Direct Countercurrent Washing. Diploma kâğıdı. Selüloz yıkamada her Bond). Su Dilute Fiber Suspension. Direct Contact Heat Exchanger. Dilatancy. Direct Current. Aslında boyanın bir arasına sıvı girmiş dolgu parçacıklarının birbirlerinden vals yüzeyinden kağıda aktarıldığı boyama yöntemi. molekülü ve selüloz molekülü polar bağ yaparken. gibi. Kovalent Seyreltik. birinden çıkan suyun bir önceki aşamada kullanıldığı yöntem. Dimethyl Sulfoxide (DMSO). Dimensional Stability. Kademeli karşı akımlı DIN 6738. Kurutma silindirleri içindeki kondensatı Dimensioning. artış. Dimer. karıştırma etkisiyle vizkozitede ve hacimde meydana gelen Mürekkebi giderilmiş dönüşümlü kâğıt hamuru. Dimetilsülfoksit. Seyreltik. Ensititüsü. (1) Seyreltmek. El yapımı kâğıtlarda. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Diploma Parchment. Reynolds tarafından Diploma Paper. Kazan besi suyundaki elde edilirken yayılan kokulu renksiz. Kağıdın en az 100 yıl özelliklerini kaybetmeden yıkama. Daldırılmış. (Bakınız.

(2) çoğaltıcılar. Çökme. Vana imalatçıları tarafından verilmektedir. Doğrudan litografi. Spirit Duplication). herhangi bir yardımcı Dirty Blow. Vakum pompalarının iki çıkışını birleştiren bağlantı Direct Lithography. Dirty ID (Induced Draft) Fan. tuzları. ortalama leke sayısı. Eksoz manifoldu. Kompresörden kasnak kullanılmadan kaplinle bağlantılı tahrik sitemi. (Zıt anlamlı. Çıkış manifoldu. Kir birikimi. Machine Direction. Doğrudan taş düzeneği. Kir. Directory Paper. makine Discharge Head. Parçalayıcı. (1) Selüloz açıcı. Parçalanma direnci. yangın sonucu Dish Board. Dirt. nemli ve yağlı işletme havası. Yönlü kâğıt. Boyanın sabitlenmesi için. Direct Type Duplicator. Kâğıtta katsayı. (Bakınız. Solma. Deşarj katsayısı Tam açık bir Directionality Paper. Deşarj. Optik makinenin kazara devreye girmesini önlemek adına onu beyazlatıcıların kullanıldığı beyazlık ölçümünde 457 nm pasif duruma sokmak. Telefon rehberi kâğıdı. Hamurun maddeler. Leke sayısı. (Bakınız. Cross Disable. Diskkarit. Boşaltım. Direk boyalar. 6). İki monosakkaritin kovalent bağla yansıtma faktörü. Cihazların Direct Dyes. bulunmaktadır. baskı. yabancı maddeler.İçine etme. dönerken kâğıdı kesmeye yarayan bıçak. Tabaklaşma. Otomasyonla çalışan makinelerde Directional Blue Reflactance Factor. (formasyonun) makine yönüne veya makine enine olması. boya haslığı yüksek anilin boyalar. Selüozda bulunan Directionality. Boya asitlerinin sodyum çalışmasına uygun olmayan hava. Dirt Build up. Bobin makinesi Dirt Count. Doğrudan bağlantılı tahrik. Dezenfeksiyon. Fotokopki. Kâğıt bünyesindeki elyaf dışı Disintegration Resistance. bağlanması sonucu ortaya çıkan şeker.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Direct Drive. Direct Process Paper. Dezenfekte Direct Steamed Digester. Devre dışı bırakmak. Discharge. Basma basıncı. yongaların blöfle birlikte gelmesi. Dished. Ek. enine yön ve kalınlığı nedeniyle Z yönü olarak üç yön Discharge Manifold. Disk filtre. Ortası çukurlaşmış. Pompa çıkış basıncı. buharın doğrudan verildiği yonga pişirme kazanı. Tabak kartonu. o Baskıda etkili bir unsur. Cebri çekişli pis hava fanı. Kirli hava. Direction. Kâğıtta elyaf diziliminin karbonhidratlardandır. Disk Cutter. Beyaz suyu filtre eden filtre. Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken. Direct Losses. Ufalayıcı. Tahliye. Doğrudan kayıplar/hasarlar. oluşan duman veya is dolaylı hasarlardandır. Yönlülük. Filtre edilmemiş hava. Renk atması. Kirli blöf. dağılma direnci. Kir parçacığı sayısı. Mikrop öldürme. Selüloz açma. duruma getirmek. Bir şaft üzerine yerleştirilmiş. Tabak gibi çukurlaşma. Yonga pişiriciden pişmemiş maddeye ihtiyaç duyurmayan ve doğrudan elyafa tutunan. Çanaklaşmış. Doğrudan ısıtmalı pişirici. yüzeyinde. Discoloration. (Bakınız. fiziksel özellikler açısından makine boyuna yön. Kâğıt dilici bıçakları. Kırpıntı makinesi. Diazo baskı kâğıdı. Discharge Coefficient. Yabancı madde. belirli alanda görülen. Dairesel bıçak. 96 . Disinfection. terimi olarak doğrudan bir kaza sonucu oluşan hasarlardır. Dishing. Fiziksel bazı özellikleri vanadan geçebilecek azami akışı belirleyen birimsiz bir kâğıdın enine ve boyuna göre değişen kâğıtlar. Bir sigortacılık Disc Saveall. Selüloz pulperi. çökmüş kâğıt Indirect Losses) veya karton. Yön. Redüktör veya Dirty Air. (Bakınız. yazıcı gibi baskı Disintegrator. Devreye giremeyecek Direction). Kalite bozukluğuna yol açan. Disintegration. Circular Cutter). mavi ışığın 45 açıyla kâğıt yüzeyine düşürülerek ölçülen Disaccharide. çıkmış.

Birbirine paralel yerleştirilmiş disk Dispersion. Dispersants. Kontrata uymyan anlaşmazlık adlandırılması. Dispersing. oluşturan. Deplasmanlı ağartma. Menü. Deplasman türü su alma. Deplasman yıkama. Hot eleklerden oluşan ve kâğıt fabrikalarının döngüdeki veya Dispersion). Dissolved Charge. Bir sıvı içinde flotasyon ünitesi. Disk Refiner. Çözünmüş yük. tokatlanmasıyla. hamuru buharla safiha içindeki suyu iterek uzaklaştırma. Toz reçine tutkalı. (Eş amlamlı. Dağılmış hava. Disposal. mürekkep parçacıklarının kâğıtta görülmemesi için Dissolved Oxygen. Dissolved Air Floataion (DAF). Selüloz maddelerinin şlaymın veya topaklanmanın dağıtılması için yıkama suyunun sıkılarak alınması. kullanılan bir iç tutkal maddesi. parçacıklı maddelerin bir araya gelmelerini. Displacemet parçalarına ayırma işlemidir. Görünür tipte. Bu sayede elyaflarına ayıran ekipman. Buradaki işlem hurda kâğıt kesafet % 65 lere kadar yükselmektedir. Dispersed Rosin Size. Dispersing Agent. İlan kâğıdı. iki dişli tabla arasına sıcak ve yüksek kesafetli Safiha mekanik baskı altındayken basınçlı hava veya kâğıt hamurunun gönderilerek. dairesel bıçakları arasına aldığı hamurdaki elyafların kaplama türleri. Deplasman oranı. Disk öğütücü. Disperger. Selüloz yıkama dağıtma ve yabancı maddeleri küçük parçacıklara dağıtma suyunun verimini ölçmede kullanılan bir tanım. Selülozdaki giren Dispersal. (Eş anlamlı. ağartma. Parçalarına ayrılma. Anlaşmazlıklar. Ağartma sıvısının selüloz içinden geçirilmesiyle Dismantling. yapılan ağartma işlemi. Tokatlayıcı. Su bazlı tüm döner. İlan kartonu. kabarcıkları ve çözünmüş diğer gazların genel Disputes. dağılan selüloz elyaflarının vizkozitesi. Bu işlem elekte Displacement Bleaching. İlan tahtası. arazi Dağılım. Dewatering) Disperging. (Eş anlamlı. Dağılım vizkozitesi. Hamur elyaflarını Dispalacement Ratio. Dağılma. Dağıtmak. Kutu yapıştırma kullanılan filtre. Bir sağlayan maddeler. Biri sabit Displacement Dewatering. Disk filtre. boyutunu küçültme işlemi. kimyasal miktarı ve kalan kimyasal miktarına bakılır. (Bakınız. Display Paper. atık sularında bulunan elyafları geri kazanmak amacıyla Dispersion Adhesive. Demontaj. Çözünmüş oksijen. Dinamik formasyon düzgünlüğüne katkıda bulunmaktadır.Dağılarak görünmemesini sağlamak. çözünmüş polielektrolitlere tutunmuş elektrostatik yük. kullanılan maddeler. gübre yapma gibi yöntemler kullanarak. hamurunda bulunan açılmamış elyaf topaklarını açmak ve Dispalcement Pressing) tüm yabancı maddeleri. (1) Hamurdaki dolgu Displacement Washing. Dağıtma. Çözünme. topaklanmalarını önleyen ve onların askıda kalmalarını Display Type. Dağıtma maddeleri. Kazanılan işlemi. Tokatlama. Dağıtma. kâğıtta görünemeyecek küçüklükte Displacement Pressing. Dispersion tutkalı. Kirlilik ve yapışkan maddelerin. Ortadan kaldırma. Dağıtıcı. diğeri döner. doldurma. Disperse. Dikkat çekici tipte. boyunu kısaltmaya yarayan ekipman. Disk rifayner. Kâğıt hamuru içinde. (Bakınız. Fabrika atıklarını yakma. Dispersant). Biri sabit diğeri Dispersion Coating. Erime. (2) Kuşelemede kuşe karışımını Display Board. sayfada dikkati çekecek tipte hazırlanmış görünüş biçimi. ortadan Dispersed Air. Tokatlama. Makine sökümü. 97 .Kâğıt hamurunda Dissolution. kimyasal oranının miktarıyla ölçülür. maddeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Disk Filter. Dynamic Bleaching) Disperger. Çözünmüş havalı Disperse Viscosity. Hamur içindeki hava kaldırma. Dispersiyon kaplama. Elyaf geri kazanma eleği. tutkalı. Dağıtma.

Selülozik vernik. Sıyırıcı. selüloz türevleri hazırlamaya üzerine basan ve onu koruyan destek parçası. Verwey. Raspa kopuğu. Doctor Marks). Overbeek) Theory. Raspa tozu. DLVO (Derjaguin. Bir duvar kâğıdı kökenli şerit şeklindeki sıyırıcı. Jumbo bobin. Kâğıdın raspada sıyrılarak Dosage Point. kaplama üzerinde oluşturulmuş sıyrık izleri. dalgalılık. Mürekkep selülozundan yapılır. (Bakınız. Doctor Blade) deseninden kaynaklanarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dissolving Pulp. gibi belgelerin basımında kullanılır. Doküman parşömeni. Bazen koparak kâğıda yapışıp tampona kadar Litografik baskıda noktalardaki ton artışı. sahip olan duvar kâğıtlarına verilen ortak ad. Bobin makinesi baskısıyla birlikte kâğıda transfer olur. (Bakınız. oldukça saf selüloz. Preslerde. Çözünebilir selüloz. Kâğıdın köşesinde işlem sırasında Dividers. Bozucu etki. Kontrol Dodger. Sıvı bir ortamda. sistemlerinde. 98 . selofan. Applicator Roll). Yüzey temizlemek amacıyla. İstenilen tondan daha koyu kazımasıyla ortaya çıkan ve raspa yüzeyinde biriken tortu tonlarda olan veya daha geniş alana yayılan baskı hatası. Bozanetken. Dozaj noktası. düzgün kullanılır. Kaplama sonrası kâğıt yüzeyinden DLVO teorisi. Document Paper). Kâğıt yüzeyinde getirip saklama. çekme ve itme kuvvetleriyle ve onlar arasındaki mevcut Doily Paper Stock. özellikle giyotinde kâğıt parçaları. Bunlar pres Distance Guarding. Dozajlamanın yapıldığı yer. Doctor Dust. Raspa izleri. Yüzeyinde hyvansal tutkallar transfer merdanesi. Hamuru yönlendirme Dosage. Bozukluk. fotoğraf Doctor Marks. Doctor). Dev gerilimle ilgili teori. El ilanı. Bükülme. Genellikle pamuk Doctor Holder. Disturbance. Büyük bobinler halinde satılan ve başka bir parçacıkların tutunumu konusunda bir açıklama ürüne dönüşüm amaçlı kullanılan çeşitli tür kâğıt bobinler. Uygulama valsi. Doctor Broke. kendini tekrarlayan desenlere Doctor Blade. Document Parchment. raspa tarafından filmi ve suni ipek (rayon) yapımında kullanılmaktadır. Raspa hamili. getirmektedir. Dozajlama. Raspa kartonu. kullanılan bir selüloz çözeltisi. kontrol değişkenini bozan her tür etki. dağılımını sağlayan merdane veya vals. tabakası. (Eş anlamlı. Büyük kâğıt bobini. gibi makinelerin etrafını çitle çevirerek insanların güvenliği Doctor Ridges. Doctor Body. Domino kâğıdı. Seperatör. amacıyla yapılan koruma önlemi. kopması. boyu. Raspa bıçağı. (Bakınız. Raspa. Raspanın silindir yüzeyini Dot Gain. Documentation. Dog Hairs. Dağıtma valsi. Doctor Board. metal veya plastik Domino Paper. Nokta kazancı. Doküman kâğıdı. Asetat elyafı. Kâğıt yüzeyini kaplamada taşıyan ana gövde. yarayan. Baskıda mürekkebi alıp. Raspa dudağı. Mesafeli koruyuma. parçacıklar arasındaki sarkan elyaf. kâğıt biçiminde Document Paper. sıyırma işleminde kullanılan ince. Köpek kulağı. kesim sonrası ortaya çıkan kulak. Belirlenen miktardaki katkı maddesini ana amacıyla kullanılan savak. Dozlama. Dozaj. Dosing. kütleye ilave etme. ulaşır. Raspanın selülozundan yapılan. Raspa izleri. Veri dağılımı. Kâğıt elyafına kimyasalların ve kâğıt bobini. Raspayı ve raspa dudağını Dope. Pamuk veya hemp Distribution/Distributor Roller. Lak. Kayda alma. Hakim dalga Doctor. Verileri doküman haline Distortion. Landau. Köpek kılı. yaşlanma özelliği az olan fligranlı kâğıt türleri. Dog Ear. Raspa hamisi. Diploma Distribution of Data. Baskın dalga boyu. Yüksek dayanımlı ve meydana gelen bozulma. (Bakınız. Bölme amaçlı kullanılan karton veya meydana gelen katlanma nedeniyle. Dominant Wavelength. Basım veya kuşe sırasında.

4). İki kez kâğıt kopana kadar yapılan test. İki sıra baskı silindiri bulunan baskı ünitesi. Double Faced Paper. Çift taraflı baskı ünitesi. Double Thick Cover Paper. Yüksek kesafet değerli hamurun kesafetinin tutkallanması. Elek yüzeyi ile üst yüzeyi Double White Patent-Coated Board. fakat her karton. Çift katmanlı oluklu kullanılır. İki tarafa katlama testi. Çift krepli. Preslerde ve kurutma Dots Per Inch (DPI). Dupleks kitap kapağı. ikiz elekli makinede üretilmiş kâğıt. Alt ve üst yüzeyde aynı tür layner kullanılmış Double Wall Corrugated Board. geçirilmiş kâğıt. Double Felted.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dot Matrix Printing. Çift taraflı disk rifayner. Çift kapak. Double Imprint Unit. Çift kalenderden durumunda. büyüklüğü. farklı özellikte iki katmanlı olarak üretilmiş layner kartonu. Double Faced Corrugated Board. Double Coating. Tüm ve üst yüzeyi farklı renklerde boyanarak iki yüzü de karakterlerin noktalardan oluştuğu elektronik baskı tekniği. Çift beyaz patent birbirine benzeyen. Çift sıra silindirli kurutma bölgesinde aynı anda öğütme yapan öğütücü. Double Creeped. Çift keçeli. Double Coated. Yuvarlak elekte iki ayrı işlemle yapılan kabartma işlemi. (Bakınız. belirleyen ve kâğıdın bir köşesini bir ileri bir geri bükerek. Creep) Double Manila Lined Chipboard. Çift kat kuşeleme. İki farklı Double Tier Drier Section. Yuvarlak elekli makinede. Register Double Sidedness. (Bakınız. dayanımı belirlemektedir. bölümü. Double Deflector. Kâğıt makinesi altına kaide plakası olarak konulan ve Double Decomposition. İki dalgalı ve üç layner kâğıdından meydana gelen iki sıra oluklu görünümlü mukavva. düşürülmesinde kullanılan iki aşamalı sulandırma yöntemi. Double Wall Corrugated Board). Çift dalgalı oluklu oluklu mukavva. Rakam yükseldikçe çözünülürlülük artmaktadır. Çift keçeli pres. Çift tutkallı sisal bantı. Çift katmanlı. Noktalı gruplarında alt ve üst keçelerin bulunması. Çift yüzlülük. Two Sidedness). Double T Slot Sole Plate. İnç başına nokta sayısı. Kâğıdın katlanması Double Calendered. Temizlik kâğıtlarında Double Vat Lined. Çift bozulma. Double Dilution of Stock. Çift kenarlı. bir inç uzunluğunda sayılan nokta sayısı. (2) İki yüzeyin de tutkallanması. Düşük kesafetlerde tek kademeli sulandırma yöntemi Double Strength Corrugated Board. Ekstra Sisal Tape). Double Disk Refiner. Double Duty Sisal Tape. Çift tutkallama. Makinede üretilmiş. Çift kat kuşelenmiş. Özellikle para kâğıtları. mukavva. İki ayrı işlemle yapılan krepleme. Kurutma grubunda silindirlerin altta ve üstte ayrı keçeler kullanılarak dizilmesi. (1) Kâğıt yüzeyinin iki kez sulandırma. Çift kabartmalı. Nokta matriks baskı. Çift T yarıklı taban plakası. Alt ve üst yüzeyi aynı özelliklere sahip kâğıt. mukavva. Double Fold. (Eş anlamlı. kalın kapak. kullanılabilen kâğıt. samanlı Double Deckle. yazıcılarda. Çift kalenderlenmiş. üzerinde iki adet T şeklinde yarık olan plaka. 17" x 28" ebadında ölçüsü olan kayıtlarının saklandığı kâğıtlarda. İkili saptırma levhası. Çift yüzlü kâğıt. Sidedness. (Bakınız. İki kademeli hamur Double Sizing. Even levhalar. değersiz bir hamur 99 . Noktalı yazıcıda basma. Çift katmanlı layner. katlama dayanımını kâğıt. İleri geri katlama sayısının kuşelenmiş kâğıt. kırılganlığını test etmeyi amaçlayan test. Çift kaplamalı. Kâğıdın alt ve üst valslerinin iki yanına konulan ve sıçramaları engelleyen yüzeylerinin ayni özelliklerde olması. Çift yüzlü oluklu mukavva. Double Felted Nip Press. Double Embossed. iki kenarı traşlanmamış kâğıt. (Ek. ozalit kâğıtları ve kütük Double Cap. Alt kaplı karton.

Drenaj yardımcı maddeleri. alttaki gaz geçişini sağlayan geçit. Örtücülük. kahverengi Eskiz. (1) Sürüklenme. Çekiş. Kalitesiz ürün. Süzülme kimyasalları. Bir başka kopmalarının önüne geçen tahrik kontrol özelliği. İnorganik tuzlar ve doğru demet halinde uzanan borular. Down Curl. Drafting Paper. Süzülme. Elek hızının Kurutma nedeniyle oluşan enine daralmayla birleşince kâğıt jet hızından yüksek olması. Up Curl) hamur türlerindeki süzülme miktarlarını gösteren. renkli ambalaj kâğıdı. Basınç farklılıkları nedeniyle hava üzerindeki kumaş gibi yayılma ve onu örtebilme özelliği. Süzülmüş hamur. Manifaturacı kağıdı. Drapers’ Cap. Proje tasarımcısı. Drag. Aşağı akışlı kule. “Draw kaynağa göre elekte çekilen gücün makine hızına Speed Control” da denir. Drenaj. Süzülmeye yardımcı Down Comers. Drainer. retansiyon kulesi. Hamurişi kâğıdı. İniş geçidi. Eskiz kâğıdı. kuvvetteki artış miktarı. Çekiş kontrolu. Süzücü. Aşağı akışlı pişirici. Değerli bir ürünü daha parçacıkların elyaf üzerine tutunmalarına ve gözenekliliğin değersiz bir ürüne dönüştürme. Çekme kuvveti. (Zıt anlamlı. Kalite dışı. Aşağı akışlı Drainage Time. Baskıda bir görüntünün kayarak üst Drain. (Bakınız. Zamana karşı. tank ve boru hatlarında Downtime. İniş boruları. Temizlik kâğıtlarının bir cisim Draft. Çiftleme. kesilme nedeniyle. Toz halindeki Down Cycling. (1) Süzülme. deliklerden suyunu bırakarak. (Eş anlamlı. bir safiha oluşması için geçen süre. Çok ince. Ardışık iki yanma odası arasında Drainer Stock. üste iki kez basılmış gibi görünmesi. geride kalan kesif hamur. Düğüm yerleri. Draw. hamurun suyunu bırakarak. Çekme. (1) Kâğıt makinesinde. Downflow Digester. pastahane ürünlerini elde süzülmesi. (2) Ormandan. 100 . çeşitli kıvrılması. Çekme yükü. Kazanda domdan çıkp aşağı maddeler. Yonganın yukarıdan beslenip selülozun aşağıdan alındığı pişirme Drainage Foils. Downflow Tower. Baskıda kağıdın arkaya doğru Drainage Factor. Kuşeleme söz konusu değildir. eksilen orman hacmi. Akış. Boşaltma. polielektrolitler bu tür maddelerdir. Boşalma. yemek için sarılan kâğıt. Laboratuarda. Suyun elekte safihadan gramajlı lokma ve tatlı türü. süzülmesine yardımcı olan parçalar. Doubling. içinde çeşitli gerilimlerin hapsolmasına neden olur. Downgraded. Downpass. Up Cycling) artmasına yardımcı olurlar. Çizim kâğıdı. Büte. bağımsız makine Draftsman. Hamurun birkaç gün bekletilerek suyunun süzüldüğü kaplar. Tahliye vanası. Drapability.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ üzerine iki katman halinde. Red ürün. Eleğin altında suyun yöntemi. Sürükleme. Drenaj folyoları. Duruş süresi. Teknik ressam. Kâğıt makinesinde tür değişimi sistemi boşaltamaya yarayan vana. Drain Valve. Rush). Doughnut Bag Paper. hızı yarattığı sürtünme kuvveti ile hareketli parçaların yarattığı arttırıp gererek veya hızı düşürüp gevşeterek kâğıt sürtünme kuvvetlerinin çarpımıyla elde edilir. Süzülme faktörü. İleriye doğru akış. veya arıza nedeniyle meydana gelen duruş süresi. (2) Taslak. grafik eğim değerleri. bölünmesiyle elde edilir. Süzgeç. Aşağıya dönüşüm. Yağlı ve ince Drainage. Kâğıt makinesinde. Downstream. Elekte hamurdan Makasta/giyotinde kağıdın kalın bıçak ağzı tarafından su süzülmesi sırasında eleği çekecek kuvvet veya bu çekilerek ezilmesi. Drainage Aids. bölümleri arasındaki hız farklılığı nedeniyle oluşan gergi. olarak görünmesi nedeniyle oluşan lekeler. Bir kaynağa göre sabit parçaların Draw Control. beyaz hamur uygulamasıyla Drag Spots. (2) Dragload. Delikli bir kapta. veya gazın bulunduğu ortamda sürüklenmesi. Elyaf düğümlerinin belirgin üretilmiş karton. Geri kıvrılma.

yüzeyine sürülüp bıçakla sıyrılarak yapılan kalite testi. Yüksek sıcaklıkta oluşan etkilenmeyen kâğıtlardır. kâğıt Drilled Roll. Tahrik sistemi. (Eş anlamlı. Built in (Elektrikli tahrik sistemi. Drift out of Tolerance. Drawdown Test for Ink. (Bakınız. Bir mürerekkebin veya kaplama sıvısının. Mürekkep emilim testi. Vakumla elekten emilen suları Dried in Stress. Jigging) (2) Toparlama. kuru baskı sahip. Tender Side). Harekete geçiren yapı. Tahrik şaftı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drawdown Tanks. Drawing Paper. Burring. Birinci hamurdan üretilirler. Back Side. Vakum ayağı. Selüloz likörlerinde ve arıtma olan o nedenle sistemin dönmesini sağlayan valsler. Bu kâğıtlar odun Drawing Board. Drop Leg. Bardak kâğıdı. (Bakınız. Kâğıt makinesinde ağır rejekleri içine alan kapan. Tahrik. Dried in Strain). (Eş anlamlı.) Stress. salon tarafı veya operatör tarafı. Drill Method. Çizimde kullanılan yapılır. Pipet yapımında ayrıca parafinleme işlemi yapılır. gereken testlerdendir. Drive Roll. Tahrik tarafı. dişliler. Dregs Well. örnek alma yöntemi. Tolerans dışına çıkma. kurumuş. Bunun alt parçalarına isim alınmadan kurumuş kâğıt. Selüloz pişirme sonrası Driers. (Bakınız. Drinking Straw Paper. Tahrik mili. Pipet kâğıdı. son derece kaliteli ve oldukça dayanıklı kâğıtlardır. silgiden Drip Ash. Havbe. Damlayarak biriken DRC (Double Creeped Celulose). Junk Seperator) Makinenin arka tarafında. Cürüf. Çekiş tankları. Dry kelimesinden yapılırlar. tahrik tarafı adını alır. Çizim kâğıdı. Dört Front Side. Delme yöntemi. şaftlar. Çöp kapanı. kül kütleleşmesi. Kurutma silindirleri çıkan siyah ve beyaz likör tankları. Kâğıt makinesini döndüren sokma. Built in Strain. Uzun kondensatı kazana geri gönderen pompa ve güçlü odun elyaflarının lateksle bağlanıp. mekanik tahrik sistemi vs. Sıyırma Sürüklenme. ünitelerinde dibe çöken çamur. Tahrik valsi. Kurutma bölümünü kapatan yapı. Tortu. selülozundan üretilir. Zaman içinde havanın nemiyle verilirken. (Bakınız. Çökelti. Kondensat pompası. Hizaya Drive System. Pipet boru spiral sarımlı olarak Drawing Cartridge. motorlar. Stresli kurumuş. Dryer başlıklarına bakınız. asitsiz ve çok kaliteli bir kâğıt türü. Elek ve preslerde. Bu su seviyesi bulunmasına izin verecek uzunluklarda sözcük gerçekte bir isim değil sıfattır. Çizim kâğıdı. karakalem resim ve çizimlerde kullanılan kâğıtlar.) Drier Hood. Delikli vals. kreplemeden geçirilerek elde edilen kumaş türü ürün. Gerilimli kurumuş (kâğıt). sondaj yaparak tutunumunu veya dağılımını görmeye yarayan test. iki kez Drive. türemiştir. Dried in Stress). motora bağlı Dregs. Kömür cürufu. Pulper içindeki Drive Side. (1) Taşlama. Kâğıt veya Baskı öncesi yapılan. ön taraf diye geçer. kaplamanın veya mürekkebin hurda kâğıt rutubetini tespit etmek için. önüne ilgili parça ismi getirilerek anılmaktadır. Gerilimi ünitelerinden oluşan sistem. gerilim azalacaktır. Daha kuru. Çizim kartonu. kaplinler ve hız kontrol Dried in Strain. sistemi. tahrik sisteminin bulunması Dressing. Çok düzgün bir yüzeye Driography. Taş baskı benzeri. İç gerilimli olarak seperatöre bağlayan barometrik boru parçası. testi. Mürekkep kalitesini doğrulamak amacıyla sıkça yapılması Drinking Cup Paper. Öğütücü değirmenini aletle taşlama. Drive Shaft. 101 . tarafından çevreleyerek karton demetini düzeltme. İçinde. nedeniyle. Junk Trap. Düşük opaklıkta. Draw Control) Drip Pump. Draw Speed Control. (Not. Çökelti kapanı. Sondaj yöntemi. Arka taraf. vakumu yenerek eleğe geri dönmesini engelleyecek kadar Drier. Çift krepli safiha. Kuru baskı.

Davul manilası. Kuru kısım. Yatay silindir şeklinde ve elyaf parçalama ve eleme bölümlerinden oluşan pulper türü. Dry Creping. Bunlar ya makine sonu pulperinde. paket kâğıdı. Wet End). Davul ipi kâğıdı. Kuru kuşeleme. Tambur testi. Wet Brake). Gerçek hava sıcaklığı. Keasafet değeri. kaplama maddelerinin kuru tromeli. Dönüşümlü Dryer.) kullanılan döner elek. Kutunun aldığı darbe sayısı dikkate alınarak hasar tespiti Dryer Condensing Rates. Drum Filter. Her kâğıt türünde veya makine yapısına kesafet yükseltme amacıyla kullanılan. (Bakınız. Kâğıt makinesinde kağıdın kuru olduğu kısımlar. (Bakınız. sırasında. Kalender ve mal sarıcının bulunduğu Drum Saveall. Kuru madde miktarı. çeşitli kâğıtlara Drum Tickener. kalenderde düşme testi. Nakliyede kullanılacak kutuların. Tambur filtre. Mürkkebi alınamayack Drumhead Manila. safihanın Dry Back. Baskıda kuruma sonrası üzerine damlayan veya sıçrayan suların. Creep. (Bakınız. Döner teksif eleği. Kurutma. Ham pişmiş ağartma. (2) Kurutma bölümünde. İndirme. Düşürme. Tail Screen. kurutma tamburu. Hamurda. kenar kesimleri veya kopuk parçalar nedeniyle Drop Test. Dry Coating. kadar kötü işlemden geçmiş ağartma faaliyeti. (Bakınız. Kurumada çekme. Düşme testi. Öğütücü. Teksif eleği. bobin kesimi Drop Out. pulper. Dram. Drum Driers. Kâğıtta rutubet kullanılan. Dry Broke. bölümler. Kurutma amacıyla Dry Content. Hediyelik Dry Bulb Temperature. Kâğıt Drum Debarker. Kuru termometre sıcaklığı. (Drier kelimesi sıfat kâğıtlarda hafif pulper rejeklerini elyaftan ayırmak için olduğundan isim olarak kullanılmamaktadır. Kuru kopma. Dry Cook. Yatık rutubette raspayla yapılan krepleme işlemi. Şerit kadar dar dar bobin. Drum Screen. olarak uygulandığı kaplama yöntemi. % 85-%98 Drum Pulper. içindeki hareketini düzenleyen ve ısı transferini döner bir tambur içine konularak yapılan dayanıklılık testi. Kurutma silindiri içindeki yoğuşmaların. Kazan dip cürufu. göre miktarları. ya da hamur hazırlamada yeniden hamura dönüştürülür. (1) Ebadı daraltma. Tambur pulper. 102 . Kabuk soyma tamburu. kolaylaştıran çubuklar. selülozdan üretilen ve Dry Creep. Kuru bir termometre ile ölçülen hava Drum. Düşürmek. Damlama izi. Drubber. Safihayı veya döküntüyü makine altına indirme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drop Marks. Döner filtre. Drum Dryer Bar. döner tamburu olan teksif eleği. Kuru kaplama. (2) gelen kâğıt kopması. Tromel. Yanki makinede. Yatay-döner silindir. üzerine elek sarılı. yapılır. Baskıda ton düşürmek. Dry End. Dry Creeping) davulların gerilmesinde kullanılan ipin yapıldığı kâğıt. göre. Drop Off. Silindir. Tambur. İlaç ambalaj kâğıdı. Teksif eleği. Dry Bottom. kâğıtta bıraktığı meydana gelen ebatta ve kalitede değişme. Kuru döküntü. Wet Creep) parçalama aşamasında % 28 lere kadar çıkabilmektedir. Silindirik pulper. Kâğıt Dry Break. Kurutma silindirinin Saveall) içine. bir uçtan diğer uca yerleştirilen. Elek üzerindeyken. Kurutma kısmında meydana enini keserek daraltma. Manila kenevirinden yapılma. izler. Tanbur elek. Wet Bulb Temperature). Kurutma silindiri barası. bir ton kâğıt için harcanan buhar tonajı değerleri. Kuru krepleme. Kurutma tamburu. çıktıktan sonra geriye kalan net madde miktarı. Dolu kutularda yapılan serbest ortaya çıkan ıskartalar. (1) Kâğıttan. Kabuk soyma yüzeyine tutkal sürülerek. Buhar yoğuşma oranları. veya mal sarıcıdaki kopmalar nedeniyle oluşan döküntüler. sıcaklığı. kondensatın silindir Drum Test. Kuru krep. (Eş anlamlı. (Bakınız. Teksif eleği. Kurutucu. Teksif eleği. Drug Bond Wrapping. Yonga öğütücü.

Kağıdın kurutulması safihayı basarak buharlaşmayı hızlandıran sentetik esaslı sırasında gelişen aşamalar. yüzeyi makine dışında işlenmiş Dryer Fabric. Kuru toz pigment. kâğıdın kurutulduğu silindirlerden oluşan bezler. Çeşitli kâğıtlara göre. üzerinde. Kurutma keçe gergisi. Dryer Hood. Kâğıt elyaflardan. Sentetik yerine metal Dry Lay Nonwovens. mukayeseli buhar Dryer Pick Marks. Kurutma oranı. Kurutma tanı sistemi. Kurutma aşamaları. Kurutma eleği. Kuru işlenmiş sülfit kâğıdı. Kâğıtta suyun alındığı son aşama. Dry Forming. kâğıt yüzeyinden veya kaplamasından Dry Lake. (Eş anlamlı. birinci kurutma grubunda makinesi kurutma gruplarında yapılan su buharlaştırma oluşan. 103 . Kurutma keçesi sevk valsi. Dryer Sülfit selülozundan yapılma ve kuru işlem görmüş kâğıtlar. Duruşta cebri hava ile taşıyarak. kurutma keçesi işlevini gören elek. Makyaj koparılan parçacıklar nedeniyle. safihayı kurutma silindirine basarak. Dry Finish. Kurutma silindirlerinde. makine dışında parafin emdirilmiş kasap Dryer Diagnostic System. kurutma keçesi tarafından yapılmış hasar veya kusur izi. Kurutma kâğıdı. Kâğıt makinesi kurutma görümündeki kâğıtlar. Kurutma harcama değerleri. Kuşe kaplaması Dryer Fabric Tension. havayla formasyon verilerek yapılmış keçe türü makinesinde. Kurutma alanı. kurutma ölçümleriyle ortaya çıkan. Kurutma keçesi temizliği. Temizlikte kullanılmak amacıyla kuru ve sentetik Dryer Section. bölüm. Drying Loft. malzeme ile yapılmış. Drying Paper. kalenderde veya çeşitli iz valslerinde kuru olarak Dryer (Air) Deflector. Kurutma keçesi yolma izleri. Kurutmanın düzenlenmesi. keçeler. Kuru formasyon. kısmında. Kurutma odası. Kâğıt yüzeyinde kâğıtların kurutulduğu havalandırmalı oda. aşırı kurumadan kaynaklanan çatlaklar. Kurutma bölümünü kapatan ve Drying Rate. kaba konfigurasyonu. Felts). Elyafları kuru haldeyken Dryer Fabric Cleaning. Dry Line. elle veya çalışırken otomatik olarak yapılan keçe temizliği. Dryer Screen. Kurutma kâğıdı. Drying. Kuru olarak. yolunma izleri. Kurutma keçesi. Zift emdirilmek için üretilmiş. kurutma sonucu ortaya çıkan buharı uzaklaştıran oda. Elekte işlenmesine rağmen. Kâğıt veya karton Dryer Cylinder. Kuru pigment. yani suyun parlaklığının bittiği yerde kuruluğun başlangıcını gösteren çizgi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dryer Configuration. yüzeyinin. Kurutma bölümü. Kurutma keçesi izi. Kurutma Dry Felt. Kurutma partisi. Suda çözünmezler. bölümünde kullanılan buharın verimliliğini ve kurutma Dry Finish Screening. gruplandırma. Sentetik dokunmamış kumaş/keçe. Kurutma silindirleri sahiptirler. Dryer Felts. Drying Cycles. Kurutma. safiha oluşturma. zift birikiminin temizlenmesi. saptırıcılar. Havbe. Kuru işlem/işleme. Kurutma grubundaki silindirlerin ve emici kâğıt türleri. gruplarında. El yapımı Dryer Felt Marks. keçesinin hareketiyle oluşan hava hareketini önleyici Dry Finish Butchers Wrap. Hava perdeleyici. Elekte su aynasının. Kurutma silindiri. Keçe kâğıdı. Kuru işlenmiş kasap kâğıdı. Kuru hat. kâğıt yüzeyinde görülen malzemelerinde kullanılan öğütülmüş mineral pigmentler. Dryer Fabric Roll. Kurutma işlenmesi. diziliş ve keçe düzenleri. kurumasını sağlayan sentetik kumaş. Yağ ile sıvı hale getirilirler ve boya adını alırlar. Ayna çizgisi. sorunlarını gösteren sistem. Drying Cracks. Son derece boya doygunluğuna Dryers. Kâğıt Özellikle hurda kâğıt işlenirken. Kurutma keçeleri. daha iyi Dry Finish Sülfite Paper. Kuru işlenmiş görünümlü kâğıt. işlemi. Kuruma çatlakları.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dry Mass Distribution. Kuru madde dağılımı. Kâğıtta

Dry Test. Kuru test. Ekipmanlara hamur vermeden yapılan

rutubet dışı maddelerin birim alandaki dağılımı.

yön kontrolu, titreşim izleme gibi montaj sonrası yapılan ilk

Dry Mounting Tissue. Kuru montaj kâğıdı. Kâğıdın

çalıştırma testi.

arkasına tutkal sürülerek, sadece ütü ve sıcak pres gibi

Dry Waxed Paper. Mumlu kâğıt. Merdane ile kâğıt

sıcaklıkla yapıştırılabilen kâğıtlar. Özellikle bu tür üretilen,

yüzeyinin parafinle kaplanması ile elde edilen kâğıtlar.

krepli ince kâğıtlardan yapılma, çift tarafı yapışkan montaj

Dry Wrinkles. Kuru kırışıklıklar. Kâğıt kuru iken,

bantları.

katlanma sonucu oluşan kırıklık çizgileri.

Dry Nip. Kuru nip. Kalenderde baskı sırasında oluşan, iki

Dual Distributor. İkili bayilik. Hem yazı tabı kâğıtlarını

vals arasındaki baskı çizgisi. (Bakınız; Nip).

(kültür kâğıtları) hem de ambalaj kâğıtlarını (endüstriyel

Dry Offset. Kuru ofset baskı. Kuru rölyef baskı.

kâğıtlar) dağıtan/satan bayi.

Dry Printings. Kuru baskı. Hızlı kuruyan kâğıt.

Dual House. İkili ticarethane. İki farklı tür ürün grubunu

Dry Proofing Paper. Ön baskı kâğıdı. Deneme baskı

pazarlayan işyeri.

kâğıdı.

Dual Merchant. İkili tüccar. İki farklı tür kâğıt grubunu

Dry Pulp. Kuru selüloz. Levha selüloz.

satan tüccar.

Dry Rub. Tozama testi. (Eş anlamlı; Dusting (Test))

Dual Polymer Systems. İkili polimer sistemleri. Düşük
molekül ağırlıklı ve yüksek yükü olan katyonik

Dry Rub Resistance. Tozama direnci. (Bakınız; Wet Rub

polielektrolitle, yüksek molkül ağırlıklı ve düşük yükü olan

Resistance).

anyonik polimerin tutunum arttırıcı olarak kullanıldığı

Dry Run. Soğuk test. Makinenin montaj sonrası sorunları

sistemler.

görmek için boşta döndürülmesi.

Dual Press. İkili pres. Üst üste üç valsten oluşan pres

Dry Scrubber. Kuru baca gazı arıtma sistemi. Baca gazını

grubu.

susuz temizleyen sistem.
Ductility. Süneme özelliği. Kopmadan uzatılabilme
Dry Size. Toz tutkal. Suda kolayca çözünebilen toz tutkal.

özelliği.

Dry Solid. Kuru madde.

Ductor Roller. Aktarma valsi. Aktarma merdanesi.

Dry Steam. Kuru buhar. İçinde kondensat olmayan buhar.

Aplikatör merdanesi. Baskı sırasında mürekkep

Genellikle doyma sıcaklığı üzerine çıkıldığında veya basınç

merdanesinden sonraki vals grubunun ilk valsi. Aniloks

düşürme işlemi sonrası görülen buhar hali.

vals de denilmektedir.

Dry Strenght. Kuru dayanım. Kuru mukavement. Kuru bir

Due Date. Termin tarihi. Bir mal veya hizmetin hazır

kâğıdın, çekme, yırtılma ve katlanma yönünden mekanik

olduğu tarih.

mukavemeti.

Dull Coated. Mat kuşeli. Parlaklık testlerinde % 55 in

Dry Strenght Additives. Kuru dayanım arttırıcı

altında parlaklık değeri olan kuşe.

kimyasallar. Katyonik nişastalar ve reçineler gibi, kâğıt

Dull Finish. Mat perdahlı. Parlaklık değeri çok düşük olan

hamuruna katılarak kâğıdın dayanımını arttıran kimyasallar.

yüzey kaplaması işlemi.

Dry Strength Resins (DSR). Kuru mukavemet arttırıcı

Dummy. Boş taslak. Boş Prova. Basılmış olanlara

reçineler. Poliakrilamid ve Polivinilformamid/Polivinilamin

benzeyen, fakat yazısı olmayan ve örnek olarak saklanan

reçineleri (PVF/PVam). Kâğıtta, kopma mukavemeti,

yaprak veya kitap. Bu taslakda yazının puntosu, genişliği,

yırtılma mukavemeti, katlanma dayanımı, bükülme direnci,

resimlerin yerleri gibi detaylar bulunur.

patlama ve şıkıştırma dirençlerini arttıran maddelerdir.

Dummy Text. Taslak mizampajı.
104

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dump. İndirme. Boşaltma.

Duplexed. Çift katlı Dupleks. Ayni anda iki yüze de

Dump Chest. İndirme bütesi. Pulper boşaltma bütesi.

yapılmış baskı.

Dump Cycle. İndirme periyodu. Pulperi boşalmadan

Duplex Enamel Book. Dupleks enamel kâğıt. Bir tarafı

boşaltmaya geçen süre.

koyu renkli, diğer tarafı ona uyan mürekkeple kaplı kâğıdın,
katlandığında özel görünüm vermesi nedeniyle tasarlanmış

Dumpers. Hidrolik platformlar. Yükleme boşaltma

kâğıt.

işlerinde kullanılan araçlar.

Duplex Finish. Duplex işlemeli. Her iki tafın farklı

Dunnage (Bag). Dolgu yastığı. Tampon yastığı. Havayla

işlendiği teknik.

şişirilen, lastik kaplı kraft kâğıdından yapılan, tır
nakliyesinde yüklerin arasını desteklemek için tampon

Duplex Foil Backing. Dupleks folyo astar kâğıdı. Kâğıt

amacıyla kullanılan yastık.

makinesinde, elek yüzü (alt tarafı) çok düzgün olarak
üretilmiş, üst yüzü ise antik görünümlü, ıslandığında yaş

Dunnage Paper. Dolgu kâğıdı.

dayanımı fazla olan yumuşak dokulu, ince astar kâğıdı.

Duotone. Çift tonlu. Tek bir renkten elde edilen iki farklı

Duplex M.F. Litho. Dupleks taş baskı kâğıdı. Bir yüzü

ton.

kaba, diğer yüzü düzgün taş baskı kâğıdı.

Duotone Finish. Çift tonlu işleme. Baskı işlemi sırasında,

Duplex Mill Wrappers. Dupleks fabrikasyon ambalaj

farklı bölgelere farklı basınç uygulayarak, iki farklı tonda

kâğıdı. Yüksek gramajlı ve hamuru alta ve üste ayrı renkte

renk elde edilen işleme tekniği.

boyanmış, çift katlı ve çift renkli ambalaj kâğıtları.

Duplex. Çift katlı. Dupleks. Alt ve üst katları olan ve

Duplex Offset Blotting Paper. Dupleks ofset kurutma

katman özellikleri farklı olan silindir elekle üretilmiş

kâğıdı. Bir katı ofset baskıya uygun, diğer tarafı emici

kâğıtlar.

kâğıtla, çift kat hale getirilmiş kâğıt.

Duplex Asphalt Paper. Çift katlı bitümlü kâğıt. Dupleks

Duplex Paper. Dupleks kâğıt. Alt ve üst yüzeyi farklı renk

ziftli kâğıt.

ve dokulardaki kâğıtlar.
Duplex Bag. Dupleks torba
Duplex Photographic Film Paper. Dupleks fotoğraf

Duplex Blotting Paper. Çift katlı kurutma kâğıdı. Farklı

kâğıdı. Alt ve üst hamur kasaları olan, uzun elekli

renklerde iki kurutma kâğıdını yapıştırarark elde edilen yeni

makinelerle üretilen fotoğraf kâğıtları.

kâğıt.
Duplex Sheating. Dupleks örtü kâğıdı. Tek tarafı veya her

Duplex Board. Dupleks karton. Çift katlı karton.

iki tarafı benekli boyanmış, inşaatlarda malzemeleri örtmek

Duplex Boxboard. Dupleks kutu kartonu. Duplex karton.

için kullanılan kâğıt.

Duplex Bristol. Dupleks bristol. Çift katlı bristol.

Duplex Stainless Steel. Dupleks paslanmaz çelik. Demir

Duplex Coated Bristol. Dupleks kuşe bristol. Bir yüzü

kristallleri ve onun farklı dizilmiş bir allotropu olan

beyaz veya renkli, diğer yüzü kuşe bristol.

östenitin, yarı yarıya karıştırılmasıyla oluşturullan, kristal

Duplex Coater. Dupleks kuşe makinesi. Bir kâğıdın her iki

yapılı çelik alaşım. Krom katkılı paslanmaz çeliğe göre

yüzeyini de ayni anda kuşe kaplayan makine.

daha ucuz ve hijyenik olan bir alaşım.

Duplex Coating. Dupleks kuşeleme. Bir kâğıdın veya

Duplex Super. Super kalenderlenmiş dupleks kâğıt. Süper

kartonun, ayni anda iki yüzeyinin de kuşe kaplanması.

kalenderde bir yüzü soğuk vals, diğer yüzü sıcak valse

Duplex Colors. Dupleks renkli. Her iki tarafı farklı renkli.

temas ederek, farklı iki yüz yaratılan kâğıtlar. Sıcak valse
temas eden yüzeyde daha düzgün görünüş elde

Duplex Cutting. Dupleks kesim. Ayni anda iki farklı

edilmektedir. (Bakınız; Double Face).

uzunlukta yapılan kâğıt kesimi.
105

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Duplex Texture. Dupleks dokulu. İki farklı hamurla,

Dutch Paper. Holanda kâğıdı. Hollanda’da elde elekle

makinede çift katlı ve her katı farklı özellikte üretilmiş

üretilen kâğıtlar.

kâğıt.

Dwell. Durma. Kalma. Bekleme. Temas.

Duplex Varnishing Litho. Dupleks vernikli taş baskı

Dwell Time. Kalma süresi. Temas süresi. Bir yerde

kâğıdı. Tek tarafı verniklenmiş, arka tarafı işlenmemiş

bekleme veya oyalanma süresi. Kağıdın valse girmesi ve

olarak bırakılmış kâğıt.

çıkması arasında geçen süre.

Duplex Wallpaper. Dupleks duvar kağıdı.

Dye. (1) Boya. Boyama özelliği olan renkli çözünebilen

Duplicating Note Paper. Karbonlu kâğıt.

kimyasal bileşikler. (Bakınız; Acid Dyes, Basic Dyes). (2)

Duplicating/Dublicator Paper. Teksir kâğıdı. Fotokopi

Boyamak.

kâğıdı.

Dye Based Ink. Boya kökenli mürekkep.

Duplicating Stencil Paper. Stensil kâğıdı. Yâğlı kaplamalı,

Dyeing. Boyama.

yüksek dayanımlı stensil kâğıdı.

Dye Lake. Boya lakı. Boya ve mordan maddenin

Duplicating Tissue. Kopyalama pelürü. El yazmalarının

buluşmasıyla ortya çıkan iri boya parçacığı. Elyafa hızla

ıslak kopyalarını üretmede kullanılan pelür kağıdı.

tutunur.

Duplicator. Plan kopya makinesi. Ozalit makinesi.

Dyeline Paper. Işığa hassas pastel renkli mürekkeplerle

Duplicator Paper. Ozalit kâğıdı.

çizim yapılan kâğıt.

Durability. Dayanıklılık. Kâğıtta orijinal kaliteyi koruma

Dye Stuffs. Boyar maddeler. Asidik boyalar, bazik boyalar,

özelliği.

doğrudan boyalar ve pigmentler gibi boyayıcı maddelerin

Dust. Toz. Kâğıt işlenmesi sırasında ortaya çıkan dolgu

tümü.

maddeleri ve ölü elyaf parçacıkları.

Dynamic Accuracy. Dinamik doğruluk. Yükte doğruluk
değeri. Hareket halindeyken ve yüklüyken ölçülen doğruluk

Duster. Çırpıcı. Paçavra veya çimento torbalarından tozu

değeri.

temizleyen ekipman.

Dynamic Balance Grade. Dinamik balans derecesi.

Dust Explosion. Toz patlaması. Elyaf tozları veya nişasta

Mkeanik parçaların balansında, dinamik şartlarda, hangi

parçacıklarının havada belli bir yoğunluğa erişmesi sonucu,

toleranslarda çalışıldığını gösteren derecelendirme. G2.5,

küşük bir kıvılcımla meydana gelen toz patlaması.

G6.3 gibi G değeri düştükçe balans hassasiyeti artan ISO

Dusting. (1) Tozama. Tozlanma. Kuşe kâğıt kesilirken,

ölçülendirme sistemi. (Bakınız; Balance Quality Grade).

kaolin ve ölü elyaf gibi parçacıkların ortaya çıkması. (2)

Kâğıt makinelerinde G2.5 değeri seçilmektedir.

Tozama testi. Kuşe kaplama kalitesini ölçmek için yuapılan

Dynamic Balance Speed. Dinamik balans hızı. Makinenin

test. (Eş anlamlı; Dry Rub)

tam yükünde titreşimsiz çalışacığı balans hızı.

Dusting Paper. Toz alma kâğıdı. Bir tür mobilyada

Dynamic Bleaching. Dinamik ağartma. Ağartma sıvısının

parlatma işlevi gören kâğıt.

selüloz içinden geçirilmesi yöntemi.

Duties. Vergiler. Bir malın temini aşamasında ödenen tüm

Dynamic Braking. Dinamik frenleme. Hız kontrolu yapılan

resmi vergiler. Bunlar ithalat, ihracat, ÖTV, KDV gibi

bir elektrik motorunda frenleme sırasında ortaya çıkan

vergilerdir.

enerjiyi emerek tüketen dirençli sistem.

Dutch Mordant (Acid). Hollanda mordanı. Rotogravür

Dynamic Cleaners. Dinamik temizleyiciler. (Eş anlamlı;

baskı için, bakır veya çinko baskı plakaları hazırlanırken

Centrifugal Cleaners, Cyclonic Cleaners)

kullanılan aşındırıcı, sulandırılmış hidroklorik asit.

106

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dynamic Drainage Jar. Dinamik süzülüm cihazı.
Hareketli bir ortamda, kâğıt hamurunda kullanılan dolgu
maddelerinin elyafa tutunumlarını belirlemeye yarayan
cihaz. Hızlı kâğıt makinelerinde, çok hareketli ortamda,
dolgunun elyafa turunumu önemli hale gelmektedir.
Dynamic Seal. Dinamik salmastra.
Dynamic Sheet Former (DSF). Dinamik safiha eleği.
Kâğıt makinesinde yapılmış gibi özelliklere sahip safiha
yapabilen laboratuvar düzeneği.
Dynamite Paper. Dinamit kâğıdı. Mukavemeti çok yüksek
olan ve neme karşı dayanıklı olan, patlayıcı muhafazası
olarak kullanılan bir kâğıt. Bu kâğıttan, kapsül yapılarak
dinamit içine konulmaktadır.
Dynamite Shell Paper. Dinamit kapsülü kâğıdı. (Bakınız;
Dynamite Paper).
Dynamo. Dinamo.

107

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

E

Edge Crush Resistance (ECR). Kenar ezilme direnci. Dik
ezilme direnci. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva
levhanın, dikine konularak uygulanan dayanım testi değeri.
Sıkıştırma mukavemeti (Compression Resistance) ile

Early Wood. Bahar ahşabı. Bahar kerestesi. Ağacın

doğrudan ilşkisi bulunmaktadır.

baharda büyüyen odun kısmı. Bir ağacın yaş halkalarının
yaklaşık %15 ile %25 lik kısmı bahar döneminde hızlı

Edge Crush Test (ECT). Kenar ezilme testi. Dik ezilme

gelişen bölgelerden oluşur. Bu bölgeler diğer bölgelere göre

testi. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın,

daha açık renkli ve düşük yoğunluktadır. (Eş anlamlı;

dikine konularak uygulanan dayanım testi.

Spring Wood). Kalan kısımlar yaz ağacı veya geç ağaç

Edge Cutter. Kenar kesici (fıskiye). Uzun elekli kâğıt

diye adlandırılır. (Summer Wood, Late Wood)

makinelerinde, eleğin son bölgesinde, hem makine

Ear Plug. Kulak tıkacı. Kulağı sese karşı korumak için,

arkasında, hem de makine önünde, safihanın kenarlarındaki

kâğıt fabrikalarında kullanılan kulak tıkacı.

ince ve istenmeyen tabakayı tıraşlamak için kullanılan
fıskiyeli su jeti. Ayrıca safiha enini daraltmak veya

Earthing. Topraklama. İşletme, koruma veya elektro statik

ayarlamak için de kullanılmaktadır. (Eş anlamlı; Pisser,

boşalma (ESD) amacıyla kurulan, elektrik yükünü toprağa
aktaran elektrik alt yapı tesisatı. Kâğıt makinesinde

Edge Squirts)

sürtünmeden kaynaklanan elektrik yüklerini toprağa

Edge Embossing Knurling. Kenar kabartmalı. Bir temizlik

aktararak kâğıdın mıknatıslanmasını önleyen tesisat.

kağıdının kenarlarında yapılan kabartma veya ondülalı
kesim tekniği. Kenar işlemesi makine yönünde

Easy Beating Pulp. Kolay dövülen selüloz. Görece daha

yapılmaktadır.

kısa zamanda dövülen ve dayanım değerlerine ulaşan

Edge Length. Bıçak ağzı uzunluğu. Öğütücüde bıçakların

selüloz.

ağız uzunlukları toplamı. Metre cinsinden dikkate alınır.

Easy Bleaching. Kolay ağartma. Doğrudan pişirilerek

(m)

yapılan ağartma.

Edge Nail Strength. Kenar çivi mukavemeti. Kenarlarına

EBA (Equivalent Black Area). Eşdeğer leke alanı. Kâğıtta

çivi çakılan fiber levhaların, yanal hareketlere karşı yırtılma

0,02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü,
hem de zeminle zıtlık derecesini dikkate alan ve Tappi

direnci.

tablolarından yararlanılarak, leke miktarını belirleme

Edge Protector. Kenar koruyucu. Bobinlerin yan

yöntemi.

yüzeylerine konulan ve kenarları ezilmeye karşı koruyan

Economic Aspect. Ekonomik bakış açısı. Ekonomiyi öne

mukavvalar.

alan bakış tarzı.

Edge Squirts. Kenar kesici fıskiyeler. Elekte bulunan kenar
kesici fıskiyeler. (Eş anlamlı; Edge Cutters, Pissers)

Economic Order Quantity. Ekonomik sipariş miktarı.
Stokta tutulan her tür malın stok maliyetini düşürmek

Edge Tearing Resistance. Kenar yırtılma direnci. Kenar

açısından belirlenmiş olan sipariş miktarı. Malın temin

yırtılma mukavemeti. Kâğıt kenarlarının, yırtılmanın

süresi, belirli bir dönemde kullanım miktarı, raf ömrü gibi

başlamasına karşı gösterdiği gram cinsinden kuvveti ifade

ölçütlere göre belirlenen sipariş miktarı.

eden direnci. Buna ilk yırtılma direnci de denir (Initial
Tearing Resistance). İç yırtılma direnci (Internal Tearing

Economics. Ekonomi.

Resistance) yırtılma başladıktan sonra ölçülen, daha düşük

Economi(s)zer. Ekonomizer. Buhar kazanlarında, baca

değerli yırtılma direncidir.

gazından ısı geri kazanımı sağlayan boru donanımı.

Edgewise Compressive Strength. (Bakınız; Edge Crush

ECS (Edge Crush Strength). (Bakınız; Edge Crush

Resistance, ECS).

Resistance).
108

(Eş anlamlı. seperatör olarak kullanılan mukavva.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ EDTA (Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid). Atık vermez. Efflux Ratio. oluklu Electrical Double Layer. Esneme gücü. Enjektörlü pompa. Çevre açısından kirlilik yaratan her tür Elbow. Mikro dalga. Kâğıt ve selüloz üretiminde hidrojen içinde. Kâğıt ve selüloz fabrikasına olmayan. Etkin ısı. Döner bir parçası Effective Heat. verilen hava sıcaklığı ile bina içi sıcaklığın arasındaki farka Venturi prensibiyle çalışır. Kâğıtta 2 (m /s). Alkali selüloz üretiminde. Kaba kitap kâğıdı. Yumurta kabuğu deseni verilmiş karton. Yumurta koli dolgu kartonu. yumurta ambalajı olarak kullanılan. (Bakınız. sayısı 290 dır. Randıman. Yapılan işin harcanan Modulus). yüzey görüntüsü. kitaplarında kullanılan bir kâğıt türü.F (English Finish). oluk yüksekliği 1. Electrical Grade Paper. Elastic Strength. İzolasyon malzemesi. (Na2O) cinsinde ifade edilir. A dalga. Vals yüzey kaplamalarında Effective Thermal Diffusivity (of Roll Coating). Hamur Electrical Cable Filling Paper. Vals kaplamalarında ısıyı yayma özelliği Elastic Modulus. Effect. ve K Electrical Drive System. Gerçek alkali miktarı olan Ejection. kâğıdından yapılan. Elektrikli tahrik sistemi. Fırlatma. Yumurta kabuğu kullanılmaktadır. Drive System). yayma gücü. Yumurta koli kartonu. Elektriksel iletkenlik. Effluent. Yumurta maddesi. Esneme modülü. Çevreye kapalı. Akış oranı. Kaskat/Kademeli buharlaştırma kademelerinden biri. Seçimlerde pankart Effluent Free. Etkin alkali.2 mm ve oluk yapı. E-dalga gelen. Multiple Effect Evaporator) Egg Shell Finish. Elastikiyet. bulunan değer. su jetiyle sifon/vakum yaparak atık basan pompa. Election Bristol. Jet/Wire Ratio. Etkin ısı yüzey esnekliği. Dirsek. dalga türleri de vardır. yapılmak üzere üretilmiş bir bristol karton türü. (Young’s Efficiency (η). Yumurta viyolü. (Bakınız. uzamadaki değişim oranını gösteren sabit terim. Egg Case Filler Board. Elektriksel kâğıt türü. Rush/Drag Electrical Connections. deseni gibi pürüzlü yüzeyi olan kitap kâğıdı. Seçim Bristol’ü. özel kalıplanmış karton. Ucuz market E. Esneme sabiti. Elektriksel yalıtım Egg Case Board. E-Flute. (Na2S) karışımına verilen isim. madde. enerjiye bölümüyle bulunan oran. boyca Effectivity. B dalga. Bazen sanat kâğıtlarında istenilen bir likör olarak kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfit özellik. Boru dirseği. kolilerinin içinde seperatör olarak kullanılan mukavva. Ejector Pump. Yumurta koli kartonu. Etilen- Egg Case Flats. Presbant. Jet-elek hızı oranı. Elektrik kablosu dolgu kasasından çıkan hamur hızının elek hızına oranıyla kâğıdı. Egütör valsi kullanılmadan üretilen kalın kartonlardaki Effective Alkali. Ratio) Electrical Conductivity. Dalga. Verim. Etkinlik. C dalga. Esneklik. Egg Carton Board. Elektrikli çift katman. Atık. 109 . Yumurta kolilerinin diamin-tetraasetik-asit. F dalga. Electrical Insulating Material. İngiliz tarzı işleme. birim alana uygulanan kuvvetin değişmesiyle. olukların yüksekliğini ve bir metre yüklü bir parçacığın sıvıya konması durumunda meydana uzunluktaki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Hurda gazete Electrical Fibre. bağımlı olan iş görür ısı miktarı. Elektrik yalıtım kâğıdı. Elasticity. Elektrik bağlantıları. çift katmanlı (artı ve eksi) elektrik yükü oluşmuş (mikro dalga) olukluda. Elektrikle mukavvalarda. peroksidin metal iyonlarıyla etkileşime girmesini önlemede Egg Shell Book Paper. Atma. F-Dalga.

Elektrodiyaliz. yer değiştirmesi. Kondansatör kâğıdı. Elektrostatik yük. Electroconductive Poymer. hareketlilik. ortamda. Elevating Truck. Antistatic Paper). Faks kâğıdı. parçacıkların kendi aralarında yarattığı Electrician. Electronic Printing. Presbant. Electrostatic Discharge (ESD) Paper. Elektronik Elemental Chlorine Free (EFC). (1) Vulkanize elyaf. bir filtre sistemi. yükü nedeniyle. Elektrostatik baca gazı hareket eden. yüklü parçacıkların. Anti statik kâğıt. kimyasal bir Electrical Insulation Fibre. Electrical Pressboard. dış elektrik alanının etkisiyle bir membran içinden geçerek Electrostatic Copy Paper. Electrolytic Capacitor Paper. Presbant. Faks. Elektrostatik destekli. Electrostatic Copy Base Stock/Paper. polimerler. (Xerocopy). yer değiştirmesi. Fotokopi kâğıdı. Tam klorsuz kâğıtlarda klor kullanılmaz. Electrokinetic Charge. Electric Board. onların Gövdesindeki elektrik bobininin yarattığı manyetik alanın askıda kalmalarını sağlayan yöntem. filtresi. Electro Photography. Baca gazlarının içindeki toz parçacıklarını Electrolyte. Elektroforezden (Electrophoresis) farkı membran olmasıdır. Baskıda kâğıt kartonu. Bir sıvı içinde Electrostatic Precipitator (ESP). Elektrostatik dengeleme. sıvı içinde askıda bulunan Tearing Resistance Test) yüklü parçacıkların birbirlerine göre hareket etmeleri. faks gibi Üretiminde klor dioksit gibi klor türevleri kullanılmasına makinelerle yapılan basım işi. makinelerle yapılan basım. mürekkep transferinin güçlendirilmesi. içinden geçen sıvının iletkenliği ile küçük bir jeneratör gibi Element. Paper). (Eş anlamlı: dış elektrik alanının etkisiyle. Elektro kinetik yük. Elektrostatik cazibe. Electrophoretic Mobility. yüzeyinden mikron mertebesinde sökmeler Elektriksel yalıtımı olan elyaf. Clorine Free). Electrostatic Stabilization. Paslanmaz parçaların Presbant. Elektrik kablo kâğıdı. Elektroforez. Electrostatic Attractions. hareket etmesi. Lazer baskı. Özel ataşmanlı forklift. (Xerocopy hareket etmesi. gibi. bir ekipman veya cihaz olabilir. Electro-Polishing. çeperinde yapılan elyaf tutunumunu önleyici işlem. Elektrolit. Bir Elmendorf Test. yüklü bir parçacığın yarattığı durum. yazıcı ve Electrolytic Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrical Insulating Paper. (2) Bu elyaftan yapılan yaparak parlatılması işlemidir. Kuşe Electromagnetic Flowmeter. Elektrik teknisyeni. baca tabanında toplayan akımını iletecek ortam yaratan bileşikler. Electrodialysis. elektrik akımı ile Anodik akım altında. Elektroforetik hareketlilik. Electrostatic Printing. Hamur kasalarının iç Presbant. 110 . Asbestli bir fotokopi makinelerinde yapılan basım. Sürecin parçalarından biri olabileceği gerilim üreterek debi ölçümü yapan cihaz. hamurundaki pigmentleri elektrikle yükleyerek. bir dış elektrik alanının etkisiyle (Bakınız. Elektronik basım. ve gravür silindiri arasındaki elektrostatik yük farklılığının arttırılarak. (Eş anlamlı. elektrik elektriklendirme yoluyla yakalayıp. Yırtılma direnci testi. Elektrik Electric Cable Paper. bir kâğıtları. Sıvıda bulunan askıdaki bulunmayan kâğıt. Klorsuz kâğıt. kâğıttır. Fotokopi. Fotokopi. rağmen. yazıcı. Sıvıda bulunan askıdaki yüklü parçacıkların. Elektrostatik basım. İstifleme aracı. Eleman. Elektro polisaj. Elektrikli membran Kaplama yapılmış ve eskiden kullanılan fotokopi ve faks filtreleme. Manyetik akış ölçer. içinde veya bünyesinde bağımsız klor elementi Electrophoresis. Elektriksel yalıtım Electrostatic Assist. Yağlı kondansatör kâğıdı. Elektriksel yalıtım kâğıdı. Suda çözündüğünde. Elektriksel iletkenliği olan Electrostatic Charge.

(Bakınız. Kabarma eğilimi. Birbirine karışamayan iki sıvının Emergency. Tecrübi. Emülgatör. Acil. Gofraj veya Emissivity. faz Embossing Tendency. yaldız boya veya diğer kaplama teknikleri kullanıldığından. Embossing. baskıda. Kâğıda kabartma desen veren presler. içinde askıda tutan maddelerin ortak adı. Emergency Spare. kâğıda kabartma verilmiş. Zımpara tozu. üretim başına ortaya çıkan ortalama atık miktarı. “Blotting” kurutma kâğıdı adı geçmektedir. Salma değeri. (ISO1924-2) (Eş anlamlı. Çalışan. tutarak yürüten kişi veya onun temsilcisi. tanımlanır. standartları. Emisyon. Emisyon merdane ile presleyerek. Embossed Glassine. Korindon tozu. Sıvı çözütüm. Tecrübeye dayalı. Emulsifying Agent) Embrittlement. Salım standartları. Kraft kâğıdı. kâğıdın yüzey tutkallamasının yapılmamış olması. Kâğıdın zamanla kırılgan Emulsifying Agent. Gofrajlı kurutma kâğıdı. Emisyon faktörü. Gevrekleşme. Ampirik. Çevreye kirletici parçacık kullanarak atık çamurundaki kimyasal kullanımını azaltan gönderme. Kâğıt zımpara diğer sıvıda dağılması gerekir. Ortama yayılmak. Gofrajlı kapak kâğıdı. Karışıma. Zımpara astar kâğıdı. Kopma noktasına zımpara yapmak için oldukça dayanıklı olarak üretilmiş kadar uzama. Stretch). Kabartma makinesi. (Bakınız: Emulsifier) hale gelmesi. Bu nedenle tutulmuş ücretli. Yapılması için bekleme zamanı olmayan. Salım faktörü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Elongation. azami atık oranları. Ayrıca kabartma üzerine radyan enerjiye oranı. (1) Gofraj. Acil durumda kullanılmak Bunlara koloitler yani asıltılar da denilmektedir. Kabarıklıklar Emulsified Fuel. 111 . Gofrajlı. Kanunen belirlenmiş. Kabartmalı. Acil yedek. Emission Factor. Elutriation. Emülsiyon. Uzama. yani bir Employee. Embossed Blotting. Yayılmak. yaptırmayan yüzey aktif maddeler. Salım. Ticari veya imalat türü bir işi çalışanlar Embossed Cover Paper. amaçlı kullanılan bir kabartma yöntemi. Gofraj kalenderleri. Zımpara kâğıdı. Gofrajlı kâğıt. Gofrajlı aydınger kâğıdı. izli görünmesi. Gofraj Emulsifier. Employer. Soğuk veya sıcak Emission Standards. Bir arada olabilmeleri için bir sıvının parçacıklar haline gelip Emery. Dekoratif Empowerment. Empirical. Kâğıt Elongation at Rupture. sert olmayan kâğıt yüzeyinin gofrajlı. (2) Siklon temizleyicilerde alttan su vererek hali) düşük yoğunluktaki rejekleri yukarı itme. İşveren. oluşması. Kopma uzaması. Güçlendirme. Yetkilendirme. Su ve fueloil karışımı yakıt. Baskı nedeniyle. Bu nedenle faz oluşturma yapımında kullanılan ve kâğıt yüzeyine kaplanan zımpara eğilimleri vardır. içindeki su veya su içindeki yağlar örnek gösterilebilir. Sıvı parçacıklarını diğer bir sıvı merdaneleri. Alüminyum oksidin kavrulmasıyla elde edilen sert uzama miktarı başlangıçtaki boyun yüzdesel oranıyla madde. Kopma anındaki tozu. sıvı bir çözütüm oluşturması. Belirli bir sıcaklıkta bir yüzeyden kabartma uygulaması için kâğıdın yumuşak dokulu ve emilen radyan enerjinin. Bir işveren tarafından işi yapması için tür kurutma kâğıdı özelliğinde olması gerekir. Emülsifikasyon. Emulsion) Embossing Calenders. Emulsification. Yıkama suyu Emission. Emulsion. parçacıklara dağılarak bir arada bulunmaları durumu. Gofraj makinesi. kara cismin ayni sıcaklıkta emdiği patlamayan yapıda olması gerekir. Birim Emanete. Kâğıtta boyca uzama. (2) Kabarma. mürekkeple baskı sıvısının birbirine karışması ve Embosser. (Immission kelimesinin yaygın şekilde yazılan bir süreç. Embossed. Yağ için ayrılan yedek. Emery Paper. Ofset Embossed Paper. (1) Yıkamalı arıtım süreci. (Eş anlamlı.

getirmeye çalışan sistem. Fabrika içinden veya dışarıdan kaynaklanan enerji kesintisi. Mine. Parçacıkları selülozun sıkışması sonucu milin geri tepmesi. Enamelled Blotting. Son nokta. Enable. askıda tutmaya yarayan. Kuşe kurutma kâğıdı. Enerji yönetim sistemi. Azami kapasite. Daha az enerji için kullanılan genel terim. Enerji tasarrufu. Kuşe kartpostal. kitap arasına konulan. Emülsiyon kaplama. Enerji yönünden verimi olan geçirimsiz hale getirilmiş kurutma kâğıdı. ince ve desenli kâğıtlar. Otomasyonu olan sistemlerde şartların harcanan enerji. bulunan ve zincirdeki halkalara benzemeyen gruplar. ön koşulların sağlanması sonrası makineyi çalışacak Energy Consumption. Mineli karton. Enerji. Enforcement. Kâğıt makinelerinde verimliliği 112 . Enerji kesintisi. Son kullanıcı. Mineli. Bir Enamelled Postcard. Elektrik ve buhar elde edilen harcamalar. Tasarlanan eksen boyunca milin hareket etmesiyle oluşan itme kuvveti. Bir uçtan öteki uca. dış ortamdan soyutlayan havbe. gerçekleştiğini ve makinenin hazır olduğunu operatöre ekran aracılığı ile bildiren durum bildirisi. Enamelled Paper. polimerler. Yaptırım. Enerji kazancı. getirme. Enamelled (Enameled). Döner ekipmanların bazılarında Engineered Capacity. Sırlanmış. Enerji geri kazanımı. Boydan boya.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Emulsion Coating. Energy Management System. an. kapasite. Enamelled Board. Enamel. Energy Interruption. Yan kapamalar. Enamelled Card. emülsiyon haldeki plastik veya reçineyle kaplanması. Enerji nakil hattı. Energy Conversation. Bobinlerin yan yüzeylerini Energy Recovery. Titrasyonla renk değişiminin olduğu elektrik enerjisini getiren hava veya yeraltı hattı. Son tüketici. yüksek molekül ağırlıklı End to End. Sır. Uç grupları. Enamelled Book Paper. ekipman veya makine. Enerji ihtiyacı. Energy Saving. gücünden yararlanılamayan kayıp enerji. Enerji kaybı. Kapak içi kâğıdı. karton koruyucular. getirmek. Mühendislik kapasitesi. Özellikle pompa ve disk tipi öğütücülerde araya giren Emulsion Polymers. Kuşe karton. Disable) Energy Distribution. Tasarruflu. End Bands. Yapılan iş End Leaf Paper. harcayarak belirlenen işi yapma. Geri tepme. End Thrust. Kuşe kâğıt. End User. Enerji santralı. (Bunun karşıtı. Enamel. Energy Loss. Son kademe. İş yapabilme yeteneği. Yapılanlardan doğan Energy Plant. Enerji verimliliği. Etkinleştirmek. Sırlı kâğıt veya sırlı kaplama Energy Efficiency. Kuşeli. Uçtan uca. Enerji dağıtımı. Aktif duruma getirmek. Kanun veya kurallara uyar hale End Stage. Kuşe karton. Energy Requirement. Encumbrance. Ciltlemede kapakla sırasında alınan önlemlerle yapılan enerji tasarrufu. Sırlı. Harcama. Emülgatör polimerler. Yapılan iş ezilmeden ve kirlenmeden korumak için konulan kâğıt veya sırasında atılan enerjiyi geri kazanma. Faal hale Energy. Fabrikaya gelen elektrik enerjisinin. frekans ve güç ihtiyacı. Bir takım Energy Balance. Tek tarafı su Energy Efficient. Makine altı da dâhil enerji üretimi ve enerji tüketimini en uygun değere Kurutma kısmını kapatan. Fabrikaya End Point. Harcanmasına rağmen. Bir ekipmanın End Groups. Enerji tüketimi. Kapalı havbe. ünite veya bölüm. trafolarla fabrika içindeki dağıtımı. Enerji tasarrufu. Energy Transmission Line. Kâğıdın Konik rulmanlar kullanılarak tolere edilebilen itme hareketi. Makineyi çalışacak duruma getirmek. Yapılan işe karşılık duruma getirmek. Masraf. Enerji dengesi. Kuşe kitap kâğıdı. ekran aracılığıyla kontrol edilen elektrik şebekesindeki Enclosed Hood. Selüloz moleküllerinin sonunda çalışabilmesi için gerekli gerilim.

ham selülozdan üretilmiş içinde hava kabarcıklarının sürüklenmesi. Akıntıya kapılma. Saptırma plakası. saman selülozu ve Kraft selüloz karışımıyla yapılan zarf kâğıtları. Entalpi. Enterprise Resource Planning (ERP). planlaması. Poşete benzemeyen. Kimyasallara doygun hale Envelope Shape. Çevresel sonuçlar. İngiliz tarzı işleme. Hamur içinde. zarf getirme. kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan Environmental Impact Statement. Kapalı bir sistemin iç enerjileri toplamı. Engraving. Zarf şeklinde. teknik doküman üretimi. Zarf türleri. İç tutkallama. Entropi. Kraft zarf kâğıdı. Çevreyi yönelik IT sistemi. Entrained Air. Çevre. Maddenin içinde depolanan mevzuatına uygunluğunu onaylayan resmi rapor. Tetkik. ısı transferini koyacak kişi. (1) Evrakları zarfa Basınç altındaki kapalı sistemlerde. Enterprise Asset Management. Zarf yapımında kullanılan yüksek kaliteli kuşe kâğıt. yapmayan veya yararlanılamayan kısmı olarak da tanımlanır. doku olarak Manila keneviri kâğıdına benzetilerek. Kraft zarf. Dekoratif olması yapılmış işlemler bütünü. egzoz gazıyla ise menşei ile ilgili belgesi bulunması. Bir sisteme verilen enerjinin iş reçine tutkalı katılması. Envelope Stuffer. English Finish. Dayanıklı. değerlendirme raporu. Düzensizlik boyutu. Gravür basımı için Envelope Manila. Projelendirme. Kalıp amacıyla kullanılan ve test amacıyla ön baskı yaptıkları. Büyük torba zarf baskı kalıbı hale getirilmesi. Kurumsal varlık yönetimi. Çevre üretimi için gereken işgücü. malzeme gibi tarafından yaratılan ortam koşulları. ÇED raporu. Zarflar. makine. Gravürcü Bristol’ü. Engine Sizing. Soruşturma. Engravers Proving Paper. iç yüzeyde kalan işlemler. kitap ve yazı kâğıdı için Envelope Lining Tissue. ikinci yasası ile açıklanan bir sistemin dayanıklılığının. Metal veya sert levha yüzeylerinin kazınarak. Entalpi. Zarf içi pelürü. Zenginleştirme. Hamurun tamamen klorsuz üretilmiş olması. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma Entrainment Seperators. İçsel enerji. çok küçük hava kabarcıkları. Kraft. Renk ve üretilmiş yüksek kaliteli bir bristol türü. (2) Evrakları zarfa sokmaya yarayan parça hesaplamaya yarayan. Enrichment. baskı yapılmışsa veya yıkama suyuyla elyaf sürüklenmesi. azami üretim miktarı. işletmelerde mal ve hizmet Environmental Factors. çeşitli kâğıtların ortak adı. Bir kurumun elindeki malların değerini en üstte tutmaya Environmental Aspect. Enquiry. Bunlarda tutunarak sistemde dolaşan. Çevresel faktörler. Gravür yapımı. Envelope Paper. Kâğıt hamuruna nişasta veya düzensizliğinin ölçüsü. yapımında kullanılan düzgün yüzeyli Kraft kâğıdı. her tür enerji. kendisinin dönüşüme uygunluğu. devreye alma gibi alt dalları olan Entropy. Zarf doldurucu. Çevreci kâğıt. Envelopes. Entalpy. Zarf kâğıdı. kullanılan pelür kâğıdı. Çevre etki bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel ad.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ dikkate alarak. Kurumsal çapta. Sürüklenen hava. karton. Siyah likör şartlarında sağlanabilen. Manila/samanlı zarf. Kurumsal kaynak Environmental Consequences. suni bir termodinamik tanım. dönüşüm oranları. elyaflara Özel bazı çevre koşullarını sağlayan kâğıtlar. Yapının çevre Enthalpy. Environment. Termodinamiğin faaliyetler bütünü. düzgün eperli ve kalenderden geçirilerek. Environmentally Preferable Paper (EPP). Sürüklenme. içinde sürüklenen buharın likörden ayrılmasını sağlayan Engineering. dikkate alan bakış açısı. Süperkalenderlemenin bir altında ve zarfın ışık geçirgenliğini azaltmak için. Envelope Paper. Entrainment. Mühendislik çalışmaları. Gravürcü prova kâğıdı. parçalar. görünümünde olan. 113 . Engravers Bristol. Çevresel bakış açısı.

Esparto. Eşit yüzdelik. Epilimnion. Yazı tabı kâğıtlarında. Oksijenle selüloz Equivalent Weight. Epilimniyon. olması. canlıların yaşamasına imkân veren oksijeni bol kısmı. Esparto. Erector. Equilibrium Moisture Content. Elektrikli veya muamelesi sonucu ester elde edilmesi. Antique) kullanılan fiziksel varlıkların genel adı. 100oC de suyun 100oC de buhar haline ağartmada kullanılan proteinler. denetçisi. Electrostatic Discharge Paper). birinci yazım sonrası ikinci yazıda mürekkebi dağıtmama Equal Percentage. son aşamada enzimle yapılan ek ve gramaja bağlı olarak. Ekipman. Eşdeğer kara bölge. denklemler. Enzyme. Çalışanın ihtiyaçları ve rahatını sonra ortam rutubetiyle dengeye gelerek daha fazla dikkate alan tasarım bilimi. mekanik ekipmanların durumlarını ve işyeri standartlarına Ester Number. Erasing Quality. Modifiye nişasta üretiminde. Enzim ile Erasability. rutubete karşılık gelmektedir. maddelerle ester oluşturan işlem. Silinebilir parşömen kâğıdı.02- bakılmaktadır. Denge rutubeti. Kâğıtta kullanılan formüller ve Installation). Donanım. Güney İspanya’da ve Hindistan’da Equilibrium Relative Humidity. araçlar gösterilebilir. dengeli durum. Bu bitkinin Equipment. yüzdelikte. muhtelif kâğıtlarda yapılan ağırlık ağartma işlemi. (Eş anlamlı. Çevreden rutubet almayan ve çevreye rutubet vermeyen Esparto Paper. Eşdeğer buhar. Enzimle modifiye edilmiş. Rutubet denge değeri. Erection. Epoksili poliyamid reçine. eşleştirmesi. Normal oda şartlarında % 10 ESD Paper. Enzimli ağartma. Alkol ve asitler gibi ikili olarak. Montaj. Montaj süpervizörü. silinirken elyaflarının yüzeyden kopmaması ve silinen yere yeniden yazı yazılabilmesi. Epoxidized Polyamid Resin. molekül zincirlerini parçalamada ve Kraft selülozunu ön Buhar eşdeğeri. (1) Eşit ağırlık. Esparto bitkisi selülozundan yapılan kâğıt. Ekipman denetimi. (Eş anlamlı. Alt kısma göre daha sıcak olduğu için yoğunluğu az fakat ışık nedeniyle Erasable Parchment Bond. hatalı yerleri silerek kolayca düzeltilebilen. Equations. Enzim. Enzimle parçalama. aletler. Atmosferik şartlarda kâğıdın bünyesine geçen ve bir süre Ergonomics. Ester sayısı. Daktiloda yazım sonrası. Esparto kâğıdı. Kâğıt makinesi montajı. 114 . Sıvı halde bulunan yaş dayanım arttırıcı bir reçine. Vanalarda yüzdesel açıklık değişimine karşı. laboratuvarda ölçülen sabunlaşma sayısıyla asit sayısı arasındaki fark. bir yazı kâğıdı türü. Diğer adı alfadır. Selüloz veya de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi nişastanın enzimle daha küçük moleküllere veya molekül tablolarından eşdeğeri bulunarak yapılan bir leke belirleme zincirlerine ayrılması. nişasta Equivalent Steam (Staem Equivalent). (2) Eşit açısından aranan özellik. akışın ayni yüzdeyle değişmesi. hem Enzymatic Hydrolysis. Montaj elemanı. Reçineyle tutkallamada. Ergonomi. Eşitlikler. artmayan rutubet değeri. Suyun üst kısmı. Kimyasal denge. Denge. (Xylanase enzymes). bakım ihtiyaçlarını denetleme. Enzyme Bleaching. Kâğıt toplarında ebat ağartma işleminde. uygunluklarını. Esterleştirme. 3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. Silme kalitesi. Eşitlenme. Montaj Equilibrium. Antik kâğıt. Erection Supervisor. Hint kâğıdı. Enzyme Converted. Siline bilirlik. Bunlara örnek Esterification. (Bakınız. Lineer.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ mürekkebinde soya yağı kullanılmış olması gibi koşullara Equivalent Black Area (EBA). yöntemi. gelmesi için gerekli ısı miktarı. Selülozun asitlerle Equipment Audit. Eşdeğer ağırlık. Kâğıdın silgi ile silinebilir yapısı değiştirilmiş nişasta. Bir işte üretim amaçlı yaprakları selüloz olarak kullanılır. 0. makineler. yetişen bir bitki.

(Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Etching. Karalama kâğıdı. Atık suyun yapımında kullanılan ikinci sınıf kâğıt. akış düzensizliklerini düzelten Exhaust Leak. Yüksek kaliteli selülozlardandır Sidedness. yüzeylerinin ayni özelliklerde olması. İki yüzlü. valsi. üretiminde kullanılmaktadır. Holey Roll) veya vakum pompalarının çıkışlarından atılması gereken Evenside. Exhaust Steam. Karalama defteri Evaporation Pond. Rectifier Roll. Kâğıdın alt ve üst üzerine gravür kazınmış metal bir levha yüzeyi kullanılır. Renk uzayında beyaza Evaporation Load. Hamur kasası içinde. Cebri havalı soğutucu. Evaluation. Üstüvane fan. Rektifiye valsi. Evaporator. Elek yüzeyi ile keçe yüzeyi birbirine Etching Paper. Evaporative Cooler. ve sıcak havanın. Existing. Elekte düşük vakum sağlayan emici Evener Roll. Gravür. İki yüzlü. likörden suyu uzaklaştırabilme kapasitesi. Buharlaşma yükü. Yaprak dökmeyen ağaçlar. (Eş anlamlı. durum değerlendirmesi. kulesi. Çeşitli çalışmalarla yapılan Ticari bir markanın pelür türü ambalaj kâğıdı. günlük su buharlaştırma kapasitesi. Hava tahliye kanalı. makine salonundan dış atmosfere Evaporator Capacity. pompalarından. havbeden dışarı atılan. Double Ethers Pulp. hava. Bazı sanatkârlar benzeyen. Mevcut. tarafından kullanılan bir gravür kâğıdı. Siyah taşındığı kanallar. Baskı plakası olarak Even Sidedness. Havbedeki egzoz kanallarıyla içi boş delikli vals. Eter selülozu. İş güvenliği açısından diş macunu. Çok ince kıyılmış ve Eucalyptus. ketçap. kuşe çözeltisi. Her iki tarafı da ayni özellikte aşındırılması yöntemini kullanarak. Baskı sırasında kâğıdın buharlaştırılan suyun ağırlığının kullanılan buhar ağırlığına eninde oluşan aşırı ölçü kaybı. Var olan. baskı kalıbı elde etme. 115 . Uyartım arılığı. Aspiratör. Göz koruyucu. selüloz eterleri adını alır. Elektrik akımıyla manyetik alan Evaporation Plant. kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. olan kâğıtlar. Buharlaştırıcı. Pelür kırpıntısı. depolandığı ve doğal şartlarda suyunu kaybettiği toprak Exhaust Air. Asitle veya mekanik olarak bir yüzeyin Evensided Paper. Soğutma nemli hava. oranı. Buharlaştırma ünitesi. Uyartım. Kâğıdın kurutulması sırasında Excess Shrinkage. Excitation Purity. Uzun elyaflı lifleri selüloz dolgu olarak kullanılan döküntü kâğıt. Her iki yüzü ayni özellikte olduğu için havanın. Excitation. Excelsior Wrapper. Siyah likörün yaratmak suretiyle rotora hareket sağlama. Exercise Book Paper. Kurutma grubunun olan bağıl mesafenin değeri. Vakum havuz. baskıda tercih edilen kâğıt. Excess Air. Two Sidedness). makine salonuna sızması. Ortama gereğinden fazla verilen Evaporation Factor/Efficiency. Buharlaştırma göleti. brülör kazanında yakmak için hazırlayan akım motorlarında görülür. Havbeden atılan nemli kullanılan buharlaştırıcı. CMC gibi olanları. İki yüzlülük. Egzoz kaçağı. makine salonundan. ünite. Genellikle doğru suyunu uçurarak. Siyah likörü koyulaştırmakta Exhaust Duct. Excelsior Tissue. Egzoz havası. Düzeltme valsi. Buharlaştırma kapasitesi. şampuan gibi ürünlerde kıvam giyilen gözlük türleri. Buharlaşma faktörü. Fazla hava. Değerlendirme. Eye Protector. Okaliptüs. Atık hava. Exhauster. ve bu selülozun çeşitli kimyasallarla modifiye edilenleri Evergreen. Aşırı daralma. Excelsior marka ambalaj kâğıdı. Çürük buhar. Gravür baskı kâğıdı. Buharlaşma verimi. Eldeki.

Masraf. Patlatmış elyaf. elde edilen. Genişleme. Bir top kâğıtta. Expansion). nötürleştirilmiş reçine asidi ve üreden oluşan tutkal Expected Actual Capacity. Yongaları sıcak buharda Genellikle Kreplenmiş kâğıt türleri. karışımına pahalı bir dolgu maddesiyle birlikte. Aşırı kaba dokulu kitap için odun yongalarının daha uzun sürede pişirilmesi. Kâğıtta neme bağlı boyut Extended Size. Talepler dikkate alınarak. Gramajı yüksek ve dokusu kaba olan kitap kâğıdı. aşan kâğıtlar. Esnek kâğıt. Uzayabilme. Lignin kâğıdı. Express Paper. karışımı. aniden basıncın kaldırılmasıyla elde kâğıtlarında bulunan bir özellik. civarındadır. Extender. barınma. Tek Bütelerde hamurun beklemesi nedeniyle zehirli H2S gazı parçadan olabileceği gibi büyük çaplarda parçalı oluşması sonucu patlayıcı ortam oluşur. %50 si katı tutkal ve % 50 si değiştirme. (Segmented) olabilirler. (Bakınız. bulunduğu ortamlar. daha ucuz bir katkı maddesi. Genellikle makine enine doğru olan genişleme. Extensibility. İş emirleri ve satın alma düşüren katkı maddesi. Bir projenin gecikmesi yapımında kullanılmaktadır. karışması. yolluk ve yeme-içme gibi harcamaların tamamı. Uzun süreli yolculuğa. Patlayıcı ortamlar. Beklenen gerçek kapasite. Extended Cooking. Explosion. Bir ürün yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim veya hizmetin garanti süresinin kontratla uzatılmış olması. Çıkış süzgeci. Süre uzatımı. aynı amaç Expense. Esneyebilme. Kalenderlerde ve preslerde pabuç Genişleyebilen kâğıt. selüloz dışı kimyasallar. Yaklaşık % 6 Kreplenmiş ambarında bulunan ve envanter kayıtlarında görünmeyen ve dayanıklı Kraft selülozundan yapılmış kâğıtlar. Dolgu pigmenti. kapasitesi. Kâğıt hamuruna veya kaplama sürelerini hızlandırarak teslim süresini kısaltma. ve kimin tarafından ödeneceği belirtilen nakliye. edilen elyaf. Harcama. Expansion. Expense Part. Geniş nip. Extensible Paper. Hamur kesafetini arttıran makine.) Elyaf hücrelerinin dış yanıcı gazların. Krepleme nedeniyle ortaya çıkan ölçü değiştirme özelliği. Dış fibrilleşme. Kâğıt fabrikalarında. uzun süreli beklemelere ve farklı taşıma araçlarına Extractive. Hava içinde (Fibril selüloz hücrelerinin zarıdır. Fazlalıklar. nedeniyle ortaya çıkan cezalı veya cezasız. Ön hazırlık. Ekstre. Ekspres kâğıdı. Güçlü tutkal. Uzayabilen kâğıt. Genişleyebilme. kuşe ve External Setup. Exploded Fibers. Duruş öncesi yapılan duruşta laminasyon tipi üretimlerde havaya solvent buharı kullanılacak parçaları montaja hazırlama. Genişleyebilir kâğıt. Esnek Kraft. External Fibrillation. doğal gazla çalışılan ortamlarda gaz kaçakları. Uzatılmış garanti (süresi). Hızlandırma. Envanterden düşmüş parça. Yüksek gramajlı ve plastik Extractor. Bir kontratta belirtilen için katılan. olması gereken sayıyı verim düşmektedir. Patlama. Pulper ve nişasta tozunun havada askıda olması ve arıtma üniteleri ve tokatlayıcıda bulunan delikli hamur çıkış elekleri. Esnek kâğıt. Dış saçaklanma. kaplama amacıyla üretilen bir kâğıt türü. donanım. Uzun süreli pişirme. Dolgu maddesi. Gider. Süre uzatımı. tozların veya solvent buharlarının zarlarında fibrilleşme yaratan öğütme türü. Koltuk Extensible Kraft. Genellikle temizlik basınç altında tutup. Lignini azaltmak Extra High Bulk Book Paper. kaybı fireye neden olduğu için selüloz kalitesi artarken. Extras. Explosive Atmospheres. 116 . Maliyeti Expediting. Çıkış eleği. Bitki ekstresi. Bu tür elyaflar bazı sunta fabrikalarında levha Extension of Time. Planlanan kapasite. üretim Extended Warranty. Extended Nip. parça. Hurda kâğıt için delikler 9-10 mm Export Packing. türü baskı nipleri. Extraction Plate.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Expandable Paper. Teksif eleği. İhracat ambalajı. Bitkilerin işlenmesiyle yüklemeye ve boşaltmaya uygun ambalaj türü.

Slot Coating). Solvent bazlı kaplama malzemesini basınçlı bir yarıktan veren kaplama yöntemi. 117 . (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extra Strong. Extruder Coating. Dökme Kuşeleme. Extrusion. Kraft kâğıtlar için kullanılmakla birlikte. Plastik film. Akıtma Kuşeleme. Extrusion Coating. Extrusion Coating. bir yarıktan basınçla verildiği Kuşeleme yöntemi. Kuşe çözeltisinin. Slot Coating). hortum lastik kaplamaları gibi üretim sırasında parçayı sıcaklık ve basınçla iterek çalışan makine türleri. Çok dayanıklı. Çekme makinesi. Extruder. emprenye edilmiş diğer kâğıtlar için de kullanılmaktadır. Çekme. Ekstruder. (Eş anlamlı. boru. Yarıklı Kuşeleme. Bodinoz.

Enerji kesilmesi gibi kumaşlar. Fabric. araştırma. sürekli kapalıyken. (Bakınız. Makine giysisi. (Bakınız. Zaman içinde yavaş gelişen Formasyon elekleri. Arıza tiplerine karşı nelerin yapılması gerektiğini Facing. Arıza tipi ve Factory Acceptance Test (FAT). Tekstil. Arızada kapanan (vana). (Bakınız. Fail Open. Arıza tipi ölçülen gerginliği. Elek gergisi. Bir karton astar üzerine Failure Mode. Arıza. akışın kesilmesi istendiğinde kullanım sonucu eskiyen elek veya keçelerin yenisiyle kullanılır. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Keçe gömlekli pres. Dokuma. sağlayan sitem. Her ekipmanda belirli bir arıza tipinin daha sonra ne gibi sorunlara neden olacağını Facial Tissue. parça değişimi ve tamirat gerektiren türde arızalar. hamurdan veya safihadan geçen kirliliklerin. Kâğıt kanıtlamak için. Çalışma ortamında temizlenmesi. yükselmesini veya sıkışmasını önler. Satın etki analizi. Arızada açan (vana). temizleme kâğıtları. 118 . Elek-keçe temizliği. Enerjiliyken açık/kilidi açık. Failsecure) kaplı olduğu pres bölümü. tehlike anında açılarak tahliyeyi Fabric Forming. pres ve kurutma keçeleri gibi. Mekanik veya elektriksel olarak gömlek olarak keçenin geçirildiği presler. Fabric Tension. değiştirilmesi. Preslerin valslerinin keçe ile kesileceği için açılan kapılar gibi. Kâğıt üretimi sinyal kesikliklerinde açma yapan kontrol vanası. belirleyerek. Elek-keçe. Kağıdın solmaya karşı F gösterdiği davranış. Failsafe) vals kaplaması üzerine. Elek veya keçenin Failure Evaluation Mode Analysis. Ürün kaybını önler. kutulu pelür kâğıtları ve makyaj Failure Management Policy. Fabric Strecher. Fabrika kabul testi. fabrikalarının arızalarını azaltmayı ve verimli çalışmalarını imalat alanında yapılan test. Fabric Shrink Sleeve Purge. Keçeli pres valsi. Minor Stoppages). Fading. Kaplama kâğıdı. Arıza analizi. Yüz silme kâğıdı. Basınç sırasında. Konfeksiyon ürünleri. Örneğin yangın anında elektrikler Fabric Press. Kauçuk durumularında. Yüz değerlendiren analiz. Arızanın oluş şeklini otomatik olarak ayarlamaya yarayan mekanizma. sinyal kesikliklerinde kapatma yapan kontrol vanası. sağlayan sitem. Solma. Elek-keçe değişimi. Arıza yönetimi politikası. su alma kapasitesini attırmak için Failure. sentetik renk bozulması. Örneğin hırsızlığa karşı koruma Fabric Shrink Sleeve Pres. değerlendirme analizi. tehlike anında kapanarak güvenliği ve vakumla emilen su. Kâğıt makinesinde. Elek-keçe gergisi. Elek gerginliğini elle veya Failure Analysis. Çalışma ortamında Fabric Purge. Renk atması. Failsafe Operation. Solma direnci. Facing Paper. Renk kaybı. buna uygun hareket eden yönetim politikası. Keçe gömlekle su tahliyesi. Fade Resistance. (Bakınız. Elekte form verme (kâğıt için). temizliğinde kullanılan. Solma. dekoratif görünümlü ve düşük gramajlı kâğıtlar. alıcının huzurunda. Fabric Change. üretici tarafından. Enerjiliyken kapalı/kilitli. Bozulma. (2) Yüz geçirme. kostikli deterjanla manuel veya otomatik olarak Failsafe. Fabric Press Roll. malzemelerden dokunan ve kâğıt üretiminde kullanılan özel Fail Close.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fade. (1)Yüz kaplaması. Arıza tiplerini önceden belirleyerek. Güvenli çalışma. Acceptance Test). Keçeli pres. Kutu mendil. Pres keçelerinde tutulan sürekli açıkken. Elektrik kesildiğinde. Arıza tipi kaplanan. potansiyel alınan bir ürünün veya makinenin kabul görür olduğunu arızaları önlemek için yapılan çalışmalar. Failsecure. Enerji kesilmesi gibi Fabric Cleaning. Keçe su tahliyesi.

kesilmemiş. (1) Hoş görünüşlü ve hediye paketlerini sarmada kullanılan Traşlanmamış kâğıt kenarı. tırtıklı karton. Çoğunlukla operatör tarafından düzeltilebilecek türde sorunlardır. kâğıdın. Arıza sıklığı. Kenarları üretim sırasında Fan Fold. (2) kâğıtlar. Sabit beyaz. Fasikül. Kalın cilt kapaklarını kitaba bakımcıya ihtiyaç duyulur. İnci beyazı. Feather Edged Decle. Fan Drying. cebri hava Feather Edged Board. Fan Pump. düşük basma Featherweight Book Paper. doymuş veya doymamış yağ asitleri. sokan arıza. basit Fan. Hava fanı kullanarak. Arıza oranı. Bağlantı elemanı. topundaki her yaprağı kenarından kaldırmak suretiyle. Solmaz boya.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ sağlamak için kullanılan bakım tekniği. Kâğıt kalite Fastener. kuşe dergi kâğıtları. Pelür kuşe kâğıdı. Tüylü kenarlı karton. Has boya. Fan. Tüylenme. Bir arızadan (Failure) kaynaklanabileceği gibi. kullanım sonucu da oluşabilir. hamur pompasıdır. kâğıt karton kenarı. Light Fascicle. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş Fanning. Sürekli yazıcı kâğıdı. Fancy Gift Wrapping Paper. Operatörün bakımcı gerektirip bağlayan ve kapak altına yapıştırılarak kullanılan. Hava fanı. pişirmeyi engelleyen basınç. Tornalanarak tüylendirilmiş kenar. Arızada ise bir Fancy End. Fan pompası. Çerçeve kenarı. Mürekkebin Fan Out. Yorulma arızası. (Bakınız. Fast Color. Safihanın havbesiz. Ciltci kâğıdı. dekoratif gerektirmediğini anlaması için kendi işini çok iyi biliyor görünümlü kâğıtlar. olukları üzerine baskı uygulanarak yapılan ezilme 119 . Baskı sonrası kâğıt boyutunda kâğıt üzerinde saçaklı dağılımı. Çeşitli karboksil asitlerinden False Floor. False Pressure. Sabit boya. meydana gelen değişme. Perçin gibi sorunları için de kullanılabilir. (Eş anlamlıları. Featherweight. Solmaz FCT (Flat Crush Test). Baryum sülfatla elde False Bottom. olması gerekir. False Bottom) türetilen. İşletmedeki en yüksek debili ve darbesiz çalışan pelür kâğıdı. (Bakınız. Failure Rate. Feather Edge. Tüylü kenar. Haslık. sonucu oluşan makine kırılması. Somun. Tüylü çerçeve kenarı. Tüylü kenar. Malzeme yorgunluğu kapatmak için kullanılan sahte döşeme. False Floor. Çok düşük gramajlı kâğıt. Hata. Solmazlık. Weight Coated Papers). Fastness. (2) Otomasyon odalarında alttan geçen kabloları Fatigue Failure. Sahte döşeme. kenarı kesilmemiş karton.. Feathering. Dış etkilerden etkilenmeyen boya veya renk. Çok yüksek debili. zemin. Sahte basınç. Düz ezilme testi. Fanlama. Çok düşük gramajlı. Yağ asidi. Sürekli form kâğıdı. Boyanın sabitleme özelliği. Toz çırpıcı. (1) edilen beyazlık. Genellikle tankların üzerinde operatörün duracağı ızgaralı Fatigue. Color Fastness). Raised Floor) Fatty Acid. Yükseltilmiş döşeme. Tüy siklet. Kıllanma. Kâğıdın tüylü ince kenarı. Oluklandırılmış renk. (Bakınız. End Leaf Paper). Malzeme yorulması. Saçaklanma. Civata. Tehlikeli arıza. İş güvenliğini tehlikeye (Bakınız. Hediye paketleme kâğıdı. Paçavra veya çimento şartın/koşulun yerine getirilmemiş olması gibi. Makinenin işlevini yerine getirmesini gazların birikmesiyle oluşan ve buhar girişini keserek engelleyen durum. Pişiricide yoğuşamayan Fault. Fanlı kurutma. Fan tutma. (1) Çerçeve hareketiyle kurutulması yöntemi. Featherweight Coated Paper. Failure to Danger. bağlantı elemanlarının genel adı. yapılan kalite kontrolu. Gramajsız kitap kâğıdı. Boyut değiştirme. İnce basıncı olan ve hamur kasasına hamur basan işletme pompası. Yorgunluk. Otomasyon sistemlerine ait bir tanımdır. temizlik işlerinin yapılmamış olması veya belirli bir Fan Duster. Fast White. dikkatsiz torbalarındaki tozu çırpan parçalayıcı bıçaklı fan.

Felt Roll Doctor. kullanılan bir nişasta türü. sistemin matematiksel medelini preslerinde. (1) Keçe. Felt Applicator. Felt Hairs. 24 saat belirli bir baskı uygulanarak yapılmaktadır. Geri beslemeli kontrol. Felt. Keçe şartlandırma. Preslerde üretim sırasında bilinçli ve yapısı hakkında edinilen bilgi. Keçe altında bulunan Feedstock. sargılık sönümleyici karton keçe. pompa emişine Felt Conditioning. safihayı taşıyıcı veya suyu Felt Roofing. Feculose/Fecule. arttırmak için kullanılan bir karton. Keçe temizliği. İleri beslemeli kontrol. Örneğin pompa çıkışındaki kesafeti ölçerek. sistem keçelerinin temizlenmesini sağlayan. içine buhar (2) Elektrik sistemlerinde enerjinin geldiği nokta. (2) Karton. Keçenin Sistemi bozacak etkileri çok iyi hesaplayarak kontrol kaçmasını önleyen pnömatik klavuz. Keçe vals raspası. Keçe klavuzu. Keçe şartlandırıcı. Feel. sağlayan silindir. kâğıda yaş izler vererek yapılan üretim. Kâğıt makinesi değeri ölçmeden. Kâzan besleme suyu. Felt Board. (1) Besleyici. Sentetik iplerden dokunmuş ve Felt Marking. Bir siteme giren hamur/ham ve keçenin sağa sola kaçmasını önleyen hareketli vals. Esmer renkli. kimyasal veya zift emdirilmesi için emici Felt Roll. Dokunma hissi. Hamur beslemesi. Ses Felt Brown. Kazana giren suyu Felting. Deterjan ve kimyasallar karıştırılarak yapılan pres keçesi Feed.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ testi. Değişken Felt Finish. Bu test. Patates nişastası. Keçe izi verme. preslerde ve Felt Paper. Vakum altında pres sistem çıkışındaki değişken değeri ölçerek. Feeder. yalıtımı yapma. Besleme. Keçe hava besleme ünitesi. Kâğıtta iç tutkal olarak Felt Cleaning Compounds. Keçe valsi. Felt Conditioner. Keçe aplikatörü. Tavana bitümlü karton serme. (2) Kartonla tavan emici. keçeleştirilmiş veya keçeleştitirilmeden. olarak veya sorunlar nedeniyle oluşan izler. His. tahliye edici özellikleri olan kumaşlar. onun kalitesi Felt Mark. Pres keçe temizliği. ve düzeni. kullanarak sistemi kontrol etmeye çalışan kontrol sistemi. Kurutma grubunda. Ses emici karton. Besi suyu. Keçe düzeni. kurutma gruplarında kullanılan. sıyırmak olan vals raspası. Tüylerin veya safihada elyafların çürük buharla ısıtan sistem. Felt Guide Roll. Kâğıt yüzeyinde görülen kopmuş Feed Water. taşıma kapasitesinin arttıran yapı. Felts Deadening (Deadening Felt). Keçe izli. Keçe Regüle valsi. temizleme sıvısı. Feedback Control. Keçe temizleme maddeleri. Fider. Besi suyu ısıtıcısı. Keçeleşme. Keçe izi. madde. Felt Guide. Duvarlarda ses emilimini kâğıtlar. Feedwater Heater. Feedforward Control. Bir sisteme mal besleyen besleyici. Kurutma grubunda keçelerin yönü kullanılan aparat. (1) Tavan kartonu. Ambalajlık kraft. Keçe regülesi. gözeneklerinin su girişinden düzeltmeye çalışan süreç kontrol tekniği. Bir süreçte. sürünme hızında işletmeye hazırlama. Felt Dryer. Keçe temizliğinde Felt Run. birbirine girmesi. Kurutma grubunda keçe valsleri özellikte üretilmiş gramajlı kartonlar. işlemini yapar. verilerek keçenin içinde hapsolmuş rutubetin atılmasını Feeding. Keçeyi ıslatarak su veren kesafet kontrol sistemi gibi. Keçe kurutucu. Keçe görünümlü. keçe tüyleri. Keçe sonra keçe valsine konulan. 120 . Kimyasallar ve deterjanlarla yapılan keçe temizliği. Preslerde son nipten Feltt Air Supply Unit. Keçe. Kaba görünümlü. Beslemek. oluklu kâğıda 23°C de % 50 nemli ortamda ve Felt Cleaning. Kağıda dokunarak. Kaba karton. amacı safiha kalıntılarını kurutucu. Keçe kartonu. Keçe tüyleri.

olukların prese giren safihanın. Fractionation). kenar kesimi ifadedir. Matbaacılar tarafından baskı yüzeyi oranı. (Eş anlamlı: Fiber Binding) Felt Whipper. (2) Genel kesilmesi. Levha.7 mm ve oluk sayısı 350 dir. Fiber Bonding) Felt Sided. Genellikle daha olan oranı. bölünmesi ve tozlaşması. Karton varil. Birim elyaf uzunluğunun. Container). (1) Elyaf. Disperger denilen yüzde cinsinden oranını tayin etme. paslanmaz çelik. paslanmaya karşı dayanıksız. Felt Tension. F-dalga. Varil alt ve üst kenarları metalle dışına monte edilen sistem. Dişi dişleri olan. Fiber Sorting. Keçe yüzü. Keçe temizleyici. Ferritik paslanmaz çelikler. Keçe yüzü. Elyaf bağı. pres keçesi elyaflara ayrılmasıyla oluşturulan levhalar. gibi dişleri dışarıda olanlara erkek diş denilmektedir. Genellikle miligram/100 metre olarak ifade edilir. (2) Bobin makinesinde. Nipel uzunluklarına göre elekte sınıflara ayrılması. Elyaf sınıflandırması. oluklu mukavvalarda. Kraft kâğıdının kompozisyonu. Bir boru Fiber Classification. Fiberboard. Elyafların birbirine hidrojen gerginliği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Felt Side. olarak oranları. Fiber Composition. Elyaf hasarı. Pres keçesini önce Fiber Can. Keçe tarafı. Dişi diş. Elyaf kesiği. Aluminyum. Bu oran değeri elyafta performans özelliklerindendir. elyafın uzun veya düğümlü olması yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir nedeniyle kopması. Fiber Coarseness. tutkalla veya mekanik başka yöntemlerle Felt Transfer Roll. Anilin süreciyle ışığa hassas hale sonucu elyaf çapının azalması. Dalga. Gübre torba kâğıdı. Elyaf boyunun çapına ettiği tarafı. Kurutma keçesinin Fiber Bonding. Hurda kâğıtlardan yapılan kartonlar. çap nedeniyle değişen kurşun içeren Molibden. Festoon Drying. A dalga. Keçe sevk valsi. Elyaf analizi. Elyaf eksen oranı. Elyaf cüssesi. Alınan örnekte. dalga ve K dalga türleri de vardır. (1) Duralit. Askılı kurutma. Elyaf Düşük nikel alaşımlı. Hücre duvarının soyulması Ferro Prussiate Paper. Elyaf levhası. özellikteki elyafın. aşırı şişmesi. kâğıdın kenardan 0. 121 . E yarılarak kopması. Bir elyafın boy ve en eksenlerinin birbirine düzgün olan üst yüzey. Keçe gergisi. Felt Stretcher. ekipmanları kullanarak. Kaplama levhası. Keçe izli kâğıt. Fiber Damage. Ferritic Stainless Steels. Harman bileşenleri. Keçe izli taraf. (1) Kalendere veya F-Flute. Fiber Binding. Safihanın direkler arasına Fiber Container. sayıca veya ağırlıkça. Female Thread. (Eş anlamlı. B dalga. Keçe gerginliği. Titanyum alaşımlı ağırlığı. Hamur içindeki elyaf Fiber Analysis. Rejek. desteklenmiştir. Yaş kısımda. Fiber Debris. levha. Fiberboard Sheating. olarak adlandırılır. ısıtılmış elyaf kümelerine darbeler vurarak elyaf tanelerine ayırma işlemi. Keçe yüzlü. Fiber Cut. Elyaf büyüklüğü. Safihanın keçeye temas Fiber Axis Ratio. tüm örneğe göre. getirilmiş mavi görüntü veren ozalit kâğıdı. C dalga. Öğütme sırasında elyafın Fiber (Fibre). oluk yüksekliği sırasında uzun bir elyaf nedeniyle. (2) Karton izi oluşmuş veya özel iz verilmiş kâğıt. F dalga (mikro dalga) olukluda. gerilen iplere asılarak bir kamarada kurutulması. Fiber Dispersion. Keçe gerici. (Bakınız. bazen kabalığı. Odun yongalarının Felt Sided Paper. Elyaf dağıtma. İpliksi selüloz hücreleri. (Bakınız. Fiber Collapse. anlamda nadiren selüloz kelimesi yerine kullanılır. Elyaf Fertilizer Bag Paper. Elyaf çökmesi. Elyafların bağlantı parçasında manşon gibi dişleri içeride olan. Tekstilde ve nakliyede kullanılan döverek arkasından basınçlı suyla temizlemek için keçenin karton variller. Bir hamurun içindeki farklı elyafların yüzde bir türü. Elyaf pisliği. Elyaf kopuğu. bağlarıyla. bağlanması. Elekte ise kâğıdın üst tarafı. istenilen dışı istenmeyen maddeler.

) Fiber Length Index. elyaflar boyuna Field Piping. Elyaf. Uzunluklarına göre kümelenmesi. Fiber Classification). Saha işleri. selüloz hücrelerinin içinin kuru. Elyaf geri kazanma. Kâğıtta enine ve boyuna dayanımları belirleyen temel Field Tests. Fibrilleşme. Kâğıtta yüzey bozukluğuna Fiber Saturation Point. (Fr. Üretim sırasında hamur hazırlama Fibrous Materials. kesimi sırasında bıçak yüzünde meydana gelen üs tüste Fiber Length. Kurutma ve yol açan. Fibre (Fiber). Saha kablolaması. ıslatma aşamasında. Elyafların hücre üzerinde kalan elyafların yüzdesi. Fiber Floc. 122 . (Zıt anlamlı. Fiber Lifting. Tüylenme. Saha cihazı. mukavemeti. Düğüm açma. içindeki elyafların alınması. Elyaf sınıflandırma. Hamur içindeki elyafları uzunluklarına göre ayırma. beyaz suyun Stiffness). İşletme ekipmanları. oluşturması. dövülerek. Saha borulaması. düzenli şekilde katmanlaşmış elyaf tabakası. (1) Safihadaki Fiber Puffing. bitkilerin elyaflı kısımları. Sıcak ve sulu bir ortamda Fibrillation. Karton varil. Bir ve çok yıllık kısmında ortaya çıkan kayıplar. Elyaf dağılımı. borular ve Fiber Orientation. askıdaki elyafların Fiber Sorting. Elyafın üzerinde oluşan kavuşturulması. parçalanıp daha ince ve saçaklı hale getirilmesi. hücre zarlarının kalkması. elyaf topaklarını dağıtmaya yarayan elyaf açıcılar. Fibraj. Elyaf esnekliği. Elyaf ağı. Odun hücrelerinin duvarındaki katmanlı yapı. Elek üzerinde elyafların tanklar üzerine takılan ölçü ve kontrol cihazı. Fiberizer. Kâğıt makinesi beyaz Fiber Flexibility. Fiber Drum. Elyaf dizilimi. Fiber Flocculation. kâğıt yüzeyinden elyaf öğütücüde veya hollenderlerde. Ekipmanların dizilirler. yavaşsa frenleme etkisiyle enine doğru dizilirler. Fiber Recovery. İplikçik. (2) Hamur içindeki elyafların mekanik kökenli elyafla yapılmış kâğıtlarda elyafların uzunluklarına göre oransal dağılımı. kendi boruları dışında kalan fabrika içi borulama. Boy Fiber Stiffness. Fabrika ortamında yapılan testler. Dosyalama kâğıdı. Saha boruları. Elek Fibril (Fibrillae). Elyafın bükülmeye karşı seçimi yapma. File Back Paper/Board. göstermelidir. Fibril. Elyaf kaybı. denilmektedir. elyafların dağılımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Distribution. şişmesi sonucu oluşan düzensiz grenli görüntü. Elyaf uzunluğu endeksi. Fiber Network. Elyaf uzunluğu. Fiberizing. faktördür. Türbo seperatör veya Fiber Ultrastructure. Isı uygulanan baskıda. Elyaf kalkması. Ekipman dışında sırasında hidrojen bağıyla bağlanarak. elyaf topaklanması. (Eş anlamlı. Mikroskobik elyaf hücre duvarı tokatlayıcı/deflaker türü. Elyafların kuruma Field Cabelling. pulperden açılmamış olarak çıkan yapısı. Elyaflı maddeler. Fiber su uzun döngüsünde elyafın geri kazanılarak. Elyaf dokusu. Elyaf kümelerini açarak Fibrage. elyafların yönlenmesi. Field Device. Fiber Fractionation. Buna “Brushing Out” fırçalaşma da kalsiyum karbonat yüklenmesi. Elyaf yüklenmesi. Arşiv kâğıdı. hamur kasasından çıkış hızı ile elek hızı arasındaki farka göre. Elyaf açıcı. Kâğıt hamurunda. zarlarının parçalanmasıyla meydana gelen iplikçikler. Elyaf kabarması. fakat hücre duvarlarının sulu olması durumu. Elyaf sınıflandırma. elyafı bir elekle ayırma. Elyaf doyum noktası. İdeal şartlarda dizilim düzenli bir dağılım Field Works. Saha testleri. Elyafların konik yapılan baskı işlemi sırasında. Elyaf kümelenmesi. dayanıklı safiha fabrika içi kablolama. Elek hızlı ise. elyafların birbirine bağlanmasını güçlendiren bir yapıya Fiber Loading. Fiber Loss. Hollender veya öğütücüde elyafların elyafların dağılmasını sağlama. Elyaf sertliği. Elyaf seçme.

türü maddeler. Kati kabul. Filtration Retention. Fill-in. Files. Fill. Filled Rolls. Elekte tutunma. Hamura katılan kalsit. Mekanik selülozla üretilen kaba kâğıtlar Dergi ve katalog yapımında kullanılan ve düşük gramajlı bu tanım dışındadır. Filtreleme oranı. kata göre farklı harmandan üretilmiş kartonlar. Kâğıtta yüzey düzgünlüğü sağlamaya Final Acceptance. Teksif eleklerinden çıkan su. File Folder. ikinci ve üçüncü yaprak olarak konulan. gübre konulan kartonlar. Kesin kabul. Film Press. Daktilo ile yazılan makinelerde kaplama yapıldığı için kaba bir yüzeyi evraklarda. kaolin Filtration Water Removal. Toz elyaf. Zerrecikler. Film kaplamada kullanılan pres. Hamur içinde bulunan toz Filter Aids. Bir kâğıt makinesinde. kabarcıkları üreterek ortama oksijen transferini üst seviyeye Fill Factor. Hava geçirgenliği dikkate olarak üretilebilecek azami kâğıt eni. Filtre kâğıdı. Çok ince tabaka kaplama Fine Papers. Filtre. şeklindeki maddeler. tutunmasını sağlama. dar. alınarak üretilmiş. Filtreli su alma. Boşluk. karbon bulunmaktadır. Kolej yedeği. % 100 kimyasal selülozdan üretilen. dolgulu kâğıtlar. Tam en. Genellikle çok katlı olarak kâğıtlar. Filtreleme yardımcıları. Çapı maddesi olarak katılan kil. Ölü elyaf. Yıkama veya filtreleme sonucu çıkan sulu kısım. Kaolin. Filtrelemeye yardımcı maddeler. Dolgulu karton. sorunsuz Filter Paper. Fine Bubble Diffuser. Filler Board. geçireceği/filtre edebileceği miktar. Arıtmalarda kullanılan ve çok küçük hava hazır. İnce toz. Kâğıtta dolgu maddelerinin anlamlı. (Bakınız. Parçacıkların elyafa yüzeyi özel kâğıtla kaplı valsler. Son imha işlemi. Parçacıklar. Atomik Filler Paper. Yuvarlak elekli makinede. Birim filtre yüzeyinin karton. yapmak veya biyolojik dönüşümler ön planda gelmektedir. Örneğin Kizelgur. enerji üretmek. Yonga beslemede belli çıkaran difizör türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ File Copy Tissues. Süzme çamuru. kâğıdıyla ana sayfanın kopyalandığı ince yapraklar. boyu kısa olan ve ağırlığı önemsiz olan elyaf. tuğla veya çimentoya karıştırmak. (2) Çok katlı kâğıtta. 123 . düzgünlüğü sağlanmış. Film Coated Offset (FCO). yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve alt katmanları üst Filtrate. Bunlar arasında. uygulanan yok etme işlemi. Fine Grit. toz filtrelerinin yapımında kullanılan Filled Board. yaramaktadır. Dolgulu Bristol. Dolgu oranı. Dolgulu valsler. Kırıntı. alt katı üst kata göre farklı hamurdan üretilmiş Bristol Filtration Rate. Dolgu kili. Baskıda koyu renklerde keskinliğin Fineness of Grind. Kırıntı. Mikro kabarcıklı difizör. Nipsiz Fines. Filled Bristol. Atıklarda en son katmanlar. Film Coated. (Zıt Filler Content. Pigment veya kuşe olmaması. Klasör. Dosya klasörü. Kâğıt hamuruna dolgu Fine. Baskıya uygun. Filler. Dosyalamaya difizör. Dosya kâğıdı. İnce kum. hamuru katkı maddelerinde aranan incelik. Film kaplı ofset kâğıtları. Film pres. Kalenderlerde kullanılan. Filler Clay. yüzey yapılmış düzgün yüzeyli grafik kâğıdı. (1) Dolgu maddesi. Filter. Coarse Fiber) ağırlıkça selüloza göre yüzde miktarı. alt kata arazi doldurmak. Dupleks kartonlarda. Dolgu kartonu. Semi Fine) kuşe kâğıtlara (LCW) alternatif bir kâğıt türü. Kısa ve ağırlığı olmayan elyaf. Doluluk faktörü. Filtreleme. Azami en. gramaj sağlayıcı alt Final Disposal. Filtration. ağırlıktaki yonganın kapladığı hacim veya alan. Film kaplı. Pelür kopya kâğıdı. Birinci hamur kâğıt. yedek dosya kâğıdı. Öğütüm inceliği.

çeşitli işlemler yapma. Kâğıt ile ilgili imalat ilgili ekipmanları ve prosedürlerin gereklerini takipten işlemlerinin yapıldığı atölye. Yangın yolu. daha doğrudur. Fire Protection. (Bakınız. Bitim puanı. Ateşe dayanıklı. Stoklarda tüylü kenarlarının kolay alev alması nedeniyle tercih edilen tarihe göre ilk giren stokun öncelikli olarak stoktan çıkması. (1) Kâğıdın yüzeyinde kuşe inorganik elyaflar la ateşe kısmen dayanıklı hale getirilmiş kaplama. First Pass Retention. Safihada kalan elyafların ve elekten süzülen parçacıkların 124 . Bu tür ağaçlar daha geç Firing Hood. Havai fişek kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fine Screen. (2) Fiziksel görünüş özellikleri belirli düzeydedir. Sonlandırma. kâğıt Herhangi bir kap veya konteyner veya tankın. sarım sonrası First In First Out (FIFO). First Aid. İlk geçiş tutunumu. İnce eleme. tıraşlama. Köknar. Finishing Paper. yüzey düzgünlüğünde veya parlaklığında. Kaynak ve ateşli işlerin kâğıdın. Fireproof). eleğe verilen toplam hamura oranı. 50 pound (22. elek üzerinde kimyasal toz. Ateşe dayanıklı. Fire-Resistant Construction. Zımpara taban kâğıdı. tutkallı kâğıtlar. sayma. kâğıt kişi. Hamur içindeki boyutları çok küçük Fire Lane. ve tüylü bırakılan. (Bakınız. Fireproof Paper. İlk tutunum. kâğıdı. 25”X40” veya 26”X38” ebadında (1000 inç²) Fire Watch. ve aralarda bırakılan güvenlik yolları. iz verme gibi çeşitli etkiler yaratmak için yapılan kâğıtlar. Fire Tubes. üretiminde kullanılan bir ağaç. Tamamlama. Matbaalarda. tüpü. Yangın güvenliği. İşleme. her elyafın ateşe dayanımı işlem veya işlemler bütünü. Üzerinde Fireproof Crepe. Finishing Waste. inçin binde değeri üzerinden kalınlık değeri. İşlem odası. Finishing Broke. ağırlığındaki. İşleme. İlk giren ilk çıkar. fişek sarımında kullanılan. Ateşe dayanıklı kâğıt. İnorganik bile olsa. Fireproof. Fire Alarm System. Yangın alarm sistemi. elyaf dışı esnek maddeleri ayırmaya yarayan metal parsellere ayrılarak yangına müdahale amacıyla çevresinde elekli ekipman. Fire Supervisor. İlk kademe. sorumlu kişi. Fire Resisting. Çok kademeli buharlaştırıcılarda Firecracker Paper. Yangına dayanıklı gövde. Finishing. Kenarları tıraşlanmamış ilk kademe. Finishing Area. Uygun kimyasallarla ve Finish. parçaları. İşlem değişikliği. Bu nedenle “Fire-Resisting” ifadesi yaratma. İçinde Hamurun elek üzerinden ilk kez geçişinde. Fire Extinguisher. Son zımpara kâğıdı. Yanabilir kâğıt balyalarının olan. kâğıtlar. köpük veya su bulunan yangın söndürme kalan hamurun. büyürler. İşlem. Fine Screening. Düşük gramajlı ve varılan değişiklikler. İnce elek. Kazanlarda alevin içindeki Finish Points. Softwood). Yangından korunma. Fabrikada yangınla Finishing Room. Yangın gözetmeni. İğne yapraklılar ailesinden ve selüloz bulunmamaktadır. Kesme. Sonlandırma bölgesi. Yangın söndürme cihazı. Dayanımları için özel değerler Fir. Matbaa artığı. Bir yapılması sırasında faaliyetleri izleyen ve yangın inç uzunluk 1000 puandır. Bitim. İnce dişili zımpara Fire Safety. paketleme gibi işlemler bütünü. çıkmaması. gözle farkına Fireworks Paper.7 kg) borular. Ateşe dayanıklı Kreplenmiş kâğıt. çıkan yangının söndürülmesi gibi görevleri olan Finish Variations. Alev boruları. Külhan. yangına üzerinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan döküntü kâğıt belirli bir süre dayanacak şekilde yapılmış olması. Matbaa artığı. İlk yardım. First Effect. İşlem bitiminde. Yangın süpervizörü. Fişek kâğıdı. sarma. İkmal salonu.

Reçinelerde pul şeklindeki oksijen ihtiyacı. rengi ve parlaklığı nedeniyle. Fittings. 125 . Mali defter kapak kâğıdı. Bobine ek yerini belirten işaret %90 arasındadır. Katlanmamış. (1) Hurda kâğıt oluşan ikincil buhar. yapılma safihadır. Bir sorun karşısında beş kez arka Flash Drying. Buhar sistemlerinde. fakat yangını körüklemez. dökülmesi. Yanmanın alev Fish Paper. işlenmesiyle elde edilen ve yandığında alev çıkarmayan Fish Wrapper. Daha sonra. kâğıt parametreleri için tarayıcı türü ölçüm teknikleri Flash Steam/Vapor. Atık su sistemlerinde özel sabitleyerek yapılan ölçme tekniği. Damlacık şeklindeki selüloz arkaya neden sorusunu sorarak kök nedene inen sorgulama parçacıklarının bir hava fanı önünden dökülerek tekniği. Kuşe kaplamanın pul pul olup (Bakınız. Fiscal Manuscript Cover. Kâğıt etkisiyle oluşan. yok edilmesini sağlayan maddelere sabitleme maddeleri blöf sırasında çıkan buharın tehlike yaratmaması için denir. Sabitleme maddeleri. Pullanma. Blöf tankı. Boru hatlarına boruları birbirine bağlamak Fitter. Kondensat tanklarında yaygındır. kapalı su döngüleri yaratıldığında. maddeler. Aydınlatma armatürü. Fish Eyes. balık derisi desenine Flame Resistant Paper. Flat. İlk aşamada Flaked Dryer. Presbant kâğıdı. Sabit nokta ölçümü. (1) Bayrak. First Stage Biochemical Oxygen Demand. blöf nişastanın bağlanmasına yarayan maddeler. geçirmeyen mumlu kâğıt. (2) Boyanın elyafa bağlanması için kullanılan kullanılan tank. Flaş karıştırma. Kâğıt bobininde. Sabitleyici. Flaş kurutma. Five Why’s. ölçü kafasını Flash Mixing. Şlaym veya başka kimyasallar Flame Proof. Elyafa boya veya Flashing. için gerekli. Flame Resistance. Bunların kâğıda bağlanarak Flash Tank. Fışkırma. su içinde karıştırılmamalıdır. kurutulduğu bir mekanik selüloz kurutma tekniği. Aleve dayanıklı. Fixture. Ateşe dayanıklı değildir. Balıkgözü. Flange Mounting. Yeşil ve dalgalı çıkararak şiddetlenmesine karşı direnç. koymak. kalitesini ölçen QCS sistemlerinde. Buradaki “Flaked” yufka anlamında elde kademede azotça zengin maddeler oksitlenirler. Manuscript Cover). Flanş. Balık sarma kâğıdı. Beş neden. Kraft kâğıdının benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Fixative. Flaş buharı. Bu değer %50 ile parçası. basınç düşümü sonucu kondensatın ani buharlaşmasıyla Fixing Agents. nedeniyle. Tutunum sağlayıcı. Karbonca zengin maddelerin oksitlenmesi görüntü. tankı içinde meydana gelen ve basınçtan kurtulmanın Fixed Point Measurement. Selüloz üretiminde. kısa süreli patlama benzeri olay. biyolojik oksijen ihtiyacı. Birinci kademe Flake. Kütle boyaması yapılan olarak yapılan karıştırıcılarda çok hızlı yapılan karıştırma kâğıtlarda renk ölçümleri bu yolla yapılmaktadır. Flange. Boru bağlantı parçaları. Flaking. Alev almaz kâğıt. Flanş bağlantılı. Pul şeklinde olan. Diğer işlemi. Canlı buhar kaçaklarıyla işlemede.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ miktarlarını görmek açısından önemlidir. Alevlenme direnci. Tesisat ustası: Montajcı. Bu değer hamur Flag. zararlı maddeler giderek artar. için kullanılan parça. Askıdaki kâğıdı alttan üfleyerek kurutan karbonca zengin maddeler oksitlenirler. kâğıdın kopuk olduğu kasasına verilen hamurun kesafeti ve elek altı suyunun yere konulan ve kopuğun varlığını ve yerini belirten kâğıt (beyaz su) kesafeti ile de hesaplanabilir. Koku ve nemi kâğıt. Düz. Belirli ölçüde yanmaz kâğıt. ikinci eski bir yöntem. Balık kâğıdı. (2) Bayrak atmak. kâğıt üzerinde görülebilen yuvarlak lekeler. Pul. Püskürme. Flaş tankı.

belirlemeye yarayan. Flexural Flat Wallet. uygulanmasıyla yapılan dayanım testi. mukavemet değeri. Bu test cilt kartonlarında hamur eleyen elek. Kılcal çatlak. metal esneme mukavemeti. Ebat halinde Flexible Fiber. Kâğıtlardaki kaba/dişli görünümü akik. Flat Drinking Cup Stock. Sade yüzeyli. Çıkışına levha halinde ince delikli iki ucundan destekli ve orta kısma ağırlık uygulanarak elek konulmuş ve içindeki diyaframlarla darbeler yaratarak yapılan dayanım testi. Ebat kâğıtların top olarak Flaw. Flatness. Flekso baskı mürekkebi. Döküm malzemelerde görülen paketlenmesi. Bükülme sertliği. Parlak olmayan. Düz orifis plaka testi. Paket kâğıt. Oluklu mukavvanın düzleştirme. Kaplanmış kâğıtları salmastra gibi işlerde kullanılan elyaflar. Mühreleme. Esnek elyaf. Bobin halinde olmayan ebat Oluklu mukavvalarda kullanılan bir baskı yöntemi. Keten bitkisinin saplarından mukavvanın düz olarak yatırılıp. Yüzey Flexural Rigidity. 126 . Ebat kesim kâğıt. Düz paketleme. Dosya kâğıdı. Düzlük. vakumla Flat Writings. Düz ezilme testi. koyma direnci. Bükülme sertliği. yapılmaktadır. üzeri çakmaktaşı tozuyla kaplanarak kullanılan kâğıt. Bir kartonda her Flat Screen. Flexographic Printing. Düzgünlük. iki valsten biri mürekkeple temas ederken. kesilmiş kâğıtlar. üzerine basınç elde edilen selülozdan üretilen kaba kartonlar. (Tappi T566). Ezik kâğıt bobinleri. Bu tür odunsu bir yıllık bitkilerin Crush of Corrugated Board). Top halinde satılan Flint Backing Paper. Blok kâğıtlar. Flat Rolls. Flekso baskı. (Bakınız. Flekso baskı. Tek duvarlı oluklu Flax Board. Zımpara taban kâğıdı. Oluklu Flat Finish. kurutmak için kullanılan bir yöntem. Paketlenmiş su emişini sağlayan kasalar. düzgün ve mukavvalarda baskı için kullanılan bir mürekkep desensiz yüzeyli işlenmiş kâğıt. birbirine temas eden Flat News. Zımpara yapraklardan oluşan kâğıt tomarı. Düz elek. Kolej yedeği. Flat Suction Boxes. Flat Drayer. çatlaklar. Flattening (of Paper Surface. orta kısma yapılan baskıya karşı paketler haline getirilmiş kâğıt topu. Flexural Stifness. Genellikle conta. Flat Flax. Döner bir vals Flat Plate Orifice Testing. Elyafların vulkanize satılan bardak kâğıtları. kırılgan olmadığı için kullanılan bir karton türü. Flat Boxes). Düz ezilme direnci. Kutuların dayanımını önceden veya cam küresel bir parçayla perdahlama. selülozu. Flexographic Ink. Fleksografi. Kese kâğıdı. Tipo baskı. mürekkebi kâğıda aktaran baskı yöntemi. (Bakınız. dosya kâğıdı. Flexography. (Eş anlamlı. Esneme dayanımı. Flat Crush Resistance. Rigidity) Flat Wrappers. Ebat kesilmiş gazete kâğıdı. Kendir. test sonucu laboratuvarda elde edilen Flats. Bükülme dayanımı. Ebat kesilerek 500 lü ucu boşta olan kartonda. diğeri uygulama valsi olarak. Kolej yedekleri. edilmesiyle elde edilen esnek elyaflar. Keten kartonu. Keten. Top kâğıt. Kitap kapaklarında. (Tappi T808 veya Flexible Cover. Flat Bundle. Flat Paper. Konveyör kurutucu. Esnek kapak kartonu. Vakum kasaları. Bir ucu destekli diğer Flat Ream. Flat Crush Test. Dökme ambalaj kâğıdı. yapımında. düzeneği. Elek altında bulunan. Eski adı anilin baskı olan. Fleksografik baskı. T825). Flexural Resistance. Vakum üzerine sarılmış esnek kauçukla veya polimer plakalarla pompalarında kapasite belirleme amacıyla kullanılan test yapılan rölyef baskı türü. Flex Resistance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flat Boxes. Bardak kâğıdı. Ebat gazete kâğıdı.

Oynak kapaklı kutu. Kümeleştirici. Flooding Shower. Florist Tissue. buhar kapanı. (2) Topak. Kalıp kartonu. Flotasyon. Un torbası kâğıdı. Atık sularda Flotation Dryer. Zemine depolama. Sıvı içinde oluşan topaklaşma. Yıkama fıskiyesi. Flotasyon yardımcı maddeleri. Yüzdürme. Şamandıralı kondenstop. Yüzer kurutma silindiri. Debi. Stereotipide döküm için kullanılan kartondan yapılan dişi Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Çiçekçi krapon kâğıdı. Floating Drier. yüksek debide ıslatan fıskiye. Flotasyon ünitesi. krapon kâğıtları.Kv 127 . polimer kullanılarak bir Flow. Krapon Flitting. Keçedeki su dağılımını Kâğıt veya karton yüzeyinin perdahlanarak. yüzdürme yoluyla uzaklaştırılması. Birim olarak (GPM) kalıp. krep raspası arkasındaki ilk kurutma silindiri. kapak kısmı oynak olarak kullanılan dupleks karton. Perdahlama. Yüksek basınç fıskiyesinden sonra. Şamandıra. Çiçekçilerin buket yapmak için kullandığı renkli salınması. bir dakikada bir galon olarak akan ve vana üzerinde bir Flong/Flong Paper. Çiçekçi kartonu. kasası. Kreplemede. sigara veya Florist Boxboard. Temassız olarak bir bulunan askıdaki katı parçacıkların. Atık sularda Flour Sack Paper. Kümeleşme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flint Glazed Box Cover Paper. hazırlanmış kutular. (Bakınız.156. Elyaf tozu. (1) Kırçıl. Zımpara yapımında üzeri Flooring Felts. zeminine. 16˚ C tüylenmeyen türde pelür kâğıdı. Florist Crepe Paper. Flotasyonlu mürekkep gidermede kullanılan ana ekipman. Flow Box. Şamandıra tipi Flotation Deinking. Tekstilde ürünün düzgün basamaklarını ve mantıksal tercihleri gösteren şema. Matris kâğıdı. Flotation Aid. topaklaşmasını havbe içinde kurutma veya Kuşeleme yapan sistem. Topaklanma. Zımpara kâğıdı. Sıvı içindeki jölemsi parçacıklar. Flotasyonlu mürekkep giderme. Çiçekçi pelürü. (PSI) (Bakınız. Akım şeması. ürünün içine yumak yapılarak konulan ve Flow Coefficient (Cv). emici kasadan görüntüye kavuşturulması. Flocculation. yüzeyli camsı kâğıt. Döşeme kâğıdı. Yüzer kurutucu. Floating Roll. Flow Factor) Cv=1. Flint Paper. Akış Flock. bulunan askıdaki parçacıkların. araya toplanması. seviye kontrollü hamur kasası. Çiçekçi parşömeni. Ölü elyaf . Flour. Zımparalama. önce kullanılır. Florist Parchement Paper. Flow Chart. görünmesi için. Akış. Şamandıralı Flotation Cell. Perdahlı kâğıtlar. Su yüzeyinde durma/tutma. Float Type Level Controlled Headbox. Yumak pelürü. Headbox). PSI basınç düşümü yaratan suyu ifade eden katsayıdır. Float Steam Trap. Mürekkep parçacıklarının elyaf yüzeyinden söktürülerek Floc. Faaliyet Flocking Tissue. camsı düzenler. Avara silindir. Taşmalı (nip) kaplama. (2) Hamur kasası. Perdahlı kaplama kâğıdı. Flooded Nip Coated. Floklaştırıcı. de. Yüzer vals. Akış şeması. Palet üzerinde fabrika Flints. Floor Storage. Flip Flop Box. Kaplama Çakmaktaşı tozuyla üzeri kaplanarak elde edilen ve kutu hamurunun silindir üzerinden akıtılarak nip arasında yapılan kartonlarının üst kaplaması olarak kullanılan düzgün kaplama. Kırçıllı doku yaratmakta kullanılan elyaf. Mühreleme. Çiçek ambalajlamada sakız kutularındaki gibi. Akış katsayısı. Kartondan. İki vals arasında gevşeyerek safihanın kâğıdı. Flok. (1) Sabit seviye kasası. Flotasyon hücresi. Uçuşma. sağlayan polimer türü maddeler. Flocculant. Zemin örtü kâğıdı. aşındırıcı tozlarla kaplanarak kullanılan kâğıt. koridora depolama. Akış faktörü. Float. Keçeyi düşük basınçta Flint Glazing.

Hav. hava gücüyle Flower Pot Paper. Flow Distributors. fiziksel bir Fluff. bir saate bir metreküp olarak akan ve vana üzerinde bir bar Fluorescence. Akış katsayısı. Debi. Akış miktarı. Akış svici. yazıldığında gözle görülemeyen. hamuru. Flow kullanılan floresansa renkli. boya. Uygulama sonrası. Kâğıt gösteren güvenlik amaçlı kullanılan mürekkepler. Akış faktörü. 128 . Akış algılayan kontaklı anahtar. Kâğıt hamuruna katılarak. Transmitter). Fluorochemical Sizing). Fluorescent Dye) (m3/saat) (bar) (Bakınız. Akışkan yataklı. Havbe ve havalandırma kanallarda anlamlı. Floresan kâğıt. Kâğıt hamurunda parlaklığı (beyazlığı) arttırmak için Flowmeter. Fluidizers. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. E ve F dalga gibi adlarla pamuğu. yanıcı parçaları yüzdürerek yakan sistem. Kazanlarda. Sulu baca gazı filtresi. Flute(s). (1) Renksiz floresan boya. haslıkları olmadığından zamanla yaşlanarak yok olurlar. (2) Tül kâğıdı. boyalar kullanılmış kâğıtlar. Kâğıda Flow Nozzle. görünmesini sağlayan kimyasal bileşikler. Flow Spreader. Akış nozulu. Vazo sarma kâğıdı. Fluorescent Inks. tutkallama türü. kâğıdın daha beyaz ve canlı Flow Transmitter. Fluorescent Whitening Agent. Fluffing. Akış dağıtıcılar. Su içinden baca temas açısı 90° olmaktadır. (1) Toz elyaf. Nakliye kanalları. Floresan. Çok beyaz kâğıt. Genellikle bir pompanın ve bazen Fluorocarbon Size. Fluid Head. Bu tutkallamada selüloz gazını geçirerek filtreleme yapan. (Eş anlamlı. Akış mihtarı ölçümü. kâğıdı. (Eş anlamlı. (Eş hamurun hızı (m/sn). Flow Switch. Akışkanlık hamurun düzgün ve eşit akışını sağlayan mekanizma. Hav. Akışkanlık. Fosforlu Flow Measurement. Ondülaların büyüklüğüne ve birim uzunluktaki ve çocuk bezlerinde kullanılan emici özellikte selüloz sayısına göre A. Flow Factor (Kv). Boya yaşken uygulanan kaplama tekniği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flow Control. Debimetre. Fluorescent Paper. Selüloz pamuğu. Birim olarak Fluorescent Brightners. Flower Pot Covering Paper. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. fakat mor ışıkta kendini Flow on Coating. yağ damlasının kâğıtla Flue Gas Scrubber. Akış düzenleyici. Kalan kısım Kraft selülozudur. Flowmeter). Fluidized Bed. Flow Velocity. Vazo kâğıdı. Şeffaf hamuru. Sıvı basıncı. 16˚ C de. B. (2) Floresan boya kullanılmış kâğıt. C. Kav. Akış yayıcılar. Florlu tutkallama. yolla elde edilen selüloz. Hijyenik pedlerde ondüla. Akış hızı. Fluff Pulp). zincirindeki hidrojenler florla bağ yaparak. Oluklu mukavvaların içindeki Fluff Pulp. Sıvılaştırıcılar.Cv Fluorescent Dye. Krapon Fluidity. Debi ölçümü. Floresan boya. (Bakınız. kuleli baca sistemi. Florokarbon yerçekiminin etkisiyle bir boru içinde akan su veya bileşikleri kullanarak yapılan. Kav. Görünmez mürekkep. Dalga. Optik boya. Flow Evener. hava akışı olarak ta karşılaşılmaktadır. Debi kontrolü. Flumes. % 90 ın üzerinde yumuşak odundan kimyasal sınıflandırılırlar. Yağlı bir tür kâğıt. Flow Coefficient) Kv=0. Florokarbon tutkallama. Kâğıt makinesinde kaplama. Viskozitenin tersi. mor ışıkta parlayan boyalar. floresan boya. Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Akış şeması. Debi ölçer. Oluk. Selüloz pamuğu.865. Optik beyazlatıcı. iç veya yüzey tutkallama. İncelticiler. Aldığı ışık enerjisini karanlıkta basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır. yayarak parlama özelliği. Hav. Kav. Hamur kasasına gelen Yumuşak ve uzun elyaflardan üretilir. Fluorochemical Sizing. Hamur kasasına gelen Fluorescent White. sağlayıcılar. İçinde optik/floresan Flow Sheet. Hamur kasası içinde. Baca gazı. Yağ itici bir Flue Gas. Boyalarda kullanılırlar. (Eş anlamlı. Tomruk yüzdürme kanalları. bariyer oluştururlar. Flow Rate.

ve delikler meydana getirirler. hamura giren hava kabarcıkları. Froth) Laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Flying Bridge. Sevk Foil Angle. Oluklu. elek altına yerleştirilen su alma elemanları. Ayna yansıması. Boş sayfa. Köpük söndürücülerle kolaylaştırır. Sinek kâğıdı. düşük gramajlı karton. Fluting kâğıt. ve toz kirlilikler köpük tarafından toplanarak. Kâğıtta ofset işlemleri Flyleaf. Elek altındaki çitaların arasındaki köpüğünü mekanik olarak parçalayan donanım. (1) Çita. Flying Dutchman. (Hydrofoil’in kısaltması). Asma köprü. Metalik meydana gelen köpürmeyi önleyen sıvılar. (Eş anlamlı. kullanılan su döngüsünde ve hamurda Foil Mounting Paper. Likör tankı üzerinde likör Foil Pitch. Yemlik selüloz. Foil Polish. Fogra yöntemi. Fluting. Folyo kaplama kartonu. sıcak hamurla soğuk havanın buluşmasıyla oluşan. Kâğıt hamurundaki köpürmeye Fluted Edge Crush. Foam. pelür kâğıtları üreten makine. sürmek ve sinek avlamak için üretilmiş kâğıtlar. Sis. Onulalı kâğıt. Fogra Method. Uçar vals. Köpük uzaklaştırma. Arındırma. elde edilen ve hayvan yemi olarak kullanılan. karton türleri. köpüğün yok edilmesi. Köpük söndürücüler. Oluklu kenar ezilme testi. ölü elyaflar. Köpürmenin laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Köpük kesiciler. (1) Oluklanma. Oluklandırılmış. Yanki makinesi. Sislenme. Fluting. kâğıt yüzeyinde görülen lekeler. Köpük kırıcı. Foil Paper. Kimyasal olarak çözerek veya ettiği ve bu aradaki riskleri kendisinin üstlendiği teslimat eriterek temizleme. Köpük. Kâğıt toplarını bir hava jetiyle aralayarak. Foam Marks. 129 . sonucu meydana gelen aşınma açısı. Köpük alma. Fog. 824). Seyyar güverte. işlemlerden biri. Foam Marks) nedeniyle kâğıtta meydana gelen dalgalılık. Köpük söndürme. tamamlandığında olması gereken artık mukavemeti Fly Paper. (Bakınız. Hamur kasası ve elek üzerinde görülen. Fly Ash. Gemide teslim. Metal folyolu kâğıt. Elek ile alttaki çitanın sürtünmesi valsi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fluted. (Bakınız. Folyo kaplama kâğıdı. Foam Breaker. (2) Folyo. Kitap sonlarındaki boş sayfa. Fly Roll. operatörün üzerine çıkarak gidişatı izlediği seyyar güverte. mürekkep ve mukavva kutu yapımında kullanılan kartonların arasında elyaf parçacıklarını su yüzüne taşıması ve oluşan köpüğün kullanılan ve genellikle eski oluklu kâğıtlarından üretilen ortamdan sıyırıcıyla alınması. kâğıtta lekeler Foil of Hydrafoil. Selüloz fabrikası liköründen Fly Finish. mesafe. Hamur üzerinde görülen karıştırma sonucu Foil Mounting Board. Foam Stability. (2) Baskı sırasında sıcaklık Foam Spots. Arıtma. Corrugating FOB (Free on Board). Temizlik kâğıtları ve fıskiyelerle yoğunluğu artan sis oluşumu. Bir tarafına yapışkan madde (Residual Strength) ölçme yöntemi. Tahrik edilmeyen kurutma valsi. biçimi. Bordada teslim. gıda alınmaması durumunda. Fluting Media. Uçucu kül. Işıkta oluşan kâğıt parlaması. Oluklu Flotasyon ünitelerinde. Foil). (Tappi T bağlı olarak. Media) Satıcının malı müşterinin belirlediği limanda ona teslim Fluxing. Adım mesafesi kısalığı elekten su süzülmesini Foam Inhibition. mürekkep parçacıkları ambalajlamasında çokça kullanılan kâğıt türleri. hava kabarcıklarının. Köpük dengesi. proteince kusurlu olan kâğıtları ayırmak için yapılan fabrikasyon zengin madde. Köpük izleri. Kâğıt üretimi sırasında. Fodder Pulp. Foam Agents. Elek bölümünde. Foil. (Eş anlamlı. Yaş kısımda Fogging. Çita açısı. Çita adımı. Foam Removal.

katlanarak kullanılabileceğine bakılmaktadır. ayak “feet” cinsinden ifade edilen uzunluk. Folded Writings. Hava emişi pozitif Folding Bristol. Folding Carton). Selüloza çevre sertifikası veren kuruluş. Yüksek emişli taze hava fanı. Kâğıt hamurunda Folding Enamel. aydınlatma miktarı. Folding Translucents. Katlamalı karton. Zorunlu nedenler. Katlanmış. Dosya. Dövme. Bobin halindeki kâğıtlarda. Ebat kesilmiş tek bir kâğıt katlama yapılabilir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foldability. Katlana bilirlik. Esnek enamel karton. Katlanır karton kutu. alanı belirten. Gıda kartonu. olması nedeniyle bu isimle anılmaktadır. Katlanmış broşür. Orman ağaçları üzerinde Esneklik değeri. Sıcak havayı bir ambalajlarında olduğu gibi koku geçirmez ve istifleme fanla kapalı bir alana basarak kâğıt kurutması yapan sistem. Foreign Particles. Şarküteri kâğıdı. Ormancılık. dayanımı yüksek. Çok katlı kutuluk karton. Doğal felaketler. Orman artıkları. Fors majör. Yaprak. talaşlar. Kutu Forest Stewardship Council (FSC) Certification. kullanım sırasında katlama yerlerinden kâğıdın yırtılmaması özelliği. Orman getirilecek kutuluk karton. beklenen. parçacıklar. Cebri çekişli fan. baskıya uygun. Food Shop Paper. Folded. tabakası veya yaprağı. Kutu sebepler. Katlanmış evrak. kartonların genel adı. Dosya imalat kartonu. Esnek. Forced Draft Fan. elyaflı selülozlardan yapılan. Folding Endurance). Katlanır karton kutu. (2) Esneme. Birim alan başına düşen Folding Box. Yongalama sırasında ortaya çıkan kabuklar. Katlanma. Demir veya çeliğin dövülmesi Folding Strength. (Bakınız. ağaçlarının genetik yapılarını iyileştirmeye çalışan Folding Stock. savaşlar. türünde. (1) Katlama. kanun oluşturulabilecek şekilde kesimi yapılarak katlanmış ve değişiklikleri gibi elde olmayan nedenler. kullanılan. (Bakınız. Bu nedenle. afetler. (lm/ft2) Folding Boxboard. Kitap kapağı olarak boyutları 0. gerektiğinde kutu haline getirilecek cezaya girmeden askıya alınmasına neden olan durumlar. Folding Endurance. kuşe kaplaması yapılarak Forestry. Delicatessen Folder. Orman genetiği. Force Majeure. Esnek olan fan. Folding Paper Box. Folding Paper Box). Paper). Katlanır kutu. kullanıcı tarafından. kırılmaz özellikli karton. kutuların yapımında kullanılan karton. Dövülmüş. 130 . Esnek yarı şeffaf kâğıtlar. Ağaç artıkları.02 mm2 den büyük olmayan elyaf dışı kullanılan kırılmaz kuşe karton. Katlanma sayısı. Satılmamış gazete. Katlanma dayanımı. pilyaj/iz yerlerinden kolayca katlanır motorlar flanşlı olarak bağlanır. uzunluğu veya Folder Stock. Ayaklarından bağlantılı montaj. ve paslanmaya karşı direnç kazandırılması. (Bakınız. gösterişli kartonlardır. Özellikle katları beyaz sülfat selülozu ve orta katı odun hamurundan elektrik motorlarında bağlantı tipini ifade eder. Folyo. Esnek Bristol. FSC oluşturulabilecek şekilde kesimi ve büküm izi/pilyajlaması setifikasyonu. Gıda paketlemesinde kullanılan Folded News. Metraj. çift kuşeli. Foot-Candle. Mücbir Folding Carton. Sigara Forced Air Dryer. Aydınger Fork Lift. Aydınlık düzeyi. Alt ve üst Foot Mounting. fakat bozulmadan katlanabilen kâğıtlar. Forest Genetics. kâğıdın kaç kez Forest Residues. Folding. Pilyaj (iz vererek) işlemiyle Folio. Orman ağaçları ıslahı. Yabancı parçacıklar. yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından kutu haline Forest Tree Improvement. Footage. Cebri hava kurutucusu. Foodboard. Forged. (Bakınız. karton kutu. Esnek karton. Katlanır Bristol. Tabaka. Uzun uygulamalı bilim alanı. Çatal kaldıraç. Forklift. Bazı yapılma. Harita gibi katlanır ürünlerde kâğıttan çalışma yapan bilim kolu. Kontratların.

Fraksiyon. Fraksinatör. Modifiye reçine kâğıt makinesinin hızını söylemek için kullanılan bir İngiliz tutkalı. Sentetik iplerden kahverengi tilki rengini andırdığı için böyle adlandırılan üretilen dokuma formasyon eleği. cihaz. Fortified Size). Formasyon analizörü. uygulamalarda kullanılan formların yapıldığı kâğıt türü. Kâğıtta yaşlanmaya bağlı olan ve kızıl Forming Fabric. olarak kullanılan reçine tutkalı. Fourdrinier Yankee Machine. Fıskiye sıvısı. Ankraj cıvataları. Eper düzgünlüğü. Curl makinelerin ilki olan ve bulan kişinin adıyla anılan kâğıt Factor). elemanı. makbuzu. Genellikle Fortified Size. (Eş anlamlı. makinesi. Elyafların Foundation. (Eş anlamlı. Elek. döner. Form Board. Fıskiye merdanesi. 131 . ağzına en yakın olan. Selüloz Fourdrinier Machine. kaplayan merdane. Fourdrinier Board. Fordriniye makine. Kıvrılma endeksi. Kâğıt bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle ve Forming Section. Sarı (Yellow) ve Siyah (Black) renk noktacıklarını kullanarak diğer renkleri Formazin Turbidity Unit (FTU). Sınıflandırıcı. Formasyon. (Feet per minute). (2) Ofset baskıda kullanılan renksiz. Form kâğıdı. Temel kaidesi Fractionator. Maket kartonu. Dakikadaki feet sayısı. Su bulanıklık birimi. Kâğıt Forming Analyser. Form Factor. Uzun elekli Yanki Forming Board. Formasyon kasası. Formasyon düzeltici katkı maddeleri. Hamurda mevcut kullanılmakta olan tutkala ek ölçüsü. Formaldehit. Sınıflandırma. Sınıf. anında formasyonla ilgili bilgileri toplayıp analiz eden sonsuz elek. oluşturan baskı sistemi. Kırmızı (Magenta). Elyafları kısa ve cıvataları. Makine kaidesi. Uzun elekli Form Bond. Fraction. Modern elyafında deformasyonu belirten değer. Bir karışımdan belirli özellikleri Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR). fpm. Fordriniye kartonu. Elek bölümü. Sürekli formlar gibi şirket içi makinede üretilmiş karton. Tilkileşme. eleğin altına yerleştirilmiş su alma Foxed. Islatma sıvısı. Foundation Bolts. sıvı. Uzun elek. Formation. Mavi Formation Quality. Four Color Printing Process. Formasyon kalitesi. Nakliyeci nedeniyle ayrılabilen kısım. Foxing) Fortified Rosin Sizing. Baskıda düzgün dağılımı ile ilgili ve elyafların safiha oluşturma mürekkep almaması gereken yerlere verilen mürekkep itici kalitesini gösteren bir kavram. Fraksinasyon. Fourdrinier Bristol. Temel. Elek. Dört renkli baskı. Elek üzerinde makinesinde safihanın oluştuğu yatay konumlu. Tilkileşmiş kâğıt. Hamur kasası cetvel makinesi. reçine üretimde hazneden alarak aktaran merdane. (Ek. Safiha oluşturucu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Formaldehyde. Güçlendirilmiş tutkal. Şekil faktörü. Fourdrinier Wire. Fordriniye elek. Foxy. uzunluklarına göre ayrıştırılması. Metanol buharının havanın Fountain Roller. yanıcı ve son derece reaktif bir ara mürekkep almaması gereken alanları fıskiye sıvısıyla madde. lekeler.9) Forming. Uzun Former. (Bakınız. Eper. (Cyan). (1) Mürekkebi oksijeni ile oksitlenmesinden elde edilen. (CMYK). Foxing. Fractionation. uzun olarak ayıran elekli ekipman. Formasyon eleği. Safiha oluşturma. Makine temeli. Tilkileşmiş kâğıt. Kâğıt makinesinde. kâğıdın mantarlaşmasıyla oluşmaktadır. Formasyon oluşturma. Fordriniye Bristol kartonu. Kâğıdın içindeki elyafların Fountain Solution. safihanın oluştuğu elek bölümü. Formation Aids. elekli makinede üretilmiş Bristol kartonu.

Serbest hamur. 132 . Shopper Riegler). çemberle bağlayarak yapılan ve yazışma formlarında. etmeden. Kar desenli Kraft kâğıdı. (2) İstatistikte belirli aralıktaki ölçüm sayısı. (Kâğıt makinesinde) Ön taraf. (Bakınız. Fabrika içi durumda rutubet safihayı silindirlerin dışında terk eder. Taze su. French Fold. garantisi. Safihanın bir valse veya silindire temas atık çamuru. için kullanılan kâğıt türü. Friction Calender. Glazed). Serbest reçine. öğütücüden geçirilmemiş hamur. Fransız usulü katlama. Şase. üst yapraktan daha düşük gramajlı ince Free Chlorine. hemen bırakan. Free Draw. Tek yüzünde yazı olan Frame Bundle. Serbestlik. Kullanılmamış su. etkisiyle süzülmeye yardımcı olunur. hamurundaki serbest halde bulunan fazla klor. Kâğıdın sert yüzeyi olan sabunlaşmayan reçine. hamurunun elekte suyu süzme derecesi. bulundurmayan. Örtü kâğıdı. İskelet. bir kâğıdın. en alt ve üst valslerin soğuk sert dökümden Free of Charge. beklememiş Drainage). Safihada elyaflar ve büyük Frosted Kraft Paper. Elekte. Serbest süzülüm. Salon tarafı. Dökme kâğıt. (Bakınız. Frekans. Malzemelerin üzerini örtmek geçirimi yüksek kâğıtlar. (Bakınız. kâğıt makinesinde üretilen bir Kraft kâğıdı türü. Çemberli kâğıt balyası. (Bakınız. Sıklık. Serbest klor. alt yapraklar olarak kullanılmak balyalama yöntemi. Sürtünmeli kalender. Kâğıt kalenderden esmer Gümrük vergisi uygulaması olan ürünlerde. French Writing Paper. Fransız pelürü.) çıkma. Frekans dönüştürücü. Suyu Front Side. (m3/dak. Taze atık çamuru. Daha sonra vakum motor yol vericilerinden bir tür. atmosferik şartlardaki debi. Efektif debi. (Bakınız. Bedelsiz değiştirme Friction Factor. Bedelsiz. (Eş anlamlı. (1) Serbest kâğıt. Sürtünmeli cila. Oyun beyannamelerinde vergi ödememek adına özellikle kâğıtlarını parlatmada kullanılmaktadır. Genellikle kontratlarda belirtilen ve alıcının kutunun zeminle yaptığı sürtünme kuvvetini görmek için satıcıdan beklediği garantilerden biridir. Sürtünme katsayısı. iş ve üstüne düz palet koyup. İç tutkallamada kullanılan Friction Glazed. Öğütülmemiş hamur. yüksek su geçirgenliği olan kâğıt. Freeness. Operatör tarafı. valsten oluşan. (1) Belirli aralıklarla ortaya Kompresör çıkışında. Frequency. Kraft. Free Replacement Warranty. Birden fazla yaprağı olan. Ebat kesilmiş kâğıt yığınını. atık su. üzere üretilmiş. kullanılan su çeşitlerinden biri. Bu Fresh Water. (Bakınız. Paletli kâğıt balyası. Oluklu kutularda. Hız kontrollü bölümlerinde su kendi haliyle süzülür. Kâğıt White Water). Gövde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Frame. Friction bulunması gereken ifade. Hamurun serbestliği. Serbest çekiş. Taze atık su. Selüloz veya kâğıt kâğıt. Çıkış debisi. altına French Folio. (2) Su Frisket Paper. Free Water. suyun hamurdan yer çekimi ivmesiyle süzülmesi. İçinde mekanik odun selülozu geçirilmesiyle sağlanan camsı görüntüsü. Safihanın silindirle temasının Fresh Sludge. buhar verilen kalender türü. belirli aralıkta serbest durumda olması. Tender Side). Free Stock. Free Air Delivery (FAD). Genellikle üç Canadian Standard Freeness. Free Rosin. Vacuum Fresh Sewage. Eleğin ilk Frequency Converter. sayısı. Üzerine farklı renklerde elyaf lekeleri vererek. French Folio). Fabrikadan çıkan. Desenli gözenekler arasında bulunan su. Clear Water. gümrük görünümlü ve yüzeyi parlamış olarak çıkmaktadır. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals arasından Free Sheet. Digested Sludge). Serbest su. yazısı dışta kalacak şekilde katlanması. ölçülen değer. Makine gövdesi. Denemek amacıyla veya garanti yapıldığı. Serbest drenaj. (2) Periyodik hareketlerde birim zamandaki tam tur Free Drainage. orta valsin pamuk dolgulu olduğu ve üst valse kapsamında satıcının verdiği bedelsiz hizmet veya ürün. Henüz işlem görmemiş olmadığı durum.

gibi. Fugitive Sizing. Duman parçacıklarının birikimi. Tam ağartılmış selüloz. Fırın. Karbon kâğıtları ve ısıl Furnish Srinkage. Furnish Composition. (Eş anlamlı. istenilen özellikleri ve talepleri sağlamak için kullanılan Furnish Layer. Amaca Frozen Foods Paper. nişastalar. Huni. türü. pişirmede veya kimyasal geri Fugitivity. Taşlaşmış cevher/cüruf. İşlev. Fonksiyon. Kömür torba kâğıdı. Tam pişmiş selüloz. Köpük lekeleri. Kâğıtta kuruma sırasında oluşan iç gerilim. oluşan ve kâğıda geçen lekeler. Kömür yığını. önlemi. Functional Coat. Donanım. Mantar öldürücüler. Fungicides. Sıvıları bir kaptan diğer sonrasında. Functional Safety. boyalar ve çeşitli kimyasallar edilebilir en yüksek ağartma değerine sahip selüloz. Karışmadan kalmış ayni kimyasallar. harmanı içindeki farklı selülozların ağırlıkça yüzdesel Functional Chemicals. İşlevsel bakım. Ekipmanları faaliyet metal çürümesine yol açan kimyasal kalıntı katmanı. Vals Frozen-In Strain/Stress. Kâğıtta miktarları. Harman bileşimi. Process Chemicals). Gıda uygunluğu garanti eden şartlar. beyazlatıcılar tür elyaflardan oluşan tabaka. nem geçirmez yağlı kâğıt türleri. Yakmada. Foam) baskı kalitesini iyileştirmeyi amaçlarlar ve kuşe adını Froth Spots. Elde pigmentler. Pompa bakımı gibi rutin yapılan bakımlar. Functional Guarantees. Kömür yatağı. Full Body Harness. Makine bütesindeki karışım. Kese kâğıdı. Kazanlarda sağlıklı ve kontrol sisteminin eksikliği veya sistemdeki bir hata verimli yakış sağlamak için gereken yakıt hava oranı nedeniyle oluşacak risklere karşı işlevi olan güvenlik Fuel Bed. Kuruma kaplamalarında kâğıda özellik kazandıran yüzey kaplaması gerilimi. Kâğıt makinesi Fuel Air Ratio. Solan renkler. Her tür yakacak. İs. renkler. Tekstil ürünlerinden yapılma elek ve keçe gibi giydirme elemanları. (Bakınız. Fugitive Colors. bulunmaktadır. Selüloz fabrikalarındaki soda kazanlarının tabanında birken ve Functional Layout. İşlevsel güvenlik. tutkallama yöntemi. İşlevsel yerleşim. Donma gerilimi. İşlevsel kaplama tabakası. Örnek. Harman tabakası. Sabunlu suyla keçeyi yıkama. Boyalar. Şarküteri kâğıdı. Kalıcı olmamam durumu. Üretim Funnel. (1) Harman. Hamuru oluşturan elyafların ve katkı Fulling. Özellikle selüloz Function. kâğıt makinesinin çalışma öncesi sesli uyarı Fuels. İşlevsel kaplama. kazanmada kullanılan fırınlar. enden ve boydan çekmesi. Yakıt. Paraşüt tipi güvenlik kemeri. Furnace. Fume. parlaklık sağlama ve özel izler yaratma amacıyla yapılırlar. Fruit Bag Paper. bağlayıcılar. (2) Giydirme Fully Cooked Pulp. Hamurun köpüklenmesiyle alırlar. vermesi veya keçe kopmasında sürünme hızına düşmesi Fuel Sack Paper. Meyve sarma kâğıdı. elemanları. İşlevsel kimyasallar. Geçicilik. gibi. Kalender ve yaş iz preslerindeki vals kaplamaları. Furnish. Mantar. Laboratuvar hunisi. Kasap kâğıdı. Frozen Smelt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Froth. İşlevsel garantiler. Keçenin kâğıtlarda uygulanan özel kaplamalar. Functional Maintenance. maddelerinin karışımı. sarmada kullanılan. Boyandığında çabuk solan Fungi. sıralamasına göre yerleştirme. 133 . Kalıcı olmayan tutkallama. Köpük. tutkallamanın etkisinin hızla kaybolduğu kaba boşaltırken kullanılan huni. Functional Layer. dolgu maddeleri. Yakıt hava oranı. Bunun dışındakiler. Fruit Wraps. Katkı maddeleri arasında Fully Bleached Pulp. Keçe büzülmesi/çekmesi.

Kibrit kâğıdı. İkinci sınıf selüloz veya dönüşümlü kâğıttan yapılma mobilya ambalaj kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Furniture Bogus Paper. (Bakınız. Furniture Polishing Paper. Fuse Paper. Ahşap zımpara kâğıdı. Elektrikte sigorta. Mobilya ambalaj kâğıdı. Fünye kâğıdı. Kâğıt yüzeyinden yetersiz öğütme veya iç tutkal sorunları nedeniyle uç veren. Nakliye sırasında mobilyaları sarmak için battaniye yerine kullanılan yüksek gramajlı bir sargı kâğıdı. Bunların kopmuş olanlarına “Lint” denilmektedir. Benzerleri keskin olmayan bıçakla kesim yapıldığında kâğıt kenarlarında görülmektedir. Ergime sıcaklığı. Tüy. Furniture Wrapping Paper. Fusion Point. Akma sıcaklığı. Fuzz. İmitasyon mobilya sarma kâğıdı. Marangozların kullandığı kum zımparalarında kullanılan taban kâğıdı. Yanıcı maddeler emdirilerek. Furniture Wrapping Paper). Hav. Sigorta. kibrit yapımında kullanılan ağır gramajlı karton. ışıkta kâğıt yüzeyine yatay bakıldığında görülebilen saçaksı selüloz iplikçikleri. Fuse. 134 . Furniture Paper.

Galvanized Appearence. Garnet (Lal taşı) kontrol etmek amacıyla kullanılan bir kâğıt. Galactose. Galaktoz. Blade Coating. Conta kartonu. Gaz alma. Bir metalin. Köprü vinç. Gaz fazlı klorlama. edilir. 135 . Elbise torbası kâğıdı. birbirlerinden soyutlanarak arızalanmadan ortak Gas Igniter. Elektrikle fiziksel bağlantısı kesilmiş fakat onun yerine ışık Selüloz üretiminde soda kazanından önce likör suyunu veya elektromanyetik etkileşim yoluyla birbirine buharlaştırma yöntemlerinden biri. (Eş kullanılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gangue. Gangways. Gas Contact Evaporation. ve yoğuşturulamayan atık gazların pişiriciden Galvanized Steel. maki türü bir bitki. farklı başka bir metale temas etmesi sonucu. Kraft türü bir selülozlarında bulunan süt şekeri. Bıçaklı Kuşeleme. Değersiz atık. Contact Corrosion) Gasket Paper. Vals ve silindirlerde uygulanan gerilimler olabileceği endişesiyle. (Eş anlamlı. bağlanabilen elektriksel devreler. Dizgi sonrası baskıyı Garnet Paper. Gazlı ısıtma. Galaktoz şekerinden hidroliz yoluyla Gap Former. Conta. anlamlı. teknesi anlamındadır. kesikliğe uğramaması için takviye olarak kullanılan devamlı Galvanic Corrosion. Çözünmeyen kısmına alfa selülozu işleminin kimyasal gaz kullanılarak yapılan bir çeşidi. Galvanizle Gas Off. Hamurun. Harf dizgisinin parçacıklarının aşındırıcı olarak kullanıldığı zımparaların elle yapıldığı dönemden kalma bir değimdir. Çöp torbası kâğıdı. Garnet kâğıdı. (Bakınız. Galaktomannan. uzaklaştırılması. denilmektedir. Alpha Celulose). Galley dizgi yapıldığı kâğıt. Galvanically Isolated. Aralık. Selülozun alkali Gas Phase Bleaching. Gampi. Elyaf geri kazanmadan çıkan işe G yaramaz katı madde. İç selülozun klor gazıyla muamele edilerek ağartılması süreci. Galaktoz ve mannoz Garbage Bag Paper. Gaz kabarcıkları. İlk baskı bu tekne içine yatırılan uzun Gas Bubbles. Galactan. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilmektedir. Galvanik paslanma. iki devrenin ısıtma yöntemlerinden biri. Manometre kolaylığı sağlamak için bırakılan parsel arası yollar. Galaktoz süt şekeri diye bilinir ve kasasından iki elek arasındaki boşluğa basıldığı bir glikozdan daha az tatlı bir şeker türüdür. ıslandığında şişen karton. Yumuşak ağaçların hem Garment Bag Paper. Gazlı çakmak. ile ölçülen basınç değeri. aralarında oluşan galvanik gerilim nedeniyle akan akımın yarattığı Gasket. Galaktan. Ağır yakıtlı brülörlerde ateşin çalışmalarını sağlamak için kullanılırlar. İkiz elek. onun yerine Gauge Gap Coating. Gaz fazlı ağartma. Ağartılmamış Gampi. Çift kirişli gezer köprülü vinç. Kraft türü bir şekerlerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. Geçit. paslanma. Özel olarak conta yapımı için üretilmiş emici özellikte. Gazlı brülör. Gas Phase Chlorination. Gaz temaslı buharlaştırıcı. Gage kelimesi yaygın değildir. Galvanizle kaplanmış çelik. Yangın emniyeti veya erişim Gage (Gauge) Pressure. yanan gazlı yardımcı brülör. Former elek. Atmosferik basınç çıkartılırsa mutlak basınç elde Gantry. Gas Burner. Selüloz pişirme sırasında ortaya çıkan kaplanmış gibi. Galley Proof Paper. kristalsi metal görünüm. Japonya’da yetişen. hamur elde edilen bir polimer. Knife Coating). Raspalı Kuşeleme. formasyon eleği türü. Topraklamalarında farklı Gas Heating. Galvaniz görünümlü. İlkdizgi kâğıdı. Manometre basıncı. kâğıt. Bu değere atmosferik basınç da dâhildir. Galactomannan. Gama selülozu. bir kâğıt şerit üzerine yapılırdı. Galvanik olarak izole edilmiş. kâğıt. Selüloz ağartma ortamda çözünen kısmı. Bobin veya balya istifleri aralarındaki yol veya geçitler. Gamma Celulose.

Bir tarafında motor ve döndüren üreteç. kâğıt albümü gibi ürünlerde iki veya daha fazla sayıda yapılan parlaklık ölçümü ve birimi. Hakiki bitkisel parşömen gelen hareket aktarma sistemi. Gate Valve. Oluklu mukavva Gauntlet. Generator. Dişli tahrik sistemi. Gel Temperature. Jeneratör. (2) Geyç 1/100. Elek sonunda ve alt katta kâğıdı. Renksiz ve kokusuz. Geçiş (ara) valsli tutkal pres. Dişli kutusu. Gate Roll Size Press. Hamurda kullanılan Gelatin. Gelatin Plate Paper). GE parlaklığı. fakat halen pek kullanılmayan. Su parçacıkları Geared Motor. Pıhtılaşmış madde. tutkal olarak kullanılmış jölemsi bir madde. emici vals. Ground Calcium Carbonate). Ölçüm standardını jelleşmenin başladığı sıcaklık derecesi. Gösterge basıncı. Radyasyon yoğunluğunu içeriye doğru bir kapı gibi kapanır. Elekteki safihanın suyunu emen. Hareket aktaran makine elemanı. Ölçü aletleri. İş eldiveni. Ölçü sistemi. 136 . kullanılmaktadır. Vakum metre ile ölçülen vakum değeri. manometre ile okunan baskı plakasıyla. Dişli motor.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gas Scrubber. Gelatin Printing Paper. Teksir makinesi. Bir film Gel. olmuş durumu. Instrument). kemiklerinden elde edilen. Measuring Gelatinization. Genel bilgiler. Gelatin Duplicating Process Paper. Bu terimin yaygın olmayan kullanım Nişastanın jelleşme sıcaklığı biçimi “Gage” dir Gelatin Paper. Pelteleştirme. General Description. Gauge Pressure. Jelleşme sıcaklığı. Sürgülü vana. (1) Ölçü aleti. Teksir kalıbı kâğıdı. tutkalları hazırlanırken düşük jelleşme sıcaklığı olan GCC. (Bakınız. Akordiyon katlama. Bu teknikte ilk ve son kanat daima Geiger Counter. Jelatin teksir kalıbı Gauch Pit. Kalibrasyon sistemi. sıcaklıktan sonra tutkallaşmaya başlar. Sürgü. baskıda kullanılmak üzere üretilmiş basınç. Redüktör.000 inç karşılığı uzunluk Nişastanın suda pişirilerek pelteleştirilmesi. Jelatin kalıp kâğıdı. yüksekliği ayarlanabilen bölme parçası. bulunan döküntü bütesi. Gaz temizleyici. GE Brightness. Manometre basıncı. Jelatin. Sifon valsi. Gauge. Jöle. Hız düşürücü mekanik ekipman. Gelatin Plate Paper. hayvan deri veya çeşidine “Bıçaklı vana” denilmektedir. Kâğıt veya plastik safihada kalınlık birimi olarak Gelatinization Temperarture. Basılı broşür veya müzik tarafından geliştirilmiş. Nişasta bu belirleyen sistem. birimi. Gayger sayacı. kâğıtlar. Mekanik gücü elektrik gücüne Gear Drive. Ölçü cihazları. kâğıdı. Gear Box. Jelatinleşme sıcaklığı. (Bakınız. kâğıt yüzeyinde ve hamurunda Gauch Roll. Motor ve redüktörün akuple kullanılarak gaz temizleyen sistem. “General Electric” Gatefold. Şiber vana. oluşturdukları polimerik maddeler. Gear. Gate. Sabit seviye kaslarının içini bölen ve Gear Reducer. diğer tarafında dişli bulunan bir milden/şafttan meydana Genuine Vegetable Parchement. Jelatin kaplı Hava basıncı dikkate alınmadan. Pıhtılaştırma. Redüktör. ölçen cihaz. Nişasta ve pektin pres türü. Gösterge vakum değeri. Pelte. Gelatin Dupplicator. Dişli. sülfürik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen. paralel katlama tekniği. İki vals grubunun ortasına konulan bir ara valsiyle gibi yarı selülozların sulu ortamda ısıtıldıklarında safihanın her iki yüzüne tutkallama yapan bir tutkal pres. Nişasta pişirilirken Gauging System. (Eş anlamlı. Gauge Vacuum. Jelatinleştirme. Elek altı bütesi. Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış kâğıdın. Jelatin baskı kâğıdı. Jel. tutkallar tercih edilir. Gauges.

Perdah kalenderi. Linter selülozu olarak seçici yansıtıcı özelliği kazandırılması. cilalanarak parlak hale getirilmesi. Yüzeyin parlak görünüşünü yapıldığı dayanım arttırıcı madde. True Watermark) Gofraj veya baskı kâğıdı türlerinden biridir. Glazed Coated Book Paper. arttırmak için. Paçavra pişirmede Box) kullanılan basınçlı küresel döner tank. Plastikleşen ligninin donarak camlaşma noktası ışık kaynağı ve ölçümü yapanın doğru sonucu alabilecek Glazed. Parlak kitap kâğıdı. Cilalı. Kraft (Bakınız. Yüzey düzgünlük maddeleri. şeffaf kâğıtlar. Renk ölçümü sırasında örnek. Perdahlama. Keçe yüzeyinin parlaklaşması. Parlatma. Glass Transition Temperaure. derecede öğütülmesiyle elde edilen. Süperkalenderlenmiş. Geometry. Çırçır makinesinden geçirme. Kâğıt yüzeyinin kalenderden şifonoz türüdür “Gill Box” geçirilerek. hatlarında kullanılan vanalar. nedeniyle “gerçek su izi” ismi verilmektedir. yağ geçirimsiz Gloss Calender. (İlgili. Taraktan geçirme. Sentetik Gloss. 137 . Gölgelenme. İki yüzü kuşeli kâğıtlar. Kâğıt makinesinde Glassine Paper. Glazed Casings. yöntemleriyle. Hediye ambalaj kâğıdı. Gift Wrapping Paper. Pürüzsüz (kâğıt yüzeyi için). Kuşe maddeleri. Lamine aydınger kâğıdı. Baskıda kalite bozukluğu nedeniyle parlak kâğıtlar. İnce aydınger kâğıdı. Glop vana. parlatmak amacıyla sürterek ovma. (1) Silis kumlu zımpara kâğıdı (2) Cam elyafından yapılma kâğıt. Süper kalenderlerden üretim sırasında safiha yaşken verilmiş. Kuşe kâğıda parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlamak için bir kâğıt. Salmastranın yanmasını Globe Digester. Parlak. Kâğıt yüzeyini Glazed Paper. Glassine. Pul cam. Salmastra suyu. gözeneksiz. 8254-1 DIN). Kuşe kaplamada kalitenin bir ölçütüdür. Pompalarda ve karıştırıcılarda geçirgenlik özelliğini kaybetmesi. Parçalanmış belirli ebada getirilmiş Gloss Agents. Globe önleyen ve salmastra yatağına verilen temiz su. yüksek ve güvenlik amaçlı kullanılan özel şekiller veya yazılar. Yüksek oranda ışığı tutkallarla bağlanarak levha/kumaş haline getirilmiş elyaf yansıtan. Gilling. Pamuk tozu. Işıkta parlayan. Glass Paper. Globe Valve. Göreceli diziliş. kâğıdının çeşitli katmanlarla lamine edilmiş olanı. Yüzeyine Gin Motes. matbaada oluşturulan izlerden ayırmak Glass Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ hayvan derisinden yapılma parşömene benzediği için bu Glassine Lined Board. Glass Fiber Felt. oluşan mürekkep dalgalanması. Parlak kâğıt. Genuine Watermark. Boiler) Glare. Her iki yüzeyi Ghosting. kuşe sıvısına katılan maddeler. Kâğıt hamuru içine katılarak özel kâğıtların maddeleri. Cam elyaf levha/kumaş. Glazed Imitation Parchment. Lakeli. Gland Water. sıvının milden dışarıya akmasını önleyen yağlı ip veya Gleaming. (ISO ürün. Hakiki su izi. Küresel pişirme kazanı. Parlak imitasyon parşömen. Stuffing Globe Boiler. Parlaklık cam film. Parlak. ışıkta görülebilen geçirilmiş. çok kaliteli kimyasal selülozların. Glazing of Fabric Surface. Cam elyafı kâğıdı. Genellikle buhar Gloss). Küresel pişirici. Parlatma kalenderi. Sıcaklık sonucu baskı keçesi yüzeyinin parlaklaşması ve Gland Seal. Perdahlı. Aydınger isimle anılan kâğıt. kullanılır. Glossary. kömürden yapılma sızdırmazlık elemanı. Camlaşma sıcaklığı. Parlak. Bunu yapan makineler Glazing. Ginning. (Eş anlamlı. (ISO 8254-2 Tappi) Glass Flake. Çırçır tozu. (Eşanlamlı. Salmastra. Pürüzsüz. Tıkaçlı vana. şekilde konumları. Sözlük.

Yapıştırıcı. bir valsi çok sıcak. veya tik ağacına yakın bir bitki. Basit yapıştırma amaçlı Gold Paper. Gluebility. yüzeyin Metalik bronz rengiyle boyanmış veya kaplanmış baskı tutkal emebilme özelliği. olmaması için yapıştırma işlemi kâğıt bantla yapılmaktadır. varak yapmak için konulan ince kâğıt. Elyaflarından selüloz üretiminde yararlanılan sert bir ağaç türü. kâğıt bantla yapıştırılan uç test için. Gloss Measurement. Bindirme yeri. Kullanıcıda zayiatı arttırmamak ve dönüşümde sorun Grab Truck. (Alman botanikçisi Gloss Metter. Bobin sonu yapıştırma ucu. kullanılan alet. Gloss Mottle. Açık pas Glucuronic Acid. kullanılan dolgu malzemesi. diğer valsi lastik kaplama Glycosidic Bond. Altın levhalarının Glucose. Glikozidik bağ. (2) Matbaacılıkta ayni türde üretilmiş kullanılan kâğıt. Yapıştırıcı sürme. kutuların yapıştırılmasında kullanılan ve çizgisel olarak Grabber. imitasyon varak olarak kullanılan ince Glue Coated Paper. olması nedeniyle. birbirine göre değişik özelliklerde emdirilmiş. Varaklı kâğıt. Glikoz. Doğal Kraft kâğıtlarda sıklıkla görülen ve bu nedenle karboksilik asit. Karbonhidrat olan kalender. Ekleme yapıştırıcısı. Yapıştırma makinesi. İş gözlüğü. Kıskaçlı kaldıraç. maddesi olarak zamkın kullanıldığı kâğıtlar. imitasyon Kraftlarda taklit edilmeye çalışılan sarıya çalan Glue. Sarılmış Grab Sample. Grade. oluşan odun kökenli yarı selüloz. Hamur örneği. Yapıştırma yeri. üzerinde bulunan ve pulper içinden çöpü kavrayıp almada Glue Machine. kâğıdı. Varakçı kâğıdı. Gliserin farklılıkları yaratarak. Kuşe kâğıtlarda. Bir yüzeyden sürüldüğü yer. Altın renkli rotogravür kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kullanılan. polimerleşmiş. Kılavuz. maddeler için kullanılmaktadır. Glue On Roll Edge. Kâğıda vuran Gmelina (Gmelina Arborea). Genellikle Goal. Glucomannan. Goldbeaters Tissue. hamur içine veya safiha yüzeyine sürülen nişasta türü Gold Mailing Paper. Pulperlerin uygulanan tutkal. Yağlı kâğıt. Mine çiçeğine ışıktan. Kâğıt yüzeyinde kalitesizliği anlatmak için kullanılmaktadır. Emniyet gözlüğü. Altın yaldızlı yazı kâğıdı. Yapıştırma. renk. Parlaklık ölçümü. Kuşe Glue Lap Adhesive. Açısal ışık ölçümü. Zamkın Goniophotometry. ışıkta kâğıdın yönü değiştirilerek görülebilir. Zamk kaplama kâğıt. Hedef. Goggles. Ağaç ve diğer bitkilerde görülen arasına. Kavrayıcı. Örnek hamur. 138 . Amaç. Gliserinli kâğıt. nem alması istenmeyen ürünleri sarmak için üretilen kâğıtlar. Yüzey parlaklık ölçüm cihazı. Lekeli parlaklık. Tür. Gmelin'in adından alınma). Kıskaç. hamur harmanı. Glukan. molekülünü başka bir gruba bağlayan bağ grubu. Kaplama kâğıt. Zamk. Glue Lap. Altın yaldızlı kâğıt. (1) Kâğıtta gramaj. yansıyan ışığın açısal dağılımını ölçme tekniği. Kâğıdın üst üste bindiği ek yeri. Bobin ataşmanlı forklift. Altın renkli kullanılan türler ise zamk (Glue) olarak geçmektedir. Glukomannan. Kraft rengi. Yapısı glikoza benzeyen rengi. altı karbonlu monosakkarid. Glikoz ve mannozdan Gold Announcements. Zamk emme özelliği. Gmelina. Go Devil. Oluklu mukavva kâğıtlarda kullanılmaktadır. Gluing. polisakkarid. Altın yaldızlı davetiye kâğıdı. Glikozun hidroliziyle elde edilen bir yöne doğru yönlendiren karton kılavuz. kullanım yeri veya tutkallama Glycerine Paper. Golden Brown. Ek yeri. Altınımsı kahverengi. Glukronik asit. Gold Rotogravure Paper. Kâğıdın üzerinde ağırlık yaparak onu Glucan. (Kâğıt üretiminde tutkal kelimesi kahverengi renk. yansıyan ışınların ölçümü. kısmı. kâğıt hamurundan alınan ölçülü örnek. Laboratuvarda bir bobinin açılmaması için.

Gren yönü uzun kenar. Parçacık/tanecik yükü. kayıtları tutmak için üretilmiş kâğıtlar. Gramaj. Granitli. Aşılama. Long Grain). Grafting). Basis Weight). Bir kâğıtta kısa kenarın geçilmesi. Değişim. Her iki yaprak yapılması söz konusudur. (Bakınız. Statik elek. Genellikle elyafların diziliş yönü. Makine boyuna Granite. Grade Change. Grensiz baskı kalıbı. Izgara. Gravity Deckers. Kumlu. Gren yönü kısa kenar. Desenli karton. yapılmış kumlu veya tahıl görüntüsü olan kâğıt ve Graft Copolymer. Kirletici kaynaktan çekimi cazibesiyle oluşan akış. Grate Combustion. Karbon kâğıdı. Burada bobinden 100X144. Buna kâğıdın taban ağırlığı da denilmektedir. Matbaada boyamayla veya preslerde kumlu veya dokuma görünümü vererek üretilmiş Graph Paper. Kazan ızgarası. Granül. Tür değişimi. yollarla grensiz hale getirilmiş baskı kalıpları. gren yönünde olması. Grafik kâğıdı. Sismograf kâğıtları Grained Paper. Örneğin 250 cm eninde kartonlar. Grain Direction) anlamlı. Izgaralı kömür kazanı. diğer bobinden ise valsin kaplamasından çok. Grafting. Grain Direction. Grafting). Yüzeyi kimyasal döner tamburlu elek. görülen kâğıt veya karton. (2) Elyafların bu yöne paralel dizilmiş olması ağırlığı. Graininess. salınan belirli bir hacimdeki tanecik miktarı. Selüloz moleküllerine sentetik polimer Grainy Edges. Kenar görünüş moleküllerini bağlama yöntemi. olacaktır. gibi.= 453 değişik kâğıtlar. Atık arıtmalarda kullanılan Grainless Plate. Makine yönü. Kâğıtta makinenin üretim Grammage. kenarın gren yönünde olması. Granit desenli bloknot kâğıdı. Grate. (Eş anlamlı. Bir metrekare kâğıdın gram cinsinden yönü. Gren yönü. Pastel renklerde veya açık olan yön. 139 . Gravity Flow. (Bakınız. belirtilmelidir. Desenli kâğıt. Preste üst vals. (Eş durumu. (2) Renk tonu olan.14 cm ebadında.14 cm diğerinin eni 100 cm olur. Çok renkli göz alıcı kutu. Graining. Grained Board. (1) Grenli görünüş. Janjanlı kutu.14X100 cm ebadında yaprak kesilebilir. bobinden B0 ebadı kesilecek ise bobin ikiye dilinir ve Granite Note. Aşı polimerleri. (Bakınız. Short Grain). Granit desenli. Granit vals. Grainy. Bir ağırlık ölçüsü. birinin eni 144. Farklı bir tür kâğıt üretimine Grain Short. Gren. gramajı veya makine yönü (gren yönü) Grains. Grenli kenarlar. 7000 gren= 1 lb. Yüzeyinde elek veya keçe tarafından Graft. Graphite Paper. (Eş anlamlı. Bir kâğıtta uzun hamurun suyunu süzen eğimli elek. Belirli bir eğim/eğilim gösteren Grain Size.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olsalar bile ebadı. amacıyla müşteriye gönderilen kâğıt paketleri gren yönleri Graphics Package. Teksif eleği. özelliklerinin içeriye göre daha kaba olması. Bir Granite Roll. Desenli görünüm verme. Parçacıklı yapıda olan. Parçacık büyüklüğü. değişim. Üzerine serbest halde akan Grain Long. Suyolu yönü. Baskıda renklerde ve üzerinde küçük farklı renklerde kırçıllar özellikle dikkat edilen gren yönü önemlidir. Granit görünüşlü kâğıtlar veya Grain Long . Kaydedici cihazlarda grafik karton. Taş vals. gren yönüne bakılmaz ise eşit ebatlarda yani B0 ebadında Granule. Grain Short). Gradient. Yüksekten alçağa doğru yer Grain Loading. Aşı. Grain. Oysa gren yönü dikkate alındığında biri Grain Garaphic Panel. Üzerinde akış şeması olan operatör Short B0 diğeri Grain Long B0’dır. Serbest akış. Izgaralı yanma. kartonlar. (Bakınız. Gravity Tickener. (1) Gren. gram. Baskı yapılmak kontrol paneli. valsin tamamının granitten 144.

Yağlı kısa elyaflı selüloz/hamur. Green Paper. Sargılık gazete kâğıdı. Atmosferdeki güneş veya onun hurdalarından üretilen kaba ambalaj kâğıdı. Kâğıt üzerinde görülen yağ Greeting Card Stock. (1) Gravür baskı. Sera gazları. Yağlı uzun elyaf Gravure. Tebrik kartı lekeleri. hollenderde elyaflar kesilmeden saçaklaştırılarak elde edilir. Yağı emmeyecek Greeting Card Parchment. Kâğıdın daha az elyaflı formasyonu bozuk yapmak için üretilmiş. Gravür kâğıdı. yapılmış. Yağı tamamlanmamış kâğıt. Gri karton. Gresle yağlamalı. İlk Gray Board. kimyasalların suda çözünmüş hali. ışınlarını tutan ve küresel ısınmaya neden olan gazlar. Greeting Card Bristol. Aşırı öğütülmüş ve su süzülümünü Pompaya gerek duymadan bir akışkanın yüksek bir kaybetmiş kâğıt hamuru. Tebrik kartı Greaseproofness. Yağlamada gres yoluyla temizlenmesi. Düşük viskozitedeki hamuru/selülozu. Gravür kuşe. 140 . Genellikle dayanıklı doküman kâğıtları mürekkeple yapılan. İyi kurumamış kâğıt. sert gri karton. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş parşömen kâğıdı. Gravür baskı. herhangi birisi. Hurda kâğıttan üretilen. Yağ geçirmez kaplama. emmeyecek şekilde üretilmiş karton. kürlenmeden önceki bağlanma mukavemeti. noktadan daha aşağı bir yere transferini sağlayan sistem. Oyma baskı kalıbı ile Green. Düşük kesafette ve çok dar düzgün yüzeyli bir kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gravity System. Yağlı. Gray Express. kalın. Yağ geçirmez karton. bir valsin tekneden aldığı kuşe malzemesini. Yağ geçirmez kâğıt. Çok yüksek kesafette ve geniş aralıkta baskı kalıbı. Yağ geçirmezlik. Blue Rosin Sheating kalan sodyum sülfat. Yaş odun. Gravür baskıya uygun. kâğıtların yapımında kullanılır. (Eş anlamlı. Grease Resistant Paper. Green Liquor Clarification. Gravure Coating. siyah likörden geriye kullanılmaktadır. Şartlandırılması henüz Greaseproof Board. Gri karton. Genellikle parşömen ve ambalaj gibi düşük gramajlı şeffaf Gravure Paper. Grease Spots. Kuşeleme tekniği. Red. Tebrik kartlık karton. reçineli kaplama kâğıdı. Yeşil likörün içindeki askıda bulunan parçacıkların çökeltme Grease Lubricated. Yaş kâğıt. Üzerinde oyuklar bulunan Bıçak aralığı açıldıkça dövme süresi uzatılır. Green Wood. Bir tutkalın kurumadan veya kartonlar. Yağlı leke. Hayvan derisi taklit edilerek üretilmiş ışık geçirgen bir kâğıt Greaseproof Paper) türü. Grease. özellikte kâğıt. Greaseproof Paper. Eski gazete hurdalarından ürünün tutkalının yaşken bağlantıyı bırakmaması beklenir. Yaş bağlanma mukavemeti. Yağ lekesi. gri karton. yüksek gramajlı karton türlerinden bölgeleri (Bakınız. Gravure Printing. Yaş. üretmek için üretilmiş Bristol karton. yoğun tutkallı. Green Bond Strength. (Bakınız. Gray Rosin Sheating Paper. Mekanik selülozdan Green House Gases. yağı kullanan. Rulo Green Liquor. Gri. Tebrik kartlık parşömen. düşük kaliteli baskı tekniği. yapılan baskı tekniği. Greasy Long Wet Stock. Selüloz fabrikalarında kimyasal olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak geri kazanma kazanında yakılan. sodyum karbonat ve diğer Paper). Greasy. Greaseproof Coating. kâğıda aktaran Greasy Short Wet Stock. aralıkta elyaflar kesilerek kısaltılır. Oluklu mukavva üretiminde tutkallanmış ve hareket halindeki Gray Chipboard. Yer çekimi cazibesiyle çalışan sistem. Yağ geçirmez kâğıt. Greasy). Tebrik kartlık Bristol. Greenfield Mill. Yeşil likör. Kırsal bölgelerdeki kâğıt fabrikaları. (2) Oyma üretiminde kullanılır. Yeşil likör arıtımı. Eski gazete kâğıtlarından üretilen bağlanma mukavemeti.

tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen ve kâğıtta Gross Heating Value. Gross Paper. doğal bir zamk türü. kullanılan hamur sıçramalarını önleyen plakalar. Yönlendirme valsi. (2) Odun öğütücüde Guarantees.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Greyboard. Grinding Machine. Karton. Odun selülozundan yapılma kâğıtlar. mekanik odun hamuru bulundurmayan kâğıt veya karton Grid Method. Korkuluk. Yivli rejister valsi. Brüt ağırlık. toplam kütleye oranıyla ifade edilir. Mekanik odun selülozu. büzüşmeyen. Bir Grooved Roll. Bir ülkede belirli bir dönemde brüt olarak üretilen tüm ürün Guar Gum. Yakıtlarda yapıştırmada veya kuru dayanım arttırıcı olarak kullanılan laboratuvarda kalorimetreyle ölçülen Kalorifik değer. 2 maddesi olarak kullanılmaktadır. Kuyu suyu. ürünün garantisi için imalatçının verdiği süre. Harmanında veya mukavva. baskıda veya kesim kartonlar. Öğütücü. (1) İri taneli kum. Kâğıdın. Kâğıt toplarının kenarlarını kesmek Ground Water. hamur ağaç kütüklerinin bütün olarak girdiği ve talaş halinde yazı kâğıtları. Selüloz elyafı boylarını ve türleri için kullanılmaktadır. (12X12= 144 adet). Kanallı vals. Kâğıt makinesinde kaçmaları karbonat. Guar bitkisi (bir bakla türü) ve hizmetler toplamı. 3. hamur kâğıtlar. Mekanik odun Grinder. Guar zamkı. Değirmen. Giyotin. Guarantee Period. Teksir kâğıdı. Groundwood Printing Papers. Mekanik olmayan. keçelerde kaçmaları önleyen kontrollü valsler. (2) On iki düzine. Vals taşlama tezgâhı. Garanti dönemi. İmalatçı tarafından valsler. Paketleme ve ambalaj Guide Roll. Groups. Odun öğütücü. değirmeni. Odun değirmeni taşları. akıcı ve üretilmiş taban kâğıdı. garanti edilen makine değerlerini doğrulamak için yapılan Grooved Table Roll. Zımpara kâğıdı. Gayri safi milli hâsıla. Giyotinde kesilmiş kâğıtlar için kullanılan iş tanımı. Giyotin kesimi. kareli cam yüzey üzerinde yapılan ölçüm sistemi. Groundwood Pulp (GW). Sifon valsi kenarlarında Gross Domestic Product (GDP). Grinding of Rolls. Kılavuz kenar. Groundwood Papers. Brüt Kalorifik değer. 150-250 gram/m arasındaki Guide Edge. montaj betonu. Kâğıt makinesinde kurutma grupları. Değirmen taşları. Garanti süresi. Garantiler. Grup çalıştırması. Zımpara yapmak için Grout. Harç. 141 . Group Start. Guillotine Cut. Guillotine. Hamur kasası çıkışında elek altında su sıyırıcı olarak çalışan Guarantee Run. Beton. çıktığı bir makine. (1) Büyük. Kılavuz kâğıt. işlemi sırasında kılavuzluk yapan kenarı. Guard Board. Grinder Stones. için kullanılan bir matbaa makinesi. Guard. Regüle valsi. Grinding Paper. Öğütülmüş kireç taşı. Bir grup ekipmanın. Mekanik ve performans garantileri. Vals taşlama. Grooved Roll) üretim çalışması. Elek ve malzemeleri dahil ağırlık. Çabuk donan. 3. Mekanik odun selülozu fabrikası. kabalığını ölçmek için bir kestirim makinesi ile milimetrik Groundwood Mill. Gross Weight. Gazete kâğıdından üretilen karton Groundwood Free. Izgara yöntemi. Gri karton. değirmen taşlarından kopan parçacıklar. çok güçlü ekipman Ankraj saplamalarını sabitlemede Grit. 325 meş elekte kalan iri tanelerin kullanılan. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan. Garanti çalışması. Taşlama tezgâhı. Korkuluk plakası. Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Muhafaza. (Bakınız. ardışık olarak devreye girmesi için verilen çalış komutu. Ground Cacium Carbonate (GCC). (3) Brüt. Öğütülmüş kalsiyum Guide Sheet. Gruplar. Gross. Yivli vals. Kâğıtta dolgu ve kaplama görmek için kılavuzluk olarak kullanılan kâğıt.

Zamk. Yapışkan su geçirmez bant. 2H2O). Yapışkan kâğıt. Alçı levha. Ağır gramajlı köşebent ve contalık kraft kartonu. Alçı levha. Giyotinde kesim Gypsum Board. Kovan kâğıdı. Gurley Stiffness. Gummed Corrugators Tape. Gummed Cloth Tapes. Yapıştırıcı. etiketleme yapmak amacıyla üretilmiş kâğıtlar. Gun Wadding. (Tappi T 536). Arkasına zamk sürülerek. Gummed (Paper) Tape. Yapışkan Kraft bant. Gummed Flat Paper. Gummed Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Guillotine Dust. Koli köşelerine konulan. Gummed Sealing Tape. Yapışkan marangoz bandı. (Bakınız. Gurley geçirgenliği. Kâğıtta hava geçirgenliğini ölçmek için kullanılan bir yöntem. Gypsum Sheating. Etiket kâğıdı. Kutu zarf. Gummed Sisal Tape. Koli bandı. Gurley mukavemeti. Alçı levha. Yapışkan destek. Açık tohumlu bitkiler. Gusset Enveleope. Gusset Stock. Köşebent kartonu. Fişek kartonu. Gymnosperms. Yapışkan etiket kâğıdı. Torba şeklinde de olabilen cepli zarf türleri. Tutkal sürülmüş kaplamayı suntaya sabitlemek için. Gumming Paper. Gum Rosin. 142 . Yapışkan bant. Yüzeyleri kartonla kaplı alçı sırasında ortaya çıkan kâğıt tozu. işkence yerine kullanılan bantlar. Gun. Gum. Gummed Reinforced Paper Tape. Kâğıtta mukavemeti ölçmek için kullanılan bir yöntem. Gumming. Brülör lansı. Gummed Water Resistant Tape. Gummed Reinforced Paper Tape). Yapışkan bez bant. Gummed Veneer Tape. levha. Kâğıda zamk sürme. Gummed Stay. Gypsum (CaSO4. Giyotin kesim tozu. Alçı. Gurley Porosity. Zamklama. Kalsiyum sülfat. Gypsum Lath. Yapışkan bant. yapışkan koruyucu parça. Tutkal reçinesi. Koli bantlamada kullanılan dayanıklı yapışkan bant.

Belirli Hand Dyed. El eleği. Elle kontrol. kâğıdın yumuşaklığı Halfstuff. Domuz örtüsü. emiciliği ayarlanmış kâğıt. yüzeyli karton. brom. kâğıtlar. El tipi. kondensat bulunması nedeniyle oluşan sesli çekiç darbesi. Halogenated Organic Compounds. Yüzeyin işlenmesiyle. klor. Handhole. Handling. (Eş anlamlı. Halojenler. (2) El Halftone Blotting Paper. Handle. Koç darbesi. El kâğıdı. Kâğıt fabrikaları atık sularında tanım. Hair Cut. 143 . Elleme yoluyla. Elde taşınabilen (cihazlar için). Pamuk selülozu veya sertliği gibi özelliklerine bakma. suretiyle elde edilen çeşitli renk tonlarındaki kopyaları. kullanılır. Handbill Paper. Halftone. Makine çalışma yönü. El ilanı kâğıdı. Rölyef kalıp kartonu. Çekiçleme. hollandere konulmaya hazır hale getirilmiş. Handsheet. Vana simidi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hammer Mill. Handmade Paper. Handmade Felt. astatinden oluşan yüksek reaktif özellikli maddeler. Çeşitli tipleri olmakla birlikte Hammering. Yumuşak dokulu imkanı sağlayan kapaklı delik. (Left Hand Machine. üretiminde. Bünyelerinde halogen atomları bulunduran makinesinin sağa veya sola doğru akış yönünü belirten organik polimerler. El eleğinde yapılma Halftone Paper. Serbest elyafların yüzdüğü bir hamurun suyunun süzülmesi Ham Jackets. El yapımı kâğıt. Hand Mold. Yarım ton baskı kâğıdı. Tuşe. Elde boyanmış. Halogenli organik Hand of Machine. El girme deliği. Bir yerden başka bir yere pişmiş yıkanmış paralanmış ve yarı işlenmiş paçavralar. Yonga üretiminde H kullanılan bir değirmen türü. nokta sayısıyla ve büyüklüğüyle oynamak kayıpları. Kitchen Towel) Hand Wheel. Yarı metalik kâğıtlar. Domuzun fırında pişirilmesi yoluyla elde edilen safiha. Handmade Finish. Elleçleme. Kâğıt makinesinde çalışanlar. Laboratuarda elle yapılan kâğıt. yapmak için kullanılan elek. Üzerinde işlem yapma. ve rölyef baskı kalıbı hazırlamada kullanılan düzgün Handkerchief Paper. bulunurlar. Elyapımı baskıda mürekkebin dağılmamasının sağlandığı emici görüntüsü verilmiş kâğıt. Yarım ton. Hands. aralıklarla safihaya bakır veya aluminyum folyo Hand Held. Right Hand Machine). Bir resmin piksel veya noktalara Handling and Transit Waste. El eleğinde yapılmış. Kâğıt tuvalet havlusu. yüzeyli. Elde işlenmiş kâğıt. Yarı emici kâğıt. sırasında yağlarının etrafa sıçramaması için üzerine örtülen Handsheet Former. Buhar hatlarında TAPPI tipi el eleği yaygındır. Aktarma. Buhar hattını darbelerden korumak için kondenstop Hand Towel. Periyodik tabloda flor. Düzgün yapımı karton. Kıl kesiği. Ekipmanlarda el ile kontrol Half Plate Paper. iyot. Genellikle laboratuarda hamurun denenmesi için yapılan katkısız örnek safiha. Aktarma ve nakliye ayrılarak. Operatör tarafından belirli bir mantık kullanılarak kesilmesi. Otomatik olmayan kontrol hurdayla gelen elyaf dışı tüyler nedeniyle baskı altında tipi. baskısına uygun kâğıt. yapılan işlem. Kâğıt bileşikler. Mendil kağıdı. aktarma. (Bakınız. Kâğıdın keçelerin kılları veya Hand Control. Laboratuarda örnek safiha suni parşömen kâğıdı. yerleştirilerek üretilen kâğıtlar. Çekiçli değirmen. Volan. Halogens. Manual Control) Half Fine Metalic Papers. Yarı işlenmiş paçavra. Yarım ton resim kâğıtlar. El havlusu. Genellikle bileşikler halinde bulunurlar. Elleme. (1) El yapımı görüntüsü veren keçe.

hamuruna aşırı utkal konmuş kâğıtların genel Hardboard. Hardwood. (Bakınız. Hard White Envelope Cuttings. sertliğin ölçüldüğü alt ve üst limit aralığı. Çiğ. nitritler ve boritlerden oluşur. 1. Odun dışı bitkilerden elde levha. tanımı ağacın sertliğini belirtmez. Köprü oluşturacak topaklar. selüloz Hard Paper. (Raw Stock). azaltmak için. Üzerinde kullanılan genel isim. Sert karton. Diğer adı ham kâğıttır. Kraft kâğıdı. Sert katlama. Sert metal kaplamalar. Sert selüloz. Temas hissi. Aşırı tutkallı kâğıt. Hanging Paper). Geçiş Hard Wrinkels. Sert olan tüm karton türleri için Hard White Shaving. Selüloz dışı maddelerin Hard Waste Cuttings. Hanging Raw Stock. Sarı huş. Bol reçineli yırtılması zor kâğıt. sırasında. Hard Fiber. daha hızlı büyürler fakat daha kısa elyafları bulunur. Soft Hardwood) Sert ağaçlar Hardwood Chemical Pulp. Basılı kopya. adı. Sert ağaç. için. Sertlik. (Bakınız. Hard Cook. baskı olmayan 1. GG 25 gibi uzantılarla ifade edilir. lignini bol elyaflardan preslenerek elde edilen akşap kökenli Hard Stock. yolla elde edilen selülozlar. serliğin ifade edildiği standart sınıflandırma sınıfı. Gerçek Hard Gate. Hardwood Pulp. Yüksek Hard Sized Papers. Hard Flocs. Matbaa artığı kırpıntı. Üzerinde baskı mürekkebi olmayan matbaa artığı. Hard edilir. (Bakınız. (4) Vals kaplamasının kâğıt. kâğıt yüzeyinde katlanma sonucu oluşan Hardness. hücre duvarlarını oluşturan ligninler parçalandığı için daha kaliteli. Sert ağaçlar. Paçavra selülozu. Hard Metal Coatings. Çeliklerde HAPs (Hazardous Air Pollutants). Soft Fold). Duralit. Birinci hamur zarf Hard Copy. Türbinlerde su girişini anlamda ağacın sertliğini belirtmemektedir. kayın gibi ağaçlar. doğası gereği Hard Pulp. Su geçigenliğini Kappa sayısına sahip lignini yüksek ağartılamamış selüloz. safiha kuru veya yaşken oluşmalarına çizilmeye veya yaralanmaya karşı koyma özelliği. Çiğ selüloz. Kimyasal selülozlarda. Az pişmiş selüloz. Kaplama amacıyla yüzeyi Sudaki kalsiyum ve magnezyum miktarının ölçüsü. Zor ağartılan selüloz. (5) Metallerin aşınmaya karşı direnci. Hardness Grade. Bir sınıflandırmadır. kırpıntısı. Birinci hamur Hard Hardwood. Tehlikeli hava atıkları. MDF benzeri fakat daha dayanıklı. selülozun. Kimyasal sert ağaç selülozu. (1) İlan kâğıdı. adı. Temizlik kâğıtlarında temas anında yumuşaklığın arandığı konfora Hardness Range. Giyotin artığı. Sert kırışıklıklar. Cebri boru vanası. (2) göre “Wet Wrinkels” ve “Dry Wrinkels” diye ayrılırlar. Hardware. sert olanları. selülozu. Sert ağaç selülozu. iğne yapraklı yumuşak ağaçlara göre Katlama izi görülebilir. Haptic Feel. sertliği. (3) kaba bırakılmış kâğıt. adlandırılır. 144 . daha yumuşak dokulu ve daha beyaz selülozlar elde Hard Pulp. hamur sert ağaç selülozu. Hard Bleaching Pulp. HDF (High Density Fiberboard) olarak da edilen öğütümü zor selülozlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hanging Paper. (1) Kâğıt yüzeyinin bir cisimle kırıklıklar. Sert kâğıt. Donanım. Aşırı öğütme. Genellikle kraft kâğıdı. (2) Duvar kâğıdı olarak kullanılan Selüloz pişirme miktarı/derecesi. Kâğıtların ezilerek katlanması. Sert ağaçların. Sert ağaç türlerinden kimyasal Yumuşak türleri bulunduğu için bu tanım yapılmaktadır. Bunlar. Geniş yapraklı ve çiçek açan ağaç Hard Fold. selüloz pişirme işlemi. (Bakınız. esmer selülozlar üretilir. türleri. hamur beyaz kâğıt ve karton kırpıntısı. Mekanik öğütme yoluyla ise lignini bol samanlı Cook) görünümde düşük kaliteli. Paçavradan yapılma Hard Paper. Sert topak. Sertlik aralığı. Üretim veya dönüşüm metallerinden olan karbitler. Az pişmiş. gerekli özellikleri kazanması için. Çeliklerde belirli bir tür yönelik bir tanım. Hard Beating. Yüksek ligninli selülozların genel aşırı öğütülmesi. Sertlik derecesi. Kırpıntı. kapatan sürgülü vana. yeterince alınamadığı. Sertlik sınıfı. Dokunsal his.

Birim miktar yakıttan Head Loss. arttırmak için gerekli ısı enerjisi. Desteleme. Hamur kasası cetvel ağzı. Tehlikeli alan. Hazardous Chemical). Yanki silindirlerde başlıkla gövde arasında makineler gibi uzun elekli (fordriniye) makinelerin bir başlayan kılcal çatlak korozyonuna (Bakınız. Heat Exchanger. (Bakınız. Hearing Protector. Başlık salgı ölçümü. Tehlikeli Heated Press Rolls. Salon ısıtma üniteleri içinde bulunan serpantin. Hearth. Başlık Harper Machine. Döküntü toplama. Kâğıt üretimi Heat Ageing. Hearth) Hard Writing Finish. Sıvı sütununun birim taban alana vals türü. Karbon kâğıdı. Kütük nakliyatında kütüklerin bir yerden bir yere taşınması veya Heartwood. Crevice türevidir. (Eş anlamlı. Isıtma serpantini. Smelt) Haul. Basma kaybı. Tehlikeli hava kirletici. Düşük gramajlı kâğıt üretiminde kullanılmaktadır. Odunun merkezindeki koyu renkli taşıma mesafesi. Isı dengesi. Isı çekme. Isı alımı. (1) Hamur kasası. Isı dönüştürücü. Isı miktarı. sıcaklıkta 18 saate kadar süreyle yapılan ve sonunda sararma ölçümünün yapıldığı test. Asbest. Biçme. bir dönem kâğıt hamurunda Heat Capacity. Specific Heat Capacity) Hazardous Area. Hatch. İş güvenliğini bozan tehlikeler. Harper kâğıt makinesi. fakat daha az yaygın olan adları “Flow Box soğutur veya ısıtır. (Avusturalya kökenli bir terim) preslerinde safihayı ön ısıtma yapmak amacıyla kullanılan Head. Header. Hazards. Direct Contact Heat (Akış kasası)” veya “Breast Box (Göğüs kasası)” dır. (2) Taşıma mesafesi. Hamur kasası cetvel ağzı Heat Input. Kimyasal geri kazanma sürecinde dudakları. Haying. (Bakınız. kasasından eleğe. Üst kısım. ve ölü bölge. Kulak tıkacı. Uzun elekli makinelerde. Head Tilt Measurement/Test. Crack Corrosion) bağlı silindir ömrünü kısaltan oluşumu Yaygın değildir. Bunlardan asbest. Taşıma. berilyum ve civa tehlikeli hava kirleticiler olarak ilan edilmişlerdir. Kollektör. Heat Content. Hazchem. Tehlikeli. Basınç kaybı. Taban kısmı. Bu makine. Harvesting. Heat Constant. yanki yalpalama testi. Isıtmalı pres valsleri. Yanma ısısı. Bir süreçte belirli bir zaman Hazardous Air Pollutant. Kulak koruyucu. Laboraturada 105 °C sırasında dökülenlerin toplanması. Entalpi. fazı. Odun özü. serpantini. Siyah likör buharlaştırıcısında dipte biriken sertleşmiş zift tabakası. yüksekliğinin azalması. tespit için geliştirilmiş ölçüm/ test. Isı girdisi. Eşanjör. Hamur basıncını düşürme. Kâğıt makinesi kimyasal madde. Isı sabiti. Sistemin sıcaklık ve Head Box Slice Opening. Heat Balance. Kapak. Hazardous. (1) Çekme. toplam ısı girdisi. Tank veya silo kapağı. Tehlikeler. Yağlı veya buharlı ısıtma açıklık. Heat Extraction. hamurun düzgün akmasını sağlayan Heating Coil. Bir cismin birim ağırlığının sıcaklığını 1°C kullanılmıştır. Head Box Slice Opening Lips. Heat of Combustion. (2) Exchanger) Silindir makinelerde hamur akış miktarını düzenleyen kasa.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Özel katlama amaçlı olmayan. Ağaç kesme. aralığında giren ısının çıkan ısıya göre mukayesesi. geçen sıcak veya soğuk akışkan boru içinden geçen akışkanı Kullanılan. Boru bağlantılarının yapıldığı ana boru. Siyah likör buharlaştırıcılarındaki buhar bozukluklarıdır. yaptığı basınç. Isıyla yaşlandırma. arzu edilmeyen kalite Heads. Basma yüksekliği. Hat kayıpları nedeniyle basma elde edilebilen enerji. (Kısaltma. (Eş anlamlı. ve onu çevreleyen kapalı kaptan oluşur ve borunun dışından makinenin en başındaki hamur akışını düzenleyen kısım. Bir boru demeti Head Box. 145 .

Isı yükü paylaşan yardımcı tahrik üniteleri. Sıcak yapıştırma kâğıdı. Yüzeyine doğal Baryum sülfat. Siyah enerjisinin. Isı transfer katsayısı. Uzun elekte ek yerini ısıyla birleştirme yöntemi. baş Heliogravure. Havbeden atılan sıcak buharın içindeki ısı Heavy (Black) Liquor. Yardımcı tahrik. likörün suyunun % 60 ile % 80 arasında uçurulmasıyla elde Heat Release Rate. ısınması. Heat Stress. Assist transferi hesaplarında kullanılan katsayı. Buhar fazından Heat Transfer Paper. Heat Pipe Effect. birlikte ayni Heat Transfer Coefficient. yoluyla. Kalın likör. Suda ve havada tutkalın ısıyla yapıştırma özelliği kazandığı sıcaklık kirliliğe neden olduklarından istenmeyen maddelerdir. Heat Transfer. havada yayılma yoluyla veya aktarma yoluyla Heliogravure Paper. Serpantin etkisi. kimyasal geri kazanma kazanlarında işlenmeye hazır birim zamanda tamamen yanaması sonucu verdiği ısı likör. Latent Heat of Vaporization) bir sıcaklık artışı. Yaş krepleme. İçinde dolaşan akışkan Heat up Time. Sıcak yapıştırma sıcaklığı. (Eş anlamlı. miktarı Heavy Metals. ısının sıcak bir kaynaktan soğuk sisteminde. Isınma. Isının temas foto-mekanik baskı yöntemi. Heavy Spar. Heat Recovery. Atık ısının geri Heavy/Wet Creep. Isı çıktısı. Kapak kartonları için dupleks Heat Set. seramik gibi cisimlerin Heat of Vaporization. Raksiyon ısısı. Koyu Likör. (Bakınız. kazanılması. Yoğunluğuna bakılmaksızın Heat Seal Temperature. Isınma süresi. Isı transfer ayni sıcaklıkta kondensata dönüşürken ortaya çıkan enerji kâğıdı. Isı aktarımı. (Eş Heat-up. Sıcaklıkla baskı transferi yapan pek Heat of Reaction. kartonlar. Yazıcıda elde edilen negatif görüntü. jelatinle kaplanarak. (1) Isınma amacıyla kütlede yavaş gelişen anlamlı. Heat Setting. Kartonlar. Kâğıt fabrikası gibi çok sıcak Heliograph Paper. gravür baskı kalıbı olarak hazırlandığı. Kuru metalik özellik gösteren tüm metaller. Sıcak çarpması. Kaynayan bir üzerine (ütü gibi) ısı ile aktarılmaktadır. Barytes). Baryum sülfat. Buharlaşma ısısı. grubuna destek olan ve onun kurallarına uyan. özellikle eleklerde ve preslerde. Fotoğraf kâğıdı. Heavy Weights. Sıcak baskı kâğıdı. Ağır metaller. İlk fotoğraf baskı ve nemli bir ortamda. hem Helper Drive. Süreçlerde sistemin ısınma ile ısı transferi yapan boru sistemi. Isı salım hızı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heat of Condensation. Isıyla birleştirme. Hem siyah likörün zenginleştirilmesinde. (2) Safihanın veya buhar silindirlerinin Heat Output. Latent Heat of Condensation) yapılan kâğıt türleri. derecesi. “Blanc Fixe” olarak bilinen. ana tahrik bir ortama aktarılmasından yararlanılır. Sıcak Hectograph. Lazer yazıcılar da bunlardan emilen veya alınan enerji miktarı. nakledilmesi. Drive). Ağır gramajlı Sıcak kaynak yapmaya uygun kâğıt. Fotogravür. Birim miktarda yakıtın edilen. sıcaklık kâğıtlarından. Kâğıt makinesi tahrik de kâğıdın kurutulmasında. Heat Sealing Paper. süresi. Isıyla sabitleme. Isı geri kazanma. yapıştırma. cam. biridir. Hectograph Paper. Fotogravür kâğıdı. özellikle havbe içinde. bilinç kaybı. tutkal uygulanmış ve ısı verilerek yapıştırılabilen kâğıt. cismin 1 gramını. Reaksiyon sırasında çok makine bulunmaktadır. Teksir kâğıdı. Isı etkisiyle baskı miktarı. 146 . Bakır bir plakanın ışığa duyarlı ağrısı gibi sonuçları olan sağlık sorunu. Yoğunlaşma ısısı. O nedenle tanım çok geneldir. Teksir makinesi. Isı transferi. Baskı sonrası mürekkebin ısıyla kurutulması. Termofiksaj. kartonların ortak adı. Ağır gramajlılar. Süblimasyon transfer kâğıdı. buharlaştırmak için gerekli enerji. kumaş. (Eş anlamlı. nedeniyle insanlarda görülen su kaybı. havbeye verilen havayı ısıtmada kullanılması.

Hemp veya Manila Hemp. Duralit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hemicellulose. (2) Manivela. kurutulmuş ve preslenmiş bitkilerin yerleştirilmesi için. Görece üzere biraraya gelmeleri. Hamurdaki dolgu maddelerinin ve diğer farklı parçacıkların köprü oluşturmak High Density Stock. düz beyaz yuvarlak özel işlem yapılmış kâğıtlar. Selüloz pişirme süresini bir bütün High Density Storage. Hemp Stalk) edilmektedir. Kendir bitkisinin selülozundan üretilmiş kâğıt. Aşağıda. Boru veya çelikten güç almak High Free Rosin. Yüksek kesafetli hamur. Heteroflocculation. Yüksek kesafette depolama. sonuna getirilerek kullanıldığı da görülür. Kendirin selüloz ham edilirken. Kendir kâğıdı. Yüksek beyazlıkta. pulperlerde % 15-18 kesafet yüksek olarak kabul maddesi olan kısımları. için kullanılan uzatma parçası. H faktörü. High Finish. Yüksek derecede işlenmiş. ayırarak toplandığında pişirmenin hangi aşamada olduğunu High Embossing. (1) Baskı boşluğu. (=High Brightness). olarak kesafeti yüksek olan hamur. Kendir. Yüksek kesafet pulperi. Yüksek kesafet pompası. Yüksek yoğunluk. Tespit edilememe sonucu tutkallama. High Consistency Pulper. Örnek olarak Hemp Bast. Görece olarak. % 35 kesafette öğütüm. Baskı kusuru. Rifaynerde suyla silika tortusu. Kendir selülozu. Hücre Hideout. kolleksiyonculara özel olarak yapılmış bristol karton. Bundan sonra. Konaklamış birikinti. kabuğundan elde edilen selüloz. Yüksek kesafetli öğütüm. (Eş anlamlı. kum metal parçaları gibi. yükseltilmiş motiflerle yapılan gofraj. selüloz bitkisi. Yüksek seviyede reçineli tutkallama. (Eş anlamlı. Levye. %18 Hemp Stalk Pulp. Hemp. (Eş anlamlı. High Grade. (Sözleşmelerde kullanılmaktadır) siklon temizleyiciler. Kendirden olmasa bile kendire benzeyen Genellikle marketlerdeki hacimli görünmesi istenilen elyaflarından selüloz elde edilen bazı bitki isimlerinin kitapları basmak için kullanılan kâğıtlar. Üzerine kullanulan öğütüm şekli. Bu gruba selülozdan üretilen baskılı. Örnek Sisal High Consistency (HC). Farklı özellikteki High Density Fiberboard (HDF). Cannabis Saliva) kesafeti işlenme değerine göre yüksek olan. Yüksek gofraj. High Density. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. hamur kasasında %1 ve üzeri yüksek kesafet kabul Hemp Hurds (Hards). Ulaşılamayacak kadar beklenmedik yerlere şişerler. Herein. Yarı selüloz. çöktüğü için konaklayan kelimesi ile adlandırılmıştır. Cam. mineral parçacıklarının biraraya gelmesi. Yüksek kesafet. Kazanlarda biriken duvarlarında bulunan şeker monomerleri. (Bakınız. Hetero koagulasyon. ortaya çıkan arıza. Baskı kalitesini Hickey (Hickies). Persuader) İçinde % 30-40 civarında reçinesi olan tutkalla yapılan iç Hidden Failure. lekeler. H Factor. Bitki kolleksiyon kartonu. Termomekanik selüloz üretiminde Herbarium Paper. Elek çıkışında ise % 20 kesafetin altı düşük kabul edilmektedir. Görünmez arıza. zaman toplamı olarak gören ve her aşamasını dilimlere Genellikle ağartma işlemleri sonrasındaki selüloz depolama. kâğıt yüzeyinin düzgün görünmesi için mürekkep almaması nedeniyle oluşan. Hemp Paper. (Bakınız. hamura göre yoğunluğu fazla olan maddeleri temizleyen Hereinafter. Elyafları el yapımı kâğıtlarda kullanılan High Bulk Book Paper. Hemiselüloz. Heterocoagulation. Kaba ve gramajlı kitap kâğıdı. Kendir sapı selülozu. Kendir sapı lere kadar kesafette hamur açan pulperler. Yüksek türler. Consistency). Kâğıdın arttırmak amacıyla. High Consistency Refining. Hereinafter) High Density Cleaners. Kabartma türü gösteren bir tanım. 147 . birinci hamur hurda kâğıtlar girmektedir. Hi-Brite. Kendir sapı. Konak. High Density/Consistency Pump. Hetero flokulasyon.

Çok ince. High Pressure Water Jet System. Geniş Highlight Tones. Elek altı döküntü bütesi. gramajı yüksek karton. Hoisery Insert Paper. fabrikası ağaç artıklarını yakan. Kabuk (buhar) kazanı. Genellikle pabuç ağartmada görece verimi yüksek olan. Kilit sözcük selülozdur. kâğıdın besleyen özel bir vana düzeneği veya düze. Yüksek kuşe ağırlıklı selüloz pişiricinin alt bölümünde seyreltik siyah likörle kâğıt. Yüksek sıcaklıkta yıkama. Hog Pit. kurutma sağlanır. Kabuk yakıt. Yüksek tehlikeli alanlar. Kaplama ağırlığı ve taban kâğıdı ağırlığı fazla olan karşı akım prensibine göre yapılan sıcak yıkama. High Test Liner. sistemi. bırakılmasıyla kırılmadan açılma kolaylığı sağlayan ve Yüksek basıncı algılayıp sistemi emniyete alan kilitleme kütük deflerinde kullanılan özel kâğıtlar. Yüksek sıcaklıkta presleme. Açık tonlarda. Hog Fuel. Yaş pres High Yield. yanlara monte edilmiştir. makinedir. Yüksek yükte presleme. Yüksek basınçlı su jeti Hivac. Historical Data. Yanıcı. Ekipmanların üzerindeki tavana veya uygulanan. preslerle uygulanır. Preslerde valslerin aşırı görür. kayıtlı veriler. Ciltlenecek tarafta. Genellikle kuşe kâğıtta. cilt artıkları ve kitaplar. Yüksek basınçlı besleyici. Rotorlar mürekkebin alanın % 25 inden azını kapladığı baskı örneği. Çift rotorlu bir pulper türü. Otomasyon High Pressure Shower. Menteşeli. Pres keçelerini temizlemede kullanılan fıskiye. Elekte su almada Hoist. High Velocity Convection Drum Drier. Oluklu Hoisery Paper. üretilmiştir. görece en yüksek vakum. Yüksek verimli. Yüksek sıcaklıkta ağartma Hogged Fuel Boiler. Bu kurutucu türünde safiha kartonlar. 148 . bilgisayar formları. High Pressure Feeder. Gramajlı testlayner karton. Yüksek basınç kilitlemesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bunlar arasında yazıcı kâğıtları. Keçe sistemlerinde veya işletme kayıtlarında geçmişte olan fıskiyesi. Yüksek vakum. Mafsallı. 3 cm kadar bir bölgesinin şerit halinde düşük gramajlı High Pressure Interlock. Yüksek yüklü. kullanarak yonga veya selülozu basınçlı bir tanka/pişiriciye Hinged Ledger. High Vacuum. mukavva yüzeyinde kullanılan. çorapçıların kullandığı pelür kâğıdı. Sürekli High Weight Coated Paper (HWC). High Temperature Chlorination. kuşe kâğıtlar (100-135 gr/m2). Baskı yüzeyindeki makinelerde makine altında da kullanılırlar. kesme sistemi. Çorap içi kartonu. matbaa artıkları ve ağartılmamış kartonlar ısı kaynağına temas etmez. zehirli maddelerin bulunduğu ortamlar. Ceraskal. Yüksek hızlı yazışma kâğıtları. HI-LO Pulper. Geçmiş tarihli veriler. Yüksek basınçlı fıskiye. Yüksek sıcaklıkla klorlama. duvara monte edilerek söküm işlerinde kullanılan küçük kaldıraç. High Temperature Bleaching. High Intensity Pressing. Rotorlardan birisi yüksek hızda parçalama yaparken diğeri düşük hızlarda karıştırma işlevi High Loaded. Çorap paketleme kâğıdı. Selüloz üretiminde veya uygulamasında aşırı yükle presleme. Basınç Hinged. kâğıt High Hazard Areas. High Temperature Pressing. Selüloz ağartma aşamalarından biri. Beloit ve Black Clawson firmaları tarafından sıkça baskıda olması. Selüloz ağartma aşamalarından biri/birincisi. Mafsal kâğıdı. High Heat Washing. Selüloz aşaması. kartonu. Elekte yüksek vakum sistemi. Mal sarıcıda tampon değişiminde kullanılan kâğıt bölgesinde kullanılan vakum kasası. Uzaktan konveksiyonel olarak girmektedir. baskılı çok katmanlı konveksiyonel tambur kurutucu. Yüksek vakum kasası. Çorapların Safiha sıcaklığını 100°C nin üstüne çıkararak yapılan düzgün görünmesi için kesilerek kullanılan bir ambalaj presleme işlemi. kaplamasının yaşken hasar görmemesi için kullanılan bir patlayıcı. buhar kazanı.

Selüloz ve yarıselülozların Hose. uzaklaştırıldığı ve atık ısının geri kazanıldığı kapalı Hose Wrap Paper. Ortası delik olan şaft miktarı ifade eder. saniyede 74. makinenin el Horizontal Porosity. Kâğıt makinesi Horizontal Chest. kurutma esnasında kâğıttan çıkan sıcak buharın sağlayan vana türü. Üstüvane valsi. Mürekkep emme direnci olan ileriye doğru yönlendirildiği. Süt şişesi kapak kâğıdı veya kullanılan şerit hale getirilmiş kraft kâğıdı. Bir selüloz çoraplarının içine destek olarak konulan gramajlı yıkayıcı türü. Hollander. Hornification. Yatay büte. Havbe. içinde tüm koruma sistemleri devre dışı olmaktadır. Kemikleşme. kontrol sistemlerinde. istenilen selülozun ise alta geçtiği döner bir elek türü. gibi rulo hale getirilen ürünleri sararak ambalajlamak için Hood Cap Paper/ Board.7457 kw güce metal ve gözenekli silindirik vals. Bir kg (litre) suyu bir önlemek ve akışı düzenlemek için kullanılan döner. Rectifier Roll. Hortum. son derece düzgün elyaf işleyen Özgül enerji tüketimini belirten bir tanımlamadır. Ton başına günlük beygir gücü. konumunda bir butona basılarak çalıştırılması. Hortum. öğütme işini birlikte yapan. Rektifiye valsi. İş Horizontal Size Press. kâğıt yüzeyi. yazılım dışına çıkılarak. Pompa hesaplamalarında bu tanım kullanmak ve olabilir. Horizontal Centrifugal Screen. Yatay gözeneklilik. Özellikle yapılabilir. Düzeltme valsi. (Eş anlamlı. Hortum ucu vanası. 0.57 metreye çıkarabilen güç. Bu süre Kâğıt yüzeyine paralel durumdaki gözenekler. Holoselüloz. sonrası bağ yapmayı olumsuz yönde etkileyen sertleşme. El konumunda çalıştırma. 149 . Kanal. kâğıt/karton. Hold to Run. Genellikle çorpların Öğütülmüş odun selülozunun bir taftan girdiği ve kanatlarla mbalajında kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. Beygir gücü. Kâğıt makinesinin kurutma bölümünde kullanılan hortumların ucuna takılan. toplamı. hem parçalama. rejeklerin sondan çıktığı. Transverse Porosity) keçe değişimlerinde veya bakım amaçlı kullanılır. Düşük tavanlı bir büte türü. Hole. fabrikalarında kullanılan bir kütük dilici türü. Elek tavalarının çıkış ölçümlendirilen süreç. paçavra selülozlarında kullanılan. içi boş. Buhar silindirlerinin buhar giriş tarafındaki mil başı. (Eş anlamlı. bir makine. Özellikle bayan Horizontal Belt Washer. Hosiery Insert Paper. İçi boş mil başı. Sayıları 2 ile 5 arasında eşdeğerdir. Evener Roll) belli pompa verimi dikkate alınmak kaydıyla pompa seçimi Hollander. düşey doğrultuda aralarından geçtiği tutkal pres. Yatay valsli tutkal pres. Çorap içi kâğıdı. kablo kurutma odası. Hosiery Paper. Holocellulose. İşletme içinde Hood. Çorap kağıdı. Hem pulper. Yatay elekli yıkayıcı. Hamur kasası içinde elyaf topaklanmasını Horsepower (hp). kullanım kolaylığı bulunan. Hamur döğücü ve öğütücü. Delikli vals. Hortum sarma kâğıdı. Elek ve Lateral Porosity. Hedefleri üst yönetim tarafından konulan ve Hopper. Kraft selülozunda kuruma Holley Roll. Yatay kütük dilici. kartonu. Mürekkep almaz. Oluk. Selüloz türüne göre farklı değerler elde ucu. Akış hunisi. hayati önemi olan bir yatay eksen üzerinde yan yana olan tutkal ve safihanın kavramdır. Yatay porozite. üretim sırasında safihada boşluk kalmış bölge. hemde rifaynerin yaptığı işi Muhayese yapmaya olanak verir. Yatay santrifüj elek. Kâğıt yüzeyinde görülen ve muhtemelen Horizontal (Log) Splitter. hunileri veya olukları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Holdout. Hose End Valve. Selüloz üretiminde veya birlikte yapan ekipman. Valsleri güvenliği ortadan kalktığından. Hoshin Kanri. öğütümünde bir ton selüloz için 24 saatte harcanacak enerji Hollow Journal. edileceğinden verimliliği tanımlayan bir yönü vardır. Delik. hem de Horsepower-Day per Ton. Selüloz hamurdaki köpük veya ölü elyaf birikintisi nedeniyle.

Sıcak reçine kaplama. Sıcak reçine tutkalı. Kaynatmak. Human Error. Selüloz Hot Stamping. (Bakınız. Fabrika içi ısıtılarak perdahlanması. Hot Groundwood Pulp. Ev rulosu. House Sheating Paper. (1) Linter selülozu. Sıcak nokta. Son derece dayanıklı ve parlak bir kâğıt/karton kaplama yöntemi. Sıcak kondensat. Mantolama kâğıdı. Hot Embossing. Termal uzaklaştırılması için uygulanan işlem. Hot Alkaline Extraction.Yoğuşturucu tabanında biriken vermek için kullanılan sıcak presleme yöntemi. Beloit tarafından geliştirilmiş. Temizlik. Enerjisi kullanılabilir olan veya basınç altında olan bir hatta veya kapta işlem kondensat. Kraft selülozu Hot Spot. İş güvenliği açısından ateşli işler izin belgesi düzenlemesi gereken işler grubu. tankına soğutmadan alınması. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işleri Cold Grinding). Sıcakta alkali çekme. veya kurutma yapan sistem. Kâğıda kabartma desen Hotwell. HTP pres. Kalenderde veya süperkalenderde sıcak valsle işleme. Sıcak tokatlama. şalomayla öğütme yöntemi. Hygiene Paper. Bez veya deri cilt kapaklarına üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan uygulanan.%30 arası yüksek kesafetteki sıcak Hot Waxed Board. eritilmiş parafin kaplanmış karton türleri. Sıcak preslenmiş. Elektrik bağlantılarında oluşan kötü elde edilirken ortaya çıkan “Hexenuronic Acid”in temas nedeniyle meydana gelen aşırı ısınmış nokta. Sıcak dağıtma. (Bakınız. Sanitary Hot Melt Coating. Sıcak parafinli karton. Sıcak baskı. Sıcak blöf. kameralarla tespit edilmektedir. yapmak. metal sepetli basınçlı eleklerle ayırma Hue. Ateşli işler. Üzerine ısıyla hamurun. Sıcak öğütme. Hot Grinding. İnsan hatası. ip HTP Press. Household Roll. çalışmakta Hot Condensate. Hot Melt. Bu teknikte altın yaldız bir kostik azaltma yöntemi. Pompa gövdesi. Hot Pressed. kesme. temizlik kâğıtlarında perfore edilmiş rulolar. dispergerde tokatlanarak dağıtılması. Yağ ısıtılarak pres Household Towel. Hot Grinding). Sıcak su kazanı. Eleme plastik. Pamuk çırçırından elde edilen selüloz. Temizlik işleri yapan hizmetli. sıcak kondensatı tutan kap. şalomayla delmek veya canavar taşıyla keserek. (Eş anlamlı. Hot Rolling. Renk derecesi. Meydancı. Hosehold Papers. 150 . Ev kâğıtları. Sıcak merdaneleme. Sıcak gofraj. Evlerde temizlikte kullanılan kâğıtlar. sıcaklıkta eleme. (2) Hindistan cevizi elyafı. Ateşli işler izni. Kâğıdın sıcak preste Housekeeping. Ev havlusu. Sıcak tutkal. Hull Fiber. Hot Dispersion. Meydancılık hizmeti. Sıcak dispersiyon. Nüans işlemidir. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hot Acid Hydrolysis. Sıcak eleme. Hot (Stock) Screening. tutkallı elyaf düğümleri. ve çevre temizliği. Hamuru yüksek Housing. Sıcak delik açma işlemi. % 20. Sıcak asit hidrolizi. Mekanik selüloz üretilirken. öğütücü değirmeninde ortamın 50-90 °C arasında tutulduğu Hot Work Permission. sıcak baskı tekniği. parçacıkları. Pişmiş selülozun pişiriciden blöf Hot Tapping. Hot Work. Soğuk öğütme de yapılmaktadır. yapmak için düzenlenen özel izin kağıdı. Hot Blow. Mutfak veya tuvalette kullanılan kâğıt el havluları. Sıcak öğütülmüş selüloz. Sıcak yağlı ısıtma. Caustic Extraction) kabartma harfler ve şekiller ortaya çıkar. Tuvalet kâğıdı ve havlu gibi (Bakınız. şalomayla kesme. Bitümlü karton. Kaynak. Housekeeper. Renk tonu. Paper ) Hot Oil Heating. Hot Glue. pabuç parçaları gibi hamurda kâğıt özelliklerini bozacak preste sıcak presleme yapan sistem. Kaynak.

Elek bölümünde onlara bünyesinde su tutabilme yeteneği kazandırılması. Islanma. Nemlendirici. Bir nipkofleks pres türü. (Bakınız. (Eş alma elemanları. Hidrolik silindir. yaratılan anaforla parçacıkları yapılan kurutma. Çita. Hidrolik sistem. (GL&V/Black Clawson-Kennedy) dibe gönderen temizleyici türü. Odun öğütümünde değirmen taşı ve odun lifleri arasında Hydrated Stock. Humidity Measurement. Wetting) elekten süzülen suyu uzaklaştıran sıyırma parçaları. Hydraulic Press. Şartlandırıcı. Hidrofolyo. Bir litrelik sıvı içindeki hidrojen (H+) iyonlarınının sayısal Hydraulic Cylinder. Hidranip kurtma. Uzun süre mekanik işlem görülen ve işlemin yeterli ölçüde yapıldığını kanıtlayan gördüğü için jelleşmiş o nedenle bünyesinde su tutan yağlanmışlık olayı. Hydropulper) Hydrodynamic Lubrication. Nemlendirmek. nemlendirmek için özel olarak şartlandırılmış oda. Yağlı hamur. Baskısını hidrolik güçten Humidify. yanıcı. Bunlardan merserize. atom veya gruplarla elyaflarda yaptığı güçlü bağ. Yapısına su ilave edilmiş. kaçağı. Hidrolik pişirme. Hydraulics. İnsanların iş sırasındaki Hydraulic Headbox. Hidrolik kabuk soyucu. Havbe içinde Hydraulic System. Hidrolik yağı Humus. (pH) değeriyle de ifade edilebilir. elek ilavesiyle. miktarda hamuru. İçinde belirli sonuca etki eden davranışları. selüloz hamuru. Islatma. hava yastığı olmadan sürekli belli basınç Humidifier. H2S olarak bilinen renksiz. Kâğıt hamuru içindeki kum gibi sudan ağır parçacıkları Hydra-Nip Drying. hidroliziyle elde edilen ve suda çözünmeyen jölemsi türde selüloz türevleri. Hidrojen bağı. Havanın nem miktarını alan silindirler. Basınçlı kaplarda Hydrogen Ion Concentration.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Human Factors. HVAC. Hidrosiklon. eleği alttan Hydraulic. Klima serpantini. Lastik kaplı presle temizlemek için kullanılan. Humidity. vakum olmadan suyun yer çekimiyle süzüldüğü. safihaya hem alttan hem de üstten temas Hydrocyclone. Hydrate. hidrolik basınç Humidity Rooms. elek altına yerleştirilen ve anlamlı. havalandırma ve hava iklimlendirme. çalışan silindir. Hidrodinamik yağlanma. Hydration. Hidrojen atomunun diğer kabuklarını soyan. (1) Su tutunumu. Uzun eleğin üstüne ikinci bir ürünler yapılmaktadır. Hydrogen Sulfide/Sulphide. Nem odası. Kâğıdı veya ve seviyede tutarak. eden elek sistemi. rutubet. Isıtma Hydrein Roll. İnsan faktörü. Hidrolik hamur kasası. Hydrapulper. Hidrolik pres. hidrolik olarak çalışan bir makine. bir grup çitayla destekleyen kasalar. vizkon ipeği gibi Hybrid Former. (Heating Ventilating Air Conditioning). Klima peteği. çok zehirli ve çürük yumurta 151 . Kütük Hydrogen Bond. kalender ve pres bölümünde bulunan. Konik siklon temizleyici. Hidrolik basınç. cihaz. Hibrit elek. alet. Elyafın su alması. Yağ veya suyla değeri. Nem. kasaya giren ve eleğe dökülen hamur kâğıdın bulunduğu odanın rutubetini arttırmaya yarayan miktarını sabitlemeyi amaçlayan hamur kasası türü. Su Hydrating. Hydraulic Oil Leakage. Hidrolik. Hydrolic Pressure. Elek kısmında. Selülozun asidik ortamda HVAC Air Coils. Hydrofoil Boxes. Hidrolik basınçla çalışan. Çürümüş bitki artığı. Şartlandırma odası. yapılan buharsız selüloz pişirme işlemi. Hidrojen sülfit. Hidrofolyo kasaları. Nem ölçümü. Hidrojen-iyon yoğunluğu. Kâğıt makinesi yapılan. Hidrat. Hidroselülozlar. ortamdaki nemi görmeye yarayan ölçümleme. Hydraulic Barker. Sıvılarla ilgili. Hydrofoil. (Kısaltılmışı Foil). Hydrocelluloses. Hydraulic Cooking. Kâğıdı üreterek baskı sağlayan ünite. (2) Elyafların dövülerek. Folyo. Hidrolik yağ kaçağı. arttırmak. Humus.

Sanitary Paper. bir süreç değişkenini değiştirerek. sistemler. (Bakınız: Calcined Kaolin). Rutubetle genleşme. Sulu. yukarıdan yaklaşıldığında ölçülen değerlerin eşit olmasına Hydropulper. Kimyasalları suya meyilli hale getirerek selüloz bağıl nem aşağıya doğru. bakterilerin Hydroxo Linkages. ışık Hydrophobic Colloid Systems. Bünyesinde su bulunan kaolin. Hidrojen peroksitli Hygiene Paper. İki aluminyum iyonunu paylaşan. Hydrogen Peroxide (H2O2). Hydrophobic Pulping. Pişirme kimyasallarından suda çözünmeyenleri gelindiğinde. Hydrous Kaolin. Histeresiz etkisi. Hidrotropik selüloz geldiğinde. Kâğıdın rutubetli reaksiyona girerek. 152 . Hygroexpansivity. Bir sistemin şimdiki şartlara alkali şişebilen sıvılar. Kişisel temizlik kâğıtlarına ağartma. Sulu ortamda bozuşma. Kağıdın nemli ortamda almayan plastikleşmiş veya plastik türü maddeler. Selüloz veya hurda kâğıdı rağmen. Hidrolize olmuş. Çok dayanıklı. Hygroscopicity. ağartma yöntemi. asitleri veya zayıf bazları oluşturmuş. Hypoclorite Bleaching. Suyu seven. Arıtma ünitelerinde. Hydrolytic Degradation. Bünyesine su alarak. Hydrolysis). hidroksil iyonu ile oluşturulan. İlahi kâğıdı. Örneğin havadaki düşük bağıl nem yükselerek % 50 ye Hydrotropic Pulping (Process). Hidrofobik asıltılı geçirmeyen ve ilahilerin basılması için üretilmiş kâğıtlar. Su gücüyle üretilen elektrik. Hydrous. bulunduran gruplar. Kolayca ılanabilen maddelerdir. yüksek üretimi. Nem kararlılığı. Hydrophobic. Hidrofobik selüloz üretimi. (Eş anşlamlı. kâğıdın bünyesinde tuttuğu nem ile. Hymnal Paper. Yapısına su alan. aşağıdan ve Hydropower. Rutubet genleşme katsayısı. Household Paper) Hydrolysis. Selüloz üretiminde klor kullanımını azalatan bir verilen başka bir ad. ebatta Hydrolized. düşerek % 50 bağıl neme pişirme. ortamdaki nemi çeken. Bağıl rutubette meydana gelen yüzdelik değişimle. Selüloz Hidrofobik çözeltide yapılan selüloz üretimi. Selülozun sulu ortamda bozuşması. zayıf meydana gelen değişim miktarı. Suyu iten. suyla parçalayıp hamur hale getiren ekipman. Nem çekici. ebat değiştirmeme özelliği. Hiper filtreleme. Nem çekicilik. Hidrojen peroksit. üretiminde hipokloritle yapılan ağartma işlemi. Associative Cellulosic olduğu kadar geçmişteki şartlara bağlı olması durumu. ortamdaki diğer şartların farklı olması durumu. geçirgen membranlarla yapılan filtreleleme işlemi. kâğıdın bünyesindeki nem değerlerinin farklı suda çözünür hale getirerek yapılan pişirme yöntemi. Hydrogen Peroxide Bleaching. Hipokloritli ağartma. Basınç altında yarı parçacıklar bulunduran sistemler. Islatılamayan parçacıklar. Suda veya kâğıt hamurunda. (Bakınız. Hidrofobik Hysteresis. ebat değiştirmesi. set değere. askıda katı Hyper Filtration. Hidroliz. Hidroelektrik. Hidropulper. Hygroscopic. Bulunduğu atmosferik Hydrophilic. Sulu kaolin. polar olmayan zincir bağları. Hijyenik kâğıt. olması. Hidroksil grup. (Bakınız. Her iki durumda da ortamdaki nem % 50 olduğu halde kağıdın gramajı farklı ölçülür. Rutubetli genleşirlik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kokusundaki gaz bileşiği. Hygroexpansion Coefficient. Kâğıt Hydroxyl Group. Karmaşık moleküllerin suyla Hygroexpansion. Yapısına suyu Hygro Stability. Bir Thickeners). daha küçük moleküllere parçalanması ortamda kalarak. Hidrofobik. Kâğıtların çoğu için geçerlidir. Bünyesinde (OH-) selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. Hydrophobic Alkali Swellable Emulsions. iki organik kirlilikleri parçalaması sonucu çıkan kokulu gaz. Hidrofilik.

Bono Imitation Japan/Japanese Vellum. İmitasyon resim kâğıdı. Imitation Handmade). Parafin kaplı nem geçirmez bir kâğıt türü. seramik kili katıldığı için. Buz saklama kâğıdı. Yüzey yolunma testi. Deckle Edge) Ice Cream Brick Wrapper. Buzlu karton. benzetilen kâğıt. yüzey kalitesi son derece düzgün yüzeyinin kaplanarak buzlu görünümü verilmiş karton. Imitation Handmade Printing. kendir selülozundan yapılan kâğıtlar. Imitation Handmade. Makinede yapıldığı halde. (Bakınız. buzun Kapiler vakum yoluyla su emilmesi. Reprodüksiyon kâğıdı. Imbibed Water.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ I Illustration Board. (1) Makinenin çalışmadığı kâğıtlar. mektup kâğıdı. İdeal kapasite. İmitasyon aydınger kâğıdı. (2) Makine boşta ve düşük hızda dönerken ki bırakılarak. yağ geçirgenliği biraz azalmış fakat kapasitesi de denilmektedir. Yoğun tutkallı bir kâğıt. Verimliliği dikkate alarak. kâğıdın Imitation Japan/Japanese Paper. Sevk valsi. kâğıt yüzey Japon el yapımı kâğıtların görünüşünü ve dayanımını mukavemetini belirleyen bir test yöntemi. 1. için. parşömenlere benzetilerek üretilmiş parşömen kâğıtları. 153 . Buzlu kâğıt. İmitasyon çerçeve kenarlı kâğıt. Sulu kâğıdı. azami üretim miktarı. Elyafın şişmeden su alması. mühendislik kapasitesi. elde yapılmış görüntüsü verilmiş Idle Mode. Imitation Handmade). parafinle işlenerek kullanılan. Uluslararası Atom Enerji Ajansı. Brülör çakmağı. (ISO 3783) vermek için. Japonya’da hayvan derisinden yapılan arka tarafı yazı yazmaya uygun bir kâğıt türü. Hamuruna Ice Board. Ice Blanket Paper. azami kapasite veya tasarım yüksek iç tutkallı. Illustrated Letter Paper. kâğıt. Buna teorik kapasite. İmitasyon Japon kâğıdı türünde. Blister testinden (Gözeneklilik testi) geçemeyecek kâğıtlar. oturtulmaktadır. parşömeni. Imitation Glassine. Idler Roll. Emilmiş su. Ideal Pigment. Baton Dondurma paketleme Imitation Drawing Paper. Dondurma kartonu. selülozlarından yapılan. İmitasyon Japon kâğıdı. Image Analysis. Boştaki durum. Görüntü analizi. İmitasyon yağ geçirimsiz sağlanabilen. Elyaf tarafından emilmiş su. 2. Resim kartonu. Imitation Handmade Writings. kâğıt. erimemesi için üzerine örtülen veya sarılan kâğıt. yüzeye sonradan baskı ile kabartma desenler durum. Kuşe yapımı için uygun. boya resim yapmaya ve silgiyle silmeye uygun dayanıklı Ice Paper. düşük özgül ağırlığı olan pigment. Imitation Art Paper. nem geçirmez bir karton Özel giyotin bıçağıyla kenarları el yapımı kâğıt kenarına türü. Ice Cream Board. Uluslararası Enerji kaligrafi/yazı kâğıdı. IGT Test. Ajansı. (Bakınız. ve sanat resimlerini basmak üzere üretilmiş kâğıt türleri. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Imitation Greaseproof Paper. (Bakınız. İmitasyon el yapımı kâğıt. Yoğun tutkallamadan sonra. Baskı sırasında. Yüksek Ideal Capacity. Bir yıllık bitki Imbibition. (Bakınız. yöntem. Ateşleyici. Resimlik mektup kâğıdı. İmitasyon el yapımı Ignitor. soğukta sertleşmeyen türde. Hamuru çok iyi öğütüldüğü için yağlı görünüm almış. selüloz ve kartonlarda bünyedeki kirlilikleri ölçmede kullanılan bir IAEA (International Atomic Energy Agency). Avara vals. Ice Board). Kâğıt. tek tarafı resim yapmak için özel yüzeyli. İdeal pigment. baskıya karşı davranışını belirlemek amacıyla. suluboya resim yapmak üzere üretilen karton türü. tutkallı ve bir miktar su geçirimsizliği olan kâğıt türü. Dondurma sarmak Imitation Decle Edge. Emme. Genellikle makinede çerçeve kenarları saçaklı durum. İmitasyon el yapımı IEA (International Energy Agency). Ebat kesilerek.

(1) Baskı. Impact Analysis. Vernik emdirilmiş yöntemi. Elektrik akımına karşı koyan Basılacak kâğıt boş merdaneyle Blanket merdanesi arasına etmenlerin toplamı. İmitasyon Presbant. Pamuk gibi bir kimyasallara karşı geçirgenlik dayanımı olan. Impress. Emprenye etme. Kusurlu bakım. ayakkabı delikli tepsilerden oluşan sistem. Dayanıklı. Bası. etkiyi. (Bakınız. Impingement Scrubber. Conbur transferi yaparak baskı elde etme. Sıkışma dayanımı. Darbe mukavemeti. Sıkıştırma etkisi. Empedans. Kusurlu tamirat. bariyer türü engellerin tümüne verilen ortak ad. açısından ulaşımı/erişimi engellemek için özel olarak konulmuş. Blanket Cylinder) aktarır. Darbe. İmitasyon Kraft kâğıdı. Import Declaration. Emprenye karton. parçacık gönderme. Etki. (1) Pompa fanı. Geçirimsiz. Otokopi kâğıdı. Emprenye kâğıt. (1) Kâğıdın Immission. Fiziksel engelleyici. yalıtma amaçlı kullanılmazlar. benzeri kâğıtlar. Üç merdaneli sürtünmeye rağmen kayarak çarpması sonucu oluşan hasar baskı sistemlerinde. Hurda Impeller. 154 . Etki analizi. Watermark). (2) Basılı kopya. alternatifi kâğıtlar. Kireç Imitation Presboard. İmitasyon olanlar Import. Impedance. Karıştırılamaz. İzolasyonu sağlamak amacıyla. kimyasal odun selülozundan üretilen parşömen havayla kâğıdı kurutan bir yöntem. Emisyon. Nem. İthalat beyannamesi. Gofraj. Üçüncü merdane ise boştur. Baskı. Genellikle pres bantlar elektrik scrubber) yalıtma kartonları olarak kullanılırlar. Plate Cylinder) işlenir. Impact Paper. analizi. Baskı. Bu tür sıvılar emülsiyon olarak parçacıklara ayrılarak Vernik emdirilmiş kâğıt. Çevreye kirletici içine bazı sıvı kimyasalları veya reçineyi emdirme işlemi. Kalıp Impact Strength. Tepsili baca gazı yıkayıcısı. Basma amacıyla uygulanan kuvvet. Test) 45 kg dan ağır kutuların. terim. (Emission kelimesinin değişik şekilde (2) Elyafa kimyasal madde emdirme. Yüksek hızlı yerine. Impeding Device. Immiscible. Impervious. Impregnation. Daldırma tipi Kuşeleme. Vernikli kâğıt. (eş anlamlı. yıllık bitki selülozundan üretilen hayvansal parşömenlerin Impingement Drying. eğik düzlemle arasındaki Impression Cylinder. karışamayan yağlar ve su gibi sıvılar için kullanılan bir Impregnating Paper. baskı yapılacak metin kalıp direnci. Mekanik bir Impression. merdanesine (Bakınız. (3) Bir yüzeyden diğer yüzeye mürekkep Impact Resistance. Atık salma miktarı. sert ve kitap kapağı yapımında. faz oluşturmadan bir arada tutulabilirler. Kraft kâğıtlardan. (2) Karıştırıcı pervanesi. İş güvenliği Impression Paper. Birbirine vernik sıvanarak kurutulmuş karton. İmitasyon filigran. Malı ithal edenin Immersion Coating. Tray altında kullanılan kartonlar. Kâğıdın mal ve değeri hakkında gümrüğe verdiği beyanname. Sorunları sonuçlarına ve Impressed Watermark. Vals yüzeylerinin merdanesi aldığı mürekkebi Blanket merdanesine (Bakınız. karton. Yüksek baskıyla ocaklarının baca gazlarını temizleyen/yıkayan ardışık Kalenderlenmiş. Emdirme. Impact. Buna yazılmış hali) Preimpregnation da denilmektedir. Baskı merdanesi. İthal etmek. girerek baskı elde edilir. Baskı etkilerine göre sınıflandırarak ele almak için yapılan iş yöntemiyle kâğıda filigran benzeri desen vermek (Bakınız. Vernikli karton. kuşe veya boya çözeltilerine daldırılarak yapılan kaplama Impregnated Board. Karbon kâğıdı. Basmak. İmitasyon parşömen. Kraft rengine boyanarak üretilen Kraft Imperfect Repair. Transfer kâğıdı. alttaki kâğıda geçirme özelliği olan kâğıtlar. Havalı kurutma. yağ veya Imitation Parchment. Basılmış olan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Imitation Kraft Paper. Karışmaz. baskı altında gösterdikleri çatlama dayanımı.

Oluklu mukavva Inch-Hour. Inclined Wire Save Alls. Hareket görmemiş stok. presin özel kaplamalı valsine sıcaklık uygulaması yapılır. kâğıt enini Index. ölçümleme yöntemi. Ebat kesilmiş. Impression Watermark. birbirine basan tutkal pres. Darbeli patlama testi. Yakma. Fihrist. maddeler. Fihrist kartonu. Kirlilik. Indented Board). 155 . Selüloz fabrikalarında kitap kapağı veya dosyalamada ayıraç olarak kullanılan bulunan. Safsızlık. Fihrist kâğıdı. (Bakınız. artışı görülür. Şoklamalı kurutma. atık yakma ve emisyon düşürme araçlarından biri. Impulse Drying. Eğimli elek. hurda kâğıttan yapıldığı Inactive. basınç değerinin makine hızına bölünmesiyle de elde edilir. Impressed Inclined Size Press. Vuruş. In the Flat. tür dışında kutu yapan üretici. Pasif elyaf. Ayraç kartonu. Hurda kâğıt içindeki yabancı Indented Board. Eğik tutkal pres. Seperatör kartonu. (Bakınız. değişimleri ve sipariş özellikleri nedeniyle. ısıtılmasıyla yapılan kurutma. Dişli. Çalışmayan. Bozuk elyaflardan ayrı olan ve ağa dâhil olmayan elyaflar. Pabuç tek başına kullanılan terim. Indented. Kâğıt üretiminde. Sıcak pabuç presle presleme. Burada oluşan pürüzlü yapısı. Dişli karton. Tabaka halinde olan kâğıt Bu sayede kâğıtta yüzey düzgünlüğü artarken. Taçlı valsleri düz valslerden ayırmak için Impulse Pressing. Çok sert olduğu için Incinerator. yoğunluk veya karton. bir yıkama eleği. Düz. In Crown. Çok düşük makine hızı ve (MPa·s). Fihrist Bristol kartonu. (1) Bozuk eperli. Index Pressboard. Kontrollü yakma. Kâğıt veya Impulse to Rupture. Jogging) görünümlü ayraç kâğıdı. Kâğıt makinesini el Index Card. Üretim süresi ile Index Board. konumuna alarak sürünme hızında çalıştırma. (Bakınız. Atık yakma fırını. Düğümlü ambalaj kâğıdı. (Bakınız. yüksek baskı altında valslerden birinin kanallar. Kâğıdın baskı Inclined Screw Washer. (2) Paketleme kâğıdı olarak uygulanan kuvvetle patlama anına kadar geçen süre kullanılması için özellikle düğümlü görünümde üretilmiş belirlenmektedir. (Bakınız. Independent Container Manufacturer. Eğimli vidalı yıkayıcı. Santimetre-saat. Taçlı. Inclined Wire. Sulu bir ortamda diğer Indented Packing Paper. Düşük gramajlı. Ambalajlama amacıyla kullanılan. Düğümlü. Index Bristol). Elek altında Kâğıt makinesi pres kısmında (pabuç pres). üretilen kâğıdın enini çarparak bulunan bir performans Index Bristol. Dizin. Ayni zamanda nip Inclined Tube Digester. Incineration. Mürekkebi sırasında daha az veya daha çok baskı kuvvetine karşı yıkanması için hamurun alttan verildiği ve üstten alındığı toleransı. Impurities. fakat kalın Crawl Speed. Inching. Baskı toleransı. Eğimli elek tepsileri. Faal olmayan. Eğimli tüp pişirici. Fihrist kartonu. Index Paper. için. Düğümlü karton. karton. Valsleri 45o açı ile Watermark). temel alan bir üretim miktarı kavramı. iki vals beyaz suyu büteye taşıyan eğimli paslanmaz tepsi ve arasında. eperli ambalaj kâğıdı. düğümlü yüzey görüntüsü olan karton. hamur kesafetiyle çalışan eğimli elek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Impression Tolerance. Inactive Inventory. Darbe yaratarak karton yüzeyinin hamurun çok iyi öğütülmemesi nedeniyle kâğıt veya kartonun patlama dayanımını ölçme. Preslerde baskı miktarı ile baskı Press) süresinin çarpımından oluşan değer. Pasif. Inactive Fiber. Darbeli kurutma. Darbe. Sürünme hızında çalışma. kâğıt. İnç-saat. Horizontal Size Impulse.

yöntemi. Arıtmaya gönderilen her tür sıvı. (Zıt anlamlı. Kültür ve temizlik için bu adı alan İncil kâğıdı. Hint mürekkebi. Dolaylı maliyet. Endüstrileşme. Emiş fanı. Bileşiklerin yaydıkları radyasyonları analiz Induction Motor. Industrial Power Boiler. Isıtılacak ortama doğrudan temas ettirmeden tüp içinden sıcak hava Paper) geçirerek yapılan ortam ısıtıcısı. radyoaktif kaynak kullanımı yerine. Bir sigortacılık toplanmasında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ India Bible Paper. Indicating Gauge. yüzeylerinin. Endüksiyonla ısıtma. Endüstriyel kâğıtlar. Göstergeli ölçü aleti. India Tint. Hygiene Indirect Air Heater. fabrikalarda. kâğıt kalitesini arttırmak için üretim terimi olarak dolaylı oluşan hasarlardır. Sanayi tipi buhar kazanı. Çok küçük kabuklu türbinine buhar sağlayan kazan. çalışan motor. ölçümünde. Hint İncil kâğıdı. Information Retrieval. Enfraruj kurutma. Indirect Coating. Enfraruj ısıtıcı. Sanayi kazanı. Genellikle bir buhar Infusorial Earth. Hava serpantinli ısıtıcı. Yongayı ve siyah Infiltration Air. spektroskopisi. Açık mavi mürekkep. yöntemi. alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde kullanılan temizlik kâğıtları. Bilişim sistemleri. Industrial Wastes. Besleme sistemi. Asil. baskıyı görmek için kullanılan bir transfer kâğıdı. Information Systems. duman. Kızılötesi algılayıcı. (Zıt anlamlı. Kâğıt hava tarafı negatif basınçta olan fan. Infeed System. Hint prova kâğıdı. Enfraruj kurutucu. Induced Draft Fan. Endüksiyon motoru. 156 . Vals mili Infrared Ray. Film presli kaplama. Rulman değişiminde kullanılır. Endüstriyel atıklar. Kâğıt (Bakınız. Kimyasal reaksiyonlara girmeyen. Hava sızıntısı. üretim aşamasında tampon bazında verilerin Indirect Losses. Industrial Boiler. maddesinin filme pres aracılığı ile uygulandığı kaplama Inertial Force. değerlendirme. kullanım dışında. Induction Heating. is veya yangın söndürmek için kullanılan suyun Infrared Detectors. Indirect Cooking) fabrikalarında. Indirect Cooking. Kizelgur toprağı. Turnusol kâğıdı. Emdiği Infrared Dryers (Driers). Test kâğıdı. Endirekt ısıtılan pişirici. Alternatif akımla eden. Enfraruj spektroskopi. India Proof Paper). güvenilir üretimin sürdürülmesiyle ilgili yangın doğrudan bir hasarken. Örnek olarak süreçlerinde. Kızıl ötesi (Eddy Current) ısıtılması. Soy. yangın sonucu oluşan bilgiler edinilmesinde ve veri analizinde kullanılmaktadır. Fan) Infrared Heating. tutkalsız. Hint transfer kâğıdı. dolaylı hasarlardandır. Endüstriyel temizlik kâğıtları. hayvanların kalıntıları olan silisli maddeler. Samanlı ve iç kâğıtların genel adı. geçmiş ve mevcut verilerin taranması. Gramaj yarattığı hasarlar. amacı yerine. Industrial Utilization. Indirect Heated Digester. (Bakınız. elektrik akımının yarattığı manyetik alanla Infrared Spectroscopy. Infringement. spektroskopinin alt alanı. Atalet kuvveti. Industrial Wipes. Bilgi tarama. Kızılötesi ısıtma. (Bakınız. Endüstriyel kullanım. Hindistan’da yapıldığı Industrial Papers. likörü buhar serpantinleriyle ısıtarak yapılan pişirme Influent. Belirli bir konuda Indirect Cost. Üretimde India Transfer Paper. Kızılötesi ışın. Kaçak hava. Industrialization. Atık sıvı. kızıl ötesi Indirect Losses) ışını kullanan QCS algılayıcıları. Anlaşmayı bozma. Cebri çekişli fan. Forced kaplamasını kızıl ötesi ışınla kurutan kurutma sistemi. Endirekt pişirme. Endirekt hava ısıtıcısı. ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılan India Proof Paper. Dolaylı kayıplar/hasarlar. Kaplama Inert. Evde Indicator Paper.

Buna “Edge Taering Resistance” da esnasında birim alan başına hesaplanan mürekkep tüketim denilmektedir. Basılı tutkallamasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Baskı tipine göre yağlı. Soluma. Mürekkep bulaşması. Kâğıdın iç ve yüzey Ink Rub-off. Yaralanma. başladıktan sonra ölçülen ve gram cinsinden ifade edilen Ink Mottle. Yağlı mürekkeplerin taşıyıcı ve belirli katkı maddelerinden oluşan boyar kâğıt tarafından emilimini ölçmek için “Castor Oil Test”i maddeler. Mürekkep. Ingrain Art Paper. mürekkep yoğunluğu ve renkte meydana gelen düzensiz Injection Cooking. başlangıcında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ingrain. Mürekkep doluluk oranı. Kâğıt veya özellikleri de önemlidir. Mürekkep iticilik. Mürekkep tutuculuğu. Baskılı yüzeyde. mürekkebin diğer kâğıtlara geçmesi. İlk yırtılma direnci. Yoğun Ink Tack. Oluklu kutularda yapılacak yaralanma. alüminyum levhaları lekelere ve kaplama uygulaması yapılır. Ink Strike-through. Kâğıdın baskı direnci. Granit görünümlü. Yazıcı kartuşlarında Baskı sırasında mürekkebin kâğıdın içine geçmesi. Karakalem Ink Lay Down. renkler oluşur. “Internal Tearing Resistance” yırtılma değeri. yaş Ink Coverage. alanının yüzdesi cinsinden ifade edilir. Ink. bulunmaktadır. Mürekkep tutunumu. İnkometre. Mürekkep yayılımı. İş kazası sonucu meydana gelen Ink Proof. süreyle ölçülür. Ink Set-off. mürekkepli alanın tam sayfaya oranı. Teneffüs. Pişirme sırasında alkali ortamı sabit Inkometer. emmeye karşı gösterdiği davranış. Bu nedenle. İyi tutunumda parlak ve keskin karton yüzeyinin granit desenli görüntüsü. Koruyucu pelür kâğıdı. Mürekkep tüketim değeri. Tutunumun ölçüsü baskılı sayfalarda bu oran % 40 lara çıkar. Sürtünerek mürekkep bulaşması. Kraft pişirme görüntü. oksitlenmeye karşı koruyucu tabaka olarak kullanılan pelür Ink Jet Printing. kâğıdın mürekkep Initial Tearing Resistance. yüzeyine silika jel. sulu gibi seçenekleri yapılmaktadır. bünyesine tutunumunu ölçen cihaz. kâğıdı. fotoğraflarda aynı alana üst üste birden fazla renk Ink Transfer. Grenli resim kâğıdı. Baskı sonrası mürekkebin kâğıt tutmak için beyaz likör enjeksiyonuyla süreç sürdürülür. Mürekkep kadar kâğıdın 157 . İlk yırtılma vericisine temas etmediği baskı tekniği. Mürekkep transferi. kâğıdın gösterdiği gram cinsinden yırtılma Ink Mileage. Mürekkep emilimi. baskı amacıyla bir yüzeyden diğer yüzeye Ink Holdout. Baskı sonrasında. püskürtülen mürekkepte net görüntü verebilen Inhibitive Tissue. Baskıda kullanılan pigment. rakam % 400 lere çıkmaktadır. baskı için mürekkebi küçük bir örnekle deneme. pigment Ink Receptivity. Mürekkebin kâğıt aktarılması. Bu özellik kâğıttan sürtünme yoluyla ele mürekkep geçmesi. Basılı bir sayfada. Mürekkep dağılması. Bu değer sayfa. Mürekkep film uygulandığından. İnce Kraft kâğıtlar. Ink jet yazıcı kâğıdı. İnkjet baskı. kâğıt yüzeyine püskürtülmesi yoluyla. Mürekkep emilimi. Mürekkebin derinlemesine geçmesi. Injury. tabakasının. PVA veya CMC kâğıdından yapılma. yırtılma direnci değeridir. Enjeksiyonlu pişirme. Mürekkebin baskı çalışmalarında kullanılan pürüzlü yüzeye sahip resim sırasında kâğıttaki yayılımı. yapısı olan. Suyu seven bir yüzey Inhalation. Mürekkep parçacıklarının kâğıdı. Granit desenli. Bir kâğıdın mürekkebi kötü olmasına bağlı bir özellik. Ink Jet Paper. baskı sayısı % 5 doluluk oranı üzerinden hesaplanır. Ink Repellence. yüzeyine tutunma özelliği. Renkli mürekkebin yüzeyden koparılma kuvvetiyle ölçülmektedir. Kâğıdın su emiciliğinin Ink Absorption. Mürekkep denemesi. yöntemlerinden biri.

Elektrik yalıtım Insert. Insulating/Insulation Paper. farklı özellikte olan trafolarda. çözünebilir tuzlar ve Insulating Blanket.8 gram/m den yukarıda üretilmiş 2 Insulating Lath. Insurance Charge. Denetim. damarlarını izole etmek amacıyla. Pompa veya ekipmanlarda sıvının giriş Inspection Hatch. Alçıpanel kartonu. bulunan kontrol kapağı. (Bakınız. ses yalıtım malzemeleri. Yalıtım levhası. Elektrik yalıtım kâğıdı. Enstrüman atölyesi. Kablo (altta) kullanılan layner kartonu. Yalıtım kartonu. Çözünmezlik sağlayan maddeler. Inorganic. Suya karşı Insurance. Elektrik yalıtım pelürü. su emiciliğini azaltan maddeler. Kontrol etme. Montaj dokümanları. Hidrokarbon gruplarından olmayan. Sigorta. Emiş. esnek yapılı ve genellikle folyo kaplı kartonlar. Çeşitli işlerin fabrika içinde yapıldığını Installation. Alüminyum folyolu kâğıt. Yalıtım malzemeleri. Çok genel bir Input. Yalıtım örtüsü. Sigara Instrument. 158 . elektrik yalıtım Süreçlerde sürece giren madde/nesne veya eylem. İnorganik. (1) Veri girdisi. Installation Documents. bir zamanlar kullanılan Insoluble. gazete kâğıdı. Innerframe Stock. pelür kâğıdı türü. Güvelenmeyen kâğıt. bobin sarımı sırasında bobin telinin metal tek yaprak. terim. gazete kâğıdı. Böceksavar kâğıt. Alt başlıklarda çok sayıda malzeme emdirilmiş kâğıt veya karton. (2) Ölçü aleti kullanma Innersole Board. Kâğıt bakımının yapıldığı atölye. Presbant. İzolasyon levhası. (Improved Newsprint). Ara kâğıdı. Geliştirilmiş gazete kâğıdı. bulunmaktadır. veya monte etme. kutu içinde kullanılan lamine kullanılan ölçü aletleri. Insider Liner. Çözünmez. fabrikalarında dolgu maddeleri. (ISO) 68 beyazlıkta ve 48. Fabrika içi döküntüler gibi. karıştırılmış kâğıt. beton levhaların üzerine kullanılmak için üretilmiş su INP. Kurulum bedeli. (1) Cihazlar. Instrument Shop. Sokuntu. Montaj maliyeti. Selülozun asitte çözünmez kısmı. Sigortalama gideri. Muayene. Örtü kartonu. Enstrüman. Ek yaprak. Ekipman üzerinde kısmı. bunların ana Insect Resistant Paper. Bir dergi. (Ek. Ayakkabı iç taban kartonu. Insurance Expert. direnç yaratan maddeler. Inorganic Scale Deposition. malzemeleri. veya bu alanla sınırlı kaldığını belirtmede kullanılan bir Installation Cost. Cihazların Inorganic Deposits. Elektrik motorları ve veya kitabın yaprakları arasına konulan. (2) Giriş noktası.4). Cihaz. Insulating Materials. Tesis. Otomasyon amaçlı paketlerinde ve çikolatalarda. Sigorta gideri. İnorganik tartar birikimi. Fabrika içi. Insect Repellent Paper. Oluklu mukavvalarda içte Insulating Tissue. İç layner kartonu. Böcek zehiri başlıklarıdır. İç duvar kaplaması olarak kullanılan alçı veya kalsiyum sülfat kalıntıları. Instrumentation. Salpa. İnorganik birikintiler. Insolubilizer. Insect Resistant Paper). emiciliği azaltılmış kartonlar. (3) tanımdır. PVC kaplamasında olduğu gibi. Inspection. Yüksek gramajı nedeniyle opaktır. Kurulum. Isıl yalıtım malzemeleri. Giriş. Yalıtım tabakası. Boru Insulating Board. Girdi. Üretim Insulating Sheating. Sigorta eksperi. In Mill. gövdeye temasını kesen yalıtkan kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inlet. Yalıtım levhası ve tankların içinde biriken ve taşlaşan kalsiyum karbonat ve kartonu. sürecinde hamuruna kurtlanmayı/güvelenmeyi önleyici İzolasyon kaplaması olarak kullanılan kâğıt ve kartonların Pyrethrine veya Piperonyl Butoxide gibi kimyasallar genel adı. bir kâğıt türü. Bakım kapağı. kalsiyum gibi çökelebilen ve birikintilere yol açan madde İnşaatlarda malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan kümeleri.

İç içe geçkili. Uygulanan net enerjinin bıçak kitaplarda kullanılan pelür kâğıtları. Ofset baskı kâğıdı. kesafet. kâğıtlarda. atölye tipi kâğıt makinesi. Kutulanmış temizlik kâğıtları. Kesikli (üretim). (Bakınız. Pek çok kontrol Interleaving Blotting. veya tekstil ürünlerinin arasına konulan. lignin tabakası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Intaglio. katlanarak fabrikalar. Niyet. Mendil ve peçete gibi Scott Bond) 159 . Ara kâğıdı. Kilitleme. hücrelerin arasında bulunan ve onları birbirine bağlayan Intermittent Board Machine. Alçı levha. Intaglio Printing. Tifdruk. (Eş anlamlı. Duvar kaplamada Intaglio Paper. Derin ofset. mukavemet sağlayıcı destek parçaları bulunur. Seperatör olarak Öğütücüdeki özel anlamı. Odunda Intermittent. İç içe geçmiş. Interior Packings. Ambalaj içi elemanları. Projeden doğan fikir mülkiyeti. Giriş. kullanılmaktadır. Emiş ağzı arasında tampon kâğıtlar. araya konulan çok ince kurutma kâğıdı. ara bölme kartonları. gibi anlamları olan bir tanım. Karbon kâğıdı. Bunların Intake. Intellectual Property. Her yere giren bağlayan kuvvet. Fikri Interleaving Paper. Katlanmış temizlik kâğıtları. çok ince pelür türü Intense Writing Finish. Yeni basılmış sistemini içinde barındıran üst sistem. Katlamalı. arasına konulan ve çeşitli amaçlarla yaprakların arasına Intelligent System. durarak safihayı kesmek suretiyle. Birbirine bağlı. Yoğunluk. Interface. Elyafları bir arada tutan kuvvet. sağlandığı baskı türü. Bir kâğıt veya kartonun Çok yapraklı kâğıt tomarında tutkalla bağlanma noktası. Entegre sistem. Öğütme bağlanma mukavemeti. Akıllı sistem./m). Albümlerde fotoğrafların mülkiyet. Karışan maddeler. (2) Internal Bond. kalınlaşması durumunda. (1) Ara yüz. Ara Sümen kâğıdı. elektriksel düzenleme. Geniş amaçlı. Yuvarlak elekli ve elek üzerindeki safihanın yeterince Interconnected. Hücre çeperi. İki farklı yapıdaki sistemi birbirine elekten ayıran basit yapılı. parlaklık. Ambalaj içi sargı kâğıtları. (Tappi T 569) (Eş anlamlı. Entelektüel mülkiyet. Internal Bonding Strength. karşı gösterdiği mukavemet. Interleaving Intensity. bağlayarak uyum içinde çalışmalarını sağlayan ünite. Kontrolör çıkış sinyalinin zamana göre entegralinin alınarak son kontrol Interior Wraps. bünyesindeki elyafları ve dolgu maddelerini birbirine Interfering Substances. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Ara pelür kâğıdı. yaş mürekkebin diğer kâğıda bulaşmaması için. Integrated System. ağzı uzunluğuna (Edge Length) bölünmesiyle elde edilen Interlocking. şiddet. Süreç aşamalarında belirlenen değer. kapatılması. İç Interfiber Bonding. Baskı sırasında kâğıdın veya kartonun yüzeyinin yolunmaya Interfolded Tissue. Entegral kontrol. kâğıt. Specific Edge Load) mantık sırasının takip edilmesini sağlamak amacıyla yapılan Intent. Intercelular Layer. Elyaflar arası bağlanma. Rotogravür. Interleaving Tissue. Interleaving Blotting. sonucu elyafların kazandığı bağlanma özelliği. Interior Boards. İç bağlanma kuvveti. Kesikli karton makinesi. Anyonik küller bu türdendir. Birbirine bağlı (sistemler). Tissue). Oyma baskı. Lignin tabakası. Interlapped Tissues). İç bağ. Entegre kâğıt fabrikası. elemanına gönderildiği kontrol modlarından biri. Derin ofset. Kalıp birbirinin içine geçecek şekilde katlanarak ambalajlanmış yüzeyinde küçük oyuklar yaratarak mürekkep tutunumunun temizlik kâğıtları. Rotogravür. maddeler. kâğıtlar. Integral Control. bir kâğıt Odundan selüloz üreterek. Interfolded). karton ve enerji üreten kanadının diğeri üzerine gelecek şekilde. Integrated Pulp and Paper Mill. yoğunluk. Ambalajlamada veya hediye paketlenirken. Interlapped. (Wat Sn.

Özgün ağdalılık. Iridescent Paper. Uluslararası Standartlar Kurumu. gerçek kâğıt kalınlığı. İç diş. Ek 1. Yırtılma direnci. rejeklerin dışarıda kaldığı döner elek. Soğuk hava katmanının. İç şartlandırma. Asitte çözünen demir. Tersinme. (Bakınız. Acid Soluble. Makine Resistance) veya kenar yırtılma mukavemeti (Edge sonunda döküntülerin parçalanması sonrası. Fibrilleşme. gram cinsinden kuvvet. Sedefli kâğıt. Yorum. İçeriye akışlı döner elek. Termal Intrinsic Thickness. sürdürülmesi için uygulanan. Fabrika içi döküntü. suyun süzüldüğü bir elek yerleşim düzeni. veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bağlı olduğu üst Ion Exchange Reaction. makinesi tahrik kısmında kullanılan özellikli motorlar. maddelerin karışması ihtimaline karşı. (Bakınız. katmanı tarafından hapsedilmesi. Faturalama. Ionic Compounds. İyon değiştirici selüloz. Kimyasal oksijen ihtiyacı Selülozun yaşlanmasını deneysel olarak bulmaya yarayan yaratan demir. Ion Exchange Paper. elyaf içindeki fibrilleşme. bir test. yılda stokların kaç kez döndüğünü gösteren sayı. Suda iyonlarına International Paper and Board Sizes. Bir çözeltiden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu. İyonik bileşikler. Yırtılmaya başlayan kâğıtta. Ek 2. (Bakınız. IR Imaging. Kâğıt hamuruna bağlayıcı Ters kovalı buhar kapanı. Elektrik yüklü atom veya grup. Interpretation. iyon değiştirici kâğıt yapımında kullanılan selüloz. Hava kirliliğini arttırıcı Internal Setup. Internal Fibrillation. İnverform. hidroklorik asitte çözünen ve kimyasal Intrinsic Viscosity. Ion. QCS sistemlerindeki iyonları yüklerine göre seçici olarak alma özelliği bulunan radyoaktif maddelerin kullanımına ve işletilmesine onay kâğıt. (Bakınız. yapılan hazırlıklar. Son hazırlık. İyon. Özgün viskozite. Fabrika içinde duruş sırasında bir atmosferik olay. Viskoz ipeği veya asetat yapımında da kullanılır. Ters kovalı kondenstop. Damga vergisi pulu Inversion. İç tutkallama. Internal Sizing. Anyon reçineyle yumuşatma yerine kimyasallar kullanarak kirecini katyon değişimleri yapabilecek özellik kazandırılmış ve çökeltme. Ek 3). edilen diş yapısı. yabancı Tearing Resistance) ile karıştırılmaması gerekir. Kazan besi suyunu Ion Exchange Cellulose. İkincil elyaf kaynağı Inventory. Selüloz fosfat kâğıdı. nişasta veya reçine katılması. Envanter dönüşüm sayısı/oranı. Uluslararası kâğıt ayrılan bileşikler. Bir döndürülebilir döküntüler. İç yırtılma mukavemeti. Iron. ortadan kalktığında ölçülen. Inverter Duty Motor. Kızıl ötesi görüntü. Kâğıt Internal Tearing Resistance. Internal Revenue Stamp Paper. reaksiyon özelliği bulunan demir. Envanter. Bir somunun dişleri. ve karton ölçüleri. Elyaftaki anyonik yüzey yükleri ile ortamdaki katyonlar International Organization for Standardization (ISO). kurum. Gerçek kalınlık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Internal Broke. Dişi tabir içeriye aktığı. Öğütme Inverform. Internal Treatment. olarak görülmeyen ve üretim sırasında ortaya çıkan geri Inventory Turnover. Enfraruj görüntü. İyon değiştirme reaksiyonu. sonucu elyaflar arasındaki iç bağlanma mukavemetinin Fordriniye (uzun elekte) elekte. Liflenme. bünyesinde olup da. External Setup) Inverted Bucket Steam Trap. başlangıç yırtılma mukavemeti (Initial Tearing Inward Flow Screen. Kâğıt Apparent Thickness). sıcak hava kâğıdı. arasındaki reaksiyonlar. International Atomic Energy Agency (IAEA). yırtılmanın Invoice. 160 . Fatura. İyon değiştirici kâğıt. Çok katlı kâğıt üretiminde. Bunun Invoicing. İnvertörden çalışan motor. alt elek yerine üst elekte ortadan kalkmasıyla. Engine Sizing). hamurun elekten Internal Thread. Parlak kâğıt. Stok. Yüzey kabalığı kameralarla tespit edilen görüntü. Açıklama.

Isotropic. Davetiye basımında kullanılan. Isolating Valve. Fildişi. kesilmiş. Fildişi karton. Iron Specks. özel yüzeyli Bristol karton. Her yöne doğru ayni özellikleri gösterme. Belirli bir örnekte yapılmış. ISO Brightness. Ivory Board. Eş basınçlı. Elyafların her yöne eşit ve gelişigüzel dağıldıkları ve yalnız laboratuvarda. Kesme vanası. Davetiye yapımında kullanılan. Poz. Asıltılı bir sistemde. Bünyesinde bulunan demir nedeniyle. belirli ağırlıkta ve renkte kâğıt. Item. Fildişi Bristol kartonu. Tersinmez reaksiyonlar. Anisotropic) Isotropic Sheet. Kalem. Tür. (Bakınız. parçacıkların manyetik alan etkisiyle hareket etmedikleri pH değeri. Pas lekesi. düşük kesafette elde edilebilen safiha. Eş yüklenme noktası. 161 . laboratuvarda kâğıt veya karton örneğinin 457 nanometre dalga boyundaki mavi ışıkta ölçülen parlaklık değeri. Standart koşullarda. Ivory Bristol. Isobaric. Geriye dönüşü olmayan tek yönlü reaksiyonlar. Ivory Ledger. (ISO 2470) Isoelectric Point. Sabit basınçta yürütülen süreç. Ivory. İçinde demir bileşikleri bulunmayan ve fotoğraf kâğıtlarında bağlayıcı olarak kullanılan şap. Demirsiz şap. ISO (International Organization for Standards). Uluslararası Standartlar Kurumu. Eş yönlü kâğıt. ISO parlaklığı. özel renkli ve yüzeyli karton. Kemik rengi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Iron Free Alum. Çok iyi kalite beyaz baskı kâğıdı. Eş yönlülük. kâğıtta görülen pas lekeleri. Irreversible Raections.

Modifiye nişasta pişirme ve Jacquard Card. Uzun elekli veya silindir elekli makinelerde çerçeve Jogging. Bu nedenle düzgün formasyon ve Japanese Parchment Paper. jakar makinelerinde bir tür hafıza verilerinin saklanmasını ve Jet Applicator. kâğıtlar. (Bakınız. elyaflar frenleme etkisiyle makine enine doğru bitki selülozlarından üretilmiş kâğıt (Bakınız. yönüne dizileceklerdir. Cetvel ağzından çıkan basınçlı hamur. Fransızların Japon parşömeninden Jack. düşük hız. Rush/Drag Ratio) 162 . Japonyada yetişen yerel fazlaysa. davanış farklılıkları oluşmaktadır. Inching) pürüzlü bir kâğıt kenarı yaratır. Ceket. Kâğıt yüzeyini kaplamada kullanılır. Jakar kartı yüzey kaplamasını püskürtme ile sağlayan kaplama ünitesi. “Japanese ebat ölçüsü kararlılığı için elek ve jet hızları birbirerine Vellum” da denilen kâğıt türü. Bu işlemler giyotin kesimi yerine biraz (Eş anlamlı. Voith tarafında üretilen. mümkün olduğunca yakın olmalıdır. özenerek yaptıkları kâğıtlara verilen ad. Hızlı pişirici. Jet/Wire Ratio. Elek hızı jet hızından fazlaysa. Japan Papers. Jacquard Board. komutların tekrarlanmasını sağlayan karton. kavanozlu reçel. Çok ince ve elde oranı. (2) Baskıda Japan Art Paper. Jet kurutucu. Janus kalender.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Japanese Vellum. Jet. Japon pelürü. Japan. süsleme amaçlı kâğıtların çıkmıştır. Japon sanat kâğıdı. Efflux Ratio. Kâğıt üretiminde. Jet Cooking. Japon kağıdı. Japonyadaki bitki J selülozlarından üretilen. (Bakınız. gren ve grene karşı denilen terimler ortaya Sulu boya ile desen verilmiş. elyaflar makine Paper). Jöle koruma kağıdı. Japon parşömeni. üretilmiş yoğun parafinli ince gramajlı kâğıtlar. Jet-elek hızı Japanese Copying Paper. Hızlı makinelerde. Jakar kartonu. Çerçeve kenarı. takılp sökülebilen türde keçeler. Janus Calender. Japanese Papers) Jacket. Jack Bolt. (1) Vals kaplaması olarak kullanılan ve Jelly Gum. Jakar kartı. Su jeti kesimli çerçeve kenarı. Japon parşömeni. selülözleri dut ağacı veya Mitsumata türünde uzun hızı ile eleğin hızı arasındaki farklılıktan kaynaklanan oran. Jöle. yapılma ve elektronik hafıza üniteleri çıkmadan önce. elyaflı bitkilerden elde edilen kâğıtlar. denilmektedir. etkilediğinden. kartonu. Kâğıt makinesinde dönebilecek en kenarının su jeti ile kesilerek şekillendirilmesi. Bu hızda elle bakım amaçlı çalıştırma yapılır. Crawl Speed. sanatçıları tarafından kullanılan özel kartonlar. (1) Yüksek sıcaklıktaki ilk çok nipli makine kalenderi. Jakar kağıdı. Bu oranın değişmesi safihadaki elyaf dizilimini Japanese Decorating Paper. Ressam ve gravür mürekkep kurutmada kullanılan bir yöntem. Özel kraft kâğıdından Jet. Jacquard Paper. Japan Art dizilirler. hazırlama ünitesi. Bunlara Verdol kâğıdı da (Verdol Paper) Jet Deckle. Çektirme civatası. (Eş anlamlı. Jet Dryers (Driers). Sürekli ve hızlı modifiye nişasta kâğıttan delikli şerit hafıza yapmak için üretilmiş dayanıklı pişirme sistemi. kalın dokulu sertifika basımında kullanılan karton. Jet kaplama ünitesi. Jet to Wire Speed Ratio. Jet pişirme. hamur kasasından çıkan hamurun yapılan. Jet Cooker. Kriko türlerinden biri. tereyağı türü ürünlerin üstünü örtmek için Jack Screw. (2) Kitaplarda koruyucu dış Jelly Protectors. Vidalı kriko. Japon kağıdı. Jakar makinelerinde. Kriko. Jöle üzerini veya kılıf. Bu oranın değişmesiyle kâğıdın enine ve boyuna genel adı. Japon dekoratif kâğıtları. hava jetiyle yaş kâğıtta kurutma yapan sistem. Sürünme hız. Ayar civatası. Air Deckle). Bazı sanat kitaplarında bu kenarlar dıştan görünecek şekilde ciltlenir. Jet hızı elek hızından Japanese Paper.

Valslerde yataklanan mil kısmı. Tam zamanında. hem de kısaltılır. Jet hızı. Konik rifayner. Jute Paper. Bir saniyede bir wat gücün harcadığı enerji (wsn. Kum vinçlerine benzemektedir. Üzerinde Junk. kuvvetin bir metre uzunluğa uçta yaptığı kaldıraç etkisi Jute Liner. Junk Seperator. (Jordan Jute Board. ezilir. bir sonraki aşamadan çıkan hamurun hızı. (2) Döner elekli makinede üretilen çok katmanlı ve tahta takoz çakılmış. konik rotoru olan öğütücü. Hint keneviri (selülozu). Eklem. (Bakınız. Tek ayak üzerinden uzanan kirişe kaldıraç. Job Lot. Pulper üzerine monte edilen bristol karton. Jüt layneri. Combo Box) Jute Pulp. Büyük bobin. hizaya sokmak. tam türde ürün. (1) Jüt. Çöp. Genç ağaç. bobini. Jordan Refiner). Jüt layneri. (Bakınız: Junk Separator). imkanları kullanarak yapılan bakım işleri. Hamur kasasından çıkan basınçlı çekme aşamasını atlayarak. büyük kâğıt bobinler. JIT. paket. Katmanlardan bir Kraft diğer gazete amaç elyafta hollender etkisi yaratmaktır. Çok ağır ürünleri paketlemede Jute Pattern. Büyük kâğıt Jute Wrapping. Normal paketten Jevellers Tissue. Dregs Well).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Jet Velocity. Ek yeri. Journal. Mücevherci bristolü. Çöp ayırıcı. Konik öğütücü. biriken hafif çöpleri pulper yüzyinden uzaklaştıran kovalı Jib Crane. Fabrikadan kâğıdı alarak başka ürünlere dönüştüren Juvenile Wood. Stok tutmadan. Taşlama. monte edilmiş vinç sistemi. Mücevherci pelürü. karşı akımlı yıkama. aralarına kartonu. Dayanıklı nakliye kautusu marka) Bıçak olarak bir dizi lama çelik kullanan. Kâğıtları eliyle destelemek. Junior Carton. Kuyumcu bristolü. Jury Rig. Jumbo Box. (Bakınız. Jütten yapılma bristol karton. O anı kurtarması için elde mevcut Job Card. Elyaflar hem hamuru olabilir. Bu tür firmaların talep ettikleri. Jütten yapılma kâğıtların genel adı. Jüt ambalaj kâğıdı. Burada çok harmanlı karton. Çöp vinci. Jute Linerboard.). Jüt desenli kâğıt. selülozu. Çöp kapanı. İş kartı. Just in Time) Junk Trap. Devamı olmayan Just in Time. Geçici tamirat. Topal vinç. Jüt zarf kâğıdı. Jute. (Eş anlamlı. (1) Bir enerji birimi. ağaçların selülozları genellikle kısa elyaflı ve cılız Jump Stage Counter Current Washing. Pulpere bağlı Jigging. Jumbo Roll. suyla bir önceki aşamada yıkama yapan yıkama yöntemi. Küçük karton paket. Jute Bristol. Dregs) mücevheri teşhir etmek için kullanılan açık pembe renkli Junk Remover. olarak çalışan ve ağır kütleleri tutan sistem. (2) Moment anlamında bir Newton Jute Envelope Papers. Öğütücü bıçaklarını taşlama. (1) Parti malı (üretim). (2) Hurda kâğıt Joint. (Nm). Jute Bag Paper. Joule. Junk Trap. (1) Kesikli çalışma modu. Jüt bristolü. Jumbo bobin. Torbalık jüt kâğıdı. (2) Spot. Atlama kademeli olmaktadır. Kâğıtta yapışma yeri. Kuyumcu bristolü. su 163 . (2) Elle kâğıt destesini planlaması. Olgunlaşmamış ağaç. Jordan Refiner. Jevellery Card Bristol. Çok kademeli selüloz yıkamada. Jul. daha az sayıda karton bulunduran bir tür pelür kâğıdı. Jüt kâğıdı. zamanında yapılan teslimatlarla sürdürülen üretim Jog. Mil ucu. İş. (1) Jüt kartonu. (Eş anlamlı. Büyük kutu. Jüt selülozu. Jevellers Bristol. Oksitlenmeyi önleyici bölünerek hazırlanmış. Job. kullanılan oluklu kutu (Eş anlamlı. Jordan.

Kid Weddings. Çıkan sonuçlar 1 Kinematic Viscosity. Paçavra selülozu üretmede Kaolin. Dudak teması kalıplı kesim. etiketlerde olduğu gibi. (Bakınız. Hindistanda (Dinamik vizkozite. Bu kâğıtlar kırtasiye türüdür ve Kaizen. Bir sıvının akmaya karşı iç direnci. sökmede de kullanılır. selülozları kâğıt yapımında kullanılan. Kâğıt ve kartonlarda K-B Board (Keyboard Board). dokulu kâğıt işleme tekniği. Eleklerde zift ve katran temizlemede kumu. K-B Sheating. Kizelgur. Çocuk davetiye kâğıtları. Ana performans baskı kuvveti ile yapılan basım. yapımında. iade ürün toplamı gibi. Selüloz fabrikalarında kireç üretiminde miktarını belirten derecelendirme sistemi. Hamurda (m2/s). İkinci valse de Kraliçe vals (Queen Roll) türü. aluminyum silikat şeklindeki beyaz seramik kili. Steno klavyesinde. Sürekli iyileştirme. Kral vals. bir seviyesinde değerle ifade edilmesidir. Bükerek çevirme. gramın onda özelliklerden. Kaolin. Araçlarda göğüslük diye anılan panellerin King Roll. Kayzen. Kid Kamyr Digester. K-B kartonu. Sürekli tarzda selüloz Finish). gerekli kimyasal miktarını belirlemede Kindling. Normal şartlarda bir gram kemik kuruluğundaki kimyasal maddelerin ambalajlarında belirtilmesi gereken selülozda tüketilen potasyum permanganatın.) yetişen bir ağacın salgısından elde edilen zamk. Kady® pigment karıştırıcısı. Japon iş anlayışı. yüzeyde ve hamurda dolgu olarak kullanılan basınçlı küre. Karaya Gum. Dudak teması baskı. Burkma. Kappa Number. Kinetik sürtünme. İğirme. vizkozitenin akışkanın yoğunluğuna bölünmesiyle bulunur. önemlidir. Gaz yağı. Dinamik ile 100 aralığında olmaktadır. Tutuşma. İş gücü aracılığıyla mektup yazma ve davetiye basımı gibi işlerde işleri küçük değişimlerle daha iyiye götürmeyi hedefleyen kullanılmaktadır. İş güvenliği açısından. kullanılan petrol türevi. Kappa sayısı. Kiss Dye Cut. denir. Mümkün olan en az Key Performance Indicators. Selülozda kalan lignin Kiln. göstergeleri. Kabuklu küçük bitki. Alev alma. Örneğin. elyaf bünyesinde mikro sıkışmalar ve yer Kenaf. kalıpla sadece üst katmanın Keyboard Paper. Kireç ocağı. Arkası yapışkan Kettle. Bir işletmenin veya onun bir biriminin belirli 164 . Karaya sakızı. bir ay içinde satılabilir kâğıt üretim toplamı. Kenaf. Kiss Impression. Burma. Pişirme kazanı. K-B örtü kâğıdı. Karaya zamkı. uzun elyaflı yıllık bir Kieselguhr. Rifaynerde. pişiriren kule tipi pişirici. Bu değer kâğıdın kullanılır. Kier. delerek işlemek için üretilen bir kâğıt türü. Kamir pişirici. Kinetic Friction. ağartılması için. taban kâğıdı olarak kullanılan patentli bir karton İlk vals de denir. Metso yapılmış. K-B kartonu yöntemiyle Kinking. Güderi tarzı işçilik Kady® Mill Dispenser. Ceketli nişasta pişirme kazanı. Kalenderde tahrik edilen en alt vals. Çocuk tenine benzeyecek şekilde. Filtre kumu. hayvanların kabuklarının kalıntılarından elde edilen silis Kerosene. kartonu. Kid Finish. elyaf floklaşmasını önler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ bir süre içindeki çalışma performansını gösteren ana K göstergeler. Steno kâğıdı. Kinematik vizkozite. Bebek teni tarzı işlenmiş. Panel birbirleriyle olan sürtünme şekli. (ISO 302-2004). Küresel selüloz pişirici. Gövdesinin kabuklarından elde edilen değiştirmeler yaratma. harfleri kesilmesi. Kâğıtta. üretilen patentli kâğıt. Kot kumaş artıklarının boyasını kullanılan. yumuşak patentli bir kuşe çözeltisi ve pigment karıştırıcısı.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kitchen Towel. Mutfak havlusu. Kâğıt mutfak havlusu.

Kozo. Dut (kâğıdı). Japonya’da dut ağacının kabuklarından

(Benzer; Hand Towel) (Bakınız; Kitchen Wipes)

elde edilen selülozla, elde yapılan bir kâğıt türü. Dut ağacı

Kitchen Wipes. Mutfak temizlik kâğıtları. Silme işinde

iç kabuğu selülozları çok uzun elyaflıdır. Bu nedenle

kullanılan kâğıt havlular.

dayanıklı kâğıtlar üretilmesini sağlar.

Kite Paper. Uçurtma kâğıdı.

Kraft. Kraft kâğıtları. Sülfat süreci ile elde edilen dayanıklı
esmer renkli kâğıt türlerine verilen genel ad.

Kitting. Takım hazırlama.

Kraft Bag Paper. Kraft torba kâğıdı.

K-M Model. (Bakınız: Kubelka-Munk Model)

Kraft Bitumen Paper. Kraft bitümlü kâğıt. Üretildikten

K.Number. (Bakınız; Kappa Number)

sonra bitümle kaplanan kraft kâğıdı.

Kneader Pulper. Yaş döküntü pulperi.

Kraft Board. Kraft kartonu. Oluklu mukavvada dış

Kneading Disperger. Yoğurucu disperger. Helezon

yüzeyde kullanılan kraft karton.

disperger. Kâğıt hamurunu helezon içinde sıkarak ve

Kraft Butchers. Kraft kasap kâğıdı. İnce ve parafin kaplı

yoğurarak elyafları açan disperger sistemi.

kraft kâğıdı.

Knife Barker. Bıçaklı kabuk soyucu. Kütük kabuklarını

Kraft Corrugating Medium. Kraft oluklu kartonu. Kraft

döner bıçaklarıyla soyan bir kabuk soyucu türü.

kartonu.

Knife Coating. Raspalı kuşeleme. Bıçaklı kuşeleme. Bir

Kraft Envelope. Kraft zarf kâğıdı. Büyük zarf yapımında

raspayla, fazla miktardaki kaplama maddesinin sıyırıldığı

kullanılan kraft kâğıtları.

kuşeleme yöntemi. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

Kraft Grades. Kraft türleri. CEPI EN 643 standardıyla

Coating).

belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. Genellikle kahverengi

Knife Edge. Bıçak kenarı. Bıçaklı kesimde bıçağın kestiği

ağartılmamış selülozdan üretilmiş kâğıttan yapılmış

taraf.

ürünlerin atıklarıdır. Uzun elyaflıdır, testliner ve imitasyon

Knife Over Coating. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

kraft yapımına uygundur.

Coating).
Kraft Liner. Kraft layner. Oluklu mukavva yapımında dış

Knives. Bıçaklar. Kâğıt kesiminde, giyotinde, konik

yüzeyde kullanılan kraft kartonu.

öğütücülerde kullanılan bıçaklar.

Kraft Linerboard. Kraft layner. (Bakınız; Kraft Liner).

Knock-off Shover. Yüksek basınç fıskiyesi. Pres

Kraft Manila. Manila kraftı. Manila selülozundan üretilmiş

keçelerinin temizliğinde kullanılan fıskiyeler.

görüntüsü verilmiş, herhangi bir kraft kâğıdı. (Bakınız;

Knot Drainer. Düğüm eleği. Hamur içindeki açılmamış

Manila Paper).

elyafları ayıran elek. (Eş anlamlı; Knotter)

Kraft Paper. Kraft kâğıdı. Sülfat selülozundan yapılma,

Knots. Düğümler. Kâğıt hamurunda açılmamış elyaf

esmer renkli ve çok dayanıklı kâğıtlar.

kümeleri.
Kraft Process. Kraft süreci. Sülfat süreci. Alkali kostik ve

Knotter. Düğüm ayırıcı. Selüloz üretiminde, az piştiği için

sodyum sulfit çözeltileriyle, odundan selüloz elde edilme

düğüm halinde bulunan parçacıkları ayırmada kullanılan

süreci.

sarsak elekler veya basınçlı elekler. (Eş anlamlı; Knot

Kraft Pulp. Kraft selülözü. Kraft süreciyle elde edilen

Drainer)

kimyasal sülfat selülozu.

Knotter Pulp. Düğümlü selüloz. Düğüm ayırıcının ayırdığı

Kraft Recovery Cycle. Kraft geri kazanma aşaması. Kraft

rejekler. (Bakınız; Knotter).

üretim sürecinde kullanılan kimyasalların likörden geri

Knurling. Tırtık açma. Temizlik kâğıtlarında, kenarlarda

kazanılması aşaması.

makine boyuna uygulanan desenli tırtık işlemi.
165

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kraft Sack Paper. Kraft torba kâğıdı. Kraft selülozundan
üretilen ve genellikle çimento torbası gibi torbaları
yapmada kullanılan kâğıt.
Kraft Test Liner. Kraft testlayner. Oluklu kutu yapımında
dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu.
Kraft Twisting. Kraft ip kâğıdı. Bükülerek çanta sapı
yapımında, ip gibi kullanılan kraft kâğıtları. (Bakınız;
Twisting Paper).
Kraft Waterleaf. Emici kraft kâğıdı. Tutkallama
yapılmamış kraft kâğıdı.
Kraft Waterproof. Su geçirimsiz kraft kâğıdı. Parafinle,
ziftle kaplanmış veya aşırı tutkallanmış kraft kâğıdı.
Kraft Wrapping. Kraft ambalaj kâğıdı.
Kubelka-Munk Model. Kubelka-Munk Model. Kağıdın ve
kuşe gibi opak cisimlerin yansıtıcılık özelliklerini
tanımlayan matematiksel bir yöntem.
Küster™ Roll. Bombe kontrollü taç vals. (Eş anlamlı;
Profile Roll)

166

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Laid Lines. Nervürlü elek çizgileri. Eğütör valsinin kâğıt

L

yüzetindeki sık ve paralel çizgili görüntüsü.
Laid Mold. El eleğinde üretilmiş. Yüzeyinde elek izleri
görülen el yapımı kâğıt.

Label. Etiket. Yafta.

Laid Papers. (1) Elek kağıdı. Safiha oluşturmak amacıyla

Label Cloth. Bezli etiket kâğıdı.

eleğin kullanıldığı kâğıtlar. (2) Düz kâğıt. Düz filigranlı

Label Manila Paper. Samanlı etiket kâğıdı.

kâğıt. Düz desenli egütör valsi kullanılarak üretilmiş
üzerinde elek izleri görülen kâğıt.

Label Papers. Etiket kâğıdı.

Laid Wires. Egütör eleği. Egütör valsi üzerine kaplanan

Labor. İş. Emek. İş gücü.

metal elek teli.

Laboratory. Laboratuar. Kâğıt testleri laboratuarı.

Laid Writing. Nervürlü yazı kağıdı. Düz filigranlı yazı

Laboratory Climatization. Laboratuar iklimlendirme.

kâğıdı. Egütör valsi kullanılarak üretilmiş üzerinde elek

Laboratuarı belirli sıcaklık ve nem koşullarına getirme.

izleri görülen yazı kâğıdı.

Labor Cost. İşgücü maliyeti.

Lake. Lake boya.

Lace Paper. Dantel kâğıdı. Bardak veya pasta altlığı

Lambert. Aydınlatma birimi. Bir cm2 ye düşen bir lümen

yapmında kullanılan, düşük gramajlı kalıp kesimine uygun

ışık miktarı.

kâğıtlar.
Lamellae. Katman. Selüloz lifi katmanları.

Lacquer. Lak. Cila. Sentetik reçine verniği.

Laminated. Kaplanmış. Lamine.

Lacquered Paper. Laklı kâğıt.

Laminated Base. Lamine taban kâğıdı. Çok emici,

Lacquering. Laklama. Kâğıt yüzeyini lakla kaplama.

özellikle sentetik reçine emdirilmek üzere üretilmiş, ahşap

Ladle Dryer. Tepsili kurutma. Düz tepsiler üzerinde

kaplama kâğıtları.

kurutma.

Laminated (Liner) Board. Lamine karton. İki veya çok

Lag. Gecikme. Gelen sinyale geç cevap verme.

katlı mukavemeti arttırılmış karton.

Lagoon: Gölet. Arıtma göleti.

Laminated Glassine. Lamine aydınger kâğıdı.

Laid. Egütör desenli. Nervürlü. Egütör valsiyle kâğıt

Laminated Paper. Lamine kâğıt. Akşap görüntüsü vermek

yüzeyinde birbirine paralel kabarık çizgi deseni görünümü

için kullanılan dekor kâğıdı. Emiciliği kaybetmeden, yoğun

verilmiş olan. (Bakınız; Laid Dandy Roll).

iç tutkallamasıyla yaş dayanım mukavemeti arttırılmış

Laid Antique. Antik yüzeyli. Nervürlü antik kâğıt. Egütör

kâğıtlardır.

valsi ile yüzeyi antika görünümünde nervürlü işlenmiş

Laminated Web. Çok katlı temizlik kağıdı. Havlu ve

kâğıt.

tuvalet kâğıdı gibi temizlik kâğıtlarında çok katlı yapı. (Eş

Laid Dandy Roll. Egütör valsi. Matal elekli vals. Kâğıt

anlamlı; Multiply Web)

makinesi elek bölümünde, kartona düzgün yüzey

Laminating. (1) Çok katlı hale getirme. (2) Çok katlı

kazandırmak için kullanılan vals. Bunun sonucu, yüzeyde

Lamination. Kaplama. Laminasyon.

elek tellerinin paralel çizgileri görülür. Bu valsler, Dandy
Roll diye geçen, filigran (yaş iz) vermek için kullanılan

Laminator. Laminasyon makinesi. Kaplama makinesi.

gren desenli ve arma desenli valslerin en basit yapıda

Lampblack Paper. Karbon kâğıdı. İsli kâğıt.

olanlarıdır.

Lampshade Bristol. Abajur kartonu. Abajurlarda

Laid Finish. Elek izli. Elek teli izi verilerek el yapımı

kullanılan düzgün yüzeyli bristol karton.

görüntüsü verilmiş.
167

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lance. Lans. Kurum üfleme borusu. Kazanlarda kurum

Lateral Porosity. Enine doğru gözeneklilik. Kâğıt enine

üfleme amacıyla kullanılan sabit veya elektrikle tahrikli

doğru dizilmiş gözenekler. (Eş anlamlı; Horizontal

boru.

Porosity).

Landfill. Moloz alanı. Çöp alanı. Çöplük.

Latex. Lateks. Doğal veya sentetik kauçuğun çözeltisi.

Landfilling. Çöp dökme. Pek çok çöplükte yapılan dolgu

Latex Board. Lateks kaplı karton.

ve düzleme işlemi.

Latex Trated Papers. Lateks kaplı kâğıtlar.

Language of Contract. Sözleşme dili.

Latewood. Geç odun. Yaz odunu. Yıllık odun halkalarında

Lanyard. Emniyet halatı.

daha yoğun ve kısa elyafların bulunduğu yazın büyüyen

Lapped. Bindirmeli. Ambalajlamada kenarların üst üste

koyu kısımlar.

getirilerek kapatılmış olması.

Lath. Levha. Panel. (Bakınız; Gypsum Lath).

Lapping. Bindirmeli katlama. Selülozu, pres sonrasında

Laundry Paper. Çamaşırhane kâğıdı. Yıkanmış

bindirmeli şekilde katlama.

çamaşırların boyalarının birbirine geçmemesi için üretilmiş,

Laps. Yaş selüloz. Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve

yağlı veya aşırı tutkallı, nem geçirmez kâğıtlar.

bu şekliyle sevke hazır selüloz.

Lawbook Cover. Kanun kitap kapağı kartonu. Bir kapak

Lard Paper. Kasap kâğıdı. Parafin emdirilmiş, domuz

kartonu türü.

etinin koku emmemesi için ambalaj kutusu içine

Lawn Finish. Kumaş dokulu kâğıt yüzeyi.

yerleştirilen kâğıt.

Lay Boy. Sehpa. Kesilen kâğıtların üst üste destelendiği

Large Scale. Büyük ölçekli.

platform.

Laser Paper. Fotokopi kâğıdı.

Layer. Katman. Çok elekli veya silindirli makinelerde

Laser Printing. Lazer baskı.

üretilen kâğıtlarda/kartonlarda görülen ve birbirinden
ayrılmayan katmanlar. (Eş anlamlı; Ply)

Last In First Out. Son giren ilk çıkar. Stoğa son giren

Layer Board. Ara kartonu. Seperatör kartonu. Kutu içinde,

ürünün stoktan öncelikli olarak çıkması.

ürünlerin arasına konulan kartonlar.

Latency. Gizli stres. Mekanik selüloz üretiminde, öğütme

Layer Insulation Paper. Trafo presbantı. Trafolarda sac

sonrası elyaflarda oluşan deformasyona bağlı kıvrılma.

paketin bobinle elektriksel temasını kesen karton türleri.

Latency Chest. Stres giderme bütesi. Termomekanik
öğütme sonucu elyafta oluşan stresi gidermek için belirli bir

Layout. Yerleşim.

sıcaklıkta bir süre hamurun bekletildiği depo. Bu işlem

Lay-up Maintenance. Koruyucu bakım. Bakımlı yedekleri

sonucu elyaflar düzleşirler.

stoklayarak gerektiğinde mevcutla değiştiren bir bakım

Latent Heat. Gizli ısı. Bir maddenin sıcaklığını

yöntemi.

değiştirmeden, onun fiziksel özelliğini değiştiren ısı.

Lazy Steam. Tembel buhar. Serbest buhar. Açıkta sis

Donma ve buharlaşma noktalarında kullanılan veya açığa

şeklinde görülen buhar.

çıkan ısı.

Lazy Steam Showers. Tembel buhar fıskiyesi. Safihada ön

Lateral Dimension. Enine boyut. Selüloz elyafının en

ıstma veya profil düzeltme gibi işlerde kullanılan buhar

ölçüsü.

fıskiyeleri.

Lateral Permeability. Enine geçirgenlik. Safihada makine

Leachate. Sızıntı su. Çöplerden süzülen su.

enine olan geçirgenlik

Leaching. Sızma. Toprağın derinliklerine kirleticilerin
sızması.

168

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lead. Kurşun. Ağır metallerden. Suda ve havada zehirli

restorasyon tekniği. Bu teknikte cilt sökülüp, yapraklar tek

madde olarak bulunmaktadır.

tek ayrılır ve iki taşıyıcı kâğıt arasında jelatine gömülerek

Lead Dryer. İlk kurutma silindiri. Genellikle çapı küçük

yaprak yeniden elde edilir.

olan ve kurutma grubunun en başına konulan kurutma

Lengthwise Cut. Boylamasına kesim. Dilme. Kağıdı uzun

silindiri. (Eş anlamlı; Baby Dryer)

dilimler halinde kesme. Genellikle bobin makinelerinde

Leading Roll. İlk silindir. Kurutma gruplarının ilk

yapılan kesim şekli.

sislindirleri.

Lens Tissue. Gözlük silme kâğıdı. Temizlik kâğıtları

Lead Pencil Paper. Kara kalem çizim kâğıdı.

türünde kutuyla satılan pelür kâğıtları.

Lead Time. Teslim süresi. Sipariş anından teslim anına

Letter Copying Paper. Mektup kopyalama kâğıdı. Bir

kadar süreyi kapsayan teslim süresi.

mektubun birden çok kopyasını almak için üretilmiş kâğıt.

Leaf Fiber. Yaprak selülozu. Manila, ananas gibi bitkilerin

Letter of Intent. Niyet mektubu.

yapraklarından elde edilen selüloz.

Letter Paper. Mektup kâğıdı. Mektup amaçlı kullanıma

Leakage. Kaçak. Su, yağ, gaz veya buhar kaçağı.

hazır hale getirilmiş ebatta kâğıt.

Leak Test. Kaçak testi. Boru hatları ve ekipmanlara yapılan

Letterpress Printing. Rölyef baskı. Kabartma baskı.

kaçak testi.

Level. Seviye.

Lean. Yalın. Minimum miktarda kaynak kullanan iş

Level Box. Seviye kasası. (Constant Level Box)

süreçleri.

Level Control. Seviye kontrolu.

Leatherboard (Paper). Salpa. Suni deri. Deri artıklarından

Levelling. Tesviye etme.

üretilmiş ve ayakkabı tabanlarında kullanılan mukavva.

Levelling Screw. Tesviye civatası. Seviye ayar vidası.

Taban astarının, üzerine diğer parçaların eklendiği temel
Level Measurement. Seviye ölçümü.

parçasıdır.

Level Transmitter. Seviye transmitteri. Seviye ölçen ve

Leatherette. Deri kâğıdı. Deri gürünümü verilmiş, cilt

geri bildiren saha cihazı.

kapaklarında kullanılan kâğıt.

LFL (Lower Flammable Limit). Tutuşma alt limiti.

Ledger Grades. (Bakınız; Ledger Paper).

Genellikle hacmin yüzdesi olarak ifade edilir. Bir solvent
Ledger Paper. Kayıt defteri kâğıdı. Muhasebe defter

buharının belirli bir sıcaklık ve basınçta hava içindeki

kâğıdı. Düzgün yüzeyli, pamuk selülözünden yapılmış,

tutuşabilir konsantrasyonudur. Bu değerin altında tutuşma

yüksek yırtılma mukavemeti olan, kütük kayıtlarını elle

gerçekleşmez.

yazmak için kullanılan dayanıklı kâğıtlar.
Liable. Sorumlu. Mesul.
Left Hand Machine. Kâğıt akış yönü sola doğru olan

Liability.Yükümlülük. Kontratta belirtilen, alıcı veya

makine. (Bakınız; Hand of Machine, Right Hand

satıcıya ait yükümlülükler.

Machine).

License. İzin. Lisans.

LEL (Lower Explosive Limit). Patlama alt limiti. Yanıcı

Lick Coating. Yalama tarzı kaplama. Tutkal preste yapılan,

bir gaz buharının, bir kıvılcım olması durumunda patlamaya

düşük gramajlı, mineral dolgulu yüzey kaplaması.

yol açacağı en düşük konsantrasyon. Hava/gaz karışımı

Lick up Couch. Dudak valsi. Elekten prese safiha

yüzdesel olarak alınır.

aktarmakta kullanılan ve genellikle bir kauçuk valsle

Leipzig Paper Splitting Technique. Leipzig kâğıt ayırma

birlikte görülen yarıklı metal vals.

tekniği. Aşırı hasar görmüş değerli kitapları kazanmak
amacıyla, Almanya’da elle yapılmaya başlayan bir
169

Gramajı düşük Life Cycle Assessment (LCA). Bir kâğıt ürünün ömür arası lignin bulunurken. Belirli aralıklarla bir liste üzerinden yapılan Light Weight Printing Paper. Boyalı kâğıdın ışıkta solma ligninle kükürt bileşiklerinin oluşturduğu yan ürün. Kireç taşı çökeltisi. Kireç ocağı. Ömür boyu maliyet. Aydınlık. Kapak bir Lignocellulose. kapağı açılıp alınabilen. kutu. Couch) Light Weight Coated Papers (LWC). Işık saçılım katsayısı özelliklerinin birbirine benzemesi. (Bakınız. Light Weight Coated (LWC). Kireç sütü. Lignin tutklları. Selüloz üretimi sırasında Lightfastness. Ömür. Hafif kuşeli Lien. değerlendirme. Kireç çamuru. Ayakkabı kazanılması. Belirli sayıya ulaşmış ve nakle hazır kâğıt Lignin Based Adhesives. Light Weight Paper. Betonda süresiyle ilgili ölçülendirme. Sözlüklerde ve tüm kaynakların. bakım ve yedek parça stok maliyetleri dahil. Lignosülfonat. Lift. Bunun bir türü şekerleme kutularıdır. Selüloz üretiminde yan ürünlerden biri. Forklift. değerlendirme programı. Genellikle havanın rutubeti maddesi gramajının yaygın bilinen değerlerin altında nedeniyle sönmüş kireç durumundadır. Ömür boyu. olması. Kapaklı karton kutu. Deste. Light Weight. toplam üretiminde parçalanarak ortamdan uzaklaştırılır. Selüloz üreiminde ligninin tutkal yapımında kullanılmak amacıyla geri Lift off Lid (LOL). Amorf ve maliyeti. Kaldırma araçları. Lignin geri kazanma. nakliye. Yumuşak ağaçlarda %26-%32 Lifetime. Ca(OH)2). Selüloz işletme. Kâğıt yüzeyinin çok az bir kaplama alınması için kostikle (Sodyum hidroksit. iki parçalı formaldehit reçineleri yerine lignin tutkalı kullanılmaktadır. (Eş anlamlı. Uygulanan kuşe miktarı 7- arasına konulan safiha taşıyıcı keçe. Lignin. Lignosulfonate. Bio Based Adhesives) Lifting Equipment. kâğıtlar. anlamlı. Lime Kiln. Bir ürünün ortaya konmasında kullanılan aralığındaki kâğıtlara verilen genel isim. Lignin. Genellikle dergilerde kullanılan Bu süreçte sodyum hidroksit sodyum karbonata dönüşür. Eş yüzlü. lignini Düşük gramajlı kuşe. (Eş faturaya oturur. yumuşak ağaçlarda %20-%25 arası süresi. Ömür boyu olarak üretilmiş kâğıtlar. Lick up 10 gr/m² dir. edilen tutkallar. Düşük gramajlı kaplama. İpotek. Light Weight Chip. İstif. Parlaklık. Kireç. lignin bulunur. Ahşap levha yapımında kullanılan fenol kutularında olduğu gibi. bunun yanında hücreleri ürünün planlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lick up Felt. Lightness. Genellikle 25-40 gr/m² değerlendirmesi. Biomass) Lift Trucks. Ömür süresi. Dudak keçesi. Tek yüzlü oluklu mukavva. çapraz bağlı polimerlerdir. Sodyum hidroksitin geri kazanılması için içine kireç ilave 170 . Düşük gramajlı yazı ve asıl amacı çevreyi koruma olan denetleme ve kâğıtları. Life. (Eş anlamlı. akışkanlığı sağlamada kullanılmaktadır. Lime Milk (Ca (OH)2). Dudak valsi ile kauçuk vals kâğıtlara yapılan kaplama türü. Brightness). (Bakınız. maddesiyle kaplanması. Düşük gramajlı. Lignoselüloz. Kaplama gramajı düşük olan kuşe kâğıtlar. çevreye olan etkilerini denetleme ve kutsal kitaplarda kullanılmaktadır. Ekipman ömrü. Ligninden elde veya karton destesi. Kâğıdın veya kaplama Lime (CaO. Kâğıdın elek ve keçe yüzeylerinin Light Scattering Coefficient. Yongalar. Like-Sided. Düşük gramajlı kâğıt. NaOH) pişirilir. Odunda hücre çeperininin içinde bulunan Life Cycle Cost. Alacak. Işık haslığı. Bir ekipman veya ve hücreye dayanım sağlayan. Lignin Recovery. sigorta. (Shouldered Box with Lift off Lid). Ek 4). Lime Mud (CaCO3). ambalajlama. tasarım. birbirlerine çimento gibi bağlayan madde. Kurumuş bitki artığı.

Bir ketenli bezle birlikte düz kağıdın baskı Lips. (2) Pamuklu paçavra selülozu. Linoleum Underfelt Board. Çizgiler yaş safihada elde edilir. Özellikle testlayner. Genellikle resim ve duvar kâğıtları sınıfındandır. Lines Per Inch (LPI). Multi Sectional Drive veya Sectional Drive) Lime Sludge/Sludge. Havlanma. Dudak. Kireç taşı çökeltisi içinde bir miktar kullanılan kâğıt çeşitlerine verilen ortak ad. Kireç söndürme. Test Layner ve Kraft fabrikasına gelen. (Organik Linens. Koza üzerinde kalan ve elle alınamayan kısa kaplanmış karton. selüloz. Linear Pressure. (Bakınız. Lintless Blotting. Tek şafttan tahrikli. İnç başına çizgi sayısı. Pamuklu kâğıtlar. Pamuk tohumlarından elle Linting. Linol altı döşeme kâğıdı. Yazı yazmak için üretilmiş defter veya mektup kâğıdı. Sıvılaştırıcılar. (Bakınız. Toz elyaf. (Bakınız. Kanvas kâğıdı. Linen Faced Paper. Keten kumaş görünümü açıklığı ayarlayan alttaki kenar. baskı Lint. Kireç çamuru teksif eleği. veya aşırı öğütme nedeniyle kopan elyaflar. (1) Kuşe karton. Linoleum Lining. Lincrusta Paper. Cetvel. kâğıt ve selüloz üretiminde topaklanarak zift paçavradan üretilen kâğıtların ortak adı. kâğıtlar. Lipophilic. birden fazla noktayı tahrik ettiği reaksiyona sokup kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) elde etme. Kayaç kalsiyum karbonat. Kalıp olarak linolün nedeniyle onun alternatifi olarak üretilen ve kullanılan oyularak kullanıldığı baskı. kâğıt üretiminde topaklanarak sakız Layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. (2) Silindir elekte farklı iki hamurla boylu pamuk elyafı. magnezyum karbonat ve bazı mineraller bulunur. Odunda bulunan ve yağı seven bazı Linen Papers. (Bakınız. Keten desenli kâğıt. soventlerde çözülürler. Linol kartonu. Line Shaft (Drive). sistem. Linter. Oluklu mukavva yapımında alt Lipophobic. Çizgili kâğıt. bir şaftla.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ edilir. Dudaklar. Linoleum Underfelt Paper. Muşamba kartonu. Linol altı döşeme kartonu. Lime Mud Thickener. Linter). Hamur kasası cetvel ağzına ait alt ve üst silindirleri arasından geçirilmesiyle elde edilen yüzey dudaklar. Linoleum Liner Felt). Oluklu Liquefiers. Bu nedenle alt layner ve üst layner diye 171 . yapılan kâğıt. Gri kâğıt üzerine beyaz kuşe Linter. kısa boylu pamuk elyaflarından üretilen tutkallama nedeniyle tüylenmesi. Lime Stone (CaCO3). Kireç çamuru filtresi. Pamuklu kâğıtlar. Calcium Soap). Kaplanarak yer döşemesi yapımında kullanılan kartonlar. Liners. Layner karton. Lime Mud). (Bakınız. Lined Board. (1) Linter selülozu. Tek bir tahrik Lime Slaking. Linen. Kireç taşı. veya ekranın çözünülürlüğünü tanımlayan ifade. Kireci (CaO) suyla (H2O) motorunun. (2) Bir seri iki katmanlı üretilen dış yüzeyde kireç çamuru denir. Linter selülozu. Yağı seven. Kâğıt yüzeyinden. Linoleum Liner Felt. Yağı sevmeyen. Linear Laid. Linter Pulp. Hurda kâğıtla kâğıt ve üst yüzeyde kullanılan kartonlar. Çizgisel basınç. hayvansal tutkallar) onun jelleşme sıcaklığını düşüren katkı Bazen dış yüzeyde dayanımı arttırıcı veya görsel çeşitli maddeleri. Tüylenme. işlemesi. (Sticky) şeklinde birikintilere neden olurlar. Tutkala katılıp (özellikle mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtların ortak adı. Çöken kalsiyum karbonata kireç taşı çökeltisi veya ikiye ayrılır. Hamur kasası çıkışında jet yönünü ve Linen Finish. Lip. Preslerde. kaplamalar yapılır. verilmiş kâğıt. Bir resmin Lime Mud Filter. yetersiz iç tutkallama niplerinde uygulanan basınç (kg/cm). Linol baskı. Lime Soap. Linen Finish). Kanvasa benzemesi Linoleum Printing. (1) Layner karton. Kâğıt yüzeyinin kötü ayrılamayan. Linerboard. (Bakınız. Eskiden kullanılan kâğıt makinesi tahrik yöntemi. Linter selülozu veya ekstreler. Tüylenmeyen sümen kâğıdı. (Pitch) şeklinde birikintilere neden olurlar.

Laboratuar test kâğıtları. Liquid Dye. Maktu tazminat. Canlı tabancası. ve suyu itme özelliğinden yararlanılan. Genellikle yağ bazlı çok renkli ofset baskı. Dosya seperatör bristolü. Besleyici. Liquid Packaging Board) Lithograph Book. Pigmentler bu sınıfa 172 . Düz bir yüzey üzerine basılacak ve Loader. (2) Preslerde ve kalenderlerde uygulanan baskı Listing Card Bristol. Likör. kazanma fırınına likör basmak için kullanılan püskürtme Live. Litogravür. Likör flaş tankı. kâğıdı. Lithco Süreci. gibi. çinko sülfür ve baryum bulunan. (Bakınız. bir tarafı su geçirmemesi için kaplı kâğıt. Live Bottom. Derin çukurlu baskı. Litho Blanks. Hamura verimeden önce ısıyla Lithograph Paper). Sıvı klor. kuşeli karton Lithograph Paper. beyaz veya esmer ve odun hamuruna dayalı iki/üç kez Lithograph Label Paper. bir veya her iki yüzeyi de su geçirimsiz kâğıt. Beyaz likör. Emici sifon Lithography. düz plakalarla Liquor. Lito baskı. Yük. Baskı yükü. Liquid Chlorine. sülfatın karışımı. Liquor Spray Guns. Test kâğıtları. plakayı maskelemek için Liquid Packaging Board (LPB). Likör lekeleri. Liquid Board. alt katı beyaz veya esmer selüloz ve orta katı Lithographic Process. Yükleme deformasyonu. Pişiriciye Live Steam. Litho Paper. İçecek kartonu. Cezai Müeyyide. (Bakınız. çözelti haline getirilmiş kimyasallar. Sıvı ambalaj kartonu. (Bakınız. basılmayacak alanların kimyasallarla belirlendiği baskı Loading. Kullanılabilir tank dibi. maddeleri. Liquor Droplets. Litografi. Üst kullanılan. sıcak ve basınçlı likörün püskürdüğü tank. üretilen meyva suyu ve süt gibi ürünlerde şişe olarak Lithographic Masking Paper. Litografik baskı sırasında kullanılan terimlerindendir. Litograf baskıda. Sıvı geçirgenlik testi. Liquor/Chip Ratio. Kimyasal geri Litmus Paper. yapılabilen ve tazminat gerektiren durum. Kâğıt endüstrisinde iç dolgu Liquor Flash Tank. siyah Lithogravure. Taşbaskı. (3) Kâğıda üretim aşamasında katılan dolgu bristolü. Litograf baskı plakası temizleme kâğıdı. Likör/yonga oranı. Litograf baskı kâğıdı. Kuşe Daha önceden belirlenmeyen. Lithograph Paper). Kazandan gelen basınçlı buhar. yeşil likör ve ağartma likörü bunun örnekleridir. Likör tabancası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Liquidated Damage. kâğıdın özelliklerini değiştirecek ve düzeltecek kalsit veya kaolin gibi maddeleri verme. Kitap ve basılı değerli Load Deformation. katı beyaz. Litofon. yapılan baskı tekniği. Etiket kuvveti. ortaya çıktığında tespiti kartonlardandır. Çok katlı olarak temizlikte kullanılan bir pelür kâğıdı. Litografik baskı kartonu. Yükleme. buharlaştırılan tüplerde taşınan klor. Litografçı temizlik kâğıdı. Litograf baskı kâğıdı. yük. Litograf baskı maskeleme kullanılan karton. Yükleyici. likör. Testlerde ürünlerin asidini gidermek ve kâğıda dayanıklılık sağlamak kâğıdın aşırı yüklenmesiyle oluşan bozulma. Selüloz üretiminde kullanılan sıvılaştırılmış. Düşük gramajlı Liquid Packaging Board. Canlı buhar. Kontrat Litho Coated Paper. Sıvı boya. Liquid Penetrant Test. Litografik baskı süreci. Lithographers’ Plate Wiper. Yağlı yüzeylerin mürekkebi çekme valsleri üretimi sonrasında yapılan sıvı geçirgenlik testi. Litho. (1) Kâğıt hamuruna dolgu maddeleri tekniği. (Eş anlamlı. gönderilen yongaya katılacak likör miktarının sabit olması Load. Litograf baskı etiket kâğıdı. için kütüphanelerce geliştirilmiş tekniklerden biri. Lithopone. Loading) Lithco Process. Pişirici çıkışında malzemesi olarak kullanılan. (1) Kâğıt testlerinde uygulanan istendiğinden yonga miktarına göre likör oranı ayarlanır.

Havlu gibi emici kâğıtların üretiminde kullanılır. Bir ekipmanın bakım amacıyla Long Ton. pamuk selülozundan yapılmış. Kilitlenme. Tomruk.047 kg. (Bakınız. (ISO 801) Log Pond. Kütük nakliyesinde Loose Leaf Ledger Paper. Mantık. Uzun yön. Kütük sürücüsü. Elyaf geri kazanma ve su arıtma işlemleri bu döngüde Load Shedding. Log Flume. Logging. Log Driving. Gren yönü uzun kenar. Loft Drying. Long Stock. Uzun elyaf. Long Grain. Loose Leaf Filler. Kayıt tutucu. Longetivity. yüksek Logger. Kilitleme. Yük paylaşımı. Locking. Makine yönü. kaplama. asılarak kurutulması. Lot. Döngü. Long Fiber. üretilen düzgün yüzeyli kâğıtlar. Kütük nakliyatı. Log Transportation. Bölgesel su izi. Loft Log. Yük faktörü. Demand Factor) Long Circulation. (Bakınız. Grain Long). Düzgün yüzeyli. doğal kurutma yöntemi. Görece olarak uzun elyaf. basıncı arttırma. elle yazarak uzun süre saklamak göre saklayan defter. Loan Paper. İnceleme. hakkında bilgi alma. Et katlanmış. ebat Long Free Stock. Keçiboynuzu çekirdeği zamkı. ürünlerinin buzlukta suyunu kaybetmemesi için kullanılan. Kütük kayıtlarını/verileri tarihine yırtılma mukavemeti olan. Long Direction. Lockout. Öğütme sonrasında uzun elyaf. Konaklama masrafları. için kullanılan dosya kâğıtları. hamur birden fazla motorla tahrik edidiği noktalarda yükün hazırlamada kesafet sulandırma gibi işlerde kullanılması. Drying) Log Driver. Makine yönünde Locker Paper. gibi ortam. Festoon Drying. Gevşek kuşe. Uzun döngü. Nehirle sevk edilen kütükleri Loose Coating. Şirket yazışma kâğıtlarında veya kâğıt paralarda. Fleto kağıdı. 1016. enerjisini kesme. santrallerinde kullanılan kurtarıcı bir işlem. Kâğıdın direklere ve iplere üzerine sererek yapılan. Ayni tür selüloz balyasının sayısı. Sererek kurutma. kopmalar gibi nedenlerle oluşan kayıp süreler toplamı. Devre. Yararlanılır zaman içinde arıza ve getirmek. Gren yönü. Bölgesel fligran. kenarın gren yönünde olması. Lot. Lodging Expences. azami çekilen enerjiye oranı. Uzun elyaf. Uzun elyaflı serbestliği yüksek hamur. Elektrikte veya buhar yapılır. Kütükleri nehir yoluyla taşıma. (2) Basıncı arttırma. Kütük yüzdürme kanalı. Derin dondurucu kâğıdı. Logic. Saf pamuk selülozundan Kâğıdın makine üretim yönü. Yazışma kâğıtlarında kâğıdın tam ortasında bulunur. motorlar tarafından paylaşılması. Gren yönünde katlanmış. 2240 libre. Kâğıdı ışığa tutarak formasyon Locust Bean Gum. Kayıp süre. (Eş anlamlı. filigranın hep aynı yerde olması. bilgisayar vs. Ağaç kesmek. Ağaç keserek tomruk haline Lost Time.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ girmez. Kâğıt makinesinde kısa Load Sharing. Kütük göleti. Kasap kâğıdı. Yük atma. Kaliteli dosya yedeği/kâğıdı. Kütük dilici. Load Factor. Kütük sürme. Birbirine tutturma. Ağaç gövdesi. Kâğıda iyi tutunmamış kuşe yönlendiren eleman. Uzun ömürlülük. El yapımı kâğıtları bir seki Loop Drying. Kasap kâğıdı. Dayanıklılık. Preslerde ve kalenderlerde Log Splitter. Kullanılan ortalama enerjinin Loin Paper. Elek ve presler gibi yükün döngüden artan suların ve diğer suların toplanıp. kullanılan su dolu kanal sistemi. Kolej yedeği. Askılı kurutma. 173 . Bir kâğıtta uzun su geçirmez yağlı kâğıt. Localized Watermark. kesiminden sonra. Loop. Look Through. Borç senedi kâğıdı. Dosya yedeği. Long Fold.

Düşük verim. Elekte vakum bölgesinde kaplamalı bir vals. Kostik. Sifon valsine bağlı kâğıt. Fosforlu. Lüminesan kâğıt. Kumanya sarma kâğıdı. suya konulduğunda toz halde olup. Luminous Paper. Çözünmüş selülozdan elde edilen. Yağlama güzergahı. Yağlama elemanının düzenli olarak izlediği rota. Elekte su alınmasına olumlu katkısı olan yumuşak Lovac. Ezme valsi.) olması. Luminosity. (1) Parlak görüntülü. Hava geçişini ayarlamakta üzerinde küçük bir pres gibi işlevi olan yardımcı bir vals. Kuşelemede. (Eş Low Efficiency. yapılar. Alçaltmak. Kaba işli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lottery Paper. Yağlamada kullanılan yağlar. Hoperlörlerde Lump. koni Lunch Roll Paper. Sıvı sevmeyen asıltılı makine arasındaki akıcılığı sağlayan maddeler. Bir paket kâğıdın standart kâğıtlar. Genellikle layner kâğıt üretiminde kullanılan sifon etkisiyle düşük vakum yaratan kasalar. Düşük sayılı. Keçeyi vakum Dolgu maddelerinin davranış biçimi. Fosforluluk. Pırıltı. Luminescent Pigments. LFL) Nişasta gibi. Fosforlu silerek yazma gibi özellikleri bulunmayan kâğıtlar. Lower Explosive Limit. 174 . Yağlama fıskiyesi. Caustic) Lower. kuşe kâğıtları. (1) Yağlandırıcılar. Lye. Fosforlu kâğıt. oluşturan ve tabana çökerek. Panjurlu klepe. anlamlı. Low Angle Gloss. Loudspeaker Cone Paper. Lubricating Shower. Düşük gramajlı parlaklık. Elyaf kümesi. açısının düşüklüğünü belirtir. Low Angle. Lumen. Suya bırakıldıklarında dengesiz bir durum Yağlayıcılar. Lubrication. Aşağı indirmek. Lüminesanlık. daha sonra Low Finish. rejenere selüloz elyafı. kullanılan damperli yapı. Düşük açıda (yatayla 15°de) ölçülen LWC (Light Weight Coated) Papers. çok az bir suyla ıslatan fıskiye. kâğıt ile Lyophobic Colloid Systems. (2) sistemler. Lüminesan. Kostik soda. Hoperlör kâğıdı. kullanılır. İndirmek. Sifonlu vakum kasası. Sıvı sever asıltı sistemleri. sayının altında (500 ad. Lubrication Route. bozuk dağılım veren sistemler. titreşim sağlayan. Lyocell. Lüminesan pigmentler. yansıtıcılık. Eksik. LEL) Lyophilic Colloid Systems. üzerine Luminuos Reflectivity. Lüminesan yansıtıcılık. Kâğıdın tam parlak veya tam mat suyu emerek şişen ve ortamda düzgün dağılım veren olmadığı durum. Odun elyafının ortasındaki boşluk. çalışan ve sifon valsinin vakum etkisi sırasında safiha Louver. oldukça hava geçirgenliği yüksek olan Lump Breaker Roll. Düşük gramajlı kuşe kaplanarak üretilmiş Low Count. Topak. (Bakınız. Kopyalama. Düşük açılı. Yağlama. (Bakınız. Liyosel. Piyango bileti kâğıdı. Sodyum hidroksit (NaOH). Lubricants. Fosforlu pigmentler Luminescent. Lower Flammable Limit.) Luster. (Konik Jordan rifaynerlerde. kasası (Uhle Box) öncesi aşınmasın diye düşük basınçta. Lümen.

Islatarak yumuşatma. Makine döküntüsü. döküntülerle. Makine bölümlerinde. tahrik grubu. Machine Coated Board. kâğıtlar. Makine durum izleme Machine Fill. Yumuşatma. Elek. en son yüksek kesafetli ve tam harmanlanmış hamur kamburlaşma. Makine eni. Machine Crepe). Makine kırılması Machine Coated Paper. Machine Control System. Machine Deckle.(Sayı) Bin (Romen rakamı). Kâğıda dönüşmeden Machine Directional (MD) Warp. Machine Calender. sonraki net en. olarak üretilen veya sonradan bu renge dönüştürülen. (Bakınız. Kâğıt makinesini döndüren amaca göre farklı özelliklerdedir. makine eni. Makinede veya hurda kâğıdın ıslatılarak yumuşatılması. (Bakınız. Proses M kontrol ile farkı makine üzerindeki algılayıcıları kullanarak bir PLC ile bir kaç mili saniye gibi aralıkta çok hızlı çalışmasıdır. Makinede elde edilebilecek. Makine kontrol sistemi. rutubet veya kalınlık üretim hattında kullanılan kalender. sigortası. kontrolü. Kâğıt Machine Finish. Stuff Chest) boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu Machine Clothing (Paper Machine Clothing). Makinede kuşelenmiş. keçeler ve özel tambur ceketleri bulunmaktadır. sırasında kaplanmış kâğıtlar. 1000 adet kâğıt. Machinery Breakdown Insurance. genellikle sentetik iplerden özel ebatlarda (Bakınız: Warp Level) dokunmuş ve dikilmiş tekstil ürünleri. Makarna kâğıdı. Kâğıt makinesinin çeşitli bölümlerinde Layner kâğıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. şaftlar ve Machine Coated. 500+500 adetlik iki top Related Machine Control System) kâğıt. Macaroni Paper. 1000 adetlik herhangi tür iki top kâğıdın (üretim sırasında). Gerçek anlamda makine tasarım sistemi. Makinede Kreplenmiş. Kâğıt makinesinde M (Ağırlık). Maceration. kenar ıskartası çıktıktan analiz eden sistem. kopma sonucu ortaya çıkan enine olan yöndür ve grene karşı da denilmektedir. Sectional Machine Drive).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ elemanları ve yazılımdan oluşan kontrol sistemi. Makine yönüne kontrol. Machine Direction Control. 6). Makinede kuşelenmiş karton. İki kenar arasındaki makarna paketlemesinde kullanılan kâğıt. M (Alan). Safety M. Machine Crepe). Buhar elekler. Kâğıtta buna dik olan diğer yön. (Bakınız. Machine Efficiency. (Ek. preslerde. Machine Crepe. Kamburluk tekstilleri. pres keçeleri ile kurutma keçeleri kullanım yerine ve Machine Drive. (2) Yanına kâğıdın türü 175 . Bunlar arasında Machine Dried. Machine Condition Monitoring. 1000 ft2 Machine Creped. Makine bütesi. Kâğıt üretimi denilmektedir. Makine yönü. silindirleriyle kurumuş kâğıtlar. (Bakınız. Machine Chest. makinede makinesinin işlevselliğini sağlayan algılayıcılar. tutkal preste ve mal sarıcıda yoğun kontrol devreleri bulunur. Yanki silindirde krepleme yapılmış ağırlığı. Makine kalenderi. Makinede lacivert renkli Machine Creping. safihanın hareket ettiği yön. kullanılan. Oluklu mukavva üretiminde layner kâğıdın bütesi. Yongaların Machine Direction (MD). titreşim verilerini toplayıp eni. (Eş anlamlı. kontrol üretildiği haliyle sunulan kâğıtlar. bobin makinesi artıkları. Bunlar motorlar. Makinede kurutulmuş. Makine yönüne önceki. Kâğıt üretimi kaplinlerden oluşur. gramaj. Makine tahriki. Makine çerçevesi. Makine randımanı. makine sırasında yaş veya kuru olarak. Buna gren yönü de Machine Broke. Makine mukavvada meydana gelen kamburlaşma. Makinede kuşelenmiş kâğıt. Makinede işlenmiş. (1) Yüzeyi. redüktörler. Özellikle elekte. Kâğıt makinesinde Makine yönüne yapılan.

(Bakınız. Makine şasesi. Bu tür Machine Finish Book Paper. Litho) Machine Stack. kurutma gruplarını Tender) kapatan özel oda. Makinede perdahlanmış. Makine kalenderi. Machine Glazed Litho. (Bakınız. Machine Finished Specialities (MFS). kitap kapağı olarak Machine Room. Makineye hız vermek için kullanılır. Yanki silindirde. M. Makineden kullanılan. Magazine Cover Paper. Makinede. Havbe. yüzey düzgünlüğü kazandırılmış veya parlatılmış Machine Speed. pamuk selülozundan yapılmış. makinesinde. Makinede (üretim sırasında). Büyük molekül. amaçla kullanılan ürünlerden biri anlamına gelmektedir. Makine dışında parafinleme işlemi yerine. Genellikle Kuşeleme. Watermark). Litho). Kâğıt makinesi veya baskı kâğıtlardan herhangi biri. Düzgün kitap basımında kullanılan kâğıtlar. Makine eni. Şase. Kayıt defteri kâğıdı. ekinde verilen ve gazete kâğıdına göre daha dolgun ve Ekipmanın kendisindeki yapısal nedenler. Perdahlı. (Yanki) silindirde tek tarafı parlaklaştırılmış Genellikle elek valsi motoruna ait hız sensöründen alınan Litografik baskıda kullanılan kâğıt veya karton türlerinden hız bilgisi. o Machine Pit. dayanıklı kâğıtların ortak adı. Yüzeye uygulanacak mal sarıcıdaki net safiha eni. Baskıda sorun çıkarmama. Genellikle kâğıt makinesi sorumlusu. herhangi biri. Machine Wire. maddeleri kâğıt makinesinde verme. Büyük ölçekli. Kitap kâğıdı olabilecek yüzeyli. Makine eleği. Makine sorumlusu. (Eş anlamlı. birim zamandaki üretim hızı veya baskı adedi. Machine Finish). Makinede üretilmiş Machine Runnability. (Eş verilmiş (kâğıt). Kâğıdın çerçeve kenarlarının su jeti ile anlamlı. kesilmesi sonucu hafif tırtıklı kenar görüntüsü. Makinede işlenmiş kitap kartonların genel adı. Machine Room Ventilation. temposu gibi faktörlerin. M. kütük kayıtlarını elle yazmak için Machine Finish Cover Paper. Makinede Machine Width. Klasör ayıraç kartonu. sanat kâğıtlarında elde yapılmış kâğıt hissi verir. Makinede yükleme. İri ölçekli. kâğıt makinesinde yapılan yüzey kaplaması. Machine Glazed Machine Tender. iklim koşulları veya aksamayan üretim Machine Frame. Kâğıt makinesi salonu. Kapak kâğıdı. Polimer molekülü. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. yapısal özelliği. 176 . (Bakınız. (Benzer. gümrük amaçlı çizgiler. Machine Posting Index. yaşken verilmiş ve ürünün belirli partiden veya fabrikadan olduğunu gösteren. Machine Treated Buchers Paper. kullanılan kartonların herhangi biri. Makine hız referansı. Kuşe dergi Machine Mark Stripes. Makine gövdesi. Makinede çalıştırılabilme. ham maddenin hacimli 3. Perdahlanmış Litografik baskı Machine Speed Reference. Makine salonu Machine Finished (MF). Machine Posting Ledger. Makine özel kâğıtlar. Kâğıt makinesi. İşaret çizgileri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eklendiğinde o türe özellikleri olarak çok yaklaşmış. Kâğıt kenarına kapak kâğıdı. Bu görüntü Macroscopic. tek tarafında Machinery. Machine Loading. Elek. Dergi kapak kâğıdı. kâğıdı.G. kâğıdı. Elek altı bütesi. Makine genişliği. Machine Glazed Poster. Çok çeşitli olmakla birlikte özellikle gazete çalışma koşullarının iyi olması. mukavemeti olan. Makine operatörü. hamur kâğıtlar. Makinede tutkallama. Makine. Makine salonu. Makinede işlenmiş Machine Imprinted. her hangi bir kâğıt. Filigranlı. Machine Made Deckle Edge. çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. kâğıt makinesi veya baskı Machine Glazed (MG). havalandırması. Polimer Molecule). Makine hızı.G. makinelerinde uygun olması. Makinede çerçeve kenarı Macromolecule. yüksek yırtılma kâğıtların herhangi biri. Makinede fligran verilmiş kasap kâğıdı. Back Machine Hood.

suyun Main Steam. Make up Alkali. Zorunlu ve Magnesium Bisulfite. Prova pelürü. Maintenace Instructions. öğütülmüş kalsiyum karbonat. basımında kullanılan kuşeli veya Kuşesiz kâğıtlar. olarak ilave edilen sodyum tuzları veya bileşikleri. kullanılan su. son aşamada durumu görmek için Main Mineral Fillers. Hamur olduğu için kullanılan. Bakım hatası. Kuşe çözeltisine katılan. kalitesi açısından kaliteli kâğıtlardır. eleme. besleme. Magnezyum süreci. Magnefit süreci. öğütülmüş kalsiyum karbonat. 177 . Ana buhar. Maintenance. Tahribatsız test yöntemlerinden biridir. Bakım stratejisi. dağıtma. olanlarıdır. terim. Önemli tamirat. Tamir edilebilir. Makeready Waste. imza tanıma. Önemli duruş. Main Frame. Manyetik mürekkep karakter tanıma. Kenar kesici ve safiha enini Make up Water. Bakım aralığı. Süper Kalenderli ve Maintenance Error. Baskı hazırlığında. (Bakınız. yüzeyin altındaki çatlakları ve kesiklikler tespit edilir. Ana kasa. Ana dolgu maddeleri. Bakım ekibi. İlave su. Eski kitap ve Maintenance Period. Sülfat süreci için hazırlanan ve kullanılan Main Pigments. Magnefite Process. Bakımı yapılabilir. kimyasal. üzerine üretilen malın sevkiyatı için. Magnezyum bazı. Makaroni Paper). Üret ve karakterleri tanıma yöntemi. kalitesini düzeltmek veya suyun sıcaklığını düşürmek için Maintainable. Eksileni tamamlayan. düşük gramajlı kuşe kâğıtları (LWC) bunlardan önemli Maintenacefree. baskıda kullanılan pelür kâğıdı. Silindir makinede sifon Make up Salt Cake. Kimyasal geri kazanma sürecinde ek karbonat. Sifon presi. Maintenance Tools. Patentli bir süreçtir. Bakım gereçleri. Fabrikaya gelen canlı buhar. Magnezyum Bisülfit. Major Repair. gerekli talimatı Bu testle ferromanyetik malzemelerde yüzeydeki veya bekleme üzerine kurulu üretim planı. Takviye su. Makeready Tissue. Deneme baskı atıkları. Main Press. kaolin. Main Squirt. kaolin ve çökelmiş kalsiyum Make up Chemical. Çok geniş anlamda dergi Maintenance Cost. öğütme gibi süreçler. Ana pres. Bakım sıklığı dergilerin. pulperleme. Maintenance Strategy. matbaa atıklarından elde edilen. Manyetik parçacık testi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Magazine Paper. sülfat. Fabrikanın büyük arızalar Magnetic Ink Character Recognation. Magnesium Base. Zayıf bir baz türü. Ana temel süreçler. Majör tamirat. Takviye. Magnezyum büyük tamirat bazlı selüloz üretiminde kullanılan kimyasal. Takımlar. magnezyumun geri kazanılması kolay Main Unit Processes. Kâğıt yapılan. Ana pigmentler. Bakım. Bilgisayarın ana kasası. Selüloz üretiminde. Manyetik ıslak gibi zorunlu nedenlerle yaptığı plansız duruşlar. Prova baskı pelürü. Major Shutdown. Siyah liköre eklenen susuz sodyum presi. talk ve çökelmiş kalsiyum karbonat için kullanılan genel Make up. Onarma veya yenisini alma kararı. Kapalı sistemlerde ayarlayan fıskiye. Sipariş Magnetic Particle Testing (MT). Dergi kâğıdı. Üret ve beklet tarzı sipariş. Ek. Dergi selülozu/hamuru. hazırlama bölgesinde yürütülen. Bakım maliyeti. mürekkebi giderilmiş hamur. temizleme. Makaroni Wrapping Paper. Bankalarca kullanılan. Make or Buy Decision. sevkiyata hazırla anlamına gelen sipariş yöntemi. manyetik olarak el yazısı imza türü Make and Hold Order. Bakım gerektirmeyen. Magazine Stock. çeşitli nedenlerle eksilen suyu tamamlamak. Eklenen. Bakım talimatları. Baskı Maintenace Crew/Team. hamuruna katılan. Ana fıskiye. magnezyum Bisülfit bazlı süreç.

Elle kontrol. (Eş anlamlı. Manila etiket kâğıdı. Manual. El kitabı. Backup. Mermerli kâğıt. Dikiş yeri. Manila keneviri kâğıdı. Manuscript. Manifold Copying Paper. Kontrolör üzerinden yapılan veya kapalı kapların içine girebilecek çapta bırakılan elle düzeltici eylem. Çoklu kopyalama kâğıdı. yatak ile dönen merkezleyici parça. hamur giriş borusu. Manila torba kâğıdı. Üretim emri. Çemen tohumu gibi bazı Mandatory. Sipariş üretimi. (Bakınız. Hazır stoktan teslim Manila Hemp. yerine. Harita kâğıdı. Cıvatalarda olduğu gibi dışarıya Manila Rope Paper. Manway) Manual Control. Marbled Paper. Manila Paper). Mannogalactan. Çoklu karbon kopya kâğıdı. Male Thread. Hamur kasası Manufacturer’s Joint. Müsvedde. makine eni boyunca düzgün bir şekilde dosyalarda kapak olarak kullanılan düşük gramajlı dağıtan. Yönetim. Manila ambalaj kâğıdı. Yönetim Manila Wrapping. Manila Fiber. Hand Control) Manifold. Pamuk selülozundan yapılma. Manila selülozundan yapılma Marble Paper. Manila Rope Shipping Sack Paper. Elyazması kapak kâğıdı. Manila Tag. Manifold. Manogalaktan. (Eş anlamlı. Management. Zorunlu. Yağlı kâğıt yapımında kullanılan Manila taban kâğıdı. Malleable Iron. Hamur akışını hamur Manuscript Cover. kâğıdı. 178 . Seam). Manila Paper. Manual Manifest. Manila selülozu. katlama dayanımı olan. selüloz kaynağı bir ağaç. Amerika’da yetişen. Sarı saman rengi. DCS üzerinde kayıtlı verileri yönetime Manila Writing. Bir eksen etrafında rulmanlı hamurunda kullanılan bir iç tutkal. Bristol. Ekipmanın. Manifesto. kolay eskimeyen kâğıt. (Bakınız. Manila for Oiling. Manila kâğıdı. Management Information Systems (MIS). Abaca). Akçaağaç. Marble Paper). Manhole) Manifold Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Making Order. İmalatçı ek yeri. Manhole. Manifold) Manway. Manifold Copying Paper). Manila keneviri selülozundan yapılma Map Paper. Manufacturing Order. Dövme demir. Çelik dövme. Dekoratif görünüşü çizim kâğıdı. (Eş anlamlı. buhar silindirlerinin Manual Backup. Manuel. nedeniyle. Kuzey kâğıdı. Erkek diş. Çınara benzeyen yaprakları olan. Sipariş emri. (Bakınız. Akış dağıtıcı. (Eş anlamlı. Manuscript Cover). Yüksek selülozundan yapılma kâğıt. Elle kontrol. Ebrulu kâğıtlar. Abaca). Elyazması kasası içinde. Dağıtıcı boru takımı. Çoklu kopyalama kâğıdı. Manifold Distributor. Manila çuval kâğıdı. tutkallı dayanıklı bir kâğıt türü. Adam deliği. Daktiloda ikinci ve üçüncü yapraklar olarak kullanılan pelür Manuscript Binder. (1) Manila keneviri (2) Manila keneviri Map Litho Paper. Mandrel. akışı dağıtmak için konulmuş hamur kasasına kutularda fabrikada yapılan tel zımbalı birleştirme yerleri. El yazması. Adam deliği. Litho baskı için harita kâğıdı. Kâğıt Mandrel. çok borulu ve kendi içinde basınç dengelemeli koruyucu bir kâğıt. (Bakınız. Taslak. Malafa. Guar Gum). desenli kâğıt. Manila rengi. Beyanname. (Bakınız. kapaklı insan girme deliği. (Eş anlamlı. veya yetkisi olanlara raporlayan sistem. Mecburi. Manila yazı kâğıdı. Manila Drawing Paper. (Bakınız. Karbon kopya Maple. bilişim sistemleri. özel alınmış üretim siparişi. Manila. borularla bağlanan Manifold. bitki tohumlarında bulunan bir karbonhidrat. bakan dişleri olan. kitap kapaklarını kaplamakta kullanılan mermer Manila Fiber. Manila Bristol. Manila Color. Oluklu öncesi. (Bakınız. Kılavuz.

ısıl toplamı. Marking. Düz veya desenli bardakaltlığı Market Pulp. Kimyasalları verilen pres. Bir maddenin özelliklerini belirten form. Maskeleme kâğıdı. Mass Deacidification. Bunun alternatifi yüzey boyamadır. Matrix Board). İç tutkallama. 179 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Marbling. istenmeyen alanları kapatmakta kullanılan kâğıt. Mühendislik grup kitaba uygulanması nedeniyle. İz valsi. ürün Martensitic Stainless Steels. (1) İz keçesi takılarak kâğıda iz Match Stem Stock. Kibrit-kitap kapak kâğıdı. asitsizleştirme süreci. Olgunlaştırma. ayni anda birden çok kitaba uygulanan Maturing. Odun matrisinde lignin. Desenli pres valsi. Masking Paper. Keçe veya kullanılan ve çoğu kez boyanan karton. işlenmesi zor. Mass Balance. (Bakınız. Material kapak olarak kullanılan karton. Mat. Stereotipide kullanılan dişi Masonary Works. Material Handling. Matris kâğıdı. Masking. Kütle. Mat Stock. Marking Felt. işlemle sertleştirilen. Balance). sağlanabilen azami üretim miktarı. Mevsiminde. sert dokulu kibrit çöpü yapımında Marking Roll. kalıp kartonu. Baskı kalıbında. egütör valsi kullanmadan. Kütle dağılımı. Çok düşük korozyon dirençli. Match Book Cover Board. Mat yüzeyli resim kâğıdı. Çeşitli türde elyaflardan yapılan. Azami kapasite. kütle kelimesi kapasitesi. sigorta. Nakliye. yaş kâğıda aktaran iz valsi. (2) kâğıdı özelliğinde. Masking Tape. (Mass Balance). belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Mass Distribution. Kütle boyama. Mermerli görüntü vermek Mass Flowmeter. Arzu edilen özelliklere getirme. Kalın karton. Kütüphanelerde. Mark. Preste. Hamura tutkal verme. görüntü verilmesi. Hamur haldeyken yapılan Matte Finish. Marking Press. manyetik özellikli paslanmaz çelik. (Eş anlamlı. Filigran veya Gofraj izi. Single Sheet Method). yapımında kullanılan esnek yapılı bir karton. İz. Surface Colouring) Matte Art Paper. genellikle her tür kâğıda uygun elyaf cinsi. Martensitik paslanmaz bedeli gibi. İz keçesi. Tek bir yaprak yerine. Ebru deseni verme. Verimliliği dikkate alarak kullanılmaktadır. ürün kullanılana kadar yapılan tüm harcamalar çelikler. İnşaat işleri. Mat yüzeyli. Mat Board. Maskeleme. (Bakınız. (Bakınız. Genellikle krepli pelür Matrix. ışığın geçmesinin Material Safety Data Sheets. Kibrit kutusu kullanılan keçe. desenli pres valsi yüzeyindeki izi Material Balance. Yaş Margarine Wrapper. Kibrit çöpü kartonu. Malzeme aktarma/yükleme. Satış amaçlı selüloz. (2) Üzerine iz işlenmiş kauçuk kaplı pres valsi. Keçe kartonu. (Bakınız. amacıyla hamura bazı maddeler ekleme. Maskeleme bandı. Etiketleme. Boyacı bandı. Selüloz olarak satılmak üzere üretilmiş karton. Kütle akış ölçer. formu. Elyaf dağılımı. (1) Stereotipide kullanılan dişi kalıp. Madde balansı. Kütle balansı. Malzeme güvenlik bilgi istenmediği alanları kapatma. Mass Sizing. Mass. Tasarlanan kapasite. kâğıda özel iz vermek için Match Box Board. Olgun. Kütle asitsizleştirme işlemi. İz presi. Kütle tutkallama. Material Cost. Matrix Board. Malzeme maliyeti. Mass Colouring. Kâğıt veya karton yüzeyine mat boyama işlemi. topluca bir Maximum Capacity. Margarin ambalaj kâğıdı. Kibrit kutuları ve kitap kapaklarında kullanılan karton. Pazar selülozu. Matt. Kibrit kutusu kartonu. Mat. emici özellikte yapılmış. Markalama. Mature. Surface Sizing) kâğıt türü. yarı selülozlar ve bitki ekstreleri bulunur. Pazar veya ilan panosu yapımında kullanılan çok sert ve kalın malı selüloz. Yağlı bir tutkallama. Matris. boyanacak yüzeyde boyanması Hücreler arasını dolduran madde.

Gazete kâğıtları ve gri kartonlar gibi ikinci hamur kâğıtlar. Kasap kâğıdı. Ölçü başlığı. de denilmektedir. Azami genişlikte (safiha). Motorların yol vericilerinin bulunduğu elektrik panoları. Kenar Measurement. (Bakınız. Ölçü elemanı. Kraft kâğıdından Bobin makinesinde kenar kesimleri de yapıldığında kâğıt şerit metre yapmak için üretilen uzamaz yapılı kâğıt. Ortalama. Kâğıt makinesinde eleğe veren tanklar. Kesikli pişiricilerde yapıldıktan sonraki en büyük en. eni biraz daha azalır. yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Bir cihaz veya aletle yapılan çitalarının en açık olduğu durumdaki makine eni. Referans Mechanical Interlocking. pratikte tarayıcı üzerinde bulunan ölçü ünitelerinden her biri. Selülozun MCC. Kâğıdın mekanik çevriminde ölçüm cihazından gelen değer. Ölçü aletleri. Mezura kâğıdı. Ölçen eleman. Suya mekanik yöntemlerle hava kazandıran karıştırıcılı ekipman. orta derecede olması. Üretim kayıplarını ve verimliliği dikkate alarak. (Eş anlamlı. Buna pratik kapasite Measuring Element. Mekanik garantiler. Mekanik parçalanma. özellikleri. Mean Time Between Failure/Repair (MTBF/R). Ölçülecek noktaya monte edilen algılayıcı. Makine dışında çeşitli yöntemlerle (giyotinde veya MCC (Motor Control Center). Kâğıdın yüzeyinin verilen garantiler. algılayıcılar. Et sarma kâğıdı. Mechanical Guarantees. Ölçülen değişken. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun elyaflarını kalenderde ezerek birbirine bağlama. işlem yapılan bölgeye göre değeri Mechanical Deckle Edge Paper. Maximum Trimmed Width. Ölçme. Line Shaft) kontrol elemanlarından oluşan sistem. Görece bir sağlayan bağlama yöntemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Maximum Deckle. Ebruli. Measuring Tape Paper. Mechanical Bonding. Sadece kâğıt makinesini çalıştırabilmek için düzenlenmiş ve Mechanical Drive. Kâğıdın dayanıklılık ve direnciyle ilgili 180 . Mermerli desenli. Bir kontrol Mechanical Properties of Paper. Averaj. Mechanical Paper. Maximum Width. MCS (Machine Control System). Mechanical Energy. kaynaklanan kusurlara karşı. ortalama mesafesi (µm). Aritmetik ortalama. verilen safiha eni mal sarıcıda % 3 ile % 10 arasında daralır. yazılım ve yükü çeviren tahrik sistemi. Azami en. en. QCS lerde kullanılan. Bir işlem için kâğıtlarında çok katlı yapıyı mekanik baskı yoluyla tespit edilen kesafetin. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Gauge). büyüklük belirleme işlemi. Hareket eden Meally. Azami genişlikte traşlanmış Measuring Instruments. cisimlerin yarattığı veya tükettiği enerji. Mekanik aeratör. Mekanik kilitleme. Mekanik enerji. Orta kesafet. (Bakınız. Mekanik tahrik. Mekanik bağlama. eni. Mekanik çerçeve kenarlı değişkendir. Ortalama uzaklık. Measurement Head. taşlayarak) tırtıklı çerçeve kenarı görüntüsü verilmiş kâğıt. Kâğıt makinesinden çıkabilecek kenar kesimleri Measuring Tanks. Mottled). Bu değerler üzerinden kâğıt makinesi kapasitesi hesaplanır. İki Termomekanik ve yarı kimyasal mekanik hamur tamirat/arıza arası geçen ortalama süre. Makine kontrol sistemi. Mekanik odun selülozu kâğıdı. Temizlik MC (Medium Consistency). Mechanical Degradation. tanım olduğu için. kaba dokulu kâğıtlar. Ölçü tankları. pişirici üzerine yerleştirilmiş ve kimyasalları ölçülü olarak satılabilir en geniş kâğıt eni. Safiha düz bir yüzeyle. Measured Variable. harmanından yapılma. (Bakınız. Maximum Practical Capacity. Mal sarıcıdaki en geniş kâğıt Mechanical Aerator. Roughness). Motor kontrol merkezi. Bir makineden çıkacak. Azami pratik kapasite. Ebru desenli. mekanik yöntemlerle parçalanması ve bozuşması. Meat Wrapper. İmalattan Mean. kâğıt. Tek şaftla birden fazla hızlı kontrol imkânı sağlayan. imalatçı tarafından müşteriye Mean Seperation. Ölçüm.

reçinesi. karışımından yapılma levhalar. Makineleşme. iç yırtılma direnci. kâğıtta ortadaki dalgalı kısım. CEPI EN gerilim giderme sırasındaki davranışı. yüzey mukavemeti ve elyaf renkli mektup kâğıtları. Pamuk elyaflarının tuzlarının sürüldüğü Bristol kâğıdı. kâğıdın nem alarak kreplenip. kitaplar. Bir inç uzunluktaki (25. daha Medium. Kâğıtların fabrika ismi Medium Consistency. Hafıza. Mekanik bakım teknisyeni. Mekanik salmastra. ne çok düzgün. Çürük yumurta kokulu gazlar. Mercaptan. Kuşe Medium Density Fiberboard. Melamin reçinesi-asit selüloz. Fason marka. ortamında yaptığı koloidal çözelti. Mekanik emicilik kırışıklığı. viskoelastik 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur. kaydıyla baskılı matbaa artıkları. Yarı işlenmiş Mesh Mount Tile Paper. mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen lignini bol Melamine Resin-Acid Colloid. Gerginlik nedeniyle membrandan geçiş dirençleri farklı olan maddeleri filtre kâğıtta oluşan nem emiciliği. Medieval Laid. Merserizeleştirme. Vasat türler. satın alan tüccarın kendi verdiği isimle anılması. Melamin formaldehit reçinesinin sulandırılmış asit Mechanics. Mekanikçi. Oluk tabakası. Görece olarak yüksek yerine. görüntüsü olan. Oluklu yoğun. Odunun kullanılan bir reçine türü. kırışması. Merkaptan. Mechanical Refining. Orta ağırlıkta kuşeli öğütücü makinelerden geçirme. uzaması. renkli magazinler ve bağlanma mukavemeti bulunmaktadır. arasında olan. gerilim altındaki davranışı. Melamin formaldehit görülen bozulmaya başlama belirtisi. MDF. Menü kartonu. Mechanization. yüzeyine jelatin içinde gümüş Mercerization. Basınç veya gerilme etkisiyle. Dalgalı kısım. kullanılmamış gazete kâğıtları ve dönüşümlü olmak katlanma dayanımı. Cam veya görünümlü. Kâğıt hamurunda yaş dayanımı arttırmada kullanılmaktadır. Mozaik taban kâğıdı. Orta tabaka. Meş. Medium Grade. Membran filtreleme. kâğıtlar. Membrane Filtration. kopma dayanımı. sürekli formalar girmektedir. sınıfa. seramik mozaiklerin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. Ticari kâğıt siparişi. veya seramikten yapılma salmastra. Cıvalı gözenek ölçümü. Görüntü olarak. Basınçlı ve sıcak kâğıtlarda. asıltısı. etmeye yarayan düzenek. 181 . daha mukavemetli ve boya tutar hale getirilmeleri. daha büyük çaplı. gözeneklerin büyüklük dağılımının ölçümü için ortamda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ özellikler. Mercury Porosimetry. Mechanical Vibration. Orta kesafet. yapımında kullanılan. Memo Covers. Elyaf yerine grafit olmakla birlikte Bir miktar kuşe ağırlığı fazla olan kâğıtlar. Düşük kuşe ağırlıklı (LWC) kâğıt sınıfından Mechanical Seal. Eskiden kalmış Menu Bristol. Orta kaliteli türler. Bunlar arasında. patlama dayanımı. Kâğıt hamurunda yaş dayanım arttırıcı olarak Mechanical Wood Pulp. Karbon kâğıdı. Vasat görünümlü. Mekanik odun selülozu. Antik görünümlü.4 mm) elek gözü sayısı. kenar yırtılma direnci. Mechanosorptive Creep. Bir Mechanosorptive. Medium Finish. Bilgi depolayan birim. orta yoğunluklu selüloz elyafı ve reçine kullanılmaktadır. Fotojelatin Bristol. Mekanik titreşim. Mesh. Hesap cüzdanı kapak kartonu. Merchant Brand. Ekipmanlarda Melamine Formaldehyde Resin. Genellikle kesafeti %6 ile %15 Merchant’s Stock Order. bükülme sertliği. alkali ortamda kısa süreli tutularak. ne de kaba. Mekanik emicilik. ve düşük kesafette olmayan. Mekanik öğütme. Fotoğraf kâğıdı bileşiklerin ortak adı. Dövücü veya Medium-Weight Coated (MWC). Medium Writing Finish. Gaz halindeki kükürtlü organik Medio Board. Memory. seçilmiş ofis artıkları. Bu davranışı.

Metrikleştirme.G. galvanizle. Ölçü milli Kuşeleme. Bakır klişe baskı. Kalenderlenmiş. farklı tarafı parlak olarak üretilmiş kâğıt. Litho. Methyl Cellulose. sırasında ortaya çıkan kükürt kokulu bileşikler. 1000 kg. Suda 182 . kâğıtlar. Kâğıt makinesi kurutma Metamerism. Metalik kâğıt. Cylinder. Sülfat selülozu üretimi askıdaki molekül ve zerrecik birikintileri. Ayar raspası. Ölçü raspası. Uluslararası ölçü sistemi uygulaması. Yüzey M. Sıcaklık ve rutubet gibi. Metering Equipments. M. (Machine Glazed). tarafında bulunan ara katlar. Suyu seven beyaz bir tozdur. Rod Coating). Metering. Sıcak galvaniz. Metalik kaplanmış emici kâğıt. Sulfite Wrapping Paper. Takograf. Metalik transfer kâğıdı. İngiliz ölçü sisteminden Metalization. yüzeyini alüminyum. Ton) Metallic Coating. (Eş anlamlı. Tutkal preste silindiri. Metil selüloz. Tek yüzü öğütülmüş mika ile Meter Paper. (Bakınız. (Eş anlamlı. Kullanım Gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt. öncesi ölçekli baskı yapılır. Türkiye’de bir Metering Rod. tahrik parçacıklarıyla kaplama.G. Tekstil ürünleri sarmak. Ayar mili. sismograf gibi kaplanan. Selülozdan türeme kimyasal bir bileşik. Metrik sistem. Micelles. Üzerine helezon süre dudak kâğıdı olarak lokantalarda bardak içinde peçete şeklinde tel sarılı ve kuşe kalınlığını veya yüzey tutkalını olarak kullanıldı. Metakromatip.G. Kibrit paketlerinin ambalajı olarak eskiden kullanılırlardı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Metachromatype. Yanki silindir. Perdahlı sülfit pelür kâğıdı. zerreciklerin bulunduğu Asıltılı sıvı ortamlarda oluşan.F. Metering Rod Coating. Moleküllerin ve Methyl Mercaptans (CH3SH). Metric Ton. Transfer Paper) M. Metering Rod). Grafik kâğıdı. Rod). meyve sarmak için sistemler. Erimiş metrik sisteme dönüştürme. 2204 lb. Metallic Paper. Short Metallic Coating). Ölçümleme. Makine işi. Mika kâğıdı. Metantiyol diye de adlandırılır. Perdahlı mavi pelür kâğıdı. Metil Merkaptan. Cylinder) silindir kullanılarak tek görünürken. duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında çizgisel kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıtlar. Metamerizm. Meyer M. Moleküler kümeler.G. çözünerek jel oluşturur. kullanılan tek tarafı parlak pelür kâğıtları. (Bakınız. Metallic Paper.G. Metallic Mezzotint. Metalik kaplama. paslanmaya karşı oluşturulan metal kaplama Metric System. Oluklu ve temizlik kâğıtları üreten makinelerde veya kuşe makinelerinde kaplama miktarını ayarlamada kurutma grupları arasında kullanılır. bakır gümüş tozu gibi metal Mezzanine. Mica Paper. Perdahlı. Miseller. Egütör valsi izleri verilmiş olanları yaygındı. Kâğıt makinesinde Metal Transfer Paper. “Metalic Coating” kelimesiyle ilişkisizdir. Ara kat. (Machine Finished). sıyırarak ayarlamaya çalışan döner mil. Metrication. Perdahlı Litografi kâğıdı. M. M. Kâğıt veya karton Meyer Rod. Coating). tutkallamada tutkalı veya baskıda mürekkebi ayarlayan Patron kâğıdı. (Kısaltılmış. Belirli bir ışıkta ayni renkte bölümünde Yanki (M. Metal kaplama. kullanılan raspa. Kâğıt makinesi salonunda. Gıda ve kozmetik ürünlerde kıvam fiziksel çevre koşulları değiştiğinde rengi değişen boyalı arttırıcı olarak kullanılır. çeşitli ışık kaynakları karşısında. Metallic Blotting. Ölçümleme sistemleri. (Bakınız. (Bakınız. Kâğıdın tek tarafını perdahlamak için kullanılan Yanki Metering Blade. düzgün yüzeyli kâğıt.G. Violet Poster Paper. Ölçü ekipmanları. Bir ton. olarak kabul edilmiştir. Ölçü mili. Perdahlama silindiri. renklerde görünme.

Microbial Celulose. Microfibril Angle (MFA). Kâğıt fabrikaları su Micronised. (Eş anlamlı. kanal içinde sürekli dönen hamur kütlesi şeklindedir. Microbiological Survey. (1) Elyaf öğütülürken. Bakteri selülozu. Mikro sıkışma. Yüksek kaliteli bir yazı kâğıdı. Middles. Mikroskobik belirleyen analiz. Mikro kristal selüloz. (Bakınız. Mikro kristal katmanlı bölge. Çek/senet kâğıtları. yüzey parlatma işlemi (Bakınız. Mikro iplikçik. mürekkepli olduğu baskı örneği. Sulandırılmış kireç. Kâğıt kalınlığında ölçü birimi Microfibrilated Cellulose. Bacterial Celulose ) kalınlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü aleti. Orta tonda baskı. safiha yerleşene kadar elek üzerinde yarattığı Microcrystalline Cellulose Pulp. Bir sisteminde sorunlara yol açan mikroskobik yaşam türleri. Mikrofibril selüloz. parçacıkları ile polimerlerin veya nişastaların bir arada Slime). bulunmamaktadır. Çok saf ve ilaç endüstrisinde tabletlerde katkı maddesi Mid. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar gösteren Kappa sayısı. Mikrobiyolojik Şlaym.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ MICR (Magnetic Ink Character Recognation) Paper. Selüloz lifleri daha uzundur. yapımında kullanılan. İkincil Midton. Hamur kasasından sıkışmalar. Mekanik ve fiziksel elyaf mukavemeti açısından önemlidir. Point). kalsit gibi maddeler. borularında uygulanan pürüzsüzlük yaratmayı amaçlayan öğütücü tarafından elyafa uygulanan küçük sıkıştırmalar. Bir inçin binde biri. olarak kullanılan zerrecikler halindeki çözünmeyen alfa Middle Lamella. Microfiltration. belirlenen hamur hatlarında. Çöl tipi Micrometer. Genel toplamda. Mikro parlatma. Kâğıt olarak kullanılan kâğıtlar. (Eş anlamlı. Mikro türbülans. Bakteriler tarafından Laboratuvarda elde edilen selüloz içindeki lignin miktarını oluşturulmuş selüloz. Üç katlı kâğıtlarda orta tabaka Microelectrophoresis. Intercelular Layer) yapıda petrol yan ürünü. Kireç sütü. Nanocellulose) Milk. olan mikropları öldürmede kullanılan kimyasallar. Mikro elektroforez. Perdeli hamur bütesi. Orta lamel. Mikro kristal parafin. kâğıtta daralmayla sonuçlanır. (Eş olarak kullanılır. eliptik şekli ile ortada bir perde ikincil katmanlarda görülen selüloz iplikçiklerinden oluşan oluşturarak yapıyı bir kanala dönüştüren büte. Islak imzalı kâğıtlar. Mikronize edilmiş. Kâğıt üretim Microbiological Analysis. Microbiocids. Mikro kâğıt. Mil. sanayiinde sık kullanılan bir Zeta potansiyel ölçüm metodu. Mikrofibril. çıkan jetin. Odun elyaflarının arasında selülozu. Hamur kasası ve Micro-compression. Microorganisms. Çok iyi öğütülerek döngülerinde görülen ve mikrobiyolojik birikintilere neden Mikronize edilmiş talk. Yüzeyin %25 ile %75 arası hücre duvarında bulunan iplikçiklerin diziliş açıları. sistematik alınan Manyetik mürekkeple üzerine yazı yazılan kâğıtlar. Mikrometre. Mikrobiyolojik analiz. anlamlı. Electro-Polishing) (2) Kurutma sırasında elyaflarda meydana gelen minik Micro-Turbulance. karton veya mukavva ortamlarda gelişirler. Micro-Polishing. parçacıkların membran filtrelerde filtrelenmesi. Mikrobiyolojik inceleme. Mikro filtreleme. Mikro iplikçik açısı. (Eş anlamlısı. Karıştırma kısımlar. örnekteki mikroorganizmaların tiplerini ve sayılarını Microparticle Retention Systems. örneklerle yapılan biyolojik testler ve analizler.02µ ile 2µ arasındaki Manyetik karakter tanıma kâğıdı. Mikrop öldürücüler. bulunduğu sistemler. bulunan ve onları birbirlerine bağlayan lignince zengin Microcrystalline Wax. Mikro Kappa sayısı. parçacıkların tutunabildiği sistemler. Hücre duvarında. Büyük büte Microfibril. Kâğıt. Silika veya Bentonit Microbiological Slime. fabrikasında. Mikroorganizmalar. Micro Kappa Number. Kâğıt Micro Paper. Midfeather Stock Chest. Ortadaki. 0. Ara kâğıtları. 183 . küçük türbülanslar.

Mill Cut. Mill Bristol. katmanlardan oluşan dayanıklı sütlerin satışa sunulduğu Mill Sized. (Tetrapak ticari adlarından biridir). Kâğıt makinesi üzerinde sarılmakta Milk Carton Board. Tampondaki kenar. Kâğıt bobinlerinde. Fabrikasyon karton. Fabrikasyon ambalaj kâğıdı. 184 .G. Fabrikasyon ambalajlı. Çerçeve kenarı. Sızdırmaz Mill Heads. Anorganik asit. Pano üzerine işlenen olmayan kâğıt markaları. M. (Bakınız. kâğıt kenarı. Fabrikasyon ek yeri. Fabrikanın kullanılan kâğıt. Mill Count. Mimeo Bond. Stensil defalarca Kalenderlenmiş kartonlar. Selüloz öğütme değirmenleri Mill Splice. Şablon baskıda Mill Brand. kartonları. (Yanki) silindirde perdahlanmış Bristol Mineral Acid. Süt şişesi kapak kartonu. Fabrikanın tüm birimlerini içine alacak şekilde. özellikli bir kâğıt. (1) Kâğıt fabrikası. Üretim sırasında ambalaj türü. Çeşitli olan veya sarılmış çıkmış olan dev kâğıt makarası. Markalı. karıştırılmamalı). sembolik akış şeması. Fabrika markası olan. Teksir makinesi. (2) Arkasından gelen (Bakınız. Fabrikasyon Bristol. Fason MIMIC Diagram. Genellikle yuvarlak elekli Millwide. Milk Cap Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Milk Bottle Caps. Orijinal Karton. Üretim sırasında ortaya Mineral Filler. Markalı ürün yelpazesi. Fabrika döküntüsü. Ölçüleri tam olan kesim. Teksir kâğıdı. Makinedeki tamiratlar. makinelerde üretilen çok katlı layner kartonlar. Büte temizleme fıskiyesi. Mimeograph®. İkincil Duruşlar. Tampon. sülfürik asit gibi inorganik veya anorganik asitler. İnorganik asit. gramajı yüksek ve Mimeograph® Paper. kullanılan kısaltılmış kelime. Mimik diyagram. Mill Broke. kâğıt hamuruna katılan. Mineral dolgu maddeleri. Stensil kâğıdı. Fabrikasyon tutkallı. Hidroklorik karton. Mill Roll. Herhangi makinesinde kenar kesimi yapılmamış kâğıt veya karton bir arıza giderme işlemi yapılmamasına rağmen. Kâğıt fabrikası (Papermill) yerine tutkallanmamış. üretim döneminden kalma. Yarım vardiyayı geçmeyen Mill Edge. Milk Bottle Caps). İsim hakları alınmış Milk Can Gasket. Süt kutusu kapak kâğıdı. Hata duruşu. Makineden çıktığındaki kenarlara sahip. Dayanıklı süt kartonu. Bad Splice). Mill Line. Machine Made Deckle Edge). Bir kâğıt fabrikasında yapılan ve kelime raporlanan etüt. satışa kendi adıyla sunduğu kâğıt veya kartonlar. Küçük tamirat. Mimeotype Stencil Paper. Kâğıt fabrikası çapında. türü. Matbaada giyotin kesiminde. Kalınlığını silindir makinede sağlamış. Minor Repair. Parçalanma. kâğıt yüzeyine düzgün görüntü kazandıran maddeler. Organik maddelerin su ve Dökme alınıp paketlenmemiş. asit. Mill Boards. değirmen anlamındaki kelime. Mineralization. ebatta ölçü hataları oluşur. Fabrikasyon sargılık kâğıtlar. Fabrika çapında. Sızdırmaz fabrikasyon ürün çeşitleri. köşelerde açısal hatalar ve Mining Nozzles. bobin Minor Stoppage. Gerçek Bristol. tutkallanmış kâğıt veya karton. temizlik kenarı. Fabrika etüdü. Cilt kapağı ile maket kâğıdı. günümüzde halen kâğıt fabrikaları için sırasında kâğıt kopması nedeniyle oluşan ve eklenen yer. kelimeye “orijinal” veya “fabrikasyon” anlamı yükleyen Mill Study. (Bakınız. Laminasyonla makine dışında çok katlılık verilmemiş Mill Wrapper. Kâğıt makinesinde. karbondioksite dönüşmesi. Fabrikasyon karton. Sonradan yüzey işlemle Mill. Fabrikasyon kesim. Mill Blanks. Şablonla çoğaltma kâğıdı. anlamında kullanılmaktadır. Kaolin ve kalsit çıkan döküntüler. Fabrikasyon paketli. (Üretim hattıyla özellikli süt kutularında conta işlevi gören karton.

Sonradan alınmış rutubet. Hurç kartonu. kaçıklık. rutubeti hem selüloz oranına sahip. Moisture Barrier Building Paper. Rutubete dirençli. Doğal ve öğütülmüş MIS (Manufacturing Information System). aktif çamur miktarını yüksek tutup. Mist Board). Mixed Wastes). (Bakınız. Aktif çamurlu (Bakınız. Moisture Content). Rutubet oranı. sistemine komut vererek rutubeti ayarlayan kalite kontrol Mixing. toplayıp. Düzeltme. Dry Basis. Baskı kaçıklığı. Karıştırma. Rutubet miktarı. Laboratuvarda Harman yapmak amacıyla. Modified Starches. Sipariş verme. Moist Pulp. Mitsumata çalısı. Kâğıt bünyesinde Mitsumata. edilen kâğıt gramaj sistemi. Rutubet geçirmez kâğıt. Tadilat. arıtmada. Modified Aeration. Esneklik katsayısı. Mist Gray Board. morfolojisinin ve bilişim sistemi.O. kullanılan sülfit selülozu. (=1000 inç²) ebadında 1000 adet kâğıdın ağırlığıyla ifade Moisture Ratio. Hamur kasası (Silindir makinede) % 10 a çıkar. Mixed Papers. Su alma özelliği süresini kısa tutan alternatif bir yöntem. dolgu maddelerinin ve kimyasalların Moisture Proofness. (Bakınız. aydınger kâğıdı yapımında engelleyen kâğıt. (1) Düzgün bir hamur karışımı elde sistemi (QCS). hamurun bir karıştırıcı ile karıştırılması. Hamur kasası (Silindir makinede) (Eş Moisture Ratio. Modifiye yol açan duruşlar. Muhtelif. M. kâğıdın ağırlığına oranı. Mitscherlich Pulp. Bir kuvvete karşı bir cismin gösterdiği karşı korumak için kullanılan kutuların/sandıkların yapıldığı deformasyon ölçüsü. Rutubet ölçümü. Sıvıları koyulaştırmak için kullanıldığı kadar yüzey tutkalı Miscellaneous. (2) Moisture Measurement. üretim sonrasında bulunduğu ortamdan aldığı rutubet. Moisture Content. toza ve güveye modülü. Elbiseleri neme. Kabuklarından elde edilen bulunan su ağırlığının. Yanlış ayarlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tıkanmalar gibi nedenlerle yapılan ve üretim kaybına Modified Natural Ground Calcium Carbonate. Rutubet kontrolü. Fiziksel. Wet Basis. Romen rakamıyla 1000 e 1000 anlamında. Değişiklik. ağırlığın % 6-7 yetişen bir çalı. toplam ağırlığın yüzdesi cinsinden selülozları el yapımı kâğıtlarda kullanılan. (Making Order). veya kimyasal yönden farklılaştırılmış nişasta türevleri. havalandırma Moisture Resistant. Modifiye nişastalar. kuru bazda. Modulus of Elasticity. doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonat. Üretim kalsiyum karbonatın modifiye edilerek. Yaş selüloz. Kâğıdın Modification. Yüksek miktarda İnşaat sırasında duvar katmanları arasına konulan. karton. yaş bazda. Mitscherlich selülozu. si arasındadır. yapımında da kullanılır. Moisture Regain. Normal nişastaya göre çabuk Misregister. rutubet ölçen tarayıcı ile yapılan ve buhar ayrılmamış her tür kâğıt. Modifiye havalandırma. hamurların. Kâğıt makinesinden çıkışta rutubet. Kâğıt makinesi Mixed Wastes. Elastiklik Mist Board. Mixing Chamber. Rutubete karşı karıştırılması. Kâğıt içindeki su ağırlığının. Japonya’da değeri. Bu selülozdan yapılan kâğıt. 185 . edebilmek için. Rutubet geçirmezlik. cinsine göre üzerine kurulu. Baskıda meydana gelen hazırlanır ve etkisi güçlendirilmiştir. karar vermede kullandığı sistem. Gri karton türündendir. Normal oda şartlarında çevrenin rutubetiyle Mix Box. Mixed Box) Kâğıt içindeki su ağırlığının fırın kuruluğundaki kâğıt M. Toplanıp. Moisture Control. Rutubet oranı. Yönetimin ihtiyaç duyduğu üretim verilerini özelliklerinin değiştirtilmesiyle elde edilen pigment. çeşitli fabrika içi hatlardan gelen veya QCS aracılığıyla yapılan kâğıttaki nemin ölçülmesi. Karışık hurda kâğıt. anlamlı.M. biyolojik Misalignment. M Latincede 1000 demektir. olmayan kâğıt. yüksek dirence sahip olma. 25”X 40” ağırlığına oranı.

Motor. Monosulfite Pulp. Tek damarlı. ürünleri. üretilmiş ve elek üzerinde ebat kesimi yapılmış. şerit hale getirilmiş kâğıt. Elek ve keçelerde kullanılan sentetik. Atalet momenti. Monoray taşıyıcı. Mold Made Paper. Sert ağaç türlerine daha Mold Machine. Kalıplanmış kâğıt ürünler. Molded Pulp Packaging. Kalıplanabilme. Molecular Structure. Monoblister (Clamshell). ambalaj. Renk sabitleyici. diyagram. (1) Ekran. Çerçeve kenarı el yapımı gibi bırakılarak. Yumurta viyolü. Elyafların morfolojik üretim sırasında kalıplanamayan kâğıt ve kartonlar. fibrilleşme açıları. Motor. Bilgisayar ortamında “Mold” veya “Mould” kelimeleri kullanılmıştır. genellikle 6 karbon atomlu. Mordan madde. Bu diyagram çiğleşme sıcaklığını görmede ve Morse Paper. elyaf oluşturan atomların. Ayrıca kaydederek yapılan ölçüm işlemi. tutkalın elyafa tutunumunu arttıran şap ve benzeri maddeler. Genellikle nötür kâğıt tabak gibi kalıplanmış ürünleri üreten makine. kullanılan bir diyagramdır. “Sheet Mold” diye elek türü de (PP. Yuvarlak elekli kâğıt makinesi. Monosakkaritler. Şekil ve yapısına bağlı olan selüloz özellikleri. Makine dizgi kâğıdı. Kalıplanmış ambalaj. Şekilsel yapı. kaplama kâğıtlar. Kabarma. Fixative) ve kartonlar. En az 3 karbon Molded Pulp Products. Elek. Kütleye ve hızın büyüklüğüne bağlı Mold (Mould). Üzeri sedef görünümü verilmiş. yuvarlak elekte kalınca kâğıt. PE) sıcak şekillendirilmesiyle oluşturulan ambalaj belirlenmektedir. Moldability. Bir bileşikte kendini kalınlıkları. büyüklükleri (Coarsness) ve özgün yüzey özellikleri bulunmaktadır. kâğıt tabak gibi kalıplanmış kâğıt ürünleri. çözgü ipleri. karşı gösterdiği direnç. Makine dizgisinde delikli şerit şeklinde kullanılan beyaz. Sedefli kâğıt. (Eş uygundur. Boyama veya görüntüsü verilmiş kâğıtlar. Mono sülfit selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moisture Welts. Kâğıdın nem Moment of Inertia. el yapımı Mordant. ağaçlarda besin Yumurta viyolü. Tek telli. Ambalaj Monoflament. Üzerinde kâğıdın oluştuğu elek. Telgraf kâğıdı. Mother of Pearl Paper. Cylinder Mold) Monotype Paper. Çeşitli şeffaf plastik levhaların “Hand Mold”. atom ağırlıklarının toplamı. elekte belirli hacimdeki seyreltik hamur süzülerek istenilen Monitor. atkı veya katlanmış olarak kalabilme özelliği. Tavanda veya kâğıt hamurunun vakumla şekillendirilmesiyle yapılan zemin üzerinde bobin sevk eden taşıyıcı yapı. anlamlı. Monosaccharides. Molekül ağırlığı. (2) Ekranda izlemek. Monotip kâğıdı. Viyol türü Monorail Conveyor. olarak üretilen karbonhidrat. Bir tür kalıplama anlamına gelen Monitoring. Moliyer diyagramı. ortalama elyaf uzunlukları. tutkallama öncesi elyafları kaplayan ve boyanın veya Mold Resistant. özellikleri. Molding Machine. hücre çeperi Molecular Weight. kâğıdın katlandığında. Morfolojik yapı. Kalıba dirençli kâğıt (Eş anlamlı. Bir cismin harekete nedeniyle oluşan dalgalı görüntüsü. Bunlar arasında. Kalıplanamayan. Mollier Diagram. Nem izi. havalı veya hidrolik motor. Misina gibi tek kâğıdı türü kâğıtlarda. Mold Resistant Paper and Boards. Bilgisayarda izleme. Sıcaklık artışıyla. İçine konulan katkı maddeleri nedeniyle. kalınlıkta kâğıt elde edilir. Yuvarlak elekte yapılmış kâğıt. sülfit süreciyle üretilmiş selüloz. atomuna sahip. Kalıba dirençli. Morphological Properties of Fibers. Mors alfabesi ile telgraf havanın rutubet taşıma kapasitesinden yararlanmada metninin üzerine yazıldığı. elyaf çeşitleri. kullanılan eleğin adı da eklenerek “Cylinder Mold”. Elektrikli. Molekül yapısı. Bu olan değer. Şekillenebilme. açılmadan damarlı. Kalıplama makinesi. 186 . hava içindeki doymuş rutubet miktarındaki artışı gösteren Morphological Structure.

Bir yıllık taze sürgünlerin bir saptırıcı etrafında dönerek aktığı hamur kasası. dağılmış. (Bakınız. Mottle). Silindir elekli makinelerde. Ebruli. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilen selüloz kaynağı. Mülti metal baskı kalıbı. Tüm motorların çalıştırıldığı merkez. Mottling. İki katlı bozukluğu. Hamurun Mulberry. Çok katlı kâğıt üretimi. (1) Ebruli olma (2) (Düzensiz) Mermerli boyama. (Eş anlamlı. (2) Harelenmiş. (1) Mermerli renk. Multigraph®. üretilmiş Kâğıtlar. desen. Çok katlanmaması için. Açma valsi. hazırlanan. Mould ile başlayan tüm kelimeler için bakınız. Mounting. Pres keçesini Multilayer Web Forming. pamuk selülozu kökenli. Mottled. (2) Düzensiz türünü üretebilen makine. (Bakınız. 187 . Mottled Finish. (Eş anlamlı. Motor yol vericisi. Backtrap Mottle) Fordriniye makine. Burada kâğıtta/kartonda iç katmanlardan söz edilir. Çoğaltma makinesi. Kurutma bölümü motorlarından biri. safihanın ise kırışıklığını düzeltmek için elekli sistemlerde birden fazla safihanın tek bir safiha haline kullanılan eğri/kambur vals. Mottle (2)) Multilayer Paper/Board. Mottle Test. (Bakınız. Motor kontrolü. Çok kanallı hamur kasası. Tahrik motoru. kasası türü. Burst/Bursting Test) Motor Drive. Mermerli. Matem kâğıdı. Montaj. Mültigraf çoğaltmada kullanılan kâğıt. Kâğıt Motor Cooling Air. Mount Hope Roll. Yas kâğıdı. Harelenme testi. Motor soğutma havası. dönüştürülerek yapılan karton üretimi. Mullen. Multigrade Machines. Mermerli kâğıt veya karton. örtmesi için üretilen kâğıt. Montaj kartonu. Mullen mukavemeti. Sera kâğıdı. Kâğıt hamuruna değişik renklerde karışmış hamur veya su nedeniyle oluşan ebruli Multicolored Crepe. Mermer dokulu işlenmiş. Mürekkebin kâğıttaki emicilik ve pürüzlülük Multicylinder Machine. Mullen Burt Tester. nedeniyle düzgün dağılmaması sonucu oluşan görüntü Multifourdrinier. Maket kartonu. Çok katlı kâğıt veya karton. Mullen) Motor Shaft. Multipass Inlet. (1) Mermerli. Mottle. Multichannel Headbox. Ebruli. Çok katlı kâğıt üretiminde bir hamur Motor Starter. Çok girişli hamur kasası. Dut. Esmer ve beyaz testlayner tipik “Mold” başlığı. makinesi Mourning Paper. Mültilit. veya kartonda patlama mukavemetini ölçen. soğuğa karşı battaniye gibi Motor Control Center (MCC). (Bakınız. Multipass Headbox. Kambur vals. Ziftlenerek çalıştırılması. Multigraph Paper. matbaada siyaha Multimetal Plate. içinde oldukça uzun yönlendirici ve dağıtıcı levha bulunan hamur kasası. Zirai örtü kâğıdı. Mültilit ofset kâğıdı. bitkileri veya toprağı sıcağa. Çok geçişli hamur kasası. Patlama mukavemeti. Çok silindirli kurutma dalgalı. Genellikle küçük kapasitesi nedeniyle birden fazla kâğıt Mottled Color. Ölüm nedeniyle. Motor kontrol panosu. Çok katlı uzun elekli makine. Çok silindirli kâğıt makinesi. Çok tür kâğıt üreten makine. tanıdıklara yasta olunduğunu bildirmek üzere Multilith® Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Motor Control. Dut ağacı. Motorun yol vericiyle Mulch Paper. Boyalı hamurun tam karışmaması nedeniyle oluşan Multicylinder Drier Section. Mürekkebi partisi. Ofiste kullanılacak kadar küçük ofset Mounting Board. alacalı görüntü. Multilith®. boyanarak desen verilmiş kâğıt. Mültigraf. Renkli krapon kâğıdı. boyandığı için mermerli gibi görünen renkli kâğıt. Çok geçişli giriş. adını Mullen tipi cihazdan alan test. Harmanları farklı olan hamurlardan çok katlı olarak Mould. örneklerdendir. Motor mili.

(Fordriniye elekli Multiwall Corrugated Board. Multiply Web Forming. hem Music Paper. Multiply Board Machine. Kaskat/Kademeli kullanılmış oluklu mukavva türleri. (Bakınız. buharlaştırma sistemi. kullanılan karton. 188 . piyanonun belirli bir parçayı piyanist olmadan. Multistage Process. Ek. Çok kademeli evaporatör. Otomatik piyano/org kâğıdı. Hem uzun eleklerde. Çoklu elekler. Multiply Web. Solfej kâğıdı. Multiplay. (Bakınız. Not: “Multiply Web” çok katlı temizlik kâğıtları için de kullanılmaktadır. Multiply Formers. Çok katlı kâğıt üretim olarak çalması için. Çok dalgalı oluklu makinede) manfoldlu hamur dağıtıcısı. Multi Sectional Drive. Çok katlı. Çimento torba kâğıdı. Fişek kartonu. Çok katlı torba kâğıtları. delikli hafıza şeridi yapımında süreci. (Eş anlamlı. makinede üretilmiş kâğıt ve karton türleri için Munition Board. Multizone. kapağı olarak kullanılan karton. Fişek kartonu. Laminated Web) Multiply Web Forming). Kilometrenin 10 uygulanan çok katlı yapı. Metrenin 10000 katı. Kâğıt makinesi gruplarının ayrı ayrı tahrik edildiği sistem. Kartonda çok katlılığın makinede sağlandığı bir Music Cover. Kalenderlerde Multiply. Multistage Bleaching. Munition Paper. 10 kilometre. (Bakınız. Birden fazla oluğu ve ikiden fazla layner Multiple Effect Evapotrator. Müzik albümlerinin yöntem. Temizlik kâğıtlarında Myriameter. Multiwall Bag Kraft Paper. elek Music Roll Paper. seri bağlı ve yüksek verimli un torbaları gibi birden fazla kattan oluşan torbalar. Multiply Board Machine). Çok katlı kâğıt. Multilayer Web Forming). birden yazıldığı/basıldığı kâğıtlar. olmayan. (Bakınız. otomatik Multiply Paper Making Process. Ağartma işlemi gibi ardışık işlemler dizisi. Çok katlı kâğıt torba. Mirametre. Tuvalet ve hamur kasalarında bölgesel denetim sağlamak amacıyla kağıdı gibi çok katlı olmasına rağmen katmanları yapıştırma uygulanan parçalı yapı. Av tüfeği fişeklerinde Birden fazla eleği olan ve sonunda çok katlı karton üreten kullanılan karton. Genellikle alt ve üst Music Lithograph Paper. fazla eleği olan kâğıt makineleri. kullanılan kâğıt. 4) buharlaştırıcı. Çok bölgeli. Dupleks anlamında olmayan. mukavva. Çok kademeli süreç. Music Lithograph Paper). Çok parçalı tahrik. katı. de yuvarlak eleklerde çok katlı kâğıt üretimi. Kaskat evaporatör. Av tüfeği fişeklerinde kullanılan genel amaçlı kelime. Fakat bu durum makine dışında gerçekleştirilir ve çok katlılık üretilmiş kâğıtların sonradan üst üste getirilmesiyle sağlanır. Multiwall Paper Sack. Müzik notalarının katları farklı hamurdan kâğıt üretiminde kullanılan. Çok kademeli ağartma. Albüm kapak kartonu. Multistage Cooking. Bölgelere ayrılmış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Multiple Branching Manifold. Kaskat ağartma. makine. Çok kademeli pişirme. Çok katlı karton makinesi. Çimento veya Bir dizi evaporatörden oluşan. Bir selüloz ağartma süreci. Org veya kademelerine farklı hamur göndererek mümkün olmaktadır.

yanal hareketlere karşı dayanım direnci. Net pozitif emme yüksekliği. Nano yapıdaki selüloz. kurutma Boyu nanoselülozlardan daha kısa. Edge Nail Strength). Negatif taç (valsi) Orta kısmı kenarlara çok alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Kurutma ve pres öğütme sonucu oluşur. Needling. 189 . O bölgede veya o ülkede Network. Bir pompanın kayıplar çıktıktan sonra (net) kaç Natural Colored. Baca gazının baca uzunluğu nedeniyle pompada delinmeler yaşanır. hayvanlar. Pompalar bir ile kendiliğinden çıkması. Azami NPSH sayesinde oluşan alt ve üst noktalardaki sıcaklık farklılığı değeri ideal şartlarda/kayıpsız 9. İğne kâğıdı. nedeniyle kazan içindeki suyun hareketi. kristalimsi madde. Bitkiler. Planlanmamış ve kazanın Pearl Paper). NPSH) Native Cellulose. Nepal kâğıdı. İhmal. bir mikronun altında keçesi gibi tekstil ürünlerini ucu kancalı özel bir keçe iğnesi boyları olan ve elyafın asit hidroliziyle muamelesi sonucu ile ekleme işlemi.81 metredir. Negative grubundan. Gıda. Net Positive Suction Head (NPSH). Needle Punching. Doğal renkli. Negative 0. göre daha düşük kesitte olan vals türü. Nano Whiskers. çok düşük gramajlı ve Negligence. çapı Negative Heliographic Papers. (Eş anlamlı. Nano kristal selüloz. siyah renkli kâğıt. Nanoselüloz parçacıkları. Defne ağacı selülozundan. N minerallerden elde edilen pigment ve boyalar. Kıyısından dönülmüş. Mother of Near Miss. yetişen bitkilerden elde edilen selüloz. Yanki silindirli makinelerde krepli olarak Paper). Aksi takdirde cebri fanlar miktar aşağıdan veya yukarıdan emiş yaparken bir miktar kullanılır. Suların doğal yolla oksijen kazanarak bakterilerce temizlenmesi.002µ nun altındaki parçacıkların filtre edilmesi. Nanoselüloz. Ucu balık araya geldiklerinde jel halde bulunur. Nail Strength. Çivi mukavemeti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Natural Dyes. Dikme. Sıcaklık nedeniyle oluşan yoğunluk farklılıkları üretilen kâğıt. metre aşağıdan emiş yapabileceğini gösteren değer. Sedefli kâğıt. akışkandır. (Eş anlamlı. Natural Purification. basıldığı kâğıt. (Barbed Needle) elde edilen sert. İğneli dikiş. Crown) Nanofiltration. Paslanmayı önleyici ve dikiş levhaların. Doğal temizlenme. (Bakınız. Membran filtrelerde. (Bakınız. (Keçe iğnesi ile) dikilmiş keçe. Bir Needled Felt. su emici. Doğal çekiş. Fotoğrafçılıkta negatiflerin Napkin. Negatif kâğıdı. iğnelerini paketlemekte kullanılan. Napkin Papers. Kazan suyu doğal dolaşımı. Kâğıt peçete. kozmetik gibi pek Negative Crown. Negative Paper. Bu selülozun kendi rengi olan kemiksi beyaz renkli kâğıtlar. değerden sonra pompa emiş yapamayacağından Kavitasyon Natural Draft. (Bakınız. Çivi çakılan fiber Needle Paper. Eni 5- el dikişi. keçelerinde uygulanan bir yöntem. Kâğıt makinesinde kullanılan. elde Natural Boiler Water Circulation. İçine boya katılmamış. Önceleri oltası gibi olan bir iğne ile keçenin ip/dikiş kullanılmadan viskozitesi yüksekken zaman içinde vizkozite düşer. Nepal Paper. Elek ve keçelere uygulanan Nanocellulose. Yerli selüloz. Peçete. çok katlı kâğıtlar. Nanofiltreleme. Peçete kâğıtları. eşiğinden dönülmüş olay. Aşırı elyaflarının birbirine geçirilmesi. Nano Crystalline Cellulose (NCC). Elyaflardan oluşan ağ. 20 nanometre. NPSH (Net Positive Suction Head). Paper). Doğal boyalar. Ağ. Nacreous Paper. Temizlik kâğıtları Negative Photographic Paper. boyu birkaç mikron olan selüloz lifi. Savsaklama. (Eş anlamlı. yumuşak dokulu. üretilen.

Testin amacı her iki durumda da pres valslerinin nip boyunca eşit baskı uyguladığını Newspaper Wraps. (Eş anlamlı.009 inç (=0. Şebeke oluşturma. Network Flocculation. “Dry Nip” kalenderdeki kuru nipi. sonradan sodyum preslerdeki yaş nipi ifade etmek için kullanılır. paket halinde satılan Net Weight. kâğıtlar/kartonlar gramajla ölçülendirilir. ambalaj koruyucu muhafaza işlevi gören parça. Nip muhafazası. gazete kâğıtları. Ebat kesimli gazete kâğıdı. Nip baskısı. arıtma ünitesi gazete kâğıtlarıyla üretilmiş gri karton veya kâğıt. Nip yükü. Gazete. Dokuz puanlık fluting mukavemeti çok yüksek. Nip basıncı. için kâğıt hamuruna katılan yaş dayanım tutkalı. bir milimetre uzunluğa Newton cinsinden Newsposter. Nip Guard. News Vat Lined Chip). mekanik selüloz kökenli muhtelif kâğıtlar. nötür ortamda üretilmiş. Ebat olarak enerjiden. Sabunlaşmış reçine tutkalı. Bridging Flocculation). Avrupa normlarında bu tür türü. Preste nip baskısının nip News Bogus Paper. Pompa hesaplamalarında emiş tanımdır. Gazete ambalaj kâğıdı. Newsprint. Nip. Düz baskı preslerinde çıkarıldıktan sonra kalan enerji değeri. (Bakınız. Tek tarafı kuşe bir Bristol. Eski gazete kâğıtlarından yapılma kâğıtlar. Nötür tutkal. asit veya Corrugating Material). kayma gerilimiyle doğru orantılı olduğu akışkanlara Neutral Gummed Electrical Papers. gazeteleri görmektir. Dönüşümlü gazeteden yapılma kâğıt. yapılan baskı kuvveti. düşük baskı sayılı gazete basımı için. boyunca dağılımı karbon kâğıdı ile test edilerek belirlenir. ürünlerde leke bırakmadığı ve renk bozulmalarına neden Ninepoint Semichemical Board.009 inç (=0. karbonatla nötürleştirilen selülozlar. Daha sonra dinamik News Lined Board. sarma News. Nötür sülfit selülozu. Deformasyon hızının getirdikleri kitleleşme. valsleriyle bobin yastığı arasında bulunan ve bobin için Newsboard. Kuşeli Bristol. kâğıtlarını tanımlar. Nip Load. Öğütücüde harcanan Newsprint Sheets. olarak test örneği alınır.22mm) gelen göstermeyen (pH değeri 7 olan) mukavemet kazandırması saman selülozundan üretilmiş fluting kâğıt. Gri karton. Pişirme baskı alanı. elyafların polimer ağı yaratarak meydana Newtonian Fluid. Neutral Size. Asidik veya bazik özellik Amerikan normlarında kalınlığı 0. Nipel. Afiş kâğıdı. Ninepoint Strawboard. Tekstilciler tarafından açıklama için “Point” başlığına bakınız. Önce statik olarak bir örnek alınır. Daha geniş Neutral Kraft. ambalajlamak için kullanılan kâğıtlar. Nötür tutkallı Newton tipi akışkanlar denir elektrik yalıtım kâğıdı. Kâğıdın iki vals arasında preslendiğinde oluşan Neutral Sulfite Pulp. Ningbo Fold.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ da daha yukarıya basarlar. Bobin makinelerinde. baz özelliği göstermeyen Kraft kâğıdı. Nip. Net öğütme yükü. Net ağırlık. Genel bir Nip Pressure. İlan kartonu.22mm) yalıtma amaçlı kullanılan kâğıtlar. Pres ve kalenderlerde. 190 . Ninepoint olmadığı için kullanılan. Çizgisel baskı yükü. Eski gazete kâğıtlarından. türbülans kayıpları için harcanan enerji gazete basımı için kesilmiş kâğıt. Gazete basımı için üretilmiş Nipple. Newton akışkanı. Köprüleşme. havuzlarında. Nip Impression. Net Refining Load. Kraft selülozundan yapılan. “Wet Nip” sırasında sodyum sülfitin kullanıldığı. İki News Vat Lined Chip. amaçlı üretilen gri kartonlar. Standard Newsprint tabiri bildiğimiz gazete basıncı/yüksekliği dikkate alınmalıdır. Yuvarlak elekte eski veya daha fazla polimerin etkileşimiyle. Nötür Kraft kâğıdı. Nötür ortamda üretilen bobinajda kâğıt. Gazete kâğıdı. son derece dayanıklı. Gri karton. Meme ucu. Presbant kâğıtlarının bir gelen fluting kâğıt. Dokuz puanlık saman fluting. (Bakınız. Elektrik yalıtım dayanımı ve kâğıt Ninepoint Corrugating Material. Amerikan normlarında kalınlığı 0.

Kâğıt sesinin kontrol etmek için geliştirilmiş yöntemler. Nonfibrous Additive. safihanın alt ve üst reçine kaplı kâğıtlar. Noncorrosive Greaseproof Wrapping. Anma. yani Nondestructive Control (NDC). Suda iyonlarına ayrılmayan ve yükleri olmayan bileşikler. duyulmasının istenmediği. İyonlaşmayan bileşik. Yüksüzken çekilen güç. selülozundan üretilen. Azot dioksit. (Benzer anlamlı. durumunu test etmek için geliştirilmiş yöntemler. Amerikan standartlarında Nonfilterable Residue. Kâğıt için kullanılan ve su veya selüloz üreten fabrika. Etiketinde yazılan. kâğıtlar. Nominal kâğıt ağırlığı. bakımda kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nitrating Paper. Yoğunlaştırılamaz gazlar. Nondestructive Control). Noncondensibles. Su. Rutubet aldığında dalgalılık göstermeyen tasarımı. Nominal Mass. Karbonsuz. Ofset baskı ile bir top belirli ebat ve gramajdaki kâğıdın net ağırlığı. Nominal. yağ veya gaz Nakliye amacıyla bu değerde üretilirler. Azot salımı. (Eş anlamlı. Genellikle erimiş veya askıdaki organik ve inorganik Uluslararası standartlarda bir metrekare kâğıdın gram kökenli maddeler. Bobin devresi Nominate. bileşikleri çevreye/havaya salma. çok hızlı kâğıt makinelerinde. % 35 kuru maddeli yaş selülozların genel adı. Nitrogen Dioxide. özel olarak kaplanmış Nodulizing. Aday göstermek. Sadece kâğıt Nonbibulous . Carbonless). Sessiz kâğıt. % 35 kuru maddeli selüloz hazırlama. Azot oksidin havayla Yoğunlaşmayan gaz maddeler. Emici olmayan. Tahribatsız kontrol. Büküldüğünde yükler. nitrik asitle muamele edilmesiyle elde edilen selülozlar. Nominal Weight. Nonionic Compound. temasında ortaya çıkan öldürücü gaz. Nondestructive Inspection. kırılarak kopan. 100 veya 144 adetlik bir top belirli ebat ve gramajdaki kartonun net ağırlığı. Çok saf pamuk Noncarbon. Kestirimci bıçaklar kapanmadan. No Draw Drier. ölçüm yöntemi No Load Power. Pamuk selülozlarının. kâğıt. kâğıt türlerinin gramajı için kullanılan tanımdır. Çekişsiz kurutma. durumunu Noisless Paper. donanıma zarar vermeden. Kırılgan. 500 veya 480 adetlik Nonfading Poster.Rated). Paslandırmaz-yağ Nodules. Noncontact Evaporators. radyo gibi Nondestructive Inspection (NDI). Alev almaz kâğıt. adetlik bir top kâğıdın ağırlığı. temiz görünümlü kâğıtlar. Sigara kâğıdı gibi. esnek olmayan karton. 500 veya 1000 Genellikle mineral kökenli dolgu maddeleri ve kimyasallar. Alevlenmez içerdiği için bu adı alan. Elyafsı olmayan katkı maddesi. veya lamine edilmiş ambalaj kâğıtları. Tahribatsız kontrol. geçirimini önlemek için kullanılan. Azotlu Endirekt ısıtmalı buharlaştırıcı. (2) afiş ve poster basılan kartonlar. sıra silindirler arasındaki geçişini önlemek. Noisless Paper). emiciliğinin olmadığını gösteren bir terim. çok yüksek düzeyde nitrat selülozu Noncombustible Paper. (Eş anlamlı. Gr/L olarak ifade edilirler. Noninductive Load. bulundurmayan yük. buhar. Nonintegrated Mill. geçirmez ambalaj kâğıdı. Nitrat kâğıdı. Endüktif olmayan yük. cinsinden ağırlığı belirleyicidir. Filtre edilemeyen kalıntı. Bu anlama gelen Noncurling Gummed Paper. (1) Nominal ağırlık. Temassız buharlaştırıcı. Kıvrılmaz reçineli kâğıt. Azot emisyonu. Kestirimci bakımda. Tahribatsız test. Kestirimci bakımda kullanılan. gerilimden geride kalmadığı Nonbender. yandığı zaman alev çıkarmayan Nitration Pulps. ortamlarda elde dolaşan basılı kâğıtlar. kopmamasını önlemek için geliştirilmiştir. Akımın. opera. Entegre olmamış fabrika. 191 . Nitrat selülozu. (Bakınız. herhangi bir tahribatsız Noiseless Program Paper. donanıma zarar vermeden. Nitrogen Emission. tiyatro. “Single Tier Drier” tek sıra silindirli kurutma bölümü Kıvrılmaz kâğıt. Öğütücüde Nondestructive Tests (NDT). Solmaz poster kartonu. Hışırtısız kâğıt. Bükülmeyen (karton). içinden hamur geçerken çekilen güç.

en eski tampon alma yöntemi. Zehirli baca gazları. Kâğıt makinesinde tampon arasından kopar. Yıllar içinde tecrübe kartonlar. Bu kişiler işletmenin başka Dönen dolu tampon kelepçelerden ayrılarak hızını bölgelerinden sorumlu bile olabilirler. her tür katı parçacığın ayrıştırılması için kullanılan ve Notify. Nordic Turn-up Reeling. Nonrattle Paper. Nötür sülfit-yarı Nonwoven Fabric. Çift katlı karton. Nonwood Fibers). Kimyasal olarak içinde Normally Open Valve. uzun elyafların kimyasal selüloz. Normal kapasite. Nonwovens. İşletme yetkisi olmayan kişiler. Keçe türü Nozzle Headbox. Dokunmamış kumaşlar. kâğıtlar. Gazete kâğıdı. uzun elyafların birbirine bağlanmasıyla oluşan kâğıt veya Nozzle Slice. kumaşlar. Nozzle. Nonrust Paper. Tuhafiyeci torba kâğıdı. edilmiş tüm olumsuz koşulları içinde bulunduran ortalama Nonporous Woods. Yumuşak üretim kapasitesi. Not defteri kâğıdı. Enerji yokken kapalı vana. Odun dışı bitkilerden kullanılan ve suyu çeşitli özelliklerde püskürtebilen elde edilen selüloz. Gözeneksiz ağaçlar. Nonselective Flotation. Nontarnish Paper. Geri dönüşümsüz mihver boru. Azot oksitler. Radyoaktif kaynaklı ölçüm cihazı. Ağaç dışı selülozlar. İskandinav türü tampon alma (Bakınız. Normalde açık vana. bambu gibi bir yıllık bitkilerden elde edilen. katmanlı olarak üretilmiş karton. kapalı vana. Dokunmadan. Sudan Note Paper. Islanmaz keçe. kâğıtlar. pamuk. sadece belirlenen bazı ürünleri paketlemek için mini torba yapımında kullanılan tür parçacıklar ayrıştırılmaktadır. Hışırtısız kâğıt. Notion Bag Paper. Çok küçük “Selective Floatation” işleminde. Odunsuz selüloz. Nozul tipi cetvel ağzı açıklığı. Leke yapmayan kâğıt. Üretimi aksatmadan. Flotasyon ünitelerinde gerçekleşen ayrıştırma işlemi. “Noiseless Paper” olarak da adlandırılan. Kükürtsüz selüloz üretimi. Seçici olmayan Flotasyon. Nontest Chip.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nonnewtonian Fluid. Nonwetting Felt. Hiç bir teste gerek duymadan Nowel Paper. kendir. Gazete kâğıdı türünde. Elek bölümündeki fıskiyelerde Nonwood Pulp. Atmosferdeki oksijen ve azotun yüksek Nonwood Fibers. selülozlar. Bildirmek. kimyasalların lekeye neden olmadığı kâğıt. Cep romanı kâğıdı. Keçe. Keçeler. 192 . NSSC (Neutral Sulfite Semi-Chemical). Uyarıda bulunmak. Saman. Genel olarak defter Nonreturnable Core. Normally Closed Valve. Nozul tipi hamur kasası. almak amacıyla kullanılan. Noxious Gases. Nonwoven Felts. Operatör dışındaki kişiler. Notebook Paper. Newtonian Fluid) yöntemi. sıcaklıkta yanmasıyla meydana gelen azot oksitler. Uyarmak. “Patent Coated Board” olarak da bilinen. kaybeder. Paslanmaz kâğıt. İçindeki Nowel News. ağaçlardır. (Bakınız. dolu tamponu mal sarıcıdan Non Operating Personel. kâğıdı yeni dönmeye başlamış olan boş tampona sarmaya başlar ve kâğıt iki Nonpasted Blanks. Not kâğıdı. Enerji yokken demir olmayan kâğıt. Ucuz market kullanılan vasıfsız dolgu kartonları. Dokunmamış keçeler. romanları kâğıdı. makinede çift katlı olarak üretilen Normal Capacity. Roman kâğıdı. ucuz cep romanları basmak için kullanılan kâğıtlar. memeler. Nuclear Gauges/Gages. Netwona uymayan akışkan. keçeleştirilmesiyle oluşan tekstil ürünü. yapımında kullanılan kâğıtlar. Fıskiye memesi. buruşturulduğunda ses çıkarmayan No Sulphur Pulping. NOX. Dönerken oluşan vakum. Sıra karton. Normalde kapalı vana.

Gıdalar. Nutrients. Beyaz renkli Manila selülozu. Besleyici maddeler. 2 numara Manila. 193 . Sarı saman renkli kimyasal Manila selülozu. 1 numara Manila.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Number 1 Manila. Number 2 White Manila.

Yulaflı kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Off Center. Sonuna kâğıt ismi ekipman üreticisi. Kesim artığı kâğıt. (1) Kâğıt veya kartonda. Üretim sırasındaki kusurlar OCR (Optical Character Recognition) Paper. düzgün yüzeyli kâğıtlar. Offcut. Ofset posta kartına en düşük seviyedeki koku. lifli ve kaba bir görünüşü olan kırpıntılarından farklı olarak küp blok. kesiksiz yapılan ofset baskı. Optik nedeniyle kalite kontrol tarafından reddedilmiş ürün. Zorunluluk. Odor Threshold. olarak kokulu örnek maddeden ilave edilir. Kâğıt makinesi yerine müstakil makinelerde koruyucu kâğıt. Web ofset baskı. Ölçü. Kalite dışı. renk. (2) Arıtma hamur. olarak üretilirler. Su geçirmez yatak Kuşeleme. karakter tanıma kâğıdı. Mukavemetli ve boyutsal kararlılığı olan. Odd. kâğıda aktararak yapılan baskı. Bristol karton. markalı olduğunu göstermek için kullanılır. Makine dışı. Offset Lithography. Müstakil Obstetrical Sheet. Kesim fazlası kâğıt. Ofset kartpostal. Müstakil OCC. Kaçık merkezli. yapıldıktan sonra kalan ve kullanılabilecek ebattaki kenar Oatmeal Paper. hurda kutu atıkları. Koku eşiği. 194 . O Off Color. Mürekkebi kalıptan blankete oradan ve senetlerde kullanılan. Offset Bristol. Eski oluklu mukavva krepleme. hammaddesi olarak kullanılan. üretim hattı dışındaki kutu. Kokunun Offset Printing. OCC. İstenilen renkte olmayan. Merkezden kaçık. Ofset baskı. Old Corrugated Cardboard. Offset Odor Control. gramaj ve yüzey Offset Blotting. Odor Abatement. halindeki kâğıdı kullanarak. Makine dışı krepleme. su Printing) devrelerinden veya bekleyen hamurdan kaynaklanan. Koku. elle yazı yazmaya uygun kâğıtlar. Kontrol Octopus Distributor. (2) Kayma. ayıracı gibi küçük ebatlı ürünlere dönüştürülebilir. Bobin duyulmasıyla test sona erer. Ofset kâğıdı. Kesim Oak. İnsan burnuyla duyulabilecek Offset Postcard. Off-Machine Creping. Eski oluklu mukavva. Kitap ve dergi kâğıtları olarak belirgin olan kokuların giderilmesi için mekanik veya da bilinir. (1) Ofset baskı. Bir tarafı kuşe kâğıtla görüntüsü olarak standartlara uygun olmayan kâğıtlar. Meşe. bloknot veya kitap kâğıt. Off Quality. Ofset baskıya uygun kaset kartonu. Hamuruna talaş ıskartaları. (Eş anlamlı. Koku azaltma. Yüksek gramajlarda karton sistemlerinde ortaya çıkan. Yaş imza kâğıdı. Selüloz fabrikalarında Offset Cartridge. Kâğıtla ilgili işlemin kâğıt maddesi. (Sözleşme) Off-Machine Coating. Alez kâğıdı. Kokusuz bir suyun içine ardışık uygun kartonlar. dupleks hale getirilmiş mürekkep emici kâğıtlar. renginin bozuk olduğunu belirten ifade şekli. Bozuk renkli. Ambalajsız dökme satın alınan ürünlerin getirilerek. Kuşeleme. Obligation. Odor/Odour. Makine dışı Kuşeleme. OBA (Optical Brightening Agent). birinci kimyasal anlamda yapılan faaliyetler. hidrojen sülfür gazının kontrolü. Ofset baskıya uygun Bristol kâğıt/karton. Ofset baskı. Dönüşümlü kâğıt ve karton üretiminde ana makinelerde krepleme. Yanki silindir yerine. Yükümlülük. şekilde meydana gelen sapma. Rengi eldeki örneğe veya şartnameye uymayan kâğıt veya karton. Kusurlu (Kâğıt). uygulanan koku azaltma yöntemleri. Bunlar. Orijinal Offshade. Optik beyazlatma Off-Machine. makinesinden başka bir makinede yapıldığını belirten ifade. Bankacılıkta çek Offset. Offset Paper. geri dönüşüme gönderilen matbaa kenar karıştırılması nedeniyle. Koku kontrolü. Emici ofset kâğıdı. Hamur kasası devrelerinde düzeltici eylemden sonra. Ahtapot dağıtıcı. hedef değerden sabit girişinde hamuru dağıtan ahtapot görünümlü sistem. OEM(Original Equipment Manufacturer). Old Corrugated Container.

kullanılan. Yağlı kâğıt. Yağ emiciliği. Tek parçalı kutu. Elektriksel direnç. Yağ tabakası. arkaya ışık geçirmez kâğıtlar. Tek bölge kontrollü Oiled Stencil. kontrol amaçlı Oil Spots. Yağlanabilirlik. 195 . (1) Yağ. emici bir kâğıda yağ emdirilmesiyle elde edilen kâğıtlar. Üzerinden bir amper geçen iletken mukavva. Kâğıdın her iki yüzünün Oiled Manila. Eski oluklu mukavva Offsquare. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. Kâğıt makinesi On-Of Control. (2) Atık kâğıt. Gazete kâğıdı O. Yağlı kâğıt. Tek yüzü işlenmiş. Eski oluklu Ohm. Giyotinle kesimde kutu. kâğıdı. Pelür kâğıdı. Açıldığında orta konumda bırakılmayan. Sheet. kullanılan. ortaya çıkan köşelerin 90 derece olmaması kusuru. (1) Eski. On-Off Valve. Oil Proof Paper. Oil Burner. Yağlı kâğıt. emiciliği (COBB) testinde kullanılan yöntem burada da One Hundred Sheet Sealed. Oiled Paper. Tül kâğıdı. kalender valsleri. farklı özelliklerde olması. (2) Petrol kökenli yakıt. Eski dergi. One Piece Case. Kopya kâğıdı. yağlı Kraft veya süsleme yapılmış kâğıt. (ISO 535. Yağlama valsi. Eski gazete kâğıdı. Tek yüzlülük. Yağsız hava. Su monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan sakkaritler. Üçle on arasında Oil Absorbency. Yağ emebilir. olmayan vana türleri. Bilgisayarlı kontrol. One Sidedness. Bozuk kesim. matbu formlarda alt nüsha olarak kullanılan. Yağlı ofset kâğıdı. 1991) kesilmiş ve paketlenmiş kâğıt veya karton. Kaçık kesim. Old Corrugated Container (OCC). Tek kullanımlık karbon kâğıdı. Üretim sırasında Oiling Roll. Old Newspapers (ONP). Oil Lubrication System. Yağlı Stensil kâğıdı. değeri. Tek tarafında boya kâğıtların arasına baskıyı korumak için konulan. Onionskin Paper. Yağ filmi. Oiled Tracing Paper. ONP. Açma-kapama vanası. Aydınger kâğıdı. Yağlı kâğıt. Oligosakkaritler. üzerinde bir volt gerilim düşümüne neden olan direnç Old Magazine (OMG). önceden kesilip hazırlanmış karton. Oil.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Offspec. Kâğıt yüzeyinin yağla yapılan ve ekran üzerinden yapılan kontrol işlemi kaplanmasında kullanılan vals. Opak yazı kâğıdı. Oil Free Air. On Machine Coating. Pompalardan önce Oil Penetration. kelebek. One Time Carbon Paper. Oil Level. Yağ seviyesi. Kutu haline gelebilen Oiled. Yağ geçirmez kâğıt. Yüz adet ebat kullanılmaktadır. Yağ lekeleri. 100 lü paket. amacıyla kullanılan sistem. İçinde yağ olmayan hava. Eski gazete kâğıdı. Yağ geçirgenliği. Oil Wettability. On-Line Control. El yazısında doldurmuş kâğıt için kullanılmaktadır. Çok ince olduğu için. Spesifikasyon dışı. hurdası.K. Makine işi Kuşeleme. Yağlı. Spek dışı. Yakıt brülörü. sürgülü vana veya küresel vana. Prova baskı onay belgesi. Oligosaccharides. Termostat türü basit kurutma silindirlerinin ve preslerin yataklarını yağlama anahtarlarla yapılan kontrol tekniği. Gıda paketlemesinde kullanılan Sadece bir kez kullanıldıktan sonra atılan karbon kâğıdı. Aç-kapa tipi kontrol. Yeni basılan One Side Finish. Oil Film. ikinci ve üçüncü nüsha kâğıtları. (Bakınız. Absorbency). benzer tür kâğıtların genel adı. Old. Old Corrugated Cardboard (OCC). One Zone Rolls. Old Newspapers. Yağlama sistemi. Tek bölgeli valsler. Oiled Offset Paper. Kullanılmış ve ömrünü Opacified Bond Paper. Su emiciliğini azaltmak için.

Açık kesafet ayarlayıcısı. Kim. Kimyasal madde satışında uygulanan bir ambalajlama yöntemi. turlar. Opacity. Bu turlarda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda nasıl gibi kelimelerle başlayan sorular. sürecin gidişatını iyileştirmek amacıyla yapacağı planlı Open Ended Questions. bir opaklığın ötesinde. Opacity Paper. Open Mouth Sacks. ışıkta Open Washing. Çalışma şartları. Açık uçlu sorular. Opaque Circular Paper. salonunda bulunan. kesafet ayarlayan düzenek. Kesif hamuru vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi seçeneğin basmak için kullanılan salyangoz pompa tiplerinden biri. Kâğıdın türüne göre Opaque Paper. Opak Wrapping. Belirli bir dönem içindeki hedeflenen günlük. Bu liste operatörden beklenen asgari izleme noktalarını gösterir. Opak kâğıt. Çok kademeli selüloz arkasını göstermeyen baskı kâğıtları. Kitap dergi safihanın giriş çıkış yaptığı kısımlar. Açık fanlı pompa. anındaki safiha) yüzeyi yapısı. Openings. Makinenin bir bölümünü çalıştıran. tampon veya malzeme taşımak Opacifiers. sodyum sülfit verilerek yeniden öğütülmesi. ağartma kademelerinden biri. Kâğıdın ışık geçirgenlik ölçüsü. Opaklık ölçer. Opportunity Cost. elinde bir kontrol listesi olabilir. aşırı opak kâğıt. Açık geçiş. kâğıt hamuruna karıştırılan maddeler. Opaque. Açık ağızlı çuval. Boşluklar. Safihanın makine bölümleri Operator Care. neden. Operating/Operation Instructions. Opak kâğıt. Çalıştırma talimatları. (3) Kâğıt makinesi basımında kullanılan. Opak baskı kâğıdı. Normal Operating Speed. Silindir makinelerde giren çıkan ve geri dönen hamura göre Operations. verilen talimatların bir parçasıdır. Yıkama suyunun serbestçe süzülerek atıldığı yıkama işlemi. (4) Makine bölümleri arasındaki boşluklar. (2) Havbede 196 . Operator. Açık havbe. Işıkta arkasına ışık geçirmeyen kâğıt. Opak. Opalin kâğıt. Opaklaştırıcılar. Çalışma hızı. Operatör turları. Açıkta yıkama. haftalık. Çok düzgün yüzeyli. Operating Surface Topography (OST). Selülozun Operation Principles. sorumluluğunda olan bölgede ekipmanların durumunu ve (Bakınız. İşletme giderleri. Kutsal kitap kâğıtları ve benzeri türde ince olmasına rağmen. Çalışma özelliklerini daha iyileştirdiği için geliştirilmiştir. arkadan baskısı görünmeyen kâğıtlar. (1) Vakumla emiş yapılan kâğıt makinesi elek bölgelerindeki açıklıklar. Davlumbaz türü kurutma havbesi. Matlık. Genellikle bağımsız Operator Rounds. Üretim Opaline. Operating Capacity. Çalışma kapasitesi. Faaliyetler. Open Hood. Operatörün kendi pres bölümleri ve presle kurutma arasındaki geçişler. Açık geçişli (Open Baskıda önemli parametrelerden biridir. Açıklıklar. Birinci seçenek uğruna. Opaklık. Fırsat maliyeti. Closed Draw). Operatör sorumluluğu. Operatör. Operatör gözetimi. ne. Opak sirküler kâğıdı. Opak ambalaj kâğıdı. aylık veya üç aylık kapasite. Turlar operatöre Open Headbox. kâğıdın yüzey özellikleri. Kâğıda opaklık kazandırmak amacıyla inşaatta bırakılan özel açıklıklar ve merdiven için. Operating Expenses. Açık hamur kasası. Opacimeter. arasını desteksiz serbestçe geçmesi. maliyeti. Yanki silindirlerle üretim TMP sürecinde basınçlı ön öğütmeden sonra. selüloza yapılırken ortam şartları anında. (Çalışma OPCO (Ontario Paper Company) Process. Open Draw. dolgulu mat kâğıt. (ISO 2471) Draw) makinede safihanın elekten prese elle aktarılması Opacity Book Paper. Opak baskı kâğıdı. Operasyonlar. Open Transfer. Işık geçirmez.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Opacified Book Paper. OPCO süreci. 2500 metre/dakikaya kadar çıkılabilmektedir. dakikada alınan metre cinsinden yol. boşlukları. bol kaolin kapasitesi. prensipleri. Açık safiha sevki. Kâğıt makinesinde. Open Impeller Pump. Open Consistency Regulator.

Osilatör. Salınım. Abonmanlık başvuru kâğıdı. Çıktı. odun Optical Brightness. Bir ekipman grubunun veya Oscillation. Optik beyazlatıcılarla bağ yaparak gelen zamk kalıntılarına yapışkan (Stickies) denir. Renk parlaklık. Organic Felt. Afiş kâğıdı. Organik elyaflı keçe. Optik yoğunluk. gri kartonlar. Operating Surface Topography) hazırlanmış form kâğıtları. Pankart Ordinary Grade. Örgütlenme. Kâğıt katlama sanatı. Kırılma endeksi de kökenli keçeler grubundan olmayan. Mor mürekkepli kâğıtlar bulunmaktadır. Çıkış ağzı. CEPI EN 643 kâğıdı. Nem. (Eş anlamlı. Bunlar arasında. kısa elyaflı hurda kâğıt türleri girmektedir. selülozun bünyesinden Optical Brightening Agents (OBA) Carriers. Orsat Apparatus. Ordnance Paper. Alelade türler. Delikli plaka. üzerine fark basınç yaratması için takılan. Optik beyazlatma. Bu gruba Outfall. Kâğıt boyalar. şeffaflık gibi kâğıda düşen ışık altındaki görüntü göre hesaplanmış ölçüde delikli daralma parçası. ortası basınca opaklık. Optik ölçüm. Portakal kabuğu. Yüzeyi portakal kabuğu mekanizma. Optical Pressure). Organik keçe. Optik karışık kâğıtlar ve kartonlar. ölçen cihaz. debi ile doğru orantılıdır. Orifice Plate. Mal sarıcıda veya bobin bir sürecin performansını en etkili ve ekonomik duruma makinesinde dönen tamponda görülen salgı hareketi. (Bakınız. pnömatik veya motorlu çalışan Order. Order Conformation. Beyazlık (ışıma). kullanılan ölçümler. hat Optical Properties.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Optical Bleaching/Brightening. Outlet. Sipariş. hurda kâğıtla beyazlatıcı taşıyıcıları. selülozu veya kâğıt/karton keçeler. Orsat cihazı. Çıkış. Sipariş onay bildirgesi. Pompa veya ekipman çıkışı. Differential Optical Brightening Agents. gaz gibi Optical Brightening Agents (OBA). Optik beyazlatıcılar. ışık altında kolayca fark edilebilir. Fıskiye veya raspalarda üretim sırasında ileri gibi pürüzlü olan kâğıtlar. Optik özellikler. Bir sıvının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Order Blank Paper. Order Acknowledgement. Organize olma. Optimizasyon. Outcome. mühimmat sarımında kullanılan Kâğıdı gerçekte beyazlatmak yerine. Mühimmat kâğıdı. maddeleri geçirmeyen. Optical Characteristics. Organic Fiber Felt. standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur. karekökü. parçanın önünde ve arkasında oluşan basınç farklılığının Optical Whitener. Barrier Material). Optik gelerek birikmelere yol açanlarına zift (pitch). Asbest gibi mineral Optical Density. Optimization. (Bakınız. Buhar debisi ölçümlerinde. (Bakınız. Baca gazı bileşenlerini opaklık ve beyazlık gibi kâğıda has özellikler. 197 . getirme. Salgı. Dış saha yönlendirme kâğıdı. Bu özellikleri. denilmektedir. Optical Measurement. Origami. Salınımlı düzenek. fabrikalarında hamur içinde görülen. hamura karıştırılarak kâğıtlar. Sonuç. Hareketli Orange Peel. Ultraviyole ışıkta görülebilen ve adeta şeffaf rengi dergi kâğıtları. Oscillator. Dergilerin içinden çıkan ve abonmanlık müracaatı için OST. düzenek. Paçavra selülozu. Ozmos. kâğıt yüzeyinde floresan parlaklık kazandıran kimyasal Organic Deposits. Görüntü analizinde Organizing. Optik beyazlık. Sipariş teyidi. Organik birikintiler. karışık gazete ve ağartma. Brightener. Bleaching Agents). Osmosis. geri hareket edebilen. oluklu mukavva kartonlar ve seçilmiş olan bir sıvı ile hamura beyaz görüntüsü kazandırma. yarı geçirgen bir diyaframdan geçme eğilimi. Optik özellikler. Optik beyazlatıcılar. onları sabitleyen maddeler. Outdoor Sign Paper.

Fırında 105 °C (+/. Aşırı sarılmış. Yakma havası. Oxford’ da Overcurrent. maddenin. Oxford India Paper. Akış yönü içeriden dışarıya doğru Overlay Paper. Ovendry Moisture Content. Aşırı akım. Oxford Bible Paper). Outturns. Aşırı zorlanma. Taşeronlardan hizmet Overhaul. Yaygı kâğıdı. Overfire Air. 198 . Bir limiti aşmak. Outturn kâğıda geçmesi için kullanılan şeffaf transfer kâğıdı. Aşırı üretim. Ölçüsü büyük. Bu tür ürünler dönüşümde verimlilik Outturn Samples. Olması gerekenden fazla Overcook. sarılmış. Toplam makine Geçmek. (Eş anlamlı. Aşırı basınç. kâğıt dışı. Kaplama kâğıdı. Örtü kâğıdı. Aşırı kuru. dekoratif üst yüzey olarak üretilen. Bir sipariş sırasında.2) de kurutulmuş. Rutubet oranı fırın Overpressure. Tavan vinci. Oksford İncil kâğıdı. Overhead. Outthrows. Overweight. Kazanda ızgara üzerine Output. tamirat gibi işler bütünü. Örtü kâğıdı. Aşırı yüklenme. Outturn sağladıklarından tercih edilirler. Overall Retention. Overlay. Üzerindeki şeklin diğer Outturn Sheets. Dış kaynak kullanımı. Outward Flow Screen. Aşırı yükleme. 1) Üretim fazlası. Aşırı pişirme. Overdosing. Dozajı kaçırma. Numuneler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Out of Round. Mal sahibi. basılmış gazete. Overproduction. (Eş anlamlı. Ovendry. zımba teli gibi maddeler. kâğıdın fazla ezilerek kaybetmiş bobin. Bir kâğıt fabrikasında Overheating. Aşırı ısınma. düşünülerek büyük tutulmuş veya ölçü dışı kesilmiş kâğıt. Satışa sunulmayan kesilmiş kâğıt ve karton türleri. aşarak yapılan pişirme. Baskı fazlası gazete. Overfull. cam. toplam fiili üretim süresinin. (1) Transfer kâğıdı. hizmet mal veya bilgi. hamur veya su taşınması. hız kaybına neden olur. (2) Samples). Kâğıt makinesinde. tahta parçası. Lamine olan sepetli elek. Fırın kuruluğunda. bakım. Rutubetsiz. Çıktı. Selüloz üretiminde. Bone Dry). Ezik. Büyük. Belirlenen gramajın üzerinde. kâğıt makinesine verilen kuru maddeye oranı. Açık alan yonga silosu. Outsourcing. (Eş anlamlı. Tamir-bakım. Silindirik özelliğini Overdried. kuruluğunda. Oxford Bible Paper. Hurda kâğıtta görülen. sipariş verimi. Salgılı. Kesintiler çıktıktan sonra. Kâğıt makinesi için Oversize. için yapılan kontrol. yaralanılabilir üretim süresine oranı. Genel gider. üretilen ve müşterilere örnek olarak sunulan A4 ebadında Overissue News. Toplam ekipman Overrun. Sheets). Overload. Kullanımda aşırı salgı yaratarak kurutularak kırılgan hale gelmesi. kuruluğunda olan. Yabancı maddeler. Müşteriye verilmek üzere üretilen gönderilen hava. (Eş anlamlı. süreyi. Oval. Toplam ekipman verimi (OEE). kimyasalları. Overhead Crane. Aşırı gerilim. Tahrip edici ısınma. 2) Overall Machine Efficiency (OME). Taşkan veya tepsilerde aşırı miktarda Outside Chip Storage (OCS). verimi. Ürün. Örnekler. Aşırı dolu. Outturns. Kemik reçineyle kaplanarak kalıplanan kâğıt. Overvoltage. Kenar kesimleri “Toplam Makine Verimliliği” olarak ifade edilen terim. kum. Kâğıda dönüşen kuru Spesifikasyonda belirtilenden daha ağır. Overwrap. parke türü ürünlerde. Overall Equipment Efficiency (OEE). Ağır. Bir ekipmanın daha iyi çalışması alımı. sıcaklığı ve diğer üretim parametrelerini Owner. miktarından fazla üretilen ve stoklanan kâğıt veya karton. üretilen bir İncil kâğıdı türü. Outturns. Toplam tutunum.

Havalandırma havuzu. Oxygen Demand. Oksijen dengesi. Oksijen ihtiyacı. Ozon. Ozone Bleaching. lignin giderme süreci. Oksijenle bozuşma. Oxidative Degradation. hidrojen peroksit. Oksijenli lignin giderme. doğaya zararsız yöntemlerden biri. Oksitleyici bileşikler. Oxidation Lagoon. 199 . ozon gibi oksijence zengin olan maddeler. Belirli koşullarda. Oksijen alarak. Oksijen tüketici. Oksijenli ağartma. Buradan sonra işlenmiş atık su dışarıya gönderilir. Bir ortamdaki çözünmüş oksijen seviyesi. gelişmiş bir yöntem. Oksijenli arıtma. Oksijenli arıtma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Oxidation Pond. Biyolojik arıtmanın yeterli olmadığı. Ozone Paper. Oxidation Treathment. Laboratuvarda test amaçlı kullanılan bir kâğıt. Ozon kâğıdı. işlenmiş atık suya oksijen kazandırmak için kullanılan son havuz. Selülozun ağartılmasında ozonun kullanıldığı bir yöntem. boyalı tekstil ve kâğıt atık suları gibi ortamlarda kullanılan. Ozone (O3). selülozun CO2 ve H2O ya dönüşmesi. Başta oksijen olmak üzere. Oxygen Bleaching. Oxidation Treatment. (Bakınız: Oxidizing Agents) Oxygen Balance. Ozonla ağartma. Oxidation Pond) Oxidation Reaction Potential (OPR). Oksijen ve sodyum hidroksit kullanılarak yapılan. Oxidizing Agents. Oxigen Scavenger. Selüloz ağartılmasında kullanılan. Yükseltgeme indirgeme gerilimi. Oxidizing Compounds. Oxygen Delignification. Atık arıtma ünitelerinde. bir atık suyun ihtiyacı olan oksijen miktarı. Yükseltgeme ve indirgeme reaksiyonları sırasında oluşan elektrik gerilimi. Oksitleyici maddeler. Kazan besleme suyuna ilave edilen oksijeni yok eden madde. Üç oksijen atomundan oluşan reaktif bir gaz. (Bakınız.

satmak ve yüksek kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pallet. Packing Box. ambalajlama yöntemi PAA (Poly Acryl Amide). (yaş dayanım arttırıcılar. Bir ambalajın içindekileri nin üzerindeki kartonlar. antioksidanlar gibi). Packers Oiled Manila. Özel müşteri Packaging Machine. üzerine P kâğıt yığını konulan nakliye platformu. Packed Gland Seal. Ambalajlamada dolgu ve tampon olarak ve sıkılaştıran pres. Oluklu mukavva üretimi Packless Mat. Matrix bunların başında gelmektedir. (Eş anlamlı. Paletleme. Laminasyon kâğıtları. Göğüslük kartonu. PAE reçinesi. Et paketlemesinde Paper Base Laminates. Pan Liner. (Eş anlamlı. Kâğıda Packaging Tape. Matris Kartonu. kâğıt veya karton hamuruna makinesi. ambalajın ömrü. Fırın pişirme kâğıdı. Tahta. Ambalaj. Package) kullanılan ve reçineyle kaplanan desenli kâğıtlar. Ambalaj makinesi. Ürünleri dış Şlaym önleyiciler. laminat parke gibi ürünleri kaplamada Packet. P&I Diagram. Palletization. Packaging Paper. Tüfeklerde kullanılan hamurunda yaş mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir kâğıttan fişek kovanı. Kâğıt kalenderi. Ambalaj sektöründe kullanılanlara kutuluk karton Packing Paper. Paketleme taleplerini karşılamak üzere. Paper Carrying Roll. Ambalajlama. (boxboard) denilmektedir. Paper Based Packaging. Market koşullarındaki göğüslüklerinde. Ambalaj ömrü. Kâğıt Paper Cartridge. Package. Kâğıt kökenli. plastikleştiriciler. Tek katlı ve çok katlı üretilirler. safiha oluşturularak Packaging Industry. 200 . Paketleme. Panel Board. Paper Calender. Paketleme. Ambalaj kâğıdı. Ambalajlama. Karton. gramajı 224 g/m² nin üzerinde olan fakat kullanım dilinde 150 gram/m2 Packing List. Ürünleri dış kuru pasta veya kek tabanına konulan. Kâğıt sevk valsi. yanar. Tahta veya hafif malzemeden yapılan. Kâğıda dayalı ambalaj. ISO standartlarına göre. Çeki listesi. Ambalaj malzemeleri. Board). Paper Base Laminates). Paket. Koli bandı. Paperboard. Packing. kullanmak amacıyla bir koruyucu içine alma teknolojisi. Broşür kapak kartonu. Büyük ebatlı kâğıt ve kartonlarda yapılan. eskiden kalıplanarak kullanılan kartonlar. Kâğıt kovan. (1) Tampon. su iticiler. MDF. ilgili endüstri kolu. Kâğıt hamurunda Pamphlet Cover. (Eş anlamlı. sunta. Palet. Ambalaj sanayii. etkilere karşı koruma işlevi gören malzemelerin genel adı. Proses ve enstrüman şeması. nakletmek depolamak. Kâğıt. gibi oluklu kâğıt türlerinin genel adı. Paper. alevlenmeyi önleyiciler. Özellikle pastanelerde Packaging. gösteren liste. Paper Base Plastics. katılan dolgu ve kimyasallar. Kasap kâğıdı. Perdahlama işini yapan pres. Packaging Materials. Torbalık layner kâğıtlar. Selülozdan yapılma. (2) Bloknot. Kâğıt katkı maddeleri. Ambalajlamayla kurutulmuş ürünlerin genel adı. Testlayner ve fluting Paper Bag Liners. dayalı. mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. kullanılan kâğıtlar. Packaging Paper). Salmastra yatağı. kullanılan samanlı yağlı kâğıt. Paket salmastra. (Eş anlamlı. Kâğıttan yapılma. tutuşma derecesi etkilerden korumak. Paper Based. Tabancalarda da kullanılmıştır. PAA reçinesi. PAE (Poly Amide Epichlorohydrin). Paper Additives. Otomobil Package Life. Kâğıdı ezerek düzleştiren Pad. Yanmaya başladığında sonuna kadar reçine türü.

Kâğıt yüzey işçiliği. basınç gibi çevre faktörlerinin etkisiyle. donanımı. Paper Machine Clothing. çeşitli işlemlerin her biri. Hasır çanta ve şapka kâğıt tarafından emilmesi. Kâğıdı koruma. Seramik kili. Kabuklarından selüloz elbise. 201 . Paper Converting. Hurda kâğıt. Yaşlanma ve ısı. ABD de bulunan Wisconsin eyaletindeki (Appleton) kâğıt fabrikaları bölgesi. lekeler. Papermaking. örgü yoluyla veya doğrudan kâğıttan kesilerek yapılan Paper Mulberry. Kâğıt kili. Yuvarlak elekli. Küçük paketleri sarmak için. uzun Paper Towel. ürün. kartondan yapılmış masuralar. Kâğıdın mürekkep emişi. Zamana karşı kâğıdın kâğıtla yapılan el işleri. dilinmiş kâğıt. Paper Napkins. Paper Valley. Kâğıt ip. Kâğıdın asitsizleştirilmesi. ağaçlardan topladığı selülozla yapar. Papermaking Additives. emici özellikli. kâğıttan şerit şeklinde bükülerek. Yanki makinelerde üretilen. Paper Machine. Salgısı bir tür proteindir. Selüloz üretiminin değirmenle Paper Cloth. Kâğıttan yapılmış iplerle Paper-Ink Affinity. Kâğıt makinesi. Kâğıt el işi. Kâğıt işleme. Papermaker. Atık kâğıt. Kumaş sarılan. Paper Preservation. değerli kitapların Paper Specks. Kâğıt keçesi. elde edilen dut ağacı. Paper Trade. Komparator. Kâğıt fabrikası. Kâğıt kalınlığını ölçen salgısını kullanır. elekli. Kâğıt havlu. Kâğıt ebatları. elyaf dışı maddeler. Atık kâğıtların bozulmalar. Kâğıdı başka bir ürüne dönüştürme. Paper Paper Finish. Kâğıt masura. Kâğıt peçete. insan bedeninde açılan kesikler. Kâğıdın bozulması. Machine Clothing) Paper Twine. Paper Mache/Papier Mache. Zamanın kâğıdı bıçak gibi. Kaolin. Çeşitli şekillerde Paper Permanency. Delikli hafıza şeritleri yapımında başka maddelere benzetme işlemleri. yüzeyinde görülen yabancı parçacıkların oluşturduğu Paper Deterioration. Kâğıt türleri. Kâğıt arısı. tüm kâğıt makineleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Clay. ışık. Kâğıt dutu. krepli imalatları gibi kâğıttan yeni ürünler üretme. Papermill. (1) Tutkallı kâğıt hamuru. Kâğıt elbise. çanta temizlik kâğıtları gurubundan. Yuvasını kuru harmanına katılan. Paper Deacidification. dayanımı. Kutu fabrikaları. Gofraj. Geri dönüşümlü kâğıt dayanıklılığını arttırmaya yönelik süreçlerden herhangi biri. Sınıflandırılmış kâğıt türleri. Kâğıt üretimi. Eşek arısı. Kâğıt lekeleri. Kâğıt makinesi yardımcı genellikle çok katlı kâğıtlar. Kâğıt şerit. Paper Craft. Kâğıt ticareti. Kâğıt yüzeyinde yapılan Waste). emici özellikli. Kâğıt sanatı. Kâğıt kalıcılığı. Paper Textiles. Kâğıt vadisi. ip haline getirilmiş bir Papermakers Felt. krepli ve Paper Machine Auxilaries. Kâğıt katkı maddeleri. Paper Cut. Kütüphanelerce uygulanan. Yanki silindirli gibi. Dut. mekanik ölçü aleti. (Eş anlamlı. kâğıtlar. temizlik kâğıtları grubundan. Yanki makinelerde üretilen. Kuşeleme ve deri gibi Paper Tape. (2) Vernikli dökme kâğıt. Kalıplanarak kullanılır. Kâğıdın keskin kenarı tarafından. kullanılan. Kâğıt yapan. Kâğıtçı keçesi. Kâğıtçı. Kâğıt kesiği. kâğıtta oluşan Paper Stock. Paper Sizes. Paper Textile Spools. Paper Grades. yaşlandırmasına karşı alınan önlemler. Kâğıt kumaşlar. Kâğıttan bükümlü ip yaparak yapıldığı dönemlerden kalma bir terim. Tutkal olarak kendi Paper Micrometer. Hamur Paper Wasp. Mürekkebin dokunan kalın dokulu kumaşlar. selüloz kaynağı olarak kullanılması. (Eş anlamlı. Kâğıdı dönüştürme. yapımında kullanılan dokunmuş kâğıt hasır.

Paper Parchment Bond. dövülmesiyle dayanıklı kâğıt üretme süreci. (Eş anlamlı. Paralellik. imitasyon parşömen kâğıdı. (Gerçek parşömen eski Paprican (The Pulp and Paper Research Institute of çağlarda. Parşömen belge (kâğıdı). Kısmi teslimat. Kanada Selüloz ve Kâğıt Araştırma Enstitüsü. daha sonraları yazı yazma ön plana çıkmıştır. Pareto Analysis. Büyük ebat. Bobin halden açılmış kâğıt. geçmesi. yapılmış objeler. kullanılan levha. Aydınger kâğıdı gibi şeffaf kâğıtlarda. Parşömenleştirme. birbirine paralel yapıştırılmış kâğıtlar. Parşömen yazı kâğıdı. Mumlu kâğıt. Parenchyma. Özek doku. Bir parti malın parçalar ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Problem çözmede Parallel Transmittance. Bir gaz karışımında Parchment. Paralel geçirgenlik. aktif veya aktif olmayan metabolik maddeleri depolayan Parallel Laminated. Parşömen işi. Şeffaf parşömen. Parşömene Stock). Pamuk selülozundan üzerine tutkalla yapıştırılması. yağlar. Papirüs. 2) Jumbo bobin. Parchment Repouesé. Paralellism. Pamuk emdirilerek. Kâğıt kullanılan bir tekniktir. benzetilerek üretilmiş yazı kâğıtları. Hurda kâğıt. Kir sayıcı. Paraffin Paper. Değişken. Mum. Pareto analizi. su geçirmez kasap kâğıtlarının yapıldığı. Parşömenleştirilmiş kâğıt. pamuk kökenli. Papier Mâché. terbiye edilen deriden yapılmaktaydı. Kâğıt atığı. kâğıt yerine asitte şeffaflaştırılmış parşömen kâğıdı. Parent Roll. Papeterie Paper. Papaterie Box. alkaloitler bulunur. Çekiçleyerek Papric Counter. Petrolden elde edilen ve kâğıda Parchment Writing. Nedenlerin % 20 si sonuçların % 80 yüzeyine paralel veya paralele yakın gelen ışığın arkaya ini yaratır. Bu maddeler arasında. Tek öğütücünün Parent Size. Parallel Refining. (2) Kâğıt parçalarının ıslatılarak bir kalıp Parchment Paper. 70X100 cm gibi büyük ebatlı yetmediği durumlarda birden fazla öğütücüde yapılan kâğıtlar. Sarılmış tampon. Öncelikle hayvan derisinden gazlardan birinin yarattığı ve toplam basıncın bir parçası yapılan. öğütme. sülfürik asitle işlenmesi süreci. (2) Yeterli sürede selülozun filigranlı ve gofrajlı çok özel mektup kâğıtları. kâğıtların satıldığı süslü karton kutu. Mektupluk kâğıt kutusu. Deri parşömen. yapılan. Parchment Finish. Parşömen. Önceleri bono basımı için üretilirken kesilmemiş bobin kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Waste. 1) Tampon. Parşömen yazı kâğıdı. Parşömen görünüşlü. Parameter. daha sonraları selülozdan yapılan dayanıklı olan basınç. mum selülozundan yapılma parşömen görünümlü yazı kâğıtları. 202 . Kısmi basınç. şeffaflığın Partial Order. nişasta. dövülmüş görüntüsü verilmiş parşömen. halinde gönderilmesi. Sülfürik edilmeyen. özel görevi bulunan. ana maddesi. reçineler tanenler. Parchment Vellum. Bond kelimesi bono Paper Web. Parafin. Paraffin. Gren yönü bitki hücreleri. İnce çeperli. (1) Kâğıt hamurundan Parchmentizing Paper. kâğıtlar. Paralel öğütme. Kâğıt hamuru. Partial Pressure. Gerçekte kâğıt cinsi olarak kabul Parchment Tracing Paper.) Canada). hasırdan örülerek dövülmüş. Kâğıt makinesi valslerinde ayarla Parent Reel. Leke sayıcı. Mektupluk Parchment Deed. Ebat anlamına gelmektedir. Paralel lamine edilmiş. Az sayıda ebat Parchmentizing. birbirine göre paralel konumda olma. (1) Pamuklu kâğıtların Mektupluk kâğıdın kutu içinde satıldığı. Dövme parşömen. Parametre. Kâğıt safiha. (Bakınız. Mektup kâğıdı. Parşömen kâğıdı. Parent Roll) sağlanan. Papyrus.

konusu değildir. Reçineli yüzey tutkallama. Dupleks. Pasifleştirme. kullanılmak üzere üretilmiş gri karton. Elbise kalıbı Passivity. (2) Desen izi. (1) Kâğıt çerçeve Pattern Board. Patch Stock. Particle Charge. Parçacık morfolojisi. Yuvarlak elekli veya uzun elekli makinelerde. Patent. Çok seyreltik sıvı çözeltileri için kullanılır. Kirlilik kâğıdın arkasına destek amaçlı konan kartonlar. Dupleks kapak kartonu. Ödeme. Milyonda bir. kâğıtlar. Paster. Eser miktarda denilebilecek durumlar için Patent Coated. Şablon yapmada kullanılan yapmak için arkası zamkla kaplanan şerit şeklinde dilinmiş karton. Patent kaplı. Kâğıt şerit. vulkanize elyaftan yapılan kâğıt veya Pasted. Matbu iş Passivation. Passe Partout. Kâğıtta. ölçüleri çeşitli etkilerle Past Due. Evlerde patron kâğıdı olarak Pasted Board. Pasted Bristol. renkli kâğıt. Parçacıkların Paste Size. Patron kâğıdı. Dupleks gri karton. Mulaj kâğıdı. parçaları büyüklüğüne göre ayırıp. değişmeyen türde. Katlı yapıştırma. Parça büyüklüğü dağılımı. Pattern Fibre. ciltlenecek kitabın arasına konulan ince ve desenli preslenmesiyle elde edilen orman ürünleri. Hurda kâğıttan yapılan ve bir Parts per Million (PPM). laminat parke ve Paste Downs. Pasiflik. Parçacık yükü. karton haline getirilmiş. Tescil belgesi. kusurlu bölgenin yamanması nedeniyle safihaya geçen duman gibi görünen parçacıklar. (2) Şerit şeklindeki yapışkanlı süsleme kâğıdı. Pattern Carbon. maddelerinin şekilleriyle ilgilenir. Pastings. hazırlamak için kullanılan. Parçalı kümelenme. Yapıştırma. Teslimatı gecikmiş. Poli klor bifenil. Pattern Tissue. Layner. Destek kartonu. yama izleri. Dupleks yapılmış. Yapıştırma kâğıtları. Dupleks karton. karton. PCB (Poly Chlorinated Bi-pheniyl). şekilleriyle ilgilenen bilim alanı. Parçacıkların elektrik Pasted Wedding Bristol. Katı veya sıvı parçacık. Talaş levha. Paspartu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Particle Board. Dupleks yapma. Payment. PCC (Precipitated Calcium Carbonate). Dupleks makinesi. Parçacık. Oksitlenmeye karşı dirençli olma. Şablon kâğıdı. Burada kuşe söz katrilyonda bir (PPQ) gibi kullanımları da söz konusudur. kontralit gibi türleri bulunan ve talaşın reçineyle tutkallayıp. Beyaz layner. Seperatör olarak olarak eklenmiş desen izi. Şablon kartonu. Precipitated Calcium Carbonate). Egütör valsi üzerine bilinçli Partition Chipboard. Birden fazla kâğıt yapıştırılarak daha kalın ve mukavemetli Pattern Paper. kullanılan pelür kâğıdı. Dupleks dosya ayıraç Bristol’ü. PCB adıyla anılan bir grup kimyasal bileşik. Bunun dışında milyarda bir (PPB). sis. Pasted Indeks Bristol. Ciltlemede kullanılan. Patching Coagulation. Particle Morphology. Patron kâğıdı. üretilmiş kâğıtlar. kullanımı yaygındır. Vadesi geçmiş. Seperatör kartonu. özellikle dolgu Pasting. Pasted Cover Paper. ağırlıklarının yüzdesel olarak ifade edilmesi. (1) Yama izi. Pasted Chipboard. kapakla. Toz. getirme. (Eş anlamlı. göstergelerinden biri olarak tanımlansa da belli bir Patent. Dupleks yapmak için Particle Size Disribution. katmanlardan biri beyaz hamur olan çift katlı karton. Kapak içi kâğıdı. Dolgu maddelerinde. Patch Mark. Dupleks davetiye kartonu. büyüklüğü ifade etmez. End Leaf Paper). Elekteki veya egütör valsindeki Particulate. 203 . Dupleks Bristol kartonu. (Bakınız. Katlı yapıştırılmış. Şablonlu karbon kâğıdı. Reaktif olmayan bir duruma formlarında. belirli yerleri karbonlu olan kâğıt. yükü. HDF. MDF.

Sudan maddesi olarak karıştırılan. Baryum sülfat. (1) Hamur kasası içinde akışı karbon kâğıdı. Delikli plaka. Pencil Carbon Paper. Delikli vals. Kabuk soyma. Turba. Belirli süre içinde çekilen Penetration. Yüzdelik değeri. Faaliyet yüzdesi. Peptizing Agent. Dağıtıcı madde. Pentozan. katmanları birbirinden ayırmak için uygulanan verilmektedir. Ağaç kütüklerinin Perfect. Adhesive Binding. Pearl Filler. polisakkarit gruplarından herhangi biri. kâğıt masura. Selüloz üretiminde. Kâğıt hamurunda iç topaklaşmasını veya çökmesini önleme. kabuklarını alma işlemi. Peat. Nüfuz etme. Perfect Binding. Kapasite oranı. kâğıt. Tam ışık katmanlaşma kalitesini görmeye yarayan test. Granül mısır nişastası. Kâğıt yüzeyinin mukavemet Perfecting Press. Kalemle yazı Perforated Plate. mürekkebin kâğıt içine geçmesi. (1) Soyulma testi. Yolunma. Armut sarma kâğıdı. (Eş anlamlılar. Asıltı sağlayan maddeler. Percent Active (Time). Kâğıt hamuruna dolgu Peptization. Perfore kâğıt. Kâğıt hamuruna dolgu olarak Pentosan. İnci beyazı. Buna değişik adlar da kâğıtlarda. 100 ile çarparak elde edilen değer. Tutkallı ciltleme. Kâğıt yüzeyinde yolunma. Çok katmanlı kâğıtlarda Perfect Reflecting Diffuser. Kolej yedeği. yansıtıcı beyaz yüzey. Not defteri kâğıdı. eden test. Pearl Hardening. Cut Back kuvvet. Asıltılı duruma getirme. (3) Katman ayırma testi. plastik madde. yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. Yaş mukavemet yüzdesi. oda kuruluğundaki kâğıda göre işlem aşaması kütüğün kabuklarının soyulmasıdır. Faaliyet oranı. Nüfuz edici maddeler. Fasikülleri dikme yerine. Peptinleştirme. Katmanlı layner kitaplarında kullanılmaktadır. Limon kâğıdı. Peel Test. Siyah likördeki katı madde PE (Polyethylene). Percent Wet Tensile. Perforasyon yapılmış Pencil Tablet Paper. Torf. Peeling (Paper). ilk suya doymuş kâğıdın. Kaplamanın kalmasını kontrol yapılan baskı. Thermoplastic Binding. toz haldeki kalsiyum sülfat. Threadless Binding). Mükemmel. Alçı tozu. Pencil Paper. Amerikan ciltleme. (Tappi UM 808). Dupleks baskı. Tam olarak Peeled Wood. Meyve sarmak için kullanılan pelür kâğıdı. Dolgu alçısı. Pearl White. Peeling (Wood). (Eş anlamlı. Çürümüş bitki artıklarının oluşturduğu Percent Points. Defter kâğıdı. Arkalı önlü. Soyulmuş kütük. düzenleyen üstüvane valsi. Perforating Paper. Odun hücrelerinde bulunan karıştırılan. Karbon kâğıdı. Perforasyon. İdeal bir durumu ifade eder. Disperse ediciler. Pear Wraps. Peletleme. su sistemlerinde elektrolit kullanarak Pearl Starch. Tam yansıtıcı yüzey. tutkal olarak kullanılan bir nişasta.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Peak Power. Pecent Solids in Black Liquor. bataklık kömürü. Gerçek test sonucunu. Kâğıdın emiciliği azami elektrik gücü. Ayrılma mukavemeti. Kusuru olmayan kâğıt. Bir ara atık kâğıda karıştırılarak kâğıt kâğıdın gramajına bölüp. mukavemet oranı. Konik masura. Kâğıt kaplamada kullanılan oranı. yazarken birden fazla kopya çıkarmak amacıyla kullanılan Perforated Roll. korkan parçacıkların. toz kalsiyum sülfat. aynı anda testi (2) Kabuk atma testi. düzgün yırtma izi verme. nedeniyle. İçine işleme. Küçük delikler Pencil Point. Son yıllarda romanlarda ve ders Peel Strength. Güç tepe değeri. Penetrants. Meyve sarma kâğıdı. Binding. Perforating. Delik açma. (2) Elek ve pres valslerinden vakumlu olanlarındaki valsler. Polietilen. Kalem ucuna benzeyen konik açarak. Rectifier Roll). Pelleting. üretilen madde. 204 . Bir maddeyi pelet hale getirme.

Selülozun hidrojen sistemin iyi çalıştığını göstermek için belirlenen gösterge peroksitle (H2O2) ağartılması. alkali karbonat miktarına. Bir kâğıdın gaz veya sıvıyı Performance Evaluation. Zamana karşı dayanıklılık. Delikli hafıza kâğıdı. Kalıcılık.. (ISO/FDIS 12625-12. gofrajlı. Permanganate Number (K Number). döngüdeki suyu ve kâğıt yapısını bozucu maddeler. tarafından verilen garantiler. Performance Guarantee Letter. Phase Change. Performance Indicators. Eskiden tuvalet kâğıtlarında iki Perforasyon arası uzunluk. 7. pH ayarı. Perforasyon. özellikle bozulma yönündeki değişmelere parfümeri satıcılarının kullandığı renkli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Perforation Length.) Permanent Record Paper. ile 14. Performans. üretilmiş kâğıtlarda yapılan incelemelerde. Zamanla sararmayan beyaz. Perforator. Hidrojen iyonlarının ve hidroksil iyonlarının. Permanganat sayısı. Bir Peroxide Bleaching. pH değeri. Permanent White. üreticinin ve pH Adjustment. Delgi. Delik açma makinesi. ölçütler. Performans teminat Döngüdeki sularda bulunanlarına “Detrimental mektubu. Performans göstergeleri. reçineler. Kâğıt bulunabilecek. araçlarındaki verimlilik. selüloz saflığına. mürekkep parçacıkları. Perforator Tape. Performance Tests. Süreli yayınlar. şap oranına. Kâğıt hamurunda istenilen pH alıcının katıldığı verimlilik testleri değerini sağlama. Performance Indices. süslü karşı. kullanılan ölçü. Performans garantileri. Dayanıklı arşiv kâğıdı. (ISO 6588) Permanence. Geçirgenlik. Eczane ve meydana gelen. Pergamyn. jelatin içeriğine ve Ph değerine Perforation Strength. Kappa sayısının ilk atası olan.1 Periodical Publishing Paper. doğal olarak Perforations. Kaldıraç kolu. Kuşe dergi kâğıdı. görülmesi. Aydınger kâğıdı. Uygulama verimliliği. Performans geliştirme. kâğıdın gösterdiği dayanım.9999…9 arası asidik. Bir termodinamik fazdan Permanent Paper. Rulo olarak kullanılan delikli hafıza kâğıtları. Bir Personal Protective Equipment. selülozdaki ligninin ne Performance. karşı dayanıklı kâğıt. Perforasyon dayanımı. Peroksitli ağartma süreci. makine üreticisi Çimento tozları. Dayanıklı kâğıt. kâğıtlar. Kişisel koruyucu makinenin mühendislik açısından performansını belirleyen ekipman. Substances” adı verilmektedir. Peroksitli ağartma. Zamanla bozulmaya diğer faza geçme. Perforatör kâğıdı. Baryum sülfat beyazı. Kâğıt fabrikalarında kullanılan makinelerde yapılan. Perforasyon uzunluğu. Gazete dergi gibi belirli asitlik veya bazlık (alkali) derecesini ifade etmede aralıklarla çıkan yayınlar. zamk kalıntıları. geçirebilme özelliği. Dayanım. Havlu ve 100 yılın üzerinde dayanacak türde kâğıtlar.00 arası bazik ortamdır. Buhardan kondensata geçme gibi. Zamana karşı kâğıtta Pharmaceutical Paper. Performansı arttırma adına yapılan işler. 7 nötür. parametreleri. edilmiş temizlik kâğıtlarında Perforasyon yırtılma dayanımı. Atık kâğıt içinde Performance Guarantees.. makinesinin istenilen hızda. Peroxide Bleaching Stage. Persuader. tespiti ve uzaklaştırılması zor. iplik parçaları. Performans testleri. İlaç paketleme kâğıdı. Pernicious Contraries. organik artıklar gibi maddeler. üretimi. Verim. Permeability. 0-6.00. tonajda ve kapasitede. Zararlı maddeler. Permanency. Arşivlerde kullanılmak üzere üretilmiş 205 . Kalıcılık. pH Value. Performans endeksleri. Faz değişikliği. yaşlanma süresinin uzaması. ortamdaki miktarını belirleyen ve bir sıvının Periodicals. Perfore bağlıdır. Levye. satılabilir üretim yapacağına dair. İşin yapılış yöntem ve kadarının alınabileceğini anlamaya çalışan test yöntemi.

Bu tür kâğıtlar albüm dışında. Photomount Stock). Yüzeyi ışığa kaplamanın. Fotoğraf albümü kartonu. Yolma. Selüloz içinde mekanik selüloz Photolithography). selülozdaki lignini pratik olarak kanıtlayan ve rengini Photolith. atık arıtma. Fotosentez. Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan Photo Offset. Işığa duyarlı kaplama. Fotokopi kâğıdı. Fotokopi kâğıdı. Fiziksel özellikler. Album Paper). (2) Yolunmuş toz fotoğraf teşhirinde kullanılan fon kartonları. Photoelectric Process Base Paper. Fotoğraf kâğıdı. Gri karton albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Photomount Stock). Fosforlu kâğıt. Photographic Backing Paper. Elyafların veya Photographic Paper. (1) Yolmak. Dış görünüş ve Photogelatin Bristol. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Işık etkisiyle bir kullanılmaktadır. Fotografik yöntemlerle bileşenlerine ayrılması. Phloroglucine. Rotogravür baskı sıcak preslenmiş kâğıt. görürler. kimyasal. Fotolitografi. organik maddenin kendisini meydana getiren alt Photostat Paper. kaplanmaktadır. (Bakınız. biridir. Fiziksel ve kimyasal kullanılan bristol karton. kaplı kâğıtlar. baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. büyük kofullu hücreler. Rotogravür baskı. (Bakınız. kaplama türü. kopyalamaya yarayan kâğıt. mekanizmalar. Rotogravür kâğıdı. Litografi kâğıdı. Renkli ve Pick. Sitoplazma ve çekirdekleri olan yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Physical Properties. elektriksel veya diğer yönlerden tepki gösteren Photocopying Paper. Picking Resistance. 206 . Fiziksel kimyasal kullanılan kâğıt. (Bakınız. Photolithography. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Wasre Treatment. Soymuk doku. fotoğrafların kuruması için üzerine konulan yüzeyindeki kuşenin veya elyafların kopması. Eski Photosynthesis. karışık olduğunu ortaya çıkaran kimyasal. Fotojelatin baskı Bristol’ü. Floroglisin.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Phenolic Sheet. Hamuru optik Photomount Folder. Fotografik yöntemle görüntünün pembe kırmızıya dönüştüren kimyasal. Fotoğraf kurutma kâğıdı. Fotolitografi. (Bakınız. kartpostal ve tebrik Photosensitive Coating. Phloroglucinol. kökenli ve Gofraj yapılmış fon kartonu olarak kullanılan fotoğraf taban kâğıtları. Bitkilerde karbondioksit. Cam tepkimeler. Photolithography). Photomount Board. Yolunma direnci. Photogravure Printing. Baskı sırasında kâğıt Islak işlemde. Foto ofset. Fiziksel değişime yol açan kimyasal Photogelatin Paper. Fotojelatin baskı kâğıdı. su ve fotokopi makinelerinde yüzeyi fotoiletken bir maddeyle ışıkla karbonhidrat üretimi. yüzeyine jelatin sürülerek. Florogusinol. (Bakınız. Işığa kartlarında da kullanılmaktadır. Picking). Photographic Blotting Paper. Yüzeyine Photomount Stock. Fotografik Pholem. baskı sırasında bir arada kalma yeteneği. Foto ofset. Cam fiziksel yapıyla ilgili. Fenolik kâğıt. (Eş anlamlı. Photo Album Paper. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Mechanism. Işıkta bozunma. Kâğıt yüzeyi çeşitli maddelerle de renkli kartonlar. hassaslaştırılmış kâğıtlar. Phosphorescent Paper. Picking. Reçine emprenye edilmiş ve Photogravure Paper. ölçülebilen özellikler. Photo Album Paper. yüzeyine jelatin sürülerek. Yolunma. Bitkilerde besin taşıma işlevi Photolitho Paper. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada Photodegradation. Fon kartonu. boyalarla boyanmış kâğıtlar. Fotoğraf fon kartonu. emici kartonlar. Fenol türü bir madde. Fotoğraf taban kâğıdı. elyaf. Fotokopi kâğıdı.

Blanket preslerinde bağlanma kuvveti zayıf olan kâğıt ve üzerinde birikme. Blanket üzerindeki parçacıkları nedeniyle oluşan delikler. Pres pikap kısmı. Pinch analizi. kâğıt fabrikasında veya onun belirli bir bölümünde yapılan Üretim başlangıcında. Boya molekülleri veya parçacıkları. Selülozundan yararlanılan yumuşak elyaflı ağaç Pigment Coating. amaçlayan bir yöntembilimidir. Test ve eğitim amaçlı kullanılan dar enli kâğıt makineleri. Pigment Kuşeleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pick Out. Mürekkebin çıkması. Pin Paper. Baskı Piling on The Blanket. Birikme. Pin Holes. Kâğıt fabrikalarında Pie Plate Board. Pine. Picking Resistance). Mürekkep kalkması. Böcekleri kokusuyla ve düzgün görünüş kazandırmak için yapılan yüzey kaçırmak için kullanılan. mukavvada layner kâğıdın fluting (dalgalı) kâğıda Pickup Press Section. Safihayı elekten Pinch Analysis. (Bakınız. Pigmentizing). kalenderden geçirilmesi sırasında. Pigmentizing. Pinch Valve. Belirli sonucu elde etmek için. “energy integration” veya “pinch kontrolünün yapıldığı zemin kâğıdı. Baskıda kâğıttan kopan veya yolunan toz kartonlarda mürekkebin kalkması ve baskı blanketine parçacıklarının blankete yapışarak çoğalması. Pikap valsi. Oluklu uzaklaşarak bekleme konumuna döner. kapma valsini eleğe yaklaştıran deneme çalışması. Sonunda ısı geri kazanma Pie Fed Paper. technology” gibi isimlerle de anılır. 207 . iş krepli kâğıt. “Process integration”. İğne kâğıdı. Kapma valsi. Otomatik olarak ebat sitemlerini optimize eder. Yığılma. İçindeki esnek bir mekanizma ile Hamura karıştırılarak genellikle beyazlık veya renk proses ortamını vana gövdesinden soyutlayan vana türü. birikme. Gözenek. İğne sarmak için kullanılan. Süreçlerde hedefler belirleyerek ve hesaplar Picture Mat Board. İşletmeyi bir süreçler bütünü alan. Pilot Paper Machine. Çam. ile birlikte çalışan kurutma silindiri. İstenmeyen yonga. (Bakınız. Safihayı elekten metrenin altındadır. Pikap keçesi. Servis altlığı. kapma valsi elekten Pin Adhession Test (PAT). (Bakınız. Birikinti. Pilot Dryer. Pickup Lifting Device. olarak görür. Pinch Points. Pigment. çam katranı emdirilmiş kâğıt. Fon kartonu. Esnek vana. Hareketli Pie Tape. İğne deliği. Pilot kâğıt makinesi. kalitesini bozan bir unsur. Pickup Roll. hamurunda kalan kum Piling. paslanmayı önleyici siyah renkli kâğıt. Kâğıdın presten veya Pigment Transfer Paper. makine üzerinde veya trafikte sıkışma yağın ele bulaşmaması için pasta veya kek altına konulan yaşanabilecek noktalar. Pilot Work. Pikap grubu şasesi. Test fon kâğıdı. alan pres keçesi. keçenin üzerinde döndüğü vals. Son rutubet tarayıcısı Pick Strength. Pilot çalışma. “heat kesilmiş kâğıtların sırayla üzerine beslendiği ve burada göz integration”. Blanket kirlenmesi. türü. konulan ve üzerinde yemek yenilen kâğıt veya kartondan Pin Chips. Enleri bir Pickup Felt. kaplaması. Kapma valsi kaldırma düzeneği. Elek altı yonga. Yapışma dayanım testi. Sıkışma noktaları. Kapma keçesi. Pilot kurutma silindiri. Katranlı kâğıt. Baskı geçerek yeniden kâğıda yapışması. Kremanın veya alanlarda. yapışmasını görmek için yapılan test. Picking Resistance). İşletme içinde bu gibi yerlerde. güvenliği için özel kuralların getirilmesi gerekir. Darboğazlar. Pickup Deckle. Fotoğraf takılan arka yaparak enerji tüketimini ve maliyetleri düşürmeyi kartonu. Kâğıt yüzeyine opaklık Pine Tar Paper. Servis öncesi masa üzerine sıkça kullanılır. Pigment transfer kâğıdı. Pasta (veya kek) taban kâğıdı. Fan pompası durduğunda. Pigment. yapılma baskılı servis altlığı. Pick Resistance. sistem. kazandıran katkı maddeleri.

Plan kâğıdı. Alçı torbası kâğıdı. fazla resmi. Plant Layout. Ortalama üretim değerinin lekeler. Sahteciliğe karşı güvenlik amacıyla. kâğıt ışığa tutulduğunda fark edilen küçük potluk nedeniyle kâğıdın borulaşması kusuru. Baskı merdanesi Genellikle açma ve kapama amaçlı. Boru dirseği. Bitki kurutma kâğıdı. Zift topaklaşması. Organic Deposits. Ekim. 208 . Desensiz pres valsi. Mil. kâğıdın imalatı sırasında rastgele aralıklarla Piping. Elek altına verilen taze hava. lokantalarda kullanılan servis kâğıdı. Dirsek. Konfetili kâğıt. Plantation. Alçı levha. Harita kâğıdı. Edge Squirts) Planning. Sera kâğıdı. Zift. Bu tür maddeler zifti elyafa bağlayarak çalışırlar. Odun özü. Talepler dikkate alınarak. selülozdan gelen reçine Plant Capacity. Sarım sırasındaki gömülmüş. Fabrika güvenilirliği. Kenar kesici fıskiye. Pipe Friction Loss. üretim yapılması Pisser. Dayanıklı ve Pit. Planşetli kâğıdı. kullanılan lastik kaplamalı pres valsi. Kâğıt hamurundaki ziftin artmaması veya kaliteyi bozmaması için kontrol altında Plant Cap Paper. Kâğıt hamurundaki reçine elde etmek için kullanılan gri renkli rutubet emici kâğıt. Zift birikimi. (Eş anlamlı. Kurumuş bitki ve çiçek Pitch Spots. kapasite. Bağlantı pimi. Silindirli başlık. Zift kontrolü. Elek altı havalandırması. Fabrika üretim kapasitesi. suyun biriktiği havuz. Pitch Deposits. Çukur. İğneli kayıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pin Register. Plain. (2) Baskısız. Pith. Planographic Printing. Plaster Sack Paper. Zift lekeleri. (1) Boru aksamı. Düz baskı. belirli dönemlerde bitki filizini güneş ışığından korumak için kullanılan kâğıt. Pitch Control. Planchette Paper. parçacıklarının veya tutkalların bir araya gelerek oluşturdukları topakların. Pin Studs. Servis altlığı kâğıdı. Pistonlu vana başlığı. (2) Borulaşma. Plant Reliability. Baskı öncesinde iki veya daha Plain Press. Pivot. Planlanan kapasite. Çökelme havuzu. Bahçelerde tutulması. Elekten süzülen beyaz katlamaya uygun pamuk selülozundan yapılma bir kâğıt. düz levha kalıpla yapılan baskı teknikleri. Plant Protector Paper. İki karton arasına kâğıdı. Fabrika yerleşimi. Pivot. Plant Cap Paper). Planlama. Piston Actuator. Pit Ventilation. Ekme. PIRA (Paper Industries Research Association). yuvarlak renkli Konfetili kâğıtlar. Boru sürtünme kaybı. Tekdüze. Ekose bezli servis kâğıdı. Boru. Kâğıt Planned Capacity. (ton/gün) azami üretim kapasitesine oranı. Çok geniş kapsamlı polimer maddeler. Pipe Bend. (Bakınız. Sade. Plastic. Fabrika faktörü. Plastik. bez konulmuş bardakaltı kartonu. Havuz. vanalarda kullanılır. kâğıt yüzeyinde yarattığı siyah Plant Factor. (3) Tek cins selülozdan yapılma. Özellikle Plasterboard. Stickies) esaslı kapasite değeri. (Bakınız. iğne ile bir kâğıt üzerinde ayarlayarak Plain Press Roll. Düz baskı kalıbı. Su gidermede tutturmak ve baskıya hazırlamak. (Bakınız. Umulan gerçek sanayi araştırma birliği. Azami ton/gün kökenli maddeler. Plant Drier. Bahçıvan kâğıdı. Pipe. Plain Settling Tank. Çökelme tankı. Belli eksenler arasındaki mil veya şaft. bir kâğıdın bünyesi içine. Suda çözünmeyen. (1) Düz. Placemat Paper. Watermark Press Roll). Elek altı havuzu. Çimento torbası Plaid Finish. Pitch. Edge Cutter. düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi. hava ile çalışan yerine. Plan Paper. Ekipmanların yerleşim düzeni.

Kat. Plater parşömeni. Boş küre veya kâğıt. Diskli öğütücülerde işlerinde kullanılan ve dijital sinyalleri çok iyi işleyebilen bıçaklar arasındaki ayarlanabilir açıklık. Plater. Jordan öğütücünün konik rotoru. Plate Count. Bobinlerde mihver borunun içine Plate Paper. farklı eleklerden vererek elde edilen 209 . Plaka. Baskı Plastic Pigments. Yongayı Plater Vellum Finish. Plate Finish). borunun ezilmesini önleyen tahta veya plastik tapa. maddeler. çeşitli Plate Finish Paper. kaliteli. Plunger Chip Feeder. kâğıdı yapımında kullanılan dayanıklı karton türü. Plastikleştiriciler. Genellikle küçük çaplı üretimde otomasyon Plate Clearance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plasticizer. Basınç odası. Otomatik olarak çalışan piyanoların öğütücülerde kullanılan. birbirinden ayrıldığı paket eşanjörlerdir. Plastisol. hassaslaştırılmış fotoğraf kâğıdı. Platin kâğıdı. boncuk şeklinde yapıları bulunur. Düzgün yüzeyli pres levhaları ve sert kartonlar. İskambil gelen öğütme bıçakları. (Bakınız. kâğıda Plates. Platen Drier. Vanalarda vana yatağına basan kapama parçası. Preslerdeki çizgisel basıncı levha arasında presleyen kurutucu tipi. Presleyerek veya valsler arasından Plastisol. Plater. Pleating Tissue. Pres kurutucu. İnce film tabakası halinde yüzeye geçirerek yapılan safiha ezme işlemi. Kalıp kesim yapılarak PLC (Programmable Logic Controller). Picking). Plak sayısı. Plug. Halen kN/m kullanılmaktadır. Disk plaka. Kırılmadan kartonun büküle levhalardan oluşan ve contalar sayesinde kanalların bilirliği. Platerde işlenmiş hem götüren hem de sıkıştıran yonga konveyörü parşömen kâğıdı. Kâğıt Kuşelemede kalıplarını temizlemede kullanılan az Kreplenmiş. kâğıdı sıcak iki uygulanan basınç miktarı. kâğıt. (3) Tepsi. (1) Bir kâğıt makinesinde. Plate Wiping Paper. “Plate Finish” (3) Konik rotor. Terzilerin pileleme bakteri plaklarının sayısı. Katman. Pileleme pelürü. Kâğıt makinesi dışında PLI (Pounds per Linear Inch). Ply. Disk Player Piano Paper. (Bakınız. Plastik pigmentler. lojik kontrolör. Plate. Kalenderleme. Preste işlenmiş. daha yüksek iç hava basıncında olan kamara. Çevre basıncına göre Plate Glazed. Yarı krepli. Platinum Paper. Düz plakalı kâğıt presi. gösteren ifade biçimi. emici bir kullanılan plastik esaslı pigment türleri. (2) Tıkaç. işlerinde kullandıkları karton parçaların yapıldığı dayanıklı Plate Finish. Kâğıt hamuruna. kontrol sistemi. göre verimi daha yüksektir ve az yer kaplar. Bir örnekteki çoğalabilecek Pleating Paper. Programlanabilir sertleştirilen ve plastik kaplanan kartonlar. Plate Heat Exchangers. Kanallı Pliabilty. Kalıp temizleme kâğıdı. Preste perdahlanmış (herhangi bir) gramajlarda kumaş pilelemede kullanılan pelür kâğıtları. Borulu eşanjörlere Plucking. arasında şekillenmiş. Pileleme kartonu. Öğütücü bıçağı. Resim kâğıdı. Plate Board. Bir inç uzunluğa yapılan kurutma işlemlerinde kullanılan. uygulanarak kaplamada kullanılan sıvılaştırılmış plastikler. mat baskı kâğıdı. Plating. İskambil kartonu. Bıçak açıklığı. disk şeklindeki tek parçadan hafıza kâğıdı. Takoz. Platin tuzlarıyla ışığa Mürekkep yapımında da kullanılmaktadır. (1) Baskı kalıpları. Plakalı ısı Eşanjor. Kalın ve yumuşak. Yolma. yüksek çakılan. oluşan veya parçaların (segment) birleşmesiyle disk haline Playing Card Board/Stock. işlemi yapan en eski kâğıt presidir. Tabak kartonu. Büküle bilirlik. (1) Tapa. birden fazla hamur çeşidini. Konik yonga besleyici. Plenum Chamber. yumuşaklık ve esneklik kazandırmak için konulan Plaka. (2) Öğütücü bıçakları.

Çok katlı kartonlarda yapılma parlak ve sıcak bir tamburla yapılan ve bağlanma kuvvetine bağlı olarak katmanların ayrılması. Pocket Ventilation. Patlama kademelerinden oluşmuş. Kraft Pocket Ventilators. Polydisc Filter. Polished Surface. Yapıştırılarak çok katlı sıkıştırıldığında. Kirletme. bıraktığı iz. Kat bağlama. Chemical Bonding. Cep havalandırıcıları. askı ipinin. Kutup test kâğıdı.4 kâğıtlar. Mechanical Bonding) Policy Paper. Birbirine bağlı iki atomda. işlemi. Bu katmanlar daha sonra testinde ölçülen değerin. (Eş anlamlı. Çok katlı Polarity Paper. Çok katlı temizlik kâğıtları Pole Mark. Cep rutubeti. Asarak kurutmada. elyaf geri kazanma ünitesi. Kromdan Ply Seperation. Hamur kasası ve Pneumatic Chip Conveyor. Poisson etkisi. kutularda katmanlar arası bağlanma mukavemeti. amacıyla kullanılan. Cilalı. Alt ve üst katmanlar edilmektedir. Parlatılmış yüzey. ipine asarak kurutma yöntemi. Hava tahrikli vana başlığı. Kroma kâğıt. Multiply). Pollutant. özel madde emdirilmiş test kâğıdı. Polished Drum Coating. Askı izi. Bir inç uzunluğun binde biri. Ply Bonding. Poliolefin kaplı kâğıtlar. Bir dizi disk elek Points Per Pound. Ply Bond Strength. Mil). kuvvetin geldiği eksene dik diğer eksenlere hale getirilirler. Kat bağlanma mukavemeti test Pole Drying. kirleticiliğinin ölçüsü. Poly Coated Papers. Kat bağlanma mukavemeti. Dayanıklı ve düzgün yüzeyli. Point. Tuvalet doğru genişlemek ister. Katman ayrılması. Kurutucular Pollution Load. (2) Dupleks Poisson Effect. Cepli zarf. Asarak kurutma. Libre başına puan değeri. Bir atık suyun arasındaki ceplerde oluşan rutubet. Oluklu sigorta poliçeleri basmak için üretilmiş kâğıt türü. Temizlik kâğıdı katı. Pollution. eşit konusu değildir. Ply Adhesion Tester. Pocket Humidity. Yapıştırma söz Polar Bonds. mikrometreye karşılık gelmektedir. Tamburlu Kuşeleme. Kâğıt yüzeyi için Ply of a Tissue Paper. Pneumatic Actuator. kâğıtta üretiminde katları iki yöntemden biriyle birbirine bağlama. Kurutma silindirleri Pollutional Index. Pocket Enveleope. Ply Adhesion. kâğıt gramajına bölünmesiyle elde birleşerek tek bir safiha oluştururlar. Kalenderleme gerektirmeyen bir Kuşeleme işlemi. (Eş anlamlı. Elektrik kartonlarda. Kuşe kaplanmış renkli kalınlığında kullanılan Amerikan ölçü birimi. Çok parlak. Çok katlı kullanılmaktadır. şekilde paylaşılmayan elektronların bulunduğu bağlar. Kâğıt Polycrome Paper. bağlantılarının parlatılmış iç yüzeyi. ve havlu kâğıtlarındaki katlardan biri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ safihalar veya katmanlar. Pneumatics. Kurutma selülozundan bir veya iki yüzü makine üzerindeyken silindirleri arasına konulan havalandırma fanları. (Bakınız. farklı özelliklerdedir ve ayrılamazlar. mukavemeti için kullanılan bir Amerikan tanımı. Polarite kâğıdı. katmanların kendi aralarındaki bağlanma yükünün pozitif veya negatif olup olmadığını test etmek kuvveti. temizlik kâğıtlarının her bir katı. Kirlilik azaltma. Kir yükü. (J Tappi 19-02-2000). Chromo Paper). Çok diskli filtre. Havalı yonga taşıyıcı. Cep havalandırması. Layer. El yapımı kâğıtları çamaşır cihazı. Patlama 210 . Kirleticilik endeksi. Poliçe kâğıdı. (Bakınız. (Bakınız. Kirletici. Bir madde bir yöne doğru kartonlardaki katmanlardan biri. Pollution Abatement. Kirlilik. Pnömatik. Bir atık sudaki kirleticilerin arasındaki cep kanalları aracılığıyla yapılan havalandırma toplam etkinliği. Yaklaşık 25. (3) Çok katlı kâğıtlarda her bir kat. Polar bağlar. Pnömatik yonga konveyörü. Hava ile ilgili. Kat bağlanma mukavemeti. Polish. Puan. Pole Drying). kaplanmış kâğıtlar.

(2) Ortama klor verilmesi. suda çözünebilen. Polivinil alkol. Renkli kuşede Postage Stamp Paper. gibi polimerler. Kâğıt üretimi sırasında. 211 . Polimer yükü yoğunluğu. Bursting Strength). Kâğıt kaplamada oranı. Polimer tutkallama Poor Core Start. kullanılan polimer bir petrol ürünü. (Eş anlamlı. P. kalitede selüloz elde etme süreçlerinden biri. Samandan yüksek gruplarla sonlanmış. Posta pulu kâğıdı. birimlerinin sayısı. sistem. Polymerization Degree. Buna Polyester Felt. Degree of Polymerization). Selüloz da Poor Core Start. Monosaccharides). Konumlama sistemi. 300 m/dakikaya kadar olan makine anyonik yüke sahip bir polimer. Kâğıdın boşluklarının hacminin toplam kâğıt hacmine Polypropylene (PP). Gözenek. Diğer gevşeklik nedeniyle düzgün kenar yapısı vermeyen sarım. Emniyet vanası. Polietilen. Anyonik veya katyonik polimer yükü miktarı. Kâğıt kaplamada kullanılan uzaklaştırılması için alkali yıkama. ağartma. Mal sarıcı. Anyonik ve/veya katyonik Pomilio Süreci. Kötü mihverle başlama. (3) Klorun ve bileşiklerinin Polyethylene (PE). Oligosaccharides. Göllenme. Pop Strength. Pope Reel. sentetik polimer tutkalı. Tampon sarıcı. Poliüretan vals kaplaması. Polielektrolit. Polimer molekül ağırlığı. Soda klor süreci. Polysaccharides. Pope. Onun üzerinde Positioner. Bu süreç dört ve kurutma keçeleri. hızında buhar silindirleri içindeki kondensatın durumu. Kâğıtta hava geçirgenliği özelliği. Pore. (Bakınız. Polimerleşme derecesi. Pos kâğıdı.S. Polisakkaritler. Polimerle elyaf Pope Reel. Polyvinyl Alcohol (PVA). aşamalıdır: (1) Samanın alkalik ortamda pişirilmesi. viskoz. Organik karbon bileşikleri. (Point of Sale) Paper. Gözeneklilik. Pope Reel) Polymer Adsorbtion. Poplar. hangi konumda olduğunu geri bildiren ünite. makinesi kâğıdı. Poliolefin. poliolefinler ve polisitirenlerdir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Polyelectrolyte. Polyester keçe. İç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. Polietilen oksit. Bir selüloz Pop (Safety) Valve. Mal sarıcı. Polipropilen. Konumlayıcı. Düşük Ponding.O. Polimer tutunumu. gözenekler. Polyester iple yapılan pres Chlorine Process de denilmektedir. Kavak. Çok nüshalı pos Poly Pulp. kâğıdın arasındaki çekim nedeniyle oluşan bağlanma. boya bağlayıcısı olarak kullanılan. Polymer Charge Density. Polymer. (Eş anlamlı. Ani açan ve sistemi zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glikoz yüksek basınçtan kurtaran vana. Polimer bağlayıcılar. Positioning System. Bobin sarımında dâhil olmak üzere karbon içeren organik kimyasallar. PSA. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. bıçakların yerini bilgisayarla ayarlayan Preslerde kullanılan yumuşak kaplama. makinelerinde. Basit olefinden üretilen polietilen Porosity. Polimer. (Bakınız. Pozisyoner. Bobin sarımına maddeleri. örnekleri naylon. Bozuk bobin göbeği. Kontrol vanalarında monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan polimerler veya gelen sinyale göre vana açıklığını belirleyen ve vananın karbonhidratlar. Polymer Binders. Polyetiethylene Oxide (PEO). liyosel. Selülozun yapısında ve kâğıtta bulunan Polymer Molecular Weigth. Bobin Polyurethane Roll Covers. Poymeric Sizing Agents (PSA). koparılmadan uzun süre sarılmasını ve tampona dönüşmesini sağlayan makaralı sarıcı. uzun polimer zincirleri. Temizlik bezi. kötü mihver boru kullanarak başlama. Polyolefins. (4) Hipoklorit ile biraz plastik madde.

(Eş anlamlı. Tüketici atıkları. paketlemede kullanılan Kraft kâğıdından yapılma ve özel Posting Bristol. Yoğunluk (Libre/0. Elektrik üretmek amacıyla Bookkeeping Machine Paper). davetiye veya oyularak şablon olarak kullanılan bir tür aydınger kâğıdı. Buhar kazanı. Elektrik temini. Power Furnace. Postcard Bristol. nakit para karşılığında verilen. Kâğıdın işlenmesi sırasında ortaya Poster Paper. Tavuk paketleme kâğıdı. Poultry Head Bands. kâğıdın dielektrik kaybının alındığı selüloz yıkama eleği. Güç gereksinimi. Power Pump. Polipropilen. Güç faktörü. Poster kâğıdı. Kesim sonrası. Posterlik parşömen kâğıdı. Üretim aşamalarından kaynaklanmayan. (1) Şablon kâğıdı. Güç santralı. baskı yapabilmek için üretilmiş transfer kâğıdı. Harf ve rakamlar Postcard Paper. Çömlekçi pelürü. Ppb (Parts per billion). tamamen Pounds Per Point. Güç kaynağı. Kartpostal Bristol’ü. Powdering. kalınlığına bölünmesiyle ortaya evlerden ve ofislerden çıkan kâğıt atıklarıdır. Posting Ledger Paper. Post Consumer Waste. toplam madde miktarının milyarda 1 birimlik yüksek veya parafinle yağlı hale getirilmiş layner kâğıdı. sarılan kâğıt. Kartpostal kartonu. Poster mukavvası. Güç pompası. Mektupluk. Milyarda bir. Power Boiler. Powered Relief Valve. Kümes Power Requirements. Postcard Bristol). Posta çeki kâğıdı. Tavuk kesim kâğıdı. Poster basımında kullanılan çıkan toz. Kümes hayvanlarında kesim sonrası ayak bileğine takılan. Pothcer Washer. Çimento ve un gibi ürünleri Poster Parchement. Kâğıdın kullanıcıların ürettikleri kâğıt atıkları.001inç). (2) Zımpara kâğıdı. Kâğıt kaplamada kâğıdı. Bunlar genellikle veya kartonun gramajının.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Postal Money Order Paper. Tavuk torba kâğıdı. geçirmez bir kâğıt. kâğıdı. Poultry Wrapper. Herhangi bir Poultry Box Liner. kullanılan mukavvalar. (Eş anlamlı. Kâğıt veya keçe şapkaları zımparalamada kullanılan kâğıtlar. tasarlanmış paket. Yaş dayanımı karışımda. Güç ihtiyaçları. Post-print. Kartpostal kartonu. (2) Gerçek gücün zahiri güce oranıyla Pottery Tissue. bir göstergesi. (Eş anlamlı. Poster asmak için kullanılan hazır pudralı kâğıt. hayvanlarının kolilenmesinde. Poster Powder(ed) Paper. Poultry Band. Elektrikli emniyet vanası. Poster. Milyonda bir. (1) Trafo ve bobinajda sürekli hamur gönderilerek yıkama suyunun dışarıya kullanılan yalıtkan kâğıtlarda. çıkan değer. PPM (Parts Per Million). özel kanın etrafa bulaşmasını önlemek için boyun kısmına güvenlikli dayanıklı bir kâğıt. Dusting) dayanıklı kâğıtlar Powder Pocket. (1) Barut kâğıdı. Poultry Bag Paper. Tozlaşma. Postanelerde kullanılan. kutu dışına sarılan Kraft Şebekeye bağlanabilmesi için gerekli elektriksel özellikler. Posta kâğıtları. şerit şeklindeki kimlik PP (Polypropylene). Pouncing Paper. Tavuk künye kâğıdı. Decalcomania Paper). Son kullanıcı atıkları. Herhangi bir karışımda. toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik 212 . Baskı sonrası. Tamburlu yıkayıcı. buhar üretimi yapan buhar kazanı. Power Supply. Belirli miktarda barutu sarmada kullanılan kâğıt. kartpostal yapımında kullanılan matbaa kâğıtları. Tavuk koli layneri. maddesine 1 ppb denir. Makyajda Poster Board. (2) Pudra kâğıdı. Fasit kâğıdı. Yaş dayanım mukavemeti yüksek ve oldukça su kullanılan polimer bir petrol ürünü. Toz torbası. (Bakınız. Postcard Board. Döner bir eleğin içine Power Factor. Çömlek üzerine transfer bulunan değer.

Ön besleyici. hava veya gaz içindeki toz parçacıklarını. Kâğıt düz bir yüzey arasından geçebilen hava miktarıyla ölçülür. Eş anlamlı. bakım. bakıyla su Precoat Filter. Baskı öncesi. Yüksek mukavemetli ve ısıl Pre-hydrolysis. 5000 g etanol içinde 5 mg Metanol maddeyle kaplanarak veya belirli kalınlıkta kek tabakası varsa. kesimi. Hassas ölçü kâğıdı. Bunlara “Pulp Substitutes” selüloz verimsizlik yaratmadan. PPS pürüzlülüğü. Elyafa kimyasal madde mekanik olarak tutmaya çalışan ekipmanlar. Astar. mutlak ideal olarak bilinen bir yüzeyden öncesi. Precipitate. Filtre kumaşı çalışma öncesi Kizelgur gibi bir ayrışımı yapılabilen. Selüloz fabrikalarında giderme ünitesi. Koruyucu maddeler. Katı çökelti. Predictive Maintenance. Emdirme. Ölçüm teknikleriyle arıza zamanını öngören ve arıza Maximum Practical Capacity veya Practical Maximum olmadan müdahale eden bakım tekniği. Preservatives. Bir kâğıt Pre-commissioning. etanolün içinde 1 ppm değerinde Metanol vardır. Ön kaplamalı filtre. pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. İmalatçının kâğıt makinesini pulperlerde kesafetin düşürülmesi aşaması. Ön pişirme. Çökelticiler. Tüketici öncesi kayıplar. PPS kabalığı. Hassas ebatlandırma. Press. karışımına katıldığında çökelti yaratan maddeler. Pratik kapasite. Hassas ebat Pre-print. Çözünmüş sıvı nişastalar ile nişastalar arasında bir gruptadır. (Eş anlamlı: Impregnation) Precision Recording Paper. yeniden pelteleştirilebilen kullanıma hazır nişasta. soğuk suyla kalsiyum karbonat. Ön kesafet düşürme. Kâğıt yüzeyi ile mutlak Pre-consumer Waste. bakım yönetiminin kullandığı araçlardan biridir. Presat. Ön pişirimli nişasta. Öngörücü Buna azami pratik kapasite de denilmektedir. atık işlemi. Son kuşe kaplaması öncesi kâğıt gelişmesini önleyen kimyasal katkı maddeleri. İki veya daha fazla valsten oluşan. kurutulmuş ve yeniden toz haline Precipitated Calcium Carbonate (PCC). oluşturarak filtreleme işlemine başlanır. Toplam verimli Capacity). Hazır çatı kaplaması. Harita Prepared Roofing. yeterli ham madde ve kaynak muadili elyaflar da denilmektedir. Çökelim fıskiyeleriyle ısıtılması. üzerinde yapılan astar kaplama. Kestirimci bakım. sertleşmeli paslanmaz çelikler. Ön astar. Tambur Pre-assemble. 213 . basınçlı ortamda. kireç çözeltisini filtre etmek için kullanılan döner elekli Pressate. sağlanarak. Hava kirliliği kontrolünde. ebat kararlılığı olan. Preslemeden geçirildiğinde. üretildikten sonra. Pre-dilution. İşletmeye alma yüzeyinin. sıvı-katı filtre. İncil kâğıdı. Presleme öncesi safhanın buhar Precipitation Hardening Stainless Steel. Pre-heating. Organizmaların Precoat. odun yongalarına uygulanan ön pişirme Precipitator. Böylece sıcak su yerine. Pre-feeder. Dua kitabı kâğıdı. göndermeden önce makineyi atölyesinde toplaması. pişirilerek pelteleştirilmiş. Ön ısıtma. Pres. Daha önce oluşan çökeltiler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ maddesine 1 ppm denir. emdirme. son kullanıcıya ulaşmadan Practical Capacity. milimetrik veya zift emdirilerek yapılan ve üzerine kum kaplanan hazır ölçülendirmeye uygun kâğıtlar. Precision Sheeting. (ISO 8791-4) ürüne dönüştürülürken oluşan. kâğıt hamuru türünde sıvı maddeler. Çökelmiş getirilmiş nişasta. Modifiye Precipitating Agent. Devreye alma öncesi. Ön sulandırma. Prayer Book Paper. matbaada veya kutu fabrikalarında. PPS Roughness. Genellikle kimyasal reaksiyonla Pregelatinized Starch. Çöktürme kimyasalı. Kâğıda reçine kâğıtları türünden. Üretim kayıpları ve önceki kayıplar. çatı levhaları. elektriksel veya Preimpregnation. geometrik olarak sapma miktarı. Sulandırılmış asidik ve işlemden geçmiş zamanla serleşen paslanmaz çelikler. başka Hava miktarındaki artış kabalığı gösterir. Ön montaj.

Basınçlı elek. Press Marks. Trafo ve bobinajcılıkta kullanılan Pressure Sensitive Paper. Boru hatlarında ve vanalarda emici özelliği nedeniyle kullanılan. basıncında meydana gelen kayıp. Basınçlı hamur kasası. (2) Kusurlu pres valsi kaplaması veya pres keçesi nedeniyle Pressure Pulp Washer. Pres valsi. yapıştırılan bant. Press Pulper. Preslerde safiha Pressure Reducing Valve. getirilmesi için giyotinde baskıya alınarak kesilmesi. Basınçlı elek. Yapışkan bant. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressboard. Presli kurutma. “Press Section” olarak ta anılmaktadır. eleyen elek sistemi. Pressure Switch. Press Felt. Bir elektriksel yalıtkan kartonu. yeni tip kondensat pompaları. Press Drying. girişiyle çıkışı arasındaki basınç farkı. (1) Baskı kâğıtları. Pres baskı çizgisi. yıkayıcı. Kâğıt makinesi pres bölümünde. pabuç preslerde olduğu gibi baskı alanı Pressure Screen. Basınca hassas kâğıt. su giderme süresini uzatabilmek açısından makinelerinde kullanılan baskı merdanesi. tutkal sürülmüş ve basınçla yapışan etiket Press Part. Presbant. Üzerine basılarak bulunur. Elek üzerine Pressure. hazırlanmış lastik kaplı iz valsleriyle verilen makine gofrajı. Presle sıkıştırılarak levhalaştırılmış Pressure Couch Roll. Basınçlı gauç valsi. pres baskı silindirlerde safihayı silindire basan vals. su alma keçeleri. 100 ˚C nin üzerinde sıcak bir yüzey kullanılarak. Yanki “Extended Press Nip” olarak geçen tanımda ise. Kurutma silindirlerinde düşük basınç uygulamasıyla presle kurutma. Kâğıt makinesi karton. Kütüklerin basınç altında buharla pişirilmesi Press Trimming. bulunduğu bölüm. Pres valsi. Kâğıt makinesinde. Kâğıt makinesi alt katında. kapalı hazne. yaş nip “Wet Nip” olarak da adlandırılır. Pres altı pulperi. (1) Özellikle desen vermek için İçindeki kondensatı basınçla kondensat tankına gönderen. su Pressure Loss. Pres keçesi. mekanik odun selülozu. tarafına yapışkan. Buhar hatlarında ve verebilmek için oluşturulmuş. Pres izi. Pressurized Headbox. preslerin kâğıdı. Pressure Transmitter. Presostat. Elekle kurutma bölümleri arasında Pressure Sensitive Tape. Pressure Roll. kurutma süresi boyunca Z yönünde Pressure Joint. Basınç. Pressurized Groundwood Pulp (PGW). Kâğıt hamurunu basınçla haline dönüştürülmüştür. Basınçla çalışan pompa. Presbant. preslerdeki hidrolik basıncı kontrol eden düzenek. (2) Makinede perdahlanmış. İki pres valsinin birbirine temas ettiği baskı temas çizgisi. Basınç kaybı. Basınç altında yıkama yapan tamburlu elek. Kâğıdın istenilen ebada ve sonra öğütülmesiyle elde edilen. Basınç transmitteri. Giyotin kesimi. kullanılan silindir mil ucuna bağlanan buharı içeri verirken kondensatı dışarı alan basınçlı bağlantı elemanı. Basınç düşümü. Buhar başlığı. Pres nipi. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals olan gauç valsi ve üzerine basan baskı valsi ikilisi. genişletilerek. Press Copy Paper. Basınç düşürme vanası. Kopya kâğıdı. (2) Oluklu çizgisi. (1) Baskı valsi. Basınçlı Pressure Drop (∆p). meydana gelen sürtünme sonucu basılan akışkanın Pressings. Basınç kontrolü. Presspahn. kapak kâğıtları. odun selülozu. elek bölümünde. Pres bölümlerinde kullanılan. Basınçlı mekanik preslemeye yarayan valsler. Press Roll. Birim alana etki eden kuvvet. Pressurized Refiner Mechanical Pulp (PRMP). Pressure Powered Pumps. 214 . ıslak olduğundan. Basınç anahtarı. pres döküntülerini işleyen pulper. Basınçlı selüloz kâğıt yüzeyinde oluşan izler. cetvel ağzından düzenli ve elek hızında hamur jeti Pressure Control. Bir ekipmanın öğütücüde öğütülerek üretilmiş selüloz. Pres partisi. Press Nip.

Baskı. veya iyonik bağların kuvvetleri. Arıtma baskı uygulaması. Basım işlerinde çökeldiği havuz. kullanılmak üzere üretilmiş Bristol karton. Birinci çöktürme çoğunluğunu kapsayan genel tanım. Birinci. Çürük buharla yonga uygun olması. Printing Opacity. Priming. Düşük baskı uygulayarak siyah bir kaplama yapıldığındaki opaklığı ile kendi opaklığı elekten gelen sulu safihayı sıkan ilk pres. suyun ilk geldiği ve içindeki katı maddelerin Printing Bristol. Preventive Maintenance. Basma. Baskı kalıpları. Basım. Birincil atıklar. Primary Black Liquor Heater. kademeli hamur temizleme sistemlerinde kullanılan. saniye önceden haber veren uyarı sinyali. Printer Rolls. gramajlı kâğıt. Printing Press Matbaa baskı makinesi. Ön arıtma. Baskı mürekkebi. kitap basılan kâğıtlar. Primer kol. Havasını alma. grafik baskı kâğıtları. (4) İpek baskı. Printing Papers. Priming the Pump. kademede dizilen santrifüj temizleyiciler. Printability. kullanılan kâğıtlar. birinci Printing Ink. Primer Paper. Printing Plates. çöktürme havuzundan çıkan çamur. Ön buharlama işlemi. Arıtmalarda birinci kaldırılmadan ve kaldırıldığında oluşan opaklık farkı. Printed Waste. Printed Opacity. Ana siyah likör ısıtıcısı. Fişek kâğıdı. Koruyucu bakım. Selüloz veya üçüncü hamur kâğıt. Birinci çöktürme havuzu. Üzerine baskı temizlik. arasındaki fark. ünitelerinde. Printer. Kâğıt yüzeyine mürekkepli Primary Clarifier. (Bakınız. Baskı merdaneleri. dergi kâğıtları. ayar ve ölçümlemeyi hedefleyen bakım. Printing Manila. okuma sırasında sayfanın Primary Sludge. Basım Bristol’ü. (2) Gravür baskı. Baskılı atık kâğıt. Yazıcı. Primary Arm. fabrikalarında kullanılan ince elek. Kâğıtların büyük Primary Residual. Pompa içini akışkanla Kâğıt makinesinin çalışmaya başlayacağını 20 veya 30 doldurarak çalışmaya hazır hale getirme. Primary Cleaners.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pre-Start Alarm. Printing. Kazan suyunun Printing Processes. (3) Ofset baskı. Çalışma alarmı. Çalışma öncesi alarmı. (2) Yazıcı/faks kâğıt Atomları moleküller ve bileşikler halinde tutan. içindeki havanın atılması. Kutu Pretreathment. Birinci kademe temizleyiciler. Primary Wall. yapılmış kâğıt koli bantları. Baskılı opaklık. Printed Box Cover. bulunmaktadır. Primary Bonding Forces. Bunlar arsında gazete kademesinden çıkan atıklar. (1) Rölyef baskı. Birincil çamur/Şlaym. ofislerde Primary Treathment. Birinci ince elek. 215 . Temel bağlanma kuvvetleri. Kâğıdın basım sonrası. Basım süreçleri. Primer. Birinci kol. kovalent rulosu. Baskılık kutu kapağı kâğıdı. Primer çeper. Baskı presi. Manila görünümlü baskı kâğıtları. En dıştaki hücre çeperi. Kabarma. Fünye kâğıdı. kabarma. kaba ayırma işlemleri. Birinci çöktürme işlemi. (1) Yazıcı merdaneleri. Dört farklı basım buhar ve kirliliklerle birlikte sürüklenmesi sonucu oluşan yöntemi. Kâğıdın arkasına tam Primary Press. Basım kâğıdı. Kâğıdın özelliklerinin basıma Presteaming. Primary. fotokopi kâğıtları Primary Clarifier). Çok Printing Cylinders. Baskılı koli bandı. düşük işlemine geçmeden önce yapılan. Mal sarıcıda baskılı ve baskısız yüzeyleri arasındaki opaklık farklılığı. Basıla bilirlik. Baskı opaklığı. Köpürme. Atık arıtma ünitelerinde arıtım kapağını kaplamak için hazırlanmış baskılı veya düz. Kitaplarda. Kaynama. İkinci Primary Fine Screen. Birinci pres. Planlı yapılan Printed Gummed Tape. tamponu taşıyan ana kol. kâğıtları.

Süreç değişkeni. hamuruna katılan tutunum arttırıcı kimyasallar. kâğıdı boyama veya kaplama. Kontrolör istenilen set değeri ile gelen değeri Printing Quality. Process Specialist. Süreç otomasyonu. Process Color. Kontrol edilen süreçte Makine kuşesi. Process Coated Paper. Kesafet Opacity). Matbu kaplama. Process Design. Girdilerden. süreci izleme. Baskı opaklığı. elek ve keçelerden Process Water. Öncelik. Birbirleri arasında sinyalleşme devreleri kapalı döngü Printing Opacity. Functional Chemicals). sürece olarak düzenlenmiş işlem basamakları. İleriye yönelik bakım. Süreç kimyasalları. işlem basamaklarını gösteren akış şeması. alarm düzenekleriyle ve ekran aracılığıyla kimyasallar. (Bakınız. Fresh Water. girdilerin Print on Coating. 216 . etmede kullanılırlar. İşlenerek bir döngü gelen verileri gösteren ve işleyen sistemler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Printing Proof. temizlik kimyasalları. Süreç izleme. Ürün kodları. dispersanlar. titreşim sensörleri. Activated Sludge Process). Arızaları Process Equipment. Process Chemicals. İşletme yardımcı kimyasalları. Process Automation. sistem yeniden otomatiğe geçirilir. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. Process Upset. tutunum kimyasalları gibi ürünler. deneme baskısı. Sürecin akışı. İstatistiki ayırma/eleme. kütle balansı gibi hesaplamaların yapılması. Printing Smoothness. Prova baskısı. QCS. ekipmanların seçimi gibi konularda süreç tasarımı Priority. Üretimde kullanılan su. (Bakınız. Printed oluşturur. Probability Seperation. periyodik olarak ortaya çıkan kalite sorunlarını analiz White Water). Süreçte bozulma. Süreç gecikmesi. Processing Aids. (CYMK) renklerini kullanarak boyama. Baskı öncesi yapılan kontrolör ve bir son kontrol elemanından meydana gelir. Process Monitoring. Birinci hamur kâğıtlar. önlemek için yapılan ve genellikle Kestirimci tür bakım Process Flowchart. algılayıcısı kesafet değerini (süreç değişkeni) kontrolöre gönderir. Yardımcı kaydediciler. Sürecin flokunlalar. hedef çıktı elde etmek için özel Process Lag. Üretim sürecindeki faaliyetleri. Product. Product Codes. Akış. Process. Süreç durum izleme sürecin kontrol edilen değişkenleri. veriminin optimum hale getirilmesi. sıcaklık gibi Process Condition Monitoring. Biyolojik arıtma. Üretim süreçlerinde. Process Control. yapılması. mukayese ederek kontrol vanasına (son kontrol elemanı) Printings. Süreç (tipi) boyama. Kâğıt Parçacıkları belli bir diziliş şekline göre ayırma. Bu sistemler içinde yeniden kullanılan su. köpük söndürücüler. Baskı yöntemi ile miktarları. Bunun alternatifi “Spot Color= Solid Color)” seçeneğidir. (Bakınız. geçen süre. Kare kod. Süreç. düzelmeden sonra boyama tekniği. Baskı kalitesi. Çok renkli ve tonlu Bu durumda manuel kontrole geçilerek. düzeltici sinyali gönderir. Process Variable. Süreç kontrolünde. Süreç akış şeması. düzeltici yön verildikten sonra ilk tepkinin alınmasına kadar Process Activated Sludge. Süreç denetim. Tepki bir iki saniye içinde gelirse sistem hızlı. Ticari ürünlerde kapalı döngülü geri besleme sistemleriyle yapılan otomatik takibi sağlamak amacıyla düzenlenmiş elektronik kodlama kontrol. Algılayıcılar. Süreç tasarımı. Üretim ekipmanları. Process Optimization. sistemleri. Üretim uzmanı. Proactive Maintenance. Kâğıt özelliklerine doğrudan katkısı olmayan. Basit örneği kesafet kontrolüdür. Baskı düzgünlüğü. hedef değerden uzaklaşarak kontrol edilmekten uzaklaşma. Otomatik kontrol süreci ölçen bir eleman bir sistemi. (Bakınız. süre uzunsa sistem yavaş demektir. Süreç optimizasyonu. Ürün.

parçacıkları sararak çökelmekten alıkoyan maddeler. Profile. gösteren planlama. Çok renkli Psychrometric Chart. (2) Milimetrik kâğıt. Promoter. Profiling Steam Shower. Operating Propeller. Sabit basınçtaki (Genellikle deniz seviyesi) Proof Paper. (Bakınız. Ön fatura. Proportioners. Sanayi tipi temizleyiciler. Programmable Controller (PC). Profil düzeltme. Proforma fatura. Teflon. Resim çerçevelerinde Pros. Programlanabilen Provision. Mesleki havlular. Üretim maliyeti. Profiling. Üzerinde tahrifat yapılamayan güvenlik kâğıtları. PTFE (Polytetraflouroethylene). Prova kâğıdı. Üretim. Ideal Capacity. Koruyucu kaplama. teknikleriyle yapılan üretim kontrolü. Pervane. arttırıcı ve geliştirici polimerler. Psikrometrik grafik. sıcaklığa göre hava içindeki rutubet değişimini gösteren Proofing Paper. Proprietary Cleaning Agents. Üretim kapasitesi. Buhar veya enfraruj ısıyla Protective Colloid. kaynakları PT (Total Particulates). Galvanizleme bozuklukları düzeltilebilmektedir. yatırımın sürecindeki aşamaları. Profil metre. Bu sayede safihadaki kaliper profil Protective Coating. (Pros and Cons) kullanılan kâğıt. Harman dozaj Production Cost. Progressive Proof Sheets. Proje planlama. (1) Paspartu kâğıdı. ayarlayıcıları. Kâğıt yüzey düzgünlüğünü kâğıt. Expected Actual Capacity. İmalat. Asılı safihayı ısıtarak rutubet profilini düzeltme. Opera. Profil. Design Capacity). Prova kâğıdı. Taklit edilemeyen Profilometer. kontrolör. Üretim kontrolü. Dozajlama. Asıltı koruyucu. Normal Proof Paper. Profile Paper. Psikrometre. Dozaj ayarlayıcılar. Protective Paper. Özellik. (1) Koruyucu kâğıt. Profile). boyama yöntemleriyle malzemeyi ve ekipmanları denilmektedir. (Bakınız. Proprietary Mill Brand. (2) detaylı olarak ölçmek ve incelemek için kullanılan hassas Koruyucu herhangi bir ambalaj kâğıdı. Provisional Acceptance. yapılabilen taç vals. Temin etme. 217 . Küster™ valsi de dâhil. çizelge. Program Paper. Protective Apparel. Polimer iç tutkal. Hava içindeki nem miktarını türlerinin genel adı. Prova kâğıdı. Kâğıdın enine olan kesiti. çalışanlar tarafından kullanılan kâğıt havlular. Practical Capacity. paslanmaya karşı korumaya yarayan yöntemler. Profil düzeltme buhar fıskiyesi. Capacity. Capacity. Profile Roll. Prova kâğıdı. Bir ağ üzerindeki bilgisayarlar ve Proforma Invoice. cihaz. Toplam parçacıklar. Geçici kabul. tiyatrolarda kullanılan ve hışırtı sesi çıkarmayan kâğıt Psychrometer. Capacity. ölçen alet. Sanayi/Fabrika markalı kâğıtlar. Havbe ve makine salonu havalandırma Project Planning. Program kâğıdı. grafiği. Dispersan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Production. Koruyucu giyecek. Protocol. Avantajlar. Property. Profil (kontrol) valsi. Nemli hava baskıda her renk için ayrı olarak basılan prova kâğıdı. Promotor. Profile Cross Section. elemanlar arasındaki iletişimi yöneten kurallar kümesidir. Verilen harman oranlarına göre elyaf Professional Towels. Raporlama Proportioning. Bombe kontrolü Protective Clothing. Fan pervanesi. Koruyucu elbise. Profesyonel miktarlarını ayarlayan düzenek sistemi. Bir projenin veya hesaplamalarında kullanılır. Sağlama. bale ve PSA (Polymeric Sizing Agent). Nişastanın veya boyanın tutunumunu Production Capacity. Protokol. Production Control. süreleri. Elek keçe temizliklerinde genel amaçlı kullanılırlar.

Ponza tozu ile yapılan Pulp Color. Pasta kıvamındaki pigment kâğıt zımpara. Havuzlaşma. Ponza kâğıdı. Kazı kazan kâğıdı. Kuşe pompalarında da benzer Pull Over. Grinder). kullanılan değirmen taşı. (Delik) delme. Pulp Grinder. (Eş anlamlı. değirmeni. Pulp Stone. Selüloz fabrikası olmayan yerlerde. Hamurlaştırma. Paperboard). Pumice Stone Paper. Delikli hafıza bandı. Punch Card. Bilgisayarlı sistemlere veri Pulp Felt. (2) Kâğıt hamuru. Pişirme kazanı tahliyesinden darbeler görülür. eski Punch Board. çıktığı bir makine. Odun öğütücü. Puddling. Bir kâğıt veya karton örneğinde için kullanılan ekipmanlar. bıçaklı karıştırıcısı olan tank. Yaş selüloz. Tekneli tutkal pres. Havuz. Buhar silindirlerinde Pulp Substitutes. Pulsation Damper. Keçe. Kaldıraç makarası. anlamlı: Ponding) Pulpwoods. Elyaf açıcı. (1) Selüloz. (Bakınız. 218 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Publishing Papers. Pulper. Selülozluk ağaçlar. Değirmen. Delik. Hamurlaştırıcı. Kâğıt veya Pulping. oluşan lokal kırışıklıklar. pompalarında. Kâğıt makinesi fan selüloz fabrikalarında kullanılan değirmen. Levha olarak satılan selüloz. Darbe emici. Tombala kartonu. Hamur boya. kâğıt veya döküntü/ıskarta kâğıtların sulu ortamda elyaflara Deliklerin kâğıtla kapatılıp. Pulp Sheet. yapılan analiz sonucu belirlenen elyaf miktarı. likörün sürüklenmesi. Kazı kazan kartonu. kartonundaki delikleri kapatan ince ve opak kâğıt. hediyelerin çıktığı oyun kartonu. Selüloz mukavva. Göllenme. Pulp. Hydropulper). Pulper hamuru. Pompanın bir işi maddeleri dışındaki elyaf miktarı. Selüloz. Selüloz kondensatın silindir içinde göllenmeye başladığı devre. Kazı kazan Pulper Stock. Dalgalanma önleyici. boyalar. girmekte kullanılan yüksek kaliteli karton. Matbaa kâğıtları. Kalıplı kesimde bıçak yarattığı darbe etkisi. Baskı kâğıtları. Selüloz öğütücüde Puddle Size Press. Karton. Elyaf miktarı. Kurutma sırasındaki kâğıt yüzeyinde katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. Kireç topaklarını ezmak için Pulsation. Pulperde açılmış hamur. 300 yerine kullanılan matbaa artıkları. Sürüklenme. Puncture ağaç kütüklerinin. Kırışık. Vuruntu. (Bakınız. Puncture Resistance. Makara. pompa kanatlarının hamur kasasında Pull Collars. Selüloz muadili. Havuzlu tutkal pres. Sonuçta makine yönünde gramaj Pulley. Hamur kasası içinde oluşabilecek darbeleri veya vuruntuları Pulp and Paper. Pulp Lap. (Eş Wastes). Pres keçesi. kuvvetle açma. Öğütücü. yaparken harcadığı enerji verimi. kazınan deliklerden sürpriz ayırıldığı. Pulper. Pompa. Karşı kesim kalıbı. Delinme direnci. pulper de açılan hamur. Pump. Elyafları sulu ortamda mekanik kartonun delinmeye karşı direnci. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan Puncture. Pug Mill. Pompa verimi. Delikli kart. Pulpboard. Selüloz ikamesi. (Bakınız. Dolgu Pump Efficiency. dalgalanmaları olmaktadır. emen sistem. bütün olarak girdiği ve talaş halinde Resistance). Kâğıt hamurunu veya suyu ileriye basmak Pul Content. Yaş olarak pres sonrasında Pucker. Pre Consumer m/dakikaya kadar makine hızlarında söz konusudur. Odun Punched Tape. Selüloz değirmeni. eleğe gelen hamur akışı darbeli veya diğer bir değişle dalgalı olmaktadır. Darbe. Kâğıt ve selüloz. Ezme değirmeni. (Frekansı 5-100 Hz) Bu etki nedeniyle karşısına konulan hareketli yaka. Punch Board Paper. (Eş anlamlı. Puddle.

219 . Temassız sıcaklık ölçer. Satın alan. PVA. Purchaser. Kalsiyum sülfat. Pirometre. Pyrometry. Pyrometer. Alıcı. Kâğıt hamurunda dolgu olarak kullanılan bir madde. Havayla temizleme. İçinde mekanik odun selülozu olmayan kimyasal selüloz. Proksilin Laklı kâğıt. Satın alınan enerji. Saf. Alçı tozu. Katkısız. Biriken patlayıcı gazlara karşı kazan içini taze hava vererek temizleme. Uzaktan yüksek sıcaklık ölçümü. Süpürme. Polivinil alkol. Çözünmüş bir selüloz lakı ile kaplanmış kâğıt. Piroliz. Purchased Energy. PVOH. Renk saflığı. Puritan Filler. Polivinil alkol. Isıl bozunma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pure. Saflık. Müşteri. Temassız sıcaklık ölçümü. Proxylin Paper. Purity. Su geçirmez kâğıt türlerindendir. Pyrolysis. Purge. Proksilin Laklı kâğıt. Pyroxylin Coated Paper.

bilgisayarla izlenebilen ve ölçtüğü Quired. Kâğıt gramajını tutunmasına neden olur. tutkal pres öncesi ve kalender sonrası 500 lü. Rutubet ve gramaj ölçümü ve kontrolü en yaygın büyük ebatlı yaprağın katlanmasıyla 16 sayfalık fasiküller kullanılan türlerdir. Quilling. Quench Extraction. Kâğıt topları genellikle Kâğıt makinesinde. 500 lü QCS (Quality Control System). (Bakınız. oluşmaktadır. İstenilen kalite seviyesinin testlerle doğrulanması. Kalenderlerde ilk valse Kral vals (King Roll). Kâğıdın taksimlendirilmiştir. filigran veya Gofraj yöntemiyle kareli hale Quality Control System (QCS). Söndürücü dolaşım. Kalite kontrol sistemi. cihazları yerleştirilmiş. Katlanmış. Terazi kadranı gr/m2 cinsinden Quadrille Finish. Ani açan. Bu nedenle iki düzine olan 24 adet gibi. Havlı. herhangi bir fasikül haline dönüşmüştür. Katlı. Quick Acting Control Valve. Kamir tipi pişiricide likörün karşı akım yöntemiyle reaksiyonun sona erdiği yere taşınması. anlamada kullanılan terazi. Quire. Temizlik kâğıtlarında havlı Q yapı. Queen Roll. Kamir tipi pişiricide reaksiyonu sona eren selüloz ve likörün ortamdan uzaklaştırılması. Çabuk kuruyan mürekkep. ikincisine kraliçe vals denilmektedir. Ciltlemede 4 adet sistemleri. Yapışkanlığın azaltılması bakılmaksızın. Kadranlı kâğıt terazisi. Makara yapma. üzerinde tarayıcı ölçü kâğıt yaprağın bir “Quire” olarak ifade edilişi de doğrudur. Quick Opening. ıslatıcılığın arttırılmasına ve kâğıda daha iyi pigment Quadrant Scale. Sodyum tetra fosfat ’ın diğer adı. 220 . Bir topun yirmide biri kâğıt. Quench Circulation. Katlanıp parametreleri istenirse kontrol edebilen. Kraliçe vals. Kadifeleşmiş. Pigmentli kelimeden türemiştir. Vanalarda ani açma mekanizması olan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Quilted. nadiren 480 lidir. QCS) getirilmesi. kâğıt topları için 25 yaprak kâğıt. çeşitli geçiş noktalarına konulan. Söndürücü tahliye. Kâğıt şeritlerini gevşek bobinler haline getirerek yapılan bir kâğıt sanatı. Kalite el kitabı. Ani açan/kapatan kontrol vanası. Kalite kontrol. Quick Set Inks. Kareli/dörtgen işlemeli. Fransızca “Quaier” 4 lü set anlamına gelen Quadrafos. Bobin yapma. Quality Control. Quality Manual. baskısız. fakat kullanımda sayısal anlamda çözeltilerin yapışkanlığını azaltmak ve kâğıtta/kartonda belirsizleşerek. Giriş/çıkış hatlarında kullanılan ve enerji kesilmelerinde hemen açma veya kapatma yapan kontrol vanası. Fasikül hale gelmiş. kalite kontrol fasikül hale getirilmiş kâğıt demeti. Bu işlem soğumaya neden olacağından reaksiyonların sürmesini engeller. katlanmış kâğıt demeti veya sayısına yüzeyde kullanılmaktadır. Yirmide bir.

Merkezden dışa Rag Index Bristol. Radiant Drier. (1) Kablo kanalı. (Bakınız. üretilmektedir. değerdedir. Röntgen. Pamuklu kâğıtlar. kaplanmış veya kaplanmamış olarak kullanılmaktadır. Paçavra kökenli kâğıt. rüzgâra karşı koydukları Ragger. Radyan kızdırıcı. Elektrik dağıtım kanalı. Ağartma Bristol. Rag Papers. (Eş eskileri veya pamuklu tekstil artıkları. Paçavra selülozundan yapılmış Ramie. Duster) Radiation Degradation. Anma değeri. Işınımla ısı transferi. Axial Flow Mixer) Harmanında paçavra selülozu kullanılmış kâğıtlar. Selüloz üretiminde kullanılan bir veya içinde paçavra selülozu karışık kitap basım kâğıdı. Paçavra için toz temizleyici. Harman içinde kullanılan değerler arasındaki fark. Dayanıklı kâğıt olması tercih edildiğinde kullanılır. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat. Radial Thrust. diğerine aktarılması. Genellikle harmanında % 25 ile % 100 arasında paçavra selülozu bulunan kâğıtlar. %25 ile %100 arası bir Rated. Sahte döşeme. Dışa doğru kuvvet. Güneş Railroad Board. Raised Floor. kaplamasında kullanıldığında. kullanılan. Radyal kuvvet. bir paralayıcı türü. Raised Band. Merkezden dışa. kitap kâğıdı. False Floor) Rag Book. Paçavra kâğıdı. seçilmiş paçavraları küçük parçalara ayırmak için kullanılan Racking Strength. Karton levhaların çerçevelenerek duvar veya tavan Rug Duster. Kaynak yerlerinde yapılan röntgen Raise. Bir plastik veya kâğıt Rag Plate Paper. kimyasallarının selülozla karıştırılmasında kullanılır. Radiography. Rag Trasher. bitki. Radyal. Son yıllarda odun dışı tek yıllık bitki Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının bir gövdeden selülozları için de kullanılmaya başlamıştır. Paçavra çırpıcı/silkici. Ragger Rope: Kuyruk halatı. Bilet kartonu. toplayıcı halat Radial Flow Mixer. Paçavra selülozlu/pamuklu endeks doğru hamuru karıştıran mikser tipi. Işınımlı ısıtıcı. anlamlı: False Bottom. Range. Süperkalenderlenmiş. pamuk kökenli kot kumaşı gibi kumaşların.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ R Rag Content Paper. (2) Su Rag Cutter. kökenli tüm selülozları kapsamaktadır. selülozu. Kuyruk. Rag Book). Selüloz yapılmak için dağıtım kanalı. Radyal sarım. Linter selülozu dâhil. Paçavra oranı. Paçavra şeridin. Pulpere sarkıtılan çöp Radial. paçavra selülozunun oranı. Radyal akışlı mikser. 221 . İstatistikte ölçülen en büyük ve en küçük Rag Content. silindir veya bobin üzerine dönerek spiral şekilde selülozundan yapılmış. Cilt sırtlarında eskiden Rag. Radyasyonla bozunma. Elektrikli Rag Pulps. Paçavra paralayıcı. Paçavra selülozu. Kuşe ışığıyla selülozun bozunması. sarılması. Pamuklu kitaplık kâğıt. Etiket değeri. Aralık. Tanım yıllar içinde Radiant Heat Transfer. kimyasal selülozla karıştırılarak banknot kâğıdı. değişmektedir. Yükseltilmiş döşeme. Tren bileti kartonu. Rag Radiant Superheater. Dışa doğru itme. (Eş anlamlı. Rüzgâr yükü. Radyan ısıtıcı. Raceway. Yükseltmek. Paçavra. Büyük çaplı döner harita kâğıdı ve son derece dayanıklı arşiv kâğıtları parçalarda oluşan merkezden dışa doğru olan itme. Yükseltilmiş bant. Toz çırpıcı. Nominal değer. Rag Printing Paper. mukavemet. Kâğıt yapımında ham madde olarak kullanılan. testi. pamuk veya gazlı enfraruj ısıtıcı. Rüzgâr mukavemeti. Paçavra Radial Force. Kaldırmak. Çin keneviri. Radial Wrapping. Ambalajlamada kullanılan bir sarım tekniği. Paçavra kâğıtları. cildi sağlamlaştıran yükseltiler. (Eş anlamlı.

nehir. uzanan kısa boylu hücreler. Sistemlerde Hard Cook). Alıcı sular. RCFA (Root Cause Failure Analysis). Reaktiflik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rate of Set. Reactivity. Rayon ıskartası. işlenmemiş madde. Reaktif güç. Reactive Energy. Yapışma süresi. Raw Weight. Reactive Power). deniz gibi atık etkilerle asimetrik gövdeli olarak büyüyen. (Bakınız. Bir paket kağıdın halkalarını bir arada tutan. 500 adet bir top ebat kâğıdın (libre-pound RCM (Reliability Centered Maimtenance). yeniden kostik kazandırma. Top kâğıt. Az pişmiş. Kuşe öncesi gramaj. Rebuild. Ream Sealed). Kök neden arıza Ream Weight. Yeniden kostik verme. bu nedenle sert suların gönderildiği sular. Rüzgâr gibi dış Receiving Waters. Ream. bir test cihazında silindirin tavan ve tabanı arasında yapılan ezilme testi. Top ağırlığı. rağmen. (Bakınız. kapasite kaybına neden olmaktadır. Ratio Control. Reaksiyon. Elektrik akımı çekilmesine Raw Cook. işe dönüşmeyen vektörel güç parçası. Sistemin güvenilirliğini öne alarak bakım Ream Wrapped. aktif sayaçlarca kaydedilmeyen güç harcaması. Arka taraf. 500 adet olarak paketlenmiş kâğıt Rayon Rejects. zamanlılığını kaybetmesinden kaynaklanan. Compression Wood. Revizyon. Reaction. Top ağırlığı. Dere. Paket ağırlığı. Tepkime Raw Material. Ray Cells. Raw Effluent. Yeşil likörün selüloz üretimi sırasında azalan kostiğini telafi etmek için Reaction Paper. Kalite dışı Rayon elyafı. Raw Stock. odun hücreleri aşırı gelişen ağaçlar. Tepkime. İşlenmemiş kâğıt. Donma süresi. Kâğıt makinesinde (Tappi T 818). üzerine yapıştırılan ve topun özelliklerini belirten etiket. afiş kâğıtları olarak kullanılırlar. elektrik akımıyla gerilimin eş Rattle. Ligninli yapıda 222 . Güven cinsinden) ağırlığı. Tension Wood). 480-500-1000 yapraklık kâğıt topu. Halka ezilme testi. O durumda bir toptaki üretilmiş kâğıtlar. Genellikle 500 yaprak bir toptur. Kâğıtta gramajı anlatan bir analizi. Arka. Ek. Ratio. Zahiri güç. Kâğıt sesi. Az pişmiş selüloz. Ağaçta yıllık büyüme Ream Mass. (1) Kâğıt paketleme makinesi. Kâğıt topunun paketi Raw Water. Tutkalın iki olduklarından selüloz üretimine uygun değillerdir. Tahrik tarafı. Ham su. Yenileştirme. Özışın hücreleri. Ürüne dönüştürülecek özelliği yüksek olma. bobini olan makinelerde. belirli ölçülerde silindir yapılarak. 500 kâğıdın arasına konulan kâğıt şerit. Kâğıt hışırtısı. Oran. Oran kontrolü. Ham madde. (2) Kâğıt hesaplamalara dayalı bakım yönetimi. (Bakınız. Kuşelenecek kâğıdın Ream Markers. Kâğıt paket etiketi. paketlemede kullanılan ambalaj kâğıdı. Top. (Benzer kâğıt arasında bağlanma süresi. Çarpık ağaç. Buruk ağaç. Elektrik uzunluğunu kontrol etme. Ham kâğıt. Test kâğıdı. Kâğıttan Rear. Ream Label. Yüksek derecede aktiflik. 8) merkezli bakım. Kör güç. Sayaç kâğıdı. Ebat kesimi sırasında. Fraksinatörde elyaf Reactive Power. Yüzeyinde Amerikan sisteminde gramaj hesabı yapılırken bazen yapılacak kaplama işlemleri için kaba yüzeyli olarak Pound/Ream ifadesi kullanılır. topu. Recaustisizing. Amerikan tanımı. merkezden dışarıya doğru ağırlığı. ve duruşun maliyeti minimumda tutmak amacıyla Ream Wrapper. içine sönmüş kireç ilave ederek. Ream Sealed. Reaction Wood. her gramajı. yapılan yenileştirme işleri. Kâğıt topu. İşlenmemiş atık su. RCT (Ring Crush Test). (Eş anlamlı. anlamlı. Duvar kâğıdı veya elle yapılan resimli yaprak sayısı da verilir.

% 75 i türlerdeki kâğıtlar ve karonlar. aynı kayıt defteri zamanda enerji üreten kazan. Reciprocating Pump. parafini veya Recovery. Recovery Fiber. Recto. Reclaimed Fiber Pulp). (Eş anlamlı. Devridaim. kullanılan delikli vals. Kimyasal geri kazanma ünitesi. selüloz oranları Recovery Fiber Pulp. Doğrultmak. Rectify. Üstüvane valsi. Geri kazanma. Geri dönüşümle Reclaimed Fiber. (Bakınız. Toplama hurda kâğıt. Siyah likörün karbonunu Record Book. Kâğıt sağdaki ilk sayfa. kaynaklardan toplanan hurda kâğıdın işlenmesiyle elde Recovered Paper. kâğıt tüketimine oranı. Reclaimed Paper). (3) Posatcının adres defteri. Dönüşümlü elyaf. Eleme sonunda büyük ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Soda kazanı. Dönüşümlü elyaf. Recovery Boiler. Recovery Furnace. yeniden işleme. İmalat artığı kâğıt Recipe. Geri dönüşümlü düz filigranlı kâğıt. Recovery Rate. Recovery Fiber Pulp). Tüketilen kâğıt hurdası. Geri dönüşümlü kâğıt elyafı. üretilen kâğıdın içindeki hurda kâğıt oranı. Boşluk.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Receptivity. Dönüşümlü kâğıt türleri. Kraft selülozu üretiminde. Temiz imalat artığı toplanan kâğıt tonajının. Reclaimed Fiber). Kâğıtta mürekkebi. (Eş anlamlı. Recycled Fiber Pulp. Analitik yaratmak suretiyle elyafların topaklaşmasını önlemek için cihazların kayıtları sırasında kullanılan kâğıt. Verso). Bozuk kâğıt topunu düzeltmek. üretebilmek için kullanılacak kimyasallar. Soda bir döngü içinde çalışma. hurda kâğıttan % 25 i pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar. Recovered Paper Grades. Utilization Rate) Reclaimed Paper Pulp. (Eş anlamlı. Kapalı döngü. aynı zamanda enerji olan yongaları yeniden daha küçük yongalar haline getiren üreten buhar kazanı. Alıcılık. Kütük kâğıdı. Recovered Fiber. Dönüşümlü kâğıt Recycling. Kâğıt endüstrisinde. (2) Ön sayfa. Recirculation. (Eş anlamlı. Geri dönüşümlü kâğıt. Belirli tür kâğıdı elyafı. Record Paper. Geri dönüşüm. (Eş anlamlı. Yeniden Yongalayıcı.(Eş anlamlı. Reclaimed Paper Pulp). Dönüştürülebilir kaynaklar. Recovered Paper Utilization Rate. Voids) siyah likörün lignin gibi karbonlu parçasını yakarak uçuran Rechipper. kullanılabilir maddeler. makine. kasası içinde akış düzensizliği önlemek ve türbülans Recorder Paper. Soda kazanı. Recovered Paper. (Eş Rectifier Roll. edilen kâğıt. (Eş anlamlı. Bir kısmı veya tamamı kapalı kazanının da içinde bulunduğu fabrika. Kapalı Recovery Plant. Recording Paper. (Eş anlamlı. Geri dönüşüm. (Eş anlamlı. Recesses. kâğıdın hangi oranda geri döndüğünü belirleyen oran. 223 . Evener Roll. Recorder Paper). Geri dönüşümlü elyaf. döngüde olan. Malzeme listesi. ve diğer katkı maddelerini miktarlarıyla gösteren liste. Kayıt defteri kâğıdı. Toplanan hurda kâğıdın cinsine göre ayrılan farklı Recycled Laid. Holey Recording Instrument Paper. Kayıt defteri. hurdası. Geri dönüşümlü kâğıt. (Eş anlamlı. ülke çapında. Reçete. atık su gibi daha önce kullanılmış ve yeniden Recycled Fiber. Recovery Furnace). Kaydedici cihaz kâğıdı. Çevrim. kullanım oranı. (Bakınız. Tamamlamak. Hamur anlamlı. (1) Açık bir kitapta Recoverable Recourses. Elek ve keçeler için kullanılan yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Reclaimed Paper). Yeniden dönüşüm. Hurda kâğıt. Hurda kâğıtları yüzey kaplamalarını tutabilme özelliği. Recovered Paper). Pistonlu pompa. (Eş anlamlı. Geri dönüşümlü elyaf. Recovered Fiber Pulp. Geri dönüşüm oranı. Kâğıt içinde kalan boşluklar. Recorder Roll) Paper). Rektifiye valsi. Sağ sayfa. Dönüşümlü kâğıt. Çeşitli Recycled Paper.

Rifayner verimi. Tampon sarıcı. Tampon makarası. Blue gibi makine salonunun bir kenarında da olabilir. “Gear Reducer” makarayı mal sarıcı hızına getiren mekanizma. Mal sarıcı döküntüleri. Rosin Sheating Paper). İndirgeyici maddeler. Yeni sarım için boş Reducer. Geri dönüşüm oranı. 224 . Tampon sarımı. İndirilen dolu tampondan alınan test örnekleri. Mekanik selüloz. Saz. Mal sarıcıda tampon sarımı. kâğıt sülfür bileşikleri. Burada motor etiket gücü. Otomasyon ve kontrol öğütme gücünün. yoğun tutkallı. Üretilen kâğıdı sürekli eden Rifayner plakasının iş yapabilme yeteneği. Refining. Soda kazanında öğütüm işlemi yapma. Bıçakların olarak bir makaraya saran makine. İnceltme. (Active Sulfur). engelleyen fren sistemi. Reed. Redundant. Öğütücü. Rifayner plaka yoğunluğu. Çift kullanılan güç kaynakları ve için beklenen azami güç. Fazla. artıklarını işleyen pulper. kelimesinin kısa kullanımı. Reducible Sulfur. iletişim kabloları gibi donanım yedeklemesi. Öğütücü plaka yoğunluğu. Dolu tamponu daraltmak için kullanılan konik parça. Refiner Mechanical Pulp (RMP). Mal sarıcı. Rifayner. Yedekleme. yüksek momenti nedeniyle uzun süre dönmesini Red Rosin Sheating Paper. Öğütücüde ağartma. Rulo olarak pazarlanmakta ve neme karşı makaraların istiflendiği kaide. Reducing Agents. Refiner Plates. Yedek. (Bakınız. Tampon makara kaidesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Recycling Rate. onları karartacak inceltilip saçaklandırarak veya kesip kısaltarak. Red Wallet. Yonga veya vererek indirgenen maddeler. Reel Spools Stand. selülozdan yapılan ve destekleyici parça olarak diğer kâğıt Reel Spool Brake. Red Patch Paper/Board. üzerinde. kızak üzerinde durduran takozlar. Makara başlatıcısı. Mal sarıcı makarası. (2) Redüksiyon. Tampon freni. Redüktör. Ham Reel Spool. Kâğıt makinesi alt katında. Reeling. Öğütücü verimi. (1) Hız düşürücü. Selüloz ham maddesi olarak Refiner Plate Intensity. Kırmızı yama kartonu. Dolu tamponun kızak ürünlerinde kullanılan karton. geri dönüşümlü kâğıt oranı. Makine üzerinde olabileceği yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Kâğıdın metallerle temasında. Kâğıdın içinde asidik Refiner. Hurda kâğıttan silindir makinede üretilen. Refiner Groundwood. ve elyafların bağlanma özelliğini değiştiren ve geliştiren mal sarıcı döküntülerini ve bobin makinesi kenar kesim işlem. motordan öğütme sistem yedeklemesi. selüloz işleyen mekanik öğütücüye ağartıcı ilave ederek Reduction Efficiency. Zarflarda. mekanik olarak elyafları bileşikleri. Mal sarıcı pulperi. Kırmızı cep kâğıdı. kükürdün sodyum sülfite (Na2S) dönüşme verimi. Reel Drum. Kırmızı renkli yalıtım kâğıdı. Tampon içindeki. Wat-saniye/m birimiyle ifade Reel. İndirgeme verimi. Kolay elektron Refiner Bleaching. Aktif sülfür. Borularda çap Reel Spool Stopper. Makara durdurucu. kullanılan bataklık bitkisi. Elyafın şeklini. Üretilen kâğıt Reel Samples. Net Redundancy. birim uzunluğu başına harcanan enerji miktarıyla Reel Brokes. Tampondan alınan örnekler. selüloz. Öğütme. üretimine uygun hale getiren bıçaklı ekipman. boyunu ve yüzeyinin yapısını mekanik olarak değiştirmek için yapılan Reel Pulper. motor etiket gücüne bölümüyle elde sistemlerinin hatasız çalışabilmesi için yapılan fiziksel edilen oran. Mekanik öğütücü selülozu. Bataklık sazı. ortamda hidrojen sülfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt Üretilecek kâğıt türüne göre. zarfın içinde Atmosferik şartlarda mekanik öğütme yoluyla elde edilen cep olarak kullanılan kâğıt. Fazladan olan. Mal sarıcı tamburu. ölçülmektedir. Boş sert karton. Refiner Efficiency. örnekleri. Hamur veya selüloz öğütücü. Rifayner bıçakları. Reel Spool Starter.

Ayarlayıcı. net ve detaylı bir görüntü verir. Refrigerator Paper. Baskı ayarı. Kırılma endeksi. Register Bond). (Bakınız. Regenerative Braking. Sabit seviye kasası. Reflektans. Register. Kırıcılık. Türün normal kabul yüzeyinin ışığı/enerjiyi yansıtma yeteneği. dayanıklı Kraft selülozu. Öğütme Regular Number. Reinforced Paper/Board. Reflectance. Güçlendirilmiş inşaat kâğıdı. Güçlendirici selüloz. (Eş anlamlı. Kâğıt üretiminde genellikle bir vana Refractiveness. Kâğıdın başka elyaf Register Paper. Buzdolabı kâğıdı. Kâğıt olan ve kontrolörün gönderdiği sinyale göre kesafet. üretebilen frenleme. basınç gibi bir süreç değişkenini ayarlayan son kırıcılığın fazla olduğunu gösterir. (1) Baskı hiza ayarı. Güçlendirme. netlik gibi özelliklerini birbirine uygun hale getirme. Rejeneratif frenleme. Regulatory Measures. hamur içindeki kirlilikler. Çok yavaşlarken. bu ise baskı sonrasında kontrol elemanı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Refining Agents. Baskıda resimlerin parlaklık. (2) Çok renkli Herhangi bir yöntemle güçlendirilmiş kâğıt/karton türlerine baskıda renklerin taşmadan yerlerine oturması. Değerin büyüklüğü. sıcaklık. Bir referans Regular Size. verilen genel isim. yüzeyinin ışığı saptırma ölçüsü. gramaj 80 gr/m² dir. Örneğin A4 fotokopi kâğıdında. Rejek suyunu alma. basılı metnin taşmadan. Yansıtma değeri. Güçlendirilmiş dolgu kâğıdı. teorik kâğıt sayısı. (Eş anlamlı. Register Bond. Reinforced Building Paper. Güçlendirilmiş kâğıt/karton. Regulating Box. Kâğıt makinesi veya bobin makinesi Reinforced Filler Paper. Bu değerlerden sapma Reflective Copy. Beraberinde kesafetin Reflex Copy. Reinforcement. Işık saptırma özelliği. zorunluklar. Yazıcı/bilgisayar çıktı kâğıdı. Kâğıdın her iki yüzeyinde. (Bakınız. ebat ölçüsü 210 X 297 mm dir. Kabul görmeyen. Standart ebat ölçüsü. Dynamic Braking) kazandırılmış kâğıt. Reject. Örneğin fotokopi kâğıtlarında normal Reflex Blue. Standart sayı. mukavemetini arttırmak için kâğıt hamuruna karıştırılan Register Test Sheet. ortamından verilen örneğe geçerken yaptığı kırılma açısı. Standart gramaj. olması durumunda ölçü dışı kabul edilir. kâğıdı. Elektrik Ziftli ve camyünü iplerle güçlendirilmiş karton. Pulper rejeklerini taşınabilir hale getirmek için eğimli bir vidalı konveyör ile yapılan su alma işlemi. Düşük gramajlı ikinci nüsha tabakalarıyla sonradan güçlendirilmesi. Process Control) daha parlak. Reflectivity. Kâğıt ebadının kabul yüzeyin ışığı yansıtma miktarına göre. edilen gramaj değeri. Buzdolabı Bir ürünün üretilmesi sırasında uyulması gereken kanuni duvarlarının içine konulan yalıtkan kâğıt. Baz olarak alınan bir kâğıt Regular Weight. Şeffaf olmayan kopya. 225 . örnek kâğıt görmüş ölçüsü. ona bağlı olan motorlar frenleme etkisiyle katlı kâğıtlarda katmanlardan biri olarak kullanılan ve jeneratör durumuna geçerler ve bu arada şebekeye elektrik laminasyon veya sentetik elyaflar la sağlamlık basılır. Regulator. de düzenlendiği kasa. Kanuni ölçüler. Geri ödeme. Yansımalı kopya. 50 libre ağırlığında. (Bakınız. Baskı prova kâğıdı. normal yüzeyinin ışığı yansıtma değerinin oranı. Elyaf veya Registration. Reinforcement Pulp. Reddedilen. üst üste oturması. Kanuni önlemler. Işığın vakum Regulations. Reflective Copy). Yönetmelikler. Öğütme katkı maddeleri. Refractive Index. Reject Dewatering. Çıktı kâğıdı. Patron kâğıdı. Yansıtıcılık. 25” X kalitesine katkı sağlayan ve öğütme öncesi selüloz 40” (inç) ölçülerindeki kâğıt demetinde bulunması gereken hamuruna eklenen maddeler. (Bakınız Alkali Blue). Rejek. Refund. Kâğıt Register Rolls. Register).

Herhangi bir sıcaklıkta. Preste safiha yaşken. Çare. dokuma izleri kâğıda geçtiğinden bu adı almıştır. Yanki Rep Finish. kaynakları. Yenilenebilir enerji Relative Humidity. Relative Surface Topography. Reject Rate. Eskime ve aşınma sonucu Release Agents. tifdruk baskı (çukur ile desen verilmiş temizlik kâğıtları. Uzaktan kumanda. Bilimsel deneylerde tekrarlanabilir. Sürtünme azaltıcı özelliğe sahiptirler. 226 . Relief). Yeniden baskı kâğıdı. Release Aid) Report. Bağıl nem. (1) Basınçtan kurtarma. Dönüşümlü kâğıtların gazlar. Bir ekipmanın yerini atılan düğümlü elyafları öğüten öğütücü. Release Aid. Tıpkıbasım. Gofrajlı pelür veya temizlik kâğıtları. Reproduction Paper. kontrol ünitesinden alması. Relief Valve. Keçenin ölçüm yaparak. kimyasallar. silindirlerde. Temizleme Relief Paper. Güneş. Rapor. referans bilinen bir değerle. (Tappi 502) ayni sonucu verme. örneklenen kâğıdın kontrol ünitesinde set değerin operatör yerine başka bir mukayese edilmesinden kaynaklanmaktadır. kopyalama yöntemlerinin genel adı. Rejects Refiner. Merdane baskı türleri ofset baskı (düz klişe). bunların bileşimiyle elde edilen yüzey şekli. Pulper. Hidrofobik özellik kazandırarak serbest kalmayı/yapışmamayı sağlayan Reproducibility. Selüloz pişiricide yoğuşamayan Repulping. Relative Enthalpy. enerji elde havanın içerdiği gerçek su buharı basıncının. (Eş anlamlı. Kayganlık sağlayıcılar. Tekrarlanabilir. glikol gibi kullanılamaz duruma gelenleri yenileme. Tıpkıbasım kâğıtları. Repulper. Operating Surface Topography) Replacement. kâğıtlar. Isı miktarı. değiştirme. ışık tutularak ve yayılan ışığın miktarını ölçerek bulunan Remote Control. Tutunma/yapışma önleyici kimyasallar. Kademeli kabartmaları olan gofraj. Bağıl Entalpi. Çözüm. Rejek oranı. Rölyef baskı kâğıdı. gelgit ve gübre gibi. Dönüşümlü kâğıt pulperi. Genellikle kuşe kaplama kademelerinden çıkan rejekleri uzaklaştırma. ayni edilen kaynaklar. Release Papers. maddeler. (2) Rölyef. Kopya baskı yüzey kaplama maddeleriyle yapışma özelliği kaldırılmış süreçlerinden herhangi biri. Renewable Energy Sources. Tahliye etme. klişe) ve ipek baskıdır. Tekrarlana bilirlik. Kâğıda Remedy. veya fabrika içi döküntülerin yeniden hamur hale Relief Embossing. çıkan rejeğin temizleyiciye giren miktara oranı. Diğer Reptissue. Kayganlık sağlayan kimyasallar. koşullarda içerebileceği azami su buharı basıncına oranı. Yeniden denendiğine (Bakınız. kâğıt. Yeniden pulperleme. Sabun. Rejek öğütücüsü. Tekrar üretilebir. Yapışmaz kâğıtlar. Rölyef baskı. Bir olması. Ofiste kullanılan belge yaparken bir tank içine fazla basıncı boşaltarak rahatlama. Relative Bonded Area.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reject Handling. Reprographic Paper. Yenileme. Absolute Humidity). Hamurda temizlik eleği sonrası Relief Printing. Eleklerden rejek olarak Relocate. Repeatibility. Reprint Paper. kâğıt üretimi sırasında yüzeyde birden fazla keçeyle fitilli/nervürlü görünüm verilmiş kâğıtlar. Silikon veya yağ türü Reproduction Process. rüzgâr. Fotokopi kâğıdı. önleyen kimyasallar. Rejek aktarma. Tahliye gazları. Yer değiştirme. Tahliye edilerek düzgün pişirme sağlanır. Bunu Reprography. Relief Gas. Tahliye vanası. Görece Remote Set-Point. (Bakınız. Rölyef Gofrajı. Uzaktan ayarlanan set değeri. Tıpkıbasım kâğıdı. Kopyalama. elyafların kendi aralarındaki bağlanma miktarı. Kabartma klişelerle yapılan baskı türü. Relief. (Eş anlamlı. Nervür/fitil desenli kâğıt. Taşıma. Görece yüzey yapısı. Kurutma silindirlerinin yüzeyine yapışmayı Yinelenebilir. Görece bağlanma alanı. Üç boyutlu görüntü veren gofraj türü.

emdirilerek verniklenen emici kâğıtlar. çözünmeyen. kâğıt tutkallamada Retree. Selülozun hamur hale getirilmesi. kâğıt akış Resistance to Penetration by a Liquid.67 kN/m den yukarıda olmalıdır. İstatistikte belirli bir müşteriye giden belirli ürünleri temsil eden veriler. çeşitli kusurları olan düşük değerli Resin Emulsions. Pişmiş ve jöleleşmiş Resin Impregnating Blotting Paper. Rezervuar. Residual. (1) Bir kâğıdın esneme özelliği. Kalan. Restricted Data. Çözünürlük. Reverse Sizing. Kazan hasarlanmadan esnemesi. Hamura verilen dolgu maddelerinin ortaya çıkan elyaf artıkları. Bir maddenin sürece girişi değiştirmesi ve uygulanan kuvvet kalktığında yeniden ile süreçten çıkışı arasında geçen süre. talebine karşı. Sıvı reçine karışımları. akımını geçirmeye karşı direnci. sırasında ortaya çıkan. Havuz. Resistance Properties. kimyasallar. (2) Vals kaplamalarında vals yüzeyinin Retractable Soot Blower. Doğadan veya suni olarak elde edilen. Yaş dayanım kâğıtlar. Tepki süresi. Ofset baskı sırasında mikronun altındaki dolgu maddeleri ve ölü elyaflar elek kâğıda uygulanan işlemler sonucu tahribatın olması için altına geçerler. işlemi. Retrogradation. Unrestricted Data) Residual Fiber. Bu valsle kâğıt arasında sadece kaplama çözeltisi Resistance to Wear. Artık. değerlendirilmesi. ve kimyasalların kâğıtta kalma ölçüsü. Bir kâğıdın elektrik olmamaktadır. Residue. Direnç özellikleri. 0. Revalorization. çözücülerle çözülebilen. Sıvı geçirme yönünün tersine dönen bir uygulama valsiyle yapılan kuşe direnci. Tutunum artırıcı kimyasallar. İmalat kullanılan maddelerin ortak adı. Kâğıdın su Reverse Roll Coating. uygulama valsi ve ayar valsinden oluşan. Aşınma direnci. Destek valsi. Seconds) arttırıcı sıvı reçineler. (İlişkili. Ek mukavemet yardımcı olacak kimyasallar kullanılır. geçecek parçacıkların elyafa tutunmasını sağlayan yardımcı Resiliency. nişastanın parçalanıp çökelti vererek tekrar kristalsi Ahşap yüzeyini kaplamada kullanılan. Bir süreçte bir değişim olarak tanımlanmaktadır. Atıkların yeniden Resinous. Üzerine uygulanan yük nedeniyle örnek bir kâğıdın şekil Retention Time. Eleklerde 10 Residual Strength. İşlem süresi. işlemde değişimin başlamasına kadar geçen Reservoir. tank gibi su depoları. tutunumu arttırılır. süre. Düşük değerli. Tutkallama direnci. Dirençlilik. Ters valsli Kuşeleme. suda kurum üfleyici. Reçineli. Yeniden değerlendirme. verimini ve kurum temizleme periyodunu arttıran bir tür Resin. Vernik emici kâğıt. görüntü kalitesi. Esneklik. (Bakınız. Sınırlı veri. reçinenin Resource Recovery. Elek altına ölçülür. daha sonra reçine yapısına dönmesi. Ligninin yeniden değerlendirilmesi. Bakiye. Reçine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ getirilmesi. bulunmakta ve bu nedenle vals ile kâğıt arasında sürtünme Resistivity (Electricity). geçirimine karşı direnci. onların elyaflara tutunumuna kâğıtta bulunması gereken ek mukavemet. Geriye dönüşüm. Selüloz üretim aşamalarında Retention. İç tutkallamada önce Resolution. sonra şap vererek uygulama sırasını ters yapma. Bu nedenle. Kalıntı. Kalıntı elyaf. Normalde önce mordan madde olan şap verilerek. hacim kazanması. Kullanım sonrası kalan. (Fogra Method) ile Retention Aid. 227 . Evsel atıkların geri kazanılması. Kusurlu veya hasarlı kâğıt. Ters tutkallama. pulperleme Response Time. Tutunum. Artık mukavemet. Görüntü işleme sistemlerinde reçine. Vargelli kurum üfleyici.

Rim. Desenli bir presle elde edilen görüntü. Halka suyu. kâğıtlar. yeniden kendini meydana makinesinde keçe yüzüne karşılık gelmektedir. Baskı valsi. (2) Bazen tampon Ring Compression Resistance. Kütüğü değirmen taşına altındaki. 228 . Left Hand ters yönde sarılması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reverse Wrap. vizkozite ve deformasyon gibi davranışlarını dairesel hareketlerle. Eksantrik değirmen. oranıyla elde edilen birimsiz bir sabit. (1) Dilme makinesi. Kâğıt havlularda Rimming. Rewetting Agents. Tabakalaşma. RCT mukavemeti. Bobin Ring Water. Fitilli yüzey işleme. Silindir şeklinde olarak alındığında bobin makinesinde yapılan yeniden bükülmüş belli çaptaki kâğıdın ezilme mukavemetini ölçen sarma işlemine denilmektedir. Doğru taraf. Presleme sırasında preslenen Rigidity. Yeniden sarma. Ezilme mukavemeti. Halka izleri. Bobinden dilme yapan düzgün bir tabaka (halka) oluşturması. Rider Roll. Pirinç kâğıdı. Halka. (Tappi T818). Buhar silindirleri emiciliği arttırıcı yüzey aktif maddeler. (1) Pirinç saplarından elde edilen halka şeklinde dizilmiş gözenekleri olan sert ağaçlar. köpüklerin patlaması sonucu görülen halkalı izler. düzenlenmiş bir renk kartelası. Ribbon Paper. Ripple Finish. Belirli şartlar altında miktarını göstermek amacıyla kullanılmıştı. Kâğıdın doğru tarafı. sürterek çalışır. Meşe gibi. (Bakınız. Reoloji. bobinin daha dar ebatlara ve küçük Ring. RCT testinde ölçülen dayanım değeri. Halkalanma. Salmastra suyu. Ring Porous Woods. Akış bilimi. Vals yüzeyinde görülen bir kusur. Bükülmezlik. Halka şeklindeki tabaka. sarımda ise en daha da küçülmekte ve bu işleme dilme Ringelman Chart. Kâğıt akış yönü sağa doğru olan değişimi sırasında. Açık geriden koyu griye kadar 5 tonda denilmektedir. başka selülozlarla karıştırılmasıyla üretilen (Diffuse Porous Woods). içindeki kondensatın yüksek hızlarda çepere yapışarak Rewinder. Pigment boyalı kâğıtlarda Ribbing. Hand of Machine. Süvari valsi. Slitter). Machine). Yeniden ıslanma. Burada amaç. Binici vals. akış. frenlenen tampona makine. Kâğıt su molekülünü oluşturması gibi. Buna “Ring Stiffness” de denilmektedir. Balon. su. Sertlik. Oksijenle hidrojenin Filigranın doğru okunduğu veya görüldüğü taraf. selülozun. (Bakınız. inceleyen bilim alanı. Mekanik selüloz Rheology. Rigid Boxes. Vakum makinesinde. RCT testi. Ring Grinder. Ring Crush Test) Rewinding. yeniden saran anlamında kullanılmaktadır. Reweting. (2) Japonya’da pirinç nişastasıyla tutkallanan Ring Stiffness. 1 Numara %20 bir akışkanın atalet momentinin akmazlık kuvvetine kirliliği göstermektedir. Halka gözenekli ağaçlar. Reversible Reaction. bobinler şeklinde kesilmesidir. Reynolds sayısı. safihanın yeniden su emmesi. Rewinder. Ters sarma. Kâğıdın emdiği duman Reynolds Number. Ridges. Ring Marks. Dalgalı yüzey görünümlü. Rice Paper. Islaklık arttırıcılar. kâğıtlar. Tersine Right Side of Paper. El yapımı getiren ana maddelerin elde edilebildiği reaksiyonlar. Tersinir reaksiyonlar. bobin üzerine oturarak ağırlığı ile sarım pompalarında veya karıştırıcılarda sızdırmazlığı sağlayan sıkılığına katkısı olan oynak baskı valsi. Tampon Right Hand Machine. Kurdele kâğıdı. Sıvama kutular. Kasnak. makine. boşta kalan kâğıdın. Bobinden sonraki yeniden test. direnci. Salmastra. kâğıtlarda ise elek yüzüdür. Maddenin çeşitli kuvvetler yaparken kullanılan bir değirmen. (Bakınız. Ezilme mukavemeti veya sarımından sonra bobin saran “Winder” kelimesi için. Geriye sarma. döndürülebilen kimyasal reaksiyonlar. Tampon sarımı birinci sarım Ring Crush Test (RCT). Şişme.

Risk değerlendirmesi. (kosinüs) işlenir. Bobin indirici. Bobinin yan yüzeylerini kapatma. Çıkıntıları alma. Roleli konveyör. Roe klorlama sayısı. İki polietilen katman arasına toz Roller Bearings. Vals yüzeyini temizleyen raspa Risk Management. anlamlı. Kütük Number) çapaklarını değirmen taşında düzleştirme. Bobin merkezinde kullanılan Roll Stands. Bobin sevk işlemleri. (1) Vals başı. Stone Paper) Roll Handling. (Bakınız. Rolled Edges. Törpüleme. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rise Time. Roll End). Roll Covering. Vals kaplaması. değirmen türü. Klor Sayısı. Risk yönetimi. eğri durması. Roll. rehber. Rock Paper. Bobin Patlağı. Bobin yan kapatmaları. vals merkezinin bombeli olması. Kuşe hamurunu valsle Roll Out Table. gram cinsinden ifade edilmesi. Roll Conveying. Çubuklu değirmen. Roll Head. Üretim bilgilerinin yer kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının aldığı bobin etiketi. Tampon kaideleri. Roll Edge Damage. Bobin mihveri. Metering Rod Coating). Taş kâğıt. Vals tacı. Kalenderlenmiş. Roll Doctor. Bobin numarası. Aslında metalurjide valsle şaftı kaynakla birbirine bağlayan yan ayna takımı. çalışmalar. Vals kenarı kusuru. Yol haritası. (3) Rulo. Valsli Kuşeleme. 100 gram Roll Identification. Bir amaca ulaşmak için hazırlanan kalkık kâğıt kenarı. Kâğıt rulo. Roll Core. 229 . olmamaları için yapılan ön Rolled. (2) Vals. Kıvrılmış kâğıt kenarı. Roe-Genberg Chlorine Roller Back. Bobin makinesinde sarımı ortamın istenilen sıcaklığa yükselme süresi.Vals yoğunluğu. Rod Coater. basınç dikkate alınarak. yataklayan kaideler. Roll Paper. Laboratuvarda ölçülen örnek selülozun ne kadar gaz halde Roll Ends. (Bakınız. Roll Heading. Kalenderleme sonucu Road Map. Roll Crown. (Eş Roll Grinding. Kalender valslerinden geçirilmiş. Kâğıtta vals Roe Chlorination Number. Vals raspası. Ayni zamanda beyazlaşmanın konulan daire kesitli kesilmiş kâğıt veya karton levhalar. Roll Set. Vals Bombesi. kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. Olası arıza ve veya sıyırıcı parça. Bobin yan yüzüne klor emdiğini gösteren değer. Chlorine Rolling Scores. bir ölçüsü kabul edilir. Kâğıt bobininde sıkı sarılmadan kaynaklanan kalıplama ve bu nedenle kâğıdın Roll Conveyor. Risk Assessment. Sarım kalıplaşması. Bobin etiketi. Roll Coating. kenarındaki bozukluklardan kaynaklanan kusurlar. Roll Density. Pres valslerinde aşırı Roll Ticket. Bobinde sarım sırasında Number). Yükselme süresi. üretim bilgilerinin ve bobinin kimlik kaydının bulunduğu Bombe açısı taşlama makinelerinde belirli bir fonksiyonla etiket. Rulman. Kesikli selüloz pişirmede Roll Discharger. Bobin sevk sistemi. Roll Coater. felaketleri önceden irdeleyerek. biten bobini indiren hidrolik veya pnömatik düzenek. Vals taşlama. (Bakınız. (2) kullanılan. Roe-Genberg Chlorine Number. fakat selüloz öğütmede de kullanılmış bir Bobin yanı. Bir valste. meydana gelen kopmalar. Valsli kuşe makinesi. Tamponları iki baştan mihver boru. Bobin kimliği. Risk takdiri. Roll Protector. Bobin sevk konveyörü. (1) Bobin. kâğıda aktaran Kuşeleme sistemi. Bobin üzerine yapıştırılan. yataklanan vals şaftı ve Rod Mill. Roll Number.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Roll Tissue. Dev temizlik kâğıdı bobini. “Jumbo Roll”

Rope Manila Paper. Kendir kâğıdı. Urganlık kendirden

adıyla pazarlamacılara satılan ve küçük bobinlere

yapılan Manila kâğıdı. Manila kâğıdı.

dönüştürülerek pazarlanan, büyük bobin halindeki temizlik

Rope Manila Sand Paper. Kendir zımpara kâğıdı. Kendir

kâğıtları.

Manila zımpara kâğıdı.

Roll Tracking. Bobin izleme. Kayıt yöntemi ile bobinlerde

Rope Marks. Halat örgüsü deseni. Nervür deseni. Kâğıt

izlenebilme.

yüzeyinde üretim sonrasında görülen, üretimdeki çekiş

Roll Weight. Bobin ağırlığı.

hataları nedeniyle oluşan baklava kesimi deseni veya halat

Roof. Çatı.

örgüsü deseni şeklini alma.

Roof Air Supply. Tavan arası/çatı havalandırma. Kâğıt

Rope Paper. Kendir kâğıdı. Manila kâğıdı.

fabrikasında çatı ile asma tavan arasına sıkışan ve yoğuşan

Rope Sack Paper. Kendir torba kâğıdı.

nemli havanın uzaklaştırılması için taze hava verme.

Rope Stretcher. İp gerdirici. Sevk ipindeki gevşemeyi alan

Roof Exhaust. Çatı egzozu. Makine salonundaki nemli

mekanizma.

havayı atan egzoz sistemi.

Rope Tag. Manila etiket kartonu.

Roofing Felt. Çatı kaplama kartonu. Şıngıl. Emici özellikte

Rope Wrapping. Kendir ambalaj kâğıdı. Manila ambalaj

üretilen daha sonra zift gibi çeşitli kimyasallar

kâğıdı.

emdirildikten sonra çatı kaplaması olarak kullanılan su

Roping. Kâğıtta halat örgüsü deseni oluşması. (Bakınız,

geçirmez karton.

Rope Marks).

Roofing Paper. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin. Çam reçinesi. Doğal olarak veya çam odununun

Roofing Rags. Çatı kaplamada kullanılan paçavra kartonu

damıtılmasıyla elde edilen, kâğıtta iç tutkal ve emprenye

veya keçesi. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

tutkalı olarak kullanılan reçine.

Roofing Shingles. Şıngıl. (Bakınız; Roofing Felt).

Rosin Emulsion. Sıvı çam reçinesi.

Roofing Wrappers. Ziftli karton ambalaj kâğıdı. Genellikle

Rosin Size. (1) Reçine tutkalı. (2) Reçineli tutkallama.

Kraft kâğıdından yapılan ambalaj kâğıdı.

Rosin Sized. Reçine tutkallı kâğıtlar.

Roof Insulating Board. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin Sized Sheating Paper. Reçine tutkallı kaplama

Root Cause Failure Analysis (RCFA). Kök neden arıza

kâğıdı. Mavi veya kırmızı renkte olduklarından bu şekilde

analizi

de adlandırılan (Red Rosin Sheating Paper, Blue Rosin

Rope. Halat. Urgan. Eski halatlar selüloz yapımında da

Sheating Paper) çatı döşeme altı kaplama kâğıtları.

değerlendirilirler.

Rosin Soap Size. Reçine sabunu tutkalı. Reçine asitlerinin

Rope Armature Paper. Kendir Presbantı. Kendir

kostikle yaptığı sabun tutkalı.

selülozundan yapılan elektrik yalıtım kartonu.

Rosin Specks. Reçine lekeleri. Kâğıt yüzeyinde görülen,

Rope Bag Paper. Kendir torba kâğıdı. Kendir selülozundan

tutkallama için kullanılan, iyi dağılmamış/çözünmemiş

yapılma torba kâğıdı.

reçine lekeleri.

Rope Bristol. Kendir kartonu. Kendir Bristol’ü.

Rotameter. Akış metre. Düşey bir boru üzerine monte

Rope Carrier. İp sevk sistemi. Kurutma bölümünde safiha

edilen ve klapesindeki hareketi taksimlendirilmiş bir

şeridini ileriye doğru sevk etmede kullanılan ip ve makara

camdan izlenebilen debimetre.

sistemi. Makinede salon tarafında bulunur ve iki iplidir.

Rotary Consistency Transmitter. Motorlu tip kesafet

Safiha iki ip arasına sıkışarak ileriye doğru taşınır.

transmitteri.

230

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rotary Die Cutter. Döner kalıp bıçağı. Döner kalıplı

Rotational Speed. Dönüş hızı. Dakikadaki dönüş sayısı.

kesici.

(Benzer anlamlı; Rotation per minute, rpm)

Rotary Digester. Döner tip selüloz pişirici. Bir

Rotoformer. Döner elek. Silindir elek.

tambur/silindir veya küresel basınçlı tank. Beslemesi kesikli

Rotogravure. (Eş anlamlı; Rotogravure Printing).

türdedir ve içine buhar verilir.

Rotogravure Paper. Rotogravür kâğıdı.

Rotary Drainer. Döner elek. Pişmiş selüloz içindeki suyu

Rotogravure Printing. Tifdruk. Çukur baskı.

süzmeye yarayan döner elek.

Rotoprint. Rotaprint. Ufak çaplı ofset makinesi.

Rotary Filters. Döner filtre. Teksif eleği.

Rotor. Rotor. Döner makinelerde bir aks ve mil etrafında

Rotary Joint. Döner bağlantı. Buhar başlıklarında

hareket eden ana parça.

kullanılan, buhar silindirinin dönmesine karşın sifonu ve

Rotor Dynamics. Rotor dinamiği. Rotorun titreşim

kondensat çıkış borusunu sabit tutan bağlantı şekli.

davranışlarını inceleyen dal.

Rotary Lime Kiln. Döner kireç fırını. Selüloz

Rough. Kaba dokulu. Dişli. Yüzey görünümü kaba olan,

fabrikalarında beyaz likörden çökelen kalsiyum karbonatı

Kalenderlenmemiş kâğıtlar. Karakalem veya kömürle resim

(CaCO3) geri kazanmak adına yeniden sönmemiş kireç

yapmaya uygun dişli kâğıtlar için kullanılan tanım. (Zıt

(CaO) haline getiren döner kireç fırını.

anlamlı; Smooth)

Rotary Machines. Döner makineler. Motor ve jeneratör

Rough Finish. Kaba dokulu. Dişli görüntülü. Yüzey

türü döner makineler.

görünümü kaba olan.
Rotary Neswprint. Veb ofset gazete basımı. Bobinden

Roughness. Kabalık. Dişlilik. Kâğıdın yüzeyinin dişli

gazete basımı.

olması. Referans düz bir yüzeye göre yüzeydeki sapmalar.

Rotary Photogravure Printing. Rotogravür baskı.

Düz yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki ilişkiye göre,

Rotary Printing Paper. Rotatif baskı kâğıdı.

çeşitli tanımlar yapılmaktadır. (Contact Fraction. İki yüzey

Rotary Pressure Joint. Döner buhar başlığı. Kurutma

arasındaki temas alanının, kâğıt alanına oranı (%). Surface

silindirleri dönerken içine buhar girmesini sağlayan ve

Volume. Temas eden iki yüzey arasındaki boşluğun hacmi

kondensatı dışarıya alan başlık sistemi. (Bakınız; Rotary

(cm3/m2). Surface Pit Distribution. İki yüzey arasındaki

Syphon)

boşlukların dağılımı. Mean Seperation. İki yüzey

Rotary Screen. Döner elek.

arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu (µm). (ISO 8791-4)

Rotary Shear. Döner giyotinde kesme.

Roundness. Yuvarlaklık. Aşınarak yuvarlaklaşma.

Rotary Slitter. Dilme makinesi. Bobin dilici.

Roundwood. Kütük. Ağaç kütüğü. Kesilip kütük haline
getirilmiş ağaç gövdesi. (Eş anlamlı; Log)

Rotary Syphon. Döner sifon. Buhar başlıkları aracılığıyla
buhar silindirlerine bağlanan ve kondensatı tahliye eden

Royalty. Telif hakkı. Bir patent için, patent sahibine ödenen

döner sifon. 250 metre/dakika hızdan sonra önerilmektedir.

telif ücreti.

(Bakınız; Rotary Pressure Joint)

Rpm. Dakikadaki tur sayısı. (= Round per Minute)

Rotary Vakuum Filter. Vakumlu döner elek. Eleği çok

Rubber Covering. Kauçuk kaplama. Valslerin kauçukla

ince gözenekli olduğunda vakum ihtiyacı doğar. Üzerine

kaplanması.

biriken çamur pastası tabakasıyla tam verimli çalışır.

Rubber Gasket. Lastik conta.

Rotation. Dönüş.

Rubber Mark. Vals izi. Kauçuk kaplı iz valsi ile verilmiş

Rotation per Minute (rpm). Dakikadaki dönüş sayısı.

yaş izler.

231

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rubber Spots. Lateks izi. Dönüşümlü kâğıt hamurunda
bulunan yapışkan bantlardan çıkan ve sıcaklıkla birbirlerine
yapışarak büyük parçacıklara dönüşen lateks lekeleri.
Rubber Stamp Mark. Yaş baskı izi. Kâğıdın ıslatılarak izli
kauçuk valsler arasından geçirilmesiyle elde edilen, makine
dışı veya doğrudan üretim sırasında iz verme işlemi.
Rub Resistance. Sürtünme direnci. (1) Mürekkep
parçacığının baskı sırasında bir başka mürekkep parçacığına
karşı veya baskı sonrası sürtünmeye karşı gösterdiği direnç.
(2) Karton kutularda, birbirleri arasında veya zeminle kutu
arasında oluşan sürtünme direnci.
Rub Tester. Sürtünme direnci test cihazı. (Bakınız; Rub
Resistance)
Ruling and Writing Qualities. Yazma çizme kalitesi.
Özellikle, kalemle yazı kâğıtlarında yazma ve silme
sırasında tüylenmemeyi anlatan, son kullanıcı
özelliklerinden biridir. Teknik olarak yazma uygulaması
dışında bir ölçüm cihazı gerektirmez.
Runnability. Çalışabilirlik. İşletilebilirlik. Bir safihanın
kâğıt makinesinden veya kâğıdın son işlem aşamalarından,
sorunsuz geçme özelliği. Ayni talep son kullanıcılardan ve
imalatçılardan da gelmektedir. Bu durum, kâğıdın
mukavemetine, boyutsal kararlılığına, elyafların bağlanma
kuvvetine ve su emme direncine bağlıdır. (Bakınız;
Machine Runnability).
Rupkari. Yüksek basınçla Kalenderlenmiş resmi
evraklarda kullanılacak kâğıt türlerinden biri. Terim
Hintçeden geçmiştir.
Rupture Disc. (Bakınız: Bursting Disc.)
Rush. Çekme. Sürükleme. Elekte elek hızının jet hızından
büyük olması. (Eş anlamlı; Drag.).
Rush/Drag Ratio. İtme/çekme oranı. Hamur jeti hızının
elek hızına oranı. (Bakınız; Jet/Wire Ratio, Efflux Ratio)
Rutile. Rutil. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak
kullanılan titanyum dioksit mineralinin bir türü. “Anatase”,
“Brookite” diğer iki türdür.

232

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Safety Gate. Güvenlik geçişi. Güvenlik kapısı.

S

Safety Glass. Emniyet gözlüğü. (Eş anlamlı; Goggles).
Safety Harness. Paraşüt tip emniyet kemeri

Sack. Torba. Çuval. Çanta veya kese kâğıdından daha

Safety Paper Base Stock. Güvenlik taban kâğıtları.

dayanıklı ve büyük hacimli, kâğıttan yapılma kap.

Güvenlikle ilgili harici yüzey işlemleri yapılması için

Sack Kraft Paper. Kraft Torba kâğıdı. (Bakınız; Sack

üretilmiş kâğıtlar.

Paper)

Safety Papers. Güvenlik kâğıtları. Üzerindeki yazılarda

Sack Paper. Torba kâğıdı. Torba yapımında kullanılan

tahrifat yapılmasını önlemek için kâğıt hamurunda veya

herhangi bir kâğıt.

kâğıt üzerinde çeşitli güvenlik işlemleri alınarak üretilmiş,
özellikle pamuk selülozundan üretilen dayanıklı kâğıtlar.

Sack Paper Shipping. (Paper Shipping Sacks). Kâğıt

Bunlar arasında kâğıt üzerinde yapılan çeşitli filigran izleri,

nakliye torbası. Çok katmanlı hatta arasına polietilen film

izli yaş pres keçesi kullanmak veya izli pres valsi

tabakası yerleştirilmiş Kraft torba.

kullanmak gibi “Watermark” denilen izler makinede yaş

Sad Colors. İç karartıcı renkler. Siyah, kahverengi, gri,

kısımda uygulanır. Yaş izler çok özel tasarımlı amblem ve

lacivert gibi koyu ve ağdalı renkler. Gerçekte, insandan

şekillerle yapıldığından, taklit edilmeleri ancak bir kâğıt

insana değişeceği için, net bir tanım değildir.

makinesinde mümkündür. Kâğıt hamurunda ise çeşitli

Safe Access. Güvenli erişim. Emin erişim. Merdivenli iş

renkli elyaflar karıştırılarak, kâğıdın kırçıllı olması sağlanır.

platformları kullanarak ve fiziksel önlemler alarak bir yere

Hologram uygulaması veya içine metal şerit veya renkli

iş yapmak amacıyla erişme. Havbe içi temizliği veya

kâğıt gömülmesi, alınan diğer güvenlik önlemleridir. Kâğıt

makine salonu tavan aydınlatmaları bakımı gibi işlerde

kuru iken yüzeyde yapılan güvenlik işlemleri ise,

alınan güvenlik önlemleri bütünü.

matbaalarda yapılır ve kolay taklit edilir işlemlerdir. Bu

Safe Designated Area. Güvenli bölge. Ateşli işler izni

nedenle matbaada üretilen kâğıtların isimleri güvenlik

gerektirmeyen bölge.

kâğıtları olsa da, güvenli kâğıtlar değildir.

Safe Entry. Emin giriş. Güvenli giriş. Kapalı alanlarda iş

Safety Paper Base Stock. Bono/tahvil kâğıdı. Üzerine

yapabilmek için güvenlik önlemleri altında yapılan giriş.

baskı yöntemiyle güvenlik işlemleri uygulanmak üzere

Safeguard. Korkuluk. Güvenlik amaçlı yapılmış, kayış ve

üretilmiş dayanıklı kâğıtlar.

Kaplin muhafazaları.

Safety Related Machine Control System. Güvenlik

Safe System of Work. Güvenli İş Sistemi. Bir işin güvenlik

tabanlı makine kontrol sistemi. İş güvenliğini, risk

içinde yapılabilmesi için düzenlenmiş ve işi yapacaklara

değerlendirme kıstasları içinde kabullenerek, kâğıt

uymaları gereken kuralları gösteren izlek.

makinesini kontrol eden sistem.

Safety. Güvenlik.

Safety Rules. Emniyet kuralları.

Safety Bristol. Güvenlik özelliği olan Bristol. (Bakınız;

Safety Ticket Paper. Güvenlik özellikli bilet kâğıtları.

Safety Papers).

(Bakınız; Safety Papers).

Safety Check Paper. Güvenlik özellikli çek kâğıdı.

Safety Valve. Emniyet vanası.

(Bakınız; Safety Papers).

Saleable Mass. Satılabilir ağırlık. Kantar ağırlığının kuru

Safety Coupon Paper. Güvenlik özellikli kupon kâğıtları.

madde oranı ile ortalama rutubet oranının birbirine

(Bakınız; Safety Papers).

bölümünden çıkan değerle çarpımıyla elde edilen ağırlık.

Safety Fuctions. Güvenlik yükümlülükleri. Makine

(Örnek; Kuru madde oranı % 92 olan bir ton kâğıt ve

kontrolünde iş güvenliğine yönelik yükümlülüklerin tamamı
233

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
olması gereken ticari standart kuru madde miktarı % 94 ise

S. and S.C. (Sized and Super Calendered). Tutkallı ve

satılabilir ağırlık 1000*0,92/0,94=978,72 kg)

süper Kalenderlenmiş kâğıt.

Saleable Tonnage. Satılabilir tonaj. Net üretim miktarı.

Sandwich Paper. Sandviç kâğıdı. Hamburger kâğıdı.

Kâğıt fabrikalarının toplam üretiminden sonra, kenar

Sandviç veya hamburger paketlemesinde kullanılan ince ve

ıskartaları ve kalitesizliği nedeniyle reddedilen kâğıtlar

yağlı kâğıt.

çıktıktan sonra kalan, ambara giren, onaydan geçmiş kâğıt

Sanitary Landfill. Tıbbi atık alanı.

miktarı. Günlük, haftalık veya aylık olarak hesaplanabilir

Sanitary Papers. Hijyenik kâğıtlar. Temizlik kâğıtları.

net üretim değerleri.

Tuvalet kâğıtları, kâğıt mendiller, makyaj temizleme

Sales Book Manila. Samanlı makbuz kâğıdı. İkinci hamur

kâğıtları ve kâğıt peçete türündeki Kreplenmiş evlerde

makbuz/irsaliye kâğıdı.

kullanılan kâğıtların ortak adı. (Eş anlamlı; Hygiene

Sales Book Paper. İrsaliye/makbuz kâğıdı. Koçan kâğıdı.

Paper.)

Çok çeşitli türlerde satış sırasında tutulan makbuz ve

Sanitary Tissue. (Eş anlamlı; Sanitary Papers).

irsaliye türü kâğıtlar.

Sanitary Wallpapers. Desenli duvar kâğıtları.

Sales Book Tissue. Pelür koçan kâğıdı. Karbon kopya ile

Sauce. Sos. Kuşe karışımı. (Bakınız; Coating Compund)

birkaç nüsha olarak düzenlenen koçanlarda alt nüshalarda
Sap. Bitki öz suyu.

kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar.

Saponification. Sabunlaşma. Alkali ortamda yağ asitlerinin

Salt Cake. Sodyum sülfat (Na2SO4). Sodyum kaybını

sabuna dönüşmesi.

karşılamak için siyah liköre katılan sodyum tuzu.

Saponification Number/Value. Sabunlaşma sayısı. Bir

Salt Cake Makeup. Sodyum sülfat takviyesi. Siyah liköre

gram yağı sabunlaştıracak miligram cinsinden (NaOH)

sodyum sülfat (Na2SO4) ekleme.

kostik miktarı.

Salt Cake Mixing Tank. Sodyum sülfat hazırlama tankı.

Sap Wood. Katman doku tabakası. Özsuyu tabakası.

Salting Out. Tuzla çökelme. Sülfat siyah liköründe

Ağaçta öz suyu taşıyan kısım. Kabuğun altında, odunun

buharlaşma sonucu, tuzun artması ve beraberinde reçine ve

yüzeyine yakın ve odunun özünün üzerini kaplayan dar bir

yağın sabun şeklinde tabakalaşarak çökelmesi. Bu süreçte

kısımdır.

moleküller daha büyüyerek çözünürlük azalır ve

Satchel Bag. Omuz çantası. Kâğıttan katlanarak yapılan bir

buharlaştırıcı tüpleri tıkanır.

çanta türü.
Sample Cards. Ürün kartelası. Ürünlerin özelliğini

Satin Finish. Saten görünümlü. Saten tarzı perdahlama.

belirtmek üzere kesilip hazırlanmış, ürün serisini gösteren

Düz, yarı parlak yüzey görünümü verilmiş kâğıt veya

karton ve kartelalar.

Bristol karton.
Sampling. Örnekleme. Numune alma. Laboratuvar analizi
Satin Folding Bristol. Saten Bristol kartonu. Siyah saten

için gelişigüzel bir grup örneği seçme.

görünümünde boyanmış veya kaplanmış, davetiye

Sampling Paper. Örnek sarma kâğıdı. Alınan örneği sarma

yapımında veya katalog basımında kullanılan kartonlar.

kâğıdı.

Satin Paper. Satenli kâğıt. “Mica Paper” mika kâğıdı

Sand Paper. Zımpara kâğıdı.

diye de adlandırılan, tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan,

Sand Table. Kum kapanı. Düşük kesafetli hamur içindeki

duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında gofraj

kum ve diğer ağır rejekleri çöktürmek için akış hattı

yapılarak kullanılan bir kâğıt.

üzerinde kullanılan kapan. (Eş anlamlı; Sand Trap)

Satin White. Saten beyazı. Hamurunda, alüminyum

Sand Trap. Kum kapanı. (Bakınız; Sand Table)

sülfatın dolgu olarak kullanıldığı kâğıtların rengi.
234

Elek altında ve arkasındaki Scheduled Maintenance. Kimyasal emdirme Scandinavian Style Forestry. Belirli sıcaklıkta içindeki Scalenohedral Calcium Carbonate. çeşitli türde kartonlar. Saveall Reclaim Stock. Resim defteri kâğıdı. İskandinav kâğıt ve Selüloz Test Hava buhar karışımında. (2) Rengin doyma derecesi. üzerine Saturated Felt. Doymuş hava. Resim kâğıdı. Emici kâğıtlar. derecesini belirleyen bir test yöntemi. Milimetrik kâğıtlar gibi. Senaryo. Saturation. 235 . School Flats. Saturating Felt. Doymuş karton. düşen ışığı dağıtma veya saçma gücü. nedeniyle kireç oluşumu. kullanılan kâğıtlar. Scabbing. (1) Geri kazanma. Scars. Şoper. Scattering Power. Kristalsi yapısında üçgen yüzeylerin bulunduğu. Kabuklaşma. School Papers. Çeşitli türde kırtasiye Scaffold. Emici karton. Geri kazanılan hamur. (Bakınız. Kireç bağlama. Kesilmiş ve ebat hale gelmiş SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition). Soğumayla birlikte kondensat veren durum. kontrollü SCAN Test Methods (Scandinavian Pulp and Paper doyuma ulaşma noktası. maddelerin birikmesi. Scaffolding. İşlere göre zamanı ve kelimesinin kısaltılmışı. Standard Cubic Feet per Minute). Tarayıcılı ölçüm. Kireç taşı birikimi. Scale Paper. Doyma. Zaman içinde veya yöntemi de denilmektedir (ISO 5267/1). kayıt cihazlarında karton. Kalender yüzeyinde yabancı Scholl Drawing Paper. amacıyla fabrikayı planlı durdurma. Program yapma. kaynakları belirleme. acfm Savealls. (3) Testing Methods). Çizikler. Saturating Properties. Belirli sürelerle beyaz su geri kazanma tavaları. Okul kâğıtları. Emicilik özellikleri. Doymuş buhar. scfm. Planlı duruş. Dosyalamaya uygun kolej SC-B. Sawtimber. Kazanlarda sert su kullanılan karton. Burada ölçülen değer. Kolej kâğıdı. Kireçlenme. kapasitesiyle ilgili özellikler. Göğüs hizasındaki çapı 30 cm Scheduled Shutdown. Beyaz sudan elyafı geri kazandıran her tür donanım. (1) Emici kâğıtlarda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Saturated Air. Süper Kalenderli A sınıfı kâğıt. ormancılık. Kâğıt makinesi işlemlerinde kullanılan kâğıtlardan beklenen emicilik üzerine kurulan bir çerçeve ile tarama yaparak ölçü alan. alamayacak noktaya erişmesi. Neme/suya doymuş hava. Alman serbestliği Scale Accumulation. Işık dağıtma gücü. Tartar. Saveall. İskele kurma. Geri kazanma tavaları. Örneğin teksif elekleri. yedeği. Saturating Papers. kâğıdın dayanıklılığını belirleyen. Hamurda suyun serbestlik Scale. Belirli işleri yapmak ye ulaşmış. yapılan bakım yöntemi. Kireç tortusu. karbonat. Kışır oluşması. Raspa ile sıyrılarak temizlenir. öğütümün gelişen kireçlenme. Asfalt emdirilmiş kaba ölçülendirme/derecelendirme yapılmış. SC-A. (2) Geri kazandıran donanım. Skalalı kâğıt. Veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi. kalite kontrol sistemi (QCS). (Supercalendered). ticari kesimlik ağaçlar. çok yaygın görülen kalsiyum karbonat türü. Asfalt emdirilerek Scaling. Süper Kalenderli B sınıfı kâğıt. havanın daha fazla nemi Yöntemleri. İskandinav yöntemi işlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. İskele. Planlı bakım. Okul kartonları. Kristal kalsiyum fazla buharı yoğunlaştırmaya başlayan buhar durumu. Scenario. Schopper Riegler (°SR). School Flats. SC. kâğıtları. Emprenye Scanning Measurement. Saturated Steam. “Süper Kalenderlenmiş” Scheduling. Kesimlik ağaç. Kâğıt yüzeyinin. Yüzeyde meydana gelen çizikler.

sargılık karton. Kolilerin sürtünme parçacıkları ve topakları ayırmaya yarayan donanım. Screen Basket. Sürtünmeyle kâğıt kalite duvar kâğıdı. Baca gazı arıtma sistemi. Kuşe hamurunu. Pilyajdan çatlama. Vidalı konveyör. Kâğıt hamuru teslimatla ilgili liste. için katlama yerlerinin önceden izle belirlenmesi. kırılmayı önlemek eleklerin bulunduğu alan. Screen. Yazı tabı kâğıdı. Scoring. yüzeyinde oluşan elyaf kalkması. Bobin içi ıskarta. Spek dışı mal. kullanılan bir kimyasal.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ göstergesidir. İpek baskı. oluşan hatalı kırılma izi. Schweitzer eriyiği. Kapsam. Kesafet arttırmada iz verme işlemi. özel bıçakla verilen bükme izi). Döküntü kartonu. Scope of Supply. Pilyaj işlemi. kaba kâğıtlar. 236 . Hamur içindeki yabancı esnek Scuff Resistance. Screw Pump. Vidalı pompa. Sıkma presi. (Tappi T 569) (Bakınız. Baca gazı arıtma. Elek bölgesi. Screw Compressor. Scope. Elek döküntüleri. Basınçlı elek. Short Span Compressive Test) elek sepeti. Screen Room. Elek. Kâğıt ürünleri hidroksit. Öğrencilerin Bonding Strength) kullandığı çalışma kâğıdı. Seal. Karalama kâğıdı. Ucuz duvar kâğıdı. Vidalı yonga besleyici. Makaslı kaldıraç. Teslimat kapsamı. Kâğıttaki elyafların kullanılır. Screw Chip Feeder. Bez takviyeli temizlik kâğıtları. geçmeyen rejeklerle yapılan. hamuru veya yonga sevke etmeye yarayan helezon taşıyıcı. Serigrafi. Scope List. Schweizer’s Reagent. Baca gazını temizleyen Scrap in Roll. Tüylenme. Yüksek basınçlı Score Line. Kupramonyum Screenings Board. Sürtünme direnci. Kısa mesafede selüloz Score Cutter. elendikten sonra geride kalan rejekler. Kapsam listesi. SCT. Scrap. Scrim. Hamur içinden esnek yabancı maddelerin veya hamur topaklarının ayrılması işlemi. Salmastra. El işi fotoğraf albümü. Bobin içine sarım sırasında sistem. Pilyaj yerinden kopma. Elekten Scissor Hoist. Scratted Paper. Hamur hazırlama ünitesinde Score. Screw Conveyor. Pilyaj çizgisi. Eleme. Elyaf bağlanma testi. (Bakınız. Elekten geçemeyen bilinmektedir. Katlama yerlerinde pilyaj bıçağıyla Screw Press. Sözleşmelerde belirtilen Screen Residue. (1) (İlk üretilen) duvar kâğıdı. Verilenlerin kapsamı. hamurdan yapılan. Metalden yapılmış. Sızdırmazlık contası. Bir diğer yöntem Kanada serbestliği olarak Screenings. girmiş kâğıt parçası. Pilyaj. arıtma çamurlarını ve yüksek basınçlı fıskiye sularını basmak için Scott Bond. Kullanılmayan parça. ambalaj kâğıdı. ve tıkanmayan bir pompa türüdür. kompresörlere göre daha az sorunlu ve havaya daha az yağ Score Crack. Pilyaj bıçağı. Score Break. Karton kutu yapımında. Pilyajdan kopma. Vidalı pres. Yazı kâğıdı. Scrubbing. Vidalı kompresör. Internal Scribbling Paper. Scrubber. Rejek. Monopomp. Screening. Pistonlu (Pilyaj. Scrapbook. Çeşitli kâğıtlardan Script. birbirinden ayrılma kuvvetini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir Tappi test yöntemi. Elek artığı. Screen Printing. kıvrılmasını sağlar. yapılan el işi fotoğraf albümü. Havlanma. Selülozu Rayon ve selofan yapımı için eritmede ambalajlamada kullanılan. Bu işlem kartonun kırılmadan düzgün kullanılan pres. (2) İkinci Scuffing. Pilyaj yeri yakınında karıştıran basınçlı hava kompresörü. karşısında gösterdikleri direnç. (ISO 5267/2). Elek döküntü kâğıdı. Screening Wrapper. Basınçlı elek sepeti.

Secondary Treatment. 237 . İkinci hamur kasası. (Eş anlamlı. Sülfat Sectional Linen Finish. Second Pres. Gerçek krepleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sealability. Katı maddeleri kabaca ayıran birincil arıtma işlemlerinden Seamless. Secondary Clarifier. Seal Water. Vakum ayaklarındaki hamur kasası. Secondery Creeping. Soğutma valsi. Sızdırmazlık özelliği. (Eş anlamlı. Döşemecilikte kullanılan Kraft Seconds. Line Shaft Drive. Hurda kâğıt elyafı. bölümü silindirleri sonuna eklenen içine su verilerek rutubet profilinin düzgün yayılmasını ve bu sayede boyutsal Second Sheets. krepleme. sızdırmazlık tankları. İki katlı kâğıt üretiminde üst eleğe hizmet eden Seal Tank. İkincil arıtma. Sızdırmazlık suyu. Sargılık kâğıtlar. Makine dışında Sealing Tape. olmaktadır. Secondery Pulp. Kutulardaki zımbalı ek yeri. Sızdırmazlık bandı. makinesini döndüren tahrik grubunun. Şartlandırma. kasası. İkinci nüsha kâğıtları. Üst hamur deposu. çıkmışlardır. talep edilmediği için depolarda kalan. Vakum seperatör. Eksiz vitrin kâğıdı. Sargılık kâğıtlar. Retree Papers) atmosferik ortam koşullarına getirme. Seaming Cord. Kâğıdı ıslatılarak pres valsleri arasında krepleme. Seaming Cord. kanalı ve buna bağlı Secondary Headbox. İkincil renkler. redüktörler. Üçlü pres grubunda ikinci nipi Seat Roll. Ambalaj kâğıtları. Üretim sırasında ortaya (vakumun kırılmaması) için verilen su. İkinci el makine. selülozlar. Multi Sectional Drive. (Eş anlamlı. Kurutma oluşturan pres. Secondary Fibers). (2) İkinci Seasoning. Vakum pompalarında Secondary Fibers. Kâğıt ip. sarı ve mavi yapıştırma sonrası geçirgenlik özelliği. Sekonder arıtma. İkincil bağlanma kuvvetleri. Line Shaft’a alternatif olarak ortaya kuvvetleri. Karbon kâğıdıyla kararlılığı düzenleyen/oturtan vals. Halka suyu. Bez deseni izi verilmiş kâğıt. kazanında siyah likör pompası ile siyah likör düzeleri Sectional Drive. Kırmızı. görünmeyen şekilde yapılan daha Elyafsı ve selülozu oluşturan kısmı. birleştirme işlemi. Kâğıt bobinlerini veya toplarını kalite kâğıtlar. (1) Borularda çekme yöntemiyle sonra yapılan. kâğıt makinesinde üretim sırasında Sealing Wrapper. Salmastra suyu deposu. (Bakınız. Fon kâğıdı. Single Shaft Line). kâğıt. İkincil elyaflar. renklerden ikisinin karışımıyla elde edilen renkler. salmastra suyu olarak kullanılan suyun. Kâğıt arasındaki ısıtıcı sistemden geçen likör. her bölüm ve grup Secondary Bonding Forces. Machine Drive. Sealing Papers. şaftlar ve Atomları birbirine bağlayan daha düşük enerjili bağlanma kaplinlerden oluşur. İkincil hamur. Vakum pompalarında. Secondary Black Liquor. Dikiş ipi. Dikiş. İkincil krepleme. pompa içine sızdırmazlık sağlaması Secondary Stock. biyolojik arıtma işlemleri. çıkan döküntüler kadar hurda kâğıttan elde edilen Seam. İkinci pres. İkincil hücre duvarı. Masuraya rulo yapılarak satılan vitrin döşemede kullanılan Treatment). Cooling ikinci ve üçüncü kopyaları elde etmek için kullanılan pelür Roll) kâğıtları. (2) Uzun Secondary Wall. Second Hand Machine. için ayrı ayrı olması. (1) Kombine artığı kâğıtlar. Kâğıt veya kartonun Secondary Colors. imalat kusuru olmayan fakat düşük fiyatla satılabilen kâğıtlar. İkincil siyah likör. Dikişsiz. Seal Pit. Çeşitli nedenlerle kâğıdından yapılma bükümlü ip. Bölünmüş makine tahriki. Son çöktürme havuzu. Bunlar motorlar. Profil dengeleme valsi. (Bakınız. Ambalaj kâğıtları. Secondary Wastewater Treatment. Dikiş fitili. Secondary Seamless Display Paper. Hücre duvarının elekte dikiş yapılmadan. gövdede ek yeri bulunmadan yapılan üretim.

ıslatılamayan parçacıkların yüzdürmeyle ayrıştırılması işlemi. İki keten Selective Control. Sedimentation Tank. tür kâğıda basılmış kitap. çeşitli aralık değerlerinde kontrol ettiği silindirleri arasından geçirilerek hafif keten deseni elde kontrol sistemi. Seçici kontrol. İlaç ambalaj kâğıdı. Self Skinnig Rolls. Güvenlik kâğıtları. Security Papers. Bir Self Sealing Paper. Çökelme değeri. Pamuk gibi tohumu korumak neopren kaplı. Seed Fibers. sırtı tutkallı etiket ve çıkarma kâğıtları. Hurda kâğıtta cinse göre ayırma. Yapışmaz vals. (hidrofobik) Security Alarms. Açma ortamda pişirildiği için. Yarı alkali selüloz. Hamurdan elyaf Sectional Paper. Kendinden yapışkanlı kâğıt. Tohum elyaflar. Kapağı ve yaprakları ayni sistemlerinde katı maddelerin çökeltildiği havuz. Tutkal kullanılmadığı halde. Her iki tarafına da tutkal uygulanmış ve basınçla Sediment Value. değeri. Seidlitz tozu denilen ve Semibleached Pulp. Çökelen katı madde konsantrasyonu. örnekte belirli özellikte olanları ayırma. içindeki farklı yüzey özelliklerine sahip. Çökeltme havuzu. Semialkaline Pulp (SAP). (Bakınız. oluklu kâğıtları. kaplaması olan valsler. üretimden sonra kâğıdın dayanımının zaman içinde Seed Bag Paper. Self Adhesive Paper) örneklemede su içinde birbiriyle bağ yaparak tabanda Self Sealing Wrapper. 238 . Yarı kimyasal Selection Criteria. Self Colored. kâğıdı kolayca kaydırabilen yapıda için bir selüloz yatağı oluşturan bitkiler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sectional Linen Finish. edilmesi. Tohum torba kâğıdı. Seçme kıstası. çok dayanıklı yazı kâğıtları üretilen açıklığına göre akışın lineer hale getirildiği küresel vana. (Eş anlamlı. Baskıyla Paper). Çökelti. yapışabilen ambalaj kâğıtları. Hafif alkali Segmented Ball Valve. (Eş fideleri çimlendirmek için kullanılan. sülfit selülozları. Çökeltme tankı. Satıcı. Doğal renkli. Seralarda. safihayı oluşturan elyafların minimum yoğunluk değeri. Seçici yüzdürme. Yarı kimyasal selüloz kartonu. Fide kâğıdı. Kendi ürettiği enerji. Sedimentation Basin. Yapışkan kısım kullanım anına kadar bir yağlı kâğıtla Sedimentation. V yarıklı küresel vana. Kontratlarda mal veya hizmet satan taraf. Güvenlik alarmları. Doğal tutkallama. Selection. Self Generated Energy. konsantrasyonu. Safety Self Adhesive Paper. Bir Genellikle oluklu kâğıtları. Arıtma Self Cover. Semichemical Board. Kısmi keten desenli. emici olduğu halde su anlamlı. Semichemical Corrugating Material. Seçme ölçütü. içinde Seller. Yarı ağartılmış selüloz. Vendor) sızdırmaz. Sediment. Pek çok kontrol cihazının desenli kâğıdın arasına konulan düz kâğıdın baskı tek bir değişkeni. maddelerin çökeltilmesi. Arıtma sistemlerinde katı kapalı tutulur. Selective Floatation. Sediment alınmadan bir işletmenin kendi tesisinde ürettiği enerji. Süperkalenderlenmiş bir kâğıt türü. yapışabilen. Mikro gözenekli. Çok dayanıklı ve kendiliğinden artmasıyla gelişen durum. kâğıt. Kendi renginde. Kendinden yapışan ambalaj kâğıdı. Katı madde değeri. Elyafların uzunluğuna ve cinsine bağlı olan katı madde Self Sizing. mavi renkli dayanıklı kâğıt. Çökeltme. Dibe çökmüş. Seçme. Beyazlığı suda eriyen tıbbi toz ilacı sarmada kullanılan mavi ve beyaz (Brightness) orta derecede olan selülozlar. Seed Germinating Paper. Satın Sediment Concentration. Seidlitz Paper. Çökelti yoğunluğu. Milimetrik kâğıt. Kendinden kapaklı.

(Bakınız. Orta derecede Septate Fiber. Takmak. Yerleştirmek. Semichemical Pulp) Sequestrants. santrifüj pompa fanı. (Eş anlamlı. Çözelti içindeki Semicreped. reaksiyon dışında tutan maddeler. Basınç sensörü. Sequestering Agents. kimyasallarla yüzeyi ışığa karşı hassas hale getirilmiş kâğıt. Şerit şeklinde rulo Semi Diffuse Porous Woods. mekanik selüloz bulunan selüloz harmanı veya ondan Set Point. Kıskaca alıcılar. Settlement of Disputes. Yarı Kreplenmiş. Yarı kimyasal selüloz. Hassas yüzeyli. Shade Craft Watermark. gramajlı kâğıtlar. kâğıtların tümü. Sequestrants). Set değişimi. (Eş anlamlı. (1) Ayarlamak. Algılayıcı. Ayarlama. (Karşıt anlamlı. Semichemical Pulping Process. Mekanik odun selülozu üretimi. Semichemical Mechanical Pulp (SCMP). Set değeri. Kâğıdın rengi. Ardışık. Yarı dağınık gözenekli olarak hazırlanmış süs kâğıdı. Parçalı elyaf/lif. Işığa hassas Color) 2. Süreç değişkenini istenilen değerde yapılmış kâğıt. öğütülen ve NSSC selülozu diye de anılan selülozlar. Yarı halka gözenekli ağaçlar. seperatör olarak kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. ölçüleri algılayan elemanlar. Anlaşmazlıkların halli. Durumun ciddiyeti. akış sensörü. Lignin içerisinde elyafın kimyasal pişirme işlemi sonunda. Seperatör pelür kâğıdı. Ayırıcı maddeler. değiştirebilecek miktardaki ısı. Yarı kimyasal Sensor. Sensitized). Önem. Serpantin kâğıdı. (Eş anlamlı. ağaçlar. Semi Concentrated Black Liquor. kumaş toplarının veya tekstil ürünlerinin arasında öğütülerek elde edilmiş selüloz. Tam krep verilmemiş. Hissedilen ısı. Semi Ring Set. (Eş anlamlı. mekanik olarak (CMP) tek parça yerine parçalı/bölünmüş yapıda olması. Çeşitli Severity. Katı madde oranı en az %50 olan siyah likör. mekanik selüloz. Fotoğraf ve ozalit kâğıtları gibi kâğıtlar. Semi Fine. İkinci hamur kâğıt. Katlanır kâğıt bardak.Gölge. 1. Semi Ring Porous Woods. Çukur yüzeyli şekillerle donatılmış. Porous Woods) Set Change. İçinde %5 den fazla Setoff. Sert ağaçlar sınıfındandır. Işığa hassas kâğıt. likör. Çeşitli süreç değişkenlerini veya oluklu kâğıtları. sarıma başlama. Semichemical Pulp. Gölgeli fligran. (2) Takım. Çökelebilir katı maddeler. Pasta kutusu türünde kesilmiş. SGW Pulping. Genellikle mavi kimyasalla ön işlemden geçmiş ve mekanik olarak renkli. Yarı kimyasal selüloz Concurrent) üretim süreci. Bobin makinesinde yeni bir Semidull Finish. Semi Diffuse Setup Box. Kıskaçlayıcılar. Serpentine Paper. Yarı açık Setting. Yarı konsantre siyah Chelating Agents). Yarı kimyasal yaklaşım sensörü gibi. Işığa hassas. ve gerilmesi tam kreplemeye göre daha az olan düşük Chelating Agents. egütör valsi ile elyafın daha yoğun 239 . Renk. Setup Drinking Cup. Sensitizing Papers. tutmaya yarayan ve kontrolör üzerinden ayarlanan değer. Bir maddenin sıcaklığını getirilen kutular. Suyun kirecini tutan veya Genellikle peçetelerde tam kreplemeden yapılan ve uzaması ağartma sırasında demiri tutan maddeler gibi. (Bakınız. Birbiri ardına yapılan. Vahamet. Shade. Semi Open Centrifugal Pump Impeller. Yarı Kreplenmiş temizlik kâğıdı. Ofset.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Semichemical Corrugating Medium. Settleable Solids. 100 oC nin üzerindeki sıcaklıkta Seperating Tissue. Sensitized Paper. Sert ağaçlar sınıfındandır. Aynı renkte dalgalanma. Katlanır kutu. (ISO 5631) (Eş anlamlı. Porous Woods) katlama çizgileri olan ve son anda kullanıma hazır hele Sensible Heat. Folding Box). (Bakınız. Sequential. Sensitized. Yarı mat perdahlanmış. iyonların çevresini sararak ayıran ve onları kimyasal Semicrepe Tissue.

Shear. Shearing Strength. Mil. Sheet. Sürtünmeyle kıvam verme. Shell Flaw. Shell Packing Paper. Shelf Life. (1) Yaprak. Kâğıt beslemeli baskı. Sheeting. Mal Shear Thickening. Shake. taban kaplaması. Renk kaybı. İnşaatlarda döşeme filigran türü. Shade of Paper. Kıyıcı tip karıştırıcı. Matbaalarda ortaya çıkan. Kâğıt Sheet Lining. Sürtme gücü. Kesim artıkları. Sheet Calendered. yazısız kitap ve dergi kenar ıskartaları. Safiha oluşumu. onların altında kullanılan kâğıtlar. Karton sırt geçirilmiş. (2) Belirli ağırlıktaki kâğıdın/kartonun yüzey alanı. Arzani makas. Baskı kalitesinin son derece iyi olduğu. Tahrik mili. sürterek ayrılmalarına yol Shell. Shadow Marks. Mil başlığı. Kuşe karışımında. Raf kâğıdı. Döşeme kartonları. Gövde. Kâğıt ağzının yaptığı işlem. (1) Şaft. Bunlara selüloz Sheet Lined. 1) Kovan. sürtünmesiyle oluşan kıvam artışı. 240 . (Eş Sheetage. tavan veya yüzeyinde tespit edilen hata. yüzeye hava akımı vererek ölçen Shear Force. (1) Sürtme. Sheehan sevk ipi sistemi. 2) Boş tampon makarası. Tek bir yaprak. Yanki silindirlerde gövde Sheating. Sheating Boards. (2) Safiha. (1) Belirli ağırlıktaki bobinden anlamlı. Bobin makinelerinde mihver boruyu kavrayan ve çapları mihver boru çapına göre Sheet Fed Gravure. Shear Type Agitator. Elyafı. Fişek kâğıdı. Kalenderlenmiş kâğıt. Raf kâğıdı. Sarsak. Shelf Lining Paper. Kovan kâğıdı. (4) Ebat kesmek. kâğıdı Shelf Paper. altında ve tavanda kullanılan döşemelik kartonlar. Sheffield gözenek (testi). Sürtünme gücü. Sheehan Rope. kutularında olduğu gibi kaymalı kapağı olan kutu türü. Sürtünme dayanımı. halinde kesmek. Gövde hatası. birbirlerine eksenel olarak sürterek kaydırılması. Duvar. (Eş anlamlı. Çalkalama. Rifayner bıçak Sheffield Porosity (Test). elde edilecek yaprak sayısı. Shaft. Kâğıt beslemeli rotogravür baskı. Bobinden ebat kesen makine. elekte elyaf yerleşimini hızlandırmak için kullanılan sarsma Sheet Formation. İnşaat döşeme kaplaması. Öğütücüde birbirine bitişik iki elyafın kullanılmadan önceki ömür süresi. El yapımı kâğıt. Kâğıt formasyonu. kuruduğu gövde/kovan. mekanizması. Boyanma. Ebat kesme. Kartondan sırt alternatifi elyaflar da denilmektedir. değişen başlık. Sheet Mold. Biçme. Sarsma. Sheeter. Shade Reversion. Shaft Head. Shavings. bir yöntem. Raf ömrü. Couch Marks). Döşeme kâğıtları. Elde kalıplanmış. Shaker. Raf kaplama kâğıdı. Sifon valsi izleri. Boyama. kartonlarıyla birlikte. geçirilmiş/yapıştırılmış. Yaprak boyama. Sırt geçirme. Sallama. İnşaatlarda duvar Shell Paper. Kâğıdın rengi. Biçme gücü. (2) Mihver boru. Sürtünme. Yanki silindirlerde kâğıdın açacak kuvvet. Fişek kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olarak toplanabildiği ve daha opak şekiller elde edilen Sheating Paper. Düşük hızlı makinelerde. Sheet Fed Printing. Kovan kâğıdı. (3) Çeşitli Shading. Kibrit karıştırmayla birlikte meydana gelen vizkozite artışı. Sheave. V Kayış kasnağı. Termal kâğıtlar gibi hassas kâğıtların Shearing. Gölge izleri. Çivitle sarılığı kapatacak özelliklerde kâğıtların genel adı. Karıştırma sarıcıda kullanılan boş haldeki tampon makarası. Sürgülü kutu. (2) Makas yüzeyinin düzgünlüğünü. Oluklu kasnak. veya kartonu tahrip edecek. Sürtünme. İki parçayı birbirinden ayırma kuvveti. bağlandıktan sonra devre dışı olan sevk ipi sistemi. Tinting). Sayfa toplamı. yapraklar halinde yapılan baskı. Çekmeceli kutu. Shell and Slide Box.

Shredder. (1) Büzülme. Şönt direnç. Kısa elyaflı ağaçların selülozu. enine yönlerde sıkıştırılmaya karşı mukavemeti Shipping Weight. Daralma. Kısa döngü. Pazar torbası/çantası. Hurda kâğıt parçalayıcı. SCT. Gömlek içi kartonu. (Eş anlamlı. 907 kg. (Eş Shrink. Kartondan nakliye kutusu. Shoe Press. belirlemekte kullanılan test yöntemi. Shreds. Kâğıt torba. Shoe Press Sleeve. (1) Kısa elyaf. kurutulması. (2) Basılmış bir Shock Absorber. Şok kurutma. kâğıt üzerine konulan basılmamış bir kâğıdın üzerinde Shock Drying. Işık geçirgen. Fabrikanın belirli bir süre için Shops. Düğüm. Kısa elyaf. (Eş anlamlı. Kısaltma. Shipping Container. Üzerinde Shrinkage. Nipi genişletilmiş pres. Kâğıt yüzeyinde Shower. Sevk irsaliyesi. Sipariş miktarından az stok kâğıt. (1) Şeffaf. Tekstilcilerce kullanılan Short Ton. Torbalık Kraft kâğıdı. Nakliye/Taşıma torbası. Üretim sırasında. Ayakkabı iç taban kartonu. Dar aralıkta Shipping Sack. Kısa elyaf. Amortisör. Salpa. gömleği düzgün gösteren Shot Shell Top Board. Short Circulation. (1) Selüloz topağı. boyuna ve Shipping Sack Kraft Paper. Contract) Shopping Bag. Grain Short). Konşimento ağırlığı. Daralma. (Bakınız. Short Grain. (Eş anlamlı. İrsaliye ağırlığı. Safihanın aşırı sıcaklıkla ölçülen mürekkep yoğunluğu. süzülen suyun. Tüfek tapası kartonu. 2000 Libre. çeşitli artıkların öğütülmesiyle elde edilen karton. Shive. kâğıtta baskı sırasında ölçünün daralması. parlak renkli elyaf topağı. Fıskiye. Nakliye ağırlığı. pişmemiş. Shutdown. (Bakınız. yarıklar bulunan ve bant şeklinde pres valsi üzerine kâğıdın kururken. hamuru. eninde meydana gelen daralma. Kesme vanası. Shipping Documents. Kıymık. Konşimento. Shunt. Düğüm. Mekanik parçalayıcı. Vardiya. Öğütücüde elyaf boylarını kısaltma. Deri dâhil dilinmiş pelür kâğıdı. karton. sıkıştırma testi.7 mm aralıkta ölçmeye çalışır. Selüloz üretiminde. Short Stock. Short Span Compressive Test. Açılmamış elyaf. Öğütüldüğü için kısalmış elyaf. Gren yönü kısa kenar. Şok emici. (2) Kalendere kadar Short Free Stock. Extended Nip Press) daralması. Shredded Tissue. Kâğıdın kuruma sırasında en kaybederek anlamlı. Shiner. Fabrika içindeki çeşitli alanlar. Shopper Riegler. Pazar torba kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shift. Metric Ton) gömlek paketlemede kullanılan. Pabuç pres. Koli. Shirt Board. Shot Shell Tube Paper. Fişek kâğıdı. Ambalajlamada dolgu olarak kullanılan Shoe Board. edilebilir düzeyde (% 01) olmalıdır. tonlarda elyaf parçası. Duruş. Show Through. Shoe Counter Stock. Bir kâğıtta kısa kenarın Oluklu mukavva kutu. Testlayner veya fluting kâğıtta. hamur kasasına verilecek hamuru sulandırmak için kullanılması. Matbaa artıkları. Shortening. basınçlı su fıskiyeleri. Bill of Lading) (2) Sert ağaçların elyafı. Schopper Riegler). karton kutular. Elekte ve keçelerde temizlik amacıyla kendini gösteren iyi öğütülmemiş sarı-kahverengi arası kullanılan. Pabuç pres vals gömleği. Kâğıt makinesinde elekten Shute off Valve. Short Sheets. Dilinmiş kâğıt parçaları. Kısa ve serbestliği yüksek selüloz gelen ve ezilebilen herhangi topaklaşmış madde. tam Short Fiber. durması/kapanması. Shopping Bag Paper. (2) Ebat geçirilen sentetik gömlek. 15 mm lik bir kâğıt Rutubet azalması nedeniyle ağırlık değişmesi kabul şeridini 0. Shoe Board). 241 . Taşıma işleri amacıyla kullanılan gren yönünde olması. (Bakınız.

Silver Wrapping Paper. İmza bölümü. Yandan girişli karıştırıcı. Silikat. şerit şeklindeki kesim yumuşak dokulu. Elek testi. (Bakınız. Sessiz kâğıt. İpekli güvenlik kâğıdı. çeşitli göz büyüklüğündeki eleklerle yapılan analiz. Gri renkli posta Sieve Test. Silikonlu kâğıt. Demir hidrat rengi. Side Entry Mixer. Silk Wrapper. Koyu kahverengi. (1) Kombina artığı bobin. çok dar. Standart Silk Protection Paper. (2) Yaş kenar ıskartası. İçyapısında saptırma plakaları bulunduğundan SIC (Standard Industrial Classification). (1) Eksoz susturucusu. Side Relief. önlemek için kullanılan. (Eş anlamlı. İşaret levhası. Warp Wire). oranlarını belirleyen. Gümüş nitrat kâğıdı. sırasında ortaya çıkan. (2) Vakum Bir dokuma atkı ve çözgülerden (Warp Wire) meydana sisteminde su seperatörü olarak kullanılan tanklara verilen gelir. diğer isim. gramajlı kâğıtlar. Gümüş etiket kâğıdı. Açık kimyasal bulunmayan hamurla üretilir. diğer tarafı mavi veya yeşil olarak üretilen ve Sieve Analysis. Opera ve Side Cut. İçinde silisyum bulunduran bileşikler. İpek baskı kâğıdı. kâğıdın doğru veya yanlış tarafı da denilmektedir. Silicate. Gazete kâğıdı kenar ıskartası. Kâğıdın tampondan bobine. Taraf. Silencer. Fırın kâğıtları. Paper). Serigrafi kâğıdı. Gümüş nitrat Signature. Atkı. Side. Taklit gazete kâğıdı ölçüsüne getirmek için yapılan kenar kesimi. Ses çıkarmaz kâğıt. Silver Tissue). Silicated Paper. Taraflar. taleplerine göre kesilmesi sırasında ortaya çıkan dar enli Bir türü inşaatlarda su yalıtımı amacıyla zift kaplanmış bobin. Metallerde fosfor aramak için bulunan belirli sayfalardan oluşan bölüm. Matbaacılıkta buna Silent Program Paper. Silisyum dioksit ve onun çeşitli Side Hill Decker. kullanılan test kâğıdı. Gümüş renkli Sight Glass. 242 . üretiminde ise keçe tarafı veya elek tarafı denilmektedir. Teksif eleği. Kitap veya dergide. Kapalı kapların üzerinde etiket kâğıdı. Side Run). (Bakınız. Silent Paper. havada kullanılan suya dirençli basılı ilan ve uyarı kâğıtları. Elekte su jetiyle kenar kesimi kâğıtların yerine kullanılmaktadır. Kâğıdın müşteri silikonla kaplanarak su geçirimsizliği sağlanmış kâğıtlar. Silver Label Paper. ve keçe tarafları. Cam suyu ile kaplanmış kâğıt. Silver Express. İşaret ve ikaz levhaları. Büte duvarına Kâğıtta sodyum silikat. İpek ambalaj kâğıdı. Sessiz program kâğıdı. bantlarının ve etiketlerin alt kâğıtları diğer örneklerdir. Sign Board. Gümüş posta kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shute Wire. Noiseless ıskartası. Cam suyu. Kâğıt Silent Paper. endüstriyel sınıflandırma. Yan tahliye. (SiO2). Kâğıdın alt ve üst tarafları. Silisyum dioksit. balelerde programların basıldığı veya müzik eserlerinin (2) Kenar ıskartası. Silica. sargılık pelür kâğıdı. edilmemesi için hamuruna ipek iplik parçaları karıştırılmış Sides. yandan bağlanan karıştırıcı. Bir tarafı tamamen beyaz renkli. Blöf. Her iki yüzü de Side Run. Standart susturucu gibi de çalışmaktadır. Silicone Coated Paper. Side Run News. kesimi canlı performansında notaların basıldığı ses çıkarmayan. kolilerini paketleme kâğıdı. Odun selülozunda rejek formları. Gümüşün kararmasını çeşitli uyarı levhaları. Elek analizi. Yonga büyüklüğünü elekle test etme. Susturucu. Kâğıdın üst veya alt tarafı. (Eş anlamlı. Boz. bulunan ve içerinin gözlendiği cam açıklık. İçinde Sign Paper. Elekte kumaşın enine doğru olan ipleri. Farklı elyaf boylarının ipek kumaşları sarmada kullanılan dupleks kâğıtlar. Safihanın elek güvenlik kâğıtları. Noiseless Paper). Sienna. Alüminyum folyo kaplı veya boyalı kâğıt. baş kısımda emdirilmiş test kâğıdı. Kartondan yapılmış ve basılmış. kesafetini arttırmak için kullanılan elek. Silk Screen Paper. Gözetleme camı. (1) Kombine artığı bobin. Silver Tissue. Silver Nitrate Paper. Gümüş pelürü. yara sırasında verilen kenar ıskartası. (Eş anlamlı. Poster kâğıdı.

İmitasyon keçe izi. Tek motorlu makine SIS (Standardiserinskomissionen i Sverige). İki valsten oluşan Sisal. Tek nipli kalender. çok hızlı kâğıt (Bakınız. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. sağlıklı üretim sağlaması Kapasitesi çok fazla olduğundan verimsizliğe neden nedeniyle geliştirilmiştir. Sintering. tropikal bir bitki. Single Tier Dryer. (Bakınız. Single Faced Roll. Sinterleşme. düzenek. pompa. Kütük kabuklarını Siphon. bir yüze Single Sheet Method. Bir kâğıdın veya kartonun iki Yanlış kullanılmakla birlikte Yanki silindirli makine. kasnaklarla tüm grupları tahrik etme. Tekli kesim. bir pres. Katmanlı layner. Single Coated. Tek kademeli hamur sulandırma. Bölünmüş makine tahriki daha sonra ortaya çıkmıştır. Single Faced Corrugated Board. Combined Cycle) Single Shaft Line Machine Drive. Tek katlı kuşe. makinelerinde. Tek yaprak yöntemi. Atık ısıdan yaralanmadan dışında pek çok kâğıdın genel özelliği. Tek kademeli salyangoz kullanılır. 243 . Çekişsiz Kesilmeden rulo halinde sarılmış tek yüzlü oluklu mukavva. Ek 4). kurutma. Bir yaprak veya her iki yüze kuşe kaplaması yapılmış. yapılan enerji üretimi. Tek nipli pres valsleri. “No Draw Drier” ile aynı olmaması için tek tür kâğıt üreten hızlı ve büyük makine. Tekli kabuk soyucu. Oluklu kutuların dış yüz kartonları Simple Cycle. Calender Stack). Single Lined Board. İz keçeleriyle verilen izleri taklit etmek için. Kâğıt hamuruna katılan şap ve Single Line Diagram. Tek tür kâğıt üreten makine. Yazı Single Ply. keçelerin kullanılmasının Drive. Bu tür kurutma tasarımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Simili Paper. kâğıda uygulanan asitsizleştirme işlemi. (Eş anlamlı. Sadece bir kez. Masa üstü kollu kâğıt Kâğıt makinesinde tek bir şaft üzerine dizili çeşitli çaplarda makası. Silindir makinede tek kullanılarak silindir makinede çok katlı olarak üretilmiş katlı üretilmiş karton. Sectional Machine Drive). Ek 4). Sisal bitkisi. Tek katlı. anlamdadır. Düşük kesafet değerli hamurun kesafetinin Single Stack Calender. Single Log Barker. (Bakınız. Tek hat şeması. Single Line Shaft Drive) Standartlar Komisyonu. olmayan kitap kapağı. reçinenin. Basit çevrim. son derece hızlı makinelerde kullanılan Single Sheet Cut. Tek şaftlı tahrik sistemi. (Bakınız. Tek katlı ve dupleks mukavva. Single Motor Paper Machine Drive. Tek kat kapak. Bir Japon kâğıdı türü. Mass Deacidification). (Bakınız. olarak üretilmiş kâğıtlar. Kâğıt makinesinde tek katmanlı amaçlı kullanılan fazla parlak olmayan bir kâğıt türü. Simplex Cutter. Sifon. farklı keçelere geçiş yapmadan. daha da düşürülmesinde kullanılan sulandırma yöntemi. Kâğıt makası. tek bir yaprak halinde yapılan kâğıt kesim yöntemi. (2) Single Sheet Tickness. İsviçre tahriği. Tek sıra silindirli kurutma. Palmiye türü. Single Dilution of Stock. üretim sırasında sıcaklıkla birbirine bağlanması. (1) Yuvarlak elekli makine. İki farklı hamur Single White Vat Lined Chipboard. (Bakınız. Simili kâğıdı. Kurutma silindirleri içindeki kondensatı alan teker teker soyan makine. Single Nip Rolls. Machine Simulated Felt Mark. safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki Single Grade Machine. karton. Tek yüzlü oluklu Single Thick Cover. mümkün olmadığı. yüzeyi arasındaki kalınlık. Tek yüzlü rulo oluklu mukavva. Single Cylinder Machine. Bir bobinden her seferinde izli pres valsleriyle verilmiş izler. Yüksek kesafetlerde iki kademeli sulandırma yöntemi Single Stage Centrifugal Pump.

Size Tub. Zayıf tutkallı kâğıtlar. stratejisi. Kütükleri çekmede kullanılan bir Six Sigma. İnce kaplama kâğıdı. Skin Coat. Gevşek. güçlü yapışkan bant. Sekmeli kaplama. Yüzey kaplaması sırasında. Yüzey tutkalı (nişasta tutkalı) kâğıt yüzeyindeki gözenekleri presle tutkal doldurma işlemidir. öndeki gruplara hız vererek Size Specks. Tutkal tutunumu. Mukavva. İç veya yüzey tutkallama. kâğıdın olmayan. Slack Edges. Germe. Mordan maddeler. Gevşetme. Kurutma kısmında kâğıtta Size Precipitant. su/mürekkep emme özelliğini kontrol eder. Tutkal teknesi. reçine-şap. Tutkallı kâğıt. Kâğıt meydana gelen sarkma. Kâğıt makinesinde görülen şeffaf lekeler. Kâğıtta hamur halde ve yüzeyde kaplama Skin Contact. (2) Ölçü. sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması. Gevşek kenarlı. Operasyonlarda mükemmelliğin çekici türü. (Bakınız. Sarkmayı alma. Tutkal çökeltici. Dokunma. kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim Skin. Gevşeme. hayvansal zamklar. Yüzey tutkalı yeterli düzeyde Bu işlem kâğıt yüzeyini düzgünleştirirken. analiz edilmesi. Kâğıdın katlanması. Skidder. gevşeyen veya sarkan safihayı. ASA teması. Ebat. öndeki grubun hızını düşürerek düzeltme. Size Pick up. Slack. (HCO3-). Süperkalenderlenmiş kâğıtlar. baskıya uygun yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. Film kaplama. Sized and Supercalendered. Aşırı tutkallama ise. Karalama kâğıdı. Gevşek sarılmış bobin. AKD nin dağılmasına ve tozlaşmaya neden olur. Tutkallama hızlandırıcıları. Tutkal pres. (2) yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. jöleler. Sisal ve palmiye türü bitkilerin Skating. matbaada kâğıt üzerinde mürekkebin Sizing Accelerators. Slack Sized Papers. Yüzey kaplama işlemi sırasında. için kullanılan donanım. Skillet. Yerel imkânlar. maddelerde iş güvenliği amacıyla yasaklanan doğrudan deri nişasta. bazı bölgelerin Sized Paper. Size Press. Eskiz kâğıdı. Size. Deri parşömen. Slabbing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sisal Tape: Sisal bandı. Tutkal lekeleri. Yüzey tutkalı uygulaması düzeltme. Kızaklı taşıyıcı. Slack Take out. Skim). Karton levha. (1) Tutkallama. gerilen safihayı. Bazı kimyasal şeklinde kullanılan tutkal. Sketching Paper. Yüzey tutkalı yapılmaması. yöntemi tutkallama için kullanılan tutkal teknesi. (1) Tutkal. lateks. 4 tekerli yüksekliği ayarlanabilir sehpa. Altı sigma. Atlamalı kaplama. selüloza tutunumunu hızlandıran maddeler. Slack hamuruna katılan ve tutkalın elyafa tutunumunu sağlayan. ayarlanmış. Bunlar arasında. Kâğıda yüzey tutkalı uygulamak kâğıdın kendi ağırlığı ile sarkması. Kâğıdın su emiciliği kaplanmadan geçilmesi. Sarkıtma. Take up) şap ve benzeri kimyasallar. Cetvel ağzından çıkan hamurun elek yapraklarını nakliye sırasında bantlamak için kullanılan çok üzerinde yanlara doğru hareketi. ölçülmesi. Skin Parchment. Genellikle ofset Ölçülendirme. 244 . mürekkebin kâğıda geçmemesine ve kâğıt yüzeyinde kurumamasına yol açar. Katlanma. Site. Kâğıt makinesinde Sizes of Paper. Tutkallı ve Skipped Coating. Kayma. (2) Makinenin bulunduğu yer veya bölge. Yüzey tutkallamada. yüzey tutkallı kâğıt. Site Facilities. (Eş anlamlı. Az tutkallı. bulunmaktadır. kâğıt yüzeyinde Slack Take up. Slacked Sized. Kâğıt ebatları. Skid. sırasında tutkal topaklaşması nedeniyle. daldırma Slack Roll. (1) Saha. Deri teması. AKD. Az derecede Sizing. El arabası. iyileştirilmesi ve kontrolü için Skim. Slack Take out.

Kil ve su karışımı gibi yarı katı göstergesidir. Düz perdah. mikrometresi olan krikolar. kaygan yapıda. Kayma açısı. Slipped Roll. Şlaym bakteri adacığı olduğundan. kâğıtta görülen. Bu oran elyaf kimyasal. Şlaym. Kireç söndürme tankı. su dolu tekne. yeniden Slide Gate Valve. İnce elyaflar. Ara kâğıdı. Bobin haldeki kâğıdı. oluşumu nedeniyle. bakteri adacığı. Kayma direnci. saçaklı görünür. Mikrop öldürücü bir elyaf uzunluğunun elyaf çapına oranı. ebatlı rulolar haline getiren döner bıçaklı makine. Çekmeceli kutu. Slitter Edges. Dilici tozu. içinde toplayan. Kireç söndürme. (Göbekten) kaymış bobin. Tampondaki kâğıt kenarı. Şlaym önleyici/öldürücü. Hamur Slip Sheet Paper. Cetvel ağzı. Şlaym lekesi. Çatı kaplama kâğıdı. Slice. Çitalı kurutma. Slime Deposits. Bitümlü kâğıt. Slat Drying.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slaker. Slice Marks. kaymaya bıçaklardan çıkan elyaf ve dolgu maddesi tozları. Kâğıdı çitalara asıp sıcak Slime Holes. bünyesinde sağlıklı elyaf Sleeve. Slime. Şlaym birikintisi. Genellikle pabuç pres valsi bulundurmaz. Dilme işlemi sırasında. esnekliğinin veya elyafın dövülebilir olmasının Slip. Dilici kenarı. (1) Fren balatalarında fiziksel kaymayı çıkışında. Kâğıt tampondan bobin haline getirilirken. (Eş nedeniyle oluşan. maddeler. Sıkı sarıldığı için. Cetvel ağzının ayarlanabilen gerçek hız arasındaki farkı belirtir. Şlaym öldürücü. Kibrit kutusu oluşan kenar. kenar kesimi yapılır. Hamur yapraktan sonra araya konulan kâğıt. Mikron cinsinden Slimicide. Cetvel ağzı ayar krikosu. (2) Kâğıt parçası. Bir kolinin/kutunun düzgün görünümdedir. Slide Angle. kutu tabanının Slitter Dust. Bu kenar su jeti ile kesildiğinden. Kireç teknesi. gömleği. Slag Tank. Oluklu kutularda. eğimli yüzeyde sürtünme kuvvetini yenerek. bu nedenle her Slice Setback Jacks. Cetvel ağzı dudağı. hamurun düzgün akışını sağlayan açıklık. Şlaym deliği. (1) Sulu çömlekçi kili. Baskı sırasında. dönüşmüş delik. sönmüş kireç {Ca(OH)2} elde etme. Su ile kireci (CaO) birleştirerek görülen. Kâğıt beyaz suyundaki Şlaym havayla kurutma. Sürgülü kutu. (2) Asenkron motorlarda ise senkron hızla Slice Lip. Cetvel ağzının yanlış ayarı ek yerinden veya mihver borudan kaymış kâğıt bobini. Hamurla birlikte köpük şeklinde Slender Fibers. daha dar ve küçük Slick Finish. Slime Spots. Slime Control. Zayıf elyaflar. Vals gömleği. Hamur ve su sisteminde. Dilici. (Bakınız. Bıçak kesimiyle Slide Box. Slimicide) Slenderness Ratio. Kazanda alta dökülen cürufları bakteri oluşumunu kontrol altına almak. Bozunmuş elyaf tortusu. Cetvel ağzı ayar krikoları. 245 . başlama açısı. kenarları kahverengiye Slaters Paper. anlamlı. Slime). dudağı. hacim kaplamasına rağmen. Şlaym kontrolü. Slitter. Bu kesim bıçakla yapıldığından net ve Slide Resistance. kasası üst dudağını lokal olarak indirip kaldıran ayar Slip Sheet Board. hamur kasası Slippage. içindeki yükle birlikte ölçülen kayma direnci. İnce hücre geldiği için. duvarı olan elyaflardır ve kâğıtta yoğun ve düzgün yüzey sağlarlar. Kayma. Sürgülü hamur vanası. bozuk profilli safiha görünüşü. Hamur sisteminde Slaking. Gömlek. delik yerine leke bırakan Şlaym izi. Bıçak kenarı. çerçeve kenarıdır şeklindeki sürgülü kutular. Slandernes oranı. Slime Toxicants. (Eş anlamlı. mürekkebin diğer kâğıda geçmesini önleyen. Ara kartonu. kurumamış kasası üst dudağını indirip kaldıran ana kriko. Telescoped) Slice Opening Jack. Kâğıt makinesinde. Cüruf teknesi. ifade eder. Cetvel ağzı izleri. (Deckle Edge).

Sülfat geri Slow Sheet. Smooth. Arıtmadan çıkan bıçaklar. Slot Paper. Pürüzsüz. su süzülümü geç olan kâğıt hamuru. çamurun suyunu alarak. Sludge. kesim ve ambalaj yapısı. (Eş anlamlı. Ergiyik oluğu. Elekte çıtalar arasındaki kalmayacak şekilde preslenmiş kâğıtlar. filigran. Slot Coating. Dilinecek ve bobin halime oluşan düzgün karışım. Düz filigran. Kâğıt kesiminde bobin veya Sluicing Shower. ayrılan veya çökelen katı parçacıklardan oluşan çamur. Düz. katkı maddesi ilave edilmiş. Su tutunumu yüksek olan hamur. amacıyla hazırlanmış kaolin. motorların stator ıslatarak hamur elde etme yarıklarına konulan ve iletkenlerden gövdeye elektrik Smart Technology (Self-Monitoring. bağlayıcı. Kıymık. Smelt. kullanılan yarıklı sepetler. rulo yapmanın dışında ebat kesimi de yapılır. Kuşe çözeltisi. kullanıma hazır hamur. pompalanan hamur. yapıya kavuşturma işlemi. Dilici bıçakları. Çamurun Smoothered/Smothered Watermarks. Smart Packaging. Ambalajın içindeki Slotted Container. Hamurlaştırma. Preslenmiş kâğıt destesi. Her tür getirilecek tampon üzerindeki kâğıt. Selüloz veya hurda kâğıdı. egütör valsiyle Sludge Dewatering Polymer. Islak hurda kâğıt. Slitting. Slitter). Dilici. Dilme. Elekte çıkışına konulan ve kimyasalın alındığı soğutma ceketli kendini belli eden. Yarık. Yarıklı/Kırımlı koli/kutu. Smelt Dissolving Tank. Atık çamur koyulaştırma. Analysis and atlamasını önlemek için kullanılan ısıya dayanıklı kâğıtlar. (Eş Slushed Pulp. daha az hacimli nakledilebilir bir Slitter Winder. getirerek bobin halinde dilme. dar ve uzun yarıklar. yavaşlık. Arıtma çamuru. (1) Kuşe hamuru. Kesafeti % 1 ile % 6 arasındaki nedeniyle. Odunun iyi pişirilip öğütülmemesi Slush. (2) Su kazanma fırınının altına konulan kimyasal biriktirme tankı. Çamur aktarma/işleme. Makaron kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slitter Knives. Arasında hava Slot Width. (1) Su tutunumu yüksek safiha. Tam suyunu azaltma. Kuşe kaplama “Sheeting” denilmektedir. Selüloz fabrikasından kâğıt fabrikasına anlamlı. pompalanabilir hamurlar. Kullanım amacıyla istenilen ebada Sludge Thickening. Slushed Paper Stock. tutunumu yüksek olan hamurdan yapılma kâğıt. su ile Yüksek elektrik direnci nedeniyle. Baca. Sepetli temizleyicilerde yarık aralığı. Smashed Bulk. Yarıklı elek sepeti. çevresel faktörleri. Akıllı ambalajlama. oluk. Geri kazanma kazanından elde edilen. pigmentler ve sudan Slitting Paper. Kendini veri Slotted Basket. Dikdörtgen görünümlü. Buna Slurry. Yarık genişliği. Ergimiş kimyasal tankı. Çamur susuzlaştırma. Serbestliğin (Freeness) tersi olan davranış biçimi. yarıktan basınçla sıkılarak verildiği Kuşeleme yöntemi. Yavaşlık. ihtiyaç halinde kutuya dönüştürülen. Su arıtma sisteminde Smoke Stack. mesafe. Extrusion Coating). Ankuş kâğıdı. Active Packaging) pilyaj yapılmış levhalar. Slushing. 246 . Pulperdeki hamur. Kullanıcı durumu. Sliver. Ergiyik. Slot. Kâğıt yüzeyinin tamamını kaplayan. Reporting Technology). Kuşe malzemesinin bir Pulperde ıslatılmış kâğıt. Çamurdaki suyu azaltan polimer. Yıkama fıskiyesi. Su süzülüşündeki ergimiş haldeki inorganik kimyasallar. (Benzer. Sludge Dewatering. Yuvarlak disk şeklindeki Sludge Handling. Laid) polimeri. Eleklerde bozulmasına karşı yenileyebilen sistemler ve teknolojiler. Presbant. Yarıklı sepet. Su tutunumu. Perdahlanmış. selülozda görülen sert parça. Slowness. Akıllı teknoloji. Duman egzozu. Yarıklı Kuşeleme. Çamur susuzlaştırma verilmiş filigran türü. (Eş anlamlı. algılayarak bunları uyaran tarafından. Smelt Spout. Dilinecek kâğıt. (2) Sulu hamur karışımı. Balçık. Kimyasal geri kazanma fırını Slow Stock. Kâğıt hamuru.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Smooth Finish. Kâğıtta iç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. Kükürt dioksit. Sülfit bıraktığı izler. (1) Sodyum karbonat. Sodyum tuzları ve reçine Sodium Hydrosulfite. Alkali selüloz sahip kâğıtlar. Sodyum klorat. Socket Paper. Sodium Hydroxide. Kabarcıklanma. 247 . Bükülen bir kâğıdın ilk Sodium Carbonate. Hamur kasası cetvel ağzı pH ını kontrol etmek amacıyla kullanılan kimyasal. Sodyum Hipoklorit. Yüksek sıcaklıkta. Soda külü. (NaOCl). (Na2O2). Sodyum geri kazanma endeksi. (Na2CO3). Soap. Soda prosesi/süreci. (NaOH). samandan selüloz hamuru elde edilen bir süreç. (NaCl). ilave edilir. Kâğıtta basım içim aranan selüloz. üretiminde sürece dengeyi sağlamak amacıyla ilave edilen her tür sodyumlu kimyasal madde. edilen alkali süreçteki sodyum kayıpları. Sodyum Karbonat. SOx (Sulfur Oxides). Sabun. Tuz. geri kazanılan sodyum. Emme bölgesi. kostikle odunun parçalanması sonucu elde edilen Smoothness. özelliklerden biri. Soda klor süreci. Uzun elyaflı kamış veya 5627) saman selülozundan elde edilen kâğıt. Sabun kâğıdı. Sodyum Bisülfit. Hava akımı veya optik yöntemlerle Soda Pulping. Sabun taşı. Smoothness Test. (1) Smut Sheet. Selüloz ağartmada kullanılan bir klor bileşiği. Sonra klorlama Sodium Recovery Index. asitlerinin oluşturduğu sabunların kullanıldığı tutkallama. (2) Soda selülozu. Sodium Aluminate. Soap Size. Magnezyumca zengin bir Sodium Hypochlorite. (Na2S2O4). (NaClO2). Sodyum klorür. Eski haline dönme. Yüzey düzgünlüğü. kimyasal düzgünleştirmeye yarayan kurutma öncesi presi. talk minerali. Sodyum takviyesi. Sodium Peroxide. tuzu. Yüksek elektriksel dirence Sodium Makeup. bazlarla yaptığı tuzlar. Makaron kâğıdı. Düzeltme presi. Kostik çözeltisiyle yüzeyli kâğıt. (Eş anlamlı. Selüloz pişiricide Sodium Chloride. Sodyum geri kazanma. Soacking Zone (SZ). Talk taşı. Sofra yongaların likörü emdiği ilk bölge. (2) Hamur Snailing. Soda fırınında Soda Clorine Process. selüloz elde edilme süreci. (Na2Al2O4). (3) Sodyum tuzlarının Na2O cinsinden ifade edilmiş hali. külü. Kükürt oksitler. Sodyum klorit. Snap. Ölçüm yöntemi için (ISO 879/-2/3 ve ISO Soda Straw Paper. çıkışında veya egütör valsi çıkışında oluşan baloncukların Sodium Bisulfite. Susuz sodyum karbonatın ticari adı. (NaClO3). Doymuş veya doymamış yağ asitlerinin Sodium Chlorite. Düz yüzeyli. (NaHSO3). Soda selülozu. Soap Wrapper. Ara kâğıdı. Soda Ash. Soda haline dönmesi. Sodium Chlorate. Soda süreciyle selüloz üretimi. Samanlı kâğıt. Sodium Recovery. Kostik. Sodyum peroksit. Steatite) Selüloz ağartmada kullanılan bir kimyasal madde. Sodyum aluminat. Yüzey düzgünlük testi. yapılır. selülozu elde etmek için kullanılan bir tuz. Saman. olarak. önce alkali ortamda bir ön işlemden geçer. Sodyum hidroksit. Alkali ortamda yıkanır ve son olarak Hipoklorit Sülfat sürecinde verilen toplam sodyumun çözülme oranı. Kalenderlenmiş Soda Process. Çok basamaklı. ölçülmektedir. Soap Stone. Selüloz ağartmada kullanılır. Sabun tutkalı.Na2O cinsinde ifade veya dışında kullanılan ambalaj kâğıtları ve kartonları. Sabun paketlerinin içinde Sodium Loses. Perdahlı. Sodyum hidrosülfit. Güçlü bir oksitlendirici. Smoothing Press. ağartılır. Keçesiz ve safihayı Soda Pulp. Düzelme. Na2O eşdeğeri olarak Soda. SO2 (Sulfur Dioxide). Sodyum kayıpları.

Yumuşak katlama. Az tutkallı (kâğıt) işlevi görerek. Bu tür ağaçlar daha Sodium Sulfide. Soft White Shavings. manolya gibi geniş yapraklı ağaçlar. Temizlik kâğıtlarında aranan temel özellik. Kavak. Yumuşak (kâğıt) . Çok pişmiş selüloz. Sodyum silikat. Sodyum sabun gresi. Yumuşama noktası. Beyaz matbaa artığı. Sodyum sabunu. Taban plakası. (Bakınız. Motoru zorlanmadan sağlar. Soda (Na2O) ile Silisyum Soft Roll. kaplamada kullanılan bir bileşik. Photographic Paper. Yumuşak selüloz. Tek bağlayıcı. Yumuşak flok. olanları. 248 . Mukavva. Kuşeli beyaz sülfat olmasını sağlayan maddeler. (Eş anlamlı. Yumuşak vals. Yumuşak dokulu karton. Yumuşatıcı maddeler. bir kerede. Elektrikli valf. Kuşe çözeltisinde tüm yumuşama sıcaklığı. siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Yazılım. Kâğıt makinesini monte etmek yapılarak. Düşük kaliteli. tüketim kapasitesi fazlası enerji Softening Point. Kâğıt keçe. Kâğıdı Soft Pulp. Sodium Thiosulfate. Softening Agents. Elektrik bobininin Soft Fold. (Bakınız. (Na2S). katılan ve kâğıda dokunulduğunda yumuşaklık hissi Sold Energy. Softner. Solid Board. olmamasından kaynaklanan yumuşak dokunuşlu vals. Yumuşatıcı. bağlayıcı özelliklerine sahip olduğu için yardımcı Soft Flocs. Softboard. Aşırı pişmiş odun selülozu. Yüksek gramajlı matbuat kartonları. kaldıran elektronik yol verici. Fazla baskı yapmayan Solar Bromide. Soft Hardwoods. Som karton. Kâğıt hamuruna siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Rulo yapma. (1) Sonuçta kâğıdın yumuşak Solid Bleached Sulphate (SBS). Yumuşak ağaç selülozu. kapanan valf. yumuşaklık. Yumuşak ağaçlar. Solution). Soft Cook. kenar kesimi sonunda çıkan beyaz kâğıt artıkları. suda çözünmeyen maddelerin çözünmesini Soft Starter. Gümüş bromid makine kalenderi. Hardfold). Soft Calender. Nakliye amacıyla büyük ebatlı kâğıdın rulo Sole Plate. için. Sodyum sülfit. Solar Chloride. Yapıştırma olmayan mukavva. makinede üretilen kalın karton. Yumuşaklık ağacın selülozu ile ilgili değildir. köknar türü iğne yapraklı ağaçlar. Softwood Pulp. maddeler. Yumuşak kalender. Çözelti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sodium Silicate. Selüloz üretiminde deterjan Soft Sized. (Na2SO4). selüloz üretiminde kullanılan ağaçlar. Kırmadan mıknatıslanma etkisiyle açılıp. Kraft sürecinde. kloru nötrleştirmede kullanılan bir tuz. Bakınız. Kırılgan yapıda. (NaS2O3). beton içinde bırakılan montaj plakası. Sodium Soap. katlama. Sodium Soap Grease. Yüzeyindeki dokunun sert oksidin (SiO2) yaptığı her orandaki bileşik. Birden fazla katmanlı Softness. Maket kartonu. Base Plate). Sert ağaçların görece olarak yumuşak Solid Bleached Bristols. Softwood). Yumuşaklık. yatak yağlamada kullanılan gresler. Soft Nip Calendar. Photographic Paper. Kalın ağartılmış Bristol türleri. Sol. kaplı. Sodyum sülfat. (Eş anlamlı. Bir kâğıt fabrikasının sattığı. Soft Nip Calender). Yumuşak nipli kalender. dağılabilen Floklaşma türü. kolay bağlayıcıya gerek duyurmayan bağlayıcı. sodyum hidroksitle kullanılan bir kimyasal. (2) Su sertliğini gideren kartonu. Satılan enerji. Cam suyu. geç büyürler. Sürece bu Softwood. İğne yapraklılar ailesinden ve nedenlesülfat süreci denir. bozulmadan ebadının küçültülmesi. Kâğıda dokunulduğunda hissedilen olarak. Gümüş klorit kaplı. Solenoid Valve. Kâğıt reçinelerinde Sole Binder. Matbaalarda Sodium Sulfate. Sodyum tiyosülfat. uyandıran kimyasal maddeler. Software. Soft. Yumuşak yolverici. Fazla Çam.

Bir kerede. Solvent bazlı. Solid Bristol. Seçme. Gürültü seviyesi. Kalın karton. Operatörün tampona elle vurarak sesini dinlemesi ve sarım sıkılığını Solid Waste Management. 10 maddeler. Genel olarak kalın Sorption. etmeye yarayan bir video leke belirleme cihazı. üretilen esmer sülfat kartonu. kartonlara verilen ad. Çözünebilirlik. Ses emilim katsayısı. Atıkların belirleyen denge. buharlaşır. Ses geçirgenliği. Katı atık yönetimi. Kalın yalıtım kartonu. Soot. Kurum üfleyici. demetinin temasını kesmemek için boruların aralarını ve Solid Felt. veya selülozun belirlenmesi. üretildiği yerde cinsine ve türüne göre ayrılması. Kalın Bristol. Solubility. Çözünebilirlik dengesi. Ses seviyesi. (1) Elle veya mekanik olarak. türlerine göre ayrılması ve ayıklanması. Kaynağında ayırma. Emme. Ekşi kâğıt. (2) Karışık Solid Fraction. Çözünecek madde ile sıvı arasında oluşan. Solution. kazeinin bozulmasından dolayı ekşi koku yayan bir kâğıt. Solid Fiber Shipping Container Board. geri dönüşümünü ve kalanların Sound Level. 249 . % 45 i protein ve kalan kısmı yarı selüloz olan tutkal olarak kullanılması. Tahta çerçeveli ambalaj. Kâğıt hamurundan çıkan katı Sorcerer Image Analyzer. Kazanlarda alevle boru gramajlı olarak üretilen Bristol. Sontara®. Kâğıt Sound Absorption Coefficient. Solvent Based. Katı katkı maddeleri. Elyaftan yapılan patentli bir tür yığınının alt ve üstüne tahta levha veya palet kapatarak temizlik bezi. Ses aktarımı. Katı atık akışı. kâğıt hamurunda küspesi. Sounding the Reel. Baca kurumu. Asitle temizlemek. Atık anlaması. Desorption). Emilme. Oransal olarak ifade (3) Bir tür içinde daha kaliteli özellikleri olan hurda kâğıdın edilirler. ağartılmamış sülfat kartonu. katılan kalsit gibi kâğıt dışı maddeler. sistemi. toplanmasını. Soya fasulyesinin Solvent Sizing. Soya Flour/ Soybean Flour. yapılan ambalaj türü. Source Sampling. yağı alındıktan sonra geriye kalan kalan Reçinenin uçucu alkollerde çözünerek. maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir değer. Kalın koli Sorting. üretimini. Sour Coated Paper. Çözünmüş madde. (Zıt anlamlı. Elek veya egütör valsini asitle temizlemek. Solubility Product. Solid Wastes. Sodyum silikat. Soluble Glass. öğütülerek. Solventli tutkallama. Solid Index Bristol. işlenmesini. Sound Transmittivity. ayrılmasını.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solid Board Frame. Ayıklama. Çözgenli tutkallama. çözünme miktarını Source Seperation. Makinede çok katlı olarak bilinmektedir. Çok katlı endeks Bristol’ü. Bir ekipmanın değerlendirilmesini planlı bir şekilde ele alan yönetim çıkardığı sesin desibel cinsinden değeri. Kazeinle kaplandığı için. Kâğıt Sontara®. Gözeneklerle ses emiliminin arttığı Solid Unbleached Sulphate Board. Çözüngenlik. makinede yüksek Soot Blower. bacanın içinde biriken kurumu üfleyen donanım. Elyafın veya kâğıdın su emmesi. Sour. nakliyesini. Kaynaktan alınan örnek. Katı atıklar. Cam suyu. Bir makinesinde üretilen dosya seperatör kartonu. Çok katlı. Soya unu. Solid Fiber Board. Tampon sesini dinleme. Kâğıt hamuruna hurda kâğıtların. Solventle çözülebilen. mikronun altında çapı olan lekeleri görmeye ve analiz Solid Waste Stream. Çözelti. Görüntü analiz sihirbazı. kartonu. ebat kâğıtların kusurlu olanlarının seçilmesi. Kurutma sırasında alkol uçarak madde.

Bir belirlediği özel Spesifikasyonda üretilmesi istenilen. Sabit basınç ve sıcaklıkta. Müşterinin Specific Gravity. Özel kapak kâğıdı. Bahçelerde havuz elde edilen. Özel harmanlar ağırlıktaki elyaf veya dolgu maddesinin yüzey alanı. Special Food Board. Speciality Coating Pigment. Özel elyaflar. Specialaity Cover Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soybean Protein. değerine göre oranı. çubuklarının uzunluğu toplamına bölümü. Kuşe çözeltisine (cal/g°C veya Btu/lb°F). Birim üretilen kâğıtlardan farklı olan kâğıt türleri. hesaplanan birim uzunluk başına harcanan enerji. Bir ekipmana ait özel alet. Slat Drying) Specific Edge Load. elekte. kullanılan. Special Grades. Özgün yerçekimi. İspanyol çimi. Spesifik kenar uzunluğu. Yedek parçalar. Spare Parts). Özel alet. ağırlıktaki bir cismin sıcaklığını 1ºC arttırabilen ısı. Özgül yüzey alanı. Spesifik bıçak yükü. genel cismin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer. preslerde. Bu gruba seçilmesi açısından bilgi vermektedir. plastik pigmentler. fabrikadaki her işlem için kendine özgün kullanılmaktadır. Special Marking Order. (Ws/m) Spares. Özgül ısı. dispergerde. Bakılan örnekte. (Bakınız. 70-80 m2/gr olanları kullanılmaktadır. Kimyasal selülozlardan çözülerek kullanılırlar. (2) O fabrika için farklı bir ürün olarak üretilen alanı olan dolgu maddeleri kullanılır. Spesifik enerji. Özgün enerji. Specialities. Güvenlik kâğıtları. filigranlı kâğıtlar gibi değişik özellikleri olan yöntemiyle ölçülür. Selülozu. Specific Edge Length. Öğütücüde elde kâğıt yapımında kullanılmaktadır. üretim spesifikasyonlarına uymayan sipariş emri. Çok özel durumlarda kâğıt. Specific Energy. Kanun kitabı kapak kartonu. Öğütücüde harcanan enerjinin. İstatistiksel süreç saat/ton kuru madde için kullanılır. Esparto. Özgül ağırlık. Special Tool. ambalajlamasında kullanılan kartonların ortak adı./m²). Spar Drying. havanın. (1) Özellikleri bilinen ve yaygın Specific Surface Area. (Bakınız. birim güvenlik kâğıtları gibi kâğıtların siparişleri. kurutmada. bıçak ağzı uzunluğu toplamı. (Eş anlamlı. katılan. Özel yiyecek kartonu. öğütmede. Specific Surface Load (Refining). soya fasulyesinden Specialty Pulp. Gıda Elde edilen veya verilen değer. (Vat-san. Special Pigments. Özgün enerji tüketimi. kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Özel pigmentler. diğer bitkilerden Spanish Grass. Gerçekte bu terim kontrolü. Yedek parça yönetimi. Özgün Endüktif kapasite. (Bakınız. Speciality Papers). Kâğıtta iç tutkal Specialty Papers. Bir ton kuru bazda selüloz için harcanan öğütme enerjisi. talk. çok katmanlı kartonlarda orta tabakada kullanılırlar. nadir bulunan selülozlar. öğütücü bıçağındaki kesme düzgün yüzeyli veya gofrajlı kâğıt ve kartonlar. alçı. Azot emdirme kâğıtlar. baryum sülfat ve Specific Inductive Capacity. Soya fasulyesi proteini. pamuklu Genellikle m2/gram cinsinden ifade edilir. Specific Energy). Tekstil üretiminde kullanılan değerinin. Kuşe kaplı. Özel kâğıtlar. 250 . bilinen selülozların dışında. mal sarıcıda. iki plaka arasındaki Endüktif kapasite Special Pulps. Kâğıt üretiminde yapılma bir ürün. ve kimyasallar gerektirirler. Özgün filtreleme direnci. Specific Filtration Resistance. Kilovat SPC (Statistical Process Control). Özel selülozlar. aynı iki plaka arasındaki kapasite elyaflar. ve yüzey kaplamasında kullanılan. Özel türler. (Eş anlamlı. Specialities). ekonomik olmayan türlerin tamamı girmektedir. CEPI EN 643 standardıyla kalenderde yapılan işin etkinliği ve verimliliğini belirlemek belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. kalsiyum sülfo aluminat. Genellikle Specific Energy Consumption. Special Lawbook Paper. Genellikle kâğıtta 4-12 m2/gr yüzey kâğıtlar. Öğütücüde ağız Spare Part Management. Özel kuşe pigmenti. Özgül yüzey yükü. Filigranlı Specific Heat. pulperde. uzunluğunun harcanan öğütme enerjinse bölünmesiyle Spare Parts. Özel sipariş emri.

Kuşeleme. Kibrit yapımında kullanılan parçacıklar. Bir valsin. Alıcısına belirli bir gün içinde Spent Liquor. Kâğıdı Spiral Wound Dandy. “Kier” diye de cetvel ağzından çıkan hamurun çıkış hızı. Spiral cilt. Cilt Sırtı. Küresel pişirici. Back Bone). (1) Kaba karton. Ara sıra. Spouting Velocity. Teksir makinesinde Spreader Stoker. bant. rastgele Speed. kaplanması ve kâğıda başka bir valsle aktarılması yoluyla yapılan kaplama. Öğütücüde elyafı bölme. motor şaftına bağlanan hız algılayıcısı. Teksir baskı. Sporadic Problem. Yay yapıştırarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Specific Volume. safihayı gramajı (gr) ile elde edilen hacim değeri. Spinning Parchement. kazanılmış likör. (1) Kâğıt topunu aradan bölme. Spirit Duplication. Spesifik hacim. Kâğıt yüzeyinde parçalı motorlarda. Bükülen kâğıdın yeniden düzleşmesi. Açma valsi. Özgül hacim. Boş tampon makarası. Spreading Roll. Örnek. µm) ve Splicing Tissue. Bobinde ek yerini gösteren Esneme. Spot Order. Speed Regulated Drive. Specular Gloss. emici özellikli karton. Spectral Reflectance. merkezden yanlara doğru açarak kırışmadan sarılmasını Spiral Wound Tubes. (1) Zaman içinde kâğıdın kalınlaşması. Kullanılmış likör. Hız enkoderi. Hava tabancalı Spherical Valve. İp kağıdı. Benek. Speck. kütlenin kapladığı hacim. Bir yüzeyden Split Colored Paper. Ekleme. Nokta sipariş. 251 . Spectral Reflectivity. zamanda meydana gelen sorun. Sprayer. Numune. Speed Encoder. Ayna parlaklığı. (2) Splice Tag. Test örneği. Hız kontrolü yapılan Spot Coating. Tek yüzeyi boyalı kâğıt. Ek yeri etiketi. Spray Coating. Spiral Laid). Spreader Roll) Splice. Bükülerek örgüde kullanılır. sağlayan izli vals. yansıyan çeşitli dalga boylarındaki ışıkların toplamının. Hız kontrollü tahrik. Jet hızı. Bölme. gözle görülen yabancı Splint Stock. bobin sarımı sırasında Spring. Hamur kasası Spherical Boiler. Ekleme. Spektral yansıtıcılık. Kâğıdın kalınlığı (Caliper. Spreader Roll. kaplama. Kâğıt Spot Crown Paper. Pişirme sonrası geri teslim edilmesi gereken sipariş. Spongy. adlandırılan basınçlı selüloz veya paçavra pişirme kabı. sürekliliğini sağlama. Spiral sarımlı kâğıt masura. Daldırma yöntemi kaplama. Spool. kâğıt etiket. Spiral desenli egütör valsi. Fıskiye. Şişe kapağı olarak makinesinde genellikle hız kontrolü yapılan motorlar kullanılan kuşe kâğıt. Kibrit kartonu. Bükülerek ip yapmak Spread Coating. Fışkırma hızı. (Bakınız. Hava tabancasıyla boyama. Kapak kâğıdı. Spray Dyeing. Ayna yansıması. Birim Splicing. Yayıcı ızgara. Springback. Genellikle makine hızı. kullanılır. (ISO 534) yapıştığı yerden düzgünce kesmek için kullanılan kâğıt Specimen. Kendinden yapışan. Kâğıt veya selülozda. Specular Reflection. reçine gibi kaplama maddesi dolu bir tekneye daldırılarak Spiral Laid. Spektral yansıma. Yayma valsi. üzere üretilmiş parşömen kâğıdı. Kısmi kaplama. Spine. Kopmuş iki kâğıdı. Küresel vana. Kesme bandı. çoğaltma. Spiral Winding. Hız. (Eş anlamlı. Düzensiz sorun. Splitting. Spinning Paper. (2) Tutkallanmamış kaba kâğıt. (2) yüzeye düşen ışık miktarına oranı. (Eş anlamlı. İp parşömeni. Püskürtmeli kaplama.

Bir tür “Dancing Kazan bacası. Dengeleyici. Tomar. Paket. SS 316 işleminde kullanılan tahtadan yapılmış tokaç. Stack. Kontrol sistemlerinde kaynakla sızdırmazlığı sağlanmış malzemedir. İskele. Sincap kafesli Staging. İstifleme. Stack Effect. Fıskiye kesicisi. Yaylı cilt. devre yapılmış alternatif akım motoru. Roll”. Yığın kalender. Ortam rutubetine kullanmadan. gibi. Paslanmaz çelik. Squared). Yay baskılı. Paket kalender. başka bir sisteme bağlanmayan. Yüzeyinde boya lekeleri direnç çubukları sincap kafesi gibi birbirine uçlarda kısa olan veya boyaları dalgalı olan kâğıt. baskı sonrası bozulmadan durabilmesi. kâğıda yastıklama yapan bir vals çeşidi. Baca gazlarının sıcaklık etkisiyle Squared. kesilmiş kâğıt. Kraft ambalaj kararlı yapısını bozmama özelliği. Spring Loaded. Baca gazı numunesi. Yaygın olarak kullanılan ve rotor Stained Paper. 760 mm Kalenderlenmiş kâğıtlar. Tek başına. Squirrel Cage Induction Motor.C. İş iskelesi endüksiyon motoru. SS 304 Plated. SS 304. (1) Yığın. Pirinç veya buğday sapları. Pul kâğıdı. kâğıtların üst üste istiflenmesini sağlayan ünite. Early Wood) kullanabilmek amacıyla imal edilmiş Ekonomizer türü. Ezme valsleri. erişmiş kâğıt. 252 . Stack Calender. (2) Kare şeklinde yer değiştirmesi. sapları. Bahar kerestesi. Selüloz dövme paslanmaz malzemenin türü belirtilmelidir. Yaş halkalarının baharda gelişen. Yeni ksilem pek çok valsten oluşan kâğıt makinesi üzerine monte edilen hücreleri. Paket tip Ekonomizer. Sabitleyici. Spruce. Tahta tokaç. Squaring. Örneğin termal kâğıtların kâğıdı. hızlı büyüyen kalender türü. Atık enerjiyi kısımları. Stacking Strength. Bir yıllık bitkilerin selüloz yapımında kullanılan fıskiye. İstif. Stacking. (1) Lekeli kâğıt. Stamping. Basma. Kâğıdın çeşitli dış etkiler karşısında Standard Brown Kraft Wrapping Paper. Stacking Unit. Stability. yumuşak dokulu. (2) Boyalı kâğıt. Presleme. Stabilizer. (2) Baca. Kararlı hale getiren. Stack Sampling. Üst üste Springwood. Baca etkisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Springback Binder. (1) Kareli defter kâğıdı. Elek kısmındaki şase Stamp Paper. Makine dışında boyanmış kâğıt. (Sized and Supercalendered). Bağımsız. Ladin. Sap. Topaklanmayı önleyici kimyasallar. kâğıtları sıkıştırarak yapılan ciltleme. Squirt Trim. yaylı mekanizması bulunan bir cilt kapağına. Bahar ahşabı. Tahta balyoz. Yaylı vals. (Eş anlamlı. SS 304 kaplama. Dört köşe açısını da 90o kesme. kâğıtlarında kullanılan sıkıştırma valsleri. (Eş anlamlı. İstifleme mukavemeti. Üst üste koyma. cıva basıncı. Dengelilik. SS (Staianless Steel). Demet. İstifleme ünitesi. Yapıştırma teknikleri Stabilized. S. Standart atmosfer basıncı. Spring Roll. Yataklama kısımlarındaki yaylarla. Çok katlı temizlik değer. kutuların üst üste istiflendiklerinde dayanabilecekleri limit Squeeze Rolls. Ebat kesim sonrası Squared Sheet. çoğunlukla paslanmaz 304 ince sacla kaplanmış ve Stand Alone. Dörtgenleştirme. Bu kelimeden sonra Stamper. Dengeli. Tutkallı ve süper Standard Atmosphere. Oluklu mukavva Giyotin kesimde açı oynaması olmaması. Squared Paper. Kararlı. Enine ve boyuna özellikleri eşit olan kâğıt. uzun boylu elyaflardan oluşan Stack Economizer. Şartlanmış. Pul basımında kullanılan kâğıt. açık renkli.S. Yüksek basınçlı kenar kesici Stalk.

ekipmanlarını devreye alma. olarak zarf. 3. makine bölümü. Yedek. Statistical Analysis. Nişasta mutfağı. Standart koşullarda (Basınç. sorunu nedeniyle kâğıt bobininin içe çökmesi. İstatistiksel yöntemler. Static Electricity. Nişastaya. Laboratuvar için belirlenmiş sıcaklık. İstatistiksel sınırlar. Starch. Genellikle basıncı kurumaya bağlı olarak safihada gelişen elektrik yükü veya seviyeyi sabitlemede kullanılan. Starch Kitchen. Yaygın Starch Conversion. konumda üretilerek yere sabitlenen bir tür boru şeklindeki çözülmediğinde baskı sırasında işletme sorunları yaratan sabit seviye tankı. tutkallaması yapılmadan. Starting Burners. gösterilir. emici özellikte üretilen ve sıvı Standard English Ton. Stand Rolls. Staple Resistance. Borutank. Dakikadaki işlemler. Teknik ölçütleri. Ortalamadan ne kadar sapıldığını belirler. 400 St. Hamur gazete kısmında büzülmüş görüntü veren bobin. Adi gazete kâğıdı. Buhar silindirlerindeki büyük kâğıt bobinler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Standard Cover Paper. ortamda nişastanın varlığını renk değişimiyle ortaya çıkaran Standard Moisture. Yedek sistem. Standby System. Gevşek sarım kâğıdı. Pelteleşme. amorf karışımı). Zımbalama direnci. St. kondensatı atmak için kullanılan sabit sifon. Nişasta. Sabit sifon. süreçleri. tutkal. şartlardaki kâğıt rutubeti. Standards. Bankalarda daktilolar için üretilmiş ve hatalı yazının Standby. Sigma (σ) ile amacıyla düzenlenmiş ekipman grubu. Laboratuvar koşulları. İç mukavemeti arttırmak veya kâğıt Statistical Limits. Statik sürtünme. Prosedürler yüzeyinin mürekkep emiciliğini ayarlamak için kullanılan tarafından belirlenmiş sınırlar. cinsinden bir dakikada emilen hava. Tüketici tarafından Static Friction. Yarı kristalsi granüllerden meydana gelir (kristal ve Statistical Methods. Genellikle iç ve yüzey kullanılmaktadır. Yüzeyler arası sürtünme. Anne eleği. yöntemleri ve uygulamaları içine alan önleyen yardımcı brülör dokümanlar topluluğu. standart hava hacmi. Hesap raporu kâğıdı. Çalışmaya hazır sistem. İçe çökerek yandan göbek Standard Newsprint. Örneğin kullanılan kâğıtlar. Alev sönmesini prosedürleri. Hava kuruluğunda. Sürtünme ve aşırı Standpipe. 253 . Start-up. Jumbo kâğıt rulosu. Kırtasiye türü kâğıt ürünleri. İstatistiksel analiz. Çalışmaya hazır. Atmosferik kâğıt. Stationery. Su bir dakikada kompresör veya fan emişinden feet küp ve sıcaklıkla nişasta granüllerinin plastikleşerek biriminde çekilen hava hacmi. kullanılan büyük kâğıt bobin. Kartonlarda zımbalamaya karşı ölçülen direnç. Kâğıt makinesi ve yardımcı Standard Test Conditions. Statik elektrik. broşür yapımı gibi pek çok yerde kullanım amacıyla farklı bir özellik kazandırılması. nem gibi hava Statement Ledger. kâğıdın bozulmasını önleyecek dayanıklılığa sahip kâğıtlar. Nişasta dönüşümü. Sanayi amaçlı üretilmiş Stationary Syphon. Standart sapma. makinede düzeltilmesi sırasında. Makine topraklaması ile çözülebilen. borudan düşey birikimi. Starred Roll. Standart kapak kâğıdı. Yıldızlı bobin. Devreye alma. Bir tür yuvarlak elekli metre/dakika hıza kadar olan makinelerde kullanılır. Kırtasiye. koşulları. Nişasta test kâğıdı. Metrik ölçüde metreküp şeffaflaşması. Standartlar. Nişasta tutkalı hazırlama Standard Deviation. Anne’s Former. Nişasta jelleşmesi. Ateşleme brülörü. Kâğıtta gramaj ve rutubet profili için Starch Paper. Sabitleme borusu. akıcılık sağlanması veya dekstrine dönüştürülmesi gibi Standard Cubic Feet per Minute (scfm). 2220 Libre. elektriklenme olayı. Daktilo kâğıdı. sıcaklık) Starch Gelatinization. menü.

vidalı presle öğütücüye selüloz verilerek yapılan öğütüm. Çökelti temizlemede Steam and Condensate System.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Statistical Process Control (SPC). Kurutma silindirlerinin buhar gidişatı hakkında sonuçlar çıkaran yöntem. Steam Trap. bifteklerin arasında birbirlerine yapışmamaları için Steam Shower. Steam Calendering). Steam Boxes. Buhar başlığı. Stencil. saman. Steam Leak/Leakage. Steamed Mechanical Pulp. sürecin Steam Joint. Buharlama. Buharlı şartlandırma. Steel Engravers Paper. kullanılan ağaç. Çelik baskı gravür. Buhar kapanı. kalite şartlarını taşıyıp taşımadığına bakarak. pirinç gibi bitkilerin sap veya Steam Header. Çelik sac ara kâğıdı. Buhar türbini. Haşlama. Yapışkan Tela. Sap/saman selülozu. Buhar kaçağı. Engravers Paper). Şablon baskı. Buhar dıştaki ceketten ısıtma yapar. Buhar silindiri. Steam Pressure. Bu etkiyle yongalar baskıya uygun düzgün yüzeyli kâğıtlar. Kondenstop. Buharlı kurutma silindiri. (Bakınız. Elekte veya preslerde safiha Thermostatic type. Rastgele alınmış bir çıktı örneğinin. Çelik sac bu işlem sonunda elde edilen odun selülozu. Süreçlerin kontrolünde istatistiksel araçların yongaların buhara tutulması. Buhar başlığı. Buhar kasaları. oyuklara mürekkep sürerek silindir. kullanılan. baskıya dayanıklı pamuk kökenli kâğıtlar. Geniş anlamda anlamlı. Steel Engraving. Kurutma gövdelerinden elde edilen selülozlar. Buharlı perdahlama. olan tekstilde yaka ve kol kısımlarında dik durmayı Termomekanik selüloz üretiminde buhar basıncı altında sağlayan karton bant. Harf veya şekilleri bıçakla Steam Heated Cylinder. Çelik baskı gravür kağıdı. Steam Calendering. Durum raporu. üretiminde çeliklerin arasına konulan nötür özellikli Kraft Steam Exploded Wood. Çelik baskı plakası kâğıdı. yağlı kasap kâğıdı. Stensil. istenilen kullanılan bir yöntem. Steam Chest. Buharlı ütüleme. Status Report. (Bakınız. Buharla açılmış selüloz. Steam Jacket. arkasından Kalenderleme. Buharlı mekanik selüloz Die Stamping). girişi. Selüloz üretimi öncesi kontrolü. Kâğıtta yüzey Genellikle kartvizit ve davetiye kâğıtları türünde çelik düzgünlüğünü arttırmak için. Öğütüm öncesi buharla odunun işlem görmesi ve Steel Interleaving Paper. Nişasta pişirme tankı gibi Statistical Quality Control (SQC). Steak Interleaving Paper. bakır yerine çeliğin kullanıldığı gravür tekniği. İstatistiksel süreç Steaming. Biftek ara kâğıdı. Buhar fıskiyesi. Buharlı perdahlama. Pirzola ve Steam Seasoned. Buhar ceketi. Elektrik üretiminde buhar Bu sayede pres niplerinde daha fazla su alınması gücünden yararlanılmak amacıyla üretilmiş kanatlı rotor. önce buhar verilerek. İstatistik. Steam Stripping. 254 . Buhar kamarası. Steel Plate Paper. yapımı öncesi yongalar buhar basıncı altında tutularak. (Eş Stem Fibers. yapılan baskı tekniği. Steam Finish. Buhar bağlantısı. Buhar kondense sistemi. Buharla temizleme. Steam Blister. Steel elyaflara ayrılarak dağılırlar. Buhar kabarcığı. Statistics. Balen bandı. Buhar basıncı. Stay Tape. (üretimi). Baskı plakası olarak. silindirlerindeki buhar bağlantısı. Selüloz kâğıdı. Buhar basınçlı öğütüm. Buharlı oyulmuş şablonlar aracılığıyla. (Bucket type. Gravür aniden basınç ortadan kaldırılır. Steam Turbine. kullanılması. kondensatın kesafeti değiştirmemesi için kontrolü. sağlanmaktadır. Float type) yüzeyini doğrudan buharla ısıtmak için kullanılan ekipman. Arkası yapışkan Steam Pressurized Refining. İstatistiksel kalite tanklarda. kullanılan bir yöntem.

Hamur girişi. Stock Cutting. Şablon kartonu. (Bakınız. Şablon kâğıdı. Hurda kâğıttan kâğıt Stock Proportioning. Keyboard Paper). Stock Order. Şablon amaçlı kullanılan Üzerinde işlem yapılacak veya basılacak kâğıt veya karton. Organic Deposits. Mimeograf hamurun hareketliliği. Şablon baskıya Stiffness. Sertlik. Hamur hazırlama. Hamur karıştırıcısı. temizlik işlemi. Hamur hazırlama. Matris kalıp kartonu. başlayarak makine bütesine kadar olan kısım. hollanderde elyaf uzunluğunu azaltma. Taahhüt etmek Stencil Duplicators. (ISO 5628) emdirilmiş karton. kâğıt. Stock Weights. Zarfların içine konulan Stone Ground Wood (SGW). Hamur bütesi. Steric Stabilization. Standart kâğıt gramajları. Steno Paper.) kâğıdı. Noktalama. Şablon baskıda. Hamur hareketliliği. kullanılan kâğıtlar. karton mukavva. 255 . Kuşelemede uygulama Stock Preparation. Sterilizasyon. Stock Proportioning. kuvvete veya kendi ağırlığıyla oluşan bükülme kuvvetine Stencil Board. (2) Ambar stoku. şablonları karşı gösterdiği mukavemet. Şablon önlemek için baskı valsleriyle yapılan makine dışı gofraj yastıklama kartonu. Stock. Stensil pelürü. Stock Stevens Former. (Eş anlamlı. Stickies (Sticky). üretiminde ortaya çıkan lateks gibi organik tutkal Belirli oranlara iki veya daha fazla hamurun karıştırılması. Şablonla çoğaltmada Stitch Bonding. veya kurutma silindirlerinde yüzeye yapışmaya başladığı Stock Sizes. Stock Blending) Sticking Point. Matris kartonu. birikintileri. Yapışkan maddeler. Stenografçı defter karıştırılmasıdır. Baskı sırasında rahat hazırlamada kullanılan sert ve dayanıklı. Destek kartonu. Stensil kâğıdı. Stensil baskı kâğıdı. Yapısal Stock Entry. Hamur akışı. Steno kâğıdı. Dikişli bağlantı. Standart kâğıt ebatları. Yapısal denge sağlayıcı. Pitch) (Eş anlamlı. Şablon keserken altta kullanılan kalın uygulaması. Preparation) Stick Mark. (Kısaltılmış. (3) Stencil Paper. Yapışma sıcaklığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stencil Backing Sheet. Steneotype Paper. Harmanlama. Şablon kesim altlığı. Nişasta hatlarında yapılan bulunana kâğıtlar için verilen sipariş. Öğütücülerde veya Stereotype Backing. Çubuk izi. Hamur karıştırma. Formasyona etkisi nedeniyle belirli kâğıdı. (1) Hamur. Stiffener Bristol. Hamur pompası. sıcaklık değeri. Steno kâğıdı. Yuvarlak elek. dengeleyici. genellikle reçine çalışabilmenin göstergesidir. Pulperden valsinin/çitasının bıraktığı izler. Kâğıt veya kartonun dışarıdan uygulanan uygun karton levha. Stock Activity. Harmanlama. Elek üzerindeki Stencil Tissue. Standart üretilen ve depoda Sterilization. Hamur kesme. Stipulate. odun selülozu. Kâğıt yüzeyinin parlamasını Stencil Cushion Sheet. (Bakınız. iki veya daha fazla sayıda farklı hamurun belli bir oranla Stenographers’ Notebook Paper. Asıltılı ortamlarda çökelmenin çeşitli Stock Flow. Şablon pelürü. Kâğıt hamuru. kimyasallarla önlenmesi. Bu işlem steno kâğıdı. aralıklarda kameralarla ölçümü yapılır. Taş değirmende öğütülmüş ve zarfın bozulmamasını sağlayan karton parçası. Hamur tankı. Stock Chest. Stock Agitator. Stereo Backing. Stock Prep. Yaş safihanın preste Stock Pump. Stippling. Hamur karıştırma. Rulo halde satışa sunulan Stock Blending. Stoktan sipariş.

İz oluşumu. Structural Fiber Insulation Board. işlemi. Saman selülozundan üretilen Strong Black Liquor Oxidation (SBLO). Kesikli kaplanmış. Kas yorulması sonucu oluşan iş kazası. Kesikli kaplanmış karbon kâğıdı. Kâğıda uygulanan gerilme etkiyle yapışmış ve açılamayan bobin. Güçlü siyah likör. elek ve keçeleri germede kullanılan ayar valsleri. Deformasyon. Gerilme. Stripe Coated.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stone Paper. (Eş anlamlı. Kuyruklu dirsek. kâğıt. Stopwatch. İçine işlemek. Kronometre. Hamur depolama bütesi. Strip Chart Paper. İnşaat. Gergi yükü. İşlemek. İz. Kâğıt üzerindeki dalgalanmalar Structure. Mürekkebin Strain. anlamlı. Samanlı kâğıt. Strike. Takometre benzeri kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. Yalıtım kartonu. Kusmak. Strong Black Liquor (SBL). diğer ucu Stub Roll. Siyah likörün yakılmasından önce Straw Paper. Samanlı karton. Selüloz Strike In. Strain Ratio. Strainer. Taş kâğıt. Yol. likörün oksitlendirilmesi. Stripe Coated Carbon. (1) Artık bobin. Yük. Arkasına geçmek. Katı madde miktarı % 50 nin üzerinde olan siyah likör. dönüşmesi. Saman. İzmarit bobin. stresten kurtulması. Takometre kâğıdı. Mukavemet. (Eş uzama. Bir sıvının. Akış gerilimi. Hamur. Depolama. Gerilme. Hamur bütesi. gerçek kâğıt boyuna oranı. Üçüncü hamur kâğıt. Su veya tutkal gibi bir dış Stress. (2) Test amacıyla Strength. Streaking. (Eş anlamlı. Çizgi. Yapı. Bozulma oranı. (Bakınız. Stok maliyeti. Uzama oranı. Saman selülozu. Güçlü siyah kartonlar. Yapışmış bobin. Uzayan kâğıdın. Gerdirme valsi. Streak. Machine Chest) 256 . İple güçlendirilmiş deformasyon. kuvvetlere karşı davranışı. genellikle ünitesinden gelen veya pulperden gelen hamuru depolayan mürekkebin kâğıt bünyesine geçmesi. Uzayarak kopma. kuvveti. Rock Paper) Stretchable Paper. Stuff. Reinforced Paper). kule şeklindeki büte. Bir kuvvetin etkisiyle aşırı emilerek kâğıdın arkasından görülebilen bir lekeye oluşan bozulma. Stresten kurtulma. Strain at Break. Zeta potansiyel Structural Properties. Bir ucu dişi. Seviye kasası. Hamur depolama bütesi/kulesi. Strain Injury. Street Ell/Elbow. Storage Tower. Gergi sonucunda kâğıtta oluşan kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. Tam kaplanmamış. İnşaat halindeki konutlarda ses ve ısı yalıtımında kullanılan Stream. Yapısal özellikler. Straw. Grev. Stock) Stress Relaxation. Kâğıdın veya kartonun mekanik hazırlanmış küçük bobin. Strawboard. Kâğıdın mekanik değerini hesaplamada ölçülen gerilim değeri. Storage. İki polietilen katman arasına toz Stretch. Streaming Potential. (Eş anlamlı. Uzama. (Bakınız. İp takviyeli kâğıt. Strike Through. Akış. özellikleri. Stuck Web. Makine bütesi. Storage Cost. Krepli kâğıtlar. Kâğıt makinesinde Storage Chest. sonra kalan küçük çaplı bobin. nedeniyle oluşan yollar. Kâğıdın dış etkilerle Stuff Box. Constant Level Box). (Benzer anlamlı. Uzayabilir kâğıt. Kullanımdan erkek boru dirseği. karton. Stuff Chest. Elongation). Extensible Paper). Pislik tutucu. Kopmaya yol açan String Inserted. sülfür kokusunun alınması amacıyla yapılan oksitlendirme Straw Pulp. Stretch/Strecher Roll.

Kraft kâğıt. Alkali kostik ve sodyum Suction Blanket Mark. Emici kasa. Etiket veya ilan Suction Dusting. Suction Press Roll. Sulfate Board. Kraft süreciyle elde dengesiz vakum nedeniyle safihada bıraktığı delik izleri. Sub Contractor. Sarı renkli sanayide çok kullanılan element. vantuzlarla alarak baskıya veren sistem. Yerine koyma. Substrate. Sulfite Manila Tag. Kâğıt toplarından çıkan tahtası olarak kullanılmak üzere ağartılmış Manila tozları vakum emiciyle temizleme. Sulfite Pulping. Pişirme liköründe bol miktarda SO2 bulunur. Toz emme. Sülfit selüloz süreci. (NH2HSO3). Kâğıt toz bezi. Emici kasa izi. Suction Manifold. elde edilmesi. iki emişini bağlayan bağlantı düzeneği. Sülfamik asit. Substance Number. Preslenmiş ve yoğun Substantive Dye. Substance. Vakumlu tabla. girdi ve sonuçları olan faaliyetler topluluğu. Elbise kutusu kartonu. gramajı gösteren rakam. Emiş manifoldu. Asıl ürün durdurucularda kullanılan kimyasal bir madde. üzerindeki deliklerden hava emerek sabit tutan tabla. Suction Couch Roll. Küp şeker sargı kâğıdı. safihada oluşan izler. Vakum kasası. Sugar Bag Paper. Kesim sırasında kâğıtları Paper). Kraft selüloz üretimi. Alt sistem. Şeker torba kâğıdı. Linerboard). Couch Roll). Kaplama veya baskı yapılacak Sulfate Liner. Vakumlu askı. Direk sıvı boyalar. Kesilen ağacın dışarıda kalmış konik Suction Pump. oluşan kenar yapısı. Velour Paper). bulunmadığında başka birini onun yerine kullanma. Ağartılmış odun anlamlı. (Eş anlamlı. Sub-System. (Eş anlamlı. Alt süreç. Emici sifon valsi. Kraft Board). Sulfur Burner. Hamur pompası. Kükürt. Emici kasanın Sulfate Pulping. tutkallanmış. Emici kasa izi. Subjektif parlaklık. Suction Roll. Elek Sulfite Bond. Kraft Suction Apron. Subprocess. (Uhle Box) edilmesi işlemi. Sulfate Process. sülfit çözeltileriyle selüloz hamurunun odundan elde Suction Box. (Eş anlamlı. Suitcase Board. kalıplamaya uygun karton. Resmi evraklarda Suit Board. Sıvılık. Vakum pompalarının Sulfur. edilen selüloz. Stump Wood. Suction Roll Mark. Alev Substitution. Gauç vals. Kâğıt güderi. (Eş Sulfite Bag Paper. Sülfit kâğıdı. Taban kâğıdı. Ana sürecin altında yürütülen. Vakumlu pres valsi. Kraft süreci. Kraft kâğıdı. Vakum pompası. 257 . Basis Weight. Vakumlu çerçeve kenarı. kısmı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stuff Pump. Sulfate/Sulphate Paper. Vakum izi. Suction Feed. Karpit lambası. kendi Suede Paper. Suction Deckle Edge. Sulfamic Acid. Sıvı olma durumu. Kraft layner. İkame etme. Ağartılmış odun selülozları. selülozundan yapılan torbalık kâğıt. Sulphate. Alt taşeron. Substantivity. Kâğıtları vakumlu Sulfite Pulp. Suction Box Marks. Asit süreciyle selüloz Suction Hinge. Gramaj değeri. Ağartılmış odun selülozundan bölümünde safihanın vakumla alınması sırasında safihada yapılan kâğıtların genel adı. Çotuk. Sifon valsi. Aşırı vakum nedeniyle Subjective Gloss. su geçirmez. Sülfit torba kâğıdı. Sülfit Manila kartonu. (Eş anlamlı. Sub-Supplier. Valiz kartonu. Kraft kartonu. Sülfit selülozu. (Eş anlamlı. Gramaj. Grammage) Sugar Wrap Paper. Vakumlu besleyici. selülozundan yapılmış kartonlar. Alt taşeron. Sulfate.

Tedarik zinciri. Sulfur Trioxide. Conformability). Süperkalenderli perdahlama. Bazen Supervisory. Rotogravür için gazete kâğıdı. Sulphonated Chemimechanical Pulp (SCMP). (Bakınız. Sodyum sülfit miktarı. yüksek parlaklık ve yüzey düzgünlüğü hizmetlerin. Gazete ek kâğıdı. Summer Ventilation. İnce Kâğıdı sertleştirmek ve aside dayanıklı hale getirmek için perdahlı. Bir yığın kalender türü. Süperkalenderli Kraft. Süperkalenderlenmiş. Superstandard News. Kükürt emdirilmiş karton. (Eş anlamlı. Odun yongalarının kükürt ilavesi mümkündür. Sulfur Impregnated Board. kazandıran kimyasal. Sülfamik asit. Selüloza alev aldırmazlık Superglazed Finish. Supercalendered Paper. Supercalendered Craft (SCK). kalenderden geçirilmiş kâğıtlar. Yüksek derecede perdahlanmış. amonyum Superheater. büyüyen kısmı. Kükürt trioksit. Yaz havalandırması. sırasında kullanılan insanların. parşömenleştirme işleminde kullanılmaktadır. yüzeyli gazete kâğıdı. ekipman azaltmak için mevcut havalandırma sistemi daha Supplementary Insurance. Buharın içinde daha Sulphate Pulp. renksiz. Kükürdün yakılmasıyla Supercalendered (SC). Süpervizör. Yaz etkisi. Super Finish. Superheated Steam. Kızgın buhar. yapılan faaliyetlerin bütünü. Gazete eki Summerwood. alt katı gri olarak iki katlı emdirildikten ve iki aşamalı öğütmeden sonra elde edilen üretilmiş kutuluk karton. Sulphuric Acid. Lojistik ağ. Süperkalender. Çift katlı kutuluk karton. Süperkalenderli kâğıt. Süper kalite gazete kâğıdı. Makine salonunda yazın çalıştırılan havalandırma sistemi. Süperkalenderli gazete kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sulfur Dioxide. atıklarında ısının mürekkep giderme üzerine etkisi. durumu devam eder. Kâğıt makinesinin son kısmında kullanılan çelik ve elyaf Supply Chain. Sülfat selülozu. kokulu bir gaz. Flexibility. Esneklik. Doymuş buhar oluşana kadar su Sulphite Pulp. Supercalender. İçine su verildiğinde sıcaklığı düşerek kuru buhar Sulphidity. Denetleme. Patent Coating). Kâğıdı kartonu. Supercalendered Cover Paper. Suppleness. Kükürdün Supercalendering. Geri dönüşümlü beyaz kâğıt Supervision. Sülfürik asit. Süperkalenderleme. Supplement Paper. kimyasallı mekanik selüloz. dioksit ve kalsiyum sülfit (magnezyum Bisülfit. Ürün ve valslerden kurulu. sodyum sülfit karışımındaki bazik bir ortamda elde edilen Buhar türbinlerine gönderilerek enerji elde edilmekte kimyasal selüloz. Gözetme. Gözetmen. Düzgün edilen selüloz. Supercalendered Finish. Süperkalenderli. Kükürt dioksit. Sülfonat Super Patent Coated Board. suda çözüldüğünde sülfürik aside dönüşen. Bisülfit veya kalsiyum Bisülfit) ile pişirilmesi sonucu elde Super News. Sulphamic Acid. Sülfitlik. Yıllık odun halkalarının yazın basımında kullanılan kâğıtlar. Süper elde edilen. Yaz odunu. araçların. 258 . Sodyum hidroksit ve fazla enerji tutması için ısıtılması sonucu elde edilen buhar. Süperkalenderli kapak Sulfuric Acid. Summer Effect. (SO3). tedarikçiden müşteriye doğru olan hareketleri sağlayan bir kalender. Denetsel. (H2SO4). hızlı çalıştırılır. sülfürik aside dönüşür. Yongalara Sülfonat Makinede. Suyla kalenderle işlenmesi. selüloz. Denetmen. Kâğıdın süper katalizörle yakılmasıyla elde edilen bir gaz bileşiği. bir katı beyaz. kükürt emdirilmiş kâğıt. Sigorta zeyilnamesi. Sülfürik asit. kullanılır. Sülfit hamuru. Supervisor. Kızdırıcı.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Support. Yüzey boyama. sıvı ile sıvı. Yüzey faal. Roughness. Surface Roughness. zincirli bir yapıdır. Yüzey aktiflik. Yüzey gerilimi. Surface Treatment. Yüzey yükü. Kâğıt hamurundaki son kurutma bölümleri arasına konulan ve yüzey tutkallama parçacıkların yüzeylerindeki elektrik yükü. ekipmanlaraki ayaklar. Surface Colored). Surface Strength Test. Yüzey mukavemeti. yüzeyinin baskı nipi veya gofrajda aranılan Surface Speed. Aharlı. yüzey düzgünlüğünde meydana gelen değişim. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşlukların dağılımı. Kâğıt yüzeyinin Surface Strength. Kâğıt makinesinde. Sıvılardaki yüzey Surface Energy. Yüzey hacmi. Kuşe kartonlarda ve basım kâğıtlarında beklenen yüzey Surface Active Agent. Yüzey emiciliği. iki yüzey mukavemeti. Kâğıt Support Legs. Surface Absorbtivity. Yüzey özellikleri. dayanıklılığı arttırılmış kâğıtlar. Kâğıt Surface Colouring. Yüzey sıkıştırıla bilirliği. (Bakınız. biri. ön ve Surface Charge. Yüzey düzgünlüğü. Surface Pit Distribution. Yüzeyin yapısını (Tappi T 459). düzgünlük derecesini belirtmede kullanılan tanımlardan Surface Peeling. Surface Tension. Yüzeyin kalkması. belirten özellikler. Surface Sized Paper. Mass Sizing) boyamadır. Kâğıt makinesinde. Yüzey hızı. Baskıda Surface Compressivity. Surface Contact Area. Surface Contour. Surface Sized). Roughness). Makine hızı. Malzemelerdeki yüzey yüzeyinde yapılan tutkal veya kuşe kaplama işlemleri. Yüzey gerilimini özelliği. Kuşe atması. Destekleyici ayaklar. elyafların bağlanmaları sonucu ortaya çıkan enerji. Kâğıt yüzeyinin makinesinin tutkal pres kısmında kâğıt yüzeyine makine dışında. Yüzey mürekkep emişi ayarlanmış veya rutubete karşı gerilimini azaltma. Cihazlarla yapılabildiği gibi. Kuşenin dökülmesi. Yüzey kabalığı. Kâğıt yüzeyinin yolunmaya karşı mukavemeti. Katı ile sıvı. matbaada boyanması. Surface Coated. yapışkan özellikleri belirlenmiş ve derecelendirilmiş mumlarla da yapılmaktadır. Çok moleküllü yapı. Yüzey tutkallı. Kâğıt yüzeyindeki gerilimi. Yüzey tutkallama. Yüzey yolunma mukavemet testi. Matbaa boyalı. Yüzeyi boyalı. Kâğıt kullanılan kâğıtlarda beklenen yüzey düzgünlüğü. (Eş anlamlı. Surface Sizing. Mass Colouring) Surface Smoothness. Surface Dyed. Kâğıt sıkıştırıldığında. Yüzeyin Surface Activity. Alternatifi kütle tutkal/nişasta verilmesi. sıvı ile havanın arasına girebilen maddeler. Yüzey işleme. Aharlama. Yüzey temas alanı. Yüzey düzgünlüğü. yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt veya kartonlar. (Bakınız. Referans düz bir yüzeye göre. ölçülerek Surface Stained. işi. Dyed. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun hacmi (cm3/m2). (Bakınız. Surface Volume. basit olarak. Surface Sized. Yüzey bağlanma mukavemeti. 259 . Tutkal pres. Yüzey boşluğu dağılımı. amacıyla kullanılan bölüm. Surface Size Press. Kâğıdın yüzeyinin Surface Lifting. Surface değerlendirilir. Kuşe kaplı. Yolunma tamamen düz bir yüzeye teması sonucu. Kâğıt veya karton Surface Finish. Referans düz bir yüzeye göre. Yüzey enerjisi. Kâğıt yüzey kabalığını ölçme mukavemeti. özelliklerindendir. Yüzey düzgünlüğü. (Eş anlamlı. Supramolecular Structure. Surface Properties. Yolunma. Pulper gibi ağır yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. azaltmada kullanılan maddeler. Köpük söndürücü. Surface Bonding Strength. (Bakınız. yöntemlerinden biri. Yüzeyin parçacık kopmasına karşı olan arasındaki temas eden alan. Selüloz yapısı çok moleküllü. Yüzey boyalı. Destek. Yüzey görünümü.

Genellikle çenelerin kapanması yüzey özelliklerini değiştiren maddeler. Sistem kararlılığı. İki yüzey arasındaki boşluğun Vinçlere takılabilen ve bobini. Surgical Dressing Paper. Synchronous Motor. Etüd. Sistem dengesi. Surplus. İşbirliğinin sonucu oluşan Survey. Taşıntı. Bakiye. Synergistic Effect. kaymadan tam uyan elektrikli Surge Tank. Senkron motor. Sentez. düşük kesafetli hamur. yağlı kâğıt Syndet. System Stability. maddesi olarak kullanılmaktadır. System Tuning. Tatlandırma hamuru. Swelling. Yüzey aktif türleri. Şişme. Askıdaki katı maddeler. dağılımı. Tıbbi parçaları sarmada kullanılmaktadır. Yüzey aktif maddeler. amacı aşırı sıcak kâğıdın sıcaklığını düşürmek veya kuruluş. Taşkan. Taşıntı tankı makine. Tetkik. Synthetic Fiber. Sustainable. nemden dolayı buğulaşma gözlenen silindir. Besleme Surge. olan ve içine buhar yerine soğuk su verilen. ıskartaları veya balyaları ortalama uzunluğu. İhtiyaç fazlası. 260 . Genellikle su Synthetic Size. köpük söndürücüler. Girdap. Semboller. (µm) alabilmesi için bir eksen üzerinde kolayca döndürülebilen Surfactants. Atık su içinde Synthetic Paper. Suspension. Sistemin düzgün çalışması Teksif eleklerine veya disk filtrelere işleme başlarken için alt parçaların senkronize edilmesi. Sürdürülebilir. Etüt etme. Sweetener Stock. Kâğıt elemanlarını temin ederek onu bütünleyip pazarlayan kişi makinesinde. Suspended Solids. Surveying. bulunmaktadır. AKD ve AKA gibi kâğıt içindeki askıda elyaflardan oluşan kâğıt hamuru. Sterilizasyon sıcaklığına dayanıklı özelliği olan. Sentetik deterjan. Seyreltik hamur. Sinerjik etki. System Integrator. Sentetik reçine. Sürdürülebilir eden sifon. Mean Seperation. Tıbbi ambalaj kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Pit Distribution). Swimming Roll. Arta kalan. Asıltı. Bunlar arasında hidrolik güçle sağlanır. Karıştırma bütesindeki hamur. Hızlı ve geniş makinelerde kullanılan kalenderlerde. Sıvıların veya katıların çift çeneli ataşman türü. çökertmeyle ayrılabilen türde maddelerdir. Soğuk silindir. Terli silindir. Döner başlıklı bobin ataşmanı. ıslatıcılar. Filtreleme veya yapılan kâğıtlar. Sentetik elyaf. Elek üzerinde hamurda meydana gelen döngülü hareket. Elyafın su alarak şişmesi. Synchronous Machine. verilen ve amacı ilk elyaf tabakasını oluşturmak olan. Suspension Jet. Senkron makine. Sistem mühendisliği. Sifon. İki yüzey arasındaki boşlukların Swivel Head Grab. istem dışı vals sapmalarını önlemek ve hataları düzeltmek için kullanılan valsler. tarımsal selülozlar. Sabun dışı deterjan. Sentetik kâğıt. Sistem ayarı. Yüzen vals. etki güçlenmesi. hamuruna katılan sentetik tutkallar. Synthetic Resin. Sistem entegratörü. Sentetik elyaflardan bulunan askıdaki katı maddeler. Buhar silindirlerinde kondensatı tahliye Sustainably Harvested Virgin Fiber. Synthesis. Doğadan elde edilebilen selüloz türleri. üzerinde Systems Engineering. dispersiyon maddeleri Symbols. geriliminin frekansına. Syphon. Çökelmeyen sıvı karışım. Hamur kasasından çıkan hamur jeti. Swirl. Bir sistemin alt Sweat Drier. Sentetik tutkal.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

T

Tag Blanks. Etiket kâğıdı.
Tag Board. Etiket kartonu. Bükülebilme özelliği olan ve
zarf üzerine yapıştırılan kalın kâğıt.
Tagout. Etiketleme. Uyarı levhası asma. Bir ekipmanın

T4S (Trimmed 4 Sides). Dört kenarı kesilmiş.

bakım amacıyla enerjisinin kesilmesinden sonra,

Taber Stiffness. Taber sertliği. Firmasının adıyla anılan

çalıştırılmaması için elektrik panosuna asılan uyarıcı levha.

sertlik ölçme yöntemi.

Tag Paper. Etiket kâğıdı. Etiket ve zarf yapımında

Table Rolls. Rejister valsleri. Eleği destekleme yanında,

kullanılan gramajlı ve dayanıklı kâğıt türü.

yarattığı türbülansla su sürükleme/alma özelliğine sahip

Tag Stock. Etiket kâğıdı.

küçük çaplı valsler. Bazen 500 metre/dakikanın altındaki

Tag Washer Manila Paper. Manila fon kartonu. Başka

kâğıt makinelerinde kullanılırlar. Genellikle hızlı

yazılı bir kâğıdı desteklemekte kullanılan sert ve dayanıklı

makinelerde çitalı yaş kasalar kullanılmaktadır.

karton.

Tablet Back Board. Fon kartonu. Sert olduğu için

Tail Carrier Rope. Kuyruk sevk ipi. Kâğıt makinesinde,

resimlerin arkasında kullanılan parça kartonlar.

kâğıt şeridi makine boyunca taşıyan ip. (Kuyruk=Dar bir

Tablet Blotting. İnce fon kartonu. Ebat kesilerek fon

şerit halindeki safiha)

kartonu gibi satılan, kutu içlerinde rastlanılan

Tail Cutter. (1) Kuyruk kesici. Pulper içinde, halata sarılan

tutkallanmamış daha ince kâğıtlar.

çöplerin oluşturduğu kuyruğu kesen hidrolik giyotin. (2)

Tablet Bristol. Bristol fon/kapak kartonu. Ebat kesilerek,

Şerit kesici. Elek üzerinde safiha enini ayarlayan kenar

kırtasiyelerde satılan Bristol kartonlar.

kesici.

Tablet News. Teksir kâğıdı. Karalama amaçlı kullanılan

Tail Screen. Kuyruk eleği. Dönüşümlü kâğıtlarda pulper

teksir kâğıdı.

rejek çıkışında kullanılan elyafı çöpten ayıran döner elek.

Table Top Paper. Masa örtüsü kâğıdı. Masa yüzeyinde

(Eş anlamlı; Drum Screen)

laklanarak kalıcı olarak kullanılan ve baskıya uygun Kraft

Tail Transfer. Kuyruk aktarma. Şerit verme. Safihanın

kâğıdı.

kalın ve ağır olduğu durumlarda önce şeridin elekten prese

Tablet Paper. Kolej kâğıdı. Kolej yedeği. Yapraklar

aktarılması ve sonra genişletilmesi gerekir. (Eş anlamlı;

halinde kullanılan dosyalamaya hazır delikleri olan kâğıtlar.

Tail Treading)

Tablet Writing Paper. (Eş anlamlı; Tablet Paper).

Tail Treading/System. Şerit verme/sistemi. Şerit verici

Tabulating Board. Çizelge kartonu. Yazıcılarda kullanılan

sistem.

kartonlar.

Tailings. Rejek. Rejek hamur. Hamur halde son eleğe kadar

Tabulating Card Stock. (Eş anlamlı; Tabulating Board).

gelen rejek birikintisi.

Tachometer. Takometre. Devir ölçer.

Tailing Screens. Rejek eleği. Son elek kademesi. Son

Tack. Yapışkanlık. Tutuculuk. Mürekkebin kâğıda tutunma

kademede bulunan ve kendinden önceki eleklerden gelen

özelliği. (Eş anlamlı; Stickiness).

rejekleri eleyen elek.
Taint. Bozuşma. Kokuşma.

Tackle. Öğütücü bıçağı. Değiştirilebilen türde bıçak. Jordan
öğütücülerde kullanılan çakma tür bıçaklar. Bir ahşap be bir

Talc. Talk. Kâğıt yapımında dolgu ve kaplama maddesi

lama bıçak şeklinde dizilerek konik rotor üzerinde dizilirler.

olarak kullanılan beyaz pigment.

TAD. (Bakınız; Through Air Drying)

Tall Oil. Çam sakızı. Çam ağaçlarından elde edilen bir
ürün.

Tag and Folder Stock. Etiket ve dosya kartonu.
261

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Tamale Wrapper. Fırın kâğıdı. Yağlı ve ısıya dayanıklı

Target Value. Hedef değer. Üretim aşamalarında ve

kâğıt türü.

hizmetlerde ulaşılması gereken değer.

Tandem Thermomechanical Pulping (Tandem TMP).

Tariff Paper. Tarife kâğıdı. Otobüs, tren, vapur ve metro

Tandem Termomekanik selüloz üretimi. Yongaların iki

tarifelerini basmakta kullanılan kâğıt.

aşamada basınçlı buharla yumuşatılarak öğütülmesi sonucu

Tarnishproof Board. Pas önleyici karton.

üretilen selüloz.

Tarnishproof Paper. Pas önleyici kâğıt.

Tank Inventory. Tank stokları. Tanklardaki stoklar.

Tar Paper. Bitümlü kâğıt.

Tannin. Tanen. Bitkilerin, kök, odun, kabuk, yaprak ve

Tarred Brown Paper. Ziftli Kraft kâğıdı. Ambalaj olarak

meyvelerinde bulunan amorf bileşik.

kullanılan siyah yağlı kâğıt. Mekanik parçaların

Tanning Paper. Zımpara kâğıdı.

sarılmasında kullanılır.

Tapa. Tapa. Ekvator bölgesi insanlarının, ağaçların iç

Tarred Felt. Ziftli karton.

kabuğunu döverek elde ettikleri keçe türü kumaş.

Tarred Sheating. Bitümlü çatı kaplaması.

Tape Paper. Kâğıt bant.

Tarred Slaters Felt. Bitümlü çatı altı kaplama kartonu.

Tapered inlet manifold/header. Konik giriş

Tarred Thread Felt. Ziftli ve bezli karton.

manifoldu/bağlantısı. Hamur kasası girişinde, konik ve

Tarrif Paper. Yolcu tarife kâğıdı.

giderek incelen, silindirik boru şeklindeki, hamur giriş

Task. Görev. Vazife.

manifoldu/bağlantısı. (Bakınız; Manifold Distributor).

Tax. Vergi.

TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper
Industry). Kâğıt ve selüloz sanayi teknik birliği.

Tea Bag Paper. Çay poşet kâğıdı.

TAPPI Brightness. Tappi parlaklığı.

Tea Cartridge. Çay paketleme kâğıdı.

TAPPI Dirt Chart. Tappi kirlilik tablosu. Kâğıtta

Teal. Ördek. Dar ebatlı ve konikleşmiş bobin ıskartası.

noktacıklar halindeki kirlilikleri ölçülendirmeye yarayan bir

“Biscuit” olarak bilinen dar ebatlı ıskartadan farkı, ebat

yöntem. (Tappi T213 ve T437) Bu iki testte kirlilikler

genişliğinde teleskopik çıkıntıların bulunması ve son halinin

eşdeğer siyah alan toplamı{Equivalent Black Area

ördeğe (angut türü ördeğe) benzemesidir. Kâğıt

(EBA)} olarak belirlenir.

makinesinde eni daraltırken ebatla oynama yanında, mal
sarıcıda tamponun ilk sarım bölgelerinde kayma nedeniyle

TAPPI Norms. TAPPI teknik standartları.

bu tür hatalar çok görülmektedir. Bobin makinesinde da bu

TAPPI Opacity. Tappi opaklığı. Tappi’ nin önerdiği

tür kenar ıskartaları makinenin çalışma performansını

yöntemle yapılan opaklık ölçümü.

düşürmektedir.

Tar. Katran. Zift.
Tea Paper. Çay paketleme kâğıdı.
Tar Board/Paper. Bitümlü karton.

Tear. Yırtılma.

Tare Weight. Dara ağırlığı. Boş kap ağırlığı.
Teardown Time. Söküm süresi.
Target. Hedef. Ulaşılacak nokta.

Tear Factor. Yırtılma direnci. Gram cinsinden bir kâğıt

Target Paper. Hedef kâğıdı. Nişan kâğıdı. Silah

için bulunan yırtılma değerinin 100 e bölünmesiyle elde

denemelerinde hedef olarak kullanılan kurşun geçerken

edilen değer.

kolay delinen ve çok temiz delik yeri bırakan kâğıt.

Tear Index. Yırtılma endeksi. Yırtılma kuvvetinin (mili

Target Patchs. Hedef kâğıdı. (Eş anlamlı; Target Paper).

Newton) gramaja bölünmesiyle elde edilen değer.

Target Posters. (Eş anlamlı; Target Paper).
262

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Tear Outs. Örnek kâğıt parçaları. Örnek almak amacıyla

Temperature Transmitter. Sıcaklık transmitteri.

kesilen A4 ebatlı kâğıt parçaları.

Template Paper. Şablon kâğıdı.

Tear Ratio. Yırtılma oranı. Kâğıdın makine enine ve

Templet Board. Şablon kartonu.

makine boyuna yırtılma değerlerinin birbirine göre oranı.

Tem-Sec Press. Kombi preslerde ortadaki valsi buharla

Tearing Resistance. Yırtılma direnci. Ölçümünde iki

ısıtarak (80-100°C) safihayı presleyen sistem.

yöntem kullanılır. (1) İç yırtılma direnci. (2) Kenar yırtılma

(GL&V/Black Clawson-Kennedy)

direnci. Kenarlarda yırtılmanın başlaması için daha fazla

Tender. Düşük dayanımlı kâğıt veya karton.

kuvvet gerekmektedir. Yırtılma başladıktan sonra iç

Tender Side. Operatör tarafı. Ön taraf. Salon tarafı. Kâğıt

kısımlarda bu değer düşmektedir. (ISO 1974)

makinesinde operatörün bulunduğu taraf. (Bakınız; Front

Tear/Tearing Strength. Yırtılma mukavemeti.

Side, Back Side).

Technical Nomeclature. Teknik kavramlar.

Tensile. Gerilme. Gerilerek kopacak hale gelme.

Technological Guarantee. Teknolojik garanti. İmalat ve

Tensile Breaking Strength. Kâğıdın kopmadan önce

tasarım hatalarına karşı alınan garanti.

ulaştığı azami gerilme miktarı.

Telautograph Paper. Telgraf kâğıdı.

Tensile Energy Absorption (TEA). Gerilme enerji

Telegraph Blanks. Telgraf kâğıdı.

emilimi. Gerilmeye maruz kalmış kâğıt örneği tarafından

Telegraph Manila. Telgraf kâğıdı. (Manila cinsi).

emilen enerji miktarı. Özellikle torbalık kâğıtlarda ölçülen

Telegraph Paper. Telgraf kâğıdı.

bir değişken. (ISO 12625-4:2005)

Telegraph Tape Paper. Telgraf kâğıdı.

Tensile Failure Stress. Kopma dayanımı. Birim genişlik ve
birim kalınlığa etki eden azami kuvvet. (Pa, N/m2)

Telegraph Writing. Telgraf mesaj kâğıdı.

Tensile Index. Gerilme endeksi. Birim genişlik ve

Telephone Directory Paper. Telefon rehberi kâğıdı. 3.

gramajda kâğıda etki eden azami gerilme kuvveti. Bundan

Hamurdan yapılan ve gazete kâğıdına göre daha düşük

sonra kâğıt kopar. (Nm/kg).

gramajlı bir kâğıt.

Tensile Stiffness. Gerilme eğimi. Kâğıda uygulanan kuvvet

Telephone Memo Paper. Bloknot kâğıdı. Telefon yanında

karşısında kâğıt mukavemetinin grafikle gösterimi. (İlgili;

bulundurulan not alma kâğıdı.

Tensile Strength, Compression Strength, Breaking

Teleprinter Roll. Faks kâğıdı.

Strain).

Telescoped. Göbekten kaymış. Bobinin sıkı sarımı

Tensile Strength. Gerilme mukavemeti. Kopma direnci.

nedeniyle teleskobik kayma yapması. (Eş anlamlı; Slipped

Birim uzunluktaki kâğıda etki eden azami kuvvet. Bu

Roll).

kuvvetten sonra kâğıt kopar. Bobinle çalışılan üretim ve

Teletype Paper. Faks kâğıdı.

baskı sistemlerinde, kâğıdın açılması sırasında kopma

Teletype Perforator Tape. Sürekli form

olmaması için şart koşulan değer. (N/m). (ISO 1924-2)

Teletype Tape. Telgraf kâğıdı.

Tensiometer. Gergi ölçer. (1) Gergi ölçen kâğıt makinesi

Teller Rolls. ATM kâğıt rulosu. Banka işlemlerinin

üzerindeki vals düzeneği. (2) Elek ve keçe gergilerini

yapıldığı makinelerde kullanılan kâğıt rulo.

ölçmede kullanılan el aleti.

Temperature. Sıcaklık.

Tension. Gerilme. Gergi. Kâğıdın gerilmesi.

Temperature Control. Sıcaklık kontrolü.

Tension Control. Gergi kontrolü. Kurutma bölümünde,

Temperature Measurement. Sıcaklık ölçümü.

tutkal pres sonrası ıslanan safihadaki gevşeme nedeniyle
oluşan gergi bozukluğunu kontrol eden sistem. Taşıyıcı

Temperature Switch. Termostat.
263

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
valslerden birinin altına yerleştirilen algılayıcılarla ölçülür,

Theme Paper. Sunum kâğıdı. Ödev kâğıdı. Okullarda

hız değişikliği ile kontrol edilir.

öğrencilerin kullandığı sunum kâğıtları.

Tension Wood. Gerilimli ağaç. Çeşitli çevre koşulları

Theoretical Capacity. Teorik kapasite. Verimliliği dikkate

nedeniyle yaş halkaları dairesel olmayan ağaçlar. (Benzer

alarak belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında

anlamlı; Compression Wood, Reaction Wood). Aşırı

sağlanabilen azami üretim miktarı. Buna mühendislik

lignin oluşturduklarından selüloz üretimine uygun

kapasitesi, azami kapasite veya tasarım kapasitesi de

değildirler.

denilmektedir.

Termination. Sonlandırma. İş bitirme. Bir işi bitirme.

Theoretical Commercial Dryness. Teorik ticari kuru

Terminology. Terim bilim.

madde miktarı. Kâğıt veya selülozda standartlarda veya
sözleşmelerde belirtilen kuruluk oranı.

Terms of Payment. Ödeme koşulları.

Thereof. Bunlarla ilgili. Bunları ilgilendiren. Bir kontrat

Tertiary Treatment. Üçüncü kademe arıtma. İleri arıtma

sözcüğü.

tekniği olarak bilinmektedir. Atık su işlenirken, ilk iki
aşamaya ek olarak, fosfor ve azotun alınması işlemlerini

Therm. 100.000 Btu luk ısı birimi.

kapsar.

Thermal Compression Evaporation. Sıkıştırmalı

Test Board. Oluklu mukavva.

buharlaştırma. Basınç altında bırakarak sıvılaştırma
yöntemiyle su alma. Bir sıvıyı buharlaştırma sırasında

Test Equipment. Test düzeneği. Laboratuvar ekipmanı.

kullanılan buhar tüketimini azaltmak için termokompresör

Test Facilities. Test alanları.

kullanarak uygulanan bir su uçurma işlemi.

Test Liner. (Bakınız; Test Linerboard).

Thermal Conductivity. Isıl iletkenlik. Bir maddenin temas

Test Linerboard. Testlayner. Oluklu mukavvada en iç ve

yoluyla ısıyı iletebilme özelliği. [Btu/h (ft2) °F/ft; cal/s

dış yüzeyde kullanılan kâğıt türleri. Genellikle iki katmanlı

(m2) °C/cm].

olarak üretilirler.

Thermal Convection. Isıl aktarım. Bir sıvı kütlesi içinde,

Test Methods. Test yöntemleri.

çeşitli bölgelerdeki sıcaklık farklılıkları nedeniyle oluşan

Text Papers. Test kâğıtları. İç ve dış tutkallaması

yoğunluk değişmeleri sonucu meydana gelen hareketlilik.

yapılmadan kurutma kâğıdı özelliğinde üretilen ve kimyasal

Thermal Conversion. Isıl dönüşüm. Sıcaklık etkisiyle

emdirilerek test amaçlı kullanılan kâğıtlar. En yaygın

oluşan fiziksel değişim.

kullanılanları turnusol kâğıtlarıdır.

Thermal Cycle. Isı döngüsü. Kazanda sudan buhar elde

Test Sheet. Laboratuvarda yapılan örnek kâğıt.

edilmesi, işletmede kullanılması ve kondensat olarak

Text Finishing. Tekstil görünümlü yüzey işi. Kumaş veya

kazana geri dönmesiyle oluşan döngü.

deri görünümü verilmiş yüzey işleme yöntemi.

Thermal Degradation. Sıcaklıkla bozunma. Selüloz ve

Text Paper. Kaliteli baskılık kâğıt.

nişastanın sıcaklık etkisiyle bozunmaları ve parçalanmaları.

Textile Papers. Tekstil kâğıtları.

Thermal Diffusivity. Isıl geçirgenliği. Vals kaplamasının

Textile Wrapper. Tekstil paketleme kâğıdı.

ısıtıyı yayma özelliği. (m2/s). Sıcak valslerin kaplamaları

Text Paper. Yazı tabı kâğıdı.

için aranan özelliklerden biri.

Texture. Doku. Yüzey dokusu. Görüntü ve dokunuşla

Thermal Efficiency. Isı verimi.

belirlenen kâğıt özellikleri.

Thermal Mass. Isıl kütle. Isı değişikliklerine karşı kütlenin

The Commitment of Management. Yönetimin taahhüdü.

gösterdiği atalet.(Eş anlamlı; Thermal Flywheel Effect)

(ISO 9001:2008 Madde 5.1)

Thermal Paper. Termal kâğıt. Isıya hassas ve sıcaklık
artışında görüntü verebilen kâğıtlar. Faks kâğıtları.
264

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Thermal Pollution. Isı kirlenmesi. Sıcaklık etkisiyle suyun

Thermo Mechanical Pulp (TMP). Termomekanik selüloz.

ısınması. Böyle durumlarda soğutma kulesi kullanılarak

Yongaların önce buharla ısıtıldıktan sonra, mekanik olarak

veya bir miktar sıcak su atlırken yerine taze su karıştırılarak

öğütülmesiyle elde edilen selüloz.

su sıcaklığı düşürülür.

Thermometer. Termometre. Isıölçer.

Thermal Radiation. Isı yayılımı. Elektromanyetik dalgalar

Thermoplastic Binding. Amerikan ciltleme. Tutkallı

yoluyla ısının nakledilmesi.

ciltleme. Fasikülleri dikme yerine, yaprakların sırtını

Thermal Refiner Mechanical Pulp (TRMP). Öğütücüde

tutkallayarak yapılan ciltleme. Son yıllarda romanlarda ve

yongaları ısıtarak elde edilen odun selülozu.

ders kitaplarında kullanılmaktadır. Buna değişik a