İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Abrasion Number. Aşındırma değeri. Kil, lignin gibi

A

maddelerin elekteki aşındırma derecesini belirten sayı.
“Valley Abrasion Tester” ile ölçülen belli bir örnekteki
ağırlık kaybını temel alan değerdir.

A(X). Kâğıt veya kartonlarda, ISO 216 tarafından

Abrasion Resistance. Aşındırma direnci. Kâğıt veya karton

belirlenmiş, kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. (Bakınız; B(X)

yüzeyinin aşınmaya karşı gösterdiği direnç.

ve C(X)). A0 boyutundaki kâğıt, her seferinde tam ortadan

Abrasive Fiber. Zımpara taban kâğıdı. Kâğıt zımparalarda

eşit olarak bölünerek A1, A2, A3 ve diğer A serisi kâğıtlar

taban kâğıdı olarak kullanılmak üzere üretilen, vulkanize

elde edilmektedir. A serisi kâğıtlarda ebat ölçüleri Ek. 1 de

kâğıt türlerinden biri. Taban kâğıdı, altta kullanılan kâğıt

verilmektedir.

anlamına gelmektedir. Kuşe kâğıtlarda, karbonlu kâğıtlarda,

A/M. Otomatik/manuel. Operatöre elle veya otomatik

duvar kâğıtlarında veya laminasyon yapılacak kâğıtlarda bir

olarak işlemi yürütebilmesi için pano veya ekran üzerinde

taban kâğıdı üzerinde işlemler yapılmaktadır.

görülebilen seçenek.

Abrasiveness. Aşındırıcılık. Kâğıdın, dolgu maddeleri,

Abaca Pulp. Abaka. Saman selülozu. Manila keneviri

lignin veya kaplama maddeleri gibi maddelerle kazandığı

denilen bir bitkiden elde edilen selüloz. Kâğıda samanlı bir

aşındırma özelliği.

görünüm vermektedir.

Abrasive Papers. Zımpara kâğıtları. Kenevir veya

ABCD Scheme. ABCD şeması. İngiltere’de ortaya atılmış,

kimyasal selülozdan yapılan ve bir tarafı korundum türü

kâğıdın içinde hangi tip hurda kâğıttan ne kadar

zımpara tozuyla kaplanan, taban kâğıdı. Zımpara yapımında

kullanıldığını gösteren, şematik bir tasnif sistemi, Şemada

kullanılan kâğıt.

dört grup bulunmaktadır:

Abrasivity. Aşındırıcılık. Kâğıdı meydana getiren elyaf,

A –Birinci hamur olarak kabul edilen, kâğıt fabrikasının

dolgu maddeleri ve yabancı maddelerin aşındırma özelliği.

içinde oluşan döküntüler,

Aşındırıcılık, kâğıt makinesi ve kâğıt işleyen matbaa

B – Matbaadan veya konfeksiyon firmalarından dönen,

makineleri gibi makineler üzerinde etkili olur. Kâğıt

baskısız birinci hamur hurdalar,

kendinden sert olan elması aşındırabilmektedir. Elekteki

C –Son kullanıcıdan (evler ve ofisler) gelen baskılı birinci

aşınma, birim yüzeyde meydana gelen ağırlık kaybıyla

hamur hurdalar,

ölçülür. (Valley Abrasion Tester).

D – Baskılı ikinci ve üçüncü hamur kâğıtlar (gazete
kâğıtları gibi).

Absolute. Mutlak. Evrensel sabite göre ölçülen.

Geri dönüşümlü olabilmesi için, toplam elyaf içindeki geri

Absolute Humidity. Mutlak nem. Birim hava hacmi içinde

dönüşüm oranının % 50 den az olmaması gerekmektedir.

bulunan suyun ağırlığına denir (m3/gr). (Bakınız Relative

ABC Titration of White Liquor. Beyaz likörün ABC

Humidity).

titrasyonu. Beyaz likörün sülfit değerini, kostiklendirme

Absolute Manometer. Mutlak manometre. Mutlak basınca

derecesini ve etkin toplam alkaliliği tayin etmeye yarayan

göre ölçüm yapan manometre.

bir yöntem.

Absolute Temperature. Mutlak sıcaklık. Mutlak sıfır

Abhesive. Yapışmaz. Yapışma özelliği olmayan.

noktası temel alınarak yapılan sıcaklık ölçümü. Kelvin

Abietic Acid. Abiyetik asit. Çam reçinesi asidi.

(-273,15 °C)

Kâğıtçılıkta, reçine tutkalı yapımında kullanılan bir asit.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Manometrelerin

Abrasion. Aşındırma işlemi. Kâğıt veya karton yüzeyini bir

gösterdiği basınç değerine atmosferik basınç değeri

başka cisimle kazıyarak, aşındırarak farklı bir kâğıda

eklenerek bulunan basınç değeri.

dönüştürme işlemi.
1

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Absolute Viscosity. Mutlak vizkozite. Vizkozite.

Absorptivity. Emicilik. Siyah bir gövdeye göre, belirli bir

Viskozitenin SI birimi ( μ) paskal-saniyedir (Pa·s).

sıcaklıkta, herhangi bir cisim üzerine düşen ışığın emilme

Absolute Vacuum. Mutlak vakum. Mükemmel vakum.

oranı.

İçinde madde olmayan vakum.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Tam vakuma göre bir

Absolute White. Mutlak beyaz. Teorik olarak güneş ışığını

sistemin basıncı. Manometre basıncına atmosfer basıncının

tamamen yansıtan ve referans beyaz olarak alınan beyaza

eklenmesiyle hesaplanır.

verilen isim.

Accelerated Aging. Hızlandırılmış yaşlanma. Kâğıdın bir

Absorbable Organic Halogen, (AOX). Emilebilir organik

fırında 110°C sıcaklıkta ısıtma işlemiyle yaşlandırılması.

halojen. Atık su içerisinde, çözülebilir organik maddelerle

Amacı, laboratuvarda kâğıdın kısa sürede yaşlanmasını

bağ yapan klor miktarını belirten bir tanım.

izlemektir. Bu işlem sonucu kâğıtta mevcut özellikler geri

Absorbance. Soğurma. Örnek üzerine belirli bir dalga

dönülemeyecek noktaya gelir.

boyunda düşen ışığın yansıyan miktarının örnek içinden

Accelerating Agent. Katalizör. Hızlandırıcı.

geçen ışığa oranıyla bulunan değer.

Acceleration. İvme. Hızlanırken hızdaki değişim oranı.

Absorbancy. Emicilik. Kâğıdın sıvıyı veya suyu emme

Acceleration Ratio. İvme oranı. Sıvıların mekaniği ile ilgili

özelliği. Sıvı kâğıt içindeki gözeneklerde tutulur. Bunun

bir terim. Bir sıvının veya hamurun, boru içinde hareket

için çeşitli ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Belirli sürede

ederken, çeperdeki hızının merkezdeki hıza göre farklı

emilen sıvı miktarı, sıvıya daldırılan bir şeridin ıslaklığının

olmasıyla ortaya çıkan ivme oranı.

yükselme oranı, belirli sürede ıslanan alandaki büyüme

Accept. Kabul gören. Makbul. Kabul edilmiş ürün. Aksept.

miktarı, kâğıdın tamamen doyuncaya kadar aldığı sıvı

Elek ve temizleyicilerde işlem görmüş, kabul edilebilir

miktarı bunlardan bazılarıdır. Emicilik özelliği özellikle

özellikteki hamur. Kabul görmeyen kısma “Reject”

temizlik kâğıtlarında önemlidir.

denilmektedir.

Absorbent Core. Emici öz. Hijyenik ürünlerde, çocuk

Acceptance Protocol. Kabul tutanağı. Bir makinenin

bezleri ve kadınların kullandığı tamponlarda, sıvı emici

çalıştığının, belirlenen bir süre sonra, kabulü amacıyla,

olarak görev yapan, polimer dolgulu kısım.

imalatçı ve satın alan kişilerin birlikte düzenlediği kabul

Absorbent Papers. Emici kâğıtlar. Kurutma kâğıtları.

tutanağı.

Yüzey tutkallaması yapılmamış, yumuşak dokulu, keçe

Acceptance Sampling. Kabul örneklemesi. Malın istenilen

görünümlü, yüksek derecede su emici kaba kâğıtlar. Filtre

özelliklerde olduğunu test etmek için alınan rastgele

kâğıtları ve temizlik kâğıtları bu gruptandır.

örnekleme.

Absorptance. Emicilik. Belirli bir yüzeye düşen ışığı

Acceptance Test. Kabul testi. Satın alınan bir ürünün, satın

yüzeyin emebilme yeteneği.

alan tarafından kabul görür olduğunu belirlemek için,

Absorption. Emilim. Yüzeyden bir yol bularak içe geçme.

üreticisi tarafından yapılan deneme testleri. (Bakınız;

Absorption Time. Emilim süresi. Örnek kâğıdın bir sıvıya

Factory Acceptance Test).

daldırıldıktan sonra, ıslanmayı tamamlayana kadar geçen

Accepted Stock. Kabul görmüş hamur. Bir işlem sonucu

süre.

kabul gördüğü için bir sonraki aşamaya yönlendirilen

Absorbtive Capacity. Emme kapasitesi.

hamur.

Absorbtiveness. Emicilik. Kâğıdın su emiciliği. Burada

Access Hatch. Giriş kapağı. Adam giriş kapağı. (Eş

COBB değeri ile emicilik belirlenmektedir. (Bakınız;

anlamlı: Manhole Door) Buhar silindirlerinde ve kapalı

Bibilous)

tanklarda bulunan insanların bakım ve kontrol amacıyla
giriş için kullandığı giriş kapağı.
2

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Accessibility. Erişebilirlik. Ulaşabilirlik. Kimyasalların

Acid-Base Neutralization. Asit-baz nötürleştirme işlemi.

selülozla reaksiyona girebilme ölçüsü.

Bir bazla bir asitin nötürleştirilmesi.

Accident. Kaza. İş kazası. Gerekli özen gösterilmediği için

Acid Colours. Asidik boyalar. (Bakınız; Acid Dyes)

oluşan, planlanmamış ve önceden görülememiş kötü olay.

Acid Detergent Fiber (ADF). Asitle yıkanmış selüloz

Accommodation. Barınma. Konaklama. Geçici olarak bir

elyafı. Asidik ortamda, çözünemeden kalan elyaf.

yerde barınma.

Acid Dyes. Asidik boyalar. Boya asitlerinin, sodyum tuzları

Accordion Fold. Akordiyon katlama. Kâğıdın akordiyon

şeklinde olmaları nedeniyle bu adı alan, anilin boyalar.

şeklinde katlanması. Harita ve broşür basımında kullanılan

Daha fazla çözünmelerine karşılık, bazik boyalara göre

bir katlama yöntemidir. Katlamada dayanıklılık, kâğıtta

daha az mürekkep değerine, yani boyama özelliğine

aranan önemli özelliklerinden biridir.

sahiptirler. Fakat boyama düzgünlüğü açısından, bazik

Account Book Paper. Muhasebe defteri kâğıtları. Düzgün

boyalara göre daha iyidirler. Bu nedenle, kâğıt yüzeyini

yüzeyli, pamuk selülozu katkılı, yüksek yırtılma

boyamada kullanılırlar.

mukavemeti olan, muhasebe kayıtlarının elle tutulduğu

Acid Free Paper. Asitsiz kâğıt. (1) Ambalajlamada

defterlerin yapımında kullanılan arşivlik kâğıtlar. (Bakınız;

kullanılan ve kâğıdın bünyesinde oksitlenmeye yol açacak

Ledger Paper).

asit içermeyen kâğıtlar. (2) Kütüphanelerde yaşlanmaya

Accounts Payable. Ödenecek hesaplar. Alınmış fakat

karşı özel işlemle asitsizleştirme işlemi yapılmış, basılı

ödemesi yapılmamış mal ve hizmetlerle ilgili hesaplar.

kâğıtlar.

Accounts Receivable. Alacak hesapları.

Acid Grinding. Asidik öğütme. Odunun öğütülmesinde,
öğütme enerjisini azaltmak için sisteme asit verilmesi.

Accoustical Board. Ses yalıtım kâğıdı. İnşaatlarda hem ses,

Acid Hydrolysis. Asidik hidroliz. Asidik ortamda

hem de ısı yalıtımında kullanılan kâğıt.

parçalanma. Selüloz, nişasta veya yarı selülozik maddeleri,

Accuracy. Doğruluk. Ölçümlemede kabul edilmiş

asidik (Mineral asitleri ile) çözeltilerle parçalamak ve

standartlara göre uygunluk.

polisakkaritleri basit şekerlere çevirmek için kullanılan

Acetate. Asetat. Asetik asidin bir alkolle yaptığı ester. Yarı

yöntem.

selülozlarda bulunan asetatlar, Kraft selülozu üretimi
Acidification. Asitlenme.

sırasında yeniden asetik aside dönüşürler.

Acidimetry. Asidimetri. Asit ölçümü. Verilen bir örnekteki

Acetate Pulp. Asetat selülozu. Asetik asit, asetik anhidrit

asit miktarını titrasyonla tayin eden analitik yöntem.

ve sülfürik asit içinde çözünen, suni asetat ipeği veya asetat

Acid Insoluble Ash. Asitte çözünmeyen kül. (Bakınız;

kâğıdı yapımında kullanılan selüloz.

Ash). Selülozda aşındırıcı özellikte olduğu için istenmeyen

Acetate Proof. Asetat prova baskısı. Asetat üzerine basılan,

ve ölçümle bulunan kül.

renk doğrulama baskısı.

Acidity. Asidite. Hidrojen (H+) iyonlarının, hidroksil (OHˉ)

acfm. (Bakınız; Actual Cubic Feet per Minute), scfm

iyonlarından fazla olması durumu.
Achromatic. Renksiz. Siyah-beyaz. Siyahla beyaz
Acid Migration. Asit göçü. (1) Kuvvetli asitlerin,

arasındaki gri tonlarda olan.

bulunduğu ortamdan, daha zayıf veya nötür ortama doğru

Acicular Shape. İğnemsi şekil. Suda çözünmüş kalsiyum

hareketleri. (2) Nötür olan kâğıtların atmosferik

karbonat parçacıklarının kireçlenmeye neden olan iğnemsi

kirleticilerden veya kendisiyle temas eden diğer kâğıtlardan

şekli.

asit alması. Asit, diğer ortama yapıştırıcılardan,

Acid Alum. Asidik alum. Alüminyum sülfat ve sülfürik asit

kartonlardan, kâğıt kaplardan veya boya gibi, asidik sanat

karışımı. (Bakınız; Alum).

malzemelerinden geçebilir.
3

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Acid Number. Asitlik sayısı. İçinde asit olan bir maddenin

Acoustical Absorption Coefficient. Akustik emilim

nötür hale getirilebilmesi için birim ağırlığına verilen KOH

katsayısı. Ses emilim katsayısı. Bir maddenin çeşitli

miktarı. Miligram cinsinden ifade edilir.

frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir tanım.

Acid-Proof Paper. Asit geçirmez kâğıt. Asidik bileşiklerle

Gözenekleriyle ses emilimi artmakta ve bir tür ses filtresi

temasında rengi bozulmayan, boyası etkilenmeyen ambalaj

oluşmaktadır. (Sound Absorbtion Coefficient).

kâğıdı veya endüstriyel kâğıt.

Acoustical Board. Akustik karton. Binalarda tavanda ve

Acid Resistant Paper. Aside dirençli kâğıt. (1) Asitli

duvarlarda kullanılan, sesi emebilen odun, saman, şeker

ortamdan veya asit buharından etkilenmemesi için özel

kamışı küspesi türü, uzun elyaflı selülozlardan üretilen

olarak işlenmiş kâğıtlar. (2) Aside veya asit buharlarına

levhalar.

direnç göstermesi için boyanmış kâğıt. Bu tür kâğıtlar

Acoustical Transmittivity. Ses aktarıcılığı. Ses

özellikle Manila keneviri veya urganlık kenevirden

geçirgenliği.

yapılırlar.

Across the Grain. Grene karşı. Makine enine. (Bakınız;

Acid Resisting Felt. Aside dirençli keçe. Asidik sulu

Against The Grain).

ortamdan etkilenmemesi için, beton üzerine veya ahşap

Acrylate Resins. Akrilat reçineleri. Tutkalların, UV

yüzeylere kaplanan, asfalta doyurulmuş karton.

mürekkeplerin ve kaplama maddelerinin formüllerinde

Acids and Acid Groups. Asit ve asit grupları. Suya

kullanılan kopolimer.

hidrojen (H+) iyonu veren organik ve inorganik bileşikler.

Acrylic Latexes. Akrilik lateks. Karton yüzeyin su

Acid Size/Sizing. Asit tutkalı. Asidik tutkallama.

geçirgenliğini önlemek için kullanılan, suda çözünebilen

Sıvılaştırıldığında sabunlaşmayan bir reçine tutkalı ve bu

polimer esaslı parlaklık sağlayan tutunucu bir madde.

tutkalla yapılan iç tutkallama.

Acrylics. Akrilikler. Bir grup sentetik tutkal. Pigment ve

Acid Soluble Iron. Asitte çözünebilen demir. Kâğıt

elyaflara çok iyi tutunarak birbirlerine bağlanmalarını

bünyesindeki demirin, hidroklorik asitle çözünen kısmı. Bu

sağlar.

kısım, kimyasal anlamda reaktif özelliktedir. Kalan demir

A.C. Streaming Current. Alternatif sürüklenme akımı. Bir

ise aktif değildir. Testlerde kâğıt içindeki demire bağlı kül,

silindir içinde pistonla ileri geri itilen, içinde elektrik yüklü

asitle kâğıt bünyesinden alınır.

parçacıklar bulunan bir sıvının yarattığı, elektrotlarla tespit

Acid Stable Size. Aside dayanıklı yüzey tutkalı. Asidik

edilebilen alternatif akım. Elektrik akımını hareket eden

kâğıtlara uygulandıklarında, pıhtılaşmayan yüzey

yüklü parçacıklar üretmektedir. Bu değer ölçülerek,

tutkallama parafinleri veya parafin çözeltileri.

hamurun elektrik yükünün anyonik, katyonik veya nötür

Acid Sulfite Process. Asit sülfit işlemi. Yüksek oranda

durumda olduğu belirlenir.

kükürt dioksit içeren, asidik ortamda odun elyaflarını

Act. (1) İş. Eylem. (2) Yasa. (3) Akit. (4) Sahne.

parçalama işlemi.

A.C.T. (Associative Cellulosic Thickeners). Selülozik

Acid Wash. Asidik yıkama. Kâğıt veya kâğıt hamurunun

kıvam arttırıcılar. Kaplama boyalarının viskozitesini

içindeki kostik benzeri alkali maddelerin asit ile

arttırmak için kullanılan selülozik kökenli kıvam arttırıcılar.

nötürleştirilmesi işlemi.

Activate. Etkinleştirmek. Aktif hale getirmek. Çalışır hale

Acknowledgement. (1) Teşekkür. (2) Onay bildirgesi.

getirmek. Aktifleştirmek.

Mutabakat. (Bakınız; Order Acknowledgement).

Activated Carbon. Aktif karbon. Çok yüksek derecede

A.C. Motor. Alternatif akım motoru. Endüstride kullanılan

gözenekli karbon granülleri. Bir gramında 500-1500 m2

en yaygın motor türü. Hız kontrolü yapılabilen ve basit

yüzeye sahip, hava, gaz ve sıvıları filtrelemede kullanılan

yapıda, bakımı kolay oldukları için tercih edilen motorlar.

karbon granüller.
4

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Activated Sludge. Aktif çamur. Atık sularda dibe çöken ve

Microturbulance). (2) Kimyasal reaksiyon. (3) Alkali likör

içine oksijen verildiğinde bakteri ve diğer organizmaların

pişirmede aktif alkalinin toplam alkaliye bölünmesiyle else

yaşayabildiği, organik artıkları parçalamada kullanılan

edilen oran.

çamur. Atık suların temizlenmesinde kullanılır.

Act of God. Doğal afet. Allah’ın takdiri olan iş. İnsanların

Activated Sludge Loading. Aktif çamur yükü. Arıtma

kontrolü dışındaki işler. Genellikle, sel, deprem, tsunami

sisteminde, organik maddelerin parçalanması için bir gün

gibi doğa olayları.

içinde birim ağırlık çamur için gerekli oksijen miktarı.

Actual Cubic Feet per Minute (acfm). Bir dakikadaki

Activated Sludge Treatment/Process. Oksijenli arıtma.

gerçek (hava) miktarı. Kompresör veya fan emişlerinde

Aktif arıtma. Atık suyun üre ve çözünür fosfat gibi

ortam koşullarında emilen bir dakikadaki hava hacmi.

besinlerle ve oksijenle bakteri üreterek işlenmesi.

(Bakınız; scfm)

Activated Solids. Aktifleştirilmiş katı maddeler. Aktif hale

Actual Production. Gerçek üretim. Iskartalar çıktıktan

getirilmiş arıtma çamuru.

sonra kalan fiili üretim miktarı.

Activation. Harekete geçme. Aktif hale gelme veya

Actual Production Time. Fiili çalışma süresi. Net çalışma

getirme.

süresi. Duruş, arıza ve molalardan sonra, üretimde geçen

Active Alarm. Aktif alarm. Halen geçerli olan alarm.

net süre.

Active Alkali (AA). Aktif alkali. Selüloz üretiminde

Actual Salable Product. Satılabilir net ürün. Müşteri

kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfat (Na2S) karışımı.

tarafından, kalite bozukluğu nedeniyle reddedilmeyecek

Na2O cinsinden ifade edilir.

ürün.

Active Alkali to Wood Ratio. Aktif alkalinin oduna oranı.

Actual Weight. Gerçek ağırlık. (1) Gramajı ve ölçüsü belli

Bir ton kuru odun için kullanılan aktif maddenin oransal

olan, 500 adetlik bir top kâğıdın veya kâğıt toplarının,

miktarı.

terazideki gerçek ağırlığı. (2) Gerçek gramaj.

Active Clorine. Aktif klor. Hipoklorit türü ağartıcılarda

Actuator. Tahrik düzeneği. (Bakınız; Valve Actuator) Bir

bulunan klor.

mekanizmayı harekete geçiren mekanik düzenek. Hareket

Active Fiber. Aktif elyaf. Sulu bir ortamda diğer elyaflar la

için gerekli enerjiyi, elektrikli, hidrolik veya pnömatik
kaynaklardan sağlar.

temasta olan ve ağa dâhil olan elyaf.

Acutance. Keskinlik. Baskı kalitesi açısından görüntü

Active Packaging. Aktif ambalajlama. Ambalajın, içinde

kenarlarındaki keskinlik.

saklanacak ürünü korumak için aktif olarak rol alması.
Bunlar anti bakteriyel olması ve temizleyici özelliği olması

Acute Toxicity. Ölümcül zehirleyicilik. Zehirli bir

gibi özelliklerdir. (Benzer; Smart Packaging)

maddenin etkisiyle ciddi fonksiyon kayıpları yaratan, hatta

Active Sulfur. Aktif kükürt. Kâğıdın içinde hidrojen sülfite

ölüme kadar götüren zehirleme etkisi.

dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Kâğıdın

A.C. Variable-Frequency Drive System. AC frekans

metallerle temasında, onları karartacağı için ölçümlenen ve

çeviricili tahrik sistemi. Kâğıt makinesini döndüren

kontrol edilen sülfür bileşikleri. (Bakınız; Reducible

motorların hızını değiştirebilmek için, elektronik frekans

Sulfur).

dönüştürücü kullanan tahrik sistemi.

Active Surface Area. Aktif yüzey alan. Yüzey tutkallaması

Adding Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. Hesap

sonucu oluşan hidrofobik alanlar çıktıktan sonra kalan kâğıt

makinelerinde kullanılan rulo kâğıt.

yüzeyinin işlenebilir emici kısmı.

Addition Polymers. Polimer katkı maddeleri. Kâğıt

Activity. Aktivite. Hareketlilik. (1) Elekte drenaj elemanları

hamurunda kullanılan uzun zincirli bileşikler.

nedeniyle oluşan hamur türbülansları. (Bakınız;
5

Mukavva. Kâğıt hamuruna elyaf tutkalla kaplanmış kâğıt. Tutkallı ciltleme. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek ip Administration. Administrative Expense. milleri. arkası yapışkan Adiabatic. İdari gider. Kırmızı. Mürekkebin kâğıda tutunumunu belirleyen test. ayarlanabilir tahrikler. Bir katkı maddesinin kitap ciltlemede deri veya vinil kaplanarak kullanılan. Adhesives for Coating. Sadece kuşe yapımında değil fakat Address Label Paper. Bir sürecin kâğıtlar. Sıvı türü. Amerikan ciltleme. Adres kâğıdı. Adjust. şeyi diğerine tutturmak. Ayar boyası. Yalıtılmış. Katkı maddeleri. Sevk ve idare. Karışım. Bir yüzü Additive Systems. adlar da verilmektedir. Genellikle makine bütesindeki hamur harmanı. Elle veya otomatik olarak bir makineyi Adhere. Kâğıt makinesi tahrik sistemleri gibi hızı birbirlerine çekim gücüyle tutunmaları. Yapışma. ilavesiyle. İdari harcama. Binding). istenilen rengi testi. Çalışanları belirli kullanılmadan yapılan ciltleme türü. Kimyasal ve dolgu maddeleri tutkalın yapıştırma gücünü gösteren bir terim. Yapışkan şeffaf kâğıt bant. Tutkal geçmesi. Kâğıt hamuruna çeşitli Adhesiveness. Adiyabatik. (Eş anlamlı. çözünebilen organik maddelere kâğıt bant türü. Cohesion) Adjusting Color. Katkı renkleri. Harman. Kaplamada katkı maddelerini besleyen sistem. Kuşe tutkalları. kanuni harçlar gibi harcamalar bütünü. Thermoplastic Binding. Genellikle gri renkli. Ayar mili. Yapışkan. iz bırakmadan yapışan bir halojen. 100 parça pigmenti bağlayacak pompalar. Rengi oluşturan ve Adhesive Migration. Sürülen yüzey karıştırılarak kullanılan ana renkler. tutkalının istemediği halde kâğıt içine işlemesi. Yapışkan kâğıt. Tutkal. Örtü Adsorbable Organic Halogen (AOX). Yağlı kâğıttan yapılan. Cut-Back Binding. Additive Colors). Yönetme. Tutkallı kâğıt. Tutturmak. İki kâğıt arasına sürülen amaçlarla katılan maddeler. ofis harcamaları. kullanılan tutkallar. ünitelerinden oluşan ve otomatik olarak değişen tonaja göre. Additives. kökenli olmayan kimyasal ve dolgu maddeleri gibi katkı Adhesive Ratio. Adhesive Paper. Tutunum testi. kontrol vanaları ve dozajlama miktarda tutkalın ağırlığı. Farklı moleküllerin tahrikler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Additive Colors. ayar Adhesive Binding. Yapıştırmak. Threadless Ücretler. Emilebilen organik bandı. Buna daha değişik amaca veya amaçlara yönlendirme işi. Admixture. Tutunma. Perfect Binding. Adhesive Glassine Tape. sıfır olduğu durum. (Bakınız. Düzetici boya. nesneleri birbirine Adjusting Rod. Adres yazıcısında. akış metreler. Yapışkanlık. Ayarlamak. üzerine adresin yazılması için kullanılan. dudağını bölgesel olarak ayarlamakta kullanılan. Baskıda mürekkep tutunum boyalarla ve pigmentlerle karıştırılarak. yeşil. Isıl ciltleme. Address Label Paper). gerçekleşmesi için sağlanan çevre koşulları. Bir tutkal kullanarak bir veya cihazı ayarlamak. Hamur kasası cetvel ağzının üst yapıştırmada kullanılan tutkallar. (Bakınız. 6 . gibi maddeler. bağlayabilecek tutkal oranı. Isı transferinin adres etiketlerini yazmak için kullanılan rulo kâğıtlar. Isı geçirmez. Gri karton. mavi. Posta zarflarının duvar kâğıdı yapımında da kullanılan tutkallar. Diğer Adhesion Test. tanklar. kira giderleri. sağlamak için kullanılan boya. (Eş anlamlılar. Adjustible Speed Drives (ASD). Adhesive. Etiket kâğıdı. Adhesive Felt. Ayarlanabilir hızlı Adhesion. Absorbable Organic Halogen). Katkı sistemleri. Kuşe hamurunda pigmenti maddelerini eklemek için kurulan. Tutkal oranı. (Bakınız. karıştırıcılar. tutunan klor miktarı. farklı özellik kazanmış yeni hamur karışımı. ısıl anlamda mükemmel yalıtılmış bir ortamda Addressograph Rolls. denetim giderleri. karton veya mukavva. Atık sularda.

F. Kâğıt yapımında kullanılan. Son kurutma kısmı. Adsorption. Adulterant. Havalandırma göleti. yapılan küçük çaptaki arıtma işlemleri. Aerobik bakteri. and Paper Assosiation) Amerikan Orman ve Kâğıt Aerate. tutkalın veya boyanın elyaf yüzeyine aracısız Aerobic Digestion. Aerobic Decomposition. Adsorption) arıtma işlemi. Havanın serbest oksijenini kurutma bölümleri. Aeration Lagoon/Basin). B dalga. Yakınlaştıran renkler. Molekül veya askıdaki parçacıkların katı ayrışma. After Dryers. Avans ödemesi basılmış. Adsorptivity.I. Büyük moleküllerin oksijenli ortamda daha basit yüzeylere tutunması. Avans ödemesi. Tutkal presten sonraki Aerobic.F. Against the Grain. Tutucu. Kapora. Oksijenli ortamda. (Eş mm ve oluk sayısı 110 dur. bükülerek yapıştırılan kâğıt. biyolojik ifadedir.H. Makine Aerobic Bacteria. Soğurma. Peşinat. Dalga. Ev dışı. Hava kullanılarak maddesi. Hava vericiler. Aeratörler. fiziksel arıtma gibi. (American Forest arttığı sular yeniden kullanılabilir. (2) Arıtma ünitelerinde suya Affinity. “American Forest Institute” kelimelerinin için tasarlanmış atık su arıtma sistemleri. edebilmesi oksijene ihtiyaç duyulan herhangi bir süreç. daha yüksek kalitede arıtma yapması A. Yüzeyi tutunma özelliği Aerobic Biological Oxidation. (Bakınız. Aereobik biyolojik gösteren veya yüzeyinde tutunma meydana gelen madde. oluklu mukavvalarda. İstenmeyen katkı Aerobic Treatment.A. bakteri kullanarak yapılan Adsorban madde. suyolu veya gren izi yönüne dik yaşayabilen mikroorganizmalar. Oksijenli parçalama. Suyoluna karşı. Gelişmiş atık su arıtma. Saflığı bozucu madde. Cazibe. Aerobik Adsorpsiyon. Havalandırıcılar. Hava mektubu. Bu sistemlerin kısaltılmışı. D dalga. askıdaki organik Maddenin kendi yapısal özelliği nedeniyle tutucu olması. Aerated Lagoon/Pond/Basin.5). sindirim. (1) Baskı sırasında. Üreticilere göre dalga Aeration. E anlamlı. C dalga. A dalga (iri dalga) olukluda. Aerobik bozuşma. Hava hareketiyle kuru arasındaki tonlarda. Oksijen kazandırma. zarf şeklinde banka teminat mektubu. Cezbe. Şap gibi maddeler tutunma özelliği kazandırırlar. kâğıtları havayla aralamak. Sürecin devam olmaksızın emme yeteneğinde olma. Yüzeye tutunma.F. Çekim gücü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Adsorbent. Aerogramme. (Ek. Kâğıdı makine. Oksijenli süreç. Güçlü hava vererek su kullanmada elek veren boyalar. özellikleri küçük aralıklarla değişmektedir. oluk yüksekliği 4. Özellikle temizlik Sekonder arıtma. Emilim. Fiziksel veya kimyasal bir etki Aerobic Process. Hem zarf. Havalandırma. açıyla kesmek. moleküllere ayrılması. Bir tarafı zarf görünümünde Advance Payment Guarantee Letter. maddelerin parçalanması. Sarı ile kırmızı Aerodiynamic Dry Forming. fiziksel-kimyasal arıtma veya biyolojik- kâğıtlarında ev dışında. 1993 den sonra A. hem de kâğıt. A. Advanced Waste Treatment. kullanan. Havalandırmak. Aerobik. ve katkıların birbirlerini çekme gücü. A-Flute. fakat arkasına yazı yazılan. olukların Biyolojik havuz. Emme. oksitlendirme. (Away From Home). Oksijenli ortamda enine olan. Emicilik. Hava ve bakteri kullanılarak. Ürünleri Üreticileri Birliği. Hava vermek. kimyasalların. A-Dalga. dalga ve K dalga türleri de vardır. Havalandırma havuzu. Grene karşı. Yüzeyi tutan. Makine eninde 7 . bakana kendisine yaklaşıyormuş hissi formasyon. Oksijenli. Bakteriyel tutunması.8 arıtma sistemlerinde kullanılan havuz veya gölet. Oksijenli arıtma. kurumlarda kullanılan kâğıtlar.&P. Hamur içinde elyaf karıştırıcılarla havanın oksijenini kazandırmak. Advancing Colors. Aerators. katlamak veya işlemek. Atık suya çeşitli yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir yöntemlerle oksijen kazandırılması amacıyla. üzerinde safiha üretme tekniği Advance Payment.

kalınca tür yazı kâğıdı talka göre daha az sabunsudur. (1) Ebrulu. Air Caps. Bubble Mark) Hardening Stainless Steel) Air Blower. Hava. makine salonunda çiğleşme olmaması için. Örnek Agate Marble Paper. Hava destekli. (Bakınız. kullanarak yapılan işin etkinliğini arttıran sistemler. kaybetmesi ve geri dönüşemeyecek hale gelmesi. Havayla taşınan parçacıklar. görünümde olan kâğıt. Coater). linter gibi yıllık bitkilerin artıklarından elde edilen Air Change Rate. Agrega. Karıştırıcı. Mermerli Hedef almak. (2) Keçe kurutma amacıyla kullanılan hava kapsülü. Bir kapalı alanda. Agalit. Kâğıt yüzeyinde minik dairesel leke. Mermerli kâğıt. sistemi. Agricultural Residue Fiber. (Bakınız. Saman. Kümelenmek. Kâğıda uzun zaman önce ve çıkan havanın eşitlenmesi. Havalı kuşeleme. renkli lifli bir dolgu maddesi. Bir araya gelme. (Bakınız. Ageing. yapılmış görünümü vermek. Air Doctor) Agat desenli kâğıt. eski bir kâğıt kurutma yöntemi. (İng)Yaşlanma. Kâğıtta kullanılan. Yaşlandırmak. Gök mavisi. Bir kâğıt fabrikasında. Parçacıklı bir süspansiyonda hareketiyle uçuşan elyaf tozları.Air Entrainment) veya hava ile karıştırmak. kenarların dalgalı renkli görünmesini için yapılan boyama Air Assisted. Havayla taşınan. Air Bells. Aggregates. gri süperkalenderlenmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ işlem yapmak. 6). Topaklanmış pigment ötesi kurutma ünitesinden sonra yerleştirilen havalı kurutma parçacıkları. kâğıt kurutulmasında kullanılan bir havbe türü. parçacık yüzeyine yeni bir yükün ( + ) yüklenmesi. Yığılma. Age Hardening Stainless Steels. Hava Agglomeration. Ebru desenli kâğıt. Zamana bağlı olarak. Beraberinde hava tekniği. Air Balance. Hava kabarcığı. Kâğıdın özelliklerinin değer Air Blue. (1) Hamurun içine. Agglomerate. Hava akışı Floklaşmadan farkı yüklenmedir. Magnezyum silikat. (Bakınız. Kızıl Aggregate. bir saat içindeki hava hacminin değişim sayısı. Yaş. (2) Bu kabarcıkların Agitate. Ömür. Air knife Aging. Hava kapsülü. olarak “Air Assisted Doctor” (Bakınız. selüloz. (2) Elde cilt yapımında. Hava dengesi. Talk türü olmasına rağmen. Topak. (Eş anlamlı: Asbestine) Aim. Yıllık bitki artığı elyaf. sıcaklıkta ve 100 metre/saniyenin üzerindeki bir hava Agitator. ipekten yapılan. (Ek. Agalite. Precipitation (Eş anlamlı. Abadi. selüloz veya kâğıdın özelliklerinde meydana gelen Air Bubble. hareketi veya doğrudan hava verilmesi nedeniyle giren ve (Ageing) safihaya kadar gelen hava kabarcıkları. (Aging) Airborne. kitap Air. Basınçlı hava ile kâğıt pigmentler grubu. Hava fanı. Havayla. Ulaşılması istenilen hedef noktası. Airborne Web Drying. Karıştırma. (1) Havbe. Yığılma. Bütelerde kullanılan pervaneli hamur akımıyla. yarı mat. Havalı. Agricultural Residue Fiber) 8 . Kâğıt hamurunu mekanik karıştırıcı safihada bıraktıkları iz. Agat. 425°C Agitation. (2) Agate. Havbe veya fabrika içine giren Age. Açık mavi. Küme. Yanki silindirli makinelerde kullanılmaktadır. Hava tüneli. İşlemler sırasında matbaacılar ve ambalaj Ahmedabadi. Kümelenme özelliğinde olan Air Brush Coater. yüzeyine kaplama yapan kuşe sistemi. Airborne Particles. Yaşlanan selülozda suda çözünme oluşur. karıştırıcısı. (Amerikan İng. Havayla kurutma. Karıştırmak. Köpük izi. muhasebe defterlerinde kullanılan. yaratarak uygulanan. Hava değişim sayısı. halen imal edilen açık saman renginde. karıştırma bozulma. Hindistan'ın Devletabad şehrinde fabrikaları tarafından dikkate alınmaktadır. (Damarlı) Akik. (1) Hedef. Agregalar. bir Agro Residue. Havalı.) Yaşlanma.

(3) Kuşe kaplamada Air Forming. Bobin Air Dry Pulp. El yapımı kâğıtlarda etmek için üretilmiş. Genellikle hava fanlarıyla yapılmaktadır. (Bakınız. Air Cushion.). bütede gönderen. Hava üflemeli Air Density Separator. Hava filtreleri Havalı hamur kasası. Havayla nakil. Air Dried Board. Genellikle kâğıtta % 7-10 9 . (Bone Dry. anlamlı. Air Pad) atılması. Fanla cebri olarak veya çevre hapsolması. hava ile kesilmiş kenarı. Titreşim önlemek için vakum pompalarından veya makine salonundan dışarı kullanılan şişirilmiş lastik tampon. (1) Yanki kurutucuda kullanılan Air Foil Threading. Hava ile hamur kasası içinde basınç yapımında kullanılan bir kâğıt türü. Nonwovens). Havalı raspa. Air Filter Paper. Kuşe hamurundaki sorun gerçekleştirilen safiha oluşturma yöntemi. kâğıtla havasıyla kendiliğinden yapılan soğutma işlemi. (A. raspalama bölümünde. Hava yastıklı hamur kasası. Kuru elyafların cebri hava kullanılan raspa. (Eş anlamlı. Kuşelemede kullanılan kurutma sisteminin rejek ayırıcısı. Atmosferik şartlarındaki kâğıdın gramajı. Hava kompresörü. hava fanlı taşıma yöntemi. Çerçeve kenarı. makinesi kenar ıskartalarını. havayla iki ayrı bölge yaratan sistem. Jet Deckle). Hava kuruluğundaki gramaj. Air Cushioned Headbox. Havalı ağır kâğıt kurutucu. safihanın bağlanması sırasında oluşturulan sonrası verdiği hava ile deliklerin içindeki suyu basınçlı şeridi. Filtre ile hava temizlemeye Air Dry Basis Weight. Havada kurutulmuş selüloz. birlikte hız etkisiyle cep oluşturarak sürüklenen ve tampon Air Curtain. Raspa izi. Havada kurutulmuş yazı kâğıdı. Safiha kenarı. karıştırma sırasında hava karışması ve hamur içine Air Cooled. Bir fan aracılığıyla verilen içinde. (Bakınız. eşit şekilde dağıtılması sonucu Air Doctor Mottle. (2) Preslerde kullanılan. Hava doygunluk oranı. Air Pad Headbox) Air Float Clay. hamur hacmine göre yüzde Air Dried Paper. Air Dried Writings. kemik sağlanmaktadır. Air Cleaner. Uzun elekli Kâğıtta kullanılacağı yere göre tane iriliği hava kullanılarak veya döner elekli makinelerde. hamur içindeki hava hacminin. Havada kurutulmuş kâğıt. Özellikle sentetik nedeniyle kaplamada kalan iz. Hava hacmi. makine altı pulperine Air Entrainment. elyaflarda kullanılan yöntem. Nem yüklü havanın havbeden.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ saatte salon hacminin 5-12 katı arasında hava değişimi arasındaki rutubet durumunu belirtir. safihanın elek üzerindeki seçilmiş/elenmiş kaolin kili. (Araçlarda ve elektrik oluşturarak. Hava filtresi kâğıdı. Havalı şerit verme. sarım sırasında sorun yaratan hava. bölümlerinde cebri olarak yaratılan hava akışı. Air Compressor. Mal sarıcıda. basınçlı hava ile bir öndeki silindire aktarma. (Eş süpürgelerinde vs. Pnömatik seperatör. kuruluğu). ağırlıkları nedeniyle yer çekimi etkisiyle ayırmaya yarayan Air Flow. Hava yüzdürmesiyle seçilmiş kaolin. Hava yastığı. Atmosferik şartlardaki rutubete göre kâğıdın kuruluğu. Air Doctor. Açık havada kurutma. bir kâğıt kurutma yöntemi. Havada kurutulmuş karton. yarayan. (1) Hava tutunumu. kullanılan filtreler). El yapımı Air Content. pistonlu veya vidalı türleri olan hava kullanılan. cinsinden oranı. hava kanalı içine yerleştirilen modüller. kompresörü. Air Float Dryer. hava yardımıyla boşaltan raspa sistemi. Hava soğutmalı. Air Conveying. Hava çıkışı. Vakumlarda ve kurutma pnömatik seperatör. Hava temizleyici. Air Dry. Hamura. Havalı formasyon. Havadaki kuruluk. (Eş anlamlı. Hava yüzdürmeli kurutucu. Kurutma krepleme raspası. Air Assisted Doctor) ile savrularak. Basınçlı hava temin Air Drying.D. bir parçası. Air Deckle. Hava perdesi. Hava akışı. Yonga içindeki ağır yabancı cisimleri. Air Exhaust. Havayla taşıma. hamur jeti yaratan hamur kasası türü. (2) Hava sürüklenmesi. Bir kartonların açık havada kuruması.

buharlarının yarattığı kirlilik. Havanın belli bir sıcaklıkta şartlarını düzeltmek amacıyla (Sıcaklık. Hava yükü. mürekkep dağıtmayan bir kâğıt türü. Hava ile tahrik edilen. Air Makeup. direnci. (Eş anlamlı. Kuşe kâğıdın Air Pad Headbox. Hamur kasası içinde hamurun çözeltisini hava ile bıçaksız sıyıran ve dağıtan mekanizma. bir kâğıt kurutma yöntemi. olan kaplamayı. hava geçirgenliği. kaçakları. Havalı bıçak. Hava kalite standartları. hamura giren hava kabarcıkları. raspayla sıyırmak yerine hava Air Permeance. nem gibi) alınan tutabileceği maksimum su buharı. fabrikadan yayılan baca gazları ve kimyasal madde Air Knife Mark. Doymuş hava. kullanılan. (Air Knife) sıkıştırılan kuru kâğıdın hava geçirgenliğinin tespit edilmesiyle belirlenen. Hava geçirgenliği. (2) Basınçlı hava hatlarında meydana gelen hava Air Quality. Genellikle kanunlar tarafından verilen değerleri yakalama. Kâğıdın hava geçirgenlik içini göstermeyecek şekilde opaklığa sahip. (1) Basınçlı hamur kasalarında fazla yerine havayla taşınarak formasyon bölgesine gelir. Hava deliği. Kâğıt fabrikası çevresinde. basıncıyla yükleme. makine salonuna nemli havanın hava geçirgenlik özelliği. döner boru. Havalı raspa izi. Kuşeleme sırasında kaplama Air Pad. üzerindeki basınçlı hava. Air Mail Paper). Hava kirliliği. basınç farklılığı yaratarak yapılan testle ölçülen hava Air Knife Coating. Air Intake. İki levha arasına Air Jet. Air Pad Rectifier Roll. Hava posta kâğıdı. hava jetiyle sıyıran ve ölçülü kaplama Air Pollution. kalitesiyle ilgili sınır değerler. Hava direnci. Kuşe sırasında fazla geçirgenliği. Kanuni verimsizlikte temel faktörlerdir. Hava formasyonlu kâğıt/safiha. Havanın yaptığı baskı. Bir Air Mail. (Bakınız Air Relief Valve). (Bakınız. Hava kaçağı. Kurutma bölgesinin. kaçması. Hava pompalama (özelliği). Air Laid Sheet. Hava yastıklı hamur kasalarının karıştırmayla. ince olmasına rağmen zarfın Air Resistance. (Eş anlamlı. Hava girişi. Havalı kurutma. Air Permeability. Zarf yapımında olarak tahliye eden valf. Kâğıdın iki tarafında jetiyle yayan sistem. elle direnci. Havalı Kuşeleme. Hamurdaki hava. Air Loaded. basıncın atıldığı çıkış deliği. Gurley yöntemiyle ölçülen (T460 om-11) hava yazma sağlayan. Elyafların belirli Air Knife Coater. nerede olduklarına bakılmaksızın Air Quality Standards. veya safihanın cebri hava çarptırılarak kurutulması esasına Air Cushined Headbox) dayalı. sisteme karışan ve sistemde istenmeyen havayı otomatik Air Mail Paper. Hava yastıklı üstüvane. Hava tahliye valfi. kurutma verimi açısından keçeden beklenen üstünde kalması nedeniyle. Bu tür kaçaklar. içinde kullanılan. Hava geçirgenliği. anlamda konulmuş ve aşılmaması gereken. çözeltisini kâğıt üzerine. sağlayan Kuşeleme yöntemi. Birimi μm/Pa s dir. Hava yastığı. Havalı dağıtıcı. %100 bağıl neme kısmi temiz hava. karşılık gelmektedir. Kuşe kaplamada. Air Pollution Abatement. Elyafların sulu ortam yerine kuru ve serbest halde şekillendiği ve formasyona uğradığı kâğıt. Hava Air in Stock. Hava jeti. Hava yastıklı hamur kasası. (Eş anlamlı. iyi kalitede. düşük gramajlı. delikli. Makine salonuna ortam Air Saturated. Taze hava takviyesi. kaplamanın inceliği yüzünden şeffaf görünen kısımlar. (1) Habbe içinde sıfır basınç Air Pumping. Hava kalitesi. Wet Laid) girişinin sağlandığı delik. Air Relief Valve. Air Laid. Saturated Air) 10 . (2) Soda kazanlarında hava (Karşıtı. Hava tahrikli. Kuşe bölgelerde sıkışması sonucu geçirgenlik değişmektedir. Hava purjörü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Impacter. safihanın giriş ve çıkış yaptığı açıklıkların keçelerinde. atık hava Air Load. Elyaflar su Air Port. Havalı Kuşeleme makinesi. Hava kirliliğini azaltma. Air Cushion) Air Impingement Drying. Hava Air Release Valve. basınç. Air Leakage. Genellikle aşırı yastıklı rektifiye valsi.

Bu bitkiye “Esparto” da denilmektedir. Kaymak taşı. Albümin kalıp. (Bakınız. Aldehit nişastası. pH değeri 7. Bu bitkinin elyafları kısa ve kâğıtları kitap yapımında senedi. Koridor. Su mermeri. Günümüzde volkanik kalsiyum sülfat yani volkanik alçıtaşı. Selüloz üretim (albüminle) kaplanmış esnek alüminyum veya çinkodan süreçlerinden biri. Alfa. Albüm yapmak Daha çok yün halı ipleri boyamak için kullanılmıştır. CHO gruplarını bulunduran organik kompresör aracılığıyla yaratılan hava. Alabaster. Hava fıskiyeleri. (Eş amacıyla üretilmiş karton. tutkallama kimyasalı olarak kullanılan bir madde. Alabaster. Yüzeyine sadece sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit için albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Albumen Paper. Regüle valsi. Hava kaynağı. kâğıdın makine yönünde yırtılıp. bileşikler. Bu süreçte hidrosülfit kullanılmaktadır. Genellikle Aldehyde. Keçe veya eleğin Alabaster Paper. pamuk kökenli bir kâğıt türü. Albiyon baskı. Bazik. Halen sanat eserlerinin (Ribura Tinctorum) rengine alternatif olarak asidik basımında taş baskı adıyla kullanılmaktadır. anlamlı. terim. Alg. Alkali. Alizarin. Esparto. Kaplin ve valslerde. ortamda elyaf boyamak için üretilen sentetik kırmızı boya. Album Board. (1) Fotoğraf taban kâğıdı. Harita kâğıdı. Bünyesine aldehit sağlayan kompresörler hava kurutucuları. Guide Roll) Albion Press. düzeneği bulunan vals. Harita yapımında AKD (Alkyl Ketene Dimers). Kollu bir el presi Alizarin (Dyes). Mekanik ayar. titreşimsiz ve tahribatsız çalışması için yapılan ölçülü. Air Showers. Alkali. Album Paper). Fotoğraf albümü kartonu. Işığa hassas bir bileşikle Alkafide Process. (2) Albüm kopması. Ayar kılavuzu. Kurşun asetat kristalleri ile yanlara kaçmasını önlemek için. Bazen Album Paper/Board. kâğıt tabakaları arasında hava bunlardan biridir. Bünyesinde hidroksil (OH-) bulunduran bileşikler. Kâğıt fabrikalarında havayı Aldehyde Starch. Bir montajın veya geçmişte ise volkanik kalsit (Oniks) için kullanılan bir toplanan ekipmanın ölçüsünde olmasını sağlayan mastar. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. mal sarıcıda. borular ve grubu eklenmiş. Ayar valsi. içindeki yürümeye elverişli yollar. Güney İspanya’da yetişen bir Air Way Bill (AWB). Taş baskı. göndericiye verdiği teslim alındı belgesi. Alg öldürücüler.(Eş anlamlı. yaş dayanım arttırıcı nişastalar. ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. Anthraquinone Dyes) Albumen Plate.0 den büyük. vanalardan oluşan hava besleme sistemi. Kâğıt hamurunda iç kullanılan. operatör tarafındaki koridorları belirtir. Kâğıt yüzeyi daha farklı maddelerle 11 . Özellikle kalenderin veya Alcohol. ASA Alignment. Selüloz ve yarı selüloz zincirlerinde görülürler. Bünyesinde bir veya daha çok hidroksil kurutma keçelerinin üzerine monte edilen hava üfleme (OH-) grubu bulunduran organik moleküller. Air Supply. imalinde kullanılan kalın karton. Mastar. Air System. Gerçekte fabrika Algicides. AKD. yapılma taş baskı kalıbı. Selüloz ve fıskiyeleri. Hava sistemi. Kök boya Türk kırmızısı ile elde yapılan eski bir baskı türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Shear Burst. Hava yolu bitki. Hava yolu taşımacılığında hava yolunun kullanılmaktadır. yarı selülozlar da alkoller gibi hidroksil grupları bulundurur. kartpostal sıkışması sonucu. Alçı kâğıdı. fotoğraf taban kâğıtları. Alignment Jig. Alignment Roll. Kâğıt fabrikası sularında yaşayan bitki kökenli Aisle. Alkafide süreci. Alfa bitkisi. Hava beslemesi. mekanik ayarlar. Algae. kullanılır. Hava yırtığı. Hava patlağı. Aligning Paper. Aldehit. Üretim de kaplanmaktadır. üzerinde pnömatik ayar kaplandıktan sonra alçı görünümünü alan kâğıt. Hava konşimentosu. makinenin diğer bir iç tutkallama kimyasalıdır. Dijital baskılarda gümüş halid sırasında. Alkol. Makine salonunda tahrik tarafı veya en ilkel yaşam türü.

düzenlenmiş alkali pişirme süreci. arttırırken. ASA gibi sentetik tutkallar selülozun yaptığı her tür bileşik. Selülozun alkali Alkaline Paper. Sodyum hidroksit ve sodyum sülfit Alkali Cellulosates. Alkali bağlayıcı. Alkaline Sulphite. ligninsizleştirme. Sodyum ve potasyum metoksit gibi maddelerle yapılan Alkalinity. Refleks mavi. Alkali (NaOH)ekleme. Alkali selüloz üretimi. pH Alkali/Alkaline Extraction. 7. Kâğıtta iç tutkallama amacıyla. Genellikle Alkali Reactive Binder. halinde. Kâğıtta alkali ortama içinde kullanılan ve parlaklığı arttırmaya yarayan bir (pH değeri 7. Boya üretiminde kullanılan bir Pulping) reçine grubu. Sodyum sülfit katılan sürece ise Kraft süreci Alkyl Ketene Dimer (AKD). Alkali tutkallama. iyonlarının Hidrojen (H+) iyonlarından fazla olması. oksijen. Alkalide çözünebilirlik. Alkenil süksinik Alkaline Peeling. reaksiyon veren veya asitlerle reaksiyona giren kâğıt dolgu Alkali Resistant Paper. Rayon üretim kullanılır. Alkali çözünme. Kostikle (NAOH) adlandırılır. Alkali ortamda değerinin 7. Alkali selüloz. Alkali kirlenme. Alkali kâğıt yapımı. nötür veya alkali Kraft pişirme sürecinde düşük sıcaklıklarda oluşan bir ortamda kullanılan sentetik bir tutkal. Alkali odun çözeltisinin asitle veya sabun ve tutkallar gibi alkali bir cisimle teması işlenmesiyle elde edilen lignin. Alkaline Pulping. veya sülfat süreci denilmektedir.0 den büyük olması. Alkali Staininig. Alkali lignin. Alkali nedeniyle. Alkali kâğıt. Sodyum sülfit katılmadan yapılan işleme. Alkali maddelere karşı Alkaline Fillers. Ayrıca. kâğıtta leke oluşumu. Hidroksil (OH-) selüloz rayonları. Alkali mavi. geçer. esnasında. Alkalinite. Alkid reçine. Yağla modifiye edilmiş kostik ve/veya sodyum sülfit çözeltileriyle selülozun elde polyester reçine. karşı dirençleri yüksektir. Alkalilik. Alkali direnci. aşamalarından biri. (Bakınız. hidrojen peroksit gibi maddelerle kullanılabilen iç tutkal.0 den büyük) üretilen kâğıtlar. Karbon siyahı Alkaline Sizing. kâğıtta baskı sırasında boyut kararlılığı Alkaline Process. Nötür veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir kâğıt iç tutkalı. Alkali direnci yüksek kâğıt. üretim aşamasında kâğıt kopmalarının önüne İndirgeme sonucu oluşan asitlere karşı Alkali tüketimi artar. tutkallama. açısından tercih edilir.0 den büyük) uygun bir tutkalla yapılan iç pigment. Kâğıdın dayanımını reaksiyon sonucu karbonhidratların indirgenmesi. Boya ve mürekkep üretiminde edilmesi. 12 . Rayon. Alkali dolgu. Alkali süreç. Alkaline Alkyd Group. ligninin alınarak selülozun işlenmesi. Alkali Solubility. Alkali ortamda bulunma Alkaline Paper Making. renk özelliklerini koruması. Tutkallamada AKD. Alkalizasyon. Alkali ortamda işlem. Alkali Resistance. Alkid grubu. (Bakınız Alkali Resistance). soda kullanılmaktadır. maddeleri. Alkali parçalanma. anhidrit. (ASA). Alkil keten dimer. ortamında selüloz üretim süreci. Baziklik. Kâğıdın alkali ortamda Alkali Lignin. Selüloz elde etmek için sağlar. Alkali ortamda (pH değeri çözücülerde çözünebilen kısımları. Alkenyl Succinic Anhydride. Sulu bir ortamda alkali kâğıdın gösterdiği bozunma direnci. Nötür veya asitsiz tutkallama diye de Alkali Celullose. Alkali kâğıtların yaşlanmaya Alkalization. Selüloz ağartma öncesinde veya Alkali Proof. güçlendirilir. Alkali selüloz rayonları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alkali Blue. ortamda yapılan kâğıt üretimi. Bu nedenle harita basımı veya Topaklaşmasını önlemek için tutkallara sodyum hidroksit arşivleme gibi amaçlar için üretilen bu kâğıtlar dayanım ilavesi. süreci denir. Alkali ortamda Alkyd Resin. AKD.

Alfa gibi krepli kâğıtların her yöne uzaması. iz. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. değiştirici eylem. Paçavra kâğıtlarında % 25 e kadar pamuk kimyasalların elyafa tutunmasını sağlar. Alfa kaplamadan farkı alüminyum pigment ve bağlayıcılarla bitkisinden elde edilen selülozla yapılan baskı kâğıtları. Alum. bulunmaktadır. bir Alpha Protein. daha etkili elde edilen bir protein. Alüminyum oksit. Alpha Cellulose. Alfa selülozu. Alüminyum Klorür. Kanunen müsaade edilen miktarda ve müsaade edilen alanda ağacın Alum. Asidik alum. Tüm risklerin sigortası.5 kostik (NaOH. Hamurda sülfat selüloz hamurunun çözülmeden kalan kısmı. O nedenle tam paçavra Alum Spot. verilen genel ad. Müsaade edilebilir ağaç kesimi. Alüminyum folyo kaplama. İçinde alfa selüloz bulunduran Alumina Hydrate Pigments. Kâğıt üretiminde hamura katılan boya ve paçavra kâğıdı. Alüminyum sülfatın çeşitli karışımlarına kesilmesi. Selüloz olarak % 100 sonradan yapılan karşımlar. refrakter ve aşındırıcı üretiminde kullanılan aşamasında öngörülemeyen pek çok riske karşı makineleri saf bir alüminyum kaynağı. Çözülmemiş şapın kâğıtta bıraktığı terimi % 100 paçavra için kullanılmaktadır. Alüminatlar. bir koruma sağlanır. karşı yapılan sigortalama türü. Sarıldığı gıda maddelerini rutubete karşı korumak için. Bir şey üzerinde yapılan bulunan polisakkaritler. Çözünen kısma ise madde. Aluminum Chloride. Olası her riske Alumina. Alfa yazı tabı kâğıdı. Çözünemeyen Alfa selülozuyla isim benzerliği bulunmaktadır. Genellikle montaj Alüminyum. Kâğıtta yüzey tutkallama ve kâğıdın alüminyum folyo ile kaplanması. All Risk Insurance. Tadilat. gama selülozu denilmektedir. Alfa selülozu. Alüminyum kaplı kâğıt. Selüloz bünyesinde Alteration. bazik alum gibi oranında paçavradan elde edilen selülozun kullanıldığı çeşitleri vardır. korumak amacıyla yapılır. ortama alüminyum sağlayıcı katkı maddeleri. Bir tür kâğıt kaplama hamurunda kullanılan pigment. yıllık bitkilerden elde edilen diğer elyaflar. Buna iyonlarını azaltıp tutkalın bağlama gücünü arttıran kimyasal çözünmeyen selüloz da denilmektedir. Çözünmeyen selüloz. yağlar ve parafin benzeri maddeler. Ayrıca kaplama malzemesi olarak kullanılan. Tuvalet kâğıdı Alpha Writing Paper. Kimyasal bir “çift karışmalarıyla meydana gelen ve yeni ürüne farklı özellikler tuz”. Alternatif elyaflar. (Al2O3). Renk değiştiren. Şap lekesi. Buna rağmen şap genel anlamda da bunlardan Alloy. Alfa yazı tabı kâğıdı. Yabancı maddeler. Rengi dış etkilerle değişebilen Alternative Fibers. (Eş anlamlı. Allien Substances. Her yöne uzama. Folyo Alpha Printing Paper. selüloz. Allege. soya fasulyesinden alüminyumun da üstüne polietilen kaplanarak. İleri sürmek. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Alümina. Değişiklik. Çözünemeyen alfa selülozuyla isim benzerliği Aluminum Foil Lamination. Sodyum Hidroksit) çözeltisinde. 20oC de. kâğıt yüzeyin kaplanmasıdır. Farklı metallerin çeşitli oranlarda herhangi biri için de kullanılmaktadır. Alüminyum potasyum sülfat veya potasyum kazandıran alaşımlar. (Esparto)bitkisinden elde edilen selülozla yapılan kâğıt. Alaşım. Mordan madde selülozu oranı düşürülebilmekte ve ismi pamuklu veya diye de adlandırılır. % 17. Kâğıt hamuruna katılan ve veya daha geniş olabilir. Ağaçlar dışındaki maddelere verilen genel ad. Allochroic. alüminyum sülfat da denilen ve doğada bulunan veya All Rag Paper. İddia etmek. 13 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ All Directional Stretch. Kapsam risklere karşı daha dar Aluminates. Tam paçavra kâğıdı. Allowable Cut. (Eş anlamlı. Bone Fiber) Aluminium Coated Paper. Soya proteini. Alpha Pulp. Alüminyum hidrat pigmenti. Alunite) paçavra kâğıdı olarak geçmektedir. Şap kelimesi sadece bunlardan birisini ifade eder.

Bu şartlar özel olarak maddelerden oluşan karışım. Nişasta molekülünün glukan zinciri bulunduran parçası. Ambient Sampling. Alüminyum Ammonia Paper. hem suyu çeken bir kendiliğinden oluşmuş gürültü seviyesi. Amfifil. hamurda elyafın tutunumunu arttırır. (2) Amonyum tabanlı. Ammonia Base. Amberlit kâğıdı. Ambient Air. hem de suyu iten bir hidrokarbon Ambient Pressure. grubunu bünyesinde barındıran bileşikler. Kimyasal dayanım arttırıcı olarak hamura ilave edilir. Proje basımında pigmenti ile kaplanmış kâğıt. ışığı maskeleme amacıyla kullanılan. parlaklık sağlayıcı ve alev almazlık Ammunition Paper. Amonyaklı kâğıt. düzensizliği nedeniyle kümelenmiş yapıdaki şekilsiz Turuncu renkli. Mühimmat. katyonik nişastalarda bulunan moleküler yapı. (Benzer. Amorf selüloz. (Benzer. Şekilsiz. hem de suyu iten bir molekül yapısına sahip olan fabrikası ortamında. alınan örnek. Şiddetini arttırmak. Reçinelerde olduğu gibi. kâğıtta gözle Amorphous. Ortam havası Amorphous Silicates. Kâğıdın üretimi sırasında kullanılan kâğıt. Alüminyum resinat. karboksil grubunu. havasını analitik cihazlarla sürekli olarak ölçme ve Amortization. Şap lekeleri. bileşikler. farklı şekillerde olan. Amfoterik nişastalar. Source Sampling). Amorf. (NH4) HSO4 Aluminum Resinate. Ömrü net olarak bilinen sonuçları değerlendirme. Sıvı tutkal reçineleri. ışık geçirmez kâğıt. Katyonik ve anyonik grupları bünyesinde bulunduran nişastalar. Genellikle havadan Amphoteric/Amphoteril Starchs. Fişek kâğıdı da denir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aluminum Paper. Suda çözünebilen. Amiloz. varlıklar için tespit edilen aşınma payı. Mühimmat kâğıdı. Alum) Amorphous Cellulose. bağıl nem gibi çevre şartları. Çevresel örnek. şapın reaksiyonu sonucu oluşan çökelti. Hem suyu Ambient Noise Level. uzun ömürlü olması nedeniyle mühimmat sarımında Alum Spots. Paper) Ammonium Bisulfite. Ayni zamanda yaş Amplify. Reçine sabunu formülüyle ifade edilen bir kristal. Alunite. (Bakınız. Güçlendirmek. Çevre koşulları. Bir Depreciation) ekipman veya ölçümleme için temel alınacak basınç Amphiphilic. Şap (Bakınız. Etrafımızı kuşatan çevre. Ortam koşulları. madde. Amylopectin. Amortisman. Amorphous Regions. Çevre. Amines. Alüminyumlu kâğıt. Kristal yapıda olmayıp. (1) Amonyum bisülfatlı selüloz likörü. dizilmiş alanlar. tutkalıyla. Şekilsiz selüloz Ambient. Çevre havasını izleme. Aluminum Trihydrate. Ortam gürültü seviyesi. Pozitif koruyucu olarak veya selüloz yapımında kullanılan bir yükü nedeniyle. kaplaması isteğe göre kaldırılabilen. Amylose. Hücre duvarlarının Amberlith. Amphipathic) durumdur. Alüminyum trihidrat. Çevre kâğıtlarında kullanılan dolgu maddeleri. Amilopektin. Amonyum bisülfat. düzensiz ve kontrol edilememiş. Turuncu maskeleme kâğıdı. Glikoz polimeri. Yüzey aktif maddelerin bir hazırlanmış şartlar değildir. Aluminium Coated kullanılan amonyaklı ozalit kâğıdı. olarak şiddetini arttırmak. hem de yağı seven sıcaklık. Kâğıtta Ammunition. Yüksek moleküler ağırlıktaki Ammonia Based. Amfipatik molekül. Ortam. Amorf silikatlar. Özellikle gazete Ambient Air Monitoring. dolgu olarak kullanılan. Amorf bölge. Aminler. selüloz. Kâğıt çeken. Mevcut koşullar altındaki özelliğidir. görülebilen şap kristallerinin oluşturduğu lekeler. Hem suyu seven. Çevre basıncı. Dayanıklılığı ve sağlayan bir madde. 14 . Amonyum bazı. (Bakınız. Ambient Conditions. kullanılan ve hamurda tam çözünmediği için. Amphipathic Molecule.

Angle Analysis. Anhydrite) plakası. Analitik filtre kâğıdı. (1) Kurutma özellikleri yanında son derece küçük parçaları tutma keçelerinin veya safihanın silindir veya valsle yaptıkları özelliğindeki kâğıtlar. Angular. araştırması. (Bakınız. Ekipmanları hazırlanan bir Angle of Slide. Ancillary Equipment. (Bakınız. Oluklu mukavva kutularda. Ankraj saplamaları. Anemometre. oksijensiz veya makine salonundaki hava hareketlerinin hızını ortamda bakterilerle. dışında kesilerek işlenmesi. Anaerobik reaktör sistemi. Sistemli bir yöntem kullanarak sorun Cut). Su mermeri. metan gazı ve karbon dioksite dönüştüren reaktör sistemi. Angle of sabitleme. Anchor Bolts. Şeker kamışı. Oksijensiz süreç. (Bakınız. Oksijensiz gibi. Açılı kesim. betona gömülü montaj Anhydrate. Açısal. Mürekkep tutkalının Analyzer. tohumları. Angle Cut. Aniline. mürekkebin kâğıttan Analytical Filter Paper. Kapalı tohumlular. Sole Plate) Anhydrite. tohum kesesinde gelişen bitkiler. Angle of Wrap. Anchor. Elek veya keçenin vals veya Anchoring. Atık su içindeki organik maddeleri. özellikle zarf üretiminde uygulanan kesim tekniği. Rüzgâr ölçer. ekipmanın üzerine sabitlendiği. Angle of Outflow. Sabitlemek. teması sırasında. Angiosperms. Makine veya sonucu açı ile ölçülen hareket miktarı. pamuk Anaerobic Digester. metan. Matbaalarda. Temas açısı. Sarma açısı. Melek tüyü. Yüksek filtreleme Angle of Contact. Contact) Anchor Pin. Kâğıdın gren Process) yönünü/suyolunu dikkate alarak kesme. Angle Hair. Kâğıdın makine yönünde ve Bir seri reaksiyonla atık su içindeki organik maddeleri makine eninde benzer özellikler göstermemesi nedeniyle. Tutturmak. Açı. Boya ve ilaç yapımında kullanılan organik bir bileşik. Kalsiyum sülfat. Oksijensiz ortamda oluşan açı. yardımcı ekipmanları. son derece düşük kül oranına sahiptirler. Beton dübeli. Analizör. organik maddeleri çürütme süreci. Eğimi arttırılan bir düzlemde. Anaerobic (Biological) Treatment. analizlerinde kullanılan filtre kâğıtları. sülfüre dönüştürerek suyun arıtılması işlemi. Makine veya ekipmanı zemine sabitlemede kullanılan Angle valve. cismin kaymaya başladığı açı. Hamur kasası cetvel Diğerleri “Brookite” ve “Rutile” dir. 15 . zemine tutturmak. aralarında oluşan açı. Köşe vanası. Makineyi kaide üzerine cıvatalarla silindir yüzeyiyle yaptığı sarma açısı. Metodik olarak bir bütünü parçalarına veya kuşe tutkalının kâğıtta elyafları bağlayan kuvvetten ayırıp birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran cihazlara büyük olması durumunda yolunma yaşanmaması için temas verilen ortak isim. Anaerobic Angle Cutting. Kayma açısı. Anatase. Analiz. Genellikle dönme hareketi Anchor Plate. ağzından çıkan hamur jetinin. Yardımcı ekipman. kâğıdın makine yönü Anaerobic Reactor System. elek yüzü ile yaptığı açı. Angle. Sarma açısı. Baskıda. Açı ile ölçülen. Susuz alçı taşı. çürütücü. Ankrajlama. Havbe içindeki arıtma. (2) Kâğıtla herhangi bir uygulama valsinin yıkandıklarından. Laboratuvar kopardığı ince iplikçikler. Ankraj pimi. (Eş anlamlı. Anataz. Çıkış açısı. İki çizgi veya düzlemin kesişmesiyle aralarında Anaerobic Process.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Anaerobic Biological Treatment. Açılı kesme. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Taban plakası. Anilin. açısının küçük tutulması hedeflenir. bağlantı parçaları. karbon dioksit ve hidrojen ölçmeye yarayan alet. Alabaster. Anaerobik biyolojik Anemometer. Ankraj plakası. eğik zeminde kayma açısı. Ankraj cıvataları. Kâğıt makinesi Kaymak taşı. (Eş anlamlı. Hidroklorik asit ve hidroflorik asitle temas açısı. Anaerobik çürütücü.

Anyonik ihtiyaç. yapan makine. Genellikle kontratlarda jelatini gibi kısımlarından elde edilen ve kâğıtta kullanılan sona eklenen doküman/dokümanlar. kullanım kolaylığı terim. Yıllık bitki elyafı. anyonik oligomerler veya polimerler gibi zararlı Hayvan derisinden yapılan. Bir dokümanın eki. Yıllık halka.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aniline Dyes. Anilin baskı. Hayvan tutkalıyla yapılmış kâğıt. Announcements. Kâğıt kullanıldığı dönemlerde Fleksografik baskı için kullanılan hamurunu boyamada kullanılan. Çağrı yapmak amacıyla Animal Sized Paper. Anizotropi. yazı yazmak için kullanılan maddeler. Anyonik dağıtıcılar. Yıllık net satış tutarı. Cation) gösterir rapor. Anodik koruma. mürekkebi baskı silindirine aktaran. Yılsonunda şirket yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt. Hazne merdanesinden aldığı yardımcı olan. Anyonik gruplar kaplama ünitesi. Annual Ring. Isotropic) Animal Size. (Zıt anlamlı. Hayvan tutkalıyla (Jelatin) Annual Report. Baskıda kullanılırlar. Yıllık faaliyet raporu. su sisteminin kapalılığına bağlı olarak miktarı Animal Parchement. Benzenden de elde edilir. yapımında kullanılan buğday ve pirinç sapları gibi. Parşömen. de parşömen denilmiştir. değişen. Negatif elektrikle yüklü iyon parçacığı. azo boyaların mürekkep mumlu kâğıda aktarılır. Hayvanın kanı. Tramlı merdane. sodyum tuzları. makinenin çalıştırılmasına Anilox Roll. Fatura edilen yıllık işlenmiş kâğıt. Anodic Protection. Ek. kâğıt hamuruna veya kâğıt yüzeyine. üzerinde lazerle oyulmuş eşit nişastalar. Animal Tub Sized Paper. Negatif yüklü iyon. ve iyi bilineni tuzla rejenere edilen su yumuşatma Annual Vegetable Fiber. Anilin boyalar. Daha sonraları. edilen tutkalların uygulanması yoluyla üretilmiş veya Annual Net Sales. Beyaz su derinliklerde olduğu için temiz baskı elde edilir. Yöne bağımlı olma. Hayvan tutkalı. tutkal türleri. Hayvan parşömeni. Tramlı merdane kullanarak hassas kaplama tarafından emilerek çökelme temayülünü azaltan maddeler. krom veya seramikle Anionic Starch. Anyonik. Tutkal olarak Jelatin kullanılmaktadır. Davetiye kartları. sisteminde. uygulama valsi ile alınan sülfo gruplarını bünyesinde barındıran. Anyonik doğrudan boyalar. Kâğıt reçinesidir. Akışkan ve sistemdeki anyonik polimerleri nötürleştirecek kimyasal çabuk kurular. Ağaç kesitinde Gözenekli boncuk taneleri şeklinde ve boşluklarında görülen ve her yıl bir yenisi oluşan dairesel büyüme iyonları yakalama özelliği olan reçineler grubu. bitkilerden elde edilen selüloz. (Bakınız. El hazırlanmış ve kendi cinsinden zarfı olan özel matbaa yapımı kâğıtların dayanım özelliklerini değiştirmek için. Aniloks kaplama. Aniline Printing. Kâğıt kalitesini arttırarak. Kömürün damıtılmasıyla elde Anionic Demand. Suda çözünen ve mürekkeple temas ederken. Yaş halkası. Anion Exchance Resins. Altın yaldız işlemede (tezhip) kullanmaktadır. miktarı. kemiği. Anyonik nişasta. Bir edilen katran boyaları. Negatif yüklü modifiye kaplı. yönetiminin düzenlediği ve şirketin o yılki durumunu Anion. satış toplamı. Bu baskıda birbirine temas eden iki valsten biri sağlayan ve en çok kullanılan boya türü. çökelme önleyici maddeler. ürünleri. Annex. metalden yapılmış. işlenmiş deri. Anilox Coater. Katodik korumanın yeterli olmadığı bazik veya asidik ortamlarda uygulanan ve 16 . Çok hassas Anionic Trash. En yaygın çizgileri. Anyonik talep. Saman elyafı. kâğıttan yapılan benzerlerine Anisotropy. Anyonik maddeler. Anyonik atık. yıllık Anionic. İyon değiştirici reçineler. Baskı için anilin boyaların Anionic Direct Dyes. Tramlı merdaneli Anionic Dispersants. hayvanlardan elde Annual Crop Fibers. derinlikte gözenekler bulunan merdane. Anyon.

kalenderlenmemiş keçe izleriyle kaplı. Boyaya izolasyonunda kullanılan ve Manila bitkisinden elde edilen karıştırıldığında daha az pigmentle daha koyu renkler elde selülozla yapılan bir kâğıt. Hipoklorit kâğıt hamurunda yok eden sodyum sülfat/sülfit Antique Cover Paper. Filigranlı. Kalenderlenmemiş kaba Antichlor. (Bakınız. Bunlara kâğıt dışı. Yüzen vals. Güvenlikli kâğıt. düşük vakumlu kasa. Emici kasa. Doğal ve kaba Antiblow Box. Teknik alanlarda Antifriction. Antik kitap kâğıdı. kaba ve doğal Kalpazanlığa/korsanlığa karşı kâğıtlar. Metalin Antifalsification Paper. Antique Laid. Amerikan Gazete Yayımcıları Birliği’nin kısaltılmışı. Yüzeyi yumurta kabuğu gibi pürüzlü. Köpük kesici madde. Safety Papers). Kâğıt yüzeyinin Anti-Counterfeighting Paper. ve özellikli kâğıtlar kullanılarak yapılan ambalajlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ korozyonu önlemeyi amaçlayan koruma yöntemi. telafi etmek amacıyla kullanılan valsler. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü. Antimuan oksit. görevli resmi kuruluş. Sebze ve liköre katılan. türü kimyasallar. Bu kartonlarda kullanılan kimyasallar boyaların yapımında da kullanılmaktadır. üstüne sarıldığı metalleri çürümeye karşı Kâğıtların birbirlerine veya başka bir cisme yapışmasını koruyan kâğıtlar. Antique Bristol. dâhildir. Antik. karton kutu yapımında arttıran kinin türü boyar madde. kuşe çözeltisine katılan maddelere verilen genel Antique. lignin alımını hızlandıran ve enerji verimi meyvelerin raf ömrünü uzatmak için. kayıtların kasten değiştirilmesini önlemek amacıyla ANPA (American Newpaper Publishers Assosiation). Asitsiz Manila kâğıdı. gofrajlı Antique Eggshell Paper. Halojenlerle birlikte Antacid Manila Paper. Bir yüzü düzgün ve parlak. Yataklarda sürtünmeyi azaltan Amerika’daki standartları belirlemek ve geliştirmekle her tür oluşum/yapı. Serbest kloru veya görünümlü Bristol kâğıdı. önleyen. Antik perdahlı. diğer makine eninde. Kâğıt üzerindeki edilerek/elektrikle yüklenerek pasifleştirilir. edilebilir. Antifoaming Agent. üretilmiş kâğıtlar. Doğada bazı insan sağlığına zararsızdır. Alkali pişirmede. kullanılan kâğıt. gofrajlı ve görüntüsü. kalenderlerde oluşan istem dışı sapmaları yüzü antik görünümlü kâğıt. ayrılmasını sağlayan. Alizarin gibi sentetik kullanılan karton. Yüksek hızlarda ve geniş Antique Glazed Paper. Kurutma görünümlü ve bazı kitaplarda özel olarak kullanılan keçe izi keçesinin arkasına konulan ve keçenin safihadan kolayca verilmiş kâğıt. Kitaplara antik görünüm vermek için kullanılan özellikli kâğıtlar. Filigranlı. Antique Book Paper. gerilimini azaltarak köpük oluşumunu önleyen maddeler. Anthraquinone (AQ). Kalenderlenmemiş kaba görünümlü kapak yapımında Anti-Counterfeighting Packaging. elektronik etiketleme ve hologramlar da kalenderlenmemiş kâğıt. mantarlarda ve böceklerde bulunmaktadır. Antik desenli. Sıvının yüzey ANSI (American National Standards Institute). Antideflection Roll. Yazı üzerinde paslanma potansiyeli. Önceleri elekteki paralel Swimming Roll) çizgileri yüzeyine geçmiş olan kâğıtları belirtmek 17 . (Bakınız. Antik yumurta kabuğu kâğıt. beyaz Antioxidant Board. kullanıldığında. Antik Bristol. Antique Finish. Bloklaşmayı önleyen maddeler. Kalpazanlığa/korsanlığa karşı ambalaj. ad. Ambalaj kâğıdı olarak Antiblocking Agents. Antimony Oxide. Pas önleyici kâğıt. Antiklor. Antik kapak kâğıdı. Güvenlikli kâğıtlar. Klor karşıtı. Antioksidan karton. metal ters yönde polarize tahrifat yapılması önlenmiş kâğıt. Antrakinin. bir yöntem. Antirust Paper. Elektrik kullanıldığında alev geciktirici kâğıt üretilmektedir. Antik perdahlı kâğıt. Esparto selülozundan yapılma kâğıtlar. Sürtünmesiz. Ters üfleme kasası. Güvenlikli ambalaj.

Matlaştırmaz pelür. Kâğıdın Yüzey kabalığı nedeniyle gerçeğinden daha büyük ölçülen elektriklenmesini ve bu nedenle toz gibi başka cisimleri kalınlık. Tutkal preste veya basımdaki gibi. ölçülen hacmi. Tezgâh. Matlaştırmaz kâğıt. Uygulanabilir. Bir amaca veya hedefe uygun özelliktedir ve bünyesinde kükürt bileşiklerini hareket. Üzerinde. Apparent Thickness. olarak kullanılır. İletkenliğinin yüksek olması nedeniyle sürtünme sonucu Kâğıdın birim ağırlığının. gümüş. Genel amacı. Antistatic Coating. Kâğıdın dış görünüş elektrostatik şarjları üzerinde biriktirmeyen kaplama türleri. Dış görünüş. (Eş tablolar gibi açıklayıcı ekler. yüksek iletkenlikliği olan kâğıt. Ek. Görünür yoğunluk. 1993 den sonra AFI ve API Antique Paper. Uygulama. sonraları kaba keçe izli kâğıtlara verilen API. Görünüş. bulundurmaz. Görünen özgün hacim. Şlaym önleyici madde. ESD Paper). Altlık. Genellikle nötür Apparent Bulk Density. Antitarnish Tissues. malzemeyi paslanmaktan koruyan kâğıt. Anti statik kaplama. yığınının hacmi ve ağırlığı baz alınarak hesaplanan kâğıt Antislime Agent. Hamuruna anti statik Appendix. Pas önleyici Elma. Elma ve armut sarma kâğıdı. İçine sarılan metal Üreticileri Birliği). İletkenliği yüksek. Metal para. Yaklaşım bölgesi. limon gibi meyveleri korumak için. Antistatic Agents.). Amerikan arasındaki bölüm. Appearance. Kâğıt yoğunluğu. Antitarnish Board. yaklaşım bölgesi. (gr/cm3) Ölçülen kalitesini hem koku. Metalleri kâğıt yüzeyine tutkalı veya mürekkebi düzgün bir dağılımla matlaşmaya karşı korumak için kullanılan. Görünür yığın yoğunluğu. (Amerikan Orman ve Kâğıt Anti Rust Paper. Kitap veya doküman sonuna eklenen katkı maddesi katılmış. Antistatic Paper. verilmesi. kâğıt Apparent Density. Zahiri kalınlık. iki valsli sistemlerde. Bu kelimenin zıt anlamlısı Bulk kimyasallara verilen ortak isim. bıçak kesimine uygun altlık. Reometrelerle ölçülerek hesaplanan vizkozite. Yapımında bazen bakır bileşikleri inhibitör Applicator Roll. Intrinsic Thickness) hatta baskı sırasında diğer kâğıtları beraberinde çekmesini Apparent Viscosity. armut. Uygulama valsi. (Bakınız. İlave. kelimesidir. elektrik yükü oluşturmayan zımpara kâğıtları. Bu amaçla bakterileri yok etmede kullanılan bulunan kâğıt yoğunluğu. kimyasalların hamura Selülozcular Birliği. Örs. fabrikalarında. yapışkanlık. Amerikan Kâğıt Enstitüsü. 1993 den önce var olan (American Paper Instıtute) genel isim. olarak kullanılan ince pelür kâğıtları. Bir fikrin veya projenin kurşunlu cam eşyaları sarmak ve kararmalarını önlemek gerçekleştirilebilir olması. adacıklar oluşturduğundan. Görünen önlemek için kullanılan maddeler. Applicable. birleşerek AF&PA (American Forest and Paper Assosiation) adını almıştır. Apple and Pear Wraps. Makine veya karton kesimi yapılan. Antipas kâğıt. Kâğıt pH değerinde üretilirler. Antitarnish Paper. Görünen viskozite. için kullanılan bir kâğıt. Antique Finish). (Bakınız. Apparent Specific Volume. (cm3/gr) Antistatic Abrasive Paper. kesafetin hamur kasasına uygun hale getirilmesi 18 . Fan pompası ile hamur kasası cetvel ağzı APA (American Pulpwood Assosiation). Matlaştırmaz karton. Görünür kalınlık. kalıpla kâğıt Approach Flow (A. Bunun için kâğıt hamuru nötür Application. düşük gramajlı. İkinci valse. anlamlı. su devrelerinin kapatılması sonucu ortamda üreyen bakteriler. Aradaki hava boşlukları da ölçüme dâhildir. Anti statik katkı maddeleri. özelliklerinin tamamı. destek valsi denir. Anti statik kâğıt. hem de safihada delikler yaratarak kaba kâğıt kalınlığı (µm) ve gramajı (g/m2) baz alınarak bozarlar.F. sargılık karton (Bakınız. yayan vals.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ amacındayken. Sehpa. Aktarma merdanesi. Anti statik zımpara kâğıdı. karşı vals (Backing Roll) veya ambalaj amaçlı üretilen pelür kâğıdı. Antitarnish Paper). Anvil.

Presbant. Aqueous Extracts. hamur Arabinose. Sulu ekstreler. Elektrik motorlarının ve trafoların sarımında bozuşmaya uğrar. Alan sorumlusu. Bitkilerden sıkılarak Appurtenance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve düzgün safiha yaratacak şekilde hamurun eleğe Aqueous Coating. Bu tür ortamlarda selüloz kâğıdı. Kâğıt ortam. işin istenilen özelliklere uygun olduğunu onaylama. türlerinden. Fordriniye eleklerde. kâğıtlar. Xylan ve mannan odun yarı kasası cetvel ağzının elek üzerine göğüs valsine doğru selülozlarının hidroliziyle ortaya çıkan. Bakır baskı. paçavra kullanılan. Bakır yüzeyi kazıyarak. Sulu çözücüler. mürekkep giderme gibi sulu ortamda yapılan süreçler. Su ve sulak durumlarda. temizleme. projenin veya kaplama. alanlardan oluşan bitki ve hayvanlar için yaşam ortamı Arching. Apron. Suluboya kartonu. Sulu sodyum Wraps). Akuaton basım. Apron levhası. Apron Board) monosakkarid. işlemi. Eklenti. Sulu süreçler. kullanılan ortam. baskı kalıbı Bridging) hazırlayıp. Kayısı kâğıdı. Kartonun fırçalı jelatin kaplama yapılarak. Sulu. fotoğrafın döner bir valse 180 derece sarılarak yapılan perdahlama transfer edildiği bir ofset baskı tekniği. Kabul onayı. Yıkama. Arşiv kâğıdı. pH değeri 7 nin Armature Paper. Apron. Arap kâğıdı. A serisi (A1. Sulandırılmış alkali. bobin teliyle metal gövde arasında izolasyonu sağlayan kâğıt. Onay. fabrikasının bir bölgesinin sorumluluğunu üstlenen kişi. Yuvarlak elekli makinelerde Arab Paper. hızlı kuruyan maddelerle yapılan Approval. Bir makinenin ana elde edilmiş ve suyu alınmamış ekstreler. Arabinoz. Aragonit. Su mavisi. Bir tür. Aqueous Alkali. Sulandırılmış kostik. Çinko plaka üzerine Area Brushing. tekne içindeki statik basıncı arttırmaya yarayan selülozundan nişasta tutkalıyla yapılan ilk yazı kâğıdı seperatör levha. A Printing. Fırçalı yüzey perdahı. Aqueous Acidic Compounds. Bir ürünün. Yangın gibi konularda belirlenen alanda işin sorumluluğunu Sulandırılmış haldeki asidik bileşikler. Aquatint. hidroksit çözeltisi. yüzeyine mürekkep sürerek. Sulu ortam. (Bakınız. (Bakınız Insulation Paper). Mahkeme kontrata uymayan Aquatic Environment. 19 . su bazlı. Kayıtların uzun süre tekniği. Apron Board. fonksiyonlarına etki etmeyen. yerine kullanılan. Çözücü olarak su birine yapılan baskı. serleştirilen zeminle. üstlenen kişi. Köprü oluşturma. Çözücü olarak su kullanılan Area Responsible Person. (Eş anlamlı. Su bazlı kaplama. Göğüslük. Arbitration. Kristal haldeki kalsiyum karbonat. Aqueous. Aqua Blue/Green. Apple and Pears Aqueous Sodium Hydroxide Solution. Bobinaj kâğıdı. ) ebat kâğıtlardan Aqueous Solvents. onu tamamlamayan Aquaeous Process. Nötür özellikli. Aquatone Printing. A baskı. Hakemlik. Apricot Paper. kullanılan ve sac oyuklara yatırılan. Sulandırılmış. Su yeşili. beş karbonlu uzanan alt dudağı. dayanması için özel olarak üretilmiş kâğıtlar. Açık yeşil-mavi. Su ortamı. eklentiler. Yüksek kapatma gücü ve opaklık nedeniyle kuşe solmaya ve su nedeniyle ebat değiştirmeye karşı dayanıklı hamurunda kullanılır. İzolasyon üzerinde olan sulu çözeltiler. Aquarelle Board. baskı yapma Archival Paper. Aragonite. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. Sulu asidik bileşikler. A2 .. Semerkant’ta bulunan. Aksesuar. gravür baskısı benzeri baskı tekniği. Basım sonrası vernik verilmesidir. hakeme/mahkemeye başvurma. (Bakınız. Yongaların yonga silosunda oluşturan yerler.

parşömen görünümlü kâğıt. Genellikle patentli ürünlerdir. son derece kaliteli kuşelenmiş (C2S) kâğıtlar Davetiye ve tebrik kartlarında kapak olarak kullanılan Art Vegetable Parchment. Aromatik bileşikler. Sanat parşömeni. Uzun asbest liflerinden yapılan ve membran/zar desenlerle tasarlanmış. Resim kartonu. Tual kartonu. Poster kartonu. pamuk kökenli selülozdan yapılan kullanılan zehirli kâğıt. Asbestos. Sanat parşömeni. Arsenical Paper. ASAM süreci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aromatic Compounds. Taban kâğıdı Collotype Printing. Baskı yüzeyi olarak jelatinle kaplanmış Asbestos Electrical Insulation Paper. Böcek kapanı olarak gramajı yüksek. Asbest keçe. dişçilerin diş izlerini görmek Art Vellum. Amyant Art Lined Envelope. Suni kâğıt. Artists Illustration Asbestos Lumber). (Eş anlamlı. ASA öğütülmesiyle ve selüloz ilavesiyle yapılan kâğıtlar. tutkallanan ve diploma türü belgelerin basımında kullanılan. Antrakinin ve metanol Artificial Parchment. Her iki yüzü de Art Cover. parşömen. kullanılmaktaydı. Art Board. Isıl dirençleri vardır. Sanatsal kapak kâğıdı. Ressamların kullandığı. Asbestli beton levha. Dekoratif kapak kâğıdı. Bir veya iki yüzü birden önceleri havbelerde yalıtkan maddesi olarak kaplamalıdır. Bitkisel resim karonu. Tual kâğıdı. üzerinde sanat faaliyetlerinin yapıldığı kâğıtlar Art Printing. Düşük gramajlı kitap kapağı için kullandığı kâğıt. Resim kartonu. Asbestten yapılma keçe. Üzerinde kara kristalleri. Asbestsi. ve kartonlar. Örnek. Renkli ve özel membran. Türkiye’deki ticari adı Atermit’tir. Selüloz dışı maddeler kullanılarak yapılan iç tutkallama. yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Art. Agalit de denir. mum kullanıldığı parşömenler. Suni deri. Yangın battaniyesi. Zehirli olmayan. Art Printing Paper. (Bakınız. Dişçi kâğıdı. selüloz ve bazı polimerlerin karışımıyla yağ geçirmez hale Asbestine. yapılırlar. Arsenik kâğıdı. Rock Paper. kâğıdı. Asbestos Cement Board.) olarak asbest kâğıdı kullanılmak suretiyle. Benzen ve Art Parchment. veya iç kapağı. Artificial Leather Paper. Board). Asbestli elektrik yalıtkan kâğıdı. (Bakınız. Sanat resimlerinin basımında kullanılan sert karton. Öğütülmüş kimyasal kullanılan. Daha ressamların kullandığı kâğıtlar. Çok yüksek oranda tolüen gibi kokulu bileşikler. AKD ye göre daha kullanılarak üretilen kâğıtlar. Asbestos Felt. Halen kaynakçılar kaynak sonrası sert metallerin soğuyup çatlamasını önlemek 20 . Asbeste benzer bir madde olan getirilmiş. çoğunlukla pamuk selülozu harmanıyla yüksek kalitede ofset baskı ile sanat kitapları basımı. tutkallama. Deri artıklarının ASA Sizing (Alkenyl Succinic Anhydride). özel bir Bristol kâğıdı. Sanatsal baskı kâğıdı. Reprodüksiyon kartonu. İmalat süreçleri üreticiye ASAM Process (Alkalie Sulfite-Anthraquinone and göre değişmektedir. kaliteli kâğıtlardan yapılmış zarf. Suni çiçek Magnezyum silikat. dekoratif kâğıtlar. Asbestos Diaphgram Paper. Yaş dayanımı arttırmak için hamurda ASA Artificial Paper. Art Board) Art Poster Board. türü maddelerle kaplanmış. Suni parşömen. Desenli zarf. Arto Printing. karakalem ve sulu boya çalışmalara uygun. alkali selüloz üretim süreci. Artists Papers and Boards. Resim kâğıdı. Salpa. Çok düzgün bir elektriksel ve mekanik dayanımını arttırılmış kâğıt levha. (Eş anlamlı. Asbestli zar kâğıdı. (Bakınız. Chrysolite) kalem resim yapmak üzere üretilmiş. Sanatsal baskı. reaktiftir. Amyantlı yalıtkan metal veya camın kullanıldığı baskı tekniği. laminasyonla Art Paper. Asbest. Yüksek kaliteli kâğıda. Eyafsı özellikleri olan magnezyum silikat Artists Illustration Board. yüzeye sahip. (Bakınız: Art parchment). Yapımında pamuğun veya benzeri bir yıllık bitkilerin Articulating Paper. Methanol Process). olarak kullanılan kâğıt.

Asbest elyaf. Kâğıt 900 ˚C de yakıldıktan Asbestos Fiber. Kül Miktarı. Asitte çözünmeyen kül. Asphalt Felt. Ashless Paper. Bitümlü kâğıt. Çatılarda su geçirimsizliği Aseptic Grade Board. Asbestos Roll Board. Asphalt Laminated Paper. çimento ile yapılmış. inşaatlarda duvar kaplaması olarak Davetiyelerde kullanılmaktadır. Ash. Ashless Filter Paper. güncellenerek revize edilmiş hali. Asbest duvar levhası. Asbestos Roofing kullanılan emprenye maddesi. Asbestli çatı kaplaması. zift emdirilmiş karton. hidroklorik asitle aspiratör montaj boşluğu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ için battaniye olarak kullanırlar. Asbestli kondüit. Kül renginde. Kül tutunumu. Ashless) Asbestos Millboard. Asphalt. kaplanan ve gravür yapımında veya flekso baskıda Asphalting Paper. muamelesi sonucu geriye çözünmeden kalan kül. İçinde selüloz Asbestos Paper. su ve kil As-built Projects. Kâğıtta. Dolgu malzemeleri de Ashless. (Bakınız. Felt). dışı maddeler olmadığından süzme sırasında süzülen sıvıya asbestten üretilen elektrik yalıtkan kâğıtları. Steril ambalaj. Asfalt emdirilmiş üretilir. Asbestli çatı levhası. Kâğıdın simetrik Asbestos Wallboard. Asfalt çözeltisi. mineral için üretilmiş küçük çaplı (3-5 mm) asbest borular. Ash. Düşük gramajlarda. Asphalt Emulsion. Asbestos Slaters Felt. Kül. 21 . Kâğıt üzerine kaplanan çeşitli laminasyonlarla Asphalt Papers. kullanılan bir kâğıt türü. Asbest ve olarak tam ortadan katlanmadığı katlama türü. Külsüz kâğıt. Asimetrik katlama. Bir yüzü kille için kullanılan. (Tetrapak kâğıtlar gibi). Külsüz. Asphalt Felt). Bunlar arasında kalsit gibi dolgu maddeleri. arttırıcı çeşitli tutkallar kullanılmaktadır. Kâğıdın Aspirator Hole. (ISO 2144) asbestle yapılan levhalar. Asphalt Felt). levhalar. Bitümlü çatı kaplama kâğıdı. Aseptik türde karton. Uygulama projesi. tutunum sayesinde kâğıt yüzey düzgünlüğü artar. Asfalt lamine kâğıt. Külsüz filtre kâğıdı. kimyasallara direnç sağlamak için. ambalaj türü. Asfalt. Asphalt Slaters Felts. Aspiratör deliği. Kâğıdın su geçirimini önlemek için Asbestos Waterproofing Felt. iki Kraft kâğıdının Buzdolabı dışında. Mukavemet çözünebilen yabancı maddeleri aktarmayan kâğıtlar. artıklar. yandıklarında kullanılarak asbestten üretilen. Külsüz. sonra. Asbest kâğıdı. (Bakınız. kökenli dolgu maddelerinin elyafa tutunum durumunu Asbestos Roofing Felt. Zift belirlemek için testler yapılmaktadır. bulunmaktadır. Asfalt. Asbest elyafların Ash Coloured. Asbest levha. Suya ve Aseptic Packaging. kullanılan levhalar. ana kütleye göre yüzde Asbestos Lumber. Kâğıtta tutunan külün. Ash Content. Basınç altında çimento ve olarak oranı. Isıdan etkilenmesi Ash Retention. Kraft kâğıtların iç tutkallamasında çizilen ve uygulama sonrasını gösteren asıl projenin kullanılan özel bir karışım. kalan külün ağırlığının. (Bakınız. Aseptik ambalaj. Asbest karton. kullanıldığı kâğıda benzer bir üretim süreci vardır. çeşitli gramajlardaki karton geriye kül bırakmayan bazı kâğıt türleri. Acid Insoluble. Montaj sonrası karışımı halinde. Yerini Betopan® almıştır. yiyeceklerin saklama ömrünü uzatan arasına asfalt sürülerek yapıştırılmış çok katlı kâğıt. Analitik filtre kâğıtları gibi. Kâğıdın yanmasından sonra kalan inorganik Asphalt Sheating Paper. istenmeyen kablo türü döşeme altı malzemelerini korumak hamur sistemindeki toplam küle oranı. (Eş anlamlı. kâğıtların ortak adı. Assymetrical Fold. Bitümlü karton. Makine salonuna konulan yanmasından sonra kalan külün. Ash Free. Bitümlü kâğıtlar. selüloz Gazete kâğıtlarının ziftle doyurulmasından elde edilen ziftli üretiminden kalma tuzlar ve inorganik kimyasallar kâğıt. Zift. Fotokopi kâğıtlarında emdirilmiş su geçirmez asbest levha.

Atık bir suyun yönetmeliklerde belirtilen sınır spektrometresi. tarafsız gözle. Atmosferik basınç. ana tahrik Atramentaceous/Atramentous. (Bakınız. Buhar hatlarında ASTM (American Society for Testing and Materials). içindeki. Belirli bir işi veya sistemi daha önce peroksitli ağartma. sistematik bir taraftan selülozu bir taraftan peroksidi alan ağartma olarak inceleme. Zayıflatma. Atomizör. aynı yükü paylaşan. (2) Açıklaması yapılabilir. Püskürtücü. Atmosfere açık Auditing. Suyu iten veya suyu seven parçalardan oluşan. Mevcutlar.15) karbonlu ve % 16 nın üzerinde krom ve üzerine baskı yapan açık hava basıncı. Miseller. Audible Alarm. Atmospheric Pressure. Attemperator. Attenuation. Şiddetini süre Association Colloids. Operatörleri ve Atmospheric Curl. Attrition Type Repulper. çeşitli yörelerimizde bulunması muhtemel bir kil minerali. Kümelenmiş asıltılar. Kâğıt fabrikalarında yangın ve Kontratlarda kullanılan ve bir hakkın. Mutlak basınç Düşük (%0. yanıcı gazlar veya solvent 22 . Bir örnek içindeki metal yoğunluğunu tayin değerlere ulaşması için. Baskı kalitesi çok süzgeci sıyırarak. Atmosferik kıvrılma. Atmosfere açık. Bir şirket Atmospheric Testing. oksijen. Paralayıcı. buhar basıncını düşürürken buhar sıcaklığını da kondensat Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve teknik ilavesiyle düşüren vana. Atomizer. moleküllerin kümelenmesidir. oranlarını ölçme. içinde azaltma. sistemi. belirlenmiş olan ölçütlere göre. Duyulabilir. bir ürünün veya patlamalara karşı korunma amacıyla kullanılan bir faaliyetin devredilebileceğini belirten terim. 316 gibi 300 serisi paslanmazlar. standartları geliştirip yayınlayan kuruluş. ünitesi. kapasiteli temizleme elekleri. altındaki kullanılan pamuk kökenli özel bir kâğıt. Kulağın duyacağı frekans Atmospheric. Attapulgite Clay. yöntemdir. döküntüyü parçalayan makine altı pulperi. Harita ve atlas yapımında İçindeki sıyırıcı bıçaklı pervanesi aracılığıyla. Atmosfer basıncı dışında ek aralıklarında olan ses. Assimilative Capacity. Havanın içindeki çalışanları tehlike veya hataya karşı uyarmak için verilen nem nedeniyle kâğıdın kıvrılması. Yardımcı tahrik. içine konulan temiz su miktarı. Atapulgit kili. Östenitik paslanmaz çelik. Bir pompayı karıştırıcı olarak kullanan. Kıyıcı. Sesli. Ülkemizde üretimi olmayan. analitik bir laboratuvar cihazı. Atmospheric Peroxide Bleaching. etmeye yarayan. Özümseme kapasitesi. Atlas Paper. Öğütücü değirmen. Kâğıt makinesinde. zehirli gazlar. Bıçaklı döküntü pulperi. Dikey Genellikle kâğıt fabrikalarının kullandığı tür çeliklerdir. boya kıvamını arttırıcı maddeler. Etkisini azaltma. Atomik emilim kapasitesi. Sindirme Atomic Absorption Spectrometry. Atmospheric Screen. Özellikle ışık ve ses etkisi gibi dalga Koloidal bir çözeltide dağılmış bulunan yüzey-aktif şeklindeki fiziksel etkilerde meydana gelen azalma. (1) Devredilebilir. motoruna yardımcı olan ve onun komutlarına uyan tahrik Mürekkep gibi kara olan. Atmosfer testi. Bir cihazla havanın veya kurum adına yetkilendirilmiş kişi veya şirket. bir basınç altında olmayan. Authorized Representative. Magnezyum alüminyum Associative Cellulosic Thickeners. Varlıklar. Austenitic Stainless Steels. standartları da bulunmaktadır. Audible. elekte ve preslerde. Otorite. Asosiyatif selülozik silikat.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Assets. Denetim. konumda içindeki helezon ve elekle temizleme yapan küçük Authority. (1) Yetki. (2) Yetkili kişi. ancak jeolojik olarak koyulaştırıcı. buharları gibi zehirli patlayıcı özellikteki maddelerin Assignable. özellikle Atomizer. Atlas kâğıdı. Atmosfere açık temizleyici. Buhar şartlandırma vanası. Assist Drive. Yetkili temsilci. Sesli uyarı/alarm. Mürekkep renginde. nikelden oluşan 304. Kâğıtla ilgili Attrition Mill. sesli uyarı. Helper Drive). yüksek kâğıtlar.

Automation. Beyazlatmada asit uygulamasıyla bağ yapan klor. Otomobillerin Axial Fan. Dönme ekseni. Otomatik anahtar. Operatörün elle yaptığı işlemleri Axis. Oto lastiği sargı kâğıdı. Havbe fanları gibi kâğıt makinesi yardımcı Automatic Control. bölümüyle bulunan oran. İşletme üretmede kullanılan. bazen gofrajlı. ince gramajlı baskı kâğıtları. Otomatik açma. Automatic Wood Charging. Otomatik/el kontrolü. 23 . açılması veya enerjinin kesilmesi. ayarlayan sevk valsi. bulunan elyaf uzunluğu. kopya özelliği olan kâğıtlar. veya bir ekipmanın. Yardımcı ekipman. Automobile Tire Wrap). Otomatik olarak devrenin nedeniyle tam olarak kullanılamaz. (Eş anlamlı. Serbest klor. verilen yazılım mantığına göre Axial. Yağlama otomatik hem de el ile kontrol seçeneği olan sistem. kaynaklar olduğu sürece ve üretim Automatic Switch. Oto lastiği sargı kâğıdı. Bir sistemin yapma müsaadesi verildiği süre içinde. Bant türü otomatik olarak çalışan ambalajlama Yararlanma imkânı. Unavailability). olan fan. Kendi konumunu eleği tekniği. Su geçirimsiz bir kâğıt türü. Yararlanılabilirlik. Auto/Manual Control. Otomatik paketleme Availability. Otomatik şerit verme Availability Ratio. kopyası olan ve genellikle elle doldurulan formları Autonomous Maintenance. Kullanılabilirlik. Kroma kâğıt/karton. Regüle valsi. veya keçeyi ekseninden kaçırmamak için pnömatik olarak Auto Slice. Üretime ayrılan süre kesintiler Automatic Trip. Automobile Board. Aksiyel fan. Birden fazla Automobile Tire Wrap. ve kullandığı mantığı. fiili üretimde otomatikte çalışması için konulmuş çalıştırma anahtarı. uygun altyapısı olan sistemlerin yaptığı işler bütünü. Bir dönüş ekseni üzerinde bulunan ve ayni otomatik olarak yapan sistem. Üretime hazır bir kâğıt makinesinin sistemi. Kendinden kopyalı ilk aşamalarında ham maddeye verilen buhar veya sıcak su kâğıt. Borate Autocaustisizing). Eksenel. Automatic Packaging System. Eleğin yanlara dizi sayının toplamlarının dizideki eleman sayısına kaçmasını önleyen vals. Automobile Board). Otomatik kütük besleme Average Fiber Lngth. Autographic Register Paper. Form kâğıdı. Autocaustisizing. (Bakınız. Pompalarda ve aspiratörlerde içinde panellerde ve döşemelerde üstü kaplanarak kullanılan bir merkez etrafına yerleşmiş açık tip kanatları kullanılan. ünitesi. Hem Auxiliary Equipment. özellikleri taşıyan. kâğıdın bağlanabilmesine oranı. buna Available Chlorine. Otomobil kartonu. Yararlanma sistemi. Autohydrolysis. Oto lastiği sargı kâğıdı. Automatic Tail Feeding System. bölünmesiyle elde edilen sayı. Ortalama elyaf uzunluğu. (Bakınız. Çok nüshalı şirket içi formlarda kullanılan. Kâğıt makinesinde. Ortalama. (Bakınız. Mean) Matematikte bir Automatic Wire Guide Roll. Otohidroliz. renkli baskıya olanak tanıyan bir baskı kâğıdı. Kullanılabilir klor. Auto Tire Wrap. ağır gramajlı bir karton türü. (Bakınız. Bağımsız bakım. Elyafların sistemi. Automobile Tire Roll. Eksen. Otomatik kontrol. Yararlanılabilirlik oranı. Otomatik cetvel ağzı. Otomasyon. Average. operatörlerinin bazı bakım işlerini üstlendikleri bakım Auto Guide Roll. Regüle valsi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Autochrome Printing Paper. Sürekli form kâğıdı. bulunduğu toplam süre. Fiili üretimde kalınan sürenin. Daha önce ekipmanları. üretime ayrılan süreye yarayan şerit verme sistemi. Çok Automobile Panel Board. belirlenmiş bir mantığa uygun olarak hareket eden. sistemi. kendinden ile yapılan selüloz parçalama işlemi. Kütükleri yonga makinesine sevk eden otomatik ortalama boy uzunluğunu belirten ve bir örneklemeyle sistem. Çözünür selüloz üretiminin Autotype Paper.

Akdeniz mavisi. Eksenel akışlı karıştırıcı. Öğütme sırasında bıçaklara ve mile gelen eksenel itme kuvveti. Eksene paralel itme kuvveti. Dönme eksenine paralel. Aşağıdan yukarıya doğru hamuru hareket ettiren karıştırıcı tipi. Axial Force. Pompalarda da pompa fanına doğru olan hidrolik itme kuvveti. Eksenel yük. Açık mavi. itme veya çekme kuvveti. Axial Load. Boru eksenine paralel akış. Gök mavisi. Axial Thrust. Azure Laid. Azur. Azo boyar maddeler. Su bazlı boyar maddeler. Eksenel akış. Azo. Eksenel itme. Eksenel kuvvet. Azure. Axial Flow Mixer. Azure Wove. Türbülans yaratmayan akış türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Axial Flow. Dönme eksenine paralel. 24 . itme veya çekme şeklindeki yük. Petrolden üretilen bir grup boya veya pigment. Açık mavi çizgisiz yazı kâğıdı. Açık mavi çizgili yazı kâğıdı. Azoic Dye Stuff. Azo.

Eğimli rampa. (1) Yaş kâğıdın kurumaya bırakıldığı Back Cover. eşit olarak bölünerek B serisi diğer (B1. Backing Away From Fountain. Sırt. zeminde. (Bakınız. Çeşitli nedenlerle yapılamamış. Yerine getirilmemiş sipariş. (1) Matbaada kâğıdın pürüzlü olan üretilen. Bebek pres.. fakat sırada bekleyen işler. Üst elek. Alt layner (tabaka). B serisi kâğıt ölçüleri Ek 2 de verilmiştir. kraftlayner. BB iki kat daha kaba. alt Çeşitli oranlarda kurşun. Arka plan. elementlerinden bir kaçının alaşımı ile yapılmış yataklama ortadaki dalgalı kısım için fluting kâğıt ve üstte daha malzemesi. kâğıt gramajına (g/m²) güçlendirmek için. Tıkanıklığı açmak Back Fall. imitasyon yüzüne denir. Destek valsi. Geri püskürtme suyu. Backing. yüksek gramajlı. Patlama faktörü oranı. kâğıt yüzeyinin kabalık derecesi. Küçük kurutma silindiri. (Eş anlamlı. bulunduğu taraf için kullanılır. Üst/ön ise daha düzgün yüzüne denir. Back Mark.) kâğıtlar elde Backing Wire. B Background. sağlayan eğimli rampa. Oluklu mukavvalarda. Sırt kartonu. beyaz layner veya Baby Drier. makinesi gibi bölümler topluluğu. Cilt sırtı. Backing Board. B. B2. B0 ölçüsündeki kâğıt her seferinde tam ortadan arka yüzüne de baskı uygulama. kalay. Sırt bezi. Arka kapak. B. Ders kitapları üretiminde. Backoff Water. Baskıda mürekkebin B kaba. Samanlı kâğıt. Ciltlemede sırt geçirme. Hollender dövücüde elyafları için kullanılan basınçlı su. Sırt geçirme. Back Liner. Arka/Alt. kitapların sırtında veya arka kapaklarında kullanılması için Back. Baby Press. Diğer kurutma dubleks kuşe kâğıtlar kullanılmaktadır. Silindir karton makinelerinde Back Lining Paper. Cildin arka kapağı. Mozaik taban kâğıdı. Ayna ve resimlerin arkasına B. Taban kâğıdı. ikinci sınıfı ifade eden akışı. ifade üretimde kâğıdın elekle temas ettiği ve elek izlerinin Backlog. Lead Dryer) için sırta yapıştırılan kâğıt veya bez bant. Geçmiş. tanım. 25 . Kaymalı bir yatak türü. Eski sipariş. Sırt izi. Ciltlerde düğümlerin açılmaması ilk silindiri. bobin seramik cephe mozaiklerinin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. Kâğıt veya kartonlarda ISO 216 tarafından veya sıyırıcı bıçağın karşındaki destek valsi. konulan gramajı yüksek ve kaba karton. krepli veya gofrajlı. Ratio. Önyüzü basılmış bir kâğıdın ve C(X)). Arkaya basma. Kâğıt makinesinde Back Mount Mash Paper. Top Wire) Babbitt Bearing. (2) Elek izi. Book Back Liner). (Eş anlamlı. tambur bıçaklarıyla arasına alarak onların öğütülmesini Back Order. Back End. Note Paper. Spine). silindirlerine göre daha küçük çaplı ve kurutma grubunun Back Lining. bölünmesiyle elde edilen değer. Uzun elekli makinelerde üst elek. dayanıklı türler olan Kraft. Back Bone. Geri akış. (2) Bu kraftlayner kâğıtlar. (Burst Factor Ratio). Backing Paper. Sırt kâğıdı. yerle veya askıdaysa iple temas eden yüzeyinde Reverse Cover. Uygulama valsinin B(X). kullanılan ön silindir. (Bakınız.B. Diğer kâğıtları Patlama mukavemetinin (g/cm²).. Babit yataklama. Makine sonu. A(X) Backing Up. Oluklu mukavvalarda. Backing Roll. bakır ve Antimuan yüzeyde kullanılan layner kâğıt. Birikmiş işler. Makine arkası.) oluşan çeşitli izler. arkalarına destek olarak konulan kâğıt. (Eş anlamlı. Teslim süresi gecikmiş sipariş. Samanlı defter kâğıdı. (1) Çizim kâğıtlarında. (2) Tam ağartılmamış odun yeterli miktarda gelmemesi nedeniyle düzensiz mürekkep selülozundan üretilen kâğıtlarda.F. (Eş anlamlı. Cam veya kurutma bölümünden sonra gelen mal sarıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Flow. edilmektedir. Karşı vals. belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Sırt kâğıdı.

Front Side). Karşı basınç. Geri tepme basıncı. Bombeli. Arıtılmış su. Üstüvane. Bakteriler tarafından üretilmiş nanoselüloz. üretim Side. Geri dönüşümlü su. Microbial Celulose ) almıştır. (Eş anlamlı. et ürünlerinin sarıldığı küspesinden elde edilen selüloz. Depo suyu. Bölmeli aeratör. Çanta. (Bakınız. Kâğıt çalışma performansını etkilediği için ölçümü yapılan bakteri fabrikalarında egzoz buharı kurutma kısmında kullanılarak miktarı. katta kullanılan geri dönüşümlü hamur. Parafin gibi kaplama Bagasse Fiber. döner ahşap parça. Baskıda bir önceki rengin Baffles. (2) Sırt sırta. Türbin çürük buharıyla çalıştığı için bu adı ortamlarda gelişirler. (2) Kâğıtta eleğe temas eden taraf. Belirli bir örnekteki Back Pressure Turbine. veya benzer ekipmanın montaj durumu. Kâğıt fabrikalarında döngülü sularda yarattığı geriye doğru iten basınç kuvveti. topaklanmayı önleyen. Dalgakıran parçalar. kısma bakan operatör. verilen ortak ad. Selüloz fabrikalarında likör oluşturulmuş selüloz. (1) Arka taraf. Çalışma bakteri ve organizmaların sayısı. Karşı basınçlı türbin. Şekeri alınmış kamış maddeleriyle su geçirimi azaltılmış. Mill Splice). ortada kalacak şekilde monte edilen iki kâğıt makinesinin Baffle Board. Perde. Backtrap Mottle. ön tarafa salon tarafı veya operatör tarafı. Bakteri seviyesi. Bacterial Count. Arkalı önlü. (3) sırasında oluşan ve baskıda kesiklik yaratan ek yeri İki yüzlü kâğıtlarda. Back Washing. ticari ürünleri paketlemede kullanılan torba ve çantalara Back Water. Hurda kâğıttan üretilen bir Back Side. Badami Paper. Kâğıt bobinlerinde açma sırasında görülen. Çöl tipi buharlaştırıcı. Akışa dik yerleşmiş akışı blankete temasıyla kendini yenileyen baskı hatası. düzgün saramama 26 . Bu durum türbin verimini Bacterial Nonocellulose. Ters yıkama. (1) Kâğıdın her iki yüzüne de amacıyla. Tender Bad Splice. sakinleştirici parçalar. içinde saptırma bölmeleri veya plakaları bulunan yapılan basım. kâğıdın elek tarafına gelen yüzü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Pressure. Poturlu. Gevşek. Kâğıt makinesinde Hindistan kâğıdı. Bagas selülozu. Saptırma plakası. Şeker kamışı küspesi. Bölme. Bozuk ek yeri. Kasap kâğıdı. Bagas. Kâğıt veya plastik maddelerden yapılan verilerek yapılan filtre temizliği. Drive Side. Back Tender. (Bakınız. arka tarafa da Bad Core. Baffle. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar buharlaştırıcılarından önce kullanılan bir tür ön bulunmamaktadır. Türbülansı önlemek Back to Back. tahrik tarafı denilmektedir. Baggy. anında buharın tamamını kullanmadığı için egzozundan Bacteria Level. Bakteriler tarafından buharlaştırıcı. Çift katlı Fordriniye elekli makinelerde alt Bactericides. kondensata dönüştürülür. Arıtmada temizlenerek Bagasse. Tahrik tarafı. yüzde elek izleri görülebilmektedir. Harelenme. Bacon Paper. Çürük buharla çalışan Bacterial Celulose. Bakteri sayısı. Şeker kamışından geri döndürülen depolanmış su. Backs. Selüloz lifleri daha uzundur. kâğıtlar. Ayni salona tahrik tarafları havalandırıcı. akışı düzenleyen. Akışın Bacteria. arttırmaktadır. Bozuk mihver boru. Machine Tender? Baffle Aerator. Potlu. Back Pressure Evaporator. Kuşe boyalarında. Bu bozukluğu. Bakteri. makine basınçlı çürük buhar çıkaran buhar türbinleri. Kâğıt bobinlerde. Badami kâğıdı. yaşayan basit yaşam türleri. Kâğıt makinesinde kurutmadan sonraki kısıtlayan cisim. (1) Kâğıt fabrikasında kullanım amacıyla depolanan tüm sular. Torba. Hamur kasası içinde kullanılan. (Bakınız. Bakteriyel nanoselüloz. Akışı önleyen. (2) Geri dönmüş su. Bakteri öldürücüler. Temizlik amacıyla tersten su Bag. Bakteri selülozu. şeker alındıktan sonra geriye kalan elyaflı posa. Tabanlık.

Aktif ve pasiften kısımdan Baling Plant. oluşur. Balon kâğıdı. (örneğin bir valste veya şaftta) Baggy Roll. Balyalı atık kâğıt. Torbalık layner kâğıt. Pasif tarafında ise. Torbalık kâğıt. Genellikle konveyör Bag Paper. (1) Kâğıt torba filtre. Ağırlığı ölçen alet. Bakiye. sütler gibi gıdaların paketlemesinde kullanılan. sermayesini gösteren tablodur. Balyalı rulman. bu tür bobinlere gösterilir. Bobin açılırken kâğıdın alınamayan balansızlığı gösteren değer. Bilançonun aktifinde kuruluşun mevcut değerleri. Fırınlama. Balya teli. Sıcak balon yapımında için üretilmiş karton plaka. Rutubet profili veya kaliperi Balance Quality Grade. filtreler. pasif borçlarını ve öz selüloz balyalarını sarmak için üretilen ambalaj kâğıdı. Aritmetiksel dağılım tellerini yumak hale getirerek hacmini azaltan presli sistem. Balyalama. ikili Baled Pulp. Balyalık kâğıt. Reçine emdirilmiş levha balya kantarı. Bisküviler. Balance. Fabrika içinde hurda kâğıtların balyalandığı bölüm. Selüloz üretilebilen. Balya yapmak için kullanılan Bag Liners. kâğıttan yapılan torba preste sıkıştırılmasıyla oluşan balya. anlamında dengede/dengeli olma. sayısının çarpılmasıyla elde edilir. Balya. kâğıt. Kâğıt yüzeyindeki kuşe tabakasının Bale Wire Cutter. Çimento torbaları gibi ayaklarındaki yük sensörleri (Load Cell) ile oluşturulan ve torbaların yapımında kullanılan. 27 . İç ambalaj genellikle daha ince ve Baled Waste Paper. Elektrik süpürgelerinde Bale. kullanılan gözenekli bir kâğıt. öz Ball Bearing. G değeri ile düzensiz ve salgılı açılması nedeniyle. alınmış döner bir parçada. Balya yapma. Hurda kâğıdı presleyerek eşitliği dengeleyen karşı değer. Bale Press. yağlı bir kâğıttan yapılır. Kâğıt çanta üretiminde hidrolik pres. Balyalı selüloz. Balyalama ünitesi. çok dayanıklı Kraft kâğıdı. denk.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tam ortada kaliper bozukluğu veya rutubet profili Bald Cypress. (1) Bilanço. selüloz veya hurda kâğıdın hidrolik kullanılan. Balance Sheet. (2) Bale Wire Wrapper. Balans kalite derecesi. Liners). Selüloz veya hurda kâğıt balyalarını özel kâğıtlar. Pulpere balya taşıyan. İki konsantrik bilezik içinde sermayesi bulunur. yüzeyi kuşe kaplı kâğıtlar. (2) Torbalı baca filtreleri. Dış kutu ise kartondandır. Balya kantarı. Bag in Box. Balya teli kesicisi. Balya kâğıdı. Balansı bozuk kâğıt. Üzerine bilanço yazılıp duvara asılması Balloon Paper. Saman. elyaflı bir ağaç. Balya tartma sistemi. beyaz anlamlı. Bataklık servisi. tahıllar ve dayanıklı paletli taşıyıcı. Bir Baling. uzun bozukluğu nedeniyle oluşan potluk. Baking. Balya teli sarıcısı. Gevşek kâğıt. hava geçirgenliği yüksek. Eksenel verilen ad. Genellikle tarihteki ekonomik varlıklarını. (Bakınız. bağlamada kullanılan tel. döner bıçaklı ekipman. Bale Weighing System. balya haline getirme. Titreşim açısından dengede olma. Hurda kâğıt işleme tesisi. (3) Denge. (2) Çok katmanlı reçine emdirilmiş kâğıt. Bale Weigher) selülozdan yapılan ve makine izi veya filigran uygulanmış Bale Wire. Fazla kalın olmayan. Bombeli bobin. kesikli pulpere giren balya ağırlıklarını toplayarak ölçen Bakelite Paper. kullanılan. Fırıncı kâğıdı. Bale Weigher. Kesilen balya Terazi. Bag House. Bir kuruluşun belirli bir Baling Paper. Bakalit kâğıdı. Balya konveyörü. Böylece. (Benzer Bakers Wrap. alacakları ve varsa zararı bulunur. Baggy Paper. Değer küçüldükçe balansın kalitesi artar. Balya presi. (1) Balans. Kutu içi torba. tarafları daima birbirlerini eşitler. ambalajlama yöntemi. (4) Kalıntı. Balya tellerini kesen kurutulması. Bale Conveyor. bilançonun aktif ve pasif dönen bilyalardan oluşan metal bir yataklama elemanı. Üretimde kaliper bozukluğu veya bobin sarım kaçıklığın mm olarak değeri ile bir saniyedeki dönüş sorunları nedeniyle kalite bozukluğunu ifade etmektedir.

konveyör. şeridinde. Bobini yapışkan bantla sarıp. Kabuk soyucu. kapanmıştır. Dut ve çalı türü çabuk Band Mill. Banka kayıtlarının kütüklerin kabuklarını soyarak başlar ve yongalamayla tutulduğu defter. Barcode. Pelesenk. Kabuk soyma. parçalamadan bütün olarak soyduktan sonra. devam eder. Kanada balsamı. işlendiği hesap cüzdanı. Kabuk (buhar) kazanı. Banka hisse senedi. Baryum karbonat. Hızar makinesi. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada beyaz pigment olarak Bamboo Pulp. Kuşe kaplamada kâğıtları ve filtre kâğıtları üretmiştir ve 1955 de beyaz pigment olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. Yonga değirmeni. Barkod. Hisse senedi yapımında bu adı almıştır. Elbise korumak için üretilmiş Bark Cloth. (1) Çemberleme. Para basımında kullanılan dayanıklı ve pamuk selülozundan yapılan. çek. Banka hesap cüzdanı. üretilebilmektedir. kapama elemanının ortası delik bir küre olması nedeniyle Bank Stock. Baryum sarısı olarak da adlandırılır. Banding. Bark. kabukları yakarak buhar elde edilen uygun kâğıtlar. Kabuk soyma tromeli. Açma daha düşük gramajlı. keçelerinin eklenmesinde kullanılan iğne türü. Küresel vana. bulunmaz. çubuklardan oluşan. Barker/Debarker. Barium Sulfate. dayanıklı ve uzun ömürlü. fakat aynı kalitedeki kâğıtlar. ipsiz dikiş yapabilen bir iğne. 28 . yapılan. özel Barking Drum. korumak için yapılan ambalajlama tekniği. Selüloz üretiminde süreç Banking Book. elektronik ürün kodlama sistemi. Selüloz fabrikalarında. gofraja sunta fabrikalarında. Bambu. Dış tabaka cansızdır ve selüloz Bantlama. (1) Ağaç kabuğu. Bark Specs. Kâğıt içinde selülozdan gelen. Balston’s Paper. Bankaların bastığı bono. Bambu selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ball Valve. Kanada köknarı. Balston 1733 de kurulmuş bir kâğıt firmasıdır. sürgün veren ağaçların iç kabuklarından kâğıt Band Saw. saz türü bir bitki. Kalıcı Bamboo. Band Stock. Tapa. Selüloz üretiminde kaynak olarak kullanılan bir ağaç. bir ağacın kabuğunu. Balston kâğıdı. Kabuk kumaşı. Bono ve çek kâğıdına göre tam kapalıdan tam açığa gelebilen akış kesme vanası. Baryum kromat. hisse senedi ve kıymetli evrakların basıldığı özel Bark Steam Boiler. kaynatıp. iç ve dış kabuk olmak üzere iki tabaka çemberlerle bobinlerin sarılması. Keçe iğnesi. Baryum sarısı. Yüksek kaliteli. Hesap hareketlerinin kütüklerin kabuğunu soymak için kullanılan makine. Doksan derece hareket ederek Bank Paper. V-port (= V yarıklı) veya Segmented (= kullanılan kâğıt. Hurç kâğıdı. Barking. Baryum sülfat. Bank Book. döverek elde edilen keçe veya Banding. Asya’da yetişen ve elyaflarından kâğıt olan açık sarı bir renk. Banka kâğıdı. korumaya alma. Barium Chromate. gözle görülebilen ağaç kabuğu kalıntıları. Bambu saplarından kullanılır. Optik algılayıcılarla okunabilen. Banknote or Currency Paper. Afrika’da ekvator hurç kâğıdı. Lastik taşıma bantlı maddesi olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. İki kenarı kapatma. Banknote Paper. Kurutma ve pres Balsam Fir. buhar kazanı. Taşıyıcı özelliği yoktur. kullanılan. Banka muhasebe defteri. Para kâğıdı. Firma çizim Barium Carbonate. Selüloz ve kâğıtlar. parçalı) gibi küre kesitiyle oynayarak yapılmış çeşitleri Barbed Needle. Bir çizim kâğıdı türü. Çelik veya plastik şerit Ağaçların en dışında. (2) Ağaç kabuğu renginde. kimyasal yöntemle elde edilen selüloz. korumaya alınması. Kâğıtta kaplama ve dolgu Band Conveyor. (2) halinde bulunan tabaka. Şerit testere. Kabuk lekesi. Bobinin yan yüzlerini güderi türü bir kumaş. Bant konveyör. Banka kâğıdı. güvenlik korumalı kâğıtlar. “Tapa” adıyla da anılmaktadır. Ucu kancalı keçeyi eklemede vardır.

bunlardan bazılarıdır. maddeler (2) Taban. düzenek. Barring Gear. Kâğıdın baskılı Alum (Şap). sodyum. Baryta Paper. Kâğıtta tutkalın veya boyanın elyafa tutunması için arkadan görünmesini engelleyen kaplama. uzun tutulmaktadır. Barium Sulfate. Alüminyum sülfat. Bunlar. Kaliper dalgalanması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bark Waste. (Bakınız. ağaç kabukları. çok ince ve opak bir kâğıt. Baskıda veya Fixe). Barrier. Kâğıt makinesinin veya kalender sonrasında. Taban kâğıdı. Santrifüj temizleyicilerde kabul gören Barrier Paper. 29 . mihver koyamayacağı ve seperatörden suyu ememeyeceği kadar boru içine bir mil sokarak taşıyan patentli bir araç. Takograf kâğıdı. Baryum sülfat. Kuşelemede kullanılan zemin malzemesi. pH değeri 7 nin üzerinde olan alkali Barrel Liner. Dalgalanma. sülfatın çeşitli türde çift tuzları vardır. Dalgalanma büyüklüğü. kaplama veya laminasyon astar kartonu. Kayıt cihazı kâğıdı. Kâğıt üzerinde dalgalı veya periyodik Vakum kasalarından su seperatörlerine kadar uzanan görülen bozukluklar. Elek üzerinde Basement. Astar malzemesi. Base. Makine altı katı. Siyah bir tur döndürerek elle kâğıdı beslemeye yarayan motorlu likör yoğunlaştırıcılarında vakum altında çalışan bir bölüm. Amonyum Alum. basınç olarak da adlandırılır. Potasyum. fotoğraf baskı kâğıtları. büyüklüğü. Astar. Kâğıdın su. Büyük parçacıkların Base Liner. Barrier Material. mihver boru tekniği ile yapılan kâğıt. Accept) Barrier Separation. Bunlar kaliperdeki soyulmasından sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan bozulma işaretidir. Mürekkepli kayıt cihazlarında kullanılmaktadır. Geçirimsiz madde. Elekle eleme. “Blanc Fixe” olarak da adlandırılan basınç. Üzeri kaplanacak Nakliyecilerin kullandığı. Dalga Barograph Paper. Baz alum. Barring Amplitude. kat olarak kullanılan kâğıt. Baryum sülfat (Bakınız. Krom Alum. Dalgalar. Alüminyum Kraft kâğıdı. yağ veya gaz geçirimini veya dekoratif yüz geçirmeyle yeni bir yüz kazandırılacak önlemek için kullanılan. Selüloz fabrikalarında kütüklerin enine görülen bant şeklindeki dalgalar. (Bakınız. Fıçı layner kâğıdı. Bartel arabası. değeri arasındaki fark. Çark dişlisi. Taban kartonu. Base Flow. borular. Alt layner. Varil kâğıdı. Bariyer. Fiziksel eleme türlerinden biri. Geçirimsizlik özellikleri. Bobini tek tarafından. Yüzeyine kaplama. Atmosfer tarafından bir cismin birim alanına yapılan baryum sülfat. Barita kâğıdı. Atmosferik Baryte. Taban kâğıdı. Acid Alum) olmayan tarafına uygulanan ve opaklığı arttırarak yazının dur. fakat daha büyük çaplı kâğıt varilleri yapmak üzere üretilen Base Alum. yağ gibi maddelerin kâğıda geçmesini krom ve amonyum tuzları ve sülfürik asit ile birlikte olanı önleyen maddeler. Barometrik basınç. Overflow. Ana akış. Atık kabuk. salınımların getirdiği makine oturduğu katın altında bulunan kat. Taban malzemesi. Geçirimsiz kaplama. sırasıyla Potash Alum. temizleyicinin üstünden alınan hamur. Barometric Drop Legs) bileşiği ile kaplı. Barometrik vakum ayakları. Boru mesafesi vakumun yer çekimine karşı Bartel Truck. Underflow. Barometric Drop Legs. Bars. kullanılır. Işığa hassas baryum sülfat Barometric Legs. malzemeleri. Barometrik yoğuşturucu. Zemin kat. Bobin makinesinde tamponu Barometric Condenser. Soda Barrier Coat. Oluklu kutularda alt geçemeyeceği elekle eleme. Barometric Pressure. Barring. Kaliper dalgasının en tepe değeri ile en düşük Bir tarafı parafinle kaplı. Barrier Properties. buhar. (1) Baz. Bariyer maddesi. Base Board. Barytes ve Blanc Base Material. Su. Kuşeleme Tecrit maddesi. Kalıcı beyazlık sağlayan bir Kuşeleme kuvvete Barometrik basınç denilmektedir ve atmosferik pigmenti. Geçirimsiz kâğıt.

Rutin bir işlevi. (2) Baz odunumsu bitkilerin iç kabuğundan elde edilen selüloz. elyafta tutunumu yüksek boyalar. Base Sheet Forming. Doldur boşalt tarzı süreçler. Ürün haline getirilecek kâğıt. alt katman olarak Batch Coloring. kenevir. Kesikli kontrol. bir asidin karıştırılmasıyla oluşan tuzlar. Taban hamuru. dut.A. Metrik sistemde. Anilinden türetilmiş. Daha sonra kuşe veya başka Bast Fibers. suda çözünmeden pigment halinde dağılan. kâğıt. (1) Taban kâğıdı. bitkilerin selüloz yapılan iç kabuğu. Partiler halinde boyama. Kesikli pişirme. (Bakınız. (Bakınız. mühendislik çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış Batch Pulping. dut. Gramaj. Basic Dye) Batch Cooking. (Bakınız. Kesikli Pulperlemede. ölçüsü. Basic Dye. Bazik boya. Renk sapmalarına müsait. Basic Sizes. Akü kartonu. jüt gibi bir yüz kaplama ürünüyle kaplanacak zemin kâğıdı. İç kabuk. yonga ve likör Stuffs) karışımının reaksiyona girdiği reaktörler. Selüloz üretiminde. Basis Weight. Kâğıt makinesini monte etmek Bastard Size. Kesikli pişirici. kesikli olan Detayları olmayan ön mühendislik çalışmaları. Beç boyama. belirli ölçülerde bir top kâğıdın (500 Bathroom Tissues. Doldur boşalt üretim. kullanılan ve asıl gramajı oluşturan hamur. Akü üretiminde. (Paer Base Wad) Fişek kağıdı. (ISO 536). ebruli bir görünüş elde edilen boyama Basic Weigth. Makine B. Standart kâğıt ölçüleri. Base Plate. Avan mühendislik çalışmaları. Söğüt. boşaltılması yöntemi. hamuru. Renkli bir bazla. parafinle kaplanarak. Batch. Kesikli kontrol. Amerikan sisteminde plakaların arasına konulan seperatör kartonu. Söğüt. kenevir. Tuvalet kâğıtları. Kesikli. Basic Dye Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan.T. İngiliz ve Amerikan tekniği. Batch System. Sürekli olmayan. (Eş anlamlı. sağlanan en düşük çalışma hızı. Temizlik amaçlı yaprak) libre (libre=pound=453 gr) olarak ağırlığı. Özellikle otantik el yapımı kâğıtlarda kullanılan selülozlar. kullanılan tuvalet kâğıtları ve kâğıt havlular. kurşun metrekaresinin ağırlığı. Kumaş veya kâğıdın bazı bölgelerinin kâğıdın cinsine göre standart hale gelmiş kâğıt ölçüleri. Beç üretim sistemi. Basis Mass) 30 . Çok katmanlı kâğıtlarda. standartlarına göre. Makine altı kapatması. Pulpere veya büteye boya konularak yapılan hamur boyama Base Wad. Batch Process. Base Wad Paper. Baz kâğıt formasyonu. Baz hız. pound/1000 ft2. Kâğıt bağlı iken kâğıt makinesinde teknoloji. teknoloji. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Basement Enclosure. Batik. mümkün olmayan bir boyama tekniği. Basic Engineering. (Best Available Technology). içinde yapıp tekrar başa dönen kontrol yöntemi. En uygun mevcut üzerindeki yaş temizlik kâğıdı. Standart ölçülerde olmayan kâğıt için. renksiz kuvvetli doldur boşalt usulü yapılan pişirme yöntemi. Detaylı üretim süreçleri. Tam kapalı Bast. Batch Cooking). Baz ağırlık. Çevreye uygunluk açısından en uygun olan Base Speed. Detail Engineering). Fişeklerde barutun arka yöntemi. Avan seferinde doldurularak elyafların açıldıktan sonra projeler ve ekipman listeleri bunlardan bazılarıdır. Ölçü dışı. Genellikle matbaa artıklarından değerlendirilmek Sole Plate). Kütle hamuru. jüt gibi odunumsu havbelerde alt katta bulunan makine altı kapatması. kâğıdın bir Battery Board. Sürekli olmayan Base Stock. format tüfeklerinin fişeklerinin yapımında kullanılan fişek kağıdı. üzere kesilmiş kâğıtlar. Yapılacak baskı ve Batik. Batch Digester. Ana gövde üretim şekli. Sak selülozu. Kesikli süreç. kontrol edilmesi tarafında bulunan kâğıt dolgu maddesi. kesikli süreçlerde kullanılmaktadır. Sak. Taban plakası. beton içinde bırakılan montaj plakası. (Eş anlamlı. Pulperin her temel prensipleri gösteren mühendislik çalışmaları. Kurusıkı kâğıdı. Av Batch Control. Beç. Basic Colour. Base Paper.

kenarda mukavemet/dayanıklılık sağlama. Burada elyafın hem liflendirme ve öğütme işlemini birlikte yapma. (Eş anlamlı: Beater Knife) belirler. kullanılan. Kâğıda istenilen hamura katılması mukavemeti verebilmek için selülozu açabilme ve Beater Tackle. Beater Chest. Sıvı yoğunluğu ölçen Beater Additive. Masura kâğıdı. Beater Loading. Beater Sizing. Hamura rifaynerde/pulperde katlayarak. Tutkalın hollenderde Beatability. Hollenderde açılması. Rulman yatağı. Dövülebilme (özelliği). Öğütme hızı. Dövücü motoru. Kenar kıvırma. öğütücüde dolgu maddesi ekleme. Beater Dying. öğütücü ve yapılmaktadır. (1) Dövme. Öğütme. Beherglas. (1) Işın. Günlük kullanımda yapıldığı günlerden kalma. (Bakınız. Makinede şase olarak Beater Filling. Hollender türü ekipman. Bu özellikler. bardağı gibi kâğıt ürünlerde kullanılan bir teknik. Dövücü. Hollender aksamı. reçine gibi. Beater Bar) güçlüğü veya ağırlığı taşıyabilmek. BCT ( Best Conventional Pollutant Control Beater Colored. Dövücüde dolgu ekleme. Beater Loading) Beam. dayanma direncinin ölçümü. Yapıştırılmış boş bir kutunun ad. serbestlik 31 . Burç. Kâğıda istenilen en iyi zamanlı gerçekleşir. Pulperde veya Beaker. Hollender bıçağı. Best Available Technology) Beater Drive. bıçakları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Baume Hydrometer. Öğütücü bütesi. Bu direnç. Gerçekte elyaf açılımı pulperde. çarkı gibi teknesi dışındaki aksamı. uygulanan kuvvete karşı Beater Adhesive. Kâğıdın kenarını Beater Dye. kutular üst üste hamura katılan iç tutkal. Dövülme aşamasında. Dövücüde yükleme. Beading. En iyi klasik kirlilik kontrol teknolojisi. Nişasta. Loading) Bear. (Bakınız. Dövücüde boyama. Bomemetre. öğütücüde boya karıştırma. Döner parçaların dönüşteki üzerine yerleştirilmiş bıçaklardan oluşan ve hollenderlerde sürtünmelerini minimuma indiren yatak sistemlerinin genel kullanılan dövme valsi. Elyaf açma. ezme. Dövücüde boyanmış. Elyaf açmak ve öğütmek için Beating. Tahammül etmek. liflendirme.(Eş anlamlı. ortamda kalmasını ve yağlanmasını sağlayan yatak. kâğıt kalitesini olumlu yönde etkileyecek ve dövülme BCT (Box Compression Test). Sıkıştırma direnci testi. Dövücüde tutkallama. Öğütülebilme derecesi. Dövme çarkı. öğütme ise pulper tarafından birlikte yapılmaktadır. Putrel. öğütebilme. Öğütücü. Dövücü katkıları. Beatabilty) ve hollenderlerde veya elde tahta tokmakla olduğu gibi eş Beating Rate. Rulmanın temiz bir pulperde veya öğütücüde hamura katılması. Dövücü boyası. Dövülme Technology). istiflendiklerinde ezilmeye karşı kutunun mukavemetini Beater Bar. Hollender bıçağı. aşamasında hamura katılan katkı maddelerine verilen ortak Kutu sıkıştırma testi. hem de dövülerek öğütülmesi ayni anda selülozu işleme. Beater Beaming Board. özellikleri kazandıran öğütücü hızı. samanı veya yıllık bitkileri bazen pulperlere veya öğütücülere tek başına “beater” selüloz üretimi için tokmakla ezmek için kullanılan tanım. karşılıklı yüzeyleri arasında. Bir Betaer Knife. (Benzer anlamlı bakınız. adı. Beater Roll. Katlanmak. (2) Kâğıdın elle öğütücüde iki aşamalı olarak yapılır. denildiğine sıklıkla rastlanmaktadır. Dolgu maddelerinin Bearing Housing. Dayanmak. alet. Dövme çarkı. Yatak. açma. Dövücü tutkalı. ezme ve öğütmeyi birlikte kapsar (Bakınız. aşamasında hamurun boyanması. Bir tambur Bearings. Öğütme derecesi. Kenar katlama. Pulperde veya kullanılan ağırlık taşıyıcı destek elamanları. Su veya hollendede eklenen boya. işlemi. Beater. Oysa gerçek dövme Beating Degree. Hollenderin tahrik kısmı. (2) Kiriş. Bu işlem Hollender dışında. Pulper bütesi.

Eğimin büyüklüğü kâğıdın esnekliğine katman arasında tutkallamayan bölgelerde oluşan hava bağlıdır. Kayın ağacı. Tek tahrikli kâğıt dizilmiş bıçaklardan biri. Değeri yüksek olan kullanılan bir ağaç türü. Bubbles). Katlama/Katlanma sayısı. Katlama Belt Conveyor. Bellmer Bleacher. (2) Kırımlı bardaklarından süzülen suları emebilecek. (Eş anlamlı. Kayış tahrik sistemi. Kâğıdın kırılmadan bükülebileceği eğim. Kayın. Bira Bender. büküm yerlerinin dayanım kalitesini belirlemek yapıştırılarak uçları kapatılmış kauçuk bantlı konveyör. Kontrplak türü patentli bir ürün. Mobilya ve yatakları kayışın gerginliği. Roleler üzerinde dönen. ağartıcı kimyasallar enjekte edilen giriş delikleri bulunur. Temel ölçü. çalışma verimi açısından kaymayı önlemek için önemli olan Bedstead Paper. Hareketin aktarılması kayışların Oluklu kutuların yüksekliği boyunca ezilmeye karşı direnci. Bant filtre. (2) Sonsuz dönen baskı kayışlı makine. (1) Kırma makinesi. çamurdan suyu ayırmak için kullanılan. patlama mukavemeti. (Eş anlamlı.) Bekk Smoothness. derecesine erişmek için gereken öğütme süresi. Büklüm. Hollenderde elyaf öğütmek için kaydırma sistemi. kısımlarında görülen bükülmüş durumu. Kayış-kasnak sistemlerde. Öğütme süresi. Kabul görmüş kalite ölçüsü. gerilme Belt Filter Press. çift elekli teksif Beating Time. Kayış gerginliği. (Bakınız. Selüloz kaynağı olarak Bench Storage. Kabarcık. yıkanabilir filtre kâğıdı. sürtünme kuvveti sayesinde olmaktadır. Santrifüj seperatör içine yerleştirilen. kutularda. Kâğıdın mihver boruya yakın edilmesinde kullanılan. Hamurdan veya mukavemeti gibi dayanım özellikleridir. İki orantılıdır (1/r). Kayış kaydırıcı. İçinde ağartma Bending Chip. Coaster Board). istenilen öğütme yükü/kuvveti ayarlanabilir. Katlama direnci. bira filtre Bend. Beech. 32 . cepleri. Press). Yataklık kâğıt. Hurda harmandan yapılan işleminin yapıldığı ve helisel vidası bulunan boru şeklindeki ve pilyajlanarak kutu yapımında kullanılan karton. Pilyaj yerlerinin kırılmadan kaç kez Selüloz fabrikalarında yongaları silodan alıp ön ısıtma katlanabileceğinin göstergesi. Çark yükü. kutu. uzun elyaftan yapılma. Eğim çapla ters Bells. için kullanılan bir ölçü. Bükülme eğimi. Pilyaj nedeniyle katlanarak oluşan mukavva kutu. Quality) Belt Drive. Beer Mat Board. Pilyajlı mukavva. Bending Roller. Belt Press. Hava cebi. Bekk cihazıyla ölçülen kâğıt yüzey düzgünlüğü. Bükülmüş. Bellmer ağartıcısı. kayışlı tahrik sistemi. kalın karton. Bending Boxes. İstenilen serbestlik eleği. Benchmark. Döndürme valsi. (Pilyaj: Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan iz verme işlemidir. Çark hızıyla değiştirilebildiğinden. Bir çark üzerine sırayla Belt Shifter. Kâğıda yön değiştirten merdane veya vals. bıçağa gelen yük. Beer Filter Paper. Bending ünitesine taşıyan konveyör. Bira bardakaltı kartonu. Rafta depolama. Bekk düzgünlüğü. makinelerinde konik kasnaklar üzerinde bant türü kayışları ileri geri hareket ettirerek hız ayarı yapabilen kayış Bed Load. ürünlerin raflarda etiketlenerek depolanması. Kıvrılma eğimi. kopma mukavemeti. Pilyajlı karton kutu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ derecesi. Basınçla Bending Curvature. Bira filtre kâğıdı. beton karıştırıcı. Katlama kalitesi. kasnaktan oluşan bir yapıyı döndürebilmek için kullanılan Bending Resistance (Flexural Stifness). Bending Number. (1) Elekli filtre presi. Bant pres. İki şafta monte edilmiş Bending Quality. Bant konveyör. Pilyaj makinesi. (Eş anlamlı: Belt Filter Beaver Board. Hollender bıçağı. Bir tür helezon gibi çalışır. Belt Tension. Bed Knife. sarmak için kullanılan 49 gr/m2 olarak üretilen Kraft kâğıdı.

Binder. E dalga ve K dalga türleri de vardır. çözünebilen kısmı. Silo. Konşimento. Beta ışınlarını tahtalarında fon olarak kullanılan kâğıt ve kartonlar. Kalın yazı. Katlanma sertliği. Shipping Documents) Bewoid Mill. Bağlayıcı. Hamuruna sodyum Bibulous. Bills of Lading. Karton kutu. Para destelerini çevrelemek kullanılan ekipman. yüksekliği 2. Bending Bible Paper. Kâğıdın gramajını gösteren ticari belge. Bewoid prosesi. Bewoid Size. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft kâğıdı türü. İrsaliye. Isıl yazı yazma emer. Bir Billy Stick. bir iç tutkal. Fatura. Bewoid değirmeni. AFlute) 33 . Ayna mahruti tahrik. (Bakınız. Alfa selüloz tayininde kullanılır.(Bakınız. Bill Poster Blanking Paper. kullanılır. Kâğıtta elyafların bağlanmasını. olduğunu gösterir belge. kaplama maddelerinin tutunmasını. B-Flute. için. laminasyonun olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını yapışmasını sağlayan maddeler. Bentonite.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bending Stiffness. Billhead Paper). belirlemek için kullanılan ve beta ışınları kullanan Billhead Paper. Fatura ve senet gibi elle yazı radyoaktif ölçü cihazı. Konik dişli nakliye sırasında nelerin. Dalga. Kâğıtta dolgu maddesi olarak düşük gramajlı olmasına rağmen dayanıklı ve opak bir kullanılan doğal bir kil türü. Antetli kâğıt. Çeki listesi. A dalga. Bobine vurarak onun sarım miktar alkali ortamda kazein kullanarak iç tutkal reçinesinin gevşekliğini anlamak amacıyla kullanılan sopa. İncil kâğıdı. Bimetal kalıp. Satış fişi. Bentonit. Bu sayede lineer bir gramaj Bill Paper. Bir kaynak ve bir alıcıdan oluşur. (Bakınız. ne kadar miktarda taşınmakta tahrik. ışınların bir kısmını Billing Machine Paper. Bir firmanın diğer kalınlığının ölçülmesi için kullanılan teknik. Kâğıdın su emme özelliği. C dalga. Bewoid süreciyle üretilmiş Bin. topaklanmamasını sağlayan Bimetal Plate. Beta ölçer. Resistance) İncil ve Kuran gibi kutsal kitapların basıldığı. Bakır-krom veya bakır-nikel patentli (1930) bir süreç. Bewoid tutkalı. oluklu mukavvalarda. B-Dalga. Benzoate Paper. Bibulous Paper. Bewoid süreci. benzoat karıştırılarak üretilen ve asit oluşumunu önlediği Nonbibulous) için metal aksamın sarıldığı kâğıtlar. ve arkaya geçen sinyal azalır. Emici. (Karşıtı. Bir Bevelled Gear Drive. ölçümü sağlanır. kemik renkli. Emiciliği yüksek bir Beta Celulose. Senet. basılmış kâğıt. kullanarak. Kurutma kâğıdı. Bin Box. çift tabakalı metal ofset kalıbı. yapılacağını belirten belge. Yazar kasa kâğıdı. Kâğıdın gramajı arttıkça emilim oransal olarak artar özelliğine sahip kâğıtlar. Sopa. kâğıdın gramajının yoğunluğunun ve Bills of Exchange. Para deste kâğıdı. Ticaret senedi. oluk amaçla kullanılmaktadır. Selülozun alkali ortamda kâğıt. Kaynakla alıcı arasına giren kâğıt. Yonga depolamak için kullanılan altı konik kap. D dalga. Kâğıtta nişasta tutkalı bu tanımlayan bir ifadedir. Şamua kâğıt. kâğıt. Benzoatlı kâğıt. Poster ve ilan Beta Radiography. Fon kâğıdı. Beta selüloz. Bevelled Gear. Baston. (Bakınız. Bewoid Process. yazmaya uygun.4 mm ve oluk sayısı 150 dir. Kutsal kitap kâğıdı. (Bakınız. gibi. İnce dalga. Bewoid sürecinde Bill Straps. daha homojen dağılmasını. Ayna mahruti dişli. Asa. Bill. Konik dişli. Beta firmaya verdiği ve üzerinde yazılı tarihte ödemenin Gage). Satışta verilen ve ürünün fiyatını Beta Gage/Beta Gauge. Kısaltılmış olarak “Bold” diye yapılma kutu. B dalga (ince dalga) olukluda. Beta radyografi. Oluklu mukavva veya kartondan BF (Boldface).

Matbaalarda kitap kenarlarının fabrikalarında yüzeylerde birikintiye yol açan oluşum. bakterilerle yapılan bir dizi işlemler. Biodispersants. Biofuels. yüzeylerde tutunarak oluşturduğu katman. (Eş anlamlı. Eş anlamlı. Ciltlemede kullanılmak Biological Conversion. cilt yapma. Organizmalar yakıldığı buhar kazanı. Kâğıt fabrikalarında Selüloz üretiminde yongaların pişirme öncesi mantarlar yüzeylere tutunan biyofilm tabakalarını çözmede kullanılan tarafından parçalanması. Hogged tarafından organik maddelerde gerçekleştirilen çürüme Fuel Boiler). atıklardan elde edilen yanıcı maddeler. Bağlayıcı göçü. Biyolojik su arıtımı. (Eş anlamlı. Biodegradable Waste. Binder). Binding Tape. Biyolojik dönüşüm. Çürüyebilir atık. Biyoyakıt. Biyobozunur atık. faaliyeti. Biochemical Oxygen Demand (BOD). oksijen ihtiyacı (BOİ). 34 . Biological Control. Biyoenerji. Mikro organizmaların metal veya beton lekeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Binder Migration. Biyokütle buhar kazanı. Selüloz üretimi için kullanılan ağaçların ve arıtma ünitelerinin artıklarının Biodegradation. Biyoetanol. Biyobozunma. Lignocellulose). Endüstriyel ve evsel Bio Based Adhesives. Bitki artıklarından elde edilen etil Binder’s Board. arıtımı. Tutkalla veya Mikroorganizmaların yüzeye tutunarak film tabakası mekanik olarak elyafları birbirine bağlama. Biyolojik oksijen mikroorganizmaların atık sudaki organik maddeleri ihtiyacı (BOİ) ayrıştırmaları için gerekli oksijen miktarı. alkol. (1) Ciltleme. Biyolojik yonga parçalama. Biyosit. (2) Bağlama. Biyolojik ortamda. Atıkların içindeki organik maddelerin Kurumak suretiyle pigmentleri birbirine bağlayan uçucu bozunmaları sırasında ortaya çıkan yanıcı gazlar ve siyah madde. oluşturması. Yonga kazanı. bozulmaya uğrayan organik madde atıkları. uğratılması. Ciltleme marjini. Biomass Boiler. ağaç kabukları. Yapışkan (kâğıt) bant. Bağ yapma. Endüstriyel ve üzere bırakılan yazısız kısım. Aerobik koşullarda Biological Oxygen Demand (BOD). Çürüme. Bağlayıcı madde. sırasında. Deposits) Binding. Biyolojik öğütüm. Bitki artıkları ve bitkisel şekillerini yok etmek için kullanılan kimyasal. Biopulping. Ciltçi kartonu. Lignin türevi tutkallar. evsel atıkların mikroorganizmalar tarafından dönüşüme Binding Paper. Mürekkebin kullanılmaktadır. Biyokimyasal Biological Effluent Treatment. (Bakınız. bozulması. Biyokütle. karbon dioksit ve suya dönüşerek Biofuels. Kaplama sırasında Bioenergy. likör. Cilt kartonu. organizmaların oluşturduğu yanıcı maddeler. (Bakınız. Kaplamada noktalı görüntü. Biyolojik atık su ortamda 5 gün süresinde tüketeceği oksijen miktarıdır. Biyolojik yaşamı öldürücü. Lignocellulose). kâğıt yüzeyinin görünüşünün sırasında ortaya çıkan gazlardan elde edilen enerji. Bir kapak içinde fasikülleri dikerek Biofilm Formation. Biomass. Organik maddelerin bozunmaları oluşan bir kusur nedeniyle. karanlık ve dışarıdan ek oksijen alamayacağı bir Biological Wastewater Treatment. Kâğıt üretimi organik maddelerin oksitlenmesi ve sindirilmesi için. Bioethanol. Biyofilm. Kâğıt Binder Waste. kesiminden sonra ortaya çıkan kırpıntı kâğıtlar. Mukavva. atıkların içindeki zararlıları yok etmek için başka biyolojik Lignin Based Adhesives) canlılar kullanılması. Yapışkan kâğıt bant. bağlayıcısında bulunan kusur nedeniyle baskıda oluşan Biofilm. (Bakınız. kapalı döngü nedeniyle oluşan biyolojik yaşam Biomass. Atıkların içinde bulunan dengesiz durumdaki Biocide. Tutkal. Biorefining) kimyasallar. Binding Agent. Bilinen alkol olmakla birlikte yakıt olarak Binder Specks. Biyoçözücüler. (Eş anlamlı. Cilt artığı. Bağlayıcı benekleri. BOİ atık suyun 20°C lik. Biyolojik kontrol. Binding Offset. Biyofilm oluşumu. Beraberinde mikrop öldürücüler kullanılır.

matbu. Bisulfate Pulp. üretiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış çok katlı kâğıt. çıktılar. İkili bobin sarma makinesi. girdiği kütle içinde ikiye ayrılarak iki farklı ışın meydana getirmesi. reçine veya polyester ile kaplanarak kullanılan Biostat. Asfalt emdirilerek yalıtım Black Liquor Burning/Firing. Biyoçamur. karbonat gibi tuzları geri kazanmak için. Kalendereleme kullanılarak. Needle Paper). Black Liquor Evaporation. bobini birden saran makine. Siyah albüm kâğıdı. Kara cisim. Barita. Yanıklaşma. siyah renkli. tabanına çöken çamur. odunsuz kâğıt. Kırılım çiftlemesi. Siyah. Bir zeminin tüm ışınları emdiği için ortaya Siyah likörü yakmak amacıyla suyunu uçurma. yongaların yapı. Gövdesi kara olduğu için Birch. Nişasta granülleri üzerine düşen ışığın kırılarak Black Centered Board. siyah çizgili kâğıtlar. Esmerleşme. (Bakınız. Japonya’ya özgü bir yazı kâğıdı türü. Siyah iğne kâğıdı. Biocide). Siyah film kâğıdı. Diş izi. gözeneksiz 35 . Dar ebatlı ıskarta bobin. Black Liquor Evaporator. fotoğraf kâğıtları. Birch Pulp. Esmer pişirme. Kükürt dioksit ve kalenderin ağır basıncı. (Bakınız. İki katlı. Çok düşük kimyasallar. bisülfat pişirme yöntemiyle elde edilen hamur. türlerindendir. Black Album Paper. Biyolojik arıtma sırasında havuz Black and White Paper. Biscuit. Bisülfit hamur. siyah renkli ve paslanmayı önleyici özellikte bir grenli kâğıtlardır. Çizgili kâğıt. Siyah çizgili kâğıt. Kayın ağacı. Tracing Paper). magnezyum sülfit) karışımı içinde havayı atmakta ve opaklığın azalmasına ve esmerleşmeye yongaların pişirilmesiyle elde edilen kimyasal hamur. kalsiyum sülfit (sodyum. siyah likörün soda Bi-Winder. Sulphite Pulp) Black Line Paper. lignin ve birtakım karbonhidratların gramajlı kaplanmış. Baca kurumu. Yazı Bite. sonucu. üretilen kâğıtlar. kâğıt içindeki rutubeti hapsederken. Bitüm kaplama makinesi. neden olmaktadır. Işığa duyarlı filmleri saklamak için kullanılan. Black. kâğıt türü. likör içindeki lignini yakarak. transferler gibi konuların üzerinde durulduğu araç veya Birefrigence. Bir ışığın sistemlerin sembol hale getirilmişi. İskambil kâğıdı. girdiler. (Bakınız. Biplex. Ağır gramajlı Black Needle Paper. Black Photo Paper. Siyah likör buharlaştırıcısı. Sülfitle odunun pişirilmesiyle ıskarta olarak geriye dönen bobin. İğne paketlemede kapaklık olarak da kullanılabilecek türde işlenmiş ve yüzeyi kullanılan. Tooth). Siyah-Beyaz fotoğraf kâğıdı. Çiftkırılım. yüzeyine keçe tarafından safihaya yaşken verilmiş grenli Black Liquor. kâğıt yüzeyinde opaklığın yer yer azalmasıyla meydana gelen renk değişimi. Siyah likör. Bitüm kâğıdı. Kalenderin veya süper Bisulphite Pulp. Bitumen. Işık emiciliği nedeniyle termal amaçlı da kullanılmaktadır. İçindekilerden çok. (Benzer anlamlı. Resim kâğıtlarının yazmada kullanılan. Kara kutu. Buna yanık pişirme de denir. Bisülfit likörü Blackening. Multiply) Blackbody. esmer elyaf elde edilen süreç. Siyah malzemesi üretmek üzere yapılmış kâğıt. (Bakınız. Bisülfat hamuru. Testlayner gibi yaşken iki katlı olarak Black Ash. Sert ağaç selülozu Black Box. sodyum sülfit ve sodyum Bitumen Coating Machine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Biosludge. Siyah likör yakma. çıkan renk. Bobin makinesinde kombine kesim sırasında ortaya çıkan dar ebatlı genellikle Black Cook. kimyasallarla pişirilip yıkanmasından sonra geride kalan ve Bitokoshi. Dişli. Kraft sürecinde. (Eş anlamlı. İskambil ikiye ayrılması sonucu koyu bölgelerin oluşması. Kayın selülozu. mükemmel bir ışık emici olarak görülen referans yüzey. karışımından oluşan esmer renkli sıvı. Siyah likör buharlaştırma. Ayni anda iki kazanında yakılması.

Bleaching. Önce. Beyazlatılmış ve oluklu mukavva yapımında kullanılan Blade Wrinkle. kâğıtlar. Black Positive Paper. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için görülen bıçak izi. Knife maddeler içine konulmaktadır. hamurun yaptığı kuvveti ölçen kesafet ölçücüsü. Black Print Paper. Beyaz layner. Knife Over Coating. Ofset baskı fotoğrafları saklamak için kullanılan. Blanks. (Eş anlamlı. siyah renkli bir valslerinin yüzeyini kaplamak için kullanılan lastik ve bez paketleme kâğıdı türü. Neme karşı çok dayanıklı veya raspayla sıyıran kuşe makinesi. Ağartıcı. Beyazlaşabilirlik. Siyah pozitif kâğıdı. Belli bir beyazlık göründüğü dalgalı görüntü. İki yüzlü baskı. olan. Siyah baskı. Kraft Blanket Wrap Angle. Karton kutu. beyaz pigment. amaçlı kullanılan. Blanket Buildup. dinamit. ziftle doyurularak su geçirimsizliği sağlanan bir aktarılmasıyla yapılan baskı sistemi. Coating. Ağartıla bilirlik. Blanc Fixe. Blanket. (Bakınız Black Line Paper). Beyazlatıcı. Giyotinde yapılan kesim. gerekli parlaklık ve ışık özelliğinin kazandırılması işlemi. Kauçuk vals kaplaması. Black Wrapping Papers. mürekkep ve diğer kirlilikler. çeşitli gramajlardaki kâğıtlar. Raspayla kuşelenmiş kâğıt. Blade Cut. kâğıt türü. Kuşe kaplamada. Bleached Packaging Paperboard. karışımı kaplama. Ağartılmış kimyasal Blade Type Consistency Transmitter. Blanket Buildup) Black Printer. Kuşe çözeltisini raspayla Mekanik selülozlar ise doğal renklerindedir. 36 . Raspa kırışıklığı. siyah-beyaz tonlarda yapılan. makine yönünde maddeler. bulunmayan bir kâğıt türü. Bıçaklı tip kesafet selülozdan yapılan karton. Kuşe çözeltisinde kullanılan Ağartılmış Kraft selülozu ağırlıklı kutu kartonu. Bıçaklı/raspalı kuşe makinesi. Gap Coating). Blanket-to-Blanket. Beyaz Kraft kartonu. Bleach. Black Waterproof Paper. kâğıt baskı yapılmamış kâğıt veya karton. bazı bölgelerin aşırı sıyrılmasıyla alt katmanın Bleach Demand. Blanket birikintisi. Bleached Board. Patlayıcı kâğıdı. Blade Marks. Ağartma. Bıçak izi. Kara kutu. paketlemede veya dekorasyon kâğıtla yaptığı açı. (1) Raspa kesiği. Işığa duyarlı Blanket. siyah kalıp. Çizgisiz defter kâğıdı. Blanket üzerinde renklerin ayırt etmek için. Hamur hattı üzerine takılan ve bir lama üzerine Bleached Corrugating Material. Raspa sıyrığı iz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve içinde saklanan filme zarar verecek kimyasallar Blank or Black Box. kullanılan maddeler. Baskısız kâğıt. Blanket Accumulation. Bıçakla kesilmiş gibi olan (2) Bleachability. (Bakınız. fişek gibi patlayıcıların ambalajlandığı Blade Coated Paper. transmitteri. sıyrılırken. biriken kâğıt tozları. Siyah bitümlü kâğıt. Beyaz karton. Valsten valse. Raspa. Siyah kalıp. yüzeyine kuşe çözeltisi sürerek fazla kaplamayı bıçakla Blasting Paper. Beyazlatma. Blanking Paper. Blanket Smash. Genellikle kimyasal selülozlar ağartılabilir özelliklerdedir. Raspalı Kuşeleme. Blade. Blanketin kâğıdı veya jütten yapılan. bıçağının kâğıdı sıkıştırarak üst üste katlaması. Ağartıcı ihtiyacı. Fotoğrafta. Blade Scratch. Bıçak. Blanket çatlaması. Boş kutu. Katlanmamış ambalaj kutusu. Üzerine Blade Coater. Baryum sülfat. Hipoklorit türü beyazlatıcı Blade Crease. Bıçak kesimi. Sarı veya esmer elyafa. Bu kâğıtlardan kapsül ve kovan yapılarak. Blank Book Paper. Siyah paketleme kâğıdı. Bıçak/raspa izi. patlayıcı Blade Coating. değerine ulaşmak için gerekli ağartıcı miktarı. Fon kartonu. Boş kâğıt veya karton. Kraft veya Kâğıdın iki yüzünü basabilmek için kâğıdın valsten valse jüt kökenli. Blanket sarım açısı. Kuşelemede raspa layner kâğıtlar.

Kâğıdın Selüloz veya dönüşümlü elyafların ağartılmasında üzerindeki baskı mürekkebini almaması. ağartıcılarla rengi bozulmayan para kâğıtları gibi olarak kullanılır. farklı malzemeler Bleaching Yield. safihadan su alma kapasitesini arttırmak Suyla temas sonucu renk akması. Mix). Boya bırakma. Bleaching Auxiliaries. ortamı hazırlarlar. su alma anlamlı. miktarıyla ağartma sonrası selüloz miktarı arasında yüzde Blend Point. Arkaya geçme. kâğıtlar. enzimler veya alkali maddeler gibi boyanın aşınması. Beyazlatma ünitesi. Ağartma öncesi selüloz içinde geçerli olan karışım hazırlama işlemi. Bleaching Sequences) Blender. Mixing Bleaching Stages. (3) valslerinde. Kısaltılmışı CEHH dir. Baskı sonrasında. Chest). (Eş anlamlı. Pres valslerinde. (Eş anlamlı. yapılan işlemler. Hypochlorite). (2) Tutkal Blind Drilled Roll Cover. Ağartma yardımcı maddeleri. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için karışımı. Ağartma tozu. Ağarmaz kâğıt. valsin kaplaması üzerinde bırakılan kör delikler. Kimyasallar ve yıkama sırasında oluşan buluştuğu nokta. Bleach Demand) kapasitesini kör delikli valslere göre daha fazla Bleach Scale. Kâğıt üzerinde çözünmemiş arttırabilmek için. boya özelliği. vals Bleach Plant. Kesim ölçüsü. Kör delikler Bleach Resistant Paper. kayıpları belirleyen bir ölçüttür. (Chlorination. Beyazlatma kimyasalları. Karıştırmak. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bleaching Agents. Bleed. Kör delikli vals kaplaması. solması veya nem yüzünden lekelenmesi. Baskı sırasında kenar kesimini de dikkate alarak. Boya haslığı. Karışım. Blend. Ağartıcı lekesi. dış etkilerle kullanılan stabilizatörler. kimyasalları. Baskı alanı olarak Bleaching Powder. Ağartma bölümü. Karışım noktası. Kör baskı. Boya çözülmesi. Pres kusması. Harmanlama bütesi. Harmanlama. baskı sırasında mürekkebin arkaya Bleaching Liquor. kenarda bırakılan kesim payı. İçinde ağartma geçmesi. Çeşitli Extraction. Bleaching Time. Mixing). Bleed Trim Size. Özellikle ambalajlarda ve peçetelerde. Karıştırma. Gofraj. amacıyla. Ağartma kademeleri. Üzerine mürekkep veya boyanın suda veya alkol gibi sıvılarda çözünmeden yaldız baskı yapılmamış Gofraj. Kör delikli-kanallı Bleach Requirement. Ağartıcı ihtiyacı. Bleed/Bleeding Fastness. Blind Drilled Roll. tanımlanmış ağartılmasında kullanılan kimyasallar. Blind Emboss. Karışım bütesi. Oluklu kutu imalatında karşılaşılan bir sorun. belirlenen son ölçü. özelliği nedeniyle. Karıştırıcı. kör deliklerin birbirleriyle kanallar toz ağartıcıların bıraktığı lekeler. yardımcı kimyasal maddeler. Çeşitli elyaf türlerinin karıştırtılması ile oluşan son hamur Ağartma işlemleri. Beyazlatma (işlem) basamakları. Ağartma verimi. (1) Tıraş payı. Kör delikli vals. Bleaching Sequences. Kâğıt makinesi baskı valslerinde. (Eş vals kaplaması. Ağartma süresi. Blend Chest. Blind Drilled-Grooved Roll Cover. tüm aşamaları kapsayan süre. Kalsiyum hipoklorit. 37 . delinmesi sonucu oluşan oyuklu yüzey yapısı. Sadece selüloz harmanlaması için değil. (Bakınız. Bunların doğrudan ağartma Bleed Through. kimyasalları ve yardımcı kimyasalların bulunduğu sıvı. Ağartıcı talebi. Hypochlorite. Klor kokulu ağartmada kullanılan beyaz toz madde. Selüloz veya dönüşümlü kâğıtların baskının sağlığa zarar vermemesi için aranılan. Ağartma sıvısı. aracılığıyla bağlanması sonucu oluşan yüzey kaplama yapısı. Harman. yüzeyinde deliğin diğer tarafa geçmeyecek şekilde Hamurun beyazlatma işleminin yapıldığı fabrika ünitesi. Kâğıdın veya mürekkebin özellikleri yoktur. Ağartma kalabilme özelliği. Ağartmada baştan sona Blending. elyaf türlerinin harmanlandığı büte. Hamurla çeşitli maddelerin cinsinden verim. Özelliği preste sıkılan safihadan çıkan suyun uzaklaştırılmasında cep nedeniyle. Bleeding.

İç Blotting Paper. (2) Aşırı gramajlı ve ıslak imzanın mürekkebini emmek için sıcaklık veya fazla mürekkep nedeniyle. Kalenderlerde de aşırı basınç nedeniyle olarak numaralandırılmasına rağmen. (Bakınız. Baskı bloğu. Blok vana. Tek bir hamle ile bazı vanalar almama şeklinde oluşan baskı bozukluğu. Blister Cut. Kör şekil. Temizleyici konilerinde veya otomatik olarak yapılmaktadır. Geri üfleme. Block Bin. Tıkanma. Kasap kâğıdı. Üfleç. Blöf işlemi. Block Valve. Blister Resistance. Tipo baskı sırasında. buhar veya gaz salma. Kurutma kâğıdı. Sümen gözenek. Göz. Balonlu poşet. (Bakınız Bloodproof Paper). Sıcak ambalaj malzemesi türü. kâğıdı. Emici. Blow Heat. Çok Blind Image. Blöf aygıtı. Bloklaşma. Oluklu kutu makinesi. Baskı sırasında kuru havbe içi havasından almaktadır. Gözenek direnci. kullanılan blöf sistemi. Bliss Machine. Blow Tank). Gözenek patlağı. laminasyon sırasında kalan hava cebi. Papye kâğıdı. gazın veya buharın boşaltılması mürekkep katmanı arasından oluşacak hava kaçağı gözenek işlemi. Körelme. Kör flanş. kurutmada bölümünde ise. Kabarma. Ham madde silosu. ince kesitli hatlarda meydana gelen sıkışma ve tıkanmalar. tutkallanmamış kâğıt. Boşaltma. Göz testi. Tıkama. basınç üzerine. Kör başlık. Çeşitli vanaların tek gövde Genellikle reklamlarda kullanılan net olmayan cümleler. Blood Resistance. oluşumunu önler. Block. Basınçlı bir buharlaşmasına neden olur. Kâğıt yüzeyindeki Blow Back Valve. kapanırken bazıları açılır. bir bölgede mürekkep yönlü el vanasıdır. 38 . Deliklerin tıkanarak işlevini Bloodproof Paper. kullanılan rölyef. Basınçla üfleyerek hava. Hava kurutma bölümünde safihanın ısıtılması için keçe tarafına kabarcıkları oluşturularak nakliyede tampon görevi yapan konulan ve nozullarla içine sıcak hava verilen kasa. kâğıt içinde buharlaşma sonucu oluşan hava cebi. Baskısız boş sayfa. Blöf. Göz göz olma. yazı ve şekillerin bulunduğu bakır veya çinko plakalar. Bu işlem elle veya Blockage. Blister Resistance) sırasında kullanılan blöf sistemi. valsle kâğıt Blow. Kan geçirmez kâğıt. su veya hava. Balonlu ambalaj. Tıkanmalarda tıkanıklığı açmak yarılma/patlama. Fan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blind Flange. Taş baskıda. preste veya Blister Pack. veya tutkal gibi nedenlerle birbirine yapışması ve kütle Blind Folio. içindeki rutubetin Blow Down. Blocking Resistance. Bloklaşma direnci. yapamaması. Blow Box. rutubet. Kalın yüzeyinde. Kurutma kâğıdı. Bazı tür kâğıtlarda hava cebi direnci Blow Down Apparatus. Kabarcık. yapılmamış sayfa. karşı oluşan direnç. Sümen kâğıdı. Geri üfleme vanası. Blower. akış geçişini engellemek için konulan parça. Oluklu mukavvadan kutu yapmada kullanılan bir makine. kâğıdın ani sıcaklıkla karşılaşması. üzerine baskı bloklaşma oluşabilir. üzerinde birleşmesinden oluşan vanalar topluluğu. Kâğıt makinesinde. Kâğıt katmanlarının. Kâğıdın üst kuşe tabakası ile kabın içindeki havanın. Blöf sıcaklığı. Blister. Kâğıdın kan ve et suyunu geçirmeyecek şekilde parafinlenmesi sonucu ortaya çıkan mumlu kâğıtlar. havayı preslerde fabrika içinden. Blinding. kaplamanın kabarcıklanması. Üfleyici kasa. Baskıda kullanılan bir kavram. (2) Selüloz üretiminde pişirme Blister Test. Blocking) Okuyucu için anlamı net olmayan veya belirsiz olan başlık. Blistering. (1) Kazanlarda yüksektir. baskı sırasında kullanılan. (Bakınız. yüzeyi tutkallanmamış kâğıt. (1) Kâğıt Blotting Board. Hava cebi. Kalenderde. Kör sayfa. Bloklaşmaya Blind Headline. (Bakınız. arasında sıkışan hava cebi nedeniyle kâğıtta oluşan Blow Back. Tahliye. İç gözenek. Köreltme. Kitaplarda sayfa oluşturması. için arkadan verilen basınçlı buhar. Kullanılmayan boru hatları Blocking.

Mavi melek. Mavi leke. Blöf valsi. Blöf tankı. Board Blow Zone. Blue Angel. Blow Pit. hamura az miktarda katılan mavi boya. Blue Reflectance Factor. açık mavi karton. (Eş anlamlı: Blow Valve) artıklarından harman yapılarak elde edilen hamur. Mavi çizgili. Şahit baskı. Tank). kâğıdın Board Lining. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. Baskı kontrolü sonrası blöf tankına gelirken selüloz üzerinde yapılan yapmak için basılmış şahit baskı kopyası. enerjisini geri kazanmaya yarayan sistem. Fışkırtma. Emniyet açması. Teknik çizimleri Blow Off.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blow Heat Recovery System. Blue Tracing Paper. Kâğıdı beyaz göstermek sistemi. Emniyet vanasının açması sonucu oluşan kopyalamada kullanılan kâğıt. (Bakınız. Blöf tankı. yoğun tutkallı. Alçı panel kaplama kartonu. Bu tanımlar kullanıcıya göre değişebilmektedir. Blöf bölgesi. Mukavva. Blöf zamanı. Çivit Blowout. Blöf hattı. olarak içine boşaltıldığı tank. Board Converting Machine. Boyanın yaş safiha üzerine kullanılmış kâğıtlarda ölçülen beyazlık değeri. Blöf likörü. Blueprint Paper. Suni deri yapmak doğrudan safihaya geçer ve nemli hava uzaklaştırılır. Red Rosin Sheating Paper). Blue Rosin Sheating Paper. Kâğıt hamuruna beyazlatma Blow Roll. Elektrikli ısıtıcıdan yönlendirilen sıcak hava. Bu isim altındaki kartonların görünüşünü değiştirmek ve dayanımlarını kâğıtlar % 100 hurda kâğıttan üretilmektedir. Odun pişirici çıkışındaki tahliye Board Liner. Bulanık. ani tahliye. Blöf basıncı. kullanılır. amacıyla. Blow Tank. Mavi renkli kaplama kâğıdı. Mavi renk genellikle dönüşümlü kâğıtlarda kullanılan ambalaj rengidir. pişmiş olan yonganın. olanı. 39 . Blöf tankında selülozdan sızan Paper) likör. Blow Pressure. (Eş anlamlı. Blue Spots. Duvar kaplaması olarak kullanılan Blow Line. yarısı selüloz diğer yarısı öğütülmüş deri Blow Unit. Hava üflemeli kurutma. (Eş anlamlı. mavi boyalı sert Blow Point. Kaplama kartonu. Pişiricide pişirme işlemi sonunda. Mavi yansıtma faktörü. Selüloz pişirme Blueprint. Salpa harmanı. Blueprint Blow Liquor. Mavi halı sarma kâğıdı. Blöf vanası. Bu yöntem temizlik kâğıtları ve sentetik safihalarda Board Caliper. üretiminde kullanılan dış yüzeydeki kâğıt (Bakınız. Lining). Blow Line Refining. Blöf hattında öğütüm. Blöf süresi. Halı ambalajı olarak kullanılan mavi kâğıt. Isı Board-Leather Pulp. safiha üzerinden emilir veya safihaya doğru üflenir. (1) Taslak kopya. Baskıda görüntüdeki bulanıklık. Mavi aydınger kâğıdı. Oluklu mukavva vanası. (2) Katmanları olan kartonlara verilen genel ad. Elekle pres arasında safihayı amacıyla katılan ve çözünmemiş olarak kalan çivit lekeleri. (2) Bu türde kaplanmış karton. Mukavva kalınlığı. Blöf ünitesi. blöf edilen buharlı selülozun için. Blöf. (1) Kartonun 500 gram/m² ve üzerinde Blow Time. Blow Valve. Kutu makinesi. Blue Carpet Wrap. Selüloz üretiminde. Blow Through Drying Process. likörün ve basınçlı buharın düzenli Blur. (Bakınız. Kaplanmış karton. Board. (1) Değersiz türdeki çevreci olduğunu gösteren bir isim. karton. (2) Teknik mekanik öğütme işlemi. Blow Blue Laid. Almanların verdiği. Blue Plaster Board. Ozalit kâğıdı. Blow Tank) Hurda kâğıttan üretilen. Blöf buharı ısı geri kazanma Blue Dye. arttırmak için yapılan kaplama işlemi. Çivit boya. Mavi boya. damlatılarak yapılan renk testi. destekleyen vals. çizimlerin basılı olduğu projeler.

Kaplama kâğıtlardan 50-70 gr/m2 arasında üretilen ambalaj kâğıtları. Karton perdahlama kalenderi. Boiler Feed Water. Board of Directors. Boiler Tubes. suyu yerine koymak amacıyla geriye dönen kondensat ve Bogus Drawing Paper. İmitasyon Kraft. oluklu mukavvanın alt yüzü olarak kullanılan bir kabın içindeki havanın. Kazandan eksilen dönüşümlü kâğıttan üretilen fluting kâğıt. İmitasyon dubleks. Ciltli form veya makbuz Bonding. Boşaltma. Tahliye. Base Stock). selülozu yerine. (Eş anlamlı. Bolts. İmitasyon Bristol. Kazan boruları. ihtiyacı (BOİ). Mekanik veya kimyasal yollarla gibi ürünlerde arka kapağı olarak kullanılan. Kalenderleme yüzeye düzgünlük sağlamaktadır. Taban kâğıdı. Basınçlı yapılan. Dom. Blöf işlemi. doyuncaya kadar zift gibi maddeler kişilerden oluşan kurul. Dönüşümlü kaba kâğıt. İkinci kalite kâğıt. Sülfat geri kazanma kazanında besleme kâğıt. Boiler Feed Pump. oluklu mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtlar. Boiler Water Treatment. BOİ yükü. İkinci kalite kâğıt. Astar kâğıdı. boyanarak üretilen. Üçüncü hamur kenarları. Orijinalinin parçalamak için biyoorganizmalara belirli sürede gereken hurdasından yapılan dönüşümlü kâğıtlar. yapabilecekleri dış yüzeyi. Buhar kazanı. Kazan besi suyu. karışık harmanla yapılmış Bristol. (3) Değerli bir kâğıdın. Diğer Ağır gramajlı kâğıtlarda yüzey düzgünlüğü bozulmaktadır. emici kâğıtlar. Buhar üretiminde kullanılan kazanlar. Şirket faaliyetlerini Bogus Saturating Paper. işlemi. Kazan besi suyu pompası. Manila bitkisi yerine amanın kullanıldığı Bonded Area. Kraft hurdalarından yapılan kâğıt. makinede. Bogus Tag. ikinci sınıf Boiler Blackout. İmitasyon Manila kâğıdı. Maddelerin sıvı halde olarak. Bağlanma bölgesi. Dönüşümlü Body Paper/Stock. (2) Düşük kaliteli. Boiler. bu nedenle dupleks gibi görünen karton. Bu dereceden sonra Bogus Lining Paper. kâğıtlara veya kartonlara destek olması için yapıştırılan. kimyasal selülozla üretilen resim kâğıtları. Kazan domu. İmitasyon resim kâğıdı. Boiler Efficiency. (Bakınız. Oluklu mukavvada oluklandırılarak iç kısımda kullanılan. İkinci kalite etiket BOD Load. olabildikleri son sıcaklık derecesi. başka tür kâğıtlara dönüştürülmesi amacıyla BOD (Biological Oxygen Demand). Testlayner. Kazana içinde bulunan ve Bogus Dublex. (Bakınız Book Back Liner). daha düşük kalitedeki yetersizliği nedeniyle kimyasal işlemin kesintiye uğraması imitasyonu. yatırımcı adına denetlemek için seçilmiş veya atanmış İmitasyon kâğıtların. Kazan verimi. Bogus Back Lining. Kalenderde tek tarafı suyun buhara dönüştüğü ince borular. Testlayner. Dönüşümlü fluting kâğıt. 40 . Blow Down) Bogus Bristol. Yuvarlak elekli Boiler Drum. Bağlanma. tür kâğıt. yapılacak kâğıt veya kâğıt hamuru. Selüloz elyaflarının bağ kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Board Glazing Calendar. İkinci kalite kaplama kâğıdı. Dönüşümlü etiket kartonu. Atık sulardaki organik maddeleri Bogus Screenings. Yönetim kurulu. Bogus. Kâğıdın traşlanmış Bogus Manila. Bogus Paper. Kraft dışı her oluşan bağlanma. Hurda kâğıttan Boiler Blowdown. Bogus Kraft. ikinci sınıf kâğıtlar. Kraft kâğıdı alternatifi Boiling Point. Bogus Pasting Paper. emdirilerek. Fluting ve gri karton bir Bogus kâğıttır. ve enerji üretiminin durması. Pamuk özel olarak şartlandırılmış yumuşak su. Dönüşümlü ambalaj kâğıdı. Kazan besi suyunu şartlandırma. samanlı kâğıt. (1) Dönüşümlü kâğıt. gazın veya buharın boşaltılması karton. çözünmüş oksijen miktarı. Traşlanmış kâğıt kenarı. Bogus Corrugating Medium. Astarlık karton. Hurda kâğıttan üretilen buharlaşma hızlanarak madde sıvı halden buhara dönüşür. cinsinden ifade edilen biyolojik oksijen ihtiyacı Bogus Wraping. Birim zamanda gerekli ve ağırlık kartonu. Biyolojik oksijen üretilen. Kaynama noktası.

Kapak kartonu. Kemik kuruluğundaki kâğıt. belirli kaplamanın veya laminasyonun. Cilt kapağı üzerine geçirilen katmanlar arası bağ mukavemeti. Cilt kapak kartonu. Book Backing Paper. gramajı Book Fashion Inspection. Baskı kâğıdı. (Eş anlamlı. Kibrit çöpü yapımında Bone Dry Weight. Tasarlanmış kapak yüzü. Kitap yüzü. Sıfır kâğıdı. Statement Ledger) rutubetli kâğıt. belirli standartlara göre kitapların arka Her tür baskıda ve kırtasiyede kullanılabilirler. Kitap arka kapak kâğıdı. Her tür selülozdan yapıldığı gibi. mekanizma. yüksek ve düzgün dokulu kâğıtlardır. Kitap kırpıntıları. Hamura Book Basis. anlamlı. senet. üretiminde. (Eş anlamlı. İç tutkallardan biri. Bir kâğıtta. Fly Finish) Bond Strength. Bir tutkalın katmanlar arasında bağ yapma mukavemeti. oradan alınmaktadır. % 100 kuru ve rutubetsizken ağırlığı veya gramajı. selüloz elyaflarının birbirlerine Book Board. Alpha Cellulose) gramajları değişken.D. Bone Fiber. Alfa selüloz elyafı. Selülozun Book Paper. Kitap bloğu. Back Lining paper) Book Shavings. Bone Glue. Bond Paper. Kibrit kartonu. (Internal Bonding Strength) (2) Bir Book Bulk. (Eş yelpazede üretilmektedir. (Bakınız. Kemik tutkalı. Kemik elyaf. (Bakınız. (2) ilave edilen ve elyafların bağlanmalarını sağlayan katkı Bir top kâğıttaki. bağlanma kuvveti. Book Binders Paper. Kitap ön kapak kâğıdı. Bone Dry (B. elyafların birbirine bağlanma türlerini açıklayan Book Binding Board. (Bakınız. Çok Book Back Liner. 41 . Çok katmanlı kâğıtlarda Book Jacket. Ovendry) Book Match Board. Kitabın. Bono. kitap kenarlarının kesiminden çıkan artıklar. şerit etiketle işaret konulmakta veya kusurlu kâğıt kullanımı yaygınlaşmıştır. End Leaf Bonding Mechanism. (Diğer anlamlar için kuşe cilt ceketi. Kusurlu kâğıdın olduğu evraklarda kullanılırken daha sonraları yazı amaçlı yere. bakınız. Kitap kapak kâğıdı. Kitap arka kapak kartonu. Fırın kuruluğunda. (Bakınız. Dayanıklı. sayıdaki kâğıdın kalınlığı. Bonding Strength) Bookkeeping Machine Paper. Bulking Number) (3) Kâğıdın veya kaplamanın. Book Block.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bonding Agent. Hesap makinesi rapor Bonedried Paper. Genellikle durabilmesini ve yüzeyde yolunmayı engelleyen kuvvet. yüzeye tutunma kuvveti. Cilt kâğıtları. yapılan filigranlı ve keçe izli kâğıtlar. çek ve hisse senetlerinin basıldığı pamuk selülozundan Book Face. Yüzeyleri istenilen etkiyi yaratacak şekilde üretilirler. Belirli bir basınçta. Bağlanma mekanizması. İç tutkal maddeleri. Bağlanma takılmamış hali. Booklet. kuvveti. Matbaa artıkları. Top kalınlığı. Defter fabrikası. kâğıt sayısı. Şömiz kapak.). Kemik kuruluğundaki gramaj. ciltlenmiş fakat kapağı Bonding Strength. Değerli kâğıt. kaplamalı veya kaplamasız olabilir. (1) Kitap kâğıdı. Book Back Liner). Rutubetsiz. Kâğıtların toplar haline getirilip. (Bakınız. Ders kitabı iyi formasyona sahip kaba ve baskıda sorun çıkarmazlar. Genellikle baskısız. krepli veya gofrajlı kâğıtları Kraft kâğıdı. Önceleri sırf resmi kâğıtlar birbirinden ayrılmaktadır. gevşemeden bir bütün olarak Book Cover Paper. Kemik Book Lining. Kitap standardı. Kâğıdın kullanılan karton. Çok geniş bir kimyasal olarak çözünemeyen kısmındaki elyaflar. Sıfır rutubetli. maddeleri. gözle kusurlarının incelenmesi. Bir hava fanıyla tonlarda iç boyama yapılabilir. (1) Bağlanma mukavemeti. Bağ mukavemeti. Hafif ve çekici tek tek. kuruluğunda. Bağlayıcı. Kitapcık. (1) Kitaplık kâğıt ölçüleri. Book End Paper. (2) Defter kapağında kullanılması için üretilen. Book Mill. Basımlık kâğıt. (4) Bristol türü ön kapak kartonları. Kâğıtta Paper).

(Bakınız. kâğıt. Hücre duvarındaki mikro kâğıtlarında özellikle peçete kenarlarında uygulanan gözeneklerde bulunur. Bottom Layer. Ayakkabı kartonu. Borate. Darboğaz. Kâğıt bünyesinde. Kitap türü kutu. Selüloz üretiminde önemi Bowl Glazing. sided. Takviye. Ayakkabı taban kartonu. Bir bölgeyi darbelere karşı Bow Wave Finish. Kambur vals. Üzerindeki segmentler döner. kullanılır. işlemiyle beyazlatılmış. Nehirle taşınan kütüklerin bir yerde Bottom Felt Press. taraf”. Temizlik serbest suyun dışındaki bağlı su. Safihanın girdiği ilk pres. Top Liner). (Bakınız. Kenar kabartması. Bobini açmada kullanılan açma Boreal Forest. (Bakınız. kâğıt kalınlığının kâğıt türü. Dönüşümlü matbaa kâğıdı. Elek sonundaki delikli payı düşüldükten sonraki bedeli. Bottom Felt. Bir ağartma kimyasalı. Şişe etiket kâğıdı. Kâğıdın biri korumak için yapılmış kapatma. Yatırım değerinden aşınma Bottom Couch Roll. Kâğıdın alt tarafı. Bottom Liner. Koruyucu. Delikli vals. Birlikte kaplama maddelerinde kullanılırlar. Top Layer). Boom. üste laynere göre daha düşük gramajlı Salpa. Şişe ağızlarına. Bottle Wrapping Paper. kâğıt. Bowed Roll. inceldiği yerlerde görüntü daha esmer olmaktadır. Birinci pres valsi. Dalgalı perdah işlemi. vals. kalender valsi arasından geçirilmesiyle. bölgesel bombeli iki vals arasından geçirilmesiyle elde Bottle Cap Board. Matbaacılar için “ters Borate Autocaustisizing. İskandinavya ve Sibirya’da kullanılır. Boraks. olarak kullanılan. Bouguer yasası. Double oluştuğundan. Kazeinle birlikte kâğıt Bottom Press Roll. Boss. Bottom Side. rutubet almaz bir perdahlama işlemi. Birbirine Borax. ( Bakınız. Kazeini çözmede sodyum borat olarak eşdeğer yüzeyler eşit miktarda ışık akısı emerler. Birinci pres. Genellikle sabit bir açıda monte edilerek tahriksiz Kuzey kutbuna yakın Kanada. şişeden edilen. Bor hidrür. kâğıtların. takviye. Katmanlı kâğıtta. Borat. Bound Water. Şişe paketleme kâğıdı. Kaydırmalı perdahlama. Kâğıt üretiminde “elek tarafı”. Gerilimi yükseltmek için araya giren kısımda kalan tabaka. kâğıt yüzüne Borohydrides. Oluklu mukavvada alt yüzey Boot Board. Birinci pres keçesi. Alt gauç valsi. dayanıklı ve arkasına tutkal sürülebilen özel bir kâğıt türü. kaplamasında kullanılır. selüloz üretim süreci. Süreci veya sistemi tıkayan yer. Ticari Kâğıdın alt ve üst taraflarının farklı özelliklerde olması bir uygulaması yoktur. Self Caustisizing). Book Value. Rutubete açılan kutu türü. Bu süreçte kostik kendiliğinden nedeniyle verilen tanımlardır. Baraj. Boreal ormanı. Bouguer’s (Lambert’s) Law. alt Booster. Alt tabaka. kalınlığın ve rengin dalga boyunca değiştiği içmeyi sağlıklı kılacak şekilde kaplanan. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki Bored Roll. Book Stock. Şömiz kapak. Book Wrapper. Sert yüzeyi olan yüksektir. Mürekkep giderme Bottle Neck. Bariyer. Alt kat. valsi. Tayga ormanı (Yakutça). bulunan ormanlık alanlar. Top Side). Şişe ağız kâğıdı. baskıda kullanılan dönüşümlü Kaynakların yetmediği nokta. Borat kostiklendirme süreci. Sodyum borat. Free Water) kabartma işlemi. Kapağı ciltli bir kitap gibi Bottle Labeling Paper. Bilanço değeri. Bağıl su. Even Sided) (Benzer anlamlı. Muhafaza. birikmeleri için yapılmış baraj. Alt layner. Perdahlama sonucu. değişik bir görünüm kazandırma. ayrıca kostik kullanımına gerek bulunmaz. Border Embossing. Cilt ceketi. 42 . (Ayrıca bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Style Box. Alkali borat ortamında yapılan. Bağlı su.

Paketlenmiş yazı kâğıdı. laminasyonlu beyaz kartonlar. geçirimsiz kâğıtlar bulunmaktadır. Kutu kaplama kâğıdı. kutularda kullanılan dış kâğıtlar. Kutuların kenarlarını fluting ve alt yüzeyde altlayner olarak. Kutu. Paketlenmiş fotokopi kâğıdı. Box Enamel Paper. Break Duration. Bobin makinesinde bobini frenleyen sistem. ezilmekten korumak için konulan ilave karton parçalar. sırasında. kuşe. kâğıdın çeşitli nedenlerle makine üzerinde kopması. Otomatik kutu yapan kutularda birden fazla kâğıt türünü anlatmaktadır. Ekmek sarma kâğıdı. Cuttings). Yapıştırılmış boş bir kutunun. Kör kâğıdı. kutu fabrikalarında. Arıza. ortada Box Stay Tape. Desteler haline getirilerek paketlenmiş. Kutu makinesi. Ekmeklerin üzerine. Braking. Kutu kaplama kâğıdı. Break Detector. Makine arızası. karşılıklı etkiler. Fren. Kutu kâğıdı. BPT (Best Practicable Technology Currently Available). Sıkma direnci testi. Kese kâğıdı. Hediyelik ambalaj Bread Wrappers. Oluklu mukavva okuyabilmesi için üretilmiş ve noktalı gofraja uygun. Kutu köşelerini Bread Label. Makine verimliği açısından önemli parametrelerden biri. Kopma süresi. daha değerli kaplama Boxboard. Kutu kanatları. Kraft. Fren jeneratörü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Box. yüzeyleri arasında uygulanan kuvvete karşı direncinin Bread Bag Paper. Ambalaj kâğıtları. Mukavva kırpıntısı. Kasap kâğıtları. Ekmek etiket kâğıdı. Kutu sıkıştırma testi. Oluklu makine. Kâğıt koptu algılayıcısı. Yiyecek ambalajlarının iç kaplaması olarak kullanılan bir kâğıt Breakdown Maintenance. özel bir kâğıt türü. beyaz testlayner. Kopma. Düşük ölçümü. türüne göre çeşitli dolgu maddeleri de Mevcut en iyi uygulanabilir teknoloji. Break Sensor) katlanabilir yan kanatlar. frenleme sırasında açığa çıkan kenarlardan kesilen ıskartalar. kartonların kaplamasında kullanılan. Nakliyede kullanılmak üzere kartondan üretilen Box Lining. Brake. kullanılan kartonlara verilen ortak isim. (Eş anlamlı. Üretim veya işleme yazı ve mektup kâğıtları. gramajlı ve ekmekler için kese kâğıdı yapımında kullanılan. Kâğıt makinesinde hızı sınırlayan Box Compression Test (BCT). Oluklu kutuda pilyaj verilmiş. (Eş anlamlı. Genellikle kutu yapımında kâğıdı. Kutu köşe koruyucu. Break. kullanılmaktadır. Kraft kâğıtları. Box Clippings) Brake Generator. gerek gramaj korumak amacıyla kullanılan takviye bandı. yönünden. Frenleme. Box Flaps. su olduğunda makineyi durdurup bakım yapma. Kâğıt hamurunda. Değersiz türdeki kutuluk çeşitli kaplar. Boxboard enerjiyi şebekeye geri basan motor yol vericileri. Bunlar arasında parafinli kâğıtlar. Kâğıt kopması. Braille Paper. Bu direnç. Kutu imalatı sırasında bobin makinelerinde. Breakdown. Ekmek sarmak için kâğıdı. Arıza türleri. kırpıntılar. Box Cover Paper. Bu terim oluklu Box Machine. ezilmeye karşı kutunun mukavemetini görmeyi amaçlar. Kutuluk kuşe kâğıt. kenar kesimleri sırasında çıkan dayanıklı kâğıtlar. Box Liners. Görme engellilerin Boxboard Cuttings. kutular üst üste istiflendiklerinde. Box Paper. kullanılan fırıncı kâğıdı. Boxed Writings. (Eş anlamlı. Arıza bakımcılığı. gerekse kalite yönünden çok farklı türlerdedir. Kutuluk karton. Kutu takviye bandı. Box Corner Stay. Ekmek torba kâğıdı. Kutu kırpıntıları. üreticinin adını göstermek için yapıştırılan özel kâğıt etiketler. Çok temiz geri dönüşümlü kâğıt atıklarındandır. 43 . esmer testlayner. Kurutma kısmında ve Box Clipings.

Başa baş noktası. Üretim çökeltme. Göğüs valsi hareket Brightness Reversion. Brightness Drop. Hollenderin Polimer verilen elyaflı atıklarda. hamuru göğüsleyen ilk vals. Beyazlık kaybı. Fırçayla yapılan kuşe kaplaması Arching) sırasında. (Eş anlamlı. Çeşitli ağaç türlerine ölçülmeye başlar. Göğüs valsi fıskiyeleri. Sifon valsi üzerine binen baskı Brightening. ISO Breaking. tutkallı katlama işlemi. Acil iş. Brightness Loss. Breaker Roll. Toplam gelirlerin. Yaşlanmaya bağlı Break Point Chlorination. Yongaların yonga silosunda selülozun. Göğüs Valsi. Beyazlatma aşamalarında ölçülen ve giderek artan beyazlık Breaking Strain. Bridging Breaker Bars. Lump Breaker Roll) beyazlatıcı katılması. Bu nokta denge noktasıdır. Köprü oluşumu. konulan ve rutubet yüksekken (≤%15) presleme yapan Kâğıdın beyaz görünmesini sağlar. hamur kasasından sonraki. klor katıldığında sudaki bileşikler kloru sıfırlayacak şekilde Brightness Reversion. Kâğıdın koptuğunu Brightness Level. Brightness Drop. Suya olarak. Kendi ağırlığıyla kâğıdın Brightness Develeopment. Floresan bir boyadır. (Eş anlamlı. Laboratuvarda yapılabilen Bridging. Brightness Loss. Parlaklık. Parçalayıcı. ve selüloz türlerine göre değişen beyazlık artış değeri Break Sensor. (Eş anlamlı. Beyazlık. algılayıcı göz. Güneş ışınları ve sıcaklık Breast Roll. (Eş anlamlı. Planlanmış işleri durduran iş. (Eş anlamlı. Breaker Stack.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Breaker. kâğıt yüzeyinde kalan fırça izleri. Web Break Sensor). Kâğıt kopma sensörü. Optik beyazlatıcı. Kâğıdın kenarlarını beyazlığı için ISO 2470. Gönderilen ışığın yüzdesi Break-Even Point. bu ışık karşısında görünümünde Bu noktada kar veya zarar söz konusu değildir. kıvrılmaya ve yarılmaya karşı korumak için yapılan. beyazlık değerindeki oransal düşüş. (Eş anlamlı. mekanizması. Optik beyazlatma. Klorlama denge noktası. (1) Kenar kırma. Beyazlık testi. (Eş anlamlı. Kopma boyu. Ölçüm sonucu elde bildiren ve üretim hattında çeşitli ekipmanları durduran edilen kalite değeri. Kırıcı vals. Kırıcı. Brightness Stability. Kırım. Fırça izi. Brightness Reversion) Breast Roll Movement Mechanism. Beyazlık kaybı. Beyazlık kararlılığı. Brightness Drop. Köprü vinç. 44 . Optical kalender. (Eş anlamlı. Denge noktası. Wet Calender) Whitener) Break-Even Chart. cinsinden ifade edilir. Bristle Marks. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. safihanın veya kâğıdın beyazlığını ölçen test.) tüketir. Yaş kalender. Kâğıt yapmak amacıyla Bridging Aggregation. kopabileceği uzunluk. Kopma gerilimi. Overhead Crane). Bridging Flocculation. Brightness Test. Bridge Crane. Breaking Length. Beyazlık kaybı. (Eş anlamlı. Kâğıt hamuruna optik valsi. elyafların kümelenerek işleyebileceği büyüklüğe düşüren makine. parçalayıcı. meydana gelen parlama. Açık mavi bir ışık toplam maliyeti karşıladığı denge noktasını gösteren grafik. Beyazlık tavan değeri. uzun elekte nedeniyle oluşan sararma. kademeleriyle ve ağartıcılar kullanılarak elde edilebilecek en üst beyazlık değeri. değeri. Köprü oluşturan kümelenme. Öyle bir nokta vardır ki ondan sonra klor suda Brightness Gain. gönderilen kâğıt yüzeyinin. Lightness). Genellikle metre cinsindendir. Başabaş grafiği. (2) Serbest kırpıntı yığınını su sıkarak Brightness Ceiling. Beyazlık kazancı. toplanan kâğıt veya paçavrayı parçalayarak. Beyazlık haslığı. Kâğıt makinesinde.) Breast Roll Showers. Beyazlığın gelişmesi. Tappi R-457. (Eş anlamlı. Break in Work. Parçalayıcı bıçakları. Kaplama sırasında araya Brightener. TAPPI beyazlığı 457 nm ışıkta ölçülür. Brightness Loss. (Eş anlamlı. Beyazlık değeri. Brightness. Bir tür atık su yüzeyinde bağ yapması. Aggregation).

Bakır. Baskı kırıklığı. iğne yapraklılar olarak adlandırılır. Mürekkebi tam alınamamış. den veya belirlenen top standardından az olan kâğıt topu. Döküntü aktarma sistemi. Bronz renkli. Hasarlı kâğıt veya bobin Brittle. Genellikle yaşlanmayla Broken White. Günümüzdeki Bristol kartonlar dönüştüren konveyör. Bronze Crepe. Bristols. Bozuk. Broken Carton. Döküntünün içine dolduğu ve Bristol Board. Genellikle 150 gr/m nin dolum tamamlanınca çekilip götürülebilen tekerlekli üzerindedir. üretilirler. Açık yataklı eski kâğıt makinelerinde Broke/Broken. Fotoğraf astar kâğıdı. Çeşitli nedenlerle kâğıt kurutma bölümlerinde kullanılmaktaydı. Döküntü Hollenderi. Yaş kısımda çıkanlara yaş döküntü (Wet Broke). Broken. Çok az bükülmeye karşı dayanımı Broken Solids. Döküntü pulperi. Büyükçe basılmış ve zarfa Bromide Photographic Paper. Düşük ölçülü karton. Buna uzun makinesinde ortaya çıkan döküntüleri yeniden hamur haline katlama da denir. (Dry Broke) denilmektedir. pulper. katlanarak konan. Tik. Ölçüsünden Hamurda su süzülümünü veya su tutunumunu ölçmek için kesilmiş. Kırılganlık. Broke Pit). altın kaplama görüntüsü veren. Bristol karton türleri. Bronze. ortaya çıkar. yüksek Makine altı döküntülerini yeniden kullanılabilir hamura gramajlı bir karton türü. Baskıda mürekkep kesikliği. yüzyıl) olarak kullanıldığından nikel gibi başka metaller de alaşım Brochure. Kırılgan. tam ebatta olmayan karton. (Bakınız. Döküntü bütesi. Kuşe kaplama yoktur. Bronze Color. Kitapçık. esnekliği kaybetme sonucu bir gerilme/stres etkisi altında Broken Ream. Broke Pulper. Cihazlar için arızalı anlamına gelen ifade. En üst katman kimyasal Broke Hole. sert ve pamuk selülozu katkılı. Yatak malzemesi ağır gofraja uygun el yapımı bir karton türü. Broşür. olmama. Döküntü açıklığı. Broken Edge. olanlar. İlk kez İngiltere’de Bristol Broke Handling System. Kâğıt veya uzun kısmında kalan kâğıt katlama biçimi. Bronz renkle kuru kısımda ve bobin makinesinde çıkanlara kuru döküntü kaplanmış/boyanmış krapon kâğıdı. 45 . Makine altı pulperi. römork. pompa ve ekipmanlar bütünü. Bronz krapon kâğıdı. Sert ağaçlardır. Genellikle 150- mal sarıcı artıklarını alt kata göndermek için özel olarak 200 gram/m² civarında ve kalenderden geçirilerek zemin betonuna açılmış yarık. kenarı. Diğer türleri. Broke Beater. Çok kaliteli ve bir kaç katmandan oluşan lamine karton. Geniş katlama. Yırtık kenar. Okaliptüs gibi ağaçlardır. Genellikle. basılı kâğıt. Broad Fold. birkaç katmandan oluşur. Kitap kapaklarında ve kâğıtları. sonradan gümüş bromidle kaplanan fotoğraf Brocade Paper. çerçevelerde kullanılmış. Döküntü arabası. kırılgan yapıda olma. Döküntü. Döküntü deliği. Kırık/eksik top. Suyolu kâğıdın geniş kısımda Broke Pit. Brittleness. kalay alaşımı. Geniş baskı. Broadside. 2 Britt Dynamic Drainage Jar. getiren ve üzerinde bıçakları olan büteler veya makine altı Broadleafs. geliştirilen bir laboratuvar cihazı. Kırık beyaz. Akasya.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Broke Box. Ağaçlarda yaprakları geniş pulperleri. Bronz. şehrinde de üretilen. Britt dinamik drenaj kabı. içinde yer alabilir. Özellikle aşırı kurumuş kâğıtlarda. Rölyef kâğıdı. İçindeki kâğıt sayısı 500 kolayca kırılabilme özelliği. (18. Bristol karton. içinde mürekkep artığı olan beyaz. artıkları. Paslanmayan bir makinesinde ortaya çıkan ve geri dönüştürülen safiha madde olduğundan pompa kanatlarında da kullanılmıştır. Bobin ve selülozdan üretilir. Geniş yapraklılar. Döküntü pulperi.

Özel bir kaplama uygulaması. Bronz lekesi. baskı yapıldıktan sonra metalik etki Brush Enamel Paper. bronz pres valsinden Soft Calender’ler almıştır. Brown Print Paper. Esmer selüloz. “Rutile” diğer mineral türleridir. Esmer selüloz. Kuşe kaplama sırasında. Bruising. Brown Wrapping Paper. Bronz lekesi. Fırça izi. Kraft selülozu. Esmer sargılık kâğıt. Varaklı kâğıt. Brown Pulp. Uygulama sonrası sonucu kâğıdın renk değiştirerek esmerleşmesi. ozalitte dövülerek hücre zarlarının ipliksi yapıya dönüştürülmesi. tutkallı fırça kullanılması nedeniyle bu ismi selüloz karışımından üretilen karton. Brush Coating. Esmer Brushing Kraft. arttıran enerji miktarı. elyafı ezerek yapılan. makinede kuşe yapılmış kâğıt. yapıdaki maddeleri ileriye doğru taşımada kullanılan Brush Calender. Bronzing of Ink. Kraft’tan Bubble. Döner fırça ile yapılan Bronzing. Brush Glazing. Genellikle Brush Marks. Elyafların selülozundan veya kimyasal selülozdan yapılan. uygulaması yapma. Selüloz Bir pound(lb) ağırlığındaki su kütlesinin sıcaklığını bir ºF fabrikasında esmer selülozu yıkayan bir makine. (1) Tellendirme. Esmer selüloz. Bronzlaşma. mürekkeple. kullanılan ambalaj kâğıtları yapımında kullanılan. Brownstock Washer. Öğütücüde Brown Groundwood. Brush Coated Paper. Dövülme işlemi sonucu elyaf lifinin ezilerek kazeinle yapılan bir kaplama türü. (Bakınız. Bronze Specks. Beyazlatılmış yarı kimyasal yarı mekanik selüloz üretimi. Selüloz fabrikalarının kullandığı bir terim. Fırçalı kaplama. Brown Mechanical Pulp. Kömür gibi parçalı ise ölü elyaf kaybına yol açar. Yerini Kâğıdın preslenmesi esnasında. Sera odun selülozu. Isıl enerji birimi. (Bakınız. Esmer mekanik selüloz. BTMP (Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulping). (2) İç küçük hava kabarcığı izleri görüldüğü için bu adı alan. fibrilleşme. Döner fırça ile Bronze Paper. liflendirme işlemi. Bronz Fleck). renginde olan. Saçaklandırma. değiştirmeden yüzeyini döner fırçalı valsle 46 . Mürekkebin Brush Finish. British Thermal unit). Perdahlama öncesi. Fırçalı kalender. Fırçalı parlatma. Brushing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bronze Fleck. Kâğıdın üst kaplamasını Brown. Fırçalı kuşe kâğıdı. kullanılan. “Anatase”. işlemi. İrileştirme. Kalenderde aşırı baskı Buble Coating. Dışarıdan fibrilleşme (Brushing) Bucket Conveyor. Esmer selüloz yıkayıcı. Genellikle pamuk Brushing Out. kendi içinde fibrilleşmesi. (1) Renk değiştirme. Fide Kraft’ı. Esmer. Brown Stock. kalmış hava cebi. Mürekkepte bronzlaşma. Yaldız kaplama kâğıt. (2) Kraft fırçalarla parlatma işlemi. Kabarcıklı kaplama. Fırçalama raftı. Hava kabarcığı. Esmer kimyasal ve mekanik tutturmak için. Habbe. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Ağartılmamış selüloz. (2) Fırçalama işlemi. selüloz. Hızlı dönen bir metalik bir görüntü alması. Fırçalı kaplama işlemi. Elyaf elyafa tutunmayı kolaylaştırır. Bronze Specks) düzgünleştirmeye yarayan eski bir kalender türü. (1) Ağartılmamış selüloz rengi. Saçaklandırma. fidelerini rüzgâra karşı korumak için kullanılan ve Brown Mixed Pulp Board. Kâğıt kalınlığını konveyör tipi. kaynaklanan bronz renkli lekeler. Fırçalı enamel kaplama kâğıt. But. fırça ile enamel uygulanmış kâğıt. BTU (BTu. tambur üzerine yerleştirilmiş fırçalarla yapılan kaplama Brookite. negatiflerin basıldığı. düşük gramajlı bir kâğıt. Bronzlaştırma. ağartılmamış fırçanın yüzeyde bıraktığı izler. Çeşitli nedenlerle arada yapılma ambalaj kâğıdı. almış kraft kâğıdı. Esmer baskı kâğıdı. Kovalı konveyör.

İnşaat kartonu. Perdeli bölme. kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonatla kullanılan ve karton gibi görünmesine rağmen. İnşaat kâğıdı. Kovalı elevatör. Ek olarak yapılmış su bulunan yaprak sayısı. Kabalık endeksi. kopya kâğıdı türü. Kâğıdın kurutma işlemi Inverted Bucket Steam Trap) sonunda. Kömür gibi parçalı Building Paper. Kâğıtta hacimce fazla. Bulkiness. (2) Dökme. Asitsizleştirme işlemi. Budget. (Bakınız. Hacim test basıncı. binalarda tavanda veya döşeme tipi. Özgül hacim. Açık sarı bir Yoğunluğun tersi olarak alınmalıdır. Tela. hem de kaçıncı yaprak Bulkhead.(2) Tampon çözelti. (2) Kıvrılma. Kâğıt hamurunun asidini alkali yoğunluklu kitap kâğıdı. İç gerilim. Bu bölümlere giriş Örneğin sarı yapraklı nüsha belirli bir dosyada saklanmak kapaklarına da ayni isim verilmektedir. Çakmaktaşı tozlarıyla sayfa sayısı kadar boş kâğıdı örnek alarak oluşturulan veya kumla yapılan ve ahşap parlatma amacıyla kullanılan model. Bulk. Bulk Handling. çuval veya kaplamasında kullanılan bir bez türü. Yedekleme. Hamur depolarında/silolarında olduklarının bilinmesi için. Potluk. Kaba kitap kâğıdı. Bulking Number. Bir sistemin Düşük yoğunluklu karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bucket Elevator. Kaba karton. Mihver boruya bobin sarımı in Strain). İç gerilim. Bulking Dummy. Düşük Buffering. Bulking Paper. Organik veya inorganik Paper). Hacim modellemesi. Örneğin bir gramının hacmi. yoğunlukça az olan. sarılması sonucu oluşan bukleli görüntü. içinde kalan gerilme kuvveti. (1) Kaba. Ambalaj içinde olmayan. Built in Strain. Bütçe. Ara depolama kapasitesi. Çok fazla tutkallanarak cilt Kabarık. ikinci. araya getirme. Ara depo. kıvrılıp bükülmesi. Yoğunluğun düşük olması. binalarda duvar kaplaması. nedeniyle kâğıtta oluşan düzgünlük kaybı. Hacimlilik. maddelerle üretilen. Buff Copying Paper. Ten rengi pelür kâğıdı. Hacimli işlem. (Bakınız. kuru ağırlığın hacmi. Bazı kitapların basımında maddelerle. ölçülürken uygulanan basınç. renkli olmaları istenirdi. Su zımparası kâğıdı. altında kullanılan kâğıt türleri. Dried in Strain). Built in Stress. Birim plan. Bulking Book Paper. 47 . (2) Hamurdan stok gramajlı kaba kâğıtlar. perdelerle ayrılmış bölümler. Bulge. Hacimli maddeleri bir hatta dördüncü yaprak olarak. bir kâğıt zımpara türü. Bucket Steam Trap. (1) Tampon. veya hamur bütesi. Dried Buckling. (1) Nötürleme. Kovalı tip kondensata. veya bütenin hamur depolama kapasitesi. Oluklu mukavva kutunun bir kuvvet etkisiyle bölge. Bir inç kalınlıktaki kâğıtta Buffer Tank. Kıvrım. Bulking Board. Harcamaları ve kazançları gösteren mali Bulk (Index/Factor). Buffer. Hacim sayısı. üzere veya arşivlenmek üzere düzenlenirdi. hem ince olmaları. Buckram. Kâğıdın hacimliliği izolasyonu veya dolgu amaçlı kullanılan karton türleri. Kaba kâğıt. (1) Buklelenme. depolama ve nakletme işlemleri toplamı Bu nedenle. Bukle. düşük nötürleştirme. Built in Strain. oluşturup depolama. üst üste konularak yazılırdı. (Bakınız. (Bakınız. Kabalık. tankerle taşınan nakliye biçimi. Kâğıdın silindirik bir yüzeye sıkı Stress. Basılacak kitabın Buffing Paper. Keçede hamur yığılmasıyla oluşan gevşek Bükülme. ses Bulking Pressure. Ara tank. Bulking Book Building Board. Kalenderlenmemiş karton. Built in Buckle. Organik veya inorganik yapıdaki maddeleri yukarıya taşımada kullanılan elevatör maddelerden üretilen. Buffer Capacity. üçüncü. Bu kâğıtlar daktilolarda. Cilt bezi. Şok emici.

Çuval desenli perdahlama. (Eş anlamlı. Dökme ürün. elde sıkılması sonucu hissedilen yumuşaklık duygusu. Yakma. Yonga yanığı. Foil Rotor) Burr Holder. Bir top kâğıdın Bunched Plating. Kontrol renk atması. Odunun sülfitle aşırı sistemin darbesiz geçiş yapması gerekir. Bunun için vanaya pişmesi sonucu ortaya çıkan çok koyu renkli selüloz. Darbesiz aktarma. Yığın yumuşaklığı. Darbesiz. Mekanik titreşimli bir motorla sargılık Kraft kâğıtlarına uygulanan bir iz verme işlemi. Sarsak eleğin sıcaklık nedeniyle yonganın renk değiştirmesi. olması istenir. Sarsak elek. Birden fazla kâğıdın. Kâğıdın Bir sıvının içindeki başka bir maddeye uyguladığı kaldırma Kalenderlenmemiş olması nedeniyle kaba görünmesi. Step Rotor. El presi ile Bulk of Pulp. ucuz roman kitaplarında Burlap Finish. İzli kalenderde kullanılan Kalenderlenmemiş kâğıtlar. Demet halinde preslenmiş. veya mengenede plakalar arasına bir yaprak kâğıt ve çuval Bulky Printing Paper. Küçük ambalajlar yerine ağzı kadar dar kâğıtlara uygulanır. Vibrating Screen) Burning of Chips. yerine açık şekilde dökme kâğıdın silolanması. Değirmen veya Bump Rotor. Özgül hacim. Bir yaprak kâğıdın kalınlığını perdahlama. tankerle veya çuvalla taşınan ve kullanılan ürün. (Eş anlamlı. Genellikle marketlerde satılan. Kaba. Kaldırma kuvveti. Mengene Bulk Product. çalışan elek. 50 libre gelen bir Bulk Storage. Cordtone) kâğıdı. Esmerleşmiş. Bundle. Bulky Mechanical Paper. Sepetli eleklerde kullanılan bir selüloz öğütüm bıçaklarını bilemede kullanılan alet. Kalenderlenmemiş kâğıtlara uygulanır. Törpü. Burlap. konumda gönderilen kontrol değişkenlerinin birbirine eşit Burnt Pulp. Buoyancy Force. Temizlik kâğıtlarının Bunched Plating. Bulk Softness. Demet halinde presleme. Yüzdürme kuvveti. Palet ağırlığı. Yığın tarzı silolama. Kimyasallar veya aşırı Bull Screen Rakers. Darbeli rotor. Parlatma amacıyla Bumpless. hacimli. (Bir libre 453 gr. darbe yaratmayan. ikinci hamur kâğıt. Yanma. Burnout. Perdahlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bulking Thickness. Taşlama makinesini tutan mekanizma. Kararmış selüloz. Dökme silolama. Kâğıda parlaklık tırmık. kalınlığını. Bunched Plated. Eğe. değeri. Balya ağırlık ölçüsü birimi. Core Bulk Water. el konumunda gönderilen kontrol değeri ile otomatik Burnt Paper. Hücre duvarı içinde büyük Plugs) gözeneklerde bulunan hücre suyu. Kaba baskı kâğıdı. Bir el mengenesinde çinko kaplı düz plakalar (mikrometre cinsinden). Bulky. Manda gözü. Burr. toptaki kâğıt sayısına bölerek bulunan kalınlık ayni anda. (Eş anlamlı. Hacimli baskı konularak yapılan iz verme işlemi. kazandıracak bir tür perdahlama işlemi.). işlemi. Yanık selüloz. 48 . Bir durumdan diğer duruma geçerken kullanılan bir alet. kâğıdın gramajına bölerek bulunan. Toplu kaplama. kırılgan kâğıt. Taşlama makinesi. Burlap Lined Finish. kuvveti. Taşlama. Kavurma. kabarık. Bungs. şişkin. Sarsak elek tırmığı. iki taraflı kaplanması. Bunch Plater Finish. rotor türü. Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan Bumpless Transfer. (Diğerleri. Mihver boru tıkaçları/takozları. devrelerinde elden otomatiğe veya otomatikten ele geçerken Burnt Cook. üzerinde kullanılan ve birikintileri çekmek için kullanılan Burnished Finish. Gövde suyu. Hacim kalınlığı. Çapak giderici. arasında bir demet kâğıda uygulanan. Eksiz bobin veya tampon. Çuval. bir tür perdahlama görünür özgül hacim. Taşlama sabitleyici. Bull’s Eye. Genellikle Bull Screen. Mengene perdahı. Tomar ağırlığı. Burnisher. Yanık kâğıt. Kaba. Çuval deseni işleme.

Patlama mukavemetinin kaplanmış saman renkli kasap kâğıdı. (Eş anlamlı. kuru kâğıdın orta yerden yarılması. basınç altında patlamasına/yarılmasına karşı kaynağının yapıldığı yer. Lokantalarda Burst Tester. Etin suyu ve değer. yaş kâğıdın salgı gibi çeşitli parafin kaplanmış kâğıtlar. Patlama faktörü. Taşlama izi. Kâğıdın birim kâğıtların birleşim yeri. basınçta. koyduğu maksimum kuvvet (kPa. Bobin Bursting Disc. değil) (2) Kâğıt makinesinde. Kâğıtta belirli bir özelliği olmayan ince kâğıtlar. önleyen plaka. Uç uca birleştirme. Butchers Manila. Belirli dizilim açısı. (Bakınız. kuvvetiyle aşınması. Bir ürünü veya hizmeti bir Burr Teeth Angle. Matbu form. Kasap kâğıdı. Business Plan. (Eş anlamlı. Kâğıt uçlarında bantla ve katlamadan kuvvetinin ötesinde kâğıt parçalanmaktadır. Burr Impression) Business Process. Selüloz öğütücü Bus. Burring. (1) Taşlama. Business Communications Papers. Basılı form. Burst.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Burr Impressor. Yaş haldeyken Burst Factor. Patlama. Kasap kâğıdı. İş süreci. (Eş anlamlı. İletişim kâğıtları. değer. (1) Kâğıttaki bağlayıcılığın ortadan Yönetim anlamında işi kontrol edilebilir süreçlere kalkarak. Patlama mukavemetinin Butter Bag Paper. Patlama mukavemeti. üretim sırasında. Yüksek akımları taşıyabilen bakır değirmeninde taşlama. Bir hedefe ulaşmak için kaynakları (zımparalarda kum sayısı gibi) ve süreyi gösteren beyanname. Butter Chip Board. patlamaya karşı var olan direnç. Yağ emme Burst Resistance. (1) Uç uca yapıştırılmış Bursting Strength. (Eş anlamlı. Patlama endeksi. (g/cm²). Yağ paketleme kâğıdı. Eğe diş açısı. Taşlama Bush Roll. özellikle Butchers Dry Finish. 49 . Toz nişasta tankı veya kapalı sırasında kopuk noktada iki kâğıdın boydan boya tanklarda düşük basınçta delinerek basınç yükselmesini yapıştırılması. Kâğıt yüzeyinde çapaklı bir iz makinesinin taşlanan yüzeyde bıraktığı izler. Uç uca yapıştırma. kâğıt gramajına (lb/top) bölünmesiyle elde edilen olmasına rağmen dayanıklı ve yağlı bir kâğıt türü. Yağlı kâğıt. Burr Pattern. Butter Box Liner. İz valsi. Eleğin sürtünme lama. İş planı. (Eş anlamlı: Rupture Disc) Butted Joint. oluşturmak için kullanılan. Yaprak yağ kâğıdı. Burr Teeth Angle) formatlarda hazırlanmış ve işe yönelik kullanılan formlar. Kuru haldeyken kurutma bölümlerinde. Burr Lead. Patlama test cihazı. Burst Ratio. nedenlerle kopması. kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen Butchers Paper. Samanlı kasap kâğıdı. müşteri için sağlarken yapılan faaliyetler bütünü. Bu basınç Butted Splice. Patlama direnci. İş süreci modellemesi. kanını emmeyecek özelliklerdeki kaplanmış kâğıt. Patlama mukavemetinin Butchers Wrap. Elektrik barası. Burr Lead) Business Process Modelling. Eğe izi. Taşlama eğesi diş açısı. (ISO 2758) yapılan birleştirme işlemi. Burst Index. (2) Aşınma. gr/cm2). Kasap paketleme kâğıdı. Birleşim yeri. Ekleme. (2) Kazan borularında alın alanının. Burr Number. (kenardan dönüştürme. Taşlama makinesi dişlerinin Business Form. Butt. tereyağını ince yapraklar haline getirmek ve müşteriye bu haliyle sunmak için kullanılan bir kâğıt türü. Yağ paketleme kâğıdı. Patlama oranı. Düşük gramajlı (lb/inch²). Eğeleme. Patlama diski. Taşlama izi. (kilo Pascal) kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde Butcher Paper) edilen değer. Taşlama yüzeyinde bir cm2 deki diş sayısı. iz desenli pres veya kalender Burr Pattern) valsi.

kâğıtta bıraktığı izler. Yan geçiş. Baypas. Kâğıt içinde imalattan gelen büyük lekeler. Üretim sırasında ortaya çıkan yan ürün. Alın kaynağı. Astar olarak kullanılan düşük kaliteli bir kartondur. Düğme lekeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Butterfly Valve. Buyer. kırılan düğme parçalarının. Butterfly Valve. Button Board. Button Specs. Hatlarda bakım anında vanayı yalıtarak sökülmesini sağlayan yandan geçiş hattı. Yağlı yapıda ince sargılık kâğıt. Eşanjor borularında borunun aynaya kaynatılması. Butter Parchment Paper. 50 . Genellikle düşük basınçlı hamur ve su hatlarında kullanılan bir vana türü. Butt Welds. Kâğıt fabrikalarında su hatlarında veya düşük kesafetli hamur hatlarında kullanılan kesme vanaları. Düğme. Kelebek vana. Tereyağı paketleme kâğıdı. Butter Paper. Alıcı. By Pass. Tereyağı paketleme kâğıdı. Butter Wrappers. Kelebek vana. Tereyağı paketleme kâğıdı. Dönüşümlü kâğıttan fazla temizlenmeden yapılmış kirli karton. Yan ürün. Kimyasal selüloz üretiminde lignin ve likör yan ürün olarak çıkar. By Product. Müşteri. Leke. Kontratlarda işvereni ticari ismi yerine basitleştirerek ifade eden terim. Button. Paçavradan yapılan kâğıtlarda.

Beyaz olan kalsitler. taşı. ip haline getirilen kâğıt ip. (Bakınız. Pan C (X). Mermer. farklı özelliklerde C2S. Cable Insulating Paper). Bakınız. suda eriyerek çökelen türlerine kalsit kâğıtlar da denir. serisi kâğıt ölçüleri Ek 3 de verilmiştir. (Coated One Side) Kaolin). Cable Spinning Paper. Temiz hava kanunu. Suda bulunduğunda geri döndürülemeyen taşlaşmaya veya kireçlenmeye sebep olur. Şeffaf renkli. (Eş anlamlı. Calcined Clay). Suda çok kullanılmaktadır. Tebeşir. C0 ebadındaki kâğıt her seferinde tam ortadan Cake Wrapper Paper. Kablo markalama kâğıdı. Kristal yapıda olan sarı ve pembe türlerine olduğunda vanadan geçen su miktarının galon olarak aragonit denir. Genellikle Kraft kâğıtlarında dilinerek. Kadmiyum sarısı. Elektrik aksine gevşek bir bağ yapısı vardır ve deniz kabuklularının kablolarında. Pelür kâğıtlarından yapılanları ise çeşitli az çözünen ve kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan bir renklerde ve el örgü işlerinde kullanılmaktadır. İki yüzüne de kuşe olmaları nedeniyle değişik adlar alan kalsiyum karbonat kaplanmış kâğıt. Bu kâğıtlara sanatsal türleridir. kalsiyum karbonat türlerinden biridir. Kek kâğıdı. üretiminde reçineler ve kalsitle birlikte suda çözünemeyen Cable Paper. Sabun. Kek taban kâğıdı. 51 . (1) Dönüşümlü kâğıt üretiminde. Cake Pan Liner Paper. daha iyi vermek için. Pasta kutusu kartonu. Suda çözününmüş sodyum sabunlarıyla gerçekleşir. Elyaf ip. Kalsiyum sülfat. Yağ asitlerinin sarılan kâğıt. Cable Yarn. Kablo yalıtma kâğıdı. Alçı. İçindeki katkı maddeleri nedeniyle pek çok sayıda renkli Cable Marking Paper. Kapasite faktörü. Kek. kalıntıları oluştururlar. Kâğıt ip. Bir vanada 1 PSI basınç düşümü kullanılmaktadır. Kâğıda beyazlığı yapılma etiket. tebeşir. Filtre preslerde elekten geçemeyen katı C parçacıkların oluşturduğu katman tabakası. ve B(X)). (Bakınız A(X) Liner). C1S Litografik baskı kartonu Tek tarafı kuşe Calcium Carbonate (CaCO3). kâğıt türü. (Eş anlamlı. C1S Label. (2) Selüloz damarlarını saran numaralandırılmış kâğıt. Kireçtaşının Cable Insulating Paper. C1S Etiket kartonu. Doğada anhidrit Cadmium Yellow. Tek tarafı kuşe kâğıttan Calcined Kaolin. (Bakınız. Kalsiyum sabunu. Kablo mermer bulunmaktadır. kalsiyumla yaptığı tuzlar. 1000 °C de fırınlanmış toz kaolin. Çift taraflı kuşelenmiş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cake. Fırınlanmış kaolin. kalsit. CAA (Clean Air Act). (Bakınız. bileşik. damarlarının numaralarını belirlemek için her damara Calcium Soap. farklıdır. ince ve eşit olarak bölünerek C serisi diğer kâğıtlar elde edilir. Kireç baskı kartonu. Bu nedenle farklı maddelermiş gibi görünürler. Kablo mürekkep giderme aşamasında kullanılır. kadmiyum selenitten yapılan bir pigment. Kablo sarma kâğıdı. aragonit. C yağlı kâğıtlar. Calcined C1S. Kalsiyum karbonat. günümüzde kâğıt CV (Valve Sizing Capacity). Art Printing Paper) denilmektedir. Pasta ambalajı olarak kesilerek kullanılan karton. C1S Litho. Doğada. iç yalıtkan tabakası olarak kullanılan ince bir kalıntısıdır. Cake Board. ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Pasta. Calcined Clay. Sodium Soap) Torbalarda sap olarak ve örülerek döşemelik kumaş halinde Calcium Sulfate (CaSO4). Tek tarafı kuşelenmiş kâğıt. mermer. Kalsitle aragonitte karbonat dizilimi ölçüsü. Kâğıt veya kartonlarda. Fırınlanmış kil. (Coated Two Side). 2H20) olarak bulunur. Lime Soap. (Bakınız. Kadmiyum sülfit ve (CaSO4) ve alçıtaşı (CaSO4. kireçtaşının kristal yapılı olanıdır. Vana sanayiinde dolgu ve kaplama maddesi olarak kapasite faktörü.

Kalender döküntüsü. kalenderlerde ve bazı Gofraj makinelerinde valslerden biri Calender Dyed). Kalenderde işlenmesi için kaba olarak üretilen bono kâğıdı. Kalenderde. veya inci dolgusu (Pearl Filler) olarak adlandırılır. Blok masa takvimi kâğıdı. Kalender baskı izi. Küçük çaplı vals daha hızlı dönerek çalışır. Calendar Board. Bunun kâğıt kaplamadır. Kalenderde nadiren oluşan. Calender Scabs). Calender Cuts. Buna rağmen çok az hız farkı Calender Barring on Marks. Calender Blackened. kopmayla sonuçlanır. kesikler ve çeşitli izler. Kalenderde işlem baskı sırasında. (Bakınız. ve kaplama maddesi olarak kullanılan bir bileşik. Kalenderde boyanmış. kâğıdın valslerin hızlı makinelerde kullanılamaması nedeniyle kopması sonucu ortaya çıkan döküntü ve ıskartalar. Calendar Back Board. kâğıt yüzeyinde oluşan esmerleşme ve diğer (Bakınız. Kalenderlenmiş kâğıt. Düşük kalite Kalender valsleri arasından geçerken. yoğun hale getiren. Kalender valsleri. Kalender valslerinden yapışan bir kâğıt parçası delinme şeklinde izler bırakır. 52 . Kâğıdı baskıyla daha düzgün ve Calender Friction Glazing. kıvrılmalar nedeniyle karışık selülozdan üretilen karton türü. Katlanma izi kâğıdın eşit safihada bıraktığı periyodik izler. Calender Barring). (Mass Colouring) yumuşak yapıdadır. Calender.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Çökelmiş kalsiyum sülfat. Scabs). (Bakınız. (Bakınız. Calender Bowl Paper. Kalenderleme. bombeli valsi yüzeyine sarılan ince kâğıt. Yüzey boyama tekniklerinden biri. oluşan. Çizgili Kalender izi. Kâğıt üzere. Calendar Stock. kaplama dolgusu (Crown Filler) Calender Crushed. (Eş anlamlı. İnce kâğıtlarda kalender yüzeyine Calender Scabs. Takvim arka kartonu. üst üste valslerden oluşan baskı ve Biri büyük çaplı biri küçük çaplı iki silindiri olan bir perdah makinesi. Kalenderde işlemden geçirme. yüzeyinin kalenderlerde baskı ve nemle işlenmesi. Bazı Calender Colored. Kalender kâğıt valsi. Kalender katlanma izi. Kâğıt makinesinin kalenderdeki bu tür katlanmalar ezilme çizgisinden sonunda kullanılan kalenderlere ait valsler. kuşe kâğıt. Calendered Finish). Kalenderde ezilmiş. Genellikle Calender Rolls. Kâğıtta dolgu Calender Crush Finish. Calcium Sulfite (CaSO3). kâğıt sargılı/dolgulu valsler. Broke). tutkalsız ve alternatifi kütle boyamadır. belirli gramajlarda üretilmiş. Kalender valsindeki bir kusur nedeniyle kâğıda geçen pijamalı görüntü. (Eş anlamlı. Kalender izi. Kalender işlemeli. Kalenderde işlenmiş. Vals yüzeyine yüksek basınçlarla sarılır. geliştirilmiş. Calender sonucu oluşur. Kalender. Calender Roll Paper. Silindir kelimesinden türemiştir. nedeniyle kâğıt yüzeyi sürtünme etkisiyle perdahlanır. kalenderle kâğıt yüzeyinin işlenmesi. Kalenderde boyanmış. kâğıttaki kırılma izi. Calender Crease. Tek yaprak takvim veya Calender Dyed. yapılırken. Kalender valsleri arasında ezilerek işlem görmüş. (Bakınız Calendar Stock). Calender Crushed). Takvim kâğıdı. Kalender kesiği. Kalender bono kâğıdı. şekilde gerilmemesi nedeniyle meydana gelen potluklar Calender Scales. Kalender baskı izi. Calendar Pad Bond Paper. birinin üzerine yapışan bir parça kâğıdın veya pigmentin (Bakınız. Silindirle ezilmiş. kalite bozuklukları. Calender Roll Paper) Calender Paper Shaft. Kalender Calender Pad Bond Paper. Kalsiyum sülfit. Kalender valslerine ilan panosu olarak kullanılmak üzere üretilmiş çok sert boya uygulayarak tek taraflı veya çift taraflı yapılan yüzey karton. Takvim kartonu. ezilme sonucu kâğıdın esmerleşmesi. Kalenderde Calender Marks/Marked. Ofset baskıda kullanılmak Calendered Finish/Finished. Calendar Papers. Kalender kaplama kâğıdı. Kalender kesik izi. Kalender sargı kâğıdı. Calendered Paper. Bu tür kaplama kâğıtları. (Bakınız. Granit (taş) Calender Broke. Kalenderde esmerleşmiş. boyama. Kalenderde sürtünmeli işleme. Calendering.

Patiska desenli (kâğıt). kopma. Bir tür. Bombe açısı. (1) Karton varil. Bir birim ağırlığındaki katı Calender Sizing. (Benzer anlamlı. pres veya kalender yöntemi. mal sarıcıdan önceki bölüm. Kamburluk ölçüsü olarak nedenlerle oluşan. Kalenderde boyama. kalenderde oluşan izler. Kalınlık profili bozukluğu nedeniyle üretim tekniğiyle üretilmektedir. Kalori. Çok yıllık. Bu sayede Calender Streaks. cinsinden ölçülen kâğıt kalınlığı. satanların ve nakliyecilerin kullandığı kartondan yapılma Bir puan. Kalender bölümü. Camber Roll Grinding Machine. Kalenderin kurulu olduğu kurutma suyun sıcaklığını bir derece arttıran ısı miktarıdır. Kutsal Calf Paper. Kambiyum. Bir duvar kâğıdı türü. Kutsal bir cihazla. Sarı defter kâğıdı. kaplama ve Gofraj işlemi. Yaş tezgâhı. Kadranlı mikrometre. Kalınlık göstergesi. (1) Kambur. (2) Taç vals. Parşömen işi Kalenderleme. kâğıtta oluşan esmer renkli çizgiler. Doğruluğu bilinen Cambridge India Paper. Camber Angle. Kalender çizgileri. kitap kâğıdının bir türü. Calorific Value. (1) Kambur vals. (2) Valsin taç kısmı. Vals kamburu. Daha ince çaplıları gıdada ambalaj kutusu. Ölçü ayarlama. Cambium. Çok Cambric Finish. kuşeli Bristol kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calender Section. makine Canary Writing. Taç açısı. bir inç ’in binde biridir. Calender Sizing) üreterek kalınlaşmayı sağlayan doku tabakası. son (Eş anlamlı. afişler ve kartpostallar için Caliper. Campaign Paper. proje (ISO 534) saklama kutusu. Kanada standart serbestliği. (Eş anlamlı. Kamburluk açısı. aradaki farkı düzeltme. eni boyunca bölgesel olarak değişebilir. doğruluğu bilinmeyen bir cihazı mukayese kitap kâğıdının bir türü. Kalender yakıtın yandığında vereceği ısı miktarı. denilmektedir ve ön kurutma bölümünden sonra. Crown). parşömene benzetme kumaşa benzetmek için yapılan. Hatalı kalender valsi yaş halkaları oluşur. Kalenderde muhtelif Taç valsin taşlama açısı. Basma desenli kâğıt. işlemi. genellikle kosinüs cinsi bir açıyla ifade edilir. sarıcı veya bobin makinesinde sarım sırasında meydana Kâğıt hamurunun su bırakma özelliğini belirten bir ölçüm gelen kâğıt kopması. sırasında kullanılan. odun selülozundan yapılma. Kalınlık. mal Canadian Standard Freeness. Yaş kalenderde kabuğuyla iç gövdesi arasında bulunan ve yeni hücreler yapılan boyama. Ayarlama. Calender Spots. nokta görünümlü izler. Bu tür kalenderlere yaş kalender Camber. Kalender baskı izleri. Kalınlık Birleşik Devletler Can. Taç vals taşlama Calender Stack Craumbs. okullarda not tutmada kullanılan 53 . pankartlar. Kâğıt kalınlığı. hatta büyük çaplıları beton kolon kalıbı Caliper Gauge. tutkallama işlemi. Kalori değeri. Üst Camber Roll. Kalori ölçer. üste pek çok valsten ve nipten oluşan kalender türü. Seçim kampanyası kâğıdı. Suni deri. Thickness) variller. Mihver boru veya masura Caliper Shear Burst. Kalenderde yüzey tutkallama. Kâğıt yüzeyini ince bir kâğıdı kalenderleyerek. Ağacın dış Calender Staining. Cambridge Hint kâğıdı. ünitesi sonunda. Kalender izi. Kanarya kâğıdı. Cambridge İncil kâğıdı. Büyüten doku. çift çenekli bitkilerde ayarı nedeniyle. Seçimler Calico Paper. Isıl enerji birimi olan bir kalori bir gram bölümlerinden biri. Calibration. valslerini tutkal pres gibi kullanarak yapılan yüzey Calorimeter. (2) Kurutma silindiri. Renginin sarı olması nedeniyle bu isimle anılan. Yığın kalender. Kâğıt kalınlığındaki değişkenlik nedeniyle. ederek. Cambridge Bible Paper. Calender Vellum Finish. Calender Stack. gibi işlerde kullanılmaktadır. Kâğıt makinesi Calorie. Milimetre (mm) veya mikrometre (µm) üretilmiş bir kuşe kâğıt türü. Tekstilcilerin. valslerindeki performans bozukluğuna bağlı olarak. Çok nipli kalender. bulunur. kurutma bölümünden önce kullanılır. kimyasal madde ’de puan anlamına gelen “Point” veya “Mil” ile ifade edilir.

Mikro çaplı hava tüpü. Genellikle sülfat. selüloz elde edilen bitki. Ideal Capacity. Tenekeyle desteklenmiş tüm Capillary Flow/Action. Kapasitenin yüzdesi (%) cinsinden Candy Box Dividers. Çubuk şeker kâğıdı. Mikro çaptaki kanalı olan. Kılcal kuvvetler. amacıyla da kullanılır. belirli bir süre içinde. son derece saf 54 . 300 olarak. Ağaçlarda perdahlanarak kanaviçe görünümü verilmiş karton. Kapasite planlaması. yüklerine göre ayıran tekniktir. aynı zamanda tek taraftan askıda tutan bükülme kuvveti. binanın temellerinden destek aldığı için. Kılcal ağ. Kapasite kullanım oranı. Kapiler emiş. üretim kapasitesini azami ölçüye renkli mum paketlemede kullanılan bir kâğıt. Kılcal. Manivela gücü. Bu kuvvet hamurdaki elyafları bir arada tutmaktadır. Elektrolitle dolu Kapiler bir tüp içinde. (Bakınız. türleri elektrik Candy Wrappers. Kapiler özel temel kaidesi gerekmektedir. Cantilever Force. Şekerleme kâğıdı. yukarıya doğru Cannabis. Şekerleme kutusu seperatör kâğıdı. Kapak kartonu. yağlı bir kâğıt türü. Kondansatör kâğıdı. geçirilerek. kenevir veya pamuk amaçlı sahip olunan kaynaklar. Şekerleme sargı kâğıdı. Şekerleme ve çikolata kutularında. Expected Actual kendine yanmayı sürdürebilen maddelerin üretiminde Capacity. yapı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ samanlı kâğıt. Canister. yer çekiminin aksine. Candy Cup Paper. Kâğıt fabrikalarının günlük veya yıllık Can Board. iletkenlikleri düşük defteri olarak kullanılmıştı. Operating Capacity. Şekerleme kutu kartonu. inşaat sırasında Capillary Suction. yapılabilen üretim miktarıdır. Kauçuk. Capacity Utititazion Rate. kuvvetlerin etkisiyle yapılan emiş hareketi. Mum paketleme kâğıdı. kılcal kanallardan oluşan Caoutchouc. Karton varil kâğıdı. Kapasite. parafin gibi kendi Practical Capacity. Candle Paper. Capacity Planning. Capacity. (Eş anlamlı. Kapiler tüp. Kenarlarına teneke destek seperatör kâğıtları. aralara konulan Cap Board. Kondansatör Capilary Tube. görülen hava veya suyla dolu. Yüzeyi Capillary System. Halen sarı bloknot defteri olarak olarak üretilirler. Şekerleme sargı kâğıdı. Şekerleme torba kâğıdı. belirtilir. Kapiler kuvvetler. Saplarından bir tür pamuğa benzer tırmanma eğilimi sonucu oluşan akış/hareket. Sabit sermaye. Candy Slab Paper. Bazı durumlarda üretimdeki verimliliği kastetmek bir kâğıt türü. kaynaklar elverdiği ölçüde gram/m² civarında gramajı olan Kraft kâğıdı. Mihver boru kartonu. Selüloz elyafları arasındaki hava kanallarının yapısı. Kendir. Candy Twisting Tissue. Capacitor Paper. Design Capacity). Kılcal hareket. selülozundan üretilirler. Mumlu ve ince miktarı. Çok ince Capillary Electrophoresis. Normal Capacity. Hemp) Capillary Forces. Şekerleme kutusu taban kâğıdı. silindirik kutu veya kapak yapmak için üretilmiş Candy Box Liner. getirmek için yapılan planlama. Doğal kauçuk. Yağ. Değişik ürünlerin Candle Wrapping. kâğıtları yağlı veya kuru kullanıma göre farklı özelliklerde Capital Asset. Çeşitli kalınlıklarda. Kılcal akış. Candy Bag Paper. Topal vinç kaldırma Kılcal ortamda suyun yer çekimini yenerek yukarıya doğru kuvveti. Türkiye’de geçmişte okullarda matematik selülozdan ve düzgün elyaf dağılımlı. borularda sıvının. Kapiler sistem. Bu kuvvetler. Kapiler karton kutu türleri. Elek keçe değişimi sırasında elek ve pres valslerini hareketini sağlayan kuvvetler. kullanılan düşük gramajlı bir kâğıt. fiili olarak gerçekleşen üretim Candy Bar Wrappers. kullanılmaktadır. Mum kâğıdı. Canvas Board. Kılcal emiş. Tasarlanan kapasiteye göre. Karton çay kutusu. Sermaye varlığı. kartonlar. Kapiler. Üretim üretilirler. Keten yüzeyli karton. Kapiler elektroforez. Koyu mavi üretildiği makinelerde. Sigara kâğıdı benzeri. Capilary. Kap kek kâğıdı.

(Eş Anlamlı. Carbonized Forms. şarap gibi Carbonless Paper. Carboxyl Group). Carbonates. (Bakınız. Basınç altında alttaki sayfaya kopya çıkarmaktadır. Karbonsuz. Carboxy Group). Ragger) Carbon Paper. Mukavva. lamba isi. Karbon dışı maddelerle yapılan rakamına oranı. Siyah renkli. Carbon Black. Kuyruk halat sarıcı. Karbonsuz kopya kâğıdı. Satış rakamlarının Carbonless Copy Paper. Pulper Kazanlarda yanma sırasında oksijen yetersizliğinden ortaya içindeki naylon. Karbon kopya kâğıdı karbonik asitler grubu. Nişasta yerine karbondioksitini canlılar tarafından kullanılarak başka tutkal olarak ve kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Oksijenle çift bağ yapan dolgu maddeleri. (Eş anlamlı. elde edilen ve renklendirmede kullanılan siyah pigment. oksitlenmeyle oluşan Carbon Coating. Karbon bağlanması. Baca isi. Havanın Selüloz çatısını oluşturan bir selüloz türevi. mum isi ve kâğıdı. C m(H2O)n artıkları veya siyah boya kalıntılarının tam temizlenememesiyle hamurda kalır ve kâğıda geçer. Korindon. Carborundum Paper. Karbonik asitler grubu. Kuyruk sarıcı. özelliği bükülmez olmasıdır. karbon bileşikleri. maddelere dönüştürülmesi. Karbonhidrat. Petrol Carborundum. Yanmış kâğıt bitkilerden sentezlenen organik bileşikler grubu. Fotosentez ve kemosentez buna Carcinogenicity. Karbon kâğıdı. sarıcısı. Ziftli tavan kâğıdı. Kopyalamada kullanılan bir Captive Generation. LWC). Karboksi metil selüloz. Carbonless Paper. Çini mürekkebi. Carboxymethylcellulose (CMC). Satma amacı yüzü karbon kaplı kâğıt. Buhar kazanlarının ve gramajlı kâğıt. görmeye yeterli olup olmadığı açısından önemlidir. borularının yapıldığı karbon katkılı çelikler. Kuşe kâğıt. Otokopi amacıyla. C. düşük Carbon Steel. Karbon lekeleri. Kısıtlı enerji üretimi. Şişe kapak kâğıdı. Avrupa’da genellikle çok katmanlı ve 500 gr/m2 Carbonizing Base Paper. NCR Paper). Kimyasal maddelerde örneklerdir. Noncarbon) Capital Turnover. Karbonlu astar kâğıdı. kullanılan kâğıt. Hurda kâğıt kullanılarak Carbohydrate. Zımpara tozu. Zehirli bir gaz. (Eş anlamlı. Carbon Black Paper. yapımında uygulanan.O dan meydana gelen. Karbonat kâğıdı. Selülozun için kullanılan kâğıt ve kartonlar. Karbonlu form kâğıdı. (Bakınız. kaplama işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Capital Ratio. Capital Asset) otokopi kâğıtları. Meşrubat. Karbon çeliği. koruma sağlayan ve leke kaldıran ambalajlama ihtiyaçları Carboxyl Group. Arkası Cardboard. Hamur harmanları da sabit 55 . Karbonsuz kâğıt. Satış-sermaye oranı. Capital Ratio’nun tersidir. Alkali kökenli. Siyah kâğıt. Yüksek gramajlı kâğıtlara verilen karbonlu sürekli form kâğıdı. Bir nin üzerinde çeşitli gramajlarda üretilen mukavvalar. bez ve ipleri toplayan kuyruk halatının çıkar. Karbon siyahı. Cap Paper.H. Carbon Monoxide (CO). kâğıt. Karbonatlar. üretimi ve ağartılması sırasında. Zımpara kâğıdı. kendine gerekli olan enerji üretimi. Kanser yapıcılık. Karbon kaplama. Karbonil grubu. Carbon Fixing/Fixation. (Bakınız. Capstan. ışığa karşı Carboxy Group. Carbonate Paper. Karbon monoksit. Carbon Spots. Sermaye-satış oranı. Temel yüzüne karbon siyahı sürülmek için üretilmiş astar kâğıdı. Dergi basımında kullanılan. bira. Capsheet. Alüminyum ürünlerinin oksijensiz yanması sonucu ortaya çıkan isten oksidin ısıyla işlem görerek sertleştirilmiş bir türevi. Demir zımparası Farklı türleri bulunmaktadır. kalsit türü kâğıt Carbonyl Group. kalsitle kuşe kaplamalı. Sermayenin satış Carbonless. (Eş anlamlı. üretilen kâğıtlarda sık görülen siyah lekeler. Karbon sermayeye oranı. Sermayenin iş kaplamasız kopya kâğıdı. genel ad. aranan olumsuz özellik. Karborundum zerreleriyle kaplı zımparalarda asetilen siyahı bunlar arasındadır. bir içeceklerin teneke kapağı üzerine sarılmak için üretilmiş yüzüne karbon yerine vaks veya kimyasallar sürülmüş kâğıt. olmayan.

Kartonların üst üste ve basılmış trafik işaretlerini gösteren levhalar. sistemi. (2) Paper). Kutuların içine içindeki bir kamyon kâğıt. Carry Over.15mm nin taşınması. destek olan vals. Kaskat kontrol. Carpet Lining. (Bakınız likörün sürüklenmesi. Stok maliyeti. Ardışık kontrol. serilen kaba. kullanılan karton kutuya verilen isim. Kaskat. Carpet Brown. Paperboard). Seperatör kartonu. (1) Taşımak. Bir yerden başka bir yere gitme. altta (Slave) çalışan Carrying Cost. Kamyon yükü. Gramajı 1000 gr/m2 ve miktarı. daha değerli kartonların altına veya tüm kutulara verilen isim. hızlı ve doğru olarak safiha. Koli yapıştırma bant kâğıdı. Taşınma. Carton Stock. yumuşak karton. Cardboard Middles. Carpet Lining). Nakliye kurallarına uyacak destek amacıyla konulan kartonlar. İki üzerine almak. Birinin çıktısı diğerine girdi Carpet Underlay Paper. Ambalaj kartonu. (Bakınız. Sevk valsi. (1) Vakum hatlarında suyun damlacıklar halinde 56 . arasına konulan. Trafik ikaz levhası. Karton kutuların üzerine üst yüzeyinde kullanılan kraftlayner. Mukavva işi. Carpet Brown. Kutuluk karton. verilen ortak isim. Karton levha. başka bir gruba gönderen boru bağlantı bölümü boyunca taşıyarak. Bir işi Cascade Control. (2) Kesilmiş karton parçası. Ana (Master) kontrol ünitesinin ürettiği çıkış sinyalinin. Amerika’da ise 0. Fişek yapımında kullanılan Carpet Felt. Kutu takviye kartonu. (1) Kart. Cascade. Döşeme altı kartonu. keçe veya eleği taşıyan. kontrol ünitesiyle yapılan kontrol. Carpet Yarn. düzeltebilmek için kullanılan bir kontrol yöntemidir. Carriying Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ tanımlı değildir. Kartvizit. yapıştırılan etiketler. (Bakınız. Carpet Lining). bir önceki kademenin rejeklerini. sistem. (2) Kartondan yapılmış karton üretiminde. üzerindeki levhalar. Bir kontrol ünitesi set değerini kontrol etmek için kullanan ürünü stoklamak için harcanan toplam maliyet. Sürüklenme. Genellikle ambalaj olarak arasına konulan dolgu kartonu. kamyon yükü. Bükümlü kâğıt ip. Carpet Brown). zemini düzlemeyi amaçlayan gramajlı Cascade Connection. Halı altı kâğıdı. Kaskat bağlantı. “Master-Slave” kontrol sistemi diye de adlandırılır. Car Sign Board. Oluklu mukavva Carton Labels. Twisting bir sonraki kademede işleyen boru bağlantı yapısı. gramajlı bir kâğıt türü. Elde tutma maliyeti. Kraftlayner. Genellikle hamuruna Bristol). (2) Yüklenmek. Card Liner. bakmaksızın kuşeli olmak şartıyla tüm karton türlerine Card. (Bakınız. Motorla tahrik edilmeyen ve Lineer olmayan kontrol değişkenlerini. Harita kâğıdı Harita basımında Cardboard Linings. Sevk ipi. kâğıdı kurutma çürük buharı. (2) Bir partide sevk edilebilir kâğıt/karton Carton Compact. Carload Lot. Index Cartonboards. (Bakınız. Carpet Felt.3 mm hatta 0. (1) İstiap haddi sınırları Carton Liner Paper. yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva. Kurutma silindirlerinde bir önceki grubun kullanmadığı Carrier Rope. Halı ve döşeme altına Carton Sealing Paper. Buna “Pull Over” da denmektedir. kullanılan kâğıt. Zeminle halı olan süreçler. Cartridge Paper. Kraft kartonu. (Bakınız. Ardışık. Tek yüzü kuşe gri karton. Fişek kâğıdı. (1) Karton katlanır kutu. Ardışık bağlantı. Çok katmanlı Carton. Sevk etmek. (2) Pişirme sırasında çıkan selülozla birlikte üzerindeki kartonlara denilmektedir. mal sarıcıya ulaştıran ip. Kartondan yapılmış Cardboard Finish. Kâğıt makinesinde. Seri. Carry. Card Index Bristol. (1) karton Temizlik kademelerinde. Kutu etiketi. Mukavva ara kartonu. Cartography Paper.

Case Lining Paper. Castings. Katyonik boyalar. Hamur kasası ile mal sarıcı parlaklıkta. Category. Classify) Case Labels. (Eş anlamlı. Katot tüpü. Kâğıt yüzeyinde ve içinde tutkallama maddesi. ağır kuşe kaplanmış ve sıcak olarak arasındaki uzun süreli zaman farkı nedeniyle kullanılan preslenmeden kurutulmuş. Ardışık buharlaştırıcı. makinelerinde 300 metreden sonra. Döküm. Kutu kâğıdı. Yağ emilim testi. Pres ve üçüncül eleğin çıkışı birleşerek ilerler. Arıtmalarda katyonları (tuzları) uzaklaştırmak için Cash Flow. Tabut kâğıdı. Kroma kaplama. Sistemin katyonik bir kavram. Kutu imalatında kullanılan Cationic Rosin Size (CRS). Katyonik direk boyalar. (3) Yoğun yüzey tutkallı ağartılmamış selülozdan yapılma Cationic Direct Dyes. Case Liner. Karton kutu etiketi. Bazik boyalar. Katalog kâğıdı. ödeme gücü bulunmayan firmalar için iflasa sürükleyecek Cationic Demand. Yazar kasa kâğıdı. kontrol. (Eş anlamlı. kontrol tekniğidir. Rimming) Catalogue Paper. Carton Liner Paper). Kroma karton Cascade Feedforward System. Ardışık ileri besleme makinesi. Direk ambalaj kâğıdı. Kategori. Kroma karton. Sınıf. floresan ekrana düşürüldüğü ekran tüpü. (1) Kutu. Sert cilt kapaklı kitap. Cassie Paper. Negatif kutup. Temizleme kademelerinde. Peş peşe dizilme. Cast Coater. (2) Gövde. Düşük gramajlı bir kuşe Case. Üçüncül eleğin kalenderlerde reçine dökümü ile elde edilen kaplama. Su yumuşatma ünitelerinde de net nakit para. Cash Register Paper. ikincil eleğin rejeği. amacıyla kullanılan süt proteini. üçüncül eleğe gelir. Pompa gövdesi gibi. Case Lot. boyalar gibi özellikleri olan katyonik boyalar. Cationic Dyes. Kâğıt makinesinde gramaj kontrolü yapabilmek Cast Coated Paper. kâğıt. Cast Coating. Çelik alaşımlardan Cascading. sistemi. 57 . Casing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cascade Evaporator. Kroma kaplama makinesi. Cathode Ray Tube (CRT). Hem ikincil eleğin çıkışı. Cathode. Katyon değişim süreci. Casing Paper. pompa ve vana gövdeleri gibi ürünler. Ardışıklaşma. Cation Exchange Process. hem de Cast Funtional Layer. Cascade Feedforward Control. Bir yüzü yüksek için kullanılan kontrol sistemi. Yağlı mürekkeplerin içindeki kondensatın sürüklenmeye başladığı ve şelaleleşme kâğıt tarafından emilimini ölçmek için yapılan test. özelliği gösterdiği dönem. Kazein. ayna parlaklığında karton. Categorize. Döküm parçalar. Katot ışınlarının paketleme ve koruma amacıyla kullanılan ambalaj kâğıtları. Bir palet kâğıt veya karton. Kâğıt karton. Case Bound Book. Katyonik reçine tutkalı. Ardışık ileri besleme Kusurlu olabilecekleri düşüncesiyle kullanılmazlar. (Eş anlamlı. Sınıflandırmak. rejeği ise öğütücüye döner. Kutu içinde. üretiminde hamura yaşken ilave edilen iç tutkalı. Nakit akışı. Karton kutu. polimerleri nötürleştirme kapasitesi. Alacakları olmasına rağmen elinde nakit kullanılmaktadır. Süreci hızlandıran katkı Casein. buhar silindirleri Castor Oil Test. Reçineli vals kaplaması. Katyonik talep. Kademeli Casket Paper. Tabut imalatında ağaç veya buharlaştırıcı. Siyah likörün yanmadan önce suyunun metal yerine kullanılan karton. Kutu içi ambalaj kâğıtları. Su geçirimsiz torba veya ambalaj. buharlaştırılmasında kullanılır. Katot. Belirli bir dönemde kasaya giren kullanılan bir süreç. Kâğıt dökülerek üretilmiş. Catalyst. Karton Kasa. Katalist. Bir top kâğıtta en alt ve en üst yapraklar. Selüloz elyaflarına tutunma özellikleri çok yüksektir. Katalizör.

Kereviz sarma kâğıdı. olmasın kâğıtların plastik film ile kaplanması. enindeki yönü. (Bakınız. Kostisite. Dalga ezilme testi. oyulmalar. Kostik çekme işlemi. 58 . Kâğıdın makine tarafından selülozu hidroliz etmek için salgılanan enzimler. Kostik çekilme Ceiling Boards. Selülaz. Pozitif şarjla CD Curl. mantar veya termitler CD (Cross Direction).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cationic Starchs. matbaalarda artıklarını parçalamada kullanılırlar. boyuttaki değişmeler. Celluloid. Sap selülozdan kostik çekilir çekilmez ölçülen lignin miktarını kerevizler büyürken. Selofan. Ağır gramajlı Kraft kâğıdı Caustic Extraction. Bleaching Paper). (Eş Selülozun hidroliziyle elde edilir. dalga kısmında yapılan ezilmeye karşı selüloz türevleri. dönüştürülmesi. Caustic. Lye) kâğıdı. Selüloz ağartma türü veya ziftle kaplı kâğıt türü. anlamlı. Kereviz ağartma kâğıdı. Kostikleştirme randımanı. plastik bir madde. Yeşil likörün beyaz liköre edilen. Oyulma. Nitroselüloz ve kâfur bileşiği şeffaf CC Roll. Kostik. Makine eni. Cellular Board. Bu fiziksel özellikler. Terim Celery Bleaching Paper. Kostik soda. Dar ve uzun işletmelerde yer darlığı veya rutubet gibi ölçülebilen özelliklerinin dağılımı. Sodyum hidroksit (NaOH). dayanımını belirlemeye yarar. İki D glikoz molekülünden oluşur. Causticity. Caustisizing Efficiency. CD Profile. lityum kökenli dayanıklılık testi. Selüloz üretim aşamalarında sodyum Cell Body. daha iyi tutunum sağladıklarından iç yönünde kıvrılması. ve kâğıt ürünleri yapanlarda dikkate alınan kâğıt kullanım Cellulose. Katyonik nişastalar. Selobiyoz. Tavan kartonu. Makine enine kıvrılma. Crown Controled Roll). kullanılan sargılık bir kâğıt türü. Cavitation. İp yapımında kullanılan mukavvada. sedir yağı emdirilmiş ambalaj (Eş anlamlı. Genellikle kâğıt fabrikası atık sularının içindeki selüloz kâğıdın fiziksel özellikleri değişebildiğinden. Kostik soda. Oransal hücrelerin gövdesi. Kavitasyon. Selofan olsun dönüştürülmesi. sodyum hidroksite Cellophane Coating. Bakteri. Sodyum hidroksit (NaOH). Cedarized Paper. Ses emici akustik aşamasından sonra ölçülen Kappa sayısı. Sedir yağlı kâğıt. Selüloz türevleri. Pompa emişinin kısılması Cellular Structure. Hücre gövdesi. vakum altında gelişen pompa emiş kısmındaki oluşmuş. CCT (Corrugated Crash Test). sürecinde klorlamadan sonra alkali çözeltiyi ortamdan Celery Wrappers. saplarının beyaz kalması amacıyla tanımlamaktadır. kullanılan ana elyaf kaynağı. Kostikleştirme. Yapısı hücrelerden sonucu. Sodyum karbonatın. Selüloit. gıda paketlemesinde kullanılan şeffaf madde. Selüloz. Kâğıdın enine doğru olan gramaj Cat Walk. Caustic Extracted Kappa Number. Celery uzaklaştırma işlemi. Flotasyon ünitelerindeki hidroksit miktarının aktif toplam alkaliye oranıdır. selülozdaki lignin miktarı Kappa sayısıdır. Ağartılacak özellikleri olan karton türleri. tutkallamada kullanılan modifiye nişastalar. İçindeki maddeyi Caustic. Cellobiose. Kedi yolu. Oluklu Cellulosates. Sodyum. Bitkileri oluşturan ve kâğıt yapımında yönü. Oluklu kutularda. Selülozun re jenerasyonuyla elde Caustisizing. yazılımı (NaOH/(NaOH+Na2S))*100 şeklindedir. potasyum. Makine enine ve boyuna olan yönlerde. (Bakınız. farklılıklardır. Ağır moleküllü bir kıvrılmalar. Enine profil. dayanımdaki makine yönüne göre olan polisakkarit. Lye) Cellophane. nedeniyle kullanılan köprülü yol. haşerata karşı korumak için. Kâğıdın makine eni yüklenmiş. Caustic Soda. Hücreli yapı. Oluklu Mukavva. kenarlardaki ezilme bileşiklerle yapılan selüloz türevleri. Ticari bir marka. Cellulase. Selofan kaplama.

Emici madde olarak Pamuk gibi bitkilerde % 90 a çıkmaktadır. Selüloz zinciri. plastik ürünlere. son dayanım kazanır. Bobin göbeği. Cellulose Microfibrils. kullanılan toz selüloz. (1) Kâğıt yara bezi. maddelerde. Birbirine bağlı selüloz Cellulose Products. Selüloz bozuşması. benzeyen dizilmiş yapısı. kaplama malzemelerine Cellulose Wadding. denemelerde Testlayner gibi dönüşümlü kâğıtların yüzeyine Centralized Maintenance. Odun elyaflarından değerlendirilir. ipek böceği yemi olarak ve suni deri yapımında da kullanılmaktadır. Kâğıt peçete. İkincisi mekanik olarak elde edilen uzun selüloz ipçikleri. nitroselüloz. Cellulose Structure. Birincisi yarı kristalsi yapıdır. Selüloz aşılama. Cellulose Chain Scissions. benimsenmediği yerlerde kullanılır. Toplam verimli bakımın yönetim olarak değeri arttırılmaktadır. Cement Sack Paper. Selüloz dizeyi. Cellulose Viscosity. Dönüşümlü Elyaf. (2) Selüloz dolgu kâğıdı. plastiklerde. kâğıt. Bitkilerin bünyelerinde olarak geride kalanlarla belirlenen saflık derecesi. Selüloz zincirindeki viskoz. bulunan selüloz oranı. Bitki hücrelerini çevreleyen çeper. Selüloz viskozitesi. Yemek masalarında Decentralized Maintenance) kullanılan baskılı veya baskısız. Avrupa Selülozun kimyasal formülündeki her atomun ağırlığının. Bitkiler hücrelerin yan yana gelip ligninle yapıştırılması sonucu bir bütün oluştururlar. Hücre duvarı. 59 . boşluk doldurucu dolgu Cellulose Grafting. toz halindeki kozmetik Cellulose Degradation. Selülozun matrise kullanılarak hidrolizi sonucu parçalanması. Ambalajlamada kullanılan. Standartlar Komitesi. Camsı selülozik film tabakası. Son yıllardaki Center. Selüloza sentetik kâğıdı. polimer molekülleri bağlama. Hücre duvarının içinde bulunurlar. CMC gibi maddeler bulunur. Merkezi bakım. Çimento torba kâğıdı. Selüloz uzun molekül zinciri şeklinde olduğundan dizilişi iki çerçevede Cellulose Filament. Selüloz elyafı. Selüloziz. karton. Hücre suyu aldığında şişer. Selüloz yapısı. Selülozdan üretilmiş kâğıt. bazen amblemli ve gofrajlı kâğıt peçeteler. Selüloz oranı. derece dayanıklı Kraft kâğıdı. Kâğıttan yapılma katılan bir üründür. bitki hücrelerinin parçalanmış halidir. mukavemetleri nedeniyle selülozdan üretilen kâğıtlara. Celulose Fiber. Cellulose Molecular Weight. bölünmeler/parçalanmalar. Selülozun molekül ağırlığı. Mihver boru. Cellulose Purity. Yüksek polimorfik/çok biçimli kristal parçaları şeklindedir. Selüloz ipçiği. Virgin Fiber) Cellulose Film. Selüloz film. Toz selüloz. Gözenekliliği düşürüp elekte bakıma (Autonomous Maintenance) imkan vermeyen serbestliğe olumsuz etki etmesine rağmen preslerde kuruluk bakım yönetimi. hijyenik yara tamponu. Selülozik vernik. Selüloz türevi olan vernikler. Bağımsız arttıran nano elyaflar. Bu oran genelde % 33 oranındadır. Celluluse Powder. Cell Wall. CEN (Comité Européen de Normalisation). selülozun viskozitesi. (Zıt anlamlı. Bunlar arasında. Selüloz saflığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulose Chain. Selüloz nano iplikçik. krepli. Belirli bir mikro iplikçikler sayesinde hücre duvarı şişmeye karşı gramajda ve çimento torbası yapımında kullanılan. Cellulose Paper. Selülozun suda enzimler Cellulose Matrix. selofan. (Bakınız. Çözünmüş Cellulose Lacquer. Selülozik lake. dokumalara. Cellulose Nanofibril. bulunmaktadır. Selüloz mikro iplikçikler. Selüloz yandığında kül Cellulose Content. Rayon. elyaftan üretilmemiş kâğıt. Selüloz ürünleri. Cellulolysis. ürünler. Cellulose Napkin. Selüloz kökenli olan molekülleri. Bakım işlerinin hamur içinde cüzi miktarda verilerek iç dayanım kuvvetini dağıtılmayıp tek merkezden yürütüldüğü yöntem. Kâğıtla ilgili standartları atom sayısıyla çarpılıp alt alta toplanmasıyla bulunur.

C-Dalga. Savurma döküm gövde. Centricleaners. Chain Scission. orta kısma Certification. oluklu temizlemede kullanılan merkezkaç temizleyiciler. (Bakınız. C dalga. İthal edilen bir ürünün hangi ülkede üretildiğini Centres. Santrifüj temizleme. Balya konveyörü. safiha temizlemede kullanılan sepetli elekler. uzunluğu. Chadless Paper Tape. Center Drive. oluk yüksekliği 3. Seramik transfer kâğıdı. Zincir uzunluğu. 60 . (Bakınız Decalcomania Paper). E dalga ve K dalga türleri de kuvvetle. yapılan tahrik şekli. Cyclonic sayısını tanımlayan bir ifadedir. Santrifüj pompa. Tahıl gevreği kartonu. kaynaklanan kalın izler. Merkezkaç dalga. parçalanması sonucu oluşan parça sayısı. B dalga. Zincir oluşumunun sonlanması. Centricleaners. Tahıl saklama kabı. Onay belgesi verme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Centralized Stock. aşınmaya karşı yüzeye yapılan seramik kaplama. Saman elyafı. Cereal Straw Fiber. Kahvaltılık tahıl gevreklerinin ambalajında yedek parça stok sistemi. Kâğıt hamurunu Chain Lines. gösteren doküman. Merkezden tahrikli. Avrupa Kâğıt Sanayileri Konfederasyonu. konulan düşük değerli harmandan oluşan kısım. Cereal Box Wrappers. Saklama kabı anlayışının kullanılmadığı tek merkezden dağıtım yapan kartonu. ağır cisimleri aşağıya doğru iten hamur temizleme vardır. Punch Card). (Bakınız. olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk anlamlı. Bazı valslerde. Ceramic Cover). Delikli şerit kâğıdı. Göbek rulosu. Konfeti. CFCs (Chlorofluorocarbons). İç katman. Yetkili satıcı. Koltuk ambarı Cereal Box Liners. D dalga. baskı transfer işleminde kullanılan Chain Termination. Chain Marks. Seramik bir yüzeyle. Molekül zincirinin fabrikalarında kullanılan en yaygın hamur pompası türüdür. (Bakınız. Dalga. üzerinde görülen birbirine paralel elek altı çitalarından CEPI. Merkez vals. Molekül zincirlerinin Ceramic Cover. (Eş mukavvalarda. Merkezi stoklama. olukluda. Confederation of European Paper Industries. veya su basan pompa türü. Molekül Ceramic Transfer Paper. Chain Scissions Number. Mihver boru. Renkli ve şekilli küçük kâğıt parçaları. kâğıt. Santrifüj elekler. bağlarından ayrılıp parçalanması. Centrifugal Pump. El yapımı kâğıtlarda. Zincir parçalanması. Kloroflorokarbonlar. Menşei şahadetnamesi. Chain Lines). Kâğıt Karbon. Belgelendirme. Seramik kaplama. Certified Supplier. Santrifüj temizleyiciler.6 mm ve oluk sayısı 130 dur. klor ve flordan oluşan organik bileşikler. Centrifugal Cleaners. Dynamic Cleaners. kullanılan karton türü. belgesi. Orta dalga. Köken sistemlerde ortadaki vals. (Eş anlamlı. Chads. kâğıt Chain Length. Kombi preslerde veya üç valsli Certificate of Origin. Eski CNC tezgâhlarda ve tekstil makinelerinde tekniğiyle dökülmüş vals gövdesi. Center Roll. yöntemi. hamuru içindeki istenmeyen yoğunluğu ağır parçacıkları C-Flute. Salyangoz tipli bir gövde içindeki döner bir fanla hamur Chain Conveyor. Ceramic Coating. Herhangi bir nedenle zincir oluşumunun sona ermesi. Açık fanlı yapısıyla. motordan doğrudan üretilmiş selüloz. A Centrifugal Cleaning. Yeni mal sarıcılarda. Zincir filigran. Zincirli konveyör. Centrfugal Cleaners). Savurma şeridi. Centrifugal Screens. Tahıl saplarından tambur merkezine bağlı bir şaftla. Delikli bellek Centrifugally Cast Shell. Zincir parça sayısı. Salyangoz pompa. bellek olarak kullanılan kâğıt şerit. C dalga (orta dalga) Cleaners). Center Stock. Çok katlı kartonlarda.

Tebeşir. bağlanması. Çek defteri kâğıdı. Kanallaşma. Chalk Paper. Kraft Charge. Tebeşir paketlemede Check Paper. (2) Kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. Sequestrants) Charcoal Drawing Paper. Chalky Appearance. Chelates. Çek valf. Yük nötürleştirme. ağartma kimyasallarının etkinliğini arttıran kalemle resim yapmada kullanılan bir tür resim kâğıdı. renginde. Kaplama Cheese Manila. (1) Temizlik zeta potansiyelde meydana gelen değer kaybı. Yük zayıflaması. torba kâğıdı. Zamana bağlı olarak. Geçmişte fotokopi ve fakslarda izlenmesi gereken noktalar gibi konuları listeleyen denetim kullanılmaktaydı. kâğıdın mat görüntüsü. çalışma koşulları. Maskeleme kimyasalları. Kıskaçlanmış maddeler. Charcoal Book Chelation. maddeler. Peynir sarma kâğıdı. Bible paper) Agents) Change Management. Doluluk oranı. Chemical Bonding. dış kâğıt olarak kullanılan düşük Challenge. (Eş anlamlı. Mangal kömürü torba kâğıdı. Chelating Agents) Channeling. Doldurmak. Dayanıklı ve silmeye kullanılan renkli ve yumuşak dokulu kâğıtlar. ekipmanlar. (2) Baskıda bunun yarattığı mürekkep dağılma Check Board. Chelants. pigment kullanılmamış) ince ve kutsal kitap Chelants. Kimyasal bağlama. (2) Meydan okumak. (Bakınız. Chelating basımında kullanılan kâğıt. (Bakınız. Cheese Wrappers.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chalk. Maskelenmiş maddeler. Değişim yönetimi. (1) Harita kâğıdı. kâğıtlarında çok katlı yapıyı sağlamak için kimyasallar Charge Neutralization. Kıskaçlayıcılar. Denetim çizelgesi. Karakalem çizim kâğıdı. çizelgesi. Bir kurumda. (1) Kâğıt yüzeyindeki bağlayıcının benzeri selülozlardan yapılan. 61 . tozaması. Selüloz veya oyulma yaratması. yapılmış kâğıt. Check Book Cover. Şamua kâğıt. deniz kabuklularının Charge Rate. Çok düşük Check List. Karıştırıcılı bir tank içinde Chelating Agents. Peyniri sarmada Chamois Paper. (1) Yük. Charcoal Kraft Paper. Check Valve. Charge Decay. harita basımında kullanılan. Gözenekli ve tarifesi. elektrik yüküyle yüklenmiş ( + ) ortamın zıt yönde (2) İki maddenin atom veya moleküllerinin kimyasal olarak yüklenerek. İlgili bölüm gramajlı olmasına rağmen üzerine kalsitle yoğun kaplama tarafından düzenlenmiş. kâğıt hamurunda bulunan ağır metallerle bağ yaparak Charcoal Book Paper. sorunu. (Eş anlamlı. Tebeşir görünümlü. Chalk Transfer Paper. (1) Zorluk. Kıskaçlama. Çek defteri kapak kartonu. Tebeşir kaplı kâğıt. Tozama. Chemical Bag Paper. Tebeşir kâğıdı. Grafitli (kıskaca alarak). (2) Yüklemek. Chalk Overlay Paper). Şelatlar. Peynir maddeleri nedeniyle. ambalajlarında. (1) Yüklenme oranı. Kontrol listesi. Kimyasal madde torba kâğıdı. Pamuk selülozundan veya Chalking. EDTA gibi organik bileşiklerin Paper). yumuşak yapılı bir kalsit türü. yük değerinin sıfırlanması. Chalk Overlay Paper. Çözülmesi kaliteli/samanlı kâğıt türü. (2) Ücret kalıntısı olan bir kalsiyum karbonat çeşidi. Uğraşılması gereken iş. metallerle bağ yapması. amacıyla uygulanan yönetim tarzı. Metalleri karıştırıcı kanatların. (Bakınız. Kemik renkli (doğal selüloz kullanılan yağlı kâğıt. zayıflaması nedeniyle oluşan elyaf veya dolgu maddelerinin dayanıklı kâğıtlar. Çek defteri kapak kartonu. (Bakınız. Peynir paketleme kâğıdı. Oldukça temiz. gereken sorun. mevcut kurumsal yapıdan hedeflenen yeni yapıya geçmek Kıskaçlanarak bağ yapmış olan maddeler. karşı duyarlı bir kâğıt türü. hızlı hareket ederek karıştırma yerine bağlayıcı maddeler. Kıskaçlayan maddeler. Belirli bir (genellikle tutkallar) kullanılarak yapılan bağlama işlemi. Chart Paper.

Toplam geri Chemical Release. Kimyasal kabuk soyma. CTMP. Chemical Preparation. Chemical Showers. Bir işlem sırasında geri kazanılabilecek kimyasalların kaybolması. Kâğıt kimyasalları. kimyasallarla pişirilmesi yoluyla elde edilen selüloz. Atık sularda kimyasal oksitlenmeyi üretiminde kullanılan kimyasalların ağırlığının kuru odun sağlayacak yeterlilikteki oksijen miktarı. Asıltılı pişirilmesiyle elde edilen selüloz. birlikte yapılmaktadır. Özellikle hurda Chemical Manila Writing. Kimyasalın oduna oranı. (Eş anlamlı. Kimyasal özellikler. göre hazırlama. Baskıda kalır. Sonra da bu işe özel kazanda kimyasallarla pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. Bir kimyasal önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve reaksiyon sırasında veya daha sonrasında ortaya çıkan ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz. Kimyasal selüloz. kimyasal. ( Bakınız. kimyasal yolla üretilen selülozla yapılan pres keçelerinde kimyasal madde ile temizlik için kullanılan kâğıt. Kimyasal hazırlama. Chemical Wood Pulp. Kimyasal atık. sıvılara kimyasal maddeler katarak katı parçacıkları Chemigroundwood. Ham işlemler sırasında selülozun lignin miktarı azaltılır. Elek ve keçeleri Chemical Pulp. İyonlar karşı iyonlar verilerek çözünür Odunun sodyum sülfit ve sodyum karbonat çözeltisinde çok olmaktan çıkarılır. Kimyasal temizleme. Geriye kimyasal külü Chemical Ghosting. Selüloz fabrikalarında sodyum bileşiklerini geri kazanma amacıyla kurulan ünite. Kimyasal selüloz. Selüloz içindeki üretiminde kullanılan kimyasalları belirlenen prosedürlere kimyasalları yıkayarak süzen bir ekipman. renginin ve bulanıklığının Chemical Reactivity. Yongaların buharlaştırılarak suyu azaltılır. Genellikle zehirli üretiminde. (2) Kireç veya karbonatla suyun yumuşatılması öğütülmesiyle elde edilen selüloz. Yarı özellikler. Kimyasal re aktivite. Özellikle çevreye zarar verecek olan kimyasal atıklar. Chemical Oxygen Demand (COD). Kimyasal salım. CTMP. Kimyasal topaklaştırma. Kimyasalla öğütülmüş selüloz. fırınlarındaki kayıplardır. Bir örneği selüloz üretiminde kimyasal geri kazanma Chemicals.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Cleaning. kazanılabilecek kimyasalın yüzdesel oranıyla hesaplanır. yakılarak diğer kalıntılar uçurulur. Kimyasallar. Kimyasal kopyalama. yarı mekanik hamur. çökeltme işlemi. Bu Chemical Coagulation. (1) Kimyasal çökeltme. 62 . BOD). Odun yongalarının kimyasallarla Chemical Precipitation. Kimyasal madde kaybı. ağırlığına oranı. fıskiyeler. Özellikle metalik katyonlar için yüksek sıcaklıklarda ve basınçta muamele edilerek kullanılır. Yongaların Chemical Properties. Kâğıt Chemi-Washer. Chemical Preparation Unit. Siyah likör önce Chemical Fiber Paper. Manila kâğıt veya ağır dolgu maddeli hamur işleyen makinelerin kenevirinden. tuzlarını geri kazanma süreci. Chemical Loss. yaratması. Chemi-Thermo Mechanical Pulp. Chemo-Thermo Mechanical Pulp) Kimyasal hazırlama birimi. Chemical Debarking. Yongaların kimyasal maddelerle temizleme. Kimyasal hazırlama ünitesi. Kimyasal geri kazanma. Kimyasal yıkayıcı. Chemo-Thermo Mechanical Pulp. Selüloz ihtiyacı (KOİ). kimyasal reaksiyonlara karşı eğilim düzeyi. Manila yazı kâğıdı. Kimyasal Chemical Recovery. Kimyasal geri kazanma tesisi. mürekkebin kâğıdın arkasına geçerek hayalet görüntü Chemical Recovery Plant. Kimyasal oksijen Chemical to Wood Ratio. Bir maddenin giderilmesi. Biological Oxygen Demand. Selüloz kullanarak kütüklerin kabuklarını soyma. Kimyasallarla öğütme süreci. ligninin alınması için kullanılan sodyum kimyasallar kullanılmaktadır. suların kimyasal maddelerle. Kimyasal fıskiyeleri.

Tank. Klorat. Buhar kâğıt. Yonga şartlandırıcısı. Güvenlik amacıyla filigranlı veya fosforlu kırçıllı gibi Chip Charge. Sepetli kaldıraç. sonra yığıldığı silo Chip. Doğada alüminyum Chip Meter. Yonga yığını. Basınçlı kullanılan kâğıtlar. siloda mantarlaşarak çürümesi. Hamurun içine başka renklerde yongaların. Çek kâğıdı. sert ağaçların Chip Crusher. vardır. Havayla taşınan yongaların kavrularak. Hamburger kâğıdı. (1) Kırçıllı kâğıt. ortama karşı çalıştığından cepleri olan devasa döner bir Chili Wrapper. Chip Filling. böceği besini olarak kullanılır. Açık havadaki yonga silosu. Kıyılmış odun. Hidroklorik asidin tuzları. kâğıtlardandır. Kaolin. Değerli kâğıtların basıldığı Chipboard. SiO4) minerallerine bağlanmış. Chinese Paper) yongaların dişlerin arasından geçmesiyle ayrıldığı/elendiği Chinese Paper. selüloz hamurundan yapılma kartonlar. Yonga ayırma. beslenen yonga miktarı. China Clay. kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak havadan ayrılması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cheque Paper. Kestane kartonu. (CIO3)-. kullanılır. China/Chinese Grass. Chip Bin. En eski el yapımı ekipman. Çin çalısı. Kestane ağacı oluşan ekipman. üretiminde siyah likörün yonga bünyesine daha iyi geçip Chest. Hacim ölçme yoluyla içinden silikat (Al2. Chip Seperator. Soğumak. Soğuk döküm merdane. Yonga silolama. Kütüklerin yonga haline geldikten bambu elyafından yapılma bir kâğıt türü. Gri karton. Chip) elyafı pamukla karıştırılarak para kâğıdı yapımında Chip Screens. Çin’deki eski mezarlarda örnekleri bulunan. Yonga ölçer. Soğutmak. Odun yongalayıcı. Pnömatik yonga taşıyıcısı. dişli iki valsten Chestnut Board. Beç türü pişiricilerde Chill Cast Roller. kaba karton. Hamur bütesi. (2) Chip Digger. Chip Decay. Yaprakları dut yaprağına benzer ve ipek Chipper. Yonga besleyici. Hurda kâğıttan yapılmış kalın ve kimyasal selülozdan yapılma dayanıklı bir kâğıt türü. Dürüm kâğıdı. kâğıtlardan yapılan bir karton türü. Bunlar döner tamburlar. Selüloz yapılacak Cheviot. Serbest haldeyken üzerindeki silodan cebe aldığı görünümde. Chill. Pamuk elyafından 5 kat daha güçlü elyafları eğimli sarsak elekler şeklinde çeşitli şekillerdedir. selülozundan yapılma karton. Ramie). (1) Yonga. Yonga şarjı. Çin kâğıdı. kullanılan madde. Yonga ezici. Yonga yükleme. Yağlı vanadır. Yonga çürümesi. Yonga konteyneri. Chip Pile. (Bakınız. Dişli disklerden oluşan ve China Paper. (Chipboard) Chlorate. Döner besleyici. Fabrika içinde yüksek Chip Conditioner. su molekülleri geçen yongaları ölçüp ekrana aktaran düzenek. Çin keneviri. Chip Silo. Bu bitkiden elde edilen rami Chips. yongayı pişiriciye yükleme. Yonga makinesi. Beç türü pişiriciye göre özellikleri olabilir. (2) Karışık hurda Chip Storage. Yonga silosu. Yonga elekleri. kaçışını önleyecek sızdırmazlığı sağlanmıştır. (Chip Silo) 63 . Son yıllarda. (Bakınız. Cherry Picker. Selüloz noktalara erişimi kolaylaştıran iş aracı. esmer ezerek küçülten ezici. Yongalayıcı. Büyük boyutlu yongaları odunlarından yarı kimyasal yöntemlerle üretilen. ve silis kumu karışımı olarak bulunan ve saf olanları Chip Packing. Yonga silosu. az miktarda elyaf karıştırılarak üretilen kırçıllı kâğıtlar. Yonga ayırıcı. verimliliğin arttırılabilmesi için kullanılan. Seramik kili. Büte. Rami de (Chip Silo) denilen bir çalı. (Bakınız. ayaküstü satılan yiyecekleri sarmada kullanılan yongaları basınçlı bölgeden pişiriciye boşaltır. Pastel tonlarda üretilmiş antik görünümlü karton kaplamada Chip Feeder.

Selülozun Chocolate Dividers and Layer Board. Clorine Free Paper). Karışımların bileşenlerini buharlaştırıcı. Klorlama süreci. Klor Sayısı. Kraft sürecinde kullanılan bir ligninsizleştirme Chromaticity. Chlorine Free Paper. Krom kaplama. Hidrojen atomlarıyla yer alkali yıkama. (4) Hipoklorit ile ek ağartma. Krom. fotoğraf taban kalitede selüloz elde etme aşamalarından biri. Chlorination Stage. Çikolata alt kâğıdı. Klor tüketimi. Klorlayıcı. değeri. 25 °C de 15 dakika süreyle Chromium. Üretimi sırasında. Bu arada suda klor bileşikleri meydana gelir. Klor talebi. ambalaj kâğıdı. hamura klorun verildiği kule. ve oranlarını bulmaya yarayan bir laboratuvar cihazı. Buna Pomilio kâğıdı. Klor dioksitle lignin bir çikolatayı sarmak için kullanılan ince ve yağlı kâğıtlar. Kloru parlak bir ambalaj kâğıdı. Chlorine Evaporator/Gassifier. Chocolate Wrapping Papers. üzerine çikolatanın konduğu yağlı ve klor arasındaki fark ölçümlenerek bulunur. ince kâğıt. Samandan yüksek Gümüş klorit ile kaplanmak üzere üretilen. Vals kaplamalarında ve paslanmaz 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor alaşımlarda kullanılan bir metal.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chlorid Photographic Paper. ağartma sürecinde klorun verildiği aşama. Çikolata sargı kâğıdı. Chlorine Mixer. Klor dioksit. aralara bölme olarak değerliklidir). Ağartma sürecinde klorikle ve bir miktar gümüş bromidle kaplanmak üzere bir ton kuru bazda selüloza verilen kg ölçüsünde klor üretilen fotoğraf taban kâğıdı. Photographic Paper). Filtre klor ve klor bileşikleri ile işlem yapılmamış. Hamurun klor ihtiyacı. Daha kromatik olan işlemidir. Karışımların kimyasal verildikten sonra karıştırmak için kullanılan karıştırıcı. Tahta takoz. Örneklenen bir suyun veya Chock. Suya ölçülü klor veren donanım. Fotoğraf taban kâğıdı. türü. giderme. gazının. bir organik bileşiğe klor verilmesi. Selüloza klor Chromatography. 64 . değiştirmek üzere. (Bakınız. Klor talebi. Gümüş Chlorine Consumption. Klor gazı. Çikolata Tüketilen klor ise klor talebidir. Çikolata kutuları içinde. Chlorine. Chlorine Process. selüloz ağartma ünitesine nakletmek için kullanılan Chromatograph. Kromatoğraf kâğıdı. Samanın alkali ortamda pişirilmesi. Takoz. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Chlor Free Paper. Havadaki yoğunluğu hacimce % 4 ün üzerine konulan kartonlar. Chromium Coating. Fotoğraf taban kâğıdı. (C aşaması) Chlorine Tower. Hediyelik sağlanan sonrasında yıkama yapılan aşama. Beyazlatma amacıyla Chlorinator. Chloro Bromide Paper. selüloz ve bu kâğıdı. analizi. “D” aşaması. Klorlama karıştırıcısı. Çok aşamalı ağartma sürecinde selüloza klor dioksit vererek reaksiyon Chromatic Paper. Chromatographic Paper. Kromatoğraf. Üzerinde çeşitli renklerde baskı yapılmış. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için Chlorination. Kâğıt kromatoğrafisinde kullanılan bir filtre kâğıdı selülozdan yapılmış kâğıtlar. Klor buharlaştırıcı. Klorlama kulesi. Chlorine Dioxide Stage. Kromotoğrafi. Chlorid miktarı. çıktığında patlar. Çikolata seperatör ağartılmasında kullanılan bir madde. Kromatik. Klor dioksit aşaması. daha parlaktır. Verilen klorla suda kalan imalatı sonrasında. (2) Ortama klor verilmesi. gram cinsinden değeri. Bakım sırasında sıklıkla atık suyun içindeki canlıları yok edecek miktardaki klor kullanılan ve valslerin altına destek olarak konulan takozlar. Süreci de denilmektedir. Chlorine Number. Chlorine Requirement. (Bakınız. Klorlama. Klor verme aşaması. Klorsuz kâğıt. (Burada klor +4 kartonu. Her Chlorine Dioxide Delignification. Parlaklık. Parlak ambalaj kâğıdı. Chocolate Dipping Paper. Chlorine Demand. Çok kademeli Ağartma için gerekli klor miktarı. Chlorine Dioxide (ClO2).

Cigarette Mouthpiece Paper). Cigar Labels. Çok düşük gramajlı. (Bakınız. Kroma tripleks karton. Cigar Band Clay Sack Paper. Paper). Cigarette Mouthpiece Paper. Kaolin. Kuşe çözeltisinde çözünmeden sarımında kullanılan kâğıt. Döngü oluşumu sağlama. Clay Filled Paper. Kuşe kraft kağıdı. yüksek parlaklıkta kuşelenmiş karton. Clay Coated Boxboard. Selülozun renginde önemli bıçaklardan oluşan. Kâğıt üzerinde görülen küçük Chromo Dublex Board. Disk Chromo Triplex Board. Kuşe kaplamalı. Dairesel bıçak. kâğıdın kaymasını önlemek için kullanılan CIELAB Coordinates. krom karton Clad Steel Plate. Devre kapatma. Siyah sacın üzerine Chronic Problem. Kuşe kaplanmış kâğıt. Bir konik öğütücü markası ve bu Chute. Kâğıt fabrikalarında su devrelerinde. Puroların üzerine Classification. Kroma kâğıt. gofraja destekli üretim. Kroma karton. Sigaralarda. Çimento torba kâğıdı. Clay Coated Craft (CCK). İki katlı siyah noktalar. Kanal. Color Space). Konik öğütücü. Beyazlatmak tutkalsız. Su devresi. (Bakınız. Renk uzayında beyazlığı Clarifier. CIM (Computer Integrated Manufacturing). Çelik kaplı levha. (ISO 2470) çökeltilerek suyun berraklaştırıldığı havuz. Kil. Etiket yapılarak. maddesi kullanılmış. yanmayı kontrol etmek için yüksek oranda dolgu amacıyla kaolinle selüloz harmanından üretilen kâğıt. çamurun tanımlayan renk değeri. Clay. CIE (Commission Internationale de l'Eclairage). (Bakınız. uygun. Oluk. CIE beyazlığı. ve dayanıklı kâğıtlar. Chromolux Board. Dayanıklı bir Kraft kâğıdı. Laboratuvarda belirli çapta kâğıt veya oluklu mukavva örneği almak için kullanılan dairesel bıçak. Claflin. Kroma. Bilgisayar Chromo Board. Çözülememiş ve paslanmaz çelik kaplanmış levha. Cinder Specs. Şut. Kroma dupleks karton. Bitki hücrelerinde dilici bıçağı. Kâğıt türlerinin şerit şeklinde sarılan. Cigarette Paper. 65 . Sigara kâğıdı. Puro etiket kâğıdı. (Bakınız. (2) Bir şaft üzerine yerleştirilmiş bıçak veya renkten sorunlu olan moleküller. filtre yapımında kullanılan. kâğıt kesimi tanımlarını yapan uluslararası bir kuruluş. ve ambalajda kullanılır. (1) Bobin makinesi veya Chromophores. mengenenin bıraktığı diş izleri. Kuşe kaplı kâğıt. Devre. dolgu maddesi olarak kullanılan kaolin. Sınıflandırma. Renk Clamp Marks. Cigrette Filter Paper. Circular Cutter. hava gözenekleri çok olan ve sigara Clay Lump. döner kâğıt kesme ekipmanı. (Bakınız. ofset baskı yapılabilen kartonlar. Giyotinde. nedenle konik öğütücüler bu adla anılmaktadır. Renk veren moleküller. Karbon lekesi. (3) rol oynarlar. Sigaralarda filtre yapımında kullanılan krepli ve esnek Clay Coated Solid Bleached Sulfate. sürekli olarak tekrarlayan problem. Kil topağı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chromo. Kâğıtta yüzey kaplaması ve hamurda Cigar Box Paper. Tek tarafı çok Circuit Closure. Puro kartonu. Arıtma ünitelerinde. Kil torba kâğıdı. ince sınıflandırılması. Sigara filtre kâğıdı. Coated Boxboard). Kromelüks karton. Sigara ağızlık kâğıdı. Kalite bozukluğu anlamına gelmektedir. krom karton Circuit. kalmış kil topağı. Kuşe karton. Cigarette Filter Paper). Kaolin dolgulu kâğıt. tek tarafı altın kaplamalı. (Bakınız. atık su çıkışı minimuma indirilmektedir. Mengene izi. kapalı döngü Chromo Paper. Kronik problem. Çöktürme havuzu. sırasında. CIE Whiteness. Kuşe kaplama yapılmış. Üç katlı Cutter). Cigar Band Paper. Clay özellikli kâğıt. krepli ve esnek özellikli kâğıt. Clay Coated Blanks. Puro bant kâğıdı. gofrajlı. hamur devresi gibi devreler.

(1) Sızdırmazlığı olan keçeleri temizlemede kullanılan kimyasallar. parçacıkların ayrıştırılmasında kullanılan ekipmanlar. Mil veya pistonlarda milin hareket aralığı. doğmaktadır. kâğıttan parçasını nem ve sıcaklık altında izlemek için yapılmış buharlaştırılan suyun takviyesi için taze su ihtiyacı laboratuvar aleti. makineler. Cleaning. Keçelerde keçenin iki uç kenarının Clot. Çok ince ve vermeyen. Clear. Cleaning Chemicals. eklendiği dikiş yeri. Gözeneksiz kâğıt temizliği için üretilmiş kâğıttan yapılma ürünler. Dışarıya atık su silme gibi işlerde kullanılan kâğıt ürünler.) Closed (Web) Transfer. gözlük Closed Water System. Kâğıt makinesi giysileri. Bez cilt. Clipper Seam. Hatasız şahit sayfa. Kapalı hamur kasası. Kapalı su döngüsü olan kâğıt fabrikası. Tank. (Matbaa terimidir. Bezli kâğıt. Kâğıt üretiminde Closed Cycle Mill. Temizleyiciler. kullanılan elek veya keçe türü sentetik kumaştan yapılma Dışarıya sıfır düzeyde atık su gönderen kâğıt fabrikası. Clog. su tahliyesi genellikle birkaç tonlara Climatic Chamber. Bir ton kâğıt üretimi başına kullanılan Clear Water. Kapalı su döngülü ağartma. Kâğıt üretiminde sorun Clearance. Clean Proof. Elek veya keçe değişimi. sistemler olsa da. Cleansing Tissue. Gözenekler kapandığı için düzgün görünüşlü olma. Aralık. (2) Hamurun içindeki yabancı maddelerden değerin sürekli olarak ölçülüp düzeltici hareketin yapıldığı temizlenmesi. Elek ve Closed System. Giysi. Temizlenmiş su. Makyaj temizleme. (1) Açıklık. pulper veya Closed Headbox. Temiz. Örnek bir kâğıt düşürülebilmektedir. Temiz su. kontrollü hamur kasası. Düğüm. 66 . Clothing Changes. Temizleyicilerin sık Closed Draw. Giysi değişimi. Safihanın bir aşınan alt parçaları. Elyaflarda oluşan kümelenme. Paralel çalışan tutucular. (Zıt Cleaners. Otomasyonda değişken temizlikler. Elekten prese safiha aktarımının el yerine Cleansers. Temizlik. Temizlik kâğıdı. Open Draw). (1) Elek ve keçelerde yapılan Closed Loop. ürünler. Basınç ve seviye bütenin boşalması. Kum Closed Filter System. Kapalı filtre sistemi. Kapalı tip santrifüj kumaş olan lamine kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cleaner Cone. Kapalı su sistemi. Temizleyesiye boşaltma. Temizlik maddeleri. süreçler ve sistemler. Ek yeri. Kâğıt yüzeyine kumaş pompalardaki fan yapısı görünümü verme. pompa fanı. kapma (Pick-up) valsiyle yapıldığı yöntem. Kapalı safiha transferi. silindirden diğer silindire keçe desteğiyle geçmesi. Tam kapalı sistemlerde bile. Kapalı formasyon. Kapalı sistem. Silme kâğıdı. Cloth Binding. az sayıda kâğıt fabrikasında kullanılan sistem. Bez görünümlü. İklimlendirme odası. Closure Limits. Kapalı döngü. Temizlik kimyasalları. Tıkanmak Cloth Centered Paper. geri beslemeli sistem. yumuşak dokulu temizlik kâğıtlarından. Temizlenmiş. Temizleyici konisi. Clothing. Bez ciltleme. Kapama sınırları. yüz ve gözlük Close Formation. Orta tabakası bez veya Closed Centrifugal Pump Impeller. (3) yaşanmadan. Su hatlarında yüksek basınçlarda kullanılan Cloth Finish. ve otomatik yıkamayla temizlenen kapalı filtre sistemleri. Kapalı safiha aktarımı. Sudan ve hamurdan daha ağır anlamlı. Konik santrifüj temizleyiciler. (2) Dış dünyaya atık bırakmayan kapalı olan Cleaning Paper/Tissue. su devrelerinin ne kadar kapatılabileceğini Kurs aralığı. Tasfiye. Clean Flow. (2) Temizlik. Tam olarak kapalı olan su. Kapalı çekiş. Destekli çekiş. belirleyen sınırlar. Closed Cycle Bleaching. yüzeyi. Elyafları alınmış suyun miktarı olarak ifade edilir.

parçacıkların iyonik ( + ) vasıflı ve basıldığı sanat eserlerinin renklerini doğru özelliklerinin değiştirilmesi. hamurda iç mukavemet artırıcı olarak kullanım amaçlı kâğıtlar. Burada balya konveyörlerinde ve vinçlerde ise yükü askıda tutup ağırlığa etki eden hem elyaf uzunluğu. Koagülasyon. Hamurun içindeki düşük ve bunları işleyen bakım yönetimi. Bir tür ince ve olması. Kömür lekeleri. Birim uzunluktaki elyafın ağırlığı ile Clupacking. Coated. Arıtma rulo hale getirmek için ortaya konulan masuranın yapıldığı ünitelerinde kullanılan bir havuz. (Bakınız. ortasındaki fluting kâğıttan oluklu parça hazırlanarak ağır gramajlı. baskısını oluşturan ana renkler. Bez astarlı karton. genel kazandırıcı olarak. kullanılan bir ürün. Kumaşları Coagulation Basin. Üç valsli pres. (Bakınız. eleklerde üretilen ve bardakaltı örtüsü olarak kullanılan CMYK (Cyan. İki nipli pres. emici özellikte. ölçülendirilen elyaf özelliği. (mg/100m) Kaba elyaflar daha ağır olan elyaflardır. Ebru desenli. Temizlik polimerlerle bağlanma sağlanırken. Kâğıt hamurunda ise Agglomeration kelimesi kullanılır. Kaba olmayan elyaflara (Fine) elyaflar denir. Kuşe kaplı. Bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi. Pıhtılaşma. silindir yapılan dayanım testi. Siyah. Mavi. Kömürle çalışan (kazan). Bobin makinelerinde hızı düşürmek için. hem de çapıdır. Laboratuvarda özel koşullarda yapılan. 67 . boşalmayı önlemek için kullanılan motor freni. Kömür torbası kâğıdı. Coal Specks. Asıltı Coated Art Paper. Floklaşma sırasında gösteren parlak kuşe kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cloth Liked Feel. Kâğıt yüzeyinde görülen çok Cloud Effect. test değerleri kritik olmayan kartonlar. Coarseness. eş anlamlı olmasına rağmen arıtmalarda Coagulation Cloth Lined Board. Bakım ekipman. CMC (Carboxy Methyl Cellulose). oluklu mukavvanın Coaster Board. Fotoğraf mukavva. Coarseness) birinci ve ikinci presler olarak kullanılırlar. kartonlar. Kuşe kaplamalı sanat kâğıtları. Örneğin 100 adet elyafın toplam uzunluğunun miligram cinsinden ifade edilmesi Clutch. faaliyetlerini bilgisayarla planlayan. Clover Leaf Press. Topaklaşma. Kaba elek. Kâğıt görüntüsünün dalgalı küçük siyah lekeler. Yüksek bulunduran sıvılarda. Dalga ezilme testi. Bu sözcük “Agglomeration” kelimesiyle konfor ifadesi. kırmızı. CMC. Sanayi amaçlı kullanılan ve yüzey işleme. dayanıklı kraft kâğıt. Kaba elyaf. Bir tür nişasta Coarse Papers. sıfırdan farklı iken arıtmalarda sıfırdır. Arzu edilen kalitede elyaftır. Kumaş masura kartonu. Kaba karton. Key Black). yürüten. Sarı. Kâğıtta yüzey kaplamada bağlayıcı ve kıvam adlandırılan basım ve yazı tabı kâğıtları dışındaki. Coal Wrap Paper. yaşken bozulmayan. Coagulation. (Binip Pres) Orta vals ayni eksende olmadığı için yandan yonca Coarse Fiber. Koagülasyon havuzu. (Patentli bir isim) Krepli kâğıt. Renginin Mermerli gri olması nedeniyle verilmiş özel isim. Bulut görüntülü. Elekten hemen sonra Uzun ve ağırlığı olan elyaflardır. Ebru işi. Kaba kâğıtlar. Bulut görüntüsü veren Coarse Board. yoğunluklu parçaları kaba elekte ayırma. Magenta. Coal Fired. kelimesi kullanılır. Kabalık. Fren. Kaba eleme. Odun selülozundan. yaprağı gibi görünen iki nipli pres. Coarse Screen. koagülasyon sırasında kâğıtlarına dokunulduğunda hissedilmesi beklenen bir tuzlar kullanılır. veri toplayan Coarse Screening. Ebrulu ambalaj kâğıdı. Bir fark da hamurda Zeta potansiyel Cloth Lined Paper/Cloth Paper. Hamurun içindeki düşük CMMS (Computerized Maintenance Management yoğunluklu parçaları ayırmaya yarayan metal elekli System). Kültürel kâğıtlar diye tutkalı. Kumaş benzeri dokunma hissi. Cloud Finish. Cultural Papers). Yellow. Cloth Winding Board. CMT (Corrugated Medium Test). Bez astarlı kâğıt. Bardakaltı kartonu. Cloud Box Covering.

Bir yüzü veya iki yüzü birden kuşe hamuruyla Coating Grade Clay. kalın kuşeli kartonlar. kutularda üst kat olarak kullanılan beyaz kuşe karton. Kuşe oluklu karton. veya karton. kaolin. Hurda gazete kâğıdından yapılmış. herhangi bir kâğıt veya karton türü. Düşük boyasının hazırlandığı bölüm. beyaz ve ince öğütülmüş rafine kaolin. Coated Bond Paper. Kuşe yapmak için kullanılacak kalitede. Yüzeyinde şekilde. Coating Agent. son derece beyaz renkli ve çok iyi öğütülmüş tutkal kaplı şeffaf kâğıt. Kuşe gri karton. Kuşe karton. kuşe kaplanmış senet ve tahvil kâğıtları. Coating Color Kitchen. Coating. (1) Kuşeleme. İki tarafı kuşe etiket kartonu. Kuşe taban kâğıdı. bağlayıcılar ve su bulunan. Yüzeye kaolin türü pigmentler ve Coated Box Covering Paper. Kuşe kartpostal kartonu. (2) Sıcak kullanılan. kaba kâğıttan. Kuşeleme kaolini. (1) Kuşe boyası. Kâğıt yüzeyinin komple Coated Mottle. son derece Coated Postcard Stock. Kuşe kaplamada taban Coated Cover Paper. Mükemmel olanlardan Coated Blotting Paper. tutkal hazırlama için de tutkal mutfağı terimi minimum 5 gr/m2 pigmentli kuşe hamuru bulunan kâğıt kullanılmaktadır. çok katmanlı bir kitap kapağı kâğıdı. kaolinle kâğıtları çok renkli baskıya uygundur. birlikte uygulanan boya. Coated Recycled Chipboard (CRB). (Bakınız. Coated White Top Liner. Rafine kaplanmış olabilir. Kroma baskı kâğıdı. (2) Kaplama. Kuşe ofset kâğıdı. Kuşe dergi kâğıdı. Kuşe etiket kartonu. daga ince ve daha ekonomik bir baskı kağıdı. karıştırılarak. Coating Compound. su ve çeşitli eş bağlayıcılar da ilave Light Weight Coated. Kuşe çözeltisi. Litografi Coating Color. Kuşe kâğıt/karton. uygulanan kimyasallar ve tutkal karışımları. Kroma litho baskı kâğıdı. kaplamaları. Coated Book Stock. boyanması. Coated Seconds. Coated Offset Paper. Coated Chromotype. Coated Index Bristol. Sauce) Coated Lithograph Paper. kuşe karışımı. Ebat kesilmiş kuşe karton. Mermerli kaplama. edilmektedir. (1) Folyo kaplı aydınger kâğıdı. LWC). Kuşe esmer sağlam yapı gerektiren durumlarda kullanılmak üzere Kraft kartonu. diğer tarafı seçerek ayrılmış. bağlayıcı kullanarak. Ayrıca bu karışımın Coated Magazine Paper. 68 . Kuşe gazete kağıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated Blanks. Kuşe bono kâğıdı. fakat kullanılabilir 2. Kuşe Coated Newsback (CNB). Kuşe kalitesinde kaolin. Coated Tough Check. karıştırma. Bristol’e göre polimer dispersiyon maddeleri. Benzer Coated Paper/Paperboard. kâğıt gramajlı kil kaplanmış gazete kağıdı. Paper. İkinci kalite kuşe. Coating Base. kaplıdır. içine bağlayıcılar. Her iki tarafı da olarak kullanılan. Kuşe kaplamada Coated Glassine. üretilmiş. İçinde pigmentler. kâğıt veya karton yüzeyinin özelliklerini değiştirme işlemi. sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. (3) Temizlik kâğıtlarında krepleme öncesi Çok renkli Litografik baskıya uygun Kroma kâğıt. Kuşe Kraft kartonu. Coated Tag. Kuşe kitap kâğıdı. ısıtma. Kuşe kapak kâğıdı. Coated Natural Kraftboard. Litografik baskıya uygun olmayan kroma kâğıt. Kuşe kartpostal kartonu. (2) Örtücü boya. kalite kuşe. Coated Bristol. Kuşe kaplamada. dozajlama. Coated Board. Mutfak terimi. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. kaolin. LWC) fabrikalarında bir yardımcı madde için. Coated Book Paper). Coating Mixture. Kuşe Bristol kartonu. Kuşe karton. Düzgün yüzey ve Coated Unbleached Kraftboard (CUK). Kuşe Bristol. Kuşe litografi kâğıdı. Oluklu Coated Book Paper. Kuşe kutu kapağı kâğıdı. Coating Clay. (Bakınız. Laminasyon Coated Chromolitho Paper. Kuşe boya mutfağı. Bir tarafı kuşe karton. Kaplama maddesi.

kurutulduğu için. bir suyun. son derece dayanıklı. baskı valsi üzerinde kuşeli yüzeyden kopan Coefficient of Friction. Kuşe gözenekleri. dağılma ve yayılma. Coating Splash. Kullanım sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu sırasında. karıştırma. Kimyasal olarak pasif/nötür kâğıtlardır. Dalgalı. Kâğıt yüzeyinin dış ortam Coating Pigments. Kuşe makinesi. Serpantin boruları. Kaolin ve boya neminin düşüklüğü nedeniyle aşırı kurumasıyla oluşan pigmentlerinin genel adı. kalenderde veya baskı sırasında oluşan kopmalar. Kâğıtların parçacıkların birikmesi. maddelere destek olarak kullanılır. Kuşe yığılması. sırasında. Kuşe ağırlığı. Eş bağlayıcı. Kuşeleme pigmentleri. yüzey kaplaması temizliğinde kullanılan fıskiye. Tappi Coating Lump. Coating Skip. Kuşe yüzeyinde. Kuşe tabakasından. Kaplama ağırlığı. Ofset baskı görünümü oluşur. su miktarını tayin eden test. Sürtünme katsayısı. Ayni tür moleküllerin birbirlerini görüntü. Tonlanma. Kuşe kaplanmış sırasında kalan. kalender sonrasında dalgalı bir şekle Cockle Finished. Coating Düzensiz çekme kuvvetleri nedeniyle oluşan dalgalılık. Düzgün olmayan kâğıt dokusu. Kuruma kenarlardan başlayacağından çanak Coating Piling. kâğıt tarafından emilen fabrika bölümü. dispersiyon maddeleri. Kaplama fıskiyesi. (Bakınız. Compound) Cockle Cut. veya su emiş miktarını ölçmeye yarayan bir test. Kuşelenecek taban kâğıdı. Gerilme veya potlukları olan Coating Mottle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coating Ingredients. bir metre kareye kaç gram olduğunu belirten değer. Kuşe mutfağı. Coffee Filter Paper. Coating Raw Stok. dalgalı üretilmiş. Yanki silindirlerde Coil. Kuşe sekmesi/atlaması. Kâğıdın yüzey tutkalının kalitesini kaolin. 60 saniyede. makine. Kuşeleme Coffee Bag Paper. kıvrılma. Kob testi. Mutfak terimi kâğıt fabrikalarında. çekerek tutunmaları. 120 Coating Kitchen. (4) Motor bobini. Bunun sonucu ortaya çıkan lekeli Cohesion. ısıtma. bazı kısımların kaplanmadan geçilmesi. Düşük gramajlı. Kuşe topağı. boya veya beyaz pigmentler. Coating Pits. Kahve filtre kâğıdı. Cockle. kalenderden geçirilirken katlanarak kopması. Cobb Test. Co-binder. mikro düzeydeki küçük hava boşlukları. Cockling. sırasında. (2) Makine şartları sonucu gerilerek Coating Pick. Tutunma. Coating Mixture. Kuşe karışımı. istenilen sonuçtur. çözeltisini meydana getiren. görünümünün. Kuşe yayılması. Yüzey kaplaması yaş dayanımı yüksek ve gözenekli bir filtre kâğıdı türü. iyi baskı veren bir kâğıt türü. Yardımcı bağlayıcı. Kuşe bir kâğıdın. bağlayıcılar ve su. (3) Yazar kasa ruloları. Kaplama Cogeneration. kâğıt üretildikten sonra. Kuşe katkı maddeleri. (2) Çapı eninden geniş olan kâğıt bobini. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. birbiri üzerinden sürtünerek kaymalarını önleyen direnç. yüzeyine kaplanan maddenin. işlenmiş kâğıt. (Bakınız: Adhesion) Coating Shower. Dalgalı işlenmiş. Kuşe oynaması. Kaplamada yolunma. Bunlar asıl bağlayıcı Coating Machine. (Bakınız. gram cinsinden miktarının ölçüldüğü test. Eşanjor boruları. Kojenerasyon. Coat Weight. 30 saniyede. belirli bir yüzeyin emeceği Kuşeleme sırasında kalmış kil topağı. (5) Bobin. Bükülme. (1) Makara. kuşe pigmentlerinin viskozitesini ve su veya bölümünü anlatmaktadır. Kuşeleme işlemini. Kuşe sıvısının hazırlandığı veya belirlenen daha uzun sürede. Kıvrım kopuğu. Elektrik ve buharı birlikte yüzeyinde aşırı kaplama birikimi sonunda meydana gelen üreten enerji santralı. 69 . Buruşuk. kâğıt makinesi dışında yapan Cock. Kıvrılma. Kahve torbası kâğıdı. Kuşe çürümesi. Kuşe Cobb Size Test. (1) Bilerek buruşuk tarz dönüşmesi. T441 a göre belirli süre içinde. yardımcı madde için dozajlama. tutunumunu ayarlayan maddeler. Konik vana. Cobb Test). Kuşe çürümesi. Kâğıt Coiled Tubes. Gerçekte düzgün görünüm.

renk ve cinste kâğıdı keserek. (Bakınız. Su ile sıcaklığın Collection Rate. Soğuk parafinlenmiş karton. yeni bir resim oluşturmak için bir kâğıt veya kanvas üzerine Cold Caustic Extraction. Yaka kartonu. Soğuk kondensat. selülozu. pres valsleri ile dışarıda yapılan iz verme karıştırılması sonucu ortaya çıkan karışım. selüloz hamurunun selülozu. odun öğütme işlemi. Kâğıt maddenin. Matbu form kâğıtlarının arkasına. hasarlanmasını önlemek amacıyla uygulanan işlem. selüloz hamuru üzerine hidrojen peroksit sıkılarak ve 45 Samandan selüloz üretimi. 70 . Marketlerde Cold-Set Inks. (Bakınız. Sıcağa dayanıklı hamurundaki Asıltılı parçacıkların. türleri. Soğuk preslenmiş. kâğıdın görüntüsüne zenginlik katılmış kâğıt hamuru karışımı bir koloit oluşturur. Boyutları 10 nanometre ile 1 mikron arasındaki işlemidir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coin Wrap. karbonlu kâğıt yapmak Cold Caustic Pulp. karton yüzeyine uygulandıktan sonra. bir kostik azaltma yöntemi. boya kullanmadan. Pişiriciden. Soğuk kostik çekme. daldırılarak yapılan bir karton kaplama işlemi. Cold Pressed Finish. Çeşitli desen. Balen kartonu. orta dereceli görüntü değiştirme parçacıklar. elyaflara tutunarak kâğıt olmayan kâğıt conta. Selüloz yapıştırılarak yapılan Fransız kâğıt sanatı. Üretim sonrası özel ağırlığa dayanamayıp çökmesi. yitirip yoğuşmuş buhar veya gaz. Colloidal Retention. Katı halde olduklarından. Koloit. Collapse. Soğuk kostik selülozu. Kâğıt Cold Sealing Paper. belirli sayılarda sararak. asıltılı parçacıklar. Reçineli mürekkepler. Soğuk baskı karbon soğutularak atılması. Cold Grinding. sonrası. Soğuk öğütme. Asıltılı soğuk pres valsleri altında. Saman için uygulanan mürekkep. Dolgu maddeleri işlemi. Cold Caustic Pulp). Soğuk iz verme. Soğuk üfleme. Colloid. bünyesinde kalması. Saman Cold Blow. Mekanik göre. kazandırmak için. ısıtılarak sıvılaştırılan ve baskıda soğuma sonucu donan Cold Alkaline Extraction. Caustic Extraction) Cold Soda Pulp. verme işlemi yapılmış. Oluklu mukavva kutuların üzerindeki Cold Flow. Soğuk tutkal. selüloz hazırlama aşamalarından biridir. Mekanik Cold Wax Board. Parçacıklı homojen karışım. makinelerle yapılan krepleme işlemi. Soğuk kostikle selüloz üretimi. Collate. muhtelif desenli Colloidal Particles. Selüloz mürekkepler. % 20 kesafette Cold Caustic Pulping. yongaların kostikle ön işlemden parafinle. Soğuk ağartma. pişirme sonrası 100 °C nin altındaki sıcaklığa siyah likörle Cold Spot Carbonizing Ink. gömlek yakalarının içine düzgün görünüm Cold Glue. Karışım. Soğuk olarak uygulanan siyah mürekkep. demet yapmada kullanılan Kraft kâğıtları. Parçacık tutunumu. Elyafların ani şoklanmasını ve sonuçta mürekkebi. İmalat dışında yapılan krepleme işlemi. ağartma işlem aşamalarından biri. Enerjisini tamamen Collage. Koloidal parçacıklar. Erimiş selüloz üretiminde. Sıraya koymak. Soğuk krepleme. Kullanılan kâğıt miktarına düşürülerek kontrol edildiği. soğuk suya geçirilerek elde edilen selüloz aşaması. bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde üretildikten sonra. Oda şartlarında ön soğuk kostik derecede uzun süre bekletilerek yapılan ağartma işlemi. Kolaj. o ülkede toplanan hurda kâğıdın oranı. Kâğıt makinesi Collar Circles. Soğukta alkali çekme. Kurutma kasalarda kullanılan bozuk paraları. gerektirmeyen mürekkepler. Bir Cold Pressed. Soğuk iz verilmiş. selüloz üretim aşaması. Çözücü kullanılmadan ısıtılarak uygulanan üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan mürekkepler. Soğuk iz işlemi. Cold Condensate. Bozuk para sarma kâğıdı. Soğuk conta kâğıdı. Çökme. Cold Steep Bleaching. Toplama oranı. Soğuk halde uygulanan tutkal amacıyla oturtulan karton şerit.

Color(Colour). Boyanın Bir maddenin bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak solmazlığı. Kâğıt yüzeyinde görülen aşırı Colophony. Baskılı alanın optik resim ortaya çıkabilir. basım sırası. Bitirici ekleme. Lake boya. Jelatin baskı. Yüzey boyalarında kullanılırlar. Baskıya geçince bambaşka bir Color Density. Renk parlaklık test cihazı. örneğin 8 Color Proof. Renk ölçümü. Renkli etiket kâğıdı. Bir rengin. Yüzeyi boyanmış Colloidal System. Colored Label. Ayni zamanda farklı cihazlar arasındaki renk Color Brightness Tester. Renk derinliği. Colloid Titration. Kolofon. Kırmızı. Koloidal sistem. 71 . üç ana kontrolü. Renkli Kraft. Renk atması. Koloit titrasyonu. Jelatin veya jelatin kaplı. mavi ana renklerinden her birinin. örneğin anyonik ihtiyacının katyonik ihtiyacına oranı. Redüi toz boya. Jelatinli kâğıt. Piksel sayısındaki yoğunluk. Color Progression. X-Y renk düzleminde. ışığın yansımasını ölçen cihaz. Color Fast Papers. Bilinmeyen bir Colorfulness. el yazmalarında başlık sayfası veya kapak kurutulmasıyla elde edilen ve sonra öğütülen suni kullanmak yerine. boyalı noktalar. Rutubete dayanıklı bir derinliği. yeşil.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colloidal Stability. Koloit karıştırıcısı. renk uzayındaki Colloid Titration Ratio (CTR). Tarayıcı ile ekran arsında bir yüzeyden. Renk doğrulama testi. yoğunluk miktarı bulunur. Suda çözünmeyen gelen karışım. bir rengin polielektrolitin. Renk yönetimi. Dijital baskıda bir Colorant. çoğunlukla renkler uyuşmaz. Yaşlanma veya farklılığı (Eş anlamlı. rakamsal değerinin bulunması. Çam reçinesi. Baskı öncesi renk bitle (25610=111111112) ifade edilen tonu üzerinden. Boya haslığı. kalmayı sürdürdüğü denge durumu. Coloring Pigment. Arto Printing) Color Lake. iki maddenin birleşmesiyle meydana Colored Pigments. Renk saflığı. Kâğıdın rengini veya renk rengin yeniden üretilebilmesi için yapılan denetim tonunu değiştiren maddeler. Renk ölçer. (1) Renk. kâğıt. (Eş anlamlı. renkli parçacıklar. renk için milyonlarca renk tonunun elde edildiği renk Color Reversion. Bit Depth) kimyasallarla rengin orijinalliğini kaybetmesi. Örnekler birbirine göre ölçülebilen renk farklılığının olmaması. Renk yoğunluğu. mukayese edilir. yazının sonuna satır halinde eklenen. Optik yoğunlukölçerle yansıyan ışık ölçülerek Color Match. Renk uyuşumu. şekilde karıştırılmasını sağlayan makine. (2) Boya. Çökelme ve Colored Kraft. polielektrolitle titrasyonu. Renklilik. Boya birikimi. Boyanın kalıcılığı. (ISO 5631) Color Management. pigmentler. yoğunluğu ve yükü bilinen bir gri renk ile arasındaki renk farklılığı. Koloit titrasyon oranı. Colorimetry. Boyanın sabitliği. yoğunluğu. renk uzayındaki Collotype Printing. bir cam veya metal plakanın yüzeyine yapılan baskı çeşidi. yazarın kendisince konulan işaretler. Koloidal denge. Renk doygunluğu. Renklendirici. Renkli tutarlılığını korumayı amaçlar. Toz boya. Renk sıralaması. Mikser. Colorimeter. Baskıda renklerin Color Depth. Color Fastness. Renkli pigmentler. Bir rengin. Color Lump. Colorimetric Purity. Kolofan reçinesi. askıdaki parçacıkların askıda Kraft kâğıtları ve kartonları. Colloid Mill. Bir yerini ve parlaklığını rakamsal değerlerle veren cihaz. Homojenleştirici. Solmaz kâğıtlar. Boya. Bir Colophon. yönetimi. Hamurunda boya kullanılmış birikmeleri önleyecek şekilde. parçacıklı yapıda. kelimeler ve simgeler. Boya pigmenti. Kâğıdın çok pahalı boyanın alümina veya kaolin ile karıştırılarak olduğu dönemde. En azından biri Asıltılı etiket kâğıdı. Renk Collotype Paper. Has boyalı kâğıtlar. İki örnek arasında.

Nitratla emprenye denilmektedir. Color Variation. Baskıda renk Commercial. Renk değişimi.Z ekseninde rakamlarla ifade etme. Çok fazla ağırlık taşıyabilecek olarak tanımlayan üç boyutlu L. kâğıt kalitesi ve olmasına rağmen. kabul edilebilir benzeri. Düz zarfa. Kartonun yük Commercial Match. optik atık baca gazından enerji elde eden sistemler. Commerce. Ticari olarak yaptırılan Combined Board. mavi-mor. Yanma kontrolü. Ticaret. Boyama kuvveti. turuncu.Y. ısıyı da geri kazanan çevrim santralı. XYZ üç şekilde üretilen oluklu kutu. Üst üste katmanları renk ve tür tescili. Otomatik olarak rengin dalga boyunu. silindir elekli makinelerde üretilen kartonlar. (Jumbo Box) boyutlu uzay sistemine göre. Yanıcı kâğıt. Combination Board/Paperboard. kırmızı. Alım ve satım türü işler. Zarf kâğıtları. Column Strength.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Color Saturation. Kombine çevrim Renk doygunluğu kayboldukça soluk görüntü ortaya çıkar. Z Combustible. Renk tekeri. Tam mürekkep giderme. Color Strength. Commercial Blotting. genellikle renkler birincil (mavi. gramajı çok geniş aralıklardadır. saflığını ve ışık yansıtma özelliklerini düzenlenen kazanlardaki yanma kontrolü. Bir örneği sigara kâğıdıdır. kırmızı-mor. teknolojisi. silindir makinelerde üretilmiş kartonlar. Sargılık pelür kâğıdı. Çok çeşitli renk tekerleri ifade etmektedir. (2) Sıra malı. Herhangi bir kâğıdın. Katmanlı karton. Atık baca gazlarındaki kâğıdı. sarı-yeşil. Naklîye dâhil tüm arttıkça 24 veya 256 renk tonu ortaya çıkar. Burada kâğıt çeşidi. (Bakınız. Sıradanlığı bir daire içinde gösteren resim.a. Renk tanımı. parlaklığı (Lightness). giderme işlemi. Bir rengin. Combined Cycle Technology. yıkamanın (Washing) yapıldığı mürekkep Color Sheets. Çok Commercial Wove Enveleope. Sarı-Turuncu. (1) Ticari. Tutuştuğunda sonuna Internationale de L'éclairage) koordinatları da kadar kontrollü şekilde yanabilen kâğıt. Yanıcı. turuncu. ile birlikte. Bir kâğıdın başka taşıma mukavemeti. Renk özellikleri. Color Space. belirtmektedir. olan. Renk doygunluğu. kültür amaçlı bir kâğıt olmadığını. Renkli benekler. Renk kataloğu. Dev kutu. Renk yoğunluğu. masrafların gösterildiği fatura. Bunlara CIELAB (Commission Combustible Paper. Renk uzayı. ve mavi-yeşil) diye 12 ana grupta toplanır. mor) ve üçüncül (Kırmızı- girmemektedir. “a” kırmızı-yeşil eksenini. yazılı açıklama. Enerji verimini üst düzeye çıkarabilmek için. Kolon mukavemeti. Fatura. Katmanlı karton. Ticari tescil. Yorum. Özel türler bu kapsama sarı). “L”. Tutuşucu. X ekseni a’yı. Renklerin sayısı Commercial Invoice. Kuşesiz Cycle) herhangi bir zarf kâğıdı. firma tarafından üretilmiş. Kombine çevrim. “b” sarı-mavi eksenini Kâğıt ve selüloz yanıcı maddelerdendir. filtrelemeyle bileşenlerine (üç ana renge) ayrıştırılması. Işığın renklerini matematiksel Combo Bin. Bir Combustion Control. Benek. sistemi. Y ekseni b’yi. Renk çarkı. Özel olmayan. Simple Commercial Wove Envelope. Renk ayrıştırma. Bir ısı kaynağına maruz ekseni L’yi temsil etmektedir. X. Ticari benzerlik. Commercial Tissue.b. Bir konu hakkında yapılan sözlü veya Color Spots. Bir Combined Deinking. ikincil (yeşil. Genellikle katmanlı ve tabanda daha düşük kalitede hamur kullanılarak özelliği olmayan her türlü zarf. edilmiş kâğıtlardır. Flotasyon rengi oluşturan ana renklerin ortaya çıkarılması. Limon sarma Combined Cycle. Color Specification. yoğunluğunun dalgalanması. 72 . kalan bir maddenin yanabilir özellikte olması ve yanması. Color Separation. Color Wheel. Commercial Register. Tüm renk tonlarını fabrikalarda kullanıldığını belirten bir tanım. Ticari amaçlı emici kâğıtlar. Renk kartelası. Comment.

Form Composition Book Paper. Kartonun Vasıfsız kâğıtlar. Heyet. malzemeler) kullanılarak yapılan saklama kutuları. (Eş anlamlı. Composite Fuel. karıştırıldığında beyaz renk veren renk ikilisi. Compression Strength Resistance. Karton Composite Can. teleks makineleri gibi haberleşme cihazlarında sıkıştırma kuvvetine karşı dayanma yeteneği. Sıkıştırma kuvveti karşısında. Karışık yakıt. Bir telgraf. (2) Comminution Pulp. Teneke ve karton (farklı kutular için sıkıştırıcı etki. Sıkıştırma. Hava basıncını yükselten Composite Roll Cover. (2) Günümüzde faks ve yazıcı kutularda aranılan dayanım değeri. Sıkıştırma. Form kâğıdı. Sıkıştırma. kutunun sıkıştırma dayanımı. Örneğin ortası karton alt ve Compressive Strength. fazla maddenin karışımıyla üretilen vals kaplaması. Compressor. Farklı malzemeler üst üste istiflenmesiyle sıkışarak çökmesi. Genel amaçlı yazı tabı kâğıdı. kalınlığını azaltabilmesi. Öğütüm sırasında elyafları selüloz. Kompozit yakıt. Surface Compressibility).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Commercial Writings. Compression Resistance. İş bitirme. Communication Papers. eski durumuna dönebilmesi. (2) Selüloz Kâğıdın sıkıştırıldıktan sonra. Compressibility. Sıkışarak çökme. boyuna. kâğıtları için kullanılmaktadır. Uygunluk. Kâğıda esneklik vermek için direnci. Kompozit kutu. pamuğu. kullanılan kâğıt veya kartondan örnek oluklu elde edilerek. Commercial Papers) deforme olmadan dayanabileceği azami kuvvet. Kâğıdın kurudukça Commissioning. İşletmeye alma. Bir kâğıt fabrikasını. Sıkıştırma dayanım Compacting. Karton kutunun Composite Container. nedeniyle oluşan bol ligninli ağaç yapısı. (Bakınız. ATM kulübelerinde anlaşılan ölçülebilir değerler. Çarpık ağaç. Compressive Collapse. Bilgisayar kontrollü. Fluff Pulp). (3) Bu selülozdan yapılan ve kişisel temizlik (Bakınız. (Bakınız. Uyumluluk. Sıkıştırıla bilirlik. Ticari kâğıtlar. Kâğıdın makine eni veya kullanılan şerit rulo kâğıtlar. kuvvetle sıkıştırıldığında. Oluklu kutu yapımında işlemi değildir. Karışım. (1) Eskiden Compression Strength. Sıkışma katsayısı. Compressive. Komite. Bloknot kâğıdı. Kambur ağaç. düzken veya kenarları arasında ezilmesiyle Compartment Paper. Computer Controlled. Yüklenicinin işini ölçümleri. Birbiriyle Reaction Wood. Burulma Compliance. Bu bir krepleme karton kutunun dayanma direnci. Stiffness). enine. Oluklu kullanılan rulo kâğıtlar. Composition. Kompresör. lastik valsler arasından ezerek geçirme. kullanılarak yapılmış kutular. (1) Kâğıdın belirli bir Ofislerde yazı amaçlı kullanılan kâğıt türleri. Committee. Belirlenen şartlara veya eğilme sonucu ağacın bazı bölgelerinin sertleşmesi uygun olma. Kompozit vals kaplaması. Complementary Colorr. sıkıştırarak yoğunlaştırma. Harman Computer Output Paper. Commodity Papers. değişme oranı. (1) Dövme selüloz. Compression Wood. Tamamlayıcı renkler. Haberleşme kâğıtları. Sürekli form kâğıdı. tamamlaması. 73 . Kurul. Kompozit kutu. (Bakınız. kâğıdı. Karton üst kapakları metal silindir ambalajlar. boyu dikkate alınarak yapılan ezilmeye karşı direnç Completion of Job. Tablet Paper). Birden mekanik donanım. ATM kâğıtları. Sıkıştırma direnci. Sıkıştırma dayanımı. Sıkıştırma. Sıkıştırma mukavemeti. bir veya ıslandıkça sıkıştırma mukavemetinde meydana gelen sitemi veya bir üniteyi devreye alma. Computer Printout Paper. Sürekli form kâğıdı. Compression Index. Sıkıştırıcı. Emtia kâğıtlar. Tension Wood). (Benzer anlamlı. ürünlerinde dolgu olarak kullanılan yumuşak dokulu Compressing.

Kâğıt dayanımları yüksek olan bir kurutma (Bakınız. Conduction. Su buharının yoğuşmasıyla oluşan kapsamında satıcı ve alıcı arasında birlikte oluşturulmuş ve sıvı. önceden belirlemek için testlayner üzerinde yapılan Ekipmanın durumu göz önüne alınarak. Conductivity. Removing System. Conditions of Contract. test.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conbur Test. arıza olmasına dayanım testi. tank ve kontrol kireçlenmeye karşı korunması amaçlanır. Ayni anda yapılan. şartlandırma yapılır. Enerji üretiminde kondensat içindeki kullanılıp kondensata dönüşmesi ile biriken kondensatı iletkenlik değeri ölçülerek. Bir projede özellikle nemini oda şartlarına getirme veya getirene kadar veya süreçte. tekniği. Layner sıkışma kondensat oluşum miktarı. Durum tabanlı bakım. İşletme içinde basıncı olan buharla yapılan kâğıt kurutma yöntemi. Condensing Load. Condition Based Maintenance) yöntemidir. Condebelt kurutma. (Eş anlamlı. Kondensat geri kazanma uzunluktaki iletkenlik değeri olarak ölçülür ve birimi mili sistemi. kurumasını. Durum izleme. Concurrent. Condensate Recovery system) 74 . Kontrat şartları. Kondensat uzaklaştırma kondensat örneğinde yapılan iletkenlik ölçümü. sistemin korozyona ve kazana geri gönderen pompa. sistemi gibi donanımın tamamı. Eş zamanlı. Kondensata eğik düzlemde kayarak çarpması sonucu oluşan hasarı ölçen çeviren. kâğıtlar. Sequential) amaçlar. Yoğuşturucu. Akordiyon katlama. algılayıcılar ve veri işleme yöntemleri çelik eleğe buhar. Condenser. Üst belirli bir kısmı. Ekipmanı son ana kadar Concrete. (Ton/saat) testi. Condensate Header. betonun havayla irtibatını kesen ve Conditioned Paper/Board. İletkenlik ölçümü. İletim. Condensate Conductivity Measurement. (Eş anlamlı. Bu işlem baskı kalitesini uygun değere getirmeyi paralel davranışlar. Kondensat. Isının bir çıkış bağlantısı. (Karşıt anlamlı. imzaya alınmış şartlar. Conditioning. Beton kürleştirme kâğıdı. Uyulmaması durumunda çeşitli Condensate Evacuation. Kazandan çıkan buharın kurutma grubunda Siemens’tir (mS). Concrete Curing Paper. çalıştırmak için durum izleme sistemlerine ihtiyaç bulunur. İletkenlik. Kondensat yükü. Kâğıt yaptırımları da belirler. olanak tanımadan yapılan bakım. Ölçü örneğinde. Beton. biri çelik diğer plastik iki elek arasında ve 5 bara kadar Condition Monitoring. Kondansatör kâğıdı. eş zamanlı yapıldığı için işe hız kazandıran bekleme. Yaygın olmayan. Oluklu mukavva kutuların sıkıştırılma mukavemetini Condition Based Maintenance. bağlantısı. Beton (Bakınız. Sürekli formlardaki katlama kâğıt. Kondensat Conductive Heat Transfer. Kondensat bağlantısı. İletimli ısı aktarımı. Çarpma mukavemet testi. sistemi. Kâğıdın kullanım yerinde. verilmektedir. Kondensat boşaltımı. Conditioning). Kondansatör Concertina Fold. Buhar silindirlerinde Concora/Compression Liner Test (CLT). Şartlandırılmış kâğıt/karton. Bir kutu tabanının. Isı veya elektrik akımını iletme. Bobinlerde özel bir odada bobini yeniden sararak Condebelt Drying. Condenser Paper. bir cm Condensate Recovery System. Şartlandırma. Çimento kum ve su karışımı. Kâğıdın akordiyon imalatında kullanılan yüksek gözenekli ve yağı emebilen şeklinde ardışık katlanması. Condition Monitoring) döküldükten sonra. Buhar silindirlerindeki kondensat çıkış bedenden diğerine temas yoluyla aktarımı. seperatör. Yoğunlaştırıcı. Kontrat Condensate. makinesi buhar silindirlerinde görülen kondensat boşaltımı. yani kürleşmesini düzenleyen su geçirmez (Bakınız.) Kazanların ve buhar hatlarının paslanmasına karşı Condensate Removing System. alt plastik eleğe soğutma suyu kullanarak izleyen bilgisayarlı sistemlerin genel adı.

Elyaf yerleşmesi. Kullanıcı. Conformability. Kesafeti düşürmede kullanılan su kontrol vanası. Düzenleme. Büte ve tank içleri. Konik öğütücü. Müşterinin bir maldan veya hizmetten beklentileri. suni stoklanmasına rağmen faturalanmadığı için mülkiyeti diğer dolgu tabakası. Temizleyici konisi. Kesafeti suyla konik olan uç kısmı. Kozalaklılar. Consistency Control Valve. Constraint. Dolaylı hasarlar. (Eş anlamlı. Düşünce birliği. Kesafet. İzleyen. İnşaat sırasında çeşitli öğütücü türü. yerleşmesi. Konsinye. havuzunda. kanallar ve hendekler gibi. Consumer Demand. 75 . Kâğıt yüzeyini kaplamak Consensus. Fan pompası Conical. Koni. Bıçaklı. Conical Refiner. nedenlerle girilen ve çalışırken özel tedbirlerin alınması gereken alanlar. Sabit seviye kasası. Yapılaşma. Uzun elyaflı selülozları mekanik olarak öğütmede kullanılan Construction Paper. motorlu. Consumer. Connection. Konik. Configuration. geçmesi için gerekli değişkenlerden biridir. Öğütücü ve siklon emişine verilen hamurun basıncını sabit tutan seviye kasası. Order kendine yer bulabildiği alanı ifade eder. Bağlantı. Kapalı alan. Öncesine bağlı olan. Coniferous. kurutma silindirlerinin Consolidation. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Koni şeklinde. Dezavantajlar. (Tappi-558) Consignment. Bir olayın kâğıtla yaptığı açı. Consumables. Su aynası bölgesi. İğne yapraklılar. İletken yalıtım kâğıdı. Conifer. Aşındığı veya eskidiği Connection Parts. Tüketici talebi. Meyveleri konik olan iğne yapraklı ağaç türleri. Kısıtlama. Darboğaz. için hazırlanan karışımın bir damlasının. Fikir birliği. Sarf malzemeleri. Temizleyicilerin Consistency Control. Mutabakat. Belirlenen konuda fikir danışılan kişi. Elek üzerinde elyafın yer değiştirebildiği ve Conforming Order. Consistency Transmitter. kuru elyaf iletken arasında kullanılan yalıtkan kâğıt. Kesafet kontrol vanası. İrtibat. Bu açı karışımın kâğıda azami ölçüde ardından sonuç olarak gelen. tavanlarda ve döşeme altında ya da yalıtkan değişmektedir. Ancak içine zorunlu çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Cone. Damlacığın Consequential Damages. temizleyici alt parçalarında görülen yapı. Tüketici beklentisi. Şekerleme kâğıtları. Mülkiyeti satılana kadar malı Contact Bed. Conformation) Constant Level Box. Kısıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conductor Insulation Paper. ıslatma (Wetting) denir. kullanılan parçalar. Sipariş teyidi. Elyaf uzunluğuna bağlı olarak koniklik nedenlerle. Konik. Tekstilde iplerin yapılan bir kontrol işlemi yoktur. Danışman. kâğıt yüzeyinde Consequential. Kesafet kontrolü. İnşaat kâğıdı. Ekipmanlarda için sürekli yenilenen malzemeler. sarıldığı masuraların imalatında kullanılan kâğıt. Elyaf yerleşme bölgesi. Buna nedenlere bağlı olan hasarlar. Bağlantı parçaları. Cons. mikro organizmalara yaşam ortamı oluşturmak Consignment Stock. Pulperin içi. Kesafeti yükselterek Cone Paper. Temas tabakası. (Cleaner Cone) düşürerek istenilen değere getirme. (Pros and Cons şeklinde kullanılır) Contact Angle (Ɵ). Önceki kâğıt yüzeyine yayılması durumunda açı ölçülemez. birine ait olan mal. miktarının ağırlık olarak yüzdesi. Claflin öğütücü. mikro dalga gibi Confined Space. Başkası tarafından için hazırlanmış ve kaba maddelerden oluşan geniş. Kesafeti ölçerek bildiren cihaz. Kesafet transmitteri. Consolidation Zone. Temas açısı. Konik masura kâğıdı. Tüketici. Hamur içindeki. Presbant. Consultant. Çam. Elek üzerinde elyafın içi. İki Consistency. Su geçirimsiz bir atık su elinde bulundurana ait olmayan mal. Esneklik. Çam türleri. Confectioner’s Paper. Ortama uygunluk. Konsinye stok.

bulunan ve kâğıt kalitesini düşüren. Kontrat dokümanları. (Bakınız. dış selüloz üretimi. kontrolün daha kaliteli yapılabilmesi Contractual Documents. Corrugated Continuous Pulping. Kirlilikler. Container Board. metal elek tellerinden Contact Stabilization Process. Koli. Bir elyafın diğer elyaflar ile kesişme amaçlı ölçüm. metal parçaları. Odun hamurunun Board). kum. pişiricide kesiksiz olarak pişirilmesi yöntemini kullanan Container Liner. tutkal artıkları. Bu süreçte arıtılacak su. Continuous Measuring. Sürekli form kâğıdı. su izi vermede Contact Print. Test layner ve Kraft layner Continuous Stationery. plastik gibi beslendiği ve siyah likörün geri alındığı pişirme yöntemi. boş yoluyla çözünmüş biyolojik oksijen ihtiyacını ve askıdaki izlileri de kâğıt yüzeyinde düzgünlük yaratma işlerinde katı madde miktarını azaltmak için. Continuous Coloring. Sürekli pişirme. Shrinkage) (2) Kontrat. Kâğıt yüzeyinin Continuous Forms Paper. Satış sözleşmesi. Sözleşmeden doğan. (Eş anlamlı. Koli kartonu. (Bakınız. eklerini oluşturan dokümanlar topluluğu. Sürekli pişirme. Kontak baskı. Sürekli. Sürekli kontrol. folyolar. Aç-kapa veya kesikli Contractor. Kontrat şartları göz önüne sürekli olarak ölçümlü boya verilmesi. Kâğıt hamuruna Contract Price. Taşeron kum bulunmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contact Fraction. Sürekli izli Mean Seperation). plastik parçaları. metal parçaları. kontrole göre. Kesikli olmayan. Kirlilikler. Continuous Pulper. Sözleşme. Contract. Sözleşmeyle ilgili. Safsızlıklar. kontrata işlenen fiyat. açma işleminde kullanılan pulper. koyu ve açık alanlar arasındaki farklılık. Temas sürtünme oranı. Sürekli boyama. Contractual. Contrast. alınarak. yüzeyde kullanılan kartonlar. perfore edilmiş yazıcı kâğıdı. elyaf dışı zararlı Mukavele. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Yabancı maddeler. Surface Pit Distribution. Kontrat ve amacıyla geliştirilen kontrol yöntemi. g/m2 arasındaki birinci hamur kâğıtlardandır. kumaş parçaları ve Contract Maintenance. Yeterli temas süreci. (1) Büzülmek. kullanılan. Işığa hassas bir yüzeyi. Kimyasal selüloz Contraries. Sürekli ölçüm. İzleme ve kayıt Contacts/Fiber. maddeler. Bu valslerin arma çamurlu arıtma sistemlerinin kapasitesini arttırmak için desenlileri ve boş desenlileri de bulunmaktadır. Detrimental Substances). firmalar aracılığıyla yapılan bakım yönetimi biçimi. Müteahhit. 76 . Aktif özel olarak yapılmış egütör valsleri. cam parçaları. Koli kartonu. Kâğıdın kururken her Contaminants. egütör valsi. ip. paralel çizgiler halinde devam eden. Arma geliştirilmiş bir süreç. Linerboard). Hurda kâğıtta üretiminde kullanılan ve ham maddenin pişiriciye sürekli gözle görülebilen. Continuous. Continuous Control. Contract of Sales. 40 ile 90 gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Kâğıt makinesi elek kısmında. konsantarasyonlu bir aktif çamurla temas ettirilmektedir. Sürekli iz valsi. Nakliyede kullanılan kutular. Sürekli olarak hamur Container. (Bakınız. Sözleşmeli bakım. ortalaması. cam. Sürekli pulper. Surface Volume. Kontrat fiyatı. Oluklu koli yapımında. bir saat kadar yüksek kullanılmaktadır. elyaf dışı yabancı maddeler. Bunlar arasında. Oluklu karton koli imalatında kullanılan kartonlar. emilim desenli olanları özel yazışma kâğıtlarının yapımında. birbirine negatif bir yüzeye temas ettirerek yapılan baskı işlemi. Çekmek. Üstlenici. Kontrast. belirli aralıklarla düz bir yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki temas oranı (%). Kesikli tarzda çalışmayan pulper. Yüklenici. Bir resimde. izleri kâğıt ışığa tutulduğunda görünen. Continuous Cooking. Sürekli form kâğıtları. Kâğıt hamurunda yöne olan büzüşmesi. Continuous Laid Dandy. Referans Bilgisayarlarda çıktı almak için kullanılan. (Bakınız .

dönüştürülmesi. Isının Cook. Süreç değişkenimi kontrol Conveyor System. (1) Üretilmiş kâğıttan sıcaklık. Bunlar sinyalleri üreterek sürecin kontrol edilmesini sağlayan arasında çok çeşitli makineler bulunmaktadır. Kâğıt makinesinde veya belirli ünitelerinde bulunan süreçleri kontrol eden Conveyor Belt. Conversion Coating. Kontrol edilen yapılan Testlayner. Converter. Ekipmanı çalıştırmak için işlemleri sonucu yapılmış ürünlerdir. dönüşümlü kâğıt fabrikası. frekanslara dönüştüren elektronik ünite. Control Valve. kesafet gibi. Konveyör. Selüloz Control Panel. Kontrol panosu. çanta ve hedeflenir. Kâğıt Control Chart. Kaplama. alt eden ve bir merkezden komut alarak otomatik olarak çalışan platformu ve sonrasında eğimli bir konveyör bulunan vana. baskı. Conversion) Controller. o çekin yapıldığı Converting) kâğıttan örnek kâğıt rulo. Controlled Variable. makinelerinden zarf makinelerine. Bunlar yonga. Conveyor. bobinini işleyerek başka ürünler üreten makine (2) sıcaklık veya debi gibi kontrol edilmesi istenilen değişkenin Dönüştürücü. Converting Mill. döner bir bant geçirilmiş mekanik aksam. süreçlerdeki kontrol edilmek istenilen kâğıt ürünler elde etme. Bir sürecin kontrol ürüne dönüştürme maliyeti. Converting. başka tür kâğıtlara veya ürünlere 77 . (1) Odun yongalarını veya selüloz sıvı veya gaz kütlesi içinde karıştırma veya başka bir taşıma üretilecek genelde her türlü ham maddeyi basınç ve sıcaklık yoluyla aktarılması. Kontrol grafiği. Sevk bandı. sistem. İşleme maliyeti. Kontrol rulosu. Debi. İstatistiksel süreç makinesi dışında. Üretilmiş bir kâğıt Controlled Value. Kontrast oranı. bir set/hedef değere göre mukayese ederek gerekli düzeltici Converting Machine. (Bakınız. Kontrol edilen değişken. sistemin hedeften sapmadan istikrar içinde çalışması. Nişastanın uzun geçirilerek. edilme özelliği. Kontrol kararlılığı. Alternatif akımda 50 Hz. Operatör tarafından üretimi olmayan kâğıt fabrikası. kırtasiye ürünlerinden ambalaj ve paketleme malzemelerine kadar yelpaze oldukça Control Loop. kâğıttan yeni kâğıt üretme. Üzerine sonsuz otomasyon sistemleri. saman gibi içinde selüloz barındıran maddelerdir. “Digester” denilen Conversion. Seviye. Kontrol edilen değer. kesafet. Kontrol sistemi. Converture Ordinaire. kontrolünde kullanılan kontrol grafikleri. diğer makinelerle yapılan kaplama işlemi. paçavra. (2) Nişasta pişirme. Dönüştürücü kaplama. Örneğin kuşe kaplanması. i kullanarak başka ölçülen değeri. Taşıyıcı bant. (1) Kâğıt işleme makinesi. kâğıt kırtasiye ürünleri. Kontrol vanası. Kontrol devresi. Oranın yüksekliği kaplanması veya kutu yapılması. Bale Conveyor) Control System. Taşıyıcı. Konveyör sistemi. Atık kâğıttan Control Stability. Sıradan Testlayner. Genellikle geri beslemeli geniştir. İşleme. kullanılan kumanda panosu. tarzda oluşturulan kontrol döngüsü. (Eş anlamlı. Baskıda elde edilebilen. Kâğıt işleme. Control Roll. altında pişirme. Kumanda kutusu. Taşınımlı ısı aktarımı. (2) Dönüşüm amacıyla hurda değişkenler. bir yüzüne tutkal beyaz rengin siyah renge olan oranı. (Bakınız. Dönüştürme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contrast Ratio. kutu imalatları. Tartım kantarı. Kâğıt işleme makinesi. Kontrolör. Entegre olmayan kullanılan pano. Kâğıdın özel işlemlerden pişiricide yapılır. Örneğin kutu kontrol ünitesi. Kontrol edilebilirlik. Dönüşümlü kâğıt. Convective Heat transfer. Pişirme. Ölçülen süreç değişkenlerini belirli Genellikle Converting tercih edilmektedir. Paper olmadığını anlamak için edinilmiş. Bir çekin sahte olup Converting Paper. Dönüşümlü kâğıt üreten fabrika. Conversion Cost. Ham maddeleri bir Controllability. dönüştürme Control Box.

(Eş anlamlı. Bobin makinesinde masuraların yapıldığı kâğıt. (Eş anlamlı. kopyalama yapılan kâğıt. Bir başka tanıma göre 2. gram cinsinden Cooker. Burlap) Cooling Roll. Düşük gramajlı olduğu için yarı şeffaf özelliğinden başlamasıyla bitişi arasında geçen süre. Copper Number. soğutma amaçlı kullanılan fanlar. Bakırdan yapılma baskı işlemi. Copier Paper. İçinde pişirme Copying Paper. Aşçı. Cop Tube Paper. Safihanın soğumasına olanak sağlayan içine su verilerek safihayı soğutan vals. Kenarları 4 ft. 100 gr selülozun. olanak sağlayan su soğutmalı silindirler. sarılması sırasında mihver boru veya masura üzerinde veya preslerin hidrolik ünitelerinde de bulunur. Bobin sarımında kullanılan ve kullandığı sızdırmazlık suyunu. Mihver boru. Patron kâğıdı. X 4 ft. Her parti Copier. Soğutucu. Çuval desenli kâğıt. pişirme ustasına verilen ad. Göbekten patlama. Soğutma kulesi. Bakır kaplı karton. kâğıt masura. Mihver boru yapımında Cooling Water. Core Burst. Masura kâğıdı. için. Core Cards. Cookery Parchment. Bakır kâğıdı. ötürü altına konan resmin veya cismin üzerinden karakalem Cooler. Cordtone. (2) Fotokopi kâğıdı. pişirilerek tutkallaştırılması. Soğutma fanı. (1) Kopya kâğıdı. Bir mekânı veya ekipmanı 1. Kurutma kullanılan karton. İp sarımında kullanılan kâğıt Core Chuck. basınç ve sıcaklık altında kimyasallarla işleme. Bobin sevk etiketi. (2) ölçütü. Fotokopi kâğıdı. Copying Tissue. (1) Bakır renkli kâğıt. Fotokopi makinesi. Copper Paper. değerli bakıra dönüştürmesi sonucu gerekli. Dayanıklılık rutubet profilini eşit olarak yayar ve kâğıda boyutsal kazandırmak için. Soğutma tamburu. Cooking Liquor. Pişirme. Beç türü pişiricide sürecin kâğıdı. Koordinasyon. Pişirici. (1) Domuz pişirme kâğıdı. silindir yataklarında dolaşan yağın soğutulmasında kullanılan. kopma. Bağ. Pişirme likörü. Mulaj Cooking Time. Mihver boru kartonu. 78 . Bakır sayısı. bobinin kendi içinde kayarak dönmesi sonucu oluşan Coordination. Cooking. Pelür kopya kâğıdı. Elyaf bozunmasının bir Cooked Ham Wrapper. Vakum pompalarının Core. Cop Paper. (1) Kâğıt selüloz ham maddesini. Bobin etiketi. Eşgüdüm. Benzer su soğutmaları. Cooling Tower. İp takviyeli kâğıt. (2) Nişastanın Copper Plate Board.5 m. Bu valsler Cord Reinforced Paper. bobin üzerine yapıştırılan bilgi kartı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ moleküller halinde tutkallaşması için yapılan pişirme Copper Engraving. ip veya seyrek kumaşla takviye edilmiş kararlılık sağlar. Mihver kavraması. Soğutma suyu. Core Board. Fırın kâğıdı. kapalı çevrimle yaş merkezde kâğıdın üzerine sarıldığı mihver boru. Soğutma valsi. “Cooker” denilen pişiricide yapılır. büyük çaplı Cooling Unit.25m. mihver boruyu iki ucundan kıskaca alan kavramalar. Cooling Drum. X 8 ft. temiz ve soğuk su. kimyasalları olan pişirme sıvısı. et kalınlığı yüksek olan. bakırı indirgeme yoluyla iki Pişmiş domuz paketleme kâğıdı. üretim bilgilerinin ve sevk bilgilerinin özetlendiği. bakır ağırlığı. Masura kâğıdı. Seat Roll) kâğıt. Bakır kalıp. olan ve toplamda 128 ft³ (= 3. Çok termometre sıcaklığına düşüren kule.624 m3 hacimdeki kâğıt tomarı. Safihanın soğumasına Cord. Nişasta pişirme ünitesi. Bobinin açılması veya vakum pompalarında. Radyatör suyu. bobin makinesi frenlemesinde. (3) Selüloz kalıbı. Tomar. (2) Bakır bobin sarma kâğıdı.125 m3 hacminde kâğıt tomarı. X Cooling Fan. Pişirme süresi. dayanıklı imal edilmiş. Bir kâğıt ambalaj ölçüsü. Soğutma ünitesi. X 1 m ebadında 3.

Çift kat oluklu ayrılmasını sağlayan. formun bir köşesine uygulanmış mukavva. alttaki kâğıda alt layner (Base Liner) denir. (Ek. Mısır sapı. Düzeltici tedbirler. önlemek için alınan planlı ve kontrollü önlemler. Mihver boru hasarı. Köşe koçanı. Core Stock. kâğıdı. ve rutubet geçirmez kâğıt türleri. karbon kâğıdının kolayca asıl kâğıttan Corrugated Board–Double Wall. Düzeltici faaliyet. Tüzel kişi. Fluting kâğıt Corner Marks. özel karton parçaları. Köşe işaretleri. Köşe koruyucu. Mektup kâğıtları. Ağacın veya odunun Corrugated Base Paper. Paslanma kontrolü. Mihversiz bobin. Corewood. Paslanmayı kullanımında. boyalar. Cork Paper. borunun her iki Correspondence Papers. Odun özü. (1) Kapüşon kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Core Curl. kaynaklanan zayiat. Corn Starch. kusurlar nedeniyle mihver boru uç takozlarının Corrective Action. Plansız bakım. Test sınırlarını belirten işaretler. layner ise onulalı kısmı kapatan alt ve üst yüzeylerde Corner Stay. kâğıt fabrikasında metal aksamda neden Core Slippage. plastik.4). metal parçaları sarmak için kullanılan. ucuna çakılan. Mihver boruya yakın olan Cornstalk. Kâğıtta dayanım arttırıcı olarak kullanılan nişasta türlerindendir. Şarap şişelerinde mantarı saran kâğıt. dökme kâğıt. Bu Corporation. Arıza olduktan Coreless Roll. Corner Stub. alınamaması. metal veya tahtadan Corrosion. Düzeltici bakım. Mektup Zarfı. Karbon kâğıtlı sürekli Corrugated Fiberboard/Cardboard) formlarda. Corrugated Board). Oluklu mantar desenli kâğıt. Paslanmayı önleme. (Eş anlamlı. 79 . Core Waste. mukavva. Kâğıtta kullanılan yapılmış konik takozlar. Üç kattan meydana gelen oluklu mukavvada. Korozyon önleyici kâğıt. (1) Bobin haldeki kâğıt Corrosion Preventives. boru/masura olmayan bobin. Corrosion Prevention. küçük kâğıt rulolarda rastlanabilen sarım türü. Mihver boru takozu. uçlarındaki ezilmeler ve ovallikleri belirten kusurlar. Corrective Maintenance. (2) Bobin kullanımından sonra geriye Rulman gibi. Ortasında mihver sonra yapılan düzeltici bakım. Oluklu mukavva kâğıtları. Basılmış kâğıtta kesim kutu üretiminde iç kısımda ondüle yapılarak kullanılır. uçlarında hasar meydana gelmemesi için. Kutuların köşelerini kullanılır. Mihver boru Correspondence Envelope. (Eş anlamlı. Mısır nişastası. Oluklu mukavva alt merkezindeki koyu renkli kısım. Oluklu kutu yapımında kullanılan ve fluting ve testlayner diye adlandırılan kâğıtlar. alt yüzeyde kullanılan kâğıt. Sigara filtresinin dışındaki Corrugated Board. Kurum. Corrective Actions) Core Plug. Mihver borunun edilen bitki artığı. mukavva kartonu. Kâğıt bobininin. Tıkaç. Temizlik kâğıtlarında veya Corrective Measures. (2) Mantarlı kâğıt. Ağaç özü. merkezde bulunan mihver borudan kurtularak kullanılamaz Corrosion Control. Mihver boru kartonu. oranında diğer selülozlara karıştırılarak gazete kâğıdı elde Core Damage. Pas önleme. Geçmişte mekanik selülozları % 25 yerlerdeki kâğıt kıvrılması. Çürüme. Alt layner. Göbek kıvrımı. Tespit edilmiş bir çakılamaması veya bobinin üretim amacıyla kavramaya kusuru ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet. Mihver kayması. kalitesi nedeniyle kullanılmadan kalan ve kırışıklığı nedeniyle kullanılması mümkün olmayan kâğıtlardan Corrosion Preventive Papers. Paslanma. olduğu paslanma. alındığında ise salgı yapması söz konusudur. kimyasalların. yağlı kalan kullanılmış mihver boru. Pas önleyiciler. (Bakınız. Mihver döküntüsü. mihver boruya yakın yerlerde sarımın kötü önlemek için kullanılan kimyasallar. İki ondüle ve üç laynerden meydana gelen oluklu perforasyon. Paslanmayı hale gelmesi. Üstte kullanılan kâğıda üst layner (Top Liner) ve ezilmeye karşı korumak için konulan.

Oluklu mukavva kutu. (2) Oluklanma. Ondüle merdanesi. Oluklu mukavva kutu. Mukavva haline getirilmemiş. Maliyet. Kâğıt yapımında kullanılan. Kalite amaçlı yapılan Board – Single Face). Kâğıt harmanında. Sermaye maliyeti. Edinme maliyeti. Maliyetli. Oluklu mukavva. Corrugated Medium. Corrugated Shipping Container Board. Tek yüzlü oluklu Cosmetic Tissues. Cotton Fiber. Oluklandırma. Eski mukavva. Oluklu. Mihver boru Cotton Linter. Makyaj mukavva. kâğıt. Costless. Corrugated Roll. 80 . Bir oluklu ve Cost of Capital. (Ek. Maliyetsiz. Bir ondüle ve iki laynerden yapılan oluklu Cost Center. Yüksek maliyetli. Cotton. Uzun elyaflı pamuk selülozu. Linter selülozu. Cost Intensive. Harmanında pamuk Corrugating. Kısa elyaflı pamuk selülozu. Maliyeti Corrugated Container. mukavva. Oluklu mukavva. açık mavi renkli bir kâğıt. (Ek. Fluting minimum % 25 pamuk selülozundan yapılması gerekir. (Bakınız. Pamuklu kâğıt. Satış maliyeti. ambalajlamada kullanılan. geçene kadar olan tüm maliyetler toplamı. harcamaların tamamı.4). yüzsüz ve oluklandırılmış kâğıt. Oluklanma izleri. (Eş anlamlı.4). Yeni görüşe göre ise bakım ve onarım Corrugated Cap. Corrugation. olarak kullanılan oluklu mukavva. Cotton Paper. Corrugating Media/Medium. Oluklu levha. Kalite maliyeti. Harmanında % 25 in üzerinde pamuk selülozu bulunan kâğıtlar. Corrugated Cost of Quality. Pamuk. Oluklu mukavva iç kâğıdı. Rag Paper) Corrugator. Bir proje veya bir layner kâğıdından meydana gelen ve paketlemede dolgu yatırımda harcanan öz kaynaklar ve borçlanmaların tamamı. maddesi. selülozu bulunan kâğıt. Pamuk kullanılan darbe emici kâğıt. Satın alma dalgalı kısmını oluşturan kâğıt. Corrugated Board–Single Wall. Pamuk çırçırlarından elde üzerine sarılan kâğıdın mihver boruya yakın kısımlarındaki edilen selüloz. Oluklu kutu makinelerinde bulunan Oluklandırma merdaneleri. Fluting kâğıt. (Bakınız. Pamuk linteri. Oluklu vals. görülmektedir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrugated Board–Single Face. Çeşitli amaçlar için Cost of Sales. Corrugated Medium. bu değere eşit veya bunun üzerinde pamuk selülozu bulunduğunu ifade etmektedir.4). Oluklu kâğıt. Oluklu mukavva.4). Bir ondüle ve bir layner kâğıtla yapılan oluklu temizleme kâğıdı. Sadece oluklandırılmış ve ambalajda dolgu olarak Cotton Batting Paper. Fluting Media). Harcama merkezi. Fluting kâğıt. adlandırılmıştır. Bir ürünün müşteri eline kullanılan oluklu mukavva parçası. aşamasında yapılan tüm harcamalar. görüşe göre bakım ve onarım harcamaları gibi masraflar (Ek. Oluklu mukavva. (1) Oluk verme. Kozmetik amaçlı pelür kâğıtları. selüloz ham Corrugated Wrapping. Pamuklu kâğıt. Ondüleli kâğıt. (Ek. mukavva. Cost. yüksek. En yaygın kullanılan oluklu mukavva türü. Oluklu mukavvanın Cost of Acquisition. Tek veya çift yüzlü işleri kârlılığa katkısı nedeniyle kâr merkezi olarak oluklu mukavva. Pamuk ambalaj kâğıdı. Oluk makinesi. Maliyet muhasebesi. nedeniyle bakım bölümü masraf merkezi olarak Corrugated Board Box. Cotton Content Paper. Masraf merkezi. Corrugated Fiberboard. Corrugated Sheet. Pamuk elyafı. Pamuklu kâğıt olabilmesi için Corrugating Material. Tek yüzlü oluklu mukavva. Tek katlı oluklu Cost Accounting. Corrugated Cardboard. Corrugator Roll.

delik yerlerinin görülebildiği planlama tekniğidir. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. Kırılma. 81 . Shadow Marks). Enjektör. Bazen beyaz su bütesi kırılma. Kâğıt projede gerekli olan faaliyetlerin birbiriyle olan ilişkilerini üzerinde gözle görülen. bir pres keçesi üzerine aktaran kişi veya Coupon Paper. (Bakınız. araya belirtici şerit atan makine. yünden yapılma. Cotton Wipe Test. Sifon izleri. aralara konulan yağlı seperatör kâğıtları. Kraft Counter Ejector. Kapak kartonu. gauç valsi üzerine Cover Paper. CPPA (Canadian Pulp and Paper Association). Küçük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. (Eş anlamlı. sifon valsindeki düzensiz su gösteren. Crack at Fold. çıktığı yönden verilen temiz suyla yapılan yıkama şekli. Kitap kapağı kâğıdı. Coupling. (1) Aktarmak. Cover Cap Board. Kâğıt Kâğıt ve Selüloz Birliği. Sayım kontrol kâğıdı. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals. istenilen sayıya için kullanılan kâğıt. Kritik yol metodu. Aktarıcı. Güç aktarımında iki ayrı şaftı birbirine Coucher. CPM (Critical Path Method). Counter. Bardak kapak kartonu. takılanları sayarak yüzeyin düzgünlüğü hakkında bilgi Counter Current Washing. Elle prese verme. Yazar kasa rulo kâğıdı. Sifon valsi izleri. Kapasitesi yüksek makinelerde. preslerden önce alt katta Crack. bisküvi kutusu kartonu. Kâğıt kenarında görülen. (2) Gauç. (Presleyerek suyunu alma amacıyla) Elekten alınmıştır. Salpa. Sayım üzerine bırakılan bir tutam pamuktan yüzeyin pürüzlerine sırasında topların arasına bir enjektörden atılan kâğıt. Gauç valsi kaplaması kapatmak için üretilmiş kâğıt. Pamuk kayma testi. Elek altı büte karıştırıcısı. Cotton Straw. preslere aktarma. Yaprak sayıcı. sırasını. sınıfındandır. Kanada Couch Pit. makinesinde elekten keçeye safihanın aktarıldığı bölüm. Couch Roll. Çatlama. Bir toptaki kâğıt sayısı. Counter Shooter). (Eş anlamlı. Katlama sırasında kırılma. metal malzemede için de kullanılır. valsinden hemen sonraki vals. El yapımı kâğıtlarda kullanılan bir Cover Board. Couch Pit Agitator. Bisküvi ara kâğıdı. (3) Metal yorgunluğu nedeniyle. Sayı. Bir Couch Marks. Jacket). Sayıcı. Aktarma valsi. Bisküvi denilmektedir. Gauç vals ceketi. El yapımı yaş kâğıdı elekçiden bağlayan düzenek. elek bölümünde. düzgünlüğünü kabaca algılayan bir deney. Güvenlikli kâğıtlar mekanizma. Sifon valsi. Pamuklu numune kâğıdı. Bilet kâğıdı. katlama bulunan ve kenar döküntülerinin ve yaş döküntülerin aktığı tabakasının ayrılması. Cracker Box Liner. Kâğıt selülozundan yapılan ve alınan pamuk örneklerini sarmak enjektörü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cotton Sampling Paper. oluşan çatlak. kalite bozukluğu. Sayaç. Kitap kapağı kartonu. (1) Çok katlı kâğıtlarda. Ebat kesimi Cracker Caddy Board: Bisküvi saklama kabı kartonu. Pamuk sapı. Gauç bütesi. Kâğıt Counter Roll Paper. (Eş anlamlı: Hog Pit). Sayılan rakam. Taklit edilmemesi için üretimde özel önlemler Couching. Bardak Couch Jacket. Büyük ebatlı Count. makinesi elek bölümü sonunda. Kapak kâğıdı. katlanma yerindeki çatlak. Bisküvi kutusu kartonu. Yüzey Counter Board. Ebat kâğıdı sayarak. geçirilen keçe. Bu testte yüzeyin Counter Check Paper. Elek altı döküntü bütesi. Sayaç enjektörü. (2) Silindir makinelerde formasyon kutularında. Ayakkabı taban kartonu. yöntem. Gauç valsi. (1) Kâğıt makinesi Cracked Edge. yerine kullanılan. yapılırken belirli sayıya ulaşıldığını gösteren sayaç. (2) Elek kenarında yırtılma. süresini ve kaynakları gösteren proje süzülümü nedeniyle oluşan. Ters akımlı yıkama. (1) Kenar çatlağı. (2) Kartonda bükülme sonucu hamur bütesi. Adet. vakum bağlandığı için adına sifon valsi de Cracker Box Divider. ulaşıldığında. Selülozun sahibi olma. Couch. Kaplin. (Vatman) alarak.

sırasında kırılması. Creping. Kasa veya dönerler. Kraft kâğıdı. Krepli pelür kâğıdı. Creaters. Sürünme hızı. Pilyaj. Creep) Crayon Paper. Creep. Kırılmaya Creep Machine. Özellikle temizlik kâğıtlarında Yanki silindire konteyner yapımında kullanılan ve küfenin ürüne temasını baskı yapan bir raspa ile sağlanan krep. Krepleme raspası. Creeped Dublex Kraft Paper. direnci. (DIN 55437) Crease Strength. Kâğıdın elastik ve emici olması için yapılan Crash Perforation. indirirken bobini kucaklayan yastıklayıcı palet. uzama yaparlar ve kuvvet kalktığında eski durumlarına Crate Liners. (2) Kırılma. Krep oranı. Krepli dupleks Kraft kâğıdı. (Bakınız. (Bakınız. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Creeped. (1) Kırma. İs kokulu. Bükme test aleti. Bükülme sonrası kâğıdın düzelme Cracking Test. Genellikle 10-25 Creeped Wadding. Bilinçli olarak Creping Doctor. Küfe kartonu. (Bakınız. Pilyajlı karton. Creep) Creasibility Tester. (Bakınız. Kırma. Krepli tampon kâğıdı. Katran ruhu. Krepli Kraft kâğıdı. m/dakikadır. (Bakınız. Crease Stifness Tester. Krepleme. Creep) Crease Recovery Resistance. Craddle. Belirli bir kuvvetle Crackle. 82 . Krepli hijyenik kâğıt. Kullanım sırasında kâğıdı Crease Retention. (Bakınız.) Creosol. kesmek için araya konulan kâğıt/karton. Çatlatma. Böyle durumlarda çalışma mantığı ve iş Creep) güvenliği makine kontrolü yerine operatör tarafından Creeped Waterproof Kraft Paper. Çatlama. yağsı sıvı. Bu tür kâğıtlara kuvvet uygulandığında uygulanan perforasyon işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cracking. Katlama dayanımı. Krep. Kâğıdın buruşturulması sırasında çıkan katlanmasına rağmen. açarak çekildiğinde. Crease. Kâğıdın veya kartonun bükülme sonrası düzelmeye (Bakınız. Bükülmenin düzelmeye karşı Creping Tissue. Katlı kalabilme. Creep) karşı dayanıklı olma. kopmaya karşı ses. Kâğıt makinesini bakım. Oyuklar. Creep Ratio. (Bakınız. Kâğıdın veya kartonun kırma. Creeped Kraft Paper. (Bakınız. Koçan perforasyonu. Creepe Paper. yapmak üzere yapılmış. Bıçakla katlama izi verme. Creep) Crawl Speed. katrandan elde edilen. Kırılmadan bükülme. (Bakınız. Creep) Creasability. mukavemetinde azalma olmaması. Kartonun bükülerek kuşe değerini ölçen alet katmanının test edilmesi. Kraterler. Kuşe kâğıt yüzeyinde görülen Crash Finish. Bir top kağıda krepleme işlemi. sarılmış bobini Creasing. çıkışında kullanılan krepleme raspası. İz bırakmadan bükülme yeteneği. Tebeşir çizim kâğıdı. Kuşe kaplamanın büküm katlanma sonrası açılmadan kalabilme özelliği. kaplanamamış olarak kalan oyuklar. (Bakınız. Büküle bilirlik. Hışırtı. Kâğıt yüzeyinin çukurluklar. Yüzey çatlatma işlemi. Krepli su geçirimsiz belirlenir. Bobin yastığı. Katlanma. Tebeşirle resim Creep Finish. Krapon kâğıdı. Krepli. Kraterler. Kasa kartonu. temizlik. Creep) Crease Carton. kâğıt İlgili bir kelime olan Foldability iz bırakarak uzunluğunda meydana gelen değişmenin oranı. Krepleme yapma işlemi. Bir tür Gofraj işlemi. kaba görünümlü kâğıt. bükülebilmeyi tanımlar. şeffaf veya açık sarı renkli. elek ve keçe değişimleri gibi durumlarda elle Creep) çalıştırmayı sağlayan en düşük dönüş hızı. Creep) karşı gösterdiği direnç. Krepleme işlemi. Yanki silindirlerin bükülebilmesi için iz verilmiş karton. Crease Stifness Tester. Bükülme. Kırılma Testi. Krep makinesi. Kreplenmiş kâğıt. çatlak görünümlü hale getirilmesi. Creep) Craters. Katlana bilirlik. Bobin makinesinde. Krepleme öncesi ve sonrası. (Bakınız.

Kaplin şekli. Cross Cutting Knife. Cross Direction Gloss Control. kontrolü. yüksek bir bağlantı şekli. Buharla veya fıskiyelerle makine enine olan bundan sonra kat ayıracak vals sıcaklığı. Arzani makas bıçağı. Cross Direction Caliper Control. kırılmasını sağlayan geliş açısı. Saf bir sıvının kâğıdın nem emerek enine doğru düzensiz ebat değiştirmesi belirli bir sıcaklık aşıldığında. kâğıttaki iç gerilimin tutkalın veya havanın nemiyle serbest Crocking. daha küçük ebattaki parçacıklar. Katlama. Critical Speed. Kenarları Cross Direction (CD). Ölçüt. Kritik kat ayırma Cross Direction Moisture Control. Makine enine geçirgenlik bozmayacak en yüksek eşik kirlilik yükü. eşik ayarlarıyla yapılan ve enine olan parlaklık profilini düzelten enerji değeri. Makine enine rutubet sıcaklığı. Cross Flow Distributor. Eşik değer. Krepli gibi görüntü verilmiş. Makine eni. Kritik varlık. Kritik değer. Baz alınacak değer. Haç. Arzani makas. Olmaması durumunda bölgelerde gözeneklerin sıkışması nedeniyle hem makine işletmeyi durduracak yedek ekipman veya yedek parça. kâğıt yönü. Critical Load. Hamur kasasında bölgesel sulandırma ile Critical Asset. kamburlaşma. Crimp Wrapping. Termoform ambalaj. Işımanın 90o lik açı ile enine olan kalınlık profilini düzelten kontrol sistemi. Kritik sıcaklık. Kritik yük. Kreplemek. Kırpma. sıvı halden çıktığı sıcaklık. Katlamak. Tek yıllık bitki artıklarından korozyon çatlağı. Kat ayıracak eşik sıcaklık derecesine yükselmiş ve kontrolü. Crinkled. Warp Level) çıkarma. boyuna hem de enine geçirgenlik değişebilmektedir. Fines) “Fines” olarak ifade edilen toz parçacıklarından Cross Cutter. Critical Delamination Temperature. Bir alez. Saman elyafı. (Bakınız. Kâğıt için kullanılan T biçimli tahta alet. Ebat kesim makinesi. Kalenderde bölgesel ısı. (Bakınız. Kâğıt yüzeyini silerek boyayı kalmasından kaynaklanmaktadır. 83 . rutubet profilini düzelten kontrol sistemi. Kardan şaft. Ebat kesim Crimping. (Bakınız. bıçağı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crevice Corrosion/Crevice Corrosion Cracking. rutubet ve baskı Yüksek sıcaklıkta kat ayıracak büyüklüğe erişmiş. Makine enine Criteria. (1) Elde yapılan ayrılmasıyla sonuçlanır. Yatak örtü kâğıdı. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner Critical Temperature. İstavroz. büyük ebatlı kâğıtları. Makine enine parlaklık Critical Delamination Energy. Hasta yatak kâğıdı. Hasarlanması durumunda makine enine olan gramaj profilini düzelten kontrol sistemi. Kritik kat ayırma enerjisi. Hava veya sıvının safiha gözeneklerinden geçişi. Kritik yedek. Cross Direction Basis Weight Control. askıya koymak veya askıdan almak Crib Sheet. Kenarları tıraşlama. Zamanla Cropping. Sheeter). gramaj kontrolü. Kamburluk layner Critical Value. Kılcal Crop Fibers. Kriter. Kritik açı. Boya çıkarma. Kritik hız. silindirlerde görülen sinsi bir korozyon türüdür. Hamur kasası içinde giren hamuru yanlara doğru yönlendiren dağıtıcı. Haç şeklinde olan. Kreplenmiş. Akışa karşı dağıtıcı. Kalenderde bölgesel baskı ayarlarıyla yapılan ve Critical Angle. ciddi sonuçlar yaratacak mal. gelişir ve sonunda gövde ile başlığın birbirinden Cross. Toz parçalarından daha küçük ebatta elyaf. sonucu meydana gelen kamburlaşma. Preslerde kullanılan ve toleransı Crill. Makine enine kalınlık kontrolü. (k). Makine enine daha yüksek hızlarda titreşim oluşur. Döner parçalarda kritik hızdan Cross Directional (CD) Warp. Bir ekosistemde dengeyi Cross Direction Permeability. Belirli Critical Spare. kontrol sistemi. (2) İstavroz mafsal. Buhar silindirlerinde ve Yanki elde edilen selüloz. Suyolunun tersi olan katlanarak ısıl işlemle yapıştırılmış ambalaj. Crimp.

Kâğıt makinesinde safihanın aktığı yöne. Bombe. Çapraz geri kazanım. Yarı kimyasal Crown Face. gelen darbe izleri. 84 . Crown Filler. Selüloz üretiminde sülfit ve sülfat süreçlerinde Crystallization. Iskarta kâğıt. Bombeli vals. Kristalit. eşitlemek ve genel dayanımı yükseltmektir. Ret ürün. Ezilme dayanımı. Kristalleşme derecesi. CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp). Crushing. bir polimer zincirini diğerine çaprazlama veya ezilerek dairesel görünümünü kaybetmiş kâğıt bobini. üzerine uygulanan yeni mürekkebi almaması. Birinci Crystallinity. Cross (Chemical) Recovery. Crown. Hamurun serbestlik yani suyu bırakma boyunca hareketli bir mekanizma ile nip basıncını ve vals derecesini ölçme yöntemlerinden biri. Makine yönüne karşı. makine tokaçlarla elyaflar ezilirdi. Maddelerin kristal yapısını. Yaş veya kuru Cross Linked. Bombe merkezi. Ezilmiş masura. Alçı tozu. süreçte kazanılan kimyasalı ikinci süreçte kullanma ve Crystallite. makine enine yön Ezilme. Zincir bağlı. Cross Machine Shrinkage. Farklı özellikler Crushed Roll. yarı mekanik hamur. Crushed News. Kontrollü CSF (Canadian Standard Freeness). Kâğıdın valslerden geçerken üzerinde meydana denilmektedir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cross Grain Fold. kısımları. Gerçekte buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme makinenin enine olarak tam ortasıdır. İlk dönemlerde tahta enine. birini makine enine. Cross Laminated. yoluyla elde edilen selüloz. Bombe kontrolü. Preslenmiş gazete kâğıdı. Yongaların önce sodyum sülfit ve Crown Face Centerline. Bombe yüzeyi. Taç gibi görünen. uygulanmaktadır. karıştırılmamalıdır). Buna kalsiyum klorür ve Culled Paper. Makine elyaflarda gözlenen ezme işlemi. Kanada yöntemi taç vals. Amacı her iki yöne dayanımı Crushed Core. Ezilmiş görünümü verme. sanayiinde selülozun yapısını inceleyen bilim dalı. Öğütücüde ama özellikle hollenderde Cross Machine Direction. Ezilmiş. bölümünün kristalleşerek üç boyutlu bir yapı oluşturması. Çeşitli nedenlerle darbe almış kazandırmak için. Taç vals. Ezik bobin. Crushing Strength. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi Cull. Giyotin artığı kâğıt. olarak karıştırılan kalsiyum sülfat. Crushed Finish. Kâğıt tabakalarının Crush. Çapraz bağlanma. Ezilmiş mihver boru. Crown Controlled Roll. Bir valsin orta Crystallography. dupleks laminasyon. bağlama yöntemi veya bağlanma şekli. Kâğıdın kuruma sırasında enine doğru çekerek daralması. (Bakınız. Polimerlerde. Cross Linking. Ezik. yani atomların dizilişlerini inceleyen bilim dalı. Orta kısmı bombeli katlama. Grene karşı katlama. bombeliğini yerel olarak düzenleyen vals sistemi. Beating) (2) yönü ve makinenin enine olan yöne. Iskarta. Kâğıt Crown Control. diğerini makine yönüne dizerek yapılan Crushed. Çapraz laminasyon. Enine perforasyon. (1) Ezme. (Eş anlamlı. Kristalize selüloz. Makine enine doğru çekme. (1) Üretim ıskartası kâğıt. (2) sodyum sülfat da eklenmektedir. Makine eninde Crown Roll. Ezmek. Bombeli yüzey uzunluğu. Compression Strength). Kurumuş bir mürekkebin. (Taş vals “Granite Roll” ile yöntemi. molekülü yandaki moleküle. bir halde kâğıda verilen yüzey etkisi. kimyasal bağlarla bağlama. Taç. Bombe kontrollü vals. Elyafın bir yaprakları ayıran delikli çizgiler. Taç kontrolu. Beloit tarafından bulunan ve vals içinde nip serbestlik ölçümü. Kristalografi. Çapraz bağlı. Cross Perforations. tarafının kenarlara göre şişkin olması. Elyaf hücre duvarlarının kristalleşmiş ikinci süreçte kazanılanı da birinci süreçte kullanma. Sürekli formlarda Crystaline Cellulose. Kristalleşme. Suyoluna dik olarak yapılan kâğıt katlama olan pres valsleri.

akıtılarak kaplanması yöntemi. Sulu amonyum hidroksit içindeki iki kâğıtlara verilen ad. delinerek kontrol edilmiştir onayı verilen biletlerin yapıldığı karton. Üründe kaliteyi arttırmak amacıyla yapılan bakım Curable. Çözünen selüloz. (Cu (NH3)4 . Cure. Kâğıt para yapımında kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cultural Papers. Kısaca CUENE denilmektedir. Cupram. Kupramonyum viskozitesi. filigranlı olması. (OH)2). hidroksit. Kâğıtta oluşan kıvrılma eğilimi. altta geçmekte olan ebat kâğıda. Orijinali 100 ft³ dür. Selüloz elyafındaki kıvrılma Binding. Oluklu karton. Hem Curling. Cut Cards. Sertleşmek. Müşteri merkezli bağlarla bağlanarak sertleşmesi. Yastıklama. Öğütücüde elyafın kıvrılarak helisel hale Cunit. çözünmez bir tutkalla yapılır. Cut Back Binding. Bardak yapımında kullanılan Currency Paper. Cushion Board. desteleyici yapı oluşturma. Custom Duty. 85 . kuşe çözeltisinin perde şeklinde Cupramonium Viscosity. miktarı. Cupstock. Yoğun tutkallıdır. Cuprammonium Hydroxide) kırçıllı olması gibi üstün özellikleri bulunmaktadır. Bardak kartonu. (2) Değerli Schweitzer çözeltisi. Kürleşebilen faaliyetleri yönetimi. Kâğıdın kıvrılmaya olan Cup Board. metal gömme şeritli olması. Zıt anlamlı. Çözünmüş selülozun ortalama moleküler Custom Clearance. selülozundan. sadece Cupriethylenediamine Hydroxide. Form Factor). şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft ölçerek sonuca giden bir kâğıt kalite kontrol kimyasalı. viskoz rayonu (suni ipek) diye adlandırılır. Kupramonyum hidroksit. ağırlığını tespit etmede kullanılan ölçüt. Currency Straps. Kıvrılma. Bir yarıktan. Adhesive Binding. Trenlerde kullanılan. Et Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Amerikan ciltleme. Yazı tabı kâğıtları. Cupriethylenediamine Viscosity. Çok dayanımlı olması. (Bakınız. Tutkalllı ciltleme. Threadless Binding). Kıvrılma ekseni makine yönünü gösterir. Kıvırcıklaşma. Gümrük işlemlerini tamamlama. Kaba olmayan başlayan ve içe doğru gelişen dönme hareketleri. kullanılan bir ölçüt. Duvarları olmayan. Zayıf elyafları güçlü elyaflara çözücü. Gümrük vergisi. bakım. miktarını belirten tanım. hem de basıma uygun kâğıtlar. Kıvrılma testi. (1) Kâğıtta rutubet etkisiyle kenarlardan yazıma. Plastik Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını ölçmede kaplama/laminasyon. (2) kâğıtlar. (2) Perde kaplama. Para destelerini Selülozu çözmeye yarayan ve çözeltinin viskozitesini çevrelemek için. Pamuk Cuprammonium Hydroxide. Kıvrılma endeksi. Sertleşebilen. Curl. Bardak kâğıdı. değerli bakır hidroksit eriyiği. rejenere selüloz adını alır ve piyasada kâğıdı. Kuprietilendiyamin oluklandırılmış ambalaj dolgu kartonu. Bir hacim birimi ile ifade edilen odun gelmesi. Dolap raflarına serilen bırakarak kıvrılan kenarları görmek için yapılan test. Kuprietilen diamın viskozitesi. Cup Paper. Plastik kaplı bardak kâğıdı. kullanılan özel bir kâğıt. Bilet kartonu. Perfect Binding. Curtain Coating. marinasyonunda kutu yapılarak kullanılan karton. Kürleşmek. Curl Tendency. Spiral sarım yöntemiyle. (1) Para kâğıdı. 2. kâğıtlar. Bardak kâğıdı.83 m³ odun. Buna değişik adlar da verilmektedir. Raf kâğıdı. (Eş anlamlı. Coarse Papers). Marinasyon kutu kartonu. bardak yapımında kullanılan karton. Kültürel kâğıtlar. (1) Perdeli Kuşeleme. Gümrükten malı çekme. Curl Test. Vizkozite testlerinde kullanılan bir selüloz Cushioning. Para destesi kâğıdı. (Eş anlamlılar. Curing Box Liner. Thermoplastic Curl Index. Kıvrılma eğilimi. Dalga. Kıvrım. baskı kalitesi. Bir parça kâğıdı su yüzeyine Cupboard Lining. Bir polimerin çapraz Customer Centered Maintenance. yatkınlığı.

kurutma silindirleri. Cycloidal Vacuum Pump. Boru ve tank çıkışlarında köprüleşmeyi Cylinder Paper. Her kâğıt Cylinder Mold (Mould). Cut Scored. Yuvarlak elek kâğıdı. Yuvarlak elekli karton makinesi. Cyclone/Cyclonic Cleaners. Çatal bıçak sarma kâğıdı. Siklon vakum pompası. Silindir boşluğu. İki zıt durumu birleştiren anlamlı. Temiz su kanunu. Cut to Register. Cylinder Gap. (1) Silindir. Ebat kâğıt. Cylindrical Refiners. Multi Cylinder Machines). Kenar kesici fıskiyesi. Öğütücüde plakaları arasındaki boşluk. makinede üretilmiş kâğıt. makinesi. Elyaf tozu. (2) Yuvarlak elekli Cut Sheet. Kâğıdın kesilmesi Cylinder Bristol. Periyodik sayım. Yuvarlak elekte üretilmiş ve oluklu mukavvada dış belirleyen kesici fıskiyeler. Ebat kesme. Cylinder Kraft Liner. (2) Kesilme. Stensil kopyalama işlemi. sonrası görülen. Cutter Dust. filigrana dikkat edilerek yapılan kesim. Genel Cutter. Ebat kesici. Periyot. Siklon temizleyiciler. Dönemsel sayım. Silindirik öğütücü. Yuvarlak elekli karton kesimi. elyafın bölünmesi. Elekte safiha enini layneri. Birden fazla bobinin aynı anda silindirlerinde kurutulmuş kâğıt veya karton. Dynamic Cleaners. Cut-off Doctor. Siklon buharlaştırıcı. tekrarlayan en küçük parçası. Silindir de kurutulmuş. Yuvarlak elekli ve tıkanmayı açmak için kullanılan su jeti. Cutter Broke. Giyotin. Kesim ölçüsü. tekniği. Yuvarlak elekli karton kalan döküntü. Cylinder Board. Siklon. Set kesim. Kurutma Cutter Set. Filigranlı kâğıtlarda Cylinder Machine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cutlery Paper. Kartonu katlamak Cylinder. Kesme raspası. Bıçak izi. Silindirik Cycle. Kesim sonrası Cylinder Board Machine. Kesim tozu. silindirlerinin döküm tekniği. Cyclostyle Process. çıkışında bulunan safiha kesme raspası. ayarlayan kenar fıskiyeleri. Kesici fıskiye. Kesici. Su jeti. Cutting Machine Knife. makinesi. kullanılan. Mavi ozalit kâğıdı. Makas artığı. Yuvarlak elek. filigranın aynı noktada olmasını sağlayan kâğıt Cylinder Mold (Mould) Machine. Cylinder Dried. Silindirik döküm. Su izine göre kesim. basma tarzında çalışan bir vakum pompası türü. katman olarak kullanılan Kraft kâğıdı. Cyano Paper. parçasında. Silindir yüzey taşlaması. (Bakınız. Yuvarlak elekte üretilen Bristol. Bir tür. (Eş Cut-off Point. Yanki silindirlerin Cyclon. kaolin ve selüloz parçalarından oluşan toz. ortak nokta. CWA (Clean Water Act). Açık mavi. Centrifugal Cleaners. Elekte safiha enini Cyclone Evaporators. Kesim artığı. Pilyaj izi. Cylinder Grinding. Kâğıt makinesi kurutma bölümünde amacıyla yüzeyine bilinçli olarak verilen iz. Yuvarlak elekte üretilmiş Kraft Cutting Pipe. Alternatif akımın kendini rifayner. üst üste bindirilmesi yoluyla yapılan. Cycle Counting. Giyotin bıçağı. Baskı sırasında baskı Cutting. Emme paslanmaya karşı özelliği olan kâğıt. Yuvarlak elekte üretilen karton. makinelerde yuvarlak elek tamburu. Makas. Kesişme noktası. Saykıl. Centricleaners) Cut-off Squirts. 86 . Cut Size. çoklu kesim kurutulmamış. Cylindrical Casting. katman dizilişi (Ek: 7) de verilmiştir. Cut Water. Kurutma Cyan. (1) Kesme. Serbest açılarak.

Yağlı hamur. Yaklaşık olarak 130 cm yükseklikteki ağaç çapı. Dandy Mark). Kontrolörlerde geri Damp Sheet. aşırı su açılması nedeniyle safihanın çözülmesi sonucu oluşan izler. D65 beyazlığı. kullanılmaktadır. besleme sinyalinin alınmasından eyleme geçmek için Damp Streaks. içi boş ve ince metal elekten yüz geçirilmiş vals. Taş baskıda. ISO tarafından belirlenmiş Dandy. Yaş kâğıt. 87 . (Bakınız. ıslaklığı baskı plakası nişastasından elde edilen. kontrol sistemi. Dandy Mark) Egütör yansıtma faktörü. (2) Kâğıt ağaçların kesimlerinde bu ölçü kullanılmaktadır. filigran maksatlı olmayan izler. Veri toplayan saha cihazı. Defne. Titreşimi azaltmak. Veri toplayıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dandy Mark. bezli ve lastik kaplamalı merdanelerle. 467 nm ışık altında ölçülen. (Bakınız. Kâğıt makinesinde. Dahlgren. (Benzer anlamlı. Egütör yolma izi. Dead Band. DAF(Dissolved Air Floatation). selüloz elde edilen. Damping Rolls). (Bakınız. Egütör valsine flotasyon ünitesi. Islatma. defne ağacı. Dandy Pick. vals. Dipolar Bond). Günlük harcirah. bu nedenle üzerine binerek ağırlık yapan ve gevşek sarımı önleyen yağlı hissi veren jöleleşmiş hamur. Doğru akım motoru. Data. mürekkep itici ıslatma sıvısının sürülmesi. Düzensiz presleme veya düzeltici sinyalin çıkışına kadar geçen süre. Bilgisayarlı kâğıt üretim sistemi. boş alanlara Ağaçta gövdenin insan göğsüne gelen yerdeki ölçülen çapı. Egütör ezme izleri. Dampen. Poly-DADMAC). Sönümlemek. ortamda. Baskı preslerinde. Günlük müsaade edilen Bu valslerin desenlileri yaş iz vermede (filigran) değer. Dative Bond. binici vals (Rider Roll) olarak da adlandırılır. modifiye bir nişasta türü. Şam kâğıdı. Taş baskı plakalarında. Islatıcı. Dağıtılmış proses Damping Strech. Bobin sarımı sırasında bobin Dead Beaten. zeytin benzeri Desenli duvar kâğıdı yapımında kullanılan bir taban kâğıdı. ıslatma maddesinin. Kontratlarda belirtilen kişisel günlük harcama tutarı. Time Lag) Dancer Rolls. DCS (Distributed Control System). Islatma. Ölü bant. Yaş izleri. Eğütör izi. şeklinde olan istenmeyen iz. üzerinde. (Bakınız. (Eş anlamlı. oynak vals. DAS (Dialdehyde Starch). Veriler. (1) Islatma merdanesi. elek bobin haldeki kâğıda sürekli baskı yapan bir sistem. Dampers. makinesinde en sonda kuşelemeden önce kâğıdı soğutan DC Motor. DBH (Diameter at Breast Height). Kumaş benzeri bir kâğıt türü. Hasar. safiha yüzeyindeki görünümü (formasyonu) düzelten. Damping. Göğüs hizası çapı. Taş baskıda. Dandy Roll). Egütör valsi. düzensiz kuruma nedeniyle. Çözünmüş havalı Dandy Crush Marks. kâğıtta görülen izler. Veri tabanı. Daily Allowance. sürülmesi. Veb ofset baskı. baskı plakasına Data Collector. Yaş boyut değişimi. örnek kağıdın ışığı Dandy Blister. valsinin bazı deliklerindeki tıkanma nedeniyle halka DADMAC. D65 Whiteness. Dahlgren baskı sistemi. Dialdehit nişasta. Aşırı öğütülmüş. Dampening. Daphne. Baskı sırasında. daha çok alkol (%25) va daha az su kullanan ve Dandy Roll. Selülozluk Damping Roll/Roller. (Bakınız. Doğal buğday Dampeners. Bobin üstüne oturduğu için. Egütör valsiyle kâğıt yüzeyin D verilen. Data Base. ıslanan kâğıdın ölçülerinin değişmesi. Düzenlenmiş bilgilerin topluluğu. Nepal kâğıdı diye adlandırılan kâğıdın Damask Paper. Oynak vals. yüzeyine dağıtan merdane. yapımında kullanılan. Ölü bölge. Damage.

Debarker. Saçaklı kâğıt. Saçaklı karton. Teksif eleği. Hız kesici. Yapraklarını döken bitkiler. Türbin eksozlarından çıkar. Dead Time. girintili çıkıntılı yüzeye baskı transferinde Dead Finish. Kenarları kullanılan. en geniş ene sahip kâğıt. Kabuk soyucu. destekleyicisi. Formasyon kasasında karbonat ve bikarbonatları temizleme. Yapraklarını Hareketli olmayan bölge. Bağ çözücü madde. Kâğıt yüzeyinde. ince ve saçaklı. Kontrolörlerde düzetici sinyalin Decentralized Maintenance. Debarking Resistance. Mürekkepsiz veya boyasız haldeki doğal beyaz. Hamurun içindeki Decker. Özel giyotin bıçağı ile yapılan saçaklı Debarking Drum. kaba bir karton türü. işlerinin bakım ve üretim birimlerince paylaşılması. Deckle Edge. likör içindeki asıltıları çökeltme. Boş ağırlık. Bu tür Debonding Agent. Kirlilik. Hava alma. Fildişi beyazı. (2) Traşlama kenarı. Kazanlarda besleme suyu içindeki oksijeni alan kaçmasını önleyen yan çita. (3) Safihanın eni. Çürük buhar. Döner filtre. Deckle Fill. Çerçeve kenarı. Hava giderme. talaş. kâğıtlardaki elek çerçevesine gelen ince ve saçaklı kenar. Geniş yapraklılar. (3) Vakum seperatörü. Yeşil ve beyaz sonrasında kalmış. Dead Spots. Mat görünümü verilmiş. Kirlilik geçiş oranı. Ölü zaman. Kenarlık. Bir politika veya analiz 3 sonucu yapılan eylem programı. emilimini arttırmak için kullanılan. Debris Passage Ratio. Kazan besi suyundan Deckle Board. Deckle. Kütüklerin içine kâğıt kenarı. sistem. bir makinede üretilebilecek eleklerde kirliliğin temiz hamurda kalma oranı. Deaeration. Kâğıt makinesi üzerindeki safihanın kenarı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deadening Felt. Makine eninde kâğıt. Alkali giderme. Çıkartma kâğıdı. Ölü noktalar. (1) Safiha kenarı. tahtadan yapılmış çerçevesi. Kullanıldığı için işlevini Decelerator. Kabuk soyma. işlenirken. özellikle cilt kapaklarına yapılan ve yüzeyi görünümlü kâğıt. Dead Zone. Safiha tank. Debarking. Deckle Edge/Edged Paper. Bakım çıkışından eylemin başlayacağı zaman kadar geçen süre. Geniş yapraklı ağaçlar. Saçaklı kenar kesimi. Karar alma. Çökeltme. Asıltıları çökeltme. Çukur gofraj. ürünlerde. rejek. Dara. Bono kâğıdı. ortama ilave edilen bağ çözücü kimyasal. eleğin kenarında bulunan ve hamurun elekten Degazör. Decision Making. işlenme Decantation. (1) El yapımı kâğıt üretiminde kullanılan el Deaerators. Transfer kâğıdı. 88 . hamurun aşağıya akmamasını sağlayan koruma duvarı. Sepetli Kenarları traşlanmak kaydıyla. Tamponun dönüş hızını frenleyen kaybetmiş buhar. (3) El yapımı konularak kabuklarının soyulduğu büyük döner silindir. Pamuk selülozundan üretilen. Ses emici karton. Kraft selülozu kenar kesimi yapabilen giyotin makaslar yapılmaktadır. Dead Steam. Dead Weight. Decle Edge/Edged Board.Bazı kitaplarda kullanılmaktadır. Seramik 435-815 gr/m aralığında üretilir. Kabuk soyma tamburu. Dead White. Destekleyici çerçeve. Duvarlarda ses Decalcomania Paper. (1) Hava alıcılar. Çerçeve eninde kâğıt. Dealkalization. Özellikle el Debossing. Kuşe çözeltisindeki havayı eleğinin. (2) Kâğıt alan ekipman veya köpük söndürücü tipi maddeler. Deciduous. Çerçeve. kullanılmaktadır. Metal veya plastik kalıpla kâğıt yapımı kâğıtlarda üretilen ve kenarları traşlanmamış özel yüzeyine. dayanıklı bir kâğıt türü. Kenar kesimi Debenture Paper. Değerli kâğıt basımında yapılmamış makineden olduğu gibi çıkan karton. orta kısımları kalın olan karton. Eylemsizliğin olduğu bölge. emici bir kâğıt türü. hatalı boş yerler. döken ağaçlar. Giyotinde de bu tür kesimler yapılarak çukurlaştıran baskı işlemi. (2) makinesinde. Nötür beyaz. Ölü bölge. dağılmış havayı alma. Debris. (Zıt anlamlı. Deciduous Trees. Kabuk soyulma direnci. Dağıtılmış bakım. Embossing) kitaplar basılmaktadır.

çıkmış hamur. Kenar çitası. Defective Mill Splice. Elyaflandırılmış hamur. Ertelenmiş bakım. Çukur gofraj. Defibratör. Decor Paper) Defibration. arındırma. Crown Roll) basımında kullanılan kâğıt. Saçakları boyalı. Açılmış elyaf havuzu. Girintili olarak yapılan Deckle of Suction Box. Elyaf açıcı. Pres valslerine özel taç şekli vermede kullanılan bir uzun süre saklanması gereken değerli dokümanların yöntem. Dekoratif kaplama. vakumla alan bir ekipman. sorun çıkmaksızın bakımın başka tarihe ertenmesi. Defibratörden emdirilerek. 89 . Elyaflarına ayırma. Sadece kenarları boyalı belirgin hata. Üzerine desen verilerek. Salgı. Defibratörden veya Decorated Sheathing Paper. Bobin veya Decorated Blotting. Kusurlu dilme kenarı. (Bakınız. sert levhaların yapıldığı kaplama türü. Tiftdruk.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deckle Frame. Kenar bandı. Rotogravür. Özürlü Deckle Straps. Elyaf açıcı. Tapu senedi. Genellikle pamuk esaslı ve yüzey tutkallıdır. Deep Embossing. bıçak hatası veya körlüğü nedeniyle Paper). Decor dilme makinelerinde. Dekoratif oluklu mukavva. formaldehit reçineleri mekanik olarak elyaflarına ayrılmış hamur. Düğümlerinden kurtarma. getirilmiş süreç veya sistemler. Birbirlerini Deflaker. kâğıdı. Hava alıcı. Defective. Desenli MDF laminant kâğıdı. Bel verme. Genellikle temizleyici çıkışında kullanılmaktadır. bağımsız hale ekipman. El eleğinin kenar çitası. Fabrikada bobinlere Decomposition. Özürlü ek yeri. Deflection Controlled Press Roll. Defiberizing. Dekoratif. türü. Desenli kâğıtlara. Özür. hamurundaki elyaf kümelerini parçalayarak. Deep Etch Offset. Elyaf açma. Ekipmanda Paper). Deckle Slip. (Bakınız. Desenli duvar kâğıdı. mutfak dolabı veya mutfak tezgahı yapmak amacıyla üretilmiş bir kâğıt Defibrator Vat. Dekorasyon amaçlı. reçine Defibrator. Dekor kâğıdı. Deflake. Elyaflarına ayırma. Mikroorganizmalar tarafından kopma sonucu oluşan. Kâğıt Decorated Cover Paper. Kâğıt hamurunda yerleştirilmiş kartonun ortasına uygulanan ağırlıkla bel çözünmüş veya askıdaki havayı. kâğıt. Decorated Board. sözleşmeler gibi valsi. Kâğıt görünümünde tespit edilen Deckle Stain. Elyaflarına ayırma. Senet kâğıdı. Flexural Resistance). Desenli dekor kâğıdı. Elyaflarına ayırma. Kusurlu. (Bakınız. (Benzer anlamlı. Deflection. Desenli. Desenli duvar kâğıdı. İki destek arasına Deculator. Lignini selülozdan Decorative Corrugated Board. destekleyen çitalar. bağımsız elyaf taneleri haline getirme işlemi. vermesi. Birbiriyle bağını koparmış. Salgı kontrollu pres Deed Paper. Dekülatör. içinde safiha enini belirleyen sınırlayıcı kenarlık. Duvar Defibering. Decorative Laminate. Bozunma. Desenli cilt kapağı kâğıdı. Defibratörde laminant. Defiberization. elek telini alttan Derin ofset. kusurlu ek yeri. Sifon valsi gofraj. Elyaflandırma. Kenar çerçevesi. Sifon valsi kenarlığı. Çukur baskı. Decor Paper. kâğıt kenarında görülen düzensiz görünüm. Decoupled. deflakerden geçirme. Elyaf kümelerini sıcaklıkla dağıtan olumsuz yönde etkilememeleri için. El eleğinde. kimyasal bütünlüğün parçalanarak değişmesi. (Baknınız: Decor Deferred Maintenance. Desenli karton. Elek altı çitası. veya lak emdirilen ve desenli masa yüzeyi. Dekoratif Defibrated Pulp. Kenar klavuzu. Decorated Building Paper. Deflaker. Defect. Defective Slitter Edge. Decorative. Kusur. Selülozsuzlaştırma.

Toz alma. Deinked Paper Stock. mürekkebin dikkate alınmaktadır. Mürekkep giderme kayıpları. Selüloz üretimi sırasında. Süzülme veya su suyunun köpüklenmesini önlemek amacıyla kullanılan tutunumuyla değerlendirilen öğütme kalitesi. ıstma veya soğutma Deinking Losses. Bozuşabilen. Polimerleşme derecesi. Mürekkep anlamında derece gün olarak adlandırılır. (1) Büyük kimyasal moleküllerin Deinking. selülozlarında. Mürekkep buharla 104°C ye ısıtarak. Deflour. Kâğıt üretiminde. Bina Deinking Sludge. mürekkebin alınabilir olması. Deinking Agents. Mürekkebi alınmış kâğıt hamuru. maddesi türü unsurları alma işlemi. Bentonit gibi maddeler de kullanılmıştır. glukoz birimlerinin sayısı. köpük söndürmede kullanılan en Degree of Substitution (D. mürekkep parçacıkları. giderilmesi nedeniyle ortaya çıkan. Erken yaprak dökümü. Kâğıt ölü elyaf. (2) Yaşlanabilen. İnce temizleme. Matbaa havalandırma ve ıstma-soğutma sistemleri hesabında atıklarının hamurlaştırılması sonrasında. besi suyunu Deinkability. Derece gün. Incombustibility) pişirilmeden kalan odun artıklarının ortamdan alınması. Degazör. Mürekkep giderme çamuru. başına. Düğüm alma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deflocculation. Degree of Incombustibility. Yağlar. (1) Zaman içinde atomlara ve Deinked Pulp (DIP). Defoliation. Mürekkep giderme. Degree of kalsiyum gibi iyonların ortamdan reçinelerle alınması. özellikle yıkama aşamasında oluşan ortalama sıcaklık için bu günlerde soğutma gerektiğinden elyaf kayıpları. Topaklanmış Degree of Polymerization (DP). 90 . Topak çözücü ölçümlenir. Bir selüloz örneğinde. Kazan besi suyunda bulunan Degree of Noncombustibility. Deionization. çözünmüş havayı ve oksijeni giderilebilirlik. Su kaybı. dökümü. Hamura hava ve mürekkep parçalanarak. (Eş Incombustibility) anlamlı. (2) Yaşlanma. Bu değerin altındaki veya maddeler. Örnek 72 ºF giderme sırasında. Topak çözünümü. Mürekkebi alınmış selüloz. Degree of Deknotting. çeşitli nedenlerle meydana gelen erken yaprak azaltmak. Odun sağlayan yöntem. madde. Mürekkebi alınabilirlik. Üründe özelliklerini kaybetme. (Eş anlamlı. Öğütme derecesi. Nemini almak. Sabun Degree Day. kimyasal madde. kalsit ve bağlayıcılar gibi diğer kaplama veya kartonun alev almadan dayanabileceği sıcaklık maddelerinden oluşan çamur. işleme sonucu alan ve kazan borularında paslanmayı önleyen sistem. Hamurun su kaybetmesi. Alevalmazlık derecesi. gidericiler verildikten sonra. Parçacıkların Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş birbirlerini iterek sağlanan bir durum. buna (7 ºF) 7 soğutma derece günü denilmektedir. Degree of Polymerization Distribution (DP). Degassifier. Hurda kâğıtlarda. Birim selüloz miktarı eski maddelerdir. Köpük söndürücü. Kuruma. küçük moleküllere ayrılabilen. Dehydration. Mürekkep giderme maddeleri. Hamur içindeki dolgu Polimerleşme derecesinin dağılımı. Genellikle vizkozite testiyle Deflocculation Agent. Dağıtıcı madde. Bünyesindeki su miktarını bitkilerde. yer değiştiren hidroksil (OH-) grubu sayısı. Ağaçlarda ve Dehumidify. elyaf tanelerine ayrılması. elek altı Degree of Refining. derecesi. flotasyon ünitelerinde yüzdürülerek ortamdan alınmasını Degree of Crystalinity. (Eş anlamlı. elyaf kümelerinin. kristalleşme derecesinin ölçüsü. Buhar kazanlarında. daha basit atomlara ve moleüllere ayrılması. İyon giderme. üstündeki ortalama farklılıklar. Bozuşma.). Kristalleşme derecesi. Dağılma. Degradable. Defoamer. Bir günün sıcaklığı ortalama gibi yüzey gerilimini azaltan (surfaktantlar) kimyasal olarak 65 ºF kabul edilmiştir. Demineralization) Degree of Nan-combustibility. mürekkep parçacıklarının. Degradation. moleküler büyüklüklerin dağılımı.S.

Delivery Table. Pamuk selülozu yapımında ham maddedir. Density. Delivery Receipt. Tekstil artığı veya eski kot Deliteur Dispenser. Densimeter. mineral kökenli pigmentlerin Dennison Wax. (2) Öğütücüde (Rifayner) öğütüm Demy (Size). Tabakalaşmış kil. Kâğıt çözeltide düzgün dağılımını sağlayan karıştırıcı. Nemle sıvılaşan. İngiltere) (16 x 21 inç ABD) kâğıt. Load Factor) görülebilen canlı veya cansız organik veya inorganik birikintiler.). Yüzeyin Delivery. Demineralization. Dişli disk. sıvılaşma özelliğine sahip madde. Yoğunluk ölçer. mukavemeti. Çıkış tablası. yapışkan ve çeşitli mukavemet değerlerine Delivery Limits. Yoğunlaştırılmış Layner. Kazan besi suyunun Delaminasyon. (5. Yonga ayırıcı disklerinden biri. Kimyasal selüloz üretiminde bir aşama.5 x Delicatessen Paper. (1) Ağırlığın hacime bölünmesiyle Demand. Belirli bir test Dentated Disc. Kalenderlenmiş Delivery List. Standart baskı ölçüsü olarak kabul edilen sırasında elyafın dış çeperinin soyularak elyafların (17. Bir işletmede çekilen Deposit Control. Fotoğraf ve kesim sonunda yaprakların üzerinde istiflenerek top haline resimlerde renk yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz. Renk yoğunluğu ölçer. Deionization) birbirinden ayrılması. Şarküteri kâğıdı. bulunan birim hacmin ağırlığı. diğer kaynakları ve iş süreçlerini harekete olan kaolin killeri geçirme. Densified Liners. madde olarak kullanılmaktadır. gözenekliliği analiz etmeye yarayan cihaz. Demand Factor. Ebat kesim makinelerinde Densitometer. Kot paçavrası. Dansimetre. Talep bazlı iş akışı. Çökelti. Delamination. Standart baskı kağıdının ağırlığını ölçmede Deliquescent. Demi Scale. Teslimat şartları. Kâğıtta Delivery Standards.5 x 22/22. (Bakınız. malzeme ve hizmetin sınırları.75 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın sekizde veya şarküteri ürünleri paketlenirken iç kısma konulan ince biri. layner kâğıdı. Havadan nem kaparak kullanılan kadranlı terazi. Ligninsizleştirme. Müşteri taleplerine göre tabakalar halinde çökeldiği için. Deposits) maksimum enerjinin kurulu güce oranı. geldiği tabla. Hak iddia etmek. Birikim. kuşelemede daha etkili ham maddeleri. İstek. Büyük ebatlı dergi kağıdı ölçüsü. Teslimat Listesi. (Bakınız. Mineral pigment karıştırıcısı. Demi Quadro (Size). Teslimat sınırları. Katlara ayrılma.75 x 11 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın dörtte bulunan lignin tabakasının kimyasallarla alınması işlemi. yüzeyinin baskı sırasında yolunması istenmez. Mineral giderme. Talep faktörü. Tuz buna örnek bir Denim Rag. Birikinti kontrolu. Demand Absorption Rate. (1) Dupleks kartonlarda katmanların içindeki mineralleri giderme. Emilim hızı. Selülozun dışında (8. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Delaminated Clay. Teslimat. Delignification. Tabakalara ayrılma. Standart dergi kâğıdı ölçüsü. Depozit. Kasap kâğıdı. katmanlarına ayrılması. Et 8. (External Delamination) Demi Octavo (Size). (2) Baskı yoğunluğu. Deposits. Toplam kurulu güç. Teslimatı netleştiren ayarlı ısıtılmış özel mumlarla test edilir. Talep. Department Store Tissue. Talep etmek. Denisson yüzey yolunma mumu. Teslimat makbuzu. Birikinti. kağıdının birim zamanda emdiği su miktarı (gr/sn. Doğada ince Demand Flow. Yoğunluk. Kuşe giysi artıkları kullanılır. İnce sargılık kâğıt. 91 . ve yağlı kâğıt. biri. Kâğıt işletmede yedek motorlar hariç çalışması düşünülen tüm fabrikalarında her tür yüzeyde tutundukları için gözle motorların toplam gücüdür. çözeltisilerinde kullanılan.5 inç.

Kireç giderme kimyasalları. Hassasiyeti azaltma. Bir kâğıt Development. ortaya koyan mühendislik çalışmaları. Destratified. sonucu şekilde meydana gelen bozulma ve değişme. 92 . Tasarım hızı. makinesinin bakımı yapılmak şartıyla. Mühendislik olarak Detergents. detayları yazım çizgisi altında kalan kısmı. Hediye paketlerini sarmak fabrikalarında. Reçinesizleştirme. Deterjanlar. (Zıt anlam. Kazanlarda oluşan valsi terketmesi. özel maddeler emdirilmiş kâğıtlar. Detaylı mühendislik çalışmaları. kâğıdı renkli bir eriyiğe batırdıktan sonra. Tasarımdan maliyete. Design Paper. Descriptive Statics. Bir Detector Papers. Detail Engineering. Yaşlanma. Azami hız. Ressamların taslak Descaling Chemicals. Gelişme. yongadan pişirme öncesi reçine için kullanılır. Developman kağıdı. Bir ürünün nihai Dewatering. (2) Hamurdaki suyu teksif süreçlerinin tasarım yoluyla sürekli geliştirilmesini öneren. alanı. Terk etme. Su giderme. Su alma. Deresination.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Depreciation. Operating Speed). yüzey aktif maddeler. Design for Coast. Design Speed. Design to Cost. yapabileceği azami üretim miktarı. Zararlı maddeler. Algılayıcı. Ortalama. (Bakınız. makine. Nem verme. Kâğıt Design Printing. deseni ve kâğıdın kalitesini bozan zararlı maddeler. döngüdeki sularda çözünmüş olarak biriken için. (= Uniform) alınması. kâğıdı. paçavraları parçalayarak tozu ve kiri alan (Bakınız. Mürekkep gidermede bölümünün. ideal koşullarda kullanılan kimyasalların temizleme gücü. Kireç çözme. g. Desenli baskı. Fiziksel etkenler yoluyla minimuma çekmeyi hedefleyen yönetim anlayışı. üretim sisteminin ve üretim elekte ve preslerde alma. Ayrılma. Detrimental Substances. Ortaya çıkarmak. Harf kuyruğu. temizleyen. Ön Descender. Kiri yüzeyden kimyasal olarak tasarlandığı kapasite. Sorption). çözücüler. Ömrü net olarak bilinmeyen gelecekteki maliyetleri bu yöntemle şimdiden yönetmeye fakat tahmin edilebilen varlıklar için ayrılan aşınma payı. Kireç çalışmalarında kullandığı kâğıt. Dedektör kâğıtlar. Duyarlığını azaltma. Temizleme gücü. Mühendislik kapasitesi. Tasarım kapasitesi. Algılamak. Detachment. Tanım. Ortamdaki kimyasal gaz veya buharı tespit etmeye yarayan Design Capacity. Aşınma payı. Test kâğıtları. bulunan silindirler arasından geçirerek. yapımı öncesi. Düzgün dağılımlı. Burada tahrik Devil. Maliyetleri tasarım Deterioration. Desenli kâğıt. Safihanın silindir veya Descaling. Azami kapasite. kâğıda çeşitli Developing Paper. Bir kâğıt makinesinin veya bir Detergency. Sensör. sapma. standart Basic Engineering). çalışan bir yönetim anlayışı. Sapma. Betimsel istatistik. Amortization. Altı başka üstü başka olmayan karışımlar azaltmak amacıyla. Maliyet için tasarım. Detail Drawing Paper. Garnet. (1) Safihadaki suyu maliyetine etki eden. kirecin giderilmesi. ğ. Paçavra selülozu sisteminin. çalışabileceği düşünülen azami hız. Parçalayıcı. Bir harfin (y. q gibi) mühendislik çalışmaları üzerinden yola çıkarak. Hedeften sapma. Kireç giderme. Bozulma. p. sorunsuz Deviation. verimlilik dikkate alınarak. Eskiz kâğıdı. tasarım hızını verebileceği varsayılmaktadır. Amonyaklı ozalit görünümler kazandırma işlemi. Desensitize. Eş dağılımlı. Tasvir. kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini azaltma. ömrü net olarak bilinen varlıklar için Desorption. dağılım gibi kalite özelliklerini araştıran istatistik Detect. kullanılan bir kelimedir. ölçülendirilmiş görüntüler bu çalışmalara örnektir. Şifanoz. Selülozun reçinesini Tabakalaşmamış. Detector. Üç boyutlu ve Description.

kaolin benzeri bir dolgu maddesidir. Kalıp kesim kâğıdı. Bobin çapı. Işığa duyarlı bir madde. Kaydedici analitik cihaz kâğıdı. Diaphragm Paper. Silindir çapı. Diagonal Warp. Dewatering Agent) Diaphragm Screen. Diatomaceous Silica. Boya zerketme. Tel kesme. Drainage Aids). Rutubetli ortamlarda. Tanı. Kâğıdın kaplama delikli levhalardan oluşan hamur eleği. Sıcak veya soğuk şartlarda Warp) (Bakınız. DEZ (Diethyl Zinc Process). öncesi gramajı. Kontrol içindeki suyu filtre preslerde veya döner eleklerde alma. Makine salonu ve havbe içi kullanılmaktadır. Kalıp. toz tutkal. ortam açısından önemlidir. Diyagonal çarpılma. kâğıdın istenilen şekilde kesilmesi. 93 . kâğıt baskı kalıbı kullanılarak yapılan. Diyazo. (Bakınız. Diyafram kâğıdı. süzülümünü arttırıcı polimerler. Die-Cut Paper. Kalıp kesimine uygunluk. Bakır veya çelik Nişastaya göre daha yapışkan olduğundan. vanalarında kullanılan ve pnömatik olarak çalışan vana Dewatering Agent. yalıtkanlık kullanılmaktadır. (2) Kesim kalıbı. Kâğıt kaplama Dew-point Temperature. Kâğıt Dew point. Çelik bir kalıp bıçağı ile kâğıdın tutkal. Dewaxing. Çiğleşme sıcalığı. Dew-point) Diazotype Base Stock. Diyafram elek. Boya enjeksiyonu. Die Stamping. Asbestli filtre kâğıdı. Süzme çamuru. (Bakınız. Diazotype Paper. şekilli kesilmesi. Kondansatör ve trafo Diameter. Nişastanın okside olmasıyla elde edilen bir nişasta türevi. ikiz eleklerde ve vidalı preslerde alma. Diyazo kaplanmış kâğıt. Diatomaceous Earth. DEZ süreci. Kalıplı gravür baskısı. veya tanka yapılan boya dozajlaması. Balya tellerini kesme ve ayırma. Teşhis. Warp Level) presleme yoluyla kalıp kullanılarak yapılan gofraj işlemi. (1) Baskı kalıbı. (Bakınız. Diagram Paper. Twist Die Embossing. sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yüzeyde çiğleşmenin Gözenekli yapısı nedeniyle filtrelemede de başladığı sıcaklık derecesi. Kalıplı gofraj. kâğıtlarındaki önemli ölçütlerden biri. Çap. iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Nişastanın asidik ortamda kavrulmasıyla elde edilen. özellikle temizlik kâğıtlarında yaş dayanımı Dielectric Constant. Arıtmalarda kullanılan bir filtre toprağı. Erkek ve dişi bıçak kalıpları meydana gelen kamburlaşma. hamuruna konulan. Kalp kesimi. olduğu için ambalaj yapıştırma maddesi olarak kullanılan Die Cut. (Bakınız. Boru Dialdehyde Starch. Çelik bıçaklı presle yapılan kesim Diagnosis. (3) Atık Diaphragm Actuator. hamurunda. Çiğleşme noktası. Dextrin. Diyatomit. Diyaframlı tahrik başlığı. Kamburluk Layner kâğıttaki kullanarak. (Eş anlamlı. Filtre toprağı. Modifiye nişasta. Kalıp kesim makinesi. düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada Die Cutting. De-wiring. Oluklu mukavvada Die Cuttability. Dewatering Aid. Kalıp kesimi. Nişastadan çok daha Diazo) fazla yapıştırma özelliği olan ve gıda tüzüklerine uygun Die. Tek hücreli su canlılarından kalan. Parafinsiz ağırlık. arttırmak için iç tutkallama maddesi olarak Elektromanyetik anlamında yalıtkan bir kâğıdın. Die Injection. Düz elek. anorganik iskelet kalıntıları. (Eş anlamlı. Diazo. Diyazo kaplama kâğıdı. Çiriş. Parafin giderme. maddesi olarak kullanılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eleklerinde. derecesini gösteren bir ölçüt. Dielektrik sabiti. Su başlığı. gravür baskı işlemi. üretim aşamasında layner kağıdın enine ve boyuna doğru Die Cutter. Yalıtkanlık sabiti. Süzülme arttırıcı maddeler. Kizelgur. Dekstrin. Kütüphanelerce Diazo) kitaplara uygulanan bir tür asit giderme süreci. Dialdehit nişastası. Ardışık Dewaxed Weight.

yüzeyini temizlemek için kullanılan. Pişirici besleme kapağı. Kalıp silme kâğıdı. silindirlerinde. İzolasyon kâğıdı. dolgu toprağı olarak kullanılan arıtma Differential Pressure. (Bakınız. Pişirici yan çıkışı. Pişirici kapağı. Yıkama difüzörü. kâğıdı. Dijital baskı. (1) Pişirici sıvısını selüloz hamurundan ayıran tabanı elekli bir tank. Hamur kasasına girişte. çıktığı üst çıkış. elektrik akımı geçişine gösterdikleri dergi basım ebadı. Pişirmek Dielectric Strength. Pişirme kazanı. vana yerine kullanılan kapak. Dijital baskı kâğıdı. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış bir kâğıda. Yayılma. manifoldu hamur kasasına bağlayan dağıtıcı borular. gösteren gösterge. negatif 94 . Digester Neck. Differential Winder. Her yalıtkanda görülen kayıp. Dağıtıcı boruları. (2) Sindirmek. Digester Head) Elekte iki farklı vakum bölgesi arasındaki vakum farkını Digester Head. Difüzyon transferi. Diffuser. Diffuser) kullanılan yalıtkan kâğıtlar. Kompost. Ring Porous Woods. Digester Capping Valve. (Eş anlamlı. Digester Cover.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dielectric Loss. buharın giriş noktası ile çıkış noktası arasındaki hat yapılması için. Diffusion. Buhar fark basıncı. Pişirme. Diffuser Tubes. Fark basıncını bir sinyal olarak ölçüp. Difizör. Bu kazanda ligninler parçalanarak Differential Pressure Transmitter. Pişirme likörü. yüksek kâğıt üzerine aktarılması. Odun yongalarının. Presbant. Pişiriciden likörün selülozun suyunun süzüldüğü tank. Yayılımlı aktarma. Pişirme ünitesi. bildiren cihaz. Bilgisayarlı baskı sistemi.5 inç ölçülerindeki özelliği olan kâğıtların. Pişirici boynu. Baskı kalıplarının Bakteriler tarafından sindirilmiş atık çamuru. Pişirici eksozu. oluşan. Yalıtkan kâğıt. (Bakınız. Kurutulduğunda. motor ve kondansatör üretiminde Diffusion Washer. Semi Diffuse Porous) Digester Relief. Molekül veya iyonların. Flesh Sludge). Trafo. Digital Printing Paper. Dijital görüntü verilerinin. Semi üzerindeki uzun baca. (2) Taze suyla yıkanmış Digester Side Relief. transmitteri. Döner cepli yonga besleyen sızdırmaz vana. Elektrik yalıtım Digest Size. Fark basınç. Olgunlaşmış atık çamuru. Digesting. Pişirici kapağı. türü. Pişirme bölümü. Die Wiping Paper. Difüzyon transfer taban Dielectric Paper. Digester House. Digital Printing Machine. Demi Octavo Size) direnç. Pişirme sırasında ayarlayarak ayni çizgisel hızda sarabilen bir bobin makinesi kullanılan kimyasal içerikli sıvı. bir resmin başka bir yüzeye aktarılması için bir kağıdın üzerinden geçen elektrik akımı nedeniyle kullanılan bir reprodüksiyon tekniği. Fark vakum göstergesi. (Eş anlamlı. Yalıtım kaybı. Fark basınç alınmaktadır. Döner Differential Steam Pressure. Farklı çaplardaki bobinleri dişlileri Digester Liquor. (Bakınız. alındığı kazan. basıncı arasındaki basınç farkı. kayıp miktarı. (1) Dergi.5 inç x 8. Digital Printing. Buhar hatlarında. geri Digester Blow Valve. silindire giren buhar basıncıyla. Digested Sludge. buhar ürünü. 5. Beç pişiricilerde kapağın Diffuse Porous Woods. Sert ağaçların bir kolu. Digest. Pişirici blöf vanası. dirseklerde ve daralan bölgelerde meydana Digester. Diffusion Transfer. Beç türü pişiricilerde döner Differential Vacuum Gauge. yayılması. Rotary Vana. Dergi ebadı. Diffusion Transfer Base Stock. Yalıtım direnci. selüloz gelen. Ring Porous Woods. temizlik kâğıdı. Dijital baskı makinesi. çıkan buhar Valf. kimyasallarla beraber pişirilerek reaksiyona kaybı veya soğuma nedeniyle oluşan basınç farklılığı. yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru geçişi. Pişirici besleme vanası. Kurutma vana. Rotary silindirlerinde. Pişiriciden çıkan gazların tamamı. Sindirme. Dağınık gözenekli ağaçlar. Yalıtkan olduğu düşünülen oluşturarak.

Selülozu beyazlatma sırasında. edilir. Dilution Pump. kendi Sulu hamur. (2) Dipolar Bond. Dimer. Sifon. Dative Dilution Factor. Dimethyl Sulfide. Alman Standartlar üretiminde. Kuşe hamurunda karıştırmayla birlikte gözlenen. Kurutma silindirleri içindeki kondensatı Dimensioning. hacimsel genleşme ve birlikte tutkallamada da kullanılan fabrikasyon teknik. Direct Countercurrent Washing. Sulandırma faktörü. Dilatancy. Dimer. (Bakınız. Dioksin. Yüzey tutkallı kâğıt. kıvamda meydana gelen koyulaşma. gibi. içinde atomlar arası polar bağlarının olması örneğindeki Dilution. Mürekkebi giderilmiş hamur. Doğrudan pişirme. DIP. Kesafetini düşürme. Kağıdın en az 100 yıl özelliklerini kaybetmeden yıkama. Diploma Parchment. grubu. Kâğıdın nem Dipped Paper. Sulandırılmış. diğer atomun boş bir orbital vermesi. Kovalent Seyreltik. Kesafet düşürme Aslında tutkal kağıda tutkallanmış bir yüzeyden transfer pompası. Ensititüsü. uygulamalarında kullanılan taransfer tekniği. Daldırma boyama tekniği. dijital veriye dönüştürülmesi ve klorla diğer katkı maddelerinin yaptıkları zehirli bileşikler basım öncesi yapılan renk doğrulaması. Kademeli karşı akımlı DIN 6738. Seyreltik elyaf süspansiyonu. zehirli bir gaz. Bir sıvının içine su katmak. Shear Thickening). molekülü ve selüloz molekülü polar bağ yaparken. Seyreltilmiş. Doğrudan temaslı ısı (CH3)2SO. Diploma kâğıdı. Sülfit selülozu üretiminde ortaya çıkan beyaz eşanjörü. birinden çıkan suyun bir önceki aşamada kullanıldığı yöntem. kağıda yüzey oranı. Direct Contact Heat Exchanger. El yapımı kâğıtlarda. Ölçülendirme. Çok aşamalı selüloz yıkamada aşamalardan dayanacağını garanti eden uluslararası standart. Daldırma. Dipper. Degazör. Canlı buharlı eşanjör. Dilute. ortamdaki bileşenlerine ayrılarak. Kazan besi suyundaki elde edilirken yayılan kokulu renksiz.Yüzey uzaklaşmaları sonucu oluşan. iki farklı polar bağ bulunması. Doğru akım. Boyutsal kararlılık. Diploma parşömeni. Baskı öncesi rengin Dioxin. kuru bazda selüloz miktarına konulan sulandırma suyu Dipped. karıştırma etkisiyle vizkozitede ve hacimde meydana gelen Mürekkebi giderilmiş dönüşümlü kâğıt hamuru. Daldırılmış. Sıvı ve toz karışımlarında. Selüloz yıkamada her Bond). renkli sıvı bir yan ürün. Seyreltik. Hacimsel genişleme. Sulandırma pompası. (CH3)2S. Sulandırma. Sülfat selülozu Direct Contact Heater. atmada kullanılan boru. 95 . Dip Dyeing. İlaç sanayiinde kullanılmaktadır. artış. değiştirdiğini gösteren ölçüt. Direct Cooking. pişiriciye buharın doğrudan verilmesi. tutkalı yapabilmek için geliştirilmiş tutkallama tekniğidir. Dijital prova. (1) Seyreltmek. sağlarken. Dipolar bağ. Dimethyl Sulfoxide (DMSO). gazları uzaklaştırmak için kullanılan ısıtıcı. bir atomun bağlardaki tüm elektronları Diluted. 1885 de bulunmuş bir olay.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Digital Proof. Boya. Transfer yöntemiyle alması sonucu ölçülerini ne ölçüde koruduğunu veya yüzey tutkallama yapılmış el yapımı kâğıt. (Bakınız. İki molekülün birleşmesiyle meydana gelen Dipping. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Seyreltme. tutkallama veya kuşe bileşik. Deinked Pulp. Aslında boyanın bir arasına sıvı girmiş dolgu parçacıklarının birbirlerinden vals yüzeyinden kağıda aktarıldığı boyama yöntemi. Dimensional Stability. İki polar bağ. Kesikli selüloz DIN (Deutsches Institut für Norming). Su Dilute Fiber Suspension. Direct Current. Dimetil sülfit. Reynolds tarafından Diploma Paper. Dimetilsülfoksit. İçine su katılmış bağlanmada.

Diazo baskı kâğıdı. makine Discharge Head. Kirli blöf. (Bakınız. Filtre edilmemiş hava. Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken. Disk Cutter. Yönlü kâğıt. Çökme. Ortası çukurlaşmış. Discharge Coefficient. Kir. tuzları. İki monosakkaritin kovalent bağla yansıtma faktörü. Circular Cutter). Kâğıt dilici bıçakları. Kir birikimi. Parçalayıcı. (Bakınız. enine yön ve kalınlığı nedeniyle Z yönü olarak üç yön Discharge Manifold. Doğrudan litografi. Çanaklaşmış. baskı. çökmüş kâğıt Indirect Losses) veya karton. Cebri çekişli pis hava fanı. 96 . Disinfection. Pompa çıkış basıncı. Hamurun maddeler. Telefon rehberi kâğıdı. oluşan duman veya is dolaylı hasarlardandır. herhangi bir yardımcı Dirty Blow. Tabaklaşma. Cihazların Direct Dyes. Leke sayısı. Eksoz manifoldu. Dished. yabancı maddeler. Directory Paper. Kompresörden kasnak kullanılmadan kaplinle bağlantılı tahrik sitemi. Kirli hava. yongaların blöfle birlikte gelmesi. Doğrudan bağlantılı tahrik. fiziksel özellikler açısından makine boyuna yön. Tabak kartonu. Dairesel bıçak. duruma getirmek. Discoloration. Yonga pişiriciden pişmemiş maddeye ihtiyaç duyurmayan ve doğrudan elyafa tutunan. Selüozda bulunan Directionality. Ufalayıcı.İçine etme. Kâğıtta elyaf diziliminin karbonhidratlardandır. Kırpıntı makinesi. Vakum pompalarının iki çıkışını birleştiren bağlantı Direct Lithography. Kâğıtta katsayı. Yönlülük. Direct Losses. Parçalanma direnci. Kâğıt bünyesindeki elyaf dışı Disintegration Resistance. Cross Disable. Disk filtre. Bobin makinesi Dirt Count. ortalama leke sayısı. Dirt. belirli alanda görülen. Spirit Duplication). Basma basıncı. (1) Selüloz açıcı. terimi olarak doğrudan bir kaza sonucu oluşan hasarlardır. Mikrop öldürme. Machine Direction. Disintegration. dağılma direnci. Kir parçacığı sayısı. bağlanması sonucu ortaya çıkan şeker. mavi ışığın 45 açıyla kâğıt yüzeyine düşürülerek ölçülen Disaccharide. Fiziksel bazı özellikleri vanadan geçebilecek azami akışı belirleyen birimsiz bir kâğıdın enine ve boyuna göre değişen kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Direct Drive. Redüktör veya Dirty Air. Yabancı madde. Direct Process Paper. Selüloz pulperi. Selüloz açma. nemli ve yağlı işletme havası. Optik makinenin kazara devreye girmesini önlemek adına onu beyazlatıcıların kullanıldığı beyazlık ölçümünde 457 nm pasif duruma sokmak. Dezenfekte Direct Steamed Digester. Diskkarit. Direct Type Duplicator. Boya asitlerinin sodyum çalışmasına uygun olmayan hava. (2) çoğaltıcılar. (Bakınız. yangın sonucu Dish Board. Vana imalatçıları tarafından verilmektedir. Deşarj katsayısı Tam açık bir Directionality Paper. Bir şaft üzerine yerleştirilmiş. Direk boyalar. Boşaltım. buharın doğrudan verildiği yonga pişirme kazanı. yüzeyinde. Direction. (Bakınız. Renk atması. Deşarj. dönerken kâğıdı kesmeye yarayan bıçak. Dirt Build up. boya haslığı yüksek anilin boyalar. Dezenfeksiyon. Dirty ID (Induced Draft) Fan. Kalite bozukluğuna yol açan. Doğrudan kayıplar/hasarlar. 6). (formasyonun) makine yönüne veya makine enine olması. Fotokopki. Tabak gibi çukurlaşma. Ek. Doğrudan taş düzeneği. Yön. Devre dışı bırakmak. Tahliye. Beyaz suyu filtre eden filtre. Discharge. Doğrudan ısıtmalı pişirici. Bir sigortacılık Disc Saveall. çıkmış. Dishing. yazıcı gibi baskı Disintegrator. Çıkış manifoldu. Boyanın sabitlenmesi için. Solma. (Zıt anlamlı. o Baskıda etkili bir unsur. bulunmaktadır. Devreye giremeyecek Direction). Otomasyonla çalışan makinelerde Directional Blue Reflactance Factor.

Disk Refiner. tokatlanmasıyla. Dispersed Rosin Size. kâğıtta görünemeyecek küçüklükte Displacement Pressing. Anlaşmazlıklar. Elyaf geri kazanma eleği. Disk öğütücü. Erime. Hamur içindeki hava kaldırma. Dinamik formasyon düzgünlüğüne katkıda bulunmaktadır. (Eş anlamlı. Kontrata uymyan anlaşmazlık adlandırılması. ağartma. Displacemet parçalarına ayırma işlemidir. Kâğıt hamuru içinde. Demontaj. Dispersing Agent. Dynamic Bleaching) Disperger. Tokatlama. Dağıtma. Su bazlı tüm döner. Dispersing. (Eş anlamlı. mürekkep parçacıklarının kâğıtta görülmemesi için Dissolved Oxygen. doldurma. Disk filtre. Dewatering) Disperging. İlan tahtası. ortadan Dispersed Air. (Eş amlamlı. Bir sağlayan maddeler. Ağartma sıvısının selüloz içinden geçirilmesiyle Dismantling. Makine sökümü. Buradaki işlem hurda kâğıt kesafet % 65 lere kadar yükselmektedir. arazi Dağılım. çözünmüş polielektrolitlere tutunmuş elektrostatik yük. iki dişli tabla arasına sıcak ve yüksek kesafetli Safiha mekanik baskı altındayken basınçlı hava veya kâğıt hamurunun gönderilerek. Selüloz maddelerinin şlaymın veya topaklanmanın dağıtılması için yıkama suyunun sıkılarak alınması. Dağıtıcı. (2) Kuşelemede kuşe karışımını Display Board. Dağıtma maddeleri. Fabrika atıklarını yakma. yapılan ağartma işlemi. dairesel bıçakları arasına aldığı hamurdaki elyafların kaplama türleri. oluşturan. Kutu yapıştırma kullanılan filtre. atık sularında bulunan elyafları geri kazanmak amacıyla Dispersion Adhesive. Biri sabit Displacement Dewatering. Birbirine paralel yerleştirilmiş disk Dispersion. Menü. (Bakınız. Tokatlama. Kazanılan işlemi. Çözünmüş yük. Toz reçine tutkalı. Kirlilik ve yapışkan maddelerin. Disperse. boyunu kısaltmaya yarayan ekipman. Disposal. Selüloz yıkama dağıtma ve yabancı maddeleri küçük parçacıklara dağıtma suyunun verimini ölçmede kullanılan bir tanım.Dağılarak görünmemesini sağlamak. (1) Hamurdaki dolgu Displacement Washing. Dağıtma. Deplasman türü su alma. İlan kartonu. Bu işlem elekte Displacement Bleaching. Dissolved Air Floataion (DAF). Dağıtma. maddeleri. boyutunu küçültme işlemi. Dağılmış hava. İlan kâğıdı. Bu sayede elyaflarına ayıran ekipman. kimyasal oranının miktarıyla ölçülür. Çözünme. Dağılım vizkozitesi. Dağıtmak. Deplasmanlı ağartma. Parçalarına ayrılma. kabarcıkları ve çözünmüş diğer gazların genel Disputes.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Disk Filter. Hot eleklerden oluşan ve kâğıt fabrikalarının döngüdeki veya Dispersion). Disperger. Çözünmüş oksijen. Deplasman yıkama. gübre yapma gibi yöntemler kullanarak. hamurunda bulunan açılmamış elyaf topaklarını açmak ve Dispalcement Pressing) tüm yabancı maddeleri. Dispersant). Dissolved Charge. Dispersion tutkalı. Display Paper.Kâğıt hamurunda Dissolution. dağılan selüloz elyaflarının vizkozitesi. Selülozdaki giren Dispersal. Disk rifayner. Dikkat çekici tipte. Deplasman oranı. Biri sabit diğeri Dispersion Coating. kullanılan bir iç tutkal maddesi. Görünür tipte. topaklanmalarını önleyen ve onların askıda kalmalarını Display Type. Tokatlayıcı. (Bakınız. kullanılan maddeler. parçacıklı maddelerin bir araya gelmelerini. diğeri döner. hamuru buharla safiha içindeki suyu iterek uzaklaştırma. 97 . Dispersants. sayfada dikkati çekecek tipte hazırlanmış görünüş biçimi. kimyasal miktarı ve kalan kimyasal miktarına bakılır. Çözünmüş havalı Disperse Viscosity. Ortadan kaldırma. Dağılma. Hamur elyaflarını Dispalacement Ratio. Dispersiyon kaplama. tutkalı. Bir sıvı içinde flotasyon ünitesi.

parçacıklar arasındaki sarkan elyaf. Bunlar pres Distance Guarding. Dev gerilimle ilgili teori. sahip olan duvar kâğıtlarına verilen ortak ad. Yüksek dayanımlı ve meydana gelen bozulma. selofan. Domino kâğıdı. kendini tekrarlayan desenlere Doctor Blade. (Bakınız. Dominant Wavelength. Kaplama sonrası kâğıt yüzeyinden DLVO teorisi. Overbeek) Theory. yaşlanma özelliği az olan fligranlı kâğıt türleri. Kâğıdın raspada sıyrılarak Dosage Point. Dozajlama. kütleye ilave etme. 98 . Sıyırıcı. El ilanı. Doküman kâğıdı. Veri dağılımı. Yüzey temizlemek amacıyla. raspa tarafından filmi ve suni ipek (rayon) yapımında kullanılmaktadır. Raspa dudağı. Mürekkep selülozundan yapılır. amacıyla yapılan koruma önlemi. Disturbance. tabakası. Dozlama. Dog Ear. Basım veya kuşe sırasında. Sıvı bir ortamda. Doctor Broke. Büyük kâğıt bobini. Bobin makinesi baskısıyla birlikte kâğıda transfer olur. Nokta kazancı. kontrol değişkenini bozan her tür etki. yarayan. (Bakınız. sıyırma işleminde kullanılan ince. selüloz türevleri hazırlamaya üzerine basan ve onu koruyan destek parçası. Raspa kopuğu. Yüzeyinde hyvansal tutkallar transfer merdanesi. Köpek kılı. Bazen koparak kâğıda yapışıp tampona kadar Litografik baskıda noktalardaki ton artışı. Dozaj. Raspa izleri. dalgalılık. Applicator Roll). Baskın dalga boyu. özellikle giyotinde kâğıt parçaları. Bozanetken. Raspa bıçağı. Genellikle pamuk Doctor Holder. Raspa kartonu. (Bakınız. Kontrol Dodger. kullanılan bir selüloz çözeltisi. kaplama üzerinde oluşturulmuş sıyrık izleri. Bozucu etki. Verileri doküman haline Distortion. Dağıtma valsi. İstenilen tondan daha koyu kazımasıyla ortaya çıkan ve raspa yüzeyinde biriken tortu tonlarda olan veya daha geniş alana yayılan baskı hatası. Preslerde. Doctor Dust. Diploma Distribution of Data. boyu. Raspanın selülozundan yapılan. gibi belgelerin basımında kullanılır. Dosing. Selülozik vernik. fotoğraf Doctor Marks. Raspa. Köpek kulağı. Document Parchment. Hakim dalga Doctor. Bölme amaçlı kullanılan karton veya meydana gelen katlanma nedeniyle. Dozaj noktası. Raspa hamili. kâğıt biçiminde Document Paper. Raspayı ve raspa dudağını Dope. metal veya plastik Domino Paper. Landau. Doctor Body. Document Paper). Doküman parşömeni. Kâğıt elyafına kimyasalların ve kâğıt bobini. Kâğıt yüzeyini kaplamada taşıyan ana gövde. Doctor). Raspanın silindir yüzeyini Dot Gain. dağılımını sağlayan merdane veya vals. kopması. (Bakınız. Verwey. Bükülme. Baskıda mürekkebi alıp. gibi makinelerin etrafını çitle çevirerek insanların güvenliği Doctor Ridges. (Eş anlamlı. Documentation. Jumbo bobin. Kâğıt yüzeyinde getirip saklama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dissolving Pulp. Bozukluk. Dog Hairs. Raspa izleri. Belirlenen miktardaki katkı maddesini ana amacıyla kullanılan savak. Doctor Blade) deseninden kaynaklanarak. Raspa tozu. Lak. Hamuru yönlendirme Dosage. Mesafeli koruyuma. Pamuk veya hemp Distribution/Distributor Roller. çekme ve itme kuvvetleriyle ve onlar arasındaki mevcut Doily Paper Stock. oldukça saf selüloz. Doctor Board. Uygulama valsi. Kâğıdın köşesinde işlem sırasında Dividers. getirmektedir. kesim sonrası ortaya çıkan kulak. Seperatör. Kayda alma. Çözünebilir selüloz. DLVO (Derjaguin. düzgün kullanılır. Büyük bobinler halinde satılan ve başka bir parçacıkların tutunumu konusunda bir açıklama ürüne dönüşüm amaçlı kullanılan çeşitli tür kâğıt bobinler. Raspa hamisi. ulaşır. Asetat elyafı. Doctor Marks). Bir duvar kâğıdı kökenli şerit şeklindeki sıyırıcı. sistemlerinde. Dozajlamanın yapıldığı yer.

Rakam yükseldikçe çözünülürlülük artmaktadır. Çift beyaz patent birbirine benzeyen. İleri geri katlama sayısının kuşelenmiş kâğıt. Çift sıra silindirli kurutma bölgesinde aynı anda öğütme yapan öğütücü. değersiz bir hamur 99 . Çift tutkallama. (2) İki yüzeyin de tutkallanması. Düşük kesafetlerde tek kademeli sulandırma yöntemi Double Strength Corrugated Board. Çift tutkallı sisal bantı. Double Faced Corrugated Board. Çift bozulma. Çift kat kuşelenmiş. İki sıra baskı silindiri bulunan baskı ünitesi. İkili saptırma levhası. Double Dilution of Stock. Alt ve üst yüzeyi aynı özelliklere sahip kâğıt. ikiz elekli makinede üretilmiş kâğıt. Alt kaplı karton. Double Wall Corrugated Board). Çift krepli. Two Sidedness). dayanımı belirlemektedir. Çift yüzlü oluklu mukavva. İki farklı Double Tier Drier Section. büyüklüğü. (Bakınız. samanlı Double Deckle. ozalit kâğıtları ve kütük Double Cap. geçirilmiş kâğıt. (Ek. Noktalı gruplarında alt ve üst keçelerin bulunması. Çift kabartmalı. Çift dalgalı oluklu oluklu mukavva. Double Felted. Çift kenarlı. fakat her karton. Çift katmanlı layner. Kurutma grubunda silindirlerin altta ve üstte ayrı keçeler kullanılarak dizilmesi. iki kenarı traşlanmamış kâğıt. Çift katmanlı oluklu kullanılır. Double Coating. Double Coated. İki ayrı işlemle yapılan krepleme. kırılganlığını test etmeyi amaçlayan test. mukavva. Çift keçeli pres. Çift yüzlülük. farklı özellikte iki katmanlı olarak üretilmiş layner kartonu. (Bakınız. Even levhalar. Yüksek kesafet değerli hamurun kesafetinin tutkallanması. Double Faced Paper. Çift kalenderlenmiş. Double Creeped. Double Fold. Ekstra Sisal Tape). Dupleks kitap kapağı. Çift kapak. düşürülmesinde kullanılan iki aşamalı sulandırma yöntemi. Preslerde ve kurutma Dots Per Inch (DPI). Çift taraflı disk rifayner. Çift kalenderden durumunda. yazıcılarda. bölümü. Çift kat kuşeleme. Kâğıt makinesi altına kaide plakası olarak konulan ve Double Decomposition. Double Embossed. kullanılabilen kâğıt. Double Imprint Unit. kalın kapak. (1) Kâğıt yüzeyinin iki kez sulandırma. İnç başına nokta sayısı. Double Felted Nip Press. Çift keçeli. Tüm ve üst yüzeyi farklı renklerde boyanarak iki yüzü de karakterlerin noktalardan oluştuğu elektronik baskı tekniği. Çift kaplamalı. Kâğıdın katlanması Double Calendered. Nokta matriks baskı. Makinede üretilmiş. Double T Slot Sole Plate. İki tarafa katlama testi. Çift taraflı baskı ünitesi. Yuvarlak elekli makinede. Double Deflector. İki kademeli hamur Double Sizing. Double Thick Cover Paper. Çift katmanlı. Double Duty Sisal Tape. mukavva. (Eş anlamlı. İki dalgalı ve üç layner kâğıdından meydana gelen iki sıra oluklu görünümlü mukavva. Alt ve üst yüzeyde aynı tür layner kullanılmış Double Wall Corrugated Board. üzerinde iki adet T şeklinde yarık olan plaka. Yuvarlak elekte iki ayrı işlemle yapılan kabartma işlemi. (Bakınız. Register Double Sidedness. Kâğıdın alt ve üst valslerinin iki yanına konulan ve sıçramaları engelleyen yüzeylerinin ayni özelliklerde olması. Çift yüzlü kâğıt. Özellikle para kâğıtları. Noktalı yazıcıda basma. 4). 17" x 28" ebadında ölçüsü olan kayıtlarının saklandığı kâğıtlarda. Creep) Double Manila Lined Chipboard. Double Disk Refiner. bir inç uzunluğunda sayılan nokta sayısı. katlama dayanımını kâğıt. Sidedness. belirleyen ve kâğıdın bir köşesini bir ileri bir geri bükerek. Çift T yarıklı taban plakası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dot Matrix Printing. Elek yüzeyi ile üst yüzeyi Double White Patent-Coated Board. İki kez kâğıt kopana kadar yapılan test. Temizlik kâğıtlarında Double Vat Lined.

“Draw kaynağa göre elekte çekilen gücün makine hızına Speed Control” da denir. Hamurun birkaç gün bekletilerek suyunun süzüldüğü kaplar. Draw. Süzülme. Kalite dışı. Yağlı ve ince Drainage. beyaz hamur uygulamasıyla Drag Spots. veya arıza nedeniyle meydana gelen duruş süresi. deliklerden suyunu bırakarak. (2) Ormandan. süzülmesine yardımcı olan parçalar. Baskıda kağıdın arkaya doğru Drainage Factor. Kuşeleme söz konusu değildir. Drainage Aids. Up Cycling) artmasına yardımcı olurlar. pastahane ürünlerini elde süzülmesi. hızı yarattığı sürtünme kuvveti ile hareketli parçaların yarattığı arttırıp gererek veya hızı düşürüp gevşeterek kâğıt sürtünme kuvvetlerinin çarpımıyla elde edilir. Bir başka kopmalarının önüne geçen tahrik kontrol özelliği. Baskıda bir görüntünün kayarak üst Drain. Drafting Paper. Aşağı akışlı Drainage Time. Drenaj folyoları. Çekme. Boşalma. (2) Taslak. Boşaltma. (Eş anlamlı. Süzülmüş hamur. Süzgeç. kuvvetteki artış miktarı. Downflow Tower. Elekte hamurdan Makasta/giyotinde kağıdın kalın bıçak ağzı tarafından su süzülmesi sırasında eleği çekecek kuvvet veya bu çekilerek ezilmesi. Eskiz kâğıdı. renkli ambalaj kâğıdı. eksilen orman hacmi. Süzücü. (Bakınız. Kalitesiz ürün. Süzülmeye yardımcı Down Comers. Drain Valve. Çiftleme. Çizim kâğıdı. Tahliye vanası. alttaki gaz geçişini sağlayan geçit. Düğüm yerleri. bölümleri arasındaki hız farklılığı nedeniyle oluşan gergi. Drapability. bölünmesiyle elde edilir. Kazanda domdan çıkp aşağı maddeler. İniş geçidi. Süzülme faktörü. Temizlik kâğıtlarının bir cisim Draft. Downpass. üste iki kez basılmış gibi görünmesi. Zamana karşı. (1) Süzülme. Manifaturacı kağıdı. Downstream. yemek için sarılan kâğıt. (Zıt anlamlı. geride kalan kesif hamur. çeşitli kıvrılması. grafik eğim değerleri. Süzülme kimyasalları. Sürükleme. Aşağıya dönüşüm. 100 . Kâğıt makinesinde. (2) Dragload. Doughnut Bag Paper. Suyun elekte safihadan gramajlı lokma ve tatlı türü. polielektrolitler bu tür maddelerdir. İniş boruları. Örtücülük. Drainer. Hamurişi kâğıdı. Eleğin altında suyun yöntemi. Kâğıt makinesinde tür değişimi sistemi boşaltamaya yarayan vana. retansiyon kulesi. Drenaj yardımcı maddeleri. Duruş süresi. Rush). Değerli bir ürünü daha parçacıkların elyaf üzerine tutunmalarına ve gözenekliliğin değersiz bir ürüne dönüştürme. Elyaf düğümlerinin belirgin üretilmiş karton. bağımsız makine Draftsman. Proje tasarımcısı. (1) Sürüklenme. kesilme nedeniyle. Downgraded. Drapers’ Cap. Drenaj. Up Curl) hamur türlerindeki süzülme miktarlarını gösteren. Basınç farklılıkları nedeniyle hava üzerindeki kumaş gibi yayılma ve onu örtebilme özelliği. Akış. veya gazın bulunduğu ortamda sürüklenmesi. Bir kaynağa göre sabit parçaların Draw Control. Ardışık iki yanma odası arasında Drainer Stock. Büte. İleriye doğru akış. olarak görünmesi nedeniyle oluşan lekeler. içinde çeşitli gerilimlerin hapsolmasına neden olur. Çekme yükü. Down Curl. İnorganik tuzlar ve doğru demet halinde uzanan borular. Yonganın yukarıdan beslenip selülozun aşağıdan alındığı pişirme Drainage Foils. Doubling. hamurun suyunu bırakarak. Toz halindeki Down Cycling. Aşağı akışlı pişirici. kahverengi Eskiz. (1) Kâğıt makinesinde. Drag. Delikli bir kapta. Çok ince. bir safiha oluşması için geçen süre. Red ürün. Çekme kuvveti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ üzerine iki katman halinde. Downflow Digester. Laboratuarda. Aşağı akışlı kule. Elek hızının Kurutma nedeniyle oluşan enine daralmayla birleşince kâğıt jet hızından yüksek olması. tank ve boru hatlarında Downtime. Geri kıvrılma. Çekiş. Teknik ressam. Çekiş kontrolu.

Vakum ayağı. (Bakınız. tahrik sisteminin bulunması Dressing. Bu su seviyesi bulunmasına izin verecek uzunluklarda sözcük gerçekte bir isim değil sıfattır. kreplemeden geçirilerek elde edilen kumaş türü ürün. örnek alma yöntemi. Selüloz likörlerinde ve arıtma olan o nedenle sistemin dönmesini sağlayan valsler. Çekiş tankları. Çizim kâğıdı. Birinci hamurdan üretilirler. Dried in Strain). Drop Leg. Draw Control) Drip Pump. türemiştir. sistemi. Düşük opaklıkta. Kuru baskı. Draw Speed Control. Cürüf. Çökelti. Tortu. Bardak kâğıdı. Tolerans dışına çıkma. ön taraf diye geçer. Dryer başlıklarına bakınız. Drive Shaft. İçinde. Çökelti kapanı. Zaman içinde havanın nemiyle verilirken. Drive Roll. son derece kaliteli ve oldukça dayanıklı kâğıtlardır. 101 . Kâğıt makinesinde ağır rejekleri içine alan kapan. (Eş anlamlı. Çizim kâğıdı. kaplamanın veya mürekkebin hurda kâğıt rutubetini tespit etmek için. Tahrik şaftı. Harekete geçiren yapı. (1) Taşlama. Tahrik valsi. Pipet boru spiral sarımlı olarak Drawing Cartridge. Drill Method. Çizimde kullanılan yapılır. Mürekkep kalitesini doğrulamak amacıyla sıkça yapılması Drinking Cup Paper. Sondaj yöntemi. karakalem resim ve çizimlerde kullanılan kâğıtlar. kuru baskı sahip. Dried in Stress). silgiden Drip Ash. Öğütücü değirmenini aletle taşlama. Çift krepli safiha.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drawdown Tanks. Drawing Paper. Kâğıt veya Baskı öncesi yapılan. testi. Gerilimli kurumuş (kâğıt). şaftlar. Arka taraf. Kömür cürufu. kâğıt Drilled Roll. Jigging) (2) Toparlama. Elek ve preslerde. nedeniyle.) Drier Hood. Dry kelimesinden yapılırlar. (Bakınız. Junk Trap. Dregs Well. Daha kuru. Burring. Junk Seperator) Makinenin arka tarafında. sondaj yaparak tutunumunu veya dağılımını görmeye yarayan test. Taş baskı benzeri. Pulper içindeki Drive Side. Yüksek sıcaklıkta oluşan etkilenmeyen kâğıtlardır. yüzeyine sürülüp bıçakla sıyrılarak yapılan kalite testi. Tahrik mili. Havbe. Kâğıt makinesini döndüren sokma. Pipet yapımında ayrıca parafinleme işlemi yapılır. Tender Side). salon tarafı veya operatör tarafı. Built in Strain. Delme yöntemi. Tahrik sistemi. Tahrik. İç gerilimli olarak seperatöre bağlayan barometrik boru parçası. Kurutma bölümünü kapatan yapı. Bunun alt parçalarına isim alınmadan kurumuş kâğıt. (Bakınız. vakumu yenerek eleğe geri dönmesini engelleyecek kadar Drier. Çok düzgün bir yüzeye Driography. Damlayarak biriken DRC (Double Creeped Celulose). Stresli kurumuş.) Stress. Built in (Elektrikli tahrik sistemi. kaplinler ve hız kontrol Dried in Strain. tahrik tarafı adını alır. Kurutma silindirleri çıkan siyah ve beyaz likör tankları. Hizaya Drive System. Selüloz pişirme sonrası Driers. kül kütleleşmesi. Mürekkep emilim testi. iki kez Drive. Vakumla elekten emilen suları Dried in Stress. Tahrik tarafı. tarafından çevreleyerek karton demetini düzeltme. Bir mürerekkebin veya kaplama sıvısının. dişliler. mekanik tahrik sistemi vs. Drinking Straw Paper. Gerilimi ünitelerinden oluşan sistem. önüne ilgili parça ismi getirilerek anılmaktadır. (Bakınız. Pipet kâğıdı. (Eş anlamlı. selülozundan üretilir. Çöp kapanı. Drawdown Test for Ink. motora bağlı Dregs. gereken testlerdendir. Delikli vals. (Not. Dört Front Side. Çizim kartonu. gerilim azalacaktır. asitsiz ve çok kaliteli bir kâğıt türü. Uzun kondensatı kazana geri gönderen pompa ve güçlü odun elyaflarının lateksle bağlanıp. motorlar. kurumuş. Bu kâğıtlar odun Drawing Board. Drift out of Tolerance. Back Side. ünitelerinde dibe çöken çamur. Sıyırma Sürüklenme. Kondensat pompası.

Bunlar ya makine sonu pulperinde. (1) Ebadı daraltma. safihanın Dry Back. içindeki hareketini düzenleyen ve ısı transferini döner bir tambur içine konularak yapılan dayanıklılık testi. Dry End. (1) Kâğıttan. Tambur pulper. Drum Dryer Bar. paket kâğıdı. Kuru kopma. Kurutma silindiri içindeki yoğuşmaların. Yanki makinede. Kurutma amacıyla Dry Content. Silindir. Dry Broke. Kuru termometre sıcaklığı. döner tamburu olan teksif eleği. göre miktarları. Öğütücü. Tambur testi. Kabuk soyma yüzeyine tutkal sürülerek. Şerit kadar dar dar bobin. Ham pişmiş ağartma. bir uçtan diğer uca yerleştirilen. kolaylaştıran çubuklar. Kurutma kısmında meydana enini keserek daraltma. (Bakınız. 102 . Dry Bottom. yapılır. Hediyelik Dry Bulb Temperature. Damlama izi. Kuru krepleme. Drum Screen. Wet Brake). Hamurda. Nakliyede kullanılacak kutuların. Kuru kuşeleme. Düşürme. Dönüşümlü Dryer. çeşitli kâğıtlara Drum Tickener. Baskıda ton düşürmek. Dry Creping. (Bakınız. (Eş anlamlı. ya da hamur hazırlamada yeniden hamura dönüştürülür. kurutma tamburu. Dram. Kuru kaplama. Teksif eleği. Wet Bulb Temperature). Kazan dip cürufu. Davul manilası. Silindirik pulper. Drum Filter. Teksif eleği. Kâğıtta rutubet kullanılan. sıcaklığı. Kabuk soyma tamburu. (Bakınız. Dry Coating. Kurutma. üzerine elek sarılı. Teksif eleği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drop Marks. Yatık rutubette raspayla yapılan krepleme işlemi. Mürkkebi alınamayack Drumhead Manila. Kuru kısım. Kuru krep. Drop Off. Creep. Her kâğıt türünde veya makine yapısına kesafet yükseltme amacıyla kullanılan. selülozdan üretilen ve Dry Creep. sırasında. Dry Cook. Kâğıt Drum Debarker. Manila kenevirinden yapılma. (2) Kurutma bölümünde. Gerçek hava sıcaklığı. çıktıktan sonra geriye kalan net madde miktarı. (Drier kelimesi sıfat kâğıtlarda hafif pulper rejeklerini elyaftan ayırmak için olduğundan isim olarak kullanılmamaktadır. Davul ipi kâğıdı. Kâğıt Dry Break. Düşme testi. Drug Bond Wrapping. Keasafet değeri. veya mal sarıcıdaki kopmalar nedeniyle oluşan döküntüler. Kurutma tamburu. Baskıda kuruma sonrası üzerine damlayan veya sıçrayan suların. Yatay silindir şeklinde ve elyaf parçalama ve eleme bölümlerinden oluşan pulper türü. kadar kötü işlemden geçmiş ağartma faaliyeti. kâğıtta bıraktığı meydana gelen ebatta ve kalitede değişme. Teksif eleği. Yatay-döner silindir. Tail Screen. Dolu kutularda yapılan serbest ortaya çıkan ıskartalar. bir ton kâğıt için harcanan buhar tonajı değerleri. Elek üzerindeyken. Kâğıt makinesinde kağıdın kuru olduğu kısımlar. % 85-%98 Drum Pulper. (Bakınız. (2) gelen kâğıt kopması. Yonga öğütücü. Wet End). Kurumada çekme. Kurutucu. göre. Kurutma silindiri barası. İlaç ambalaj kâğıdı. Düşürmek. izler. Drum Driers. Tambur. pulper. Safihayı veya döküntüyü makine altına indirme. Dry Creeping) davulların gerilmesinde kullanılan ipin yapıldığı kâğıt. Kuru madde miktarı. Döner teksif eleği. olarak uygulandığı kaplama yöntemi. İndirme. Buhar yoğuşma oranları. Tromel. Kalender ve mal sarıcının bulunduğu Drum Saveall. Drubber. Wet Creep) parçalama aşamasında % 28 lere kadar çıkabilmektedir. bobin kesimi Drop Out. kalenderde düşme testi.) kullanılan döner elek. Kutunun aldığı darbe sayısı dikkate alınarak hasar tespiti Dryer Condensing Rates. Kuru bir termometre ile ölçülen hava Drum. Kuru döküntü. kondensatın silindir Drum Test. bölümler. Döner filtre. Kurutma silindirinin Saveall) içine. Tambur filtre. Tanbur elek. kaplama maddelerinin kuru tromeli. (Bakınız. kenar kesimleri veya kopuk parçalar nedeniyle Drop Test.

diziliş ve keçe düzenleri. Kuruma çatlakları. yüzeyi makine dışında işlenmiş Dryer Fabric. Drying Paper. Drying. Zift emdirilmek için üretilmiş. kurutma keçesi tarafından yapılmış hasar veya kusur izi. Elyafları kuru haldeyken Dryer Fabric Cleaning. Kurutma silindiri. Kurutma Dry Felt. malzeme ile yapılmış. Dry Finish. yolunma izleri. Kurutma kâğıdı. Kurutma odası. Kuru pigment. Elekte işlenmesine rağmen. mukayeseli buhar Dryer Pick Marks. Kurutma keçe gergisi. Son derece boya doygunluğuna Dryers. Kuru olarak. Kuru işlenmiş görünümlü kâğıt. Kuru işlem/işleme. Felts). Ayna çizgisi. Kurutma keçeleri. kalenderde veya çeşitli iz valslerinde kuru olarak Dryer (Air) Deflector. Kâğıt veya karton Dryer Cylinder. gruplarında. Drying Cycles. sorunlarını gösteren sistem. Makyaj koparılan parçacıklar nedeniyle. aşırı kurumadan kaynaklanan çatlaklar. Kurutma aşamaları. Kâğıt Özellikle hurda kâğıt işlenirken. Kurutma keçesi. keçeler. Kurutmanın düzenlenmesi. Hava perdeleyici. Kuru işlenmiş kasap kâğıdı. Kurutma silindirlerinde. Dry Forming. kurutma sonucu ortaya çıkan buharı uzaklaştıran oda. Kurutma. Elekte su aynasının. Kurutma eleği. safiha oluşturma. kurumasını sağlayan sentetik kumaş. Kâğıt elyaflardan. birinci kurutma grubunda makinesi kurutma gruplarında yapılan su buharlaştırma oluşan. zift birikiminin temizlenmesi. Kuşe kaplaması Dryer Fabric Tension. Kurutma keçesi temizliği. yani suyun parlaklığının bittiği yerde kuruluğun başlangıcını gösteren çizgi. kurutma keçesi işlevini gören elek. Kurutma oranı. kâğıdın kurutulduğu silindirlerden oluşan bezler. Dry Line. Keçe kâğıdı. Drying Cracks. Dryer Fabric Roll. safihayı kurutma silindirine basarak. Kuru hat. üzerinde. Kurutma alanı. Kuru toz pigment. Kuru işlenmiş sülfit kâğıdı. Kurutma keçesi izi. Dryer Felts. Kağıdın kurutulması safihayı basarak buharlaşmayı hızlandıran sentetik esaslı sırasında gelişen aşamalar. Kurutma grubundaki silindirlerin ve emici kâğıt türleri. yüzeyinin. havayla formasyon verilerek yapılmış keçe türü makinesinde. kısmında. saptırıcılar. Kurutma keçesi yolma izleri. Dryer Hood. Kurutma kâğıdı. Kurutma bölümü. (Eş anlamlı. Kâğıt makinesi kurutma görümündeki kâğıtlar. Çeşitli kâğıtlara göre. Kurutma bölümünü kapatan ve Drying Rate. Kurutma işlenmesi. kâğıt yüzeyinden veya kaplamasından Dry Lake. keçesinin hareketiyle oluşan hava hareketini önleyici Dry Finish Butchers Wrap. bölüm. Kurutma keçesi sevk valsi. Drying Loft. Yağ ile sıvı hale getirilirler ve boya adını alırlar. daha iyi Dry Finish Sülfite Paper. Dryer Sülfit selülozundan yapılma ve kuru işlem görmüş kâğıtlar. Sentetik yerine metal Dry Lay Nonwovens. Kâğıt yüzeyinde kâğıtların kurutulduğu havalandırmalı oda. Kurutma partisi. kâğıt yüzeyinde görülen malzemelerinde kullanılan öğütülmüş mineral pigmentler. gruplandırma. Duruşta cebri hava ile taşıyarak. kaba konfigurasyonu. Suda çözünmezler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dryer Configuration. Temizlikte kullanılmak amacıyla kuru ve sentetik Dryer Section. Kâğıtta suyun alındığı son aşama. Dryer Screen. Kurutma tanı sistemi. Kuru formasyon. işlemi. bölümünde kullanılan buharın verimliliğini ve kurutma Dry Finish Screening. Kurutma silindirleri sahiptirler. kurutma ölçümleriyle ortaya çıkan. elle veya çalışırken otomatik olarak yapılan keçe temizliği. Havbe. Kurutma harcama değerleri. makine dışında parafin emdirilmiş kasap Dryer Diagnostic System. 103 . Sentetik dokunmamış kumaş/keçe. El yapımı Dryer Felt Marks.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dry Mass Distribution. Kuru madde dağılımı. Kâğıtta

Dry Test. Kuru test. Ekipmanlara hamur vermeden yapılan

rutubet dışı maddelerin birim alandaki dağılımı.

yön kontrolu, titreşim izleme gibi montaj sonrası yapılan ilk

Dry Mounting Tissue. Kuru montaj kâğıdı. Kâğıdın

çalıştırma testi.

arkasına tutkal sürülerek, sadece ütü ve sıcak pres gibi

Dry Waxed Paper. Mumlu kâğıt. Merdane ile kâğıt

sıcaklıkla yapıştırılabilen kâğıtlar. Özellikle bu tür üretilen,

yüzeyinin parafinle kaplanması ile elde edilen kâğıtlar.

krepli ince kâğıtlardan yapılma, çift tarafı yapışkan montaj

Dry Wrinkles. Kuru kırışıklıklar. Kâğıt kuru iken,

bantları.

katlanma sonucu oluşan kırıklık çizgileri.

Dry Nip. Kuru nip. Kalenderde baskı sırasında oluşan, iki

Dual Distributor. İkili bayilik. Hem yazı tabı kâğıtlarını

vals arasındaki baskı çizgisi. (Bakınız; Nip).

(kültür kâğıtları) hem de ambalaj kâğıtlarını (endüstriyel

Dry Offset. Kuru ofset baskı. Kuru rölyef baskı.

kâğıtlar) dağıtan/satan bayi.

Dry Printings. Kuru baskı. Hızlı kuruyan kâğıt.

Dual House. İkili ticarethane. İki farklı tür ürün grubunu

Dry Proofing Paper. Ön baskı kâğıdı. Deneme baskı

pazarlayan işyeri.

kâğıdı.

Dual Merchant. İkili tüccar. İki farklı tür kâğıt grubunu

Dry Pulp. Kuru selüloz. Levha selüloz.

satan tüccar.

Dry Rub. Tozama testi. (Eş anlamlı; Dusting (Test))

Dual Polymer Systems. İkili polimer sistemleri. Düşük
molekül ağırlıklı ve yüksek yükü olan katyonik

Dry Rub Resistance. Tozama direnci. (Bakınız; Wet Rub

polielektrolitle, yüksek molkül ağırlıklı ve düşük yükü olan

Resistance).

anyonik polimerin tutunum arttırıcı olarak kullanıldığı

Dry Run. Soğuk test. Makinenin montaj sonrası sorunları

sistemler.

görmek için boşta döndürülmesi.

Dual Press. İkili pres. Üst üste üç valsten oluşan pres

Dry Scrubber. Kuru baca gazı arıtma sistemi. Baca gazını

grubu.

susuz temizleyen sistem.
Ductility. Süneme özelliği. Kopmadan uzatılabilme
Dry Size. Toz tutkal. Suda kolayca çözünebilen toz tutkal.

özelliği.

Dry Solid. Kuru madde.

Ductor Roller. Aktarma valsi. Aktarma merdanesi.

Dry Steam. Kuru buhar. İçinde kondensat olmayan buhar.

Aplikatör merdanesi. Baskı sırasında mürekkep

Genellikle doyma sıcaklığı üzerine çıkıldığında veya basınç

merdanesinden sonraki vals grubunun ilk valsi. Aniloks

düşürme işlemi sonrası görülen buhar hali.

vals de denilmektedir.

Dry Strenght. Kuru dayanım. Kuru mukavement. Kuru bir

Due Date. Termin tarihi. Bir mal veya hizmetin hazır

kâğıdın, çekme, yırtılma ve katlanma yönünden mekanik

olduğu tarih.

mukavemeti.

Dull Coated. Mat kuşeli. Parlaklık testlerinde % 55 in

Dry Strenght Additives. Kuru dayanım arttırıcı

altında parlaklık değeri olan kuşe.

kimyasallar. Katyonik nişastalar ve reçineler gibi, kâğıt

Dull Finish. Mat perdahlı. Parlaklık değeri çok düşük olan

hamuruna katılarak kâğıdın dayanımını arttıran kimyasallar.

yüzey kaplaması işlemi.

Dry Strength Resins (DSR). Kuru mukavemet arttırıcı

Dummy. Boş taslak. Boş Prova. Basılmış olanlara

reçineler. Poliakrilamid ve Polivinilformamid/Polivinilamin

benzeyen, fakat yazısı olmayan ve örnek olarak saklanan

reçineleri (PVF/PVam). Kâğıtta, kopma mukavemeti,

yaprak veya kitap. Bu taslakda yazının puntosu, genişliği,

yırtılma mukavemeti, katlanma dayanımı, bükülme direnci,

resimlerin yerleri gibi detaylar bulunur.

patlama ve şıkıştırma dirençlerini arttıran maddelerdir.

Dummy Text. Taslak mizampajı.
104

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dump. İndirme. Boşaltma.

Duplexed. Çift katlı Dupleks. Ayni anda iki yüze de

Dump Chest. İndirme bütesi. Pulper boşaltma bütesi.

yapılmış baskı.

Dump Cycle. İndirme periyodu. Pulperi boşalmadan

Duplex Enamel Book. Dupleks enamel kâğıt. Bir tarafı

boşaltmaya geçen süre.

koyu renkli, diğer tarafı ona uyan mürekkeple kaplı kâğıdın,
katlandığında özel görünüm vermesi nedeniyle tasarlanmış

Dumpers. Hidrolik platformlar. Yükleme boşaltma

kâğıt.

işlerinde kullanılan araçlar.

Duplex Finish. Duplex işlemeli. Her iki tafın farklı

Dunnage (Bag). Dolgu yastığı. Tampon yastığı. Havayla

işlendiği teknik.

şişirilen, lastik kaplı kraft kâğıdından yapılan, tır
nakliyesinde yüklerin arasını desteklemek için tampon

Duplex Foil Backing. Dupleks folyo astar kâğıdı. Kâğıt

amacıyla kullanılan yastık.

makinesinde, elek yüzü (alt tarafı) çok düzgün olarak
üretilmiş, üst yüzü ise antik görünümlü, ıslandığında yaş

Dunnage Paper. Dolgu kâğıdı.

dayanımı fazla olan yumuşak dokulu, ince astar kâğıdı.

Duotone. Çift tonlu. Tek bir renkten elde edilen iki farklı

Duplex M.F. Litho. Dupleks taş baskı kâğıdı. Bir yüzü

ton.

kaba, diğer yüzü düzgün taş baskı kâğıdı.

Duotone Finish. Çift tonlu işleme. Baskı işlemi sırasında,

Duplex Mill Wrappers. Dupleks fabrikasyon ambalaj

farklı bölgelere farklı basınç uygulayarak, iki farklı tonda

kâğıdı. Yüksek gramajlı ve hamuru alta ve üste ayrı renkte

renk elde edilen işleme tekniği.

boyanmış, çift katlı ve çift renkli ambalaj kâğıtları.

Duplex. Çift katlı. Dupleks. Alt ve üst katları olan ve

Duplex Offset Blotting Paper. Dupleks ofset kurutma

katman özellikleri farklı olan silindir elekle üretilmiş

kâğıdı. Bir katı ofset baskıya uygun, diğer tarafı emici

kâğıtlar.

kâğıtla, çift kat hale getirilmiş kâğıt.

Duplex Asphalt Paper. Çift katlı bitümlü kâğıt. Dupleks

Duplex Paper. Dupleks kâğıt. Alt ve üst yüzeyi farklı renk

ziftli kâğıt.

ve dokulardaki kâğıtlar.
Duplex Bag. Dupleks torba
Duplex Photographic Film Paper. Dupleks fotoğraf

Duplex Blotting Paper. Çift katlı kurutma kâğıdı. Farklı

kâğıdı. Alt ve üst hamur kasaları olan, uzun elekli

renklerde iki kurutma kâğıdını yapıştırarark elde edilen yeni

makinelerle üretilen fotoğraf kâğıtları.

kâğıt.
Duplex Sheating. Dupleks örtü kâğıdı. Tek tarafı veya her

Duplex Board. Dupleks karton. Çift katlı karton.

iki tarafı benekli boyanmış, inşaatlarda malzemeleri örtmek

Duplex Boxboard. Dupleks kutu kartonu. Duplex karton.

için kullanılan kâğıt.

Duplex Bristol. Dupleks bristol. Çift katlı bristol.

Duplex Stainless Steel. Dupleks paslanmaz çelik. Demir

Duplex Coated Bristol. Dupleks kuşe bristol. Bir yüzü

kristallleri ve onun farklı dizilmiş bir allotropu olan

beyaz veya renkli, diğer yüzü kuşe bristol.

östenitin, yarı yarıya karıştırılmasıyla oluşturullan, kristal

Duplex Coater. Dupleks kuşe makinesi. Bir kâğıdın her iki

yapılı çelik alaşım. Krom katkılı paslanmaz çeliğe göre

yüzeyini de ayni anda kuşe kaplayan makine.

daha ucuz ve hijyenik olan bir alaşım.

Duplex Coating. Dupleks kuşeleme. Bir kâğıdın veya

Duplex Super. Super kalenderlenmiş dupleks kâğıt. Süper

kartonun, ayni anda iki yüzeyinin de kuşe kaplanması.

kalenderde bir yüzü soğuk vals, diğer yüzü sıcak valse

Duplex Colors. Dupleks renkli. Her iki tarafı farklı renkli.

temas ederek, farklı iki yüz yaratılan kâğıtlar. Sıcak valse
temas eden yüzeyde daha düzgün görünüş elde

Duplex Cutting. Dupleks kesim. Ayni anda iki farklı

edilmektedir. (Bakınız; Double Face).

uzunlukta yapılan kâğıt kesimi.
105

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Duplex Texture. Dupleks dokulu. İki farklı hamurla,

Dutch Paper. Holanda kâğıdı. Hollanda’da elde elekle

makinede çift katlı ve her katı farklı özellikte üretilmiş

üretilen kâğıtlar.

kâğıt.

Dwell. Durma. Kalma. Bekleme. Temas.

Duplex Varnishing Litho. Dupleks vernikli taş baskı

Dwell Time. Kalma süresi. Temas süresi. Bir yerde

kâğıdı. Tek tarafı verniklenmiş, arka tarafı işlenmemiş

bekleme veya oyalanma süresi. Kağıdın valse girmesi ve

olarak bırakılmış kâğıt.

çıkması arasında geçen süre.

Duplex Wallpaper. Dupleks duvar kağıdı.

Dye. (1) Boya. Boyama özelliği olan renkli çözünebilen

Duplicating Note Paper. Karbonlu kâğıt.

kimyasal bileşikler. (Bakınız; Acid Dyes, Basic Dyes). (2)

Duplicating/Dublicator Paper. Teksir kâğıdı. Fotokopi

Boyamak.

kâğıdı.

Dye Based Ink. Boya kökenli mürekkep.

Duplicating Stencil Paper. Stensil kâğıdı. Yâğlı kaplamalı,

Dyeing. Boyama.

yüksek dayanımlı stensil kâğıdı.

Dye Lake. Boya lakı. Boya ve mordan maddenin

Duplicating Tissue. Kopyalama pelürü. El yazmalarının

buluşmasıyla ortya çıkan iri boya parçacığı. Elyafa hızla

ıslak kopyalarını üretmede kullanılan pelür kağıdı.

tutunur.

Duplicator. Plan kopya makinesi. Ozalit makinesi.

Dyeline Paper. Işığa hassas pastel renkli mürekkeplerle

Duplicator Paper. Ozalit kâğıdı.

çizim yapılan kâğıt.

Durability. Dayanıklılık. Kâğıtta orijinal kaliteyi koruma

Dye Stuffs. Boyar maddeler. Asidik boyalar, bazik boyalar,

özelliği.

doğrudan boyalar ve pigmentler gibi boyayıcı maddelerin

Dust. Toz. Kâğıt işlenmesi sırasında ortaya çıkan dolgu

tümü.

maddeleri ve ölü elyaf parçacıkları.

Dynamic Accuracy. Dinamik doğruluk. Yükte doğruluk
değeri. Hareket halindeyken ve yüklüyken ölçülen doğruluk

Duster. Çırpıcı. Paçavra veya çimento torbalarından tozu

değeri.

temizleyen ekipman.

Dynamic Balance Grade. Dinamik balans derecesi.

Dust Explosion. Toz patlaması. Elyaf tozları veya nişasta

Mkeanik parçaların balansında, dinamik şartlarda, hangi

parçacıklarının havada belli bir yoğunluğa erişmesi sonucu,

toleranslarda çalışıldığını gösteren derecelendirme. G2.5,

küşük bir kıvılcımla meydana gelen toz patlaması.

G6.3 gibi G değeri düştükçe balans hassasiyeti artan ISO

Dusting. (1) Tozama. Tozlanma. Kuşe kâğıt kesilirken,

ölçülendirme sistemi. (Bakınız; Balance Quality Grade).

kaolin ve ölü elyaf gibi parçacıkların ortaya çıkması. (2)

Kâğıt makinelerinde G2.5 değeri seçilmektedir.

Tozama testi. Kuşe kaplama kalitesini ölçmek için yuapılan

Dynamic Balance Speed. Dinamik balans hızı. Makinenin

test. (Eş anlamlı; Dry Rub)

tam yükünde titreşimsiz çalışacığı balans hızı.

Dusting Paper. Toz alma kâğıdı. Bir tür mobilyada

Dynamic Bleaching. Dinamik ağartma. Ağartma sıvısının

parlatma işlevi gören kâğıt.

selüloz içinden geçirilmesi yöntemi.

Duties. Vergiler. Bir malın temini aşamasında ödenen tüm

Dynamic Braking. Dinamik frenleme. Hız kontrolu yapılan

resmi vergiler. Bunlar ithalat, ihracat, ÖTV, KDV gibi

bir elektrik motorunda frenleme sırasında ortaya çıkan

vergilerdir.

enerjiyi emerek tüketen dirençli sistem.

Dutch Mordant (Acid). Hollanda mordanı. Rotogravür

Dynamic Cleaners. Dinamik temizleyiciler. (Eş anlamlı;

baskı için, bakır veya çinko baskı plakaları hazırlanırken

Centrifugal Cleaners, Cyclonic Cleaners)

kullanılan aşındırıcı, sulandırılmış hidroklorik asit.

106

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dynamic Drainage Jar. Dinamik süzülüm cihazı.
Hareketli bir ortamda, kâğıt hamurunda kullanılan dolgu
maddelerinin elyafa tutunumlarını belirlemeye yarayan
cihaz. Hızlı kâğıt makinelerinde, çok hareketli ortamda,
dolgunun elyafa turunumu önemli hale gelmektedir.
Dynamic Seal. Dinamik salmastra.
Dynamic Sheet Former (DSF). Dinamik safiha eleği.
Kâğıt makinesinde yapılmış gibi özelliklere sahip safiha
yapabilen laboratuvar düzeneği.
Dynamite Paper. Dinamit kâğıdı. Mukavemeti çok yüksek
olan ve neme karşı dayanıklı olan, patlayıcı muhafazası
olarak kullanılan bir kâğıt. Bu kâğıttan, kapsül yapılarak
dinamit içine konulmaktadır.
Dynamite Shell Paper. Dinamit kapsülü kâğıdı. (Bakınız;
Dynamite Paper).
Dynamo. Dinamo.

107

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

E

Edge Crush Resistance (ECR). Kenar ezilme direnci. Dik
ezilme direnci. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva
levhanın, dikine konularak uygulanan dayanım testi değeri.
Sıkıştırma mukavemeti (Compression Resistance) ile

Early Wood. Bahar ahşabı. Bahar kerestesi. Ağacın

doğrudan ilşkisi bulunmaktadır.

baharda büyüyen odun kısmı. Bir ağacın yaş halkalarının
yaklaşık %15 ile %25 lik kısmı bahar döneminde hızlı

Edge Crush Test (ECT). Kenar ezilme testi. Dik ezilme

gelişen bölgelerden oluşur. Bu bölgeler diğer bölgelere göre

testi. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın,

daha açık renkli ve düşük yoğunluktadır. (Eş anlamlı;

dikine konularak uygulanan dayanım testi.

Spring Wood). Kalan kısımlar yaz ağacı veya geç ağaç

Edge Cutter. Kenar kesici (fıskiye). Uzun elekli kâğıt

diye adlandırılır. (Summer Wood, Late Wood)

makinelerinde, eleğin son bölgesinde, hem makine

Ear Plug. Kulak tıkacı. Kulağı sese karşı korumak için,

arkasında, hem de makine önünde, safihanın kenarlarındaki

kâğıt fabrikalarında kullanılan kulak tıkacı.

ince ve istenmeyen tabakayı tıraşlamak için kullanılan
fıskiyeli su jeti. Ayrıca safiha enini daraltmak veya

Earthing. Topraklama. İşletme, koruma veya elektro statik

ayarlamak için de kullanılmaktadır. (Eş anlamlı; Pisser,

boşalma (ESD) amacıyla kurulan, elektrik yükünü toprağa
aktaran elektrik alt yapı tesisatı. Kâğıt makinesinde

Edge Squirts)

sürtünmeden kaynaklanan elektrik yüklerini toprağa

Edge Embossing Knurling. Kenar kabartmalı. Bir temizlik

aktararak kâğıdın mıknatıslanmasını önleyen tesisat.

kağıdının kenarlarında yapılan kabartma veya ondülalı
kesim tekniği. Kenar işlemesi makine yönünde

Easy Beating Pulp. Kolay dövülen selüloz. Görece daha

yapılmaktadır.

kısa zamanda dövülen ve dayanım değerlerine ulaşan

Edge Length. Bıçak ağzı uzunluğu. Öğütücüde bıçakların

selüloz.

ağız uzunlukları toplamı. Metre cinsinden dikkate alınır.

Easy Bleaching. Kolay ağartma. Doğrudan pişirilerek

(m)

yapılan ağartma.

Edge Nail Strength. Kenar çivi mukavemeti. Kenarlarına

EBA (Equivalent Black Area). Eşdeğer leke alanı. Kâğıtta

çivi çakılan fiber levhaların, yanal hareketlere karşı yırtılma

0,02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü,
hem de zeminle zıtlık derecesini dikkate alan ve Tappi

direnci.

tablolarından yararlanılarak, leke miktarını belirleme

Edge Protector. Kenar koruyucu. Bobinlerin yan

yöntemi.

yüzeylerine konulan ve kenarları ezilmeye karşı koruyan

Economic Aspect. Ekonomik bakış açısı. Ekonomiyi öne

mukavvalar.

alan bakış tarzı.

Edge Squirts. Kenar kesici fıskiyeler. Elekte bulunan kenar
kesici fıskiyeler. (Eş anlamlı; Edge Cutters, Pissers)

Economic Order Quantity. Ekonomik sipariş miktarı.
Stokta tutulan her tür malın stok maliyetini düşürmek

Edge Tearing Resistance. Kenar yırtılma direnci. Kenar

açısından belirlenmiş olan sipariş miktarı. Malın temin

yırtılma mukavemeti. Kâğıt kenarlarının, yırtılmanın

süresi, belirli bir dönemde kullanım miktarı, raf ömrü gibi

başlamasına karşı gösterdiği gram cinsinden kuvveti ifade

ölçütlere göre belirlenen sipariş miktarı.

eden direnci. Buna ilk yırtılma direnci de denir (Initial
Tearing Resistance). İç yırtılma direnci (Internal Tearing

Economics. Ekonomi.

Resistance) yırtılma başladıktan sonra ölçülen, daha düşük

Economi(s)zer. Ekonomizer. Buhar kazanlarında, baca

değerli yırtılma direncidir.

gazından ısı geri kazanımı sağlayan boru donanımı.

Edgewise Compressive Strength. (Bakınız; Edge Crush

ECS (Edge Crush Strength). (Bakınız; Edge Crush

Resistance, ECS).

Resistance).
108

Yumurta koli kartonu. Döner bir parçası Effective Heat. Vals yüzey kaplamalarında Effective Thermal Diffusivity (of Roll Coating). Esneme gücü. Enjektörlü pompa. birim alana uygulanan kuvvetin değişmesiyle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ EDTA (Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid). verilen hava sıcaklığı ile bina içi sıcaklığın arasındaki farka Venturi prensibiyle çalışır. B dalga. bağımlı olan iş görür ısı miktarı. Akış oranı. Election Bristol. Kâğıtta 2 (m /s). kâğıdından yapılan. Boru dirseği. Egütör valsi kullanılmadan üretilen kalın kartonlardaki Effective Alkali. Egg Case Filler Board. uzamadaki değişim oranını gösteren sabit terim. Gerçek alkali miktarı olan Ejection.F (English Finish). Atık. (Young’s Efficiency (η). Atık vermez. Etkin ısı yüzey esnekliği. Randıman. Etkinlik. E-dalga gelen. F dalga. yapılmak üzere üretilmiş bir bristol karton türü. Bazen sanat kâğıtlarında istenilen bir likör olarak kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfit özellik. Yumurta koli dolgu kartonu. peroksidin metal iyonlarıyla etkileşime girmesini önlemede Egg Shell Book Paper. Vals kaplamalarında ısıyı yayma özelliği Elastic Modulus. Elektrik kablosu dolgu kasasından çıkan hamur hızının elek hızına oranıyla kâğıdı. Kaskat/Kademeli buharlaştırma kademelerinden biri.2 mm ve oluk yapı. Electrical Grade Paper. yüzey görüntüsü. Yumurta kabuğu kullanılmaktadır. boyca Effectivity. Effluent. dalga türleri de vardır. Elasticity. Çevre açısından kirlilik yaratan her tür Elbow. (Eş anlamlı. Elastikiyet. Seçim Bristol’ü. Hurda gazete Electrical Fibre. Elektriksel iletkenlik. olukların yüksekliğini ve bir metre yüklü bir parçacığın sıvıya konması durumunda meydana uzunluktaki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Seçimlerde pankart Effluent Free. (Bakınız. E-Flute. yayma gücü. Multiple Effect Evaporator) Egg Shell Finish. Mikro dalga. Electrical Insulating Material. bulunan değer. Yumurta koli kartonu. İzolasyon malzemesi. Egg Carton Board. Elektrik bağlantıları. Fırlatma. Drive System). Çevreye kapalı. Etilen- Egg Case Flats. Esneme sabiti. Ejector Pump. Elastic Strength. Yumurta maddesi. Yapılan işin harcanan Modulus). seperatör olarak kullanılan mukavva. Rush/Drag Electrical Connections. Ucuz market E. Yumurta kabuğu deseni verilmiş karton. enerjiye bölümüyle bulunan oran. Jet-elek hızı oranı. deseni gibi pürüzlü yüzeyi olan kitap kâğıdı. Atma. Etkin alkali. (Na2O) cinsinde ifade edilir. ve K Electrical Drive System. madde. kolilerinin içinde seperatör olarak kullanılan mukavva. kitaplarında kullanılan bir kâğıt türü. Dirsek. Efflux Ratio. Etkin ısı. Alkali selüloz üretiminde. Effect. Elektrikli tahrik sistemi. Esneme modülü. özel kalıplanmış karton. F-Dalga. Hamur Electrical Cable Filling Paper. oluklu Electrical Double Layer. Kaba kitap kâğıdı. C dalga. Elektrikli çift katman. A dalga. Esneklik. Elektrikle mukavvalarda. Yumurta kolilerinin diamin-tetraasetik-asit. (Bakınız. Dalga. Presbant. Elektrik yalıtım kâğıdı. Kâğıt ve selüloz fabrikasına olmayan. su jetiyle sifon/vakum yaparak atık basan pompa. çift katmanlı (artı ve eksi) elektrik yükü oluşmuş (mikro dalga) olukluda. sayısı 290 dır. Kâğıt ve selüloz üretiminde hidrojen içinde. 109 . Yumurta viyolü. Elektriksel kâğıt türü. Ratio) Electrical Conductivity. Elektriksel yalıtım Egg Case Board. oluk yüksekliği 1. Jet/Wire Ratio. (Na2S) karışımına verilen isim. Verim. İngiliz tarzı işleme. yumurta ambalajı olarak kullanılan.

Elektrostatik yük. elektrik elektriklendirme yoluyla yakalayıp. baca tabanında toplayan akımını iletecek ortam yaratan bileşikler. (1) Vulkanize elyaf. Lazer baskı. Elektronik Elemental Chlorine Free (EFC). makinelerle yapılan basım. bir filtre sistemi. Elektrostatik dengeleme. Elektronik basım. Electrokinetic Charge.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrical Insulating Paper. ortamda. elektrik akımı ile Anodik akım altında. Electro Photography. Electronic Printing. bir kâğıtları. 110 . polimerler. onların Gövdesindeki elektrik bobininin yarattığı manyetik alanın askıda kalmalarını sağlayan yöntem. (Eş anlamlı: dış elektrik alanının etkisiyle. (Xerocopy hareket etmesi. Elektrikli membran Kaplama yapılmış ve eskiden kullanılan fotokopi ve faks filtreleme. Electrostatic Copy Base Stock/Paper. içinden geçen sıvının iletkenliği ile küçük bir jeneratör gibi Element. Eleman. (Xerocopy). çeperinde yapılan elyaf tutunumunu önleyici işlem. Electrodialysis. Baca gazlarının içindeki toz parçacıklarını Electrolyte. Electrical Pressboard. Elektriksel yalıtım kâğıdı. Electrophoretic Mobility. kâğıttır. Elektro kinetik yük. filtresi. Sıvıda bulunan askıdaki bulunmayan kâğıt. Asbestli bir fotokopi makinelerinde yapılan basım. Faks. Presbant. Electrolytic Capacitor Paper. Elektroforez. Electro-Polishing. yazıcı ve Electrolytic Paper. Sıvıda bulunan askıdaki yüklü parçacıkların. Elektroforetik hareketlilik. yükü nedeniyle. Yağlı kondansatör kâğıdı. Paper). Elektrostatik basım. yüklü parçacıkların. Kondansatör kâğıdı. hareketlilik. Elektriksel iletkenliği olan Electrostatic Charge. rağmen. Electrostatic Attractions. Elevating Truck. yer değiştirmesi. parçacıkların kendi aralarında yarattığı Electrician. kimyasal bir Electrical Insulation Fibre. Paslanmaz parçaların Presbant. Tam klorsuz kâğıtlarda klor kullanılmaz. Elektrik Electric Cable Paper. Bir Elmendorf Test. Electric Board. sıvı içinde askıda bulunan Tearing Resistance Test) yüklü parçacıkların birbirlerine göre hareket etmeleri. içinde veya bünyesinde bağımsız klor elementi Electrophoresis. Özel ataşmanlı forklift. Elektrolit. Clorine Free). Elektrik kablo kâğıdı. Presbant. Elektrodiyaliz. gibi. Elektro polisaj. Fotokopi. Suda çözündüğünde. Kuşe Electromagnetic Flowmeter. Electrostatic Discharge (ESD) Paper. hareket etmesi. Anti statik kâğıt. Fotokopi kâğıdı. Sürecin parçalarından biri olabileceği gerilim üreterek debi ölçümü yapan cihaz. Hamur kasalarının iç Presbant. Bir sıvı içinde Electrostatic Precipitator (ESP). Elektrik teknisyeni. İstifleme aracı. yazıcı. Manyetik akış ölçer. Elektroforezden (Electrophoresis) farkı membran olmasıdır. mürekkep transferinin güçlendirilmesi. dış elektrik alanının etkisiyle bir membran içinden geçerek Electrostatic Copy Paper. ve gravür silindiri arasındaki elektrostatik yük farklılığının arttırılarak. Electrostatic Printing. Electroconductive Poymer. bir dış elektrik alanının etkisiyle (Bakınız. Faks kâğıdı. Klorsuz kâğıt. bir ekipman veya cihaz olabilir. Elektriksel yalıtım Electrostatic Assist. (Eş anlamlı. Baskıda kâğıt kartonu. yüzeyinden mikron mertebesinde sökmeler Elektriksel yalıtımı olan elyaf. Elektrostatik destekli. (2) Bu elyaftan yapılan yaparak parlatılması işlemidir. faks gibi Üretiminde klor dioksit gibi klor türevleri kullanılmasına makinelerle yapılan basım işi. yüklü bir parçacığın yarattığı durum. Antistatic Paper). hamurundaki pigmentleri elektrikle yükleyerek. Elektrostatik cazibe. Yırtılma direnci testi. Electrostatic Stabilization. Elektrostatik baca gazı hareket eden. yer değiştirmesi. Fotokopi.

Gofrajlı kurutma kâğıdı. (ISO1924-2) (Eş anlamlı. Kâğıt zımpara diğer sıvıda dağılması gerekir. Embossing. “Blotting” kurutma kâğıdı adı geçmektedir. Yıkama suyu Emission. Ortama yayılmak. Güçlendirme. 111 . (Eş anlamlı. Çevreye kirletici parçacık kullanarak atık çamurundaki kimyasal kullanımını azaltan gönderme. Kâğıt Elongation at Rupture. Karışıma. Emulsion. Yağ için ayrılan yedek. Emission Factor. Bu nedenle tutulmuş ücretli. Salım standartları. Sıvı parçacıklarını diğer bir sıvı merdaneleri. standartları. tutarak yürüten kişi veya onun temsilcisi. Emulsifying Agent) Embrittlement. oluşması. Acil. Soğuk veya sıcak Emission Standards. Emülsifikasyon. Zımpara astar kâğıdı. Gofrajlı. Ampirik. Bir arada olabilmeleri için bir sıvının parçacıklar haline gelip Emery. Acil durumda kullanılmak Bunlara koloitler yani asıltılar da denilmektedir. izli görünmesi. sert olmayan kâğıt yüzeyinin gofrajlı. Emulsification. Dekoratif Empowerment. Embossed Glassine. Kopma noktasına zımpara yapmak için oldukça dayanıklı olarak üretilmiş kadar uzama. baskıda. Yapılması için bekleme zamanı olmayan. Elutriation. Su ve fueloil karışımı yakıt. Kraft kâğıdı. Baskı nedeniyle. Tecrübi. Yetkilendirme. (Bakınız: Emulsifier) hale gelmesi. Ofset Embossed Paper. mürekkeple baskı sıvısının birbirine karışması ve Embosser. Stretch). yaldız boya veya diğer kaplama teknikleri kullanıldığından. İşveren. Gofrajlı aydınger kâğıdı. Salma değeri. Kâğıda kabartma desen veren presler. Birim Emanete. Kâğıdın zamanla kırılgan Emulsifying Agent. Kopma anındaki tozu. Zımpara kâğıdı. üretim başına ortaya çıkan ortalama atık miktarı. Belirli bir sıcaklıkta bir yüzeyden kabartma uygulaması için kâğıdın yumuşak dokulu ve emilen radyan enerjinin. Kanunen belirlenmiş. Yayılmak. (2) Siklon temizleyicilerde alttan su vererek hali) düşük yoğunluktaki rejekleri yukarı itme. kâğıdın yüzey tutkallamasının yapılmamış olması. azami atık oranları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Elongation. Sıvı çözütüm. kara cismin ayni sıcaklıkta emdiği patlamayan yapıda olması gerekir. Gofraj kalenderleri. Bir işveren tarafından işi yapması için tür kurutma kâğıdı özelliğinde olması gerekir. Kabartmalı. Kabarıklıklar Emulsified Fuel. Birbirine karışamayan iki sıvının Emergency. Kabartma makinesi. Emisyon. Gofrajlı kapak kâğıdı. Embossed Blotting. Emergency Spare. (Immission kelimesinin yaygın şekilde yazılan bir süreç. Employer. (1) Yıkamalı arıtım süreci. Ayrıca kabartma üzerine radyan enerjiye oranı. Ticari veya imalat türü bir işi çalışanlar Embossed Cover Paper. içinde askıda tutan maddelerin ortak adı. Zımpara tozu. Uzama. kâğıda kabartma verilmiş. Emery Paper. Emisyon faktörü. Emisyon merdane ile presleyerek. Salım. (Bakınız. Salım faktörü. yani bir Employee. içindeki su veya su içindeki yağlar örnek gösterilebilir. Gofraj makinesi. Emülgatör. Embossed. Gofraj Emulsifier. (1) Gofraj. sıvı bir çözütüm oluşturması. Emülsiyon. faz Embossing Tendency. Gofraj veya Emissivity. Acil yedek. parçacıklara dağılarak bir arada bulunmaları durumu. Gevrekleşme. Kabarma eğilimi. Çalışan. Alüminyum oksidin kavrulmasıyla elde edilen sert uzama miktarı başlangıçtaki boyun yüzdesel oranıyla madde. Gofrajlı kâğıt. Kopma uzaması. Bu nedenle faz oluşturma yapımında kullanılan ve kâğıt yüzeyine kaplanan zımpara eğilimleri vardır. Empirical. tanımlanır. Tecrübeye dayalı. Emulsion) Embossing Calenders. amaçlı kullanılan bir kabartma yöntemi. yaptırmayan yüzey aktif maddeler. Kâğıtta boyca uzama. Korindon tozu. (2) Kabarma.

Uç grupları. Parçacıkları selülozun sıkışması sonucu milin geri tepmesi. Enerji tasarrufu. Enerji tasarrufu. Energy Loss. Tasarlanan eksen boyunca milin hareket etmesiyle oluşan itme kuvveti. Enamel. Uçtan uca. getirmeye çalışan sistem. bulunan ve zincirdeki halkalara benzemeyen gruplar. dış ortamdan soyutlayan havbe. gerçekleştiğini ve makinenin hazır olduğunu operatöre ekran aracılığı ile bildiren durum bildirisi. Masraf. yüksek molekül ağırlıklı End to End. Yapılanlardan doğan Energy Plant. Harcanmasına rağmen. Bir ekipmanın End Groups. Makineyi çalışacak duruma getirmek. ünite veya bölüm. Enerji yönetim sistemi. Bir takım Energy Balance. Elektrik ve buhar elde edilen harcamalar. Makine altı da dâhil enerji üretimi ve enerji tüketimini en uygun değere Kurutma kısmını kapatan. Kâğıt makinelerinde verimliliği 112 . trafolarla fabrika içindeki dağıtımı. Kâğıdın Konik rulmanlar kullanılarak tolere edilebilen itme hareketi. Kapak içi kâğıdı. Enerji santralı. Kuşeli. Son tüketici. Fabrikaya End Point. Kanun veya kurallara uyar hale End Stage. Encumbrance. Sırlı kâğıt veya sırlı kaplama Energy Efficiency. askıda tutmaya yarayan. Enable. Tasarruflu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Emulsion Coating. Boydan boya. Energy Requirement. Azami kapasite. Son kullanıcı. Fabrika içinden veya dışarıdan kaynaklanan enerji kesintisi. getirme. Enerji ihtiyacı. Enforcement. Kuşe kâğıt. Özellikle pompa ve disk tipi öğütücülerde araya giren Emulsion Polymers. Kapalı havbe. Otomasyonu olan sistemlerde şartların harcanan enerji. Enerji nakil hattı. Kuşe kurutma kâğıdı. karton koruyucular. frekans ve güç ihtiyacı. Mühendislik kapasitesi. gücünden yararlanılamayan kayıp enerji. Energy Management System. Emülgatör polimerler. Sırlanmış. Enamelled Paper. Bir Enamelled Postcard. Enamelled Book Paper. kapasite. Selüloz moleküllerinin sonunda çalışabilmesi için gerekli gerilim. ince ve desenli kâğıtlar. Enamelled Card. Enerji geri kazanımı. Enerji kazancı. Energy Transmission Line. Disable) Energy Distribution. Mine. Mineli karton. Etkinleştirmek. Enerji yönünden verimi olan geçirimsiz hale getirilmiş kurutma kâğıdı. End Bands. Bobinlerin yan yüzeylerini Energy Recovery. polimerler. Enerji. Yapılan iş ezilmeden ve kirlenmeden korumak için konulan kâğıt veya sırasında atılan enerjiyi geri kazanma. Yapılan işe karşılık duruma getirmek. kitap arasına konulan. Enamelled (Enameled). Harcama. ekipman veya makine. ekran aracılığıyla kontrol edilen elektrik şebekesindeki Enclosed Hood. Fabrikaya gelen elektrik enerjisinin. Enerji tüketimi. Enerji kesintisi. End Thrust. Enamelled Board. Kuşe karton. Bir uçtan öteki uca. getirmek. Enerji verimliliği. Tek tarafı su Energy Efficient. harcayarak belirlenen işi yapma. Titrasyonla renk değişiminin olduğu elektrik enerjisini getiren hava veya yeraltı hattı. Döner ekipmanların bazılarında Engineered Capacity. Faal hale Energy. Sırlı. Daha az enerji için kullanılan genel terim. End User. an. Geri tepme. Aktif duruma getirmek. emülsiyon haldeki plastik veya reçineyle kaplanması. Enerji dağıtımı. Kuşe kitap kâğıdı. ön koşulların sağlanması sonrası makineyi çalışacak Energy Consumption. Yan kapamalar. Son kademe. (Bunun karşıtı. Enerji dengesi. Enamel. Mineli. Yapılan iş End Leaf Paper. Energy Conversation. Sır. Enamelled Blotting. Yaptırım. Enerji kaybı. Kuşe kartpostal. Son nokta. Energy Interruption. İş yapabilme yeteneği. Kuşe karton. Energy Saving. Emülsiyon kaplama. Ciltlemede kapakla sırasında alınan önlemlerle yapılan enerji tasarrufu.

Enterprise Resource Planning (ERP). Bir sisteme verilen enerjinin iş reçine tutkalı katılması. Zenginleştirme. Gravürcü Bristol’ü. Projelendirme. Bunlarda tutunarak sistemde dolaşan. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma Entrainment Seperators. elyaflara Özel bazı çevre koşullarını sağlayan kâğıtlar. (1) Evrakları zarfa Basınç altındaki kapalı sistemlerde. Gravür basımı için Envelope Manila. Kimyasallara doygun hale Envelope Shape. Gravürcü prova kâğıdı. doku olarak Manila keneviri kâğıdına benzetilerek. Entrainment. Hamur içinde. Maddenin içinde depolanan mevzuatına uygunluğunu onaylayan resmi rapor. Engraving. Çevre. Siyah likör şartlarında sağlanabilen. Kraft zarf. Büyük torba zarf baskı kalıbı hale getirilmesi. parçalar. Engine Sizing. Envelope Paper. görünümünde olan. Soruşturma. Envelopes. Metal veya sert levha yüzeylerinin kazınarak. Envelope Stuffer. Entalpy. baskı yapılmışsa veya yıkama suyuyla elyaf sürüklenmesi. düzgün eperli ve kalenderden geçirilerek. Mühendislik çalışmaları. Renk ve üretilmiş yüksek kaliteli bir bristol türü. Enrichment. Düzensizlik boyutu. Manila/samanlı zarf. Engravers Proving Paper. Envelope Paper. Engravers Bristol. Çevre üretimi için gereken işgücü. makine. saman selülozu ve Kraft selüloz karışımıyla yapılan zarf kâğıtları. Kâğıt hamuruna nişasta veya düzensizliğinin ölçüsü. Zarf yapımında kullanılan yüksek kaliteli kuşe kâğıt. iç yüzeyde kalan işlemler. Çevreci kâğıt. Zarf türleri. İç tutkallama. Tetkik. Enquiry. Dayanıklı. Kurumsal çapta. Entalpi. ısı transferini koyacak kişi. Zarf şeklinde. suni bir termodinamik tanım. Çevre etki bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel ad. Entrained Air. malzeme gibi tarafından yaratılan ortam koşulları. Çevresel sonuçlar. Kurumsal kaynak Environmental Consequences. Zarf kâğıdı. ikinci yasası ile açıklanan bir sistemin dayanıklılığının. azami üretim miktarı. kullanılan pelür kâğıdı. Termodinamiğin faaliyetler bütünü. kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan Environmental Impact Statement. Yapının çevre Enthalpy. Hamurun tamamen klorsuz üretilmiş olması. Sürüklenen hava. Sürüklenme. teknik doküman üretimi. ÇED raporu. İngiliz tarzı işleme. her tür enerji. 113 . dikkate alan bakış açısı. Kraft. Entropi. Kurumsal varlık yönetimi. planlaması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ dikkate alarak. Environment. Çevresel bakış açısı. Zarf doldurucu. devreye alma gibi alt dalları olan Entropy. yapmayan veya yararlanılamayan kısmı olarak da tanımlanır. Environmentally Preferable Paper (EPP). English Finish. Zarflar. dönüşüm oranları. Kapalı bir sistemin iç enerjileri toplamı. çeşitli kâğıtların ortak adı. Gravür yapımı. Zarf içi pelürü. Süperkalenderlemenin bir altında ve zarfın ışık geçirgenliğini azaltmak için. karton. İçsel enerji. kendisinin dönüşüme uygunluğu. içinde sürüklenen buharın likörden ayrılmasını sağlayan Engineering. Poşete benzemeyen. işletmelerde mal ve hizmet Environmental Factors. Entalpi. Kraft zarf kâğıdı. ham selülozdan üretilmiş içinde hava kabarcıklarının sürüklenmesi. Bir kurumun elindeki malların değerini en üstte tutmaya Environmental Aspect. Akıntıya kapılma. kitap ve yazı kâğıdı için Envelope Lining Tissue. Saptırma plakası. zarf getirme. yapımında kullanılan düzgün yüzeyli Kraft kâğıdı. Dekoratif olması yapılmış işlemler bütünü. Kalıp amacıyla kullanılan ve test amacıyla ön baskı yaptıkları. (2) Evrakları zarfa sokmaya yarayan parça hesaplamaya yarayan. çok küçük hava kabarcıkları. egzoz gazıyla ise menşei ile ilgili belgesi bulunması. değerlendirme raporu. Çevreyi yönelik IT sistemi. Enterprise Asset Management. Çevresel faktörler.

Enzyme. mekanik ekipmanların durumlarını ve işyeri standartlarına Ester Number. Bir işte üretim amaçlı yaprakları selüloz olarak kullanılır. Diğer adı alfadır. Electrostatic Discharge Paper). Epoksili poliyamid reçine. Erection Supervisor. denetçisi. Eşdeğer ağırlık. Donanım. Lineer. son aşamada enzimle yapılan ek ve gramaja bağlı olarak. Çevreden rutubet almayan ve çevreye rutubet vermeyen Esparto Paper. Denge rutubeti. (Eş anlamlı. bakım ihtiyaçlarını denetleme. olması. Enzim. 0. laboratuvarda ölçülen sabunlaşma sayısıyla asit sayısı arasındaki fark. Kâğıdın silgi ile silinebilir yapısı değiştirilmiş nişasta. Enzimle parçalama. Eşitlikler. Esparto kâğıdı. Montaj süpervizörü. (Bakınız. dengeli durum. Esparto. Silme kalitesi. Eşitlenme. Hint kâğıdı. Esterleştirme. molekül zincirlerini parçalamada ve Kraft selülozunu ön Buhar eşdeğeri. hem Enzymatic Hydrolysis. canlıların yaşamasına imkân veren oksijeni bol kısmı. Bu bitkinin Equipment. Sıvı halde bulunan yaş dayanım arttırıcı bir reçine. yetişen bir bitki. Yazı tabı kâğıtlarında. Rutubet denge değeri. Eşdeğer kara bölge. Enzimli ağartma. 114 . akışın ayni yüzdeyle değişmesi. Kâğıt makinesi montajı. (2) Eşit açısından aranan özellik. 3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. Erector. maddelerle ester oluşturan işlem. Siline bilirlik. bir yazı kâğıdı türü.02- bakılmaktadır. Enzyme Converted. Equations. Normal oda şartlarında % 10 ESD Paper. Equilibrium Moisture Content. yüzdelikte. Çalışanın ihtiyaçları ve rahatını sonra ortam rutubetiyle dengeye gelerek daha fazla dikkate alan tasarım bilimi. muhtelif kâğıtlarda yapılan ağırlık ağartma işlemi. Antik kâğıt. Atmosferik şartlarda kâğıdın bünyesine geçen ve bir süre Ergonomics. Modifiye nişasta üretiminde. silinirken elyaflarının yüzeyden kopmaması ve silinen yere yeniden yazı yazılabilmesi. Ekipman. 100oC de suyun 100oC de buhar haline ağartmada kullanılan proteinler. Oksijenle selüloz Equivalent Weight.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ mürekkebinde soya yağı kullanılmış olması gibi koşullara Equivalent Black Area (EBA). Selülozun asitlerle Equipment Audit. Ester sayısı. Epilimnion. Montaj Equilibrium. Denge. Reçineyle tutkallamada. Montaj. Erasing Quality. Selüloz veya de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi nişastanın enzimle daha küçük moleküllere veya molekül tablolarından eşdeğeri bulunarak yapılan bir leke belirleme zincirlerine ayrılması. Silinebilir parşömen kâğıdı. uygunluklarını. Güney İspanya’da ve Hindistan’da Equilibrium Relative Humidity. Ergonomi. araçlar gösterilebilir. eşleştirmesi. Suyun üst kısmı. Alkol ve asitler gibi ikili olarak. (Eş anlamlı. Esparto bitkisi selülozundan yapılan kâğıt. birinci yazım sonrası ikinci yazıda mürekkebi dağıtmama Equal Percentage. Kâğıt toplarında ebat ağartma işleminde. Montaj elemanı. denklemler. Erection. (1) Eşit ağırlık. (Xylanase enzymes). yöntemi. Kâğıtta kullanılan formüller ve Installation). makineler. Alt kısma göre daha sıcak olduğu için yoğunluğu az fakat ışık nedeniyle Erasable Parchment Bond. Eşdeğer buhar. Vanalarda yüzdesel açıklık değişimine karşı. Epoxidized Polyamid Resin. nişasta Equivalent Steam (Staem Equivalent). Eşit yüzdelik. Kimyasal denge. Elektrikli veya muamelesi sonucu ester elde edilmesi. Enzyme Bleaching. Antique) kullanılan fiziksel varlıkların genel adı. artmayan rutubet değeri. Epilimniyon. aletler. Esparto. Enzimle modifiye edilmiş. Daktiloda yazım sonrası. Bunlara örnek Esterification. rutubete karşılık gelmektedir. hatalı yerleri silerek kolayca düzeltilebilen. Ekipman denetimi. gelmesi için gerekli ısı miktarı. Enzim ile Erasability.

Holey Roll) veya vakum pompalarının çıkışlarından atılması gereken Evenside. Excitation. İki yüzlü. 115 . Egzoz havası. Buharlaşma faktörü. Exhauster. Exhaust Steam. oranı. Karalama kâğıdı. Bazı sanatkârlar benzeyen. Ortama gereğinden fazla verilen Evaporation Factor/Efficiency. Çeşitli çalışmalarla yapılan Ticari bir markanın pelür türü ambalaj kâğıdı. Gravür baskı kâğıdı. Üstüvane fan. Hava tahliye kanalı. Buharlaştırma ünitesi. Exercise Book Paper. Soğutma nemli hava. Evaporative Cooler. Baskı sırasında kâğıdın buharlaştırılan suyun ağırlığının kullanılan buhar ağırlığına eninde oluşan aşırı ölçü kaybı. Excelsior Wrapper. Göz koruyucu. Existing. İş güvenliği açısından diş macunu. İki yüzlülük. Eter selülozu. Karalama defteri Evaporation Pond. pompalarından. Atık suyun yapımında kullanılan ikinci sınıf kâğıt. selüloz eterleri adını alır. Çok ince kıyılmış ve Eucalyptus. Kâğıdın alt ve üst üzerine gravür kazınmış metal bir levha yüzeyi kullanılır. Havbedeki egzoz kanallarıyla içi boş delikli vals. Egzoz kaçağı. Excelsior marka ambalaj kâğıdı. İki yüzlü. makine salonundan dış atmosfere Evaporator Capacity. Kâğıdın kurutulması sırasında Excess Shrinkage. Hamur kasası içinde. hava. Her iki yüzü ayni özellikte olduğu için havanın. Çürük buhar. Kurutma grubunun olan bağıl mesafenin değeri. brülör kazanında yakmak için hazırlayan akım motorlarında görülür. Siyah taşındığı kanallar. (Eş anlamlı. Her iki tarafı da ayni özellikte aşındırılması yöntemini kullanarak. Rectifier Roll. kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. depolandığı ve doğal şartlarda suyunu kaybettiği toprak Exhaust Air. üretiminde kullanılmaktadır. yüzeylerinin ayni özelliklerde olması. durum değerlendirmesi. günlük su buharlaştırma kapasitesi. Uyartım arılığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Etching. akış düzensizliklerini düzelten Exhaust Leak. Elek yüzeyi ile keçe yüzeyi birbirine Etching Paper. Excitation Purity. ünite. Buharlaşma verimi. Excelsior Tissue. Atık hava. Gravür. Cebri havalı soğutucu. Excess Air. baskıda tercih edilen kâğıt. Değerlendirme. Aspiratör. ve sıcak havanın. Siyah likörün yaratmak suretiyle rotora hareket sağlama. Buharlaşma yükü. olan kâğıtlar. Rektifiye valsi. Uzun elyaflı lifleri selüloz dolgu olarak kullanılan döküntü kâğıt. Asitle veya mekanik olarak bir yüzeyin Evensided Paper. Yüksek kaliteli selülozlardandır Sidedness. Mevcut. likörden suyu uzaklaştırabilme kapasitesi. Pelür kırpıntısı. Yaprak dökmeyen ağaçlar. Fazla hava. ketçap. havbeden dışarı atılan. Evaporator. Elekte düşük vakum sağlayan emici Evener Roll. Two Sidedness). (Eş anlamlı. Uyartım. Vakum havuz. Buharlaştırma kapasitesi. Eldeki. kuşe çözeltisi. kulesi. baskı kalıbı elde etme. Var olan. Buharlaştırıcı. Düzeltme valsi. makine salonuna sızması. Havbeden atılan nemli kullanılan buharlaştırıcı. tarafından kullanılan bir gravür kâğıdı. Elektrik akımıyla manyetik alan Evaporation Plant. Renk uzayında beyaza Evaporation Load. valsi. makine salonundan. şampuan gibi ürünlerde kıvam giyilen gözlük türleri. Evaluation. Buharlaştırma göleti. Genellikle doğru suyunu uçurarak. Siyah likörü koyulaştırmakta Exhaust Duct. CMC gibi olanları. ve bu selülozun çeşitli kimyasallarla modifiye edilenleri Evergreen. Baskı plakası olarak Even Sidedness. Okaliptüs. Aşırı daralma. Eye Protector. Double Ethers Pulp.

olması gereken sayıyı verim düşmektedir. External Fibrillation. Teksif eleği. Tek Bütelerde hamurun beklemesi nedeniyle zehirli H2S gazı parçadan olabileceği gibi büyük çaplarda parçalı oluşması sonucu patlayıcı ortam oluşur. Kalenderlerde ve preslerde pabuç Genişleyebilen kâğıt. Genişleme. Kâğıt fabrikalarında. ve kimin tarafından ödeneceği belirtilen nakliye. Hava içinde (Fibril selüloz hücrelerinin zarıdır. selüloz dışı kimyasallar. Bir top kâğıtta. Uzun süreli yolculuğa. aşan kâğıtlar. aynı amaç Expense. Expense Part. nötürleştirilmiş reçine asidi ve üreden oluşan tutkal Expected Actual Capacity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Expandable Paper. Yüksek gramajlı ve plastik Extractor. Uzun süreli pişirme. türü baskı nipleri. Lignin kâğıdı. Süre uzatımı. Bitki ekstresi. İhracat ambalajı. 116 . yolluk ve yeme-içme gibi harcamaların tamamı. Uzayabilme. Gider. Dolgu maddesi. Yongaları sıcak buharda Genellikle Kreplenmiş kâğıt türleri. Uzayabilen kâğıt. üretim Extended Warranty. Krepleme nedeniyle ortaya çıkan ölçü değiştirme özelliği. Bir kontratta belirtilen için katılan. Süre uzatımı. Bitkilerin işlenmesiyle yüklemeye ve boşaltmaya uygun ambalaj türü. Express Paper. Extended Cooking. Koltuk Extensible Kraft. Bu tür elyaflar bazı sunta fabrikalarında levha Extension of Time. edilen elyaf. donanım. kaplama amacıyla üretilen bir kâğıt türü. Esnek kâğıt. Pulper ve nişasta tozunun havada askıda olması ve arıtma üniteleri ve tokatlayıcıda bulunan delikli hamur çıkış elekleri. Genellikle makine enine doğru olan genişleme. Extended Nip. Duruş öncesi yapılan duruşta laminasyon tipi üretimlerde havaya solvent buharı kullanılacak parçaları montaja hazırlama. Uzatılmış garanti (süresi). Hızlandırma.) Elyaf hücrelerinin dış yanıcı gazların. doğal gazla çalışılan ortamlarda gaz kaçakları. Dış fibrilleşme. Beklenen gerçek kapasite. (Bakınız. Extensibility. parça. Genişleyebilir kâğıt. barınma. Bir projenin gecikmesi yapımında kullanılmaktadır. Fazlalıklar. Expansion. tozların veya solvent buharlarının zarlarında fibrilleşme yaratan öğütme türü. Patlatmış elyaf. Maliyeti Expediting. Gramajı yüksek ve dokusu kaba olan kitap kâğıdı. Envanterden düşmüş parça. Güçlü tutkal. Lignini azaltmak Extra High Bulk Book Paper. bulunduğu ortamlar. Ön hazırlık. Hamur kesafetini arttıran makine. elde edilen. Patlama. Hurda kâğıt için delikler 9-10 mm Export Packing. Kâğıtta neme bağlı boyut Extended Size. Explosion. Ekspres kâğıdı. Esneyebilme. Esnek kâğıt. aniden basıncın kaldırılmasıyla elde kâğıtlarında bulunan bir özellik. uzun süreli beklemelere ve farklı taşıma araçlarına Extractive. Talepler dikkate alınarak. Extensible Paper. Dış saçaklanma. kaybı fireye neden olduğu için selüloz kalitesi artarken. Yaklaşık % 6 Kreplenmiş ambarında bulunan ve envanter kayıtlarında görünmeyen ve dayanıklı Kraft selülozundan yapılmış kâğıtlar. karışımı. kapasitesi. Patlayıcı ortamlar. İş emirleri ve satın alma düşüren katkı maddesi. Expansion). Harcama. %50 si katı tutkal ve % 50 si değiştirme. Explosive Atmospheres. Extras. Geniş nip. Extender. Extraction Plate. (Segmented) olabilirler. karışımına pahalı bir dolgu maddesiyle birlikte. daha ucuz bir katkı maddesi. civarındadır. kuşe ve External Setup. Çıkış süzgeci. Aşırı kaba dokulu kitap için odun yongalarının daha uzun sürede pişirilmesi. Kâğıt hamuruna veya kaplama sürelerini hızlandırarak teslim süresini kısaltma. Dolgu pigmenti. Planlanan kapasite. Bir ürün yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim veya hizmetin garanti süresinin kontratla uzatılmış olması. Genellikle temizlik basınç altında tutup. karışması. Ekstre. Genişleyebilme. nedeniyle ortaya çıkan cezalı veya cezasız. Çıkış eleği. Esnek Kraft. Exploded Fibers. Masraf.

(Eş anlamlı. Kraft kâğıtlar için kullanılmakla birlikte. Dökme Kuşeleme. bir yarıktan basınçla verildiği Kuşeleme yöntemi. emprenye edilmiş diğer kâğıtlar için de kullanılmaktadır. Slot Coating). Akıtma Kuşeleme. Extrusion. Extruder. hortum lastik kaplamaları gibi üretim sırasında parçayı sıcaklık ve basınçla iterek çalışan makine türleri. Bodinoz. Plastik film. Extrusion Coating. 117 . Solvent bazlı kaplama malzemesini basınçlı bir yarıktan veren kaplama yöntemi. Extruder Coating. Ekstruder. (Eş anlamlı. Çok dayanıklı. Slot Coating). Extrusion Coating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extra Strong. boru. Çekme. Kuşe çözeltisinin. Çekme makinesi. Yarıklı Kuşeleme.

Yüz değerlendiren analiz. Satın etki analizi. Fabric Change. sinyal kesikliklerinde kapatma yapan kontrol vanası. Ürün kaybını önler. (Bakınız. Kâğıt makinesinde. Enerji kesilmesi gibi kumaşlar. Bozulma. araştırma. su alma kapasitesini attırmak için Failure. Preslerin valslerinin keçe ile kesileceği için açılan kapılar gibi. Kaplama kâğıdı. temizleme kâğıtları. Zaman içinde yavaş gelişen Formasyon elekleri. (Bakınız. akışın kesilmesi istendiğinde kullanım sonucu eskiyen elek veya keçelerin yenisiyle kullanılır. Solma direnci. Renk kaybı. Kâğıt kanıtlamak için. temizliğinde kullanılan. Örneğin yangın anında elektrikler Fabric Press. Acceptance Test). Arıza analizi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fade. Keçe su tahliyesi. Kağıdın solmaya karşı F gösterdiği davranış. malzemelerden dokunan ve kâğıt üretiminde kullanılan özel Fail Close. (1)Yüz kaplaması. Elekte form verme (kâğıt için). sağlayan sitem. Fail Open. Örneğin hırsızlığa karşı koruma Fabric Shrink Sleeve Pres. Arızanın oluş şeklini otomatik olarak ayarlamaya yarayan mekanizma. Arıza tiplerine karşı nelerin yapılması gerektiğini Facing. Tekstil. Fabric. Failsafe Operation. Güvenli çalışma. Dokuma. Fabrika kabul testi. Arıza tipi ölçülen gerginliği. Arızada açan (vana). Fade Resistance. Renk atması. Arızada kapanan (vana). Fabric Tension. Elek gergisi. Çalışma ortamında temizlenmesi. Elek gerginliğini elle veya Failure Analysis. Solma. Basınç sırasında. hamurdan veya safihadan geçen kirliliklerin. Failsecure) kaplı olduğu pres bölümü. parça değişimi ve tamirat gerektiren türde arızalar. Elek-keçe temizliği. Elek-keçe değişimi. (2) Yüz geçirme. Solma. kutulu pelür kâğıtları ve makyaj Failure Management Policy. Keçe gömlekli pres. Arıza. Kâğıt üretimi sinyal kesikliklerinde açma yapan kontrol vanası. tehlike anında kapanarak güvenliği ve vakumla emilen su. sürekli kapalıyken. Failsecure. Pres keçelerinde tutulan sürekli açıkken. Arıza tipi ve Factory Acceptance Test (FAT). Kutu mendil. Elek-keçe gergisi. Minor Stoppages). Fabric Press Roll. Enerjiliyken açık/kilidi açık. değiştirilmesi. Fabric Shrink Sleeve Purge. (Bakınız. Keçe gömlekle su tahliyesi. alıcının huzurunda. belirleyerek. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). değerlendirme analizi. Makine giysisi. Failsafe) vals kaplaması üzerine. tehlike anında açılarak tahliyeyi Fabric Forming. Elek veya keçenin Failure Evaluation Mode Analysis. Enerji kesilmesi gibi Fabric Cleaning. 118 . fabrikalarının arızalarını azaltmayı ve verimli çalışmalarını imalat alanında yapılan test. Bir karton astar üzerine Failure Mode. Keçeli pres. buna uygun hareket eden yönetim politikası. Çalışma ortamında Fabric Purge. dekoratif görünümlü ve düşük gramajlı kâğıtlar. sağlayan sitem. Yüz silme kâğıdı. Konfeksiyon ürünleri. yükselmesini veya sıkışmasını önler. Enerjiliyken kapalı/kilitli. Arıza tiplerini önceden belirleyerek. Mekanik veya elektriksel olarak gömlek olarak keçenin geçirildiği presler. sentetik renk bozulması. pres ve kurutma keçeleri gibi. Keçeli pres valsi. Fading. Fabric Strecher. Facing Paper. Her ekipmanda belirli bir arıza tipinin daha sonra ne gibi sorunlara neden olacağını Facial Tissue. üretici tarafından. Arıza yönetimi politikası. potansiyel alınan bir ürünün veya makinenin kabul görür olduğunu arızaları önlemek için yapılan çalışmalar. Arıza tipi kaplanan. Elektrik kesildiğinde. Kauçuk durumularında. (Bakınız. Elek-keçe. kostikli deterjanla manuel veya otomatik olarak Failsafe.

Arıza sıklığı. kâğıt karton kenarı. Feathering. Fan Drying. Fancy Gift Wrapping Paper. Featherweight. (Bakınız. Feather Edge. Fastness. Saçaklanma. Fan tutma. Fasikül. Boyanın sabitleme özelliği. kenarı kesilmemiş karton. Arızada ise bir Fancy End. Çok düşük gramajlı kâğıt. Çok düşük gramajlı. Hava fanı. kullanım sonucu da oluşabilir. Fan Pump. İnci beyazı. Malzeme yorulması. (1) edilen beyazlık. Otomasyon sistemlerine ait bir tanımdır. Fast Color. İş güvenliğini tehlikeye (Bakınız. False Floor. Ciltci kâğıdı. Solmaz boya. Civata. temizlik işlerinin yapılmamış olması veya belirli bir Fan Duster. Kâğıt kalite Fastener. Safihanın havbesiz. Fanlı kurutma. (1) Çerçeve hareketiyle kurutulması yöntemi. (2) kâğıtlar. Gramajsız kitap kâğıdı. Fanlama. zemin. Tüylü kenar. Çeşitli karboksil asitlerinden False Floor. Paçavra veya çimento şartın/koşulun yerine getirilmemiş olması gibi. Baskı sonrası kâğıt boyutunda kâğıt üzerinde saçaklı dağılımı. Boyut değiştirme. Tüylü kenarlı karton. hamur pompasıdır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ sağlamak için kullanılan bakım tekniği. kâğıdın. Pelür kuşe kâğıdı. İşletmedeki en yüksek debili ve darbesiz çalışan pelür kâğıdı.. Yağ asidi. Sürekli yazıcı kâğıdı. Has boya. Tüylü kenar. Light Fascicle. doymuş veya doymamış yağ asitleri. Perçin gibi sorunları için de kullanılabilir. Solmazlık. Color Fastness). pişirmeyi engelleyen basınç. Kalın cilt kapaklarını kitaba bakımcıya ihtiyaç duyulur. Tornalanarak tüylendirilmiş kenar. dikkatsiz torbalarındaki tozu çırpan parçalayıcı bıçaklı fan. basit Fan. Tehlikeli arıza. Fast White. Düz ezilme testi. Hata. olması gerekir. Kenarları üretim sırasında Fan Fold. Yorulma arızası. Genellikle tankların üzerinde operatörün duracağı ızgaralı Fatigue. Fan pompası. Çerçeve kenarı. Makinenin işlevini yerine getirmesini gazların birikmesiyle oluşan ve buhar girişini keserek engelleyen durum. Bir arızadan (Failure) kaynaklanabileceği gibi. Operatörün bakımcı gerektirip bağlayan ve kapak altına yapıştırılarak kullanılan. Sabit beyaz. Malzeme yorgunluğu kapatmak için kullanılan sahte döşeme. kesilmemiş. kuşe dergi kâğıtları. (Bakınız. Toz çırpıcı. Çok yüksek debili. Tüy siklet. Feather Edged Decle. Hediye paketleme kâğıdı. tırtıklı karton. Solmaz FCT (Flat Crush Test). Weight Coated Papers). Çoğunlukla operatör tarafından düzeltilebilecek türde sorunlardır. Fan. False Bottom) türetilen. (2) Otomasyon odalarında alttan geçen kabloları Fatigue Failure. (1) Hoş görünüşlü ve hediye paketlerini sarmada kullanılan Traşlanmamış kâğıt kenarı. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş Fanning. Kıllanma. (Bakınız. Failure Rate. Haslık. Baryum sülfatla elde False Bottom. cebri hava Feather Edged Board. Pişiricide yoğuşamayan Fault. düşük basma Featherweight Book Paper. dekoratif gerektirmediğini anlaması için kendi işini çok iyi biliyor görünümlü kâğıtlar. olukları üzerine baskı uygulanarak yapılan ezilme 119 . Featherweight Coated Paper. Hava fanı kullanarak. Somun. Sürekli form kâğıdı. Sahte döşeme. sokan arıza. End Leaf Paper). Dış etkilerden etkilenmeyen boya veya renk. Tüylü çerçeve kenarı. Yükseltilmiş döşeme. Bağlantı elemanı. yapılan kalite kontrolu. bağlantı elemanlarının genel adı. Tüylenme. False Pressure. İnce basıncı olan ve hamur kasasına hamur basan işletme pompası. Arıza oranı. meydana gelen değişme. Sabit boya. Raised Floor) Fatty Acid. Mürekkebin Fan Out. topundaki her yaprağı kenarından kaldırmak suretiyle. Oluklandırılmış renk. (Eş anlamlıları. sonucu oluşan makine kırılması. Yorgunluk. Sahte basınç. Kâğıdın tüylü ince kenarı. Failure to Danger.

Besleme. Keçe izi. sağlayan silindir. Bir siteme giren hamur/ham ve keçenin sağa sola kaçmasını önleyen hareketli vals. Feedwater Heater. Keçeleşme. Felt. Felt Applicator. madde. birbirine girmesi. Beslemek. Geri beslemeli kontrol. içine buhar (2) Elektrik sistemlerinde enerjinin geldiği nokta. sürünme hızında işletmeye hazırlama. temizleme sıvısı. Bir süreçte. Ses Felt Brown. Kazana giren suyu Felting. safihayı taşıyıcı veya suyu Felt Roofing. onun kalitesi Felt Mark. Feedback Control. Keçe aplikatörü. Kağıda dokunarak. Esmer renkli. Keçenin Sistemi bozacak etkileri çok iyi hesaplayarak kontrol kaçmasını önleyen pnömatik klavuz. Feel. verilerek keçenin içinde hapsolmuş rutubetin atılmasını Feeding. Patates nişastası. Keçe tüyleri. (1) Besleyici. (1) Keçe. Duvarlarda ses emilimini kâğıtlar. Keçe temizliğinde Felt Run. Vakum altında pres sistem çıkışındaki değişken değeri ölçerek. keçeleştirilmiş veya keçeleştitirilmeden. sıyırmak olan vals raspası. arttırmak için kullanılan bir karton. Keçe kurutucu. Keçe altında bulunan Feedstock. Değişken Felt Finish. işlemini yapar. Kurutma grubunda. pompa emişine Felt Conditioning. yalıtımı yapma. taşıma kapasitesinin arttıran yapı. Bu test. Keçeyi ıslatarak su veren kesafet kontrol sistemi gibi. kullanılan bir nişasta türü. tahliye edici özellikleri olan kumaşlar. Preslerde son nipten Feltt Air Supply Unit. (2) Kartonla tavan emici. Fider. keçe tüyleri. Keçe izli. Örneğin pompa çıkışındaki kesafeti ölçerek. Keçe temizliği. Felt Guide. 120 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ testi. Feculose/Fecule. olarak veya sorunlar nedeniyle oluşan izler. Tavana bitümlü karton serme. Besi suyu. sistemin matematiksel medelini preslerinde. Kurutma grubunda keçe valsleri özellikte üretilmiş gramajlı kartonlar. Feedforward Control. Keçe regülesi. Kâzan besleme suyu. Preslerde üretim sırasında bilinçli ve yapısı hakkında edinilen bilgi. Kimyasallar ve deterjanlarla yapılan keçe temizliği. Keçe hava besleme ünitesi. oluklu kâğıda 23°C de % 50 nemli ortamda ve Felt Cleaning. (1) Tavan kartonu. Kâğıt yüzeyinde görülen kopmuş Feed Water. (2) Karton. Keçe kartonu. Keçe görünümlü. kâğıda yaş izler vererek yapılan üretim. Kaba görünümlü. 24 saat belirli bir baskı uygulanarak yapılmaktadır. amacı safiha kalıntılarını kurutucu. Keçe Regüle valsi. İleri beslemeli kontrol. Pres keçe temizliği. Tüylerin veya safihada elyafların çürük buharla ısıtan sistem. Keçe. Keçe klavuzu. Keçe izi verme. Keçe şartlandırma. Felts Deadening (Deadening Felt). Felt Roll Doctor. preslerde ve Felt Paper. Kâğıt makinesi değeri ölçmeden. kullanarak sistemi kontrol etmeye çalışan kontrol sistemi. sistem keçelerinin temizlenmesini sağlayan. Felt Hairs. Keçe temizleme maddeleri. Kaba karton. Kurutma grubunda keçelerin yönü kullanılan aparat. Felt Dryer. Ambalajlık kraft. Keçe sonra keçe valsine konulan. Dokunma hissi. Keçe düzeni. kimyasal veya zift emdirilmesi için emici Felt Roll. Felt Conditioner. Bir sisteme mal besleyen besleyici. gözeneklerinin su girişinden düzeltmeye çalışan süreç kontrol tekniği. His. sargılık sönümleyici karton keçe. Hamur beslemesi. Keçe valsi. Besi suyu ısıtıcısı. Feeder. ve düzeni. Keçe vals raspası. Sentetik iplerden dokunmuş ve Felt Marking. Kâğıtta iç tutkal olarak Felt Cleaning Compounds. Ses emici karton. Deterjan ve kimyasallar karıştırılarak yapılan pres keçesi Feed. Keçe şartlandırıcı. Felt Board. kurutma gruplarında kullanılan. Felt Guide Roll.

Keçe gergisi. Elyaf cüssesi. Bir boru Fiber Classification. F dalga (mikro dalga) olukluda. Dişi diş. Alınan örnekte. Fiberboard Sheating. Askılı kurutma. (1) Duralit. Elyaf Fertilizer Bag Paper. (1) Kalendere veya F-Flute. (1) Elyaf. istenilen dışı istenmeyen maddeler. getirilmiş mavi görüntü veren ozalit kâğıdı. Yaş kısımda. ısıtılmış elyaf kümelerine darbeler vurarak elyaf tanelerine ayırma işlemi. desteklenmiştir. Fiber Dispersion. Keçe izli taraf. Keçe temizleyici. Fiber Sorting. Elyaf dağıtma. tutkalla veya mekanik başka yöntemlerle Felt Transfer Roll. Karton varil. ekipmanları kullanarak. kâğıdın kenardan 0. Hücre duvarının soyulması Ferro Prussiate Paper. Tekstilde ve nakliyede kullanılan döverek arkasından basınçlı suyla temizlemek için keçenin karton variller. Felt Stretcher. Elyaf çökmesi. pres keçesi elyaflara ayrılmasıyla oluşturulan levhalar. E yarılarak kopması. İpliksi selüloz hücreleri. Öğütme sırasında elyafın Fiber (Fibre). anlamda nadiren selüloz kelimesi yerine kullanılır. Dalga. Elekte ise kâğıdın üst tarafı. Elyaf Düşük nikel alaşımlı. Elyaf hasarı. Safihanın keçeye temas Fiber Axis Ratio. dalga ve K dalga türleri de vardır. paslanmaz çelik. Genellikle miligram/100 metre olarak ifade edilir. özellikteki elyafın. Fiber Composition. Birim elyaf uzunluğunun. Ferritik paslanmaz çelikler. Aluminyum. Genellikle daha olan oranı. olarak oranları. elyafın uzun veya düğümlü olması yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir nedeniyle kopması. (Bakınız. Safihanın direkler arasına Fiber Container. Fiber Debris. Elyaf bağı. kenar kesimi ifadedir. (2) Bobin makinesinde. bağlarıyla. Hamur içindeki elyaf Fiber Analysis. Elyaf pisliği. Fiber Collapse. Elyaf analizi. Elyaf boyunun çapına ettiği tarafı. Fiber Coarseness. (2) Genel kesilmesi. bağlanması. Elyaf kopuğu. Keçe yüzlü. A dalga. Fiber Binding. Kaplama levhası. Elyaf eksen oranı. Felt Tension. Keçe gerici. Nipel uzunluklarına göre elekte sınıflara ayrılması. Kraft kâğıdının kompozisyonu. Keçe tarafı. aşırı şişmesi. Keçe yüzü. Varil alt ve üst kenarları metalle dışına monte edilen sistem. (Eş anlamlı: Fiber Binding) Felt Whipper. Keçe yüzü. Gübre torba kâğıdı. Container). Elyaf kesiği. olukların prese giren safihanın. Fiber Cut. Ferritic Stainless Steels. Bu oran değeri elyafta performans özelliklerindendir. Female Thread. oluk yüksekliği sırasında uzun bir elyaf nedeniyle.7 mm ve oluk sayısı 350 dir. Disperger denilen yüzde cinsinden oranını tayin etme. Harman bileşenleri. Matbaacılar tarafından baskı yüzeyi oranı. F-dalga.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Felt Side. çap nedeniyle değişen kurşun içeren Molibden. Pres keçesini önce Fiber Can. olarak adlandırılır. Elyaf levhası. gibi dişleri dışarıda olanlara erkek diş denilmektedir. paslanmaya karşı dayanıksız. Bir hamurun içindeki farklı elyafların yüzde bir türü. Festoon Drying. B dalga. Keçe gerginliği. Keçe sevk valsi. Dişi dişleri olan. Elyaf sınıflandırması. Anilin süreciyle ışığa hassas hale sonucu elyaf çapının azalması. tüm örneğe göre. Kurutma keçesinin Fiber Bonding. bazen kabalığı. levha. (Bakınız. oluklu mukavvalarda. (2) Karton izi oluşmuş veya özel iz verilmiş kâğıt. Keçe izli kâğıt. Fiber Bonding) Felt Sided. Odun yongalarının Felt Sided Paper. C dalga. Rejek. Titanyum alaşımlı ağırlığı. Elyaf büyüklüğü. Elyafların bağlantı parçasında manşon gibi dişleri içeride olan. Fiber Damage. Bir elyafın boy ve en eksenlerinin birbirine düzgün olan üst yüzey. (Eş anlamlı. sayıca veya ağırlıkça. Elyafların birbirine hidrojen gerginliği. 121 . Levha. bölünmesi ve tozlaşması. Fractionation). Fiberboard. gerilen iplere asılarak bir kamarada kurutulması. Hurda kâğıtlardan yapılan kartonlar.

Odun hücrelerinin duvarındaki katmanlı yapı. Ekipmanların dizilirler. Fiber Recovery. fakat hücre duvarlarının sulu olması durumu. Elyaf sınıflandırma. elyafların yönlenmesi. Türbo seperatör veya Fiber Ultrastructure. dayanıklı safiha fabrika içi kablolama. Kâğıt makinesi beyaz Fiber Flexibility. Fiberizer. elyafların dağılımı. Elek hızlı ise. Elek üzerinde elyafların tanklar üzerine takılan ölçü ve kontrol cihazı. elyaflar boyuna Field Piping. Elyafların kuruma Field Cabelling. Saha kablolaması. Fiber su uzun döngüsünde elyafın geri kazanılarak. Fibril. Elyaf doyum noktası. Ekipman dışında sırasında hidrojen bağıyla bağlanarak. borular ve Fiber Orientation. (1) Safihadaki Fiber Puffing. dövülerek. Karton varil. elyafı bir elekle ayırma. Fiber Loss. Üretim sırasında hamur hazırlama Fibrous Materials. şişmesi sonucu oluşan düzensiz grenli görüntü. (Fr. Isı uygulanan baskıda. İşletme ekipmanları. kâğıt yüzeyinden elyaf öğütücüde veya hollenderlerde. Elyaf açıcı. Elyaf dokusu. Fiber Drum. Elyaf kaybı. Saha işleri. Elyaf kümelenmesi. göstermelidir. kendi boruları dışında kalan fabrika içi borulama. Saha borulaması. Fiber Flocculation. Fiber Floc. İdeal şartlarda dizilim düzenli bir dağılım Field Works. Boy Fiber Stiffness. askıdaki elyafların Fiber Sorting. elyaf topaklarını dağıtmaya yarayan elyaf açıcılar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Distribution. kesimi sırasında bıçak yüzünde meydana gelen üs tüste Fiber Length. Fiberizing. mukavemeti. düzenli şekilde katmanlaşmış elyaf tabakası. elyaf topaklanması. Kâğıtta yüzey bozukluğuna Fiber Saturation Point. Elyaf uzunluğu. Fiber Network. Fiber Fractionation. Düğüm açma. Dosyalama kâğıdı. oluşturması. Elyaf. Elyafın üzerinde oluşan kavuşturulması. Buna “Brushing Out” fırçalaşma da kalsiyum karbonat yüklenmesi. parçalanıp daha ince ve saçaklı hale getirilmesi. Elyafların konik yapılan baskı işlemi sırasında. Kurutma ve yol açan. İplikçik. Mikroskobik elyaf hücre duvarı tokatlayıcı/deflaker türü. Bir ve çok yıllık kısmında ortaya çıkan kayıplar. elyafların birbirine bağlanmasını güçlendiren bir yapıya Fiber Loading. Fabrika ortamında yapılan testler. (2) Hamur içindeki elyafların mekanik kökenli elyafla yapılmış kâğıtlarda elyafların uzunluklarına göre oransal dağılımı. içindeki elyafların alınması. Fiber Classification). Saha testleri. Elyaf geri kazanma. Elyaflı maddeler. Kâğıt hamurunda. 122 . Elyaf yüklenmesi. Elyafların hücre üzerinde kalan elyafların yüzdesi. Uzunluklarına göre kümelenmesi. pulperden açılmamış olarak çıkan yapısı. Elyaf kümelerini açarak Fibrage. Elyaf esnekliği. (Eş anlamlı. ıslatma aşamasında. Saha cihazı. Elyaf uzunluğu endeksi. Elyafın bükülmeye karşı seçimi yapma. Elyaf sertliği. Arşiv kâğıdı. hücre zarlarının kalkması. Saha boruları.) Fiber Length Index. denilmektedir. Tüylenme. beyaz suyun Stiffness). hamur kasasından çıkış hızı ile elek hızı arasındaki farka göre. Elyaf kabarması. zarlarının parçalanmasıyla meydana gelen iplikçikler. bitkilerin elyaflı kısımları. Fibre (Fiber). yavaşsa frenleme etkisiyle enine doğru dizilirler. File Back Paper/Board. Kâğıtta enine ve boyuna dayanımları belirleyen temel Field Tests. Elyaf dağılımı. faktördür. Elyaf ağı. Fibrilleşme. selüloz hücrelerinin içinin kuru. Elyaf seçme. Sıcak ve sulu bir ortamda Fibrillation. Fibraj. Elyaf sınıflandırma. (Zıt anlamlı. Field Device. Fiber Lifting. Hamur içindeki elyafları uzunluklarına göre ayırma. Elek Fibril (Fibrillae). Hollender veya öğütücüde elyafların elyafların dağılmasını sağlama. Elyaf dizilimi. Elyaf kalkması.

İnce kum. dar. Film Coated. Film kaplı. (Bakınız. Dosya kâğıdı. Teksif eleklerinden çıkan su. Fine Grit. Çapı maddesi olarak katılan kil. Filtreleme yardımcıları. (1) Dolgu maddesi. ağırlıktaki yonganın kapladığı hacim veya alan. Filler. Atomik Filler Paper. Dolgulu Bristol. Filtre kâğıdı. Boşluk. Daktilo ile yazılan makinelerde kaplama yapıldığı için kaba bir yüzeyi evraklarda. Filtrelemeye yardımcı maddeler. Baskıya uygun. Pigment veya kuşe olmaması. Filtreleme. Filled Bristol. Yonga beslemede belli çıkaran difizör türü. tutunmasını sağlama. Film Coated Offset (FCO). uygulanan yok etme işlemi. Yıkama veya filtreleme sonucu çıkan sulu kısım. Bir kâğıt makinesinde. alınarak üretilmiş. Dosya klasörü. Dolgu kili. Kaolin. Kısa ve ağırlığı olmayan elyaf. Atıklarda en son katmanlar. geçireceği/filtre edebileceği miktar. Kırıntı. Çok ince tabaka kaplama Fine Papers. Film pres. kaolin Filtration Water Removal. Nipsiz Fines. Dosyalamaya difizör. Filler Board. Hamura katılan kalsit. Dupleks kartonlarda. Bunlar arasında. türü maddeler. dolgulu kâğıtlar. Klasör. İnce toz. Örneğin Kizelgur. yüzey yapılmış düzgün yüzeyli grafik kâğıdı. gramaj sağlayıcı alt Final Disposal. kabarcıkları üreterek ortama oksijen transferini üst seviyeye Fill Factor. toz filtrelerinin yapımında kullanılan Filled Board. Mikro kabarcıklı difizör. Filtre. Filtration Retention. Kesin kabul. Files. Mekanik selülozla üretilen kaba kâğıtlar Dergi ve katalog yapımında kullanılan ve düşük gramajlı bu tanım dışındadır. Fine Bubble Diffuser. Dolgulu karton. boyu kısa olan ve ağırlığı önemsiz olan elyaf. (Zıt Filler Content. Film Press. Hamur içinde bulunan toz Filter Aids. gübre konulan kartonlar. % 100 kimyasal selülozdan üretilen. Kati kabul. Tam en. Coarse Fiber) ağırlıkça selüloza göre yüzde miktarı. sorunsuz Filter Paper. 123 . Son imha işlemi. Filler Clay. düzgünlüğü sağlanmış. Parçacıklar. alt kata arazi doldurmak. Filtration. yapmak veya biyolojik dönüşümler ön planda gelmektedir. Kalenderlerde kullanılan. Süzme çamuru. Elekte tutunma. Film kaplı ofset kâğıtları. Filtreleme oranı. Doluluk faktörü. Kâğıtta dolgu maddelerinin anlamlı. şeklindeki maddeler. kata göre farklı harmandan üretilmiş kartonlar. Öğütüm inceliği. hamuru katkı maddelerinde aranan incelik. Kırıntı. Film kaplamada kullanılan pres. Parçacıkların elyafa yüzeyi özel kâğıtla kaplı valsler. Azami en. Kolej yedeği. Ölü elyaf. Kâğıt hamuruna dolgu Fine. Genellikle çok katlı olarak kâğıtlar. enerji üretmek. ikinci ve üçüncü yaprak olarak konulan. Hava geçirgenliği dikkate olarak üretilebilecek azami kâğıt eni. Arıtmalarda kullanılan ve çok küçük hava hazır. Yuvarlak elekli makinede. Birim filtre yüzeyinin karton. Fill. yedek dosya kâğıdı. Pelür kopya kâğıdı. yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve alt katmanları üst Filtrate. alt katı üst kata göre farklı hamurdan üretilmiş Bristol Filtration Rate. karbon bulunmaktadır. Dolgu oranı. Dolgulu valsler. (2) Çok katlı kâğıtta. Birinci hamur kâğıt. Kâğıtta yüzey düzgünlüğü sağlamaya Final Acceptance. Filtreli su alma. File Folder. Dolgu kartonu. Filter. Toz elyaf. yaramaktadır. Zerrecikler. Baskıda koyu renklerde keskinliğin Fineness of Grind. Semi Fine) kuşe kâğıtlara (LCW) alternatif bir kâğıt türü. Fill-in.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ File Copy Tissues. kâğıdıyla ana sayfanın kopyalandığı ince yapraklar. Filled Rolls. tuğla veya çimentoya karıştırmak.

İnce elek. Ateşe dayanıklı. İnce eleme. Yangın söndürme cihazı. Ateşe dayanıklı. İçinde Hamurun elek üzerinden ilk kez geçişinde. Fire Tubes.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fine Screen. Kazanlarda alevin içindeki Finish Points. çıkan yangının söndürülmesi gibi görevleri olan Finish Variations. kâğıdı. Fire Extinguisher. sorumlu kişi. Çok kademeli buharlaştırıcılarda Firecracker Paper. Yangın gözetmeni. kâğıt Herhangi bir kap veya konteyner veya tankın. elyaf dışı esnek maddeleri ayırmaya yarayan metal parsellere ayrılarak yangına müdahale amacıyla çevresinde elekli ekipman. First Pass Retention. kâğıt kişi. Kaynak ve ateşli işlerin kâğıdın. Uygun kimyasallarla ve Finish. Kâğıt ile ilgili imalat ilgili ekipmanları ve prosedürlerin gereklerini takipten işlemlerinin yapıldığı atölye. Finishing Area. İşlem bitiminde. İğne yapraklılar ailesinden ve selüloz bulunmamaktadır. Dayanımları için özel değerler Fir. Fire Alarm System. (2) Fiziksel görünüş özellikleri belirli düzeydedir. Havai fişek kâğıdı. sarma. Düşük gramajlı ve varılan değişiklikler. Bitim. İnce dişili zımpara Fire Safety. Fire Resisting. Sonlandırma bölgesi. ağırlığındaki. Zımpara taban kâğıdı. Fabrikada yangınla Finishing Room. Yangına dayanıklı gövde. Alev boruları. elek üzerinde kimyasal toz. Stoklarda tüylü kenarlarının kolay alev alması nedeniyle tercih edilen tarihe göre ilk giren stokun öncelikli olarak stoktan çıkması. Bu nedenle “Fire-Resisting” ifadesi yaratma. Safihada kalan elyafların ve elekten süzülen parçacıkların 124 . 50 pound (22. Kenarları tıraşlanmamış ilk kademe. Matbaa artığı. Külhan. Ateşe dayanıklı kâğıt. İlk tutunum. Hamur içindeki boyutları çok küçük Fire Lane. tüpü. tıraşlama. iz verme gibi çeşitli etkiler yaratmak için yapılan kâğıtlar. Bitim puanı. Yangın yolu. Fire-Resistant Construction. Bir yapılması sırasında faaliyetleri izleyen ve yangın inç uzunluk 1000 puandır. Fine Screening. Kesme. inçin binde değeri üzerinden kalınlık değeri. Matbaa artığı. Yanabilir kâğıt balyalarının olan. Üzerinde Fireproof Crepe. parçaları. yüzey düzgünlüğünde veya parlaklığında. Fireproof Paper. sarım sonrası First In First Out (FIFO). Finishing Waste. Fireproof. Tamamlama. paketleme gibi işlemler bütünü. İnorganik bile olsa. Fire Supervisor. İşleme. ve tüylü bırakılan. Son zımpara kâğıdı. İlk yardım. İlk kademe. İşlem. Yangın güvenliği. Fire Protection. Finishing Broke. First Effect. (1) Kâğıdın yüzeyinde kuşe inorganik elyaflar la ateşe kısmen dayanıklı hale getirilmiş kaplama. Finishing Paper. sayma. fişek sarımında kullanılan. İşleme. gözle farkına Fireworks Paper. daha doğrudur.7 kg) borular. First Aid. İlk giren ilk çıkar. Ateşe dayanıklı Kreplenmiş kâğıt. üretiminde kullanılan bir ağaç. Finishing. İşlem odası. Yangın alarm sistemi. büyürler. İkmal salonu. İşlem değişikliği. Yangın süpervizörü. yangına üzerinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan döküntü kâğıt belirli bir süre dayanacak şekilde yapılmış olması. Fişek kâğıdı. köpük veya su bulunan yangın söndürme kalan hamurun. çıkmaması. Fireproof). Sonlandırma. eleğe verilen toplam hamura oranı. (Bakınız. tutkallı kâğıtlar. Yangından korunma. İlk geçiş tutunumu. Bu tür ağaçlar daha geç Firing Hood. Matbaalarda. çeşitli işlemler yapma. Köknar. Softwood). (Bakınız. her elyafın ateşe dayanımı işlem veya işlemler bütünü. 25”X40” veya 26”X38” ebadında (1000 inç²) Fire Watch. ve aralarda bırakılan güvenlik yolları. kâğıtlar.

Flaş tankı. Atık su sistemlerinde özel sabitleyerek yapılan ölçme tekniği. First Stage Biochemical Oxygen Demand. Sabitleme maddeleri. kalitesini ölçen QCS sistemlerinde. Aleve dayanıklı. yapılma safihadır. Boru hatlarına boruları birbirine bağlamak Fitter. Şlaym veya başka kimyasallar Flame Proof. Flaking. Alev almaz kâğıt. Askıdaki kâğıdı alttan üfleyerek kurutan karbonca zengin maddeler oksitlenirler. Kondensat tanklarında yaygındır. Balık kâğıdı. biyolojik oksijen ihtiyacı. (1) Bayrak. Fixative. blöf nişastanın bağlanmasına yarayan maddeler. Presbant kâğıdı. su içinde karıştırılmamalıdır. Fiscal Manuscript Cover. nedeniyle. Ateşe dayanıklı değildir. Sabitleyici. Flame Resistance. Yeşil ve dalgalı çıkararak şiddetlenmesine karşı direnç. Fittings. maddeler. Flanş bağlantılı. için kullanılan parça. Elyafa boya veya Flashing. için gerekli. Boru bağlantı parçaları. kâğıt parametreleri için tarayıcı türü ölçüm teknikleri Flash Steam/Vapor. Kâğıt etkisiyle oluşan. Damlacık şeklindeki selüloz arkaya neden sorusunu sorarak kök nedene inen sorgulama parçacıklarının bir hava fanı önünden dökülerek tekniği. Bir sorun karşısında beş kez arka Flash Drying. ikinci eski bir yöntem. Flange. Sabit nokta ölçümü. Kuşe kaplamanın pul pul olup (Bakınız. Koku ve nemi kâğıt. kâğıdın kopuk olduğu kasasına verilen hamurun kesafeti ve elek altı suyunun yere konulan ve kopuğun varlığını ve yerini belirten kâğıt (beyaz su) kesafeti ile de hesaplanabilir. Aydınlatma armatürü. Tutunum sağlayıcı. Belirli ölçüde yanmaz kâğıt. koymak. Bu değer %50 ile parçası. Fish Eyes. geçirmeyen mumlu kâğıt. Buhar sistemlerinde. zararlı maddeler giderek artar. kısa süreli patlama benzeri olay. Flanş. Blöf tankı. Balıkgözü. Flaş buharı. Pullanma. Mali defter kapak kâğıdı. Tesisat ustası: Montajcı. Selüloz üretiminde. Flange Mounting. Buradaki “Flaked” yufka anlamında elde kademede azotça zengin maddeler oksitlenirler. Katlanmamış. Bu değer hamur Flag. Fışkırma. 125 . Fixture. Manuscript Cover). Beş neden. (1) Hurda kâğıt oluşan ikincil buhar. basınç düşümü sonucu kondensatın ani buharlaşmasıyla Fixing Agents. fakat yangını körüklemez. Alevlenme direnci. kapalı su döngüleri yaratıldığında. Flaş karıştırma. Karbonca zengin maddelerin oksitlenmesi görüntü. kurutulduğu bir mekanik selüloz kurutma tekniği. yok edilmesini sağlayan maddelere sabitleme maddeleri blöf sırasında çıkan buharın tehlike yaratmaması için denir. Yanmanın alev Fish Paper. Kraft kâğıdının benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Birinci kademe Flake. Flaş kurutma. kâğıt üzerinde görülebilen yuvarlak lekeler. Diğer işlemi. Kütle boyaması yapılan olarak yapılan karıştırıcılarda çok hızlı yapılan karıştırma kâğıtlarda renk ölçümleri bu yolla yapılmaktadır. işlenmesiyle elde edilen ve yandığında alev çıkarmayan Fish Wrapper. Düz. balık derisi desenine Flame Resistant Paper. Daha sonra. rengi ve parlaklığı nedeniyle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ miktarlarını görmek açısından önemlidir. Pul şeklinde olan. (2) Boyanın elyafa bağlanması için kullanılan kullanılan tank. Kâğıt bobininde. Reçinelerde pul şeklindeki oksijen ihtiyacı. tankı içinde meydana gelen ve basınçtan kurtulmanın Fixed Point Measurement. Flat. İlk aşamada Flaked Dryer. Bobine ek yerini belirten işaret %90 arasındadır. Balık sarma kâğıdı. Pul. ölçü kafasını Flash Mixing. Bunların kâğıda bağlanarak Flash Tank. Püskürme. Canlı buhar kaçaklarıyla işlemede. (2) Bayrak atmak. Five Why’s. dökülmesi.

mürekkebi kâğıda aktaran baskı yöntemi. Flat Crush Test. metal esneme mukavemeti. Flat Drinking Cup Stock. Oluklu mukavvanın düzleştirme. Flekso baskı. Flatness. dosya kâğıdı. Oluklu Flat Finish. Düz paketleme. Keten. Bu test cilt kartonlarında hamur eleyen elek. Düz ezilme testi. Flexural Stifness. Flexographic Printing. Top halinde satılan Flint Backing Paper. selülozu. yapılmaktadır. Keten kartonu. Ebat kesim kâğıt. orta kısma yapılan baskıya karşı paketler haline getirilmiş kâğıt topu. Parlak olmayan. Flat Crush Resistance. Eski adı anilin baskı olan. 126 . Çıkışına levha halinde ince delikli iki ucundan destekli ve orta kısma ağırlık uygulanarak elek konulmuş ve içindeki diyaframlarla darbeler yaratarak yapılan dayanım testi. Flat Drayer. Flat Rolls. kurutmak için kullanılan bir yöntem. Tek duvarlı oluklu Flax Board. koyma direnci. Flattening (of Paper Surface. Keten bitkisinin saplarından mukavvanın düz olarak yatırılıp. Flekso baskı mürekkebi. Kese kâğıdı. Esnek kapak kartonu. Flat Suction Boxes. edilmesiyle elde edilen esnek elyaflar. yapımında. Vakum üzerine sarılmış esnek kauçukla veya polimer plakalarla pompalarında kapasite belirleme amacıyla kullanılan test yapılan rölyef baskı türü. Düzlük. Flexural Flat Wallet. Bardak kâğıdı. Esneme dayanımı. Yüzey Flexural Rigidity. Flat Paper. Sade yüzeyli. (Eş anlamlı. Kolej yedeği. Düz elek. Bobin halinde olmayan ebat Oluklu mukavvalarda kullanılan bir baskı yöntemi. test sonucu laboratuvarda elde edilen Flats. (Tappi T808 veya Flexible Cover. Bu tür odunsu bir yıllık bitkilerin Crush of Corrugated Board). Ebat halinde Flexible Fiber. (Bakınız. Dosya kâğıdı. üzeri çakmaktaşı tozuyla kaplanarak kullanılan kâğıt. (Bakınız. vakumla Flat Writings. kırılgan olmadığı için kullanılan bir karton türü. mukavemet değeri. Zımpara yapraklardan oluşan kâğıt tomarı. Ebat kesilmiş gazete kâğıdı. Flex Resistance. Tipo baskı. Kolej yedekleri. Mühreleme. Kılcal çatlak. Döner bir vals Flat Plate Orifice Testing. çatlaklar. Düz orifis plaka testi. Ebat kesilerek 500 lü ucu boşta olan kartonda. Blok kâğıtlar. Flexographic Ink. belirlemeye yarayan. üzerine basınç elde edilen selülozdan üretilen kaba kartonlar. Dökme ambalaj kâğıdı. Fleksografi. Esnek elyaf. düzeneği. Flat Boxes). birbirine temas eden Flat News. Top kâğıt. Flexural Resistance. Düzgünlük. Bükülme dayanımı. kesilmiş kâğıtlar. Elek altında bulunan. Kendir. uygulanmasıyla yapılan dayanım testi. Flat Flax. Flexography. Paketlenmiş su emişini sağlayan kasalar. Kitap kapaklarında. Paket kâğıt. T825). Ezik kâğıt bobinleri. Bükülme sertliği. Bir kartonda her Flat Screen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flat Boxes. (Tappi T566). Rigidity) Flat Wrappers. Kâğıtlardaki kaba/dişli görünümü akik. Elyafların vulkanize satılan bardak kâğıtları. Bükülme sertliği. Flat Bundle. Konveyör kurutucu. Ebat gazete kâğıdı. Zımpara taban kâğıdı. Kutuların dayanımını önceden veya cam küresel bir parçayla perdahlama. Genellikle conta. Fleksografik baskı. Flekso baskı. düzgün ve mukavvalarda baskı için kullanılan bir mürekkep desensiz yüzeyli işlenmiş kâğıt. Döküm malzemelerde görülen paketlenmesi. diğeri uygulama valsi olarak. Bir ucu destekli diğer Flat Ream. Kaplanmış kâğıtları salmastra gibi işlerde kullanılan elyaflar. iki valsten biri mürekkeple temas ederken. Ebat kâğıtların top olarak Flaw. Vakum kasaları. Düz ezilme direnci.

Temassız olarak bir bulunan askıdaki katı parçacıkların.Kv 127 . Flocculant. Yüzer kurutma silindiri. Atık sularda Flotation Dryer. (1) Sabit seviye kasası. Kalıp kartonu. Floating Roll. Zımpara kâğıdı. Matris kâğıdı. Kaplama Çakmaktaşı tozuyla üzeri kaplanarak elde edilen ve kutu hamurunun silindir üzerinden akıtılarak nip arasında yapılan kartonlarının üst kaplaması olarak kullanılan düzgün kaplama. yüksek debide ıslatan fıskiye. (1) Kırçıl. krapon kâğıtları. önce kullanılır. Keçedeki su dağılımını Kâğıt veya karton yüzeyinin perdahlanarak. Uçuşma. Yüksek basınç fıskiyesinden sonra. Şamandıra. Topaklanma. Şamandıralı Flotation Cell. Perdahlı kaplama kâğıdı. kapak kısmı oynak olarak kullanılan dupleks karton. Sıvı içinde oluşan topaklaşma. Akış katsayısı. Flok. 16˚ C tüylenmeyen türde pelür kâğıdı. ürünün içine yumak yapılarak konulan ve Flow Coefficient (Cv). Yüzdürme. Yüzer vals. Flotasyon yardımcı maddeleri. Elyaf tozu. Şamandıra tipi Flotation Deinking. seviye kontrollü hamur kasası. Flotasyonlu mürekkep gidermede kullanılan ana ekipman. Flotation Aid. PSI basınç düşümü yaratan suyu ifade eden katsayıdır. buhar kapanı. Florist Tissue. Akım şeması. araya toplanması. yüzdürme yoluyla uzaklaştırılması. emici kasadan görüntüye kavuşturulması. Su yüzeyinde durma/tutma. Zemin örtü kâğıdı. Flour. Flocculation. Kümeleştirici. Faaliyet Flocking Tissue. Flint Paper.156. (Bakınız. Perdahlama. bulunan askıdaki parçacıkların. Floor Storage. Ölü elyaf .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flint Glazed Box Cover Paper. Flooding Shower. Float Type Level Controlled Headbox. Atık sularda Flour Sack Paper. koridora depolama. Çiçek ambalajlamada sakız kutularındaki gibi. Yıkama fıskiyesi. kasası. Flow Factor) Cv=1. Stereotipide döküm için kullanılan kartondan yapılan dişi Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. hazırlanmış kutular. aşındırıcı tozlarla kaplanarak kullanılan kâğıt. Akış faktörü. krep raspası arkasındaki ilk kurutma silindiri. (2) Topak. Float. Taşmalı (nip) kaplama. Flow Chart. Perdahlı kâğıtlar. Florist Parchement Paper. Birim olarak (GPM) kalıp. Akış Flock. Flotasyon hücresi. (PSI) (Bakınız. bir dakikada bir galon olarak akan ve vana üzerinde bir Flong/Flong Paper. Sıvı içindeki jölemsi parçacıklar. Zemine depolama. Zımparalama. (2) Hamur kasası. Oynak kapaklı kutu. Headbox). sağlayan polimer türü maddeler. Akış. Flotasyon. Kreplemede. Debi. Yüzer kurutucu. İki vals arasında gevşeyerek safihanın kâğıdı. Floklaştırıcı. Yumak pelürü. Floating Drier. Çiçekçi krapon kâğıdı. topaklaşmasını havbe içinde kurutma veya Kuşeleme yapan sistem. Tekstilde ürünün düzgün basamaklarını ve mantıksal tercihleri gösteren şema. camsı düzenler. Flooded Nip Coated. Palet üzerinde fabrika Flints. Avara silindir. Kartondan. Kırçıllı doku yaratmakta kullanılan elyaf. Flotasyon ünitesi. polimer kullanılarak bir Flow. Çiçekçi pelürü. Kümeleşme. Mürekkep parçacıklarının elyaf yüzeyinden söktürülerek Floc. Flotasyonlu mürekkep giderme. Un torbası kâğıdı. Float Steam Trap. Döşeme kâğıdı. Akış şeması. görünmesi için. Çiçekçilerin buket yapmak için kullandığı renkli salınması. Çiçekçi parşömeni. de. Flip Flop Box. Krapon Flitting. Zımpara yapımında üzeri Flooring Felts. Florist Crepe Paper. Şamandıralı kondenstop. sigara veya Florist Boxboard. Keçeyi düşük basınçta Flint Glazing. yüzeyli camsı kâğıt. Flow Box. Çiçekçi kartonu. Mühreleme. zeminine.

Yağ itici bir Flue Gas. Akış faktörü. Kâğıt hamuruna katılarak. (Eş anlamlı. Sıvı basıncı. Kav. yanıcı parçaları yüzdürerek yakan sistem. B. Floresan. 16˚ C de. C. Akış algılayan kontaklı anahtar. Akışkanlık. Akışkan yataklı. % 90 ın üzerinde yumuşak odundan kimyasal sınıflandırılırlar. Vazo kâğıdı. Florokarbon tutkallama. yayarak parlama özelliği. Baca gazı. Floresan boya. Fluorescent Whitening Agent. Kav. Flow Distributors. Florokarbon yerçekiminin etkisiyle bir boru içinde akan su veya bileşikleri kullanarak yapılan. Çok beyaz kâğıt. hava gücüyle Flower Pot Paper. Fluffing. Boyalarda kullanılırlar. Krapon Fluidity. (Bakınız. Fluorescent Paper. (1) Renksiz floresan boya. Akış dağıtıcılar. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Oluk. Flow Evener. Flow Rate. Flowmeter). Şeffaf hamuru. Kâğıt makinesinde kaplama. yazıldığında gözle görülemeyen. Havbe ve havalandırma kanallarda anlamlı. (Eş hamurun hızı (m/sn). hava akışı olarak ta karşılaşılmaktadır. Kâğıda Flow Nozzle. Fosforlu Flow Measurement. Akış miktarı. Hamur kasası içinde. görünmesini sağlayan kimyasal bileşikler. Boya yaşken uygulanan kaplama tekniği. (2) Floresan boya kullanılmış kâğıt. Fluorochemical Sizing. İncelticiler.865. Flower Pot Covering Paper. kâğıdın daha beyaz ve canlı Flow Transmitter. Akış hızı. Optik beyazlatıcı. (2) Tül kâğıdı. hamuru.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flow Control. Akış düzenleyici. Kalan kısım Kraft selülozudur. (Eş anlamlı.Cv Fluorescent Dye. Hamur kasasına gelen Yumuşak ve uzun elyaflardan üretilir. Hav. Florlu tutkallama. Vazo sarma kâğıdı. Debimetre. Flow Spreader. Fluff Pulp). Dalga. fiziksel bir Fluff. Selüloz pamuğu. Bu tutkallamada selüloz gazını geçirerek filtreleme yapan. mor ışıkta parlayan boyalar. Debi kontrolü. Hav. tutkallama türü. Oluklu mukavvaların içindeki Fluff Pulp. Genellikle bir pompanın ve bazen Fluorocarbon Size. Fluid Head. Kav. Akış katsayısı. yolla elde edilen selüloz. Selüloz pamuğu. Hijyenik pedlerde ondüla. Akış mihtarı ölçümü. Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. floresan boya. (Eş anlamlı. Uygulama sonrası. bariyer oluştururlar. Akış yayıcılar. Akışkanlık hamurun düzgün ve eşit akışını sağlayan mekanizma. bir saate bir metreküp olarak akan ve vana üzerinde bir bar Fluorescence. Kazanlarda. Debi ölçümü. Kâğıt hamurunda parlaklığı (beyazlığı) arttırmak için Flowmeter. Flow Coefficient) Kv=0. Fluorescent Dye) (m3/saat) (bar) (Bakınız. Nakliye kanalları. yağ damlasının kâğıtla Flue Gas Scrubber. Fluidizers. Fluidized Bed. Optik boya. Birim olarak Fluorescent Brightners. Flow Velocity. (1) Toz elyaf. iç veya yüzey tutkallama. Transmitter). Flute(s). fakat mor ışıkta kendini Flow on Coating. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Fluorochemical Sizing). sağlayıcılar. kuleli baca sistemi. Flumes. Floresan kâğıt. 128 . Flow kullanılan floresansa renkli. İçinde optik/floresan Flow Sheet. Aldığı ışık enerjisini karanlıkta basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır. Akış svici. Hamur kasasına gelen Fluorescent White. Debi. Görünmez mürekkep. E ve F dalga gibi adlarla pamuğu. Sulu baca gazı filtresi. Tomruk yüzdürme kanalları. Kâğıt gösteren güvenlik amaçlı kullanılan mürekkepler. Yağlı bir tür kâğıt. boya. Hav. haslıkları olmadığından zamanla yaşlanarak yok olurlar. Akış nozulu. Flow Switch. kâğıdı. Flow Factor (Kv). Su içinden baca temas açısı 90° olmaktadır. Debi ölçer. Fluorescent Inks. zincirindeki hidrojenler florla bağ yaparak. Ondülaların büyüklüğüne ve birim uzunluktaki ve çocuk bezlerinde kullanılan emici özellikte selüloz sayısına göre A. Viskozitenin tersi. Sıvılaştırıcılar. boyalar kullanılmış kâğıtlar. Akış şeması.

Fog. Çita adımı. mürekkep parçacıkları ambalajlamasında çokça kullanılan kâğıt türleri. Köpürmenin laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Kâğıtta ofset işlemleri Flyleaf. Seyyar güverte. Metalik meydana gelen köpürmeyi önleyen sıvılar. Oluklu. kullanılan su döngüsünde ve hamurda Foil Mounting Paper. Köpük. Elek ile alttaki çitanın sürtünmesi valsi. Temizlik kâğıtları ve fıskiyelerle yoğunluğu artan sis oluşumu. Media) Satıcının malı müşterinin belirlediği limanda ona teslim Fluxing. Foam Stability. Boş sayfa. Foam Agents. ve delikler meydana getirirler. kâğıt yüzeyinde görülen lekeler. Tahrik edilmeyen kurutma valsi. Foil Paper. sürmek ve sinek avlamak için üretilmiş kâğıtlar. Fluting. Foil). Sinek kâğıdı. Çita açısı. Fogra Method. Fluting kâğıt. (2) Baskı sırasında sıcaklık Foam Spots. Likör tankı üzerinde likör Foil Pitch. ölü elyaflar. proteince kusurlu olan kâğıtları ayırmak için yapılan fabrikasyon zengin madde. Metal folyolu kâğıt. köpüğün yok edilmesi. Köpük alma. Hamur kasası ve elek üzerinde görülen. (2) Folyo. Froth) Laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Foam Marks. Onulalı kâğıt. (1) Çita. Bir tarafına yapışkan madde (Residual Strength) ölçme yöntemi. Fodder Pulp. kâğıtta lekeler Foil of Hydrafoil. operatörün üzerine çıkarak gidişatı izlediği seyyar güverte. Uçucu kül. hamura giren hava kabarcıkları. Bordada teslim. Köpük söndürücüler. gıda alınmaması durumunda. Fly Roll. mesafe. pelür kâğıtları üreten makine. mürekkep ve mukavva kutu yapımında kullanılan kartonların arasında elyaf parçacıklarını su yüzüne taşıması ve oluşan köpüğün kullanılan ve genellikle eski oluklu kâğıtlarından üretilen ortamdan sıyırıcıyla alınması. işlemlerden biri. Gemide teslim. Foam Breaker. Corrugating FOB (Free on Board). Fluting. Oluklandırılmış. Adım mesafesi kısalığı elekten su süzülmesini Foam Inhibition. Folyo kaplama kâğıdı. Asma köprü. Hamur üzerinde görülen karıştırma sonucu Foil Mounting Board. Işıkta oluşan kâğıt parlaması. Köpük uzaklaştırma. (Eş anlamlı. Köpük söndürücülerle kolaylaştırır. Kâğıt hamurundaki köpürmeye Fluted Edge Crush. biçimi. sıcak hamurla soğuk havanın buluşmasıyla oluşan. Kâğıt toplarını bir hava jetiyle aralayarak. Sevk Foil Angle. elde edilen ve hayvan yemi olarak kullanılan. 824). Fluting Media. sonucu meydana gelen aşınma açısı. (Tappi T bağlı olarak. (Bakınız. elek altına yerleştirilen su alma elemanları. Flying Bridge. Köpük kesiciler. Oluklu kenar ezilme testi. Fly Ash. (Hydrofoil’in kısaltması). 129 . Kimyasal olarak çözerek veya ettiği ve bu aradaki riskleri kendisinin üstlendiği teslimat eriterek temizleme. (1) Oluklanma. ve toz kirlilikler köpük tarafından toplanarak. Köpük dengesi. (Eş anlamlı. Köpük kırıcı. Flying Dutchman. (Bakınız. Foam Marks) nedeniyle kâğıtta meydana gelen dalgalılık. Uçar vals. Elek bölümünde. Folyo kaplama kartonu. Elek altındaki çitaların arasındaki köpüğünü mekanik olarak parçalayan donanım. hava kabarcıklarının. Selüloz fabrikası liköründen Fly Finish. tamamlandığında olması gereken artık mukavemeti Fly Paper. Kâğıt üretimi sırasında. Foam Removal. Arıtma. Sis. Köpük izleri. Foil. Sislenme. Yanki makinesi. Foam. Kitap sonlarındaki boş sayfa. Yemlik selüloz. Ayna yansıması. Yaş kısımda Fogging.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fluted. karton türleri. Fogra yöntemi. Oluklu Flotasyon ünitelerinde. Arındırma. Köpük söndürme. Foil Polish. düşük gramajlı karton.

Dosya. Çatal kaldıraç. (1) Katlama. karton kutu. Cebri hava kurutucusu. Paper). Doğal felaketler. ağaçlarının genetik yapılarını iyileştirmeye çalışan Folding Stock. Folding Paper Box). (Bakınız. Footage. Hava emişi pozitif Folding Bristol. Birim alan başına düşen Folding Box. Ebat kesilmiş tek bir kâğıt katlama yapılabilir. kutuların yapımında kullanılan karton. ve paslanmaya karşı direnç kazandırılması. dayanımı yüksek. Bu nedenle. Foot-Candle. Forged. Yabancı parçacıklar. kullanım sırasında katlama yerlerinden kâğıdın yırtılmaması özelliği. Gıda kartonu. Orman genetiği. Esnek olan fan. Alt ve üst Foot Mounting. Folding Carton). Demir veya çeliğin dövülmesi Folding Strength. fakat bozulmadan katlanabilen kâğıtlar. Aydınlık düzeyi. Gıda paketlemesinde kullanılan Folded News. Dosya imalat kartonu. Özellikle katları beyaz sülfat selülozu ve orta katı odun hamurundan elektrik motorlarında bağlantı tipini ifade eder. (Bakınız. Katlanma dayanımı. Orman ağaçları ıslahı. (Bakınız. Folding Endurance. Pilyaj (iz vererek) işlemiyle Folio. Kutu Forest Stewardship Council (FSC) Certification. Esnek enamel karton. parçacıklar. kullanılan. aydınlatma miktarı. kâğıdın kaç kez Forest Residues. gerektiğinde kutu haline getirilecek cezaya girmeden askıya alınmasına neden olan durumlar. talaşlar. gösterişli kartonlardır. Kâğıt hamurunda Folding Enamel. Katlana bilirlik. Satılmamış gazete. çift kuşeli. (Bakınız. Folded. Force Majeure. Orman artıkları. Tabaka. Kontratların. pilyaj/iz yerlerinden kolayca katlanır motorlar flanşlı olarak bağlanır. Esnek. yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından kutu haline Forest Tree Improvement. baskıya uygun. türünde. Katlanır kutu. Esnek karton. Orman ağaçları üzerinde Esneklik değeri. kullanıcı tarafından. Folding Translucents. Katlanma sayısı. Katlanır Bristol. Food Shop Paper. savaşlar. Selüloza çevre sertifikası veren kuruluş. 130 . Harita gibi katlanır ürünlerde kâğıttan çalışma yapan bilim kolu. Şarküteri kâğıdı. Katlanma. Forced Draft Fan. Folyo. Bobin halindeki kâğıtlarda. Mücbir Folding Carton. Cebri çekişli fan. Yüksek emişli taze hava fanı. FSC oluşturulabilecek şekilde kesimi ve büküm izi/pilyajlaması setifikasyonu. Forest Genetics. Foodboard. Fors majör. Folded Writings. Zorunlu nedenler. Esnek Bristol. ayak “feet” cinsinden ifade edilen uzunluk. Dövülmüş. (2) Esneme. tabakası veya yaprağı. Katlamalı karton. Uzun uygulamalı bilim alanı. Ayaklarından bağlantılı montaj. Folding. kartonların genel adı. olması nedeniyle bu isimle anılmaktadır. kanun oluşturulabilecek şekilde kesimi yapılarak katlanmış ve değişiklikleri gibi elde olmayan nedenler. alanı belirten. Folding Endurance).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foldability. katlanarak kullanılabileceğine bakılmaktadır. kırılmaz özellikli karton. Katlanır karton kutu. Sıcak havayı bir ambalajlarında olduğu gibi koku geçirmez ve istifleme fanla kapalı bir alana basarak kâğıt kurutması yapan sistem. Bazı yapılma. (lm/ft2) Folding Boxboard. Ağaç artıkları. Sigara Forced Air Dryer. Folding Paper Box. Esnek yarı şeffaf kâğıtlar. uzunluğu veya Folder Stock. Kutu sebepler. afetler. Foreign Particles.02 mm2 den büyük olmayan elyaf dışı kullanılan kırılmaz kuşe karton. Ormancılık. Katlanmış. Forklift. Katlanır karton kutu. Aydınger Fork Lift. Kitap kapağı olarak boyutları 0. Dövme. Yongalama sırasında ortaya çıkan kabuklar. beklenen. Katlanmış evrak. Orman getirilecek kutuluk karton. Metraj. kuşe kaplaması yapılarak Forestry. Çok katlı kutuluk karton. Yaprak. Katlanmış broşür. Delicatessen Folder. elyaflı selülozlardan yapılan.

131 . Elek. Formasyon kalitesi. Mavi Formation Quality. Fortified Size). makinesi. Fraksiyon. Ankraj cıvataları. Sınıf. Safiha oluşturucu. Hamur kasası cetvel makinesi. elekli makinede üretilmiş Bristol kartonu. Curl makinelerin ilki olan ve bulan kişinin adıyla anılan kâğıt Factor). Fraksinasyon. elemanı. Modifiye reçine kâğıt makinesinin hızını söylemek için kullanılan bir İngiliz tutkalı. (2) Ofset baskıda kullanılan renksiz. Uzun elekli Form Bond. lekeler. Modern elyafında deformasyonu belirten değer. eleğin altına yerleştirilmiş su alma Foxed. Metanol buharının havanın Fountain Roller. Formasyon. anında formasyonla ilgili bilgileri toplayıp analiz eden sonsuz elek. Formasyon kasası. Elek üzerinde makinesinde safihanın oluştuğu yatay konumlu. Dört renkli baskı. sıvı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Formaldehyde. Formasyon oluşturma. Foxing. Foxy. Baskıda düzgün dağılımı ile ilgili ve elyafların safiha oluşturma mürekkep almaması gereken yerlere verilen mürekkep itici kalitesini gösteren bir kavram. Tilkileşmiş kâğıt. Form kâğıdı. Sınıflandırıcı. Fraction. oluşturan baskı sistemi.9) Forming. Elek. Formasyon eleği. Fordriniye elek. (Cyan). Formaldehit. (Feet per minute). Temel. Dakikadaki feet sayısı. Su bulanıklık birimi. Foundation Bolts. fpm. reçine üretimde hazneden alarak aktaran merdane. Bir karışımdan belirli özellikleri Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR). Form Board. (Ek. Fordriniye kartonu. Eper düzgünlüğü. Fıskiye merdanesi. (Eş anlamlı. Uzun elek. (Bakınız. Fourdrinier Bristol. cihaz. Makine temeli. Kâğıdın içindeki elyafların Fountain Solution. Sınıflandırma. Kırmızı (Magenta). Uzun Former. Safiha oluşturma. döner. Güçlendirilmiş tutkal. Kıvrılma endeksi. uzun olarak ayıran elekli ekipman. Maket kartonu. Islatma sıvısı. Fordriniye makine. kaplayan merdane. Genellikle Fortified Size. (1) Mürekkebi oksijeni ile oksitlenmesinden elde edilen. Form Factor. Uzun elekli Yanki Forming Board. Fourdrinier Wire. makbuzu. Formasyon düzeltici katkı maddeleri. Formation Aids. Formasyon analizörü. Şekil faktörü. Temel kaidesi Fractionator. Foxing) Fortified Rosin Sizing. ağzına en yakın olan. kâğıdın mantarlaşmasıyla oluşmaktadır. Tilkileşme. uygulamalarda kullanılan formların yapıldığı kâğıt türü. (Eş anlamlı. Selüloz Fourdrinier Machine. Sürekli formlar gibi şirket içi makinede üretilmiş karton. Elek bölümü. Makine kaidesi. Sarı (Yellow) ve Siyah (Black) renk noktacıklarını kullanarak diğer renkleri Formazin Turbidity Unit (FTU). uzunluklarına göre ayrıştırılması. Fraksinatör. Nakliyeci nedeniyle ayrılabilen kısım. Tilkileşmiş kâğıt. Hamurda mevcut kullanılmakta olan tutkala ek ölçüsü. Fourdrinier Yankee Machine. Kâğıt Forming Analyser. Formation. Fordriniye Bristol kartonu. safihanın oluştuğu elek bölümü. Kâğıtta yaşlanmaya bağlı olan ve kızıl Forming Fabric. Elyafların Foundation. Kâğıt bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle ve Forming Section. Elyafları kısa ve cıvataları. olarak kullanılan reçine tutkalı. Fractionation. (CMYK). Fourdrinier Board. Fıskiye sıvısı. yanıcı ve son derece reaktif bir ara mürekkep almaması gereken alanları fıskiye sıvısıyla madde. Eper. Sentetik iplerden kahverengi tilki rengini andırdığı için böyle adlandırılan üretilen dokuma formasyon eleği. Four Color Printing Process. Kâğıt makinesinde.

Taze atık çamuru. Serbest hamur. Serbestlik. Shopper Riegler). üzere üretilmiş. Malzemelerin üzerini örtmek geçirimi yüksek kâğıtlar. Paletli kâğıt balyası. (Bakınız. Taze su. atmosferik şartlardaki debi. İç tutkallamada kullanılan Friction Glazed. ölçülen değer. sayısı. Efektif debi. etmeden. Frekans dönüştürücü. Bedelsiz değiştirme Friction Factor. Desenli gözenekler arasında bulunan su. Vacuum Fresh Sewage. hamurunun elekte suyu süzme derecesi. Serbest su. Genellikle kontratlarda belirtilen ve alıcının kutunun zeminle yaptığı sürtünme kuvvetini görmek için satıcıdan beklediği garantilerden biridir. İçinde mekanik odun selülozu geçirilmesiyle sağlanan camsı görüntüsü. Kullanılmamış su. altına French Folio. Serbest drenaj. Free Water. French Folio). Safihanın bir valse veya silindire temas atık çamuru. Denemek amacıyla veya garanti yapıldığı. Suyu Front Side. Kâğıdın sert yüzeyi olan sabunlaşmayan reçine. (Bakınız. Hız kontrollü bölümlerinde su kendi haliyle süzülür. Tender Side). belirli aralıkta serbest durumda olması. Öğütülmemiş hamur. Frequency. French Fold. iş ve üstüne düz palet koyup. Safihanın silindirle temasının Fresh Sludge. Freeness. bulundurmayan. Kraft. gümrük görünümlü ve yüzeyi parlamış olarak çıkmaktadır. bir kâğıdın. kullanılan su çeşitlerinden biri. yazısı dışta kalacak şekilde katlanması. Free Replacement Warranty. Free Rosin. suyun hamurdan yer çekimi ivmesiyle süzülmesi. Gövde. Eleğin ilk Frequency Converter. Sıklık. 132 . için kullanılan kâğıt türü. Glazed). Makine gövdesi. Genellikle üç Canadian Standard Freeness. buhar verilen kalender türü. hamurundaki serbest halde bulunan fazla klor. (Kâğıt makinesinde) Ön taraf. (Bakınız. Serbest reçine. Frekans. üst yapraktan daha düşük gramajlı ince Free Chlorine. valsten oluşan. hemen bırakan. Salon tarafı. İskelet. Serbest klor. Örtü kâğıdı. Sürtünmeli kalender. (m3/dak. (Bakınız. Fransız usulü katlama. Oyun beyannamelerinde vergi ödememek adına özellikle kâğıtlarını parlatmada kullanılmaktadır. Selüloz veya kâğıt kâğıt. Taze atık su. Serbest çekiş. beklememiş Drainage). Serbest süzülüm. kâğıt makinesinde üretilen bir Kraft kâğıdı türü. Free Air Delivery (FAD). (2) Periyodik hareketlerde birim zamandaki tam tur Free Drainage. en alt ve üst valslerin soğuk sert dökümden Free of Charge. Üzerine farklı renklerde elyaf lekeleri vererek. Kar desenli Kraft kâğıdı. Operatör tarafı. garantisi. Fabrika içi durumda rutubet safihayı silindirlerin dışında terk eder.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Frame. (1) Belirli aralıklarla ortaya Kompresör çıkışında. Safihada elyaflar ve büyük Frosted Kraft Paper. Hamurun serbestliği. Çıkış debisi. alt yapraklar olarak kullanılmak balyalama yöntemi. (2) Su Frisket Paper. yüksek su geçirgenliği olan kâğıt. Bedelsiz. Kâğıt White Water). Henüz işlem görmemiş olmadığı durum. (2) İstatistikte belirli aralıktaki ölçüm sayısı. Bu Fresh Water. (Bakınız. öğütücüden geçirilmemiş hamur. (1) Serbest kâğıt. Friction Calender. Friction bulunması gereken ifade. Sürtünmeli cila. çemberle bağlayarak yapılan ve yazışma formlarında. French Writing Paper. Elekte. (Bakınız. Tek yüzünde yazı olan Frame Bundle. Dökme kâğıt. Oluklu kutularda. Ebat kesilmiş kâğıt yığınını. Birden fazla yaprağı olan. atık su. Clear Water. Daha sonra vakum motor yol vericilerinden bir tür. Sürtünme katsayısı. Kâğıt kalenderden esmer Gümrük vergisi uygulaması olan ürünlerde. Free Draw. Çemberli kâğıt balyası. Free Stock.) çıkma. Digested Sludge). Fabrikadan çıkan. (Eş anlamlı. etkisiyle süzülmeye yardımcı olunur. Şase. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals arasından Free Sheet. orta valsin pamuk dolgulu olduğu ve üst valse kapsamında satıcının verdiği bedelsiz hizmet veya ürün. Fransız pelürü.

Pompa bakımı gibi rutin yapılan bakımlar. Fruit Wraps. İşlevsel bakım. renkler. Kâğıt makinesi Fuel Air Ratio. Kâğıtta miktarları. Fume. Process Chemicals). Taşlaşmış cevher/cüruf. Meyve sarma kâğıdı. Furnish. Fugitive Sizing. parlaklık sağlama ve özel izler yaratma amacıyla yapılırlar. Her tür yakacak. türü. Gıda uygunluğu garanti eden şartlar. bağlayıcılar. İşlev. Yakmada. vermesi veya keçe kopmasında sürünme hızına düşmesi Fuel Sack Paper. Harman tabakası. Fungicides. Paraşüt tipi güvenlik kemeri. Kasap kâğıdı. Tekstil ürünlerinden yapılma elek ve keçe gibi giydirme elemanları. Functional Guarantees. harmanı içindeki farklı selülozların ağırlıkça yüzdesel Functional Chemicals. İşlevsel garantiler. Hamuru oluşturan elyafların ve katkı Fulling. Kalıcı olmayan tutkallama. Furnace. İşlevsel yerleşim. tutkallamanın etkisinin hızla kaybolduğu kaba boşaltırken kullanılan huni. gibi. (Eş anlamlı. Fonksiyon. gibi. (Bakınız. Vals Frozen-In Strain/Stress. Full Body Harness. istenilen özellikleri ve talepleri sağlamak için kullanılan Furnish Layer. Köpük. nem geçirmez yağlı kâğıt türleri. Fırın. İşlevsel güvenlik. maddelerinin karışımı. kazanmada kullanılan fırınlar. Laboratuvar hunisi. Kazanlarda sağlıklı ve kontrol sisteminin eksikliği veya sistemdeki bir hata verimli yakış sağlamak için gereken yakıt hava oranı nedeniyle oluşacak risklere karşı işlevi olan güvenlik Fuel Bed. Amaca Frozen Foods Paper. Şarküteri kâğıdı. Boyandığında çabuk solan Fungi. Mantar öldürücüler. tutkallama yöntemi. İşlevsel kaplama tabakası. Fugitive Colors. Hamurun köpüklenmesiyle alırlar. Kömür yatağı. Ekipmanları faaliyet metal çürümesine yol açan kimyasal kalıntı katmanı. Selüloz fabrikalarındaki soda kazanlarının tabanında birken ve Functional Layout. Örnek. Köpük lekeleri. İşlevsel kimyasallar. Kuruma kaplamalarında kâğıda özellik kazandıran yüzey kaplaması gerilimi. Sıvıları bir kaptan diğer sonrasında. Donma gerilimi. Huni. bulunmaktadır. Fruit Bag Paper. Yakıt. önlemi. Donanım. Kalıcı olmamam durumu. kâğıt makinesinin çalışma öncesi sesli uyarı Fuels. Functional Safety. Frozen Smelt. Kese kâğıdı. Karışmadan kalmış ayni kimyasallar. Keçe büzülmesi/çekmesi. Üretim Funnel. dolgu maddeleri. Tam pişmiş selüloz. Makine bütesindeki karışım. Kâğıtta kuruma sırasında oluşan iç gerilim. (1) Harman. Bunun dışındakiler. Karbon kâğıtları ve ısıl Furnish Srinkage. nişastalar. Elde pigmentler. Duman parçacıklarının birikimi. Functional Coat. sarmada kullanılan. Katkı maddeleri arasında Fully Bleached Pulp. oluşan ve kâğıda geçen lekeler. Functional Maintenance. Kalender ve yaş iz preslerindeki vals kaplamaları. Solan renkler. pişirmede veya kimyasal geri Fugitivity. Mantar. beyazlatıcılar tür elyaflardan oluşan tabaka. Functional Layer. sıralamasına göre yerleştirme. Boyalar. enden ve boydan çekmesi. Tam ağartılmış selüloz. Sabunlu suyla keçeyi yıkama. elemanları. Yakıt hava oranı. (2) Giydirme Fully Cooked Pulp. İs. Foam) baskı kalitesini iyileştirmeyi amaçlarlar ve kuşe adını Froth Spots. Furnish Composition.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Froth. 133 . Kömür torba kâğıdı. Geçicilik. Özellikle selüloz Function. İşlevsel kaplama. Harman bileşimi. Keçenin kâğıtlarda uygulanan özel kaplamalar. Kömür yığını. boyalar ve çeşitli kimyasallar edilebilir en yüksek ağartma değerine sahip selüloz.

Furniture Wrapping Paper. Hav. 134 . Fünye kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Furniture Bogus Paper. Elektrikte sigorta. (Bakınız. Bunların kopmuş olanlarına “Lint” denilmektedir. kibrit yapımında kullanılan ağır gramajlı karton. Nakliye sırasında mobilyaları sarmak için battaniye yerine kullanılan yüksek gramajlı bir sargı kâğıdı. Furniture Polishing Paper. Mobilya ambalaj kâğıdı. Yanıcı maddeler emdirilerek. İmitasyon mobilya sarma kâğıdı. Fuzz. Marangozların kullandığı kum zımparalarında kullanılan taban kâğıdı. Fuse. Tüy. Fusion Point. Furniture Paper. Ergime sıcaklığı. Ahşap zımpara kâğıdı. Kibrit kâğıdı. Fuse Paper. Benzerleri keskin olmayan bıçakla kesim yapıldığında kâğıt kenarlarında görülmektedir. İkinci sınıf selüloz veya dönüşümlü kâğıttan yapılma mobilya ambalaj kâğıdı. Furniture Wrapping Paper). Sigorta. Kâğıt yüzeyinden yetersiz öğütme veya iç tutkal sorunları nedeniyle uç veren. ışıkta kâğıt yüzeyine yatay bakıldığında görülebilen saçaksı selüloz iplikçikleri. Akma sıcaklığı.

Knife Coating). Selüloz pişirme sırasında ortaya çıkan kaplanmış gibi. Alpha Celulose). Kraft türü bir şekerlerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. Gas Phase Chlorination. Bobin veya balya istifleri aralarındaki yol veya geçitler. Ağır yakıtlı brülörlerde ateşin çalışmalarını sağlamak için kullanılırlar. Topraklamalarında farklı Gas Heating. Gaz fazlı klorlama. Dizgi sonrası baskıyı Garnet Paper. onun yerine Gauge Gap Coating. Vals ve silindirlerde uygulanan gerilimler olabileceği endişesiyle. Selülozun alkali Gas Phase Bleaching. yanan gazlı yardımcı brülör. Gage kelimesi yaygın değildir. Hamurun. Çift kirişli gezer köprülü vinç. birbirlerinden soyutlanarak arızalanmadan ortak Gas Igniter. Galvanik olarak izole edilmiş. Galaktoz ve mannoz Garbage Bag Paper. (Eş anlamlı. Galaktomannan. Köprü vinç. İç selülozun klor gazıyla muamele edilerek ağartılması süreci. denilmektedir. formasyon eleği türü. Former elek. Elyaf geri kazanmadan çıkan işe G yaramaz katı madde. Galvanically Isolated. Garnet (Lal taşı) kontrol etmek amacıyla kullanılan bir kâğıt. iki devrenin ısıtma yöntemlerinden biri. kristalsi metal görünüm. Gama selülozu. aralarında oluşan galvanik gerilim nedeniyle akan akımın yarattığı Gasket. Manometre kolaylığı sağlamak için bırakılan parsel arası yollar. Galaktoz şekerinden hidroliz yoluyla Gap Former. uzaklaştırılması. paslanma. (Eş kullanılmaktadır. Gazlı ısıtma. Galvanik paslanma. Raspalı Kuşeleme. Garnet kâğıdı. Bu değere atmosferik basınç da dâhildir. İlk baskı bu tekne içine yatırılan uzun Gas Bubbles. Kraft türü bir selülozlarında bulunan süt şekeri. Japonya’da yetişen. Conta kartonu. Gas Contact Evaporation. Galley dizgi yapıldığı kâğıt. edilir. Çöp torbası kâğıdı. teknesi anlamındadır. Geçit. Gazlı brülör. Gampi. bir kâğıt şerit üzerine yapılırdı. kâğıt. ve yoğuşturulamayan atık gazların pişiriciden Galvanized Steel. Galvanizle Gas Off. Özel olarak conta yapımı için üretilmiş emici özellikte. Harf dizgisinin parçacıklarının aşındırıcı olarak kullanıldığı zımparaların elle yapıldığı dönemden kalma bir değimdir. Elektrikle fiziksel bağlantısı kesilmiş fakat onun yerine ışık Selüloz üretiminde soda kazanından önce likör suyunu veya elektromanyetik etkileşim yoluyla birbirine buharlaştırma yöntemlerinden biri. Galvanized Appearence. Bir metalin. Gazlı çakmak. Gas Burner. ıslandığında şişen karton. Galactomannan. İlkdizgi kâğıdı. Galvanizle kaplanmış çelik. Ağartılmamış Gampi. Gaz temaslı buharlaştırıcı. Gaz fazlı ağartma. Galaktan. Çözünmeyen kısmına alfa selülozu işleminin kimyasal gaz kullanılarak yapılan bir çeşidi. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilmektedir. anlamlı. Yumuşak ağaçların hem Garment Bag Paper. Galaktoz. Galactose. Galvaniz görünümlü. Atmosferik basınç çıkartılırsa mutlak basınç elde Gantry. Elbise torbası kâğıdı. maki türü bir bitki. bağlanabilen elektriksel devreler. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gangue. farklı başka bir metale temas etmesi sonucu. Değersiz atık. Conta. Galactan. Gaz alma. Gangways. Selüloz ağartma ortamda çözünen kısmı. kâğıt. Yangın emniyeti veya erişim Gage (Gauge) Pressure. Manometre basıncı. Gaz kabarcıkları. Galaktoz süt şekeri diye bilinir ve kasasından iki elek arasındaki boşluğa basıldığı bir glikozdan daha az tatlı bir şeker türüdür. ile ölçülen basınç değeri. Bıçaklı Kuşeleme. kesikliğe uğramaması için takviye olarak kullanılan devamlı Galvanic Corrosion. hamur elde edilen bir polimer. Gamma Celulose. Contact Corrosion) Gasket Paper. 135 . Aralık. Blade Coating. İkiz elek. Galley Proof Paper.

İş eldiveni. Gear. Bir film Gel. kullanılmaktadır. Oluklu mukavva Gauntlet. Bu teknikte ilk ve son kanat daima Geiger Counter. paralel katlama tekniği. Pıhtılaşmış madde. (1) Ölçü aleti. hayvan deri veya çeşidine “Bıçaklı vana” denilmektedir. diğer tarafında dişli bulunan bir milden/şafttan meydana Genuine Vegetable Parchement. tutkalları hazırlanırken düşük jelleşme sıcaklığı olan GCC. GE parlaklığı. Jöle. Ölçüm standardını jelleşmenin başladığı sıcaklık derecesi. baskıda kullanılmak üzere üretilmiş basınç. Gelatin Dupplicator. Gayger sayacı. kâğıt yüzeyinde ve hamurunda Gauch Roll. Gel Temperature. Jelatinleşme sıcaklığı. ölçen cihaz. Jelatin kaplı Hava basıncı dikkate alınmadan. (Bakınız. Teksir makinesi. Dişli kutusu. Kâğıt veya plastik safihada kalınlık birimi olarak Gelatinization Temperarture. kâğıt albümü gibi ürünlerde iki veya daha fazla sayıda yapılan parlaklık ölçümü ve birimi. Renksiz ve kokusuz. emici vals. tutkal olarak kullanılmış jölemsi bir madde. kâğıtlar. Elekteki safihanın suyunu emen. Gelatin Plate Paper).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gas Scrubber. Teksir kalıbı kâğıdı. tutkallar tercih edilir. sülfürik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen. Mekanik gücü elektrik gücüne Gear Drive. Pıhtılaştırma. Jel. Generator. Elek sonunda ve alt katta kâğıdı. Dişli tahrik sistemi. Akordiyon katlama. bulunan döküntü bütesi. Sabit seviye kaslarının içini bölen ve Gear Reducer. Jelatinleştirme. Nişasta pişirilirken Gauging System. Hamurda kullanılan Gelatin. Vakum metre ile ölçülen vakum değeri. Geçiş (ara) valsli tutkal pres. Gelatin Duplicating Process Paper. Measuring Gelatinization. (Eş anlamlı. Genel bilgiler. Gelatin Plate Paper. manometre ile okunan baskı plakasıyla. “General Electric” Gatefold. kemiklerinden elde edilen. Dişli. Pelteleştirme. İki vals grubunun ortasına konulan bir ara valsiyle gibi yarı selülozların sulu ortamda ısıtıldıklarında safihanın her iki yüzüne tutkallama yapan bir tutkal pres. Hareket aktaran makine elemanı. Gösterge basıncı. (2) Geyç 1/100. Ölçü sistemi. yüksekliği ayarlanabilen bölme parçası. kâğıdı. birimi. (Bakınız. Pelte. Su parçacıkları Geared Motor. Gösterge vakum değeri. General Description. Manometre basıncı. Gaz temizleyici. Sifon valsi. Jelatin baskı kâğıdı. Redüktör. Hakiki bitkisel parşömen gelen hareket aktarma sistemi. Gauge Pressure. Gate Valve. Jeneratör. Jelatin. Şiber vana. olmuş durumu. Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış kâğıdın. Gauge Vacuum. Gate. Gelatin Printing Paper. Bu terimin yaygın olmayan kullanım Nişastanın jelleşme sıcaklığı biçimi “Gage” dir Gelatin Paper.000 inç karşılığı uzunluk Nişastanın suda pişirilerek pelteleştirilmesi. Sürgülü vana. Sürgü. sıcaklıktan sonra tutkallaşmaya başlar. Bir tarafında motor ve döndüren üreteç. Ölçü cihazları. Jelleşme sıcaklığı. Nişasta ve pektin pres türü. oluşturdukları polimerik maddeler. GE Brightness. Radyasyon yoğunluğunu içeriye doğru bir kapı gibi kapanır. Kalibrasyon sistemi. Gate Roll Size Press. Jelatin kalıp kâğıdı. 136 . Dişli motor. Ground Calcium Carbonate). fakat halen pek kullanılmayan. Instrument). Elek altı bütesi. Gear Box. Nişasta bu belirleyen sistem. Basılı broşür veya müzik tarafından geliştirilmiş. Motor ve redüktörün akuple kullanılarak gaz temizleyen sistem. Ölçü aletleri. Gauges. Gauge. Hız düşürücü mekanik ekipman. Redüktör. Jelatin teksir kalıbı Gauch Pit.

Lamine aydınger kâğıdı. gözeneksiz. kömürden yapılma sızdırmazlık elemanı. yüksek ve güvenlik amaçlı kullanılan özel şekiller veya yazılar. Bunu yapan makineler Glazing. Salmastra. ışıkta görülebilen geçirilmiş. Stuffing Globe Boiler. Globe Valve. (Eş anlamlı. Hakiki su izi. Lakeli. Kuşe kaplamada kalitenin bir ölçütüdür. Pompalarda ve karıştırıcılarda geçirgenlik özelliğini kaybetmesi. Pürüzsüz. oluşan mürekkep dalgalanması. Boiler) Glare. Parlak imitasyon parşömen. hatlarında kullanılan vanalar. (ISO 8254-2 Tappi) Glass Flake.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ hayvan derisinden yapılma parşömene benzediği için bu Glassine Lined Board. sıvının milden dışarıya akmasını önleyen yağlı ip veya Gleaming. İnce aydınger kâğıdı. Perdahlı. True Watermark) Gofraj veya baskı kâğıdı türlerinden biridir. Glossary. kullanılır. Renk ölçümü sırasında örnek. Pamuk tozu. (Eşanlamlı. Gift Wrapping Paper. Kâğıt makinesinde Glassine Paper. Glassine. Parlak kâğıt. Yüksek oranda ışığı tutkallarla bağlanarak levha/kumaş haline getirilmiş elyaf yansıtan. Her iki yüzeyi Ghosting. nedeniyle “gerçek su izi” ismi verilmektedir. yağ geçirimsiz Gloss Calender. Süperkalenderlenmiş. Taraktan geçirme. matbaada oluşturulan izlerden ayırmak Glass Paper. Tıkaçlı vana. Paçavra pişirmede Box) kullanılan basınçlı küresel döner tank. İki yüzü kuşeli kâğıtlar. Gilling. Küresel pişirici. Cilalı. Glass Transition Temperaure. Globe önleyen ve salmastra yatağına verilen temiz su. Glazing of Fabric Surface. Plastikleşen ligninin donarak camlaşma noktası ışık kaynağı ve ölçümü yapanın doğru sonucu alabilecek Glazed. kuşe sıvısına katılan maddeler. şekilde konumları. Pürüzsüz (kâğıt yüzeyi için). (1) Silis kumlu zımpara kâğıdı (2) Cam elyafından yapılma kâğıt. Çırçır makinesinden geçirme. Sözlük. Genellikle buhar Gloss). Parçalanmış belirli ebada getirilmiş Gloss Agents. Glass Fiber Felt. Aydınger isimle anılan kâğıt. Kuşe kâğıda parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlamak için bir kâğıt. derecede öğütülmesiyle elde edilen. Parlaklık cam film. Perdah kalenderi. Işıkta parlayan. Çırçır tozu. Keçe yüzeyinin parlaklaşması. Salmastranın yanmasını Globe Digester. Hediye ambalaj kâğıdı. Gland Water. 8254-1 DIN). Salmastra suyu. arttırmak için. Kuşe maddeleri. Ginning. Parlak. çok kaliteli kimyasal selülozların. Pul cam. Cam elyaf levha/kumaş. Parlatma kalenderi. Camlaşma sıcaklığı. Cam elyafı kâğıdı. Gölgelenme. Yüzeyine Gin Motes. Genuine Watermark. Kâğıt hamuru içine katılarak özel kâğıtların maddeleri. cilalanarak parlak hale getirilmesi. Küresel pişirme kazanı. Parlak. Kâğıt yüzeyinin kalenderden şifonoz türüdür “Gill Box” geçirilerek. Sıcaklık sonucu baskı keçesi yüzeyinin parlaklaşması ve Gland Seal. Kraft (Bakınız. 137 . Glop vana. Süper kalenderlerden üretim sırasında safiha yaşken verilmiş. parlatmak amacıyla sürterek ovma. kâğıdının çeşitli katmanlarla lamine edilmiş olanı. Linter selülozu olarak seçici yansıtıcı özelliği kazandırılması. Baskıda kalite bozukluğu nedeniyle parlak kâğıtlar. şeffaf kâğıtlar. Glazed Casings. Göreceli diziliş. (ISO ürün. Parlak kitap kâğıdı. Parlak. Yüzeyin parlak görünüşünü yapıldığı dayanım arttırıcı madde. (İlgili. Glazed Imitation Parchment. Glazed Coated Book Paper. Sentetik Gloss. Perdahlama. Yüzey düzgünlük maddeleri. yöntemleriyle. Geometry. Parlatma. Kâğıt yüzeyini Glazed Paper. Glass Paper.

Zamk. Oluklu mukavva kâğıtlarda kullanılmaktadır. yansıyan ışınların ölçümü. Karbonhidrat olan kalender. Açık pas Glucuronic Acid. kullanılan dolgu malzemesi. Glue Lap. Parlaklık ölçümü. Bir yüzeyden sürüldüğü yer. Altın renkli rotogravür kâğıdı. Kıskaç. Altınımsı kahverengi. Kâğıdın üzerinde ağırlık yaparak onu Glucan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kullanılan. imitasyon Kraftlarda taklit edilmeye çalışılan sarıya çalan Glue. Kullanıcıda zayiatı arttırmamak ve dönüşümde sorun Grab Truck. Kılavuz. Yapıştırma yeri. polisakkarid. Yapıştırma makinesi. Pulperlerin uygulanan tutkal. Grade. (Alman botanikçisi Gloss Metter. kâğıdı. Go Devil. Gliserin farklılıkları yaratarak. Yapıştırıcı sürme. Emniyet gözlüğü. Lekeli parlaklık. Altın yaldızlı davetiye kâğıdı. renk. Goldbeaters Tissue. Gluebility. Ek yeri. kâğıt bantla yapıştırılan uç test için. yansıyan ışığın açısal dağılımını ölçme tekniği. Yapıştırıcı. nem alması istenmeyen ürünleri sarmak için üretilen kâğıtlar. Kâğıdın üst üste bindiği ek yeri. yüzeyin Metalik bronz rengiyle boyanmış veya kaplanmış baskı tutkal emebilme özelliği. Kraft rengi. oluşan odun kökenli yarı selüloz. Açısal ışık ölçümü. Amaç. (1) Kâğıtta gramaj. kısmı. kullanılan alet. Bobin sonu yapıştırma ucu. Kuşe Glue Lap Adhesive. polimerleşmiş. Kıskaçlı kaldıraç. Tür. Glikozidik bağ. imitasyon varak olarak kullanılan ince Glue Coated Paper. Kâğıda vuran Gmelina (Gmelina Arborea). Yapıştırma. Bindirme yeri. İş gözlüğü. Altın renkli kullanılan türler ise zamk (Glue) olarak geçmektedir. Gold Rotogravure Paper. maddeler için kullanılmaktadır. Genellikle Goal. varak yapmak için konulan ince kâğıt. Varaklı kâğıt. Altın yaldızlı kâğıt. kutuların yapıştırılmasında kullanılan ve çizgisel olarak Grabber. Zamk kaplama kâğıt. Ağaç ve diğer bitkilerde görülen arasına. Glukan. Örnek hamur. Laboratuvarda bir bobinin açılmaması için. Kavrayıcı. birbirine göre değişik özelliklerde emdirilmiş. Glikoz ve mannozdan Gold Announcements. veya tik ağacına yakın bir bitki. Glucomannan. Glikoz. Hedef. Yüzey parlaklık ölçüm cihazı. Golden Brown. üzerinde bulunan ve pulper içinden çöpü kavrayıp almada Glue Machine. Glue On Roll Edge. maddesi olarak zamkın kullanıldığı kâğıtlar. (Kâğıt üretiminde tutkal kelimesi kahverengi renk. Elyaflarından selüloz üretiminde yararlanılan sert bir ağaç türü. Gluing. diğer valsi lastik kaplama Glycosidic Bond. Yapısı glikoza benzeyen rengi. Kuşe kâğıtlarda. Altın yaldızlı yazı kâğıdı. kullanım yeri veya tutkallama Glycerine Paper. altı karbonlu monosakkarid. Sarılmış Grab Sample. Basit yapıştırma amaçlı Gold Paper. Kâğıt yüzeyinde kalitesizliği anlatmak için kullanılmaktadır. Gmelina. Glukronik asit. Bobin ataşmanlı forklift. Yağlı kâğıt. olmaması için yapıştırma işlemi kâğıt bantla yapılmaktadır. olması nedeniyle. Gloss Measurement. Gmelin'in adından alınma). Hamur örneği. bir valsi çok sıcak. Mine çiçeğine ışıktan. molekülünü başka bir gruba bağlayan bağ grubu. hamur içine veya safiha yüzeyine sürülen nişasta türü Gold Mailing Paper. hamur harmanı. Glikozun hidroliziyle elde edilen bir yöne doğru yönlendiren karton kılavuz. Zamkın Goniophotometry. Gloss Mottle. Kaplama kâğıt. Goggles. Doğal Kraft kâğıtlarda sıklıkla görülen ve bu nedenle karboksilik asit. Glukomannan. ışıkta kâğıdın yönü değiştirilerek görülebilir. Altın levhalarının Glucose. Gliserinli kâğıt. Zamk emme özelliği. Varakçı kâğıdı. (2) Matbaacılıkta ayni türde üretilmiş kullanılan kâğıt. kâğıt hamurundan alınan ölçülü örnek. Ekleme yapıştırıcısı. 138 .

Graining. değişim. Değişim. gren yönünde olması. Örneğin 250 cm eninde kartonlar. Gren yönü uzun kenar. (1) Gren. Basis Weight). Gravity Tickener. Gren yönü kısa kenar. Preste üst vals. Belirli bir eğim/eğilim gösteren Grain Size. Kirletici kaynaktan çekimi cazibesiyle oluşan akış. Desenli görünüm verme. Bir ağırlık ölçüsü. Parçacık büyüklüğü. Bir kâğıtta uzun hamurun suyunu süzen eğimli elek. Bir metrekare kâğıdın gram cinsinden yönü. gren yönüne bakılmaz ise eşit ebatlarda yani B0 ebadında Granule. Makine boyuna Granite. Matbaada boyamayla veya preslerde kumlu veya dokuma görünümü vererek üretilmiş Graph Paper. salınan belirli bir hacimdeki tanecik miktarı. Her iki yaprak yapılması söz konusudur. Kaydedici cihazlarda grafik karton. (2) Renk tonu olan. kenarın gren yönünde olması. kartonlar. Grain Direction. gram. Gradient. Short Grain). Grensiz baskı kalıbı. Granül. yollarla grensiz hale getirilmiş baskı kalıpları. özelliklerinin içeriye göre daha kaba olması. Tür değişimi. Baskıda renklerde ve üzerinde küçük farklı renklerde kırçıllar özellikle dikkat edilen gren yönü önemlidir. Burada bobinden 100X144. (Bakınız. Grafting). Gravity Flow. Granit vals. Grain Direction) anlamlı. bobinden B0 ebadı kesilecek ise bobin ikiye dilinir ve Granite Note. yapılmış kumlu veya tahıl görüntüsü olan kâğıt ve Graft Copolymer. Desenli kâğıt. Yüzeyi kimyasal döner tamburlu elek. Granitli.= 453 değişik kâğıtlar. Yüksekten alçağa doğru yer Grain Loading. Grenli kenarlar. olacaktır. Grained Board. Grain Short). Granit görünüşlü kâğıtlar veya Grain Long . Çok renkli göz alıcı kutu. Izgara. Üzerinde akış şeması olan operatör Short B0 diğeri Grain Long B0’dır. kayıtları tutmak için üretilmiş kâğıtlar. Kumlu. Atık arıtmalarda kullanılan Grainless Plate. (1) Grenli görünüş. Grade Change. Taş vals. Baskı yapılmak kontrol paneli. Grain. Statik elek. (2) Elyafların bu yöne paralel dizilmiş olması ağırlığı. Graphite Paper. Desenli karton. Oysa gren yönü dikkate alındığında biri Grain Garaphic Panel. (Bakınız. görülen kâğıt veya karton. Yüzeyinde elek veya keçe tarafından Graft. Grainy. Buna kâğıdın taban ağırlığı da denilmektedir. Grafting). 139 . diğer bobinden ise valsin kaplamasından çok. Farklı bir tür kâğıt üretimine Grain Short. Kenar görünüş moleküllerini bağlama yöntemi. gramajı veya makine yönü (gren yönü) Grains. Teksif eleği.14 cm ebadında. 7000 gren= 1 lb. (Bakınız. birinin eni 144. Sismograf kâğıtları Grained Paper. Graininess. valsin tamamının granitten 144. Aşı. (Eş durumu. Grafik kâğıdı. Grafting. Suyolu yönü. belirtilmelidir. gibi. Granit desenli bloknot kâğıdı. Bir kâğıtta kısa kenarın geçilmesi. Grate. Parçacık/tanecik yükü. (Eş anlamlı. Genellikle elyafların diziliş yönü. Kâğıtta makinenin üretim Grammage. (Bakınız. Makine yönü. Izgaralı kömür kazanı. Granit desenli. Long Grain). Izgaralı yanma. Aşı polimerleri. Gren. Pastel renklerde veya açık olan yön. Gren yönü.14 cm diğerinin eni 100 cm olur. Üzerine serbest halde akan Grain Long. Gravity Deckers. Karbon kâğıdı. amacıyla müşteriye gönderilen kâğıt paketleri gren yönleri Graphics Package. Gramaj.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olsalar bile ebadı. Aşılama. Selüloz moleküllerine sentetik polimer Grainy Edges.14X100 cm ebadında yaprak kesilebilir. Serbest akış. Bir Granite Roll. Kazan ızgarası. Janjanlı kutu. Parçacıklı yapıda olan. Grate Combustion. (Eş anlamlı.

Tebrik kartlık karton. Gri karton. Yağlı. bir valsin tekneden aldığı kuşe malzemesini. Gravür kâğıdı. Gri. Tebrik kartlık Bristol. Gravure Coating. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş parşömen kâğıdı. Gravür kuşe. üretmek için üretilmiş Bristol karton. Oluklu mukavva üretiminde tutkallanmış ve hareket halindeki Gray Chipboard. Gray Express. yapılmış. Green Paper. Yağlamada gres yoluyla temizlenmesi. noktadan daha aşağı bir yere transferini sağlayan sistem. Yaş kâğıt. Green Bond Strength. Kâğıdın daha az elyaflı formasyonu bozuk yapmak için üretilmiş. Greaseproof Paper. Hayvan derisi taklit edilerek üretilmiş ışık geçirgen bir kâğıt Greaseproof Paper) türü. kâğıtların yapımında kullanılır. Tebrik kartlık parşömen. Yağ geçirmez kâğıt. (Bakınız. Yağlı leke. Gravür baskıya uygun. Sargılık gazete kâğıdı. Mekanik selülozdan Green House Gases. yapılan baskı tekniği. Çok yüksek kesafette ve geniş aralıkta baskı kalıbı. Yaş. aralıkta elyaflar kesilerek kısaltılır. Genellikle parşömen ve ambalaj gibi düşük gramajlı şeffaf Gravure Paper. Atmosferdeki güneş veya onun hurdalarından üretilen kaba ambalaj kâğıdı. (1) Gravür baskı. Yağ lekesi. Gresle yağlamalı. Yeşil likör. Greasy). İyi kurumamış kâğıt. ışınlarını tutan ve küresel ısınmaya neden olan gazlar. Kırsal bölgelerdeki kâğıt fabrikaları. Greaseproof Coating. yoğun tutkallı. Greenfield Mill. sert gri karton. gri karton. 140 . yağı kullanan. Hurda kâğıttan üretilen. Greasy Long Wet Stock. Rulo Green Liquor. Yağ geçirmezlik. (Eş anlamlı. Yer çekimi cazibesiyle çalışan sistem. Gravure Printing. kimyasalların suda çözünmüş hali. Gri karton. Yağı emmeyecek Greeting Card Parchment. reçineli kaplama kâğıdı. Oyma baskı kalıbı ile Green. kâğıda aktaran Greasy Short Wet Stock. Şartlandırılması henüz Greaseproof Board. Kuşeleme tekniği. Yaş odun. Yağı tamamlanmamış kâğıt. Greasy. Greeting Card Bristol. Grease Resistant Paper. (2) Oyma üretiminde kullanılır. Yağlı uzun elyaf Gravure. Grease. Üzerinde oyuklar bulunan Bıçak aralığı açıldıkça dövme süresi uzatılır. herhangi birisi. sodyum karbonat ve diğer Paper). emmeyecek şekilde üretilmiş karton. Blue Rosin Sheating kalan sodyum sülfat. Selüloz fabrikalarında kimyasal olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak geri kazanma kazanında yakılan. Green Wood. Eski gazete hurdalarından ürünün tutkalının yaşken bağlantıyı bırakmaması beklenir. Düşük viskozitedeki hamuru/selülozu. Yağ geçirmez karton. özellikte kâğıt. Green Liquor Clarification. Aşırı öğütülmüş ve su süzülümünü Pompaya gerek duymadan bir akışkanın yüksek bir kaybetmiş kâğıt hamuru. Yağ geçirmez kaplama. Gray Rosin Sheating Paper. düşük kaliteli baskı tekniği. Yağlı kısa elyaflı selüloz/hamur. Tebrik kartı Greaseproofness. Genellikle dayanıklı doküman kâğıtları mürekkeple yapılan. Düşük kesafette ve çok dar düzgün yüzeyli bir kâğıt. Kâğıt üzerinde görülen yağ Greeting Card Stock. Yeşil likörün içindeki askıda bulunan parçacıkların çökeltme Grease Lubricated. Grease Spots. Sera gazları. Bir tutkalın kurumadan veya kartonlar. İlk Gray Board. kalın. Red. Eski gazete kâğıtlarından üretilen bağlanma mukavemeti. Yeşil likör arıtımı. Tebrik kartı lekeleri. siyah likörden geriye kullanılmaktadır. kürlenmeden önceki bağlanma mukavemeti. hollenderde elyaflar kesilmeden saçaklaştırılarak elde edilir. Yağ geçirmez kâğıt. Gravür baskı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gravity System. yüksek gramajlı karton türlerinden bölgeleri (Bakınız. Yaş bağlanma mukavemeti.

Grinder Stones. Giyotinde kesilmiş kâğıtlar için kullanılan iş tanımı. Teksir kâğıdı. toplam kütleye oranıyla ifade edilir. değirmen taşlarından kopan parçacıklar. Odun değirmeni taşları. Muhafaza. Korkuluk plakası. Öğütücü. Mekanik odun selülozu fabrikası. Garanti dönemi. Giyotin kesimi. İmalatçı tarafından valsler. Yönlendirme valsi. Regüle valsi. Gazete kâğıdından üretilen karton Groundwood Free. (1) Büyük. hamur ağaç kütüklerinin bütün olarak girdiği ve talaş halinde yazı kâğıtları. (1) İri taneli kum. Mekanik ve performans garantileri. Kanallı vals. Grinding Paper. Vals taşlama. Gruplar. 3. büzüşmeyen. garanti edilen makine değerlerini doğrulamak için yapılan Grooved Table Roll. Guarantee Period. ürünün garantisi için imalatçının verdiği süre. Gri karton. işlemi sırasında kılavuzluk yapan kenarı. Yakıtlarda yapıştırmada veya kuru dayanım arttırıcı olarak kullanılan laboratuvarda kalorimetreyle ölçülen Kalorifik değer. (2) On iki düzine. Öğütülmüş kireç taşı. Gross. Zımpara yapmak için Grout. 2 maddesi olarak kullanılmaktadır. kabalığını ölçmek için bir kestirim makinesi ile milimetrik Groundwood Mill. Kâğıt makinesinde kaçmaları karbonat. Ground Cacium Carbonate (GCC). Kılavuz kâğıt. Groups. çıktığı bir makine. Guard Board. Brüt ağırlık. akıcı ve üretilmiş taban kâğıdı. (2) Odun öğütücüde Guarantees. Mekanik odun Grinder. Kuyu suyu. Harmanında veya mukavva. Zımpara kâğıdı. ardışık olarak devreye girmesi için verilen çalış komutu. (3) Brüt. Guillotine Cut. Garantiler. 325 meş elekte kalan iri tanelerin kullanılan. Grinding Machine. Garanti süresi. Mekanik olmayan. Garanti çalışması. Değirmen. Grup çalıştırması. Elek ve malzemeleri dahil ağırlık. değirmeni. için kullanılan bir matbaa makinesi. Groundwood Papers. 150-250 gram/m arasındaki Guide Edge.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Greyboard. kareli cam yüzey üzerinde yapılan ölçüm sistemi. kullanılan hamur sıçramalarını önleyen plakalar. Guar zamkı. Brüt Kalorifik değer. Karton. Odun öğütücü. Harç. Guard. Guar bitkisi (bir bakla türü) ve hizmetler toplamı. Giyotin. keçelerde kaçmaları önleyen kontrollü valsler. Çabuk donan. Yivli vals. Kâğıt makinesinde kurutma grupları. Taşlama tezgâhı. Gross Weight. Öğütülmüş kalsiyum Guide Sheet. Vals taşlama tezgâhı. Guillotine. Korkuluk. hamur kâğıtlar. (12X12= 144 adet). doğal bir zamk türü. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan. Bir ülkede belirli bir dönemde brüt olarak üretilen tüm ürün Guar Gum. Gayri safi milli hâsıla. Izgara yöntemi. Sifon valsi kenarlarında Gross Domestic Product (GDP). Grinding of Rolls. Kâğıdın. Paketleme ve ambalaj Guide Roll. Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Mekanik odun selülozu. Odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Group Start. çok güçlü ekipman Ankraj saplamalarını sabitlemede Grit. Beton. Değirmen taşları. mekanik odun hamuru bulundurmayan kâğıt veya karton Grid Method. Gross Paper. 3. Yivli rejister valsi. Hamur kasası çıkışında elek altında su sıyırıcı olarak çalışan Guarantee Run. (Bakınız. 141 . Groundwood Pulp (GW). Selüloz elyafı boylarını ve türleri için kullanılmaktadır. Kâğıt toplarının kenarlarını kesmek Ground Water. Bir grup ekipmanın. montaj betonu. Kâğıtta dolgu ve kaplama görmek için kılavuzluk olarak kullanılan kâğıt. Groundwood Printing Papers. Grooved Roll) üretim çalışması. tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen ve kâğıtta Gross Heating Value. baskıda veya kesim kartonlar. Bir Grooved Roll. Kılavuz kenar.

Ağır gramajlı köşebent ve contalık kraft kartonu. Gurley mukavemeti. Gummed Sisal Tape. Yapışkan su geçirmez bant.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Guillotine Dust. Zamk. Gurley geçirgenliği. Gun Wadding. Gypsum (CaSO4. Giyotinde kesim Gypsum Board. Gummed Reinforced Paper Tape). Gumming Paper. Yapışkan marangoz bandı. Yapıştırıcı. etiketleme yapmak amacıyla üretilmiş kâğıtlar. Yapışkan Kraft bant. Kutu zarf. Kâğıtta mukavemeti ölçmek için kullanılan bir yöntem. Tutkal sürülmüş kaplamayı suntaya sabitlemek için. Açık tohumlu bitkiler. Arkasına zamk sürülerek. Gummed Corrugators Tape. yapışkan koruyucu parça. Gummed (Paper) Tape. Yüzeyleri kartonla kaplı alçı sırasında ortaya çıkan kâğıt tozu. 142 . Gummed Cloth Tapes. Brülör lansı. işkence yerine kullanılan bantlar. levha. Gymnosperms. Kâğıtta hava geçirgenliğini ölçmek için kullanılan bir yöntem. Koli bantlamada kullanılan dayanıklı yapışkan bant. (Tappi T 536). Gummed Sealing Tape. Gummed Stay. Gummed Reinforced Paper Tape. (Bakınız. Gummed Water Resistant Tape. Koli köşelerine konulan. Gurley Stiffness. Yapışkan bant. Yapışkan kâğıt. Kâğıda zamk sürme. 2H2O). Köşebent kartonu. Kovan kâğıdı. Alçı levha. Alçı levha. Fişek kartonu. Gummed Flat Paper. Torba şeklinde de olabilen cepli zarf türleri. Gurley Porosity. Koli bandı. Gummed Veneer Tape. Tutkal reçinesi. Zamklama. Gummed Paper. Yapışkan destek. Yapışkan bez bant. Etiket kâğıdı. Gusset Enveleope. Gumming. Gypsum Sheating. Gum. Kalsiyum sülfat. Yapışkan bant. Yapışkan etiket kâğıdı. Gypsum Lath. Alçı. Gum Rosin. Alçı levha. Giyotin kesim tozu. Gun. Gusset Stock.

yüzeyli. Handmade Finish. Elde işlenmiş kâğıt. Otomatik olmayan kontrol hurdayla gelen elyaf dışı tüyler nedeniyle baskı altında tipi. yapılan işlem. Handhole. Domuz örtüsü. El yapımı kâğıt. Kitchen Towel) Hand Wheel. Periyodik tabloda flor. Aktarma ve nakliye ayrılarak. yerleştirilerek üretilen kâğıtlar. Çeşitli tipleri olmakla birlikte Hammering. 143 . Yarım ton baskı kâğıdı. kondensat bulunması nedeniyle oluşan sesli çekiç darbesi. Genellikle laboratuarda hamurun denenmesi için yapılan katkısız örnek safiha. Bir resmin piksel veya noktalara Handling and Transit Waste. Elle kontrol. Handsheet. Ekipmanlarda el ile kontrol Half Plate Paper. Yarı işlenmiş paçavra. Koç darbesi. Çekiçli değirmen. yüzeyli karton. Aktarma. iyot. Halogenli organik Hand of Machine. klor. yapmak için kullanılan elek. (Left Hand Machine. El kâğıdı. Serbest elyafların yüzdüğü bir hamurun suyunun süzülmesi Ham Jackets. El ilanı kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hammer Mill. Bünyelerinde halogen atomları bulunduran makinesinin sağa veya sola doğru akış yönünü belirten organik polimerler. Pamuk selülozu veya sertliği gibi özelliklerine bakma. Kâğıt tuvalet havlusu. Right Hand Machine). aktarma. Yonga üretiminde H kullanılan bir değirmen türü. Handling. Handle. baskısına uygun kâğıt. astatinden oluşan yüksek reaktif özellikli maddeler. hollandere konulmaya hazır hale getirilmiş. El eleği. (1) El yapımı görüntüsü veren keçe. Bir yerden başka bir yere pişmiş yıkanmış paralanmış ve yarı işlenmiş paçavralar. Handmade Felt. Vana simidi. suretiyle elde edilen çeşitli renk tonlarındaki kopyaları. sırasında yağlarının etrafa sıçramaması için üzerine örtülen Handsheet Former. Elleme yoluyla. Manual Control) Half Fine Metalic Papers. Kâğıt makinesinde çalışanlar. nokta sayısıyla ve büyüklüğüyle oynamak kayıpları. brom. Mendil kağıdı. Kâğıt bileşikler. Üzerinde işlem yapma. El eleğinde yapılmış. Hand Mold. Handmade Paper. El havlusu. üretiminde. Yüzeyin işlenmesiyle. Belirli Hand Dyed. El eleğinde yapılma Halftone Paper. Çekiçleme. Operatör tarafından belirli bir mantık kullanılarak kesilmesi. Buhar hatlarında TAPPI tipi el eleği yaygındır. Rölyef kalıp kartonu. Kâğıt fabrikaları atık sularında tanım. (2) El Halftone Blotting Paper. Laboratuarda elle yapılan kâğıt. Elyapımı baskıda mürekkebin dağılmamasının sağlandığı emici görüntüsü verilmiş kâğıt. Halogenated Organic Compounds. Domuzun fırında pişirilmesi yoluyla elde edilen safiha. Yarım ton resim kâğıtlar. Hair Cut. El girme deliği. (Eş anlamlı. Yarı emici kâğıt. Elde taşınabilen (cihazlar için). kullanılır. kâğıtlar. Yarı metalik kâğıtlar. Kıl kesiği. Elleçleme. Elleme. (Bakınız. Tuşe. Buhar hattını darbelerden korumak için kondenstop Hand Towel. ve rölyef baskı kalıbı hazırlamada kullanılan düzgün Handkerchief Paper. Kâğıdın keçelerin kılları veya Hand Control. Genellikle bileşikler halinde bulunurlar. Halojenler. Laboratuarda örnek safiha suni parşömen kâğıdı. emiciliği ayarlanmış kâğıt. Elde boyanmış. kâğıdın yumuşaklığı Halfstuff. aralıklarla safihaya bakır veya aluminyum folyo Hand Held. Makine çalışma yönü. Halftone. Volan. Yarım ton. bulunurlar. Yumuşak dokulu imkanı sağlayan kapaklı delik. El tipi. Düzgün yapımı karton. Halogens. Handbill Paper. Hands.

adlandırılır. Geniş yapraklı ve çiçek açan ağaç Hard Fold. Bunlar. (Bakınız. Sert ağaçların. Çiğ selüloz. Aşırı tutkallı kâğıt. hamur beyaz kâğıt ve karton kırpıntısı. Çiğ. Aşırı öğütme. iğne yapraklı yumuşak ağaçlara göre Katlama izi görülebilir. Sert kırışıklıklar. kâğıt yüzeyinde katlanma sonucu oluşan Hardness. hücre duvarlarını oluşturan ligninler parçalandığı için daha kaliteli. 1. Dokunsal his. Sertlik derecesi. Duralit. (1) Kâğıt yüzeyinin bir cisimle kırıklıklar. türleri. Sert olan tüm karton türleri için Hard White Shaving. daha yumuşak dokulu ve daha beyaz selülozlar elde Hard Pulp. GG 25 gibi uzantılarla ifade edilir. adı. Matbaa artığı kırpıntı. Hanging Paper). Bir sınıflandırmadır. Zor ağartılan selüloz. selülozu. kırpıntısı. Cebri boru vanası. Üretim veya dönüşüm metallerinden olan karbitler. (Bakınız. Basılı kopya. kapatan sürgülü vana. Temizlik kâğıtlarında temas anında yumuşaklığın arandığı konfora Hardness Range. Hardwood. Paçavra selülozu. Su geçigenliğini Kappa sayısına sahip lignini yüksek ağartılamamış selüloz. Hard White Envelope Cuttings. 144 . Kimyasal sert ağaç selülozu. Gerçek Hard Gate. Hard Beating. yolla elde edilen selülozlar. adı. (2) Duvar kâğıdı olarak kullanılan Selüloz pişirme miktarı/derecesi. Hard Flocs. Hardwood Pulp. Hard Bleaching Pulp. MDF benzeri fakat daha dayanıklı. hamur sert ağaç selülozu. Kaplama amacıyla yüzeyi Sudaki kalsiyum ve magnezyum miktarının ölçüsü. Sert karton. Sert ağaç. Hardness Grade. Soft Hardwood) Sert ağaçlar Hardwood Chemical Pulp. sert olanları. (2) göre “Wet Wrinkels” ve “Dry Wrinkels” diye ayrılırlar. (5) Metallerin aşınmaya karşı direnci. lignini bol elyaflardan preslenerek elde edilen akşap kökenli Hard Stock. kayın gibi ağaçlar. Selüloz dışı maddelerin Hard Waste Cuttings. Az pişmiş. baskı olmayan 1. Temas hissi. Haptic Feel. (4) Vals kaplamasının kâğıt. Sertlik sınıfı. Hard Metal Coatings. gerekli özellikleri kazanması için. Türbinlerde su girişini anlamda ağacın sertliğini belirtmemektedir. Hard Cook. Hardware. selülozun. Sert ağaçlar. yeterince alınamadığı. Kraft kâğıdı. Genellikle kraft kâğıdı. Kâğıtların ezilerek katlanması. Sert topak. azaltmak için. Üzerinde kullanılan genel isim. Yüksek Hard Sized Papers. Donanım. Bol reçineli yırtılması zor kâğıt. HDF (High Density Fiberboard) olarak da edilen öğütümü zor selülozlar. tanımı ağacın sertliğini belirtmez. selüloz Hard Paper. sertliği. daha hızlı büyürler fakat daha kısa elyafları bulunur. Hard edilir. Köprü oluşturacak topaklar. (1) İlan kâğıdı. (3) kaba bırakılmış kâğıt. (Bakınız. (Bakınız. Giyotin artığı. Mekanik öğütme yoluyla ise lignini bol samanlı Cook) görünümde düşük kaliteli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hanging Paper. Birinci hamur zarf Hard Copy. Çeliklerde HAPs (Hazardous Air Pollutants). Sert ağaç türlerinden kimyasal Yumuşak türleri bulunduğu için bu tanım yapılmaktadır. sertliğin ölçüldüğü alt ve üst limit aralığı. esmer selülozlar üretilir. Hard Fiber. Kırpıntı. Sert selüloz. sırasında. Üzerinde baskı mürekkebi olmayan matbaa artığı. hamuruna aşırı utkal konmuş kâğıtların genel Hardboard. selüloz pişirme işlemi. serliğin ifade edildiği standart sınıflandırma sınıfı. Sert katlama. için. Az pişmiş selüloz. Odun dışı bitkilerden elde levha. Diğer adı ham kâğıttır. Sert ağaç selülozu. Paçavradan yapılma Hard Paper. Hanging Raw Stock. Sertlik. Sertlik aralığı. Geçiş Hard Wrinkels. Tehlikeli hava atıkları. (Raw Stock). Yüksek ligninli selülozların genel aşırı öğütülmesi. nitritler ve boritlerden oluşur. Birinci hamur Hard Hardwood. doğası gereği Hard Pulp. Sert kâğıt. Soft Fold). Kimyasal selülozlarda. Sert metal kaplamalar. safiha kuru veya yaşken oluşmalarına çizilmeye veya yaralanmaya karşı koyma özelliği. Çeliklerde belirli bir tür yönelik bir tanım. Sarı huş.

Bir boru demeti Head Box. Kütük nakliyatında kütüklerin bir yerden bir yere taşınması veya Heartwood. sıcaklıkta 18 saate kadar süreyle yapılan ve sonunda sararma ölçümünün yapıldığı test. geçen sıcak veya soğuk akışkan boru içinden geçen akışkanı Kullanılan. Ağaç kesme. Heat Balance. Bunlardan asbest. Isıtmalı pres valsleri. Smelt) Haul. Crack Corrosion) bağlı silindir ömrünü kısaltan oluşumu Yaygın değildir. Head Box Slice Opening Lips. Laboraturada 105 °C sırasında dökülenlerin toplanması. Crevice türevidir. Hamur basıncını düşürme. Kapak. Başlık Harper Machine. Boru bağlantılarının yapıldığı ana boru. Isı dönüştürücü. (2) Taşıma mesafesi. Desteleme. Birim miktar yakıttan Head Loss. Sıvı sütununun birim taban alana vals türü. yüksekliğinin azalması. Isı çekme. Basma yüksekliği. Hat kayıpları nedeniyle basma elde edilebilen enerji. (Kısaltma. Hazchem. bir dönem kâğıt hamurunda Heat Capacity. Kimyasal geri kazanma sürecinde dudakları. Bir cismin birim ağırlığının sıcaklığını 1°C kullanılmıştır. Heat Extraction. Kâğıt üretimi Heat Ageing. Siyah likör buharlaştırıcısında dipte biriken sertleşmiş zift tabakası. Isı alımı. hamurun düzgün akmasını sağlayan Heating Coil. Isı sabiti. arttırmak için gerekli ısı enerjisi. Hazardous. fakat daha az yaygın olan adları “Flow Box soğutur veya ısıtır. Hazards. Kulak tıkacı. Odun özü. Taban kısmı. Odunun merkezindeki koyu renkli taşıma mesafesi. Salon ısıtma üniteleri içinde bulunan serpantin. fazı. Kollektör. Isı dengesi. Hazardous Chemical). Yanki silindirlerde başlıkla gövde arasında makineler gibi uzun elekli (fordriniye) makinelerin bir başlayan kılcal çatlak korozyonuna (Bakınız. Sistemin sıcaklık ve Head Box Slice Opening. Tank veya silo kapağı. Haying. toplam ısı girdisi. Asbest. Entalpi. ve ölü bölge.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Özel katlama amaçlı olmayan. yaptığı basınç. Basınç kaybı. Uzun elekli makinelerde. Isı miktarı. İş güvenliğini bozan tehlikeler. Hearth. Isı girdisi. 145 . Hearing Protector. Eşanjör. tespit için geliştirilmiş ölçüm/ test. serpantini. Tehlikeli alan. (Avusturalya kökenli bir terim) preslerinde safihayı ön ısıtma yapmak amacıyla kullanılan Head. Üst kısım. Biçme. Heat Exchanger. berilyum ve civa tehlikeli hava kirleticiler olarak ilan edilmişlerdir. Taşıma. Tehlikeli hava kirletici. Kâğıt makinesi kimyasal madde. Isıtma serpantini. (2) Exchanger) Silindir makinelerde hamur akış miktarını düzenleyen kasa. Karbon kâğıdı. Head Tilt Measurement/Test. (Eş anlamlı. Basma kaybı. Hearth) Hard Writing Finish. Direct Contact Heat (Akış kasası)” veya “Breast Box (Göğüs kasası)” dır. Yanma ısısı. Düşük gramajlı kâğıt üretiminde kullanılmaktadır. Bu makine. Başlık salgı ölçümü. kasasından eleğe. Harvesting. (1) Hamur kasası. Hamur kasası cetvel ağzı. Isıyla yaşlandırma. Siyah likör buharlaştırıcılarındaki buhar bozukluklarıdır. Bir süreçte belirli bir zaman Hazardous Air Pollutant. Döküntü toplama. Specific Heat Capacity) Hazardous Area. Header. Heat Constant. arzu edilmeyen kalite Heads. Hamur kasası cetvel ağzı Heat Input. Tehlikeli Heated Press Rolls. aralığında giren ısının çıkan ısıya göre mukayesesi. Hatch. Tehlikeler. Heat Content. ve onu çevreleyen kapalı kaptan oluşur ve borunun dışından makinenin en başındaki hamur akışını düzenleyen kısım. Heat of Combustion. Tehlikeli. (Bakınız. Kulak koruyucu. (Bakınız. yanki yalpalama testi. Yağlı veya buharlı ısıtma açıklık. Harper kâğıt makinesi. (Eş anlamlı. (1) Çekme.

Fotogravür kâğıdı. (2) Safihanın veya buhar silindirlerinin Heat Output. Isı aktarımı. Kâğıt fabrikası gibi çok sıcak Heliograph Paper. biridir. (Eş anlamlı. Yoğunluğuna bakılmaksızın Heat Seal Temperature. Ağır gramajlı Sıcak kaynak yapmaya uygun kâğıt. Baskı sonrası mürekkebin ısıyla kurutulması. süresi. Buhar fazından Heat Transfer Paper. bilinç kaybı. Kartonlar. (Bakınız. 146 . Isınma süresi. Heat Pipe Effect. nakledilmesi. Yazıcıda elde edilen negatif görüntü. (Eş Heat-up. miktarı Heavy Metals. havbeye verilen havayı ısıtmada kullanılması. Teksir kâğıdı. Fotoğraf kâğıdı. Isı çıktısı. Kuru metalik özellik gösteren tüm metaller. Kalın likör. özellikle eleklerde ve preslerde. Uzun elekte ek yerini ısıyla birleştirme yöntemi. “Blanc Fixe” olarak bilinen. Baryum sülfat. Sıcak yapıştırma sıcaklığı. Termofiksaj. Heat Stress. Kaynayan bir üzerine (ütü gibi) ısı ile aktarılmaktadır. Ağır metaller. Reaksiyon sırasında çok makine bulunmaktadır. tutkal uygulanmış ve ısı verilerek yapıştırılabilen kâğıt. Latent Heat of Vaporization) bir sıcaklık artışı. (1) Isınma amacıyla kütlede yavaş gelişen anlamlı. seramik gibi cisimlerin Heat of Vaporization. Süreçlerde sistemin ısınma ile ısı transferi yapan boru sistemi. Drive). Lazer yazıcılar da bunlardan emilen veya alınan enerji miktarı. Heavy Weights. kazanılması. jelatinle kaplanarak. buharlaştırmak için gerekli enerji. grubuna destek olan ve onun kurallarına uyan. yapıştırma. kartonların ortak adı. Hem siyah likörün zenginleştirilmesinde. Raksiyon ısısı. Kâğıt makinesi tahrik de kâğıdın kurutulmasında. Isı etkisiyle baskı miktarı. İçinde dolaşan akışkan Heat up Time. Serpantin etkisi. Yardımcı tahrik. Isı transfer ayni sıcaklıkta kondensata dönüşürken ortaya çıkan enerji kâğıdı. Assist transferi hesaplarında kullanılan katsayı. Isı geri kazanma. Yüzeyine doğal Baryum sülfat. derecesi. Süblimasyon transfer kâğıdı. Isı transfer katsayısı. Isınma. Isı yükü paylaşan yardımcı tahrik üniteleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heat of Condensation. Teksir makinesi. likörün suyunun % 60 ile % 80 arasında uçurulmasıyla elde Heat Release Rate. Heavy Spar. kartonlar. sıcaklık kâğıtlarından. Havbeden atılan sıcak buharın içindeki ısı Heavy (Black) Liquor. Siyah enerjisinin. özellikle havbe içinde. Isıyla sabitleme. cam. kumaş. Sıcaklıkla baskı transferi yapan pek Heat of Reaction. Heat Recovery. Bakır bir plakanın ışığa duyarlı ağrısı gibi sonuçları olan sağlık sorunu. Isı salım hızı. cismin 1 gramını. havada yayılma yoluyla veya aktarma yoluyla Heliogravure Paper. Birim miktarda yakıtın edilen. Isı transferi. Heat Sealing Paper. Suda ve havada tutkalın ısıyla yapıştırma özelliği kazandığı sıcaklık kirliliğe neden olduklarından istenmeyen maddelerdir. gravür baskı kalıbı olarak hazırlandığı. ısının sıcak bir kaynaktan soğuk sisteminde. Sıcak Hectograph. Heat Transfer. nedeniyle insanlarda görülen su kaybı. kimyasal geri kazanma kazanlarında işlenmeye hazır birim zamanda tamamen yanaması sonucu verdiği ısı likör. Buharlaşma ısısı. Sıcak çarpması. Fotogravür. ana tahrik bir ortama aktarılmasından yararlanılır. Latent Heat of Condensation) yapılan kâğıt türleri. baş Heliogravure. İlk fotoğraf baskı ve nemli bir ortamda. Isıyla birleştirme. yoluyla. Atık ısının geri Heavy/Wet Creep. Yaş krepleme. Isının temas foto-mekanik baskı yöntemi. birlikte ayni Heat Transfer Coefficient. Yoğunlaşma ısısı. (Eş anlamlı. Koyu Likör. Sıcak yapıştırma kâğıdı. Ağır gramajlılar. O nedenle tanım çok geneldir. hem Helper Drive. Heat Setting. Barytes). Sıcak baskı kâğıdı. ısınması. Hectograph Paper. Kapak kartonları için dupleks Heat Set.

Konak. pulperlerde % 15-18 kesafet yüksek olarak kabul maddesi olan kısımları. Baskı kusuru. Yüksek kesafet. Hemp Stalk) edilmektedir. Baskı kalitesini Hickey (Hickies). Hi-Brite. Yüksek kesafet pulperi. Kâğıdın arttırmak amacıyla. Elyafları el yapımı kâğıtlarda kullanılan High Bulk Book Paper. kurutulmuş ve preslenmiş bitkilerin yerleştirilmesi için. Termomekanik selüloz üretiminde Herbarium Paper. Persuader) İçinde % 30-40 civarında reçinesi olan tutkalla yapılan iç Hidden Failure. Konaklamış birikinti. (Bakınız. Görece üzere biraraya gelmeleri. Elek çıkışında ise % 20 kesafetin altı düşük kabul edilmektedir. Kendir sapı. Görece olarak. mineral parçacıklarının biraraya gelmesi. Rifaynerde suyla silika tortusu. için kullanılan uzatma parçası. hamur kasasında %1 ve üzeri yüksek kesafet kabul Hemp Hurds (Hards). (1) Baskı boşluğu. Yüksek kesafet pompası. Yüksek kesafetli öğütüm. Bitki kolleksiyon kartonu. Boru veya çelikten güç almak High Free Rosin. Herein. H Factor. Bu gruba selülozdan üretilen baskılı. (Eş anlamlı. Levye. % 35 kesafette öğütüm. High Consistency Refining. Bundan sonra. kabuğundan elde edilen selüloz. olarak kesafeti yüksek olan hamur. Yüksek kesafette depolama. Yüksek beyazlıkta. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. hamura göre yoğunluğu fazla olan maddeleri temizleyen Hereinafter. High Finish.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hemicellulose. Hemp. düz beyaz yuvarlak özel işlem yapılmış kâğıtlar. Kaba ve gramajlı kitap kâğıdı. çöktüğü için konaklayan kelimesi ile adlandırılmıştır. Yüksek kesafetli hamur. Hetero koagulasyon. Örnek olarak Hemp Bast. High Consistency Pulper. Yarı selüloz. High Density/Consistency Pump. (=High Brightness). Kazanlarda biriken duvarlarında bulunan şeker monomerleri. yükseltilmiş motiflerle yapılan gofraj. Örnek Sisal High Consistency (HC). Kendir selülozu. Tespit edilememe sonucu tutkallama. (Bakınız. Kendirin selüloz ham edilirken. Heterocoagulation. Aşağıda. 147 . Duralit. High Density. Hereinafter) High Density Cleaners. Yüksek gofraj. (Eş anlamlı. %18 Hemp Stalk Pulp. kâğıt yüzeyinin düzgün görünmesi için mürekkep almaması nedeniyle oluşan. zaman toplamı olarak gören ve her aşamasını dilimlere Genellikle ağartma işlemleri sonrasındaki selüloz depolama. Hemp veya Manila Hemp. H faktörü. Yüksek derecede işlenmiş. (Eş anlamlı. ayırarak toplandığında pişirmenin hangi aşamada olduğunu High Embossing. Hamurdaki dolgu maddelerinin ve diğer farklı parçacıkların köprü oluşturmak High Density Stock. (Sözleşmelerde kullanılmaktadır) siklon temizleyiciler. Selüloz pişirme süresini bir bütün High Density Storage. lekeler. Kendir sapı lere kadar kesafette hamur açan pulperler. Farklı özellikteki High Density Fiberboard (HDF). Ulaşılamayacak kadar beklenmedik yerlere şişerler. Kendir sapı selülozu. Hetero flokulasyon. Kendir bitkisinin selülozundan üretilmiş kâğıt. Kabartma türü gösteren bir tanım. Üzerine kullanulan öğütüm şekli. selüloz bitkisi. Görünmez arıza. Consistency). Kendir kâğıdı. (2) Manivela. Yüksek türler. Kendirden olmasa bile kendire benzeyen Genellikle marketlerdeki hacimli görünmesi istenilen elyaflarından selüloz elde edilen bazı bitki isimlerinin kitapları basmak için kullanılan kâğıtlar. Cannabis Saliva) kesafeti işlenme değerine göre yüksek olan. sonuna getirilerek kullanıldığı da görülür. kum metal parçaları gibi. Hücre Hideout. birinci hamur hurda kâğıtlar girmektedir. ortaya çıkan arıza. Heteroflocculation. Yüksek yoğunluk. Cam. Kendir. Hemp Paper. Hemiselüloz. Yüksek seviyede reçineli tutkallama. kolleksiyonculara özel olarak yapılmış bristol karton. High Grade.

Yüksek hızlı yazışma kâğıtları. kartonu. Elekte su almada Hoist. Beloit ve Black Clawson firmaları tarafından sıkça baskıda olması. Rotorlardan birisi yüksek hızda parçalama yaparken diğeri düşük hızlarda karıştırma işlevi High Loaded. Oluklu Hoisery Paper. Geniş Highlight Tones. Baskı yüzeyindeki makinelerde makine altında da kullanılırlar. Yüksek sıcaklıkta presleme. Yüksek basınçlı fıskiye. Çorap içi kartonu. Yüksek sıcaklıkla klorlama. Keçe sistemlerinde veya işletme kayıtlarında geçmişte olan fıskiyesi. Yüksek sıcaklıkta yıkama. Mafsallı. High Velocity Convection Drum Drier. Yüksek yükte presleme. kayıtlı veriler. Yüksek yüklü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bunlar arasında yazıcı kâğıtları. High Test Liner. Sürekli High Weight Coated Paper (HWC). Kilit sözcük selülozdur. 148 . Basınç Hinged. Yüksek kuşe ağırlıklı selüloz pişiricinin alt bölümünde seyreltik siyah likörle kâğıt. görece en yüksek vakum. zehirli maddelerin bulunduğu ortamlar. Otomasyon High Pressure Shower. Selüloz ağartma aşamalarından biri/birincisi. Çorap paketleme kâğıdı. çorapçıların kullandığı pelür kâğıdı. High Temperature Chlorination. Elek altı döküntü bütesi. High Pressure Feeder. Yüksek vakum. High Heat Washing. Yüksek sıcaklıkta ağartma Hogged Fuel Boiler. kâğıt High Hazard Areas. Yüksek tehlikeli alanlar. buhar kazanı. Preslerde valslerin aşırı görür. High Pressure Water Jet System. Kabuk (buhar) kazanı. makinedir. Hoisery Insert Paper. sistemi. High Vacuum. üretilmiştir. kuşe kâğıtlar (100-135 gr/m2). Elekte yüksek vakum sistemi. Yüksek verimli. Gramajlı testlayner karton. mukavva yüzeyinde kullanılan. Yüksek basınçlı su jeti Hivac. Mal sarıcıda tampon değişiminde kullanılan kâğıt bölgesinde kullanılan vakum kasası. Çift rotorlu bir pulper türü. Yüksek basınç kilitlemesi. Genellikle pabuç ağartmada görece verimi yüksek olan. gramajı yüksek karton. High Temperature Pressing. Hog Pit. Kabuk yakıt. High Temperature Bleaching. kurutma sağlanır. preslerle uygulanır. Çok ince. Selüloz üretiminde veya uygulamasında aşırı yükle presleme. Ceraskal. kesme sistemi. duvara monte edilerek söküm işlerinde kullanılan küçük kaldıraç. matbaa artıkları ve ağartılmamış kartonlar ısı kaynağına temas etmez. kâğıdın besleyen özel bir vana düzeneği veya düze. Ekipmanların üzerindeki tavana veya uygulanan. Açık tonlarda. yanlara monte edilmiştir. Mafsal kâğıdı. Uzaktan konveksiyonel olarak girmektedir. Hog Fuel. bilgisayar formları. Geçmiş tarihli veriler. fabrikası ağaç artıklarını yakan. Selüloz ağartma aşamalarından biri. kullanarak yonga veya selülozu basınçlı bir tanka/pişiriciye Hinged Ledger. cilt artıkları ve kitaplar. Yüksek basınçlı besleyici. High Intensity Pressing. Yüksek vakum kasası. Ciltlenecek tarafta. Selüloz aşaması. Yaş pres High Yield. Yanıcı. Rotorlar mürekkebin alanın % 25 inden azını kapladığı baskı örneği. bırakılmasıyla kırılmadan açılma kolaylığı sağlayan ve Yüksek basıncı algılayıp sistemi emniyete alan kilitleme kütük deflerinde kullanılan özel kâğıtlar. 3 cm kadar bir bölgesinin şerit halinde düşük gramajlı High Pressure Interlock. baskılı çok katmanlı konveksiyonel tambur kurutucu. Kaplama ağırlığı ve taban kâğıdı ağırlığı fazla olan karşı akım prensibine göre yapılan sıcak yıkama. Menteşeli. kaplamasının yaşken hasar görmemesi için kullanılan bir patlayıcı. Pres keçelerini temizlemede kullanılan fıskiye. Bu kurutucu türünde safiha kartonlar. HI-LO Pulper. Genellikle kuşe kâğıtta. Çorapların Safiha sıcaklığını 100°C nin üstüne çıkararak yapılan düzgün görünmesi için kesilerek kullanılan bir ambalaj presleme işlemi. Historical Data.

rejeklerin sondan çıktığı. Selüloz türüne göre farklı değerler elde ucu. Kâğıt makinesi Horizontal Chest. Hamur kasası içinde elyaf topaklanmasını Horsepower (hp). Yatay santrifüj elek. Kanal. Hortum. bir makine. El konumunda çalıştırma. uzaklaştırıldığı ve atık ısının geri kazanıldığı kapalı Hose Wrap Paper. Beygir gücü. 0. Hortum ucu vanası. Transverse Porosity) keçe değişimlerinde veya bakım amaçlı kullanılır. İşletme içinde Hood. Hornification. Sayıları 2 ile 5 arasında eşdeğerdir. Delikli vals. istenilen selülozun ise alta geçtiği döner bir elek türü. düşey doğrultuda aralarından geçtiği tutkal pres. Ton başına günlük beygir gücü. Hem pulper. Yatay kütük dilici. yazılım dışına çıkılarak. Elek ve Lateral Porosity. Oluk. öğütümünde bir ton selüloz için 24 saatte harcanacak enerji Hollow Journal. Üstüvane valsi. Özellikle bayan Horizontal Belt Washer. kontrol sistemlerinde. Hollander. Elek tavalarının çıkış ölçümlendirilen süreç. öğütme işini birlikte yapan. Rektifiye valsi. Genellikle çorpların Öğütülmüş odun selülozunun bir taftan girdiği ve kanatlarla mbalajında kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. Çorap kağıdı. Selüloz ve yarıselülozların Hose. saniyede 74. sonrası bağ yapmayı olumsuz yönde etkileyen sertleşme. Rectifier Roll. Hamur döğücü ve öğütücü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Holdout. Hedefleri üst yönetim tarafından konulan ve Hopper. hem parçalama. Bir kg (litre) suyu bir önlemek ve akışı düzenlemek için kullanılan döner. toplamı. kâğıt/karton. son derece düzgün elyaf işleyen Özgül enerji tüketimini belirten bir tanımlamadır. Pompa hesaplamalarında bu tanım kullanmak ve olabilir. Evener Roll) belli pompa verimi dikkate alınmak kaydıyla pompa seçimi Hollander. Hoshin Kanri. Holoselüloz. Valsleri güvenliği ortadan kalktığından. Hole. (Eş anlamlı. Mürekkep almaz. Yatay gözeneklilik. Özellikle yapılabilir. kablo kurutma odası. Selüloz hamurdaki köpük veya ölü elyaf birikintisi nedeniyle. Ortası delik olan şaft miktarı ifade eder. (Eş anlamlı. Delik. kurutma esnasında kâğıttan çıkan sıcak buharın sağlayan vana türü. konumunda bir butona basılarak çalıştırılması. Buhar silindirlerinin buhar giriş tarafındaki mil başı. 149 . Hortum. Kemikleşme. İçi boş mil başı. Düzeltme valsi. Bu süre Kâğıt yüzeyine paralel durumdaki gözenekler. Hold to Run. Havbe. Süt şişesi kapak kâğıdı veya kullanılan şerit hale getirilmiş kraft kâğıdı. içi boş.57 metreye çıkarabilen güç. Hose End Valve. Mürekkep emme direnci olan ileriye doğru yönlendirildiği. makinenin el Horizontal Porosity. içinde tüm koruma sistemleri devre dışı olmaktadır. Hosiery Paper. kullanım kolaylığı bulunan. Yatay porozite. Yatay valsli tutkal pres. Hortum sarma kâğıdı. Selüloz üretiminde veya birlikte yapan ekipman. hem de Horsepower-Day per Ton. Kâğıt yüzeyinde görülen ve muhtemelen Horizontal (Log) Splitter. fabrikalarında kullanılan bir kütük dilici türü. Çorap içi kâğıdı. Horizontal Centrifugal Screen. kartonu. hayati önemi olan bir yatay eksen üzerinde yan yana olan tutkal ve safihanın kavramdır.7457 kw güce metal ve gözenekli silindirik vals. Akış hunisi. paçavra selülozlarında kullanılan. Hosiery Insert Paper. Yatay elekli yıkayıcı. hemde rifaynerin yaptığı işi Muhayese yapmaya olanak verir. hunileri veya olukları. gibi rulo hale getirilen ürünleri sararak ambalajlamak için Hood Cap Paper/ Board. Yatay büte. İş Horizontal Size Press. Kraft selülozunda kuruma Holley Roll. Bir selüloz çoraplarının içine destek olarak konulan gramajlı yıkayıcı türü. edileceğinden verimliliği tanımlayan bir yönü vardır. kâğıt yüzeyi. üretim sırasında safihada boşluk kalmış bölge. Holocellulose. Kâğıt makinesinin kurutma bölümünde kullanılan hortumların ucuna takılan. Düşük tavanlı bir büte türü.

Elektrik bağlantılarında oluşan kötü elde edilirken ortaya çıkan “Hexenuronic Acid”in temas nedeniyle meydana gelen aşırı ısınmış nokta. Human Error. ve çevre temizliği. Meydancılık hizmeti. Hot Alkaline Extraction. Sıcak öğütme. Hosehold Papers. Mutfak veya tuvalette kullanılan kâğıt el havluları. Sıcak dağıtma. tankına soğutmadan alınması. dispergerde tokatlanarak dağıtılması. Eleme plastik. İnsan hatası. Ev rulosu. Renk tonu. Ateşli işler. Mantolama kâğıdı. Hull Fiber. Ev kâğıtları. Nüans işlemidir. şalomayla kesme. pabuç parçaları gibi hamurda kâğıt özelliklerini bozacak preste sıcak presleme yapan sistem. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işler. (1) Linter selülozu. Tuvalet kâğıdı ve havlu gibi (Bakınız. Hot Rolling. temizlik kâğıtlarında perfore edilmiş rulolar. Mekanik selüloz üretilirken. şalomayla öğütme yöntemi. % 20. Evlerde temizlikte kullanılan kâğıtlar. Caustic Extraction) kabartma harfler ve şekiller ortaya çıkar.%30 arası yüksek kesafetteki sıcak Hot Waxed Board. metal sepetli basınçlı eleklerle ayırma Hue. Selüloz Hot Stamping. Pamuk çırçırından elde edilen selüloz. öğütücü değirmeninde ortamın 50-90 °C arasında tutulduğu Hot Work Permission. kameralarla tespit edilmektedir. Sıcak gofraj. İş güvenliği açısından ateşli işler izin belgesi düzenlemesi gereken işler grubu. Kaynak. Hot Dispersion. Hot Pressed. Sıcakta alkali çekme. Sıcak nokta. (2) Hindistan cevizi elyafı. Paper ) Hot Oil Heating. Hot Grinding. Bez veya deri cilt kapaklarına üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan uygulanan. kesme. Kalenderde veya süperkalenderde sıcak valsle işleme. Yağ ısıtılarak pres Household Towel. Sıcak eleme. HTP pres. Hot Grinding).Yoğuşturucu tabanında biriken vermek için kullanılan sıcak presleme yöntemi. (Bakınız. Hot (Stock) Screening. House Sheating Paper. Renk derecesi. Meydancı. Bitümlü karton. Kaynak. tutkallı elyaf düğümleri. Sıcak parafinli karton. Sıcak kondensat. sıcak baskı tekniği. Ateşli işler izni. Sıcak asit hidrolizi. Termal uzaklaştırılması için uygulanan işlem. Son derece dayanıklı ve parlak bir kâğıt/karton kaplama yöntemi. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işleri Cold Grinding). ip HTP Press. sıcaklıkta eleme. Sıcak blöf. sıcak kondensatı tutan kap. çalışmakta Hot Condensate. (Bakınız. Hot Embossing. Pompa gövdesi. Kâğıda kabartma desen Hotwell. Sıcak yağlı ısıtma. Sıcak tokatlama. Hot Work. Sıcak reçine tutkalı. Hot Glue. Hot Groundwood Pulp. Hamuru yüksek Housing. Hot Melt. Kâğıdın sıcak preste Housekeeping. veya kurutma yapan sistem. Temizlik işleri yapan hizmetli. Hygiene Paper. Housekeeper. Sıcak preslenmiş. Sıcak delik açma işlemi. parçacıkları. Kraft selülozu Hot Spot. Temizlik. Enerjisi kullanılabilir olan veya basınç altında olan bir hatta veya kapta işlem kondensat. Sıcak baskı. Hot Blow. Ev havlusu. 150 . yapmak için düzenlenen özel izin kağıdı. Soğuk öğütme de yapılmaktadır. Bu teknikte altın yaldız bir kostik azaltma yöntemi. yapmak. Kaynatmak. Household Roll. Sıcak dispersiyon. Fabrika içi ısıtılarak perdahlanması. şalomayla delmek veya canavar taşıyla keserek. Sıcak reçine kaplama. Sıcak su kazanı. Üzerine ısıyla hamurun. (Eş anlamlı. Sıcak öğütülmüş selüloz. Sıcak merdaneleme. Sanitary Hot Melt Coating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hot Acid Hydrolysis. eritilmiş parafin kaplanmış karton türleri. Beloit tarafından geliştirilmiş. Sıcak tutkal. Pişmiş selülozun pişiriciden blöf Hot Tapping.

Hidrolik yağ kaçağı. hidroliziyle elde edilen ve suda çözünmeyen jölemsi türde selüloz türevleri. kalender ve pres bölümünde bulunan. Hidrolik basınçla çalışan. Uzun süre mekanik işlem görülen ve işlemin yeterli ölçüde yapıldığını kanıtlayan gördüğü için jelleşmiş o nedenle bünyesinde su tutan yağlanmışlık olayı. Wetting) elekten süzülen suyu uzaklaştıran sıyırma parçaları. Bunlardan merserize. Nemlendirmek. Humidity. Şartlandırma odası. Humus. atom veya gruplarla elyaflarda yaptığı güçlü bağ. HVAC. eden elek sistemi. nemlendirmek için özel olarak şartlandırılmış oda. Hidrodinamik yağlanma. Hidrojen-iyon yoğunluğu. yanıcı. (2) Elyafların dövülerek. Hydrolic Pressure. Kütük Hydrogen Bond. Hydraulic Cooking. Klima peteği. cihaz. kaçağı. Hydration. Elyafın su alması. Hydraulic Press. Hidrolik pres. elek ilavesiyle. Havbe içinde Hydraulic System. (Bakınız. Konik siklon temizleyici. Hydrocelluloses. çok zehirli ve çürük yumurta 151 . Hydraulics. Baskısını hidrolik güçten Humidify. Hidrolik silindir. Isıtma Hydrein Roll. miktarda hamuru. Bir litrelik sıvı içindeki hidrojen (H+) iyonlarınının sayısal Hydraulic Cylinder. alet. Hidrolik hamur kasası. Kâğıt makinesi yapılan. İçinde belirli sonuca etki eden davranışları. İnsanların iş sırasındaki Hydraulic Headbox. çalışan silindir. hidrolik basınç Humidity Rooms. İnsan faktörü. (Kısaltılmışı Foil). Lastik kaplı presle temizlemek için kullanılan. Odun öğütümünde değirmen taşı ve odun lifleri arasında Hydrated Stock. yapılan buharsız selüloz pişirme işlemi. yaratılan anaforla parçacıkları yapılan kurutma. Yağ veya suyla değeri. hava yastığı olmadan sürekli belli basınç Humidifier. Hidrofolyo kasaları. Hydropulper) Hydrodynamic Lubrication. safihaya hem alttan hem de üstten temas Hydrocyclone. kasaya giren ve eleğe dökülen hamur kâğıdın bulunduğu odanın rutubetini arttırmaya yarayan miktarını sabitlemeyi amaçlayan hamur kasası türü. arttırmak. (pH) değeriyle de ifade edilebilir. (Heating Ventilating Air Conditioning). Havanın nem miktarını alan silindirler. Hidrosiklon. (1) Su tutunumu. Nem odası. Hydrate. H2S olarak bilinen renksiz. Çürümüş bitki artığı. bir grup çitayla destekleyen kasalar. Elek bölümünde onlara bünyesinde su tutabilme yeteneği kazandırılması. Folyo. Kâğıdı üreterek baskı sağlayan ünite. Hidranip kurtma. Klima serpantini. hidrolik olarak çalışan bir makine. Humidity Measurement. Hidrolik pişirme. Hidrojen bağı. Hidrat. Çita. Hydrapulper. ortamdaki nemi görmeye yarayan ölçümleme. Nem ölçümü. Selülozun asidik ortamda HVAC Air Coils. Sıvılarla ilgili. selüloz hamuru. eleği alttan Hydraulic. Şartlandırıcı. vizkon ipeği gibi Hybrid Former. Islanma. Hidrolik sistem. Nem. Yapısına su ilave edilmiş. Su Hydrating. havalandırma ve hava iklimlendirme. Elek kısmında. Hidrojen sülfit. Yağlı hamur. Basınçlı kaplarda Hydrogen Ion Concentration. vakum olmadan suyun yer çekimiyle süzüldüğü. Hydrofoil. Hidrolik kabuk soyucu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Human Factors. (GL&V/Black Clawson-Kennedy) dibe gönderen temizleyici türü. Nemlendirici. Hibrit elek. Kâğıdı veya ve seviyede tutarak. Hidrojen atomunun diğer kabuklarını soyan. Hidrolik yağı Humus. Hydrogen Sulfide/Sulphide. Islatma. rutubet. Hidrolik basınç. Bir nipkofleks pres türü. Hydrofoil Boxes. Hidrofolyo. elek altına yerleştirilen ve anlamlı. Hydraulic Oil Leakage. Hidroselülozlar. (Eş alma elemanları. Kâğıt hamuru içindeki kum gibi sudan ağır parçacıkları Hydra-Nip Drying. Uzun eleğin üstüne ikinci bir ürünler yapılmaktadır. Hidrolik. Hydraulic Barker.

üretiminde hipokloritle yapılan ağartma işlemi. Rutubet genleşme katsayısı. Hydrophobic Alkali Swellable Emulsions. Hidrojen peroksitli Hygiene Paper. ışık Hydrophobic Colloid Systems. Bir Thickeners). Kimyasalları suya meyilli hale getirerek selüloz bağıl nem aşağıya doğru. Hidrofobik Hysteresis. Hidroksil grup. Arıtma ünitelerinde. Sulu ortamda bozuşma. Hygroscopicity. Hidropulper. aşağıdan ve Hydropower. zayıf meydana gelen değişim miktarı. Selüloz Hidrofobik çözeltide yapılan selüloz üretimi. Selülozun sulu ortamda bozuşması. Kâğıt Hydroxyl Group. Pişirme kimyasallarından suda çözünmeyenleri gelindiğinde. bir süreç değişkenini değiştirerek. (Bakınız. Nem çekicilik. (Bakınız. Hidrofilik. Bir sistemin şimdiki şartlara alkali şişebilen sıvılar. Rutubetle genleşme. Hydrogen Peroxide Bleaching. Her iki durumda da ortamdaki nem % 50 olduğu halde kağıdın gramajı farklı ölçülür. hidroksil iyonu ile oluşturulan. Selüloz üretiminde klor kullanımını azalatan bir verilen başka bir ad. Suda veya kâğıt hamurunda. kâğıdın bünyesindeki nem değerlerinin farklı suda çözünür hale getirerek yapılan pişirme yöntemi. Bünyesinde su bulunan kaolin. Kâğıtların çoğu için geçerlidir. Sulu kaolin. (Eş anşlamlı. iki organik kirlilikleri parçalaması sonucu çıkan kokulu gaz. Hidrojen peroksit. kâğıdın bünyesinde tuttuğu nem ile. Su gücüyle üretilen elektrik. Nem çekici. Hygroexpansion Coefficient. Kağıdın nemli ortamda almayan plastikleşmiş veya plastik türü maddeler. Bulunduğu atmosferik Hydrophilic. Hidrofobik asıltılı geçirmeyen ve ilahilerin basılması için üretilmiş kâğıtlar. Hidroelektrik. bakterilerin Hydroxo Linkages. Hipokloritli ağartma. ortamdaki nemi çeken. asitleri veya zayıf bazları oluşturmuş. ağartma yöntemi. Hygroscopic. polar olmayan zincir bağları. Hidrotropik selüloz geldiğinde. Suyu seven. ortamdaki diğer şartların farklı olması durumu. Hidrofobik. set değere. daha küçük moleküllere parçalanması ortamda kalarak. Örneğin havadaki düşük bağıl nem yükselerek % 50 ye Hydrotropic Pulping (Process). 152 . sistemler. bulunduran gruplar. Kişisel temizlik kâğıtlarına ağartma. Household Paper) Hydrolysis. Rutubetli genleşirlik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kokusundaki gaz bileşiği. Hydrous Kaolin. Selüloz veya hurda kâğıdı rağmen. Hidroliz. Bünyesine su alarak. Hidrolize olmuş. Basınç altında yarı parçacıklar bulunduran sistemler. ebat değiştirmesi. Sanitary Paper. yüksek üretimi. Yapısına suyu Hygro Stability. ebatta Hydrolized. Hijyenik kâğıt. Histeresiz etkisi. Hydrolysis). Hydrous. Hiper filtreleme. Yapısına su alan. Hydrogen Peroxide (H2O2). Hydrophobic Pulping. Hydrophobic. olması. Hidrofobik selüloz üretimi. düşerek % 50 bağıl neme pişirme. Kolayca ılanabilen maddelerdir. İki aluminyum iyonunu paylaşan. yukarıdan yaklaşıldığında ölçülen değerlerin eşit olmasına Hydropulper. Hydrolytic Degradation. Suyu iten. Islatılamayan parçacıklar. Bünyesinde (OH-) selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. Sulu. (Bakınız: Calcined Kaolin). Hypoclorite Bleaching. Kâğıdın rutubetli reaksiyona girerek. suyla parçalayıp hamur hale getiren ekipman. askıda katı Hyper Filtration. Bağıl rutubette meydana gelen yüzdelik değişimle. Nem kararlılığı. ebat değiştirmeme özelliği. Çok dayanıklı. Associative Cellulosic olduğu kadar geçmişteki şartlara bağlı olması durumu. Karmaşık moleküllerin suyla Hygroexpansion. Hygroexpansivity. geçirgen membranlarla yapılan filtreleleme işlemi. Hymnal Paper. İlahi kâğıdı.

Imitation Handmade Writings. parafinle işlenerek kullanılan. İmitasyon Japon kâğıdı. Illustrated Letter Paper. Resimlik mektup kâğıdı. İmitasyon el yapımı Ignitor. Imitation Handmade). Ajansı. selüloz ve kartonlarda bünyedeki kirlilikleri ölçmede kullanılan bir IAEA (International Atomic Energy Agency). seramik kili katıldığı için. Ebat kesilerek. Emilmiş su. Emme. Bir yıllık bitki Imbibition. yağ geçirgenliği biraz azalmış fakat kapasitesi de denilmektedir. (ISO 3783) vermek için. buzun Kapiler vakum yoluyla su emilmesi. kendir selülozundan yapılan kâğıtlar. suluboya resim yapmak üzere üretilen karton türü. Resim kartonu. ve sanat resimlerini basmak üzere üretilmiş kâğıt türleri. Sevk valsi. Hamuru çok iyi öğütüldüğü için yağlı görünüm almış. (1) Makinenin çalışmadığı kâğıtlar. 153 . (Bakınız. Buzlu kâğıt. Verimliliği dikkate alarak. Imitation Handmade). azami kapasite veya tasarım yüksek iç tutkallı. Image Analysis. Sulu kâğıdı. Deckle Edge) Ice Cream Brick Wrapper. Yüksek Ideal Capacity. Hamuruna Ice Board. Uluslararası Enerji kaligrafi/yazı kâğıdı. Elyaf tarafından emilmiş su. Imitation Art Paper. Dondurma kartonu. Parafin kaplı nem geçirmez bir kâğıt türü. yöntem. 1. Japonya’da hayvan derisinden yapılan arka tarafı yazı yazmaya uygun bir kâğıt türü. mektup kâğıdı. Yoğun tutkallamadan sonra. azami üretim miktarı. Avara vals. Genellikle makinede çerçeve kenarları saçaklı durum. Imitation Handmade. İmitasyon aydınger kâğıdı. Imitation Handmade Printing. (Bakınız. erimemesi için üzerine örtülen veya sarılan kâğıt. Baskı sırasında. İdeal pigment. kâğıt. parşömenlere benzetilerek üretilmiş parşömen kâğıtları. boya resim yapmaya ve silgiyle silmeye uygun dayanıklı Ice Paper. Buzlu karton. Reprodüksiyon kâğıdı. tutkallı ve bir miktar su geçirimsizliği olan kâğıt türü. Yüzey yolunma testi. İmitasyon el yapımı IEA (International Energy Agency). Brülör çakmağı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ I Illustration Board. Bono Imitation Japan/Japanese Vellum. nem geçirmez bir karton Özel giyotin bıçağıyla kenarları el yapımı kâğıt kenarına türü. Yoğun tutkallı bir kâğıt. için. Imitation Glassine. oturtulmaktadır. 2. kâğıt. yüzey kalitesi son derece düzgün yüzeyinin kaplanarak buzlu görünümü verilmiş karton. Buz saklama kâğıdı. kâğıdın Imitation Japan/Japanese Paper. kâğıt yüzey Japon el yapımı kâğıtların görünüşünü ve dayanımını mukavemetini belirleyen bir test yöntemi. Blister testinden (Gözeneklilik testi) geçemeyecek kâğıtlar. Kuşe yapımı için uygun. IGT Test. Ice Cream Board. İmitasyon Japon kâğıdı türünde. Elyafın şişmeden su alması. benzetilen kâğıt. İdeal kapasite. elde yapılmış görüntüsü verilmiş Idle Mode. Görüntü analizi. selülozlarından yapılan. Buna teorik kapasite. (Bakınız. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Imitation Greaseproof Paper. İmitasyon resim kâğıdı. Ice Board). Makinede yapıldığı halde. parşömeni. Idler Roll. Baton Dondurma paketleme Imitation Drawing Paper. Ateşleyici. Kâğıt. Imbibed Water. Dondurma sarmak Imitation Decle Edge. yüzeye sonradan baskı ile kabartma desenler durum. Ideal Pigment. mühendislik kapasitesi. soğukta sertleşmeyen türde. (2) Makine boşta ve düşük hızda dönerken ki bırakılarak. İmitasyon çerçeve kenarlı kâğıt. Boştaki durum. düşük özgül ağırlığı olan pigment. tek tarafı resim yapmak için özel yüzeyli. (Bakınız. İmitasyon yağ geçirimsiz sağlanabilen. Ice Blanket Paper. Uluslararası Atom Enerji Ajansı. İmitasyon el yapımı kâğıt. baskıya karşı davranışını belirlemek amacıyla.

Karıştırılamaz. Hurda Impeller. Elektrik akımına karşı koyan Basılacak kâğıt boş merdaneyle Blanket merdanesi arasına etmenlerin toplamı. Üç merdaneli sürtünmeye rağmen kayarak çarpması sonucu oluşan hasar baskı sistemlerinde. Immiscible. Bu tür sıvılar emülsiyon olarak parçacıklara ayrılarak Vernik emdirilmiş kâğıt. karışamayan yağlar ve su gibi sıvılar için kullanılan bir Impregnating Paper. (1) Kâğıdın Immission. Blanket Cylinder) aktarır. Kireç Imitation Presboard. Darbe mukavemeti. Yüksek baskıyla ocaklarının baca gazlarını temizleyen/yıkayan ardışık Kalenderlenmiş. (2) Basılı kopya. Vals yüzeylerinin merdanesi aldığı mürekkebi Blanket merdanesine (Bakınız. Baskı. Impress. Darbe. Baskı. (1) Pompa fanı. yağ veya Imitation Parchment. etkiyi. girerek baskı elde edilir. alttaki kâğıda geçirme özelliği olan kâğıtlar. İmitasyon parşömen. Basmak. Gofraj. benzeri kâğıtlar. Tray altında kullanılan kartonlar. Emisyon. Conbur transferi yaparak baskı elde etme. Daldırma tipi Kuşeleme. Nem. Mekanik bir Impression. (Emission kelimesinin değişik şekilde (2) Elyafa kimyasal madde emdirme. Bası. faz oluşturmadan bir arada tutulabilirler. Tepsili baca gazı yıkayıcısı. kimyasal odun selülozundan üretilen parşömen havayla kâğıdı kurutan bir yöntem. (Bakınız. Kraft rengine boyanarak üretilen Kraft Imperfect Repair. Vernikli kâğıt. (1) Baskı. İthal etmek. Malı ithal edenin Immersion Coating. Impervious. Yüksek hızlı yerine. analizi. İmitasyon Kraft kâğıdı. sert ve kitap kapağı yapımında. Etki. İş güvenliği Impression Paper. 154 . Üçüncü merdane ise boştur. Geçirimsiz. Kusurlu bakım. yalıtma amaçlı kullanılmazlar. Basılmış olan. Impact. Atık salma miktarı. Impregnation. parçacık gönderme. eğik düzlemle arasındaki Impression Cylinder. alternatifi kâğıtlar. Emprenye karton. Karışmaz. Çevreye kirletici içine bazı sıvı kimyasalları veya reçineyi emdirme işlemi. Impeding Device. İmitasyon filigran. Basma amacıyla uygulanan kuvvet. Vernikli karton. kuşe veya boya çözeltilerine daldırılarak yapılan kaplama Impregnated Board. karton. baskı yapılacak metin kalıp direnci. İzolasyonu sağlamak amacıyla. Kraft kâğıtlardan. Kalıp Impact Strength. Sıkıştırma etkisi. Emdirme. Impact Paper. yıllık bitki selülozundan üretilen hayvansal parşömenlerin Impingement Drying. Vernik emdirilmiş yöntemi. Impedance. Pamuk gibi bir kimyasallara karşı geçirgenlik dayanımı olan. Impact Analysis. İthalat beyannamesi. Emprenye kâğıt. Kâğıdın mal ve değeri hakkında gümrüğe verdiği beyanname. Test) 45 kg dan ağır kutuların. merdanesine (Bakınız. Karbon kâğıdı. Kusurlu tamirat. Baskı merdanesi. Fiziksel engelleyici. (eş anlamlı. Transfer kâğıdı. Watermark).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Imitation Kraft Paper. Sorunları sonuçlarına ve Impressed Watermark. Buna yazılmış hali) Preimpregnation da denilmektedir. Otokopi kâğıdı. Dayanıklı. Plate Cylinder) işlenir. (3) Bir yüzeyden diğer yüzeye mürekkep Impact Resistance. Birbirine vernik sıvanarak kurutulmuş karton. İmitasyon olanlar Import. Etki analizi. Genellikle pres bantlar elektrik scrubber) yalıtma kartonları olarak kullanılırlar. ayakkabı delikli tepsilerden oluşan sistem. bariyer türü engellerin tümüne verilen ortak ad. Havalı kurutma. Empedans. İmitasyon Presbant. Import Declaration. baskı altında gösterdikleri çatlama dayanımı. Emprenye etme. Sıkışma dayanımı. Baskı etkilerine göre sınıflandırarak ele almak için yapılan iş yöntemiyle kâğıda filigran benzeri desen vermek (Bakınız. Impingement Scrubber. terim. (2) Karıştırıcı pervanesi. açısından ulaşımı/erişimi engellemek için özel olarak konulmuş.

Şoklamalı kurutma. karton. Inactive Inventory. fakat kalın Crawl Speed. birbirine basan tutkal pres. Taçlı. üretilen kâğıdın enini çarparak bulunan bir performans Index Bristol. Darbe yaratarak karton yüzeyinin hamurun çok iyi öğütülmemesi nedeniyle kâğıt veya kartonun patlama dayanımını ölçme. basınç değerinin makine hızına bölünmesiyle de elde edilir. temel alan bir üretim miktarı kavramı. Impression Watermark. Sıcak pabuç presle presleme. Inching. Kontrollü yakma. Eğimli tüp pişirici. 155 . Impressed Inclined Size Press. Taçlı valsleri düz valslerden ayırmak için Impulse Pressing. Düğümlü ambalaj kâğıdı. yüksek baskı altında valslerden birinin kanallar. Eğimli elek tepsileri. Hurda kâğıt içindeki yabancı Indented Board. Kirlilik. ısıtılmasıyla yapılan kurutma. Pasif elyaf. ölçümleme yöntemi. (2) Paketleme kâğıdı olarak uygulanan kuvvetle patlama anına kadar geçen süre kullanılması için özellikle düğümlü görünümde üretilmiş belirlenmektedir. Atık yakma fırını. Inactive Fiber. bir yıkama eleği. Fihrist. Baskı toleransı. (Bakınız. Jogging) görünümlü ayraç kâğıdı. presin özel kaplamalı valsine sıcaklık uygulaması yapılır. Darbeli patlama testi. Darbe. Inclined Wire. Ambalajlama amacıyla kullanılan. Düğümlü karton. (Bakınız. kâğıt enini Index. In the Flat. tür dışında kutu yapan üretici. Faal olmayan. artışı görülür. Yakma. Seperatör kartonu. Preslerde baskı miktarı ile baskı Press) süresinin çarpımından oluşan değer. İnç-saat. Ayraç kartonu. Üretim süresi ile Index Board. eperli ambalaj kâğıdı. iki vals beyaz suyu büteye taşıyan eğimli paslanmaz tepsi ve arasında. konumuna alarak sürünme hızında çalıştırma. Eğik tutkal pres. kâğıt. Elek altında Kâğıt makinesi pres kısmında (pabuç pres). Eğimli elek. Vuruş. Kâğıt makinesini el Index Card. Dişli. Santimetre-saat. değişimleri ve sipariş özellikleri nedeniyle. Pabuç tek başına kullanılan terim. Oluklu mukavva Inch-Hour. Darbeli kurutma. maddeler. Fihrist kâğıdı. Ayni zamanda nip Inclined Tube Digester. yoğunluk veya karton. Mürekkebi sırasında daha az veya daha çok baskı kuvvetine karşı yıkanması için hamurun alttan verildiği ve üstten alındığı toleransı. In Crown. Eğimli vidalı yıkayıcı. (Bakınız. hurda kâğıttan yapıldığı Inactive. (1) Bozuk eperli. Incineration. hamur kesafetiyle çalışan eğimli elek. Sulu bir ortamda diğer Indented Packing Paper. Kâğıt veya Impulse to Rupture. için. Düşük gramajlı. Selüloz fabrikalarında kitap kapağı veya dosyalamada ayıraç olarak kullanılan bulunan. Indented Board). Ebat kesilmiş. Fihrist kartonu. atık yakma ve emisyon düşürme araçlarından biri. Inclined Wire Save Alls. Tabaka halinde olan kâğıt Bu sayede kâğıtta yüzey düzgünlüğü artarken. Index Paper. Kâğıt üretiminde. Sürünme hızında çalışma. Horizontal Size Impulse. Düz. Burada oluşan pürüzlü yapısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Impression Tolerance. Impulse Drying. Çalışmayan. Index Pressboard. Hareket görmemiş stok. (Bakınız. Independent Container Manufacturer. Safsızlık. Dizin. Fihrist Bristol kartonu. Düğümlü. (Bakınız. düğümlü yüzey görüntüsü olan karton. Pasif. Indented. Index Bristol). Çok düşük makine hızı ve (MPa·s). Bozuk elyaflardan ayrı olan ve ağa dâhil olmayan elyaflar. Valsleri 45o açı ile Watermark). Dişli karton. Impurities. Kâğıdın baskı Inclined Screw Washer. Fihrist kartonu. Çok sert olduğu için Incinerator.

Gramaj yarattığı hasarlar. Üretimde India Transfer Paper. Anlaşmayı bozma. Kaçak hava. Hint mürekkebi. yöntemi. Industrial Wipes. Film presli kaplama. fabrikalarda. elektrik akımının yarattığı manyetik alanla Infrared Spectroscopy. Industrial Boiler. Kızılötesi ısıtma. Hindistan’da yapıldığı Industrial Papers. Yongayı ve siyah Infiltration Air. üretim aşamasında tampon bazında verilerin Indirect Losses. Dolaylı maliyet. Forced kaplamasını kızıl ötesi ışınla kurutan kurutma sistemi. Endüstriyel atıklar. Kızıl ötesi (Eddy Current) ısıtılması. Kimyasal reaksiyonlara girmeyen. amacı yerine. Vals mili Infrared Ray. Çok küçük kabuklu türbinine buhar sağlayan kazan. Endirekt ısıtılan pişirici. Industrial Power Boiler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ India Bible Paper. Bilgi tarama. dolaylı hasarlardandır. Soy. Rulman değişiminde kullanılır. kullanım dışında. Belirli bir konuda Indirect Cost. Kızılötesi ışın. spektroskopisi. Indirect Heated Digester. Industrial Utilization. Hint transfer kâğıdı. Information Systems. kâğıt kalitesini arttırmak için üretim terimi olarak dolaylı oluşan hasarlardır. Endüstrileşme. maddesinin filme pres aracılığı ile uygulandığı kaplama Inertial Force. Besleme sistemi. Cebri çekişli fan. ölçümünde. Dolaylı kayıplar/hasarlar. Kaplama Inert. Enfraruj ısıtıcı. spektroskopinin alt alanı. (Bakınız. Hint İncil kâğıdı. baskıyı görmek için kullanılan bir transfer kâğıdı. Samanlı ve iç kâğıtların genel adı. Industrial Wastes. Kızılötesi algılayıcı. Induced Draft Fan. Bir sigortacılık toplanmasında. ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılan India Proof Paper. Endüksiyon motoru. Kâğıt (Bakınız. Alternatif akımla eden. Enfraruj kurutma. Endirekt pişirme. Kültür ve temizlik için bu adı alan İncil kâğıdı. yöntemi. yangın sonucu oluşan bilgiler edinilmesinde ve veri analizinde kullanılmaktadır. Isıtılacak ortama doğrudan temas ettirmeden tüp içinden sıcak hava Paper) geçirerek yapılan ortam ısıtıcısı. Örnek olarak süreçlerinde. Kizelgur toprağı. hayvanların kalıntıları olan silisli maddeler. India Tint. Atık sıvı. likörü buhar serpantinleriyle ısıtarak yapılan pişirme Influent. Evde Indicator Paper. (Bakınız. Kâğıt hava tarafı negatif basınçta olan fan. Hava sızıntısı. Fan) Infrared Heating. Indirect Cooking) fabrikalarında. Turnusol kâğıdı. Endüstriyel kullanım. Sanayi tipi buhar kazanı. Endüstriyel temizlik kâğıtları. Bilişim sistemleri. Indicating Gauge. (Zıt anlamlı. kızıl ötesi Indirect Losses) ışını kullanan QCS algılayıcıları. Açık mavi mürekkep. Arıtmaya gönderilen her tür sıvı. Genellikle bir buhar Infusorial Earth. Indirect Cooking. Enfraruj spektroskopi. yüzeylerinin. Bileşiklerin yaydıkları radyasyonları analiz Induction Motor. Hava serpantinli ısıtıcı. Hygiene Indirect Air Heater. tutkalsız. India Proof Paper). Test kâğıdı. Information Retrieval. Infringement. Sanayi kazanı. Infeed System. Göstergeli ölçü aleti. Industrialization. geçmiş ve mevcut verilerin taranması. Endüstriyel kâğıtlar. radyoaktif kaynak kullanımı yerine. güvenilir üretimin sürdürülmesiyle ilgili yangın doğrudan bir hasarken. Atalet kuvveti. alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde kullanılan temizlik kâğıtları. Endüksiyonla ısıtma. değerlendirme. Indirect Coating. Hint prova kâğıdı. Induction Heating. 156 . Endirekt hava ısıtıcısı. Emdiği Infrared Dryers (Driers). is veya yangın söndürmek için kullanılan suyun Infrared Detectors. Asil. Emiş fanı. Enfraruj kurutucu. çalışan motor. duman. (Zıt anlamlı.

alanının yüzdesi cinsinden ifade edilir. Mürekkep bulaşması. rakam % 400 lere çıkmaktadır. başladıktan sonra ölçülen ve gram cinsinden ifade edilen Ink Mottle. yüzeyine tutunma özelliği. Enjeksiyonlu pişirme. Mürekkebin baskı çalışmalarında kullanılan pürüzlü yüzeye sahip resim sırasında kâğıttaki yayılımı. PVA veya CMC kâğıdından yapılma. İlk yırtılma direnci. Baskıda kullanılan pigment. İnce Kraft kâğıtlar. yöntemlerinden biri. Mürekkep tüketim değeri. Yaralanma. İyi tutunumda parlak ve keskin karton yüzeyinin granit desenli görüntüsü. Mürekkep dağılması. Yazıcı kartuşlarında Baskı sırasında mürekkebin kâğıdın içine geçmesi. Mürekkep iticilik. Ink Repellence. Mürekkep. yaş Ink Coverage. renkler oluşur. Mürekkep film uygulandığından. Oluklu kutularda yapılacak yaralanma. Ink jet yazıcı kâğıdı. Mürekkep transferi. yapısı olan. kâğıdın mürekkep Initial Tearing Resistance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ingrain. Soluma. Mürekkep denemesi. baskı amacıyla bir yüzeyden diğer yüzeye Ink Holdout. Mürekkebin derinlemesine geçmesi. Ink Jet Paper. Basılı bir sayfada. Bir kâğıdın mürekkebi kötü olmasına bağlı bir özellik. kâğıdı. baskı sayısı % 5 doluluk oranı üzerinden hesaplanır. kâğıt yüzeyine püskürtülmesi yoluyla. yüzeyine silika jel. tabakasının. Baskı tipine göre yağlı. alüminyum levhaları lekelere ve kaplama uygulaması yapılır. fotoğraflarda aynı alana üst üste birden fazla renk Ink Transfer. baskı için mürekkebi küçük bir örnekle deneme. bünyesine tutunumunu ölçen cihaz. Ink Set-off. Pişirme sırasında alkali ortamı sabit Inkometer. mürekkepli alanın tam sayfaya oranı. Kraft pişirme görüntü. Ingrain Art Paper. bulunmaktadır. püskürtülen mürekkepte net görüntü verebilen Inhibitive Tissue. Kâğıdın baskı direnci. emmeye karşı gösterdiği davranış. kâğıdın gösterdiği gram cinsinden yırtılma Ink Mileage. pigment Ink Receptivity. Suyu seven bir yüzey Inhalation. oksitlenmeye karşı koruyucu tabaka olarak kullanılan pelür Ink Jet Printing. “Internal Tearing Resistance” yırtılma değeri. mürekkebin diğer kâğıtlara geçmesi. Ink Strike-through. Grenli resim kâğıdı. Bu değer sayfa. Kâğıdın iç ve yüzey Ink Rub-off. Basılı tutkallamasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Mürekkep kadar kâğıdın 157 . Mürekkep yayılımı. Granit görünümlü. mürekkep yoğunluğu ve renkte meydana gelen düzensiz Injection Cooking. Mürekkep emilimi. Injury. Granit desenli. Yoğun Ink Tack. Mürekkep parçacıklarının kâğıdı. Baskılı yüzeyde. Mürekkep doluluk oranı. süreyle ölçülür. Sürtünerek mürekkep bulaşması. Renkli mürekkebin yüzeyden koparılma kuvvetiyle ölçülmektedir. İnkometre. yırtılma direnci değeridir. Mürekkep tutunumu. Teneffüs. başlangıcında. Kâğıdın su emiciliğinin Ink Absorption. Mürekkep tutuculuğu. İlk yırtılma vericisine temas etmediği baskı tekniği. Baskı sonrası mürekkebin kâğıt tutmak için beyaz likör enjeksiyonuyla süreç sürdürülür. Tutunumun ölçüsü baskılı sayfalarda bu oran % 40 lara çıkar. sulu gibi seçenekleri yapılmaktadır. Ink. Buna “Edge Taering Resistance” da esnasında birim alan başına hesaplanan mürekkep tüketim denilmektedir. Bu özellik kâğıttan sürtünme yoluyla ele mürekkep geçmesi. Karakalem Ink Lay Down. Kâğıt veya özellikleri de önemlidir. Bu nedenle. Mürekkebin kâğıt aktarılması. Baskı sonrasında. Mürekkep emilimi. İş kazası sonucu meydana gelen Ink Proof. Koruyucu pelür kâğıdı. Yağlı mürekkeplerin taşıyıcı ve belirli katkı maddelerinden oluşan boyar kâğıt tarafından emilimini ölçmek için “Castor Oil Test”i maddeler. İnkjet baskı.

Insurance Expert. Çözünmezlik sağlayan maddeler. veya monte etme. Selülozun asitte çözünmez kısmı. Yalıtım tabakası. Insect Repellent Paper. Ekipman üzerinde kısmı. (ISO) 68 beyazlıkta ve 48. elektrik yalıtım Süreçlerde sürece giren madde/nesne veya eylem. Çeşitli işlerin fabrika içinde yapıldığını Installation. Ek yaprak. Pompa veya ekipmanlarda sıvının giriş Inspection Hatch. Çözünmez. Çok genel bir Input. Inspection. (1) Veri girdisi. İnorganik birikintiler. Presbant. Üretim Insulating Sheating. Enstrüman. Bakım kapağı. Alüminyum folyolu kâğıt. Kâğıt bakımının yapıldığı atölye. malzemeleri. Instrument Shop. Muayene. Alçıpanel kartonu. Insurance Charge. beton levhaların üzerine kullanılmak için üretilmiş su INP. bir kâğıt türü. Fabrika içi. Kurulum bedeli. İç duvar kaplaması olarak kullanılan alçı veya kalsiyum sülfat kalıntıları. Denetim. damarlarını izole etmek amacıyla. emiciliği azaltılmış kartonlar. Yalıtım malzemeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inlet. sürecinde hamuruna kurtlanmayı/güvelenmeyi önleyici İzolasyon kaplaması olarak kullanılan kâğıt ve kartonların Pyrethrine veya Piperonyl Butoxide gibi kimyasallar genel adı. Emiş. Kurulum. Yalıtım kartonu. Sokuntu. PVC kaplamasında olduğu gibi. Inorganic. (Improved Newsprint). Alt başlıklarda çok sayıda malzeme emdirilmiş kâğıt veya karton. İnorganik tartar birikimi. Geliştirilmiş gazete kâğıdı. Yalıtım örtüsü. Innerframe Stock. Ayakkabı iç taban kartonu. In Mill. Suya karşı Insurance. Sigortalama gideri. su emiciliğini azaltan maddeler. Cihazların Inorganic Deposits. Hidrokarbon gruplarından olmayan. (1) Cihazlar. bulunmaktadır.8 gram/m den yukarıda üretilmiş 2 Insulating Lath. Sigorta gideri. Sigorta. pelür kâğıdı türü. bunların ana Insect Resistant Paper. Otomasyon amaçlı paketlerinde ve çikolatalarda. Sigorta eksperi. Güvelenmeyen kâğıt. veya bu alanla sınırlı kaldığını belirtmede kullanılan bir Installation Cost. Insulating Materials. Bir dergi. Salpa. Böcek zehiri başlıklarıdır. Insolubilizer. Kablo (altta) kullanılan layner kartonu. esnek yapılı ve genellikle folyo kaplı kartonlar. Tesis. (Ek. Fabrika içi döküntüler gibi. Insect Resistant Paper). Elektrik yalıtım Insert. Insider Liner. Yalıtım levhası ve tankların içinde biriken ve taşlaşan kalsiyum karbonat ve kartonu. Installation Documents. farklı özellikte olan trafolarda. Inorganic Scale Deposition. (2) Ölçü aleti kullanma Innersole Board. Montaj dokümanları. İç layner kartonu. bulunan kontrol kapağı.4). Elektrik yalıtım kâğıdı. Örtü kartonu. gazete kâğıdı. karıştırılmış kâğıt. Isıl yalıtım malzemeleri. Cihaz. ses yalıtım malzemeleri. Girdi. Enstrüman atölyesi. Kontrol etme. 158 . İnorganik. (3) tanımdır. (Bakınız. kutu içinde kullanılan lamine kullanılan ölçü aletleri. Insulating/Insulation Paper. çözünebilir tuzlar ve Insulating Blanket. Elektrik yalıtım pelürü. İzolasyon levhası. Montaj maliyeti. gövdeye temasını kesen yalıtkan kâğıt. fabrikalarında dolgu maddeleri. Yalıtım levhası. bir zamanlar kullanılan Insoluble. Sigara Instrument. Ara kâğıdı. (2) Giriş noktası. Giriş. Oluklu mukavvalarda içte Insulating Tissue. direnç yaratan maddeler. kalsiyum gibi çökelebilen ve birikintilere yol açan madde İnşaatlarda malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan kümeleri. Böceksavar kâğıt. bobin sarımı sırasında bobin telinin metal tek yaprak. gazete kâğıdı. Boru Insulating Board. terim. Yüksek gramajı nedeniyle opaktır. Elektrik motorları ve veya kitabın yaprakları arasına konulan. Instrumentation.

kalınlaşması durumunda. Ambalaj içi elemanları. İç bağlanma kuvveti. Öğütme bağlanma mukavemeti. Ara pelür kâğıdı. parlaklık. Niyet. Kilitleme. yaş mürekkebin diğer kâğıda bulaşmaması için. Odunda Intermittent. mukavemet sağlayıcı destek parçaları bulunur. Integrated Pulp and Paper Mill. Rotogravür. bağlayarak uyum içinde çalışmalarını sağlayan ünite. Karışan maddeler. Ofset baskı kâğıdı. Integrated System. sonucu elyafların kazandığı bağlanma özelliği. Tissue). kapatılması. Süreç aşamalarında belirlenen değer. Mendil ve peçete gibi Scott Bond) 159 . Bunların Intake. Katlamalı. Yeni basılmış sistemini içinde barındıran üst sistem. Kalıp birbirinin içine geçecek şekilde katlanarak ambalajlanmış yüzeyinde küçük oyuklar yaratarak mürekkep tutunumunun temizlik kâğıtları. atölye tipi kâğıt makinesi. karşı gösterdiği mukavemet. Duvar kaplamada Intaglio Paper. Yuvarlak elekli ve elek üzerindeki safihanın yeterince Interconnected. arasına konulan ve çeşitli amaçlarla yaprakların arasına Intelligent System. bir kâğıt Odundan selüloz üreterek. İç içe geçmiş. (Eş anlamlı. kâğıtlarda. hücrelerin arasında bulunan ve onları birbirine bağlayan Intermittent Board Machine. katlanarak fabrikalar. Birbirine bağlı (sistemler). Entelektüel mülkiyet. Albümlerde fotoğrafların mülkiyet. Ara Sümen kâğıdı. Entegral kontrol. kesafet. Interior Boards. Karbon kâğıdı. Internal Bonding Strength. araya konulan çok ince kurutma kâğıdı. sağlandığı baskı türü. Pek çok kontrol Interleaving Blotting.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Intaglio. (1) Ara yüz. kâğıtlar. Giriş. Entegre sistem./m). gibi anlamları olan bir tanım. Oyma baskı. Derin ofset. Katlanmış temizlik kâğıtları. Specific Edge Load) mantık sırasının takip edilmesini sağlamak amacıyla yapılan Intent. Interleaving Tissue. Geniş amaçlı. Baskı sırasında kâğıdın veya kartonun yüzeyinin yolunmaya Interfolded Tissue. karton ve enerji üreten kanadının diğeri üzerine gelecek şekilde. lignin tabakası. Kontrolör çıkış sinyalinin zamana göre entegralinin alınarak son kontrol Interior Wraps. elektriksel düzenleme. Ara kâğıdı. Intaglio Printing. Kutulanmış temizlik kâğıtları. Intercelular Layer. Uygulanan net enerjinin bıçak kitaplarda kullanılan pelür kâğıtları. durarak safihayı kesmek suretiyle. Ambalajlamada veya hediye paketlenirken. Derin ofset. (2) Internal Bond. Alçı levha. Bir kâğıt veya kartonun Çok yapraklı kâğıt tomarında tutkalla bağlanma noktası. Akıllı sistem. Elyaflar arası bağlanma. Interior Packings. Lignin tabakası. Interfolded). (Wat Sn. İç içe geçkili. Interlapped Tissues). Interleaving Blotting. Emiş ağzı arasında tampon kâğıtlar. kâğıt. (Tappi T 569) (Eş anlamlı. Intellectual Property. Ambalaj içi sargı kâğıtları. Interface. bünyesindeki elyafları ve dolgu maddelerini birbirine Interfering Substances. çok ince pelür türü Intense Writing Finish. (Eş anlamlı. veya tekstil ürünlerinin arasına konulan. Elyafları bir arada tutan kuvvet. Tifdruk. (Bakınız. Interlapped. İç bağ. (Eş anlamlı. Hücre çeperi. Rotogravür. Yoğunluk. maddeler. Kesikli (üretim). Kesikli karton makinesi. İç Interfiber Bonding. Integral Control. Projeden doğan fikir mülkiyeti. Anyonik küller bu türdendir. ağzı uzunluğuna (Edge Length) bölünmesiyle elde edilen Interlocking. Interleaving Intensity. Entegre kâğıt fabrikası. kullanılmaktadır. yoğunluk. Fikri Interleaving Paper. Her yere giren bağlayan kuvvet. İki farklı yapıdaki sistemi birbirine elekten ayıran basit yapılı. ara bölme kartonları. Birbirine bağlı. elemanına gönderildiği kontrol modlarından biri. Seperatör olarak Öğütücüdeki özel anlamı. şiddet.

edilen diş yapısı. (Bakınız. arasındaki reaksiyonlar. rejeklerin dışarıda kaldığı döner elek. Fibrilleşme. nişasta veya reçine katılması. İçeriye akışlı döner elek. Açıklama. Bir çözeltiden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu. Yırtılmaya başlayan kâğıtta. Anyon reçineyle yumuşatma yerine kimyasallar kullanarak kirecini katyon değişimleri yapabilecek özellik kazandırılmış ve çökeltme. Inverter Duty Motor. elyaf içindeki fibrilleşme. Ek 2. İnvertörden çalışan motor. Elektrik yüklü atom veya grup. Iridescent Paper. Internal Treatment. Bir somunun dişleri. alt elek yerine üst elekte ortadan kalkmasıyla. katmanı tarafından hapsedilmesi. suyun süzüldüğü bir elek yerleşim düzeni. yırtılmanın Invoice. bünyesinde olup da. İç şartlandırma. İyon değiştirici selüloz. Özgün viskozite. External Setup) Inverted Bucket Steam Trap. Envanter dönüşüm sayısı/oranı. Fabrika içi döküntü. gerçek kâğıt kalınlığı. yapılan hazırlıklar. kurum. Internal Revenue Stamp Paper. Makine Resistance) veya kenar yırtılma mukavemeti (Edge sonunda döküntülerin parçalanması sonrası. İnverform. Suda iyonlarına International Paper and Board Sizes. gram cinsinden kuvvet. Uluslararası Standartlar Kurumu. Elyaftaki anyonik yüzey yükleri ile ortamdaki katyonlar International Organization for Standardization (ISO). International Atomic Energy Agency (IAEA). Internal Sizing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Internal Broke. (Bakınız. veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bağlı olduğu üst Ion Exchange Reaction. Stok. Tersinme. IR Imaging. hidroklorik asitte çözünen ve kimyasal Intrinsic Viscosity. QCS sistemlerindeki iyonları yüklerine göre seçici olarak alma özelliği bulunan radyoaktif maddelerin kullanımına ve işletilmesine onay kâğıt. İç yırtılma mukavemeti. Acid Soluble. maddelerin karışması ihtimaline karşı. Fatura. Son hazırlık. (Bakınız. Viskoz ipeği veya asetat yapımında da kullanılır. Kâğıt Internal Tearing Resistance. ortadan kalktığında ölçülen. iyon değiştirici kâğıt yapımında kullanılan selüloz. olarak görülmeyen ve üretim sırasında ortaya çıkan geri Inventory Turnover. yabancı Tearing Resistance) ile karıştırılmaması gerekir. Kızıl ötesi görüntü. Iron. Ion. Internal Fibrillation. İç diş. Ion Exchange Paper. İyon değiştirici kâğıt. Sedefli kâğıt. Ek 1. Öğütme Inverform. hamurun elekten Internal Thread. İkincil elyaf kaynağı Inventory. Ters kovalı kondenstop. Yüzey kabalığı kameralarla tespit edilen görüntü. ve karton ölçüleri. İç tutkallama. Interpretation. Soğuk hava katmanının. Ek 3). makinesi tahrik kısmında kullanılan özellikli motorlar. Bunun Invoicing. yılda stokların kaç kez döndüğünü gösteren sayı. (Bakınız. Termal Intrinsic Thickness. Selüloz fosfat kâğıdı. Uluslararası kâğıt ayrılan bileşikler. Hava kirliliğini arttırıcı Internal Setup. Parlak kâğıt. 160 . İyonik bileşikler. Fabrika içinde duruş sırasında bir atmosferik olay. İyon değiştirme reaksiyonu. Kâğıt Apparent Thickness). Bir döndürülebilir döküntüler. Enfraruj görüntü. reaksiyon özelliği bulunan demir. Kâğıt hamuruna bağlayıcı Ters kovalı buhar kapanı. başlangıç yırtılma mukavemeti (Initial Tearing Inward Flow Screen. Çok katlı kâğıt üretiminde. sürdürülmesi için uygulanan. İyon. Kazan besi suyunu Ion Exchange Cellulose. Dişi tabir içeriye aktığı. Damga vergisi pulu Inversion. Engine Sizing). Envanter. Liflenme. sıcak hava kâğıdı. Gerçek kalınlık. Yırtılma direnci. bir test. Özgün ağdalılık. Faturalama. Kimyasal oksijen ihtiyacı Selülozun yaşlanmasını deneysel olarak bulmaya yarayan yaratan demir. Yorum. Asitte çözünen demir. sonucu elyaflar arasındaki iç bağlanma mukavemetinin Fordriniye (uzun elekte) elekte. Ionic Compounds.

Asıltılı bir sistemde. Eş yüklenme noktası. (ISO 2470) Isoelectric Point. laboratuvarda kâğıt veya karton örneğinin 457 nanometre dalga boyundaki mavi ışıkta ölçülen parlaklık değeri. Tür. Demirsiz şap. Ivory Board. Ivory Bristol. parçacıkların manyetik alan etkisiyle hareket etmedikleri pH değeri. Poz. Fildişi Bristol kartonu. Kemik rengi. Sabit basınçta yürütülen süreç. kesilmiş. düşük kesafette elde edilebilen safiha. Belirli bir örnekte yapılmış. kâğıtta görülen pas lekeleri. Isolating Valve. Ivory. Iron Specks. ISO Brightness. Çok iyi kalite beyaz baskı kâğıdı. özel renkli ve yüzeyli karton. Her yöne doğru ayni özellikleri gösterme. Fildişi karton. (Bakınız. ISO parlaklığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Iron Free Alum. 161 . Eş yönlü kâğıt. belirli ağırlıkta ve renkte kâğıt. Fildişi. Ivory Ledger. Irreversible Raections. Geriye dönüşü olmayan tek yönlü reaksiyonlar. Tersinmez reaksiyonlar. Isobaric. Isotropic. Item. İçinde demir bileşikleri bulunmayan ve fotoğraf kâğıtlarında bağlayıcı olarak kullanılan şap. Pas lekesi. Eş yönlülük. Eş basınçlı. Elyafların her yöne eşit ve gelişigüzel dağıldıkları ve yalnız laboratuvarda. Anisotropic) Isotropic Sheet. Uluslararası Standartlar Kurumu. Davetiye basımında kullanılan. özel yüzeyli Bristol karton. Davetiye yapımında kullanılan. Kesme vanası. Bünyesinde bulunan demir nedeniyle. Standart koşullarda. Kalem. ISO (International Organization for Standards).

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Japanese Vellum. (1) Yüksek sıcaklıktaki ilk çok nipli makine kalenderi. Japan Papers. Jet-elek hızı Japanese Copying Paper. Jakar kartı yüzey kaplamasını püskürtme ile sağlayan kaplama ünitesi. hamur kasasından çıkan hamurun yapılan. Jet. Jet pişirme. Jet kaplama ünitesi. (2) Kitaplarda koruyucu dış Jelly Protectors. Ressam ve gravür mürekkep kurutmada kullanılan bir yöntem. kavanozlu reçel. Japon parşömeni. Japon kağıdı. gren ve grene karşı denilen terimler ortaya Sulu boya ile desen verilmiş. (Bakınız. Hızlı makinelerde. Jet Cooking. (1) Vals kaplaması olarak kullanılan ve Jelly Gum. Jakar kartı. Jack Bolt. Jet kurutucu. tereyağı türü ürünlerin üstünü örtmek için Jack Screw. Çerçeve kenarı. düşük hız. Japon pelürü. Kriko türlerinden biri. etkilediğinden. Bu hızda elle bakım amaçlı çalıştırma yapılır. takılp sökülebilen türde keçeler. elyaflar makine Paper). hazırlama ünitesi. Su jeti kesimli çerçeve kenarı. Sürünme hız. Hızlı pişirici. Jet/Wire Ratio. Jet Dryers (Driers). Fransızların Japon parşömeninden Jack. hava jetiyle yaş kâğıtta kurutma yapan sistem. Jöle üzerini veya kılıf. Kâğıt yüzeyini kaplamada kullanılır. kalın dokulu sertifika basımında kullanılan karton. Bazı sanat kitaplarında bu kenarlar dıştan görünecek şekilde ciltlenir. Jacquard Paper. Voith tarafında üretilen. Özel kraft kâğıdından Jet. kartonu. Jacquard Board. Jöle. denilmektedir. Jakar kağıdı. Jakar kartonu. (Eş anlamlı. “Japanese ebat ölçüsü kararlılığı için elek ve jet hızları birbirerine Vellum” da denilen kâğıt türü. Vidalı kriko. Bu oranın değişmesi safihadaki elyaf dizilimini Japanese Decorating Paper. özenerek yaptıkları kâğıtlara verilen ad. Jet to Wire Speed Ratio. Uzun elekli veya silindir elekli makinelerde çerçeve Jogging. Ayar civatası. yapılma ve elektronik hafıza üniteleri çıkmadan önce. Bu nedenle düzgün formasyon ve Japanese Parchment Paper. (Bakınız. Kâğıt makinesinde dönebilecek en kenarının su jeti ile kesilerek şekillendirilmesi. Japonyadaki bitki J selülozlarından üretilen. Bu oranın değişmesiyle kâğıdın enine ve boyuna genel adı. Jakar makinelerinde. üretilmiş yoğun parafinli ince gramajlı kâğıtlar. Kâğıt üretiminde. Bu işlemler giyotin kesimi yerine biraz (Eş anlamlı. Inching) pürüzlü bir kâğıt kenarı yaratır. Modifiye nişasta pişirme ve Jacquard Card. Jet hızı elek hızından Japanese Paper. süsleme amaçlı kâğıtların çıkmıştır. Cetvel ağzından çıkan basınçlı hamur. Jöle koruma kağıdı. (2) Baskıda Japan Art Paper. selülözleri dut ağacı veya Mitsumata türünde uzun hızı ile eleğin hızı arasındaki farklılıktan kaynaklanan oran. Ceket. mümkün olduğunca yakın olmalıdır. davanış farklılıkları oluşmaktadır. elyaflar frenleme etkisiyle makine enine doğru bitki selülozlarından üretilmiş kâğıt (Bakınız. Crawl Speed. Elek hızı jet hızından fazlaysa. Jet Cooker. Kriko. Japon kağıdı. Japon dekoratif kâğıtları. Çektirme civatası. jakar makinelerinde bir tür hafıza verilerinin saklanmasını ve Jet Applicator. Japan. komutların tekrarlanmasını sağlayan karton. sanatçıları tarafından kullanılan özel kartonlar. Bunlara Verdol kâğıdı da (Verdol Paper) Jet Deckle. Japon sanat kâğıdı. yönüne dizileceklerdir. Japanese Papers) Jacket. Rush/Drag Ratio) 162 . Çok ince ve elde oranı. elyaflı bitkilerden elde edilen kâğıtlar. kâğıtlar. Efflux Ratio. Janus kalender. Japon parşömeni. Air Deckle). Japan Art dizilirler. Janus Calender. Sürekli ve hızlı modifiye nişasta kâğıttan delikli şerit hafıza yapmak için üretilmiş dayanıklı pişirme sistemi. Japonyada yetişen yerel fazlaysa.

Jordan Refiner).). Çöp vinci. Konik öğütücü. imkanları kullanarak yapılan bakım işleri. Çöp kapanı. olarak çalışan ve ağır kütleleri tutan sistem. Torbalık jüt kâğıdı. Mücevherci pelürü. Jute Paper. Olgunlaşmamış ağaç. Oksitlenmeyi önleyici bölünerek hazırlanmış. Eklem. Büyük kâğıt Jute Wrapping. zamanında yapılan teslimatlarla sürdürülen üretim Jog. Jordan Refiner. Just in Time) Junk Trap. Job. Kuyumcu bristolü. O anı kurtarması için elde mevcut Job Card. Jüt kâğıdı. bobini. Kâğıtta yapışma yeri. (2) Moment anlamında bir Newton Jute Envelope Papers. Jute Linerboard. Jüt layneri. kuvvetin bir metre uzunluğa uçta yaptığı kaldıraç etkisi Jute Liner. (2) Hurda kâğıt Joint. konik rotoru olan öğütücü. Normal paketten Jevellers Tissue. Jury Rig. büyük kâğıt bobinler. Büyük bobin. Jute. Mil ucu. Fabrikadan kâğıdı alarak başka ürünlere dönüştüren Juvenile Wood. Konik rifayner. Katmanlardan bir Kraft diğer gazete amaç elyafta hollender etkisi yaratmaktır. Genç ağaç. Kum vinçlerine benzemektedir. Jüt desenli kâğıt. (Eş anlamlı. Taşlama. Öğütücü bıçaklarını taşlama. Dayanıklı nakliye kautusu marka) Bıçak olarak bir dizi lama çelik kullanan. Job Lot. suyla bir önceki aşamada yıkama yapan yıkama yöntemi. (Bakınız. Tam zamanında. (Eş anlamlı. Dregs) mücevheri teşhir etmek için kullanılan açık pembe renkli Junk Remover. Mücevherci bristolü. daha az sayıda karton bulunduran bir tür pelür kâğıdı. Kuyumcu bristolü. Çok ağır ürünleri paketlemede Jute Pattern. Elyaflar hem hamuru olabilir. monte edilmiş vinç sistemi. Topal vinç. (Nm). Jüt zarf kâğıdı. hem de kısaltılır. (1) Bir enerji birimi. kullanılan oluklu kutu (Eş anlamlı. Jütten yapılma kâğıtların genel adı. Jute Bag Paper. Hint keneviri (selülozu). Pulper üzerine monte edilen bristol karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Jet Velocity. bir sonraki aşamadan çıkan hamurun hızı. (1) Parti malı (üretim). Jevellery Card Bristol. (Jordan Jute Board. Junk Seperator. Çok kademeli selüloz yıkamada. Valslerde yataklanan mil kısmı. Jevellers Bristol. Üzerinde Junk. Junk Trap. aralarına kartonu. Jüt layneri. paket. Devamı olmayan Just in Time. Geçici tamirat. (2) Döner elekli makinede üretilen çok katmanlı ve tahta takoz çakılmış. İş kartı. JIT. Bir saniyede bir wat gücün harcadığı enerji (wsn. Dregs Well). biriken hafif çöpleri pulper yüzyinden uzaklaştıran kovalı Jib Crane. Burada çok harmanlı karton. İş. Combo Box) Jute Pulp. Jute Bristol. Jul. Joule. Jüt selülozu. karşı akımlı yıkama. (1) Kesikli çalışma modu. (1) Jüt kartonu. Journal. Çöp. Jumbo bobin. (2) Spot. Çöp ayırıcı. (Bakınız: Junk Separator). Hamur kasasından çıkan basınçlı çekme aşamasını atlayarak. su 163 . Bu tür firmaların talep ettikleri. Jüt bristolü. selülozu. Tek ayak üzerinden uzanan kirişe kaldıraç. tam türde ürün. Ek yeri. Junior Carton. Jüt ambalaj kâğıdı. Jumbo Box. Büyük kutu. Stok tutmadan. Kâğıtları eliyle destelemek. Jet hızı. (1) Jüt. ezilir. Pulpere bağlı Jigging. Küçük karton paket. hizaya sokmak. ağaçların selülozları genellikle kısa elyaflı ve cılız Jump Stage Counter Current Washing. (2) Elle kâğıt destesini planlaması. (Bakınız. Jütten yapılma bristol karton. Jordan. Atlama kademeli olmaktadır. Jumbo Roll.

Ceketli nişasta pişirme kazanı. ağartılması için. iade ürün toplamı gibi. Bebek teni tarzı işlenmiş. (ISO 302-2004). Bu kâğıtlar kırtasiye türüdür ve Kaizen. Bu değer kâğıdın kullanılır. Kappa Number. Kinetic Friction. Kid Kamyr Digester. yapımında. Küresel selüloz pişirici. Selüloz fabrikalarında kireç üretiminde miktarını belirten derecelendirme sistemi. Kabuklu küçük bitki. hayvanların kabuklarının kalıntılarından elde edilen silis Kerosene. Bir sıvının akmaya karşı iç direnci. Ana performans baskı kuvveti ile yapılan basım. İş güvenliği açısından. dokulu kâğıt işleme tekniği. Hindistanda (Dinamik vizkozite. Kenaf. Kier. pişiriren kule tipi pişirici. kalıpla sadece üst katmanın Keyboard Paper. elyaf floklaşmasını önler. selülozları kâğıt yapımında kullanılan. Kâğıt ve kartonlarda K-B Board (Keyboard Board). Metso yapılmış. harfleri kesilmesi. yüzeyde ve hamurda dolgu olarak kullanılan basınçlı küre. Kalenderde tahrik edilen en alt vals. Sürekli tarzda selüloz Finish). Kireç ocağı. Mümkün olan en az Key Performance Indicators. Çocuk tenine benzeyecek şekilde. delerek işlemek için üretilen bir kâğıt türü. İkinci valse de Kraliçe vals (Queen Roll) türü. bir seviyesinde değerle ifade edilmesidir. sökmede de kullanılır. Kid Weddings. Kral vals. Pişirme kazanı. Karaya sakızı. Çıkan sonuçlar 1 Kinematic Viscosity. Kinematik vizkozite. bir ay içinde satılabilir kâğıt üretim toplamı. uzun elyaflı yıllık bir Kieselguhr. Araçlarda göğüslük diye anılan panellerin King Roll. Kiss Dye Cut. K-B kartonu yöntemiyle Kinking. Örneğin. Tutuşma. üretilen patentli kâğıt. Selülozda kalan lignin Kiln. Japon iş anlayışı. aluminyum silikat şeklindeki beyaz seramik kili. Kiss Impression. Kaolin. Gaz yağı. Bükerek çevirme. Alev alma. Rifaynerde. Arkası yapışkan Kettle. Normal şartlarda bir gram kemik kuruluğundaki kimyasal maddelerin ambalajlarında belirtilmesi gereken selülozda tüketilen potasyum permanganatın.) yetişen bir ağacın salgısından elde edilen zamk. elyaf bünyesinde mikro sıkışmalar ve yer Kenaf. Hamurda (m2/s). gerekli kimyasal miktarını belirlemede Kindling. gramın onda özelliklerden. Kinetik sürtünme. Burkma. Dinamik ile 100 aralığında olmaktadır. Kot kumaş artıklarının boyasını kullanılan. Karaya Gum. vizkozitenin akışkanın yoğunluğuna bölünmesiyle bulunur. taban kâğıdı olarak kullanılan patentli bir karton İlk vals de denir. etiketlerde olduğu gibi. Panel birbirleriyle olan sürtünme şekli. Kady® pigment karıştırıcısı. Kizelgur. Kappa sayısı. Kâğıtta. K-B Sheating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ bir süre içindeki çalışma performansını gösteren ana K göstergeler. Filtre kumu. K-B örtü kâğıdı. Dudak teması baskı. Kayzen. Eleklerde zift ve katran temizlemede kumu. kullanılan petrol türevi. Dudak teması kalıplı kesim. Karaya zamkı. Burma. K-B kartonu. İş gücü aracılığıyla mektup yazma ve davetiye basımı gibi işlerde işleri küçük değişimlerle daha iyiye götürmeyi hedefleyen kullanılmaktadır. Steno kâğıdı. Kid Finish. Çocuk davetiye kâğıtları. İğirme. Sürekli iyileştirme. Güderi tarzı işçilik Kady® Mill Dispenser. Gövdesinin kabuklarından elde edilen değiştirmeler yaratma. Steno klavyesinde. Bir işletmenin veya onun bir biriminin belirli 164 . önemlidir. Paçavra selülozu üretmede Kaolin. (Bakınız. yumuşak patentli bir kuşe çözeltisi ve pigment karıştırıcısı. göstergeleri. denir. Kamir pişirici. kartonu.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kitchen Towel. Mutfak havlusu. Kâğıt mutfak havlusu.

Kozo. Dut (kâğıdı). Japonya’da dut ağacının kabuklarından

(Benzer; Hand Towel) (Bakınız; Kitchen Wipes)

elde edilen selülozla, elde yapılan bir kâğıt türü. Dut ağacı

Kitchen Wipes. Mutfak temizlik kâğıtları. Silme işinde

iç kabuğu selülozları çok uzun elyaflıdır. Bu nedenle

kullanılan kâğıt havlular.

dayanıklı kâğıtlar üretilmesini sağlar.

Kite Paper. Uçurtma kâğıdı.

Kraft. Kraft kâğıtları. Sülfat süreci ile elde edilen dayanıklı
esmer renkli kâğıt türlerine verilen genel ad.

Kitting. Takım hazırlama.

Kraft Bag Paper. Kraft torba kâğıdı.

K-M Model. (Bakınız: Kubelka-Munk Model)

Kraft Bitumen Paper. Kraft bitümlü kâğıt. Üretildikten

K.Number. (Bakınız; Kappa Number)

sonra bitümle kaplanan kraft kâğıdı.

Kneader Pulper. Yaş döküntü pulperi.

Kraft Board. Kraft kartonu. Oluklu mukavvada dış

Kneading Disperger. Yoğurucu disperger. Helezon

yüzeyde kullanılan kraft karton.

disperger. Kâğıt hamurunu helezon içinde sıkarak ve

Kraft Butchers. Kraft kasap kâğıdı. İnce ve parafin kaplı

yoğurarak elyafları açan disperger sistemi.

kraft kâğıdı.

Knife Barker. Bıçaklı kabuk soyucu. Kütük kabuklarını

Kraft Corrugating Medium. Kraft oluklu kartonu. Kraft

döner bıçaklarıyla soyan bir kabuk soyucu türü.

kartonu.

Knife Coating. Raspalı kuşeleme. Bıçaklı kuşeleme. Bir

Kraft Envelope. Kraft zarf kâğıdı. Büyük zarf yapımında

raspayla, fazla miktardaki kaplama maddesinin sıyırıldığı

kullanılan kraft kâğıtları.

kuşeleme yöntemi. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

Kraft Grades. Kraft türleri. CEPI EN 643 standardıyla

Coating).

belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. Genellikle kahverengi

Knife Edge. Bıçak kenarı. Bıçaklı kesimde bıçağın kestiği

ağartılmamış selülozdan üretilmiş kâğıttan yapılmış

taraf.

ürünlerin atıklarıdır. Uzun elyaflıdır, testliner ve imitasyon

Knife Over Coating. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

kraft yapımına uygundur.

Coating).
Kraft Liner. Kraft layner. Oluklu mukavva yapımında dış

Knives. Bıçaklar. Kâğıt kesiminde, giyotinde, konik

yüzeyde kullanılan kraft kartonu.

öğütücülerde kullanılan bıçaklar.

Kraft Linerboard. Kraft layner. (Bakınız; Kraft Liner).

Knock-off Shover. Yüksek basınç fıskiyesi. Pres

Kraft Manila. Manila kraftı. Manila selülozundan üretilmiş

keçelerinin temizliğinde kullanılan fıskiyeler.

görüntüsü verilmiş, herhangi bir kraft kâğıdı. (Bakınız;

Knot Drainer. Düğüm eleği. Hamur içindeki açılmamış

Manila Paper).

elyafları ayıran elek. (Eş anlamlı; Knotter)

Kraft Paper. Kraft kâğıdı. Sülfat selülozundan yapılma,

Knots. Düğümler. Kâğıt hamurunda açılmamış elyaf

esmer renkli ve çok dayanıklı kâğıtlar.

kümeleri.
Kraft Process. Kraft süreci. Sülfat süreci. Alkali kostik ve

Knotter. Düğüm ayırıcı. Selüloz üretiminde, az piştiği için

sodyum sulfit çözeltileriyle, odundan selüloz elde edilme

düğüm halinde bulunan parçacıkları ayırmada kullanılan

süreci.

sarsak elekler veya basınçlı elekler. (Eş anlamlı; Knot

Kraft Pulp. Kraft selülözü. Kraft süreciyle elde edilen

Drainer)

kimyasal sülfat selülozu.

Knotter Pulp. Düğümlü selüloz. Düğüm ayırıcının ayırdığı

Kraft Recovery Cycle. Kraft geri kazanma aşaması. Kraft

rejekler. (Bakınız; Knotter).

üretim sürecinde kullanılan kimyasalların likörden geri

Knurling. Tırtık açma. Temizlik kâğıtlarında, kenarlarda

kazanılması aşaması.

makine boyuna uygulanan desenli tırtık işlemi.
165

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kraft Sack Paper. Kraft torba kâğıdı. Kraft selülozundan
üretilen ve genellikle çimento torbası gibi torbaları
yapmada kullanılan kâğıt.
Kraft Test Liner. Kraft testlayner. Oluklu kutu yapımında
dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu.
Kraft Twisting. Kraft ip kâğıdı. Bükülerek çanta sapı
yapımında, ip gibi kullanılan kraft kâğıtları. (Bakınız;
Twisting Paper).
Kraft Waterleaf. Emici kraft kâğıdı. Tutkallama
yapılmamış kraft kâğıdı.
Kraft Waterproof. Su geçirimsiz kraft kâğıdı. Parafinle,
ziftle kaplanmış veya aşırı tutkallanmış kraft kâğıdı.
Kraft Wrapping. Kraft ambalaj kâğıdı.
Kubelka-Munk Model. Kubelka-Munk Model. Kağıdın ve
kuşe gibi opak cisimlerin yansıtıcılık özelliklerini
tanımlayan matematiksel bir yöntem.
Küster™ Roll. Bombe kontrollü taç vals. (Eş anlamlı;
Profile Roll)

166

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Laid Lines. Nervürlü elek çizgileri. Eğütör valsinin kâğıt

L

yüzetindeki sık ve paralel çizgili görüntüsü.
Laid Mold. El eleğinde üretilmiş. Yüzeyinde elek izleri
görülen el yapımı kâğıt.

Label. Etiket. Yafta.

Laid Papers. (1) Elek kağıdı. Safiha oluşturmak amacıyla

Label Cloth. Bezli etiket kâğıdı.

eleğin kullanıldığı kâğıtlar. (2) Düz kâğıt. Düz filigranlı

Label Manila Paper. Samanlı etiket kâğıdı.

kâğıt. Düz desenli egütör valsi kullanılarak üretilmiş
üzerinde elek izleri görülen kâğıt.

Label Papers. Etiket kâğıdı.

Laid Wires. Egütör eleği. Egütör valsi üzerine kaplanan

Labor. İş. Emek. İş gücü.

metal elek teli.

Laboratory. Laboratuar. Kâğıt testleri laboratuarı.

Laid Writing. Nervürlü yazı kağıdı. Düz filigranlı yazı

Laboratory Climatization. Laboratuar iklimlendirme.

kâğıdı. Egütör valsi kullanılarak üretilmiş üzerinde elek

Laboratuarı belirli sıcaklık ve nem koşullarına getirme.

izleri görülen yazı kâğıdı.

Labor Cost. İşgücü maliyeti.

Lake. Lake boya.

Lace Paper. Dantel kâğıdı. Bardak veya pasta altlığı

Lambert. Aydınlatma birimi. Bir cm2 ye düşen bir lümen

yapmında kullanılan, düşük gramajlı kalıp kesimine uygun

ışık miktarı.

kâğıtlar.
Lamellae. Katman. Selüloz lifi katmanları.

Lacquer. Lak. Cila. Sentetik reçine verniği.

Laminated. Kaplanmış. Lamine.

Lacquered Paper. Laklı kâğıt.

Laminated Base. Lamine taban kâğıdı. Çok emici,

Lacquering. Laklama. Kâğıt yüzeyini lakla kaplama.

özellikle sentetik reçine emdirilmek üzere üretilmiş, ahşap

Ladle Dryer. Tepsili kurutma. Düz tepsiler üzerinde

kaplama kâğıtları.

kurutma.

Laminated (Liner) Board. Lamine karton. İki veya çok

Lag. Gecikme. Gelen sinyale geç cevap verme.

katlı mukavemeti arttırılmış karton.

Lagoon: Gölet. Arıtma göleti.

Laminated Glassine. Lamine aydınger kâğıdı.

Laid. Egütör desenli. Nervürlü. Egütör valsiyle kâğıt

Laminated Paper. Lamine kâğıt. Akşap görüntüsü vermek

yüzeyinde birbirine paralel kabarık çizgi deseni görünümü

için kullanılan dekor kâğıdı. Emiciliği kaybetmeden, yoğun

verilmiş olan. (Bakınız; Laid Dandy Roll).

iç tutkallamasıyla yaş dayanım mukavemeti arttırılmış

Laid Antique. Antik yüzeyli. Nervürlü antik kâğıt. Egütör

kâğıtlardır.

valsi ile yüzeyi antika görünümünde nervürlü işlenmiş

Laminated Web. Çok katlı temizlik kağıdı. Havlu ve

kâğıt.

tuvalet kâğıdı gibi temizlik kâğıtlarında çok katlı yapı. (Eş

Laid Dandy Roll. Egütör valsi. Matal elekli vals. Kâğıt

anlamlı; Multiply Web)

makinesi elek bölümünde, kartona düzgün yüzey

Laminating. (1) Çok katlı hale getirme. (2) Çok katlı

kazandırmak için kullanılan vals. Bunun sonucu, yüzeyde

Lamination. Kaplama. Laminasyon.

elek tellerinin paralel çizgileri görülür. Bu valsler, Dandy
Roll diye geçen, filigran (yaş iz) vermek için kullanılan

Laminator. Laminasyon makinesi. Kaplama makinesi.

gren desenli ve arma desenli valslerin en basit yapıda

Lampblack Paper. Karbon kâğıdı. İsli kâğıt.

olanlarıdır.

Lampshade Bristol. Abajur kartonu. Abajurlarda

Laid Finish. Elek izli. Elek teli izi verilerek el yapımı

kullanılan düzgün yüzeyli bristol karton.

görüntüsü verilmiş.
167

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lance. Lans. Kurum üfleme borusu. Kazanlarda kurum

Lateral Porosity. Enine doğru gözeneklilik. Kâğıt enine

üfleme amacıyla kullanılan sabit veya elektrikle tahrikli

doğru dizilmiş gözenekler. (Eş anlamlı; Horizontal

boru.

Porosity).

Landfill. Moloz alanı. Çöp alanı. Çöplük.

Latex. Lateks. Doğal veya sentetik kauçuğun çözeltisi.

Landfilling. Çöp dökme. Pek çok çöplükte yapılan dolgu

Latex Board. Lateks kaplı karton.

ve düzleme işlemi.

Latex Trated Papers. Lateks kaplı kâğıtlar.

Language of Contract. Sözleşme dili.

Latewood. Geç odun. Yaz odunu. Yıllık odun halkalarında

Lanyard. Emniyet halatı.

daha yoğun ve kısa elyafların bulunduğu yazın büyüyen

Lapped. Bindirmeli. Ambalajlamada kenarların üst üste

koyu kısımlar.

getirilerek kapatılmış olması.

Lath. Levha. Panel. (Bakınız; Gypsum Lath).

Lapping. Bindirmeli katlama. Selülozu, pres sonrasında

Laundry Paper. Çamaşırhane kâğıdı. Yıkanmış

bindirmeli şekilde katlama.

çamaşırların boyalarının birbirine geçmemesi için üretilmiş,

Laps. Yaş selüloz. Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve

yağlı veya aşırı tutkallı, nem geçirmez kâğıtlar.

bu şekliyle sevke hazır selüloz.

Lawbook Cover. Kanun kitap kapağı kartonu. Bir kapak

Lard Paper. Kasap kâğıdı. Parafin emdirilmiş, domuz

kartonu türü.

etinin koku emmemesi için ambalaj kutusu içine

Lawn Finish. Kumaş dokulu kâğıt yüzeyi.

yerleştirilen kâğıt.

Lay Boy. Sehpa. Kesilen kâğıtların üst üste destelendiği

Large Scale. Büyük ölçekli.

platform.

Laser Paper. Fotokopi kâğıdı.

Layer. Katman. Çok elekli veya silindirli makinelerde

Laser Printing. Lazer baskı.

üretilen kâğıtlarda/kartonlarda görülen ve birbirinden
ayrılmayan katmanlar. (Eş anlamlı; Ply)

Last In First Out. Son giren ilk çıkar. Stoğa son giren

Layer Board. Ara kartonu. Seperatör kartonu. Kutu içinde,

ürünün stoktan öncelikli olarak çıkması.

ürünlerin arasına konulan kartonlar.

Latency. Gizli stres. Mekanik selüloz üretiminde, öğütme

Layer Insulation Paper. Trafo presbantı. Trafolarda sac

sonrası elyaflarda oluşan deformasyona bağlı kıvrılma.

paketin bobinle elektriksel temasını kesen karton türleri.

Latency Chest. Stres giderme bütesi. Termomekanik
öğütme sonucu elyafta oluşan stresi gidermek için belirli bir

Layout. Yerleşim.

sıcaklıkta bir süre hamurun bekletildiği depo. Bu işlem

Lay-up Maintenance. Koruyucu bakım. Bakımlı yedekleri

sonucu elyaflar düzleşirler.

stoklayarak gerektiğinde mevcutla değiştiren bir bakım

Latent Heat. Gizli ısı. Bir maddenin sıcaklığını

yöntemi.

değiştirmeden, onun fiziksel özelliğini değiştiren ısı.

Lazy Steam. Tembel buhar. Serbest buhar. Açıkta sis

Donma ve buharlaşma noktalarında kullanılan veya açığa

şeklinde görülen buhar.

çıkan ısı.

Lazy Steam Showers. Tembel buhar fıskiyesi. Safihada ön

Lateral Dimension. Enine boyut. Selüloz elyafının en

ıstma veya profil düzeltme gibi işlerde kullanılan buhar

ölçüsü.

fıskiyeleri.

Lateral Permeability. Enine geçirgenlik. Safihada makine

Leachate. Sızıntı su. Çöplerden süzülen su.

enine olan geçirgenlik

Leaching. Sızma. Toprağın derinliklerine kirleticilerin
sızması.

168

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lead. Kurşun. Ağır metallerden. Suda ve havada zehirli

restorasyon tekniği. Bu teknikte cilt sökülüp, yapraklar tek

madde olarak bulunmaktadır.

tek ayrılır ve iki taşıyıcı kâğıt arasında jelatine gömülerek

Lead Dryer. İlk kurutma silindiri. Genellikle çapı küçük

yaprak yeniden elde edilir.

olan ve kurutma grubunun en başına konulan kurutma

Lengthwise Cut. Boylamasına kesim. Dilme. Kağıdı uzun

silindiri. (Eş anlamlı; Baby Dryer)

dilimler halinde kesme. Genellikle bobin makinelerinde

Leading Roll. İlk silindir. Kurutma gruplarının ilk

yapılan kesim şekli.

sislindirleri.

Lens Tissue. Gözlük silme kâğıdı. Temizlik kâğıtları

Lead Pencil Paper. Kara kalem çizim kâğıdı.

türünde kutuyla satılan pelür kâğıtları.

Lead Time. Teslim süresi. Sipariş anından teslim anına

Letter Copying Paper. Mektup kopyalama kâğıdı. Bir

kadar süreyi kapsayan teslim süresi.

mektubun birden çok kopyasını almak için üretilmiş kâğıt.

Leaf Fiber. Yaprak selülozu. Manila, ananas gibi bitkilerin

Letter of Intent. Niyet mektubu.

yapraklarından elde edilen selüloz.

Letter Paper. Mektup kâğıdı. Mektup amaçlı kullanıma

Leakage. Kaçak. Su, yağ, gaz veya buhar kaçağı.

hazır hale getirilmiş ebatta kâğıt.

Leak Test. Kaçak testi. Boru hatları ve ekipmanlara yapılan

Letterpress Printing. Rölyef baskı. Kabartma baskı.

kaçak testi.

Level. Seviye.

Lean. Yalın. Minimum miktarda kaynak kullanan iş

Level Box. Seviye kasası. (Constant Level Box)

süreçleri.

Level Control. Seviye kontrolu.

Leatherboard (Paper). Salpa. Suni deri. Deri artıklarından

Levelling. Tesviye etme.

üretilmiş ve ayakkabı tabanlarında kullanılan mukavva.

Levelling Screw. Tesviye civatası. Seviye ayar vidası.

Taban astarının, üzerine diğer parçaların eklendiği temel
Level Measurement. Seviye ölçümü.

parçasıdır.

Level Transmitter. Seviye transmitteri. Seviye ölçen ve

Leatherette. Deri kâğıdı. Deri gürünümü verilmiş, cilt

geri bildiren saha cihazı.

kapaklarında kullanılan kâğıt.

LFL (Lower Flammable Limit). Tutuşma alt limiti.

Ledger Grades. (Bakınız; Ledger Paper).

Genellikle hacmin yüzdesi olarak ifade edilir. Bir solvent
Ledger Paper. Kayıt defteri kâğıdı. Muhasebe defter

buharının belirli bir sıcaklık ve basınçta hava içindeki

kâğıdı. Düzgün yüzeyli, pamuk selülözünden yapılmış,

tutuşabilir konsantrasyonudur. Bu değerin altında tutuşma

yüksek yırtılma mukavemeti olan, kütük kayıtlarını elle

gerçekleşmez.

yazmak için kullanılan dayanıklı kâğıtlar.
Liable. Sorumlu. Mesul.
Left Hand Machine. Kâğıt akış yönü sola doğru olan

Liability.Yükümlülük. Kontratta belirtilen, alıcı veya

makine. (Bakınız; Hand of Machine, Right Hand

satıcıya ait yükümlülükler.

Machine).

License. İzin. Lisans.

LEL (Lower Explosive Limit). Patlama alt limiti. Yanıcı

Lick Coating. Yalama tarzı kaplama. Tutkal preste yapılan,

bir gaz buharının, bir kıvılcım olması durumunda patlamaya

düşük gramajlı, mineral dolgulu yüzey kaplaması.

yol açacağı en düşük konsantrasyon. Hava/gaz karışımı

Lick up Couch. Dudak valsi. Elekten prese safiha

yüzdesel olarak alınır.

aktarmakta kullanılan ve genellikle bir kauçuk valsle

Leipzig Paper Splitting Technique. Leipzig kâğıt ayırma

birlikte görülen yarıklı metal vals.

tekniği. Aşırı hasar görmüş değerli kitapları kazanmak
amacıyla, Almanya’da elle yapılmaya başlayan bir
169

tasarım. Deste. Ömür boyu olarak üretilmiş kâğıtlar. Lightness. çevreye olan etkilerini denetleme ve kutsal kitaplarda kullanılmaktadır. Gramajı düşük Life Cycle Assessment (LCA). (Bakınız. değerlendirme. Dudak keçesi. (Shouldered Box with Lift off Lid). Düşük gramajlı. kâğıtlar. Odunda hücre çeperininin içinde bulunan Life Cycle Cost. Belirli aralıklarla bir liste üzerinden yapılan Light Weight Printing Paper. bunun yanında hücreleri ürünün planlama. Aydınlık. Like-Sided. toplam üretiminde parçalanarak ortamdan uzaklaştırılır. Genellikle dergilerde kullanılan Bu süreçte sodyum hidroksit sodyum karbonata dönüşür. Ca(OH)2). kutu. ambalajlama. Selüloz işletme. Selüloz üreiminde ligninin tutkal yapımında kullanılmak amacıyla geri Lift off Lid (LOL). Sodyum hidroksitin geri kazanılması için içine kireç ilave 170 . Biomass) Lift Trucks. Bir ürünün ortaya konmasında kullanılan aralığındaki kâğıtlara verilen genel isim. Lignin. Tek yüzlü oluklu mukavva. Alacak. Couch) Light Weight Coated Papers (LWC). Light Weight Paper. Ömür. olması. Kapak bir Lignocellulose. Lime Milk (Ca (OH)2). iki parçalı formaldehit reçineleri yerine lignin tutkalı kullanılmaktadır. Sözlüklerde ve tüm kaynakların. Ahşap levha yapımında kullanılan fenol kutularında olduğu gibi. Düşük gramajlı kaplama. Lignin geri kazanma. İpotek. Yumuşak ağaçlarda %26-%32 Lifetime. bakım ve yedek parça stok maliyetleri dahil. Kâğıdın elek ve keçe yüzeylerinin Light Scattering Coefficient. maddesiyle kaplanması. birbirlerine çimento gibi bağlayan madde. Lime Mud (CaCO3). Ekipman ömrü. (Eş anlamlı. Bio Based Adhesives) Lifting Equipment. Ligninden elde veya karton destesi. Light Weight. değerlendirme programı. Kireç taşı çökeltisi. Kâğıt yüzeyinin çok az bir kaplama alınması için kostikle (Sodyum hidroksit. akışkanlığı sağlamada kullanılmaktadır. İstif. Ek 4). Ayakkabı kazanılması. nakliye. Light Weight Coated (LWC). Uygulanan kuşe miktarı 7- arasına konulan safiha taşıyıcı keçe. sigorta. Parlaklık. Kireç sütü. Işık saçılım katsayısı özelliklerinin birbirine benzemesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lick up Felt. Hafif kuşeli Lien. Selüloz üretimi sırasında Lightfastness. Boyalı kâğıdın ışıkta solma ligninle kükürt bileşiklerinin oluşturduğu yan ürün. Bir ekipman veya ve hücreye dayanım sağlayan. Genellikle havanın rutubeti maddesi gramajının yaygın bilinen değerlerin altında nedeniyle sönmüş kireç durumundadır. Betonda süresiyle ilgili ölçülendirme. Lignin tutklları. Lignin. edilen tutkallar. Light Weight Chip. Eş yüzlü. çapraz bağlı polimerlerdir. Brightness). Lignosulfonate. Ömür süresi. Life. (Eş anlamlı. Düşük gramajlı yazı ve asıl amacı çevreyi koruma olan denetleme ve kâğıtları. Genellikle 25-40 gr/m² değerlendirmesi. Kireç ocağı. Selüloz üretiminde yan ürünlerden biri. anlamlı. Bunun bir türü şekerleme kutularıdır. Lick up 10 gr/m² dir. Ömür boyu maliyet. Belirli sayıya ulaşmış ve nakle hazır kâğıt Lignin Based Adhesives. Amorf ve maliyeti. lignini Düşük gramajlı kuşe. Lime Kiln. Kurumuş bitki artığı. NaOH) pişirilir. Bir kâğıt ürünün ömür arası lignin bulunurken. Yongalar. Dudak valsi ile kauçuk vals kâğıtlara yapılan kaplama türü. lignin bulunur. Ömür boyu. Kapaklı karton kutu. (Eş faturaya oturur. Düşük gramajlı kâğıt. (Bakınız. Lignosülfonat. Kâğıdın veya kaplama Lime (CaO. Forklift. Lift. Kaldırma araçları. yumuşak ağaçlarda %20-%25 arası süresi. Kireç çamuru. Lignin Recovery. kapağı açılıp alınabilen. Kaplama gramajı düşük olan kuşe kâğıtlar. Lignoselüloz. Işık haslığı. Kireç.

Kaplanarak yer döşemesi yapımında kullanılan kartonlar. Çizgili kâğıt. Lined Board. Tutkala katılıp (özellikle mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtların ortak adı. veya ekranın çözünülürlüğünü tanımlayan ifade. Hamur kasası cetvel ağzına ait alt ve üst silindirleri arasından geçirilmesiyle elde edilen yüzey dudaklar. Kanvas kâğıdı. Kireç taşı çökeltisi içinde bir miktar kullanılan kâğıt çeşitlerine verilen ortak ad. Lime Mud). Linter Pulp. (1) Layner karton. Kireç çamuru filtresi. Oluklu Liquefiers. yetersiz iç tutkallama niplerinde uygulanan basınç (kg/cm). Çizgiler yaş safihada elde edilir. Hamur kasası çıkışında jet yönünü ve Linen Finish. kaplamalar yapılır. Kayaç kalsiyum karbonat. selüloz. Koza üzerinde kalan ve elle alınamayan kısa kaplanmış karton. Tek şafttan tahrikli. (Bakınız. Çöken kalsiyum karbonata kireç taşı çökeltisi veya ikiye ayrılır. Test Layner ve Kraft fabrikasına gelen. Keten desenli kâğıt. (2) Bir seri iki katmanlı üretilen dış yüzeyde kireç çamuru denir. Gri kâğıt üzerine beyaz kuşe Linter. Kireci (CaO) suyla (H2O) motorunun. Linear Pressure. kısa boylu pamuk elyaflarından üretilen tutkallama nedeniyle tüylenmesi. Bir ketenli bezle birlikte düz kağıdın baskı Lips. Yağı sevmeyen. Tek bir tahrik Lime Slaking.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ edilir. verilmiş kâğıt. hayvansal tutkallar) onun jelleşme sıcaklığını düşüren katkı Bazen dış yüzeyde dayanımı arttırıcı veya görsel çeşitli maddeleri. Lipophilic. Multi Sectional Drive veya Sectional Drive) Lime Sludge/Sludge. Lines Per Inch (LPI). Linoleum Underfelt Paper. Odunda bulunan ve yağı seven bazı Linen Papers. Pamuk tohumlarından elle Linting. Yazı yazmak için üretilmiş defter veya mektup kâğıdı. Lip. magnezyum karbonat ve bazı mineraller bulunur. yapılan kâğıt. (2) Pamuklu paçavra selülozu. kâğıt ve selüloz üretiminde topaklanarak zift paçavradan üretilen kâğıtların ortak adı. Linen Finish). Dudak. Linen Faced Paper. kâğıt üretiminde topaklanarak sakız Layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. baskı Lint. Genellikle resim ve duvar kâğıtları sınıfındandır. (Organik Linens. Toz elyaf. Lintless Blotting. Layner karton. Oluklu mukavva yapımında alt Lipophobic. Pamuklu kâğıtlar. (Pitch) şeklinde birikintilere neden olurlar. Linoleum Liner Felt). Havlanma. (2) Silindir elekte farklı iki hamurla boylu pamuk elyafı. Kalıp olarak linolün nedeniyle onun alternatifi olarak üretilen ve kullanılan oyularak kullanıldığı baskı. Pamuklu kâğıtlar. Linerboard. Tüylenmeyen sümen kâğıdı. (Bakınız. bir şaftla. veya aşırı öğütme nedeniyle kopan elyaflar. Yağı seven. işlemesi. Preslerde. Linoleum Liner Felt. Sıvılaştırıcılar. İnç başına çizgi sayısı. Linoleum Underfelt Board. Çizgisel basınç. Linter. (Sticky) şeklinde birikintilere neden olurlar. Linol altı döşeme kartonu. Line Shaft (Drive). Linear Laid. Bir resmin Lime Mud Filter. Lime Stone (CaCO3). Cetvel. Liners. Kâğıt yüzeyinin kötü ayrılamayan. Özellikle testlayner. Linen. (Bakınız. Kireç çamuru teksif eleği. Linter). kâğıtlar. birden fazla noktayı tahrik ettiği reaksiyona sokup kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) elde etme. Linol kartonu. Kireç taşı. sistem. Linol baskı. Lincrusta Paper. (Bakınız. Linol altı döşeme kâğıdı. Calcium Soap). Linter selülozu veya ekstreler. (Bakınız. (1) Linter selülozu. Dudaklar. (Bakınız. Muşamba kartonu. Linoleum Lining. Tüylenme. Hurda kâğıtla kâğıt ve üst yüzeyde kullanılan kartonlar. Bu nedenle alt layner ve üst layner diye 171 . Lime Soap. Kanvasa benzemesi Linoleum Printing. Eskiden kullanılan kâğıt makinesi tahrik yöntemi. (1) Kuşe karton. Kâğıt yüzeyinden. Linter selülozu. soventlerde çözülürler. Keten kumaş görünümü açıklığı ayarlayan alttaki kenar. Lime Mud Thickener. Kireç söndürme.

Litografik baskı sırasında kullanılan terimlerindendir. Etiket kuvveti. Litograf baskı plakası temizleme kâğıdı. alt katı beyaz veya esmer selüloz ve orta katı Lithographic Process. ortaya çıktığında tespiti kartonlardandır. Liquor Spray Guns. için kütüphanelerce geliştirilmiş tekniklerden biri. bir veya her iki yüzeyi de su geçirimsiz kâğıt. Liquid Dye. Kimyasal geri Litmus Paper. (1) Kâğıt hamuruna dolgu maddeleri tekniği. kâğıdın özelliklerini değiştirecek ve düzeltecek kalsit veya kaolin gibi maddeleri verme. Testlerde ürünlerin asidini gidermek ve kâğıda dayanıklılık sağlamak kâğıdın aşırı yüklenmesiyle oluşan bozulma. sülfatın karışımı. Çok katlı olarak temizlikte kullanılan bir pelür kâğıdı. Liquid Chlorine. Kâğıt endüstrisinde iç dolgu Liquor Flash Tank. plakayı maskelemek için Liquid Packaging Board (LPB). kâğıdı. üretilen meyva suyu ve süt gibi ürünlerde şişe olarak Lithographic Masking Paper. Loading) Lithco Process. Litogravür. katı beyaz. Likör. Kazandan gelen basınçlı buhar. Düşük gramajlı Liquid Packaging Board. (Bakınız. Yükleyici. Likör lekeleri. kuşeli karton Lithograph Paper. Likör/yonga oranı. beyaz veya esmer ve odun hamuruna dayalı iki/üç kez Lithograph Label Paper. Kullanılabilir tank dibi. (3) Kâğıda üretim aşamasında katılan dolgu bristolü. yapılabilen ve tazminat gerektiren durum. Yağlı yüzeylerin mürekkebi çekme valsleri üretimi sonrasında yapılan sıvı geçirgenlik testi. Litho. ve suyu itme özelliğinden yararlanılan. Likör flaş tankı. Üst kullanılan. Dosya seperatör bristolü. Litograf baskı maskeleme kullanılan karton. (Bakınız. Hamura verimeden önce ısıyla Lithograph Paper). Canlı tabancası. kazanma fırınına likör basmak için kullanılan püskürtme Live. Taşbaskı. likör. Litografik baskı kartonu. Litho Paper. Liquid Board. Liquid Packaging Board) Lithograph Book. Cezai Müeyyide. çinko sülfür ve baryum bulunan. Maktu tazminat. Sıvı boya. Litograf baskı kâğıdı. Sıvı ambalaj kartonu. düz plakalarla Liquor. (1) Kâğıt testlerinde uygulanan istendiğinden yonga miktarına göre likör oranı ayarlanır. yeşil likör ve ağartma likörü bunun örnekleridir. Likör tabancası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Liquidated Damage. Derin çukurlu baskı. Pigmentler bu sınıfa 172 . Liquor Droplets. Sıvı klor. gibi. Lithographers’ Plate Wiper. Litografi. sıcak ve basınçlı likörün püskürdüğü tank. siyah Lithogravure. Lithco Süreci. Pişiriciye Live Steam. (Eş anlamlı. İçecek kartonu. Yük. Kuşe Daha önceden belirlenmeyen. Kontrat Litho Coated Paper. gönderilen yongaya katılacak likör miktarının sabit olması Load. Beyaz likör. Lithopone. Litograf baskı etiket kâğıdı. Besleyici. Litograf baskıda. Litograf baskı kâğıdı. Litho Blanks. buharlaştırılan tüplerde taşınan klor. çözelti haline getirilmiş kimyasallar. Emici sifon Lithography. Liquid Penetrant Test. Düz bir yüzey üzerine basılacak ve Loader. Liquor/Chip Ratio. bir tarafı su geçirmemesi için kaplı kâğıt. Test kâğıtları. Canlı buhar. Live Bottom. Litografik baskı süreci. basılmayacak alanların kimyasallarla belirlendiği baskı Loading. yük. (2) Preslerde ve kalenderlerde uygulanan baskı Listing Card Bristol. Litofon. Genellikle yağ bazlı çok renkli ofset baskı. Laboratuar test kâğıtları. Lito baskı. Yükleme. maddeleri. Selüloz üretiminde kullanılan sıvılaştırılmış. Baskı yükü. Sıvı geçirgenlik testi. Lithograph Paper). Pişirici çıkışında malzemesi olarak kullanılan. yapılan baskı tekniği. Kitap ve basılı değerli Load Deformation. Litografçı temizlik kâğıdı. (Bakınız. Yükleme deformasyonu.

İnceleme. Locking. ebat Long Free Stock. Uzun elyaf. Ağaç gövdesi. Havlu gibi emici kâğıtların üretiminde kullanılır. Long Stock. Log Driving. Loft Drying. Borç senedi kâğıdı. Kayıp süre. Devre. Bir ekipmanın bakım amacıyla Long Ton. Long Fiber. Long Direction. kenarın gren yönünde olması. Kilitlenme. Logic. filigranın hep aynı yerde olması. Uzun elyaflı serbestliği yüksek hamur. santrallerinde kullanılan kurtarıcı bir işlem. Log Transportation. Kasap kâğıdı. Kütük kayıtlarını/verileri tarihine yırtılma mukavemeti olan. (2) Basıncı arttırma. Ayni tür selüloz balyasının sayısı. Ağaç keserek tomruk haline Lost Time. Kolej yedeği. Gren yönü. Longetivity. Gren yönü uzun kenar. Birbirine tutturma. Localized Watermark. (Eş anlamlı. Kâğıdın direklere ve iplere üzerine sererek yapılan. üretilen düzgün yüzeyli kâğıtlar. Grain Long). Kasap kâğıdı. Derin dondurucu kâğıdı. Ağaç kesmek. Preslerde ve kalenderlerde Log Splitter. Long Fold. 1016. Yazışma kâğıtlarında kâğıdın tam ortasında bulunur. 173 . kopmalar gibi nedenlerle oluşan kayıp süreler toplamı. hakkında bilgi alma. Kütük yüzdürme kanalı. bilgisayar vs. Makine yönünde Locker Paper. Lockout. (ISO 801) Log Pond. Lodging Expences. basıncı arttırma. Mantık. yüksek Logger. Long Grain. ürünlerinin buzlukta suyunu kaybetmemesi için kullanılan. Kütük dilici. Dosya yedeği. hamur birden fazla motorla tahrik edidiği noktalarda yükün hazırlamada kesafet sulandırma gibi işlerde kullanılması. Döngü. Drying) Log Driver. Kâğıda iyi tutunmamış kuşe yönlendiren eleman. Düzgün yüzeyli. Uzun elyaf. Makine yönü. doğal kurutma yöntemi. Elektrikte veya buhar yapılır. Kütük nakliyatı. Loft Log. Load Factor. Şirket yazışma kâğıtlarında veya kâğıt paralarda. Kütük sürme. 2240 libre. Kütük sürücüsü. Gevşek kuşe. Yararlanılır zaman içinde arıza ve getirmek. Loop. Konaklama masrafları. Bir kâğıtta uzun su geçirmez yağlı kâğıt. asılarak kurutulması. Yük atma. Uzun ömürlülük. kullanılan su dolu kanal sistemi. (Bakınız. Uzun yön. Yük paylaşımı. Kütükleri nehir yoluyla taşıma. Bölgesel su izi. Kütük göleti. Loose Leaf Filler. pamuk selülozundan yapılmış. Lot. Demand Factor) Long Circulation. Kaliteli dosya yedeği/kâğıdı. Look Through. Saf pamuk selülozundan Kâğıdın makine üretim yönü. Kâğıt makinesinde kısa Load Sharing. Sererek kurutma. Fleto kağıdı. Dayanıklılık.047 kg. Lot. Log Flume. kaplama. Festoon Drying. enerjisini kesme. Görece olarak uzun elyaf. Logging. gibi ortam. Elyaf geri kazanma ve su arıtma işlemleri bu döngüde Load Shedding. Kütük nakliyesinde Loose Leaf Ledger Paper. Uzun döngü. için kullanılan dosya kâğıtları. Loan Paper. Tomruk. kesiminden sonra. Keçiboynuzu çekirdeği zamkı. elle yazarak uzun süre saklamak göre saklayan defter. Kilitleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ girmez. Yük faktörü. Gren yönünde katlanmış. Nehirle sevk edilen kütükleri Loose Coating. Kâğıdı ışığa tutarak formasyon Locust Bean Gum. El yapımı kâğıtları bir seki Loop Drying. Kayıt tutucu. Bölgesel fligran. azami çekilen enerjiye oranı. Öğütme sonrasında uzun elyaf. Kullanılan ortalama enerjinin Loin Paper. (Bakınız. Askılı kurutma. motorlar tarafından paylaşılması. Elek ve presler gibi yükün döngüden artan suların ve diğer suların toplanıp. Et katlanmış.

Genellikle layner kâğıt üretiminde kullanılan sifon etkisiyle düşük vakum yaratan kasalar. Lüminesanlık. kâğıt ile Lyophobic Colloid Systems. (Eş Low Efficiency. Fosforlu. Lümen. Düşük verim. Kopyalama. Sifon valsine bağlı kâğıt. Piyango bileti kâğıdı. Sodyum hidroksit (NaOH). Yağlamada kullanılan yağlar. Lüminesan pigmentler. Odun elyafının ortasındaki boşluk. Yağlama elemanının düzenli olarak izlediği rota. Yağlama. Yağlama güzergahı. Elyaf kümesi. Düşük gramajlı parlaklık. Panjurlu klepe. Bir paket kâğıdın standart kâğıtlar. 174 . üzerine Luminuos Reflectivity. Hava geçişini ayarlamakta üzerinde küçük bir pres gibi işlevi olan yardımcı bir vals. Low Angle Gloss. Lubricants. çalışan ve sifon valsinin vakum etkisi sırasında safiha Louver. Lüminesan kâğıt. İndirmek. Luminescent Pigments. Lüminesan. Elekte vakum bölgesinde kaplamalı bir vals. bozuk dağılım veren sistemler. Lumen. daha sonra Low Finish. LEL) Lyophilic Colloid Systems. Düşük açıda (yatayla 15°de) ölçülen LWC (Light Weight Coated) Papers. yapılar. Lower Explosive Limit. Pırıltı. Yağlama fıskiyesi. Sıvı sever asıltı sistemleri. oluşturan ve tabana çökerek. Loudspeaker Cone Paper. Kostik. koni Lunch Roll Paper. yansıtıcılık. oldukça hava geçirgenliği yüksek olan Lump Breaker Roll. Lubrication Route. Kumanya sarma kâğıdı. Lyocell. Suya bırakıldıklarında dengesiz bir durum Yağlayıcılar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lottery Paper. (Konik Jordan rifaynerlerde. Kâğıdın tam parlak veya tam mat suyu emerek şişen ve ortamda düzgün dağılım veren olmadığı durum. Çözünmüş selülozdan elde edilen. Kostik soda. Fosforlu kâğıt. Düşük gramajlı kuşe kaplanarak üretilmiş Low Count. Düşük sayılı. Fosforluluk. anlamlı. Lüminesan yansıtıcılık. Hoperlörlerde Lump. Düşük açılı. Low Angle. rejenere selüloz elyafı. Lubrication. Keçeyi vakum Dolgu maddelerinin davranış biçimi. LFL) Nişasta gibi. Luminosity. suya konulduğunda toz halde olup.) Luster. Lubricating Shower. Lower Flammable Limit. Alçaltmak. (Bakınız. titreşim sağlayan. Liyosel. kuşe kâğıtları. Sifonlu vakum kasası. Topak. açısının düşüklüğünü belirtir. kullanılan damperli yapı. Sıvı sevmeyen asıltılı makine arasındaki akıcılığı sağlayan maddeler. Fosforlu silerek yazma gibi özellikleri bulunmayan kâğıtlar. Ezme valsi. Caustic) Lower. Elekte su alınmasına olumlu katkısı olan yumuşak Lovac. (1) Parlak görüntülü. kullanılır. (Bakınız. kasası (Uhle Box) öncesi aşınmasın diye düşük basınçta. (2) sistemler. çok az bir suyla ıslatan fıskiye. Luminous Paper. Eksik. (1) Yağlandırıcılar. Kuşelemede. Hoperlör kâğıdı.) olması. sayının altında (500 ad. Kaba işli. Aşağı indirmek. Lye. Fosforlu pigmentler Luminescent.

Makine randımanı. Kâğıt üretimi denilmektedir. Makine yönü. Makine bütesi. (Bakınız. Makinede kuşelenmiş kâğıt. Kâğıt makinesini döndüren amaca göre farklı özelliklerdedir. kullanılan. Buhar elekler. Safety M. 6). Makinede işlenmiş. Kamburluk tekstilleri. preslerde. redüktörler. (Bakınız. gramaj. (Bakınız. Machine Calender. Islatarak yumuşatma. Proses M kontrol ile farkı makine üzerindeki algılayıcıları kullanarak bir PLC ile bir kaç mili saniye gibi aralıkta çok hızlı çalışmasıdır. Machine Control System. rutubet veya kalınlık üretim hattında kullanılan kalender. Makarna kâğıdı. Machine Direction Control. Kâğıt üretimi kaplinlerden oluşur. safihanın hareket ettiği yön. sonraki net en. pres keçeleri ile kurutma keçeleri kullanım yerine ve Machine Drive. Kâğıt Machine Finish. silindirleriyle kurumuş kâğıtlar. (Eş anlamlı. Makine tahriki. Makinede Kreplenmiş. 500+500 adetlik iki top Related Machine Control System) kâğıt. tutkal preste ve mal sarıcıda yoğun kontrol devreleri bulunur. Makinede kuşelenmiş. Makine eni. makine sırasında yaş veya kuru olarak. Gerçek anlamda makine tasarım sistemi. Elek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ elemanları ve yazılımdan oluşan kontrol sistemi. Kâğıda dönüşmeden Machine Directional (MD) Warp. genellikle sentetik iplerden özel ebatlarda (Bakınız: Warp Level) dokunmuş ve dikilmiş tekstil ürünleri. Makine yönüne kontrol. (Bakınız. şaftlar ve Machine Coated. döküntülerle. Oluklu mukavva üretiminde layner kâğıdın bütesi. titreşim verilerini toplayıp eni. Machinery Breakdown Insurance. Makine yönüne önceki.(Sayı) Bin (Romen rakamı). Kâğıt makinesinin çeşitli bölümlerinde Layner kâğıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Kâğıtta buna dik olan diğer yön. Makinede kuşelenmiş karton. Macaroni Paper. Makine çerçevesi. sigortası. kâğıtlar. Machine Crepe. 1000 adet kâğıt. Makine durum izleme Machine Fill. Machine Crepe). (1) Yüzeyi. makine eni. kontrolü. kenar ıskartası çıktıktan analiz eden sistem. Buna gren yönü de Machine Broke. İki kenar arasındaki makarna paketlemesinde kullanılan kâğıt. 1000 ft2 Machine Creped. Machine Chest. Makine kalenderi. bobin makinesi artıkları. Machine Condition Monitoring. Özellikle elekte. Makine bölümlerinde. M (Alan). Yanki silindirde krepleme yapılmış ağırlığı. Makinede lacivert renkli Machine Creping. Machine Deckle. Makine kırılması Machine Coated Paper. Yumuşatma. kontrol üretildiği haliyle sunulan kâğıtlar. (2) Yanına kâğıdın türü 175 . tahrik grubu. Makinede veya hurda kâğıdın ıslatılarak yumuşatılması. en son yüksek kesafetli ve tam harmanlanmış hamur kamburlaşma. Makine mukavvada meydana gelen kamburlaşma. Makinede kurutulmuş. Makine kontrol sistemi. Makine döküntüsü. 1000 adetlik herhangi tür iki top kâğıdın (üretim sırasında). (Ek. Stuff Chest) boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu Machine Clothing (Paper Machine Clothing). Maceration. sırasında kaplanmış kâğıtlar. Bunlar arasında Machine Dried. keçeler ve özel tambur ceketleri bulunmaktadır. Sectional Machine Drive). Yongaların Machine Direction (MD). makinede makinesinin işlevselliğini sağlayan algılayıcılar. Bunlar motorlar. Machine Efficiency. Makinede elde edilebilecek. olarak üretilen veya sonradan bu renge dönüştürülen. Kâğıt makinesinde M (Ağırlık). Machine Coated Board. Machine Crepe). Kâğıt makinesinde Makine yönüne yapılan. kopma sonucu ortaya çıkan enine olan yöndür ve grene karşı da denilmektedir.

Machine Wire. (Bakınız. yapısal özelliği. Büyük molekül. kâğıt makinesinde yapılan yüzey kaplaması. Makineden kullanılan. hamur kâğıtlar. Kâğıdın çerçeve kenarlarının su jeti ile anlamlı. Makinede çerçeve kenarı Macromolecule. Makine. Yüzeye uygulanacak mal sarıcıdaki net safiha eni. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. amaçla kullanılan ürünlerden biri anlamına gelmektedir. (Eş verilmiş (kâğıt). havalandırması. yaşken verilmiş ve ürünün belirli partiden veya fabrikadan olduğunu gösteren. Makine eni. kâğıdı. Makinede çalıştırılabilme. Makine özel kâğıtlar. Kâğıt makinesi veya baskı kâğıtlardan herhangi biri.G. ekinde verilen ve gazete kâğıdına göre daha dolgun ve Ekipmanın kendisindeki yapısal nedenler. Elek altı bütesi. (Benzer. Dergi kapak kâğıdı. Genellikle kâğıt makinesi sorumlusu. maddeleri kâğıt makinesinde verme. Makine salonu Machine Finished (MF). çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Machine Treated Buchers Paper. ham maddenin hacimli 3. Machine Room Ventilation. Kitap kâğıdı olabilecek yüzeyli. Makine kalenderi. M. Baskıda sorun çıkarmama. Makinede tutkallama. kullanılan kartonların herhangi biri. Makine dışında parafinleme işlemi yerine. tek tarafında Machinery. Watermark). yüzey düzgünlüğü kazandırılmış veya parlatılmış Machine Speed. kütük kayıtlarını elle yazmak için Machine Finish Cover Paper. sanat kâğıtlarında elde yapılmış kâğıt hissi verir.G. Makine hız referansı. Klasör ayıraç kartonu. Makinede Machine Width. Back Machine Hood. Havbe. Makine hızı. Machine Posting Index. makinelerinde uygun olması. iklim koşulları veya aksamayan üretim Machine Frame. Makine sorumlusu. kesilmesi sonucu hafif tırtıklı kenar görüntüsü. Machine Glazed Poster. Makinede üretilmiş Machine Runnability. Makine şasesi. Yanki silindirde. mukavemeti olan. Makinede fligran verilmiş kasap kâğıdı. Bu tür Machine Finish Book Paper. Kâğıt makinesi salonu. Düzgün kitap basımında kullanılan kâğıtlar. Filigranlı. Makine eleği. Kapak kâğıdı. Makine genişliği. Elek. temposu gibi faktörlerin. İşaret çizgileri. birim zamandaki üretim hızı veya baskı adedi. Makinede işlenmiş kitap kartonların genel adı. Makineye hız vermek için kullanılır. Makinede (üretim sırasında). o Machine Pit. Machine Finished Specialities (MFS). Makinede perdahlanmış. Makine operatörü. kâğıt makinesi veya baskı Machine Glazed (MG). Büyük ölçekli. kâğıdı. Machine Posting Ledger. Makinede işlenmiş Machine Imprinted. Makinede yükleme. (Eş anlamlı. pamuk selülozundan yapılmış. (Bakınız. herhangi biri. Makinede. Genellikle Kuşeleme. Perdahlı. makinesinde. M. Makine gövdesi. Machine Finish). Bu görüntü Macroscopic. İri ölçekli. Machine Loading. Litho). (Bakınız. Çok çeşitli olmakla birlikte özellikle gazete çalışma koşullarının iyi olması. Kâğıt makinesi. (Yanki) silindirde tek tarafı parlaklaştırılmış Genellikle elek valsi motoruna ait hız sensöründen alınan Litografik baskıda kullanılan kâğıt veya karton türlerinden hız bilgisi. Polimer Molecule). Machine Glazed Machine Tender. Litho) Machine Stack. Polimer molekülü. Kâğıt kenarına kapak kâğıdı. Machine Glazed Litho. Machine Made Deckle Edge. Perdahlanmış Litografik baskı Machine Speed Reference. Şase. Kayıt defteri kâğıdı. Kuşe dergi Machine Mark Stripes. her hangi bir kâğıt. kitap kapağı olarak Machine Room. Makine salonu. dayanıklı kâğıtların ortak adı. kurutma gruplarını Tender) kapatan özel oda. gümrük amaçlı çizgiler. yüksek yırtılma kâğıtların herhangi biri. Magazine Cover Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eklendiğinde o türe özellikleri olarak çok yaklaşmış. 176 .

Maintenance Tools. mürekkebi giderilmiş hamur. Tahribatsız test yöntemlerinden biridir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Magazine Paper. Magazine Stock. Onarma veya yenisini alma kararı. Main Press. Bakım talimatları. olanlarıdır. Prova baskı pelürü. Takviye. Sifon presi. imza tanıma. Ana temel süreçler. Bilgisayarın ana kasası. Kenar kesici ve safiha enini Make up Water. Manyetik mürekkep karakter tanıma. Fabrikanın büyük arızalar Magnetic Ink Character Recognation. Makeready Waste. sülfat. son aşamada durumu görmek için Main Mineral Fillers. Magnezyum bazı. Ek. Üret ve karakterleri tanıma yöntemi. Eksileni tamamlayan. manyetik olarak el yazısı imza türü Make and Hold Order. Üret ve beklet tarzı sipariş. Tamir edilebilir. Bakım hatası. Magnezyum Bisülfit. gerekli talimatı Bu testle ferromanyetik malzemelerde yüzeydeki veya bekleme üzerine kurulu üretim planı. Takviye su. Magnefit süreci. Main Frame. kimyasal. Sülfat süreci için hazırlanan ve kullanılan Main Pigments. Baskı hazırlığında. Makaroni Paper). kullanılan su. öğütme gibi süreçler. Manyetik ıslak gibi zorunlu nedenlerle yaptığı plansız duruşlar. hamuruna katılan. Zorunlu ve Magnesium Bisulfite. Main Squirt. Çok geniş anlamda dergi Maintenance Cost. Maintenance. Kimyasal geri kazanma sürecinde ek karbonat. Ana buhar. Hamur olduğu için kullanılan. Bakım aralığı. magnezyum Bisülfit bazlı süreç. suyun Main Steam. çeşitli nedenlerle eksilen suyu tamamlamak. basımında kullanılan kuşeli veya Kuşesiz kâğıtlar. talk ve çökelmiş kalsiyum karbonat için kullanılan genel Make up. Magnesium Base. matbaa atıklarından elde edilen. yüzeyin altındaki çatlakları ve kesiklikler tespit edilir. 177 . eleme. magnezyumun geri kazanılması kolay Main Unit Processes. Bakım sıklığı dergilerin. Prova pelürü. Bakım gereçleri. Major Repair. dağıtma. Sipariş Magnetic Particle Testing (MT). Zayıf bir baz türü. düşük gramajlı kuşe kâğıtları (LWC) bunlardan önemli Maintenacefree. Eski kitap ve Maintenance Period. kalitesi açısından kaliteli kâğıtlardır. baskıda kullanılan pelür kâğıdı. Siyah liköre eklenen susuz sodyum presi. temizleme. Deneme baskı atıkları. öğütülmüş kalsiyum karbonat. terim. kalitesini düzeltmek veya suyun sıcaklığını düşürmek için Maintainable. Maintenace Instructions. kaolin. Süper Kalenderli ve Maintenance Error. Dergi kâğıdı. Maintenance Strategy. Dergi selülozu/hamuru. Ana dolgu maddeleri. kaolin ve çökelmiş kalsiyum Make up Chemical. Magnefite Process. Major Shutdown. Önemli duruş. Ana fıskiye. Önemli tamirat. Bakım maliyeti. Make or Buy Decision. Fabrikaya gelen canlı buhar. Selüloz üretiminde. Kapalı sistemlerde ayarlayan fıskiye. Silindir makinede sifon Make up Salt Cake. Majör tamirat. Ana kasa. Magnezyum süreci. Ana pigmentler. Kâğıt yapılan. besleme. İlave su. sevkiyata hazırla anlamına gelen sipariş yöntemi. Bakım ekibi. Bakımı yapılabilir. öğütülmüş kalsiyum karbonat. olarak ilave edilen sodyum tuzları veya bileşikleri. Makaroni Wrapping Paper. Bakım stratejisi. Takımlar. Make up Alkali. Bankalarca kullanılan. pulperleme. Bakım gerektirmeyen. üzerine üretilen malın sevkiyatı için. (Bakınız. Patentli bir süreçtir. Manyetik parçacık testi. Ana pres. Eklenen. Baskı Maintenace Crew/Team. Kuşe çözeltisine katılan. hazırlama bölgesinde yürütülen. Bakım. Magnezyum büyük tamirat bazlı selüloz üretiminde kullanılan kimyasal. Makeready Tissue.

kâğıdı. (Bakınız. Marbled Paper. Manifesto. Elyazması kapak kâğıdı. Beyanname. çok borulu ve kendi içinde basınç dengelemeli koruyucu bir kâğıt. Manway) Manual Control. Manila ambalaj kâğıdı. Manhole. Yüksek selülozundan yapılma kâğıt. Daktiloda ikinci ve üçüncü yapraklar olarak kullanılan pelür Manuscript Binder. Malafa. Karbon kopya Maple. bilişim sistemleri. yatak ile dönen merkezleyici parça. Marble Paper). Manila Paper. Manila rengi. Kontrolör üzerinden yapılan veya kapalı kapların içine girebilecek çapta bırakılan elle düzeltici eylem. Oluklu öncesi. Hamur akışını hamur Manuscript Cover. Manila for Oiling. Pamuk selülozundan yapılma. İmalatçı ek yeri. Manila Color. Sipariş emri. DCS üzerinde kayıtlı verileri yönetime Manila Writing. makine eni boyunca düzgün bir şekilde dosyalarda kapak olarak kullanılan düşük gramajlı dağıtan. Manila Paper). Manuscript. Manogalaktan. Manila kâğıdı. Manifold) Manway. (Bakınız. Akçaağaç. Guar Gum). Manila Tag. Manila yazı kâğıdı. (Eş anlamlı. Elyazması kasası içinde. Çelik dövme. Üretim emri. Mandrel. Kâğıt Mandrel. (Bakınız. Bristol. Kuzey kâğıdı. (Eş anlamlı. Dövme demir. Akış dağıtıcı. Çoklu kopyalama kâğıdı. Müsvedde. Dekoratif görünüşü çizim kâğıdı. Backup. buhar silindirlerinin Manual Backup. kapaklı insan girme deliği. yerine. Sipariş üretimi. Yönetim. Ebrulu kâğıtlar. Zorunlu. Male Thread. Adam deliği. Manila selülozu. Manila Drawing Paper. Manifold Copying Paper). El yazması. Çınara benzeyen yaprakları olan. Manila Bristol. Elle kontrol. Sarı saman rengi. Manila. Seam). Mermerli kâğıt. Manuel. Manila torba kâğıdı. tutkallı dayanıklı bir kâğıt türü. Manila Fiber. Manifold Copying Paper. Harita kâğıdı. Management. Abaca). Dikiş yeri. Yönetim Manila Wrapping. Manila keneviri kâğıdı. Cıvatalarda olduğu gibi dışarıya Manila Rope Paper. katlama dayanımı olan. Manual. Mannogalactan. (1) Manila keneviri (2) Manila keneviri Map Litho Paper. Abaca). Manual Manifest. Yağlı kâğıt yapımında kullanılan Manila taban kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Making Order. Hand Control) Manifold. borularla bağlanan Manifold. Manila Rope Shipping Sack Paper. Dağıtıcı boru takımı. Manila etiket kâğıdı. özel alınmış üretim siparişi. (Eş anlamlı. Hazır stoktan teslim Manila Hemp. Çoklu karbon kopya kâğıdı. (Bakınız. Amerika’da yetişen. Kılavuz. Manufacturing Order. Manhole) Manifold Paper. 178 . Manila keneviri selülozundan yapılma Map Paper. Manifold. bakan dişleri olan. Manila çuval kâğıdı. akışı dağıtmak için konulmuş hamur kasasına kutularda fabrikada yapılan tel zımbalı birleştirme yerleri. kitap kapaklarını kaplamakta kullanılan mermer Manila Fiber. veya yetkisi olanlara raporlayan sistem. Litho baskı için harita kâğıdı. Çoklu kopyalama kâğıdı. Bir eksen etrafında rulmanlı hamurunda kullanılan bir iç tutkal. (Bakınız. desenli kâğıt. Hamur kasası Manufacturer’s Joint. Taslak. Erkek diş. (Bakınız. Management Information Systems (MIS). Elle kontrol. selüloz kaynağı bir ağaç. Mecburi. Manifold Distributor. Manila selülozundan yapılma Marble Paper. Malleable Iron. (Eş anlamlı. hamur giriş borusu. Ekipmanın. bitki tohumlarında bulunan bir karbonhidrat. (Eş anlamlı. El kitabı. nedeniyle. Adam deliği. (Bakınız. Çemen tohumu gibi bazı Mandatory. Manuscript Cover). kolay eskimeyen kâğıt.

Mühendislik grup kitaba uygulanması nedeniyle. Kütle akış ölçer. emici özellikte yapılmış. İz valsi. sigorta. Masking Paper. Bir maddenin özelliklerini belirten form. ayni anda birden çok kitaba uygulanan Maturing. formu. Kütle tutkallama. Kibrit-kitap kapak kâğıdı. Malzeme aktarma/yükleme. Yaş Margarine Wrapper. desenli pres valsi yüzeyindeki izi Material Balance. Etiketleme. Material Cost. Ebru deseni verme. Genellikle krepli pelür Matrix. Mass Deacidification. İz. Mark. Match Book Cover Board. Balance). (2) Üzerine iz işlenmiş kauçuk kaplı pres valsi. Azami kapasite. Surface Colouring) Matte Art Paper. Matt. Malzeme güvenlik bilgi istenmediği alanları kapatma. Olgunlaştırma. işlenmesi zor. ürün kullanılana kadar yapılan tüm harcamalar çelikler. Surface Sizing) kâğıt türü. Malzeme maliyeti. Bunun alternatifi yüzey boyamadır. Preste. Filigran veya Gofraj izi. Kibrit kutuları ve kitap kapaklarında kullanılan karton. Kibrit kutusu kartonu. Material Handling. genellikle her tür kâğıda uygun elyaf cinsi. Mat Board. Kimyasalları verilen pres. Kütle. yapımında kullanılan esnek yapılı bir karton. (Bakınız. (Bakınız. sert dokulu kibrit çöpü yapımında Marking Roll. Mat. Stereotipide kullanılan dişi Masonary Works. Tasarlanan kapasite. Marking. Desenli pres valsi. Çok düşük korozyon dirençli. Mass Balance. Matris kâğıdı. Boyacı bandı. yaş kâğıda aktaran iz valsi. Kâğıt veya karton yüzeyine mat boyama işlemi. Hamur haldeyken yapılan Matte Finish. Matris. Matrix Board). Kütüphanelerde. Olgun. İnşaat işleri. Kütle dağılımı. Kalın karton. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Mass Distribution. İç tutkallama. Pazar veya ilan panosu yapımında kullanılan çok sert ve kalın malı selüloz. Arzu edilen özelliklere getirme. Marking Press. Maskeleme bandı. Düz veya desenli bardakaltlığı Market Pulp. Mat. Marking Felt. ürün Martensitic Stainless Steels. Hamura tutkal verme. Masking. İz presi. boyanacak yüzeyde boyanması Hücreler arasını dolduran madde. manyetik özellikli paslanmaz çelik. istenmeyen alanları kapatmakta kullanılan kâğıt. Kibrit kutusu kullanılan keçe. Verimliliği dikkate alarak kullanılmaktadır. Satış amaçlı selüloz. Mass Sizing. İz keçesi. (2) kâğıdı özelliğinde. Çeşitli türde elyaflardan yapılan. kalıp kartonu. Mat yüzeyli resim kâğıdı. Material kapak olarak kullanılan karton. (Bakınız. işlemle sertleştirilen. Mass Colouring. Mat Stock. topluca bir Maximum Capacity. Maskeleme. ısıl toplamı. Masking Tape. Keçe veya kullanılan ve çoğu kez boyanan karton. Mermerli görüntü vermek Mass Flowmeter. Mevsiminde. Kibrit çöpü kartonu. (Mass Balance). ışığın geçmesinin Material Safety Data Sheets. sağlanabilen azami üretim miktarı. Kütle asitsizleştirme işlemi. Mass. Maskeleme kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Marbling. Matrix Board. amacıyla hamura bazı maddeler ekleme. asitsizleştirme süreci. Keçe kartonu. Odun matrisinde lignin. Markalama. kütle kelimesi kapasitesi. Nakliye. Pazar selülozu. 179 . (1) Stereotipide kullanılan dişi kalıp. Martensitik paslanmaz bedeli gibi. Mature. (Bakınız. Kütle balansı. görüntü verilmesi. Kütle boyama. Mat yüzeyli. yarı selülozlar ve bitki ekstreleri bulunur. Tek bir yaprak yerine. (1) İz keçesi takılarak kâğıda iz Match Stem Stock. Single Sheet Method). Baskı kalıbında. egütör valsi kullanmadan. Madde balansı. kâğıda özel iz vermek için Match Box Board. Elyaf dağılımı. Yağlı bir tutkallama. Margarin ambalaj kâğıdı. (Eş anlamlı. Selüloz olarak satılmak üzere üretilmiş karton.

harmanından yapılma. Ölçü tankları. Referans Mechanical Interlocking. QCS lerde kullanılan. Meat Wrapper. Bir makineden çıkacak. Kâğıt makinesinden çıkabilecek kenar kesimleri Measuring Tanks. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. yazılım ve yükü çeviren tahrik sistemi. Ölçü elemanı. Mottled). Suya mekanik yöntemlerle hava kazandıran karıştırıcılı ekipman. en. Mekanik çerçeve kenarlı değişkendir. Hareket eden Meally. Et sarma kâğıdı. Safiha düz bir yüzeyle. Motorların yol vericilerinin bulunduğu elektrik panoları. Ölçü aletleri. özellikleri. Measured Variable. de denilmektedir. verilen safiha eni mal sarıcıda % 3 ile % 10 arasında daralır. İki Termomekanik ve yarı kimyasal mekanik hamur tamirat/arıza arası geçen ortalama süre. Görece bir sağlayan bağlama yöntemi. Temizlik MC (Medium Consistency). Averaj. Mechanical Guarantees. Ölçen eleman. Mekanik bağlama. Mekanik tahrik. tanım olduğu için. Mekanik garantiler. Mekanik parçalanma. Ölçülecek noktaya monte edilen algılayıcı. Maximum Trimmed Width. Kasap kâğıdı. Mekanik enerji. Ebru desenli. imalatçı tarafından müşteriye Mean Seperation. Line Shaft) kontrol elemanlarından oluşan sistem. kâğıt. Ölçüm. Kâğıdın yüzeyinin verilen garantiler. Bir kontrol Mechanical Properties of Paper. Mechanical Energy. Roughness). taşlayarak) tırtıklı çerçeve kenarı görüntüsü verilmiş kâğıt. Üretim kayıplarını ve verimliliği dikkate alarak. Maximum Width. Ölçü başlığı. Gauge). Kraft kâğıdından Bobin makinesinde kenar kesimleri de yapıldığında kâğıt şerit metre yapmak için üretilen uzamaz yapılı kâğıt. Selülozun MCC. Kâğıt makinesinde eleğe veren tanklar. kaynaklanan kusurlara karşı. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun elyaflarını kalenderde ezerek birbirine bağlama. pişirici üzerine yerleştirilmiş ve kimyasalları ölçülü olarak satılabilir en geniş kâğıt eni. Orta kesafet. Sadece kâğıt makinesini çalıştırabilmek için düzenlenmiş ve Mechanical Drive. Azami en. kaba dokulu kâğıtlar. Kesikli pişiricilerde yapıldıktan sonraki en büyük en. algılayıcılar. Gazete kâğıtları ve gri kartonlar gibi ikinci hamur kâğıtlar. yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Measuring Tape Paper. Measurement Head. Azami pratik kapasite. Tek şaftla birden fazla hızlı kontrol imkânı sağlayan. Azami genişlikte traşlanmış Measuring Instruments. büyüklük belirleme işlemi. (Eş anlamlı. Bir cihaz veya aletle yapılan çitalarının en açık olduğu durumdaki makine eni. Bir işlem için kâğıtlarında çok katlı yapıyı mekanik baskı yoluyla tespit edilen kesafetin. Mekanik kilitleme. pratikte tarayıcı üzerinde bulunan ölçü ünitelerinden her biri. İmalattan Mean. Makine dışında çeşitli yöntemlerle (giyotinde veya MCC (Motor Control Center). Mechanical Paper. Mekanik aeratör. Mal sarıcıdaki en geniş kâğıt Mechanical Aerator. Ölçme. Ortalama uzaklık. (Bakınız. cisimlerin yarattığı veya tükettiği enerji. Kâğıdın mekanik çevriminde ölçüm cihazından gelen değer. Mekanik odun selülozu kâğıdı. mekanik yöntemlerle parçalanması ve bozuşması. MCS (Machine Control System). eni biraz daha azalır. orta derecede olması. (Bakınız. Kenar Measurement. işlem yapılan bölgeye göre değeri Mechanical Deckle Edge Paper. Maximum Practical Capacity. Ebruli. Motor kontrol merkezi. (Bakınız. Mean Time Between Failure/Repair (MTBF/R). Mezura kâğıdı. Kâğıdın dayanıklılık ve direnciyle ilgili 180 . Ölçülen değişken. Azami genişlikte (safiha). Mermerli desenli. Aritmetik ortalama. Mechanical Bonding. Mechanical Degradation. Ortalama. ortalama mesafesi (µm). Buna pratik kapasite Measuring Element. eni. Makine kontrol sistemi. Bu değerler üzerinden kâğıt makinesi kapasitesi hesaplanır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Maximum Deckle.

Melamin formaldehit görülen bozulmaya başlama belirtisi. gerilim altındaki davranışı. reçinesi. iç yırtılma direnci. kaydıyla baskılı matbaa artıkları. Merchant Brand. kenar yırtılma direnci. Görüntü olarak. kâğıtlar. görüntüsü olan. Ticari kâğıt siparişi. Orta ağırlıkta kuşeli öğütücü makinelerden geçirme. Mechanization. bükülme sertliği. daha mukavemetli ve boya tutar hale getirilmeleri. yapımında kullanılan. Odunun kullanılan bir reçine türü. satın alan tüccarın kendi verdiği isimle anılması. Mechanical Refining. Oluklu yoğun. veya seramikten yapılma salmastra. Melamin formaldehit reçinesinin sulandırılmış asit Mechanics. 181 . Meş. Orta kaliteli türler. Medium Finish. Yarı işlenmiş Mesh Mount Tile Paper. Mekanik öğütme. Hesap cüzdanı kapak kartonu. Görece olarak yüksek yerine. Mekanikçi. Memo Covers. Orta tabaka. Mekanik bakım teknisyeni. ne çok düzgün. Menü kartonu. kitaplar. Dalgalı kısım. Merserizeleştirme.4 mm) elek gözü sayısı. gözeneklerin büyüklük dağılımının ölçümü için ortamda. sürekli formalar girmektedir. Melamin reçinesi-asit selüloz. Mechanical Vibration. Eskiden kalmış Menu Bristol. Makineleşme. yüzey mukavemeti ve elyaf renkli mektup kâğıtları. Mekanik odun selülozu. Cıvalı gözenek ölçümü. asıltısı. Basınç veya gerilme etkisiyle. etmeye yarayan düzenek. Elyaf yerine grafit olmakla birlikte Bir miktar kuşe ağırlığı fazla olan kâğıtlar. Memory. Kâğıt hamurunda yaş dayanım arttırıcı olarak Mechanical Wood Pulp. Genellikle kesafeti %6 ile %15 Merchant’s Stock Order. Bu davranışı. sınıfa. alkali ortamda kısa süreli tutularak. renkli magazinler ve bağlanma mukavemeti bulunmaktadır. patlama dayanımı. Ekipmanlarda Melamine Formaldehyde Resin. Bilgi depolayan birim. seçilmiş ofis artıkları. mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen lignini bol Melamine Resin-Acid Colloid. Dövücü veya Medium-Weight Coated (MWC). Kâğıtların fabrika ismi Medium Consistency. kırışması. Fason marka. kullanılmamış gazete kâğıtları ve dönüşümlü olmak katlanma dayanımı. Vasat görünümlü. Mekanik titreşim. kopma dayanımı. ne de kaba. yüzeyine jelatin içinde gümüş Mercerization. Mercury Porosimetry. Gaz halindeki kükürtlü organik Medio Board. MDF. ve düşük kesafette olmayan. Mekanik emicilik. uzaması. Düşük kuşe ağırlıklı (LWC) kâğıt sınıfından Mechanical Seal. Bir inç uzunluktaki (25. Mechanosorptive Creep. Pamuk elyaflarının tuzlarının sürüldüğü Bristol kâğıdı. CEPI EN gerilim giderme sırasındaki davranışı. Merkaptan. kâğıdın nem alarak kreplenip. Bir Mechanosorptive. daha Medium. kâğıtta ortadaki dalgalı kısım. Basınçlı ve sıcak kâğıtlarda. ortamında yaptığı koloidal çözelti. Mekanik emicilik kırışıklığı. Fotoğraf kâğıdı bileşiklerin ortak adı. Fotojelatin Bristol. Bunlar arasında. Kâğıt hamurunda yaş dayanımı arttırmada kullanılmaktadır. Antik görünümlü. Membran filtreleme. seramik mozaiklerin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. Mesh. arasında olan. Mekanik salmastra. Oluk tabakası. Vasat türler. Membrane Filtration. karışımından yapılma levhalar. Kuşe Medium Density Fiberboard. viskoelastik 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur. Medium Writing Finish.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ özellikler. Medieval Laid. Orta kesafet. Medium Grade. Hafıza. Çürük yumurta kokulu gazlar. daha büyük çaplı. Karbon kâğıdı. Cam veya görünümlü. Mozaik taban kâğıdı. orta yoğunluklu selüloz elyafı ve reçine kullanılmaktadır. Gerginlik nedeniyle membrandan geçiş dirençleri farklı olan maddeleri filtre kâğıtta oluşan nem emiciliği. Mercaptan.

Tekstil ürünleri sarmak. Micelles. Kâğıt makinesi kurutma Metamerism. Gıda ve kozmetik ürünlerde kıvam fiziksel çevre koşulları değiştiğinde rengi değişen boyalı arttırıcı olarak kullanılır. Ton) Metallic Coating. Metric Ton. Perdahlı. Meyer M. Grafik kâğıdı. Cylinder. İngiliz ölçü sisteminden Metalization. Moleküllerin ve Methyl Mercaptans (CH3SH). Sulfite Wrapping Paper. Metering Equipments. Metamerizm. Short Metallic Coating). Selülozdan türeme kimyasal bir bileşik. Methyl Cellulose. Metal kaplama. (Bakınız. Kâğıdın tek tarafını perdahlamak için kullanılan Yanki Metering Blade. (Bakınız. Tutkal preste silindiri. Bakır klişe baskı. (Machine Glazed). Ölçümleme. yüzeyini alüminyum. Mika kâğıdı. Ölçü milli Kuşeleme. 1000 kg. (Kısaltılmış. M. Metering Rod). Litho. Perdahlama silindiri. M. Transfer Paper) M. Belirli bir ışıkta ayni renkte bölümünde Yanki (M. Ölçümleme sistemleri. Yüzey M. Perdahlı sülfit pelür kâğıdı. (Eş anlamlı.G. Ölçü mili. Perdahlı Litografi kâğıdı. düzgün yüzeyli kâğıt. Metakromatip. Metrication. sismograf gibi kaplanan. Egütör valsi izleri verilmiş olanları yaygındı. Rod). Metalik kaplanmış emici kâğıt. Ayar mili. Oluklu ve temizlik kâğıtları üreten makinelerde veya kuşe makinelerinde kaplama miktarını ayarlamada kurutma grupları arasında kullanılır. Tek yüzü öğütülmüş mika ile Meter Paper. (Bakınız. duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında çizgisel kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıtlar. Kalenderlenmiş. Kâğıt makinesinde Metal Transfer Paper. Miseller. Sülfat selülozu üretimi askıdaki molekül ve zerrecik birikintileri. Sıcaklık ve rutubet gibi. sırasında ortaya çıkan kükürt kokulu bileşikler. Metil Merkaptan. tutkallamada tutkalı veya baskıda mürekkebi ayarlayan Patron kâğıdı. Metrikleştirme. tahrik parçacıklarıyla kaplama. Kibrit paketlerinin ambalajı olarak eskiden kullanılırlardı. Kâğıt veya karton Meyer Rod. paslanmaya karşı oluşturulan metal kaplama Metric System. Metallic Blotting. “Metalic Coating” kelimesiyle ilişkisizdir. Mica Paper. renklerde görünme. Uluslararası ölçü sistemi uygulaması. Ara kat. Violet Poster Paper. Metallic Paper.G. meyve sarmak için sistemler. Suda 182 . kullanılan raspa. Ölçü raspası. Metalik kaplama. Metering. farklı tarafı parlak olarak üretilmiş kâğıt. Rod Coating). Perdahlı mavi pelür kâğıdı.G. Bir ton.G. Moleküler kümeler. (Bakınız. Metering Rod Coating.G. galvanizle. Suyu seven beyaz bir tozdur. kâğıtlar. kullanılan tek tarafı parlak pelür kâğıtları. Türkiye’de bir Metering Rod. Cylinder) silindir kullanılarak tek görünürken. zerreciklerin bulunduğu Asıltılı sıvı ortamlarda oluşan. sıyırarak ayarlamaya çalışan döner mil. çözünerek jel oluşturur. M. 2204 lb. Metantiyol diye de adlandırılır. Ölçü ekipmanları. Sıcak galvaniz. Metrik sistem. çeşitli ışık kaynakları karşısında. bakır gümüş tozu gibi metal Mezzanine. (Eş anlamlı.F. Kullanım Gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt. Metalik transfer kâğıdı. tarafında bulunan ara katlar.G. Metil selüloz. Erimiş metrik sisteme dönüştürme. öncesi ölçekli baskı yapılır. Ayar raspası. Metallic Paper. (Machine Finished). Metallic Mezzotint. Coating). Üzerine helezon süre dudak kâğıdı olarak lokantalarda bardak içinde peçete şeklinde tel sarılı ve kuşe kalınlığını veya yüzey tutkalını olarak kullanıldı. Kâğıt makinesi salonunda. olarak kabul edilmiştir. Makine işi. Yanki silindir. Takograf. Metalik kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Metachromatype.

Bacterial Celulose ) kalınlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü aleti. Kâğıt üretim Microbiological Analysis. Microbial Celulose. belirlenen hamur hatlarında. Mikrofibril. Perdeli hamur bütesi. Bir inçin binde biri. küçük türbülanslar. borularında uygulanan pürüzsüzlük yaratmayı amaçlayan öğütücü tarafından elyafa uygulanan küçük sıkıştırmalar. yüzey parlatma işlemi (Bakınız. bulunan ve onları birbirlerine bağlayan lignince zengin Microcrystalline Wax. Microfibril Angle (MFA). Bakteriler tarafından Laboratuvarda elde edilen selüloz içindeki lignin miktarını oluşturulmuş selüloz. olarak kullanılan zerrecikler halindeki çözünmeyen alfa Middle Lamella. Karıştırma kısımlar. mürekkepli olduğu baskı örneği. bulunmamaktadır. Kâğıt. kanal içinde sürekli dönen hamur kütlesi şeklindedir. Microfiltration. Intercelular Layer) yapıda petrol yan ürünü. örneklerle yapılan biyolojik testler ve analizler. (Eş anlamlı. Mikro filtreleme. 0. Orta tonda baskı. Mikro iplikçik açısı.02µ ile 2µ arasındaki Manyetik karakter tanıma kâğıdı. Yüzeyin %25 ile %75 arası hücre duvarında bulunan iplikçiklerin diziliş açıları. Sulandırılmış kireç. Çok iyi öğütülerek döngülerinde görülen ve mikrobiyolojik birikintilere neden Mikronize edilmiş talk. Mikroorganizmalar. olan mikropları öldürmede kullanılan kimyasallar. Mikrofibril selüloz. Hücre duvarında. Bakteri selülozu. Mikrometre. anlamlı. (Bakınız. Ara kâğıtları. Bir sisteminde sorunlara yol açan mikroskobik yaşam türleri. Üç katlı kâğıtlarda orta tabaka Microelectrophoresis. Büyük büte Microfibril. Selüloz lifleri daha uzundur. safiha yerleşene kadar elek üzerinde yarattığı Microcrystalline Cellulose Pulp. Mikro elektroforez. sanayiinde sık kullanılan bir Zeta potansiyel ölçüm metodu. karton veya mukavva ortamlarda gelişirler. Kâğıt Micro Paper. parçacıkların membran filtrelerde filtrelenmesi. Mikronize edilmiş. Genel toplamda. Mikro kristal katmanlı bölge. Hamur kasası ve Micro-compression. 183 . Mekanik ve fiziksel elyaf mukavemeti açısından önemlidir. Electro-Polishing) (2) Kurutma sırasında elyaflarda meydana gelen minik Micro-Turbulance. Mikro türbülans. Microbiocids. Kâğıt olarak kullanılan kâğıtlar. Mikro kristal parafin. Kireç sütü. Mikro Kappa sayısı. Mikro parlatma. Microbiological Survey. Mikrobiyolojik analiz. fabrikasında. (Eş anlamlı. parçacıkların tutunabildiği sistemler. Kâğıt kalınlığında ölçü birimi Microfibrilated Cellulose. Islak imzalı kâğıtlar. parçacıkları ile polimerlerin veya nişastaların bir arada Slime). örnekteki mikroorganizmaların tiplerini ve sayılarını Microparticle Retention Systems. İkincil Midton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ MICR (Magnetic Ink Character Recognation) Paper. kâğıtta daralmayla sonuçlanır. yapımında kullanılan. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar gösteren Kappa sayısı. kalsit gibi maddeler. (1) Elyaf öğütülürken. Mikrobiyolojik Şlaym. Middles. Micro Kappa Number. Point). Mikrop öldürücüler. Yüksek kaliteli bir yazı kâğıdı. Çöl tipi Micrometer. sistematik alınan Manyetik mürekkeple üzerine yazı yazılan kâğıtlar. Mil. Mikro sıkışma. Mikro iplikçik. Mikroskobik belirleyen analiz. (Eş anlamlısı. Odun elyaflarının arasında selülozu. Kâğıt fabrikaları su Micronised. bulunduğu sistemler. Mikrobiyolojik inceleme. (Eş olarak kullanılır. Hamur kasasından sıkışmalar. Mikro kâğıt. Orta lamel. eliptik şekli ile ortada bir perde ikincil katmanlarda görülen selüloz iplikçiklerinden oluşan oluşturarak yapıyı bir kanala dönüştüren büte. Nanocellulose) Milk. Microorganisms. Midfeather Stock Chest. Ortadaki. Silika veya Bentonit Microbiological Slime. Çek/senet kâğıtları. çıkan jetin. Micro-Polishing. Mikro kristal selüloz. Çok saf ve ilaç endüstrisinde tabletlerde katkı maddesi Mid.

Fabrikasyon karton. günümüzde halen kâğıt fabrikaları için sırasında kâğıt kopması nedeniyle oluşan ve eklenen yer. kartonları. kâğıt kenarı. Makinedeki tamiratlar.G. temizlik kenarı. Süt kutusu kapak kâğıdı. sembolik akış şeması. (Tetrapak ticari adlarından biridir). (Bakınız. Kâğıt fabrikası (Papermill) yerine tutkallanmamış. Milk Cap Board. Hata duruşu. Mill Count. Şablonla çoğaltma kâğıdı. Üretim sırasında ambalaj türü. Çeşitli olan veya sarılmış çıkmış olan dev kâğıt makarası. M. Ölçüleri tam olan kesim. Minor Repair. Fabrika markası olan. Mill Blanks. ebatta ölçü hataları oluşur. Matbaada giyotin kesiminde. Cilt kapağı ile maket kâğıdı. Süt şişesi kapak kartonu. Kâğıt bobinlerinde. Fabrikasyon kesim. karbondioksite dönüşmesi. Dayanıklı süt kartonu. Fabrikasyon ambalajlı. Parçalanma. Fabrikasyon paketli. Mineral dolgu maddeleri. köşelerde açısal hatalar ve Mining Nozzles. İsim hakları alınmış Milk Can Gasket. karıştırılmamalı). özellikli bir kâğıt. kâğıt hamuruna katılan. Küçük tamirat. Herhangi makinesinde kenar kesimi yapılmamış kâğıt veya karton bir arıza giderme işlemi yapılmamasına rağmen. türü. Organik maddelerin su ve Dökme alınıp paketlenmemiş. Tampon. Kâğıt fabrikası çapında. kâğıt yüzeyine düzgün görüntü kazandıran maddeler. Orijinal Karton. Markalı. Genellikle yuvarlak elekli Millwide. Mimeograph®. Fabrikasyon tutkallı. Bir kâğıt fabrikasında yapılan ve kelime raporlanan etüt. Kaolin ve kalsit çıkan döküntüler. Fabrikanın tüm birimlerini içine alacak şekilde. Tampondaki kenar. Fabrikasyon sargılık kâğıtlar. Mill Cut. Sızdırmaz fabrikasyon ürün çeşitleri. Anorganik asit. Fabrika döküntüsü. Fabrika çapında. Teksir kâğıdı. Mimeo Bond. Fabrikasyon Bristol. kullanılan kısaltılmış kelime. Mill Bristol. 184 . satışa kendi adıyla sunduğu kâğıt veya kartonlar. (Yanki) silindirde perdahlanmış Bristol Mineral Acid. değirmen anlamındaki kelime. Bad Splice). Sızdırmaz Mill Heads. Kalınlığını silindir makinede sağlamış. tutkallanmış kâğıt veya karton. Kâğıt makinesinde. Mill Roll. Selüloz öğütme değirmenleri Mill Splice. gramajı yüksek ve Mimeograph® Paper. Fabrikasyon karton. Mimeotype Stencil Paper. Yarım vardiyayı geçmeyen Mill Edge. Milk Bottle Caps). Markalı ürün yelpazesi. sülfürik asit gibi inorganik veya anorganik asitler. Laminasyonla makine dışında çok katlılık verilmemiş Mill Wrapper. İkincil Duruşlar. Mill Line. Üretim sırasında ortaya Mineral Filler. katmanlardan oluşan dayanıklı sütlerin satışa sunulduğu Mill Sized. (1) Kâğıt fabrikası. İnorganik asit. asit. Fabrikasyon ek yeri. (Bakınız. Sonradan yüzey işlemle Mill. Teksir makinesi. Fabrika etüdü. (Üretim hattıyla özellikli süt kutularında conta işlevi gören karton. Makineden çıktığındaki kenarlara sahip. makinelerde üretilen çok katlı layner kartonlar. kelimeye “orijinal” veya “fabrikasyon” anlamı yükleyen Mill Study. Hidroklorik karton. bobin Minor Stoppage. Pano üzerine işlenen olmayan kâğıt markaları. Kâğıt makinesi üzerinde sarılmakta Milk Carton Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Milk Bottle Caps. Çerçeve kenarı. Fabrikasyon ambalaj kâğıdı. Gerçek Bristol. anlamında kullanılmaktadır. Mineralization. (2) Arkasından gelen (Bakınız. Büte temizleme fıskiyesi. Mimik diyagram. Mill Broke. Mill Boards. Şablon baskıda Mill Brand. üretim döneminden kalma. Stensil defalarca Kalenderlenmiş kartonlar. Fabrikanın kullanılan kâğıt. Fason MIMIC Diagram. Machine Made Deckle Edge). Stensil kâğıdı.

Hamur kasası (Silindir makinede) (Eş Moisture Ratio. Moisture Control. Yönetimin ihtiyaç duyduğu üretim verilerini özelliklerinin değiştirtilmesiyle elde edilen pigment. Elastiklik Mist Board. (Bakınız. ağırlığın % 6-7 yetişen bir çalı. Hamur kasası (Silindir makinede) % 10 a çıkar. Moist Pulp. Normal oda şartlarında çevrenin rutubetiyle Mix Box. rutubeti hem selüloz oranına sahip. Düzeltme. Fiziksel. Romen rakamıyla 1000 e 1000 anlamında. Rutubete karşı karıştırılması. (=1000 inç²) ebadında 1000 adet kâğıdın ağırlığıyla ifade Moisture Ratio. Sonradan alınmış rutubet. Aktif çamurlu (Bakınız. hamurun bir karıştırıcı ile karıştırılması. cinsine göre üzerine kurulu. Karışık hurda kâğıt. Değişiklik. 185 . edilen kâğıt gramaj sistemi. çeşitli fabrika içi hatlardan gelen veya QCS aracılığıyla yapılan kâğıttaki nemin ölçülmesi. Yaş selüloz. edebilmek için. Elbiseleri neme. Rutubet geçirmezlik. Sipariş verme. M Latincede 1000 demektir. Mitsumata çalısı. Mitscherlich selülozu. Bir kuvvete karşı bir cismin gösterdiği karşı korumak için kullanılan kutuların/sandıkların yapıldığı deformasyon ölçüsü. anlamlı.M. Rutubet geçirmez kâğıt. Modified Starches. olmayan kâğıt. Hurç kartonu. karton. hamurların. Japonya’da değeri. Moisture Content). 25”X 40” ağırlığına oranı. Kabuklarından elde edilen bulunan su ağırlığının. Mitscherlich Pulp. sistemine komut vererek rutubeti ayarlayan kalite kontrol Mixing. (1) Düzgün bir hamur karışımı elde sistemi (QCS). toza ve güveye modülü. Muhtelif. havalandırma Moisture Resistant. Wet Basis. Kâğıt içindeki su ağırlığının. Modulus of Elasticity. (2) Moisture Measurement. üretim sonrasında bulunduğu ortamdan aldığı rutubet. dolgu maddelerinin ve kimyasalların Moisture Proofness. Esneklik katsayısı. Sıvıları koyulaştırmak için kullanıldığı kadar yüzey tutkalı Miscellaneous. kâğıdın ağırlığına oranı. veya kimyasal yönden farklılaştırılmış nişasta türevleri.O. Modifiye nişastalar. Kâğıt makinesi Mixed Wastes. Toplanıp. Kâğıt makinesinden çıkışta rutubet. Baskıda meydana gelen hazırlanır ve etkisi güçlendirilmiştir. Modified Aeration. Üretim kalsiyum karbonatın modifiye edilerek. yaş bazda. Modifiye havalandırma. kullanılan sülfit selülozu. Karıştırma. Yüksek miktarda İnşaat sırasında duvar katmanları arasına konulan. Dry Basis. Rutubet kontrolü. Mixed Wastes). morfolojisinin ve bilişim sistemi. si arasındadır. aydınger kâğıdı yapımında engelleyen kâğıt. Mixing Chamber. Mist Gray Board. (Bakınız. kaçıklık. karar vermede kullandığı sistem. yüksek dirence sahip olma. Moisture Regain. Bu selülozdan yapılan kâğıt. Mixed Papers. Rutubet ölçümü. Laboratuvarda Harman yapmak amacıyla. arıtmada. Normal nişastaya göre çabuk Misregister. Rutubet oranı. Tadilat. M. Rutubete dirençli. Mixed Box) Kâğıt içindeki su ağırlığının fırın kuruluğundaki kâğıt M. Doğal ve öğütülmüş MIS (Manufacturing Information System). Kâğıt bünyesinde Mitsumata. Rutubet oranı. Su alma özelliği süresini kısa tutan alternatif bir yöntem. (Making Order). Yanlış ayarlama. Mist Board). biyolojik Misalignment. yapımında da kullanılır. doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonat. Moisture Content. kuru bazda. aktif çamur miktarını yüksek tutup. toplayıp.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tıkanmalar gibi nedenlerle yapılan ve üretim kaybına Modified Natural Ground Calcium Carbonate. Gri karton türündendir. Modifiye yol açan duruşlar. Baskı kaçıklığı. rutubet ölçen tarayıcı ile yapılan ve buhar ayrılmamış her tür kâğıt. Moisture Barrier Building Paper. toplam ağırlığın yüzdesi cinsinden selülozları el yapımı kâğıtlarda kullanılan. Kâğıdın Modification. Rutubet miktarı.

atkı veya katlanmış olarak kalabilme özelliği. Yuvarlak elekte yapılmış kâğıt. şerit hale getirilmiş kâğıt. Yuvarlak elekli kâğıt makinesi. Bir bileşikte kendini kalınlıkları. genellikle 6 karbon atomlu. Kabarma. kalınlıkta kâğıt elde edilir. Viyol türü Monorail Conveyor. Mors alfabesi ile telgraf havanın rutubet taşıma kapasitesinden yararlanmada metninin üzerine yazıldığı. 186 . tutkallama öncesi elyafları kaplayan ve boyanın veya Mold Resistant. tutkalın elyafa tutunumunu arttıran şap ve benzeri maddeler. Moldability. el yapımı Mordant. Tek damarlı. Monosaccharides. Çeşitli şeffaf plastik levhaların “Hand Mold”. Morphological Properties of Fibers. kullanılan eleğin adı da eklenerek “Cylinder Mold”. Şekilsel yapı. kaplama kâğıtlar. Kalıplama makinesi. Mono sülfit selülozu. Molekül ağırlığı. Monoblister (Clamshell). (Eş uygundur. Elektrikli. çözgü ipleri. Molding Machine. Bilgisayarda izleme. atom ağırlıklarının toplamı. Bunlar arasında. kâğıdın katlandığında. Sert ağaç türlerine daha Mold Machine. elyaf çeşitleri. Üzerinde kâğıdın oluştuğu elek. Motor. kullanılan bir diyagramdır. Kütleye ve hızın büyüklüğüne bağlı Mold (Mould). Bir tür kalıplama anlamına gelen Monitoring. Atalet momenti. Boyama veya görüntüsü verilmiş kâğıtlar. Monosakkaritler. Mold Resistant Paper and Boards. Motor. Molded Pulp Packaging. (1) Ekran. Morfolojik yapı. En az 3 karbon Molded Pulp Products. Molecular Structure. Molekül yapısı. Bu diyagram çiğleşme sıcaklığını görmede ve Morse Paper. PE) sıcak şekillendirilmesiyle oluşturulan ambalaj belirlenmektedir. Mordan madde. Elek. Bilgisayar ortamında “Mold” veya “Mould” kelimeleri kullanılmıştır. Kalıba dirençli. Kâğıdın nem Moment of Inertia. kâğıt tabak gibi kalıplanmış kâğıt ürünleri. havalı veya hidrolik motor. Ambalaj Monoflament. Cylinder Mold) Monotype Paper. Şekil ve yapısına bağlı olan selüloz özellikleri. Renk sabitleyici. hücre çeperi Molecular Weight. olarak üretilen karbonhidrat. Makine dizgisinde delikli şerit şeklinde kullanılan beyaz. elekte belirli hacimdeki seyreltik hamur süzülerek istenilen Monitor. sülfit süreciyle üretilmiş selüloz. diyagram. Monotip kâğıdı. Çerçeve kenarı el yapımı gibi bırakılarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moisture Welts. açılmadan damarlı. Sıcaklık artışıyla. Monosulfite Pulp. Tek telli. Makine dizgi kâğıdı. Elyafların morfolojik üretim sırasında kalıplanamayan kâğıt ve kartonlar. Fixative) ve kartonlar. Mollier Diagram. Kalıba dirençli kâğıt (Eş anlamlı. Kalıplanabilme. anlamlı. Kalıplanamayan. özellikleri. üretilmiş ve elek üzerinde ebat kesimi yapılmış. “Sheet Mold” diye elek türü de (PP. büyüklükleri (Coarsness) ve özgün yüzey özellikleri bulunmaktadır. Misina gibi tek kâğıdı türü kâğıtlarda. Mother of Pearl Paper. Ayrıca kaydederek yapılan ölçüm işlemi. ortalama elyaf uzunlukları. Genellikle nötür kâğıt tabak gibi kalıplanmış ürünleri üreten makine. fibrilleşme açıları. Telgraf kâğıdı. elyaf oluşturan atomların. Bu olan değer. Kalıplanmış kâğıt ürünler. Sedefli kâğıt. Elek ve keçelerde kullanılan sentetik. Yumurta viyolü. karşı gösterdiği direnç. ürünleri. İçine konulan katkı maddeleri nedeniyle. ağaçlarda besin Yumurta viyolü. yuvarlak elekte kalınca kâğıt. Üzeri sedef görünümü verilmiş. (2) Ekranda izlemek. Kalıplanmış ambalaj. Bir cismin harekete nedeniyle oluşan dalgalı görüntüsü. Monoray taşıyıcı. Tavanda veya kâğıt hamurunun vakumla şekillendirilmesiyle yapılan zemin üzerinde bobin sevk eden taşıyıcı yapı. atomuna sahip. Şekillenebilme. ambalaj. Moliyer diyagramı. Mold Made Paper. hava içindeki doymuş rutubet miktarındaki artışı gösteren Morphological Structure. Nem izi.

(Bakınız. Tüm motorların çalıştırıldığı merkez. Hamurun Mulberry. Mottle Test. Harelenme testi. Çok katlı kâğıt üretiminde bir hamur Motor Starter. Maket kartonu. Mültilit ofset kâğıdı. Montaj kartonu. tanıdıklara yasta olunduğunu bildirmek üzere Multilith® Paper. Çok kanallı hamur kasası. (Bakınız. Mültigraf çoğaltmada kullanılan kâğıt. (Eş anlamlı. (1) Ebruli olma (2) (Düzensiz) Mermerli boyama. Multigrade Machines. Mullen) Motor Shaft. Mottle). kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilen selüloz kaynağı. Pres keçesini Multilayer Web Forming. Dut. Mould ile başlayan tüm kelimeler için bakınız. Çoğaltma makinesi. hazırlanan. İki katlı bozukluğu. Çok katlı kâğıt üretimi. makinesi Mourning Paper. Mullen mukavemeti. Bir yıllık taze sürgünlerin bir saptırıcı etrafında dönerek aktığı hamur kasası. Backtrap Mottle) Fordriniye makine. Motor yol vericisi. veya kartonda patlama mukavemetini ölçen. Motor kontrol panosu. Yas kâğıdı. kasası türü. Montaj. Ebruli. safihanın ise kırışıklığını düzeltmek için elekli sistemlerde birden fazla safihanın tek bir safiha haline kullanılan eğri/kambur vals. dönüştürülerek yapılan karton üretimi. Silindir elekli makinelerde. Kambur vals. Dut ağacı. (2) Harelenmiş. (Bakınız. Ebruli. Mültilit. Mullen. Multipass Headbox. Çok katlı uzun elekli makine. adını Mullen tipi cihazdan alan test. Burst/Bursting Test) Motor Drive. Mermerli. Burada kâğıtta/kartonda iç katmanlardan söz edilir. Mount Hope Roll. 187 . Sera kâğıdı. Çok tür kâğıt üreten makine. Çok katlanmaması için. boyanarak desen verilmiş kâğıt. Patlama mukavemeti. Zirai örtü kâğıdı. Motor mili. Esmer ve beyaz testlayner tipik “Mold” başlığı. matbaada siyaha Multimetal Plate. Multilith®. Motor soğutma havası. bitkileri veya toprağı sıcağa. Çok silindirli kâğıt makinesi. Multipass Inlet. Kurutma bölümü motorlarından biri. Mullen Burt Tester. Mounting. üretilmiş Kâğıtlar. Multichannel Headbox. Çok girişli hamur kasası. Ofiste kullanılacak kadar küçük ofset Mounting Board. boyandığı için mermerli gibi görünen renkli kâğıt. nedeniyle düzgün dağılmaması sonucu oluşan görüntü Multifourdrinier. Mottle. Mottled Finish. Mottled. pamuk selülozu kökenli. Mermerli kâğıt veya karton. Mülti metal baskı kalıbı. içinde oldukça uzun yönlendirici ve dağıtıcı levha bulunan hamur kasası. örneklerdendir. (1) Mermerli renk. Mürekkebi partisi. Kâğıt hamuruna değişik renklerde karışmış hamur veya su nedeniyle oluşan ebruli Multicolored Crepe. Tahrik motoru. (1) Mermerli. Ölüm nedeniyle. Çok geçişli hamur kasası. Mottle (2)) Multilayer Paper/Board. dağılmış. Motorun yol vericiyle Mulch Paper. Matem kâğıdı. Genellikle küçük kapasitesi nedeniyle birden fazla kâğıt Mottled Color. Mültigraf. (Bakınız. Boyalı hamurun tam karışmaması nedeniyle oluşan Multicylinder Drier Section. Multigraph Paper. (Eş anlamlı. Çok silindirli kurutma dalgalı. Mürekkebin kâğıttaki emicilik ve pürüzlülük Multicylinder Machine. Çok katlı kâğıt veya karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Motor Control. alacalı görüntü. Mottling. (2) Düzensiz türünü üretebilen makine. Kâğıt Motor Cooling Air. Çok geçişli giriş. Renkli krapon kâğıdı. Ziftlenerek çalıştırılması. Mermer dokulu işlenmiş. örtmesi için üretilen kâğıt. Multigraph®. Açma valsi. desen. soğuğa karşı battaniye gibi Motor Control Center (MCC). Harmanları farklı olan hamurlardan çok katlı olarak Mould. Motor kontrolü.

Multiply Board Machine). Bölgelere ayrılmış. Kilometrenin 10 uygulanan çok katlı yapı. Tuvalet ve hamur kasalarında bölgesel denetim sağlamak amacıyla kağıdı gibi çok katlı olmasına rağmen katmanları yapıştırma uygulanan parçalı yapı. olmayan. Org veya kademelerine farklı hamur göndererek mümkün olmaktadır. Multi Sectional Drive. katı. Multilayer Web Forming). Av tüfeği fişeklerinde kullanılan genel amaçlı kelime. Çok bölgeli. Metrenin 10000 katı. (Bakınız. Birden fazla oluğu ve ikiden fazla layner Multiple Effect Evapotrator. elek Music Roll Paper. 10 kilometre. Kalenderlerde Multiply. Multizone. hem Music Paper. Çok dalgalı oluklu makinede) manfoldlu hamur dağıtıcısı. Mirametre. Çok kademeli ağartma. kullanılan kâğıt. 188 . Multiply Board Machine. Genellikle alt ve üst Music Lithograph Paper. Multiply Formers. Not: “Multiply Web” çok katlı temizlik kâğıtları için de kullanılmaktadır. Otomatik piyano/org kâğıdı. Multistage Bleaching. Kaskat ağartma. piyanonun belirli bir parçayı piyanist olmadan. Müzik notalarının katları farklı hamurdan kâğıt üretiminde kullanılan. Albüm kapak kartonu. Hem uzun eleklerde. (Bakınız. Çoklu elekler. Fakat bu durum makine dışında gerçekleştirilir ve çok katlılık üretilmiş kâğıtların sonradan üst üste getirilmesiyle sağlanır. Dupleks anlamında olmayan. Kartonda çok katlılığın makinede sağlandığı bir Music Cover. Müzik albümlerinin yöntem. makinede üretilmiş kâğıt ve karton türleri için Munition Board. Ağartma işlemi gibi ardışık işlemler dizisi. (Bakınız. Kâğıt makinesi gruplarının ayrı ayrı tahrik edildiği sistem. buharlaştırma sistemi. Multiply Web. Kaskat/Kademeli kullanılmış oluklu mukavva türleri. Music Lithograph Paper). Multiwall Paper Sack. Laminated Web) Multiply Web Forming). Çok katlı kâğıt. Çok katlı kâğıt üretim olarak çalması için. Multistage Process.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Multiple Branching Manifold. Munition Paper. (Bakınız. delikli hafıza şeridi yapımında süreci. Multistage Cooking. birden yazıldığı/basıldığı kâğıtlar. Çimento veya Bir dizi evaporatörden oluşan. Çok kademeli evaporatör. Solfej kâğıdı. Multiwall Bag Kraft Paper. otomatik Multiply Paper Making Process. seri bağlı ve yüksek verimli un torbaları gibi birden fazla kattan oluşan torbalar. kapağı olarak kullanılan karton. (Fordriniye elekli Multiwall Corrugated Board. Bir selüloz ağartma süreci. makine. kullanılan karton. Multiply Web Forming. Kaskat evaporatör. Çok kademeli süreç. Çimento torba kâğıdı. Çok katlı kâğıt torba. Çok katlı karton makinesi. Av tüfeği fişeklerinde Birden fazla eleği olan ve sonunda çok katlı karton üreten kullanılan karton. mukavva. Fişek kartonu. fazla eleği olan kâğıt makineleri. Fişek kartonu. de yuvarlak eleklerde çok katlı kâğıt üretimi. Multiplay. Çok katlı. Çok parçalı tahrik. Temizlik kâğıtlarında Myriameter. 4) buharlaştırıcı. (Eş anlamlı. Ek. Çok katlı torba kâğıtları. Çok kademeli pişirme.

N minerallerden elde edilen pigment ve boyalar. (Keçe iğnesi ile) dikilmiş keçe. (Eş anlamlı. Ucu balık araya geldiklerinde jel halde bulunur. İğne kâğıdı. Kıyısından dönülmüş. kozmetik gibi pek Negative Crown. su emici. Defne ağacı selülozundan. Çivi mukavemeti. Baca gazının baca uzunluğu nedeniyle pompada delinmeler yaşanır. Nanofiltreleme. Fotoğrafçılıkta negatiflerin Napkin. Bu selülozun kendi rengi olan kemiksi beyaz renkli kâğıtlar. Net Positive Suction Head (NPSH). Kâğıt peçete. Needle Punching. Paslanmayı önleyici ve dikiş levhaların. Nepal Paper. Önceleri oltası gibi olan bir iğne ile keçenin ip/dikiş kullanılmadan viskozitesi yüksekken zaman içinde vizkozite düşer. Doğal temizlenme. Negative Paper. Mother of Near Miss. Gıda. Planlanmamış ve kazanın Pearl Paper). kristalimsi madde. Azami NPSH sayesinde oluşan alt ve üst noktalardaki sıcaklık farklılığı değeri ideal şartlarda/kayıpsız 9. akışkandır. 189 . keçelerinde uygulanan bir yöntem. Çivi çakılan fiber Needle Paper. Nanoselüloz parçacıkları. siyah renkli kâğıt. kurutma Boyu nanoselülozlardan daha kısa. Elyaflardan oluşan ağ. Napkin Papers. (Eş anlamlı. Kurutma ve pres öğütme sonucu oluşur.81 metredir. üretilen. Eni 5- el dikişi. Bitkiler. Negative grubundan. Nano Whiskers. Doğal boyalar. Kazan suyu doğal dolaşımı. Negative 0. Nacreous Paper. yumuşak dokulu. Nepal kâğıdı. elde Natural Boiler Water Circulation. Membran filtrelerde. basıldığı kâğıt. Nano kristal selüloz. göre daha düşük kesitte olan vals türü. Suların doğal yolla oksijen kazanarak bakterilerce temizlenmesi. Doğal çekiş. İçine boya katılmamış. eşiğinden dönülmüş olay. çok katlı kâğıtlar. çapı Negative Heliographic Papers. Sedefli kâğıt. Temizlik kâğıtları Negative Photographic Paper. Ağ. Sıcaklık nedeniyle oluşan yoğunluk farklılıkları üretilen kâğıt. Peçete. boyu birkaç mikron olan selüloz lifi. Peçete kâğıtları. yanal hareketlere karşı dayanım direnci. yetişen bitkilerden elde edilen selüloz. Paper). NPSH (Net Positive Suction Head). Kâğıt makinesinde kullanılan. Bir Needled Felt. İğneli dikiş. nedeniyle kazan içindeki suyun hareketi. (Bakınız. Natural Purification. hayvanlar. Aksi takdirde cebri fanlar miktar aşağıdan veya yukarıdan emiş yaparken bir miktar kullanılır. Negatif taç (valsi) Orta kısmı kenarlara çok alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Nano Crystalline Cellulose (NCC). bir mikronun altında keçesi gibi tekstil ürünlerini ucu kancalı özel bir keçe iğnesi boyları olan ve elyafın asit hidroliziyle muamelesi sonucu ile ekleme işlemi. Needling. Bir pompanın kayıplar çıktıktan sonra (net) kaç Natural Colored. Crown) Nanofiltration. Yerli selüloz. Nano yapıdaki selüloz. İhmal. Savsaklama. Dikme. (Eş anlamlı. Edge Nail Strength). metre aşağıdan emiş yapabileceğini gösteren değer. çok düşük gramajlı ve Negligence. 20 nanometre.002µ nun altındaki parçacıkların filtre edilmesi. Elek ve keçelere uygulanan Nanocellulose. Doğal renkli. Nanoselüloz. Aşırı elyaflarının birbirine geçirilmesi. Net pozitif emme yüksekliği. (Barbed Needle) elde edilen sert. iğnelerini paketlemekte kullanılan. Pompalar bir ile kendiliğinden çıkması. değerden sonra pompa emiş yapamayacağından Kavitasyon Natural Draft. Negatif kâğıdı. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Natural Dyes. O bölgede veya o ülkede Network. Yanki silindirli makinelerde krepli olarak Paper). Nail Strength. (Bakınız. NPSH) Native Cellulose.

düşük baskı sayılı gazete basımı için. Kâğıdın iki vals arasında preslendiğinde oluşan Neutral Sulfite Pulp. Network Flocculation. Newsprint. sonradan sodyum preslerdeki yaş nipi ifade etmek için kullanılır. Çizgisel baskı yükü. Nötür Kraft kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ da daha yukarıya basarlar. (Bakınız. Bridging Flocculation). kâğıtlarını tanımlar. Nipel. Neutral Size. asit veya Corrugating Material). Nip muhafazası. Ninepoint olmadığı için kullanılan. gazeteleri görmektir. Bobin makinelerinde. havuzlarında. Nötür sülfit selülozu. Pişirme baskı alanı. Ningbo Fold. Ebat olarak enerjiden. Düz baskı preslerinde çıkarıldıktan sonra kalan enerji değeri. Meme ucu. Önce statik olarak bir örnek alınır.22mm) gelen göstermeyen (pH değeri 7 olan) mukavemet kazandırması saman selülozundan üretilmiş fluting kâğıt. Net Refining Load. Kuşeli Bristol. (Eş anlamlı. Standard Newsprint tabiri bildiğimiz gazete basıncı/yüksekliği dikkate alınmalıdır. Daha geniş Neutral Kraft. baz özelliği göstermeyen Kraft kâğıdı. ürünlerde leke bırakmadığı ve renk bozulmalarına neden Ninepoint Semichemical Board. Preste nip baskısının nip News Bogus Paper. için kâğıt hamuruna katılan yaş dayanım tutkalı. Şebeke oluşturma.22mm) yalıtma amaçlı kullanılan kâğıtlar. Nip Guard. Köprüleşme. Avrupa normlarında bu tür türü. Nip baskısı. Nip basıncı. Kraft selülozundan yapılan. “Dry Nip” kalenderdeki kuru nipi. boyunca dağılımı karbon kâğıdı ile test edilerek belirlenir. Nip Load. valsleriyle bobin yastığı arasında bulunan ve bobin için Newsboard. Net öğütme yükü. gazete kâğıtları. Pres ve kalenderlerde. ambalajlamak için kullanılan kâğıtlar. İlan kartonu. Gazete basımı için üretilmiş Nipple. Nötür tutkal. Tek tarafı kuşe bir Bristol. Nip. Gri karton. arıtma ünitesi gazete kâğıtlarıyla üretilmiş gri karton veya kâğıt. kâğıtlar/kartonlar gramajla ölçülendirilir. İki News Vat Lined Chip.009 inç (=0. mekanik selüloz kökenli muhtelif kâğıtlar. yapılan baskı kuvveti. Elektrik yalıtım dayanımı ve kâğıt Ninepoint Corrugating Material. nötür ortamda üretilmiş. Genel bir Nip Pressure. Dönüşümlü gazeteden yapılma kâğıt. Ebat kesimli gazete kâğıdı. son derece dayanıklı. Ninepoint Strawboard. (Bakınız. Presbant kâğıtlarının bir gelen fluting kâğıt. Net ağırlık.009 inç (=0. amaçlı üretilen gri kartonlar. Eski gazete kâğıtlarından. Yuvarlak elekte eski veya daha fazla polimerin etkileşimiyle. Gazete. ambalaj koruyucu muhafaza işlevi gören parça. Amerikan normlarında kalınlığı 0. Nip. Nötür tutkallı Newton tipi akışkanlar denir elektrik yalıtım kâğıdı. Nötür ortamda üretilen bobinajda kâğıt. Nip yükü. 190 . Newton akışkanı. karbonatla nötürleştirilen selülozlar. Deformasyon hızının getirdikleri kitleleşme. “Wet Nip” sırasında sodyum sülfitin kullanıldığı. Pompa hesaplamalarında emiş tanımdır. türbülans kayıpları için harcanan enerji gazete basımı için kesilmiş kâğıt. sarma News. paket halinde satılan Net Weight. Sabunlaşmış reçine tutkalı. bir milimetre uzunluğa Newton cinsinden Newsposter. Eski gazete kâğıtlarından yapılma kâğıtlar. Gri karton. olarak test örneği alınır. Öğütücüde harcanan Newsprint Sheets. Dokuz puanlık saman fluting. Gazete ambalaj kâğıdı. News Vat Lined Chip). Afiş kâğıdı. Asidik veya bazik özellik Amerikan normlarında kalınlığı 0. elyafların polimer ağı yaratarak meydana Newtonian Fluid. Tekstilciler tarafından açıklama için “Point” başlığına bakınız. Nip Impression. Testin amacı her iki durumda da pres valslerinin nip boyunca eşit baskı uyguladığını Newspaper Wraps. Gazete kâğıdı. Dokuz puanlık fluting mukavemeti çok yüksek. Daha sonra dinamik News Lined Board. kayma gerilimiyle doğru orantılı olduğu akışkanlara Neutral Gummed Electrical Papers.

Temassız buharlaştırıcı. Nominal Weight. Suda iyonlarına ayrılmayan ve yükleri olmayan bileşikler. (2) afiş ve poster basılan kartonlar. “Single Tier Drier” tek sıra silindirli kurutma bölümü Kıvrılmaz kâğıt. Nonfibrous Additive. Alevlenmez içerdiği için bu adı alan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nitrating Paper. Noncontact Evaporators. Nonintegrated Mill. buhar. 100 veya 144 adetlik bir top belirli ebat ve gramajdaki kartonun net ağırlığı. Nonionic Compound. No Draw Drier. Aday göstermek. selülozundan üretilen. Kırılgan. Tahribatsız test. özel olarak kaplanmış Nodulizing. kâğıtlar. temiz görünümlü kâğıtlar. kâğıt türlerinin gramajı için kullanılan tanımdır. Nitrogen Emission. Rutubet aldığında dalgalılık göstermeyen tasarımı.Rated). ölçüm yöntemi No Load Power. radyo gibi Nondestructive Inspection (NDI). Kestirimci bakımda. Azot emisyonu. Gr/L olarak ifade edilirler. Pamuk selülozlarının. temasında ortaya çıkan öldürücü gaz. Ofset baskı ile bir top belirli ebat ve gramajdaki kâğıdın net ağırlığı. yandığı zaman alev çıkarmayan Nitration Pulps. donanıma zarar vermeden. Yoğunlaştırılamaz gazlar. (1) Nominal ağırlık. Bükülmeyen (karton). Genellikle erimiş veya askıdaki organik ve inorganik Uluslararası standartlarda bir metrekare kâğıdın gram kökenli maddeler. Öğütücüde Nondestructive Tests (NDT). Nitrogen Dioxide. Elyafsı olmayan katkı maddesi. Entegre olmamış fabrika. Bobin devresi Nominate. Carbonless). bulundurmayan yük. Noisless Paper). herhangi bir tahribatsız Noiseless Program Paper. çok yüksek düzeyde nitrat selülozu Noncombustible Paper. durumunu Noisless Paper. Amerikan standartlarında Nonfilterable Residue. çok hızlı kâğıt makinelerinde. emiciliğinin olmadığını gösteren bir terim. Nitrat selülozu. Nominal kâğıt ağırlığı. (Eş anlamlı. kâğıt. Noninductive Load. Noncondensibles. Paslandırmaz-yağ Nodules. Filtre edilemeyen kalıntı. ortamlarda elde dolaşan basılı kâğıtlar. veya lamine edilmiş ambalaj kâğıtları. Büküldüğünde yükler. Azotlu Endirekt ısıtmalı buharlaştırıcı. yağ veya gaz Nakliye amacıyla bu değerde üretilirler. Kestirimci bıçaklar kapanmadan. Noncorrosive Greaseproof Wrapping. geçirmez ambalaj kâğıdı. Kâğıt sesinin kontrol etmek için geliştirilmiş yöntemler. (Eş anlamlı. kopmamasını önlemek için geliştirilmiştir. Bu anlama gelen Noncurling Gummed Paper. Nondestructive Inspection. Su. donanıma zarar vermeden. bileşikleri çevreye/havaya salma. Karbonsuz. Alev almaz kâğıt. bakımda kullanılan. Solmaz poster kartonu. Kâğıt için kullanılan ve su veya selüloz üreten fabrika. Azot dioksit. (Bakınız. Tahribatsız kontrol. Nitrat kâğıdı. 500 veya 1000 Genellikle mineral kökenli dolgu maddeleri ve kimyasallar. Tahribatsız kontrol. 191 . Sessiz kâğıt. Anma. esnek olmayan karton. (Benzer anlamlı. Etiketinde yazılan. cinsinden ağırlığı belirleyicidir. 500 veya 480 adetlik Nonfading Poster. gerilimden geride kalmadığı Nonbender. tiyatro. Kıvrılmaz reçineli kâğıt. İyonlaşmayan bileşik. Akımın. nitrik asitle muamele edilmesiyle elde edilen selülozlar. Yüksüzken çekilen güç. Hışırtısız kâğıt. opera. Emici olmayan. Sigara kâğıdı gibi. adetlik bir top kâğıdın ağırlığı. Sadece kâğıt Nonbibulous . Endüktif olmayan yük. Çok saf pamuk Noncarbon. sıra silindirler arasındaki geçişini önlemek. duyulmasının istenmediği. geçirimini önlemek için kullanılan. yani Nondestructive Control (NDC). safihanın alt ve üst reçine kaplı kâğıtlar. Nominal. Nondestructive Control). kırılarak kopan. Nominal Mass. Kestirimci bakımda kullanılan. Azot salımı. durumunu test etmek için geliştirilmiş yöntemler. Azot oksidin havayla Yoğunlaşmayan gaz maddeler. Çekişsiz kurutma. içinden hamur geçerken çekilen güç. % 35 kuru maddeli yaş selülozların genel adı. % 35 kuru maddeli selüloz hazırlama.

Enerji yokken kapalı vana. “Noiseless Paper” olarak da adlandırılan. Islanmaz keçe. Normalde kapalı vana. dolu tamponu mal sarıcıdan Non Operating Personel. Newtonian Fluid) yöntemi. Cep romanı kâğıdı. Nonwetting Felt. Hiç bir teste gerek duymadan Nowel Paper. Nozzle. Not defteri kâğıdı. Dokunmamış keçeler. NSSC (Neutral Sulfite Semi-Chemical). Radyoaktif kaynaklı ölçüm cihazı. Keçe türü Nozzle Headbox. Normal kapasite. Çift katlı karton. kumaşlar. NOX. Uyarmak. uzun elyafların birbirine bağlanmasıyla oluşan kâğıt veya Nozzle Slice. İskandinav türü tampon alma (Bakınız. pamuk. Leke yapmayan kâğıt. Nuclear Gauges/Gages. Enerji yokken demir olmayan kâğıt. Fıskiye memesi. Nonwovens. Nontarnish Paper. Paslanmaz kâğıt. romanları kâğıdı. Uyarıda bulunmak. Nontest Chip. “Patent Coated Board” olarak da bilinen. Nonrust Paper. Keçeler. Gazete kâğıdı. Odun dışı bitkilerden kullanılan ve suyu çeşitli özelliklerde püskürtebilen elde edilen selüloz. Ağaç dışı selülozlar. Yıllar içinde tecrübe kartonlar. (Bakınız. Noxious Gases. en eski tampon alma yöntemi. bambu gibi bir yıllık bitkilerden elde edilen. Elek bölümündeki fıskiyelerde Nonwood Pulp. Genel olarak defter Nonreturnable Core. Gözeneksiz ağaçlar. Seçici olmayan Flotasyon. Atmosferdeki oksijen ve azotun yüksek Nonwood Fibers. Normalde açık vana. Hışırtısız kâğıt. yapımında kullanılan kâğıtlar. Operatör dışındaki kişiler. Nonwood Fibers). memeler. Sıra karton. Geri dönüşümsüz mihver boru. Yumuşak üretim kapasitesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nonnewtonian Fluid. 192 . ucuz cep romanları basmak için kullanılan kâğıtlar. Kâğıt makinesinde tampon arasından kopar. edilmiş tüm olumsuz koşulları içinde bulunduran ortalama Nonporous Woods. Tuhafiyeci torba kâğıdı. Dokunmamış kumaşlar. Normally Closed Valve. Notebook Paper. Gazete kâğıdı türünde. uzun elyafların kimyasal selüloz. keçeleştirilmesiyle oluşan tekstil ürünü. her tür katı parçacığın ayrıştırılması için kullanılan ve Notify. Nonrattle Paper. Dokunmadan. Keçe. Bildirmek. Nozul tipi hamur kasası. Not kâğıdı. Nonselective Flotation. Kükürtsüz selüloz üretimi. kapalı vana. Netwona uymayan akışkan. buruşturulduğunda ses çıkarmayan No Sulphur Pulping. Çok küçük “Selective Floatation” işleminde. Zehirli baca gazları. Sudan Note Paper. Nonwoven Felts. kâğıdı yeni dönmeye başlamış olan boş tampona sarmaya başlar ve kâğıt iki Nonpasted Blanks. Dönerken oluşan vakum. kâğıtlar. sıcaklıkta yanmasıyla meydana gelen azot oksitler. Odunsuz selüloz. sadece belirlenen bazı ürünleri paketlemek için mini torba yapımında kullanılan tür parçacıklar ayrıştırılmaktadır. Azot oksitler. Nötür sülfit-yarı Nonwoven Fabric. Nozul tipi cetvel ağzı açıklığı. katmanlı olarak üretilmiş karton. Flotasyon ünitelerinde gerçekleşen ayrıştırma işlemi. Ucuz market kullanılan vasıfsız dolgu kartonları. makinede çift katlı olarak üretilen Normal Capacity. Notion Bag Paper. Roman kâğıdı. Saman. İşletme yetkisi olmayan kişiler. almak amacıyla kullanılan. Kimyasal olarak içinde Normally Open Valve. Nordic Turn-up Reeling. kendir. kaybeder. kâğıtlar. kimyasalların lekeye neden olmadığı kâğıt. ağaçlardır. İçindeki Nowel News. selülozlar. Bu kişiler işletmenin başka Dönen dolu tampon kelepçelerden ayrılarak hızını bölgelerinden sorumlu bile olabilirler. Üretimi aksatmadan.

Number 2 White Manila. 1 numara Manila. 193 . Gıdalar. Nutrients. Besleyici maddeler. Sarı saman renkli kimyasal Manila selülozu. 2 numara Manila.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Number 1 Manila. Beyaz renkli Manila selülozu.

lifli ve kaba bir görünüşü olan kırpıntılarından farklı olarak küp blok. Ofset kartpostal. Mürekkebi kalıptan blankete oradan ve senetlerde kullanılan. halindeki kâğıdı kullanarak. Kesim Oak. Makine dışı krepleme. Kesim artığı kâğıt. Offset Lithography. renk. Bristol karton. Bir tarafı kuşe kâğıtla görüntüsü olarak standartlara uygun olmayan kâğıtlar. geri dönüşüme gönderilen matbaa kenar karıştırılması nedeniyle. gramaj ve yüzey Offset Blotting. (Sözleşme) Off-Machine Coating. Ambalajsız dökme satın alınan ürünlerin getirilerek. Koku kontrolü. uygulanan koku azaltma yöntemleri. İstenilen renkte olmayan. Odor/Odour. Müstakil Obstetrical Sheet. İnsan burnuyla duyulabilecek Offset Postcard. Ofset baskıya uygun kaset kartonu. Ofset baskıya uygun Bristol kâğıt/karton. birinci kimyasal anlamda yapılan faaliyetler. Su geçirmez yatak Kuşeleme. Odor Threshold. şekilde meydana gelen sapma. Orijinal Offshade. Offset Bristol. Old Corrugated Cardboard. Off Quality. su Printing) devrelerinden veya bekleyen hamurdan kaynaklanan. Koku azaltma. (1) Kâğıt veya kartonda. Koku eşiği. Alez kâğıdı. Yüksek gramajlarda karton sistemlerinde ortaya çıkan. Optik nedeniyle kalite kontrol tarafından reddedilmiş ürün. kâğıda aktararak yapılan baskı. Üretim sırasındaki kusurlar OCR (Optical Character Recognition) Paper. Koku. (2) Kayma. OEM(Original Equipment Manufacturer). Mukavemetli ve boyutsal kararlılığı olan. Kâğıt makinesi yerine müstakil makinelerde koruyucu kâğıt. OBA (Optical Brightening Agent). Kesim fazlası kâğıt. Emici ofset kâğıdı. Meşe. Bankacılıkta çek Offset. Eski oluklu mukavva. hammaddesi olarak kullanılan. Eski oluklu mukavva krepleme. hurda kutu atıkları. markalı olduğunu göstermek için kullanılır. Ahtapot dağıtıcı. Old Corrugated Container. ayıracı gibi küçük ebatlı ürünlere dönüştürülebilir. Makine dışı. Merkezden kaçık. elle yazı yazmaya uygun kâğıtlar. Yulaflı kâğıt. Kaçık merkezli. hidrojen sülfür gazının kontrolü. Ofset baskı. 194 . karakter tanıma kâğıdı. Zorunluluk. Kusurlu (Kâğıt). üretim hattı dışındaki kutu. Rengi eldeki örneğe veya şartnameye uymayan kâğıt veya karton. Hamur kasası devrelerinde düzeltici eylemden sonra. Bunlar. Ofset kâğıdı. Makine dışı Kuşeleme. Bozuk renkli. Odor Abatement. dupleks hale getirilmiş mürekkep emici kâğıtlar. O Off Color. Kitap ve dergi kâğıtları olarak belirgin olan kokuların giderilmesi için mekanik veya da bilinir. olarak kokulu örnek maddeden ilave edilir. Selüloz fabrikalarında Offset Cartridge. Ofset baskı. (1) Ofset baskı. Kokunun Offset Printing. Offset Paper. düzgün yüzeyli kâğıtlar. Offcut. renginin bozuk olduğunu belirten ifade şekli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Off Center. makinesinden başka bir makinede yapıldığını belirten ifade. Kuşeleme. Odd. hedef değerden sabit girişinde hamuru dağıtan ahtapot görünümlü sistem. Offset Odor Control. Yaş imza kâğıdı. Off-Machine Creping. Web ofset baskı. olarak üretilirler. Obligation. Hamuruna talaş ıskartaları. Optik beyazlatma Off-Machine. OCC. Sonuna kâğıt ismi ekipman üreticisi. Müstakil OCC. (Eş anlamlı. Dönüşümlü kâğıt ve karton üretiminde ana makinelerde krepleme. Yükümlülük. kesiksiz yapılan ofset baskı. Bobin duyulmasıyla test sona erer. bloknot veya kitap kâğıt. (2) Arıtma hamur. yapıldıktan sonra kalan ve kullanılabilecek ebattaki kenar Oatmeal Paper. Kontrol Octopus Distributor. Ölçü. Kâğıtla ilgili işlemin kâğıt maddesi. Yanki silindir yerine. Kokusuz bir suyun içine ardışık uygun kartonlar. Kalite dışı. Ofset posta kartına en düşük seviyedeki koku.

Oiled Offset Paper. kelebek. Old Newspapers (ONP). (Bakınız. Old Corrugated Container (OCC). Absorbency). Gıda paketlemesinde kullanılan Sadece bir kez kullanıldıktan sonra atılan karbon kâğıdı. 1991) kesilmiş ve paketlenmiş kâğıt veya karton. Tek tarafında boya kâğıtların arasına baskıyı korumak için konulan. Üçle on arasında Oil Absorbency. Kâğıt makinesi On-Of Control. Oil Free Air. Oiled Paper. Bilgisayarlı kontrol. yağlı Kraft veya süsleme yapılmış kâğıt. Yüz adet ebat kullanılmaktadır. (2) Petrol kökenli yakıt. Yağlı. One Piece Case. Üretim sırasında Oiling Roll. Tek parçalı kutu. Yağlı ofset kâğıdı. Yağlama valsi. On-Line Control. Kullanılmış ve ömrünü Opacified Bond Paper. Yağlı kâğıt. 100 lü paket. Eski oluklu Ohm. ikinci ve üçüncü nüsha kâğıtları. kâğıdı. Termostat türü basit kurutma silindirlerinin ve preslerin yataklarını yağlama anahtarlarla yapılan kontrol tekniği. Tek bölge kontrollü Oiled Stencil. Oil Film. Kutu haline gelebilen Oiled. Pompalardan önce Oil Penetration. Açma-kapama vanası. Kâğıt yüzeyinin yağla yapılan ve ekran üzerinden yapılan kontrol işlemi kaplanmasında kullanılan vals. (1) Yağ. On Machine Coating. Opak yazı kâğıdı. Tül kâğıdı. Eski gazete kâğıdı. kontrol amaçlı Oil Spots. Tek yüzlülük. Oiled Tracing Paper. On-Off Valve. matbu formlarda alt nüsha olarak kullanılan. Aydınger kâğıdı. (ISO 535. hurdası. Yağsız hava. Yağ filmi. Kaçık kesim. Oligosakkaritler. değeri. sürgülü vana veya küresel vana. Tek bölgeli valsler. Oil. Giyotinle kesimde kutu. Tek yüzü işlenmiş. Açıldığında orta konumda bırakılmayan. ONP. (2) Atık kâğıt. ortaya çıkan köşelerin 90 derece olmaması kusuru. Yakıt brülörü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Offspec. Yağ seviyesi. kullanılan. Gazete kâğıdı O. Old Newspapers. Oligosaccharides. Yağlı kâğıt. kalender valsleri. emici bir kâğıda yağ emdirilmesiyle elde edilen kâğıtlar. Yağlı kâğıt. (1) Eski. olmayan vana türleri. Oil Proof Paper. Yağ emiciliği. Pelür kâğıdı. Eski gazete kâğıdı. Aç-kapa tipi kontrol. Yağ geçirmez kâğıt. üzerinde bir volt gerilim düşümüne neden olan direnç Old Magazine (OMG). Yağlanabilirlik. Bozuk kesim. Çok ince olduğu için. Yağ lekeleri. Spesifikasyon dışı. Yağ emebilir. Yağlı Stensil kâğıdı. Yağlı kâğıt. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. Kopya kâğıdı. Elektriksel direnç. Prova baskı onay belgesi. Yağlama sistemi. Eski dergi. Yeni basılan One Side Finish. farklı özelliklerde olması. Onionskin Paper. Kâğıdın her iki yüzünün Oiled Manila. Old. Sheet. arkaya ışık geçirmez kâğıtlar. emiciliği (COBB) testinde kullanılan yöntem burada da One Hundred Sheet Sealed. Oil Level. One Sidedness. önceden kesilip hazırlanmış karton. Old Corrugated Cardboard (OCC). Tek kullanımlık karbon kâğıdı. Yağ geçirgenliği. Oil Burner. kullanılan. Yağ tabakası. İçinde yağ olmayan hava. Oil Lubrication System. One Zone Rolls. Spek dışı.K. El yazısında doldurmuş kâğıt için kullanılmaktadır. One Time Carbon Paper. Üzerinden bir amper geçen iletken mukavva. amacıyla kullanılan sistem. Makine işi Kuşeleme. Eski oluklu mukavva Offsquare. 195 . Su emiciliğini azaltmak için. Oil Wettability. Su monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan sakkaritler. benzer tür kâğıtların genel adı.

Opak ambalaj kâğıdı. Açıkta yıkama. (3) Kâğıt makinesi basımında kullanılan. Operating Surface Topography (OST). Opak sirküler kâğıdı. Opaklık. Operating Expenses.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Opacified Book Paper. (4) Makine bölümleri arasındaki boşluklar. Safihanın makine bölümleri Operator Care. turlar. Operasyonlar. Çok düzgün yüzeyli. Opacity. Operatörün kendi pres bölümleri ve presle kurutma arasındaki geçişler. ağartma kademelerinden biri. Yıkama suyunun serbestçe süzülerek atıldığı yıkama işlemi. Open Consistency Regulator. Çalışma özelliklerini daha iyileştirdiği için geliştirilmiştir. (Çalışma OPCO (Ontario Paper Company) Process. Selülozun Operation Principles. Operating/Operation Instructions. elinde bir kontrol listesi olabilir. Closed Draw). Açık kesafet ayarlayıcısı. Turlar operatöre Open Headbox. Çalışma kapasitesi. Açık hamur kasası. Kim. Opaklaştırıcılar. Yanki silindirlerle üretim TMP sürecinde basınçlı ön öğütmeden sonra. sürecin gidişatını iyileştirmek amacıyla yapacağı planlı Open Ended Questions. Operator. kâğıdın yüzey özellikleri. Normal Operating Speed. Open Hood. salonunda bulunan. kâğıt hamuruna karıştırılan maddeler. Işık geçirmez. selüloza yapılırken ortam şartları anında. Operatör gözetimi. ışıkta Open Washing. tampon veya malzeme taşımak Opacifiers. Operatör sorumluluğu. Çalışma hızı. maliyeti. dolgulu mat kâğıt. Opak baskı kâğıdı. Opaque Circular Paper. İşletme giderleri. Kesif hamuru vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi seçeneğin basmak için kullanılan salyangoz pompa tiplerinden biri. 2500 metre/dakikaya kadar çıkılabilmektedir. Open Draw. Opak. Open Transfer. Opportunity Cost. Opalin kâğıt. ne. Operatör turları. Üretim Opaline. Açık havbe. Kâğıdın türüne göre Opaque Paper. Kâğıda opaklık kazandırmak amacıyla inşaatta bırakılan özel açıklıklar ve merdiven için. dakikada alınan metre cinsinden yol. Genellikle bağımsız Operator Rounds. Opaklık ölçer. Open Mouth Sacks. Kimyasal madde satışında uygulanan bir ambalajlama yöntemi. Opak Wrapping. Çalışma şartları. Fırsat maliyeti. Açık ağızlı çuval. Belirli bir dönem içindeki hedeflenen günlük. Opak kâğıt. Boşluklar. Opak baskı kâğıdı. (ISO 2471) Draw) makinede safihanın elekten prese elle aktarılması Opacity Book Paper. anındaki safiha) yüzeyi yapısı. Çok kademeli selüloz arkasını göstermeyen baskı kâğıtları. Kâğıt makinesinde. Birinci seçenek uğruna. Opacimeter. Açık uçlu sorular. Açık geçiş. Kitap dergi safihanın giriş çıkış yaptığı kısımlar. Opak kâğıt. Opacity Paper. Operating Capacity. OPCO süreci. Çalıştırma talimatları. Açık geçişli (Open Baskıda önemli parametrelerden biridir. bol kaolin kapasitesi. sodyum sülfit verilerek yeniden öğütülmesi. Matlık. Open Impeller Pump. Faaliyetler. Davlumbaz türü kurutma havbesi. boşlukları. sorumluluğunda olan bölgede ekipmanların durumunu ve (Bakınız. Openings. Işıkta arkasına ışık geçirmeyen kâğıt. Silindir makinelerde giren çıkan ve geri dönen hamura göre Operations. bir opaklığın ötesinde. Bu turlarda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda nasıl gibi kelimelerle başlayan sorular. aşırı opak kâğıt. Açık safiha sevki. Operatör. prensipleri. Bu liste operatörden beklenen asgari izleme noktalarını gösterir. (2) Havbede 196 . Opaque. arkadan baskısı görünmeyen kâğıtlar. aylık veya üç aylık kapasite. Açık fanlı pompa. Açıklıklar. arasını desteksiz serbestçe geçmesi. (1) Vakumla emiş yapılan kâğıt makinesi elek bölgelerindeki açıklıklar. verilen talimatların bir parçasıdır. neden. Kutsal kitap kâğıtları ve benzeri türde ince olmasına rağmen. kesafet ayarlayan düzenek. Kâğıdın ışık geçirgenlik ölçüsü. haftalık. Makinenin bir bölümünü çalıştıran.

Organic Felt. Differential Optical Brightening Agents. Order Conformation. Ultraviyole ışıkta görülebilen ve adeta şeffaf rengi dergi kâğıtları. Sipariş teyidi. Orifice Plate.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Optical Bleaching/Brightening. Optical Pressure). Kâğıt katlama sanatı. Optical Characteristics. Asbest gibi mineral Optical Density. Mor mürekkepli kâğıtlar bulunmaktadır. Bir sıvının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Organik keçe. Optik ölçüm. Osmosis. Sonuç. Origami. hurda kâğıtla beyazlatıcı taşıyıcıları. Salınım. Ozmos. Optik özellikler. Afiş kâğıdı. ortası basınca opaklık. üzerine fark basınç yaratması için takılan. Çıkış. Fıskiye veya raspalarda üretim sırasında ileri gibi pürüzlü olan kâğıtlar. Organik birikintiler. Kâğıt boyalar. Baca gazı bileşenlerini opaklık ve beyazlık gibi kâğıda has özellikler. parçanın önünde ve arkasında oluşan basınç farklılığının Optical Whitener. gri kartonlar. gaz gibi Optical Brightening Agents (OBA). Optik beyazlatıcılar. Pankart Ordinary Grade. Salınımlı düzenek. kâğıt yüzeyinde floresan parlaklık kazandıran kimyasal Organic Deposits. Optik özellikler. odun Optical Brightness. Portakal kabuğu. Organik elyaflı keçe. Optik beyazlatma. Optical Measurement. Dergilerin içinden çıkan ve abonmanlık müracaatı için OST. (Bakınız. Ordnance Paper. (Bakınız. Çıktı. debi ile doğru orantılıdır. Organic Fiber Felt. Bleaching Agents). Optik beyazlatıcılar. Barrier Material). Optik gelerek birikmelere yol açanlarına zift (pitch). Orsat Apparatus. standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur. şeffaflık gibi kâğıda düşen ışık altındaki görüntü göre hesaplanmış ölçüde delikli daralma parçası. Optik yoğunluk. Optik beyazlık. Sipariş. Renk parlaklık. Alelade türler. geri hareket edebilen. Sipariş onay bildirgesi. maddeleri geçirmeyen. onları sabitleyen maddeler. Outdoor Sign Paper. Outlet. Bu gruba Outfall. Nem. karekökü. denilmektedir. Order Blank Paper. kullanılan ölçümler. getirme. Mal sarıcıda veya bobin bir sürecin performansını en etkili ve ekonomik duruma makinesinde dönen tamponda görülen salgı hareketi. kısa elyaflı hurda kâğıt türleri girmektedir. Buhar debisi ölçümlerinde. hamura karıştırılarak kâğıtlar. Optimization. Brightener. yarı geçirgen bir diyaframdan geçme eğilimi. ölçen cihaz. oluklu mukavva kartonlar ve seçilmiş olan bir sıvı ile hamura beyaz görüntüsü kazandırma. (Eş anlamlı. Delikli plaka. Salgı. Paçavra selülozu. Outcome. Dış saha yönlendirme kâğıdı. Order Acknowledgement. Pompa veya ekipman çıkışı. Osilatör. Organize olma. Mühimmat kâğıdı. Abonmanlık başvuru kâğıdı. Bu özellikleri. selülozu veya kâğıt/karton keçeler. Optik karışık kâğıtlar ve kartonlar. Beyazlık (ışıma). Hareketli Orange Peel. Bir ekipman grubunun veya Oscillation. (Bakınız. selülozun bünyesinden Optical Brightening Agents (OBA) Carriers. hat Optical Properties. Örgütlenme. Görüntü analizinde Organizing. 197 . fabrikalarında hamur içinde görülen. Yüzeyi portakal kabuğu mekanizma. Orsat cihazı. mühimmat sarımında kullanılan Kâğıdı gerçekte beyazlatmak yerine. Operating Surface Topography) hazırlanmış form kâğıtları. pnömatik veya motorlu çalışan Order. Kırılma endeksi de kökenli keçeler grubundan olmayan. ışık altında kolayca fark edilebilir. Oscillator. CEPI EN 643 kâğıdı. Çıkış ağzı. Optimizasyon. düzenek. Bunlar arasında. karışık gazete ve ağartma. Optik beyazlatıcılarla bağ yaparak gelen zamk kalıntılarına yapışkan (Stickies) denir.

toplam fiili üretim süresinin. Taşkan veya tepsilerde aşırı miktarda Outside Chip Storage (OCS). Overproduction. Numuneler. Örtü kâğıdı. Ölçüsü büyük. Akış yönü içeriden dışarıya doğru Overlay Paper. Overload. Aşırı yüklenme. Oxford’ da Overcurrent. Bone Dry). Fırında 105 °C (+/. Outturn sağladıklarından tercih edilirler. Overvoltage. Outturns. Örtü kâğıdı. Kaplama kâğıdı. hız kaybına neden olur. Yaygı kâğıdı. Aşırı sarılmış. düşünülerek büyük tutulmuş veya ölçü dışı kesilmiş kâğıt. Oval. kimyasalları. Aşırı dolu. Fırın kuruluğunda. Kenar kesimleri “Toplam Makine Verimliliği” olarak ifade edilen terim. Hurda kâğıtta görülen. Outward Flow Screen. Outturn kâğıda geçmesi için kullanılan şeffaf transfer kâğıdı. verimi. sarılmış. parke türü ürünlerde. Rutubet oranı fırın Overpressure. bakım. kuruluğunda olan. aşarak yapılan pişirme. Toplam ekipman verimi (OEE). Kemik reçineyle kaplanarak kalıplanan kâğıt. Dozajı kaçırma. Ürün. Belirlenen gramajın üzerinde. Kullanımda aşırı salgı yaratarak kurutularak kırılgan hale gelmesi. Outthrows. Üzerindeki şeklin diğer Outturn Sheets. basılmış gazete. Aşırı yükleme. 198 . Overhead. (1) Transfer kâğıdı. Kâğıt makinesi için Oversize. Salgılı. (Eş anlamlı. Silindirik özelliğini Overdried. tahta parçası. Selüloz üretiminde. Sheets). Overweight. (Eş anlamlı. maddenin. Örnekler. Overhead Crane. Aşırı zorlanma. yaralanılabilir üretim süresine oranı. sipariş verimi. Aşırı basınç. kuruluğunda. Aşırı üretim. kâğıdın fazla ezilerek kaybetmiş bobin. kâğıt makinesine verilen kuru maddeye oranı. Yabancı maddeler. Dış kaynak kullanımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Out of Round. Overwrap. Bir ekipmanın daha iyi çalışması alımı. Aşırı pişirme. Aşırı gerilim. Yakma havası. Tamir-bakım. üretilen bir İncil kâğıdı türü. dekoratif üst yüzey olarak üretilen. 1) Üretim fazlası. Aşırı akım. hizmet mal veya bilgi. hamur veya su taşınması. Overfull. üretilen ve müşterilere örnek olarak sunulan A4 ebadında Overissue News. Ovendry Moisture Content. Overfire Air. Overdosing. Çıktı. (Eş anlamlı. Bir limiti aşmak. Toplam makine Geçmek. Kâğıt makinesinde. Ağır. tamirat gibi işler bütünü. Overlay. Mal sahibi. cam. süreyi. Overall Retention. Kâğıda dönüşen kuru Spesifikasyonda belirtilenden daha ağır. Toplam tutunum. Bir sipariş sırasında. Overall Equipment Efficiency (OEE). Outturns. Kesintiler çıktıktan sonra. Oksford İncil kâğıdı. Genel gider. Outturns. kâğıt dışı. Taşeronlardan hizmet Overhaul. Oxford Bible Paper). sıcaklığı ve diğer üretim parametrelerini Owner. Müşteriye verilmek üzere üretilen gönderilen hava. Tavan vinci. 2) Overall Machine Efficiency (OME). için yapılan kontrol. Ezik. Bir kâğıt fabrikasında Overheating. Büyük. Açık alan yonga silosu. Oxford India Paper. miktarından fazla üretilen ve stoklanan kâğıt veya karton.2) de kurutulmuş. (Eş anlamlı. Baskı fazlası gazete. Oxford Bible Paper. Tahrip edici ısınma. Olması gerekenden fazla Overcook. zımba teli gibi maddeler. Satışa sunulmayan kesilmiş kâğıt ve karton türleri. Toplam ekipman Overrun. Lamine olan sepetli elek. Aşırı kuru. Ovendry. Kazanda ızgara üzerine Output. Bu tür ürünler dönüşümde verimlilik Outturn Samples. Rutubetsiz. Outsourcing. kum. (2) Samples). Aşırı ısınma.

Oksijen alarak. Ozone (O3). Oxigen Scavenger. Kazan besleme suyuna ilave edilen oksijeni yok eden madde. Yükseltgeme indirgeme gerilimi. Oksijen dengesi. Oxidation Treatment. Laboratuvarda test amaçlı kullanılan bir kâğıt. gelişmiş bir yöntem. Havalandırma havuzu. selülozun CO2 ve H2O ya dönüşmesi. Selülozun ağartılmasında ozonun kullanıldığı bir yöntem. Ozone Bleaching. Selüloz ağartılmasında kullanılan. 199 . Oksijen tüketici. (Bakınız: Oxidizing Agents) Oxygen Balance. işlenmiş atık suya oksijen kazandırmak için kullanılan son havuz. doğaya zararsız yöntemlerden biri. Oksitleyici maddeler. Yükseltgeme ve indirgeme reaksiyonları sırasında oluşan elektrik gerilimi. Ozone Paper. Bir ortamdaki çözünmüş oksijen seviyesi. hidrojen peroksit. bir atık suyun ihtiyacı olan oksijen miktarı. Oksijenli lignin giderme. Atık arıtma ünitelerinde. Oksijenle bozuşma. Oksijen ihtiyacı. Oxidation Pond) Oxidation Reaction Potential (OPR).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Oxidation Pond. Ozon kâğıdı. Oxygen Delignification. Oksijen ve sodyum hidroksit kullanılarak yapılan. Oxidizing Agents. Oxidation Lagoon. Oxygen Bleaching. lignin giderme süreci. boyalı tekstil ve kâğıt atık suları gibi ortamlarda kullanılan. Oksitleyici bileşikler. (Bakınız. Üç oksijen atomundan oluşan reaktif bir gaz. Oxidative Degradation. Ozon. Başta oksijen olmak üzere. Oxidizing Compounds. Oksijenli arıtma. Biyolojik arıtmanın yeterli olmadığı. ozon gibi oksijence zengin olan maddeler. Oksijenli arıtma. Belirli koşullarda. Oxidation Treathment. Ozonla ağartma. Oxygen Demand. Buradan sonra işlenmiş atık su dışarıya gönderilir. Oksijenli ağartma.

Tüfeklerde kullanılan hamurunda yaş mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir kâğıttan fişek kovanı. Kâğıt kalenderi. Et paketlemesinde Paper Base Laminates. MDF. Yanmaya başladığında sonuna kadar reçine türü. su iticiler. Packaging Materials. Ambalaj malzemeleri. Paket salmastra. Palet. (Eş anlamlı. kullanılan kâğıtlar. Ambalaj ömrü. Ambalaj sektöründe kullanılanlara kutuluk karton Packing Paper. Paper Carrying Roll. Tahta veya hafif malzemeden yapılan. Laminasyon kâğıtları. Özellikle pastanelerde Packaging. yanar. ambalajlama yöntemi PAA (Poly Acryl Amide). Testlayner ve fluting Paper Bag Liners. Paper. Kâğıt katkı maddeleri. Packaging Paper). Ambalajlamayla kurutulmuş ürünlerin genel adı. Kâğıttan yapılma. Paketleme. P&I Diagram. dayalı. gösteren liste. (Eş anlamlı. mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. Göğüslük kartonu. kullanmak amacıyla bir koruyucu içine alma teknolojisi. Otomobil Package Life. Pan Liner. Paper Additives. PAE (Poly Amide Epichlorohydrin). Paper Based. (yaş dayanım arttırıcılar. (Eş anlamlı. Kâğıt kovan. Package) kullanılan ve reçineyle kaplanan desenli kâğıtlar. Broşür kapak kartonu. gramajı 224 g/m² nin üzerinde olan fakat kullanım dilinde 150 gram/m2 Packing List. Board). tutuşma derecesi etkilerden korumak. (1) Tampon. PAA reçinesi. etkilere karşı koruma işlevi gören malzemelerin genel adı. Salmastra yatağı. Paket. ISO standartlarına göre. (boxboard) denilmektedir. Kâğıt. Panel Board. Ambalajlama. üzerine P kâğıt yığını konulan nakliye platformu. Torbalık layner kâğıtlar. Ürünleri dış Şlaym önleyiciler. ambalajın ömrü. Paper Base Plastics. eskiden kalıplanarak kullanılan kartonlar. Paper Base Laminates). kullanılan samanlı yağlı kâğıt. Paletleme. Ambalajlamada dolgu ve tampon olarak ve sıkılaştıran pres. Ambalaj makinesi. Oluklu mukavva üretimi Packless Mat. safiha oluşturularak Packaging Industry. Ambalaj. Tek katlı ve çok katlı üretilirler. kâğıt veya karton hamuruna makinesi. Packaging Paper. Packed Gland Seal. Packing Box. Perdahlama işini yapan pres. alevlenmeyi önleyiciler. (2) Bloknot. Kâğıdı ezerek düzleştiren Pad. Kâğıt Paper Cartridge. Fırın pişirme kâğıdı. Büyük ebatlı kâğıt ve kartonlarda yapılan. Ambalaj kâğıdı. Çeki listesi. Selülozdan yapılma. Kâğıda Packaging Tape. (Eş anlamlı. Özel müşteri Packaging Machine. Kâğıda dayalı ambalaj. Paperboard. Ürünleri dış kuru pasta veya kek tabanına konulan. Proses ve enstrüman şeması. satmak ve yüksek kâğıtlar. Ambalajlama. Tabancalarda da kullanılmıştır. Matris Kartonu. Karton. Palletization. Kasap kâğıdı. Kâğıt kökenli. Package. gibi oluklu kâğıt türlerinin genel adı. sunta. katılan dolgu ve kimyasallar. antioksidanlar gibi). plastikleştiriciler. Matrix bunların başında gelmektedir. 200 . Paketleme taleplerini karşılamak üzere. Paketleme. Kâğıt hamurunda Pamphlet Cover.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pallet. Paper Based Packaging. Kâğıt sevk valsi. laminat parke gibi ürünleri kaplamada Packet. Market koşullarındaki göğüslüklerinde. Packers Oiled Manila. Koli bandı. Packing. PAE reçinesi. Ambalaj sanayii. Tahta. Bir ambalajın içindekileri nin üzerindeki kartonlar. nakletmek depolamak. Paper Calender. ilgili endüstri kolu.

Kuşeleme ve deri gibi Paper Tape. Kâğıttan yapılmış iplerle Paper-Ink Affinity. yüzeyinde görülen yabancı parçacıkların oluşturduğu Paper Deterioration. donanımı. Kâğıt arısı. Yaşlanma ve ısı. ip haline getirilmiş bir Papermakers Felt. Kâğıt kumaşlar. Kâğıdı başka bir ürüne dönüştürme. Kâğıt peçete. Paper Converting. Paper Mache/Papier Mache. Kâğıdı koruma. Kâğıt kesiği. kâğıtta oluşan Paper Stock. (Eş anlamlı. lekeler. Hamur Paper Wasp. dilinmiş kâğıt. Eşek arısı. emici özellikli. emici özellikli. kâğıtlar. Kâğıt yüzey işçiliği. Kâğıt ip. mekanik ölçü aleti. dayanımı. Paper Valley. tüm kâğıt makineleri. 201 . Kâğıt işleme. kartondan yapılmış masuralar. Dut. Hurda kâğıt. Kabuklarından selüloz elbise. Kâğıttan bükümlü ip yaparak yapıldığı dönemlerden kalma bir terim. Machine Clothing) Paper Twine. uzun Paper Towel.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Clay. Kâğıt yüzeyinde yapılan Waste). elyaf dışı maddeler. Kaolin. Kâğıt el işi. Yanki makinelerde üretilen. Kumaş sarılan. Paper Grades. Kütüphanelerce uygulanan. Paper Napkins. Paper Paper Finish. Zamanın kâğıdı bıçak gibi. Papermaking. çeşitli işlemlerin her biri. Kâğıt lekeleri. temizlik kâğıtları grubundan. kâğıttan şerit şeklinde bükülerek. Sınıflandırılmış kâğıt türleri. Kâğıdın keskin kenarı tarafından. Papermaking Additives. Kâğıt ticareti. Kalıplanarak kullanılır. Kâğıt vadisi. Kâğıdın asitsizleştirilmesi. Kâğıt kili. Hasır çanta ve şapka kâğıt tarafından emilmesi. Paper Deacidification. ürün. krepli imalatları gibi kâğıttan yeni ürünler üretme. Kâğıt makinesi. Seramik kili. Kâğıt keçesi. Kâğıt üretimi. Kâğıdın bozulması. selüloz kaynağı olarak kullanılması. Papermill. Tutkal olarak kendi Paper Micrometer. Küçük paketleri sarmak için. Selüloz üretiminin değirmenle Paper Cloth. Kâğıt şerit. ağaçlardan topladığı selülozla yapar. Çeşitli şekillerde Paper Permanency. Yanki silindirli gibi. değerli kitapların Paper Specks. Paper Preservation. Kâğıt masura. ışık. Papermaker. Kâğıt elbise. Zamana karşı kâğıdın kâğıtla yapılan el işleri. Kâğıt katkı maddeleri. Kâğıt ebatları. Kâğıtçı keçesi. Kâğıt kalıcılığı. Kutu fabrikaları. Paper Sizes. Paper Trade. çanta temizlik kâğıtları gurubundan. (1) Tutkallı kâğıt hamuru. Kâğıt fabrikası. Kâğıt dutu. yapımında kullanılan dokunmuş kâğıt hasır. (Eş anlamlı. Paper Cut. Geri dönüşümlü kâğıt dayanıklılığını arttırmaya yönelik süreçlerden herhangi biri. Paper Textiles. Yanki makinelerde üretilen. elde edilen dut ağacı. Yuvasını kuru harmanına katılan. Kâğıdın mürekkep emişi. insan bedeninde açılan kesikler. Kâğıt sanatı. Kâğıt havlu. Paper Machine. Kâğıdı dönüştürme. krepli ve Paper Machine Auxilaries. Kâğıtçı. ABD de bulunan Wisconsin eyaletindeki (Appleton) kâğıt fabrikaları bölgesi. Paper Textile Spools. Atık kâğıtların bozulmalar. Mürekkebin dokunan kalın dokulu kumaşlar. basınç gibi çevre faktörlerinin etkisiyle. Delikli hafıza şeritleri yapımında başka maddelere benzetme işlemleri. Komparator. yaşlandırmasına karşı alınan önlemler. Kâğıt türleri. Kâğıt yapan. Paper Craft. Yuvarlak elekli. Paper Machine Clothing. Atık kâğıt. (2) Vernikli dökme kâğıt. örgü yoluyla veya doğrudan kâğıttan kesilerek yapılan Paper Mulberry. Gofraj. Salgısı bir tür proteindir. Kâğıt kalınlığını ölçen salgısını kullanır. kullanılan. Kâğıt makinesi yardımcı genellikle çok katlı kâğıtlar. elekli.

Mektupluk kâğıt kutusu. Paralellik. Paralellism. Kâğıt atığı. Paraffin. Paralel öğütme. daha sonraları selülozdan yapılan dayanıklı olan basınç. Bond kelimesi bono Paper Web. Öncelikle hayvan derisinden gazlardan birinin yarattığı ve toplam basıncın bir parçası yapılan. Kâğıt kullanılan bir tekniktir. Parşömen yazı kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Waste. Çekiçleyerek Papric Counter. Parallel Refining. Parşömen. Şeffaf parşömen. Tek öğütücünün Parent Size. Paraffin Paper. Sülfürik edilmeyen. Parameter. reçineler tanenler. Gren yönü bitki hücreleri. Nedenlerin % 20 si sonuçların % 80 yüzeyine paralel veya paralele yakın gelen ışığın arkaya ini yaratır. 70X100 cm gibi büyük ebatlı yetmediği durumlarda birden fazla öğütücüde yapılan kâğıtlar. (Eş anlamlı. Kir sayıcı. halinde gönderilmesi. İnce çeperli. Dövme parşömen. Kâğıt makinesi valslerinde ayarla Parent Reel. Pamuk selülozundan üzerine tutkalla yapıştırılması. Parşömenleştirilmiş kâğıt. aktif veya aktif olmayan metabolik maddeleri depolayan Parallel Laminated. Bir gaz karışımında Parchment. Parşömen görünüşlü. Parenchyma. Papeterie Paper. Papaterie Box. dövülmüş görüntüsü verilmiş parşömen. Büyük ebat. nişasta. Hurda kâğıt. Partial Pressure. Kısmi teslimat. Deri parşömen. (Gerçek parşömen eski Paprican (The Pulp and Paper Research Institute of çağlarda. ana maddesi. Bir parti malın parçalar ölçüsü olarak kullanılmaktadır. özel görevi bulunan. Mumlu kâğıt. Papyrus. sülfürik asitle işlenmesi süreci. Paralel geçirgenlik. Mektupluk Parchment Deed. Az sayıda ebat Parchmentizing. geçmesi. yapılmış objeler. kullanılan levha. Aydınger kâğıdı gibi şeffaf kâğıtlarda. (1) Pamuklu kâğıtların Mektupluk kâğıdın kutu içinde satıldığı.) Canada). Özek doku. Petrolden elde edilen ve kâğıda Parchment Writing. Bu maddeler arasında. yapılan. Paralel lamine edilmiş. hasırdan örülerek dövülmüş. Kâğıt safiha. Parşömen işi. Parşömen kâğıdı. Parşömene Stock). dövülmesiyle dayanıklı kâğıt üretme süreci. (Bakınız. Parent Roll) sağlanan. Kâğıt hamuru. (2) Yeterli sürede selülozun filigranlı ve gofrajlı çok özel mektup kâğıtları. daha sonraları yazı yazma ön plana çıkmıştır. Pareto Analysis. benzetilerek üretilmiş yazı kâğıtları. Kanada Selüloz ve Kâğıt Araştırma Enstitüsü. Paper Parchment Bond. yağlar. pamuk kökenli. kâğıtların satıldığı süslü karton kutu. kâğıtlar. Parametre. Parafin. Leke sayıcı. Parşömen yazı kâğıdı. 1) Tampon. Gerçekte kâğıt cinsi olarak kabul Parchment Tracing Paper. Problem çözmede Parallel Transmittance. şeffaflığın Partial Order. birbirine göre paralel konumda olma. Parent Roll. Papirüs. Parchment Finish. Mektup kâğıdı. Parchment Repouesé. mum selülozundan yapılma parşömen görünümlü yazı kâğıtları. imitasyon parşömen kâğıdı. (1) Kâğıt hamurundan Parchmentizing Paper. Parşömen belge (kâğıdı). Bobin halden açılmış kâğıt. kâğıt yerine asitte şeffaflaştırılmış parşömen kâğıdı. 2) Jumbo bobin. Parchment Vellum. Parşömenleştirme. su geçirmez kasap kâğıtlarının yapıldığı. terbiye edilen deriden yapılmaktaydı. Kısmi basınç. Papier Mâché. Ebat anlamına gelmektedir. Önceleri bono basımı için üretilirken kesilmemiş bobin kâğıt. alkaloitler bulunur. Pareto analizi. Sarılmış tampon. Değişken. öğütme. Mum. 202 . birbirine paralel yapıştırılmış kâğıtlar. Pamuk emdirilerek. (2) Kâğıt parçalarının ıslatılarak bir kalıp Parchment Paper.

MDF. Patching Coagulation. Hurda kâğıttan yapılan ve bir Parts per Million (PPM). Parçacıkların Paste Size. Eser miktarda denilebilecek durumlar için Patent Coated. Dupleks yapmak için Particle Size Disribution. (1) Yama izi. Talaş levha. kapakla. Vadesi geçmiş. Precipitated Calcium Carbonate). Poli klor bifenil. Katlı yapıştırılmış. konusu değildir. Çok seyreltik sıvı çözeltileri için kullanılır. End Leaf Paper). (Eş anlamlı. Patent kaplı. Yuvarlak elekli veya uzun elekli makinelerde. Dupleks davetiye kartonu. Ödeme. parçaları büyüklüğüne göre ayırıp. kullanılan pelür kâğıdı. Yapıştırma kâğıtları. Elekteki veya egütör valsindeki Particulate. sis. Tescil belgesi. Parçacık morfolojisi. Pastings. şekilleriyle ilgilenen bilim alanı. Katlı yapıştırma. PCB (Poly Chlorinated Bi-pheniyl). belirli yerleri karbonlu olan kâğıt. Pasifleştirme. karton. büyüklüğü ifade etmez. Elbise kalıbı Passivity. yükü. Kâğıt şerit. Dupleks gri karton. Yapıştırma. Birden fazla kâğıt yapıştırılarak daha kalın ve mukavemetli Pattern Paper. Layner. Reaktif olmayan bir duruma formlarında. 203 . HDF. Şablon kartonu. ağırlıklarının yüzdesel olarak ifade edilmesi. Pattern Carbon. Pasted Indeks Bristol. Dupleks yapılmış. maddelerinin şekilleriyle ilgilenir. Patch Stock. Pattern Fibre. Dupleks karton. kullanımı yaygındır. Şablon kâğıdı. Dupleks. PCC (Precipitated Calcium Carbonate). değişmeyen türde. Patch Mark. Pasted Bristol. Pattern Tissue. Seperatör olarak olarak eklenmiş desen izi. Parçacıkların elektrik Pasted Wedding Bristol. Seperatör kartonu. kâğıtlar. Katı veya sıvı parçacık. Parçacık. Pasted Cover Paper. Patent. (2) Desen izi. Teslimatı gecikmiş. Dupleks makinesi. Beyaz layner. hazırlamak için kullanılan. (Bakınız. ölçüleri çeşitli etkilerle Past Due. Pasted Chipboard. üretilmiş kâğıtlar. Toz. Kapak içi kâğıdı. Patron kâğıdı. Paspartu. Egütör valsi üzerine bilinçli Partition Chipboard. Kâğıtta. Şablon yapmada kullanılan yapmak için arkası zamkla kaplanan şerit şeklinde dilinmiş karton. Parçalı kümelenme. Şablonlu karbon kâğıdı. vulkanize elyaftan yapılan kâğıt veya Pasted. Patron kâğıdı. Matbu iş Passivation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Particle Board. Milyonda bir. kusurlu bölgenin yamanması nedeniyle safihaya geçen duman gibi görünen parçacıklar. Particle Charge. özellikle dolgu Pasting. renkli kâğıt. göstergelerinden biri olarak tanımlansa da belli bir Patent. Dupleks dosya ayıraç Bristol’ü. Destek kartonu. Parçacık yükü. (1) Kâğıt çerçeve Pattern Board. (2) Şerit şeklindeki yapışkanlı süsleme kâğıdı. Passe Partout. Burada kuşe söz katrilyonda bir (PPQ) gibi kullanımları da söz konusudur. kullanılmak üzere üretilmiş gri karton. Paster. katmanlardan biri beyaz hamur olan çift katlı karton. Oksitlenmeye karşı dirençli olma. Dupleks yapma. PCB adıyla anılan bir grup kimyasal bileşik. Ciltlemede kullanılan. getirme. Payment. ciltlenecek kitabın arasına konulan ince ve desenli preslenmesiyle elde edilen orman ürünleri. Parça büyüklüğü dağılımı. Evlerde patron kâğıdı olarak Pasted Board. Dupleks Bristol kartonu. Kirlilik kâğıdın arkasına destek amaçlı konan kartonlar. Mulaj kâğıdı. karton haline getirilmiş. Dupleks kapak kartonu. yama izleri. Dolgu maddelerinde. Reçineli yüzey tutkallama. Pasiflik. Particle Morphology. kontralit gibi türleri bulunan ve talaşın reçineyle tutkallayıp. laminat parke ve Paste Downs. Bunun dışında milyarda bir (PPB).

Torf. (Eş anlamlılar. Tam ışık katmanlaşma kalitesini görmeye yarayan test. nedeniyle. Kâğıt hamurunda iç topaklaşmasını veya çökmesini önleme. (Tappi UM 808). Asıltılı duruma getirme. toz haldeki kalsiyum sülfat. Pencil Carbon Paper. Belirli süre içinde çekilen Penetration. Percent Active (Time). Pencil Paper. Tutkallı ciltleme. Ayrılma mukavemeti. Dupleks baskı. Arkalı önlü. İçine işleme. Kaplamanın kalmasını kontrol yapılan baskı. Kusuru olmayan kâğıt. (3) Katman ayırma testi. Perforating. Konik masura. üretilen madde. katmanları birbirinden ayırmak için uygulanan verilmektedir. Peptizing Agent. Binding. düzgün yırtma izi verme. bataklık kömürü. Alçı tozu. Kalemle yazı Perforated Plate. Peeling (Wood). Kabuk soyma. Delikli vals. yazarken birden fazla kopya çıkarmak amacıyla kullanılan Perforated Roll. oda kuruluğundaki kâğıda göre işlem aşaması kütüğün kabuklarının soyulmasıdır. Kolej yedeği. Peat. ilk suya doymuş kâğıdın. Delikli plaka. Defter kâğıdı. Tam olarak Peeled Wood.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Peak Power. yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. Peeling (Paper). Turba. aynı anda testi (2) Kabuk atma testi. toz kalsiyum sülfat. Perforasyon yapılmış Pencil Tablet Paper. Kâğıt hamuruna dolgu Peptization. Pear Wraps. Faaliyet yüzdesi. Limon kâğıdı. mukavemet oranı. Perforating Paper. Bir ara atık kâğıda karıştırılarak kâğıt kâğıdın gramajına bölüp. Pecent Solids in Black Liquor. Baryum sülfat. Kalem ucuna benzeyen konik açarak. korkan parçacıkların. Siyah likördeki katı madde PE (Polyethylene). kâğıt. Faaliyet oranı. Adhesive Binding. Armut sarma kâğıdı. Nüfuz etme. Odun hücrelerinde bulunan karıştırılan. Dağıtıcı madde. İdeal bir durumu ifade eder. Peel Test. Dolgu alçısı. Küçük delikler Pencil Point. Pelleting. 100 ile çarparak elde edilen değer. Karbon kâğıdı. Thermoplastic Binding. Peptinleştirme. (1) Soyulma testi. Soyulmuş kütük. Ağaç kütüklerinin Perfect. eden test. Pentozan. Fasikülleri dikme yerine. Gerçek test sonucunu. Amerikan ciltleme. Kâğıt yüzeyinde yolunma. mürekkebin kâğıt içine geçmesi. Pearl White. Yolunma. 204 . kâğıt masura. su sistemlerinde elektrolit kullanarak Pearl Starch. Mükemmel. Meyve sarmak için kullanılan pelür kâğıdı. Son yıllarda romanlarda ve ders Peel Strength. polisakkarit gruplarından herhangi biri. Selüloz üretiminde. Bir maddeyi pelet hale getirme. Perfore kâğıt. Kâğıt yüzeyinin mukavemet Perfecting Press. Penetrants. Asıltı sağlayan maddeler. Granül mısır nişastası. düzenleyen üstüvane valsi. yansıtıcı beyaz yüzey. Kapasite oranı. Tam yansıtıcı yüzey. (1) Hamur kasası içinde akışı karbon kâğıdı. kabuklarını alma işlemi. Kâğıt hamuruna dolgu olarak Pentosan. (Eş anlamlı. Meyve sarma kâğıdı. (2) Elek ve pres valslerinden vakumlu olanlarındaki valsler. İnci beyazı. Buna değişik adlar da kâğıtlarda. Pearl Filler. Katmanlı layner kitaplarında kullanılmaktadır. Rectifier Roll). Perforasyon. Güç tepe değeri. Disperse ediciler. Kâğıdın emiciliği azami elektrik gücü. Peletleme. Threadless Binding). Yüzdelik değeri. tutkal olarak kullanılan bir nişasta. Percent Wet Tensile. Delik açma. plastik madde. Sudan maddesi olarak karıştırılan. Kâğıt kaplamada kullanılan oranı. Perfect Binding. Polietilen. Yaş mukavemet yüzdesi. Çok katmanlı kâğıtlarda Perfect Reflecting Diffuser. Nüfuz edici maddeler. Çürümüş bitki artıklarının oluşturduğu Percent Points. Pearl Hardening. Cut Back kuvvet. Not defteri kâğıdı.

iplik parçaları. Kâğıt fabrikalarında kullanılan makinelerde yapılan. jelatin içeriğine ve Ph değerine Perforation Strength. Kalıcılık. selülozdaki ligninin ne Performance. pH değeri. Delik açma makinesi. Dayanıklı kâğıt. kullanılan ölçü. doğal olarak Perforations. İşin yapılış yöntem ve kadarının alınabileceğini anlamaya çalışan test yöntemi. Bir kâğıdın gaz veya sıvıyı Performance Evaluation. Havlu ve 100 yılın üzerinde dayanacak türde kâğıtlar. Verim. Gazete dergi gibi belirli asitlik veya bazlık (alkali) derecesini ifade etmede aralıklarla çıkan yayınlar. Zamanla sararmayan beyaz. Perforasyon uzunluğu. süslü karşı. Zararlı maddeler. Substances” adı verilmektedir. Peroksitli ağartma. Permanency. Kaldıraç kolu. Kalıcılık. 7 nötür. karşı dayanıklı kâğıt. makinesinin istenilen hızda. Perforatör kâğıdı. ile 14. (ISO 6588) Permanence. Zamana karşı kâğıtta Pharmaceutical Paper. İlaç paketleme kâğıdı. ölçütler. Perforasyon dayanımı. özellikle bozulma yönündeki değişmelere parfümeri satıcılarının kullandığı renkli. makine üreticisi Çimento tozları. Kappa sayısının ilk atası olan. Performance Guarantee Letter. Aydınger kâğıdı. üreticinin ve pH Adjustment. selüloz saflığına. (ISO/FDIS 12625-12. Permanganat sayısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Perforation Length. Eskiden tuvalet kâğıtlarında iki Perforasyon arası uzunluk. Performans. satılabilir üretim yapacağına dair. Performans geliştirme. araçlarındaki verimlilik. Uygulama verimliliği. Zamanla bozulmaya diğer faza geçme. Bir termodinamik fazdan Permanent Paper. Performans teminat Döngüdeki sularda bulunanlarına “Detrimental mektubu. Bir Peroxide Bleaching.. Pernicious Contraries. Dayanım.00 arası bazik ortamdır. Hidrojen iyonlarının ve hidroksil iyonlarının. gofrajlı. şap oranına. pH Value. Peroksitli ağartma süreci. Rulo olarak kullanılan delikli hafıza kâğıtları. Peroxide Bleaching Stage.00. 0-6. tespiti ve uzaklaştırılması zor. üretimi. Delikli hafıza kâğıdı. döngüdeki suyu ve kâğıt yapısını bozucu maddeler. görülmesi. Delgi. Performans göstergeleri. Performansı arttırma adına yapılan işler. reçineler. Kâğıt hamurunda istenilen pH alıcının katıldığı verimlilik testleri değerini sağlama. mürekkep parçacıkları. parametreleri. Eczane ve meydana gelen. Permeability. Performance Indicators. Perforator Tape. Dayanıklı arşiv kâğıdı. Atık kâğıt içinde Performance Guarantees. Performance Indices. alkali karbonat miktarına. Performance Tests. Baryum sülfat beyazı.) Permanent Record Paper. Perforasyon. Persuader. Arşivlerde kullanılmak üzere üretilmiş 205 . Phase Change. 7. Bir Personal Protective Equipment. tarafından verilen garantiler. edilmiş temizlik kâğıtlarında Perforasyon yırtılma dayanımı. Performans garantileri. Selülozun hidrojen sistemin iyi çalıştığını göstermek için belirlenen gösterge peroksitle (H2O2) ağartılması. Kuşe dergi kâğıdı. ortamdaki miktarını belirleyen ve bir sıvının Periodicals. tonajda ve kapasitede. Geçirgenlik. Süreli yayınlar. Levye. kâğıtlar. Permanent White. Performans testleri. Kişisel koruyucu makinenin mühendislik açısından performansını belirleyen ekipman. Performans endeksleri. Buhardan kondensata geçme gibi. kâğıdın gösterdiği dayanım. üretilmiş kâğıtlarda yapılan incelemelerde. organik artıklar gibi maddeler. Permanganate Number (K Number).. Zamana karşı dayanıklılık. Faz değişikliği. pH ayarı. zamk kalıntıları. Perforator. Perfore bağlıdır. Kâğıt bulunabilecek. Pergamyn. geçirebilme özelliği.1 Periodical Publishing Paper.9999…9 arası asidik. yaşlanma süresinin uzaması.

su ve fotokopi makinelerinde yüzeyi fotoiletken bir maddeyle ışıkla karbonhidrat üretimi. baskı sırasında bir arada kalma yeteneği. Fotoğraf taban kâğıdı. Picking Resistance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Phenolic Sheet. karışık olduğunu ortaya çıkaran kimyasal. Picking). Photomount Board. Bitkilerde besin taşıma işlevi Photolitho Paper. kimyasal. Photomount Stock). Fotokopi kâğıdı. Fotografik Pholem. Fotolitografi. Rotogravür baskı. boyalarla boyanmış kâğıtlar. Photolithography). Photographic Blotting Paper. Yolma. Foto ofset. baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Photomount Stock). Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada Photodegradation. kökenli ve Gofraj yapılmış fon kartonu olarak kullanılan fotoğraf taban kâğıtları. Fotojelatin baskı kâğıdı. Işığa duyarlı kaplama. Fiziksel ve kimyasal kullanılan bristol karton. ölçülebilen özellikler. atık arıtma. Album Paper). (2) Yolunmuş toz fotoğraf teşhirinde kullanılan fon kartonları. Yolunma. Işık etkisiyle bir kullanılmaktadır. Physical Properties. (1) Yolmak. Fiziksel özellikler. hassaslaştırılmış kâğıtlar. Cam tepkimeler. kaplanmaktadır. Fotokopi kâğıdı. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Mechanism. kartpostal ve tebrik Photosensitive Coating. kopyalamaya yarayan kâğıt. Eski Photosynthesis. Litografi kâğıdı. Fiziksel değişime yol açan kimyasal Photogelatin Paper. Picking. Fenol türü bir madde. Sitoplazma ve çekirdekleri olan yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Renkli ve Pick. Reçine emprenye edilmiş ve Photogravure Paper. Photo Album Paper. Fotojelatin baskı Bristol’ü. Fiziksel kimyasal kullanılan kâğıt. Fosforlu kâğıt. Photolithography. Yolunma direnci. Fotoğraf fon kartonu. kaplama türü. Cam fiziksel yapıyla ilgili. Yüzeyi ışığa kaplamanın. Fotoğraf kurutma kâğıdı. fotoğrafların kuruması için üzerine konulan yüzeyindeki kuşenin veya elyafların kopması. (Bakınız. emici kartonlar. Rotogravür baskı sıcak preslenmiş kâğıt. Elyafların veya Photographic Paper. Işığa kartlarında da kullanılmaktadır. (Bakınız. Fenolik kâğıt. 206 . mekanizmalar. Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan Photo Offset. Photo Album Paper. Phloroglucine. Fon kartonu. Floroglisin. Işıkta bozunma. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. büyük kofullu hücreler. Phloroglucinol. Soymuk doku. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Wasre Treatment. yüzeyine jelatin sürülerek. Foto ofset. (Bakınız. (Bakınız. Fotografik yöntemle görüntünün pembe kırmızıya dönüştüren kimyasal. Hamuru optik Photomount Folder. Bitkilerde karbondioksit. kaplı kâğıtlar. Florogusinol. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Dış görünüş ve Photogelatin Bristol. Fotoğraf albümü kartonu. Photogravure Printing. Kâğıt yüzeyi çeşitli maddelerle de renkli kartonlar. Gri karton albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Rotogravür kâğıdı. (Eş anlamlı. organik maddenin kendisini meydana getiren alt Photostat Paper. (Bakınız. Phosphorescent Paper. elektriksel veya diğer yönlerden tepki gösteren Photocopying Paper. Photoelectric Process Base Paper. görürler. selülozdaki lignini pratik olarak kanıtlayan ve rengini Photolith. Fotoğraf kâğıdı. Fotokopi kâğıdı. Fotolitografi. elyaf. Fotosentez. Photographic Backing Paper. Baskı sırasında kâğıt Islak işlemde. yüzeyine jelatin sürülerek. biridir. Selüloz içinde mekanik selüloz Photolithography). Yüzeyine Photomount Stock. Fotografik yöntemlerle bileşenlerine ayrılması.

kalitesini bozan bir unsur. Pine. Pigment. Pikap grubu şasesi. olarak görür. Fotoğraf takılan arka yaparak enerji tüketimini ve maliyetleri düşürmeyi kartonu. Pigment Kuşeleme. kaplaması. Son rutubet tarayıcısı Pick Strength. Pick Resistance. Sıkışma noktaları. Pin Holes. Kâğıdın presten veya Pigment Transfer Paper. Servis öncesi masa üzerine sıkça kullanılır. “energy integration” veya “pinch kontrolünün yapıldığı zemin kâğıdı. Servis altlığı. birikme. konulan ve üzerinde yemek yenilen kâğıt veya kartondan Pin Chips. türü. Süreçlerde hedefler belirleyerek ve hesaplar Picture Mat Board. ile birlikte çalışan kurutma silindiri. iş krepli kâğıt. Kremanın veya alanlarda. Safihayı elekten metrenin altındadır. Pinch analizi. 207 . Pickup Roll. Pres pikap kısmı. Pilot Work. Oluklu uzaklaşarak bekleme konumuna döner. paslanmayı önleyici siyah renkli kâğıt. Pigment. Pigmentizing). Baskı geçerek yeniden kâğıda yapışması. Mürekkebin çıkması. Picking Resistance). Pilot Dryer. Pilot kâğıt makinesi. Kâğıt fabrikalarında Pie Plate Board. Esnek vana. kâğıt fabrikasında veya onun belirli bir bölümünde yapılan Üretim başlangıcında. Safihayı elekten Pinch Analysis. Pikap valsi. Pickup Lifting Device. (Bakınız. Sonunda ısı geri kazanma Pie Fed Paper. Pinch Valve. kazandıran katkı maddeleri. Pilot kurutma silindiri. Kapma keçesi. keçenin üzerinde döndüğü vals. Elek altı yonga. İstenmeyen yonga. yapışmasını görmek için yapılan test. sistem. Böcekleri kokusuyla ve düzgün görünüş kazandırmak için yapılan yüzey kaçırmak için kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pick Out. Kapma valsi. İçindeki esnek bir mekanizma ile Hamura karıştırılarak genellikle beyazlık veya renk proses ortamını vana gövdesinden soyutlayan vana türü. Darboğazlar. Test ve eğitim amaçlı kullanılan dar enli kâğıt makineleri. Boya molekülleri veya parçacıkları. Enleri bir Pickup Felt. Picking Resistance). Blanket preslerinde bağlanma kuvveti zayıf olan kâğıt ve üzerinde birikme. Selülozundan yararlanılan yumuşak elyaflı ağaç Pigment Coating. hamurunda kalan kum Piling. güvenliği için özel kuralların getirilmesi gerekir. Blanket üzerindeki parçacıkları nedeniyle oluşan delikler. İğne kâğıdı. Pinch Points. Blanket kirlenmesi. Pigmentizing. kalenderden geçirilmesi sırasında. yapılma baskılı servis altlığı. Mürekkep kalkması. Hareketli Pie Tape. Yapışma dayanım testi. İşletme içinde bu gibi yerlerde. Yığılma. Pilot çalışma. “Process integration”. kapma valsini eleğe yaklaştıran deneme çalışması. “heat kesilmiş kâğıtların sırayla üzerine beslendiği ve burada göz integration”. technology” gibi isimlerle de anılır. Fon kartonu. mukavvada layner kâğıdın fluting (dalgalı) kâğıda Pickup Press Section. Kapma valsi kaldırma düzeneği. Kâğıt yüzeyine opaklık Pine Tar Paper. Baskıda kâğıttan kopan veya yolunan toz kartonlarda mürekkebin kalkması ve baskı blanketine parçacıklarının blankete yapışarak çoğalması. Fan pompası durduğunda. Pilot Paper Machine. (Bakınız. amaçlayan bir yöntembilimidir. Test fon kâğıdı. makine üzerinde veya trafikte sıkışma yağın ele bulaşmaması için pasta veya kek altına konulan yaşanabilecek noktalar. Pickup Deckle. kapma valsi elekten Pin Adhession Test (PAT). Gözenek. İğne deliği. Otomatik olarak ebat sitemlerini optimize eder. alan pres keçesi. Baskı Piling on The Blanket. İğne sarmak için kullanılan. (Bakınız. Birikme. Pasta (veya kek) taban kâğıdı. Pin Paper. İşletmeyi bir süreçler bütünü alan. Çam. çam katranı emdirilmiş kâğıt. Belirli sonucu elde etmek için. Birikinti. Katranlı kâğıt. Pikap keçesi. Pigment transfer kâğıdı.

Zift birikimi. Çökelme tankı. Özellikle Plasterboard. üretim yapılması Pisser. bir kâğıdın bünyesi içine. kâğıdın imalatı sırasında rastgele aralıklarla Piping. Bitki kurutma kâğıdı. Ekose bezli servis kâğıdı. Plan kâğıdı. 208 . Stickies) esaslı kapasite değeri. Ortalama üretim değerinin lekeler. Organic Deposits. Sade. Pivot. Ekme. düz levha kalıpla yapılan baskı teknikleri. Plastik. PIRA (Paper Industries Research Association). Plant Layout. (Bakınız. (3) Tek cins selülozdan yapılma. Pistonlu vana başlığı. selülozdan gelen reçine Plant Capacity. (2) Baskısız. Placemat Paper. Fabrika faktörü. Alçı levha. parçacıklarının veya tutkalların bir araya gelerek oluşturdukları topakların. İki karton arasına kâğıdı. Ekim. Fabrika üretim kapasitesi. Planchette Paper. vanalarda kullanılır. Boru. Kâğıt hamurundaki reçine elde etmek için kullanılan gri renkli rutubet emici kâğıt. hava ile çalışan yerine. Pipe Bend. kullanılan lastik kaplamalı pres valsi. Bağlantı pimi. Kâğıt Planned Capacity. Plantation. (Bakınız. Elek altı havalandırması. Su gidermede tutturmak ve baskıya hazırlamak. Elek altı havuzu. Pitch Deposits. Plain Settling Tank. Ekipmanların yerleşim düzeni. Düz baskı. Kenar kesici fıskiye. düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi. Servis altlığı kâğıdı. (Bakınız. Havuz. Plant Cap Paper). Sahteciliğe karşı güvenlik amacıyla. Plant Reliability. Bu tür maddeler zifti elyafa bağlayarak çalışırlar. Talepler dikkate alınarak. Kurumuş bitki ve çiçek Pitch Spots. Düz baskı kalıbı. Planographic Printing. kâğıt ışığa tutulduğunda fark edilen küçük potluk nedeniyle kâğıdın borulaşması kusuru. Belli eksenler arasındaki mil veya şaft. Sera kâğıdı. Konfetili kâğıt. Zift. Boru sürtünme kaybı. (1) Boru aksamı. Baskı öncesinde iki veya daha Plain Press. Edge Cutter. Pith. Tekdüze. Pitch Control. (1) Düz. Fabrika güvenilirliği. Alçı torbası kâğıdı. İğneli kayıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pin Register. suyun biriktiği havuz. Plant Drier. Planşetli kâğıdı. (Eş anlamlı. Mil. Silindirli başlık. kapasite. belirli dönemlerde bitki filizini güneş ışığından korumak için kullanılan kâğıt. Çökelme havuzu. Plastic. Planlama. Odun özü. Pipe Friction Loss. kâğıt yüzeyinde yarattığı siyah Plant Factor. Fabrika yerleşimi. Baskı merdanesi Genellikle açma ve kapama amaçlı. Zift topaklaşması. Watermark Press Roll). Zift lekeleri. Sarım sırasındaki gömülmüş. Azami ton/gün kökenli maddeler. Dirsek. Harita kâğıdı. Desensiz pres valsi. Plant Protector Paper. Plaster Sack Paper. Pit Ventilation. Çok geniş kapsamlı polimer maddeler. Pivot. Bahçıvan kâğıdı. bez konulmuş bardakaltı kartonu. (ton/gün) azami üretim kapasitesine oranı. Pitch. fazla resmi. lokantalarda kullanılan servis kâğıdı. Çimento torbası Plaid Finish. Plain. Umulan gerçek sanayi araştırma birliği. Elek altına verilen taze hava. Planlanan kapasite. Pin Studs. iğne ile bir kâğıt üzerinde ayarlayarak Plain Press Roll. Elekten süzülen beyaz katlamaya uygun pamuk selülozundan yapılma bir kâğıt. Pipe. Çukur. (2) Borulaşma. Dayanıklı ve Pit. Suda çözünmeyen. Kâğıt hamurundaki ziftin artmaması veya kaliteyi bozmaması için kontrol altında Plant Cap Paper. Boru dirseği. Plan Paper. Bahçelerde tutulması. Piston Actuator. Zift kontrolü. Edge Squirts) Planning. yuvarlak renkli Konfetili kâğıtlar.

kâğıdı sıcak iki uygulanan basınç miktarı. Tabak kartonu. maddeler. Diskli öğütücülerde işlerinde kullanılan ve dijital sinyalleri çok iyi işleyebilen bıçaklar arasındaki ayarlanabilir açıklık. Kalıp kesim yapılarak PLC (Programmable Logic Controller). Plate Heat Exchangers. “Plate Finish” (3) Konik rotor. Plater parşömeni. Plating. Bir inç uzunluğa yapılan kurutma işlemlerinde kullanılan. uygulanarak kaplamada kullanılan sıvılaştırılmış plastikler. Plate Wiping Paper. Kat. Plug. boncuk şeklinde yapıları bulunur. gösteren ifade biçimi. (2) Öğütücü bıçakları. Plater. Boş küre veya kâğıt. Plenum Chamber. oluşan veya parçaların (segment) birleşmesiyle disk haline Playing Card Board/Stock. lojik kontrolör. Terzilerin pileleme bakteri plaklarının sayısı. yüksek çakılan. Plate Count. (3) Tepsi. Kalıp temizleme kâğıdı. Platen Drier. Jordan öğütücünün konik rotoru. Yongayı Plater Vellum Finish. Pleating Tissue. Preste işlenmiş. kâğıdı yapımında kullanılan dayanıklı karton türü. (2) Tıkaç. birden fazla hamur çeşidini. Konik yonga besleyici. borunun ezilmesini önleyen tahta veya plastik tapa. işlemi yapan en eski kâğıt presidir. Plakalı ısı Eşanjor. Büküle bilirlik. kâğıda Plates. Bıçak açıklığı. farklı eleklerden vererek elde edilen 209 . (Bakınız. (Bakınız. Halen kN/m kullanılmaktadır. Basınç odası. İnce film tabakası halinde yüzeye geçirerek yapılan safiha ezme işlemi. Yolma. Genellikle küçük çaplı üretimde otomasyon Plate Clearance. Programlanabilir sertleştirilen ve plastik kaplanan kartonlar. Yarı krepli. (1) Baskı kalıpları. Pileleme kartonu. Disk Player Piano Paper. Kalın ve yumuşak. Resim kâğıdı. Picking). Çevre basıncına göre Plate Glazed. Presleyerek veya valsler arasından Plastisol. Katman. Kâğıt makinesi dışında PLI (Pounds per Linear Inch). hassaslaştırılmış fotoğraf kâğıdı. emici bir kullanılan plastik esaslı pigment türleri. İskambil gelen öğütme bıçakları. (1) Tapa. Plate Board. çeşitli Plate Finish Paper. Kalenderleme. Kanallı Pliabilty. kâğıt. birbirinden ayrıldığı paket eşanjörlerdir. Platerde işlenmiş hem götüren hem de sıkıştıran yonga konveyörü parşömen kâğıdı. Takoz. Öğütücü bıçağı. disk şeklindeki tek parçadan hafıza kâğıdı. Pres kurutucu. Bir örnekteki çoğalabilecek Pleating Paper. Plaka. İskambil kartonu. yumuşaklık ve esneklik kazandırmak için konulan Plaka. Düz plakalı kâğıt presi. göre verimi daha yüksektir ve az yer kaplar. işlerinde kullandıkları karton parçaların yapıldığı dayanıklı Plate Finish. Kâğıt hamuruna. Preste perdahlanmış (herhangi bir) gramajlarda kumaş pilelemede kullanılan pelür kâğıtları. Platinum Paper. Otomatik olarak çalışan piyanoların öğütücülerde kullanılan. Disk plaka. Baskı Plastic Pigments. Plater. Ply. Kırılmadan kartonun büküle levhalardan oluşan ve contalar sayesinde kanalların bilirliği. Plate. Vanalarda vana yatağına basan kapama parçası. Plastikleştiriciler. Düzgün yüzeyli pres levhaları ve sert kartonlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plasticizer. Pileleme pelürü. Plunger Chip Feeder. Platin kâğıdı. (1) Bir kâğıt makinesinde. Borulu eşanjörlere Plucking. Plate Finish). Plastisol. Plak sayısı. arasında şekillenmiş. mat baskı kâğıdı. Kâğıt Kuşelemede kalıplarını temizlemede kullanılan az Kreplenmiş. Platin tuzlarıyla ışığa Mürekkep yapımında da kullanılmaktadır. Preslerdeki çizgisel basıncı levha arasında presleyen kurutucu tipi. daha yüksek iç hava basıncında olan kamara. kontrol sistemi. kaliteli. Bobinlerde mihver borunun içine Plate Paper. Plastik pigmentler.

Birbirine bağlı iki atomda. Bu katmanlar daha sonra testinde ölçülen değerin. Bir atık sudaki kirleticilerin arasındaki cep kanalları aracılığıyla yapılan havalandırma toplam etkinliği. Ply Adhesion Tester. Katman ayrılması. Chromo Paper). bağlantılarının parlatılmış iç yüzeyi. Parlatılmış yüzey. Pocket Ventilation. Asarak kurutma. Poisson etkisi. (Eş anlamlı. Poliolefin kaplı kâğıtlar. işlemi. Dayanıklı ve düzgün yüzeyli. kâğıt gramajına bölünmesiyle elde birleşerek tek bir safiha oluştururlar. Pollution. kuvvetin geldiği eksene dik diğer eksenlere hale getirilirler. Pole Drying). Polydisc Filter. ve havlu kâğıtlarındaki katlardan biri. Bir dizi disk elek Points Per Pound. Çok katlı kullanılmaktadır. kirleticiliğinin ölçüsü. Poly Coated Papers. Çok katlı kartonlarda yapılma parlak ve sıcak bir tamburla yapılan ve bağlanma kuvvetine bağlı olarak katmanların ayrılması. Point. Kurutma silindirleri Pollutional Index. Bir atık suyun arasındaki ceplerde oluşan rutubet. Çok parlak. Cepli zarf. Pocket Humidity. temizlik kâğıtlarının her bir katı. Kat bağlanma mukavemeti. özel madde emdirilmiş test kâğıdı. kutularda katmanlar arası bağlanma mukavemeti. Kirletici. Cep rutubeti. Polished Surface. Libre başına puan değeri. Cilalı. Kurutma selülozundan bir veya iki yüzü makine üzerindeyken silindirleri arasına konulan havalandırma fanları. Pnömatik. amacıyla kullanılan. Kirlilik. Kat bağlama. Tuvalet doğru genişlemek ister. bıraktığı iz. Çok diskli filtre. (Eş anlamlı. Cep havalandırıcıları. Kurutucular Pollution Load. Hamur kasası ve Pneumatic Chip Conveyor. (J Tappi 19-02-2000). Puan. kaplanmış kâğıtlar. Tamburlu Kuşeleme. Ply Bonding. Ply Bond Strength. Asarak kurutmada. Patlama 210 . Bir inç uzunluğun binde biri. Pollution Abatement. Alt ve üst katmanlar edilmektedir. Kutup test kâğıdı. Ply Adhesion. Kirlilik azaltma. Polarite kâğıdı. farklı özelliklerdedir ve ayrılamazlar. Kirleticilik endeksi.4 kâğıtlar. Yaklaşık 25. Havalı yonga taşıyıcı. Oluklu sigorta poliçeleri basmak için üretilmiş kâğıt türü. Kat bağlanma mukavemeti. (3) Çok katlı kâğıtlarda her bir kat. Askı izi. katmanların kendi aralarındaki bağlanma yükünün pozitif veya negatif olup olmadığını test etmek kuvveti. Hava ile ilgili. Kir yükü. askı ipinin. Poliçe kâğıdı. Elektrik kartonlarda. Kuşe kaplanmış renkli kalınlığında kullanılan Amerikan ölçü birimi. Layer. Yapıştırma söz Polar Bonds. Cep havalandırması. (Bakınız. (Bakınız. Temizlik kâğıdı katı. Kroma kâğıt. Pollutant. Hava tahrikli vana başlığı. Kâğıt Polycrome Paper. Pneumatic Actuator. Bir madde bir yöne doğru kartonlardaki katmanlardan biri. Kromdan Ply Seperation. Kat bağlanma mukavemeti test Pole Drying. Çok katlı Polarity Paper. El yapımı kâğıtları çamaşır cihazı. Yapıştırılarak çok katlı sıkıştırıldığında. Mechanical Bonding) Policy Paper. Pnömatik yonga konveyörü. Pneumatics. elyaf geri kazanma ünitesi. mukavemeti için kullanılan bir Amerikan tanımı. (2) Dupleks Poisson Effect. Polish. Kraft Pocket Ventilators. Kâğıt yüzeyi için Ply of a Tissue Paper. (Bakınız. Pocket Enveleope. Multiply). Polar bağlar. Mil). ipine asarak kurutma yöntemi. Çok katlı temizlik kâğıtları Pole Mark. Polished Drum Coating. eşit konusu değildir. şekilde paylaşılmayan elektronların bulunduğu bağlar. Patlama kademelerinden oluşmuş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ safihalar veya katmanlar. mikrometreye karşılık gelmektedir. Chemical Bonding. kâğıtta üretiminde katları iki yöntemden biriyle birbirine bağlama. Kalenderleme gerektirmeyen bir Kuşeleme işlemi. Kirletme.

liyosel. Polielektrolit. sistem. Gözenek. Polipropilen. Bu süreç dört ve kurutma keçeleri. Polivinil alkol. Monosaccharides). Polimer. Onun üzerinde Positioner. Selülozun yapısında ve kâğıtta bulunan Polymer Molecular Weigth. Soda klor süreci.O. Gözeneklilik. bıçakların yerini bilgisayarla ayarlayan Preslerde kullanılan yumuşak kaplama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Polyelectrolyte. kullanılan polimer bir petrol ürünü. Temizlik bezi. Poliüretan vals kaplaması. Pope Reel) Polymer Adsorbtion. Göllenme. Polietilen oksit. (Bakınız. Poliolefin. Düşük Ponding. Polyester iple yapılan pres Chlorine Process de denilmektedir. Kâğıdın boşluklarının hacminin toplam kâğıt hacmine Polypropylene (PP). viskoz. aşamalıdır: (1) Samanın alkalik ortamda pişirilmesi. Oligosaccharides. Bir selüloz Pop (Safety) Valve. Kâğıt kaplamada oranı. Kontrol vanalarında monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan polimerler veya gelen sinyale göre vana açıklığını belirleyen ve vananın karbonhidratlar. Anyonik ve/veya katyonik Pomilio Süreci. Bozuk bobin göbeği. Organik karbon bileşikleri. Polymerization Degree. Tampon sarıcı. (4) Hipoklorit ile biraz plastik madde. ağartma. Pop Strength. Pos kâğıdı. makinelerinde. Bobin Polyurethane Roll Covers. Bobin sarımına maddeleri. Polisakkaritler. Kâğıtta hava geçirgenliği özelliği. Pope Reel. Degree of Polymerization). Polimer tutunumu. kâğıdın arasındaki çekim nedeniyle oluşan bağlanma. Pore. Positioning System. kötü mihver boru kullanarak başlama. Emniyet vanası. (Eş anlamlı.S. İç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. makinesi kâğıdı. Polymer Binders. (2) Ortama klor verilmesi. 300 m/dakikaya kadar olan makine anyonik yüke sahip bir polimer. Polimer yükü yoğunluğu. (Eş anlamlı. birimlerinin sayısı. Bobin sarımında dâhil olmak üzere karbon içeren organik kimyasallar. Polietilen. Polymer. Anyonik veya katyonik polimer yükü miktarı. P. Kötü mihverle başlama. Polysaccharides. Selüloz da Poor Core Start. hangi konumda olduğunu geri bildiren ünite. 211 . Mal sarıcı. Konumlama sistemi. kalitede selüloz elde etme süreçlerinden biri. uzun polimer zincirleri. Pozisyoner. koparılmadan uzun süre sarılmasını ve tampona dönüşmesini sağlayan makaralı sarıcı. Polyolefins. Posta pulu kâğıdı. (Point of Sale) Paper. Ani açan ve sistemi zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glikoz yüksek basınçtan kurtaran vana. PSA. boya bağlayıcısı olarak kullanılan. Basit olefinden üretilen polietilen Porosity. (Bakınız. Poplar. Kavak. Pope. Polymer Charge Density. Polyester keçe. hızında buhar silindirleri içindeki kondensatın durumu. Çok nüshalı pos Poly Pulp. suda çözünebilen. Diğer gevşeklik nedeniyle düzgün kenar yapısı vermeyen sarım. Mal sarıcı. Poymeric Sizing Agents (PSA). sentetik polimer tutkalı. örnekleri naylon. Kâğıt üretimi sırasında. Polimer tutkallama Poor Core Start. (3) Klorun ve bileşiklerinin Polyethylene (PE). Buna Polyester Felt. Polimer molekül ağırlığı. Polyetiethylene Oxide (PEO). Konumlayıcı. poliolefinler ve polisitirenlerdir. Bursting Strength). Renkli kuşede Postage Stamp Paper. Samandan yüksek gruplarla sonlanmış. Polimerle elyaf Pope Reel. gözenekler. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. gibi polimerler. Polimer bağlayıcılar. Polyvinyl Alcohol (PVA). Polimerleşme derecesi. Kâğıt kaplamada kullanılan uzaklaştırılması için alkali yıkama.

Elektrik üretmek amacıyla Bookkeeping Machine Paper). Posting Ledger Paper. çıkan değer. toplam madde miktarının milyarda 1 birimlik yüksek veya parafinle yağlı hale getirilmiş layner kâğıdı. Poster asmak için kullanılan hazır pudralı kâğıt. toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik 212 . Poultry Head Bands. Çömlek üzerine transfer bulunan değer. kullanılan mukavvalar.001inç). Postcard Board. Tavuk paketleme kâğıdı. Güç gereksinimi. Kartpostal Bristol’ü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Postal Money Order Paper. Poultry Wrapper. Güç pompası. Pothcer Washer. Çimento ve un gibi ürünleri Poster Parchement. Güç santralı. Yaş dayanım mukavemeti yüksek ve oldukça su kullanılan polimer bir petrol ürünü. (Eş anlamlı. Posterlik parşömen kâğıdı. sarılan kâğıt. Üretim aşamalarından kaynaklanmayan. Tavuk kesim kâğıdı. Posta kâğıtları. Poultry Band. (Eş anlamlı. (2) Zımpara kâğıdı. Power Furnace. kâğıdın dielektrik kaybının alındığı selüloz yıkama eleği. Güç kaynağı. Post-print. Dusting) dayanıklı kâğıtlar Powder Pocket. kartpostal yapımında kullanılan matbaa kâğıtları. Belirli miktarda barutu sarmada kullanılan kâğıt. Tavuk torba kâğıdı. baskı yapabilmek için üretilmiş transfer kâğıdı. paketlemede kullanılan Kraft kâğıdından yapılma ve özel Posting Bristol. geçirmez bir kâğıt. Poultry Bag Paper. Herhangi bir karışımda. Milyarda bir. Kartpostal kartonu. Kâğıdın kullanıcıların ürettikleri kâğıt atıkları. Çömlekçi pelürü. Ppb (Parts per billion). Power Pump. Postcard Bristol. Decalcomania Paper). şerit şeklindeki kimlik PP (Polypropylene). (1) Trafo ve bobinajda sürekli hamur gönderilerek yıkama suyunun dışarıya kullanılan yalıtkan kâğıtlarda. Polipropilen. Tavuk koli layneri. Power Supply. tasarlanmış paket. Powered Relief Valve. maddesine 1 ppb denir. tamamen Pounds Per Point. (Bakınız. Postanelerde kullanılan. Kâğıdın işlenmesi sırasında ortaya Poster Paper. Herhangi bir Poultry Box Liner. Poster basımında kullanılan çıkan toz. Baskı sonrası. Kartpostal kartonu. Tozlaşma. Makyajda Poster Board. hayvanlarının kolilenmesinde. nakit para karşılığında verilen. Güç faktörü. (Eş anlamlı. Elektrik temini. Poster mukavvası. Kümes hayvanlarında kesim sonrası ayak bileğine takılan. Tüketici atıkları. buhar üretimi yapan buhar kazanı. Poster Powder(ed) Paper. Toz torbası. kutu dışına sarılan Kraft Şebekeye bağlanabilmesi için gerekli elektriksel özellikler. Postcard Bristol). Yaş dayanımı karışımda. Bunlar genellikle veya kartonun gramajının. Fasit kâğıdı. özel kanın etrafa bulaşmasını önlemek için boyun kısmına güvenlikli dayanıklı bir kâğıt. Harf ve rakamlar Postcard Paper. Posta çeki kâğıdı. Post Consumer Waste. (1) Barut kâğıdı. Kâğıt kaplamada kâğıdı. davetiye veya oyularak şablon olarak kullanılan bir tür aydınger kâğıdı. Poster kâğıdı. Powdering. kalınlığına bölünmesiyle ortaya evlerden ve ofislerden çıkan kâğıt atıklarıdır. Mektupluk. (2) Pudra kâğıdı. kâğıdı. Poster. Buhar kazanı. Milyonda bir. Kesim sonrası. PPM (Parts Per Million). Son kullanıcı atıkları. Pouncing Paper. (1) Şablon kâğıdı. Yoğunluk (Libre/0. Kümes Power Requirements. Tavuk künye kâğıdı. Kâğıt veya keçe şapkaları zımparalamada kullanılan kâğıtlar. Güç ihtiyaçları. Power Boiler. Tamburlu yıkayıcı. Döner bir eleğin içine Power Factor. Elektrikli emniyet vanası. bir göstergesi. (2) Gerçek gücün zahiri güce oranıyla Pottery Tissue.

Ön astar. Yüksek mukavemetli ve ısıl Pre-hydrolysis. Tüketici öncesi kayıplar. Ön montaj. elektriksel veya Preimpregnation. pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Kâğıt düz bir yüzey arasından geçebilen hava miktarıyla ölçülür. İmalatçının kâğıt makinesini pulperlerde kesafetin düşürülmesi aşaması. Kâğıda reçine kâğıtları türünden. Bunlara “Pulp Substitutes” selüloz verimsizlik yaratmadan. Devreye alma öncesi. (ISO 8791-4) ürüne dönüştürülürken oluşan. Precipitate. Emdirme. hava veya gaz içindeki toz parçacıklarını. atık işlemi. yeniden pelteleştirilebilen kullanıma hazır nişasta. Pres. Son kuşe kaplaması öncesi kâğıt gelişmesini önleyen kimyasal katkı maddeleri. Çöktürme kimyasalı. yeterli ham madde ve kaynak muadili elyaflar da denilmektedir. Presleme öncesi safhanın buhar Precipitation Hardening Stainless Steel. kurutulmuş ve yeniden toz haline Precipitated Calcium Carbonate (PCC). Hassas ebat Pre-print. Pre-heating. Çökelim fıskiyeleriyle ısıtılması. mutlak ideal olarak bilinen bir yüzeyden öncesi. milimetrik veya zift emdirilerek yapılan ve üzerine kum kaplanan hazır ölçülendirmeye uygun kâğıtlar. Selüloz fabrikalarında giderme ünitesi. Ön pişirimli nişasta. odun yongalarına uygulanan ön pişirme Precipitator. soğuk suyla kalsiyum karbonat. Eş anlamlı. etanolün içinde 1 ppm değerinde Metanol vardır. oluşturarak filtreleme işlemine başlanır. Hazır çatı kaplaması. bakım yönetiminin kullandığı araçlardan biridir. Astar. Tambur Pre-assemble. Pratik kapasite. Hassas ölçü kâğıdı. Preservatives. Prayer Book Paper. Hassas ebatlandırma. Pre-feeder. sertleşmeli paslanmaz çelikler. Preslemeden geçirildiğinde. pişirilerek pelteleştirilmiş. kesimi. 213 . Kâğıt yüzeyi ile mutlak Pre-consumer Waste. İncil kâğıdı. göndermeden önce makineyi atölyesinde toplaması. Çözünmüş sıvı nişastalar ile nişastalar arasında bir gruptadır. Koruyucu maddeler. Modifiye Precipitating Agent. Ön kaplamalı filtre. Bir kâğıt Pre-commissioning. 5000 g etanol içinde 5 mg Metanol maddeyle kaplanarak veya belirli kalınlıkta kek tabakası varsa. (Eş anlamlı: Impregnation) Precision Recording Paper. PPS kabalığı. Çökelticiler. Ön ısıtma. çatı levhaları. Çökelmiş getirilmiş nişasta. kâğıt hamuru türünde sıvı maddeler. üzerinde yapılan astar kaplama. bakıyla su Precoat Filter. Üretim kayıpları ve önceki kayıplar. kireç çözeltisini filtre etmek için kullanılan döner elekli Pressate. Organizmaların Precoat. sağlanarak. Ölçüm teknikleriyle arıza zamanını öngören ve arıza Maximum Practical Capacity veya Practical Maximum olmadan müdahale eden bakım tekniği. Filtre kumaşı çalışma öncesi Kizelgur gibi bir ayrışımı yapılabilen. matbaada veya kutu fabrikalarında. sıvı-katı filtre. İki veya daha fazla valsten oluşan. Predictive Maintenance. Kestirimci bakım. bakım. PPS Roughness. üretildikten sonra. başka Hava miktarındaki artış kabalığı gösterir. Daha önce oluşan çökeltiler. geometrik olarak sapma miktarı. emdirme. Ön sulandırma. karışımına katıldığında çökelti yaratan maddeler. Ön besleyici.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ maddesine 1 ppm denir. Presat. Ön kesafet düşürme. Baskı öncesi. Harita Prepared Roofing. Genellikle kimyasal reaksiyonla Pregelatinized Starch. son kullanıcıya ulaşmadan Practical Capacity. Ön pişirme. ebat kararlılığı olan. İşletmeye alma yüzeyinin. Dua kitabı kâğıdı. Press. basınçlı ortamda. Elyafa kimyasal madde mekanik olarak tutmaya çalışan ekipmanlar. Öngörücü Buna azami pratik kapasite de denilmektedir. PPS pürüzlülüğü. Böylece sıcak su yerine. Hava kirliliği kontrolünde. Precision Sheeting. Pre-dilution. Katı çökelti. Toplam verimli Capacity). Sulandırılmış asidik ve işlemden geçmiş zamanla serleşen paslanmaz çelikler.

su giderme süresini uzatabilmek açısından makinelerinde kullanılan baskı merdanesi. Presle sıkıştırılarak levhalaştırılmış Pressure Couch Roll. Basınçlı gauç valsi. Kurutma silindirlerinde düşük basınç uygulamasıyla presle kurutma. Kâğıt hamurunu basınçla haline dönüştürülmüştür. eleyen elek sistemi. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals olan gauç valsi ve üzerine basan baskı valsi ikilisi. Basınç düşürme vanası. Pres bölümlerinde kullanılan. 214 . Press Pulper. tarafına yapışkan. yaş nip “Wet Nip” olarak da adlandırılır. Pressure Roll. pres baskı silindirlerde safihayı silindire basan vals. (2) Oluklu çizgisi. Üzerine basılarak bulunur. Basınç transmitteri. Trafo ve bobinajcılıkta kullanılan Pressure Sensitive Paper. Pressure Transmitter. Pres valsi. hazırlanmış lastik kaplı iz valsleriyle verilen makine gofrajı. Preslerde safiha Pressure Reducing Valve. Pressurized Headbox. (1) Özellikle desen vermek için İçindeki kondensatı basınçla kondensat tankına gönderen. Pressure Powered Pumps. Bir elektriksel yalıtkan kartonu. getirilmesi için giyotinde baskıya alınarak kesilmesi. Kâğıt makinesi karton. Press Roll. Yanki “Extended Press Nip” olarak geçen tanımda ise. Basınç anahtarı. Kâğıt makinesi pres bölümünde. Kütüklerin basınç altında buharla pişirilmesi Press Trimming. Basınçla çalışan pompa. İki pres valsinin birbirine temas ettiği baskı temas çizgisi. Basınçlı mekanik preslemeye yarayan valsler. basıncında meydana gelen kayıp. Kâğıdın istenilen ebada ve sonra öğütülmesiyle elde edilen. kapalı hazne. Press Felt. Pres valsi. su Pressure Loss. Kopya kâğıdı. Buhar hatlarında ve verebilmek için oluşturulmuş. Kâğıt makinesi alt katında. Presli kurutma. Boru hatlarında ve vanalarda emici özelliği nedeniyle kullanılan. su alma keçeleri. Birim alana etki eden kuvvet. pres döküntülerini işleyen pulper. Giyotin kesimi. Press Copy Paper. Yapışkan bant. meydana gelen sürtünme sonucu basılan akışkanın Pressings. Bir ekipmanın öğütücüde öğütülerek üretilmiş selüloz. pabuç preslerde olduğu gibi baskı alanı Pressure Screen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressboard. Basınçlı elek. Presspahn. (2) Makinede perdahlanmış. bulunduğu bölüm. kapak kâğıtları. yeni tip kondensat pompaları. Basınca hassas kâğıt. Basınç düşümü. kullanılan silindir mil ucuna bağlanan buharı içeri verirken kondensatı dışarı alan basınçlı bağlantı elemanı. Pressurized Groundwood Pulp (PGW). Pressurized Refiner Mechanical Pulp (PRMP). (2) Kusurlu pres valsi kaplaması veya pres keçesi nedeniyle Pressure Pulp Washer. kurutma süresi boyunca Z yönünde Pressure Joint. Pres izi. cetvel ağzından düzenli ve elek hızında hamur jeti Pressure Control. Press Nip. yıkayıcı. Basınçlı Pressure Drop (∆p). Basınç kaybı. yapıştırılan bant. Basınçlı elek. (1) Baskı kâğıtları. preslerdeki hidrolik basıncı kontrol eden düzenek. tutkal sürülmüş ve basınçla yapışan etiket Press Part. Presbant. Elek üzerine Pressure. ıslak olduğundan. “Press Section” olarak ta anılmaktadır. Elekle kurutma bölümleri arasında Pressure Sensitive Tape. Pressure Switch. Press Marks. elek bölümünde. Basınçlı hamur kasası. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. 100 ˚C nin üzerinde sıcak bir yüzey kullanılarak. girişiyle çıkışı arasındaki basınç farkı. odun selülozu. Presostat. Basınç altında yıkama yapan tamburlu elek. Pres altı pulperi. mekanik odun selülozu. Basınçlı selüloz kâğıt yüzeyinde oluşan izler. Pres partisi. Pres nipi. Pres baskı çizgisi. Pres keçesi. Basınç. Presbant. Buhar başlığı. (1) Baskı valsi. Kâğıt makinesinde. genişletilerek. preslerin kâğıdı. Press Drying. Basınç kontrolü.

İkinci Primary Fine Screen. Preventive Maintenance. Baskı opaklığı. Priming the Pump. kovalent rulosu. Primer Paper. Kutu Pretreathment. Basma. Baskı presi. ayar ve ölçümlemeyi hedefleyen bakım. kullanılan kâğıtlar. Havasını alma. Baskı mürekkebi. fotokopi kâğıtları Primary Clarifier). Köpürme. (2) Yazıcı/faks kâğıt Atomları moleküller ve bileşikler halinde tutan. kâğıtları. kaba ayırma işlemleri. 215 . Yazıcı. (Bakınız. kullanılmak üzere üretilmiş Bristol karton. Baskı merdaneleri. Dört farklı basım buhar ve kirliliklerle birlikte sürüklenmesi sonucu oluşan yöntemi. Printing Opacity. Baskı. Baskılı koli bandı. Çalışma alarmı. Arıtma baskı uygulaması. Printing Papers. Birinci. birinci Printing Ink. Primary Bonding Forces. Kâğıdın arkasına tam Primary Press. Kitaplarda. Atık arıtma ünitelerinde arıtım kapağını kaplamak için hazırlanmış baskılı veya düz. suyun ilk geldiği ve içindeki katı maddelerin Printing Bristol. Primary Cleaners. Kabarma. (2) Gravür baskı. Mal sarıcıda baskılı ve baskısız yüzeyleri arasındaki opaklık farklılığı. Baskılık kutu kapağı kâğıdı. Printing Plates. Birinci çöktürme çoğunluğunu kapsayan genel tanım. Çok Printing Cylinders. Primary Black Liquor Heater. okuma sırasında sayfanın Primary Sludge. içindeki havanın atılması. Printed Box Cover. Temel bağlanma kuvvetleri. kademeli hamur temizleme sistemlerinde kullanılan. Kazan suyunun Printing Processes. Manila görünümlü baskı kâğıtları. Basım Bristol’ü. kitap basılan kâğıtlar. Basım süreçleri. Pompa içini akışkanla Kâğıt makinesinin çalışmaya başlayacağını 20 veya 30 doldurarak çalışmaya hazır hale getirme. Fünye kâğıdı. Printed Opacity. Primer kol. Printability. fabrikalarında kullanılan ince elek. Ana siyah likör ısıtıcısı. Primer. (1) Rölyef baskı. düşük işlemine geçmeden önce yapılan. Ön buharlama işlemi. kademede dizilen santrifüj temizleyiciler. Kâğıdın özelliklerinin basıma Presteaming. ofislerde Primary Treathment. dergi kâğıtları. Fişek kâğıdı. Birincil çamur/Şlaym. Kâğıdın basım sonrası. ünitelerinde. Printing. Selüloz veya üçüncü hamur kâğıt. Koruyucu bakım. veya iyonik bağların kuvvetleri. kabarma. Çalışma öncesi alarmı. Birinci kademe temizleyiciler. grafik baskı kâğıtları. Üzerine baskı temizlik. Birinci çöktürme havuzu. tamponu taşıyan ana kol. Primary. Primer çeper. Printer Rolls. Primary Wall. Birinci çöktürme işlemi. yapılmış kâğıt koli bantları. Kâğıt yüzeyine mürekkepli Primary Clarifier. çöktürme havuzundan çıkan çamur. Baskılı opaklık. arasındaki fark.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pre-Start Alarm. Çürük buharla yonga uygun olması. saniye önceden haber veren uyarı sinyali. Bunlar arsında gazete kademesinden çıkan atıklar. Birinci pres. (4) İpek baskı. Printing Press Matbaa baskı makinesi. Basım işlerinde çökeldiği havuz. gramajlı kâğıt. Baskılı atık kâğıt. Düşük baskı uygulayarak siyah bir kaplama yapıldığındaki opaklığı ile kendi opaklığı elekten gelen sulu safihayı sıkan ilk pres. bulunmaktadır. Priming. Ön arıtma. En dıştaki hücre çeperi. Birinci ince elek. Arıtmalarda birinci kaldırılmadan ve kaldırıldığında oluşan opaklık farkı. (1) Yazıcı merdaneleri. Planlı yapılan Printed Gummed Tape. Basım kâğıdı. Kaynama. Printing Manila. (3) Ofset baskı. Basım. Basıla bilirlik. Primary Arm. Baskı kalıpları. Printed Waste. Birinci kol. Printer. Kâğıtların büyük Primary Residual. Birincil atıklar.

İleriye yönelik bakım. Üretim uzmanı. Prova baskısı. Yardımcı kaydediciler. sıcaklık gibi Process Condition Monitoring. algılayıcısı kesafet değerini (süreç değişkeni) kontrolöre gönderir. (Bakınız. sistemleri. geçen süre. Probability Seperation. Algılayıcılar. Süreç izleme. (Bakınız. düzelmeden sonra boyama tekniği. kâğıdı boyama veya kaplama. Süreç denetim. İşletme yardımcı kimyasalları. Kâğıt özelliklerine doğrudan katkısı olmayan. sürece olarak düzenlenmiş işlem basamakları. Functional Chemicals). Baskı yöntemi ile miktarları. Süreç kimyasalları. Product. dispersanlar. periyodik olarak ortaya çıkan kalite sorunlarını analiz White Water). etmede kullanılırlar. Baskı düzgünlüğü. girdilerin Print on Coating. Baskı kalitesi. Kesafet Opacity). ekipmanların seçimi gibi konularda süreç tasarımı Priority. Bu sistemler içinde yeniden kullanılan su. Process Optimization. Birbirleri arasında sinyalleşme devreleri kapalı döngü Printing Opacity. veriminin optimum hale getirilmesi. Process Chemicals. Üretim sürecindeki faaliyetleri. Süreç tasarımı. sistem yeniden otomatiğe geçirilir. İstatistiki ayırma/eleme. İşlenerek bir döngü gelen verileri gösteren ve işleyen sistemler. köpük söndürücüler. Süreç durum izleme sürecin kontrol edilen değişkenleri. 216 . kütle balansı gibi hesaplamaların yapılması. Arızaları Process Equipment. Biyolojik arıtma. Printing Smoothness. Ticari ürünlerde kapalı döngülü geri besleme sistemleriyle yapılan otomatik takibi sağlamak amacıyla düzenlenmiş elektronik kodlama kontrol. Süreç akış şeması. Otomatik kontrol süreci ölçen bir eleman bir sistemi. Activated Sludge Process). Üretim ekipmanları. (CYMK) renklerini kullanarak boyama. Birinci hamur kâğıtlar. Process Specialist. Ürün kodları. Process Design. titreşim sensörleri. Fresh Water. tutunum kimyasalları gibi ürünler. düzeltici yön verildikten sonra ilk tepkinin alınmasına kadar Process Activated Sludge. süre uzunsa sistem yavaş demektir. Printed oluşturur. düzeltici sinyali gönderir. hedef çıktı elde etmek için özel Process Lag. mukayese ederek kontrol vanasına (son kontrol elemanı) Printings. Süreç değişkeni. Üretimde kullanılan su. Süreç optimizasyonu. hedef değerden uzaklaşarak kontrol edilmekten uzaklaşma. hamuruna katılan tutunum arttırıcı kimyasallar. Sürecin flokunlalar. Bunun alternatifi “Spot Color= Solid Color)” seçeneğidir. deneme baskısı. Matbu kaplama. QCS. Süreç kontrolünde. süreci izleme. Process Coated Paper. Process. Süreç (tipi) boyama. Basit örneği kesafet kontrolüdür. Process Upset. Product Codes. Öncelik. Kontrol edilen süreçte Makine kuşesi. Süreç. yapılması. önlemek için yapılan ve genellikle Kestirimci tür bakım Process Flowchart. işlem basamaklarını gösteren akış şeması. temizlik kimyasalları. Process Color. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. Süreç otomasyonu. Ürün. Sürecin akışı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Printing Proof. Process Automation. Süreçte bozulma. Kontrolör istenilen set değeri ile gelen değeri Printing Quality. Süreç gecikmesi. (Bakınız. Process Variable. (Bakınız. Baskı opaklığı. Tepki bir iki saniye içinde gelirse sistem hızlı. Baskı öncesi yapılan kontrolör ve bir son kontrol elemanından meydana gelir. Girdilerden. Processing Aids. Kâğıt Parçacıkları belli bir diziliş şekline göre ayırma. Üretim süreçlerinde. Çok renkli ve tonlu Bu durumda manuel kontrole geçilerek. Process Monitoring. Kare kod. elek ve keçelerden Process Water. Process Control. Akış. Proactive Maintenance. alarm düzenekleriyle ve ekran aracılığıyla kimyasallar.

arttırıcı ve geliştirici polimerler. Psikrometre. Protective Paper. (2) Milimetrik kâğıt. Üretim kontrolü. Profiling Steam Shower. Asılı safihayı ısıtarak rutubet profilini düzeltme. Bir ağ üzerindeki bilgisayarlar ve Proforma Invoice. Küster™ valsi de dâhil. yapılabilen taç vals. gösteren planlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Production. Özellik. Proprietary Mill Brand. yatırımın sürecindeki aşamaları. Proje planlama. Normal Proof Paper. Üretim. Capacity. Property. (1) Koruyucu kâğıt. (2) detaylı olarak ölçmek ve incelemek için kullanılan hassas Koruyucu herhangi bir ambalaj kâğıdı. Expected Actual Capacity. Production Control. parçacıkları sararak çökelmekten alıkoyan maddeler. Prova kâğıdı. 217 . Toplam parçacıklar. Polimer iç tutkal. Profile Roll. Avantajlar. sıcaklığa göre hava içindeki rutubet değişimini gösteren Proofing Paper. Proportioners. Proforma fatura. Program kâğıdı. Fan pervanesi. Koruyucu elbise. Buhar veya enfraruj ısıyla Protective Colloid. Dispersan. Profile). Bombe kontrolü Protective Clothing. Asıltı koruyucu. Üretim maliyeti. boyama yöntemleriyle malzemeyi ve ekipmanları denilmektedir. Üzerinde tahrifat yapılamayan güvenlik kâğıtları. çalışanlar tarafından kullanılan kâğıt havlular. Profile Paper. süreleri. Promoter. cihaz. Resim çerçevelerinde Pros. Hava içindeki nem miktarını türlerinin genel adı. Mesleki havlular. Galvanizleme bozuklukları düzeltilebilmektedir. Verilen harman oranlarına göre elyaf Professional Towels. Proprietary Cleaning Agents. tiyatrolarda kullanılan ve hışırtı sesi çıkarmayan kâğıt Psychrometer. Progressive Proof Sheets. Pervane. Profesyonel miktarlarını ayarlayan düzenek sistemi. Nemli hava baskıda her renk için ayrı olarak basılan prova kâğıdı. Prova kâğıdı. Protokol. Sanayi/Fabrika markalı kâğıtlar. PTFE (Polytetraflouroethylene). Profiling. Elek keçe temizliklerinde genel amaçlı kullanılırlar. Prova kâğıdı. Raporlama Proportioning. Ideal Capacity. Havbe ve makine salonu havalandırma Project Planning. Nişastanın veya boyanın tutunumunu Production Capacity. Dozaj ayarlayıcılar. Bu sayede safihadaki kaliper profil Protective Coating. Koruyucu giyecek. Profil düzeltme. (Pros and Cons) kullanılan kâğıt. Program Paper. Protective Apparel. Programlanabilen Provision. Practical Capacity. kaynakları PT (Total Particulates). çizelge. Kâğıdın enine olan kesiti. Ön fatura. Capacity. Temin etme. Operating Propeller. Taklit edilemeyen Profilometer. Profil metre. Profil (kontrol) valsi. Çok renkli Psychrometric Chart. Opera. kontrolör. Promotor. Üretim kapasitesi. İmalat. Sabit basınçtaki (Genellikle deniz seviyesi) Proof Paper. elemanlar arasındaki iletişimi yöneten kurallar kümesidir. Protocol. (Bakınız. (Bakınız. Psikrometrik grafik. Prova kâğıdı. Bir projenin veya hesaplamalarında kullanılır. ölçen alet. Geçici kabul. Dozajlama. Harman dozaj Production Cost. Kâğıt yüzey düzgünlüğünü kâğıt. grafiği. Design Capacity). paslanmaya karşı korumaya yarayan yöntemler. Profil. Profil düzeltme buhar fıskiyesi. ayarlayıcıları. Sanayi tipi temizleyiciler. Profile Cross Section. Sağlama. Provisional Acceptance. (1) Paspartu kâğıdı. teknikleriyle yapılan üretim kontrolü. Capacity. Teflon. bale ve PSA (Polymeric Sizing Agent). Koruyucu kaplama. Programmable Controller (PC). Profile.

Selüloz muadili. Kaldıraç makarası. yaparken harcadığı enerji verimi. Ponza tozu ile yapılan Pulp Color. pompalarında. Kazı kazan kartonu. Değirmen. Pump. Puncture ağaç kütüklerinin. Yaş selüloz. bıçaklı karıştırıcısı olan tank. (Frekansı 5-100 Hz) Bu etki nedeniyle karşısına konulan hareketli yaka. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan Puncture. Baskı kâğıtları. Levha olarak satılan selüloz. Dalgalanma önleyici. Pulper. Darbe. Pumice Stone Paper. Kâğıt ve selüloz. Selülozluk ağaçlar. Selüloz kondensatın silindir içinde göllenmeye başladığı devre. Pulp. Punch Card. emen sistem. Sonuçta makine yönünde gramaj Pulley. Pulsation Damper. Paperboard). Pulper hamuru. Ponza kâğıdı. değirmeni. (Bakınız. Göllenme. Hamurlaştırma. kuvvetle açma. Hamurlaştırıcı. Punch Board Paper. Bir kâğıt veya karton örneğinde için kullanılan ekipmanlar. (Eş anlamlı. Pres keçesi. Odun Punched Tape. Delik. Selüloz fabrikası olmayan yerlerde. Karşı kesim kalıbı. Pasta kıvamındaki pigment kâğıt zımpara. Havuzlaşma. Pulp Lap. Kuşe pompalarında da benzer Pull Over. Tombala kartonu. Öğütücü. Grinder). Pompa. Selüloz değirmeni. Pompanın bir işi maddeleri dışındaki elyaf miktarı. Keçe. Hamur boya. Kalıplı kesimde bıçak yarattığı darbe etkisi. Matbaa kâğıtları. Pulp Sheet. kazınan deliklerden sürpriz ayırıldığı. Karton. Buhar silindirlerinde Pulp Substitutes. Pulp Stone. Kazı kazan Pulper Stock. Pişirme kazanı tahliyesinden darbeler görülür. Selüloz. çıktığı bir makine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Publishing Papers. eski Punch Board. Delikli kart. (Bakınız. Havuzlu tutkal pres. Elyafları sulu ortamda mekanik kartonun delinmeye karşı direnci. Kâğıt veya Pulping. Pompa verimi. Selüloz ikamesi. likörün sürüklenmesi. Pulper. (Eş anlamlı. bütün olarak girdiği ve talaş halinde Resistance). (Bakınız. yapılan analiz sonucu belirlenen elyaf miktarı. (2) Kâğıt hamuru. Pug Mill. Pulpboard. boyalar. 218 . kullanılan değirmen taşı. Elyaf miktarı. Delinme direnci. Puddle. (Delik) delme. Selüloz öğütücüde Puddle Size Press. Darbe emici. oluşan lokal kırışıklıklar. Hamur kasası içinde oluşabilecek darbeleri veya vuruntuları Pulp and Paper. Pulp Grinder. Kâğıt hamurunu veya suyu ileriye basmak Pul Content. Kireç topaklarını ezmak için Pulsation. hediyelerin çıktığı oyun kartonu. pulper de açılan hamur. kâğıt veya döküntü/ıskarta kâğıtların sulu ortamda elyaflara Deliklerin kâğıtla kapatılıp. Puncture Resistance. Selüloz mukavva. anlamlı: Ponding) Pulpwoods. Odun öğütücü. Kâğıt makinesi fan selüloz fabrikalarında kullanılan değirmen. dalgalanmaları olmaktadır. Makara. Bilgisayarlı sistemlere veri Pulp Felt. eleğe gelen hamur akışı darbeli veya diğer bir değişle dalgalı olmaktadır. Sürüklenme. kartonundaki delikleri kapatan ince ve opak kâğıt. girmekte kullanılan yüksek kaliteli karton. Ezme değirmeni. (1) Selüloz. (Eş Wastes). Havuz. Puddling. Kazı kazan kâğıdı. Pulperde açılmış hamur. Pre Consumer m/dakikaya kadar makine hızlarında söz konusudur. pompa kanatlarının hamur kasasında Pull Collars. Kırışık. Kurutma sırasındaki kâğıt yüzeyinde katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. Hydropulper). Yaş olarak pres sonrasında Pucker. Vuruntu. Delikli hafıza bandı. 300 yerine kullanılan matbaa artıkları. Dolgu Pump Efficiency. Elyaf açıcı. Tekneli tutkal pres.

Temassız sıcaklık ölçer. Polivinil alkol. Pyrometer. İçinde mekanik odun selülozu olmayan kimyasal selüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pure. Proxylin Paper. Kâğıt hamurunda dolgu olarak kullanılan bir madde. Alçı tozu. Uzaktan yüksek sıcaklık ölçümü. 219 . Purchased Energy. Proksilin Laklı kâğıt. Alıcı. Müşteri. Renk saflığı. Satın alan. Pyrometry. Puritan Filler. Isıl bozunma. PVA. Purchaser. Purge. Katkısız. Pirometre. Çözünmüş bir selüloz lakı ile kaplanmış kâğıt. Havayla temizleme. Temassız sıcaklık ölçümü. Satın alınan enerji. Proksilin Laklı kâğıt. Su geçirmez kâğıt türlerindendir. Biriken patlayıcı gazlara karşı kazan içini taze hava vererek temizleme. Saflık. Saf. PVOH. Piroliz. Süpürme. Pyrolysis. Polivinil alkol. Pyroxylin Coated Paper. Kalsiyum sülfat. Purity.

Kâğıdın taksimlendirilmiştir. Kâğıt şeritlerini gevşek bobinler haline getirerek yapılan bir kâğıt sanatı. Havlı. herhangi bir fasikül haline dönüşmüştür. Bir topun yirmide biri kâğıt. Kraliçe vals. Sodyum tetra fosfat ’ın diğer adı. Makara yapma. Vanalarda ani açma mekanizması olan. Söndürücü dolaşım. Quick Opening. Kalite kontrol sistemi. Quick Set Inks. Quench Circulation. Quality Manual. Quality Control. Yirmide bir. Ani açan/kapatan kontrol vanası. filigran veya Gofraj yöntemiyle kareli hale Quality Control System (QCS). Kadifeleşmiş. bilgisayarla izlenebilen ve ölçtüğü Quired. baskısız. kâğıt topları için 25 yaprak kâğıt. üzerinde tarayıcı ölçü kâğıt yaprağın bir “Quire” olarak ifade edilişi de doğrudur. çeşitli geçiş noktalarına konulan. Bobin yapma. Quick Acting Control Valve. Yapışkanlığın azaltılması bakılmaksızın. Ani açan. Kâğıt topları genellikle Kâğıt makinesinde. Kareli/dörtgen işlemeli. oluşmaktadır. ikincisine kraliçe vals denilmektedir. Quench Extraction. cihazları yerleştirilmiş. Kalite kontrol. İstenilen kalite seviyesinin testlerle doğrulanması. Katlı. Terazi kadranı gr/m2 cinsinden Quadrille Finish. QCS) getirilmesi. 500 lü QCS (Quality Control System). Rutubet ve gramaj ölçümü ve kontrolü en yaygın büyük ebatlı yaprağın katlanmasıyla 16 sayfalık fasiküller kullanılan türlerdir. Kalite el kitabı. Kalenderlerde ilk valse Kral vals (King Roll). Quire. katlanmış kâğıt demeti veya sayısına yüzeyde kullanılmaktadır. Ciltlemede 4 adet sistemleri. Pigmentli kelimeden türemiştir. (Bakınız. Temizlik kâğıtlarında havlı Q yapı. Giriş/çıkış hatlarında kullanılan ve enerji kesilmelerinde hemen açma veya kapatma yapan kontrol vanası. Katlanmış. Bu işlem soğumaya neden olacağından reaksiyonların sürmesini engeller. Kadranlı kâğıt terazisi. Kâğıt gramajını tutunmasına neden olur. 220 . Fasikül hale gelmiş. kalite kontrol fasikül hale getirilmiş kâğıt demeti. Queen Roll. nadiren 480 lidir. Çabuk kuruyan mürekkep. Quilling. Söndürücü tahliye. Kamir tipi pişiricide likörün karşı akım yöntemiyle reaksiyonun sona erdiği yere taşınması. tutkal pres öncesi ve kalender sonrası 500 lü. Kamir tipi pişiricide reaksiyonu sona eren selüloz ve likörün ortamdan uzaklaştırılması. fakat kullanımda sayısal anlamda çözeltilerin yapışkanlığını azaltmak ve kâğıtta/kartonda belirsizleşerek. ıslatıcılığın arttırılmasına ve kâğıda daha iyi pigment Quadrant Scale. Bu nedenle iki düzine olan 24 adet gibi. anlamada kullanılan terazi. Katlanıp parametreleri istenirse kontrol edebilen. Fransızca “Quaier” 4 lü set anlamına gelen Quadrafos.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Quilted.

Radyan kızdırıcı. selülozu. İstatistikte ölçülen en büyük ve en küçük Rag Content. Kâğıt yapımında ham madde olarak kullanılan. Bilet kartonu. Tanım yıllar içinde Radiant Heat Transfer. False Floor) Rag Book. değişmektedir. Büyük çaplı döner harita kâğıdı ve son derece dayanıklı arşiv kâğıtları parçalarda oluşan merkezden dışa doğru olan itme. Paçavra kâğıdı. Paçavra selülozundan yapılmış Ramie. Karton levhaların çerçevelenerek duvar veya tavan Rug Duster. bitki. sarılması. Pamuklu kitaplık kâğıt. (2) Su Rag Cutter. Kaldırmak. Radiography. Merkezden dışa. Radiant Drier. Raised Floor. Rag Printing Paper. değerdedir. Radyal kuvvet. Rag Trasher. pamuk kökenli kot kumaşı gibi kumaşların. Işınımlı ısıtıcı. Radyan ısıtıcı. Elektrik dağıtım kanalı. testi. (Eş anlamlı. Paçavra çırpıcı/silkici. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat. Paçavra. Anma değeri. kökenli tüm selülozları kapsamaktadır. Paçavra kökenli kâğıt. Rag Papers. Paçavra paralayıcı. Harman içinde kullanılan değerler arasındaki fark. rüzgâra karşı koydukları Ragger. mukavemet. cildi sağlamlaştıran yükseltiler. Range. Ambalajlamada kullanılan bir sarım tekniği. Radyal. Duster) Radiation Degradation. Nominal değer. Rüzgâr yükü. Ragger Rope: Kuyruk halatı. Süperkalenderlenmiş. %25 ile %100 arası bir Rated. kaplanmış veya kaplanmamış olarak kullanılmaktadır. kullanılan. Paçavra oranı. Ağartma Bristol. Röntgen. pamuk veya gazlı enfraruj ısıtıcı. Rüzgâr mukavemeti. Radial Wrapping. Paçavra selülozu. bir paralayıcı türü. Aralık. Pulpere sarkıtılan çöp Radial. toplayıcı halat Radial Flow Mixer. kimyasal selülozla karıştırılarak banknot kâğıdı. Merkezden dışa Rag Index Bristol. Yükseltilmiş döşeme. Radial Thrust. Selüloz yapılmak için dağıtım kanalı. Paçavra Radial Force. kimyasallarının selülozla karıştırılmasında kullanılır. Toz çırpıcı. Yükseltilmiş bant. Paçavra şeridin. Elektrikli Rag Pulps. kaplamasında kullanıldığında. 221 . (Eş eskileri veya pamuklu tekstil artıkları. seçilmiş paçavraları küçük parçalara ayırmak için kullanılan Racking Strength. Cilt sırtlarında eskiden Rag. Radyal sarım. Paçavra kâğıtları. Bir plastik veya kâğıt Rag Plate Paper. Dışa doğru itme. Paçavra selülozlu/pamuklu endeks doğru hamuru karıştıran mikser tipi. Tren bileti kartonu. diğerine aktarılması. Güneş Railroad Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ R Rag Content Paper. Kuşe ışığıyla selülozun bozunması. (1) Kablo kanalı. Son yıllarda odun dışı tek yıllık bitki Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının bir gövdeden selülozları için de kullanılmaya başlamıştır. Kaynak yerlerinde yapılan röntgen Raise. Raised Band. Pamuklu kâğıtlar. anlamlı: False Bottom. Kuyruk. Etiket değeri. kitap kâğıdı. Dışa doğru kuvvet. Genellikle harmanında % 25 ile % 100 arasında paçavra selülozu bulunan kâğıtlar. Işınımla ısı transferi. Yükseltmek. üretilmektedir. Çin keneviri. Radyal akışlı mikser. Rag Radiant Superheater. Linter selülozu dâhil. silindir veya bobin üzerine dönerek spiral şekilde selülozundan yapılmış. Selüloz üretiminde kullanılan bir veya içinde paçavra selülozu karışık kitap basım kâğıdı. (Eş anlamlı. Rag Book). paçavra selülozunun oranı. Sahte döşeme. (Bakınız. Axial Flow Mixer) Harmanında paçavra selülozu kullanılmış kâğıtlar. Dayanıklı kâğıt olması tercih edildiğinde kullanılır. Paçavra için toz temizleyici. Raceway. Radyasyonla bozunma.

(Bakınız. nehir. Reactive Power). Yüksek derecede aktiflik. uzanan kısa boylu hücreler. deniz gibi atık etkilerle asimetrik gövdeli olarak büyüyen. İşlenmemiş kâğıt. yeniden kostik kazandırma. (Bakınız. Paket ağırlığı. Kâğıt topu. Top ağırlığı. 8) merkezli bakım. İşlenmemiş atık su. Raw Weight. Raw Effluent. Ray Cells. Yeniden kostik verme. belirli ölçülerde silindir yapılarak. topu. Buruk ağaç. her gramajı. Compression Wood. 500 kâğıdın arasına konulan kâğıt şerit. Genellikle 500 yaprak bir toptur. Çarpık ağaç. odun hücreleri aşırı gelişen ağaçlar. Kâğıtta gramajı anlatan bir analizi. Zahiri güç. Ream. Alıcı sular. yapılan yenileştirme işleri. (1) Kâğıt paketleme makinesi. Sistemin güvenilirliğini öne alarak bakım Ream Wrapped. Güven cinsinden) ağırlığı. Top kâğıt. Ratio. Ek. Oran kontrolü. Bir paket kağıdın halkalarını bir arada tutan. ve duruşun maliyeti minimumda tutmak amacıyla Ream Wrapper. Ham su. Ebat kesimi sırasında. Donma süresi. Amerikan tanımı. Revizyon. Top. Yüzeyinde Amerikan sisteminde gramaj hesabı yapılırken bazen yapılacak kaplama işlemleri için kaba yüzeyli olarak Pound/Ream ifadesi kullanılır. Kâğıt topunun paketi Raw Water. Ream Sealed). RCT (Ring Crush Test). Kör güç. Kâğıt paket etiketi. Ürüne dönüştürülecek özelliği yüksek olma. Oran. Reactive Energy. Kök neden arıza Ream Weight. (Benzer kâğıt arasında bağlanma süresi. Rüzgâr gibi dış Receiving Waters. paketlemede kullanılan ambalaj kâğıdı. Reaction Wood. Tepkime Raw Material. Elektrik uzunluğunu kontrol etme. bir test cihazında silindirin tavan ve tabanı arasında yapılan ezilme testi. Özışın hücreleri. Kâğıt hışırtısı. Yapışma süresi. anlamlı. Ağaçta yıllık büyüme Ream Mass. Ham kâğıt. Tepkime. Kâğıttan Rear. Yeşil likörün selüloz üretimi sırasında azalan kostiğini telafi etmek için Reaction Paper. rağmen. aktif sayaçlarca kaydedilmeyen güç harcaması. Kalite dışı Rayon elyafı. içine sönmüş kireç ilave ederek. Duvar kâğıdı veya elle yapılan resimli yaprak sayısı da verilir. (Eş anlamlı. Reaktiflik. Dere. Kuşelenecek kâğıdın Ream Markers. elektrik akımıyla gerilimin eş Rattle. Reactivity. Az pişmiş selüloz. kapasite kaybına neden olmaktadır. 480-500-1000 yapraklık kâğıt topu. O durumda bir toptaki üretilmiş kâğıtlar. Ratio Control. Arka taraf. merkezden dışarıya doğru ağırlığı. Tutkalın iki olduklarından selüloz üretimine uygun değillerdir. Arka. (Bakınız. Ream Sealed. Reaktif güç. Ligninli yapıda 222 . Elektrik akımı çekilmesine Raw Cook. Sayaç kâğıdı. Test kâğıdı. Recaustisizing. Raw Stock. işe dönüşmeyen vektörel güç parçası. afiş kâğıtları olarak kullanılırlar. (2) Kâğıt hesaplamalara dayalı bakım yönetimi. bu nedenle sert suların gönderildiği sular. Sistemlerde Hard Cook). Fraksinatörde elyaf Reactive Power. 500 adet olarak paketlenmiş kâğıt Rayon Rejects. üzerine yapıştırılan ve topun özelliklerini belirten etiket. Rebuild. zamanlılığını kaybetmesinden kaynaklanan. Tension Wood). Rayon ıskartası. Halka ezilme testi. Yenileştirme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rate of Set. RCFA (Root Cause Failure Analysis). işlenmemiş madde. Top ağırlığı. Ream Label. Az pişmiş. Ham madde. Reaction. Kâğıt makinesinde (Tappi T 818). Tahrik tarafı. bobini olan makinelerde. Reaksiyon. Kuşe öncesi gramaj. Kâğıt sesi. 500 adet bir top ebat kâğıdın (libre-pound RCM (Reliability Centered Maimtenance).

Kâğıt sağdaki ilk sayfa.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Receptivity. Holey Recording Instrument Paper. Recovered Fiber. (3) Posatcının adres defteri. Recorder Paper). (Eş anlamlı. hurdası. Çeşitli Recycled Paper. Evener Roll. (Eş anlamlı. Kraft selülozu üretiminde. yeniden işleme. kasası içinde akış düzensizliği önlemek ve türbülans Recorder Paper. Soda kazanı. Rectify. (1) Açık bir kitapta Recoverable Recourses. Soda bir döngü içinde çalışma. Voids) siyah likörün lignin gibi karbonlu parçasını yakarak uçuran Rechipper. Kaydedici cihaz kâğıdı. Toplanan hurda kâğıdın cinsine göre ayrılan farklı Recycled Laid. Reclaimed Fiber). ve diğer katkı maddelerini miktarlarıyla gösteren liste. (Eş anlamlı. Çevrim. (Eş anlamlı. aynı zamanda enerji olan yongaları yeniden daha küçük yongalar haline getiren üreten buhar kazanı. Recovery Fiber Pulp). Recovered Paper. Reçete. Recovered Paper). (Eş Rectifier Roll. edilen kâğıt. parafini veya Recovery. aynı kayıt defteri zamanda enerji üreten kazan. Dönüşümlü kâğıt. % 75 i türlerdeki kâğıtlar ve karonlar. Kapalı Recovery Plant. Pistonlu pompa. Recovered Fiber Pulp. Rektifiye valsi. (Eş anlamlı. Devridaim. kullanılabilir maddeler. Recording Paper. Boşluk. Recovery Fiber. Reclaimed Fiber Pulp). Kayıt defteri kâğıdı. (Eş anlamlı. (2) Ön sayfa. Reclaimed Paper Pulp). Yeniden dönüşüm. Geri dönüşümlü düz filigranlı kâğıt. Dönüşümlü kâğıt Recycling. ülke çapında. Reclaimed Paper). Toplama hurda kâğıt. Yeniden Yongalayıcı. Recovery Rate. Geri dönüşümlü kâğıt elyafı. üretebilmek için kullanılacak kimyasallar. hurda kâğıttan % 25 i pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar. kullanılan delikli vals. Reclaimed Paper). Temiz imalat artığı toplanan kâğıt tonajının. Geri dönüşüm. (Bakınız. Sağ sayfa. Analitik yaratmak suretiyle elyafların topaklaşmasını önlemek için cihazların kayıtları sırasında kullanılan kâğıt. Geri dönüşümlü elyaf. Dönüşümlü elyaf. Hurda kâğıtları yüzey kaplamalarını tutabilme özelliği. atık su gibi daha önce kullanılmış ve yeniden Recycled Fiber. Recovered Paper Utilization Rate. Belirli tür kâğıdı elyafı. Geri dönüşüm oranı. Utilization Rate) Reclaimed Paper Pulp. İmalat artığı kâğıt Recipe. (Eş anlamlı. makine. (Eş anlamlı. Hurda kâğıt. selüloz oranları Recovery Fiber Pulp. Tüketilen kâğıt hurdası. Geri dönüşümlü kâğıt. Alıcılık. Recesses. Recovery Furnace. Recto. (Eş anlamlı. 223 . kâğıt tüketimine oranı. Recovery Boiler. Dönüşümlü kâğıt türleri. Kâğıt endüstrisinde. Geri dönüşümlü elyaf. Geri dönüşüm. Recorder Roll) Paper). döngüde olan. Doğrultmak. Dönüştürülebilir kaynaklar. Bir kısmı veya tamamı kapalı kazanının da içinde bulunduğu fabrika. Elek ve keçeler için kullanılan yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Bozuk kâğıt topunu düzeltmek. kaynaklardan toplanan hurda kâğıdın işlenmesiyle elde Recovered Paper. (Bakınız. Kapalı döngü. Kâğıtta mürekkebi. Recovery Furnace). Geri dönüşümle Reclaimed Fiber. kâğıdın hangi oranda geri döndüğünü belirleyen oran. Dönüşümlü elyaf. Geri dönüşümlü kâğıt. Kâğıt içinde kalan boşluklar. Üstüvane valsi. kullanım oranı. Recovered Paper Grades. Kimyasal geri kazanma ünitesi. Verso). Kayıt defteri. (Eş anlamlı. Eleme sonunda büyük ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Geri kazanma.(Eş anlamlı. Record Paper. Recycled Fiber Pulp. Hamur anlamlı. Reciprocating Pump. Tamamlamak. Siyah likörün karbonunu Record Book. Kütük kâğıdı. üretilen kâğıdın içindeki hurda kâğıt oranı. Malzeme listesi. Recirculation. Soda kazanı.

Fazladan olan. Red Wallet. Öğütücüde ağartma. Zarflarda. Rifayner bıçakları. (Bakınız. Refiner Mechanical Pulp (RMP). Dolu tamponun kızak ürünlerinde kullanılan karton. motordan öğütme sistem yedeklemesi. Kırmızı yama kartonu. ölçülmektedir. Tampon içindeki. motor etiket gücüne bölümüyle elde sistemlerinin hatasız çalışabilmesi için yapılan fiziksel edilen oran. Mal sarıcı makarası. selülozdan yapılan ve destekleyici parça olarak diğer kâğıt Reel Spool Brake. Kırmızı renkli yalıtım kâğıdı. Borularda çap Reel Spool Stopper. mekanik olarak elyafları bileşikleri. Kolay elektron Refiner Bleaching. Hurda kâğıttan silindir makinede üretilen. Tampon makarası. Soda kazanında öğütüm işlemi yapma. üretimine uygun hale getiren bıçaklı ekipman. Selüloz ham maddesi olarak Refiner Plate Intensity. Bıçakların olarak bir makaraya saran makine. Rifayner verimi. engelleyen fren sistemi. birim uzunluğu başına harcanan enerji miktarıyla Reel Brokes. iletişim kabloları gibi donanım yedeklemesi. Mal sarıcıda tampon sarımı. Refining. Elyafın şeklini. Redundant. Reducing Agents. Üretilen kâğıt Reel Samples. Saz. onları karartacak inceltilip saçaklandırarak veya kesip kısaltarak. Redüktör. Mal sarıcı döküntüleri. Reeling. Öğütme. Burada motor etiket gücü. Üretilen kâğıdı sürekli eden Rifayner plakasının iş yapabilme yeteneği. Dolu tamponu daraltmak için kullanılan konik parça. kâğıt sülfür bileşikleri. yüksek momenti nedeniyle uzun süre dönmesini Red Rosin Sheating Paper. Blue gibi makine salonunun bir kenarında da olabilir. Öğütücü plaka yoğunluğu. Öğütücü. Geri dönüşüm oranı. Yeni sarım için boş Reducer. Hamur veya selüloz öğütücü. Kâğıdın metallerle temasında. kızak üzerinde durduran takozlar. Rosin Sheating Paper). Reel Spool Starter. Yedek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Recycling Rate. Reducible Sulfur. ortamda hidrojen sülfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt Üretilecek kâğıt türüne göre. Boş sert karton. boyunu ve yüzeyinin yapısını mekanik olarak değiştirmek için yapılan Reel Pulper. Yedekleme. Tampon sarımı. Mekanik öğütücü selülozu. Refiner Groundwood. Fazla. geri dönüşümlü kâğıt oranı. üzerinde. “Gear Reducer” makarayı mal sarıcı hızına getiren mekanizma. artıklarını işleyen pulper. Red Patch Paper/Board. İnceltme. Tampon makara kaidesi. kullanılan bataklık bitkisi. Ham Reel Spool. Rifayner plaka yoğunluğu. (1) Hız düşürücü. Refiner Plates. Bataklık sazı. Makara durdurucu. Yonga veya vererek indirgenen maddeler. selüloz. kükürdün sodyum sülfite (Na2S) dönüşme verimi. Otomasyon ve kontrol öğütme gücünün. kelimesinin kısa kullanımı. Net Redundancy. Mal sarıcı tamburu. Makine üzerinde olabileceği yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Wat-saniye/m birimiyle ifade Reel. örnekleri. İndirilen dolu tampondan alınan test örnekleri. yoğun tutkallı. Reed. Mekanik selüloz. Reel Spools Stand. (Active Sulfur). İndirgeme verimi. Rulo olarak pazarlanmakta ve neme karşı makaraların istiflendiği kaide. Tampon freni. Reel Drum. Kâğıt makinesi alt katında. 224 . Tampondan alınan örnekler. Aktif sülfür. (2) Redüksiyon. Makara başlatıcısı. Refiner Efficiency. zarfın içinde Atmosferik şartlarda mekanik öğütme yoluyla elde edilen cep olarak kullanılan kâğıt. Çift kullanılan güç kaynakları ve için beklenen azami güç. Mal sarıcı pulperi. Tampon sarıcı. Öğütücü verimi. Kırmızı cep kâğıdı. Rifayner. İndirgeyici maddeler. ve elyafların bağlanma özelliğini değiştiren ve geliştiren mal sarıcı döküntülerini ve bobin makinesi kenar kesim işlem. selüloz işleyen mekanik öğütücüye ağartıcı ilave ederek Reduction Efficiency. Kâğıdın içinde asidik Refiner. Mal sarıcı.

Işık saptırma özelliği. Refund. Rejeneratif frenleme. Baskı ayarı. kâğıdı. örnek kâğıt görmüş ölçüsü. Değerin büyüklüğü. Standart sayı. Pulper rejeklerini taşınabilir hale getirmek için eğimli bir vidalı konveyör ile yapılan su alma işlemi. Yansımalı kopya. basınç gibi bir süreç değişkenini ayarlayan son kırıcılığın fazla olduğunu gösterir. Türün normal kabul yüzeyinin ışığı/enerjiyi yansıtma yeteneği. Kâğıt üretiminde genellikle bir vana Refractiveness. (Eş anlamlı. ebat ölçüsü 210 X 297 mm dir. Bu değerlerden sapma Reflective Copy. Reddedilen. Regenerative Braking. (Bakınız. zorunluklar. Baskıda resimlerin parlaklık. Reinforcement Pulp. Öğütme katkı maddeleri. Yansıtma değeri. olması durumunda ölçü dışı kabul edilir. (2) Çok renkli Herhangi bir yöntemle güçlendirilmiş kâğıt/karton türlerine baskıda renklerin taşmadan yerlerine oturması. Örneğin fotokopi kâğıtlarında normal Reflex Blue. Reflective Copy). Reject Dewatering. Reinforced Paper/Board. Kâğıt makinesi veya bobin makinesi Reinforced Filler Paper. Güçlendirilmiş inşaat kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Refining Agents. hamur içindeki kirlilikler. Refrigerator Paper. Yansıtıcılık. normal yüzeyinin ışığı yansıtma değerinin oranı. Reinforced Building Paper. Kanuni ölçüler. Regulating Box. Çok yavaşlarken. ortamından verilen örneğe geçerken yaptığı kırılma açısı. Düşük gramajlı ikinci nüsha tabakalarıyla sonradan güçlendirilmesi. Işığın vakum Regulations. Elektrik Ziftli ve camyünü iplerle güçlendirilmiş karton. Kırılma endeksi. dayanıklı Kraft selülozu. sıcaklık. (1) Baskı hiza ayarı. Patron kâğıdı. Regulatory Measures. Çıktı kâğıdı. (Bakınız Alkali Blue). Güçlendirme. Ayarlayıcı. net ve detaylı bir görüntü verir. Register Bond). Baskı prova kâğıdı. Register). Şeffaf olmayan kopya. edilen gramaj değeri. verilen genel isim. Kabul görmeyen. Reinforcement. basılı metnin taşmadan. Baz olarak alınan bir kâğıt Regular Weight. Kâğıt olan ve kontrolörün gönderdiği sinyale göre kesafet. ona bağlı olan motorlar frenleme etkisiyle katlı kâğıtlarda katmanlardan biri olarak kullanılan ve jeneratör durumuna geçerler ve bu arada şebekeye elektrik laminasyon veya sentetik elyaflar la sağlamlık basılır. Reflectance. Güçlendirilmiş kâğıt/karton. Standart ebat ölçüsü. Rejek. Register. Elyaf veya Registration. Beraberinde kesafetin Reflex Copy. (Bakınız. Register Bond. mukavemetini arttırmak için kâğıt hamuruna karıştırılan Register Test Sheet. Kâğıt ebadının kabul yüzeyin ışığı yansıtma miktarına göre. Buzdolabı kâğıdı. bu ise baskı sonrasında kontrol elemanı. Reflektans. Kâğıt Register Rolls. (Eş anlamlı. Kırıcılık. Yazıcı/bilgisayar çıktı kâğıdı. Sabit seviye kasası. Kâğıdın her iki yüzeyinde. üretebilen frenleme. teorik kâğıt sayısı. netlik gibi özelliklerini birbirine uygun hale getirme. üst üste oturması. (Bakınız. Geri ödeme. Kâğıdın başka elyaf Register Paper. Reject. 25” X kalitesine katkı sağlayan ve öğütme öncesi selüloz 40” (inç) ölçülerindeki kâğıt demetinde bulunması gereken hamuruna eklenen maddeler. Rejek suyunu alma. Bir referans Regular Size. 225 . Dynamic Braking) kazandırılmış kâğıt. Yönetmelikler. Process Control) daha parlak. Öğütme Regular Number. 50 libre ağırlığında. de düzenlendiği kasa. Standart gramaj. Örneğin A4 fotokopi kâğıdında. Refractive Index. Buzdolabı Bir ürünün üretilmesi sırasında uyulması gereken kanuni duvarlarının içine konulan yalıtkan kâğıt. Kanuni önlemler. Güçlendirici selüloz. gramaj 80 gr/m² dir. yüzeyinin ışığı saptırma ölçüsü. Reflectivity. Güçlendirilmiş dolgu kâğıdı. Regulator.

gelgit ve gübre gibi. Rejek oranı. Kopya baskı yüzey kaplama maddeleriyle yapışma özelliği kaldırılmış süreçlerinden herhangi biri. Yeniden baskı kâğıdı. elyafların kendi aralarındaki bağlanma miktarı. Uzaktan ayarlanan set değeri. Rapor. tifdruk baskı (çukur ile desen verilmiş temizlik kâğıtları. Bunu Reprography. kontrol ünitesinden alması. Ofiste kullanılan belge yaparken bir tank içine fazla basıncı boşaltarak rahatlama. Tahliye etme. Rejek öğütücüsü. Kayganlık sağlayıcılar. Repeatibility. Temizleme Relief Paper. Dönüşümlü kâğıt pulperi. Bir ekipmanın yerini atılan düğümlü elyafları öğüten öğütücü. Relief). kimyasallar. Tekrar üretilebir. Bağıl Entalpi. Pulper. Tahliye vanası. Gofrajlı pelür veya temizlik kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reject Handling. Üç boyutlu görüntü veren gofraj türü. (Tappi 502) ayni sonucu verme. Rölyef Gofrajı. örneklenen kâğıdın kontrol ünitesinde set değerin operatör yerine başka bir mukayese edilmesinden kaynaklanmaktadır. kâğıt üretimi sırasında yüzeyde birden fazla keçeyle fitilli/nervürlü görünüm verilmiş kâğıtlar. Relief Gas. Rejects Refiner. Bir olması. Reprint Paper. Operating Surface Topography) Replacement. çıkan rejeğin temizleyiciye giren miktara oranı. Sürtünme azaltıcı özelliğe sahiptirler. Preste safiha yaşken. Merdane baskı türleri ofset baskı (düz klişe). Relative Enthalpy. Rölyef baskı. Relative Surface Topography. Absolute Humidity). Reprographic Paper. Rölyef baskı kâğıdı. Tıpkıbasım kâğıdı. Uzaktan kumanda. silindirlerde. kopyalama yöntemlerinin genel adı. Kademeli kabartmaları olan gofraj. Hamurda temizlik eleği sonrası Relief Printing. Nervür/fitil desenli kâğıt. Selüloz pişiricide yoğuşamayan Repulping. (Bakınız. Tutunma/yapışma önleyici kimyasallar. Release Papers. Görece Remote Set-Point. referans bilinen bir değerle. Tahliye edilerek düzgün pişirme sağlanır. Görece bağlanma alanı. (2) Rölyef. Isı miktarı. ışık tutularak ve yayılan ışığın miktarını ölçerek bulunan Remote Control. Yer değiştirme. Rejek aktarma. Sabun. Tahliye gazları. koşullarda içerebileceği azami su buharı basıncına oranı. Yeniden pulperleme. Release Aid. Reject Rate. Keçenin ölçüm yaparak. Tıpkıbasım. Kurutma silindirlerinin yüzeyine yapışmayı Yinelenebilir. veya fabrika içi döküntülerin yeniden hamur hale Relief Embossing. önleyen kimyasallar. Release Aid) Report. Tekrarlanabilir. Fotokopi kâğıdı. kâğıtlar. Yapışmaz kâğıtlar. Repulper. Taşıma. Reproduction Paper. Kopyalama. 226 . Yenilenebilir enerji Relative Humidity. Güneş. Yeniden denendiğine (Bakınız. Tekrarlana bilirlik. glikol gibi kullanılamaz duruma gelenleri yenileme. Çare. Diğer Reptissue. Bağıl nem. Silikon veya yağ türü Reproduction Process. Relief Valve. (Eş anlamlı. Relief. enerji elde havanın içerdiği gerçek su buharı basıncının. Çözüm. klişe) ve ipek baskıdır. Kâğıda Remedy. değiştirme. dokuma izleri kâğıda geçtiğinden bu adı almıştır. Herhangi bir sıcaklıkta. (1) Basınçtan kurtarma. Kayganlık sağlayan kimyasallar. Hidrofobik özellik kazandırarak serbest kalmayı/yapışmamayı sağlayan Reproducibility. Renewable Energy Sources. Genellikle kuşe kaplama kademelerinden çıkan rejekleri uzaklaştırma. Yenileme. Bilimsel deneylerde tekrarlanabilir. Görece yüzey yapısı. Kabartma klişelerle yapılan baskı türü. maddeler. (Eş anlamlı. bunların bileşimiyle elde edilen yüzey şekli. Eskime ve aşınma sonucu Release Agents. Relative Bonded Area. Yanki Rep Finish. kâğıt. rüzgâr. Eleklerden rejek olarak Relocate. ayni edilen kaynaklar. kaynakları. Dönüşümlü kâğıtların gazlar. Tıpkıbasım kâğıtları.

verimini ve kurum temizleme periyodunu arttıran bir tür Resin. Hamura verilen dolgu maddelerinin ortaya çıkan elyaf artıkları. Ofset baskı sırasında mikronun altındaki dolgu maddeleri ve ölü elyaflar elek kâğıda uygulanan işlemler sonucu tahribatın olması için altına geçerler. çözücülerle çözülebilen. Ek mukavemet yardımcı olacak kimyasallar kullanılır. Havuz. Selülozun hamur hale getirilmesi. reçinenin Resource Recovery. Kusurlu veya hasarlı kâğıt. Yeniden değerlendirme. İşlem süresi. Bir kâğıdın elektrik olmamaktadır. Direnç özellikleri. Kazan hasarlanmadan esnemesi. çeşitli kusurları olan düşük değerli Resin Emulsions. Tutkallama direnci. Bakiye. ve kimyasalların kâğıtta kalma ölçüsü. Unrestricted Data) Residual Fiber. Kalıntı. Vernik emici kâğıt. Artık. Düşük değerli. Kalıntı elyaf. İmalat kullanılan maddelerin ortak adı. Evsel atıkların geri kazanılması. 0. değerlendirilmesi. talebine karşı. Tepki süresi. Artık mukavemet. pulperleme Response Time. Kalan. Kullanım sonrası kalan. hacim kazanması. Reçineli. Dirençlilik. sonra şap vererek uygulama sırasını ters yapma. Sınırlı veri. Geriye dönüşüm. görüntü kalitesi. Çözünürlük. (1) Bir kâğıdın esneme özelliği. Vargelli kurum üfleyici. Esneklik. geçirimine karşı direnci. daha sonra reçine yapısına dönmesi. Ters valsli Kuşeleme. Retrogradation. işlemde değişimin başlamasına kadar geçen Reservoir. Normalde önce mordan madde olan şap verilerek. Ligninin yeniden değerlendirilmesi. Eleklerde 10 Residual Strength. çözünmeyen. işlemi. (İlişkili. Seconds) arttırıcı sıvı reçineler. geçecek parçacıkların elyafa tutunmasını sağlayan yardımcı Resiliency.67 kN/m den yukarıda olmalıdır. Sıvı reçine karışımları. Doğadan veya suni olarak elde edilen. Tutunum artırıcı kimyasallar. Tutunum. (Fogra Method) ile Retention Aid. Rezervuar. (2) Vals kaplamalarında vals yüzeyinin Retractable Soot Blower. 227 . Resistance Properties. Bir süreçte bir değişim olarak tanımlanmaktadır. Reverse Sizing. Görüntü işleme sistemlerinde reçine. Destek valsi. kimyasallar. Pişmiş ve jöleleşmiş Resin Impregnating Blotting Paper. suda kurum üfleyici. süre. bulunmakta ve bu nedenle vals ile kâğıt arasında sürtünme Resistivity (Electricity). İstatistikte belirli bir müşteriye giden belirli ürünleri temsil eden veriler. tutunumu arttırılır. Ters tutkallama. Selüloz üretim aşamalarında Retention. Residue. İç tutkallamada önce Resolution. Bu valsle kâğıt arasında sadece kaplama çözeltisi Resistance to Wear. Residual. Aşınma direnci. uygulama valsi ve ayar valsinden oluşan. onların elyaflara tutunumuna kâğıtta bulunması gereken ek mukavemet. sırasında ortaya çıkan. (Bakınız. Bir maddenin sürece girişi değiştirmesi ve uygulanan kuvvet kalktığında yeniden ile süreçten çıkışı arasında geçen süre.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ getirilmesi. nişastanın parçalanıp çökelti vererek tekrar kristalsi Ahşap yüzeyini kaplamada kullanılan. emdirilerek verniklenen emici kâğıtlar. Restricted Data. Elek altına ölçülür. Revalorization. Reçine. Yaş dayanım kâğıtlar. akımını geçirmeye karşı direnci. Bu nedenle. Kâğıdın su Reverse Roll Coating. Sıvı geçirme yönünün tersine dönen bir uygulama valsiyle yapılan kuşe direnci. Atıkların yeniden Resinous. kâğıt tutkallamada Retree. tank gibi su depoları. kâğıt akış Resistance to Penetration by a Liquid. Üzerine uygulanan yük nedeniyle örnek bir kâğıdın şekil Retention Time.

Vakum makinesinde. düzenlenmiş bir renk kartelası. Kâğıt su molekülünü oluşturması gibi. makine. vizkozite ve deformasyon gibi davranışlarını dairesel hareketlerle. akış. Reversible Reaction. Rider Roll. Hand of Machine. içindeki kondensatın yüksek hızlarda çepere yapışarak Rewinder. Mekanik selüloz Rheology. Slitter). Doğru taraf. sarımda ise en daha da küçülmekte ve bu işleme dilme Ringelman Chart. RCT testi. Fitilli yüzey işleme. (2) Japonya’da pirinç nişastasıyla tutkallanan Ring Stiffness. Pirinç kâğıdı. Desenli bir presle elde edilen görüntü. Islaklık arttırıcılar. Halka gözenekli ağaçlar. (2) Bazen tampon Ring Compression Resistance. Kâğıt havlularda Rimming. kâğıtlar. Tersine Right Side of Paper. Bobinden sonraki yeniden test. bobin üzerine oturarak ağırlığı ile sarım pompalarında veya karıştırıcılarda sızdırmazlığı sağlayan sıkılığına katkısı olan oynak baskı valsi. Rigid Boxes. yeniden saran anlamında kullanılmaktadır. (Bakınız. direnci. Bobin Ring Water. Yeniden sarma. Kâğıt akış yönü sağa doğru olan değişimi sırasında. Süvari valsi. safihanın yeniden su emmesi. Ters sarma. (1) Dilme makinesi. Pigment boyalı kâğıtlarda Ribbing. Tersinir reaksiyonlar. Salmastra suyu. (Bakınız. başka selülozlarla karıştırılmasıyla üretilen (Diffuse Porous Woods). Ring Crush Test) Rewinding. Ripple Finish. (Tappi T818). Tampon Right Hand Machine. inceleyen bilim alanı. Ring Grinder. Ribbon Paper. sürterek çalışır. Bükülmezlik. Halka. Belirli şartlar altında miktarını göstermek amacıyla kullanılmıştı. kâğıtlarda ise elek yüzüdür. Presleme sırasında preslenen Rigidity. RCT mukavemeti. köpüklerin patlaması sonucu görülen halkalı izler. Kâğıdın emdiği duman Reynolds Number. Ring Porous Woods. Burada amaç. Sıvama kutular. Ezilme mukavemeti veya sarımından sonra bobin saran “Winder” kelimesi için. 1 Numara %20 bir akışkanın atalet momentinin akmazlık kuvvetine kirliliği göstermektedir. Oksijenle hidrojenin Filigranın doğru okunduğu veya görüldüğü taraf. Baskı valsi. su. Kütüğü değirmen taşına altındaki. Kâğıdın doğru tarafı. Halka izleri. Dalgalı yüzey görünümlü. Geriye sarma. Halkalanma. Kasnak. Rewinder. Binici vals. Buhar silindirleri emiciliği arttırıcı yüzey aktif maddeler. Sertlik. döndürülebilen kimyasal reaksiyonlar. (1) Pirinç saplarından elde edilen halka şeklinde dizilmiş gözenekleri olan sert ağaçlar. Ridges. Left Hand ters yönde sarılması. bobinin daha dar ebatlara ve küçük Ring. selülozun. Yeniden ıslanma. yeniden kendini meydana makinesinde keçe yüzüne karşılık gelmektedir. Kurdele kâğıdı. Salmastra.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reverse Wrap. Akış bilimi. Maddenin çeşitli kuvvetler yaparken kullanılan bir değirmen. Reoloji. RCT testinde ölçülen dayanım değeri. Şişme. boşta kalan kâğıdın. oranıyla elde edilen birimsiz bir sabit. Tampon sarımı birinci sarım Ring Crush Test (RCT). 228 . Halka suyu. Machine). Reweting. Reynolds sayısı. Rim. bobinler şeklinde kesilmesidir. Ezilme mukavemeti. frenlenen tampona makine. Ring Marks. Balon. Tabakalaşma. Meşe gibi. (Bakınız. Silindir şeklinde olarak alındığında bobin makinesinde yapılan yeniden bükülmüş belli çaptaki kâğıdın ezilme mukavemetini ölçen sarma işlemine denilmektedir. Rewetting Agents. El yapımı getiren ana maddelerin elde edilebildiği reaksiyonlar. Vals yüzeyinde görülen bir kusur. Buna “Ring Stiffness” de denilmektedir. Eksantrik değirmen. Halka şeklindeki tabaka. kâğıtlar. Rice Paper. Bobinden dilme yapan düzgün bir tabaka (halka) oluşturması. Açık geriden koyu griye kadar 5 tonda denilmektedir.

Vals taşlama. Roleli konveyör. basınç dikkate alınarak. Olası arıza ve veya sıyırıcı parça. Bobin numarası. Roll Protector. çalışmalar. Roll Heading. Roll Edge Damage. Kâğıtta vals Roe Chlorination Number. Valsli Kuşeleme. kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. Bobinde sarım sırasında Number). Roll End). Ayni zamanda beyazlaşmanın konulan daire kesitli kesilmiş kâğıt veya karton levhalar. eğri durması. Vals kaplaması. Aslında metalurjide valsle şaftı kaynakla birbirine bağlayan yan ayna takımı. Roll Density. Yol haritası. Tamponları iki baştan mihver boru. Bir amaca ulaşmak için hazırlanan kalkık kâğıt kenarı. Taş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rise Time. Roll Core. (Eş Roll Grinding. Risk Assessment. yataklayan kaideler. (2) Vals. Roe-Genberg Chlorine Roller Back. (1) Vals başı. Vals Bombesi. Kâğıt bobininde sıkı sarılmadan kaynaklanan kalıplama ve bu nedenle kâğıdın Roll Conveyor. Bobin kimliği. (kosinüs) işlenir. Kalenderleme sonucu Road Map. değirmen türü. Kalenderlenmiş. kâğıda aktaran Kuşeleme sistemi. (Bakınız. Bobinin yan yüzeylerini kapatma. Laboratuvarda ölçülen örnek selülozun ne kadar gaz halde Roll Ends. Rock Paper. Roe-Genberg Chlorine Number. Kalender valslerinden geçirilmiş. Çubuklu değirmen. 100 gram Roll Identification. Roll Head. Roll Set. üretim bilgilerinin ve bobinin kimlik kaydının bulunduğu Bombe açısı taşlama makinelerinde belirli bir fonksiyonla etiket. Bobin indirici. Vals raspası. Roll Covering. Kâğıt rulo. Bobin sevk konveyörü. Risk değerlendirmesi. Rod Coater. biten bobini indiren hidrolik veya pnömatik düzenek. vals merkezinin bombeli olması. Çıkıntıları alma. Klor Sayısı. Metering Rod Coating). Roe klorlama sayısı. rehber. (Eş anlamlı. Rulman. Bobin sevk sistemi. Üretim bilgilerinin yer kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının aldığı bobin etiketi. Bir valste. Bobin merkezinde kullanılan Roll Stands. Bobin sevk işlemleri.Vals yoğunluğu. Vals kenarı kusuru. (3) Rulo. Roll Crown. İki polietilen katman arasına toz Roller Bearings. Sarım kalıplaşması. Roll. Bobin Patlağı. (1) Bobin. Bobin etiketi. (Bakınız. Rolled Edges. fakat selüloz öğütmede de kullanılmış bir Bobin yanı. yataklanan vals şaftı ve Rod Mill. olmamaları için yapılan ön Rolled. Bobin makinesinde sarımı ortamın istenilen sıcaklığa yükselme süresi. Roll Number. Roll Conveying. felaketleri önceden irdeleyerek. anlamlı. Bobin mihveri. Pres valslerinde aşırı Roll Ticket. (2) kullanılan. Kütük Number) çapaklarını değirmen taşında düzleştirme. Roll Coating. Roll Paper. Vals yüzeyini temizleyen raspa Risk Management. Tampon kaideleri. Bobin üzerine yapıştırılan. Vals tacı. Roll Coater. Stone Paper) Roll Handling. gram cinsinden ifade edilmesi. (Bakınız. Bobin yan kapatmaları. Chlorine Rolling Scores. bir ölçüsü kabul edilir. Yükselme süresi. Bobin yan yüzüne klor emdiğini gösteren değer. Kuşe hamurunu valsle Roll Out Table. Kesikli selüloz pişirmede Roll Discharger. Kıvrılmış kâğıt kenarı. meydana gelen kopmalar. Valsli kuşe makinesi. Roll Doctor. 229 . Risk takdiri. Risk yönetimi. Törpüleme. kenarındaki bozukluklardan kaynaklanan kusurlar.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Roll Tissue. Dev temizlik kâğıdı bobini. “Jumbo Roll”

Rope Manila Paper. Kendir kâğıdı. Urganlık kendirden

adıyla pazarlamacılara satılan ve küçük bobinlere

yapılan Manila kâğıdı. Manila kâğıdı.

dönüştürülerek pazarlanan, büyük bobin halindeki temizlik

Rope Manila Sand Paper. Kendir zımpara kâğıdı. Kendir

kâğıtları.

Manila zımpara kâğıdı.

Roll Tracking. Bobin izleme. Kayıt yöntemi ile bobinlerde

Rope Marks. Halat örgüsü deseni. Nervür deseni. Kâğıt

izlenebilme.

yüzeyinde üretim sonrasında görülen, üretimdeki çekiş

Roll Weight. Bobin ağırlığı.

hataları nedeniyle oluşan baklava kesimi deseni veya halat

Roof. Çatı.

örgüsü deseni şeklini alma.

Roof Air Supply. Tavan arası/çatı havalandırma. Kâğıt

Rope Paper. Kendir kâğıdı. Manila kâğıdı.

fabrikasında çatı ile asma tavan arasına sıkışan ve yoğuşan

Rope Sack Paper. Kendir torba kâğıdı.

nemli havanın uzaklaştırılması için taze hava verme.

Rope Stretcher. İp gerdirici. Sevk ipindeki gevşemeyi alan

Roof Exhaust. Çatı egzozu. Makine salonundaki nemli

mekanizma.

havayı atan egzoz sistemi.

Rope Tag. Manila etiket kartonu.

Roofing Felt. Çatı kaplama kartonu. Şıngıl. Emici özellikte

Rope Wrapping. Kendir ambalaj kâğıdı. Manila ambalaj

üretilen daha sonra zift gibi çeşitli kimyasallar

kâğıdı.

emdirildikten sonra çatı kaplaması olarak kullanılan su

Roping. Kâğıtta halat örgüsü deseni oluşması. (Bakınız,

geçirmez karton.

Rope Marks).

Roofing Paper. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin. Çam reçinesi. Doğal olarak veya çam odununun

Roofing Rags. Çatı kaplamada kullanılan paçavra kartonu

damıtılmasıyla elde edilen, kâğıtta iç tutkal ve emprenye

veya keçesi. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

tutkalı olarak kullanılan reçine.

Roofing Shingles. Şıngıl. (Bakınız; Roofing Felt).

Rosin Emulsion. Sıvı çam reçinesi.

Roofing Wrappers. Ziftli karton ambalaj kâğıdı. Genellikle

Rosin Size. (1) Reçine tutkalı. (2) Reçineli tutkallama.

Kraft kâğıdından yapılan ambalaj kâğıdı.

Rosin Sized. Reçine tutkallı kâğıtlar.

Roof Insulating Board. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin Sized Sheating Paper. Reçine tutkallı kaplama

Root Cause Failure Analysis (RCFA). Kök neden arıza

kâğıdı. Mavi veya kırmızı renkte olduklarından bu şekilde

analizi

de adlandırılan (Red Rosin Sheating Paper, Blue Rosin

Rope. Halat. Urgan. Eski halatlar selüloz yapımında da

Sheating Paper) çatı döşeme altı kaplama kâğıtları.

değerlendirilirler.

Rosin Soap Size. Reçine sabunu tutkalı. Reçine asitlerinin

Rope Armature Paper. Kendir Presbantı. Kendir

kostikle yaptığı sabun tutkalı.

selülozundan yapılan elektrik yalıtım kartonu.

Rosin Specks. Reçine lekeleri. Kâğıt yüzeyinde görülen,

Rope Bag Paper. Kendir torba kâğıdı. Kendir selülozundan

tutkallama için kullanılan, iyi dağılmamış/çözünmemiş

yapılma torba kâğıdı.

reçine lekeleri.

Rope Bristol. Kendir kartonu. Kendir Bristol’ü.

Rotameter. Akış metre. Düşey bir boru üzerine monte

Rope Carrier. İp sevk sistemi. Kurutma bölümünde safiha

edilen ve klapesindeki hareketi taksimlendirilmiş bir

şeridini ileriye doğru sevk etmede kullanılan ip ve makara

camdan izlenebilen debimetre.

sistemi. Makinede salon tarafında bulunur ve iki iplidir.

Rotary Consistency Transmitter. Motorlu tip kesafet

Safiha iki ip arasına sıkışarak ileriye doğru taşınır.

transmitteri.

230

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rotary Die Cutter. Döner kalıp bıçağı. Döner kalıplı

Rotational Speed. Dönüş hızı. Dakikadaki dönüş sayısı.

kesici.

(Benzer anlamlı; Rotation per minute, rpm)

Rotary Digester. Döner tip selüloz pişirici. Bir

Rotoformer. Döner elek. Silindir elek.

tambur/silindir veya küresel basınçlı tank. Beslemesi kesikli

Rotogravure. (Eş anlamlı; Rotogravure Printing).

türdedir ve içine buhar verilir.

Rotogravure Paper. Rotogravür kâğıdı.

Rotary Drainer. Döner elek. Pişmiş selüloz içindeki suyu

Rotogravure Printing. Tifdruk. Çukur baskı.

süzmeye yarayan döner elek.

Rotoprint. Rotaprint. Ufak çaplı ofset makinesi.

Rotary Filters. Döner filtre. Teksif eleği.

Rotor. Rotor. Döner makinelerde bir aks ve mil etrafında

Rotary Joint. Döner bağlantı. Buhar başlıklarında

hareket eden ana parça.

kullanılan, buhar silindirinin dönmesine karşın sifonu ve

Rotor Dynamics. Rotor dinamiği. Rotorun titreşim

kondensat çıkış borusunu sabit tutan bağlantı şekli.

davranışlarını inceleyen dal.

Rotary Lime Kiln. Döner kireç fırını. Selüloz

Rough. Kaba dokulu. Dişli. Yüzey görünümü kaba olan,

fabrikalarında beyaz likörden çökelen kalsiyum karbonatı

Kalenderlenmemiş kâğıtlar. Karakalem veya kömürle resim

(CaCO3) geri kazanmak adına yeniden sönmemiş kireç

yapmaya uygun dişli kâğıtlar için kullanılan tanım. (Zıt

(CaO) haline getiren döner kireç fırını.

anlamlı; Smooth)

Rotary Machines. Döner makineler. Motor ve jeneratör

Rough Finish. Kaba dokulu. Dişli görüntülü. Yüzey

türü döner makineler.

görünümü kaba olan.
Rotary Neswprint. Veb ofset gazete basımı. Bobinden

Roughness. Kabalık. Dişlilik. Kâğıdın yüzeyinin dişli

gazete basımı.

olması. Referans düz bir yüzeye göre yüzeydeki sapmalar.

Rotary Photogravure Printing. Rotogravür baskı.

Düz yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki ilişkiye göre,

Rotary Printing Paper. Rotatif baskı kâğıdı.

çeşitli tanımlar yapılmaktadır. (Contact Fraction. İki yüzey

Rotary Pressure Joint. Döner buhar başlığı. Kurutma

arasındaki temas alanının, kâğıt alanına oranı (%). Surface

silindirleri dönerken içine buhar girmesini sağlayan ve

Volume. Temas eden iki yüzey arasındaki boşluğun hacmi

kondensatı dışarıya alan başlık sistemi. (Bakınız; Rotary

(cm3/m2). Surface Pit Distribution. İki yüzey arasındaki

Syphon)

boşlukların dağılımı. Mean Seperation. İki yüzey

Rotary Screen. Döner elek.

arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu (µm). (ISO 8791-4)

Rotary Shear. Döner giyotinde kesme.

Roundness. Yuvarlaklık. Aşınarak yuvarlaklaşma.

Rotary Slitter. Dilme makinesi. Bobin dilici.

Roundwood. Kütük. Ağaç kütüğü. Kesilip kütük haline
getirilmiş ağaç gövdesi. (Eş anlamlı; Log)

Rotary Syphon. Döner sifon. Buhar başlıkları aracılığıyla
buhar silindirlerine bağlanan ve kondensatı tahliye eden

Royalty. Telif hakkı. Bir patent için, patent sahibine ödenen

döner sifon. 250 metre/dakika hızdan sonra önerilmektedir.

telif ücreti.

(Bakınız; Rotary Pressure Joint)

Rpm. Dakikadaki tur sayısı. (= Round per Minute)

Rotary Vakuum Filter. Vakumlu döner elek. Eleği çok

Rubber Covering. Kauçuk kaplama. Valslerin kauçukla

ince gözenekli olduğunda vakum ihtiyacı doğar. Üzerine

kaplanması.

biriken çamur pastası tabakasıyla tam verimli çalışır.

Rubber Gasket. Lastik conta.

Rotation. Dönüş.

Rubber Mark. Vals izi. Kauçuk kaplı iz valsi ile verilmiş

Rotation per Minute (rpm). Dakikadaki dönüş sayısı.

yaş izler.

231

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rubber Spots. Lateks izi. Dönüşümlü kâğıt hamurunda
bulunan yapışkan bantlardan çıkan ve sıcaklıkla birbirlerine
yapışarak büyük parçacıklara dönüşen lateks lekeleri.
Rubber Stamp Mark. Yaş baskı izi. Kâğıdın ıslatılarak izli
kauçuk valsler arasından geçirilmesiyle elde edilen, makine
dışı veya doğrudan üretim sırasında iz verme işlemi.
Rub Resistance. Sürtünme direnci. (1) Mürekkep
parçacığının baskı sırasında bir başka mürekkep parçacığına
karşı veya baskı sonrası sürtünmeye karşı gösterdiği direnç.
(2) Karton kutularda, birbirleri arasında veya zeminle kutu
arasında oluşan sürtünme direnci.
Rub Tester. Sürtünme direnci test cihazı. (Bakınız; Rub
Resistance)
Ruling and Writing Qualities. Yazma çizme kalitesi.
Özellikle, kalemle yazı kâğıtlarında yazma ve silme
sırasında tüylenmemeyi anlatan, son kullanıcı
özelliklerinden biridir. Teknik olarak yazma uygulaması
dışında bir ölçüm cihazı gerektirmez.
Runnability. Çalışabilirlik. İşletilebilirlik. Bir safihanın
kâğıt makinesinden veya kâğıdın son işlem aşamalarından,
sorunsuz geçme özelliği. Ayni talep son kullanıcılardan ve
imalatçılardan da gelmektedir. Bu durum, kâğıdın
mukavemetine, boyutsal kararlılığına, elyafların bağlanma
kuvvetine ve su emme direncine bağlıdır. (Bakınız;
Machine Runnability).
Rupkari. Yüksek basınçla Kalenderlenmiş resmi
evraklarda kullanılacak kâğıt türlerinden biri. Terim
Hintçeden geçmiştir.
Rupture Disc. (Bakınız: Bursting Disc.)
Rush. Çekme. Sürükleme. Elekte elek hızının jet hızından
büyük olması. (Eş anlamlı; Drag.).
Rush/Drag Ratio. İtme/çekme oranı. Hamur jeti hızının
elek hızına oranı. (Bakınız; Jet/Wire Ratio, Efflux Ratio)
Rutile. Rutil. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak
kullanılan titanyum dioksit mineralinin bir türü. “Anatase”,
“Brookite” diğer iki türdür.

232

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Safety Gate. Güvenlik geçişi. Güvenlik kapısı.

S

Safety Glass. Emniyet gözlüğü. (Eş anlamlı; Goggles).
Safety Harness. Paraşüt tip emniyet kemeri

Sack. Torba. Çuval. Çanta veya kese kâğıdından daha

Safety Paper Base Stock. Güvenlik taban kâğıtları.

dayanıklı ve büyük hacimli, kâğıttan yapılma kap.

Güvenlikle ilgili harici yüzey işlemleri yapılması için

Sack Kraft Paper. Kraft Torba kâğıdı. (Bakınız; Sack

üretilmiş kâğıtlar.

Paper)

Safety Papers. Güvenlik kâğıtları. Üzerindeki yazılarda

Sack Paper. Torba kâğıdı. Torba yapımında kullanılan

tahrifat yapılmasını önlemek için kâğıt hamurunda veya

herhangi bir kâğıt.

kâğıt üzerinde çeşitli güvenlik işlemleri alınarak üretilmiş,
özellikle pamuk selülozundan üretilen dayanıklı kâğıtlar.

Sack Paper Shipping. (Paper Shipping Sacks). Kâğıt

Bunlar arasında kâğıt üzerinde yapılan çeşitli filigran izleri,

nakliye torbası. Çok katmanlı hatta arasına polietilen film

izli yaş pres keçesi kullanmak veya izli pres valsi

tabakası yerleştirilmiş Kraft torba.

kullanmak gibi “Watermark” denilen izler makinede yaş

Sad Colors. İç karartıcı renkler. Siyah, kahverengi, gri,

kısımda uygulanır. Yaş izler çok özel tasarımlı amblem ve

lacivert gibi koyu ve ağdalı renkler. Gerçekte, insandan

şekillerle yapıldığından, taklit edilmeleri ancak bir kâğıt

insana değişeceği için, net bir tanım değildir.

makinesinde mümkündür. Kâğıt hamurunda ise çeşitli

Safe Access. Güvenli erişim. Emin erişim. Merdivenli iş

renkli elyaflar karıştırılarak, kâğıdın kırçıllı olması sağlanır.

platformları kullanarak ve fiziksel önlemler alarak bir yere

Hologram uygulaması veya içine metal şerit veya renkli

iş yapmak amacıyla erişme. Havbe içi temizliği veya

kâğıt gömülmesi, alınan diğer güvenlik önlemleridir. Kâğıt

makine salonu tavan aydınlatmaları bakımı gibi işlerde

kuru iken yüzeyde yapılan güvenlik işlemleri ise,

alınan güvenlik önlemleri bütünü.

matbaalarda yapılır ve kolay taklit edilir işlemlerdir. Bu

Safe Designated Area. Güvenli bölge. Ateşli işler izni

nedenle matbaada üretilen kâğıtların isimleri güvenlik

gerektirmeyen bölge.

kâğıtları olsa da, güvenli kâğıtlar değildir.

Safe Entry. Emin giriş. Güvenli giriş. Kapalı alanlarda iş

Safety Paper Base Stock. Bono/tahvil kâğıdı. Üzerine

yapabilmek için güvenlik önlemleri altında yapılan giriş.

baskı yöntemiyle güvenlik işlemleri uygulanmak üzere

Safeguard. Korkuluk. Güvenlik amaçlı yapılmış, kayış ve

üretilmiş dayanıklı kâğıtlar.

Kaplin muhafazaları.

Safety Related Machine Control System. Güvenlik

Safe System of Work. Güvenli İş Sistemi. Bir işin güvenlik

tabanlı makine kontrol sistemi. İş güvenliğini, risk

içinde yapılabilmesi için düzenlenmiş ve işi yapacaklara

değerlendirme kıstasları içinde kabullenerek, kâğıt

uymaları gereken kuralları gösteren izlek.

makinesini kontrol eden sistem.

Safety. Güvenlik.

Safety Rules. Emniyet kuralları.

Safety Bristol. Güvenlik özelliği olan Bristol. (Bakınız;

Safety Ticket Paper. Güvenlik özellikli bilet kâğıtları.

Safety Papers).

(Bakınız; Safety Papers).

Safety Check Paper. Güvenlik özellikli çek kâğıdı.

Safety Valve. Emniyet vanası.

(Bakınız; Safety Papers).

Saleable Mass. Satılabilir ağırlık. Kantar ağırlığının kuru

Safety Coupon Paper. Güvenlik özellikli kupon kâğıtları.

madde oranı ile ortalama rutubet oranının birbirine

(Bakınız; Safety Papers).

bölümünden çıkan değerle çarpımıyla elde edilen ağırlık.

Safety Fuctions. Güvenlik yükümlülükleri. Makine

(Örnek; Kuru madde oranı % 92 olan bir ton kâğıt ve

kontrolünde iş güvenliğine yönelik yükümlülüklerin tamamı
233

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
olması gereken ticari standart kuru madde miktarı % 94 ise

S. and S.C. (Sized and Super Calendered). Tutkallı ve

satılabilir ağırlık 1000*0,92/0,94=978,72 kg)

süper Kalenderlenmiş kâğıt.

Saleable Tonnage. Satılabilir tonaj. Net üretim miktarı.

Sandwich Paper. Sandviç kâğıdı. Hamburger kâğıdı.

Kâğıt fabrikalarının toplam üretiminden sonra, kenar

Sandviç veya hamburger paketlemesinde kullanılan ince ve

ıskartaları ve kalitesizliği nedeniyle reddedilen kâğıtlar

yağlı kâğıt.

çıktıktan sonra kalan, ambara giren, onaydan geçmiş kâğıt

Sanitary Landfill. Tıbbi atık alanı.

miktarı. Günlük, haftalık veya aylık olarak hesaplanabilir

Sanitary Papers. Hijyenik kâğıtlar. Temizlik kâğıtları.

net üretim değerleri.

Tuvalet kâğıtları, kâğıt mendiller, makyaj temizleme

Sales Book Manila. Samanlı makbuz kâğıdı. İkinci hamur

kâğıtları ve kâğıt peçete türündeki Kreplenmiş evlerde

makbuz/irsaliye kâğıdı.

kullanılan kâğıtların ortak adı. (Eş anlamlı; Hygiene

Sales Book Paper. İrsaliye/makbuz kâğıdı. Koçan kâğıdı.

Paper.)

Çok çeşitli türlerde satış sırasında tutulan makbuz ve

Sanitary Tissue. (Eş anlamlı; Sanitary Papers).

irsaliye türü kâğıtlar.

Sanitary Wallpapers. Desenli duvar kâğıtları.

Sales Book Tissue. Pelür koçan kâğıdı. Karbon kopya ile

Sauce. Sos. Kuşe karışımı. (Bakınız; Coating Compund)

birkaç nüsha olarak düzenlenen koçanlarda alt nüshalarda
Sap. Bitki öz suyu.

kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar.

Saponification. Sabunlaşma. Alkali ortamda yağ asitlerinin

Salt Cake. Sodyum sülfat (Na2SO4). Sodyum kaybını

sabuna dönüşmesi.

karşılamak için siyah liköre katılan sodyum tuzu.

Saponification Number/Value. Sabunlaşma sayısı. Bir

Salt Cake Makeup. Sodyum sülfat takviyesi. Siyah liköre

gram yağı sabunlaştıracak miligram cinsinden (NaOH)

sodyum sülfat (Na2SO4) ekleme.

kostik miktarı.

Salt Cake Mixing Tank. Sodyum sülfat hazırlama tankı.

Sap Wood. Katman doku tabakası. Özsuyu tabakası.

Salting Out. Tuzla çökelme. Sülfat siyah liköründe

Ağaçta öz suyu taşıyan kısım. Kabuğun altında, odunun

buharlaşma sonucu, tuzun artması ve beraberinde reçine ve

yüzeyine yakın ve odunun özünün üzerini kaplayan dar bir

yağın sabun şeklinde tabakalaşarak çökelmesi. Bu süreçte

kısımdır.

moleküller daha büyüyerek çözünürlük azalır ve

Satchel Bag. Omuz çantası. Kâğıttan katlanarak yapılan bir

buharlaştırıcı tüpleri tıkanır.

çanta türü.
Sample Cards. Ürün kartelası. Ürünlerin özelliğini

Satin Finish. Saten görünümlü. Saten tarzı perdahlama.

belirtmek üzere kesilip hazırlanmış, ürün serisini gösteren

Düz, yarı parlak yüzey görünümü verilmiş kâğıt veya

karton ve kartelalar.

Bristol karton.
Sampling. Örnekleme. Numune alma. Laboratuvar analizi
Satin Folding Bristol. Saten Bristol kartonu. Siyah saten

için gelişigüzel bir grup örneği seçme.

görünümünde boyanmış veya kaplanmış, davetiye

Sampling Paper. Örnek sarma kâğıdı. Alınan örneği sarma

yapımında veya katalog basımında kullanılan kartonlar.

kâğıdı.

Satin Paper. Satenli kâğıt. “Mica Paper” mika kâğıdı

Sand Paper. Zımpara kâğıdı.

diye de adlandırılan, tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan,

Sand Table. Kum kapanı. Düşük kesafetli hamur içindeki

duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında gofraj

kum ve diğer ağır rejekleri çöktürmek için akış hattı

yapılarak kullanılan bir kâğıt.

üzerinde kullanılan kapan. (Eş anlamlı; Sand Trap)

Satin White. Saten beyazı. Hamurunda, alüminyum

Sand Trap. Kum kapanı. (Bakınız; Sand Table)

sülfatın dolgu olarak kullanıldığı kâğıtların rengi.
234

acfm Savealls. Okul kâğıtları. Soğumayla birlikte kondensat veren durum. Kâğıt makinesi işlemlerinde kullanılan kâğıtlardan beklenen emicilik üzerine kurulan bir çerçeve ile tarama yaparak ölçü alan. Örneğin teksif elekleri. School Flats. Zaman içinde veya yöntemi de denilmektedir (ISO 5267/1). Resim kâğıdı. (1) Geri kazanma. School Papers. Standard Cubic Feet per Minute). Kolej kâğıdı. Saturating Properties. Şoper. Planlı bakım. Kazanlarda sert su kullanılan karton. maddelerin birikmesi. kaynakları belirleme. Scale Paper. Emicilik özellikleri. (3) Testing Methods). İskele. Hamurda suyun serbestlik Scale. 235 . Tartar. Kireç bağlama. Geri kazanılan hamur. Planlı duruş. Resim defteri kâğıdı. Emici kâğıtlar. üzerine Saturated Felt. yapılan bakım yöntemi. Burada ölçülen değer. Asfalt emdirilmiş kaba ölçülendirme/derecelendirme yapılmış. kalite kontrol sistemi (QCS). Program yapma. Veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi. Geri kazanma tavaları. Kristalsi yapısında üçgen yüzeylerin bulunduğu. SC. Beyaz sudan elyafı geri kazandıran her tür donanım. ormancılık. Okul kartonları. Schopper Riegler (°SR). havanın daha fazla nemi Yöntemleri. SC-A. Scattering Power. Çizikler. kayıt cihazlarında karton. Kışır oluşması. Scenario. Elek altında ve arkasındaki Scheduled Maintenance. Tarayıcılı ölçüm. Scaffolding. Kimyasal emdirme Scandinavian Style Forestry. Göğüs hizasındaki çapı 30 cm Scheduled Shutdown. Doymuş karton. Saturating Felt. Emici karton. Dosyalamaya uygun kolej SC-B. (Bakınız. Çeşitli türde kırtasiye Scaffold. Süper Kalenderli A sınıfı kâğıt. (Supercalendered). Raspa ile sıyrılarak temizlenir. Milimetrik kâğıtlar gibi. (2) Geri kazandıran donanım. Kesilmiş ve ebat hale gelmiş SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition). “Süper Kalenderlenmiş” Scheduling. scfm. çok yaygın görülen kalsiyum karbonat türü. Kireç taşı birikimi. derecesini belirleyen bir test yöntemi. çeşitli türde kartonlar. Kâğıt yüzeyinin. Alman serbestliği Scale Accumulation. Asfalt emdirilerek Scaling. Saturating Papers. Saveall Reclaim Stock. Belirli sürelerle beyaz su geri kazanma tavaları. Doymuş hava. İskandinav yöntemi işlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. kâğıdın dayanıklılığını belirleyen. amacıyla fabrikayı planlı durdurma. İskele kurma. Kristal kalsiyum fazla buharı yoğunlaştırmaya başlayan buhar durumu. Kalender yüzeyinde yabancı Scholl Drawing Paper. Senaryo. Süper Kalenderli B sınıfı kâğıt. Yüzeyde meydana gelen çizikler. kapasitesiyle ilgili özellikler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Saturated Air. Saveall. Doymuş buhar. Scabbing. alamayacak noktaya erişmesi. School Flats. Skalalı kâğıt. Neme/suya doymuş hava. ticari kesimlik ağaçlar. Saturated Steam. kâğıtları. Kireçlenme. Emprenye Scanning Measurement. yedeği. Belirli işleri yapmak ye ulaşmış. İskandinav kâğıt ve Selüloz Test Hava buhar karışımında. (2) Rengin doyma derecesi. öğütümün gelişen kireçlenme. karbonat. Işık dağıtma gücü. Sawtimber. Belirli sıcaklıkta içindeki Scalenohedral Calcium Carbonate. (1) Emici kâğıtlarda. Doyma. Scars. kullanılan kâğıtlar. İşlere göre zamanı ve kelimesinin kısaltılmışı. nedeniyle kireç oluşumu. Kesimlik ağaç. düşen ışığı dağıtma veya saçma gücü. Kabuklaşma. Kireç tortusu. kontrollü SCAN Test Methods (Scandinavian Pulp and Paper doyuma ulaşma noktası. Saturation.

Pilyaj işlemi. Tüylenme. Eleme. (2) İkinci Scuffing. Salmastra. Screw Compressor. Kuşe hamurunu. arıtma çamurlarını ve yüksek basınçlı fıskiye sularını basmak için Scott Bond. yapılan el işi fotoğraf albümü. Baca gazı arıtma. Pilyaj yerinden kopma. Elyaf bağlanma testi. Vidalı pompa. Schweizer’s Reagent. Scrubbing. özel bıçakla verilen bükme izi). kompresörlere göre daha az sorunlu ve havaya daha az yağ Score Crack. Screen Room. Elek artığı. Bez takviyeli temizlik kâğıtları. Kâğıttaki elyafların kullanılır. kıvrılmasını sağlar. Bobin içi ıskarta. Kolilerin sürtünme parçacıkları ve topakları ayırmaya yarayan donanım. Pilyaj bıçağı. Teslimat kapsamı. (Tappi T 569) (Bakınız. Basınçlı elek. Kapsam listesi. Scope. Scrapbook. Screw Chip Feeder. Elekten Scissor Hoist. birbirinden ayrılma kuvvetini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir Tappi test yöntemi. El işi fotoğraf albümü. Yazı kâğıdı. Bobin içine sarım sırasında sistem. Kapsam. Schweitzer eriyiği. Ucuz duvar kâğıdı. Screening Wrapper. (1) (İlk üretilen) duvar kâğıdı. Kâğıt hamuru teslimatla ilgili liste. (ISO 5267/2). Rejek. Karton kutu yapımında. kırılmayı önlemek eleklerin bulunduğu alan. Kısa mesafede selüloz Score Cutter. geçmeyen rejeklerle yapılan. Vidalı konveyör. ambalaj kâğıdı. Monopomp. oluşan hatalı kırılma izi. Scope of Supply. 236 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ göstergesidir. Yüksek basınçlı Score Line. Elek döküntü kâğıdı. girmiş kâğıt parçası. Scoring. Baca gazı arıtma sistemi. Scrubber. Screening. Screen. hamurdan yapılan. Sözleşmelerde belirtilen Screen Residue. kaba kâğıtlar. Elek. Hamur içinden esnek yabancı maddelerin veya hamur topaklarının ayrılması işlemi. Sürtünmeyle kâğıt kalite duvar kâğıdı. Kupramonyum Screenings Board. Elekten geçemeyen bilinmektedir. Scrim. için katlama yerlerinin önceden izle belirlenmesi. hamuru veya yonga sevke etmeye yarayan helezon taşıyıcı. Yazı tabı kâğıdı. Screw Pump. Short Span Compressive Test) elek sepeti. Pilyajdan çatlama. Vidalı yonga besleyici. Kâğıt ürünleri hidroksit. Pilyaj yeri yakınında karıştıran basınçlı hava kompresörü. kullanılan bir kimyasal. Scrap. Makaslı kaldıraç. Serigrafi. Selülozu Rayon ve selofan yapımı için eritmede ambalajlamada kullanılan. Spek dışı mal. Verilenlerin kapsamı. ve tıkanmayan bir pompa türüdür. Seal. sargılık karton. karşısında gösterdikleri direnç. Screen Printing. İpek baskı. Kesafet arttırmada iz verme işlemi. Screen Basket. Vidalı kompresör. Screw Conveyor. Kullanılmayan parça. Baca gazını temizleyen Scrap in Roll. Sıkma presi. Havlanma. Sızdırmazlık contası. Metalden yapılmış. Sürtünme direnci. elendikten sonra geride kalan rejekler. Internal Scribbling Paper. Katlama yerlerinde pilyaj bıçağıyla Screw Press. Bir diğer yöntem Kanada serbestliği olarak Screenings. Pilyajdan kopma. Score Break. Hamur hazırlama ünitesinde Score. Hamur içindeki yabancı esnek Scuff Resistance. Bu işlem kartonun kırılmadan düzgün kullanılan pres. Scope List. Elek bölgesi. Vidalı pres. Döküntü kartonu. Pistonlu (Pilyaj. Karalama kâğıdı. Elek döküntüleri. Öğrencilerin Bonding Strength) kullandığı çalışma kâğıdı. Pilyaj. (Bakınız. Scratted Paper. SCT. yüzeyinde oluşan elyaf kalkması. Pilyaj çizgisi. Basınçlı elek sepeti. Çeşitli kâğıtlardan Script.

İkinci nüsha kâğıtları. 237 . çıkmışlardır. Second Hand Machine. Döşemecilikte kullanılan Kraft Seconds. Üretim sırasında ortaya (vakumun kırılmaması) için verilen su. Kâğıdı ıslatılarak pres valsleri arasında krepleme. selülozlar. Bunlar motorlar. Bez deseni izi verilmiş kâğıt. için ayrı ayrı olması. (2) Uzun Secondary Wall. Retree Papers) atmosferik ortam koşullarına getirme. (1) Kombine artığı kâğıtlar. (Eş anlamlı. kasası. Salmastra suyu deposu. İkinci el makine. (Eş anlamlı. Çeşitli nedenlerle kâğıdından yapılma bükümlü ip. Üçlü pres grubunda ikinci nipi Seat Roll. Kurutma oluşturan pres. (2) İkinci Seasoning.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sealability. İkincil arıtma. Sargılık kâğıtlar. Vakum seperatör. makinesini döndüren tahrik grubunun. her bölüm ve grup Secondary Bonding Forces. Hücre duvarının elekte dikiş yapılmadan. İkinci pres. Kâğıt ip. sızdırmazlık tankları. (Bakınız. gövdede ek yeri bulunmadan yapılan üretim. Seal Pit. Single Shaft Line). Kırmızı. Secondary Wastewater Treatment. Secondary Fibers). Secondary Treatment. (Bakınız. Eksiz vitrin kâğıdı. sarı ve mavi yapıştırma sonrası geçirgenlik özelliği. Machine Drive. imalat kusuru olmayan fakat düşük fiyatla satılabilen kâğıtlar. Masuraya rulo yapılarak satılan vitrin döşemede kullanılan Treatment). Cooling ikinci ve üçüncü kopyaları elde etmek için kullanılan pelür Roll) kâğıtları. İkincil hücre duvarı. Kutulardaki zımbalı ek yeri. Halka suyu. İkinci hamur kasası. çıkan döküntüler kadar hurda kâğıttan elde edilen Seam. Line Shaft Drive. Vakum pompalarında Secondary Fibers. Vakum pompalarında. İkincil bağlanma kuvvetleri. Secondary Seamless Display Paper. Line Shaft’a alternatif olarak ortaya kuvvetleri. Kâğıt arasındaki ısıtıcı sistemden geçen likör. İkincil renkler. renklerden ikisinin karışımıyla elde edilen renkler. Katı maddeleri kabaca ayıran birincil arıtma işlemlerinden Seamless. Profil dengeleme valsi. Sargılık kâğıtlar. redüktörler. bölümü silindirleri sonuna eklenen içine su verilerek rutubet profilinin düzgün yayılmasını ve bu sayede boyutsal Second Sheets. birleştirme işlemi. Multi Sectional Drive. İki katlı kâğıt üretiminde üst eleğe hizmet eden Seal Tank. Üst hamur deposu. Vakum ayaklarındaki hamur kasası. Bölünmüş makine tahriki. şaftlar ve Atomları birbirine bağlayan daha düşük enerjili bağlanma kaplinlerden oluşur. İkincil krepleme. kâğıt. İkincil hamur. Secondary Black Liquor. Sızdırmazlık bandı. biyolojik arıtma işlemleri. Second Pres. Seal Water. Gerçek krepleme. Sekonder arıtma. Ambalaj kâğıtları. Dikiş fitili. Dikiş. Şartlandırma. talep edilmediği için depolarda kalan. Secondery Creeping. pompa içine sızdırmazlık sağlaması Secondary Stock. Sealing Papers. Ambalaj kâğıtları. Makine dışında Sealing Tape. görünmeyen şekilde yapılan daha Elyafsı ve selülozu oluşturan kısmı. İkincil siyah likör. olmaktadır. Sızdırmazlık özelliği. Seaming Cord. kanalı ve buna bağlı Secondary Headbox. krepleme. kazanında siyah likör pompası ile siyah likör düzeleri Sectional Drive. Dikiş ipi. (1) Borularda çekme yöntemiyle sonra yapılan. Hurda kâğıt elyafı. (Eş anlamlı. salmastra suyu olarak kullanılan suyun. kâğıt makinesinde üretim sırasında Sealing Wrapper. Soğutma valsi. Sülfat Sectional Linen Finish. Kâğıt bobinlerini veya toplarını kalite kâğıtlar. Kâğıt veya kartonun Secondary Colors. Seaming Cord. Secondary Clarifier. İkincil elyaflar. Sızdırmazlık suyu. Fon kâğıdı. Dikişsiz. Secondery Pulp. Karbon kâğıdıyla kararlılığı düzenleyen/oturtan vals. Son çöktürme havuzu.

Seidlitz Paper. Semichemical Corrugating Material. Sedimentation Basin. Süperkalenderlenmiş bir kâğıt türü. Milimetrik kâğıt. Kendinden yapışkanlı kâğıt. Seed Fibers. Sediment alınmadan bir işletmenin kendi tesisinde ürettiği enerji. Seçme. Çok dayanıklı ve kendiliğinden artmasıyla gelişen durum. içinde Seller. safihayı oluşturan elyafların minimum yoğunluk değeri. Yarı ağartılmış selüloz. Seidlitz tozu denilen ve Semibleached Pulp. yapışabilen ambalaj kâğıtları. Safety Self Adhesive Paper. Yapışmaz vals. Çökeltme. Kendinden kapaklı. Hafif alkali Segmented Ball Valve. Hurda kâğıtta cinse göre ayırma. ıslatılamayan parçacıkların yüzdürmeyle ayrıştırılması işlemi. Arıtma Self Cover. Self Skinnig Rolls. Pek çok kontrol cihazının desenli kâğıdın arasına konulan düz kâğıdın baskı tek bir değişkeni. Tohum torba kâğıdı. emici olduğu halde su anlamlı. oluklu kâğıtları. Sediment. Fide kâğıdı. Seed Germinating Paper. Semichemical Board. Seralarda. Açma ortamda pişirildiği için. çeşitli aralık değerlerinde kontrol ettiği silindirleri arasından geçirilerek hafif keten deseni elde kontrol sistemi. Hamurdan elyaf Sectional Paper. Sedimentation Tank. Mikro gözenekli. Security Papers. (Eş fideleri çimlendirmek için kullanılan. Arıtma sistemlerinde katı kapalı tutulur. Seçici yüzdürme. mavi renkli dayanıklı kâğıt. Çökelti. içindeki farklı yüzey özelliklerine sahip. Kısmi keten desenli. Selective Floatation. Tohum elyaflar. çok dayanıklı yazı kâğıtları üretilen açıklığına göre akışın lineer hale getirildiği küresel vana. Yarı alkali selüloz. maddelerin çökeltilmesi. kâğıt. sülfit selülozları. yapışabilen. örnekte belirli özellikte olanları ayırma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sectional Linen Finish. tür kâğıda basılmış kitap. Baskıyla Paper). (Bakınız. değeri. Kendinden yapışan ambalaj kâğıdı. Yarı kimyasal Selection Criteria. Tutkal kullanılmadığı halde. kaplaması olan valsler. Doğal renkli. Elyafların uzunluğuna ve cinsine bağlı olan katı madde Self Sizing. (Eş anlamlı. Seçici kontrol. Kontratlarda mal veya hizmet satan taraf. Yarı kimyasal selüloz kartonu. Self Colored. Self Generated Energy. Satın Sediment Concentration. V yarıklı küresel vana. edilmesi. İki keten Selective Control. Bir Self Sealing Paper. Selection. Dibe çökmüş. Seçme kıstası. Çökeltme havuzu. Vendor) sızdırmaz. Çökeltme tankı. Çökelti yoğunluğu. Doğal tutkallama. Güvenlik alarmları. Seçme ölçütü. Çökelen katı madde konsantrasyonu. Semialkaline Pulp (SAP). Çökelme değeri. (hidrofobik) Security Alarms. Katı madde değeri. Kapağı ve yaprakları ayni sistemlerinde katı maddelerin çökeltildiği havuz. Yapışkan kısım kullanım anına kadar bir yağlı kâğıtla Sedimentation. Pamuk gibi tohumu korumak neopren kaplı. Kendi renginde. konsantrasyonu. sırtı tutkallı etiket ve çıkarma kâğıtları. Bir Genellikle oluklu kâğıtları. Satıcı. 238 . Kendi ürettiği enerji. kâğıdı kolayca kaydırabilen yapıda için bir selüloz yatağı oluşturan bitkiler. İlaç ambalaj kâğıdı. üretimden sonra kâğıdın dayanımının zaman içinde Seed Bag Paper. Güvenlik kâğıtları. Beyazlığı suda eriyen tıbbi toz ilacı sarmada kullanılan mavi ve beyaz (Brightness) orta derecede olan selülozlar. Her iki tarafına da tutkal uygulanmış ve basınçla Sediment Value. Self Adhesive Paper) örneklemede su içinde birbiriyle bağ yaparak tabanda Self Sealing Wrapper.

Yarı Kreplenmiş. Orta derecede Septate Fiber. Katlanır kâğıt bardak. Yarı halka gözenekli ağaçlar. ve gerilmesi tam kreplemeye göre daha az olan düşük Chelating Agents. (Eş anlamlı. seperatör olarak kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. Çukur yüzeyli şekillerle donatılmış. Aynı renkte dalgalanma. Şerit şeklinde rulo Semi Diffuse Porous Woods. Yarı kimyasal Sensor. İçinde %5 den fazla Setoff. Sensitized Paper. Shade Craft Watermark. mekanik olarak (CMP) tek parça yerine parçalı/bölünmüş yapıda olması. Durumun ciddiyeti. Yarı Kreplenmiş temizlik kâğıdı. Semi Fine. Semichemical Pulp) Sequestrants. İkinci hamur kâğıt. Basınç sensörü. Sensitized. Vahamet. Yarı kimyasal yaklaşım sensörü gibi. Sequential. Işığa hassas kâğıt. Genellikle mavi kimyasalla ön işlemden geçmiş ve mekanik olarak renkli. Bobin makinesinde yeni bir Semidull Finish. gramajlı kâğıtlar. mekanik selüloz. Yerleştirmek. sarıma başlama. Folding Box). (Bakınız. (1) Ayarlamak. Ayırıcı maddeler.Gölge. Seperatör pelür kâğıdı. Yarı kimyasal selüloz. Bir maddenin sıcaklığını getirilen kutular. Çökelebilir katı maddeler. (Eş anlamlı. Hassas yüzeyli. Sensitized). Hissedilen ısı. Işığa hassas Color) 2. Sequestering Agents. Tam krep verilmemiş. santrifüj pompa fanı. Yarı dağınık gözenekli olarak hazırlanmış süs kâğıdı. Çözelti içindeki Semicreped. Semichemical Pulp. likör. Önem. (2) Takım. Ardışık. Parçalı elyaf/lif. (Eş anlamlı. 100 oC nin üzerindeki sıcaklıkta Seperating Tissue. öğütülen ve NSSC selülozu diye de anılan selülozlar. Set değeri. ağaçlar. Yarı kimyasal selüloz Concurrent) üretim süreci. Ayarlama. Katı madde oranı en az %50 olan siyah likör. ölçüleri algılayan elemanlar. Semi Open Centrifugal Pump Impeller. Porous Woods) Set Change. Anlaşmazlıkların halli. reaksiyon dışında tutan maddeler. Settleable Solids. iyonların çevresini sararak ayıran ve onları kimyasal Semicrepe Tissue. Çeşitli süreç değişkenlerini veya oluklu kâğıtları. Birbiri ardına yapılan. Porous Woods) katlama çizgileri olan ve son anda kullanıma hazır hele Sensible Heat. akış sensörü. Yarı konsantre siyah Chelating Agents). Semi Diffuse Setup Box. Semi Concentrated Black Liquor. kimyasallarla yüzeyi ışığa karşı hassas hale getirilmiş kâğıt. (Karşıt anlamlı. Renk. kâğıtların tümü. Lignin içerisinde elyafın kimyasal pişirme işlemi sonunda. Settlement of Disputes. Serpentine Paper. Kıskaçlayıcılar. Kâğıdın rengi. Set değişimi. Kıskaca alıcılar. 1. (Eş anlamlı. Semi Ring Set. Pasta kutusu türünde kesilmiş. Sert ağaçlar sınıfındandır. kumaş toplarının veya tekstil ürünlerinin arasında öğütülerek elde edilmiş selüloz. Semichemical Mechanical Pulp (SCMP). Gölgeli fligran. Katlanır kutu. Serpantin kâğıdı. Suyun kirecini tutan veya Genellikle peçetelerde tam kreplemeden yapılan ve uzaması ağartma sırasında demiri tutan maddeler gibi. değiştirebilecek miktardaki ısı. Ofset. mekanik selüloz bulunan selüloz harmanı veya ondan Set Point. Semichemical Pulping Process. Semi Ring Porous Woods. egütör valsi ile elyafın daha yoğun 239 . Sequestrants). Sert ağaçlar sınıfındandır. Süreç değişkenini istenilen değerde yapılmış kâğıt. (ISO 5631) (Eş anlamlı. Shade. (Bakınız. SGW Pulping. Yarı mat perdahlanmış. tutmaya yarayan ve kontrolör üzerinden ayarlanan değer. Sensitizing Papers. Yarı açık Setting. Fotoğraf ve ozalit kâğıtları gibi kâğıtlar. Işığa hassas. Mekanik odun selülozu üretimi. Algılayıcı. Takmak. Çeşitli Severity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Semichemical Corrugating Medium. Setup Drinking Cup. (Bakınız.

Kâğıt beslemeli baskı. İnşaatlarda duvar Shell Paper. Düşük hızlı makinelerde. Fişek kâğıdı. Kıyıcı tip karıştırıcı. kutularında olduğu gibi kaymalı kapağı olan kutu türü. Kibrit karıştırmayla birlikte meydana gelen vizkozite artışı. Çivitle sarılığı kapatacak özelliklerde kâğıtların genel adı. Sürgülü kutu. tavan veya yüzeyinde tespit edilen hata. Gövde. Oluklu kasnak. (2) Mihver boru. Sürtünmeyle kıvam verme. 2) Boş tampon makarası. Sheet Mold. Couch Marks). Termal kâğıtlar gibi hassas kâğıtların Shearing. Mil. (2) Safiha. kartonlarıyla birlikte. İnşaatlarda döşeme filigran türü. 1) Kovan. Shell Packing Paper. bağlandıktan sonra devre dışı olan sevk ipi sistemi. Bobin makinelerinde mihver boruyu kavrayan ve çapları mihver boru çapına göre Sheet Fed Gravure. Çekmeceli kutu. Shaft. Mil başlığı. Sifon valsi izleri. Biçme. Elde kalıplanmış. İki parçayı birbirinden ayırma kuvveti. Yanki silindirlerde kâğıdın açacak kuvvet. birbirlerine eksenel olarak sürterek kaydırılması. Shade Reversion. Sheehan Rope. Shelf Life. Shelf Lining Paper. Tek bir yaprak. mekanizması. sürterek ayrılmalarına yol Shell. Sürtünme dayanımı. Shear Type Agitator. Karıştırma sarıcıda kullanılan boş haldeki tampon makarası. Raf ömrü. Sürtünme gücü. Yanki silindirlerde gövde Sheating. (1) Sürtme. Sayfa toplamı. Raf kâğıdı. Ebat kesme. Shaker. (1) Yaprak. Tinting). Sheeter. Renk kaybı. bir yöntem. Fişek kâğıdı. El yapımı kâğıt. Bunlara selüloz Sheet Lined. İnşaat döşeme kaplaması. onların altında kullanılan kâğıtlar. Shavings. geçirilmiş/yapıştırılmış. (Eş anlamlı. Sırt geçirme. elekte elyaf yerleşimini hızlandırmak için kullanılan sarsma Sheet Formation. Sheet Fed Printing. Kâğıt Sheet Lining. Sheehan sevk ipi sistemi. Sheet. sürtünmesiyle oluşan kıvam artışı. Tahrik mili. Duvar. Bobinden ebat kesen makine. Safiha oluşumu. Shell and Slide Box. Gövde hatası. Sürtme gücü. Sheet Calendered. Sheave. Kovan kâğıdı. değişen başlık. Biçme gücü. Sürtünme. Sheffield gözenek (testi). Shaft Head. Sallama. Boyanma. elde edilecek yaprak sayısı. Kâğıt ağzının yaptığı işlem. Raf kâğıdı. Kalenderlenmiş kâğıt. (2) Belirli ağırlıktaki kâğıdın/kartonun yüzey alanı. V Kayış kasnağı. veya kartonu tahrip edecek. Kâğıdın rengi. Kesim artıkları. Sarsak. yapraklar halinde yapılan baskı. Shear. halinde kesmek. kâğıdı Shelf Paper. Kâğıt beslemeli rotogravür baskı. Döşeme kartonları. Shake. Mal Shear Thickening. Sheating Boards. yazısız kitap ve dergi kenar ıskartaları. Sheeting. yüzeye hava akımı vererek ölçen Shear Force. Arzani makas. Öğütücüde birbirine bitişik iki elyafın kullanılmadan önceki ömür süresi. Baskı kalitesinin son derece iyi olduğu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olarak toplanabildiği ve daha opak şekiller elde edilen Sheating Paper. kuruduğu gövde/kovan. Raf kaplama kâğıdı. Kartondan sırt alternatifi elyaflar da denilmektedir. Rifayner bıçak Sheffield Porosity (Test). Boyama. 240 . Matbaalarda ortaya çıkan. (Eş Sheetage. Shade of Paper. Gölge izleri. Döşeme kâğıtları. Shell Flaw. (2) Makas yüzeyinin düzgünlüğünü. (1) Belirli ağırlıktaki bobinden anlamlı. Çalkalama. taban kaplaması. Yaprak boyama. (3) Çeşitli Shading. (1) Şaft. Kuşe karışımında. Kovan kâğıdı. altında ve tavanda kullanılan döşemelik kartonlar. Sürtünme. Sarsma. Kâğıt formasyonu. Elyafı. Shearing Strength. Shadow Marks. Karton sırt geçirilmiş. (4) Ebat kesmek.

yarıklar bulunan ve bant şeklinde pres valsi üzerine kâğıdın kururken. Vardiya. Shoe Press Sleeve. Kâğıt torba. Gren yönü kısa kenar. (Eş anlamlı. Selüloz üretiminde.7 mm aralıkta ölçmeye çalışır. Kıymık. karton. Hurda kâğıt parçalayıcı. Ambalajlamada dolgu olarak kullanılan Shoe Board. Açılmamış elyaf. (Eş anlamlı. Short Grain. pişmemiş. Pabuç pres. Öğütücüde elyaf boylarını kısaltma. Shopper Riegler. Işık geçirgen. karton kutular. Fabrikanın belirli bir süre için Shops. Nipi genişletilmiş pres. Amortisör.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shift. Testlayner veya fluting kâğıtta. Şönt direnç. Daralma. Pazar torba kâğıdı. Shot Shell Tube Paper. süzülen suyun. durması/kapanması. hamuru. çeşitli artıkların öğütülmesiyle elde edilen karton. Shoe Board). Contract) Shopping Bag. (2) Kalendere kadar Short Free Stock. İrsaliye ağırlığı. Öğütüldüğü için kısalmış elyaf. Şok kurutma. Grain Short). Düğüm. Kesme vanası. Salpa. 2000 Libre. Kâğıt yüzeyinde Shower. Konşimento ağırlığı. Shiner. Taşıma işleri amacıyla kullanılan gren yönünde olması. gömleği düzgün gösteren Shot Shell Top Board. (Bakınız. Nakliye ağırlığı. Shredded Tissue. Kısa elyaflı ağaçların selülozu. Shreds. Nakliye/Taşıma torbası. Dar aralıkta Shipping Sack. Bill of Lading) (2) Sert ağaçların elyafı. Shutdown. Dilinmiş kâğıt parçaları. Kısa elyaf. edilebilir düzeyde (% 01) olmalıdır. Mekanik parçalayıcı. enine yönlerde sıkıştırılmaya karşı mukavemeti Shipping Weight. Duruş. Matbaa artıkları. Shipping Documents. Deri dâhil dilinmiş pelür kâğıdı. Daralma. Ayakkabı iç taban kartonu. Short Circulation. Sevk irsaliyesi. Fıskiye. eninde meydana gelen daralma. Düğüm. Shopping Bag Paper. belirlemekte kullanılan test yöntemi. Kısaltma. (Bakınız. Torbalık Kraft kâğıdı. kâğıt üzerine konulan basılmamış bir kâğıdın üzerinde Shock Drying. Shunt. (2) Basılmış bir Shock Absorber. Tekstilcilerce kullanılan Short Ton. Pabuç pres vals gömleği. Kısa elyaf. Shirt Board. Tüfek tapası kartonu. Metric Ton) gömlek paketlemede kullanılan. Safihanın aşırı sıcaklıkla ölçülen mürekkep yoğunluğu. Schopper Riegler). sıkıştırma testi. (1) Kısa elyaf. (1) Şeffaf. Shipping Container. Bir kâğıtta kısa kenarın Oluklu mukavva kutu. (1) Selüloz topağı. Gömlek içi kartonu. (Eş Shrink. Show Through. Kartondan nakliye kutusu. boyuna ve Shipping Sack Kraft Paper. Kısa döngü. (Eş anlamlı. Fabrika içindeki çeşitli alanlar. Koli. Üretim sırasında. Fişek kâğıdı. basınçlı su fıskiyeleri. kurutulması. SCT. (Bakınız. Sipariş miktarından az stok kâğıt. Konşimento. parlak renkli elyaf topağı. 241 . Shoe Press. Kısa ve serbestliği yüksek selüloz gelen ve ezilebilen herhangi topaklaşmış madde. Elekte ve keçelerde temizlik amacıyla kendini gösteren iyi öğütülmemiş sarı-kahverengi arası kullanılan. tam Short Fiber. Extended Nip Press) daralması. Shortening. tonlarda elyaf parçası. Shredder. Üzerinde Shrinkage. hamur kasasına verilecek hamuru sulandırmak için kullanılması. Kâğıdın kuruma sırasında en kaybederek anlamlı. (2) Ebat geçirilen sentetik gömlek. Short Sheets. Kâğıt makinesinde elekten Shute off Valve. kâğıtta baskı sırasında ölçünün daralması. 907 kg. Shive. Shoe Counter Stock. Şok emici. (1) Büzülme. Pazar torbası/çantası. Short Stock. Short Span Compressive Test. 15 mm lik bir kâğıt Rutubet azalması nedeniyle ağırlık değişmesi kabul şeridini 0.

İmza bölümü. Cam suyu ile kaplanmış kâğıt. Gümüş nitrat kâğıdı. (Eş anlamlı. Kâğıdın alt ve üst tarafları. (1) Kombine artığı bobin. İpek baskı kâğıdı. (SiO2). bulunan ve içerinin gözlendiği cam açıklık. İçinde Sign Paper. Her iki yüzü de Side Run. Blöf. yandan bağlanan karıştırıcı. Side. Susturucu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shute Wire. çeşitli göz büyüklüğündeki eleklerle yapılan analiz. Taklit gazete kâğıdı ölçüsüne getirmek için yapılan kenar kesimi. Gazete kâğıdı kenar ıskartası. Açık kimyasal bulunmayan hamurla üretilir. Demir hidrat rengi. Kapalı kapların üzerinde etiket kâğıdı. sırasında ortaya çıkan. Kâğıdın üst veya alt tarafı. Yonga büyüklüğünü elekle test etme. bantlarının ve etiketlerin alt kâğıtları diğer örneklerdir. taleplerine göre kesilmesi sırasında ortaya çıkan dar enli Bir türü inşaatlarda su yalıtımı amacıyla zift kaplanmış bobin. Matbaacılıkta buna Silent Program Paper. Kâğıt Silent Paper. Teksif eleği. diğer isim. Gümüş pelürü. Yandan girişli karıştırıcı. yara sırasında verilen kenar ıskartası. (Eş anlamlı. Cam suyu. Opera ve Side Cut. Silicated Paper. Sienna. Standart susturucu gibi de çalışmaktadır. Side Relief. Side Run). havada kullanılan suya dirençli basılı ilan ve uyarı kâğıtları. 242 . kullanılan test kâğıdı. Elek analizi. (1) Eksoz susturucusu. (Bakınız. oranlarını belirleyen. Silver Wrapping Paper. Büte duvarına Kâğıtta sodyum silikat. Silikonlu kâğıt. (2) Vakum Bir dokuma atkı ve çözgülerden (Warp Wire) meydana sisteminde su seperatörü olarak kullanılan tanklara verilen gelir. Silisyum dioksit ve onun çeşitli Side Hill Decker. (Bakınız. Silver Tissue. baş kısımda emdirilmiş test kâğıdı. Noiseless ıskartası. Bir tarafı tamamen beyaz renkli. Standart Silk Protection Paper. Taraf. Noiseless Paper). Gümüş posta kâğıdı. Silicate. Kitap veya dergide. Silica. Poster kâğıdı. üretiminde ise keçe tarafı veya elek tarafı denilmektedir. ve keçe tarafları. Fırın kâğıtları. Alüminyum folyo kaplı veya boyalı kâğıt. Silver Express. kesimi canlı performansında notaların basıldığı ses çıkarmayan. Silikat. Safihanın elek güvenlik kâğıtları. Elek testi. Metallerde fosfor aramak için bulunan belirli sayfalardan oluşan bölüm. şerit şeklindeki kesim yumuşak dokulu. Yan tahliye. (2) Yaş kenar ıskartası. Silisyum dioksit. edilmemesi için hamuruna ipek iplik parçaları karıştırılmış Sides. kesafetini arttırmak için kullanılan elek. Odun selülozunda rejek formları. endüstriyel sınıflandırma. Silver Tissue). Elekte kumaşın enine doğru olan ipleri. Sessiz program kâğıdı. diğer tarafı mavi veya yeşil olarak üretilen ve Sieve Analysis. İpek ambalaj kâğıdı. (1) Kombina artığı bobin. Koyu kahverengi. Silk Screen Paper. Gümüş etiket kâğıdı. Kâğıdın müşteri silikonla kaplanarak su geçirimsizliği sağlanmış kâğıtlar. Kâğıdın tampondan bobine. Farklı elyaf boylarının ipek kumaşları sarmada kullanılan dupleks kâğıtlar. Silicone Coated Paper. Silk Wrapper. çok dar. Sessiz kâğıt. İşaret levhası. balelerde programların basıldığı veya müzik eserlerinin (2) Kenar ıskartası. Silent Paper. Side Entry Mixer. Gümüş renkli Sight Glass. Silencer. kâğıdın doğru veya yanlış tarafı da denilmektedir. Serigrafi kâğıdı. Sign Board. Kartondan yapılmış ve basılmış. Atkı. sargılık pelür kâğıdı. Elekte su jetiyle kenar kesimi kâğıtların yerine kullanılmaktadır. İşaret ve ikaz levhaları. İçyapısında saptırma plakaları bulunduğundan SIC (Standard Industrial Classification). önlemek için kullanılan. Side Run News. Silver Nitrate Paper. Paper). İpekli güvenlik kâğıdı. Gümüşün kararmasını çeşitli uyarı levhaları. Boz. (Eş anlamlı. Gümüş nitrat Signature. Ses çıkarmaz kâğıt. Gri renkli posta Sieve Test. kolilerini paketleme kâğıdı. Gözetleme camı. Taraflar. Warp Wire). Silver Label Paper. gramajlı kâğıtlar. İçinde silisyum bulunduran bileşikler.

son derece hızlı makinelerde kullanılan Single Sheet Cut. Düşük kesafet değerli hamurun kesafetinin Single Stack Calender.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Simili Paper. kasnaklarla tüm grupları tahrik etme. İmitasyon keçe izi. Tek katlı ve dupleks mukavva. Palmiye türü. Single Log Barker. Silindir makinede tek kullanılarak silindir makinede çok katlı olarak üretilmiş katlı üretilmiş karton. Ek 4). karton. Single Cylinder Machine. Single Motor Paper Machine Drive. bir pres. Single Dilution of Stock. Single Faced Corrugated Board. (Bakınız. İki farklı hamur Single White Vat Lined Chipboard. “No Draw Drier” ile aynı olmaması için tek tür kâğıt üreten hızlı ve büyük makine. 243 . yüzeyi arasındaki kalınlık. Oluklu kutuların dış yüz kartonları Simple Cycle. Kâğıt makinesinde tek katmanlı amaçlı kullanılan fazla parlak olmayan bir kâğıt türü. Tek yaprak yöntemi. çok hızlı kâğıt (Bakınız. (Bakınız. Tek motorlu makine SIS (Standardiserinskomissionen i Sverige). Single Line Shaft Drive) Standartlar Komisyonu. Simili kâğıdı. Tek kademeli hamur sulandırma. İsviçre tahriği. Single Coated. İki valsten oluşan Sisal. Bölünmüş makine tahriki daha sonra ortaya çıkmıştır. olmayan kitap kapağı. (Bakınız. Basit çevrim. Sinterleşme. anlamdadır. olarak üretilmiş kâğıtlar. Bu tür kurutma tasarımı. safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki Single Grade Machine. (Eş anlamlı. Sifon. İz keçeleriyle verilen izleri taklit etmek için. Single Tier Dryer. Katmanlı layner. pompa. Sadece bir kez. mümkün olmadığı. sağlıklı üretim sağlaması Kapasitesi çok fazla olduğundan verimsizliğe neden nedeniyle geliştirilmiştir. Bir kâğıdın veya kartonun iki Yanlış kullanılmakla birlikte Yanki silindirli makine. tropikal bir bitki. Yüksek kesafetlerde iki kademeli sulandırma yöntemi Single Stage Centrifugal Pump. Tekli kabuk soyucu. Kurutma silindirleri içindeki kondensatı alan teker teker soyan makine. keçelerin kullanılmasının Drive. Tek kademeli salyangoz kullanılır. düzenek. Kâğıt hamuruna katılan şap ve Single Line Diagram. (Bakınız. Kütük kabuklarını Siphon. (Bakınız. Tek şaftlı tahrik sistemi. Single Lined Board. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. makinelerinde. Tek nipli kalender. (2) Single Sheet Tickness. Tekli kesim. Yazı Single Ply. kâğıda uygulanan asitsizleştirme işlemi. Atık ısıdan yaralanmadan dışında pek çok kâğıdın genel özelliği. Tek kat kapak. Bir bobinden her seferinde izli pres valsleriyle verilmiş izler. Tek tür kâğıt üreten makine. Machine Simulated Felt Mark. üretim sırasında sıcaklıkla birbirine bağlanması. yapılan enerji üretimi. Tek yüzlü oluklu Single Thick Cover. Single Nip Rolls. Sectional Machine Drive). Tek katlı. Mass Deacidification). Calender Stack). kurutma. Sisal bitkisi. (1) Yuvarlak elekli makine. Simplex Cutter. tek bir yaprak halinde yapılan kâğıt kesim yöntemi. Tek katlı kuşe. Çekişsiz Kesilmeden rulo halinde sarılmış tek yüzlü oluklu mukavva. bir yüze Single Sheet Method. Combined Cycle) Single Shaft Line Machine Drive. farklı keçelere geçiş yapmadan. daha da düşürülmesinde kullanılan sulandırma yöntemi. Tek nipli pres valsleri. Masa üstü kollu kâğıt Kâğıt makinesinde tek bir şaft üzerine dizili çeşitli çaplarda makası. Kâğıt makası. Bir yaprak veya her iki yüze kuşe kaplaması yapılmış. Bir Japon kâğıdı türü. Tek hat şeması. Single Faced Roll. Sintering. Tek yüzlü rulo oluklu mukavva. Ek 4). Tek sıra silindirli kurutma. reçinenin.

ayarlanmış. ASA teması. AKD nin dağılmasına ve tozlaşmaya neden olur. Katlanma. baskıya uygun yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. Sarkıtma. Slack Take out. Sisal ve palmiye türü bitkilerin Skating. Operasyonlarda mükemmelliğin çekici türü. Film kaplama. Kızaklı taşıyıcı. iyileştirilmesi ve kontrolü için Skim. Skin Coat. Skidder. gevşeyen veya sarkan safihayı. stratejisi. Tutkallı ve Skipped Coating. Skid. Yüzey tutkalı uygulaması düzeltme. Cetvel ağzından çıkan hamurun elek yapraklarını nakliye sırasında bantlamak için kullanılan çok üzerinde yanlara doğru hareketi. Kâğıdın katlanması. Slack. gerilen safihayı. Tutkal çökeltici. yüzey tutkallı kâğıt. jöleler. (Bakınız. Tutkal teknesi. matbaada kâğıt üzerinde mürekkebin Sizing Accelerators. bazı bölgelerin Sized Paper. Karton levha. Slacked Sized. selüloza tutunumunu hızlandıran maddeler. Karalama kâğıdı. kâğıdın olmayan. Mukavva. Site Facilities. Site. Deri parşömen. Skim). İç veya yüzey tutkallama. Yüzey kaplama işlemi sırasında. Tutkal tutunumu. (HCO3-). Az derecede Sizing. Kayma. maddelerde iş güvenliği amacıyla yasaklanan doğrudan deri nişasta. Atlamalı kaplama. kâğıt yüzeyinde Slack Take up. Tutkal lekeleri. daldırma Slack Roll. sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması. Eskiz kâğıdı. (Eş anlamlı. Yüzey kaplaması sırasında. Kâğıt ebatları. Tutkal pres. öndeki grubun hızını düşürerek düzeltme. hayvansal zamklar. için kullanılan donanım. Slack Take out. Slack hamuruna katılan ve tutkalın elyafa tutunumunu sağlayan. Slack Edges. Kurutma kısmında kâğıtta Size Precipitant. sırasında tutkal topaklaşması nedeniyle. Kâğıda yüzey tutkalı uygulamak kâğıdın kendi ağırlığı ile sarkması. Gevşek sarılmış bobin. Az tutkallı. Kâğıt makinesinde Sizes of Paper. Sekmeli kaplama. güçlü yapışkan bant. Dokunma. Kâğıt makinesinde görülen şeffaf lekeler. Yüzey tutkallamada. Germe. Take up) şap ve benzeri kimyasallar. Gevşek. Kütükleri çekmede kullanılan bir Six Sigma. Slack Sized Papers. analiz edilmesi. Bunlar arasında. Yerel imkânlar. öndeki gruplara hız vererek Size Specks. Kâğıdın su emiciliği kaplanmadan geçilmesi. El arabası. Yüzey tutkalı yapılmaması. Slabbing. Sarkmayı alma. (1) Tutkallama. (1) Saha. su/mürekkep emme özelliğini kontrol eder. mürekkebin kâğıda geçmemesine ve kâğıt yüzeyinde kurumamasına yol açar. Size Press. kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim Skin. 4 tekerli yüksekliği ayarlanabilir sehpa. (2) Ölçü. Size. Gevşetme. lateks. Aşırı tutkallama ise. (2) Makinenin bulunduğu yer veya bölge. İnce kaplama kâğıdı. reçine-şap. Zayıf tutkallı kâğıtlar. Kâğıt meydana gelen sarkma. Sized and Supercalendered. 244 . Yüzey tutkalı (nişasta tutkalı) kâğıt yüzeyindeki gözenekleri presle tutkal doldurma işlemidir. Skin Parchment. Mordan maddeler. Size Tub. AKD. yöntemi tutkallama için kullanılan tutkal teknesi. Yüzey tutkalı yeterli düzeyde Bu işlem kâğıt yüzeyini düzgünleştirirken. Skillet. Genellikle ofset Ölçülendirme. Size Pick up. Tutkallama hızlandırıcıları. Süperkalenderlenmiş kâğıtlar. Bazı kimyasal şeklinde kullanılan tutkal. (2) yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. Gevşek kenarlı. Altı sigma. Gevşeme. Tutkallı kâğıt. ölçülmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sisal Tape: Sisal bandı. Ebat. Kâğıtta hamur halde ve yüzeyde kaplama Skin Contact. bulunmaktadır. (1) Tutkal. Sketching Paper. Deri teması.

Cetvel ağzı. Hamur yapraktan sonra araya konulan kâğıt. Ara kâğıdı. Çatı kaplama kâğıdı. Su ile kireci (CaO) birleştirerek görülen. Bir kolinin/kutunun düzgün görünümdedir. ifade eder. Şlaym birikintisi. Slime. Sürgülü hamur vanası. içinde toplayan. Bu kesim bıçakla yapıldığından net ve Slide Resistance. Şlaym bakteri adacığı olduğundan. Kayma açısı. içindeki yükle birlikte ölçülen kayma direnci. Slitter. Slag Tank. Bu kenar su jeti ile kesildiğinden. Bıçak kenarı. Dilici tozu. kaygan yapıda. Bu oran elyaf kimyasal. Cetvel ağzının yanlış ayarı ek yerinden veya mihver borudan kaymış kâğıt bobini. hacim kaplamasına rağmen. Düz perdah. Gömlek. Slipped Roll. ebatlı rulolar haline getiren döner bıçaklı makine. Tampondaki kâğıt kenarı. Cetvel ağzı dudağı. kurumamış kasası üst dudağını indirip kaldıran ana kriko. Hamur sisteminde Slaking. Bozunmuş elyaf tortusu. dudağı. Slitter Edges. Cetvel ağzının ayarlanabilen gerçek hız arasındaki farkı belirtir. kâğıtta görülen. Kazanda alta dökülen cürufları bakteri oluşumunu kontrol altına almak. Cetvel ağzı izleri. Oluklu kutularda. Şlaym önleyici/öldürücü. çerçeve kenarıdır şeklindeki sürgülü kutular. esnekliğinin veya elyafın dövülebilir olmasının Slip. Kayma direnci. (Deckle Edge). Baskı sırasında. Slide Angle. bakteri adacığı. başlama açısı. delik yerine leke bırakan Şlaym izi. bu nedenle her Slice Setback Jacks. saçaklı görünür. Slime). Zayıf elyaflar. kutu tabanının Slitter Dust. (Göbekten) kaymış bobin. Bitümlü kâğıt. Kibrit kutusu oluşan kenar. (1) Sulu çömlekçi kili. Şlaym. Kâğıdı çitalara asıp sıcak Slime Holes. oluşumu nedeniyle. (2) Kâğıt parçası. Slime Spots. Hamur ve su sisteminde. Sıkı sarıldığı için. eğimli yüzeyde sürtünme kuvvetini yenerek. (1) Fren balatalarında fiziksel kaymayı çıkışında. Hamur Slip Sheet Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slaker. İnce hücre geldiği için. Kil ve su karışımı gibi yarı katı göstergesidir. sönmüş kireç {Ca(OH)2} elde etme. Mikrop öldürücü bir elyaf uzunluğunun elyaf çapına oranı. Şlaym lekesi. Slime Control. Kireç teknesi. Slice. Cetvel ağzı ayar krikosu. Bıçak kesimiyle Slide Box. kasası üst dudağını lokal olarak indirip kaldıran ayar Slip Sheet Board. Sürgülü kutu. Şlaym öldürücü. hamur kasası Slippage. daha dar ve küçük Slick Finish. Bobin haldeki kâğıdı. bozuk profilli safiha görünüşü. Kâğıt tampondan bobin haline getirilirken. Ara kartonu. Kâğıt beyaz suyundaki Şlaym havayla kurutma. anlamlı. Kâğıt makinesinde. Dilici. Slime Deposits. Kayma. kaymaya bıçaklardan çıkan elyaf ve dolgu maddesi tozları. Slimicide) Slenderness Ratio. Şlaym deliği. maddeler. mikrometresi olan krikolar. yeniden Slide Gate Valve. Kireç söndürme tankı. Vals gömleği. duvarı olan elyaflardır ve kâğıtta yoğun ve düzgün yüzey sağlarlar. Slat Drying. (2) Asenkron motorlarda ise senkron hızla Slice Lip. (Eş nedeniyle oluşan. Slice Marks. 245 . Slime Toxicants. mürekkebin diğer kâğıda geçmesini önleyen. Genellikle pabuç pres valsi bulundurmaz. kenarları kahverengiye Slaters Paper. Dilme işlemi sırasında. Kireç söndürme. kenar kesimi yapılır. Dilici kenarı. (Eş anlamlı. İnce elyaflar. Çekmeceli kutu. su dolu tekne. dönüşmüş delik. Cüruf teknesi. hamurun düzgün akışını sağlayan açıklık. Çitalı kurutma. Telescoped) Slice Opening Jack. Hamurla birlikte köpük şeklinde Slender Fibers. (Bakınız. Cetvel ağzı ayar krikoları. Mikron cinsinden Slimicide. Şlaym kontrolü. gömleği. bünyesinde sağlıklı elyaf Sleeve. Slandernes oranı.

yapıya kavuşturma işlemi. Yarıklı elek sepeti. Serbestliğin (Freeness) tersi olan davranış biçimi. kesim ve ambalaj yapısı. katkı maddesi ilave edilmiş. Yıkama fıskiyesi. Smelt. Pürüzsüz. Çamur aktarma/işleme. Sliver. Çamur susuzlaştırma. Arasında hava Slot Width. Ergimiş kimyasal tankı. yarıktan basınçla sıkılarak verildiği Kuşeleme yöntemi. algılayarak bunları uyaran tarafından. Düz filigran. Sludge. 246 . oluk. Kullanım amacıyla istenilen ebada Sludge Thickening. Kendini veri Slotted Basket. Active Packaging) pilyaj yapılmış levhalar. pigmentler ve sudan Slitting Paper. Düz. amacıyla hazırlanmış kaolin. Slot. pompalanabilir hamurlar. Kullanıcı durumu. selülozda görülen sert parça. Ambalajın içindeki Slotted Container. (2) Su kazanma fırınının altına konulan kimyasal biriktirme tankı. Reporting Technology). Akıllı ambalajlama. Smelt Dissolving Tank. su ile Yüksek elektrik direnci nedeniyle. Perdahlanmış. bağlayıcı. Pulperdeki hamur. dar ve uzun yarıklar. Ergiyik oluğu. Smooth. Hamurlaştırma. Slitter). Çamur susuzlaştırma verilmiş filigran türü. Yarıklı sepet. (Eş anlamlı. Kâğıt yüzeyinin tamamını kaplayan. Kesafeti % 1 ile % 6 arasındaki nedeniyle. Dilinecek ve bobin halime oluşan düzgün karışım. Elekte çıkışına konulan ve kimyasalın alındığı soğutma ceketli kendini belli eden. Selüloz fabrikasından kâğıt fabrikasına anlamlı. yavaşlık. Slushed Paper Stock. kullanıma hazır hamur. Slitting. su süzülümü geç olan kâğıt hamuru. Dilme. Smashed Bulk. Slot Paper. Eleklerde bozulmasına karşı yenileyebilen sistemler ve teknolojiler. ihtiyaç halinde kutuya dönüştürülen. Su arıtma sisteminde Smoke Stack. Akıllı teknoloji. (1) Su tutunumu yüksek safiha. mesafe. (2) Sulu hamur karışımı. Ergiyik. Geri kazanma kazanından elde edilen. Balçık. Kuşe çözeltisi. Makaron kâğıdı. Tam suyunu azaltma. Smelt Spout. Elekte çıtalar arasındaki kalmayacak şekilde preslenmiş kâğıtlar. Atık çamur koyulaştırma. Yarıklı/Kırımlı koli/kutu. motorların stator ıslatarak hamur elde etme yarıklarına konulan ve iletkenlerden gövdeye elektrik Smart Technology (Self-Monitoring. Her tür getirilecek tampon üzerindeki kâğıt. kullanılan yarıklı sepetler. Yarık genişliği. Islak hurda kâğıt. çevresel faktörleri. Extrusion Coating). (Eş anlamlı. Çamurdaki suyu azaltan polimer. Yarık. Odunun iyi pişirilip öğütülmemesi Slush. filigran. (Eş Slushed Pulp. pompalanan hamur. Slowness. Dilici. Laid) polimeri. egütör valsiyle Sludge Dewatering Polymer. Arıtmadan çıkan bıçaklar. çamurun suyunu alarak. Arıtma çamuru. rulo yapmanın dışında ebat kesimi de yapılır. Kimyasal geri kazanma fırını Slow Stock. Yuvarlak disk şeklindeki Sludge Handling. (1) Kuşe hamuru. Dilinecek kâğıt. Yarıklı Kuşeleme. Dilici bıçakları. getirerek bobin halinde dilme. Buna Slurry. tutunumu yüksek olan hamurdan yapılma kâğıt. Slot Coating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slitter Knives. Su tutunumu. Slushing. Selüloz veya hurda kâğıdı. Duman egzozu. Ankuş kâğıdı. Sludge Dewatering. Kâğıt kesiminde bobin veya Sluicing Shower. Baca. Kıymık. Su tutunumu yüksek olan hamur. ayrılan veya çökelen katı parçacıklardan oluşan çamur. (Benzer. Smart Packaging. Sepetli temizleyicilerde yarık aralığı. Su süzülüşündeki ergimiş haldeki inorganik kimyasallar. Kuşe kaplama “Sheeting” denilmektedir. Analysis and atlamasını önlemek için kullanılan ısıya dayanıklı kâğıtlar. Çamurun Smoothered/Smothered Watermarks. Sülfat geri Slow Sheet. Presbant. Yavaşlık. daha az hacimli nakledilebilir bir Slitter Winder. Dikdörtgen görünümlü. Preslenmiş kâğıt destesi. Kuşe malzemesinin bir Pulperde ıslatılmış kâğıt. Kâğıt hamuru.

ölçülmektedir. Sodium Recovery. Sodyum tuzları ve reçine Sodium Hydrosulfite. asitlerinin oluşturduğu sabunların kullanıldığı tutkallama. Soda Ash. Sodyum hidroksit. Yüksek sıcaklıkta. Sodyum Bisülfit. selülozu elde etmek için kullanılan bir tuz. Sodyum hidrosülfit. Kostik çözeltisiyle yüzeyli kâğıt. (NaClO2). Alkali ortamda yıkanır ve son olarak Hipoklorit Sülfat sürecinde verilen toplam sodyumun çözülme oranı. Sodium Aluminate. Snap. Socket Paper. Kâğıtta basım içim aranan selüloz. özelliklerden biri. Sodyum peroksit. (Na2Al2O4). SOx (Sulfur Oxides). önce alkali ortamda bir ön işlemden geçer. Düzeltme presi. Çok basamaklı. Ara kâğıdı. Soda külü. (2) Soda selülozu. Sodyum kayıpları. Emme bölgesi. Selüloz ağartmada kullanılır. Alkali selüloz sahip kâğıtlar. Eski haline dönme. Soap Stone. Kostik. Sonra klorlama Sodium Recovery Index. Soda haline dönmesi. Sodyum Hipoklorit. Sodium Hydroxide. Saman. bazlarla yaptığı tuzlar. geri kazanılan sodyum. ağartılır. Sodium Chlorate. Sodyum geri kazanma endeksi. Sodium Peroxide. (Na2CO3). Na2O eşdeğeri olarak Soda. ilave edilir.Na2O cinsinde ifade veya dışında kullanılan ambalaj kâğıtları ve kartonları. Sabun taşı. Sodyum klorit. 247 . Kükürt dioksit. Düzelme. Tuz. Soda klor süreci. Makaron kâğıdı. Smoothness Test. Talk taşı. Sofra yongaların likörü emdiği ilk bölge. Soacking Zone (SZ). (1) Smut Sheet. Sodyum klorür. Kabarcıklanma. Sabun. Soap Wrapper. samandan selüloz hamuru elde edilen bir süreç. (2) Hamur Snailing. selüloz elde edilme süreci. Kâğıtta iç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. Sodyum klorat. (NaHSO3). Güçlü bir oksitlendirici. kimyasal düzgünleştirmeye yarayan kurutma öncesi presi. çıkışında veya egütör valsi çıkışında oluşan baloncukların Sodium Bisulfite. Sodyum aluminat. Soda selülozu. Sülfit bıraktığı izler. Smoothing Press. Steatite) Selüloz ağartmada kullanılan bir kimyasal madde. üretiminde sürece dengeyi sağlamak amacıyla ilave edilen her tür sodyumlu kimyasal madde. tuzu. Magnezyumca zengin bir Sodium Hypochlorite. Selüloz ağartmada kullanılan bir klor bileşiği. Susuz sodyum karbonatın ticari adı. Uzun elyaflı kamış veya 5627) saman selülozundan elde edilen kâğıt. (NaOH). Sodyum Karbonat. Düz yüzeyli. (NaOCl). Soap. edilen alkali süreçteki sodyum kayıpları. Sabun paketlerinin içinde Sodium Loses. Kükürt oksitler. Soda fırınında Soda Clorine Process. (Eş anlamlı. Hamur kasası cetvel ağzı pH ını kontrol etmek amacıyla kullanılan kimyasal. SO2 (Sulfur Dioxide). Yüzey düzgünlüğü. Yüzey düzgünlük testi. (1) Sodyum karbonat. olarak. Perdahlı. (Na2S2O4). Keçesiz ve safihayı Soda Pulp. kostikle odunun parçalanması sonucu elde edilen Smoothness. talk minerali. (NaCl). Samanlı kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Smooth Finish. (3) Sodyum tuzlarının Na2O cinsinden ifade edilmiş hali. Sabun tutkalı. külü. (Na2O2). Hava akımı veya optik yöntemlerle Soda Pulping. yapılır. Soap Size. Doymuş veya doymamış yağ asitlerinin Sodium Chlorite. Sodyum takviyesi. Bükülen bir kâğıdın ilk Sodium Carbonate. Kalenderlenmiş Soda Process. Sodyum geri kazanma. Sabun kâğıdı. Soda süreciyle selüloz üretimi. Ölçüm yöntemi için (ISO 879/-2/3 ve ISO Soda Straw Paper. (NaClO3). Yüksek elektriksel dirence Sodium Makeup. Selüloz pişiricide Sodium Chloride. Soda prosesi/süreci.

Kâğıda dokunulduğunda hissedilen olarak. Birden fazla katmanlı Softness. İğne yapraklılar ailesinden ve nedenlesülfat süreci denir. Yumuşatıcı maddeler. olanları. kenar kesimi sonunda çıkan beyaz kâğıt artıkları. Yüksek gramajlı matbuat kartonları. Aşırı pişmiş odun selülozu. (Na2SO4). Kraft sürecinde. Satılan enerji. Çok pişmiş selüloz. bağlayıcı özelliklerine sahip olduğu için yardımcı Soft Flocs. Soft Calender. (Na2S). Photographic Paper. Elektrik bobininin Soft Fold. kloru nötrleştirmede kullanılan bir tuz. Kuşeli beyaz sülfat olmasını sağlayan maddeler. Solar Chloride. tüketim kapasitesi fazlası enerji Softening Point. Temizlik kâğıtlarında aranan temel özellik. (2) Su sertliğini gideren kartonu. Motoru zorlanmadan sağlar. Yumuşak ağaç selülozu. Sodyum sülfit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sodium Silicate. Softner. Solution). Software. Bir kâğıt fabrikasının sattığı. Elektrikli valf. siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Kavak. Yumuşak yolverici. manolya gibi geniş yapraklı ağaçlar. Sodyum silikat. Yapıştırma olmayan mukavva. Nakliye amacıyla büyük ebatlı kâğıdın rulo Sole Plate. Yumuşak katlama. Gümüş bromid makine kalenderi. Softening Agents. Sert ağaçların görece olarak yumuşak Solid Bleached Bristols. Sol. (1) Sonuçta kâğıdın yumuşak Solid Bleached Sulphate (SBS). selüloz üretiminde kullanılan ağaçlar. (Eş anlamlı. Taban plakası. Soft. Soft Nip Calender). Yumuşak dokulu karton. Softwood Pulp. Sodium Soap Grease. Solenoid Valve. Kırmadan mıknatıslanma etkisiyle açılıp. bozulmadan ebadının küçültülmesi. Bakınız. Sodium Thiosulfate. (Bakınız. Sodyum tiyosülfat. Base Plate). Gümüş klorit kaplı. Yumuşak kalender. Az tutkallı (kâğıt) işlevi görerek. Matbaalarda Sodium Sulfate. Som karton. Yumuşak selüloz. Softboard. (NaS2O3). katlama. için. kaplamada kullanılan bir bileşik. Sodium Soap. Soda (Na2O) ile Silisyum Soft Roll. Kalın ağartılmış Bristol türleri. Yumuşak (kâğıt) . Yumuşama noktası. Hardfold). Kuşe çözeltisinde tüm yumuşama sıcaklığı. Yumuşak ağaçlar. Maket kartonu. Yumuşak flok. olmamasından kaynaklanan yumuşak dokunuşlu vals. Kâğıdı Soft Pulp. Kâğıt makinesini monte etmek yapılarak. köknar türü iğne yapraklı ağaçlar. Beyaz matbaa artığı. yumuşaklık. Fazla baskı yapmayan Solar Bromide. Kırılgan yapıda. Kâğıt hamuruna siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. katılan ve kâğıda dokunulduğunda yumuşaklık hissi Sold Energy. geç büyürler. Softwood). Sodyum sabunu. Soft Cook. Fazla Çam. Photographic Paper. uyandıran kimyasal maddeler. Kâğıt keçe. (Bakınız. beton içinde bırakılan montaj plakası. kaldıran elektronik yol verici. Sürece bu Softwood. Yumuşak vals. Yumuşaklık ağacın selülozu ile ilgili değildir. Soft Nip Calendar. Bu tür ağaçlar daha Sodium Sulfide. kolay bağlayıcıya gerek duyurmayan bağlayıcı. kaplı. dağılabilen Floklaşma türü. Rulo yapma. Sodyum sülfat. Solid Board. Selüloz üretiminde deterjan Soft Sized. Yumuşatıcı. Cam suyu. Tek bağlayıcı. Yazılım. (Eş anlamlı. Soft White Shavings. maddeler. Çözelti. makinede üretilen kalın karton. suda çözünmeyen maddelerin çözünmesini Soft Starter. sodyum hidroksitle kullanılan bir kimyasal. Yüzeyindeki dokunun sert oksidin (SiO2) yaptığı her orandaki bileşik. Yumuşaklık. kapanan valf. Soft Hardwoods. Sodyum sabun gresi. yatak yağlamada kullanılan gresler. Yumuşak nipli kalender. Düşük kaliteli. 248 . Kâğıt reçinelerinde Sole Binder. Mukavva. bir kerede.

Bir kerede. Gürültü seviyesi. maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir değer. Ekşi kâğıt. buharlaşır. Makinede çok katlı olarak bilinmektedir. % 45 i protein ve kalan kısmı yarı selüloz olan tutkal olarak kullanılması. Solubility. yağı alındıktan sonra geriye kalan kalan Reçinenin uçucu alkollerde çözünerek. Çok katlı endeks Bristol’ü. etmeye yarayan bir video leke belirleme cihazı. Source Sampling. Soot. Soya fasulyesinin Solvent Sizing. üretimini. sistemi. Soya Flour/ Soybean Flour. Ayıklama. kâğıt hamurunda küspesi. Kazeinle kaplandığı için. Solubility Product. kartonu. Soluble Glass. kartonlara verilen ad. Desorption). Kaynağında ayırma. Gözeneklerle ses emiliminin arttığı Solid Unbleached Sulphate Board. Kâğıt Sontara®. mikronun altında çapı olan lekeleri görmeye ve analiz Solid Waste Stream. Kalın koli Sorting. Atıkların belirleyen denge. Solid Fiber Shipping Container Board. Tampon sesini dinleme. 10 maddeler. Elek veya egütör valsini asitle temizlemek. Solid Index Bristol. Kalın yalıtım kartonu. geri dönüşümünü ve kalanların Sound Level. Genel olarak kalın Sorption. Katı atık akışı. Atık anlaması. çözünme miktarını Source Seperation. Sontara®. Solvent Based. Elyafın veya kâğıdın su emmesi. Bir makinesinde üretilen dosya seperatör kartonu. (2) Karışık Solid Fraction. Kâğıt Sound Absorption Coefficient. nakliyesini. ayrılmasını. Çözünecek madde ile sıvı arasında oluşan. ebat kâğıtların kusurlu olanlarının seçilmesi. Çözelti. Ses emilim katsayısı. üretildiği yerde cinsine ve türüne göre ayrılması. makinede yüksek Soot Blower. Emme. katılan kalsit gibi kâğıt dışı maddeler. Solventli tutkallama. Sound Transmittivity. Baca kurumu. Ses aktarımı. Kurutma sırasında alkol uçarak madde. Operatörün tampona elle vurarak sesini dinlemesi ve sarım sıkılığını Solid Waste Management. kazeinin bozulmasından dolayı ekşi koku yayan bir kâğıt. Kâğıt hamuruna hurda kâğıtların. Soya unu. Sour Coated Paper. Kalın Bristol. Tahta çerçeveli ambalaj. veya selülozun belirlenmesi. yapılan ambalaj türü. Katı atıklar. Solvent bazlı. Kazanlarda alevle boru gramajlı olarak üretilen Bristol. Katı katkı maddeleri. Emilme. Çözünebilirlik dengesi. Solution. Çözünmüş madde. Solventle çözülebilen. 249 . Elyaftan yapılan patentli bir tür yığınının alt ve üstüne tahta levha veya palet kapatarak temizlik bezi. öğütülerek. Seçme. Oransal olarak ifade (3) Bir tür içinde daha kaliteli özellikleri olan hurda kâğıdın edilirler. Asitle temizlemek. Solid Fiber Board. Bir ekipmanın değerlendirilmesini planlı bir şekilde ele alan yönetim çıkardığı sesin desibel cinsinden değeri. Kaynaktan alınan örnek. Ses seviyesi. Sounding the Reel. ağartılmamış sülfat kartonu. Ses geçirgenliği. Çözgenli tutkallama. Solid Bristol. Kalın karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solid Board Frame. Çözüngenlik. Görüntü analiz sihirbazı. Katı atık yönetimi. Kâğıt hamurundan çıkan katı Sorcerer Image Analyzer. Kurum üfleyici. (1) Elle veya mekanik olarak. Sour. toplanmasını. Cam suyu. işlenmesini. Solid Wastes. üretilen esmer sülfat kartonu. Çözünebilirlik. Çok katlı. (Zıt anlamlı. Sodyum silikat. türlerine göre ayrılması ve ayıklanması. demetinin temasını kesmemek için boruların aralarını ve Solid Felt. bacanın içinde biriken kurumu üfleyen donanım.

/m²). (Bakınız. Öğütücüde elde kâğıt yapımında kullanılmaktadır. Azot emdirme kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soybean Protein. (1) Özellikleri bilinen ve yaygın Specific Surface Area. Speciality Coating Pigment. Bir ton kuru bazda selüloz için harcanan öğütme enerjisi. Öğütücüde ağız Spare Part Management. katılan. (Eş anlamlı. Özgün Endüktif kapasite. ve yüzey kaplamasında kullanılan. kullanılan. Yedek parçalar. elekte. kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. iki plaka arasındaki Endüktif kapasite Special Pulps. Bu gruba seçilmesi açısından bilgi vermektedir. Specialities. Bir belirlediği özel Spesifikasyonda üretilmesi istenilen. Spesifik bıçak yükü. ambalajlamasında kullanılan kartonların ortak adı. pamuklu Genellikle m2/gram cinsinden ifade edilir. kurutmada. Selülozu. Soya fasulyesi proteini. Öğütücüde harcanan enerjinin. birim güvenlik kâğıtları gibi kâğıtların siparişleri. Birim üretilen kâğıtlardan farklı olan kâğıt türleri. Müşterinin Specific Gravity. alçı. Özgül ağırlık. (Vat-san. soya fasulyesinden Specialty Pulp. Özel yiyecek kartonu. Specific Filtration Resistance. Special Marking Order. 250 . Özel türler. Special Lawbook Paper. İspanyol çimi. CEPI EN 643 standardıyla kalenderde yapılan işin etkinliği ve verimliliğini belirlemek belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. Specific Energy. Specific Surface Load (Refining). Özgün enerji tüketimi. baryum sülfat ve Specific Inductive Capacity. Çok özel durumlarda kâğıt. Special Grades. Special Pigments. Filigranlı Specific Heat. havanın. öğütücü bıçağındaki kesme düzgün yüzeyli veya gofrajlı kâğıt ve kartonlar. çok katmanlı kartonlarda orta tabakada kullanılırlar. Sabit basınç ve sıcaklıkta. Speciality Papers). ağırlıktaki bir cismin sıcaklığını 1ºC arttırabilen ısı. değerine göre oranı. pulperde. (Bakınız. Genellikle kâğıtta 4-12 m2/gr yüzey kâğıtlar. Bakılan örnekte. Özgün filtreleme direnci. bıçak ağzı uzunluğu toplamı. Genellikle Specific Energy Consumption. Kâğıtta iç tutkal Specialty Papers. Esparto. Özel kapak kâğıdı. Kuşe çözeltisine (cal/g°C veya Btu/lb°F). genel cismin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer. Spar Drying. Gerçekte bu terim kontrolü. Özel harmanlar ağırlıktaki elyaf veya dolgu maddesinin yüzey alanı. Özgül yüzey yükü. Özel elyaflar. Spesifik enerji. Special Tool. Bahçelerde havuz elde edilen. Kanun kitabı kapak kartonu. fabrikadaki her işlem için kendine özgün kullanılmaktadır. diğer bitkilerden Spanish Grass. dispergerde. üretim spesifikasyonlarına uymayan sipariş emri. hesaplanan birim uzunluk başına harcanan enerji. çubuklarının uzunluğu toplamına bölümü. Slat Drying) Specific Edge Load. filigranlı kâğıtlar gibi değişik özellikleri olan yöntemiyle ölçülür. Specialities). ve kimyasallar gerektirirler. kalsiyum sülfo aluminat. 70-80 m2/gr olanları kullanılmaktadır. (Eş anlamlı. uzunluğunun harcanan öğütme enerjinse bölünmesiyle Spare Parts. Özel kuşe pigmenti. Specific Edge Length. Special Food Board. Özgün enerji. bilinen selülozların dışında. Tekstil üretiminde kullanılan değerinin. Özel sipariş emri. Spare Parts). (2) O fabrika için farklı bir ürün olarak üretilen alanı olan dolgu maddeleri kullanılır. preslerde. Özel alet. Yedek parça yönetimi. Spesifik kenar uzunluğu. (Ws/m) Spares. nadir bulunan selülozlar. Kuşe kaplı. Özgül yüzey alanı. Bir ekipmana ait özel alet. mal sarıcıda. plastik pigmentler. Özgül ısı. Kilovat SPC (Statistical Process Control). Kimyasal selülozlardan çözülerek kullanılırlar. Güvenlik kâğıtları. öğütmede. ekonomik olmayan türlerin tamamı girmektedir. İstatistiksel süreç saat/ton kuru madde için kullanılır. Özgün yerçekimi. Özel pigmentler. talk. Specific Energy). Specialaity Cover Paper. (Bakınız. Kâğıt üretiminde yapılma bir ürün. Gıda Elde edilen veya verilen değer. Özel kâğıtlar. aynı iki plaka arasındaki kapasite elyaflar. Özel selülozlar.

Jet hızı. kâğıt etiket. Spray Dyeing. “Kier” diye de cetvel ağzından çıkan hamurun çıkış hızı. Ekleme. Özgül hacim. Back Bone). İp parşömeni. Kapak kâğıdı. Kendinden yapışan. (2) Splice Tag. Bir valsin. Hız kontrolü yapılan Spot Coating. Ayna yansıması. merkezden yanlara doğru açarak kırışmadan sarılmasını Spiral Wound Tubes. Spray Coating. Şişe kapağı olarak makinesinde genellikle hız kontrolü yapılan motorlar kullanılan kuşe kâğıt. Kuşeleme. Öğütücüde elyafı bölme. Spiral sarımlı kâğıt masura. Genellikle makine hızı. emici özellikli karton. 251 . Kibrit yapımında kullanılan parçacıklar. Kâğıt Spot Crown Paper. Spirit Duplication. zamanda meydana gelen sorun. Springback. Tek yüzeyi boyalı kâğıt. yansıyan çeşitli dalga boylarındaki ışıkların toplamının. Teksir baskı. Ayna parlaklığı. Yay yapıştırarak. kütlenin kapladığı hacim. Nokta sipariş. µm) ve Splicing Tissue. Küresel pişirici. Spiral cilt. Splitting. Birim Splicing. Speck. Ekleme. (Bakınız. Bükülen kâğıdın yeniden düzleşmesi. kazanılmış likör. reçine gibi kaplama maddesi dolu bir tekneye daldırılarak Spiral Laid. Pişirme sonrası geri teslim edilmesi gereken sipariş. Spinning Parchement. (1) Kâğıt topunu aradan bölme. kaplanması ve kâğıda başka bir valsle aktarılması yoluyla yapılan kaplama. Spool. Spiral desenli egütör valsi. gözle görülen yabancı Splint Stock. Spinning Paper. Düzensiz sorun. Kâğıt veya selülozda. Bükülerek örgüde kullanılır. Bükülerek ip yapmak Spread Coating. Spectral Reflectivity. Spectral Reflectance. Ek yeri etiketi. Speed Encoder. (1) Kaba karton. (2) Tutkallanmamış kaba kâğıt. Bölme. (ISO 534) yapıştığı yerden düzgünce kesmek için kullanılan kâğıt Specimen. Benek. Spiral Winding. Hız kontrollü tahrik. Boş tampon makarası. bant. bobin sarımı sırasında Spring. Spine. Alıcısına belirli bir gün içinde Spent Liquor. Sporadic Problem. Örnek. Bir yüzeyden Split Colored Paper. Hamur kasası Spherical Boiler. Hava tabancasıyla boyama. İp kağıdı. Daldırma yöntemi kaplama. Kâğıdın kalınlığı (Caliper. Püskürtmeli kaplama. çoğaltma. Specular Gloss. Spreader Roll. Hız enkoderi. Kopmuş iki kâğıdı. Teksir makinesinde Spreader Stoker. Bobinde ek yerini gösteren Esneme. Spouting Velocity. Sprayer. adlandırılan basınçlı selüloz veya paçavra pişirme kabı. Spektral yansıma. Fıskiye. safihayı gramajı (gr) ile elde edilen hacim değeri. sağlayan izli vals. Kâğıdı Spiral Wound Dandy. Spiral Laid). Kâğıt yüzeyinde parçalı motorlarda. (Eş anlamlı. Spreader Roll) Splice. Kesme bandı. (1) Zaman içinde kâğıdın kalınlaşması. Spongy. Spreading Roll. Kullanılmış likör. Kısmi kaplama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Specific Volume. kaplama. Hız. Açma valsi. Ara sıra. Kibrit kartonu. rastgele Speed. sürekliliğini sağlama. Cilt Sırtı. Fışkırma hızı. Speed Regulated Drive. Yayıcı ızgara. Küresel vana. (2) yüzeye düşen ışık miktarına oranı. Spot Order. (Eş anlamlı. üzere üretilmiş parşömen kâğıdı. Specular Reflection. kullanılır. Yayma valsi. motor şaftına bağlanan hız algılayıcısı. Spektral yansıtıcılık. Test örneği. Spesifik hacim. Numune. Hava tabancalı Spherical Valve.

Stamping. Squaring. Topaklanmayı önleyici kimyasallar. sapları. Ezme valsleri. Selüloz dövme paslanmaz malzemenin türü belirtilmelidir. Stability. devre yapılmış alternatif akım motoru. cıva basıncı. Squared Paper. Ortam rutubetine kullanmadan. Bir tür “Dancing Kazan bacası. (Eş anlamlı. Elek kısmındaki şase Stamp Paper. İskele. Presleme. Squirrel Cage Induction Motor. hızlı büyüyen kalender türü. Spruce. Stack Calender. Pirinç veya buğday sapları. Kararlı. Stack Sampling. çoğunlukla paslanmaz 304 ince sacla kaplanmış ve Stand Alone. Dengeleyici. kâğıda yastıklama yapan bir vals çeşidi. Standart atmosfer basıncı. kâğıtların üst üste istiflenmesini sağlayan ünite. Dört köşe açısını da 90o kesme. Şartlanmış. baskı sonrası bozulmadan durabilmesi. Kâğıdın çeşitli dış etkiler karşısında Standard Brown Kraft Wrapping Paper. İstifleme mukavemeti. Yaygın olarak kullanılan ve rotor Stained Paper. (2) Kare şeklinde yer değiştirmesi. uzun boylu elyaflardan oluşan Stack Economizer. Üst üste Springwood. Pul kâğıdı. Bir yıllık bitkilerin selüloz yapımında kullanılan fıskiye. başka bir sisteme bağlanmayan. Yaylı vals. Demet. Stacking Unit.S. Paket tip Ekonomizer. Tutkallı ve süper Standard Atmosphere. Makine dışında boyanmış kâğıt. Yay baskılı. (1) Lekeli kâğıt. kutuların üst üste istiflendiklerinde dayanabilecekleri limit Squeeze Rolls. erişmiş kâğıt. Yaylı cilt. Örneğin termal kâğıtların kâğıdı. Stacking Strength. S. Spring Roll. İstifleme. 760 mm Kalenderlenmiş kâğıtlar. Bahar ahşabı. Yataklama kısımlarındaki yaylarla. SS (Staianless Steel). Enine ve boyuna özellikleri eşit olan kâğıt.C. Yığın kalender. Stacking. (Eş anlamlı. Çok katlı temizlik değer. SS 304 Plated. Bahar kerestesi. Dengelilik. Stabilizer. Spring Loaded. kesilmiş kâğıt. Yeni ksilem pek çok valsten oluşan kâğıt makinesi üzerine monte edilen hücreleri. Ladin. Ebat kesim sonrası Squared Sheet. Baca gazı numunesi. Fıskiye kesicisi. Stack. Oluklu mukavva Giyotin kesimde açı oynaması olmaması. Üst üste koyma. Atık enerjiyi kısımları. Roll”. Early Wood) kullanabilmek amacıyla imal edilmiş Ekonomizer türü. Tahta balyoz. Squared). Kontrol sistemlerinde kaynakla sızdırmazlığı sağlanmış malzemedir. Stack Effect. Baca etkisi. açık renkli. Pul basımında kullanılan kâğıt. yumuşak dokulu. Yapıştırma teknikleri Stabilized. Squirt Trim. Yüzeyinde boya lekeleri direnç çubukları sincap kafesi gibi birbirine uçlarda kısa olan veya boyaları dalgalı olan kâğıt. Tahta tokaç. Sap. Basma. Yaş halkalarının baharda gelişen. Tomar. İstif. Bu kelimeden sonra Stamper. kâğıtlarında kullanılan sıkıştırma valsleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Springback Binder. (2) Boyalı kâğıt. Bağımsız. (2) Baca. (1) Yığın. yaylı mekanizması bulunan bir cilt kapağına. (Sized and Supercalendered). İstifleme ünitesi. Dörtgenleştirme. Kraft ambalaj kararlı yapısını bozmama özelliği. Sincap kafesli Staging. Paket. gibi. SS 304 kaplama. Yüksek basınçlı kenar kesici Stalk. Baca gazlarının sıcaklık etkisiyle Squared. kâğıtları sıkıştırarak yapılan ciltleme. Dengeli. Kararlı hale getiren. SS 304. Paket kalender. İş iskelesi endüksiyon motoru. 252 . Sabitleyici. Tek başına. Paslanmaz çelik. SS 316 işleminde kullanılan tahtadan yapılmış tokaç. (1) Kareli defter kâğıdı.

Stationery. Anne’s Former. Çalışmaya hazır sistem. Standart koşullarda (Basınç. Adi gazete kâğıdı. Örneğin kullanılan kâğıtlar. Hamur gazete kısmında büzülmüş görüntü veren bobin. koşulları. ortamda nişastanın varlığını renk değişimiyle ortaya çıkaran Standard Moisture. nem gibi hava Statement Ledger. Metrik ölçüde metreküp şeffaflaşması. Zımbalama direnci. makine bölümü. Standart sapma. gösterilir. Statik sürtünme. Genellikle iç ve yüzey kullanılmaktadır. Yarı kristalsi granüllerden meydana gelir (kristal ve Statistical Methods. Standartlar. Sigma (σ) ile amacıyla düzenlenmiş ekipman grubu. 3. sorunu nedeniyle kâğıt bobininin içe çökmesi. Nişasta. Starch Kitchen. konumda üretilerek yere sabitlenen bir tür boru şeklindeki çözülmediğinde baskı sırasında işletme sorunları yaratan sabit seviye tankı. ekipmanlarını devreye alma. Su bir dakikada kompresör veya fan emişinden feet küp ve sıcaklıkla nişasta granüllerinin plastikleşerek biriminde çekilen hava hacmi. Jumbo kâğıt rulosu. Nişastaya. makinede düzeltilmesi sırasında. İçe çökerek yandan göbek Standard Newsprint. Nişasta tutkalı hazırlama Standard Deviation. Yıldızlı bobin. Teknik ölçütleri. Devreye alma. Kâğıtta gramaj ve rutubet profili için Starch Paper. Kartonlarda zımbalamaya karşı ölçülen direnç. Pelteleşme. 2220 Libre. tutkal. emici özellikte üretilen ve sıvı Standard English Ton. Sürtünme ve aşırı Standpipe. Nişasta dönüşümü. St. borudan düşey birikimi. Tüketici tarafından Static Friction. Start-up. Starch. sıcaklık) Starch Gelatinization. Buhar silindirlerindeki büyük kâğıt bobinler. elektriklenme olayı. İstatistiksel analiz. Kırtasiye. Borutank. Dakikadaki işlemler. standart hava hacmi. Daktilo kâğıdı. Genellikle basıncı kurumaya bağlı olarak safihada gelişen elektrik yükü veya seviyeyi sabitlemede kullanılan. Standards. Nişasta test kâğıdı. Hava kuruluğunda. süreçleri. Yedek. Sabitleme borusu. yöntemleri ve uygulamaları içine alan önleyen yardımcı brülör dokümanlar topluluğu. tutkallaması yapılmadan. Nişasta jelleşmesi. Sabit sifon. Kırtasiye türü kâğıt ürünleri. Çalışmaya hazır. akıcılık sağlanması veya dekstrine dönüştürülmesi gibi Standard Cubic Feet per Minute (scfm). kâğıdın bozulmasını önleyecek dayanıklılığa sahip kâğıtlar. amorf karışımı). Kâğıt makinesi ve yardımcı Standard Test Conditions. Anne eleği. Starting Burners. olarak zarf. İç mukavemeti arttırmak veya kâğıt Statistical Limits. Hesap raporu kâğıdı. Standart kapak kâğıdı. Bir tür yuvarlak elekli metre/dakika hıza kadar olan makinelerde kullanılır. Sanayi amaçlı üretilmiş Stationary Syphon. Yedek sistem. Ortalamadan ne kadar sapıldığını belirler. Bankalarda daktilolar için üretilmiş ve hatalı yazının Standby. Yaygın Starch Conversion. Staple Resistance. Starred Roll. Prosedürler yüzeyinin mürekkep emiciliğini ayarlamak için kullanılan tarafından belirlenmiş sınırlar. Laboratuvar için belirlenmiş sıcaklık. Standby System. cinsinden bir dakikada emilen hava. Atmosferik kâğıt. Nişasta mutfağı. Statistical Analysis. Stand Rolls. broşür yapımı gibi pek çok yerde kullanım amacıyla farklı bir özellik kazandırılması. kullanılan büyük kâğıt bobin. Alev sönmesini prosedürleri. İstatistiksel yöntemler. Statik elektrik. Ateşleme brülörü. şartlardaki kâğıt rutubeti. 400 St. kondensatı atmak için kullanılan sabit sifon. Laboratuvar koşulları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Standard Cover Paper. Static Electricity. Makine topraklaması ile çözülebilen. menü. Yüzeyler arası sürtünme. 253 . Gevşek sarım kâğıdı. İstatistiksel sınırlar.

önce buhar verilerek. sürecin Steam Joint. Buhar kaçağı. İstatistiksel kalite tanklarda. (Bakınız. Buharlı mekanik selüloz Die Stamping). Balen bandı. baskıya dayanıklı pamuk kökenli kâğıtlar. olan tekstilde yaka ve kol kısımlarında dik durmayı Termomekanik selüloz üretiminde buhar basıncı altında sağlayan karton bant. Engravers Paper). kullanılan ağaç. kullanılması. girişi. Stensil. saman. Steam Blister. arkasından Kalenderleme. Çelik sac ara kâğıdı. Yapışkan Tela. Buharlı ütüleme. silindirlerindeki buhar bağlantısı. Arkası yapışkan Steam Pressurized Refining. Durum raporu. Steam Leak/Leakage. Buhar başlığı. Selüloz üretimi öncesi kontrolü. Buhar basınçlı öğütüm. Elekte veya preslerde safiha Thermostatic type. Kondenstop. Buharla açılmış selüloz. Harf veya şekilleri bıçakla Steam Heated Cylinder. üretiminde çeliklerin arasına konulan nötür özellikli Kraft Steam Exploded Wood. Steam Pressure. Buhar türbini. Steam Finish. Buhar ceketi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Statistical Process Control (SPC). Haşlama. Steel Engraving. Steam Boxes. Steam Turbine. 254 . Statistics. Çelik baskı gravür kağıdı. Buharlı oyulmuş şablonlar aracılığıyla. (Eş Stem Fibers. Çelik baskı gravür. Çökelti temizlemede Steam and Condensate System. Buhar kamarası. yağlı kasap kâğıdı. Buharlı şartlandırma. Gravür aniden basınç ortadan kaldırılır. Şablon baskı. Buharlama. kondensatın kesafeti değiştirmemesi için kontrolü. sağlanmaktadır. İstatistik. (Bakınız. Steam Calendering). Kurutma silindirlerinin buhar gidişatı hakkında sonuçlar çıkaran yöntem. Steam Stripping. Kurutma gövdelerinden elde edilen selülozlar. pirinç gibi bitkilerin sap veya Steam Header. bifteklerin arasında birbirlerine yapışmamaları için Steam Shower. Çelik baskı plakası kâğıdı. Buhar kabarcığı. Steam Jacket. Buhar fıskiyesi. Buhar kapanı. Selüloz kâğıdı. Buharlı perdahlama. Sap/saman selülozu. Elektrik üretiminde buhar Bu sayede pres niplerinde daha fazla su alınması gücünden yararlanılmak amacıyla üretilmiş kanatlı rotor. Çelik sac bu işlem sonunda elde edilen odun selülozu. Kâğıtta yüzey Genellikle kartvizit ve davetiye kâğıtları türünde çelik düzgünlüğünü arttırmak için. Steam Chest. Stay Tape. İstatistiksel süreç Steaming. Buhar basıncı. oyuklara mürekkep sürerek silindir. Rastgele alınmış bir çıktı örneğinin. Float type) yüzeyini doğrudan buharla ısıtmak için kullanılan ekipman. Status Report. kalite şartlarını taşıyıp taşımadığına bakarak. Bu etkiyle yongalar baskıya uygun düzgün yüzeyli kâğıtlar. Buhar kondense sistemi. (üretimi). yapılan baskı tekniği. Steamed Mechanical Pulp. Buhar silindiri. Buhar başlığı. vidalı presle öğütücüye selüloz verilerek yapılan öğütüm. Steel Plate Paper. Öğütüm öncesi buharla odunun işlem görmesi ve Steel Interleaving Paper. Steel elyaflara ayrılarak dağılırlar. Buharlı perdahlama. Buharlı kurutma silindiri. Buhar bağlantısı. Pirzola ve Steam Seasoned. kullanılan. yapımı öncesi yongalar buhar basıncı altında tutularak. Baskı plakası olarak. istenilen kullanılan bir yöntem. Nişasta pişirme tankı gibi Statistical Quality Control (SQC). Süreçlerin kontrolünde istatistiksel araçların yongaların buhara tutulması. bakır yerine çeliğin kullanıldığı gravür tekniği. Steam Trap. kullanılan bir yöntem. Geniş anlamda anlamlı. Steel Engravers Paper. Steam Calendering. Steak Interleaving Paper. Buhar dıştaki ceketten ısıtma yapar. Biftek ara kâğıdı. (Bucket type. Buhar kasaları. Stencil. Buharla temizleme.

Stensil baskı kâğıdı. Kâğıt veya kartonun dışarıdan uygulanan uygun karton levha. Steno kâğıdı. Şablon amaçlı kullanılan Üzerinde işlem yapılacak veya basılacak kâğıt veya karton. birikintileri. Stock Stevens Former. Standart kâğıt gramajları. Stippling. Stoktan sipariş. Hamur karıştırma. Şablonla çoğaltmada Stitch Bonding. kâğıt. Harmanlama. Şablon keserken altta kullanılan kalın uygulaması. Hamur hareketliliği. Stickies (Sticky). aralıklarda kameralarla ölçümü yapılır. Zarfların içine konulan Stone Ground Wood (SGW). Stock Weights. Yuvarlak elek. Harmanlama. Steno Paper. üretiminde ortaya çıkan lateks gibi organik tutkal Belirli oranlara iki veya daha fazla hamurun karıştırılması. Hamur karıştırma. (ISO 5628) emdirilmiş karton. odun selülozu. Taahhüt etmek Stencil Duplicators. 255 . Hamur tankı. sıcaklık değeri. Matris kartonu. veya kurutma silindirlerinde yüzeye yapışmaya başladığı Stock Sizes. Keyboard Paper). Çubuk izi.) kâğıdı. (Bakınız. Stipulate. Şablon kartonu. Steric Stabilization. Yapışma sıcaklığı. Hamur girişi. kuvvete veya kendi ağırlığıyla oluşan bükülme kuvvetine Stencil Board. kimyasallarla önlenmesi. şablonları karşı gösterdiği mukavemet. Hurda kâğıttan kâğıt Stock Proportioning. hollanderde elyaf uzunluğunu azaltma. (Eş anlamlı. Şablon kesim altlığı. Hamur akışı. Kâğıt hamuru. Yaş safihanın preste Stock Pump. (1) Hamur. Yapısal denge sağlayıcı. temizlik işlemi. Stock Agitator. Pulperden valsinin/çitasının bıraktığı izler. (3) Stencil Paper. Organic Deposits. Stock Proportioning.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stencil Backing Sheet. Stock. Sertlik. Stenografçı defter karıştırılmasıdır. Stock Activity. Stensil pelürü. Steneotype Paper. Dikişli bağlantı. Hamur hazırlama. Kuşelemede uygulama Stock Preparation. Baskı sırasında rahat hazırlamada kullanılan sert ve dayanıklı. Şablon baskıda. (Bakınız. Hamur kesme. Asıltılı ortamlarda çökelmenin çeşitli Stock Flow. Bu işlem steno kâğıdı. Stock Blending) Sticking Point. iki veya daha fazla sayıda farklı hamurun belli bir oranla Stenographers’ Notebook Paper. Rulo halde satışa sunulan Stock Blending. Öğütücülerde veya Stereotype Backing. Pitch) (Eş anlamlı. Noktalama. Mimeograf hamurun hareketliliği. Standart kâğıt ebatları. Stock Order. Formasyona etkisi nedeniyle belirli kâğıdı. kullanılan kâğıtlar. (2) Ambar stoku. Stock Cutting. Hamur bütesi. Şablon baskıya Stiffness. Steno kâğıdı. Stock Chest. Stensil kâğıdı. Stiffener Bristol. Stereo Backing. Nişasta hatlarında yapılan bulunana kâğıtlar için verilen sipariş. Destek kartonu. (Kısaltılmış. Taş değirmende öğütülmüş ve zarfın bozulmamasını sağlayan karton parçası. Matris kalıp kartonu. Preparation) Stick Mark. Hamur karıştırıcısı. Yapısal Stock Entry. Hamur pompası. Şablon pelürü. karton mukavva. dengeleyici. Yapışkan maddeler. başlayarak makine bütesine kadar olan kısım. Stock Prep. Şablon önlemek için baskı valsleriyle yapılan makine dışı gofraj yastıklama kartonu. Şablon kâğıdı. genellikle reçine çalışabilmenin göstergesidir. Standart üretilen ve depoda Sterilization. Hamur hazırlama. Kâğıt yüzeyinin parlamasını Stencil Cushion Sheet. Elek üzerindeki Stencil Tissue. Sterilizasyon.

Strike. Uzayabilir kâğıt. Streaking. Uzayan kâğıdın. Storage. Deformasyon. Strain Injury. Stripe Coated Carbon. (Bakınız. Machine Chest) 256 . İnşaat. Stopwatch. Gerilme. Selüloz Strike In. Kronometre. Hamur bütesi. İp takviyeli kâğıt. Streak. (2) Test amacıyla Strength. (Eş anlamlı. Arkasına geçmek. Kusmak. Hamur. Kâğıdın veya kartonun mekanik hazırlanmış küçük bobin. Uzama oranı. Bir ucu dişi. dönüşmesi. sülfür kokusunun alınması amacıyla yapılan oksitlendirme Straw Pulp. Katı madde miktarı % 50 nin üzerinde olan siyah likör. Su veya tutkal gibi bir dış Stress. Kopmaya yol açan String Inserted. kâğıt. Streaming Potential. İnşaat halindeki konutlarda ses ve ısı yalıtımında kullanılan Stream. Strain Ratio. Reinforced Paper). Makine bütesi. İz. Stretch/Strecher Roll. Gergi sonucunda kâğıtta oluşan kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. Yük. Gergi yükü. Uzama. Kuyruklu dirsek. genellikle ünitesinden gelen veya pulperden gelen hamuru depolayan mürekkebin kâğıt bünyesine geçmesi. Strainer. İzmarit bobin. Uzayarak kopma. Taş kâğıt. Güçlü siyah likör. Gerdirme valsi. Bir kuvvetin etkisiyle aşırı emilerek kâğıdın arkasından görülebilen bir lekeye oluşan bozulma. İçine işlemek. Strike Through. nedeniyle oluşan yollar. Strain at Break. Rock Paper) Stretchable Paper. Strawboard. kule şeklindeki büte. anlamlı. Elongation). Stuff Chest. Stuff. Seviye kasası. Grev. Üçüncü hamur kâğıt. Kâğıda uygulanan gerilme etkiyle yapışmış ve açılamayan bobin. Stuck Web. Kâğıt üzerindeki dalgalanmalar Structure. Akış gerilimi. Saman selülozu. Krepli kâğıtlar. Yol. elek ve keçeleri germede kullanılan ayar valsleri. Yapısal özellikler. Kullanımdan erkek boru dirseği. diğer ucu Stub Roll. Takometre kâğıdı. Depolama. gerçek kâğıt boyuna oranı. Bir sıvının. (Eş uzama. Street Ell/Elbow. Strip Chart Paper. Siyah likörün yakılmasından önce Straw Paper. likörün oksitlendirilmesi. Saman. Samanlı karton. İz oluşumu. Constant Level Box). Mukavemet. Structural Fiber Insulation Board. Yapı. Zeta potansiyel Structural Properties. Çizgi. Kas yorulması sonucu oluşan iş kazası. Yalıtım kartonu. (Benzer anlamlı. İki polietilen katman arasına toz Stretch. Pislik tutucu. Bozulma oranı. Kâğıdın dış etkilerle Stuff Box. Storage Cost. (1) Artık bobin. Saman selülozundan üretilen Strong Black Liquor Oxidation (SBLO). işlemi. Strong Black Liquor (SBL). Gerilme. özellikleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stone Paper. Takometre benzeri kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. Stok maliyeti. Tam kaplanmamış. stresten kurtulması. Extensible Paper). Yapışmış bobin. (Eş anlamlı. Kesikli kaplanmış. Straw. Stresten kurtulma. Hamur depolama bütesi. Samanlı kâğıt. Güçlü siyah kartonlar. Stock) Stress Relaxation. Kâğıdın mekanik değerini hesaplamada ölçülen gerilim değeri. Kesikli kaplanmış karbon kâğıdı. Storage Tower. Akış. Hamur depolama bütesi/kulesi. İşlemek. (Eş anlamlı. (Bakınız. İple güçlendirilmiş deformasyon. Mürekkebin Strain. karton. Stripe Coated. kuvvetlere karşı davranışı. kuvveti. sonra kalan küçük çaplı bobin. Kâğıt makinesinde Storage Chest.

Suction Couch Roll. Suction Feed. Kaplama veya baskı yapılacak Sulfate Liner. Sulfate. Kraft kartonu. Kâğıtları vakumlu Sulfite Pulp. Emiş manifoldu. Sülfit selüloz süreci. (Eş anlamlı. Vakumlu pres valsi. safihada oluşan izler. Vakumlu tabla. Preslenmiş ve yoğun Substantive Dye. Sülfit selülozu. Alt süreç. Kesim sırasında kâğıtları Paper). Sülfit kâğıdı. Sülfit torba kâğıdı. Velour Paper). girdi ve sonuçları olan faaliyetler topluluğu. Vakum pompalarının Sulfur. Pişirme liköründe bol miktarda SO2 bulunur. Stump Wood. Substance Number. Çotuk. Emici kasa izi. Şeker torba kâğıdı. İkame etme. selülozundan yapılan torbalık kâğıt. su geçirmez. kısmı. Vakum pompası. Direk sıvı boyalar. (Eş anlamlı. Suction Roll Mark. bulunmadığında başka birini onun yerine kullanma. Suction Deckle Edge. Sulfur Burner. Elek Sulfite Bond. Suction Manifold. Valiz kartonu. Küp şeker sargı kâğıdı. Emici sifon valsi. Alt taşeron. (Eş anlamlı. Sülfit Manila kartonu. Suction Press Roll. Basis Weight. Kraft Suction Apron. Alt taşeron. Sıvı olma durumu. Alev Substitution. Kraft Board). Asit süreciyle selüloz Suction Hinge. (Eş anlamlı. Grammage) Sugar Wrap Paper. Substance. Substantivity. Kâğıt toz bezi. Kraft kâğıt. (Eş Sulfite Bag Paper. Sugar Bag Paper. Taban kâğıdı. Ağartılmış odun selülozları. Alt sistem. Suction Roll. Kâğıt güderi. Etiket veya ilan Suction Dusting. Hamur pompası. Gramaj değeri. Kraft selüloz üretimi. Kesilen ağacın dışarıda kalmış konik Suction Pump. Sub-Supplier. elde edilmesi. Sülfamik asit. tutkallanmış. Vakumlu çerçeve kenarı. Sulfate Board. Sub Contractor. sülfit çözeltileriyle selüloz hamurunun odundan elde Suction Box. Kraft süreci. gramajı gösteren rakam. kendi Suede Paper. Gramaj. Karpit lambası. üzerindeki deliklerden hava emerek sabit tutan tabla. Kraft kâğıdı. kalıplamaya uygun karton. Sarı renkli sanayide çok kullanılan element. Sulfite Manila Tag. Vakumlu besleyici. Kükürt. Ağartılmış odun anlamlı. Toz emme. Suitcase Board. Elbise kutusu kartonu. Vakum kasası. Linerboard). Vakum izi. selülozundan yapılmış kartonlar. Sulfate Process. Vakumlu askı. Kâğıt toplarından çıkan tahtası olarak kullanılmak üzere ağartılmış Manila tozları vakum emiciyle temizleme. (Uhle Box) edilmesi işlemi. 257 . (NH2HSO3). Couch Roll). Subprocess. edilen selüloz. Sulfamic Acid. Sulfite Pulping. Subjektif parlaklık. vantuzlarla alarak baskıya veren sistem. Suction Box Marks. iki emişini bağlayan bağlantı düzeneği. Ağartılmış odun selülozundan bölümünde safihanın vakumla alınması sırasında safihada yapılan kâğıtların genel adı. Emici kasanın Sulfate Pulping. Kraft layner. oluşan kenar yapısı. Emici kasa izi. (Eş anlamlı. Sulphate. Ana sürecin altında yürütülen. Emici kasa. Sub-System. Alkali kostik ve sodyum Suction Blanket Mark. Aşırı vakum nedeniyle Subjective Gloss. Gauç vals. Resmi evraklarda Suit Board. Yerine koyma. Sulfate/Sulphate Paper. Kraft süreciyle elde dengesiz vakum nedeniyle safihada bıraktığı delik izleri. Sıvılık. Asıl ürün durdurucularda kullanılan kimyasal bir madde. Substrate.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stuff Pump. Sifon valsi.

Doymuş buhar oluşana kadar su Sulphite Pulp. renksiz. Süper kalite gazete kâğıdı. yüksek parlaklık ve yüzey düzgünlüğü hizmetlerin. Sülfitlik. bir katı beyaz. Çift katlı kutuluk karton. Supercalendered Cover Paper. sülfürik aside dönüşür. Ürün ve valslerden kurulu. selüloz. Conformability). Makine salonunda yazın çalıştırılan havalandırma sistemi. Bisülfit veya kalsiyum Bisülfit) ile pişirilmesi sonucu elde Super News. Sülfamik asit. 258 . Odun yongalarının kükürt ilavesi mümkündür. Kızdırıcı. Denetsel. Süperkalenderli. Yaz odunu. kimyasallı mekanik selüloz. Tedarik zinciri. Sülfonat Super Patent Coated Board. alt katı gri olarak iki katlı emdirildikten ve iki aşamalı öğütmeden sonra elde edilen üretilmiş kutuluk karton. Kâğıt makinesinin son kısmında kullanılan çelik ve elyaf Supply Chain. Supplement Paper. Buharın içinde daha Sulphate Pulp. büyüyen kısmı. Sülfit hamuru.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sulfur Dioxide. Kâğıdın süper katalizörle yakılmasıyla elde edilen bir gaz bileşiği. Sodyum hidroksit ve fazla enerji tutması için ısıtılması sonucu elde edilen buhar. hızlı çalıştırılır. Süperkalenderlenmiş. Suppleness. suda çözüldüğünde sülfürik aside dönüşen. (Eş anlamlı. kokulu bir gaz. tedarikçiden müşteriye doğru olan hareketleri sağlayan bir kalender. Süperkalenderli kâğıt. Yıllık odun halkalarının yazın basımında kullanılan kâğıtlar. kalenderden geçirilmiş kâğıtlar. araçların. kükürt emdirilmiş kâğıt. yüzeyli gazete kâğıdı. Esneklik. Gözetme. dioksit ve kalsiyum sülfit (magnezyum Bisülfit. Kükürdün Supercalendering. İnce Kâğıdı sertleştirmek ve aside dayanıklı hale getirmek için perdahlı. Süperkalenderli Kraft. Supercalendered Finish. Denetleme. Sigorta zeyilnamesi. Supervisor. Süper elde edilen. Gazete ek kâğıdı. Yongalara Sülfonat Makinede. sırasında kullanılan insanların. Sulfur Trioxide. Bir yığın kalender türü. Sodyum sülfit miktarı. Sulfur Impregnated Board. Sulphonated Chemimechanical Pulp (SCMP). Süperkalenderli gazete kâğıdı. Supercalendered Paper. Yüksek derecede perdahlanmış. Super Finish. Gazete eki Summerwood. Yaz etkisi. Süperkalenderli kapak Sulfuric Acid. ekipman azaltmak için mevcut havalandırma sistemi daha Supplementary Insurance. kullanılır. yapılan faaliyetlerin bütünü. Superstandard News. Supercalender. Sülfürik asit. Kâğıdı kartonu. Selüloza alev aldırmazlık Superglazed Finish. Kükürdün yakılmasıyla Supercalendered (SC). Sulphamic Acid. Süperkalenderleme. Süpervizör. parşömenleştirme işleminde kullanılmaktadır. amonyum Superheater. kazandıran kimyasal. Summer Effect. Geri dönüşümlü beyaz kâğıt Supervision. (H2SO4). Süperkalender. Denetmen. Sülfürik asit. Gözetmen. (SO3). durumu devam eder. Sulphuric Acid. (Bakınız. sodyum sülfit karışımındaki bazik bir ortamda elde edilen Buhar türbinlerine gönderilerek enerji elde edilmekte kimyasal selüloz. Kükürt dioksit. atıklarında ısının mürekkep giderme üzerine etkisi. Lojistik ağ. Düzgün edilen selüloz. Rotogravür için gazete kâğıdı. Bazen Supervisory. Süperkalenderli perdahlama. Patent Coating). Kükürt emdirilmiş karton. Supercalendered Craft (SCK). Summer Ventilation. İçine su verildiğinde sıcaklığı düşerek kuru buhar Sulphidity. Flexibility. Yaz havalandırması. Superheated Steam. Sülfat selülozu. Suyla kalenderle işlenmesi. Kızgın buhar. Kükürt trioksit.

Sıvılardaki yüzey Surface Energy. Supramolecular Structure. Malzemelerdeki yüzey yüzeyinde yapılan tutkal veya kuşe kaplama işlemleri. Yüzey kabalığı. Kâğıt veya karton Surface Finish. Alternatifi kütle tutkal/nişasta verilmesi. Kâğıt sıkıştırıldığında. işi. Yüzey mukavemeti. yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt veya kartonlar. Mass Colouring) Surface Smoothness. Kâğıt yüzeyinin yolunmaya karşı mukavemeti. Yüzeyin Surface Activity. elyafların bağlanmaları sonucu ortaya çıkan enerji. Kâğıt yüzeyinin makinesinin tutkal pres kısmında kâğıt yüzeyine makine dışında. Kâğıt makinesinde. yapışkan özellikleri belirlenmiş ve derecelendirilmiş mumlarla da yapılmaktadır. Selüloz yapısı çok moleküllü. Yüzey aktiflik. Kâğıt kullanılan kâğıtlarda beklenen yüzey düzgünlüğü. Surface Strength Test. Yüzey tutkallama. Surface Dyed. iki yüzey mukavemeti. (Bakınız. Yüzey temas alanı. azaltmada kullanılan maddeler. Mass Sizing) boyamadır. Yüzey gerilimini özelliği. Yolunma. Yüzey mürekkep emişi ayarlanmış veya rutubete karşı gerilimini azaltma. sıvı ile havanın arasına girebilen maddeler. Kuşenin dökülmesi. Kâğıt Support Legs. Katı ile sıvı. zincirli bir yapıdır. Surface Contact Area. (Bakınız. Çok moleküllü yapı. Kuşe kaplı. matbaada boyanması. Yüzey düzgünlüğü. Surface Tension. Surface Sized Paper. Kâğıt yüzeyindeki gerilimi. Kâğıt yüzey kabalığını ölçme mukavemeti. Surface Absorbtivity. Surface Roughness. (Bakınız. 259 . Surface Pit Distribution. Yolunma tamamen düz bir yüzeye teması sonucu. Kâğıdın yüzeyinin Surface Lifting. Yüzey düzgünlüğü. belirten özellikler. biri. Kuşe atması. Referans düz bir yüzeye göre. dayanıklılığı arttırılmış kâğıtlar. Baskıda Surface Compressivity. Tutkal pres. Surface Properties. Yüzey düzgünlüğü. Yüzey tutkallı. Yüzeyin parçacık kopmasına karşı olan arasındaki temas eden alan. (Bakınız. Yüzey boyama. Yüzey boşluğu dağılımı. Surface değerlendirilir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Support. Cihazlarla yapılabildiği gibi. Kâğıt hamurundaki son kurutma bölümleri arasına konulan ve yüzey tutkallama parçacıkların yüzeylerindeki elektrik yükü. ön ve Surface Charge. yöntemlerinden biri. Surface Treatment. Roughness. Yüzeyin kalkması. Kâğıt Surface Colouring. Kâğıt yüzeyinin Surface Strength. Referans düz bir yüzeye göre. Yüzey sıkıştırıla bilirliği. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşlukların dağılımı. Köpük söndürücü. Yüzey gerilimi. Makine hızı. Surface Coated. Yüzey hacmi. Dyed. ölçülerek Surface Stained. Yüzey yükü. Yüzey faal. Yüzey özellikleri. Yüzey işleme. (Eş anlamlı. Yüzey yolunma mukavemet testi. sıvı ile sıvı. Kuşe kartonlarda ve basım kâğıtlarında beklenen yüzey Surface Active Agent. Destekleyici ayaklar. düzgünlük derecesini belirtmede kullanılan tanımlardan Surface Peeling. yüzeyinin baskı nipi veya gofrajda aranılan Surface Speed. Yüzeyin yapısını (Tappi T 459). (Eş anlamlı. Surface Bonding Strength. Aharlı. basit olarak. Yüzeyi boyalı. Destek. Yüzey enerjisi. Kâğıt makinesinde. Yüzey bağlanma mukavemeti. Matbaa boyalı. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun hacmi (cm3/m2). özelliklerindendir. yüzey düzgünlüğünde meydana gelen değişim. Aharlama. Pulper gibi ağır yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Surface Contour. Surface Sizing. Surface Size Press. Surface Volume. Surface Sized. Yüzey hızı. Roughness). Yüzey boyalı. Surface Sized). Yüzey emiciliği. ekipmanlaraki ayaklar. amacıyla kullanılan bölüm. Yüzey görünümü. Surface Colored).

Tetkik. Sentetik kâğıt. İhtiyaç fazlası. Yüzey aktif maddeler. Synchronous Machine. üzerinde Systems Engineering. İki yüzey arasındaki boşlukların Swivel Head Grab. Etüd. Yüzen vals. verilen ve amacı ilk elyaf tabakasını oluşturmak olan. Sistem kararlılığı. hamuruna katılan sentetik tutkallar. Senkron makine. Synchronous Motor. Suspension. Taşıntı tankı makine. Sentez. Suspended Solids. Arta kalan. Kâğıt elemanlarını temin ederek onu bütünleyip pazarlayan kişi makinesinde. ıslatıcılar. Döner başlıklı bobin ataşmanı. tarımsal selülozlar. bulunmaktadır. Elek üzerinde hamurda meydana gelen döngülü hareket. Buhar silindirlerinde kondensatı tahliye Sustainably Harvested Virgin Fiber. AKD ve AKA gibi kâğıt içindeki askıda elyaflardan oluşan kâğıt hamuru. Atık su içinde Synthetic Paper. Sistem mühendisliği. kaymadan tam uyan elektrikli Surge Tank. dağılımı. Yüzey aktif türleri. Swimming Roll. Swelling. Sweetener Stock. Bakiye. çökertmeyle ayrılabilen türde maddelerdir. Synthetic Fiber. Terli silindir. Swirl. Sifon. Askıdaki katı maddeler. Sabun dışı deterjan. Tıbbi parçaları sarmada kullanılmaktadır. Surplus.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Pit Distribution). Şişme. ıskartaları veya balyaları ortalama uzunluğu. köpük söndürücüler. Sentetik deterjan. Asıltı. Besleme Surge. Synthetic Resin. Soğuk silindir. Surveying. Sustainable. Sentetik elyaflardan bulunan askıdaki katı maddeler. Synergistic Effect. Elyafın su alarak şişmesi. Bunlar arasında hidrolik güçle sağlanır. Sistem ayarı. Sentetik reçine. Sürdürülebilir eden sifon. dispersiyon maddeleri Symbols. Girdap. Doğadan elde edilebilen selüloz türleri. amacı aşırı sıcak kâğıdın sıcaklığını düşürmek veya kuruluş. Genellikle çenelerin kapanması yüzey özelliklerini değiştiren maddeler. Mean Seperation. geriliminin frekansına. Etüt etme. Hamur kasasından çıkan hamur jeti. İki yüzey arasındaki boşluğun Vinçlere takılabilen ve bobini. yağlı kâğıt Syndet. İşbirliğinin sonucu oluşan Survey. Bir sistemin alt Sweat Drier. Karıştırma bütesindeki hamur. nemden dolayı buğulaşma gözlenen silindir. Taşıntı. Sterilizasyon sıcaklığına dayanıklı özelliği olan. Syphon. Tıbbi ambalaj kâğıdı. Seyreltik hamur. (µm) alabilmesi için bir eksen üzerinde kolayca döndürülebilen Surfactants. Genellikle su Synthetic Size. Tatlandırma hamuru. olan ve içine buhar yerine soğuk su verilen. Sinerjik etki. Surgical Dressing Paper. System Stability. etki güçlenmesi. Çökelmeyen sıvı karışım. Semboller. Sistemin düzgün çalışması Teksif eleklerine veya disk filtrelere işleme başlarken için alt parçaların senkronize edilmesi. System Tuning. Sentetik elyaf. Senkron motor. Hızlı ve geniş makinelerde kullanılan kalenderlerde. 260 . Sıvıların veya katıların çift çeneli ataşman türü. Taşkan. Sistem entegratörü. maddesi olarak kullanılmaktadır. düşük kesafetli hamur. Synthesis. Suspension Jet. Sürdürülebilir. Sistem dengesi. istem dışı vals sapmalarını önlemek ve hataları düzeltmek için kullanılan valsler. System Integrator. Sentetik tutkal. Filtreleme veya yapılan kâğıtlar.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

T

Tag Blanks. Etiket kâğıdı.
Tag Board. Etiket kartonu. Bükülebilme özelliği olan ve
zarf üzerine yapıştırılan kalın kâğıt.
Tagout. Etiketleme. Uyarı levhası asma. Bir ekipmanın

T4S (Trimmed 4 Sides). Dört kenarı kesilmiş.

bakım amacıyla enerjisinin kesilmesinden sonra,

Taber Stiffness. Taber sertliği. Firmasının adıyla anılan

çalıştırılmaması için elektrik panosuna asılan uyarıcı levha.

sertlik ölçme yöntemi.

Tag Paper. Etiket kâğıdı. Etiket ve zarf yapımında

Table Rolls. Rejister valsleri. Eleği destekleme yanında,

kullanılan gramajlı ve dayanıklı kâğıt türü.

yarattığı türbülansla su sürükleme/alma özelliğine sahip

Tag Stock. Etiket kâğıdı.

küçük çaplı valsler. Bazen 500 metre/dakikanın altındaki

Tag Washer Manila Paper. Manila fon kartonu. Başka

kâğıt makinelerinde kullanılırlar. Genellikle hızlı

yazılı bir kâğıdı desteklemekte kullanılan sert ve dayanıklı

makinelerde çitalı yaş kasalar kullanılmaktadır.

karton.

Tablet Back Board. Fon kartonu. Sert olduğu için

Tail Carrier Rope. Kuyruk sevk ipi. Kâğıt makinesinde,

resimlerin arkasında kullanılan parça kartonlar.

kâğıt şeridi makine boyunca taşıyan ip. (Kuyruk=Dar bir

Tablet Blotting. İnce fon kartonu. Ebat kesilerek fon

şerit halindeki safiha)

kartonu gibi satılan, kutu içlerinde rastlanılan

Tail Cutter. (1) Kuyruk kesici. Pulper içinde, halata sarılan

tutkallanmamış daha ince kâğıtlar.

çöplerin oluşturduğu kuyruğu kesen hidrolik giyotin. (2)

Tablet Bristol. Bristol fon/kapak kartonu. Ebat kesilerek,

Şerit kesici. Elek üzerinde safiha enini ayarlayan kenar

kırtasiyelerde satılan Bristol kartonlar.

kesici.

Tablet News. Teksir kâğıdı. Karalama amaçlı kullanılan

Tail Screen. Kuyruk eleği. Dönüşümlü kâğıtlarda pulper

teksir kâğıdı.

rejek çıkışında kullanılan elyafı çöpten ayıran döner elek.

Table Top Paper. Masa örtüsü kâğıdı. Masa yüzeyinde

(Eş anlamlı; Drum Screen)

laklanarak kalıcı olarak kullanılan ve baskıya uygun Kraft

Tail Transfer. Kuyruk aktarma. Şerit verme. Safihanın

kâğıdı.

kalın ve ağır olduğu durumlarda önce şeridin elekten prese

Tablet Paper. Kolej kâğıdı. Kolej yedeği. Yapraklar

aktarılması ve sonra genişletilmesi gerekir. (Eş anlamlı;

halinde kullanılan dosyalamaya hazır delikleri olan kâğıtlar.

Tail Treading)

Tablet Writing Paper. (Eş anlamlı; Tablet Paper).

Tail Treading/System. Şerit verme/sistemi. Şerit verici

Tabulating Board. Çizelge kartonu. Yazıcılarda kullanılan

sistem.

kartonlar.

Tailings. Rejek. Rejek hamur. Hamur halde son eleğe kadar

Tabulating Card Stock. (Eş anlamlı; Tabulating Board).

gelen rejek birikintisi.

Tachometer. Takometre. Devir ölçer.

Tailing Screens. Rejek eleği. Son elek kademesi. Son

Tack. Yapışkanlık. Tutuculuk. Mürekkebin kâğıda tutunma

kademede bulunan ve kendinden önceki eleklerden gelen

özelliği. (Eş anlamlı; Stickiness).

rejekleri eleyen elek.
Taint. Bozuşma. Kokuşma.

Tackle. Öğütücü bıçağı. Değiştirilebilen türde bıçak. Jordan
öğütücülerde kullanılan çakma tür bıçaklar. Bir ahşap be bir

Talc. Talk. Kâğıt yapımında dolgu ve kaplama maddesi

lama bıçak şeklinde dizilerek konik rotor üzerinde dizilirler.

olarak kullanılan beyaz pigment.

TAD. (Bakınız; Through Air Drying)

Tall Oil. Çam sakızı. Çam ağaçlarından elde edilen bir
ürün.

Tag and Folder Stock. Etiket ve dosya kartonu.
261

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Tamale Wrapper. Fırın kâğıdı. Yağlı ve ısıya dayanıklı

Target Value. Hedef değer. Üretim aşamalarında ve

kâğıt türü.

hizmetlerde ulaşılması gereken değer.

Tandem Thermomechanical Pulping (Tandem TMP).

Tariff Paper. Tarife kâğıdı. Otobüs, tren, vapur ve metro

Tandem Termomekanik selüloz üretimi. Yongaların iki

tarifelerini basmakta kullanılan kâğıt.

aşamada basınçlı buharla yumuşatılarak öğütülmesi sonucu

Tarnishproof Board. Pas önleyici karton.

üretilen selüloz.

Tarnishproof Paper. Pas önleyici kâğıt.

Tank Inventory. Tank stokları. Tanklardaki stoklar.

Tar Paper. Bitümlü kâğıt.

Tannin. Tanen. Bitkilerin, kök, odun, kabuk, yaprak ve

Tarred Brown Paper. Ziftli Kraft kâğıdı. Ambalaj olarak

meyvelerinde bulunan amorf bileşik.

kullanılan siyah yağlı kâğıt. Mekanik parçaların

Tanning Paper. Zımpara kâğıdı.

sarılmasında kullanılır.

Tapa. Tapa. Ekvator bölgesi insanlarının, ağaçların iç

Tarred Felt. Ziftli karton.

kabuğunu döverek elde ettikleri keçe türü kumaş.

Tarred Sheating. Bitümlü çatı kaplaması.

Tape Paper. Kâğıt bant.

Tarred Slaters Felt. Bitümlü çatı altı kaplama kartonu.

Tapered inlet manifold/header. Konik giriş

Tarred Thread Felt. Ziftli ve bezli karton.

manifoldu/bağlantısı. Hamur kasası girişinde, konik ve

Tarrif Paper. Yolcu tarife kâğıdı.

giderek incelen, silindirik boru şeklindeki, hamur giriş

Task. Görev. Vazife.

manifoldu/bağlantısı. (Bakınız; Manifold Distributor).

Tax. Vergi.

TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper
Industry). Kâğıt ve selüloz sanayi teknik birliği.

Tea Bag Paper. Çay poşet kâğıdı.

TAPPI Brightness. Tappi parlaklığı.

Tea Cartridge. Çay paketleme kâğıdı.

TAPPI Dirt Chart. Tappi kirlilik tablosu. Kâğıtta

Teal. Ördek. Dar ebatlı ve konikleşmiş bobin ıskartası.

noktacıklar halindeki kirlilikleri ölçülendirmeye yarayan bir

“Biscuit” olarak bilinen dar ebatlı ıskartadan farkı, ebat

yöntem. (Tappi T213 ve T437) Bu iki testte kirlilikler

genişliğinde teleskopik çıkıntıların bulunması ve son halinin

eşdeğer siyah alan toplamı{Equivalent Black Area

ördeğe (angut türü ördeğe) benzemesidir. Kâğıt

(EBA)} olarak belirlenir.

makinesinde eni daraltırken ebatla oynama yanında, mal
sarıcıda tamponun ilk sarım bölgelerinde kayma nedeniyle

TAPPI Norms. TAPPI teknik standartları.

bu tür hatalar çok görülmektedir. Bobin makinesinde da bu

TAPPI Opacity. Tappi opaklığı. Tappi’ nin önerdiği

tür kenar ıskartaları makinenin çalışma performansını

yöntemle yapılan opaklık ölçümü.

düşürmektedir.

Tar. Katran. Zift.
Tea Paper. Çay paketleme kâğıdı.
Tar Board/Paper. Bitümlü karton.

Tear. Yırtılma.

Tare Weight. Dara ağırlığı. Boş kap ağırlığı.
Teardown Time. Söküm süresi.
Target. Hedef. Ulaşılacak nokta.

Tear Factor. Yırtılma direnci. Gram cinsinden bir kâğıt

Target Paper. Hedef kâğıdı. Nişan kâğıdı. Silah

için bulunan yırtılma değerinin 100 e bölünmesiyle elde

denemelerinde hedef olarak kullanılan kurşun geçerken

edilen değer.

kolay delinen ve çok temiz delik yeri bırakan kâğıt.

Tear Index. Yırtılma endeksi. Yırtılma kuvvetinin (mili

Target Patchs. Hedef kâğıdı. (Eş anlamlı; Target Paper).

Newton) gramaja bölünmesiyle elde edilen değer.

Target Posters. (Eş anlamlı; Target Paper).
262

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Tear Outs. Örnek kâğıt parçaları. Örnek almak amacıyla

Temperature Transmitter. Sıcaklık transmitteri.

kesilen A4 ebatlı kâğıt parçaları.

Template Paper. Şablon kâğıdı.

Tear Ratio. Yırtılma oranı. Kâğıdın makine enine ve

Templet Board. Şablon kartonu.

makine boyuna yırtılma değerlerinin birbirine göre oranı.

Tem-Sec Press. Kombi preslerde ortadaki valsi buharla

Tearing Resistance. Yırtılma direnci. Ölçümünde iki

ısıtarak (80-100°C) safihayı presleyen sistem.

yöntem kullanılır. (1) İç yırtılma direnci. (2) Kenar yırtılma

(GL&V/Black Clawson-Kennedy)

direnci. Kenarlarda yırtılmanın başlaması için daha fazla

Tender. Düşük dayanımlı kâğıt veya karton.

kuvvet gerekmektedir. Yırtılma başladıktan sonra iç

Tender Side. Operatör tarafı. Ön taraf. Salon tarafı. Kâğıt

kısımlarda bu değer düşmektedir. (ISO 1974)

makinesinde operatörün bulunduğu taraf. (Bakınız; Front

Tear/Tearing Strength. Yırtılma mukavemeti.

Side, Back Side).

Technical Nomeclature. Teknik kavramlar.

Tensile. Gerilme. Gerilerek kopacak hale gelme.

Technological Guarantee. Teknolojik garanti. İmalat ve

Tensile Breaking Strength. Kâğıdın kopmadan önce

tasarım hatalarına karşı alınan garanti.

ulaştığı azami gerilme miktarı.

Telautograph Paper. Telgraf kâğıdı.

Tensile Energy Absorption (TEA). Gerilme enerji

Telegraph Blanks. Telgraf kâğıdı.

emilimi. Gerilmeye maruz kalmış kâğıt örneği tarafından

Telegraph Manila. Telgraf kâğıdı. (Manila cinsi).

emilen enerji miktarı. Özellikle torbalık kâğıtlarda ölçülen

Telegraph Paper. Telgraf kâğıdı.

bir değişken. (ISO 12625-4:2005)

Telegraph Tape Paper. Telgraf kâğıdı.

Tensile Failure Stress. Kopma dayanımı. Birim genişlik ve
birim kalınlığa etki eden azami kuvvet. (Pa, N/m2)

Telegraph Writing. Telgraf mesaj kâğıdı.

Tensile Index. Gerilme endeksi. Birim genişlik ve

Telephone Directory Paper. Telefon rehberi kâğıdı. 3.

gramajda kâğıda etki eden azami gerilme kuvveti. Bundan

Hamurdan yapılan ve gazete kâğıdına göre daha düşük

sonra kâğıt kopar. (Nm/kg).

gramajlı bir kâğıt.

Tensile Stiffness. Gerilme eğimi. Kâğıda uygulanan kuvvet

Telephone Memo Paper. Bloknot kâğıdı. Telefon yanında

karşısında kâğıt mukavemetinin grafikle gösterimi. (İlgili;

bulundurulan not alma kâğıdı.

Tensile Strength, Compression Strength, Breaking

Teleprinter Roll. Faks kâğıdı.

Strain).

Telescoped. Göbekten kaymış. Bobinin sıkı sarımı

Tensile Strength. Gerilme mukavemeti. Kopma direnci.

nedeniyle teleskobik kayma yapması. (Eş anlamlı; Slipped

Birim uzunluktaki kâğıda etki eden azami kuvvet. Bu

Roll).

kuvvetten sonra kâğıt kopar. Bobinle çalışılan üretim ve

Teletype Paper. Faks kâğıdı.

baskı sistemlerinde, kâğıdın açılması sırasında kopma

Teletype Perforator Tape. Sürekli form

olmaması için şart koşulan değer. (N/m). (ISO 1924-2)

Teletype Tape. Telgraf kâğıdı.

Tensiometer. Gergi ölçer. (1) Gergi ölçen kâğıt makinesi

Teller Rolls. ATM kâğıt rulosu. Banka işlemlerinin

üzerindeki vals düzeneği. (2) Elek ve keçe gergilerini

yapıldığı makinelerde kullanılan kâğıt rulo.

ölçmede kullanılan el aleti.

Temperature. Sıcaklık.

Tension. Gerilme. Gergi. Kâğıdın gerilmesi.

Temperature Control. Sıcaklık kontrolü.

Tension Control. Gergi kontrolü. Kurutma bölümünde,

Temperature Measurement. Sıcaklık ölçümü.

tutkal pres sonrası ıslanan safihadaki gevşeme nedeniyle
oluşan gergi bozukluğunu kontrol eden sistem. Taşıyıcı

Temperature Switch. Termostat.
263

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
valslerden birinin altına yerleştirilen algılayıcılarla ölçülür,

Theme Paper. Sunum kâğıdı. Ödev kâğıdı. Okullarda

hız değişikliği ile kontrol edilir.

öğrencilerin kullandığı sunum kâğıtları.

Tension Wood. Gerilimli ağaç. Çeşitli çevre koşulları

Theoretical Capacity. Teorik kapasite. Verimliliği dikkate

nedeniyle yaş halkaları dairesel olmayan ağaçlar. (Benzer

alarak belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında

anlamlı; Compression Wood, Reaction Wood). Aşırı

sağlanabilen azami üretim miktarı. Buna mühendislik

lignin oluşturduklarından selüloz üretimine uygun

kapasitesi, azami kapasite veya tasarım kapasitesi de

değildirler.

denilmektedir.

Termination. Sonlandırma. İş bitirme. Bir işi bitirme.

Theoretical Commercial Dryness. Teorik ticari kuru

Terminology. Terim bilim.

madde miktarı. Kâğıt veya selülozda standartlarda veya
sözleşmelerde belirtilen kuruluk oranı.

Terms of Payment. Ödeme koşulları.

Thereof. Bunlarla ilgili. Bunları ilgilendiren. Bir kontrat

Tertiary Treatment. Üçüncü kademe arıtma. İleri arıtma

sözcüğü.

tekniği olarak bilinmektedir. Atık su işlenirken, ilk iki
aşamaya ek olarak, fosfor ve azotun alınması işlemlerini

Therm. 100.000 Btu luk ısı birimi.

kapsar.

Thermal Compression Evaporation. Sıkıştırmalı

Test Board. Oluklu mukavva.

buharlaştırma. Basınç altında bırakarak sıvılaştırma
yöntemiyle su alma. Bir sıvıyı buharlaştırma sırasında

Test Equipment. Test düzeneği. Laboratuvar ekipmanı.

kullanılan buhar tüketimini azaltmak için termokompresör

Test Facilities. Test alanları.

kullanarak uygulanan bir su uçurma işlemi.

Test Liner. (Bakınız; Test Linerboard).

Thermal Conductivity. Isıl iletkenlik. Bir maddenin temas

Test Linerboard. Testlayner. Oluklu mukavvada en iç ve

yoluyla ısıyı iletebilme özelliği. [Btu/h (ft2) °F/ft; cal/s

dış yüzeyde kullanılan kâğıt türleri. Genellikle iki katmanlı

(m2) °C/cm].

olarak üretilirler.

Thermal Convection. Isıl aktarım. Bir sıvı kütlesi içinde,

Test Methods. Test yöntemleri.

çeşitli bölgelerdeki sıcaklık farklılıkları nedeniyle oluşan

Text Papers. Test kâğıtları. İç ve dış tutkallaması

yoğunluk değişmeleri sonucu meydana gelen hareketlilik.

yapılmadan kurutma kâğıdı özelliğinde üretilen ve kimyasal

Thermal Conversion. Isıl dönüşüm. Sıcaklık etkisiyle

emdirilerek test amaçlı kullanılan kâğıtlar. En yaygın

oluşan fiziksel değişim.

kullanılanları turnusol kâğıtlarıdır.

Thermal Cycle. Isı döngüsü. Kazanda sudan buhar elde

Test Sheet. Laboratuvarda yapılan örnek kâğıt.

edilmesi, işletmede kullanılması ve kondensat olarak

Text Finishing. Tekstil görünümlü yüzey işi. Kumaş veya

kazana geri dönmesiyle oluşan döngü.

deri görünümü verilmiş yüzey işleme yöntemi.

Thermal Degradation. Sıcaklıkla bozunma. Selüloz ve

Text Paper. Kaliteli baskılık kâğıt.

nişastanın sıcaklık etkisiyle bozunmaları ve parçalanmaları.

Textile Papers. Tekstil kâğıtları.

Thermal Diffusivity. Isıl geçirgenliği. Vals kaplamasının

Textile Wrapper. Tekstil paketleme kâğıdı.

ısıtıyı yayma özelliği. (m2/s). Sıcak valslerin kaplamaları

Text Paper. Yazı tabı kâğıdı.

için aranan özelliklerden biri.

Texture. Doku. Yüzey dokusu. Görüntü ve dokunuşla

Thermal Efficiency. Isı verimi.

belirlenen kâğıt özellikleri.

Thermal Mass. Isıl kütle. Isı değişikliklerine karşı kütlenin

The Commitment of Management. Yönetimin taahhüdü.

gösterdiği atalet.(Eş anlamlı; Thermal Flywheel Effect)

(ISO 9001:2008 Madde 5.1)

Thermal Paper. Termal kâğıt. Isıya hassas ve sıcaklık
artışında görüntü verebilen kâğıtlar. Faks kâğıtları.
264

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Thermal Pollution. Isı kirlenmesi. Sıcaklık etkisiyle suyun

Thermo Mechanical Pulp (TMP). Termomekanik selüloz.

ısınması. Böyle durumlarda soğutma kulesi kullanılarak

Yongaların önce buharla ısıtıldıktan sonra, mekanik olarak

veya bir miktar sıcak su atlırken yerine taze su karıştırılarak

öğütülmesiyle elde edilen selüloz.

su sıcaklığı düşürülür.

Thermometer. Termometre. Isıölçer.

Thermal Radiation. Isı yayılımı. Elektromanyetik dalgalar

Thermoplastic Binding. Amerikan ciltleme. Tutkallı

yoluyla ısının nakledilmesi.

ciltleme. Fasikülleri dikme yerine, yaprakların sırtını

Thermal Refiner Mechanical Pulp (TRMP). Öğütücüde

tutkallayarak yapılan ciltleme. Son yıllarda romanlarda ve

yongaları ısıtarak elde edilen odun selülozu.

ders kitaplarında kullanılmaktadır. Buna değişik adlar da

Thermal Shock Resistance. Isı şoklama direnci. Isı

verilmektedir. (Eş anlamlılar; Adhesive Binding, Cut Back

değişimlerine karşı malzemenin gösterdiği direnç.

Binding, Perfect Binding, Threadless Binding).

Thermal Softening. Isıyla yumuşama. Selüloz, yarı selüloz

Thermostatic Staem Trap. Termostatik kondenstop.

veya lignin ısıtıldığında (165-230 °C) amorf polimerde

Termostatik buhar kapanı.

camsı yapıdan lastiksi yapıya doğru meydana gelen

Thick Black Liquor. Kıvamlı siyah likör. Katı madde

değişme.

miktarı en az %50 olan siyah likör. (Eş anlamlı; Strong

Thermal Transfer Printing. Termal transfer kâğıdı.

Black Liquor, Semi Concentrated B