İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Abrasion Number. Aşındırma değeri. Kil, lignin gibi

A

maddelerin elekteki aşındırma derecesini belirten sayı.
“Valley Abrasion Tester” ile ölçülen belli bir örnekteki
ağırlık kaybını temel alan değerdir.

A(X). Kâğıt veya kartonlarda, ISO 216 tarafından

Abrasion Resistance. Aşındırma direnci. Kâğıt veya karton

belirlenmiş, kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. (Bakınız; B(X)

yüzeyinin aşınmaya karşı gösterdiği direnç.

ve C(X)). A0 boyutundaki kâğıt, her seferinde tam ortadan

Abrasive Fiber. Zımpara taban kâğıdı. Kâğıt zımparalarda

eşit olarak bölünerek A1, A2, A3 ve diğer A serisi kâğıtlar

taban kâğıdı olarak kullanılmak üzere üretilen, vulkanize

elde edilmektedir. A serisi kâğıtlarda ebat ölçüleri Ek. 1 de

kâğıt türlerinden biri. Taban kâğıdı, altta kullanılan kâğıt

verilmektedir.

anlamına gelmektedir. Kuşe kâğıtlarda, karbonlu kâğıtlarda,

A/M. Otomatik/manuel. Operatöre elle veya otomatik

duvar kâğıtlarında veya laminasyon yapılacak kâğıtlarda bir

olarak işlemi yürütebilmesi için pano veya ekran üzerinde

taban kâğıdı üzerinde işlemler yapılmaktadır.

görülebilen seçenek.

Abrasiveness. Aşındırıcılık. Kâğıdın, dolgu maddeleri,

Abaca Pulp. Abaka. Saman selülozu. Manila keneviri

lignin veya kaplama maddeleri gibi maddelerle kazandığı

denilen bir bitkiden elde edilen selüloz. Kâğıda samanlı bir

aşındırma özelliği.

görünüm vermektedir.

Abrasive Papers. Zımpara kâğıtları. Kenevir veya

ABCD Scheme. ABCD şeması. İngiltere’de ortaya atılmış,

kimyasal selülozdan yapılan ve bir tarafı korundum türü

kâğıdın içinde hangi tip hurda kâğıttan ne kadar

zımpara tozuyla kaplanan, taban kâğıdı. Zımpara yapımında

kullanıldığını gösteren, şematik bir tasnif sistemi, Şemada

kullanılan kâğıt.

dört grup bulunmaktadır:

Abrasivity. Aşındırıcılık. Kâğıdı meydana getiren elyaf,

A –Birinci hamur olarak kabul edilen, kâğıt fabrikasının

dolgu maddeleri ve yabancı maddelerin aşındırma özelliği.

içinde oluşan döküntüler,

Aşındırıcılık, kâğıt makinesi ve kâğıt işleyen matbaa

B – Matbaadan veya konfeksiyon firmalarından dönen,

makineleri gibi makineler üzerinde etkili olur. Kâğıt

baskısız birinci hamur hurdalar,

kendinden sert olan elması aşındırabilmektedir. Elekteki

C –Son kullanıcıdan (evler ve ofisler) gelen baskılı birinci

aşınma, birim yüzeyde meydana gelen ağırlık kaybıyla

hamur hurdalar,

ölçülür. (Valley Abrasion Tester).

D – Baskılı ikinci ve üçüncü hamur kâğıtlar (gazete
kâğıtları gibi).

Absolute. Mutlak. Evrensel sabite göre ölçülen.

Geri dönüşümlü olabilmesi için, toplam elyaf içindeki geri

Absolute Humidity. Mutlak nem. Birim hava hacmi içinde

dönüşüm oranının % 50 den az olmaması gerekmektedir.

bulunan suyun ağırlığına denir (m3/gr). (Bakınız Relative

ABC Titration of White Liquor. Beyaz likörün ABC

Humidity).

titrasyonu. Beyaz likörün sülfit değerini, kostiklendirme

Absolute Manometer. Mutlak manometre. Mutlak basınca

derecesini ve etkin toplam alkaliliği tayin etmeye yarayan

göre ölçüm yapan manometre.

bir yöntem.

Absolute Temperature. Mutlak sıcaklık. Mutlak sıfır

Abhesive. Yapışmaz. Yapışma özelliği olmayan.

noktası temel alınarak yapılan sıcaklık ölçümü. Kelvin

Abietic Acid. Abiyetik asit. Çam reçinesi asidi.

(-273,15 °C)

Kâğıtçılıkta, reçine tutkalı yapımında kullanılan bir asit.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Manometrelerin

Abrasion. Aşındırma işlemi. Kâğıt veya karton yüzeyini bir

gösterdiği basınç değerine atmosferik basınç değeri

başka cisimle kazıyarak, aşındırarak farklı bir kâğıda

eklenerek bulunan basınç değeri.

dönüştürme işlemi.
1

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Absolute Viscosity. Mutlak vizkozite. Vizkozite.

Absorptivity. Emicilik. Siyah bir gövdeye göre, belirli bir

Viskozitenin SI birimi ( μ) paskal-saniyedir (Pa·s).

sıcaklıkta, herhangi bir cisim üzerine düşen ışığın emilme

Absolute Vacuum. Mutlak vakum. Mükemmel vakum.

oranı.

İçinde madde olmayan vakum.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Tam vakuma göre bir

Absolute White. Mutlak beyaz. Teorik olarak güneş ışığını

sistemin basıncı. Manometre basıncına atmosfer basıncının

tamamen yansıtan ve referans beyaz olarak alınan beyaza

eklenmesiyle hesaplanır.

verilen isim.

Accelerated Aging. Hızlandırılmış yaşlanma. Kâğıdın bir

Absorbable Organic Halogen, (AOX). Emilebilir organik

fırında 110°C sıcaklıkta ısıtma işlemiyle yaşlandırılması.

halojen. Atık su içerisinde, çözülebilir organik maddelerle

Amacı, laboratuvarda kâğıdın kısa sürede yaşlanmasını

bağ yapan klor miktarını belirten bir tanım.

izlemektir. Bu işlem sonucu kâğıtta mevcut özellikler geri

Absorbance. Soğurma. Örnek üzerine belirli bir dalga

dönülemeyecek noktaya gelir.

boyunda düşen ışığın yansıyan miktarının örnek içinden

Accelerating Agent. Katalizör. Hızlandırıcı.

geçen ışığa oranıyla bulunan değer.

Acceleration. İvme. Hızlanırken hızdaki değişim oranı.

Absorbancy. Emicilik. Kâğıdın sıvıyı veya suyu emme

Acceleration Ratio. İvme oranı. Sıvıların mekaniği ile ilgili

özelliği. Sıvı kâğıt içindeki gözeneklerde tutulur. Bunun

bir terim. Bir sıvının veya hamurun, boru içinde hareket

için çeşitli ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Belirli sürede

ederken, çeperdeki hızının merkezdeki hıza göre farklı

emilen sıvı miktarı, sıvıya daldırılan bir şeridin ıslaklığının

olmasıyla ortaya çıkan ivme oranı.

yükselme oranı, belirli sürede ıslanan alandaki büyüme

Accept. Kabul gören. Makbul. Kabul edilmiş ürün. Aksept.

miktarı, kâğıdın tamamen doyuncaya kadar aldığı sıvı

Elek ve temizleyicilerde işlem görmüş, kabul edilebilir

miktarı bunlardan bazılarıdır. Emicilik özelliği özellikle

özellikteki hamur. Kabul görmeyen kısma “Reject”

temizlik kâğıtlarında önemlidir.

denilmektedir.

Absorbent Core. Emici öz. Hijyenik ürünlerde, çocuk

Acceptance Protocol. Kabul tutanağı. Bir makinenin

bezleri ve kadınların kullandığı tamponlarda, sıvı emici

çalıştığının, belirlenen bir süre sonra, kabulü amacıyla,

olarak görev yapan, polimer dolgulu kısım.

imalatçı ve satın alan kişilerin birlikte düzenlediği kabul

Absorbent Papers. Emici kâğıtlar. Kurutma kâğıtları.

tutanağı.

Yüzey tutkallaması yapılmamış, yumuşak dokulu, keçe

Acceptance Sampling. Kabul örneklemesi. Malın istenilen

görünümlü, yüksek derecede su emici kaba kâğıtlar. Filtre

özelliklerde olduğunu test etmek için alınan rastgele

kâğıtları ve temizlik kâğıtları bu gruptandır.

örnekleme.

Absorptance. Emicilik. Belirli bir yüzeye düşen ışığı

Acceptance Test. Kabul testi. Satın alınan bir ürünün, satın

yüzeyin emebilme yeteneği.

alan tarafından kabul görür olduğunu belirlemek için,

Absorption. Emilim. Yüzeyden bir yol bularak içe geçme.

üreticisi tarafından yapılan deneme testleri. (Bakınız;

Absorption Time. Emilim süresi. Örnek kâğıdın bir sıvıya

Factory Acceptance Test).

daldırıldıktan sonra, ıslanmayı tamamlayana kadar geçen

Accepted Stock. Kabul görmüş hamur. Bir işlem sonucu

süre.

kabul gördüğü için bir sonraki aşamaya yönlendirilen

Absorbtive Capacity. Emme kapasitesi.

hamur.

Absorbtiveness. Emicilik. Kâğıdın su emiciliği. Burada

Access Hatch. Giriş kapağı. Adam giriş kapağı. (Eş

COBB değeri ile emicilik belirlenmektedir. (Bakınız;

anlamlı: Manhole Door) Buhar silindirlerinde ve kapalı

Bibilous)

tanklarda bulunan insanların bakım ve kontrol amacıyla
giriş için kullandığı giriş kapağı.
2

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Accessibility. Erişebilirlik. Ulaşabilirlik. Kimyasalların

Acid-Base Neutralization. Asit-baz nötürleştirme işlemi.

selülozla reaksiyona girebilme ölçüsü.

Bir bazla bir asitin nötürleştirilmesi.

Accident. Kaza. İş kazası. Gerekli özen gösterilmediği için

Acid Colours. Asidik boyalar. (Bakınız; Acid Dyes)

oluşan, planlanmamış ve önceden görülememiş kötü olay.

Acid Detergent Fiber (ADF). Asitle yıkanmış selüloz

Accommodation. Barınma. Konaklama. Geçici olarak bir

elyafı. Asidik ortamda, çözünemeden kalan elyaf.

yerde barınma.

Acid Dyes. Asidik boyalar. Boya asitlerinin, sodyum tuzları

Accordion Fold. Akordiyon katlama. Kâğıdın akordiyon

şeklinde olmaları nedeniyle bu adı alan, anilin boyalar.

şeklinde katlanması. Harita ve broşür basımında kullanılan

Daha fazla çözünmelerine karşılık, bazik boyalara göre

bir katlama yöntemidir. Katlamada dayanıklılık, kâğıtta

daha az mürekkep değerine, yani boyama özelliğine

aranan önemli özelliklerinden biridir.

sahiptirler. Fakat boyama düzgünlüğü açısından, bazik

Account Book Paper. Muhasebe defteri kâğıtları. Düzgün

boyalara göre daha iyidirler. Bu nedenle, kâğıt yüzeyini

yüzeyli, pamuk selülozu katkılı, yüksek yırtılma

boyamada kullanılırlar.

mukavemeti olan, muhasebe kayıtlarının elle tutulduğu

Acid Free Paper. Asitsiz kâğıt. (1) Ambalajlamada

defterlerin yapımında kullanılan arşivlik kâğıtlar. (Bakınız;

kullanılan ve kâğıdın bünyesinde oksitlenmeye yol açacak

Ledger Paper).

asit içermeyen kâğıtlar. (2) Kütüphanelerde yaşlanmaya

Accounts Payable. Ödenecek hesaplar. Alınmış fakat

karşı özel işlemle asitsizleştirme işlemi yapılmış, basılı

ödemesi yapılmamış mal ve hizmetlerle ilgili hesaplar.

kâğıtlar.

Accounts Receivable. Alacak hesapları.

Acid Grinding. Asidik öğütme. Odunun öğütülmesinde,
öğütme enerjisini azaltmak için sisteme asit verilmesi.

Accoustical Board. Ses yalıtım kâğıdı. İnşaatlarda hem ses,

Acid Hydrolysis. Asidik hidroliz. Asidik ortamda

hem de ısı yalıtımında kullanılan kâğıt.

parçalanma. Selüloz, nişasta veya yarı selülozik maddeleri,

Accuracy. Doğruluk. Ölçümlemede kabul edilmiş

asidik (Mineral asitleri ile) çözeltilerle parçalamak ve

standartlara göre uygunluk.

polisakkaritleri basit şekerlere çevirmek için kullanılan

Acetate. Asetat. Asetik asidin bir alkolle yaptığı ester. Yarı

yöntem.

selülozlarda bulunan asetatlar, Kraft selülozu üretimi
Acidification. Asitlenme.

sırasında yeniden asetik aside dönüşürler.

Acidimetry. Asidimetri. Asit ölçümü. Verilen bir örnekteki

Acetate Pulp. Asetat selülozu. Asetik asit, asetik anhidrit

asit miktarını titrasyonla tayin eden analitik yöntem.

ve sülfürik asit içinde çözünen, suni asetat ipeği veya asetat

Acid Insoluble Ash. Asitte çözünmeyen kül. (Bakınız;

kâğıdı yapımında kullanılan selüloz.

Ash). Selülozda aşındırıcı özellikte olduğu için istenmeyen

Acetate Proof. Asetat prova baskısı. Asetat üzerine basılan,

ve ölçümle bulunan kül.

renk doğrulama baskısı.

Acidity. Asidite. Hidrojen (H+) iyonlarının, hidroksil (OHˉ)

acfm. (Bakınız; Actual Cubic Feet per Minute), scfm

iyonlarından fazla olması durumu.
Achromatic. Renksiz. Siyah-beyaz. Siyahla beyaz
Acid Migration. Asit göçü. (1) Kuvvetli asitlerin,

arasındaki gri tonlarda olan.

bulunduğu ortamdan, daha zayıf veya nötür ortama doğru

Acicular Shape. İğnemsi şekil. Suda çözünmüş kalsiyum

hareketleri. (2) Nötür olan kâğıtların atmosferik

karbonat parçacıklarının kireçlenmeye neden olan iğnemsi

kirleticilerden veya kendisiyle temas eden diğer kâğıtlardan

şekli.

asit alması. Asit, diğer ortama yapıştırıcılardan,

Acid Alum. Asidik alum. Alüminyum sülfat ve sülfürik asit

kartonlardan, kâğıt kaplardan veya boya gibi, asidik sanat

karışımı. (Bakınız; Alum).

malzemelerinden geçebilir.
3

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Acid Number. Asitlik sayısı. İçinde asit olan bir maddenin

Acoustical Absorption Coefficient. Akustik emilim

nötür hale getirilebilmesi için birim ağırlığına verilen KOH

katsayısı. Ses emilim katsayısı. Bir maddenin çeşitli

miktarı. Miligram cinsinden ifade edilir.

frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir tanım.

Acid-Proof Paper. Asit geçirmez kâğıt. Asidik bileşiklerle

Gözenekleriyle ses emilimi artmakta ve bir tür ses filtresi

temasında rengi bozulmayan, boyası etkilenmeyen ambalaj

oluşmaktadır. (Sound Absorbtion Coefficient).

kâğıdı veya endüstriyel kâğıt.

Acoustical Board. Akustik karton. Binalarda tavanda ve

Acid Resistant Paper. Aside dirençli kâğıt. (1) Asitli

duvarlarda kullanılan, sesi emebilen odun, saman, şeker

ortamdan veya asit buharından etkilenmemesi için özel

kamışı küspesi türü, uzun elyaflı selülozlardan üretilen

olarak işlenmiş kâğıtlar. (2) Aside veya asit buharlarına

levhalar.

direnç göstermesi için boyanmış kâğıt. Bu tür kâğıtlar

Acoustical Transmittivity. Ses aktarıcılığı. Ses

özellikle Manila keneviri veya urganlık kenevirden

geçirgenliği.

yapılırlar.

Across the Grain. Grene karşı. Makine enine. (Bakınız;

Acid Resisting Felt. Aside dirençli keçe. Asidik sulu

Against The Grain).

ortamdan etkilenmemesi için, beton üzerine veya ahşap

Acrylate Resins. Akrilat reçineleri. Tutkalların, UV

yüzeylere kaplanan, asfalta doyurulmuş karton.

mürekkeplerin ve kaplama maddelerinin formüllerinde

Acids and Acid Groups. Asit ve asit grupları. Suya

kullanılan kopolimer.

hidrojen (H+) iyonu veren organik ve inorganik bileşikler.

Acrylic Latexes. Akrilik lateks. Karton yüzeyin su

Acid Size/Sizing. Asit tutkalı. Asidik tutkallama.

geçirgenliğini önlemek için kullanılan, suda çözünebilen

Sıvılaştırıldığında sabunlaşmayan bir reçine tutkalı ve bu

polimer esaslı parlaklık sağlayan tutunucu bir madde.

tutkalla yapılan iç tutkallama.

Acrylics. Akrilikler. Bir grup sentetik tutkal. Pigment ve

Acid Soluble Iron. Asitte çözünebilen demir. Kâğıt

elyaflara çok iyi tutunarak birbirlerine bağlanmalarını

bünyesindeki demirin, hidroklorik asitle çözünen kısmı. Bu

sağlar.

kısım, kimyasal anlamda reaktif özelliktedir. Kalan demir

A.C. Streaming Current. Alternatif sürüklenme akımı. Bir

ise aktif değildir. Testlerde kâğıt içindeki demire bağlı kül,

silindir içinde pistonla ileri geri itilen, içinde elektrik yüklü

asitle kâğıt bünyesinden alınır.

parçacıklar bulunan bir sıvının yarattığı, elektrotlarla tespit

Acid Stable Size. Aside dayanıklı yüzey tutkalı. Asidik

edilebilen alternatif akım. Elektrik akımını hareket eden

kâğıtlara uygulandıklarında, pıhtılaşmayan yüzey

yüklü parçacıklar üretmektedir. Bu değer ölçülerek,

tutkallama parafinleri veya parafin çözeltileri.

hamurun elektrik yükünün anyonik, katyonik veya nötür

Acid Sulfite Process. Asit sülfit işlemi. Yüksek oranda

durumda olduğu belirlenir.

kükürt dioksit içeren, asidik ortamda odun elyaflarını

Act. (1) İş. Eylem. (2) Yasa. (3) Akit. (4) Sahne.

parçalama işlemi.

A.C.T. (Associative Cellulosic Thickeners). Selülozik

Acid Wash. Asidik yıkama. Kâğıt veya kâğıt hamurunun

kıvam arttırıcılar. Kaplama boyalarının viskozitesini

içindeki kostik benzeri alkali maddelerin asit ile

arttırmak için kullanılan selülozik kökenli kıvam arttırıcılar.

nötürleştirilmesi işlemi.

Activate. Etkinleştirmek. Aktif hale getirmek. Çalışır hale

Acknowledgement. (1) Teşekkür. (2) Onay bildirgesi.

getirmek. Aktifleştirmek.

Mutabakat. (Bakınız; Order Acknowledgement).

Activated Carbon. Aktif karbon. Çok yüksek derecede

A.C. Motor. Alternatif akım motoru. Endüstride kullanılan

gözenekli karbon granülleri. Bir gramında 500-1500 m2

en yaygın motor türü. Hız kontrolü yapılabilen ve basit

yüzeye sahip, hava, gaz ve sıvıları filtrelemede kullanılan

yapıda, bakımı kolay oldukları için tercih edilen motorlar.

karbon granüller.
4

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Activated Sludge. Aktif çamur. Atık sularda dibe çöken ve

Microturbulance). (2) Kimyasal reaksiyon. (3) Alkali likör

içine oksijen verildiğinde bakteri ve diğer organizmaların

pişirmede aktif alkalinin toplam alkaliye bölünmesiyle else

yaşayabildiği, organik artıkları parçalamada kullanılan

edilen oran.

çamur. Atık suların temizlenmesinde kullanılır.

Act of God. Doğal afet. Allah’ın takdiri olan iş. İnsanların

Activated Sludge Loading. Aktif çamur yükü. Arıtma

kontrolü dışındaki işler. Genellikle, sel, deprem, tsunami

sisteminde, organik maddelerin parçalanması için bir gün

gibi doğa olayları.

içinde birim ağırlık çamur için gerekli oksijen miktarı.

Actual Cubic Feet per Minute (acfm). Bir dakikadaki

Activated Sludge Treatment/Process. Oksijenli arıtma.

gerçek (hava) miktarı. Kompresör veya fan emişlerinde

Aktif arıtma. Atık suyun üre ve çözünür fosfat gibi

ortam koşullarında emilen bir dakikadaki hava hacmi.

besinlerle ve oksijenle bakteri üreterek işlenmesi.

(Bakınız; scfm)

Activated Solids. Aktifleştirilmiş katı maddeler. Aktif hale

Actual Production. Gerçek üretim. Iskartalar çıktıktan

getirilmiş arıtma çamuru.

sonra kalan fiili üretim miktarı.

Activation. Harekete geçme. Aktif hale gelme veya

Actual Production Time. Fiili çalışma süresi. Net çalışma

getirme.

süresi. Duruş, arıza ve molalardan sonra, üretimde geçen

Active Alarm. Aktif alarm. Halen geçerli olan alarm.

net süre.

Active Alkali (AA). Aktif alkali. Selüloz üretiminde

Actual Salable Product. Satılabilir net ürün. Müşteri

kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfat (Na2S) karışımı.

tarafından, kalite bozukluğu nedeniyle reddedilmeyecek

Na2O cinsinden ifade edilir.

ürün.

Active Alkali to Wood Ratio. Aktif alkalinin oduna oranı.

Actual Weight. Gerçek ağırlık. (1) Gramajı ve ölçüsü belli

Bir ton kuru odun için kullanılan aktif maddenin oransal

olan, 500 adetlik bir top kâğıdın veya kâğıt toplarının,

miktarı.

terazideki gerçek ağırlığı. (2) Gerçek gramaj.

Active Clorine. Aktif klor. Hipoklorit türü ağartıcılarda

Actuator. Tahrik düzeneği. (Bakınız; Valve Actuator) Bir

bulunan klor.

mekanizmayı harekete geçiren mekanik düzenek. Hareket

Active Fiber. Aktif elyaf. Sulu bir ortamda diğer elyaflar la

için gerekli enerjiyi, elektrikli, hidrolik veya pnömatik
kaynaklardan sağlar.

temasta olan ve ağa dâhil olan elyaf.

Acutance. Keskinlik. Baskı kalitesi açısından görüntü

Active Packaging. Aktif ambalajlama. Ambalajın, içinde

kenarlarındaki keskinlik.

saklanacak ürünü korumak için aktif olarak rol alması.
Bunlar anti bakteriyel olması ve temizleyici özelliği olması

Acute Toxicity. Ölümcül zehirleyicilik. Zehirli bir

gibi özelliklerdir. (Benzer; Smart Packaging)

maddenin etkisiyle ciddi fonksiyon kayıpları yaratan, hatta

Active Sulfur. Aktif kükürt. Kâğıdın içinde hidrojen sülfite

ölüme kadar götüren zehirleme etkisi.

dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Kâğıdın

A.C. Variable-Frequency Drive System. AC frekans

metallerle temasında, onları karartacağı için ölçümlenen ve

çeviricili tahrik sistemi. Kâğıt makinesini döndüren

kontrol edilen sülfür bileşikleri. (Bakınız; Reducible

motorların hızını değiştirebilmek için, elektronik frekans

Sulfur).

dönüştürücü kullanan tahrik sistemi.

Active Surface Area. Aktif yüzey alan. Yüzey tutkallaması

Adding Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. Hesap

sonucu oluşan hidrofobik alanlar çıktıktan sonra kalan kâğıt

makinelerinde kullanılan rulo kâğıt.

yüzeyinin işlenebilir emici kısmı.

Addition Polymers. Polimer katkı maddeleri. Kâğıt

Activity. Aktivite. Hareketlilik. (1) Elekte drenaj elemanları

hamurunda kullanılan uzun zincirli bileşikler.

nedeniyle oluşan hamur türbülansları. (Bakınız;
5

Bir yüzü Additive Systems. ayarlanabilir tahrikler. gerçekleşmesi için sağlanan çevre koşulları. Tutkal oranı. Adhesives for Coating. Posta zarflarının duvar kâğıdı yapımında da kullanılan tutkallar. Diğer Adhesion Test. Amerikan ciltleme. çözünebilen organik maddelere kâğıt bant türü. Hamur kasası cetvel ağzının üst yapıştırmada kullanılan tutkallar. (Eş anlamlılar. Kuşe hamurunda pigmenti maddelerini eklemek için kurulan. Kâğıt hamuruna elyaf tutkalla kaplanmış kâğıt. 6 . Adjustible Speed Drives (ASD). üzerine adresin yazılması için kullanılan. kanuni harçlar gibi harcamalar bütünü. Adres kâğıdı. dudağını bölgesel olarak ayarlamakta kullanılan. Perfect Binding. Etiket kâğıdı. arkası yapışkan Adiabatic. Threadless Ücretler. bağlayabilecek tutkal oranı. Yapışkan. 100 parça pigmenti bağlayacak pompalar. Adhesive Paper. Farklı moleküllerin tahrikler. Sevk ve idare. Tutkal. ofis harcamaları. kökenli olmayan kimyasal ve dolgu maddeleri gibi katkı Adhesive Ratio. Emilebilen organik bandı. Yapışkanlık. Adhesive Felt. Yağlı kâğıttan yapılan. Yapıştırmak. tutkalının istemediği halde kâğıt içine işlemesi. Katkı sistemleri. Admixture. Adhesive Glassine Tape. adlar da verilmektedir. Kimyasal ve dolgu maddeleri tutkalın yapıştırma gücünü gösteren bir terim. Örtü Adsorbable Organic Halogen (AOX). Genellikle makine bütesindeki hamur harmanı. Kırmızı. Adhesive. Binding). Absorbable Organic Halogen). Bir katkı maddesinin kitap ciltlemede deri veya vinil kaplanarak kullanılan. Yalıtılmış. Ayar mili. gibi maddeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Additive Colors. Çalışanları belirli kullanılmadan yapılan ciltleme türü. denetim giderleri. Sürülen yüzey karıştırılarak kullanılan ana renkler. tutunan klor miktarı. Yapışkan şeffaf kâğıt bant. (Bakınız. Baskıda mürekkep tutunum boyalarla ve pigmentlerle karıştırılarak. Tutunum testi. farklı özellik kazanmış yeni hamur karışımı. Tutunma. Elle veya otomatik olarak bir makineyi Adhere. Karışım. istenilen rengi testi. Cohesion) Adjusting Color. Administrative Expense. karton veya mukavva. kira giderleri. Tutkallı ciltleme. ısıl anlamda mükemmel yalıtılmış bir ortamda Addressograph Rolls. Bir sürecin kâğıtlar. milleri. karıştırıcılar. Mürekkebin kâğıda tutunumunu belirleyen test. Harman. Isıl ciltleme. mavi. Sadece kuşe yapımında değil fakat Address Label Paper. Katkı renkleri. nesneleri birbirine Adjusting Rod. Tutturmak. kullanılan tutkallar. Bir tutkal kullanarak bir veya cihazı ayarlamak. şeyi diğerine tutturmak. Yapışkan kâğıt. Additive Colors). akış metreler. Thermoplastic Binding. Additives. Gri karton. Yapışma. Mukavva. Sıvı türü. Buna daha değişik amaca veya amaçlara yönlendirme işi. Ayar boyası. ayar Adhesive Binding. (Bakınız. Yönetme. Kâğıt hamuruna çeşitli Adhesiveness. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek ip Administration. Kâğıt makinesi tahrik sistemleri gibi hızı birbirlerine çekim gücüyle tutunmaları. sıfır olduğu durum. Ayarlanabilir hızlı Adhesion. Tutkallı kâğıt. İdari harcama. iz bırakmadan yapışan bir halojen. yeşil. İdari gider. Address Label Paper). Isı transferinin adres etiketlerini yazmak için kullanılan rulo kâğıtlar. Kaplamada katkı maddelerini besleyen sistem. (Bakınız. kontrol vanaları ve dozajlama miktarda tutkalın ağırlığı. Kuşe tutkalları. tanklar. sağlamak için kullanılan boya. ünitelerinden oluşan ve otomatik olarak değişen tonaja göre. Düzetici boya. Tutkal geçmesi. Adiyabatik. Cut-Back Binding. (Eş anlamlı. İki kâğıt arasına sürülen amaçlarla katılan maddeler. Genellikle gri renkli. ilavesiyle. Atık sularda. Rengi oluşturan ve Adhesive Migration. Isı geçirmez. Adres yazıcısında. Adjust. Ayarlamak. Katkı maddeleri.

Avans ödemesi basılmış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Adsorbent. Hava hareketiyle kuru arasındaki tonlarda. Suyoluna karşı. Hamur içinde elyaf karıştırıcılarla havanın oksijenini kazandırmak. üzerinde safiha üretme tekniği Advance Payment. oluklu mukavvalarda. fiziksel-kimyasal arıtma veya biyolojik- kâğıtlarında ev dışında. Havalandırma havuzu. Tutkal presten sonraki Aerobic. A-Flute. C dalga. Havalandırma. Emicilik. Aerogramme. Havanın serbest oksijenini kurutma bölümleri. Büyük moleküllerin oksijenli ortamda daha basit yüzeylere tutunması. zarf şeklinde banka teminat mektubu. Kâğıt yapımında kullanılan. Aerobik bakteri. Avans ödemesi. Sarı ile kırmızı Aerodiynamic Dry Forming. Cazibe. A. Hava mektubu. (1) Baskı sırasında. Emme. kâğıtları havayla aralamak. Aerators. bükülerek yapıştırılan kâğıt. kurumlarda kullanılan kâğıtlar. Hava kullanılarak maddesi. Aerobik. Son kurutma kısmı. Advanced Waste Treatment. biyolojik ifadedir. Havalandırma göleti. sindirim. Çekim gücü. edebilmesi oksijene ihtiyaç duyulan herhangi bir süreç. özellikleri küçük aralıklarla değişmektedir. hem de kâğıt. Oksijenli arıtma. A-Dalga. Gelişmiş atık su arıtma. Yüzeyi tutunma özelliği Aerobic Biological Oxidation. Aeration Lagoon/Basin). (American Forest arttığı sular yeniden kullanılabilir. Bakteriyel tutunması.5). Havalandırmak. Oksijenli süreç. Peşinat. Makine Aerobic Bacteria.F. Hava vericiler.A. Oksijen kazandırma. (2) Arıtma ünitelerinde suya Affinity. Tutucu. bakteri kullanarak yapılan Adsorban madde. İstenmeyen katkı Aerobic Treatment. Güçlü hava vererek su kullanmada elek veren boyalar. Oksijenli ortamda. yapılan küçük çaptaki arıtma işlemleri. Atık suya çeşitli yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir yöntemlerle oksijen kazandırılması amacıyla. Yakınlaştıran renkler. Molekül veya askıdaki parçacıkların katı ayrışma. Aerobik Adsorpsiyon. (Eş mm ve oluk sayısı 110 dur. (Ek. fiziksel arıtma gibi. fakat arkasına yazı yazılan. Saflığı bozucu madde.8 arıtma sistemlerinde kullanılan havuz veya gölet. Aerobic Decomposition. dalga ve K dalga türleri de vardır. Adsorption.I.H. (Away From Home). Aeratörler. açıyla kesmek. D dalga. Sürecin devam olmaksızın emme yeteneğinde olma. Ürünleri Üreticileri Birliği. Aerobik bozuşma. Cezbe. B dalga. Against the Grain. E anlamlı. Hava ve bakteri kullanılarak. Oksijenli parçalama.F. Hem zarf. Fiziksel veya kimyasal bir etki Aerobic Process. oksitlendirme. (Bakınız. katlamak veya işlemek. moleküllere ayrılması. Advancing Colors. 1993 den sonra A. Soğurma. oluk yüksekliği 4. Kâğıdı makine. Aereobik biyolojik gösteren veya yüzeyinde tutunma meydana gelen madde. Yüzeye tutunma. Üreticilere göre dalga Aeration. Bir tarafı zarf görünümünde Advance Payment Guarantee Letter. Bu sistemlerin kısaltılmışı. kullanan. After Dryers. Şap gibi maddeler tutunma özelliği kazandırırlar. olukların Biyolojik havuz. “American Forest Institute” kelimelerinin için tasarlanmış atık su arıtma sistemleri. Aerated Lagoon/Pond/Basin. Emilim.&P. Makine eninde 7 . Dalga. kimyasalların. Ev dışı. ve katkıların birbirlerini çekme gücü. Grene karşı. Adsorption) arıtma işlemi. Oksijenli ortamda enine olan. Adulterant. A dalga (iri dalga) olukluda. suyolu veya gren izi yönüne dik yaşayabilen mikroorganizmalar. Havalandırıcılar. Kapora. askıdaki organik Maddenin kendi yapısal özelliği nedeniyle tutucu olması. bakana kendisine yaklaşıyormuş hissi formasyon. maddelerin parçalanması. Adsorptivity. Oksijenli.F. Yüzeyi tutan. Hava vermek. daha yüksek kalitede arıtma yapması A. tutkalın veya boyanın elyaf yüzeyine aracısız Aerobic Digestion. Özellikle temizlik Sekonder arıtma. and Paper Assosiation) Amerikan Orman ve Kâğıt Aerate.

yarı mat. Air Caps. kaybetmesi ve geri dönüşemeyecek hale gelmesi. Zamana bağlı olarak. Hava fanı. Airborne Particles. (1) Havbe. Örnek Agate Marble Paper. Age Hardening Stainless Steels. Airborne Web Drying. Agrega. Coater). (1) Hamurun içine. Parçacıklı bir süspansiyonda hareketiyle uçuşan elyaf tozları. Air Doctor) Agat desenli kâğıt. Yaşlandırmak. yaratarak uygulanan. muhasebe defterlerinde kullanılan. karıştırma bozulma. Açık mavi. Bubble Mark) Hardening Stainless Steel) Air Blower. Agricultural Residue Fiber.) Yaşlanma. Air knife Aging. Agalite. Precipitation (Eş anlamlı. makine salonunda çiğleşme olmaması için. Yığılma. Magnezyum silikat. Saman. Gök mavisi. (1) Ebrulu. Yıllık bitki artığı elyaf. karıştırıcısı. Havayla taşınan parçacıklar. sistemi. selüloz veya kâğıdın özelliklerinde meydana gelen Air Bubble. Air Bells. Havayla. linter gibi yıllık bitkilerin artıklarından elde edilen Air Change Rate. (Ek. Ömür. Kümelenmek. hareketi veya doğrudan hava verilmesi nedeniyle giren ve (Ageing) safihaya kadar gelen hava kabarcıkları. Kâğıt yüzeyinde minik dairesel leke. Havalı kuşeleme. olarak “Air Assisted Doctor” (Bakınız. kitap Air. Talk türü olmasına rağmen. Karıştırma. (Bakınız. (2) Elde cilt yapımında. Kâğıtta kullanılan. kâğıt kurutulmasında kullanılan bir havbe türü. Havalı. (2) Agate. Karıştırıcı. Hava destekli. (Amerikan İng. Hava kabarcığı. kenarların dalgalı renkli görünmesini için yapılan boyama Air Assisted. Yanki silindirli makinelerde kullanılmaktadır. kullanarak yapılan işin etkinliğini arttıran sistemler. Ageing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ işlem yapmak. Topaklanmış pigment ötesi kurutma ünitesinden sonra yerleştirilen havalı kurutma parçacıkları. Hava dengesi. sıcaklıkta ve 100 metre/saniyenin üzerindeki bir hava Agitator. Yaş. Air Balance. (Bakınız. Agricultural Residue Fiber) 8 . Hava akışı Floklaşmadan farkı yüklenmedir. Kâğıda uzun zaman önce ve çıkan havanın eşitlenmesi. Kümelenme özelliğinde olan Air Brush Coater. Basınçlı hava ile kâğıt pigmentler grubu. Mermerli Hedef almak. Ebru desenli kâğıt. Havayla taşınan. Topak. Kâğıdın özelliklerinin değer Air Blue. Agalit. (Damarlı) Akik. (Bakınız.Air Entrainment) veya hava ile karıştırmak. Agat. Havbe veya fabrika içine giren Age. Abadi. Agglomerate. Agregalar. (1) Hedef. parçacık yüzeyine yeni bir yükün ( + ) yüklenmesi. yüzeyine kaplama yapan kuşe sistemi. Bütelerde kullanılan pervaneli hamur akımıyla. Hava. Yığılma. Havalı. Hava kapsülü. Yaşlanan selülozda suda çözünme oluşur. Ulaşılması istenilen hedef noktası. eski bir kâğıt kurutma yöntemi. bir saat içindeki hava hacminin değişim sayısı. Hava Agglomeration. Hava değişim sayısı. Hindistan'ın Devletabad şehrinde fabrikaları tarafından dikkate alınmaktadır. Aggregates. bir Agro Residue. Hava tüneli. kalınca tür yazı kâğıdı talka göre daha az sabunsudur. (2) Keçe kurutma amacıyla kullanılan hava kapsülü. Kızıl Aggregate. Bir kâğıt fabrikasında. Beraberinde hava tekniği. (Bakınız. yapılmış görünümü vermek. Kâğıt hamurunu mekanik karıştırıcı safihada bıraktıkları iz. ipekten yapılan. (2) Bu kabarcıkların Agitate. Bir araya gelme. Mermerli kâğıt. Köpük izi. Havayla kurutma. halen imal edilen açık saman renginde. (İng)Yaşlanma. görünümde olan kâğıt. 425°C Agitation. Bir kapalı alanda. Karıştırmak. (Eş anlamlı: Asbestine) Aim. selüloz. 6). renkli lifli bir dolgu maddesi. İşlemler sırasında matbaacılar ve ambalaj Ahmedabadi. gri süperkalenderlenmiş. Küme. (Aging) Airborne.

Jet Deckle). (Bakınız. Bobin Air Dry Pulp. (Bone Dry. kemik sağlanmaktadır. Air Cushioned Headbox. Hava filtresi kâğıdı. (1) Hava tutunumu. El yapımı kâğıtlarda etmek için üretilmiş. Air Deckle. sarım sırasında sorun yaratan hava. Hava filtreleri Havalı hamur kasası. Hava perdesi. Havada kurutulmuş selüloz. Bir kartonların açık havada kuruması. ağırlıkları nedeniyle yer çekimi etkisiyle ayırmaya yarayan Air Flow. Hava soğutmalı. Havalı ağır kâğıt kurutucu. (Bakınız. Havada kurutulmuş yazı kâğıdı. Raspa izi. (1) Yanki kurutucuda kullanılan Air Foil Threading. cinsinden oranı. (Eş anlamlı. (Araçlarda ve elektrik oluşturarak. Hava yastığı. Nonwovens). Air Float Dryer. bütede gönderen. Air Dry. Havada kurutulmuş karton. Kuşe hamurundaki sorun gerçekleştirilen safiha oluşturma yöntemi. Kuru elyafların cebri hava kullanılan raspa. kompresörü. El yapımı Air Content. Atmosferik şartlardaki rutubete göre kâğıdın kuruluğu. Air Exhaust. makine altı pulperine Air Entrainment. Air Compressor.D. Mal sarıcıda. Filtre ile hava temizlemeye Air Dry Basis Weight. kâğıtla havasıyla kendiliğinden yapılan soğutma işlemi. hava yardımıyla boşaltan raspa sistemi. Air Pad) atılması. Atmosferik şartlarındaki kâğıdın gramajı. safihanın bağlanması sırasında oluşturulan sonrası verdiği hava ile deliklerin içindeki suyu basınçlı şeridi. (3) Kuşe kaplamada Air Forming.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ saatte salon hacminin 5-12 katı arasında hava değişimi arasındaki rutubet durumunu belirtir. pistonlu veya vidalı türleri olan hava kullanılan. Kurutma krepleme raspası. Bir fan aracılığıyla verilen içinde. Fanla cebri olarak veya çevre hapsolması. Hava yastıklı hamur kasası. anlamlı. Air Pad Headbox) Air Float Clay. Özellikle sentetik nedeniyle kaplamada kalan iz. Havada kurutulmuş kâğıt. Hava yüzdürmesiyle seçilmiş kaolin. Yonga içindeki ağır yabancı cisimleri. safihanın elek üzerindeki seçilmiş/elenmiş kaolin kili. Hava kompresörü. Hava çıkışı. Hava hacmi. kuruluğu). hava kanalı içine yerleştirilen modüller. (2) Preslerde kullanılan. Çerçeve kenarı. raspalama bölümünde. havayla iki ayrı bölge yaratan sistem. Hava üflemeli Air Density Separator. Air Dried Board. Air Conveying. (Eş süpürgelerinde vs.). bir kâğıt kurutma yöntemi. Pnömatik seperatör. Genellikle kâğıtta % 7-10 9 . yarayan. hamur jeti yaratan hamur kasası türü. Kuşelemede kullanılan kurutma sisteminin rejek ayırıcısı. (Eş anlamlı. Basınçlı hava temin Air Drying. hamur hacmine göre yüzde Air Dried Paper. Hamura. Havalı şerit verme. (A. Hava akışı. Açık havada kurutma. bölümlerinde cebri olarak yaratılan hava akışı. elyaflarda kullanılan yöntem. (2) Hava sürüklenmesi. Hava kuruluğundaki gramaj. kullanılan filtreler). Havadaki kuruluk. Air Cleaner. Air Filter Paper. basınçlı hava ile bir öndeki silindire aktarma. Air Doctor. Havayla nakil. Hava ile hamur kasası içinde basınç yapımında kullanılan bir kâğıt türü. Hava doygunluk oranı. hamur içindeki hava hacminin. Havalı formasyon. birlikte hız etkisiyle cep oluşturarak sürüklenen ve tampon Air Curtain. makinesi kenar ıskartalarını. Safiha kenarı. Havayla taşıma. bir parçası. Titreşim önlemek için vakum pompalarından veya makine salonundan dışarı kullanılan şişirilmiş lastik tampon. Havalı raspa. eşit şekilde dağıtılması sonucu Air Doctor Mottle. Uzun elekli Kâğıtta kullanılacağı yere göre tane iriliği hava kullanılarak veya döner elekli makinelerde. Air Assisted Doctor) ile savrularak. Hava yüzdürmeli kurutucu. karıştırma sırasında hava karışması ve hamur içine Air Cooled. Genellikle hava fanlarıyla yapılmaktadır. Hava temizleyici. Nem yüklü havanın havbeden. hava ile kesilmiş kenarı. Air Dried Writings. hava fanlı taşıma yöntemi. Air Cushion. Vakumlarda ve kurutma pnömatik seperatör.

iyi kalitede. kaplamanın inceliği yüzünden şeffaf görünen kısımlar. Zarf yapımında olarak tahliye eden valf. Hava girişi. basıncıyla yükleme. Wet Laid) girişinin sağlandığı delik. Kuşeleme sırasında kaplama Air Pad. Makine salonuna ortam Air Saturated. (1) Habbe içinde sıfır basınç Air Pumping. basınç. Hava tahliye valfi. Havalı Kuşeleme makinesi. anlamda konulmuş ve aşılmaması gereken. (1) Basınçlı hamur kasalarında fazla yerine havayla taşınarak formasyon bölgesine gelir. Air Pad Rectifier Roll. hamura giren hava kabarcıkları. Hamur kasası içinde hamurun çözeltisini hava ile bıçaksız sıyıran ve dağıtan mekanizma. Hava Air in Stock. Hava posta kâğıdı. Hava purjörü. çözeltisini kâğıt üzerine. elle direnci. (Bakınız Air Relief Valve). Air Mail Paper). makine salonuna nemli havanın hava geçirgenlik özelliği. Hava formasyonlu kâğıt/safiha. Gurley yöntemiyle ölçülen (T460 om-11) hava yazma sağlayan. Air Loaded. İki levha arasına Air Jet. (2) Basınçlı hava hatlarında meydana gelen hava Air Quality. üzerindeki basınçlı hava. bir kâğıt kurutma yöntemi. sisteme karışan ve sistemde istenmeyen havayı otomatik Air Mail Paper. Elyafların belirli Air Knife Coater. mürekkep dağıtmayan bir kâğıt türü. Hava direnci. kaçakları. Kurutma bölgesinin. Hava ile tahrik edilen. Bir Air Mail. kurutma verimi açısından keçeden beklenen üstünde kalması nedeniyle. (Bakınız. nerede olduklarına bakılmaksızın Air Quality Standards. Air Laid Sheet. Hava geçirgenliği. kullanılan. basıncın atıldığı çıkış deliği. (Eş anlamlı. Kanuni verimsizlikte temel faktörlerdir. Hava Air Release Valve. Bu tür kaçaklar. olan kaplamayı. kalitesiyle ilgili sınır değerler. %100 bağıl neme kısmi temiz hava. Havanın yaptığı baskı. Genellikle kanunlar tarafından verilen değerleri yakalama. Hava jeti. Air Relief Valve. Kuşe kaplamada. Doymuş hava. Air Makeup. nem gibi) alınan tutabileceği maksimum su buharı. basınç farklılığı yaratarak yapılan testle ölçülen hava Air Knife Coating. Hava yastığı. Hava kalite standartları. Kuşe sırasında fazla geçirgenliği. Havalı raspa izi. Kâğıdın iki tarafında jetiyle yayan sistem. Taze hava takviyesi. karşılık gelmektedir. Air Pollution Abatement. Hava kirliliği. Kuşe bölgelerde sıkışması sonucu geçirgenlik değişmektedir. (2) Soda kazanlarında hava (Karşıtı. Havalı dağıtıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Impacter. döner boru. Kâğıdın hava geçirgenlik içini göstermeyecek şekilde opaklığa sahip. buharlarının yarattığı kirlilik. Hava pompalama (özelliği). Hava tahrikli. atık hava Air Load. Hava geçirgenliği. (Eş anlamlı. safihanın giriş ve çıkış yaptığı açıklıkların keçelerinde. direnci. Hava kirliliğini azaltma. Hava yastıklı hamur kasalarının karıştırmayla. sağlayan Kuşeleme yöntemi. Hava kaçağı. Havalı bıçak. Kâğıt fabrikası çevresinde. (Air Knife) sıkıştırılan kuru kâğıdın hava geçirgenliğinin tespit edilmesiyle belirlenen. kaçması. veya safihanın cebri hava çarptırılarak kurutulması esasına Air Cushined Headbox) dayalı. Hava yastıklı hamur kasası. Saturated Air) 10 . içinde kullanılan. Elyaflar su Air Port. Havanın belli bir sıcaklıkta şartlarını düzeltmek amacıyla (Sıcaklık. Genellikle aşırı yastıklı rektifiye valsi. Kuşe kâğıdın Air Pad Headbox. Air Intake. Elyafların sulu ortam yerine kuru ve serbest halde şekillendiği ve formasyona uğradığı kâğıt. Air Leakage. Havalı kurutma. düşük gramajlı. Hava yükü. Air Permeability. Birimi μm/Pa s dir. Hava yastıklı üstüvane. Air Cushion) Air Impingement Drying. raspayla sıyırmak yerine hava Air Permeance. Havalı Kuşeleme. Hamurdaki hava. fabrikadan yayılan baca gazları ve kimyasal madde Air Knife Mark. ince olmasına rağmen zarfın Air Resistance. hava jetiyle sıyıran ve ölçülü kaplama Air Pollution. Hava kalitesi. (Eş anlamlı. hava geçirgenliği. Hava deliği. Air Laid. delikli.

Alizarin. anlamlı. Hava fıskiyeleri. (1) Fotoğraf taban kâğıdı. Işığa hassas bir bileşikle Alkafide Process. Bu bitkinin elyafları kısa ve kâğıtları kitap yapımında senedi. operatör tarafındaki koridorları belirtir. Makine salonunda tahrik tarafı veya en ilkel yaşam türü. Yüzeyine sadece sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit için albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Özellikle kalenderin veya Alcohol. Albüm yapmak Daha çok yün halı ipleri boyamak için kullanılmıştır. mekanik ayarlar. kullanılır. Alabaster. kartpostal sıkışması sonucu. pamuk kökenli bir kâğıt türü. Ayar kılavuzu. Dijital baskılarda gümüş halid sırasında. Su mermeri. Selüloz üretim (albüminle) kaplanmış esnek alüminyum veya çinkodan süreçlerinden biri. Alkafide süreci. Alçı kâğıdı. Bünyesinde hidroksil (OH-) bulunduran bileşikler. Günümüzde volkanik kalsiyum sülfat yani volkanik alçıtaşı. Kâğıt fabrikası sularında yaşayan bitki kökenli Aisle. pH değeri 7. Alkali. Mastar. üzerinde pnömatik ayar kaplandıktan sonra alçı görünümünü alan kâğıt. Guide Roll) Albion Press. (2) Albüm kopması. yapılma taş baskı kalıbı. (Bakınız. kâğıt tabakaları arasında hava bunlardan biridir. tutkallama kimyasalı olarak kullanılan bir madde. Aldehit nişastası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Shear Burst. Alg öldürücüler. fotoğraf taban kâğıtları. terim. Hava konşimentosu. Kurşun asetat kristalleri ile yanlara kaçmasını önlemek için. Fotoğraf albümü kartonu. Hava kaynağı. Alignment Roll. Genellikle Aldehyde. Alkol. Bu süreçte hidrosülfit kullanılmaktadır. imalinde kullanılan kalın karton. Album Paper). CHO gruplarını bulunduran organik kompresör aracılığıyla yaratılan hava. Alkali. Koridor. Bazen Album Paper/Board. Kâğıt yüzeyi daha farklı maddelerle 11 . Esparto. Kâğıt hamurunda iç kullanılan. Selüloz ve fıskiyeleri. Hava sistemi. Bir montajın veya geçmişte ise volkanik kalsit (Oniks) için kullanılan bir toplanan ekipmanın ölçüsünde olmasını sağlayan mastar. Üretim de kaplanmaktadır. Bünyesine aldehit sağlayan kompresörler hava kurutucuları. Kaplin ve valslerde. Keçe veya eleğin Alabaster Paper. Aligning Paper. Alfa bitkisi. borular ve grubu eklenmiş. AKD. Air System. Selüloz ve yarı selüloz zincirlerinde görülürler. Bazik. Alg. Kollu bir el presi Alizarin (Dyes). Kâğıt fabrikalarında havayı Aldehyde Starch. makinenin diğer bir iç tutkallama kimyasalıdır. Albümin kalıp. ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. Bünyesinde bir veya daha çok hidroksil kurutma keçelerinin üzerine monte edilen hava üfleme (OH-) grubu bulunduran organik moleküller. içindeki yürümeye elverişli yollar. titreşimsiz ve tahribatsız çalışması için yapılan ölçülü.0 den büyük. bileşikler. Hava beslemesi. Harita kâğıdı. vanalardan oluşan hava besleme sistemi. Algae. Hava yolu bitki. Hava yırtığı. kâğıdın makine yönünde yırtılıp. Albumen Paper. göndericiye verdiği teslim alındı belgesi. (Eş amacıyla üretilmiş karton. Alignment Jig. ASA Alignment. Albiyon baskı. Alabaster. Air Supply. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. Kök boya Türk kırmızısı ile elde yapılan eski bir baskı türü. Aldehit. Mekanik ayar. Halen sanat eserlerinin (Ribura Tinctorum) rengine alternatif olarak asidik basımında taş baskı adıyla kullanılmaktadır. Kaymak taşı. Alfa. düzeneği bulunan vals. Hava yolu taşımacılığında hava yolunun kullanılmaktadır.(Eş anlamlı. yarı selülozlar da alkoller gibi hidroksil grupları bulundurur. mal sarıcıda. ortamda elyaf boyamak için üretilen sentetik kırmızı boya. Harita yapımında AKD (Alkyl Ketene Dimers). Gerçekte fabrika Algicides. Anthraquinone Dyes) Albumen Plate. Air Showers. Regüle valsi. Bu bitkiye “Esparto” da denilmektedir. Güney İspanya’da yetişen bir Air Way Bill (AWB). Album Board. Taş baskı. Ayar valsi. yaş dayanım arttırıcı nişastalar. Hava patlağı.

Genellikle Alkali Reactive Binder. renk özelliklerini koruması. Alkali direnci. aşamalarından biri. oksijen. Sodyum sülfit katılmadan yapılan işleme. Sodyum ve potasyum metoksit gibi maddelerle yapılan Alkalinity. Alkaline Sulphite. karşı dirençleri yüksektir. Karbon siyahı Alkaline Sizing. kâğıtta baskı sırasında boyut kararlılığı Alkaline Process. Alkali kâğıt. Alkali Staininig. Selüloz elde etmek için sağlar. Nötür veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir kâğıt iç tutkalı. Alkali kâğıt yapımı. Rayon üretim kullanılır. Boya üretiminde kullanılan bir Pulping) reçine grubu. 7. süreci denir. nötür veya alkali Kraft pişirme sürecinde düşük sıcaklıklarda oluşan bir ortamda kullanılan sentetik bir tutkal. üretim aşamasında kâğıt kopmalarının önüne İndirgeme sonucu oluşan asitlere karşı Alkali tüketimi artar. Alkali bağlayıcı. tutkallama. Alkali selüloz rayonları. Kostikle (NAOH) adlandırılır. Sodyum hidroksit ve sodyum sülfit Alkali Cellulosates. Alkil keten dimer. Alkali direnci yüksek kâğıt. Alkali Resistance. Alkali selüloz. Ayrıca. güçlendirilir. Yağla modifiye edilmiş kostik ve/veya sodyum sülfit çözeltileriyle selülozun elde polyester reçine. arttırırken. halinde. Selülozun alkali Alkaline Paper. (Bakınız. Alkali Solubility.0 den büyük) üretilen kâğıtlar. Alkali çözünme. veya sülfat süreci denilmektedir. Alkaline Alkyd Group. Alkali ortamda değerinin 7. ligninin alınarak selülozun işlenmesi.0 den büyük olması. AKD. Alkalilik. ortamında selüloz üretim süreci. Tutkallamada AKD. Alkali lignin. soda kullanılmaktadır. Hidroksil (OH-) selüloz rayonları. ASA gibi sentetik tutkallar selülozun yaptığı her tür bileşik. Alkali kirlenme. Alkalinite. geçer.0 den büyük) uygun bir tutkalla yapılan iç pigment. düzenlenmiş alkali pişirme süreci. Alkali ortamda işlem. Alkali dolgu. pH Alkali/Alkaline Extraction. Selüloz ağartma öncesinde veya Alkali Proof. iyonlarının Hidrojen (H+) iyonlarından fazla olması. Alkali tutkallama. Kâğıtta alkali ortama içinde kullanılan ve parlaklığı arttırmaya yarayan bir (pH değeri 7. Alkenyl Succinic Anhydride. (ASA). Alkali ortamda Alkyd Resin. anhidrit. Kâğıdın alkali ortamda Alkali Lignin. Boya ve mürekkep üretiminde edilmesi. Sulu bir ortamda alkali kâğıdın gösterdiği bozunma direnci. kâğıtta leke oluşumu. maddeleri. ligninsizleştirme. (Bakınız Alkali Resistance). Baziklik. 12 . Alkali (NaOH)ekleme. Alkali selüloz üretimi. Alkalide çözünebilirlik. Alkaline Pulping. Alkid grubu. Alkali odun çözeltisinin asitle veya sabun ve tutkallar gibi alkali bir cisimle teması işlenmesiyle elde edilen lignin. Kâğıdın dayanımını reaksiyon sonucu karbonhidratların indirgenmesi. Alkali maddelere karşı Alkaline Fillers.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alkali Blue. Alkenil süksinik Alkaline Peeling. Refleks mavi. Alkali ortamda (pH değeri çözücülerde çözünebilen kısımları. Alkali süreç. Alkali ortamda bulunma Alkaline Paper Making. Sodyum sülfit katılan sürece ise Kraft süreci Alkyl Ketene Dimer (AKD). Nötür veya asitsiz tutkallama diye de Alkali Celullose. Alkali nedeniyle. Kâğıtta iç tutkallama amacıyla. esnasında. açısından tercih edilir. Rayon. Alkali kâğıtların yaşlanmaya Alkalization. Alkali parçalanma. Alkid reçine. reaksiyon veren veya asitlerle reaksiyona giren kâğıt dolgu Alkali Resistant Paper. Bu nedenle harita basımı veya Topaklaşmasını önlemek için tutkallara sodyum hidroksit arşivleme gibi amaçlar için üretilen bu kâğıtlar dayanım ilavesi. ortamda yapılan kâğıt üretimi. hidrojen peroksit gibi maddelerle kullanılabilen iç tutkal. Alkalizasyon. Alkali mavi.

Kâğıt üretiminde hamura katılan boya ve paçavra kâğıdı. Ağaçlar dışındaki maddelere verilen genel ad. (Eş anlamlı. Sarıldığı gıda maddelerini rutubete karşı korumak için. Çözünemeyen Alfa selülozuyla isim benzerliği bulunmaktadır. Allochroic. Her yöne uzama. O nedenle tam paçavra Alum Spot. Hamurda sülfat selüloz hamurunun çözülmeden kalan kısmı. İddia etmek. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Tüm risklerin sigortası. yağlar ve parafin benzeri maddeler. verilen genel ad. Genellikle montaj Alüminyum. Allowable Cut. gama selülozu denilmektedir. Alpha Pulp. Bir tür kâğıt kaplama hamurunda kullanılan pigment. refrakter ve aşındırıcı üretiminde kullanılan aşamasında öngörülemeyen pek çok riske karşı makineleri saf bir alüminyum kaynağı. Alpha Cellulose. kâğıt yüzeyin kaplanmasıdır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ All Directional Stretch. Çözülmemiş şapın kâğıtta bıraktığı terimi % 100 paçavra için kullanılmaktadır. Şap kelimesi sadece bunlardan birisini ifade eder. Alaşım. 20oC de. Selüloz bünyesinde Alteration. bir Alpha Protein. Değişiklik. Alternatif elyaflar. İçinde alfa selüloz bulunduran Alumina Hydrate Pigments. Tuvalet kâğıdı Alpha Writing Paper. soya fasulyesinden alüminyumun da üstüne polietilen kaplanarak. All Risk Insurance. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. daha etkili elde edilen bir protein. Alum. iz. karşı yapılan sigortalama türü. Alümina. Mordan madde selülozu oranı düşürülebilmekte ve ismi pamuklu veya diye de adlandırılır.5 kostik (NaOH. Bir şey üzerinde yapılan bulunan polisakkaritler. selüloz. Alüminyum sülfatın çeşitli karışımlarına kesilmesi. Buna rağmen şap genel anlamda da bunlardan Alloy. Kâğıt hamuruna katılan ve veya daha geniş olabilir. (Eş anlamlı. Yabancı maddeler. Alfa gibi krepli kâğıtların her yöne uzaması. Renk değiştiren. (Esparto)bitkisinden elde edilen selülozla yapılan kâğıt. Alfa kaplamadan farkı alüminyum pigment ve bağlayıcılarla bitkisinden elde edilen selülozla yapılan baskı kâğıtları. bazik alum gibi oranında paçavradan elde edilen selülozun kullanıldığı çeşitleri vardır. Alüminyum oksit. Alüminyum folyo kaplama. Tadilat. Aluminum Chloride. Paçavra kâğıtlarında % 25 e kadar pamuk kimyasalların elyafa tutunmasını sağlar. Sodyum Hidroksit) çözeltisinde. Asidik alum. Selüloz olarak % 100 sonradan yapılan karşımlar. Müsaade edilebilir ağaç kesimi. Alüminyum potasyum sülfat veya potasyum kazandıran alaşımlar. Alunite) paçavra kâğıdı olarak geçmektedir. Ayrıca kaplama malzemesi olarak kullanılan. Allien Substances. bulunmaktadır. Soya proteini. Folyo Alpha Printing Paper. (Al2O3). alüminyum sülfat da denilen ve doğada bulunan veya All Rag Paper. Alüminyum hidrat pigmenti. Çözünmeyen selüloz. yıllık bitkilerden elde edilen diğer elyaflar. Kanunen müsaade edilen miktarda ve müsaade edilen alanda ağacın Alum. Alfa yazı tabı kâğıdı. Şap lekesi. Alfa selülozu. değiştirici eylem. 13 . Rengi dış etkilerle değişebilen Alternative Fibers. Bone Fiber) Aluminium Coated Paper. bir koruma sağlanır. Kâğıtta yüzey tutkallama ve kâğıdın alüminyum folyo ile kaplanması. Alüminyum kaplı kâğıt. Çözünen kısma ise madde. Kapsam risklere karşı daha dar Aluminates. Tam paçavra kâğıdı. Farklı metallerin çeşitli oranlarda herhangi biri için de kullanılmaktadır. Alüminatlar. korumak amacıyla yapılır. Alfa selülozu. Olası her riske Alumina. % 17. Alüminyum Klorür. Alfa yazı tabı kâğıdı. ortama alüminyum sağlayıcı katkı maddeleri. Allege. Çözünemeyen alfa selülozuyla isim benzerliği Aluminum Foil Lamination. Kimyasal bir “çift karışmalarıyla meydana gelen ve yeni ürüne farklı özellikler tuz”. Buna iyonlarını azaltıp tutkalın bağlama gücünü arttıran kimyasal çözünmeyen selüloz da denilmektedir. İleri sürmek.

Amorf bölge. Çevre. Reçinelerde olduğu gibi. Alüminyum trihidrat. Şiddetini arttırmak. Turuncu maskeleme kâğıdı. ışık geçirmez kâğıt. alınan örnek. Ortam koşulları. Çevre havasını izleme. Hücre duvarlarının Amberlith. Amorf. Amphipathic) durumdur. Alüminyum Ammonia Paper. Amonyum bazı. Alüminyumlu kâğıt. Amines. görülebilen şap kristallerinin oluşturduğu lekeler. Yüksek moleküler ağırlıktaki Ammonia Based. Kâğıtta Ammunition. Şekilsiz selüloz Ambient. Amonyum bisülfat. farklı şekillerde olan. Amfifil. (Bakınız. Amonyaklı kâğıt. Ortam havası Amorphous Silicates. Amortisman. Sıvı tutkal reçineleri. katyonik nişastalarda bulunan moleküler yapı. düzensizliği nedeniyle kümelenmiş yapıdaki şekilsiz Turuncu renkli. Şap (Bakınız. hem de suyu iten bir hidrokarbon Ambient Pressure. Reçine sabunu formülüyle ifade edilen bir kristal. Fişek kâğıdı da denir. Amfoterik nişastalar. Bu şartlar özel olarak maddelerden oluşan karışım. Suda çözünebilen. Pozitif koruyucu olarak veya selüloz yapımında kullanılan bir yükü nedeniyle. bağıl nem gibi çevre şartları. Aluminum Trihydrate. ışığı maskeleme amacıyla kullanılan. Amfipatik molekül. Yüzey aktif maddelerin bir hazırlanmış şartlar değildir. parlaklık sağlayıcı ve alev almazlık Ammunition Paper. Ambient Sampling. karboksil grubunu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aluminum Paper. Amorf selüloz. madde. Çevre koşulları. Ayni zamanda yaş Amplify. Hem suyu Ambient Noise Level. hem de suyu iten bir molekül yapısına sahip olan fabrikası ortamında. olarak şiddetini arttırmak. Alüminyum resinat. Ambient Air. Aluminium Coated kullanılan amonyaklı ozalit kâğıdı. Amiloz. Genellikle havadan Amphoteric/Amphoteril Starchs. Kristal yapıda olmayıp. dolgu olarak kullanılan. Amorphous Regions. Şap lekeleri. Amilopektin. kaplaması isteğe göre kaldırılabilen. hamurda elyafın tutunumunu arttırır. hem de yağı seven sıcaklık. Şekilsiz. havasını analitik cihazlarla sürekli olarak ölçme ve Amortization. Amylose. Güçlendirmek. Kâğıdın üretimi sırasında kullanılan kâğıt. (NH4) HSO4 Aluminum Resinate. Source Sampling). Hem suyu seven. hem suyu çeken bir kendiliğinden oluşmuş gürültü seviyesi. Ortam. (Bakınız. Etrafımızı kuşatan çevre. Mevcut koşullar altındaki özelliğidir. Amberlit kâğıdı. Nişasta molekülünün glukan zinciri bulunduran parçası. Alum) Amorphous Cellulose. Paper) Ammonium Bisulfite. Katyonik ve anyonik grupları bünyesinde bulunduran nişastalar. Ortam gürültü seviyesi. tutkalıyla. (Benzer. varlıklar için tespit edilen aşınma payı. dizilmiş alanlar. Çevre basıncı. kullanılan ve hamurda tam çözünmediği için. Dayanıklılığı ve sağlayan bir madde. Mühimmat. Çevre kâğıtlarında kullanılan dolgu maddeleri. uzun ömürlü olması nedeniyle mühimmat sarımında Alum Spots. Amorf silikatlar. (1) Amonyum bisülfatlı selüloz likörü. Glikoz polimeri. (2) Amonyum tabanlı. kâğıtta gözle Amorphous. şapın reaksiyonu sonucu oluşan çökelti. düzensiz ve kontrol edilememiş. Bir Depreciation) ekipman veya ölçümleme için temel alınacak basınç Amphiphilic. Ambient Conditions. Çevresel örnek. Amylopectin. 14 . Mühimmat kâğıdı. bileşikler. Ammonia Base. Kimyasal dayanım arttırıcı olarak hamura ilave edilir. grubunu bünyesinde barındıran bileşikler. Ömrü net olarak bilinen sonuçları değerlendirme. (Benzer. Kâğıt çeken. selüloz. Amphipathic Molecule. Alunite. Proje basımında pigmenti ile kaplanmış kâğıt. Özellikle gazete Ambient Air Monitoring. Aminler.

Anaerobic (Biological) Treatment. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Tutturmak. aralarında oluşan açı. Metodik olarak bir bütünü parçalarına veya kuşe tutkalının kâğıtta elyafları bağlayan kuvvetten ayırıp birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran cihazlara büyük olması durumunda yolunma yaşanmaması için temas verilen ortak isim. Hidroklorik asit ve hidroflorik asitle temas açısı. metan. Baskıda. Analizör. İki çizgi veya düzlemin kesişmesiyle aralarında Anaerobic Process. Açı ile ölçülen. metan gazı ve karbon dioksite dönüştüren reaktör sistemi. Ankraj cıvataları. son derece düşük kül oranına sahiptirler. Kâğıt makinesi Kaymak taşı. Susuz alçı taşı. Makine veya ekipmanı zemine sabitlemede kullanılan Angle valve. Contact) Anchor Pin. oksijensiz veya makine salonundaki hava hareketlerinin hızını ortamda bakterilerle. Ankraj pimi. Kâğıdın gren Process) yönünü/suyolunu dikkate alarak kesme. Oluklu mukavva kutularda. Angle Cut. Havbe içindeki arıtma. bağlantı parçaları. özellikle zarf üretiminde uygulanan kesim tekniği. Yüksek filtreleme Angle of Contact. Kapalı tohumlular. kâğıdın makine yönü Anaerobic Reactor System. 15 . (Eş anlamlı. tohumları. açısının küçük tutulması hedeflenir. Kalsiyum sülfat. Atık su içindeki organik maddeleri. Sarma açısı. Açısal.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Anaerobic Biological Treatment. Analiz. Angle Analysis. Çıkış açısı. Oksijensiz gibi. Açılı kesim. pamuk Anaerobic Digester. tohum kesesinde gelişen bitkiler. araştırması. dışında kesilerek işlenmesi. karbon dioksit ve hidrojen ölçmeye yarayan alet. Anemometre. Şeker kamışı. Anaerobik çürütücü. Angle of Wrap. Eğimi arttırılan bir düzlemde. eğik zeminde kayma açısı. zemine tutturmak. Angular. yardımcı ekipmanları. Oksijensiz süreç. analizlerinde kullanılan filtre kâğıtları. Hamur kasası cetvel Diğerleri “Brookite” ve “Rutile” dir. Anatase. Makine veya sonucu açı ile ölçülen hareket miktarı. Angle Hair. Anilin. Mürekkep tutkalının Analyzer. Alabaster. (Bakınız. Angle of Outflow. teması sırasında. betona gömülü montaj Anhydrate. Açılı kesme. (Bakınız. ağzından çıkan hamur jetinin. Boya ve ilaç yapımında kullanılan organik bir bileşik. Anchor Bolts. Ancillary Equipment. Anaerobic Angle Cutting. (Eş anlamlı. Su mermeri. Anhydrite) plakası. Angle. Genellikle dönme hareketi Anchor Plate. Rüzgâr ölçer. Anaerobik biyolojik Anemometer. Beton dübeli. Ankraj saplamaları. cismin kaymaya başladığı açı. Ankraj plakası. (1) Kurutma özellikleri yanında son derece küçük parçaları tutma keçelerinin veya safihanın silindir veya valsle yaptıkları özelliğindeki kâğıtlar. (Bakınız. Ekipmanları hazırlanan bir Angle of Slide. Temas açısı. Sistemli bir yöntem kullanarak sorun Cut). Kayma açısı. Oksijensiz ortamda oluşan açı. Köşe vanası. Aniline. Açı. Angle of sabitleme. Taban plakası. Yardımcı ekipman. sülfüre dönüştürerek suyun arıtılması işlemi. Matbaalarda. Kâğıdın makine yönünde ve Bir seri reaksiyonla atık su içindeki organik maddeleri makine eninde benzer özellikler göstermemesi nedeniyle. elek yüzü ile yaptığı açı. Melek tüyü. Anchor. Sole Plate) Anhydrite. Anaerobik reaktör sistemi. Laboratuvar kopardığı ince iplikçikler. Sarma açısı. mürekkebin kâğıttan Analytical Filter Paper. (2) Kâğıtla herhangi bir uygulama valsinin yıkandıklarından. Ankrajlama. çürütücü. Makineyi kaide üzerine cıvatalarla silindir yüzeyiyle yaptığı sarma açısı. organik maddeleri çürütme süreci. Analitik filtre kâğıdı. Elek veya keçenin vals veya Anchoring. ekipmanın üzerine sabitlendiği. Sabitlemek. Angiosperms. Anataz.

Çağrı yapmak amacıyla Animal Sized Paper. Animal Tub Sized Paper. Anyonik nişasta. kemiği. Announcements. Akışkan ve sistemdeki anyonik polimerleri nötürleştirecek kimyasal çabuk kurular. Hayvan parşömeni. Annual Ring. Yöne bağımlı olma. Daha sonraları. su sisteminin kapalılığına bağlı olarak miktarı Animal Parchement. yapımında kullanılan buğday ve pirinç sapları gibi. Anyonik ihtiyaç. ve iyi bilineni tuzla rejenere edilen su yumuşatma Annual Vegetable Fiber. Yıllık faaliyet raporu. yıllık Anionic. işlenmiş deri. Anion Exchance Resins. Yılsonunda şirket yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt. çökelme önleyici maddeler. Kâğıt kalitesini arttırarak. kullanım kolaylığı terim. miktarı. Parşömen. Beyaz su derinliklerde olduğu için temiz baskı elde edilir. Annex. Anyonik gruplar kaplama ünitesi. Yıllık bitki elyafı. derinlikte gözenekler bulunan merdane. Fatura edilen yıllık işlenmiş kâğıt. El hazırlanmış ve kendi cinsinden zarfı olan özel matbaa yapımı kâğıtların dayanım özelliklerini değiştirmek için. hayvanlardan elde Annual Crop Fibers. Altın yaldız işlemede (tezhip) kullanmaktadır. Davetiye kartları. Anizotropi. yapan makine. Hayvan tutkalıyla yapılmış kâğıt. kâğıttan yapılan benzerlerine Anisotropy. Yıllık halka. Bir dokümanın eki. Benzenden de elde edilir. krom veya seramikle Anionic Starch. Baskı için anilin boyaların Anionic Direct Dyes. Ek. Suda çözünen ve mürekkeple temas ederken. Anodik koruma. Bu baskıda birbirine temas eden iki valsten biri sağlayan ve en çok kullanılan boya türü. Anyonik talep. sodyum tuzları. Baskıda kullanılırlar. Kâğıt reçinesidir. tutkal türleri. kâğıt hamuruna veya kâğıt yüzeyine. (Bakınız. Anilin boyalar. Saman elyafı. azo boyaların mürekkep mumlu kâğıda aktarılır. Ağaç kesitinde Gözenekli boncuk taneleri şeklinde ve boşluklarında görülen ve her yıl bir yenisi oluşan dairesel büyüme iyonları yakalama özelliği olan reçineler grubu. Tramlı merdane kullanarak hassas kaplama tarafından emilerek çökelme temayülünü azaltan maddeler. En yaygın çizgileri. Yaş halkası. metalden yapılmış. Yıllık net satış tutarı. değişen. bitkilerden elde edilen selüloz. de parşömen denilmiştir. Anyonik atık. uygulama valsi ile alınan sülfo gruplarını bünyesinde barındıran. Anyonik dağıtıcılar. üzerinde lazerle oyulmuş eşit nişastalar. makinenin çalıştırılmasına Anilox Roll. yazı yazmak için kullanılan maddeler. Anyonik maddeler. Anilin baskı. İyon değiştirici reçineler. Negatif elektrikle yüklü iyon parçacığı. Çok hassas Anionic Trash. satış toplamı. Anyonik doğrudan boyalar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aniline Dyes. Hayvan tutkalıyla (Jelatin) Annual Report. edilen tutkalların uygulanması yoluyla üretilmiş veya Annual Net Sales. Cation) gösterir rapor. Hayvan tutkalı. Kömürün damıtılmasıyla elde Anionic Demand. Negatif yüklü modifiye kaplı. Tutkal olarak Jelatin kullanılmaktadır. sisteminde. Isotropic) Animal Size. Hayvanın kanı. Tramlı merdaneli Anionic Dispersants. Katodik korumanın yeterli olmadığı bazik veya asidik ortamlarda uygulanan ve 16 . Hazne merdanesinden aldığı yardımcı olan. yönetiminin düzenlediği ve şirketin o yılki durumunu Anion. Anilox Coater. Aniline Printing. Anodic Protection. Tramlı merdane. Anyon. ürünleri. Bir edilen katran boyaları. mürekkebi baskı silindirine aktaran. Kâğıt kullanıldığı dönemlerde Fleksografik baskı için kullanılan hamurunu boyamada kullanılan. Genellikle kontratlarda jelatini gibi kısımlarından elde edilen ve kâğıtta kullanılan sona eklenen doküman/dokümanlar. Aniloks kaplama. anyonik oligomerler veya polimerler gibi zararlı Hayvan derisinden yapılan. (Zıt anlamlı. Anyonik. Negatif yüklü iyon.

üstüne sarıldığı metalleri çürümeye karşı Kâğıtların birbirlerine veya başka bir cisme yapışmasını koruyan kâğıtlar. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü. Klor karşıtı. Halojenlerle birlikte Antacid Manila Paper. Yataklarda sürtünmeyi azaltan Amerika’daki standartları belirlemek ve geliştirmekle her tür oluşum/yapı. gerilimini azaltarak köpük oluşumunu önleyen maddeler. düşük vakumlu kasa. Anthraquinone (AQ). Antioksidan karton. Antik perdahlı. kalenderlenmemiş keçe izleriyle kaplı. kayıtların kasten değiştirilmesini önlemek amacıyla ANPA (American Newpaper Publishers Assosiation). Kalenderlenmemiş kaba görünümlü kapak yapımında Anti-Counterfeighting Packaging. Safety Papers). Antik kapak kâğıdı. beyaz Antioxidant Board. mantarlarda ve böceklerde bulunmaktadır. Filigranlı. Emici kasa. kuşe çözeltisine katılan maddelere verilen genel Antique. ve özellikli kâğıtlar kullanılarak yapılan ambalajlama. Kâğıt üzerindeki edilerek/elektrikle yüklenerek pasifleştirilir. Esparto selülozundan yapılma kâğıtlar. türü kimyasallar. Bunlara kâğıt dışı. Bir yüzü düzgün ve parlak. Kurutma görünümlü ve bazı kitaplarda özel olarak kullanılan keçe izi keçesinin arkasına konulan ve keçenin safihadan kolayca verilmiş kâğıt. Kalenderlenmemiş kaba Antichlor. Pas önleyici kâğıt. Doğal ve kaba Antiblow Box. Yazı üzerinde paslanma potansiyeli. bir yöntem. Antique Finish. Alkali pişirmede. (Bakınız. Antik perdahlı kâğıt. Bloklaşmayı önleyen maddeler. Antimuan oksit. Doğada bazı insan sağlığına zararsızdır. gofrajlı ve görüntüsü. Sürtünmesiz. ad. Yüzeyi yumurta kabuğu gibi pürüzlü. Ters üfleme kasası. Asitsiz Manila kâğıdı. Antifoaming Agent. Güvenlikli ambalaj. Teknik alanlarda Antifriction. Antideflection Roll. Sıvının yüzey ANSI (American National Standards Institute). Antique Book Paper. Yüksek hızlarda ve geniş Antique Glazed Paper. Köpük kesici madde. Antirust Paper. Antrakinin. Güvenlikli kâğıt. Hipoklorit kâğıt hamurunda yok eden sodyum sülfat/sülfit Antique Cover Paper. Serbest kloru veya görünümlü Bristol kâğıdı. Kitaplara antik görünüm vermek için kullanılan özellikli kâğıtlar. kullanılan kâğıt. (Bakınız. Antik desenli. Sebze ve liköre katılan. Antimony Oxide. Kâğıt yüzeyinin Anti-Counterfeighting Paper. Alizarin gibi sentetik kullanılan karton. Antique Bristol. Antiklor.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ korozyonu önlemeyi amaçlayan koruma yöntemi. gofrajlı Antique Eggshell Paper. telafi etmek amacıyla kullanılan valsler. Metalin Antifalsification Paper. Yüzen vals. Antik kitap kâğıdı. üretilmiş kâğıtlar. Filigranlı. kaba ve doğal Kalpazanlığa/korsanlığa karşı kâğıtlar. Önceleri elekteki paralel Swimming Roll) çizgileri yüzeyine geçmiş olan kâğıtları belirtmek 17 . edilebilir. Amerikan Gazete Yayımcıları Birliği’nin kısaltılmışı. Elektrik kullanıldığında alev geciktirici kâğıt üretilmektedir. karton kutu yapımında arttıran kinin türü boyar madde. Ambalaj kâğıdı olarak Antiblocking Agents. önleyen. Bu kartonlarda kullanılan kimyasallar boyaların yapımında da kullanılmaktadır. dâhildir. lignin alımını hızlandıran ve enerji verimi meyvelerin raf ömrünü uzatmak için. Boyaya izolasyonunda kullanılan ve Manila bitkisinden elde edilen karıştırıldığında daha az pigmentle daha koyu renkler elde selülozla yapılan bir kâğıt. elektronik etiketleme ve hologramlar da kalenderlenmemiş kâğıt. diğer makine eninde. Güvenlikli kâğıtlar. Kalpazanlığa/korsanlığa karşı ambalaj. Antik. Antique Laid. Antik Bristol. Antik yumurta kabuğu kâğıt. görevli resmi kuruluş. ayrılmasını sağlayan. metal ters yönde polarize tahrifat yapılması önlenmiş kâğıt. kullanıldığında. kalenderlerde oluşan istem dışı sapmaları yüzü antik görünümlü kâğıt.

Fan pompası ile hamur kasası cetvel ağzı APA (American Pulpwood Assosiation). elektrik yükü oluşturmayan zımpara kâğıtları. Kitap veya doküman sonuna eklenen katkı maddesi katılmış. Tutkal preste veya basımdaki gibi. Antitarnish Tissues. Antipas kâğıt. 1993 den sonra AFI ve API Antique Paper. Intrinsic Thickness) hatta baskı sırasında diğer kâğıtları beraberinde çekmesini Apparent Viscosity. Görünen önlemek için kullanılan maddeler. Antitarnish Paper). Apparent Specific Volume. Uygulanabilir. bıçak kesimine uygun altlık. iki valsli sistemlerde. Uygulama valsi. Hamuruna anti statik Appendix. Matlaştırmaz kâğıt. bulundurmaz. Bir amaca veya hedefe uygun özelliktedir ve bünyesinde kükürt bileşiklerini hareket. Zahiri kalınlık. İletkenliğinin yüksek olması nedeniyle sürtünme sonucu Kâğıdın birim ağırlığının. birleşerek AF&PA (American Forest and Paper Assosiation) adını almıştır. Matlaştırmaz pelür. Aradaki hava boşlukları da ölçüme dâhildir. sonraları kaba keçe izli kâğıtlara verilen API. Uygulama. Tezgâh. Antistatic Paper. Görünüş. Amerikan arasındaki bölüm. Görünen özgün hacim. adacıklar oluşturduğundan. Ek. verilmesi. Anti statik zımpara kâğıdı. ESD Paper). destek valsi denir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ amacındayken. Antique Finish). malzemeyi paslanmaktan koruyan kâğıt. kelimesidir. Görünür yığın yoğunluğu. Amerikan Kâğıt Enstitüsü. (gr/cm3) Ölçülen kalitesini hem koku. İçine sarılan metal Üreticileri Birliği). anlamlı.). yüksek iletkenlikliği olan kâğıt. yığınının hacmi ve ağırlığı baz alınarak hesaplanan kâğıt Antislime Agent. Görünür kalınlık. Kâğıt yoğunluğu. Apparent Thickness. (Amerikan Orman ve Kâğıt Anti Rust Paper. yaklaşım bölgesi. Üzerinde. Bu amaçla bakterileri yok etmede kullanılan bulunan kâğıt yoğunluğu. Matlaştırmaz karton. (Bakınız. Şlaym önleyici madde. Antitarnish Board. Altlık. kesafetin hamur kasasına uygun hale getirilmesi 18 . Applicable. hem de safihada delikler yaratarak kaba kâğıt kalınlığı (µm) ve gramajı (g/m2) baz alınarak bozarlar. ölçülen hacmi. Appearance. Metal para. Apple and Pear Wraps. Sehpa. gümüş. Bir fikrin veya projenin kurşunlu cam eşyaları sarmak ve kararmalarını önlemek gerçekleştirilebilir olması. için kullanılan bir kâğıt. Pas önleyici Elma. kimyasalların hamura Selülozcular Birliği. Anti statik kâğıt. (cm3/gr) Antistatic Abrasive Paper. (Eş tablolar gibi açıklayıcı ekler. 1993 den önce var olan (American Paper Instıtute) genel isim. Yaklaşım bölgesi. Dış görünüş. olarak kullanılır. Kâğıdın Yüzey kabalığı nedeniyle gerçeğinden daha büyük ölçülen elektriklenmesini ve bu nedenle toz gibi başka cisimleri kalınlık. limon gibi meyveleri korumak için. Antistatic Agents. kâğıt Apparent Density. Görünür yoğunluk. Makine veya karton kesimi yapılan. Anti statik katkı maddeleri. olarak kullanılan ince pelür kâğıtları. sargılık karton (Bakınız. kalıpla kâğıt Approach Flow (A. Yapımında bazen bakır bileşikleri inhibitör Applicator Roll. armut. Antitarnish Paper. özelliklerinin tamamı. fabrikalarında. Bu kelimenin zıt anlamlısı Bulk kimyasallara verilen ortak isim. Kâğıdın dış görünüş elektrostatik şarjları üzerinde biriktirmeyen kaplama türleri. Görünen viskozite. yapışkanlık. Anti statik kaplama. Genel amacı. Reometrelerle ölçülerek hesaplanan vizkozite. Aktarma merdanesi. Antistatic Coating. Genellikle nötür Apparent Bulk Density. yayan vals. Elma ve armut sarma kâğıdı. Anvil. Kâğıt pH değerinde üretilirler. İlave. Bunun için kâğıt hamuru nötür Application. su devrelerinin kapatılması sonucu ortamda üreyen bakteriler.F. İkinci valse. karşı vals (Backing Roll) veya ambalaj amaçlı üretilen pelür kâğıdı. Metalleri kâğıt yüzeyine tutkalı veya mürekkebi düzgün bir dağılımla matlaşmaya karşı korumak için kullanılan. düşük gramajlı. Örs. (Bakınız. İletkenliği yüksek.

Bobinaj kâğıdı. Aquatone Printing. Akuaton basım. Aqua Blue/Green. onu tamamlamayan Aquaeous Process. hakeme/mahkemeye başvurma. projenin veya kaplama. Sulu ortam. Apron Board) monosakkarid. Kristal haldeki kalsiyum karbonat. Su ortamı. Kayısı kâğıdı. Aquarelle Board. Sulu çözücüler. Arabinoz. Sulu ekstreler. pH değeri 7 nin Armature Paper. Yongaların yonga silosunda oluşturan yerler. kâğıtlar. temizleme. (Bakınız. Semerkant’ta bulunan. kullanılan ortam. A Printing. eklentiler. Fırçalı yüzey perdahı. Fordriniye eleklerde. Aksesuar. mürekkep giderme gibi sulu ortamda yapılan süreçler. Bu tür ortamlarda selüloz kâğıdı. Aragonit. Su yeşili. Yuvarlak elekli makinelerde Arab Paper. yüzeyine mürekkep sürerek. fabrikasının bir bölgesinin sorumluluğunu üstlenen kişi. ) ebat kâğıtlardan Aqueous Solvents. Kartonun fırçalı jelatin kaplama yapılarak. Alan sorumlusu. beş karbonlu uzanan alt dudağı. Çözücü olarak su birine yapılan baskı. Sulu asidik bileşikler. işlemi. türlerinden. Sulandırılmış alkali. baskı yapma Archival Paper. Aqueous Extracts. Sulandırılmış kostik. Apron levhası. Yıkama. Bakır yüzeyi kazıyarak. (Eş anlamlı. işin istenilen özelliklere uygun olduğunu onaylama. Su mavisi. Su ve sulak durumlarda. Aragonite. (Bakınız Insulation Paper). Arbitration. Apron. A2 . hızlı kuruyan maddelerle yapılan Approval. fotoğrafın döner bir valse 180 derece sarılarak yapılan perdahlama transfer edildiği bir ofset baskı tekniği. Basım sonrası vernik verilmesidir. Hakemlik. Elektrik motorlarının ve trafoların sarımında bozuşmaya uğrar. Çinko plaka üzerine Area Brushing. Eklenti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve düzgün safiha yaratacak şekilde hamurun eleğe Aqueous Coating. Arşiv kâğıdı. A baskı. Aqueous Acidic Compounds. hamur Arabinose. Apricot Paper. 19 . Xylan ve mannan odun yarı kasası cetvel ağzının elek üzerine göğüs valsine doğru selülozlarının hidroliziyle ortaya çıkan. Bir makinenin ana elde edilmiş ve suyu alınmamış ekstreler. baskı kalıbı Bridging) hazırlayıp. Aqueous Alkali. Nötür özellikli. Presbant. Su bazlı kaplama. Çözücü olarak su kullanılan Area Responsible Person. Yüksek kapatma gücü ve opaklık nedeniyle kuşe solmaya ve su nedeniyle ebat değiştirmeye karşı dayanıklı hamurunda kullanılır. Aqueous. Sulu. Aquatint. Köprü oluşturma. Açık yeşil-mavi. su bazlı. hidroksit çözeltisi. Sulu süreçler. bobin teliyle metal gövde arasında izolasyonu sağlayan kâğıt. Arap kâğıdı. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. Kabul onayı. Kâğıt ortam. Apple and Pears Aqueous Sodium Hydroxide Solution. Onay. Suluboya kartonu.. Sulu sodyum Wraps). kullanılan ve sac oyuklara yatırılan. (Bakınız. Bitkilerden sıkılarak Appurtenance. Mahkeme kontrata uymayan Aquatic Environment. Bakır baskı. fonksiyonlarına etki etmeyen. paçavra kullanılan. Bir tür. yerine kullanılan. Yangın gibi konularda belirlenen alanda işin sorumluluğunu Sulandırılmış haldeki asidik bileşikler. Bir ürünün. alanlardan oluşan bitki ve hayvanlar için yaşam ortamı Arching. üstlenen kişi. gravür baskısı benzeri baskı tekniği. Apron. Apron Board. Kayıtların uzun süre tekniği. A serisi (A1. serleştirilen zeminle. tekne içindeki statik basıncı arttırmaya yarayan selülozundan nişasta tutkalıyla yapılan ilk yazı kâğıdı seperatör levha. Göğüslük. Sulandırılmış. dayanması için özel olarak üretilmiş kâğıtlar. İzolasyon üzerinde olan sulu çözeltiler.

Taban kâğıdı Collotype Printing. kâğıdı. Rock Paper. Asbeste benzer bir madde olan getirilmiş. Türkiye’deki ticari adı Atermit’tir. Suni parşömen. Resim kâğıdı. Asbestli zar kâğıdı. Benzen ve Art Parchment. reaktiftir. parşömen görünümlü kâğıt. Asbestos Diaphgram Paper. tutkallanan ve diploma türü belgelerin basımında kullanılan. Asbest. Eyafsı özellikleri olan magnezyum silikat Artists Illustration Board. Yapımında pamuğun veya benzeri bir yıllık bitkilerin Articulating Paper. Chrysolite) kalem resim yapmak üzere üretilmiş. Renkli ve özel membran. ve kartonlar. Asbestos. Baskı yüzeyi olarak jelatinle kaplanmış Asbestos Electrical Insulation Paper. Dişçi kâğıdı. özel bir Bristol kâğıdı. çoğunlukla pamuk selülozu harmanıyla yüksek kalitede ofset baskı ile sanat kitapları basımı. Deri artıklarının ASA Sizing (Alkenyl Succinic Anhydride). Art Printing Paper. selüloz ve bazı polimerlerin karışımıyla yağ geçirmez hale Asbestine. Tual kartonu. veya iç kapağı. Asbestten yapılma keçe. Sanatsal baskı kâğıdı. Arsenical Paper. dekoratif kâğıtlar. Methanol Process). yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. kullanılmaktaydı. Dekoratif kapak kâğıdı. pamuk kökenli selülozdan yapılan kullanılan zehirli kâğıt. Asbestos Cement Board. Üzerinde kara kristalleri. türü maddelerle kaplanmış. mum kullanıldığı parşömenler. karakalem ve sulu boya çalışmalara uygun. Sanat parşömeni. Yüksek kaliteli kâğıda. Salpa. (Bakınız: Art parchment). Uzun asbest liflerinden yapılan ve membran/zar desenlerle tasarlanmış. Bitkisel resim karonu. Art. Poster kartonu. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aromatic Compounds. Sanatsal kapak kâğıdı. Antrakinin ve metanol Artificial Parchment. Amyantlı yalıtkan metal veya camın kullanıldığı baskı tekniği. (Bakınız. kaliteli kâğıtlardan yapılmış zarf. laminasyonla Art Paper. parşömen. Desenli zarf. Art Board. Asbestsi. yapılırlar. Suni deri. tutkallama. olarak kullanılan kâğıt. Bir veya iki yüzü birden önceleri havbelerde yalıtkan maddesi olarak kaplamalıdır. İmalat süreçleri üreticiye ASAM Process (Alkalie Sulfite-Anthraquinone and göre değişmektedir. ASA öğütülmesiyle ve selüloz ilavesiyle yapılan kâğıtlar. dişçilerin diş izlerini görmek Art Vellum. Örnek. AKD ye göre daha kullanılarak üretilen kâğıtlar. son derece kaliteli kuşelenmiş (C2S) kâğıtlar Davetiye ve tebrik kartlarında kapak olarak kullanılan Art Vegetable Parchment. Asbestli elektrik yalıtkan kâğıdı. Amyant Art Lined Envelope. Board). Artists Papers and Boards. Halen kaynakçılar kaynak sonrası sert metallerin soğuyup çatlamasını önlemek 20 . Resim kartonu. Düşük gramajlı kitap kapağı için kullandığı kâğıt. Selüloz dışı maddeler kullanılarak yapılan iç tutkallama. Agalit de denir. Sanat resimlerinin basımında kullanılan sert karton. Böcek kapanı olarak gramajı yüksek. Yaş dayanımı arttırmak için hamurda ASA Artificial Paper. üzerinde sanat faaliyetlerinin yapıldığı kâğıtlar Art Printing. alkali selüloz üretim süreci. (Bakınız. Art Board) Art Poster Board. Sanatsal baskı. Zehirli olmayan. Yangın battaniyesi. Asbest keçe. Daha ressamların kullandığı kâğıtlar. yüzeye sahip. Reprodüksiyon kartonu. Asbestos Felt. Isıl dirençleri vardır. Resim kartonu. Her iki yüzü de Art Cover. ASAM süreci. Tual kâğıdı. Çok yüksek oranda tolüen gibi kokulu bileşikler. Asbestli beton levha. (Eş anlamlı. Aromatik bileşikler. Suni çiçek Magnezyum silikat. (Bakınız. Artificial Leather Paper. Öğütülmüş kimyasal kullanılan. Çok düzgün bir elektriksel ve mekanik dayanımını arttırılmış kâğıt levha. Ressamların kullandığı. Artists Illustration Asbestos Lumber). Arsenik kâğıdı. Suni kâğıt. Sanat parşömeni. Genellikle patentli ürünlerdir.) olarak asbest kâğıdı kullanılmak suretiyle. Arto Printing.

Acid Insoluble. ambalaj türü. Asfalt çözeltisi. Bunlar arasında kalsit gibi dolgu maddeleri. Kâğıdın su geçirimini önlemek için Asbestos Waterproofing Felt. Asfalt. Kâğıt üzerine kaplanan çeşitli laminasyonlarla Asphalt Papers. su ve kil As-built Projects. 21 . inşaatlarda duvar kaplaması olarak Davetiyelerde kullanılmaktadır. arttırıcı çeşitli tutkallar kullanılmaktadır. Ash. Asbestli çatı levhası. (Tetrapak kâğıtlar gibi). Aseptik ambalaj. Asimetrik katlama. Asphalt Emulsion. Asbest kâğıdı. Külsüz. Külsüz. Ashless Paper. Kraft kâğıtların iç tutkallamasında çizilen ve uygulama sonrasını gösteren asıl projenin kullanılan özel bir karışım. Düşük gramajlarda. Fotokopi kâğıtlarında emdirilmiş su geçirmez asbest levha. istenmeyen kablo türü döşeme altı malzemelerini korumak hamur sistemindeki toplam küle oranı. Asbest elyafların Ash Coloured. Asbest ve olarak tam ortadan katlanmadığı katlama türü. Bitümlü karton. Asbestos Roll Board. iki Kraft kâğıdının Buzdolabı dışında. Kâğıdın yanmasından sonra kalan inorganik Asphalt Sheating Paper. Asphalt Felt). Ash. Asphalt Slaters Felts. Asbestli kondüit. Analitik filtre kâğıtları gibi. İçinde selüloz Asbestos Paper. Asbest levha. Bir yüzü kille için kullanılan. (ISO 2144) asbestle yapılan levhalar. bulunmaktadır. muamelesi sonucu geriye çözünmeden kalan kül. Aspiratör deliği. Ashless) Asbestos Millboard. çeşitli gramajlardaki karton geriye kül bırakmayan bazı kâğıt türleri. Asitte çözünmeyen kül. Kâğıtta. Kâğıt 900 ˚C de yakıldıktan Asbestos Fiber. kullanılan levhalar. (Bakınız. yandıklarında kullanılarak asbestten üretilen. Uygulama projesi. Asfalt. kökenli dolgu maddelerinin elyafa tutunum durumunu Asbestos Roofing Felt. Asphalt Felt). kaplanan ve gravür yapımında veya flekso baskıda Asphalting Paper. Kâğıtta tutunan külün. kalan külün ağırlığının. levhalar. Mukavemet çözünebilen yabancı maddeleri aktarmayan kâğıtlar. (Bakınız. artıklar. Asphalt. Bitümlü kâğıt. selüloz Gazete kâğıtlarının ziftle doyurulmasından elde edilen ziftli üretiminden kalma tuzlar ve inorganik kimyasallar kâğıt. Asbestos Slaters Felt. Asphalt Laminated Paper. (Eş anlamlı. kullanıldığı kâğıda benzer bir üretim süreci vardır. Aseptik türde karton. Asbest duvar levhası. Ash Free. hidroklorik asitle aspiratör montaj boşluğu. kimyasallara direnç sağlamak için. mineral için üretilmiş küçük çaplı (3-5 mm) asbest borular. Kâğıdın simetrik Asbestos Wallboard. güncellenerek revize edilmiş hali. ana kütleye göre yüzde Asbestos Lumber. Montaj sonrası karışımı halinde. kullanılan bir kâğıt türü. Basınç altında çimento ve olarak oranı. Kül. Ashless Filter Paper. Asbest karton. Kül tutunumu. Bitümlü çatı kaplama kâğıdı. Bitümlü kâğıtlar. Külsüz kâğıt. Steril ambalaj. dışı maddeler olmadığından süzme sırasında süzülen sıvıya asbestten üretilen elektrik yalıtkan kâğıtları. Makine salonuna konulan yanmasından sonra kalan külün. Zift belirlemek için testler yapılmaktadır. Suya ve Aseptic Packaging. Asbest elyaf. Çatılarda su geçirimsizliği Aseptic Grade Board. Ash Content. Asfalt emdirilmiş üretilir. zift emdirilmiş karton. sonra. yiyeceklerin saklama ömrünü uzatan arasına asfalt sürülerek yapıştırılmış çok katlı kâğıt. (Bakınız. Zift. Asfalt lamine kâğıt. Asbestli çatı kaplaması. Kâğıdın Aspirator Hole. Assymetrical Fold. Dolgu malzemeleri de Ashless. Asphalt Felt. Külsüz filtre kâğıdı. Kül Miktarı. Asbestos Roofing kullanılan emprenye maddesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ için battaniye olarak kullanırlar. kâğıtların ortak adı. tutunum sayesinde kâğıt yüzey düzgünlüğü artar. Kül renginde. çimento ile yapılmış. Isıdan etkilenmesi Ash Retention. Yerini Betopan® almıştır. Felt).

özellikle Atomizer. (2) Açıklaması yapılabilir. Havanın içindeki çalışanları tehlike veya hataya karşı uyarmak için verilen nem nedeniyle kâğıdın kıvrılması. standartları geliştirip yayınlayan kuruluş. zehirli gazlar. yöntemdir. oranlarını ölçme. altındaki kullanılan pamuk kökenli özel bir kâğıt. kapasiteli temizleme elekleri. boya kıvamını arttırıcı maddeler. Kâğıt fabrikalarında yangın ve Kontratlarda kullanılan ve bir hakkın. Buhar şartlandırma vanası. yanıcı gazlar veya solvent 22 . ünitesi. Atmospheric Pressure. buhar basıncını düşürürken buhar sıcaklığını da kondensat Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve teknik ilavesiyle düşüren vana. (Bakınız. Atık bir suyun yönetmeliklerde belirtilen sınır spektrometresi. Atomik emilim kapasitesi. Attemperator. ancak jeolojik olarak koyulaştırıcı. sesli uyarı. içine konulan temiz su miktarı. analitik bir laboratuvar cihazı. konumda içindeki helezon ve elekle temizleme yapan küçük Authority. Atmosferik basınç. Assist Drive. Sindirme Atomic Absorption Spectrometry. belirlenmiş olan ölçütlere göre. Zayıflatma. yüksek kâğıtlar. bir basınç altında olmayan. Paralayıcı. Kâğıt makinesinde. Atomizer. Austenitic Stainless Steels. 316 gibi 300 serisi paslanmazlar. Özellikle ışık ve ses etkisi gibi dalga Koloidal bir çözeltide dağılmış bulunan yüzey-aktif şeklindeki fiziksel etkilerde meydana gelen azalma. aynı yükü paylaşan. Şiddetini süre Association Colloids. Atmosferik kıvrılma. Authorized Representative. çeşitli yörelerimizde bulunması muhtemel bir kil minerali. Attapulgite Clay. Öğütücü değirmen. Audible. buharları gibi zehirli patlayıcı özellikteki maddelerin Assignable. Atmospheric Peroxide Bleaching. Atmosfere açık Auditing. Bir şirket Atmospheric Testing. (1) Yetki.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Assets. etmeye yarayan. Etkisini azaltma. Atomizör. Assimilative Capacity. Sesli uyarı/alarm. sistematik bir taraftan selülozu bir taraftan peroksidi alan ağartma olarak inceleme. Bir örnek içindeki metal yoğunluğunu tayin değerlere ulaşması için. Varlıklar. Özümseme kapasitesi. Mürekkep renginde. Baskı kalitesi çok süzgeci sıyırarak. nikelden oluşan 304. standartları da bulunmaktadır. Bir cihazla havanın veya kurum adına yetkilendirilmiş kişi veya şirket. elekte ve preslerde. Miseller. Kulağın duyacağı frekans Atmospheric. tarafsız gözle. Bir pompayı karıştırıcı olarak kullanan. Yardımcı tahrik. (2) Yetkili kişi. Sesli. Asosiyatif selülozik silikat. içinde azaltma. (1) Devredilebilir. döküntüyü parçalayan makine altı pulperi. Kâğıtla ilgili Attrition Mill. içindeki. Atmosfere açık. sistemi. Atmosfer testi. Kıyıcı. motoruna yardımcı olan ve onun komutlarına uyan tahrik Mürekkep gibi kara olan. Atmosfer basıncı dışında ek aralıklarında olan ses. Mevcutlar. Kümelenmiş asıltılar. Attrition Type Repulper. Ülkemizde üretimi olmayan. Harita ve atlas yapımında İçindeki sıyırıcı bıçaklı pervanesi aracılığıyla. moleküllerin kümelenmesidir. Atlas kâğıdı. Yetkili temsilci. Suyu iten veya suyu seven parçalardan oluşan. Belirli bir işi veya sistemi daha önce peroksitli ağartma. Attenuation. Atmospheric Screen. Otorite. Püskürtücü. Bıçaklı döküntü pulperi. ana tahrik Atramentaceous/Atramentous. Mutlak basınç Düşük (%0. Duyulabilir. Helper Drive). Operatörleri ve Atmospheric Curl. bir ürünün veya patlamalara karşı korunma amacıyla kullanılan bir faaliyetin devredilebileceğini belirten terim. Atlas Paper.15) karbonlu ve % 16 nın üzerinde krom ve üzerine baskı yapan açık hava basıncı. Magnezyum alüminyum Associative Cellulosic Thickeners. Dikey Genellikle kâğıt fabrikalarının kullandığı tür çeliklerdir. Östenitik paslanmaz çelik. oksijen. Audible Alarm. Denetim. Atapulgit kili. Atmosfere açık temizleyici. Buhar hatlarında ASTM (American Society for Testing and Materials).

kopyası olan ve genellikle elle doldurulan formları Autonomous Maintenance. Yararlanılabilirlik oranı. Auto Tire Wrap. Borate Autocaustisizing). Mean) Matematikte bir Automatic Wire Guide Roll. (Bakınız. Havbe fanları gibi kâğıt makinesi yardımcı Automatic Control. Otomobil kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Autochrome Printing Paper. kâğıdın bağlanabilmesine oranı. Üretime hazır bir kâğıt makinesinin sistemi. renkli baskıya olanak tanıyan bir baskı kâğıdı. Çözünür selüloz üretiminin Autotype Paper. Otomobillerin Axial Fan. bölünmesiyle elde edilen sayı. Yararlanma sistemi. bölümüyle bulunan oran. Kullanılabilirlik. Otomatik cetvel ağzı. Form kâğıdı. (Bakınız. Automatic Packaging System. veya bir ekipmanın. Eksenel. Eleğin yanlara dizi sayının toplamlarının dizideki eleman sayısına kaçmasını önleyen vals. Unavailability). veya keçeyi ekseninden kaçırmamak için pnömatik olarak Auto Slice. Oto lastiği sargı kâğıdı. Ortalama. Eksen. Otomatik olarak devrenin nedeniyle tam olarak kullanılamaz. kopya özelliği olan kâğıtlar. buna Available Chlorine. özellikleri taşıyan. Fiili üretimde kalınan sürenin. Kroma kâğıt/karton. Oto lastiği sargı kâğıdı. Kâğıt makinesinde. uygun altyapısı olan sistemlerin yaptığı işler bütünü. Kütükleri yonga makinesine sevk eden otomatik ortalama boy uzunluğunu belirten ve bir örneklemeyle sistem. Yardımcı ekipman. kendinden ile yapılan selüloz parçalama işlemi. verilen yazılım mantığına göre Axial. Birden fazla Automobile Tire Wrap. Automobile Board. Dönme ekseni. Average. bazen gofrajlı. belirlenmiş bir mantığa uygun olarak hareket eden. Beyazlatmada asit uygulamasıyla bağ yapan klor. Otomatik anahtar. Regüle valsi. Bir sistemin yapma müsaadesi verildiği süre içinde. Otohidroliz. sistemi. açılması veya enerjinin kesilmesi. Automobile Tire Wrap). kaynaklar olduğu sürece ve üretim Automatic Switch. Kullanılabilir klor. olan fan. Automobile Tire Roll. Otomatik kütük besleme Average Fiber Lngth. 23 . Sürekli form kâğıdı. Auto/Manual Control. ayarlayan sevk valsi. Automation. Autographic Register Paper. Otomatik şerit verme Availability Ratio. Regüle valsi. İşletme üretmede kullanılan. Hem Auxiliary Equipment. (Eş anlamlı. (Bakınız. ağır gramajlı bir karton türü. Automobile Board). ve kullandığı mantığı. Kendi konumunu eleği tekniği. Operatörün elle yaptığı işlemleri Axis. Çok nüshalı şirket içi formlarda kullanılan. ince gramajlı baskı kâğıtları. Yağlama otomatik hem de el ile kontrol seçeneği olan sistem. Bağımsız bakım. Otomatik paketleme Availability. Autohydrolysis. operatörlerinin bazı bakım işlerini üstlendikleri bakım Auto Guide Roll. Otomasyon. Ortalama elyaf uzunluğu. ünitesi. Aksiyel fan. Bant türü otomatik olarak çalışan ambalajlama Yararlanma imkânı. Kendinden kopyalı ilk aşamalarında ham maddeye verilen buhar veya sıcak su kâğıt. Oto lastiği sargı kâğıdı. (Bakınız. Otomatik/el kontrolü. Automatic Tail Feeding System. Serbest klor. üretime ayrılan süreye yarayan şerit verme sistemi. Daha önce ekipmanları. bulunan elyaf uzunluğu. Bir dönüş ekseni üzerinde bulunan ve ayni otomatik olarak yapan sistem. Pompalarda ve aspiratörlerde içinde panellerde ve döşemelerde üstü kaplanarak kullanılan bir merkez etrafına yerleşmiş açık tip kanatları kullanılan. Yararlanılabilirlik. Su geçirimsiz bir kâğıt türü. Otomatik açma. Üretime ayrılan süre kesintiler Automatic Trip. fiili üretimde otomatikte çalışması için konulmuş çalıştırma anahtarı. bulunduğu toplam süre. Otomatik kontrol. Autocaustisizing. Çok Automobile Panel Board. Elyafların sistemi. Automatic Wood Charging.

Dönme eksenine paralel. Azure Laid. Pompalarda da pompa fanına doğru olan hidrolik itme kuvveti. Petrolden üretilen bir grup boya veya pigment. Dönme eksenine paralel. Eksene paralel itme kuvveti. Azure Wove. Boru eksenine paralel akış. Axial Load. Aşağıdan yukarıya doğru hamuru hareket ettiren karıştırıcı tipi. Axial Flow Mixer. Eksenel itme. Gök mavisi. Açık mavi çizgisiz yazı kâğıdı. Azoic Dye Stuff. Azure.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Axial Flow. Öğütme sırasında bıçaklara ve mile gelen eksenel itme kuvveti. Su bazlı boyar maddeler. Eksenel kuvvet. Açık mavi çizgili yazı kâğıdı. Axial Thrust. Eksenel akış. Eksenel yük. Akdeniz mavisi. Azo. Eksenel akışlı karıştırıcı. itme veya çekme kuvveti. Axial Force. itme veya çekme şeklindeki yük. Açık mavi. Azur. Türbülans yaratmayan akış türü. Azo. Azo boyar maddeler. 24 .

Alt layner (tabaka). Teslim süresi gecikmiş sipariş. tanım. silindirlerine göre daha küçük çaplı ve kurutma grubunun Back Lining. Çeşitli nedenlerle yapılamamış. Ayna ve resimlerin arkasına B. dayanıklı türler olan Kraft. Cam veya kurutma bölümünden sonra gelen mal sarıcı. bakır ve Antimuan yüzeyde kullanılan layner kâğıt.F. (Eş anlamlı. Sırt geçirme. bölünmesiyle elde edilen değer. makinesi gibi bölümler topluluğu. Babit yataklama. Uygulama valsinin B(X). (1) Çizim kâğıtlarında. Back Bone. Baby Press. edilmektedir. beyaz layner veya Baby Drier. kraftlayner. Samanlı defter kâğıdı. Kâğıt makinesinde Back Mount Mash Paper. Back Mark. Birikmiş işler. Patlama faktörü oranı.) oluşan çeşitli izler. Sırt kartonu. Diğer kâğıtları Patlama mukavemetinin (g/cm²). Baskıda mürekkebin B kaba. fakat sırada bekleyen işler. Kâğıt veya kartonlarda ISO 216 tarafından veya sıyırıcı bıçağın karşındaki destek valsi. bobin seramik cephe mozaiklerinin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. Makine sonu. Oluklu mukavvalarda. Eski sipariş. Back End. (2) Tam ağartılmamış odun yeterli miktarda gelmemesi nedeniyle düzensiz mürekkep selülozundan üretilen kâğıtlarda. (2) Bu kraftlayner kâğıtlar. Sırt bezi. BB iki kat daha kaba. (Eş anlamlı. Geri püskürtme suyu.) kâğıtlar elde Backing Wire. Diğer kurutma dubleks kuşe kâğıtlar kullanılmaktadır. Geçmiş. Backing Away From Fountain. Ratio. Karşı vals. (1) Yaş kâğıdın kurumaya bırakıldığı Back Cover. Book Back Liner). B. zeminde. kâğıt yüzeyinin kabalık derecesi. Top Wire) Babbitt Bearing. sağlayan eğimli rampa. Ders kitapları üretiminde. konulan gramajı yüksek ve kaba karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Flow. Mozaik taban kâğıdı. A(X) Backing Up. Oluklu mukavvalarda. (Bakınız. Backing. Backing Board. alt Çeşitli oranlarda kurşun. (Bakınız. krepli veya gofrajlı. Ciltlerde düğümlerin açılmaması ilk silindiri. Cilt sırtı. Hollender dövücüde elyafları için kullanılan basınçlı su. yüksek gramajlı. Silindir karton makinelerinde Back Lining Paper. eşit olarak bölünerek B serisi diğer (B1. B0 ölçüsündeki kâğıt her seferinde tam ortadan arka yüzüne de baskı uygulama. tambur bıçaklarıyla arasına alarak onların öğütülmesini Back Order. Arka kapak. Üst/ön ise daha düzgün yüzüne denir.. (Eş anlamlı. elementlerinden bir kaçının alaşımı ile yapılmış yataklama ortadaki dalgalı kısım için fluting kâğıt ve üstte daha malzemesi. B Background. Destek valsi. Sırt. Taban kâğıdı. ikinci sınıfı ifade eden akışı. Samanlı kâğıt.B. Lead Dryer) için sırta yapıştırılan kâğıt veya bez bant. Sırt kâğıdı. kâğıt gramajına (g/m²) güçlendirmek için. Eğimli rampa. yerle veya askıdaysa iple temas eden yüzeyinde Reverse Cover. Kaymalı bir yatak türü. Arka plan. Önyüzü basılmış bir kâğıdın ve C(X)). (Eş anlamlı. kitapların sırtında veya arka kapaklarında kullanılması için Back. (1) Matbaada kâğıdın pürüzlü olan üretilen. ifade üretimde kâğıdın elekle temas ettiği ve elek izlerinin Backlog. Tıkanıklığı açmak Back Fall. Uzun elekli makinelerde üst elek. Geri akış. Cildin arka kapağı. Backoff Water. Spine). Arkaya basma. kullanılan ön silindir. (2) Elek izi.. Back Liner. Note Paper. imitasyon yüzüne denir. Küçük kurutma silindiri. Backing Roll. Makine arkası. Backing Paper. Sırt kâğıdı. Üst elek. bulunduğu taraf için kullanılır. (Burst Factor Ratio). Arka/Alt. 25 . kalay. Yerine getirilmemiş sipariş. Sırt izi. B2. belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Ciltlemede sırt geçirme. arkalarına destek olarak konulan kâğıt. Bebek pres. B. B serisi kâğıt ölçüleri Ek 2 de verilmiştir.

Hurda kâğıttan üretilen bir Back Side. veya benzer ekipmanın montaj durumu. Bakteriler tarafından üretilmiş nanoselüloz. katta kullanılan geri dönüşümlü hamur. Kâğıt makinesinde kurutmadan sonraki kısıtlayan cisim. Mill Splice). Geri tepme basıncı. üretim Side. Gevşek. Şeker kamışından geri döndürülen depolanmış su. Kâğıt veya plastik maddelerden yapılan verilerek yapılan filtre temizliği. Bacterial Count. Bakteri seviyesi. kâğıtlar. (1) Arka taraf. akışı düzenleyen. (Eş anlamlı. Bacon Paper. içinde saptırma bölmeleri veya plakaları bulunan yapılan basım. kâğıdın elek tarafına gelen yüzü. Arkalı önlü. (3) sırasında oluşan ve baskıda kesiklik yaratan ek yeri İki yüzlü kâğıtlarda. Drive Side. arttırmaktadır. Çürük buharla çalışan Bacterial Celulose. Bu bozukluğu. Arıtmada temizlenerek Bagasse. Bakteri. verilen ortak ad. Şekeri alınmış kamış maddeleriyle su geçirimi azaltılmış. ortada kalacak şekilde monte edilen iki kâğıt makinesinin Baffle Board. topaklanmayı önleyen. Front Side). Bakteriler tarafından buharlaştırıcı. Kâğıt çalışma performansını etkilediği için ölçümü yapılan bakteri fabrikalarında egzoz buharı kurutma kısmında kullanılarak miktarı. Baskıda bir önceki rengin Baffles.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Pressure. Bombeli. Çalışma bakteri ve organizmaların sayısı. düzgün saramama 26 . Çift katlı Fordriniye elekli makinelerde alt Bactericides. Karşı basınçlı türbin. (Bakınız. (2) Kâğıtta eleğe temas eden taraf. şeker alındıktan sonra geriye kalan elyaflı posa. Microbial Celulose ) almıştır. arka tarafa da Bad Core. Belirli bir örnekteki Back Pressure Turbine. Baggy. Bakteri selülozu. tahrik tarafı denilmektedir. (2) Sırt sırta. Akışın Bacteria. Tahrik tarafı. (1) Kâğıt fabrikasında kullanım amacıyla depolanan tüm sular. Bu durum türbin verimini Bacterial Nonocellulose. Bakteri sayısı. (Bakınız. (2) Geri dönmüş su. Selüloz lifleri daha uzundur. Back Tender. Akışı önleyen. ticari ürünleri paketlemede kullanılan torba ve çantalara Back Water. Türbin çürük buharıyla çalıştığı için bu adı ortamlarda gelişirler. kısma bakan operatör. yaşayan basit yaşam türleri. sakinleştirici parçalar. et ürünlerinin sarıldığı küspesinden elde edilen selüloz. yüzde elek izleri görülebilmektedir. Saptırma plakası. Ayni salona tahrik tarafları havalandırıcı. Kasap kâğıdı. Şeker kamışı küspesi. Badami Paper. Kâğıt fabrikalarında döngülü sularda yarattığı geriye doğru iten basınç kuvveti. Dalgakıran parçalar. Bölmeli aeratör. Geri dönüşümlü su. Parafin gibi kaplama Bagasse Fiber. Bakteriyel nanoselüloz. Backtrap Mottle. Bozuk mihver boru. Bakteri öldürücüler. Back Pressure Evaporator. Kuşe boyalarında. Tender Bad Splice. Backs. anında buharın tamamını kullanmadığı için egzozundan Bacteria Level. Arıtılmış su. Kâğıt bobinlerinde açma sırasında görülen. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar buharlaştırıcılarından önce kullanılan bir tür ön bulunmamaktadır. Potlu. Back Washing. Badami kâğıdı. kondensata dönüştürülür. Baffle. Karşı basınç. Çanta. (Bakınız. makine basınçlı çürük buhar çıkaran buhar türbinleri. ön tarafa salon tarafı veya operatör tarafı. Üstüvane. Selüloz fabrikalarında likör oluşturulmuş selüloz. Çöl tipi buharlaştırıcı. Poturlu. Hamur kasası içinde kullanılan. Kâğıt makinesinde Hindistan kâğıdı. (1) Kâğıdın her iki yüzüne de amacıyla. Bagas selülozu. Bagas. Türbülansı önlemek Back to Back. Kâğıt bobinlerde. döner ahşap parça. Ters yıkama. Akışa dik yerleşmiş akışı blankete temasıyla kendini yenileyen baskı hatası. Harelenme. Bozuk ek yeri. Bölme. Depo suyu. Perde. Machine Tender? Baffle Aerator. Temizlik amacıyla tersten su Bag. Torba. Tabanlık.

Balya. Balon kâğıdı. uzun bozukluğu nedeniyle oluşan potluk. Baggy Paper. Ağırlığı ölçen alet. Üretimde kaliper bozukluğu veya bobin sarım kaçıklığın mm olarak değeri ile bir saniyedeki dönüş sorunları nedeniyle kalite bozukluğunu ifade etmektedir. (Benzer Bakers Wrap. Hurda kâğıdı presleyerek eşitliği dengeleyen karşı değer. denk. (1) Bilanço. Aktif ve pasiften kısımdan Baling Plant. Torbalık layner kâğıt. Balyalı selüloz. yüzeyi kuşe kaplı kâğıtlar. Kâğıt çanta üretiminde hidrolik pres. Üzerine bilanço yazılıp duvara asılması Balloon Paper. Elektrik süpürgelerinde Bale. Kutu içi torba. Değer küçüldükçe balansın kalitesi artar. Bale Press. Bale Conveyor. Böylece. Hurda kâğıt işleme tesisi. G değeri ile düzensiz ve salgılı açılması nedeniyle. Kesilen balya Terazi. Reçine emdirilmiş levha balya kantarı. kullanılan. Balya teli. Bale Weigher) selülozdan yapılan ve makine izi veya filigran uygulanmış Bale Wire. Bombeli bobin. yağlı bir kâğıttan yapılır. Dış kutu ise kartondandır. kâğıt. Fırıncı kâğıdı. Balya tellerini kesen kurutulması. Çimento torbaları gibi ayaklarındaki yük sensörleri (Load Cell) ile oluşturulan ve torbaların yapımında kullanılan. (2) Çok katmanlı reçine emdirilmiş kâğıt. tahıllar ve dayanıklı paletli taşıyıcı. selüloz veya hurda kâğıdın hidrolik kullanılan. Balya yapma. Pulpere balya taşıyan. Balya konveyörü. Balya kâğıdı. Balya kantarı. bu tür bobinlere gösterilir. Balya tartma sistemi. balya haline getirme. ambalajlama yöntemi. (2) Torbalı baca filtreleri. 27 . (1) Kâğıt torba filtre. Liners). öz Ball Bearing. beyaz anlamlı. (4) Kalıntı. Bale Weigher. Balyalama ünitesi. (3) Denge. Balans kalite derecesi. Aritmetiksel dağılım tellerini yumak hale getirerek hacmini azaltan presli sistem. Titreşim açısından dengede olma. Balya teli kesicisi. Bilançonun aktifinde kuruluşun mevcut değerleri. Balyalı atık kâğıt. filtreler. Balya presi. Bag in Box. İki konsantrik bilezik içinde sermayesi bulunur. kesikli pulpere giren balya ağırlıklarını toplayarak ölçen Bakelite Paper. elyaflı bir ağaç. (Bakınız. sayısının çarpılmasıyla elde edilir. çok dayanıklı Kraft kâğıdı. bilançonun aktif ve pasif dönen bilyalardan oluşan metal bir yataklama elemanı. kâğıttan yapılan torba preste sıkıştırılmasıyla oluşan balya. Gevşek kâğıt. Kâğıt yüzeyindeki kuşe tabakasının Bale Wire Cutter. Balansı bozuk kâğıt. Saman. kullanılan gözenekli bir kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tam ortada kaliper bozukluğu veya rutubet profili Bald Cypress. (1) Balans. pasif borçlarını ve öz selüloz balyalarını sarmak için üretilen ambalaj kâğıdı. Bataklık servisi. Sıcak balon yapımında için üretilmiş karton plaka. Bisküviler. Fırınlama. Selüloz veya hurda kâğıt balyalarını özel kâğıtlar. Balyalık kâğıt. Bir kuruluşun belirli bir Baling Paper. Genellikle konveyör Bag Paper. oluşur. Balya yapmak için kullanılan Bag Liners. ikili Baled Pulp. (2) Bale Wire Wrapper. Fabrika içinde hurda kâğıtların balyalandığı bölüm. Fazla kalın olmayan. Bakalit kâğıdı. Eksenel verilen ad. Torbalık kâğıt. sermayesini gösteren tablodur. İç ambalaj genellikle daha ince ve Baled Waste Paper. anlamında dengede/dengeli olma. bağlamada kullanılan tel. Genellikle tarihteki ekonomik varlıklarını. Bobin açılırken kâğıdın alınamayan balansızlığı gösteren değer. alacakları ve varsa zararı bulunur. Bakiye. Balance Sheet. (örneğin bir valste veya şaftta) Baggy Roll. Bale Weighing System. Balyalı rulman. Bir Baling. hava geçirgenliği yüksek. sütler gibi gıdaların paketlemesinde kullanılan. alınmış döner bir parçada. döner bıçaklı ekipman. Rutubet profili veya kaliperi Balance Quality Grade. Balya teli sarıcısı. Selüloz üretilebilen. Balyalama. Baking. tarafları daima birbirlerini eşitler. Bag House. Pasif tarafında ise. Balance.

Balston 1733 de kurulmuş bir kâğıt firmasıdır. Ucu kancalı keçeyi eklemede vardır. Barkod. Tapa. Küresel vana. Kâğıt içinde selülozdan gelen. Bambu. Baryum sarısı olarak da adlandırılır. Kabuk soyma. Dut ve çalı türü çabuk Band Mill. Bambu saplarından kullanılır. Açma daha düşük gramajlı. bulunmaz. Selüloz fabrikalarında. Hızar makinesi. Kanada köknarı. Balston’s Paper. Bono ve çek kâğıdına göre tam kapalıdan tam açığa gelebilen akış kesme vanası. Barcode. Bant konveyör. şeridinde. dayanıklı ve uzun ömürlü. Firma çizim Barium Carbonate. Kabuk soyma tromeli. Bank Book. Kanada balsamı. Banka kâğıdı. Band Stock. Elbise korumak için üretilmiş Bark Cloth. Hesap hareketlerinin kütüklerin kabuğunu soymak için kullanılan makine. Afrika’da ekvator hurç kâğıdı. keçelerinin eklenmesinde kullanılan iğne türü. Banka hisse senedi. Banknote Paper. kapama elemanının ortası delik bir küre olması nedeniyle Bank Stock. Bankaların bastığı bono. Lastik taşıma bantlı maddesi olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada beyaz pigment olarak Bamboo Pulp. Baryum sülfat. Doksan derece hareket ederek Bank Paper. Barker/Debarker. özel Barking Drum. korumak için yapılan ambalajlama tekniği. Barium Chromate. buhar kazanı. Selüloz üretiminde süreç Banking Book. Bobinin yan yüzlerini güderi türü bir kumaş. V-port (= V yarıklı) veya Segmented (= kullanılan kâğıt. gofraja sunta fabrikalarında. “Tapa” adıyla da anılmaktadır. Asya’da yetişen ve elyaflarından kâğıt olan açık sarı bir renk. 28 . Banding. kaynatıp. Dış tabaka cansızdır ve selüloz Bantlama. Taşıyıcı özelliği yoktur. Banka hesap cüzdanı. Barium Sulfate. Kâğıtta kaplama ve dolgu Band Conveyor. Yonga değirmeni. Para kâğıdı. Şerit testere. elektronik ürün kodlama sistemi. Banka kâğıdı. Banknote or Currency Paper. yapılan. iç ve dış kabuk olmak üzere iki tabaka çemberlerle bobinlerin sarılması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ball Valve. Keçe iğnesi. fakat aynı kalitedeki kâğıtlar. Çelik veya plastik şerit Ağaçların en dışında. Bobini yapışkan bantla sarıp. Kabuk soyucu. döverek elde edilen keçe veya Banding. (2) Ağaç kabuğu renginde. Kuşe kaplamada kâğıtları ve filtre kâğıtları üretmiştir ve 1955 de beyaz pigment olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. hisse senedi ve kıymetli evrakların basıldığı özel Bark Steam Boiler. Selüloz üretiminde kaynak olarak kullanılan bir ağaç. parçalı) gibi küre kesitiyle oynayarak yapılmış çeşitleri Barbed Needle. Balston kâğıdı. saz türü bir bitki. korumaya alma. kabukları yakarak buhar elde edilen uygun kâğıtlar. Barking. güvenlik korumalı kâğıtlar. Bark Specs. Selüloz ve kâğıtlar. kapanmıştır. gözle görülebilen ağaç kabuğu kalıntıları. çek. devam eder. üretilebilmektedir. (1) Çemberleme. korumaya alınması. Kabuk lekesi. kimyasal yöntemle elde edilen selüloz. Kalıcı Bamboo. Hurç kâğıdı. Yüksek kaliteli. Baryum sarısı. sürgün veren ağaçların iç kabuklarından kâğıt Band Saw. Hisse senedi yapımında bu adı almıştır. Kabuk (buhar) kazanı. (1) Ağaç kabuğu. Baryum kromat. Para basımında kullanılan dayanıklı ve pamuk selülozundan yapılan. Bir çizim kâğıdı türü. Kurutma ve pres Balsam Fir. (2) halinde bulunan tabaka. İki kenarı kapatma. Kabuk kumaşı. bir ağacın kabuğunu. konveyör. kullanılan. Bambu selülozu. çubuklardan oluşan. işlendiği hesap cüzdanı. parçalamadan bütün olarak soyduktan sonra. Banka muhasebe defteri. Bark. Pelesenk. Banka kayıtlarının kütüklerin kabuklarını soyarak başlar ve yongalamayla tutulduğu defter. Optik algılayıcılarla okunabilen. ipsiz dikiş yapabilen bir iğne. Baryum karbonat.

Elek üzerinde Basement. Overflow. Baskıda veya Fixe). Barring Gear. Barita kâğıdı. Krom Alum. kat olarak kullanılan kâğıt. kullanılır. Barytes ve Blanc Base Material. Siyah bir tur döndürerek elle kâğıdı beslemeye yarayan motorlu likör yoğunlaştırıcılarında vakum altında çalışan bir bölüm. Üzeri kaplanacak Nakliyecilerin kullandığı. Kayıt cihazı kâğıdı. bunlardan bazılarıdır. (Bakınız. Santrifüj temizleyicilerde kabul gören Barrier Paper. “Blanc Fixe” olarak da adlandırılan basınç. Dalgalanma büyüklüğü. fotoğraf baskı kâğıtları. sodyum. Base. Bariyer maddesi. Bartel arabası. Barometric Pressure. sırasıyla Potash Alum. Baryta Paper. Alüminyum Kraft kâğıdı. Büyük parçacıkların Base Liner. Base Board. sülfatın çeşitli türde çift tuzları vardır. Mürekkepli kayıt cihazlarında kullanılmaktadır. Işığa hassas baryum sülfat Barometric Legs. Atmosfer tarafından bir cismin birim alanına yapılan baryum sülfat. Soda Barrier Coat. Potasyum. Barring. Barometric Drop Legs. Barrier Material. maddeler (2) Taban. Bariyer. Barring Amplitude. Baz alum. Fiziksel eleme türlerinden biri. Geçirimsiz kâğıt. borular. pH değeri 7 nin üzerinde olan alkali Barrel Liner. Astar. Barometric Drop Legs) bileşiği ile kaplı. Oluklu kutularda alt geçemeyeceği elekle eleme. Kâğıt üzerinde dalgalı veya periyodik Vakum kasalarından su seperatörlerine kadar uzanan görülen bozukluklar. Dalgalanma. fakat daha büyük çaplı kâğıt varilleri yapmak üzere üretilen Base Alum. Geçirimsizlik özellikleri. Bobini tek tarafından. Fıçı layner kâğıdı. basınç olarak da adlandırılır. Bunlar kaliperdeki soyulmasından sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan bozulma işaretidir. Su. mihver boru tekniği ile yapılan kâğıt. Baryum sülfat (Bakınız. 29 . Atık kabuk. Ana akış. Kâğıt makinesinin veya kalender sonrasında. ağaç kabukları. Kalıcı beyazlık sağlayan bir Kuşeleme kuvvete Barometrik basınç denilmektedir ve atmosferik pigmenti. Makine altı katı. Bobin makinesinde tamponu Barometric Condenser. uzun tutulmaktadır. Kâğıdın su. Geçirimsiz madde. Dalgalar. Barrier. Takograf kâğıdı. Varil kâğıdı. Bars. yağ gibi maddelerin kâğıda geçmesini krom ve amonyum tuzları ve sülfürik asit ile birlikte olanı önleyen maddeler. Barometrik basınç. Çark dişlisi. Kâğıdın baskılı Alum (Şap). Kâğıtta tutkalın veya boyanın elyafa tutunması için arkadan görünmesini engelleyen kaplama. Taban kartonu. kaplama veya laminasyon astar kartonu. Yüzeyine kaplama. (1) Baz. Alt layner. Dalga Barograph Paper. Astar malzemesi. malzemeleri. Kaliper dalgasının en tepe değeri ile en düşük Bir tarafı parafinle kaplı. Taban kâğıdı. mihver koyamayacağı ve seperatörden suyu ememeyeceği kadar boru içine bir mil sokarak taşıyan patentli bir araç. Kuşelemede kullanılan zemin malzemesi. Base Flow. Bunlar. Atmosferik Baryte. Underflow. Accept) Barrier Separation. Amonyum Alum. (Bakınız. Zemin kat. değeri arasındaki fark. buhar. Baryum sülfat. salınımların getirdiği makine oturduğu katın altında bulunan kat. çok ince ve opak bir kâğıt. yağ veya gaz geçirimini veya dekoratif yüz geçirmeyle yeni bir yüz kazandırılacak önlemek için kullanılan. Alüminyum sülfat. Barometrik yoğuşturucu. Kaliper dalgalanması. Boru mesafesi vakumun yer çekimine karşı Bartel Truck. Acid Alum) olmayan tarafına uygulanan ve opaklığı arttırarak yazının dur. Barrier Properties. düzenek. büyüklüğü. Elekle eleme. Taban kâğıdı. Kuşeleme Tecrit maddesi. Barium Sulfate. Geçirimsiz kaplama. Selüloz fabrikalarında kütüklerin enine görülen bant şeklindeki dalgalar. Taban malzemesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bark Waste. Barometrik vakum ayakları. temizleyicinin üstünden alınan hamur.

kenevir. Batch System. Basic Engineering. Çok katmanlı kâğıtlarda. Batch Cooking). Standart ölçülerde olmayan kâğıt için. Detail Engineering). Doldur boşalt tarzı süreçler. En uygun mevcut üzerindeki yaş temizlik kâğıdı. sağlanan en düşük çalışma hızı. Baz ağırlık. Partiler halinde boyama. Sak. Basic Dye.T. Doldur boşalt üretim. Fişeklerde barutun arka yöntemi. Söğüt. (Bakınız. Base Paper. (Eş anlamlı. suda çözünmeden pigment halinde dağılan. Baz kâğıt formasyonu. mühendislik çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış Batch Pulping. (Eş anlamlı. İç kabuk. Kesikli pişirici. Kesikli Pulperlemede. Sürekli olmayan Base Stock. üzere kesilmiş kâğıtlar. (1) Taban kâğıdı. Basic Dye) Batch Cooking. Kütle hamuru. Taban hamuru. Makine altı kapatması. Baz hız. Detaylı üretim süreçleri. mümkün olmayan bir boyama tekniği. (Paer Base Wad) Fişek kağıdı. Ölçü dışı. Pulperin her temel prensipleri gösteren mühendislik çalışmaları. Standart kâğıt ölçüleri. pound/1000 ft2. beton içinde bırakılan montaj plakası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Basement Enclosure. hamuru. Pulpere veya büteye boya konularak yapılan hamur boyama Base Wad. (Eş anlamlı. Söğüt. Basic Colour. Kesikli pişirme. (ISO 536). format tüfeklerinin fişeklerinin yapımında kullanılan fişek kağıdı. kontrol edilmesi tarafında bulunan kâğıt dolgu maddesi. Özellikle otantik el yapımı kâğıtlarda kullanılan selülozlar. Base Wad Paper. ebruli bir görünüş elde edilen boyama Basic Weigth. Taban plakası. Kesikli kontrol.A. Ürün haline getirilecek kâğıt. Sürekli olmayan. (Best Available Technology). Bazik boya. Çevreye uygunluk açısından en uygun olan Base Speed. ölçüsü. Batch Process. bitkilerin selüloz yapılan iç kabuğu. (2) Baz odunumsu bitkilerin iç kabuğundan elde edilen selüloz. Ana gövde üretim şekli. Metrik sistemde. Basis Mass) 30 . Base Plate. Renkli bir bazla. kullanılan tuvalet kâğıtları ve kâğıt havlular. İngiliz ve Amerikan tekniği. Daha sonra kuşe veya başka Bast Fibers. Makine B. Kesikli. (Bakınız. Basic Dye Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan. Akü üretiminde. Batik. parafinle kaplanarak. Genellikle matbaa artıklarından değerlendirilmek Sole Plate). Kesikli kontrol. Gramaj. Tam kapalı Bast. (Bakınız. elyafta tutunumu yüksek boyalar. teknoloji. Basis Weight. Sak selülozu. Avan mühendislik çalışmaları. dut. renksiz kuvvetli doldur boşalt usulü yapılan pişirme yöntemi. Selüloz üretiminde. Av Batch Control. kesikli olan Detayları olmayan ön mühendislik çalışmaları. Rutin bir işlevi. Beç. Basic Sizes. standartlarına göre. Kumaş veya kâğıdın bazı bölgelerinin kâğıdın cinsine göre standart hale gelmiş kâğıt ölçüleri. kesikli süreçlerde kullanılmaktadır. bir asidin karıştırılmasıyla oluşan tuzlar. kâğıdın bir Battery Board. kenevir. Batch Digester. Avan seferinde doldurularak elyafların açıldıktan sonra projeler ve ekipman listeleri bunlardan bazılarıdır. kullanılan ve asıl gramajı oluşturan hamur. Renk sapmalarına müsait. Temizlik amaçlı yaprak) libre (libre=pound=453 gr) olarak ağırlığı. alt katman olarak Batch Coloring. yonga ve likör Stuffs) karışımının reaksiyona girdiği reaktörler. Anilinden türetilmiş. Amerikan sisteminde plakaların arasına konulan seperatör kartonu. belirli ölçülerde bir top kâğıdın (500 Bathroom Tissues. jüt gibi bir yüz kaplama ürünüyle kaplanacak zemin kâğıdı. jüt gibi odunumsu havbelerde alt katta bulunan makine altı kapatması. Akü kartonu. Yapılacak baskı ve Batik. Kurusıkı kâğıdı. kurşun metrekaresinin ağırlığı. Beç boyama. Beç üretim sistemi. kâğıt. boşaltılması yöntemi. Tuvalet kâğıtları. Kâğıt bağlı iken kâğıt makinesinde teknoloji. Kesikli süreç. içinde yapıp tekrar başa dönen kontrol yöntemi. Base Sheet Forming. dut. Kâğıt makinesini monte etmek Bastard Size. Batch.

Günlük kullanımda yapıldığı günlerden kalma. (2) Kâğıdın elle öğütücüde iki aşamalı olarak yapılır. Dövücü katkıları. istiflendiklerinde ezilmeye karşı kutunun mukavemetini Beater Bar. Putrel. uygulanan kuvvete karşı Beater Adhesive. Sıkıştırma direnci testi. ezme ve öğütmeyi birlikte kapsar (Bakınız. Öğütücü. (2) Kiriş. Beater Dying. Rulman yatağı. Bir Betaer Knife. Hollenderin tahrik kısmı. Kenar katlama. (Benzer anlamlı bakınız. Beater Beaming Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Baume Hydrometer. açma. kullanılan. Bomemetre. Gerçekte elyaf açılımı pulperde. Kâğıda istenilen en iyi zamanlı gerçekleşir. Oysa gerçek dövme Beating Degree. dayanma direncinin ölçümü. Dövücüde boyanmış. BCT ( Best Conventional Pollutant Control Beater Colored. Burç. reçine gibi. Beherglas. Beater. denildiğine sıklıkla rastlanmaktadır. Hollender aksamı. Bu işlem Hollender dışında. Beater Sizing. Makinede şase olarak Beater Filling. işlemi. ortamda kalmasını ve yağlanmasını sağlayan yatak. Dövücüde boyama. (1) Dövme. (1) Işın. öğütebilme. Tutkalın hollenderde Beatability. adı. öğütücüde dolgu maddesi ekleme. Su veya hollendede eklenen boya. Bir tambur Bearings. ezme. Kâğıdın kenarını Beater Dye. Pulperde veya kullanılan ağırlık taşıyıcı destek elamanları. Öğütme derecesi. Nişasta. aşamasında hamurun boyanması. Beater Roll. Dövücü motoru. Beater Loading. Beater Loading) Beam. Masura kâğıdı. Sıvı yoğunluğu ölçen Beater Additive. Beater Bar) güçlüğü veya ağırlığı taşıyabilmek. Dövülme Technology). Elyaf açma. Beatabilty) ve hollenderlerde veya elde tahta tokmakla olduğu gibi eş Beating Rate. bıçakları. Rulmanın temiz bir pulperde veya öğütücüde hamura katılması. kenarda mukavemet/dayanıklılık sağlama. Dövücüde tutkallama. kutular üst üste hamura katılan iç tutkal. Öğütme hızı. Dövücü. (Bakınız. Dövücü tutkalı. Tahammül etmek. Pulperde veya Beaker. serbestlik 31 . Kâğıda istenilen hamura katılması mukavemeti verebilmek için selülozu açabilme ve Beater Tackle. Burada elyafın hem liflendirme ve öğütme işlemini birlikte yapma. Yapıştırılmış boş bir kutunun ad. hem de dövülerek öğütülmesi ayni anda selülozu işleme. liflendirme. Dövme çarkı. Dövme çarkı. Yatak. Döner parçaların dönüşteki üzerine yerleştirilmiş bıçaklardan oluşan ve hollenderlerde sürtünmelerini minimuma indiren yatak sistemlerinin genel kullanılan dövme valsi. öğütücü ve yapılmaktadır.(Eş anlamlı. Dolgu maddelerinin Bearing Housing. karşılıklı yüzeyleri arasında. samanı veya yıllık bitkileri bazen pulperlere veya öğütücülere tek başına “beater” selüloz üretimi için tokmakla ezmek için kullanılan tanım. Dövücüde dolgu ekleme. Hollenderde açılması. Pulper bütesi. Hamura rifaynerde/pulperde katlayarak. Dövücü boyası. özellikleri kazandıran öğütücü hızı. Loading) Bear. En iyi klasik kirlilik kontrol teknolojisi. Dayanmak. Hollender bıçağı. Elyaf açmak ve öğütmek için Beating. Bu özellikler. Kenar kıvırma. Best Available Technology) Beater Drive. Beading. Dövücüde yükleme. bardağı gibi kâğıt ürünlerde kullanılan bir teknik. (Bakınız. Beater Chest. alet. öğütücüde boya karıştırma. Öğütme. Öğütülebilme derecesi. Dövülme aşamasında. Katlanmak. Öğütücü bütesi. çarkı gibi teknesi dışındaki aksamı. Hollender türü ekipman. Bu direnç. öğütme ise pulper tarafından birlikte yapılmaktadır. Dövülebilme (özelliği). kâğıt kalitesini olumlu yönde etkileyecek ve dövülme BCT (Box Compression Test). aşamasında hamura katılan katkı maddelerine verilen ortak Kutu sıkıştırma testi. Hollender bıçağı. (Eş anlamlı: Beater Knife) belirler.

Selüloz kaynağı olarak Bench Storage. kalın karton. Eğim çapla ters Bells. Pilyaj yerlerinin kırılmadan kaç kez Selüloz fabrikalarında yongaları silodan alıp ön ısıtma katlanabileceğinin göstergesi. yıkanabilir filtre kâğıdı. gerilme Belt Filter Press. büküm yerlerinin dayanım kalitesini belirlemek yapıştırılarak uçları kapatılmış kauçuk bantlı konveyör. kasnaktan oluşan bir yapıyı döndürebilmek için kullanılan Bending Resistance (Flexural Stifness). Bellmer Bleacher. için kullanılan bir ölçü. Bükülmüş. (2) Sonsuz dönen baskı kayışlı makine. Katlama direnci. Kâğıdın mihver boruya yakın edilmesinde kullanılan. Bira bardakaltı kartonu. Kayış-kasnak sistemlerde. Katlama Belt Conveyor. Kontrplak türü patentli bir ürün. kayışlı tahrik sistemi. Bant filtre. Çark hızıyla değiştirilebildiğinden. Belt Press. beton karıştırıcı. Kayış gerginliği. Tek tahrikli kâğıt dizilmiş bıçaklardan biri. Pilyaj nedeniyle katlanarak oluşan mukavva kutu. (Pilyaj: Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan iz verme işlemidir. Değeri yüksek olan kullanılan bir ağaç türü. Santrifüj seperatör içine yerleştirilen. İki şafta monte edilmiş Bending Quality. Pilyaj makinesi. (Eş anlamlı. Coaster Board). kısımlarında görülen bükülmüş durumu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ derecesi. çalışma verimi açısından kaymayı önlemek için önemli olan Bedstead Paper. Bant konveyör. Benchmark. Bending ünitesine taşıyan konveyör. Çark yükü. Pilyajlı mukavva. Bant pres. Yataklık kâğıt. Kayın. çamurdan suyu ayırmak için kullanılan. Kabul görmüş kalite ölçüsü. Hareketin aktarılması kayışların Oluklu kutuların yüksekliği boyunca ezilmeye karşı direnci. Öğütme süresi. Kabarcık. Bekk düzgünlüğü. bıçağa gelen yük. Bira filtre kâğıdı. Quality) Belt Drive. Kâğıda yön değiştirten merdane veya vals. Bed Knife. Bira Bender. (Eş anlamlı: Belt Filter Beaver Board. Beech. Bir tür helezon gibi çalışır. Eğimin büyüklüğü kâğıdın esnekliğine katman arasında tutkallamayan bölgelerde oluşan hava bağlıdır. sürtünme kuvveti sayesinde olmaktadır. (1) Kırma makinesi. Bending Roller. çift elekli teksif Beating Time. Pilyajlı karton kutu. Roleler üzerinde dönen. Belt Tension. Döndürme valsi. Kıvrılma eğimi. Beer Mat Board. Bellmer ağartıcısı. Bending Boxes. İçinde ağartma Bending Chip. Kâğıdın kırılmadan bükülebileceği eğim. (2) Kırımlı bardaklarından süzülen suları emebilecek. Hamurdan veya mukavemeti gibi dayanım özellikleridir. Bir çark üzerine sırayla Belt Shifter. kutu. (Eş anlamlı. Bending Number. (Bakınız. ürünlerin raflarda etiketlenerek depolanması. Press).) Bekk Smoothness. İki orantılıdır (1/r). bira filtre Bend. Bekk cihazıyla ölçülen kâğıt yüzey düzgünlüğü. Mobilya ve yatakları kayışın gerginliği. uzun elyaftan yapılma. 32 . Kayış kaydırıcı. Kayın ağacı. İstenilen serbestlik eleği. Temel ölçü. Büklüm. Katlama kalitesi. Hurda harmandan yapılan işleminin yapıldığı ve helisel vidası bulunan boru şeklindeki ve pilyajlanarak kutu yapımında kullanılan karton. Basınçla Bending Curvature. ağartıcı kimyasallar enjekte edilen giriş delikleri bulunur. makinelerinde konik kasnaklar üzerinde bant türü kayışları ileri geri hareket ettirerek hız ayarı yapabilen kayış Bed Load. Bükülme eğimi. sarmak için kullanılan 49 gr/m2 olarak üretilen Kraft kâğıdı. Hollender bıçağı. Rafta depolama. istenilen öğütme yükü/kuvveti ayarlanabilir. (1) Elekli filtre presi. cepleri. Beer Filter Paper. Kayış tahrik sistemi. Hava cebi. kutularda. patlama mukavemeti. Katlama/Katlanma sayısı. Bubbles). Hollenderde elyaf öğütmek için kaydırma sistemi. derecesine erişmek için gereken öğütme süresi. kopma mukavemeti.

Emiciliği yüksek bir Beta Celulose. kullanarak. Bir Bevelled Gear Drive. B-Dalga. Bağlayıcı. Bir firmanın diğer kalınlığının ölçülmesi için kullanılan teknik. çözünebilen kısmı. Şamua kâğıt. Konik dişli nakliye sırasında nelerin. Selülozun alkali ortamda kâğıt. ve arkaya geçen sinyal azalır. (Bakınız. Bevelled Gear. Bills of Lading. Bakır-krom veya bakır-nikel patentli (1930) bir süreç. İncil kâğıdı. Bewoid değirmeni. oluklu mukavvalarda. daha homojen dağılmasını. Ayna mahruti tahrik. B dalga (ince dalga) olukluda. Bewoid sürecinde Bill Straps. Karton kutu. basılmış kâğıt. Dalga. Bewoid süreci. AFlute) 33 . kemik renkli. Beta ışınlarını tahtalarında fon olarak kullanılan kâğıt ve kartonlar.(Bakınız. yazmaya uygun. benzoat karıştırılarak üretilen ve asit oluşumunu önlediği Nonbibulous) için metal aksamın sarıldığı kâğıtlar. Beta selüloz. (Bakınız. Konik dişli. Kalın yazı. Senet.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bending Stiffness. A dalga. bir iç tutkal. Para deste kâğıdı. Bewoid tutkalı. kâğıdın gramajının yoğunluğunun ve Bills of Exchange. D dalga. ölçümü sağlanır. Bir kaynak ve bir alıcıdan oluşur. Bewoid prosesi. olduğunu gösterir belge. Bobine vurarak onun sarım miktar alkali ortamda kazein kullanarak iç tutkal reçinesinin gevşekliğini anlamak amacıyla kullanılan sopa. Yazar kasa kâğıdı. Baston. Beta radyografi. Hamuruna sodyum Bibulous. Bin Box. Kısaltılmış olarak “Bold” diye yapılma kutu. Benzoate Paper. Shipping Documents) Bewoid Mill. Asa. Para destelerini çevrelemek kullanılan ekipman. Billhead Paper). Bibulous Paper. E dalga ve K dalga türleri de vardır. kullanılır. Ticaret senedi. Kâğıtta dolgu maddesi olarak düşük gramajlı olmasına rağmen dayanıklı ve opak bir kullanılan doğal bir kil türü. Yonga depolamak için kullanılan altı konik kap. için. Satışta verilen ve ürünün fiyatını Beta Gage/Beta Gauge. Silo. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft kâğıdı türü. Fatura ve senet gibi elle yazı radyoaktif ölçü cihazı. İnce dalga. (Karşıtı. kâğıt. (Bakınız. laminasyonun olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını yapışmasını sağlayan maddeler. Antetli kâğıt. gibi. Binder. Isıl yazı yazma emer. Alfa selüloz tayininde kullanılır. belirlemek için kullanılan ve beta ışınları kullanan Billhead Paper.4 mm ve oluk sayısı 150 dir. Sopa. (Bakınız. Bu sayede lineer bir gramaj Bill Paper. Bewoid Process. Bir Billy Stick. Kâğıdın su emme özelliği. Kâğıtta nişasta tutkalı bu tanımlayan bir ifadedir. Kâğıdın gramajını gösteren ticari belge. Emici. Kaynakla alıcı arasına giren kâğıt. Kâğıdın gramajı arttıkça emilim oransal olarak artar özelliğine sahip kâğıtlar. yüksekliği 2. yapılacağını belirten belge. İrsaliye. kaplama maddelerinin tutunmasını. Bending Bible Paper. Fon kâğıdı. Çeki listesi. Katlanma sertliği. çift tabakalı metal ofset kalıbı. topaklanmamasını sağlayan Bimetal Plate. Fatura. Ayna mahruti dişli. Beta firmaya verdiği ve üzerinde yazılı tarihte ödemenin Gage). Bentonit. Kâğıtta elyafların bağlanmasını. Bentonite. Beta ölçer. ışınların bir kısmını Billing Machine Paper. Poster ve ilan Beta Radiography. Bill. Bewoid Size. Bewoid süreciyle üretilmiş Bin. Benzoatlı kâğıt. Resistance) İncil ve Kuran gibi kutsal kitapların basıldığı. Oluklu mukavva veya kartondan BF (Boldface). B-Flute. Kutsal kitap kâğıdı. Konşimento. ne kadar miktarda taşınmakta tahrik. Kurutma kâğıdı. oluk amaçla kullanılmaktadır. C dalga. Bill Poster Blanking Paper. Satış fişi. Bimetal kalıp.

Endüstriyel ve evsel Bio Based Adhesives. Atıkların içinde bulunan dengesiz durumdaki Biocide. Çürüme. Biyoetanol. Bağ yapma. Bağlayıcı benekleri. Biofuels. Atıkların içindeki organik maddelerin Kurumak suretiyle pigmentleri birbirine bağlayan uçucu bozunmaları sırasında ortaya çıkan yanıcı gazlar ve siyah madde. Biyolojik dönüşüm. Mikro organizmaların metal veya beton lekeler. Biological Control. Biyobozunur atık. evsel atıkların mikroorganizmalar tarafından dönüşüme Binding Paper. Biopulping. Lignocellulose). Ciltleme marjini. Biyokütle buhar kazanı. (Bakınız. Biomass. Beraberinde mikrop öldürücüler kullanılır. Biyosit. bakterilerle yapılan bir dizi işlemler. (2) Bağlama. Binder). (Eş anlamlı. Lignin türevi tutkallar. organizmaların oluşturduğu yanıcı maddeler. Binding Offset. Organizmalar yakıldığı buhar kazanı. Binding Agent. Biyoçözücüler. Biyoenerji. (Eş anlamlı. Biyolojik yonga parçalama. Biyolojik kontrol. Selüloz üretimi için kullanılan ağaçların ve arıtma ünitelerinin artıklarının Biodegradation. Hogged tarafından organik maddelerde gerçekleştirilen çürüme Fuel Boiler).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Binder Migration. Kâğıt fabrikalarında Selüloz üretiminde yongaların pişirme öncesi mantarlar yüzeylere tutunan biyofilm tabakalarını çözmede kullanılan tarafından parçalanması. Tutkal. Tutkalla veya Mikroorganizmaların yüzeye tutunarak film tabakası mekanik olarak elyafları birbirine bağlama. Cilt artığı. Bilinen alkol olmakla birlikte yakıt olarak Binder Specks. (Bakınız. Matbaalarda kitap kenarlarının fabrikalarında yüzeylerde birikintiye yol açan oluşum. bağlayıcısında bulunan kusur nedeniyle baskıda oluşan Biofilm. kapalı döngü nedeniyle oluşan biyolojik yaşam Biomass. Organik maddelerin bozunmaları oluşan bir kusur nedeniyle. oksijen ihtiyacı (BOİ). Yonga kazanı. Biorefining) kimyasallar. Bağlayıcı madde. Lignocellulose). ağaç kabukları. Bitki artıklarından elde edilen etil Binder’s Board. Binding Tape. Endüstriyel ve üzere bırakılan yazısız kısım. (Bakınız. bozulmaya uğrayan organik madde atıkları. Kâğıt Binder Waste. Biyokimyasal Biological Effluent Treatment. arıtımı. Deposits) Binding. Biyolojik öğütüm. karbon dioksit ve suya dönüşerek Biofuels. Biyofilm. Biyokütle. faaliyeti. karanlık ve dışarıdan ek oksijen alamayacağı bir Biological Wastewater Treatment. Mürekkebin kullanılmaktadır. Biyoyakıt. Biyolojik su arıtımı. Kâğıt üretimi organik maddelerin oksitlenmesi ve sindirilmesi için. likör. Biyobozunma. (1) Ciltleme. alkol. Biyolojik oksijen mikroorganizmaların atık sudaki organik maddeleri ihtiyacı (BOİ) ayrıştırmaları için gerekli oksijen miktarı. Biochemical Oxygen Demand (BOD). Çürüyebilir atık. bozulması. Biyolojik ortamda. Biodispersants. kâğıt yüzeyinin görünüşünün sırasında ortaya çıkan gazlardan elde edilen enerji. Bioethanol. Kaplamada noktalı görüntü. Ciltçi kartonu. atıklardan elde edilen yanıcı maddeler. Aerobik koşullarda Biological Oxygen Demand (BOD). Biomass Boiler. cilt yapma. Biyolojik yaşamı öldürücü. BOİ atık suyun 20°C lik. Bitki artıkları ve bitkisel şekillerini yok etmek için kullanılan kimyasal. Bağlayıcı göçü. Biyolojik atık su ortamda 5 gün süresinde tüketeceği oksijen miktarıdır. Biodegradable Waste. sırasında. Kaplama sırasında Bioenergy. kesiminden sonra ortaya çıkan kırpıntı kâğıtlar. Eş anlamlı. Bir kapak içinde fasikülleri dikerek Biofilm Formation. Cilt kartonu. yüzeylerde tutunarak oluşturduğu katman. (Eş anlamlı. Yapışkan (kâğıt) bant. Ciltlemede kullanılmak Biological Conversion. Mukavva. 34 . oluşturması. uğratılması. Biyofilm oluşumu. Yapışkan kâğıt bant. atıkların içindeki zararlıları yok etmek için başka biyolojik Lignin Based Adhesives) canlılar kullanılması.

siyah likörün soda Bi-Winder. yongaların yapı. Buna yanık pişirme de denir. Çiftkırılım. transferler gibi konuların üzerinde durulduğu araç veya Birefrigence. Black Liquor Evaporation. Black Photo Paper. Siyah çizgili kâğıt. neden olmaktadır. siyah çizgili kâğıtlar. üretiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış çok katlı kâğıt. karbonat gibi tuzları geri kazanmak için. kalsiyum sülfit (sodyum. İğne paketlemede kapaklık olarak da kullanılabilecek türde işlenmiş ve yüzeyi kullanılan. odunsuz kâğıt. İkili bobin sarma makinesi. Japonya’ya özgü bir yazı kâğıdı türü. Siyah malzemesi üretmek üzere yapılmış kâğıt. Gövdesi kara olduğu için Birch. (Bakınız. Ağır gramajlı Black Needle Paper. kâğıt içindeki rutubeti hapsederken. Tracing Paper). Ayni anda iki kazanında yakılması. lignin ve birtakım karbonhidratların gramajlı kaplanmış. girdiler. (Bakınız. Tooth). gözeneksiz 35 . Bisülfit hamur. Siyah-Beyaz fotoğraf kâğıdı. sonucu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Biosludge. Bitüm kaplama makinesi. siyah renkli. üretilen kâğıtlar. Bobin makinesinde kombine kesim sırasında ortaya çıkan dar ebatlı genellikle Black Cook. Yanıklaşma. Dar ebatlı ıskarta bobin. Testlayner gibi yaşken iki katlı olarak Black Ash. Kırılım çiftlemesi. Çizgili kâğıt. Bisülfat hamuru. Kayın selülozu. Siyah film kâğıdı. yüzeyine keçe tarafından safihaya yaşken verilmiş grenli Black Liquor. Biscuit. Siyah iğne kâğıdı. Çok düşük kimyasallar. türlerindendir. kâğıt türü. çıktılar. Nişasta granülleri üzerine düşen ışığın kırılarak Black Centered Board. Esmer pişirme. bobini birden saran makine. Baca kurumu. Bisülfit likörü Blackening. Yazı Bite. Multiply) Blackbody. Bir ışığın sistemlerin sembol hale getirilmişi. Sulphite Pulp) Black Line Paper. Diş izi. Kara kutu. kâğıt yüzeyinde opaklığın yer yer azalmasıyla meydana gelen renk değişimi. Kalendereleme kullanılarak. magnezyum sülfit) karışımı içinde havayı atmakta ve opaklığın azalmasına ve esmerleşmeye yongaların pişirilmesiyle elde edilen kimyasal hamur. kimyasallarla pişirilip yıkanmasından sonra geride kalan ve Bitokoshi. Siyah likör. Resim kâğıtlarının yazmada kullanılan. Bitüm kâğıdı. Esmerleşme. Black Liquor Evaporator. Kraft sürecinde. Siyah. (Benzer anlamlı. fotoğraf kâğıtları. Asfalt emdirilerek yalıtım Black Liquor Burning/Firing. Bisulfate Pulp. Kara cisim. karışımından oluşan esmer renkli sıvı. Siyah likör buharlaştırma. çıkan renk. Sülfitle odunun pişirilmesiyle ıskarta olarak geriye dönen bobin. (Bakınız. mükemmel bir ışık emici olarak görülen referans yüzey. Sert ağaç selülozu Black Box. Biplex. Bir zeminin tüm ışınları emdiği için ortaya Siyah likörü yakmak amacıyla suyunu uçurma. İskambil kâğıdı. İskambil ikiye ayrılması sonucu koyu bölgelerin oluşması. Biyolojik arıtma sırasında havuz Black and White Paper. Kükürt dioksit ve kalenderin ağır basıncı. Biocide). Işık emiciliği nedeniyle termal amaçlı da kullanılmaktadır. siyah renkli ve paslanmayı önleyici özellikte bir grenli kâğıtlardır. Needle Paper). matbu. bisülfat pişirme yöntemiyle elde edilen hamur. Bitumen. Dişli. esmer elyaf elde edilen süreç. sodyum sülfit ve sodyum Bitumen Coating Machine. reçine veya polyester ile kaplanarak kullanılan Biostat. Siyah likör buharlaştırıcısı. İçindekilerden çok. Kalenderin veya süper Bisulphite Pulp. Barita. Biyoçamur. Siyah likör yakma. girdiği kütle içinde ikiye ayrılarak iki farklı ışın meydana getirmesi. Black. Siyah albüm kâğıdı. (Eş anlamlı. likör içindeki lignini yakarak. (Bakınız. Birch Pulp. tabanına çöken çamur. İki katlı. Black Album Paper. Işığa duyarlı filmleri saklamak için kullanılan. Kayın ağacı.

Kuşe çözeltisini raspayla Mekanik selülozlar ise doğal renklerindedir. Black Positive Paper. Blanket Buildup. amaçlı kullanılan. Bıçak izi. Baryum sülfat. Ağartma. Işığa duyarlı Blanket. Blanket Smash. Black Waterproof Paper. Baskısız kâğıt. Siyah kalıp. kâğıt baskı yapılmamış kâğıt veya karton. Blanket birikintisi. Blanket-to-Blanket. karışımı kaplama. Blanket. patlayıcı Blade Coating. olan. Boş kutu. Önce. (Eş anlamlı. Blank Book Paper. Bıçak. Bleached Board. Blanking Paper. makine yönünde maddeler. transmitteri. Siyah paketleme kâğıdı. Blade Cut. siyah kalıp. Beyaz Kraft kartonu. Bleach. İki yüzlü baskı. (Bakınız Black Line Paper). Beyaz layner. siyah renkli bir valslerinin yüzeyini kaplamak için kullanılan lastik ve bez paketleme kâğıdı türü. Blade. hamurun yaptığı kuvveti ölçen kesafet ölçücüsü. Blanketin kâğıdı veya jütten yapılan. ziftle doyurularak su geçirimsizliği sağlanan bir aktarılmasıyla yapılan baskı sistemi. Bıçak kesimi. Raspalı Kuşeleme. Blanket Buildup) Black Printer. Kara kutu. Boş kâğıt veya karton. Bleaching. Kuşe çözeltisinde kullanılan Ağartılmış Kraft selülozu ağırlıklı kutu kartonu. Giyotinde yapılan kesim. biriken kâğıt tozları. Çizgisiz defter kâğıdı. Bleached Packaging Paperboard. gerekli parlaklık ve ışık özelliğinin kazandırılması işlemi. bulunmayan bir kâğıt türü. 36 . Hipoklorit türü beyazlatıcı Blade Crease. Siyah baskı. Kraft Blanket Wrap Angle. Kraft veya Kâğıdın iki yüzünü basabilmek için kâğıdın valsten valse jüt kökenli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve içinde saklanan filme zarar verecek kimyasallar Blank or Black Box. Belli bir beyazlık göründüğü dalgalı görüntü. Black Wrapping Papers. siyah-beyaz tonlarda yapılan. yüzeyine kuşe çözeltisi sürerek fazla kaplamayı bıçakla Blasting Paper. Knife maddeler içine konulmaktadır. fişek gibi patlayıcıların ambalajlandığı Blade Coated Paper. Raspa. Bıçak/raspa izi. Fotoğrafta. kâğıt türü. sıyrılırken. dinamit. Raspa sıyrığı iz. Beyazlatılmış ve oluklu mukavva yapımında kullanılan Blade Wrinkle. kullanılan maddeler. bıçağının kâğıdı sıkıştırarak üst üste katlaması. Kuşelemede raspa layner kâğıtlar. Ağartıcı ihtiyacı. Sarı veya esmer elyafa. Hamur hattı üzerine takılan ve bir lama üzerine Bleached Corrugating Material. Black Print Paper. Ağartılmış kimyasal Blade Type Consistency Transmitter. Neme karşı çok dayanıklı veya raspayla sıyıran kuşe makinesi. (Bakınız. çeşitli gramajlardaki kâğıtlar. Siyah bitümlü kâğıt. Patlayıcı kâğıdı. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için görülen bıçak izi. Raspayla kuşelenmiş kâğıt. Blanket üzerinde renklerin ayırt etmek için. Coating. Fon kartonu. bazı bölgelerin aşırı sıyrılmasıyla alt katmanın Bleach Demand. Bıçakla kesilmiş gibi olan (2) Bleachability. değerine ulaşmak için gerekli ağartıcı miktarı. Blanc Fixe. Gap Coating). mürekkep ve diğer kirlilikler. Bu kâğıtlardan kapsül ve kovan yapılarak. Beyazlatıcı. Blanks. Genellikle kimyasal selülozlar ağartılabilir özelliklerdedir. Beyazlatma. paketlemede veya dekorasyon kâğıtla yaptığı açı. Katlanmamış ambalaj kutusu. beyaz pigment. Bıçaklı/raspalı kuşe makinesi. Blade Scratch. Ağartıcı. Ağartıla bilirlik. Kauçuk vals kaplaması. Valsten valse. kâğıtlar. Blanket sarım açısı. Siyah pozitif kâğıdı. Bıçaklı tip kesafet selülozdan yapılan karton. (1) Raspa kesiği. Karton kutu. Üzerine Blade Coater. Beyaz karton. Blanket Accumulation. Ofset baskı fotoğrafları saklamak için kullanılan. Beyazlaşabilirlik. Raspa kırışıklığı. Blade Marks. Blanket çatlaması. Knife Over Coating. Kuşe kaplamada.

yapılan işlemler. 37 . solması veya nem yüzünden lekelenmesi. Hypochlorite. dış etkilerle kullanılan stabilizatörler. Ağartma verimi. Sadece selüloz harmanlaması için değil. (Eş anlamlı. (2) Tutkal Blind Drilled Roll Cover. (Eş anlamlı. Karıştırıcı. Kör delikler Bleach Resistant Paper. (Eş vals kaplaması. safihadan su alma kapasitesini arttırmak Suyla temas sonucu renk akması. Hypochlorite). valsin kaplaması üzerinde bırakılan kör delikler. Hamurla çeşitli maddelerin cinsinden verim. İçinde ağartma geçmesi. Çeşitli Extraction. Üzerine mürekkep veya boyanın suda veya alkol gibi sıvılarda çözünmeden yaldız baskı yapılmamış Gofraj. Blend Chest. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için karışımı. Ağartıcı ihtiyacı. Özellikle ambalajlarda ve peçetelerde. Ağartma bölümü. aracılığıyla bağlanması sonucu oluşan yüzey kaplama yapısı. kimyasalları ve yardımcı kimyasalların bulunduğu sıvı. Kör delikli vals kaplaması. enzimler veya alkali maddeler gibi boyanın aşınması. Chest). Mixing).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bleaching Agents. Bleed. miktarıyla ağartma sonrası selüloz miktarı arasında yüzde Blend Point. kâğıtlar. (1) Tıraş payı. Kâğıdın veya mürekkebin özellikleri yoktur. (Bakınız. Karışım. Bleaching Sequences. ağartıcılarla rengi bozulmayan para kâğıtları gibi olarak kullanılır. farklı malzemeler Bleaching Yield. Bleaching Time. Harmanlama bütesi. Çeşitli elyaf türlerinin karıştırtılması ile oluşan son hamur Ağartma işlemleri. elyaf türlerinin harmanlandığı büte. Ağartma kademeleri. Karışım noktası. Kör delikli-kanallı Bleach Requirement. Blend. Bleed Trim Size. belirlenen son ölçü. Boya haslığı. baskı sırasında mürekkebin arkaya Bleaching Liquor. Boya bırakma. su alma anlamlı. Kimyasallar ve yıkama sırasında oluşan buluştuğu nokta. Ağartma kalabilme özelliği. Ağartma süresi. Ağartıcı talebi. Kalsiyum hipoklorit. Bunların doğrudan ağartma Bleed Through. kenarda bırakılan kesim payı. Bleach Demand) kapasitesini kör delikli valslere göre daha fazla Bleach Scale. Özelliği preste sıkılan safihadan çıkan suyun uzaklaştırılmasında cep nedeniyle. ortamı hazırlarlar. amacıyla. yüzeyinde deliğin diğer tarafa geçmeyecek şekilde Hamurun beyazlatma işleminin yapıldığı fabrika ünitesi. Ağartma sıvısı. Harman. Blind Drilled Roll. Pres kusması. Selüloz veya dönüşümlü kâğıtların baskının sağlığa zarar vermemesi için aranılan. Oluklu kutu imalatında karşılaşılan bir sorun. Arkaya geçme. Kör baskı. Baskı alanı olarak Bleaching Powder. Ağartma yardımcı maddeleri. boya özelliği. Mix). kör deliklerin birbirleriyle kanallar toz ağartıcıların bıraktığı lekeler. Kesim ölçüsü. (Chlorination. Karışım bütesi. Harmanlama. Gofraj. Pres valslerinde. vals Bleach Plant. Baskı sonrasında. Kâğıt makinesi baskı valslerinde. (Eş anlamlı. Ağartmada baştan sona Blending. tüm aşamaları kapsayan süre. Karıştırmak. Ağartıcı lekesi. Kısaltılmışı CEHH dir. Bleaching Auxiliaries. Ağartma tozu. delinmesi sonucu oluşan oyuklu yüzey yapısı. Boya çözülmesi. Mixing Bleaching Stages. kayıpları belirleyen bir ölçüttür. Bleed/Bleeding Fastness. Karıştırma. tanımlanmış ağartılmasında kullanılan kimyasallar. özelliği nedeniyle. (3) valslerinde. Beyazlatma ünitesi. Kâğıt üzerinde çözünmemiş arttırabilmek için. Blind Drilled-Grooved Roll Cover. Bleaching Sequences) Blender. Blind Emboss. Ağartma öncesi selüloz içinde geçerli olan karışım hazırlama işlemi. yardımcı kimyasal maddeler. Kör delikli vals. Klor kokulu ağartmada kullanılan beyaz toz madde. kimyasalları. Bleeding. Baskı sırasında kenar kesimini de dikkate alarak. Beyazlatma (işlem) basamakları. Beyazlatma kimyasalları. Ağarmaz kâğıt. Kâğıdın Selüloz veya dönüşümlü elyafların ağartılmasında üzerindeki baskı mürekkebini almaması.

havayı preslerde fabrika içinden. Fan. Blöf aygıtı. Tek bir hamle ile bazı vanalar almama şeklinde oluşan baskı bozukluğu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blind Flange. üzerinde birleşmesinden oluşan vanalar topluluğu. (Bakınız. kapanırken bazıları açılır. Kitaplarda sayfa oluşturması. Kör flanş. Blöf. bir bölgede mürekkep yönlü el vanasıdır. Bloklaşma. (2) Selüloz üretiminde pişirme Blister Test. Kâğıt katmanlarının. Balonlu poşet. Kâğıt yüzeyindeki Blow Back Valve. Deliklerin tıkanarak işlevini Bloodproof Paper. kaplamanın kabarcıklanması. yazı ve şekillerin bulunduğu bakır veya çinko plakalar. Tıkanma. için arkadan verilen basınçlı buhar. (2) Aşırı gramajlı ve ıslak imzanın mürekkebini emmek için sıcaklık veya fazla mürekkep nedeniyle. kullanılan rölyef. Geri üfleme. Blister Resistance) sırasında kullanılan blöf sistemi. ince kesitli hatlarda meydana gelen sıkışma ve tıkanmalar. Kurutma kâğıdı. Blood Resistance. Kabarcık. Block Bin. Block. su veya hava. Oluklu kutu makinesi. Kan geçirmez kâğıt. Göz. Sümen kâğıdı. Baskısız boş sayfa. (1) Kâğıt Blotting Board. Ham madde silosu. İç gözenek. Kâğıdın kan ve et suyunu geçirmeyecek şekilde parafinlenmesi sonucu ortaya çıkan mumlu kâğıtlar. Kabarma. Kasap kâğıdı. Hava cebi. kullanılan blöf sistemi. kurutmada bölümünde ise. 38 . Çok Blind Image. yapamaması. kâğıdın ani sıcaklıkla karşılaşması. Baskı sırasında kuru havbe içi havasından almaktadır. Sıcak ambalaj malzemesi türü. yapılmamış sayfa. Kâğıt makinesinde. kâğıdı. Blow Heat. Bloklaşma direnci. Kalın yüzeyinde. Göz göz olma. Kör şekil. Tıkanmalarda tıkanıklığı açmak yarılma/patlama. gazın veya buharın boşaltılması mürekkep katmanı arasından oluşacak hava kaçağı gözenek işlemi. Blister Cut. Kâğıdın üst kuşe tabakası ile kabın içindeki havanın. Blow Tank). kâğıt içinde buharlaşma sonucu oluşan hava cebi. yüzeyi tutkallanmamış kâğıt. Blok vana. Blister Resistance. Göz testi. Boşaltma. Kör sayfa. Kalenderde. rutubet. karşı oluşan direnç. Blow Box. basınç üzerine. preste veya Blister Pack. (Bakınız. Bazı tür kâğıtlarda hava cebi direnci Blow Down Apparatus. Üfleyici kasa. (1) Kazanlarda yüksektir. Basınçla üfleyerek hava. buhar veya gaz salma. Kullanılmayan boru hatları Blocking. Baskıda kullanılan bir kavram. veya tutkal gibi nedenlerle birbirine yapışması ve kütle Blind Folio. Blocking Resistance. Emici. Baskı bloğu. Hava kurutma bölümünde safihanın ısıtılması için keçe tarafına kabarcıkları oluşturularak nakliyede tampon görevi yapan konulan ve nozullarla içine sıcak hava verilen kasa. Gözenek direnci. Blistering. Papye kâğıdı. Geri üfleme vanası. Tıkama. Temizleyici konilerinde veya otomatik olarak yapılmaktadır. Blister. Bu işlem elle veya Blockage. Bliss Machine. (Bakınız Bloodproof Paper). Körelme. Sümen gözenek. (Bakınız. Bloklaşmaya Blind Headline. Balonlu ambalaj. akış geçişini engellemek için konulan parça. Çeşitli vanaların tek gövde Genellikle reklamlarda kullanılan net olmayan cümleler. içindeki rutubetin Blow Down. Kör başlık. Köreltme. Blocking) Okuyucu için anlamı net olmayan veya belirsiz olan başlık. üzerine baskı bloklaşma oluşabilir. Oluklu mukavvadan kutu yapmada kullanılan bir makine. Kalenderlerde de aşırı basınç nedeniyle olarak numaralandırılmasına rağmen. Basınçlı bir buharlaşmasına neden olur. Tipo baskı sırasında. Blinding. tutkallanmamış kâğıt. Kurutma kâğıdı. İç Blotting Paper. baskı sırasında kullanılan. Gözenek patlağı. Tahliye. Taş baskıda. laminasyon sırasında kalan hava cebi. oluşumunu önler. Blöf sıcaklığı. Blöf işlemi. Block Valve. Blower. arasında sıkışan hava cebi nedeniyle kâğıtta oluşan Blow Back. Üfleç. valsle kâğıt Blow.

Lining). Boyanın yaş safiha üzerine kullanılmış kâğıtlarda ölçülen beyazlık değeri. kullanılır. Blue Tracing Paper. Board Converting Machine. açık mavi karton. Oluklu mukavva vanası. likörün ve basınçlı buharın düzenli Blur. Selüloz pişirme Blueprint. Board. Mavi melek. Blöf basıncı. Blue Spots. Board Blow Zone. Isı Board-Leather Pulp. Blöf likörü. olanı. Blöf tankı. Ozalit kâğıdı. (2) Bu türde kaplanmış karton. Emniyet vanasının açması sonucu oluşan kopyalamada kullanılan kâğıt. Blue Reflectance Factor. Bu yöntem temizlik kâğıtları ve sentetik safihalarda Board Caliper. Elekle pres arasında safihayı amacıyla katılan ve çözünmemiş olarak kalan çivit lekeleri. Kaplama kartonu. Blueprint Blow Liquor. Suni deri yapmak doğrudan safihaya geçer ve nemli hava uzaklaştırılır. (Bakınız. Blöf buharı ısı geri kazanma Blue Dye. hamura az miktarda katılan mavi boya. Emniyet açması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blow Heat Recovery System. (1) Taslak kopya. safiha üzerinden emilir veya safihaya doğru üflenir. Blow Through Drying Process. Mavi boya. Hava üflemeli kurutma. Red Rosin Sheating Paper). Blue Angel. Blöf tankı. Kâğıdı beyaz göstermek sistemi. Çivit boya. Selüloz üretiminde. (1) Değersiz türdeki çevreci olduğunu gösteren bir isim. (2) Katmanları olan kartonlara verilen genel ad. Blöf zamanı. üretiminde kullanılan dış yüzeydeki kâğıt (Bakınız. Salpa harmanı. Blöf vanası. Halı ambalajı olarak kullanılan mavi kâğıt. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. Blow Blue Laid. ani tahliye. Blow Pit. Tank). destekleyen vals. Mavi halı sarma kâğıdı. Mukavva. yoğun tutkallı. Pişiricide pişirme işlemi sonunda. Mavi renk genellikle dönüşümlü kâğıtlarda kullanılan ambalaj rengidir. Mavi yansıtma faktörü. Kâğıt hamuruna beyazlatma Blow Roll. Çivit Blowout. Blow Tank. 39 . Blöf tankında selülozdan sızan Paper) likör. (Eş anlamlı. Blueprint Paper. Blöf valsi. Blue Carpet Wrap. Blow Valve. yarısı selüloz diğer yarısı öğütülmüş deri Blow Unit. Bu isim altındaki kartonların görünüşünü değiştirmek ve dayanımlarını kâğıtlar % 100 hurda kâğıttan üretilmektedir. Mavi leke. Kaplanmış karton. olarak içine boşaltıldığı tank. Blow Line Refining. Baskı kontrolü sonrası blöf tankına gelirken selüloz üzerinde yapılan yapmak için basılmış şahit baskı kopyası. Blöf hattında öğütüm. karton. Kutu makinesi. kâğıdın Board Lining. arttırmak için yapılan kaplama işlemi. Şahit baskı. çizimlerin basılı olduğu projeler. enerjisini geri kazanmaya yarayan sistem. Bulanık. (Bakınız. pişmiş olan yonganın. Blue Plaster Board. (2) Teknik mekanik öğütme işlemi. Mavi renkli kaplama kâğıdı. Blöf bölgesi. Mavi aydınger kâğıdı. Baskıda görüntüdeki bulanıklık. Odun pişirici çıkışındaki tahliye Board Liner. mavi boyalı sert Blow Point. Duvar kaplaması olarak kullanılan Blow Line. Almanların verdiği. Fışkırtma. blöf edilen buharlı selülozun için. (1) Kartonun 500 gram/m² ve üzerinde Blow Time. Blow Pressure. Blöf süresi. amacıyla. (Eş anlamlı: Blow Valve) artıklarından harman yapılarak elde edilen hamur. Alçı panel kaplama kartonu. Elektrikli ısıtıcıdan yönlendirilen sıcak hava. Blow Tank) Hurda kâğıttan üretilen. Teknik çizimleri Blow Off. (Eş anlamlı. Blöf. Blue Rosin Sheating Paper. damlatılarak yapılan renk testi. Mavi çizgili. Bu tanımlar kullanıcıya göre değişebilmektedir. Mukavva kalınlığı. Blöf ünitesi. Blöf hattı.

işlemi. Dönüşümlü ambalaj kâğıdı. başka tür kâğıtlara dönüştürülmesi amacıyla BOD (Biological Oxygen Demand). Kaplama kâğıtlardan 50-70 gr/m2 arasında üretilen ambalaj kâğıtları. Blow Down) Bogus Bristol. Hurda kâğıttan Boiler Blowdown. 40 . Board of Directors. Fluting ve gri karton bir Bogus kâğıttır. Astar kâğıdı. yapılacak kâğıt veya kâğıt hamuru. doyuncaya kadar zift gibi maddeler kişilerden oluşan kurul. Orijinalinin parçalamak için biyoorganizmalara belirli sürede gereken hurdasından yapılan dönüşümlü kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Board Glazing Calendar. emdirilerek. Bogus Back Lining. Bogus Pasting Paper. boyanarak üretilen. kimyasal selülozla üretilen resim kâğıtları. Kraft kâğıdı alternatifi Boiling Point. oluklu mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtlar. Ciltli form veya makbuz Bonding. ve enerji üretiminin durması. Bogus Corrugating Medium. Mekanik veya kimyasal yollarla gibi ürünlerde arka kapağı olarak kullanılan. olabildikleri son sıcaklık derecesi. Bolts. Bu dereceden sonra Bogus Lining Paper. Pamuk özel olarak şartlandırılmış yumuşak su. Kazandan eksilen dönüşümlü kâğıttan üretilen fluting kâğıt. Sülfat geri kazanma kazanında besleme kâğıt. Oluklu mukavvada oluklandırılarak iç kısımda kullanılan. Dönüşümlü etiket kartonu. Bağlanma bölgesi. Testlayner. makinede. Traşlanmış kâğıt kenarı. gazın veya buharın boşaltılması karton. İkinci kalite etiket BOD Load. Bogus Kraft. (2) Düşük kaliteli. kâğıtlara veya kartonlara destek olması için yapıştırılan. Dönüşümlü fluting kâğıt. Kalenderleme yüzeye düzgünlük sağlamaktadır. Karton perdahlama kalenderi. Selüloz elyaflarının bağ kâğıt. Testlayner. İkinci kalite kaplama kâğıdı. Dönüşümlü Body Paper/Stock. samanlı kâğıt. Kazan verimi. cinsinden ifade edilen biyolojik oksijen ihtiyacı Bogus Wraping. Kazan besi suyunu şartlandırma. Kazan boruları. oluklu mukavvanın alt yüzü olarak kullanılan bir kabın içindeki havanın. suyu yerine koymak amacıyla geriye dönen kondensat ve Bogus Drawing Paper. Dönüşümlü kaba kâğıt. Base Stock). Kraft dışı her oluşan bağlanma. Manila bitkisi yerine amanın kullanıldığı Bonded Area. Diğer Ağır gramajlı kâğıtlarda yüzey düzgünlüğü bozulmaktadır. Biyolojik oksijen üretilen. (Bakınız Book Back Liner). ikinci sınıf kâğıtlar. Kalenderde tek tarafı suyun buhara dönüştüğü ince borular. Kaynama noktası. İkinci kalite kâğıt. Boiler Efficiency. Boiler. Boiler Tubes. Üçüncü hamur kenarları. İmitasyon Manila kâğıdı. Boiler Water Treatment. Hurda kâğıttan üretilen buharlaşma hızlanarak madde sıvı halden buhara dönüşür. yatırımcı adına denetlemek için seçilmiş veya atanmış İmitasyon kâğıtların. Kazan domu. Tahliye. Birim zamanda gerekli ve ağırlık kartonu. Kazan besi suyu. Boşaltma. karışık harmanla yapılmış Bristol. (Eş anlamlı. bu nedenle dupleks gibi görünen karton. Buhar kazanı. Kâğıdın traşlanmış Bogus Manila. (1) Dönüşümlü kâğıt. ikinci sınıf Boiler Blackout. Boiler Feed Pump. BOİ yükü. (3) Değerli bir kâğıdın. ihtiyacı (BOİ). Blöf işlemi. Bogus Paper. Şirket faaliyetlerini Bogus Saturating Paper. Bağlanma. selülozu yerine. Kazana içinde bulunan ve Bogus Dublex. Kazan besi suyu pompası. Maddelerin sıvı halde olarak. Basınçlı yapılan. emici kâğıtlar. Bogus. Atık sulardaki organik maddeleri Bogus Screenings. Kraft hurdalarından yapılan kâğıt. İmitasyon Bristol. yapabilecekleri dış yüzeyi. daha düşük kalitedeki yetersizliği nedeniyle kimyasal işlemin kesintiye uğraması imitasyonu. İkinci kalite kâğıt. Yuvarlak elekli Boiler Drum. Dom. Taban kâğıdı. Bogus Tag. tür kâğıt. çözünmüş oksijen miktarı. Buhar üretiminde kullanılan kazanlar. Boiler Feed Water. İmitasyon Kraft. Yönetim kurulu. (Bakınız. İmitasyon resim kâğıdı. Astarlık karton. İmitasyon dubleks.

Bağlanma mekanizması. Kitapcık. Book Block. kâğıt sayısı. Book Backing Paper. (Bakınız. Dayanıklı. Fırın kuruluğunda. Kâğıtta Paper). maddeleri.D. Kapak kartonu. (2) Defter kapağında kullanılması için üretilen. üretiminde. Bir tutkalın katmanlar arasında bağ yapma mukavemeti. Tasarlanmış kapak yüzü. Kitap standardı. Çok Book Back Liner. Kitap arka kapak kartonu. Kâğıdın kullanılan karton. yüksek ve düzgün dokulu kâğıtlardır. Alpha Cellulose) gramajları değişken. anlamlı. Bono. Değerli kâğıt. krepli veya gofrajlı kâğıtları Kraft kâğıdı. Kemik tutkalı. Cilt kapağı üzerine geçirilen katmanlar arası bağ mukavemeti. Yüzeyleri istenilen etkiyi yaratacak şekilde üretilirler. kaplamalı veya kaplamasız olabilir. Booklet. mekanizma. Rutubetsiz. belirli standartlara göre kitapların arka Her tür baskıda ve kırtasiyede kullanılabilirler. Kitabın. sayıdaki kâğıdın kalınlığı. bakınız. kuruluğunda. Kitap bloğu. bağlanma kuvveti. Bulking Number) (3) Kâğıdın veya kaplamanın. Bonding Strength) Bookkeeping Machine Paper. Bone Glue. Bağlanma takılmamış hali. Ders kitabı iyi formasyona sahip kaba ve baskıda sorun çıkarmazlar. Kemik Book Lining. Bir hava fanıyla tonlarda iç boyama yapılabilir. (4) Bristol türü ön kapak kartonları. Bağ mukavemeti. senet. Çok katmanlı kâğıtlarda Book Jacket. Defter fabrikası. yüzeye tutunma kuvveti. Book Back Liner). Selülozun Book Paper. Statement Ledger) rutubetli kâğıt. elyafların birbirine bağlanma türlerini açıklayan Book Binding Board. End Leaf Bonding Mechanism. (Bakınız. Kitap kapak kâğıdı. (Bakınız. Kemik elyaf. Kitap arka kapak kâğıdı. Kibrit kartonu. şerit etiketle işaret konulmakta veya kusurlu kâğıt kullanımı yaygınlaşmıştır. Kemik kuruluğundaki gramaj. Sıfır rutubetli. selüloz elyaflarının birbirlerine Book Board. Genellikle baskısız. Book End Paper. Fly Finish) Bond Strength. İç tutkal maddeleri. Top kalınlığı. Bir kâğıtta.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bonding Agent. Bağlayıcı. Cilt kâğıtları. Her tür selülozdan yapıldığı gibi. Bond Paper. kitap kenarlarının kesiminden çıkan artıklar. Book Binders Paper. Sıfır kâğıdı. (Eş anlamlı. % 100 kuru ve rutubetsizken ağırlığı veya gramajı. Kitap yüzü. Baskı kâğıdı. Önceleri sırf resmi kâğıtlar birbirinden ayrılmaktadır. belirli kaplamanın veya laminasyonun. gramajı Book Fashion Inspection. Kitap ön kapak kâğıdı. Bone Dry (B. gevşemeden bir bütün olarak Book Cover Paper. Çok geniş bir kimyasal olarak çözünemeyen kısmındaki elyaflar. Hamura Book Basis. (Bakınız. yapılan filigranlı ve keçe izli kâğıtlar. kuvveti. Kitap kırpıntıları. Genellikle durabilmesini ve yüzeyde yolunmayı engelleyen kuvvet. (Eş anlamlı. (2) ilave edilen ve elyafların bağlanmalarını sağlayan katkı Bir top kâğıttaki. İç tutkallardan biri. Şömiz kapak. Kemik kuruluğundaki kâğıt. Basımlık kâğıt. Kusurlu kâğıdın olduğu evraklarda kullanılırken daha sonraları yazı amaçlı yere. Back Lining paper) Book Shavings. Matbaa artıkları. Hafif ve çekici tek tek. (Diğer anlamlar için kuşe cilt ceketi. (1) Kitap kâğıdı. gözle kusurlarının incelenmesi. Hesap makinesi rapor Bonedried Paper. Cilt kapak kartonu. (1) Bağlanma mukavemeti. Belirli bir basınçta. 41 . Bone Fiber. ciltlenmiş fakat kapağı Bonding Strength. (Eş yelpazede üretilmektedir. (1) Kitaplık kâğıt ölçüleri. Alfa selüloz elyafı. Kâğıtların toplar haline getirilip. Ovendry) Book Match Board. (Bakınız. oradan alınmaktadır. çek ve hisse senetlerinin basıldığı pamuk selülozundan Book Face.). Book Mill. Kibrit çöpü yapımında Bone Dry Weight. (Internal Bonding Strength) (2) Bir Book Bulk.

Mürekkep giderme Bottle Neck. Rutubete açılan kutu türü. Cilt ceketi. Kambur vals. kâğıt. Kaydırmalı perdahlama. ( Bakınız. Borat kostiklendirme süreci. işlemiyle beyazlatılmış. Kâğıt bünyesinde. ayrıca kostik kullanımına gerek bulunmaz. Darboğaz. Bobini açmada kullanılan açma Boreal Forest. Alt tabaka. kalender valsi arasından geçirilmesiyle. Şömiz kapak. Birinci pres keçesi. Yatırım değerinden aşınma Bottom Couch Roll. Delikli vals. Bottle Wrapping Paper. Top Layer). kâğıt kalınlığının kâğıt türü. Elek sonundaki delikli payı düşüldükten sonraki bedeli. kaplamasında kullanılır. Baraj. Ayakkabı taban kartonu. alt Booster. dayanıklı ve arkasına tutkal sürülebilen özel bir kâğıt türü. Alkali borat ortamında yapılan. Sert yüzeyi olan yüksektir. Bouguer’s (Lambert’s) Law. Tayga ormanı (Yakutça). üste laynere göre daha düşük gramajlı Salpa. selüloz üretim süreci. Şişe paketleme kâğıdı. Selüloz üretiminde önemi Bowl Glazing. Kapağı ciltli bir kitap gibi Bottle Labeling Paper. Borate. Ayakkabı kartonu. Dalgalı perdah işlemi. vals.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Style Box. birikmeleri için yapılmış baraj. sided. kâğıt yüzüne Borohydrides. Temizlik serbest suyun dışındaki bağlı su. (Bakınız. Kazeinle birlikte kâğıt Bottom Press Roll. Şişe ağız kâğıdı. bulunan ormanlık alanlar. Kâğıdın biri korumak için yapılmış kapatma. Even Sided) (Benzer anlamlı. taraf”. Süreci veya sistemi tıkayan yer. (Bakınız. Top Liner). Boss. Book Stock. Bowed Roll. Alt layner. Bağlı su. değişik bir görünüm kazandırma. baskıda kullanılan dönüşümlü Kaynakların yetmediği nokta. takviye. Double oluştuğundan. (Ayrıca bakınız. Bağıl su. Kazeini çözmede sodyum borat olarak eşdeğer yüzeyler eşit miktarda ışık akısı emerler. Birbirine Borax. Alt kat. Safihanın girdiği ilk pres. Perdahlama sonucu. Border Embossing. Kitap türü kutu. Muhafaza. Birinci pres valsi. (Bakınız. kâğıt. Hücre duvarındaki mikro kâğıtlarında özellikle peçete kenarlarında uygulanan gözeneklerde bulunur. Book Wrapper. Oluklu mukavvada alt yüzey Boot Board. Boom. kullanılır. Birinci pres. kalınlığın ve rengin dalga boyunca değiştiği içmeyi sağlıklı kılacak şekilde kaplanan. Kâğıt üretiminde “elek tarafı”. Alt gauç valsi. şişeden edilen. Nehirle taşınan kütüklerin bir yerde Bottom Felt Press. rutubet almaz bir perdahlama işlemi. Bor hidrür. Bu süreçte kostik kendiliğinden nedeniyle verilen tanımlardır. Şişe ağızlarına. Bottom Liner. Boreal ormanı. Bottom Layer. Kâğıdın alt tarafı. valsi. Book Value. Bottom Felt. Genellikle sabit bir açıda monte edilerek tahriksiz Kuzey kutbuna yakın Kanada. Bir bölgeyi darbelere karşı Bow Wave Finish. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki Bored Roll. Birlikte kaplama maddelerinde kullanılırlar. Üzerindeki segmentler döner. bölgesel bombeli iki vals arasından geçirilmesiyle elde Bottle Cap Board. Dönüşümlü matbaa kâğıdı. Self Caustisizing). Şişe etiket kâğıdı. 42 . Bouguer yasası. Bariyer. Ticari Kâğıdın alt ve üst taraflarının farklı özelliklerde olması bir uygulaması yoktur. Gerilimi yükseltmek için araya giren kısımda kalan tabaka. Sodyum borat. Bilanço değeri. Boraks. Free Water) kabartma işlemi. Borat. inceldiği yerlerde görüntü daha esmer olmaktadır. Kenar kabartması. olarak kullanılan. kâğıtların. Top Side). Koruyucu. Bir ağartma kimyasalı. Takviye. İskandinavya ve Sibirya’da kullanılır. Bound Water. Katmanlı kâğıtta. Bottom Side. Matbaacılar için “ters Borate Autocaustisizing.

Braille Paper. Çok temiz geri dönüşümlü kâğıt atıklarındandır. türüne göre çeşitli dolgu maddeleri de Mevcut en iyi uygulanabilir teknoloji. Kâğıt kopması. Mukavva kırpıntısı. (Eş anlamlı. Kutu köşelerini Bread Label. Kutuların kenarlarını fluting ve alt yüzeyde altlayner olarak. Paketlenmiş fotokopi kâğıdı. Boxed Writings. Kese kâğıdı. Kutu. Üretim veya işleme yazı ve mektup kâğıtları. Ekmek etiket kâğıdı. laminasyonlu beyaz kartonlar. Box Cover Paper. Kraft kâğıtları. kırpıntılar. Kutu makinesi. kutularda kullanılan dış kâğıtlar. Break Duration. Kurutma kısmında ve Box Clipings. Break Detector. Makine verimliği açısından önemli parametrelerden biri. Paketlenmiş yazı kâğıdı. (Eş anlamlı. Box Clippings) Brake Generator. Ambalaj kâğıtları. Brake. Otomatik kutu yapan kutularda birden fazla kâğıt türünü anlatmaktadır. Kutu takviye bandı. daha değerli kaplama Boxboard. kâğıdın çeşitli nedenlerle makine üzerinde kopması. Oluklu kutuda pilyaj verilmiş. Fren. ezilmekten korumak için konulan ilave karton parçalar. Yiyecek ambalajlarının iç kaplaması olarak kullanılan bir kâğıt Breakdown Maintenance. Break Sensor) katlanabilir yan kanatlar. frenleme sırasında açığa çıkan kenarlardan kesilen ıskartalar. kullanılmaktadır. Kutu kaplama kâğıdı. Ekmeklerin üzerine. Kâğıt koptu algılayıcısı. Görme engellilerin Boxboard Cuttings. Kopma süresi. Boxboard enerjiyi şebekeye geri basan motor yol vericileri. gerek gramaj korumak amacıyla kullanılan takviye bandı. Bunlar arasında parafinli kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Box. Box Enamel Paper. gerekse kalite yönünden çok farklı türlerdedir. kuşe. Oluklu makine. Ekmek sarmak için kâğıdı. Box Liners. yönünden. kutu fabrikalarında. beyaz testlayner. Kâğıt hamurunda. Arıza. Nakliyede kullanılmak üzere kartondan üretilen Box Lining. BPT (Best Practicable Technology Currently Available). Kasap kâğıtları. Bu direnç. Değersiz türdeki kutuluk çeşitli kaplar. Oluklu mukavva okuyabilmesi için üretilmiş ve noktalı gofraja uygun. Desteler haline getirilerek paketlenmiş. Break. ezilmeye karşı kutunun mukavemetini görmeyi amaçlar. Yapıştırılmış boş bir kutunun. Kutu kanatları. Frenleme. Ekmek sarma kâğıdı. Arıza türleri. Kâğıt makinesinde hızı sınırlayan Box Compression Test (BCT). kenar kesimleri sırasında çıkan dayanıklı kâğıtlar. Kutu kaplama kâğıdı. Kraft. özel bir kâğıt türü. Genellikle kutu yapımında kâğıdı. Kutu sıkıştırma testi. üreticinin adını göstermek için yapıştırılan özel kâğıt etiketler. sırasında. kullanılan kartonlara verilen ortak isim. Kutu imalatı sırasında bobin makinelerinde. Bobin makinesinde bobini frenleyen sistem. Hediyelik ambalaj Bread Wrappers. kartonların kaplamasında kullanılan. Box Corner Stay. esmer testlayner. Kör kâğıdı. Arıza bakımcılığı. (Eş anlamlı. Makine arızası. kutular üst üste istiflendiklerinde. Braking. Kopma. gramajlı ve ekmekler için kese kâğıdı yapımında kullanılan. Fren jeneratörü. Kutu kırpıntıları. ortada Box Stay Tape. Kutu kâğıdı. kullanılan fırıncı kâğıdı. Bu terim oluklu Box Machine. su olduğunda makineyi durdurup bakım yapma. Box Flaps. Kutuluk kuşe kâğıt. Cuttings). karşılıklı etkiler. Sıkma direnci testi. Box Paper. yüzeyleri arasında uygulanan kuvvete karşı direncinin Bread Bag Paper. Breakdown. 43 . geçirimsiz kâğıtlar bulunmaktadır. Kutu köşe koruyucu. Düşük ölçümü. Kutuluk karton. Ekmek torba kâğıdı.

Köprü oluşturan kümelenme. Kırım. (2) Serbest kırpıntı yığınını su sıkarak Brightness Ceiling. kıvrılmaya ve yarılmaya karşı korumak için yapılan. safihanın veya kâğıdın beyazlığını ölçen test. Klorlama denge noktası. Kırıcı vals. Yaş kalender. Brightness. Köprü vinç. Beyazlık kazancı. Kırıcı. Kâğıdın kenarlarını beyazlığı için ISO 2470. Beyazlık değeri. hamur kasasından sonraki. Breaker Roll. Sifon valsi üzerine binen baskı Brightening. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. Ölçüm sonucu elde bildiren ve üretim hattında çeşitli ekipmanları durduran edilen kalite değeri. Laboratuvarda yapılabilen Bridging. Çeşitli ağaç türlerine ölçülmeye başlar. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Breaker. (Eş anlamlı. Floresan bir boyadır. Fırçayla yapılan kuşe kaplaması Arching) sırasında. 44 . Aggregation). (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Göğüs Valsi. Hollenderin Polimer verilen elyaflı atıklarda. Yongaların yonga silosunda selülozun. Başa baş noktası. Parlaklık. gönderilen kâğıt yüzeyinin. Gönderilen ışığın yüzdesi Break-Even Point. Yaşlanmaya bağlı Break Point Chlorination. Optik beyazlatma. elyafların kümelenerek işleyebileceği büyüklüğe düşüren makine. parçalayıcı. Brightness Drop. Brightness Drop. Göğüs valsi fıskiyeleri. Parçalayıcı. Brightness Loss. uzun elekte nedeniyle oluşan sararma. Breaker Stack. Brightness Loss. bu ışık karşısında görünümünde Bu noktada kar veya zarar söz konusu değildir. Planlanmış işleri durduran iş. Bu nokta denge noktasıdır. (Eş anlamlı. Lump Breaker Roll) beyazlatıcı katılması. Beyazlık tavan değeri. kopabileceği uzunluk. klor katıldığında sudaki bileşikler kloru sıfırlayacak şekilde Brightness Reversion. Beyazlık. toplanan kâğıt veya paçavrayı parçalayarak. Güneş ışınları ve sıcaklık Breast Roll. Göğüs valsi hareket Brightness Reversion. değeri. Beyazlık haslığı. (Eş anlamlı. Suya olarak. Brightness Reversion) Breast Roll Movement Mechanism. (Eş anlamlı. Brightness Test. Brightness Drop. Kâğıdın koptuğunu Brightness Level. Beyazlık kaybı. tutkallı katlama işlemi. Kâğıt hamuruna optik valsi. Web Break Sensor). Bridging Flocculation. beyazlık değerindeki oransal düşüş. Kaplama sırasında araya Brightener. Köprü oluşumu. cinsinden ifade edilir. (Eş anlamlı. Açık mavi bir ışık toplam maliyeti karşıladığı denge noktasını gösteren grafik. Parçalayıcı bıçakları. Beyazlık kararlılığı. kâğıt yüzeyinde kalan fırça izleri. Bir tür atık su yüzeyinde bağ yapması. Overhead Crane).) Breast Roll Showers. Wet Calender) Whitener) Break-Even Chart. Öyle bir nokta vardır ki ondan sonra klor suda Brightness Gain. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. (1) Kenar kırma. kademeleriyle ve ağartıcılar kullanılarak elde edilebilecek en üst beyazlık değeri. Kâğıt yapmak amacıyla Bridging Aggregation. Tappi R-457. Bridging Breaker Bars. Lightness). Beyazlık kaybı. Break in Work. Bristle Marks. Bridge Crane. Beyazlatma aşamalarında ölçülen ve giderek artan beyazlık Breaking Strain. ISO Breaking. Beyazlık testi. Denge noktası. Brightness Stability. Breaking Length. Fırça izi. mekanizması. Beyazlığın gelişmesi.) tüketir. meydana gelen parlama. Kâğıt kopma sensörü. Optical kalender. Kâğıt makinesinde. Brightness Loss. ve selüloz türlerine göre değişen beyazlık artış değeri Break Sensor. (Eş anlamlı. hamuru göğüsleyen ilk vals. Kopma boyu. Toplam gelirlerin. algılayıcı göz. Kendi ağırlığıyla kâğıdın Brightness Develeopment. Acil iş. Optik beyazlatıcı. Başabaş grafiği. Beyazlık kaybı. Üretim çökeltme. Genellikle metre cinsindendir. Kopma gerilimi. TAPPI beyazlığı 457 nm ışıkta ölçülür. konulan ve rutubet yüksekken (≤%15) presleme yapan Kâğıdın beyaz görünmesini sağlar.

Baskı kırıklığı. Bristol karton türleri. Yaş kısımda çıkanlara yaş döküntü (Wet Broke). getiren ve üzerinde bıçakları olan büteler veya makine altı Broadleafs. Çeşitli nedenlerle kâğıt kurutma bölümlerinde kullanılmaktaydı. Broad Fold. Cihazlar için arızalı anlamına gelen ifade. üretilirler. pompa ve ekipmanlar bütünü. Bronze Color. basılı kâğıt. Döküntü. Bristol karton. kırılgan yapıda olma. 45 . Sert ağaçlardır. Ağaçlarda yaprakları geniş pulperleri. den veya belirlenen top standardından az olan kâğıt topu. altın kaplama görüntüsü veren. Akasya. Kırık/eksik top. Kırılgan. Makine altı pulperi. Düşük ölçülü karton. Genellikle. Broke Pit). Okaliptüs gibi ağaçlardır. (18. Çok az bükülmeye karşı dayanımı Broken Solids. Döküntü aktarma sistemi. yüzyıl) olarak kullanıldığından nikel gibi başka metaller de alaşım Brochure. Bronze. 2 Britt Dynamic Drainage Jar. yüksek Makine altı döküntülerini yeniden kullanılabilir hamura gramajlı bir karton türü. olmama. Kırık beyaz. Özellikle aşırı kurumuş kâğıtlarda. artıkları. Çok kaliteli ve bir kaç katmandan oluşan lamine karton. Döküntü Hollenderi. Fotoğraf astar kâğıdı. Büyükçe basılmış ve zarfa Bromide Photographic Paper. Paslanmayan bir makinesinde ortaya çıkan ve geri dönüştürülen safiha madde olduğundan pompa kanatlarında da kullanılmıştır. içinde yer alabilir. Broke Pulper. Döküntü deliği. Genellikle 150 gr/m nin dolum tamamlanınca çekilip götürülebilen tekerlekli üzerindedir. Genellikle yaşlanmayla Broken White. En üst katman kimyasal Broke Hole. Rölyef kâğıdı. Kâğıt veya uzun kısmında kalan kâğıt katlama biçimi. kenarı. Brittleness. Broken Edge. Baskıda mürekkep kesikliği. Döküntü arabası. ortaya çıkar. sert ve pamuk selülozu katkılı. olanlar. Genellikle 150- mal sarıcı artıklarını alt kata göndermek için özel olarak 200 gram/m² civarında ve kalenderden geçirilerek zemin betonuna açılmış yarık. Geniş yapraklılar. Açık yataklı eski kâğıt makinelerinde Broke/Broken. Döküntünün içine dolduğu ve Bristol Board. Broke Beater. Mürekkebi tam alınamamış. Buna uzun makinesinde ortaya çıkan döküntüleri yeniden hamur haline katlama da denir. Bronz renkle kuru kısımda ve bobin makinesinde çıkanlara kuru döküntü kaplanmış/boyanmış krapon kâğıdı. Kırılganlık. Bozuk. Bobin ve selülozdan üretilir. Döküntü bütesi. Hasarlı kâğıt veya bobin Brittle. Günümüzdeki Bristol kartonlar dönüştüren konveyör. iğne yapraklılar olarak adlandırılır. Broken Carton. Geniş katlama. esnekliği kaybetme sonucu bir gerilme/stres etkisi altında Broken Ream. (Dry Broke) denilmektedir. Bronze Crepe. römork. Yırtık kenar. pulper. Tik. Broşür. Bristols. birkaç katmandan oluşur. içinde mürekkep artığı olan beyaz. kalay alaşımı. Suyolu kâğıdın geniş kısımda Broke Pit. Bronz. Diğer türleri. Broken. sonradan gümüş bromidle kaplanan fotoğraf Brocade Paper. Yatak malzemesi ağır gofraja uygun el yapımı bir karton türü. Kitap kapaklarında ve kâğıtları. katlanarak konan. Britt dinamik drenaj kabı. Döküntü açıklığı. Bronz krapon kâğıdı. (Bakınız. Bronz renkli. İlk kez İngiltere’de Bristol Broke Handling System. Geniş baskı. Bakır. şehrinde de üretilen. Kuşe kaplama yoktur.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Broke Box. tam ebatta olmayan karton. Ölçüsünden Hamurda su süzülümünü veya su tutunumunu ölçmek için kesilmiş. geliştirilen bir laboratuvar cihazı. Kitapçık. İçindeki kâğıt sayısı 500 kolayca kırılabilme özelliği. Döküntü pulperi. Döküntü pulperi. çerçevelerde kullanılmış. Broadside.

(1) Renk değiştirme. But. Genellikle pamuk Brushing Out. Habbe. (Bakınız. almış kraft kâğıdı. Yaldız kaplama kâğıt. Brown Mechanical Pulp. Kâğıt kalınlığını konveyör tipi. Bronze Specks) düzgünleştirmeye yarayan eski bir kalender türü. Brownstock Washer. (1) Tellendirme. ağartılmamış fırçanın yüzeyde bıraktığı izler. British Thermal unit). Sera odun selülozu. elyafı ezerek yapılan. BTU (BTu. Elyafların selülozundan veya kimyasal selülozdan yapılan. Öğütücüde Brown Groundwood. (Bakınız. Fırçalı kaplama işlemi. Bronz lekesi. Fırça izi. Kâğıdın üst kaplamasını Brown. mürekkeple. Esmer baskı kâğıdı. Selüloz Bir pound(lb) ağırlığındaki su kütlesinin sıcaklığını bir ºF fabrikasında esmer selülozu yıkayan bir makine. Fırçalı parlatma. Saçaklandırma. kalmış hava cebi. kaynaklanan bronz renkli lekeler. arttıran enerji miktarı. Fide Kraft’ı. Esmer. Kalenderde aşırı baskı Buble Coating. Kuşe kaplama sırasında. Brown Stock. Uygulama sonrası sonucu kâğıdın renk değiştirerek esmerleşmesi. renginde olan. Saçaklandırma. tambur üzerine yerleştirilmiş fırçalarla yapılan kaplama Brookite. Döner fırça ile yapılan Bronzing. negatiflerin basıldığı. “Anatase”. Esmer mekanik selüloz. Fırçalı kalender. fibrilleşme. yapıdaki maddeleri ileriye doğru taşımada kullanılan Brush Calender. Brushing. Mürekkebin Brush Finish. Isıl enerji birimi. Çeşitli nedenlerle arada yapılma ambalaj kâğıdı. Bruising. Yerini Kâğıdın preslenmesi esnasında. Fırçalı kuşe kâğıdı. kendi içinde fibrilleşmesi. Fırçalı kaplama. bronz pres valsinden Soft Calender’ler almıştır. Kömür gibi parçalı ise ölü elyaf kaybına yol açar. Esmer selüloz. baskı yapıldıktan sonra metalik etki Brush Enamel Paper. Brush Coated Paper. Kabarcıklı kaplama. Bronz lekesi. (2) Kraft fırçalarla parlatma işlemi. tutkallı fırça kullanılması nedeniyle bu ismi selüloz karışımından üretilen karton. Brown Pulp. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Bronzlaştırma. Esmer sargılık kâğıt. Özel bir kaplama uygulaması. (2) İç küçük hava kabarcığı izleri görüldüğü için bu adı alan. Genellikle Brush Marks. Bronzing of Ink. ozalitte dövülerek hücre zarlarının ipliksi yapıya dönüştürülmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bronze Fleck. İrileştirme. Varaklı kâğıt. Brush Glazing. Döner fırça ile Bronze Paper. Esmer kimyasal ve mekanik tutturmak için. kullanılan. liflendirme işlemi. Mürekkepte bronzlaşma. Kovalı konveyör. Perdahlama öncesi. Elyaf elyafa tutunmayı kolaylaştırır. Kraft’tan Bubble. makinede kuşe yapılmış kâğıt. işlemi. uygulaması yapma. kullanılan ambalaj kâğıtları yapımında kullanılan. Fırçalama raftı. Dışarıdan fibrilleşme (Brushing) Bucket Conveyor. “Rutile” diğer mineral türleridir. Beyazlatılmış yarı kimyasal yarı mekanik selüloz üretimi. (2) Fırçalama işlemi. Brown Print Paper. Brown Wrapping Paper. değiştirmeden yüzeyini döner fırçalı valsle 46 . Esmer selüloz. selüloz. Esmer selüloz yıkayıcı. Hızlı dönen bir metalik bir görüntü alması. düşük gramajlı bir kâğıt. Fırçalı enamel kaplama kâğıt. Esmer selüloz. Selüloz fabrikalarının kullandığı bir terim. fırça ile enamel uygulanmış kâğıt. BTMP (Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulping). Bronz Fleck). Hava kabarcığı. Kraft selülozu. Bronzlaşma. Bronze Specks. Brush Coating. fidelerini rüzgâra karşı korumak için kullanılan ve Brown Mixed Pulp Board. (1) Ağartılmamış selüloz rengi. Ağartılmamış selüloz. Esmer Brushing Kraft. Dövülme işlemi sonucu elyaf lifinin ezilerek kazeinle yapılan bir kaplama türü.

Built in Stress. Buff Copying Paper. (2) Dökme. Bulking Book Paper. Ara tank. bir kâğıt zımpara türü. Örneğin bir gramının hacmi. veya bütenin hamur depolama kapasitesi. Bulking Dummy. Perdeli bölme. Cilt bezi. Kovalı tip kondensata. Bulkiness. hem ince olmaları. ikinci. Built in Strain. Yedekleme. Dried in Strain). Çakmaktaşı tozlarıyla sayfa sayısı kadar boş kâğıdı örnek alarak oluşturulan veya kumla yapılan ve ahşap parlatma amacıyla kullanılan model. Şok emici. depolama ve nakletme işlemleri toplamı Bu nedenle. Çok fazla tutkallanarak cilt Kabarık. Built in Buckle. binalarda duvar kaplaması. nedeniyle kâğıtta oluşan düzgünlük kaybı. Dried Buckling. kuru ağırlığın hacmi. (Bakınız. üst üste konularak yazılırdı. altında kullanılan kâğıt türleri. yoğunlukça az olan. İç gerilim. Budget. Özgül hacim. Asitsizleştirme işlemi. Bulge. Organik veya inorganik Paper). Kaba karton. hem de kaçıncı yaprak Bulkhead. Kovalı elevatör. binalarda tavanda veya döşeme tipi. Kaba kâğıt. Bulk Handling. Oluklu mukavva kutunun bir kuvvet etkisiyle bölge. düşük nötürleştirme. sarılması sonucu oluşan bukleli görüntü. üçüncü. ses Bulking Pressure. veya hamur bütesi. (1) Buklelenme. Su zımparası kâğıdı. Bütçe. (Bakınız. Harcamaları ve kazançları gösteren mali Bulk (Index/Factor). Kömür gibi parçalı Building Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bucket Elevator. içinde kalan gerilme kuvveti. Bazı kitapların basımında maddelerle. Kıvrım. Bulking Number. Tela. Bu kâğıtlar daktilolarda. tankerle taşınan nakliye biçimi. Ambalaj içinde olmayan. Hacimli işlem. Bu bölümlere giriş Örneğin sarı yapraklı nüsha belirli bir dosyada saklanmak kapaklarına da ayni isim verilmektedir. Bulk. Hamur depolarında/silolarında olduklarının bilinmesi için. Ten rengi pelür kâğıdı. 47 . Bulking Book Building Board. Built in Strain. Düşük Buffering. Buffer. üzere veya arşivlenmek üzere düzenlenirdi. perdelerle ayrılmış bölümler. Hacim sayısı. kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonatla kullanılan ve karton gibi görünmesine rağmen. Bir inç kalınlıktaki kâğıtta Buffer Tank. Hacimlilik. (Bakınız. (Bakınız. İnşaat kâğıdı. Mihver boruya bobin sarımı in Strain). Kabalık.(2) Tampon çözelti. Buckram. Yoğunluğun düşük olması. Ara depo. (1) Tampon. maddelerle üretilen. Kâğıdın kurutma işlemi Inverted Bucket Steam Trap) sonunda. Ara depolama kapasitesi. oluşturup depolama. Keçede hamur yığılmasıyla oluşan gevşek Bükülme. Kâğıdın hacimliliği izolasyonu veya dolgu amaçlı kullanılan karton türleri. Basılacak kitabın Buffing Paper. İç gerilim. Bulking Board. kıvrılıp bükülmesi. Hacim test basıncı. Kabalık endeksi. kopya kâğıdı türü. Birim plan. çuval veya kaplamasında kullanılan bir bez türü. Kalenderlenmemiş karton. (2) Hamurdan stok gramajlı kaba kâğıtlar. Hacimli maddeleri bir hatta dördüncü yaprak olarak. Kâğıt hamurunun asidini alkali yoğunluklu kitap kâğıdı. Organik veya inorganik yapıdaki maddeleri yukarıya taşımada kullanılan elevatör maddelerden üretilen. Bukle. Bucket Steam Trap. Hacim modellemesi. Açık sarı bir Yoğunluğun tersi olarak alınmalıdır. araya getirme. (1) Kaba. renkli olmaları istenirdi. (1) Nötürleme. Kâğıdın silindirik bir yüzeye sıkı Stress. Kaba kitap kâğıdı. Potluk. Kâğıtta hacimce fazla. (2) Kıvrılma. Ek olarak yapılmış su bulunan yaprak sayısı. ölçülürken uygulanan basınç. İnşaat kartonu. Bir sistemin Düşük yoğunluklu karton. Bulking Paper. Buffer Capacity.

Burnout. Bundle. ikinci hamur kâğıt. Yığın yumuşaklığı. Yakma. Cordtone) kâğıdı. Çapak giderici. Burr. Eğe. İzli kalenderde kullanılan Kalenderlenmemiş kâğıtlar. 50 libre gelen bir Bulk Storage. Yüzdürme kuvveti. Özgül hacim. Bulk Softness. Kaba. Esmerleşmiş. Bull’s Eye. ucuz roman kitaplarında Burlap Finish. Foil Rotor) Burr Holder. devrelerinde elden otomatiğe veya otomatikten ele geçerken Burnt Cook. Kaldırma kuvveti. Bunun için vanaya pişmesi sonucu ortaya çıkan çok koyu renkli selüloz. Bunched Plated. Genellikle Bull Screen. Darbeli rotor. Gövde suyu. Palet ağırlığı. Darbesiz. kabarık. Kâğıda parlaklık tırmık. Yanık selüloz. Kimyasallar veya aşırı Bull Screen Rakers. Kaba. (Eş anlamlı. Dökme ürün. rotor türü. Törpü. hacimli. Manda gözü. Çuval deseni işleme. Kontrol renk atması. kâğıdın gramajına bölerek bulunan. kazandıracak bir tür perdahlama işlemi. konumda gönderilen kontrol değişkenlerinin birbirine eşit Burnt Pulp. Bulky. Kaba baskı kâğıdı. Burnisher. Bunch Plater Finish. Genellikle marketlerde satılan. Sarsak eleğin sıcaklık nedeniyle yonganın renk değiştirmesi. Mihver boru tıkaçları/takozları. yerine açık şekilde dökme kâğıdın silolanması. Burlap.). (Eş anlamlı. Bungs. Bir el mengenesinde çinko kaplı düz plakalar (mikrometre cinsinden). Demet halinde preslenmiş. (Bir libre 453 gr. Bulky Mechanical Paper. Küçük ambalajlar yerine ağzı kadar dar kâğıtlara uygulanır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bulking Thickness. Demet halinde presleme. Taşlama makinesini tutan mekanizma. Yonga yanığı. Toplu kaplama. Bir durumdan diğer duruma geçerken kullanılan bir alet. Sarsak elek tırmığı. Dökme silolama. elde sıkılması sonucu hissedilen yumuşaklık duygusu. Sepetli eleklerde kullanılan bir selüloz öğütüm bıçaklarını bilemede kullanılan alet. Kalenderlenmemiş kâğıtlara uygulanır. Hacimli baskı konularak yapılan iz verme işlemi. Taşlama. tankerle veya çuvalla taşınan ve kullanılan ürün. Mekanik titreşimli bir motorla sargılık Kraft kâğıtlarına uygulanan bir iz verme işlemi. el konumunda gönderilen kontrol değeri ile otomatik Burnt Paper. Yanık kâğıt. El presi ile Bulk of Pulp. Vibrating Screen) Burning of Chips. Birden fazla kâğıdın. Kavurma. Kararmış selüloz. Tomar ağırlığı. Buoyancy Force. Mengene perdahı. Hacim kalınlığı. kalınlığını. arasında bir demet kâğıda uygulanan. kuvveti. Bir yaprak kâğıdın kalınlığını perdahlama. (Diğerleri. bir tür perdahlama görünür özgül hacim. Darbesiz aktarma. Perdahlama. Odunun sülfitle aşırı sistemin darbesiz geçiş yapması gerekir. Yığın tarzı silolama. darbe yaratmayan. Mengene Bulk Product. Çuval desenli perdahlama. Bir top kâğıdın Bunched Plating. veya mengenede plakalar arasına bir yaprak kâğıt ve çuval Bulky Printing Paper. Core Bulk Water. Temizlik kâğıtlarının Bunched Plating. üzerinde kullanılan ve birikintileri çekmek için kullanılan Burnished Finish. (Eş anlamlı. iki taraflı kaplanması. Yanma. 48 . Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan Bumpless Transfer. Çuval. Hücre duvarı içinde büyük Plugs) gözeneklerde bulunan hücre suyu. işlemi. toptaki kâğıt sayısına bölerek bulunan kalınlık ayni anda. Balya ağırlık ölçüsü birimi. olması istenir. Eksiz bobin veya tampon. kırılgan kâğıt. Değirmen veya Bump Rotor. Parlatma amacıyla Bumpless. çalışan elek. Burlap Lined Finish. değeri. Kâğıdın Bir sıvının içindeki başka bir maddeye uyguladığı kaldırma Kalenderlenmemiş olması nedeniyle kaba görünmesi. Step Rotor. şişkin. Taşlama sabitleyici. Sarsak elek. Taşlama makinesi.

Butchers Manila. kanını emmeyecek özelliklerdeki kaplanmış kâğıt. Kasap kâğıdı. kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen Butchers Paper. İletişim kâğıtları. Yaş haldeyken Burst Factor. Patlama mukavemetinin Butter Bag Paper. Business Plan. Patlama oranı. (Eş anlamlı. Burr Lead. İz valsi. Burr Impression) Business Process. Burst. Butter Chip Board. Birleşim yeri. kâğıt gramajına (lb/top) bölünmesiyle elde edilen olmasına rağmen dayanıklı ve yağlı bir kâğıt türü. Taşlama Bush Roll. Basılı form. Business Communications Papers. iz desenli pres veya kalender Burr Pattern) valsi. Patlama endeksi. (Eş anlamlı: Rupture Disc) Butted Joint. Bir ürünü veya hizmeti bir Burr Teeth Angle. (kenardan dönüştürme. müşteri için sağlarken yapılan faaliyetler bütünü. Burst Index. Bir hedefe ulaşmak için kaynakları (zımparalarda kum sayısı gibi) ve süreyi gösteren beyanname. Patlama. Bu basınç Butted Splice. Yağ paketleme kâğıdı. Burr Teeth Angle) formatlarda hazırlanmış ve işe yönelik kullanılan formlar. üretim sırasında. Patlama direnci. (g/cm²). Yaprak yağ kâğıdı. basınçta. Patlama mukavemeti. İş süreci. (Eş anlamlı. (Bakınız. Kasap paketleme kâğıdı. Eğeleme. Burr Pattern. önleyen plaka. Butt. İş planı. tereyağını ince yapraklar haline getirmek ve müşteriye bu haliyle sunmak için kullanılan bir kâğıt türü. Patlama mukavemetinin kaplanmış saman renkli kasap kâğıdı. özellikle Butchers Dry Finish. Burr Lead) Business Process Modelling. Kasap kâğıdı. değer. Etin suyu ve değer. basınç altında patlamasına/yarılmasına karşı kaynağının yapıldığı yer. Burring. kuru kâğıdın orta yerden yarılması. Taşlama makinesi dişlerinin Business Form. (ISO 2758) yapılan birleştirme işlemi. Kâğıt uçlarında bantla ve katlamadan kuvvetinin ötesinde kâğıt parçalanmaktadır. Selüloz öğütücü Bus. Eğe diş açısı. gr/cm2). Taşlama eğesi diş açısı. (2) Kazan borularında alın alanının. Belirli dizilim açısı. kuvvetiyle aşınması. (2) Aşınma. Patlama mukavemetinin Butchers Wrap. Yağ paketleme kâğıdı. (1) Taşlama. Kâğıdın birim kâğıtların birleşim yeri. Burst Ratio. İş süreci modellemesi. oluşturmak için kullanılan. Düşük gramajlı (lb/inch²). Patlama faktörü. Burr Number. (1) Uç uca yapıştırılmış Bursting Strength. Taşlama yüzeyinde bir cm2 deki diş sayısı. Taşlama izi. Elektrik barası. Yağlı kâğıt. Eğe izi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Burr Impressor. Yüksek akımları taşıyabilen bakır değirmeninde taşlama. nedenlerle kopması. Bobin Bursting Disc. yaş kâğıdın salgı gibi çeşitli parafin kaplanmış kâğıtlar. Toz nişasta tankı veya kapalı sırasında kopuk noktada iki kâğıdın boydan boya tanklarda düşük basınçta delinerek basınç yükselmesini yapıştırılması. Uç uca birleştirme. (Eş anlamlı. Eleğin sürtünme lama. koyduğu maksimum kuvvet (kPa. (1) Kâğıttaki bağlayıcılığın ortadan Yönetim anlamında işi kontrol edilebilir süreçlere kalkarak. patlamaya karşı var olan direnç. Kâğıtta belirli bir özelliği olmayan ince kâğıtlar. Patlama diski. Lokantalarda Burst Tester. Matbu form. Yağ emme Burst Resistance. Patlama test cihazı. değil) (2) Kâğıt makinesinde. 49 . (Eş anlamlı. Kuru haldeyken kurutma bölümlerinde. Uç uca yapıştırma. Ekleme. Butter Box Liner. Kâğıt yüzeyinde çapaklı bir iz makinesinin taşlanan yüzeyde bıraktığı izler. (kilo Pascal) kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde Butcher Paper) edilen değer. Samanlı kasap kâğıdı. Taşlama izi.

Eşanjor borularında borunun aynaya kaynatılması. 50 . Leke. Button. Butter Wrappers. Buyer. Kimyasal selüloz üretiminde lignin ve likör yan ürün olarak çıkar. Butter Paper. Genellikle düşük basınçlı hamur ve su hatlarında kullanılan bir vana türü. Tereyağı paketleme kâğıdı. Hatlarda bakım anında vanayı yalıtarak sökülmesini sağlayan yandan geçiş hattı. Yan geçiş. Yan ürün. Astar olarak kullanılan düşük kaliteli bir kartondur. Button Specs. Button Board. Paçavradan yapılan kâğıtlarda. Baypas. Dönüşümlü kâğıttan fazla temizlenmeden yapılmış kirli karton. kırılan düğme parçalarının. By Pass. By Product. Kâğıt fabrikalarında su hatlarında veya düşük kesafetli hamur hatlarında kullanılan kesme vanaları. kâğıtta bıraktığı izler. Yağlı yapıda ince sargılık kâğıt. Üretim sırasında ortaya çıkan yan ürün. Kâğıt içinde imalattan gelen büyük lekeler. Butt Welds.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Butterfly Valve. Tereyağı paketleme kâğıdı. Düğme lekeleri. Kelebek vana. Butterfly Valve. Müşteri. Düğme. Tereyağı paketleme kâğıdı. Alın kaynağı. Kelebek vana. Butter Parchment Paper. Alıcı. Kontratlarda işvereni ticari ismi yerine basitleştirerek ifade eden terim.

Bir vanada 1 PSI basınç düşümü kullanılmaktadır. Mermer. Cake Pan Liner Paper. (Eş anlamlı. Suda bulunduğunda geri döndürülemeyen taşlaşmaya veya kireçlenmeye sebep olur. ince ve eşit olarak bölünerek C serisi diğer kâğıtlar elde edilir. Kablo yalıtma kâğıdı. kalsiyum karbonat türlerinden biridir. Bu kâğıtlara sanatsal türleridir. Kâğıt ip. C yağlı kâğıtlar. Cable Spinning Paper. serisi kâğıt ölçüleri Ek 3 de verilmiştir. Kablo markalama kâğıdı. Kablo sarma kâğıdı. Genellikle Kraft kâğıtlarında dilinerek. Kek. ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. taşı. (Bakınız A(X) Liner). farklıdır. C1S Label. (Bakınız. Kristal yapıda olan sarı ve pembe türlerine olduğunda vanadan geçen su miktarının galon olarak aragonit denir. Bakınız. tebeşir. Kadmiyum sülfit ve (CaSO4) ve alçıtaşı (CaSO4. Cable Yarn. Alçı. Suda çok kullanılmaktadır. C1S Etiket kartonu. Kireç baskı kartonu. Filtre preslerde elekten geçemeyen katı C parçacıkların oluşturduğu katman tabakası. Bu nedenle farklı maddelermiş gibi görünürler. (Bakınız. kalsit. Elyaf ip. Fırınlanmış kil. Kek taban kâğıdı. Suda çözününmüş sodyum sabunlarıyla gerçekleşir. farklı özelliklerde C2S. Kalsiyum sülfat. (2) Selüloz damarlarını saran numaralandırılmış kâğıt. Doğada. 51 . suda eriyerek çökelen türlerine kalsit kâğıtlar da denir. Sodium Soap) Torbalarda sap olarak ve örülerek döşemelik kumaş halinde Calcium Sulfate (CaSO4). İki yüzüne de kuşe olmaları nedeniyle değişik adlar alan kalsiyum karbonat kaplanmış kâğıt. Kireçtaşının Cable Insulating Paper. Kek kâğıdı. kireçtaşının kristal yapılı olanıdır. 1000 °C de fırınlanmış toz kaolin. günümüzde kâğıt CV (Valve Sizing Capacity). 2H20) olarak bulunur. (Coated Two Side). Çift taraflı kuşelenmiş kâğıt. Kalsiyum sabunu. Tek tarafı kuşe kâğıttan Calcined Kaolin. Pelür kâğıtlarından yapılanları ise çeşitli az çözünen ve kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan bir renklerde ve el örgü işlerinde kullanılmaktadır. kâğıt türü. kalıntıları oluştururlar. damarlarının numaralarını belirlemek için her damara Calcium Soap. Pasta ambalajı olarak kesilerek kullanılan karton. (Coated One Side) Kaolin). Cake Board. Tek tarafı kuşelenmiş kâğıt. kalsiyumla yaptığı tuzlar. Art Printing Paper) denilmektedir. Vana sanayiinde dolgu ve kaplama maddesi olarak kapasite faktörü. Pasta.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cake. Kablo mermer bulunmaktadır. Pasta kutusu kartonu. Cable Insulating Paper). Calcined Clay. Yağ asitlerinin sarılan kâğıt. iç yalıtkan tabakası olarak kullanılan ince bir kalıntısıdır. Şeffaf renkli. Pan C (X). kadmiyum selenitten yapılan bir pigment. Lime Soap. Sabun. C1S Litografik baskı kartonu Tek tarafı kuşe Calcium Carbonate (CaCO3). Beyaz olan kalsitler. ve B(X)). Temiz hava kanunu. ip haline getirilen kâğıt ip. C0 ebadındaki kâğıt her seferinde tam ortadan Cake Wrapper Paper. Kadmiyum sarısı. Calcined Clay). Kâğıt veya kartonlarda. (1) Dönüşümlü kâğıt üretiminde. mermer. Kalsitle aragonitte karbonat dizilimi ölçüsü. (Bakınız. üretiminde reçineler ve kalsitle birlikte suda çözünemeyen Cable Paper. Elektrik aksine gevşek bir bağ yapısı vardır ve deniz kabuklularının kablolarında. daha iyi vermek için. Kalsiyum karbonat. Kâğıda beyazlığı yapılma etiket. Doğada anhidrit Cadmium Yellow. Kablo mürekkep giderme aşamasında kullanılır. Calcined C1S. İçindeki katkı maddeleri nedeniyle pek çok sayıda renkli Cable Marking Paper. C1S Litho. (Eş anlamlı. CAA (Clean Air Act). Kapasite faktörü. (Bakınız. bileşik. Tebeşir. Fırınlanmış kaolin. aragonit.

Broke). Kâğıt üzere. Calendar Stock. yoğun hale getiren. birinin üzerine yapışan bir parça kâğıdın veya pigmentin (Bakınız. Kalenderleme. belirli gramajlarda üretilmiş. (Mass Colouring) yumuşak yapıdadır. Calender Bowl Paper. Kalenderlenmiş kâğıt. Scabs). kaplama dolgusu (Crown Filler) Calender Crushed. Kalender kesiği. Kalenderde işlemden geçirme. Calendered Finish). kâğıdın valslerin hızlı makinelerde kullanılamaması nedeniyle kopması sonucu ortaya çıkan döküntü ve ıskartalar. Calender. oluşan. boyama. Calender Roll Paper) Calender Paper Shaft. Vals yüzeyine yüksek basınçlarla sarılır. Kalender baskı izi. (Bakınız. kıvrılmalar nedeniyle karışık selülozdan üretilen karton türü. Blok masa takvimi kâğıdı. (Eş anlamlı. Takvim kartonu. Kâğıt makinesinin kalenderdeki bu tür katlanmalar ezilme çizgisinden sonunda kullanılan kalenderlere ait valsler. Bu tür kaplama kâğıtları. Küçük çaplı vals daha hızlı dönerek çalışır. Çizgili Kalender izi. Kalender döküntüsü. nedeniyle kâğıt yüzeyi sürtünme etkisiyle perdahlanır. Calender Scabs). Calendar Board. bombeli valsi yüzeyine sarılan ince kâğıt. Kalenderde işlenmiş. Kalenderde ezilmiş. Silindirle ezilmiş. Kalender valsleri. Calender sonucu oluşur. Kalenderde sürtünmeli işleme. kâğıt sargılı/dolgulu valsler. Kalender valsleri arasında ezilerek işlem görmüş. Calendar Pad Bond Paper. Kalender valslerine ilan panosu olarak kullanılmak üzere üretilmiş çok sert boya uygulayarak tek taraflı veya çift taraflı yapılan yüzey karton. Takvim arka kartonu. Ofset baskıda kullanılmak Calendered Finish/Finished. geliştirilmiş. Kalender kâğıt valsi. Kalender valslerinden yapışan bir kâğıt parçası delinme şeklinde izler bırakır. Tek yaprak takvim veya Calender Dyed. Bazı Calender Colored. yüzeyinin kalenderlerde baskı ve nemle işlenmesi. tutkalsız ve alternatifi kütle boyamadır. şekilde gerilmemesi nedeniyle meydana gelen potluklar Calender Scales. Kalender izi. Calender Crushed). Calcium Sulfite (CaSO3). Kalender kesik izi. Kalender Calender Pad Bond Paper. Genellikle Calender Rolls. Kâğıtta dolgu Calender Crush Finish. (Bakınız. Calender Barring). Calendar Back Board. Bunun kâğıt kaplamadır. Kalender. Kâğıdı baskıyla daha düzgün ve Calender Friction Glazing. (Eş anlamlı. Silindir kelimesinden türemiştir. Kalenderde. Yüzey boyama tekniklerinden biri. Kalenderde nadiren oluşan. kalite bozuklukları. Düşük kalite Kalender valsleri arasından geçerken. (Bakınız. Kalender işlemeli. Calendar Papers. Calendering. kalenderlerde ve bazı Gofraj makinelerinde valslerden biri Calender Dyed). ve kaplama maddesi olarak kullanılan bir bileşik. kâğıt yüzeyinde oluşan esmerleşme ve diğer (Bakınız. kopmayla sonuçlanır. kâğıttaki kırılma izi. Kalender bono kâğıdı. Kalenderde işlenmesi için kaba olarak üretilen bono kâğıdı. Kalender valsindeki bir kusur nedeniyle kâğıda geçen pijamalı görüntü. Kalender sargı kâğıdı. Calender Cuts. kalenderle kâğıt yüzeyinin işlenmesi. Kalenderde Calender Marks/Marked. Calender Blackened. yapılırken. Kalenderde boyanmış. ezilme sonucu kâğıdın esmerleşmesi. (Bakınız Calendar Stock). Takvim kâğıdı. üst üste valslerden oluşan baskı ve Biri büyük çaplı biri küçük çaplı iki silindiri olan bir perdah makinesi. Kalsiyum sülfit. Calender Crease. 52 . Calendered Paper. (Bakınız. Buna rağmen çok az hız farkı Calender Barring on Marks. Kalender kaplama kâğıdı. veya inci dolgusu (Pearl Filler) olarak adlandırılır. Kalender katlanma izi. kuşe kâğıt. Kalenderde esmerleşmiş. kesikler ve çeşitli izler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Çökelmiş kalsiyum sülfat. Kalenderde işlem baskı sırasında. İnce kâğıtlarda kalender yüzeyine Calender Scabs. Kalenderde boyanmış. Kalender baskı izi. Granit (taş) Calender Broke. Katlanma izi kâğıdın eşit safihada bıraktığı periyodik izler. Calender Roll Paper.

bir inç ’in binde biridir. Kalınlık Birleşik Devletler Can. proje (ISO 534) saklama kutusu. Calorific Value. Kâğıt kalınlığı. afişler ve kartpostallar için Caliper. Milimetre (mm) veya mikrometre (µm) üretilmiş bir kuşe kâğıt türü. Campaign Paper. (2) Kurutma silindiri. Çok nipli kalender. Kalınlık. Calender Spots. Basma desenli kâğıt. tutkallama işlemi. Seçim kampanyası kâğıdı. kalenderde oluşan izler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calender Section. ünitesi sonunda. sırasında kullanılan. Ölçü ayarlama. Calender Sizing) üreterek kalınlaşmayı sağlayan doku tabakası. Bombe açısı. Yığın kalender. bulunur. Mihver boru veya masura Caliper Shear Burst. Taç vals taşlama Calender Stack Craumbs. Kalender bölümü. Kamburluk açısı. Ağacın dış Calender Staining. Çok Cambric Finish. parşömene benzetme kumaşa benzetmek için yapılan. Calender Vellum Finish. pankartlar. Kâğıt makinesi Calorie. Kalender yakıtın yandığında vereceği ısı miktarı. Cambridge İncil kâğıdı. doğruluğu bilinmeyen bir cihazı mukayese kitap kâğıdının bir türü. kitap kâğıdının bir türü. Tekstilcilerin. Kalınlık profili bozukluğu nedeniyle üretim tekniğiyle üretilmektedir. Sarı defter kâğıdı. Bu tür kalenderlere yaş kalender Camber. Camber Angle. Kamburluk ölçüsü olarak nedenlerle oluşan. Kanada standart serbestliği. Isıl enerji birimi olan bir kalori bir gram bölümlerinden biri. aradaki farkı düzeltme. (1) Kambur vals. Kambiyum. Hatalı kalender valsi yaş halkaları oluşur. Yaş tezgâhı. Kutsal Calf Paper. mal sarıcıdan önceki bölüm. mal Canadian Standard Freeness. Kalender baskı izleri. odun selülozundan yapılma. Kalınlık göstergesi. Bu sayede Calender Streaks. kaplama ve Gofraj işlemi. Renginin sarı olması nedeniyle bu isimle anılan. Üst Camber Roll. Cambridge Hint kâğıdı. (1) Karton varil. kurutma bölümünden önce kullanılır. Kalori ölçer. okullarda not tutmada kullanılan 53 . Taç açısı. Kâğıt kalınlığındaki değişkenlik nedeniyle. (Benzer anlamlı. denilmektedir ve ön kurutma bölümünden sonra. cinsinden ölçülen kâğıt kalınlığı. Seçimler Calico Paper. Kalender çizgileri. Kalenderin kurulu olduğu kurutma suyun sıcaklığını bir derece arttıran ısı miktarıdır. Parşömen işi Kalenderleme. kimyasal madde ’de puan anlamına gelen “Point” veya “Mil” ile ifade edilir. Büyüten doku. Suni deri. makine Canary Writing. ederek. Calibration. Bir tür. Kalender izi. gibi işlerde kullanılmaktadır. pres veya kalender yöntemi. genellikle kosinüs cinsi bir açıyla ifade edilir. Thickness) variller. valslerini tutkal pres gibi kullanarak yapılan yüzey Calorimeter. Kalori değeri. Vals kamburu. üste pek çok valsten ve nipten oluşan kalender türü. Doğruluğu bilinen Cambridge India Paper. eni boyunca bölgesel olarak değişebilir. Kalenderde boyama. Calender Stack. kâğıtta oluşan esmer renkli çizgiler. Kanarya kâğıdı. Cambridge Bible Paper. işlemi. kopma. Çok yıllık. satanların ve nakliyecilerin kullandığı kartondan yapılma Bir puan. son (Eş anlamlı. Ayarlama. (2) Valsin taç kısmı. Patiska desenli (kâğıt). çift çenekli bitkilerde ayarı nedeniyle. (1) Kambur. valslerindeki performans bozukluğuna bağlı olarak. Kadranlı mikrometre. Yaş kalenderde kabuğuyla iç gövdesi arasında bulunan ve yeni hücreler yapılan boyama. (2) Taç vals. Kâğıt yüzeyini ince bir kâğıdı kalenderleyerek. Bir duvar kâğıdı türü. Crown). hatta büyük çaplıları beton kolon kalıbı Caliper Gauge. Kalori. Camber Roll Grinding Machine. Cambium. Kalenderde yüzey tutkallama. kuşeli Bristol kâğıdı. Kalenderde muhtelif Taç valsin taşlama açısı. (Eş anlamlı. Daha ince çaplıları gıdada ambalaj kutusu. Kutsal bir cihazla. nokta görünümlü izler. Bir birim ağırlığındaki katı Calender Sizing. sarıcı veya bobin makinesinde sarım sırasında meydana Kâğıt hamurunun su bırakma özelliğini belirten bir ölçüm gelen kâğıt kopması.

Şekerleme sargı kâğıdı. Türkiye’de geçmişte okullarda matematik selülozdan ve düzgün elyaf dağılımlı. Mum paketleme kâğıdı. görülen hava veya suyla dolu. Capacity Utititazion Rate. Kapasite planlaması. yukarıya doğru Cannabis. Kapasite. Üretim üretilirler. selülozundan üretilirler. borularda sıvının. Çeşitli kalınlıklarda. Çubuk şeker kâğıdı. Sigara kâğıdı benzeri. aralara konulan Cap Board. Capilary. Canister. Halen sarı bloknot defteri olarak olarak üretilirler. kartonlar. Kapiler kuvvetler. Capacity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ samanlı kâğıt. Genellikle sülfat. Tasarlanan kapasiteye göre. Şekerleme sargı kâğıdı. yapılabilen üretim miktarıdır. Candle Paper. Ağaçlarda perdahlanarak kanaviçe görünümü verilmiş karton. yer çekiminin aksine. Keten yüzeyli karton. kuvvetlerin etkisiyle yapılan emiş hareketi. Mumlu ve ince miktarı. Candy Slab Paper. belirli bir süre içinde. Cantilever Force. Capacity Planning. Bu kuvvetler. (Bakınız. Elektrolitle dolu Kapiler bir tüp içinde. Kapiler karton kutu türleri. inşaat sırasında Capillary Suction. Kenarlarına teneke destek seperatör kâğıtları. kullanılan düşük gramajlı bir kâğıt. Bu kuvvet hamurdaki elyafları bir arada tutmaktadır. Şekerleme torba kâğıdı. Canvas Board. Çok ince Capillary Electrophoresis. selüloz elde edilen bitki. Capacitor Paper. Elek keçe değişimi sırasında elek ve pres valslerini hareketini sağlayan kuvvetler. Karton çay kutusu. silindirik kutu veya kapak yapmak için üretilmiş Candy Box Liner. iletkenlikleri düşük defteri olarak kullanılmıştı. Kapiler. Kendir. son derece saf 54 . Sabit sermaye. Kapak kartonu. Bazı durumlarda üretimdeki verimliliği kastetmek bir kâğıt türü. kenevir veya pamuk amaçlı sahip olunan kaynaklar. Mikro çaptaki kanalı olan. Değişik ürünlerin Candle Wrapping. Doğal kauçuk. fiili olarak gerçekleşen üretim Candy Bar Wrappers. binanın temellerinden destek aldığı için. Operating Capacity. aynı zamanda tek taraftan askıda tutan bükülme kuvveti. Şekerleme kutusu taban kâğıdı. Kapiler emiş. Kılcal akış. türleri elektrik Candy Wrappers. kaynaklar elverdiği ölçüde gram/m² civarında gramajı olan Kraft kâğıdı. (Eş anlamlı. Ideal Capacity. Karton varil kâğıdı. Kapiler elektroforez. belirtilir. yüklerine göre ayıran tekniktir. Saplarından bir tür pamuğa benzer tırmanma eğilimi sonucu oluşan akış/hareket. getirmek için yapılan planlama. Kapiler sistem. Yağ. Tenekeyle desteklenmiş tüm Capillary Flow/Action. Kapiler özel temel kaidesi gerekmektedir. Kılcal hareket. Şekerleme kutusu seperatör kâğıdı. Kondansatör Capilary Tube. yapı. Candy Cup Paper. Şekerleme kâğıdı. Normal Capacity. Kapasite kullanım oranı. kullanılmaktadır. Selüloz elyafları arasındaki hava kanallarının yapısı. kâğıtları yağlı veya kuru kullanıma göre farklı özelliklerde Capital Asset. Sermaye varlığı. Kılcal ağ. Koyu mavi üretildiği makinelerde. Design Capacity). parafin gibi kendi Practical Capacity. Kauçuk. Kap kek kâğıdı. kılcal kanallardan oluşan Caoutchouc. Kâğıt fabrikalarının günlük veya yıllık Can Board. Şekerleme kutu kartonu. Şekerleme ve çikolata kutularında. Yüzeyi Capillary System. Expected Actual kendine yanmayı sürdürebilen maddelerin üretiminde Capacity. geçirilerek. Mum kâğıdı. Kılcal emiş. Candy Twisting Tissue. Kılcal kuvvetler. amacıyla da kullanılır. Mikro çaplı hava tüpü. Candy Bag Paper. Kondansatör kâğıdı. Kapiler tüp. 300 olarak. Manivela gücü. Mihver boru kartonu. Kapasitenin yüzdesi (%) cinsinden Candy Box Dividers. Hemp) Capillary Forces. Kılcal. üretim kapasitesini azami ölçüye renkli mum paketlemede kullanılan bir kâğıt. Topal vinç kaldırma Kılcal ortamda suyun yer çekimini yenerek yukarıya doğru kuvveti. yağlı bir kâğıt türü.

H. Karbon monoksit. C m(H2O)n artıkları veya siyah boya kalıntılarının tam temizlenememesiyle hamurda kalır ve kâğıda geçer. Carbonized Forms. Zımpara kâğıdı.O dan meydana gelen. Karbon siyahı. (Eş Anlamlı. Alkali kökenli. Karbonik asitler grubu. Meşrubat. Buhar kazanlarının ve gramajlı kâğıt. Kısıtlı enerji üretimi. (Eş anlamlı. Carbonate Paper. Baca isi. Karbon çeliği. Havanın Selüloz çatısını oluşturan bir selüloz türevi. Şişe kapak kâğıdı. Alüminyum ürünlerinin oksijensiz yanması sonucu ortaya çıkan isten oksidin ısıyla işlem görerek sertleştirilmiş bir türevi. Demir zımparası Farklı türleri bulunmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Capital Ratio. (Bakınız. Capstan. Carborundum Paper. görmeye yeterli olup olmadığı açısından önemlidir. Ragger) Carbon Paper. Hurda kâğıt kullanılarak Carbohydrate. Sermaye-satış oranı. özelliği bükülmez olmasıdır. Carbonless Paper. Oksijenle çift bağ yapan dolgu maddeleri. Karbon kopya kâğıdı karbonik asitler grubu. lamba isi. Zımpara tozu. oksitlenmeyle oluşan Carbon Coating. Karbonatlar. Sermayenin satış Carbonless. Satma amacı yüzü karbon kaplı kâğıt. Carbon Black Paper. borularının yapıldığı karbon katkılı çelikler. üretimi ve ağartılması sırasında. Karboksi metil selüloz. Korindon. Sermayenin iş kaplamasız kopya kâğıdı. NCR Paper). (Eş anlamlı. Karbonat kâğıdı. karbon bileşikleri. Karbonsuz kopya kâğıdı. bez ve ipleri toplayan kuyruk halatının çıkar. Kopyalamada kullanılan bir Captive Generation. Carboxyl Group). (Eş anlamlı. Siyah kâğıt. olmayan. Nişasta yerine karbondioksitini canlılar tarafından kullanılarak başka tutkal olarak ve kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. yapımında uygulanan. bira. Cap Paper. Carbon Fixing/Fixation. elde edilen ve renklendirmede kullanılan siyah pigment. düşük Carbon Steel. C. Kuyruk halat sarıcı. Karbon sermayeye oranı. Karbonsuz. Capital Asset) otokopi kâğıtları. Satış rakamlarının Carbonless Copy Paper. Temel yüzüne karbon siyahı sürülmek için üretilmiş astar kâğıdı. Yanmış kâğıt bitkilerden sentezlenen organik bileşikler grubu. kullanılan kâğıt. Avrupa’da genellikle çok katmanlı ve 500 gr/m2 Carbonizing Base Paper. Karbon dışı maddelerle yapılan rakamına oranı. Siyah renkli. Çini mürekkebi. (Bakınız. Karborundum zerreleriyle kaplı zımparalarda asetilen siyahı bunlar arasındadır. Pulper Kazanlarda yanma sırasında oksijen yetersizliğinden ortaya içindeki naylon. üretilen kâğıtlarda sık görülen siyah lekeler. mum isi ve kâğıdı. kaplama işlemi. Basınç altında alttaki sayfaya kopya çıkarmaktadır. koruma sağlayan ve leke kaldıran ambalajlama ihtiyaçları Carboxyl Group. Carbon Spots. Kuyruk sarıcı. Carboxymethylcellulose (CMC). Karbon kâğıdı. kendine gerekli olan enerji üretimi. Noncarbon) Capital Turnover. Karbon kaplama. Hamur harmanları da sabit 55 . Karbonhidrat. Karbon bağlanması. Fotosentez ve kemosentez buna Carcinogenicity. kalsitle kuşe kaplamalı. Kanser yapıcılık. kalsit türü kâğıt Carbonyl Group. Zehirli bir gaz. ışığa karşı Carboxy Group. Carbon Black. Carbonates. Selülozun için kullanılan kâğıt ve kartonlar. genel ad. (Bakınız. Ziftli tavan kâğıdı. Arkası Cardboard. Karbon lekeleri. Kuşe kâğıt. sarıcısı. Petrol Carborundum. Mukavva. aranan olumsuz özellik. Bir nin üzerinde çeşitli gramajlarda üretilen mukavvalar. Karbonsuz kâğıt. Carbon Monoxide (CO). Satış-sermaye oranı. Karbonlu form kâğıdı. Otokopi amacıyla. Capital Ratio’nun tersidir. şarap gibi Carbonless Paper. maddelere dönüştürülmesi. bir içeceklerin teneke kapağı üzerine sarılmak için üretilmiş yüzüne karbon yerine vaks veya kimyasallar sürülmüş kâğıt. Kimyasal maddelerde örneklerdir. kâğıt. LWC). Capsheet. Dergi basımında kullanılan. Karbonil grubu. Yüksek gramajlı kâğıtlara verilen karbonlu sürekli form kâğıdı. Karbonlu astar kâğıdı. Carboxy Group).

Halı ve döşeme altına Carton Sealing Paper. kontrol ünitesiyle yapılan kontrol. (2) Kesilmiş karton parçası. kullanılan karton kutuya verilen isim. Index Cartonboards. Tek yüzü kuşe gri karton. (1) Karton katlanır kutu. Bir yerden başka bir yere gitme. Birinin çıktısı diğerine girdi Carpet Underlay Paper. Kaskat bağlantı. Taşınma. Harita kâğıdı Harita basımında Cardboard Linings. Gramajı 1000 gr/m2 ve miktarı. Cartridge Paper. Ana (Master) kontrol ünitesinin ürettiği çıkış sinyalinin. Ambalaj kartonu. Cascade. Bir işi Cascade Control. Sevk etmek. Döşeme altı kartonu. (1) Vakum hatlarında suyun damlacıklar halinde 56 . yumuşak karton. hızlı ve doğru olarak safiha. yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva. (Bakınız. daha değerli kartonların altına veya tüm kutulara verilen isim. Cartography Paper. (Bakınız. Koli yapıştırma bant kâğıdı. (Bakınız likörün sürüklenmesi. Amerika’da ise 0. Bükümlü kâğıt ip. Carpet Brown). Kraftlayner. Mukavva ara kartonu. bakmaksızın kuşeli olmak şartıyla tüm karton türlerine Card. (2) Yüklenmek. keçe veya eleği taşıyan. altta (Slave) çalışan Carrying Cost.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ tanımlı değildir. (1) Kart. Carpet Felt. (2) Kartondan yapılmış karton üretiminde. (2) Paper). sistem. Carpet Brown. Kutuların içine içindeki bir kamyon kâğıt. (1) Taşımak. Ardışık kontrol. Twisting bir sonraki kademede işleyen boru bağlantı yapısı. arasına konulan. Carry. Sevk ipi. gramajlı bir kâğıt türü. (Bakınız. mal sarıcıya ulaştıran ip. Carriying Roll. bir önceki kademenin rejeklerini. kamyon yükü.15mm nin taşınması. sistemi. Carpet Lining. kullanılan kâğıt. yapıştırılan etiketler. Carpet Brown. Kaskat. Carton Stock. Kâğıt makinesinde. Buna “Pull Over” da denmektedir. Kutu takviye kartonu. Seperatör kartonu. Kamyon yükü. Stok maliyeti. Seri. Genellikle ambalaj olarak arasına konulan dolgu kartonu. Kartonların üst üste ve basılmış trafik işaretlerini gösteren levhalar. Oluklu mukavva Carton Labels. Kutuluk karton. Kutu etiketi. Kartvizit. (1) karton Temizlik kademelerinde. Mukavva işi. (Bakınız. Cardboard Middles. Genellikle hamuruna Bristol). Carpet Lining). Card Index Bristol. Zeminle halı olan süreçler. Kaskat kontrol. Nakliye kurallarına uyacak destek amacıyla konulan kartonlar. verilen ortak isim. destek olan vals. Karton kutuların üzerine üst yüzeyinde kullanılan kraftlayner. (2) Pişirme sırasında çıkan selülozla birlikte üzerindeki kartonlara denilmektedir. başka bir gruba gönderen boru bağlantı bölümü boyunca taşıyarak. Elde tutma maliyeti. İki üzerine almak. “Master-Slave” kontrol sistemi diye de adlandırılır. (Bakınız. Paperboard). Card Liner. düzeltebilmek için kullanılan bir kontrol yöntemidir. Halı altı kâğıdı. Carry Over. Sürüklenme. Fişek yapımında kullanılan Carpet Felt. Bir kontrol ünitesi set değerini kontrol etmek için kullanan ürünü stoklamak için harcanan toplam maliyet.3 mm hatta 0. (2) Bir partide sevk edilebilir kâğıt/karton Carton Compact. Fişek kâğıdı. Karton levha. Çok katmanlı Carton. zemini düzlemeyi amaçlayan gramajlı Cascade Connection. üzerindeki levhalar. kâğıdı kurutma çürük buharı. Motorla tahrik edilmeyen ve Lineer olmayan kontrol değişkenlerini. Ardışık. Ardışık bağlantı. Car Sign Board. Carpet Lining). Sevk valsi. serilen kaba. Kurutma silindirlerinde bir önceki grubun kullanmadığı Carrier Rope. Carpet Yarn. Kartondan yapılmış Cardboard Finish. (1) İstiap haddi sınırları Carton Liner Paper. Trafik ikaz levhası. Kraft kartonu. Carload Lot.

Pompa gövdesi gibi. pompa ve vana gövdeleri gibi ürünler. Bir top kâğıtta en alt ve en üst yapraklar. rejeği ise öğütücüye döner. Su geçirimsiz torba veya ambalaj. Case Lot. Üçüncül eleğin kalenderlerde reçine dökümü ile elde edilen kaplama. Direk ambalaj kâğıdı. Negatif kutup. Kâğıt karton. Karton kutu etiketi. Rimming) Catalogue Paper. Yağ emilim testi. Tabut imalatında ağaç veya buharlaştırıcı. hem de Cast Funtional Layer. Kâğıt yüzeyinde ve içinde tutkallama maddesi. Kutu içi ambalaj kâğıtları. Carton Liner Paper). polimerleri nötürleştirme kapasitesi. Selüloz elyaflarına tutunma özellikleri çok yüksektir. üretiminde hamura yaşken ilave edilen iç tutkalı. Arıtmalarda katyonları (tuzları) uzaklaştırmak için Cash Flow. Cation Exchange Process. Katot tüpü. Reçineli vals kaplaması. üçüncül eleğe gelir. 57 . Ardışıklaşma. Kategori. Alacakları olmasına rağmen elinde nakit kullanılmaktadır. Cationic Dyes. Kutu imalatında kullanılan Cationic Rosin Size (CRS). (1) Kutu. makinelerinde 300 metreden sonra. Cathode Ray Tube (CRT). kâğıt. Su yumuşatma ünitelerinde de net nakit para. Kâğıt makinesinde gramaj kontrolü yapabilmek Cast Coated Paper. Category. ayna parlaklığında karton. Bir yüzü yüksek için kullanılan kontrol sistemi. Cast Coater. Classify) Case Labels. Bazik boyalar. Ardışık ileri besleme makinesi. Kroma kaplama makinesi. boyalar gibi özellikleri olan katyonik boyalar. Castings. Cathode. Casing Paper. Case Liner. Kutu içinde. floresan ekrana düşürüldüğü ekran tüpü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cascade Evaporator. Sistemin katyonik bir kavram. amacıyla kullanılan süt proteini. Karton kutu. Cascade Feedforward Control. Bir palet kâğıt veya karton. Kazein. Kroma karton. Cassie Paper. Kroma kaplama. Katyonik boyalar. özelliği gösterdiği dönem. Cash Register Paper. buhar silindirleri Castor Oil Test. Katalog kâğıdı. Sınıflandırmak. Hem ikincil eleğin çıkışı. Katalist. Katalizör. Hamur kasası ile mal sarıcı parlaklıkta. Kademeli Casket Paper. Peş peşe dizilme. Katot ışınlarının paketleme ve koruma amacıyla kullanılan ambalaj kâğıtları. (3) Yoğun yüzey tutkallı ağartılmamış selülozdan yapılma Cationic Direct Dyes. Catalyst. Kutu kâğıdı. Katot. sistemi. ödeme gücü bulunmayan firmalar için iflasa sürükleyecek Cationic Demand. Ardışık ileri besleme Kusurlu olabilecekleri düşüncesiyle kullanılmazlar. ikincil eleğin rejeği. Cast Coating. Süreci hızlandıran katkı Casein. Siyah likörün yanmadan önce suyunun metal yerine kullanılan karton. Kroma karton Cascade Feedforward System. Ardışık buharlaştırıcı. Casing. buharlaştırılmasında kullanılır. Sınıf. Katyonik talep. kontrol. Categorize. Temizleme kademelerinde. Belirli bir dönemde kasaya giren kullanılan bir süreç. Nakit akışı. Tabut kâğıdı. Döküm. Döküm parçalar. Case Lining Paper. Sert cilt kapaklı kitap. Yağlı mürekkeplerin içindeki kondensatın sürüklenmeye başladığı ve şelaleleşme kâğıt tarafından emilimini ölçmek için yapılan test. Case Bound Book. Düşük gramajlı bir kuşe Case. Katyonik reçine tutkalı. Pres ve üçüncül eleğin çıkışı birleşerek ilerler. Kâğıt dökülerek üretilmiş. kontrol tekniğidir. Karton Kasa. (2) Gövde. Yazar kasa kâğıdı. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Katyon değişim süreci. Katyonik direk boyalar. (Eş anlamlı. Çelik alaşımlardan Cascading. ağır kuşe kaplanmış ve sıcak olarak arasındaki uzun süreli zaman farkı nedeniyle kullanılan preslenmeden kurutulmuş.

Kostik çekilme Ceiling Boards. Kâğıdın makine tarafından selülozu hidroliz etmek için salgılanan enzimler. Selüloz ağartma türü veya ziftle kaplı kâğıt türü. Selülaz. Caustic Extracted Kappa Number. Hücre gövdesi. Kedi yolu. Bakteri. Cavitation. dayanımdaki makine yönüne göre olan polisakkarit. gıda paketlemesinde kullanılan şeffaf madde. yazılımı (NaOH/(NaOH+Na2S))*100 şeklindedir. dalga kısmında yapılan ezilmeye karşı selüloz türevleri. Ağartılacak özellikleri olan karton türleri. sodyum hidroksite Cellophane Coating. Dalga ezilme testi. Nitroselüloz ve kâfur bileşiği şeffaf CC Roll. Ağır gramajlı Kraft kâğıdı Caustic Extraction. Kostik çekme işlemi. Selüloz. Sodyum hidroksit (NaOH). farklılıklardır. CCT (Corrugated Crash Test). Katyonik nişastalar. Sodyum. Sodyum karbonatın. Selüloz türevleri. plastik bir madde. boyuttaki değişmeler. Terim Celery Bleaching Paper. İki D glikoz molekülünden oluşur. Cellular Board. Dar ve uzun işletmelerde yer darlığı veya rutubet gibi ölçülebilen özelliklerinin dağılımı. daha iyi tutunum sağladıklarından iç yönünde kıvrılması. Ağır moleküllü bir kıvrılmalar. Hücreli yapı. dönüştürülmesi. olmasın kâğıtların plastik film ile kaplanması. Cellobiose. Kostik. Lye) Cellophane. Kâğıdın makine eni yüklenmiş. Selüloit. sedir yağı emdirilmiş ambalaj (Eş anlamlı. Kereviz sarma kâğıdı. İçindeki maddeyi Caustic. Ses emici akustik aşamasından sonra ölçülen Kappa sayısı. Kostisite. Makine enine ve boyuna olan yönlerde. tutkallamada kullanılan modifiye nişastalar. Lye) kâğıdı. Bleaching Paper). Kâğıdın enine doğru olan gramaj Cat Walk. mantar veya termitler CD (Cross Direction). Makine enine kıvrılma. Cedarized Paper. (Bakınız. kenarlardaki ezilme bileşiklerle yapılan selüloz türevleri. Oluklu Cellulosates. CD Profile. Selofan kaplama. Caustisizing Efficiency. sürecinde klorlamadan sonra alkali çözeltiyi ortamdan Celery Wrappers. (Eş Selülozun hidroliziyle elde edilir. ve kâğıt ürünleri yapanlarda dikkate alınan kâğıt kullanım Cellulose. lityum kökenli dayanıklılık testi. Cellulase. haşerata karşı korumak için. Selülozun re jenerasyonuyla elde Caustisizing. Caustic. 58 . vakum altında gelişen pompa emiş kısmındaki oluşmuş. Selofan. Selobiyoz. Celery uzaklaştırma işlemi. Sedir yağlı kâğıt. Oluklu Mukavva. Makine eni. Kostikleştirme randımanı. Tavan kartonu. kullanılan ana elyaf kaynağı. Yapısı hücrelerden sonucu. Kostik soda. Bitkileri oluşturan ve kâğıt yapımında yönü. Ticari bir marka. Yeşil likörün beyaz liköre edilen. nedeniyle kullanılan köprülü yol. Caustic Soda. potasyum. Genellikle kâğıt fabrikası atık sularının içindeki selüloz kâğıdın fiziksel özellikleri değişebildiğinden. Oluklu kutularda. Kereviz ağartma kâğıdı. Crown Controled Roll). kullanılan sargılık bir kâğıt türü. Selofan olsun dönüştürülmesi. Sap selülozdan kostik çekilir çekilmez ölçülen lignin miktarını kerevizler büyürken. Selüloz üretim aşamalarında sodyum Cell Body. anlamlı. Kavitasyon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cationic Starchs. Oransal hücrelerin gövdesi. Enine profil. Celluloid. enindeki yönü. Pompa emişinin kısılması Cellular Structure. Kostik soda. saplarının beyaz kalması amacıyla tanımlamaktadır. Pozitif şarjla CD Curl. Oyulma. (Bakınız. Causticity. dayanımını belirlemeye yarar. İp yapımında kullanılan mukavvada. matbaalarda artıklarını parçalamada kullanılırlar. oyulmalar. Sodyum hidroksit (NaOH). selülozdaki lignin miktarı Kappa sayısıdır. Flotasyon ünitelerindeki hidroksit miktarının aktif toplam alkaliye oranıdır. Bu fiziksel özellikler. Kostikleştirme.

Avrupa Selülozun kimyasal formülündeki her atomun ağırlığının. (Bakınız. Mihver boru. ürünler. Selülozik vernik. Birbirine bağlı selüloz Cellulose Products. bitki hücrelerinin parçalanmış halidir. Bu oran genelde % 33 oranındadır. Virgin Fiber) Cellulose Film. Cellulose Structure. Merkezi bakım. bölünmeler/parçalanmalar. Cellulose Chain Scissions. (Zıt anlamlı. Cellulose Napkin. Bitkiler hücrelerin yan yana gelip ligninle yapıştırılması sonucu bir bütün oluştururlar. Selüloz nano iplikçik. (2) Selüloz dolgu kâğıdı. Cell Wall. plastiklerde. boşluk doldurucu dolgu Cellulose Grafting. Belirli bir mikro iplikçikler sayesinde hücre duvarı şişmeye karşı gramajda ve çimento torbası yapımında kullanılan. Selüloz yapısı. Cellulose Purity. Cement Sack Paper. Yemek masalarında Decentralized Maintenance) kullanılan baskılı veya baskısız. kâğıt. Cellulose Viscosity. Kâğıtla ilgili standartları atom sayısıyla çarpılıp alt alta toplanmasıyla bulunur. selülozun viskozitesi. polimer molekülleri bağlama. selofan. Selüloz ipçiği. Selülozdan üretilmiş kâğıt. Cellulose Nanofibril. Selüloz ürünleri. Selüloziz. elyaftan üretilmemiş kâğıt. Cellulolysis. Selülozun molekül ağırlığı. nitroselüloz. Selüloz yandığında kül Cellulose Content. benzeyen dizilmiş yapısı. Selülozun suda enzimler Cellulose Matrix. hijyenik yara tamponu. Bitkilerin bünyelerinde olarak geride kalanlarla belirlenen saflık derecesi. (1) Kâğıt yara bezi. bulunan selüloz oranı. kullanılan toz selüloz. Selüloz dizeyi. Bitki hücrelerini çevreleyen çeper. Gözenekliliği düşürüp elekte bakıma (Autonomous Maintenance) imkan vermeyen serbestliğe olumsuz etki etmesine rağmen preslerde kuruluk bakım yönetimi. Selüloz film. Bobin göbeği. Ambalajlamada kullanılan. karton. İkincisi mekanik olarak elde edilen uzun selüloz ipçikleri. Hücre duvarı. benimsenmediği yerlerde kullanılır. Bunlar arasında. bulunmaktadır. Celulose Fiber. Selüloz mikro iplikçikler. Celluluse Powder. plastik ürünlere. Son yıllardaki Center. Rayon. kaplama malzemelerine Cellulose Wadding. ipek böceği yemi olarak ve suni deri yapımında da kullanılmaktadır. Odun elyaflarından değerlendirilir. Çimento torba kâğıdı. Selüloz kökenli olan molekülleri. Standartlar Komitesi. Emici madde olarak Pamuk gibi bitkilerde % 90 a çıkmaktadır. Selülozik lake. Toplam verimli bakımın yönetim olarak değeri arttırılmaktadır. Cellulose Molecular Weight. Selüloz oranı. Selüloz zincirindeki viskoz. CMC gibi maddeler bulunur. son dayanım kazanır. Yüksek polimorfik/çok biçimli kristal parçaları şeklindedir. maddelerde. Birincisi yarı kristalsi yapıdır. Cellulose Microfibrils. Dönüşümlü Elyaf. Hücre duvarının içinde bulunurlar. Toz selüloz. Cellulose Paper. Kâğıt peçete. Selüloz saflığı. Selüloz uzun molekül zinciri şeklinde olduğundan dizilişi iki çerçevede Cellulose Filament. Bakım işlerinin hamur içinde cüzi miktarda verilerek iç dayanım kuvvetini dağıtılmayıp tek merkezden yürütüldüğü yöntem. Çözünmüş Cellulose Lacquer. Kâğıttan yapılma katılan bir üründür. Selüloz zinciri. 59 . Selüloz aşılama. bazen amblemli ve gofrajlı kâğıt peçeteler. CEN (Comité Européen de Normalisation).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulose Chain. Selüloz elyafı. derece dayanıklı Kraft kâğıdı. Selülozun matrise kullanılarak hidrolizi sonucu parçalanması. Bağımsız arttıran nano elyaflar. denemelerde Testlayner gibi dönüşümlü kâğıtların yüzeyine Centralized Maintenance. Hücre suyu aldığında şişer. dokumalara. Camsı selülozik film tabakası. Selüloz bozuşması. mukavemetleri nedeniyle selülozdan üretilen kâğıtlara. toz halindeki kozmetik Cellulose Degradation. krepli. Selüloz türevi olan vernikler. Selüloz viskozitesi. Selüloza sentetik kâğıdı.

motordan doğrudan üretilmiş selüloz. Zincir parçalanması. (Bakınız. C dalga. Açık fanlı yapısıyla. Centrifugal Screens. konulan düşük değerli harmandan oluşan kısım. Dynamic Cleaners. (Eş anlamlı. kaynaklanan kalın izler. kâğıt. İthal edilen bir ürünün hangi ülkede üretildiğini Centres. Konfeti. belgesi. Tahıl saklama kabı. C dalga (orta dalga) Cleaners). (Bakınız. Göbek rulosu. Zincir uzunluğu. Cereal Straw Fiber. CFCs (Chlorofluorocarbons). bellek olarak kullanılan kâğıt şerit. Savurma şeridi. oluklu temizlemede kullanılan merkezkaç temizleyiciler. (Bakınız Decalcomania Paper). Chain Marks. Herhangi bir nedenle zincir oluşumunun sona ermesi. Balya konveyörü. Onay belgesi verme. Centricleaners. Santrifüj pompa. Çok katlı kartonlarda. Savurma döküm gövde. İç katman. Delikli şerit kâğıdı. uzunluğu. Kâğıt hamurunu Chain Lines. El yapımı kâğıtlarda. üzerinde görülen birbirine paralel elek altı çitalarından CEPI. Belgelendirme. Merkezi stoklama. Delikli bellek Centrifugally Cast Shell. E dalga ve K dalga türleri de kuvvetle. Yetkili satıcı. aşınmaya karşı yüzeye yapılan seramik kaplama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Centralized Stock. Chain Scissions Number. hamuru içindeki istenmeyen yoğunluğu ağır parçacıkları C-Flute. (Eş mukavvalarda. Saman elyafı. Kloroflorokarbonlar. Zincir parça sayısı. Saklama kabı anlayışının kullanılmadığı tek merkezden dağıtım yapan kartonu. veya su basan pompa türü. Centricleaners. D dalga. Bazı valslerde. baskı transfer işleminde kullanılan Chain Termination. Molekül zincirlerinin Ceramic Cover. Zincir oluşumunun sonlanması. Eski CNC tezgâhlarda ve tekstil makinelerinde tekniğiyle dökülmüş vals gövdesi. Renkli ve şekilli küçük kâğıt parçaları. Merkezden tahrikli. C-Dalga. safiha temizlemede kullanılan sepetli elekler. Ceramic Coating. 60 . B dalga. Chads. Köken sistemlerde ortadaki vals. orta kısma Certification. Mihver boru. Salyangoz tipli bir gövde içindeki döner bir fanla hamur Chain Conveyor. Avrupa Kâğıt Sanayileri Konfederasyonu. Certified Supplier. Merkezkaç dalga. Merkez vals. Ceramic Cover). Orta dalga. Chain Lines). Confederation of European Paper Industries. oluk yüksekliği 3. Punch Card). Kombi preslerde veya üç valsli Certificate of Origin. Zincirli konveyör. Yeni mal sarıcılarda. olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk anlamlı. Center Stock. gösteren doküman. Santrifüj temizleme. Seramik transfer kâğıdı. Chadless Paper Tape. Menşei şahadetnamesi. Koltuk ambarı Cereal Box Liners. ağır cisimleri aşağıya doğru iten hamur temizleme vardır. Center Drive. Tahıl saplarından tambur merkezine bağlı bir şaftla.6 mm ve oluk sayısı 130 dur. Cereal Box Wrappers. Molekül zincirinin fabrikalarında kullanılan en yaygın hamur pompası türüdür. Center Roll. Santrifüj elekler. Seramik kaplama. Centrfugal Cleaners). Centrifugal Cleaners. Tahıl gevreği kartonu. (Bakınız. Chain Scission. Molekül Ceramic Transfer Paper. Kâğıt Karbon. Santrifüj temizleyiciler. A Centrifugal Cleaning. klor ve flordan oluşan organik bileşikler. yapılan tahrik şekli. Centrifugal Pump. olukluda. Dalga. Zincir filigran. Kahvaltılık tahıl gevreklerinin ambalajında yedek parça stok sistemi. Salyangoz pompa. Cyclonic sayısını tanımlayan bir ifadedir. kullanılan karton türü. parçalanması sonucu oluşan parça sayısı. kâğıt Chain Length. bağlarından ayrılıp parçalanması. yöntemi. Seramik bir yüzeyle.

ağartma kimyasallarının etkinliğini arttıran kalemle resim yapmada kullanılan bir tür resim kâğıdı. Chemical Bag Paper. Chalk Transfer Paper. Zamana bağlı olarak. Kaplama Cheese Manila. metallerle bağ yapması. yük değerinin sıfırlanması. Cheese Wrappers. Peynir maddeleri nedeniyle. Oldukça temiz. dış kâğıt olarak kullanılan düşük Challenge. mevcut kurumsal yapıdan hedeflenen yeni yapıya geçmek Kıskaçlanarak bağ yapmış olan maddeler. gereken sorun. Gözenekli ve tarifesi. Chelating Agents) Channeling. sorunu. maddeler. Bible paper) Agents) Change Management. Peynir paketleme kâğıdı. (1) Harita kâğıdı. Çok düşük Check List. Çek defteri kâğıdı. Tebeşir. Kimyasal bağlama. Kanallaşma. Denetim çizelgesi. (Bakınız. Check Valve. elektrik yüküyle yüklenmiş ( + ) ortamın zıt yönde (2) İki maddenin atom veya moleküllerinin kimyasal olarak yüklenerek. Doluluk oranı. Dayanıklı ve silmeye kullanılan renkli ve yumuşak dokulu kâğıtlar. pigment kullanılmamış) ince ve kutsal kitap Chelants. Çek valf. çalışma koşulları. Tebeşir paketlemede Check Paper. zayıflaması nedeniyle oluşan elyaf veya dolgu maddelerinin dayanıklı kâğıtlar. Mangal kömürü torba kâğıdı. harita basımında kullanılan. Grafitli (kıskaca alarak). Kontrol listesi. amacıyla uygulanan yönetim tarzı. Kıskaçlayıcılar. Tebeşir kâğıdı. Chelating basımında kullanılan kâğıt. Kraft Charge. Kıskaçlayan maddeler. karşı duyarlı bir kâğıt türü. Chelants. Check Book Cover. Charcoal Book Chelation. (Bakınız. Çözülmesi kaliteli/samanlı kâğıt türü. (1) Temizlik zeta potansiyelde meydana gelen değer kaybı. Maskelenmiş maddeler. Chalk Paper. Geçmişte fotokopi ve fakslarda izlenmesi gereken noktalar gibi konuları listeleyen denetim kullanılmaktaydı. Şelatlar. Tebeşir kaplı kâğıt. torba kâğıdı. (1) Yük. Selüloz veya oyulma yaratması. (1) Yüklenme oranı. Charge Decay. Tebeşir görünümlü. (1) Kâğıt yüzeyindeki bağlayıcının benzeri selülozlardan yapılan. (2) Kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. tozaması. 61 . (1) Zorluk. Çek defteri kapak kartonu. Belirli bir (genellikle tutkallar) kullanılarak yapılan bağlama işlemi. Peyniri sarmada Chamois Paper. Chalky Appearance. Peynir sarma kâğıdı. Karıştırıcılı bir tank içinde Chelating Agents. Kemik renkli (doğal selüloz kullanılan yağlı kâğıt. Çek defteri kapak kartonu. çizelgesi. (2) Baskıda bunun yarattığı mürekkep dağılma Check Board. kâğıt hamurunda bulunan ağır metallerle bağ yaparak Charcoal Book Paper. renginde. (Eş anlamlı. Karakalem çizim kâğıdı. (2) Ücret kalıntısı olan bir kalsiyum karbonat çeşidi. kâğıdın mat görüntüsü. ambalajlarında. (2) Meydan okumak. Doldurmak. Pamuk selülozundan veya Chalking. Kıskaçlama. (Eş anlamlı. Bir kurumda. Maskeleme kimyasalları. Chart Paper. Uğraşılması gereken iş. Chemical Bonding. İlgili bölüm gramajlı olmasına rağmen üzerine kalsitle yoğun kaplama tarafından düzenlenmiş. (Bakınız. Kimyasal madde torba kâğıdı. Chalk Overlay Paper. Metalleri karıştırıcı kanatların. Şamua kâğıt. (2) Yüklemek. Yük nötürleştirme. ekipmanlar. Charcoal Kraft Paper. (Bakınız. Tozama. Chalk Overlay Paper). deniz kabuklularının Charge Rate. Değişim yönetimi. hızlı hareket ederek karıştırma yerine bağlayıcı maddeler. Sequestrants) Charcoal Drawing Paper. Yük zayıflaması. Kıskaçlanmış maddeler. yumuşak yapılı bir kalsit türü. yapılmış kâğıt. bağlanması. EDTA gibi organik bileşiklerin Paper). Chelates.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chalk. kâğıtlarında çok katlı yapıyı sağlamak için kimyasallar Charge Neutralization.

Manila yazı kâğıdı. Selüloz kullanarak kütüklerin kabuklarını soyma. Kâğıt kimyasalları. kazanılabilecek kimyasalın yüzdesel oranıyla hesaplanır. kimyasal yolla üretilen selülozla yapılan pres keçelerinde kimyasal madde ile temizlik için kullanılan kâğıt. yaratması. Manila kâğıt veya ağır dolgu maddeli hamur işleyen makinelerin kenevirinden. Chemical Showers. Kimyasal oksijen Chemical to Wood Ratio. Kimyasal topaklaştırma. Kimyasal fıskiyeleri. Chemo-Thermo Mechanical Pulp. Selüloz fabrikalarında sodyum bileşiklerini geri kazanma amacıyla kurulan ünite. Kimyasallar. Kimyasal selüloz. Kimyasal özellikler. Kimyasal kabuk soyma. Kâğıt Chemi-Washer. fırınlarındaki kayıplardır. BOD). Kimyasalın oduna oranı. Özellikle metalik katyonlar için yüksek sıcaklıklarda ve basınçta muamele edilerek kullanılır. Yongaların kimyasal maddelerle temizleme. Kimyasal geri kazanma. suların kimyasal maddelerle. Chemical Debarking. Genellikle zehirli üretiminde. CTMP. (2) Kireç veya karbonatla suyun yumuşatılması öğütülmesiyle elde edilen selüloz. Baskıda kalır. çökeltme işlemi. Elek ve keçeleri Chemical Pulp. Kimyasal hazırlama ünitesi. Bu Chemical Coagulation. Kimyasal Chemical Recovery. Chemical Preparation Unit. Chemical Oxygen Demand (COD). birlikte yapılmaktadır. Biological Oxygen Demand. 62 . CTMP. tuzlarını geri kazanma süreci. yarı mekanik hamur. Bir örneği selüloz üretiminde kimyasal geri kazanma Chemicals. Kimyasal yıkayıcı. Kimyasal temizleme. ligninin alınması için kullanılan sodyum kimyasallar kullanılmaktadır. kimyasallarla pişirilmesi yoluyla elde edilen selüloz. Bir kimyasal önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve reaksiyon sırasında veya daha sonrasında ortaya çıkan ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz. Özellikle hurda Chemical Manila Writing. Chemo-Thermo Mechanical Pulp) Kimyasal hazırlama birimi. kimyasal. Kimyasal atık. mürekkebin kâğıdın arkasına geçerek hayalet görüntü Chemical Recovery Plant.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Cleaning. Kimyasal hazırlama. Atık sularda kimyasal oksitlenmeyi üretiminde kullanılan kimyasalların ağırlığının kuru odun sağlayacak yeterlilikteki oksijen miktarı. Kimyasalla öğütülmüş selüloz. sıvılara kimyasal maddeler katarak katı parçacıkları Chemigroundwood. Kimyasal selüloz. Yarı özellikler. kimyasal reaksiyonlara karşı eğilim düzeyi. Selüloz ihtiyacı (KOİ). Toplam geri Chemical Release. Chemical Wood Pulp. Kimyasallarla öğütme süreci. Asıltılı pişirilmesiyle elde edilen selüloz. ağırlığına oranı. göre hazırlama. Ham işlemler sırasında selülozun lignin miktarı azaltılır. Siyah likör önce Chemical Fiber Paper. renginin ve bulanıklığının Chemical Reactivity. Yongaların buharlaştırılarak suyu azaltılır. Kimyasal kopyalama. yakılarak diğer kalıntılar uçurulur. Sonra da bu işe özel kazanda kimyasallarla pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. Kimyasal salım. ( Bakınız. Yongaların Chemical Properties. Bir maddenin giderilmesi. Selüloz içindeki üretiminde kullanılan kimyasalları belirlenen prosedürlere kimyasalları yıkayarak süzen bir ekipman. Kimyasal geri kazanma tesisi. (1) Kimyasal çökeltme. Odun yongalarının kimyasallarla Chemical Precipitation. Chemical Loss. Kimyasal madde kaybı. Özellikle çevreye zarar verecek olan kimyasal atıklar. Geriye kimyasal külü Chemical Ghosting. Chemi-Thermo Mechanical Pulp. (Eş anlamlı. İyonlar karşı iyonlar verilerek çözünür Odunun sodyum sülfit ve sodyum karbonat çözeltisinde çok olmaktan çıkarılır. Chemical Preparation. fıskiyeler. Kimyasal re aktivite. Bir işlem sırasında geri kazanılabilecek kimyasalların kaybolması.

Kestane kartonu. Yonga ayırma. Soğumak. sonra yığıldığı silo Chip. Chip Pile. yongayı pişiriciye yükleme. Yonga ölçer. Hidroklorik asidin tuzları. Güvenlik amacıyla filigranlı veya fosforlu kırçıllı gibi Chip Charge. kâğıtlardan yapılan bir karton türü. ortama karşı çalıştığından cepleri olan devasa döner bir Chili Wrapper. Yonga şartlandırıcısı. Yonga silosu. Yonga çürümesi. Büyük boyutlu yongaları odunlarından yarı kimyasal yöntemlerle üretilen. Kıyılmış odun. Büte. (Bakınız. beslenen yonga miktarı. Çin kâğıdı. SiO4) minerallerine bağlanmış. Yonga yığını. verimliliğin arttırılabilmesi için kullanılan. Bu bitkiden elde edilen rami Chips. Ramie). (CIO3)-. China/Chinese Grass. China Clay. Chinese Paper) yongaların dişlerin arasından geçmesiyle ayrıldığı/elendiği Chinese Paper. Chip Silo. Yonga şarjı. su molekülleri geçen yongaları ölçüp ekrana aktaran düzenek. Döner besleyici. üretiminde siyah likörün yonga bünyesine daha iyi geçip Chest. Kestane ağacı oluşan ekipman. Chip Bin. Yonga yükleme. Buhar kâğıt. siloda mantarlaşarak çürümesi. (2) Karışık hurda Chip Storage. vardır. Son yıllarda. Rami de (Chip Silo) denilen bir çalı. kullanılır. Chill. En eski el yapımı ekipman.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cheque Paper. Yonga silolama. Chip) elyafı pamukla karıştırılarak para kâğıdı yapımında Chip Screens. Gri karton. Klorat. Doğada alüminyum Chip Meter. dişli iki valsten Chestnut Board. Chip Seperator. kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak havadan ayrılması. selülozundan yapılma karton. Dürüm kâğıdı. Chip Filling. Hamur bütesi. Hamurun içine başka renklerde yongaların. Hacim ölçme yoluyla içinden silikat (Al2. (2) Chip Digger. Yonga elekleri. Beç türü pişiricilerde Chill Cast Roller. (1) Yonga. Yonga ezici. Odun yongalayıcı. ve silis kumu karışımı olarak bulunan ve saf olanları Chip Packing. Yaprakları dut yaprağına benzer ve ipek Chipper. Değerli kâğıtların basıldığı Chipboard. (Bakınız. ayaküstü satılan yiyecekleri sarmada kullanılan yongaları basınçlı bölgeden pişiriciye boşaltır. Çin çalısı. Yonga besleyici. Selüloz noktalara erişimi kolaylaştıran iş aracı. Basınçlı kullanılan kâğıtlar. Bunlar döner tamburlar. Serbest haldeyken üzerindeki silodan cebe aldığı görünümde. Hamburger kâğıdı. Cherry Picker. Seramik kili. kaçışını önleyecek sızdırmazlığı sağlanmıştır. Dişli disklerden oluşan ve China Paper. Hurda kâğıttan yapılmış kalın ve kimyasal selülozdan yapılma dayanıklı bir kâğıt türü. (Chip Silo) 63 . Pastel tonlarda üretilmiş antik görünümlü karton kaplamada Chip Feeder. Yonga makinesi. Çin’deki eski mezarlarda örnekleri bulunan. Kütüklerin yonga haline geldikten bambu elyafından yapılma bir kâğıt türü. (1) Kırçıllı kâğıt. Havayla taşınan yongaların kavrularak. kullanılan madde. Soğuk döküm merdane. Pamuk elyafından 5 kat daha güçlü elyafları eğimli sarsak elekler şeklinde çeşitli şekillerdedir. böceği besini olarak kullanılır. esmer ezerek küçülten ezici. sert ağaçların Chip Crusher. Sepetli kaldıraç. Selüloz yapılacak Cheviot. az miktarda elyaf karıştırılarak üretilen kırçıllı kâğıtlar. Yonga ayırıcı. Beç türü pişiriciye göre özellikleri olabilir. Çin keneviri. Pnömatik yonga taşıyıcısı. Tank. (Chipboard) Chlorate. Yonga konteyneri. Çek kâğıdı. kaba karton. Yongalayıcı. Fabrika içinde yüksek Chip Conditioner. Kaolin. Soğutmak. Açık havadaki yonga silosu. Yağlı vanadır. (Bakınız. selüloz hamurundan yapılma kartonlar. kâğıtlardandır. Yonga silosu. Chip Decay.

Chocolate Wrapping Papers. Chlorination Stage. Klorlama karıştırıcısı. Çikolata alt kâğıdı. Chlorine Free Paper. Krom. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Chlor Free Paper. fotoğraf taban kalitede selüloz elde etme aşamalarından biri. gram cinsinden değeri. Klor gazı. Her Chlorine Dioxide Delignification. Fotoğraf taban kâğıdı. Hamurun klor ihtiyacı. Klor verme aşaması. ağartma sürecinde klorun verildiği aşama. (C aşaması) Chlorine Tower. (Bakınız. Üzerinde çeşitli renklerde baskı yapılmış. Bu arada suda klor bileşikleri meydana gelir. Çikolata Tüketilen klor ise klor talebidir. Chlorid miktarı. Karışımların bileşenlerini buharlaştırıcı. Verilen klorla suda kalan imalatı sonrasında. Çok kademeli Ağartma için gerekli klor miktarı. Çikolata seperatör ağartılmasında kullanılan bir madde. Klor dioksit aşaması. giderme. Kromotoğrafi. Klorlama süreci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chlorid Photographic Paper. Klor tüketimi. Çikolata kutuları içinde. Havadaki yoğunluğu hacimce % 4 ün üzerine konulan kartonlar. (Burada klor +4 kartonu. selüloz ve bu kâğıdı. Kromatoğraf kâğıdı. Karışımların kimyasal verildikten sonra karıştırmak için kullanılan karıştırıcı. Klor talebi. Klor buharlaştırıcı. değeri. Selülozun Chocolate Dividers and Layer Board. Filtre klor ve klor bileşikleri ile işlem yapılmamış. ve oranlarını bulmaya yarayan bir laboratuvar cihazı. Chlorine Requirement. Chocolate Dipping Paper. selüloz ağartma ünitesine nakletmek için kullanılan Chromatograph. Klor dioksitle lignin bir çikolatayı sarmak için kullanılan ince ve yağlı kâğıtlar. Krom kaplama. Chlorine Demand. analizi. çıktığında patlar. Photographic Paper). Takoz. Chlorine Number. Chlorine Dioxide (ClO2). Klorlayıcı. Çok aşamalı ağartma sürecinde selüloza klor dioksit vererek reaksiyon Chromatic Paper. hamura klorun verildiği kule. Daha kromatik olan işlemidir. Ağartma sürecinde klorikle ve bir miktar gümüş bromidle kaplanmak üzere bir ton kuru bazda selüloza verilen kg ölçüsünde klor üretilen fotoğraf taban kâğıdı. Örneklenen bir suyun veya Chock. Samandan yüksek Gümüş klorit ile kaplanmak üzere üretilen. Kraft sürecinde kullanılan bir ligninsizleştirme Chromaticity. (4) Hipoklorit ile ek ağartma. üzerine çikolatanın konduğu yağlı ve klor arasındaki fark ölçümlenerek bulunur. Chromatographic Paper. Clorine Free Paper). ince kâğıt. Suya ölçülü klor veren donanım. 25 °C de 15 dakika süreyle Chromium. Chlorine. Chromium Coating. daha parlaktır. Vals kaplamalarında ve paslanmaz 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor alaşımlarda kullanılan bir metal. Klorsuz kâğıt. Buna Pomilio kâğıdı. Selüloza klor Chromatography. Hediyelik sağlanan sonrasında yıkama yapılan aşama. (2) Ortama klor verilmesi. “D” aşaması. Süreci de denilmektedir. Kromatoğraf. Parlaklık. Klor talebi. Çikolata sargı kâğıdı. Chlorine Evaporator/Gassifier. Klor dioksit. Hidrojen atomlarıyla yer alkali yıkama. ambalaj kâğıdı. değiştirmek üzere. Gümüş Chlorine Consumption. aralara bölme olarak değerliklidir). Klorlama. Kromatik. bir organik bileşiğe klor verilmesi. (Bakınız. Fotoğraf taban kâğıdı. Chlorine Mixer. Tahta takoz. Klor Sayısı. Beyazlatma amacıyla Chlorinator. Kloru parlak bir ambalaj kâğıdı. türü. Bakım sırasında sıklıkla atık suyun içindeki canlıları yok edecek miktardaki klor kullanılan ve valslerin altına destek olarak konulan takozlar. 64 . Chloro Bromide Paper. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için Chlorination. Üretimi sırasında. Kâğıt kromatoğrafisinde kullanılan bir filtre kâğıdı selülozdan yapılmış kâğıtlar. gazının. Chlorine Dioxide Stage. Chlorine Process. Klorlama kulesi. Samanın alkali ortamda pişirilmesi. Parlak ambalaj kâğıdı.

Kroma dupleks karton. Çöktürme havuzu. Paper). sürekli olarak tekrarlayan problem. Kaolin dolgulu kâğıt. sırasında. (ISO 2470) çökeltilerek suyun berraklaştırıldığı havuz. krom karton Circuit. Siyah sacın üzerine Chronic Problem. Clay Coated Craft (CCK). Kuşe çözeltisinde çözünmeden sarımında kullanılan kâğıt. Çok düşük gramajlı. Renk uzayında beyazlığı Clarifier. Su devresi. (3) rol oynarlar. Etiket yapılarak. Puroların üzerine Classification. Renk Clamp Marks. filtre yapımında kullanılan. Sigara kâğıdı. dolgu maddesi olarak kullanılan kaolin. Kalite bozukluğu anlamına gelmektedir. Döngü oluşumu sağlama. CIE beyazlığı. Giyotinde. Cinder Specs. yüksek parlaklıkta kuşelenmiş karton. Beyazlatmak tutkalsız. (Bakınız. 65 . Selülozun renginde önemli bıçaklardan oluşan. (2) Bir şaft üzerine yerleştirilmiş bıçak veya renkten sorunlu olan moleküller. gofrajlı. Circular Cutter. Dairesel bıçak. mengenenin bıraktığı diş izleri. Kil torba kâğıdı. Çözülememiş ve paslanmaz çelik kaplanmış levha. Puro bant kâğıdı. Kil topağı. Puro etiket kâğıdı. Devre. Laboratuvarda belirli çapta kâğıt veya oluklu mukavva örneği almak için kullanılan dairesel bıçak. hava gözenekleri çok olan ve sigara Clay Lump. Sınıflandırma. Kâğıt türlerinin şerit şeklinde sarılan. Cigar Band Clay Sack Paper. Sigaralarda. Kroma kâğıt. kapalı döngü Chromo Paper. Dayanıklı bir Kraft kâğıdı. Oluk. (Bakınız. Clay. Disk Chromo Triplex Board. CIM (Computer Integrated Manufacturing). Devre kapatma. döner kâğıt kesme ekipmanı. CIE (Commission Internationale de l'Eclairage). çamurun tanımlayan renk değeri. tek tarafı altın kaplamalı. hamur devresi gibi devreler. Cigar Labels. gofraja destekli üretim. Sigaralarda filtre yapımında kullanılan krepli ve esnek Clay Coated Solid Bleached Sulfate. uygun. kâğıt kesimi tanımlarını yapan uluslararası bir kuruluş. Kronik problem. krom karton Clad Steel Plate. (1) Bobin makinesi veya Chromophores. Karbon lekesi. Color Space). ofset baskı yapılabilen kartonlar. Mengene izi. ve dayanıklı kâğıtlar. Kâğıt fabrikalarında su devrelerinde. Kuşe kaplanmış kâğıt. yanmayı kontrol etmek için yüksek oranda dolgu amacıyla kaolinle selüloz harmanından üretilen kâğıt. (Bakınız. (Bakınız. Tek tarafı çok Circuit Closure. Claflin. Kuşe kaplamalı. Cigarette Mouthpiece Paper). Clay Filled Paper. Sigara filtre kâğıdı. Renk veren moleküller. CIE Whiteness. Cigarette Filter Paper).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chromo. Arıtma ünitelerinde. Bir konik öğütücü markası ve bu Chute. Clay özellikli kâğıt. maddesi kullanılmış. nedenle konik öğütücüler bu adla anılmaktadır. Chromolux Board. Bitki hücrelerinde dilici bıçağı. Kâğıt üzerinde görülen küçük Chromo Dublex Board. Kuşe kaplama yapılmış. Puro kartonu. Şut. İki katlı siyah noktalar. Kroma. ince sınıflandırılması. Clay Coated Boxboard. Çelik kaplı levha. (Bakınız. Sigara ağızlık kâğıdı. Kuşe karton. atık su çıkışı minimuma indirilmektedir. Kâğıtta yüzey kaplaması ve hamurda Cigar Box Paper. Kil. Kuşe kaplı kâğıt. Konik öğütücü. Cigarette Paper. kalmış kil topağı. Üç katlı Cutter). ve ambalajda kullanılır. Coated Boxboard). Clay Coated Blanks. Kroma karton. Çimento torba kâğıdı. krepli ve esnek özellikli kâğıt. (Bakınız. Cigar Band Paper. Kuşe kraft kağıdı. Cigarette Mouthpiece Paper. Kroma tripleks karton. kâğıdın kaymasını önlemek için kullanılan CIELAB Coordinates. Kromelüks karton. Kanal. Kaolin. Cigrette Filter Paper. Bilgisayar Chromo Board.

Otomasyonda değişken temizlikler. Sudan ve hamurdan daha ağır anlamlı. Elek ve Closed System. Bez görünümlü. Gözeneksiz kâğıt temizliği için üretilmiş kâğıttan yapılma ürünler. Temizlik maddeleri. doğmaktadır. pulper veya Closed Headbox. kapma (Pick-up) valsiyle yapıldığı yöntem. Bez cilt. yumuşak dokulu temizlik kâğıtlarından. Bez ciltleme. Temizleyicilerin sık Closed Draw. su tahliyesi genellikle birkaç tonlara Climatic Chamber. Clog. Bir ton kâğıt üretimi başına kullanılan Clear Water. (1) Elek ve keçelerde yapılan Closed Loop. Su hatlarında yüksek basınçlarda kullanılan Cloth Finish. su devrelerinin ne kadar kapatılabileceğini Kurs aralığı. Kapalı çekiş. Makyaj temizleme. Temizlik kâğıdı. Tasfiye. Gözenekler kapandığı için düzgün görünüşlü olma. Çok ince ve vermeyen. Kapalı filtre sistemi. Kapalı hamur kasası. kullanılan elek veya keçe türü sentetik kumaştan yapılma Dışarıya sıfır düzeyde atık su gönderen kâğıt fabrikası. kâğıttan parçasını nem ve sıcaklık altında izlemek için yapılmış buharlaştırılan suyun takviyesi için taze su ihtiyacı laboratuvar aleti. Elekten prese safiha aktarımının el yerine Cleansers. Kapalı tip santrifüj kumaş olan lamine kâğıt. belirleyen sınırlar. Temizlenmiş. Örnek bir kâğıt düşürülebilmektedir. (Matbaa terimidir. Open Draw). Clean Proof. 66 . Temizleyesiye boşaltma. sistemler olsa da. (1) Sızdırmazlığı olan keçeleri temizlemede kullanılan kimyasallar. Clear. (2) Dış dünyaya atık bırakmayan kapalı olan Cleaning Paper/Tissue. Clean Flow. Hatasız şahit sayfa. Tıkanmak Cloth Centered Paper. Cloth Binding. Mil veya pistonlarda milin hareket aralığı. Destekli çekiş. Giysi değişimi. Kapalı su sistemi. Kapalı su döngülü ağartma. Tam olarak kapalı olan su. (1) Açıklık. yüz ve gözlük Close Formation. Dışarıya atık su silme gibi işlerde kullanılan kâğıt ürünler. Temizlik kimyasalları. gözlük Closed Water System. Kapalı safiha transferi. Kâğıt üretiminde Closed Cycle Mill. Cleaning Chemicals. Closure Limits. Kâğıt makinesi giysileri. Düğüm. Temiz su. Clothing. yüzeyi. Giysi. Kapalı su döngüsü olan kâğıt fabrikası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cleaner Cone. Tam kapalı sistemlerde bile. Kum Closed Filter System. Elyaflarda oluşan kümelenme. Elek veya keçe değişimi. Safihanın bir aşınan alt parçaları. İklimlendirme odası. Clothing Changes. Cleansing Tissue. Temizlik. Kapalı döngü. Orta tabakası bez veya Closed Centrifugal Pump Impeller. (3) yaşanmadan. silindirden diğer silindire keçe desteğiyle geçmesi. Kapalı sistem. Temizlenmiş su. Kapalı safiha aktarımı. Paralel çalışan tutucular. Temizleyici konisi. Kapama sınırları. Basınç ve seviye bütenin boşalması. Kâğıt üretiminde sorun Clearance. ve otomatik yıkamayla temizlenen kapalı filtre sistemleri. (2) Hamurun içindeki yabancı maddelerden değerin sürekli olarak ölçülüp düzeltici hareketin yapıldığı temizlenmesi. kontrollü hamur kasası. Cleaning. Kapalı formasyon. Kâğıt yüzeyine kumaş pompalardaki fan yapısı görünümü verme. parçacıkların ayrıştırılmasında kullanılan ekipmanlar. Clipper Seam. Elyafları alınmış suyun miktarı olarak ifade edilir. Keçelerde keçenin iki uç kenarının Clot. makineler.) Closed (Web) Transfer. Konik santrifüj temizleyiciler. Silme kâğıdı. Ek yeri. az sayıda kâğıt fabrikasında kullanılan sistem. ürünler. süreçler ve sistemler. pompa fanı. Bezli kâğıt. Tank. Temizleyiciler. geri beslemeli sistem. eklendiği dikiş yeri. (Zıt Cleaners. (2) Temizlik. Aralık. Temiz. Closed Cycle Bleaching.

faaliyetlerini bilgisayarla planlayan. 67 . Kömürle çalışan (kazan). Coal Specks. dayanıklı kraft kâğıt. Kömür torbası kâğıdı. sıfırdan farklı iken arıtmalarda sıfırdır. Coal Fired. Kaba elyaf. Bir tür nişasta Coarse Papers. CMT (Corrugated Medium Test). Arzu edilen kalitede elyaftır. Kâğıt hamurunda ise Agglomeration kelimesi kullanılır. CMC (Carboxy Methyl Cellulose). Sarı. Kaba karton. kırmızı. Burada balya konveyörlerinde ve vinçlerde ise yükü askıda tutup ağırlığa etki eden hem elyaf uzunluğu. Kaba eleme. yürüten. Renginin Mermerli gri olması nedeniyle verilmiş özel isim. Bir tür ince ve olması. Cloud Box Covering. Kâğıt yüzeyinde görülen çok Cloud Effect. Yüksek bulunduran sıvılarda. Clover Leaf Press. yaprağı gibi görünen iki nipli pres. Cloud Finish.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cloth Liked Feel. Fren. Koagülasyon havuzu. hamurda iç mukavemet artırıcı olarak kullanım amaçlı kâğıtlar. Hamurun içindeki düşük ve bunları işleyen bakım yönetimi. Cultural Papers). Bobin makinelerinde hızı düşürmek için. ölçülendirilen elyaf özelliği. Key Black). Odun selülozundan. Coal Wrap Paper. Kültürel kâğıtlar diye tutkalı. Ebru desenli. (mg/100m) Kaba elyaflar daha ağır olan elyaflardır. Ebru işi. koagülasyon sırasında kâğıtlarına dokunulduğunda hissedilmesi beklenen bir tuzlar kullanılır. Sanayi amaçlı kullanılan ve yüzey işleme. Örneğin 100 adet elyafın toplam uzunluğunun miligram cinsinden ifade edilmesi Clutch. Yellow. Bardakaltı kartonu. Bez astarlı kâğıt. hem de çapıdır. oluklu mukavvanın Coaster Board. ortasındaki fluting kâğıttan oluklu parça hazırlanarak ağır gramajlı. Kuşe kaplı. silindir yapılan dayanım testi. Kumaşları Coagulation Basin. Elekten hemen sonra Uzun ve ağırlığı olan elyaflardır. Ebrulu ambalaj kâğıdı. Arıtma rulo hale getirmek için ortaya konulan masuranın yapıldığı ünitelerinde kullanılan bir havuz. (Patentli bir isim) Krepli kâğıt. test değerleri kritik olmayan kartonlar. Temizlik polimerlerle bağlanma sağlanırken. Koagülasyon. Hamurun içindeki düşük CMMS (Computerized Maintenance Management yoğunluklu parçaları ayırmaya yarayan metal elekli System). Birim uzunluktaki elyafın ağırlığı ile Clupacking. Asıltı Coated Art Paper. Bulut görüntülü. Bakım ekipman. Dalga ezilme testi. Kaba elek. (Binip Pres) Orta vals ayni eksende olmadığı için yandan yonca Coarse Fiber. CMC. boşalmayı önlemek için kullanılan motor freni. Kömür lekeleri. Siyah. kullanılan bir ürün. Kaba olmayan elyaflara (Fine) elyaflar denir. genel kazandırıcı olarak. Coated. Floklaşma sırasında gösteren parlak kuşe kâğıtlar. Cloth Winding Board. kelimesi kullanılır. Kuşe kaplamalı sanat kâğıtları. Kâğıt görüntüsünün dalgalı küçük siyah lekeler. baskısını oluşturan ana renkler. Laboratuvarda özel koşullarda yapılan. veri toplayan Coarse Screening. Kumaş masura kartonu. eleklerde üretilen ve bardakaltı örtüsü olarak kullanılan CMYK (Cyan. Mavi. emici özellikte. Pıhtılaşma. İki nipli pres. (Bakınız. yoğunluklu parçaları kaba elekte ayırma. Topaklaşma. Bu sözcük “Agglomeration” kelimesiyle konfor ifadesi. parçacıkların iyonik ( + ) vasıflı ve basıldığı sanat eserlerinin renklerini doğru özelliklerinin değiştirilmesi. Magenta. Kumaş benzeri dokunma hissi. Coarseness. yaşken bozulmayan. Bir fark da hamurda Zeta potansiyel Cloth Lined Paper/Cloth Paper. Kabalık. kartonlar. Kaba kâğıtlar. Bulut görüntüsü veren Coarse Board. Coarseness) birinci ve ikinci presler olarak kullanılırlar. Bez astarlı karton. Bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi. Üç valsli pres. Coarse Screen. Coagulation. Fotoğraf mukavva. (Bakınız. Kâğıtta yüzey kaplamada bağlayıcı ve kıvam adlandırılan basım ve yazı tabı kâğıtları dışındaki. eş anlamlı olmasına rağmen arıtmalarda Coagulation Cloth Lined Board.

veya karton. Kuşe kaplamada. Düzgün yüzey ve Coated Unbleached Kraftboard (CUK). Kuşe dergi kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated Blanks. Coated Book Stock. Mutfak terimi. Kuşe gri karton. (Bakınız. Kroma baskı kâğıdı. Kuşe kaplamada taban Coated Cover Paper. (2) Örtücü boya. Coated Book Paper). Bir yüzü veya iki yüzü birden kuşe hamuruyla Coating Grade Clay. Hurda gazete kâğıdından yapılmış. sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. Kuşe Bristol. kaolinle kâğıtları çok renkli baskıya uygundur. kaba kâğıttan. Kuşe kaplamada Coated Glassine. Kuşe kalitesinde kaolin. (2) Sıcak kullanılan. Kuşe karton. Rafine kaplanmış olabilir. Kuşe Kraft kartonu. boyanması. (1) Folyo kaplı aydınger kâğıdı. Kuşe ofset kâğıdı. Coated Index Bristol. uygulanan kimyasallar ve tutkal karışımları. 68 . Coated Offset Paper. (Bakınız. Kuşe taban kâğıdı. Coating Compound. (1) Kuşe boyası. Coated Bristol. kaplamaları. (Eş anlamlı. üretilmiş. Kuşe Bristol kartonu. daga ince ve daha ekonomik bir baskı kağıdı. Düşük boyasının hazırlandığı bölüm. kuşe karışımı. Her iki tarafı da olarak kullanılan. herhangi bir kâğıt veya karton türü. Kuşe çözeltisi. (3) Temizlik kâğıtlarında krepleme öncesi Çok renkli Litografik baskıya uygun Kroma kâğıt. dozajlama. edilmektedir. Oluklu Coated Book Paper. Coating Clay. Ebat kesilmiş kuşe karton. Coated Seconds. karıştırılarak. Litografi Coating Color. Bir tarafı kuşe karton. Paper. Kâğıt yüzeyinin komple Coated Mottle. Yüzeye kaolin türü pigmentler ve Coated Box Covering Paper. Kuşe karton. Mükemmel olanlardan Coated Blotting Paper. Kuşe boya mutfağı. bağlayıcılar ve su bulunan. Coated Recycled Chipboard (CRB). Coating Mixture. Sauce) Coated Lithograph Paper. tutkal hazırlama için de tutkal mutfağı terimi minimum 5 gr/m2 pigmentli kuşe hamuru bulunan kâğıt kullanılmaktadır. (1) Kuşeleme. Laminasyon Coated Chromolitho Paper. Kuşe litografi kâğıdı. İki tarafı kuşe etiket kartonu. LWC) fabrikalarında bir yardımcı madde için. kâğıt gramajlı kil kaplanmış gazete kağıdı. kaolin. Coated White Top Liner. kaolin. son derece beyaz renkli ve çok iyi öğütülmüş tutkal kaplı şeffaf kâğıt. Kuşe kâğıt/karton. bağlayıcı kullanarak. Kuşe oluklu karton. diğer tarafı seçerek ayrılmış. İkinci kalite kuşe. Kuşe kapak kâğıdı. Coated Chromotype. çok katmanlı bir kitap kapağı kâğıdı. Coating Base. Coating Color Kitchen. Kuşe gazete kağıdı. Kuşe kitap kâğıdı. içine bağlayıcılar. kuşe kaplanmış senet ve tahvil kâğıtları. Kuşe esmer sağlam yapı gerektiren durumlarda kullanılmak üzere Kraft kartonu. su ve çeşitli eş bağlayıcılar da ilave Light Weight Coated. Kuşe kartpostal kartonu. Kuşe kutu kapağı kâğıdı. Ayrıca bu karışımın Coated Magazine Paper. kutularda üst kat olarak kullanılan beyaz kuşe karton. birlikte uygulanan boya. İçinde pigmentler. Coated Natural Kraftboard. kaplıdır. Coated Board. Coating. ısıtma. son derece Coated Postcard Stock. Kuşe kartpostal kartonu. Litografik baskıya uygun olmayan kroma kâğıt. (Eş anlamlı. (2) Kaplama. kâğıt veya karton yüzeyinin özelliklerini değiştirme işlemi. LWC). Kuşe bono kâğıdı. Coated Tough Check. kalın kuşeli kartonlar. karıştırma. Coating Agent. Kuşeleme kaolini. Mermerli kaplama. Yüzeyinde şekilde. fakat kullanılabilir 2. Kuşe yapmak için kullanılacak kalitede. kalite kuşe. beyaz ve ince öğütülmüş rafine kaolin. Coated Tag. Bristol’e göre polimer dispersiyon maddeleri. Kroma litho baskı kâğıdı. Benzer Coated Paper/Paperboard. Kuşe Coated Newsback (CNB). Kaplama maddesi. Kuşe etiket kartonu. Coated Bond Paper.

Kuşe kaplanmış sırasında kalan. Compound) Cockle Cut. Kahve torbası kâğıdı. Bunun sonucu ortaya çıkan lekeli Cohesion. Kıvrım kopuğu. Kuşe yayılması. (2) Makine şartları sonucu gerilerek Coating Pick. yardımcı madde için dozajlama. 30 saniyede. Kullanım sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu sırasında. Coating Skip. Kâğıdın yüzey tutkalının kalitesini kaolin. (1) Bilerek buruşuk tarz dönüşmesi. kalenderden geçirilirken katlanarak kopması. Kıvrılma. gram cinsinden miktarının ölçüldüğü test. Kuşe bir kâğıdın. Kuşe sekmesi/atlaması. Kaplamada yolunma. Kuşe ağırlığı. işlenmiş kâğıt. iyi baskı veren bir kâğıt türü. (Bakınız. Cockle. Mutfak terimi kâğıt fabrikalarında. (1) Makara. Konik vana. Kuşelenecek taban kâğıdı. Kuşe mutfağı. Kahve filtre kâğıdı. Elektrik ve buharı birlikte yüzeyinde aşırı kaplama birikimi sonunda meydana gelen üreten enerji santralı. Bunlar asıl bağlayıcı Coating Machine. son derece dayanıklı. kâğıt makinesi dışında yapan Cock. Eşanjor boruları. (2) Çapı eninden geniş olan kâğıt bobini. dağılma ve yayılma. Kaplama Cogeneration. Gerilme veya potlukları olan Coating Mottle. Kuşe çürümesi. tutunumunu ayarlayan maddeler. kalender sonrasında dalgalı bir şekle Cockle Finished. Kuşe gözenekleri. (Bakınız. Tutunma. Cobb Test). Kuşe makinesi. Sürtünme katsayısı. sırasında. dalgalı üretilmiş. Tonlanma. Yanki silindirlerde Coil. Kimyasal olarak pasif/nötür kâğıtlardır. (3) Yazar kasa ruloları. Kuşe Cobb Size Test. Kuşeleme işlemini. dispersiyon maddeleri. Düşük gramajlı. çözeltisini meydana getiren. Kuşe yüzeyinde. Kaolin ve boya neminin düşüklüğü nedeniyle aşırı kurumasıyla oluşan pigmentlerinin genel adı. istenilen sonuçtur. Eş bağlayıcı. Coating Mixture. Kuşe yığılması. Kâğıt Coiled Tubes. Kuşe tabakasından. Kuşe çürümesi. Coating Pits. 120 Coating Kitchen. Coating Splash. sırasında. (Bakınız: Adhesion) Coating Shower. 60 saniyede. bazı kısımların kaplanmadan geçilmesi. Kuşe karışımı. birbiri üzerinden sürtünerek kaymalarını önleyen direnç. yüzey kaplaması temizliğinde kullanılan fıskiye. Kaplama ağırlığı. (4) Motor bobini. Buruşuk. Dalgalı işlenmiş. maddelere destek olarak kullanılır. kurutulduğu için. Kaplama fıskiyesi. Coffee Filter Paper. Tappi Coating Lump. karıştırma. Kuşe topağı. Yüzey kaplaması yaş dayanımı yüksek ve gözenekli bir filtre kâğıdı türü. kalenderde veya baskı sırasında oluşan kopmalar. kıvrılma. çekerek tutunmaları. veya su emiş miktarını ölçmeye yarayan bir test. Kuruma kenarlardan başlayacağından çanak Coating Piling. su miktarını tayin eden test. Dalgalı. Coating Raw Stok. bir suyun. kâğıt tarafından emilen fabrika bölümü. makine. baskı valsi üzerinde kuşeli yüzeyden kopan Coefficient of Friction. Serpantin boruları. (5) Bobin. Ayni tür moleküllerin birbirlerini görüntü. Co-binder. Kâğıtların parçacıkların birikmesi. Kâğıt yüzeyinin dış ortam Coating Pigments. görünümünün. Kuşeleme Coffee Bag Paper. belirli bir yüzeyin emeceği Kuşeleme sırasında kalmış kil topağı. T441 a göre belirli süre içinde. 69 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coating Ingredients. Coat Weight. yüzeyine kaplanan maddenin. Düzgün olmayan kâğıt dokusu. Cockling. bir metre kareye kaç gram olduğunu belirten değer. Bükülme. bağlayıcılar ve su. Ofset baskı görünümü oluşur. Gerçekte düzgün görünüm. Kojenerasyon. Coating Düzensiz çekme kuvvetleri nedeniyle oluşan dalgalılık. Kuşeleme pigmentleri. Cobb Test. Yardımcı bağlayıcı. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. ısıtma. boya veya beyaz pigmentler. Kuşe katkı maddeleri. kuşe pigmentlerinin viskozitesini ve su veya bölümünü anlatmaktadır. Kuşe oynaması. Kob testi. kâğıt üretildikten sonra. Kuşe sıvısının hazırlandığı veya belirlenen daha uzun sürede. mikro düzeydeki küçük hava boşlukları.

Soğuk halde uygulanan tutkal amacıyla oturtulan karton şerit. İmalat dışında yapılan krepleme işlemi. Soğuk conta kâğıdı. Saman için uygulanan mürekkep. Çeşitli desen. Mekanik Cold Wax Board. odun öğütme işlemi. soğuk suya geçirilerek elde edilen selüloz aşaması. Bir Cold Pressed. Soğuk üfleme. Soğuk baskı karbon soğutularak atılması. selüloz hazırlama aşamalarından biridir. Oluklu mukavva kutuların üzerindeki Cold Flow. Collapse. makinelerle yapılan krepleme işlemi. Balen kartonu. ağartma işlem aşamalarından biri. sonrası. 70 . Soğuk ağartma. belirli sayılarda sararak. gömlek yakalarının içine düzgün görünüm Cold Glue. Bozuk para sarma kâğıdı. o ülkede toplanan hurda kâğıdın oranı. Cold Grinding. pres valsleri ile dışarıda yapılan iz verme karıştırılması sonucu ortaya çıkan karışım. Katı halde olduklarından. Soğuk kostik çekme. Oda şartlarında ön soğuk kostik derecede uzun süre bekletilerek yapılan ağartma işlemi. yongaların kostikle ön işlemden parafinle. Dolgu maddeleri işlemi. Boyutları 10 nanometre ile 1 mikron arasındaki işlemidir. Selüloz yapıştırılarak yapılan Fransız kâğıt sanatı. gerektirmeyen mürekkepler. karton yüzeyine uygulandıktan sonra. asıltılı parçacıklar. karbonlu kâğıt yapmak Cold Caustic Pulp. % 20 kesafette Cold Caustic Pulping. Su ile sıcaklığın Collection Rate. Soğuk olarak uygulanan siyah mürekkep. Kâğıt makinesi Collar Circles. Kullanılan kâğıt miktarına düşürülerek kontrol edildiği. Matbu form kâğıtlarının arkasına. Erimiş selüloz üretiminde. pişirme sonrası 100 °C nin altındaki sıcaklığa siyah likörle Cold Spot Carbonizing Ink. hasarlanmasını önlemek amacıyla uygulanan işlem. Parçacık tutunumu. Elyafların ani şoklanmasını ve sonuçta mürekkebi. selülozu. Cold Caustic Pulp).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coin Wrap. Kolaj. Marketlerde Cold-Set Inks. selüloz hamuru üzerine hidrojen peroksit sıkılarak ve 45 Samandan selüloz üretimi. Soğuk preslenmiş. elyaflara tutunarak kâğıt olmayan kâğıt conta. Kâğıt Cold Sealing Paper. Soğuk iz işlemi. Soğuk kostik selülozu. daldırılarak yapılan bir karton kaplama işlemi. bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde üretildikten sonra. Çökme. türleri. kâğıdın görüntüsüne zenginlik katılmış kâğıt hamuru karışımı bir koloit oluşturur. kazandırmak için. selüloz üretim aşaması. (Bakınız. Kurutma kasalarda kullanılan bozuk paraları. Pişiriciden. Kâğıt maddenin. selüloz hamurunun selülozu. Üretim sonrası özel ağırlığa dayanamayıp çökmesi. Selüloz mürekkepler. Karışım. Soğuk iz verme. boya kullanmadan. Soğuk kondensat. Asıltılı soğuk pres valsleri altında. renk ve cinste kâğıdı keserek. Soğuk iz verilmiş. Soğukta alkali çekme. Colloid. Cold Condensate. Mekanik göre. Sıraya koymak. Parçacıklı homojen karışım. Cold Pressed Finish. (Bakınız. Saman Cold Blow. yitirip yoğuşmuş buhar veya gaz. bünyesinde kalması. Soğuk parafinlenmiş karton. Soğuk öğütme. yeni bir resim oluşturmak için bir kâğıt veya kanvas üzerine Cold Caustic Extraction. muhtelif desenli Colloidal Particles. Caustic Extraction) Cold Soda Pulp. ısıtılarak sıvılaştırılan ve baskıda soğuma sonucu donan Cold Alkaline Extraction. orta dereceli görüntü değiştirme parçacıklar. Reçineli mürekkepler. Colloidal Retention. Soğuk tutkal. Collate. Cold Steep Bleaching. Enerjisini tamamen Collage. Toplama oranı. Sıcağa dayanıklı hamurundaki Asıltılı parçacıkların. Çözücü kullanılmadan ısıtılarak uygulanan üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan mürekkepler. Koloidal parçacıklar. Yaka kartonu. bir kostik azaltma yöntemi. Soğuk krepleme. Koloit. verme işlemi yapılmış. Soğuk kostikle selüloz üretimi. demet yapmada kullanılan Kraft kâğıtları.

Boya haslığı. Homojenleştirici. iki maddenin birleşmesiyle meydana Colored Pigments. (2) Boya. Color(Colour). Boyanın kalıcılığı. Bir rengin. bir rengin polielektrolitin. Hamurunda boya kullanılmış birikmeleri önleyecek şekilde. Renk parlaklık test cihazı. Kâğıt yüzeyinde görülen aşırı Colophony. Renk doğrulama testi. Jelatinli kâğıt. (1) Renk. Renkli tutarlılığını korumayı amaçlar. Color Fast Papers. örneğin anyonik ihtiyacının katyonik ihtiyacına oranı. Renk yönetimi. Bit Depth) kimyasallarla rengin orijinalliğini kaybetmesi. Piksel sayısındaki yoğunluk. Colored Label. Jelatin veya jelatin kaplı. kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colloidal Stability. pigmentler. Renk saflığı. Yaşlanma veya farklılığı (Eş anlamlı. Jelatin baskı. En azından biri Asıltılı etiket kâğıdı. 71 . basım sırası. yönetimi. şekilde karıştırılmasını sağlayan makine. Renklilik. Renklendirici. Çökelme ve Colored Kraft. mukayese edilir. polielektrolitle titrasyonu. yoğunluk miktarı bulunur. Çam reçinesi. Kolofan reçinesi. Redüi toz boya. renk uzayındaki Collotype Printing. Kâğıdın rengini veya renk rengin yeniden üretilebilmesi için yapılan denetim tonunu değiştiren maddeler. Baskı öncesi renk bitle (25610=111111112) ifade edilen tonu üzerinden. Colorimetric Purity. Renkli pigmentler. Mikser. Coloring Pigment. Yüzey boyalarında kullanılırlar. Koloit titrasyon oranı. ışığın yansımasını ölçen cihaz. Kırmızı. Koloit titrasyonu. Colloid Titration. Boyanın sabitliği. yoğunluğu ve yükü bilinen bir gri renk ile arasındaki renk farklılığı. Renk uyuşumu. Renk ölçer. Renk ölçümü. Solmaz kâğıtlar. Koloit karıştırıcısı. bir cam veya metal plakanın yüzeyine yapılan baskı çeşidi. Renk derinliği. Renk yoğunluğu. Boyanın Bir maddenin bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak solmazlığı. (Eş anlamlı. Renk Collotype Paper. Kolofon. boyalı noktalar. Colloid Mill. Boya birikimi. renkli parçacıklar. İki örnek arasında. Color Progression. Color Fastness. renk için milyonlarca renk tonunun elde edildiği renk Color Reversion. yoğunluğu. yazarın kendisince konulan işaretler. renk uzayındaki Colloid Titration Ratio (CTR). Lake boya. Renk sıralaması. Baskılı alanın optik resim ortaya çıkabilir. Baskıya geçince bambaşka bir Color Density. Suda çözünmeyen gelen karışım. Renkli Kraft. Boya pigmenti. Koloidal denge. X-Y renk düzleminde. kalmayı sürdürdüğü denge durumu. (ISO 5631) Color Management. Ayni zamanda farklı cihazlar arasındaki renk Color Brightness Tester. Baskıda renklerin Color Depth. rakamsal değerinin bulunması. Toz boya. çoğunlukla renkler uyuşmaz. örneğin 8 Color Proof. Renkli etiket kâğıdı. parçacıklı yapıda. Color Lump. Dijital baskıda bir Colorant. mavi ana renklerinden her birinin. Renk atması. Rutubete dayanıklı bir derinliği. yeşil. Koloidal sistem. Optik yoğunlukölçerle yansıyan ışık ölçülerek Color Match. Renk doygunluğu. askıdaki parçacıkların askıda Kraft kâğıtları ve kartonları. Yüzeyi boyanmış Colloidal System. Bilinmeyen bir Colorfulness. Örnekler birbirine göre ölçülebilen renk farklılığının olmaması. Has boyalı kâğıtlar. kelimeler ve simgeler. Arto Printing) Color Lake. Boya. Bitirici ekleme. Colorimeter. Bir yerini ve parlaklığını rakamsal değerlerle veren cihaz. Bir Colophon. yazının sonuna satır halinde eklenen. üç ana kontrolü. Colorimetry. Bir rengin. Kâğıdın çok pahalı boyanın alümina veya kaolin ile karıştırılarak olduğu dönemde. el yazmalarında başlık sayfası veya kapak kurutulmasıyla elde edilen ve sonra öğütülen suni kullanmak yerine. Tarayıcı ile ekran arsında bir yüzeyden.

a. silindir elekli makinelerde üretilen kartonlar. Bir Combustion Control. Kombine çevrim. Ticari olarak yaptırılan Combined Board. Atık baca gazlarındaki kâğıdı. Kombine çevrim Renk doygunluğu kayboldukça soluk görüntü ortaya çıkar.Y. Flotasyon rengi oluşturan ana renklerin ortaya çıkarılması. Column Strength. belirtmektedir. ile birlikte. Bir Combined Deinking. Color Wheel. kabul edilebilir benzeri. yazılı açıklama.b. Katmanlı karton. Commercial Tissue. Limon sarma Combined Cycle. Kolon mukavemeti. Commerce. Sargılık pelür kâğıdı. Commercial Register. Fatura. Genellikle katmanlı ve tabanda daha düşük kalitede hamur kullanılarak özelliği olmayan her türlü zarf. Color Separation. sistemi. “L”. Combination Board/Paperboard. silindir makinelerde üretilmiş kartonlar. giderme işlemi. parlaklığı (Lightness). Burada kâğıt çeşidi. teknolojisi. Üst üste katmanları renk ve tür tescili. Simple Commercial Wove Envelope. Yanıcı kâğıt. Renk tanımı. 72 . masrafların gösterildiği fatura. Color Strength. Işığın renklerini matematiksel Combo Bin. Renk kartelası. ısıyı da geri kazanan çevrim santralı. Renk yoğunluğu. Otomatik olarak rengin dalga boyunu. Yanma kontrolü. turuncu. Düz zarfa. kırmızı. yıkamanın (Washing) yapıldığı mürekkep Color Sheets. Ticari benzerlik. kalan bir maddenin yanabilir özellikte olması ve yanması. Bir kâğıdın başka taşıma mukavemeti. Çok Commercial Wove Enveleope. Renk değişimi. mor) ve üçüncül (Kırmızı- girmemektedir. Zarf kâğıtları. Color Variation. Naklîye dâhil tüm arttıkça 24 veya 256 renk tonu ortaya çıkar. Bunlara CIELAB (Commission Combustible Paper. Color Specification. mavi-mor. Sıradanlığı bir daire içinde gösteren resim. Boyama kuvveti. Tam mürekkep giderme. “a” kırmızı-yeşil eksenini. Özel olmayan. filtrelemeyle bileşenlerine (üç ana renge) ayrıştırılması. Kuşesiz Cycle) herhangi bir zarf kâğıdı. Bir örneği sigara kâğıdıdır. Yorum. Ticaret. (Jumbo Box) boyutlu uzay sistemine göre. XYZ üç şekilde üretilen oluklu kutu. Sarı-Turuncu. Renk ayrıştırma. Bir rengin. Ticari amaçlı emici kâğıtlar. Tutuşucu. Yanıcı. X. Color Space. olan. Herhangi bir kâğıdın. Benek. firma tarafından üretilmiş. turuncu. gramajı çok geniş aralıklardadır. (1) Ticari. Bir konu hakkında yapılan sözlü veya Color Spots. Katmanlı karton. Bir ısı kaynağına maruz ekseni L’yi temsil etmektedir. saflığını ve ışık yansıtma özelliklerini düzenlenen kazanlardaki yanma kontrolü. ve mavi-yeşil) diye 12 ana grupta toplanır. Renk tekeri. genellikle renkler birincil (mavi. edilmiş kâğıtlardır. Renk uzayı. Commercial Blotting.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Color Saturation. Alım ve satım türü işler. Comment.Z ekseninde rakamlarla ifade etme. Özel türler bu kapsama sarı). Çok çeşitli renk tekerleri ifade etmektedir. Renkli benekler. Kartonun yük Commercial Match. kâğıt kalitesi ve olmasına rağmen. Combined Cycle Technology. “b” sarı-mavi eksenini Kâğıt ve selüloz yanıcı maddelerdendir. X ekseni a’yı. kültür amaçlı bir kâğıt olmadığını. Renklerin sayısı Commercial Invoice. Çok fazla ağırlık taşıyabilecek olarak tanımlayan üç boyutlu L. Enerji verimini üst düzeye çıkarabilmek için. Renk kataloğu. Tutuştuğunda sonuna Internationale de L'éclairage) koordinatları da kadar kontrollü şekilde yanabilen kâğıt. kırmızı-mor. yoğunluğunun dalgalanması. Dev kutu. (2) Sıra malı. Ticari tescil. Nitratla emprenye denilmektedir. sarı-yeşil. Y ekseni b’yi. Z Combustible. ikincil (yeşil. Renk çarkı. (Bakınız. optik atık baca gazından enerji elde eden sistemler. Tüm renk tonlarını fabrikalarda kullanıldığını belirten bir tanım. Baskıda renk Commercial. Renk doygunluğu. Renk özellikleri.

Compressive Collapse. Kartonun Vasıfsız kâğıtlar. Sıkıştırma dayanım Compacting. Bu bir krepleme karton kutunun dayanma direnci. Computer Printout Paper. Oluklu kutu yapımında işlemi değildir. Karton üst kapakları metal silindir ambalajlar. Sürekli form kâğıdı. Çarpık ağaç. Tension Wood). Sıkışarak çökme. kuvvetle sıkıştırıldığında. Compression Index. Bir telgraf. (2) Comminution Pulp. eski durumuna dönebilmesi. tamamlaması. Kurul. pamuğu. Birden mekanik donanım. Tablet Paper). fazla maddenin karışımıyla üretilen vals kaplaması. İşletmeye alma. Karışık yakıt. Genel amaçlı yazı tabı kâğıdı. kâğıdı. (1) Dövme selüloz. Kompozit yakıt. Oluklu kullanılan rulo kâğıtlar. Complementary Colorr. kalınlığını azaltabilmesi. Sıkıştırma direnci. Uyumluluk. Sıkıştırıcı. Compressibility. Heyet. (Bakınız. (3) Bu selülozdan yapılan ve kişisel temizlik (Bakınız. Composition. bir veya ıslandıkça sıkıştırma mukavemetinde meydana gelen sitemi veya bir üniteyi devreye alma. İş bitirme. Form Composition Book Paper. ATM kulübelerinde anlaşılan ölçülebilir değerler. değişme oranı. Fluff Pulp). Kompozit kutu. Belirlenen şartlara veya eğilme sonucu ağacın bazı bölgelerinin sertleşmesi uygun olma. (2) Günümüzde faks ve yazıcı kutularda aranılan dayanım değeri. Sıkıştırma. Tamamlayıcı renkler. Birbiriyle Reaction Wood. (1) Kâğıdın belirli bir Ofislerde yazı amaçlı kullanılan kâğıt türleri. Kâğıda esneklik vermek için direnci. Compression Strength Resistance. Communication Papers. Commercial Papers) deforme olmadan dayanabileceği azami kuvvet. Karışım. kâğıtları için kullanılmaktadır. Haberleşme kâğıtları. boyu dikkate alınarak yapılan ezilmeye karşı direnç Completion of Job. (2) Selüloz Kâğıdın sıkıştırıldıktan sonra. Sıkıştırıla bilirlik. Uygunluk. Sürekli form kâğıdı. Committee. (Bakınız. malzemeler) kullanılarak yapılan saklama kutuları. Compressor. Composite Fuel. Harman Computer Output Paper. boyuna. Bir kâğıt fabrikasını. Sıkıştırma. teleks makineleri gibi haberleşme cihazlarında sıkıştırma kuvvetine karşı dayanma yeteneği. Kâğıdın makine eni veya kullanılan şerit rulo kâğıtlar. düzken veya kenarları arasında ezilmesiyle Compartment Paper. karıştırıldığında beyaz renk veren renk ikilisi. lastik valsler arasından ezerek geçirme. Komite. sıkıştırarak yoğunlaştırma. Sıkışma katsayısı. (1) Eskiden Compression Strength. Computer Controlled. nedeniyle oluşan bol ligninli ağaç yapısı. ürünlerinde dolgu olarak kullanılan yumuşak dokulu Compressing. Kompozit vals kaplaması. kullanılan kâğıt veya kartondan örnek oluklu elde edilerek. Bilgisayar kontrollü. Teneke ve karton (farklı kutular için sıkıştırıcı etki. Surface Compressibility). Öğütüm sırasında elyafları selüloz. Kompozit kutu. Sıkıştırma. ATM kâğıtları. Karton kutunun Composite Container. Bloknot kâğıdı. Sıkıştırma. Hava basıncını yükselten Composite Roll Cover. Burulma Compliance. Karton Composite Can. enine. (Bakınız. kullanılarak yapılmış kutular. Sıkıştırma dayanımı. Kâğıdın kurudukça Commissioning. Form kâğıdı. Farklı malzemeler üst üste istiflenmesiyle sıkışarak çökmesi. Compression Resistance. (Eş anlamlı. Compressive. Commodity Papers. Sıkıştırma mukavemeti. Sıkıştırma kuvveti karşısında. Compression Wood. Kambur ağaç.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Commercial Writings. Kompresör. Örneğin ortası karton alt ve Compressive Strength. (Benzer anlamlı. Yüklenicinin işini ölçümleri. Ticari kâğıtlar. Emtia kâğıtlar. kutunun sıkıştırma dayanımı. 73 . Stiffness).

Sürekli formlardaki katlama kâğıt. sistemi. İletimli ısı aktarımı. Condensate Recovery system) 74 . Ölçü örneğinde. Buhar silindirlerinde Concora/Compression Liner Test (CLT). eş zamanlı yapıldığı için işe hız kazandıran bekleme. Kontrat Condensate. betonun havayla irtibatını kesen ve Conditioned Paper/Board. tank ve kontrol kireçlenmeye karşı korunması amaçlanır. (Ton/saat) testi. Kazandan çıkan buharın kurutma grubunda Siemens’tir (mS). Oluklu mukavva kutuların sıkıştırılma mukavemetini Condition Based Maintenance. sistemin korozyona ve kazana geri gönderen pompa. tekniği. Yoğuşturucu. Condenser Paper. Conduction. İşletme içinde basıncı olan buharla yapılan kâğıt kurutma yöntemi. Şartlandırma. (Eş anlamlı. bir cm Condensate Recovery System. makinesi buhar silindirlerinde görülen kondensat boşaltımı. Beton kürleştirme kâğıdı. İletkenlik. test. Beton (Bakınız. Condensate Conductivity Measurement. Uyulmaması durumunda çeşitli Condensate Evacuation. Kondensata eğik düzlemde kayarak çarpması sonucu oluşan hasarı ölçen çeviren.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conbur Test. Durum tabanlı bakım. biri çelik diğer plastik iki elek arasında ve 5 bara kadar Condition Monitoring. Condition Monitoring) döküldükten sonra. Şartlandırılmış kâğıt/karton. olanak tanımadan yapılan bakım. Yoğunlaştırıcı. Kondansatör kâğıdı. Concrete Curing Paper. Conditioning. Condensate Header. alt plastik eleğe soğutma suyu kullanarak izleyen bilgisayarlı sistemlerin genel adı. kurumasını. Kontrat şartları. arıza olmasına dayanım testi. Üst belirli bir kısmı. Condebelt kurutma. verilmektedir. Kondansatör Concertina Fold. (Karşıt anlamlı. Kondensat bağlantısı. Bir projede özellikle nemini oda şartlarına getirme veya getirene kadar veya süreçte. Akordiyon katlama. Condenser. Conditioning). İletim. Condensing Load. Conditions of Contract. Ekipmanı son ana kadar Concrete. Buhar silindirlerindeki kondensat çıkış bedenden diğerine temas yoluyla aktarımı. şartlandırma yapılır. Kondensat. İletkenlik ölçümü.) Kazanların ve buhar hatlarının paslanmasına karşı Condensate Removing System. Eş zamanlı. Conductivity. Çarpma mukavemet testi. sistemi gibi donanımın tamamı. Çimento kum ve su karışımı. (Eş anlamlı. önceden belirlemek için testlayner üzerinde yapılan Ekipmanın durumu göz önüne alınarak. çalıştırmak için durum izleme sistemlerine ihtiyaç bulunur. Concurrent. Kondensat boşaltımı. bağlantısı. Removing System. Kâğıt dayanımları yüksek olan bir kurutma (Bakınız. Durum izleme. seperatör. yani kürleşmesini düzenleyen su geçirmez (Bakınız. Condition Based Maintenance) yöntemidir. Bu işlem baskı kalitesini uygun değere getirmeyi paralel davranışlar. Kondensat Conductive Heat Transfer. Enerji üretiminde kondensat içindeki kullanılıp kondensata dönüşmesi ile biriken kondensatı iletkenlik değeri ölçülerek. Sequential) amaçlar. Layner sıkışma kondensat oluşum miktarı. Kondensat geri kazanma uzunluktaki iletkenlik değeri olarak ölçülür ve birimi mili sistemi. Kâğıdın akordiyon imalatında kullanılan yüksek gözenekli ve yağı emebilen şeklinde ardışık katlanması. Bobinlerde özel bir odada bobini yeniden sararak Condebelt Drying. Isı veya elektrik akımını iletme. algılayıcılar ve veri işleme yöntemleri çelik eleğe buhar. kâğıtlar. Kâğıdın kullanım yerinde. Yaygın olmayan. Ayni anda yapılan. Bir kutu tabanının. Kondensat uzaklaştırma kondensat örneğinde yapılan iletkenlik ölçümü. Kâğıt yaptırımları da belirler. Su buharının yoğuşmasıyla oluşan kapsamında satıcı ve alıcı arasında birlikte oluşturulmuş ve sıvı. Beton. Isının bir çıkış bağlantısı. imzaya alınmış şartlar. Kondensat yükü.

yerleşmesi. Consumables. 75 . Conformability. Tüketici. İğne yapraklılar. Kesafeti yükselterek Cone Paper. Elyaf yerleşmesi. birine ait olan mal. Koni. İletken yalıtım kâğıdı. Kısıt. Ekipmanlarda için sürekli yenilenen malzemeler. ıslatma (Wetting) denir. Çam türleri. Tüketici beklentisi. Order kendine yer bulabildiği alanı ifade eder. Temas açısı. miktarının ağırlık olarak yüzdesi. Coniferous. sarıldığı masuraların imalatında kullanılan kâğıt. Yapılaşma. Kesafet kontrol vanası. Kesafet kontrolü. havuzunda. Consolidation Zone. İrtibat. Temizleyicilerin Consistency Control. (Tappi-558) Consignment. Belirlenen konuda fikir danışılan kişi. Öncesine bağlı olan. Çam. Başkası tarafından için hazırlanmış ve kaba maddelerden oluşan geniş. Kâğıt yüzeyini kaplamak Consensus. Şekerleme kâğıtları. Fan pompası Conical. Meyveleri konik olan iğne yapraklı ağaç türleri. Su aynası bölgesi. (Pros and Cons şeklinde kullanılır) Contact Angle (Ɵ). Fikir birliği. Kesafet. (Cleaner Cone) düşürerek istenilen değere getirme. Conifer. Sarf malzemeleri. Consultant. Tüketici talebi. Esneklik. Confectioner’s Paper. Müşterinin bir maldan veya hizmetten beklentileri. Claflin öğütücü. Damlacığın Consequential Damages. Cons. kurutma silindirlerinin Consolidation. Elek üzerinde elyafın yer değiştirebildiği ve Conforming Order. nedenlerle girilen ve çalışırken özel tedbirlerin alınması gereken alanlar. Konik. amacıyla kullanılan kâğıtlar. motorlu. Elyaf yerleşme bölgesi. Sabit seviye kasası. Cone. Hamur içindeki. Kullanıcı. suni stoklanmasına rağmen faturalanmadığı için mülkiyeti diğer dolgu tabakası. Bir olayın kâğıtla yaptığı açı. Temizleyici konisi. Temas tabakası. mikro dalga gibi Confined Space. Ortama uygunluk. Kesafet transmitteri. Darboğaz. Constraint. Consumer. mikro organizmalara yaşam ortamı oluşturmak Consignment Stock. Presbant. Bağlantı. Düzenleme. Pulperin içi. Konik öğütücü. Elyaf uzunluğuna bağlı olarak koniklik nedenlerle. kâğıt yüzeyinde Consequential. geçmesi için gerekli değişkenlerden biridir. Kapalı alan. Öğütücü ve siklon emişine verilen hamurun basıncını sabit tutan seviye kasası. Danışman. Su geçirimsiz bir atık su elinde bulundurana ait olmayan mal. Dezavantajlar. İzleyen. Buna nedenlere bağlı olan hasarlar. Sipariş teyidi. Kozalaklılar. (Eş anlamlı. Konik masura kâğıdı. Önceki kâğıt yüzeyine yayılması durumunda açı ölçülemez. Uzun elyaflı selülozları mekanik olarak öğütmede kullanılan Construction Paper. Kesafeti ölçerek bildiren cihaz. Bıçaklı. Koni şeklinde. Tekstilde iplerin yapılan bir kontrol işlemi yoktur. Konik. Mutabakat. Conformation) Constant Level Box. Connection. Bağlantı parçaları. Consumer Demand.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conductor Insulation Paper. Consistency Transmitter. Conical Refiner. tavanlarda ve döşeme altında ya da yalıtkan değişmektedir. temizleyici alt parçalarında görülen yapı. Ancak içine zorunlu çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Kesafeti suyla konik olan uç kısmı. için hazırlanan karışımın bir damlasının. Configuration. İnşaat kâğıdı. Kesafeti düşürmede kullanılan su kontrol vanası. Konsinye. kullanılan parçalar. Consistency Control Valve. Bu açı karışımın kâğıda azami ölçüde ardından sonuç olarak gelen. İnşaat sırasında çeşitli öğütücü türü. kuru elyaf iletken arasında kullanılan yalıtkan kâğıt. Dolaylı hasarlar. İki Consistency. Konsinye stok. Aşındığı veya eskidiği Connection Parts. Kısıtlama. kanallar ve hendekler gibi. Düşünce birliği. Büte ve tank içleri. Mülkiyeti satılana kadar malı Contact Bed. Elek üzerinde elyafın içi.

yüzeyde kullanılan kartonlar. Kontrat dokümanları. metal parçaları. firmalar aracılığıyla yapılan bakım yönetimi biçimi. Sürekli form kâğıdı. Safsızlıklar. tutkal artıkları. pişiricide kesiksiz olarak pişirilmesi yöntemini kullanan Container Liner. Taşeron kum bulunmaktadır. kumaş parçaları ve Contract Maintenance. Kâğıt hamurunda yöne olan büzüşmesi. ip. metal parçaları. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Kâğıdın kururken her Contaminants. Surface Pit Distribution. Continuous Laid Dandy. Sürekli ölçüm. Yüklenici. Aç-kapa veya kesikli Contractor. Contract. Sürekli boyama. maddeler. Corrugated Continuous Pulping. (Bakınız. Sürekli olarak hamur Container. Referans Bilgisayarlarda çıktı almak için kullanılan. (1) Büzülmek. (Bakınız. Sürekli kontrol. Satış sözleşmesi. Sürekli izli Mean Seperation). Kirlilikler. Bu süreçte arıtılacak su. Bu valslerin arma çamurlu arıtma sistemlerinin kapasitesini arttırmak için desenlileri ve boş desenlileri de bulunmaktadır. kontrolün daha kaliteli yapılabilmesi Contractual Documents. Contract of Sales. açma işleminde kullanılan pulper. koyu ve açık alanlar arasındaki farklılık. Bir resimde. Continuous Control. Sürekli. elyaf dışı yabancı maddeler. Üstlenici. Sözleşmeden doğan. Sürekli pişirme. Sürekli pişirme. Continuous Coloring. elyaf dışı zararlı Mukavele. Koli kartonu. alınarak. Işığa hassas bir yüzeyi. Contractual. emilim desenli olanları özel yazışma kâğıtlarının yapımında. Kâğıt hamuruna Contract Price. Kâğıt makinesi elek kısmında. Müteahhit. Çekmek. egütör valsi. kum. cam parçaları. belirli aralıklarla düz bir yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki temas oranı (%). Kontak baskı. Sürekli pulper. kullanılan. Detrimental Substances). İzleme ve kayıt Contacts/Fiber. Bunlar arasında. Yabancı maddeler. Kirlilikler. eklerini oluşturan dokümanlar topluluğu. Sözleşmeli bakım. paralel çizgiler halinde devam eden. Continuous Measuring. kontrata işlenen fiyat.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contact Fraction. Kesikli olmayan. Sürekli form kâğıtları. plastik parçaları. Oluklu karton koli imalatında kullanılan kartonlar. Contrast. Bir elyafın diğer elyaflar ile kesişme amaçlı ölçüm. Kontrast. boş yoluyla çözünmüş biyolojik oksijen ihtiyacını ve askıdaki izlileri de kâğıt yüzeyinde düzgünlük yaratma işlerinde katı madde miktarını azaltmak için. (Eş anlamlı. kontrole göre. Nakliyede kullanılan kutular. Continuous. Kâğıt yüzeyinin Continuous Forms Paper. Test layner ve Kraft layner Continuous Stationery. Container Board. (Bakınız. Surface Volume. Oluklu koli yapımında. Continuous Cooking. cam. Kesikli tarzda çalışmayan pulper. plastik gibi beslendiği ve siyah likörün geri alındığı pişirme yöntemi. konsantarasyonlu bir aktif çamurla temas ettirilmektedir. Kontrat ve amacıyla geliştirilen kontrol yöntemi. Shrinkage) (2) Kontrat. izleri kâğıt ışığa tutulduğunda görünen. Kimyasal selüloz Contraries. bir saat kadar yüksek kullanılmaktadır. perfore edilmiş yazıcı kâğıdı. 76 . folyolar. (Bakınız . Kontrat şartları göz önüne sürekli olarak ölçümlü boya verilmesi. Kontrat fiyatı. birbirine negatif bir yüzeye temas ettirerek yapılan baskı işlemi. Sözleşme. Arma geliştirilmiş bir süreç. Sürekli iz valsi. Hurda kâğıtta üretiminde kullanılan ve ham maddenin pişiriciye sürekli gözle görülebilen. Temas sürtünme oranı. Yeterli temas süreci. dış selüloz üretimi. 40 ile 90 gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Koli. g/m2 arasındaki birinci hamur kâğıtlardandır. Odun hamurunun Board). Aktif özel olarak yapılmış egütör valsleri. ortalaması. bulunan ve kâğıt kalitesini düşüren. Sözleşmeyle ilgili. metal elek tellerinden Contact Stabilization Process. Continuous Pulper. Koli kartonu. Linerboard). su izi vermede Contact Print.

(1) Üretilmiş kâğıttan sıcaklık. baskı. Tartım kantarı. Sevk bandı. saman gibi içinde selüloz barındıran maddelerdir. Taşınımlı ısı aktarımı. Taşıyıcı. İstatistiksel süreç makinesi dışında. kutu imalatları. Taşıyıcı bant. Control Roll. Kâğıt Control Chart. Kumanda kutusu. Dönüşümlü kâğıt üreten fabrika. sistem. edilme özelliği. (2) Nişasta pişirme. Kontrolör. Controlled Variable. Kontrol edilebilirlik. “Digester” denilen Conversion. İşleme maliyeti. (1) Odun yongalarını veya selüloz sıvı veya gaz kütlesi içinde karıştırma veya başka bir taşıma üretilecek genelde her türlü ham maddeyi basınç ve sıcaklık yoluyla aktarılması. Kontrol panosu. Sıradan Testlayner. diğer makinelerle yapılan kaplama işlemi. başka tür kâğıtlara veya ürünlere 77 . o çekin yapıldığı Converting) kâğıttan örnek kâğıt rulo. Debi. Kontrol edilen değer. Pişirme. Kontrol vanası. bobinini işleyerek başka ürünler üreten makine (2) sıcaklık veya debi gibi kontrol edilmesi istenilen değişkenin Dönüştürücü. alt eden ve bir merkezden komut alarak otomatik olarak çalışan platformu ve sonrasında eğimli bir konveyör bulunan vana. döner bir bant geçirilmiş mekanik aksam. bir yüzüne tutkal beyaz rengin siyah renge olan oranı. i kullanarak başka ölçülen değeri. Conversion Cost. Dönüştürme. Nişastanın uzun geçirilerek. Converting. Oranın yüksekliği kaplanması veya kutu yapılması. Isının Cook. Conversion) Controller. kesafet gibi. Bir çekin sahte olup Converting Paper. Entegre olmayan kullanılan pano. altında pişirme. Kontrast oranı. Kâğıt makinesinde veya belirli ünitelerinde bulunan süreçleri kontrol eden Conveyor Belt. Ham maddeleri bir Controllability. dönüştürme Control Box. Konveyör sistemi. (Bakınız. Üretilmiş bir kâğıt Controlled Value. kesafet. İşleme. Bunlar sinyalleri üreterek sürecin kontrol edilmesini sağlayan arasında çok çeşitli makineler bulunmaktadır. Converter. Kâğıdın özel işlemlerden pişiricide yapılır. kontrolünde kullanılan kontrol grafikleri. Conveyor. Kâğıt işleme makinesi. Alternatif akımda 50 Hz. süreçlerdeki kontrol edilmek istenilen kâğıt ürünler elde etme. Konveyör. Control Valve. dönüştürülmesi. Kontrol grafiği. (Eş anlamlı. makinelerinden zarf makinelerine. çanta ve hedeflenir. Bir sürecin kontrol ürüne dönüştürme maliyeti. sistemin hedeften sapmadan istikrar içinde çalışması. Dönüşümlü kâğıt. bir set/hedef değere göre mukayese ederek gerekli düzeltici Converting Machine. Kaplama. Süreç değişkenimi kontrol Conveyor System. (2) Dönüşüm amacıyla hurda değişkenler. Kontrol rulosu. Genellikle geri beslemeli geniştir. Converture Ordinaire. Kâğıt işleme. (1) Kâğıt işleme makinesi. Conversion Coating. Convective Heat transfer. frekanslara dönüştüren elektronik ünite. kullanılan kumanda panosu. paçavra.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contrast Ratio. Ekipmanı çalıştırmak için işlemleri sonucu yapılmış ürünlerdir. Üzerine sonsuz otomasyon sistemleri. Baskıda elde edilebilen. Selüloz Control Panel. kâğıt kırtasiye ürünleri. Örneğin kutu kontrol ünitesi. tarzda oluşturulan kontrol döngüsü. kâğıttan yeni kâğıt üretme. Dönüştürücü kaplama. Bunlar yonga. Örneğin kuşe kaplanması. Converting Mill. Kontrol edilen değişken. (Bakınız. Ölçülen süreç değişkenlerini belirli Genellikle Converting tercih edilmektedir. Kontrol edilen yapılan Testlayner. Kontrol devresi. Kontrol kararlılığı. Seviye. kırtasiye ürünlerinden ambalaj ve paketleme malzemelerine kadar yelpaze oldukça Control Loop. Atık kâğıttan Control Stability. Paper olmadığını anlamak için edinilmiş. Bale Conveyor) Control System. Kontrol sistemi. Operatör tarafından üretimi olmayan kâğıt fabrikası. dönüşümlü kâğıt fabrikası.

Bir başka tanıma göre 2. Fotokopi makinesi. Elyaf bozunmasının bir Cooked Ham Wrapper. Cop Tube Paper. Fotokopi kâğıdı. 100 gr selülozun. (Eş anlamlı. (2) Nişastanın Copper Plate Board. üretim bilgilerinin ve sevk bilgilerinin özetlendiği. Burlap) Cooling Roll. 78 . Bobin sarımında kullanılan ve kullandığı sızdırmazlık suyunu. Cordtone. Göbekten patlama. Soğutma suyu. Kurutma kullanılan karton. temiz ve soğuk su. Soğutma ünitesi. bakır ağırlığı. kopyalama yapılan kâğıt. (1) Domuz pişirme kâğıdı.125 m3 hacminde kâğıt tomarı. bobin üzerine yapıştırılan bilgi kartı. Soğutucu. Cooling Tower. (1) Bakır renkli kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ moleküller halinde tutkallaşması için yapılan pişirme Copper Engraving. olanak sağlayan su soğutmalı silindirler. Bu valsler Cord Reinforced Paper. İp takviyeli kâğıt. değerli bakıra dönüştürmesi sonucu gerekli. Kenarları 4 ft. basınç ve sıcaklık altında kimyasallarla işleme. silindir yataklarında dolaşan yağın soğutulmasında kullanılan. et kalınlığı yüksek olan. İp sarımında kullanılan kâğıt Core Chuck. (3) Selüloz kalıbı. Pişirme likörü. Aşçı. Bakır kâğıdı. Core Burst. X 1 m ebadında 3. Pelür kopya kâğıdı. Bir kâğıt ambalaj ölçüsü. Eşgüdüm. Bakır kalıp. Masura kâğıdı.25m. Mihver boru. X 4 ft. bobin makinesi frenlemesinde. Mihver kavraması. Bağ. Core Cards. gram cinsinden Cooker. Beç türü pişiricide sürecin kâğıdı. Dayanıklılık rutubet profilini eşit olarak yayar ve kâğıda boyutsal kazandırmak için. Copier Paper. Patron kâğıdı. “Cooker” denilen pişiricide yapılır. Safihanın soğumasına Cord. Mulaj Cooking Time. (2) Bakır bobin sarma kâğıdı.624 m3 hacimdeki kâğıt tomarı. (2) Fotokopi kâğıdı. Bobin makinesinde masuraların yapıldığı kâğıt. ötürü altına konan resmin veya cismin üzerinden karakalem Cooler. Fırın kâğıdı.5 m. İçinde pişirme Copying Paper. (Eş anlamlı. Soğutma valsi. dayanıklı imal edilmiş. Bobin sevk etiketi. için. X Cooling Fan. Cookery Parchment. Cooking Liquor. Seat Roll) kâğıt. Çok termometre sıcaklığına düşüren kule. (2) ölçütü. Cop Paper. pişirilerek tutkallaştırılması. Bobinin açılması veya vakum pompalarında. Cooking. kâğıt masura. Soğutma kulesi. Bobin etiketi. Tomar. Masura kâğıdı. Radyatör suyu. kopma. Koordinasyon. Bir mekânı veya ekipmanı 1. Bakır kaplı karton. bakırı indirgeme yoluyla iki Pişmiş domuz paketleme kâğıdı. olan ve toplamda 128 ft³ (= 3. Copper Paper. Soğutma fanı. Bakırdan yapılma baskı işlemi. Soğutma tamburu. kapalı çevrimle yaş merkezde kâğıdın üzerine sarıldığı mihver boru. büyük çaplı Cooling Unit. (1) Kopya kâğıdı. Mihver boru yapımında Cooling Water. sarılması sırasında mihver boru veya masura üzerinde veya preslerin hidrolik ünitelerinde de bulunur. bobinin kendi içinde kayarak dönmesi sonucu oluşan Coordination. Safihanın soğumasına olanak sağlayan içine su verilerek safihayı soğutan vals. Mihver boru kartonu. ip veya seyrek kumaşla takviye edilmiş kararlılık sağlar. pişirme ustasına verilen ad. Çuval desenli kâğıt. (1) Kâğıt selüloz ham maddesini. Pişirici. Pişirme. Nişasta pişirme ünitesi. Cooling Drum. Pişirme süresi. Bakır sayısı. mihver boruyu iki ucundan kıskaca alan kavramalar. Vakum pompalarının Core. Düşük gramajlı olduğu için yarı şeffaf özelliğinden başlamasıyla bitişi arasında geçen süre. Benzer su soğutmaları. kimyasalları olan pişirme sıvısı. soğutma amaçlı kullanılan fanlar. Copying Tissue. Copper Number. Her parti Copier. Core Board. X 8 ft.

önlemek için alınan planlı ve kontrollü önlemler. Tüzel kişi. oranında diğer selülozlara karıştırılarak gazete kâğıdı elde Core Damage. Oluklu mukavva kâğıtları. alınamaması. küçük kâğıt rulolarda rastlanabilen sarım türü. Geçmişte mekanik selülozları % 25 yerlerdeki kâğıt kıvrılması. Üç kattan meydana gelen oluklu mukavvada. Karbon kâğıtlı sürekli Corrugated Fiberboard/Cardboard) formlarda. formun bir köşesine uygulanmış mukavva. Mihver boru Correspondence Envelope. (Eş anlamlı. Temizlik kâğıtlarında veya Corrective Measures. Corrugated Board). Plansız bakım. Paslanmayı kullanımında. Kâğıt bobininin. metal parçaları sarmak için kullanılan. (1) Kapüşon kâğıdı. kâğıdı. Tıkaç. Mısır nişastası. Paslanma. (2) Mantarlı kâğıt. Köşe koçanı. Ağaç özü. uçlarındaki ezilmeler ve ovallikleri belirten kusurlar. Pas önleme. Mihver döküntüsü. Alt layner. Odun özü. Ortasında mihver sonra yapılan düzeltici bakım. Düzeltici bakım. borunun her iki Correspondence Papers. metal veya tahtadan Corrosion. yağlı kalan kullanılmış mihver boru. plastik. Basılmış kâğıtta kesim kutu üretiminde iç kısımda ondüle yapılarak kullanılır. Mihver boru kartonu. (Ek. Arıza olduktan Coreless Roll. (Eş anlamlı. ve rutubet geçirmez kâğıt türleri. Köşe koruyucu. Oluklu mukavva alt merkezindeki koyu renkli kısım. Core Waste. Kâğıtta kullanılan yapılmış konik takozlar. Çift kat oluklu ayrılmasını sağlayan. uçlarında hasar meydana gelmemesi için. Corrective Maintenance. Sigara filtresinin dışındaki Corrugated Board. boyalar. Şarap şişelerinde mantarı saran kâğıt. Test sınırlarını belirten işaretler. mukavva kartonu. Mektup Zarfı. Bu Corporation. Cork Paper. Mihver boru takozu. Düzeltici faaliyet. karbon kâğıdının kolayca asıl kâğıttan Corrugated Board–Double Wall. Corewood. alındığında ise salgı yapması söz konusudur. Mısır sapı. mukavva. Mihver boru hasarı. Corrective Actions) Core Plug. Ağacın veya odunun Corrugated Base Paper. Oluklu kutu yapımında kullanılan ve fluting ve testlayner diye adlandırılan kâğıtlar. (Bakınız. alt yüzeyde kullanılan kâğıt. Mihversiz bobin. kaynaklanan zayiat. Oluklu mantar desenli kâğıt. ucuna çakılan. Köşe işaretleri. layner ise onulalı kısmı kapatan alt ve üst yüzeylerde Corner Stay. boru/masura olmayan bobin. olduğu paslanma. Mektup kâğıtları. dökme kâğıt. kâğıt fabrikasında metal aksamda neden Core Slippage. Paslanmayı hale gelmesi. Kâğıtta dayanım arttırıcı olarak kullanılan nişasta türlerindendir. (2) Bobin kullanımından sonra geriye Rulman gibi. Core Stock. 79 . Mihver boruya yakın olan Cornstalk. Üstte kullanılan kâğıda üst layner (Top Liner) ve ezilmeye karşı korumak için konulan. mihver boruya yakın yerlerde sarımın kötü önlemek için kullanılan kimyasallar. (1) Bobin haldeki kâğıt Corrosion Preventives. Corn Starch. Mihver borunun edilen bitki artığı. İki ondüle ve üç laynerden meydana gelen oluklu perforasyon. Paslanmayı önleme. Korozyon önleyici kâğıt. alttaki kâğıda alt layner (Base Liner) denir. kalitesi nedeniyle kullanılmadan kalan ve kırışıklığı nedeniyle kullanılması mümkün olmayan kâğıtlardan Corrosion Preventive Papers. kimyasalların.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Core Curl. Göbek kıvrımı. Corrosion Prevention. Çürüme. Kutuların köşelerini kullanılır.4). Paslanma kontrolü. Fluting kâğıt Corner Marks. Mihver kayması. Tespit edilmiş bir çakılamaması veya bobinin üretim amacıyla kavramaya kusuru ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet. kusurlar nedeniyle mihver boru uç takozlarının Corrective Action. merkezde bulunan mihver borudan kurtularak kullanılamaz Corrosion Control. özel karton parçaları. Kurum. Pas önleyiciler. Corner Stub. Düzeltici tedbirler.

Bir ondüle ve iki laynerden yapılan oluklu Cost Center. Maliyetli. Costless. Corrugated Medium. Corrugated Cardboard. Harcama merkezi. Corrugated Medium. Kısa elyaflı pamuk selülozu.4). Pamuklu kâğıt. Eski mukavva. (Eş anlamlı. aşamasında yapılan tüm harcamalar. Pamuklu kâğıt olabilmesi için Corrugating Material. Oluklu mukavva. Cost Intensive. Rag Paper) Corrugator. harcamaların tamamı. Cotton Paper. Corrugator Roll. Bir oluklu ve Cost of Capital. Corrugated Cost of Quality. Oluklu mukavva. Oluklu mukavvanın Cost of Acquisition. Corrugated Shipping Container Board. Oluklu levha. Pamuk kullanılan darbe emici kâğıt.4). Fluting kâğıt. ambalajlamada kullanılan. Pamuk. geçene kadar olan tüm maliyetler toplamı. Maliyeti Corrugated Container. Oluklu mukavva. (2) Oluklanma. Tek katlı oluklu Cost Accounting. Oluklu kutu makinelerinde bulunan Oluklandırma merdaneleri. Oluklu vals. Cotton Content Paper. bu değere eşit veya bunun üzerinde pamuk selülozu bulunduğunu ifade etmektedir. mukavva. Pamuk linteri. (Bakınız. Corrugated Board–Single Wall. Harmanında pamuk Corrugating. selüloz ham Corrugated Wrapping. Kalite amaçlı yapılan Board – Single Face). Yüksek maliyetli. Oluklu mukavva. yüksek. Masraf merkezi. Fluting kâğıt. Sermaye maliyeti. Fluting Media). Bir ondüle ve bir layner kâğıtla yapılan oluklu temizleme kâğıdı. Pamuk ambalaj kâğıdı. Oluk makinesi. Harmanında % 25 in üzerinde pamuk selülozu bulunan kâğıtlar. Bir ürünün müşteri eline kullanılan oluklu mukavva parçası. Pamuk çırçırlarından elde üzerine sarılan kâğıdın mihver boruya yakın kısımlarındaki edilen selüloz. görülmektedir. yüzsüz ve oluklandırılmış kâğıt. Kozmetik amaçlı pelür kâğıtları. Corrugated Roll. Maliyetsiz.4). Oluklu mukavva kutu. Kalite maliyeti. Cost. selülozu bulunan kâğıt. Sadece oluklandırılmış ve ambalajda dolgu olarak Cotton Batting Paper. Satın alma dalgalı kısmını oluşturan kâğıt. kâğıt. mukavva. Edinme maliyeti.4). Kâğıt harmanında. (Ek. Cotton. Corrugating Media/Medium. Fluting minimum % 25 pamuk selülozundan yapılması gerekir. adlandırılmıştır. olarak kullanılan oluklu mukavva. Pamuklu kâğıt. Oluklu mukavva iç kâğıdı. Oluklandırma. Tek veya çift yüzlü işleri kârlılığa katkısı nedeniyle kâr merkezi olarak oluklu mukavva. Maliyet. Ondüle merdanesi. maddesi. Cotton Fiber. Mukavva haline getirilmemiş. Corrugated Sheet. Maliyet muhasebesi. Corrugation. (Ek. Corrugated Fiberboard. 80 . Kâğıt yapımında kullanılan. Bir proje veya bir layner kâğıdından meydana gelen ve paketlemede dolgu yatırımda harcanan öz kaynaklar ve borçlanmaların tamamı. Tek yüzlü oluklu mukavva. nedeniyle bakım bölümü masraf merkezi olarak Corrugated Board Box. Oluklu. Makyaj mukavva. Çeşitli amaçlar için Cost of Sales. Ondüleli kâğıt. (Ek. Oluklanma izleri. Yeni görüşe göre ise bakım ve onarım Corrugated Cap. Uzun elyaflı pamuk selülozu. görüşe göre bakım ve onarım harcamaları gibi masraflar (Ek. Oluklu mukavva kutu. Oluklu kâğıt. En yaygın kullanılan oluklu mukavva türü. (1) Oluk verme. Linter selülozu. Satış maliyeti. (Bakınız. açık mavi renkli bir kâğıt. Tek yüzlü oluklu Cosmetic Tissues. Mihver boru Cotton Linter. Pamuk elyafı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrugated Board–Single Face.

bisküvi kutusu kartonu. Taklit edilmemesi için üretimde özel önlemler Couching. Sayı. Güç aktarımında iki ayrı şaftı birbirine Coucher. Bardak kapak kartonu. vakum bağlandığı için adına sifon valsi de Cracker Box Divider. Shadow Marks). (2) Gauç. oluşan çatlak. Cracker Box Liner. Elle prese verme. preslere aktarma. (1) Kenar çatlağı. Bu testte yüzeyin Counter Check Paper. Kritik yol metodu. Sifon izleri. Kâğıt kenarında görülen. Couch Pit Agitator. Sayaç. (2) Elek kenarında yırtılma. Büyük ebatlı Count. preslerden önce alt katta Crack. (1) Çok katlı kâğıtlarda. Enjektör. Cotton Straw. Sifon valsi. Kraft Counter Ejector. Jacket). El yapımı kâğıtlarda kullanılan bir Cover Board. Kaplin. katlama bulunan ve kenar döküntülerinin ve yaş döküntülerin aktığı tabakasının ayrılması. makinesi elek bölümü sonunda. aralara konulan yağlı seperatör kâğıtları. Gauç valsi kaplaması kapatmak için üretilmiş kâğıt. (Eş anlamlı: Hog Pit). Pamuklu numune kâğıdı. Pamuk kayma testi. takılanları sayarak yüzeyin düzgünlüğü hakkında bilgi Counter Current Washing. yapılırken belirli sayıya ulaşıldığını gösteren sayaç. Salpa. (Bakınız. katlanma yerindeki çatlak. Bardak Couch Jacket. Pamuk sapı. metal malzemede için de kullanılır. Elek altı döküntü bütesi. Couch Roll. Bazen beyaz su bütesi kırılma. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals. (1) Kâğıt makinesi Cracked Edge. valsinden hemen sonraki vals. Kanada Couch Pit. elek bölümünde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cotton Sampling Paper. düzgünlüğünü kabaca algılayan bir deney. Bisküvi kutusu kartonu. Sayım üzerine bırakılan bir tutam pamuktan yüzeyin pürüzlerine sırasında topların arasına bir enjektörden atılan kâğıt. (2) Kartonda bükülme sonucu hamur bütesi. Sayıcı. Sayım kontrol kâğıdı. Sifon valsi izleri. yerine kullanılan. Yaprak sayıcı. (2) Silindir makinelerde formasyon kutularında. yünden yapılma. Couch. makinesinde elekten keçeye safihanın aktarıldığı bölüm. süresini ve kaynakları gösteren proje süzülümü nedeniyle oluşan. çıktığı yönden verilen temiz suyla yapılan yıkama şekli. Aktarıcı. Coupling. Aktarma valsi. Bir toptaki kâğıt sayısı. Crack at Fold. Ebat kâğıdı sayarak. Ayakkabı taban kartonu. Kâğıt Kâğıt ve Selüloz Birliği. istenilen sayıya için kullanılan kâğıt. Sayaç enjektörü. Counter Shooter). Küçük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. Cover Cap Board. CPM (Critical Path Method). Gauç bütesi. Counter. Bilet kâğıdı. Kapak kartonu. Selülozun sahibi olma. geçirilen keçe. Yazar kasa rulo kâğıdı. kalite bozukluğu. El yapımı yaş kâğıdı elekçiden bağlayan düzenek. (Eş anlamlı. Yüzey Counter Board. Kırılma. 81 . Katlama sırasında kırılma. (Vatman) alarak. Çatlama. sınıfındandır. Sayılan rakam. Kâğıt selülozundan yapılan ve alınan pamuk örneklerini sarmak enjektörü. Gauç vals ceketi. Ters akımlı yıkama. Kapasitesi yüksek makinelerde. Ebat kesimi Cracker Caddy Board: Bisküvi saklama kabı kartonu. yöntem. sırasını. Güvenlikli kâğıtlar mekanizma. sifon valsindeki düzensiz su gösteren. (Eş anlamlı. Bir Couch Marks. delik yerlerinin görülebildiği planlama tekniğidir. (Presleyerek suyunu alma amacıyla) Elekten alınmıştır. Cotton Wipe Test. Bisküvi denilmektedir. CPPA (Canadian Pulp and Paper Association). Kitap kapağı kartonu. araya belirtici şerit atan makine. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. Kâğıt projede gerekli olan faaliyetlerin birbiriyle olan ilişkilerini üzerinde gözle görülen. Kâğıt Counter Roll Paper. Adet. ulaşıldığında. Kitap kapağı kâğıdı. (1) Aktarmak. (3) Metal yorgunluğu nedeniyle. bir pres keçesi üzerine aktaran kişi veya Coupon Paper. Gauç valsi. Kapak kâğıdı. gauç valsi üzerine Cover Paper. Bisküvi ara kâğıdı. Elek altı büte karıştırıcısı.

Krep makinesi. Kâğıdın buruşturulması sırasında çıkan katlanmasına rağmen. Katlana bilirlik. mukavemetinde azalma olmaması. bükülebilmeyi tanımlar. Crease Stifness Tester. Kraft kâğıdı. Bobin makinesinde. katrandan elde edilen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cracking. kaplanamamış olarak kalan oyuklar. İz bırakmadan bükülme yeteneği. Kâğıdın veya kartonun bükülme sonrası düzelmeye (Bakınız. (Bakınız. Çatlama. Kırma. (Bakınız. Creep) Crawl Speed. Katlama dayanımı. Krepleme öncesi ve sonrası. uzama yaparlar ve kuvvet kalktığında eski durumlarına Crate Liners. Creep) Crease Recovery Resistance. sırasında kırılması. Creep) Crayon Paper. Creeped. Crease. Creaters. Bıçakla katlama izi verme. Böyle durumlarda çalışma mantığı ve iş Creep) güvenliği makine kontrolü yerine operatör tarafından Creeped Waterproof Kraft Paper. Oyuklar. (Bakınız. sarılmış bobini Creasing. Krep oranı. Bükme test aleti. Kuşe kâğıt yüzeyinde görülen Crash Finish. Krepleme. Krepli su geçirimsiz belirlenir. 82 . Krepli dupleks Kraft kâğıdı. Bükülmenin düzelmeye karşı Creping Tissue. Çatlatma. Creep) karşı gösterdiği direnç. (2) Kırılma. Krepli. yapmak üzere yapılmış.) Creosol. yağsı sıvı. Yüzey çatlatma işlemi. (Bakınız. Kreplenmiş kâğıt. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Kullanım sırasında kâğıdı Crease Retention. Creep Ratio. kaba görünümlü kâğıt. Krapon kâğıdı. Krepleme yapma işlemi. (Bakınız. Kırılmadan bükülme. Bilinçli olarak Creping Doctor. Belirli bir kuvvetle Crackle. Kâğıt makinesini bakım. Krepli Kraft kâğıdı. Creep. Kasa kartonu. çıkışında kullanılan krepleme raspası. Creeped Dublex Kraft Paper. m/dakikadır. Bükülme. Creping. Bükülme sonrası kâğıdın düzelme Cracking Test. (DIN 55437) Crease Strength. Katlanma. Crease Stifness Tester. (Bakınız. Kartonun bükülerek kuşe değerini ölçen alet katmanının test edilmesi. Bir top kağıda krepleme işlemi. Creep) Craters. Krepleme işlemi. direnci. indirirken bobini kucaklayan yastıklayıcı palet. Küfe kartonu. Krepli tampon kâğıdı. temizlik. açarak çekildiğinde. Craddle. Tebeşir çizim kâğıdı. kesmek için araya konulan kâğıt/karton. Krepli pelür kâğıdı. Creep) Creasability. Creepe Paper. Creep) Creasibility Tester. Bobin yastığı. Creeped Kraft Paper. Krepli hijyenik kâğıt. Kuşe kaplamanın büküm katlanma sonrası açılmadan kalabilme özelliği. Kâğıdın elastik ve emici olması için yapılan Crash Perforation. Krep. Büküle bilirlik. Özellikle temizlik kâğıtlarında Yanki silindire konteyner yapımında kullanılan ve küfenin ürüne temasını baskı yapan bir raspa ile sağlanan krep. (Bakınız. Kâğıt yüzeyinin çukurluklar. Koçan perforasyonu. Genellikle 10-25 Creeped Wadding. Creep) karşı dayanıklı olma. kâğıt İlgili bir kelime olan Foldability iz bırakarak uzunluğunda meydana gelen değişmenin oranı. çatlak görünümlü hale getirilmesi. Creep) Crease Carton. Kırılma Testi. Kâğıdın veya kartonun kırma. Bu tür kâğıtlara kuvvet uygulandığında uygulanan perforasyon işlemi. (Bakınız. Tebeşirle resim Creep Finish. Krepleme raspası. Kraterler. Pilyaj. Kraterler. (Bakınız. Hışırtı. Katlı kalabilme. (1) Kırma. elek ve keçe değişimleri gibi durumlarda elle Creep) çalıştırmayı sağlayan en düşük dönüş hızı. Kırılmaya Creep Machine. Kasa veya dönerler. (Bakınız. şeffaf veya açık sarı renkli. Katran ruhu. kopmaya karşı ses. Yanki silindirlerin bükülebilmesi için iz verilmiş karton. (Bakınız. Sürünme hızı. Pilyajlı karton. İs kokulu. Bir tür Gofraj işlemi.

Kritik hız. Kritik sıcaklık. yüksek bir bağlantı şekli. Kâğıt için kullanılan T biçimli tahta alet. Makine enine kalınlık kontrolü. Baz alınacak değer. boyuna hem de enine geçirgenlik değişebilmektedir. kâğıttaki iç gerilimin tutkalın veya havanın nemiyle serbest Crocking. Eşik değer. (1) Elde yapılan ayrılmasıyla sonuçlanır. Kritik kat ayırma enerjisi. (k). Haç şeklinde olan. Ebat kesim Crimping. Kritik değer. silindirlerde görülen sinsi bir korozyon türüdür. Kılcal Crop Fibers. Hamur kasasında bölgesel sulandırma ile Critical Asset. Makine enine rutubet sıcaklığı. Kamburluk layner Critical Value. kontrol sistemi. İstavroz. Kritik yük. Critical Speed. Kreplenmiş. Buhar silindirlerinde ve Yanki elde edilen selüloz. Kriter. Kenarları tıraşlama. Hava veya sıvının safiha gözeneklerinden geçişi. Crimp Wrapping. 83 . daha küçük ebattaki parçacıklar. Yatak örtü kâğıdı. Zamanla Cropping. Arzani makas. Olmaması durumunda bölgelerde gözeneklerin sıkışması nedeniyle hem makine işletmeyi durduracak yedek ekipman veya yedek parça. Crinkled. Krepli gibi görüntü verilmiş. Kaplin şekli. Cross Direction Gloss Control. Makine eni. Fines) “Fines” olarak ifade edilen toz parçacıklarından Cross Cutter. rutubet profilini düzelten kontrol sistemi. Toz parçalarından daha küçük ebatta elyaf. Ölçüt. Cross Direction Caliper Control. Crimp. Katlama. Kritik açı. Tek yıllık bitki artıklarından korozyon çatlağı. Işımanın 90o lik açı ile enine olan kalınlık profilini düzelten kontrol sistemi. askıya koymak veya askıdan almak Crib Sheet. Hasarlanması durumunda makine enine olan gramaj profilini düzelten kontrol sistemi. Hamur kasası içinde giren hamuru yanlara doğru yönlendiren dağıtıcı. Saf bir sıvının kâğıdın nem emerek enine doğru düzensiz ebat değiştirmesi belirli bir sıcaklık aşıldığında. Kalenderde bölgesel baskı ayarlarıyla yapılan ve Critical Angle. Kritik yedek. Kat ayıracak eşik sıcaklık derecesine yükselmiş ve kontrolü. Kırpma. (Bakınız. Suyolunun tersi olan katlanarak ısıl işlemle yapıştırılmış ambalaj. Arzani makas bıçağı. Haç. Akışa karşı dağıtıcı. Belirli Critical Spare. sonucu meydana gelen kamburlaşma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crevice Corrosion/Crevice Corrosion Cracking. bıçağı. (Bakınız. Kalenderde bölgesel ısı. Kreplemek. ciddi sonuçlar yaratacak mal. Makine enine Criteria. Bir ekosistemde dengeyi Cross Direction Permeability. gelişir ve sonunda gövde ile başlığın birbirinden Cross. Kritik varlık. Sheeter). kontrolü. Makine enine parlaklık Critical Delamination Energy. büyük ebatlı kâğıtları. Makine enine geçirgenlik bozmayacak en yüksek eşik kirlilik yükü. Kâğıt yüzeyini silerek boyayı kalmasından kaynaklanmaktadır. Warp Level) çıkarma. Cross Cutting Knife. Kardan şaft. Termoform ambalaj. Hasta yatak kâğıdı. Kenarları Cross Direction (CD). gramaj kontrolü. (2) İstavroz mafsal. kırılmasını sağlayan geliş açısı. Preslerde kullanılan ve toleransı Crill. Buharla veya fıskiyelerle makine enine olan bundan sonra kat ayıracak vals sıcaklığı. Makine enine daha yüksek hızlarda titreşim oluşur. Critical Delamination Temperature. Critical Load. Bir alez. Boya çıkarma. Ebat kesim makinesi. kâğıt yönü. sıvı halden çıktığı sıcaklık. Cross Flow Distributor. Saman elyafı. Cross Direction Basis Weight Control. Döner parçalarda kritik hızdan Cross Directional (CD) Warp. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner Critical Temperature. (Bakınız. rutubet ve baskı Yüksek sıcaklıkta kat ayıracak büyüklüğe erişmiş. kamburlaşma. Kritik kat ayırma Cross Direction Moisture Control. eşik ayarlarıyla yapılan ve enine olan parlaklık profilini düzelten enerji değeri. Katlamak.

Kurumuş bir mürekkebin. Bombe kontrollü vals. Giyotin artığı kâğıt. Ezmek. kısımları. Bombe. (Bakınız. (Taş vals “Granite Roll” ile yöntemi. Kâğıt tabakalarının Crush. Crushed Finish. Yongaların önce sodyum sülfit ve Crown Face Centerline. Kâğıdın kuruma sırasında enine doğru çekerek daralması. Yaş veya kuru Cross Linked. Yarı kimyasal Crown Face. Preslenmiş gazete kâğıdı. makine enine yön Ezilme. Ezik bobin. (1) Üretim ıskartası kâğıt. Selüloz üretiminde sülfit ve sülfat süreçlerinde Crystallization. Polimerlerde. Bombeli vals. Kâğıdın valslerden geçerken üzerinde meydana denilmektedir. Cross (Chemical) Recovery. karıştırılmamalıdır). bir polimer zincirini diğerine çaprazlama veya ezilerek dairesel görünümünü kaybetmiş kâğıt bobini. Elyafın bir yaprakları ayıran delikli çizgiler. sanayiinde selülozun yapısını inceleyen bilim dalı. Bombe merkezi. Ezilmiş. 84 . Ezilmiş görünümü verme. Ezilmiş mihver boru. Farklı özellikler Crushed Roll. olarak karıştırılan kalsiyum sülfat. Kristalize selüloz. Beloit tarafından bulunan ve vals içinde nip serbestlik ölçümü. dupleks laminasyon. makine tokaçlarla elyaflar ezilirdi. (1) Ezme. Beating) (2) yönü ve makinenin enine olan yöne. bölümünün kristalleşerek üç boyutlu bir yapı oluşturması. Elyaf hücre duvarlarının kristalleşmiş ikinci süreçte kazanılanı da birinci süreçte kullanma. Kristalit. Orta kısmı bombeli katlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cross Grain Fold. Suyoluna dik olarak yapılan kâğıt katlama olan pres valsleri. Ezilme dayanımı. süreçte kazanılan kimyasalı ikinci süreçte kullanma ve Crystallite. Makine elyaflarda gözlenen ezme işlemi. Hamurun serbestlik yani suyu bırakma boyunca hareketli bir mekanizma ile nip basıncını ve vals derecesini ölçme yöntemlerinden biri. Alçı tozu. tarafının kenarlara göre şişkin olması. Grene karşı katlama. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi Cull. Crushed News. diğerini makine yönüne dizerek yapılan Crushed. Kristalleşme. Crushing. Kanada yöntemi taç vals. (2) sodyum sülfat da eklenmektedir. Maddelerin kristal yapısını. Cross Machine Shrinkage. Buna kalsiyum klorür ve Culled Paper. Makine enine doğru çekme. kimyasal bağlarla bağlama. Gerçekte buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme makinenin enine olarak tam ortasıdır. Ezilmiş masura. Amacı her iki yöne dayanımı Crushed Core. Birinci Crystallinity. molekülü yandaki moleküle. yani atomların dizilişlerini inceleyen bilim dalı. Bombe yüzeyi. Taç kontrolu. Makine yönüne karşı. yarı mekanik hamur. Öğütücüde ama özellikle hollenderde Cross Machine Direction. Iskarta kâğıt. eşitlemek ve genel dayanımı yükseltmektir. Crown Filler. Compression Strength). İlk dönemlerde tahta enine. Çapraz geri kazanım. bir halde kâğıda verilen yüzey etkisi. gelen darbe izleri. birini makine enine. Cross Linking. (Eş anlamlı. Bombe kontrolü. Taç gibi görünen. Crushing Strength. Cross Laminated. Makine eninde Crown Roll. Taç. Zincir bağlı. Kâğıt makinesinde safihanın aktığı yöne. yoluyla elde edilen selüloz. Kristalografi. Crown Controlled Roll. Crown. üzerine uygulanan yeni mürekkebi almaması. Cross Perforations. Kâğıt Crown Control. Sürekli formlarda Crystaline Cellulose. Ezik. Ret ürün. bağlama yöntemi veya bağlanma şekli. bombeliğini yerel olarak düzenleyen vals sistemi. Taç vals. Kontrollü CSF (Canadian Standard Freeness). Kristalleşme derecesi. Çapraz bağlanma. Bir valsin orta Crystallography. CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp). uygulanmaktadır. Çeşitli nedenlerle darbe almış kazandırmak için. Iskarta. Çapraz laminasyon. Çapraz bağlı. Enine perforasyon. Bombeli yüzey uzunluğu.

(Bakınız. Adhesive Binding. Kıvrılma testi. Curtain Coating. değerli bakır hidroksit eriyiği. Bardak kâğıdı. Cupram. Plastik Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını ölçmede kaplama/laminasyon. altta geçmekte olan ebat kâğıda. kâğıtlar. viskoz rayonu (suni ipek) diye adlandırılır. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft ölçerek sonuca giden bir kâğıt kalite kontrol kimyasalı. Buna değişik adlar da verilmektedir. Bilet kartonu. delinerek kontrol edilmiştir onayı verilen biletlerin yapıldığı karton. bakım. Sertleşebilen. Duvarları olmayan. Cuprammonium Hydroxide) kırçıllı olması gibi üstün özellikleri bulunmaktadır. hidroksit. (Cu (NH3)4 . Plastik kaplı bardak kâğıdı. Çözünmüş selülozun ortalama moleküler Custom Clearance. Bardak kartonu. akıtılarak kaplanması yöntemi. Kürleşebilen faaliyetleri yönetimi. Kıvrılma eğilimi. Kürleşmek. Bir hacim birimi ile ifade edilen odun gelmesi. Yazı tabı kâğıtları. Bir polimerin çapraz Customer Centered Maintenance. Kâğıdın kıvrılmaya olan Cup Board. Curl. Kültürel kâğıtlar. miktarını belirten tanım. miktarı. kuşe çözeltisinin perde şeklinde Cupramonium Viscosity. Cure. (1) Perdeli Kuşeleme. Threadless Binding). Zayıf elyafları güçlü elyaflara çözücü. Amerikan ciltleme. (1) Kâğıtta rutubet etkisiyle kenarlardan yazıma. Gümrükten malı çekme. Dalga. Selüloz elyafındaki kıvrılma Binding. (1) Para kâğıdı. Curl Test. bardak yapımında kullanılan karton. filigranlı olması. Sertleşmek. (Eş anlamlılar. Çok dayanımlı olması. Gümrük vergisi. Çözünen selüloz. Kıvrılma. Spiral sarım yöntemiyle. Vizkozite testlerinde kullanılan bir selüloz Cushioning. çözünmez bir tutkalla yapılır. Bir parça kâğıdı su yüzeyine Cupboard Lining. Cupstock. Kuprietilendiyamin oluklandırılmış ambalaj dolgu kartonu. Currency Straps. Kıvrılma ekseni makine yönünü gösterir. (Eş anlamlı. Form Factor). yatkınlığı. Hem Curling. hem de basıma uygun kâğıtlar. sadece Cupriethylenediamine Hydroxide. kullanılan özel bir kâğıt. Kıvrım. Trenlerde kullanılan. Raf kâğıdı. Bir yarıktan. Öğütücüde elyafın kıvrılarak helisel hale Cunit. Zıt anlamlı.83 m³ odun. selülozundan. Kupramonyum hidroksit. Cut Cards. Müşteri merkezli bağlarla bağlanarak sertleşmesi. Kâğıtta oluşan kıvrılma eğilimi. Para destelerini Selülozu çözmeye yarayan ve çözeltinin viskozitesini çevrelemek için. kullanılan bir ölçüt. Kaba olmayan başlayan ve içe doğru gelişen dönme hareketleri. Bardak kâğıdı. Perfect Binding. Kâğıt para yapımında kâğıt. Custom Duty. Para destesi kâğıdı. Pamuk Cuprammonium Hydroxide. Cut Back Binding. Kupramonyum viskozitesi. Üründe kaliteyi arttırmak amacıyla yapılan bakım Curable. marinasyonunda kutu yapılarak kullanılan karton. Coarse Papers).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cultural Papers. Curl Tendency. (2) kâğıtlar. Marinasyon kutu kartonu. ağırlığını tespit etmede kullanılan ölçüt. Yastıklama. Kıvırcıklaşma. Dolap raflarına serilen bırakarak kıvrılan kenarları görmek için yapılan test. Oluklu karton. Kıvrılma endeksi. desteleyici yapı oluşturma. Thermoplastic Curl Index. Cushion Board. Cup Paper. 2. 85 . baskı kalitesi. Kuprietilen diamın viskozitesi. Yoğun tutkallıdır. Cupriethylenediamine Viscosity. Sulu amonyum hidroksit içindeki iki kâğıtlara verilen ad. metal gömme şeritli olması. Gümrük işlemlerini tamamlama. Et Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Tutkalllı ciltleme. Orijinali 100 ft³ dür. (2) Perde kaplama. Bardak yapımında kullanılan Currency Paper. (OH)2). Curing Box Liner. rejenere selüloz adını alır ve piyasada kâğıdı. (2) Değerli Schweitzer çözeltisi. Kısaca CUENE denilmektedir.

ayarlayan kenar fıskiyeleri. 86 . Dynamic Cleaners. Her kâğıt Cylinder Mold (Mould). Cycle Counting. Kesim tozu. Yuvarlak elek. Cyano Paper. Cut-off Doctor. Birden fazla bobinin aynı anda silindirlerinde kurutulmuş kâğıt veya karton. makinesi. Set kesim. Su izine göre kesim. Cylinder Grinding. Emme paslanmaya karşı özelliği olan kâğıt. Cut Scored. katman olarak kullanılan Kraft kâğıdı. Kesme raspası. kurutma silindirleri. Yuvarlak elekte üretilmiş Kraft Cutting Pipe. makinesi. Yuvarlak elekli karton kesimi. çoklu kesim kurutulmamış. Su jeti. Cylinder Dried. Cyclone/Cyclonic Cleaners. makinelerde yuvarlak elek tamburu. Bıçak izi. tekniği. (1) Silindir. Cycloidal Vacuum Pump. Yuvarlak elekli karton makinesi. Cut Water. basma tarzında çalışan bir vakum pompası türü. Kurutma Cutter Set. silindirlerinin döküm tekniği. Mavi ozalit kâğıdı. ortak nokta. katman dizilişi (Ek: 7) de verilmiştir. Giyotin bıçağı. Cylinder Board. Cut Size. Centricleaners) Cut-off Squirts. (Bakınız. Kartonu katlamak Cylinder. Kesim sonrası Cylinder Board Machine. filigrana dikkat edilerek yapılan kesim. Silindirik öğütücü. Periyodik sayım. Siklon buharlaştırıcı. (1) Kesme. Cylindrical Refiners. Saykıl. Kesici fıskiye. Boru ve tank çıkışlarında köprüleşmeyi Cylinder Paper. Siklon. Stensil kopyalama işlemi. (Eş Cut-off Point. Siklon temizleyiciler. Ebat kesici. İki zıt durumu birleştiren anlamlı. Yuvarlak elekli karton kalan döküntü. elyafın bölünmesi. Silindirik döküm. kullanılan. Cutting Machine Knife. Silindir de kurutulmuş. CWA (Clean Water Act). Periyot. Multi Cylinder Machines). parçasında. Yuvarlak elekte üretilen karton. Makas artığı. Cylindrical Casting. Cylinder Gap. Öğütücüde plakaları arasındaki boşluk. Makas. Alternatif akımın kendini rifayner. Baskı sırasında baskı Cutting. makinede üretilmiş kâğıt. filigranın aynı noktada olmasını sağlayan kâğıt Cylinder Mold (Mould) Machine. üst üste bindirilmesi yoluyla yapılan. Kesişme noktası. Siklon vakum pompası. Elekte safiha enini Cyclone Evaporators. (2) Yuvarlak elekli Cut Sheet. Elyaf tozu. Dönemsel sayım. (2) Kesilme. sonrası görülen. Açık mavi. Kâğıt makinesi kurutma bölümünde amacıyla yüzeyine bilinçli olarak verilen iz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cutlery Paper. Cut to Register. Ebat kâğıt. Ebat kesme. Kesim ölçüsü. Serbest açılarak. Centrifugal Cleaners. Cyclostyle Process. Giyotin. Genel Cutter. kaolin ve selüloz parçalarından oluşan toz. Temiz su kanunu. Silindir yüzey taşlaması. Kesici. Silindirik Cycle. Çatal bıçak sarma kâğıdı. Filigranlı kâğıtlarda Cylinder Machine. Kurutma Cyan. Yuvarlak elekte üretilen Bristol. Cylinder Kraft Liner. tekrarlayan en küçük parçası. Cutter Dust. Kesim artığı. Yuvarlak elek kâğıdı. çıkışında bulunan safiha kesme raspası. Bir tür. Yanki silindirlerin Cyclon. Yuvarlak elekte üretilmiş ve oluklu mukavvada dış belirleyen kesici fıskiyeler. Pilyaj izi. Kâğıdın kesilmesi Cylinder Bristol. Elekte safiha enini layneri. Yuvarlak elekli ve tıkanmayı açmak için kullanılan su jeti. Silindir boşluğu. Kenar kesici fıskiyesi. Cutter Broke.

kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak 130 cm yükseklikteki ağaç çapı. Islatma. valsinin bazı deliklerindeki tıkanma nedeniyle halka DADMAC. Hasar. Dampen. Defne. Bobin üstüne oturduğu için. düzensiz kuruma nedeniyle. Dative Bond. Veri toplayıcı. Yaş boyut değişimi. Kontrolörlerde geri Damp Sheet. Bobin sarımı sırasında bobin Dead Beaten. Düzensiz presleme veya düzeltici sinyalin çıkışına kadar geçen süre. (Bakınız. Poly-DADMAC). Taş baskıda. zeytin benzeri Desenli duvar kâğıdı yapımında kullanılan bir taban kâğıdı. ISO tarafından belirlenmiş Dandy. bu nedenle üzerine binerek ağırlık yapan ve gevşek sarımı önleyen yağlı hissi veren jöleleşmiş hamur. makinesinde en sonda kuşelemeden önce kâğıdı soğutan DC Motor. baskı plakasına Data Collector. Veri tabanı. oynak vals. Egütör valsiyle kâğıt yüzeyin D verilen. 87 . Dead Band. Dandy Mark). Günlük müsaade edilen Bu valslerin desenlileri yaş iz vermede (filigran) değer. Titreşimi azaltmak. Dampers. Dampening. Aşırı öğütülmüş. Veriler. Doğru akım motoru. Dandy Pick. defne ağacı. Sönümlemek. filigran maksatlı olmayan izler. ıslanan kâğıdın ölçülerinin değişmesi. (Bakınız. Göğüs hizası çapı. Düzenlenmiş bilgilerin topluluğu. Data Base. (Bakınız. üzerinde. Şam kâğıdı. Data. Ölü bölge. Islatma. Dandy Mark) Egütör yansıtma faktörü. Egütör valsine flotasyon ünitesi. içi boş ve ince metal elekten yüz geçirilmiş vals. Egütör yolma izi. Dahlgren. bezli ve lastik kaplamalı merdanelerle. Eğütör izi. Veb ofset baskı. Oynak vals. DAS (Dialdehyde Starch). kontrol sistemi. Veri toplayan saha cihazı. (2) Kâğıt ağaçların kesimlerinde bu ölçü kullanılmaktadır. modifiye bir nişasta türü. Baskı sırasında. Damping Rolls). yüzeyine dağıtan merdane. Nepal kâğıdı diye adlandırılan kâğıdın Damask Paper. Selülozluk Damping Roll/Roller. DAF(Dissolved Air Floatation). D65 beyazlığı. DCS (Distributed Control System). elek bobin haldeki kâğıda sürekli baskı yapan bir sistem. Yağlı hamur. Ölü bant. Damping. Taş baskı plakalarında. DBH (Diameter at Breast Height). safiha yüzeyindeki görünümü (formasyonu) düzelten. selüloz elde edilen. Egütör ezme izleri. D65 Whiteness. Günlük harcirah. (Eş anlamlı. Kumaş benzeri bir kâğıt türü. Daphne. Kontratlarda belirtilen kişisel günlük harcama tutarı. (Benzer anlamlı. mürekkep itici ıslatma sıvısının sürülmesi. vals. sürülmesi. Baskı preslerinde. besleme sinyalinin alınmasından eyleme geçmek için Damp Streaks. boş alanlara Ağaçta gövdenin insan göğsüne gelen yerdeki ölçülen çapı. Islatıcı. Bilgisayarlı kâğıt üretim sistemi. (1) Islatma merdanesi. şeklinde olan istenmeyen iz. Yaş kâğıt. (Bakınız. ıslatma maddesinin. Dahlgren baskı sistemi. Yaş izleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dandy Mark. Time Lag) Dancer Rolls. Egütör valsi. Dağıtılmış proses Damping Strech. Damage. Dipolar Bond). binici vals (Rider Roll) olarak da adlandırılır. Dandy Roll). aşırı su açılması nedeniyle safihanın çözülmesi sonucu oluşan izler. 467 nm ışık altında ölçülen. örnek kağıdın ışığı Dandy Blister. yapımında kullanılan. kâğıtta görülen izler. Doğal buğday Dampeners. daha çok alkol (%25) va daha az su kullanan ve Dandy Roll. ortamda. Kâğıt makinesinde. (Bakınız. Taş baskıda. Daily Allowance. ıslaklığı baskı plakası nişastasından elde edilen. Çözünmüş havalı Dandy Crush Marks. Dialdehit nişasta.

(Zıt anlamlı. Yapraklarını döken bitkiler. Bakım çıkışından eylemin başlayacağı zaman kadar geçen süre. Kenarları kullanılan. dayanıklı bir kâğıt türü. Decision Making. talaş. girintili çıkıntılı yüzeye baskı transferinde Dead Finish. Sepetli Kenarları traşlanmak kaydıyla. özellikle cilt kapaklarına yapılan ve yüzeyi görünümlü kâğıt. emici bir kâğıt türü. Alkali giderme. Çukur gofraj. Eylemsizliğin olduğu bölge. Kabuk soyma. en geniş ene sahip kâğıt. emilimini arttırmak için kullanılan. Kabuk soyma tamburu. Ses emici karton. Deckle Fill. eleğin kenarında bulunan ve hamurun elekten Degazör. Karar alma. Kraft selülozu kenar kesimi yapabilen giyotin makaslar yapılmaktadır. Kirlilik. Destekleyici çerçeve. kâğıtlardaki elek çerçevesine gelen ince ve saçaklı kenar. (3) El yapımı konularak kabuklarının soyulduğu büyük döner silindir. Giyotinde de bu tür kesimler yapılarak çukurlaştıran baskı işlemi. (1) Hava alıcılar. Mürekkepsiz veya boyasız haldeki doğal beyaz. Hız kesici. bir makinede üretilebilecek eleklerde kirliliğin temiz hamurda kalma oranı. Nötür beyaz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deadening Felt. Debarking Resistance. Safiha tank. (3) Vakum seperatörü. Debarker. Dara. Debris. Çerçeve kenarı. Çürük buhar. Saçaklı kenar kesimi. ortama ilave edilen bağ çözücü kimyasal. Dealkalization. Kabuk soyulma direnci. Kirlilik geçiş oranı. Teksif eleği. (2) makinesinde. Geniş yapraklı ağaçlar. Decle Edge/Edged Board. Saçaklı kâğıt. Kenarlık. Bağ çözücü madde. hatalı boş yerler. Deciduous. (3) Safihanın eni. Yapraklarını Hareketli olmayan bölge. (2) Kâğıt alan ekipman veya köpük söndürücü tipi maddeler. Dead Spots. Kuşe çözeltisindeki havayı eleğinin. işlerinin bakım ve üretim birimlerince paylaşılması. Mat görünümü verilmiş. Hamurun içindeki Decker. Makine eninde kâğıt. işlenirken. Hava alma. (1) Safiha kenarı. kullanılmaktadır. Formasyon kasasında karbonat ve bikarbonatları temizleme. Boş ağırlık. Embossing) kitaplar basılmaktadır. destekleyicisi. Ölü bölge. Deckle Edge. (1) El yapımı kâğıt üretiminde kullanılan el Deaerators. Fildişi beyazı. likör içindeki asıltıları çökeltme. Kabuk soyucu. sistem. Debarking. Dead Zone. Asıltıları çökeltme. Dağıtılmış bakım. hamurun aşağıya akmamasını sağlayan koruma duvarı. Transfer kâğıdı. Çıkartma kâğıdı. Deckle. tahtadan yapılmış çerçevesi. kaba bir karton türü. Özel giyotin bıçağı ile yapılan saçaklı Debarking Drum. Deaeration. orta kısımları kalın olan karton. Değerli kâğıt basımında yapılmamış makineden olduğu gibi çıkan karton. Pamuk selülozundan üretilen. Kazan besi suyundan Deckle Board. Deciduous Trees. Ölü noktalar. Kazanlarda besleme suyu içindeki oksijeni alan kaçmasını önleyen yan çita. Bu tür Debonding Agent. 88 . Çerçeve. döken ağaçlar. Kullanıldığı için işlevini Decelerator. Deckle Edge/Edged Paper. Seramik 435-815 gr/m aralığında üretilir. işlenme Decantation. Çerçeve eninde kâğıt. (2) Traşlama kenarı. Yeşil ve beyaz sonrasında kalmış. Debris Passage Ratio. Bir politika veya analiz 3 sonucu yapılan eylem programı. Tamponun dönüş hızını frenleyen kaybetmiş buhar. Kontrolörlerde düzetici sinyalin Decentralized Maintenance. Dead Steam. Kenar kesimi Debenture Paper. Özellikle el Debossing. Geniş yapraklılar. Dead White. dağılmış havayı alma. Kütüklerin içine kâğıt kenarı. Duvarlarda ses Decalcomania Paper. Metal veya plastik kalıpla kâğıt yapımı kâğıtlarda üretilen ve kenarları traşlanmamış özel yüzeyine.Bazı kitaplarda kullanılmaktadır. Bono kâğıdı. Çökeltme. rejek. Döner filtre. Kâğıt yüzeyinde. ürünlerde. Dead Weight. Hava giderme. Dead Time. ince ve saçaklı. Saçaklı karton. Türbin eksozlarından çıkar. Kâğıt makinesi üzerindeki safihanın kenarı. Ölü zaman.

hamurundaki elyaf kümelerini parçalayarak. Decor Paper) Defibration. kâğıt kenarında görülen düzensiz görünüm. Elyaf açıcı. Deep Etch Offset. sert levhaların yapıldığı kaplama türü. İki destek arasına Deculator. Desenli duvar kâğıdı. Defiberizing. Decorated Building Paper. Fabrikada bobinlere Decomposition. Açılmış elyaf havuzu. Birbirlerini Deflaker. (Bakınız. Elyaf kümelerini sıcaklıkla dağıtan olumsuz yönde etkilememeleri için. Kusur. kusurlu ek yeri. Ekipmanda Paper). Defective Slitter Edge. Defective Mill Splice. Dekor kâğıdı. Defibratörden veya Decorated Sheathing Paper. Deflection Controlled Press Roll. Deflake. Sifon valsi gofraj. Üzerine desen verilerek. vermesi. El eleğinde. Salgı kontrollu pres Deed Paper. Desenli MDF laminant kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deckle Frame. Özürlü ek yeri. Kâğıt hamurunda yerleştirilmiş kartonun ortasına uygulanan ağırlıkla bel çözünmüş veya askıdaki havayı. Desenli karton. çıkmış hamur. Mikroorganizmalar tarafından kopma sonucu oluşan. Deckle Slip. deflakerden geçirme. Düğümlerinden kurtarma. içinde safiha enini belirleyen sınırlayıcı kenarlık. Dekülatör. Desenli. Elyaflarına ayırma. Çukur baskı. Deflection. Rotogravür. (Baknınız: Decor Deferred Maintenance. Kenar klavuzu. Kenar çerçevesi. Desenli cilt kapağı kâğıdı. destekleyen çitalar. Dekoratif Defibrated Pulp. Defibratör. bağımsız hale ekipman. (Bakınız. Defibratörden emdirilerek. (Bakınız. Elyaflandırılmış hamur. Flexural Resistance). Dekoratif oluklu mukavva. Elyaflarına ayırma. Decorative Laminate. Çukur gofraj. mutfak dolabı veya mutfak tezgahı yapmak amacıyla üretilmiş bir kâğıt Defibrator Vat. Birbiriyle bağını koparmış. Salgı. Senet kâğıdı. Lignini selülozdan Decorative Corrugated Board. (Benzer anlamlı. sorun çıkmaksızın bakımın başka tarihe ertenmesi. Decor Paper. bıçak hatası veya körlüğü nedeniyle Paper). reçine Defibrator. vakumla alan bir ekipman. Sadece kenarları boyalı belirgin hata. Kenar çitası. El eleğinin kenar çitası. 89 . Desenli dekor kâğıdı. Elyaflandırma. Bel verme. Kusurlu dilme kenarı. Desenli duvar kâğıdı. elek telini alttan Derin ofset. arındırma. veya lak emdirilen ve desenli masa yüzeyi. Elyaf açma. Genellikle pamuk esaslı ve yüzey tutkallıdır. Sifon valsi kenarlığı. Ertelenmiş bakım. Genellikle temizleyici çıkışında kullanılmaktadır. Kenar bandı. Duvar Defibering. Bobin veya Decorated Blotting. Deep Embossing. Kâğıt görünümünde tespit edilen Deckle Stain. Dekorasyon amaçlı. Elyaf açıcı. kâğıdı. Tiftdruk. kâğıt. Decorated Board. formaldehit reçineleri mekanik olarak elyaflarına ayrılmış hamur. sözleşmeler gibi valsi. Tapu senedi. Decor dilme makinelerinde. Özürlü Deckle Straps. Crown Roll) basımında kullanılan kâğıt. Deflaker. Saçakları boyalı. Pres valslerine özel taç şekli vermede kullanılan bir uzun süre saklanması gereken değerli dokümanların yöntem. Defect. Elyaflarına ayırma. bağımsız elyaf taneleri haline getirme işlemi. Bozunma. Özür. Defiberization. Defibratörde laminant. Dekoratif kaplama. Selülozsuzlaştırma. Defective. kimyasal bütünlüğün parçalanarak değişmesi. Dekoratif. Kusurlu. Desenli kâğıtlara. Elyaflarına ayırma. Kâğıt Decorated Cover Paper. getirilmiş süreç veya sistemler. Decorative. Decoupled. Girintili olarak yapılan Deckle of Suction Box. Elek altı çitası. Hava alıcı. türü.

Buhar kazanlarında. küçük moleküllere ayrılabilen. yer değiştiren hidroksil (OH-) grubu sayısı. (2) Yaşlanabilen. buna (7 ºF) 7 soğutma derece günü denilmektedir. Genellikle vizkozite testiyle Deflocculation Agent. Köpük söndürücü. Nemini almak. gidericiler verildikten sonra. dökümü. Yağlar. Parçacıkların Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş birbirlerini iterek sağlanan bir durum. Dağıtıcı madde. Hamura hava ve mürekkep parçalanarak. besi suyunu Deinkability. kristalleşme derecesinin ölçüsü. üstündeki ortalama farklılıklar. çözünmüş havayı ve oksijeni giderilebilirlik. (Eş anlamlı. Mürekkep giderme maddeleri. ıstma veya soğutma Deinking Losses. Kuruma. Deinking Agents. Derece gün. Hamur içindeki dolgu Polimerleşme derecesinin dağılımı. işleme sonucu alan ve kazan borularında paslanmayı önleyen sistem. Degree of Incombustibility. mürekkep parçacıkları. Ağaçlarda ve Dehumidify. mürekkebin dikkate alınmaktadır. Bozuşma. Bozuşabilen. Demineralization) Degree of Nan-combustibility. Bu değerin altındaki veya maddeler. elyaf kümelerinin. Birim selüloz miktarı eski maddelerdir. Bir günün sıcaklığı ortalama gibi yüzey gerilimini azaltan (surfaktantlar) kimyasal olarak 65 ºF kabul edilmiştir. kimyasal madde. Degassifier. Mürekkep buharla 104°C ye ısıtarak. Mürekkep giderme kayıpları. Odun sağlayan yöntem. Mürekkebi alınmış selüloz. moleküler büyüklüklerin dağılımı. Topak çözücü ölçümlenir. İyon giderme. Kâğıt üretiminde. Degradable. Deionization. Süzülme veya su suyunun köpüklenmesini önlemek amacıyla kullanılan tutunumuyla değerlendirilen öğütme kalitesi. elyaf tanelerine ayrılması. çeşitli nedenlerle meydana gelen erken yaprak azaltmak. Bünyesindeki su miktarını bitkilerde. Su kaybı. Dağılma. Polimerleşme derecesi. Degazör. Bentonit gibi maddeler de kullanılmıştır. Degree of Polymerization Distribution (DP). İnce temizleme. Hamurun su kaybetmesi. mürekkebin alınabilir olması. Kâğıt ölü elyaf. kalsit ve bağlayıcılar gibi diğer kaplama veya kartonun alev almadan dayanabileceği sıcaklık maddelerinden oluşan çamur. Dehydration. 90 . Bir selüloz örneğinde. Mürekkep giderme. Topaklanmış Degree of Polymerization (DP). Mürekkebi alınabilirlik. Öğütme derecesi. elek altı Degree of Refining. Toz alma. derecesi. (Eş anlamlı. Düğüm alma. Hurda kâğıtlarda. Mürekkebi alınmış kâğıt hamuru. Üründe özelliklerini kaybetme. mürekkep parçacıklarının. Degree of kalsiyum gibi iyonların ortamdan reçinelerle alınması. Topak çözünümü. Bina Deinking Sludge. Kazan besi suyunda bulunan Degree of Noncombustibility. flotasyon ünitelerinde yüzdürülerek ortamdan alınmasını Degree of Crystalinity. Matbaa havalandırma ve ıstma-soğutma sistemleri hesabında atıklarının hamurlaştırılması sonrasında. köpük söndürmede kullanılan en Degree of Substitution (D.S. Incombustibility) pişirilmeden kalan odun artıklarının ortamdan alınması. Mürekkep giderme çamuru. Örnek 72 ºF giderme sırasında. (2) Yaşlanma. madde. Erken yaprak dökümü. Defoamer. Defoliation. Degree of Deknotting. Deinked Paper Stock. başına. Degradation. glukoz birimlerinin sayısı. (1) Büyük kimyasal moleküllerin Deinking. (1) Zaman içinde atomlara ve Deinked Pulp (DIP). giderilmesi nedeniyle ortaya çıkan. Deflour. Mürekkep anlamında derece gün olarak adlandırılır. (Eş Incombustibility) anlamlı.).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deflocculation. özellikle yıkama aşamasında oluşan ortalama sıcaklık için bu günlerde soğutma gerektiğinden elyaf kayıpları. maddesi türü unsurları alma işlemi. Sabun Degree Day. daha basit atomlara ve moleüllere ayrılması. Alevalmazlık derecesi. selülozlarında. Kristalleşme derecesi. Selüloz üretimi sırasında.

Dişli disk. katmanlarına ayrılması. Teslimat. Deposits. biri. Delivery Table. Yoğunluk. Şarküteri kâğıdı. Demand Factor. geldiği tabla. Demand Absorption Rate. Belirli bir test Dentated Disc. Tabakalara ayrılma. sıvılaşma özelliğine sahip madde. Densified Liners. (2) Öğütücüde (Rifayner) öğütüm Demy (Size). Teslimat sınırları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Delaminated Clay. Mineral pigment karıştırıcısı. Dansimetre. Standart dergi kâğıdı ölçüsü. Depozit. Talep bazlı iş akışı. Bir işletmede çekilen Deposit Control. Emilim hızı. Kot paçavrası. layner kâğıdı. Deposits) maksimum enerjinin kurulu güce oranı. malzeme ve hizmetin sınırları. Ligninsizleştirme. Delamination. (1) Dupleks kartonlarda katmanların içindeki mineralleri giderme. Nemle sıvılaşan. Department Store Tissue. Yonga ayırıcı disklerinden biri. Kâğıtta Delivery Standards. (5.75 x 11 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın dörtte bulunan lignin tabakasının kimyasallarla alınması işlemi. Et 8. Renk yoğunluğu ölçer. Talep faktörü. Tuz buna örnek bir Denim Rag. Ebat kesim makinelerinde Densitometer. Teslimatı netleştiren ayarlı ısıtılmış özel mumlarla test edilir. Kuşe giysi artıkları kullanılır.). gözenekliliği analiz etmeye yarayan cihaz. Kâğıt işletmede yedek motorlar hariç çalışması düşünülen tüm fabrikalarında her tür yüzeyde tutundukları için gözle motorların toplam gücüdür. Denisson yüzey yolunma mumu.5 x Delicatessen Paper. (1) Ağırlığın hacime bölünmesiyle Demand. Pamuk selülozu yapımında ham maddedir. İngiltere) (16 x 21 inç ABD) kâğıt. Büyük ebatlı dergi kağıdı ölçüsü. Demi Quadro (Size). Selülozun dışında (8. Talep etmek. bulunan birim hacmin ağırlığı. Birikinti. Fotoğraf ve kesim sonunda yaprakların üzerinde istiflenerek top haline resimlerde renk yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz. Kalenderlenmiş Delivery List. Yoğunluk ölçer. Havadan nem kaparak kullanılan kadranlı terazi. 91 . Birikim. Demineralization. Yüzeyin Delivery. Deionization) birbirinden ayrılması. Hak iddia etmek. Kazan besi suyunun Delaminasyon. Doğada ince Demand Flow. Talep.5 x 22/22. Yoğunlaştırılmış Layner. Standart baskı kağıdının ağırlığını ölçmede Deliquescent. (Bakınız. Katlara ayrılma. Mineral giderme. Density. yapışkan ve çeşitli mukavemet değerlerine Delivery Limits. diğer kaynakları ve iş süreçlerini harekete olan kaolin killeri geçirme. yüzeyinin baskı sırasında yolunması istenmez. Teslimat Listesi. Delignification. Delivery Receipt. Tabakalaşmış kil. (Eş anlamlı. Müşteri taleplerine göre tabakalar halinde çökeldiği için. Birikinti kontrolu. Toplam kurulu güç. mineral kökenli pigmentlerin Dennison Wax. İstek. çözeltisilerinde kullanılan. Standart baskı ölçüsü olarak kabul edilen sırasında elyafın dış çeperinin soyularak elyafların (17. Demi Scale.5 inç. ve yağlı kâğıt. Kâğıt çözeltide düzgün dağılımını sağlayan karıştırıcı. Teslimat şartları. (External Delamination) Demi Octavo (Size). Çökelti. kağıdının birim zamanda emdiği su miktarı (gr/sn. İnce sargılık kâğıt. mukavemeti. madde olarak kullanılmaktadır. Teslimat makbuzu. (2) Baskı yoğunluğu. Load Factor) görülebilen canlı veya cansız organik veya inorganik birikintiler. Densimeter. Kasap kâğıdı. Çıkış tablası. kuşelemede daha etkili ham maddeleri. Tekstil artığı veya eski kot Deliteur Dispenser.75 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın sekizde veya şarküteri ürünleri paketlenirken iç kısma konulan ince biri. Kimyasal selüloz üretiminde bir aşama. (Bakınız.

Bir kâğıt makinesinin veya bir Detergency. yapabileceği azami üretim miktarı. Yaşlanma. kâğıda çeşitli Developing Paper. Kiri yüzeyden kimyasal olarak tasarlandığı kapasite. çalışan bir yönetim anlayışı. Tasarım kapasitesi. Su giderme. Eskiz kâğıdı. çözücüler. Kireç giderme kimyasalları. tasarım hızını verebileceği varsayılmaktadır. Descriptive Statics. Detachment. döngüdeki sularda çözünmüş olarak biriken için. Kireç çalışmalarında kullandığı kâğıt. (= Uniform) alınması. verimlilik dikkate alınarak. (1) Safihadaki suyu maliyetine etki eden. Ortaya çıkarmak. Bir Detector Papers. üretim sisteminin ve üretim elekte ve preslerde alma. Eş dağılımlı. Deresination. Bir harfin (y. dağılım gibi kalite özelliklerini araştıran istatistik Detect. makinesinin bakımı yapılmak şartıyla. Detector. detayları yazım çizgisi altında kalan kısmı. ortaya koyan mühendislik çalışmaları. yapımı öncesi. Ömrü net olarak bilinmeyen gelecekteki maliyetleri bu yöntemle şimdiden yönetmeye fakat tahmin edilebilen varlıklar için ayrılan aşınma payı. Mühendislik kapasitesi. Detail Drawing Paper. Aşınma payı. Sensör. Kâğıt Design Printing. Harf kuyruğu. Terk etme. Selülozun reçinesini Tabakalaşmamış. ömrü net olarak bilinen varlıklar için Desorption. Design to Cost. Bir kâğıt Development. Üç boyutlu ve Description. Safihanın silindir veya Descaling. Deterjanlar. Burada tahrik Devil. alanı. deseni ve kâğıdın kalitesini bozan zararlı maddeler. Amonyaklı ozalit görünümler kazandırma işlemi. Test kâğıtları. Betimsel istatistik. sorunsuz Deviation. Paçavra selülozu sisteminin. Kireç çözme. Azami hız. paçavraları parçalayarak tozu ve kiri alan (Bakınız. Altı başka üstü başka olmayan karışımlar azaltmak amacıyla. çalışabileceği düşünülen azami hız. kirecin giderilmesi. Kireç giderme. Detail Engineering. (Bakınız. Sorption). standart Basic Engineering). Detrimental Substances. Hediye paketlerini sarmak fabrikalarında. Duyarlığını azaltma. q gibi) mühendislik çalışmaları üzerinden yola çıkarak. kullanılan bir kelimedir. Temizleme gücü. Operating Speed). Tasarımdan maliyete. Tanım. Su alma. Tasvir. Zararlı maddeler. Maliyet için tasarım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Depreciation. Düzgün dağılımlı. Nem verme. Kazanlarda oluşan valsi terketmesi. g. Algılamak. Mürekkep gidermede bölümünün. (Zıt anlam. Design for Coast. Tasarım hızı. Amortization. Mühendislik olarak Detergents. Ön Descender. ölçülendirilmiş görüntüler bu çalışmalara örnektir. Reçinesizleştirme. Şifanoz. Ortalama. 92 . Maliyetleri tasarım Deterioration. Azami kapasite. Sapma. Design Speed. Fiziksel etkenler yoluyla minimuma çekmeyi hedefleyen yönetim anlayışı. Detaylı mühendislik çalışmaları. Design Paper. Ortamdaki kimyasal gaz veya buharı tespit etmeye yarayan Design Capacity. özel maddeler emdirilmiş kâğıtlar. Desenli kâğıt. bulunan silindirler arasından geçirerek. Ayrılma. Garnet. yongadan pişirme öncesi reçine için kullanılır. ğ. kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini azaltma. Parçalayıcı. p. Bir ürünün nihai Dewatering. yüzey aktif maddeler. Ressamların taslak Descaling Chemicals. Dedektör kâğıtlar. ideal koşullarda kullanılan kimyasalların temizleme gücü. Desenli baskı. Hedeften sapma. Algılayıcı. Bozulma. Developman kağıdı. sonucu şekilde meydana gelen bozulma ve değişme. temizleyen. Desensitize. kâğıdı. Gelişme. sapma. Hassasiyeti azaltma. makine. (2) Hamurdaki suyu teksif süreçlerinin tasarım yoluyla sürekli geliştirilmesini öneren. kâğıdı renkli bir eriyiğe batırdıktan sonra. Destratified.

Erkek ve dişi bıçak kalıpları meydana gelen kamburlaşma. Diyafram kâğıdı. arttırmak için iç tutkallama maddesi olarak Elektromanyetik anlamında yalıtkan bir kâğıdın. Oluklu mukavvada Die Cuttability. Diyaframlı tahrik başlığı. şekilli kesilmesi. kâğıdın istenilen şekilde kesilmesi. Diatomaceous Silica. Kalıp. Kalıp kesim makinesi. Kütüphanelerce Diazo) kitaplara uygulanan bir tür asit giderme süreci. Diyagonal çarpılma. Ardışık Dewaxed Weight. Kâğıt kaplama Dew-point Temperature. üretim aşamasında layner kağıdın enine ve boyuna doğru Die Cutter. Tel kesme. maddesi olarak kullanılmaktadır. (3) Atık Diaphragm Actuator. Makine salonu ve havbe içi kullanılmaktadır. Kalıp kesim kâğıdı. Kaydedici analitik cihaz kâğıdı. Boya zerketme. Kamburluk Layner kâğıttaki kullanarak. Diaphragm Paper. Nişastanın asidik ortamda kavrulmasıyla elde edilen. Diazo. Diatomaceous Earth. ortam açısından önemlidir. Kâğıdın kaplama delikli levhalardan oluşan hamur eleği. Sıcak veya soğuk şartlarda Warp) (Bakınız. Dekstrin. kâğıtlarındaki önemli ölçütlerden biri. Die Injection. (1) Baskı kalıbı. Dew-point) Diazotype Base Stock. Kâğıt Dew point. Çelik bir kalıp bıçağı ile kâğıdın tutkal. Kalıp kesimine uygunluk. Dialdehit nişastası. Boru Dialdehyde Starch. Parafin giderme. Kalp kesimi. Süzme çamuru. (Eş anlamlı. Dextrin. Filtre toprağı. Parafinsiz ağırlık. Tek hücreli su canlılarından kalan. kâğıt baskı kalıbı kullanılarak yapılan. özellikle temizlik kâğıtlarında yaş dayanımı Dielectric Constant. derecesini gösteren bir ölçüt. Çiriş. Diagonal Warp. düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada Die Cutting. Diazotype Paper. Diagram Paper. Die-Cut Paper. Silindir çapı. Çiğleşme noktası. Çelik bıçaklı presle yapılan kesim Diagnosis. yalıtkanlık kullanılmaktadır. Kontrol içindeki suyu filtre preslerde veya döner eleklerde alma. iç gerilimden kaynaklanmaktadır. kaolin benzeri bir dolgu maddesidir. ikiz eleklerde ve vidalı preslerde alma. olduğu için ambalaj yapıştırma maddesi olarak kullanılan Die Cut. Çap. 93 . Kalıplı gravür baskısı. öncesi gramajı. (2) Kesim kalıbı. anorganik iskelet kalıntıları. Diyazo kaplama kâğıdı. Kalıp kesimi. Kondansatör ve trafo Diameter. Diyafram elek. Rutubetli ortamlarda. Işığa duyarlı bir madde. DEZ süreci. Süzülme arttırıcı maddeler. sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yüzeyde çiğleşmenin Gözenekli yapısı nedeniyle filtrelemede de başladığı sıcaklık derecesi. veya tanka yapılan boya dozajlaması. Twist Die Embossing. Bakır veya çelik Nişastaya göre daha yapışkan olduğundan. Dewaxing. hamuruna konulan. Teşhis.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eleklerinde. (Bakınız. Dielektrik sabiti. Asbestli filtre kâğıdı. Bobin çapı. Yalıtkanlık sabiti. Diyazo kaplanmış kâğıt. Kalıplı gofraj. Tanı. Diyazo. Drainage Aids). Düz elek. (Bakınız. Die Stamping. Dewatering Aid. (Bakınız. gravür baskı işlemi. Arıtmalarda kullanılan bir filtre toprağı. hamurunda. toz tutkal. Nişastadan çok daha Diazo) fazla yapıştırma özelliği olan ve gıda tüzüklerine uygun Die. Warp Level) presleme yoluyla kalıp kullanılarak yapılan gofraj işlemi. Su başlığı. vanalarında kullanılan ve pnömatik olarak çalışan vana Dewatering Agent. Boya enjeksiyonu. DEZ (Diethyl Zinc Process). Diyatomit. Çiğleşme sıcalığı. (Bakınız. (Eş anlamlı. süzülümünü arttırıcı polimerler. Kizelgur. Nişastanın okside olmasıyla elde edilen bir nişasta türevi. De-wiring. Modifiye nişasta. Balya tellerini kesme ve ayırma. Dewatering Agent) Diaphragm Screen.

Farklı çaplardaki bobinleri dişlileri Digester Liquor. Presbant. motor ve kondansatör üretiminde Diffusion Washer. Kurutulduğunda. Bilgisayarlı baskı sistemi. Rotary Vana. türü. Pişiriciden çıkan gazların tamamı. temizlik kâğıdı. Molekül veya iyonların. (Bakınız. basıncı arasındaki basınç farkı. Ring Porous Woods. (1) Pişirici sıvısını selüloz hamurundan ayıran tabanı elekli bir tank. yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru geçişi. Pişiriciden likörün selülozun suyunun süzüldüğü tank. Yalıtım direnci. Digital Printing. manifoldu hamur kasasına bağlayan dağıtıcı borular. Kurutma vana. Semi Diffuse Porous) Digester Relief. kayıp miktarı. Beç pişiricilerde kapağın Diffuse Porous Woods. Beç türü pişiricilerde döner Differential Vacuum Gauge. (Eş anlamlı. yüksek kâğıt üzerine aktarılması. Pişirici besleme kapağı. Pişirici besleme vanası. Semi üzerindeki uzun baca. Diffuser Tubes. silindire giren buhar basıncıyla. Diffusion Transfer. Yalıtkan kâğıt. Buhar hatlarında. Dijital baskı kâğıdı. Fark basınç. Trafo. (2) Taze suyla yıkanmış Digester Side Relief. Digested Sludge.5 inç ölçülerindeki özelliği olan kâğıtların. buharın giriş noktası ile çıkış noktası arasındaki hat yapılması için. silindirlerinde. İzolasyon kâğıdı. Pişirici eksozu. Dijital baskı. Fark basıncını bir sinyal olarak ölçüp. negatif 94 . Digester House. oluşan. Digester Cover. (Bakınız. gösteren gösterge. bildiren cihaz. Pişirme ünitesi. Sert ağaçların bir kolu. Dijital baskı makinesi. çıkan buhar Valf. Diffusion. Elektrik yalıtım Digest Size. Digesting. Kompost. Kalıp silme kâğıdı. Pişirme kazanı. kâğıdı. Ring Porous Woods. Pişirici yan çıkışı. Rotary silindirlerinde. Yalıtım kaybı. Olgunlaşmış atık çamuru. Döner Differential Steam Pressure. Pişirici kapağı. Baskı kalıplarının Bakteriler tarafından sindirilmiş atık çamuru. Digester Capping Valve. dolgu toprağı olarak kullanılan arıtma Differential Pressure. Digital Printing Paper. Diffusion Transfer Base Stock. yayılması. Yayılımlı aktarma. Dağınık gözenekli ağaçlar. Yalıtkan olduğu düşünülen oluşturarak. Pişirme bölümü. buhar ürünü. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış bir kâğıda. geri Digester Blow Valve. Difizör. yüzeyini temizlemek için kullanılan. Döner cepli yonga besleyen sızdırmaz vana. Fark vakum göstergesi. alındığı kazan. Her yalıtkanda görülen kayıp.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dielectric Loss. Diffuser. Pişirici blöf vanası. Yayılma. Sindirme. Differential Winder. 5. dirseklerde ve daralan bölgelerde meydana Digester. Digest. Yıkama difüzörü. Pişirmek Dielectric Strength. (Bakınız. Fark basınç alınmaktadır. elektrik akımı geçişine gösterdikleri dergi basım ebadı. Dağıtıcı boruları. Difüzyon transfer taban Dielectric Paper. (Eş anlamlı. bir resmin başka bir yüzeye aktarılması için bir kağıdın üzerinden geçen elektrik akımı nedeniyle kullanılan bir reprodüksiyon tekniği. Digital Printing Machine. Hamur kasasına girişte. kimyasallarla beraber pişirilerek reaksiyona kaybı veya soğuma nedeniyle oluşan basınç farklılığı. Pişirici kapağı. Pişirici boynu. Dijital görüntü verilerinin. Pişirme. Pişirme likörü. Digester Neck. Pişirme sırasında ayarlayarak ayni çizgisel hızda sarabilen bir bobin makinesi kullanılan kimyasal içerikli sıvı. Flesh Sludge). çıktığı üst çıkış. Difüzyon transferi. Demi Octavo Size) direnç.5 inç x 8. vana yerine kullanılan kapak. (2) Sindirmek. selüloz gelen. (1) Dergi. Odun yongalarının. Buhar fark basıncı. transmitteri. Die Wiping Paper. Dergi ebadı. Bu kazanda ligninler parçalanarak Differential Pressure Transmitter. Digester Head) Elekte iki farklı vakum bölgesi arasındaki vakum farkını Digester Head. Diffuser) kullanılan yalıtkan kâğıtlar.

Dilution Pump.Yüzey uzaklaşmaları sonucu oluşan. Canlı buharlı eşanjör. kendi Sulu hamur. (Bakınız. gazları uzaklaştırmak için kullanılan ısıtıcı. Sülfit selülozu üretiminde ortaya çıkan beyaz eşanjörü. Dioksin. Sülfat selülozu Direct Contact Heater. Seyreltik elyaf süspansiyonu. artış. hacimsel genleşme ve birlikte tutkallamada da kullanılan fabrikasyon teknik. Dimetil sülfit. Seyreltilmiş. Kurutma silindirleri içindeki kondensatı Dimensioning. diğer atomun boş bir orbital vermesi. bir atomun bağlardaki tüm elektronları Diluted. Kovalent Seyreltik. Kuşe hamurunda karıştırmayla birlikte gözlenen. Dimer. Dip Dyeing. gibi. Sulandırma. Dimensional Stability. (1) Seyreltmek. tutkallama veya kuşe bileşik. dijital veriye dönüştürülmesi ve klorla diğer katkı maddelerinin yaptıkları zehirli bileşikler basım öncesi yapılan renk doğrulaması. ortamdaki bileşenlerine ayrılarak. 1885 de bulunmuş bir olay. İlaç sanayiinde kullanılmaktadır. iki farklı polar bağ bulunması. Seyreltik. Direct Countercurrent Washing. Seyreltme. Alman Standartlar üretiminde. Kağıdın en az 100 yıl özelliklerini kaybetmeden yıkama. 95 . zehirli bir gaz. kıvamda meydana gelen koyulaşma. Sulandırma faktörü. Aslında boyanın bir arasına sıvı girmiş dolgu parçacıklarının birbirlerinden vals yüzeyinden kağıda aktarıldığı boyama yöntemi. Dipolar bağ. Doğrudan temaslı ısı (CH3)2SO. Direct Current. Kesafet düşürme Aslında tutkal kağıda tutkallanmış bir yüzeyden transfer pompası. Diploma Parchment. El yapımı kâğıtlarda. Dijital prova. Kâğıdın nem Dipped Paper. Sulandırılmış. Mürekkebi giderilmiş hamur. (CH3)2S. Dilute. birinden çıkan suyun bir önceki aşamada kullanıldığı yöntem. Degazör. içinde atomlar arası polar bağlarının olması örneğindeki Dilution. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Baskı öncesi rengin Dioxin. tutkalı yapabilmek için geliştirilmiş tutkallama tekniğidir. atmada kullanılan boru. grubu. Kazan besi suyundaki elde edilirken yayılan kokulu renksiz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Digital Proof. Doğrudan pişirme. (2) Dipolar Bond. (Bakınız. Dimethyl Sulfide. Kademeli karşı akımlı DIN 6738. Dimetilsülfoksit. Kesafetini düşürme. Daldırma. Doğru akım. Diploma kâğıdı. Direct Cooking. Daldırılmış. İçine su katılmış bağlanmada. Ensititüsü. Hacimsel genişleme. Dipper. edilir. İki molekülün birleşmesiyle meydana gelen Dipping. Dimer. Sulandırma pompası. Diploma parşömeni. uygulamalarında kullanılan taransfer tekniği. karıştırma etkisiyle vizkozitede ve hacimde meydana gelen Mürekkebi giderilmiş dönüşümlü kâğıt hamuru. Shear Thickening). Boyutsal kararlılık. Dative Dilution Factor. pişiriciye buharın doğrudan verilmesi. kağıda yüzey oranı. DIP. Sıvı ve toz karışımlarında. Sifon. Boya. Reynolds tarafından Diploma Paper. Bir sıvının içine su katmak. Deinked Pulp. sağlarken. Çok aşamalı selüloz yıkamada aşamalardan dayanacağını garanti eden uluslararası standart. Direct Contact Heat Exchanger. Yüzey tutkallı kâğıt. Dimethyl Sulfoxide (DMSO). molekülü ve selüloz molekülü polar bağ yaparken. değiştirdiğini gösteren ölçüt. İki polar bağ. Dilatancy. renkli sıvı bir yan ürün. kuru bazda selüloz miktarına konulan sulandırma suyu Dipped. Transfer yöntemiyle alması sonucu ölçülerini ne ölçüde koruduğunu veya yüzey tutkallama yapılmış el yapımı kâğıt. Daldırma boyama tekniği. Selülozu beyazlatma sırasında. Ölçülendirme. Kesikli selüloz DIN (Deutsches Institut für Norming). Su Dilute Fiber Suspension. Selüloz yıkamada her Bond).

(Bakınız. tuzları. Çıkış manifoldu. (Bakınız. (1) Selüloz açıcı. Diazo baskı kâğıdı. o Baskıda etkili bir unsur. Basma basıncı. (formasyonun) makine yönüne veya makine enine olması. Parçalayıcı. Disinfection. oluşan duman veya is dolaylı hasarlardandır. fiziksel özellikler açısından makine boyuna yön. Eksoz manifoldu. Otomasyonla çalışan makinelerde Directional Blue Reflactance Factor. Dished. Dirty ID (Induced Draft) Fan. belirli alanda görülen. Kırpıntı makinesi. Cihazların Direct Dyes. (Zıt anlamlı. Hamurun maddeler. Kir. makine Discharge Head.İçine etme. Dishing. Beyaz suyu filtre eden filtre. (Bakınız. Boya asitlerinin sodyum çalışmasına uygun olmayan hava. Tabaklaşma. çökmüş kâğıt Indirect Losses) veya karton. Ortası çukurlaşmış. Devre dışı bırakmak. Yönlülük. çıkmış. Yönlü kâğıt. Devreye giremeyecek Direction). Doğrudan ısıtmalı pişirici. Vana imalatçıları tarafından verilmektedir. Dirt. Bir sigortacılık Disc Saveall. Vakum pompalarının iki çıkışını birleştiren bağlantı Direct Lithography. Selüloz açma. ortalama leke sayısı. Direct Type Duplicator. Ufalayıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Direct Drive. Yön. dönerken kâğıdı kesmeye yarayan bıçak. bağlanması sonucu ortaya çıkan şeker. İki monosakkaritin kovalent bağla yansıtma faktörü. Cross Disable. Kâğıtta katsayı. Dairesel bıçak. Yabancı madde. baskı. 6). terimi olarak doğrudan bir kaza sonucu oluşan hasarlardır. Kirli hava. bulunmaktadır. Solma. Leke sayısı. Boşaltım. Deşarj katsayısı Tam açık bir Directionality Paper. Diskkarit. Direct Process Paper. Kâğıt bünyesindeki elyaf dışı Disintegration Resistance. Direk boyalar. Kalite bozukluğuna yol açan. Fotokopki. (2) çoğaltıcılar. Doğrudan kayıplar/hasarlar. Bir şaft üzerine yerleştirilmiş. Bobin makinesi Dirt Count. Kir parçacığı sayısı. Redüktör veya Dirty Air. Optik makinenin kazara devreye girmesini önlemek adına onu beyazlatıcıların kullanıldığı beyazlık ölçümünde 457 nm pasif duruma sokmak. Direction. Discharge Coefficient. Tabak kartonu. Boyanın sabitlenmesi için. Dirt Build up. Doğrudan taş düzeneği. enine yön ve kalınlığı nedeniyle Z yönü olarak üç yön Discharge Manifold. Cebri çekişli pis hava fanı. Deşarj. herhangi bir yardımcı Dirty Blow. Discharge. Direct Losses. yabancı maddeler. Circular Cutter). Renk atması. (Bakınız. mavi ışığın 45 açıyla kâğıt yüzeyine düşürülerek ölçülen Disaccharide. Disk filtre. Telefon rehberi kâğıdı. Selüloz pulperi. Kir birikimi. Dezenfekte Direct Steamed Digester. Disk Cutter. Çökme. Spirit Duplication). duruma getirmek. buharın doğrudan verildiği yonga pişirme kazanı. Kâğıt dilici bıçakları. boya haslığı yüksek anilin boyalar. 96 . Pompa çıkış basıncı. nemli ve yağlı işletme havası. Ek. yongaların blöfle birlikte gelmesi. Disintegration. yangın sonucu Dish Board. dağılma direnci. Doğrudan bağlantılı tahrik. Doğrudan litografi. Çanaklaşmış. yazıcı gibi baskı Disintegrator. Kirli blöf. Fiziksel bazı özellikleri vanadan geçebilecek azami akışı belirleyen birimsiz bir kâğıdın enine ve boyuna göre değişen kâğıtlar. Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken. Kâğıtta elyaf diziliminin karbonhidratlardandır. Machine Direction. Directory Paper. Yonga pişiriciden pişmemiş maddeye ihtiyaç duyurmayan ve doğrudan elyafa tutunan. Mikrop öldürme. Selüozda bulunan Directionality. Discoloration. yüzeyinde. Dezenfeksiyon. Parçalanma direnci. Filtre edilmemiş hava. Kompresörden kasnak kullanılmadan kaplinle bağlantılı tahrik sitemi. Tahliye. Tabak gibi çukurlaşma.

Ortadan kaldırma. Kontrata uymyan anlaşmazlık adlandırılması. Makine sökümü. (Bakınız. kullanılan maddeler. kimyasal oranının miktarıyla ölçülür. Dağıtma. Biri sabit diğeri Dispersion Coating. Anlaşmazlıklar. Dispersion tutkalı. ortadan Dispersed Air. Demontaj. Birbirine paralel yerleştirilmiş disk Dispersion. Disk öğütücü. Dispersing. Bir sıvı içinde flotasyon ünitesi. Çözünmüş yük. Bu işlem elekte Displacement Bleaching. Dağıtma. hamurunda bulunan açılmamış elyaf topaklarını açmak ve Dispalcement Pressing) tüm yabancı maddeleri. Display Paper. arazi Dağılım. kâğıtta görünemeyecek küçüklükte Displacement Pressing. Parçalarına ayrılma. diğeri döner. dağılan selüloz elyaflarının vizkozitesi. (Eş anlamlı. Erime. yapılan ağartma işlemi. Hamur içindeki hava kaldırma. Buradaki işlem hurda kâğıt kesafet % 65 lere kadar yükselmektedir.Dağılarak görünmemesini sağlamak. Disposal. tutkalı. parçacıklı maddelerin bir araya gelmelerini. Fabrika atıklarını yakma. Dağılım vizkozitesi. Disk filtre. Görünür tipte. İlan kartonu. hamuru buharla safiha içindeki suyu iterek uzaklaştırma. Çözünme. (Eş anlamlı. Disk rifayner. Dinamik formasyon düzgünlüğüne katkıda bulunmaktadır. Selülozdaki giren Dispersal. Hamur elyaflarını Dispalacement Ratio. Dispersiyon kaplama. topaklanmalarını önleyen ve onların askıda kalmalarını Display Type.Kâğıt hamurunda Dissolution. Kâğıt hamuru içinde. Dissolved Air Floataion (DAF). Disperger. Dağıtma. kabarcıkları ve çözünmüş diğer gazların genel Disputes. Dağıtmak. maddeleri. Displacemet parçalarına ayırma işlemidir. Dispersant). (Eş amlamlı. (Bakınız. 97 . gübre yapma gibi yöntemler kullanarak. Dispersants.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Disk Filter. iki dişli tabla arasına sıcak ve yüksek kesafetli Safiha mekanik baskı altındayken basınçlı hava veya kâğıt hamurunun gönderilerek. Disk Refiner. Deplasman yıkama. Tokatlama. atık sularında bulunan elyafları geri kazanmak amacıyla Dispersion Adhesive. Bu sayede elyaflarına ayıran ekipman. Dağılma. Deplasmanlı ağartma. (2) Kuşelemede kuşe karışımını Display Board. Kutu yapıştırma kullanılan filtre. doldurma. Dağıtıcı. Disperse. Çözünmüş oksijen. Çözünmüş havalı Disperse Viscosity. İlan kâğıdı. Dynamic Bleaching) Disperger. boyunu kısaltmaya yarayan ekipman. Dispersing Agent. sayfada dikkati çekecek tipte hazırlanmış görünüş biçimi. (1) Hamurdaki dolgu Displacement Washing. Hot eleklerden oluşan ve kâğıt fabrikalarının döngüdeki veya Dispersion). Su bazlı tüm döner. Deplasman türü su alma. çözünmüş polielektrolitlere tutunmuş elektrostatik yük. Selüloz yıkama dağıtma ve yabancı maddeleri küçük parçacıklara dağıtma suyunun verimini ölçmede kullanılan bir tanım. Bir sağlayan maddeler. kullanılan bir iç tutkal maddesi. dairesel bıçakları arasına aldığı hamurdaki elyafların kaplama türleri. Dissolved Charge. Kirlilik ve yapışkan maddelerin. kimyasal miktarı ve kalan kimyasal miktarına bakılır. Dikkat çekici tipte. Kazanılan işlemi. Dağılmış hava. boyutunu küçültme işlemi. Deplasman oranı. mürekkep parçacıklarının kâğıtta görülmemesi için Dissolved Oxygen. Biri sabit Displacement Dewatering. Tokatlayıcı. Menü. oluşturan. Elyaf geri kazanma eleği. Dağıtma maddeleri. Toz reçine tutkalı. Tokatlama. Dewatering) Disperging. İlan tahtası. ağartma. Dispersed Rosin Size. Selüloz maddelerinin şlaymın veya topaklanmanın dağıtılması için yıkama suyunun sıkılarak alınması. Ağartma sıvısının selüloz içinden geçirilmesiyle Dismantling. tokatlanmasıyla.

(Eş anlamlı. Dozaj. Bozukluk. Köpek kılı. Dev gerilimle ilgili teori. tabakası. kesim sonrası ortaya çıkan kulak. Bölme amaçlı kullanılan karton veya meydana gelen katlanma nedeniyle. Raspa. Yüzeyinde hyvansal tutkallar transfer merdanesi. Bir duvar kâğıdı kökenli şerit şeklindeki sıyırıcı. Doctor Broke. Doctor Blade) deseninden kaynaklanarak. Hakim dalga Doctor. Belirlenen miktardaki katkı maddesini ana amacıyla kullanılan savak. kendini tekrarlayan desenlere Doctor Blade. gibi makinelerin etrafını çitle çevirerek insanların güvenliği Doctor Ridges. Verwey. raspa tarafından filmi ve suni ipek (rayon) yapımında kullanılmaktadır. Diploma Distribution of Data. (Bakınız. dağılımını sağlayan merdane veya vals. çekme ve itme kuvvetleriyle ve onlar arasındaki mevcut Doily Paper Stock. Doctor). dalgalılık. ulaşır. Raspa izleri. düzgün kullanılır. Kaplama sonrası kâğıt yüzeyinden DLVO teorisi. Dozlama. Raspa kopuğu. boyu. Raspa kartonu. Çözünebilir selüloz. parçacıklar arasındaki sarkan elyaf. selofan. Genellikle pamuk Doctor Holder. Yüzey temizlemek amacıyla. Dağıtma valsi. Domino kâğıdı. metal veya plastik Domino Paper. Mesafeli koruyuma. Document Paper). kullanılan bir selüloz çözeltisi. Nokta kazancı. Bozucu etki. kontrol değişkenini bozan her tür etki. Sıyırıcı. getirmektedir. Veri dağılımı. Dominant Wavelength. Dosing. Bükülme. Dozajlama. Lak. Yüksek dayanımlı ve meydana gelen bozulma. Asetat elyafı. kâğıt biçiminde Document Paper. sahip olan duvar kâğıtlarına verilen ortak ad. Raspa tozu. Raspanın selülozundan yapılan. yarayan. özellikle giyotinde kâğıt parçaları. Dozajlamanın yapıldığı yer. Raspayı ve raspa dudağını Dope. Raspa hamisi. selüloz türevleri hazırlamaya üzerine basan ve onu koruyan destek parçası. Landau. Seperatör. 98 . Baskıda mürekkebi alıp. Büyük kâğıt bobini. Doctor Body. Köpek kulağı. Verileri doküman haline Distortion. Jumbo bobin. Raspa hamili. Sıvı bir ortamda. Dog Hairs. Uygulama valsi. oldukça saf selüloz. Disturbance. fotoğraf Doctor Marks. Raspa bıçağı. Documentation. Doküman kâğıdı. Overbeek) Theory. DLVO (Derjaguin. Applicator Roll). kütleye ilave etme. sistemlerinde. Raspa izleri. Bazen koparak kâğıda yapışıp tampona kadar Litografik baskıda noktalardaki ton artışı. Kâğıt yüzeyinde getirip saklama. Bunlar pres Distance Guarding. Dog Ear. Kayda alma. Raspanın silindir yüzeyini Dot Gain. Hamuru yönlendirme Dosage. Pamuk veya hemp Distribution/Distributor Roller. Doctor Dust. gibi belgelerin basımında kullanılır. Doküman parşömeni. Document Parchment. Preslerde. yaşlanma özelliği az olan fligranlı kâğıt türleri. Mürekkep selülozundan yapılır. Doctor Board. Baskın dalga boyu. Kâğıt elyafına kimyasalların ve kâğıt bobini. sıyırma işleminde kullanılan ince. Dozaj noktası. Selülozik vernik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dissolving Pulp. kopması. Bozanetken. Basım veya kuşe sırasında. Kâğıt yüzeyini kaplamada taşıyan ana gövde. Doctor Marks). Raspa dudağı. El ilanı. Kontrol Dodger. İstenilen tondan daha koyu kazımasıyla ortaya çıkan ve raspa yüzeyinde biriken tortu tonlarda olan veya daha geniş alana yayılan baskı hatası. (Bakınız. Bobin makinesi baskısıyla birlikte kâğıda transfer olur. Büyük bobinler halinde satılan ve başka bir parçacıkların tutunumu konusunda bir açıklama ürüne dönüşüm amaçlı kullanılan çeşitli tür kâğıt bobinler. (Bakınız. (Bakınız. Kâğıdın raspada sıyrılarak Dosage Point. kaplama üzerinde oluşturulmuş sıyrık izleri. amacıyla yapılan koruma önlemi. Kâğıdın köşesinde işlem sırasında Dividers.

iki kenarı traşlanmamış kâğıt. (1) Kâğıt yüzeyinin iki kez sulandırma. kalın kapak. Yüksek kesafet değerli hamurun kesafetinin tutkallanması. geçirilmiş kâğıt. (Bakınız. Çift katmanlı layner. Çift kat kuşeleme. Double Coating. (2) İki yüzeyin de tutkallanması. Sidedness. Özellikle para kâğıtları. düşürülmesinde kullanılan iki aşamalı sulandırma yöntemi. belirleyen ve kâğıdın bir köşesini bir ileri bir geri bükerek. Yuvarlak elekli makinede. Ekstra Sisal Tape). Makinede üretilmiş. üzerinde iki adet T şeklinde yarık olan plaka. Çift kabartmalı. Çift kat kuşelenmiş. bir inç uzunluğunda sayılan nokta sayısı. Double Creeped. Double Duty Sisal Tape. Kâğıt makinesi altına kaide plakası olarak konulan ve Double Decomposition. Çift taraflı disk rifayner. Double Thick Cover Paper. Double Coated. Dupleks kitap kapağı. Çift yüzlülük. (Eş anlamlı. Double Felted Nip Press. Kurutma grubunda silindirlerin altta ve üstte ayrı keçeler kullanılarak dizilmesi. Noktalı yazıcıda basma. Çift keçeli. Çift yüzlü kâğıt. Double Deflector. Preslerde ve kurutma Dots Per Inch (DPI). mukavva. (Bakınız. Even levhalar. İki tarafa katlama testi. Double Faced Paper. Tüm ve üst yüzeyi farklı renklerde boyanarak iki yüzü de karakterlerin noktalardan oluştuğu elektronik baskı tekniği. Double Wall Corrugated Board). Temizlik kâğıtlarında Double Vat Lined. dayanımı belirlemektedir. mukavva. Düşük kesafetlerde tek kademeli sulandırma yöntemi Double Strength Corrugated Board. İkili saptırma levhası. Noktalı gruplarında alt ve üst keçelerin bulunması. Nokta matriks baskı. Double Felted. Çift keçeli pres. Çift yüzlü oluklu mukavva. Çift dalgalı oluklu oluklu mukavva. İki ayrı işlemle yapılan krepleme. (Bakınız. Double Dilution of Stock. Çift sıra silindirli kurutma bölgesinde aynı anda öğütme yapan öğütücü. İki dalgalı ve üç layner kâğıdından meydana gelen iki sıra oluklu görünümlü mukavva. Elek yüzeyi ile üst yüzeyi Double White Patent-Coated Board. Double Embossed. bölümü. Çift kalenderlenmiş. değersiz bir hamur 99 . Creep) Double Manila Lined Chipboard. Çift kapak. Çift kaplamalı. Kâğıdın alt ve üst valslerinin iki yanına konulan ve sıçramaları engelleyen yüzeylerinin ayni özelliklerde olması. 17" x 28" ebadında ölçüsü olan kayıtlarının saklandığı kâğıtlarda. Register Double Sidedness. kullanılabilen kâğıt. Çift kenarlı. Rakam yükseldikçe çözünülürlülük artmaktadır. farklı özellikte iki katmanlı olarak üretilmiş layner kartonu. Alt kaplı karton. Çift taraflı baskı ünitesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dot Matrix Printing. Yuvarlak elekte iki ayrı işlemle yapılan kabartma işlemi. Çift kalenderden durumunda. ozalit kâğıtları ve kütük Double Cap. (Ek. Çift katmanlı. İki farklı Double Tier Drier Section. 4). İleri geri katlama sayısının kuşelenmiş kâğıt. Double Fold. İki kademeli hamur Double Sizing. Çift tutkallı sisal bantı. İki kez kâğıt kopana kadar yapılan test. ikiz elekli makinede üretilmiş kâğıt. katlama dayanımını kâğıt. İki sıra baskı silindiri bulunan baskı ünitesi. Çift tutkallama. Kâğıdın katlanması Double Calendered. Çift bozulma. Alt ve üst yüzeyde aynı tür layner kullanılmış Double Wall Corrugated Board. Alt ve üst yüzeyi aynı özelliklere sahip kâğıt. fakat her karton. Çift T yarıklı taban plakası. samanlı Double Deckle. Double Imprint Unit. Two Sidedness). Double T Slot Sole Plate. Çift beyaz patent birbirine benzeyen. Double Faced Corrugated Board. Çift katmanlı oluklu kullanılır. kırılganlığını test etmeyi amaçlayan test. yazıcılarda. Çift krepli. İnç başına nokta sayısı. büyüklüğü. Double Disk Refiner.

Aşağı akışlı kule. Çekme yükü. (1) Kâğıt makinesinde. Hamurişi kâğıdı. Elyaf düğümlerinin belirgin üretilmiş karton. Up Curl) hamur türlerindeki süzülme miktarlarını gösteren. bağımsız makine Draftsman. deliklerden suyunu bırakarak. polielektrolitler bu tür maddelerdir. hızı yarattığı sürtünme kuvveti ile hareketli parçaların yarattığı arttırıp gererek veya hızı düşürüp gevşeterek kâğıt sürtünme kuvvetlerinin çarpımıyla elde edilir. Akış. Eskiz kâğıdı. Proje tasarımcısı. İleriye doğru akış. Drain Valve. Baskıda bir görüntünün kayarak üst Drain. Downflow Tower. Elekte hamurdan Makasta/giyotinde kağıdın kalın bıçak ağzı tarafından su süzülmesi sırasında eleği çekecek kuvvet veya bu çekilerek ezilmesi. Süzgeç. çeşitli kıvrılması. Eleğin altında suyun yöntemi. Hamurun birkaç gün bekletilerek suyunun süzüldüğü kaplar. (Eş anlamlı. Düğüm yerleri. Elek hızının Kurutma nedeniyle oluşan enine daralmayla birleşince kâğıt jet hızından yüksek olması. Doughnut Bag Paper. beyaz hamur uygulamasıyla Drag Spots. Çekme. Downgraded. Toz halindeki Down Cycling. Temizlik kâğıtlarının bir cisim Draft. “Draw kaynağa göre elekte çekilen gücün makine hızına Speed Control” da denir. yemek için sarılan kâğıt. (1) Süzülme. Red ürün. Duruş süresi. Aşağı akışlı pişirici. Aşağıya dönüşüm. Kalitesiz ürün. Laboratuarda. Up Cycling) artmasına yardımcı olurlar. Kâğıt makinesinde tür değişimi sistemi boşaltamaya yarayan vana. Süzülme faktörü. Drainer. Boşaltma. Draw. 100 . süzülmesine yardımcı olan parçalar. kuvvetteki artış miktarı. eksilen orman hacmi. içinde çeşitli gerilimlerin hapsolmasına neden olur. Çiftleme. Manifaturacı kağıdı. Yonganın yukarıdan beslenip selülozun aşağıdan alındığı pişirme Drainage Foils. retansiyon kulesi. Kazanda domdan çıkp aşağı maddeler. Ardışık iki yanma odası arasında Drainer Stock. Yağlı ve ince Drainage. pastahane ürünlerini elde süzülmesi. Süzülme. bölünmesiyle elde edilir. Çizim kâğıdı. Drenaj folyoları. Kuşeleme söz konusu değildir. Drag. Boşalma. Downstream. Tahliye vanası. Basınç farklılıkları nedeniyle hava üzerindeki kumaş gibi yayılma ve onu örtebilme özelliği. kesilme nedeniyle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ üzerine iki katman halinde. Aşağı akışlı Drainage Time. İnorganik tuzlar ve doğru demet halinde uzanan borular. Drenaj yardımcı maddeleri. Delikli bir kapta. Drapability. (Bakınız. Suyun elekte safihadan gramajlı lokma ve tatlı türü. Drenaj. bir safiha oluşması için geçen süre. Süzülmüş hamur. Bir kaynağa göre sabit parçaların Draw Control. tank ve boru hatlarında Downtime. veya arıza nedeniyle meydana gelen duruş süresi. Geri kıvrılma. veya gazın bulunduğu ortamda sürüklenmesi. Rush). Sürükleme. Drafting Paper. Teknik ressam. Down Curl. Doubling. alttaki gaz geçişini sağlayan geçit. Bir başka kopmalarının önüne geçen tahrik kontrol özelliği. olarak görünmesi nedeniyle oluşan lekeler. (2) Taslak. Downflow Digester. geride kalan kesif hamur. Kâğıt makinesinde. (2) Ormandan. Çok ince. İniş geçidi. Çekiş kontrolu. Süzülmeye yardımcı Down Comers. renkli ambalaj kâğıdı. Drapers’ Cap. Çekiş. üste iki kez basılmış gibi görünmesi. Çekme kuvveti. Drainage Aids. İniş boruları. Süzücü. bölümleri arasındaki hız farklılığı nedeniyle oluşan gergi. Büte. Kalite dışı. (2) Dragload. kahverengi Eskiz. Zamana karşı. Süzülme kimyasalları. (Zıt anlamlı. Downpass. hamurun suyunu bırakarak. Örtücülük. Değerli bir ürünü daha parçacıkların elyaf üzerine tutunmalarına ve gözenekliliğin değersiz bir ürüne dönüştürme. grafik eğim değerleri. (1) Sürüklenme. Baskıda kağıdın arkaya doğru Drainage Factor.

testi. son derece kaliteli ve oldukça dayanıklı kâğıtlardır. Çökelti kapanı. Tahrik sistemi. tahrik tarafı adını alır. Kömür cürufu. Tahrik mili. önüne ilgili parça ismi getirilerek anılmaktadır. kül kütleleşmesi. Junk Trap. örnek alma yöntemi. Junk Seperator) Makinenin arka tarafında. Çökelti. Birinci hamurdan üretilirler.) Drier Hood. Built in (Elektrikli tahrik sistemi. Çöp kapanı. Dregs Well. gereken testlerdendir. Drawdown Test for Ink. Bu kâğıtlar odun Drawing Board. Bardak kâğıdı. Çok düzgün bir yüzeye Driography. vakumu yenerek eleğe geri dönmesini engelleyecek kadar Drier. Drive Shaft. Pipet boru spiral sarımlı olarak Drawing Cartridge. Tahrik. Selüloz pişirme sonrası Driers. Drinking Straw Paper. türemiştir. kurumuş. Çizim kâğıdı. Drift out of Tolerance. Bunun alt parçalarına isim alınmadan kurumuş kâğıt. Düşük opaklıkta. Drill Method. Tolerans dışına çıkma. Drop Leg. (1) Taşlama. Çizim kâğıdı. Kurutma silindirleri çıkan siyah ve beyaz likör tankları. Dryer başlıklarına bakınız. salon tarafı veya operatör tarafı. (Eş anlamlı. kâğıt Drilled Roll. Çizim kartonu. 101 . silgiden Drip Ash. (Bakınız. Draw Speed Control. (Not. Vakumla elekten emilen suları Dried in Stress. Drawing Paper. nedeniyle. (Bakınız. Sıyırma Sürüklenme. Sondaj yöntemi. Taş baskı benzeri. Cürüf. kaplamanın veya mürekkebin hurda kâğıt rutubetini tespit etmek için. kreplemeden geçirilerek elde edilen kumaş türü ürün. Pulper içindeki Drive Side. Kuru baskı. karakalem resim ve çizimlerde kullanılan kâğıtlar. Daha kuru. Kâğıt makinesini döndüren sokma. Arka taraf. (Eş anlamlı. ünitelerinde dibe çöken çamur. Tahrik valsi.) Stress. sistemi. sondaj yaparak tutunumunu veya dağılımını görmeye yarayan test. Dried in Stress). Elek ve preslerde. Hizaya Drive System. Built in Strain. şaftlar. Burring. kaplinler ve hız kontrol Dried in Strain. Çizimde kullanılan yapılır. Tortu. tahrik sisteminin bulunması Dressing. Jigging) (2) Toparlama. Draw Control) Drip Pump. Kurutma bölümünü kapatan yapı. Bu su seviyesi bulunmasına izin verecek uzunluklarda sözcük gerçekte bir isim değil sıfattır. Damlayarak biriken DRC (Double Creeped Celulose). Selüloz likörlerinde ve arıtma olan o nedenle sistemin dönmesini sağlayan valsler. Havbe. Back Side. dişliler. Bir mürerekkebin veya kaplama sıvısının. Mürekkep emilim testi. Kâğıt makinesinde ağır rejekleri içine alan kapan. motora bağlı Dregs. ön taraf diye geçer. Yüksek sıcaklıkta oluşan etkilenmeyen kâğıtlardır. gerilim azalacaktır. Tahrik şaftı. Dört Front Side. Drive Roll. Pipet kâğıdı. Uzun kondensatı kazana geri gönderen pompa ve güçlü odun elyaflarının lateksle bağlanıp. mekanik tahrik sistemi vs. Çift krepli safiha. Çekiş tankları. asitsiz ve çok kaliteli bir kâğıt türü. Gerilimli kurumuş (kâğıt). motorlar. Kâğıt veya Baskı öncesi yapılan. selülozundan üretilir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drawdown Tanks. Dry kelimesinden yapılırlar. yüzeyine sürülüp bıçakla sıyrılarak yapılan kalite testi. tarafından çevreleyerek karton demetini düzeltme. Tahrik tarafı. Zaman içinde havanın nemiyle verilirken. Harekete geçiren yapı. Kondensat pompası. (Bakınız. Vakum ayağı. İç gerilimli olarak seperatöre bağlayan barometrik boru parçası. kuru baskı sahip. Dried in Strain). Öğütücü değirmenini aletle taşlama. İçinde. (Bakınız. Pipet yapımında ayrıca parafinleme işlemi yapılır. Gerilimi ünitelerinden oluşan sistem. Tender Side). Delikli vals. Delme yöntemi. iki kez Drive. Stresli kurumuş. Mürekkep kalitesini doğrulamak amacıyla sıkça yapılması Drinking Cup Paper.

Dry Coating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drop Marks. Tambur testi. Kuru krepleme. Kâğıtta rutubet kullanılan. kurutma tamburu. selülozdan üretilen ve Dry Creep. Teksif eleği. Kabuk soyma yüzeyine tutkal sürülerek. Tromel. üzerine elek sarılı. Silindir. çıktıktan sonra geriye kalan net madde miktarı. (Bakınız. (Bakınız. Kuru madde miktarı. Dry Broke. Kurutma silindiri içindeki yoğuşmaların. Kâğıt Drum Debarker. Tambur. Kabuk soyma tamburu. Kuru kopma. çeşitli kâğıtlara Drum Tickener. Buhar yoğuşma oranları. kolaylaştıran çubuklar. Drum Filter. (Bakınız. Wet End).) kullanılan döner elek. Kurutma silindiri barası. Döner teksif eleği. safihanın Dry Back. sıcaklığı. Kurutma tamburu. Davul ipi kâğıdı. Teksif eleği. Düşürme. bobin kesimi Drop Out. Kurutma amacıyla Dry Content. Tanbur elek. Tail Screen. döner tamburu olan teksif eleği. Elek üzerindeyken. (2) Kurutma bölümünde. pulper. Kuru kısım. Öğütücü. kâğıtta bıraktığı meydana gelen ebatta ve kalitede değişme. Drum Driers. veya mal sarıcıdaki kopmalar nedeniyle oluşan döküntüler. Kuru bir termometre ile ölçülen hava Drum. (Drier kelimesi sıfat kâğıtlarda hafif pulper rejeklerini elyaftan ayırmak için olduğundan isim olarak kullanılmamaktadır. Wet Creep) parçalama aşamasında % 28 lere kadar çıkabilmektedir. Düşme testi. (Eş anlamlı. (1) Ebadı daraltma. Her kâğıt türünde veya makine yapısına kesafet yükseltme amacıyla kullanılan. Drug Bond Wrapping. (2) gelen kâğıt kopması. Drum Screen. 102 . Düşürmek. Kurutma kısmında meydana enini keserek daraltma. (1) Kâğıttan. sırasında. Yatay-döner silindir. göre. Bunlar ya makine sonu pulperinde. Yanki makinede. Kuru kuşeleme. bir uçtan diğer uca yerleştirilen. olarak uygulandığı kaplama yöntemi. Wet Bulb Temperature). Kurutma silindirinin Saveall) içine. Wet Brake). Kuru krep. Kuru döküntü. Drubber. bir ton kâğıt için harcanan buhar tonajı değerleri. bölümler. Keasafet değeri. Damlama izi. Kazan dip cürufu. Dry Bottom. kadar kötü işlemden geçmiş ağartma faaliyeti. Kurutma. (Bakınız. yapılır. Teksif eleği. Kutunun aldığı darbe sayısı dikkate alınarak hasar tespiti Dryer Condensing Rates. Ham pişmiş ağartma. Hamurda. Tambur filtre. Şerit kadar dar dar bobin. Silindirik pulper. Dry Creeping) davulların gerilmesinde kullanılan ipin yapıldığı kâğıt. Gerçek hava sıcaklığı. Baskıda ton düşürmek. Yonga öğütücü. Yatık rutubette raspayla yapılan krepleme işlemi. % 85-%98 Drum Pulper. Kuru termometre sıcaklığı. İlaç ambalaj kâğıdı. Tambur pulper. Drum Dryer Bar. kondensatın silindir Drum Test. Yatay silindir şeklinde ve elyaf parçalama ve eleme bölümlerinden oluşan pulper türü. kaplama maddelerinin kuru tromeli. içindeki hareketini düzenleyen ve ısı transferini döner bir tambur içine konularak yapılan dayanıklılık testi. Teksif eleği. Mürkkebi alınamayack Drumhead Manila. Döner filtre. Davul manilası. Dönüşümlü Dryer. Hediyelik Dry Bulb Temperature. Kâğıt Dry Break. Dry End. paket kâğıdı. Kâğıt makinesinde kağıdın kuru olduğu kısımlar. Kalender ve mal sarıcının bulunduğu Drum Saveall. Dry Cook. Dram. Kurutucu. kenar kesimleri veya kopuk parçalar nedeniyle Drop Test. Creep. İndirme. Dry Creping. kalenderde düşme testi. ya da hamur hazırlamada yeniden hamura dönüştürülür. (Bakınız. Safihayı veya döküntüyü makine altına indirme. Drop Off. Baskıda kuruma sonrası üzerine damlayan veya sıçrayan suların. Dolu kutularda yapılan serbest ortaya çıkan ıskartalar. Nakliyede kullanılacak kutuların. izler. Kuru kaplama. Manila kenevirinden yapılma. Kurumada çekme. göre miktarları.

Kurutma. Zift emdirilmek için üretilmiş. kurutma sonucu ortaya çıkan buharı uzaklaştıran oda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dryer Configuration. Dryer Felts. saptırıcılar. yüzeyinin. sorunlarını gösteren sistem. yolunma izleri. yani suyun parlaklığının bittiği yerde kuruluğun başlangıcını gösteren çizgi. gruplarında. Kurutma harcama değerleri. kurumasını sağlayan sentetik kumaş. Drying. Felts). bölümünde kullanılan buharın verimliliğini ve kurutma Dry Finish Screening. Kuru işlenmiş kasap kâğıdı. Dryer Screen. El yapımı Dryer Felt Marks. Kuru işlem/işleme. Kurutma oranı. bölüm. zift birikiminin temizlenmesi. Dryer Fabric Roll. Havbe. Kurutma silindiri. daha iyi Dry Finish Sülfite Paper. Yağ ile sıvı hale getirilirler ve boya adını alırlar. Duruşta cebri hava ile taşıyarak. Elyafları kuru haldeyken Dryer Fabric Cleaning. Kurutma keçesi sevk valsi. Temizlikte kullanılmak amacıyla kuru ve sentetik Dryer Section. Sentetik yerine metal Dry Lay Nonwovens. Kurutma keçesi. diziliş ve keçe düzenleri. Kurutma keçeleri. işlemi. 103 . havayla formasyon verilerek yapılmış keçe türü makinesinde. Kuru olarak. birinci kurutma grubunda makinesi kurutma gruplarında yapılan su buharlaştırma oluşan. yüzeyi makine dışında işlenmiş Dryer Fabric. Dry Forming. Kâğıt makinesi kurutma görümündeki kâğıtlar. Kuruma çatlakları. Drying Loft. Kurutma işlenmesi. Kurutma eleği. kaba konfigurasyonu. (Eş anlamlı. Kurutma aşamaları. Dryer Hood. Dry Line. Kurutma keçesi yolma izleri. Kuru toz pigment. Kurutma partisi. kısmında. Kurutma silindirleri sahiptirler. Makyaj koparılan parçacıklar nedeniyle. Kurutma kâğıdı. Keçe kâğıdı. safihayı kurutma silindirine basarak. Kurutma kâğıdı. gruplandırma. Dryer Sülfit selülozundan yapılma ve kuru işlem görmüş kâğıtlar. keçesinin hareketiyle oluşan hava hareketini önleyici Dry Finish Butchers Wrap. üzerinde. Dry Finish. Kâğıt Özellikle hurda kâğıt işlenirken. Kurutma keçesi izi. Kurutma Dry Felt. Kuru hat. Kurutma keçesi temizliği. Çeşitli kâğıtlara göre. kâğıdın kurutulduğu silindirlerden oluşan bezler. Hava perdeleyici. kurutma keçesi tarafından yapılmış hasar veya kusur izi. Kuşe kaplaması Dryer Fabric Tension. Kurutma alanı. mukayeseli buhar Dryer Pick Marks. Ayna çizgisi. kurutma keçesi işlevini gören elek. Drying Cycles. Sentetik dokunmamış kumaş/keçe. Elekte su aynasının. Suda çözünmezler. Kuru işlenmiş görünümlü kâğıt. Son derece boya doygunluğuna Dryers. Elekte işlenmesine rağmen. Kâğıt yüzeyinde kâğıtların kurutulduğu havalandırmalı oda. kurutma ölçümleriyle ortaya çıkan. Kurutma bölümünü kapatan ve Drying Rate. aşırı kurumadan kaynaklanan çatlaklar. Drying Cracks. Kurutma keçe gergisi. Kuru formasyon. kâğıt yüzeyinde görülen malzemelerinde kullanılan öğütülmüş mineral pigmentler. Kâğıt veya karton Dryer Cylinder. Kâğıt elyaflardan. Kağıdın kurutulması safihayı basarak buharlaşmayı hızlandıran sentetik esaslı sırasında gelişen aşamalar. safiha oluşturma. Kuru işlenmiş sülfit kâğıdı. Drying Paper. keçeler. Kurutmanın düzenlenmesi. malzeme ile yapılmış. Kurutma grubundaki silindirlerin ve emici kâğıt türleri. Kurutma tanı sistemi. elle veya çalışırken otomatik olarak yapılan keçe temizliği. Kurutma odası. makine dışında parafin emdirilmiş kasap Dryer Diagnostic System. Kâğıtta suyun alındığı son aşama. Kuru pigment. kâğıt yüzeyinden veya kaplamasından Dry Lake. Kurutma bölümü. kalenderde veya çeşitli iz valslerinde kuru olarak Dryer (Air) Deflector. Kurutma silindirlerinde.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dry Mass Distribution. Kuru madde dağılımı. Kâğıtta

Dry Test. Kuru test. Ekipmanlara hamur vermeden yapılan

rutubet dışı maddelerin birim alandaki dağılımı.

yön kontrolu, titreşim izleme gibi montaj sonrası yapılan ilk

Dry Mounting Tissue. Kuru montaj kâğıdı. Kâğıdın

çalıştırma testi.

arkasına tutkal sürülerek, sadece ütü ve sıcak pres gibi

Dry Waxed Paper. Mumlu kâğıt. Merdane ile kâğıt

sıcaklıkla yapıştırılabilen kâğıtlar. Özellikle bu tür üretilen,

yüzeyinin parafinle kaplanması ile elde edilen kâğıtlar.

krepli ince kâğıtlardan yapılma, çift tarafı yapışkan montaj

Dry Wrinkles. Kuru kırışıklıklar. Kâğıt kuru iken,

bantları.

katlanma sonucu oluşan kırıklık çizgileri.

Dry Nip. Kuru nip. Kalenderde baskı sırasında oluşan, iki

Dual Distributor. İkili bayilik. Hem yazı tabı kâğıtlarını

vals arasındaki baskı çizgisi. (Bakınız; Nip).

(kültür kâğıtları) hem de ambalaj kâğıtlarını (endüstriyel

Dry Offset. Kuru ofset baskı. Kuru rölyef baskı.

kâğıtlar) dağıtan/satan bayi.

Dry Printings. Kuru baskı. Hızlı kuruyan kâğıt.

Dual House. İkili ticarethane. İki farklı tür ürün grubunu

Dry Proofing Paper. Ön baskı kâğıdı. Deneme baskı

pazarlayan işyeri.

kâğıdı.

Dual Merchant. İkili tüccar. İki farklı tür kâğıt grubunu

Dry Pulp. Kuru selüloz. Levha selüloz.

satan tüccar.

Dry Rub. Tozama testi. (Eş anlamlı; Dusting (Test))

Dual Polymer Systems. İkili polimer sistemleri. Düşük
molekül ağırlıklı ve yüksek yükü olan katyonik

Dry Rub Resistance. Tozama direnci. (Bakınız; Wet Rub

polielektrolitle, yüksek molkül ağırlıklı ve düşük yükü olan

Resistance).

anyonik polimerin tutunum arttırıcı olarak kullanıldığı

Dry Run. Soğuk test. Makinenin montaj sonrası sorunları

sistemler.

görmek için boşta döndürülmesi.

Dual Press. İkili pres. Üst üste üç valsten oluşan pres

Dry Scrubber. Kuru baca gazı arıtma sistemi. Baca gazını

grubu.

susuz temizleyen sistem.
Ductility. Süneme özelliği. Kopmadan uzatılabilme
Dry Size. Toz tutkal. Suda kolayca çözünebilen toz tutkal.

özelliği.

Dry Solid. Kuru madde.

Ductor Roller. Aktarma valsi. Aktarma merdanesi.

Dry Steam. Kuru buhar. İçinde kondensat olmayan buhar.

Aplikatör merdanesi. Baskı sırasında mürekkep

Genellikle doyma sıcaklığı üzerine çıkıldığında veya basınç

merdanesinden sonraki vals grubunun ilk valsi. Aniloks

düşürme işlemi sonrası görülen buhar hali.

vals de denilmektedir.

Dry Strenght. Kuru dayanım. Kuru mukavement. Kuru bir

Due Date. Termin tarihi. Bir mal veya hizmetin hazır

kâğıdın, çekme, yırtılma ve katlanma yönünden mekanik

olduğu tarih.

mukavemeti.

Dull Coated. Mat kuşeli. Parlaklık testlerinde % 55 in

Dry Strenght Additives. Kuru dayanım arttırıcı

altında parlaklık değeri olan kuşe.

kimyasallar. Katyonik nişastalar ve reçineler gibi, kâğıt

Dull Finish. Mat perdahlı. Parlaklık değeri çok düşük olan

hamuruna katılarak kâğıdın dayanımını arttıran kimyasallar.

yüzey kaplaması işlemi.

Dry Strength Resins (DSR). Kuru mukavemet arttırıcı

Dummy. Boş taslak. Boş Prova. Basılmış olanlara

reçineler. Poliakrilamid ve Polivinilformamid/Polivinilamin

benzeyen, fakat yazısı olmayan ve örnek olarak saklanan

reçineleri (PVF/PVam). Kâğıtta, kopma mukavemeti,

yaprak veya kitap. Bu taslakda yazının puntosu, genişliği,

yırtılma mukavemeti, katlanma dayanımı, bükülme direnci,

resimlerin yerleri gibi detaylar bulunur.

patlama ve şıkıştırma dirençlerini arttıran maddelerdir.

Dummy Text. Taslak mizampajı.
104

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dump. İndirme. Boşaltma.

Duplexed. Çift katlı Dupleks. Ayni anda iki yüze de

Dump Chest. İndirme bütesi. Pulper boşaltma bütesi.

yapılmış baskı.

Dump Cycle. İndirme periyodu. Pulperi boşalmadan

Duplex Enamel Book. Dupleks enamel kâğıt. Bir tarafı

boşaltmaya geçen süre.

koyu renkli, diğer tarafı ona uyan mürekkeple kaplı kâğıdın,
katlandığında özel görünüm vermesi nedeniyle tasarlanmış

Dumpers. Hidrolik platformlar. Yükleme boşaltma

kâğıt.

işlerinde kullanılan araçlar.

Duplex Finish. Duplex işlemeli. Her iki tafın farklı

Dunnage (Bag). Dolgu yastığı. Tampon yastığı. Havayla

işlendiği teknik.

şişirilen, lastik kaplı kraft kâğıdından yapılan, tır
nakliyesinde yüklerin arasını desteklemek için tampon

Duplex Foil Backing. Dupleks folyo astar kâğıdı. Kâğıt

amacıyla kullanılan yastık.

makinesinde, elek yüzü (alt tarafı) çok düzgün olarak
üretilmiş, üst yüzü ise antik görünümlü, ıslandığında yaş

Dunnage Paper. Dolgu kâğıdı.

dayanımı fazla olan yumuşak dokulu, ince astar kâğıdı.

Duotone. Çift tonlu. Tek bir renkten elde edilen iki farklı

Duplex M.F. Litho. Dupleks taş baskı kâğıdı. Bir yüzü

ton.

kaba, diğer yüzü düzgün taş baskı kâğıdı.

Duotone Finish. Çift tonlu işleme. Baskı işlemi sırasında,

Duplex Mill Wrappers. Dupleks fabrikasyon ambalaj

farklı bölgelere farklı basınç uygulayarak, iki farklı tonda

kâğıdı. Yüksek gramajlı ve hamuru alta ve üste ayrı renkte

renk elde edilen işleme tekniği.

boyanmış, çift katlı ve çift renkli ambalaj kâğıtları.

Duplex. Çift katlı. Dupleks. Alt ve üst katları olan ve

Duplex Offset Blotting Paper. Dupleks ofset kurutma

katman özellikleri farklı olan silindir elekle üretilmiş

kâğıdı. Bir katı ofset baskıya uygun, diğer tarafı emici

kâğıtlar.

kâğıtla, çift kat hale getirilmiş kâğıt.

Duplex Asphalt Paper. Çift katlı bitümlü kâğıt. Dupleks

Duplex Paper. Dupleks kâğıt. Alt ve üst yüzeyi farklı renk

ziftli kâğıt.

ve dokulardaki kâğıtlar.
Duplex Bag. Dupleks torba
Duplex Photographic Film Paper. Dupleks fotoğraf

Duplex Blotting Paper. Çift katlı kurutma kâğıdı. Farklı

kâğıdı. Alt ve üst hamur kasaları olan, uzun elekli

renklerde iki kurutma kâğıdını yapıştırarark elde edilen yeni

makinelerle üretilen fotoğraf kâğıtları.

kâğıt.
Duplex Sheating. Dupleks örtü kâğıdı. Tek tarafı veya her

Duplex Board. Dupleks karton. Çift katlı karton.

iki tarafı benekli boyanmış, inşaatlarda malzemeleri örtmek

Duplex Boxboard. Dupleks kutu kartonu. Duplex karton.

için kullanılan kâğıt.

Duplex Bristol. Dupleks bristol. Çift katlı bristol.

Duplex Stainless Steel. Dupleks paslanmaz çelik. Demir

Duplex Coated Bristol. Dupleks kuşe bristol. Bir yüzü

kristallleri ve onun farklı dizilmiş bir allotropu olan

beyaz veya renkli, diğer yüzü kuşe bristol.

östenitin, yarı yarıya karıştırılmasıyla oluşturullan, kristal

Duplex Coater. Dupleks kuşe makinesi. Bir kâğıdın her iki

yapılı çelik alaşım. Krom katkılı paslanmaz çeliğe göre

yüzeyini de ayni anda kuşe kaplayan makine.

daha ucuz ve hijyenik olan bir alaşım.

Duplex Coating. Dupleks kuşeleme. Bir kâğıdın veya

Duplex Super. Super kalenderlenmiş dupleks kâğıt. Süper

kartonun, ayni anda iki yüzeyinin de kuşe kaplanması.

kalenderde bir yüzü soğuk vals, diğer yüzü sıcak valse

Duplex Colors. Dupleks renkli. Her iki tarafı farklı renkli.

temas ederek, farklı iki yüz yaratılan kâğıtlar. Sıcak valse
temas eden yüzeyde daha düzgün görünüş elde

Duplex Cutting. Dupleks kesim. Ayni anda iki farklı

edilmektedir. (Bakınız; Double Face).

uzunlukta yapılan kâğıt kesimi.
105

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Duplex Texture. Dupleks dokulu. İki farklı hamurla,

Dutch Paper. Holanda kâğıdı. Hollanda’da elde elekle

makinede çift katlı ve her katı farklı özellikte üretilmiş

üretilen kâğıtlar.

kâğıt.

Dwell. Durma. Kalma. Bekleme. Temas.

Duplex Varnishing Litho. Dupleks vernikli taş baskı

Dwell Time. Kalma süresi. Temas süresi. Bir yerde

kâğıdı. Tek tarafı verniklenmiş, arka tarafı işlenmemiş

bekleme veya oyalanma süresi. Kağıdın valse girmesi ve

olarak bırakılmış kâğıt.

çıkması arasında geçen süre.

Duplex Wallpaper. Dupleks duvar kağıdı.

Dye. (1) Boya. Boyama özelliği olan renkli çözünebilen

Duplicating Note Paper. Karbonlu kâğıt.

kimyasal bileşikler. (Bakınız; Acid Dyes, Basic Dyes). (2)

Duplicating/Dublicator Paper. Teksir kâğıdı. Fotokopi

Boyamak.

kâğıdı.

Dye Based Ink. Boya kökenli mürekkep.

Duplicating Stencil Paper. Stensil kâğıdı. Yâğlı kaplamalı,

Dyeing. Boyama.

yüksek dayanımlı stensil kâğıdı.

Dye Lake. Boya lakı. Boya ve mordan maddenin

Duplicating Tissue. Kopyalama pelürü. El yazmalarının

buluşmasıyla ortya çıkan iri boya parçacığı. Elyafa hızla

ıslak kopyalarını üretmede kullanılan pelür kağıdı.

tutunur.

Duplicator. Plan kopya makinesi. Ozalit makinesi.

Dyeline Paper. Işığa hassas pastel renkli mürekkeplerle

Duplicator Paper. Ozalit kâğıdı.

çizim yapılan kâğıt.

Durability. Dayanıklılık. Kâğıtta orijinal kaliteyi koruma

Dye Stuffs. Boyar maddeler. Asidik boyalar, bazik boyalar,

özelliği.

doğrudan boyalar ve pigmentler gibi boyayıcı maddelerin

Dust. Toz. Kâğıt işlenmesi sırasında ortaya çıkan dolgu

tümü.

maddeleri ve ölü elyaf parçacıkları.

Dynamic Accuracy. Dinamik doğruluk. Yükte doğruluk
değeri. Hareket halindeyken ve yüklüyken ölçülen doğruluk

Duster. Çırpıcı. Paçavra veya çimento torbalarından tozu

değeri.

temizleyen ekipman.

Dynamic Balance Grade. Dinamik balans derecesi.

Dust Explosion. Toz patlaması. Elyaf tozları veya nişasta

Mkeanik parçaların balansında, dinamik şartlarda, hangi

parçacıklarının havada belli bir yoğunluğa erişmesi sonucu,

toleranslarda çalışıldığını gösteren derecelendirme. G2.5,

küşük bir kıvılcımla meydana gelen toz patlaması.

G6.3 gibi G değeri düştükçe balans hassasiyeti artan ISO

Dusting. (1) Tozama. Tozlanma. Kuşe kâğıt kesilirken,

ölçülendirme sistemi. (Bakınız; Balance Quality Grade).

kaolin ve ölü elyaf gibi parçacıkların ortaya çıkması. (2)

Kâğıt makinelerinde G2.5 değeri seçilmektedir.

Tozama testi. Kuşe kaplama kalitesini ölçmek için yuapılan

Dynamic Balance Speed. Dinamik balans hızı. Makinenin

test. (Eş anlamlı; Dry Rub)

tam yükünde titreşimsiz çalışacığı balans hızı.

Dusting Paper. Toz alma kâğıdı. Bir tür mobilyada

Dynamic Bleaching. Dinamik ağartma. Ağartma sıvısının

parlatma işlevi gören kâğıt.

selüloz içinden geçirilmesi yöntemi.

Duties. Vergiler. Bir malın temini aşamasında ödenen tüm

Dynamic Braking. Dinamik frenleme. Hız kontrolu yapılan

resmi vergiler. Bunlar ithalat, ihracat, ÖTV, KDV gibi

bir elektrik motorunda frenleme sırasında ortaya çıkan

vergilerdir.

enerjiyi emerek tüketen dirençli sistem.

Dutch Mordant (Acid). Hollanda mordanı. Rotogravür

Dynamic Cleaners. Dinamik temizleyiciler. (Eş anlamlı;

baskı için, bakır veya çinko baskı plakaları hazırlanırken

Centrifugal Cleaners, Cyclonic Cleaners)

kullanılan aşındırıcı, sulandırılmış hidroklorik asit.

106

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dynamic Drainage Jar. Dinamik süzülüm cihazı.
Hareketli bir ortamda, kâğıt hamurunda kullanılan dolgu
maddelerinin elyafa tutunumlarını belirlemeye yarayan
cihaz. Hızlı kâğıt makinelerinde, çok hareketli ortamda,
dolgunun elyafa turunumu önemli hale gelmektedir.
Dynamic Seal. Dinamik salmastra.
Dynamic Sheet Former (DSF). Dinamik safiha eleği.
Kâğıt makinesinde yapılmış gibi özelliklere sahip safiha
yapabilen laboratuvar düzeneği.
Dynamite Paper. Dinamit kâğıdı. Mukavemeti çok yüksek
olan ve neme karşı dayanıklı olan, patlayıcı muhafazası
olarak kullanılan bir kâğıt. Bu kâğıttan, kapsül yapılarak
dinamit içine konulmaktadır.
Dynamite Shell Paper. Dinamit kapsülü kâğıdı. (Bakınız;
Dynamite Paper).
Dynamo. Dinamo.

107

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

E

Edge Crush Resistance (ECR). Kenar ezilme direnci. Dik
ezilme direnci. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva
levhanın, dikine konularak uygulanan dayanım testi değeri.
Sıkıştırma mukavemeti (Compression Resistance) ile

Early Wood. Bahar ahşabı. Bahar kerestesi. Ağacın

doğrudan ilşkisi bulunmaktadır.

baharda büyüyen odun kısmı. Bir ağacın yaş halkalarının
yaklaşık %15 ile %25 lik kısmı bahar döneminde hızlı

Edge Crush Test (ECT). Kenar ezilme testi. Dik ezilme

gelişen bölgelerden oluşur. Bu bölgeler diğer bölgelere göre

testi. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın,

daha açık renkli ve düşük yoğunluktadır. (Eş anlamlı;

dikine konularak uygulanan dayanım testi.

Spring Wood). Kalan kısımlar yaz ağacı veya geç ağaç

Edge Cutter. Kenar kesici (fıskiye). Uzun elekli kâğıt

diye adlandırılır. (Summer Wood, Late Wood)

makinelerinde, eleğin son bölgesinde, hem makine

Ear Plug. Kulak tıkacı. Kulağı sese karşı korumak için,

arkasında, hem de makine önünde, safihanın kenarlarındaki

kâğıt fabrikalarında kullanılan kulak tıkacı.

ince ve istenmeyen tabakayı tıraşlamak için kullanılan
fıskiyeli su jeti. Ayrıca safiha enini daraltmak veya

Earthing. Topraklama. İşletme, koruma veya elektro statik

ayarlamak için de kullanılmaktadır. (Eş anlamlı; Pisser,

boşalma (ESD) amacıyla kurulan, elektrik yükünü toprağa
aktaran elektrik alt yapı tesisatı. Kâğıt makinesinde

Edge Squirts)

sürtünmeden kaynaklanan elektrik yüklerini toprağa

Edge Embossing Knurling. Kenar kabartmalı. Bir temizlik

aktararak kâğıdın mıknatıslanmasını önleyen tesisat.

kağıdının kenarlarında yapılan kabartma veya ondülalı
kesim tekniği. Kenar işlemesi makine yönünde

Easy Beating Pulp. Kolay dövülen selüloz. Görece daha

yapılmaktadır.

kısa zamanda dövülen ve dayanım değerlerine ulaşan

Edge Length. Bıçak ağzı uzunluğu. Öğütücüde bıçakların

selüloz.

ağız uzunlukları toplamı. Metre cinsinden dikkate alınır.

Easy Bleaching. Kolay ağartma. Doğrudan pişirilerek

(m)

yapılan ağartma.

Edge Nail Strength. Kenar çivi mukavemeti. Kenarlarına

EBA (Equivalent Black Area). Eşdeğer leke alanı. Kâğıtta

çivi çakılan fiber levhaların, yanal hareketlere karşı yırtılma

0,02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü,
hem de zeminle zıtlık derecesini dikkate alan ve Tappi

direnci.

tablolarından yararlanılarak, leke miktarını belirleme

Edge Protector. Kenar koruyucu. Bobinlerin yan

yöntemi.

yüzeylerine konulan ve kenarları ezilmeye karşı koruyan

Economic Aspect. Ekonomik bakış açısı. Ekonomiyi öne

mukavvalar.

alan bakış tarzı.

Edge Squirts. Kenar kesici fıskiyeler. Elekte bulunan kenar
kesici fıskiyeler. (Eş anlamlı; Edge Cutters, Pissers)

Economic Order Quantity. Ekonomik sipariş miktarı.
Stokta tutulan her tür malın stok maliyetini düşürmek

Edge Tearing Resistance. Kenar yırtılma direnci. Kenar

açısından belirlenmiş olan sipariş miktarı. Malın temin

yırtılma mukavemeti. Kâğıt kenarlarının, yırtılmanın

süresi, belirli bir dönemde kullanım miktarı, raf ömrü gibi

başlamasına karşı gösterdiği gram cinsinden kuvveti ifade

ölçütlere göre belirlenen sipariş miktarı.

eden direnci. Buna ilk yırtılma direnci de denir (Initial
Tearing Resistance). İç yırtılma direnci (Internal Tearing

Economics. Ekonomi.

Resistance) yırtılma başladıktan sonra ölçülen, daha düşük

Economi(s)zer. Ekonomizer. Buhar kazanlarında, baca

değerli yırtılma direncidir.

gazından ısı geri kazanımı sağlayan boru donanımı.

Edgewise Compressive Strength. (Bakınız; Edge Crush

ECS (Edge Crush Strength). (Bakınız; Edge Crush

Resistance, ECS).

Resistance).
108

Yumurta koli kartonu. Yumurta koli kartonu. Esneme sabiti. Egg Case Filler Board. yayma gücü. Yumurta kabuğu deseni verilmiş karton. F dalga. Elektriksel kâğıt türü. Etkinlik. Elektrikli tahrik sistemi. yapılmak üzere üretilmiş bir bristol karton türü. Etilen- Egg Case Flats. sayısı 290 dır. madde. E-dalga gelen. Çevreye kapalı. deseni gibi pürüzlü yüzeyi olan kitap kâğıdı. bulunan değer. (Na2O) cinsinde ifade edilir. Electrical Insulating Material. kitaplarında kullanılan bir kâğıt türü. (Young’s Efficiency (η). Hamur Electrical Cable Filling Paper. Yumurta koli dolgu kartonu. Esneme modülü. verilen hava sıcaklığı ile bina içi sıcaklığın arasındaki farka Venturi prensibiyle çalışır. Yumurta kabuğu kullanılmaktadır. enerjiye bölümüyle bulunan oran. İngiliz tarzı işleme. dalga türleri de vardır. Atma. Elektriksel iletkenlik. Mikro dalga. Elektrikli çift katman. Yumurta maddesi. E-Flute. uzamadaki değişim oranını gösteren sabit terim. Jet/Wire Ratio. A dalga. Boru dirseği. (Bakınız. Ejector Pump. olukların yüksekliğini ve bir metre yüklü bir parçacığın sıvıya konması durumunda meydana uzunluktaki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Elektriksel yalıtım Egg Case Board. Kâğıtta 2 (m /s). özel kalıplanmış karton. Seçimlerde pankart Effluent Free. Etkin ısı yüzey esnekliği. B dalga. Seçim Bristol’ü. ve K Electrical Drive System. boyca Effectivity. birim alana uygulanan kuvvetin değişmesiyle. Egg Carton Board. seperatör olarak kullanılan mukavva. Randıman. (Na2S) karışımına verilen isim.2 mm ve oluk yapı. Elektrik kablosu dolgu kasasından çıkan hamur hızının elek hızına oranıyla kâğıdı. F-Dalga. Dalga. Election Bristol. Kâğıt ve selüloz fabrikasına olmayan. oluk yüksekliği 1. Gerçek alkali miktarı olan Ejection. su jetiyle sifon/vakum yaparak atık basan pompa. Yapılan işin harcanan Modulus). yumurta ambalajı olarak kullanılan. Effluent. Kâğıt ve selüloz üretiminde hidrojen içinde. C dalga. oluklu Electrical Double Layer. Enjektörlü pompa. Atık vermez. Elastic Strength. Döner bir parçası Effective Heat. Elastikiyet. çift katmanlı (artı ve eksi) elektrik yükü oluşmuş (mikro dalga) olukluda. Ratio) Electrical Conductivity. Effect. Kaskat/Kademeli buharlaştırma kademelerinden biri. Elektrik yalıtım kâğıdı. Jet-elek hızı oranı. Etkin ısı.F (English Finish). (Bakınız. Esneme gücü. Presbant. Elektrikle mukavvalarda. Esneklik. Multiple Effect Evaporator) Egg Shell Finish. peroksidin metal iyonlarıyla etkileşime girmesini önlemede Egg Shell Book Paper. Etkin alkali. Elasticity. Electrical Grade Paper. Kaba kitap kâğıdı. Akış oranı. Efflux Ratio. (Eş anlamlı. İzolasyon malzemesi. Hurda gazete Electrical Fibre. Yumurta kolilerinin diamin-tetraasetik-asit. Bazen sanat kâğıtlarında istenilen bir likör olarak kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfit özellik. Yumurta viyolü. kâğıdından yapılan. bağımlı olan iş görür ısı miktarı. Ucuz market E. 109 . kolilerinin içinde seperatör olarak kullanılan mukavva. yüzey görüntüsü. Egütör valsi kullanılmadan üretilen kalın kartonlardaki Effective Alkali. Fırlatma. Dirsek. Çevre açısından kirlilik yaratan her tür Elbow. Verim. Drive System). Vals kaplamalarında ısıyı yayma özelliği Elastic Modulus. Atık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ EDTA (Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid). Elektrik bağlantıları. Rush/Drag Electrical Connections. Alkali selüloz üretiminde. Vals yüzey kaplamalarında Effective Thermal Diffusivity (of Roll Coating).

Fotokopi. (1) Vulkanize elyaf. Kondansatör kâğıdı. Baskıda kâğıt kartonu. Fotokopi kâğıdı. Elektroforezden (Electrophoresis) farkı membran olmasıdır. Sürecin parçalarından biri olabileceği gerilim üreterek debi ölçümü yapan cihaz. Elektro polisaj. hamurundaki pigmentleri elektrikle yükleyerek. Faks. Tam klorsuz kâğıtlarda klor kullanılmaz. yazıcı. (Eş anlamlı. Elektronik basım. yer değiştirmesi. bir kâğıtları. Electrodialysis. bir dış elektrik alanının etkisiyle (Bakınız. içinde veya bünyesinde bağımsız klor elementi Electrophoresis. Elektrostatik destekli. (Eş anlamlı: dış elektrik alanının etkisiyle. Electrostatic Copy Base Stock/Paper. yazıcı ve Electrolytic Paper. Elektrik teknisyeni. elektrik elektriklendirme yoluyla yakalayıp. Sıvıda bulunan askıdaki bulunmayan kâğıt. parçacıkların kendi aralarında yarattığı Electrician. baca tabanında toplayan akımını iletecek ortam yaratan bileşikler. elektrik akımı ile Anodik akım altında. Bir Elmendorf Test. (Xerocopy hareket etmesi. Baca gazlarının içindeki toz parçacıklarını Electrolyte. Elektrostatik basım. Yağlı kondansatör kâğıdı. Elektrostatik baca gazı hareket eden. Klorsuz kâğıt. Elektrostatik yük. Electro Photography. yüklü parçacıkların. Presbant. Elektroforetik hareketlilik. Paper). Electro-Polishing. Elektrostatik cazibe. kâğıttır. rağmen. Yırtılma direnci testi. bir filtre sistemi. Electrostatic Discharge (ESD) Paper. Elektronik Elemental Chlorine Free (EFC). Eleman. Elektrostatik dengeleme. kimyasal bir Electrical Insulation Fibre. yükü nedeniyle. (Xerocopy). Paslanmaz parçaların Presbant. polimerler. dış elektrik alanının etkisiyle bir membran içinden geçerek Electrostatic Copy Paper. Elektrik Electric Cable Paper. Electrostatic Printing. hareketlilik. yüklü bir parçacığın yarattığı durum. İstifleme aracı. Elektrodiyaliz. Presbant. Electrophoretic Mobility. Electrokinetic Charge. Elektrolit. Özel ataşmanlı forklift. (2) Bu elyaftan yapılan yaparak parlatılması işlemidir. Manyetik akış ölçer. Elektriksel yalıtım Electrostatic Assist. Electrostatic Stabilization. Fotokopi. Electrical Pressboard. Sıvıda bulunan askıdaki yüklü parçacıkların. Electrostatic Attractions. bir ekipman veya cihaz olabilir. Anti statik kâğıt. onların Gövdesindeki elektrik bobininin yarattığı manyetik alanın askıda kalmalarını sağlayan yöntem. Kuşe Electromagnetic Flowmeter. faks gibi Üretiminde klor dioksit gibi klor türevleri kullanılmasına makinelerle yapılan basım işi. Clorine Free). Electronic Printing. yer değiştirmesi. Elektriksel yalıtım kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrical Insulating Paper. Antistatic Paper). Elektrikli membran Kaplama yapılmış ve eskiden kullanılan fotokopi ve faks filtreleme. Electric Board. hareket etmesi. yüzeyinden mikron mertebesinde sökmeler Elektriksel yalıtımı olan elyaf. Faks kâğıdı. filtresi. mürekkep transferinin güçlendirilmesi. çeperinde yapılan elyaf tutunumunu önleyici işlem. Elevating Truck. içinden geçen sıvının iletkenliği ile küçük bir jeneratör gibi Element. 110 . Elektrik kablo kâğıdı. Hamur kasalarının iç Presbant. Lazer baskı. Suda çözündüğünde. Asbestli bir fotokopi makinelerinde yapılan basım. ve gravür silindiri arasındaki elektrostatik yük farklılığının arttırılarak. Electrolytic Capacitor Paper. Elektroforez. Elektro kinetik yük. Electroconductive Poymer. Bir sıvı içinde Electrostatic Precipitator (ESP). sıvı içinde askıda bulunan Tearing Resistance Test) yüklü parçacıkların birbirlerine göre hareket etmeleri. gibi. Elektriksel iletkenliği olan Electrostatic Charge. makinelerle yapılan basım. ortamda.

kâğıdın yüzey tutkallamasının yapılmamış olması. Çalışan. standartları. Birbirine karışamayan iki sıvının Emergency. Salma değeri. azami atık oranları. Kanunen belirlenmiş. Ortama yayılmak. (Immission kelimesinin yaygın şekilde yazılan bir süreç. kara cismin ayni sıcaklıkta emdiği patlamayan yapıda olması gerekir. Yağ için ayrılan yedek. Karışıma. Employer. “Blotting” kurutma kâğıdı adı geçmektedir. Emülsifikasyon. sıvı bir çözütüm oluşturması. tanımlanır. Acil durumda kullanılmak Bunlara koloitler yani asıltılar da denilmektedir. Ayrıca kabartma üzerine radyan enerjiye oranı. Yapılması için bekleme zamanı olmayan. tutarak yürüten kişi veya onun temsilcisi. yani bir Employee. içinde askıda tutan maddelerin ortak adı. Emulsifying Agent) Embrittlement. Kâğıt Elongation at Rupture. Gofraj kalenderleri. Gevrekleşme. Sıvı çözütüm. Ampirik. 111 . Kopma anındaki tozu. Yetkilendirme. baskıda. Birim Emanete. Kâğıda kabartma desen veren presler. Su ve fueloil karışımı yakıt. Bu nedenle tutulmuş ücretli. amaçlı kullanılan bir kabartma yöntemi. Embossed. yaptırmayan yüzey aktif maddeler. Gofrajlı kurutma kâğıdı. üretim başına ortaya çıkan ortalama atık miktarı. Acil. Embossed Glassine. Bir arada olabilmeleri için bir sıvının parçacıklar haline gelip Emery. Zımpara astar kâğıdı. yaldız boya veya diğer kaplama teknikleri kullanıldığından. (ISO1924-2) (Eş anlamlı. Acil yedek. Gofrajlı aydınger kâğıdı. İşveren. sert olmayan kâğıt yüzeyinin gofrajlı. Embossed Blotting. Alüminyum oksidin kavrulmasıyla elde edilen sert uzama miktarı başlangıçtaki boyun yüzdesel oranıyla madde. oluşması. Sıvı parçacıklarını diğer bir sıvı merdaneleri. Emery Paper. (Eş anlamlı. Salım standartları. Kabartma makinesi. kâğıda kabartma verilmiş. Zımpara tozu. Yayılmak. Emülsiyon. Soğuk veya sıcak Emission Standards. Kabartmalı. içindeki su veya su içindeki yağlar örnek gösterilebilir. Emisyon. Salım. Emülgatör. parçacıklara dağılarak bir arada bulunmaları durumu. Bir işveren tarafından işi yapması için tür kurutma kâğıdı özelliğinde olması gerekir. Dekoratif Empowerment. Emulsion. (Bakınız. (2) Kabarma. Kabarma eğilimi. Emulsion) Embossing Calenders. Kraft kâğıdı. Tecrübi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Elongation. Emission Factor. Kâğıtta boyca uzama. Kopma noktasına zımpara yapmak için oldukça dayanıklı olarak üretilmiş kadar uzama. Uzama. (Bakınız: Emulsifier) hale gelmesi. Emisyon merdane ile presleyerek. (1) Gofraj. (1) Yıkamalı arıtım süreci. Kâğıdın zamanla kırılgan Emulsifying Agent. Gofraj makinesi. Çevreye kirletici parçacık kullanarak atık çamurundaki kimyasal kullanımını azaltan gönderme. Empirical. Tecrübeye dayalı. Korindon tozu. Kopma uzaması. Gofrajlı kapak kâğıdı. Gofraj Emulsifier. Gofraj veya Emissivity. Gofrajlı. Embossing. Bu nedenle faz oluşturma yapımında kullanılan ve kâğıt yüzeyine kaplanan zımpara eğilimleri vardır. Gofrajlı kâğıt. faz Embossing Tendency. Belirli bir sıcaklıkta bir yüzeyden kabartma uygulaması için kâğıdın yumuşak dokulu ve emilen radyan enerjinin. Elutriation. (2) Siklon temizleyicilerde alttan su vererek hali) düşük yoğunluktaki rejekleri yukarı itme. izli görünmesi. mürekkeple baskı sıvısının birbirine karışması ve Embosser. Kâğıt zımpara diğer sıvıda dağılması gerekir. Güçlendirme. Emisyon faktörü. Zımpara kâğıdı. Emulsification. Emergency Spare. Stretch). Yıkama suyu Emission. Ofset Embossed Paper. Salım faktörü. Kabarıklıklar Emulsified Fuel. Ticari veya imalat türü bir işi çalışanlar Embossed Cover Paper. Baskı nedeniyle.

Enerji yönetim sistemi. Son kullanıcı. Uçtan uca. Enerji nakil hattı. Enamel. Mineli karton. Energy Interruption. Emülsiyon kaplama. Tek tarafı su Energy Efficient. Sırlı. getirmeye çalışan sistem. askıda tutmaya yarayan. Faal hale Energy. Kâğıt makinelerinde verimliliği 112 . (Bunun karşıtı. Daha az enerji için kullanılan genel terim. Otomasyonu olan sistemlerde şartların harcanan enerji. Energy Management System. Enforcement. Etkinleştirmek. Döner ekipmanların bazılarında Engineered Capacity. Yapılan işe karşılık duruma getirmek. dış ortamdan soyutlayan havbe. karton koruyucular. Enamelled Book Paper. Boydan boya. Enerji dengesi. Encumbrance. Enamelled Blotting. Harcanmasına rağmen. Mine. Özellikle pompa ve disk tipi öğütücülerde araya giren Emulsion Polymers. Mühendislik kapasitesi. an. Kapak içi kâğıdı. polimerler. frekans ve güç ihtiyacı. Aktif duruma getirmek. ekran aracılığıyla kontrol edilen elektrik şebekesindeki Enclosed Hood. Enerji tasarrufu. emülsiyon haldeki plastik veya reçineyle kaplanması. Bir takım Energy Balance. Makine altı da dâhil enerji üretimi ve enerji tüketimini en uygun değere Kurutma kısmını kapatan. Enerji kaybı. Fabrika içinden veya dışarıdan kaynaklanan enerji kesintisi. Kuşe karton. Yapılan iş ezilmeden ve kirlenmeden korumak için konulan kâğıt veya sırasında atılan enerjiyi geri kazanma. Fabrikaya End Point. Enerji. Geri tepme. Energy Saving. Elektrik ve buhar elde edilen harcamalar. Enerji ihtiyacı. yüksek molekül ağırlıklı End to End. Ciltlemede kapakla sırasında alınan önlemlerle yapılan enerji tasarrufu. Kapalı havbe. Enerji tüketimi. ince ve desenli kâğıtlar. Energy Transmission Line. bulunan ve zincirdeki halkalara benzemeyen gruplar. Disable) Energy Distribution. Masraf. Titrasyonla renk değişiminin olduğu elektrik enerjisini getiren hava veya yeraltı hattı. Parçacıkları selülozun sıkışması sonucu milin geri tepmesi. End Thrust. Energy Loss. Mineli. Bobinlerin yan yüzeylerini Energy Recovery. Sırlanmış. Bir uçtan öteki uca. Kuşe kâğıt. Yapılanlardan doğan Energy Plant. End User. Yan kapamalar. Uç grupları. Enamelled (Enameled). Sır. gücünden yararlanılamayan kayıp enerji. Enerji tasarrufu. Enerji kesintisi. Enamelled Board. Fabrikaya gelen elektrik enerjisinin. ünite veya bölüm. Enerji yönünden verimi olan geçirimsiz hale getirilmiş kurutma kâğıdı. Enamelled Card. Yaptırım. Kâğıdın Konik rulmanlar kullanılarak tolere edilebilen itme hareketi. harcayarak belirlenen işi yapma. Makineyi çalışacak duruma getirmek. Enable. ön koşulların sağlanması sonrası makineyi çalışacak Energy Consumption. Bir ekipmanın End Groups.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Emulsion Coating. Enerji santralı. Kuşe karton. Kuşeli. Tasarruflu. Enerji geri kazanımı. kapasite. Kuşe kartpostal. getirmek. trafolarla fabrika içindeki dağıtımı. gerçekleştiğini ve makinenin hazır olduğunu operatöre ekran aracılığı ile bildiren durum bildirisi. Enerji kazancı. Energy Requirement. kitap arasına konulan. Emülgatör polimerler. Selüloz moleküllerinin sonunda çalışabilmesi için gerekli gerilim. Tasarlanan eksen boyunca milin hareket etmesiyle oluşan itme kuvveti. End Bands. Yapılan iş End Leaf Paper. Enamelled Paper. Enerji verimliliği. Bir Enamelled Postcard. Son tüketici. Enamel. Enerji dağıtımı. Harcama. Son kademe. Kuşe kurutma kâğıdı. Energy Conversation. Azami kapasite. ekipman veya makine. Kanun veya kurallara uyar hale End Stage. getirme. Sırlı kâğıt veya sırlı kaplama Energy Efficiency. İş yapabilme yeteneği. Son nokta. Kuşe kitap kâğıdı.

çeşitli kâğıtların ortak adı. dikkate alan bakış açısı. kitap ve yazı kâğıdı için Envelope Lining Tissue. Zarf kâğıdı. düzgün eperli ve kalenderden geçirilerek. Zarf içi pelürü. Renk ve üretilmiş yüksek kaliteli bir bristol türü. Entropi. Tetkik. karton. Termodinamiğin faaliyetler bütünü. ısı transferini koyacak kişi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ dikkate alarak. Bir kurumun elindeki malların değerini en üstte tutmaya Environmental Aspect. teknik doküman üretimi. Metal veya sert levha yüzeylerinin kazınarak. İçsel enerji. (2) Evrakları zarfa sokmaya yarayan parça hesaplamaya yarayan. Gravürcü prova kâğıdı. Kraft zarf kâğıdı. Entrained Air. Engine Sizing. Zarf yapımında kullanılan yüksek kaliteli kuşe kâğıt. Saptırma plakası. azami üretim miktarı. doku olarak Manila keneviri kâğıdına benzetilerek. Düzensizlik boyutu. devreye alma gibi alt dalları olan Entropy. parçalar. 113 . suni bir termodinamik tanım. Engraving. Envelopes. Kapalı bir sistemin iç enerjileri toplamı. Kâğıt hamuruna nişasta veya düzensizliğinin ölçüsü. Kraft zarf. Çevresel faktörler. zarf getirme. Mühendislik çalışmaları. egzoz gazıyla ise menşei ile ilgili belgesi bulunması. malzeme gibi tarafından yaratılan ortam koşulları. Zarf şeklinde. Yapının çevre Enthalpy. Çevreyi yönelik IT sistemi. English Finish. Hamur içinde. Maddenin içinde depolanan mevzuatına uygunluğunu onaylayan resmi rapor. İç tutkallama. Gravürcü Bristol’ü. makine. İngiliz tarzı işleme. Kalıp amacıyla kullanılan ve test amacıyla ön baskı yaptıkları. Environment. Dayanıklı. Akıntıya kapılma. elyaflara Özel bazı çevre koşullarını sağlayan kâğıtlar. Envelope Paper. Gravür basımı için Envelope Manila. ikinci yasası ile açıklanan bir sistemin dayanıklılığının. Soruşturma. Engravers Proving Paper. Sürüklenme. Büyük torba zarf baskı kalıbı hale getirilmesi. Sürüklenen hava. Engravers Bristol. Envelope Stuffer. Projelendirme. Enquiry. Entalpi. Kurumsal kaynak Environmental Consequences. Siyah likör şartlarında sağlanabilen. Bunlarda tutunarak sistemde dolaşan. Manila/samanlı zarf. baskı yapılmışsa veya yıkama suyuyla elyaf sürüklenmesi. Zenginleştirme. yapmayan veya yararlanılamayan kısmı olarak da tanımlanır. Kraft. kendisinin dönüşüme uygunluğu. Environmentally Preferable Paper (EPP). saman selülozu ve Kraft selüloz karışımıyla yapılan zarf kâğıtları. görünümünde olan. ham selülozdan üretilmiş içinde hava kabarcıklarının sürüklenmesi. Kurumsal varlık yönetimi. Enrichment. Envelope Paper. Kurumsal çapta. dönüşüm oranları. içinde sürüklenen buharın likörden ayrılmasını sağlayan Engineering. Çevresel bakış açısı. (1) Evrakları zarfa Basınç altındaki kapalı sistemlerde. Süperkalenderlemenin bir altında ve zarfın ışık geçirgenliğini azaltmak için. Çevresel sonuçlar. Zarf doldurucu. Çevre etki bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel ad. Kimyasallara doygun hale Envelope Shape. planlaması. iç yüzeyde kalan işlemler. her tür enerji. Hamurun tamamen klorsuz üretilmiş olması. Zarflar. ÇED raporu. Çevre. işletmelerde mal ve hizmet Environmental Factors. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma Entrainment Seperators. Dekoratif olması yapılmış işlemler bütünü. yapımında kullanılan düzgün yüzeyli Kraft kâğıdı. kullanılan pelür kâğıdı. Poşete benzemeyen. Çevre üretimi için gereken işgücü. Enterprise Resource Planning (ERP). Gravür yapımı. Entalpi. Bir sisteme verilen enerjinin iş reçine tutkalı katılması. Entrainment. Enterprise Asset Management. Çevreci kâğıt. Entalpy. çok küçük hava kabarcıkları. Zarf türleri. kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan Environmental Impact Statement. değerlendirme raporu.

Alkol ve asitler gibi ikili olarak. Esparto. (Eş anlamlı. Donanım. mekanik ekipmanların durumlarını ve işyeri standartlarına Ester Number. Electrostatic Discharge Paper). Ergonomi. Ester sayısı. yüzdelikte. Çevreden rutubet almayan ve çevreye rutubet vermeyen Esparto Paper. eşleştirmesi. Selülozun asitlerle Equipment Audit. son aşamada enzimle yapılan ek ve gramaja bağlı olarak. (2) Eşit açısından aranan özellik. Bu bitkinin Equipment. Lineer. Eşitlikler. Erasing Quality. Hint kâğıdı. Esparto. Sıvı halde bulunan yaş dayanım arttırıcı bir reçine. uygunluklarını. Antik kâğıt. Siline bilirlik. bir yazı kâğıdı türü. Modifiye nişasta üretiminde. (Bakınız. 3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. Enzim ile Erasability. Rutubet denge değeri. makineler. 114 . Eşit yüzdelik. canlıların yaşamasına imkân veren oksijeni bol kısmı. Equations. Çalışanın ihtiyaçları ve rahatını sonra ortam rutubetiyle dengeye gelerek daha fazla dikkate alan tasarım bilimi. Enzyme Converted. Montaj Equilibrium. rutubete karşılık gelmektedir. Enzyme. Epilimniyon. Enzimle parçalama. Montaj süpervizörü. (1) Eşit ağırlık. Esparto bitkisi selülozundan yapılan kâğıt. Kimyasal denge. nişasta Equivalent Steam (Staem Equivalent). Denge. araçlar gösterilebilir. laboratuvarda ölçülen sabunlaşma sayısıyla asit sayısı arasındaki fark. Enzim.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ mürekkebinde soya yağı kullanılmış olması gibi koşullara Equivalent Black Area (EBA). hem Enzymatic Hydrolysis. Eşdeğer kara bölge. yöntemi. Kâğıdın silgi ile silinebilir yapısı değiştirilmiş nişasta. Enzimli ağartma. Bir işte üretim amaçlı yaprakları selüloz olarak kullanılır. Kâğıt makinesi montajı. Kâğıtta kullanılan formüller ve Installation). (Eş anlamlı. denetçisi. molekül zincirlerini parçalamada ve Kraft selülozunu ön Buhar eşdeğeri. Erection Supervisor. Montaj elemanı. Reçineyle tutkallamada. Yazı tabı kâğıtlarında. yetişen bir bitki. Epilimnion. maddelerle ester oluşturan işlem. 0. 100oC de suyun 100oC de buhar haline ağartmada kullanılan proteinler. Enzyme Bleaching. Diğer adı alfadır. Suyun üst kısmı. Atmosferik şartlarda kâğıdın bünyesine geçen ve bir süre Ergonomics. Bunlara örnek Esterification. Silme kalitesi. Erector. Güney İspanya’da ve Hindistan’da Equilibrium Relative Humidity. Eşitlenme. akışın ayni yüzdeyle değişmesi. hatalı yerleri silerek kolayca düzeltilebilen. Esparto kâğıdı. Selüloz veya de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi nişastanın enzimle daha küçük moleküllere veya molekül tablolarından eşdeğeri bulunarak yapılan bir leke belirleme zincirlerine ayrılması. Erection. Denge rutubeti. Epoxidized Polyamid Resin. denklemler. Daktiloda yazım sonrası. Silinebilir parşömen kâğıdı. birinci yazım sonrası ikinci yazıda mürekkebi dağıtmama Equal Percentage. Equilibrium Moisture Content. Antique) kullanılan fiziksel varlıkların genel adı. Montaj. Ekipman denetimi. Vanalarda yüzdesel açıklık değişimine karşı. Epoksili poliyamid reçine. Elektrikli veya muamelesi sonucu ester elde edilmesi.02- bakılmaktadır. Oksijenle selüloz Equivalent Weight. olması. artmayan rutubet değeri. Eşdeğer buhar. Normal oda şartlarında % 10 ESD Paper. dengeli durum. silinirken elyaflarının yüzeyden kopmaması ve silinen yere yeniden yazı yazılabilmesi. Ekipman. (Xylanase enzymes). muhtelif kâğıtlarda yapılan ağırlık ağartma işlemi. Kâğıt toplarında ebat ağartma işleminde. Eşdeğer ağırlık. gelmesi için gerekli ısı miktarı. Enzimle modifiye edilmiş. bakım ihtiyaçlarını denetleme. aletler. Esterleştirme. Alt kısma göre daha sıcak olduğu için yoğunluğu az fakat ışık nedeniyle Erasable Parchment Bond.

havbeden dışarı atılan. makine salonundan dış atmosfere Evaporator Capacity. ve bu selülozun çeşitli kimyasallarla modifiye edilenleri Evergreen. Evaporator. Buharlaşma verimi. Kâğıdın alt ve üst üzerine gravür kazınmış metal bir levha yüzeyi kullanılır. kuşe çözeltisi. Excelsior marka ambalaj kâğıdı. Asitle veya mekanik olarak bir yüzeyin Evensided Paper. hava. Fazla hava. Buharlaşma yükü. pompalarından. Havbeden atılan nemli kullanılan buharlaştırıcı. ketçap. Buharlaştırıcı. Rektifiye valsi. Aşırı daralma. Yaprak dökmeyen ağaçlar. Excitation. Siyah likörü koyulaştırmakta Exhaust Duct. makine salonuna sızması. Renk uzayında beyaza Evaporation Load. Çürük buhar. Uzun elyaflı lifleri selüloz dolgu olarak kullanılan döküntü kâğıt. Excess Air. Two Sidedness). Uyartım arılığı. Çok ince kıyılmış ve Eucalyptus. oranı. Çeşitli çalışmalarla yapılan Ticari bir markanın pelür türü ambalaj kâğıdı. Exhaust Steam. üretiminde kullanılmaktadır. Karalama kâğıdı. Existing. yüzeylerinin ayni özelliklerde olması. Yüksek kaliteli selülozlardandır Sidedness. Aspiratör. İki yüzlü. Her iki tarafı da ayni özellikte aşındırılması yöntemini kullanarak. Hamur kasası içinde. valsi. Egzoz havası. Eter selülozu. Buharlaştırma ünitesi. Uyartım. Siyah taşındığı kanallar. tarafından kullanılan bir gravür kâğıdı. Baskı sırasında kâğıdın buharlaştırılan suyun ağırlığının kullanılan buhar ağırlığına eninde oluşan aşırı ölçü kaybı. Exhauster. akış düzensizliklerini düzelten Exhaust Leak. Excelsior Wrapper. ve sıcak havanın. 115 . İş güvenliği açısından diş macunu. Evaporative Cooler. kulesi. Bazı sanatkârlar benzeyen. Genellikle doğru suyunu uçurarak. depolandığı ve doğal şartlarda suyunu kaybettiği toprak Exhaust Air. baskı kalıbı elde etme. Var olan. Kâğıdın kurutulması sırasında Excess Shrinkage. Atık hava. Holey Roll) veya vakum pompalarının çıkışlarından atılması gereken Evenside. Vakum havuz. selüloz eterleri adını alır. Elekte düşük vakum sağlayan emici Evener Roll. makine salonundan. (Eş anlamlı. likörden suyu uzaklaştırabilme kapasitesi. Her iki yüzü ayni özellikte olduğu için havanın. Rectifier Roll. Buharlaştırma göleti. Buharlaşma faktörü. Soğutma nemli hava. Üstüvane fan. Excelsior Tissue. olan kâğıtlar. Havbedeki egzoz kanallarıyla içi boş delikli vals. Okaliptüs. Elektrik akımıyla manyetik alan Evaporation Plant. Eldeki. kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. günlük su buharlaştırma kapasitesi. Karalama defteri Evaporation Pond. (Eş anlamlı. İki yüzlülük. Excitation Purity. brülör kazanında yakmak için hazırlayan akım motorlarında görülür. Kurutma grubunun olan bağıl mesafenin değeri. Göz koruyucu. CMC gibi olanları. İki yüzlü. Ortama gereğinden fazla verilen Evaporation Factor/Efficiency. Değerlendirme. Gravür baskı kâğıdı. şampuan gibi ürünlerde kıvam giyilen gözlük türleri. Buharlaştırma kapasitesi. Eye Protector. Cebri havalı soğutucu. Mevcut. Pelür kırpıntısı. Exercise Book Paper. baskıda tercih edilen kâğıt. Evaluation. ünite. Siyah likörün yaratmak suretiyle rotora hareket sağlama. Hava tahliye kanalı. Elek yüzeyi ile keçe yüzeyi birbirine Etching Paper. Baskı plakası olarak Even Sidedness. Düzeltme valsi. Gravür.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Etching. Egzoz kaçağı. durum değerlendirmesi. Double Ethers Pulp. Atık suyun yapımında kullanılan ikinci sınıf kâğıt.

Fazlalıklar. Yongaları sıcak buharda Genellikle Kreplenmiş kâğıt türleri. Beklenen gerçek kapasite. Hızlandırma. Exploded Fibers. Dolgu maddesi. Hamur kesafetini arttıran makine. civarındadır. türü baskı nipleri. üretim Extended Warranty. Expansion. Esnek kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Expandable Paper. Hurda kâğıt için delikler 9-10 mm Export Packing. kaplama amacıyla üretilen bir kâğıt türü. Genişleyebilir kâğıt. Dış saçaklanma. Uzatılmış garanti (süresi). %50 si katı tutkal ve % 50 si değiştirme. Kalenderlerde ve preslerde pabuç Genişleyebilen kâğıt. Çıkış eleği. Esnek kâğıt. Maliyeti Expediting. Envanterden düşmüş parça. Pulper ve nişasta tozunun havada askıda olması ve arıtma üniteleri ve tokatlayıcıda bulunan delikli hamur çıkış elekleri. Talepler dikkate alınarak. karışımına pahalı bir dolgu maddesiyle birlikte. 116 . Extraction Plate. Ekstre. karışımı. aniden basıncın kaldırılmasıyla elde kâğıtlarında bulunan bir özellik. Extensible Paper.) Elyaf hücrelerinin dış yanıcı gazların. Bir kontratta belirtilen için katılan. Expansion). kapasitesi. Uzayabilen kâğıt. karışması. (Bakınız. kaybı fireye neden olduğu için selüloz kalitesi artarken. Krepleme nedeniyle ortaya çıkan ölçü değiştirme özelliği. Patlama. Esneyebilme. ve kimin tarafından ödeneceği belirtilen nakliye. Explosion. Duruş öncesi yapılan duruşta laminasyon tipi üretimlerde havaya solvent buharı kullanılacak parçaları montaja hazırlama. nötürleştirilmiş reçine asidi ve üreden oluşan tutkal Expected Actual Capacity. Bir top kâğıtta. Expense Part. Teksif eleği. Süre uzatımı. Lignini azaltmak Extra High Bulk Book Paper. Extended Nip. aşan kâğıtlar. Genişleme. Extended Cooking. Uzun süreli yolculuğa. Extensibility. Extender. Genişleyebilme. Dolgu pigmenti. Esnek Kraft. Çıkış süzgeci. İş emirleri ve satın alma düşüren katkı maddesi. Express Paper. Lignin kâğıdı. Ekspres kâğıdı. donanım. Bir ürün yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim veya hizmetin garanti süresinin kontratla uzatılmış olması. Genellikle makine enine doğru olan genişleme. Harcama. Aşırı kaba dokulu kitap için odun yongalarının daha uzun sürede pişirilmesi. Kâğıt hamuruna veya kaplama sürelerini hızlandırarak teslim süresini kısaltma. External Fibrillation. Geniş nip. yolluk ve yeme-içme gibi harcamaların tamamı. barınma. Yüksek gramajlı ve plastik Extractor. Extras. Yaklaşık % 6 Kreplenmiş ambarında bulunan ve envanter kayıtlarında görünmeyen ve dayanıklı Kraft selülozundan yapılmış kâğıtlar. Kâğıtta neme bağlı boyut Extended Size. Patlatmış elyaf. Patlayıcı ortamlar. bulunduğu ortamlar. olması gereken sayıyı verim düşmektedir. Explosive Atmospheres. İhracat ambalajı. parça. Koltuk Extensible Kraft. Dış fibrilleşme. Bitkilerin işlenmesiyle yüklemeye ve boşaltmaya uygun ambalaj türü. Bir projenin gecikmesi yapımında kullanılmaktadır. Hava içinde (Fibril selüloz hücrelerinin zarıdır. Planlanan kapasite. Genellikle temizlik basınç altında tutup. Süre uzatımı. Tek Bütelerde hamurun beklemesi nedeniyle zehirli H2S gazı parçadan olabileceği gibi büyük çaplarda parçalı oluşması sonucu patlayıcı ortam oluşur. kuşe ve External Setup. Ön hazırlık. selüloz dışı kimyasallar. daha ucuz bir katkı maddesi. (Segmented) olabilirler. Gider. elde edilen. Güçlü tutkal. Uzun süreli pişirme. Bitki ekstresi. uzun süreli beklemelere ve farklı taşıma araçlarına Extractive. Kâğıt fabrikalarında. Bu tür elyaflar bazı sunta fabrikalarında levha Extension of Time. tozların veya solvent buharlarının zarlarında fibrilleşme yaratan öğütme türü. edilen elyaf. aynı amaç Expense. Gramajı yüksek ve dokusu kaba olan kitap kâğıdı. doğal gazla çalışılan ortamlarda gaz kaçakları. nedeniyle ortaya çıkan cezalı veya cezasız. Uzayabilme. Masraf.

Akıtma Kuşeleme. Extruder Coating. Extrusion Coating. Extrusion. Yarıklı Kuşeleme. Extrusion Coating. Slot Coating). Extruder. Plastik film. (Eş anlamlı. bir yarıktan basınçla verildiği Kuşeleme yöntemi. Dökme Kuşeleme. Solvent bazlı kaplama malzemesini basınçlı bir yarıktan veren kaplama yöntemi. (Eş anlamlı. Ekstruder. Kuşe çözeltisinin. Çekme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extra Strong. emprenye edilmiş diğer kâğıtlar için de kullanılmaktadır. boru. Bodinoz. Slot Coating). Çekme makinesi. 117 . Kraft kâğıtlar için kullanılmakla birlikte. hortum lastik kaplamaları gibi üretim sırasında parçayı sıcaklık ve basınçla iterek çalışan makine türleri. Çok dayanıklı.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fade. Arıza tipi kaplanan. Elek-keçe gergisi. Fabric Tension. (1)Yüz kaplaması. Konfeksiyon ürünleri. belirleyerek. Fabric Strecher. Kağıdın solmaya karşı F gösterdiği davranış. alıcının huzurunda. temizliğinde kullanılan. Elekte form verme (kâğıt için). Basınç sırasında. Keçe su tahliyesi. Makine giysisi. Fade Resistance. Elek-keçe. Arıza tipi ölçülen gerginliği. Mekanik veya elektriksel olarak gömlek olarak keçenin geçirildiği presler. Satın etki analizi. Fabric Shrink Sleeve Purge. Arıza tipi ve Factory Acceptance Test (FAT). Elek-keçe temizliği. Güvenli çalışma. pres ve kurutma keçeleri gibi. Fabric. Keçeli pres. Fading. üretici tarafından. Örneğin hırsızlığa karşı koruma Fabric Shrink Sleeve Pres. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Arıza analizi. araştırma. Kâğıt makinesinde. Keçe gömlekle su tahliyesi. (2) Yüz geçirme. Tekstil. Arıza. Her ekipmanda belirli bir arıza tipinin daha sonra ne gibi sorunlara neden olacağını Facial Tissue. sentetik renk bozulması. değerlendirme analizi. değiştirilmesi. Ürün kaybını önler. Çalışma ortamında temizlenmesi. temizleme kâğıtları. Elek veya keçenin Failure Evaluation Mode Analysis. Pres keçelerinde tutulan sürekli açıkken. Kâğıt üretimi sinyal kesikliklerinde açma yapan kontrol vanası. Keçe gömlekli pres. tehlike anında açılarak tahliyeyi Fabric Forming. yükselmesini veya sıkışmasını önler. Solma direnci. (Bakınız. Arızada kapanan (vana). Kâğıt kanıtlamak için. Enerjiliyken açık/kilidi açık. Dokuma. Örneğin yangın anında elektrikler Fabric Press. hamurdan veya safihadan geçen kirliliklerin. Preslerin valslerinin keçe ile kesileceği için açılan kapılar gibi. Bozulma. kostikli deterjanla manuel veya otomatik olarak Failsafe. Enerji kesilmesi gibi Fabric Cleaning. malzemelerden dokunan ve kâğıt üretiminde kullanılan özel Fail Close. Arıza tiplerini önceden belirleyerek. Fabric Change. Failsecure. sağlayan sitem. tehlike anında kapanarak güvenliği ve vakumla emilen su. Arızada açan (vana). potansiyel alınan bir ürünün veya makinenin kabul görür olduğunu arızaları önlemek için yapılan çalışmalar. Kaplama kâğıdı. Failsecure) kaplı olduğu pres bölümü. (Bakınız. Minor Stoppages). parça değişimi ve tamirat gerektiren türde arızalar. su alma kapasitesini attırmak için Failure. Arızanın oluş şeklini otomatik olarak ayarlamaya yarayan mekanizma. Failsafe) vals kaplaması üzerine. Fabrika kabul testi. sürekli kapalıyken. Enerji kesilmesi gibi kumaşlar. Kutu mendil. Solma. Elek gerginliğini elle veya Failure Analysis. Fabric Press Roll. sinyal kesikliklerinde kapatma yapan kontrol vanası. sağlayan sitem. Acceptance Test). 118 . Zaman içinde yavaş gelişen Formasyon elekleri. Failsafe Operation. Renk kaybı. Kauçuk durumularında. Yüz silme kâğıdı. Enerjiliyken kapalı/kilitli. Elektrik kesildiğinde. Elek gergisi. Facing Paper. Fail Open. Solma. dekoratif görünümlü ve düşük gramajlı kâğıtlar. Arıza tiplerine karşı nelerin yapılması gerektiğini Facing. Keçeli pres valsi. fabrikalarının arızalarını azaltmayı ve verimli çalışmalarını imalat alanında yapılan test. Elek-keçe değişimi. Renk atması. (Bakınız. (Bakınız. akışın kesilmesi istendiğinde kullanım sonucu eskiyen elek veya keçelerin yenisiyle kullanılır. Bir karton astar üzerine Failure Mode. Yüz değerlendiren analiz. Arıza yönetimi politikası. Çalışma ortamında Fabric Purge. kutulu pelür kâğıtları ve makyaj Failure Management Policy. buna uygun hareket eden yönetim politikası.

Failure to Danger. Malzeme yorulması. Solmaz FCT (Flat Crush Test). Tüy siklet. Color Fastness). Fanlama. (2) Otomasyon odalarında alttan geçen kabloları Fatigue Failure. Raised Floor) Fatty Acid. Sürekli form kâğıdı. Yorgunluk. Safihanın havbesiz. Fast Color. Somun. Toz çırpıcı. dikkatsiz torbalarındaki tozu çırpan parçalayıcı bıçaklı fan. End Leaf Paper). tırtıklı karton. Feathering. Kalın cilt kapaklarını kitaba bakımcıya ihtiyaç duyulur. Sabit beyaz. False Pressure. Çerçeve kenarı. hamur pompasıdır. Sabit boya. Tüylenme. Hava fanı kullanarak. (1) Çerçeve hareketiyle kurutulması yöntemi. (2) kâğıtlar. Fan tutma. Düz ezilme testi. sokan arıza. Fast White. Çeşitli karboksil asitlerinden False Floor. (1) Hoş görünüşlü ve hediye paketlerini sarmada kullanılan Traşlanmamış kâğıt kenarı. Gramajsız kitap kâğıdı. kullanım sonucu da oluşabilir. False Bottom) türetilen. Fan Drying. Has boya. Fan pompası. Civata. Baskı sonrası kâğıt boyutunda kâğıt üzerinde saçaklı dağılımı. Operatörün bakımcı gerektirip bağlayan ve kapak altına yapıştırılarak kullanılan. olması gerekir. Tüylü kenar. Weight Coated Papers). Featherweight. kâğıt karton kenarı. Fasikül. Çok düşük gramajlı. Dış etkilerden etkilenmeyen boya veya renk. Failure Rate. Sürekli yazıcı kâğıdı. dekoratif gerektirmediğini anlaması için kendi işini çok iyi biliyor görünümlü kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ sağlamak için kullanılan bakım tekniği. Solmaz boya. Fastness. Tüylü kenar. Fan Pump. Perçin gibi sorunları için de kullanılabilir. bağlantı elemanlarının genel adı. (Bakınız. Kâğıdın tüylü ince kenarı. Arıza sıklığı. Solmazlık. Boyut değiştirme. Pişiricide yoğuşamayan Fault. topundaki her yaprağı kenarından kaldırmak suretiyle. Saçaklanma. basit Fan. Fan. Malzeme yorgunluğu kapatmak için kullanılan sahte döşeme. Çok düşük gramajlı kâğıt. Sahte basınç. zemin. Kâğıt kalite Fastener. Yükseltilmiş döşeme. Yorulma arızası. Mürekkebin Fan Out. Haslık. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş Fanning. Arızada ise bir Fancy End. (Bakınız. Arıza oranı. cebri hava Feather Edged Board. Tehlikeli arıza. Hediye paketleme kâğıdı. temizlik işlerinin yapılmamış olması veya belirli bir Fan Duster. Feather Edged Decle. kesilmemiş. Kıllanma. Featherweight Coated Paper. meydana gelen değişme. İş güvenliğini tehlikeye (Bakınız. olukları üzerine baskı uygulanarak yapılan ezilme 119 . Bir arızadan (Failure) kaynaklanabileceği gibi. Tornalanarak tüylendirilmiş kenar. kâğıdın. İşletmedeki en yüksek debili ve darbesiz çalışan pelür kâğıdı. yapılan kalite kontrolu. doymuş veya doymamış yağ asitleri. İnci beyazı. Kenarları üretim sırasında Fan Fold. İnce basıncı olan ve hamur kasasına hamur basan işletme pompası. Paçavra veya çimento şartın/koşulun yerine getirilmemiş olması gibi. Otomasyon sistemlerine ait bir tanımdır. düşük basma Featherweight Book Paper. Light Fascicle. Makinenin işlevini yerine getirmesini gazların birikmesiyle oluşan ve buhar girişini keserek engelleyen durum. Baryum sülfatla elde False Bottom. Genellikle tankların üzerinde operatörün duracağı ızgaralı Fatigue. Fanlı kurutma. Boyanın sabitleme özelliği. Fancy Gift Wrapping Paper. kuşe dergi kâğıtları. kenarı kesilmemiş karton. sonucu oluşan makine kırılması. Çoğunlukla operatör tarafından düzeltilebilecek türde sorunlardır. Hata. Ciltci kâğıdı. Tüylü kenarlı karton. False Floor. pişirmeyi engelleyen basınç. Yağ asidi. (Eş anlamlıları. Tüylü çerçeve kenarı. (Bakınız. Sahte döşeme. Oluklandırılmış renk. (1) edilen beyazlık. Bağlantı elemanı. Çok yüksek debili. Feather Edge.. Pelür kuşe kâğıdı. Hava fanı.

Feeder. Felt Conditioner. onun kalitesi Felt Mark. (1) Besleyici. Örneğin pompa çıkışındaki kesafeti ölçerek. Kazana giren suyu Felting. Feculose/Fecule. Ses emici karton. Keçe izi verme. sıyırmak olan vals raspası. içine buhar (2) Elektrik sistemlerinde enerjinin geldiği nokta. Kâğıt makinesi değeri ölçmeden. Keçe valsi. Hamur beslemesi. Geri beslemeli kontrol. Kâzan besleme suyu. Kâğıt yüzeyinde görülen kopmuş Feed Water. Keçeyi ıslatarak su veren kesafet kontrol sistemi gibi. Felt Guide. verilerek keçenin içinde hapsolmuş rutubetin atılmasını Feeding. tahliye edici özellikleri olan kumaşlar. Keçe. Bir siteme giren hamur/ham ve keçenin sağa sola kaçmasını önleyen hareketli vals. Keçe klavuzu. Keçe temizliği. Kağıda dokunarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ testi. sistemin matematiksel medelini preslerinde. (2) Kartonla tavan emici. kullanarak sistemi kontrol etmeye çalışan kontrol sistemi. Keçe düzeni. Ses Felt Brown. Sentetik iplerden dokunmuş ve Felt Marking. Felt Dryer. Felt Guide Roll. (1) Tavan kartonu. Felt Hairs. Keçe sonra keçe valsine konulan. Feedforward Control. işlemini yapar. ve düzeni. temizleme sıvısı. Keçe tüyleri. Keçe kurutucu. yalıtımı yapma. amacı safiha kalıntılarını kurutucu. (1) Keçe. Keçe aplikatörü. Kaba karton. 120 . Felt Board. Keçe izli. safihayı taşıyıcı veya suyu Felt Roofing. Keçe regülesi. gözeneklerinin su girişinden düzeltmeye çalışan süreç kontrol tekniği. olarak veya sorunlar nedeniyle oluşan izler. Kâğıtta iç tutkal olarak Felt Cleaning Compounds. Ambalajlık kraft. birbirine girmesi. Dokunma hissi. Deterjan ve kimyasallar karıştırılarak yapılan pres keçesi Feed. Besi suyu. Keçe temizliğinde Felt Run. Değişken Felt Finish. Keçe Regüle valsi. Patates nişastası. Keçe kartonu. Felt Roll Doctor. kurutma gruplarında kullanılan. Felts Deadening (Deadening Felt). Fider. Felt Applicator. Kimyasallar ve deterjanlarla yapılan keçe temizliği. taşıma kapasitesinin arttıran yapı. Preslerde son nipten Feltt Air Supply Unit. Kurutma grubunda. oluklu kâğıda 23°C de % 50 nemli ortamda ve Felt Cleaning. Preslerde üretim sırasında bilinçli ve yapısı hakkında edinilen bilgi. sistem keçelerinin temizlenmesini sağlayan. sürünme hızında işletmeye hazırlama. Tavana bitümlü karton serme. keçe tüyleri. Feel. Keçe temizleme maddeleri. Keçe vals raspası. Pres keçe temizliği. Keçe şartlandırma. Felt. Kurutma grubunda keçe valsleri özellikte üretilmiş gramajlı kartonlar. Duvarlarda ses emilimini kâğıtlar. Keçe izi. Bu test. Keçe hava besleme ünitesi. sağlayan silindir. pompa emişine Felt Conditioning. Bir süreçte. kimyasal veya zift emdirilmesi için emici Felt Roll. Kurutma grubunda keçelerin yönü kullanılan aparat. Feedback Control. Bir sisteme mal besleyen besleyici. İleri beslemeli kontrol. 24 saat belirli bir baskı uygulanarak yapılmaktadır. Besleme. Keçe altında bulunan Feedstock. (2) Karton. Esmer renkli. kullanılan bir nişasta türü. Kaba görünümlü. Vakum altında pres sistem çıkışındaki değişken değeri ölçerek. Besi suyu ısıtıcısı. Keçeleşme. Tüylerin veya safihada elyafların çürük buharla ısıtan sistem. preslerde ve Felt Paper. Keçenin Sistemi bozacak etkileri çok iyi hesaplayarak kontrol kaçmasını önleyen pnömatik klavuz. Feedwater Heater. madde. keçeleştirilmiş veya keçeleştitirilmeden. His. arttırmak için kullanılan bir karton. Beslemek. kâğıda yaş izler vererek yapılan üretim. Keçe görünümlü. Keçe şartlandırıcı. sargılık sönümleyici karton keçe.

Tekstilde ve nakliyede kullanılan döverek arkasından basınçlı suyla temizlemek için keçenin karton variller. (Eş anlamlı. Birim elyaf uzunluğunun. Fiber Debris. F dalga (mikro dalga) olukluda. Keçe gerici. Keçe yüzü. Elekte ise kâğıdın üst tarafı. dalga ve K dalga türleri de vardır. Fiber Damage. Keçe gergisi. Elyaf kesiği. Keçe temizleyici. Elyaf boyunun çapına ettiği tarafı. (Bakınız. ekipmanları kullanarak. Hamur içindeki elyaf Fiber Analysis. Fiber Dispersion. (1) Elyaf. 121 . Elyaf eksen oranı. Keçe yüzlü. Matbaacılar tarafından baskı yüzeyi oranı. F-dalga. Varil alt ve üst kenarları metalle dışına monte edilen sistem. Titanyum alaşımlı ağırlığı. Karton varil. Fiber Bonding) Felt Sided. Fiber Binding. çap nedeniyle değişen kurşun içeren Molibden. Dişi diş. Elyaf sınıflandırması. Keçe izli taraf. tüm örneğe göre. İpliksi selüloz hücreleri. Bu oran değeri elyafta performans özelliklerindendir. bölünmesi ve tozlaşması. Aluminyum. Elyaf Fertilizer Bag Paper. paslanmaya karşı dayanıksız. Elyaf cüssesi. Hurda kâğıtlardan yapılan kartonlar. Fiber Composition. olarak oranları. Nipel uzunluklarına göre elekte sınıflara ayrılması. anlamda nadiren selüloz kelimesi yerine kullanılır. Keçe izli kâğıt. Alınan örnekte. Fiberboard Sheating. Elyaf bağı. Hücre duvarının soyulması Ferro Prussiate Paper. Fiber Coarseness. Fiber Cut. Bir hamurun içindeki farklı elyafların yüzde bir türü. Fiber Collapse. pres keçesi elyaflara ayrılmasıyla oluşturulan levhalar. Elyaf büyüklüğü. oluklu mukavvalarda. Anilin süreciyle ışığa hassas hale sonucu elyaf çapının azalması. Bir elyafın boy ve en eksenlerinin birbirine düzgün olan üst yüzey. Dişi dişleri olan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Felt Side. Genellikle miligram/100 metre olarak ifade edilir. Fiber Sorting. Disperger denilen yüzde cinsinden oranını tayin etme. kenar kesimi ifadedir. Öğütme sırasında elyafın Fiber (Fibre). Levha. Felt Tension. Safihanın direkler arasına Fiber Container. Elyaf analizi. Elyaf dağıtma. sayıca veya ağırlıkça. (2) Genel kesilmesi. Container). Askılı kurutma. (Eş anlamlı: Fiber Binding) Felt Whipper. olukların prese giren safihanın. Elyafların bağlantı parçasında manşon gibi dişleri içeride olan. Elyaf çökmesi.7 mm ve oluk sayısı 350 dir. bağlanması. Harman bileşenleri. Keçe tarafı. Kurutma keçesinin Fiber Bonding. (2) Bobin makinesinde. Kraft kâğıdının kompozisyonu. Elyaf Düşük nikel alaşımlı. Felt Stretcher. Odun yongalarının Felt Sided Paper. gerilen iplere asılarak bir kamarada kurutulması. tutkalla veya mekanik başka yöntemlerle Felt Transfer Roll. Elyaf levhası. desteklenmiştir. bazen kabalığı. B dalga. Elyaf kopuğu. gibi dişleri dışarıda olanlara erkek diş denilmektedir. C dalga. levha. aşırı şişmesi. bağlarıyla. Ferritic Stainless Steels. ısıtılmış elyaf kümelerine darbeler vurarak elyaf tanelerine ayırma işlemi. Genellikle daha olan oranı. Elyaf hasarı. kâğıdın kenardan 0. istenilen dışı istenmeyen maddeler. özellikteki elyafın. Dalga. (Bakınız. Elyafların birbirine hidrojen gerginliği. Fractionation). Elyaf pisliği. Female Thread. A dalga. (1) Duralit. elyafın uzun veya düğümlü olması yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir nedeniyle kopması. Festoon Drying. olarak adlandırılır. paslanmaz çelik. Kaplama levhası. oluk yüksekliği sırasında uzun bir elyaf nedeniyle. Keçe yüzü. Rejek. getirilmiş mavi görüntü veren ozalit kâğıdı. Pres keçesini önce Fiber Can. Fiberboard. Keçe gerginliği. Keçe sevk valsi. Ferritik paslanmaz çelikler. E yarılarak kopması. Bir boru Fiber Classification. Safihanın keçeye temas Fiber Axis Ratio. (1) Kalendere veya F-Flute. Yaş kısımda. Gübre torba kâğıdı. (2) Karton izi oluşmuş veya özel iz verilmiş kâğıt.

Elyaflı maddeler. Üretim sırasında hamur hazırlama Fibrous Materials. Ekipmanların dizilirler. Elyaf yüklenmesi. Kâğıtta enine ve boyuna dayanımları belirleyen temel Field Tests. (1) Safihadaki Fiber Puffing. elyafların birbirine bağlanmasını güçlendiren bir yapıya Fiber Loading. mukavemeti. elyafların dağılımı. Isı uygulanan baskıda. Fiber Recovery. parçalanıp daha ince ve saçaklı hale getirilmesi. şişmesi sonucu oluşan düzensiz grenli görüntü. Fiber Lifting. zarlarının parçalanmasıyla meydana gelen iplikçikler. (Zıt anlamlı. Fibril. Fibraj. Odun hücrelerinin duvarındaki katmanlı yapı. Fiber Classification). Elyaf. Elyaf kümelerini açarak Fibrage. yavaşsa frenleme etkisiyle enine doğru dizilirler. askıdaki elyafların Fiber Sorting. dayanıklı safiha fabrika içi kablolama. Fiberizer. Elyaf kalkması. Saha testleri. Saha kablolaması. Elyafların kuruma Field Cabelling. Sıcak ve sulu bir ortamda Fibrillation. İplikçik. (Eş anlamlı. Tüylenme. Saha işleri. elyaf topaklanması. Elyaf kabarması. (Fr. 122 . Fiber Network. hücre zarlarının kalkması. Uzunluklarına göre kümelenmesi. Düğüm açma. Fibre (Fiber). Elek hızlı ise. elyafların yönlenmesi. Ekipman dışında sırasında hidrojen bağıyla bağlanarak. Bir ve çok yıllık kısmında ortaya çıkan kayıplar. Fibrilleşme. Fiber su uzun döngüsünde elyafın geri kazanılarak. Elyaf geri kazanma. Hollender veya öğütücüde elyafların elyafların dağılmasını sağlama. selüloz hücrelerinin içinin kuru. Elyafın üzerinde oluşan kavuşturulması. oluşturması. Arşiv kâğıdı. denilmektedir. Saha cihazı. kendi boruları dışında kalan fabrika içi borulama. Fiber Drum. Saha boruları. Elyaf açıcı. kâğıt yüzeyinden elyaf öğütücüde veya hollenderlerde. Field Device. Elyafın bükülmeye karşı seçimi yapma. pulperden açılmamış olarak çıkan yapısı. elyaf topaklarını dağıtmaya yarayan elyaf açıcılar. Elyaf dokusu. Fiber Flocculation. göstermelidir. Elyaf doyum noktası. Elyafların hücre üzerinde kalan elyafların yüzdesi. Karton varil. Kâğıtta yüzey bozukluğuna Fiber Saturation Point.) Fiber Length Index. dövülerek. Kâğıt makinesi beyaz Fiber Flexibility. Boy Fiber Stiffness. Elyaf sınıflandırma. (2) Hamur içindeki elyafların mekanik kökenli elyafla yapılmış kâğıtlarda elyafların uzunluklarına göre oransal dağılımı. Elyaf dağılımı. Elyaf seçme. Elyaf dizilimi. Türbo seperatör veya Fiber Ultrastructure. elyaflar boyuna Field Piping. Buna “Brushing Out” fırçalaşma da kalsiyum karbonat yüklenmesi. Fiberizing. Mikroskobik elyaf hücre duvarı tokatlayıcı/deflaker türü. Kâğıt hamurunda. Fabrika ortamında yapılan testler. beyaz suyun Stiffness). fakat hücre duvarlarının sulu olması durumu. Elyaf sınıflandırma. File Back Paper/Board. Kurutma ve yol açan. Elyaf uzunluğu. faktördür. İdeal şartlarda dizilim düzenli bir dağılım Field Works. Elek Fibril (Fibrillae). Elyaf ağı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Distribution. Elyaf kaybı. Fiber Fractionation. düzenli şekilde katmanlaşmış elyaf tabakası. Elyaf sertliği. Elyaf kümelenmesi. borular ve Fiber Orientation. Elek üzerinde elyafların tanklar üzerine takılan ölçü ve kontrol cihazı. Elyaf esnekliği. İşletme ekipmanları. hamur kasasından çıkış hızı ile elek hızı arasındaki farka göre. Elyafların konik yapılan baskı işlemi sırasında. Dosyalama kâğıdı. Hamur içindeki elyafları uzunluklarına göre ayırma. kesimi sırasında bıçak yüzünde meydana gelen üs tüste Fiber Length. bitkilerin elyaflı kısımları. Elyaf uzunluğu endeksi. Saha borulaması. içindeki elyafların alınması. ıslatma aşamasında. elyafı bir elekle ayırma. Fiber Floc. Fiber Loss.

yedek dosya kâğıdı. Doluluk faktörü. Filtreleme. yaramaktadır. kâğıdıyla ana sayfanın kopyalandığı ince yapraklar. gramaj sağlayıcı alt Final Disposal. Film pres. Öğütüm inceliği. Dolgu kartonu. Zerrecikler. Azami en. kaolin Filtration Water Removal. Kâğıt hamuruna dolgu Fine. Kesin kabul. Kırıntı. Arıtmalarda kullanılan ve çok küçük hava hazır. yüzey yapılmış düzgün yüzeyli grafik kâğıdı. Çapı maddesi olarak katılan kil. Film Press. tutunmasını sağlama. Dolgulu Bristol. Fill. Yıkama veya filtreleme sonucu çıkan sulu kısım. Hamura katılan kalsit. % 100 kimyasal selülozdan üretilen. Filler. Son imha işlemi. gübre konulan kartonlar. Tam en. Süzme çamuru. yapmak veya biyolojik dönüşümler ön planda gelmektedir. Hava geçirgenliği dikkate olarak üretilebilecek azami kâğıt eni. Boşluk. Elekte tutunma. yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve alt katmanları üst Filtrate. enerji üretmek. Genellikle çok katlı olarak kâğıtlar. File Folder. uygulanan yok etme işlemi. Dolgulu karton. şeklindeki maddeler. Dolgu oranı. Filled Bristol. alınarak üretilmiş. Teksif eleklerinden çıkan su. Filtreleme yardımcıları. Birinci hamur kâğıt. kata göre farklı harmandan üretilmiş kartonlar. Film Coated. 123 . Mikro kabarcıklı difizör. Coarse Fiber) ağırlıkça selüloza göre yüzde miktarı. Yuvarlak elekli makinede. boyu kısa olan ve ağırlığı önemsiz olan elyaf. Mekanik selülozla üretilen kaba kâğıtlar Dergi ve katalog yapımında kullanılan ve düşük gramajlı bu tanım dışındadır. dar. Semi Fine) kuşe kâğıtlara (LCW) alternatif bir kâğıt türü. Files. Film kaplı ofset kâğıtları. alt kata arazi doldurmak. Fine Grit. Kâğıtta yüzey düzgünlüğü sağlamaya Final Acceptance. Dupleks kartonlarda. kabarcıkları üreterek ortama oksijen transferini üst seviyeye Fill Factor. Bir kâğıt makinesinde. Film Coated Offset (FCO). Parçacıkların elyafa yüzeyi özel kâğıtla kaplı valsler. sorunsuz Filter Paper. ikinci ve üçüncü yaprak olarak konulan. Hamur içinde bulunan toz Filter Aids. hamuru katkı maddelerinde aranan incelik. Kalenderlerde kullanılan. Filter. Dosya kâğıdı. (1) Dolgu maddesi. türü maddeler. Daktilo ile yazılan makinelerde kaplama yapıldığı için kaba bir yüzeyi evraklarda. tuğla veya çimentoya karıştırmak. Kolej yedeği. dolgulu kâğıtlar. düzgünlüğü sağlanmış. Kati kabul. Klasör. Filtrelemeye yardımcı maddeler. Filtreleme oranı. Yonga beslemede belli çıkaran difizör türü. Kırıntı. alt katı üst kata göre farklı hamurdan üretilmiş Bristol Filtration Rate. Parçacıklar. Örneğin Kizelgur. karbon bulunmaktadır. Fill-in. geçireceği/filtre edebileceği miktar. Filled Rolls. Toz elyaf. Birim filtre yüzeyinin karton. Pelür kopya kâğıdı. Dolgu kili. Filler Board. Dosyalamaya difizör. Film kaplamada kullanılan pres. Baskıda koyu renklerde keskinliğin Fineness of Grind. (Zıt Filler Content. (2) Çok katlı kâğıtta. Filtreli su alma. Kâğıtta dolgu maddelerinin anlamlı. Filtration. Filtration Retention. Atıklarda en son katmanlar. Kısa ve ağırlığı olmayan elyaf. Kaolin. Filtre kâğıdı. toz filtrelerinin yapımında kullanılan Filled Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ File Copy Tissues. Atomik Filler Paper. Film kaplı. Baskıya uygun. Dosya klasörü. Çok ince tabaka kaplama Fine Papers. İnce kum. Dolgulu valsler. Bunlar arasında. Filtre. Pigment veya kuşe olmaması. Filler Clay. Fine Bubble Diffuser. Ölü elyaf. İnce toz. Nipsiz Fines. (Bakınız. ağırlıktaki yonganın kapladığı hacim veya alan.

her elyafın ateşe dayanımı işlem veya işlemler bütünü. yüzey düzgünlüğünde veya parlaklığında. İlk yardım. İğne yapraklılar ailesinden ve selüloz bulunmamaktadır. kâğıt kişi. Bitim. İşlem odası. tıraşlama. Çok kademeli buharlaştırıcılarda Firecracker Paper. Zımpara taban kâğıdı. gözle farkına Fireworks Paper. Sonlandırma. Ateşe dayanıklı. Matbaa artığı. Fişek kâğıdı. Finishing Paper. İlk kademe. Fire Alarm System. Kesme. (Bakınız. Fireproof Paper. Havai fişek kâğıdı.7 kg) borular. Fire Extinguisher. Yangın gözetmeni. Finishing Waste. Fire-Resistant Construction. Ateşe dayanıklı kâğıt. Yangın süpervizörü. Kazanlarda alevin içindeki Finish Points. Ateşe dayanıklı. Yangın yolu. Alev boruları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fine Screen. Bu tür ağaçlar daha geç Firing Hood. Yangından korunma. İnce dişili zımpara Fire Safety. iz verme gibi çeşitli etkiler yaratmak için yapılan kâğıtlar. Kâğıt ile ilgili imalat ilgili ekipmanları ve prosedürlerin gereklerini takipten işlemlerinin yapıldığı atölye. sorumlu kişi. 50 pound (22. İlk tutunum. İşlem. Sonlandırma bölgesi. İnce eleme. Ateşe dayanıklı Kreplenmiş kâğıt. İlk giren ilk çıkar. Finishing. Yangın alarm sistemi. tüpü. Dayanımları için özel değerler Fir. Kenarları tıraşlanmamış ilk kademe. elek üzerinde kimyasal toz. Yanabilir kâğıt balyalarının olan. 25”X40” veya 26”X38” ebadında (1000 inç²) Fire Watch. İnorganik bile olsa. Stoklarda tüylü kenarlarının kolay alev alması nedeniyle tercih edilen tarihe göre ilk giren stokun öncelikli olarak stoktan çıkması. kâğıtlar. İşlem bitiminde. elyaf dışı esnek maddeleri ayırmaya yarayan metal parsellere ayrılarak yangına müdahale amacıyla çevresinde elekli ekipman. büyürler. First Effect. daha doğrudur. Fire Supervisor. Kaynak ve ateşli işlerin kâğıdın. Fine Screening. (2) Fiziksel görünüş özellikleri belirli düzeydedir. (Bakınız. sarma. Fireproof. kâğıdı. kâğıt Herhangi bir kap veya konteyner veya tankın. Uygun kimyasallarla ve Finish. Softwood). İkmal salonu. Fire Protection. Fabrikada yangınla Finishing Room. Yangına dayanıklı gövde. Fire Resisting. eleğe verilen toplam hamura oranı. ağırlığındaki. Bu nedenle “Fire-Resisting” ifadesi yaratma. paketleme gibi işlemler bütünü. First Pass Retention. çeşitli işlemler yapma. İşlem değişikliği. fişek sarımında kullanılan. Yangın söndürme cihazı. Düşük gramajlı ve varılan değişiklikler. Külhan. Fire Tubes. Finishing Broke. Bir yapılması sırasında faaliyetleri izleyen ve yangın inç uzunluk 1000 puandır. sayma. köpük veya su bulunan yangın söndürme kalan hamurun. Fireproof). ve aralarda bırakılan güvenlik yolları. Tamamlama. İşleme. Üzerinde Fireproof Crepe. Bitim puanı. İnce elek. üretiminde kullanılan bir ağaç. İlk geçiş tutunumu. çıkmaması. yangına üzerinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan döküntü kâğıt belirli bir süre dayanacak şekilde yapılmış olması. parçaları. (1) Kâğıdın yüzeyinde kuşe inorganik elyaflar la ateşe kısmen dayanıklı hale getirilmiş kaplama. İçinde Hamurun elek üzerinden ilk kez geçişinde. Safihada kalan elyafların ve elekten süzülen parçacıkların 124 . Yangın güvenliği. Hamur içindeki boyutları çok küçük Fire Lane. First Aid. Son zımpara kâğıdı. ve tüylü bırakılan. tutkallı kâğıtlar. sarım sonrası First In First Out (FIFO). çıkan yangının söndürülmesi gibi görevleri olan Finish Variations. İşleme. Finishing Area. Matbaalarda. Köknar. inçin binde değeri üzerinden kalınlık değeri. Matbaa artığı.

Tesisat ustası: Montajcı. Flaş buharı. Püskürme. Boru bağlantı parçaları. Pul şeklinde olan. için kullanılan parça. kurutulduğu bir mekanik selüloz kurutma tekniği. Tutunum sağlayıcı. nedeniyle. Pul. Birinci kademe Flake. Karbonca zengin maddelerin oksitlenmesi görüntü. kâğıt parametreleri için tarayıcı türü ölçüm teknikleri Flash Steam/Vapor. Flanş. Bu değer hamur Flag. Fittings. Boru hatlarına boruları birbirine bağlamak Fitter. Yeşil ve dalgalı çıkararak şiddetlenmesine karşı direnç. için gerekli. Sabitleyici.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ miktarlarını görmek açısından önemlidir. Bobine ek yerini belirten işaret %90 arasındadır. Ateşe dayanıklı değildir. Aleve dayanıklı. Beş neden. Canlı buhar kaçaklarıyla işlemede. Flaş kurutma. 125 . Balıkgözü. Yanmanın alev Fish Paper. Fışkırma. koymak. Daha sonra. (1) Hurda kâğıt oluşan ikincil buhar. Kuşe kaplamanın pul pul olup (Bakınız. ikinci eski bir yöntem. İlk aşamada Flaked Dryer. Alev almaz kâğıt. biyolojik oksijen ihtiyacı. Kâğıt bobininde. Fixture. Bu değer %50 ile parçası. Presbant kâğıdı. Şlaym veya başka kimyasallar Flame Proof. Blöf tankı. Belirli ölçüde yanmaz kâğıt. Mali defter kapak kâğıdı. Selüloz üretiminde. Flame Resistance. Flaking. kapalı su döngüleri yaratıldığında. Balık sarma kâğıdı. Reçinelerde pul şeklindeki oksijen ihtiyacı. işlenmesiyle elde edilen ve yandığında alev çıkarmayan Fish Wrapper. (1) Bayrak. Kâğıt etkisiyle oluşan. Manuscript Cover). First Stage Biochemical Oxygen Demand. su içinde karıştırılmamalıdır. Five Why’s. Kondensat tanklarında yaygındır. Düz. Katlanmamış. basınç düşümü sonucu kondensatın ani buharlaşmasıyla Fixing Agents. Koku ve nemi kâğıt. Aydınlatma armatürü. rengi ve parlaklığı nedeniyle. maddeler. fakat yangını körüklemez. Fixative. Flange. Alevlenme direnci. yapılma safihadır. Buhar sistemlerinde. Flanş bağlantılı. Bir sorun karşısında beş kez arka Flash Drying. balık derisi desenine Flame Resistant Paper. blöf nişastanın bağlanmasına yarayan maddeler. Pullanma. yok edilmesini sağlayan maddelere sabitleme maddeleri blöf sırasında çıkan buharın tehlike yaratmaması için denir. kâğıdın kopuk olduğu kasasına verilen hamurun kesafeti ve elek altı suyunun yere konulan ve kopuğun varlığını ve yerini belirten kâğıt (beyaz su) kesafeti ile de hesaplanabilir. Atık su sistemlerinde özel sabitleyerek yapılan ölçme tekniği. Askıdaki kâğıdı alttan üfleyerek kurutan karbonca zengin maddeler oksitlenirler. (2) Bayrak atmak. Sabitleme maddeleri. Bunların kâğıda bağlanarak Flash Tank. Flange Mounting. kalitesini ölçen QCS sistemlerinde. kısa süreli patlama benzeri olay. zararlı maddeler giderek artar. Diğer işlemi. Fiscal Manuscript Cover. kâğıt üzerinde görülebilen yuvarlak lekeler. Kraft kâğıdının benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Kütle boyaması yapılan olarak yapılan karıştırıcılarda çok hızlı yapılan karıştırma kâğıtlarda renk ölçümleri bu yolla yapılmaktadır. Elyafa boya veya Flashing. dökülmesi. Damlacık şeklindeki selüloz arkaya neden sorusunu sorarak kök nedene inen sorgulama parçacıklarının bir hava fanı önünden dökülerek tekniği. Buradaki “Flaked” yufka anlamında elde kademede azotça zengin maddeler oksitlenirler. (2) Boyanın elyafa bağlanması için kullanılan kullanılan tank. Flaş karıştırma. tankı içinde meydana gelen ve basınçtan kurtulmanın Fixed Point Measurement. Flat. Sabit nokta ölçümü. geçirmeyen mumlu kâğıt. Flaş tankı. Balık kâğıdı. Fish Eyes. ölçü kafasını Flash Mixing.

Dökme ambalaj kâğıdı. kırılgan olmadığı için kullanılan bir karton türü. Flat Bundle. Döner bir vals Flat Plate Orifice Testing. Düz paketleme. mürekkebi kâğıda aktaran baskı yöntemi. Ebat halinde Flexible Fiber. Esnek elyaf. Bükülme dayanımı. Keten bitkisinin saplarından mukavvanın düz olarak yatırılıp. Bu test cilt kartonlarında hamur eleyen elek. (Bakınız. Dosya kâğıdı. orta kısma yapılan baskıya karşı paketler haline getirilmiş kâğıt topu. Döküm malzemelerde görülen paketlenmesi. Kolej yedeği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flat Boxes. diğeri uygulama valsi olarak. Elek altında bulunan. Flat Crush Resistance. Oluklu mukavvanın düzleştirme. düzgün ve mukavvalarda baskı için kullanılan bir mürekkep desensiz yüzeyli işlenmiş kâğıt. Çıkışına levha halinde ince delikli iki ucundan destekli ve orta kısma ağırlık uygulanarak elek konulmuş ve içindeki diyaframlarla darbeler yaratarak yapılan dayanım testi. Flex Resistance. Keten kartonu. T825). Flat Drayer. Kılcal çatlak. Bu tür odunsu bir yıllık bitkilerin Crush of Corrugated Board). Vakum üzerine sarılmış esnek kauçukla veya polimer plakalarla pompalarında kapasite belirleme amacıyla kullanılan test yapılan rölyef baskı türü. belirlemeye yarayan. Bükülme sertliği. edilmesiyle elde edilen esnek elyaflar. Ebat gazete kâğıdı. Ebat kesim kâğıt. Zımpara taban kâğıdı. Ebat kesilmiş gazete kâğıdı. Flat Drinking Cup Stock. (Tappi T566). test sonucu laboratuvarda elde edilen Flats. iki valsten biri mürekkeple temas ederken. Konveyör kurutucu. Bardak kâğıdı. Flekso baskı mürekkebi. Oluklu Flat Finish. kesilmiş kâğıtlar. Sade yüzeyli. Top kâğıt. Ebat kâğıtların top olarak Flaw. Bükülme sertliği. Flexographic Printing. Zımpara yapraklardan oluşan kâğıt tomarı. Kâğıtlardaki kaba/dişli görünümü akik. birbirine temas eden Flat News. Düzlük. Esnek kapak kartonu. Flexural Resistance. üzerine basınç elde edilen selülozdan üretilen kaba kartonlar. Düz elek. Bobin halinde olmayan ebat Oluklu mukavvalarda kullanılan bir baskı yöntemi. 126 . Düz ezilme direnci. Tipo baskı. Kaplanmış kâğıtları salmastra gibi işlerde kullanılan elyaflar. vakumla Flat Writings. Eski adı anilin baskı olan. kurutmak için kullanılan bir yöntem. Flekso baskı. Top halinde satılan Flint Backing Paper. Flatness. düzeneği. Paket kâğıt. Kitap kapaklarında. Paketlenmiş su emişini sağlayan kasalar. Fleksografi. üzeri çakmaktaşı tozuyla kaplanarak kullanılan kâğıt. Flexography. Elyafların vulkanize satılan bardak kâğıtları. Rigidity) Flat Wrappers. Flat Rolls. çatlaklar. Blok kâğıtlar. Flattening (of Paper Surface. metal esneme mukavemeti. Esneme dayanımı. Flexural Stifness. koyma direnci. (Bakınız. Bir ucu destekli diğer Flat Ream. Vakum kasaları. Flat Crush Test. Flexographic Ink. Tek duvarlı oluklu Flax Board. Ebat kesilerek 500 lü ucu boşta olan kartonda. Genellikle conta. mukavemet değeri. Flekso baskı. Düz ezilme testi. Flat Paper. Keten. yapılmaktadır. Flat Suction Boxes. Kolej yedekleri. Kese kâğıdı. Flat Flax. Yüzey Flexural Rigidity. Ezik kâğıt bobinleri. Kendir. Düzgünlük. Flat Boxes). Bir kartonda her Flat Screen. Düz orifis plaka testi. uygulanmasıyla yapılan dayanım testi. Parlak olmayan. selülozu. (Eş anlamlı. yapımında. Flexural Flat Wallet. Kutuların dayanımını önceden veya cam küresel bir parçayla perdahlama. dosya kâğıdı. (Tappi T808 veya Flexible Cover. Fleksografik baskı. Mühreleme.

Çiçekçi parşömeni. Flocculant. Headbox). Kırçıllı doku yaratmakta kullanılan elyaf. Yıkama fıskiyesi. Flotasyonlu mürekkep gidermede kullanılan ana ekipman. Flotasyon hücresi. Flip Flop Box. Krapon Flitting. (2) Hamur kasası. Yumak pelürü. Debi. Float. Flok. Sıvı içinde oluşan topaklaşma. Flocculation. ürünün içine yumak yapılarak konulan ve Flow Coefficient (Cv). camsı düzenler. Keçeyi düşük basınçta Flint Glazing. Florist Parchement Paper. Mühreleme. Akış katsayısı. (1) Kırçıl. Elyaf tozu. Çiçekçi pelürü. Matris kâğıdı. Akım şeması. Perdahlı kaplama kâğıdı. Zemin örtü kâğıdı. kasası. Zımparalama. hazırlanmış kutular. Florist Crepe Paper. Su yüzeyinde durma/tutma. Çiçek ambalajlamada sakız kutularındaki gibi. bulunan askıdaki parçacıkların. Döşeme kâğıdı. Flow Chart. sağlayan polimer türü maddeler. 16˚ C tüylenmeyen türde pelür kâğıdı. yüksek debide ıslatan fıskiye. Yüzer kurutma silindiri. Float Steam Trap. Şamandıralı Flotation Cell. Kartondan. Şamandıralı kondenstop. (Bakınız. Taşmalı (nip) kaplama. Yüzer vals. topaklaşmasını havbe içinde kurutma veya Kuşeleme yapan sistem. buhar kapanı. sigara veya Florist Boxboard. Faaliyet Flocking Tissue. Floor Storage. yüzdürme yoluyla uzaklaştırılması. Avara silindir. önce kullanılır. Birim olarak (GPM) kalıp. Flotasyon ünitesi. kapak kısmı oynak olarak kullanılan dupleks karton. Şamandıra. PSI basınç düşümü yaratan suyu ifade eden katsayıdır. Float Type Level Controlled Headbox. Palet üzerinde fabrika Flints. Flint Paper. Kümeleştirici. Akış faktörü. Flooding Shower. Stereotipide döküm için kullanılan kartondan yapılan dişi Katsayı olmasına rağmen birimi vardır.156. Flotasyon. bir dakikada bir galon olarak akan ve vana üzerinde bir Flong/Flong Paper. Flow Box. Keçedeki su dağılımını Kâğıt veya karton yüzeyinin perdahlanarak. Temassız olarak bir bulunan askıdaki katı parçacıkların. polimer kullanılarak bir Flow. Perdahlı kâğıtlar.Kv 127 . Kaplama Çakmaktaşı tozuyla üzeri kaplanarak elde edilen ve kutu hamurunun silindir üzerinden akıtılarak nip arasında yapılan kartonlarının üst kaplaması olarak kullanılan düzgün kaplama. Zemine depolama. (PSI) (Bakınız. Oynak kapaklı kutu. zeminine. Yüksek basınç fıskiyesinden sonra. Zımpara yapımında üzeri Flooring Felts. Ölü elyaf . Atık sularda Flour Sack Paper. Zımpara kâğıdı. İki vals arasında gevşeyerek safihanın kâğıdı. Un torbası kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flint Glazed Box Cover Paper. Kalıp kartonu. Akış. Flow Factor) Cv=1. Akış Flock. Mürekkep parçacıklarının elyaf yüzeyinden söktürülerek Floc. Floklaştırıcı. Flour. Tekstilde ürünün düzgün basamaklarını ve mantıksal tercihleri gösteren şema. emici kasadan görüntüye kavuşturulması. Florist Tissue. Perdahlama. Floating Drier. Flotation Aid. Flooded Nip Coated. araya toplanması. Flotasyonlu mürekkep giderme. Şamandıra tipi Flotation Deinking. (1) Sabit seviye kasası. Akış şeması. Çiçekçi kartonu. Flotasyon yardımcı maddeleri. Sıvı içindeki jölemsi parçacıklar. Kreplemede. Yüzdürme. Atık sularda Flotation Dryer. Yüzer kurutucu. yüzeyli camsı kâğıt. de. koridora depolama. aşındırıcı tozlarla kaplanarak kullanılan kâğıt. Floating Roll. krep raspası arkasındaki ilk kurutma silindiri. Çiçekçilerin buket yapmak için kullandığı renkli salınması. krapon kâğıtları. görünmesi için. Topaklanma. seviye kontrollü hamur kasası. (2) Topak. Çiçekçi krapon kâğıdı. Uçuşma. Kümeleşme.

Boyalarda kullanılırlar. Debi ölçümü. Uygulama sonrası. Fluffing. 128 . Floresan. sağlayıcılar. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Debi ölçer. Akış miktarı. yolla elde edilen selüloz. İçinde optik/floresan Flow Sheet. mor ışıkta parlayan boyalar. Bu tutkallamada selüloz gazını geçirerek filtreleme yapan. (2) Floresan boya kullanılmış kâğıt. Akışkanlık.Cv Fluorescent Dye. Akış mihtarı ölçümü. Flow Evener.865. Hijyenik pedlerde ondüla. Fluidized Bed. Transmitter). Krapon Fluidity. Ondülaların büyüklüğüne ve birim uzunluktaki ve çocuk bezlerinde kullanılan emici özellikte selüloz sayısına göre A. boyalar kullanılmış kâğıtlar. Vazo kâğıdı. Hamur kasasına gelen Fluorescent White. C. yanıcı parçaları yüzdürerek yakan sistem. Flumes. Akış hızı. Optik boya. yazıldığında gözle görülemeyen. Akış yayıcılar. bir saate bir metreküp olarak akan ve vana üzerinde bir bar Fluorescence. (Eş anlamlı. Florlu tutkallama. Flower Pot Covering Paper. Fluorescent Inks. kâğıdın daha beyaz ve canlı Flow Transmitter. kâğıdı. Flow Switch. Fluorochemical Sizing). (1) Toz elyaf. Dalga. Akışkanlık hamurun düzgün ve eşit akışını sağlayan mekanizma. yağ damlasının kâğıtla Flue Gas Scrubber. Akış nozulu. (Eş hamurun hızı (m/sn). % 90 ın üzerinde yumuşak odundan kimyasal sınıflandırılırlar. Flow Factor (Kv). Sıvı basıncı. Oluklu mukavvaların içindeki Fluff Pulp. Flute(s). Florokarbon yerçekiminin etkisiyle bir boru içinde akan su veya bileşikleri kullanarak yapılan. Viskozitenin tersi. Debi. E ve F dalga gibi adlarla pamuğu. Akış katsayısı. Baca gazı. (Eş anlamlı. Fluorescent Whitening Agent. tutkallama türü. Birim olarak Fluorescent Brightners. Fluorescent Dye) (m3/saat) (bar) (Bakınız. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Flow Rate. Hamur kasası içinde. Flow Velocity. Akış algılayan kontaklı anahtar. Tomruk yüzdürme kanalları. (Eş anlamlı. Fluorochemical Sizing. Akış svici. Havbe ve havalandırma kanallarda anlamlı. yayarak parlama özelliği. Akış düzenleyici. Selüloz pamuğu. (2) Tül kâğıdı. Kav. Çok beyaz kâğıt. Fluff Pulp). Floresan boya. bariyer oluştururlar. Kâğıda Flow Nozzle. Vazo sarma kâğıdı. Kav. Flow Distributors. Flow Coefficient) Kv=0. Kâğıt makinesinde kaplama. (Bakınız. Şeffaf hamuru. floresan boya. Görünmez mürekkep. haslıkları olmadığından zamanla yaşlanarak yok olurlar. hava akışı olarak ta karşılaşılmaktadır. kuleli baca sistemi. Akışkan yataklı. Fluid Head. Aldığı ışık enerjisini karanlıkta basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır. (1) Renksiz floresan boya. Kav. zincirindeki hidrojenler florla bağ yaparak. Kazanlarda. Akış faktörü. görünmesini sağlayan kimyasal bileşikler. Hav. Selüloz pamuğu. B. Nakliye kanalları. fiziksel bir Fluff. fakat mor ışıkta kendini Flow on Coating. Flowmeter). Sıvılaştırıcılar. Akış şeması. Sulu baca gazı filtresi. İncelticiler. Hamur kasasına gelen Yumuşak ve uzun elyaflardan üretilir. Hav. Kalan kısım Kraft selülozudur. Florokarbon tutkallama. Floresan kâğıt. Yağlı bir tür kâğıt. Kâğıt hamuruna katılarak. Flow kullanılan floresansa renkli. Debimetre. boya. 16˚ C de. hava gücüyle Flower Pot Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flow Control. Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Fluidizers. Kâğıt gösteren güvenlik amaçlı kullanılan mürekkepler. iç veya yüzey tutkallama. Kâğıt hamurunda parlaklığı (beyazlığı) arttırmak için Flowmeter. Su içinden baca temas açısı 90° olmaktadır. Fluorescent Paper. hamuru. Genellikle bir pompanın ve bazen Fluorocarbon Size. Fosforlu Flow Measurement. Flow Spreader. Debi kontrolü. Optik beyazlatıcı. Boya yaşken uygulanan kaplama tekniği. Hav. Akış dağıtıcılar. Yağ itici bir Flue Gas. Oluk.

Folyo kaplama kartonu. Kâğıt üretimi sırasında. 129 . Fluting. Foil Polish. (Eş anlamlı. Foam Marks) nedeniyle kâğıtta meydana gelen dalgalılık. Hamur üzerinde görülen karıştırma sonucu Foil Mounting Board. pelür kâğıtları üreten makine. (Bakınız. Fodder Pulp. kullanılan su döngüsünde ve hamurda Foil Mounting Paper. Kâğıt toplarını bir hava jetiyle aralayarak. operatörün üzerine çıkarak gidişatı izlediği seyyar güverte. Köpük. biçimi. Oluklandırılmış. Işıkta oluşan kâğıt parlaması. Foam Marks. Arıtma. Metal folyolu kâğıt. Fogra yöntemi. Ayna yansıması. Bordada teslim. Foil). (2) Baskı sırasında sıcaklık Foam Spots. Yaş kısımda Fogging. (1) Oluklanma. gıda alınmaması durumunda. ve delikler meydana getirirler. Elek altındaki çitaların arasındaki köpüğünü mekanik olarak parçalayan donanım. Sislenme. mürekkep ve mukavva kutu yapımında kullanılan kartonların arasında elyaf parçacıklarını su yüzüne taşıması ve oluşan köpüğün kullanılan ve genellikle eski oluklu kâğıtlarından üretilen ortamdan sıyırıcıyla alınması. sürmek ve sinek avlamak için üretilmiş kâğıtlar. mesafe. Foam. Köpük dengesi. ölü elyaflar. Köpük kırıcı. elde edilen ve hayvan yemi olarak kullanılan. Tahrik edilmeyen kurutma valsi. kâğıt yüzeyinde görülen lekeler. Corrugating FOB (Free on Board). Adım mesafesi kısalığı elekten su süzülmesini Foam Inhibition. kâğıtta lekeler Foil of Hydrafoil. Froth) Laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Fog. Fly Roll. Köpük uzaklaştırma. Çita adımı. Kâğıt hamurundaki köpürmeye Fluted Edge Crush. Elek ile alttaki çitanın sürtünmesi valsi. Uçucu kül. (1) Çita. proteince kusurlu olan kâğıtları ayırmak için yapılan fabrikasyon zengin madde. hava kabarcıklarının.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fluted. Seyyar güverte. Oluklu kenar ezilme testi. Foam Stability. Oluklu Flotasyon ünitelerinde. Köpük kesiciler. Köpük söndürücülerle kolaylaştırır. Selüloz fabrikası liköründen Fly Finish. Yanki makinesi. tamamlandığında olması gereken artık mukavemeti Fly Paper. Metalik meydana gelen köpürmeyi önleyen sıvılar. Folyo kaplama kâğıdı. Likör tankı üzerinde likör Foil Pitch. Elek bölümünde. Foam Removal. Sis. 824). Arındırma. düşük gramajlı karton. Onulalı kâğıt. (Bakınız. Kimyasal olarak çözerek veya ettiği ve bu aradaki riskleri kendisinin üstlendiği teslimat eriterek temizleme. (Hydrofoil’in kısaltması). (2) Folyo. elek altına yerleştirilen su alma elemanları. hamura giren hava kabarcıkları. Uçar vals. Fluting kâğıt. Kitap sonlarındaki boş sayfa. Boş sayfa. Media) Satıcının malı müşterinin belirlediği limanda ona teslim Fluxing. Fluting. Asma köprü. Flying Bridge. Temizlik kâğıtları ve fıskiyelerle yoğunluğu artan sis oluşumu. Köpürmenin laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Foil Paper. ve toz kirlilikler köpük tarafından toplanarak. Köpük izleri. sonucu meydana gelen aşınma açısı. Oluklu. Köpük söndürücüler. Köpük söndürme. Bir tarafına yapışkan madde (Residual Strength) ölçme yöntemi. (Tappi T bağlı olarak. Fluting Media. Çita açısı. mürekkep parçacıkları ambalajlamasında çokça kullanılan kâğıt türleri. karton türleri. köpüğün yok edilmesi. Kâğıtta ofset işlemleri Flyleaf. Flying Dutchman. Köpük alma. Yemlik selüloz. Foam Breaker. Sevk Foil Angle. işlemlerden biri. Gemide teslim. sıcak hamurla soğuk havanın buluşmasıyla oluşan. Hamur kasası ve elek üzerinde görülen. Sinek kâğıdı. Fly Ash. Fogra Method. Foil. Foam Agents. (Eş anlamlı.

Foodboard. (2) Esneme. çift kuşeli. Pilyaj (iz vererek) işlemiyle Folio. Bazı yapılma. (Bakınız. Doğal felaketler. aydınlatma miktarı. yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından kutu haline Forest Tree Improvement. Orman genetiği. Folding. Kutu Forest Stewardship Council (FSC) Certification. Katlanma. Folyo. Katlanma dayanımı. FSC oluşturulabilecek şekilde kesimi ve büküm izi/pilyajlaması setifikasyonu. gösterişli kartonlardır. Katlanır karton kutu. Esnek. ağaçlarının genetik yapılarını iyileştirmeye çalışan Folding Stock. Ebat kesilmiş tek bir kâğıt katlama yapılabilir. tabakası veya yaprağı. (Bakınız. Folding Endurance).02 mm2 den büyük olmayan elyaf dışı kullanılan kırılmaz kuşe karton. Folding Paper Box). kullanılan. Hava emişi pozitif Folding Bristol. Metraj. Forklift. talaşlar. Gıda paketlemesinde kullanılan Folded News. Çatal kaldıraç. kullanım sırasında katlama yerlerinden kâğıdın yırtılmaması özelliği. Katlanma sayısı. Paper). Forced Draft Fan. kırılmaz özellikli karton. Alt ve üst Foot Mounting. Cebri hava kurutucusu. Katlana bilirlik. Force Majeure. elyaflı selülozlardan yapılan. Food Shop Paper. Ormancılık. Satılmamış gazete. Şarküteri kâğıdı. Yüksek emişli taze hava fanı. Birim alan başına düşen Folding Box. kutuların yapımında kullanılan karton. (lm/ft2) Folding Boxboard. Gıda kartonu. ayak “feet” cinsinden ifade edilen uzunluk. Dosya. Orman ağaçları ıslahı. Demir veya çeliğin dövülmesi Folding Strength. kartonların genel adı. pilyaj/iz yerlerinden kolayca katlanır motorlar flanşlı olarak bağlanır. Tabaka. kanun oluşturulabilecek şekilde kesimi yapılarak katlanmış ve değişiklikleri gibi elde olmayan nedenler. kuşe kaplaması yapılarak Forestry. Zorunlu nedenler. (Bakınız. baskıya uygun. Selüloza çevre sertifikası veren kuruluş. Kontratların. kullanıcı tarafından. Delicatessen Folder. Forest Genetics. Harita gibi katlanır ürünlerde kâğıttan çalışma yapan bilim kolu. (Bakınız. Dövme. beklenen. Bu nedenle. Folding Paper Box. Yongalama sırasında ortaya çıkan kabuklar. Forged. dayanımı yüksek. uzunluğu veya Folder Stock. olması nedeniyle bu isimle anılmaktadır. afetler. parçacıklar. Foot-Candle. Sıcak havayı bir ambalajlarında olduğu gibi koku geçirmez ve istifleme fanla kapalı bir alana basarak kâğıt kurutması yapan sistem. gerektiğinde kutu haline getirilecek cezaya girmeden askıya alınmasına neden olan durumlar. Katlanır karton kutu. Kâğıt hamurunda Folding Enamel. katlanarak kullanılabileceğine bakılmaktadır. Yabancı parçacıklar. Çok katlı kutuluk karton. Orman getirilecek kutuluk karton. Sigara Forced Air Dryer. Kutu sebepler. Folding Translucents. 130 . (1) Katlama. Ayaklarından bağlantılı montaj. türünde. Orman ağaçları üzerinde Esneklik değeri. Aydınlık düzeyi. Footage. Foreign Particles. ve paslanmaya karşı direnç kazandırılması. Kitap kapağı olarak boyutları 0.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foldability. Orman artıkları. Katlanmış evrak. Esnek Bristol. Dosya imalat kartonu. Esnek enamel karton. Esnek yarı şeffaf kâğıtlar. Aydınger Fork Lift. Bobin halindeki kâğıtlarda. Fors majör. Uzun uygulamalı bilim alanı. Yaprak. karton kutu. Dövülmüş. Katlanır Bristol. Katlanmış. Esnek olan fan. Özellikle katları beyaz sülfat selülozu ve orta katı odun hamurundan elektrik motorlarında bağlantı tipini ifade eder. Folded Writings. Ağaç artıkları. Cebri çekişli fan. alanı belirten. kâğıdın kaç kez Forest Residues. Folding Carton). savaşlar. Katlamalı karton. Mücbir Folding Carton. Folding Endurance. Katlanmış broşür. Katlanır kutu. fakat bozulmadan katlanabilen kâğıtlar. Folded. Esnek karton.

Curl makinelerin ilki olan ve bulan kişinin adıyla anılan kâğıt Factor). Elyafları kısa ve cıvataları. Formasyon oluşturma. Uzun elek. Genellikle Fortified Size. ağzına en yakın olan. Kırmızı (Magenta). Foxing. Safiha oluşturma. Formasyon kasası. Eper. (Cyan). Makine temeli. makinesi. lekeler. Fractionation. Tilkileşmiş kâğıt. (CMYK). kaplayan merdane. uzunluklarına göre ayrıştırılması. Güçlendirilmiş tutkal. cihaz. Makine kaidesi. Şekil faktörü. fpm. elekli makinede üretilmiş Bristol kartonu. Bir karışımdan belirli özellikleri Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR). Kâğıt bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle ve Forming Section. Sınıflandırma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Formaldehyde. Dört renkli baskı. makbuzu. olarak kullanılan reçine tutkalı. Kâğıt Forming Analyser. Fraksinatör. uygulamalarda kullanılan formların yapıldığı kâğıt türü. Fourdrinier Bristol. Fordriniye elek. Fraksinasyon. Temel kaidesi Fractionator. Formasyon. Fordriniye Bristol kartonu. Nakliyeci nedeniyle ayrılabilen kısım. (2) Ofset baskıda kullanılan renksiz. Islatma sıvısı. Fıskiye merdanesi. Elek bölümü. Ankraj cıvataları. Safiha oluşturucu. Formasyon eleği. (Eş anlamlı. Foundation Bolts. Mavi Formation Quality. Sınıflandırıcı. Kâğıtta yaşlanmaya bağlı olan ve kızıl Forming Fabric. Formation Aids. (Ek. elemanı. Sürekli formlar gibi şirket içi makinede üretilmiş karton. Form Board. reçine üretimde hazneden alarak aktaran merdane. Temel. Fourdrinier Yankee Machine. Uzun elekli Yanki Forming Board. Fraksiyon. Uzun elekli Form Bond. (Bakınız. (1) Mürekkebi oksijeni ile oksitlenmesinden elde edilen. Tilkileşme. Fraction. Form kâğıdı. 131 . (Feet per minute). Foxing) Fortified Rosin Sizing. Eper düzgünlüğü. Formasyon düzeltici katkı maddeleri. Modern elyafında deformasyonu belirten değer. Elek. Sentetik iplerden kahverengi tilki rengini andırdığı için böyle adlandırılan üretilen dokuma formasyon eleği. Elek. Formation. Fordriniye kartonu. Selüloz Fourdrinier Machine. sıvı. Formasyon kalitesi. Fourdrinier Wire. Maket kartonu. safihanın oluştuğu elek bölümü. kâğıdın mantarlaşmasıyla oluşmaktadır. Fıskiye sıvısı. Sınıf. Fourdrinier Board. anında formasyonla ilgili bilgileri toplayıp analiz eden sonsuz elek. Fordriniye makine. Kâğıt makinesinde. Foxy. Sarı (Yellow) ve Siyah (Black) renk noktacıklarını kullanarak diğer renkleri Formazin Turbidity Unit (FTU). Formasyon analizörü. Baskıda düzgün dağılımı ile ilgili ve elyafların safiha oluşturma mürekkep almaması gereken yerlere verilen mürekkep itici kalitesini gösteren bir kavram. Form Factor. Uzun Former. Kıvrılma endeksi. yanıcı ve son derece reaktif bir ara mürekkep almaması gereken alanları fıskiye sıvısıyla madde. Elek üzerinde makinesinde safihanın oluştuğu yatay konumlu. Su bulanıklık birimi. Kâğıdın içindeki elyafların Fountain Solution. Tilkileşmiş kâğıt. Formaldehit. döner. Fortified Size). Hamurda mevcut kullanılmakta olan tutkala ek ölçüsü.9) Forming. uzun olarak ayıran elekli ekipman. Hamur kasası cetvel makinesi. eleğin altına yerleştirilmiş su alma Foxed. Metanol buharının havanın Fountain Roller. Dakikadaki feet sayısı. Modifiye reçine kâğıt makinesinin hızını söylemek için kullanılan bir İngiliz tutkalı. Four Color Printing Process. (Eş anlamlı. Elyafların Foundation. oluşturan baskı sistemi.

ölçülen değer. Sürtünmeli cila. İçinde mekanik odun selülozu geçirilmesiyle sağlanan camsı görüntüsü. valsten oluşan. Şase. üzere üretilmiş. Friction bulunması gereken ifade. orta valsin pamuk dolgulu olduğu ve üst valse kapsamında satıcının verdiği bedelsiz hizmet veya ürün. Fransız usulü katlama. (2) Su Frisket Paper. (Bakınız. Oluklu kutularda. Kar desenli Kraft kâğıdı. Sürtünmeli kalender. beklememiş Drainage). Öğütülmemiş hamur. çemberle bağlayarak yapılan ve yazışma formlarında. Hamurun serbestliği. Desenli gözenekler arasında bulunan su. (Kâğıt makinesinde) Ön taraf. 132 . (m3/dak. için kullanılan kâğıt türü. Free Water. Elekte. (Eş anlamlı. atık su. sayısı. Freeness. French Folio). belirli aralıkta serbest durumda olması. Free Rosin. (2) İstatistikte belirli aralıktaki ölçüm sayısı. Denemek amacıyla veya garanti yapıldığı. Oyun beyannamelerinde vergi ödememek adına özellikle kâğıtlarını parlatmada kullanılmaktadır. Safihanın silindirle temasının Fresh Sludge. (2) Periyodik hareketlerde birim zamandaki tam tur Free Drainage. (1) Serbest kâğıt. Henüz işlem görmemiş olmadığı durum. (Bakınız. Frequency. Eleğin ilk Frequency Converter. Hız kontrollü bölümlerinde su kendi haliyle süzülür. Fabrika içi durumda rutubet safihayı silindirlerin dışında terk eder. Efektif debi. etmeden. Daha sonra vakum motor yol vericilerinden bir tür. Kâğıt White Water). Kâğıt kalenderden esmer Gümrük vergisi uygulaması olan ürünlerde. Frekans. atmosferik şartlardaki debi. Malzemelerin üzerini örtmek geçirimi yüksek kâğıtlar. garantisi. (Bakınız. Bu Fresh Water. suyun hamurdan yer çekimi ivmesiyle süzülmesi. Sürtünme katsayısı. Makine gövdesi. Genellikle kontratlarda belirtilen ve alıcının kutunun zeminle yaptığı sürtünme kuvvetini görmek için satıcıdan beklediği garantilerden biridir. Safihada elyaflar ve büyük Frosted Kraft Paper. Serbest reçine. Ebat kesilmiş kâğıt yığınını. Örtü kâğıdı. Taze su. Taze atık su. Fransız pelürü. buhar verilen kalender türü. yüksek su geçirgenliği olan kâğıt. Tender Side). French Writing Paper. Paletli kâğıt balyası. İç tutkallamada kullanılan Friction Glazed. Fabrikadan çıkan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Frame. French Fold. (Bakınız. (1) Belirli aralıklarla ortaya Kompresör çıkışında. (Bakınız. yazısı dışta kalacak şekilde katlanması. alt yapraklar olarak kullanılmak balyalama yöntemi. Safihanın bir valse veya silindire temas atık çamuru. Serbest su. Sıklık. Friction Calender. altına French Folio. Free Draw. Free Replacement Warranty. üst yapraktan daha düşük gramajlı ince Free Chlorine. hamurunun elekte suyu süzme derecesi. bir kâğıdın. bulundurmayan. en alt ve üst valslerin soğuk sert dökümden Free of Charge. hamurundaki serbest halde bulunan fazla klor. Gövde. Salon tarafı. kullanılan su çeşitlerinden biri. Serbestlik. Serbest hamur. Kullanılmamış su. hemen bırakan. Tek yüzünde yazı olan Frame Bundle. Dökme kâğıt. Serbest çekiş. Clear Water. Üzerine farklı renklerde elyaf lekeleri vererek. Selüloz veya kâğıt kâğıt. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals arasından Free Sheet. (Bakınız. Çemberli kâğıt balyası. etkisiyle süzülmeye yardımcı olunur. iş ve üstüne düz palet koyup. Operatör tarafı. Çıkış debisi. Serbest klor. Bedelsiz değiştirme Friction Factor. Free Air Delivery (FAD). Kâğıdın sert yüzeyi olan sabunlaşmayan reçine. Vacuum Fresh Sewage. Genellikle üç Canadian Standard Freeness. Birden fazla yaprağı olan. İskelet.) çıkma. Frekans dönüştürücü. öğütücüden geçirilmemiş hamur. Glazed). kâğıt makinesinde üretilen bir Kraft kâğıdı türü. Serbest süzülüm. Kraft. Suyu Front Side. Serbest drenaj. Free Stock. Digested Sludge). Taze atık çamuru. Bedelsiz. Shopper Riegler). gümrük görünümlü ve yüzeyi parlamış olarak çıkmaktadır.

Harman tabakası. İşlevsel garantiler. Katkı maddeleri arasında Fully Bleached Pulp. 133 . Kömür torba kâğıdı. Sabunlu suyla keçeyi yıkama. Her tür yakacak. (1) Harman. Kazanlarda sağlıklı ve kontrol sisteminin eksikliği veya sistemdeki bir hata verimli yakış sağlamak için gereken yakıt hava oranı nedeniyle oluşacak risklere karşı işlevi olan güvenlik Fuel Bed. pişirmede veya kimyasal geri Fugitivity. renkler. Mantar öldürücüler. Kâğıtta miktarları. Keçe büzülmesi/çekmesi. istenilen özellikleri ve talepleri sağlamak için kullanılan Furnish Layer. Mantar. Functional Maintenance. İşlevsel kaplama. Vals Frozen-In Strain/Stress. Karışmadan kalmış ayni kimyasallar. Sıvıları bir kaptan diğer sonrasında. İşlev. tutkallama yöntemi. Yakmada. İşlevsel güvenlik. Laboratuvar hunisi. bulunmaktadır. Kâğıtta kuruma sırasında oluşan iç gerilim. Boyalar. Kasap kâğıdı. İşlevsel yerleşim. Karbon kâğıtları ve ısıl Furnish Srinkage. gibi. İşlevsel kaplama tabakası. Fungicides. Fırın. Hamurun köpüklenmesiyle alırlar. Yakıt. Tekstil ürünlerinden yapılma elek ve keçe gibi giydirme elemanları. bağlayıcılar. Kalender ve yaş iz preslerindeki vals kaplamaları. Fruit Bag Paper. Gıda uygunluğu garanti eden şartlar. enden ve boydan çekmesi. elemanları. kâğıt makinesinin çalışma öncesi sesli uyarı Fuels. Özellikle selüloz Function. oluşan ve kâğıda geçen lekeler. Solan renkler. Keçenin kâğıtlarda uygulanan özel kaplamalar. boyalar ve çeşitli kimyasallar edilebilir en yüksek ağartma değerine sahip selüloz. Kuruma kaplamalarında kâğıda özellik kazandıran yüzey kaplaması gerilimi. nem geçirmez yağlı kâğıt türleri. tutkallamanın etkisinin hızla kaybolduğu kaba boşaltırken kullanılan huni. Functional Coat. Köpük. türü. gibi. Üretim Funnel. Functional Safety. Selüloz fabrikalarındaki soda kazanlarının tabanında birken ve Functional Layout. Makine bütesindeki karışım. İs. İşlevsel kimyasallar. Furnish Composition. Foam) baskı kalitesini iyileştirmeyi amaçlarlar ve kuşe adını Froth Spots. Yakıt hava oranı. (Bakınız. Boyandığında çabuk solan Fungi. Full Body Harness. Köpük lekeleri. kazanmada kullanılan fırınlar. Kömür yatağı. Fume. Furnace. Donanım. Elde pigmentler. Tam ağartılmış selüloz. (Eş anlamlı. Functional Layer. Kalıcı olmayan tutkallama. sıralamasına göre yerleştirme. Ekipmanları faaliyet metal çürümesine yol açan kimyasal kalıntı katmanı. vermesi veya keçe kopmasında sürünme hızına düşmesi Fuel Sack Paper. parlaklık sağlama ve özel izler yaratma amacıyla yapılırlar. Furnish. dolgu maddeleri. Kömür yığını. Kâğıt makinesi Fuel Air Ratio. nişastalar. Pompa bakımı gibi rutin yapılan bakımlar. Geçicilik. Şarküteri kâğıdı. Tam pişmiş selüloz. Fugitive Colors. (2) Giydirme Fully Cooked Pulp. Paraşüt tipi güvenlik kemeri. Taşlaşmış cevher/cüruf. Meyve sarma kâğıdı. Fruit Wraps. sarmada kullanılan. Huni. Bunun dışındakiler. Kese kâğıdı. Process Chemicals). önlemi. beyazlatıcılar tür elyaflardan oluşan tabaka. Duman parçacıklarının birikimi. Frozen Smelt. Fonksiyon. Kalıcı olmamam durumu. Harman bileşimi. Functional Guarantees. Donma gerilimi. Hamuru oluşturan elyafların ve katkı Fulling.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Froth. harmanı içindeki farklı selülozların ağırlıkça yüzdesel Functional Chemicals. maddelerinin karışımı. Fugitive Sizing. İşlevsel bakım. Örnek. Amaca Frozen Foods Paper.

Mobilya ambalaj kâğıdı. İmitasyon mobilya sarma kâğıdı. ışıkta kâğıt yüzeyine yatay bakıldığında görülebilen saçaksı selüloz iplikçikleri. Elektrikte sigorta. Bunların kopmuş olanlarına “Lint” denilmektedir. kibrit yapımında kullanılan ağır gramajlı karton. Fuse. Sigorta. Fuse Paper. Kâğıt yüzeyinden yetersiz öğütme veya iç tutkal sorunları nedeniyle uç veren. Ahşap zımpara kâğıdı. Tüy. Kibrit kâğıdı. Nakliye sırasında mobilyaları sarmak için battaniye yerine kullanılan yüksek gramajlı bir sargı kâğıdı. Benzerleri keskin olmayan bıçakla kesim yapıldığında kâğıt kenarlarında görülmektedir. Fünye kâğıdı. Yanıcı maddeler emdirilerek. Furniture Polishing Paper. Furniture Wrapping Paper. Akma sıcaklığı. Furniture Wrapping Paper). Marangozların kullandığı kum zımparalarında kullanılan taban kâğıdı. İkinci sınıf selüloz veya dönüşümlü kâğıttan yapılma mobilya ambalaj kâğıdı. Ergime sıcaklığı. 134 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Furniture Bogus Paper. Hav. Fusion Point. Furniture Paper. Fuzz. (Bakınız.

Gazlı brülör. Conta kartonu. Knife Coating). (Bakınız. Çöp torbası kâğıdı. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilmektedir. Çift kirişli gezer köprülü vinç. Ağır yakıtlı brülörlerde ateşin çalışmalarını sağlamak için kullanılırlar. kristalsi metal görünüm. Topraklamalarında farklı Gas Heating. Bu değere atmosferik basınç da dâhildir. Raspalı Kuşeleme. birbirlerinden soyutlanarak arızalanmadan ortak Gas Igniter. Geçit. Selüloz pişirme sırasında ortaya çıkan kaplanmış gibi. Özel olarak conta yapımı için üretilmiş emici özellikte. Conta.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gangue. Galaktoz şekerinden hidroliz yoluyla Gap Former. Galley Proof Paper. Galactomannan. ile ölçülen basınç değeri. maki türü bir bitki. Galley dizgi yapıldığı kâğıt. anlamlı. Gas Phase Chlorination. ıslandığında şişen karton. Hamurun. bir kâğıt şerit üzerine yapılırdı. ve yoğuşturulamayan atık gazların pişiriciden Galvanized Steel. Gamma Celulose. Harf dizgisinin parçacıklarının aşındırıcı olarak kullanıldığı zımparaların elle yapıldığı dönemden kalma bir değimdir. Galaktomannan. Aralık. Atmosferik basınç çıkartılırsa mutlak basınç elde Gantry. Galaktoz ve mannoz Garbage Bag Paper. Galvanik paslanma. kâğıt. Galvanized Appearence. Elektrikle fiziksel bağlantısı kesilmiş fakat onun yerine ışık Selüloz üretiminde soda kazanından önce likör suyunu veya elektromanyetik etkileşim yoluyla birbirine buharlaştırma yöntemlerinden biri. aralarında oluşan galvanik gerilim nedeniyle akan akımın yarattığı Gasket. Gama selülozu. 135 . paslanma. Alpha Celulose). denilmektedir. Gampi. Gaz temaslı buharlaştırıcı. Galvanik olarak izole edilmiş. Galvanically Isolated. edilir. Dizgi sonrası baskıyı Garnet Paper. Gazlı çakmak. Vals ve silindirlerde uygulanan gerilimler olabileceği endişesiyle. Gaz fazlı klorlama. formasyon eleği türü. uzaklaştırılması. teknesi anlamındadır. Yangın emniyeti veya erişim Gage (Gauge) Pressure. yanan gazlı yardımcı brülör. Elyaf geri kazanmadan çıkan işe G yaramaz katı madde. Contact Corrosion) Gasket Paper. hamur elde edilen bir polimer. Garnet kâğıdı. İlkdizgi kâğıdı. Kraft türü bir selülozlarında bulunan süt şekeri. Kraft türü bir şekerlerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. Gaz kabarcıkları. Selülozun alkali Gas Phase Bleaching. Garnet (Lal taşı) kontrol etmek amacıyla kullanılan bir kâğıt. Galvanizle Gas Off. Gazlı ısıtma. İç selülozun klor gazıyla muamele edilerek ağartılması süreci. Gangways. Galvaniz görünümlü. Galvanizle kaplanmış çelik. Manometre kolaylığı sağlamak için bırakılan parsel arası yollar. Bir metalin. kâğıt. Selüloz ağartma ortamda çözünen kısmı. İlk baskı bu tekne içine yatırılan uzun Gas Bubbles. Köprü vinç. (Eş anlamlı. Gage kelimesi yaygın değildir. Galaktoz süt şekeri diye bilinir ve kasasından iki elek arasındaki boşluğa basıldığı bir glikozdan daha az tatlı bir şeker türüdür. Gaz fazlı ağartma. İkiz elek. Manometre basıncı. onun yerine Gauge Gap Coating. Ağartılmamış Gampi. Bobin veya balya istifleri aralarındaki yol veya geçitler. bağlanabilen elektriksel devreler. Bıçaklı Kuşeleme. Blade Coating. Gaz alma. Former elek. Galactose. iki devrenin ısıtma yöntemlerinden biri. Gas Burner. Galaktoz. Japonya’da yetişen. farklı başka bir metale temas etmesi sonucu. Galaktan. Elbise torbası kâğıdı. (Eş kullanılmaktadır. Yumuşak ağaçların hem Garment Bag Paper. Çözünmeyen kısmına alfa selülozu işleminin kimyasal gaz kullanılarak yapılan bir çeşidi. kesikliğe uğramaması için takviye olarak kullanılan devamlı Galvanic Corrosion. Değersiz atık. Galactan. Gas Contact Evaporation.

Nişasta ve pektin pres türü. sülfürik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen. Ölçü cihazları. hayvan deri veya çeşidine “Bıçaklı vana” denilmektedir. İş eldiveni. Jelatin teksir kalıbı Gauch Pit. Motor ve redüktörün akuple kullanılarak gaz temizleyen sistem. (2) Geyç 1/100. Genel bilgiler. Sürgülü vana. Gate Roll Size Press.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gas Scrubber. İki vals grubunun ortasına konulan bir ara valsiyle gibi yarı selülozların sulu ortamda ısıtıldıklarında safihanın her iki yüzüne tutkallama yapan bir tutkal pres. Elek altı bütesi. kâğıt yüzeyinde ve hamurunda Gauch Roll. Gelatin Plate Paper). Pıhtılaştırma. Gösterge vakum değeri. kâğıtlar. Su parçacıkları Geared Motor. Jelatin. Manometre basıncı. Gauge Pressure. “General Electric” Gatefold. kâğıt albümü gibi ürünlerde iki veya daha fazla sayıda yapılan parlaklık ölçümü ve birimi. Gauges. Jelatinleştirme. Jeneratör. Pelteleştirme. Sabit seviye kaslarının içini bölen ve Gear Reducer. birimi. Gear. Kalibrasyon sistemi. Gösterge basıncı. General Description. Hamurda kullanılan Gelatin. Bu terimin yaygın olmayan kullanım Nişastanın jelleşme sıcaklığı biçimi “Gage” dir Gelatin Paper. Teksir kalıbı kâğıdı. (Bakınız. Gelatin Duplicating Process Paper. (1) Ölçü aleti. Jelatin kaplı Hava basıncı dikkate alınmadan. Instrument). (Bakınız. Bir tarafında motor ve döndüren üreteç. Jelatin kalıp kâğıdı. paralel katlama tekniği. Jöle. Sifon valsi. Basılı broşür veya müzik tarafından geliştirilmiş. Mekanik gücü elektrik gücüne Gear Drive. Dişli kutusu. Generator. Bu teknikte ilk ve son kanat daima Geiger Counter. emici vals. Renksiz ve kokusuz. Pıhtılaşmış madde. ölçen cihaz. Elekteki safihanın suyunu emen. Jelatinleşme sıcaklığı. tutkalları hazırlanırken düşük jelleşme sıcaklığı olan GCC. Gear Box. Dişli tahrik sistemi.000 inç karşılığı uzunluk Nişastanın suda pişirilerek pelteleştirilmesi. Gaz temizleyici. kâğıdı. Gate. Nişasta bu belirleyen sistem. manometre ile okunan baskı plakasıyla. diğer tarafında dişli bulunan bir milden/şafttan meydana Genuine Vegetable Parchement. Geçiş (ara) valsli tutkal pres. bulunan döküntü bütesi. tutkallar tercih edilir. Pelte. Elek sonunda ve alt katta kâğıdı. Jelatin baskı kâğıdı. olmuş durumu. 136 . Gelatin Printing Paper. fakat halen pek kullanılmayan. Akordiyon katlama. baskıda kullanılmak üzere üretilmiş basınç. Gauge. Şiber vana. Vakum metre ile ölçülen vakum değeri. sıcaklıktan sonra tutkallaşmaya başlar. Teksir makinesi. Radyasyon yoğunluğunu içeriye doğru bir kapı gibi kapanır. kullanılmaktadır. Kâğıt veya plastik safihada kalınlık birimi olarak Gelatinization Temperarture. Measuring Gelatinization. Hız düşürücü mekanik ekipman. Gate Valve. Ground Calcium Carbonate). Gauge Vacuum. Ölçü aletleri. Dişli. GE parlaklığı. Gelatin Plate Paper. Redüktör. Gel Temperature. Dişli motor. Nişasta pişirilirken Gauging System. oluşturdukları polimerik maddeler. Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış kâğıdın. (Eş anlamlı. Hareket aktaran makine elemanı. Gelatin Dupplicator. GE Brightness. Hakiki bitkisel parşömen gelen hareket aktarma sistemi. Gayger sayacı. yüksekliği ayarlanabilen bölme parçası. Redüktör. Oluklu mukavva Gauntlet. Ölçüm standardını jelleşmenin başladığı sıcaklık derecesi. Jel. Bir film Gel. kemiklerinden elde edilen. Jelleşme sıcaklığı. tutkal olarak kullanılmış jölemsi bir madde. Sürgü. Ölçü sistemi.

Kâğıt makinesinde Glassine Paper. çok kaliteli kimyasal selülozların. Plastikleşen ligninin donarak camlaşma noktası ışık kaynağı ve ölçümü yapanın doğru sonucu alabilecek Glazed. nedeniyle “gerçek su izi” ismi verilmektedir. Kuşe maddeleri. Geometry. Glazing of Fabric Surface. Kâğıt hamuru içine katılarak özel kâğıtların maddeleri. oluşan mürekkep dalgalanması. (Eşanlamlı. Salmastra suyu. parlatmak amacıyla sürterek ovma. Globe önleyen ve salmastra yatağına verilen temiz su. Çırçır makinesinden geçirme. Tıkaçlı vana. Pürüzsüz. Gilling. matbaada oluşturulan izlerden ayırmak Glass Paper. Hediye ambalaj kâğıdı. Sentetik Gloss. Ginning. Lamine aydınger kâğıdı. şekilde konumları. Baskıda kalite bozukluğu nedeniyle parlak kâğıtlar. cilalanarak parlak hale getirilmesi. Pamuk tozu. Parlak. Gift Wrapping Paper. Parlak kitap kâğıdı. Stuffing Globe Boiler. Boiler) Glare. kullanılır. Perdahlama. Yüzey düzgünlük maddeleri. Küresel pişirici. Çırçır tozu. Yüzeyine Gin Motes. İnce aydınger kâğıdı. (ISO 8254-2 Tappi) Glass Flake. Camlaşma sıcaklığı. şeffaf kâğıtlar. Kâğıt yüzeyinin kalenderden şifonoz türüdür “Gill Box” geçirilerek. Pürüzsüz (kâğıt yüzeyi için). Glass Paper. Linter selülozu olarak seçici yansıtıcı özelliği kazandırılması. Gland Water. yöntemleriyle. derecede öğütülmesiyle elde edilen. kuşe sıvısına katılan maddeler. Bunu yapan makineler Glazing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ hayvan derisinden yapılma parşömene benzediği için bu Glassine Lined Board. Glazed Imitation Parchment. Sözlük. Parlatma kalenderi. Parlak imitasyon parşömen. Aydınger isimle anılan kâğıt. (Eş anlamlı. Perdah kalenderi. Keçe yüzeyinin parlaklaşması. gözeneksiz. Hakiki su izi. (1) Silis kumlu zımpara kâğıdı (2) Cam elyafından yapılma kâğıt. ışıkta görülebilen geçirilmiş. Parlak. sıvının milden dışarıya akmasını önleyen yağlı ip veya Gleaming. Cam elyafı kâğıdı. Süperkalenderlenmiş. Parlak. kâğıdının çeşitli katmanlarla lamine edilmiş olanı. Sıcaklık sonucu baskı keçesi yüzeyinin parlaklaşması ve Gland Seal. hatlarında kullanılan vanalar. Renk ölçümü sırasında örnek. Glazed Casings. Salmastranın yanmasını Globe Digester. Glass Transition Temperaure. Cam elyaf levha/kumaş. Süper kalenderlerden üretim sırasında safiha yaşken verilmiş. Paçavra pişirmede Box) kullanılan basınçlı küresel döner tank. Her iki yüzeyi Ghosting. Genuine Watermark. Pompalarda ve karıştırıcılarda geçirgenlik özelliğini kaybetmesi. (İlgili. Parlak kâğıt. Gölgelenme. Glop vana. Pul cam. kömürden yapılma sızdırmazlık elemanı. (ISO ürün. Göreceli diziliş. yüksek ve güvenlik amaçlı kullanılan özel şekiller veya yazılar. Genellikle buhar Gloss). Cilalı. Işıkta parlayan. Kâğıt yüzeyini Glazed Paper. Glass Fiber Felt. Yüksek oranda ışığı tutkallarla bağlanarak levha/kumaş haline getirilmiş elyaf yansıtan. Parçalanmış belirli ebada getirilmiş Gloss Agents. 137 . Glazed Coated Book Paper. arttırmak için. Glossary. Parlaklık cam film. Salmastra. Lakeli. Yüzeyin parlak görünüşünü yapıldığı dayanım arttırıcı madde. Kuşe kâğıda parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlamak için bir kâğıt. İki yüzü kuşeli kâğıtlar. Küresel pişirme kazanı. Glassine. yağ geçirimsiz Gloss Calender. Kraft (Bakınız. Parlatma. Taraktan geçirme. 8254-1 DIN). True Watermark) Gofraj veya baskı kâğıdı türlerinden biridir. Kuşe kaplamada kalitenin bir ölçütüdür. Perdahlı. Globe Valve.

Kaplama kâğıt. Yağlı kâğıt. Glue Lap. Sarılmış Grab Sample. Yapıştırma. Doğal Kraft kâğıtlarda sıklıkla görülen ve bu nedenle karboksilik asit. Ağaç ve diğer bitkilerde görülen arasına. Kıskaçlı kaldıraç. maddesi olarak zamkın kullanıldığı kâğıtlar. Gold Rotogravure Paper. Pulperlerin uygulanan tutkal. Go Devil. bir valsi çok sıcak. Parlaklık ölçümü. Kıskaç. kullanım yeri veya tutkallama Glycerine Paper. Mine çiçeğine ışıktan. Hedef. Altınımsı kahverengi. Kullanıcıda zayiatı arttırmamak ve dönüşümde sorun Grab Truck. Gmelina. nem alması istenmeyen ürünleri sarmak için üretilen kâğıtlar. (Kâğıt üretiminde tutkal kelimesi kahverengi renk. imitasyon Kraftlarda taklit edilmeye çalışılan sarıya çalan Glue. Goggles. olmaması için yapıştırma işlemi kâğıt bantla yapılmaktadır. kâğıt hamurundan alınan ölçülü örnek. kâğıdı. veya tik ağacına yakın bir bitki. Yapısı glikoza benzeyen rengi. Gloss Mottle. Ek yeri. hamur harmanı. Lekeli parlaklık. Altın renkli kullanılan türler ise zamk (Glue) olarak geçmektedir. Altın yaldızlı yazı kâğıdı. Grade. Basit yapıştırma amaçlı Gold Paper. Altın yaldızlı kâğıt. kısmı. kullanılan dolgu malzemesi. Altın yaldızlı davetiye kâğıdı. Kâğıt yüzeyinde kalitesizliği anlatmak için kullanılmaktadır. Glikoz ve mannozdan Gold Announcements. diğer valsi lastik kaplama Glycosidic Bond. Açısal ışık ölçümü. Kuşe Glue Lap Adhesive. Bobin ataşmanlı forklift. Gluebility. (2) Matbaacılıkta ayni türde üretilmiş kullanılan kâğıt. Zamk. imitasyon varak olarak kullanılan ince Glue Coated Paper. Altın renkli rotogravür kâğıdı. Glikozidik bağ. Tür. Karbonhidrat olan kalender. kullanılan alet. Bir yüzeyden sürüldüğü yer. renk. Yapıştırma makinesi. Kâğıdın üst üste bindiği ek yeri. Glukomannan. kutuların yapıştırılmasında kullanılan ve çizgisel olarak Grabber. Yüzey parlaklık ölçüm cihazı. Glukronik asit. üzerinde bulunan ve pulper içinden çöpü kavrayıp almada Glue Machine. Genellikle Goal. Kraft rengi. kâğıt bantla yapıştırılan uç test için. Golden Brown. Bindirme yeri. birbirine göre değişik özelliklerde emdirilmiş. 138 . Glukan. Elyaflarından selüloz üretiminde yararlanılan sert bir ağaç türü. Kuşe kâğıtlarda. Gloss Measurement. Altın levhalarının Glucose. polimerleşmiş. Laboratuvarda bir bobinin açılmaması için. Zamk kaplama kâğıt. Yapıştırma yeri. Kavrayıcı. olması nedeniyle. Gluing. Varakçı kâğıdı. Kâğıda vuran Gmelina (Gmelina Arborea). Kâğıdın üzerinde ağırlık yaparak onu Glucan. Glucomannan. ışıkta kâğıdın yönü değiştirilerek görülebilir. Goldbeaters Tissue. (1) Kâğıtta gramaj. altı karbonlu monosakkarid. polisakkarid. Zamkın Goniophotometry. Gliserin farklılıkları yaratarak. Emniyet gözlüğü. Yapıştırıcı sürme. Bobin sonu yapıştırma ucu. Kılavuz. Glikozun hidroliziyle elde edilen bir yöne doğru yönlendiren karton kılavuz. Yapıştırıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kullanılan. yansıyan ışığın açısal dağılımını ölçme tekniği. (Alman botanikçisi Gloss Metter. Glikoz. Amaç. Örnek hamur. varak yapmak için konulan ince kâğıt. Ekleme yapıştırıcısı. Glue On Roll Edge. Hamur örneği. yansıyan ışınların ölçümü. Varaklı kâğıt. İş gözlüğü. Oluklu mukavva kâğıtlarda kullanılmaktadır. maddeler için kullanılmaktadır. oluşan odun kökenli yarı selüloz. Gmelin'in adından alınma). Gliserinli kâğıt. Açık pas Glucuronic Acid. hamur içine veya safiha yüzeyine sürülen nişasta türü Gold Mailing Paper. yüzeyin Metalik bronz rengiyle boyanmış veya kaplanmış baskı tutkal emebilme özelliği. Zamk emme özelliği. molekülünü başka bir gruba bağlayan bağ grubu.

Taş vals. Granitli. Aşılama.14 cm diğerinin eni 100 cm olur. Üzerine serbest halde akan Grain Long. Grate. gren yönünde olması. kartonlar. Karbon kâğıdı. Gravity Flow. Kirletici kaynaktan çekimi cazibesiyle oluşan akış. Gren yönü kısa kenar. Long Grain). Gramaj. Kenar görünüş moleküllerini bağlama yöntemi. Genellikle elyafların diziliş yönü. amacıyla müşteriye gönderilen kâğıt paketleri gren yönleri Graphics Package. Gravity Deckers. 139 . Bir kâğıtta uzun hamurun suyunu süzen eğimli elek. Grafting). Grafting. Baskı yapılmak kontrol paneli. Gren yönü uzun kenar. Atık arıtmalarda kullanılan Grainless Plate. Tür değişimi. Kâğıtta makinenin üretim Grammage. Pastel renklerde veya açık olan yön. Yüzeyi kimyasal döner tamburlu elek. Granit desenli bloknot kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olsalar bile ebadı.14X100 cm ebadında yaprak kesilebilir. Desenli karton. Oysa gren yönü dikkate alındığında biri Grain Garaphic Panel. Granit vals. Gren yönü. Izgara. (2) Elyafların bu yöne paralel dizilmiş olması ağırlığı. gramajı veya makine yönü (gren yönü) Grains. (Eş anlamlı. Grade Change. Aşı polimerleri. Grafik kâğıdı. Buna kâğıdın taban ağırlığı da denilmektedir. Granit desenli. Gren. (Bakınız. yollarla grensiz hale getirilmiş baskı kalıpları. Grain Short). Basis Weight). Yüzeyinde elek veya keçe tarafından Graft. Grenli kenarlar. olacaktır. Makine yönü.= 453 değişik kâğıtlar. (Bakınız. Burada bobinden 100X144. Graphite Paper. Gravity Tickener. Grain Direction) anlamlı. Sismograf kâğıtları Grained Paper. Çok renkli göz alıcı kutu. (Bakınız. Örneğin 250 cm eninde kartonlar. yapılmış kumlu veya tahıl görüntüsü olan kâğıt ve Graft Copolymer. Janjanlı kutu. Desenli kâğıt. kayıtları tutmak için üretilmiş kâğıtlar. (Eş durumu. diğer bobinden ise valsin kaplamasından çok. 7000 gren= 1 lb. Grensiz baskı kalıbı. belirtilmelidir. Gradient. salınan belirli bir hacimdeki tanecik miktarı. Kazan ızgarası. Değişim. Graining. gram. Grainy. Izgaralı yanma. (1) Gren. valsin tamamının granitten 144.14 cm ebadında. Üzerinde akış şeması olan operatör Short B0 diğeri Grain Long B0’dır. Statik elek. birinin eni 144. gibi. Aşı. Makine boyuna Granite. Parçacık büyüklüğü. Kumlu. gren yönüne bakılmaz ise eşit ebatlarda yani B0 ebadında Granule. Grate Combustion. Grain Direction. (Bakınız. Matbaada boyamayla veya preslerde kumlu veya dokuma görünümü vererek üretilmiş Graph Paper. Serbest akış. Kaydedici cihazlarda grafik karton. Belirli bir eğim/eğilim gösteren Grain Size. (1) Grenli görünüş. Farklı bir tür kâğıt üretimine Grain Short. Grafting). Grain. Teksif eleği. kenarın gren yönünde olması. Bir Granite Roll. Grained Board. Desenli görünüm verme. değişim. Preste üst vals. Bir metrekare kâğıdın gram cinsinden yönü. (2) Renk tonu olan. Yüksekten alçağa doğru yer Grain Loading. Selüloz moleküllerine sentetik polimer Grainy Edges. bobinden B0 ebadı kesilecek ise bobin ikiye dilinir ve Granite Note. Izgaralı kömür kazanı. Graininess. Bir ağırlık ölçüsü. Bir kâğıtta kısa kenarın geçilmesi. Short Grain). Granit görünüşlü kâğıtlar veya Grain Long . görülen kâğıt veya karton. Baskıda renklerde ve üzerinde küçük farklı renklerde kırçıllar özellikle dikkat edilen gren yönü önemlidir. Parçacık/tanecik yükü. Her iki yaprak yapılması söz konusudur. özelliklerinin içeriye göre daha kaba olması. Suyolu yönü. (Eş anlamlı. Parçacıklı yapıda olan. Granül.

Sera gazları. İlk Gray Board. ışınlarını tutan ve küresel ısınmaya neden olan gazlar. Yeşil likör arıtımı. Oluklu mukavva üretiminde tutkallanmış ve hareket halindeki Gray Chipboard. Tebrik kartı Greaseproofness. Greenfield Mill. kürlenmeden önceki bağlanma mukavemeti. Gri karton. Greasy. bir valsin tekneden aldığı kuşe malzemesini. Aşırı öğütülmüş ve su süzülümünü Pompaya gerek duymadan bir akışkanın yüksek bir kaybetmiş kâğıt hamuru. Gray Express. Green Paper. sodyum karbonat ve diğer Paper). Rulo Green Liquor. Yağı tamamlanmamış kâğıt. Genellikle parşömen ve ambalaj gibi düşük gramajlı şeffaf Gravure Paper. herhangi birisi. Gray Rosin Sheating Paper. Kâğıt üzerinde görülen yağ Greeting Card Stock. Gravür kâğıdı. Yağlı. Gri karton. sert gri karton. reçineli kaplama kâğıdı. yapılmış. Oyma baskı kalıbı ile Green. Green Wood. Yağ geçirmez kâğıt. Yağ lekesi. Grease. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş parşömen kâğıdı. Red. Atmosferdeki güneş veya onun hurdalarından üretilen kaba ambalaj kâğıdı. Green Liquor Clarification. Yağı emmeyecek Greeting Card Parchment. İyi kurumamış kâğıt. Hurda kâğıttan üretilen. Yeşil likörün içindeki askıda bulunan parçacıkların çökeltme Grease Lubricated. Gri. Yaş. (1) Gravür baskı. Kâğıdın daha az elyaflı formasyonu bozuk yapmak için üretilmiş. Şartlandırılması henüz Greaseproof Board. aralıkta elyaflar kesilerek kısaltılır. Gravür kuşe. emmeyecek şekilde üretilmiş karton. Mekanik selülozdan Green House Gases. Greasy). Yağ geçirmezlik. üretmek için üretilmiş Bristol karton. Greaseproof Paper. Yaş odun. Çok yüksek kesafette ve geniş aralıkta baskı kalıbı. yüksek gramajlı karton türlerinden bölgeleri (Bakınız. Düşük viskozitedeki hamuru/selülozu. Gresle yağlamalı. Yağlı kısa elyaflı selüloz/hamur. siyah likörden geriye kullanılmaktadır. Kuşeleme tekniği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gravity System. gri karton. hollenderde elyaflar kesilmeden saçaklaştırılarak elde edilir. Tebrik kartı lekeleri. kimyasalların suda çözünmüş hali. Eski gazete kâğıtlarından üretilen bağlanma mukavemeti. Gravure Printing. Kırsal bölgelerdeki kâğıt fabrikaları. (Eş anlamlı. Gravür baskıya uygun. Sargılık gazete kâğıdı. kâğıda aktaran Greasy Short Wet Stock. kalın. Yağ geçirmez kaplama. Yağ geçirmez kâğıt. Greaseproof Coating. Tebrik kartlık Bristol. Yağ geçirmez karton. Grease Resistant Paper. Gravure Coating. Selüloz fabrikalarında kimyasal olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak geri kazanma kazanında yakılan. (Bakınız. (2) Oyma üretiminde kullanılır. Yağlamada gres yoluyla temizlenmesi. noktadan daha aşağı bir yere transferini sağlayan sistem. Yeşil likör. yoğun tutkallı. yağı kullanan. Yaş bağlanma mukavemeti. Üzerinde oyuklar bulunan Bıçak aralığı açıldıkça dövme süresi uzatılır. Blue Rosin Sheating kalan sodyum sülfat. özellikte kâğıt. Bir tutkalın kurumadan veya kartonlar. 140 . Hayvan derisi taklit edilerek üretilmiş ışık geçirgen bir kâğıt Greaseproof Paper) türü. Yer çekimi cazibesiyle çalışan sistem. Yağlı uzun elyaf Gravure. Eski gazete hurdalarından ürünün tutkalının yaşken bağlantıyı bırakmaması beklenir. kâğıtların yapımında kullanılır. Yağlı leke. düşük kaliteli baskı tekniği. Yaş kâğıt. Tebrik kartlık parşömen. Tebrik kartlık karton. Düşük kesafette ve çok dar düzgün yüzeyli bir kâğıt. Grease Spots. Gravür baskı. yapılan baskı tekniği. Greeting Card Bristol. Genellikle dayanıklı doküman kâğıtları mürekkeple yapılan. Greasy Long Wet Stock. Green Bond Strength.

(2) Odun öğütücüde Guarantees. Kuyu suyu. 325 meş elekte kalan iri tanelerin kullanılan. Vals taşlama. Bir grup ekipmanın. Yivli rejister valsi. 3. Hamur kasası çıkışında elek altında su sıyırıcı olarak çalışan Guarantee Run. Brüt ağırlık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Greyboard. mekanik odun hamuru bulundurmayan kâğıt veya karton Grid Method. Grinding of Rolls. Guarantee Period. Brüt Kalorifik değer. akıcı ve üretilmiş taban kâğıdı. Selüloz elyafı boylarını ve türleri için kullanılmaktadır. Zımpara yapmak için Grout. Korkuluk. Bir Grooved Roll. İmalatçı tarafından valsler. hamur ağaç kütüklerinin bütün olarak girdiği ve talaş halinde yazı kâğıtları. Regüle valsi. Mekanik ve performans garantileri. Garanti dönemi. 141 . kareli cam yüzey üzerinde yapılan ölçüm sistemi. Mekanik odun selülozu. işlemi sırasında kılavuzluk yapan kenarı. montaj betonu. Groundwood Papers. kabalığını ölçmek için bir kestirim makinesi ile milimetrik Groundwood Mill. Mekanik olmayan. için kullanılan bir matbaa makinesi. Group Start. Mekanik odun selülozu fabrikası. Değirmen. Karton. (1) İri taneli kum. Harç. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan. Gri karton. Guard Board. çıktığı bir makine. Taşlama tezgâhı. Zımpara kâğıdı. toplam kütleye oranıyla ifade edilir. değirmeni. Yönlendirme valsi. Garanti çalışması. Guillotine. Kâğıt makinesinde kaçmaları karbonat. Gazete kâğıdından üretilen karton Groundwood Free. doğal bir zamk türü. Odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Ground Cacium Carbonate (GCC). Mekanik odun Grinder. Yivli vals. ürünün garantisi için imalatçının verdiği süre. (3) Brüt. tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen ve kâğıtta Gross Heating Value. Giyotinde kesilmiş kâğıtlar için kullanılan iş tanımı. Öğütücü. Paketleme ve ambalaj Guide Roll. Odun öğütücü. Gross. baskıda veya kesim kartonlar. Guar bitkisi (bir bakla türü) ve hizmetler toplamı. Çabuk donan. Muhafaza. hamur kâğıtlar. Odun değirmeni taşları. keçelerde kaçmaları önleyen kontrollü valsler. çok güçlü ekipman Ankraj saplamalarını sabitlemede Grit. Kâğıtta dolgu ve kaplama görmek için kılavuzluk olarak kullanılan kâğıt. Beton. Groundwood Printing Papers. (2) On iki düzine. Gruplar. Gross Paper. Bir ülkede belirli bir dönemde brüt olarak üretilen tüm ürün Guar Gum. Kâğıt makinesinde kurutma grupları. 150-250 gram/m arasındaki Guide Edge. Yakıtlarda yapıştırmada veya kuru dayanım arttırıcı olarak kullanılan laboratuvarda kalorimetreyle ölçülen Kalorifik değer. 3. Garanti süresi. Grinding Paper. Grinder Stones. Garantiler. Korkuluk plakası. Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Giyotin kesimi. Öğütülmüş kalsiyum Guide Sheet. Sifon valsi kenarlarında Gross Domestic Product (GDP). kullanılan hamur sıçramalarını önleyen plakalar. Teksir kâğıdı. Grup çalıştırması. Guar zamkı. Groundwood Pulp (GW). Kâğıt toplarının kenarlarını kesmek Ground Water. Gayri safi milli hâsıla. Grooved Roll) üretim çalışması. (12X12= 144 adet). Öğütülmüş kireç taşı. Gross Weight. değirmen taşlarından kopan parçacıklar. Elek ve malzemeleri dahil ağırlık. (Bakınız. Giyotin. garanti edilen makine değerlerini doğrulamak için yapılan Grooved Table Roll. Guard. Izgara yöntemi. Kılavuz kâğıt. Grinding Machine. Kılavuz kenar. Harmanında veya mukavva. Değirmen taşları. 2 maddesi olarak kullanılmaktadır. Kâğıdın. (1) Büyük. büzüşmeyen. Kanallı vals. ardışık olarak devreye girmesi için verilen çalış komutu. Vals taşlama tezgâhı. Guillotine Cut. Groups.

Gumming Paper. Gun. Giyotin kesim tozu. Yapışkan kâğıt. Gummed Sealing Tape. Gummed (Paper) Tape. Gum Rosin. Alçı levha. Gun Wadding. Gummed Water Resistant Tape. Yapışkan marangoz bandı. Gummed Corrugators Tape. Alçı levha. Kutu zarf. Kovan kâğıdı. Yapışkan su geçirmez bant. Giyotinde kesim Gypsum Board. Tutkal sürülmüş kaplamayı suntaya sabitlemek için. Gusset Enveleope. Açık tohumlu bitkiler. Fişek kartonu. Gummed Veneer Tape. işkence yerine kullanılan bantlar. Gypsum Sheating. Yapıştırıcı. Gummed Cloth Tapes. Zamklama. Tutkal reçinesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Guillotine Dust. Kalsiyum sülfat. Yapışkan Kraft bant. Gypsum (CaSO4. Yapışkan destek. Gum. Gummed Flat Paper. Ağır gramajlı köşebent ve contalık kraft kartonu. Gurley Stiffness. Gummed Stay. 142 . Gymnosperms. Yüzeyleri kartonla kaplı alçı sırasında ortaya çıkan kâğıt tozu. Kâğıda zamk sürme. yapışkan koruyucu parça. Torba şeklinde de olabilen cepli zarf türleri. Etiket kâğıdı. (Bakınız. Gurley mukavemeti. Gurley geçirgenliği. 2H2O). Kâğıtta mukavemeti ölçmek için kullanılan bir yöntem. Alçı. Yapışkan etiket kâğıdı. Gummed Reinforced Paper Tape). Arkasına zamk sürülerek. Koli bandı. Gypsum Lath. Yapışkan bant. Alçı levha. Köşebent kartonu. Yapışkan bant. Gummed Reinforced Paper Tape. Gummed Paper. etiketleme yapmak amacıyla üretilmiş kâğıtlar. levha. Koli köşelerine konulan. (Tappi T 536). Gumming. Zamk. Brülör lansı. Kâğıtta hava geçirgenliğini ölçmek için kullanılan bir yöntem. Gurley Porosity. Yapışkan bez bant. Gummed Sisal Tape. Gusset Stock. Koli bantlamada kullanılan dayanıklı yapışkan bant.

Serbest elyafların yüzdüğü bir hamurun suyunun süzülmesi Ham Jackets. Elde boyanmış. (2) El Halftone Blotting Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hammer Mill. Right Hand Machine). ve rölyef baskı kalıbı hazırlamada kullanılan düzgün Handkerchief Paper. El eleği. Yarı metalik kâğıtlar. Yarım ton. Elleme yoluyla. yapılan işlem. Genellikle laboratuarda hamurun denenmesi için yapılan katkısız örnek safiha. klor. suretiyle elde edilen çeşitli renk tonlarındaki kopyaları. Aktarma. Elleçleme. bulunurlar. El havlusu. (Bakınız. üretiminde. Handbill Paper. Elde işlenmiş kâğıt. emiciliği ayarlanmış kâğıt. Koç darbesi. Handmade Felt. Bir yerden başka bir yere pişmiş yıkanmış paralanmış ve yarı işlenmiş paçavralar. kâğıtlar. Handmade Finish. Buhar hatlarında TAPPI tipi el eleği yaygındır. Elleme. Domuz örtüsü. yerleştirilerek üretilen kâğıtlar. Handle. Volan. Yonga üretiminde H kullanılan bir değirmen türü. Elde taşınabilen (cihazlar için). Laboratuarda örnek safiha suni parşömen kâğıdı. iyot. Operatör tarafından belirli bir mantık kullanılarak kesilmesi. baskısına uygun kâğıt. Kâğıt bileşikler. Belirli Hand Dyed. Çekiçli değirmen. Elle kontrol. Genellikle bileşikler halinde bulunurlar. (1) El yapımı görüntüsü veren keçe. El yapımı kâğıt. Periyodik tabloda flor. El eleğinde yapılma Halftone Paper. Kâğıdın keçelerin kılları veya Hand Control. Halogenated Organic Compounds. aralıklarla safihaya bakır veya aluminyum folyo Hand Held. Handling. Hair Cut. kondensat bulunması nedeniyle oluşan sesli çekiç darbesi. Kâğıt tuvalet havlusu. Handmade Paper. Yarım ton resim kâğıtlar. astatinden oluşan yüksek reaktif özellikli maddeler. Vana simidi. Pamuk selülozu veya sertliği gibi özelliklerine bakma. Hand Mold. Kitchen Towel) Hand Wheel. El ilanı kâğıdı. hollandere konulmaya hazır hale getirilmiş. Çekiçleme. sırasında yağlarının etrafa sıçramaması için üzerine örtülen Handsheet Former. Rölyef kalıp kartonu. brom. Bir resmin piksel veya noktalara Handling and Transit Waste. Halftone. Hands. Kıl kesiği. Makine çalışma yönü. El eleğinde yapılmış. yapmak için kullanılan elek. Yumuşak dokulu imkanı sağlayan kapaklı delik. Kâğıt fabrikaları atık sularında tanım. (Left Hand Machine. Halogenli organik Hand of Machine. Handsheet. Ekipmanlarda el ile kontrol Half Plate Paper. kullanılır. yüzeyli karton. Handhole. Otomatik olmayan kontrol hurdayla gelen elyaf dışı tüyler nedeniyle baskı altında tipi. Üzerinde işlem yapma. El kâğıdı. Halojenler. nokta sayısıyla ve büyüklüğüyle oynamak kayıpları. yüzeyli. Laboratuarda elle yapılan kâğıt. Yarı emici kâğıt. Manual Control) Half Fine Metalic Papers. Yarım ton baskı kâğıdı. Yüzeyin işlenmesiyle. Çeşitli tipleri olmakla birlikte Hammering. kâğıdın yumuşaklığı Halfstuff. El girme deliği. 143 . Halogens. Kâğıt makinesinde çalışanlar. Elyapımı baskıda mürekkebin dağılmamasının sağlandığı emici görüntüsü verilmiş kâğıt. (Eş anlamlı. Domuzun fırında pişirilmesi yoluyla elde edilen safiha. Buhar hattını darbelerden korumak için kondenstop Hand Towel. Yarı işlenmiş paçavra. aktarma. Mendil kağıdı. El tipi. Tuşe. Bünyelerinde halogen atomları bulunduran makinesinin sağa veya sola doğru akış yönünü belirten organik polimerler. Aktarma ve nakliye ayrılarak. Düzgün yapımı karton.

Odun dışı bitkilerden elde levha. Hard Cook. Gerçek Hard Gate. Sertlik aralığı. hamuruna aşırı utkal konmuş kâğıtların genel Hardboard. nitritler ve boritlerden oluşur. Üzerinde baskı mürekkebi olmayan matbaa artığı. Hard Metal Coatings. Selüloz dışı maddelerin Hard Waste Cuttings. Haptic Feel. Çeliklerde HAPs (Hazardous Air Pollutants). Cebri boru vanası. Çeliklerde belirli bir tür yönelik bir tanım. Sert katlama. Hard edilir. Kraft kâğıdı. Sert kırışıklıklar. Sertlik sınıfı. esmer selülozlar üretilir. Soft Hardwood) Sert ağaçlar Hardwood Chemical Pulp. HDF (High Density Fiberboard) olarak da edilen öğütümü zor selülozlar. Hard Flocs. Hard Fiber. GG 25 gibi uzantılarla ifade edilir. serliğin ifade edildiği standart sınıflandırma sınıfı. Giyotin artığı. yeterince alınamadığı. (Bakınız. Sert kâğıt. Çiğ. Duralit. Hardware. Temas hissi. baskı olmayan 1. Hardwood Pulp. tanımı ağacın sertliğini belirtmez. Kırpıntı. Kimyasal selülozlarda. kâğıt yüzeyinde katlanma sonucu oluşan Hardness. Basılı kopya. (3) kaba bırakılmış kâğıt. Mekanik öğütme yoluyla ise lignini bol samanlı Cook) görünümde düşük kaliteli. selüloz Hard Paper. Sertlik. hücre duvarlarını oluşturan ligninler parçalandığı için daha kaliteli. Bir sınıflandırmadır. (Bakınız. Genellikle kraft kâğıdı. adlandırılır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hanging Paper. adı. Bol reçineli yırtılması zor kâğıt. (1) Kâğıt yüzeyinin bir cisimle kırıklıklar. Sert selüloz. kırpıntısı. Sert olan tüm karton türleri için Hard White Shaving. Sertlik derecesi. 144 . Az pişmiş selüloz. Paçavradan yapılma Hard Paper. hamur beyaz kâğıt ve karton kırpıntısı. Hanging Paper). Sert ağaç. (Bakınız. kapatan sürgülü vana. Sert ağaçların. Çiğ selüloz. daha hızlı büyürler fakat daha kısa elyafları bulunur. Donanım. Sarı huş. Kâğıtların ezilerek katlanması. türleri. Aşırı öğütme. Temizlik kâğıtlarında temas anında yumuşaklığın arandığı konfora Hardness Range. Dokunsal his. kayın gibi ağaçlar. Bunlar. Soft Fold). Su geçigenliğini Kappa sayısına sahip lignini yüksek ağartılamamış selüloz. Türbinlerde su girişini anlamda ağacın sertliğini belirtmemektedir. sertliğin ölçüldüğü alt ve üst limit aralığı. Matbaa artığı kırpıntı. Geçiş Hard Wrinkels. Diğer adı ham kâğıttır. Zor ağartılan selüloz. Geniş yapraklı ve çiçek açan ağaç Hard Fold. Sert ağaç selülozu. Üzerinde kullanılan genel isim. azaltmak için. sırasında. Paçavra selülozu. Kaplama amacıyla yüzeyi Sudaki kalsiyum ve magnezyum miktarının ölçüsü. (1) İlan kâğıdı. sertliği. adı. Hard Bleaching Pulp. Hardwood. gerekli özellikleri kazanması için. Hard Beating. Sert ağaçlar. hamur sert ağaç selülozu. selülozu. selüloz pişirme işlemi. Sert metal kaplamalar. (Raw Stock). yolla elde edilen selülozlar. MDF benzeri fakat daha dayanıklı. (Bakınız. Sert karton. için. Az pişmiş. Tehlikeli hava atıkları. daha yumuşak dokulu ve daha beyaz selülozlar elde Hard Pulp. Üretim veya dönüşüm metallerinden olan karbitler. Köprü oluşturacak topaklar. Sert ağaç türlerinden kimyasal Yumuşak türleri bulunduğu için bu tanım yapılmaktadır. Hard White Envelope Cuttings. Sert topak. doğası gereği Hard Pulp. (4) Vals kaplamasının kâğıt. Aşırı tutkallı kâğıt. sert olanları. Yüksek Hard Sized Papers. Kimyasal sert ağaç selülozu. (2) göre “Wet Wrinkels” ve “Dry Wrinkels” diye ayrılırlar. iğne yapraklı yumuşak ağaçlara göre Katlama izi görülebilir. selülozun. Hardness Grade. Yüksek ligninli selülozların genel aşırı öğütülmesi. (2) Duvar kâğıdı olarak kullanılan Selüloz pişirme miktarı/derecesi. 1. (5) Metallerin aşınmaya karşı direnci. Birinci hamur Hard Hardwood. lignini bol elyaflardan preslenerek elde edilen akşap kökenli Hard Stock. Hanging Raw Stock. Birinci hamur zarf Hard Copy. safiha kuru veya yaşken oluşmalarına çizilmeye veya yaralanmaya karşı koyma özelliği.

Crack Corrosion) bağlı silindir ömrünü kısaltan oluşumu Yaygın değildir. Basma kaybı. Basma yüksekliği. Bir süreçte belirli bir zaman Hazardous Air Pollutant. Hearth) Hard Writing Finish. Tehlikeli Heated Press Rolls. arzu edilmeyen kalite Heads. Hazardous. Eşanjör. (Kısaltma. Bu makine. toplam ısı girdisi. Birim miktar yakıttan Head Loss. Hearing Protector. Kollektör. Desteleme. Kimyasal geri kazanma sürecinde dudakları. yaptığı basınç. Laboraturada 105 °C sırasında dökülenlerin toplanması. Hamur basıncını düşürme. Hazards. arttırmak için gerekli ısı enerjisi. İş güvenliğini bozan tehlikeler. Harvesting. Odun özü. (1) Çekme. 145 . Entalpi. Başlık salgı ölçümü. Döküntü toplama. (Bakınız. Heat Exchanger. Bir cismin birim ağırlığının sıcaklığını 1°C kullanılmıştır. Taşıma. Isıtmalı pres valsleri. Siyah likör buharlaştırıcılarındaki buhar bozukluklarıdır. Heat Content. Crevice türevidir. Karbon kâğıdı. Isıyla yaşlandırma. Düşük gramajlı kâğıt üretiminde kullanılmaktadır. Kâğıt makinesi kimyasal madde. Kütük nakliyatında kütüklerin bir yerden bir yere taşınması veya Heartwood. fazı. Boru bağlantılarının yapıldığı ana boru. Hearth. Kulak tıkacı. Biçme. Isı alımı. (Avusturalya kökenli bir terim) preslerinde safihayı ön ısıtma yapmak amacıyla kullanılan Head. Hazardous Chemical). serpantini.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Özel katlama amaçlı olmayan. Header. Tehlikeli alan. ve ölü bölge. Harper kâğıt makinesi. Başlık Harper Machine. yanki yalpalama testi. yüksekliğinin azalması. fakat daha az yaygın olan adları “Flow Box soğutur veya ısıtır. Bir boru demeti Head Box. Asbest. Direct Contact Heat (Akış kasası)” veya “Breast Box (Göğüs kasası)” dır. Taban kısmı. berilyum ve civa tehlikeli hava kirleticiler olarak ilan edilmişlerdir. aralığında giren ısının çıkan ısıya göre mukayesesi. (2) Exchanger) Silindir makinelerde hamur akış miktarını düzenleyen kasa. Tehlikeli. ve onu çevreleyen kapalı kaptan oluşur ve borunun dışından makinenin en başındaki hamur akışını düzenleyen kısım. Haying. Kapak. Heat Balance. Basınç kaybı. Hazchem. Hatch. Isı dönüştürücü. Tank veya silo kapağı. Hamur kasası cetvel ağzı. Yanma ısısı. Isı çekme. Hat kayıpları nedeniyle basma elde edilebilen enerji. Heat Constant. Isı girdisi. (Eş anlamlı. hamurun düzgün akmasını sağlayan Heating Coil. (1) Hamur kasası. Bunlardan asbest. Tehlikeli hava kirletici. Isı miktarı. Sistemin sıcaklık ve Head Box Slice Opening. Head Box Slice Opening Lips. Isıtma serpantini. geçen sıcak veya soğuk akışkan boru içinden geçen akışkanı Kullanılan. Kâğıt üretimi Heat Ageing. (Eş anlamlı. kasasından eleğe. Tehlikeler. (Bakınız. sıcaklıkta 18 saate kadar süreyle yapılan ve sonunda sararma ölçümünün yapıldığı test. Ağaç kesme. Uzun elekli makinelerde. Heat of Combustion. Isı sabiti. Sıvı sütununun birim taban alana vals türü. bir dönem kâğıt hamurunda Heat Capacity. Isı dengesi. (2) Taşıma mesafesi. Head Tilt Measurement/Test. Salon ısıtma üniteleri içinde bulunan serpantin. Specific Heat Capacity) Hazardous Area. Üst kısım. Siyah likör buharlaştırıcısında dipte biriken sertleşmiş zift tabakası. Odunun merkezindeki koyu renkli taşıma mesafesi. Smelt) Haul. tespit için geliştirilmiş ölçüm/ test. Heat Extraction. Yağlı veya buharlı ısıtma açıklık. Kulak koruyucu. Hamur kasası cetvel ağzı Heat Input. Yanki silindirlerde başlıkla gövde arasında makineler gibi uzun elekli (fordriniye) makinelerin bir başlayan kılcal çatlak korozyonuna (Bakınız.

Fotogravür. (1) Isınma amacıyla kütlede yavaş gelişen anlamlı. Suda ve havada tutkalın ısıyla yapıştırma özelliği kazandığı sıcaklık kirliliğe neden olduklarından istenmeyen maddelerdir. Heavy Spar. Isınma süresi. derecesi. Isı etkisiyle baskı miktarı. Latent Heat of Condensation) yapılan kâğıt türleri. Sıcaklıkla baskı transferi yapan pek Heat of Reaction. Barytes). Kartonlar. özellikle havbe içinde. Sıcak yapıştırma kâğıdı. Kalın likör. Yazıcıda elde edilen negatif görüntü. Heavy Weights. “Blanc Fixe” olarak bilinen. Lazer yazıcılar da bunlardan emilen veya alınan enerji miktarı. Isı transfer katsayısı. ana tahrik bir ortama aktarılmasından yararlanılır. ısının sıcak bir kaynaktan soğuk sisteminde. süresi. Reaksiyon sırasında çok makine bulunmaktadır. Teksir makinesi. Isıyla sabitleme. grubuna destek olan ve onun kurallarına uyan. Koyu Likör. (Eş anlamlı. Heat Recovery. seramik gibi cisimlerin Heat of Vaporization. 146 . Ağır gramajlı Sıcak kaynak yapmaya uygun kâğıt. havbeye verilen havayı ısıtmada kullanılması. kartonlar. İlk fotoğraf baskı ve nemli bir ortamda. Heat Sealing Paper. Isınma. Birim miktarda yakıtın edilen. Serpantin etkisi. nakledilmesi. Sıcak yapıştırma sıcaklığı. Buhar fazından Heat Transfer Paper. Buharlaşma ısısı. jelatinle kaplanarak. Atık ısının geri Heavy/Wet Creep. Heat Setting. Kâğıt fabrikası gibi çok sıcak Heliograph Paper. havada yayılma yoluyla veya aktarma yoluyla Heliogravure Paper. Isı salım hızı. bilinç kaybı. Raksiyon ısısı. hem Helper Drive. yoluyla. Sıcak Hectograph. Hem siyah likörün zenginleştirilmesinde. Isı yükü paylaşan yardımcı tahrik üniteleri. Isı çıktısı. İçinde dolaşan akışkan Heat up Time. O nedenle tanım çok geneldir. Fotoğraf kâğıdı. nedeniyle insanlarda görülen su kaybı. Uzun elekte ek yerini ısıyla birleştirme yöntemi. kazanılması. Sıcak çarpması. Isı geri kazanma. Yardımcı tahrik. Yoğunlaşma ısısı. birlikte ayni Heat Transfer Coefficient. Kâğıt makinesi tahrik de kâğıdın kurutulmasında. Isı transfer ayni sıcaklıkta kondensata dönüşürken ortaya çıkan enerji kâğıdı. Havbeden atılan sıcak buharın içindeki ısı Heavy (Black) Liquor. Yaş krepleme. biridir. (2) Safihanın veya buhar silindirlerinin Heat Output. Baskı sonrası mürekkebin ısıyla kurutulması. Kaynayan bir üzerine (ütü gibi) ısı ile aktarılmaktadır. Termofiksaj. kumaş. tutkal uygulanmış ve ısı verilerek yapıştırılabilen kâğıt. Sıcak baskı kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heat of Condensation. ısınması. Siyah enerjisinin. cam. Fotogravür kâğıdı. likörün suyunun % 60 ile % 80 arasında uçurulmasıyla elde Heat Release Rate. Isıyla birleştirme. Ağır metaller. Ağır gramajlılar. Heat Transfer. Heat Stress. gravür baskı kalıbı olarak hazırlandığı. Bakır bir plakanın ışığa duyarlı ağrısı gibi sonuçları olan sağlık sorunu. kimyasal geri kazanma kazanlarında işlenmeye hazır birim zamanda tamamen yanaması sonucu verdiği ısı likör. yapıştırma. Drive). Süreçlerde sistemin ısınma ile ısı transferi yapan boru sistemi. Yüzeyine doğal Baryum sülfat. Süblimasyon transfer kâğıdı. miktarı Heavy Metals. kartonların ortak adı. Isı aktarımı. cismin 1 gramını. özellikle eleklerde ve preslerde. buharlaştırmak için gerekli enerji. baş Heliogravure. Assist transferi hesaplarında kullanılan katsayı. Heat Pipe Effect. (Eş Heat-up. Kuru metalik özellik gösteren tüm metaller. Baryum sülfat. Hectograph Paper. (Eş anlamlı. Yoğunluğuna bakılmaksızın Heat Seal Temperature. Teksir kâğıdı. Kapak kartonları için dupleks Heat Set. Latent Heat of Vaporization) bir sıcaklık artışı. Isının temas foto-mekanik baskı yöntemi. sıcaklık kâğıtlarından. (Bakınız. Isı transferi.

Yüksek kesafette depolama. ortaya çıkan arıza. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. selüloz bitkisi. Consistency). Levye. (Eş anlamlı. Kendir sapı lere kadar kesafette hamur açan pulperler. kurutulmuş ve preslenmiş bitkilerin yerleştirilmesi için. High Density/Consistency Pump. (Bakınız. kolleksiyonculara özel olarak yapılmış bristol karton. Kendir sapı. Hereinafter) High Density Cleaners. Heteroflocculation. Ulaşılamayacak kadar beklenmedik yerlere şişerler. (Eş anlamlı. High Grade. Yüksek kesafetli hamur. Kendir selülozu. (Bakınız. (2) Manivela. kabuğundan elde edilen selüloz. Cannabis Saliva) kesafeti işlenme değerine göre yüksek olan. birinci hamur hurda kâğıtlar girmektedir. Yarı selüloz. Kendir. Konak. Yüksek kesafet. Persuader) İçinde % 30-40 civarında reçinesi olan tutkalla yapılan iç Hidden Failure. çöktüğü için konaklayan kelimesi ile adlandırılmıştır. mineral parçacıklarının biraraya gelmesi. Herein. Görece olarak. düz beyaz yuvarlak özel işlem yapılmış kâğıtlar. Termomekanik selüloz üretiminde Herbarium Paper. Örnek Sisal High Consistency (HC). Hemp. Hi-Brite. ayırarak toplandığında pişirmenin hangi aşamada olduğunu High Embossing. Bu gruba selülozdan üretilen baskılı. Elek çıkışında ise % 20 kesafetin altı düşük kabul edilmektedir. Farklı özellikteki High Density Fiberboard (HDF). High Consistency Refining. Boru veya çelikten güç almak High Free Rosin. olarak kesafeti yüksek olan hamur. Kendirin selüloz ham edilirken. Rifaynerde suyla silika tortusu. Kabartma türü gösteren bir tanım. (1) Baskı boşluğu. Hetero koagulasyon. %18 Hemp Stalk Pulp. Yüksek yoğunluk. Yüksek derecede işlenmiş. Hemp veya Manila Hemp. Yüksek kesafet pompası. H Factor. Yüksek gofraj. % 35 kesafette öğütüm. Aşağıda. Tespit edilememe sonucu tutkallama. Heterocoagulation. hamura göre yoğunluğu fazla olan maddeleri temizleyen Hereinafter. Görece üzere biraraya gelmeleri. Cam. Kendir sapı selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hemicellulose. Kazanlarda biriken duvarlarında bulunan şeker monomerleri. High Density. yükseltilmiş motiflerle yapılan gofraj. sonuna getirilerek kullanıldığı da görülür. Selüloz pişirme süresini bir bütün High Density Storage. pulperlerde % 15-18 kesafet yüksek olarak kabul maddesi olan kısımları. Hücre Hideout. Üzerine kullanulan öğütüm şekli. Görünmez arıza. Bitki kolleksiyon kartonu. Baskı kusuru. Hamurdaki dolgu maddelerinin ve diğer farklı parçacıkların köprü oluşturmak High Density Stock. için kullanılan uzatma parçası. Duralit. zaman toplamı olarak gören ve her aşamasını dilimlere Genellikle ağartma işlemleri sonrasındaki selüloz depolama. Yüksek kesafetli öğütüm. Hemp Paper. High Consistency Pulper. Kendir bitkisinin selülozundan üretilmiş kâğıt. lekeler. Hemp Stalk) edilmektedir. kâğıt yüzeyinin düzgün görünmesi için mürekkep almaması nedeniyle oluşan. (Eş anlamlı. Kâğıdın arttırmak amacıyla. Hemiselüloz. Hetero flokulasyon. Kendirden olmasa bile kendire benzeyen Genellikle marketlerdeki hacimli görünmesi istenilen elyaflarından selüloz elde edilen bazı bitki isimlerinin kitapları basmak için kullanılan kâğıtlar. (=High Brightness). (Sözleşmelerde kullanılmaktadır) siklon temizleyiciler. hamur kasasında %1 ve üzeri yüksek kesafet kabul Hemp Hurds (Hards). Bundan sonra. Kendir kâğıdı. High Finish. Elyafları el yapımı kâğıtlarda kullanılan High Bulk Book Paper. Baskı kalitesini Hickey (Hickies). H faktörü. Yüksek türler. 147 . kum metal parçaları gibi. Yüksek beyazlıkta. Konaklamış birikinti. Örnek olarak Hemp Bast. Yüksek kesafet pulperi. Kaba ve gramajlı kitap kâğıdı. Yüksek seviyede reçineli tutkallama.

Yüksek yükte presleme. Yüksek verimli. Yüksek sıcaklıkta presleme. Yüksek vakum kasası. Çift rotorlu bir pulper türü. Elekte yüksek vakum sistemi. Mafsallı. yanlara monte edilmiştir. Kabuk yakıt. Genellikle pabuç ağartmada görece verimi yüksek olan. High Vacuum. zehirli maddelerin bulunduğu ortamlar. Ekipmanların üzerindeki tavana veya uygulanan. cilt artıkları ve kitaplar. kayıtlı veriler. Sürekli High Weight Coated Paper (HWC). Yaş pres High Yield. bilgisayar formları. üretilmiştir. Selüloz ağartma aşamalarından biri/birincisi. kâğıt High Hazard Areas. Elek altı döküntü bütesi. High Test Liner. makinedir. High Heat Washing. Baskı yüzeyindeki makinelerde makine altında da kullanılırlar. Geçmiş tarihli veriler. Basınç Hinged. Mal sarıcıda tampon değişiminde kullanılan kâğıt bölgesinde kullanılan vakum kasası. Kabuk (buhar) kazanı. baskılı çok katmanlı konveksiyonel tambur kurutucu. matbaa artıkları ve ağartılmamış kartonlar ısı kaynağına temas etmez. gramajı yüksek karton. Yüksek sıcaklıkla klorlama. Yanıcı. Beloit ve Black Clawson firmaları tarafından sıkça baskıda olması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bunlar arasında yazıcı kâğıtları. Çok ince. 148 . duvara monte edilerek söküm işlerinde kullanılan küçük kaldıraç. Oluklu Hoisery Paper. HI-LO Pulper. Mafsal kâğıdı. Rotorlardan birisi yüksek hızda parçalama yaparken diğeri düşük hızlarda karıştırma işlevi High Loaded. Genellikle kuşe kâğıtta. Otomasyon High Pressure Shower. Pres keçelerini temizlemede kullanılan fıskiye. preslerle uygulanır. Hoisery Insert Paper. High Intensity Pressing. Yüksek yüklü. kullanarak yonga veya selülozu basınçlı bir tanka/pişiriciye Hinged Ledger. Yüksek basınçlı su jeti Hivac. Yüksek sıcaklıkta yıkama. Yüksek basınçlı fıskiye. Çorap paketleme kâğıdı. Yüksek sıcaklıkta ağartma Hogged Fuel Boiler. High Temperature Chlorination. Hog Pit. Yüksek basınçlı besleyici. mukavva yüzeyinde kullanılan. Selüloz üretiminde veya uygulamasında aşırı yükle presleme. Yüksek basınç kilitlemesi. Elekte su almada Hoist. Yüksek hızlı yazışma kâğıtları. Gramajlı testlayner karton. 3 cm kadar bir bölgesinin şerit halinde düşük gramajlı High Pressure Interlock. Selüloz ağartma aşamalarından biri. sistemi. Keçe sistemlerinde veya işletme kayıtlarında geçmişte olan fıskiyesi. Menteşeli. Bu kurutucu türünde safiha kartonlar. kurutma sağlanır. Geniş Highlight Tones. Açık tonlarda. Yüksek tehlikeli alanlar. Yüksek kuşe ağırlıklı selüloz pişiricinin alt bölümünde seyreltik siyah likörle kâğıt. Rotorlar mürekkebin alanın % 25 inden azını kapladığı baskı örneği. çorapçıların kullandığı pelür kâğıdı. High Temperature Pressing. Çorap içi kartonu. bırakılmasıyla kırılmadan açılma kolaylığı sağlayan ve Yüksek basıncı algılayıp sistemi emniyete alan kilitleme kütük deflerinde kullanılan özel kâğıtlar. kuşe kâğıtlar (100-135 gr/m2). High Temperature Bleaching. Hog Fuel. Yüksek vakum. buhar kazanı. High Pressure Water Jet System. görece en yüksek vakum. Ciltlenecek tarafta. kaplamasının yaşken hasar görmemesi için kullanılan bir patlayıcı. fabrikası ağaç artıklarını yakan. kartonu. Selüloz aşaması. kesme sistemi. Ceraskal. Kilit sözcük selülozdur. High Pressure Feeder. High Velocity Convection Drum Drier. Kaplama ağırlığı ve taban kâğıdı ağırlığı fazla olan karşı akım prensibine göre yapılan sıcak yıkama. kâğıdın besleyen özel bir vana düzeneği veya düze. Historical Data. Çorapların Safiha sıcaklığını 100°C nin üstüne çıkararak yapılan düzgün görünmesi için kesilerek kullanılan bir ambalaj presleme işlemi. Preslerde valslerin aşırı görür. Uzaktan konveksiyonel olarak girmektedir.

hem parçalama. Çorap içi kâğıdı. Düşük tavanlı bir büte türü. Bir selüloz çoraplarının içine destek olarak konulan gramajlı yıkayıcı türü. İçi boş mil başı. kullanım kolaylığı bulunan. Hortum ucu vanası. Yatay gözeneklilik. paçavra selülozlarında kullanılan. Delik. Bu süre Kâğıt yüzeyine paralel durumdaki gözenekler. Kâğıt yüzeyinde görülen ve muhtemelen Horizontal (Log) Splitter. rejeklerin sondan çıktığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Holdout. kâğıt yüzeyi. Genellikle çorpların Öğütülmüş odun selülozunun bir taftan girdiği ve kanatlarla mbalajında kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. Çorap kağıdı. Hold to Run. bir makine. Valsleri güvenliği ortadan kalktığından. Hortum. son derece düzgün elyaf işleyen Özgül enerji tüketimini belirten bir tanımlamadır. Mürekkep emme direnci olan ileriye doğru yönlendirildiği. Hornification. Mürekkep almaz. Hose End Valve. içi boş. gibi rulo hale getirilen ürünleri sararak ambalajlamak için Hood Cap Paper/ Board. edileceğinden verimliliği tanımlayan bir yönü vardır. kartonu. Yatay valsli tutkal pres. Selüloz türüne göre farklı değerler elde ucu. Pompa hesaplamalarında bu tanım kullanmak ve olabilir. Hosiery Insert Paper. Hamur döğücü ve öğütücü. Ton başına günlük beygir gücü. Süt şişesi kapak kâğıdı veya kullanılan şerit hale getirilmiş kraft kâğıdı. Horizontal Centrifugal Screen. uzaklaştırıldığı ve atık ısının geri kazanıldığı kapalı Hose Wrap Paper. düşey doğrultuda aralarından geçtiği tutkal pres. içinde tüm koruma sistemleri devre dışı olmaktadır. Hem pulper. Hole. Yatay santrifüj elek. Holocellulose. kurutma esnasında kâğıttan çıkan sıcak buharın sağlayan vana türü. Kraft selülozunda kuruma Holley Roll. toplamı. Transverse Porosity) keçe değişimlerinde veya bakım amaçlı kullanılır. Kâğıt makinesinin kurutma bölümünde kullanılan hortumların ucuna takılan. sonrası bağ yapmayı olumsuz yönde etkileyen sertleşme. öğütme işini birlikte yapan. Hoshin Kanri. Elek ve Lateral Porosity. Yatay büte. İş Horizontal Size Press. El konumunda çalıştırma. Buhar silindirlerinin buhar giriş tarafındaki mil başı. konumunda bir butona basılarak çalıştırılması. Havbe. Evener Roll) belli pompa verimi dikkate alınmak kaydıyla pompa seçimi Hollander. istenilen selülozun ise alta geçtiği döner bir elek türü. Rectifier Roll. Hosiery Paper. Delikli vals. Özellikle yapılabilir. Hedefleri üst yönetim tarafından konulan ve Hopper. yazılım dışına çıkılarak. Hortum. hayati önemi olan bir yatay eksen üzerinde yan yana olan tutkal ve safihanın kavramdır. hem de Horsepower-Day per Ton. kâğıt/karton. Düzeltme valsi. Bir kg (litre) suyu bir önlemek ve akışı düzenlemek için kullanılan döner. Ortası delik olan şaft miktarı ifade eder. Beygir gücü. Yatay porozite. Yatay elekli yıkayıcı. Hamur kasası içinde elyaf topaklanmasını Horsepower (hp). Oluk. makinenin el Horizontal Porosity. Selüloz hamurdaki köpük veya ölü elyaf birikintisi nedeniyle. 0. hunileri veya olukları. Kemikleşme. kablo kurutma odası. Holoselüloz. Sayıları 2 ile 5 arasında eşdeğerdir. Selüloz ve yarıselülozların Hose. Hortum sarma kâğıdı. kontrol sistemlerinde. Hollander. (Eş anlamlı. Akış hunisi. Elek tavalarının çıkış ölçümlendirilen süreç. Kâğıt makinesi Horizontal Chest. Rektifiye valsi. saniyede 74. üretim sırasında safihada boşluk kalmış bölge.7457 kw güce metal ve gözenekli silindirik vals. Kanal. Özellikle bayan Horizontal Belt Washer. Yatay kütük dilici. İşletme içinde Hood. (Eş anlamlı. Selüloz üretiminde veya birlikte yapan ekipman. fabrikalarında kullanılan bir kütük dilici türü. Üstüvane valsi. öğütümünde bir ton selüloz için 24 saatte harcanacak enerji Hollow Journal. hemde rifaynerin yaptığı işi Muhayese yapmaya olanak verir.57 metreye çıkarabilen güç. 149 .

kameralarla tespit edilmektedir. Hot Blow. Elektrik bağlantılarında oluşan kötü elde edilirken ortaya çıkan “Hexenuronic Acid”in temas nedeniyle meydana gelen aşırı ısınmış nokta. Hot Pressed. Housekeeper.%30 arası yüksek kesafetteki sıcak Hot Waxed Board. Hot Work. Ev havlusu. Soğuk öğütme de yapılmaktadır. Mutfak veya tuvalette kullanılan kâğıt el havluları. Nüans işlemidir. İş güvenliği açısından ateşli işler izin belgesi düzenlemesi gereken işler grubu. House Sheating Paper. çalışmakta Hot Condensate. şalomayla delmek veya canavar taşıyla keserek. Hamuru yüksek Housing. yapmak için düzenlenen özel izin kağıdı. Meydancı. (Eş anlamlı. Sıcak merdaneleme. Sıcak parafinli karton. Sıcak nokta. Kaynak. Bu teknikte altın yaldız bir kostik azaltma yöntemi. Sıcak asit hidrolizi. Pişmiş selülozun pişiriciden blöf Hot Tapping. (Bakınız. Sıcak tutkal. pabuç parçaları gibi hamurda kâğıt özelliklerini bozacak preste sıcak presleme yapan sistem. Kraft selülozu Hot Spot. Sıcak gofraj. ve çevre temizliği. Sıcak tokatlama. sıcaklıkta eleme. Sıcakta alkali çekme. Evlerde temizlikte kullanılan kâğıtlar. Pompa gövdesi. Bez veya deri cilt kapaklarına üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan uygulanan. Hygiene Paper. Sıcak kondensat. Ateşli işler izni. tankına soğutmadan alınması. dispergerde tokatlanarak dağıtılması. metal sepetli basınçlı eleklerle ayırma Hue. Ev rulosu. Kaynatmak. Temizlik. Sıcak preslenmiş. Hot Groundwood Pulp.Yoğuşturucu tabanında biriken vermek için kullanılan sıcak presleme yöntemi. Pamuk çırçırından elde edilen selüloz. Human Error. Sıcak öğütülmüş selüloz. Sıcak dağıtma. Enerjisi kullanılabilir olan veya basınç altında olan bir hatta veya kapta işlem kondensat. Mekanik selüloz üretilirken. (2) Hindistan cevizi elyafı. (1) Linter selülozu. Kalenderde veya süperkalenderde sıcak valsle işleme. Hull Fiber. Beloit tarafından geliştirilmiş. öğütücü değirmeninde ortamın 50-90 °C arasında tutulduğu Hot Work Permission. Üzerine ısıyla hamurun. Hot Melt. sıcak baskı tekniği. Tuvalet kâğıdı ve havlu gibi (Bakınız. kesme. Renk derecesi. veya kurutma yapan sistem. Mantolama kâğıdı. Sıcak blöf. 150 . Hot Glue. şalomayla kesme. temizlik kâğıtlarında perfore edilmiş rulolar. İnsan hatası. Fabrika içi ısıtılarak perdahlanması. Sıcak dispersiyon. Hot (Stock) Screening. Temizlik işleri yapan hizmetli. Sıcak delik açma işlemi. Sıcak reçine kaplama. Renk tonu. Hot Dispersion. Sıcak su kazanı. Sıcak yağlı ısıtma. Ateşli işler. % 20. eritilmiş parafin kaplanmış karton türleri. Hot Embossing. Sıcak baskı. Selüloz Hot Stamping. Eleme plastik. ip HTP Press. Household Roll. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işleri Cold Grinding).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hot Acid Hydrolysis. Hot Alkaline Extraction. Kaynak. Son derece dayanıklı ve parlak bir kâğıt/karton kaplama yöntemi. Sıcak eleme. Kâğıda kabartma desen Hotwell. Caustic Extraction) kabartma harfler ve şekiller ortaya çıkar. parçacıkları. Hosehold Papers. yapmak. HTP pres. Kâğıdın sıcak preste Housekeeping. (Bakınız. Hot Grinding). Bitümlü karton. sıcak kondensatı tutan kap. Hot Rolling. Hot Grinding. Meydancılık hizmeti. Yağ ısıtılarak pres Household Towel. Ev kâğıtları. Sanitary Hot Melt Coating. Sıcak reçine tutkalı. Termal uzaklaştırılması için uygulanan işlem. şalomayla öğütme yöntemi. Paper ) Hot Oil Heating. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işler. Sıcak öğütme. tutkallı elyaf düğümleri.

Hydraulic Barker. yapılan buharsız selüloz pişirme işlemi. Klima serpantini. çok zehirli ve çürük yumurta 151 . Nem ölçümü. Hydrofoil. Humidity. Wetting) elekten süzülen suyu uzaklaştıran sıyırma parçaları. (Heating Ventilating Air Conditioning). Odun öğütümünde değirmen taşı ve odun lifleri arasında Hydrated Stock. Hidrolik. Yağlı hamur. Kâğıt hamuru içindeki kum gibi sudan ağır parçacıkları Hydra-Nip Drying. Nemlendirmek. çalışan silindir. Hydraulic Oil Leakage. Hydraulics. Havanın nem miktarını alan silindirler. Çita. kasaya giren ve eleğe dökülen hamur kâğıdın bulunduğu odanın rutubetini arttırmaya yarayan miktarını sabitlemeyi amaçlayan hamur kasası türü. H2S olarak bilinen renksiz. Su Hydrating. kaçağı. elek ilavesiyle. ortamdaki nemi görmeye yarayan ölçümleme. Lastik kaplı presle temizlemek için kullanılan. Nem. Yapısına su ilave edilmiş. Humidity Measurement. Kütük Hydrogen Bond. kalender ve pres bölümünde bulunan. Hydrogen Sulfide/Sulphide. Hidrojen sülfit. Hidroselülozlar. Kâğıdı üreterek baskı sağlayan ünite. eleği alttan Hydraulic. Hydraulic Cooking. Hidrojen bağı. selüloz hamuru. Elyafın su alması. yaratılan anaforla parçacıkları yapılan kurutma. Hidrolik yağ kaçağı. Elek kısmında. Bunlardan merserize. Çürümüş bitki artığı. hidrolik olarak çalışan bir makine. Hidranip kurtma. vakum olmadan suyun yer çekimiyle süzüldüğü. (2) Elyafların dövülerek. arttırmak. Hydrofoil Boxes. (Eş alma elemanları. Hidrofolyo. Hidrolik basınçla çalışan. elek altına yerleştirilen ve anlamlı. Hidrofolyo kasaları. Hydrapulper. Hidrolik kabuk soyucu. Konik siklon temizleyici. Basınçlı kaplarda Hydrogen Ion Concentration. Yağ veya suyla değeri. Hidrolik sistem. vizkon ipeği gibi Hybrid Former. miktarda hamuru. Hidrolik pişirme. Hidrodinamik yağlanma. Hidrolik silindir. atom veya gruplarla elyaflarda yaptığı güçlü bağ. Şartlandırıcı. Hidrolik yağı Humus. Islanma. hidroliziyle elde edilen ve suda çözünmeyen jölemsi türde selüloz türevleri. Hydrate. Uzun süre mekanik işlem görülen ve işlemin yeterli ölçüde yapıldığını kanıtlayan gördüğü için jelleşmiş o nedenle bünyesinde su tutan yağlanmışlık olayı. Sıvılarla ilgili. safihaya hem alttan hem de üstten temas Hydrocyclone. Bir litrelik sıvı içindeki hidrojen (H+) iyonlarınının sayısal Hydraulic Cylinder. Hidrolik basınç. yanıcı. (Bakınız. hidrolik basınç Humidity Rooms. alet. Humus. Baskısını hidrolik güçten Humidify. Isıtma Hydrein Roll. Islatma. (Kısaltılmışı Foil). cihaz. Hydraulic Press. Kâğıdı veya ve seviyede tutarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Human Factors. Bir nipkofleks pres türü. Hidrojen atomunun diğer kabuklarını soyan. HVAC. Folyo. Hidrosiklon. nemlendirmek için özel olarak şartlandırılmış oda. hava yastığı olmadan sürekli belli basınç Humidifier. Hidrojen-iyon yoğunluğu. (pH) değeriyle de ifade edilebilir. Hydration. Nem odası. Elek bölümünde onlara bünyesinde su tutabilme yeteneği kazandırılması. Havbe içinde Hydraulic System. İçinde belirli sonuca etki eden davranışları. Selülozun asidik ortamda HVAC Air Coils. Şartlandırma odası. İnsan faktörü. Kâğıt makinesi yapılan. rutubet. İnsanların iş sırasındaki Hydraulic Headbox. Nemlendirici. Klima peteği. Hydrolic Pressure. (GL&V/Black Clawson-Kennedy) dibe gönderen temizleyici türü. Hidrat. bir grup çitayla destekleyen kasalar. (1) Su tutunumu. Hydropulper) Hydrodynamic Lubrication. Hydrocelluloses. Hibrit elek. havalandırma ve hava iklimlendirme. Hidrolik pres. Uzun eleğin üstüne ikinci bir ürünler yapılmaktadır. Hidrolik hamur kasası. eden elek sistemi.

Bünyesinde su bulunan kaolin. Selülozun sulu ortamda bozuşması. Suyu iten. asitleri veya zayıf bazları oluşturmuş. Kağıdın nemli ortamda almayan plastikleşmiş veya plastik türü maddeler. Hydrophobic Pulping. olması. ebat değiştirmeme özelliği. Nem çekicilik. Hygroscopic. suyla parçalayıp hamur hale getiren ekipman. Sulu ortamda bozuşma. Hydrous. Hymnal Paper. Örneğin havadaki düşük bağıl nem yükselerek % 50 ye Hydrotropic Pulping (Process). Hidrofobik asıltılı geçirmeyen ve ilahilerin basılması için üretilmiş kâğıtlar. ışık Hydrophobic Colloid Systems. Basınç altında yarı parçacıklar bulunduran sistemler. ağartma yöntemi. bir süreç değişkenini değiştirerek. Kâğıtların çoğu için geçerlidir. Selüloz Hidrofobik çözeltide yapılan selüloz üretimi. ortamdaki nemi çeken. polar olmayan zincir bağları. Bünyesine su alarak. Hidrolize olmuş. sistemler. Kolayca ılanabilen maddelerdir. ebat değiştirmesi. kâğıdın bünyesindeki nem değerlerinin farklı suda çözünür hale getirerek yapılan pişirme yöntemi. İki aluminyum iyonunu paylaşan. Hygroexpansion Coefficient. Kâğıt Hydroxyl Group. Nem çekici. Hidrotropik selüloz geldiğinde. Hipokloritli ağartma. Yapısına su alan. daha küçük moleküllere parçalanması ortamda kalarak. Suyu seven. Her iki durumda da ortamdaki nem % 50 olduğu halde kağıdın gramajı farklı ölçülür. Karmaşık moleküllerin suyla Hygroexpansion. Çok dayanıklı. Kimyasalları suya meyilli hale getirerek selüloz bağıl nem aşağıya doğru. Hidropulper. Hidrofobik. Hidrofilik. Bağıl rutubette meydana gelen yüzdelik değişimle. Rutubetli genleşirlik. Hidrojen peroksit. Hidroksil grup. Associative Cellulosic olduğu kadar geçmişteki şartlara bağlı olması durumu. zayıf meydana gelen değişim miktarı. Hijyenik kâğıt. Household Paper) Hydrolysis. Bulunduğu atmosferik Hydrophilic. Kişisel temizlik kâğıtlarına ağartma. Sanitary Paper. 152 . Hidrofobik selüloz üretimi. Hydrolytic Degradation. Su gücüyle üretilen elektrik. bakterilerin Hydroxo Linkages. Suda veya kâğıt hamurunda. Nem kararlılığı. aşağıdan ve Hydropower. Hygroscopicity. Selüloz üretiminde klor kullanımını azalatan bir verilen başka bir ad. Islatılamayan parçacıklar. Hydrous Kaolin. Yapısına suyu Hygro Stability. Bir Thickeners). üretiminde hipokloritle yapılan ağartma işlemi. Hypoclorite Bleaching. Pişirme kimyasallarından suda çözünmeyenleri gelindiğinde. Kâğıdın rutubetli reaksiyona girerek. Hygroexpansivity. hidroksil iyonu ile oluşturulan. askıda katı Hyper Filtration. Hidrojen peroksitli Hygiene Paper. Sulu. Hidrofobik Hysteresis. Arıtma ünitelerinde. (Bakınız: Calcined Kaolin).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kokusundaki gaz bileşiği. Rutubet genleşme katsayısı. yukarıdan yaklaşıldığında ölçülen değerlerin eşit olmasına Hydropulper. Sulu kaolin. (Bakınız. Hydrolysis). yüksek üretimi. bulunduran gruplar. düşerek % 50 bağıl neme pişirme. Histeresiz etkisi. Hidroelektrik. Hydrogen Peroxide Bleaching. Hydrogen Peroxide (H2O2). Rutubetle genleşme. Bir sistemin şimdiki şartlara alkali şişebilen sıvılar. Hydrophobic Alkali Swellable Emulsions. kâğıdın bünyesinde tuttuğu nem ile. ortamdaki diğer şartların farklı olması durumu. Hiper filtreleme. İlahi kâğıdı. iki organik kirlilikleri parçalaması sonucu çıkan kokulu gaz. geçirgen membranlarla yapılan filtreleleme işlemi. Hydrophobic. set değere. (Bakınız. Selüloz veya hurda kâğıdı rağmen. Bünyesinde (OH-) selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. (Eş anşlamlı. ebatta Hydrolized. Hidroliz.

Ateşleyici. Dondurma kartonu. selüloz ve kartonlarda bünyedeki kirlilikleri ölçmede kullanılan bir IAEA (International Atomic Energy Agency). Emme. düşük özgül ağırlığı olan pigment. İmitasyon çerçeve kenarlı kâğıt. Elyaf tarafından emilmiş su. Sevk valsi. Genellikle makinede çerçeve kenarları saçaklı durum. Makinede yapıldığı halde. ve sanat resimlerini basmak üzere üretilmiş kâğıt türleri. azami üretim miktarı. İmitasyon resim kâğıdı. Bir yıllık bitki Imbibition. Yoğun tutkallı bir kâğıt. Buzlu karton. Parafin kaplı nem geçirmez bir kâğıt türü. Image Analysis. Imitation Handmade). (1) Makinenin çalışmadığı kâğıtlar. Ice Board). Imitation Handmade. kâğıt. Boştaki durum. Resimlik mektup kâğıdı. benzetilen kâğıt. (2) Makine boşta ve düşük hızda dönerken ki bırakılarak. Imitation Glassine. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Imitation Greaseproof Paper. yüzey kalitesi son derece düzgün yüzeyinin kaplanarak buzlu görünümü verilmiş karton. 2. Ideal Pigment. İmitasyon aydınger kâğıdı. Imbibed Water. Reprodüksiyon kâğıdı. Baskı sırasında. Ice Cream Board. Emilmiş su. Görüntü analizi. İmitasyon el yapımı kâğıt. İmitasyon Japon kâğıdı. Sulu kâğıdı. Hamuru çok iyi öğütüldüğü için yağlı görünüm almış. Japonya’da hayvan derisinden yapılan arka tarafı yazı yazmaya uygun bir kâğıt türü. (Bakınız. boya resim yapmaya ve silgiyle silmeye uygun dayanıklı Ice Paper. 1. tek tarafı resim yapmak için özel yüzeyli. Deckle Edge) Ice Cream Brick Wrapper. mühendislik kapasitesi. Resim kartonu. azami kapasite veya tasarım yüksek iç tutkallı. Ajansı. oturtulmaktadır. Hamuruna Ice Board. Avara vals. elde yapılmış görüntüsü verilmiş Idle Mode. tutkallı ve bir miktar su geçirimsizliği olan kâğıt türü. parşömeni. Ice Blanket Paper. Dondurma sarmak Imitation Decle Edge. Illustrated Letter Paper. Elyafın şişmeden su alması. Yüksek Ideal Capacity. Blister testinden (Gözeneklilik testi) geçemeyecek kâğıtlar. Imitation Handmade Printing. (Bakınız. Buzlu kâğıt. Buz saklama kâğıdı. (Bakınız. parafinle işlenerek kullanılan. (ISO 3783) vermek için. IGT Test. Yüzey yolunma testi. mektup kâğıdı. selülozlarından yapılan. Imitation Handmade Writings. Brülör çakmağı. yöntem. Verimliliği dikkate alarak. Kâğıt. Bono Imitation Japan/Japanese Vellum. Kuşe yapımı için uygun. yağ geçirgenliği biraz azalmış fakat kapasitesi de denilmektedir. İdeal kapasite. baskıya karşı davranışını belirlemek amacıyla. Buna teorik kapasite. Imitation Handmade). yüzeye sonradan baskı ile kabartma desenler durum. Idler Roll. İdeal pigment. erimemesi için üzerine örtülen veya sarılan kâğıt. İmitasyon Japon kâğıdı türünde. İmitasyon el yapımı Ignitor. buzun Kapiler vakum yoluyla su emilmesi. nem geçirmez bir karton Özel giyotin bıçağıyla kenarları el yapımı kâğıt kenarına türü. için. (Bakınız. İmitasyon yağ geçirimsiz sağlanabilen. Imitation Art Paper. soğukta sertleşmeyen türde. Yoğun tutkallamadan sonra.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ I Illustration Board. 153 . kâğıdın Imitation Japan/Japanese Paper. Baton Dondurma paketleme Imitation Drawing Paper. kendir selülozundan yapılan kâğıtlar. kâğıt yüzey Japon el yapımı kâğıtların görünüşünü ve dayanımını mukavemetini belirleyen bir test yöntemi. İmitasyon el yapımı IEA (International Energy Agency). Uluslararası Atom Enerji Ajansı. Ebat kesilerek. parşömenlere benzetilerek üretilmiş parşömen kâğıtları. kâğıt. suluboya resim yapmak üzere üretilen karton türü. seramik kili katıldığı için. Uluslararası Enerji kaligrafi/yazı kâğıdı.

Sıkıştırma etkisi. girerek baskı elde edilir. karışamayan yağlar ve su gibi sıvılar için kullanılan bir Impregnating Paper. (2) Karıştırıcı pervanesi. Daldırma tipi Kuşeleme. Emprenye etme. Tepsili baca gazı yıkayıcısı. Kusurlu bakım. baskı altında gösterdikleri çatlama dayanımı. İmitasyon Presbant. Impregnation. Impact Paper. İmitasyon Kraft kâğıdı. Üç merdaneli sürtünmeye rağmen kayarak çarpması sonucu oluşan hasar baskı sistemlerinde. Fiziksel engelleyici. Kraft rengine boyanarak üretilen Kraft Imperfect Repair. Sıkışma dayanımı. Baskı. İmitasyon parşömen. Immiscible. Malı ithal edenin Immersion Coating. (3) Bir yüzeyden diğer yüzeye mürekkep Impact Resistance. Basılmış olan. kuşe veya boya çözeltilerine daldırılarak yapılan kaplama Impregnated Board. Impedance. Test) 45 kg dan ağır kutuların. Plate Cylinder) işlenir. Tray altında kullanılan kartonlar. İş güvenliği Impression Paper. Çevreye kirletici içine bazı sıvı kimyasalları veya reçineyi emdirme işlemi. Sorunları sonuçlarına ve Impressed Watermark. (eş anlamlı. Karbon kâğıdı. Genellikle pres bantlar elektrik scrubber) yalıtma kartonları olarak kullanılırlar. ayakkabı delikli tepsilerden oluşan sistem. Dayanıklı. Vernikli karton. alternatifi kâğıtlar. Birbirine vernik sıvanarak kurutulmuş karton. (Emission kelimesinin değişik şekilde (2) Elyafa kimyasal madde emdirme. Otokopi kâğıdı. terim. Karıştırılamaz. Empedans. Darbe. Vernikli kâğıt. (1) Kâğıdın Immission. faz oluşturmadan bir arada tutulabilirler. Yüksek hızlı yerine. Pamuk gibi bir kimyasallara karşı geçirgenlik dayanımı olan. (1) Baskı. Karışmaz. İmitasyon filigran. İzolasyonu sağlamak amacıyla. parçacık gönderme. (1) Pompa fanı. karton. 154 . Darbe mukavemeti. bariyer türü engellerin tümüne verilen ortak ad. yalıtma amaçlı kullanılmazlar. merdanesine (Bakınız. Kusurlu tamirat. Impervious. eğik düzlemle arasındaki Impression Cylinder. (Bakınız. İthal etmek. İmitasyon olanlar Import. Emprenye karton. Vernik emdirilmiş yöntemi. Hurda Impeller. Kraft kâğıtlardan. İthalat beyannamesi. analizi. Havalı kurutma. Üçüncü merdane ise boştur. Impact. Emisyon. Impeding Device. Geçirimsiz. Bası. alttaki kâğıda geçirme özelliği olan kâğıtlar. Import Declaration. Watermark). Buna yazılmış hali) Preimpregnation da denilmektedir. Etki analizi. Gofraj. Transfer kâğıdı. Conbur transferi yaparak baskı elde etme. kimyasal odun selülozundan üretilen parşömen havayla kâğıdı kurutan bir yöntem. Blanket Cylinder) aktarır. Elektrik akımına karşı koyan Basılacak kâğıt boş merdaneyle Blanket merdanesi arasına etmenlerin toplamı. Atık salma miktarı. baskı yapılacak metin kalıp direnci. Kalıp Impact Strength. Yüksek baskıyla ocaklarının baca gazlarını temizleyen/yıkayan ardışık Kalenderlenmiş. Basma amacıyla uygulanan kuvvet. (2) Basılı kopya. Emdirme. Bu tür sıvılar emülsiyon olarak parçacıklara ayrılarak Vernik emdirilmiş kâğıt. Kâğıdın mal ve değeri hakkında gümrüğe verdiği beyanname. yağ veya Imitation Parchment. Impact Analysis. Baskı merdanesi. sert ve kitap kapağı yapımında. Vals yüzeylerinin merdanesi aldığı mürekkebi Blanket merdanesine (Bakınız. yıllık bitki selülozundan üretilen hayvansal parşömenlerin Impingement Drying. Emprenye kâğıt. Impingement Scrubber. Kireç Imitation Presboard. Baskı etkilerine göre sınıflandırarak ele almak için yapılan iş yöntemiyle kâğıda filigran benzeri desen vermek (Bakınız. Basmak. Etki.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Imitation Kraft Paper. benzeri kâğıtlar. Baskı. açısından ulaşımı/erişimi engellemek için özel olarak konulmuş. etkiyi. Nem. Mekanik bir Impression. Impress.

Eğimli tüp pişirici. Fihrist kâğıdı. Inclined Wire. (Bakınız. Impression Watermark. düğümlü yüzey görüntüsü olan karton. (1) Bozuk eperli. Fihrist. Şoklamalı kurutma. Sulu bir ortamda diğer Indented Packing Paper. Dizin. Baskı toleransı. Burada oluşan pürüzlü yapısı. Seperatör kartonu. Üretim süresi ile Index Board. ölçümleme yöntemi. iki vals beyaz suyu büteye taşıyan eğimli paslanmaz tepsi ve arasında. Selüloz fabrikalarında kitap kapağı veya dosyalamada ayıraç olarak kullanılan bulunan. kâğıt. Index Paper. Faal olmayan. Taçlı. değişimleri ve sipariş özellikleri nedeniyle. karton. Santimetre-saat. Çok düşük makine hızı ve (MPa·s). Sıcak pabuç presle presleme. Fihrist Bristol kartonu. Preslerde baskı miktarı ile baskı Press) süresinin çarpımından oluşan değer. 155 . Sürünme hızında çalışma. Pabuç tek başına kullanılan terim. Inching. atık yakma ve emisyon düşürme araçlarından biri. İnç-saat. Bozuk elyaflardan ayrı olan ve ağa dâhil olmayan elyaflar. hamur kesafetiyle çalışan eğimli elek. Impressed Inclined Size Press. Dişli karton. In Crown. Darbe yaratarak karton yüzeyinin hamurun çok iyi öğütülmemesi nedeniyle kâğıt veya kartonun patlama dayanımını ölçme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Impression Tolerance. Indented. Impulse Drying. ısıtılmasıyla yapılan kurutma. Valsleri 45o açı ile Watermark). Eğimli vidalı yıkayıcı. Pasif elyaf. Ayni zamanda nip Inclined Tube Digester. Vuruş. Kâğıt üretiminde. eperli ambalaj kâğıdı. yüksek baskı altında valslerden birinin kanallar. artışı görülür. Taçlı valsleri düz valslerden ayırmak için Impulse Pressing. bir yıkama eleği. Incineration. In the Flat. Düğümlü karton. Darbeli patlama testi. Yakma. Jogging) görünümlü ayraç kâğıdı. Eğik tutkal pres. Inactive Fiber. Düşük gramajlı. hurda kâğıttan yapıldığı Inactive. üretilen kâğıdın enini çarparak bulunan bir performans Index Bristol. Kâğıt makinesini el Index Card. maddeler. için. Dişli. Çok sert olduğu için Incinerator. temel alan bir üretim miktarı kavramı. Düz. (Bakınız. fakat kalın Crawl Speed. yoğunluk veya karton. Index Pressboard. Horizontal Size Impulse. Hareket görmemiş stok. Elek altında Kâğıt makinesi pres kısmında (pabuç pres). Safsızlık. Indented Board). Ayraç kartonu. basınç değerinin makine hızına bölünmesiyle de elde edilir. Fihrist kartonu. Düğümlü. Inclined Wire Save Alls. Tabaka halinde olan kâğıt Bu sayede kâğıtta yüzey düzgünlüğü artarken. Pasif. konumuna alarak sürünme hızında çalıştırma. Hurda kâğıt içindeki yabancı Indented Board. Darbeli kurutma. Darbe. (Bakınız. Eğimli elek tepsileri. (Bakınız. (Bakınız. Independent Container Manufacturer. Ebat kesilmiş. Kâğıt veya Impulse to Rupture. Düğümlü ambalaj kâğıdı. Kirlilik. tür dışında kutu yapan üretici. Fihrist kartonu. Index Bristol). (2) Paketleme kâğıdı olarak uygulanan kuvvetle patlama anına kadar geçen süre kullanılması için özellikle düğümlü görünümde üretilmiş belirlenmektedir. Kâğıdın baskı Inclined Screw Washer. Kontrollü yakma. Impurities. kâğıt enini Index. Atık yakma fırını. presin özel kaplamalı valsine sıcaklık uygulaması yapılır. Ambalajlama amacıyla kullanılan. Mürekkebi sırasında daha az veya daha çok baskı kuvvetine karşı yıkanması için hamurun alttan verildiği ve üstten alındığı toleransı. birbirine basan tutkal pres. Çalışmayan. Eğimli elek. Oluklu mukavva Inch-Hour. Inactive Inventory.

Enfraruj kurutma. Yongayı ve siyah Infiltration Air. Information Systems. is veya yangın söndürmek için kullanılan suyun Infrared Detectors. ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılan India Proof Paper. Bilişim sistemleri. Endüksiyon motoru. Information Retrieval. Hava sızıntısı. Rulman değişiminde kullanılır. Infringement. Infeed System. Kızılötesi algılayıcı. Çok küçük kabuklu türbinine buhar sağlayan kazan. Kültür ve temizlik için bu adı alan İncil kâğıdı. Indirect Cooking. Indicating Gauge. (Bakınız. Açık mavi mürekkep. üretim aşamasında tampon bazında verilerin Indirect Losses. fabrikalarda. Örnek olarak süreçlerinde. Üretimde India Transfer Paper. Enfraruj spektroskopi. geçmiş ve mevcut verilerin taranması. yöntemi. güvenilir üretimin sürdürülmesiyle ilgili yangın doğrudan bir hasarken. kullanım dışında. tutkalsız. Hint prova kâğıdı. Fan) Infrared Heating. Kızılötesi ısıtma. duman. Emdiği Infrared Dryers (Driers). Atalet kuvveti. Endirekt hava ısıtıcısı. Hava serpantinli ısıtıcı. Hygiene Indirect Air Heater. ölçümünde. Kızılötesi ışın. Belirli bir konuda Indirect Cost. Atık sıvı. Induction Heating. Endüksiyonla ısıtma. Gramaj yarattığı hasarlar. Genellikle bir buhar Infusorial Earth. Bileşiklerin yaydıkları radyasyonları analiz Induction Motor. Endüstriyel kullanım. (Zıt anlamlı. elektrik akımının yarattığı manyetik alanla Infrared Spectroscopy. dolaylı hasarlardandır. yüzeylerinin. Göstergeli ölçü aleti. kızıl ötesi Indirect Losses) ışını kullanan QCS algılayıcıları. Bir sigortacılık toplanmasında. Film presli kaplama. Induced Draft Fan. Hint mürekkebi. Emiş fanı. radyoaktif kaynak kullanımı yerine. Kâğıt (Bakınız. Endirekt pişirme. Hint transfer kâğıdı. spektroskopisi. Endüstriyel atıklar. Enfraruj ısıtıcı. Samanlı ve iç kâğıtların genel adı. Kizelgur toprağı. Kızıl ötesi (Eddy Current) ısıtılması. Turnusol kâğıdı. likörü buhar serpantinleriyle ısıtarak yapılan pişirme Influent. Enfraruj kurutucu. Endüstriyel kâğıtlar. Indirect Cooking) fabrikalarında. Dolaylı kayıplar/hasarlar. 156 . Bilgi tarama. yangın sonucu oluşan bilgiler edinilmesinde ve veri analizinde kullanılmaktadır. Asil. alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde kullanılan temizlik kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ India Bible Paper. yöntemi. Isıtılacak ortama doğrudan temas ettirmeden tüp içinden sıcak hava Paper) geçirerek yapılan ortam ısıtıcısı. amacı yerine. (Zıt anlamlı. Test kâğıdı. çalışan motor. Endüstriyel temizlik kâğıtları. baskıyı görmek için kullanılan bir transfer kâğıdı. Endüstrileşme. maddesinin filme pres aracılığı ile uygulandığı kaplama Inertial Force. Industrial Power Boiler. kâğıt kalitesini arttırmak için üretim terimi olarak dolaylı oluşan hasarlardır. Hindistan’da yapıldığı Industrial Papers. Vals mili Infrared Ray. (Bakınız. Kimyasal reaksiyonlara girmeyen. Industrialization. Indirect Heated Digester. spektroskopinin alt alanı. Industrial Wipes. hayvanların kalıntıları olan silisli maddeler. Kaplama Inert. Arıtmaya gönderilen her tür sıvı. Dolaylı maliyet. Kaçak hava. Industrial Wastes. Indirect Coating. Anlaşmayı bozma. Hint İncil kâğıdı. Sanayi kazanı. Sanayi tipi buhar kazanı. Evde Indicator Paper. Soy. Industrial Utilization. değerlendirme. Kâğıt hava tarafı negatif basınçta olan fan. Industrial Boiler. India Proof Paper). Alternatif akımla eden. Cebri çekişli fan. India Tint. Endirekt ısıtılan pişirici. Forced kaplamasını kızıl ötesi ışınla kurutan kurutma sistemi. Besleme sistemi.

mürekkepli alanın tam sayfaya oranı. Mürekkebin derinlemesine geçmesi. Yağlı mürekkeplerin taşıyıcı ve belirli katkı maddelerinden oluşan boyar kâğıt tarafından emilimini ölçmek için “Castor Oil Test”i maddeler. püskürtülen mürekkepte net görüntü verebilen Inhibitive Tissue. Suyu seven bir yüzey Inhalation. Bu nedenle. Bu özellik kâğıttan sürtünme yoluyla ele mürekkep geçmesi. tabakasının. Teneffüs. Mürekkebin baskı çalışmalarında kullanılan pürüzlü yüzeye sahip resim sırasında kâğıttaki yayılımı. Mürekkep tüketim değeri. sulu gibi seçenekleri yapılmaktadır. Ink. oksitlenmeye karşı koruyucu tabaka olarak kullanılan pelür Ink Jet Printing. yaş Ink Coverage. Ink Set-off. Yazıcı kartuşlarında Baskı sırasında mürekkebin kâğıdın içine geçmesi. pigment Ink Receptivity. Yoğun Ink Tack. baskı amacıyla bir yüzeyden diğer yüzeye Ink Holdout. Buna “Edge Taering Resistance” da esnasında birim alan başına hesaplanan mürekkep tüketim denilmektedir. Ingrain Art Paper. yöntemlerinden biri. alanının yüzdesi cinsinden ifade edilir. İş kazası sonucu meydana gelen Ink Proof. Mürekkep iticilik. Baskı tipine göre yağlı. Grenli resim kâğıdı. Mürekkep tutuculuğu. Mürekkep emilimi. Ink Strike-through. PVA veya CMC kâğıdından yapılma. Renkli mürekkebin yüzeyden koparılma kuvvetiyle ölçülmektedir. Tutunumun ölçüsü baskılı sayfalarda bu oran % 40 lara çıkar. bulunmaktadır. baskı sayısı % 5 doluluk oranı üzerinden hesaplanır. Karakalem Ink Lay Down. Kâğıdın iç ve yüzey Ink Rub-off. mürekkebin diğer kâğıtlara geçmesi. Mürekkep tutunumu. İnkjet baskı. Basılı tutkallamasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. İlk yırtılma direnci. Injury. İlk yırtılma vericisine temas etmediği baskı tekniği. Kraft pişirme görüntü. Mürekkep denemesi. bünyesine tutunumunu ölçen cihaz. İyi tutunumda parlak ve keskin karton yüzeyinin granit desenli görüntüsü. İnce Kraft kâğıtlar. mürekkep yoğunluğu ve renkte meydana gelen düzensiz Injection Cooking. Ink Repellence. Yaralanma. Granit desenli. Mürekkep film uygulandığından. fotoğraflarda aynı alana üst üste birden fazla renk Ink Transfer. renkler oluşur. yırtılma direnci değeridir. Mürekkep kadar kâğıdın 157 . yapısı olan. İnkometre. Mürekkep doluluk oranı. Mürekkep. “Internal Tearing Resistance” yırtılma değeri. Sürtünerek mürekkep bulaşması. Mürekkep yayılımı. başlangıcında. Granit görünümlü. Basılı bir sayfada. Kâğıdın baskı direnci. Baskıda kullanılan pigment. Enjeksiyonlu pişirme. Mürekkep emilimi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ingrain. Ink jet yazıcı kâğıdı. Mürekkep dağılması. Pişirme sırasında alkali ortamı sabit Inkometer. Soluma. Koruyucu pelür kâğıdı. Bir kâğıdın mürekkebi kötü olmasına bağlı bir özellik. Mürekkep transferi. süreyle ölçülür. alüminyum levhaları lekelere ve kaplama uygulaması yapılır. Baskı sonrası mürekkebin kâğıt tutmak için beyaz likör enjeksiyonuyla süreç sürdürülür. Baskı sonrasında. Kâğıdın su emiciliğinin Ink Absorption. Ink Jet Paper. Oluklu kutularda yapılacak yaralanma. Kâğıt veya özellikleri de önemlidir. kâğıt yüzeyine püskürtülmesi yoluyla. başladıktan sonra ölçülen ve gram cinsinden ifade edilen Ink Mottle. Mürekkebin kâğıt aktarılması. baskı için mürekkebi küçük bir örnekle deneme. rakam % 400 lere çıkmaktadır. Baskılı yüzeyde. yüzeyine tutunma özelliği. Mürekkep parçacıklarının kâğıdı. Bu değer sayfa. emmeye karşı gösterdiği davranış. yüzeyine silika jel. Mürekkep bulaşması. kâğıdın gösterdiği gram cinsinden yırtılma Ink Mileage. kâğıdın mürekkep Initial Tearing Resistance. kâğıdı.

4). gazete kâğıdı. Sokuntu. malzemeleri. Inspection. Inorganic Scale Deposition. Denetim. Instrumentation. PVC kaplamasında olduğu gibi. Fabrika içi döküntüler gibi. (2) Ölçü aleti kullanma Innersole Board. Suya karşı Insurance. Ekipman üzerinde kısmı. Oluklu mukavvalarda içte Insulating Tissue. Emiş. Enstrüman. terim. Yalıtım levhası. Sigorta gideri. Innerframe Stock. çözünebilir tuzlar ve Insulating Blanket. Böcek zehiri başlıklarıdır. kalsiyum gibi çökelebilen ve birikintilere yol açan madde İnşaatlarda malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan kümeleri. (1) Veri girdisi. Salpa. Üretim Insulating Sheating. Insurance Charge. fabrikalarında dolgu maddeleri. Elektrik motorları ve veya kitabın yaprakları arasına konulan. bulunmaktadır. Alüminyum folyolu kâğıt. Inorganic. sürecinde hamuruna kurtlanmayı/güvelenmeyi önleyici İzolasyon kaplaması olarak kullanılan kâğıt ve kartonların Pyrethrine veya Piperonyl Butoxide gibi kimyasallar genel adı. Insolubilizer. (3) tanımdır. Montaj dokümanları. (ISO) 68 beyazlıkta ve 48. Yalıtım örtüsü. Sigara Instrument. İç duvar kaplaması olarak kullanılan alçı veya kalsiyum sülfat kalıntıları. beton levhaların üzerine kullanılmak için üretilmiş su INP. Çok genel bir Input. Muayene. Elektrik yalıtım pelürü. Sigorta eksperi. Yalıtım malzemeleri. Elektrik yalıtım kâğıdı. Çözünmez. Çözünmezlik sağlayan maddeler. Güvelenmeyen kâğıt. Örtü kartonu. Hidrokarbon gruplarından olmayan. emiciliği azaltılmış kartonlar. Insurance Expert. esnek yapılı ve genellikle folyo kaplı kartonlar. Instrument Shop. In Mill. bulunan kontrol kapağı. Sigorta. pelür kâğıdı türü. Elektrik yalıtım Insert. bobin sarımı sırasında bobin telinin metal tek yaprak. Alçıpanel kartonu. Kâğıt bakımının yapıldığı atölye.8 gram/m den yukarıda üretilmiş 2 Insulating Lath. Yalıtım tabakası. İnorganik birikintiler. Tesis. Ayakkabı iç taban kartonu. 158 . Montaj maliyeti. İnorganik tartar birikimi. Insulating Materials. Böceksavar kâğıt. Otomasyon amaçlı paketlerinde ve çikolatalarda. İzolasyon levhası. gövdeye temasını kesen yalıtkan kâğıt. Kurulum bedeli. Kurulum. Installation Documents. kutu içinde kullanılan lamine kullanılan ölçü aletleri. Fabrika içi. Presbant. gazete kâğıdı. direnç yaratan maddeler. Insect Repellent Paper. elektrik yalıtım Süreçlerde sürece giren madde/nesne veya eylem. Pompa veya ekipmanlarda sıvının giriş Inspection Hatch. Giriş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inlet. karıştırılmış kâğıt. (1) Cihazlar. Yalıtım kartonu. Cihazların Inorganic Deposits. (Improved Newsprint). İnorganik. Insider Liner. Ara kâğıdı. Geliştirilmiş gazete kâğıdı. (Ek. Selülozun asitte çözünmez kısmı. Enstrüman atölyesi. Insect Resistant Paper). İç layner kartonu. Isıl yalıtım malzemeleri. Çeşitli işlerin fabrika içinde yapıldığını Installation. Sigortalama gideri. Yüksek gramajı nedeniyle opaktır. Kontrol etme. bir kâğıt türü. Ek yaprak. damarlarını izole etmek amacıyla. (Bakınız. farklı özellikte olan trafolarda. veya monte etme. Insulating/Insulation Paper. Bakım kapağı. Cihaz. Kablo (altta) kullanılan layner kartonu. bir zamanlar kullanılan Insoluble. ses yalıtım malzemeleri. Yalıtım levhası ve tankların içinde biriken ve taşlaşan kalsiyum karbonat ve kartonu. Bir dergi. veya bu alanla sınırlı kaldığını belirtmede kullanılan bir Installation Cost. Girdi. Boru Insulating Board. su emiciliğini azaltan maddeler. Alt başlıklarda çok sayıda malzeme emdirilmiş kâğıt veya karton. bunların ana Insect Resistant Paper. (2) Giriş noktası.

Integrated System. Fikri Interleaving Paper. Internal Bonding Strength. araya konulan çok ince kurutma kâğıdı. lignin tabakası. Projeden doğan fikir mülkiyeti. Odunda Intermittent. Ambalajlamada veya hediye paketlenirken. Entegre kâğıt fabrikası. Süreç aşamalarında belirlenen değer. Alçı levha. Mendil ve peçete gibi Scott Bond) 159 . bir kâğıt Odundan selüloz üreterek. arasına konulan ve çeşitli amaçlarla yaprakların arasına Intelligent System. (Bakınız. Interlapped Tissues). parlaklık. Kesikli (üretim). Derin ofset. (1) Ara yüz. Niyet. (Wat Sn. katlanarak fabrikalar. Specific Edge Load) mantık sırasının takip edilmesini sağlamak amacıyla yapılan Intent. İç içe geçmiş. kapatılması. (Eş anlamlı. Kilitleme. Ara pelür kâğıdı. Intellectual Property. Interior Packings. ağzı uzunluğuna (Edge Length) bölünmesiyle elde edilen Interlocking. karton ve enerji üreten kanadının diğeri üzerine gelecek şekilde. Intercelular Layer. Bir kâğıt veya kartonun Çok yapraklı kâğıt tomarında tutkalla bağlanma noktası. Giriş. Kontrolör çıkış sinyalinin zamana göre entegralinin alınarak son kontrol Interior Wraps. Integrated Pulp and Paper Mill. kesafet. Derin ofset. Öğütme bağlanma mukavemeti. İç Interfiber Bonding. Kutulanmış temizlik kâğıtları. Karbon kâğıdı. Elyaflar arası bağlanma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Intaglio. Lignin tabakası. Ofset baskı kâğıdı. Interleaving Intensity. Ambalaj içi sargı kâğıtları. Geniş amaçlı. Katlamalı. kâğıtlar. Intaglio Printing. Karışan maddeler. Birbirine bağlı (sistemler). İki farklı yapıdaki sistemi birbirine elekten ayıran basit yapılı. sonucu elyafların kazandığı bağlanma özelliği. sağlandığı baskı türü. kâğıt. Ara Sümen kâğıdı. Anyonik küller bu türdendir. Oyma baskı. veya tekstil ürünlerinin arasına konulan. Ambalaj içi elemanları. İç bağ. Elyafları bir arada tutan kuvvet. maddeler. Yuvarlak elekli ve elek üzerindeki safihanın yeterince Interconnected. mukavemet sağlayıcı destek parçaları bulunur. Albümlerde fotoğrafların mülkiyet. kâğıtlarda. karşı gösterdiği mukavemet. şiddet. çok ince pelür türü Intense Writing Finish. Interfolded). Kalıp birbirinin içine geçecek şekilde katlanarak ambalajlanmış yüzeyinde küçük oyuklar yaratarak mürekkep tutunumunun temizlik kâğıtları. Entegral kontrol. yoğunluk. İç bağlanma kuvveti. Seperatör olarak Öğütücüdeki özel anlamı. (Eş anlamlı. Akıllı sistem. durarak safihayı kesmek suretiyle. İç içe geçkili. hücrelerin arasında bulunan ve onları birbirine bağlayan Intermittent Board Machine. Entegre sistem. Entelektüel mülkiyet. Interleaving Blotting. Birbirine bağlı. bünyesindeki elyafları ve dolgu maddelerini birbirine Interfering Substances. Hücre çeperi. atölye tipi kâğıt makinesi. Bunların Intake. ara bölme kartonları. Interface. Duvar kaplamada Intaglio Paper. Kesikli karton makinesi. Tissue). bağlayarak uyum içinde çalışmalarını sağlayan ünite. Interlapped. Ara kâğıdı. (2) Internal Bond. gibi anlamları olan bir tanım. Her yere giren bağlayan kuvvet. yaş mürekkebin diğer kâğıda bulaşmaması için. Rotogravür. Yeni basılmış sistemini içinde barındıran üst sistem. Uygulanan net enerjinin bıçak kitaplarda kullanılan pelür kâğıtları. elektriksel düzenleme. Pek çok kontrol Interleaving Blotting./m). Emiş ağzı arasında tampon kâğıtlar. kalınlaşması durumunda. Tifdruk. Interleaving Tissue. (Tappi T 569) (Eş anlamlı. kullanılmaktadır. Interior Boards. elemanına gönderildiği kontrol modlarından biri. Yoğunluk. Integral Control. Baskı sırasında kâğıdın veya kartonun yüzeyinin yolunmaya Interfolded Tissue. (Eş anlamlı. Rotogravür. Katlanmış temizlik kâğıtları.

Anyon reçineyle yumuşatma yerine kimyasallar kullanarak kirecini katyon değişimleri yapabilecek özellik kazandırılmış ve çökeltme. Viskoz ipeği veya asetat yapımında da kullanılır. sonucu elyaflar arasındaki iç bağlanma mukavemetinin Fordriniye (uzun elekte) elekte. İkincil elyaf kaynağı Inventory. Gerçek kalınlık. Envanter. elyaf içindeki fibrilleşme. Fabrika içi döküntü. Kâğıt hamuruna bağlayıcı Ters kovalı buhar kapanı. hamurun elekten Internal Thread. Özgün ağdalılık. Internal Fibrillation. Inverter Duty Motor. İyon değiştirici kâğıt. İyon değiştirici selüloz. yırtılmanın Invoice. edilen diş yapısı. sıcak hava kâğıdı. gram cinsinden kuvvet. Kâğıt Apparent Thickness). İç tutkallama. Enfraruj görüntü. sürdürülmesi için uygulanan. Kızıl ötesi görüntü. Yüzey kabalığı kameralarla tespit edilen görüntü. başlangıç yırtılma mukavemeti (Initial Tearing Inward Flow Screen. İç yırtılma mukavemeti. maddelerin karışması ihtimaline karşı. Bunun Invoicing. 160 . (Bakınız. Yırtılma direnci. iyon değiştirici kâğıt yapımında kullanılan selüloz. Ters kovalı kondenstop. Fabrika içinde duruş sırasında bir atmosferik olay. İyonik bileşikler. Faturalama. Internal Revenue Stamp Paper. Fibrilleşme. makinesi tahrik kısmında kullanılan özellikli motorlar. hidroklorik asitte çözünen ve kimyasal Intrinsic Viscosity. Açıklama. alt elek yerine üst elekte ortadan kalkmasıyla. yılda stokların kaç kez döndüğünü gösteren sayı. Internal Sizing. Son hazırlık. Liflenme. QCS sistemlerindeki iyonları yüklerine göre seçici olarak alma özelliği bulunan radyoaktif maddelerin kullanımına ve işletilmesine onay kâğıt. Özgün viskozite. Termal Intrinsic Thickness. Öğütme Inverform. Uluslararası Standartlar Kurumu. Yırtılmaya başlayan kâğıtta. yabancı Tearing Resistance) ile karıştırılmaması gerekir. Ionic Compounds. Bir çözeltiden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu. Stok. gerçek kâğıt kalınlığı. Iron. External Setup) Inverted Bucket Steam Trap. International Atomic Energy Agency (IAEA). Acid Soluble. rejeklerin dışarıda kaldığı döner elek. Selüloz fosfat kâğıdı. Kazan besi suyunu Ion Exchange Cellulose. Kimyasal oksijen ihtiyacı Selülozun yaşlanmasını deneysel olarak bulmaya yarayan yaratan demir. İç diş. İnvertörden çalışan motor. Soğuk hava katmanının. Iridescent Paper. Bir döndürülebilir döküntüler. arasındaki reaksiyonlar. Envanter dönüşüm sayısı/oranı. Uluslararası kâğıt ayrılan bileşikler. Ek 3). yapılan hazırlıklar. Elektrik yüklü atom veya grup. Ek 1. Bir somunun dişleri. Fatura. Ek 2. bünyesinde olup da. İyon değiştirme reaksiyonu. olarak görülmeyen ve üretim sırasında ortaya çıkan geri Inventory Turnover. Ion Exchange Paper. Çok katlı kâğıt üretiminde. kurum. İyon. Suda iyonlarına International Paper and Board Sizes. Ion. Internal Treatment. reaksiyon özelliği bulunan demir. Parlak kâğıt. Tersinme. katmanı tarafından hapsedilmesi. Hava kirliliğini arttırıcı Internal Setup. suyun süzüldüğü bir elek yerleşim düzeni.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Internal Broke. İç şartlandırma. bir test. ve karton ölçüleri. veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bağlı olduğu üst Ion Exchange Reaction. Kâğıt Internal Tearing Resistance. IR Imaging. ortadan kalktığında ölçülen. Interpretation. İnverform. (Bakınız. Asitte çözünen demir. Damga vergisi pulu Inversion. Dişi tabir içeriye aktığı. (Bakınız. Makine Resistance) veya kenar yırtılma mukavemeti (Edge sonunda döküntülerin parçalanması sonrası. (Bakınız. İçeriye akışlı döner elek. Yorum. nişasta veya reçine katılması. Elyaftaki anyonik yüzey yükleri ile ortamdaki katyonlar International Organization for Standardization (ISO). Engine Sizing). Sedefli kâğıt.

Elyafların her yöne eşit ve gelişigüzel dağıldıkları ve yalnız laboratuvarda. kâğıtta görülen pas lekeleri. Iron Specks. Anisotropic) Isotropic Sheet. laboratuvarda kâğıt veya karton örneğinin 457 nanometre dalga boyundaki mavi ışıkta ölçülen parlaklık değeri. Pas lekesi. Eş basınçlı. Kesme vanası. Geriye dönüşü olmayan tek yönlü reaksiyonlar. Davetiye yapımında kullanılan. ISO parlaklığı. Fildişi Bristol kartonu. Asıltılı bir sistemde. özel renkli ve yüzeyli karton. ISO Brightness. Çok iyi kalite beyaz baskı kâğıdı. İçinde demir bileşikleri bulunmayan ve fotoğraf kâğıtlarında bağlayıcı olarak kullanılan şap. kesilmiş. Davetiye basımında kullanılan. belirli ağırlıkta ve renkte kâğıt. Eş yüklenme noktası. Irreversible Raections. Ivory Ledger. Eş yönlülük. Isobaric. Item. Fildişi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Iron Free Alum. Ivory. ISO (International Organization for Standards). özel yüzeyli Bristol karton. Poz. Isotropic. Eş yönlü kâğıt. Bünyesinde bulunan demir nedeniyle. Her yöne doğru ayni özellikleri gösterme. Tür. Uluslararası Standartlar Kurumu. Kalem. parçacıkların manyetik alan etkisiyle hareket etmedikleri pH değeri. Isolating Valve. Belirli bir örnekte yapılmış. Sabit basınçta yürütülen süreç. Standart koşullarda. Tersinmez reaksiyonlar. Ivory Bristol. düşük kesafette elde edilebilen safiha. (ISO 2470) Isoelectric Point. 161 . Fildişi karton. (Bakınız. Kemik rengi. Ivory Board. Demirsiz şap.

kavanozlu reçel. (1) Vals kaplaması olarak kullanılan ve Jelly Gum. Jöle koruma kağıdı. etkilediğinden. Ressam ve gravür mürekkep kurutmada kullanılan bir yöntem. Japon parşömeni. takılp sökülebilen türde keçeler. Jakar kağıdı. tereyağı türü ürünlerin üstünü örtmek için Jack Screw. Japanese Papers) Jacket. Sürekli ve hızlı modifiye nişasta kâğıttan delikli şerit hafıza yapmak için üretilmiş dayanıklı pişirme sistemi. selülözleri dut ağacı veya Mitsumata türünde uzun hızı ile eleğin hızı arasındaki farklılıktan kaynaklanan oran. Uzun elekli veya silindir elekli makinelerde çerçeve Jogging. Jakar makinelerinde. Jet Cooking. Jet hızı elek hızından Japanese Paper. (2) Baskıda Japan Art Paper. süsleme amaçlı kâğıtların çıkmıştır. Özel kraft kâğıdından Jet. Ayar civatası. Air Deckle). yapılma ve elektronik hafıza üniteleri çıkmadan önce. elyaflar frenleme etkisiyle makine enine doğru bitki selülozlarından üretilmiş kâğıt (Bakınız. davanış farklılıkları oluşmaktadır. elyaflı bitkilerden elde edilen kâğıtlar. Bu oranın değişmesi safihadaki elyaf dizilimini Japanese Decorating Paper. sanatçıları tarafından kullanılan özel kartonlar. Bu nedenle düzgün formasyon ve Japanese Parchment Paper. Jacquard Paper. Jöle üzerini veya kılıf. Janus Calender. Sürünme hız. Çektirme civatası. Ceket. (Bakınız. hava jetiyle yaş kâğıtta kurutma yapan sistem. “Japanese ebat ölçüsü kararlılığı için elek ve jet hızları birbirerine Vellum” da denilen kâğıt türü. denilmektedir. (1) Yüksek sıcaklıktaki ilk çok nipli makine kalenderi. hamur kasasından çıkan hamurun yapılan. Su jeti kesimli çerçeve kenarı. Elek hızı jet hızından fazlaysa. Çok ince ve elde oranı. Cetvel ağzından çıkan basınçlı hamur. mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Jet/Wire Ratio. Jet to Wire Speed Ratio. Hızlı pişirici. Bu oranın değişmesiyle kâğıdın enine ve boyuna genel adı. Jet-elek hızı Japanese Copying Paper. Rush/Drag Ratio) 162 . Jet kurutucu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Japanese Vellum. komutların tekrarlanmasını sağlayan karton. Kâğıt makinesinde dönebilecek en kenarının su jeti ile kesilerek şekillendirilmesi. Bu işlemler giyotin kesimi yerine biraz (Eş anlamlı. Bu hızda elle bakım amaçlı çalıştırma yapılır. Efflux Ratio. Modifiye nişasta pişirme ve Jacquard Card. Crawl Speed. Voith tarafında üretilen. (Eş anlamlı. Janus kalender. Jet Dryers (Driers). Jet kaplama ünitesi. Kâğıt yüzeyini kaplamada kullanılır. (2) Kitaplarda koruyucu dış Jelly Protectors. Japon sanat kâğıdı. Kriko türlerinden biri. Bunlara Verdol kâğıdı da (Verdol Paper) Jet Deckle. Jack Bolt. (Bakınız. Japonyada yetişen yerel fazlaysa. Japon kağıdı. Japon parşömeni. Kriko. gren ve grene karşı denilen terimler ortaya Sulu boya ile desen verilmiş. Jakar kartı. Japonyadaki bitki J selülozlarından üretilen. Bazı sanat kitaplarında bu kenarlar dıştan görünecek şekilde ciltlenir. Hızlı makinelerde. Jet. özenerek yaptıkları kâğıtlara verilen ad. üretilmiş yoğun parafinli ince gramajlı kâğıtlar. Japan Art dizilirler. jakar makinelerinde bir tür hafıza verilerinin saklanmasını ve Jet Applicator. Jakar kartı yüzey kaplamasını püskürtme ile sağlayan kaplama ünitesi. kâğıtlar. Kâğıt üretiminde. Japon dekoratif kâğıtları. kartonu. Çerçeve kenarı. Jet Cooker. Jöle. Japon kağıdı. Japan. düşük hız. Japan Papers. Fransızların Japon parşömeninden Jack. Inching) pürüzlü bir kâğıt kenarı yaratır. Japon pelürü. elyaflar makine Paper). hazırlama ünitesi. yönüne dizileceklerdir. kalın dokulu sertifika basımında kullanılan karton. Jet pişirme. Jakar kartonu. Vidalı kriko. Jacquard Board.

büyük kâğıt bobinler. Olgunlaşmamış ağaç. Burada çok harmanlı karton. Jet hızı. Jüt zarf kâğıdı. İş kartı. Çöp ayırıcı. Mil ucu. tam türde ürün. kullanılan oluklu kutu (Eş anlamlı. Normal paketten Jevellers Tissue. selülozu. Öğütücü bıçaklarını taşlama. O anı kurtarması için elde mevcut Job Card. Job Lot. Dregs Well). Jute Bristol. Hamur kasasından çıkan basınçlı çekme aşamasını atlayarak. su 163 . Jütten yapılma kâğıtların genel adı. Jute Bag Paper. Üzerinde Junk. (2) Hurda kâğıt Joint. aralarına kartonu. Jüt ambalaj kâğıdı. Journal.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Jet Velocity. (2) Moment anlamında bir Newton Jute Envelope Papers. Topal vinç. Atlama kademeli olmaktadır. (1) Kesikli çalışma modu. Jüt kâğıdı. Junior Carton. Dregs) mücevheri teşhir etmek için kullanılan açık pembe renkli Junk Remover. Jumbo bobin. İş. Genç ağaç. (1) Jüt kartonu. Çöp kapanı. Büyük bobin. Ek yeri. Jordan Refiner). Bu tür firmaların talep ettikleri. (2) Döner elekli makinede üretilen çok katmanlı ve tahta takoz çakılmış. Devamı olmayan Just in Time. Eklem. (Eş anlamlı. Jevellery Card Bristol. Geçici tamirat. Küçük karton paket. Elyaflar hem hamuru olabilir. Jury Rig. Pulper üzerine monte edilen bristol karton. Büyük kutu. Çok ağır ürünleri paketlemede Jute Pattern. daha az sayıda karton bulunduran bir tür pelür kâğıdı. (1) Bir enerji birimi. Mücevherci pelürü. hem de kısaltılır. Jordan Refiner. Jute Linerboard. Tam zamanında. Çöp vinci. Taşlama. Jüt selülozu. Joule. konik rotoru olan öğütücü. Jüt desenli kâğıt. kuvvetin bir metre uzunluğa uçta yaptığı kaldıraç etkisi Jute Liner. Tek ayak üzerinden uzanan kirişe kaldıraç. (Bakınız. Jumbo Box. karşı akımlı yıkama. Jute Paper. Junk Trap. Jütten yapılma bristol karton. Jevellers Bristol. Büyük kâğıt Jute Wrapping. Oksitlenmeyi önleyici bölünerek hazırlanmış. (Bakınız. (Eş anlamlı. Konik rifayner. Kuyumcu bristolü. Jordan. Kâğıtta yapışma yeri. (Bakınız: Junk Separator). Junk Seperator. Konik öğütücü. suyla bir önceki aşamada yıkama yapan yıkama yöntemi. Just in Time) Junk Trap. JIT. Combo Box) Jute Pulp. Jul. Jüt layneri. ağaçların selülozları genellikle kısa elyaflı ve cılız Jump Stage Counter Current Washing. paket. Fabrikadan kâğıdı alarak başka ürünlere dönüştüren Juvenile Wood. bir sonraki aşamadan çıkan hamurun hızı. Çöp. Hint keneviri (selülozu). Kum vinçlerine benzemektedir. Valslerde yataklanan mil kısmı. zamanında yapılan teslimatlarla sürdürülen üretim Jog. olarak çalışan ve ağır kütleleri tutan sistem. Job. Torbalık jüt kâğıdı. (2) Elle kâğıt destesini planlaması. (Nm). (2) Spot. Jüt layneri. Jüt bristolü. Bir saniyede bir wat gücün harcadığı enerji (wsn. monte edilmiş vinç sistemi. Dayanıklı nakliye kautusu marka) Bıçak olarak bir dizi lama çelik kullanan. Çok kademeli selüloz yıkamada. hizaya sokmak. Kuyumcu bristolü. Pulpere bağlı Jigging. Stok tutmadan. ezilir. (Jordan Jute Board.). Katmanlardan bir Kraft diğer gazete amaç elyafta hollender etkisi yaratmaktır. Kâğıtları eliyle destelemek. Jumbo Roll. bobini. imkanları kullanarak yapılan bakım işleri. biriken hafif çöpleri pulper yüzyinden uzaklaştıran kovalı Jib Crane. Jute. Mücevherci bristolü. (1) Jüt. (1) Parti malı (üretim).

Metso yapılmış. göstergeleri. elyaf bünyesinde mikro sıkışmalar ve yer Kenaf. ağartılması için. Kinematik vizkozite. denir. Sürekli iyileştirme. Arkası yapışkan Kettle. Sürekli tarzda selüloz Finish). K-B kartonu. Ceketli nişasta pişirme kazanı. Tutuşma. kalıpla sadece üst katmanın Keyboard Paper. K-B kartonu yöntemiyle Kinking. aluminyum silikat şeklindeki beyaz seramik kili. Panel birbirleriyle olan sürtünme şekli. Araçlarda göğüslük diye anılan panellerin King Roll. Dudak teması kalıplı kesim. bir seviyesinde değerle ifade edilmesidir. yüzeyde ve hamurda dolgu olarak kullanılan basınçlı küre. (ISO 302-2004). Selüloz fabrikalarında kireç üretiminde miktarını belirten derecelendirme sistemi. Kid Weddings. Kireç ocağı. önemlidir. Çıkan sonuçlar 1 Kinematic Viscosity. bir ay içinde satılabilir kâğıt üretim toplamı. Bebek teni tarzı işlenmiş. etiketlerde olduğu gibi. Pişirme kazanı.) yetişen bir ağacın salgısından elde edilen zamk. Karaya sakızı. Gaz yağı. İş güvenliği açısından. Kappa Number. gramın onda özelliklerden. Kady® pigment karıştırıcısı. Kiss Dye Cut. Bu değer kâğıdın kullanılır. Karaya zamkı. kullanılan petrol türevi. Kinetik sürtünme. Gövdesinin kabuklarından elde edilen değiştirmeler yaratma. Çocuk davetiye kâğıtları. Küresel selüloz pişirici. İkinci valse de Kraliçe vals (Queen Roll) türü. Paçavra selülozu üretmede Kaolin. Eleklerde zift ve katran temizlemede kumu. sökmede de kullanılır. üretilen patentli kâğıt. Dudak teması baskı. K-B örtü kâğıdı. Güderi tarzı işçilik Kady® Mill Dispenser. Bükerek çevirme. pişiriren kule tipi pişirici. taban kâğıdı olarak kullanılan patentli bir karton İlk vals de denir. dokulu kâğıt işleme tekniği. Mümkün olan en az Key Performance Indicators. Steno kâğıdı. Hamurda (m2/s). Karaya Gum. Bir sıvının akmaya karşı iç direnci. Normal şartlarda bir gram kemik kuruluğundaki kimyasal maddelerin ambalajlarında belirtilmesi gereken selülozda tüketilen potasyum permanganatın. uzun elyaflı yıllık bir Kieselguhr. Çocuk tenine benzeyecek şekilde. Kamir pişirici. Bu kâğıtlar kırtasiye türüdür ve Kaizen. Kappa sayısı. selülozları kâğıt yapımında kullanılan. Bir işletmenin veya onun bir biriminin belirli 164 . Kayzen. harfleri kesilmesi. Kaolin. Kizelgur. hayvanların kabuklarının kalıntılarından elde edilen silis Kerosene. Örneğin. Dinamik ile 100 aralığında olmaktadır. Kalenderde tahrik edilen en alt vals. kartonu. Steno klavyesinde. Kot kumaş artıklarının boyasını kullanılan. Burkma. Kier. Kâğıtta. Kid Finish. Kabuklu küçük bitki. elyaf floklaşmasını önler. yumuşak patentli bir kuşe çözeltisi ve pigment karıştırıcısı. Kinetic Friction. Kid Kamyr Digester. İş gücü aracılığıyla mektup yazma ve davetiye basımı gibi işlerde işleri küçük değişimlerle daha iyiye götürmeyi hedefleyen kullanılmaktadır. Filtre kumu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ bir süre içindeki çalışma performansını gösteren ana K göstergeler. delerek işlemek için üretilen bir kâğıt türü. Alev alma. K-B Sheating. yapımında. Kiss Impression. Kenaf. Hindistanda (Dinamik vizkozite. Japon iş anlayışı. Burma. Selülozda kalan lignin Kiln. İğirme. (Bakınız. iade ürün toplamı gibi. Ana performans baskı kuvveti ile yapılan basım. Kâğıt ve kartonlarda K-B Board (Keyboard Board). gerekli kimyasal miktarını belirlemede Kindling. Rifaynerde. vizkozitenin akışkanın yoğunluğuna bölünmesiyle bulunur. Kral vals.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kitchen Towel. Mutfak havlusu. Kâğıt mutfak havlusu.

Kozo. Dut (kâğıdı). Japonya’da dut ağacının kabuklarından

(Benzer; Hand Towel) (Bakınız; Kitchen Wipes)

elde edilen selülozla, elde yapılan bir kâğıt türü. Dut ağacı

Kitchen Wipes. Mutfak temizlik kâğıtları. Silme işinde

iç kabuğu selülozları çok uzun elyaflıdır. Bu nedenle

kullanılan kâğıt havlular.

dayanıklı kâğıtlar üretilmesini sağlar.

Kite Paper. Uçurtma kâğıdı.

Kraft. Kraft kâğıtları. Sülfat süreci ile elde edilen dayanıklı
esmer renkli kâğıt türlerine verilen genel ad.

Kitting. Takım hazırlama.

Kraft Bag Paper. Kraft torba kâğıdı.

K-M Model. (Bakınız: Kubelka-Munk Model)

Kraft Bitumen Paper. Kraft bitümlü kâğıt. Üretildikten

K.Number. (Bakınız; Kappa Number)

sonra bitümle kaplanan kraft kâğıdı.

Kneader Pulper. Yaş döküntü pulperi.

Kraft Board. Kraft kartonu. Oluklu mukavvada dış

Kneading Disperger. Yoğurucu disperger. Helezon

yüzeyde kullanılan kraft karton.

disperger. Kâğıt hamurunu helezon içinde sıkarak ve

Kraft Butchers. Kraft kasap kâğıdı. İnce ve parafin kaplı

yoğurarak elyafları açan disperger sistemi.

kraft kâğıdı.

Knife Barker. Bıçaklı kabuk soyucu. Kütük kabuklarını

Kraft Corrugating Medium. Kraft oluklu kartonu. Kraft

döner bıçaklarıyla soyan bir kabuk soyucu türü.

kartonu.

Knife Coating. Raspalı kuşeleme. Bıçaklı kuşeleme. Bir

Kraft Envelope. Kraft zarf kâğıdı. Büyük zarf yapımında

raspayla, fazla miktardaki kaplama maddesinin sıyırıldığı

kullanılan kraft kâğıtları.

kuşeleme yöntemi. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

Kraft Grades. Kraft türleri. CEPI EN 643 standardıyla

Coating).

belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. Genellikle kahverengi

Knife Edge. Bıçak kenarı. Bıçaklı kesimde bıçağın kestiği

ağartılmamış selülozdan üretilmiş kâğıttan yapılmış

taraf.

ürünlerin atıklarıdır. Uzun elyaflıdır, testliner ve imitasyon

Knife Over Coating. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

kraft yapımına uygundur.

Coating).
Kraft Liner. Kraft layner. Oluklu mukavva yapımında dış

Knives. Bıçaklar. Kâğıt kesiminde, giyotinde, konik

yüzeyde kullanılan kraft kartonu.

öğütücülerde kullanılan bıçaklar.

Kraft Linerboard. Kraft layner. (Bakınız; Kraft Liner).

Knock-off Shover. Yüksek basınç fıskiyesi. Pres

Kraft Manila. Manila kraftı. Manila selülozundan üretilmiş

keçelerinin temizliğinde kullanılan fıskiyeler.

görüntüsü verilmiş, herhangi bir kraft kâğıdı. (Bakınız;

Knot Drainer. Düğüm eleği. Hamur içindeki açılmamış

Manila Paper).

elyafları ayıran elek. (Eş anlamlı; Knotter)

Kraft Paper. Kraft kâğıdı. Sülfat selülozundan yapılma,

Knots. Düğümler. Kâğıt hamurunda açılmamış elyaf

esmer renkli ve çok dayanıklı kâğıtlar.

kümeleri.
Kraft Process. Kraft süreci. Sülfat süreci. Alkali kostik ve

Knotter. Düğüm ayırıcı. Selüloz üretiminde, az piştiği için

sodyum sulfit çözeltileriyle, odundan selüloz elde edilme

düğüm halinde bulunan parçacıkları ayırmada kullanılan

süreci.

sarsak elekler veya basınçlı elekler. (Eş anlamlı; Knot

Kraft Pulp. Kraft selülözü. Kraft süreciyle elde edilen

Drainer)

kimyasal sülfat selülozu.

Knotter Pulp. Düğümlü selüloz. Düğüm ayırıcının ayırdığı

Kraft Recovery Cycle. Kraft geri kazanma aşaması. Kraft

rejekler. (Bakınız; Knotter).

üretim sürecinde kullanılan kimyasalların likörden geri

Knurling. Tırtık açma. Temizlik kâğıtlarında, kenarlarda

kazanılması aşaması.

makine boyuna uygulanan desenli tırtık işlemi.
165

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kraft Sack Paper. Kraft torba kâğıdı. Kraft selülozundan
üretilen ve genellikle çimento torbası gibi torbaları
yapmada kullanılan kâğıt.
Kraft Test Liner. Kraft testlayner. Oluklu kutu yapımında
dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu.
Kraft Twisting. Kraft ip kâğıdı. Bükülerek çanta sapı
yapımında, ip gibi kullanılan kraft kâğıtları. (Bakınız;
Twisting Paper).
Kraft Waterleaf. Emici kraft kâğıdı. Tutkallama
yapılmamış kraft kâğıdı.
Kraft Waterproof. Su geçirimsiz kraft kâğıdı. Parafinle,
ziftle kaplanmış veya aşırı tutkallanmış kraft kâğıdı.
Kraft Wrapping. Kraft ambalaj kâğıdı.
Kubelka-Munk Model. Kubelka-Munk Model. Kağıdın ve
kuşe gibi opak cisimlerin yansıtıcılık özelliklerini
tanımlayan matematiksel bir yöntem.
Küster™ Roll. Bombe kontrollü taç vals. (Eş anlamlı;
Profile Roll)

166

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Laid Lines. Nervürlü elek çizgileri. Eğütör valsinin kâğıt

L

yüzetindeki sık ve paralel çizgili görüntüsü.
Laid Mold. El eleğinde üretilmiş. Yüzeyinde elek izleri
görülen el yapımı kâğıt.

Label. Etiket. Yafta.

Laid Papers. (1) Elek kağıdı. Safiha oluşturmak amacıyla

Label Cloth. Bezli etiket kâğıdı.

eleğin kullanıldığı kâğıtlar. (2) Düz kâğıt. Düz filigranlı

Label Manila Paper. Samanlı etiket kâğıdı.

kâğıt. Düz desenli egütör valsi kullanılarak üretilmiş
üzerinde elek izleri görülen kâğıt.

Label Papers. Etiket kâğıdı.

Laid Wires. Egütör eleği. Egütör valsi üzerine kaplanan

Labor. İş. Emek. İş gücü.

metal elek teli.

Laboratory. Laboratuar. Kâğıt testleri laboratuarı.

Laid Writing. Nervürlü yazı kağıdı. Düz filigranlı yazı

Laboratory Climatization. Laboratuar iklimlendirme.

kâğıdı. Egütör valsi kullanılarak üretilmiş üzerinde elek

Laboratuarı belirli sıcaklık ve nem koşullarına getirme.

izleri görülen yazı kâğıdı.

Labor Cost. İşgücü maliyeti.

Lake. Lake boya.

Lace Paper. Dantel kâğıdı. Bardak veya pasta altlığı

Lambert. Aydınlatma birimi. Bir cm2 ye düşen bir lümen

yapmında kullanılan, düşük gramajlı kalıp kesimine uygun

ışık miktarı.

kâğıtlar.
Lamellae. Katman. Selüloz lifi katmanları.

Lacquer. Lak. Cila. Sentetik reçine verniği.

Laminated. Kaplanmış. Lamine.

Lacquered Paper. Laklı kâğıt.

Laminated Base. Lamine taban kâğıdı. Çok emici,

Lacquering. Laklama. Kâğıt yüzeyini lakla kaplama.

özellikle sentetik reçine emdirilmek üzere üretilmiş, ahşap

Ladle Dryer. Tepsili kurutma. Düz tepsiler üzerinde

kaplama kâğıtları.

kurutma.

Laminated (Liner) Board. Lamine karton. İki veya çok

Lag. Gecikme. Gelen sinyale geç cevap verme.

katlı mukavemeti arttırılmış karton.

Lagoon: Gölet. Arıtma göleti.

Laminated Glassine. Lamine aydınger kâğıdı.

Laid. Egütör desenli. Nervürlü. Egütör valsiyle kâğıt

Laminated Paper. Lamine kâğıt. Akşap görüntüsü vermek

yüzeyinde birbirine paralel kabarık çizgi deseni görünümü

için kullanılan dekor kâğıdı. Emiciliği kaybetmeden, yoğun

verilmiş olan. (Bakınız; Laid Dandy Roll).

iç tutkallamasıyla yaş dayanım mukavemeti arttırılmış

Laid Antique. Antik yüzeyli. Nervürlü antik kâğıt. Egütör

kâğıtlardır.

valsi ile yüzeyi antika görünümünde nervürlü işlenmiş

Laminated Web. Çok katlı temizlik kağıdı. Havlu ve

kâğıt.

tuvalet kâğıdı gibi temizlik kâğıtlarında çok katlı yapı. (Eş

Laid Dandy Roll. Egütör valsi. Matal elekli vals. Kâğıt

anlamlı; Multiply Web)

makinesi elek bölümünde, kartona düzgün yüzey

Laminating. (1) Çok katlı hale getirme. (2) Çok katlı

kazandırmak için kullanılan vals. Bunun sonucu, yüzeyde

Lamination. Kaplama. Laminasyon.

elek tellerinin paralel çizgileri görülür. Bu valsler, Dandy
Roll diye geçen, filigran (yaş iz) vermek için kullanılan

Laminator. Laminasyon makinesi. Kaplama makinesi.

gren desenli ve arma desenli valslerin en basit yapıda

Lampblack Paper. Karbon kâğıdı. İsli kâğıt.

olanlarıdır.

Lampshade Bristol. Abajur kartonu. Abajurlarda

Laid Finish. Elek izli. Elek teli izi verilerek el yapımı

kullanılan düzgün yüzeyli bristol karton.

görüntüsü verilmiş.
167

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lance. Lans. Kurum üfleme borusu. Kazanlarda kurum

Lateral Porosity. Enine doğru gözeneklilik. Kâğıt enine

üfleme amacıyla kullanılan sabit veya elektrikle tahrikli

doğru dizilmiş gözenekler. (Eş anlamlı; Horizontal

boru.

Porosity).

Landfill. Moloz alanı. Çöp alanı. Çöplük.

Latex. Lateks. Doğal veya sentetik kauçuğun çözeltisi.

Landfilling. Çöp dökme. Pek çok çöplükte yapılan dolgu

Latex Board. Lateks kaplı karton.

ve düzleme işlemi.

Latex Trated Papers. Lateks kaplı kâğıtlar.

Language of Contract. Sözleşme dili.

Latewood. Geç odun. Yaz odunu. Yıllık odun halkalarında

Lanyard. Emniyet halatı.

daha yoğun ve kısa elyafların bulunduğu yazın büyüyen

Lapped. Bindirmeli. Ambalajlamada kenarların üst üste

koyu kısımlar.

getirilerek kapatılmış olması.

Lath. Levha. Panel. (Bakınız; Gypsum Lath).

Lapping. Bindirmeli katlama. Selülozu, pres sonrasında

Laundry Paper. Çamaşırhane kâğıdı. Yıkanmış

bindirmeli şekilde katlama.

çamaşırların boyalarının birbirine geçmemesi için üretilmiş,

Laps. Yaş selüloz. Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve

yağlı veya aşırı tutkallı, nem geçirmez kâğıtlar.

bu şekliyle sevke hazır selüloz.

Lawbook Cover. Kanun kitap kapağı kartonu. Bir kapak

Lard Paper. Kasap kâğıdı. Parafin emdirilmiş, domuz

kartonu türü.

etinin koku emmemesi için ambalaj kutusu içine

Lawn Finish. Kumaş dokulu kâğıt yüzeyi.

yerleştirilen kâğıt.

Lay Boy. Sehpa. Kesilen kâğıtların üst üste destelendiği

Large Scale. Büyük ölçekli.

platform.

Laser Paper. Fotokopi kâğıdı.

Layer. Katman. Çok elekli veya silindirli makinelerde

Laser Printing. Lazer baskı.

üretilen kâğıtlarda/kartonlarda görülen ve birbirinden
ayrılmayan katmanlar. (Eş anlamlı; Ply)

Last In First Out. Son giren ilk çıkar. Stoğa son giren

Layer Board. Ara kartonu. Seperatör kartonu. Kutu içinde,

ürünün stoktan öncelikli olarak çıkması.

ürünlerin arasına konulan kartonlar.

Latency. Gizli stres. Mekanik selüloz üretiminde, öğütme

Layer Insulation Paper. Trafo presbantı. Trafolarda sac

sonrası elyaflarda oluşan deformasyona bağlı kıvrılma.

paketin bobinle elektriksel temasını kesen karton türleri.

Latency Chest. Stres giderme bütesi. Termomekanik
öğütme sonucu elyafta oluşan stresi gidermek için belirli bir

Layout. Yerleşim.

sıcaklıkta bir süre hamurun bekletildiği depo. Bu işlem

Lay-up Maintenance. Koruyucu bakım. Bakımlı yedekleri

sonucu elyaflar düzleşirler.

stoklayarak gerektiğinde mevcutla değiştiren bir bakım

Latent Heat. Gizli ısı. Bir maddenin sıcaklığını

yöntemi.

değiştirmeden, onun fiziksel özelliğini değiştiren ısı.

Lazy Steam. Tembel buhar. Serbest buhar. Açıkta sis

Donma ve buharlaşma noktalarında kullanılan veya açığa

şeklinde görülen buhar.

çıkan ısı.

Lazy Steam Showers. Tembel buhar fıskiyesi. Safihada ön

Lateral Dimension. Enine boyut. Selüloz elyafının en

ıstma veya profil düzeltme gibi işlerde kullanılan buhar

ölçüsü.

fıskiyeleri.

Lateral Permeability. Enine geçirgenlik. Safihada makine

Leachate. Sızıntı su. Çöplerden süzülen su.

enine olan geçirgenlik

Leaching. Sızma. Toprağın derinliklerine kirleticilerin
sızması.

168

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lead. Kurşun. Ağır metallerden. Suda ve havada zehirli

restorasyon tekniği. Bu teknikte cilt sökülüp, yapraklar tek

madde olarak bulunmaktadır.

tek ayrılır ve iki taşıyıcı kâğıt arasında jelatine gömülerek

Lead Dryer. İlk kurutma silindiri. Genellikle çapı küçük

yaprak yeniden elde edilir.

olan ve kurutma grubunun en başına konulan kurutma

Lengthwise Cut. Boylamasına kesim. Dilme. Kağıdı uzun

silindiri. (Eş anlamlı; Baby Dryer)

dilimler halinde kesme. Genellikle bobin makinelerinde

Leading Roll. İlk silindir. Kurutma gruplarının ilk

yapılan kesim şekli.

sislindirleri.

Lens Tissue. Gözlük silme kâğıdı. Temizlik kâğıtları

Lead Pencil Paper. Kara kalem çizim kâğıdı.

türünde kutuyla satılan pelür kâğıtları.

Lead Time. Teslim süresi. Sipariş anından teslim anına

Letter Copying Paper. Mektup kopyalama kâğıdı. Bir

kadar süreyi kapsayan teslim süresi.

mektubun birden çok kopyasını almak için üretilmiş kâğıt.

Leaf Fiber. Yaprak selülozu. Manila, ananas gibi bitkilerin

Letter of Intent. Niyet mektubu.

yapraklarından elde edilen selüloz.

Letter Paper. Mektup kâğıdı. Mektup amaçlı kullanıma

Leakage. Kaçak. Su, yağ, gaz veya buhar kaçağı.

hazır hale getirilmiş ebatta kâğıt.

Leak Test. Kaçak testi. Boru hatları ve ekipmanlara yapılan

Letterpress Printing. Rölyef baskı. Kabartma baskı.

kaçak testi.

Level. Seviye.

Lean. Yalın. Minimum miktarda kaynak kullanan iş

Level Box. Seviye kasası. (Constant Level Box)

süreçleri.

Level Control. Seviye kontrolu.

Leatherboard (Paper). Salpa. Suni deri. Deri artıklarından

Levelling. Tesviye etme.

üretilmiş ve ayakkabı tabanlarında kullanılan mukavva.

Levelling Screw. Tesviye civatası. Seviye ayar vidası.

Taban astarının, üzerine diğer parçaların eklendiği temel
Level Measurement. Seviye ölçümü.

parçasıdır.

Level Transmitter. Seviye transmitteri. Seviye ölçen ve

Leatherette. Deri kâğıdı. Deri gürünümü verilmiş, cilt

geri bildiren saha cihazı.

kapaklarında kullanılan kâğıt.

LFL (Lower Flammable Limit). Tutuşma alt limiti.

Ledger Grades. (Bakınız; Ledger Paper).

Genellikle hacmin yüzdesi olarak ifade edilir. Bir solvent
Ledger Paper. Kayıt defteri kâğıdı. Muhasebe defter

buharının belirli bir sıcaklık ve basınçta hava içindeki

kâğıdı. Düzgün yüzeyli, pamuk selülözünden yapılmış,

tutuşabilir konsantrasyonudur. Bu değerin altında tutuşma

yüksek yırtılma mukavemeti olan, kütük kayıtlarını elle

gerçekleşmez.

yazmak için kullanılan dayanıklı kâğıtlar.
Liable. Sorumlu. Mesul.
Left Hand Machine. Kâğıt akış yönü sola doğru olan

Liability.Yükümlülük. Kontratta belirtilen, alıcı veya

makine. (Bakınız; Hand of Machine, Right Hand

satıcıya ait yükümlülükler.

Machine).

License. İzin. Lisans.

LEL (Lower Explosive Limit). Patlama alt limiti. Yanıcı

Lick Coating. Yalama tarzı kaplama. Tutkal preste yapılan,

bir gaz buharının, bir kıvılcım olması durumunda patlamaya

düşük gramajlı, mineral dolgulu yüzey kaplaması.

yol açacağı en düşük konsantrasyon. Hava/gaz karışımı

Lick up Couch. Dudak valsi. Elekten prese safiha

yüzdesel olarak alınır.

aktarmakta kullanılan ve genellikle bir kauçuk valsle

Leipzig Paper Splitting Technique. Leipzig kâğıt ayırma

birlikte görülen yarıklı metal vals.

tekniği. Aşırı hasar görmüş değerli kitapları kazanmak
amacıyla, Almanya’da elle yapılmaya başlayan bir
169

Selüloz üretimi sırasında Lightfastness. Couch) Light Weight Coated Papers (LWC). Bir kâğıt ürünün ömür arası lignin bulunurken. Ca(OH)2). Gramajı düşük Life Cycle Assessment (LCA). Lignin tutklları. İstif. Tek yüzlü oluklu mukavva. Dudak keçesi. Light Weight Chip. Ligninden elde veya karton destesi. (Bakınız. Boyalı kâğıdın ışıkta solma ligninle kükürt bileşiklerinin oluşturduğu yan ürün. Lignoselüloz. kutu. sigorta. Aydınlık. Forklift. ambalajlama. Odunda hücre çeperininin içinde bulunan Life Cycle Cost. tasarım. Yumuşak ağaçlarda %26-%32 Lifetime. Life. Kireç çamuru. Brightness). Kaldırma araçları. Kâğıt yüzeyinin çok az bir kaplama alınması için kostikle (Sodyum hidroksit. nakliye. (Eş anlamlı. (Eş faturaya oturur. Lignosülfonat. Lick up 10 gr/m² dir. Hafif kuşeli Lien. yumuşak ağaçlarda %20-%25 arası süresi. akışkanlığı sağlamada kullanılmaktadır. Ahşap levha yapımında kullanılan fenol kutularında olduğu gibi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lick up Felt. bakım ve yedek parça stok maliyetleri dahil. Belirli sayıya ulaşmış ve nakle hazır kâğıt Lignin Based Adhesives. Yongalar. Uygulanan kuşe miktarı 7- arasına konulan safiha taşıyıcı keçe. Lime Kiln. Düşük gramajlı kaplama. İpotek. Düşük gramajlı. lignini Düşük gramajlı kuşe. maddesiyle kaplanması. Kireç. Genellikle 25-40 gr/m² değerlendirmesi. Ömür boyu maliyet. Genellikle dergilerde kullanılan Bu süreçte sodyum hidroksit sodyum karbonata dönüşür. Işık haslığı. Betonda süresiyle ilgili ölçülendirme. edilen tutkallar. iki parçalı formaldehit reçineleri yerine lignin tutkalı kullanılmaktadır. Like-Sided. Lignin. çevreye olan etkilerini denetleme ve kutsal kitaplarda kullanılmaktadır. Lignin Recovery. Alacak. Lignin geri kazanma. Selüloz üreiminde ligninin tutkal yapımında kullanılmak amacıyla geri Lift off Lid (LOL). değerlendirme programı. Selüloz üretiminde yan ürünlerden biri. Light Weight. Genellikle havanın rutubeti maddesi gramajının yaygın bilinen değerlerin altında nedeniyle sönmüş kireç durumundadır. olması. anlamlı. Ömür boyu. Lime Milk (Ca (OH)2). NaOH) pişirilir. (Shouldered Box with Lift off Lid). Light Weight Paper. Kireç ocağı. Ömür boyu olarak üretilmiş kâğıtlar. Sözlüklerde ve tüm kaynakların. Kireç sütü. Sodyum hidroksitin geri kazanılması için içine kireç ilave 170 . bunun yanında hücreleri ürünün planlama. Bir ürünün ortaya konmasında kullanılan aralığındaki kâğıtlara verilen genel isim. Kurumuş bitki artığı. Biomass) Lift Trucks. Lime Mud (CaCO3). Ayakkabı kazanılması. Lightness. Düşük gramajlı yazı ve asıl amacı çevreyi koruma olan denetleme ve kâğıtları. Bio Based Adhesives) Lifting Equipment. Kâğıdın elek ve keçe yüzeylerinin Light Scattering Coefficient. Kâğıdın veya kaplama Lime (CaO. Dudak valsi ile kauçuk vals kâğıtlara yapılan kaplama türü. Amorf ve maliyeti. Parlaklık. Ömür. birbirlerine çimento gibi bağlayan madde. Deste. Ekipman ömrü. değerlendirme. Selüloz işletme. Kapaklı karton kutu. (Eş anlamlı. çapraz bağlı polimerlerdir. Işık saçılım katsayısı özelliklerinin birbirine benzemesi. kapağı açılıp alınabilen. Ömür süresi. toplam üretiminde parçalanarak ortamdan uzaklaştırılır. (Bakınız. Düşük gramajlı kâğıt. Bunun bir türü şekerleme kutularıdır. Bir ekipman veya ve hücreye dayanım sağlayan. Lignosulfonate. Lift. Lignin. lignin bulunur. Eş yüzlü. Kapak bir Lignocellulose. kâğıtlar. Light Weight Coated (LWC). Kireç taşı çökeltisi. Belirli aralıklarla bir liste üzerinden yapılan Light Weight Printing Paper. Ek 4). Kaplama gramajı düşük olan kuşe kâğıtlar.

(1) Layner karton. Kayaç kalsiyum karbonat. Cetvel. Keten desenli kâğıt. (Bakınız. soventlerde çözülürler. Dudak. veya aşırı öğütme nedeniyle kopan elyaflar. Linol baskı. Hamur kasası çıkışında jet yönünü ve Linen Finish. Bir resmin Lime Mud Filter. Oluklu Liquefiers. Çöken kalsiyum karbonata kireç taşı çökeltisi veya ikiye ayrılır. Oluklu mukavva yapımında alt Lipophobic. (Pitch) şeklinde birikintilere neden olurlar. yapılan kâğıt. Preslerde. Kireç çamuru filtresi. Test Layner ve Kraft fabrikasına gelen. Pamuklu kâğıtlar. Lime Soap. birden fazla noktayı tahrik ettiği reaksiyona sokup kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) elde etme. kaplamalar yapılır. (Sticky) şeklinde birikintilere neden olurlar. Gri kâğıt üzerine beyaz kuşe Linter. Kâğıt yüzeyinden. Layner karton. Linol kartonu. magnezyum karbonat ve bazı mineraller bulunur. Muşamba kartonu. Kireç çamuru teksif eleği. (Bakınız. Kaplanarak yer döşemesi yapımında kullanılan kartonlar. İnç başına çizgi sayısı. veya ekranın çözünülürlüğünü tanımlayan ifade. bir şaftla. Linoleum Underfelt Paper. Linoleum Lining. Pamuk tohumlarından elle Linting. Kireç taşı. selüloz. Linter selülozu. Linol altı döşeme kâğıdı. Kireç söndürme. Dudaklar. Kireç taşı çökeltisi içinde bir miktar kullanılan kâğıt çeşitlerine verilen ortak ad. Eskiden kullanılan kâğıt makinesi tahrik yöntemi. Yağı seven. işlemesi. Linter Pulp. Çizgili kâğıt. (1) Linter selülozu. kısa boylu pamuk elyaflarından üretilen tutkallama nedeniyle tüylenmesi. Tüylenme. Linter. Lined Board. Lip. Lime Mud Thickener. Tüylenmeyen sümen kâğıdı. Keten kumaş görünümü açıklığı ayarlayan alttaki kenar. baskı Lint. Özellikle testlayner. (Bakınız. (2) Pamuklu paçavra selülozu. Kireci (CaO) suyla (H2O) motorunun. (1) Kuşe karton. Linen. Lintless Blotting. Kâğıt yüzeyinin kötü ayrılamayan. yetersiz iç tutkallama niplerinde uygulanan basınç (kg/cm). Tek bir tahrik Lime Slaking. kâğıt ve selüloz üretiminde topaklanarak zift paçavradan üretilen kâğıtların ortak adı. Lines Per Inch (LPI). (Bakınız. verilmiş kâğıt. Hurda kâğıtla kâğıt ve üst yüzeyde kullanılan kartonlar. Linoleum Liner Felt. Linoleum Liner Felt). Liners. Linen Finish). Bu nedenle alt layner ve üst layner diye 171 . Multi Sectional Drive veya Sectional Drive) Lime Sludge/Sludge. Sıvılaştırıcılar. Tutkala katılıp (özellikle mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtların ortak adı. Odunda bulunan ve yağı seven bazı Linen Papers. Yazı yazmak için üretilmiş defter veya mektup kâğıdı. sistem. Lincrusta Paper. kâğıt üretiminde topaklanarak sakız Layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Yağı sevmeyen. (2) Silindir elekte farklı iki hamurla boylu pamuk elyafı. Line Shaft (Drive). Genellikle resim ve duvar kâğıtları sınıfındandır. Hamur kasası cetvel ağzına ait alt ve üst silindirleri arasından geçirilmesiyle elde edilen yüzey dudaklar. (2) Bir seri iki katmanlı üretilen dış yüzeyde kireç çamuru denir. Tek şafttan tahrikli. Lime Mud). Linter selülozu veya ekstreler. Linear Pressure. Linerboard. Lime Stone (CaCO3). Linen Faced Paper. (Bakınız. Kanvas kâğıdı. Linear Laid. Linoleum Underfelt Board. Linter). Çizgiler yaş safihada elde edilir. Lipophilic. Pamuklu kâğıtlar. Bir ketenli bezle birlikte düz kağıdın baskı Lips. kâğıtlar. Koza üzerinde kalan ve elle alınamayan kısa kaplanmış karton. Kalıp olarak linolün nedeniyle onun alternatifi olarak üretilen ve kullanılan oyularak kullanıldığı baskı. Havlanma. Linol altı döşeme kartonu. Calcium Soap). (Organik Linens. Kanvasa benzemesi Linoleum Printing. hayvansal tutkallar) onun jelleşme sıcaklığını düşüren katkı Bazen dış yüzeyde dayanımı arttırıcı veya görsel çeşitli maddeleri. Çizgisel basınç.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ edilir. (Bakınız. Toz elyaf.

Test kâğıtları. üretilen meyva suyu ve süt gibi ürünlerde şişe olarak Lithographic Masking Paper. Yağlı yüzeylerin mürekkebi çekme valsleri üretimi sonrasında yapılan sıvı geçirgenlik testi. Kontrat Litho Coated Paper. siyah Lithogravure. Litho Paper. Likör/yonga oranı. kâğıdı. (Bakınız. Yükleme. Litograf baskı plakası temizleme kâğıdı. Liquor Droplets. Likör lekeleri. (Bakınız. Kitap ve basılı değerli Load Deformation. Baskı yükü. sıcak ve basınçlı likörün püskürdüğü tank. yük. yapılabilen ve tazminat gerektiren durum. düz plakalarla Liquor. Sıvı klor. Liquid Penetrant Test. Canlı tabancası. Lithographers’ Plate Wiper. Çok katlı olarak temizlikte kullanılan bir pelür kâğıdı. kazanma fırınına likör basmak için kullanılan püskürtme Live. Testlerde ürünlerin asidini gidermek ve kâğıda dayanıklılık sağlamak kâğıdın aşırı yüklenmesiyle oluşan bozulma. Sıvı geçirgenlik testi. Pişirici çıkışında malzemesi olarak kullanılan. Liquid Packaging Board) Lithograph Book. çözelti haline getirilmiş kimyasallar. Kimyasal geri Litmus Paper. Lito baskı. Liquor/Chip Ratio. katı beyaz. Lithopone. Kazandan gelen basınçlı buhar. Litograf baskı kâğıdı. Sıvı ambalaj kartonu. Emici sifon Lithography. için kütüphanelerce geliştirilmiş tekniklerden biri. Dosya seperatör bristolü. Litografik baskı sırasında kullanılan terimlerindendir. Liquid Dye. Liquid Chlorine. Maktu tazminat. Sıvı boya. Pigmentler bu sınıfa 172 . yapılan baskı tekniği. Canlı buhar. Kâğıt endüstrisinde iç dolgu Liquor Flash Tank. ve suyu itme özelliğinden yararlanılan. Litograf baskı kâğıdı. Lithograph Paper). Litografçı temizlik kâğıdı. İçecek kartonu. Litofon. yeşil likör ve ağartma likörü bunun örnekleridir. Selüloz üretiminde kullanılan sıvılaştırılmış. beyaz veya esmer ve odun hamuruna dayalı iki/üç kez Lithograph Label Paper. Litografik baskı kartonu. Hamura verimeden önce ısıyla Lithograph Paper). Düşük gramajlı Liquid Packaging Board. Litografik baskı süreci. (3) Kâğıda üretim aşamasında katılan dolgu bristolü. Litho Blanks. likör. Yükleyici. kuşeli karton Lithograph Paper. plakayı maskelemek için Liquid Packaging Board (LPB). (Bakınız. gönderilen yongaya katılacak likör miktarının sabit olması Load. Yük. Liquor Spray Guns. (1) Kâğıt hamuruna dolgu maddeleri tekniği. Loading) Lithco Process. çinko sülfür ve baryum bulunan. Litograf baskıda. Yükleme deformasyonu. Derin çukurlu baskı. ortaya çıktığında tespiti kartonlardandır. Etiket kuvveti. buharlaştırılan tüplerde taşınan klor. Litografi. (2) Preslerde ve kalenderlerde uygulanan baskı Listing Card Bristol. sülfatın karışımı. basılmayacak alanların kimyasallarla belirlendiği baskı Loading. Live Bottom. Laboratuar test kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Liquidated Damage. Beyaz likör. Düz bir yüzey üzerine basılacak ve Loader. kâğıdın özelliklerini değiştirecek ve düzeltecek kalsit veya kaolin gibi maddeleri verme. (1) Kâğıt testlerinde uygulanan istendiğinden yonga miktarına göre likör oranı ayarlanır. Kullanılabilir tank dibi. maddeleri. Litho. Likör. Genellikle yağ bazlı çok renkli ofset baskı. Likör flaş tankı. Cezai Müeyyide. Likör tabancası. bir tarafı su geçirmemesi için kaplı kâğıt. Lithco Süreci. Besleyici. (Eş anlamlı. Litograf baskı maskeleme kullanılan karton. Kuşe Daha önceden belirlenmeyen. Litogravür. bir veya her iki yüzeyi de su geçirimsiz kâğıt. Liquid Board. gibi. alt katı beyaz veya esmer selüloz ve orta katı Lithographic Process. Pişiriciye Live Steam. Litograf baskı etiket kâğıdı. Taşbaskı. Üst kullanılan.

Kütük yüzdürme kanalı. hamur birden fazla motorla tahrik edidiği noktalarda yükün hazırlamada kesafet sulandırma gibi işlerde kullanılması. basıncı arttırma. Ağaç kesmek. Grain Long). Uzun döngü. Şirket yazışma kâğıtlarında veya kâğıt paralarda. Kilitleme. Uzun yön. Gren yönünde katlanmış. Kütük kayıtlarını/verileri tarihine yırtılma mukavemeti olan. Kâğıt makinesinde kısa Load Sharing. Kilitlenme. Lot. Log Flume. Loop. Longetivity. Kütük göleti.047 kg. Ağaç gövdesi. Sererek kurutma. Yük faktörü. Loan Paper. kaplama. Drying) Log Driver. Log Transportation. (Bakınız. azami çekilen enerjiye oranı. Kâğıdı ışığa tutarak formasyon Locust Bean Gum. Logic. Long Fiber. kesiminden sonra. elle yazarak uzun süre saklamak göre saklayan defter. Load Factor. (Bakınız. Kütük dilici. Saf pamuk selülozundan Kâğıdın makine üretim yönü. hakkında bilgi alma. Festoon Drying. doğal kurutma yöntemi. kenarın gren yönünde olması. Uzun ömürlülük. üretilen düzgün yüzeyli kâğıtlar. Ayni tür selüloz balyasının sayısı. kopmalar gibi nedenlerle oluşan kayıp süreler toplamı. Long Direction. Kullanılan ortalama enerjinin Loin Paper. Fleto kağıdı. Borç senedi kâğıdı. Mantık. Kütük sürme. 2240 libre. Tomruk.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ girmez. Kütük nakliyesinde Loose Leaf Ledger Paper. Lodging Expences. Döngü. Uzun elyaf. enerjisini kesme. 173 . Loft Drying. Kütükleri nehir yoluyla taşıma. motorlar tarafından paylaşılması. Lockout. Kaliteli dosya yedeği/kâğıdı. Kasap kâğıdı. Bölgesel su izi. Dosya yedeği. Elyaf geri kazanma ve su arıtma işlemleri bu döngüde Load Shedding. Long Stock. Kasap kâğıdı. Havlu gibi emici kâğıtların üretiminde kullanılır. Log Driving. Makine yönü. Look Through. Keçiboynuzu çekirdeği zamkı. (2) Basıncı arttırma. Localized Watermark. Et katlanmış. Kolej yedeği. Devre. El yapımı kâğıtları bir seki Loop Drying. Lot. için kullanılan dosya kâğıtları. (Eş anlamlı. Makine yönünde Locker Paper. Birbirine tutturma. Bir kâğıtta uzun su geçirmez yağlı kâğıt. Gren yönü. Yük paylaşımı. Logging. Yük atma. Loft Log. Gevşek kuşe. 1016. Long Fold. Preslerde ve kalenderlerde Log Splitter. Askılı kurutma. Bir ekipmanın bakım amacıyla Long Ton. Gren yönü uzun kenar. Kayıp süre. yüksek Logger. Uzun elyaf. Bölgesel fligran. Kâğıda iyi tutunmamış kuşe yönlendiren eleman. Düzgün yüzeyli. (ISO 801) Log Pond. Kâğıdın direklere ve iplere üzerine sererek yapılan. Yazışma kâğıtlarında kâğıdın tam ortasında bulunur. gibi ortam. Loose Leaf Filler. pamuk selülozundan yapılmış. Long Grain. ebat Long Free Stock. Elek ve presler gibi yükün döngüden artan suların ve diğer suların toplanıp. Öğütme sonrasında uzun elyaf. santrallerinde kullanılan kurtarıcı bir işlem. Görece olarak uzun elyaf. Demand Factor) Long Circulation. Kayıt tutucu. bilgisayar vs. Konaklama masrafları. asılarak kurutulması. ürünlerinin buzlukta suyunu kaybetmemesi için kullanılan. Nehirle sevk edilen kütükleri Loose Coating. Elektrikte veya buhar yapılır. Kütük nakliyatı. filigranın hep aynı yerde olması. Uzun elyaflı serbestliği yüksek hamur. Yararlanılır zaman içinde arıza ve getirmek. İnceleme. Dayanıklılık. kullanılan su dolu kanal sistemi. Derin dondurucu kâğıdı. Locking. Ağaç keserek tomruk haline Lost Time. Kütük sürücüsü.

Aşağı indirmek. Lubrication Route. LFL) Nişasta gibi. Elekte vakum bölgesinde kaplamalı bir vals. titreşim sağlayan. Sıvı sever asıltı sistemleri. Fosforlu pigmentler Luminescent. Lüminesan. Luminescent Pigments. oldukça hava geçirgenliği yüksek olan Lump Breaker Roll. sayının altında (500 ad. rejenere selüloz elyafı. (Konik Jordan rifaynerlerde. Sıvı sevmeyen asıltılı makine arasındaki akıcılığı sağlayan maddeler. Fosforlu kâğıt. Düşük gramajlı kuşe kaplanarak üretilmiş Low Count. (1) Yağlandırıcılar.) Luster. kullanılan damperli yapı. Düşük açılı. Düşük sayılı. kuşe kâğıtları. Lüminesan pigmentler. Yağlama. oluşturan ve tabana çökerek. Çözünmüş selülozdan elde edilen. Elyaf kümesi. Alçaltmak. Yağlama güzergahı. Düşük açıda (yatayla 15°de) ölçülen LWC (Light Weight Coated) Papers. Lubricating Shower. Caustic) Lower. çalışan ve sifon valsinin vakum etkisi sırasında safiha Louver. Kostik soda. Hava geçişini ayarlamakta üzerinde küçük bir pres gibi işlevi olan yardımcı bir vals. Yağlama elemanının düzenli olarak izlediği rota. kasası (Uhle Box) öncesi aşınmasın diye düşük basınçta. Keçeyi vakum Dolgu maddelerinin davranış biçimi. Bir paket kâğıdın standart kâğıtlar. kullanılır. İndirmek. Kâğıdın tam parlak veya tam mat suyu emerek şişen ve ortamda düzgün dağılım veren olmadığı durum. Düşük gramajlı parlaklık. koni Lunch Roll Paper.) olması. Lower Explosive Limit. Hoperlörlerde Lump. Odun elyafının ortasındaki boşluk. Lubricants. açısının düşüklüğünü belirtir. Yağlamada kullanılan yağlar. Kumanya sarma kâğıdı. Kostik. Pırıltı. Lümen. Luminosity. Elekte su alınmasına olumlu katkısı olan yumuşak Lovac. Fosforlu silerek yazma gibi özellikleri bulunmayan kâğıtlar. Fosforluluk. bozuk dağılım veren sistemler. çok az bir suyla ıslatan fıskiye. Lüminesan kâğıt. Kaba işli. kâğıt ile Lyophobic Colloid Systems. Luminous Paper. (Eş Low Efficiency. Piyango bileti kâğıdı. anlamlı. (Bakınız. Düşük verim. Sifon valsine bağlı kâğıt. Kopyalama. Panjurlu klepe. (2) sistemler. Topak. Sifonlu vakum kasası. Lubrication. 174 . Lyocell. Fosforlu. Lower Flammable Limit. Yağlama fıskiyesi. suya konulduğunda toz halde olup. Sodyum hidroksit (NaOH). Genellikle layner kâğıt üretiminde kullanılan sifon etkisiyle düşük vakum yaratan kasalar. Lumen. Suya bırakıldıklarında dengesiz bir durum Yağlayıcılar. Hoperlör kâğıdı. LEL) Lyophilic Colloid Systems. Low Angle. Ezme valsi. Kuşelemede.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lottery Paper. Low Angle Gloss. daha sonra Low Finish. Lüminesanlık. yapılar. Lüminesan yansıtıcılık. (1) Parlak görüntülü. Lye. Liyosel. (Bakınız. yansıtıcılık. üzerine Luminuos Reflectivity. Eksik. Loudspeaker Cone Paper.

bobin makinesi artıkları. Bunlar arasında Machine Dried. (Bakınız. M (Alan). Yanki silindirde krepleme yapılmış ağırlığı. Makinede kuşelenmiş kâğıt. (1) Yüzeyi. Makinede veya hurda kâğıdın ıslatılarak yumuşatılması. İki kenar arasındaki makarna paketlemesinde kullanılan kâğıt. Buna gren yönü de Machine Broke. Makine bölümlerinde. pres keçeleri ile kurutma keçeleri kullanım yerine ve Machine Drive. Makinede lacivert renkli Machine Creping. Makinede kuşelenmiş karton. Maceration. (Bakınız. Makinede elde edilebilecek. Makinede kurutulmuş. 6). Makinede Kreplenmiş. kontrol üretildiği haliyle sunulan kâğıtlar. 1000 adet kâğıt. Bunlar motorlar. (Ek. Kâğıtta buna dik olan diğer yön. Machine Control System. 500+500 adetlik iki top Related Machine Control System) kâğıt. Makine eni. Kâğıt makinesinin çeşitli bölümlerinde Layner kâğıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Stuff Chest) boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu Machine Clothing (Paper Machine Clothing). kopma sonucu ortaya çıkan enine olan yöndür ve grene karşı da denilmektedir.(Sayı) Bin (Romen rakamı). Machine Condition Monitoring. keçeler ve özel tambur ceketleri bulunmaktadır. Oluklu mukavva üretiminde layner kâğıdın bütesi. Kâğıt Machine Finish. Kâğıt makinesinde Makine yönüne yapılan. Machine Crepe). 1000 ft2 Machine Creped. Kâğıt üretimi kaplinlerden oluşur. Machine Efficiency. kâğıtlar. döküntülerle. (Bakınız. Yumuşatma. Makine kırılması Machine Coated Paper. Makarna kâğıdı. Machine Deckle. Makine kontrol sistemi. tahrik grubu. Makine döküntüsü. Özellikle elekte. rutubet veya kalınlık üretim hattında kullanılan kalender. Elek. Makine bütesi. Kâğıt makinesinde M (Ağırlık). Makine yönüne kontrol. Macaroni Paper. Machine Crepe). Kâğıda dönüşmeden Machine Directional (MD) Warp. Machine Calender. Makine çerçevesi. Makinede işlenmiş. Kamburluk tekstilleri. en son yüksek kesafetli ve tam harmanlanmış hamur kamburlaşma. redüktörler. olarak üretilen veya sonradan bu renge dönüştürülen. safihanın hareket ettiği yön. Gerçek anlamda makine tasarım sistemi. Makine durum izleme Machine Fill. Machine Direction Control. (2) Yanına kâğıdın türü 175 . silindirleriyle kurumuş kâğıtlar. Yongaların Machine Direction (MD). Makine yönüne önceki. Makine yönü. Makine tahriki. 1000 adetlik herhangi tür iki top kâğıdın (üretim sırasında). genellikle sentetik iplerden özel ebatlarda (Bakınız: Warp Level) dokunmuş ve dikilmiş tekstil ürünleri. titreşim verilerini toplayıp eni. Buhar elekler. Proses M kontrol ile farkı makine üzerindeki algılayıcıları kullanarak bir PLC ile bir kaç mili saniye gibi aralıkta çok hızlı çalışmasıdır. sonraki net en. makine sırasında yaş veya kuru olarak. Makine randımanı. gramaj. (Eş anlamlı. Safety M. kenar ıskartası çıktıktan analiz eden sistem. kontrolü. Machinery Breakdown Insurance. preslerde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ elemanları ve yazılımdan oluşan kontrol sistemi. Machine Chest. Machine Coated Board. şaftlar ve Machine Coated. Makinede kuşelenmiş. kullanılan. (Bakınız. Machine Crepe. sırasında kaplanmış kâğıtlar. Makine mukavvada meydana gelen kamburlaşma. Sectional Machine Drive). makine eni. tutkal preste ve mal sarıcıda yoğun kontrol devreleri bulunur. Kâğıt makinesini döndüren amaca göre farklı özelliklerdedir. Islatarak yumuşatma. Makine kalenderi. Kâğıt üretimi denilmektedir. makinede makinesinin işlevselliğini sağlayan algılayıcılar. sigortası.

Makine salonu Machine Finished (MF). dayanıklı kâğıtların ortak adı. Yanki silindirde. her hangi bir kâğıt. Machine Glazed Machine Tender.G. havalandırması. Dergi kapak kâğıdı. (Benzer. Makinede çerçeve kenarı Macromolecule. M. Kuşe dergi Machine Mark Stripes. Makine operatörü. Klasör ayıraç kartonu. hamur kâğıtlar. Makinede. Makinede üretilmiş Machine Runnability. kâğıdı. yüzey düzgünlüğü kazandırılmış veya parlatılmış Machine Speed. Makine. kesilmesi sonucu hafif tırtıklı kenar görüntüsü. Polimer Molecule). o Machine Pit. amaçla kullanılan ürünlerden biri anlamına gelmektedir. Elek altı bütesi. Makine salonu. Makine dışında parafinleme işlemi yerine. Bu görüntü Macroscopic. (Bakınız. (Bakınız. Machine Treated Buchers Paper. Back Machine Hood. Havbe. Kâğıdın çerçeve kenarlarının su jeti ile anlamlı. yaşken verilmiş ve ürünün belirli partiden veya fabrikadan olduğunu gösteren. Büyük ölçekli. makinelerinde uygun olması. Kitap kâğıdı olabilecek yüzeyli. (Eş verilmiş (kâğıt). 176 . Perdahlanmış Litografik baskı Machine Speed Reference. Makine kalenderi. kurutma gruplarını Tender) kapatan özel oda. gümrük amaçlı çizgiler. kullanılan kartonların herhangi biri. çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Watermark). herhangi biri. Perdahlı. Makine sorumlusu. Makine hız referansı. (Bakınız. Makinede yükleme. Bu tür Machine Finish Book Paper. iklim koşulları veya aksamayan üretim Machine Frame. Machine Wire. Makinede işlenmiş kitap kartonların genel adı. mukavemeti olan. Machine Finish). Yüzeye uygulanacak mal sarıcıdaki net safiha eni. Kâğıt makinesi salonu. Büyük molekül. Machine Glazed Poster. M. Makinede tutkallama. Genellikle Kuşeleme. yüksek yırtılma kâğıtların herhangi biri. Makinede Machine Width. Makine eni. Çok çeşitli olmakla birlikte özellikle gazete çalışma koşullarının iyi olması. Machine Made Deckle Edge. Machine Room Ventilation. İşaret çizgileri. ham maddenin hacimli 3. Baskıda sorun çıkarmama. tek tarafında Machinery. makinesinde. Makinede işlenmiş Machine Imprinted. Makine gövdesi. ekinde verilen ve gazete kâğıdına göre daha dolgun ve Ekipmanın kendisindeki yapısal nedenler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eklendiğinde o türe özellikleri olarak çok yaklaşmış. Makinede çalıştırılabilme. Düzgün kitap basımında kullanılan kâğıtlar. Elek. kâğıt makinesi veya baskı Machine Glazed (MG). sanat kâğıtlarında elde yapılmış kâğıt hissi verir. Makineye hız vermek için kullanılır. Kayıt defteri kâğıdı. İri ölçekli. Magazine Cover Paper. Genellikle kâğıt makinesi sorumlusu. Makine genişliği. Machine Loading. Makineden kullanılan. Polimer molekülü. kâğıt makinesinde yapılan yüzey kaplaması. Makine hızı. kâğıdı. Litho). Machine Finished Specialities (MFS). maddeleri kâğıt makinesinde verme. Kâğıt kenarına kapak kâğıdı. kitap kapağı olarak Machine Room. Machine Posting Index. Machine Posting Ledger. Kâğıt makinesi veya baskı kâğıtlardan herhangi biri. Litho) Machine Stack. pamuk selülozundan yapılmış. Makine eleği. yapısal özelliği. Makinede perdahlanmış. Kâğıt makinesi. Kapak kâğıdı. (Eş anlamlı. kütük kayıtlarını elle yazmak için Machine Finish Cover Paper. birim zamandaki üretim hızı veya baskı adedi. (Yanki) silindirde tek tarafı parlaklaştırılmış Genellikle elek valsi motoruna ait hız sensöründen alınan Litografik baskıda kullanılan kâğıt veya karton türlerinden hız bilgisi. Makinede (üretim sırasında). Makine özel kâğıtlar. Makinede fligran verilmiş kasap kâğıdı. temposu gibi faktörlerin.G. Machine Glazed Litho. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Şase. Filigranlı. Makine şasesi.

Maintenance. kaolin ve çökelmiş kalsiyum Make up Chemical. Ana temel süreçler. matbaa atıklarından elde edilen. sülfat. Silindir makinede sifon Make up Salt Cake. Maintenace Instructions. Major Repair. Ana kasa. Bakım aralığı. Ana fıskiye. Maintenance Tools. Manyetik parçacık testi. Eski kitap ve Maintenance Period. olarak ilave edilen sodyum tuzları veya bileşikleri. Takviye. İlave su. Makaroni Wrapping Paper. Kenar kesici ve safiha enini Make up Water. magnezyum Bisülfit bazlı süreç. Bilgisayarın ana kasası. Kimyasal geri kazanma sürecinde ek karbonat. Önemli duruş. Önemli tamirat. kimyasal. Magnesium Base. Takviye su. Fabrikaya gelen canlı buhar. magnezyumun geri kazanılması kolay Main Unit Processes. Takımlar. Bakımı yapılabilir. Selüloz üretiminde. Bakım ekibi. 177 . Ana pigmentler. Fabrikanın büyük arızalar Magnetic Ink Character Recognation. Patentli bir süreçtir. Sifon presi. kalitesi açısından kaliteli kâğıtlardır. Magnezyum büyük tamirat bazlı selüloz üretiminde kullanılan kimyasal. olanlarıdır. öğütülmüş kalsiyum karbonat. çeşitli nedenlerle eksilen suyu tamamlamak. öğütülmüş kalsiyum karbonat. gerekli talimatı Bu testle ferromanyetik malzemelerde yüzeydeki veya bekleme üzerine kurulu üretim planı. Bakım talimatları. Ana pres. dağıtma. Onarma veya yenisini alma kararı. Kuşe çözeltisine katılan. Bakım. üzerine üretilen malın sevkiyatı için. Kapalı sistemlerde ayarlayan fıskiye. Kâğıt yapılan. baskıda kullanılan pelür kâğıdı. Ek. kaolin. Prova pelürü. imza tanıma. talk ve çökelmiş kalsiyum karbonat için kullanılan genel Make up. Majör tamirat. Make up Alkali. Magnezyum süreci. Siyah liköre eklenen susuz sodyum presi. Eksileni tamamlayan. Manyetik ıslak gibi zorunlu nedenlerle yaptığı plansız duruşlar. temizleme. mürekkebi giderilmiş hamur. Bakım sıklığı dergilerin. (Bakınız. suyun Main Steam. Üret ve beklet tarzı sipariş. Main Squirt. Makeready Waste. manyetik olarak el yazısı imza türü Make and Hold Order. Baskı hazırlığında. Bakım stratejisi. Üret ve karakterleri tanıma yöntemi. Tahribatsız test yöntemlerinden biridir. Magnefite Process. öğütme gibi süreçler. sevkiyata hazırla anlamına gelen sipariş yöntemi. Major Shutdown. besleme. Maintenance Strategy. Sipariş Magnetic Particle Testing (MT). Main Press. Süper Kalenderli ve Maintenance Error. Dergi kâğıdı. eleme. Magnezyum bazı. Makeready Tissue. Hamur olduğu için kullanılan. Ana dolgu maddeleri. Deneme baskı atıkları. Sülfat süreci için hazırlanan ve kullanılan Main Pigments. Zayıf bir baz türü. Make or Buy Decision. Dergi selülozu/hamuru. kalitesini düzeltmek veya suyun sıcaklığını düşürmek için Maintainable. terim. Baskı Maintenace Crew/Team. Bakım gerektirmeyen. yüzeyin altındaki çatlakları ve kesiklikler tespit edilir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Magazine Paper. Ana buhar. Magazine Stock. Magnefit süreci. Bakım maliyeti. kullanılan su. Eklenen. son aşamada durumu görmek için Main Mineral Fillers. Makaroni Paper). Bakım hatası. Bankalarca kullanılan. düşük gramajlı kuşe kâğıtları (LWC) bunlardan önemli Maintenacefree. basımında kullanılan kuşeli veya Kuşesiz kâğıtlar. Tamir edilebilir. Bakım gereçleri. Magnezyum Bisülfit. Çok geniş anlamda dergi Maintenance Cost. Zorunlu ve Magnesium Bisulfite. pulperleme. hazırlama bölgesinde yürütülen. Prova baskı pelürü. Manyetik mürekkep karakter tanıma. hamuruna katılan. Main Frame.

Elle kontrol. buhar silindirlerinin Manual Backup. Elle kontrol. Manuscript Cover). Elyazması kasası içinde. (Bakınız. akışı dağıtmak için konulmuş hamur kasasına kutularda fabrikada yapılan tel zımbalı birleştirme yerleri. Sarı saman rengi. Hamur kasası Manufacturer’s Joint. Oluklu öncesi. Manuel. Manila çuval kâğıdı. El yazması. Manufacturing Order. hamur giriş borusu. DCS üzerinde kayıtlı verileri yönetime Manila Writing. Bristol. Bir eksen etrafında rulmanlı hamurunda kullanılan bir iç tutkal. Adam deliği. kolay eskimeyen kâğıt. Çoklu kopyalama kâğıdı. Karbon kopya Maple. Ekipmanın. (1) Manila keneviri (2) Manila keneviri Map Litho Paper. Manifold Copying Paper. (Eş anlamlı. bitki tohumlarında bulunan bir karbonhidrat. Amerika’da yetişen. Mannogalactan. Hand Control) Manifold. Manifold) Manway. Litho baskı için harita kâğıdı. Akçaağaç. Çemen tohumu gibi bazı Mandatory. borularla bağlanan Manifold. Pamuk selülozundan yapılma. Hazır stoktan teslim Manila Hemp. Daktiloda ikinci ve üçüncü yapraklar olarak kullanılan pelür Manuscript Binder. Beyanname. Guar Gum).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Making Order. Manhole) Manifold Paper. Manila Color. Seam). Abaca). Backup. Manila Paper. Mermerli kâğıt. (Eş anlamlı. Manila keneviri selülozundan yapılma Map Paper. Yağlı kâğıt yapımında kullanılan Manila taban kâğıdı. Manila for Oiling. Adam deliği. Abaca). Harita kâğıdı. Mandrel. El kitabı. Dağıtıcı boru takımı. yatak ile dönen merkezleyici parça. (Bakınız. Marbled Paper. Male Thread. Dövme demir. Manila Paper). Manila selülozu. Üretim emri. Manhole. Manila Drawing Paper. Manogalaktan. nedeniyle. (Bakınız. Yönetim. bilişim sistemleri. (Bakınız. Çoklu karbon kopya kâğıdı. Manila rengi. Manila kâğıdı. Malafa. Taslak. Marble Paper). İmalatçı ek yeri. Kontrolör üzerinden yapılan veya kapalı kapların içine girebilecek çapta bırakılan elle düzeltici eylem. Elyazması kapak kâğıdı. tutkallı dayanıklı bir kâğıt türü. Kılavuz. Ebrulu kâğıtlar. (Eş anlamlı. bakan dişleri olan. Dikiş yeri. Manway) Manual Control. (Bakınız. Management Information Systems (MIS). özel alınmış üretim siparişi. Manila Rope Shipping Sack Paper. Manifesto. Manila Bristol. Yönetim Manila Wrapping. kitap kapaklarını kaplamakta kullanılan mermer Manila Fiber. Müsvedde. Çınara benzeyen yaprakları olan. kapaklı insan girme deliği. Manifold. Manuscript. Manila Tag. Sipariş üretimi. Manila ambalaj kâğıdı. Manila keneviri kâğıdı. Yüksek selülozundan yapılma kâğıt. Erkek diş. Manila etiket kâğıdı. Kâğıt Mandrel. Manual. desenli kâğıt. Kuzey kâğıdı. Manila. Hamur akışını hamur Manuscript Cover. çok borulu ve kendi içinde basınç dengelemeli koruyucu bir kâğıt. Zorunlu. Manila yazı kâğıdı. Mecburi. veya yetkisi olanlara raporlayan sistem. Akış dağıtıcı. Sipariş emri. (Eş anlamlı. Manila selülozundan yapılma Marble Paper. Cıvatalarda olduğu gibi dışarıya Manila Rope Paper. (Bakınız. katlama dayanımı olan. Management. selüloz kaynağı bir ağaç. Manifold Distributor. Manila torba kâğıdı. (Bakınız. kâğıdı. Malleable Iron. 178 . Manila Fiber. makine eni boyunca düzgün bir şekilde dosyalarda kapak olarak kullanılan düşük gramajlı dağıtan. Çoklu kopyalama kâğıdı. Manifold Copying Paper). yerine. Çelik dövme. Dekoratif görünüşü çizim kâğıdı. Manual Manifest. (Eş anlamlı.

(2) Üzerine iz işlenmiş kauçuk kaplı pres valsi. Olgunlaştırma. Matt. Matrix Board. Mat Stock. Kibrit kutuları ve kitap kapaklarında kullanılan karton. Mat. Kibrit-kitap kapak kâğıdı. ısıl toplamı. Mass. Maskeleme. Surface Sizing) kâğıt türü. Madde balansı. istenmeyen alanları kapatmakta kullanılan kâğıt. Pazar veya ilan panosu yapımında kullanılan çok sert ve kalın malı selüloz. Çok düşük korozyon dirençli. Surface Colouring) Matte Art Paper. Kütle balansı. Kütle asitsizleştirme işlemi. (1) İz keçesi takılarak kâğıda iz Match Stem Stock. Desenli pres valsi. Bunun alternatifi yüzey boyamadır. Mass Balance. Mevsiminde. Martensitik paslanmaz bedeli gibi. Mass Colouring. kalıp kartonu. Matrix Board). Masking. manyetik özellikli paslanmaz çelik. Boyacı bandı. ışığın geçmesinin Material Safety Data Sheets. Olgun. formu. (2) kâğıdı özelliğinde. İz presi. Malzeme güvenlik bilgi istenmediği alanları kapatma. amacıyla hamura bazı maddeler ekleme. ayni anda birden çok kitaba uygulanan Maturing. Kalın karton. Margarin ambalaj kâğıdı. İz. Material Cost. Kütle boyama. Arzu edilen özelliklere getirme. Stereotipide kullanılan dişi Masonary Works. ürün kullanılana kadar yapılan tüm harcamalar çelikler. Nakliye. Pazar selülozu. sert dokulu kibrit çöpü yapımında Marking Roll. Marking. Kütle tutkallama. egütör valsi kullanmadan. Kütle. Kütle dağılımı. (Eş anlamlı. Mat yüzeyli resim kâğıdı. (Bakınız. Genellikle krepli pelür Matrix. Bir maddenin özelliklerini belirten form. Mature. Baskı kalıbında. yarı selülozlar ve bitki ekstreleri bulunur. Mass Sizing. Tek bir yaprak yerine. İnşaat işleri. Hamur haldeyken yapılan Matte Finish. Mermerli görüntü vermek Mass Flowmeter. Etiketleme. Masking Tape. Kimyasalları verilen pres. Keçe veya kullanılan ve çoğu kez boyanan karton. İç tutkallama. emici özellikte yapılmış. Marking Felt. (1) Stereotipide kullanılan dişi kalıp. Hamura tutkal verme. Mat. İz keçesi. Maskeleme kâğıdı. Match Book Cover Board. kütle kelimesi kapasitesi. Masking Paper. genellikle her tür kâğıda uygun elyaf cinsi. Selüloz olarak satılmak üzere üretilmiş karton. Azami kapasite. Mark. Filigran veya Gofraj izi. Marking Press. Mass Deacidification. Düz veya desenli bardakaltlığı Market Pulp. (Bakınız. Kibrit kutusu kullanılan keçe. topluca bir Maximum Capacity. (Bakınız. Kâğıt veya karton yüzeyine mat boyama işlemi. Çeşitli türde elyaflardan yapılan. Kütüphanelerde. Preste. Kütle akış ölçer. Material kapak olarak kullanılan karton. Markalama. Balance). Malzeme maliyeti. asitsizleştirme süreci. Maskeleme bandı. görüntü verilmesi. Mühendislik grup kitaba uygulanması nedeniyle. Yağlı bir tutkallama. Keçe kartonu. (Mass Balance). 179 . sigorta. Satış amaçlı selüloz. Elyaf dağılımı. Malzeme aktarma/yükleme. ürün Martensitic Stainless Steels. boyanacak yüzeyde boyanması Hücreler arasını dolduran madde. Matris. Verimliliği dikkate alarak kullanılmaktadır. Matris kâğıdı. işlemle sertleştirilen. işlenmesi zor. Material Handling. yapımında kullanılan esnek yapılı bir karton. desenli pres valsi yüzeyindeki izi Material Balance. yaş kâğıda aktaran iz valsi. kâğıda özel iz vermek için Match Box Board. İz valsi. (Bakınız. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Mass Distribution. Mat yüzeyli. Yaş Margarine Wrapper. Kibrit kutusu kartonu. Single Sheet Method). Tasarlanan kapasite. Ebru deseni verme. Odun matrisinde lignin. sağlanabilen azami üretim miktarı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Marbling. Kibrit çöpü kartonu. Mat Board.

harmanından yapılma. Mean Time Between Failure/Repair (MTBF/R). Kasap kâğıdı. Makine kontrol sistemi. Motor kontrol merkezi. Temizlik MC (Medium Consistency). Kâğıdın mekanik çevriminde ölçüm cihazından gelen değer. Kenar Measurement. Azami genişlikte traşlanmış Measuring Instruments. Ebruli. Measuring Tape Paper. (Bakınız. Roughness). Mechanical Bonding. Ebru desenli. Azami pratik kapasite. Mottled). Bir kontrol Mechanical Properties of Paper. Ölçüm. Mekanik kilitleme. Mekanik tahrik. Meat Wrapper. Motorların yol vericilerinin bulunduğu elektrik panoları. Mermerli desenli. İki Termomekanik ve yarı kimyasal mekanik hamur tamirat/arıza arası geçen ortalama süre. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Orta kesafet. Kraft kâğıdından Bobin makinesinde kenar kesimleri de yapıldığında kâğıt şerit metre yapmak için üretilen uzamaz yapılı kâğıt. Mezura kâğıdı. Bu değerler üzerinden kâğıt makinesi kapasitesi hesaplanır. Bir cihaz veya aletle yapılan çitalarının en açık olduğu durumdaki makine eni. İmalattan Mean. cisimlerin yarattığı veya tükettiği enerji. Gauge). Maximum Practical Capacity. Ölçme. Hareket eden Meally. Mal sarıcıdaki en geniş kâğıt Mechanical Aerator. yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Mechanical Energy. taşlayarak) tırtıklı çerçeve kenarı görüntüsü verilmiş kâğıt. Sadece kâğıt makinesini çalıştırabilmek için düzenlenmiş ve Mechanical Drive. işlem yapılan bölgeye göre değeri Mechanical Deckle Edge Paper. Bir makineden çıkacak. Selülozun MCC. kaba dokulu kâğıtlar. Kesikli pişiricilerde yapıldıktan sonraki en büyük en. Mekanik odun selülozu kâğıdı. Mekanik çerçeve kenarlı değişkendir. tanım olduğu için. orta derecede olması. Mekanik enerji. Referans Mechanical Interlocking. imalatçı tarafından müşteriye Mean Seperation. Maximum Trimmed Width. Et sarma kâğıdı. eni biraz daha azalır. pişirici üzerine yerleştirilmiş ve kimyasalları ölçülü olarak satılabilir en geniş kâğıt eni. yazılım ve yükü çeviren tahrik sistemi. Ölçü başlığı. Bir işlem için kâğıtlarında çok katlı yapıyı mekanik baskı yoluyla tespit edilen kesafetin. Averaj. Ortalama. Mechanical Guarantees. (Eş anlamlı. Makine dışında çeşitli yöntemlerle (giyotinde veya MCC (Motor Control Center). QCS lerde kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Maximum Deckle. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun elyaflarını kalenderde ezerek birbirine bağlama. Mekanik aeratör. algılayıcılar. Gazete kâğıtları ve gri kartonlar gibi ikinci hamur kâğıtlar. MCS (Machine Control System). Aritmetik ortalama. Azami en. Mekanik bağlama. Görece bir sağlayan bağlama yöntemi. Suya mekanik yöntemlerle hava kazandıran karıştırıcılı ekipman. Ölçen eleman. Ölçü tankları. Tek şaftla birden fazla hızlı kontrol imkânı sağlayan. kâğıt. mekanik yöntemlerle parçalanması ve bozuşması. Kâğıdın yüzeyinin verilen garantiler. verilen safiha eni mal sarıcıda % 3 ile % 10 arasında daralır. Maximum Width. Ortalama uzaklık. Mechanical Paper. Ölçülen değişken. Kâğıt makinesinden çıkabilecek kenar kesimleri Measuring Tanks. en. Mekanik parçalanma. Ölçülecek noktaya monte edilen algılayıcı. (Bakınız. (Bakınız. özellikleri. Üretim kayıplarını ve verimliliği dikkate alarak. Kâğıdın dayanıklılık ve direnciyle ilgili 180 . Buna pratik kapasite Measuring Element. Safiha düz bir yüzeyle. büyüklük belirleme işlemi. Kâğıt makinesinde eleğe veren tanklar. eni. Line Shaft) kontrol elemanlarından oluşan sistem. Ölçü elemanı. Mekanik garantiler. Measured Variable. ortalama mesafesi (µm). Azami genişlikte (safiha). pratikte tarayıcı üzerinde bulunan ölçü ünitelerinden her biri. Mechanical Degradation. de denilmektedir. kaynaklanan kusurlara karşı. Ölçü aletleri. Measurement Head.

Hafıza. 181 . Karbon kâğıdı. Oluklu yoğun. Meş. Mercaptan. Düşük kuşe ağırlıklı (LWC) kâğıt sınıfından Mechanical Seal. Mekanik titreşim. satın alan tüccarın kendi verdiği isimle anılması. Mechanosorptive Creep. seramik mozaiklerin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. kitaplar. renkli magazinler ve bağlanma mukavemeti bulunmaktadır. gerilim altındaki davranışı. Bilgi depolayan birim. kenar yırtılma direnci. ne de kaba. Hesap cüzdanı kapak kartonu. iç yırtılma direnci. kullanılmamış gazete kâğıtları ve dönüşümlü olmak katlanma dayanımı. Mercury Porosimetry. Basınçlı ve sıcak kâğıtlarda. Melamin formaldehit görülen bozulmaya başlama belirtisi. Kâğıt hamurunda yaş dayanım arttırıcı olarak Mechanical Wood Pulp. Vasat görünümlü. Melamin reçinesi-asit selüloz. daha büyük çaplı. CEPI EN gerilim giderme sırasındaki davranışı. Orta ağırlıkta kuşeli öğütücü makinelerden geçirme. Merchant Brand. Bu davranışı. ve düşük kesafette olmayan. kâğıtta ortadaki dalgalı kısım. kâğıdın nem alarak kreplenip. Medium Writing Finish. orta yoğunluklu selüloz elyafı ve reçine kullanılmaktadır. Mechanization. Fotojelatin Bristol. Oluk tabakası. gözeneklerin büyüklük dağılımının ölçümü için ortamda. Membran filtreleme. Mekanik emicilik. Basınç veya gerilme etkisiyle. sınıfa. Melamin formaldehit reçinesinin sulandırılmış asit Mechanics. Memo Covers. Pamuk elyaflarının tuzlarının sürüldüğü Bristol kâğıdı. Bir inç uzunluktaki (25. Ticari kâğıt siparişi. Merserizeleştirme. viskoelastik 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur. Yarı işlenmiş Mesh Mount Tile Paper. Dalgalı kısım. Orta tabaka. kâğıtlar. kopma dayanımı. seçilmiş ofis artıkları. Mekanikçi. Elyaf yerine grafit olmakla birlikte Bir miktar kuşe ağırlığı fazla olan kâğıtlar. Menü kartonu. Bir Mechanosorptive. Antik görünümlü. Gerginlik nedeniyle membrandan geçiş dirençleri farklı olan maddeleri filtre kâğıtta oluşan nem emiciliği. Kâğıtların fabrika ismi Medium Consistency. Memory. yüzey mukavemeti ve elyaf renkli mektup kâğıtları. kaydıyla baskılı matbaa artıkları. alkali ortamda kısa süreli tutularak. Genellikle kesafeti %6 ile %15 Merchant’s Stock Order. Eskiden kalmış Menu Bristol. veya seramikten yapılma salmastra. patlama dayanımı. Orta kaliteli türler. Membrane Filtration. Kâğıt hamurunda yaş dayanımı arttırmada kullanılmaktadır. Görüntü olarak. Makineleşme. Fason marka. MDF. Kuşe Medium Density Fiberboard. kırışması. Cam veya görünümlü. mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen lignini bol Melamine Resin-Acid Colloid. Mechanical Refining. Orta kesafet. uzaması. arasında olan. Ekipmanlarda Melamine Formaldehyde Resin. daha Medium. Dövücü veya Medium-Weight Coated (MWC). etmeye yarayan düzenek. Medium Finish. Gaz halindeki kükürtlü organik Medio Board. bükülme sertliği. Mesh. Mekanik bakım teknisyeni. Mozaik taban kâğıdı. daha mukavemetli ve boya tutar hale getirilmeleri. Mekanik öğütme. karışımından yapılma levhalar. sürekli formalar girmektedir. ortamında yaptığı koloidal çözelti. yüzeyine jelatin içinde gümüş Mercerization. Merkaptan. Bunlar arasında. yapımında kullanılan. ne çok düzgün. Mechanical Vibration.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ özellikler. Çürük yumurta kokulu gazlar. Odunun kullanılan bir reçine türü. görüntüsü olan. asıltısı. Mekanik emicilik kırışıklığı. Görece olarak yüksek yerine. Mekanik salmastra. Medieval Laid. Medium Grade. Fotoğraf kâğıdı bileşiklerin ortak adı. Cıvalı gözenek ölçümü. Vasat türler. reçinesi.4 mm) elek gözü sayısı. Mekanik odun selülozu.

F. (Bakınız. Takograf. Metering Equipments. 2204 lb. Cylinder) silindir kullanılarak tek görünürken. Short Metallic Coating). Metil Merkaptan. Tek yüzü öğütülmüş mika ile Meter Paper. Kâğıt makinesi kurutma Metamerism. (Kısaltılmış. (Bakınız. Metalik transfer kâğıdı. (Bakınız. Transfer Paper) M. farklı tarafı parlak olarak üretilmiş kâğıt. Ölçümleme sistemleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Metachromatype. “Metalic Coating” kelimesiyle ilişkisizdir. Rod Coating). (Eş anlamlı. Cylinder. Kâğıdın tek tarafını perdahlamak için kullanılan Yanki Metering Blade. Sulfite Wrapping Paper. M. Metal kaplama. Makine işi. öncesi ölçekli baskı yapılır. Uluslararası ölçü sistemi uygulaması. Egütör valsi izleri verilmiş olanları yaygındı. Meyer M. Metakromatip. Sülfat selülozu üretimi askıdaki molekül ve zerrecik birikintileri. Metamerizm. Grafik kâğıdı. Metalik kâğıt. Ayar raspası. (Machine Glazed). galvanizle. Perdahlama silindiri. kâğıtlar. Methyl Cellulose.G. 1000 kg. Miseller. Metering. sıyırarak ayarlamaya çalışan döner mil. Micelles. Litho. olarak kabul edilmiştir. Yüzey M. Coating). Kullanım Gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt. Ölçü raspası. duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında çizgisel kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıtlar. Ara kat. Belirli bir ışıkta ayni renkte bölümünde Yanki (M. Metallic Paper. Mica Paper. Metallic Mezzotint. M. meyve sarmak için sistemler. paslanmaya karşı oluşturulan metal kaplama Metric System. kullanılan tek tarafı parlak pelür kâğıtları. Ölçü mili. renklerde görünme. Metil selüloz. Metallic Paper. (Bakınız. (Eş anlamlı. Tekstil ürünleri sarmak. Ölçü milli Kuşeleme. Metering Rod Coating. Moleküllerin ve Methyl Mercaptans (CH3SH). Kâğıt makinesi salonunda. Suda 182 . Rod). Selülozdan türeme kimyasal bir bileşik. Türkiye’de bir Metering Rod. Metric Ton. Gıda ve kozmetik ürünlerde kıvam fiziksel çevre koşulları değiştiğinde rengi değişen boyalı arttırıcı olarak kullanılır. Metalik kaplanmış emici kâğıt. Sıcaklık ve rutubet gibi. Yanki silindir. Suyu seven beyaz bir tozdur. Kâğıt makinesinde Metal Transfer Paper. kullanılan raspa. (Machine Finished). Moleküler kümeler. Perdahlı sülfit pelür kâğıdı. sismograf gibi kaplanan. Mika kâğıdı.G. Üzerine helezon süre dudak kâğıdı olarak lokantalarda bardak içinde peçete şeklinde tel sarılı ve kuşe kalınlığını veya yüzey tutkalını olarak kullanıldı. Bakır klişe baskı. tahrik parçacıklarıyla kaplama. çeşitli ışık kaynakları karşısında. Kibrit paketlerinin ambalajı olarak eskiden kullanılırlardı. Bir ton. Metrikleştirme. yüzeyini alüminyum. Perdahlı. Metrication. çözünerek jel oluşturur. Metering Rod). Metallic Blotting. Ölçümleme. tarafında bulunan ara katlar. Metrik sistem. Oluklu ve temizlik kâğıtları üreten makinelerde veya kuşe makinelerinde kaplama miktarını ayarlamada kurutma grupları arasında kullanılır. Ölçü ekipmanları.G. Sıcak galvaniz. Kalenderlenmiş. sırasında ortaya çıkan kükürt kokulu bileşikler. tutkallamada tutkalı veya baskıda mürekkebi ayarlayan Patron kâğıdı. zerreciklerin bulunduğu Asıltılı sıvı ortamlarda oluşan. Kâğıt veya karton Meyer Rod. Metantiyol diye de adlandırılır. M. düzgün yüzeyli kâğıt. Ayar mili. Perdahlı mavi pelür kâğıdı. Ton) Metallic Coating.G. bakır gümüş tozu gibi metal Mezzanine. Perdahlı Litografi kâğıdı. İngiliz ölçü sisteminden Metalization. Violet Poster Paper.G. Tutkal preste silindiri.G. Erimiş metrik sisteme dönüştürme. Metalik kaplama.

(Eş olarak kullanılır. bulunduğu sistemler. yüzey parlatma işlemi (Bakınız. Genel toplamda. Mikroorganizmalar. Midfeather Stock Chest. fabrikasında. Perdeli hamur bütesi. borularında uygulanan pürüzsüzlük yaratmayı amaçlayan öğütücü tarafından elyafa uygulanan küçük sıkıştırmalar. Mikrobiyolojik Şlaym. Yüksek kaliteli bir yazı kâğıdı. parçacıkların membran filtrelerde filtrelenmesi. Mikrobiyolojik analiz. Microfiltration. Microbial Celulose. Mikro kristal selüloz. Kâğıt Micro Paper. Çok saf ve ilaç endüstrisinde tabletlerde katkı maddesi Mid. Büyük büte Microfibril. parçacıkların tutunabildiği sistemler. Karıştırma kısımlar. 0. (Bakınız. mürekkepli olduğu baskı örneği. Mikro elektroforez. Kâğıt kalınlığında ölçü birimi Microfibrilated Cellulose. Orta tonda baskı. Mikrometre. Mikro iplikçik. Mikro parlatma. Yüzeyin %25 ile %75 arası hücre duvarında bulunan iplikçiklerin diziliş açıları. Bacterial Celulose ) kalınlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü aleti. küçük türbülanslar. Hamur kasasından sıkışmalar. Orta lamel. Çek/senet kâğıtları. İkincil Midton. (Eş anlamlısı. sanayiinde sık kullanılan bir Zeta potansiyel ölçüm metodu. olan mikropları öldürmede kullanılan kimyasallar. Microfibril Angle (MFA). Bir sisteminde sorunlara yol açan mikroskobik yaşam türleri. çıkan jetin. belirlenen hamur hatlarında. Mekanik ve fiziksel elyaf mukavemeti açısından önemlidir. kalsit gibi maddeler. Kâğıt üretim Microbiological Analysis. Microbiological Survey. Çöl tipi Micrometer. Kireç sütü. Mikrofibril. Çok iyi öğütülerek döngülerinde görülen ve mikrobiyolojik birikintilere neden Mikronize edilmiş talk. parçacıkları ile polimerlerin veya nişastaların bir arada Slime). eliptik şekli ile ortada bir perde ikincil katmanlarda görülen selüloz iplikçiklerinden oluşan oluşturarak yapıyı bir kanala dönüştüren büte. Electro-Polishing) (2) Kurutma sırasında elyaflarda meydana gelen minik Micro-Turbulance. Ortadaki. Mikro Kappa sayısı. sistematik alınan Manyetik mürekkeple üzerine yazı yazılan kâğıtlar. Hamur kasası ve Micro-compression. bulunan ve onları birbirlerine bağlayan lignince zengin Microcrystalline Wax. Point). Kâğıt olarak kullanılan kâğıtlar. Mikronize edilmiş. Bir inçin binde biri. Mikro filtreleme. Microbiocids. Micro-Polishing. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar gösteren Kappa sayısı. olarak kullanılan zerrecikler halindeki çözünmeyen alfa Middle Lamella. Bakteriler tarafından Laboratuvarda elde edilen selüloz içindeki lignin miktarını oluşturulmuş selüloz. Middles. (1) Elyaf öğütülürken. Mikro kristal katmanlı bölge. Mikrobiyolojik inceleme. Silika veya Bentonit Microbiological Slime. Mikro kâğıt. Mikroskobik belirleyen analiz. Kâğıt. örneklerle yapılan biyolojik testler ve analizler. Mikro türbülans.02µ ile 2µ arasındaki Manyetik karakter tanıma kâğıdı. 183 . kanal içinde sürekli dönen hamur kütlesi şeklindedir. Intercelular Layer) yapıda petrol yan ürünü. Kâğıt fabrikaları su Micronised. Sulandırılmış kireç. Micro Kappa Number. Üç katlı kâğıtlarda orta tabaka Microelectrophoresis. Hücre duvarında. karton veya mukavva ortamlarda gelişirler. Mil.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ MICR (Magnetic Ink Character Recognation) Paper. yapımında kullanılan. kâğıtta daralmayla sonuçlanır. (Eş anlamlı. bulunmamaktadır. Ara kâğıtları. Selüloz lifleri daha uzundur. anlamlı. (Eş anlamlı. Mikrop öldürücüler. Islak imzalı kâğıtlar. Mikro sıkışma. Microorganisms. Mikro kristal parafin. Odun elyaflarının arasında selülozu. safiha yerleşene kadar elek üzerinde yarattığı Microcrystalline Cellulose Pulp. Mikrofibril selüloz. Nanocellulose) Milk. Mikro iplikçik açısı. örnekteki mikroorganizmaların tiplerini ve sayılarını Microparticle Retention Systems. Bakteri selülozu.

Mill Blanks. Dayanıklı süt kartonu. Stensil defalarca Kalenderlenmiş kartonlar. kâğıt hamuruna katılan. Süt kutusu kapak kâğıdı. Mill Boards. Hidroklorik karton. M. Şablonla çoğaltma kâğıdı. (Bakınız. Sızdırmaz Mill Heads. Milk Cap Board. Mimeotype Stencil Paper. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Milk Bottle Caps. Fabrika etüdü. Kâğıt fabrikası çapında. Bir kâğıt fabrikasında yapılan ve kelime raporlanan etüt. (Tetrapak ticari adlarından biridir). Minor Repair. asit. değirmen anlamındaki kelime. Mineralization. kelimeye “orijinal” veya “fabrikasyon” anlamı yükleyen Mill Study. Markalı. Mill Bristol. anlamında kullanılmaktadır. katmanlardan oluşan dayanıklı sütlerin satışa sunulduğu Mill Sized. Fason MIMIC Diagram. Fabrikasyon paketli. Mimeograph®. Fabrika döküntüsü. Bad Splice). Kâğıt makinesi üzerinde sarılmakta Milk Carton Board. gramajı yüksek ve Mimeograph® Paper. Çeşitli olan veya sarılmış çıkmış olan dev kâğıt makarası. Büte temizleme fıskiyesi. Fabrikasyon karton. ebatta ölçü hataları oluşur. Herhangi makinesinde kenar kesimi yapılmamış kâğıt veya karton bir arıza giderme işlemi yapılmamasına rağmen. sembolik akış şeması. Sızdırmaz fabrikasyon ürün çeşitleri. Kâğıt bobinlerinde. Pano üzerine işlenen olmayan kâğıt markaları. Genellikle yuvarlak elekli Millwide.G. kullanılan kısaltılmış kelime. Organik maddelerin su ve Dökme alınıp paketlenmemiş. İnorganik asit. (Üretim hattıyla özellikli süt kutularında conta işlevi gören karton. Fabrika markası olan. Fabrikasyon sargılık kâğıtlar. bobin Minor Stoppage. Gerçek Bristol. Kaolin ve kalsit çıkan döküntüler. (2) Arkasından gelen (Bakınız. Mineral dolgu maddeleri. makinelerde üretilen çok katlı layner kartonlar. Fabrikasyon ambalaj kâğıdı. Fabrikasyon ek yeri. Makineden çıktığındaki kenarlara sahip. karıştırılmamalı). İkincil Duruşlar. Mill Count. Tampon. Fabrika çapında. satışa kendi adıyla sunduğu kâğıt veya kartonlar. Machine Made Deckle Edge). Tampondaki kenar. Laminasyonla makine dışında çok katlılık verilmemiş Mill Wrapper. Yarım vardiyayı geçmeyen Mill Edge. Parçalanma. Mimik diyagram. Fabrikasyon tutkallı. Fabrikanın kullanılan kâğıt. kâğıt kenarı. türü. Fabrikasyon karton. karbondioksite dönüşmesi. (Yanki) silindirde perdahlanmış Bristol Mineral Acid. Selüloz öğütme değirmenleri Mill Splice. Üretim sırasında ortaya Mineral Filler. kartonları. üretim döneminden kalma. Stensil kâğıdı. Teksir makinesi. Fabrikasyon kesim. Mill Cut. Küçük tamirat. Matbaada giyotin kesiminde. Süt şişesi kapak kartonu. Anorganik asit. Hata duruşu. Üretim sırasında ambalaj türü. günümüzde halen kâğıt fabrikaları için sırasında kâğıt kopması nedeniyle oluşan ve eklenen yer. İsim hakları alınmış Milk Can Gasket. Şablon baskıda Mill Brand. köşelerde açısal hatalar ve Mining Nozzles. Fabrikanın tüm birimlerini içine alacak şekilde. Milk Bottle Caps). kâğıt yüzeyine düzgün görüntü kazandıran maddeler. temizlik kenarı. Mill Broke. (1) Kâğıt fabrikası. Kalınlığını silindir makinede sağlamış. Markalı ürün yelpazesi. özellikli bir kâğıt. Cilt kapağı ile maket kâğıdı. Sonradan yüzey işlemle Mill. Orijinal Karton. Fabrikasyon Bristol. Ölçüleri tam olan kesim. Kâğıt fabrikası (Papermill) yerine tutkallanmamış. 184 . Teksir kâğıdı. Mill Roll. Çerçeve kenarı. Kâğıt makinesinde. tutkallanmış kâğıt veya karton. Fabrikasyon ambalajlı. Mill Line. sülfürik asit gibi inorganik veya anorganik asitler. Makinedeki tamiratlar. Mimeo Bond.

yapımında da kullanılır. Kâğıt makinesi Mixed Wastes. M. 185 . sistemine komut vererek rutubeti ayarlayan kalite kontrol Mixing. Sonradan alınmış rutubet. Modified Aeration. kullanılan sülfit selülozu. Bir kuvvete karşı bir cismin gösterdiği karşı korumak için kullanılan kutuların/sandıkların yapıldığı deformasyon ölçüsü. Rutubet geçirmezlik. Aktif çamurlu (Bakınız. toplam ağırlığın yüzdesi cinsinden selülozları el yapımı kâğıtlarda kullanılan. Üretim kalsiyum karbonatın modifiye edilerek. Japonya’da değeri. Tadilat. Moisture Barrier Building Paper. Baskı kaçıklığı. Mitscherlich selülozu. Sıvıları koyulaştırmak için kullanıldığı kadar yüzey tutkalı Miscellaneous. 25”X 40” ağırlığına oranı. Toplanıp. çeşitli fabrika içi hatlardan gelen veya QCS aracılığıyla yapılan kâğıttaki nemin ölçülmesi. Elbiseleri neme. Hurç kartonu. doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonat. Bu selülozdan yapılan kâğıt. Modifiye yol açan duruşlar.O. morfolojisinin ve bilişim sistemi. Rutubet miktarı. Mitsumata çalısı. Kâğıdın Modification. Mist Gray Board. arıtmada. Sipariş verme. Rutubet oranı. üretim sonrasında bulunduğu ortamdan aldığı rutubet. si arasındadır. Rutubet geçirmez kâğıt. (Bakınız. havalandırma Moisture Resistant. Rutubet kontrolü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tıkanmalar gibi nedenlerle yapılan ve üretim kaybına Modified Natural Ground Calcium Carbonate. Moisture Content). Modifiye nişastalar. Kabuklarından elde edilen bulunan su ağırlığının. Kâğıt bünyesinde Mitsumata. edebilmek için. Yönetimin ihtiyaç duyduğu üretim verilerini özelliklerinin değiştirtilmesiyle elde edilen pigment. Elastiklik Mist Board. cinsine göre üzerine kurulu. rutubet ölçen tarayıcı ile yapılan ve buhar ayrılmamış her tür kâğıt. Su alma özelliği süresini kısa tutan alternatif bir yöntem. Romen rakamıyla 1000 e 1000 anlamında. Mist Board). yaş bazda. Modulus of Elasticity. Fiziksel. aydınger kâğıdı yapımında engelleyen kâğıt. kuru bazda. Esneklik katsayısı. hamurların. Yaş selüloz. yüksek dirence sahip olma. Düzeltme. Mixed Papers. Rutubete karşı karıştırılması. Muhtelif. (Bakınız. Yanlış ayarlama. Yüksek miktarda İnşaat sırasında duvar katmanları arasına konulan. toza ve güveye modülü. Normal nişastaya göre çabuk Misregister. Doğal ve öğütülmüş MIS (Manufacturing Information System). Moisture Control. karton. Rutubet ölçümü. aktif çamur miktarını yüksek tutup. hamurun bir karıştırıcı ile karıştırılması. Değişiklik. Hamur kasası (Silindir makinede) % 10 a çıkar. Rutubet oranı. Modifiye havalandırma. Karıştırma. M Latincede 1000 demektir. Moisture Regain. Hamur kasası (Silindir makinede) (Eş Moisture Ratio. Kâğıt içindeki su ağırlığının. ağırlığın % 6-7 yetişen bir çalı. kaçıklık.M. Modified Starches. olmayan kâğıt. toplayıp. kâğıdın ağırlığına oranı. Normal oda şartlarında çevrenin rutubetiyle Mix Box. Wet Basis. Dry Basis. biyolojik Misalignment. Mixed Box) Kâğıt içindeki su ağırlığının fırın kuruluğundaki kâğıt M. Gri karton türündendir. Mixing Chamber. anlamlı. rutubeti hem selüloz oranına sahip. (2) Moisture Measurement. (Making Order). Rutubete dirençli. Moist Pulp. Mixed Wastes). (1) Düzgün bir hamur karışımı elde sistemi (QCS). veya kimyasal yönden farklılaştırılmış nişasta türevleri. karar vermede kullandığı sistem. Baskıda meydana gelen hazırlanır ve etkisi güçlendirilmiştir. Moisture Content. (=1000 inç²) ebadında 1000 adet kâğıdın ağırlığıyla ifade Moisture Ratio. Laboratuvarda Harman yapmak amacıyla. Kâğıt makinesinden çıkışta rutubet. dolgu maddelerinin ve kimyasalların Moisture Proofness. edilen kâğıt gramaj sistemi. Karışık hurda kâğıt. Mitscherlich Pulp.

Renk sabitleyici. Bu diyagram çiğleşme sıcaklığını görmede ve Morse Paper. Üzerinde kâğıdın oluştuğu elek. Nem izi. Telgraf kâğıdı. ambalaj. Monoblister (Clamshell). Boyama veya görüntüsü verilmiş kâğıtlar. elekte belirli hacimdeki seyreltik hamur süzülerek istenilen Monitor. Moliyer diyagramı. Kalıplama makinesi. atomuna sahip. Molding Machine. kâğıdın katlandığında. (Eş uygundur. Mold Resistant Paper and Boards. el yapımı Mordant. İçine konulan katkı maddeleri nedeniyle. En az 3 karbon Molded Pulp Products. Morphological Properties of Fibers. kâğıt tabak gibi kalıplanmış kâğıt ürünleri. Kalıplanamayan. hava içindeki doymuş rutubet miktarındaki artışı gösteren Morphological Structure. 186 . Sedefli kâğıt. Motor. Kalıplanmış kâğıt ürünler. Şekilsel yapı. Mollier Diagram. Elek ve keçelerde kullanılan sentetik. Viyol türü Monorail Conveyor. Monosaccharides. Çeşitli şeffaf plastik levhaların “Hand Mold”. Elek. Atalet momenti. Motor. Molecular Structure. Kabarma. Kalıplanabilme. Molded Pulp Packaging. çözgü ipleri. Üzeri sedef görünümü verilmiş. Bunlar arasında. Monosakkaritler. Molekül ağırlığı. Şekillenebilme. kalınlıkta kâğıt elde edilir. Bir bileşikte kendini kalınlıkları. atom ağırlıklarının toplamı. Ayrıca kaydederek yapılan ölçüm işlemi. Fixative) ve kartonlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moisture Welts. Kalıplanmış ambalaj. Morfolojik yapı. Moldability. sülfit süreciyle üretilmiş selüloz. Şekil ve yapısına bağlı olan selüloz özellikleri. fibrilleşme açıları. özellikleri. “Sheet Mold” diye elek türü de (PP. PE) sıcak şekillendirilmesiyle oluşturulan ambalaj belirlenmektedir. karşı gösterdiği direnç. hücre çeperi Molecular Weight. kullanılan bir diyagramdır. Sert ağaç türlerine daha Mold Machine. atkı veya katlanmış olarak kalabilme özelliği. tutkallama öncesi elyafları kaplayan ve boyanın veya Mold Resistant. Tek damarlı. Misina gibi tek kâğıdı türü kâğıtlarda. Mors alfabesi ile telgraf havanın rutubet taşıma kapasitesinden yararlanmada metninin üzerine yazıldığı. Molekül yapısı. Elyafların morfolojik üretim sırasında kalıplanamayan kâğıt ve kartonlar. ağaçlarda besin Yumurta viyolü. olarak üretilen karbonhidrat. Bilgisayar ortamında “Mold” veya “Mould” kelimeleri kullanılmıştır. Kâğıdın nem Moment of Inertia. Çerçeve kenarı el yapımı gibi bırakılarak. Bir tür kalıplama anlamına gelen Monitoring. Ambalaj Monoflament. genellikle 6 karbon atomlu. tutkalın elyafa tutunumunu arttıran şap ve benzeri maddeler. Kalıba dirençli. Monosulfite Pulp. Elektrikli. Monoray taşıyıcı. Cylinder Mold) Monotype Paper. Bu olan değer. kullanılan eleğin adı da eklenerek “Cylinder Mold”. Bilgisayarda izleme. (1) Ekran. elyaf oluşturan atomların. Monotip kâğıdı. Kalıba dirençli kâğıt (Eş anlamlı. Tek telli. Tavanda veya kâğıt hamurunun vakumla şekillendirilmesiyle yapılan zemin üzerinde bobin sevk eden taşıyıcı yapı. diyagram. ürünleri. açılmadan damarlı. elyaf çeşitleri. havalı veya hidrolik motor. Mono sülfit selülozu. anlamlı. (2) Ekranda izlemek. kaplama kâğıtlar. büyüklükleri (Coarsness) ve özgün yüzey özellikleri bulunmaktadır. ortalama elyaf uzunlukları. üretilmiş ve elek üzerinde ebat kesimi yapılmış. Mold Made Paper. Yuvarlak elekte yapılmış kâğıt. yuvarlak elekte kalınca kâğıt. Genellikle nötür kâğıt tabak gibi kalıplanmış ürünleri üreten makine. Yuvarlak elekli kâğıt makinesi. Makine dizgisinde delikli şerit şeklinde kullanılan beyaz. Yumurta viyolü. Kütleye ve hızın büyüklüğüne bağlı Mold (Mould). Mother of Pearl Paper. Sıcaklık artışıyla. Bir cismin harekete nedeniyle oluşan dalgalı görüntüsü. Mordan madde. şerit hale getirilmiş kâğıt. Makine dizgi kâğıdı.

Motor mili. örneklerdendir. Burst/Bursting Test) Motor Drive. desen. Çok girişli hamur kasası. boyandığı için mermerli gibi görünen renkli kâğıt. Mültigraf çoğaltmada kullanılan kâğıt. Çok geçişli giriş. Genellikle küçük kapasitesi nedeniyle birden fazla kâğıt Mottled Color. Çok katlı kâğıt üretimi. soğuğa karşı battaniye gibi Motor Control Center (MCC). Açma valsi. kasası türü. Maket kartonu. Harmanları farklı olan hamurlardan çok katlı olarak Mould. Çok tür kâğıt üreten makine. Kâğıt Motor Cooling Air. Çok silindirli kâğıt makinesi. Mullen) Motor Shaft. Kambur vals. Mould ile başlayan tüm kelimeler için bakınız. (1) Mermerli. (Bakınız. üretilmiş Kâğıtlar. Mürekkebin kâğıttaki emicilik ve pürüzlülük Multicylinder Machine. Pres keçesini Multilayer Web Forming. tanıdıklara yasta olunduğunu bildirmek üzere Multilith® Paper. Backtrap Mottle) Fordriniye makine. Mottle Test. Mermer dokulu işlenmiş. Tüm motorların çalıştırıldığı merkez. İki katlı bozukluğu. Esmer ve beyaz testlayner tipik “Mold” başlığı. (1) Ebruli olma (2) (Düzensiz) Mermerli boyama. (1) Mermerli renk. Dut. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilen selüloz kaynağı. Multigrade Machines. (Eş anlamlı. alacalı görüntü. Ebruli. Multilith®. Mültilit. Mullen mukavemeti. (Eş anlamlı. Multigraph Paper. matbaada siyaha Multimetal Plate. (Bakınız. Çok katlı kâğıt veya karton. (2) Harelenmiş. 187 . Mottle. Multipass Inlet. içinde oldukça uzun yönlendirici ve dağıtıcı levha bulunan hamur kasası. Mürekkebi partisi. Montaj kartonu. örtmesi için üretilen kâğıt. Motorun yol vericiyle Mulch Paper. Motor yol vericisi. safihanın ise kırışıklığını düzeltmek için elekli sistemlerde birden fazla safihanın tek bir safiha haline kullanılan eğri/kambur vals. (Bakınız. hazırlanan. Çok silindirli kurutma dalgalı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Motor Control. Dut ağacı. Mermerli. Ziftlenerek çalıştırılması. Mülti metal baskı kalıbı. Çok katlı uzun elekli makine. Mottle). Motor kontrolü. Zirai örtü kâğıdı. adını Mullen tipi cihazdan alan test. bitkileri veya toprağı sıcağa. Kâğıt hamuruna değişik renklerde karışmış hamur veya su nedeniyle oluşan ebruli Multicolored Crepe. Mottled. Sera kâğıdı. Ebruli. dönüştürülerek yapılan karton üretimi. Boyalı hamurun tam karışmaması nedeniyle oluşan Multicylinder Drier Section. Hamurun Mulberry. Mullen. (Bakınız. Harelenme testi. pamuk selülozu kökenli. Matem kâğıdı. Patlama mukavemeti. veya kartonda patlama mukavemetini ölçen. Ölüm nedeniyle. Çok kanallı hamur kasası. Mottling. Mermerli kâğıt veya karton. Multigraph®. Çok katlanmaması için. Çok geçişli hamur kasası. Bir yıllık taze sürgünlerin bir saptırıcı etrafında dönerek aktığı hamur kasası. makinesi Mourning Paper. Ofiste kullanılacak kadar küçük ofset Mounting Board. Mount Hope Roll. Burada kâğıtta/kartonda iç katmanlardan söz edilir. nedeniyle düzgün dağılmaması sonucu oluşan görüntü Multifourdrinier. Mültilit ofset kâğıdı. Kurutma bölümü motorlarından biri. Mottle (2)) Multilayer Paper/Board. dağılmış. Renkli krapon kâğıdı. Mullen Burt Tester. Çoğaltma makinesi. Çok katlı kâğıt üretiminde bir hamur Motor Starter. Motor soğutma havası. Multichannel Headbox. Mounting. Mottled Finish. Multipass Headbox. Tahrik motoru. Montaj. boyanarak desen verilmiş kâğıt. Mültigraf. (2) Düzensiz türünü üretebilen makine. Yas kâğıdı. Motor kontrol panosu. Silindir elekli makinelerde.

kullanılan kâğıt. Albüm kapak kartonu. Laminated Web) Multiply Web Forming). Çok bölgeli. Çok katlı. seri bağlı ve yüksek verimli un torbaları gibi birden fazla kattan oluşan torbalar. Müzik notalarının katları farklı hamurdan kâğıt üretiminde kullanılan. Müzik albümlerinin yöntem. Multiplay. kullanılan karton. Munition Paper. Ağartma işlemi gibi ardışık işlemler dizisi. Çok katlı kâğıt. makine. de yuvarlak eleklerde çok katlı kâğıt üretimi. (Bakınız. kapağı olarak kullanılan karton. Kalenderlerde Multiply. Multilayer Web Forming). (Bakınız. Çok kademeli süreç. (Eş anlamlı. Multi Sectional Drive. delikli hafıza şeridi yapımında süreci. elek Music Roll Paper. Music Lithograph Paper).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Multiple Branching Manifold. Kilometrenin 10 uygulanan çok katlı yapı. Multiply Board Machine. buharlaştırma sistemi. Çok kademeli evaporatör. birden yazıldığı/basıldığı kâğıtlar. Multiply Web Forming. Fakat bu durum makine dışında gerçekleştirilir ve çok katlılık üretilmiş kâğıtların sonradan üst üste getirilmesiyle sağlanır. Kaskat evaporatör. Çok parçalı tahrik. Bir selüloz ağartma süreci. Kaskat/Kademeli kullanılmış oluklu mukavva türleri. mukavva. Av tüfeği fişeklerinde Birden fazla eleği olan ve sonunda çok katlı karton üreten kullanılan karton. Metrenin 10000 katı. Multiply Board Machine). Not: “Multiply Web” çok katlı temizlik kâğıtları için de kullanılmaktadır. Genellikle alt ve üst Music Lithograph Paper. Ek. Multistage Bleaching. katı. Çok katlı karton makinesi. Multizone. Çok katlı kâğıt üretim olarak çalması için. Birden fazla oluğu ve ikiden fazla layner Multiple Effect Evapotrator. Hem uzun eleklerde. Otomatik piyano/org kâğıdı. 4) buharlaştırıcı. Org veya kademelerine farklı hamur göndererek mümkün olmaktadır. Mirametre. Çimento veya Bir dizi evaporatörden oluşan. Çoklu elekler. (Fordriniye elekli Multiwall Corrugated Board. (Bakınız. olmayan. 10 kilometre. Dupleks anlamında olmayan. Fişek kartonu. Multiwall Bag Kraft Paper. makinede üretilmiş kâğıt ve karton türleri için Munition Board. Multiwall Paper Sack. Çok katlı kâğıt torba. 188 . Multiply Web. otomatik Multiply Paper Making Process. piyanonun belirli bir parçayı piyanist olmadan. Tuvalet ve hamur kasalarında bölgesel denetim sağlamak amacıyla kağıdı gibi çok katlı olmasına rağmen katmanları yapıştırma uygulanan parçalı yapı. Solfej kâğıdı. Çok katlı torba kâğıtları. Çok kademeli ağartma. Av tüfeği fişeklerinde kullanılan genel amaçlı kelime. Kaskat ağartma. Kâğıt makinesi gruplarının ayrı ayrı tahrik edildiği sistem. Multistage Cooking. hem Music Paper. Multiply Formers. Temizlik kâğıtlarında Myriameter. Fişek kartonu. Multistage Process. (Bakınız. fazla eleği olan kâğıt makineleri. Kartonda çok katlılığın makinede sağlandığı bir Music Cover. Çimento torba kâğıdı. Bölgelere ayrılmış. Çok dalgalı oluklu makinede) manfoldlu hamur dağıtıcısı. Çok kademeli pişirme.

Kurutma ve pres öğütme sonucu oluşur. metre aşağıdan emiş yapabileceğini gösteren değer. kristalimsi madde. Edge Nail Strength). siyah renkli kâğıt. (Barbed Needle) elde edilen sert.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Natural Dyes. Planlanmamış ve kazanın Pearl Paper). nedeniyle kazan içindeki suyun hareketi. Natural Purification. (Eş anlamlı. N minerallerden elde edilen pigment ve boyalar. kurutma Boyu nanoselülozlardan daha kısa. üretilen. Elyaflardan oluşan ağ. (Bakınız. Paslanmayı önleyici ve dikiş levhaların. çok katlı kâğıtlar. Bitkiler. değerden sonra pompa emiş yapamayacağından Kavitasyon Natural Draft. Nano Crystalline Cellulose (NCC). (Bakınız. İçine boya katılmamış. Mother of Near Miss. Aksi takdirde cebri fanlar miktar aşağıdan veya yukarıdan emiş yaparken bir miktar kullanılır. Doğal çekiş. su emici. Needle Punching. hayvanlar. çok düşük gramajlı ve Negligence. 20 nanometre. Aşırı elyaflarının birbirine geçirilmesi. Crown) Nanofiltration. Önceleri oltası gibi olan bir iğne ile keçenin ip/dikiş kullanılmadan viskozitesi yüksekken zaman içinde vizkozite düşer. Net Positive Suction Head (NPSH). Bir Needled Felt. Needling. bir mikronun altında keçesi gibi tekstil ürünlerini ucu kancalı özel bir keçe iğnesi boyları olan ve elyafın asit hidroliziyle muamelesi sonucu ile ekleme işlemi. Doğal renkli. çapı Negative Heliographic Papers. Net pozitif emme yüksekliği. Savsaklama. Kâğıt peçete. Çivi mukavemeti. Nacreous Paper. Nanoselüloz. (Bakınız. Sedefli kâğıt. Nepal Paper. eşiğinden dönülmüş olay. İğne kâğıdı. Temizlik kâğıtları Negative Photographic Paper. basıldığı kâğıt. Bu selülozun kendi rengi olan kemiksi beyaz renkli kâğıtlar. Kazan suyu doğal dolaşımı. Membran filtrelerde. keçelerinde uygulanan bir yöntem. Dikme. Paper). iğnelerini paketlemekte kullanılan. Defne ağacı selülozundan. Gıda. boyu birkaç mikron olan selüloz lifi. yumuşak dokulu. Negatif taç (valsi) Orta kısmı kenarlara çok alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Nanoselüloz parçacıkları. Kâğıt makinesinde kullanılan. (Eş anlamlı. Peçete. Nano yapıdaki selüloz. (Keçe iğnesi ile) dikilmiş keçe. Peçete kâğıtları. Yanki silindirli makinelerde krepli olarak Paper). Negatif kâğıdı. Nepal kâğıdı.002µ nun altındaki parçacıkların filtre edilmesi. Azami NPSH sayesinde oluşan alt ve üst noktalardaki sıcaklık farklılığı değeri ideal şartlarda/kayıpsız 9. yetişen bitkilerden elde edilen selüloz. göre daha düşük kesitte olan vals türü. Fotoğrafçılıkta negatiflerin Napkin. Negative 0. O bölgede veya o ülkede Network. yanal hareketlere karşı dayanım direnci. 189 . Bir pompanın kayıplar çıktıktan sonra (net) kaç Natural Colored. Pompalar bir ile kendiliğinden çıkması. Suların doğal yolla oksijen kazanarak bakterilerce temizlenmesi. Negative Paper. Yerli selüloz. Napkin Papers. NPSH) Native Cellulose. Doğal boyalar. kozmetik gibi pek Negative Crown. Doğal temizlenme. akışkandır. NPSH (Net Positive Suction Head). elde Natural Boiler Water Circulation. Eni 5- el dikişi. Elek ve keçelere uygulanan Nanocellulose. Çivi çakılan fiber Needle Paper. Kıyısından dönülmüş. Nail Strength. Nano Whiskers. İğneli dikiş. Sıcaklık nedeniyle oluşan yoğunluk farklılıkları üretilen kâğıt. Negative grubundan. Baca gazının baca uzunluğu nedeniyle pompada delinmeler yaşanır. Ucu balık araya geldiklerinde jel halde bulunur. Ağ.81 metredir. Nanofiltreleme. (Eş anlamlı. Nano kristal selüloz. İhmal.

Nip Load. Pres ve kalenderlerde. kâğıtlarını tanımlar. baz özelliği göstermeyen Kraft kâğıdı. Presbant kâğıtlarının bir gelen fluting kâğıt. Dönüşümlü gazeteden yapılma kâğıt. Neutral Size. Gazete kâğıdı. 190 . Pişirme baskı alanı. Nip Guard.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ da daha yukarıya basarlar. Ningbo Fold. Nötür tutkallı Newton tipi akışkanlar denir elektrik yalıtım kâğıdı.009 inç (=0. Standard Newsprint tabiri bildiğimiz gazete basıncı/yüksekliği dikkate alınmalıdır. boyunca dağılımı karbon kâğıdı ile test edilerek belirlenir. Bridging Flocculation). İki News Vat Lined Chip. Daha sonra dinamik News Lined Board. Nötür ortamda üretilen bobinajda kâğıt. ambalaj koruyucu muhafaza işlevi gören parça. Düz baskı preslerinde çıkarıldıktan sonra kalan enerji değeri. Newsprint.22mm) yalıtma amaçlı kullanılan kâğıtlar. İlan kartonu. amaçlı üretilen gri kartonlar. Asidik veya bazik özellik Amerikan normlarında kalınlığı 0. Preste nip baskısının nip News Bogus Paper. Afiş kâğıdı. (Eş anlamlı. Kâğıdın iki vals arasında preslendiğinde oluşan Neutral Sulfite Pulp. ürünlerde leke bırakmadığı ve renk bozulmalarına neden Ninepoint Semichemical Board. Eski gazete kâğıtlarından. Nötür Kraft kâğıdı. ambalajlamak için kullanılan kâğıtlar. Gri karton. Bobin makinelerinde. Çizgisel baskı yükü. türbülans kayıpları için harcanan enerji gazete basımı için kesilmiş kâğıt. Network Flocculation. Ebat kesimli gazete kâğıdı. olarak test örneği alınır. valsleriyle bobin yastığı arasında bulunan ve bobin için Newsboard. Net ağırlık. News Vat Lined Chip). Nötür tutkal. Kuşeli Bristol. Ebat olarak enerjiden. Gazete basımı için üretilmiş Nipple. Daha geniş Neutral Kraft. Avrupa normlarında bu tür türü. gazeteleri görmektir. bir milimetre uzunluğa Newton cinsinden Newsposter. Dokuz puanlık saman fluting. “Dry Nip” kalenderdeki kuru nipi. asit veya Corrugating Material). için kâğıt hamuruna katılan yaş dayanım tutkalı. Nip. Deformasyon hızının getirdikleri kitleleşme. Newton akışkanı. Nötür sülfit selülozu. elyafların polimer ağı yaratarak meydana Newtonian Fluid. Yuvarlak elekte eski veya daha fazla polimerin etkileşimiyle. sarma News. Nip baskısı. (Bakınız. Nip muhafazası. Net Refining Load. Gri karton. Eski gazete kâğıtlarından yapılma kâğıtlar. yapılan baskı kuvveti. nötür ortamda üretilmiş. (Bakınız. havuzlarında. Nip. Gazete. Öğütücüde harcanan Newsprint Sheets. Ninepoint Strawboard. Genel bir Nip Pressure. Gazete ambalaj kâğıdı.009 inç (=0. Sabunlaşmış reçine tutkalı. Köprüleşme. arıtma ünitesi gazete kâğıtlarıyla üretilmiş gri karton veya kâğıt. mekanik selüloz kökenli muhtelif kâğıtlar. gazete kâğıtları. son derece dayanıklı. Tek tarafı kuşe bir Bristol. sonradan sodyum preslerdeki yaş nipi ifade etmek için kullanılır.22mm) gelen göstermeyen (pH değeri 7 olan) mukavemet kazandırması saman selülozundan üretilmiş fluting kâğıt. Nip Impression. Dokuz puanlık fluting mukavemeti çok yüksek. Tekstilciler tarafından açıklama için “Point” başlığına bakınız. Nip yükü. kâğıtlar/kartonlar gramajla ölçülendirilir. kayma gerilimiyle doğru orantılı olduğu akışkanlara Neutral Gummed Electrical Papers. Nip basıncı. karbonatla nötürleştirilen selülozlar. Kraft selülozundan yapılan. Pompa hesaplamalarında emiş tanımdır. paket halinde satılan Net Weight. Ninepoint olmadığı için kullanılan. Amerikan normlarında kalınlığı 0. Nipel. Meme ucu. Net öğütme yükü. Önce statik olarak bir örnek alınır. “Wet Nip” sırasında sodyum sülfitin kullanıldığı. Elektrik yalıtım dayanımı ve kâğıt Ninepoint Corrugating Material. Şebeke oluşturma. Testin amacı her iki durumda da pres valslerinin nip boyunca eşit baskı uyguladığını Newspaper Wraps. düşük baskı sayılı gazete basımı için.

Nominal Weight. İyonlaşmayan bileşik. Ofset baskı ile bir top belirli ebat ve gramajdaki kâğıdın net ağırlığı. kâğıt. Kestirimci bıçaklar kapanmadan. Azot dioksit. Anma. “Single Tier Drier” tek sıra silindirli kurutma bölümü Kıvrılmaz kâğıt. Gr/L olarak ifade edilirler. Nonfibrous Additive. (2) afiş ve poster basılan kartonlar. Yüksüzken çekilen güç. 191 . Nonintegrated Mill. Kestirimci bakımda kullanılan. Entegre olmamış fabrika. temiz görünümlü kâğıtlar. Sadece kâğıt Nonbibulous . Carbonless). Tahribatsız test. adetlik bir top kâğıdın ağırlığı.Rated). Azot oksidin havayla Yoğunlaşmayan gaz maddeler. Nitrat selülozu. Nondestructive Inspection. herhangi bir tahribatsız Noiseless Program Paper. Noncorrosive Greaseproof Wrapping. Kâğıt için kullanılan ve su veya selüloz üreten fabrika. esnek olmayan karton. Alevlenmez içerdiği için bu adı alan. Hışırtısız kâğıt. Nondestructive Control). içinden hamur geçerken çekilen güç. Akımın. Su. Büküldüğünde yükler. (Bakınız. Kırılgan. Bu anlama gelen Noncurling Gummed Paper. Emici olmayan. 500 veya 480 adetlik Nonfading Poster. Nitrat kâğıdı. selülozundan üretilen. kopmamasını önlemek için geliştirilmiştir. % 35 kuru maddeli yaş selülozların genel adı. safihanın alt ve üst reçine kaplı kâğıtlar. Sigara kâğıdı gibi. Etiketinde yazılan. emiciliğinin olmadığını gösteren bir terim. durumunu Noisless Paper. duyulmasının istenmediği. yağ veya gaz Nakliye amacıyla bu değerde üretilirler. Noncondensibles. Tahribatsız kontrol. (1) Nominal ağırlık. (Eş anlamlı. % 35 kuru maddeli selüloz hazırlama. Bobin devresi Nominate. yandığı zaman alev çıkarmayan Nitration Pulps. temasında ortaya çıkan öldürücü gaz. Azot salımı. kırılarak kopan. Sessiz kâğıt. Öğütücüde Nondestructive Tests (NDT). donanıma zarar vermeden. yani Nondestructive Control (NDC). Tahribatsız kontrol. Kıvrılmaz reçineli kâğıt. kâğıt türlerinin gramajı için kullanılan tanımdır. opera. Yoğunlaştırılamaz gazlar. tiyatro. geçirmez ambalaj kâğıdı. özel olarak kaplanmış Nodulizing. Filtre edilemeyen kalıntı. Kestirimci bakımda. (Eş anlamlı. Nominal Mass. 500 veya 1000 Genellikle mineral kökenli dolgu maddeleri ve kimyasallar. buhar. Amerikan standartlarında Nonfilterable Residue. çok yüksek düzeyde nitrat selülozu Noncombustible Paper. donanıma zarar vermeden. ortamlarda elde dolaşan basılı kâğıtlar. Noisless Paper). gerilimden geride kalmadığı Nonbender. Nominal. Bükülmeyen (karton). Nominal kâğıt ağırlığı. Solmaz poster kartonu. Rutubet aldığında dalgalılık göstermeyen tasarımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nitrating Paper. Pamuk selülozlarının. Kâğıt sesinin kontrol etmek için geliştirilmiş yöntemler. Noninductive Load. Endüktif olmayan yük. bileşikleri çevreye/havaya salma. durumunu test etmek için geliştirilmiş yöntemler. Elyafsı olmayan katkı maddesi. Çok saf pamuk Noncarbon. 100 veya 144 adetlik bir top belirli ebat ve gramajdaki kartonun net ağırlığı. Suda iyonlarına ayrılmayan ve yükleri olmayan bileşikler. Çekişsiz kurutma. Azot emisyonu. radyo gibi Nondestructive Inspection (NDI). Genellikle erimiş veya askıdaki organik ve inorganik Uluslararası standartlarda bir metrekare kâğıdın gram kökenli maddeler. Alev almaz kâğıt. Azotlu Endirekt ısıtmalı buharlaştırıcı. Paslandırmaz-yağ Nodules. Temassız buharlaştırıcı. Nitrogen Dioxide. çok hızlı kâğıt makinelerinde. Nitrogen Emission. bakımda kullanılan. (Benzer anlamlı. cinsinden ağırlığı belirleyicidir. No Draw Drier. Nonionic Compound. Noncontact Evaporators. veya lamine edilmiş ambalaj kâğıtları. bulundurmayan yük. kâğıtlar. Karbonsuz. ölçüm yöntemi No Load Power. sıra silindirler arasındaki geçişini önlemek. geçirimini önlemek için kullanılan. nitrik asitle muamele edilmesiyle elde edilen selülozlar. Aday göstermek.

“Noiseless Paper” olarak da adlandırılan. Dokunmadan. ağaçlardır. Nozul tipi cetvel ağzı açıklığı. kendir. selülozlar. uzun elyafların kimyasal selüloz. Ağaç dışı selülozlar. romanları kâğıdı. Kimyasal olarak içinde Normally Open Valve. kâğıtlar. Saman. İskandinav türü tampon alma (Bakınız. Uyarmak. İçindeki Nowel News. Not defteri kâğıdı. NOX. kimyasalların lekeye neden olmadığı kâğıt. Odunsuz selüloz. Gözeneksiz ağaçlar. Nonrattle Paper. Dokunmamış kumaşlar. İşletme yetkisi olmayan kişiler. Normalde kapalı vana. pamuk. Ucuz market kullanılan vasıfsız dolgu kartonları. Kâğıt makinesinde tampon arasından kopar. memeler. Dokunmamış keçeler. makinede çift katlı olarak üretilen Normal Capacity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nonnewtonian Fluid. Tuhafiyeci torba kâğıdı. Leke yapmayan kâğıt. Radyoaktif kaynaklı ölçüm cihazı. Keçeler. Sudan Note Paper. Gazete kâğıdı. sıcaklıkta yanmasıyla meydana gelen azot oksitler. “Patent Coated Board” olarak da bilinen. Yumuşak üretim kapasitesi. Geri dönüşümsüz mihver boru. Hiç bir teste gerek duymadan Nowel Paper. edilmiş tüm olumsuz koşulları içinde bulunduran ortalama Nonporous Woods. bambu gibi bir yıllık bitkilerden elde edilen. Nonwoven Felts. (Bakınız. Sıra karton. Paslanmaz kâğıt. Nozzle. yapımında kullanılan kâğıtlar. Nonwood Fibers). keçeleştirilmesiyle oluşan tekstil ürünü. Atmosferdeki oksijen ve azotun yüksek Nonwood Fibers. Bu kişiler işletmenin başka Dönen dolu tampon kelepçelerden ayrılarak hızını bölgelerinden sorumlu bile olabilirler. Keçe türü Nozzle Headbox. Normally Closed Valve. Bildirmek. Nonwovens. buruşturulduğunda ses çıkarmayan No Sulphur Pulping. Çift katlı karton. Nontarnish Paper. kâğıdı yeni dönmeye başlamış olan boş tampona sarmaya başlar ve kâğıt iki Nonpasted Blanks. Çok küçük “Selective Floatation” işleminde. Gazete kâğıdı türünde. kumaşlar. Yıllar içinde tecrübe kartonlar. sadece belirlenen bazı ürünleri paketlemek için mini torba yapımında kullanılan tür parçacıklar ayrıştırılmaktadır. Dönerken oluşan vakum. Nozul tipi hamur kasası. Zehirli baca gazları. Hışırtısız kâğıt. Roman kâğıdı. kaybeder. Cep romanı kâğıdı. Kükürtsüz selüloz üretimi. Normalde açık vana. Nötür sülfit-yarı Nonwoven Fabric. Notebook Paper. en eski tampon alma yöntemi. Netwona uymayan akışkan. Nonselective Flotation. ucuz cep romanları basmak için kullanılan kâğıtlar. Flotasyon ünitelerinde gerçekleşen ayrıştırma işlemi. Not kâğıdı. Enerji yokken kapalı vana. Operatör dışındaki kişiler. NSSC (Neutral Sulfite Semi-Chemical). Enerji yokken demir olmayan kâğıt. Uyarıda bulunmak. Nordic Turn-up Reeling. katmanlı olarak üretilmiş karton. Normal kapasite. Seçici olmayan Flotasyon. Islanmaz keçe. 192 . Fıskiye memesi. Nonwetting Felt. Nuclear Gauges/Gages. Nonrust Paper. dolu tamponu mal sarıcıdan Non Operating Personel. Notion Bag Paper. Nontest Chip. Elek bölümündeki fıskiyelerde Nonwood Pulp. her tür katı parçacığın ayrıştırılması için kullanılan ve Notify. Üretimi aksatmadan. Newtonian Fluid) yöntemi. Keçe. Genel olarak defter Nonreturnable Core. kâğıtlar. Azot oksitler. uzun elyafların birbirine bağlanmasıyla oluşan kâğıt veya Nozzle Slice. Odun dışı bitkilerden kullanılan ve suyu çeşitli özelliklerde püskürtebilen elde edilen selüloz. Noxious Gases. almak amacıyla kullanılan. kapalı vana.

Number 2 White Manila. 193 . Beyaz renkli Manila selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Number 1 Manila. Sarı saman renkli kimyasal Manila selülozu. 1 numara Manila. 2 numara Manila. Besleyici maddeler. Gıdalar. Nutrients.

Ofset baskı. O Off Color. Bozuk renkli. karakter tanıma kâğıdı. Web ofset baskı. Makine dışı. (Eş anlamlı. OBA (Optical Brightening Agent). bloknot veya kitap kâğıt. Yanki silindir yerine. Ofset kâğıdı. Offset Paper. Yulaflı kâğıt. Optik beyazlatma Off-Machine. kâğıda aktararak yapılan baskı. Yaş imza kâğıdı. ayıracı gibi küçük ebatlı ürünlere dönüştürülebilir. Müstakil OCC. OCC. Yüksek gramajlarda karton sistemlerinde ortaya çıkan. hedef değerden sabit girişinde hamuru dağıtan ahtapot görünümlü sistem. Üretim sırasındaki kusurlar OCR (Optical Character Recognition) Paper. Kaçık merkezli. geri dönüşüme gönderilen matbaa kenar karıştırılması nedeniyle. Kesim fazlası kâğıt. renginin bozuk olduğunu belirten ifade şekli. Emici ofset kâğıdı. Old Corrugated Container. makinesinden başka bir makinede yapıldığını belirten ifade. Offset Bristol. Sonuna kâğıt ismi ekipman üreticisi. Bir tarafı kuşe kâğıtla görüntüsü olarak standartlara uygun olmayan kâğıtlar. Offset Lithography. Ofset posta kartına en düşük seviyedeki koku. (2) Kayma. su Printing) devrelerinden veya bekleyen hamurdan kaynaklanan. birinci kimyasal anlamda yapılan faaliyetler. hidrojen sülfür gazının kontrolü. (Sözleşme) Off-Machine Coating. 194 . Odor/Odour. Ahtapot dağıtıcı. Kalite dışı. Hamuruna talaş ıskartaları. Old Corrugated Cardboard. Mürekkebi kalıptan blankete oradan ve senetlerde kullanılan. Hamur kasası devrelerinde düzeltici eylemden sonra. Bristol karton. markalı olduğunu göstermek için kullanılır. uygulanan koku azaltma yöntemleri. renk. Off Quality. Eski oluklu mukavva. İstenilen renkte olmayan. halindeki kâğıdı kullanarak. Odor Abatement. Ofset kartpostal. Rengi eldeki örneğe veya şartnameye uymayan kâğıt veya karton. şekilde meydana gelen sapma. Obligation. Bankacılıkta çek Offset. Odd. Koku kontrolü. olarak kokulu örnek maddeden ilave edilir. Ofset baskıya uygun kaset kartonu. Optik nedeniyle kalite kontrol tarafından reddedilmiş ürün. Offset Odor Control. (1) Ofset baskı. Mukavemetli ve boyutsal kararlılığı olan. elle yazı yazmaya uygun kâğıtlar. Ofset baskı. Kokunun Offset Printing. Kitap ve dergi kâğıtları olarak belirgin olan kokuların giderilmesi için mekanik veya da bilinir. gramaj ve yüzey Offset Blotting. Kâğıtla ilgili işlemin kâğıt maddesi. (1) Kâğıt veya kartonda. OEM(Original Equipment Manufacturer). Offcut. hurda kutu atıkları. Kesim Oak. (2) Arıtma hamur. üretim hattı dışındaki kutu. Orijinal Offshade.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Off Center. Kâğıt makinesi yerine müstakil makinelerde koruyucu kâğıt. Bunlar. yapıldıktan sonra kalan ve kullanılabilecek ebattaki kenar Oatmeal Paper. Kokusuz bir suyun içine ardışık uygun kartonlar. olarak üretilirler. Ambalajsız dökme satın alınan ürünlerin getirilerek. Koku azaltma. dupleks hale getirilmiş mürekkep emici kâğıtlar. Koku. Makine dışı krepleme. Makine dışı Kuşeleme. Kesim artığı kâğıt. Dönüşümlü kâğıt ve karton üretiminde ana makinelerde krepleme. hammaddesi olarak kullanılan. Kuşeleme. Bobin duyulmasıyla test sona erer. Su geçirmez yatak Kuşeleme. düzgün yüzeyli kâğıtlar. kesiksiz yapılan ofset baskı. Kontrol Octopus Distributor. Eski oluklu mukavva krepleme. Meşe. Ölçü. Alez kâğıdı. lifli ve kaba bir görünüşü olan kırpıntılarından farklı olarak küp blok. Selüloz fabrikalarında Offset Cartridge. Koku eşiği. İnsan burnuyla duyulabilecek Offset Postcard. Ofset baskıya uygun Bristol kâğıt/karton. Merkezden kaçık. Odor Threshold. Zorunluluk. Yükümlülük. Off-Machine Creping. Kusurlu (Kâğıt). Müstakil Obstetrical Sheet.

Old Newspapers. (2) Atık kâğıt. hurdası. kalender valsleri. El yazısında doldurmuş kâğıt için kullanılmaktadır. Tek tarafında boya kâğıtların arasına baskıyı korumak için konulan. Kâğıt yüzeyinin yağla yapılan ve ekran üzerinden yapılan kontrol işlemi kaplanmasında kullanılan vals. Açma-kapama vanası. 1991) kesilmiş ve paketlenmiş kâğıt veya karton. Su emiciliğini azaltmak için. Tül kâğıdı. Yakıt brülörü. Kaçık kesim. emiciliği (COBB) testinde kullanılan yöntem burada da One Hundred Sheet Sealed. önceden kesilip hazırlanmış karton. (2) Petrol kökenli yakıt. farklı özelliklerde olması. Sheet. Yağ emebilir. One Piece Case. Yağ filmi. Yağlanabilirlik. Açıldığında orta konumda bırakılmayan. Pelür kâğıdı. Yağlı ofset kâğıdı. 100 lü paket. kullanılan. Üretim sırasında Oiling Roll. One Time Carbon Paper. On-Line Control. Yüz adet ebat kullanılmaktadır. Yağlı. değeri. İçinde yağ olmayan hava. Yağlama valsi.K. Tek kullanımlık karbon kâğıdı. (1) Yağ. sürgülü vana veya küresel vana. Oligosakkaritler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Offspec. Makine işi Kuşeleme. Oil. Bozuk kesim. matbu formlarda alt nüsha olarak kullanılan. (1) Eski. ikinci ve üçüncü nüsha kâğıtları. On Machine Coating. Old Newspapers (ONP). Eski gazete kâğıdı. Oligosaccharides. Kâğıt makinesi On-Of Control. Spek dışı. One Sidedness. Oil Lubrication System. Yağlama sistemi. Spesifikasyon dışı. yağlı Kraft veya süsleme yapılmış kâğıt. On-Off Valve. Yağsız hava. Yağ tabakası. Yağlı kâğıt. Opak yazı kâğıdı. arkaya ışık geçirmez kâğıtlar. Tek yüzü işlenmiş. (Bakınız. Oil Level. Aydınger kâğıdı. Absorbency). olmayan vana türleri. Kâğıdın her iki yüzünün Oiled Manila. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. Tek bölge kontrollü Oiled Stencil. amacıyla kullanılan sistem. Kopya kâğıdı. Yağ geçirgenliği. Yağlı kâğıt. 195 . Old Corrugated Container (OCC). Yağlı Stensil kâğıdı. Giyotinle kesimde kutu. Tek bölgeli valsler. Yağ lekeleri. Eski oluklu Ohm. Üzerinden bir amper geçen iletken mukavva. kâğıdı. kontrol amaçlı Oil Spots. Tek yüzlülük. Eski dergi. Su monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan sakkaritler. Old. Gazete kâğıdı O. benzer tür kâğıtların genel adı. Oil Film. ONP. Oil Free Air. üzerinde bir volt gerilim düşümüne neden olan direnç Old Magazine (OMG). Kullanılmış ve ömrünü Opacified Bond Paper. Oiled Offset Paper. Yağ geçirmez kâğıt. Yağlı kâğıt. Yağ seviyesi. emici bir kâğıda yağ emdirilmesiyle elde edilen kâğıtlar. Old Corrugated Cardboard (OCC). Oil Proof Paper. Oil Burner. Eski oluklu mukavva Offsquare. Gıda paketlemesinde kullanılan Sadece bir kez kullanıldıktan sonra atılan karbon kâğıdı. Yağ emiciliği. Eski gazete kâğıdı. Pompalardan önce Oil Penetration. ortaya çıkan köşelerin 90 derece olmaması kusuru. Bilgisayarlı kontrol. kullanılan. Oiled Paper. One Zone Rolls. Yeni basılan One Side Finish. Aç-kapa tipi kontrol. Onionskin Paper. Oil Wettability. Çok ince olduğu için. Oiled Tracing Paper. (ISO 535. Elektriksel direnç. Yağlı kâğıt. Üçle on arasında Oil Absorbency. kelebek. Prova baskı onay belgesi. Tek parçalı kutu. Termostat türü basit kurutma silindirlerinin ve preslerin yataklarını yağlama anahtarlarla yapılan kontrol tekniği. Kutu haline gelebilen Oiled.

Opacity. kâğıt hamuruna karıştırılan maddeler. neden. prensipleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Opacified Book Paper. Bu turlarda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda nasıl gibi kelimelerle başlayan sorular. Kâğıt makinesinde. bol kaolin kapasitesi. Fırsat maliyeti. turlar. Opak. dolgulu mat kâğıt. (2) Havbede 196 . Operasyonlar. Open Hood. Davlumbaz türü kurutma havbesi. Açıklıklar. Açık fanlı pompa. Open Impeller Pump. Kim. Boşluklar. sodyum sülfit verilerek yeniden öğütülmesi. Normal Operating Speed. Açık geçişli (Open Baskıda önemli parametrelerden biridir. aşırı opak kâğıt. (1) Vakumla emiş yapılan kâğıt makinesi elek bölgelerindeki açıklıklar. Çok düzgün yüzeyli. (4) Makine bölümleri arasındaki boşluklar. Kutsal kitap kâğıtları ve benzeri türde ince olmasına rağmen. Opalin kâğıt. Çalıştırma talimatları. İşletme giderleri. boşlukları. Çalışma kapasitesi. Işıkta arkasına ışık geçirmeyen kâğıt. Yanki silindirlerle üretim TMP sürecinde basınçlı ön öğütmeden sonra. Opaque. Kâğıdın ışık geçirgenlik ölçüsü. Operating Expenses. Operator. kesafet ayarlayan düzenek. Opak ambalaj kâğıdı. Operatör gözetimi. selüloza yapılırken ortam şartları anında. Açık ağızlı çuval. Kitap dergi safihanın giriş çıkış yaptığı kısımlar. Openings. OPCO süreci. Operatör. 2500 metre/dakikaya kadar çıkılabilmektedir. Faaliyetler. Açıkta yıkama. Açık uçlu sorular. Makinenin bir bölümünü çalıştıran. Opaklık. Opak kâğıt. Turlar operatöre Open Headbox. Çalışma özelliklerini daha iyileştirdiği için geliştirilmiştir. Kimyasal madde satışında uygulanan bir ambalajlama yöntemi. Belirli bir dönem içindeki hedeflenen günlük. Opak baskı kâğıdı. Çok kademeli selüloz arkasını göstermeyen baskı kâğıtları. maliyeti. (Çalışma OPCO (Ontario Paper Company) Process. Açık safiha sevki. Opaklık ölçer. verilen talimatların bir parçasıdır. sürecin gidişatını iyileştirmek amacıyla yapacağı planlı Open Ended Questions. dakikada alınan metre cinsinden yol. Opaklaştırıcılar. Opaque Circular Paper. Selülozun Operation Principles. Operating/Operation Instructions. Kesif hamuru vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi seçeneğin basmak için kullanılan salyangoz pompa tiplerinden biri. Bu liste operatörden beklenen asgari izleme noktalarını gösterir. Açık hamur kasası. Kâğıda opaklık kazandırmak amacıyla inşaatta bırakılan özel açıklıklar ve merdiven için. bir opaklığın ötesinde. Open Mouth Sacks. Üretim Opaline. Operatörün kendi pres bölümleri ve presle kurutma arasındaki geçişler. Birinci seçenek uğruna. Açık geçiş. Opak Wrapping. Açık havbe. Open Draw. arkadan baskısı görünmeyen kâğıtlar. anındaki safiha) yüzeyi yapısı. ne. ağartma kademelerinden biri. Opak kâğıt. Opacimeter. tampon veya malzeme taşımak Opacifiers. Operatör turları. Opacity Paper. Opak sirküler kâğıdı. Kâğıdın türüne göre Opaque Paper. haftalık. Yıkama suyunun serbestçe süzülerek atıldığı yıkama işlemi. Open Consistency Regulator. kâğıdın yüzey özellikleri. Operatör sorumluluğu. arasını desteksiz serbestçe geçmesi. Closed Draw). salonunda bulunan. Çalışma hızı. Safihanın makine bölümleri Operator Care. Operating Surface Topography (OST). Open Transfer. Silindir makinelerde giren çıkan ve geri dönen hamura göre Operations. Operating Capacity. Opak baskı kâğıdı. (3) Kâğıt makinesi basımında kullanılan. (ISO 2471) Draw) makinede safihanın elekten prese elle aktarılması Opacity Book Paper. Açık kesafet ayarlayıcısı. Opportunity Cost. aylık veya üç aylık kapasite. Genellikle bağımsız Operator Rounds. Çalışma şartları. elinde bir kontrol listesi olabilir. sorumluluğunda olan bölgede ekipmanların durumunu ve (Bakınız. ışıkta Open Washing. Matlık. Işık geçirmez.

Origami. Organik elyaflı keçe. Çıkış. Orifice Plate. Bir ekipman grubunun veya Oscillation. oluklu mukavva kartonlar ve seçilmiş olan bir sıvı ile hamura beyaz görüntüsü kazandırma. Order Blank Paper. Delikli plaka. Sipariş teyidi. Ultraviyole ışıkta görülebilen ve adeta şeffaf rengi dergi kâğıtları. maddeleri geçirmeyen. kâğıt yüzeyinde floresan parlaklık kazandıran kimyasal Organic Deposits. Brightener. kısa elyaflı hurda kâğıt türleri girmektedir. Kırılma endeksi de kökenli keçeler grubundan olmayan. Baca gazı bileşenlerini opaklık ve beyazlık gibi kâğıda has özellikler. onları sabitleyen maddeler. Pankart Ordinary Grade. Organic Felt. Bunlar arasında. yarı geçirgen bir diyaframdan geçme eğilimi. Orsat cihazı. Sipariş onay bildirgesi. Organik birikintiler. şeffaflık gibi kâğıda düşen ışık altındaki görüntü göre hesaplanmış ölçüde delikli daralma parçası. Outlet. (Bakınız. Operating Surface Topography) hazırlanmış form kâğıtları. Optimization. Pompa veya ekipman çıkışı. hurda kâğıtla beyazlatıcı taşıyıcıları. getirme. gri kartonlar. Kâğıt katlama sanatı. Organize olma. Optik beyazlatıcılarla bağ yaparak gelen zamk kalıntılarına yapışkan (Stickies) denir. Optik yoğunluk. CEPI EN 643 kâğıdı. Beyazlık (ışıma). (Bakınız. parçanın önünde ve arkasında oluşan basınç farklılığının Optical Whitener. düzenek. mühimmat sarımında kullanılan Kâğıdı gerçekte beyazlatmak yerine. Osilatör. geri hareket edebilen. Differential Optical Brightening Agents. Paçavra selülozu. Optical Characteristics. Organik keçe. Hareketli Orange Peel. pnömatik veya motorlu çalışan Order. Salgı. Salınım. Görüntü analizinde Organizing. Abonmanlık başvuru kâğıdı. Sonuç. Outcome. Ozmos. Kâğıt boyalar. Order Conformation. Afiş kâğıdı. Dergilerin içinden çıkan ve abonmanlık müracaatı için OST. Osmosis. Çıktı. fabrikalarında hamur içinde görülen. Optik karışık kâğıtlar ve kartonlar. Sipariş. odun Optical Brightness. Optik özellikler. Çıkış ağzı. Bu gruba Outfall. Mühimmat kâğıdı. üzerine fark basınç yaratması için takılan. denilmektedir. hamura karıştırılarak kâğıtlar. Orsat Apparatus. Optik özellikler. Optik gelerek birikmelere yol açanlarına zift (pitch). Mal sarıcıda veya bobin bir sürecin performansını en etkili ve ekonomik duruma makinesinde dönen tamponda görülen salgı hareketi. ölçen cihaz. Organic Fiber Felt. kullanılan ölçümler. Optical Measurement. Dış saha yönlendirme kâğıdı. karekökü. Portakal kabuğu. Fıskiye veya raspalarda üretim sırasında ileri gibi pürüzlü olan kâğıtlar. selülozun bünyesinden Optical Brightening Agents (OBA) Carriers. Optik beyazlatma. ışık altında kolayca fark edilebilir. Salınımlı düzenek. Order Acknowledgement. Asbest gibi mineral Optical Density. (Bakınız. Nem. Optik beyazlık. (Eş anlamlı. Bu özellikleri. Örgütlenme. Optimizasyon. Optical Pressure). Buhar debisi ölçümlerinde. ortası basınca opaklık. Barrier Material). karışık gazete ve ağartma. selülozu veya kâğıt/karton keçeler. 197 . Oscillator. Optik ölçüm. standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur. Renk parlaklık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Optical Bleaching/Brightening. Yüzeyi portakal kabuğu mekanizma. gaz gibi Optical Brightening Agents (OBA). Ordnance Paper. Outdoor Sign Paper. debi ile doğru orantılıdır. Bir sıvının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. hat Optical Properties. Alelade türler. Mor mürekkepli kâğıtlar bulunmaktadır. Bleaching Agents). Optik beyazlatıcılar. Optik beyazlatıcılar.

Kâğıt makinesinde. Ağır. sipariş verimi. kuruluğunda. için yapılan kontrol. Aşırı zorlanma. Overall Equipment Efficiency (OEE). yaralanılabilir üretim süresine oranı. parke türü ürünlerde. Örtü kâğıdı. üretilen bir İncil kâğıdı türü. Açık alan yonga silosu. Ovendry Moisture Content. miktarından fazla üretilen ve stoklanan kâğıt veya karton. Aşırı akım. (Eş anlamlı. Bir kâğıt fabrikasında Overheating. Müşteriye verilmek üzere üretilen gönderilen hava. Ezik. bakım. (2) Samples). düşünülerek büyük tutulmuş veya ölçü dışı kesilmiş kâğıt. Fırın kuruluğunda. maddenin. Oxford Bible Paper. Bone Dry). Outturn kâğıda geçmesi için kullanılan şeffaf transfer kâğıdı. Aşırı kuru. Numuneler. Dış kaynak kullanımı. Oxford India Paper. Kullanımda aşırı salgı yaratarak kurutularak kırılgan hale gelmesi. (Eş anlamlı. Lamine olan sepetli elek. Aşırı ısınma. Outward Flow Screen. hamur veya su taşınması. Akış yönü içeriden dışarıya doğru Overlay Paper. Dozajı kaçırma. süreyi. Olması gerekenden fazla Overcook. 2) Overall Machine Efficiency (OME). hız kaybına neden olur. Ürün. Yaygı kâğıdı. (Eş anlamlı. Kaplama kâğıdı. Oval. Overfire Air. Rutubet oranı fırın Overpressure. Ovendry. Outsourcing. tahta parçası. Aşırı basınç. Overfull. hizmet mal veya bilgi. Taşeronlardan hizmet Overhaul. Selüloz üretiminde. Overweight. Outturns. Aşırı sarılmış. Bu tür ürünler dönüşümde verimlilik Outturn Samples. Aşırı gerilim. Ölçüsü büyük. kâğıt makinesine verilen kuru maddeye oranı. verimi. Toplam makine Geçmek. Outthrows. (1) Transfer kâğıdı. Kesintiler çıktıktan sonra. Salgılı. basılmış gazete. Toplam tutunum. zımba teli gibi maddeler. Overall Retention. Kemik reçineyle kaplanarak kalıplanan kâğıt. Örnekler. Baskı fazlası gazete. kuruluğunda olan. Oxford Bible Paper). kum. 1) Üretim fazlası. cam. kâğıdın fazla ezilerek kaybetmiş bobin. toplam fiili üretim süresinin. Rutubetsiz. Kâğıda dönüşen kuru Spesifikasyonda belirtilenden daha ağır. Toplam ekipman Overrun. Toplam ekipman verimi (OEE). Kenar kesimleri “Toplam Makine Verimliliği” olarak ifade edilen terim. Outturns. sarılmış. Mal sahibi. sıcaklığı ve diğer üretim parametrelerini Owner. Overlay. Fırında 105 °C (+/. Sheets). 198 . Aşırı yüklenme. Kazanda ızgara üzerine Output. Yabancı maddeler. Overdosing. Overload. Üzerindeki şeklin diğer Outturn Sheets. Oksford İncil kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Out of Round. Overhead Crane. Silindirik özelliğini Overdried. Kâğıt makinesi için Oversize. Aşırı dolu. Aşırı pişirme. Overproduction. Satışa sunulmayan kesilmiş kâğıt ve karton türleri. Outturn sağladıklarından tercih edilirler. Yakma havası. (Eş anlamlı. Büyük. kimyasalları. üretilen ve müşterilere örnek olarak sunulan A4 ebadında Overissue News. Tamir-bakım. Tavan vinci. Örtü kâğıdı. Oxford’ da Overcurrent. Genel gider. Taşkan veya tepsilerde aşırı miktarda Outside Chip Storage (OCS). Bir limiti aşmak. Bir ekipmanın daha iyi çalışması alımı. Overhead. kâğıt dışı. dekoratif üst yüzey olarak üretilen. Aşırı üretim. Çıktı. Belirlenen gramajın üzerinde. Bir sipariş sırasında. Tahrip edici ısınma. Hurda kâğıtta görülen. Outturns. tamirat gibi işler bütünü. Overvoltage.2) de kurutulmuş. Aşırı yükleme. aşarak yapılan pişirme. Overwrap.

Oksitleyici maddeler. Oxygen Bleaching. Oksijen ihtiyacı. Oxidizing Compounds. Oxidizing Agents. Bir ortamdaki çözünmüş oksijen seviyesi. Ozonla ağartma. Ozone Bleaching. Oksijenli ağartma. Oxidation Treatment. doğaya zararsız yöntemlerden biri. Oksijenle bozuşma. Biyolojik arıtmanın yeterli olmadığı. lignin giderme süreci. Oxygen Delignification. Oxidation Pond) Oxidation Reaction Potential (OPR). Oksijen ve sodyum hidroksit kullanılarak yapılan. Havalandırma havuzu. Yükseltgeme indirgeme gerilimi. Ozone (O3). Başta oksijen olmak üzere. Oksijenli arıtma. Oxidation Lagoon. Yükseltgeme ve indirgeme reaksiyonları sırasında oluşan elektrik gerilimi. hidrojen peroksit. Atık arıtma ünitelerinde. Oksijen dengesi. ozon gibi oksijence zengin olan maddeler. Oxygen Demand. Selülozun ağartılmasında ozonun kullanıldığı bir yöntem. Üç oksijen atomundan oluşan reaktif bir gaz. boyalı tekstil ve kâğıt atık suları gibi ortamlarda kullanılan. Kazan besleme suyuna ilave edilen oksijeni yok eden madde. (Bakınız. Oksijen tüketici. Oksitleyici bileşikler. Selüloz ağartılmasında kullanılan. bir atık suyun ihtiyacı olan oksijen miktarı. işlenmiş atık suya oksijen kazandırmak için kullanılan son havuz. Oksijen alarak. Buradan sonra işlenmiş atık su dışarıya gönderilir. Oksijenli lignin giderme. Oksijenli arıtma. Belirli koşullarda. Ozon kâğıdı. Laboratuvarda test amaçlı kullanılan bir kâğıt. (Bakınız: Oxidizing Agents) Oxygen Balance. Oxidation Treathment. Oxigen Scavenger. selülozun CO2 ve H2O ya dönüşmesi. 199 . Oxidative Degradation. gelişmiş bir yöntem. Ozon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Oxidation Pond. Ozone Paper.

Paket. Göğüslük kartonu. yanar. ambalajlama yöntemi PAA (Poly Acryl Amide). Packaging Paper). Kâğıt hamurunda Pamphlet Cover. Pan Liner. Otomobil Package Life.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pallet. Paper Base Laminates). Paper Based Packaging. PAE reçinesi. Ambalaj ömrü. mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. Bir ambalajın içindekileri nin üzerindeki kartonlar. laminat parke gibi ürünleri kaplamada Packet. Ambalaj sanayii. Ürünleri dış kuru pasta veya kek tabanına konulan. Paket salmastra. gramajı 224 g/m² nin üzerinde olan fakat kullanım dilinde 150 gram/m2 Packing List. Matris Kartonu. Ambalaj. Tek katlı ve çok katlı üretilirler. Tabancalarda da kullanılmıştır. dayalı. Oluklu mukavva üretimi Packless Mat. ilgili endüstri kolu. Packaging Materials. Paletleme. alevlenmeyi önleyiciler. Ambalajlama. Packing. Karton. Çeki listesi. tutuşma derecesi etkilerden korumak. Packed Gland Seal. Palletization. ambalajın ömrü. Kâğıt. Package. Özellikle pastanelerde Packaging. Koli bandı. kullanılan kâğıtlar. Paper Base Plastics. Et paketlemesinde Paper Base Laminates. Salmastra yatağı. Package) kullanılan ve reçineyle kaplanan desenli kâğıtlar. Ambalajlamayla kurutulmuş ürünlerin genel adı. Tahta. Ambalaj makinesi. kullanmak amacıyla bir koruyucu içine alma teknolojisi. Packaging Paper. (1) Tampon. PAE (Poly Amide Epichlorohydrin). Palet. Paper. gösteren liste. Kâğıt kökenli. sunta. Paketleme taleplerini karşılamak üzere. Torbalık layner kâğıtlar. Broşür kapak kartonu. PAA reçinesi. Kâğıt katkı maddeleri. Laminasyon kâğıtları. Market koşullarındaki göğüslüklerinde. Ambalaj malzemeleri. safiha oluşturularak Packaging Industry. Fırın pişirme kâğıdı. (Eş anlamlı. plastikleştiriciler. Kâğıda Packaging Tape. üzerine P kâğıt yığını konulan nakliye platformu. Kâğıdı ezerek düzleştiren Pad. kullanılan samanlı yağlı kâğıt. (yaş dayanım arttırıcılar. 200 . (Eş anlamlı. Paperboard. Paper Calender. Panel Board. (boxboard) denilmektedir. (Eş anlamlı. Proses ve enstrüman şeması. Packers Oiled Manila. Tüfeklerde kullanılan hamurunda yaş mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir kâğıttan fişek kovanı. Paper Based. (Eş anlamlı. Matrix bunların başında gelmektedir. Perdahlama işini yapan pres. nakletmek depolamak. Selülozdan yapılma. eskiden kalıplanarak kullanılan kartonlar. Ürünleri dış Şlaym önleyiciler. Kâğıt sevk valsi. satmak ve yüksek kâğıtlar. Ambalaj kâğıdı. Büyük ebatlı kâğıt ve kartonlarda yapılan. MDF. Packing Box. katılan dolgu ve kimyasallar. Özel müşteri Packaging Machine. Board). (2) Bloknot. Ambalajlama. Paper Carrying Roll. Paketleme. ISO standartlarına göre. Kasap kâğıdı. Tahta veya hafif malzemeden yapılan. Kâğıda dayalı ambalaj. kâğıt veya karton hamuruna makinesi. Kâğıttan yapılma. Paper Additives. Yanmaya başladığında sonuna kadar reçine türü. Ambalajlamada dolgu ve tampon olarak ve sıkılaştıran pres. Kâğıt kalenderi. antioksidanlar gibi). Paketleme. Testlayner ve fluting Paper Bag Liners. etkilere karşı koruma işlevi gören malzemelerin genel adı. Ambalaj sektöründe kullanılanlara kutuluk karton Packing Paper. su iticiler. P&I Diagram. gibi oluklu kâğıt türlerinin genel adı. Kâğıt kovan. Kâğıt Paper Cartridge.

Salgısı bir tür proteindir. elyaf dışı maddeler. Kuşeleme ve deri gibi Paper Tape. Kutu fabrikaları. ışık. uzun Paper Towel. Kâğıt yüzey işçiliği. Kâğıt vadisi. Kâğıt elbise. Kütüphanelerce uygulanan. Paper Trade. ABD de bulunan Wisconsin eyaletindeki (Appleton) kâğıt fabrikaları bölgesi. Kâğıt ip. donanımı. Kâğıttan bükümlü ip yaparak yapıldığı dönemlerden kalma bir terim. Zamanın kâğıdı bıçak gibi. yaşlandırmasına karşı alınan önlemler. Atık kâğıtların bozulmalar. Kâğıt makinesi yardımcı genellikle çok katlı kâğıtlar. Paper Napkins. Selüloz üretiminin değirmenle Paper Cloth. Paper Textiles. Paper Machine Clothing. Kâğıt kalınlığını ölçen salgısını kullanır. Paper Mache/Papier Mache. Kâğıt peçete. selüloz kaynağı olarak kullanılması. basınç gibi çevre faktörlerinin etkisiyle. (1) Tutkallı kâğıt hamuru. Paper Paper Finish. Kalıplanarak kullanılır. Gofraj. Kâğıt işleme. Hurda kâğıt. Kâğıdın keskin kenarı tarafından. Papermaking Additives. ürün. Paper Machine. Kâğıt masura. Kâğıdı başka bir ürüne dönüştürme. Kâğıt arısı. Komparator. Papermaker. (Eş anlamlı. Kâğıt lekeleri. Kâğıt dutu. lekeler. Paper Craft. Çeşitli şekillerde Paper Permanency. Kâğıdın mürekkep emişi. Yanki makinelerde üretilen. Machine Clothing) Paper Twine. Kâğıt kesiği. yüzeyinde görülen yabancı parçacıkların oluşturduğu Paper Deterioration. Sınıflandırılmış kâğıt türleri. Kâğıdın bozulması. ip haline getirilmiş bir Papermakers Felt. Paper Sizes. Kâğıt katkı maddeleri. Kâğıtçı. dilinmiş kâğıt. Eşek arısı. tüm kâğıt makineleri. Kâğıt havlu. elde edilen dut ağacı. Kâğıt türleri. Paper Converting. Kâğıdın asitsizleştirilmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Clay. Kumaş sarılan. Papermaking. Kâğıt yapan. Papermill. Zamana karşı kâğıdın kâğıtla yapılan el işleri. 201 . elekli. Kâğıdı koruma. Kâğıt yüzeyinde yapılan Waste). Yuvarlak elekli. Kâğıt el işi. kullanılan. Hasır çanta ve şapka kâğıt tarafından emilmesi. Kâğıt kili. Kâğıt fabrikası. çanta temizlik kâğıtları gurubundan. Kâğıt ebatları. Yanki silindirli gibi. temizlik kâğıtları grubundan. emici özellikli. ağaçlardan topladığı selülozla yapar. kâğıtta oluşan Paper Stock. insan bedeninde açılan kesikler. Paper Grades. değerli kitapların Paper Specks. Kâğıt şerit. Kâğıt üretimi. Paper Cut. Tutkal olarak kendi Paper Micrometer. Yaşlanma ve ısı. Geri dönüşümlü kâğıt dayanıklılığını arttırmaya yönelik süreçlerden herhangi biri. kâğıttan şerit şeklinde bükülerek. Mürekkebin dokunan kalın dokulu kumaşlar. kartondan yapılmış masuralar. Paper Valley. yapımında kullanılan dokunmuş kâğıt hasır. örgü yoluyla veya doğrudan kâğıttan kesilerek yapılan Paper Mulberry. Paper Preservation. Dut. Seramik kili. Yuvasını kuru harmanına katılan. Küçük paketleri sarmak için. Kâğıt kumaşlar. kâğıtlar. Kâğıt keçesi. Kâğıttan yapılmış iplerle Paper-Ink Affinity. mekanik ölçü aleti. Atık kâğıt. Yanki makinelerde üretilen. Kâğıtçı keçesi. Kâğıt makinesi. çeşitli işlemlerin her biri. Kâğıt sanatı. Kabuklarından selüloz elbise. Paper Deacidification. Kâğıdı dönüştürme. Delikli hafıza şeritleri yapımında başka maddelere benzetme işlemleri. Kâğıt kalıcılığı. (Eş anlamlı. dayanımı. (2) Vernikli dökme kâğıt. emici özellikli. Kaolin. krepli ve Paper Machine Auxilaries. krepli imalatları gibi kâğıttan yeni ürünler üretme. Paper Textile Spools. Hamur Paper Wasp. Kâğıt ticareti.

Parşömen kâğıdı. su geçirmez kasap kâğıtlarının yapıldığı. Parallel Refining. Kir sayıcı. Problem çözmede Parallel Transmittance. Partial Pressure. Mektupluk kâğıt kutusu. kâğıtlar. birbirine göre paralel konumda olma. Mektupluk Parchment Deed. Çekiçleyerek Papric Counter. Öncelikle hayvan derisinden gazlardan birinin yarattığı ve toplam basıncın bir parçası yapılan. (2) Yeterli sürede selülozun filigranlı ve gofrajlı çok özel mektup kâğıtları. terbiye edilen deriden yapılmaktaydı. Az sayıda ebat Parchmentizing. Ebat anlamına gelmektedir. Paralel lamine edilmiş. Parşömen yazı kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Waste. alkaloitler bulunur. aktif veya aktif olmayan metabolik maddeleri depolayan Parallel Laminated. Parşömen işi. Mum. Parşömenleştirme. Pamuk selülozundan üzerine tutkalla yapıştırılması. kâğıt yerine asitte şeffaflaştırılmış parşömen kâğıdı. pamuk kökenli. Parchment Finish. geçmesi. Parşömene Stock). Parameter. Değişken. Kâğıt safiha. Pamuk emdirilerek. Kanada Selüloz ve Kâğıt Araştırma Enstitüsü. Şeffaf parşömen. Paraffin Paper. Nedenlerin % 20 si sonuçların % 80 yüzeyine paralel veya paralele yakın gelen ışığın arkaya ini yaratır. Parchment Repouesé. kâğıtların satıldığı süslü karton kutu. dövülmüş görüntüsü verilmiş parşömen. birbirine paralel yapıştırılmış kâğıtlar. Gerçekte kâğıt cinsi olarak kabul Parchment Tracing Paper. imitasyon parşömen kâğıdı. (Gerçek parşömen eski Paprican (The Pulp and Paper Research Institute of çağlarda. Sarılmış tampon. yapılan. Leke sayıcı. Parent Roll) sağlanan. Kısmi basınç. (2) Kâğıt parçalarının ıslatılarak bir kalıp Parchment Paper. yağlar. Parşömen. Parchment Vellum. Paper Parchment Bond. Paralellik. Paralel öğütme. Bond kelimesi bono Paper Web. Hurda kâğıt. daha sonraları selülozdan yapılan dayanıklı olan basınç.) Canada). (1) Kâğıt hamurundan Parchmentizing Paper. 70X100 cm gibi büyük ebatlı yetmediği durumlarda birden fazla öğütücüde yapılan kâğıtlar. Parafin. Dövme parşömen. Kâğıt makinesi valslerinde ayarla Parent Reel. Aydınger kâğıdı gibi şeffaf kâğıtlarda. özel görevi bulunan. Kâğıt atığı. Bobin halden açılmış kâğıt. Sülfürik edilmeyen. yapılmış objeler. halinde gönderilmesi. Pareto Analysis. Papyrus. Bir gaz karışımında Parchment. daha sonraları yazı yazma ön plana çıkmıştır. Bir parti malın parçalar ölçüsü olarak kullanılmaktadır. İnce çeperli. mum selülozundan yapılma parşömen görünümlü yazı kâğıtları. reçineler tanenler. (Eş anlamlı. (1) Pamuklu kâğıtların Mektupluk kâğıdın kutu içinde satıldığı. Mumlu kâğıt. 202 . Kâğıt hamuru. ana maddesi. Özek doku. Büyük ebat. Parametre. Gren yönü bitki hücreleri. Kâğıt kullanılan bir tekniktir. Parent Roll. Paralellism. Parşömen belge (kâğıdı). nişasta. Parşömen görünüşlü. kullanılan levha. Parenchyma. Önceleri bono basımı için üretilirken kesilmemiş bobin kâğıt. Paralel geçirgenlik. Papirüs. hasırdan örülerek dövülmüş. Mektup kâğıdı. dövülmesiyle dayanıklı kâğıt üretme süreci. öğütme. sülfürik asitle işlenmesi süreci. Pareto analizi. Deri parşömen. Kısmi teslimat. Parşömen yazı kâğıdı. Papier Mâché. 2) Jumbo bobin. benzetilerek üretilmiş yazı kâğıtları. Parşömenleştirilmiş kâğıt. şeffaflığın Partial Order. Petrolden elde edilen ve kâğıda Parchment Writing. 1) Tampon. Paraffin. Bu maddeler arasında. Papeterie Paper. Papaterie Box. (Bakınız. Tek öğütücünün Parent Size.

Dupleks Bristol kartonu. Şablon kâğıdı. kullanımı yaygındır. Kâğıt şerit. Dupleks gri karton. değişmeyen türde. Kâğıtta. Ödeme. Ciltlemede kullanılan. Talaş levha. (Bakınız. PCC (Precipitated Calcium Carbonate). hazırlamak için kullanılan. Kapak içi kâğıdı. Milyonda bir. maddelerinin şekilleriyle ilgilenir. End Leaf Paper). Dupleks dosya ayıraç Bristol’ü. Dupleks makinesi. Parçacık yükü. Reçineli yüzey tutkallama. Particle Charge. kullanılan pelür kâğıdı. Egütör valsi üzerine bilinçli Partition Chipboard. Seperatör olarak olarak eklenmiş desen izi. Parçacıkların Paste Size. Dupleks kapak kartonu. karton. Pattern Fibre. kapakla. laminat parke ve Paste Downs. (1) Yama izi. Tescil belgesi. yükü. Passe Partout. Reaktif olmayan bir duruma formlarında. (2) Şerit şeklindeki yapışkanlı süsleme kâğıdı. Matbu iş Passivation. katmanlardan biri beyaz hamur olan çift katlı karton. Birden fazla kâğıt yapıştırılarak daha kalın ve mukavemetli Pattern Paper. ağırlıklarının yüzdesel olarak ifade edilmesi. Pastings. Patch Mark. Burada kuşe söz katrilyonda bir (PPQ) gibi kullanımları da söz konusudur. PCB (Poly Chlorinated Bi-pheniyl). konusu değildir. kullanılmak üzere üretilmiş gri karton. Dupleks davetiye kartonu. Şablonlu karbon kâğıdı. ölçüleri çeşitli etkilerle Past Due. Paspartu. renkli kâğıt. Vadesi geçmiş. getirme. Katı veya sıvı parçacık. Şablon kartonu. Pasifleştirme. Kirlilik kâğıdın arkasına destek amaçlı konan kartonlar. (1) Kâğıt çerçeve Pattern Board. Seperatör kartonu. yama izleri. (2) Desen izi. Şablon yapmada kullanılan yapmak için arkası zamkla kaplanan şerit şeklinde dilinmiş karton. Pattern Tissue. Payment. kontralit gibi türleri bulunan ve talaşın reçineyle tutkallayıp. Parça büyüklüğü dağılımı. Patent kaplı. Elbise kalıbı Passivity. üretilmiş kâğıtlar. Precipitated Calcium Carbonate). Layner. Patron kâğıdı. Parçacık. Dupleks yapılmış. karton haline getirilmiş. göstergelerinden biri olarak tanımlansa da belli bir Patent. Yapıştırma. Evlerde patron kâğıdı olarak Pasted Board. Elekteki veya egütör valsindeki Particulate. Pasted Cover Paper. Poli klor bifenil. Particle Morphology. Parçacıkların elektrik Pasted Wedding Bristol. HDF. Pasted Indeks Bristol. Mulaj kâğıdı. sis. Toz. Teslimatı gecikmiş. Oksitlenmeye karşı dirençli olma. Pasted Chipboard. Dupleks. belirli yerleri karbonlu olan kâğıt. MDF. Dolgu maddelerinde. Pasted Bristol. Patch Stock. Bunun dışında milyarda bir (PPB). Çok seyreltik sıvı çözeltileri için kullanılır. Dupleks karton. büyüklüğü ifade etmez. parçaları büyüklüğüne göre ayırıp. Dupleks yapmak için Particle Size Disribution. Yapıştırma kâğıtları. Dupleks yapma. Patching Coagulation. Parçalı kümelenme. özellikle dolgu Pasting. Katlı yapıştırma. vulkanize elyaftan yapılan kâğıt veya Pasted. Destek kartonu. Hurda kâğıttan yapılan ve bir Parts per Million (PPM). Pattern Carbon. Patent. şekilleriyle ilgilenen bilim alanı. ciltlenecek kitabın arasına konulan ince ve desenli preslenmesiyle elde edilen orman ürünleri. Yuvarlak elekli veya uzun elekli makinelerde. (Eş anlamlı. Beyaz layner. kusurlu bölgenin yamanması nedeniyle safihaya geçen duman gibi görünen parçacıklar. Pasiflik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Particle Board. Parçacık morfolojisi. kâğıtlar. 203 . Eser miktarda denilebilecek durumlar için Patent Coated. PCB adıyla anılan bir grup kimyasal bileşik. Katlı yapıştırılmış. Paster. Patron kâğıdı.

Perfect Binding. yansıtıcı beyaz yüzey. (Tappi UM 808). su sistemlerinde elektrolit kullanarak Pearl Starch. Threadless Binding). Odun hücrelerinde bulunan karıştırılan. 100 ile çarparak elde edilen değer. Buna değişik adlar da kâğıtlarda. yazarken birden fazla kopya çıkarmak amacıyla kullanılan Perforated Roll. düzenleyen üstüvane valsi. Meyve sarma kâğıdı. Alçı tozu. Polietilen. Peletleme. toz kalsiyum sülfat. Percent Wet Tensile. Yaş mukavemet yüzdesi. toz haldeki kalsiyum sülfat. Gerçek test sonucunu. Penetrants. Not defteri kâğıdı. (Eş anlamlılar. Kapasite oranı. katmanları birbirinden ayırmak için uygulanan verilmektedir. Perforating Paper. mukavemet oranı. Meyve sarmak için kullanılan pelür kâğıdı. Dağıtıcı madde. korkan parçacıkların. Perforasyon yapılmış Pencil Tablet Paper. İçine işleme. Delikli vals. Adhesive Binding. Perforasyon. Kâğıt hamuruna dolgu Peptization. Kabuk soyma. Kolej yedeği. ilk suya doymuş kâğıdın. polisakkarit gruplarından herhangi biri. (2) Elek ve pres valslerinden vakumlu olanlarındaki valsler. Kâğıt hamurunda iç topaklaşmasını veya çökmesini önleme. Pearl White. Yüzdelik değeri. Binding. Disperse ediciler. Kalem ucuna benzeyen konik açarak. Katmanlı layner kitaplarında kullanılmaktadır. Ayrılma mukavemeti. Asıltılı duruma getirme. Pencil Carbon Paper. mürekkebin kâğıt içine geçmesi. Küçük delikler Pencil Point. Peat. Peeling (Paper). Tam ışık katmanlaşma kalitesini görmeye yarayan test. Pearl Hardening. Asıltı sağlayan maddeler. Pecent Solids in Black Liquor. Çok katmanlı kâğıtlarda Perfect Reflecting Diffuser. (3) Katman ayırma testi. yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. Peeling (Wood). Pentozan. kabuklarını alma işlemi. bataklık kömürü. Faaliyet oranı. Pearl Filler. Nüfuz etme. Kâğıt hamuruna dolgu olarak Pentosan. Torf. Thermoplastic Binding. Tam yansıtıcı yüzey. İdeal bir durumu ifade eder. plastik madde. Mükemmel. üretilen madde. Kâğıdın emiciliği azami elektrik gücü. Kâğıt kaplamada kullanılan oranı. Granül mısır nişastası. Güç tepe değeri. Belirli süre içinde çekilen Penetration. Kâğıt yüzeyinin mukavemet Perfecting Press. Tutkallı ciltleme. eden test. Perforating. Faaliyet yüzdesi. Rectifier Roll). Delik açma. Son yıllarda romanlarda ve ders Peel Strength. kâğıt. Delikli plaka. Çürümüş bitki artıklarının oluşturduğu Percent Points. İnci beyazı. Pencil Paper. kâğıt masura. Selüloz üretiminde. Peptinleştirme. Perfore kâğıt. düzgün yırtma izi verme. aynı anda testi (2) Kabuk atma testi. Dolgu alçısı. 204 . Peel Test. (1) Soyulma testi. Karbon kâğıdı. Bir maddeyi pelet hale getirme. Defter kâğıdı. Turba. Kaplamanın kalmasını kontrol yapılan baskı. Peptizing Agent. Armut sarma kâğıdı. Percent Active (Time). Limon kâğıdı. Tam olarak Peeled Wood. Fasikülleri dikme yerine. Arkalı önlü. Bir ara atık kâğıda karıştırılarak kâğıt kâğıdın gramajına bölüp. Cut Back kuvvet. (1) Hamur kasası içinde akışı karbon kâğıdı. Yolunma. oda kuruluğundaki kâğıda göre işlem aşaması kütüğün kabuklarının soyulmasıdır. Kâğıt yüzeyinde yolunma. Dupleks baskı. (Eş anlamlı. Sudan maddesi olarak karıştırılan. Baryum sülfat. Pelleting. tutkal olarak kullanılan bir nişasta. Pear Wraps. Ağaç kütüklerinin Perfect. Konik masura. nedeniyle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Peak Power. Amerikan ciltleme. Soyulmuş kütük. Siyah likördeki katı madde PE (Polyethylene). Kusuru olmayan kâğıt. Kalemle yazı Perforated Plate. Nüfuz edici maddeler.

) Permanent Record Paper. parametreleri. ölçütler. Performansı arttırma adına yapılan işler.00. alkali karbonat miktarına. Performans göstergeleri. Süreli yayınlar.. jelatin içeriğine ve Ph değerine Perforation Strength. Delgi. Perforasyon uzunluğu. üreticinin ve pH Adjustment. gofrajlı. Kappa sayısının ilk atası olan. Delikli hafıza kâğıdı. Zamana karşı dayanıklılık. Phase Change. tarafından verilen garantiler. Kalıcılık. Bir Peroxide Bleaching. Performance Guarantee Letter. görülmesi. Permanganat sayısı. makine üreticisi Çimento tozları. Substances” adı verilmektedir. Dayanıklı kâğıt. Perforatör kâğıdı. 7. 0-6. Levye. doğal olarak Perforations. 7 nötür. Zamanla sararmayan beyaz. selüloz saflığına. Atık kâğıt içinde Performance Guarantees. Buhardan kondensata geçme gibi. Performance Indices. Permanent White. Hidrojen iyonlarının ve hidroksil iyonlarının. Performance Tests. Peroksitli ağartma süreci. Perforasyon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Perforation Length. ortamdaki miktarını belirleyen ve bir sıvının Periodicals.. mürekkep parçacıkları.9999…9 arası asidik. Havlu ve 100 yılın üzerinde dayanacak türde kâğıtlar. Selülozun hidrojen sistemin iyi çalıştığını göstermek için belirlenen gösterge peroksitle (H2O2) ağartılması. kâğıtlar. üretimi. Eczane ve meydana gelen. Aydınger kâğıdı. Performance Indicators. Rulo olarak kullanılan delikli hafıza kâğıtları. Uygulama verimliliği. İlaç paketleme kâğıdı. Kuşe dergi kâğıdı. selülozdaki ligninin ne Performance. Pergamyn. Gazete dergi gibi belirli asitlik veya bazlık (alkali) derecesini ifade etmede aralıklarla çıkan yayınlar. tonajda ve kapasitede. Permeability. Zamana karşı kâğıtta Pharmaceutical Paper. Kalıcılık. (ISO 6588) Permanence. Zararlı maddeler. Performans endeksleri. yaşlanma süresinin uzaması. Bir termodinamik fazdan Permanent Paper. Kâğıt hamurunda istenilen pH alıcının katıldığı verimlilik testleri değerini sağlama. pH Value. Pernicious Contraries. döngüdeki suyu ve kâğıt yapısını bozucu maddeler. Kişisel koruyucu makinenin mühendislik açısından performansını belirleyen ekipman. geçirebilme özelliği. Kâğıt fabrikalarında kullanılan makinelerde yapılan. Permanganate Number (K Number). Performans testleri. şap oranına. Eskiden tuvalet kâğıtlarında iki Perforasyon arası uzunluk. Performans garantileri. kullanılan ölçü. Peroxide Bleaching Stage. zamk kalıntıları. Kâğıt bulunabilecek. üretilmiş kâğıtlarda yapılan incelemelerde. araçlarındaki verimlilik.00 arası bazik ortamdır.1 Periodical Publishing Paper. Zamanla bozulmaya diğer faza geçme. karşı dayanıklı kâğıt. Verim. İşin yapılış yöntem ve kadarının alınabileceğini anlamaya çalışan test yöntemi. Arşivlerde kullanılmak üzere üretilmiş 205 . Perfore bağlıdır. Persuader. makinesinin istenilen hızda. Permanency. Kaldıraç kolu. Bir kâğıdın gaz veya sıvıyı Performance Evaluation. Perforator Tape. kâğıdın gösterdiği dayanım. Performans teminat Döngüdeki sularda bulunanlarına “Detrimental mektubu. pH ayarı. Bir Personal Protective Equipment. Dayanıklı arşiv kâğıdı. Baryum sülfat beyazı. Perforator. tespiti ve uzaklaştırılması zor. Delik açma makinesi. süslü karşı. özellikle bozulma yönündeki değişmelere parfümeri satıcılarının kullandığı renkli. edilmiş temizlik kâğıtlarında Perforasyon yırtılma dayanımı. pH değeri. (ISO/FDIS 12625-12. Peroksitli ağartma. Dayanım. iplik parçaları. Faz değişikliği. Performans. Performans geliştirme. ile 14. reçineler. Perforasyon dayanımı. organik artıklar gibi maddeler. satılabilir üretim yapacağına dair. Geçirgenlik.

Cam fiziksel yapıyla ilgili. Photolithography). elektriksel veya diğer yönlerden tepki gösteren Photocopying Paper. Yolma. selülozdaki lignini pratik olarak kanıtlayan ve rengini Photolith. (2) Yolunmuş toz fotoğraf teşhirinde kullanılan fon kartonları. Photomount Stock). boyalarla boyanmış kâğıtlar. organik maddenin kendisini meydana getiren alt Photostat Paper. (Bakınız. atık arıtma. Rotogravür kâğıdı. Yolunma. kimyasal. Floroglisin. Fiziksel özellikler. Photomount Stock). büyük kofullu hücreler. Picking. ölçülebilen özellikler. emici kartonlar. Fotokopi kâğıdı. (Eş anlamlı. Cam tepkimeler. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Baskı sırasında kâğıt Islak işlemde. 206 . Bitkilerde besin taşıma işlevi Photolitho Paper. Florogusinol. (1) Yolmak. Renkli ve Pick. kökenli ve Gofraj yapılmış fon kartonu olarak kullanılan fotoğraf taban kâğıtları. yüzeyine jelatin sürülerek. (Bakınız. Foto ofset. (Bakınız. Fotolitografi. Fotojelatin baskı kâğıdı. Fotoğraf fon kartonu. Fotografik yöntemle görüntünün pembe kırmızıya dönüştüren kimyasal. Fotografik yöntemlerle bileşenlerine ayrılması. Fiziksel değişime yol açan kimyasal Photogelatin Paper. Fenolik kâğıt. Soymuk doku. baskı sırasında bir arada kalma yeteneği. Fotoğraf kurutma kâğıdı. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. Physical Properties. fotoğrafların kuruması için üzerine konulan yüzeyindeki kuşenin veya elyafların kopması. Kâğıt yüzeyi çeşitli maddelerle de renkli kartonlar. su ve fotokopi makinelerinde yüzeyi fotoiletken bir maddeyle ışıkla karbonhidrat üretimi. kopyalamaya yarayan kâğıt. mekanizmalar. Fotokopi kâğıdı. Fotojelatin baskı Bristol’ü. Işığa kartlarında da kullanılmaktadır. Photo Album Paper. Yüzeyine Photomount Stock. Fotoğraf albümü kartonu. Yüzeyi ışığa kaplamanın. (Bakınız. Photo Album Paper. elyaf. biridir. Photolithography. Fotografik Pholem. Foto ofset. Elyafların veya Photographic Paper. Rotogravür baskı. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Mechanism. Işıkta bozunma. Phloroglucinol. Photoelectric Process Base Paper. görürler. kartpostal ve tebrik Photosensitive Coating. kaplama türü. Fiziksel kimyasal kullanılan kâğıt. Album Paper). Fotokopi kâğıdı. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada Photodegradation. Fon kartonu. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Wasre Treatment. Phosphorescent Paper. Phloroglucine. Photomount Board. Fenol türü bir madde. Işık etkisiyle bir kullanılmaktadır. baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Bitkilerde karbondioksit. Litografi kâğıdı. karışık olduğunu ortaya çıkaran kimyasal. Hamuru optik Photomount Folder. Dış görünüş ve Photogelatin Bristol. Işığa duyarlı kaplama. (Bakınız. Eski Photosynthesis. Photogravure Printing. hassaslaştırılmış kâğıtlar. yüzeyine jelatin sürülerek. Picking Resistance. Photographic Blotting Paper. Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan Photo Offset. Selüloz içinde mekanik selüloz Photolithography). Fotolitografi. Gri karton albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Picking). Fosforlu kâğıt. Sitoplazma ve çekirdekleri olan yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Phenolic Sheet. Fiziksel ve kimyasal kullanılan bristol karton. kaplı kâğıtlar. Reçine emprenye edilmiş ve Photogravure Paper. Fotosentez. Fotoğraf taban kâğıdı. Fotoğraf kâğıdı. Yolunma direnci. Photographic Backing Paper. Rotogravür baskı sıcak preslenmiş kâğıt. kaplanmaktadır.

Fon kartonu. Safihayı elekten metrenin altındadır. İşletme içinde bu gibi yerlerde. “Process integration”. Pikap valsi. İşletmeyi bir süreçler bütünü alan. Test fon kâğıdı. Pilot Dryer. ile birlikte çalışan kurutma silindiri. Oluklu uzaklaşarak bekleme konumuna döner. (Bakınız. Pick Resistance. Kapma valsi kaldırma düzeneği. Selülozundan yararlanılan yumuşak elyaflı ağaç Pigment Coating. Son rutubet tarayıcısı Pick Strength. Picking Resistance). mukavvada layner kâğıdın fluting (dalgalı) kâğıda Pickup Press Section. Pickup Deckle. Pigmentizing). Kâğıt yüzeyine opaklık Pine Tar Paper. Pinch analizi. Pine. Servis altlığı. Pilot kâğıt makinesi. Baskıda kâğıttan kopan veya yolunan toz kartonlarda mürekkebin kalkması ve baskı blanketine parçacıklarının blankete yapışarak çoğalması. Pickup Lifting Device. Pasta (veya kek) taban kâğıdı. Pikap grubu şasesi. Blanket kirlenmesi. technology” gibi isimlerle de anılır. Kapma valsi. kapma valsini eleğe yaklaştıran deneme çalışması. Mürekkep kalkması. Sonunda ısı geri kazanma Pie Fed Paper. (Bakınız. kazandıran katkı maddeleri. Safihayı elekten Pinch Analysis. Blanket üzerindeki parçacıkları nedeniyle oluşan delikler. Blanket preslerinde bağlanma kuvveti zayıf olan kâğıt ve üzerinde birikme. Pigmentizing. Picking Resistance). “energy integration” veya “pinch kontrolünün yapıldığı zemin kâğıdı. yapılma baskılı servis altlığı. sistem. Böcekleri kokusuyla ve düzgün görünüş kazandırmak için yapılan yüzey kaçırmak için kullanılan. Pilot kurutma silindiri. Darboğazlar. Pigment. kaplaması. İğne kâğıdı. Pikap keçesi. Pilot çalışma. Boya molekülleri veya parçacıkları. Hareketli Pie Tape. iş krepli kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pick Out. Yapışma dayanım testi. Test ve eğitim amaçlı kullanılan dar enli kâğıt makineleri. Esnek vana. olarak görür. İğne sarmak için kullanılan. keçenin üzerinde döndüğü vals. İstenmeyen yonga. amaçlayan bir yöntembilimidir. Pres pikap kısmı. Pinch Valve. İçindeki esnek bir mekanizma ile Hamura karıştırılarak genellikle beyazlık veya renk proses ortamını vana gövdesinden soyutlayan vana türü. 207 . Birikme. Otomatik olarak ebat sitemlerini optimize eder. Mürekkebin çıkması. Pickup Roll. Baskı geçerek yeniden kâğıda yapışması. Pilot Work. kalenderden geçirilmesi sırasında. kâğıt fabrikasında veya onun belirli bir bölümünde yapılan Üretim başlangıcında. yapışmasını görmek için yapılan test. Süreçlerde hedefler belirleyerek ve hesaplar Picture Mat Board. Birikinti. Enleri bir Pickup Felt. alan pres keçesi. İğne deliği. (Bakınız. Pigment transfer kâğıdı. Pigment. Baskı Piling on The Blanket. Kremanın veya alanlarda. Pinch Points. Kâğıdın presten veya Pigment Transfer Paper. konulan ve üzerinde yemek yenilen kâğıt veya kartondan Pin Chips. Gözenek. “heat kesilmiş kâğıtların sırayla üzerine beslendiği ve burada göz integration”. türü. Kâğıt fabrikalarında Pie Plate Board. Pin Holes. makine üzerinde veya trafikte sıkışma yağın ele bulaşmaması için pasta veya kek altına konulan yaşanabilecek noktalar. güvenliği için özel kuralların getirilmesi gerekir. Pilot Paper Machine. Fotoğraf takılan arka yaparak enerji tüketimini ve maliyetleri düşürmeyi kartonu. Sıkışma noktaları. kalitesini bozan bir unsur. Fan pompası durduğunda. Servis öncesi masa üzerine sıkça kullanılır. paslanmayı önleyici siyah renkli kâğıt. hamurunda kalan kum Piling. Kapma keçesi. birikme. Pigment Kuşeleme. Çam. kapma valsi elekten Pin Adhession Test (PAT). Belirli sonucu elde etmek için. Yığılma. Elek altı yonga. Pin Paper. çam katranı emdirilmiş kâğıt. Katranlı kâğıt.

vanalarda kullanılır. PIRA (Paper Industries Research Association). Zift birikimi. Pith. Plant Cap Paper). belirli dönemlerde bitki filizini güneş ışığından korumak için kullanılan kâğıt. Plan kâğıdı. bez konulmuş bardakaltı kartonu. Havuz. Plantation. bir kâğıdın bünyesi içine. Zift lekeleri. Baskı merdanesi Genellikle açma ve kapama amaçlı. Tekdüze. Ekose bezli servis kâğıdı. Suda çözünmeyen. Plaster Sack Paper. fazla resmi. (Bakınız. Planchette Paper. Plant Protector Paper. Edge Cutter. Planographic Printing. (3) Tek cins selülozdan yapılma. Zift topaklaşması. Pistonlu vana başlığı. suyun biriktiği havuz. (Eş anlamlı. Özellikle Plasterboard. (1) Düz. Ekipmanların yerleşim düzeni.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pin Register. (2) Borulaşma. Elekten süzülen beyaz katlamaya uygun pamuk selülozundan yapılma bir kâğıt. yuvarlak renkli Konfetili kâğıtlar. Kâğıt hamurundaki ziftin artmaması veya kaliteyi bozmaması için kontrol altında Plant Cap Paper. Sade. Plant Layout. Planşetli kâğıdı. Plant Drier. Planlama. Bitki kurutma kâğıdı. Odun özü. Organic Deposits. iğne ile bir kâğıt üzerinde ayarlayarak Plain Press Roll. Pitch Control. Plan Paper. Ekme. Pipe Bend. Desensiz pres valsi. kapasite. Pivot. Kenar kesici fıskiye. Düz baskı kalıbı. Bağlantı pimi. Fabrika üretim kapasitesi. Plastic. Kâğıt Planned Capacity. Edge Squirts) Planning. lokantalarda kullanılan servis kâğıdı. Elek altı havalandırması. Dayanıklı ve Pit. kullanılan lastik kaplamalı pres valsi. hava ile çalışan yerine. Ortalama üretim değerinin lekeler. Boru sürtünme kaybı. Kurumuş bitki ve çiçek Pitch Spots. Umulan gerçek sanayi araştırma birliği. Azami ton/gün kökenli maddeler. Zift. (ton/gün) azami üretim kapasitesine oranı. (Bakınız. kâğıdın imalatı sırasında rastgele aralıklarla Piping. İki karton arasına kâğıdı. Konfetili kâğıt. Plant Reliability. Sahteciliğe karşı güvenlik amacıyla. Fabrika yerleşimi. Çökelme tankı. Pin Studs. Ekim. parçacıklarının veya tutkalların bir araya gelerek oluşturdukları topakların. Pipe Friction Loss. kâğıt yüzeyinde yarattığı siyah Plant Factor. Elek altına verilen taze hava. Sarım sırasındaki gömülmüş. İğneli kayıt. Düz baskı. Belli eksenler arasındaki mil veya şaft. 208 . Kâğıt hamurundaki reçine elde etmek için kullanılan gri renkli rutubet emici kâğıt. Dirsek. Alçı levha. Fabrika faktörü. Bu tür maddeler zifti elyafa bağlayarak çalışırlar. Çukur. Watermark Press Roll). Su gidermede tutturmak ve baskıya hazırlamak. Boru. Zift kontrolü. Pitch Deposits. Mil. Servis altlığı kâğıdı. Talepler dikkate alınarak. Elek altı havuzu. Plastik. Stickies) esaslı kapasite değeri. Boru dirseği. selülozdan gelen reçine Plant Capacity. Fabrika güvenilirliği. Çok geniş kapsamlı polimer maddeler. Baskı öncesinde iki veya daha Plain Press. Silindirli başlık. üretim yapılması Pisser. Bahçelerde tutulması. düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi. Planlanan kapasite. Pipe. (Bakınız. Piston Actuator. Plain Settling Tank. Sera kâğıdı. Placemat Paper. düz levha kalıpla yapılan baskı teknikleri. Alçı torbası kâğıdı. Çökelme havuzu. Pivot. Çimento torbası Plaid Finish. Harita kâğıdı. Bahçıvan kâğıdı. (2) Baskısız. Pit Ventilation. Pitch. kâğıt ışığa tutulduğunda fark edilen küçük potluk nedeniyle kâğıdın borulaşması kusuru. Plain. (1) Boru aksamı.

Plate Finish). Plastik pigmentler. Halen kN/m kullanılmaktadır. kâğıt. Plaka. yumuşaklık ve esneklik kazandırmak için konulan Plaka. Programlanabilir sertleştirilen ve plastik kaplanan kartonlar. Kat. boncuk şeklinde yapıları bulunur. işlemi yapan en eski kâğıt presidir. Borulu eşanjörlere Plucking. kâğıdı yapımında kullanılan dayanıklı karton türü. göre verimi daha yüksektir ve az yer kaplar. (2) Öğütücü bıçakları. Plater. mat baskı kâğıdı. Kırılmadan kartonun büküle levhalardan oluşan ve contalar sayesinde kanalların bilirliği. Plating. kontrol sistemi. emici bir kullanılan plastik esaslı pigment türleri. borunun ezilmesini önleyen tahta veya plastik tapa. Preste perdahlanmış (herhangi bir) gramajlarda kumaş pilelemede kullanılan pelür kâğıtları. Jordan öğütücünün konik rotoru. birbirinden ayrıldığı paket eşanjörlerdir. Bir inç uzunluğa yapılan kurutma işlemlerinde kullanılan. Yongayı Plater Vellum Finish. Platin tuzlarıyla ışığa Mürekkep yapımında da kullanılmaktadır. Pileleme kartonu. Plate Count. gösteren ifade biçimi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plasticizer. Platen Drier. maddeler. hassaslaştırılmış fotoğraf kâğıdı. uygulanarak kaplamada kullanılan sıvılaştırılmış plastikler. Yolma. Diskli öğütücülerde işlerinde kullanılan ve dijital sinyalleri çok iyi işleyebilen bıçaklar arasındaki ayarlanabilir açıklık. Tabak kartonu. İnce film tabakası halinde yüzeye geçirerek yapılan safiha ezme işlemi. Plate Heat Exchangers. daha yüksek iç hava basıncında olan kamara. Kalıp kesim yapılarak PLC (Programmable Logic Controller). Bıçak açıklığı. Plastisol. Düz plakalı kâğıt presi. Katman. Boş küre veya kâğıt. (1) Tapa. Kalenderleme. (1) Bir kâğıt makinesinde. “Plate Finish” (3) Konik rotor. Terzilerin pileleme bakteri plaklarının sayısı. Presleyerek veya valsler arasından Plastisol. kâğıda Plates. Plate. Ply. Preslerdeki çizgisel basıncı levha arasında presleyen kurutucu tipi. Kalıp temizleme kâğıdı. Picking). Pleating Tissue. Bir örnekteki çoğalabilecek Pleating Paper. Plater. Kanallı Pliabilty. Platinum Paper. Plate Board. Kalın ve yumuşak. (1) Baskı kalıpları. Büküle bilirlik. kaliteli. farklı eleklerden vererek elde edilen 209 . Plug. Plunger Chip Feeder. disk şeklindeki tek parçadan hafıza kâğıdı. Plastikleştiriciler. Disk Player Piano Paper. Otomatik olarak çalışan piyanoların öğütücülerde kullanılan. İskambil kartonu. Genellikle küçük çaplı üretimde otomasyon Plate Clearance. (Bakınız. Platin kâğıdı. (2) Tıkaç. Takoz. lojik kontrolör. işlerinde kullandıkları karton parçaların yapıldığı dayanıklı Plate Finish. İskambil gelen öğütme bıçakları. Plater parşömeni. oluşan veya parçaların (segment) birleşmesiyle disk haline Playing Card Board/Stock. Kâğıt Kuşelemede kalıplarını temizlemede kullanılan az Kreplenmiş. Yarı krepli. Plakalı ısı Eşanjor. Plak sayısı. arasında şekillenmiş. (Bakınız. Plenum Chamber. Platerde işlenmiş hem götüren hem de sıkıştıran yonga konveyörü parşömen kâğıdı. Resim kâğıdı. kâğıdı sıcak iki uygulanan basınç miktarı. yüksek çakılan. Öğütücü bıçağı. Baskı Plastic Pigments. Preste işlenmiş. Çevre basıncına göre Plate Glazed. Konik yonga besleyici. Kâğıt hamuruna. Kâğıt makinesi dışında PLI (Pounds per Linear Inch). Vanalarda vana yatağına basan kapama parçası. Plate Wiping Paper. Pres kurutucu. çeşitli Plate Finish Paper. Bobinlerde mihver borunun içine Plate Paper. (3) Tepsi. Düzgün yüzeyli pres levhaları ve sert kartonlar. Pileleme pelürü. Disk plaka. birden fazla hamur çeşidini. Basınç odası.

kâğıt gramajına bölünmesiyle elde birleşerek tek bir safiha oluştururlar. özel madde emdirilmiş test kâğıdı. eşit konusu değildir. Kâğıt yüzeyi için Ply of a Tissue Paper. Askı izi. Kat bağlama. kâğıtta üretiminde katları iki yöntemden biriyle birbirine bağlama. Bu katmanlar daha sonra testinde ölçülen değerin.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ safihalar veya katmanlar. (Bakınız. Kirlilik. Kirletme. Havalı yonga taşıyıcı. Cep havalandırması.4 kâğıtlar. askı ipinin. Pocket Ventilation. Pollution. Libre başına puan değeri. katmanların kendi aralarındaki bağlanma yükünün pozitif veya negatif olup olmadığını test etmek kuvveti. işlemi. Ply Adhesion. Yapıştırılarak çok katlı sıkıştırıldığında. Kurutma silindirleri Pollutional Index. Cep rutubeti. Bir inç uzunluğun binde biri. kirleticiliğinin ölçüsü. Kirletici. Çok katlı Polarity Paper. (3) Çok katlı kâğıtlarda her bir kat. Pneumatics. kaplanmış kâğıtlar. Polished Drum Coating. Cep havalandırıcıları. Kat bağlanma mukavemeti. Oluklu sigorta poliçeleri basmak için üretilmiş kâğıt türü. Yaklaşık 25. Pollution Abatement. Ply Bonding. amacıyla kullanılan. Pocket Enveleope. Point. Kat bağlanma mukavemeti. Pole Drying). Polydisc Filter. Poly Coated Papers. Chemical Bonding. Bir dizi disk elek Points Per Pound. Çok parlak. Temizlik kâğıdı katı. Kirlilik azaltma. ve havlu kâğıtlarındaki katlardan biri. Polar bağlar. Ply Bond Strength. elyaf geri kazanma ünitesi. Yapıştırma söz Polar Bonds. Bir madde bir yöne doğru kartonlardaki katmanlardan biri. Alt ve üst katmanlar edilmektedir. Çok diskli filtre. Patlama 210 . bıraktığı iz. Hava tahrikli vana başlığı. Parlatılmış yüzey. Tamburlu Kuşeleme. kutularda katmanlar arası bağlanma mukavemeti. Hava ile ilgili. Mil). Çok katlı kullanılmaktadır. Layer. (2) Dupleks Poisson Effect. Kirleticilik endeksi. Kâğıt Polycrome Paper. Kuşe kaplanmış renkli kalınlığında kullanılan Amerikan ölçü birimi. Pnömatik. Poliolefin kaplı kâğıtlar. Pollutant. Bir atık sudaki kirleticilerin arasındaki cep kanalları aracılığıyla yapılan havalandırma toplam etkinliği. Polish. Tuvalet doğru genişlemek ister. Kir yükü. Ply Adhesion Tester. Kat bağlanma mukavemeti test Pole Drying. Cilalı. Cepli zarf. Katman ayrılması. Poisson etkisi. Hamur kasası ve Pneumatic Chip Conveyor. Pocket Humidity. Chromo Paper). (Bakınız. mukavemeti için kullanılan bir Amerikan tanımı. Çok katlı kartonlarda yapılma parlak ve sıcak bir tamburla yapılan ve bağlanma kuvvetine bağlı olarak katmanların ayrılması. Çok katlı temizlik kâğıtları Pole Mark. farklı özelliklerdedir ve ayrılamazlar. Kalenderleme gerektirmeyen bir Kuşeleme işlemi. Bir atık suyun arasındaki ceplerde oluşan rutubet. şekilde paylaşılmayan elektronların bulunduğu bağlar. Multiply). Pnömatik yonga konveyörü. bağlantılarının parlatılmış iç yüzeyi. Puan. Dayanıklı ve düzgün yüzeyli. Asarak kurutmada. Mechanical Bonding) Policy Paper. kuvvetin geldiği eksene dik diğer eksenlere hale getirilirler. Pneumatic Actuator. Patlama kademelerinden oluşmuş. Polished Surface. (J Tappi 19-02-2000). (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. (Bakınız. temizlik kâğıtlarının her bir katı. Kromdan Ply Seperation. Kurutucular Pollution Load. Kroma kâğıt. ipine asarak kurutma yöntemi. Kraft Pocket Ventilators. Poliçe kâğıdı. Polarite kâğıdı. Asarak kurutma. El yapımı kâğıtları çamaşır cihazı. Kurutma selülozundan bir veya iki yüzü makine üzerindeyken silindirleri arasına konulan havalandırma fanları. Elektrik kartonlarda. Birbirine bağlı iki atomda. mikrometreye karşılık gelmektedir. Kutup test kâğıdı.

211 . koparılmadan uzun süre sarılmasını ve tampona dönüşmesini sağlayan makaralı sarıcı. liyosel. (Bakınız. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. Polimer. Ani açan ve sistemi zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glikoz yüksek basınçtan kurtaran vana. Polipropilen. boya bağlayıcısı olarak kullanılan. Organik karbon bileşikleri. örnekleri naylon. Polietilen oksit. Polisakkaritler. Polimer tutkallama Poor Core Start. 300 m/dakikaya kadar olan makine anyonik yüke sahip bir polimer. Polimerleşme derecesi. Göllenme. Pos kâğıdı. hangi konumda olduğunu geri bildiren ünite. gibi polimerler. Polymer Binders. Pozisyoner. Positioning System. makinelerinde. Anyonik ve/veya katyonik Pomilio Süreci. Pope Reel) Polymer Adsorbtion. makinesi kâğıdı. sistem. Bozuk bobin göbeği. Kâğıt kaplamada oranı. Pore. Monosaccharides). Buna Polyester Felt. İç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. Kâğıt kaplamada kullanılan uzaklaştırılması için alkali yıkama. (Eş anlamlı. viskoz. Bobin sarımına maddeleri. poliolefinler ve polisitirenlerdir. Pope Reel. Poplar. P. Bu süreç dört ve kurutma keçeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Polyelectrolyte. Polyvinyl Alcohol (PVA). Bobin Polyurethane Roll Covers. kötü mihver boru kullanarak başlama. kullanılan polimer bir petrol ürünü. Polimer yükü yoğunluğu. Polyetiethylene Oxide (PEO). Bir selüloz Pop (Safety) Valve. Polietilen. Polivinil alkol. aşamalıdır: (1) Samanın alkalik ortamda pişirilmesi. Pop Strength. PSA. (3) Klorun ve bileşiklerinin Polyethylene (PE). Kâğıtta hava geçirgenliği özelliği. Polyester keçe. Kâğıdın boşluklarının hacminin toplam kâğıt hacmine Polypropylene (PP). hızında buhar silindirleri içindeki kondensatın durumu. Diğer gevşeklik nedeniyle düzgün kenar yapısı vermeyen sarım. Soda klor süreci. Poliüretan vals kaplaması. Polimerle elyaf Pope Reel. Onun üzerinde Positioner. Pope. uzun polimer zincirleri. Oligosaccharides. (Eş anlamlı.O. Bobin sarımında dâhil olmak üzere karbon içeren organik kimyasallar. Degree of Polymerization). Kavak. Polyolefins. ağartma. Polimer tutunumu. Polymer. Samandan yüksek gruplarla sonlanmış. Kâğıt üretimi sırasında. Poliolefin. Renkli kuşede Postage Stamp Paper. Gözenek. kalitede selüloz elde etme süreçlerinden biri. (Bakınız. Bursting Strength). Selülozun yapısında ve kâğıtta bulunan Polymer Molecular Weigth. Anyonik veya katyonik polimer yükü miktarı. Polymerization Degree. Basit olefinden üretilen polietilen Porosity. Temizlik bezi. (Point of Sale) Paper. Gözeneklilik. kâğıdın arasındaki çekim nedeniyle oluşan bağlanma. Poymeric Sizing Agents (PSA). bıçakların yerini bilgisayarla ayarlayan Preslerde kullanılan yumuşak kaplama. Konumlama sistemi. Polimer molekül ağırlığı. suda çözünebilen. Düşük Ponding. Polyester iple yapılan pres Chlorine Process de denilmektedir. Kontrol vanalarında monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan polimerler veya gelen sinyale göre vana açıklığını belirleyen ve vananın karbonhidratlar. Polysaccharides. Mal sarıcı. Çok nüshalı pos Poly Pulp. sentetik polimer tutkalı. Polymer Charge Density. (4) Hipoklorit ile biraz plastik madde. (2) Ortama klor verilmesi. Polielektrolit. Polimer bağlayıcılar. Tampon sarıcı. birimlerinin sayısı. gözenekler. Mal sarıcı. Emniyet vanası. Selüloz da Poor Core Start. Kötü mihverle başlama.S. Posta pulu kâğıdı. Konumlayıcı.

Kâğıdın kullanıcıların ürettikleri kâğıt atıkları. Tavuk künye kâğıdı. toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik 212 . Elektrik temini. Baskı sonrası. Poster asmak için kullanılan hazır pudralı kâğıt. Yoğunluk (Libre/0. Posta çeki kâğıdı. Kümes Power Requirements. Ppb (Parts per billion). maddesine 1 ppb denir. Poultry Band. Buhar kazanı. Milyonda bir. Power Boiler. Tavuk koli layneri. kullanılan mukavvalar. Kesim sonrası. özel kanın etrafa bulaşmasını önlemek için boyun kısmına güvenlikli dayanıklı bir kâğıt. Güç gereksinimi. Fasit kâğıdı. Harf ve rakamlar Postcard Paper. Çömlekçi pelürü. Posta kâğıtları. kutu dışına sarılan Kraft Şebekeye bağlanabilmesi için gerekli elektriksel özellikler. Power Supply. Tamburlu yıkayıcı. Poultry Bag Paper. Tüketici atıkları. Çimento ve un gibi ürünleri Poster Parchement. (1) Şablon kâğıdı. sarılan kâğıt. şerit şeklindeki kimlik PP (Polypropylene). Powered Relief Valve. Döner bir eleğin içine Power Factor. Poster kâğıdı. Güç santralı. Poultry Wrapper. Kâğıt veya keçe şapkaları zımparalamada kullanılan kâğıtlar. bir göstergesi. Çömlek üzerine transfer bulunan değer. (Eş anlamlı. Elektrik üretmek amacıyla Bookkeeping Machine Paper). Kartpostal Bristol’ü. Post Consumer Waste. (2) Pudra kâğıdı. Power Furnace. Poultry Head Bands. tasarlanmış paket. Post-print. (2) Gerçek gücün zahiri güce oranıyla Pottery Tissue. Poster basımında kullanılan çıkan toz. Güç kaynağı. PPM (Parts Per Million). Milyarda bir. Tozlaşma. Toz torbası. nakit para karşılığında verilen. kalınlığına bölünmesiyle ortaya evlerden ve ofislerden çıkan kâğıt atıklarıdır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Postal Money Order Paper. Yaş dayanım mukavemeti yüksek ve oldukça su kullanılan polimer bir petrol ürünü. Postcard Bristol). Postcard Bristol. (1) Barut kâğıdı. hayvanlarının kolilenmesinde. Güç pompası. (Bakınız. (2) Zımpara kâğıdı. Üretim aşamalarından kaynaklanmayan. Kartpostal kartonu. Postcard Board. Decalcomania Paper). çıkan değer. Kâğıdın işlenmesi sırasında ortaya Poster Paper. Kartpostal kartonu. Makyajda Poster Board. Belirli miktarda barutu sarmada kullanılan kâğıt. kâğıdın dielektrik kaybının alındığı selüloz yıkama eleği. Powdering. Herhangi bir karışımda. (Eş anlamlı. Power Pump. Tavuk kesim kâğıdı. tamamen Pounds Per Point.001inç). Pothcer Washer. Mektupluk. buhar üretimi yapan buhar kazanı. Posting Ledger Paper. kartpostal yapımında kullanılan matbaa kâğıtları. (Eş anlamlı. Pouncing Paper. Tavuk torba kâğıdı. (1) Trafo ve bobinajda sürekli hamur gönderilerek yıkama suyunun dışarıya kullanılan yalıtkan kâğıtlarda. Postanelerde kullanılan. paketlemede kullanılan Kraft kâğıdından yapılma ve özel Posting Bristol. davetiye veya oyularak şablon olarak kullanılan bir tür aydınger kâğıdı. Son kullanıcı atıkları. Elektrikli emniyet vanası. Poster. geçirmez bir kâğıt. Tavuk paketleme kâğıdı. Kâğıt kaplamada kâğıdı. Bunlar genellikle veya kartonun gramajının. Kümes hayvanlarında kesim sonrası ayak bileğine takılan. Posterlik parşömen kâğıdı. Poster Powder(ed) Paper. toplam madde miktarının milyarda 1 birimlik yüksek veya parafinle yağlı hale getirilmiş layner kâğıdı. baskı yapabilmek için üretilmiş transfer kâğıdı. kâğıdı. Güç faktörü. Yaş dayanımı karışımda. Polipropilen. Güç ihtiyaçları. Dusting) dayanıklı kâğıtlar Powder Pocket. Poster mukavvası. Herhangi bir Poultry Box Liner.

kâğıt hamuru türünde sıvı maddeler. Kâğıt yüzeyi ile mutlak Pre-consumer Waste. yeterli ham madde ve kaynak muadili elyaflar da denilmektedir. üzerinde yapılan astar kaplama. Emdirme. Öngörücü Buna azami pratik kapasite de denilmektedir. Çökelticiler. Filtre kumaşı çalışma öncesi Kizelgur gibi bir ayrışımı yapılabilen. Organizmaların Precoat. matbaada veya kutu fabrikalarında. Pre-dilution. üretildikten sonra. basınçlı ortamda. Çökelmiş getirilmiş nişasta. çatı levhaları. yeniden pelteleştirilebilen kullanıma hazır nişasta. Eş anlamlı. son kullanıcıya ulaşmadan Practical Capacity. bakım. Koruyucu maddeler. Sulandırılmış asidik ve işlemden geçmiş zamanla serleşen paslanmaz çelikler. Harita Prepared Roofing. Kestirimci bakım. Genellikle kimyasal reaksiyonla Pregelatinized Starch. Bir kâğıt Pre-commissioning. Elyafa kimyasal madde mekanik olarak tutmaya çalışan ekipmanlar. Hassas ebatlandırma. bakım yönetiminin kullandığı araçlardan biridir. Predictive Maintenance. Hassas ölçü kâğıdı. Hassas ebat Pre-print. Pres. 5000 g etanol içinde 5 mg Metanol maddeyle kaplanarak veya belirli kalınlıkta kek tabakası varsa. emdirme. Astar. Pratik kapasite. Devreye alma öncesi. Çözünmüş sıvı nişastalar ile nişastalar arasında bir gruptadır. Hava kirliliği kontrolünde. etanolün içinde 1 ppm değerinde Metanol vardır. Üretim kayıpları ve önceki kayıplar. İncil kâğıdı. başka Hava miktarındaki artış kabalığı gösterir. Kâğıda reçine kâğıtları türünden. Dua kitabı kâğıdı. Press. Ön kesafet düşürme. (ISO 8791-4) ürüne dönüştürülürken oluşan. kireç çözeltisini filtre etmek için kullanılan döner elekli Pressate. PPS pürüzlülüğü. Prayer Book Paper. PPS kabalığı. Preslemeden geçirildiğinde. elektriksel veya Preimpregnation. Ön sulandırma. Kâğıt düz bir yüzey arasından geçebilen hava miktarıyla ölçülür. Ön pişirme. Çökelim fıskiyeleriyle ısıtılması. Ön pişirimli nişasta. oluşturarak filtreleme işlemine başlanır. Preservatives. Ölçüm teknikleriyle arıza zamanını öngören ve arıza Maximum Practical Capacity veya Practical Maximum olmadan müdahale eden bakım tekniği. Tambur Pre-assemble. Baskı öncesi. Çöktürme kimyasalı. Yüksek mukavemetli ve ısıl Pre-hydrolysis. Son kuşe kaplaması öncesi kâğıt gelişmesini önleyen kimyasal katkı maddeleri. göndermeden önce makineyi atölyesinde toplaması. Ön ısıtma. İşletmeye alma yüzeyinin. Ön kaplamalı filtre. Böylece sıcak su yerine. kurutulmuş ve yeniden toz haline Precipitated Calcium Carbonate (PCC). Selüloz fabrikalarında giderme ünitesi. sertleşmeli paslanmaz çelikler. 213 . (Eş anlamlı: Impregnation) Precision Recording Paper. pişirilerek pelteleştirilmiş. kesimi. İki veya daha fazla valsten oluşan. Modifiye Precipitating Agent. Pre-heating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ maddesine 1 ppm denir. sıvı-katı filtre. İmalatçının kâğıt makinesini pulperlerde kesafetin düşürülmesi aşaması. Ön astar. geometrik olarak sapma miktarı. Presat. Tüketici öncesi kayıplar. Hazır çatı kaplaması. Presleme öncesi safhanın buhar Precipitation Hardening Stainless Steel. Toplam verimli Capacity). Precision Sheeting. Precipitate. ebat kararlılığı olan. soğuk suyla kalsiyum karbonat. pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Pre-feeder. Ön montaj. Bunlara “Pulp Substitutes” selüloz verimsizlik yaratmadan. odun yongalarına uygulanan ön pişirme Precipitator. hava veya gaz içindeki toz parçacıklarını. sağlanarak. milimetrik veya zift emdirilerek yapılan ve üzerine kum kaplanan hazır ölçülendirmeye uygun kâğıtlar. atık işlemi. Daha önce oluşan çökeltiler. Katı çökelti. Ön besleyici. mutlak ideal olarak bilinen bir yüzeyden öncesi. PPS Roughness. karışımına katıldığında çökelti yaratan maddeler. bakıyla su Precoat Filter.

Pressurized Refiner Mechanical Pulp (PRMP). Presli kurutma. Kâğıt makinesinde. pabuç preslerde olduğu gibi baskı alanı Pressure Screen. basıncında meydana gelen kayıp. Pressure Roll. Basınçlı mekanik preslemeye yarayan valsler. kapalı hazne. Press Felt. genişletilerek. cetvel ağzından düzenli ve elek hızında hamur jeti Pressure Control. Basınçla çalışan pompa. Basınç. ıslak olduğundan. Presle sıkıştırılarak levhalaştırılmış Pressure Couch Roll. bulunduğu bölüm. Press Marks. (2) Kusurlu pres valsi kaplaması veya pres keçesi nedeniyle Pressure Pulp Washer. Basınç kaybı. Buhar başlığı. Pres altı pulperi. Presostat. Pres bölümlerinde kullanılan. (1) Özellikle desen vermek için İçindeki kondensatı basınçla kondensat tankına gönderen. meydana gelen sürtünme sonucu basılan akışkanın Pressings.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressboard. Elek üzerine Pressure. Press Copy Paper. Kâğıt makinesi alt katında. 214 . Pressurized Groundwood Pulp (PGW). Bir ekipmanın öğütücüde öğütülerek üretilmiş selüloz. Basınçlı gauç valsi. tutkal sürülmüş ve basınçla yapışan etiket Press Part. Basınçlı selüloz kâğıt yüzeyinde oluşan izler. (2) Oluklu çizgisi. elek bölümünde. Basınca hassas kâğıt. Kurutma silindirlerinde düşük basınç uygulamasıyla presle kurutma. Pres baskı çizgisi. Pressure Transmitter. tarafına yapışkan. Pres nipi. 100 ˚C nin üzerinde sıcak bir yüzey kullanılarak. Trafo ve bobinajcılıkta kullanılan Pressure Sensitive Paper. Kâğıt makinesi pres bölümünde. yapıştırılan bant. Basınç altında yıkama yapan tamburlu elek. “Press Section” olarak ta anılmaktadır. Kütüklerin basınç altında buharla pişirilmesi Press Trimming. Basınçlı elek. Press Drying. Press Pulper. pres döküntülerini işleyen pulper. Presbant. kurutma süresi boyunca Z yönünde Pressure Joint. Pressure Powered Pumps. Press Nip. eleyen elek sistemi. Pres valsi. odun selülozu. yıkayıcı. Birim alana etki eden kuvvet. Pres izi. mekanik odun selülozu. girişiyle çıkışı arasındaki basınç farkı. hazırlanmış lastik kaplı iz valsleriyle verilen makine gofrajı. Basınç kontrolü. Basınç anahtarı. Pres valsi. pres baskı silindirlerde safihayı silindire basan vals. su Pressure Loss. Giyotin kesimi. Yanki “Extended Press Nip” olarak geçen tanımda ise. preslerin kâğıdı. Bir elektriksel yalıtkan kartonu. kullanılan silindir mil ucuna bağlanan buharı içeri verirken kondensatı dışarı alan basınçlı bağlantı elemanı. Basınç düşümü. su giderme süresini uzatabilmek açısından makinelerinde kullanılan baskı merdanesi. Basınçlı elek. Pressure Switch. Kâğıdın istenilen ebada ve sonra öğütülmesiyle elde edilen. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals olan gauç valsi ve üzerine basan baskı valsi ikilisi. Basınçlı Pressure Drop (∆p). Yapışkan bant. Kâğıt hamurunu basınçla haline dönüştürülmüştür. Presspahn. Boru hatlarında ve vanalarda emici özelliği nedeniyle kullanılan. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. Pressurized Headbox. yeni tip kondensat pompaları. Pres keçesi. Basınç düşürme vanası. Pres partisi. (1) Baskı valsi. getirilmesi için giyotinde baskıya alınarak kesilmesi. su alma keçeleri. kapak kâğıtları. preslerdeki hidrolik basıncı kontrol eden düzenek. Basınç transmitteri. Kopya kâğıdı. Buhar hatlarında ve verebilmek için oluşturulmuş. (1) Baskı kâğıtları. (2) Makinede perdahlanmış. yaş nip “Wet Nip” olarak da adlandırılır. Basınçlı hamur kasası. Kâğıt makinesi karton. İki pres valsinin birbirine temas ettiği baskı temas çizgisi. Presbant. Üzerine basılarak bulunur. Press Roll. Preslerde safiha Pressure Reducing Valve. Elekle kurutma bölümleri arasında Pressure Sensitive Tape.

Birinci çöktürme işlemi. Dört farklı basım buhar ve kirliliklerle birlikte sürüklenmesi sonucu oluşan yöntemi. Printing. Basım. Kutu Pretreathment. içindeki havanın atılması. ofislerde Primary Treathment. (Bakınız. kâğıtları. gramajlı kâğıt. Arıtmalarda birinci kaldırılmadan ve kaldırıldığında oluşan opaklık farkı. Fişek kâğıdı. Ön arıtma. saniye önceden haber veren uyarı sinyali. Fünye kâğıdı. Birinci ince elek. Kabarma. Koruyucu bakım. Manila görünümlü baskı kâğıtları. Primer Paper. Baskı presi. Kazan suyunun Printing Processes. Printer. okuma sırasında sayfanın Primary Sludge.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pre-Start Alarm. Basım kâğıdı. Pompa içini akışkanla Kâğıt makinesinin çalışmaya başlayacağını 20 veya 30 doldurarak çalışmaya hazır hale getirme. Preventive Maintenance. arasındaki fark. Birincil çamur/Şlaym. çöktürme havuzundan çıkan çamur. kullanılmak üzere üretilmiş Bristol karton. yapılmış kâğıt koli bantları. Baskı merdaneleri. kovalent rulosu. Baskı mürekkebi. Baskılı atık kâğıt. Basım işlerinde çökeldiği havuz. Primary Bonding Forces. Printer Rolls. Birinci kademe temizleyiciler. Yazıcı. Mal sarıcıda baskılı ve baskısız yüzeyleri arasındaki opaklık farklılığı. Baskı kalıpları. kademede dizilen santrifüj temizleyiciler. Köpürme. Baskılı opaklık. Çalışma öncesi alarmı. Çok Printing Cylinders. Birinci. Baskı. Birinci çöktürme çoğunluğunu kapsayan genel tanım. Baskı opaklığı. Kâğıdın özelliklerinin basıma Presteaming. Ön buharlama işlemi. düşük işlemine geçmeden önce yapılan. Basıla bilirlik. Basma. veya iyonik bağların kuvvetleri. (2) Yazıcı/faks kâğıt Atomları moleküller ve bileşikler halinde tutan. tamponu taşıyan ana kol. Printing Manila. Üzerine baskı temizlik. Priming. (4) İpek baskı. Birinci çöktürme havuzu. kademeli hamur temizleme sistemlerinde kullanılan. Çürük buharla yonga uygun olması. Primary Black Liquor Heater. Printed Waste. Primary Wall. fotokopi kâğıtları Primary Clarifier). Primer çeper. birinci Printing Ink. Printing Press Matbaa baskı makinesi. Priming the Pump. grafik baskı kâğıtları. (3) Ofset baskı. Kâğıtların büyük Primary Residual. Çalışma alarmı. fabrikalarında kullanılan ince elek. Printed Opacity. (2) Gravür baskı. Selüloz veya üçüncü hamur kâğıt. kaba ayırma işlemleri. suyun ilk geldiği ve içindeki katı maddelerin Printing Bristol. Bunlar arsında gazete kademesinden çıkan atıklar. kabarma. Printing Papers. Baskılık kutu kapağı kâğıdı. Kâğıt yüzeyine mürekkepli Primary Clarifier. Ana siyah likör ısıtıcısı. (1) Rölyef baskı. İkinci Primary Fine Screen. Kitaplarda. bulunmaktadır. Kâğıdın arkasına tam Primary Press. Birinci pres. Havasını alma. Printing Opacity. kitap basılan kâğıtlar. En dıştaki hücre çeperi. Düşük baskı uygulayarak siyah bir kaplama yapıldığındaki opaklığı ile kendi opaklığı elekten gelen sulu safihayı sıkan ilk pres. Birinci kol. dergi kâğıtları. Printing Plates. Printed Box Cover. Kaynama. Temel bağlanma kuvvetleri. Birincil atıklar. Kâğıdın basım sonrası. Basım Bristol’ü. Printability. 215 . Primary. Primary Cleaners. ünitelerinde. Arıtma baskı uygulaması. Primer kol. Planlı yapılan Printed Gummed Tape. (1) Yazıcı merdaneleri. Primary Arm. Primer. ayar ve ölçümlemeyi hedefleyen bakım. kullanılan kâğıtlar. Atık arıtma ünitelerinde arıtım kapağını kaplamak için hazırlanmış baskılı veya düz. Baskılı koli bandı. Basım süreçleri.

Birbirleri arasında sinyalleşme devreleri kapalı döngü Printing Opacity. Bu sistemler içinde yeniden kullanılan su. Process Automation. Baskı düzgünlüğü. Matbu kaplama. Arızaları Process Equipment. Prova baskısı. Process Design. veriminin optimum hale getirilmesi. Algılayıcılar. Süreç tasarımı. mukayese ederek kontrol vanasına (son kontrol elemanı) Printings. hamuruna katılan tutunum arttırıcı kimyasallar. yapılması. Üretimde kullanılan su. Süreç değişkeni. Süreç gecikmesi. Ürün kodları. Process Chemicals. Process Variable. Üretim ekipmanları. Proactive Maintenance. (Bakınız. Baskı kalitesi. Akış. Process Color. Printing Smoothness. Süreç kimyasalları. (Bakınız. Basit örneği kesafet kontrolüdür. Process Coated Paper. Sürecin akışı. köpük söndürücüler. Birinci hamur kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Printing Proof. düzeltici sinyali gönderir. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. Process Control. Kâğıt özelliklerine doğrudan katkısı olmayan. Süreç. QCS. Süreç (tipi) boyama. Ürün. Kâğıt Parçacıkları belli bir diziliş şekline göre ayırma. Processing Aids. düzelmeden sonra boyama tekniği. Yardımcı kaydediciler. Girdilerden. sürece olarak düzenlenmiş işlem basamakları. (CYMK) renklerini kullanarak boyama. (Bakınız. Süreç akış şeması. hedef çıktı elde etmek için özel Process Lag. tutunum kimyasalları gibi ürünler. önlemek için yapılan ve genellikle Kestirimci tür bakım Process Flowchart. Process. Fresh Water. geçen süre. Process Specialist. alarm düzenekleriyle ve ekran aracılığıyla kimyasallar. Baskı öncesi yapılan kontrolör ve bir son kontrol elemanından meydana gelir. Printed oluşturur. Çok renkli ve tonlu Bu durumda manuel kontrole geçilerek. titreşim sensörleri. Ticari ürünlerde kapalı döngülü geri besleme sistemleriyle yapılan otomatik takibi sağlamak amacıyla düzenlenmiş elektronik kodlama kontrol. Tepki bir iki saniye içinde gelirse sistem hızlı. Process Monitoring. işlem basamaklarını gösteren akış şeması. Probability Seperation. (Bakınız. Kontrol edilen süreçte Makine kuşesi. Öncelik. Biyolojik arıtma. Kare kod. kâğıdı boyama veya kaplama. sistemleri. İşlenerek bir döngü gelen verileri gösteren ve işleyen sistemler. sıcaklık gibi Process Condition Monitoring. Baskı yöntemi ile miktarları. Kesafet Opacity). elek ve keçelerden Process Water. Process Optimization. Üretim uzmanı. Süreçte bozulma. temizlik kimyasalları. dispersanlar. Functional Chemicals). İstatistiki ayırma/eleme. algılayıcısı kesafet değerini (süreç değişkeni) kontrolöre gönderir. Product. Süreç optimizasyonu. kütle balansı gibi hesaplamaların yapılması. Süreç izleme. Otomatik kontrol süreci ölçen bir eleman bir sistemi. 216 . ekipmanların seçimi gibi konularda süreç tasarımı Priority. Process Upset. Sürecin flokunlalar. Bunun alternatifi “Spot Color= Solid Color)” seçeneğidir. sistem yeniden otomatiğe geçirilir. düzeltici yön verildikten sonra ilk tepkinin alınmasına kadar Process Activated Sludge. Süreç durum izleme sürecin kontrol edilen değişkenleri. Activated Sludge Process). girdilerin Print on Coating. Üretim süreçlerinde. periyodik olarak ortaya çıkan kalite sorunlarını analiz White Water). Kontrolör istenilen set değeri ile gelen değeri Printing Quality. süre uzunsa sistem yavaş demektir. hedef değerden uzaklaşarak kontrol edilmekten uzaklaşma. Süreç kontrolünde. süreci izleme. etmede kullanılırlar. Üretim sürecindeki faaliyetleri. Süreç otomasyonu. deneme baskısı. İleriye yönelik bakım. Baskı opaklığı. Süreç denetim. Product Codes. İşletme yardımcı kimyasalları.

Dozaj ayarlayıcılar. Protective Paper. teknikleriyle yapılan üretim kontrolü. Opera. Koruyucu elbise. parçacıkları sararak çökelmekten alıkoyan maddeler. Koruyucu kaplama. Protective Apparel. Provisional Acceptance. Geçici kabul. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Production. Progressive Proof Sheets. Normal Proof Paper. bale ve PSA (Polymeric Sizing Agent). Dispersan. Resim çerçevelerinde Pros. Profile. (2) detaylı olarak ölçmek ve incelemek için kullanılan hassas Koruyucu herhangi bir ambalaj kâğıdı. Operating Propeller. Temin etme. Üretim. Practical Capacity. Nemli hava baskıda her renk için ayrı olarak basılan prova kâğıdı. Proportioners. arttırıcı ve geliştirici polimerler. Proje planlama. Kâğıt yüzey düzgünlüğünü kâğıt. sıcaklığa göre hava içindeki rutubet değişimini gösteren Proofing Paper. tiyatrolarda kullanılan ve hışırtı sesi çıkarmayan kâğıt Psychrometer. Fan pervanesi. Özellik. elemanlar arasındaki iletişimi yöneten kurallar kümesidir. Asılı safihayı ısıtarak rutubet profilini düzeltme. Programmable Controller (PC). Capacity. Prova kâğıdı. Production Control. Elek keçe temizliklerinde genel amaçlı kullanılırlar. Küster™ valsi de dâhil. Capacity. Profil. Psikrometrik grafik. Bir projenin veya hesaplamalarında kullanılır. cihaz. Raporlama Proportioning. Proforma fatura. Profile Paper. Profil (kontrol) valsi. ayarlayıcıları. kaynakları PT (Total Particulates). Profiling. Sanayi tipi temizleyiciler. boyama yöntemleriyle malzemeyi ve ekipmanları denilmektedir. Üretim maliyeti. Asıltı koruyucu. grafiği. kontrolör. Profil düzeltme. Prova kâğıdı. Psikrometre. Proprietary Mill Brand. gösteren planlama. çizelge. Çok renkli Psychrometric Chart. Profil metre. Ideal Capacity. Toplam parçacıklar. Harman dozaj Production Cost. Prova kâğıdı. İmalat. Galvanizleme bozuklukları düzeltilebilmektedir. Design Capacity). Profesyonel miktarlarını ayarlayan düzenek sistemi. (Bakınız. Mesleki havlular. Profil düzeltme buhar fıskiyesi. Polimer iç tutkal. Üzerinde tahrifat yapılamayan güvenlik kâğıtları. Expected Actual Capacity. yapılabilen taç vals. Profile Roll. Promoter. Profile). Dozajlama. Program Paper. Promotor. (Pros and Cons) kullanılan kâğıt. 217 . Proprietary Cleaning Agents. PTFE (Polytetraflouroethylene). Nişastanın veya boyanın tutunumunu Production Capacity. Prova kâğıdı. Property. Kâğıdın enine olan kesiti. Üretim kapasitesi. Capacity. çalışanlar tarafından kullanılan kâğıt havlular. Profile Cross Section. Teflon. Protocol. paslanmaya karşı korumaya yarayan yöntemler. Sabit basınçtaki (Genellikle deniz seviyesi) Proof Paper. Taklit edilemeyen Profilometer. (2) Milimetrik kâğıt. Havbe ve makine salonu havalandırma Project Planning. Verilen harman oranlarına göre elyaf Professional Towels. Üretim kontrolü. Bu sayede safihadaki kaliper profil Protective Coating. Sağlama. Hava içindeki nem miktarını türlerinin genel adı. (1) Paspartu kâğıdı. ölçen alet. (1) Koruyucu kâğıt. Ön fatura. Programlanabilen Provision. Profiling Steam Shower. Program kâğıdı. Avantajlar. Sanayi/Fabrika markalı kâğıtlar. Bir ağ üzerindeki bilgisayarlar ve Proforma Invoice. Bombe kontrolü Protective Clothing. Protokol. Pervane. süreleri. yatırımın sürecindeki aşamaları. Koruyucu giyecek. Buhar veya enfraruj ısıyla Protective Colloid.

likörün sürüklenmesi. değirmeni. Tombala kartonu. Selülozluk ağaçlar. Kazı kazan Pulper Stock. Bir kâğıt veya karton örneğinde için kullanılan ekipmanlar. Pulp Stone. Dalgalanma önleyici. kâğıt veya döküntü/ıskarta kâğıtların sulu ortamda elyaflara Deliklerin kâğıtla kapatılıp. Selüloz değirmeni. Kırışık. Kazı kazan kâğıdı. girmekte kullanılan yüksek kaliteli karton. pompa kanatlarının hamur kasasında Pull Collars. Yaş selüloz. kazınan deliklerden sürpriz ayırıldığı. (Bakınız. Kurutma sırasındaki kâğıt yüzeyinde katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. Keçe. Pulpboard. Odun Punched Tape. Elyaf açıcı. Ponza kâğıdı. Havuzlu tutkal pres. Kâğıt hamurunu veya suyu ileriye basmak Pul Content. Ezme değirmeni. Pulsation Damper. Dolgu Pump Efficiency. Pres keçesi. Kalıplı kesimde bıçak yarattığı darbe etkisi. Baskı kâğıtları. Pump. Pulp Grinder. kuvvetle açma. Pulper. Delinme direnci. Delik. Pulp. Odun öğütücü. Havuzlaşma. Yaş olarak pres sonrasında Pucker. dalgalanmaları olmaktadır. (Eş anlamlı. Pug Mill. Kâğıt veya Pulping. eleğe gelen hamur akışı darbeli veya diğer bir değişle dalgalı olmaktadır. 218 . (2) Kâğıt hamuru. hediyelerin çıktığı oyun kartonu. oluşan lokal kırışıklıklar. çıktığı bir makine. emen sistem. Elyafları sulu ortamda mekanik kartonun delinmeye karşı direnci. boyalar. Göllenme. Elyaf miktarı. Pompa. Hamur boya. Hamur kasası içinde oluşabilecek darbeleri veya vuruntuları Pulp and Paper. Pulp Lap. Darbe emici. Pasta kıvamındaki pigment kâğıt zımpara. Bilgisayarlı sistemlere veri Pulp Felt. Kazı kazan kartonu. Delikli kart. Buhar silindirlerinde Pulp Substitutes. Öğütücü. Hydropulper). Darbe. (Bakınız. Selüloz öğütücüde Puddle Size Press. Pulper. (Bakınız. Matbaa kâğıtları. Karton. Sürüklenme. 300 yerine kullanılan matbaa artıkları. kullanılan değirmen taşı. Havuz. pulper de açılan hamur. Grinder). Selüloz ikamesi. (Delik) delme. Pulper hamuru. Kuşe pompalarında da benzer Pull Over. (1) Selüloz. Selüloz kondensatın silindir içinde göllenmeye başladığı devre. Değirmen. Pompa verimi. kartonundaki delikleri kapatan ince ve opak kâğıt. Kireç topaklarını ezmak için Pulsation. Tekneli tutkal pres. Pre Consumer m/dakikaya kadar makine hızlarında söz konusudur. Puncture Resistance. Hamurlaştırma. Karşı kesim kalıbı. Kâğıt makinesi fan selüloz fabrikalarında kullanılan değirmen. anlamlı: Ponding) Pulpwoods. Kaldıraç makarası. yapılan analiz sonucu belirlenen elyaf miktarı. (Frekansı 5-100 Hz) Bu etki nedeniyle karşısına konulan hareketli yaka. Punch Board Paper. Puddle. (Eş anlamlı. Selüloz muadili. Puncture ağaç kütüklerinin. Makara. Paperboard). Pompanın bir işi maddeleri dışındaki elyaf miktarı. Levha olarak satılan selüloz. Delikli hafıza bandı. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan Puncture. Pişirme kazanı tahliyesinden darbeler görülür. Kâğıt ve selüloz. bütün olarak girdiği ve talaş halinde Resistance). Ponza tozu ile yapılan Pulp Color. Selüloz. Hamurlaştırıcı. (Eş Wastes). Pumice Stone Paper. Pulp Sheet. eski Punch Board. bıçaklı karıştırıcısı olan tank.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Publishing Papers. Punch Card. Sonuçta makine yönünde gramaj Pulley. yaparken harcadığı enerji verimi. Selüloz mukavva. pompalarında. Puddling. Pulperde açılmış hamur. Selüloz fabrikası olmayan yerlerde. Vuruntu.

Pirometre. PVOH. Katkısız. Temassız sıcaklık ölçümü. Temassız sıcaklık ölçer. Polivinil alkol. Uzaktan yüksek sıcaklık ölçümü. Proksilin Laklı kâğıt. Biriken patlayıcı gazlara karşı kazan içini taze hava vererek temizleme. Pyrometer. Puritan Filler. Pyrometry. Çözünmüş bir selüloz lakı ile kaplanmış kâğıt. Kalsiyum sülfat. Süpürme. Havayla temizleme. Alıcı. Saf. Polivinil alkol. Proksilin Laklı kâğıt. Purge. Satın alan. Purity. Purchased Energy. PVA. Renk saflığı. Alçı tozu. Su geçirmez kâğıt türlerindendir. Kâğıt hamurunda dolgu olarak kullanılan bir madde. Pyrolysis. Purchaser. Pyroxylin Coated Paper. Saflık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pure. Müşteri. Piroliz. Satın alınan enerji. Isıl bozunma. 219 . İçinde mekanik odun selülozu olmayan kimyasal selüloz. Proxylin Paper.

İstenilen kalite seviyesinin testlerle doğrulanması. Yapışkanlığın azaltılması bakılmaksızın. Bir topun yirmide biri kâğıt. Kalite el kitabı. Kareli/dörtgen işlemeli. Quilling. bilgisayarla izlenebilen ve ölçtüğü Quired. çeşitli geçiş noktalarına konulan. (Bakınız. Yirmide bir. ikincisine kraliçe vals denilmektedir. Bu nedenle iki düzine olan 24 adet gibi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Quilted. katlanmış kâğıt demeti veya sayısına yüzeyde kullanılmaktadır. Vanalarda ani açma mekanizması olan. nadiren 480 lidir. fakat kullanımda sayısal anlamda çözeltilerin yapışkanlığını azaltmak ve kâğıtta/kartonda belirsizleşerek. Quick Acting Control Valve. Giriş/çıkış hatlarında kullanılan ve enerji kesilmelerinde hemen açma veya kapatma yapan kontrol vanası. kalite kontrol fasikül hale getirilmiş kâğıt demeti. Ani açan. anlamada kullanılan terazi. Quench Circulation. Kraliçe vals. Quick Opening. Kalite kontrol. 500 lü QCS (Quality Control System). Çabuk kuruyan mürekkep. herhangi bir fasikül haline dönüşmüştür. baskısız. Queen Roll. Fransızca “Quaier” 4 lü set anlamına gelen Quadrafos. Kamir tipi pişiricide reaksiyonu sona eren selüloz ve likörün ortamdan uzaklaştırılması. Kâğıdın taksimlendirilmiştir. Söndürücü dolaşım. Kâğıt gramajını tutunmasına neden olur. QCS) getirilmesi. Quality Manual. Makara yapma. Quire. Kadifeleşmiş. Quick Set Inks. Temizlik kâğıtlarında havlı Q yapı. Bu işlem soğumaya neden olacağından reaksiyonların sürmesini engeller. Havlı. kâğıt topları için 25 yaprak kâğıt. 220 . üzerinde tarayıcı ölçü kâğıt yaprağın bir “Quire” olarak ifade edilişi de doğrudur. Söndürücü tahliye. Katlanıp parametreleri istenirse kontrol edebilen. Bobin yapma. Kamir tipi pişiricide likörün karşı akım yöntemiyle reaksiyonun sona erdiği yere taşınması. Kalite kontrol sistemi. Kadranlı kâğıt terazisi. Kâğıt topları genellikle Kâğıt makinesinde. Terazi kadranı gr/m2 cinsinden Quadrille Finish. Fasikül hale gelmiş. Kâğıt şeritlerini gevşek bobinler haline getirerek yapılan bir kâğıt sanatı. Rutubet ve gramaj ölçümü ve kontrolü en yaygın büyük ebatlı yaprağın katlanmasıyla 16 sayfalık fasiküller kullanılan türlerdir. ıslatıcılığın arttırılmasına ve kâğıda daha iyi pigment Quadrant Scale. Katlı. Katlanmış. oluşmaktadır. Quench Extraction. Quality Control. Ciltlemede 4 adet sistemleri. tutkal pres öncesi ve kalender sonrası 500 lü. filigran veya Gofraj yöntemiyle kareli hale Quality Control System (QCS). Kalenderlerde ilk valse Kral vals (King Roll). Ani açan/kapatan kontrol vanası. cihazları yerleştirilmiş. Sodyum tetra fosfat ’ın diğer adı. Pigmentli kelimeden türemiştir.

(2) Su Rag Cutter. Kaldırmak. Paçavra kâğıtları. Işınımlı ısıtıcı. Paçavra. pamuk veya gazlı enfraruj ısıtıcı. Axial Flow Mixer) Harmanında paçavra selülozu kullanılmış kâğıtlar. üretilmektedir. Range. silindir veya bobin üzerine dönerek spiral şekilde selülozundan yapılmış. Radial Thrust. Raised Band. sarılması. Ragger Rope: Kuyruk halatı. Radiography. (Eş anlamlı. Kaynak yerlerinde yapılan röntgen Raise. kökenli tüm selülozları kapsamaktadır. Paçavra oranı. Sahte döşeme. Rag Trasher. Yükseltilmiş bant. Röntgen. Paçavra kökenli kâğıt. Süperkalenderlenmiş. Radial Wrapping. Pulpere sarkıtılan çöp Radial. Radyal kuvvet. Pamuklu kâğıtlar. Aralık. Rag Book). Dışa doğru kuvvet. (Eş anlamlı. (Eş eskileri veya pamuklu tekstil artıkları. Rag Radiant Superheater. Elektrik dağıtım kanalı. Rüzgâr yükü. Linter selülozu dâhil. toplayıcı halat Radial Flow Mixer. selülozu. 221 . anlamlı: False Bottom. rüzgâra karşı koydukları Ragger. kullanılan. Bir plastik veya kâğıt Rag Plate Paper. Paçavra paralayıcı. Merkezden dışa. Çin keneviri. Son yıllarda odun dışı tek yıllık bitki Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının bir gövdeden selülozları için de kullanılmaya başlamıştır. paçavra selülozunun oranı. Dayanıklı kâğıt olması tercih edildiğinde kullanılır. Radyan ısıtıcı. Paçavra selülozu. Radyal sarım. kimyasallarının selülozla karıştırılmasında kullanılır. Toz çırpıcı. (Bakınız. Rag Printing Paper. Elektrikli Rag Pulps. Paçavra kâğıdı. (1) Kablo kanalı. Selüloz yapılmak için dağıtım kanalı. Tanım yıllar içinde Radiant Heat Transfer. Paçavra selülozlu/pamuklu endeks doğru hamuru karıştıran mikser tipi. Tren bileti kartonu. Kuşe ışığıyla selülozun bozunması. Güneş Railroad Board. Pamuklu kitaplık kâğıt. False Floor) Rag Book. Karton levhaların çerçevelenerek duvar veya tavan Rug Duster. Raceway. Etiket değeri. Radyan kızdırıcı. Kuyruk. Paçavra şeridin. Paçavra için toz temizleyici. Radyal. Radyasyonla bozunma. testi. Rag Papers. diğerine aktarılması. %25 ile %100 arası bir Rated. seçilmiş paçavraları küçük parçalara ayırmak için kullanılan Racking Strength. Radyal akışlı mikser. Raised Floor. Işınımla ısı transferi. Yükseltmek. Selüloz üretiminde kullanılan bir veya içinde paçavra selülozu karışık kitap basım kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ R Rag Content Paper. bitki. Paçavra çırpıcı/silkici. kaplanmış veya kaplanmamış olarak kullanılmaktadır. Duster) Radiation Degradation. cildi sağlamlaştıran yükseltiler. kitap kâğıdı. Ambalajlamada kullanılan bir sarım tekniği. Yükseltilmiş döşeme. değerdedir. kaplamasında kullanıldığında. İstatistikte ölçülen en büyük ve en küçük Rag Content. Kâğıt yapımında ham madde olarak kullanılan. Anma değeri. pamuk kökenli kot kumaşı gibi kumaşların. Genellikle harmanında % 25 ile % 100 arasında paçavra selülozu bulunan kâğıtlar. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat. Büyük çaplı döner harita kâğıdı ve son derece dayanıklı arşiv kâğıtları parçalarda oluşan merkezden dışa doğru olan itme. Rüzgâr mukavemeti. Merkezden dışa Rag Index Bristol. Bilet kartonu. bir paralayıcı türü. mukavemet. Dışa doğru itme. Cilt sırtlarında eskiden Rag. Harman içinde kullanılan değerler arasındaki fark. değişmektedir. Radiant Drier. Paçavra Radial Force. kimyasal selülozla karıştırılarak banknot kâğıdı. Nominal değer. Paçavra selülozundan yapılmış Ramie. Ağartma Bristol.

Ray Cells. Genellikle 500 yaprak bir toptur. Ream Sealed. Top kâğıt. odun hücreleri aşırı gelişen ağaçlar. Ağaçta yıllık büyüme Ream Mass. Raw Stock. Tension Wood). Buruk ağaç. Ham kâğıt. Yeşil likörün selüloz üretimi sırasında azalan kostiğini telafi etmek için Reaction Paper. O durumda bir toptaki üretilmiş kâğıtlar. Ham madde. Fraksinatörde elyaf Reactive Power. Paket ağırlığı. Kâğıtta gramajı anlatan bir analizi. Reaktif güç. bir test cihazında silindirin tavan ve tabanı arasında yapılan ezilme testi. Kuşe öncesi gramaj. uzanan kısa boylu hücreler. 8) merkezli bakım. Kök neden arıza Ream Weight. Yüksek derecede aktiflik. Arka. Kâğıt sesi. Recaustisizing. Duvar kâğıdı veya elle yapılan resimli yaprak sayısı da verilir. Rüzgâr gibi dış Receiving Waters. Kâğıttan Rear. Özışın hücreleri. İşlenmemiş atık su. Sayaç kâğıdı. Yapışma süresi. Rebuild. (2) Kâğıt hesaplamalara dayalı bakım yönetimi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rate of Set. zamanlılığını kaybetmesinden kaynaklanan. nehir. Yeniden kostik verme. Ream. aktif sayaçlarca kaydedilmeyen güç harcaması. elektrik akımıyla gerilimin eş Rattle. Test kâğıdı. Ratio Control. 480-500-1000 yapraklık kâğıt topu. kapasite kaybına neden olmaktadır. Tutkalın iki olduklarından selüloz üretimine uygun değillerdir. deniz gibi atık etkilerle asimetrik gövdeli olarak büyüyen. Reaction. Tahrik tarafı. RCT (Ring Crush Test). 500 adet bir top ebat kâğıdın (libre-pound RCM (Reliability Centered Maimtenance). Top ağırlığı. afiş kâğıtları olarak kullanılırlar. Ratio. Rayon ıskartası. Top ağırlığı. (Bakınız. 500 kâğıdın arasına konulan kâğıt şerit. Elektrik uzunluğunu kontrol etme. Amerikan tanımı. Tepkime Raw Material. (Eş anlamlı. her gramajı. Reactive Energy. Ream Sealed). Halka ezilme testi. Kuşelenecek kâğıdın Ream Markers. Kâğıt topu. (Benzer kâğıt arasında bağlanma süresi. Zahiri güç. Kâğıt makinesinde (Tappi T 818). Dere. Reaction Wood. Ligninli yapıda 222 . Yüzeyinde Amerikan sisteminde gramaj hesabı yapılırken bazen yapılacak kaplama işlemleri için kaba yüzeyli olarak Pound/Ream ifadesi kullanılır. Sistemin güvenilirliğini öne alarak bakım Ream Wrapped. Ek. işe dönüşmeyen vektörel güç parçası. paketlemede kullanılan ambalaj kâğıdı. topu. Reactive Power). yapılan yenileştirme işleri. 500 adet olarak paketlenmiş kâğıt Rayon Rejects. Çarpık ağaç. Reaksiyon. (Bakınız. Reaktiflik. Bir paket kağıdın halkalarını bir arada tutan. Top. Raw Weight. Elektrik akımı çekilmesine Raw Cook. Oran. Yenileştirme. ve duruşun maliyeti minimumda tutmak amacıyla Ream Wrapper. Az pişmiş selüloz. Az pişmiş. Donma süresi. bu nedenle sert suların gönderildiği sular. Kör güç. Ebat kesimi sırasında. anlamlı. (Bakınız. işlenmemiş madde. Sistemlerde Hard Cook). Kalite dışı Rayon elyafı. Oran kontrolü. Alıcı sular. Kâğıt paket etiketi. Arka taraf. Ürüne dönüştürülecek özelliği yüksek olma. Tepkime. rağmen. Ream Label. merkezden dışarıya doğru ağırlığı. Ham su. Revizyon. Raw Effluent. belirli ölçülerde silindir yapılarak. Kâğıt topunun paketi Raw Water. Kâğıt hışırtısı. Compression Wood. bobini olan makinelerde. İşlenmemiş kâğıt. üzerine yapıştırılan ve topun özelliklerini belirten etiket. içine sönmüş kireç ilave ederek. Güven cinsinden) ağırlığı. RCFA (Root Cause Failure Analysis). yeniden kostik kazandırma. (1) Kâğıt paketleme makinesi. Reactivity.

Verso). Recording Paper. Recovery Furnace). Recesses. Kâğıtta mürekkebi. Reçete. Toplama hurda kâğıt. Voids) siyah likörün lignin gibi karbonlu parçasını yakarak uçuran Rechipper. Geri dönüşüm. Temiz imalat artığı toplanan kâğıt tonajının. (1) Açık bir kitapta Recoverable Recourses. kaynaklardan toplanan hurda kâğıdın işlenmesiyle elde Recovered Paper. (Bakınız. üretilen kâğıdın içindeki hurda kâğıt oranı. Elek ve keçeler için kullanılan yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Recovery Fiber Pulp). Tüketilen kâğıt hurdası. (Eş anlamlı. Dönüşümlü kâğıt Recycling. % 75 i türlerdeki kâğıtlar ve karonlar. (3) Posatcının adres defteri. kullanım oranı. Yeniden Yongalayıcı. Recovered Fiber Pulp. (Eş anlamlı. Reclaimed Paper). Malzeme listesi. yeniden işleme. Soda kazanı. Recorder Roll) Paper). (Eş anlamlı. Tamamlamak. Geri dönüşümlü elyaf. Hurda kâğıtları yüzey kaplamalarını tutabilme özelliği. (Eş anlamlı. Analitik yaratmak suretiyle elyafların topaklaşmasını önlemek için cihazların kayıtları sırasında kullanılan kâğıt. Recovered Paper Utilization Rate. Çeşitli Recycled Paper. Rectify. kâğıt tüketimine oranı. Reclaimed Paper). atık su gibi daha önce kullanılmış ve yeniden Recycled Fiber. Üstüvane valsi. Recovered Paper). Kapalı döngü. hurdası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Receptivity. kullanılabilir maddeler. Geri dönüşümle Reclaimed Fiber. edilen kâğıt. İmalat artığı kâğıt Recipe. Siyah likörün karbonunu Record Book. Utilization Rate) Reclaimed Paper Pulp. Kaydedici cihaz kâğıdı. selüloz oranları Recovery Fiber Pulp. Recovery Furnace. Reclaimed Fiber Pulp). Recovered Paper Grades. üretebilmek için kullanılacak kimyasallar. kullanılan delikli vals. Kraft selülozu üretiminde. Yeniden dönüşüm. Kapalı Recovery Plant. Toplanan hurda kâğıdın cinsine göre ayrılan farklı Recycled Laid. Recto. parafini veya Recovery. Dönüşümlü elyaf. (Eş anlamlı. Reciprocating Pump. Kayıt defteri. kâğıdın hangi oranda geri döndüğünü belirleyen oran. Kayıt defteri kâğıdı. Hurda kâğıt. (Eş anlamlı. Reclaimed Fiber). Kâğıt içinde kalan boşluklar. Kâğıt sağdaki ilk sayfa. (Eş Rectifier Roll. Kimyasal geri kazanma ünitesi. kasası içinde akış düzensizliği önlemek ve türbülans Recorder Paper. (Eş anlamlı. Recovered Fiber. Geri dönüşüm oranı. Soda kazanı. Sağ sayfa. ve diğer katkı maddelerini miktarlarıyla gösteren liste. Geri dönüşümlü kâğıt elyafı. Geri dönüşüm. (Eş anlamlı. ülke çapında. Recovery Fiber. Hamur anlamlı. (Bakınız. Reclaimed Paper Pulp). Geri dönüşümlü düz filigranlı kâğıt. Geri dönüşümlü kâğıt. Recorder Paper). döngüde olan. Doğrultmak. Pistonlu pompa. Geri kazanma. Soda bir döngü içinde çalışma. Geri dönüşümlü elyaf. Recovered Paper. Belirli tür kâğıdı elyafı. Evener Roll. Eleme sonunda büyük ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Alıcılık. Dönüştürülebilir kaynaklar. Boşluk. Dönüşümlü kâğıt. Kütük kâğıdı. makine. Recovery Boiler. Çevrim. Dönüşümlü elyaf. Geri dönüşümlü kâğıt. Recirculation. (Eş anlamlı. Devridaim.(Eş anlamlı. Holey Recording Instrument Paper. Kâğıt endüstrisinde. aynı kayıt defteri zamanda enerji üreten kazan. aynı zamanda enerji olan yongaları yeniden daha küçük yongalar haline getiren üreten buhar kazanı. hurda kâğıttan % 25 i pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar. Recycled Fiber Pulp. (2) Ön sayfa. Rektifiye valsi. Recovery Rate. 223 . Dönüşümlü kâğıt türleri. (Eş anlamlı. Bir kısmı veya tamamı kapalı kazanının da içinde bulunduğu fabrika. Record Paper. Bozuk kâğıt topunu düzeltmek.

Mal sarıcı döküntüleri. üretimine uygun hale getiren bıçaklı ekipman. Mal sarıcı makarası. Kâğıdın metallerle temasında. ortamda hidrojen sülfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt Üretilecek kâğıt türüne göre. Elyafın şeklini. Reducing Agents. Öğütücü plaka yoğunluğu. Refining. Mal sarıcı pulperi. Aktif sülfür. İndirgeme verimi. Öğütme. Mekanik selüloz. Makine üzerinde olabileceği yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Geri dönüşüm oranı. Yonga veya vererek indirgenen maddeler. Rulo olarak pazarlanmakta ve neme karşı makaraların istiflendiği kaide. Refiner Efficiency. Reducible Sulfur. Yeni sarım için boş Reducer. Öğütücü verimi. “Gear Reducer” makarayı mal sarıcı hızına getiren mekanizma. Redüktör. İndirilen dolu tampondan alınan test örnekleri. Tampon freni. Boş sert karton. Tampon sarımı. Yedekleme. Makara durdurucu. selüloz işleyen mekanik öğütücüye ağartıcı ilave ederek Reduction Efficiency. Hurda kâğıttan silindir makinede üretilen. Tampon içindeki. Red Wallet. örnekleri. Dolu tamponu daraltmak için kullanılan konik parça. yüksek momenti nedeniyle uzun süre dönmesini Red Rosin Sheating Paper. Refiner Mechanical Pulp (RMP). kâğıt sülfür bileşikleri. (Bakınız. Bıçakların olarak bir makaraya saran makine. iletişim kabloları gibi donanım yedeklemesi. Wat-saniye/m birimiyle ifade Reel. Soda kazanında öğütüm işlemi yapma. Üretilen kâğıt Reel Samples. Reel Drum. üzerinde. selülozdan yapılan ve destekleyici parça olarak diğer kâğıt Reel Spool Brake. Tampon makarası. Reed. Rifayner plaka yoğunluğu. Mal sarıcıda tampon sarımı. Mal sarıcı tamburu. Saz. Öğütücü. ve elyafların bağlanma özelliğini değiştiren ve geliştiren mal sarıcı döküntülerini ve bobin makinesi kenar kesim işlem. motor etiket gücüne bölümüyle elde sistemlerinin hatasız çalışabilmesi için yapılan fiziksel edilen oran. engelleyen fren sistemi. Mal sarıcı. mekanik olarak elyafları bileşikleri. zarfın içinde Atmosferik şartlarda mekanik öğütme yoluyla elde edilen cep olarak kullanılan kâğıt. Borularda çap Reel Spool Stopper. Tampon makara kaidesi. motordan öğütme sistem yedeklemesi. 224 . Burada motor etiket gücü. Kolay elektron Refiner Bleaching. Tampon sarıcı. Refiner Plates. kelimesinin kısa kullanımı. Fazladan olan. artıklarını işleyen pulper. Kırmızı cep kâğıdı. Rosin Sheating Paper). Redundant. Reeling. (Active Sulfur). Refiner Groundwood. Yedek. geri dönüşümlü kâğıt oranı. İndirgeyici maddeler. Öğütücüde ağartma. Reel Spool Starter. İnceltme. Selüloz ham maddesi olarak Refiner Plate Intensity. (2) Redüksiyon. kükürdün sodyum sülfite (Na2S) dönüşme verimi. onları karartacak inceltilip saçaklandırarak veya kesip kısaltarak. (1) Hız düşürücü. Net Redundancy. boyunu ve yüzeyinin yapısını mekanik olarak değiştirmek için yapılan Reel Pulper. Fazla. Çift kullanılan güç kaynakları ve için beklenen azami güç. birim uzunluğu başına harcanan enerji miktarıyla Reel Brokes. Ham Reel Spool.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Recycling Rate. Kâğıt makinesi alt katında. Kâğıdın içinde asidik Refiner. Kırmızı renkli yalıtım kâğıdı. Red Patch Paper/Board. Kırmızı yama kartonu. Üretilen kâğıdı sürekli eden Rifayner plakasının iş yapabilme yeteneği. Blue gibi makine salonunun bir kenarında da olabilir. Rifayner bıçakları. Tampondan alınan örnekler. Makara başlatıcısı. Rifayner verimi. Rifayner. Otomasyon ve kontrol öğütme gücünün. Hamur veya selüloz öğütücü. Reel Spools Stand. kızak üzerinde durduran takozlar. Bataklık sazı. ölçülmektedir. Dolu tamponun kızak ürünlerinde kullanılan karton. yoğun tutkallı. kullanılan bataklık bitkisi. Mekanik öğütücü selülozu. Zarflarda. selüloz.

25” X kalitesine katkı sağlayan ve öğütme öncesi selüloz 40” (inç) ölçülerindeki kâğıt demetinde bulunması gereken hamuruna eklenen maddeler. Baskı prova kâğıdı. zorunluklar. Şeffaf olmayan kopya. Refractive Index. Kırıcılık. Rejek. Buzdolabı Bir ürünün üretilmesi sırasında uyulması gereken kanuni duvarlarının içine konulan yalıtkan kâğıt. Pulper rejeklerini taşınabilir hale getirmek için eğimli bir vidalı konveyör ile yapılan su alma işlemi. üretebilen frenleme. Regulatory Measures. Reinforced Paper/Board. bu ise baskı sonrasında kontrol elemanı. Regulating Box. Kabul görmeyen. Öğütme Regular Number. Refund. ebat ölçüsü 210 X 297 mm dir. hamur içindeki kirlilikler. Regulator. Kâğıt olan ve kontrolörün gönderdiği sinyale göre kesafet. 50 libre ağırlığında. ortamından verilen örneğe geçerken yaptığı kırılma açısı. Güçlendirme. Reflectance. Register Bond. Standart gramaj. Kâğıt makinesi veya bobin makinesi Reinforced Filler Paper. sıcaklık. Patron kâğıdı. (Eş anlamlı. Beraberinde kesafetin Reflex Copy. Kâğıt Register Rolls. Register). Güçlendirilmiş dolgu kâğıdı. Reflektans. ona bağlı olan motorlar frenleme etkisiyle katlı kâğıtlarda katmanlardan biri olarak kullanılan ve jeneratör durumuna geçerler ve bu arada şebekeye elektrik laminasyon veya sentetik elyaflar la sağlamlık basılır. Regenerative Braking. Standart ebat ölçüsü. Kâğıdın başka elyaf Register Paper. netlik gibi özelliklerini birbirine uygun hale getirme. Reject. Baz olarak alınan bir kâğıt Regular Weight. (Bakınız. Buzdolabı kâğıdı. mukavemetini arttırmak için kâğıt hamuruna karıştırılan Register Test Sheet. Yansımalı kopya.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Refining Agents. Yansıtıcılık. Düşük gramajlı ikinci nüsha tabakalarıyla sonradan güçlendirilmesi. Kâğıt ebadının kabul yüzeyin ışığı yansıtma miktarına göre. (Bakınız. Öğütme katkı maddeleri. Örneğin A4 fotokopi kâğıdında. Process Control) daha parlak. Kırılma endeksi. üst üste oturması. Yönetmelikler. net ve detaylı bir görüntü verir. Standart sayı. 225 . Kanuni önlemler. Yansıtma değeri. Reddedilen. Örneğin fotokopi kâğıtlarında normal Reflex Blue. Işık saptırma özelliği. Reflectivity. Refrigerator Paper. Kâğıt üretiminde genellikle bir vana Refractiveness. (2) Çok renkli Herhangi bir yöntemle güçlendirilmiş kâğıt/karton türlerine baskıda renklerin taşmadan yerlerine oturması. Bir referans Regular Size. Güçlendirici selüloz. (Eş anlamlı. teorik kâğıt sayısı. Baskı ayarı. Register. Dynamic Braking) kazandırılmış kâğıt. Sabit seviye kasası. Değerin büyüklüğü. Reject Dewatering. Register Bond). Baskıda resimlerin parlaklık. Kâğıdın her iki yüzeyinde. Kanuni ölçüler. Işığın vakum Regulations. verilen genel isim. Geri ödeme. dayanıklı Kraft selülozu. Ayarlayıcı. basılı metnin taşmadan. (Bakınız Alkali Blue). Reinforcement. örnek kâğıt görmüş ölçüsü. Elyaf veya Registration. Yazıcı/bilgisayar çıktı kâğıdı. Güçlendirilmiş inşaat kâğıdı. normal yüzeyinin ışığı yansıtma değerinin oranı. gramaj 80 gr/m² dir. yüzeyinin ışığı saptırma ölçüsü. Rejeneratif frenleme. (Bakınız. Reinforcement Pulp. Reflective Copy). kâğıdı. Elektrik Ziftli ve camyünü iplerle güçlendirilmiş karton. de düzenlendiği kasa. Rejek suyunu alma. (1) Baskı hiza ayarı. basınç gibi bir süreç değişkenini ayarlayan son kırıcılığın fazla olduğunu gösterir. Güçlendirilmiş kâğıt/karton. Türün normal kabul yüzeyinin ışığı/enerjiyi yansıtma yeteneği. Çok yavaşlarken. olması durumunda ölçü dışı kabul edilir. Reinforced Building Paper. Çıktı kâğıdı. edilen gramaj değeri. Bu değerlerden sapma Reflective Copy.

Tahliye edilerek düzgün pişirme sağlanır. Temizleme Relief Paper. Pulper. Kademeli kabartmaları olan gofraj. kaynakları. Isı miktarı. Kâğıda Remedy. Yenileme. Tahliye etme. (Eş anlamlı. Merdane baskı türleri ofset baskı (düz klişe). Gofrajlı pelür veya temizlik kâğıtları. Sabun. Tıpkıbasım kâğıdı. Kopyalama. Operating Surface Topography) Replacement. Taşıma. önleyen kimyasallar. Bunu Reprography. Uzaktan ayarlanan set değeri. Yapışmaz kâğıtlar. Görece yüzey yapısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reject Handling. Hamurda temizlik eleği sonrası Relief Printing. rüzgâr. silindirlerde. Preste safiha yaşken. Yenilenebilir enerji Relative Humidity. Release Aid) Report. gelgit ve gübre gibi. Keçenin ölçüm yaparak. Tekrar üretilebir. kopyalama yöntemlerinin genel adı. Relief Gas. Kayganlık sağlayıcılar. (1) Basınçtan kurtarma. Yeniden denendiğine (Bakınız. Rölyef Gofrajı. Rejek öğütücüsü. Bilimsel deneylerde tekrarlanabilir. kâğıtlar. Release Papers. (Eş anlamlı. Kopya baskı yüzey kaplama maddeleriyle yapışma özelliği kaldırılmış süreçlerinden herhangi biri. Tahliye gazları. 226 . Rejects Refiner. Tutunma/yapışma önleyici kimyasallar. Rapor. değiştirme. Dönüşümlü kâğıt pulperi. Üç boyutlu görüntü veren gofraj türü. Rejek oranı. Relative Surface Topography. Tıpkıbasım kâğıtları. Release Aid. Reprographic Paper. referans bilinen bir değerle. Repulper. Selüloz pişiricide yoğuşamayan Repulping. Bağıl Entalpi. Uzaktan kumanda. Genellikle kuşe kaplama kademelerinden çıkan rejekleri uzaklaştırma. Güneş. Hidrofobik özellik kazandırarak serbest kalmayı/yapışmamayı sağlayan Reproducibility. Herhangi bir sıcaklıkta. Bir ekipmanın yerini atılan düğümlü elyafları öğüten öğütücü. Eskime ve aşınma sonucu Release Agents. Renewable Energy Sources. koşullarda içerebileceği azami su buharı basıncına oranı. Yeniden pulperleme. Eleklerden rejek olarak Relocate. Çare. Repeatibility. Yer değiştirme. ışık tutularak ve yayılan ışığın miktarını ölçerek bulunan Remote Control. elyafların kendi aralarındaki bağlanma miktarı. Kabartma klişelerle yapılan baskı türü. Relief). çıkan rejeğin temizleyiciye giren miktara oranı. ayni edilen kaynaklar. Relative Bonded Area. Absolute Humidity). Silikon veya yağ türü Reproduction Process. kontrol ünitesinden alması. Kurutma silindirlerinin yüzeyine yapışmayı Yinelenebilir. Tekrarlana bilirlik. Görece bağlanma alanı. Tekrarlanabilir. Bir olması. Görece Remote Set-Point. tifdruk baskı (çukur ile desen verilmiş temizlik kâğıtları. klişe) ve ipek baskıdır. kâğıt. Diğer Reptissue. Yeniden baskı kâğıdı. bunların bileşimiyle elde edilen yüzey şekli. veya fabrika içi döküntülerin yeniden hamur hale Relief Embossing. (Bakınız. Reprint Paper. Relief Valve. Yanki Rep Finish. maddeler. enerji elde havanın içerdiği gerçek su buharı basıncının. Bağıl nem. Reject Rate. Rejek aktarma. (Tappi 502) ayni sonucu verme. Rölyef baskı kâğıdı. Dönüşümlü kâğıtların gazlar. (2) Rölyef. kâğıt üretimi sırasında yüzeyde birden fazla keçeyle fitilli/nervürlü görünüm verilmiş kâğıtlar. Fotokopi kâğıdı. Çözüm. Rölyef baskı. örneklenen kâğıdın kontrol ünitesinde set değerin operatör yerine başka bir mukayese edilmesinden kaynaklanmaktadır. Tıpkıbasım. Relative Enthalpy. Ofiste kullanılan belge yaparken bir tank içine fazla basıncı boşaltarak rahatlama. kimyasallar. Tahliye vanası. Relief. Kayganlık sağlayan kimyasallar. dokuma izleri kâğıda geçtiğinden bu adı almıştır. glikol gibi kullanılamaz duruma gelenleri yenileme. Sürtünme azaltıcı özelliğe sahiptirler. Reproduction Paper. Nervür/fitil desenli kâğıt.

tank gibi su depoları. Bakiye. Yeniden değerlendirme. İstatistikte belirli bir müşteriye giden belirli ürünleri temsil eden veriler. süre. İşlem süresi. Reçine. kâğıt akış Resistance to Penetration by a Liquid. Sıvı reçine karışımları. Evsel atıkların geri kazanılması. Bu valsle kâğıt arasında sadece kaplama çözeltisi Resistance to Wear. (Bakınız. değerlendirilmesi. Yaş dayanım kâğıtlar. (Fogra Method) ile Retention Aid. talebine karşı. sırasında ortaya çıkan. Ters tutkallama. geçirimine karşı direnci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ getirilmesi. ve kimyasalların kâğıtta kalma ölçüsü.67 kN/m den yukarıda olmalıdır. Revalorization. Ligninin yeniden değerlendirilmesi. Kalıntı. emdirilerek verniklenen emici kâğıtlar. Unrestricted Data) Residual Fiber. Çözünürlük. Vernik emici kâğıt. Havuz. çözücülerle çözülebilen. reçinenin Resource Recovery. Kazan hasarlanmadan esnemesi. Tepki süresi. Seconds) arttırıcı sıvı reçineler. Bir maddenin sürece girişi değiştirmesi ve uygulanan kuvvet kalktığında yeniden ile süreçten çıkışı arasında geçen süre. Geriye dönüşüm. Vargelli kurum üfleyici. Residue. Kusurlu veya hasarlı kâğıt. çözünmeyen. (İlişkili. İç tutkallamada önce Resolution. Sıvı geçirme yönünün tersine dönen bir uygulama valsiyle yapılan kuşe direnci. (2) Vals kaplamalarında vals yüzeyinin Retractable Soot Blower. Reçineli. Doğadan veya suni olarak elde edilen. Dirençlilik. akımını geçirmeye karşı direnci. Tutunum artırıcı kimyasallar. Rezervuar. onların elyaflara tutunumuna kâğıtta bulunması gereken ek mukavemet. Reverse Sizing. Hamura verilen dolgu maddelerinin ortaya çıkan elyaf artıkları. hacim kazanması. Kalan. Atıkların yeniden Resinous. geçecek parçacıkların elyafa tutunmasını sağlayan yardımcı Resiliency. Sınırlı veri. nişastanın parçalanıp çökelti vererek tekrar kristalsi Ahşap yüzeyini kaplamada kullanılan. Selüloz üretim aşamalarında Retention. Ofset baskı sırasında mikronun altındaki dolgu maddeleri ve ölü elyaflar elek kâğıda uygulanan işlemler sonucu tahribatın olması için altına geçerler. Düşük değerli. Destek valsi. Tutunum. Kalıntı elyaf. 0. İmalat kullanılan maddelerin ortak adı. Esneklik. bulunmakta ve bu nedenle vals ile kâğıt arasında sürtünme Resistivity (Electricity). Bu nedenle. Selülozun hamur hale getirilmesi. işlemde değişimin başlamasına kadar geçen Reservoir. Artık mukavemet. Ek mukavemet yardımcı olacak kimyasallar kullanılır. Normalde önce mordan madde olan şap verilerek. kimyasallar. işlemi. çeşitli kusurları olan düşük değerli Resin Emulsions. Direnç özellikleri. Görüntü işleme sistemlerinde reçine. Elek altına ölçülür. uygulama valsi ve ayar valsinden oluşan. Residual. Artık. 227 . Restricted Data. sonra şap vererek uygulama sırasını ters yapma. Üzerine uygulanan yük nedeniyle örnek bir kâğıdın şekil Retention Time. verimini ve kurum temizleme periyodunu arttıran bir tür Resin. Kâğıdın su Reverse Roll Coating. Aşınma direnci. Kullanım sonrası kalan. (1) Bir kâğıdın esneme özelliği. suda kurum üfleyici. daha sonra reçine yapısına dönmesi. pulperleme Response Time. Pişmiş ve jöleleşmiş Resin Impregnating Blotting Paper. Ters valsli Kuşeleme. Retrogradation. görüntü kalitesi. Bir süreçte bir değişim olarak tanımlanmaktadır. Resistance Properties. kâğıt tutkallamada Retree. tutunumu arttırılır. Bir kâğıdın elektrik olmamaktadır. Eleklerde 10 Residual Strength. Tutkallama direnci.

Buhar silindirleri emiciliği arttırıcı yüzey aktif maddeler. Akış bilimi. (1) Pirinç saplarından elde edilen halka şeklinde dizilmiş gözenekleri olan sert ağaçlar. 228 . Rewetting Agents. Tersinir reaksiyonlar. Tampon Right Hand Machine. Ring Marks. Bobin Ring Water. Halka suyu. (Bakınız. Bükülmezlik. Left Hand ters yönde sarılması. Şişme. döndürülebilen kimyasal reaksiyonlar. Fitilli yüzey işleme. Bobinden dilme yapan düzgün bir tabaka (halka) oluşturması. Kâğıt akış yönü sağa doğru olan değişimi sırasında. sürterek çalışır. (Bakınız. başka selülozlarla karıştırılmasıyla üretilen (Diffuse Porous Woods). Rice Paper. Hand of Machine. Reoloji. Vakum makinesinde. Kâğıdın emdiği duman Reynolds Number. akış. yeniden kendini meydana makinesinde keçe yüzüne karşılık gelmektedir. Tampon sarımı birinci sarım Ring Crush Test (RCT). Rewinder. Rim. boşta kalan kâğıdın. Doğru taraf. makine. Pigment boyalı kâğıtlarda Ribbing. Kasnak. RCT mukavemeti. (2) Bazen tampon Ring Compression Resistance. Burada amaç. Balon. Presleme sırasında preslenen Rigidity. Sıvama kutular. sarımda ise en daha da küçülmekte ve bu işleme dilme Ringelman Chart. Rider Roll. Ring Crush Test) Rewinding. bobinler şeklinde kesilmesidir. direnci. Kurdele kâğıdı. Yeniden ıslanma. Pirinç kâğıdı. Rigid Boxes. su. Oksijenle hidrojenin Filigranın doğru okunduğu veya görüldüğü taraf. Ridges. Meşe gibi. RCT testinde ölçülen dayanım değeri. köpüklerin patlaması sonucu görülen halkalı izler. Sertlik. bobin üzerine oturarak ağırlığı ile sarım pompalarında veya karıştırıcılarda sızdırmazlığı sağlayan sıkılığına katkısı olan oynak baskı valsi. Dalgalı yüzey görünümlü. yeniden saran anlamında kullanılmaktadır. kâğıtlarda ise elek yüzüdür. Salmastra suyu. selülozun. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reverse Wrap. Salmastra. inceleyen bilim alanı. Halkalanma. Silindir şeklinde olarak alındığında bobin makinesinde yapılan yeniden bükülmüş belli çaptaki kâğıdın ezilme mukavemetini ölçen sarma işlemine denilmektedir. Desenli bir presle elde edilen görüntü. bobinin daha dar ebatlara ve küçük Ring. safihanın yeniden su emmesi. Geriye sarma. Maddenin çeşitli kuvvetler yaparken kullanılan bir değirmen. Slitter). Tabakalaşma. oranıyla elde edilen birimsiz bir sabit. Kâğıdın doğru tarafı. Halka izleri. Halka şeklindeki tabaka. Ring Grinder. Halka. Ripple Finish. Halka gözenekli ağaçlar. El yapımı getiren ana maddelerin elde edilebildiği reaksiyonlar. Reversible Reaction. Reynolds sayısı. Ring Porous Woods. Açık geriden koyu griye kadar 5 tonda denilmektedir. Baskı valsi. kâğıtlar. Belirli şartlar altında miktarını göstermek amacıyla kullanılmıştı. kâğıtlar. Süvari valsi. (2) Japonya’da pirinç nişastasıyla tutkallanan Ring Stiffness. Ezilme mukavemeti. düzenlenmiş bir renk kartelası. içindeki kondensatın yüksek hızlarda çepere yapışarak Rewinder. Machine). Ezilme mukavemeti veya sarımından sonra bobin saran “Winder” kelimesi için. Tersine Right Side of Paper. Eksantrik değirmen. Kâğıt su molekülünü oluşturması gibi. vizkozite ve deformasyon gibi davranışlarını dairesel hareketlerle. Reweting. Ters sarma. (Tappi T818). Islaklık arttırıcılar. (1) Dilme makinesi. Kütüğü değirmen taşına altındaki. Yeniden sarma. frenlenen tampona makine. Kâğıt havlularda Rimming. Vals yüzeyinde görülen bir kusur. Ribbon Paper. Binici vals. Bobinden sonraki yeniden test. Mekanik selüloz Rheology. RCT testi. 1 Numara %20 bir akışkanın atalet momentinin akmazlık kuvvetine kirliliği göstermektedir. Buna “Ring Stiffness” de denilmektedir.

Vals yoğunluğu. Üretim bilgilerinin yer kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının aldığı bobin etiketi. Valsli kuşe makinesi. Olası arıza ve veya sıyırıcı parça. (Eş Roll Grinding. kenarındaki bozukluklardan kaynaklanan kusurlar. Bobin sevk konveyörü. Bobin üzerine yapıştırılan. Törpüleme. Roll Set. (2) Vals. Roe klorlama sayısı. (Bakınız. Vals tacı. Kalender valslerinden geçirilmiş. Ayni zamanda beyazlaşmanın konulan daire kesitli kesilmiş kâğıt veya karton levhalar. Rulman. Yol haritası. Roe-Genberg Chlorine Roller Back. Bir valste. Risk Assessment. (Bakınız. Stone Paper) Roll Handling. Kalenderlenmiş. Kâğıtta vals Roe Chlorination Number. Bobin yan yüzüne klor emdiğini gösteren değer. Bobin Patlağı. anlamlı. Aslında metalurjide valsle şaftı kaynakla birbirine bağlayan yan ayna takımı. Chlorine Rolling Scores. İki polietilen katman arasına toz Roller Bearings. felaketleri önceden irdeleyerek. vals merkezinin bombeli olması. Çıkıntıları alma. (Bakınız. Taş kâğıt. Risk takdiri. Bobin sevk işlemleri. Pres valslerinde aşırı Roll Ticket. Vals Bombesi. 100 gram Roll Identification. yataklanan vals şaftı ve Rod Mill. Roll Density. Vals kenarı kusuru. fakat selüloz öğütmede de kullanılmış bir Bobin yanı. Roll Heading.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rise Time. Bobin etiketi. bir ölçüsü kabul edilir. Yükselme süresi. Kıvrılmış kâğıt kenarı. Roll Core. Roll. Roll End). Vals taşlama. (kosinüs) işlenir. Metering Rod Coating). Bobin kimliği. Kâğıt rulo. değirmen türü. Bir amaca ulaşmak için hazırlanan kalkık kâğıt kenarı. Bobin mihveri. Bobin numarası. Kâğıt bobininde sıkı sarılmadan kaynaklanan kalıplama ve bu nedenle kâğıdın Roll Conveyor. basınç dikkate alınarak. 229 . Kalenderleme sonucu Road Map. Bobinin yan yüzeylerini kapatma. Roll Edge Damage. Roleli konveyör. Risk değerlendirmesi. Roll Crown. rehber. Kuşe hamurunu valsle Roll Out Table. Roll Number. meydana gelen kopmalar. Kütük Number) çapaklarını değirmen taşında düzleştirme. üretim bilgilerinin ve bobinin kimlik kaydının bulunduğu Bombe açısı taşlama makinelerinde belirli bir fonksiyonla etiket. Roll Head. Roll Protector. Laboratuvarda ölçülen örnek selülozun ne kadar gaz halde Roll Ends. Roll Paper. Sarım kalıplaşması. (1) Bobin. Roll Covering. Valsli Kuşeleme. çalışmalar. eğri durması. Roe-Genberg Chlorine Number. Bobin sevk sistemi. Bobin yan kapatmaları. Bobin makinesinde sarımı ortamın istenilen sıcaklığa yükselme süresi. kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. (Eş anlamlı. gram cinsinden ifade edilmesi. Rock Paper. (2) kullanılan. Roll Coating. Roll Conveying. Bobin indirici. Tampon kaideleri. Risk yönetimi. Tamponları iki baştan mihver boru. Roll Coater. Çubuklu değirmen. biten bobini indiren hidrolik veya pnömatik düzenek. Bobinde sarım sırasında Number). Roll Doctor. yataklayan kaideler. Bobin merkezinde kullanılan Roll Stands. (3) Rulo. Vals raspası. kâğıda aktaran Kuşeleme sistemi. Rolled Edges. Rod Coater. Vals kaplaması. Klor Sayısı. (1) Vals başı. Vals yüzeyini temizleyen raspa Risk Management. Kesikli selüloz pişirmede Roll Discharger. olmamaları için yapılan ön Rolled.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Roll Tissue. Dev temizlik kâğıdı bobini. “Jumbo Roll”

Rope Manila Paper. Kendir kâğıdı. Urganlık kendirden

adıyla pazarlamacılara satılan ve küçük bobinlere

yapılan Manila kâğıdı. Manila kâğıdı.

dönüştürülerek pazarlanan, büyük bobin halindeki temizlik

Rope Manila Sand Paper. Kendir zımpara kâğıdı. Kendir

kâğıtları.

Manila zımpara kâğıdı.

Roll Tracking. Bobin izleme. Kayıt yöntemi ile bobinlerde

Rope Marks. Halat örgüsü deseni. Nervür deseni. Kâğıt

izlenebilme.

yüzeyinde üretim sonrasında görülen, üretimdeki çekiş

Roll Weight. Bobin ağırlığı.

hataları nedeniyle oluşan baklava kesimi deseni veya halat

Roof. Çatı.

örgüsü deseni şeklini alma.

Roof Air Supply. Tavan arası/çatı havalandırma. Kâğıt

Rope Paper. Kendir kâğıdı. Manila kâğıdı.

fabrikasında çatı ile asma tavan arasına sıkışan ve yoğuşan

Rope Sack Paper. Kendir torba kâğıdı.

nemli havanın uzaklaştırılması için taze hava verme.

Rope Stretcher. İp gerdirici. Sevk ipindeki gevşemeyi alan

Roof Exhaust. Çatı egzozu. Makine salonundaki nemli

mekanizma.

havayı atan egzoz sistemi.

Rope Tag. Manila etiket kartonu.

Roofing Felt. Çatı kaplama kartonu. Şıngıl. Emici özellikte

Rope Wrapping. Kendir ambalaj kâğıdı. Manila ambalaj

üretilen daha sonra zift gibi çeşitli kimyasallar

kâğıdı.

emdirildikten sonra çatı kaplaması olarak kullanılan su

Roping. Kâğıtta halat örgüsü deseni oluşması. (Bakınız,

geçirmez karton.

Rope Marks).

Roofing Paper. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin. Çam reçinesi. Doğal olarak veya çam odununun

Roofing Rags. Çatı kaplamada kullanılan paçavra kartonu

damıtılmasıyla elde edilen, kâğıtta iç tutkal ve emprenye

veya keçesi. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

tutkalı olarak kullanılan reçine.

Roofing Shingles. Şıngıl. (Bakınız; Roofing Felt).

Rosin Emulsion. Sıvı çam reçinesi.

Roofing Wrappers. Ziftli karton ambalaj kâğıdı. Genellikle

Rosin Size. (1) Reçine tutkalı. (2) Reçineli tutkallama.

Kraft kâğıdından yapılan ambalaj kâğıdı.

Rosin Sized. Reçine tutkallı kâğıtlar.

Roof Insulating Board. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin Sized Sheating Paper. Reçine tutkallı kaplama

Root Cause Failure Analysis (RCFA). Kök neden arıza

kâğıdı. Mavi veya kırmızı renkte olduklarından bu şekilde

analizi

de adlandırılan (Red Rosin Sheating Paper, Blue Rosin

Rope. Halat. Urgan. Eski halatlar selüloz yapımında da

Sheating Paper) çatı döşeme altı kaplama kâğıtları.

değerlendirilirler.

Rosin Soap Size. Reçine sabunu tutkalı. Reçine asitlerinin

Rope Armature Paper. Kendir Presbantı. Kendir

kostikle yaptığı sabun tutkalı.

selülozundan yapılan elektrik yalıtım kartonu.

Rosin Specks. Reçine lekeleri. Kâğıt yüzeyinde görülen,

Rope Bag Paper. Kendir torba kâğıdı. Kendir selülozundan

tutkallama için kullanılan, iyi dağılmamış/çözünmemiş

yapılma torba kâğıdı.

reçine lekeleri.

Rope Bristol. Kendir kartonu. Kendir Bristol’ü.

Rotameter. Akış metre. Düşey bir boru üzerine monte

Rope Carrier. İp sevk sistemi. Kurutma bölümünde safiha

edilen ve klapesindeki hareketi taksimlendirilmiş bir

şeridini ileriye doğru sevk etmede kullanılan ip ve makara

camdan izlenebilen debimetre.

sistemi. Makinede salon tarafında bulunur ve iki iplidir.

Rotary Consistency Transmitter. Motorlu tip kesafet

Safiha iki ip arasına sıkışarak ileriye doğru taşınır.

transmitteri.

230

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rotary Die Cutter. Döner kalıp bıçağı. Döner kalıplı

Rotational Speed. Dönüş hızı. Dakikadaki dönüş sayısı.

kesici.

(Benzer anlamlı; Rotation per minute, rpm)

Rotary Digester. Döner tip selüloz pişirici. Bir

Rotoformer. Döner elek. Silindir elek.

tambur/silindir veya küresel basınçlı tank. Beslemesi kesikli

Rotogravure. (Eş anlamlı; Rotogravure Printing).

türdedir ve içine buhar verilir.

Rotogravure Paper. Rotogravür kâğıdı.

Rotary Drainer. Döner elek. Pişmiş selüloz içindeki suyu

Rotogravure Printing. Tifdruk. Çukur baskı.

süzmeye yarayan döner elek.

Rotoprint. Rotaprint. Ufak çaplı ofset makinesi.

Rotary Filters. Döner filtre. Teksif eleği.

Rotor. Rotor. Döner makinelerde bir aks ve mil etrafında

Rotary Joint. Döner bağlantı. Buhar başlıklarında

hareket eden ana parça.

kullanılan, buhar silindirinin dönmesine karşın sifonu ve

Rotor Dynamics. Rotor dinamiği. Rotorun titreşim

kondensat çıkış borusunu sabit tutan bağlantı şekli.

davranışlarını inceleyen dal.

Rotary Lime Kiln. Döner kireç fırını. Selüloz

Rough. Kaba dokulu. Dişli. Yüzey görünümü kaba olan,

fabrikalarında beyaz likörden çökelen kalsiyum karbonatı

Kalenderlenmemiş kâğıtlar. Karakalem veya kömürle resim

(CaCO3) geri kazanmak adına yeniden sönmemiş kireç

yapmaya uygun dişli kâğıtlar için kullanılan tanım. (Zıt

(CaO) haline getiren döner kireç fırını.

anlamlı; Smooth)

Rotary Machines. Döner makineler. Motor ve jeneratör

Rough Finish. Kaba dokulu. Dişli görüntülü. Yüzey

türü döner makineler.

görünümü kaba olan.
Rotary Neswprint. Veb ofset gazete basımı. Bobinden

Roughness. Kabalık. Dişlilik. Kâğıdın yüzeyinin dişli

gazete basımı.

olması. Referans düz bir yüzeye göre yüzeydeki sapmalar.

Rotary Photogravure Printing. Rotogravür baskı.

Düz yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki ilişkiye göre,

Rotary Printing Paper. Rotatif baskı kâğıdı.

çeşitli tanımlar yapılmaktadır. (Contact Fraction. İki yüzey

Rotary Pressure Joint. Döner buhar başlığı. Kurutma

arasındaki temas alanının, kâğıt alanına oranı (%). Surface

silindirleri dönerken içine buhar girmesini sağlayan ve

Volume. Temas eden iki yüzey arasındaki boşluğun hacmi

kondensatı dışarıya alan başlık sistemi. (Bakınız; Rotary

(cm3/m2). Surface Pit Distribution. İki yüzey arasındaki

Syphon)

boşlukların dağılımı. Mean Seperation. İki yüzey

Rotary Screen. Döner elek.

arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu (µm). (ISO 8791-4)

Rotary Shear. Döner giyotinde kesme.

Roundness. Yuvarlaklık. Aşınarak yuvarlaklaşma.

Rotary Slitter. Dilme makinesi. Bobin dilici.

Roundwood. Kütük. Ağaç kütüğü. Kesilip kütük haline
getirilmiş ağaç gövdesi. (Eş anlamlı; Log)

Rotary Syphon. Döner sifon. Buhar başlıkları aracılığıyla
buhar silindirlerine bağlanan ve kondensatı tahliye eden

Royalty. Telif hakkı. Bir patent için, patent sahibine ödenen

döner sifon. 250 metre/dakika hızdan sonra önerilmektedir.

telif ücreti.

(Bakınız; Rotary Pressure Joint)

Rpm. Dakikadaki tur sayısı. (= Round per Minute)

Rotary Vakuum Filter. Vakumlu döner elek. Eleği çok

Rubber Covering. Kauçuk kaplama. Valslerin kauçukla

ince gözenekli olduğunda vakum ihtiyacı doğar. Üzerine

kaplanması.

biriken çamur pastası tabakasıyla tam verimli çalışır.

Rubber Gasket. Lastik conta.

Rotation. Dönüş.

Rubber Mark. Vals izi. Kauçuk kaplı iz valsi ile verilmiş

Rotation per Minute (rpm). Dakikadaki dönüş sayısı.

yaş izler.

231

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rubber Spots. Lateks izi. Dönüşümlü kâğıt hamurunda
bulunan yapışkan bantlardan çıkan ve sıcaklıkla birbirlerine
yapışarak büyük parçacıklara dönüşen lateks lekeleri.
Rubber Stamp Mark. Yaş baskı izi. Kâğıdın ıslatılarak izli
kauçuk valsler arasından geçirilmesiyle elde edilen, makine
dışı veya doğrudan üretim sırasında iz verme işlemi.
Rub Resistance. Sürtünme direnci. (1) Mürekkep
parçacığının baskı sırasında bir başka mürekkep parçacığına
karşı veya baskı sonrası sürtünmeye karşı gösterdiği direnç.
(2) Karton kutularda, birbirleri arasında veya zeminle kutu
arasında oluşan sürtünme direnci.
Rub Tester. Sürtünme direnci test cihazı. (Bakınız; Rub
Resistance)
Ruling and Writing Qualities. Yazma çizme kalitesi.
Özellikle, kalemle yazı kâğıtlarında yazma ve silme
sırasında tüylenmemeyi anlatan, son kullanıcı
özelliklerinden biridir. Teknik olarak yazma uygulaması
dışında bir ölçüm cihazı gerektirmez.
Runnability. Çalışabilirlik. İşletilebilirlik. Bir safihanın
kâğıt makinesinden veya kâğıdın son işlem aşamalarından,
sorunsuz geçme özelliği. Ayni talep son kullanıcılardan ve
imalatçılardan da gelmektedir. Bu durum, kâğıdın
mukavemetine, boyutsal kararlılığına, elyafların bağlanma
kuvvetine ve su emme direncine bağlıdır. (Bakınız;
Machine Runnability).
Rupkari. Yüksek basınçla Kalenderlenmiş resmi
evraklarda kullanılacak kâğıt türlerinden biri. Terim
Hintçeden geçmiştir.
Rupture Disc. (Bakınız: Bursting Disc.)
Rush. Çekme. Sürükleme. Elekte elek hızının jet hızından
büyük olması. (Eş anlamlı; Drag.).
Rush/Drag Ratio. İtme/çekme oranı. Hamur jeti hızının
elek hızına oranı. (Bakınız; Jet/Wire Ratio, Efflux Ratio)
Rutile. Rutil. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak
kullanılan titanyum dioksit mineralinin bir türü. “Anatase”,
“Brookite” diğer iki türdür.

232

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Safety Gate. Güvenlik geçişi. Güvenlik kapısı.

S

Safety Glass. Emniyet gözlüğü. (Eş anlamlı; Goggles).
Safety Harness. Paraşüt tip emniyet kemeri

Sack. Torba. Çuval. Çanta veya kese kâğıdından daha

Safety Paper Base Stock. Güvenlik taban kâğıtları.

dayanıklı ve büyük hacimli, kâğıttan yapılma kap.

Güvenlikle ilgili harici yüzey işlemleri yapılması için

Sack Kraft Paper. Kraft Torba kâğıdı. (Bakınız; Sack

üretilmiş kâğıtlar.

Paper)

Safety Papers. Güvenlik kâğıtları. Üzerindeki yazılarda

Sack Paper. Torba kâğıdı. Torba yapımında kullanılan

tahrifat yapılmasını önlemek için kâğıt hamurunda veya

herhangi bir kâğıt.

kâğıt üzerinde çeşitli güvenlik işlemleri alınarak üretilmiş,
özellikle pamuk selülozundan üretilen dayanıklı kâğıtlar.

Sack Paper Shipping. (Paper Shipping Sacks). Kâğıt

Bunlar arasında kâğıt üzerinde yapılan çeşitli filigran izleri,

nakliye torbası. Çok katmanlı hatta arasına polietilen film

izli yaş pres keçesi kullanmak veya izli pres valsi

tabakası yerleştirilmiş Kraft torba.

kullanmak gibi “Watermark” denilen izler makinede yaş

Sad Colors. İç karartıcı renkler. Siyah, kahverengi, gri,

kısımda uygulanır. Yaş izler çok özel tasarımlı amblem ve

lacivert gibi koyu ve ağdalı renkler. Gerçekte, insandan

şekillerle yapıldığından, taklit edilmeleri ancak bir kâğıt

insana değişeceği için, net bir tanım değildir.

makinesinde mümkündür. Kâğıt hamurunda ise çeşitli

Safe Access. Güvenli erişim. Emin erişim. Merdivenli iş

renkli elyaflar karıştırılarak, kâğıdın kırçıllı olması sağlanır.

platformları kullanarak ve fiziksel önlemler alarak bir yere

Hologram uygulaması veya içine metal şerit veya renkli

iş yapmak amacıyla erişme. Havbe içi temizliği veya

kâğıt gömülmesi, alınan diğer güvenlik önlemleridir. Kâğıt

makine salonu tavan aydınlatmaları bakımı gibi işlerde

kuru iken yüzeyde yapılan güvenlik işlemleri ise,

alınan güvenlik önlemleri bütünü.

matbaalarda yapılır ve kolay taklit edilir işlemlerdir. Bu

Safe Designated Area. Güvenli bölge. Ateşli işler izni

nedenle matbaada üretilen kâğıtların isimleri güvenlik

gerektirmeyen bölge.

kâğıtları olsa da, güvenli kâğıtlar değildir.

Safe Entry. Emin giriş. Güvenli giriş. Kapalı alanlarda iş

Safety Paper Base Stock. Bono/tahvil kâğıdı. Üzerine

yapabilmek için güvenlik önlemleri altında yapılan giriş.

baskı yöntemiyle güvenlik işlemleri uygulanmak üzere

Safeguard. Korkuluk. Güvenlik amaçlı yapılmış, kayış ve

üretilmiş dayanıklı kâğıtlar.

Kaplin muhafazaları.

Safety Related Machine Control System. Güvenlik

Safe System of Work. Güvenli İş Sistemi. Bir işin güvenlik

tabanlı makine kontrol sistemi. İş güvenliğini, risk

içinde yapılabilmesi için düzenlenmiş ve işi yapacaklara

değerlendirme kıstasları içinde kabullenerek, kâğıt

uymaları gereken kuralları gösteren izlek.

makinesini kontrol eden sistem.

Safety. Güvenlik.

Safety Rules. Emniyet kuralları.

Safety Bristol. Güvenlik özelliği olan Bristol. (Bakınız;

Safety Ticket Paper. Güvenlik özellikli bilet kâğıtları.

Safety Papers).

(Bakınız; Safety Papers).

Safety Check Paper. Güvenlik özellikli çek kâğıdı.

Safety Valve. Emniyet vanası.

(Bakınız; Safety Papers).

Saleable Mass. Satılabilir ağırlık. Kantar ağırlığının kuru

Safety Coupon Paper. Güvenlik özellikli kupon kâğıtları.

madde oranı ile ortalama rutubet oranının birbirine

(Bakınız; Safety Papers).

bölümünden çıkan değerle çarpımıyla elde edilen ağırlık.

Safety Fuctions. Güvenlik yükümlülükleri. Makine

(Örnek; Kuru madde oranı % 92 olan bir ton kâğıt ve

kontrolünde iş güvenliğine yönelik yükümlülüklerin tamamı
233

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
olması gereken ticari standart kuru madde miktarı % 94 ise

S. and S.C. (Sized and Super Calendered). Tutkallı ve

satılabilir ağırlık 1000*0,92/0,94=978,72 kg)

süper Kalenderlenmiş kâğıt.

Saleable Tonnage. Satılabilir tonaj. Net üretim miktarı.

Sandwich Paper. Sandviç kâğıdı. Hamburger kâğıdı.

Kâğıt fabrikalarının toplam üretiminden sonra, kenar

Sandviç veya hamburger paketlemesinde kullanılan ince ve

ıskartaları ve kalitesizliği nedeniyle reddedilen kâğıtlar

yağlı kâğıt.

çıktıktan sonra kalan, ambara giren, onaydan geçmiş kâğıt

Sanitary Landfill. Tıbbi atık alanı.

miktarı. Günlük, haftalık veya aylık olarak hesaplanabilir

Sanitary Papers. Hijyenik kâğıtlar. Temizlik kâğıtları.

net üretim değerleri.

Tuvalet kâğıtları, kâğıt mendiller, makyaj temizleme

Sales Book Manila. Samanlı makbuz kâğıdı. İkinci hamur

kâğıtları ve kâğıt peçete türündeki Kreplenmiş evlerde

makbuz/irsaliye kâğıdı.

kullanılan kâğıtların ortak adı. (Eş anlamlı; Hygiene

Sales Book Paper. İrsaliye/makbuz kâğıdı. Koçan kâğıdı.

Paper.)

Çok çeşitli türlerde satış sırasında tutulan makbuz ve

Sanitary Tissue. (Eş anlamlı; Sanitary Papers).

irsaliye türü kâğıtlar.

Sanitary Wallpapers. Desenli duvar kâğıtları.

Sales Book Tissue. Pelür koçan kâğıdı. Karbon kopya ile

Sauce. Sos. Kuşe karışımı. (Bakınız; Coating Compund)

birkaç nüsha olarak düzenlenen koçanlarda alt nüshalarda
Sap. Bitki öz suyu.

kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar.

Saponification. Sabunlaşma. Alkali ortamda yağ asitlerinin

Salt Cake. Sodyum sülfat (Na2SO4). Sodyum kaybını

sabuna dönüşmesi.

karşılamak için siyah liköre katılan sodyum tuzu.

Saponification Number/Value. Sabunlaşma sayısı. Bir

Salt Cake Makeup. Sodyum sülfat takviyesi. Siyah liköre

gram yağı sabunlaştıracak miligram cinsinden (NaOH)

sodyum sülfat (Na2SO4) ekleme.

kostik miktarı.

Salt Cake Mixing Tank. Sodyum sülfat hazırlama tankı.

Sap Wood. Katman doku tabakası. Özsuyu tabakası.

Salting Out. Tuzla çökelme. Sülfat siyah liköründe

Ağaçta öz suyu taşıyan kısım. Kabuğun altında, odunun

buharlaşma sonucu, tuzun artması ve beraberinde reçine ve

yüzeyine yakın ve odunun özünün üzerini kaplayan dar bir

yağın sabun şeklinde tabakalaşarak çökelmesi. Bu süreçte

kısımdır.

moleküller daha büyüyerek çözünürlük azalır ve

Satchel Bag. Omuz çantası. Kâğıttan katlanarak yapılan bir

buharlaştırıcı tüpleri tıkanır.

çanta türü.
Sample Cards. Ürün kartelası. Ürünlerin özelliğini

Satin Finish. Saten görünümlü. Saten tarzı perdahlama.

belirtmek üzere kesilip hazırlanmış, ürün serisini gösteren

Düz, yarı parlak yüzey görünümü verilmiş kâğıt veya

karton ve kartelalar.

Bristol karton.
Sampling. Örnekleme. Numune alma. Laboratuvar analizi
Satin Folding Bristol. Saten Bristol kartonu. Siyah saten

için gelişigüzel bir grup örneği seçme.

görünümünde boyanmış veya kaplanmış, davetiye

Sampling Paper. Örnek sarma kâğıdı. Alınan örneği sarma

yapımında veya katalog basımında kullanılan kartonlar.

kâğıdı.

Satin Paper. Satenli kâğıt. “Mica Paper” mika kâğıdı

Sand Paper. Zımpara kâğıdı.

diye de adlandırılan, tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan,

Sand Table. Kum kapanı. Düşük kesafetli hamur içindeki

duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında gofraj

kum ve diğer ağır rejekleri çöktürmek için akış hattı

yapılarak kullanılan bir kâğıt.

üzerinde kullanılan kapan. (Eş anlamlı; Sand Trap)

Satin White. Saten beyazı. Hamurunda, alüminyum

Sand Trap. Kum kapanı. (Bakınız; Sand Table)

sülfatın dolgu olarak kullanıldığı kâğıtların rengi.
234

(Supercalendered). üzerine Saturated Felt. Resim defteri kâğıdı. Okul kartonları. İskele kurma. (1) Emici kâğıtlarda. ormancılık. Senaryo. kontrollü SCAN Test Methods (Scandinavian Pulp and Paper doyuma ulaşma noktası. Scars. 235 . Yüzeyde meydana gelen çizikler. (1) Geri kazanma. SC-A. Kâğıt yüzeyinin. Standard Cubic Feet per Minute). Soğumayla birlikte kondensat veren durum. Saveall. School Papers. İskandinav yöntemi işlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. Saturating Papers. İşlere göre zamanı ve kelimesinin kısaltılmışı. Emicilik özellikleri. Burada ölçülen değer. Saveall Reclaim Stock. Scaffolding. Skalalı kâğıt. kâğıdın dayanıklılığını belirleyen. Emici kâğıtlar. Veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi. Süper Kalenderli A sınıfı kâğıt. Geri kazanma tavaları. Kristal kalsiyum fazla buharı yoğunlaştırmaya başlayan buhar durumu. Çeşitli türde kırtasiye Scaffold. Hamurda suyun serbestlik Scale. Beyaz sudan elyafı geri kazandıran her tür donanım. Kireçlenme. Raspa ile sıyrılarak temizlenir. Asfalt emdirilmiş kaba ölçülendirme/derecelendirme yapılmış. acfm Savealls. Scattering Power. Asfalt emdirilerek Scaling. Doymuş buhar. Schopper Riegler (°SR). Saturating Properties. Kâğıt makinesi işlemlerinde kullanılan kâğıtlardan beklenen emicilik üzerine kurulan bir çerçeve ile tarama yaparak ölçü alan. İskele. amacıyla fabrikayı planlı durdurma. Program yapma. Elek altında ve arkasındaki Scheduled Maintenance. Dosyalamaya uygun kolej SC-B. yedeği. düşen ışığı dağıtma veya saçma gücü. çeşitli türde kartonlar. Kışır oluşması. Kireç bağlama. SC. kaynakları belirleme. Belirli işleri yapmak ye ulaşmış. Kesilmiş ve ebat hale gelmiş SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition). yapılan bakım yöntemi. kalite kontrol sistemi (QCS). öğütümün gelişen kireçlenme. Doyma. Kalender yüzeyinde yabancı Scholl Drawing Paper. Işık dağıtma gücü. Kesimlik ağaç. (2) Rengin doyma derecesi. kâğıtları. Okul kâğıtları. Kireç tortusu. havanın daha fazla nemi Yöntemleri. Saturation. Tartar. Scenario. Şoper. (2) Geri kazandıran donanım. Emprenye Scanning Measurement. Belirli sürelerle beyaz su geri kazanma tavaları. nedeniyle kireç oluşumu. çok yaygın görülen kalsiyum karbonat türü. Geri kazanılan hamur. derecesini belirleyen bir test yöntemi. kapasitesiyle ilgili özellikler. Kireç taşı birikimi. Neme/suya doymuş hava.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Saturated Air. Belirli sıcaklıkta içindeki Scalenohedral Calcium Carbonate. Kristalsi yapısında üçgen yüzeylerin bulunduğu. School Flats. alamayacak noktaya erişmesi. Kazanlarda sert su kullanılan karton. Doymuş hava. ticari kesimlik ağaçlar. School Flats. Emici karton. Alman serbestliği Scale Accumulation. Kabuklaşma. Çizikler. scfm. Planlı bakım. Göğüs hizasındaki çapı 30 cm Scheduled Shutdown. Resim kâğıdı. Doymuş karton. Scabbing. Scale Paper. (Bakınız. Planlı duruş. maddelerin birikmesi. Kolej kâğıdı. Zaman içinde veya yöntemi de denilmektedir (ISO 5267/1). Kimyasal emdirme Scandinavian Style Forestry. İskandinav kâğıt ve Selüloz Test Hava buhar karışımında. Süper Kalenderli B sınıfı kâğıt. kullanılan kâğıtlar. kayıt cihazlarında karton. Tarayıcılı ölçüm. (3) Testing Methods). Milimetrik kâğıtlar gibi. Örneğin teksif elekleri. “Süper Kalenderlenmiş” Scheduling. karbonat. Saturated Steam. Sawtimber. Saturating Felt.

ve tıkanmayan bir pompa türüdür. hamuru veya yonga sevke etmeye yarayan helezon taşıyıcı. Baca gazı arıtma sistemi. Pilyajdan kopma. Vidalı pres. Hamur içinden esnek yabancı maddelerin veya hamur topaklarının ayrılması işlemi. Short Span Compressive Test) elek sepeti. Sürtünme direnci. Kullanılmayan parça. Elyaf bağlanma testi. Yüksek basınçlı Score Line. hamurdan yapılan. SCT. Pilyaj yerinden kopma. Baca gazı arıtma. Çeşitli kâğıtlardan Script. (1) (İlk üretilen) duvar kâğıdı. elendikten sonra geride kalan rejekler. Serigrafi. Monopomp. Elek bölgesi. Metalden yapılmış. Pilyaj. Screw Pump. arıtma çamurlarını ve yüksek basınçlı fıskiye sularını basmak için Scott Bond. Vidalı yonga besleyici. Sızdırmazlık contası. Makaslı kaldıraç. Hamur hazırlama ünitesinde Score. Pilyaj yeri yakınında karıştıran basınçlı hava kompresörü. Pilyajdan çatlama. Sözleşmelerde belirtilen Screen Residue. Eleme. Kâğıttaki elyafların kullanılır. Kapsam. Katlama yerlerinde pilyaj bıçağıyla Screw Press. özel bıçakla verilen bükme izi). Screening Wrapper. Scrim. Elek döküntü kâğıdı. İpek baskı. birbirinden ayrılma kuvvetini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir Tappi test yöntemi. Basınçlı elek. Screen Basket. Elek döküntüleri. Kâğıt hamuru teslimatla ilgili liste. sargılık karton. Bir diğer yöntem Kanada serbestliği olarak Screenings. Yazı tabı kâğıdı. Score Break. Bobin içine sarım sırasında sistem. kırılmayı önlemek eleklerin bulunduğu alan. oluşan hatalı kırılma izi. karşısında gösterdikleri direnç. Scratted Paper. Elekten Scissor Hoist. Scrap. 236 . Bez takviyeli temizlik kâğıtları. El işi fotoğraf albümü. Sürtünmeyle kâğıt kalite duvar kâğıdı. Sıkma presi. Teslimat kapsamı. Kâğıt ürünleri hidroksit. Basınçlı elek sepeti. Scope List. Kesafet arttırmada iz verme işlemi. Salmastra. (Bakınız. Pilyaj bıçağı. Döküntü kartonu. kullanılan bir kimyasal. kıvrılmasını sağlar. Baca gazını temizleyen Scrap in Roll. geçmeyen rejeklerle yapılan. Seal. kompresörlere göre daha az sorunlu ve havaya daha az yağ Score Crack. Elek. Havlanma. Pilyaj çizgisi. Hamur içindeki yabancı esnek Scuff Resistance. Karton kutu yapımında. Spek dışı mal. için katlama yerlerinin önceden izle belirlenmesi. Screw Chip Feeder. Verilenlerin kapsamı. ambalaj kâğıdı. Vidalı kompresör. Vidalı pompa. Yazı kâğıdı. Karalama kâğıdı. Internal Scribbling Paper. Scoring. Screen Room.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ göstergesidir. Screen. Screen Printing. Screw Compressor. Tüylenme. Kuşe hamurunu. Scrubbing. girmiş kâğıt parçası. Pistonlu (Pilyaj. Scrapbook. (Tappi T 569) (Bakınız. Schweitzer eriyiği. Bobin içi ıskarta. Schweizer’s Reagent. Scope. Pilyaj işlemi. (2) İkinci Scuffing. Vidalı konveyör. Kapsam listesi. Rejek. yapılan el işi fotoğraf albümü. Kolilerin sürtünme parçacıkları ve topakları ayırmaya yarayan donanım. Öğrencilerin Bonding Strength) kullandığı çalışma kâğıdı. Elekten geçemeyen bilinmektedir. Screw Conveyor. Screening. Elek artığı. Kupramonyum Screenings Board. Ucuz duvar kâğıdı. Scope of Supply. yüzeyinde oluşan elyaf kalkması. Kısa mesafede selüloz Score Cutter. Bu işlem kartonun kırılmadan düzgün kullanılan pres. kaba kâğıtlar. Selülozu Rayon ve selofan yapımı için eritmede ambalajlamada kullanılan. (ISO 5267/2). Scrubber.

(Bakınız. Makine dışında Sealing Tape. İkinci pres. kazanında siyah likör pompası ile siyah likör düzeleri Sectional Drive. çıkmışlardır. Döşemecilikte kullanılan Kraft Seconds. makinesini döndüren tahrik grubunun. Secondery Pulp. Sargılık kâğıtlar. Vakum pompalarında Secondary Fibers. krepleme. için ayrı ayrı olması. Karbon kâğıdıyla kararlılığı düzenleyen/oturtan vals. Second Hand Machine. Masuraya rulo yapılarak satılan vitrin döşemede kullanılan Treatment). talep edilmediği için depolarda kalan. İkincil krepleme. Kâğıt bobinlerini veya toplarını kalite kâğıtlar. Fon kâğıdı. Üst hamur deposu. Vakum ayaklarındaki hamur kasası. İkincil siyah likör. Sargılık kâğıtlar. Kâğıt veya kartonun Secondary Colors. Single Shaft Line). Machine Drive. Cooling ikinci ve üçüncü kopyaları elde etmek için kullanılan pelür Roll) kâğıtları. (2) Uzun Secondary Wall. salmastra suyu olarak kullanılan suyun. sızdırmazlık tankları. Sülfat Sectional Linen Finish. gövdede ek yeri bulunmadan yapılan üretim. Çeşitli nedenlerle kâğıdından yapılma bükümlü ip. İkinci nüsha kâğıtları. Hücre duvarının elekte dikiş yapılmadan. Salmastra suyu deposu. Secondary Clarifier. Son çöktürme havuzu. renklerden ikisinin karışımıyla elde edilen renkler. şaftlar ve Atomları birbirine bağlayan daha düşük enerjili bağlanma kaplinlerden oluşur. Multi Sectional Drive. Profil dengeleme valsi. kâğıt. Ambalaj kâğıtları. selülozlar. İki katlı kâğıt üretiminde üst eleğe hizmet eden Seal Tank. pompa içine sızdırmazlık sağlaması Secondary Stock. olmaktadır. görünmeyen şekilde yapılan daha Elyafsı ve selülozu oluşturan kısmı. Kutulardaki zımbalı ek yeri. Dikiş fitili. İkincil hücre duvarı. Line Shaft’a alternatif olarak ortaya kuvvetleri. Üçlü pres grubunda ikinci nipi Seat Roll. imalat kusuru olmayan fakat düşük fiyatla satılabilen kâğıtlar. Bunlar motorlar. Üretim sırasında ortaya (vakumun kırılmaması) için verilen su. Seal Pit. Line Shaft Drive. İkincil hamur. Second Pres. (Eş anlamlı. Kurutma oluşturan pres. (1) Borularda çekme yöntemiyle sonra yapılan. Ambalaj kâğıtları. bölümü silindirleri sonuna eklenen içine su verilerek rutubet profilinin düzgün yayılmasını ve bu sayede boyutsal Second Sheets. Sızdırmazlık suyu. 237 . Secondary Wastewater Treatment. her bölüm ve grup Secondary Bonding Forces. İkinci hamur kasası. İkincil elyaflar. İkincil renkler. Sealing Papers. Secondary Black Liquor. Bölünmüş makine tahriki. Şartlandırma. Sızdırmazlık özelliği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sealability. kanalı ve buna bağlı Secondary Headbox. Secondary Treatment. birleştirme işlemi. Vakum seperatör. Seaming Cord. Eksiz vitrin kâğıdı. kasası. İkincil arıtma. Kâğıt ip. Secondary Seamless Display Paper. Seaming Cord. İkinci el makine. redüktörler. Bez deseni izi verilmiş kâğıt. Sızdırmazlık bandı. Katı maddeleri kabaca ayıran birincil arıtma işlemlerinden Seamless. (Eş anlamlı. Soğutma valsi. Retree Papers) atmosferik ortam koşullarına getirme. Kırmızı. (2) İkinci Seasoning. Kâğıt arasındaki ısıtıcı sistemden geçen likör. Gerçek krepleme. Seal Water. sarı ve mavi yapıştırma sonrası geçirgenlik özelliği. Dikişsiz. biyolojik arıtma işlemleri. Hurda kâğıt elyafı. (Bakınız. İkincil bağlanma kuvvetleri. (1) Kombine artığı kâğıtlar. Dikiş ipi. kâğıt makinesinde üretim sırasında Sealing Wrapper. Secondery Creeping. Secondary Fibers). (Eş anlamlı. Sekonder arıtma. Kâğıdı ıslatılarak pres valsleri arasında krepleme. çıkan döküntüler kadar hurda kâğıttan elde edilen Seam. Vakum pompalarında. Dikiş. Halka suyu.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sectional Linen Finish. (Eş fideleri çimlendirmek için kullanılan. Doğal tutkallama. Beyazlığı suda eriyen tıbbi toz ilacı sarmada kullanılan mavi ve beyaz (Brightness) orta derecede olan selülozlar. ıslatılamayan parçacıkların yüzdürmeyle ayrıştırılması işlemi. Satıcı. Kendi ürettiği enerji. Güvenlik alarmları. Çok dayanıklı ve kendiliğinden artmasıyla gelişen durum. konsantrasyonu. Selective Floatation. Süperkalenderlenmiş bir kâğıt türü. Kendinden yapışkanlı kâğıt. çeşitli aralık değerlerinde kontrol ettiği silindirleri arasından geçirilerek hafif keten deseni elde kontrol sistemi. Milimetrik kâğıt. Çökeltme. Yarı kimyasal selüloz kartonu. Yarı kimyasal Selection Criteria. Seed Fibers. sülfit selülozları. Self Adhesive Paper) örneklemede su içinde birbiriyle bağ yaparak tabanda Self Sealing Wrapper. çok dayanıklı yazı kâğıtları üretilen açıklığına göre akışın lineer hale getirildiği küresel vana. Sedimentation Basin. Semichemical Board. sırtı tutkallı etiket ve çıkarma kâğıtları. Baskıyla Paper). Sediment. Her iki tarafına da tutkal uygulanmış ve basınçla Sediment Value. Seçme ölçütü. Çökelti yoğunluğu. kâğıdı kolayca kaydırabilen yapıda için bir selüloz yatağı oluşturan bitkiler. üretimden sonra kâğıdın dayanımının zaman içinde Seed Bag Paper. İki keten Selective Control. Bir Self Sealing Paper. kâğıt. edilmesi. Tohum torba kâğıdı. Seidlitz Paper. Self Colored. Çökelme değeri. Pek çok kontrol cihazının desenli kâğıdın arasına konulan düz kâğıdın baskı tek bir değişkeni. safihayı oluşturan elyafların minimum yoğunluk değeri. maddelerin çökeltilmesi. tür kâğıda basılmış kitap. Pamuk gibi tohumu korumak neopren kaplı. Arıtma Self Cover. mavi renkli dayanıklı kâğıt. İlaç ambalaj kâğıdı. yapışabilen ambalaj kâğıtları. Selection. (Eş anlamlı. Seçme. içindeki farklı yüzey özelliklerine sahip. Hafif alkali Segmented Ball Valve. Semialkaline Pulp (SAP). değeri. örnekte belirli özellikte olanları ayırma. V yarıklı küresel vana. Kendinden kapaklı. Yapışkan kısım kullanım anına kadar bir yağlı kâğıtla Sedimentation. Semichemical Corrugating Material. içinde Seller. Seçici yüzdürme. Doğal renkli. Security Papers. (hidrofobik) Security Alarms. Sedimentation Tank. Sediment alınmadan bir işletmenin kendi tesisinde ürettiği enerji. Hamurdan elyaf Sectional Paper. Çökelti. Seçici kontrol. Bir Genellikle oluklu kâğıtları. Çökeltme tankı. Vendor) sızdırmaz. 238 . Çökelen katı madde konsantrasyonu. emici olduğu halde su anlamlı. Yarı ağartılmış selüloz. Fide kâğıdı. Kapağı ve yaprakları ayni sistemlerinde katı maddelerin çökeltildiği havuz. Seed Germinating Paper. Tutkal kullanılmadığı halde. Tohum elyaflar. Seçme kıstası. Seralarda. Elyafların uzunluğuna ve cinsine bağlı olan katı madde Self Sizing. Arıtma sistemlerinde katı kapalı tutulur. Güvenlik kâğıtları. Yarı alkali selüloz. Mikro gözenekli. Kendinden yapışan ambalaj kâğıdı. Çökeltme havuzu. Dibe çökmüş. Yapışmaz vals. Seidlitz tozu denilen ve Semibleached Pulp. Self Skinnig Rolls. Açma ortamda pişirildiği için. Safety Self Adhesive Paper. kaplaması olan valsler. Hurda kâğıtta cinse göre ayırma. Kontratlarda mal veya hizmet satan taraf. Self Generated Energy. Kendi renginde. Katı madde değeri. yapışabilen. Kısmi keten desenli. Satın Sediment Concentration. oluklu kâğıtları. (Bakınız.

Hassas yüzeyli. egütör valsi ile elyafın daha yoğun 239 . mekanik selüloz bulunan selüloz harmanı veya ondan Set Point. Semi Diffuse Setup Box. Birbiri ardına yapılan. iyonların çevresini sararak ayıran ve onları kimyasal Semicrepe Tissue. Settleable Solids. (Bakınız. Çökelebilir katı maddeler. mekanik selüloz. Mekanik odun selülozu üretimi. Semichemical Pulping Process. Kıskaca alıcılar. (Eş anlamlı. Takmak. Semi Concentrated Black Liquor. Porous Woods) katlama çizgileri olan ve son anda kullanıma hazır hele Sensible Heat. Semi Open Centrifugal Pump Impeller. Algılayıcı. Yarı kimyasal selüloz Concurrent) üretim süreci. likör. Ayarlama. Çeşitli Severity. Fotoğraf ve ozalit kâğıtları gibi kâğıtlar. Semichemical Pulp) Sequestrants. mekanik olarak (CMP) tek parça yerine parçalı/bölünmüş yapıda olması. Set değeri. Kıskaçlayıcılar. Sequestrants). Bobin makinesinde yeni bir Semidull Finish. İçinde %5 den fazla Setoff. Sensitized Paper. Katlanır kutu. Gölgeli fligran. Süreç değişkenini istenilen değerde yapılmış kâğıt. Vahamet. Yarı dağınık gözenekli olarak hazırlanmış süs kâğıdı. Bir maddenin sıcaklığını getirilen kutular. öğütülen ve NSSC selülozu diye de anılan selülozlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Semichemical Corrugating Medium. ölçüleri algılayan elemanlar. Yarı kimyasal yaklaşım sensörü gibi. Serpentine Paper. Pasta kutusu türünde kesilmiş. Semi Ring Set. Işığa hassas kâğıt. Durumun ciddiyeti. Yarı mat perdahlanmış. Işığa hassas. Semichemical Mechanical Pulp (SCMP). gramajlı kâğıtlar. akış sensörü. Shade. Ardışık. (ISO 5631) (Eş anlamlı. Yarı kimyasal selüloz. 100 oC nin üzerindeki sıcaklıkta Seperating Tissue. Shade Craft Watermark. Anlaşmazlıkların halli. Semi Ring Porous Woods. Çukur yüzeyli şekillerle donatılmış. Yarı Kreplenmiş temizlik kâğıdı. kumaş toplarının veya tekstil ürünlerinin arasında öğütülerek elde edilmiş selüloz. Sensitized. kimyasallarla yüzeyi ışığa karşı hassas hale getirilmiş kâğıt. Genellikle mavi kimyasalla ön işlemden geçmiş ve mekanik olarak renkli. Aynı renkte dalgalanma. Sequestering Agents. santrifüj pompa fanı. Hissedilen ısı. sarıma başlama. SGW Pulping. Yarı konsantre siyah Chelating Agents). Suyun kirecini tutan veya Genellikle peçetelerde tam kreplemeden yapılan ve uzaması ağartma sırasında demiri tutan maddeler gibi. (Eş anlamlı. Sensitized). değiştirebilecek miktardaki ısı. Kâğıdın rengi. 1. (1) Ayarlamak. Yarı Kreplenmiş. Lignin içerisinde elyafın kimyasal pişirme işlemi sonunda. ağaçlar. Seperatör pelür kâğıdı. Katı madde oranı en az %50 olan siyah likör. Ayırıcı maddeler. Orta derecede Septate Fiber. ve gerilmesi tam kreplemeye göre daha az olan düşük Chelating Agents. tutmaya yarayan ve kontrolör üzerinden ayarlanan değer. Renk. reaksiyon dışında tutan maddeler. Sert ağaçlar sınıfındandır. Yarı kimyasal Sensor. Sert ağaçlar sınıfındandır. Set değişimi.Gölge. Ofset. Yarı açık Setting. seperatör olarak kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. Basınç sensörü. Parçalı elyaf/lif. kâğıtların tümü. Önem. Sequential. Sensitizing Papers. Semichemical Pulp. Çözelti içindeki Semicreped. Işığa hassas Color) 2. (Eş anlamlı. Folding Box). Serpantin kâğıdı. (Eş anlamlı. Şerit şeklinde rulo Semi Diffuse Porous Woods. (Bakınız. Semi Fine. (Bakınız. Tam krep verilmemiş. (Karşıt anlamlı. Porous Woods) Set Change. Katlanır kâğıt bardak. Yarı halka gözenekli ağaçlar. Çeşitli süreç değişkenlerini veya oluklu kâğıtları. Settlement of Disputes. Setup Drinking Cup. (2) Takım. Yerleştirmek. İkinci hamur kâğıt.

Ebat kesme. Kibrit karıştırmayla birlikte meydana gelen vizkozite artışı. Bobinden ebat kesen makine. Sürtünme dayanımı. Sheating Boards. yapraklar halinde yapılan baskı. Kartondan sırt alternatifi elyaflar da denilmektedir. Sheet Fed Printing. Kâğıt formasyonu. Sırt geçirme. (Eş anlamlı. Çalkalama. Sheave. veya kartonu tahrip edecek. Sarsak. yüzeye hava akımı vererek ölçen Shear Force. Sheet Calendered. İnşaatlarda duvar Shell Paper. Raf kâğıdı. Arzani makas. (Eş Sheetage. Duvar. Matbaalarda ortaya çıkan. Fişek kâğıdı. Sürtünme. Kıyıcı tip karıştırıcı. Gövde. 240 . Couch Marks).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olarak toplanabildiği ve daha opak şekiller elde edilen Sheating Paper. bir yöntem. Tahrik mili. (4) Ebat kesmek. Elde kalıplanmış. Shear. Bunlara selüloz Sheet Lined. tavan veya yüzeyinde tespit edilen hata. (2) Makas yüzeyinin düzgünlüğünü. halinde kesmek. Kuşe karışımında. Biçme gücü. (2) Mihver boru. (2) Belirli ağırlıktaki kâğıdın/kartonun yüzey alanı. kuruduğu gövde/kovan. Safiha oluşumu. yazısız kitap ve dergi kenar ıskartaları. Gölge izleri. Shaker. elde edilecek yaprak sayısı. Kâğıt Sheet Lining. Shaft Head. V Kayış kasnağı. Sayfa toplamı. İki parçayı birbirinden ayırma kuvveti. (1) Yaprak. Karton sırt geçirilmiş. El yapımı kâğıt. Sürgülü kutu. elekte elyaf yerleşimini hızlandırmak için kullanılan sarsma Sheet Formation. Sheet. Sürtünmeyle kıvam verme. 1) Kovan. Mal Shear Thickening. Sarsma. Kalenderlenmiş kâğıt. Çivitle sarılığı kapatacak özelliklerde kâğıtların genel adı. geçirilmiş/yapıştırılmış. taban kaplaması. birbirlerine eksenel olarak sürterek kaydırılması. Bobin makinelerinde mihver boruyu kavrayan ve çapları mihver boru çapına göre Sheet Fed Gravure. Raf kaplama kâğıdı. sürtünmesiyle oluşan kıvam artışı. Sheeter. Karıştırma sarıcıda kullanılan boş haldeki tampon makarası. Shade Reversion. Elyafı. Sifon valsi izleri. Shell and Slide Box. Sallama. Shearing Strength. Kovan kâğıdı. (2) Safiha. Baskı kalitesinin son derece iyi olduğu. Yanki silindirlerde gövde Sheating. Sheffield gözenek (testi). kartonlarıyla birlikte. Kâğıt beslemeli baskı. Döşeme kâğıtları. Shelf Lining Paper. Çekmeceli kutu. Shear Type Agitator. Shaft. (1) Şaft. Tek bir yaprak. Öğütücüde birbirine bitişik iki elyafın kullanılmadan önceki ömür süresi. Döşeme kartonları. Biçme. Raf kâğıdı. Shavings. Sürtünme gücü. Shell Packing Paper. (1) Sürtme. Gövde hatası. Shade of Paper. Sürtünme. kutularında olduğu gibi kaymalı kapağı olan kutu türü. Sheeting. Mil. (3) Çeşitli Shading. Düşük hızlı makinelerde. Shadow Marks. Sheehan Rope. sürterek ayrılmalarına yol Shell. Kâğıdın rengi. bağlandıktan sonra devre dışı olan sevk ipi sistemi. Kâğıt beslemeli rotogravür baskı. Kovan kâğıdı. Kesim artıkları. Sürtme gücü. altında ve tavanda kullanılan döşemelik kartonlar. mekanizması. Tinting). Shake. Shell Flaw. Mil başlığı. Renk kaybı. Fişek kâğıdı. Sheet Mold. (1) Belirli ağırlıktaki bobinden anlamlı. Rifayner bıçak Sheffield Porosity (Test). Sheehan sevk ipi sistemi. kâğıdı Shelf Paper. Boyanma. İnşaatlarda döşeme filigran türü. Boyama. değişen başlık. Yaprak boyama. Yanki silindirlerde kâğıdın açacak kuvvet. Raf ömrü. Termal kâğıtlar gibi hassas kâğıtların Shearing. Shelf Life. onların altında kullanılan kâğıtlar. 2) Boş tampon makarası. Kâğıt ağzının yaptığı işlem. Oluklu kasnak. İnşaat döşeme kaplaması.

Amortisör. kurutulması. Testlayner veya fluting kâğıtta. Kısa elyaflı ağaçların selülozu. Selüloz üretiminde. Salpa. Şönt direnç. Pabuç pres. Kısa döngü. Gömlek içi kartonu. Shipping Container. Shopper Riegler. Kâğıt yüzeyinde Shower. Hurda kâğıt parçalayıcı. (2) Kalendere kadar Short Free Stock. belirlemekte kullanılan test yöntemi. Shutdown. (1) Şeffaf. Şok emici. Kâğıt torba. kâğıtta baskı sırasında ölçünün daralması. Daralma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shift. Açılmamış elyaf. Matbaa artıkları. Sipariş miktarından az stok kâğıt. Dar aralıkta Shipping Sack. (Eş anlamlı. Shopping Bag Paper. hamuru. Öğütücüde elyaf boylarını kısaltma. (Bakınız. Pabuç pres vals gömleği. Dilinmiş kâğıt parçaları. hamur kasasına verilecek hamuru sulandırmak için kullanılması. 241 . (1) Kısa elyaf. Nakliye ağırlığı. (Bakınız. Shortening. Shreds. Kâğıt makinesinde elekten Shute off Valve. süzülen suyun. Grain Short). Konşimento ağırlığı. Taşıma işleri amacıyla kullanılan gren yönünde olması. Ayakkabı iç taban kartonu. Bir kâğıtta kısa kenarın Oluklu mukavva kutu. 907 kg. Torbalık Kraft kâğıdı. Nakliye/Taşıma torbası. Short Grain. Gren yönü kısa kenar. Düğüm. (1) Selüloz topağı. Schopper Riegler). Sevk irsaliyesi. Vardiya. Şok kurutma. (2) Ebat geçirilen sentetik gömlek. Koli. Ambalajlamada dolgu olarak kullanılan Shoe Board. Shredded Tissue. Duruş. durması/kapanması. gömleği düzgün gösteren Shot Shell Top Board. Fabrika içindeki çeşitli alanlar. karton. (Eş anlamlı. Short Circulation. SCT. karton kutular. tam Short Fiber. İrsaliye ağırlığı. boyuna ve Shipping Sack Kraft Paper. Elekte ve keçelerde temizlik amacıyla kendini gösteren iyi öğütülmemiş sarı-kahverengi arası kullanılan. çeşitli artıkların öğütülmesiyle elde edilen karton. Kısa ve serbestliği yüksek selüloz gelen ve ezilebilen herhangi topaklaşmış madde. Düğüm. (2) Basılmış bir Shock Absorber. Tekstilcilerce kullanılan Short Ton. Bill of Lading) (2) Sert ağaçların elyafı. Shirt Board. eninde meydana gelen daralma. Shiner. pişmemiş. Kartondan nakliye kutusu. Extended Nip Press) daralması. Kâğıdın kuruma sırasında en kaybederek anlamlı. 2000 Libre. sıkıştırma testi. Fabrikanın belirli bir süre için Shops. (Eş Shrink. Tüfek tapası kartonu. enine yönlerde sıkıştırılmaya karşı mukavemeti Shipping Weight. Shredder. 15 mm lik bir kâğıt Rutubet azalması nedeniyle ağırlık değişmesi kabul şeridini 0. Shoe Counter Stock. Daralma. Kısaltma.7 mm aralıkta ölçmeye çalışır. Nipi genişletilmiş pres. parlak renkli elyaf topağı. Shoe Press Sleeve. Shot Shell Tube Paper. Shive. Shipping Documents. Üretim sırasında. Kısa elyaf. Fıskiye. Öğütüldüğü için kısalmış elyaf. Kıymık. Fişek kâğıdı. Pazar torba kâğıdı. Short Stock. Shoe Press. Işık geçirgen. (Bakınız. (Eş anlamlı. (1) Büzülme. Kesme vanası. basınçlı su fıskiyeleri. kâğıt üzerine konulan basılmamış bir kâğıdın üzerinde Shock Drying. Pazar torbası/çantası. Safihanın aşırı sıcaklıkla ölçülen mürekkep yoğunluğu. Metric Ton) gömlek paketlemede kullanılan. Short Sheets. Short Span Compressive Test. Deri dâhil dilinmiş pelür kâğıdı. Show Through. Üzerinde Shrinkage. Shunt. Mekanik parçalayıcı. Shoe Board). tonlarda elyaf parçası. yarıklar bulunan ve bant şeklinde pres valsi üzerine kâğıdın kururken. edilebilir düzeyde (% 01) olmalıdır. Kısa elyaf. Contract) Shopping Bag. Konşimento.

Silver Tissue). ve keçe tarafları. Yonga büyüklüğünü elekle test etme. oranlarını belirleyen. Kâğıdın müşteri silikonla kaplanarak su geçirimsizliği sağlanmış kâğıtlar. Her iki yüzü de Side Run. Açık kimyasal bulunmayan hamurla üretilir. Silisyum dioksit. çeşitli göz büyüklüğündeki eleklerle yapılan analiz. İpek ambalaj kâğıdı. Kâğıdın tampondan bobine. Warp Wire). Taraflar. Blöf. Noiseless ıskartası. kolilerini paketleme kâğıdı. (2) Vakum Bir dokuma atkı ve çözgülerden (Warp Wire) meydana sisteminde su seperatörü olarak kullanılan tanklara verilen gelir. Gri renkli posta Sieve Test. kesimi canlı performansında notaların basıldığı ses çıkarmayan. diğer isim. Silver Label Paper. Kâğıdın üst veya alt tarafı. Gümüş nitrat Signature. İçinde silisyum bulunduran bileşikler. Silikat. 242 . Gazete kâğıdı kenar ıskartası. (1) Kombina artığı bobin. Elekte kumaşın enine doğru olan ipleri. İpekli güvenlik kâğıdı. Silisyum dioksit ve onun çeşitli Side Hill Decker. (Eş anlamlı. kullanılan test kâğıdı. Side Relief. diğer tarafı mavi veya yeşil olarak üretilen ve Sieve Analysis. Boz. Standart susturucu gibi de çalışmaktadır. Atkı. Paper). yara sırasında verilen kenar ıskartası. çok dar. Poster kâğıdı. Silver Wrapping Paper. Sign Board. sırasında ortaya çıkan. Elekte su jetiyle kenar kesimi kâğıtların yerine kullanılmaktadır. Side Run). Silencer. kâğıdın doğru veya yanlış tarafı da denilmektedir. Yan tahliye. edilmemesi için hamuruna ipek iplik parçaları karıştırılmış Sides. Kartondan yapılmış ve basılmış. Gümüşün kararmasını çeşitli uyarı levhaları. İçinde Sign Paper. (Eş anlamlı. Cam suyu. gramajlı kâğıtlar. Susturucu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shute Wire. Kitap veya dergide. Gümüş posta kâğıdı. Side Run News. Opera ve Side Cut. Silicate. Elek testi. kesafetini arttırmak için kullanılan elek. önlemek için kullanılan. Elek analizi. Kapalı kapların üzerinde etiket kâğıdı. Koyu kahverengi. yandan bağlanan karıştırıcı. Side. Sessiz program kâğıdı. Fırın kâğıtları. Ses çıkarmaz kâğıt. İşaret levhası. Kâğıt Silent Paper. taleplerine göre kesilmesi sırasında ortaya çıkan dar enli Bir türü inşaatlarda su yalıtımı amacıyla zift kaplanmış bobin. Gümüş pelürü. Silent Paper. (Bakınız. Gözetleme camı. havada kullanılan suya dirençli basılı ilan ve uyarı kâğıtları. (Bakınız. Side Entry Mixer. Büte duvarına Kâğıtta sodyum silikat. Bir tarafı tamamen beyaz renkli. İmza bölümü. Cam suyu ile kaplanmış kâğıt. Standart Silk Protection Paper. Kâğıdın alt ve üst tarafları. Silicated Paper. Silk Wrapper. Metallerde fosfor aramak için bulunan belirli sayfalardan oluşan bölüm. Farklı elyaf boylarının ipek kumaşları sarmada kullanılan dupleks kâğıtlar. Serigrafi kâğıdı. Silk Screen Paper. şerit şeklindeki kesim yumuşak dokulu. İşaret ve ikaz levhaları. Taraf. Silver Express. Odun selülozunda rejek formları. Gümüş nitrat kâğıdı. bantlarının ve etiketlerin alt kâğıtları diğer örneklerdir. (SiO2). Matbaacılıkta buna Silent Program Paper. balelerde programların basıldığı veya müzik eserlerinin (2) Kenar ıskartası. Teksif eleği. Gümüş etiket kâğıdı. bulunan ve içerinin gözlendiği cam açıklık. endüstriyel sınıflandırma. Safihanın elek güvenlik kâğıtları. (1) Kombine artığı bobin. Silikonlu kâğıt. baş kısımda emdirilmiş test kâğıdı. üretiminde ise keçe tarafı veya elek tarafı denilmektedir. (Eş anlamlı. Yandan girişli karıştırıcı. Sessiz kâğıt. İçyapısında saptırma plakaları bulunduğundan SIC (Standard Industrial Classification). sargılık pelür kâğıdı. Demir hidrat rengi. (1) Eksoz susturucusu. Taklit gazete kâğıdı ölçüsüne getirmek için yapılan kenar kesimi. Gümüş renkli Sight Glass. Silicone Coated Paper. (2) Yaş kenar ıskartası. Sienna. Noiseless Paper). İpek baskı kâğıdı. Silica. Silver Tissue. Alüminyum folyo kaplı veya boyalı kâğıt. Silver Nitrate Paper.

(2) Single Sheet Tickness. Bu tür kurutma tasarımı. yüzeyi arasındaki kalınlık. Tek hat şeması. çok hızlı kâğıt (Bakınız. İki valsten oluşan Sisal. daha da düşürülmesinde kullanılan sulandırma yöntemi. Machine Simulated Felt Mark. Sintering. tropikal bir bitki. Sinterleşme. Bölünmüş makine tahriki daha sonra ortaya çıkmıştır. Combined Cycle) Single Shaft Line Machine Drive. Tek yüzlü rulo oluklu mukavva. Simili kâğıdı. Tek şaftlı tahrik sistemi. kâğıda uygulanan asitsizleştirme işlemi. Single Cylinder Machine. Kâğıt makası. Silindir makinede tek kullanılarak silindir makinede çok katlı olarak üretilmiş katlı üretilmiş karton. mümkün olmadığı. olmayan kitap kapağı. Sifon. bir yüze Single Sheet Method. düzenek. Bir Japon kâğıdı türü. Tek nipli pres valsleri. Atık ısıdan yaralanmadan dışında pek çok kâğıdın genel özelliği. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Kütük kabuklarını Siphon. Düşük kesafet değerli hamurun kesafetinin Single Stack Calender. İz keçeleriyle verilen izleri taklit etmek için. “No Draw Drier” ile aynı olmaması için tek tür kâğıt üreten hızlı ve büyük makine. Tek nipli kalender. Single Log Barker. 243 . Tekli kabuk soyucu. İki farklı hamur Single White Vat Lined Chipboard. Masa üstü kollu kâğıt Kâğıt makinesinde tek bir şaft üzerine dizili çeşitli çaplarda makası. Kâğıt hamuruna katılan şap ve Single Line Diagram. üretim sırasında sıcaklıkla birbirine bağlanması. Single Line Shaft Drive) Standartlar Komisyonu. Tek katlı. bir pres. Tek tür kâğıt üreten makine. Single Motor Paper Machine Drive. Single Tier Dryer. pompa. Tek kat kapak. Sadece bir kez. Single Lined Board. Bir kâğıdın veya kartonun iki Yanlış kullanılmakla birlikte Yanki silindirli makine. Basit çevrim. Yüksek kesafetlerde iki kademeli sulandırma yöntemi Single Stage Centrifugal Pump. kasnaklarla tüm grupları tahrik etme. Çekişsiz Kesilmeden rulo halinde sarılmış tek yüzlü oluklu mukavva. son derece hızlı makinelerde kullanılan Single Sheet Cut. (Bakınız. sağlıklı üretim sağlaması Kapasitesi çok fazla olduğundan verimsizliğe neden nedeniyle geliştirilmiştir. Mass Deacidification). anlamdadır. Ek 4). farklı keçelere geçiş yapmadan. Ek 4). Bir yaprak veya her iki yüze kuşe kaplaması yapılmış. makinelerinde. keçelerin kullanılmasının Drive. (Bakınız. Katmanlı layner. Single Nip Rolls. Single Faced Corrugated Board. Sisal bitkisi. Tek motorlu makine SIS (Standardiserinskomissionen i Sverige). İsviçre tahriği. yapılan enerji üretimi. Palmiye türü. Sectional Machine Drive). Tekli kesim. Calender Stack). Tek yaprak yöntemi. Tek katlı kuşe. Tek sıra silindirli kurutma. Single Dilution of Stock. Bir bobinden her seferinde izli pres valsleriyle verilmiş izler. reçinenin. olarak üretilmiş kâğıtlar. (Bakınız. (Bakınız. Tek kademeli salyangoz kullanılır. tek bir yaprak halinde yapılan kâğıt kesim yöntemi. kurutma. (Eş anlamlı. safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki Single Grade Machine. Tek kademeli hamur sulandırma. Single Faced Roll. Tek katlı ve dupleks mukavva. Single Coated. Kâğıt makinesinde tek katmanlı amaçlı kullanılan fazla parlak olmayan bir kâğıt türü. Kurutma silindirleri içindeki kondensatı alan teker teker soyan makine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Simili Paper. (Bakınız. İmitasyon keçe izi. karton. Yazı Single Ply. Oluklu kutuların dış yüz kartonları Simple Cycle. Tek yüzlü oluklu Single Thick Cover. (1) Yuvarlak elekli makine. Simplex Cutter.

öndeki gruplara hız vererek Size Specks. Kurutma kısmında kâğıtta Size Precipitant. Skidder. Site. iyileştirilmesi ve kontrolü için Skim. Skillet. Slack. (Bakınız. (2) Ölçü. Tutkal çökeltici. maddelerde iş güvenliği amacıyla yasaklanan doğrudan deri nişasta. Kâğıdın katlanması. için kullanılan donanım. Gevşetme. Gevşeme. Mukavva. (1) Tutkallama. Slack hamuruna katılan ve tutkalın elyafa tutunumunu sağlayan. jöleler. Gevşek sarılmış bobin. bulunmaktadır. bazı bölgelerin Sized Paper. Kâğıtta hamur halde ve yüzeyde kaplama Skin Contact. reçine-şap. Deri teması. Katlanma. Gevşek. Az tutkallı. Slack Take out. Slack Sized Papers. 244 . baskıya uygun yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. Kâğıt meydana gelen sarkma. Skin Parchment. El arabası. sırasında tutkal topaklaşması nedeniyle. Skid. Kâğıda yüzey tutkalı uygulamak kâğıdın kendi ağırlığı ile sarkması. Tutkal tutunumu. Atlamalı kaplama. Size Pick up. Yüzey kaplama işlemi sırasında. Slacked Sized. Kayma. selüloza tutunumunu hızlandıran maddeler. Bunlar arasında. (1) Tutkal. hayvansal zamklar. Sarkmayı alma. Yüzey tutkalı uygulaması düzeltme. kâğıt yüzeyinde Slack Take up. Karalama kâğıdı. Yüzey tutkalı yapılmaması. (2) Makinenin bulunduğu yer veya bölge. Slabbing. Slack Edges. Sized and Supercalendered. lateks. Site Facilities. matbaada kâğıt üzerinde mürekkebin Sizing Accelerators. İnce kaplama kâğıdı. Sisal ve palmiye türü bitkilerin Skating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sisal Tape: Sisal bandı. (1) Saha. Take up) şap ve benzeri kimyasallar. Bazı kimyasal şeklinde kullanılan tutkal. Film kaplama. Genellikle ofset Ölçülendirme. yöntemi tutkallama için kullanılan tutkal teknesi. kâğıdın olmayan. Skim). Gevşek kenarlı. Slack Take out. su/mürekkep emme özelliğini kontrol eder. gevşeyen veya sarkan safihayı. Altı sigma. Eskiz kâğıdı. Sketching Paper. Germe. İç veya yüzey tutkallama. Yerel imkânlar. Süperkalenderlenmiş kâğıtlar. Ebat. Size. Tutkallama hızlandırıcıları. Operasyonlarda mükemmelliğin çekici türü. Sekmeli kaplama. Size Press. Kâğıt makinesinde görülen şeffaf lekeler. Kütükleri çekmede kullanılan bir Six Sigma. Tutkallı ve Skipped Coating. Mordan maddeler. (Eş anlamlı. Aşırı tutkallama ise. Yüzey tutkalı (nişasta tutkalı) kâğıt yüzeyindeki gözenekleri presle tutkal doldurma işlemidir. Yüzey tutkallamada. Deri parşömen. sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması. Az derecede Sizing. yüzey tutkallı kâğıt. Yüzey tutkalı yeterli düzeyde Bu işlem kâğıt yüzeyini düzgünleştirirken. Dokunma. Kâğıt makinesinde Sizes of Paper. güçlü yapışkan bant. stratejisi. Karton levha. Zayıf tutkallı kâğıtlar. Cetvel ağzından çıkan hamurun elek yapraklarını nakliye sırasında bantlamak için kullanılan çok üzerinde yanlara doğru hareketi. Kızaklı taşıyıcı. Tutkal teknesi. Skin Coat. öndeki grubun hızını düşürerek düzeltme. AKD. Tutkallı kâğıt. ayarlanmış. Kâğıt ebatları. 4 tekerli yüksekliği ayarlanabilir sehpa. analiz edilmesi. Size Tub. Sarkıtma. Tutkal lekeleri. Tutkal pres. gerilen safihayı. (2) yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. daldırma Slack Roll. Kâğıdın su emiciliği kaplanmadan geçilmesi. mürekkebin kâğıda geçmemesine ve kâğıt yüzeyinde kurumamasına yol açar. ölçülmesi. (HCO3-). kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim Skin. ASA teması. AKD nin dağılmasına ve tozlaşmaya neden olur. Yüzey kaplaması sırasında.

(1) Sulu çömlekçi kili. Şlaym deliği. saçaklı görünür. eğimli yüzeyde sürtünme kuvvetini yenerek. bu nedenle her Slice Setback Jacks. (1) Fren balatalarında fiziksel kaymayı çıkışında. Şlaym. (Eş anlamlı. kenar kesimi yapılır. Dilme işlemi sırasında. esnekliğinin veya elyafın dövülebilir olmasının Slip. bünyesinde sağlıklı elyaf Sleeve. duvarı olan elyaflardır ve kâğıtta yoğun ve düzgün yüzey sağlarlar. Hamur yapraktan sonra araya konulan kâğıt. Cetvel ağzı dudağı. bakteri adacığı. kurumamış kasası üst dudağını indirip kaldıran ana kriko. Slipped Roll. Sürgülü hamur vanası. Kayma. Slitter. sönmüş kireç {Ca(OH)2} elde etme. Kireç söndürme tankı. Slime Deposits. hacim kaplamasına rağmen. Bu kesim bıçakla yapıldığından net ve Slide Resistance. Hamur ve su sisteminde. içinde toplayan. gömleği. dudağı. anlamlı. (Göbekten) kaymış bobin. Ara kartonu. Şlaym bakteri adacığı olduğundan. delik yerine leke bırakan Şlaym izi. kenarları kahverengiye Slaters Paper. kasası üst dudağını lokal olarak indirip kaldıran ayar Slip Sheet Board. (Eş nedeniyle oluşan. maddeler. Dilici. Slime Spots. içindeki yükle birlikte ölçülen kayma direnci. Kireç söndürme. Cüruf teknesi. Oluklu kutularda. Slime). Slimicide) Slenderness Ratio. Mikrop öldürücü bir elyaf uzunluğunun elyaf çapına oranı. Slat Drying. Slitter Edges. Kibrit kutusu oluşan kenar. Bu kenar su jeti ile kesildiğinden. Şlaym önleyici/öldürücü. mürekkebin diğer kâğıda geçmesini önleyen. Kâğıt tampondan bobin haline getirilirken. Kâğıt beyaz suyundaki Şlaym havayla kurutma. çerçeve kenarıdır şeklindeki sürgülü kutular. Hamurla birlikte köpük şeklinde Slender Fibers. ebatlı rulolar haline getiren döner bıçaklı makine. Kayma açısı. Cetvel ağzı ayar krikoları. Kâğıdı çitalara asıp sıcak Slime Holes. Hamur sisteminde Slaking. Bıçak kenarı. Şlaym kontrolü. Tampondaki kâğıt kenarı. Dilici kenarı. Dilici tozu. Baskı sırasında. Bitümlü kâğıt. Slandernes oranı. Düz perdah. Bıçak kesimiyle Slide Box. Slime Control. Cetvel ağzının yanlış ayarı ek yerinden veya mihver borudan kaymış kâğıt bobini. Sıkı sarıldığı için.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slaker. kâğıtta görülen. (Bakınız. Gömlek. mikrometresi olan krikolar. Şlaym birikintisi. daha dar ve küçük Slick Finish. Bobin haldeki kâğıdı. kaygan yapıda. Zayıf elyaflar. dönüşmüş delik. Şlaym öldürücü. Kazanda alta dökülen cürufları bakteri oluşumunu kontrol altına almak. Cetvel ağzı ayar krikosu. Şlaym lekesi. bozuk profilli safiha görünüşü. ifade eder. Cetvel ağzı. Genellikle pabuç pres valsi bulundurmaz. 245 . Kil ve su karışımı gibi yarı katı göstergesidir. (Deckle Edge). Sürgülü kutu. hamurun düzgün akışını sağlayan açıklık. (2) Kâğıt parçası. Slime. Ara kâğıdı. Hamur Slip Sheet Paper. İnce elyaflar. Mikron cinsinden Slimicide. Bir kolinin/kutunun düzgün görünümdedir. Vals gömleği. kaymaya bıçaklardan çıkan elyaf ve dolgu maddesi tozları. Kâğıt makinesinde. Kireç teknesi. kutu tabanının Slitter Dust. Bozunmuş elyaf tortusu. Bu oran elyaf kimyasal. Kayma direnci. yeniden Slide Gate Valve. Su ile kireci (CaO) birleştirerek görülen. Slag Tank. başlama açısı. Cetvel ağzı izleri. Çekmeceli kutu. İnce hücre geldiği için. Slice Marks. Çatı kaplama kâğıdı. Slime Toxicants. Slice. Telescoped) Slice Opening Jack. Cetvel ağzının ayarlanabilen gerçek hız arasındaki farkı belirtir. oluşumu nedeniyle. (2) Asenkron motorlarda ise senkron hızla Slice Lip. hamur kasası Slippage. su dolu tekne. Slide Angle. Çitalı kurutma.

egütör valsiyle Sludge Dewatering Polymer. daha az hacimli nakledilebilir bir Slitter Winder. Slushed Paper Stock. Ergimiş kimyasal tankı. Slot. Preslenmiş kâğıt destesi. Smashed Bulk. Buna Slurry. Odunun iyi pişirilip öğütülmemesi Slush. Active Packaging) pilyaj yapılmış levhalar. Düz. ayrılan veya çökelen katı parçacıklardan oluşan çamur. pompalanabilir hamurlar. Su tutunumu. Smart Packaging. filigran. Arıtma çamuru. katkı maddesi ilave edilmiş. Slitter). Su arıtma sisteminde Smoke Stack. Dikdörtgen görünümlü. Su tutunumu yüksek olan hamur. Atık çamur koyulaştırma. Ergiyik. Makaron kâğıdı. Smelt Spout. su süzülümü geç olan kâğıt hamuru. Kâğıt hamuru. Presbant. (1) Kuşe hamuru. yapıya kavuşturma işlemi. Akıllı ambalajlama. Hamurlaştırma. Dilme. Sludge. çevresel faktörleri. Kesafeti % 1 ile % 6 arasındaki nedeniyle. Slitting. Yuvarlak disk şeklindeki Sludge Handling. kullanıma hazır hamur. yarıktan basınçla sıkılarak verildiği Kuşeleme yöntemi. Sliver. Kuşe çözeltisi. Smelt. getirerek bobin halinde dilme. Smelt Dissolving Tank. Geri kazanma kazanından elde edilen. çamurun suyunu alarak. Laid) polimeri. kesim ve ambalaj yapısı. Dilinecek ve bobin halime oluşan düzgün karışım. Serbestliğin (Freeness) tersi olan davranış biçimi. 246 . Su süzülüşündeki ergimiş haldeki inorganik kimyasallar. Her tür getirilecek tampon üzerindeki kâğıt. Yarıklı Kuşeleme. Kullanım amacıyla istenilen ebada Sludge Thickening. (Benzer. Elekte çıkışına konulan ve kimyasalın alındığı soğutma ceketli kendini belli eden. mesafe. Çamur aktarma/işleme. pigmentler ve sudan Slitting Paper. Pürüzsüz. Duman egzozu. Kuşe kaplama “Sheeting” denilmektedir. Islak hurda kâğıt. algılayarak bunları uyaran tarafından. Çamur susuzlaştırma. Slot Paper. Eleklerde bozulmasına karşı yenileyebilen sistemler ve teknolojiler. Çamurdaki suyu azaltan polimer. amacıyla hazırlanmış kaolin. tutunumu yüksek olan hamurdan yapılma kâğıt. kullanılan yarıklı sepetler. Kullanıcı durumu. Arıtmadan çıkan bıçaklar. Extrusion Coating). Sludge Dewatering. Yarık. Ankuş kâğıdı. Kâğıt yüzeyinin tamamını kaplayan. Perdahlanmış. Slushing. Tam suyunu azaltma. yavaşlık. Sepetli temizleyicilerde yarık aralığı. Analysis and atlamasını önlemek için kullanılan ısıya dayanıklı kâğıtlar. motorların stator ıslatarak hamur elde etme yarıklarına konulan ve iletkenlerden gövdeye elektrik Smart Technology (Self-Monitoring. Çamur susuzlaştırma verilmiş filigran türü. Yavaşlık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slitter Knives. (2) Sulu hamur karışımı. Pulperdeki hamur. Arasında hava Slot Width. su ile Yüksek elektrik direnci nedeniyle. Düz filigran. Yıkama fıskiyesi. Slowness. (1) Su tutunumu yüksek safiha. (Eş Slushed Pulp. Selüloz fabrikasından kâğıt fabrikasına anlamlı. Çamurun Smoothered/Smothered Watermarks. Ambalajın içindeki Slotted Container. Sülfat geri Slow Sheet. selülozda görülen sert parça. Yarıklı/Kırımlı koli/kutu. Dilinecek kâğıt. ihtiyaç halinde kutuya dönüştürülen. Yarıklı sepet. Kâğıt kesiminde bobin veya Sluicing Shower. Yarık genişliği. (Eş anlamlı. bağlayıcı. Balçık. (2) Su kazanma fırınının altına konulan kimyasal biriktirme tankı. dar ve uzun yarıklar. Kimyasal geri kazanma fırını Slow Stock. Yarıklı elek sepeti. Kuşe malzemesinin bir Pulperde ıslatılmış kâğıt. rulo yapmanın dışında ebat kesimi de yapılır. Dilici bıçakları. Slot Coating. pompalanan hamur. Kendini veri Slotted Basket. Baca. Dilici. Elekte çıtalar arasındaki kalmayacak şekilde preslenmiş kâğıtlar. Smooth. Kıymık. Ergiyik oluğu. Selüloz veya hurda kâğıdı. oluk. Reporting Technology). Akıllı teknoloji. (Eş anlamlı.

(NaOH). Hamur kasası cetvel ağzı pH ını kontrol etmek amacıyla kullanılan kimyasal. (Eş anlamlı. Uzun elyaflı kamış veya 5627) saman selülozundan elde edilen kâğıt. külü. Soda prosesi/süreci. Yüksek sıcaklıkta. Sodyum kayıpları. Talk taşı. Sabun taşı. Keçesiz ve safihayı Soda Pulp.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Smooth Finish. Kükürt oksitler. Sabun tutkalı. önce alkali ortamda bir ön işlemden geçer. üretiminde sürece dengeyi sağlamak amacıyla ilave edilen her tür sodyumlu kimyasal madde. (Na2O2). selüloz elde edilme süreci. (Na2Al2O4). Ara kâğıdı. Yüzey düzgünlük testi. selülozu elde etmek için kullanılan bir tuz. Perdahlı. ilave edilir. Eski haline dönme. Sodium Recovery. Soda selülozu. Kâğıtta iç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. Selüloz pişiricide Sodium Chloride. Sülfit bıraktığı izler. Sodyum klorit. asitlerinin oluşturduğu sabunların kullanıldığı tutkallama. SOx (Sulfur Oxides). Selüloz ağartmada kullanılır. Güçlü bir oksitlendirici. (NaClO2). (2) Hamur Snailing. Bükülen bir kâğıdın ilk Sodium Carbonate. Yüksek elektriksel dirence Sodium Makeup. Sodyum Bisülfit. Yüzey düzgünlüğü. (Na2S2O4). (3) Sodyum tuzlarının Na2O cinsinden ifade edilmiş hali. (NaClO3). Kostik. Socket Paper. Sabun kâğıdı. bazlarla yaptığı tuzlar. çıkışında veya egütör valsi çıkışında oluşan baloncukların Sodium Bisulfite. Snap. Soda süreciyle selüloz üretimi. kostikle odunun parçalanması sonucu elde edilen Smoothness. Hava akımı veya optik yöntemlerle Soda Pulping. Samanlı kâğıt. Sodyum klorat. Soda fırınında Soda Clorine Process. Sabun. Steatite) Selüloz ağartmada kullanılan bir kimyasal madde. samandan selüloz hamuru elde edilen bir süreç. Na2O eşdeğeri olarak Soda. Çok basamaklı. (1) Smut Sheet. Kükürt dioksit. Smoothness Test. Soda klor süreci. Sodyum takviyesi. Sodium Peroxide. Kostik çözeltisiyle yüzeyli kâğıt. Sodyum geri kazanma. talk minerali. Soacking Zone (SZ). (NaOCl). SO2 (Sulfur Dioxide). Sodyum hidroksit. tuzu. Soap Wrapper. Saman. Susuz sodyum karbonatın ticari adı. (Na2CO3). geri kazanılan sodyum. Sodyum hidrosülfit. Soap Stone. Sodium Aluminate. ağartılır. Sofra yongaların likörü emdiği ilk bölge. Soap Size. Sodium Chlorate. Doymuş veya doymamış yağ asitlerinin Sodium Chlorite. Kâğıtta basım içim aranan selüloz. ölçülmektedir. edilen alkali süreçteki sodyum kayıpları. yapılır. (NaCl). Sodyum peroksit. Emme bölgesi. Selüloz ağartmada kullanılan bir klor bileşiği. (1) Sodyum karbonat. Soap. Sodyum klorür. kimyasal düzgünleştirmeye yarayan kurutma öncesi presi.Na2O cinsinde ifade veya dışında kullanılan ambalaj kâğıtları ve kartonları. Soda Ash. Sodyum Karbonat. Tuz. Sodyum tuzları ve reçine Sodium Hydrosulfite. Düz yüzeyli. Makaron kâğıdı. Soda haline dönmesi. Sodium Hydroxide. Düzelme. (2) Soda selülozu. Sodyum aluminat. Sonra klorlama Sodium Recovery Index. Sodyum geri kazanma endeksi. (NaHSO3). Alkali ortamda yıkanır ve son olarak Hipoklorit Sülfat sürecinde verilen toplam sodyumun çözülme oranı. özelliklerden biri. Alkali selüloz sahip kâğıtlar. Soda külü. 247 . Kalenderlenmiş Soda Process. Düzeltme presi. Sabun paketlerinin içinde Sodium Loses. olarak. Magnezyumca zengin bir Sodium Hypochlorite. Ölçüm yöntemi için (ISO 879/-2/3 ve ISO Soda Straw Paper. Smoothing Press. Sodyum Hipoklorit. Kabarcıklanma.

Yumuşak katlama. Yumuşaklık ağacın selülozu ile ilgili değildir. Hardfold). Yumuşak kalender. (Na2SO4). Elektrik bobininin Soft Fold. olanları. (Na2S). siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Solution). Cam suyu. Yumuşak selüloz. selüloz üretiminde kullanılan ağaçlar. yatak yağlamada kullanılan gresler. Soft White Shavings. Kâğıt keçe. Soft Cook. Rulo yapma. kloru nötrleştirmede kullanılan bir tuz. Kırmadan mıknatıslanma etkisiyle açılıp. (NaS2O3). Elektrikli valf. Softening Agents. kaldıran elektronik yol verici. Yumuşak flok. Sodyum tiyosülfat. Birden fazla katmanlı Softness. Kavak. Bir kâğıt fabrikasının sattığı. Yumuşak yolverici. Som karton. Soft. Yumuşama noktası. Kâğıda dokunulduğunda hissedilen olarak. Satılan enerji. Bu tür ağaçlar daha Sodium Sulfide. Sodyum silikat. uyandıran kimyasal maddeler. Soft Calender. kaplı. Soft Nip Calendar. Kuşe çözeltisinde tüm yumuşama sıcaklığı. manolya gibi geniş yapraklı ağaçlar. İğne yapraklılar ailesinden ve nedenlesülfat süreci denir. Kalın ağartılmış Bristol türleri. Sol. Yumuşak ağaç selülozu. dağılabilen Floklaşma türü. Softner. yumuşaklık. kolay bağlayıcıya gerek duyurmayan bağlayıcı. Yumuşak vals. Temizlik kâğıtlarında aranan temel özellik. Az tutkallı (kâğıt) işlevi görerek. Tek bağlayıcı. beton içinde bırakılan montaj plakası. Solid Board. Yumuşak nipli kalender. Kırılgan yapıda. Maket kartonu. Sodyum sülfat. Yüzeyindeki dokunun sert oksidin (SiO2) yaptığı her orandaki bileşik. Aşırı pişmiş odun selülozu. Düşük kaliteli. (Eş anlamlı. Software. (Eş anlamlı. Çok pişmiş selüloz. Yumuşak dokulu karton. Sodium Thiosulfate. Softwood Pulp. Softboard. makinede üretilen kalın karton. Yumuşatıcı maddeler. Taban plakası. bağlayıcı özelliklerine sahip olduğu için yardımcı Soft Flocs. Kâğıt makinesini monte etmek yapılarak. (2) Su sertliğini gideren kartonu. bir kerede. Bakınız. katlama. köknar türü iğne yapraklı ağaçlar. için. (Bakınız. geç büyürler. Softwood). (1) Sonuçta kâğıdın yumuşak Solid Bleached Sulphate (SBS). Yumuşatıcı. Soft Nip Calender). Soda (Na2O) ile Silisyum Soft Roll. (Bakınız. kenar kesimi sonunda çıkan beyaz kâğıt artıkları. Sert ağaçların görece olarak yumuşak Solid Bleached Bristols. Nakliye amacıyla büyük ebatlı kâğıdın rulo Sole Plate. Gümüş bromid makine kalenderi. Sürece bu Softwood. Gümüş klorit kaplı. Matbaalarda Sodium Sulfate. 248 . Sodyum sülfit. tüketim kapasitesi fazlası enerji Softening Point.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sodium Silicate. Kâğıt reçinelerinde Sole Binder. Sodium Soap. Çözelti. Fazla Çam. Fazla baskı yapmayan Solar Bromide. Yumuşaklık. Sodium Soap Grease. Yazılım. Yumuşak (kâğıt) . olmamasından kaynaklanan yumuşak dokunuşlu vals. Motoru zorlanmadan sağlar. bozulmadan ebadının küçültülmesi. Selüloz üretiminde deterjan Soft Sized. Solenoid Valve. Beyaz matbaa artığı. Kâğıdı Soft Pulp. Solar Chloride. Sodyum sabun gresi. Mukavva. Photographic Paper. Photographic Paper. maddeler. katılan ve kâğıda dokunulduğunda yumuşaklık hissi Sold Energy. Base Plate). suda çözünmeyen maddelerin çözünmesini Soft Starter. Soft Hardwoods. kaplamada kullanılan bir bileşik. kapanan valf. Kraft sürecinde. sodyum hidroksitle kullanılan bir kimyasal. Yüksek gramajlı matbuat kartonları. Kâğıt hamuruna siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Yapıştırma olmayan mukavva. Kuşeli beyaz sülfat olmasını sağlayan maddeler. Sodyum sabunu. Yumuşak ağaçlar.

Kalın Bristol. Katı atık akışı. kartonlara verilen ad. buharlaşır. Sour Coated Paper. Operatörün tampona elle vurarak sesini dinlemesi ve sarım sıkılığını Solid Waste Management. Sounding the Reel. demetinin temasını kesmemek için boruların aralarını ve Solid Felt. çözünme miktarını Source Seperation. Genel olarak kalın Sorption. üretildiği yerde cinsine ve türüne göre ayrılması. Çok katlı. kazeinin bozulmasından dolayı ekşi koku yayan bir kâğıt. Kâğıt Sontara®. % 45 i protein ve kalan kısmı yarı selüloz olan tutkal olarak kullanılması. Solubility. Sound Transmittivity. Soot. üretimini. Ayıklama. makinede yüksek Soot Blower. Kâğıt hamurundan çıkan katı Sorcerer Image Analyzer. Makinede çok katlı olarak bilinmektedir. Bir makinesinde üretilen dosya seperatör kartonu. Solubility Product. Çözünecek madde ile sıvı arasında oluşan. Atıkların belirleyen denge. Sodyum silikat. Gözeneklerle ses emiliminin arttığı Solid Unbleached Sulphate Board. maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir değer. Kalın koli Sorting. 10 maddeler. Tahta çerçeveli ambalaj. Çok katlı endeks Bristol’ü. yapılan ambalaj türü. Kâğıt hamuruna hurda kâğıtların. Gürültü seviyesi. Sontara®. Elyaftan yapılan patentli bir tür yığınının alt ve üstüne tahta levha veya palet kapatarak temizlik bezi. Çözüngenlik. Kazanlarda alevle boru gramajlı olarak üretilen Bristol. Bir kerede. Kurutma sırasında alkol uçarak madde. Kâğıt Sound Absorption Coefficient. 249 . Baca kurumu. Atık anlaması. Solid Fiber Board. Çözünebilirlik dengesi. Elek veya egütör valsini asitle temizlemek. Ses geçirgenliği. etmeye yarayan bir video leke belirleme cihazı. Çözelti. Sour. ağartılmamış sülfat kartonu. Katı atık yönetimi. Ses aktarımı. Solution. Kurum üfleyici. Solid Bristol. geri dönüşümünü ve kalanların Sound Level. üretilen esmer sülfat kartonu. ebat kâğıtların kusurlu olanlarının seçilmesi. Kaynaktan alınan örnek. katılan kalsit gibi kâğıt dışı maddeler. öğütülerek. sistemi. Oransal olarak ifade (3) Bir tür içinde daha kaliteli özellikleri olan hurda kâğıdın edilirler. Cam suyu. Asitle temizlemek. Soya unu. ayrılmasını. mikronun altında çapı olan lekeleri görmeye ve analiz Solid Waste Stream. Kalın karton. (1) Elle veya mekanik olarak. Çözünmüş madde. Emilme. Katı atıklar. Solventli tutkallama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solid Board Frame. Katı katkı maddeleri. türlerine göre ayrılması ve ayıklanması. Bir ekipmanın değerlendirilmesini planlı bir şekilde ele alan yönetim çıkardığı sesin desibel cinsinden değeri. (2) Karışık Solid Fraction. toplanmasını. bacanın içinde biriken kurumu üfleyen donanım. Solvent bazlı. Solid Index Bristol. (Zıt anlamlı. Elyafın veya kâğıdın su emmesi. Solid Fiber Shipping Container Board. Ekşi kâğıt. Görüntü analiz sihirbazı. kâğıt hamurunda küspesi. Ses seviyesi. Solvent Based. Kazeinle kaplandığı için. Soya fasulyesinin Solvent Sizing. Source Sampling. işlenmesini. veya selülozun belirlenmesi. nakliyesini. Soya Flour/ Soybean Flour. Solid Wastes. Çözgenli tutkallama. yağı alındıktan sonra geriye kalan kalan Reçinenin uçucu alkollerde çözünerek. Ses emilim katsayısı. Desorption). Kalın yalıtım kartonu. Soluble Glass. Emme. Tampon sesini dinleme. Seçme. Çözünebilirlik. Kaynağında ayırma. Solventle çözülebilen. kartonu.

Özel türler. (2) O fabrika için farklı bir ürün olarak üretilen alanı olan dolgu maddeleri kullanılır. soya fasulyesinden Specialty Pulp. katılan. Spesifik bıçak yükü. filigranlı kâğıtlar gibi değişik özellikleri olan yöntemiyle ölçülür. (Bakınız. Kuşe kaplı. Specialaity Cover Paper. Special Tool. aynı iki plaka arasındaki kapasite elyaflar. talk. (1) Özellikleri bilinen ve yaygın Specific Surface Area. pamuklu Genellikle m2/gram cinsinden ifade edilir. elekte. Spesifik enerji. Öğütücüde harcanan enerjinin. Filigranlı Specific Heat. (Bakınız. Yedek parça yönetimi. Special Food Board. havanın. Özel kâğıtlar. Speciality Coating Pigment. Bahçelerde havuz elde edilen. Özel selülozlar. Speciality Papers). İstatistiksel süreç saat/ton kuru madde için kullanılır. Özel pigmentler. Özel kuşe pigmenti. Kimyasal selülozlardan çözülerek kullanılırlar. öğütücü bıçağındaki kesme düzgün yüzeyli veya gofrajlı kâğıt ve kartonlar. Bir belirlediği özel Spesifikasyonda üretilmesi istenilen. nadir bulunan selülozlar. alçı. ağırlıktaki bir cismin sıcaklığını 1ºC arttırabilen ısı. Slat Drying) Specific Edge Load. bilinen selülozların dışında. (Ws/m) Spares. Özgül ağırlık. Özgül yüzey alanı. Specific Surface Load (Refining). Special Marking Order. Specific Energy. iki plaka arasındaki Endüktif kapasite Special Pulps. Kanun kitabı kapak kartonu. Özel yiyecek kartonu. öğütmede. Specific Filtration Resistance. preslerde. Selülozu. Genellikle Specific Energy Consumption. Bir ekipmana ait özel alet. Özgül ısı. (Bakınız. Öğütücüde elde kâğıt yapımında kullanılmaktadır. hesaplanan birim uzunluk başına harcanan enerji. Genellikle kâğıtta 4-12 m2/gr yüzey kâğıtlar. ambalajlamasında kullanılan kartonların ortak adı. İspanyol çimi. Bu gruba seçilmesi açısından bilgi vermektedir. Gerçekte bu terim kontrolü. dispergerde. Gıda Elde edilen veya verilen değer. Özgül yüzey yükü. Kâğıt üretiminde yapılma bir ürün. Güvenlik kâğıtları. Spar Drying. Sabit basınç ve sıcaklıkta.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soybean Protein. CEPI EN 643 standardıyla kalenderde yapılan işin etkinliği ve verimliliğini belirlemek belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. kullanılan. plastik pigmentler. Soya fasulyesi proteini. Özel alet. Bakılan örnekte. baryum sülfat ve Specific Inductive Capacity. 250 . Yedek parçalar. Bir ton kuru bazda selüloz için harcanan öğütme enerjisi. Kuşe çözeltisine (cal/g°C veya Btu/lb°F). ve yüzey kaplamasında kullanılan. Özgün filtreleme direnci. Özel sipariş emri. çubuklarının uzunluğu toplamına bölümü. Special Pigments. Özel kapak kâğıdı. (Eş anlamlı. Çok özel durumlarda kâğıt. bıçak ağzı uzunluğu toplamı. Tekstil üretiminde kullanılan değerinin. kurutmada. değerine göre oranı. Kilovat SPC (Statistical Process Control). Specific Energy). ekonomik olmayan türlerin tamamı girmektedir. ve kimyasallar gerektirirler. Specialities. Spesifik kenar uzunluğu. Specific Edge Length. diğer bitkilerden Spanish Grass. Special Lawbook Paper. Özel elyaflar. uzunluğunun harcanan öğütme enerjinse bölünmesiyle Spare Parts. Özgün enerji. Special Grades./m²). (Eş anlamlı. genel cismin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer. çok katmanlı kartonlarda orta tabakada kullanılırlar. Esparto. kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Özgün yerçekimi. Öğütücüde ağız Spare Part Management. (Vat-san. 70-80 m2/gr olanları kullanılmaktadır. fabrikadaki her işlem için kendine özgün kullanılmaktadır. Özgün Endüktif kapasite. birim güvenlik kâğıtları gibi kâğıtların siparişleri. Özgün enerji tüketimi. Specialities). pulperde. Müşterinin Specific Gravity. üretim spesifikasyonlarına uymayan sipariş emri. kalsiyum sülfo aluminat. Birim üretilen kâğıtlardan farklı olan kâğıt türleri. Özel harmanlar ağırlıktaki elyaf veya dolgu maddesinin yüzey alanı. Spare Parts). Kâğıtta iç tutkal Specialty Papers. mal sarıcıda. Azot emdirme kâğıtlar.

251 . Sprayer. üzere üretilmiş parşömen kâğıdı. Spirit Duplication. Kapak kâğıdı. Ayna parlaklığı. (Eş anlamlı. Püskürtmeli kaplama. Kısmi kaplama. Bobinde ek yerini gösteren Esneme. Specular Gloss. reçine gibi kaplama maddesi dolu bir tekneye daldırılarak Spiral Laid. Numune. Bükülerek örgüde kullanılır. Kâğıdın kalınlığı (Caliper. merkezden yanlara doğru açarak kırışmadan sarılmasını Spiral Wound Tubes. Spiral sarımlı kâğıt masura. Spectral Reflectivity. Spesifik hacim. yansıyan çeşitli dalga boylarındaki ışıkların toplamının.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Specific Volume. kaplama. Ara sıra. Bükülerek ip yapmak Spread Coating. Hız kontrollü tahrik. Spiral cilt. Pişirme sonrası geri teslim edilmesi gereken sipariş. Öğütücüde elyafı bölme. Ekleme. (2) Splice Tag. Kâğıt yüzeyinde parçalı motorlarda. Düzensiz sorun. Teksir baskı. Birim Splicing. Kâğıt Spot Crown Paper. Kuşeleme. “Kier” diye de cetvel ağzından çıkan hamurun çıkış hızı. Kâğıt veya selülozda. Specular Reflection. Spektral yansıma. safihayı gramajı (gr) ile elde edilen hacim değeri. Spouting Velocity. (1) Zaman içinde kâğıdın kalınlaşması. Cilt Sırtı. Boş tampon makarası. Hava tabancalı Spherical Valve. Benek. Daldırma yöntemi kaplama. Tek yüzeyi boyalı kâğıt. motor şaftına bağlanan hız algılayıcısı. bant. Bölme. kaplanması ve kâğıda başka bir valsle aktarılması yoluyla yapılan kaplama. Kendinden yapışan. kazanılmış likör. Spiral Laid). Bir yüzeyden Split Colored Paper. Kullanılmış likör. Spinning Parchement. Spiral desenli egütör valsi. Hız. (1) Kâğıt topunu aradan bölme. Küresel pişirici. Kibrit kartonu. Speed Regulated Drive. Açma valsi. Back Bone). çoğaltma. Spool. Teksir makinesinde Spreader Stoker. Fışkırma hızı. sürekliliğini sağlama. bobin sarımı sırasında Spring. Spine. Yay yapıştırarak. Kâğıdı Spiral Wound Dandy. Speed Encoder. Kesme bandı. µm) ve Splicing Tissue. Bükülen kâğıdın yeniden düzleşmesi. (Bakınız. Hamur kasası Spherical Boiler. (1) Kaba karton. Spray Coating. Alıcısına belirli bir gün içinde Spent Liquor. gözle görülen yabancı Splint Stock. Spreader Roll) Splice. kullanılır. Jet hızı. sağlayan izli vals. İp parşömeni. Speck. İp kağıdı. Ayna yansıması. zamanda meydana gelen sorun. Spectral Reflectance. Hız kontrolü yapılan Spot Coating. Özgül hacim. Kopmuş iki kâğıdı. Spektral yansıtıcılık. adlandırılan basınçlı selüloz veya paçavra pişirme kabı. Spreading Roll. emici özellikli karton. rastgele Speed. Fıskiye. Hava tabancasıyla boyama. Ekleme. Test örneği. Küresel vana. Spot Order. Spray Dyeing. Spongy. Springback. kâğıt etiket. Bir valsin. (ISO 534) yapıştığı yerden düzgünce kesmek için kullanılan kâğıt Specimen. Hız enkoderi. Genellikle makine hızı. (Eş anlamlı. kütlenin kapladığı hacim. Spreader Roll. (2) Tutkallanmamış kaba kâğıt. Yayma valsi. Sporadic Problem. Şişe kapağı olarak makinesinde genellikle hız kontrolü yapılan motorlar kullanılan kuşe kâğıt. Örnek. Spinning Paper. Spiral Winding. (2) yüzeye düşen ışık miktarına oranı. Ek yeri etiketi. Splitting. Nokta sipariş. Kibrit yapımında kullanılan parçacıklar. Yayıcı ızgara.

Yüzeyinde boya lekeleri direnç çubukları sincap kafesi gibi birbirine uçlarda kısa olan veya boyaları dalgalı olan kâğıt. baskı sonrası bozulmadan durabilmesi. Stabilizer. Paket kalender. cıva basıncı. Dengelilik. Ortam rutubetine kullanmadan. SS (Staianless Steel).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Springback Binder. uzun boylu elyaflardan oluşan Stack Economizer. Enine ve boyuna özellikleri eşit olan kâğıt. Roll”. Kararlı. Stacking Unit. hızlı büyüyen kalender türü. Kontrol sistemlerinde kaynakla sızdırmazlığı sağlanmış malzemedir. Paket. Dört köşe açısını da 90o kesme. Üst üste koyma. Yaygın olarak kullanılan ve rotor Stained Paper. Spruce. SS 304 Plated. Pul kâğıdı. sapları. SS 316 işleminde kullanılan tahtadan yapılmış tokaç. Yüksek basınçlı kenar kesici Stalk. 760 mm Kalenderlenmiş kâğıtlar. İstifleme mukavemeti. S. Yapıştırma teknikleri Stabilized.C. Bahar ahşabı. Bahar kerestesi. İstif. Topaklanmayı önleyici kimyasallar. devre yapılmış alternatif akım motoru. Fıskiye kesicisi. Stability. İstifleme. açık renkli. (1) Kareli defter kâğıdı. Dengeleyici. kâğıtların üst üste istiflenmesini sağlayan ünite. Tek başına. Early Wood) kullanabilmek amacıyla imal edilmiş Ekonomizer türü. (Eş anlamlı. Demet. Yaş halkalarının baharda gelişen. Dörtgenleştirme. Baca gazı numunesi. kesilmiş kâğıt. Kararlı hale getiren. Squirt Trim. Üst üste Springwood. Stack Sampling. Paket tip Ekonomizer. Yığın kalender. Yeni ksilem pek çok valsten oluşan kâğıt makinesi üzerine monte edilen hücreleri. Bu kelimeden sonra Stamper. Selüloz dövme paslanmaz malzemenin türü belirtilmelidir. yumuşak dokulu. Bir yıllık bitkilerin selüloz yapımında kullanılan fıskiye. Bir tür “Dancing Kazan bacası. Bağımsız. (Eş anlamlı. kâğıda yastıklama yapan bir vals çeşidi. Ezme valsleri. çoğunlukla paslanmaz 304 ince sacla kaplanmış ve Stand Alone. (2) Baca.S. Yaylı cilt. Sincap kafesli Staging. Presleme. gibi. Baca etkisi. Ladin. Stacking Strength. 252 . Squared Paper. başka bir sisteme bağlanmayan. (1) Lekeli kâğıt. Stacking. kâğıtları sıkıştırarak yapılan ciltleme. Squirrel Cage Induction Motor. Tahta balyoz. Yay baskılı. SS 304. Şartlanmış. Sabitleyici. Stamping. (2) Kare şeklinde yer değiştirmesi. kutuların üst üste istiflendiklerinde dayanabilecekleri limit Squeeze Rolls. Baca gazlarının sıcaklık etkisiyle Squared. Stack Calender. Pirinç veya buğday sapları. Makine dışında boyanmış kâğıt. Çok katlı temizlik değer. Atık enerjiyi kısımları. Tomar. İskele. Stack Effect. Stack. Squared). Tutkallı ve süper Standard Atmosphere. erişmiş kâğıt. Spring Loaded. Basma. Oluklu mukavva Giyotin kesimde açı oynaması olmaması. Yataklama kısımlarındaki yaylarla. Kraft ambalaj kararlı yapısını bozmama özelliği. yaylı mekanizması bulunan bir cilt kapağına. Örneğin termal kâğıtların kâğıdı. (2) Boyalı kâğıt. Ebat kesim sonrası Squared Sheet. Paslanmaz çelik. Spring Roll. Kâğıdın çeşitli dış etkiler karşısında Standard Brown Kraft Wrapping Paper. kâğıtlarında kullanılan sıkıştırma valsleri. Squaring. SS 304 kaplama. Standart atmosfer basıncı. Yaylı vals. (Sized and Supercalendered). Dengeli. (1) Yığın. Pul basımında kullanılan kâğıt. Sap. İş iskelesi endüksiyon motoru. Elek kısmındaki şase Stamp Paper. İstifleme ünitesi. Tahta tokaç.

İstatistiksel yöntemler. Metrik ölçüde metreküp şeffaflaşması. Yüzeyler arası sürtünme. Kâğıt makinesi ve yardımcı Standard Test Conditions. süreçleri. Hesap raporu kâğıdı. Kâğıtta gramaj ve rutubet profili için Starch Paper. Ortalamadan ne kadar sapıldığını belirler. gösterilir. İstatistiksel sınırlar. St. Standards. Yaygın Starch Conversion. menü. sorunu nedeniyle kâğıt bobininin içe çökmesi. 3. Nişasta dönüşümü. Genellikle iç ve yüzey kullanılmaktadır. Yıldızlı bobin. Sürtünme ve aşırı Standpipe. Genellikle basıncı kurumaya bağlı olarak safihada gelişen elektrik yükü veya seviyeyi sabitlemede kullanılan. Laboratuvar koşulları. Yedek. İç mukavemeti arttırmak veya kâğıt Statistical Limits. amorf karışımı). makinede düzeltilmesi sırasında. Staple Resistance. Daktilo kâğıdı. Örneğin kullanılan kâğıtlar. cinsinden bir dakikada emilen hava. Nişasta tutkalı hazırlama Standard Deviation. Standart sapma. akıcılık sağlanması veya dekstrine dönüştürülmesi gibi Standard Cubic Feet per Minute (scfm). Standby System. şartlardaki kâğıt rutubeti. Standart koşullarda (Basınç. Kırtasiye türü kâğıt ürünleri. koşulları. Standartlar. Teknik ölçütleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Standard Cover Paper. Adi gazete kâğıdı. 400 St. nem gibi hava Statement Ledger. emici özellikte üretilen ve sıvı Standard English Ton. Standart kapak kâğıdı. sıcaklık) Starch Gelatinization. İçe çökerek yandan göbek Standard Newsprint. Stand Rolls. Kırtasiye. Nişasta mutfağı. Gevşek sarım kâğıdı. ekipmanlarını devreye alma. tutkallaması yapılmadan. kullanılan büyük kâğıt bobin. Nişastaya. Statistical Analysis. 253 . broşür yapımı gibi pek çok yerde kullanım amacıyla farklı bir özellik kazandırılması. konumda üretilerek yere sabitlenen bir tür boru şeklindeki çözülmediğinde baskı sırasında işletme sorunları yaratan sabit seviye tankı. Sigma (σ) ile amacıyla düzenlenmiş ekipman grubu. Starch. Jumbo kâğıt rulosu. Ateşleme brülörü. Prosedürler yüzeyinin mürekkep emiciliğini ayarlamak için kullanılan tarafından belirlenmiş sınırlar. Starting Burners. Çalışmaya hazır sistem. Su bir dakikada kompresör veya fan emişinden feet küp ve sıcaklıkla nişasta granüllerinin plastikleşerek biriminde çekilen hava hacmi. tutkal. Pelteleşme. olarak zarf. kondensatı atmak için kullanılan sabit sifon. Sabit sifon. Zımbalama direnci. Devreye alma. Starred Roll. elektriklenme olayı. Alev sönmesini prosedürleri. Anne eleği. Nişasta test kâğıdı. Stationery. kâğıdın bozulmasını önleyecek dayanıklılığa sahip kâğıtlar. Kartonlarda zımbalamaya karşı ölçülen direnç. Static Electricity. Borutank. standart hava hacmi. Atmosferik kâğıt. Statik elektrik. Makine topraklaması ile çözülebilen. Dakikadaki işlemler. yöntemleri ve uygulamaları içine alan önleyen yardımcı brülör dokümanlar topluluğu. Yarı kristalsi granüllerden meydana gelir (kristal ve Statistical Methods. Buhar silindirlerindeki büyük kâğıt bobinler. Laboratuvar için belirlenmiş sıcaklık. Yedek sistem. Tüketici tarafından Static Friction. Bankalarda daktilolar için üretilmiş ve hatalı yazının Standby. Anne’s Former. borudan düşey birikimi. 2220 Libre. Hamur gazete kısmında büzülmüş görüntü veren bobin. Bir tür yuvarlak elekli metre/dakika hıza kadar olan makinelerde kullanılır. Hava kuruluğunda. Nişasta. Starch Kitchen. Çalışmaya hazır. makine bölümü. Sanayi amaçlı üretilmiş Stationary Syphon. ortamda nişastanın varlığını renk değişimiyle ortaya çıkaran Standard Moisture. Sabitleme borusu. Statik sürtünme. Nişasta jelleşmesi. Start-up. İstatistiksel analiz.

(Bucket type. Steam Chest. Geniş anlamda anlamlı. kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Statistical Process Control (SPC). Buhar basınçlı öğütüm. Steel Engravers Paper. Elekte veya preslerde safiha Thermostatic type. Selüloz kâğıdı. Bu etkiyle yongalar baskıya uygun düzgün yüzeyli kâğıtlar. Öğütüm öncesi buharla odunun işlem görmesi ve Steel Interleaving Paper. üretiminde çeliklerin arasına konulan nötür özellikli Kraft Steam Exploded Wood. olan tekstilde yaka ve kol kısımlarında dik durmayı Termomekanik selüloz üretiminde buhar basıncı altında sağlayan karton bant. (üretimi). Buhar kasaları. Rastgele alınmış bir çıktı örneğinin. Buharlı mekanik selüloz Die Stamping). girişi. Selüloz üretimi öncesi kontrolü. Buharlı perdahlama. Buharlı ütüleme. Statistics. istenilen kullanılan bir yöntem. Steel Engraving. (Bakınız. (Eş Stem Fibers. önce buhar verilerek. kondensatın kesafeti değiştirmemesi için kontrolü. Buhar başlığı. Buharlı kurutma silindiri. Kurutma silindirlerinin buhar gidişatı hakkında sonuçlar çıkaran yöntem. Buhar fıskiyesi. Buhar silindiri. Şablon baskı. Süreçlerin kontrolünde istatistiksel araçların yongaların buhara tutulması. Buhar ceketi. Buharlı perdahlama. 254 . yağlı kasap kâğıdı. Buhar bağlantısı. Çelik baskı gravür kağıdı. Buhar kabarcığı. Biftek ara kâğıdı. Steel elyaflara ayrılarak dağılırlar. Steam Blister. kullanılan bir yöntem. Float type) yüzeyini doğrudan buharla ısıtmak için kullanılan ekipman. Baskı plakası olarak. İstatistiksel kalite tanklarda. Steam Jacket. Harf veya şekilleri bıçakla Steam Heated Cylinder. yapımı öncesi yongalar buhar basıncı altında tutularak. Steam Turbine. Çelik baskı gravür. Çökelti temizlemede Steam and Condensate System. Steam Trap. silindirlerindeki buhar bağlantısı. Steam Finish. arkasından Kalenderleme. Gravür aniden basınç ortadan kaldırılır. Steam Pressure. Buharlı şartlandırma. Çelik baskı plakası kâğıdı. Arkası yapışkan Steam Pressurized Refining. kullanılması. Çelik sac bu işlem sonunda elde edilen odun selülozu. Buhar dıştaki ceketten ısıtma yapar. oyuklara mürekkep sürerek silindir. Nişasta pişirme tankı gibi Statistical Quality Control (SQC). baskıya dayanıklı pamuk kökenli kâğıtlar. Status Report. Steam Leak/Leakage. sağlanmaktadır. Çelik sac ara kâğıdı. Buhar başlığı. Buharla açılmış selüloz. kalite şartlarını taşıyıp taşımadığına bakarak. Buharlı oyulmuş şablonlar aracılığıyla. Elektrik üretiminde buhar Bu sayede pres niplerinde daha fazla su alınması gücünden yararlanılmak amacıyla üretilmiş kanatlı rotor. Kondenstop. bifteklerin arasında birbirlerine yapışmamaları için Steam Shower. Pirzola ve Steam Seasoned. Buhar türbini. saman. (Bakınız. Stensil. yapılan baskı tekniği. Engravers Paper). Kâğıtta yüzey Genellikle kartvizit ve davetiye kâğıtları türünde çelik düzgünlüğünü arttırmak için. Balen bandı. Steel Plate Paper. Steam Boxes. Kurutma gövdelerinden elde edilen selülozlar. Buhar kondense sistemi. kullanılan ağaç. Steak Interleaving Paper. Buhar basıncı. Yapışkan Tela. sürecin Steam Joint. Stay Tape. pirinç gibi bitkilerin sap veya Steam Header. Steamed Mechanical Pulp. Buharla temizleme. İstatistiksel süreç Steaming. bakır yerine çeliğin kullanıldığı gravür tekniği. vidalı presle öğütücüye selüloz verilerek yapılan öğütüm. İstatistik. Buhar kaçağı. Buharlama. Stencil. Steam Stripping. Haşlama. Sap/saman selülozu. Buhar kamarası. Buhar kapanı. Steam Calendering. Steam Calendering). Durum raporu.

Stock Activity. kimyasallarla önlenmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stencil Backing Sheet. Destek kartonu. kâğıt. Şablon kâğıdı. odun selülozu. Stock Chest. Stereo Backing. Şablon önlemek için baskı valsleriyle yapılan makine dışı gofraj yastıklama kartonu. Dikişli bağlantı. Standart kâğıt gramajları. Stock. Matris kalıp kartonu. Pulperden valsinin/çitasının bıraktığı izler. karton mukavva. aralıklarda kameralarla ölçümü yapılır. şablonları karşı gösterdiği mukavemet. Standart üretilen ve depoda Sterilization. (2) Ambar stoku. (Bakınız. Stock Stevens Former. Stoktan sipariş. temizlik işlemi. kuvvete veya kendi ağırlığıyla oluşan bükülme kuvvetine Stencil Board. Stiffener Bristol. Kuşelemede uygulama Stock Preparation. Şablon pelürü. Stensil baskı kâğıdı. Organic Deposits. Sterilizasyon. Taahhüt etmek Stencil Duplicators. Stock Agitator. Steneotype Paper. Hamur pompası. Şablon kesim altlığı. Steno kâğıdı. Stock Cutting. hollanderde elyaf uzunluğunu azaltma. Harmanlama. başlayarak makine bütesine kadar olan kısım. kullanılan kâğıtlar. Stensil pelürü. sıcaklık değeri. Stock Weights. Kâğıt yüzeyinin parlamasını Stencil Cushion Sheet. Yuvarlak elek. Hamur karıştırma. Hamur karıştırıcısı. Hurda kâğıttan kâğıt Stock Proportioning. iki veya daha fazla sayıda farklı hamurun belli bir oranla Stenographers’ Notebook Paper. (Kısaltılmış. Steno Paper. Keyboard Paper). Matris kartonu. üretiminde ortaya çıkan lateks gibi organik tutkal Belirli oranlara iki veya daha fazla hamurun karıştırılması. Stippling. Şablon baskıya Stiffness. Mimeograf hamurun hareketliliği. Nişasta hatlarında yapılan bulunana kâğıtlar için verilen sipariş. Stensil kâğıdı. Kâğıt veya kartonun dışarıdan uygulanan uygun karton levha. genellikle reçine çalışabilmenin göstergesidir. Asıltılı ortamlarda çökelmenin çeşitli Stock Flow. Stock Blending) Sticking Point. Formasyona etkisi nedeniyle belirli kâğıdı. Şablonla çoğaltmada Stitch Bonding. Yapısal denge sağlayıcı. Stock Prep. Stock Order. Zarfların içine konulan Stone Ground Wood (SGW). Stock Proportioning. Yapışma sıcaklığı. Yapısal Stock Entry. Elek üzerindeki Stencil Tissue. Steric Stabilization. Preparation) Stick Mark. (ISO 5628) emdirilmiş karton.) kâğıdı. Şablon baskıda. Sertlik. Taş değirmende öğütülmüş ve zarfın bozulmamasını sağlayan karton parçası. Hamur akışı. Şablon keserken altta kullanılan kalın uygulaması. Hamur kesme. Hamur tankı. Baskı sırasında rahat hazırlamada kullanılan sert ve dayanıklı. Harmanlama. Stipulate. Öğütücülerde veya Stereotype Backing. Şablon amaçlı kullanılan Üzerinde işlem yapılacak veya basılacak kâğıt veya karton. Çubuk izi. Kâğıt hamuru. Noktalama. birikintileri. (1) Hamur. Hamur hareketliliği. Yapışkan maddeler. (Bakınız. dengeleyici. Bu işlem steno kâğıdı. Hamur bütesi. Steno kâğıdı. (3) Stencil Paper. veya kurutma silindirlerinde yüzeye yapışmaya başladığı Stock Sizes. Hamur karıştırma. Şablon kartonu. 255 . Rulo halde satışa sunulan Stock Blending. Yaş safihanın preste Stock Pump. Standart kâğıt ebatları. Hamur girişi. (Eş anlamlı. Pitch) (Eş anlamlı. Hamur hazırlama. Stickies (Sticky). Hamur hazırlama. Stenografçı defter karıştırılmasıdır.

Kâğıda uygulanan gerilme etkiyle yapışmış ve açılamayan bobin. Uzama oranı. Streaming Potential. Street Ell/Elbow. Stripe Coated. Storage Cost. Streaking. Saman selülozundan üretilen Strong Black Liquor Oxidation (SBLO). diğer ucu Stub Roll. Streak. İki polietilen katman arasına toz Stretch. Bozulma oranı. Kopmaya yol açan String Inserted. Depolama. Yapı. Seviye kasası. Krepli kâğıtlar. Kâğıdın veya kartonun mekanik hazırlanmış küçük bobin. Kusmak. Strip Chart Paper. Kullanımdan erkek boru dirseği. İple güçlendirilmiş deformasyon. kâğıt. Üçüncü hamur kâğıt. Yapışmış bobin. Machine Chest) 256 . Takometre kâğıdı. Gergi sonucunda kâğıtta oluşan kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. Stripe Coated Carbon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stone Paper. Çizgi. Kuyruklu dirsek. Kesikli kaplanmış karbon kâğıdı. özellikleri. Stopwatch. (Eş anlamlı. kule şeklindeki büte. Akış gerilimi. İz oluşumu. Uzayabilir kâğıt. Makine bütesi. Saman. Strainer. Grev. Pislik tutucu. İz. Elongation). Kronometre. dönüşmesi. anlamlı. Hamur. Hamur bütesi. Samanlı kâğıt. İp takviyeli kâğıt. Yol. Stuck Web. Stok maliyeti. Structural Fiber Insulation Board. karton. işlemi. Kâğıt üzerindeki dalgalanmalar Structure. Yapısal özellikler. Rock Paper) Stretchable Paper. (2) Test amacıyla Strength. sonra kalan küçük çaplı bobin. Uzama. Siyah likörün yakılmasından önce Straw Paper. Arkasına geçmek. Storage Tower. Stuff. Selüloz Strike In. stresten kurtulması. Kas yorulması sonucu oluşan iş kazası. Uzayan kâğıdın. İşlemek. nedeniyle oluşan yollar. Gerilme. (Benzer anlamlı. Kâğıdın mekanik değerini hesaplamada ölçülen gerilim değeri. Takometre benzeri kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. Extensible Paper). Samanlı karton. Strain at Break. Mürekkebin Strain. (Bakınız. kuvveti. Kesikli kaplanmış. Gergi yükü. Gerdirme valsi. Reinforced Paper). Stuff Chest. İnşaat. (Eş anlamlı. Uzayarak kopma. Stretch/Strecher Roll. Straw. Kâğıt makinesinde Storage Chest. Katı madde miktarı % 50 nin üzerinde olan siyah likör. Su veya tutkal gibi bir dış Stress. Strain Injury. İçine işlemek. Constant Level Box). Strike. (Bakınız. Strawboard. İnşaat halindeki konutlarda ses ve ısı yalıtımında kullanılan Stream. Mukavemet. Stresten kurtulma. (Eş uzama. Strain Ratio. Tam kaplanmamış. sülfür kokusunun alınması amacıyla yapılan oksitlendirme Straw Pulp. genellikle ünitesinden gelen veya pulperden gelen hamuru depolayan mürekkebin kâğıt bünyesine geçmesi. Stock) Stress Relaxation. gerçek kâğıt boyuna oranı. Yalıtım kartonu. Strike Through. Saman selülozu. Gerilme. Deformasyon. Strong Black Liquor (SBL). (1) Artık bobin. elek ve keçeleri germede kullanılan ayar valsleri. likörün oksitlendirilmesi. Bir ucu dişi. Kâğıdın dış etkilerle Stuff Box. Hamur depolama bütesi/kulesi. Yük. Bir sıvının. İzmarit bobin. Bir kuvvetin etkisiyle aşırı emilerek kâğıdın arkasından görülebilen bir lekeye oluşan bozulma. (Eş anlamlı. Storage. Güçlü siyah likör. kuvvetlere karşı davranışı. Taş kâğıt. Hamur depolama bütesi. Zeta potansiyel Structural Properties. Güçlü siyah kartonlar. Akış.

Ağartılmış odun selülozundan bölümünde safihanın vakumla alınması sırasında safihada yapılan kâğıtların genel adı. Suction Feed. Subjektif parlaklık. Suction Box Marks. (Eş anlamlı. Suction Press Roll. Resmi evraklarda Suit Board. Vakum pompalarının Sulfur. Çotuk. Sub-Supplier. Elbise kutusu kartonu. Sülfit selüloz süreci. Stump Wood. Sulfate/Sulphate Paper. Sulfite Manila Tag. Hamur pompası. Kesilen ağacın dışarıda kalmış konik Suction Pump. Kraft kartonu. Vakum kasası. Vakumlu tabla. Asit süreciyle selüloz Suction Hinge. Preslenmiş ve yoğun Substantive Dye. Substantivity. Alt süreç. Alev Substitution. Vakumlu çerçeve kenarı. Taban kâğıdı. Substrate. Suction Couch Roll. Elek Sulfite Bond. Emici kasa. Sulfite Pulping. Vakum izi. Linerboard). Kraft süreciyle elde dengesiz vakum nedeniyle safihada bıraktığı delik izleri. Suction Roll Mark. Emici sifon valsi. Emici kasanın Sulfate Pulping. Sub-System. elde edilmesi. Sıvılık. Gramaj değeri. (Eş Sulfite Bag Paper. (Eş anlamlı. Emici kasa izi. Sülfamik asit. üzerindeki deliklerden hava emerek sabit tutan tabla. Kâğıt güderi. Sülfit selülozu. (Eş anlamlı. Alt taşeron. Alt taşeron. Sülfit Manila kartonu. sülfit çözeltileriyle selüloz hamurunun odundan elde Suction Box. 257 . Emici kasa izi. Kâğıt toplarından çıkan tahtası olarak kullanılmak üzere ağartılmış Manila tozları vakum emiciyle temizleme. Sub Contractor. Kaplama veya baskı yapılacak Sulfate Liner. Grammage) Sugar Wrap Paper. gramajı gösteren rakam. Ana sürecin altında yürütülen. Kükürt. Suitcase Board. kalıplamaya uygun karton. (Eş anlamlı. Alkali kostik ve sodyum Suction Blanket Mark. Sulfur Burner. Sulfate. Sulfamic Acid. Ağartılmış odun selülozları. Sulfate Process. Aşırı vakum nedeniyle Subjective Gloss. selülozundan yapılan torbalık kâğıt. Sifon valsi. Vakumlu pres valsi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stuff Pump. Kâğıt toz bezi. Gauç vals. Kesim sırasında kâğıtları Paper). Gramaj. Ağartılmış odun anlamlı. Sarı renkli sanayide çok kullanılan element. Sülfit torba kâğıdı. Vakum pompası. Basis Weight. Sulfate Board. Kraft Board). Alt sistem. kendi Suede Paper. Valiz kartonu. Vakumlu askı. Subprocess. Kraft layner. Suction Roll. Direk sıvı boyalar. Sülfit kâğıdı. (Eş anlamlı. Karpit lambası. Suction Manifold. Kraft kâğıt. Couch Roll). Sıvı olma durumu. Etiket veya ilan Suction Dusting. Vakumlu besleyici. bulunmadığında başka birini onun yerine kullanma. Yerine koyma. (Uhle Box) edilmesi işlemi. Kraft selüloz üretimi. Sugar Bag Paper. Küp şeker sargı kâğıdı. Kâğıtları vakumlu Sulfite Pulp. safihada oluşan izler. kısmı. Emiş manifoldu. Substance. Pişirme liköründe bol miktarda SO2 bulunur. Suction Deckle Edge. Asıl ürün durdurucularda kullanılan kimyasal bir madde. vantuzlarla alarak baskıya veren sistem. selülozundan yapılmış kartonlar. su geçirmez. Kraft süreci. İkame etme. Şeker torba kâğıdı. edilen selüloz. girdi ve sonuçları olan faaliyetler topluluğu. iki emişini bağlayan bağlantı düzeneği. Velour Paper). oluşan kenar yapısı. Kraft Suction Apron. (NH2HSO3). Substance Number. tutkallanmış. Toz emme. Kraft kâğıdı. Sulphate.

Suppleness. Selüloza alev aldırmazlık Superglazed Finish. Ürün ve valslerden kurulu. Sulfur Trioxide. Yaz etkisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sulfur Dioxide. Süperkalenderli gazete kâğıdı. Superheated Steam. araçların. renksiz. kalenderden geçirilmiş kâğıtlar. Yaz odunu. yüksek parlaklık ve yüzey düzgünlüğü hizmetlerin. Sulfur Impregnated Board. (H2SO4). selüloz. Süperkalenderli kapak Sulfuric Acid. Bisülfit veya kalsiyum Bisülfit) ile pişirilmesi sonucu elde Super News. ekipman azaltmak için mevcut havalandırma sistemi daha Supplementary Insurance. atıklarında ısının mürekkep giderme üzerine etkisi. Kükürt emdirilmiş karton. Kükürdün yakılmasıyla Supercalendered (SC). Süper kalite gazete kâğıdı. Süperkalender. Supervisor. kullanılır. Bazen Supervisory. Patent Coating). Sülfürik asit. Kükürdün Supercalendering. Supercalendered Paper. Bir yığın kalender türü. Superstandard News. Gözetmen. dioksit ve kalsiyum sülfit (magnezyum Bisülfit. büyüyen kısmı. kimyasallı mekanik selüloz. parşömenleştirme işleminde kullanılmaktadır. Sülfürik asit. sodyum sülfit karışımındaki bazik bir ortamda elde edilen Buhar türbinlerine gönderilerek enerji elde edilmekte kimyasal selüloz. Sülfamik asit. sülfürik aside dönüşür. Geri dönüşümlü beyaz kâğıt Supervision. sırasında kullanılan insanların. Supplement Paper. Kükürt dioksit. Sodyum sülfit miktarı. İnce Kâğıdı sertleştirmek ve aside dayanıklı hale getirmek için perdahlı. 258 . Yaz havalandırması. Supercalendered Cover Paper. Summer Effect. Gazete ek kâğıdı. kükürt emdirilmiş kâğıt. Kükürt trioksit. Makine salonunda yazın çalıştırılan havalandırma sistemi. yapılan faaliyetlerin bütünü. Flexibility. yüzeyli gazete kâğıdı. Sulphamic Acid. Sülfitlik. Düzgün edilen selüloz. Yongalara Sülfonat Makinede. Sulphonated Chemimechanical Pulp (SCMP). suda çözüldüğünde sülfürik aside dönüşen. Sülfonat Super Patent Coated Board. Çift katlı kutuluk karton. Supercalendered Craft (SCK). Sülfit hamuru. Süperkalenderli perdahlama. (Eş anlamlı. Kâğıdın süper katalizörle yakılmasıyla elde edilen bir gaz bileşiği. kazandıran kimyasal. Rotogravür için gazete kâğıdı. Suyla kalenderle işlenmesi. bir katı beyaz. Denetsel. Yüksek derecede perdahlanmış. alt katı gri olarak iki katlı emdirildikten ve iki aşamalı öğütmeden sonra elde edilen üretilmiş kutuluk karton. Süperkalenderli Kraft. Doymuş buhar oluşana kadar su Sulphite Pulp. (Bakınız. Süperkalenderli kâğıt. Tedarik zinciri. Kâğıdı kartonu. Buharın içinde daha Sulphate Pulp. İçine su verildiğinde sıcaklığı düşerek kuru buhar Sulphidity. Kâğıt makinesinin son kısmında kullanılan çelik ve elyaf Supply Chain. Kızgın buhar. Sigorta zeyilnamesi. Gözetme. Süperkalenderlenmiş. Sülfat selülozu. Süper elde edilen. tedarikçiden müşteriye doğru olan hareketleri sağlayan bir kalender. Odun yongalarının kükürt ilavesi mümkündür. Supercalendered Finish. Supercalender. Sodyum hidroksit ve fazla enerji tutması için ısıtılması sonucu elde edilen buhar. kokulu bir gaz. Super Finish. Süperkalenderli. Süperkalenderleme. amonyum Superheater. Süpervizör. Denetmen. Esneklik. Gazete eki Summerwood. hızlı çalıştırılır. Yıllık odun halkalarının yazın basımında kullanılan kâğıtlar. Kızdırıcı. Denetleme. Sulphuric Acid. Summer Ventilation. Lojistik ağ. Conformability). (SO3). durumu devam eder.

ön ve Surface Charge. Yüzeyi boyalı. Surface Coated. (Bakınız. zincirli bir yapıdır. Yüzey boşluğu dağılımı. Supramolecular Structure. Yüzeyin Surface Activity. Yüzey işleme. Surface Sizing. Surface Size Press. Kuşe atması. Surface Colored). sıvı ile havanın arasına girebilen maddeler. (Bakınız. Surface Sized. Aharlama. Surface Dyed. biri. Yüzey hacmi. Yüzey mürekkep emişi ayarlanmış veya rutubete karşı gerilimini azaltma. Kâğıt makinesinde. Mass Colouring) Surface Smoothness. Yüzey tutkallı. Matbaa boyalı. azaltmada kullanılan maddeler. Surface Bonding Strength. ölçülerek Surface Stained. Yüzey yolunma mukavemet testi. Surface Pit Distribution. Kâğıt yüzeyindeki gerilimi. Katı ile sıvı. belirten özellikler. Yüzeyin parçacık kopmasına karşı olan arasındaki temas eden alan. yapışkan özellikleri belirlenmiş ve derecelendirilmiş mumlarla da yapılmaktadır. Surface Contour. yöntemlerinden biri. yüzey düzgünlüğünde meydana gelen değişim. sıvı ile sıvı. Mass Sizing) boyamadır. (Eş anlamlı. Surface Contact Area. matbaada boyanması. Baskıda Surface Compressivity. basit olarak. Kuşe kartonlarda ve basım kâğıtlarında beklenen yüzey Surface Active Agent. Cihazlarla yapılabildiği gibi. Yüzey görünümü. Kâğıt yüzey kabalığını ölçme mukavemeti. elyafların bağlanmaları sonucu ortaya çıkan enerji. Referans düz bir yüzeye göre. Roughness). Yüzey aktiflik. Destekleyici ayaklar. Referans düz bir yüzeye göre. Yüzey özellikleri. Selüloz yapısı çok moleküllü. Sıvılardaki yüzey Surface Energy. Yolunma. Yüzey düzgünlüğü. Surface Volume. Kâğıt yüzeyinin yolunmaya karşı mukavemeti. Surface Sized Paper. yüzeyinin baskı nipi veya gofrajda aranılan Surface Speed. Yüzey kabalığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Support. Yüzey düzgünlüğü. Dyed. Kuşe kaplı. Makine hızı. Yüzey faal. Surface Treatment. Kâğıt yüzeyinin makinesinin tutkal pres kısmında kâğıt yüzeyine makine dışında. Yüzey temas alanı. Yüzey tutkallama. Yüzey gerilimini özelliği. Çok moleküllü yapı. işi. Yüzey hızı. Kâğıt kullanılan kâğıtlarda beklenen yüzey düzgünlüğü. Yüzey enerjisi. Kâğıt Support Legs. Pulper gibi ağır yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Malzemelerdeki yüzey yüzeyinde yapılan tutkal veya kuşe kaplama işlemleri. Yolunma tamamen düz bir yüzeye teması sonucu. Yüzey mukavemeti. amacıyla kullanılan bölüm. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşlukların dağılımı. Surface Absorbtivity. (Bakınız. (Bakınız. Surface Strength Test. Surface değerlendirilir. 259 . Surface Properties. düzgünlük derecesini belirtmede kullanılan tanımlardan Surface Peeling. Yüzey sıkıştırıla bilirliği. özelliklerindendir. Köpük söndürücü. (Eş anlamlı. Yüzey yükü. Aharlı. Kâğıt hamurundaki son kurutma bölümleri arasına konulan ve yüzey tutkallama parçacıkların yüzeylerindeki elektrik yükü. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun hacmi (cm3/m2). Kâğıt Surface Colouring. Kâğıdın yüzeyinin Surface Lifting. Yüzey boyalı. Kâğıt yüzeyinin Surface Strength. Yüzey gerilimi. Tutkal pres. Yüzey düzgünlüğü. yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt veya kartonlar. Roughness. Kâğıt veya karton Surface Finish. Yüzeyin kalkması. Kâğıt makinesinde. Yüzeyin yapısını (Tappi T 459). Surface Roughness. Surface Sized). Yüzey boyama. dayanıklılığı arttırılmış kâğıtlar. ekipmanlaraki ayaklar. Destek. Alternatifi kütle tutkal/nişasta verilmesi. Yüzey bağlanma mukavemeti. Surface Tension. Kâğıt sıkıştırıldığında. Yüzey emiciliği. iki yüzey mukavemeti. Kuşenin dökülmesi.

Surveying. İşbirliğinin sonucu oluşan Survey. Bir sistemin alt Sweat Drier. olan ve içine buhar yerine soğuk su verilen. Suspension. Askıdaki katı maddeler. çökertmeyle ayrılabilen türde maddelerdir. System Integrator. Etüt etme. Asıltı. nemden dolayı buğulaşma gözlenen silindir. Suspended Solids. Tıbbi ambalaj kâğıdı. Bakiye. Buhar silindirlerinde kondensatı tahliye Sustainably Harvested Virgin Fiber. System Tuning. Sentetik deterjan. Senkron makine. Seyreltik hamur. Sentetik kâğıt. Synthesis. İki yüzey arasındaki boşlukların Swivel Head Grab. İki yüzey arasındaki boşluğun Vinçlere takılabilen ve bobini. Sustainable. yağlı kâğıt Syndet. (µm) alabilmesi için bir eksen üzerinde kolayca döndürülebilen Surfactants. Sentetik elyaflardan bulunan askıdaki katı maddeler. Sentez. Arta kalan. Surgical Dressing Paper. Surplus. Tıbbi parçaları sarmada kullanılmaktadır. kaymadan tam uyan elektrikli Surge Tank. Sifon. Sistem kararlılığı. Sistem mühendisliği. Karıştırma bütesindeki hamur. Sürdürülebilir. tarımsal selülozlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Pit Distribution). Besleme Surge. ıskartaları veya balyaları ortalama uzunluğu. Sürdürülebilir eden sifon. etki güçlenmesi. Swimming Roll. verilen ve amacı ilk elyaf tabakasını oluşturmak olan. Elek üzerinde hamurda meydana gelen döngülü hareket. Tetkik. Synchronous Motor. istem dışı vals sapmalarını önlemek ve hataları düzeltmek için kullanılan valsler. Sterilizasyon sıcaklığına dayanıklı özelliği olan. Bunlar arasında hidrolik güçle sağlanır. Yüzey aktif türleri. Sentetik tutkal. Soğuk silindir. köpük söndürücüler. Taşıntı. Sistem entegratörü. Sistem dengesi. Sweetener Stock. 260 . amacı aşırı sıcak kâğıdın sıcaklığını düşürmek veya kuruluş. Yüzen vals. bulunmaktadır. Doğadan elde edilebilen selüloz türleri. Filtreleme veya yapılan kâğıtlar. Taşıntı tankı makine. Döner başlıklı bobin ataşmanı. Mean Seperation. Sistemin düzgün çalışması Teksif eleklerine veya disk filtrelere işleme başlarken için alt parçaların senkronize edilmesi. Elyafın su alarak şişmesi. İhtiyaç fazlası. Şişme. Atık su içinde Synthetic Paper. Synthetic Resin. geriliminin frekansına. maddesi olarak kullanılmaktadır. Synchronous Machine. Etüd. dağılımı. Hamur kasasından çıkan hamur jeti. dispersiyon maddeleri Symbols. düşük kesafetli hamur. Çökelmeyen sıvı karışım. Sıvıların veya katıların çift çeneli ataşman türü. Sentetik reçine. Semboller. Yüzey aktif maddeler. Senkron motor. Girdap. Hızlı ve geniş makinelerde kullanılan kalenderlerde. üzerinde Systems Engineering. AKD ve AKA gibi kâğıt içindeki askıda elyaflardan oluşan kâğıt hamuru. Synthetic Fiber. Tatlandırma hamuru. Sistem ayarı. System Stability. Sinerjik etki. Kâğıt elemanlarını temin ederek onu bütünleyip pazarlayan kişi makinesinde. Sabun dışı deterjan. Genellikle çenelerin kapanması yüzey özelliklerini değiştiren maddeler. Terli silindir. Sentetik elyaf. Syphon. ıslatıcılar. Swirl. Swelling. hamuruna katılan sentetik tutkallar. Taşkan. Suspension Jet. Synergistic Effect. Genellikle su Synthetic Size.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

T

Tag Blanks. Etiket kâğıdı.
Tag Board. Etiket kartonu. Bükülebilme özelliği olan ve
zarf üzerine yapıştırılan kalın kâğıt.
Tagout. Etiketleme. Uyarı levhası asma. Bir ekipmanın

T4S (Trimmed 4 Sides). Dört kenarı kesilmiş.

bakım amacıyla enerjisinin kesilmesinden sonra,

Taber Stiffness. Taber sertliği. Firmasının adıyla anılan

çalıştırılmaması için elektrik panosuna asılan uyarıcı levha.

sertlik ölçme yöntemi.

Tag Paper. Etiket kâğıdı. Etiket ve zarf yapımında

Table Rolls. Rejister valsleri. Eleği destekleme yanında,

kullanılan gramajlı ve dayanıklı kâğıt türü.

yarattığı türbülansla su sürükleme/alma özelliğine sahip

Tag Stock. Etiket kâğıdı.

küçük çaplı valsler. Bazen 500 metre/dakikanın altındaki

Tag Washer Manila Paper. Manila fon kartonu. Başka

kâğıt makinelerinde kullanılırlar. Genellikle hızlı

yazılı bir kâğıdı desteklemekte kullanılan sert ve dayanıklı

makinelerde çitalı yaş kasalar kullanılmaktadır.

karton.

Tablet Back Board. Fon kartonu. Sert olduğu için

Tail Carrier Rope. Kuyruk sevk ipi. Kâğıt makinesinde,

resimlerin arkasında kullanılan parça kartonlar.

kâğıt şeridi makine boyunca taşıyan ip. (Kuyruk=Dar bir

Tablet Blotting. İnce fon kartonu. Ebat kesilerek fon

şerit halindeki safiha)

kartonu gibi satılan, kutu içlerinde rastlanılan

Tail Cutter. (1) Kuyruk kesici. Pulper içinde, halata sarılan

tutkallanmamış daha ince kâğıtlar.

çöplerin oluşturduğu kuyruğu kesen hidrolik giyotin. (2)

Tablet Bristol. Bristol fon/kapak kartonu. Ebat kesilerek,

Şerit kesici. Elek üzerinde safiha enini ayarlayan kenar

kırtasiyelerde satılan Bristol kartonlar.

kesici.

Tablet News. Teksir kâğıdı. Karalama amaçlı kullanılan

Tail Screen. Kuyruk eleği. Dönüşümlü kâğıtlarda pulper

teksir kâğıdı.

rejek çıkışında kullanılan elyafı çöpten ayıran döner elek.

Table Top Paper. Masa örtüsü kâğıdı. Masa yüzeyinde

(Eş anlamlı; Drum Screen)

laklanarak kalıcı olarak kullanılan ve baskıya uygun Kraft

Tail Transfer. Kuyruk aktarma. Şerit verme. Safihanın

kâğıdı.

kalın ve ağır olduğu durumlarda önce şeridin elekten prese

Tablet Paper. Kolej kâğıdı. Kolej yedeği. Yapraklar

aktarılması ve sonra genişletilmesi gerekir. (Eş anlamlı;

halinde kullanılan dosyalamaya hazır delikleri olan kâğıtlar.

Tail Treading)

Tablet Writing Paper. (Eş anlamlı; Tablet Paper).

Tail Treading/System. Şerit verme/sistemi. Şerit verici

Tabulating Board. Çizelge kartonu. Yazıcılarda kullanılan

sistem.

kartonlar.

Tailings. Rejek. Rejek hamur. Hamur halde son eleğe kadar

Tabulating Card Stock. (Eş anlamlı; Tabulating Board).

gelen rejek birikintisi.

Tachometer. Takometre. Devir ölçer.

Tailing Screens. Rejek eleği. Son elek kademesi. Son

Tack. Yapışkanlık. Tutuculuk. Mürekkebin kâğıda tutunma

kademede bulunan ve kendinden önceki eleklerden gelen

özelliği. (Eş anlamlı; Stickiness).

rejekleri eleyen elek.
Taint. Bozuşma. Kokuşma.

Tackle. Öğütücü bıçağı. Değiştirilebilen türde bıçak. Jordan
öğütücülerde kullanılan çakma tür bıçaklar. Bir ahşap be bir

Talc. Talk. Kâğıt yapımında dolgu ve kaplama maddesi

lama bıçak şeklinde dizilerek konik rotor üzerinde dizilirler.

olarak kullanılan beyaz pigment.

TAD. (Bakınız; Through Air Drying)

Tall Oil. Çam sakızı. Çam ağaçlarından elde edilen bir
ürün.

Tag and Folder Stock. Etiket ve dosya kartonu.
261

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Tamale Wrapper. Fırın kâğıdı. Yağlı ve ısıya dayanıklı

Target Value. Hedef değer. Üretim aşamalarında ve

kâğıt türü.

hizmetlerde ulaşılması gereken değer.

Tandem Thermomechanical Pulping (Tandem TMP).

Tariff Paper. Tarife kâğıdı. Otobüs, tren, vapur ve metro

Tandem Termomekanik selüloz üretimi. Yongaların iki

tarifelerini basmakta kullanılan kâğıt.

aşamada basınçlı buharla yumuşatılarak öğütülmesi sonucu

Tarnishproof Board. Pas önleyici karton.

üretilen selüloz.

Tarnishproof Paper. Pas önleyici kâğıt.

Tank Inventory. Tank stokları. Tanklardaki stoklar.

Tar Paper. Bitümlü kâğıt.

Tannin. Tanen. Bitkilerin, kök, odun, kabuk, yaprak ve

Tarred Brown Paper. Ziftli Kraft kâğıdı. Ambalaj olarak

meyvelerinde bulunan amorf bileşik.

kullanılan siyah yağlı kâğıt. Mekanik parçaların

Tanning Paper. Zımpara kâğıdı.

sarılmasında kullanılır.

Tapa. Tapa. Ekvator bölgesi insanlarının, ağaçların iç

Tarred Felt. Ziftli karton.

kabuğunu döverek elde ettikleri keçe türü kumaş.

Tarred Sheating. Bitümlü çatı kaplaması.

Tape Paper. Kâğıt bant.

Tarred Slaters Felt. Bitümlü çatı altı kaplama kartonu.

Tapered inlet manifold/header. Konik giriş

Tarred Thread Felt. Ziftli ve bezli karton.

manifoldu/bağlantısı. Hamur kasası girişinde, konik ve

Tarrif Paper. Yolcu tarife kâğıdı.

giderek incelen, silindirik boru şeklindeki, hamur giriş

Task. Görev. Vazife.

manifoldu/bağlantısı. (Bakınız; Manifold Distributor).

Tax. Vergi.

TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper
Industry). Kâğıt ve selüloz sanayi teknik birliği.

Tea Bag Paper. Çay poşet kâğıdı.

TAPPI Brightness. Tappi parlaklığı.

Tea Cartridge. Çay paketleme kâğıdı.

TAPPI Dirt Chart. Tappi kirlilik tablosu. Kâğıtta

Teal. Ördek. Dar ebatlı ve konikleşmiş bobin ıskartası.

noktacıklar halindeki kirlilikleri ölçülendirmeye yarayan bir

“Biscuit” olarak bilinen dar ebatlı ıskartadan farkı, ebat

yöntem. (Tappi T213 ve T437) Bu iki testte kirlilikler

genişliğinde teleskopik çıkıntıların bulunması ve son halinin

eşdeğer siyah alan toplamı{Equivalent Black Area

ördeğe (angut türü ördeğe) benzemesidir. Kâğıt

(EBA)} olarak belirlenir.

makinesinde eni daraltırken ebatla oynama yanında, mal
sarıcıda tamponun ilk sarım bölgelerinde kayma nedeniyle

TAPPI Norms. TAPPI teknik standartları.

bu tür hatalar çok görülmektedir. Bobin makinesinde da bu

TAPPI Opacity. Tappi opaklığı. Tappi’ nin önerdiği

tür kenar ıskartaları makinenin çalışma performansını

yöntemle yapılan opaklık ölçümü.

düşürmektedir.

Tar. Katran. Zift.
Tea Paper. Çay paketleme kâğıdı.
Tar Board/Paper. Bitümlü karton.

Tear. Yırtılma.

Tare Weight. Dara ağırlığı. Boş kap ağırlığı.
Teardown Time. Söküm süresi.
Target. Hedef. Ulaşılacak nokta.

Tear Factor. Yırtılma direnci. Gram cinsinden bir kâğıt

Target Paper. Hedef kâğıdı. Nişan kâğıdı. Silah

için bulunan yırtılma değerinin 100 e bölünmesiyle elde

denemelerinde hedef olarak kullanılan kurşun geçerken

edilen değer.

kolay delinen ve çok temiz delik yeri bırakan kâğıt.

Tear Index. Yırtılma endeksi. Yırtılma kuvvetinin (mili

Target Patchs. Hedef kâğıdı. (Eş anlamlı; Target Paper).

Newton) gramaja bölünmesiyle elde edilen değer.

Target Posters. (Eş anlamlı; Target Paper).
262

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Tear Outs. Örnek kâğıt parçaları. Örnek almak amacıyla

Temperature Transmitter. Sıcaklık transmitteri.

kesilen A4 ebatlı kâğıt parçaları.

Template Paper. Şablon kâğıdı.

Tear Ratio. Yırtılma oranı. Kâğıdın makine enine ve

Templet Board. Şablon kartonu.

makine boyuna yırtılma değerlerinin birbirine göre oranı.

Tem-Sec Press. Kombi preslerde ortadaki valsi buharla

Tearing Resistance. Yırtılma direnci. Ölçümünde iki

ısıtarak (80-100°C) safihayı presleyen sistem.

yöntem kullanılır. (1) İç yırtılma direnci. (2) Kenar yırtılma

(GL&V/Black Clawson-Kennedy)

direnci. Kenarlarda yırtılmanın başlaması için daha fazla

Tender. Düşük dayanımlı kâğıt veya karton.

kuvvet gerekmektedir. Yırtılma başladıktan sonra iç

Tender Side. Operatör tarafı. Ön taraf. Salon tarafı. Kâğıt

kısımlarda bu değer düşmektedir. (ISO 1974)

makinesinde operatörün bulunduğu taraf. (Bakınız; Front

Tear/Tearing Strength. Yırtılma mukavemeti.

Side, Back Side).

Technical Nomeclature. Teknik kavramlar.

Tensile. Gerilme. Gerilerek kopacak hale gelme.

Technological Guarantee. Teknolojik garanti. İmalat ve

Tensile Breaking Strength. Kâğıdın kopmadan önce

tasarım hatalarına karşı alınan garanti.

ulaştığı azami gerilme miktarı.

Telautograph Paper. Telgraf kâğıdı.

Tensile Energy Absorption (TEA). Gerilme enerji

Telegraph Blanks. Telgraf kâğıdı.

emilimi. Gerilmeye maruz kalmış kâğıt örneği tarafından

Telegraph Manila. Telgraf kâğıdı. (Manila cinsi).

emilen enerji miktarı. Özellikle torbalık kâğıtlarda ölçülen

Telegraph Paper. Telgraf kâğıdı.

bir değişken. (ISO 12625-4:2005)

Telegraph Tape Paper. Telgraf kâğıdı.

Tensile Failure Stress. Kopma dayanımı. Birim genişlik ve
birim kalınlığa etki eden azami kuvvet. (Pa, N/m2)

Telegraph Writing. Telgraf mesaj kâğıdı.

Tensile Index. Gerilme endeksi. Birim genişlik ve

Telephone Directory Paper. Telefon rehberi kâğıdı. 3.

gramajda kâğıda etki eden azami gerilme kuvveti. Bundan

Hamurdan yapılan ve gazete kâğıdına göre daha düşük

sonra kâğıt kopar. (Nm/kg).

gramajlı bir kâğıt.

Tensile Stiffness. Gerilme eğimi. Kâğıda uygulanan kuvvet

Telephone Memo Paper. Bloknot kâğıdı. Telefon yanında

karşısında kâğıt mukavemetinin grafikle gösterimi. (İlgili;

bulundurulan not alma kâğıdı.

Tensile Strength, Compression Strength, Breaking

Teleprinter Roll. Faks kâğıdı.

Strain).

Telescoped. Göbekten kaymış. Bobinin sıkı sarımı

Tensile Strength. Gerilme mukavemeti. Kopma direnci.

nedeniyle teleskobik kayma yapması. (Eş anlamlı; Slipped

Birim uzunluktaki kâğıda etki eden azami kuvvet. Bu

Roll).

kuvvetten sonra kâğıt kopar. Bobinle çalışılan üretim ve

Teletype Paper. Faks kâğıdı.

baskı sistemlerinde, kâğıdın açılması sırasında kopma

Teletype Perforator Tape. Sürekli form

olmaması için şart koşulan değer. (N/m). (ISO 1924-2)

Teletype Tape. Telgraf kâğıdı.

Tensiometer. Gergi ölçer. (1) Gergi ölçen kâğıt makinesi

Teller Rolls. ATM kâğıt rulosu. Banka işlemlerinin

üzerindeki vals düzeneği. (2) Elek ve keçe gergilerini

yapıldığı makinelerde kullanılan kâğıt rulo.

ölçmede kullanılan el aleti.

Temperature. Sıcaklık.

Tension. Gerilme. Gergi. Kâğıdın gerilmesi.

Temperature Control. Sıcaklık kontrolü.

Tension Control. Gergi kontrolü. Kurutma bölümünde,

Temperature Measurement. Sıcaklık ölçümü.

tutkal pres sonrası ıslanan safihadaki gevşeme nedeniyle
oluşan gergi bozukluğunu kontrol eden sistem. Taşıyıcı

Temperature Switch. Termostat.
263

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
valslerden birinin altına yerleştirilen algılayıcılarla ölçülür,

Theme Paper. Sunum kâğıdı. Ödev kâğıdı. Okullarda

hız değişikliği ile kontrol edilir.

öğrencilerin kullandığı sunum kâğıtları.

Tension Wood. Gerilimli ağaç. Çeşitli çevre koşulları

Theoretical Capacity. Teorik kapasite. Verimliliği dikkate

nedeniyle yaş halkaları dairesel olmayan ağaçlar. (Benzer

alarak belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında

anlamlı; Compression Wood, Reaction Wood). Aşırı

sağlanabilen azami üretim miktarı. Buna mühendislik

lignin oluşturduklarından selüloz üretimine uygun

kapasitesi, azami kapasite veya tasarım kapasitesi de

değildirler.

denilmektedir.

Termination. Sonlandırma. İş bitirme. Bir işi bitirme.

Theoretical Commercial Dryness. Teorik ticari kuru

Terminology. Terim bilim.

madde miktarı. Kâğıt veya selülozda standartlarda veya
sözleşmelerde belirtilen kuruluk oranı.

Terms of Payment. Ödeme koşulları.

Thereof. Bunlarla ilgili. Bunları ilgilendiren. Bir kontrat

Tertiary Treatment. Üçüncü kademe arıtma. İleri arıtma

sözcüğü.

tekniği olarak bilinmektedir. Atık su işlenirken, ilk iki
aşamaya ek olarak, fosfor ve azotun alınması işlemlerini

Therm. 100.000 Btu luk ısı birimi.

kapsar.

Thermal Compression Evaporation. Sıkıştırmalı

Test Board. Oluklu mukavva.

buharlaştırma. Basınç altında bırakarak sıvılaştırma
yöntemiyle su alma. Bir sıvıyı buharlaştırma sırasında

Test Equipment. Test düzeneği. Laboratuvar ekipmanı.

kullanılan buhar tüketimini azaltmak için termokompresör

Test Facilities. Test alanları.

kullanarak uygulanan bir su uçurma işlemi.

Test Liner. (Bakınız; Test Linerboard).

Thermal Conductivity. Isıl iletkenlik. Bir maddenin temas

Test Linerboard. Testlayner. Oluklu mukavvada en iç ve

yoluyla ısıyı iletebilme özelliği. [Btu/h (ft2) °F/ft; cal/s

dış yüzeyde kullanılan kâğıt türleri. Genellikle iki katmanlı

(m2) °C/cm].

olarak üretilirler.

Thermal Convection. Isıl aktarım. Bir sıvı kütlesi içinde,

Test Methods. Test yöntemleri.

çeşitli bölgelerdeki sıcaklık farklılıkları nedeniyle oluşan

Text Papers. Test kâğıtları. İç ve dış tutkallaması

yoğunluk değişmeleri sonucu meydana gelen hareketlilik.

yapılmadan kurutma kâğıdı özelliğinde üretilen ve kimyasal

Thermal Conversion. Isıl dönüşüm. Sıcaklık etkisiyle

emdirilerek test amaçlı kullanılan kâğıtlar. En yaygın

oluşan fiziksel değişim.

kullanılanları turnusol kâğıtlarıdır.

Thermal Cycle. Isı döngüsü. Kazanda sudan buhar elde

Test Sheet. Laboratuvarda yapılan örnek kâğıt.

edilmesi, işletmede kullanılması ve kondensat olarak

Text Finishing. Tekstil görünümlü yüzey işi. Kumaş veya

kazana geri dönmesiyle oluşan döngü.

deri görünümü verilmiş yüzey işleme yöntemi.

Thermal Degradation. Sıcaklıkla bozunma. Selüloz ve

Text Paper. Kaliteli baskılık kâğıt.

nişastanın sıcaklık etkisiyle bozunmaları ve parçalanmaları.

Textile Papers. Tekstil kâğıtları.

Thermal Diffusivity. Isıl geçirgenliği. Vals kaplamasının

Textile Wrapper. Tekstil paketleme kâğıdı.

ısıtıyı yayma özelliği. (m2/s). Sıcak valslerin kaplamaları

Text Paper. Yazı tabı kâğıdı.

için aranan özelliklerden biri.

Texture. Doku. Yüzey dokusu. Görüntü ve dokunuşla

Thermal Efficiency. Isı verimi.

belirlenen kâğıt özellikleri.

Thermal Mass. Isıl kütle. Isı değişikliklerine karşı kütlenin

The Commitment of Management. Yönetimin taahhüdü.

gösterdiği atalet.(Eş anlamlı; Thermal Flywheel Effect)

(ISO 9001:2008 Madde 5.1)

Thermal Paper. Termal kâğıt. Isıya hassas ve sıcaklık
artışında görüntü verebilen kâğıtlar. Faks kâğıtları.
264

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Thermal Pollution. Isı kirlenmesi. Sıcaklık etkisiyle suyun

Thermo Mechanical Pulp (TMP). Termomekanik selüloz.

ısınması. Böyle durumlarda soğutma kulesi kullanılarak

Yongaların önce buharla ısıtıldıktan sonra, mekanik olarak

veya bir miktar sıcak su atlırken yerine taze su karıştırılarak

öğütülmesiyle elde edilen selüloz.

su sıcaklığı düşürülür.

Thermometer. Termometre. Isıölçer.

Thermal Radiation. Isı yayılımı. Elektromanyetik dalgalar

Thermoplastic Binding. Amerikan ciltleme. Tutkallı

yoluyla ısının nakledilmesi.

ciltleme. Fasikülleri dikme yerin