İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Abrasion Number. Aşındırma değeri. Kil, lignin gibi

A

maddelerin elekteki aşındırma derecesini belirten sayı.
“Valley Abrasion Tester” ile ölçülen belli bir örnekteki
ağırlık kaybını temel alan değerdir.

A(X). Kâğıt veya kartonlarda, ISO 216 tarafından

Abrasion Resistance. Aşındırma direnci. Kâğıt veya karton

belirlenmiş, kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. (Bakınız; B(X)

yüzeyinin aşınmaya karşı gösterdiği direnç.

ve C(X)). A0 boyutundaki kâğıt, her seferinde tam ortadan

Abrasive Fiber. Zımpara taban kâğıdı. Kâğıt zımparalarda

eşit olarak bölünerek A1, A2, A3 ve diğer A serisi kâğıtlar

taban kâğıdı olarak kullanılmak üzere üretilen, vulkanize

elde edilmektedir. A serisi kâğıtlarda ebat ölçüleri Ek. 1 de

kâğıt türlerinden biri. Taban kâğıdı, altta kullanılan kâğıt

verilmektedir.

anlamına gelmektedir. Kuşe kâğıtlarda, karbonlu kâğıtlarda,

A/M. Otomatik/manuel. Operatöre elle veya otomatik

duvar kâğıtlarında veya laminasyon yapılacak kâğıtlarda bir

olarak işlemi yürütebilmesi için pano veya ekran üzerinde

taban kâğıdı üzerinde işlemler yapılmaktadır.

görülebilen seçenek.

Abrasiveness. Aşındırıcılık. Kâğıdın, dolgu maddeleri,

Abaca Pulp. Abaka. Saman selülozu. Manila keneviri

lignin veya kaplama maddeleri gibi maddelerle kazandığı

denilen bir bitkiden elde edilen selüloz. Kâğıda samanlı bir

aşındırma özelliği.

görünüm vermektedir.

Abrasive Papers. Zımpara kâğıtları. Kenevir veya

ABCD Scheme. ABCD şeması. İngiltere’de ortaya atılmış,

kimyasal selülozdan yapılan ve bir tarafı korundum türü

kâğıdın içinde hangi tip hurda kâğıttan ne kadar

zımpara tozuyla kaplanan, taban kâğıdı. Zımpara yapımında

kullanıldığını gösteren, şematik bir tasnif sistemi, Şemada

kullanılan kâğıt.

dört grup bulunmaktadır:

Abrasivity. Aşındırıcılık. Kâğıdı meydana getiren elyaf,

A –Birinci hamur olarak kabul edilen, kâğıt fabrikasının

dolgu maddeleri ve yabancı maddelerin aşındırma özelliği.

içinde oluşan döküntüler,

Aşındırıcılık, kâğıt makinesi ve kâğıt işleyen matbaa

B – Matbaadan veya konfeksiyon firmalarından dönen,

makineleri gibi makineler üzerinde etkili olur. Kâğıt

baskısız birinci hamur hurdalar,

kendinden sert olan elması aşındırabilmektedir. Elekteki

C –Son kullanıcıdan (evler ve ofisler) gelen baskılı birinci

aşınma, birim yüzeyde meydana gelen ağırlık kaybıyla

hamur hurdalar,

ölçülür. (Valley Abrasion Tester).

D – Baskılı ikinci ve üçüncü hamur kâğıtlar (gazete
kâğıtları gibi).

Absolute. Mutlak. Evrensel sabite göre ölçülen.

Geri dönüşümlü olabilmesi için, toplam elyaf içindeki geri

Absolute Humidity. Mutlak nem. Birim hava hacmi içinde

dönüşüm oranının % 50 den az olmaması gerekmektedir.

bulunan suyun ağırlığına denir (m3/gr). (Bakınız Relative

ABC Titration of White Liquor. Beyaz likörün ABC

Humidity).

titrasyonu. Beyaz likörün sülfit değerini, kostiklendirme

Absolute Manometer. Mutlak manometre. Mutlak basınca

derecesini ve etkin toplam alkaliliği tayin etmeye yarayan

göre ölçüm yapan manometre.

bir yöntem.

Absolute Temperature. Mutlak sıcaklık. Mutlak sıfır

Abhesive. Yapışmaz. Yapışma özelliği olmayan.

noktası temel alınarak yapılan sıcaklık ölçümü. Kelvin

Abietic Acid. Abiyetik asit. Çam reçinesi asidi.

(-273,15 °C)

Kâğıtçılıkta, reçine tutkalı yapımında kullanılan bir asit.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Manometrelerin

Abrasion. Aşındırma işlemi. Kâğıt veya karton yüzeyini bir

gösterdiği basınç değerine atmosferik basınç değeri

başka cisimle kazıyarak, aşındırarak farklı bir kâğıda

eklenerek bulunan basınç değeri.

dönüştürme işlemi.
1

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Absolute Viscosity. Mutlak vizkozite. Vizkozite.

Absorptivity. Emicilik. Siyah bir gövdeye göre, belirli bir

Viskozitenin SI birimi ( μ) paskal-saniyedir (Pa·s).

sıcaklıkta, herhangi bir cisim üzerine düşen ışığın emilme

Absolute Vacuum. Mutlak vakum. Mükemmel vakum.

oranı.

İçinde madde olmayan vakum.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Tam vakuma göre bir

Absolute White. Mutlak beyaz. Teorik olarak güneş ışığını

sistemin basıncı. Manometre basıncına atmosfer basıncının

tamamen yansıtan ve referans beyaz olarak alınan beyaza

eklenmesiyle hesaplanır.

verilen isim.

Accelerated Aging. Hızlandırılmış yaşlanma. Kâğıdın bir

Absorbable Organic Halogen, (AOX). Emilebilir organik

fırında 110°C sıcaklıkta ısıtma işlemiyle yaşlandırılması.

halojen. Atık su içerisinde, çözülebilir organik maddelerle

Amacı, laboratuvarda kâğıdın kısa sürede yaşlanmasını

bağ yapan klor miktarını belirten bir tanım.

izlemektir. Bu işlem sonucu kâğıtta mevcut özellikler geri

Absorbance. Soğurma. Örnek üzerine belirli bir dalga

dönülemeyecek noktaya gelir.

boyunda düşen ışığın yansıyan miktarının örnek içinden

Accelerating Agent. Katalizör. Hızlandırıcı.

geçen ışığa oranıyla bulunan değer.

Acceleration. İvme. Hızlanırken hızdaki değişim oranı.

Absorbancy. Emicilik. Kâğıdın sıvıyı veya suyu emme

Acceleration Ratio. İvme oranı. Sıvıların mekaniği ile ilgili

özelliği. Sıvı kâğıt içindeki gözeneklerde tutulur. Bunun

bir terim. Bir sıvının veya hamurun, boru içinde hareket

için çeşitli ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Belirli sürede

ederken, çeperdeki hızının merkezdeki hıza göre farklı

emilen sıvı miktarı, sıvıya daldırılan bir şeridin ıslaklığının

olmasıyla ortaya çıkan ivme oranı.

yükselme oranı, belirli sürede ıslanan alandaki büyüme

Accept. Kabul gören. Makbul. Kabul edilmiş ürün. Aksept.

miktarı, kâğıdın tamamen doyuncaya kadar aldığı sıvı

Elek ve temizleyicilerde işlem görmüş, kabul edilebilir

miktarı bunlardan bazılarıdır. Emicilik özelliği özellikle

özellikteki hamur. Kabul görmeyen kısma “Reject”

temizlik kâğıtlarında önemlidir.

denilmektedir.

Absorbent Core. Emici öz. Hijyenik ürünlerde, çocuk

Acceptance Protocol. Kabul tutanağı. Bir makinenin

bezleri ve kadınların kullandığı tamponlarda, sıvı emici

çalıştığının, belirlenen bir süre sonra, kabulü amacıyla,

olarak görev yapan, polimer dolgulu kısım.

imalatçı ve satın alan kişilerin birlikte düzenlediği kabul

Absorbent Papers. Emici kâğıtlar. Kurutma kâğıtları.

tutanağı.

Yüzey tutkallaması yapılmamış, yumuşak dokulu, keçe

Acceptance Sampling. Kabul örneklemesi. Malın istenilen

görünümlü, yüksek derecede su emici kaba kâğıtlar. Filtre

özelliklerde olduğunu test etmek için alınan rastgele

kâğıtları ve temizlik kâğıtları bu gruptandır.

örnekleme.

Absorptance. Emicilik. Belirli bir yüzeye düşen ışığı

Acceptance Test. Kabul testi. Satın alınan bir ürünün, satın

yüzeyin emebilme yeteneği.

alan tarafından kabul görür olduğunu belirlemek için,

Absorption. Emilim. Yüzeyden bir yol bularak içe geçme.

üreticisi tarafından yapılan deneme testleri. (Bakınız;

Absorption Time. Emilim süresi. Örnek kâğıdın bir sıvıya

Factory Acceptance Test).

daldırıldıktan sonra, ıslanmayı tamamlayana kadar geçen

Accepted Stock. Kabul görmüş hamur. Bir işlem sonucu

süre.

kabul gördüğü için bir sonraki aşamaya yönlendirilen

Absorbtive Capacity. Emme kapasitesi.

hamur.

Absorbtiveness. Emicilik. Kâğıdın su emiciliği. Burada

Access Hatch. Giriş kapağı. Adam giriş kapağı. (Eş

COBB değeri ile emicilik belirlenmektedir. (Bakınız;

anlamlı: Manhole Door) Buhar silindirlerinde ve kapalı

Bibilous)

tanklarda bulunan insanların bakım ve kontrol amacıyla
giriş için kullandığı giriş kapağı.
2

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Accessibility. Erişebilirlik. Ulaşabilirlik. Kimyasalların

Acid-Base Neutralization. Asit-baz nötürleştirme işlemi.

selülozla reaksiyona girebilme ölçüsü.

Bir bazla bir asitin nötürleştirilmesi.

Accident. Kaza. İş kazası. Gerekli özen gösterilmediği için

Acid Colours. Asidik boyalar. (Bakınız; Acid Dyes)

oluşan, planlanmamış ve önceden görülememiş kötü olay.

Acid Detergent Fiber (ADF). Asitle yıkanmış selüloz

Accommodation. Barınma. Konaklama. Geçici olarak bir

elyafı. Asidik ortamda, çözünemeden kalan elyaf.

yerde barınma.

Acid Dyes. Asidik boyalar. Boya asitlerinin, sodyum tuzları

Accordion Fold. Akordiyon katlama. Kâğıdın akordiyon

şeklinde olmaları nedeniyle bu adı alan, anilin boyalar.

şeklinde katlanması. Harita ve broşür basımında kullanılan

Daha fazla çözünmelerine karşılık, bazik boyalara göre

bir katlama yöntemidir. Katlamada dayanıklılık, kâğıtta

daha az mürekkep değerine, yani boyama özelliğine

aranan önemli özelliklerinden biridir.

sahiptirler. Fakat boyama düzgünlüğü açısından, bazik

Account Book Paper. Muhasebe defteri kâğıtları. Düzgün

boyalara göre daha iyidirler. Bu nedenle, kâğıt yüzeyini

yüzeyli, pamuk selülozu katkılı, yüksek yırtılma

boyamada kullanılırlar.

mukavemeti olan, muhasebe kayıtlarının elle tutulduğu

Acid Free Paper. Asitsiz kâğıt. (1) Ambalajlamada

defterlerin yapımında kullanılan arşivlik kâğıtlar. (Bakınız;

kullanılan ve kâğıdın bünyesinde oksitlenmeye yol açacak

Ledger Paper).

asit içermeyen kâğıtlar. (2) Kütüphanelerde yaşlanmaya

Accounts Payable. Ödenecek hesaplar. Alınmış fakat

karşı özel işlemle asitsizleştirme işlemi yapılmış, basılı

ödemesi yapılmamış mal ve hizmetlerle ilgili hesaplar.

kâğıtlar.

Accounts Receivable. Alacak hesapları.

Acid Grinding. Asidik öğütme. Odunun öğütülmesinde,
öğütme enerjisini azaltmak için sisteme asit verilmesi.

Accoustical Board. Ses yalıtım kâğıdı. İnşaatlarda hem ses,

Acid Hydrolysis. Asidik hidroliz. Asidik ortamda

hem de ısı yalıtımında kullanılan kâğıt.

parçalanma. Selüloz, nişasta veya yarı selülozik maddeleri,

Accuracy. Doğruluk. Ölçümlemede kabul edilmiş

asidik (Mineral asitleri ile) çözeltilerle parçalamak ve

standartlara göre uygunluk.

polisakkaritleri basit şekerlere çevirmek için kullanılan

Acetate. Asetat. Asetik asidin bir alkolle yaptığı ester. Yarı

yöntem.

selülozlarda bulunan asetatlar, Kraft selülozu üretimi
Acidification. Asitlenme.

sırasında yeniden asetik aside dönüşürler.

Acidimetry. Asidimetri. Asit ölçümü. Verilen bir örnekteki

Acetate Pulp. Asetat selülozu. Asetik asit, asetik anhidrit

asit miktarını titrasyonla tayin eden analitik yöntem.

ve sülfürik asit içinde çözünen, suni asetat ipeği veya asetat

Acid Insoluble Ash. Asitte çözünmeyen kül. (Bakınız;

kâğıdı yapımında kullanılan selüloz.

Ash). Selülozda aşındırıcı özellikte olduğu için istenmeyen

Acetate Proof. Asetat prova baskısı. Asetat üzerine basılan,

ve ölçümle bulunan kül.

renk doğrulama baskısı.

Acidity. Asidite. Hidrojen (H+) iyonlarının, hidroksil (OHˉ)

acfm. (Bakınız; Actual Cubic Feet per Minute), scfm

iyonlarından fazla olması durumu.
Achromatic. Renksiz. Siyah-beyaz. Siyahla beyaz
Acid Migration. Asit göçü. (1) Kuvvetli asitlerin,

arasındaki gri tonlarda olan.

bulunduğu ortamdan, daha zayıf veya nötür ortama doğru

Acicular Shape. İğnemsi şekil. Suda çözünmüş kalsiyum

hareketleri. (2) Nötür olan kâğıtların atmosferik

karbonat parçacıklarının kireçlenmeye neden olan iğnemsi

kirleticilerden veya kendisiyle temas eden diğer kâğıtlardan

şekli.

asit alması. Asit, diğer ortama yapıştırıcılardan,

Acid Alum. Asidik alum. Alüminyum sülfat ve sülfürik asit

kartonlardan, kâğıt kaplardan veya boya gibi, asidik sanat

karışımı. (Bakınız; Alum).

malzemelerinden geçebilir.
3

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Acid Number. Asitlik sayısı. İçinde asit olan bir maddenin

Acoustical Absorption Coefficient. Akustik emilim

nötür hale getirilebilmesi için birim ağırlığına verilen KOH

katsayısı. Ses emilim katsayısı. Bir maddenin çeşitli

miktarı. Miligram cinsinden ifade edilir.

frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir tanım.

Acid-Proof Paper. Asit geçirmez kâğıt. Asidik bileşiklerle

Gözenekleriyle ses emilimi artmakta ve bir tür ses filtresi

temasında rengi bozulmayan, boyası etkilenmeyen ambalaj

oluşmaktadır. (Sound Absorbtion Coefficient).

kâğıdı veya endüstriyel kâğıt.

Acoustical Board. Akustik karton. Binalarda tavanda ve

Acid Resistant Paper. Aside dirençli kâğıt. (1) Asitli

duvarlarda kullanılan, sesi emebilen odun, saman, şeker

ortamdan veya asit buharından etkilenmemesi için özel

kamışı küspesi türü, uzun elyaflı selülozlardan üretilen

olarak işlenmiş kâğıtlar. (2) Aside veya asit buharlarına

levhalar.

direnç göstermesi için boyanmış kâğıt. Bu tür kâğıtlar

Acoustical Transmittivity. Ses aktarıcılığı. Ses

özellikle Manila keneviri veya urganlık kenevirden

geçirgenliği.

yapılırlar.

Across the Grain. Grene karşı. Makine enine. (Bakınız;

Acid Resisting Felt. Aside dirençli keçe. Asidik sulu

Against The Grain).

ortamdan etkilenmemesi için, beton üzerine veya ahşap

Acrylate Resins. Akrilat reçineleri. Tutkalların, UV

yüzeylere kaplanan, asfalta doyurulmuş karton.

mürekkeplerin ve kaplama maddelerinin formüllerinde

Acids and Acid Groups. Asit ve asit grupları. Suya

kullanılan kopolimer.

hidrojen (H+) iyonu veren organik ve inorganik bileşikler.

Acrylic Latexes. Akrilik lateks. Karton yüzeyin su

Acid Size/Sizing. Asit tutkalı. Asidik tutkallama.

geçirgenliğini önlemek için kullanılan, suda çözünebilen

Sıvılaştırıldığında sabunlaşmayan bir reçine tutkalı ve bu

polimer esaslı parlaklık sağlayan tutunucu bir madde.

tutkalla yapılan iç tutkallama.

Acrylics. Akrilikler. Bir grup sentetik tutkal. Pigment ve

Acid Soluble Iron. Asitte çözünebilen demir. Kâğıt

elyaflara çok iyi tutunarak birbirlerine bağlanmalarını

bünyesindeki demirin, hidroklorik asitle çözünen kısmı. Bu

sağlar.

kısım, kimyasal anlamda reaktif özelliktedir. Kalan demir

A.C. Streaming Current. Alternatif sürüklenme akımı. Bir

ise aktif değildir. Testlerde kâğıt içindeki demire bağlı kül,

silindir içinde pistonla ileri geri itilen, içinde elektrik yüklü

asitle kâğıt bünyesinden alınır.

parçacıklar bulunan bir sıvının yarattığı, elektrotlarla tespit

Acid Stable Size. Aside dayanıklı yüzey tutkalı. Asidik

edilebilen alternatif akım. Elektrik akımını hareket eden

kâğıtlara uygulandıklarında, pıhtılaşmayan yüzey

yüklü parçacıklar üretmektedir. Bu değer ölçülerek,

tutkallama parafinleri veya parafin çözeltileri.

hamurun elektrik yükünün anyonik, katyonik veya nötür

Acid Sulfite Process. Asit sülfit işlemi. Yüksek oranda

durumda olduğu belirlenir.

kükürt dioksit içeren, asidik ortamda odun elyaflarını

Act. (1) İş. Eylem. (2) Yasa. (3) Akit. (4) Sahne.

parçalama işlemi.

A.C.T. (Associative Cellulosic Thickeners). Selülozik

Acid Wash. Asidik yıkama. Kâğıt veya kâğıt hamurunun

kıvam arttırıcılar. Kaplama boyalarının viskozitesini

içindeki kostik benzeri alkali maddelerin asit ile

arttırmak için kullanılan selülozik kökenli kıvam arttırıcılar.

nötürleştirilmesi işlemi.

Activate. Etkinleştirmek. Aktif hale getirmek. Çalışır hale

Acknowledgement. (1) Teşekkür. (2) Onay bildirgesi.

getirmek. Aktifleştirmek.

Mutabakat. (Bakınız; Order Acknowledgement).

Activated Carbon. Aktif karbon. Çok yüksek derecede

A.C. Motor. Alternatif akım motoru. Endüstride kullanılan

gözenekli karbon granülleri. Bir gramında 500-1500 m2

en yaygın motor türü. Hız kontrolü yapılabilen ve basit

yüzeye sahip, hava, gaz ve sıvıları filtrelemede kullanılan

yapıda, bakımı kolay oldukları için tercih edilen motorlar.

karbon granüller.
4

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Activated Sludge. Aktif çamur. Atık sularda dibe çöken ve

Microturbulance). (2) Kimyasal reaksiyon. (3) Alkali likör

içine oksijen verildiğinde bakteri ve diğer organizmaların

pişirmede aktif alkalinin toplam alkaliye bölünmesiyle else

yaşayabildiği, organik artıkları parçalamada kullanılan

edilen oran.

çamur. Atık suların temizlenmesinde kullanılır.

Act of God. Doğal afet. Allah’ın takdiri olan iş. İnsanların

Activated Sludge Loading. Aktif çamur yükü. Arıtma

kontrolü dışındaki işler. Genellikle, sel, deprem, tsunami

sisteminde, organik maddelerin parçalanması için bir gün

gibi doğa olayları.

içinde birim ağırlık çamur için gerekli oksijen miktarı.

Actual Cubic Feet per Minute (acfm). Bir dakikadaki

Activated Sludge Treatment/Process. Oksijenli arıtma.

gerçek (hava) miktarı. Kompresör veya fan emişlerinde

Aktif arıtma. Atık suyun üre ve çözünür fosfat gibi

ortam koşullarında emilen bir dakikadaki hava hacmi.

besinlerle ve oksijenle bakteri üreterek işlenmesi.

(Bakınız; scfm)

Activated Solids. Aktifleştirilmiş katı maddeler. Aktif hale

Actual Production. Gerçek üretim. Iskartalar çıktıktan

getirilmiş arıtma çamuru.

sonra kalan fiili üretim miktarı.

Activation. Harekete geçme. Aktif hale gelme veya

Actual Production Time. Fiili çalışma süresi. Net çalışma

getirme.

süresi. Duruş, arıza ve molalardan sonra, üretimde geçen

Active Alarm. Aktif alarm. Halen geçerli olan alarm.

net süre.

Active Alkali (AA). Aktif alkali. Selüloz üretiminde

Actual Salable Product. Satılabilir net ürün. Müşteri

kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfat (Na2S) karışımı.

tarafından, kalite bozukluğu nedeniyle reddedilmeyecek

Na2O cinsinden ifade edilir.

ürün.

Active Alkali to Wood Ratio. Aktif alkalinin oduna oranı.

Actual Weight. Gerçek ağırlık. (1) Gramajı ve ölçüsü belli

Bir ton kuru odun için kullanılan aktif maddenin oransal

olan, 500 adetlik bir top kâğıdın veya kâğıt toplarının,

miktarı.

terazideki gerçek ağırlığı. (2) Gerçek gramaj.

Active Clorine. Aktif klor. Hipoklorit türü ağartıcılarda

Actuator. Tahrik düzeneği. (Bakınız; Valve Actuator) Bir

bulunan klor.

mekanizmayı harekete geçiren mekanik düzenek. Hareket

Active Fiber. Aktif elyaf. Sulu bir ortamda diğer elyaflar la

için gerekli enerjiyi, elektrikli, hidrolik veya pnömatik
kaynaklardan sağlar.

temasta olan ve ağa dâhil olan elyaf.

Acutance. Keskinlik. Baskı kalitesi açısından görüntü

Active Packaging. Aktif ambalajlama. Ambalajın, içinde

kenarlarındaki keskinlik.

saklanacak ürünü korumak için aktif olarak rol alması.
Bunlar anti bakteriyel olması ve temizleyici özelliği olması

Acute Toxicity. Ölümcül zehirleyicilik. Zehirli bir

gibi özelliklerdir. (Benzer; Smart Packaging)

maddenin etkisiyle ciddi fonksiyon kayıpları yaratan, hatta

Active Sulfur. Aktif kükürt. Kâğıdın içinde hidrojen sülfite

ölüme kadar götüren zehirleme etkisi.

dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Kâğıdın

A.C. Variable-Frequency Drive System. AC frekans

metallerle temasında, onları karartacağı için ölçümlenen ve

çeviricili tahrik sistemi. Kâğıt makinesini döndüren

kontrol edilen sülfür bileşikleri. (Bakınız; Reducible

motorların hızını değiştirebilmek için, elektronik frekans

Sulfur).

dönüştürücü kullanan tahrik sistemi.

Active Surface Area. Aktif yüzey alan. Yüzey tutkallaması

Adding Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. Hesap

sonucu oluşan hidrofobik alanlar çıktıktan sonra kalan kâğıt

makinelerinde kullanılan rulo kâğıt.

yüzeyinin işlenebilir emici kısmı.

Addition Polymers. Polimer katkı maddeleri. Kâğıt

Activity. Aktivite. Hareketlilik. (1) Elekte drenaj elemanları

hamurunda kullanılan uzun zincirli bileşikler.

nedeniyle oluşan hamur türbülansları. (Bakınız;
5

Karışım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Additive Colors. Posta zarflarının duvar kâğıdı yapımında da kullanılan tutkallar. Ayarlanabilir hızlı Adhesion. ofis harcamaları. kira giderleri. tutunan klor miktarı. kökenli olmayan kimyasal ve dolgu maddeleri gibi katkı Adhesive Ratio. Mukavva. Tutkal geçmesi. Mürekkebin kâğıda tutunumunu belirleyen test. Adhesive Paper. kontrol vanaları ve dozajlama miktarda tutkalın ağırlığı. milleri. çözünebilen organik maddelere kâğıt bant türü. şeyi diğerine tutturmak. Tutkallı kâğıt. Isıl ciltleme. farklı özellik kazanmış yeni hamur karışımı. Adjustible Speed Drives (ASD). denetim giderleri. Yapışkanlık. Cohesion) Adjusting Color. gerçekleşmesi için sağlanan çevre koşulları. Baskıda mürekkep tutunum boyalarla ve pigmentlerle karıştırılarak. ilavesiyle. Rengi oluşturan ve Adhesive Migration. (Bakınız. karton veya mukavva. İki kâğıt arasına sürülen amaçlarla katılan maddeler. Additive Colors). Amerikan ciltleme. Kâğıt hamuruna çeşitli Adhesiveness. Farklı moleküllerin tahrikler. Kuşe tutkalları. Tutturmak. Adiyabatik. Thermoplastic Binding. Admixture. Yapışkan. gibi maddeler. Diğer Adhesion Test. ayarlanabilir tahrikler. Çalışanları belirli kullanılmadan yapılan ciltleme türü. Adhesive Glassine Tape. Sıvı türü. Isı geçirmez. Address Label Paper). Binding). Kırmızı. Etiket kâğıdı. Tutkal. Yapışkan kâğıt. adlar da verilmektedir. Kimyasal ve dolgu maddeleri tutkalın yapıştırma gücünü gösteren bir terim. dudağını bölgesel olarak ayarlamakta kullanılan. Harman. arkası yapışkan Adiabatic. Yönetme. yeşil. Adjust. İdari gider. nesneleri birbirine Adjusting Rod. Düzetici boya. tutkalının istemediği halde kâğıt içine işlemesi. iz bırakmadan yapışan bir halojen. Sevk ve idare. 100 parça pigmenti bağlayacak pompalar. Adres kâğıdı. Adhesive. Gri karton. Cut-Back Binding. Kâğıt makinesi tahrik sistemleri gibi hızı birbirlerine çekim gücüyle tutunmaları. Katkı sistemleri. Katkı maddeleri. Örtü Adsorbable Organic Halogen (AOX). Ayar mili. kanuni harçlar gibi harcamalar bütünü. Adhesive Felt. Adhesives for Coating. Isı transferinin adres etiketlerini yazmak için kullanılan rulo kâğıtlar. Katkı renkleri. İdari harcama. Threadless Ücretler. Sürülen yüzey karıştırılarak kullanılan ana renkler. Atık sularda. Emilebilen organik bandı. istenilen rengi testi. kullanılan tutkallar. Yapıştırmak. Yalıtılmış. (Bakınız. sıfır olduğu durum. Kuşe hamurunda pigmenti maddelerini eklemek için kurulan. tanklar. (Eş anlamlı. ısıl anlamda mükemmel yalıtılmış bir ortamda Addressograph Rolls. Genellikle makine bütesindeki hamur harmanı. Perfect Binding. Sadece kuşe yapımında değil fakat Address Label Paper. Hamur kasası cetvel ağzının üst yapıştırmada kullanılan tutkallar. Tutkallı ciltleme. Yapışkan şeffaf kâğıt bant. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek ip Administration. Ayar boyası. Buna daha değişik amaca veya amaçlara yönlendirme işi. Additives. Ayarlamak. Bir yüzü Additive Systems. Tutunum testi. Absorbable Organic Halogen). akış metreler. mavi. Bir tutkal kullanarak bir veya cihazı ayarlamak. 6 . Kâğıt hamuruna elyaf tutkalla kaplanmış kâğıt. üzerine adresin yazılması için kullanılan. (Eş anlamlılar. Adres yazıcısında. bağlayabilecek tutkal oranı. sağlamak için kullanılan boya. Bir katkı maddesinin kitap ciltlemede deri veya vinil kaplanarak kullanılan. Yağlı kâğıttan yapılan. Kaplamada katkı maddelerini besleyen sistem. ünitelerinden oluşan ve otomatik olarak değişen tonaja göre. ayar Adhesive Binding. Genellikle gri renkli. (Bakınız. Bir sürecin kâğıtlar. Yapışma. Tutkal oranı. karıştırıcılar. Elle veya otomatik olarak bir makineyi Adhere. Administrative Expense. Tutunma.

Tutucu.F. moleküllere ayrılması. fakat arkasına yazı yazılan. Oksijenli süreç. Hava hareketiyle kuru arasındaki tonlarda. Tutkal presten sonraki Aerobic. bakteri kullanarak yapılan Adsorban madde. A. Oksijen kazandırma. A dalga (iri dalga) olukluda. Oksijenli. Hava ve bakteri kullanılarak. Havalandırıcılar.F. olukların Biyolojik havuz. Hava vericiler. Yüzeyi tutan. askıdaki organik Maddenin kendi yapısal özelliği nedeniyle tutucu olması. Saflığı bozucu madde. Aerators. Adulterant. Avans ödemesi. Havalandırma göleti. (Bakınız. Avans ödemesi basılmış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Adsorbent. yapılan küçük çaptaki arıtma işlemleri. Adsorption) arıtma işlemi. Aerogramme. biyolojik ifadedir. Peşinat. (Eş mm ve oluk sayısı 110 dur. dalga ve K dalga türleri de vardır. Oksijenli parçalama. Aeratörler. Against the Grain. Aeration Lagoon/Basin). A-Flute. bakana kendisine yaklaşıyormuş hissi formasyon.8 arıtma sistemlerinde kullanılan havuz veya gölet. edebilmesi oksijene ihtiyaç duyulan herhangi bir süreç. suyolu veya gren izi yönüne dik yaşayabilen mikroorganizmalar. Atık suya çeşitli yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir yöntemlerle oksijen kazandırılması amacıyla. Gelişmiş atık su arıtma. and Paper Assosiation) Amerikan Orman ve Kâğıt Aerate. Emilim. Oksijenli ortamda. Özellikle temizlik Sekonder arıtma. 1993 den sonra A. Suyoluna karşı.F. Advancing Colors. Havalandırma havuzu. fiziksel arıtma gibi. Soğurma. Dalga. (Ek. Sarı ile kırmızı Aerodiynamic Dry Forming. Emme. Adsorptivity. (1) Baskı sırasında. (American Forest arttığı sular yeniden kullanılabilir. Büyük moleküllerin oksijenli ortamda daha basit yüzeylere tutunması. Hem zarf. Aerobik bozuşma. İstenmeyen katkı Aerobic Treatment. Emicilik. Grene karşı. Havanın serbest oksijenini kurutma bölümleri. hem de kâğıt. açıyla kesmek. E anlamlı. “American Forest Institute” kelimelerinin için tasarlanmış atık su arıtma sistemleri.5). özellikleri küçük aralıklarla değişmektedir. sindirim. After Dryers. oksitlendirme. kullanan. Aerobik Adsorpsiyon. Yüzeye tutunma. D dalga. Havalandırma. Üreticilere göre dalga Aeration. bükülerek yapıştırılan kâğıt. kurumlarda kullanılan kâğıtlar. (2) Arıtma ünitelerinde suya Affinity. Şap gibi maddeler tutunma özelliği kazandırırlar. zarf şeklinde banka teminat mektubu. oluk yüksekliği 4. Cezbe. Hava mektubu. daha yüksek kalitede arıtma yapması A. Güçlü hava vererek su kullanmada elek veren boyalar. Aerated Lagoon/Pond/Basin. Sürecin devam olmaksızın emme yeteneğinde olma.A. üzerinde safiha üretme tekniği Advance Payment. ve katkıların birbirlerini çekme gücü. Bakteriyel tutunması. Cazibe. Oksijenli arıtma.H. C dalga. Molekül veya askıdaki parçacıkların katı ayrışma. Hamur içinde elyaf karıştırıcılarla havanın oksijenini kazandırmak. B dalga. Ürünleri Üreticileri Birliği. (Away From Home). Kapora. Aerobik bakteri. maddelerin parçalanması. Aerobic Decomposition. kimyasalların. fiziksel-kimyasal arıtma veya biyolojik- kâğıtlarında ev dışında. Aereobik biyolojik gösteren veya yüzeyinde tutunma meydana gelen madde. Yakınlaştıran renkler. katlamak veya işlemek.I. Oksijenli ortamda enine olan. Bu sistemlerin kısaltılmışı. Makine Aerobic Bacteria. Yüzeyi tutunma özelliği Aerobic Biological Oxidation. Havalandırmak. Son kurutma kısmı. Hava kullanılarak maddesi. Kâğıdı makine. Fiziksel veya kimyasal bir etki Aerobic Process. oluklu mukavvalarda. Kâğıt yapımında kullanılan.&P. Çekim gücü. tutkalın veya boyanın elyaf yüzeyine aracısız Aerobic Digestion. Hava vermek. Aerobik. Advanced Waste Treatment. Ev dışı. A-Dalga. Adsorption. Bir tarafı zarf görünümünde Advance Payment Guarantee Letter. kâğıtları havayla aralamak. Makine eninde 7 .

Karıştırıcı. Agregalar. kitap Air. kullanarak yapılan işin etkinliğini arttıran sistemler. Agalit. Kâğıt hamurunu mekanik karıştırıcı safihada bıraktıkları iz. Basınçlı hava ile kâğıt pigmentler grubu. Hindistan'ın Devletabad şehrinde fabrikaları tarafından dikkate alınmaktadır. Hava kapsülü. Zamana bağlı olarak. (Bakınız. Air Caps. (1) Havbe. (Aging) Airborne. Havbe veya fabrika içine giren Age. Agalite. (1) Ebrulu. Köpük izi. ipekten yapılan. Kızıl Aggregate. Agglomerate. karıştırma bozulma. Hava değişim sayısı. sıcaklıkta ve 100 metre/saniyenin üzerindeki bir hava Agitator. yaratarak uygulanan. Age Hardening Stainless Steels. olarak “Air Assisted Doctor” (Bakınız. (2) Bu kabarcıkların Agitate. Hava. Bütelerde kullanılan pervaneli hamur akımıyla. Hava tüneli. İşlemler sırasında matbaacılar ve ambalaj Ahmedabadi. Agrega. Hava akışı Floklaşmadan farkı yüklenmedir. halen imal edilen açık saman renginde. Topaklanmış pigment ötesi kurutma ünitesinden sonra yerleştirilen havalı kurutma parçacıkları. Airborne Particles. bir saat içindeki hava hacminin değişim sayısı. yarı mat. Yanki silindirli makinelerde kullanılmaktadır. Bir kâğıt fabrikasında. kaybetmesi ve geri dönüşemeyecek hale gelmesi. Örnek Agate Marble Paper. (1) Hamurun içine. Beraberinde hava tekniği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ işlem yapmak. Havalı. Magnezyum silikat. Kümelenme özelliğinde olan Air Brush Coater. Ebru desenli kâğıt. Agricultural Residue Fiber) 8 . Bir kapalı alanda.) Yaşlanma. Hava Agglomeration. sistemi. karıştırıcısı. (Eş anlamlı: Asbestine) Aim. Air Balance. Kümelenmek. Talk türü olmasına rağmen. makine salonunda çiğleşme olmaması için. Açık mavi. gri süperkalenderlenmiş. Havalı kuşeleme. kalınca tür yazı kâğıdı talka göre daha az sabunsudur. (Bakınız. Hava dengesi. muhasebe defterlerinde kullanılan. Yığılma. (1) Hedef. selüloz. linter gibi yıllık bitkilerin artıklarından elde edilen Air Change Rate. Parçacıklı bir süspansiyonda hareketiyle uçuşan elyaf tozları. Topak. 6). Bubble Mark) Hardening Stainless Steel) Air Blower. (İng)Yaşlanma. (Damarlı) Akik. Karıştırmak. yüzeyine kaplama yapan kuşe sistemi. görünümde olan kâğıt. Hava fanı. Abadi. (Amerikan İng. (2) Elde cilt yapımında. Agat. Air knife Aging. renkli lifli bir dolgu maddesi. Havayla kurutma. Saman. Gök mavisi. Kâğıdın özelliklerinin değer Air Blue. Airborne Web Drying. Yaşlanan selülozda suda çözünme oluşur. bir Agro Residue. Yaş. kâğıt kurutulmasında kullanılan bir havbe türü. Mermerli Hedef almak. Havayla taşınan. (2) Keçe kurutma amacıyla kullanılan hava kapsülü. Ömür. kenarların dalgalı renkli görünmesini için yapılan boyama Air Assisted. Küme. Ulaşılması istenilen hedef noktası. Agricultural Residue Fiber. (Ek. Havayla taşınan parçacıklar. Kâğıtta kullanılan. Aggregates. Kâğıda uzun zaman önce ve çıkan havanın eşitlenmesi. Bir araya gelme. Hava destekli. selüloz veya kâğıdın özelliklerinde meydana gelen Air Bubble. Kâğıt yüzeyinde minik dairesel leke. Yığılma. Mermerli kâğıt. parçacık yüzeyine yeni bir yükün ( + ) yüklenmesi.Air Entrainment) veya hava ile karıştırmak. Yaşlandırmak. Air Bells. (2) Agate. Yıllık bitki artığı elyaf. Karıştırma. eski bir kâğıt kurutma yöntemi. Ageing. Precipitation (Eş anlamlı. (Bakınız. Coater). yapılmış görünümü vermek. Air Doctor) Agat desenli kâğıt. Hava kabarcığı. Havayla. 425°C Agitation. hareketi veya doğrudan hava verilmesi nedeniyle giren ve (Ageing) safihaya kadar gelen hava kabarcıkları. (Bakınız. Havalı.

Havayla taşıma. Hava temizleyici. Kurutma krepleme raspası. Hava soğutmalı. Havada kurutulmuş yazı kâğıdı. Yonga içindeki ağır yabancı cisimleri. raspalama bölümünde. bir parçası. kuruluğu). eşit şekilde dağıtılması sonucu Air Doctor Mottle. anlamlı. Filtre ile hava temizlemeye Air Dry Basis Weight. Air Deckle. Air Dried Writings. Hava filtresi kâğıdı. Hava üflemeli Air Density Separator. (Bakınız. Jet Deckle). Mal sarıcıda. Fanla cebri olarak veya çevre hapsolması. ağırlıkları nedeniyle yer çekimi etkisiyle ayırmaya yarayan Air Flow. (Araçlarda ve elektrik oluşturarak. Air Compressor. Hava hacmi. makinesi kenar ıskartalarını. Havada kurutulmuş karton. Hava ile hamur kasası içinde basınç yapımında kullanılan bir kâğıt türü. Air Exhaust. hava fanlı taşıma yöntemi. Air Assisted Doctor) ile savrularak. Raspa izi. Air Cushion. (2) Hava sürüklenmesi. Genellikle hava fanlarıyla yapılmaktadır. Air Dried Board. Hava çıkışı. Atmosferik şartlardaki rutubete göre kâğıdın kuruluğu. Basınçlı hava temin Air Drying. Hava yastıklı hamur kasası. Air Cleaner. (Bone Dry. bütede gönderen. Hava perdesi. Air Pad Headbox) Air Float Clay. (A. Havadaki kuruluk. (Eş süpürgelerinde vs. Air Conveying. Kuşelemede kullanılan kurutma sisteminin rejek ayırıcısı. Titreşim önlemek için vakum pompalarından veya makine salonundan dışarı kullanılan şişirilmiş lastik tampon. Air Dry. hamur hacmine göre yüzde Air Dried Paper. Pnömatik seperatör. yarayan. Nonwovens).D. Hamura. (Eş anlamlı. Hava filtreleri Havalı hamur kasası. Havalı raspa. (2) Preslerde kullanılan. El yapımı Air Content. safihanın elek üzerindeki seçilmiş/elenmiş kaolin kili. havayla iki ayrı bölge yaratan sistem. Havada kurutulmuş kâğıt. Hava doygunluk oranı. cinsinden oranı. Havayla nakil. Air Cushioned Headbox. basınçlı hava ile bir öndeki silindire aktarma. Hava kuruluğundaki gramaj. Açık havada kurutma. Uzun elekli Kâğıtta kullanılacağı yere göre tane iriliği hava kullanılarak veya döner elekli makinelerde. sarım sırasında sorun yaratan hava. Air Filter Paper. (1) Hava tutunumu. hava yardımıyla boşaltan raspa sistemi. Vakumlarda ve kurutma pnömatik seperatör. hamur içindeki hava hacminin. Atmosferik şartlarındaki kâğıdın gramajı. Kuru elyafların cebri hava kullanılan raspa. Özellikle sentetik nedeniyle kaplamada kalan iz. hava kanalı içine yerleştirilen modüller. Hava yüzdürmeli kurutucu. bir kâğıt kurutma yöntemi. safihanın bağlanması sırasında oluşturulan sonrası verdiği hava ile deliklerin içindeki suyu basınçlı şeridi. Bir fan aracılığıyla verilen içinde. Bobin Air Dry Pulp. (1) Yanki kurutucuda kullanılan Air Foil Threading. makine altı pulperine Air Entrainment. elyaflarda kullanılan yöntem. Air Pad) atılması. (Eş anlamlı. hava ile kesilmiş kenarı. kâğıtla havasıyla kendiliğinden yapılan soğutma işlemi. Safiha kenarı. El yapımı kâğıtlarda etmek için üretilmiş. Çerçeve kenarı. Nem yüklü havanın havbeden. Havalı ağır kâğıt kurutucu. Air Float Dryer.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ saatte salon hacminin 5-12 katı arasında hava değişimi arasındaki rutubet durumunu belirtir. Kuşe hamurundaki sorun gerçekleştirilen safiha oluşturma yöntemi. pistonlu veya vidalı türleri olan hava kullanılan.). Hava yastığı. kompresörü. Genellikle kâğıtta % 7-10 9 . (3) Kuşe kaplamada Air Forming. Air Doctor. birlikte hız etkisiyle cep oluşturarak sürüklenen ve tampon Air Curtain. bölümlerinde cebri olarak yaratılan hava akışı. Hava akışı. kullanılan filtreler). kemik sağlanmaktadır. Havada kurutulmuş selüloz. Hava yüzdürmesiyle seçilmiş kaolin. Hava kompresörü. Havalı şerit verme. Bir kartonların açık havada kuruması. (Bakınız. karıştırma sırasında hava karışması ve hamur içine Air Cooled. Havalı formasyon. hamur jeti yaratan hamur kasası türü.

elle direnci. Havalı kurutma. Wet Laid) girişinin sağlandığı delik. Hava kaçağı. Kuşe bölgelerde sıkışması sonucu geçirgenlik değişmektedir. Saturated Air) 10 . Air Leakage. Bu tür kaçaklar. Hava yastıklı hamur kasası. Havalı dağıtıcı. İki levha arasına Air Jet. hava geçirgenliği. Hava ile tahrik edilen. Bir Air Mail. kullanılan. Hava geçirgenliği. Hava deliği. Air Mail Paper). Hava formasyonlu kâğıt/safiha. delikli. Kuşe kâğıdın Air Pad Headbox. Hava girişi. basıncın atıldığı çıkış deliği. (2) Basınçlı hava hatlarında meydana gelen hava Air Quality. Gurley yöntemiyle ölçülen (T460 om-11) hava yazma sağlayan. Doymuş hava. Hava posta kâğıdı. hamura giren hava kabarcıkları. Havanın yaptığı baskı. Hava jeti. (Bakınız Air Relief Valve). Elyafların sulu ortam yerine kuru ve serbest halde şekillendiği ve formasyona uğradığı kâğıt. Air Intake. Hava kalite standartları. döner boru. Birimi μm/Pa s dir. safihanın giriş ve çıkış yaptığı açıklıkların keçelerinde. Hava kirliliğini azaltma. (Eş anlamlı. Kâğıt fabrikası çevresinde. Air Relief Valve. Hava kirliliği. mürekkep dağıtmayan bir kâğıt türü. (1) Basınçlı hamur kasalarında fazla yerine havayla taşınarak formasyon bölgesine gelir. içinde kullanılan. Hava tahrikli. iyi kalitede. sağlayan Kuşeleme yöntemi. Kâğıdın hava geçirgenlik içini göstermeyecek şekilde opaklığa sahip. Havalı Kuşeleme. anlamda konulmuş ve aşılmaması gereken. kaplamanın inceliği yüzünden şeffaf görünen kısımlar. Air Loaded. direnci. Hava yastıklı hamur kasalarının karıştırmayla. kurutma verimi açısından keçeden beklenen üstünde kalması nedeniyle. kaçması. Kâğıdın iki tarafında jetiyle yayan sistem. Havalı raspa izi. (2) Soda kazanlarında hava (Karşıtı. Hava Air Release Valve. olan kaplamayı. kalitesiyle ilgili sınır değerler. Hava yastıklı üstüvane. basıncıyla yükleme. Air Laid. Makine salonuna ortam Air Saturated. Air Laid Sheet. Kuşe kaplamada. Hamurdaki hava. raspayla sıyırmak yerine hava Air Permeance. bir kâğıt kurutma yöntemi. Kuşe sırasında fazla geçirgenliği. Kuşeleme sırasında kaplama Air Pad. Elyaflar su Air Port. basınç farklılığı yaratarak yapılan testle ölçülen hava Air Knife Coating. Hava kalitesi. Air Cushion) Air Impingement Drying. buharlarının yarattığı kirlilik. Hava yastığı. nem gibi) alınan tutabileceği maksimum su buharı. Hava geçirgenliği. çözeltisini kâğıt üzerine. atık hava Air Load. Hamur kasası içinde hamurun çözeltisini hava ile bıçaksız sıyıran ve dağıtan mekanizma. üzerindeki basınçlı hava. ince olmasına rağmen zarfın Air Resistance. Genellikle kanunlar tarafından verilen değerleri yakalama. basınç. Kurutma bölgesinin. Hava direnci. (Air Knife) sıkıştırılan kuru kâğıdın hava geçirgenliğinin tespit edilmesiyle belirlenen. karşılık gelmektedir. makine salonuna nemli havanın hava geçirgenlik özelliği. (Eş anlamlı. düşük gramajlı. Hava purjörü. fabrikadan yayılan baca gazları ve kimyasal madde Air Knife Mark. (1) Habbe içinde sıfır basınç Air Pumping. nerede olduklarına bakılmaksızın Air Quality Standards. Hava yükü. %100 bağıl neme kısmi temiz hava. Hava Air in Stock. Air Pad Rectifier Roll. Air Makeup. Hava pompalama (özelliği). (Eş anlamlı. kaçakları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Impacter. Taze hava takviyesi. Havanın belli bir sıcaklıkta şartlarını düzeltmek amacıyla (Sıcaklık. Kanuni verimsizlikte temel faktörlerdir. hava jetiyle sıyıran ve ölçülü kaplama Air Pollution. Havalı bıçak. Hava tahliye valfi. veya safihanın cebri hava çarptırılarak kurutulması esasına Air Cushined Headbox) dayalı. Genellikle aşırı yastıklı rektifiye valsi. (Bakınız. sisteme karışan ve sistemde istenmeyen havayı otomatik Air Mail Paper. Air Permeability. Havalı Kuşeleme makinesi. Zarf yapımında olarak tahliye eden valf. Elyafların belirli Air Knife Coater. Air Pollution Abatement.

ASA Alignment. Hava patlağı. Kaplin ve valslerde. yapılma taş baskı kalıbı. Alkafide süreci. Işığa hassas bir bileşikle Alkafide Process. Guide Roll) Albion Press. içindeki yürümeye elverişli yollar. pamuk kökenli bir kâğıt türü. Yüzeyine sadece sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit için albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. fotoğraf taban kâğıtları. Alg öldürücüler. tutkallama kimyasalı olarak kullanılan bir madde. CHO gruplarını bulunduran organik kompresör aracılığıyla yaratılan hava. borular ve grubu eklenmiş. Güney İspanya’da yetişen bir Air Way Bill (AWB). yaş dayanım arttırıcı nişastalar. Hava yırtığı. Albumen Paper. titreşimsiz ve tahribatsız çalışması için yapılan ölçülü. Alizarin. bileşikler.0 den büyük. makinenin diğer bir iç tutkallama kimyasalıdır. Kâğıt fabrikalarında havayı Aldehyde Starch. Üretim de kaplanmaktadır. Bünyesine aldehit sağlayan kompresörler hava kurutucuları. Alfa bitkisi. Air Supply. kâğıt tabakaları arasında hava bunlardan biridir. (2) Albüm kopması. ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. Aldehit. Dijital baskılarda gümüş halid sırasında. anlamlı. Kaymak taşı. Hava yolu bitki. ortamda elyaf boyamak için üretilen sentetik kırmızı boya. Alkali. Aldehit nişastası. Selüloz üretim (albüminle) kaplanmış esnek alüminyum veya çinkodan süreçlerinden biri. Kollu bir el presi Alizarin (Dyes). Koridor. Kâğıt hamurunda iç kullanılan. Kâğıt fabrikası sularında yaşayan bitki kökenli Aisle.(Eş anlamlı. Bünyesinde bir veya daha çok hidroksil kurutma keçelerinin üzerine monte edilen hava üfleme (OH-) grubu bulunduran organik moleküller. Taş baskı. Bu süreçte hidrosülfit kullanılmaktadır. yarı selülozlar da alkoller gibi hidroksil grupları bulundurur. pH değeri 7. Anthraquinone Dyes) Albumen Plate. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. (Bakınız. (1) Fotoğraf taban kâğıdı. Aligning Paper. Bünyesinde hidroksil (OH-) bulunduran bileşikler. Mastar. Albümin kalıp. Albiyon baskı. Selüloz ve fıskiyeleri. vanalardan oluşan hava besleme sistemi. Hava yolu taşımacılığında hava yolunun kullanılmaktadır. Bazen Album Paper/Board. Alignment Roll. Air System. Hava sistemi. Hava fıskiyeleri. AKD. mekanik ayarlar. üzerinde pnömatik ayar kaplandıktan sonra alçı görünümünü alan kâğıt. Bir montajın veya geçmişte ise volkanik kalsit (Oniks) için kullanılan bir toplanan ekipmanın ölçüsünde olmasını sağlayan mastar. Algae. Alg. Alignment Jig. Mekanik ayar. Air Showers. Album Board. Ayar valsi. kullanılır. Alabaster. Kurşun asetat kristalleri ile yanlara kaçmasını önlemek için. Günümüzde volkanik kalsiyum sülfat yani volkanik alçıtaşı. Ayar kılavuzu. Harita kâğıdı. Bazik. Su mermeri. düzeneği bulunan vals. Fotoğraf albümü kartonu. göndericiye verdiği teslim alındı belgesi. Hava kaynağı. Keçe veya eleğin Alabaster Paper. mal sarıcıda. Alabaster. Alçı kâğıdı. Halen sanat eserlerinin (Ribura Tinctorum) rengine alternatif olarak asidik basımında taş baskı adıyla kullanılmaktadır. Alkol. Harita yapımında AKD (Alkyl Ketene Dimers). Genellikle Aldehyde. Regüle valsi. Kâğıt yüzeyi daha farklı maddelerle 11 . Makine salonunda tahrik tarafı veya en ilkel yaşam türü. Esparto. Album Paper). kartpostal sıkışması sonucu. imalinde kullanılan kalın karton. terim.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Shear Burst. Bu bitkiye “Esparto” da denilmektedir. Selüloz ve yarı selüloz zincirlerinde görülürler. Gerçekte fabrika Algicides. Alfa. Hava konşimentosu. Hava beslemesi. operatör tarafındaki koridorları belirtir. Bu bitkinin elyafları kısa ve kâğıtları kitap yapımında senedi. kâğıdın makine yönünde yırtılıp. (Eş amacıyla üretilmiş karton. Albüm yapmak Daha çok yün halı ipleri boyamak için kullanılmıştır. Alkali. Özellikle kalenderin veya Alcohol. Kök boya Türk kırmızısı ile elde yapılan eski bir baskı türü.

karşı dirençleri yüksektir. Bu nedenle harita basımı veya Topaklaşmasını önlemek için tutkallara sodyum hidroksit arşivleme gibi amaçlar için üretilen bu kâğıtlar dayanım ilavesi. Hidroksil (OH-) selüloz rayonları. Alkenil süksinik Alkaline Peeling. Refleks mavi. Alkid grubu. (Bakınız Alkali Resistance). Ayrıca. Alkali selüloz üretimi. Alkali direnci yüksek kâğıt. Alkali dolgu. oksijen. maddeleri. Alkali tutkallama. açısından tercih edilir. Kâğıtta alkali ortama içinde kullanılan ve parlaklığı arttırmaya yarayan bir (pH değeri 7. (Bakınız. Selülozun alkali Alkaline Paper. Boya ve mürekkep üretiminde edilmesi. Sodyum sülfit katılmadan yapılan işleme. esnasında. Sulu bir ortamda alkali kâğıdın gösterdiği bozunma direnci. Yağla modifiye edilmiş kostik ve/veya sodyum sülfit çözeltileriyle selülozun elde polyester reçine. Alkalilik. tutkallama. Alkali mavi. reaksiyon veren veya asitlerle reaksiyona giren kâğıt dolgu Alkali Resistant Paper. Rayon üretim kullanılır. geçer. düzenlenmiş alkali pişirme süreci.0 den büyük) üretilen kâğıtlar. Kâğıdın alkali ortamda Alkali Lignin. Nötür veya asitsiz tutkallama diye de Alkali Celullose. aşamalarından biri. Alkenyl Succinic Anhydride. anhidrit. kâğıtta leke oluşumu. Alkaline Pulping.0 den büyük olması. Alkali kirlenme. (ASA). Sodyum sülfit katılan sürece ise Kraft süreci Alkyl Ketene Dimer (AKD). nötür veya alkali Kraft pişirme sürecinde düşük sıcaklıklarda oluşan bir ortamda kullanılan sentetik bir tutkal. arttırırken. Alkali selüloz rayonları. Kâğıdın dayanımını reaksiyon sonucu karbonhidratların indirgenmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alkali Blue. Selüloz ağartma öncesinde veya Alkali Proof. Alkali ortamda Alkyd Resin. Alkali Staininig. Alkali ortamda bulunma Alkaline Paper Making. Alkali süreç. üretim aşamasında kâğıt kopmalarının önüne İndirgeme sonucu oluşan asitlere karşı Alkali tüketimi artar. Alkali nedeniyle. Alkil keten dimer. Genellikle Alkali Reactive Binder. Alkali maddelere karşı Alkaline Fillers. hidrojen peroksit gibi maddelerle kullanılabilen iç tutkal. Kâğıtta iç tutkallama amacıyla. pH Alkali/Alkaline Extraction. Alkali Resistance. ligninsizleştirme. Alkalizasyon. ASA gibi sentetik tutkallar selülozun yaptığı her tür bileşik. soda kullanılmaktadır. Alkali direnci. Alkali Solubility. ortamda yapılan kâğıt üretimi. Alkali ortamda değerinin 7. Alkali kâğıt. süreci denir. AKD. Alkalide çözünebilirlik. Alkali odun çözeltisinin asitle veya sabun ve tutkallar gibi alkali bir cisimle teması işlenmesiyle elde edilen lignin. Alkali parçalanma. Rayon. iyonlarının Hidrojen (H+) iyonlarından fazla olması. Sodyum ve potasyum metoksit gibi maddelerle yapılan Alkalinity. Alkaline Sulphite. Alkali kâğıt yapımı. veya sülfat süreci denilmektedir. Kostikle (NAOH) adlandırılır. güçlendirilir. Alkaline Alkyd Group. ortamında selüloz üretim süreci. ligninin alınarak selülozun işlenmesi. Alkid reçine. 12 . renk özelliklerini koruması. Alkali kâğıtların yaşlanmaya Alkalization. Alkali selüloz. Selüloz elde etmek için sağlar. halinde. Alkali lignin. Boya üretiminde kullanılan bir Pulping) reçine grubu. Karbon siyahı Alkaline Sizing. Alkalinite. Nötür veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir kâğıt iç tutkalı. Alkali ortamda işlem. Alkali ortamda (pH değeri çözücülerde çözünebilen kısımları. kâğıtta baskı sırasında boyut kararlılığı Alkaline Process. Alkali bağlayıcı. 7. Baziklik. Alkali çözünme. Alkali (NaOH)ekleme.0 den büyük) uygun bir tutkalla yapılan iç pigment. Tutkallamada AKD. Sodyum hidroksit ve sodyum sülfit Alkali Cellulosates.

Alüminyum potasyum sülfat veya potasyum kazandıran alaşımlar. soya fasulyesinden alüminyumun da üstüne polietilen kaplanarak. Çözünemeyen Alfa selülozuyla isim benzerliği bulunmaktadır. O nedenle tam paçavra Alum Spot. % 17. yıllık bitkilerden elde edilen diğer elyaflar. 20oC de. Kâğıt hamuruna katılan ve veya daha geniş olabilir. Aluminum Chloride. daha etkili elde edilen bir protein. Alaşım. kâğıt yüzeyin kaplanmasıdır. Bone Fiber) Aluminium Coated Paper. Tüm risklerin sigortası. İçinde alfa selüloz bulunduran Alumina Hydrate Pigments. Çözünmeyen selüloz. Buna rağmen şap genel anlamda da bunlardan Alloy. gama selülozu denilmektedir. (Esparto)bitkisinden elde edilen selülozla yapılan kâğıt. iz. Folyo Alpha Printing Paper. bir koruma sağlanır. Tam paçavra kâğıdı. Allowable Cut. Genellikle montaj Alüminyum. Allege. Selüloz olarak % 100 sonradan yapılan karşımlar. verilen genel ad. Alüminyum Klorür. Kimyasal bir “çift karışmalarıyla meydana gelen ve yeni ürüne farklı özellikler tuz”. Olası her riske Alumina. Tadilat. bazik alum gibi oranında paçavradan elde edilen selülozun kullanıldığı çeşitleri vardır. Kâğıtta yüzey tutkallama ve kâğıdın alüminyum folyo ile kaplanması. Alüminyum sülfatın çeşitli karışımlarına kesilmesi. İddia etmek. Rengi dış etkilerle değişebilen Alternative Fibers. Alfa selülozu. refrakter ve aşındırıcı üretiminde kullanılan aşamasında öngörülemeyen pek çok riske karşı makineleri saf bir alüminyum kaynağı. Asidik alum. Değişiklik. Mordan madde selülozu oranı düşürülebilmekte ve ismi pamuklu veya diye de adlandırılır. Bir tür kâğıt kaplama hamurunda kullanılan pigment. Soya proteini. Selüloz bünyesinde Alteration. Alternatif elyaflar. Müsaade edilebilir ağaç kesimi. Sodyum Hidroksit) çözeltisinde. All Risk Insurance. Sarıldığı gıda maddelerini rutubete karşı korumak için. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Her yöne uzama. (Eş anlamlı. Alüminatlar. Hamurda sülfat selüloz hamurunun çözülmeden kalan kısmı. Çözünen kısma ise madde. Yabancı maddeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ All Directional Stretch. Alüminyum oksit. Alüminyum folyo kaplama. Şap lekesi. Alfa selülozu. Kanunen müsaade edilen miktarda ve müsaade edilen alanda ağacın Alum. Allochroic. bulunmaktadır. İleri sürmek. Alüminyum kaplı kâğıt. Kâğıt üretiminde hamura katılan boya ve paçavra kâğıdı. Allien Substances. Alpha Cellulose.5 kostik (NaOH. Alfa gibi krepli kâğıtların her yöne uzaması. Alümina. alüminyum sülfat da denilen ve doğada bulunan veya All Rag Paper. Alfa yazı tabı kâğıdı. Çözünemeyen alfa selülozuyla isim benzerliği Aluminum Foil Lamination. (Eş anlamlı. Bir şey üzerinde yapılan bulunan polisakkaritler. Renk değiştiren. (Al2O3). Ağaçlar dışındaki maddelere verilen genel ad. Çözülmemiş şapın kâğıtta bıraktığı terimi % 100 paçavra için kullanılmaktadır. Farklı metallerin çeşitli oranlarda herhangi biri için de kullanılmaktadır. 13 . Alunite) paçavra kâğıdı olarak geçmektedir. Alüminyum hidrat pigmenti. yağlar ve parafin benzeri maddeler. Alpha Pulp. Alfa yazı tabı kâğıdı. bir Alpha Protein. Tuvalet kâğıdı Alpha Writing Paper. Ayrıca kaplama malzemesi olarak kullanılan. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. karşı yapılan sigortalama türü. Alfa kaplamadan farkı alüminyum pigment ve bağlayıcılarla bitkisinden elde edilen selülozla yapılan baskı kâğıtları. selüloz. Alum. korumak amacıyla yapılır. Buna iyonlarını azaltıp tutkalın bağlama gücünü arttıran kimyasal çözünmeyen selüloz da denilmektedir. Şap kelimesi sadece bunlardan birisini ifade eder. değiştirici eylem. Paçavra kâğıtlarında % 25 e kadar pamuk kimyasalların elyafa tutunmasını sağlar. ortama alüminyum sağlayıcı katkı maddeleri. Kapsam risklere karşı daha dar Aluminates.

Turuncu maskeleme kâğıdı. Amilopektin. Amphipathic Molecule. (Bakınız. Ortam koşulları. düzensiz ve kontrol edilememiş. Şap (Bakınız. düzensizliği nedeniyle kümelenmiş yapıdaki şekilsiz Turuncu renkli. alınan örnek. Kâğıtta Ammunition. Fişek kâğıdı da denir. Çevresel örnek. Ambient Air. kaplaması isteğe göre kaldırılabilen. Reçine sabunu formülüyle ifade edilen bir kristal. Reçinelerde olduğu gibi. şapın reaksiyonu sonucu oluşan çökelti. Özellikle gazete Ambient Air Monitoring. Kimyasal dayanım arttırıcı olarak hamura ilave edilir. Amonyum bisülfat. Güçlendirmek. tutkalıyla. Amines. madde. bileşikler. Ortam. varlıklar için tespit edilen aşınma payı. Yüzey aktif maddelerin bir hazırlanmış şartlar değildir. Aminler. Yüksek moleküler ağırlıktaki Ammonia Based. Hücre duvarlarının Amberlith. Etrafımızı kuşatan çevre. Sıvı tutkal reçineleri. Çevre koşulları. Genellikle havadan Amphoteric/Amphoteril Starchs. Amfoterik nişastalar. Ortam havası Amorphous Silicates. Proje basımında pigmenti ile kaplanmış kâğıt. Alüminyum resinat. hem suyu çeken bir kendiliğinden oluşmuş gürültü seviyesi. olarak şiddetini arttırmak. Ambient Conditions. karboksil grubunu. Hem suyu Ambient Noise Level. Dayanıklılığı ve sağlayan bir madde. Glikoz polimeri. dizilmiş alanlar. Alüminyum trihidrat. Amfifil. Nişasta molekülünün glukan zinciri bulunduran parçası. hem de suyu iten bir hidrokarbon Ambient Pressure. Amorf silikatlar. Ömrü net olarak bilinen sonuçları değerlendirme. görülebilen şap kristallerinin oluşturduğu lekeler. grubunu bünyesinde barındıran bileşikler. Alum) Amorphous Cellulose. Bir Depreciation) ekipman veya ölçümleme için temel alınacak basınç Amphiphilic. hem de suyu iten bir molekül yapısına sahip olan fabrikası ortamında. Kâğıdın üretimi sırasında kullanılan kâğıt. 14 . Amonyum bazı. Alunite. Şap lekeleri. Ambient Sampling. Katyonik ve anyonik grupları bünyesinde bulunduran nişastalar. selüloz. bağıl nem gibi çevre şartları. Mühimmat. Amylopectin. Amberlit kâğıdı. farklı şekillerde olan. Mühimmat kâğıdı. Şiddetini arttırmak. Şekilsiz. (1) Amonyum bisülfatlı selüloz likörü. Şekilsiz selüloz Ambient. hem de yağı seven sıcaklık. Source Sampling). Alüminyumlu kâğıt. Paper) Ammonium Bisulfite. kullanılan ve hamurda tam çözünmediği için. Çevre kâğıtlarında kullanılan dolgu maddeleri. Kristal yapıda olmayıp. ışığı maskeleme amacıyla kullanılan. (2) Amonyum tabanlı. Ortam gürültü seviyesi. Amorf selüloz. Ammonia Base. Çevre havasını izleme. Amfipatik molekül. Amiloz. Kâğıt çeken.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aluminum Paper. Çevre. Pozitif koruyucu olarak veya selüloz yapımında kullanılan bir yükü nedeniyle. Amortisman. Hem suyu seven. (Benzer. Amphipathic) durumdur. Bu şartlar özel olarak maddelerden oluşan karışım. Mevcut koşullar altındaki özelliğidir. Amorf bölge. kâğıtta gözle Amorphous. Aluminium Coated kullanılan amonyaklı ozalit kâğıdı. Suda çözünebilen. Alüminyum Ammonia Paper. ışık geçirmez kâğıt. Ayni zamanda yaş Amplify. parlaklık sağlayıcı ve alev almazlık Ammunition Paper. havasını analitik cihazlarla sürekli olarak ölçme ve Amortization. Amylose. Çevre basıncı. Amorphous Regions. katyonik nişastalarda bulunan moleküler yapı. Amonyaklı kâğıt. hamurda elyafın tutunumunu arttırır. uzun ömürlü olması nedeniyle mühimmat sarımında Alum Spots. (Bakınız. Aluminum Trihydrate. dolgu olarak kullanılan. (Benzer. (NH4) HSO4 Aluminum Resinate. Amorf.

Açılı kesim. Atık su içindeki organik maddeleri. Havbe içindeki arıtma. Rüzgâr ölçer. Açısal. Melek tüyü. Kâğıdın makine yönünde ve Bir seri reaksiyonla atık su içindeki organik maddeleri makine eninde benzer özellikler göstermemesi nedeniyle. metan. Açı ile ölçülen. Analiz. Contact) Anchor Pin. Anataz. zemine tutturmak. (Bakınız. mürekkebin kâğıttan Analytical Filter Paper. kâğıdın makine yönü Anaerobic Reactor System. Sistemli bir yöntem kullanarak sorun Cut). İki çizgi veya düzlemin kesişmesiyle aralarında Anaerobic Process. Ankraj plakası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Anaerobic Biological Treatment. Angle of sabitleme. Analitik filtre kâğıdı. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Sole Plate) Anhydrite. Eğimi arttırılan bir düzlemde. Anaerobic (Biological) Treatment. Angle Hair. Anatase. Angle of Outflow. Mürekkep tutkalının Analyzer. yardımcı ekipmanları. Boya ve ilaç yapımında kullanılan organik bir bileşik. 15 . Makineyi kaide üzerine cıvatalarla silindir yüzeyiyle yaptığı sarma açısı. Ankrajlama. betona gömülü montaj Anhydrate. Sarma açısı. Hamur kasası cetvel Diğerleri “Brookite” ve “Rutile” dir. (1) Kurutma özellikleri yanında son derece küçük parçaları tutma keçelerinin veya safihanın silindir veya valsle yaptıkları özelliğindeki kâğıtlar. analizlerinde kullanılan filtre kâğıtları. oksijensiz veya makine salonundaki hava hareketlerinin hızını ortamda bakterilerle. Beton dübeli. Ankraj cıvataları. Kayma açısı. (Eş anlamlı. araştırması. (Bakınız. elek yüzü ile yaptığı açı. çürütücü. ağzından çıkan hamur jetinin. Ankraj pimi. Kâğıt makinesi Kaymak taşı. Ankraj saplamaları. tohum kesesinde gelişen bitkiler. Oksijensiz süreç. Açılı kesme. Oksijensiz ortamda oluşan açı. Ancillary Equipment. Anilin. Angle of Wrap. Laboratuvar kopardığı ince iplikçikler. cismin kaymaya başladığı açı. Analizör. karbon dioksit ve hidrojen ölçmeye yarayan alet. Temas açısı. Anaerobic Angle Cutting. Anchor Bolts. Angle. teması sırasında. Şeker kamışı. Angle Analysis. Aniline. Yüksek filtreleme Angle of Contact. Köşe vanası. Angiosperms. Oksijensiz gibi. Elek veya keçenin vals veya Anchoring. Genellikle dönme hareketi Anchor Plate. (2) Kâğıtla herhangi bir uygulama valsinin yıkandıklarından. Sabitlemek. Anhydrite) plakası. Anaerobik biyolojik Anemometer. Matbaalarda. (Bakınız. dışında kesilerek işlenmesi. açısının küçük tutulması hedeflenir. ekipmanın üzerine sabitlendiği. pamuk Anaerobic Digester. Yardımcı ekipman. Su mermeri. özellikle zarf üretiminde uygulanan kesim tekniği. Kâğıdın gren Process) yönünü/suyolunu dikkate alarak kesme. Anaerobik reaktör sistemi. Açı. Susuz alçı taşı. Alabaster. sülfüre dönüştürerek suyun arıtılması işlemi. Hidroklorik asit ve hidroflorik asitle temas açısı. Kalsiyum sülfat. (Eş anlamlı. Sarma açısı. Angle Cut. Baskıda. bağlantı parçaları. Makine veya sonucu açı ile ölçülen hareket miktarı. Anemometre. Anchor. Ekipmanları hazırlanan bir Angle of Slide. tohumları. Tutturmak. organik maddeleri çürütme süreci. Anaerobik çürütücü. Makine veya ekipmanı zemine sabitlemede kullanılan Angle valve. Metodik olarak bir bütünü parçalarına veya kuşe tutkalının kâğıtta elyafları bağlayan kuvvetten ayırıp birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran cihazlara büyük olması durumunda yolunma yaşanmaması için temas verilen ortak isim. metan gazı ve karbon dioksite dönüştüren reaktör sistemi. Taban plakası. Oluklu mukavva kutularda. son derece düşük kül oranına sahiptirler. Angular. eğik zeminde kayma açısı. Kapalı tohumlular. aralarında oluşan açı. Çıkış açısı.

Baskı için anilin boyaların Anionic Direct Dyes. Kâğıt reçinesidir. Kâğıt kullanıldığı dönemlerde Fleksografik baskı için kullanılan hamurunu boyamada kullanılan. ürünleri. Yılsonunda şirket yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt. Anilox Coater. Tutkal olarak Jelatin kullanılmaktadır. Anyonik nişasta. Yıllık bitki elyafı. El hazırlanmış ve kendi cinsinden zarfı olan özel matbaa yapımı kâğıtların dayanım özelliklerini değiştirmek için. Anilin boyalar. Anyonik gruplar kaplama ünitesi. Anizotropi. Yıllık net satış tutarı. Anodic Protection. Anyonik doğrudan boyalar. Hayvan parşömeni. değişen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aniline Dyes. Negatif elektrikle yüklü iyon parçacığı. Bu baskıda birbirine temas eden iki valsten biri sağlayan ve en çok kullanılan boya türü. Kâğıt kalitesini arttırarak. sodyum tuzları. yapımında kullanılan buğday ve pirinç sapları gibi. Anyon. Negatif yüklü modifiye kaplı. uygulama valsi ile alınan sülfo gruplarını bünyesinde barındıran. Tramlı merdane kullanarak hassas kaplama tarafından emilerek çökelme temayülünü azaltan maddeler. krom veya seramikle Anionic Starch. (Bakınız. Yöne bağımlı olma. miktarı. çökelme önleyici maddeler. Anilin baskı. Tramlı merdaneli Anionic Dispersants. Suda çözünen ve mürekkeple temas ederken. Tramlı merdane. Anyonik talep. tutkal türleri. Yıllık halka. Bir dokümanın eki. Baskıda kullanılırlar. Parşömen. su sisteminin kapalılığına bağlı olarak miktarı Animal Parchement. (Zıt anlamlı. Hayvanın kanı. Beyaz su derinliklerde olduğu için temiz baskı elde edilir. edilen tutkalların uygulanması yoluyla üretilmiş veya Annual Net Sales. Annex. makinenin çalıştırılmasına Anilox Roll. Altın yaldız işlemede (tezhip) kullanmaktadır. kullanım kolaylığı terim. Yıllık faaliyet raporu. Anyonik maddeler. Anyonik atık. Anyonik ihtiyaç. İyon değiştirici reçineler. Çok hassas Anionic Trash. yazı yazmak için kullanılan maddeler. de parşömen denilmiştir. ve iyi bilineni tuzla rejenere edilen su yumuşatma Annual Vegetable Fiber. kâğıt hamuruna veya kâğıt yüzeyine. işlenmiş deri. Genellikle kontratlarda jelatini gibi kısımlarından elde edilen ve kâğıtta kullanılan sona eklenen doküman/dokümanlar. Aniloks kaplama. Daha sonraları. Benzenden de elde edilir. yıllık Anionic. Davetiye kartları. Anyonik. Hayvan tutkalıyla yapılmış kâğıt. Çağrı yapmak amacıyla Animal Sized Paper. satış toplamı. Anodik koruma. Yaş halkası. Animal Tub Sized Paper. Anyonik dağıtıcılar. Ek. Annual Ring. yönetiminin düzenlediği ve şirketin o yılki durumunu Anion. derinlikte gözenekler bulunan merdane. azo boyaların mürekkep mumlu kâğıda aktarılır. kâğıttan yapılan benzerlerine Anisotropy. Hayvan tutkalı. kemiği. Akışkan ve sistemdeki anyonik polimerleri nötürleştirecek kimyasal çabuk kurular. anyonik oligomerler veya polimerler gibi zararlı Hayvan derisinden yapılan. mürekkebi baskı silindirine aktaran. Saman elyafı. bitkilerden elde edilen selüloz. Katodik korumanın yeterli olmadığı bazik veya asidik ortamlarda uygulanan ve 16 . üzerinde lazerle oyulmuş eşit nişastalar. Kömürün damıtılmasıyla elde Anionic Demand. Hazne merdanesinden aldığı yardımcı olan. Hayvan tutkalıyla (Jelatin) Annual Report. Announcements. sisteminde. Aniline Printing. metalden yapılmış. Bir edilen katran boyaları. Anion Exchance Resins. hayvanlardan elde Annual Crop Fibers. Fatura edilen yıllık işlenmiş kâğıt. yapan makine. Isotropic) Animal Size. Cation) gösterir rapor. Negatif yüklü iyon. Ağaç kesitinde Gözenekli boncuk taneleri şeklinde ve boşluklarında görülen ve her yıl bir yenisi oluşan dairesel büyüme iyonları yakalama özelliği olan reçineler grubu. En yaygın çizgileri.

Antique Bristol. Antik perdahlı. kalenderlenmemiş keçe izleriyle kaplı. gofrajlı ve görüntüsü. Köpük kesici madde. Güvenlikli kâğıt. Antik Bristol. Sebze ve liköre katılan. Ambalaj kâğıdı olarak Antiblocking Agents. ve özellikli kâğıtlar kullanılarak yapılan ambalajlama. bir yöntem. Teknik alanlarda Antifriction. Bu kartonlarda kullanılan kimyasallar boyaların yapımında da kullanılmaktadır. telafi etmek amacıyla kullanılan valsler. Hipoklorit kâğıt hamurunda yok eden sodyum sülfat/sülfit Antique Cover Paper. görevli resmi kuruluş. Antik kitap kâğıdı. Kâğıt üzerindeki edilerek/elektrikle yüklenerek pasifleştirilir. Antioksidan karton. Antique Book Paper. Bloklaşmayı önleyen maddeler. kalenderlerde oluşan istem dışı sapmaları yüzü antik görünümlü kâğıt. Halojenlerle birlikte Antacid Manila Paper. önleyen. Antik desenli. Antimony Oxide. Antrakinin. kullanılan kâğıt. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü. Önceleri elekteki paralel Swimming Roll) çizgileri yüzeyine geçmiş olan kâğıtları belirtmek 17 . gofrajlı Antique Eggshell Paper. Bunlara kâğıt dışı. Antik yumurta kabuğu kâğıt. Yüksek hızlarda ve geniş Antique Glazed Paper. Yüzen vals. (Bakınız. gerilimini azaltarak köpük oluşumunu önleyen maddeler. kayıtların kasten değiştirilmesini önlemek amacıyla ANPA (American Newpaper Publishers Assosiation). Kalenderlenmemiş kaba Antichlor. beyaz Antioxidant Board. Yüzeyi yumurta kabuğu gibi pürüzlü. Filigranlı. dâhildir. Doğal ve kaba Antiblow Box. Güvenlikli kâğıtlar. Antideflection Roll. Antik. Asitsiz Manila kâğıdı. Kalpazanlığa/korsanlığa karşı ambalaj. lignin alımını hızlandıran ve enerji verimi meyvelerin raf ömrünü uzatmak için. diğer makine eninde. metal ters yönde polarize tahrifat yapılması önlenmiş kâğıt. mantarlarda ve böceklerde bulunmaktadır. Sürtünmesiz. Serbest kloru veya görünümlü Bristol kâğıdı. Antiklor. düşük vakumlu kasa. Antimuan oksit. Antique Laid. karton kutu yapımında arttıran kinin türü boyar madde. Pas önleyici kâğıt. Safety Papers). ad. Antik perdahlı kâğıt. Emici kasa. (Bakınız. Bir yüzü düzgün ve parlak. Doğada bazı insan sağlığına zararsızdır. Yazı üzerinde paslanma potansiyeli. Klor karşıtı. Antifoaming Agent. Anthraquinone (AQ). Alkali pişirmede. türü kimyasallar. Kalenderlenmemiş kaba görünümlü kapak yapımında Anti-Counterfeighting Packaging.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ korozyonu önlemeyi amaçlayan koruma yöntemi. elektronik etiketleme ve hologramlar da kalenderlenmemiş kâğıt. Kâğıt yüzeyinin Anti-Counterfeighting Paper. Güvenlikli ambalaj. üstüne sarıldığı metalleri çürümeye karşı Kâğıtların birbirlerine veya başka bir cisme yapışmasını koruyan kâğıtlar. kuşe çözeltisine katılan maddelere verilen genel Antique. Yataklarda sürtünmeyi azaltan Amerika’daki standartları belirlemek ve geliştirmekle her tür oluşum/yapı. Antique Finish. ayrılmasını sağlayan. edilebilir. Kitaplara antik görünüm vermek için kullanılan özellikli kâğıtlar. Antik kapak kâğıdı. Metalin Antifalsification Paper. kaba ve doğal Kalpazanlığa/korsanlığa karşı kâğıtlar. Amerikan Gazete Yayımcıları Birliği’nin kısaltılmışı. Boyaya izolasyonunda kullanılan ve Manila bitkisinden elde edilen karıştırıldığında daha az pigmentle daha koyu renkler elde selülozla yapılan bir kâğıt. üretilmiş kâğıtlar. Antirust Paper. Alizarin gibi sentetik kullanılan karton. Sıvının yüzey ANSI (American National Standards Institute). Filigranlı. kullanıldığında. Elektrik kullanıldığında alev geciktirici kâğıt üretilmektedir. Ters üfleme kasası. Kurutma görünümlü ve bazı kitaplarda özel olarak kullanılan keçe izi keçesinin arkasına konulan ve keçenin safihadan kolayca verilmiş kâğıt. Esparto selülozundan yapılma kâğıtlar.

armut. kâğıt Apparent Density. Görünüş. Bu amaçla bakterileri yok etmede kullanılan bulunan kâğıt yoğunluğu. Metalleri kâğıt yüzeyine tutkalı veya mürekkebi düzgün bir dağılımla matlaşmaya karşı korumak için kullanılan. gümüş. Anvil. Antistatic Coating. yaklaşım bölgesi. Kâğıt yoğunluğu. Aktarma merdanesi. Antitarnish Tissues. Pas önleyici Elma. Antitarnish Paper). Anti statik zımpara kâğıdı. Anti statik katkı maddeleri. Görünen önlemek için kullanılan maddeler. Elma ve armut sarma kâğıdı. elektrik yükü oluşturmayan zımpara kâğıtları. Reometrelerle ölçülerek hesaplanan vizkozite. hem de safihada delikler yaratarak kaba kâğıt kalınlığı (µm) ve gramajı (g/m2) baz alınarak bozarlar. destek valsi denir. olarak kullanılan ince pelür kâğıtları.). kesafetin hamur kasasına uygun hale getirilmesi 18 . Görünür yığın yoğunluğu. Antique Finish). anlamlı. Bu kelimenin zıt anlamlısı Bulk kimyasallara verilen ortak isim. Antitarnish Paper. Anti statik kaplama. (Bakınız. Ek. bıçak kesimine uygun altlık. fabrikalarında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ amacındayken. yüksek iletkenlikliği olan kâğıt. için kullanılan bir kâğıt. Hamuruna anti statik Appendix. birleşerek AF&PA (American Forest and Paper Assosiation) adını almıştır. iki valsli sistemlerde. Kâğıdın dış görünüş elektrostatik şarjları üzerinde biriktirmeyen kaplama türleri. Tezgâh. yapışkanlık. Uygulama valsi. İçine sarılan metal Üreticileri Birliği). Antistatic Paper. (gr/cm3) Ölçülen kalitesini hem koku. karşı vals (Backing Roll) veya ambalaj amaçlı üretilen pelür kâğıdı. ölçülen hacmi. Bir fikrin veya projenin kurşunlu cam eşyaları sarmak ve kararmalarını önlemek gerçekleştirilebilir olması. Uygulanabilir. adacıklar oluşturduğundan. İkinci valse. Aradaki hava boşlukları da ölçüme dâhildir. Antipas kâğıt. Antitarnish Board. Matlaştırmaz pelür. Tutkal preste veya basımdaki gibi. Yapımında bazen bakır bileşikleri inhibitör Applicator Roll. İletkenliğinin yüksek olması nedeniyle sürtünme sonucu Kâğıdın birim ağırlığının. (Bakınız. yayan vals. Uygulama. limon gibi meyveleri korumak için. Metal para. Bunun için kâğıt hamuru nötür Application. 1993 den önce var olan (American Paper Instıtute) genel isim. sargılık karton (Bakınız. Bir amaca veya hedefe uygun özelliktedir ve bünyesinde kükürt bileşiklerini hareket. Kâğıdın Yüzey kabalığı nedeniyle gerçeğinden daha büyük ölçülen elektriklenmesini ve bu nedenle toz gibi başka cisimleri kalınlık. sonraları kaba keçe izli kâğıtlara verilen API. Applicable. özelliklerinin tamamı. Görünür kalınlık.F. Apparent Specific Volume. verilmesi. Kitap veya doküman sonuna eklenen katkı maddesi katılmış. Amerikan Kâğıt Enstitüsü. kalıpla kâğıt Approach Flow (A. Görünen viskozite. (Eş tablolar gibi açıklayıcı ekler. Kâğıt pH değerinde üretilirler. Appearance. Sehpa. Apparent Thickness. kelimesidir. (cm3/gr) Antistatic Abrasive Paper. Anti statik kâğıt. Amerikan arasındaki bölüm. ESD Paper). Görünen özgün hacim. yığınının hacmi ve ağırlığı baz alınarak hesaplanan kâğıt Antislime Agent. Fan pompası ile hamur kasası cetvel ağzı APA (American Pulpwood Assosiation). Altlık. İletkenliği yüksek. Apple and Pear Wraps. su devrelerinin kapatılması sonucu ortamda üreyen bakteriler. Üzerinde. Yaklaşım bölgesi. İlave. Intrinsic Thickness) hatta baskı sırasında diğer kâğıtları beraberinde çekmesini Apparent Viscosity. bulundurmaz. Şlaym önleyici madde. Zahiri kalınlık. düşük gramajlı. malzemeyi paslanmaktan koruyan kâğıt. 1993 den sonra AFI ve API Antique Paper. (Amerikan Orman ve Kâğıt Anti Rust Paper. Antistatic Agents. Makine veya karton kesimi yapılan. Örs. Matlaştırmaz karton. Genel amacı. Genellikle nötür Apparent Bulk Density. Görünür yoğunluk. Matlaştırmaz kâğıt. kimyasalların hamura Selülozcular Birliği. Dış görünüş. olarak kullanılır.

hızlı kuruyan maddelerle yapılan Approval. Aragonit. paçavra kullanılan. Arbitration. Sulu ortam. temizleme. Aqueous. A baskı. fabrikasının bir bölgesinin sorumluluğunu üstlenen kişi. Açık yeşil-mavi. beş karbonlu uzanan alt dudağı. Sulu. Yuvarlak elekli makinelerde Arab Paper. kullanılan ve sac oyuklara yatırılan. Akuaton basım. Köprü oluşturma. Apron. Yangın gibi konularda belirlenen alanda işin sorumluluğunu Sulandırılmış haldeki asidik bileşikler. Sulu ekstreler. Apron. A2 . Bu tür ortamlarda selüloz kâğıdı. Nötür özellikli. Onay. hakeme/mahkemeye başvurma. su bazlı. 19 . Kayısı kâğıdı. Bir makinenin ana elde edilmiş ve suyu alınmamış ekstreler. eklentiler. yerine kullanılan. Su yeşili. İzolasyon üzerinde olan sulu çözeltiler. Fırçalı yüzey perdahı. Sulandırılmış alkali. Arap kâğıdı. Çözücü olarak su birine yapılan baskı. onu tamamlamayan Aquaeous Process. Aksesuar. Aqueous Alkali. kullanılan ortam. Kartonun fırçalı jelatin kaplama yapılarak. Çözücü olarak su kullanılan Area Responsible Person. Kristal haldeki kalsiyum karbonat. Suluboya kartonu. ) ebat kâğıtlardan Aqueous Solvents. Mahkeme kontrata uymayan Aquatic Environment. yüzeyine mürekkep sürerek. Aragonite. (Bakınız. Elektrik motorlarının ve trafoların sarımında bozuşmaya uğrar. Sulu çözücüler. fotoğrafın döner bir valse 180 derece sarılarak yapılan perdahlama transfer edildiği bir ofset baskı tekniği. Su ortamı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve düzgün safiha yaratacak şekilde hamurun eleğe Aqueous Coating. Su bazlı kaplama. Semerkant’ta bulunan. Sulu süreçler. Apron Board) monosakkarid. Aquatone Printing. türlerinden. Apple and Pears Aqueous Sodium Hydroxide Solution. tekne içindeki statik basıncı arttırmaya yarayan selülozundan nişasta tutkalıyla yapılan ilk yazı kâğıdı seperatör levha. Aqueous Acidic Compounds. Fordriniye eleklerde. Su mavisi. Aquatint. Bobinaj kâğıdı. Kayıtların uzun süre tekniği. Sulu asidik bileşikler. hidroksit çözeltisi. kâğıtlar. Çinko plaka üzerine Area Brushing. Apron Board. Xylan ve mannan odun yarı kasası cetvel ağzının elek üzerine göğüs valsine doğru selülozlarının hidroliziyle ortaya çıkan.. Bakır baskı. üstlenen kişi. Apricot Paper. baskı yapma Archival Paper. mürekkep giderme gibi sulu ortamda yapılan süreçler. Bir tür. (Eş anlamlı. Basım sonrası vernik verilmesidir. Aquarelle Board. Sulu sodyum Wraps). Bir ürünün. Hakemlik. hamur Arabinose. işin istenilen özelliklere uygun olduğunu onaylama. (Bakınız. Kabul onayı. Göğüslük. Aqueous Extracts. gravür baskısı benzeri baskı tekniği. işlemi. alanlardan oluşan bitki ve hayvanlar için yaşam ortamı Arching. fonksiyonlarına etki etmeyen. Arşiv kâğıdı. pH değeri 7 nin Armature Paper. serleştirilen zeminle. Yıkama. A Printing. Aqua Blue/Green. Yongaların yonga silosunda oluşturan yerler. Arabinoz. bobin teliyle metal gövde arasında izolasyonu sağlayan kâğıt. Alan sorumlusu. Sulandırılmış kostik. A serisi (A1. projenin veya kaplama. Bitkilerden sıkılarak Appurtenance. (Bakınız Insulation Paper). Apron levhası. Sulandırılmış. Bakır yüzeyi kazıyarak. Presbant. Yüksek kapatma gücü ve opaklık nedeniyle kuşe solmaya ve su nedeniyle ebat değiştirmeye karşı dayanıklı hamurunda kullanılır. dayanması için özel olarak üretilmiş kâğıtlar. Su ve sulak durumlarda. Eklenti. Kâğıt ortam. baskı kalıbı Bridging) hazırlayıp. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi.

yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek kaliteli kâğıda. ve kartonlar. (Bakınız. Halen kaynakçılar kaynak sonrası sert metallerin soğuyup çatlamasını önlemek 20 . Örnek. dişçilerin diş izlerini görmek Art Vellum. kaliteli kâğıtlardan yapılmış zarf. parşömen. Arsenik kâğıdı. Selüloz dışı maddeler kullanılarak yapılan iç tutkallama. Yangın battaniyesi. Her iki yüzü de Art Cover. Agalit de denir. Antrakinin ve metanol Artificial Parchment. son derece kaliteli kuşelenmiş (C2S) kâğıtlar Davetiye ve tebrik kartlarında kapak olarak kullanılan Art Vegetable Parchment. Asbestsi. Deri artıklarının ASA Sizing (Alkenyl Succinic Anhydride). Art Board) Art Poster Board. Asbeste benzer bir madde olan getirilmiş. Resim kâğıdı. kâğıdı. Çok düzgün bir elektriksel ve mekanik dayanımını arttırılmış kâğıt levha. Renkli ve özel membran. AKD ye göre daha kullanılarak üretilen kâğıtlar. Board). Düşük gramajlı kitap kapağı için kullandığı kâğıt. Asbestos Felt. Tual kâğıdı. Dekoratif kapak kâğıdı. Bir veya iki yüzü birden önceleri havbelerde yalıtkan maddesi olarak kaplamalıdır. Asbestos Diaphgram Paper. tutkallanan ve diploma türü belgelerin basımında kullanılan. Sanatsal kapak kâğıdı. Rock Paper. Eyafsı özellikleri olan magnezyum silikat Artists Illustration Board. Art. Baskı yüzeyi olarak jelatinle kaplanmış Asbestos Electrical Insulation Paper. Dişçi kâğıdı. Böcek kapanı olarak gramajı yüksek. Sanatsal baskı kâğıdı. Yaş dayanımı arttırmak için hamurda ASA Artificial Paper. alkali selüloz üretim süreci. Zehirli olmayan. Suni kâğıt. Üzerinde kara kristalleri. türü maddelerle kaplanmış. (Bakınız: Art parchment). Methanol Process). reaktiftir. Aromatik bileşikler. Sanat parşömeni. Suni deri. Artists Illustration Asbestos Lumber). Sanat parşömeni. veya iç kapağı. (Bakınız. Artificial Leather Paper. Desenli zarf. (Eş anlamlı. dekoratif kâğıtlar. Genellikle patentli ürünlerdir. Asbestli beton levha. Salpa. Türkiye’deki ticari adı Atermit’tir. Ressamların kullandığı. Tual kartonu. selüloz ve bazı polimerlerin karışımıyla yağ geçirmez hale Asbestine. Artists Papers and Boards.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aromatic Compounds. mum kullanıldığı parşömenler. Yapımında pamuğun veya benzeri bir yıllık bitkilerin Articulating Paper. (Bakınız. pamuk kökenli selülozdan yapılan kullanılan zehirli kâğıt. özel bir Bristol kâğıdı. tutkallama. Çok yüksek oranda tolüen gibi kokulu bileşikler. Arto Printing. Resim kartonu. yüzeye sahip. Suni çiçek Magnezyum silikat. Asbestos Cement Board. Asbestos. Arsenical Paper. Uzun asbest liflerinden yapılan ve membran/zar desenlerle tasarlanmış. ASA öğütülmesiyle ve selüloz ilavesiyle yapılan kâğıtlar. karakalem ve sulu boya çalışmalara uygun. Taban kâğıdı Collotype Printing. (Eş anlamlı. Chrysolite) kalem resim yapmak üzere üretilmiş. Suni parşömen. Asbest keçe. ASAM süreci. çoğunlukla pamuk selülozu harmanıyla yüksek kalitede ofset baskı ile sanat kitapları basımı. kullanılmaktaydı. Asbestli elektrik yalıtkan kâğıdı. Asbestli zar kâğıdı. Bitkisel resim karonu. Amyantlı yalıtkan metal veya camın kullanıldığı baskı tekniği. Sanat resimlerinin basımında kullanılan sert karton. Art Board.) olarak asbest kâğıdı kullanılmak suretiyle. Öğütülmüş kimyasal kullanılan. laminasyonla Art Paper. Art Printing Paper. Poster kartonu. olarak kullanılan kâğıt. Isıl dirençleri vardır. yapılırlar. Amyant Art Lined Envelope. üzerinde sanat faaliyetlerinin yapıldığı kâğıtlar Art Printing. Daha ressamların kullandığı kâğıtlar. parşömen görünümlü kâğıt. İmalat süreçleri üreticiye ASAM Process (Alkalie Sulfite-Anthraquinone and göre değişmektedir. Sanatsal baskı. Asbestten yapılma keçe. Asbest. Benzen ve Art Parchment. Reprodüksiyon kartonu. Resim kartonu.

Asbest ve olarak tam ortadan katlanmadığı katlama türü. Yerini Betopan® almıştır. yandıklarında kullanılarak asbestten üretilen. Uygulama projesi. Bitümlü kâğıtlar. Asfalt çözeltisi. Ashless) Asbestos Millboard. zift emdirilmiş karton. kaplanan ve gravür yapımında veya flekso baskıda Asphalting Paper. Asphalt Felt). (Tetrapak kâğıtlar gibi). Asimetrik katlama. çeşitli gramajlardaki karton geriye kül bırakmayan bazı kâğıt türleri. Kâğıtta tutunan külün. Asitte çözünmeyen kül. ambalaj türü. ana kütleye göre yüzde Asbestos Lumber. Kül renginde. (Bakınız. Külsüz. Asphalt Felt. Isıdan etkilenmesi Ash Retention. Külsüz filtre kâğıdı. Asbestli çatı levhası. Analitik filtre kâğıtları gibi. Asphalt Slaters Felts. Ashless Paper. yiyeceklerin saklama ömrünü uzatan arasına asfalt sürülerek yapıştırılmış çok katlı kâğıt. Makine salonuna konulan yanmasından sonra kalan külün. selüloz Gazete kâğıtlarının ziftle doyurulmasından elde edilen ziftli üretiminden kalma tuzlar ve inorganik kimyasallar kâğıt. levhalar. İçinde selüloz Asbestos Paper. Ash Content. Kül tutunumu. Kül. Acid Insoluble.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ için battaniye olarak kullanırlar. dışı maddeler olmadığından süzme sırasında süzülen sıvıya asbestten üretilen elektrik yalıtkan kâğıtları. Kâğıt 900 ˚C de yakıldıktan Asbestos Fiber. artıklar. (Eş anlamlı. Çatılarda su geçirimsizliği Aseptic Grade Board. kâğıtların ortak adı. hidroklorik asitle aspiratör montaj boşluğu. Asfalt. Felt). Basınç altında çimento ve olarak oranı. Kül Miktarı. Asbestos Roofing kullanılan emprenye maddesi. Asphalt Emulsion. güncellenerek revize edilmiş hali. Ash. mineral için üretilmiş küçük çaplı (3-5 mm) asbest borular. arttırıcı çeşitli tutkallar kullanılmaktadır. Kraft kâğıtların iç tutkallamasında çizilen ve uygulama sonrasını gösteren asıl projenin kullanılan özel bir karışım. Suya ve Aseptic Packaging. Asbestli çatı kaplaması. kullanılan levhalar. Assymetrical Fold. Ash. Zift. Asbest levha. Asbestli kondüit. Asphalt. Asphalt Felt). iki Kraft kâğıdının Buzdolabı dışında. Aseptik ambalaj. Asbest elyafların Ash Coloured. Ash Free. Asfalt emdirilmiş üretilir. Kâğıdın su geçirimini önlemek için Asbestos Waterproofing Felt. kimyasallara direnç sağlamak için. su ve kil As-built Projects. Bitümlü karton. Asbest duvar levhası. Kâğıdın yanmasından sonra kalan inorganik Asphalt Sheating Paper. kullanılan bir kâğıt türü. Külsüz kâğıt. tutunum sayesinde kâğıt yüzey düzgünlüğü artar. 21 . Mukavemet çözünebilen yabancı maddeleri aktarmayan kâğıtlar. Bitümlü çatı kaplama kâğıdı. Bunlar arasında kalsit gibi dolgu maddeleri. (Bakınız. Aseptik türde karton. Asfalt. Bitümlü kâğıt. (Bakınız. Fotokopi kâğıtlarında emdirilmiş su geçirmez asbest levha. Montaj sonrası karışımı halinde. Asfalt lamine kâğıt. Asphalt Laminated Paper. Asbest elyaf. Asbest kâğıdı. (ISO 2144) asbestle yapılan levhalar. kalan külün ağırlığının. Aspiratör deliği. Steril ambalaj. Düşük gramajlarda. Bir yüzü kille için kullanılan. kökenli dolgu maddelerinin elyafa tutunum durumunu Asbestos Roofing Felt. kullanıldığı kâğıda benzer bir üretim süreci vardır. sonra. Kâğıdın Aspirator Hole. Asbest karton. bulunmaktadır. Kâğıtta. Asbestos Roll Board. Kâğıdın simetrik Asbestos Wallboard. muamelesi sonucu geriye çözünmeden kalan kül. Kâğıt üzerine kaplanan çeşitli laminasyonlarla Asphalt Papers. Ashless Filter Paper. Asbestos Slaters Felt. inşaatlarda duvar kaplaması olarak Davetiyelerde kullanılmaktadır. çimento ile yapılmış. Külsüz. istenmeyen kablo türü döşeme altı malzemelerini korumak hamur sistemindeki toplam küle oranı. Dolgu malzemeleri de Ashless. Zift belirlemek için testler yapılmaktadır.

boya kıvamını arttırıcı maddeler. Atmosfere açık Auditing. içindeki. moleküllerin kümelenmesidir. Assimilative Capacity. Helper Drive). Kâğıtla ilgili Attrition Mill. Magnezyum alüminyum Associative Cellulosic Thickeners. bir ürünün veya patlamalara karşı korunma amacıyla kullanılan bir faaliyetin devredilebileceğini belirten terim. içinde azaltma. altındaki kullanılan pamuk kökenli özel bir kâğıt. ana tahrik Atramentaceous/Atramentous. Atık bir suyun yönetmeliklerde belirtilen sınır spektrometresi. çeşitli yörelerimizde bulunması muhtemel bir kil minerali. Paralayıcı. Austenitic Stainless Steels. sistematik bir taraftan selülozu bir taraftan peroksidi alan ağartma olarak inceleme. Sesli. Bir şirket Atmospheric Testing. Authorized Representative. (2) Yetkili kişi. Otorite. Miseller. yöntemdir. Püskürtücü. Asosiyatif selülozik silikat. konumda içindeki helezon ve elekle temizleme yapan küçük Authority. standartları da bulunmaktadır. Yardımcı tahrik. Attenuation. sesli uyarı. buhar basıncını düşürürken buhar sıcaklığını da kondensat Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve teknik ilavesiyle düşüren vana. Kulağın duyacağı frekans Atmospheric. Atmospheric Peroxide Bleaching. Özümseme kapasitesi. Atapulgit kili. Mürekkep renginde. Yetkili temsilci. yanıcı gazlar veya solvent 22 . Mutlak basınç Düşük (%0. Şiddetini süre Association Colloids. (1) Devredilebilir. Operatörleri ve Atmospheric Curl. Buhar hatlarında ASTM (American Society for Testing and Materials). Etkisini azaltma. Audible. kapasiteli temizleme elekleri.15) karbonlu ve % 16 nın üzerinde krom ve üzerine baskı yapan açık hava basıncı. Assist Drive. Attapulgite Clay. Atomizer. nikelden oluşan 304. Atmosfere açık. Havanın içindeki çalışanları tehlike veya hataya karşı uyarmak için verilen nem nedeniyle kâğıdın kıvrılması. Kâğıt fabrikalarında yangın ve Kontratlarda kullanılan ve bir hakkın. sistemi. zehirli gazlar. Atomizör. Dikey Genellikle kâğıt fabrikalarının kullandığı tür çeliklerdir. Özellikle ışık ve ses etkisi gibi dalga Koloidal bir çözeltide dağılmış bulunan yüzey-aktif şeklindeki fiziksel etkilerde meydana gelen azalma. Kâğıt makinesinde. Mevcutlar. Sesli uyarı/alarm. Atmosfere açık temizleyici. tarafsız gözle. Harita ve atlas yapımında İçindeki sıyırıcı bıçaklı pervanesi aracılığıyla. Atlas kâğıdı. Bıçaklı döküntü pulperi. Sindirme Atomic Absorption Spectrometry.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Assets. 316 gibi 300 serisi paslanmazlar. Zayıflatma. ancak jeolojik olarak koyulaştırıcı. motoruna yardımcı olan ve onun komutlarına uyan tahrik Mürekkep gibi kara olan. bir basınç altında olmayan. (Bakınız. Ülkemizde üretimi olmayan. Denetim. Bir pompayı karıştırıcı olarak kullanan. (1) Yetki. Belirli bir işi veya sistemi daha önce peroksitli ağartma. Öğütücü değirmen. (2) Açıklaması yapılabilir. Atomik emilim kapasitesi. Atmosferik kıvrılma. özellikle Atomizer. Kümelenmiş asıltılar. döküntüyü parçalayan makine altı pulperi. Bir örnek içindeki metal yoğunluğunu tayin değerlere ulaşması için. Atmosfer testi. içine konulan temiz su miktarı. Atmosfer basıncı dışında ek aralıklarında olan ses. ünitesi. yüksek kâğıtlar. buharları gibi zehirli patlayıcı özellikteki maddelerin Assignable. Attemperator. Attrition Type Repulper. Audible Alarm. Atmospheric Pressure. analitik bir laboratuvar cihazı. oksijen. Atmospheric Screen. standartları geliştirip yayınlayan kuruluş. Suyu iten veya suyu seven parçalardan oluşan. Baskı kalitesi çok süzgeci sıyırarak. Atlas Paper. Kıyıcı. Bir cihazla havanın veya kurum adına yetkilendirilmiş kişi veya şirket. belirlenmiş olan ölçütlere göre. elekte ve preslerde. Östenitik paslanmaz çelik. Buhar şartlandırma vanası. Duyulabilir. oranlarını ölçme. aynı yükü paylaşan. Atmosferik basınç. Varlıklar. etmeye yarayan.

Regüle valsi. Yararlanılabilirlik oranı. Aksiyel fan. üretime ayrılan süreye yarayan şerit verme sistemi. bazen gofrajlı. Bir sistemin yapma müsaadesi verildiği süre içinde. Automobile Tire Roll. Bir dönüş ekseni üzerinde bulunan ve ayni otomatik olarak yapan sistem. verilen yazılım mantığına göre Axial. Fiili üretimde kalınan sürenin. Otomatik paketleme Availability. Bant türü otomatik olarak çalışan ambalajlama Yararlanma imkânı. bulunan elyaf uzunluğu. Regüle valsi. Üretime hazır bir kâğıt makinesinin sistemi. Otomobillerin Axial Fan. Automatic Tail Feeding System. (Eş anlamlı. Oto lastiği sargı kâğıdı. Üretime ayrılan süre kesintiler Automatic Trip. buna Available Chlorine. 23 . Otomatik cetvel ağzı. Oto lastiği sargı kâğıdı. Automation. Automatic Packaging System. Otomasyon. Bağımsız bakım. Automobile Board). kopya özelliği olan kâğıtlar. bölünmesiyle elde edilen sayı. Beyazlatmada asit uygulamasıyla bağ yapan klor. Mean) Matematikte bir Automatic Wire Guide Roll. Autographic Register Paper. Eksenel. belirlenmiş bir mantığa uygun olarak hareket eden. Yağlama otomatik hem de el ile kontrol seçeneği olan sistem. açılması veya enerjinin kesilmesi. Sürekli form kâğıdı. bulunduğu toplam süre. ağır gramajlı bir karton türü. Autocaustisizing. Yararlanma sistemi. Dönme ekseni. Pompalarda ve aspiratörlerde içinde panellerde ve döşemelerde üstü kaplanarak kullanılan bir merkez etrafına yerleşmiş açık tip kanatları kullanılan. kâğıdın bağlanabilmesine oranı. kaynaklar olduğu sürece ve üretim Automatic Switch. özellikleri taşıyan. Eksen. Ortalama. Birden fazla Automobile Tire Wrap. Kullanılabilir klor. Çok nüshalı şirket içi formlarda kullanılan. Average. (Bakınız. operatörlerinin bazı bakım işlerini üstlendikleri bakım Auto Guide Roll. Otohidroliz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Autochrome Printing Paper. İşletme üretmede kullanılan. Automobile Board. Kendi konumunu eleği tekniği. Kütükleri yonga makinesine sevk eden otomatik ortalama boy uzunluğunu belirten ve bir örneklemeyle sistem. Yardımcı ekipman. Havbe fanları gibi kâğıt makinesi yardımcı Automatic Control. Çözünür selüloz üretiminin Autotype Paper. bölümüyle bulunan oran. Auto Tire Wrap. ayarlayan sevk valsi. Hem Auxiliary Equipment. veya keçeyi ekseninden kaçırmamak için pnömatik olarak Auto Slice. (Bakınız. Çok Automobile Panel Board. ince gramajlı baskı kâğıtları. Borate Autocaustisizing). Daha önce ekipmanları. Kroma kâğıt/karton. Automobile Tire Wrap). Kâğıt makinesinde. ve kullandığı mantığı. Otomatik kütük besleme Average Fiber Lngth. Otomatik/el kontrolü. fiili üretimde otomatikte çalışması için konulmuş çalıştırma anahtarı. renkli baskıya olanak tanıyan bir baskı kâğıdı. veya bir ekipmanın. (Bakınız. sistemi. Elyafların sistemi. Automatic Wood Charging. olan fan. Su geçirimsiz bir kâğıt türü. Operatörün elle yaptığı işlemleri Axis. Otomobil kartonu. kendinden ile yapılan selüloz parçalama işlemi. Oto lastiği sargı kâğıdı. (Bakınız. Ortalama elyaf uzunluğu. Unavailability). Otomatik olarak devrenin nedeniyle tam olarak kullanılamaz. uygun altyapısı olan sistemlerin yaptığı işler bütünü. Kendinden kopyalı ilk aşamalarında ham maddeye verilen buhar veya sıcak su kâğıt. Eleğin yanlara dizi sayının toplamlarının dizideki eleman sayısına kaçmasını önleyen vals. ünitesi. Kullanılabilirlik. Otomatik anahtar. Otomatik açma. kopyası olan ve genellikle elle doldurulan formları Autonomous Maintenance. Auto/Manual Control. Otomatik kontrol. Otomatik şerit verme Availability Ratio. Yararlanılabilirlik. Serbest klor. Form kâğıdı. Autohydrolysis.

24 . Azur. Eksenel kuvvet. Açık mavi çizgisiz yazı kâğıdı. Azoic Dye Stuff. Azo. Axial Flow Mixer. Petrolden üretilen bir grup boya veya pigment. Boru eksenine paralel akış. Gök mavisi. Aşağıdan yukarıya doğru hamuru hareket ettiren karıştırıcı tipi. Azure Wove. itme veya çekme şeklindeki yük. Akdeniz mavisi. itme veya çekme kuvveti. Açık mavi. Axial Thrust. Açık mavi çizgili yazı kâğıdı. Dönme eksenine paralel. Türbülans yaratmayan akış türü. Eksenel akışlı karıştırıcı. Pompalarda da pompa fanına doğru olan hidrolik itme kuvveti. Eksenel akış. Azo boyar maddeler. Azo. Eksene paralel itme kuvveti. Azure Laid. Eksenel yük. Su bazlı boyar maddeler. Öğütme sırasında bıçaklara ve mile gelen eksenel itme kuvveti. Eksenel itme. Axial Force. Azure. Axial Load. Dönme eksenine paralel.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Axial Flow.

Babit yataklama. kâğıt yüzeyinin kabalık derecesi.. Üst/ön ise daha düzgün yüzüne denir. B.. Sırt kâğıdı. A(X) Backing Up. Oluklu mukavvalarda. (2) Tam ağartılmamış odun yeterli miktarda gelmemesi nedeniyle düzensiz mürekkep selülozundan üretilen kâğıtlarda. Book Back Liner). sağlayan eğimli rampa. bulunduğu taraf için kullanılır. kâğıt gramajına (g/m²) güçlendirmek için.) oluşan çeşitli izler. Ratio. Eğimli rampa. (1) Yaş kâğıdın kurumaya bırakıldığı Back Cover. Baskıda mürekkebin B kaba. Geri akış. Backing. Sırt izi. BB iki kat daha kaba. Arka plan.B. bobin seramik cephe mozaiklerinin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. bakır ve Antimuan yüzeyde kullanılan layner kâğıt. Mozaik taban kâğıdı. Baby Press. Back Mark. Lead Dryer) için sırta yapıştırılan kâğıt veya bez bant. Tıkanıklığı açmak Back Fall. Ciltlemede sırt geçirme. kraftlayner. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Flow. krepli veya gofrajlı. Geri püskürtme suyu. B serisi kâğıt ölçüleri Ek 2 de verilmiştir. fakat sırada bekleyen işler. Yerine getirilmemiş sipariş. B0 ölçüsündeki kâğıt her seferinde tam ortadan arka yüzüne de baskı uygulama. Alt layner (tabaka). imitasyon yüzüne denir. alt Çeşitli oranlarda kurşun. zeminde. (1) Çizim kâğıtlarında. B2. Kâğıt veya kartonlarda ISO 216 tarafından veya sıyırıcı bıçağın karşındaki destek valsi.F. B. Ayna ve resimlerin arkasına B. Ders kitapları üretiminde. Backing Board. Samanlı defter kâğıdı. Karşı vals.) kâğıtlar elde Backing Wire. belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Backing Away From Fountain. kitapların sırtında veya arka kapaklarında kullanılması için Back. Ciltlerde düğümlerin açılmaması ilk silindiri. Sırt kâğıdı. beyaz layner veya Baby Drier. Cildin arka kapağı. (Burst Factor Ratio). tambur bıçaklarıyla arasına alarak onların öğütülmesini Back Order. eşit olarak bölünerek B serisi diğer (B1. arkalarına destek olarak konulan kâğıt. Kâğıt makinesinde Back Mount Mash Paper. Uygulama valsinin B(X). Küçük kurutma silindiri. Back End. Üst elek. Arka kapak. Back Bone. Backoff Water. Spine). (Eş anlamlı. Teslim süresi gecikmiş sipariş. Sırt geçirme. elementlerinden bir kaçının alaşımı ile yapılmış yataklama ortadaki dalgalı kısım için fluting kâğıt ve üstte daha malzemesi. Samanlı kâğıt. yüksek gramajlı. Uzun elekli makinelerde üst elek. dayanıklı türler olan Kraft. Bebek pres. (1) Matbaada kâğıdın pürüzlü olan üretilen. (Eş anlamlı. Patlama faktörü oranı. Diğer kâğıtları Patlama mukavemetinin (g/cm²). Kaymalı bir yatak türü. yerle veya askıdaysa iple temas eden yüzeyinde Reverse Cover. Back Liner. Sırt bezi. konulan gramajı yüksek ve kaba karton. Sırt kartonu. ifade üretimde kâğıdın elekle temas ettiği ve elek izlerinin Backlog. Önyüzü basılmış bir kâğıdın ve C(X)). Sırt. Backing Paper. silindirlerine göre daha küçük çaplı ve kurutma grubunun Back Lining. kalay. Destek valsi. Makine sonu. Makine arkası. Note Paper. makinesi gibi bölümler topluluğu. (Bakınız. tanım. bölünmesiyle elde edilen değer. Diğer kurutma dubleks kuşe kâğıtlar kullanılmaktadır. Çeşitli nedenlerle yapılamamış. (2) Elek izi. Taban kâğıdı. (Eş anlamlı. Cilt sırtı. (2) Bu kraftlayner kâğıtlar. Arkaya basma. (Eş anlamlı. Eski sipariş. 25 . kullanılan ön silindir. Geçmiş. Oluklu mukavvalarda. Arka/Alt. Backing Roll. Hollender dövücüde elyafları için kullanılan basınçlı su. B Background. edilmektedir. ikinci sınıfı ifade eden akışı. Silindir karton makinelerinde Back Lining Paper. Birikmiş işler. Top Wire) Babbitt Bearing. Cam veya kurutma bölümünden sonra gelen mal sarıcı.

Bakteri öldürücüler. Bagas selülozu. Bacon Paper. (2) Kâğıtta eleğe temas eden taraf. Bakteriyel nanoselüloz. Kâğıt veya plastik maddelerden yapılan verilerek yapılan filtre temizliği. arttırmaktadır. Akışın Bacteria. Potlu. ortada kalacak şekilde monte edilen iki kâğıt makinesinin Baffle Board. Tahrik tarafı. Perde. Arkalı önlü. Bozuk ek yeri. içinde saptırma bölmeleri veya plakaları bulunan yapılan basım. Baggy. Karşı basınç. Backtrap Mottle. Karşı basınçlı türbin. kâğıtlar. döner ahşap parça. Dalgakıran parçalar. Kâğıt makinesinde Hindistan kâğıdı. Kâğıt çalışma performansını etkilediği için ölçümü yapılan bakteri fabrikalarında egzoz buharı kurutma kısmında kullanılarak miktarı. Bombeli. tahrik tarafı denilmektedir. Microbial Celulose ) almıştır. (Bakınız. (3) sırasında oluşan ve baskıda kesiklik yaratan ek yeri İki yüzlü kâğıtlarda. yaşayan basit yaşam türleri. katta kullanılan geri dönüşümlü hamur. Arıtılmış su. Türbülansı önlemek Back to Back. arka tarafa da Bad Core. Baskıda bir önceki rengin Baffles. Geri tepme basıncı. Badami Paper. ticari ürünleri paketlemede kullanılan torba ve çantalara Back Water. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar buharlaştırıcılarından önce kullanılan bir tür ön bulunmamaktadır. Saptırma plakası. Drive Side. Bakteriler tarafından üretilmiş nanoselüloz. yüzde elek izleri görülebilmektedir. veya benzer ekipmanın montaj durumu. (1) Arka taraf. anında buharın tamamını kullanmadığı için egzozundan Bacteria Level. Çürük buharla çalışan Bacterial Celulose. (2) Geri dönmüş su. (2) Sırt sırta. Kasap kâğıdı. Bölmeli aeratör. Machine Tender? Baffle Aerator. Belirli bir örnekteki Back Pressure Turbine. (1) Kâğıt fabrikasında kullanım amacıyla depolanan tüm sular. Bu durum türbin verimini Bacterial Nonocellulose. Baffle. Akışa dik yerleşmiş akışı blankete temasıyla kendini yenileyen baskı hatası. Bakteri seviyesi. Back Washing. Şekeri alınmış kamış maddeleriyle su geçirimi azaltılmış. Kâğıt bobinlerde. Back Tender. Akışı önleyen. Türbin çürük buharıyla çalıştığı için bu adı ortamlarda gelişirler. Bakteri sayısı. Bozuk mihver boru. kâğıdın elek tarafına gelen yüzü. Çöl tipi buharlaştırıcı. düzgün saramama 26 . Selüloz fabrikalarında likör oluşturulmuş selüloz. Bakteri. makine basınçlı çürük buhar çıkaran buhar türbinleri. Üstüvane. Arıtmada temizlenerek Bagasse. Tender Bad Splice. Bagas. sakinleştirici parçalar. Kâğıt bobinlerinde açma sırasında görülen. Ayni salona tahrik tarafları havalandırıcı. Parafin gibi kaplama Bagasse Fiber. Hurda kâğıttan üretilen bir Back Side. Kâğıt makinesinde kurutmadan sonraki kısıtlayan cisim. Bacterial Count. Bakteri selülozu. Hamur kasası içinde kullanılan. Kâğıt fabrikalarında döngülü sularda yarattığı geriye doğru iten basınç kuvveti. Bu bozukluğu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Pressure. Mill Splice). Çanta. kısma bakan operatör. Back Pressure Evaporator. üretim Side. şeker alındıktan sonra geriye kalan elyaflı posa. et ürünlerinin sarıldığı küspesinden elde edilen selüloz. Ters yıkama. Şeker kamışından geri döndürülen depolanmış su. ön tarafa salon tarafı veya operatör tarafı. verilen ortak ad. Temizlik amacıyla tersten su Bag. Tabanlık. Depo suyu. Bölme. (Eş anlamlı. Bakteriler tarafından buharlaştırıcı. Kuşe boyalarında. Badami kâğıdı. Gevşek. (1) Kâğıdın her iki yüzüne de amacıyla. Torba. Front Side). Selüloz lifleri daha uzundur. Backs. Harelenme. (Bakınız. Çift katlı Fordriniye elekli makinelerde alt Bactericides. Şeker kamışı küspesi. Çalışma bakteri ve organizmaların sayısı. akışı düzenleyen. Poturlu. (Bakınız. kondensata dönüştürülür. Geri dönüşümlü su. topaklanmayı önleyen.

Elektrik süpürgelerinde Bale. Bilançonun aktifinde kuruluşun mevcut değerleri. (1) Kâğıt torba filtre. Reçine emdirilmiş levha balya kantarı. Pasif tarafında ise. Fabrika içinde hurda kâğıtların balyalandığı bölüm. Dış kutu ise kartondandır. Fırıncı kâğıdı. tarafları daima birbirlerini eşitler. bilançonun aktif ve pasif dönen bilyalardan oluşan metal bir yataklama elemanı. Balya tartma sistemi. Balya kâğıdı. Bir Baling. Rutubet profili veya kaliperi Balance Quality Grade. Değer küçüldükçe balansın kalitesi artar. Bir kuruluşun belirli bir Baling Paper. Aktif ve pasiften kısımdan Baling Plant. bu tür bobinlere gösterilir. kâğıt. kesikli pulpere giren balya ağırlıklarını toplayarak ölçen Bakelite Paper. alacakları ve varsa zararı bulunur. Bobin açılırken kâğıdın alınamayan balansızlığı gösteren değer. döner bıçaklı ekipman. İki konsantrik bilezik içinde sermayesi bulunur. (örneğin bir valste veya şaftta) Baggy Roll. Balya konveyörü. Balya tellerini kesen kurutulması. Bale Press. Balya teli sarıcısı. (1) Balans. sayısının çarpılmasıyla elde edilir. Bakalit kâğıdı. Çimento torbaları gibi ayaklarındaki yük sensörleri (Load Cell) ile oluşturulan ve torbaların yapımında kullanılan. kullanılan gözenekli bir kâğıt. alınmış döner bir parçada. denk. ambalajlama yöntemi. Balance. bağlamada kullanılan tel. Balans kalite derecesi. (3) Denge. G değeri ile düzensiz ve salgılı açılması nedeniyle. Baking. Bale Weighing System. Balyalık kâğıt. kullanılan. oluşur. Genellikle tarihteki ekonomik varlıklarını. tahıllar ve dayanıklı paletli taşıyıcı. yağlı bir kâğıttan yapılır. Gevşek kâğıt. selüloz veya hurda kâğıdın hidrolik kullanılan. filtreler. Üzerine bilanço yazılıp duvara asılması Balloon Paper. Selüloz üretilebilen. Bataklık servisi. Balyalama. kâğıttan yapılan torba preste sıkıştırılmasıyla oluşan balya. (1) Bilanço. Balon kâğıdı. Böylece. Selüloz veya hurda kâğıt balyalarını özel kâğıtlar. Balya kantarı. uzun bozukluğu nedeniyle oluşan potluk. Aritmetiksel dağılım tellerini yumak hale getirerek hacmini azaltan presli sistem. Bale Weigher) selülozdan yapılan ve makine izi veya filigran uygulanmış Bale Wire. (2) Bale Wire Wrapper. öz Ball Bearing. yüzeyi kuşe kaplı kâğıtlar. Bale Conveyor. Genellikle konveyör Bag Paper. Bombeli bobin. Balansı bozuk kâğıt. (4) Kalıntı. Titreşim açısından dengede olma. Balya teli kesicisi. Bag House. Pulpere balya taşıyan. (Benzer Bakers Wrap. Balya yapma. Balyalama ünitesi. Liners). pasif borçlarını ve öz selüloz balyalarını sarmak için üretilen ambalaj kâğıdı. ikili Baled Pulp. balya haline getirme. Kutu içi torba. çok dayanıklı Kraft kâğıdı. Bale Weigher. Baggy Paper. Balance Sheet. beyaz anlamlı. Bag in Box. Balya. Kesilen balya Terazi. Balyalı atık kâğıt. Torbalık layner kâğıt. anlamında dengede/dengeli olma. (2) Çok katmanlı reçine emdirilmiş kâğıt. Balya presi. Hurda kâğıt işleme tesisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tam ortada kaliper bozukluğu veya rutubet profili Bald Cypress. (2) Torbalı baca filtreleri. Sıcak balon yapımında için üretilmiş karton plaka. Kâğıt yüzeyindeki kuşe tabakasının Bale Wire Cutter. Bisküviler. elyaflı bir ağaç. Balya yapmak için kullanılan Bag Liners. Eksenel verilen ad. 27 . Torbalık kâğıt. Fazla kalın olmayan. Üretimde kaliper bozukluğu veya bobin sarım kaçıklığın mm olarak değeri ile bir saniyedeki dönüş sorunları nedeniyle kalite bozukluğunu ifade etmektedir. (Bakınız. Ağırlığı ölçen alet. Hurda kâğıdı presleyerek eşitliği dengeleyen karşı değer. Balya teli. Fırınlama. Saman. Balyalı selüloz. Bakiye. İç ambalaj genellikle daha ince ve Baled Waste Paper. sermayesini gösteren tablodur. hava geçirgenliği yüksek. sütler gibi gıdaların paketlemesinde kullanılan. Balyalı rulman. Kâğıt çanta üretiminde hidrolik pres.

Optik algılayıcılarla okunabilen. fakat aynı kalitedeki kâğıtlar. Bir çizim kâğıdı türü. Bank Book. dayanıklı ve uzun ömürlü. Dut ve çalı türü çabuk Band Mill. İki kenarı kapatma. Banka muhasebe defteri. Kâğıtta kaplama ve dolgu Band Conveyor. parçalamadan bütün olarak soyduktan sonra. Hisse senedi yapımında bu adı almıştır. Firma çizim Barium Carbonate.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ball Valve. Şerit testere. Selüloz üretiminde kaynak olarak kullanılan bir ağaç. Yüksek kaliteli. Bant konveyör. Band Stock. bulunmaz. Bono ve çek kâğıdına göre tam kapalıdan tam açığa gelebilen akış kesme vanası. güvenlik korumalı kâğıtlar. Kabuk (buhar) kazanı. Asya’da yetişen ve elyaflarından kâğıt olan açık sarı bir renk. Banka kâğıdı. Selüloz ve kâğıtlar. Kabuk soyma. Yonga değirmeni. konveyör. Baryum sülfat. sürgün veren ağaçların iç kabuklarından kâğıt Band Saw. Dış tabaka cansızdır ve selüloz Bantlama. (1) Çemberleme. kabukları yakarak buhar elde edilen uygun kâğıtlar. Bambu. Barcode. Balston kâğıdı. Bambu saplarından kullanılır. Baryum kromat. Barker/Debarker. (2) Ağaç kabuğu renginde. şeridinde. çek. kimyasal yöntemle elde edilen selüloz. kullanılan. kapanmıştır. yapılan. ipsiz dikiş yapabilen bir iğne. (1) Ağaç kabuğu. gözle görülebilen ağaç kabuğu kalıntıları. Banding. Tapa. döverek elde edilen keçe veya Banding. Ucu kancalı keçeyi eklemede vardır. Hurç kâğıdı. Hesap hareketlerinin kütüklerin kabuğunu soymak için kullanılan makine. Bark Specs. buhar kazanı. hisse senedi ve kıymetli evrakların basıldığı özel Bark Steam Boiler. Banka kayıtlarının kütüklerin kabuklarını soyarak başlar ve yongalamayla tutulduğu defter. V-port (= V yarıklı) veya Segmented (= kullanılan kâğıt. bir ağacın kabuğunu. Pelesenk. işlendiği hesap cüzdanı. Hızar makinesi. Baryum karbonat. Banka kâğıdı. Selüloz üretiminde süreç Banking Book. (2) halinde bulunan tabaka. Küresel vana. Taşıyıcı özelliği yoktur. Para basımında kullanılan dayanıklı ve pamuk selülozundan yapılan. Kalıcı Bamboo. elektronik ürün kodlama sistemi. Barium Chromate. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada beyaz pigment olarak Bamboo Pulp. Para kâğıdı. 28 . Banknote or Currency Paper. Baryum sarısı olarak da adlandırılır. Bobinin yan yüzlerini güderi türü bir kumaş. Kabuk soyucu. Banka hisse senedi. Bark. Kanada köknarı. Kabuk kumaşı. devam eder. kapama elemanının ortası delik bir küre olması nedeniyle Bank Stock. saz türü bir bitki. Kâğıt içinde selülozdan gelen. gofraja sunta fabrikalarında. Banka hesap cüzdanı. korumaya alma. Barium Sulfate. korumak için yapılan ambalajlama tekniği. Kabuk lekesi. Banknote Paper. Bambu selülozu. Balston’s Paper. Barking. Bankaların bastığı bono. Açma daha düşük gramajlı. üretilebilmektedir. Kanada balsamı. “Tapa” adıyla da anılmaktadır. Çelik veya plastik şerit Ağaçların en dışında. Kuşe kaplamada kâğıtları ve filtre kâğıtları üretmiştir ve 1955 de beyaz pigment olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. Bobini yapışkan bantla sarıp. parçalı) gibi küre kesitiyle oynayarak yapılmış çeşitleri Barbed Needle. Barkod. çubuklardan oluşan. Kabuk soyma tromeli. Lastik taşıma bantlı maddesi olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. Baryum sarısı. Doksan derece hareket ederek Bank Paper. özel Barking Drum. iç ve dış kabuk olmak üzere iki tabaka çemberlerle bobinlerin sarılması. Kurutma ve pres Balsam Fir. Keçe iğnesi. keçelerinin eklenmesinde kullanılan iğne türü. Balston 1733 de kurulmuş bir kâğıt firmasıdır. kaynatıp. Afrika’da ekvator hurç kâğıdı. korumaya alınması. Selüloz fabrikalarında. Elbise korumak için üretilmiş Bark Cloth.

Geçirimsiz madde. Barytes ve Blanc Base Material. bunlardan bazılarıdır. kullanılır. çok ince ve opak bir kâğıt. fakat daha büyük çaplı kâğıt varilleri yapmak üzere üretilen Base Alum. uzun tutulmaktadır. Baryum sülfat (Bakınız. malzemeleri. Santrifüj temizleyicilerde kabul gören Barrier Paper. Kâğıt üzerinde dalgalı veya periyodik Vakum kasalarından su seperatörlerine kadar uzanan görülen bozukluklar. Baz alum. pH değeri 7 nin üzerinde olan alkali Barrel Liner. yağ veya gaz geçirimini veya dekoratif yüz geçirmeyle yeni bir yüz kazandırılacak önlemek için kullanılan. Atmosferik Baryte. fotoğraf baskı kâğıtları. Barring Amplitude. Alüminyum sülfat. Zemin kat. kaplama veya laminasyon astar kartonu. Alüminyum Kraft kâğıdı. Dalgalar. Bariyer maddesi. buhar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bark Waste. Kâğıt makinesinin veya kalender sonrasında. Kâğıtta tutkalın veya boyanın elyafa tutunması için arkadan görünmesini engelleyen kaplama. Kâğıdın baskılı Alum (Şap). Bunlar kaliperdeki soyulmasından sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan bozulma işaretidir. Takograf kâğıdı. Varil kâğıdı. Astar malzemesi. Bariyer. Siyah bir tur döndürerek elle kâğıdı beslemeye yarayan motorlu likör yoğunlaştırıcılarında vakum altında çalışan bir bölüm. Atmosfer tarafından bir cismin birim alanına yapılan baryum sülfat. sırasıyla Potash Alum. Barium Sulfate. büyüklüğü. ağaç kabukları. Kalıcı beyazlık sağlayan bir Kuşeleme kuvvete Barometrik basınç denilmektedir ve atmosferik pigmenti. temizleyicinin üstünden alınan hamur. basınç olarak da adlandırılır. Barrier. borular. Astar. Bobin makinesinde tamponu Barometric Condenser. Taban kâğıdı. Elekle eleme. Barometrik basınç. Soda Barrier Coat. (Bakınız. Yüzeyine kaplama. Base. Bars. Taban kartonu. değeri arasındaki fark. Üzeri kaplanacak Nakliyecilerin kullandığı. Barometric Pressure. Dalgalanma büyüklüğü. Accept) Barrier Separation. kat olarak kullanılan kâğıt. Krom Alum. Base Board. Barring Gear. Atık kabuk. yağ gibi maddelerin kâğıda geçmesini krom ve amonyum tuzları ve sülfürik asit ile birlikte olanı önleyen maddeler. Barometrik yoğuşturucu. Mürekkepli kayıt cihazlarında kullanılmaktadır. maddeler (2) Taban. Geçirimsiz kâğıt. Büyük parçacıkların Base Liner. Geçirimsizlik özellikleri. Kuşelemede kullanılan zemin malzemesi. Baryta Paper. Kayıt cihazı kâğıdı. sülfatın çeşitli türde çift tuzları vardır. Kuşeleme Tecrit maddesi. Taban kâğıdı. Selüloz fabrikalarında kütüklerin enine görülen bant şeklindeki dalgalar. düzenek. Overflow. Amonyum Alum. Fiziksel eleme türlerinden biri. “Blanc Fixe” olarak da adlandırılan basınç. Bartel arabası. Barring. Dalga Barograph Paper. Boru mesafesi vakumun yer çekimine karşı Bartel Truck. Barrier Properties. Geçirimsiz kaplama. Base Flow. Oluklu kutularda alt geçemeyeceği elekle eleme. Baskıda veya Fixe). sodyum. Bunlar. Elek üzerinde Basement. Potasyum. Çark dişlisi. Ana akış. Barometrik vakum ayakları. Dalgalanma. Kaliper dalgalanması. (1) Baz. 29 . Alt layner. Kaliper dalgasının en tepe değeri ile en düşük Bir tarafı parafinle kaplı. mihver koyamayacağı ve seperatörden suyu ememeyeceği kadar boru içine bir mil sokarak taşıyan patentli bir araç. Taban malzemesi. mihver boru tekniği ile yapılan kâğıt. Işığa hassas baryum sülfat Barometric Legs. Barrier Material. Su. (Bakınız. Acid Alum) olmayan tarafına uygulanan ve opaklığı arttırarak yazının dur. Fıçı layner kâğıdı. Bobini tek tarafından. Barometric Drop Legs. Barita kâğıdı. Kâğıdın su. Underflow. salınımların getirdiği makine oturduğu katın altında bulunan kat. Makine altı katı. Baryum sülfat. Barometric Drop Legs) bileşiği ile kaplı.

Sak selülozu. Base Wad Paper. Batch Process. elyafta tutunumu yüksek boyalar. kesikli süreçlerde kullanılmaktadır. kenevir. içinde yapıp tekrar başa dönen kontrol yöntemi. (ISO 536). sağlanan en düşük çalışma hızı. kesikli olan Detayları olmayan ön mühendislik çalışmaları. En uygun mevcut üzerindeki yaş temizlik kâğıdı. (Eş anlamlı. Kesikli pişirme. alt katman olarak Batch Coloring. Batik. (Bakınız. Fişeklerde barutun arka yöntemi. Kumaş veya kâğıdın bazı bölgelerinin kâğıdın cinsine göre standart hale gelmiş kâğıt ölçüleri. Rutin bir işlevi. Çevreye uygunluk açısından en uygun olan Base Speed. Baz kâğıt formasyonu. Amerikan sisteminde plakaların arasına konulan seperatör kartonu. jüt gibi odunumsu havbelerde alt katta bulunan makine altı kapatması. format tüfeklerinin fişeklerinin yapımında kullanılan fişek kağıdı. ölçüsü. kurşun metrekaresinin ağırlığı. Makine altı kapatması. Akü üretiminde. Tuvalet kâğıtları. mühendislik çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış Batch Pulping. belirli ölçülerde bir top kâğıdın (500 Bathroom Tissues. mümkün olmayan bir boyama tekniği. kâğıt. standartlarına göre. İç kabuk. Beç. Makine B. ebruli bir görünüş elde edilen boyama Basic Weigth. Sak. Çok katmanlı kâğıtlarda. üzere kesilmiş kâğıtlar. Kurusıkı kâğıdı. Yapılacak baskı ve Batik. Renkli bir bazla. (Bakınız.T. teknoloji. kullanılan tuvalet kâğıtları ve kâğıt havlular. suda çözünmeden pigment halinde dağılan. Genellikle matbaa artıklarından değerlendirilmek Sole Plate). yonga ve likör Stuffs) karışımının reaksiyona girdiği reaktörler. (Eş anlamlı. Basic Dye) Batch Cooking. kenevir. Kâğıt bağlı iken kâğıt makinesinde teknoloji. Kesikli Pulperlemede. Basis Mass) 30 . Daha sonra kuşe veya başka Bast Fibers. renksiz kuvvetli doldur boşalt usulü yapılan pişirme yöntemi. Basis Weight. Doldur boşalt üretim. Kesikli kontrol. Kesikli süreç. (1) Taban kâğıdı. Beç üretim sistemi. Söğüt. boşaltılması yöntemi. Ana gövde üretim şekli. İngiliz ve Amerikan tekniği. Gramaj. Basic Dye Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan. bir asidin karıştırılmasıyla oluşan tuzlar. Partiler halinde boyama. Detaylı üretim süreçleri. Av Batch Control. dut. Basic Colour. Pulperin her temel prensipleri gösteren mühendislik çalışmaları. Sürekli olmayan Base Stock. Tam kapalı Bast. Kesikli kontrol. bitkilerin selüloz yapılan iç kabuğu. Pulpere veya büteye boya konularak yapılan hamur boyama Base Wad. Avan seferinde doldurularak elyafların açıldıktan sonra projeler ve ekipman listeleri bunlardan bazılarıdır. parafinle kaplanarak. Baz hız. Akü kartonu. (2) Baz odunumsu bitkilerin iç kabuğundan elde edilen selüloz. hamuru. kâğıdın bir Battery Board. Batch System. Taban hamuru. Baz ağırlık. Standart kâğıt ölçüleri. Basic Dye. (Best Available Technology). Batch. Kesikli pişirici. Batch Digester. (Eş anlamlı. Avan mühendislik çalışmaları. Batch Cooking). Detail Engineering). Base Paper.A. kontrol edilmesi tarafında bulunan kâğıt dolgu maddesi. Kâğıt makinesini monte etmek Bastard Size. Bazik boya. kullanılan ve asıl gramajı oluşturan hamur. Base Sheet Forming. pound/1000 ft2. (Bakınız. Base Plate. Doldur boşalt tarzı süreçler. Ürün haline getirilecek kâğıt. Kesikli. Taban plakası. Basic Engineering. Beç boyama. Standart ölçülerde olmayan kâğıt için. (Paer Base Wad) Fişek kağıdı. beton içinde bırakılan montaj plakası. Anilinden türetilmiş. Özellikle otantik el yapımı kâğıtlarda kullanılan selülozlar. dut.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Basement Enclosure. Ölçü dışı. Kütle hamuru. Renk sapmalarına müsait. jüt gibi bir yüz kaplama ürünüyle kaplanacak zemin kâğıdı. Sürekli olmayan. Basic Sizes. Metrik sistemde. Selüloz üretiminde. Söğüt. Temizlik amaçlı yaprak) libre (libre=pound=453 gr) olarak ağırlığı.

Beater Dying. Beater Bar) güçlüğü veya ağırlığı taşıyabilmek. kutular üst üste hamura katılan iç tutkal. Rulman yatağı. Dövme çarkı. Kenar katlama. ortamda kalmasını ve yağlanmasını sağlayan yatak. özellikleri kazandıran öğütücü hızı. öğütme ise pulper tarafından birlikte yapılmaktadır. Öğütülebilme derecesi. Dövülme Technology). Makinede şase olarak Beater Filling. Bu özellikler. Beater Chest. Öğütme. Dövücü tutkalı. Dövücüde yükleme. Gerçekte elyaf açılımı pulperde. Beading. (2) Kâğıdın elle öğütücüde iki aşamalı olarak yapılır. Tahammül etmek. Bomemetre. serbestlik 31 . alet. uygulanan kuvvete karşı Beater Adhesive. Bir Betaer Knife. açma. Dövülebilme (özelliği). (Bakınız. (1) Işın. Öğütme hızı. Dövülme aşamasında. Öğütücü bütesi. Rulmanın temiz bir pulperde veya öğütücüde hamura katılması. Bir tambur Bearings. Tutkalın hollenderde Beatability. Beater Loading. samanı veya yıllık bitkileri bazen pulperlere veya öğütücülere tek başına “beater” selüloz üretimi için tokmakla ezmek için kullanılan tanım. Öğütme derecesi. Dövücüde tutkallama. Su veya hollendede eklenen boya. Beater Sizing. Hollender aksamı. Dövücü boyası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Baume Hydrometer. Burada elyafın hem liflendirme ve öğütme işlemini birlikte yapma. Beater Roll. Kâğıdın kenarını Beater Dye. Elyaf açmak ve öğütmek için Beating.(Eş anlamlı. (2) Kiriş. Beater Beaming Board. Dövücüde boyama. Sıvı yoğunluğu ölçen Beater Additive. adı. denildiğine sıklıkla rastlanmaktadır. kâğıt kalitesini olumlu yönde etkileyecek ve dövülme BCT (Box Compression Test). Pulper bütesi. aşamasında hamura katılan katkı maddelerine verilen ortak Kutu sıkıştırma testi. Hamura rifaynerde/pulperde katlayarak. Beherglas. Dövücü. Hollender türü ekipman. Kâğıda istenilen hamura katılması mukavemeti verebilmek için selülozu açabilme ve Beater Tackle. Pulperde veya kullanılan ağırlık taşıyıcı destek elamanları. (Benzer anlamlı bakınız. Yatak. liflendirme. kenarda mukavemet/dayanıklılık sağlama. Dövücü katkıları. bıçakları. Dövücüde dolgu ekleme. işlemi. (1) Dövme. (Eş anlamlı: Beater Knife) belirler. karşılıklı yüzeyleri arasında. öğütücüde boya karıştırma. Hollenderde açılması. ezme. Bu direnç. öğütücüde dolgu maddesi ekleme. (Bakınız. Dövme çarkı. Nişasta. Yapıştırılmış boş bir kutunun ad. Putrel. Beater. Elyaf açma. Beatabilty) ve hollenderlerde veya elde tahta tokmakla olduğu gibi eş Beating Rate. Beater Loading) Beam. dayanma direncinin ölçümü. Günlük kullanımda yapıldığı günlerden kalma. BCT ( Best Conventional Pollutant Control Beater Colored. Masura kâğıdı. Best Available Technology) Beater Drive. istiflendiklerinde ezilmeye karşı kutunun mukavemetini Beater Bar. öğütebilme. Öğütücü. kullanılan. çarkı gibi teknesi dışındaki aksamı. Kenar kıvırma. reçine gibi. Dövücü motoru. Burç. Katlanmak. Hollender bıçağı. aşamasında hamurun boyanması. ezme ve öğütmeyi birlikte kapsar (Bakınız. Sıkıştırma direnci testi. Oysa gerçek dövme Beating Degree. bardağı gibi kâğıt ürünlerde kullanılan bir teknik. En iyi klasik kirlilik kontrol teknolojisi. öğütücü ve yapılmaktadır. Pulperde veya Beaker. Hollenderin tahrik kısmı. Dövücüde boyanmış. Kâğıda istenilen en iyi zamanlı gerçekleşir. hem de dövülerek öğütülmesi ayni anda selülozu işleme. Bu işlem Hollender dışında. Loading) Bear. Hollender bıçağı. Döner parçaların dönüşteki üzerine yerleştirilmiş bıçaklardan oluşan ve hollenderlerde sürtünmelerini minimuma indiren yatak sistemlerinin genel kullanılan dövme valsi. Dayanmak. Dolgu maddelerinin Bearing Housing.

Kâğıdın kırılmadan bükülebileceği eğim. kalın karton. Bant konveyör. Bir çark üzerine sırayla Belt Shifter. Coaster Board). Kayış kaydırıcı. Kâğıda yön değiştirten merdane veya vals. Press). Quality) Belt Drive. Katlama direnci. kayışlı tahrik sistemi. Eğimin büyüklüğü kâğıdın esnekliğine katman arasında tutkallamayan bölgelerde oluşan hava bağlıdır. sürtünme kuvveti sayesinde olmaktadır. kısımlarında görülen bükülmüş durumu. yıkanabilir filtre kâğıdı. Çark yükü. Kayış tahrik sistemi. Belt Tension. (Eş anlamlı. bira filtre Bend. İstenilen serbestlik eleği. Kabul görmüş kalite ölçüsü. kutu. (Bakınız. Kontrplak türü patentli bir ürün. Bending Number. Kabarcık. cepleri. Tek tahrikli kâğıt dizilmiş bıçaklardan biri. Bekk düzgünlüğü. Kıvrılma eğimi. Bant filtre. Mobilya ve yatakları kayışın gerginliği. derecesine erişmek için gereken öğütme süresi. Kayın ağacı. Pilyajlı mukavva. Pilyajlı karton kutu.) Bekk Smoothness. Bekk cihazıyla ölçülen kâğıt yüzey düzgünlüğü. Kayış gerginliği. Hollender bıçağı. Bellmer Bleacher. çamurdan suyu ayırmak için kullanılan. Belt Press. (Eş anlamlı. Roleler üzerinde dönen. Hollenderde elyaf öğütmek için kaydırma sistemi. Çark hızıyla değiştirilebildiğinden. İçinde ağartma Bending Chip. Hamurdan veya mukavemeti gibi dayanım özellikleridir. Eğim çapla ters Bells. Benchmark.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ derecesi. gerilme Belt Filter Press. Bending Roller. sarmak için kullanılan 49 gr/m2 olarak üretilen Kraft kâğıdı. Kayış-kasnak sistemlerde. çift elekli teksif Beating Time. Bir tür helezon gibi çalışır. Öğütme süresi. Temel ölçü. Bira filtre kâğıdı. Bed Knife. Kâğıdın mihver boruya yakın edilmesinde kullanılan. İki şafta monte edilmiş Bending Quality. (1) Elekli filtre presi. Bending Boxes. Değeri yüksek olan kullanılan bir ağaç türü. Hareketin aktarılması kayışların Oluklu kutuların yüksekliği boyunca ezilmeye karşı direnci. Beer Mat Board. Pilyaj makinesi. Santrifüj seperatör içine yerleştirilen. Büklüm. Pilyaj yerlerinin kırılmadan kaç kez Selüloz fabrikalarında yongaları silodan alıp ön ısıtma katlanabileceğinin göstergesi. Basınçla Bending Curvature. Bira Bender. Pilyaj nedeniyle katlanarak oluşan mukavva kutu. kutularda. 32 . istenilen öğütme yükü/kuvveti ayarlanabilir. (Pilyaj: Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan iz verme işlemidir. Hava cebi. Katlama Belt Conveyor. ürünlerin raflarda etiketlenerek depolanması. kasnaktan oluşan bir yapıyı döndürebilmek için kullanılan Bending Resistance (Flexural Stifness). Bellmer ağartıcısı. bıçağa gelen yük. Beech. ağartıcı kimyasallar enjekte edilen giriş delikleri bulunur. Bending ünitesine taşıyan konveyör. çalışma verimi açısından kaymayı önlemek için önemli olan Bedstead Paper. Bira bardakaltı kartonu. için kullanılan bir ölçü. Bükülmüş. Kayın. Selüloz kaynağı olarak Bench Storage. Katlama kalitesi. Döndürme valsi. kopma mukavemeti. uzun elyaftan yapılma. Bubbles). patlama mukavemeti. İki orantılıdır (1/r). beton karıştırıcı. (2) Kırımlı bardaklarından süzülen suları emebilecek. Beer Filter Paper. Bükülme eğimi. Hurda harmandan yapılan işleminin yapıldığı ve helisel vidası bulunan boru şeklindeki ve pilyajlanarak kutu yapımında kullanılan karton. makinelerinde konik kasnaklar üzerinde bant türü kayışları ileri geri hareket ettirerek hız ayarı yapabilen kayış Bed Load. (1) Kırma makinesi. (2) Sonsuz dönen baskı kayışlı makine. Rafta depolama. Yataklık kâğıt. (Eş anlamlı: Belt Filter Beaver Board. Bant pres. Katlama/Katlanma sayısı. büküm yerlerinin dayanım kalitesini belirlemek yapıştırılarak uçları kapatılmış kauçuk bantlı konveyör.

4 mm ve oluk sayısı 150 dir. Bill. Hamuruna sodyum Bibulous. kullanarak. E dalga ve K dalga türleri de vardır. Bu sayede lineer bir gramaj Bill Paper. Fatura ve senet gibi elle yazı radyoaktif ölçü cihazı. yazmaya uygun. Kalın yazı. Bewoid süreci. Shipping Documents) Bewoid Mill. Benzoatlı kâğıt. ne kadar miktarda taşınmakta tahrik. olduğunu gösterir belge. Şamua kâğıt. Beta ışınlarını tahtalarında fon olarak kullanılan kâğıt ve kartonlar. Alfa selüloz tayininde kullanılır. Dalga. Kâğıdın gramajı arttıkça emilim oransal olarak artar özelliğine sahip kâğıtlar. B dalga (ince dalga) olukluda. çözünebilen kısmı. Ayna mahruti dişli. Bakır-krom veya bakır-nikel patentli (1930) bir süreç. Bir kaynak ve bir alıcıdan oluşur. Para destelerini çevrelemek kullanılan ekipman. Satış fişi. Bills of Lading. İnce dalga. Bentonit. Silo. topaklanmamasını sağlayan Bimetal Plate. Kutsal kitap kâğıdı. kullanılır. belirlemek için kullanılan ve beta ışınları kullanan Billhead Paper. Ayna mahruti tahrik. Beta firmaya verdiği ve üzerinde yazılı tarihte ödemenin Gage). Bending Bible Paper. Yazar kasa kâğıdı. Bewoid prosesi. B-Dalga. daha homojen dağılmasını. Kâğıdın gramajını gösteren ticari belge. Bewoid süreciyle üretilmiş Bin. için. ölçümü sağlanır. AFlute) 33 . Bağlayıcı. kemik renkli. Bir Billy Stick. Yonga depolamak için kullanılan altı konik kap. Oluklu mukavva veya kartondan BF (Boldface).(Bakınız. basılmış kâğıt. Sopa. Beta selüloz. Resistance) İncil ve Kuran gibi kutsal kitapların basıldığı. A dalga. (Karşıtı. oluklu mukavvalarda. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft kâğıdı türü. Kaynakla alıcı arasına giren kâğıt. Ticaret senedi. Para deste kâğıdı. Bevelled Gear. Poster ve ilan Beta Radiography. Baston. Karton kutu. Bewoid Size. kaplama maddelerinin tutunmasını. oluk amaçla kullanılmaktadır. Emici. çift tabakalı metal ofset kalıbı. Bir firmanın diğer kalınlığının ölçülmesi için kullanılan teknik. Bill Poster Blanking Paper. Bobine vurarak onun sarım miktar alkali ortamda kazein kullanarak iç tutkal reçinesinin gevşekliğini anlamak amacıyla kullanılan sopa. laminasyonun olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını yapışmasını sağlayan maddeler. D dalga. Billhead Paper). Binder. Senet. Konik dişli nakliye sırasında nelerin. B-Flute. (Bakınız. Bibulous Paper. Beta ölçer. C dalga. kâğıdın gramajının yoğunluğunun ve Bills of Exchange. Benzoate Paper. İrsaliye. Bin Box. Bewoid değirmeni. ve arkaya geçen sinyal azalır. (Bakınız. gibi. Asa. Kâğıtta nişasta tutkalı bu tanımlayan bir ifadedir. Kâğıdın su emme özelliği. Çeki listesi. Kısaltılmış olarak “Bold” diye yapılma kutu. yüksekliği 2. Kâğıtta elyafların bağlanmasını. Bimetal kalıp. Kurutma kâğıdı. Bentonite. Bewoid tutkalı. yapılacağını belirten belge. Konik dişli. Selülozun alkali ortamda kâğıt. Fatura. Bewoid Process. Katlanma sertliği. Emiciliği yüksek bir Beta Celulose. Konşimento. bir iç tutkal. İncil kâğıdı. Antetli kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bending Stiffness. (Bakınız. Beta radyografi. kâğıt. Bewoid sürecinde Bill Straps. (Bakınız. Kâğıtta dolgu maddesi olarak düşük gramajlı olmasına rağmen dayanıklı ve opak bir kullanılan doğal bir kil türü. Bir Bevelled Gear Drive. Isıl yazı yazma emer. Fon kâğıdı. benzoat karıştırılarak üretilen ve asit oluşumunu önlediği Nonbibulous) için metal aksamın sarıldığı kâğıtlar. Satışta verilen ve ürünün fiyatını Beta Gage/Beta Gauge. ışınların bir kısmını Billing Machine Paper.

(Eş anlamlı. Biyoenerji. Atıkların içinde bulunan dengesiz durumdaki Biocide. Bağ yapma. Binding Agent. (1) Ciltleme. Kaplama sırasında Bioenergy. kesiminden sonra ortaya çıkan kırpıntı kâğıtlar. Biyolojik su arıtımı. Cilt artığı. cilt yapma. Organik maddelerin bozunmaları oluşan bir kusur nedeniyle. Biyolojik kontrol. Biodegradable Waste. Selüloz üretimi için kullanılan ağaçların ve arıtma ünitelerinin artıklarının Biodegradation. organizmaların oluşturduğu yanıcı maddeler. alkol. Biyoçözücüler. likör. Bitki artıklarından elde edilen etil Binder’s Board. Biological Control. atıklardan elde edilen yanıcı maddeler. Ciltçi kartonu. Biochemical Oxygen Demand (BOD). Bir kapak içinde fasikülleri dikerek Biofilm Formation. atıkların içindeki zararlıları yok etmek için başka biyolojik Lignin Based Adhesives) canlılar kullanılması. bozulması. Biyofilm. Biyolojik atık su ortamda 5 gün süresinde tüketeceği oksijen miktarıdır. Binding Tape. Biyolojik ortamda. oksijen ihtiyacı (BOİ). (Bakınız. 34 . Lignocellulose). Bilinen alkol olmakla birlikte yakıt olarak Binder Specks. Matbaalarda kitap kenarlarının fabrikalarında yüzeylerde birikintiye yol açan oluşum. Endüstriyel ve üzere bırakılan yazısız kısım. uğratılması. karanlık ve dışarıdan ek oksijen alamayacağı bir Biological Wastewater Treatment. Aerobik koşullarda Biological Oxygen Demand (BOD). Biodispersants. Kâğıt Binder Waste. Mukavva. Yonga kazanı. bozulmaya uğrayan organik madde atıkları. Bağlayıcı madde. Biyokütle. Biyolojik öğütüm. Biyofilm oluşumu. kâğıt yüzeyinin görünüşünün sırasında ortaya çıkan gazlardan elde edilen enerji. Bağlayıcı göçü. Binding Offset. Bitki artıkları ve bitkisel şekillerini yok etmek için kullanılan kimyasal. (2) Bağlama. evsel atıkların mikroorganizmalar tarafından dönüşüme Binding Paper. Ciltleme marjini. Biyolojik yonga parçalama. ağaç kabukları. Yapışkan kâğıt bant. Biyokimyasal Biological Effluent Treatment. sırasında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Binder Migration. Cilt kartonu. Organizmalar yakıldığı buhar kazanı. BOİ atık suyun 20°C lik. Eş anlamlı. Biyokütle buhar kazanı. Mürekkebin kullanılmaktadır. kapalı döngü nedeniyle oluşan biyolojik yaşam Biomass. Endüstriyel ve evsel Bio Based Adhesives. Kâğıt fabrikalarında Selüloz üretiminde yongaların pişirme öncesi mantarlar yüzeylere tutunan biyofilm tabakalarını çözmede kullanılan tarafından parçalanması. Çürüme. Biyoyakıt. Kaplamada noktalı görüntü. oluşturması. Ciltlemede kullanılmak Biological Conversion. Biyobozunur atık. (Bakınız. arıtımı. (Eş anlamlı. Atıkların içindeki organik maddelerin Kurumak suretiyle pigmentleri birbirine bağlayan uçucu bozunmaları sırasında ortaya çıkan yanıcı gazlar ve siyah madde. Lignocellulose). Biofuels. Biyobozunma. Mikro organizmaların metal veya beton lekeler. Biyolojik dönüşüm. Tutkal. Biyoetanol. Biyolojik yaşamı öldürücü. Biyosit. Biomass Boiler. (Bakınız. Bağlayıcı benekleri. Beraberinde mikrop öldürücüler kullanılır. bağlayıcısında bulunan kusur nedeniyle baskıda oluşan Biofilm. Biyolojik oksijen mikroorganizmaların atık sudaki organik maddeleri ihtiyacı (BOİ) ayrıştırmaları için gerekli oksijen miktarı. Tutkalla veya Mikroorganizmaların yüzeye tutunarak film tabakası mekanik olarak elyafları birbirine bağlama. Kâğıt üretimi organik maddelerin oksitlenmesi ve sindirilmesi için. Deposits) Binding. karbon dioksit ve suya dönüşerek Biofuels. (Eş anlamlı. bakterilerle yapılan bir dizi işlemler. faaliyeti. yüzeylerde tutunarak oluşturduğu katman. Bioethanol. Lignin türevi tutkallar. Biopulping. Hogged tarafından organik maddelerde gerçekleştirilen çürüme Fuel Boiler). Biomass. Biorefining) kimyasallar. Yapışkan (kâğıt) bant. Binder). Çürüyebilir atık.

Bitumen. esmer elyaf elde edilen süreç. Dişli. çıktılar. Yazı Bite. Black Liquor Evaporation. Bobin makinesinde kombine kesim sırasında ortaya çıkan dar ebatlı genellikle Black Cook. Resim kâğıtlarının yazmada kullanılan. Black Album Paper. Siyah likör buharlaştırma. Esmerleşme. Biocide). Bisülfit hamur. Biyoçamur. neden olmaktadır. lignin ve birtakım karbonhidratların gramajlı kaplanmış. Bitüm kâğıdı. Sulphite Pulp) Black Line Paper. mükemmel bir ışık emici olarak görülen referans yüzey. Siyah. Kükürt dioksit ve kalenderin ağır basıncı. üretilen kâğıtlar. Bisulfate Pulp. türlerindendir. karbonat gibi tuzları geri kazanmak için. kâğıt içindeki rutubeti hapsederken. Esmer pişirme. Bisülfat hamuru. Bir ışığın sistemlerin sembol hale getirilmişi. İçindekilerden çok. İkili bobin sarma makinesi. İğne paketlemede kapaklık olarak da kullanılabilecek türde işlenmiş ve yüzeyi kullanılan. Bitüm kaplama makinesi. çıkan renk. matbu. Siyah iğne kâğıdı. Çiftkırılım. İskambil kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Biosludge. (Bakınız. Dar ebatlı ıskarta bobin. Kalendereleme kullanılarak. Sert ağaç selülozu Black Box. Siyah çizgili kâğıt. yüzeyine keçe tarafından safihaya yaşken verilmiş grenli Black Liquor. Birch Pulp. Kırılım çiftlemesi. (Bakınız. Buna yanık pişirme de denir. Black. kâğıt türü. Çok düşük kimyasallar. Işık emiciliği nedeniyle termal amaçlı da kullanılmaktadır. karışımından oluşan esmer renkli sıvı. magnezyum sülfit) karışımı içinde havayı atmakta ve opaklığın azalmasına ve esmerleşmeye yongaların pişirilmesiyle elde edilen kimyasal hamur. Sülfitle odunun pişirilmesiyle ıskarta olarak geriye dönen bobin. kimyasallarla pişirilip yıkanmasından sonra geride kalan ve Bitokoshi. Yanıklaşma. Kayın ağacı. siyah likörün soda Bi-Winder. Kayın selülozu. Tooth). Tracing Paper). Baca kurumu. girdiler. girdiği kütle içinde ikiye ayrılarak iki farklı ışın meydana getirmesi. Siyah film kâğıdı. Barita. Bir zeminin tüm ışınları emdiği için ortaya Siyah likörü yakmak amacıyla suyunu uçurma. Nişasta granülleri üzerine düşen ışığın kırılarak Black Centered Board. Biyolojik arıtma sırasında havuz Black and White Paper. Biscuit. (Eş anlamlı. siyah çizgili kâğıtlar. Needle Paper). Biplex. Işığa duyarlı filmleri saklamak için kullanılan. kalsiyum sülfit (sodyum. Siyah likör yakma. Siyah likör. gözeneksiz 35 . yongaların yapı. Ayni anda iki kazanında yakılması. (Bakınız. Ağır gramajlı Black Needle Paper. (Benzer anlamlı. siyah renkli. Çizgili kâğıt. Siyah-Beyaz fotoğraf kâğıdı. Diş izi. bisülfat pişirme yöntemiyle elde edilen hamur. Siyah malzemesi üretmek üzere yapılmış kâğıt. bobini birden saran makine. siyah renkli ve paslanmayı önleyici özellikte bir grenli kâğıtlardır. likör içindeki lignini yakarak. odunsuz kâğıt. Siyah likör buharlaştırıcısı. Gövdesi kara olduğu için Birch. kâğıt yüzeyinde opaklığın yer yer azalmasıyla meydana gelen renk değişimi. Kraft sürecinde. tabanına çöken çamur. Kalenderin veya süper Bisulphite Pulp. Multiply) Blackbody. transferler gibi konuların üzerinde durulduğu araç veya Birefrigence. üretiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış çok katlı kâğıt. Black Liquor Evaporator. Asfalt emdirilerek yalıtım Black Liquor Burning/Firing. Kara cisim. Japonya’ya özgü bir yazı kâğıdı türü. Testlayner gibi yaşken iki katlı olarak Black Ash. fotoğraf kâğıtları. sonucu. Bisülfit likörü Blackening. sodyum sülfit ve sodyum Bitumen Coating Machine. Black Photo Paper. İskambil ikiye ayrılması sonucu koyu bölgelerin oluşması. reçine veya polyester ile kaplanarak kullanılan Biostat. Kara kutu. Siyah albüm kâğıdı. İki katlı. (Bakınız.

Beyaz Kraft kartonu. Kara kutu. dinamit. Valsten valse. Bleached Board. Ağartıcı. Karton kutu. 36 . paketlemede veya dekorasyon kâğıtla yaptığı açı. Ağartıcı ihtiyacı. Bleach. bıçağının kâğıdı sıkıştırarak üst üste katlaması. Beyazlatıcı. amaçlı kullanılan. Blanc Fixe. Sarı veya esmer elyafa. kâğıt baskı yapılmamış kâğıt veya karton. Raspa sıyrığı iz. Bıçak. Kuşe çözeltisinde kullanılan Ağartılmış Kraft selülozu ağırlıklı kutu kartonu. bazı bölgelerin aşırı sıyrılmasıyla alt katmanın Bleach Demand. (1) Raspa kesiği. Neme karşı çok dayanıklı veya raspayla sıyıran kuşe makinesi. Belli bir beyazlık göründüğü dalgalı görüntü. gerekli parlaklık ve ışık özelliğinin kazandırılması işlemi. makine yönünde maddeler. Hipoklorit türü beyazlatıcı Blade Crease. (Bakınız Black Line Paper). Beyaz karton. Bu kâğıtlardan kapsül ve kovan yapılarak. kâğıtlar. Hamur hattı üzerine takılan ve bir lama üzerine Bleached Corrugating Material. Baskısız kâğıt. Blanketin kâğıdı veya jütten yapılan. bulunmayan bir kâğıt türü. Bıçak kesimi. biriken kâğıt tozları. Çizgisiz defter kâğıdı. Beyazlatılmış ve oluklu mukavva yapımında kullanılan Blade Wrinkle. Black Wrapping Papers. kullanılan maddeler. Gap Coating). Blade Scratch. Siyah bitümlü kâğıt. Bleaching. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için görülen bıçak izi. siyah kalıp. Beyaz layner. Knife maddeler içine konulmaktadır. patlayıcı Blade Coating. Raspalı Kuşeleme. (Eş anlamlı. Ofset baskı fotoğrafları saklamak için kullanılan. sıyrılırken. yüzeyine kuşe çözeltisi sürerek fazla kaplamayı bıçakla Blasting Paper. Kraft Blanket Wrap Angle. Beyazlatma. Blanket birikintisi. Bleached Packaging Paperboard. Önce. Kuşelemede raspa layner kâğıtlar. fişek gibi patlayıcıların ambalajlandığı Blade Coated Paper. Işığa duyarlı Blanket. siyah renkli bir valslerinin yüzeyini kaplamak için kullanılan lastik ve bez paketleme kâğıdı türü. Blanking Paper. Kauçuk vals kaplaması. Bıçak/raspa izi. ziftle doyurularak su geçirimsizliği sağlanan bir aktarılmasıyla yapılan baskı sistemi. Blade. karışımı kaplama. Blanket üzerinde renklerin ayırt etmek için. Patlayıcı kâğıdı. Blanket Buildup. Siyah kalıp. Blanks. mürekkep ve diğer kirlilikler. Bıçaklı tip kesafet selülozdan yapılan karton. Black Waterproof Paper. Blanket-to-Blanket. İki yüzlü baskı. Boş kâğıt veya karton. Raspa kırışıklığı. Üzerine Blade Coater. Bıçak izi. Bıçakla kesilmiş gibi olan (2) Bleachability. olan. siyah-beyaz tonlarda yapılan. Fotoğrafta. Baryum sülfat. Raspa. çeşitli gramajlardaki kâğıtlar. (Bakınız. Blanket Accumulation. Genellikle kimyasal selülozlar ağartılabilir özelliklerdedir. transmitteri. Black Print Paper. Siyah baskı. Blank Book Paper. değerine ulaşmak için gerekli ağartıcı miktarı. Blanket Smash. Fon kartonu. Giyotinde yapılan kesim. Kuşe çözeltisini raspayla Mekanik selülozlar ise doğal renklerindedir. Kuşe kaplamada. hamurun yaptığı kuvveti ölçen kesafet ölçücüsü. Black Positive Paper. Coating. Kraft veya Kâğıdın iki yüzünü basabilmek için kâğıdın valsten valse jüt kökenli. Siyah pozitif kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve içinde saklanan filme zarar verecek kimyasallar Blank or Black Box. Katlanmamış ambalaj kutusu. Knife Over Coating. Blanket çatlaması. Beyazlaşabilirlik. kâğıt türü. Boş kutu. Siyah paketleme kâğıdı. Bıçaklı/raspalı kuşe makinesi. Blanket sarım açısı. Blade Marks. Ağartıla bilirlik. Blanket Buildup) Black Printer. Blanket. Ağartılmış kimyasal Blade Type Consistency Transmitter. Blade Cut. Ağartma. beyaz pigment. Raspayla kuşelenmiş kâğıt.

Kâğıt makinesi baskı valslerinde. yüzeyinde deliğin diğer tarafa geçmeyecek şekilde Hamurun beyazlatma işleminin yapıldığı fabrika ünitesi. Ağarmaz kâğıt. Boya haslığı. kayıpları belirleyen bir ölçüttür. (Eş anlamlı. Ağartıcı talebi. Mix). Oluklu kutu imalatında karşılaşılan bir sorun. Bleaching Sequences) Blender. Beyazlatma kimyasalları. valsin kaplaması üzerinde bırakılan kör delikler. (Eş anlamlı. Ağartma yardımcı maddeleri. Beyazlatma (işlem) basamakları. baskı sırasında mürekkebin arkaya Bleaching Liquor. kör deliklerin birbirleriyle kanallar toz ağartıcıların bıraktığı lekeler. (3) valslerinde. Ağartma sıvısı. Çeşitli Extraction. Ağartma öncesi selüloz içinde geçerli olan karışım hazırlama işlemi. Bleach Demand) kapasitesini kör delikli valslere göre daha fazla Bleach Scale. belirlenen son ölçü. ortamı hazırlarlar. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için karışımı. Bunların doğrudan ağartma Bleed Through. Ağartma kalabilme özelliği. Özelliği preste sıkılan safihadan çıkan suyun uzaklaştırılmasında cep nedeniyle. Karışım noktası. Bleed. Mixing Bleaching Stages. Hamurla çeşitli maddelerin cinsinden verim. Baskı alanı olarak Bleaching Powder. Beyazlatma ünitesi. yardımcı kimyasal maddeler. Harmanlama bütesi. Bleed Trim Size. Kör delikli vals kaplaması. Kâğıdın Selüloz veya dönüşümlü elyafların ağartılmasında üzerindeki baskı mürekkebini almaması. dış etkilerle kullanılan stabilizatörler. Boya bırakma. miktarıyla ağartma sonrası selüloz miktarı arasında yüzde Blend Point. Harman. (Bakınız. kimyasalları ve yardımcı kimyasalların bulunduğu sıvı. (2) Tutkal Blind Drilled Roll Cover. İçinde ağartma geçmesi. Mixing). Karıştırıcı. Sadece selüloz harmanlaması için değil. Baskı sırasında kenar kesimini de dikkate alarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bleaching Agents. Kalsiyum hipoklorit. Arkaya geçme. farklı malzemeler Bleaching Yield. Ağartma tozu. Bleaching Auxiliaries. tüm aşamaları kapsayan süre. Hypochlorite). Kısaltılmışı CEHH dir. Kâğıdın veya mürekkebin özellikleri yoktur. Üzerine mürekkep veya boyanın suda veya alkol gibi sıvılarda çözünmeden yaldız baskı yapılmamış Gofraj. Karışım. tanımlanmış ağartılmasında kullanılan kimyasallar. Blend. Ağartma kademeleri. Selüloz veya dönüşümlü kâğıtların baskının sağlığa zarar vermemesi için aranılan. Baskı sonrasında. kimyasalları. enzimler veya alkali maddeler gibi boyanın aşınması. elyaf türlerinin harmanlandığı büte. Ağartıcı ihtiyacı. amacıyla. Blend Chest. 37 . Harmanlama. Ağartma bölümü. (Eş vals kaplaması. Kör delikli-kanallı Bleach Requirement. Bleaching Time. Chest). yapılan işlemler. Bleaching Sequences. kenarda bırakılan kesim payı. Karıştırma. Karıştırmak. Blind Drilled-Grooved Roll Cover. Özellikle ambalajlarda ve peçetelerde. Ağartmada baştan sona Blending. Karışım bütesi. Kâğıt üzerinde çözünmemiş arttırabilmek için. safihadan su alma kapasitesini arttırmak Suyla temas sonucu renk akması. Bleed/Bleeding Fastness. boya özelliği. Boya çözülmesi. Gofraj. Pres valslerinde. Ağartma süresi. Ağartma verimi. özelliği nedeniyle. solması veya nem yüzünden lekelenmesi. delinmesi sonucu oluşan oyuklu yüzey yapısı. Çeşitli elyaf türlerinin karıştırtılması ile oluşan son hamur Ağartma işlemleri. (1) Tıraş payı. Kör delikli vals. Kör baskı. Ağartıcı lekesi. (Chlorination. Pres kusması. (Eş anlamlı. Kesim ölçüsü. Klor kokulu ağartmada kullanılan beyaz toz madde. vals Bleach Plant. Hypochlorite. Kimyasallar ve yıkama sırasında oluşan buluştuğu nokta. Kör delikler Bleach Resistant Paper. Blind Emboss. su alma anlamlı. aracılığıyla bağlanması sonucu oluşan yüzey kaplama yapısı. Bleeding. ağartıcılarla rengi bozulmayan para kâğıtları gibi olarak kullanılır. kâğıtlar. Blind Drilled Roll.

Sümen gözenek. Göz. Tıkama. Kan geçirmez kâğıt. Block Valve. yazı ve şekillerin bulunduğu bakır veya çinko plakalar. kurutmada bölümünde ise. Hava kurutma bölümünde safihanın ısıtılması için keçe tarafına kabarcıkları oluşturularak nakliyede tampon görevi yapan konulan ve nozullarla içine sıcak hava verilen kasa. İç gözenek. Blow Box. Blocking Resistance. Boşaltma. yapılmamış sayfa. Baskı sırasında kuru havbe içi havasından almaktadır. Kâğıdın kan ve et suyunu geçirmeyecek şekilde parafinlenmesi sonucu ortaya çıkan mumlu kâğıtlar. preste veya Blister Pack. baskı sırasında kullanılan. Tıkanmalarda tıkanıklığı açmak yarılma/patlama. Tahliye. Blöf aygıtı. Üfleç. Blöf. (Bakınız Bloodproof Paper). Balonlu poşet. (Bakınız. arasında sıkışan hava cebi nedeniyle kâğıtta oluşan Blow Back. Oluklu kutu makinesi. oluşumunu önler. Blow Tank). Kör sayfa. Bloklaşma direnci. Blister Resistance) sırasında kullanılan blöf sistemi. havayı preslerde fabrika içinden. Çeşitli vanaların tek gövde Genellikle reklamlarda kullanılan net olmayan cümleler. Oluklu mukavvadan kutu yapmada kullanılan bir makine. Kâğıt makinesinde. Baskısız boş sayfa. kullanılan rölyef. Block. rutubet. Emici. kâğıdın ani sıcaklıkla karşılaşması. Hava cebi. Balonlu ambalaj. Kabarcık. tutkallanmamış kâğıt. Kör şekil. (1) Kâğıt Blotting Board. Tek bir hamle ile bazı vanalar almama şeklinde oluşan baskı bozukluğu. kâğıdı. Block Bin. Gözenek patlağı. Gözenek direnci. (2) Aşırı gramajlı ve ıslak imzanın mürekkebini emmek için sıcaklık veya fazla mürekkep nedeniyle. Bliss Machine. Blöf işlemi. Bu işlem elle veya Blockage. Kâğıt yüzeyindeki Blow Back Valve. Çok Blind Image. içindeki rutubetin Blow Down. Sıcak ambalaj malzemesi türü. Baskıda kullanılan bir kavram. Basınçlı bir buharlaşmasına neden olur. üzerine baskı bloklaşma oluşabilir. yüzeyi tutkallanmamış kâğıt. Blok vana. Kasap kâğıdı. Blöf sıcaklığı. Göz testi. Temizleyici konilerinde veya otomatik olarak yapılmaktadır. Blister Cut. Blister. Kalenderde. (Bakınız. veya tutkal gibi nedenlerle birbirine yapışması ve kütle Blind Folio. Fan. Kitaplarda sayfa oluşturması. valsle kâğıt Blow. Kullanılmayan boru hatları Blocking. Blinding. Blower. Basınçla üfleyerek hava. üzerinde birleşmesinden oluşan vanalar topluluğu. yapamaması. için arkadan verilen basınçlı buhar. Blistering. (1) Kazanlarda yüksektir. Kör başlık. Bloklaşmaya Blind Headline. kullanılan blöf sistemi. gazın veya buharın boşaltılması mürekkep katmanı arasından oluşacak hava kaçağı gözenek işlemi. Blow Heat. buhar veya gaz salma. Tıkanma. Körelme. Üfleyici kasa. Papye kâğıdı. Blister Resistance. ince kesitli hatlarda meydana gelen sıkışma ve tıkanmalar. Göz göz olma. Kurutma kâğıdı. Kabarma. Kör flanş. İç Blotting Paper. (2) Selüloz üretiminde pişirme Blister Test.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blind Flange. Taş baskıda. kâğıt içinde buharlaşma sonucu oluşan hava cebi. Kalın yüzeyinde. Blocking) Okuyucu için anlamı net olmayan veya belirsiz olan başlık. (Bakınız. Sümen kâğıdı. Bazı tür kâğıtlarda hava cebi direnci Blow Down Apparatus. Kâğıt katmanlarının. bir bölgede mürekkep yönlü el vanasıdır. 38 . Bloklaşma. Ham madde silosu. Geri üfleme. Kâğıdın üst kuşe tabakası ile kabın içindeki havanın. kapanırken bazıları açılır. Geri üfleme vanası. karşı oluşan direnç. laminasyon sırasında kalan hava cebi. Tipo baskı sırasında. Deliklerin tıkanarak işlevini Bloodproof Paper. basınç üzerine. akış geçişini engellemek için konulan parça. Baskı bloğu. Köreltme. su veya hava. Blood Resistance. Kurutma kâğıdı. kaplamanın kabarcıklanması. Kalenderlerde de aşırı basınç nedeniyle olarak numaralandırılmasına rağmen.

Blow Through Drying Process. Teknik çizimleri Blow Off. Mavi renkli kaplama kâğıdı. Emniyet açması. Blöf tankında selülozdan sızan Paper) likör. enerjisini geri kazanmaya yarayan sistem. Mavi melek. Boyanın yaş safiha üzerine kullanılmış kâğıtlarda ölçülen beyazlık değeri. Çivit boya. Bu yöntem temizlik kâğıtları ve sentetik safihalarda Board Caliper. (2) Katmanları olan kartonlara verilen genel ad. Blöf tankı. Alçı panel kaplama kartonu. Baskı kontrolü sonrası blöf tankına gelirken selüloz üzerinde yapılan yapmak için basılmış şahit baskı kopyası. kullanılır. Blöf vanası. Selüloz pişirme Blueprint. karton. pişmiş olan yonganın. Blöf ünitesi. Blow Line Refining. Kâğıt hamuruna beyazlatma Blow Roll. Blöf hattında öğütüm. amacıyla. (2) Teknik mekanik öğütme işlemi. Kaplama kartonu. Blue Spots. Blow Tank) Hurda kâğıttan üretilen. (1) Değersiz türdeki çevreci olduğunu gösteren bir isim. üretiminde kullanılan dış yüzeydeki kâğıt (Bakınız. Elektrikli ısıtıcıdan yönlendirilen sıcak hava. olanı. (1) Kartonun 500 gram/m² ve üzerinde Blow Time. Bulanık. Elekle pres arasında safihayı amacıyla katılan ve çözünmemiş olarak kalan çivit lekeleri. Çivit Blowout. Board Blow Zone. Oluklu mukavva vanası. Blueprint Blow Liquor. Board. Baskıda görüntüdeki bulanıklık. Blöf basıncı. Mavi renk genellikle dönüşümlü kâğıtlarda kullanılan ambalaj rengidir. Ozalit kâğıdı. hamura az miktarda katılan mavi boya. Kâğıdı beyaz göstermek sistemi. Salpa harmanı. Blueprint Paper. yarısı selüloz diğer yarısı öğütülmüş deri Blow Unit. Lining). Mavi yansıtma faktörü. Board Converting Machine. Odun pişirici çıkışındaki tahliye Board Liner.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blow Heat Recovery System. Duvar kaplaması olarak kullanılan Blow Line. kâğıdın Board Lining. Mavi aydınger kâğıdı. Tank). Almanların verdiği. Blöf likörü. Hava üflemeli kurutma. Fışkırtma. Blöf buharı ısı geri kazanma Blue Dye. Blue Reflectance Factor. Blue Angel. (2) Bu türde kaplanmış karton. Blöf zamanı. Suni deri yapmak doğrudan safihaya geçer ve nemli hava uzaklaştırılır. Selüloz üretiminde. Bu isim altındaki kartonların görünüşünü değiştirmek ve dayanımlarını kâğıtlar % 100 hurda kâğıttan üretilmektedir. Blöf tankı. Mavi halı sarma kâğıdı. likörün ve basınçlı buharın düzenli Blur. Blöf süresi. Blow Valve. çizimlerin basılı olduğu projeler. Mavi boya. Blöf valsi. Blöf. Kutu makinesi. Blue Carpet Wrap. Mavi çizgili. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. olarak içine boşaltıldığı tank. (Bakınız. Blue Rosin Sheating Paper. Blow Blue Laid. Kaplanmış karton. Red Rosin Sheating Paper). Emniyet vanasının açması sonucu oluşan kopyalamada kullanılan kâğıt. Blue Tracing Paper. Blow Pit. açık mavi karton. Blue Plaster Board. Mukavva kalınlığı. safiha üzerinden emilir veya safihaya doğru üflenir. damlatılarak yapılan renk testi. arttırmak için yapılan kaplama işlemi. yoğun tutkallı. Halı ambalajı olarak kullanılan mavi kâğıt. Blow Tank. Isı Board-Leather Pulp. Pişiricide pişirme işlemi sonunda. Şahit baskı. (Bakınız. (1) Taslak kopya. (Eş anlamlı. Mukavva. Blöf hattı. Blöf bölgesi. 39 . (Eş anlamlı: Blow Valve) artıklarından harman yapılarak elde edilen hamur. destekleyen vals. ani tahliye. (Eş anlamlı. Mavi leke. mavi boyalı sert Blow Point. blöf edilen buharlı selülozun için. Blow Pressure. Bu tanımlar kullanıcıya göre değişebilmektedir.

Atık sulardaki organik maddeleri Bogus Screenings. Bu dereceden sonra Bogus Lining Paper. Biyolojik oksijen üretilen. İkinci kalite kaplama kâğıdı. Kraft kâğıdı alternatifi Boiling Point. Üçüncü hamur kenarları. Astarlık karton. Boşaltma. Astar kâğıdı. İmitasyon resim kâğıdı. Traşlanmış kâğıt kenarı. ihtiyacı (BOİ). Kazan domu. Bogus Corrugating Medium. (1) Dönüşümlü kâğıt. İmitasyon dubleks. emdirilerek. (Bakınız Book Back Liner). gazın veya buharın boşaltılması karton. Buhar üretiminde kullanılan kazanlar. Dönüşümlü ambalaj kâğıdı. Bogus Back Lining. Bogus Paper. 40 . emici kâğıtlar. başka tür kâğıtlara dönüştürülmesi amacıyla BOD (Biological Oxygen Demand). Selüloz elyaflarının bağ kâğıt. kâğıtlara veya kartonlara destek olması için yapıştırılan. Yuvarlak elekli Boiler Drum. Boiler Feed Water. tür kâğıt. samanlı kâğıt. ikinci sınıf kâğıtlar. (2) Düşük kaliteli. (Bakınız. Buhar kazanı. Boiler Tubes. Testlayner. boyanarak üretilen. Diğer Ağır gramajlı kâğıtlarda yüzey düzgünlüğü bozulmaktadır. İmitasyon Manila kâğıdı. (Eş anlamlı. Bağlanma bölgesi. Orijinalinin parçalamak için biyoorganizmalara belirli sürede gereken hurdasından yapılan dönüşümlü kâğıtlar. Kraft dışı her oluşan bağlanma. Board of Directors. Pamuk özel olarak şartlandırılmış yumuşak su. Ciltli form veya makbuz Bonding. Boiler Efficiency. Sülfat geri kazanma kazanında besleme kâğıt. Kalenderde tek tarafı suyun buhara dönüştüğü ince borular. Blow Down) Bogus Bristol. Hurda kâğıttan Boiler Blowdown. ve enerji üretiminin durması. Testlayner. Tahliye. oluklu mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtlar. Boiler Water Treatment. Bağlanma. Dom. Kalenderleme yüzeye düzgünlük sağlamaktadır. ikinci sınıf Boiler Blackout. Dönüşümlü etiket kartonu. Yönetim kurulu. yatırımcı adına denetlemek için seçilmiş veya atanmış İmitasyon kâğıtların. Basınçlı yapılan. Hurda kâğıttan üretilen buharlaşma hızlanarak madde sıvı halden buhara dönüşür. Maddelerin sıvı halde olarak. işlemi. (3) Değerli bir kâğıdın. Oluklu mukavvada oluklandırılarak iç kısımda kullanılan. selülozu yerine. Kaynama noktası. Kazana içinde bulunan ve Bogus Dublex. Fluting ve gri karton bir Bogus kâğıttır. Dönüşümlü Body Paper/Stock. İmitasyon Kraft. Bogus Kraft. İkinci kalite kâğıt. Dönüşümlü kaba kâğıt. Birim zamanda gerekli ve ağırlık kartonu. BOİ yükü. Mekanik veya kimyasal yollarla gibi ürünlerde arka kapağı olarak kullanılan. Blöf işlemi. Taban kâğıdı. Manila bitkisi yerine amanın kullanıldığı Bonded Area. Kazandan eksilen dönüşümlü kâğıttan üretilen fluting kâğıt. Kaplama kâğıtlardan 50-70 gr/m2 arasında üretilen ambalaj kâğıtları. Kazan verimi. Boiler. oluklu mukavvanın alt yüzü olarak kullanılan bir kabın içindeki havanın. doyuncaya kadar zift gibi maddeler kişilerden oluşan kurul. Bogus Pasting Paper. Kraft hurdalarından yapılan kâğıt. Kazan besi suyunu şartlandırma. çözünmüş oksijen miktarı. İkinci kalite kâğıt. İmitasyon Bristol. Kazan besi suyu. yapılacak kâğıt veya kâğıt hamuru.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Board Glazing Calendar. yapabilecekleri dış yüzeyi. makinede. Bolts. daha düşük kalitedeki yetersizliği nedeniyle kimyasal işlemin kesintiye uğraması imitasyonu. Şirket faaliyetlerini Bogus Saturating Paper. Kazan besi suyu pompası. Bogus Tag. Dönüşümlü fluting kâğıt. İkinci kalite etiket BOD Load. Boiler Feed Pump. suyu yerine koymak amacıyla geriye dönen kondensat ve Bogus Drawing Paper. kimyasal selülozla üretilen resim kâğıtları. olabildikleri son sıcaklık derecesi. cinsinden ifade edilen biyolojik oksijen ihtiyacı Bogus Wraping. Karton perdahlama kalenderi. Bogus. Kâğıdın traşlanmış Bogus Manila. Kazan boruları. Base Stock). karışık harmanla yapılmış Bristol. bu nedenle dupleks gibi görünen karton.

Rutubetsiz. İç tutkallardan biri. (2) ilave edilen ve elyafların bağlanmalarını sağlayan katkı Bir top kâğıttaki. gözle kusurlarının incelenmesi. Bond Paper. (2) Defter kapağında kullanılması için üretilen. Kitap kırpıntıları. Kitap bloğu. gevşemeden bir bütün olarak Book Cover Paper. Kemik Book Lining. (1) Bağlanma mukavemeti. Kitap arka kapak kâğıdı. Bağlanma takılmamış hali. Alfa selüloz elyafı. yüzeye tutunma kuvveti. selüloz elyaflarının birbirlerine Book Board. Basımlık kâğıt. gramajı Book Fashion Inspection. Book Back Liner). Baskı kâğıdı. Alpha Cellulose) gramajları değişken. Çok geniş bir kimyasal olarak çözünemeyen kısmındaki elyaflar. ciltlenmiş fakat kapağı Bonding Strength. şerit etiketle işaret konulmakta veya kusurlu kâğıt kullanımı yaygınlaşmıştır. Kusurlu kâğıdın olduğu evraklarda kullanılırken daha sonraları yazı amaçlı yere. Kâğıtta Paper). Book Mill. Booklet. (Bakınız. Şömiz kapak.D. Yüzeyleri istenilen etkiyi yaratacak şekilde üretilirler. Book Block. Bone Glue. üretiminde. Bağlanma mekanizması. (Eş anlamlı. elyafların birbirine bağlanma türlerini açıklayan Book Binding Board. (Eş anlamlı. oradan alınmaktadır. Değerli kâğıt. Statement Ledger) rutubetli kâğıt. Önceleri sırf resmi kâğıtlar birbirinden ayrılmaktadır. Book Backing Paper. Ders kitabı iyi formasyona sahip kaba ve baskıda sorun çıkarmazlar. Kemik tutkalı.). Sıfır kâğıdı. Kibrit kartonu. Hesap makinesi rapor Bonedried Paper. Her tür selülozdan yapıldığı gibi. Belirli bir basınçta. yüksek ve düzgün dokulu kâğıtlardır. Genellikle baskısız. Bono. Hamura Book Basis. maddeleri. (Bakınız. Ovendry) Book Match Board. sayıdaki kâğıdın kalınlığı. Defter fabrikası. Kapak kartonu. Kitabın. kitap kenarlarının kesiminden çıkan artıklar. Top kalınlığı. Kitap arka kapak kartonu. Dayanıklı. Fırın kuruluğunda. krepli veya gofrajlı kâğıtları Kraft kâğıdı. Cilt kapağı üzerine geçirilen katmanlar arası bağ mukavemeti. mekanizma. (Eş yelpazede üretilmektedir. Bir kâğıtta. Bulking Number) (3) Kâğıdın veya kaplamanın. (Internal Bonding Strength) (2) Bir Book Bulk. kuruluğunda. % 100 kuru ve rutubetsizken ağırlığı veya gramajı. Book Binders Paper. (Bakınız. Tasarlanmış kapak yüzü. İç tutkal maddeleri. Book End Paper. Kibrit çöpü yapımında Bone Dry Weight. Bone Fiber. Kitapcık. kâğıt sayısı. belirli standartlara göre kitapların arka Her tür baskıda ve kırtasiyede kullanılabilirler. bakınız. Matbaa artıkları. Kâğıtların toplar haline getirilip. kuvveti. (Diğer anlamlar için kuşe cilt ceketi. (Bakınız. Selülozun Book Paper. (1) Kitap kâğıdı. Bağlayıcı. senet. Bir tutkalın katmanlar arasında bağ yapma mukavemeti. Cilt kâğıtları. Fly Finish) Bond Strength. Sıfır rutubetli. Bağ mukavemeti. (1) Kitaplık kâğıt ölçüleri. Kemik kuruluğundaki kâğıt. anlamlı. Bone Dry (B. Kitap kapak kâğıdı. belirli kaplamanın veya laminasyonun. Kitap ön kapak kâğıdı. (Bakınız. Kitap yüzü. Kitap standardı. (4) Bristol türü ön kapak kartonları. kaplamalı veya kaplamasız olabilir. Bonding Strength) Bookkeeping Machine Paper. Back Lining paper) Book Shavings. çek ve hisse senetlerinin basıldığı pamuk selülozundan Book Face. bağlanma kuvveti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bonding Agent. Kâğıdın kullanılan karton. Kemik kuruluğundaki gramaj. Çok katmanlı kâğıtlarda Book Jacket. yapılan filigranlı ve keçe izli kâğıtlar. Hafif ve çekici tek tek. Çok Book Back Liner. Bir hava fanıyla tonlarda iç boyama yapılabilir. Genellikle durabilmesini ve yüzeyde yolunmayı engelleyen kuvvet. Cilt kapak kartonu. End Leaf Bonding Mechanism. Kemik elyaf. 41 .

işlemiyle beyazlatılmış. Birinci pres valsi. Even Sided) (Benzer anlamlı. kaplamasında kullanılır. Bağıl su. Birlikte kaplama maddelerinde kullanılırlar. Elek sonundaki delikli payı düşüldükten sonraki bedeli. Matbaacılar için “ters Borate Autocaustisizing. İskandinavya ve Sibirya’da kullanılır. Yatırım değerinden aşınma Bottom Couch Roll. Kazeinle birlikte kâğıt Bottom Press Roll. kâğıt. Rutubete açılan kutu türü. Sodyum borat. Selüloz üretiminde önemi Bowl Glazing. Alkali borat ortamında yapılan. Ayakkabı taban kartonu. Kapağı ciltli bir kitap gibi Bottle Labeling Paper. Safihanın girdiği ilk pres. Bottom Layer. rutubet almaz bir perdahlama işlemi. Borat. Bottom Liner. Katmanlı kâğıtta. değişik bir görünüm kazandırma. Takviye. Birbirine Borax. Şişe etiket kâğıdı. Perdahlama sonucu. Birinci pres. Baraj. Ayakkabı kartonu. takviye. Kazeini çözmede sodyum borat olarak eşdeğer yüzeyler eşit miktarda ışık akısı emerler. Muhafaza. taraf”. Top Liner). Bouguer yasası. Bowed Roll. (Bakınız. Üzerindeki segmentler döner. kâğıt kalınlığının kâğıt türü. Bottle Wrapping Paper. kalınlığın ve rengin dalga boyunca değiştiği içmeyi sağlıklı kılacak şekilde kaplanan. Koruyucu. Bariyer. Free Water) kabartma işlemi. Alt layner. Bir bölgeyi darbelere karşı Bow Wave Finish. bölgesel bombeli iki vals arasından geçirilmesiyle elde Bottle Cap Board. Kâğıt üretiminde “elek tarafı”. baskıda kullanılan dönüşümlü Kaynakların yetmediği nokta. Bu süreçte kostik kendiliğinden nedeniyle verilen tanımlardır. Kâğıdın biri korumak için yapılmış kapatma. Süreci veya sistemi tıkayan yer. Bottom Felt. Boraks. Bir ağartma kimyasalı. üste laynere göre daha düşük gramajlı Salpa. Alt gauç valsi. Book Wrapper. Double oluştuğundan. Top Layer). Alt kat. Boreal ormanı. Nehirle taşınan kütüklerin bir yerde Bottom Felt Press. Kenar kabartması. ayrıca kostik kullanımına gerek bulunmaz. alt Booster. Delikli vals. Top Side). Genellikle sabit bir açıda monte edilerek tahriksiz Kuzey kutbuna yakın Kanada.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Style Box. dayanıklı ve arkasına tutkal sürülebilen özel bir kâğıt türü. Kambur vals. Kitap türü kutu. (Bakınız. Bor hidrür. kâğıt. Şömiz kapak. Bound Water. Dönüşümlü matbaa kâğıdı. selüloz üretim süreci. kullanılır. Temizlik serbest suyun dışındaki bağlı su. Kâğıt bünyesinde. Dalgalı perdah işlemi. (Bakınız. 42 . Border Embossing. inceldiği yerlerde görüntü daha esmer olmaktadır. Şişe ağız kâğıdı. kâğıtların. kalender valsi arasından geçirilmesiyle. Book Stock. Boss. Mürekkep giderme Bottle Neck. Birinci pres keçesi. Kâğıdın alt tarafı. Şişe paketleme kâğıdı. Bağlı su. Cilt ceketi. olarak kullanılan. Ticari Kâğıdın alt ve üst taraflarının farklı özelliklerde olması bir uygulaması yoktur. vals. Tayga ormanı (Yakutça). Hücre duvarındaki mikro kâğıtlarında özellikle peçete kenarlarında uygulanan gözeneklerde bulunur. Bilanço değeri. Borat kostiklendirme süreci. Alt tabaka. Gerilimi yükseltmek için araya giren kısımda kalan tabaka. Kaydırmalı perdahlama. (Ayrıca bakınız. Borate. Oluklu mukavvada alt yüzey Boot Board. bulunan ormanlık alanlar. Bouguer’s (Lambert’s) Law. Boom. Bottom Side. Book Value. Şişe ağızlarına. Bobini açmada kullanılan açma Boreal Forest. Sert yüzeyi olan yüksektir. birikmeleri için yapılmış baraj. Darboğaz. şişeden edilen. sided. Self Caustisizing). ( Bakınız. valsi. kâğıt yüzüne Borohydrides. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki Bored Roll.

Kutuluk karton. Kutu kaplama kâğıdı. Kutuların kenarlarını fluting ve alt yüzeyde altlayner olarak. Makine arızası. Box Cover Paper. gerek gramaj korumak amacıyla kullanılan takviye bandı. Değersiz türdeki kutuluk çeşitli kaplar. Braking. Kutu köşe koruyucu. kullanılan kartonlara verilen ortak isim. Box Enamel Paper. kutularda kullanılan dış kâğıtlar. Arıza. özel bir kâğıt türü. Bu direnç. Break. Break Detector. Kutu makinesi. kuşe. Yiyecek ambalajlarının iç kaplaması olarak kullanılan bir kâğıt Breakdown Maintenance. Frenleme. frenleme sırasında açığa çıkan kenarlardan kesilen ıskartalar. (Eş anlamlı. ortada Box Stay Tape. Bu terim oluklu Box Machine. Ekmeklerin üzerine. Kutu. Box Liners. Kutu imalatı sırasında bobin makinelerinde. yönünden. Kâğıt kopması. Box Paper. kutu fabrikalarında. Break Sensor) katlanabilir yan kanatlar. Boxboard enerjiyi şebekeye geri basan motor yol vericileri. Kutu köşelerini Bread Label. Box Flaps. Genellikle kutu yapımında kâğıdı. Paketlenmiş fotokopi kâğıdı. laminasyonlu beyaz kartonlar. Kutu kaplama kâğıdı. Görme engellilerin Boxboard Cuttings. Oluklu makine. Kutu takviye bandı. Kör kâğıdı. 43 . kutular üst üste istiflendiklerinde. Box Clippings) Brake Generator. Kâğıt makinesinde hızı sınırlayan Box Compression Test (BCT). kâğıdın çeşitli nedenlerle makine üzerinde kopması. Nakliyede kullanılmak üzere kartondan üretilen Box Lining. ezilmekten korumak için konulan ilave karton parçalar. (Eş anlamlı. Brake. su olduğunda makineyi durdurup bakım yapma. Kraft kâğıtları. Çok temiz geri dönüşümlü kâğıt atıklarındandır. Paketlenmiş yazı kâğıdı. üreticinin adını göstermek için yapıştırılan özel kâğıt etiketler. Bobin makinesinde bobini frenleyen sistem. kullanılan fırıncı kâğıdı. Makine verimliği açısından önemli parametrelerden biri. Kraft. Sıkma direnci testi. Arıza bakımcılığı. Kutuluk kuşe kâğıt. Break Duration. (Eş anlamlı. Ambalaj kâğıtları. beyaz testlayner. Ekmek torba kâğıdı. Bunlar arasında parafinli kâğıtlar. Box Corner Stay. ezilmeye karşı kutunun mukavemetini görmeyi amaçlar. Kâğıt hamurunda. sırasında. gramajlı ve ekmekler için kese kâğıdı yapımında kullanılan. geçirimsiz kâğıtlar bulunmaktadır. Cuttings). Oluklu kutuda pilyaj verilmiş. Ekmek sarma kâğıdı. Kutu kâğıdı. türüne göre çeşitli dolgu maddeleri de Mevcut en iyi uygulanabilir teknoloji. Kasap kâğıtları. Kurutma kısmında ve Box Clipings. Yapıştırılmış boş bir kutunun. kenar kesimleri sırasında çıkan dayanıklı kâğıtlar. esmer testlayner. Fren jeneratörü. kartonların kaplamasında kullanılan. Arıza türleri. Ekmek etiket kâğıdı. Üretim veya işleme yazı ve mektup kâğıtları. Kutu kanatları. gerekse kalite yönünden çok farklı türlerdedir. daha değerli kaplama Boxboard. Kâğıt koptu algılayıcısı. Kopma süresi. kullanılmaktadır. Boxed Writings. Kopma. Desteler haline getirilerek paketlenmiş. Otomatik kutu yapan kutularda birden fazla kâğıt türünü anlatmaktadır. Fren. Kutu sıkıştırma testi. Kese kâğıdı. Düşük ölçümü. Mukavva kırpıntısı. BPT (Best Practicable Technology Currently Available). yüzeyleri arasında uygulanan kuvvete karşı direncinin Bread Bag Paper. karşılıklı etkiler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Box. Braille Paper. Oluklu mukavva okuyabilmesi için üretilmiş ve noktalı gofraja uygun. Hediyelik ambalaj Bread Wrappers. Kutu kırpıntıları. kırpıntılar. Breakdown. Ekmek sarmak için kâğıdı.

Breaker Stack. Üretim çökeltme. Göğüs valsi hareket Brightness Reversion. Overhead Crane). ve selüloz türlerine göre değişen beyazlık artış değeri Break Sensor. Tappi R-457. kademeleriyle ve ağartıcılar kullanılarak elde edilebilecek en üst beyazlık değeri. Kendi ağırlığıyla kâğıdın Brightness Develeopment. Laboratuvarda yapılabilen Bridging. Brightness Stability. Brightness. Floresan bir boyadır. Beyazlık haslığı. Yongaların yonga silosunda selülozun. Beyazlık kazancı. meydana gelen parlama. Beyazlatma aşamalarında ölçülen ve giderek artan beyazlık Breaking Strain. ISO Breaking. Beyazlık kaybı. Beyazlık testi. Break in Work. Güneş ışınları ve sıcaklık Breast Roll. Kâğıt makinesinde. Web Break Sensor). Planlanmış işleri durduran iş. Köprü oluşumu. Beyazlık kaybı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Breaker. Bristle Marks. Kâğıdın koptuğunu Brightness Level. Beyazlık tavan değeri. Kırım. Suya olarak. Bridge Crane. toplanan kâğıt veya paçavrayı parçalayarak. Brightness Loss. Çeşitli ağaç türlerine ölçülmeye başlar. Kâğıt hamuruna optik valsi. Optical kalender. klor katıldığında sudaki bileşikler kloru sıfırlayacak şekilde Brightness Reversion. Brightness Drop.) Breast Roll Showers. Başabaş grafiği. hamuru göğüsleyen ilk vals. Optik beyazlatıcı. Parçalayıcı bıçakları. Brightness Drop. cinsinden ifade edilir. Optik beyazlatma.) tüketir. değeri. Bridging Breaker Bars. Beyazlık değeri. Brightness Drop. Brightness Loss. (Eş anlamlı. Beyazlığın gelişmesi. Parlaklık. Toplam gelirlerin. bu ışık karşısında görünümünde Bu noktada kar veya zarar söz konusu değildir. Aggregation). konulan ve rutubet yüksekken (≤%15) presleme yapan Kâğıdın beyaz görünmesini sağlar. Ölçüm sonucu elde bildiren ve üretim hattında çeşitli ekipmanları durduran edilen kalite değeri. Hollenderin Polimer verilen elyaflı atıklarda. Öyle bir nokta vardır ki ondan sonra klor suda Brightness Gain. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. kâğıt yüzeyinde kalan fırça izleri. Bir tür atık su yüzeyinde bağ yapması. (2) Serbest kırpıntı yığınını su sıkarak Brightness Ceiling. Kâğıdın kenarlarını beyazlığı için ISO 2470. (Eş anlamlı. kıvrılmaya ve yarılmaya karşı korumak için yapılan. Acil iş. Brightness Loss. Kırıcı vals. Brightness Test. Göğüs valsi fıskiyeleri. Fırçayla yapılan kuşe kaplaması Arching) sırasında. gönderilen kâğıt yüzeyinin. Lump Breaker Roll) beyazlatıcı katılması. Wet Calender) Whitener) Break-Even Chart. Lightness). Kâğıt kopma sensörü. (Eş anlamlı. Parçalayıcı. Beyazlık. Bridging Flocculation. (Eş anlamlı. Breaker Roll. (Eş anlamlı. Genellikle metre cinsindendir. Başa baş noktası. kopabileceği uzunluk. tutkallı katlama işlemi. Bu nokta denge noktasıdır. TAPPI beyazlığı 457 nm ışıkta ölçülür. Gönderilen ışığın yüzdesi Break-Even Point. Köprü vinç. Denge noktası. (Eş anlamlı. algılayıcı göz. 44 . parçalayıcı. Kopma boyu. (Eş anlamlı. Kâğıt yapmak amacıyla Bridging Aggregation. Beyazlık kaybı. (1) Kenar kırma. (Eş anlamlı. Kırıcı. Göğüs Valsi. (Eş anlamlı. Kaplama sırasında araya Brightener. Yaşlanmaya bağlı Break Point Chlorination. Klorlama denge noktası. Brightness Reversion) Breast Roll Movement Mechanism. Sifon valsi üzerine binen baskı Brightening. safihanın veya kâğıdın beyazlığını ölçen test. Fırça izi. hamur kasasından sonraki. Beyazlık kararlılığı. Kopma gerilimi. beyazlık değerindeki oransal düşüş. Açık mavi bir ışık toplam maliyeti karşıladığı denge noktasını gösteren grafik. Köprü oluşturan kümelenme. Breaking Length. elyafların kümelenerek işleyebileceği büyüklüğe düşüren makine. mekanizması. uzun elekte nedeniyle oluşan sararma. Yaş kalender.

2 Britt Dynamic Drainage Jar. kenarı. Broadside. Akasya. pulper. Geniş baskı. geliştirilen bir laboratuvar cihazı. Cihazlar için arızalı anlamına gelen ifade. Okaliptüs gibi ağaçlardır. Bristols. tam ebatta olmayan karton. kırılgan yapıda olma. Çok az bükülmeye karşı dayanımı Broken Solids. Broke Beater. Sert ağaçlardır. yüzyıl) olarak kullanıldığından nikel gibi başka metaller de alaşım Brochure. Bronze Crepe. Fotoğraf astar kâğıdı. Bronze Color. Buna uzun makinesinde ortaya çıkan döküntüleri yeniden hamur haline katlama da denir. katlanarak konan. Genellikle. Makine altı pulperi. içinde yer alabilir. Özellikle aşırı kurumuş kâğıtlarda. Çok kaliteli ve bir kaç katmandan oluşan lamine karton. Yırtık kenar. Kırılgan. Genellikle 150 gr/m nin dolum tamamlanınca çekilip götürülebilen tekerlekli üzerindedir. Brittleness. (Bakınız. Büyükçe basılmış ve zarfa Bromide Photographic Paper. İlk kez İngiltere’de Bristol Broke Handling System. Hasarlı kâğıt veya bobin Brittle. Broke Pit). Suyolu kâğıdın geniş kısımda Broke Pit. Geniş katlama. Rölyef kâğıdı. Döküntü Hollenderi. içinde mürekkep artığı olan beyaz. olanlar. Yatak malzemesi ağır gofraja uygun el yapımı bir karton türü. Bobin ve selülozdan üretilir. Broşür. Yaş kısımda çıkanlara yaş döküntü (Wet Broke). Bristol karton türleri. olmama. esnekliği kaybetme sonucu bir gerilme/stres etkisi altında Broken Ream. Günümüzdeki Bristol kartonlar dönüştüren konveyör. Kırılganlık. Döküntü pulperi. artıkları. Broad Fold. En üst katman kimyasal Broke Hole. Genellikle 150- mal sarıcı artıklarını alt kata göndermek için özel olarak 200 gram/m² civarında ve kalenderden geçirilerek zemin betonuna açılmış yarık. Bronz renkle kuru kısımda ve bobin makinesinde çıkanlara kuru döküntü kaplanmış/boyanmış krapon kâğıdı. İçindeki kâğıt sayısı 500 kolayca kırılabilme özelliği. Kırık/eksik top. Bozuk. Baskı kırıklığı. Tik. Bronze. Bronz krapon kâğıdı. Açık yataklı eski kâğıt makinelerinde Broke/Broken. Paslanmayan bir makinesinde ortaya çıkan ve geri dönüştürülen safiha madde olduğundan pompa kanatlarında da kullanılmıştır. Broken Edge. Britt dinamik drenaj kabı. (Dry Broke) denilmektedir. Döküntü arabası. Broken. ortaya çıkar. Döküntünün içine dolduğu ve Bristol Board. den veya belirlenen top standardından az olan kâğıt topu. (18. kalay alaşımı. Ağaçlarda yaprakları geniş pulperleri. birkaç katmandan oluşur. Döküntü pulperi. sonradan gümüş bromidle kaplanan fotoğraf Brocade Paper. şehrinde de üretilen. Kuşe kaplama yoktur. Kitap kapaklarında ve kâğıtları. Döküntü bütesi. yüksek Makine altı döküntülerini yeniden kullanılabilir hamura gramajlı bir karton türü. Bristol karton. altın kaplama görüntüsü veren. Geniş yapraklılar. Kitapçık. Genellikle yaşlanmayla Broken White. Kâğıt veya uzun kısmında kalan kâğıt katlama biçimi. Döküntü deliği. Bakır. Broken Carton. iğne yapraklılar olarak adlandırılır. römork. Bronz renkli. Bronz. getiren ve üzerinde bıçakları olan büteler veya makine altı Broadleafs. Döküntü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Broke Box. Ölçüsünden Hamurda su süzülümünü veya su tutunumunu ölçmek için kesilmiş. çerçevelerde kullanılmış. üretilirler. Döküntü açıklığı. Broke Pulper. Baskıda mürekkep kesikliği. Çeşitli nedenlerle kâğıt kurutma bölümlerinde kullanılmaktaydı. Döküntü aktarma sistemi. Kırık beyaz. basılı kâğıt. pompa ve ekipmanlar bütünü. sert ve pamuk selülozu katkılı. Diğer türleri. 45 . Düşük ölçülü karton. Mürekkebi tam alınamamış.

Brownstock Washer. Ağartılmamış selüloz. renginde olan. Brown Wrapping Paper. Kraft’tan Bubble. ozalitte dövülerek hücre zarlarının ipliksi yapıya dönüştürülmesi. kendi içinde fibrilleşmesi. Beyazlatılmış yarı kimyasal yarı mekanik selüloz üretimi. İrileştirme. negatiflerin basıldığı. (1) Renk değiştirme. Fırçalama raftı. Bronzlaştırma. (Bakınız. (2) İç küçük hava kabarcığı izleri görüldüğü için bu adı alan. (2) Kraft fırçalarla parlatma işlemi. mürekkeple. yapıdaki maddeleri ileriye doğru taşımada kullanılan Brush Calender. Bronzlaşma. Dışarıdan fibrilleşme (Brushing) Bucket Conveyor. kaynaklanan bronz renkli lekeler. Bronz Fleck). Esmer mekanik selüloz. baskı yapıldıktan sonra metalik etki Brush Enamel Paper. BTMP (Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulping). Brush Coating. BTU (BTu. Yerini Kâğıdın preslenmesi esnasında. Hızlı dönen bir metalik bir görüntü alması. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Brush Coated Paper. tambur üzerine yerleştirilmiş fırçalarla yapılan kaplama Brookite. Isıl enerji birimi. Bronz lekesi. kullanılan ambalaj kâğıtları yapımında kullanılan. Fırça izi. Selüloz Bir pound(lb) ağırlığındaki su kütlesinin sıcaklığını bir ºF fabrikasında esmer selülozu yıkayan bir makine. Bronze Specks. Bronzing of Ink. Kuşe kaplama sırasında. Brush Glazing. kalmış hava cebi. Brushing. Fırçalı enamel kaplama kâğıt. Sera odun selülozu. But. uygulaması yapma. Döner fırça ile yapılan Bronzing. Kâğıt kalınlığını konveyör tipi. Esmer baskı kâğıdı. “Anatase”. (2) Fırçalama işlemi. Kalenderde aşırı baskı Buble Coating. Kömür gibi parçalı ise ölü elyaf kaybına yol açar. Bronze Specks) düzgünleştirmeye yarayan eski bir kalender türü. Fırçalı kaplama. değiştirmeden yüzeyini döner fırçalı valsle 46 . elyafı ezerek yapılan. Esmer. Yaldız kaplama kâğıt. (1) Ağartılmamış selüloz rengi. (1) Tellendirme. Elyafların selülozundan veya kimyasal selülozdan yapılan. Fırçalı parlatma. Selüloz fabrikalarının kullandığı bir terim. Varaklı kâğıt. Brown Print Paper. Mürekkepte bronzlaşma. selüloz. Fırçalı kaplama işlemi. Elyaf elyafa tutunmayı kolaylaştırır. Brown Mechanical Pulp. işlemi. Esmer sargılık kâğıt. fibrilleşme. liflendirme işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bronze Fleck. Hava kabarcığı. Uygulama sonrası sonucu kâğıdın renk değiştirerek esmerleşmesi. Döner fırça ile Bronze Paper. Mürekkebin Brush Finish. Esmer selüloz. fidelerini rüzgâra karşı korumak için kullanılan ve Brown Mixed Pulp Board. Fırçalı kuşe kâğıdı. Genellikle Brush Marks. Özel bir kaplama uygulaması. düşük gramajlı bir kâğıt. Saçaklandırma. fırça ile enamel uygulanmış kâğıt. Brown Pulp. Habbe. Öğütücüde Brown Groundwood. Esmer selüloz. Çeşitli nedenlerle arada yapılma ambalaj kâğıdı. Kabarcıklı kaplama. bronz pres valsinden Soft Calender’ler almıştır. makinede kuşe yapılmış kâğıt. Bruising. tutkallı fırça kullanılması nedeniyle bu ismi selüloz karışımından üretilen karton. Bronz lekesi. Brown Stock. Kraft selülozu. Esmer Brushing Kraft. arttıran enerji miktarı. Esmer kimyasal ve mekanik tutturmak için. Kâğıdın üst kaplamasını Brown. Fırçalı kalender. Saçaklandırma. “Rutile” diğer mineral türleridir. British Thermal unit). Perdahlama öncesi. Genellikle pamuk Brushing Out. (Bakınız. Dövülme işlemi sonucu elyaf lifinin ezilerek kazeinle yapılan bir kaplama türü. Esmer selüloz. ağartılmamış fırçanın yüzeyde bıraktığı izler. Fide Kraft’ı. kullanılan. almış kraft kâğıdı. Kovalı konveyör. Esmer selüloz yıkayıcı.

Kömür gibi parçalı Building Paper. Açık sarı bir Yoğunluğun tersi olarak alınmalıdır. Harcamaları ve kazançları gösteren mali Bulk (Index/Factor). Bulking Book Paper. Budget. Ara tank. Dried Buckling. kopya kâğıdı türü. Asitsizleştirme işlemi. Bulge. Oluklu mukavva kutunun bir kuvvet etkisiyle bölge. (Bakınız. nedeniyle kâğıtta oluşan düzgünlük kaybı. Kaba kitap kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bucket Elevator. Yedekleme. Perdeli bölme. Kâğıdın silindirik bir yüzeye sıkı Stress. Buffer Capacity. Buffer. Bu bölümlere giriş Örneğin sarı yapraklı nüsha belirli bir dosyada saklanmak kapaklarına da ayni isim verilmektedir. yoğunlukça az olan. üzere veya arşivlenmek üzere düzenlenirdi. 47 . Bazı kitapların basımında maddelerle. Ambalaj içinde olmayan. bir kâğıt zımpara türü. Hacimli maddeleri bir hatta dördüncü yaprak olarak. İnşaat kartonu. Built in Strain. Düşük Buffering. Kaba karton. Bu kâğıtlar daktilolarda. Çakmaktaşı tozlarıyla sayfa sayısı kadar boş kâğıdı örnek alarak oluşturulan veya kumla yapılan ve ahşap parlatma amacıyla kullanılan model. Hacimli işlem. Bulking Paper. Kabalık. perdelerle ayrılmış bölümler. renkli olmaları istenirdi. Kâğıdın kurutma işlemi Inverted Bucket Steam Trap) sonunda. (1) Kaba. Hacimlilik. Örneğin bir gramının hacmi. Built in Strain. Hamur depolarında/silolarında olduklarının bilinmesi için. Şok emici. ses Bulking Pressure. altında kullanılan kâğıt türleri. tankerle taşınan nakliye biçimi. Built in Stress. Bulking Number. (Bakınız. Mihver boruya bobin sarımı in Strain). Bulking Dummy. İnşaat kâğıdı. Hacim test basıncı. Hacim sayısı. sarılması sonucu oluşan bukleli görüntü. içinde kalan gerilme kuvveti. Bir sistemin Düşük yoğunluklu karton. hem ince olmaları. (1) Buklelenme. Birim plan. Su zımparası kâğıdı. İç gerilim. maddelerle üretilen. (Bakınız. hem de kaçıncı yaprak Bulkhead. Bulking Board. Bulking Book Building Board. Potluk. oluşturup depolama. Keçede hamur yığılmasıyla oluşan gevşek Bükülme. Kıvrım. (1) Tampon. Organik veya inorganik Paper). Bulk Handling. depolama ve nakletme işlemleri toplamı Bu nedenle. Built in Buckle. (2) Dökme. Basılacak kitabın Buffing Paper. Organik veya inorganik yapıdaki maddeleri yukarıya taşımada kullanılan elevatör maddelerden üretilen. düşük nötürleştirme. Kovalı tip kondensata. Hacim modellemesi. üçüncü. Buckram. Çok fazla tutkallanarak cilt Kabarık. (Bakınız. Bucket Steam Trap. Yoğunluğun düşük olması. Dried in Strain).(2) Tampon çözelti. veya bütenin hamur depolama kapasitesi. ikinci. Kâğıtta hacimce fazla. Ten rengi pelür kâğıdı. ölçülürken uygulanan basınç. Bütçe. Kovalı elevatör. Özgül hacim. çuval veya kaplamasında kullanılan bir bez türü. kıvrılıp bükülmesi. Ara depo. Cilt bezi. Bulkiness. Ek olarak yapılmış su bulunan yaprak sayısı. (1) Nötürleme. Bir inç kalınlıktaki kâğıtta Buffer Tank. Kâğıdın hacimliliği izolasyonu veya dolgu amaçlı kullanılan karton türleri. binalarda tavanda veya döşeme tipi. Bulk. Buff Copying Paper. Kaba kâğıt. araya getirme. veya hamur bütesi. (2) Kıvrılma. Kalenderlenmemiş karton. kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonatla kullanılan ve karton gibi görünmesine rağmen. İç gerilim. Kâğıt hamurunun asidini alkali yoğunluklu kitap kâğıdı. (2) Hamurdan stok gramajlı kaba kâğıtlar. Tela. kuru ağırlığın hacmi. üst üste konularak yazılırdı. binalarda duvar kaplaması. Bukle. Ara depolama kapasitesi. Kabalık endeksi.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bulking Thickness. (Eş anlamlı. Bunch Plater Finish. Çapak giderici. Değirmen veya Bump Rotor. Genellikle Bull Screen. olması istenir. hacimli. Kavurma. Özgül hacim. Darbesiz. Eğe. Balya ağırlık ölçüsü birimi. Foil Rotor) Burr Holder. Bunun için vanaya pişmesi sonucu ortaya çıkan çok koyu renkli selüloz. Dökme silolama. Bundle. Perdahlama. Bull’s Eye. Kimyasallar veya aşırı Bull Screen Rakers. Bir durumdan diğer duruma geçerken kullanılan bir alet. (Eş anlamlı. Esmerleşmiş. Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan Bumpless Transfer. elde sıkılması sonucu hissedilen yumuşaklık duygusu. Temizlik kâğıtlarının Bunched Plating. Çuval deseni işleme. Yanık selüloz. kalınlığını. 48 . bir tür perdahlama görünür özgül hacim. Burlap. Törpü. Taşlama. Hacimli baskı konularak yapılan iz verme işlemi. Taşlama sabitleyici. Çuval desenli perdahlama. kazandıracak bir tür perdahlama işlemi. yerine açık şekilde dökme kâğıdın silolanması. toptaki kâğıt sayısına bölerek bulunan kalınlık ayni anda. konumda gönderilen kontrol değişkenlerinin birbirine eşit Burnt Pulp. Kararmış selüloz. Darbeli rotor. Dökme ürün. Sarsak elek tırmığı. Bir el mengenesinde çinko kaplı düz plakalar (mikrometre cinsinden). ikinci hamur kâğıt. Cordtone) kâğıdı. Sarsak eleğin sıcaklık nedeniyle yonganın renk değiştirmesi. Palet ağırlığı. Genellikle marketlerde satılan. iki taraflı kaplanması. Demet halinde preslenmiş. Kontrol renk atması. İzli kalenderde kullanılan Kalenderlenmemiş kâğıtlar. Bungs. tankerle veya çuvalla taşınan ve kullanılan ürün. Küçük ambalajlar yerine ağzı kadar dar kâğıtlara uygulanır. Taşlama makinesi. (Bir libre 453 gr. Burlap Lined Finish. Core Bulk Water. Manda gözü. Kâğıda parlaklık tırmık. Mihver boru tıkaçları/takozları. Mengene perdahı. Bulk Softness. Bulky. Mekanik titreşimli bir motorla sargılık Kraft kâğıtlarına uygulanan bir iz verme işlemi. arasında bir demet kâğıda uygulanan. veya mengenede plakalar arasına bir yaprak kâğıt ve çuval Bulky Printing Paper. Yanma. Demet halinde presleme. ucuz roman kitaplarında Burlap Finish. Mengene Bulk Product. Yüzdürme kuvveti. Vibrating Screen) Burning of Chips. Kalenderlenmemiş kâğıtlara uygulanır. Eksiz bobin veya tampon. şişkin. el konumunda gönderilen kontrol değeri ile otomatik Burnt Paper. Tomar ağırlığı. Parlatma amacıyla Bumpless. üzerinde kullanılan ve birikintileri çekmek için kullanılan Burnished Finish. çalışan elek. Sepetli eleklerde kullanılan bir selüloz öğütüm bıçaklarını bilemede kullanılan alet. Kâğıdın Bir sıvının içindeki başka bir maddeye uyguladığı kaldırma Kalenderlenmemiş olması nedeniyle kaba görünmesi. El presi ile Bulk of Pulp. Kaba baskı kâğıdı. (Diğerleri. Darbesiz aktarma. Yığın tarzı silolama. Yanık kâğıt. Çuval. Hacim kalınlığı. Burnisher. devrelerinde elden otomatiğe veya otomatikten ele geçerken Burnt Cook. kâğıdın gramajına bölerek bulunan. Burr. Buoyancy Force. Toplu kaplama. Burnout. kırılgan kâğıt. darbe yaratmayan. Bunched Plated. kabarık. Bulky Mechanical Paper. işlemi. Yığın yumuşaklığı. Taşlama makinesini tutan mekanizma. Yonga yanığı.). rotor türü. Gövde suyu. Odunun sülfitle aşırı sistemin darbesiz geçiş yapması gerekir. Sarsak elek. (Eş anlamlı. Kaldırma kuvveti. Yakma. kuvveti. Bir yaprak kâğıdın kalınlığını perdahlama. değeri. Kaba. Birden fazla kâğıdın. Step Rotor. 50 libre gelen bir Bulk Storage. Kaba. Hücre duvarı içinde büyük Plugs) gözeneklerde bulunan hücre suyu. Bir top kâğıdın Bunched Plating.

Bu basınç Butted Splice. Uç uca yapıştırma. Patlama direnci. Belirli dizilim açısı. Burr Teeth Angle) formatlarda hazırlanmış ve işe yönelik kullanılan formlar. Bobin Bursting Disc. Burr Pattern. Etin suyu ve değer. İletişim kâğıtları. (ISO 2758) yapılan birleştirme işlemi. Patlama mukavemetinin Butter Bag Paper. Eğe diş açısı. Birleşim yeri. Yağ emme Burst Resistance. patlamaya karşı var olan direnç. Basılı form. Patlama endeksi. Yüksek akımları taşıyabilen bakır değirmeninde taşlama. Kâğıdın birim kâğıtların birleşim yeri. nedenlerle kopması. Uç uca birleştirme. Elektrik barası. kanını emmeyecek özelliklerdeki kaplanmış kâğıt. Yaprak yağ kâğıdı. değil) (2) Kâğıt makinesinde. Burr Impression) Business Process. Ekleme. Patlama mukavemeti. (Bakınız. Eğeleme. Kâğıt yüzeyinde çapaklı bir iz makinesinin taşlanan yüzeyde bıraktığı izler. Kasap kâğıdı. Taşlama Bush Roll. Burring. Patlama diski. Kâğıtta belirli bir özelliği olmayan ince kâğıtlar. Taşlama yüzeyinde bir cm2 deki diş sayısı. koyduğu maksimum kuvvet (kPa. Yağlı kâğıt. Burst Index. Burst. Burst Ratio. Butchers Manila. (1) Kâğıttaki bağlayıcılığın ortadan Yönetim anlamında işi kontrol edilebilir süreçlere kalkarak. Patlama test cihazı. üretim sırasında. tereyağını ince yapraklar haline getirmek ve müşteriye bu haliyle sunmak için kullanılan bir kâğıt türü. (2) Kazan borularında alın alanının. kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen Butchers Paper. İş süreci modellemesi. Patlama faktörü. Samanlı kasap kâğıdı. (Eş anlamlı. kuvvetiyle aşınması. Butter Box Liner. Burr Lead) Business Process Modelling. müşteri için sağlarken yapılan faaliyetler bütünü. Kasap kâğıdı. (g/cm²). önleyen plaka. Bir hedefe ulaşmak için kaynakları (zımparalarda kum sayısı gibi) ve süreyi gösteren beyanname. Yağ paketleme kâğıdı. Bir ürünü veya hizmeti bir Burr Teeth Angle. değer. (1) Taşlama. İz valsi. (kilo Pascal) kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde Butcher Paper) edilen değer. Toz nişasta tankı veya kapalı sırasında kopuk noktada iki kâğıdın boydan boya tanklarda düşük basınçta delinerek basınç yükselmesini yapıştırılması. iz desenli pres veya kalender Burr Pattern) valsi. Kâğıt uçlarında bantla ve katlamadan kuvvetinin ötesinde kâğıt parçalanmaktadır. basınçta. Selüloz öğütücü Bus. Yağ paketleme kâğıdı. Business Plan. (2) Aşınma. Yaş haldeyken Burst Factor. Eğe izi. kâğıt gramajına (lb/top) bölünmesiyle elde edilen olmasına rağmen dayanıklı ve yağlı bir kâğıt türü. Kasap paketleme kâğıdı. (Eş anlamlı: Rupture Disc) Butted Joint. Butt. Patlama oranı. 49 . Taşlama eğesi diş açısı. Taşlama makinesi dişlerinin Business Form. yaş kâğıdın salgı gibi çeşitli parafin kaplanmış kâğıtlar. Patlama. Business Communications Papers. Taşlama izi. özellikle Butchers Dry Finish. Matbu form. Burr Lead. İş süreci. Lokantalarda Burst Tester. Patlama mukavemetinin Butchers Wrap. Kuru haldeyken kurutma bölümlerinde. kuru kâğıdın orta yerden yarılması. (1) Uç uca yapıştırılmış Bursting Strength. (Eş anlamlı. Taşlama izi. Düşük gramajlı (lb/inch²). basınç altında patlamasına/yarılmasına karşı kaynağının yapıldığı yer. (Eş anlamlı. İş planı. Butter Chip Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Burr Impressor. Eleğin sürtünme lama. gr/cm2). oluşturmak için kullanılan. (kenardan dönüştürme. (Eş anlamlı. Patlama mukavemetinin kaplanmış saman renkli kasap kâğıdı. Burr Number.

By Pass. Astar olarak kullanılan düşük kaliteli bir kartondur. Butterfly Valve. Kimyasal selüloz üretiminde lignin ve likör yan ürün olarak çıkar. Hatlarda bakım anında vanayı yalıtarak sökülmesini sağlayan yandan geçiş hattı. Üretim sırasında ortaya çıkan yan ürün. Button. Butter Wrappers. Paçavradan yapılan kâğıtlarda. Butt Welds. Baypas. Müşteri. Yan geçiş. Kelebek vana. Dönüşümlü kâğıttan fazla temizlenmeden yapılmış kirli karton. Eşanjor borularında borunun aynaya kaynatılması. Yağlı yapıda ince sargılık kâğıt. kırılan düğme parçalarının. Button Board. Button Specs. Kâğıt fabrikalarında su hatlarında veya düşük kesafetli hamur hatlarında kullanılan kesme vanaları. Tereyağı paketleme kâğıdı. Butter Paper. kâğıtta bıraktığı izler. Düğme lekeleri. Yan ürün. Düğme. Alıcı. Tereyağı paketleme kâğıdı. Alın kaynağı. Leke. Genellikle düşük basınçlı hamur ve su hatlarında kullanılan bir vana türü. Kâğıt içinde imalattan gelen büyük lekeler. Tereyağı paketleme kâğıdı. Butter Parchment Paper. Kontratlarda işvereni ticari ismi yerine basitleştirerek ifade eden terim. By Product.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Butterfly Valve. Kelebek vana. Buyer. 50 .

ve B(X)). Art Printing Paper) denilmektedir. Kalsiyum sülfat. Kalsitle aragonitte karbonat dizilimi ölçüsü. Bu nedenle farklı maddelermiş gibi görünürler. Bakınız. (Bakınız. Temiz hava kanunu. ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Filtre preslerde elekten geçemeyen katı C parçacıkların oluşturduğu katman tabakası. Kablo yalıtma kâğıdı. (Bakınız A(X) Liner). üretiminde reçineler ve kalsitle birlikte suda çözünemeyen Cable Paper. Kablo mermer bulunmaktadır. Tek tarafı kuşelenmiş kâğıt. C yağlı kâğıtlar. kalsiyum karbonat türlerinden biridir. Tebeşir. Cake Board. Suda çözününmüş sodyum sabunlarıyla gerçekleşir. Kireçtaşının Cable Insulating Paper. Lime Soap. damarlarının numaralarını belirlemek için her damara Calcium Soap. farklıdır. Kablo sarma kâğıdı. Suda çok kullanılmaktadır. Pasta. C1S Label. suda eriyerek çökelen türlerine kalsit kâğıtlar da denir. (Bakınız. Kalsiyum sabunu. Beyaz olan kalsitler. Çift taraflı kuşelenmiş kâğıt. (Coated One Side) Kaolin). 2H20) olarak bulunur. Suda bulunduğunda geri döndürülemeyen taşlaşmaya veya kireçlenmeye sebep olur. Mermer. Doğada anhidrit Cadmium Yellow. Kadmiyum sarısı. Pasta kutusu kartonu. Kek kâğıdı. kalsit. Calcined Clay). Yağ asitlerinin sarılan kâğıt. Bu kâğıtlara sanatsal türleridir. Alçı. Genellikle Kraft kâğıtlarında dilinerek. Calcined C1S. Kek taban kâğıdı. C0 ebadındaki kâğıt her seferinde tam ortadan Cake Wrapper Paper. ince ve eşit olarak bölünerek C serisi diğer kâğıtlar elde edilir. serisi kâğıt ölçüleri Ek 3 de verilmiştir. Cable Spinning Paper. ip haline getirilen kâğıt ip. (1) Dönüşümlü kâğıt üretiminde. kireçtaşının kristal yapılı olanıdır. mermer. Kireç baskı kartonu. (Bakınız. farklı özelliklerde C2S. kalıntıları oluştururlar. Kâğıt ip. 51 . Kalsiyum karbonat. Fırınlanmış kil. (Eş anlamlı. kâğıt türü. İki yüzüne de kuşe olmaları nedeniyle değişik adlar alan kalsiyum karbonat kaplanmış kâğıt. Cable Insulating Paper). (2) Selüloz damarlarını saran numaralandırılmış kâğıt. daha iyi vermek için. Elyaf ip. kalsiyumla yaptığı tuzlar. Elektrik aksine gevşek bir bağ yapısı vardır ve deniz kabuklularının kablolarında. Fırınlanmış kaolin. tebeşir. Cable Yarn. Calcined Clay. C1S Litho. 1000 °C de fırınlanmış toz kaolin. Kâğıda beyazlığı yapılma etiket. Kadmiyum sülfit ve (CaSO4) ve alçıtaşı (CaSO4. Pasta ambalajı olarak kesilerek kullanılan karton. Kristal yapıda olan sarı ve pembe türlerine olduğunda vanadan geçen su miktarının galon olarak aragonit denir. iç yalıtkan tabakası olarak kullanılan ince bir kalıntısıdır. Doğada. Kâğıt veya kartonlarda. kadmiyum selenitten yapılan bir pigment. Cake Pan Liner Paper. C1S Litografik baskı kartonu Tek tarafı kuşe Calcium Carbonate (CaCO3). Tek tarafı kuşe kâğıttan Calcined Kaolin. aragonit. (Bakınız. (Eş anlamlı. taşı. Sabun. CAA (Clean Air Act). Şeffaf renkli. Kek. Kapasite faktörü. Kablo mürekkep giderme aşamasında kullanılır. Bir vanada 1 PSI basınç düşümü kullanılmaktadır. İçindeki katkı maddeleri nedeniyle pek çok sayıda renkli Cable Marking Paper. Kablo markalama kâğıdı. bileşik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cake. C1S Etiket kartonu. günümüzde kâğıt CV (Valve Sizing Capacity). Pan C (X). (Coated Two Side). Vana sanayiinde dolgu ve kaplama maddesi olarak kapasite faktörü. Sodium Soap) Torbalarda sap olarak ve örülerek döşemelik kumaş halinde Calcium Sulfate (CaSO4). Pelür kâğıtlarından yapılanları ise çeşitli az çözünen ve kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan bir renklerde ve el örgü işlerinde kullanılmaktadır.

Düşük kalite Kalender valsleri arasından geçerken. ezilme sonucu kâğıdın esmerleşmesi. Kalender valslerine ilan panosu olarak kullanılmak üzere üretilmiş çok sert boya uygulayarak tek taraflı veya çift taraflı yapılan yüzey karton. Calender Crushed). Kalender valsleri arasında ezilerek işlem görmüş. kâğıdın valslerin hızlı makinelerde kullanılamaması nedeniyle kopması sonucu ortaya çıkan döküntü ve ıskartalar. Kalender sargı kâğıdı. Calender. birinin üzerine yapışan bir parça kâğıdın veya pigmentin (Bakınız. Kalenderde nadiren oluşan. 52 . Kalenderde boyanmış. kaplama dolgusu (Crown Filler) Calender Crushed. Calendar Board. Calendering. kesikler ve çeşitli izler. Bazı Calender Colored. Tek yaprak takvim veya Calender Dyed. Kâğıt üzere. Calendar Pad Bond Paper. kâğıt sargılı/dolgulu valsler. Kalenderde sürtünmeli işleme. Calendered Finish). Kâğıdı baskıyla daha düzgün ve Calender Friction Glazing. Calender Barring). Calender Cuts. İnce kâğıtlarda kalender yüzeyine Calender Scabs. Calender Blackened. Broke). Kalenderde işlenmiş. (Eş anlamlı. Kalenderde. Silindir kelimesinden türemiştir. Kalenderde Calender Marks/Marked. kâğıttaki kırılma izi. oluşan. Calendered Paper. Kâğıt makinesinin kalenderdeki bu tür katlanmalar ezilme çizgisinden sonunda kullanılan kalenderlere ait valsler. kâğıt yüzeyinde oluşan esmerleşme ve diğer (Bakınız. Kalsiyum sülfit. Kalender işlemeli. Kalender valsindeki bir kusur nedeniyle kâğıda geçen pijamalı görüntü. (Bakınız. Calender Bowl Paper. Kalender kesiği. Kalender. Yüzey boyama tekniklerinden biri. Takvim arka kartonu. yapılırken. boyama. Kalender bono kâğıdı. tutkalsız ve alternatifi kütle boyamadır. kıvrılmalar nedeniyle karışık selülozdan üretilen karton türü. nedeniyle kâğıt yüzeyi sürtünme etkisiyle perdahlanır. Kalender valslerinden yapışan bir kâğıt parçası delinme şeklinde izler bırakır. Calender Scabs). Kalender izi. Kalenderde işlenmesi için kaba olarak üretilen bono kâğıdı. şekilde gerilmemesi nedeniyle meydana gelen potluklar Calender Scales. yüzeyinin kalenderlerde baskı ve nemle işlenmesi. Calendar Papers. Takvim kâğıdı. kalite bozuklukları. Ofset baskıda kullanılmak Calendered Finish/Finished. Kalender Calender Pad Bond Paper. (Bakınız. Kâğıtta dolgu Calender Crush Finish. Kalenderlenmiş kâğıt. Calendar Back Board. Kalenderde ezilmiş. Vals yüzeyine yüksek basınçlarla sarılır. Kalender döküntüsü. Calcium Sulfite (CaSO3). geliştirilmiş. Kalenderleme. (Eş anlamlı. bombeli valsi yüzeyine sarılan ince kâğıt. Kalender kesik izi. Kalender katlanma izi. Calender Roll Paper. kalenderle kâğıt yüzeyinin işlenmesi. ve kaplama maddesi olarak kullanılan bir bileşik. Silindirle ezilmiş. Kalenderde işlemden geçirme. belirli gramajlarda üretilmiş. Çizgili Kalender izi. Calender Crease. (Mass Colouring) yumuşak yapıdadır. Bunun kâğıt kaplamadır. Granit (taş) Calender Broke. Kalenderde boyanmış. Kalenderde esmerleşmiş. Calender Roll Paper) Calender Paper Shaft. Kalender baskı izi. Kalender kaplama kâğıdı. (Bakınız. Kalender baskı izi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Çökelmiş kalsiyum sülfat. üst üste valslerden oluşan baskı ve Biri büyük çaplı biri küçük çaplı iki silindiri olan bir perdah makinesi. Katlanma izi kâğıdın eşit safihada bıraktığı periyodik izler. Kalender valsleri. Bu tür kaplama kâğıtları. Kalender kâğıt valsi. Scabs). Kalenderde işlem baskı sırasında. Genellikle Calender Rolls. Blok masa takvimi kâğıdı. veya inci dolgusu (Pearl Filler) olarak adlandırılır. (Bakınız. kopmayla sonuçlanır. yoğun hale getiren. Takvim kartonu. Calendar Stock. (Bakınız Calendar Stock). Calender sonucu oluşur. kuşe kâğıt. Buna rağmen çok az hız farkı Calender Barring on Marks. kalenderlerde ve bazı Gofraj makinelerinde valslerden biri Calender Dyed). Küçük çaplı vals daha hızlı dönerek çalışır.

odun selülozundan yapılma. Kalender bölümü. Camber Roll Grinding Machine. Yaş kalenderde kabuğuyla iç gövdesi arasında bulunan ve yeni hücreler yapılan boyama. (2) Taç vals. valslerini tutkal pres gibi kullanarak yapılan yüzey Calorimeter. denilmektedir ve ön kurutma bölümünden sonra. Ağacın dış Calender Staining. Doğruluğu bilinen Cambridge India Paper. son (Eş anlamlı. afişler ve kartpostallar için Caliper. Patiska desenli (kâğıt). makine Canary Writing. valslerindeki performans bozukluğuna bağlı olarak. Kâğıt makinesi Calorie. çift çenekli bitkilerde ayarı nedeniyle. Kalınlık Birleşik Devletler Can. Calender Stack. parşömene benzetme kumaşa benzetmek için yapılan. Yaş tezgâhı. genellikle kosinüs cinsi bir açıyla ifade edilir. Kamburluk açısı. Kambiyum. kuşeli Bristol kâğıdı. Milimetre (mm) veya mikrometre (µm) üretilmiş bir kuşe kâğıt türü. Kalenderde yüzey tutkallama. satanların ve nakliyecilerin kullandığı kartondan yapılma Bir puan. tutkallama işlemi. Kalınlık profili bozukluğu nedeniyle üretim tekniğiyle üretilmektedir. Üst Camber Roll. bulunur. kâğıtta oluşan esmer renkli çizgiler. Kalınlık. (1) Kambur vals. (1) Kambur. Taç vals taşlama Calender Stack Craumbs. Cambridge Hint kâğıdı. işlemi. Kanarya kâğıdı. Kadranlı mikrometre. Calibration. hatta büyük çaplıları beton kolon kalıbı Caliper Gauge. üste pek çok valsten ve nipten oluşan kalender türü. Ölçü ayarlama. Kalenderin kurulu olduğu kurutma suyun sıcaklığını bir derece arttıran ısı miktarıdır. Kamburluk ölçüsü olarak nedenlerle oluşan. Bir duvar kâğıdı türü. (Eş anlamlı. Crown). Seçimler Calico Paper. Calorific Value. Mihver boru veya masura Caliper Shear Burst. Bombe açısı. kalenderde oluşan izler. aradaki farkı düzeltme. Hatalı kalender valsi yaş halkaları oluşur. Ayarlama. Bu sayede Calender Streaks. Cambridge Bible Paper. Kalender izi. doğruluğu bilinmeyen bir cihazı mukayese kitap kâğıdının bir türü. Suni deri. Kâğıt kalınlığındaki değişkenlik nedeniyle. kaplama ve Gofraj işlemi. Çok nipli kalender. kopma. cinsinden ölçülen kâğıt kalınlığı. Kutsal bir cihazla. Kalori. Calender Sizing) üreterek kalınlaşmayı sağlayan doku tabakası. mal sarıcıdan önceki bölüm. Camber Angle. Kanada standart serbestliği. Parşömen işi Kalenderleme. ederek. pres veya kalender yöntemi. kimyasal madde ’de puan anlamına gelen “Point” veya “Mil” ile ifade edilir. Çok yıllık. Kalender baskı izleri. Kalender yakıtın yandığında vereceği ısı miktarı. Büyüten doku. Cambium. sırasında kullanılan. okullarda not tutmada kullanılan 53 . Kalori değeri. ünitesi sonunda. Kâğıt kalınlığı. (Benzer anlamlı. mal Canadian Standard Freeness. nokta görünümlü izler. Vals kamburu. Kutsal Calf Paper. Basma desenli kâğıt. Cambridge İncil kâğıdı. bir inç ’in binde biridir. Sarı defter kâğıdı. Renginin sarı olması nedeniyle bu isimle anılan. Kalınlık göstergesi. Bu tür kalenderlere yaş kalender Camber. eni boyunca bölgesel olarak değişebilir. Yığın kalender.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calender Section. Bir tür. Calender Vellum Finish. (1) Karton varil. Isıl enerji birimi olan bir kalori bir gram bölümlerinden biri. Campaign Paper. Seçim kampanyası kâğıdı. proje (ISO 534) saklama kutusu. pankartlar. Kâğıt yüzeyini ince bir kâğıdı kalenderleyerek. sarıcı veya bobin makinesinde sarım sırasında meydana Kâğıt hamurunun su bırakma özelliğini belirten bir ölçüm gelen kâğıt kopması. kitap kâğıdının bir türü. Daha ince çaplıları gıdada ambalaj kutusu. Kalenderde boyama. Kalori ölçer. (2) Valsin taç kısmı. Tekstilcilerin. gibi işlerde kullanılmaktadır. Çok Cambric Finish. kurutma bölümünden önce kullanılır. (2) Kurutma silindiri. Bir birim ağırlığındaki katı Calender Sizing. Kalenderde muhtelif Taç valsin taşlama açısı. Calender Spots. Kalender çizgileri. Taç açısı. Thickness) variller.

borularda sıvının. Kondansatör Capilary Tube. Kapiler emiş. Kapiler. kâğıtları yağlı veya kuru kullanıma göre farklı özelliklerde Capital Asset. amacıyla da kullanılır. Tenekeyle desteklenmiş tüm Capillary Flow/Action. yapılabilen üretim miktarıdır. iletkenlikleri düşük defteri olarak kullanılmıştı. Genellikle sülfat. kullanılan düşük gramajlı bir kâğıt. Elek keçe değişimi sırasında elek ve pres valslerini hareketini sağlayan kuvvetler. Saplarından bir tür pamuğa benzer tırmanma eğilimi sonucu oluşan akış/hareket. Kılcal ağ. Çok ince Capillary Electrophoresis. Kapasite. Kap kek kâğıdı. Şekerleme ve çikolata kutularında. son derece saf 54 . Capilary. Doğal kauçuk. Kılcal akış. Kapiler tüp. Hemp) Capillary Forces. Sigara kâğıdı benzeri. Topal vinç kaldırma Kılcal ortamda suyun yer çekimini yenerek yukarıya doğru kuvveti. 300 olarak. Ağaçlarda perdahlanarak kanaviçe görünümü verilmiş karton. Candy Bag Paper. getirmek için yapılan planlama. Selüloz elyafları arasındaki hava kanallarının yapısı. kaynaklar elverdiği ölçüde gram/m² civarında gramajı olan Kraft kâğıdı. Keten yüzeyli karton. yapı. belirtilir. Kılcal emiş. Yüzeyi Capillary System. Kapiler sistem. Karton varil kâğıdı. Çubuk şeker kâğıdı. Bazı durumlarda üretimdeki verimliliği kastetmek bir kâğıt türü. Kendir. Halen sarı bloknot defteri olarak olarak üretilirler. Capacitor Paper. Şekerleme kutusu taban kâğıdı. türleri elektrik Candy Wrappers.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ samanlı kâğıt. kartonlar. Normal Capacity. Capacity. Capacity Planning. Canvas Board. üretim kapasitesini azami ölçüye renkli mum paketlemede kullanılan bir kâğıt. Bu kuvvetler. Değişik ürünlerin Candle Wrapping. Çeşitli kalınlıklarda. yukarıya doğru Cannabis. Kapasite planlaması. Sermaye varlığı. yağlı bir kâğıt türü. Şekerleme sargı kâğıdı. Mumlu ve ince miktarı. yüklerine göre ayıran tekniktir. Şekerleme kutu kartonu. Kapiler elektroforez. Mihver boru kartonu. Kılcal hareket. Candy Slab Paper. Kauçuk. Kondansatör kâğıdı. Yağ. belirli bir süre içinde. Cantilever Force. silindirik kutu veya kapak yapmak için üretilmiş Candy Box Liner. Tasarlanan kapasiteye göre. Kapak kartonu. Şekerleme kutusu seperatör kâğıdı. Şekerleme sargı kâğıdı. Türkiye’de geçmişte okullarda matematik selülozdan ve düzgün elyaf dağılımlı. selülozundan üretilirler. Kapiler karton kutu türleri. Şekerleme torba kâğıdı. Mikro çaptaki kanalı olan. Capacity Utititazion Rate. geçirilerek. Kapasitenin yüzdesi (%) cinsinden Candy Box Dividers. Bu kuvvet hamurdaki elyafları bir arada tutmaktadır. parafin gibi kendi Practical Capacity. (Eş anlamlı. inşaat sırasında Capillary Suction. Şekerleme kâğıdı. Kılcal kuvvetler. Üretim üretilirler. kılcal kanallardan oluşan Caoutchouc. (Bakınız. Mum kâğıdı. kullanılmaktadır. Kenarlarına teneke destek seperatör kâğıtları. selüloz elde edilen bitki. Kılcal. Kapiler kuvvetler. Kâğıt fabrikalarının günlük veya yıllık Can Board. Elektrolitle dolu Kapiler bir tüp içinde. Design Capacity). kenevir veya pamuk amaçlı sahip olunan kaynaklar. Koyu mavi üretildiği makinelerde. Candy Twisting Tissue. Canister. aynı zamanda tek taraftan askıda tutan bükülme kuvveti. Sabit sermaye. Karton çay kutusu. Mum paketleme kâğıdı. Manivela gücü. görülen hava veya suyla dolu. binanın temellerinden destek aldığı için. aralara konulan Cap Board. Candy Cup Paper. Expected Actual kendine yanmayı sürdürebilen maddelerin üretiminde Capacity. Candle Paper. Kapiler özel temel kaidesi gerekmektedir. yer çekiminin aksine. Operating Capacity. Ideal Capacity. Mikro çaplı hava tüpü. fiili olarak gerçekleşen üretim Candy Bar Wrappers. Kapasite kullanım oranı. kuvvetlerin etkisiyle yapılan emiş hareketi.

kalsit türü kâğıt Carbonyl Group. Temel yüzüne karbon siyahı sürülmek için üretilmiş astar kâğıdı. kaplama işlemi. Havanın Selüloz çatısını oluşturan bir selüloz türevi. mum isi ve kâğıdı. sarıcısı. Capital Ratio’nun tersidir. Selülozun için kullanılan kâğıt ve kartonlar. Karbonsuz kopya kâğıdı. Karbon kaplama. Alkali kökenli. Bir nin üzerinde çeşitli gramajlarda üretilen mukavvalar. Carboxy Group). Kanser yapıcılık. Karboksi metil selüloz. Zehirli bir gaz. Otokopi amacıyla. (Eş anlamlı. Karbonatlar. Yanmış kâğıt bitkilerden sentezlenen organik bileşikler grubu.O dan meydana gelen. Carbon Fixing/Fixation. Karbonat kâğıdı. Carbon Black. lamba isi. Karbonsuz kâğıt. Sermaye-satış oranı. bir içeceklerin teneke kapağı üzerine sarılmak için üretilmiş yüzüne karbon yerine vaks veya kimyasallar sürülmüş kâğıt. Karbonil grubu. Karbon çeliği. Ziftli tavan kâğıdı. Capital Asset) otokopi kâğıtları. Fotosentez ve kemosentez buna Carcinogenicity. görmeye yeterli olup olmadığı açısından önemlidir. Şişe kapak kâğıdı. Meşrubat. Sermayenin iş kaplamasız kopya kâğıdı. Kuşe kâğıt. Karbonhidrat. Ragger) Carbon Paper. Karbonlu form kâğıdı. Carbonate Paper. Kuyruk halat sarıcı. Karbonik asitler grubu. Carboxymethylcellulose (CMC). bira. Karbon kâğıdı. aranan olumsuz özellik. (Bakınız. Siyah renkli. C. Karbon monoksit. Karbon siyahı. Carbon Spots. Hurda kâğıt kullanılarak Carbohydrate. Zımpara kâğıdı. şarap gibi Carbonless Paper. (Eş anlamlı. Carbon Monoxide (CO). Satış rakamlarının Carbonless Copy Paper. Pulper Kazanlarda yanma sırasında oksijen yetersizliğinden ortaya içindeki naylon. kullanılan kâğıt. Avrupa’da genellikle çok katmanlı ve 500 gr/m2 Carbonizing Base Paper.H. LWC). Satış-sermaye oranı. Oksijenle çift bağ yapan dolgu maddeleri. Satma amacı yüzü karbon kaplı kâğıt. Çini mürekkebi. yapımında uygulanan. Carbon Black Paper. Kopyalamada kullanılan bir Captive Generation. Kimyasal maddelerde örneklerdir. Karbon lekeleri. Karbon dışı maddelerle yapılan rakamına oranı. Arkası Cardboard. Alüminyum ürünlerinin oksijensiz yanması sonucu ortaya çıkan isten oksidin ısıyla işlem görerek sertleştirilmiş bir türevi. olmayan. Capsheet. ışığa karşı Carboxy Group. oksitlenmeyle oluşan Carbon Coating. Noncarbon) Capital Turnover. borularının yapıldığı karbon katkılı çelikler. maddelere dönüştürülmesi. bez ve ipleri toplayan kuyruk halatının çıkar. Dergi basımında kullanılan. Carbonized Forms. NCR Paper). karbon bileşikleri. Baca isi. (Eş anlamlı. kâğıt. Karbonlu astar kâğıdı. düşük Carbon Steel. Siyah kâğıt. Zımpara tozu. Karborundum zerreleriyle kaplı zımparalarda asetilen siyahı bunlar arasındadır. özelliği bükülmez olmasıdır. Kuyruk sarıcı. elde edilen ve renklendirmede kullanılan siyah pigment. Capstan. (Bakınız. koruma sağlayan ve leke kaldıran ambalajlama ihtiyaçları Carboxyl Group. Nişasta yerine karbondioksitini canlılar tarafından kullanılarak başka tutkal olarak ve kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Carboxyl Group). üretilen kâğıtlarda sık görülen siyah lekeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Capital Ratio. Carborundum Paper. Karbon bağlanması. C m(H2O)n artıkları veya siyah boya kalıntılarının tam temizlenememesiyle hamurda kalır ve kâğıda geçer. Kısıtlı enerji üretimi. kalsitle kuşe kaplamalı. Karbon sermayeye oranı. Korindon. Yüksek gramajlı kâğıtlara verilen karbonlu sürekli form kâğıdı. genel ad. (Eş Anlamlı. Karbonsuz. kendine gerekli olan enerji üretimi. Carbonates. üretimi ve ağartılması sırasında. Mukavva. Basınç altında alttaki sayfaya kopya çıkarmaktadır. Buhar kazanlarının ve gramajlı kâğıt. Sermayenin satış Carbonless. (Bakınız. Carbonless Paper. Petrol Carborundum. Hamur harmanları da sabit 55 . Cap Paper. Karbon kopya kâğıdı karbonik asitler grubu. Demir zımparası Farklı türleri bulunmaktadır.

(1) Karton katlanır kutu. Buna “Pull Over” da denmektedir. Carpet Brown. (Bakınız likörün sürüklenmesi. kullanılan karton kutuya verilen isim. Harita kâğıdı Harita basımında Cardboard Linings. (1) Kart. Sevk ipi. Karton kutuların üzerine üst yüzeyinde kullanılan kraftlayner. düzeltebilmek için kullanılan bir kontrol yöntemidir. başka bir gruba gönderen boru bağlantı bölümü boyunca taşıyarak. serilen kaba. (Bakınız. Mukavva ara kartonu. Taşınma. Ardışık kontrol. altta (Slave) çalışan Carrying Cost. Index Cartonboards. İki üzerine almak. Zeminle halı olan süreçler. Cartridge Paper. Ardışık bağlantı. (1) İstiap haddi sınırları Carton Liner Paper. sistemi. Kamyon yükü. Sürüklenme. keçe veya eleği taşıyan. Kraft kartonu. kontrol ünitesiyle yapılan kontrol. kâğıdı kurutma çürük buharı. Kutu takviye kartonu. bakmaksızın kuşeli olmak şartıyla tüm karton türlerine Card. Bir kontrol ünitesi set değerini kontrol etmek için kullanan ürünü stoklamak için harcanan toplam maliyet. (2) Bir partide sevk edilebilir kâğıt/karton Carton Compact. üzerindeki levhalar. Halı altı kâğıdı. Çok katmanlı Carton. Karton levha. Cascade. hızlı ve doğru olarak safiha. Kutuların içine içindeki bir kamyon kâğıt. Car Sign Board. Stok maliyeti. Trafik ikaz levhası. Carpet Brown. yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva. Bir yerden başka bir yere gitme. Amerika’da ise 0. Bükümlü kâğıt ip. Carry Over. Tek yüzü kuşe gri karton. Kurutma silindirlerinde bir önceki grubun kullanmadığı Carrier Rope. zemini düzlemeyi amaçlayan gramajlı Cascade Connection. (2) Pişirme sırasında çıkan selülozla birlikte üzerindeki kartonlara denilmektedir. Paperboard). Carpet Yarn. Genellikle hamuruna Bristol). Carton Stock. Twisting bir sonraki kademede işleyen boru bağlantı yapısı. Mukavva işi. Gramajı 1000 gr/m2 ve miktarı. Bir işi Cascade Control. Birinin çıktısı diğerine girdi Carpet Underlay Paper. kullanılan kâğıt. Kaskat. (2) Kartondan yapılmış karton üretiminde. (2) Paper). Seri. (1) Taşımak. Kartvizit. Kaskat kontrol. arasına konulan. Kutuluk karton. (2) Yüklenmek. Kartonların üst üste ve basılmış trafik işaretlerini gösteren levhalar. (Bakınız. Carriying Roll. Döşeme altı kartonu.3 mm hatta 0. Carpet Lining). bir önceki kademenin rejeklerini. Card Index Bristol. (Bakınız. Sevk etmek. daha değerli kartonların altına veya tüm kutulara verilen isim. Genellikle ambalaj olarak arasına konulan dolgu kartonu. Seperatör kartonu. Elde tutma maliyeti. Nakliye kurallarına uyacak destek amacıyla konulan kartonlar. mal sarıcıya ulaştıran ip. Ana (Master) kontrol ünitesinin ürettiği çıkış sinyalinin. yumuşak karton. Cardboard Middles. Halı ve döşeme altına Carton Sealing Paper. Ambalaj kartonu. (1) karton Temizlik kademelerinde. Koli yapıştırma bant kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ tanımlı değildir. kamyon yükü. “Master-Slave” kontrol sistemi diye de adlandırılır. Oluklu mukavva Carton Labels. Carload Lot. (Bakınız. destek olan vals. Ardışık. (1) Vakum hatlarında suyun damlacıklar halinde 56 . (Bakınız. Carpet Brown). Carpet Lining.15mm nin taşınması. (2) Kesilmiş karton parçası. Cartography Paper. Kraftlayner. Fişek yapımında kullanılan Carpet Felt. yapıştırılan etiketler. Carry. Fişek kâğıdı. Sevk valsi. Carpet Lining). Kartondan yapılmış Cardboard Finish. Motorla tahrik edilmeyen ve Lineer olmayan kontrol değişkenlerini. Kutu etiketi. Carpet Felt. verilen ortak isim. gramajlı bir kâğıt türü. Kaskat bağlantı. sistem. Card Liner. Kâğıt makinesinde.

Kutu içi ambalaj kâğıtları. üretiminde hamura yaşken ilave edilen iç tutkalı. Pompa gövdesi gibi. Su geçirimsiz torba veya ambalaj. Cascade Feedforward Control. Peş peşe dizilme. Bazik boyalar. hem de Cast Funtional Layer. Katalog kâğıdı. Reçineli vals kaplaması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cascade Evaporator. Cathode. Ardışık ileri besleme Kusurlu olabilecekleri düşüncesiyle kullanılmazlar. Sert cilt kapaklı kitap. Cathode Ray Tube (CRT). Cast Coating. Nakit akışı. Kroma kaplama makinesi. Direk ambalaj kâğıdı. Ardışık ileri besleme makinesi. pompa ve vana gövdeleri gibi ürünler. Su yumuşatma ünitelerinde de net nakit para. Alacakları olmasına rağmen elinde nakit kullanılmaktadır. Katyon değişim süreci. Kutu kâğıdı. Bir palet kâğıt veya karton. Yağlı mürekkeplerin içindeki kondensatın sürüklenmeye başladığı ve şelaleleşme kâğıt tarafından emilimini ölçmek için yapılan test. Kâğıt dökülerek üretilmiş. kontrol. Cationic Dyes. Bir top kâğıtta en alt ve en üst yapraklar. Classify) Case Labels. Tabut imalatında ağaç veya buharlaştırıcı. Siyah likörün yanmadan önce suyunun metal yerine kullanılan karton. Arıtmalarda katyonları (tuzları) uzaklaştırmak için Cash Flow. Döküm parçalar. Karton Kasa. Belirli bir dönemde kasaya giren kullanılan bir süreç. Categorize. Katot tüpü. Ardışıklaşma. Cash Register Paper. Sınıflandırmak. ikincil eleğin rejeği. Casing Paper. Düşük gramajlı bir kuşe Case. Katyonik direk boyalar. Rimming) Catalogue Paper. Cation Exchange Process. Pres ve üçüncül eleğin çıkışı birleşerek ilerler. Karton kutu etiketi. Cassie Paper. Casing. ödeme gücü bulunmayan firmalar için iflasa sürükleyecek Cationic Demand. Selüloz elyaflarına tutunma özellikleri çok yüksektir. Sınıf. Kâğıt yüzeyinde ve içinde tutkallama maddesi. (Eş anlamlı. Ardışık buharlaştırıcı. kontrol tekniğidir. (3) Yoğun yüzey tutkallı ağartılmamış selülozdan yapılma Cationic Direct Dyes. 57 . Hem ikincil eleğin çıkışı. Katyonik talep. Carton Liner Paper). (Eş anlamlı. Katot. Category. Yağ emilim testi. Karton kutu. Çelik alaşımlardan Cascading. Yazar kasa kâğıdı. Hamur kasası ile mal sarıcı parlaklıkta. Döküm. Case Liner. rejeği ise öğütücüye döner. Kroma karton Cascade Feedforward System. boyalar gibi özellikleri olan katyonik boyalar. Kroma kaplama. Tabut kâğıdı. (2) Gövde. Katyonik boyalar. Üçüncül eleğin kalenderlerde reçine dökümü ile elde edilen kaplama. Kutu imalatında kullanılan Cationic Rosin Size (CRS). Cast Coater. Kademeli Casket Paper. Kâğıt makinesinde gramaj kontrolü yapabilmek Cast Coated Paper. üçüncül eleğe gelir. kâğıt. Temizleme kademelerinde. Sistemin katyonik bir kavram. ayna parlaklığında karton. Negatif kutup. Castings. Kroma karton. sistemi. Catalyst. floresan ekrana düşürüldüğü ekran tüpü. buhar silindirleri Castor Oil Test. Katalist. Case Lot. makinelerinde 300 metreden sonra. Kâğıt karton. (Eş anlamlı. Süreci hızlandıran katkı Casein. özelliği gösterdiği dönem. ağır kuşe kaplanmış ve sıcak olarak arasındaki uzun süreli zaman farkı nedeniyle kullanılan preslenmeden kurutulmuş. Kutu içinde. Katyonik reçine tutkalı. Kategori. Case Lining Paper. Katot ışınlarının paketleme ve koruma amacıyla kullanılan ambalaj kâğıtları. polimerleri nötürleştirme kapasitesi. Katalizör. buharlaştırılmasında kullanılır. amacıyla kullanılan süt proteini. Kazein. (1) Kutu. Bir yüzü yüksek için kullanılan kontrol sistemi. Case Bound Book.

boyuttaki değişmeler. Sodyum karbonatın. Yapısı hücrelerden sonucu. Ağır moleküllü bir kıvrılmalar. mantar veya termitler CD (Cross Direction). İçindeki maddeyi Caustic. (Bakınız. Selüloz türevleri. Bleaching Paper). anlamlı. Selofan olsun dönüştürülmesi. Sodyum hidroksit (NaOH). Oyulma. Oluklu Cellulosates. Caustic. oyulmalar. Oluklu kutularda. Cellobiose. Kereviz sarma kâğıdı. CCT (Corrugated Crash Test). 58 . matbaalarda artıklarını parçalamada kullanılırlar. Ses emici akustik aşamasından sonra ölçülen Kappa sayısı. Hücreli yapı. Sodyum. Yeşil likörün beyaz liköre edilen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cationic Starchs. Nitroselüloz ve kâfur bileşiği şeffaf CC Roll. Kostikleştirme. dönüştürülmesi. daha iyi tutunum sağladıklarından iç yönünde kıvrılması. Cellular Board. Bitkileri oluşturan ve kâğıt yapımında yönü. dayanımdaki makine yönüne göre olan polisakkarit. Flotasyon ünitelerindeki hidroksit miktarının aktif toplam alkaliye oranıdır. Caustic Soda. Kostikleştirme randımanı. (Eş Selülozun hidroliziyle elde edilir. kullanılan sargılık bir kâğıt türü. Terim Celery Bleaching Paper. potasyum. sodyum hidroksite Cellophane Coating. Kostik çekilme Ceiling Boards. dayanımını belirlemeye yarar. Selüloz üretim aşamalarında sodyum Cell Body. Genellikle kâğıt fabrikası atık sularının içindeki selüloz kâğıdın fiziksel özellikleri değişebildiğinden. Pozitif şarjla CD Curl. Kavitasyon. Sedir yağlı kâğıt. sürecinde klorlamadan sonra alkali çözeltiyi ortamdan Celery Wrappers. Celery uzaklaştırma işlemi. Lye) Cellophane. dalga kısmında yapılan ezilmeye karşı selüloz türevleri. (Bakınız. Katyonik nişastalar. Dar ve uzun işletmelerde yer darlığı veya rutubet gibi ölçülebilen özelliklerinin dağılımı. Causticity. Kostik soda. Kâğıdın makine tarafından selülozu hidroliz etmek için salgılanan enzimler. Selofan kaplama. İp yapımında kullanılan mukavvada. saplarının beyaz kalması amacıyla tanımlamaktadır. Selüloit. Selobiyoz. kenarlardaki ezilme bileşiklerle yapılan selüloz türevleri. Selülaz. Kereviz ağartma kâğıdı. enindeki yönü. Sap selülozdan kostik çekilir çekilmez ölçülen lignin miktarını kerevizler büyürken. yazılımı (NaOH/(NaOH+Na2S))*100 şeklindedir. gıda paketlemesinde kullanılan şeffaf madde. olmasın kâğıtların plastik film ile kaplanması. Enine profil. Bu fiziksel özellikler. Oluklu Mukavva. Kâğıdın enine doğru olan gramaj Cat Walk. Selofan. Kostisite. Ağır gramajlı Kraft kâğıdı Caustic Extraction. Tavan kartonu. Kostik. Kostik çekme işlemi. Makine enine ve boyuna olan yönlerde. Selüloz ağartma türü veya ziftle kaplı kâğıt türü. selülozdaki lignin miktarı Kappa sayısıdır. tutkallamada kullanılan modifiye nişastalar. sedir yağı emdirilmiş ambalaj (Eş anlamlı. Caustisizing Efficiency. Makine enine kıvrılma. Sodyum hidroksit (NaOH). Selüloz. Ticari bir marka. haşerata karşı korumak için. Cavitation. Makine eni. lityum kökenli dayanıklılık testi. Dalga ezilme testi. kullanılan ana elyaf kaynağı. Kostik soda. CD Profile. Caustic Extracted Kappa Number. Kâğıdın makine eni yüklenmiş. nedeniyle kullanılan köprülü yol. Hücre gövdesi. ve kâğıt ürünleri yapanlarda dikkate alınan kâğıt kullanım Cellulose. vakum altında gelişen pompa emiş kısmındaki oluşmuş. Cedarized Paper. Oransal hücrelerin gövdesi. farklılıklardır. Bakteri. Kedi yolu. İki D glikoz molekülünden oluşur. Ağartılacak özellikleri olan karton türleri. plastik bir madde. Crown Controled Roll). Lye) kâğıdı. Pompa emişinin kısılması Cellular Structure. Celluloid. Cellulase. Selülozun re jenerasyonuyla elde Caustisizing.

selülozun viskozitesi. Selülozdan üretilmiş kâğıt. Selüloz dizeyi. Kâğıt peçete. maddelerde. ipek böceği yemi olarak ve suni deri yapımında da kullanılmaktadır. denemelerde Testlayner gibi dönüşümlü kâğıtların yüzeyine Centralized Maintenance. Kâğıtla ilgili standartları atom sayısıyla çarpılıp alt alta toplanmasıyla bulunur. Merkezi bakım. Selüloz mikro iplikçikler. Selüloz bozuşması. Bağımsız arttıran nano elyaflar. 59 . Cellulolysis. (Bakınız. Cellulose Molecular Weight. benimsenmediği yerlerde kullanılır. Selülozun suda enzimler Cellulose Matrix. Standartlar Komitesi. Bobin göbeği. Kâğıttan yapılma katılan bir üründür. Avrupa Selülozun kimyasal formülündeki her atomun ağırlığının. Selülozik lake. Bitkilerin bünyelerinde olarak geride kalanlarla belirlenen saflık derecesi. Rayon. Hücre duvarı. kullanılan toz selüloz. Bakım işlerinin hamur içinde cüzi miktarda verilerek iç dayanım kuvvetini dağıtılmayıp tek merkezden yürütüldüğü yöntem. Selülozik vernik. karton. Selüloz yandığında kül Cellulose Content. Hücre duvarının içinde bulunurlar. polimer molekülleri bağlama. dokumalara. Toplam verimli bakımın yönetim olarak değeri arttırılmaktadır. Cellulose Paper. Bitki hücrelerini çevreleyen çeper. CEN (Comité Européen de Normalisation). Cellulose Chain Scissions. Toz selüloz. selofan. bazen amblemli ve gofrajlı kâğıt peçeteler. Mihver boru. Belirli bir mikro iplikçikler sayesinde hücre duvarı şişmeye karşı gramajda ve çimento torbası yapımında kullanılan. Selülozun matrise kullanılarak hidrolizi sonucu parçalanması. Cellulose Structure. kâğıt. kaplama malzemelerine Cellulose Wadding. İkincisi mekanik olarak elde edilen uzun selüloz ipçikleri. ürünler. (Zıt anlamlı. Cell Wall. Selüloziz. bitki hücrelerinin parçalanmış halidir. hijyenik yara tamponu. Dönüşümlü Elyaf. Birbirine bağlı selüloz Cellulose Products. Selüloz zincirindeki viskoz. Selüloza sentetik kâğıdı. Çözünmüş Cellulose Lacquer. Cellulose Viscosity. nitroselüloz. Gözenekliliği düşürüp elekte bakıma (Autonomous Maintenance) imkan vermeyen serbestliğe olumsuz etki etmesine rağmen preslerde kuruluk bakım yönetimi. elyaftan üretilmemiş kâğıt. plastik ürünlere. Son yıllardaki Center. toz halindeki kozmetik Cellulose Degradation. mukavemetleri nedeniyle selülozdan üretilen kâğıtlara. Hücre suyu aldığında şişer. Emici madde olarak Pamuk gibi bitkilerde % 90 a çıkmaktadır. son dayanım kazanır. Selüloz aşılama. krepli. (1) Kâğıt yara bezi. Birincisi yarı kristalsi yapıdır. Selüloz oranı. Celluluse Powder.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulose Chain. Selüloz kökenli olan molekülleri. Ambalajlamada kullanılan. Selüloz saflığı. Bu oran genelde % 33 oranındadır. Selüloz uzun molekül zinciri şeklinde olduğundan dizilişi iki çerçevede Cellulose Filament. benzeyen dizilmiş yapısı. Celulose Fiber. Camsı selülozik film tabakası. Selüloz ipçiği. Selüloz zinciri. (2) Selüloz dolgu kâğıdı. Selüloz film. Selüloz türevi olan vernikler. Cellulose Nanofibril. Selüloz elyafı. derece dayanıklı Kraft kâğıdı. Cellulose Purity. Yemek masalarında Decentralized Maintenance) kullanılan baskılı veya baskısız. bulunmaktadır. Bunlar arasında. bölünmeler/parçalanmalar. boşluk doldurucu dolgu Cellulose Grafting. CMC gibi maddeler bulunur. Odun elyaflarından değerlendirilir. Selülozun molekül ağırlığı. plastiklerde. Cement Sack Paper. Yüksek polimorfik/çok biçimli kristal parçaları şeklindedir. Cellulose Microfibrils. Selüloz yapısı. Çimento torba kâğıdı. bulunan selüloz oranı. Virgin Fiber) Cellulose Film. Cellulose Napkin. Selüloz viskozitesi. Selüloz ürünleri. Selüloz nano iplikçik. Bitkiler hücrelerin yan yana gelip ligninle yapıştırılması sonucu bir bütün oluştururlar.

Santrifüj temizleme. Saklama kabı anlayışının kullanılmadığı tek merkezden dağıtım yapan kartonu. Kloroflorokarbonlar. Tahıl gevreği kartonu. CFCs (Chlorofluorocarbons). kullanılan karton türü. oluklu temizlemede kullanılan merkezkaç temizleyiciler. ağır cisimleri aşağıya doğru iten hamur temizleme vardır. Zincirli konveyör. Chads. C dalga (orta dalga) Cleaners). Avrupa Kâğıt Sanayileri Konfederasyonu. veya su basan pompa türü. Tahıl saklama kabı. Zincir parça sayısı. 60 . Ceramic Coating. Bazı valslerde. Koltuk ambarı Cereal Box Liners. Cereal Box Wrappers. Santrifüj temizleyiciler. A Centrifugal Cleaning. Saman elyafı. Center Drive. Chain Scission. Kombi preslerde veya üç valsli Certificate of Origin. Zincir uzunluğu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Centralized Stock. kâğıt Chain Length. B dalga. bellek olarak kullanılan kâğıt şerit. Seramik kaplama. Certified Supplier. (Eş mukavvalarda. C-Dalga. Molekül zincirlerinin Ceramic Cover. Balya konveyörü. Chain Lines). orta kısma Certification. Delikli şerit kâğıdı. olukluda. Centrifugal Pump. El yapımı kâğıtlarda. Savurma döküm gövde. (Eş anlamlı. C dalga. Center Stock. Orta dalga. olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk anlamlı. Tahıl saplarından tambur merkezine bağlı bir şaftla. Zincir parçalanması. Mihver boru. Çok katlı kartonlarda. Confederation of European Paper Industries. belgesi. Köken sistemlerde ortadaki vals. Kahvaltılık tahıl gevreklerinin ambalajında yedek parça stok sistemi. Yetkili satıcı. Zincir oluşumunun sonlanması. Center Roll. Delikli bellek Centrifugally Cast Shell. İç katman. Merkezkaç dalga. uzunluğu. Eski CNC tezgâhlarda ve tekstil makinelerinde tekniğiyle dökülmüş vals gövdesi. gösteren doküman. (Bakınız. Chain Marks. Merkez vals. Renkli ve şekilli küçük kâğıt parçaları. yapılan tahrik şekli. Merkezden tahrikli. kâğıt. Centrifugal Cleaners. bağlarından ayrılıp parçalanması. hamuru içindeki istenmeyen yoğunluğu ağır parçacıkları C-Flute. Menşei şahadetnamesi. Konfeti. Dynamic Cleaners. aşınmaya karşı yüzeye yapılan seramik kaplama. konulan düşük değerli harmandan oluşan kısım. Santrifüj elekler. E dalga ve K dalga türleri de kuvvetle. Zincir filigran. Seramik transfer kâğıdı. Yeni mal sarıcılarda. Seramik bir yüzeyle. (Bakınız Decalcomania Paper). (Bakınız. Salyangoz pompa.6 mm ve oluk sayısı 130 dur. Göbek rulosu. Açık fanlı yapısıyla. klor ve flordan oluşan organik bileşikler. Savurma şeridi. Dalga. kaynaklanan kalın izler. Kâğıt Karbon. Cyclonic sayısını tanımlayan bir ifadedir. Ceramic Cover). motordan doğrudan üretilmiş selüloz. D dalga. Santrifüj pompa. baskı transfer işleminde kullanılan Chain Termination. Merkezi stoklama. Molekül Ceramic Transfer Paper. Chadless Paper Tape. Molekül zincirinin fabrikalarında kullanılan en yaygın hamur pompası türüdür. oluk yüksekliği 3. İthal edilen bir ürünün hangi ülkede üretildiğini Centres. Onay belgesi verme. Centricleaners. safiha temizlemede kullanılan sepetli elekler. Herhangi bir nedenle zincir oluşumunun sona ermesi. Cereal Straw Fiber. Centricleaners. Centrifugal Screens. parçalanması sonucu oluşan parça sayısı. (Bakınız. Belgelendirme. üzerinde görülen birbirine paralel elek altı çitalarından CEPI. Centrfugal Cleaners). yöntemi. Chain Scissions Number. Kâğıt hamurunu Chain Lines. Salyangoz tipli bir gövde içindeki döner bir fanla hamur Chain Conveyor. Punch Card).

(Bakınız. hızlı hareket ederek karıştırma yerine bağlayıcı maddeler. elektrik yüküyle yüklenmiş ( + ) ortamın zıt yönde (2) İki maddenin atom veya moleküllerinin kimyasal olarak yüklenerek. pigment kullanılmamış) ince ve kutsal kitap Chelants. Peynir paketleme kâğıdı. harita basımında kullanılan. dış kâğıt olarak kullanılan düşük Challenge. ekipmanlar. Chelants. Kaplama Cheese Manila. Charge Decay. Tebeşir. Çek defteri kâğıdı. Kimyasal bağlama. karşı duyarlı bir kâğıt türü. torba kâğıdı. Cheese Wrappers. Tebeşir paketlemede Check Paper. Tebeşir kaplı kâğıt. Grafitli (kıskaca alarak). (Bakınız. Dayanıklı ve silmeye kullanılan renkli ve yumuşak dokulu kâğıtlar. kâğıdın mat görüntüsü. Check Valve. Check Book Cover. Chemical Bag Paper. (Bakınız. (2) Meydan okumak. (Eş anlamlı. yumuşak yapılı bir kalsit türü. Çok düşük Check List. Kıskaçlama. Charcoal Kraft Paper. (2) Yüklemek. renginde. Kemik renkli (doğal selüloz kullanılan yağlı kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chalk. Tebeşir görünümlü. Şamua kâğıt. Tebeşir kâğıdı. Karakalem çizim kâğıdı. Kontrol listesi. Metalleri karıştırıcı kanatların. Değişim yönetimi. Kıskaçlayıcılar. Chalky Appearance. gereken sorun. Kanallaşma. metallerle bağ yapması. Yük nötürleştirme. Denetim çizelgesi. Doluluk oranı. Chelating basımında kullanılan kâğıt. Çek defteri kapak kartonu. Oldukça temiz. Peynir sarma kâğıdı. (1) Zorluk. Yük zayıflaması. (Bakınız. Kraft Charge. Pamuk selülozundan veya Chalking. (1) Yüklenme oranı. deniz kabuklularının Charge Rate. Kimyasal madde torba kâğıdı. Chelates. Chalk Overlay Paper). Maskelenmiş maddeler. (1) Kâğıt yüzeyindeki bağlayıcının benzeri selülozlardan yapılan. Selüloz veya oyulma yaratması. Gözenekli ve tarifesi. zayıflaması nedeniyle oluşan elyaf veya dolgu maddelerinin dayanıklı kâğıtlar. Bible paper) Agents) Change Management. bağlanması. Çek defteri kapak kartonu. ambalajlarında. (1) Yük. (1) Temizlik zeta potansiyelde meydana gelen değer kaybı. çizelgesi. Şelatlar. ağartma kimyasallarının etkinliğini arttıran kalemle resim yapmada kullanılan bir tür resim kâğıdı. EDTA gibi organik bileşiklerin Paper). Tozama. (2) Kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. Sequestrants) Charcoal Drawing Paper. yük değerinin sıfırlanması. Doldurmak. (2) Baskıda bunun yarattığı mürekkep dağılma Check Board. Uğraşılması gereken iş. Peynir maddeleri nedeniyle. Kıskaçlanmış maddeler. Çözülmesi kaliteli/samanlı kâğıt türü. tozaması. yapılmış kâğıt. kâğıt hamurunda bulunan ağır metallerle bağ yaparak Charcoal Book Paper. amacıyla uygulanan yönetim tarzı. Chalk Overlay Paper. Maskeleme kimyasalları. maddeler. çalışma koşulları. (1) Harita kâğıdı. Mangal kömürü torba kâğıdı. Chemical Bonding. (2) Ücret kalıntısı olan bir kalsiyum karbonat çeşidi. İlgili bölüm gramajlı olmasına rağmen üzerine kalsitle yoğun kaplama tarafından düzenlenmiş. Peyniri sarmada Chamois Paper. 61 . Chelating Agents) Channeling. Karıştırıcılı bir tank içinde Chelating Agents. (Eş anlamlı. Charcoal Book Chelation. Belirli bir (genellikle tutkallar) kullanılarak yapılan bağlama işlemi. Zamana bağlı olarak. Chart Paper. Chalk Paper. Çek valf. mevcut kurumsal yapıdan hedeflenen yeni yapıya geçmek Kıskaçlanarak bağ yapmış olan maddeler. Chalk Transfer Paper. kâğıtlarında çok katlı yapıyı sağlamak için kimyasallar Charge Neutralization. Bir kurumda. Geçmişte fotokopi ve fakslarda izlenmesi gereken noktalar gibi konuları listeleyen denetim kullanılmaktaydı. Kıskaçlayan maddeler. sorunu.

Yongaların kimyasal maddelerle temizleme. Manila kâğıt veya ağır dolgu maddeli hamur işleyen makinelerin kenevirinden. Kimyasal topaklaştırma. Selüloz kullanarak kütüklerin kabuklarını soyma. Kimyasal yıkayıcı. BOD). Chemical Debarking. Kimyasal salım. Kimyasal kabuk soyma. Manila yazı kâğıdı. Bu Chemical Coagulation. Kâğıt Chemi-Washer. yarı mekanik hamur. Kimyasal atık. ağırlığına oranı. Kimyasal geri kazanma tesisi. Kimyasal re aktivite. fıskiyeler. Kimyasal madde kaybı. Bir örneği selüloz üretiminde kimyasal geri kazanma Chemicals. Genellikle zehirli üretiminde. (1) Kimyasal çökeltme. Siyah likör önce Chemical Fiber Paper. Toplam geri Chemical Release. tuzlarını geri kazanma süreci. Ham işlemler sırasında selülozun lignin miktarı azaltılır. Yongaların buharlaştırılarak suyu azaltılır. Geriye kimyasal külü Chemical Ghosting. Chemo-Thermo Mechanical Pulp. Kimyasalın oduna oranı. kazanılabilecek kimyasalın yüzdesel oranıyla hesaplanır. Kimyasal hazırlama ünitesi. (Eş anlamlı. Selüloz ihtiyacı (KOİ). Selüloz fabrikalarında sodyum bileşiklerini geri kazanma amacıyla kurulan ünite. Selüloz içindeki üretiminde kullanılan kimyasalları belirlenen prosedürlere kimyasalları yıkayarak süzen bir ekipman. Kimyasal selüloz. Baskıda kalır. CTMP. Kimyasal geri kazanma. Atık sularda kimyasal oksitlenmeyi üretiminde kullanılan kimyasalların ağırlığının kuru odun sağlayacak yeterlilikteki oksijen miktarı. Chemo-Thermo Mechanical Pulp) Kimyasal hazırlama birimi. Chemical Loss. 62 . Elek ve keçeleri Chemical Pulp. çökeltme işlemi. Yarı özellikler. Kimyasallar. Kimyasal fıskiyeleri. Kimyasallarla öğütme süreci. birlikte yapılmaktadır. CTMP. (2) Kireç veya karbonatla suyun yumuşatılması öğütülmesiyle elde edilen selüloz. kimyasal reaksiyonlara karşı eğilim düzeyi. renginin ve bulanıklığının Chemical Reactivity. Bir maddenin giderilmesi. İyonlar karşı iyonlar verilerek çözünür Odunun sodyum sülfit ve sodyum karbonat çözeltisinde çok olmaktan çıkarılır. Bir kimyasal önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve reaksiyon sırasında veya daha sonrasında ortaya çıkan ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Cleaning. kimyasallarla pişirilmesi yoluyla elde edilen selüloz. yaratması. Biological Oxygen Demand. sıvılara kimyasal maddeler katarak katı parçacıkları Chemigroundwood. göre hazırlama. Asıltılı pişirilmesiyle elde edilen selüloz. ( Bakınız. Kimyasal hazırlama. fırınlarındaki kayıplardır. Kimyasal oksijen Chemical to Wood Ratio. kimyasal. Özellikle çevreye zarar verecek olan kimyasal atıklar. Bir işlem sırasında geri kazanılabilecek kimyasalların kaybolması. ligninin alınması için kullanılan sodyum kimyasallar kullanılmaktadır. Kimyasal özellikler. Sonra da bu işe özel kazanda kimyasallarla pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. Chemical Wood Pulp. Kâğıt kimyasalları. kimyasal yolla üretilen selülozla yapılan pres keçelerinde kimyasal madde ile temizlik için kullanılan kâğıt. Özellikle metalik katyonlar için yüksek sıcaklıklarda ve basınçta muamele edilerek kullanılır. Chemical Preparation. suların kimyasal maddelerle. Chemical Oxygen Demand (COD). yakılarak diğer kalıntılar uçurulur. Chemical Showers. Kimyasal temizleme. mürekkebin kâğıdın arkasına geçerek hayalet görüntü Chemical Recovery Plant. Kimyasal kopyalama. Kimyasal Chemical Recovery. Kimyasal selüloz. Özellikle hurda Chemical Manila Writing. Chemi-Thermo Mechanical Pulp. Odun yongalarının kimyasallarla Chemical Precipitation. Kimyasalla öğütülmüş selüloz. Chemical Preparation Unit. Yongaların Chemical Properties.

verimliliğin arttırılabilmesi için kullanılan. (2) Chip Digger. Yonga yığını. sonra yığıldığı silo Chip. Seramik kili. Fabrika içinde yüksek Chip Conditioner. ortama karşı çalıştığından cepleri olan devasa döner bir Chili Wrapper. kaba karton. kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak havadan ayrılması. ve silis kumu karışımı olarak bulunan ve saf olanları Chip Packing. Hamburger kâğıdı. China/Chinese Grass. Yonga konteyneri. Beç türü pişiriciye göre özellikleri olabilir. Yonga ezici. esmer ezerek küçülten ezici. SiO4) minerallerine bağlanmış. kâğıtlardandır. Dişli disklerden oluşan ve China Paper. su molekülleri geçen yongaları ölçüp ekrana aktaran düzenek. Doğada alüminyum Chip Meter. Pnömatik yonga taşıyıcısı. kâğıtlardan yapılan bir karton türü. Cherry Picker. Sepetli kaldıraç. Soğumak. Havayla taşınan yongaların kavrularak. Soğutmak. Çin çalısı. üretiminde siyah likörün yonga bünyesine daha iyi geçip Chest. Yonga şartlandırıcısı. Çin kâğıdı. selülozundan yapılma karton. (Chip Silo) 63 . Chip Filling. Hamur bütesi. (Chipboard) Chlorate. Basınçlı kullanılan kâğıtlar. En eski el yapımı ekipman. Yonga silosu. Chip Bin. Chip Silo. Serbest haldeyken üzerindeki silodan cebe aldığı görünümde. Selüloz yapılacak Cheviot. kaçışını önleyecek sızdırmazlığı sağlanmıştır. Klorat. Çin keneviri. Büyük boyutlu yongaları odunlarından yarı kimyasal yöntemlerle üretilen. böceği besini olarak kullanılır. sert ağaçların Chip Crusher. Yonga ayırma. Chip Seperator. Selüloz noktalara erişimi kolaylaştıran iş aracı. Chip) elyafı pamukla karıştırılarak para kâğıdı yapımında Chip Screens. beslenen yonga miktarı. Son yıllarda. Hidroklorik asidin tuzları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cheque Paper. dişli iki valsten Chestnut Board. ayaküstü satılan yiyecekleri sarmada kullanılan yongaları basınçlı bölgeden pişiriciye boşaltır. Hacim ölçme yoluyla içinden silikat (Al2. Yaprakları dut yaprağına benzer ve ipek Chipper. Yonga silolama. Yonga ölçer. Bu bitkiden elde edilen rami Chips. (Bakınız. Çin’deki eski mezarlarda örnekleri bulunan. yongayı pişiriciye yükleme. Yonga çürümesi. vardır. Bunlar döner tamburlar. az miktarda elyaf karıştırılarak üretilen kırçıllı kâğıtlar. Yonga yükleme. Yonga ayırıcı. Açık havadaki yonga silosu. siloda mantarlaşarak çürümesi. Kütüklerin yonga haline geldikten bambu elyafından yapılma bir kâğıt türü. kullanılır. Değerli kâğıtların basıldığı Chipboard. Döner besleyici. Yonga besleyici. Yonga elekleri. Buhar kâğıt. Kıyılmış odun. Yongalayıcı. Büte. Kestane kartonu. (2) Karışık hurda Chip Storage. Dürüm kâğıdı. (Bakınız. Kaolin. Hurda kâğıttan yapılmış kalın ve kimyasal selülozdan yapılma dayanıklı bir kâğıt türü. Tank. Rami de (Chip Silo) denilen bir çalı. Gri karton. Soğuk döküm merdane. Pamuk elyafından 5 kat daha güçlü elyafları eğimli sarsak elekler şeklinde çeşitli şekillerdedir. (Bakınız. Yonga silosu. Pastel tonlarda üretilmiş antik görünümlü karton kaplamada Chip Feeder. Hamurun içine başka renklerde yongaların. Çek kâğıdı. China Clay. Beç türü pişiricilerde Chill Cast Roller. Ramie). Chip Decay. Yağlı vanadır. Yonga şarjı. selüloz hamurundan yapılma kartonlar. Kestane ağacı oluşan ekipman. kullanılan madde. Chinese Paper) yongaların dişlerin arasından geçmesiyle ayrıldığı/elendiği Chinese Paper. (1) Yonga. (CIO3)-. Chill. Chip Pile. Güvenlik amacıyla filigranlı veya fosforlu kırçıllı gibi Chip Charge. Yonga makinesi. (1) Kırçıllı kâğıt. Odun yongalayıcı.

Chlorine Demand. Çikolata alt kâğıdı. Kromatoğraf kâğıdı. Klorlama kulesi. Klor buharlaştırıcı. Klor gazı. üzerine çikolatanın konduğu yağlı ve klor arasındaki fark ölçümlenerek bulunur. selüloz ağartma ünitesine nakletmek için kullanılan Chromatograph. (Bakınız. Krom. Chlorine. değiştirmek üzere. (2) Ortama klor verilmesi. 64 . Klor Sayısı. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Chlor Free Paper. Klorlama karıştırıcısı. Çikolata seperatör ağartılmasında kullanılan bir madde. Daha kromatik olan işlemidir. Klor tüketimi. gram cinsinden değeri. Bakım sırasında sıklıkla atık suyun içindeki canlıları yok edecek miktardaki klor kullanılan ve valslerin altına destek olarak konulan takozlar. Ağartma sürecinde klorikle ve bir miktar gümüş bromidle kaplanmak üzere bir ton kuru bazda selüloza verilen kg ölçüsünde klor üretilen fotoğraf taban kâğıdı. Chlorine Evaporator/Gassifier. Her Chlorine Dioxide Delignification. Chlorine Mixer. Parlaklık. Chlorine Dioxide Stage. Selüloza klor Chromatography. Kloru parlak bir ambalaj kâğıdı. Klor dioksit aşaması. (C aşaması) Chlorine Tower. türü. Chlorine Free Paper. Klorsuz kâğıt. Vals kaplamalarında ve paslanmaz 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor alaşımlarda kullanılan bir metal. Buna Pomilio kâğıdı. Fotoğraf taban kâğıdı. Beyazlatma amacıyla Chlorinator. Kâğıt kromatoğrafisinde kullanılan bir filtre kâğıdı selülozdan yapılmış kâğıtlar. aralara bölme olarak değerliklidir). Örneklenen bir suyun veya Chock. Klor dioksitle lignin bir çikolatayı sarmak için kullanılan ince ve yağlı kâğıtlar. Takoz. Samanın alkali ortamda pişirilmesi. bir organik bileşiğe klor verilmesi. Çok kademeli Ağartma için gerekli klor miktarı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chlorid Photographic Paper. analizi. Tahta takoz. Kromatoğraf. hamura klorun verildiği kule. Bu arada suda klor bileşikleri meydana gelir. Hediyelik sağlanan sonrasında yıkama yapılan aşama. Klorlayıcı. Süreci de denilmektedir. Clorine Free Paper). Çikolata kutuları içinde. Selülozun Chocolate Dividers and Layer Board. ve oranlarını bulmaya yarayan bir laboratuvar cihazı. Hamurun klor ihtiyacı. Parlak ambalaj kâğıdı. Karışımların kimyasal verildikten sonra karıştırmak için kullanılan karıştırıcı. selüloz ve bu kâğıdı. Hidrojen atomlarıyla yer alkali yıkama. Chlorine Process. değeri. Chlorine Dioxide (ClO2). 25 °C de 15 dakika süreyle Chromium. daha parlaktır. fotoğraf taban kalitede selüloz elde etme aşamalarından biri. Photographic Paper). (Bakınız. Klorlama süreci. Verilen klorla suda kalan imalatı sonrasında. (4) Hipoklorit ile ek ağartma. gazının. Kromotoğrafi. Üretimi sırasında. Çikolata sargı kâğıdı. Krom kaplama. “D” aşaması. Chromium Coating. Klor talebi. Kraft sürecinde kullanılan bir ligninsizleştirme Chromaticity. Çok aşamalı ağartma sürecinde selüloza klor dioksit vererek reaksiyon Chromatic Paper. ambalaj kâğıdı. Chlorine Number. Klor talebi. Chloro Bromide Paper. Suya ölçülü klor veren donanım. Klorlama. ağartma sürecinde klorun verildiği aşama. Karışımların bileşenlerini buharlaştırıcı. Üzerinde çeşitli renklerde baskı yapılmış. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için Chlorination. Kromatik. Chlorination Stage. giderme. Chocolate Dipping Paper. çıktığında patlar. Chromatographic Paper. Çikolata Tüketilen klor ise klor talebidir. Filtre klor ve klor bileşikleri ile işlem yapılmamış. Fotoğraf taban kâğıdı. (Burada klor +4 kartonu. ince kâğıt. Havadaki yoğunluğu hacimce % 4 ün üzerine konulan kartonlar. Chocolate Wrapping Papers. Chlorine Requirement. Klor verme aşaması. Klor dioksit. Samandan yüksek Gümüş klorit ile kaplanmak üzere üretilen. Chlorid miktarı. Gümüş Chlorine Consumption.

Clay özellikli kâğıt. Cinder Specs. Puroların üzerine Classification. çamurun tanımlayan renk değeri. Kuşe kaplanmış kâğıt. Sigara filtre kâğıdı. kalmış kil topağı. hava gözenekleri çok olan ve sigara Clay Lump. Cigrette Filter Paper. (2) Bir şaft üzerine yerleştirilmiş bıçak veya renkten sorunlu olan moleküller. Sigara kâğıdı. (3) rol oynarlar. sırasında. Cigar Band Clay Sack Paper. Puro bant kâğıdı. mengenenin bıraktığı diş izleri. Clay Coated Boxboard. ofset baskı yapılabilen kartonlar. Kaolin. Cigarette Filter Paper). Çelik kaplı levha. Kronik problem. Siyah sacın üzerine Chronic Problem. Etiket yapılarak. Kromelüks karton. nedenle konik öğütücüler bu adla anılmaktadır. (Bakınız. Renk uzayında beyazlığı Clarifier. Clay Coated Blanks. Devre. Kil topağı. Kroma tripleks karton. Kaolin dolgulu kâğıt. uygun. (Bakınız. CIE (Commission Internationale de l'Eclairage). Tek tarafı çok Circuit Closure. Bitki hücrelerinde dilici bıçağı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chromo. Color Space). Beyazlatmak tutkalsız. Cigar Labels. yüksek parlaklıkta kuşelenmiş karton. kâğıt kesimi tanımlarını yapan uluslararası bir kuruluş. Kuşe kaplı kâğıt. gofrajlı. CIE Whiteness. Sınıflandırma. CIE beyazlığı. Bir konik öğütücü markası ve bu Chute. krepli ve esnek özellikli kâğıt. Renk veren moleküller. 65 . gofraja destekli üretim. Renk Clamp Marks. Paper). ve dayanıklı kâğıtlar. krom karton Circuit. Karbon lekesi. Kâğıtta yüzey kaplaması ve hamurda Cigar Box Paper. Kâğıt türlerinin şerit şeklinde sarılan. dolgu maddesi olarak kullanılan kaolin. Kroma karton. Arıtma ünitelerinde. Dairesel bıçak. ince sınıflandırılması. (ISO 2470) çökeltilerek suyun berraklaştırıldığı havuz. Devre kapatma. (Bakınız. Kuşe çözeltisinde çözünmeden sarımında kullanılan kâğıt. Mengene izi. Kanal. Coated Boxboard). Cigarette Mouthpiece Paper. sürekli olarak tekrarlayan problem. Konik öğütücü. Oluk. Kil torba kâğıdı. Kroma kâğıt. yanmayı kontrol etmek için yüksek oranda dolgu amacıyla kaolinle selüloz harmanından üretilen kâğıt. krom karton Clad Steel Plate. Cigarette Mouthpiece Paper). Çöktürme havuzu. ve ambalajda kullanılır. Kuşe karton. Sigara ağızlık kâğıdı. maddesi kullanılmış. Puro etiket kâğıdı. CIM (Computer Integrated Manufacturing). Kâğıt üzerinde görülen küçük Chromo Dublex Board. Kuşe kraft kağıdı. Dayanıklı bir Kraft kâğıdı. Kalite bozukluğu anlamına gelmektedir. (Bakınız. Disk Chromo Triplex Board. kâğıdın kaymasını önlemek için kullanılan CIELAB Coordinates. Bilgisayar Chromo Board. Kuşe kaplamalı. (Bakınız. Puro kartonu. kapalı döngü Chromo Paper. Döngü oluşumu sağlama. Laboratuvarda belirli çapta kâğıt veya oluklu mukavva örneği almak için kullanılan dairesel bıçak. İki katlı siyah noktalar. Şut. Clay. Cigarette Paper. Cigar Band Paper. Circular Cutter. Claflin. Üç katlı Cutter). filtre yapımında kullanılan. Kroma dupleks karton. Kâğıt fabrikalarında su devrelerinde. (Bakınız. Çimento torba kâğıdı. Chromolux Board. Kil. hamur devresi gibi devreler. Sigaralarda filtre yapımında kullanılan krepli ve esnek Clay Coated Solid Bleached Sulfate. Giyotinde. Kroma. Sigaralarda. Su devresi. Clay Filled Paper. tek tarafı altın kaplamalı. Selülozun renginde önemli bıçaklardan oluşan. Clay Coated Craft (CCK). (1) Bobin makinesi veya Chromophores. Çok düşük gramajlı. döner kâğıt kesme ekipmanı. atık su çıkışı minimuma indirilmektedir. Kuşe kaplama yapılmış. Çözülememiş ve paslanmaz çelik kaplanmış levha.

parçacıkların ayrıştırılmasında kullanılan ekipmanlar. (2) Dış dünyaya atık bırakmayan kapalı olan Cleaning Paper/Tissue. Örnek bir kâğıt düşürülebilmektedir. Temizlenmiş su. Mil veya pistonlarda milin hareket aralığı. Tam olarak kapalı olan su. kapma (Pick-up) valsiyle yapıldığı yöntem. Elekten prese safiha aktarımının el yerine Cleansers. Çok ince ve vermeyen. (3) yaşanmadan. Cleaning Chemicals. Kapalı sistem. Makyaj temizleme. yumuşak dokulu temizlik kâğıtlarından. Temizleyicilerin sık Closed Draw. Temizleyiciler. süreçler ve sistemler. kontrollü hamur kasası. yüzeyi. 66 . Keçelerde keçenin iki uç kenarının Clot. (2) Temizlik. Bez cilt. Kapalı hamur kasası. Safihanın bir aşınan alt parçaları. Clothing. Kapalı filtre sistemi. Kapalı safiha aktarımı. sistemler olsa da. Dışarıya atık su silme gibi işlerde kullanılan kâğıt ürünler. Kâğıt yüzeyine kumaş pompalardaki fan yapısı görünümü verme. gözlük Closed Water System. ve otomatik yıkamayla temizlenen kapalı filtre sistemleri. Kapalı su döngülü ağartma. Kapama sınırları. Kâğıt makinesi giysileri. pompa fanı. az sayıda kâğıt fabrikasında kullanılan sistem. Temizlik kâğıdı. Paralel çalışan tutucular. (Matbaa terimidir. (Zıt Cleaners. Kapalı döngü. Su hatlarında yüksek basınçlarda kullanılan Cloth Finish. İklimlendirme odası. Kapalı çekiş. Elyafları alınmış suyun miktarı olarak ifade edilir. Bezli kâğıt. Temizleyesiye boşaltma. Closure Limits. Gözenekler kapandığı için düzgün görünüşlü olma. Kapalı su sistemi. Tank. Ek yeri. Temizlik. doğmaktadır. Temiz su. Kapalı su döngüsü olan kâğıt fabrikası. Destekli çekiş. Giysi. geri beslemeli sistem. eklendiği dikiş yeri. kullanılan elek veya keçe türü sentetik kumaştan yapılma Dışarıya sıfır düzeyde atık su gönderen kâğıt fabrikası. Open Draw). Aralık. Kâğıt üretiminde sorun Clearance. (1) Elek ve keçelerde yapılan Closed Loop. (1) Sızdırmazlığı olan keçeleri temizlemede kullanılan kimyasallar. Clog. Kapalı tip santrifüj kumaş olan lamine kâğıt. Tasfiye. Kum Closed Filter System. ürünler. Elek veya keçe değişimi. Elek ve Closed System. Temizleyici konisi. belirleyen sınırlar. Clean Flow. Temizlenmiş. su devrelerinin ne kadar kapatılabileceğini Kurs aralığı. Temiz. yüz ve gözlük Close Formation. Kâğıt üretiminde Closed Cycle Mill. Düğüm. Kapalı formasyon. Basınç ve seviye bütenin boşalması. Otomasyonda değişken temizlikler. Clipper Seam. Gözeneksiz kâğıt temizliği için üretilmiş kâğıttan yapılma ürünler. makineler. Konik santrifüj temizleyiciler. Clean Proof.) Closed (Web) Transfer. Temizlik maddeleri. Cleaning. silindirden diğer silindire keçe desteğiyle geçmesi. Clear. Elyaflarda oluşan kümelenme. Silme kâğıdı. Bir ton kâğıt üretimi başına kullanılan Clear Water. (1) Açıklık. Tıkanmak Cloth Centered Paper. kâğıttan parçasını nem ve sıcaklık altında izlemek için yapılmış buharlaştırılan suyun takviyesi için taze su ihtiyacı laboratuvar aleti. su tahliyesi genellikle birkaç tonlara Climatic Chamber. Cloth Binding. Cleansing Tissue. Bez görünümlü. Closed Cycle Bleaching. Hatasız şahit sayfa.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cleaner Cone. Orta tabakası bez veya Closed Centrifugal Pump Impeller. Clothing Changes. pulper veya Closed Headbox. Giysi değişimi. Temizlik kimyasalları. Bez ciltleme. Sudan ve hamurdan daha ağır anlamlı. (2) Hamurun içindeki yabancı maddelerden değerin sürekli olarak ölçülüp düzeltici hareketin yapıldığı temizlenmesi. Tam kapalı sistemlerde bile. Kapalı safiha transferi.

Kuşe kaplı. Cloud Finish. Kâğıt görüntüsünün dalgalı küçük siyah lekeler. Hamurun içindeki düşük CMMS (Computerized Maintenance Management yoğunluklu parçaları ayırmaya yarayan metal elekli System). Fren. ölçülendirilen elyaf özelliği. Sanayi amaçlı kullanılan ve yüzey işleme. Coarse Screen. Siyah. Kaba olmayan elyaflara (Fine) elyaflar denir. Kömürle çalışan (kazan). Bulut görüntüsü veren Coarse Board. kelimesi kullanılır. Cultural Papers). Kabalık. (Bakınız. silindir yapılan dayanım testi. Coagulation. Dalga ezilme testi. Yüksek bulunduran sıvılarda. Odun selülozundan. baskısını oluşturan ana renkler. Kaba karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cloth Liked Feel. Kâğıt hamurunda ise Agglomeration kelimesi kullanılır. Kumaş masura kartonu. parçacıkların iyonik ( + ) vasıflı ve basıldığı sanat eserlerinin renklerini doğru özelliklerinin değiştirilmesi. Bulut görüntülü. Renginin Mermerli gri olması nedeniyle verilmiş özel isim. Pıhtılaşma. Kâğıt yüzeyinde görülen çok Cloud Effect. hem de çapıdır. eleklerde üretilen ve bardakaltı örtüsü olarak kullanılan CMYK (Cyan. Topaklaşma. (Binip Pres) Orta vals ayni eksende olmadığı için yandan yonca Coarse Fiber. Arzu edilen kalitede elyaftır. Bir fark da hamurda Zeta potansiyel Cloth Lined Paper/Cloth Paper. CMC. Koagülasyon havuzu. Coated. boşalmayı önlemek için kullanılan motor freni. Cloth Winding Board. Kâğıtta yüzey kaplamada bağlayıcı ve kıvam adlandırılan basım ve yazı tabı kâğıtları dışındaki. yaprağı gibi görünen iki nipli pres. Bez astarlı kâğıt. hamurda iç mukavemet artırıcı olarak kullanım amaçlı kâğıtlar. Kültürel kâğıtlar diye tutkalı. Temizlik polimerlerle bağlanma sağlanırken. yaşken bozulmayan. Kuşe kaplamalı sanat kâğıtları. Kömür torbası kâğıdı. Yellow. Ebrulu ambalaj kâğıdı. Bardakaltı kartonu. Arıtma rulo hale getirmek için ortaya konulan masuranın yapıldığı ünitelerinde kullanılan bir havuz. Kumaşları Coagulation Basin. emici özellikte. Bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi. yürüten. Elekten hemen sonra Uzun ve ağırlığı olan elyaflardır. kullanılan bir ürün. Asıltı Coated Art Paper. 67 . Coal Specks. kartonlar. eş anlamlı olmasına rağmen arıtmalarda Coagulation Cloth Lined Board. Coal Fired. Sarı. Ebru işi. Floklaşma sırasında gösteren parlak kuşe kâğıtlar. Bakım ekipman. yoğunluklu parçaları kaba elekte ayırma. Kaba elyaf. Coal Wrap Paper. Birim uzunluktaki elyafın ağırlığı ile Clupacking. Mavi. kırmızı. CMT (Corrugated Medium Test). Bobin makinelerinde hızı düşürmek için. CMC (Carboxy Methyl Cellulose). Key Black). Örneğin 100 adet elyafın toplam uzunluğunun miligram cinsinden ifade edilmesi Clutch. Ebru desenli. genel kazandırıcı olarak. Coarseness) birinci ve ikinci presler olarak kullanılırlar. oluklu mukavvanın Coaster Board. Coarseness. dayanıklı kraft kâğıt. Hamurun içindeki düşük ve bunları işleyen bakım yönetimi. Kömür lekeleri. Bir tür ince ve olması. Üç valsli pres. faaliyetlerini bilgisayarla planlayan. sıfırdan farklı iken arıtmalarda sıfırdır. Laboratuvarda özel koşullarda yapılan. Kaba kâğıtlar. Bu sözcük “Agglomeration” kelimesiyle konfor ifadesi. Fotoğraf mukavva. (Patentli bir isim) Krepli kâğıt. Clover Leaf Press. Bir tür nişasta Coarse Papers. test değerleri kritik olmayan kartonlar. (mg/100m) Kaba elyaflar daha ağır olan elyaflardır. Kaba elek. (Bakınız. Kaba eleme. ortasındaki fluting kâğıttan oluklu parça hazırlanarak ağır gramajlı. Cloud Box Covering. koagülasyon sırasında kâğıtlarına dokunulduğunda hissedilmesi beklenen bir tuzlar kullanılır. Magenta. İki nipli pres. Bez astarlı karton. Kumaş benzeri dokunma hissi. Koagülasyon. Burada balya konveyörlerinde ve vinçlerde ise yükü askıda tutup ağırlığa etki eden hem elyaf uzunluğu. veri toplayan Coarse Screening.

Kuşe karton. boyanması. bağlayıcılar ve su bulunan. ısıtma. Her iki tarafı da olarak kullanılan. çok katmanlı bir kitap kapağı kâğıdı. İki tarafı kuşe etiket kartonu. Coated Tag. Coating Compound. Coated White Top Liner. Düzgün yüzey ve Coated Unbleached Kraftboard (CUK). Paper. kuşe kaplanmış senet ve tahvil kâğıtları. 68 . Kroma litho baskı kâğıdı. Coated Index Bristol. LWC) fabrikalarında bir yardımcı madde için. Bristol’e göre polimer dispersiyon maddeleri. Kuşe çözeltisi. diğer tarafı seçerek ayrılmış. Coated Book Stock. son derece beyaz renkli ve çok iyi öğütülmüş tutkal kaplı şeffaf kâğıt. Laminasyon Coated Chromolitho Paper. Kuşe taban kâğıdı. Bir yüzü veya iki yüzü birden kuşe hamuruyla Coating Grade Clay. Kuşe Bristol. Coating Color Kitchen. Kuşe dergi kâğıdı. uygulanan kimyasallar ve tutkal karışımları. Kuşe gri karton. Kuşe kalitesinde kaolin. Kuşe karton. Kuşe yapmak için kullanılacak kalitede. Kuşe kaplamada taban Coated Cover Paper. Coated Board. (1) Kuşeleme. kaolin. Litografik baskıya uygun olmayan kroma kâğıt. karıştırma. karıştırılarak. beyaz ve ince öğütülmüş rafine kaolin. Kuşe kutu kapağı kâğıdı. Kuşe oluklu karton. (Bakınız. Kuşe kaplamada Coated Glassine. Kuşe litografi kâğıdı. Kroma baskı kâğıdı. üretilmiş. Bir tarafı kuşe karton. Sauce) Coated Lithograph Paper. Coated Seconds. bağlayıcı kullanarak. Coated Offset Paper. Kuşe kitap kâğıdı. Kuşe kartpostal kartonu. Kuşe boya mutfağı. kalite kuşe. birlikte uygulanan boya. (Bakınız. Kaplama maddesi. kaba kâğıttan. kâğıt veya karton yüzeyinin özelliklerini değiştirme işlemi. Coated Book Paper). Coating. Coating Mixture. Kuşe kâğıt/karton. edilmektedir. herhangi bir kâğıt veya karton türü. Kuşe ofset kâğıdı. Coated Natural Kraftboard. Coating Base. veya karton. (2) Kaplama. İkinci kalite kuşe. fakat kullanılabilir 2. Ebat kesilmiş kuşe karton. Benzer Coated Paper/Paperboard. kaplıdır. Yüzeyinde şekilde. Mükemmel olanlardan Coated Blotting Paper. (2) Örtücü boya. (Eş anlamlı. Kuşe bono kâğıdı. (2) Sıcak kullanılan. Ayrıca bu karışımın Coated Magazine Paper. Mermerli kaplama. Kâğıt yüzeyinin komple Coated Mottle. Litografi Coating Color. Kuşeleme kaolini. kaolin. kuşe karışımı. kaolinle kâğıtları çok renkli baskıya uygundur. Kuşe gazete kağıdı. Kuşe Bristol kartonu. Coated Recycled Chipboard (CRB). son derece Coated Postcard Stock. Kuşe Kraft kartonu. Kuşe kapak kâğıdı. Coating Agent. tutkal hazırlama için de tutkal mutfağı terimi minimum 5 gr/m2 pigmentli kuşe hamuru bulunan kâğıt kullanılmaktadır. Coated Bristol. daga ince ve daha ekonomik bir baskı kağıdı. Rafine kaplanmış olabilir. (1) Folyo kaplı aydınger kâğıdı. kâğıt gramajlı kil kaplanmış gazete kağıdı. Coated Bond Paper. İçinde pigmentler. dozajlama. LWC). Kuşe kartpostal kartonu. Kuşe kaplamada. Coated Tough Check. kutularda üst kat olarak kullanılan beyaz kuşe karton. (Eş anlamlı. Yüzeye kaolin türü pigmentler ve Coated Box Covering Paper. kalın kuşeli kartonlar. (3) Temizlik kâğıtlarında krepleme öncesi Çok renkli Litografik baskıya uygun Kroma kâğıt. Oluklu Coated Book Paper. Coating Clay. (1) Kuşe boyası. içine bağlayıcılar. Mutfak terimi. Coated Chromotype. sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. Düşük boyasının hazırlandığı bölüm. Kuşe esmer sağlam yapı gerektiren durumlarda kullanılmak üzere Kraft kartonu. Kuşe etiket kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated Blanks. Kuşe Coated Newsback (CNB). su ve çeşitli eş bağlayıcılar da ilave Light Weight Coated. Hurda gazete kâğıdından yapılmış. kaplamaları.

Coating Raw Stok. Sürtünme katsayısı. Kuşe mutfağı. Tonlanma. (Bakınız. 60 saniyede. veya su emiş miktarını ölçmeye yarayan bir test. Kuşe ağırlığı. (1) Bilerek buruşuk tarz dönüşmesi. Kuşe makinesi. dispersiyon maddeleri. Yanki silindirlerde Coil. Kuşeleme pigmentleri. Kuşe oynaması. Kuşe çürümesi. Kuşe yığılması. Kuşe sekmesi/atlaması. Kuşeleme Coffee Bag Paper. kâğıt tarafından emilen fabrika bölümü. Coating Mixture. Eş bağlayıcı. Kıvrılma. Kâğıt yüzeyinin dış ortam Coating Pigments. 120 Coating Kitchen. Kâğıt Coiled Tubes. Konik vana. birbiri üzerinden sürtünerek kaymalarını önleyen direnç. Dalgalı işlenmiş. Mutfak terimi kâğıt fabrikalarında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coating Ingredients. (3) Yazar kasa ruloları. Kuşe tabakasından. görünümünün. boya veya beyaz pigmentler. Eşanjor boruları. 30 saniyede. sırasında. yardımcı madde için dozajlama. kalenderde veya baskı sırasında oluşan kopmalar. sırasında. Kob testi. Buruşuk. Co-binder. Ayni tür moleküllerin birbirlerini görüntü. Kuşeleme işlemini. son derece dayanıklı. Kaplamada yolunma. Coating Düzensiz çekme kuvvetleri nedeniyle oluşan dalgalılık. Yüzey kaplaması yaş dayanımı yüksek ve gözenekli bir filtre kâğıdı türü. Kuşelenecek taban kâğıdı. iyi baskı veren bir kâğıt türü. Kaplama Cogeneration. Kuşe bir kâğıdın. Kuruma kenarlardan başlayacağından çanak Coating Piling. Coating Pits. Kuşe katkı maddeleri. T441 a göre belirli süre içinde. (Bakınız. makine. Kaolin ve boya neminin düşüklüğü nedeniyle aşırı kurumasıyla oluşan pigmentlerinin genel adı. yüzeyine kaplanan maddenin. Coffee Filter Paper. su miktarını tayin eden test. ısıtma. Coating Splash. Düşük gramajlı. Cockling. Kahve torbası kâğıdı. Elektrik ve buharı birlikte yüzeyinde aşırı kaplama birikimi sonunda meydana gelen üreten enerji santralı. Yardımcı bağlayıcı. bir suyun. kalender sonrasında dalgalı bir şekle Cockle Finished. (2) Makine şartları sonucu gerilerek Coating Pick. kalenderden geçirilirken katlanarak kopması. karıştırma. Kuşe topağı. Gerilme veya potlukları olan Coating Mottle. Kuşe yüzeyinde. Kıvrım kopuğu. (Bakınız: Adhesion) Coating Shower. (5) Bobin. baskı valsi üzerinde kuşeli yüzeyden kopan Coefficient of Friction. Ofset baskı görünümü oluşur. kuşe pigmentlerinin viskozitesini ve su veya bölümünü anlatmaktadır. kâğıt makinesi dışında yapan Cock. bağlayıcılar ve su. Tutunma. Kuşe Cobb Size Test. Kâğıdın yüzey tutkalının kalitesini kaolin. dalgalı üretilmiş. Kojenerasyon. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Kuşe yayılması. Kaplama ağırlığı. Kimyasal olarak pasif/nötür kâğıtlardır. Tappi Coating Lump. Coat Weight. belirli bir yüzeyin emeceği Kuşeleme sırasında kalmış kil topağı. Bunun sonucu ortaya çıkan lekeli Cohesion. Coating Skip. dağılma ve yayılma. yüzey kaplaması temizliğinde kullanılan fıskiye. çekerek tutunmaları. mikro düzeydeki küçük hava boşlukları. Cobb Test). (4) Motor bobini. Kaplama fıskiyesi. Bunlar asıl bağlayıcı Coating Machine. (2) Çapı eninden geniş olan kâğıt bobini. (1) Makara. bir metre kareye kaç gram olduğunu belirten değer. Bükülme. Kuşe karışımı. istenilen sonuçtur. Kâğıtların parçacıkların birikmesi. gram cinsinden miktarının ölçüldüğü test. Kahve filtre kâğıdı. Düzgün olmayan kâğıt dokusu. tutunumunu ayarlayan maddeler. Gerçekte düzgün görünüm. Kuşe kaplanmış sırasında kalan. Serpantin boruları. kurutulduğu için. çözeltisini meydana getiren. Dalgalı. Compound) Cockle Cut. maddelere destek olarak kullanılır. kâğıt üretildikten sonra. kıvrılma. Cockle. Kullanım sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu sırasında. Kuşe sıvısının hazırlandığı veya belirlenen daha uzun sürede. işlenmiş kâğıt. 69 . Cobb Test. bazı kısımların kaplanmadan geçilmesi. Kuşe çürümesi. Kuşe gözenekleri.

pres valsleri ile dışarıda yapılan iz verme karıştırılması sonucu ortaya çıkan karışım. orta dereceli görüntü değiştirme parçacıklar. Selüloz yapıştırılarak yapılan Fransız kâğıt sanatı. Soğuk iz verilmiş. Cold Caustic Pulp). Çeşitli desen. yitirip yoğuşmuş buhar veya gaz. Soğuk kondensat. odun öğütme işlemi. Soğuk öğütme. hasarlanmasını önlemek amacıyla uygulanan işlem. Elyafların ani şoklanmasını ve sonuçta mürekkebi. Soğukta alkali çekme. selüloz üretim aşaması. ağartma işlem aşamalarından biri. Bozuk para sarma kâğıdı. Collate. Parçacıklı homojen karışım. Soğuk ağartma. muhtelif desenli Colloidal Particles. Karışım. Kâğıt maddenin. Cold Pressed Finish. Kurutma kasalarda kullanılan bozuk paraları. Cold Condensate. asıltılı parçacıklar. selülozu. Dolgu maddeleri işlemi. Colloid. elyaflara tutunarak kâğıt olmayan kâğıt conta. Toplama oranı. bünyesinde kalması. yongaların kostikle ön işlemden parafinle. Soğuk iz işlemi. Balen kartonu. Katı halde olduklarından. Yaka kartonu. Soğuk üfleme. Marketlerde Cold-Set Inks. Caustic Extraction) Cold Soda Pulp. Colloidal Retention. yeni bir resim oluşturmak için bir kâğıt veya kanvas üzerine Cold Caustic Extraction. Soğuk olarak uygulanan siyah mürekkep. 70 . türleri. verme işlemi yapılmış. gömlek yakalarının içine düzgün görünüm Cold Glue. Reçineli mürekkepler. Koloidal parçacıklar. Saman Cold Blow. selüloz hamuru üzerine hidrojen peroksit sıkılarak ve 45 Samandan selüloz üretimi. gerektirmeyen mürekkepler. Soğuk krepleme. Enerjisini tamamen Collage. Soğuk parafinlenmiş karton. daldırılarak yapılan bir karton kaplama işlemi. Soğuk iz verme. Sıcağa dayanıklı hamurundaki Asıltılı parçacıkların. ısıtılarak sıvılaştırılan ve baskıda soğuma sonucu donan Cold Alkaline Extraction. Mekanik göre. (Bakınız. Soğuk kostik çekme. Pişiriciden. pişirme sonrası 100 °C nin altındaki sıcaklığa siyah likörle Cold Spot Carbonizing Ink. Soğuk kostik selülozu. Parçacık tutunumu. sonrası. demet yapmada kullanılan Kraft kâğıtları. renk ve cinste kâğıdı keserek. Çözücü kullanılmadan ısıtılarak uygulanan üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan mürekkepler. Koloit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coin Wrap. kazandırmak için. Mekanik Cold Wax Board. makinelerle yapılan krepleme işlemi. o ülkede toplanan hurda kâğıdın oranı. Erimiş selüloz üretiminde. Collapse. selüloz hazırlama aşamalarından biridir. Kullanılan kâğıt miktarına düşürülerek kontrol edildiği. Sıraya koymak. Selüloz mürekkepler. Çökme. Cold Grinding. Su ile sıcaklığın Collection Rate. % 20 kesafette Cold Caustic Pulping. (Bakınız. Soğuk conta kâğıdı. Bir Cold Pressed. İmalat dışında yapılan krepleme işlemi. belirli sayılarda sararak. Soğuk tutkal. Kolaj. Soğuk kostikle selüloz üretimi. Kâğıt Cold Sealing Paper. soğuk suya geçirilerek elde edilen selüloz aşaması. Soğuk preslenmiş. karbonlu kâğıt yapmak Cold Caustic Pulp. Soğuk halde uygulanan tutkal amacıyla oturtulan karton şerit. kâğıdın görüntüsüne zenginlik katılmış kâğıt hamuru karışımı bir koloit oluşturur. Matbu form kâğıtlarının arkasına. Soğuk baskı karbon soğutularak atılması. Üretim sonrası özel ağırlığa dayanamayıp çökmesi. Boyutları 10 nanometre ile 1 mikron arasındaki işlemidir. selüloz hamurunun selülozu. Kâğıt makinesi Collar Circles. karton yüzeyine uygulandıktan sonra. bir kostik azaltma yöntemi. boya kullanmadan. Cold Steep Bleaching. Asıltılı soğuk pres valsleri altında. Saman için uygulanan mürekkep. Oluklu mukavva kutuların üzerindeki Cold Flow. Oda şartlarında ön soğuk kostik derecede uzun süre bekletilerek yapılan ağartma işlemi. bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde üretildikten sonra.

Renkli Kraft. 71 . yönetimi. üç ana kontrolü. basım sırası. Colorimeter. Renklendirici. Bir rengin. iki maddenin birleşmesiyle meydana Colored Pigments. (ISO 5631) Color Management. X-Y renk düzleminde. Boyanın kalıcılığı. yoğunluğu ve yükü bilinen bir gri renk ile arasındaki renk farklılığı. Boya pigmenti. Renklilik. Lake boya. yoğunluk miktarı bulunur. mukayese edilir. Color Lump. yazının sonuna satır halinde eklenen. Bit Depth) kimyasallarla rengin orijinalliğini kaybetmesi. Kolofon. şekilde karıştırılmasını sağlayan makine. İki örnek arasında. Koloit karıştırıcısı. Renk derinliği. Renk doğrulama testi. Bir Colophon. çoğunlukla renkler uyuşmaz. Renkli pigmentler. (Eş anlamlı. Boyanın Bir maddenin bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak solmazlığı. (1) Renk. Koloit titrasyonu. Redüi toz boya. bir rengin polielektrolitin. Yüzey boyalarında kullanılırlar. boyalı noktalar. Bir rengin. Arto Printing) Color Lake. Koloidal denge. Hamurunda boya kullanılmış birikmeleri önleyecek şekilde. Solmaz kâğıtlar. yeşil. Color Progression. Renk ölçümü. Jelatin veya jelatin kaplı. Kâğıdın çok pahalı boyanın alümina veya kaolin ile karıştırılarak olduğu dönemde. örneğin anyonik ihtiyacının katyonik ihtiyacına oranı. Homojenleştirici. Tarayıcı ile ekran arsında bir yüzeyden. Renk ölçer. Toz boya. Rutubete dayanıklı bir derinliği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colloidal Stability. rakamsal değerinin bulunması. kalmayı sürdürdüğü denge durumu. Bitirici ekleme. Colorimetry. polielektrolitle titrasyonu. Colorimetric Purity. Yüzeyi boyanmış Colloidal System. Suda çözünmeyen gelen karışım. renk uzayındaki Colloid Titration Ratio (CTR). Renkli etiket kâğıdı. yazarın kendisince konulan işaretler. Jelatin baskı. Renk parlaklık test cihazı. Koloit titrasyon oranı. Örnekler birbirine göre ölçülebilen renk farklılığının olmaması. askıdaki parçacıkların askıda Kraft kâğıtları ve kartonları. Kâğıdın rengini veya renk rengin yeniden üretilebilmesi için yapılan denetim tonunu değiştiren maddeler. yoğunluğu. Koloidal sistem. Renk yönetimi. Colloid Mill. Colloid Titration. Boyanın sabitliği. renkli parçacıklar. Baskıda renklerin Color Depth. parçacıklı yapıda. Color Fastness. Color(Colour). Boya. bir cam veya metal plakanın yüzeyine yapılan baskı çeşidi. Bilinmeyen bir Colorfulness. Piksel sayısındaki yoğunluk. Renk doygunluğu. Coloring Pigment. Renk yoğunluğu. Renkli tutarlılığını korumayı amaçlar. Boya birikimi. Baskıya geçince bambaşka bir Color Density. Yaşlanma veya farklılığı (Eş anlamlı. Has boyalı kâğıtlar. pigmentler. renk uzayındaki Collotype Printing. Colored Label. örneğin 8 Color Proof. Çökelme ve Colored Kraft. kâğıt. Kâğıt yüzeyinde görülen aşırı Colophony. Renk saflığı. Renk uyuşumu. ışığın yansımasını ölçen cihaz. (2) Boya. Çam reçinesi. renk için milyonlarca renk tonunun elde edildiği renk Color Reversion. Boya haslığı. Optik yoğunlukölçerle yansıyan ışık ölçülerek Color Match. Renk atması. Renk sıralaması. En azından biri Asıltılı etiket kâğıdı. Color Fast Papers. Bir yerini ve parlaklığını rakamsal değerlerle veren cihaz. Baskı öncesi renk bitle (25610=111111112) ifade edilen tonu üzerinden. Renk Collotype Paper. Baskılı alanın optik resim ortaya çıkabilir. Kolofan reçinesi. kelimeler ve simgeler. Mikser. mavi ana renklerinden her birinin. Ayni zamanda farklı cihazlar arasındaki renk Color Brightness Tester. Kırmızı. el yazmalarında başlık sayfası veya kapak kurutulmasıyla elde edilen ve sonra öğütülen suni kullanmak yerine. Jelatinli kâğıt. Dijital baskıda bir Colorant.

Genellikle katmanlı ve tabanda daha düşük kalitede hamur kullanılarak özelliği olmayan her türlü zarf. Otomatik olarak rengin dalga boyunu. Color Separation. Comment. ikincil (yeşil. Çok fazla ağırlık taşıyabilecek olarak tanımlayan üç boyutlu L. Ticari tescil. Tutuştuğunda sonuna Internationale de L'éclairage) koordinatları da kadar kontrollü şekilde yanabilen kâğıt. kalan bir maddenin yanabilir özellikte olması ve yanması. kırmızı. saflığını ve ışık yansıtma özelliklerini düzenlenen kazanlardaki yanma kontrolü. Ticaret. “b” sarı-mavi eksenini Kâğıt ve selüloz yanıcı maddelerdendir. Bir konu hakkında yapılan sözlü veya Color Spots. yazılı açıklama. kırmızı-mor. Tam mürekkep giderme. Bir ısı kaynağına maruz ekseni L’yi temsil etmektedir. Nitratla emprenye denilmektedir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Color Saturation. Herhangi bir kâğıdın. 72 . (Jumbo Box) boyutlu uzay sistemine göre. mavi-mor. firma tarafından üretilmiş. Simple Commercial Wove Envelope. gramajı çok geniş aralıklardadır. Ticari amaçlı emici kâğıtlar. Işığın renklerini matematiksel Combo Bin. Renk çarkı. teknolojisi. Yanma kontrolü. Yanıcı kâğıt. Color Wheel. Bir Combustion Control. Katmanlı karton. olan. ve mavi-yeşil) diye 12 ana grupta toplanır. yıkamanın (Washing) yapıldığı mürekkep Color Sheets. Burada kâğıt çeşidi. Yanıcı. Color Specification. Renk kartelası. (2) Sıra malı. Combination Board/Paperboard. Color Space. Tüm renk tonlarını fabrikalarda kullanıldığını belirten bir tanım. mor) ve üçüncül (Kırmızı- girmemektedir. Benek. Atık baca gazlarındaki kâğıdı. Çok çeşitli renk tekerleri ifade etmektedir. Commerce. Renk tekeri. “L”. Renk yoğunluğu. Özel türler bu kapsama sarı).b. Commercial Blotting. ısıyı da geri kazanan çevrim santralı. Bir rengin. kabul edilebilir benzeri. Üst üste katmanları renk ve tür tescili. Düz zarfa. (1) Ticari. Bir Combined Deinking. Özel olmayan. Combined Cycle Technology. Kombine çevrim Renk doygunluğu kayboldukça soluk görüntü ortaya çıkar. sistemi. Kartonun yük Commercial Match. Renk özellikleri. Kuşesiz Cycle) herhangi bir zarf kâğıdı. Boyama kuvveti. Fatura. kültür amaçlı bir kâğıt olmadığını. Renk değişimi. Yorum. Sarı-Turuncu. Ticari benzerlik. Zarf kâğıtları. Renklerin sayısı Commercial Invoice.Y. turuncu. Bunlara CIELAB (Commission Combustible Paper. Sıradanlığı bir daire içinde gösteren resim. sarı-yeşil. Bir örneği sigara kâğıdıdır. X. Sargılık pelür kâğıdı. Katmanlı karton.Z ekseninde rakamlarla ifade etme. Kombine çevrim. Çok Commercial Wove Enveleope. (Bakınız. Renk kataloğu. Flotasyon rengi oluşturan ana renklerin ortaya çıkarılması. Naklîye dâhil tüm arttıkça 24 veya 256 renk tonu ortaya çıkar. Renk uzayı. XYZ üç şekilde üretilen oluklu kutu.a. Renk doygunluğu. X ekseni a’yı. Renkli benekler. Z Combustible. Commercial Tissue. belirtmektedir. masrafların gösterildiği fatura. Y ekseni b’yi. Baskıda renk Commercial. Renk ayrıştırma. Limon sarma Combined Cycle. giderme işlemi. Color Strength. Enerji verimini üst düzeye çıkarabilmek için. genellikle renkler birincil (mavi. Column Strength. parlaklığı (Lightness). optik atık baca gazından enerji elde eden sistemler. “a” kırmızı-yeşil eksenini. kâğıt kalitesi ve olmasına rağmen. Color Variation. Tutuşucu. Renk tanımı. Kolon mukavemeti. Alım ve satım türü işler. turuncu. filtrelemeyle bileşenlerine (üç ana renge) ayrıştırılması. Bir kâğıdın başka taşıma mukavemeti. edilmiş kâğıtlardır. Ticari olarak yaptırılan Combined Board. Dev kutu. silindir makinelerde üretilmiş kartonlar. yoğunluğunun dalgalanması. silindir elekli makinelerde üretilen kartonlar. ile birlikte. Commercial Register.

Bir telgraf. Sıkıştırma dayanım Compacting. Commodity Papers. Yüklenicinin işini ölçümleri. enine. Bloknot kâğıdı. Haberleşme kâğıtları. nedeniyle oluşan bol ligninli ağaç yapısı. Kompozit yakıt. (3) Bu selülozdan yapılan ve kişisel temizlik (Bakınız. Computer Controlled. Sıkıştırıcı. 73 . (Benzer anlamlı. Birden mekanik donanım. (2) Selüloz Kâğıdın sıkıştırıldıktan sonra. Sıkışarak çökme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Commercial Writings. Surface Compressibility). Teneke ve karton (farklı kutular için sıkıştırıcı etki. fazla maddenin karışımıyla üretilen vals kaplaması. Compression Index. Communication Papers. Birbiriyle Reaction Wood. Sürekli form kâğıdı. Kompresör. Sıkıştırma direnci. Complementary Colorr. Tension Wood). Form Composition Book Paper. boyuna. Composition. Kartonun Vasıfsız kâğıtlar. Kâğıdın kurudukça Commissioning. Karton kutunun Composite Container. Ticari kâğıtlar. Sıkıştırıla bilirlik. Karışık yakıt. sıkıştırarak yoğunlaştırma. Öğütüm sırasında elyafları selüloz. kullanılarak yapılmış kutular. Compressive Collapse. Sıkıştırma. Compressive. ATM kâğıtları. Bir kâğıt fabrikasını. kuvvetle sıkıştırıldığında. kullanılan kâğıt veya kartondan örnek oluklu elde edilerek. Sıkıştırma mukavemeti. Computer Printout Paper. Compression Resistance. Tamamlayıcı renkler. lastik valsler arasından ezerek geçirme. Komite. Kâğıdın makine eni veya kullanılan şerit rulo kâğıtlar. kâğıtları için kullanılmaktadır. (2) Comminution Pulp. (Eş anlamlı. Kurul. Uygunluk. Sıkıştırma kuvveti karşısında. Emtia kâğıtlar. bir veya ıslandıkça sıkıştırma mukavemetinde meydana gelen sitemi veya bir üniteyi devreye alma. Sıkıştırma. İşletmeye alma. (Bakınız. Oluklu kullanılan rulo kâğıtlar. Hava basıncını yükselten Composite Roll Cover. pamuğu. Stiffness). karıştırıldığında beyaz renk veren renk ikilisi. İş bitirme. Oluklu kutu yapımında işlemi değildir. (1) Dövme selüloz. eski durumuna dönebilmesi. boyu dikkate alınarak yapılan ezilmeye karşı direnç Completion of Job. (1) Eskiden Compression Strength. Compressor. tamamlaması. Bilgisayar kontrollü. Örneğin ortası karton alt ve Compressive Strength. Kompozit vals kaplaması. Kompozit kutu. Karton üst kapakları metal silindir ambalajlar. Kâğıda esneklik vermek için direnci. düzken veya kenarları arasında ezilmesiyle Compartment Paper. Belirlenen şartlara veya eğilme sonucu ağacın bazı bölgelerinin sertleşmesi uygun olma. Commercial Papers) deforme olmadan dayanabileceği azami kuvvet. Uyumluluk. Sıkıştırma dayanımı. Compressibility. Kompozit kutu. Tablet Paper). kâğıdı. Committee. Çarpık ağaç. Farklı malzemeler üst üste istiflenmesiyle sıkışarak çökmesi. Sıkışma katsayısı. Harman Computer Output Paper. malzemeler) kullanılarak yapılan saklama kutuları. Karışım. Genel amaçlı yazı tabı kâğıdı. (2) Günümüzde faks ve yazıcı kutularda aranılan dayanım değeri. (Bakınız. Fluff Pulp). Compression Wood. Bu bir krepleme karton kutunun dayanma direnci. ATM kulübelerinde anlaşılan ölçülebilir değerler. teleks makineleri gibi haberleşme cihazlarında sıkıştırma kuvvetine karşı dayanma yeteneği. Heyet. Karton Composite Can. değişme oranı. kutunun sıkıştırma dayanımı. Compression Strength Resistance. kalınlığını azaltabilmesi. (Bakınız. Sıkıştırma. Composite Fuel. Sıkıştırma. Kambur ağaç. Sürekli form kâğıdı. Form kâğıdı. Burulma Compliance. (1) Kâğıdın belirli bir Ofislerde yazı amaçlı kullanılan kâğıt türleri. ürünlerinde dolgu olarak kullanılan yumuşak dokulu Compressing.

Kondensat geri kazanma uzunluktaki iletkenlik değeri olarak ölçülür ve birimi mili sistemi. çalıştırmak için durum izleme sistemlerine ihtiyaç bulunur. Condenser Paper. önceden belirlemek için testlayner üzerinde yapılan Ekipmanın durumu göz önüne alınarak. İşletme içinde basıncı olan buharla yapılan kâğıt kurutma yöntemi. Condition Monitoring) döküldükten sonra. Condenser.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conbur Test. Durum tabanlı bakım. Durum izleme. test. seperatör. Buhar silindirlerinde Concora/Compression Liner Test (CLT). Şartlandırılmış kâğıt/karton.) Kazanların ve buhar hatlarının paslanmasına karşı Condensate Removing System. Beton. makinesi buhar silindirlerinde görülen kondensat boşaltımı. (Ton/saat) testi. Sequential) amaçlar. arıza olmasına dayanım testi. Kondensata eğik düzlemde kayarak çarpması sonucu oluşan hasarı ölçen çeviren. Concrete Curing Paper. Çimento kum ve su karışımı. (Karşıt anlamlı. (Eş anlamlı. Enerji üretiminde kondensat içindeki kullanılıp kondensata dönüşmesi ile biriken kondensatı iletkenlik değeri ölçülerek. sistemi. Kondensat boşaltımı. Kontrat Condensate. Eş zamanlı. Kondensat uzaklaştırma kondensat örneğinde yapılan iletkenlik ölçümü. Condition Based Maintenance) yöntemidir. biri çelik diğer plastik iki elek arasında ve 5 bara kadar Condition Monitoring. Kondensat yükü. Condebelt kurutma. Su buharının yoğuşmasıyla oluşan kapsamında satıcı ve alıcı arasında birlikte oluşturulmuş ve sıvı. Kazandan çıkan buharın kurutma grubunda Siemens’tir (mS). Conditioning. İletim. Şartlandırma. Kondansatör Concertina Fold. Conductivity. Yaygın olmayan. Kondansatör kâğıdı. olanak tanımadan yapılan bakım. tekniği. Çarpma mukavemet testi. Conditioning). Conditions of Contract. betonun havayla irtibatını kesen ve Conditioned Paper/Board. Ayni anda yapılan. Conduction. Isı veya elektrik akımını iletme. Condensate Recovery system) 74 . Üst belirli bir kısmı. şartlandırma yapılır. Condensing Load. alt plastik eleğe soğutma suyu kullanarak izleyen bilgisayarlı sistemlerin genel adı. Layner sıkışma kondensat oluşum miktarı. Kâğıt yaptırımları da belirler. Sürekli formlardaki katlama kâğıt. Kondensat bağlantısı. kâğıtlar. Uyulmaması durumunda çeşitli Condensate Evacuation. Kondensat Conductive Heat Transfer. İletkenlik. bağlantısı. Kâğıdın kullanım yerinde. Ölçü örneğinde. Bobinlerde özel bir odada bobini yeniden sararak Condebelt Drying. Oluklu mukavva kutuların sıkıştırılma mukavemetini Condition Based Maintenance. Akordiyon katlama. Kontrat şartları. bir cm Condensate Recovery System. Bir projede özellikle nemini oda şartlarına getirme veya getirene kadar veya süreçte. kurumasını. Kondensat. Kâğıt dayanımları yüksek olan bir kurutma (Bakınız. İletkenlik ölçümü. Condensate Conductivity Measurement. sistemi gibi donanımın tamamı. Buhar silindirlerindeki kondensat çıkış bedenden diğerine temas yoluyla aktarımı. imzaya alınmış şartlar. Removing System. tank ve kontrol kireçlenmeye karşı korunması amaçlanır. Bu işlem baskı kalitesini uygun değere getirmeyi paralel davranışlar. Yoğunlaştırıcı. İletimli ısı aktarımı. Concurrent. (Eş anlamlı. Isının bir çıkış bağlantısı. verilmektedir. Bir kutu tabanının. yani kürleşmesini düzenleyen su geçirmez (Bakınız. Beton kürleştirme kâğıdı. Kâğıdın akordiyon imalatında kullanılan yüksek gözenekli ve yağı emebilen şeklinde ardışık katlanması. Condensate Header. Ekipmanı son ana kadar Concrete. Beton (Bakınız. sistemin korozyona ve kazana geri gönderen pompa. eş zamanlı yapıldığı için işe hız kazandıran bekleme. Yoğuşturucu. algılayıcılar ve veri işleme yöntemleri çelik eleğe buhar.

İnşaat sırasında çeşitli öğütücü türü. Cone. Consultant. kullanılan parçalar. Conformability. Presbant. 75 . İnşaat kâğıdı. Bağlantı parçaları. suni stoklanmasına rağmen faturalanmadığı için mülkiyeti diğer dolgu tabakası. İzleyen. birine ait olan mal. Buna nedenlere bağlı olan hasarlar. (Pros and Cons şeklinde kullanılır) Contact Angle (Ɵ). Aşındığı veya eskidiği Connection Parts. Uzun elyaflı selülozları mekanik olarak öğütmede kullanılan Construction Paper. Kâğıt yüzeyini kaplamak Consensus. motorlu. Düzenleme. Connection. Kesafet transmitteri. (Tappi-558) Consignment. Tüketici talebi. Düşünce birliği. Kısıtlama. Consumer Demand. Consumer. Consistency Control Valve. Yapılaşma. Tekstilde iplerin yapılan bir kontrol işlemi yoktur. Konik. ıslatma (Wetting) denir. Temas tabakası. Configuration. Ekipmanlarda için sürekli yenilenen malzemeler. Sabit seviye kasası. Sarf malzemeleri. Danışman. mikro organizmalara yaşam ortamı oluşturmak Consignment Stock. Koni. miktarının ağırlık olarak yüzdesi. Coniferous. Elyaf yerleşmesi. İletken yalıtım kâğıdı. yerleşmesi. Ortama uygunluk. Konsinye stok. Pulperin içi. Damlacığın Consequential Damages. Elyaf yerleşme bölgesi. Kısıt. Dezavantajlar. Temizleyicilerin Consistency Control. Kesafet kontrol vanası. Claflin öğütücü. Meyveleri konik olan iğne yapraklı ağaç türleri. Temas açısı. Tüketici beklentisi. Fan pompası Conical. Önceki kâğıt yüzeyine yayılması durumunda açı ölçülemez. Belirlenen konuda fikir danışılan kişi. Bu açı karışımın kâğıda azami ölçüde ardından sonuç olarak gelen. Esneklik. kurutma silindirlerinin Consolidation. Elyaf uzunluğuna bağlı olarak koniklik nedenlerle. kuru elyaf iletken arasında kullanılan yalıtkan kâğıt. Sipariş teyidi. Kesafeti ölçerek bildiren cihaz. İki Consistency. Koni şeklinde. Çam. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Kapalı alan. Constraint. havuzunda. Su aynası bölgesi. Kesafeti suyla konik olan uç kısmı. Konik öğütücü. Su geçirimsiz bir atık su elinde bulundurana ait olmayan mal. Öncesine bağlı olan. Kesafet. Büte ve tank içleri. Başkası tarafından için hazırlanmış ve kaba maddelerden oluşan geniş. Cons. Consumables. için hazırlanan karışımın bir damlasının. Conifer. Çam türleri. Conical Refiner. Darboğaz. Temizleyici konisi. (Cleaner Cone) düşürerek istenilen değere getirme. Ancak içine zorunlu çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Kesafet kontrolü. sarıldığı masuraların imalatında kullanılan kâğıt. Mutabakat. Mülkiyeti satılana kadar malı Contact Bed. Şekerleme kâğıtları. Konik masura kâğıdı. Kesafeti yükselterek Cone Paper. Müşterinin bir maldan veya hizmetten beklentileri. Bir olayın kâğıtla yaptığı açı. Konik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conductor Insulation Paper. kanallar ve hendekler gibi. Kesafeti düşürmede kullanılan su kontrol vanası. Tüketici. Order kendine yer bulabildiği alanı ifade eder. Bağlantı. Öğütücü ve siklon emişine verilen hamurun basıncını sabit tutan seviye kasası. Conformation) Constant Level Box. temizleyici alt parçalarında görülen yapı. İğne yapraklılar. Fikir birliği. geçmesi için gerekli değişkenlerden biridir. Kozalaklılar. Consolidation Zone. Kullanıcı. nedenlerle girilen ve çalışırken özel tedbirlerin alınması gereken alanlar. (Eş anlamlı. kâğıt yüzeyinde Consequential. tavanlarda ve döşeme altında ya da yalıtkan değişmektedir. Konsinye. Bıçaklı. Elek üzerinde elyafın içi. Consistency Transmitter. İrtibat. Confectioner’s Paper. Hamur içindeki. mikro dalga gibi Confined Space. Dolaylı hasarlar. Elek üzerinde elyafın yer değiştirebildiği ve Conforming Order.

Bunlar arasında. kontrolün daha kaliteli yapılabilmesi Contractual Documents. Temas sürtünme oranı. (1) Büzülmek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contact Fraction. Kirlilikler. Sözleşmeli bakım. Kontrat dokümanları. Sürekli iz valsi. kum. folyolar. Linerboard). cam. Continuous Measuring. Kimyasal selüloz Contraries. bulunan ve kâğıt kalitesini düşüren. boş yoluyla çözünmüş biyolojik oksijen ihtiyacını ve askıdaki izlileri de kâğıt yüzeyinde düzgünlük yaratma işlerinde katı madde miktarını azaltmak için. Satış sözleşmesi. konsantarasyonlu bir aktif çamurla temas ettirilmektedir. Sürekli kontrol. Taşeron kum bulunmaktadır. Yabancı maddeler. belirli aralıklarla düz bir yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki temas oranı (%). Yüklenici. Contract of Sales. Bir elyafın diğer elyaflar ile kesişme amaçlı ölçüm. koyu ve açık alanlar arasındaki farklılık. Kontrat şartları göz önüne sürekli olarak ölçümlü boya verilmesi. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Aktif özel olarak yapılmış egütör valsleri. Sözleşmeden doğan. Kâğıt makinesi elek kısmında. Kâğıt hamurunda yöne olan büzüşmesi. dış selüloz üretimi. metal parçaları. Bu valslerin arma çamurlu arıtma sistemlerinin kapasitesini arttırmak için desenlileri ve boş desenlileri de bulunmaktadır. kullanılan. Kesikli tarzda çalışmayan pulper. birbirine negatif bir yüzeye temas ettirerek yapılan baskı işlemi. maddeler. kontrole göre. Koli. Surface Volume. (Bakınız . (Bakınız. Sözleşmeyle ilgili. Continuous Cooking. paralel çizgiler halinde devam eden. Safsızlıklar. eklerini oluşturan dokümanlar topluluğu. Test layner ve Kraft layner Continuous Stationery. Continuous Laid Dandy. Oluklu koli yapımında. Referans Bilgisayarlarda çıktı almak için kullanılan. g/m2 arasındaki birinci hamur kâğıtlardandır. Sürekli. Detrimental Substances). (Eş anlamlı. Container Board. Continuous Pulper. Oluklu karton koli imalatında kullanılan kartonlar. Sürekli pişirme. Sürekli boyama. emilim desenli olanları özel yazışma kâğıtlarının yapımında. kumaş parçaları ve Contract Maintenance. Continuous Control. tutkal artıkları. Continuous Coloring. Contract. Çekmek. Contrast. Sözleşme. Bu süreçte arıtılacak su. metal elek tellerinden Contact Stabilization Process. açma işleminde kullanılan pulper. cam parçaları. perfore edilmiş yazıcı kâğıdı. Kontrat fiyatı. Üstlenici. izleri kâğıt ışığa tutulduğunda görünen. Arma geliştirilmiş bir süreç. Nakliyede kullanılan kutular. Surface Pit Distribution. Sürekli form kâğıtları. Sürekli izli Mean Seperation). Kirlilikler. Kâğıt hamuruna Contract Price. Koli kartonu. Sürekli form kâğıdı. Continuous. egütör valsi. Kontrast. su izi vermede Contact Print. (Bakınız. İzleme ve kayıt Contacts/Fiber. ip. alınarak. Bir resimde. pişiricide kesiksiz olarak pişirilmesi yöntemini kullanan Container Liner. plastik parçaları. elyaf dışı zararlı Mukavele. (Bakınız. Kontak baskı. plastik gibi beslendiği ve siyah likörün geri alındığı pişirme yöntemi. Shrinkage) (2) Kontrat. 76 . Sürekli ölçüm. Koli kartonu. firmalar aracılığıyla yapılan bakım yönetimi biçimi. Corrugated Continuous Pulping. ortalaması. Kâğıt yüzeyinin Continuous Forms Paper. Kesikli olmayan. Kâğıdın kururken her Contaminants. Kontrat ve amacıyla geliştirilen kontrol yöntemi. Odun hamurunun Board). elyaf dışı yabancı maddeler. 40 ile 90 gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Sürekli olarak hamur Container. Müteahhit. Işığa hassas bir yüzeyi. Contractual. Hurda kâğıtta üretiminde kullanılan ve ham maddenin pişiriciye sürekli gözle görülebilen. yüzeyde kullanılan kartonlar. kontrata işlenen fiyat. Sürekli pulper. bir saat kadar yüksek kullanılmaktadır. Yeterli temas süreci. Aç-kapa veya kesikli Contractor. metal parçaları. Sürekli pişirme.

dönüşümlü kâğıt fabrikası. kâğıt kırtasiye ürünleri. Kontrolör. Kontrol grafiği. Kontrol kararlılığı. paçavra. dönüştürme Control Box. Dönüştürme. Seviye. tarzda oluşturulan kontrol döngüsü. Kontrol edilen değişken. Kontrol rulosu. saman gibi içinde selüloz barındıran maddelerdir. Isının Cook. Atık kâğıttan Control Stability. Dönüşümlü kâğıt. Paper olmadığını anlamak için edinilmiş. Ham maddeleri bir Controllability. Dönüştürücü kaplama. Kâğıdın özel işlemlerden pişiricide yapılır. Baskıda elde edilebilen. İstatistiksel süreç makinesi dışında. Örneğin kuşe kaplanması. (1) Üretilmiş kâğıttan sıcaklık. sistemin hedeften sapmadan istikrar içinde çalışması. Control Roll. Debi. diğer makinelerle yapılan kaplama işlemi. Controlled Variable. Conversion Coating. Converter. kesafet gibi. süreçlerdeki kontrol edilmek istenilen kâğıt ürünler elde etme. döner bir bant geçirilmiş mekanik aksam. kâğıttan yeni kâğıt üretme. Nişastanın uzun geçirilerek. Kontrol vanası. bir yüzüne tutkal beyaz rengin siyah renge olan oranı. bobinini işleyerek başka ürünler üreten makine (2) sıcaklık veya debi gibi kontrol edilmesi istenilen değişkenin Dönüştürücü. (2) Dönüşüm amacıyla hurda değişkenler. Kontrast oranı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contrast Ratio. “Digester” denilen Conversion. Taşınımlı ısı aktarımı. Converture Ordinaire. Bale Conveyor) Control System. Bunlar sinyalleri üreterek sürecin kontrol edilmesini sağlayan arasında çok çeşitli makineler bulunmaktadır. Örneğin kutu kontrol ünitesi. Ekipmanı çalıştırmak için işlemleri sonucu yapılmış ürünlerdir. Alternatif akımda 50 Hz. (Bakınız. Conveyor. sistem. Kâğıt makinesinde veya belirli ünitelerinde bulunan süreçleri kontrol eden Conveyor Belt. kontrolünde kullanılan kontrol grafikleri. Ölçülen süreç değişkenlerini belirli Genellikle Converting tercih edilmektedir. Entegre olmayan kullanılan pano. alt eden ve bir merkezden komut alarak otomatik olarak çalışan platformu ve sonrasında eğimli bir konveyör bulunan vana. Oranın yüksekliği kaplanması veya kutu yapılması. Kontrol edilen yapılan Testlayner. Conversion Cost. kırtasiye ürünlerinden ambalaj ve paketleme malzemelerine kadar yelpaze oldukça Control Loop. Kâğıt işleme. Dönüşümlü kâğıt üreten fabrika. Taşıyıcı. Sıradan Testlayner. Bunlar yonga. Sevk bandı. Kontrol sistemi. Converting Mill. Tartım kantarı. Süreç değişkenimi kontrol Conveyor System. Kontrol panosu. Üretilmiş bir kâğıt Controlled Value. Operatör tarafından üretimi olmayan kâğıt fabrikası. Control Valve. (1) Odun yongalarını veya selüloz sıvı veya gaz kütlesi içinde karıştırma veya başka bir taşıma üretilecek genelde her türlü ham maddeyi basınç ve sıcaklık yoluyla aktarılması. Kontrol devresi. (Eş anlamlı. (2) Nişasta pişirme. Selüloz Control Panel. Üzerine sonsuz otomasyon sistemleri. Kaplama. o çekin yapıldığı Converting) kâğıttan örnek kâğıt rulo. kesafet. başka tür kâğıtlara veya ürünlere 77 . İşleme. dönüştürülmesi. Konveyör. çanta ve hedeflenir. (1) Kâğıt işleme makinesi. (Bakınız. Convective Heat transfer. Kumanda kutusu. makinelerinden zarf makinelerine. frekanslara dönüştüren elektronik ünite. Kontrol edilen değer. İşleme maliyeti. Kâğıt Control Chart. Bir sürecin kontrol ürüne dönüştürme maliyeti. baskı. Bir çekin sahte olup Converting Paper. kullanılan kumanda panosu. Kontrol edilebilirlik. Pişirme. edilme özelliği. altında pişirme. Konveyör sistemi. Genellikle geri beslemeli geniştir. Taşıyıcı bant. kutu imalatları. i kullanarak başka ölçülen değeri. bir set/hedef değere göre mukayese ederek gerekli düzeltici Converting Machine. Conversion) Controller. Kâğıt işleme makinesi. Converting.

Mihver kavraması. Göbekten patlama. Elyaf bozunmasının bir Cooked Ham Wrapper. (2) Fotokopi kâğıdı. Safihanın soğumasına Cord. 78 . Pişirme. için. Soğutma tamburu. Bu valsler Cord Reinforced Paper. Bobinin açılması veya vakum pompalarında. Soğutma suyu. Bir mekânı veya ekipmanı 1. kopyalama yapılan kâğıt. X 8 ft. Bakır kalıp. kimyasalları olan pişirme sıvısı. pişirme ustasına verilen ad. Beç türü pişiricide sürecin kâğıdı. gram cinsinden Cooker. üretim bilgilerinin ve sevk bilgilerinin özetlendiği. Pişirme likörü. sarılması sırasında mihver boru veya masura üzerinde veya preslerin hidrolik ünitelerinde de bulunur. Pişirici. silindir yataklarında dolaşan yağın soğutulmasında kullanılan. Aşçı. Soğutma valsi. (3) Selüloz kalıbı. Pelür kopya kâğıdı. Radyatör suyu. Copying Tissue. Dayanıklılık rutubet profilini eşit olarak yayar ve kâğıda boyutsal kazandırmak için.624 m3 hacimdeki kâğıt tomarı. Cookery Parchment. Soğutma ünitesi. Kenarları 4 ft. Soğutucu. Bakır kaplı karton. et kalınlığı yüksek olan. Mihver boru. kapalı çevrimle yaş merkezde kâğıdın üzerine sarıldığı mihver boru. Cooking. bobinin kendi içinde kayarak dönmesi sonucu oluşan Coordination. Copper Paper. (Eş anlamlı. Copper Number. bobin makinesi frenlemesinde. Mulaj Cooking Time. Mihver boru yapımında Cooling Water. kopma. Bobin etiketi. X 4 ft. Fotokopi makinesi. Kurutma kullanılan karton. Pişirme süresi. Cop Tube Paper. Bakır kâğıdı. Cooling Drum. bobin üzerine yapıştırılan bilgi kartı.5 m. İçinde pişirme Copying Paper. Bobin sarımında kullanılan ve kullandığı sızdırmazlık suyunu. Core Board. Core Burst. Çok termometre sıcaklığına düşüren kule. Tomar. Copier Paper. Patron kâğıdı. ötürü altına konan resmin veya cismin üzerinden karakalem Cooler. (1) Kâğıt selüloz ham maddesini. (2) Bakır bobin sarma kâğıdı. İp takviyeli kâğıt. Çuval desenli kâğıt. Masura kâğıdı. Bakır sayısı. Bobin sevk etiketi. Bir başka tanıma göre 2. dayanıklı imal edilmiş. Koordinasyon. X 1 m ebadında 3.25m. kâğıt masura. pişirilerek tutkallaştırılması. “Cooker” denilen pişiricide yapılır. temiz ve soğuk su.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ moleküller halinde tutkallaşması için yapılan pişirme Copper Engraving. İp sarımında kullanılan kâğıt Core Chuck. 100 gr selülozun. mihver boruyu iki ucundan kıskaca alan kavramalar. büyük çaplı Cooling Unit. Cordtone. Vakum pompalarının Core. Seat Roll) kâğıt. değerli bakıra dönüştürmesi sonucu gerekli. (2) ölçütü. Benzer su soğutmaları.125 m3 hacminde kâğıt tomarı. Nişasta pişirme ünitesi. Soğutma fanı. Bağ. Bobin makinesinde masuraların yapıldığı kâğıt. Bir kâğıt ambalaj ölçüsü. Masura kâğıdı. ip veya seyrek kumaşla takviye edilmiş kararlılık sağlar. Düşük gramajlı olduğu için yarı şeffaf özelliğinden başlamasıyla bitişi arasında geçen süre. Burlap) Cooling Roll. soğutma amaçlı kullanılan fanlar. Soğutma kulesi. Safihanın soğumasına olanak sağlayan içine su verilerek safihayı soğutan vals. Eşgüdüm. Her parti Copier. Cooking Liquor. Cop Paper. (1) Domuz pişirme kâğıdı. bakır ağırlığı. (Eş anlamlı. basınç ve sıcaklık altında kimyasallarla işleme. (1) Bakır renkli kâğıt. X Cooling Fan. Bakırdan yapılma baskı işlemi. olan ve toplamda 128 ft³ (= 3. (2) Nişastanın Copper Plate Board. Mihver boru kartonu. Fırın kâğıdı. bakırı indirgeme yoluyla iki Pişmiş domuz paketleme kâğıdı. olanak sağlayan su soğutmalı silindirler. (1) Kopya kâğıdı. Fotokopi kâğıdı. Core Cards. Cooling Tower.

79 . borunun her iki Correspondence Papers. Göbek kıvrımı. oranında diğer selülozlara karıştırılarak gazete kâğıdı elde Core Damage. Üstte kullanılan kâğıda üst layner (Top Liner) ve ezilmeye karşı korumak için konulan. Pas önleme. (Eş anlamlı. (1) Kapüşon kâğıdı. Core Waste. Oluklu mantar desenli kâğıt. mukavva kartonu. kâğıt fabrikasında metal aksamda neden Core Slippage. Bu Corporation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Core Curl. Corrective Actions) Core Plug. Oluklu mukavva kâğıtları. Mihver döküntüsü. Temizlik kâğıtlarında veya Corrective Measures. Test sınırlarını belirten işaretler. metal veya tahtadan Corrosion. (Eş anlamlı. kalitesi nedeniyle kullanılmadan kalan ve kırışıklığı nedeniyle kullanılması mümkün olmayan kâğıtlardan Corrosion Preventive Papers. Mihver boru Correspondence Envelope. önlemek için alınan planlı ve kontrollü önlemler. boyalar. Karbon kâğıtlı sürekli Corrugated Fiberboard/Cardboard) formlarda. Corrugated Board). kaynaklanan zayiat. Köşe koruyucu. Kâğıtta dayanım arttırıcı olarak kullanılan nişasta türlerindendir. alındığında ise salgı yapması söz konusudur. ucuna çakılan. uçlarında hasar meydana gelmemesi için. Kurum. Mihversiz bobin. Cork Paper. Basılmış kâğıtta kesim kutu üretiminde iç kısımda ondüle yapılarak kullanılır. Oluklu kutu yapımında kullanılan ve fluting ve testlayner diye adlandırılan kâğıtlar. Ağaç özü. Mısır sapı. Mihver boru kartonu. Oluklu mukavva alt merkezindeki koyu renkli kısım. Corrosion Prevention. küçük kâğıt rulolarda rastlanabilen sarım türü. Paslanma. Mihver boruya yakın olan Cornstalk. Geçmişte mekanik selülozları % 25 yerlerdeki kâğıt kıvrılması. Paslanmayı hale gelmesi. uçlarındaki ezilmeler ve ovallikleri belirten kusurlar. Mektup Zarfı. kâğıdı. boru/masura olmayan bobin. Mihver kayması. Tespit edilmiş bir çakılamaması veya bobinin üretim amacıyla kavramaya kusuru ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet. Köşe işaretleri. kimyasalların. (2) Mantarlı kâğıt. Mihver boru takozu. Corner Stub. Korozyon önleyici kâğıt. plastik. özel karton parçaları. dökme kâğıt. (2) Bobin kullanımından sonra geriye Rulman gibi. Mihver boru hasarı. Mihver borunun edilen bitki artığı. alt yüzeyde kullanılan kâğıt. Ağacın veya odunun Corrugated Base Paper. Pas önleyiciler. Kâğıt bobininin. (Bakınız. Düzeltici tedbirler. Core Stock. Düzeltici faaliyet. mihver boruya yakın yerlerde sarımın kötü önlemek için kullanılan kimyasallar. Mektup kâğıtları. İki ondüle ve üç laynerden meydana gelen oluklu perforasyon. yağlı kalan kullanılmış mihver boru. Corrective Maintenance. Tüzel kişi. Plansız bakım.4). kusurlar nedeniyle mihver boru uç takozlarının Corrective Action. Arıza olduktan Coreless Roll. Paslanma kontrolü. Şarap şişelerinde mantarı saran kâğıt. metal parçaları sarmak için kullanılan. karbon kâğıdının kolayca asıl kâğıttan Corrugated Board–Double Wall. Üç kattan meydana gelen oluklu mukavvada. Köşe koçanı. Çürüme. Kâğıtta kullanılan yapılmış konik takozlar. Corn Starch. (1) Bobin haldeki kâğıt Corrosion Preventives. Odun özü. Paslanmayı önleme. mukavva. Kutuların köşelerini kullanılır. Ortasında mihver sonra yapılan düzeltici bakım. ve rutubet geçirmez kâğıt türleri. Paslanmayı kullanımında. Çift kat oluklu ayrılmasını sağlayan. Fluting kâğıt Corner Marks. formun bir köşesine uygulanmış mukavva. merkezde bulunan mihver borudan kurtularak kullanılamaz Corrosion Control. olduğu paslanma. Tıkaç. (Ek. alttaki kâğıda alt layner (Base Liner) denir. Mısır nişastası. alınamaması. Alt layner. Düzeltici bakım. layner ise onulalı kısmı kapatan alt ve üst yüzeylerde Corner Stay. Sigara filtresinin dışındaki Corrugated Board. Corewood.

görülmektedir. Eski mukavva. Kalite amaçlı yapılan Board – Single Face). (Ek. Pamuk çırçırlarından elde üzerine sarılan kâğıdın mihver boruya yakın kısımlarındaki edilen selüloz. Edinme maliyeti. Cotton Paper. Harmanında % 25 in üzerinde pamuk selülozu bulunan kâğıtlar. Oluk makinesi. nedeniyle bakım bölümü masraf merkezi olarak Corrugated Board Box. Bir oluklu ve Cost of Capital. Linter selülozu. Costless. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrugated Board–Single Face. Uzun elyaflı pamuk selülozu. Corrugated Shipping Container Board. Bir ondüle ve iki laynerden yapılan oluklu Cost Center. Tek yüzlü oluklu Cosmetic Tissues. Pamuk ambalaj kâğıdı. olarak kullanılan oluklu mukavva. Maliyet. Bir ürünün müşteri eline kullanılan oluklu mukavva parçası. Çeşitli amaçlar için Cost of Sales. Corrugated Medium. Oluklu. Corrugation. Oluklu mukavva kutu. 80 . Sermaye maliyeti. Maliyet muhasebesi. yüzsüz ve oluklandırılmış kâğıt. ambalajlamada kullanılan. Oluklu mukavva iç kâğıdı. Pamuklu kâğıt. Tek yüzlü oluklu mukavva. Kısa elyaflı pamuk selülozu. (Ek.4). Maliyeti Corrugated Container. Yüksek maliyetli. Cotton Fiber. Kâğıt yapımında kullanılan. Oluklu vals. Mihver boru Cotton Linter. Pamuk.4). Kozmetik amaçlı pelür kâğıtları. Oluklu mukavva. Tek veya çift yüzlü işleri kârlılığa katkısı nedeniyle kâr merkezi olarak oluklu mukavva. Harmanında pamuk Corrugating. selüloz ham Corrugated Wrapping. Yeni görüşe göre ise bakım ve onarım Corrugated Cap. Fluting kâğıt. (Ek. (1) Oluk verme. Oluklu mukavvanın Cost of Acquisition. Corrugated Cost of Quality. Oluklu mukavva kutu. Satın alma dalgalı kısmını oluşturan kâğıt. Mukavva haline getirilmemiş. Ondüle merdanesi. Oluklu mukavva. (2) Oluklanma. harcamaların tamamı.4). Oluklu kâğıt. Fluting Media). aşamasında yapılan tüm harcamalar. Fluting minimum % 25 pamuk selülozundan yapılması gerekir. (Eş anlamlı. Fluting kâğıt. Cost Intensive. bu değere eşit veya bunun üzerinde pamuk selülozu bulunduğunu ifade etmektedir. mukavva. Oluklanma izleri. Pamuklu kâğıt olabilmesi için Corrugating Material. Rag Paper) Corrugator. Corrugator Roll. Oluklu mukavva. mukavva. Ondüleli kâğıt. Sadece oluklandırılmış ve ambalajda dolgu olarak Cotton Batting Paper. selülozu bulunan kâğıt. Corrugated Board–Single Wall. Satış maliyeti. adlandırılmıştır. Corrugated Roll. Maliyetsiz. Bir proje veya bir layner kâğıdından meydana gelen ve paketlemede dolgu yatırımda harcanan öz kaynaklar ve borçlanmaların tamamı. Corrugated Fiberboard. Masraf merkezi. geçene kadar olan tüm maliyetler toplamı. Pamuk linteri. Makyaj mukavva. Tek katlı oluklu Cost Accounting. Maliyetli. Oluklu kutu makinelerinde bulunan Oluklandırma merdaneleri. Corrugated Sheet. Pamuklu kâğıt. Bir ondüle ve bir layner kâğıtla yapılan oluklu temizleme kâğıdı. kâğıt. Cost. Kalite maliyeti. (Bakınız. En yaygın kullanılan oluklu mukavva türü. Oluklu levha. maddesi.4). Pamuk kullanılan darbe emici kâğıt. Corrugated Medium. Corrugating Media/Medium. açık mavi renkli bir kâğıt. görüşe göre bakım ve onarım harcamaları gibi masraflar (Ek. Oluklu mukavva. Pamuk elyafı. Kâğıt harmanında. Corrugated Cardboard. Cotton Content Paper. Cotton. Harcama merkezi. yüksek. Oluklandırma.

Gauç vals ceketi. Yazar kasa rulo kâğıdı. elek bölümünde. Ters akımlı yıkama. Güvenlikli kâğıtlar mekanizma. Elle prese verme. Selülozun sahibi olma. Katlama sırasında kırılma. katlanma yerindeki çatlak. Enjektör. Kâğıt Kâğıt ve Selüloz Birliği. oluşan çatlak. (Vatman) alarak. katlama bulunan ve kenar döküntülerinin ve yaş döküntülerin aktığı tabakasının ayrılması. (2) Gauç. yapılırken belirli sayıya ulaşıldığını gösteren sayaç. Gauç bütesi. Bisküvi ara kâğıdı. Sayı. yerine kullanılan. sınıfındandır. Salpa. Jacket). Çatlama. bisküvi kutusu kartonu. (1) Kâğıt makinesi Cracked Edge. (Presleyerek suyunu alma amacıyla) Elekten alınmıştır. 81 . Adet. Ayakkabı taban kartonu. vakum bağlandığı için adına sifon valsi de Cracker Box Divider. gauç valsi üzerine Cover Paper. aralara konulan yağlı seperatör kâğıtları. (Eş anlamlı: Hog Pit). Coupling. (1) Aktarmak. Bir toptaki kâğıt sayısı. Counter Shooter). süresini ve kaynakları gösteren proje süzülümü nedeniyle oluşan. (Bakınız. Bardak Couch Jacket. Sayaç. El yapımı kâğıtlarda kullanılan bir Cover Board. Kâğıt kenarında görülen. istenilen sayıya için kullanılan kâğıt. preslerden önce alt katta Crack. Cracker Box Liner. Cotton Wipe Test. Aktarıcı. Sayım üzerine bırakılan bir tutam pamuktan yüzeyin pürüzlerine sırasında topların arasına bir enjektörden atılan kâğıt. Kâğıt selülozundan yapılan ve alınan pamuk örneklerini sarmak enjektörü. Bu testte yüzeyin Counter Check Paper. (1) Kenar çatlağı. Cotton Straw. Sifon izleri. Ebat kâğıdı sayarak. Counter. Kapasitesi yüksek makinelerde. Kapak kartonu. (2) Silindir makinelerde formasyon kutularında. Küçük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. Bilet kâğıdı. takılanları sayarak yüzeyin düzgünlüğü hakkında bilgi Counter Current Washing. Aktarma valsi. Gauç valsi. Ebat kesimi Cracker Caddy Board: Bisküvi saklama kabı kartonu. Sifon valsi izleri. Kâğıt Counter Roll Paper. Bazen beyaz su bütesi kırılma. düzgünlüğünü kabaca algılayan bir deney. Pamuk sapı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cotton Sampling Paper. Sayım kontrol kâğıdı. yöntem. Sifon valsi. Couch Roll. Kapak kâğıdı. Taklit edilmemesi için üretimde özel önlemler Couching. çıktığı yönden verilen temiz suyla yapılan yıkama şekli. Couch Pit Agitator. Cover Cap Board. (2) Elek kenarında yırtılma. Couch. Kırılma. CPPA (Canadian Pulp and Paper Association). Sayılan rakam. CPM (Critical Path Method). çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. Crack at Fold. Kraft Counter Ejector. Bir Couch Marks. Pamuk kayma testi. Elek altı döküntü bütesi. metal malzemede için de kullanılır. geçirilen keçe. Kaplin. Kâğıt projede gerekli olan faaliyetlerin birbiriyle olan ilişkilerini üzerinde gözle görülen. bir pres keçesi üzerine aktaran kişi veya Coupon Paper. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals. Kitap kapağı kartonu. Sayaç enjektörü. delik yerlerinin görülebildiği planlama tekniğidir. Shadow Marks). makinesinde elekten keçeye safihanın aktarıldığı bölüm. Pamuklu numune kâğıdı. valsinden hemen sonraki vals. El yapımı yaş kâğıdı elekçiden bağlayan düzenek. sırasını. ulaşıldığında. Güç aktarımında iki ayrı şaftı birbirine Coucher. yünden yapılma. kalite bozukluğu. Bardak kapak kartonu. Büyük ebatlı Count. Kanada Couch Pit. Gauç valsi kaplaması kapatmak için üretilmiş kâğıt. (1) Çok katlı kâğıtlarda. (2) Kartonda bükülme sonucu hamur bütesi. Yaprak sayıcı. Yüzey Counter Board. Bisküvi kutusu kartonu. Kritik yol metodu. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. preslere aktarma. sifon valsindeki düzensiz su gösteren. Kitap kapağı kâğıdı. makinesi elek bölümü sonunda. (3) Metal yorgunluğu nedeniyle. Bisküvi denilmektedir. Elek altı büte karıştırıcısı. araya belirtici şerit atan makine. Sayıcı.

Kırma. (2) Kırılma. (Bakınız. Krep. Creep) Crease Carton. Katlı kalabilme. (Bakınız. Krepleme öncesi ve sonrası. Krepleme işlemi. Kraterler. Katlama dayanımı. Kırılma Testi. Böyle durumlarda çalışma mantığı ve iş Creep) güvenliği makine kontrolü yerine operatör tarafından Creeped Waterproof Kraft Paper. açarak çekildiğinde. Krepli hijyenik kâğıt. kopmaya karşı ses. Bir top kağıda krepleme işlemi. Creeped. bükülebilmeyi tanımlar. Kâğıt yüzeyinin çukurluklar. yağsı sıvı. Tebeşirle resim Creep Finish. Krep oranı. Krepli pelür kâğıdı. (Bakınız. Katlanma. Creep) karşı dayanıklı olma. Kuşe kaplamanın büküm katlanma sonrası açılmadan kalabilme özelliği. (Bakınız. (DIN 55437) Crease Strength. Büküle bilirlik. Kartonun bükülerek kuşe değerini ölçen alet katmanının test edilmesi. sarılmış bobini Creasing. Kırılmaya Creep Machine. çatlak görünümlü hale getirilmesi. (Bakınız. (Bakınız. Krepleme. Kraterler. Bükülme sonrası kâğıdın düzelme Cracking Test. Belirli bir kuvvetle Crackle. direnci. Krep makinesi. (Bakınız. kâğıt İlgili bir kelime olan Foldability iz bırakarak uzunluğunda meydana gelen değişmenin oranı. Katlana bilirlik. Krepli Kraft kâğıdı. Creep) karşı gösterdiği direnç. Hışırtı. Özellikle temizlik kâğıtlarında Yanki silindire konteyner yapımında kullanılan ve küfenin ürüne temasını baskı yapan bir raspa ile sağlanan krep. Creaters. Krepleme yapma işlemi. Creep) Creasability. temizlik. Craddle. Kasa veya dönerler. Kâğıdın veya kartonun kırma. Kâğıt makinesini bakım. Çatlama. Krepleme raspası. Creeped Dublex Kraft Paper. m/dakikadır. Krepli. Crease Stifness Tester. Krepli su geçirimsiz belirlenir. Bobin makinesinde. Kullanım sırasında kâğıdı Crease Retention.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cracking. Creep) Crawl Speed. Bükme test aleti. (1) Kırma. (Bakınız. Pilyajlı karton. Sürünme hızı. Kâğıdın elastik ve emici olması için yapılan Crash Perforation. Bilinçli olarak Creping Doctor. Krepli dupleks Kraft kâğıdı. Kâğıdın veya kartonun bükülme sonrası düzelmeye (Bakınız. Creep) Crease Recovery Resistance. çıkışında kullanılan krepleme raspası. Koçan perforasyonu. Bükülmenin düzelmeye karşı Creping Tissue. Creep) Crayon Paper. sırasında kırılması. Creeped Kraft Paper. uzama yaparlar ve kuvvet kalktığında eski durumlarına Crate Liners. yapmak üzere yapılmış. Krapon kâğıdı. Bıçakla katlama izi verme. Oyuklar. Yüzey çatlatma işlemi. Bobin yastığı. Creep Ratio. Bir tür Gofraj işlemi. (Bakınız. şeffaf veya açık sarı renkli. Çatlatma. Crease Stifness Tester. Bu tür kâğıtlara kuvvet uygulandığında uygulanan perforasyon işlemi. kesmek için araya konulan kâğıt/karton. (Bakınız. mukavemetinde azalma olmaması. Creep) Craters. İz bırakmadan bükülme yeteneği. Kuşe kâğıt yüzeyinde görülen Crash Finish. Kâğıdın buruşturulması sırasında çıkan katlanmasına rağmen. İs kokulu. Krepli tampon kâğıdı. (Bakınız. Creep) Creasibility Tester. katrandan elde edilen. indirirken bobini kucaklayan yastıklayıcı palet. Tebeşir çizim kâğıdı. Küfe kartonu. Creepe Paper. Kraft kâğıdı. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Creep. Kreplenmiş kâğıt. Kasa kartonu. Katran ruhu. 82 . Genellikle 10-25 Creeped Wadding. kaba görünümlü kâğıt. Yanki silindirlerin bükülebilmesi için iz verilmiş karton. elek ve keçe değişimleri gibi durumlarda elle Creep) çalıştırmayı sağlayan en düşük dönüş hızı. Crease. Bükülme. Creping. Kırılmadan bükülme.) Creosol. Pilyaj. kaplanamamış olarak kalan oyuklar.

kamburlaşma. Kâğıt için kullanılan T biçimli tahta alet. Kılcal Crop Fibers. Toz parçalarından daha küçük ebatta elyaf. Ebat kesim makinesi. Belirli Critical Spare. Kreplenmiş. rutubet profilini düzelten kontrol sistemi. Kritik yedek. Saf bir sıvının kâğıdın nem emerek enine doğru düzensiz ebat değiştirmesi belirli bir sıcaklık aşıldığında. Buhar silindirlerinde ve Yanki elde edilen selüloz. Makine eni. Warp Level) çıkarma. Makine enine rutubet sıcaklığı. (Bakınız. Boya çıkarma. Makine enine parlaklık Critical Delamination Energy. Kritik varlık. Kat ayıracak eşik sıcaklık derecesine yükselmiş ve kontrolü. (k). Kalenderde bölgesel baskı ayarlarıyla yapılan ve Critical Angle. Tek yıllık bitki artıklarından korozyon çatlağı. Olmaması durumunda bölgelerde gözeneklerin sıkışması nedeniyle hem makine işletmeyi durduracak yedek ekipman veya yedek parça. Eşik değer. kontrolü. İstavroz. Krepli gibi görüntü verilmiş. Critical Delamination Temperature. (2) İstavroz mafsal. Bir ekosistemde dengeyi Cross Direction Permeability. Makine enine daha yüksek hızlarda titreşim oluşur. Kaplin şekli. Ebat kesim Crimping.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crevice Corrosion/Crevice Corrosion Cracking. Kenarları Cross Direction (CD). Fines) “Fines” olarak ifade edilen toz parçacıklarından Cross Cutter. Kardan şaft. Kritik kat ayırma enerjisi. Baz alınacak değer. Haç şeklinde olan. Kritik kat ayırma Cross Direction Moisture Control. Crinkled. Crimp Wrapping. Hamur kasasında bölgesel sulandırma ile Critical Asset. Akışa karşı dağıtıcı. Kritik hız. Sheeter). Kriter. Makine enine Criteria. büyük ebatlı kâğıtları. Preslerde kullanılan ve toleransı Crill. Kritik açı. Kritik sıcaklık. sonucu meydana gelen kamburlaşma. ciddi sonuçlar yaratacak mal. Döner parçalarda kritik hızdan Cross Directional (CD) Warp. silindirlerde görülen sinsi bir korozyon türüdür. Kamburluk layner Critical Value. Critical Load. Cross Cutting Knife. Cross Direction Caliper Control. rutubet ve baskı Yüksek sıcaklıkta kat ayıracak büyüklüğe erişmiş. sıvı halden çıktığı sıcaklık. Makine enine kalınlık kontrolü. Cross Direction Gloss Control. Zamanla Cropping. boyuna hem de enine geçirgenlik değişebilmektedir. kâğıttaki iç gerilimin tutkalın veya havanın nemiyle serbest Crocking. Hamur kasası içinde giren hamuru yanlara doğru yönlendiren dağıtıcı. Kreplemek. (Bakınız. Makine enine geçirgenlik bozmayacak en yüksek eşik kirlilik yükü. Katlamak. Kâğıt yüzeyini silerek boyayı kalmasından kaynaklanmaktadır. Kritik değer. eşik ayarlarıyla yapılan ve enine olan parlaklık profilini düzelten enerji değeri. (Bakınız. Yatak örtü kâğıdı. Kritik yük. Cross Flow Distributor. yüksek bir bağlantı şekli. kırılmasını sağlayan geliş açısı. Arzani makas bıçağı. Hava veya sıvının safiha gözeneklerinden geçişi. Cross Direction Basis Weight Control. Kalenderde bölgesel ısı. Hasarlanması durumunda makine enine olan gramaj profilini düzelten kontrol sistemi. Saman elyafı. Katlama. (1) Elde yapılan ayrılmasıyla sonuçlanır. Haç. askıya koymak veya askıdan almak Crib Sheet. 83 . Crimp. Işımanın 90o lik açı ile enine olan kalınlık profilini düzelten kontrol sistemi. Suyolunun tersi olan katlanarak ısıl işlemle yapıştırılmış ambalaj. Termoform ambalaj. kâğıt yönü. Kırpma. bıçağı. gramaj kontrolü. Hasta yatak kâğıdı. Ölçüt. Buharla veya fıskiyelerle makine enine olan bundan sonra kat ayıracak vals sıcaklığı. Arzani makas. gelişir ve sonunda gövde ile başlığın birbirinden Cross. daha küçük ebattaki parçacıklar. Critical Speed. Bir alez. kontrol sistemi. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner Critical Temperature. Kenarları tıraşlama.

(2) sodyum sülfat da eklenmektedir. Kanada yöntemi taç vals. Çeşitli nedenlerle darbe almış kazandırmak için. yarı mekanik hamur. Selüloz üretiminde sülfit ve sülfat süreçlerinde Crystallization. Enine perforasyon. Makine yönüne karşı. Crushed News. Iskarta kâğıt. Elyaf hücre duvarlarının kristalleşmiş ikinci süreçte kazanılanı da birinci süreçte kullanma. tarafının kenarlara göre şişkin olması. Bombe merkezi. Beating) (2) yönü ve makinenin enine olan yöne. Orta kısmı bombeli katlama. CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp). birini makine enine. yoluyla elde edilen selüloz. Ezmek. Cross Machine Shrinkage. Hamurun serbestlik yani suyu bırakma boyunca hareketli bir mekanizma ile nip basıncını ve vals derecesini ölçme yöntemlerinden biri. Crown. Iskarta. Çapraz bağlanma. Kurumuş bir mürekkebin. Elyafın bir yaprakları ayıran delikli çizgiler. dupleks laminasyon. Ret ürün. Bombe kontrollü vals. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi Cull. (1) Üretim ıskartası kâğıt. Ezilmiş. kimyasal bağlarla bağlama. Zincir bağlı. Crushing Strength. Öğütücüde ama özellikle hollenderde Cross Machine Direction. uygulanmaktadır. Crown Controlled Roll. Cross Linking. Preslenmiş gazete kâğıdı. Kâğıdın kuruma sırasında enine doğru çekerek daralması. Bombe yüzeyi. kısımları. Makine elyaflarda gözlenen ezme işlemi. Crushed Finish. Taç kontrolu. (1) Ezme. Bir valsin orta Crystallography. Gerçekte buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme makinenin enine olarak tam ortasıdır. Kristalleşme derecesi. Çapraz laminasyon. Ezilme dayanımı. Yaş veya kuru Cross Linked. Crushing. bölümünün kristalleşerek üç boyutlu bir yapı oluşturması. bir polimer zincirini diğerine çaprazlama veya ezilerek dairesel görünümünü kaybetmiş kâğıt bobini. Bombeli yüzey uzunluğu. (Taş vals “Granite Roll” ile yöntemi. Cross Perforations. Compression Strength). Kâğıt makinesinde safihanın aktığı yöne. bombeliğini yerel olarak düzenleyen vals sistemi. Taç. Yongaların önce sodyum sülfit ve Crown Face Centerline. Kristalleşme. bağlama yöntemi veya bağlanma şekli. diğerini makine yönüne dizerek yapılan Crushed. (Bakınız. Alçı tozu. yani atomların dizilişlerini inceleyen bilim dalı. 84 . süreçte kazanılan kimyasalı ikinci süreçte kullanma ve Crystallite. Suyoluna dik olarak yapılan kâğıt katlama olan pres valsleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cross Grain Fold. Maddelerin kristal yapısını. Sürekli formlarda Crystaline Cellulose. molekülü yandaki moleküle. Farklı özellikler Crushed Roll. Ezik bobin. Cross (Chemical) Recovery. Grene karşı katlama. Kristalit. Giyotin artığı kâğıt. Çapraz geri kazanım. bir halde kâğıda verilen yüzey etkisi. makine tokaçlarla elyaflar ezilirdi. Çapraz bağlı. Ezilmiş görünümü verme. makine enine yön Ezilme. Crown Filler. İlk dönemlerde tahta enine. Birinci Crystallinity. Kâğıt Crown Control. Yarı kimyasal Crown Face. (Eş anlamlı. Ezilmiş mihver boru. Makine enine doğru çekme. sanayiinde selülozun yapısını inceleyen bilim dalı. üzerine uygulanan yeni mürekkebi almaması. Cross Laminated. Amacı her iki yöne dayanımı Crushed Core. karıştırılmamalıdır). Polimerlerde. Kâğıdın valslerden geçerken üzerinde meydana denilmektedir. Kristalize selüloz. Beloit tarafından bulunan ve vals içinde nip serbestlik ölçümü. Bombe kontrolü. Taç gibi görünen. Ezilmiş masura. Ezik. Buna kalsiyum klorür ve Culled Paper. Makine eninde Crown Roll. Taç vals. Kristalografi. gelen darbe izleri. eşitlemek ve genel dayanımı yükseltmektir. Bombe. Bombeli vals. olarak karıştırılan kalsiyum sülfat. Kontrollü CSF (Canadian Standard Freeness). Kâğıt tabakalarının Crush.

Para destesi kâğıdı. (OH)2). Kaba olmayan başlayan ve içe doğru gelişen dönme hareketleri. Kıvrılma testi. Kıvrılma endeksi. Yazı tabı kâğıtları. Kâğıtta oluşan kıvrılma eğilimi. Gümrük vergisi. Amerikan ciltleme. Kıvırcıklaşma.83 m³ odun. Para destelerini Selülozu çözmeye yarayan ve çözeltinin viskozitesini çevrelemek için. akıtılarak kaplanması yöntemi. Kürleşmek. (2) kâğıtlar. Threadless Binding). Zayıf elyafları güçlü elyaflara çözücü. Yastıklama. kullanılan bir ölçüt. (Eş anlamlı. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft ölçerek sonuca giden bir kâğıt kalite kontrol kimyasalı. Cushion Board. Tutkalllı ciltleme. Çözünen selüloz. yatkınlığı. Coarse Papers). Gümrük işlemlerini tamamlama. Kâğıt para yapımında kâğıt. 2. Bardak yapımında kullanılan Currency Paper. değerli bakır hidroksit eriyiği. Kıvrılma ekseni makine yönünü gösterir. (Bakınız. Raf kâğıdı. Plastik kaplı bardak kâğıdı. Kupramonyum viskozitesi. Et Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Curing Box Liner. viskoz rayonu (suni ipek) diye adlandırılır. Cupram. Cure. Curtain Coating. marinasyonunda kutu yapılarak kullanılan karton. Curl Tendency. filigranlı olması. Orijinali 100 ft³ dür. miktarını belirten tanım. Buna değişik adlar da verilmektedir. Marinasyon kutu kartonu. bakım. (2) Perde kaplama. Bir parça kâğıdı su yüzeyine Cupboard Lining. Cut Cards. Oluklu karton. Bilet kartonu. (1) Perdeli Kuşeleme. Kürleşebilen faaliyetleri yönetimi. Cup Paper. Sertleşmek. baskı kalitesi. Kıvrılma eğilimi. (1) Para kâğıdı. Kıvrılma. Bir hacim birimi ile ifade edilen odun gelmesi. ağırlığını tespit etmede kullanılan ölçüt. Adhesive Binding. rejenere selüloz adını alır ve piyasada kâğıdı. Cupriethylenediamine Viscosity. bardak yapımında kullanılan karton. 85 . Cupstock. (Eş anlamlılar. Pamuk Cuprammonium Hydroxide. Yoğun tutkallıdır. Zıt anlamlı. (Cu (NH3)4 . Dolap raflarına serilen bırakarak kıvrılan kenarları görmek için yapılan test. sadece Cupriethylenediamine Hydroxide. Hem Curling. Spiral sarım yöntemiyle. Çözünmüş selülozun ortalama moleküler Custom Clearance. delinerek kontrol edilmiştir onayı verilen biletlerin yapıldığı karton. Sertleşebilen. hidroksit. Bardak kâğıdı. Kupramonyum hidroksit. Bardak kartonu. Müşteri merkezli bağlarla bağlanarak sertleşmesi. Curl Test. kuşe çözeltisinin perde şeklinde Cupramonium Viscosity. miktarı. Perfect Binding. Kültürel kâğıtlar. Cut Back Binding. Trenlerde kullanılan. Custom Duty. kullanılan özel bir kâğıt. Gümrükten malı çekme. Plastik Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını ölçmede kaplama/laminasyon. kâğıtlar. desteleyici yapı oluşturma. Form Factor). (1) Kâğıtta rutubet etkisiyle kenarlardan yazıma. Üründe kaliteyi arttırmak amacıyla yapılan bakım Curable. Vizkozite testlerinde kullanılan bir selüloz Cushioning. Bir yarıktan. Öğütücüde elyafın kıvrılarak helisel hale Cunit. Kıvrım. Sulu amonyum hidroksit içindeki iki kâğıtlara verilen ad. Duvarları olmayan. Curl. Bir polimerin çapraz Customer Centered Maintenance. Çok dayanımlı olması. (2) Değerli Schweitzer çözeltisi. Kısaca CUENE denilmektedir. Bardak kâğıdı. Selüloz elyafındaki kıvrılma Binding. selülozundan. altta geçmekte olan ebat kâğıda. Kuprietilendiyamin oluklandırılmış ambalaj dolgu kartonu. çözünmez bir tutkalla yapılır. Thermoplastic Curl Index. Cuprammonium Hydroxide) kırçıllı olması gibi üstün özellikleri bulunmaktadır. Dalga. Kuprietilen diamın viskozitesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cultural Papers. Kâğıdın kıvrılmaya olan Cup Board. Currency Straps. hem de basıma uygun kâğıtlar. metal gömme şeritli olması.

(1) Silindir. Cylinder Gap. Stensil kopyalama işlemi. Kesim sonrası Cylinder Board Machine. Cylinder Board. Siklon. Kâğıdın kesilmesi Cylinder Bristol. Yanki silindirlerin Cyclon. çoklu kesim kurutulmamış. filigrana dikkat edilerek yapılan kesim. Cyclostyle Process. Kesici fıskiye. Yuvarlak elekli karton kalan döküntü. Siklon temizleyiciler. Cylindrical Refiners. katman olarak kullanılan Kraft kâğıdı. Kenar kesici fıskiyesi. Cyclone/Cyclonic Cleaners. makinesi. sonrası görülen. Kartonu katlamak Cylinder. Cutter Dust. Ebat kesici. Cut Water. Kurutma Cutter Set. Birden fazla bobinin aynı anda silindirlerinde kurutulmuş kâğıt veya karton. Cut to Register. (Bakınız. Bıçak izi. Centricleaners) Cut-off Squirts. 86 . (1) Kesme. Kesişme noktası. (2) Kesilme. Periyodik sayım. Dönemsel sayım. Kesim artığı. Ebat kâğıt. Kâğıt makinesi kurutma bölümünde amacıyla yüzeyine bilinçli olarak verilen iz. kullanılan. Yuvarlak elekte üretilmiş ve oluklu mukavvada dış belirleyen kesici fıskiyeler. elyafın bölünmesi. Her kâğıt Cylinder Mold (Mould). Baskı sırasında baskı Cutting. makinesi. Yuvarlak elekli karton makinesi. silindirlerinin döküm tekniği. makinede üretilmiş kâğıt. Cut-off Doctor. üst üste bindirilmesi yoluyla yapılan. Kesme raspası. Yuvarlak elek. Silindir yüzey taşlaması. Cutter Broke. Elyaf tozu. CWA (Clean Water Act). Makas. Serbest açılarak. Giyotin. Yuvarlak elekte üretilmiş Kraft Cutting Pipe. Cylindrical Casting. Centrifugal Cleaners. ortak nokta. Su izine göre kesim. Yuvarlak elekte üretilen Bristol. Cycle Counting. Siklon vakum pompası. Silindir boşluğu. Kurutma Cyan. (2) Yuvarlak elekli Cut Sheet. Siklon buharlaştırıcı. ayarlayan kenar fıskiyeleri. Cylinder Dried. Ebat kesme. Yuvarlak elekli ve tıkanmayı açmak için kullanılan su jeti. Cylinder Grinding. Kesim tozu. Mavi ozalit kâğıdı. Yuvarlak elekli karton kesimi. Öğütücüde plakaları arasındaki boşluk. Cut Scored. Yuvarlak elek kâğıdı. Silindirik Cycle. Cutting Machine Knife. katman dizilişi (Ek: 7) de verilmiştir. Silindirik öğütücü. tekniği. çıkışında bulunan safiha kesme raspası. Set kesim. basma tarzında çalışan bir vakum pompası türü. Yuvarlak elekte üretilen karton. Giyotin bıçağı. Cycloidal Vacuum Pump. Boru ve tank çıkışlarında köprüleşmeyi Cylinder Paper. İki zıt durumu birleştiren anlamlı. Genel Cutter. Cyano Paper. Emme paslanmaya karşı özelliği olan kâğıt. Temiz su kanunu. tekrarlayan en küçük parçası. kurutma silindirleri. Filigranlı kâğıtlarda Cylinder Machine. Makas artığı. Silindirik döküm. kaolin ve selüloz parçalarından oluşan toz. makinelerde yuvarlak elek tamburu. Multi Cylinder Machines). Saykıl. Periyot. Kesim ölçüsü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cutlery Paper. Alternatif akımın kendini rifayner. Dynamic Cleaners. Kesici. Su jeti. Cylinder Kraft Liner. parçasında. Silindir de kurutulmuş. filigranın aynı noktada olmasını sağlayan kâğıt Cylinder Mold (Mould) Machine. Pilyaj izi. Elekte safiha enini Cyclone Evaporators. Elekte safiha enini layneri. (Eş Cut-off Point. Bir tür. Çatal bıçak sarma kâğıdı. Açık mavi. Cut Size.

zeytin benzeri Desenli duvar kâğıdı yapımında kullanılan bir taban kâğıdı. 87 . Günlük müsaade edilen Bu valslerin desenlileri yaş iz vermede (filigran) değer. (Eş anlamlı. Egütör valsine flotasyon ünitesi. Kumaş benzeri bir kâğıt türü. Dahlgren. Ölü bant. Günlük harcirah. yüzeyine dağıtan merdane. binici vals (Rider Roll) olarak da adlandırılır. Şam kâğıdı. safiha yüzeyindeki görünümü (formasyonu) düzelten. Egütör valsi. vals. Sönümlemek. sürülmesi. Dipolar Bond). makinesinde en sonda kuşelemeden önce kâğıdı soğutan DC Motor. bezli ve lastik kaplamalı merdanelerle. ıslatma maddesinin. Damping. DBH (Diameter at Breast Height). Dampen. Egütör yolma izi. Veri toplayıcı. düzensiz kuruma nedeniyle. yapımında kullanılan. Dahlgren baskı sistemi. Egütör ezme izleri. Islatma. DAS (Dialdehyde Starch). Daily Allowance. Oynak vals. Yaş boyut değişimi. Titreşimi azaltmak. (2) Kâğıt ağaçların kesimlerinde bu ölçü kullanılmaktadır. Damping Rolls). üzerinde. DCS (Distributed Control System). Egütör valsiyle kâğıt yüzeyin D verilen. Dandy Pick. Veriler. Islatma. Doğru akım motoru. Taş baskıda. modifiye bir nişasta türü. Dandy Mark) Egütör yansıtma faktörü. kâğıtta görülen izler. oynak vals. Damage. baskı plakasına Data Collector. Bobin sarımı sırasında bobin Dead Beaten. Dampening. Baskı preslerinde. içi boş ve ince metal elekten yüz geçirilmiş vals. Yaş kâğıt. Doğal buğday Dampeners. mürekkep itici ıslatma sıvısının sürülmesi. ISO tarafından belirlenmiş Dandy. Düzenlenmiş bilgilerin topluluğu. elek bobin haldeki kâğıda sürekli baskı yapan bir sistem. (Bakınız. besleme sinyalinin alınmasından eyleme geçmek için Damp Streaks. boş alanlara Ağaçta gövdenin insan göğsüne gelen yerdeki ölçülen çapı. D65 Whiteness. Islatıcı. Eğütör izi. Düzensiz presleme veya düzeltici sinyalin çıkışına kadar geçen süre. (Benzer anlamlı. Taş baskıda. Taş baskı plakalarında. örnek kağıdın ışığı Dandy Blister. Baskı sırasında. kontrol sistemi. Dandy Mark). (Bakınız. Data. DAF(Dissolved Air Floatation). defne ağacı. filigran maksatlı olmayan izler. Veri tabanı. Data Base. aşırı su açılması nedeniyle safihanın çözülmesi sonucu oluşan izler. Kâğıt makinesinde. kullanılmaktadır. Veri toplayan saha cihazı. Dead Band. Bobin üstüne oturduğu için. Poly-DADMAC). Veb ofset baskı. Dandy Roll). Dampers. şeklinde olan istenmeyen iz. daha çok alkol (%25) va daha az su kullanan ve Dandy Roll. (Bakınız. Kontratlarda belirtilen kişisel günlük harcama tutarı. Bilgisayarlı kâğıt üretim sistemi. (Bakınız. Dialdehit nişasta. Dağıtılmış proses Damping Strech. Yaş izleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dandy Mark. selüloz elde edilen. Defne. Time Lag) Dancer Rolls. Hasar. bu nedenle üzerine binerek ağırlık yapan ve gevşek sarımı önleyen yağlı hissi veren jöleleşmiş hamur. Dative Bond. D65 beyazlığı. valsinin bazı deliklerindeki tıkanma nedeniyle halka DADMAC. ortamda. Selülozluk Damping Roll/Roller. Ölü bölge. ıslaklığı baskı plakası nişastasından elde edilen. (1) Islatma merdanesi. Yağlı hamur. Kontrolörlerde geri Damp Sheet. Yaklaşık olarak 130 cm yükseklikteki ağaç çapı. ıslanan kâğıdın ölçülerinin değişmesi. 467 nm ışık altında ölçülen. (Bakınız. Aşırı öğütülmüş. Çözünmüş havalı Dandy Crush Marks. Nepal kâğıdı diye adlandırılan kâğıdın Damask Paper. Daphne. Göğüs hizası çapı.

Kazan besi suyundan Deckle Board. tahtadan yapılmış çerçevesi. Alkali giderme. Sepetli Kenarları traşlanmak kaydıyla. Pamuk selülozundan üretilen. kaba bir karton türü. Özellikle el Debossing. emilimini arttırmak için kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deadening Felt. emici bir kâğıt türü. hatalı boş yerler. Dead Zone. hamurun aşağıya akmamasını sağlayan koruma duvarı. Embossing) kitaplar basılmaktadır. Debarker. işlenirken. Deaeration. Deciduous. Hız kesici. (2) Kâğıt alan ekipman veya köpük söndürücü tipi maddeler. Döner filtre.Bazı kitaplarda kullanılmaktadır. Deckle Edge/Edged Paper. Kenar kesimi Debenture Paper. Asıltıları çökeltme. Saçaklı kenar kesimi. Destekleyici çerçeve. Karar alma. (3) El yapımı konularak kabuklarının soyulduğu büyük döner silindir. Mürekkepsiz veya boyasız haldeki doğal beyaz. Nötür beyaz. Saçaklı kâğıt. (2) Traşlama kenarı. Yapraklarını Hareketli olmayan bölge. Yeşil ve beyaz sonrasında kalmış. Özel giyotin bıçağı ile yapılan saçaklı Debarking Drum. dayanıklı bir kâğıt türü. dağılmış havayı alma. Ölü noktalar. (2) makinesinde. talaş. Kontrolörlerde düzetici sinyalin Decentralized Maintenance. kâğıtlardaki elek çerçevesine gelen ince ve saçaklı kenar. Mat görünümü verilmiş. Fildişi beyazı. Hava alma. Çerçeve kenarı. eleğin kenarında bulunan ve hamurun elekten Degazör. Deciduous Trees. Eylemsizliğin olduğu bölge. kullanılmaktadır. Makine eninde kâğıt. girintili çıkıntılı yüzeye baskı transferinde Dead Finish. Dealkalization. Çıkartma kâğıdı. Saçaklı karton. Yapraklarını döken bitkiler. Geniş yapraklı ağaçlar. Decle Edge/Edged Board. Çökeltme. Kraft selülozu kenar kesimi yapabilen giyotin makaslar yapılmaktadır. Çerçeve. Ses emici karton. Formasyon kasasında karbonat ve bikarbonatları temizleme. Teksif eleği. Kirlilik. Kabuk soyma tamburu. Dead Time. Ölü bölge. Çukur gofraj. Kütüklerin içine kâğıt kenarı. Çürük buhar. (3) Vakum seperatörü. Kâğıt makinesi üzerindeki safihanın kenarı. Kullanıldığı için işlevini Decelerator. Tamponun dönüş hızını frenleyen kaybetmiş buhar. Kabuk soyucu. Kuşe çözeltisindeki havayı eleğinin. Boş ağırlık. ince ve saçaklı. Dead Steam. (1) Hava alıcılar. Dara. Kirlilik geçiş oranı. Bu tür Debonding Agent. Kâğıt yüzeyinde. destekleyicisi. sistem. (1) El yapımı kâğıt üretiminde kullanılan el Deaerators. Bono kâğıdı. Debris. Deckle. Kenarları kullanılan. Giyotinde de bu tür kesimler yapılarak çukurlaştıran baskı işlemi. Deckle Fill. işlenme Decantation. Bir politika veya analiz 3 sonucu yapılan eylem programı. Dead Weight. (Zıt anlamlı. Hava giderme. Debris Passage Ratio. Deckle Edge. bir makinede üretilebilecek eleklerde kirliliğin temiz hamurda kalma oranı. (3) Safihanın eni. rejek. ürünlerde. orta kısımları kalın olan karton. (1) Safiha kenarı. Dead White. Değerli kâğıt basımında yapılmamış makineden olduğu gibi çıkan karton. Debarking. Kabuk soyulma direnci. Decision Making. işlerinin bakım ve üretim birimlerince paylaşılması. Kenarlık. Seramik 435-815 gr/m aralığında üretilir. Transfer kâğıdı. Türbin eksozlarından çıkar. Dead Spots. Çerçeve eninde kâğıt. likör içindeki asıltıları çökeltme. Bağ çözücü madde. döken ağaçlar. 88 . Safiha tank. Dağıtılmış bakım. Debarking Resistance. Geniş yapraklılar. ortama ilave edilen bağ çözücü kimyasal. en geniş ene sahip kâğıt. Metal veya plastik kalıpla kâğıt yapımı kâğıtlarda üretilen ve kenarları traşlanmamış özel yüzeyine. Ölü zaman. Bakım çıkışından eylemin başlayacağı zaman kadar geçen süre. özellikle cilt kapaklarına yapılan ve yüzeyi görünümlü kâğıt. Duvarlarda ses Decalcomania Paper. Kazanlarda besleme suyu içindeki oksijeni alan kaçmasını önleyen yan çita. Hamurun içindeki Decker. Kabuk soyma.

kâğıt kenarında görülen düzensiz görünüm. Flexural Resistance). reçine Defibrator. İki destek arasına Deculator. Desenli cilt kapağı kâğıdı. Dekoratif oluklu mukavva. Defect. bağımsız elyaf taneleri haline getirme işlemi. mutfak dolabı veya mutfak tezgahı yapmak amacıyla üretilmiş bir kâğıt Defibrator Vat. Elyaflandırma. bıçak hatası veya körlüğü nedeniyle Paper). Bozunma. içinde safiha enini belirleyen sınırlayıcı kenarlık. Defective Mill Splice. (Bakınız. veya lak emdirilen ve desenli masa yüzeyi. Kenar bandı. Elyaflarına ayırma. Deep Embossing. (Benzer anlamlı. Özür. 89 . Birbiriyle bağını koparmış. Decor dilme makinelerinde. Desenli. Girintili olarak yapılan Deckle of Suction Box. Çukur gofraj. Dekor kâğıdı. Üzerine desen verilerek. Elyaf kümelerini sıcaklıkla dağıtan olumsuz yönde etkilememeleri için. destekleyen çitalar. Desenli dekor kâğıdı. kimyasal bütünlüğün parçalanarak değişmesi. Sifon valsi gofraj. Açılmış elyaf havuzu. Salgı kontrollu pres Deed Paper. Bel verme. Sadece kenarları boyalı belirgin hata. Duvar Defibering. (Baknınız: Decor Deferred Maintenance. Salgı. deflakerden geçirme. Kusurlu dilme kenarı. Deckle Slip. sözleşmeler gibi valsi. Tiftdruk. sert levhaların yapıldığı kaplama türü. Ertelenmiş bakım. Defibratörden veya Decorated Sheathing Paper. Bobin veya Decorated Blotting. Kâğıt hamurunda yerleştirilmiş kartonun ortasına uygulanan ağırlıkla bel çözünmüş veya askıdaki havayı. Kenar çerçevesi. kâğıt. Kâğıt görünümünde tespit edilen Deckle Stain. türü. Kenar klavuzu. Deflection. Ekipmanda Paper). vakumla alan bir ekipman. çıkmış hamur. Genellikle pamuk esaslı ve yüzey tutkallıdır. formaldehit reçineleri mekanik olarak elyaflarına ayrılmış hamur. Mikroorganizmalar tarafından kopma sonucu oluşan. Desenli kâğıtlara. (Bakınız. sorun çıkmaksızın bakımın başka tarihe ertenmesi. Deflake. Desenli duvar kâğıdı. Decor Paper) Defibration. vermesi. Tapu senedi. Elyaf açma. Senet kâğıdı. Pres valslerine özel taç şekli vermede kullanılan bir uzun süre saklanması gereken değerli dokümanların yöntem. Kusur. getirilmiş süreç veya sistemler. Defiberizing. Deflaker. kusurlu ek yeri. Dekülatör. Dekoratif. Elyaflarına ayırma. Dekoratif Defibrated Pulp. Defective. Decorated Board. Selülozsuzlaştırma. Elyaf açıcı. Deflection Controlled Press Roll. Özürlü Deckle Straps. Birbirlerini Deflaker. (Bakınız. Çukur baskı. Crown Roll) basımında kullanılan kâğıt. Decorative. Desenli MDF laminant kâğıdı. Kusurlu. Genellikle temizleyici çıkışında kullanılmaktadır. Hava alıcı. Kenar çitası. Düğümlerinden kurtarma. Defibratörde laminant. Decorated Building Paper. Defective Slitter Edge. Decorative Laminate. Elyaf açıcı. Desenli karton. Fabrikada bobinlere Decomposition. Deep Etch Offset. Elek altı çitası. kâğıdı. El eleğinde. Lignini selülozdan Decorative Corrugated Board. Defibratör. Rotogravür. Elyaflarına ayırma. Elyaflandırılmış hamur. Kâğıt Decorated Cover Paper. Saçakları boyalı. hamurundaki elyaf kümelerini parçalayarak. Defiberization. Dekorasyon amaçlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deckle Frame. Decor Paper. El eleğinin kenar çitası. arındırma. Defibratörden emdirilerek. Decoupled. bağımsız hale ekipman. elek telini alttan Derin ofset. Dekoratif kaplama. Özürlü ek yeri. Desenli duvar kâğıdı. Elyaflarına ayırma. Sifon valsi kenarlığı.

Köpük söndürücü. Kazan besi suyunda bulunan Degree of Noncombustibility. mürekkebin dikkate alınmaktadır. Örnek 72 ºF giderme sırasında. Degree of Polymerization Distribution (DP). Bentonit gibi maddeler de kullanılmıştır. özellikle yıkama aşamasında oluşan ortalama sıcaklık için bu günlerde soğutma gerektiğinden elyaf kayıpları. Hamur içindeki dolgu Polimerleşme derecesinin dağılımı. Demineralization) Degree of Nan-combustibility. mürekkep parçacıklarının. mürekkebin alınabilir olması. Alevalmazlık derecesi. Kristalleşme derecesi. Degradation. Parçacıkların Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş birbirlerini iterek sağlanan bir durum. Topaklanmış Degree of Polymerization (DP). 90 . kimyasal madde. Dağılma. elyaf tanelerine ayrılması. Mürekkebi alınmış kâğıt hamuru. elek altı Degree of Refining. Dağıtıcı madde. flotasyon ünitelerinde yüzdürülerek ortamdan alınmasını Degree of Crystalinity. İyon giderme. Degassifier. Kâğıt ölü elyaf. Mürekkep giderme maddeleri. Deflour. Bir selüloz örneğinde. giderilmesi nedeniyle ortaya çıkan. Sabun Degree Day. (2) Yaşlanma. Genellikle vizkozite testiyle Deflocculation Agent. Degree of Deknotting. Kuruma. derecesi. Topak çözücü ölçümlenir. Bozuşabilen. Bina Deinking Sludge. glukoz birimlerinin sayısı. Nemini almak. (1) Büyük kimyasal moleküllerin Deinking. Hamurun su kaybetmesi. köpük söndürmede kullanılan en Degree of Substitution (D. Matbaa havalandırma ve ıstma-soğutma sistemleri hesabında atıklarının hamurlaştırılması sonrasında. (1) Zaman içinde atomlara ve Deinked Pulp (DIP). moleküler büyüklüklerin dağılımı. Ağaçlarda ve Dehumidify. İnce temizleme. Dehydration. Erken yaprak dökümü. Topak çözünümü. Hurda kâğıtlarda. Deionization. Selüloz üretimi sırasında. Bünyesindeki su miktarını bitkilerde. Birim selüloz miktarı eski maddelerdir. Defoliation. mürekkep parçacıkları. Toz alma. besi suyunu Deinkability. (2) Yaşlanabilen. kristalleşme derecesinin ölçüsü. ıstma veya soğutma Deinking Losses. gidericiler verildikten sonra. (Eş anlamlı. Polimerleşme derecesi.).S. üstündeki ortalama farklılıklar. küçük moleküllere ayrılabilen. Bir günün sıcaklığı ortalama gibi yüzey gerilimini azaltan (surfaktantlar) kimyasal olarak 65 ºF kabul edilmiştir. çeşitli nedenlerle meydana gelen erken yaprak azaltmak. Defoamer. elyaf kümelerinin. işleme sonucu alan ve kazan borularında paslanmayı önleyen sistem. Bu değerin altındaki veya maddeler. Düğüm alma. Mürekkep buharla 104°C ye ısıtarak. Öğütme derecesi. maddesi türü unsurları alma işlemi. Kâğıt üretiminde. (Eş anlamlı. yer değiştiren hidroksil (OH-) grubu sayısı. selülozlarında. Mürekkep giderme. çözünmüş havayı ve oksijeni giderilebilirlik. (Eş Incombustibility) anlamlı. Degree of kalsiyum gibi iyonların ortamdan reçinelerle alınması. kalsit ve bağlayıcılar gibi diğer kaplama veya kartonun alev almadan dayanabileceği sıcaklık maddelerinden oluşan çamur. Degradable. Su kaybı. buna (7 ºF) 7 soğutma derece günü denilmektedir. Odun sağlayan yöntem. Hamura hava ve mürekkep parçalanarak. Süzülme veya su suyunun köpüklenmesini önlemek amacıyla kullanılan tutunumuyla değerlendirilen öğütme kalitesi. Üründe özelliklerini kaybetme. Deinking Agents. Mürekkep giderme çamuru. Mürekkep anlamında derece gün olarak adlandırılır. dökümü. Bozuşma. Deinked Paper Stock. Yağlar. Degree of Incombustibility. başına. Degazör.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deflocculation. Mürekkebi alınmış selüloz. Derece gün. Incombustibility) pişirilmeden kalan odun artıklarının ortamdan alınması. Mürekkebi alınabilirlik. madde. daha basit atomlara ve moleüllere ayrılması. Mürekkep giderme kayıpları. Buhar kazanlarında.

Bir işletmede çekilen Deposit Control. Deposits) maksimum enerjinin kurulu güce oranı. Teslimat sınırları. Kazan besi suyunun Delaminasyon. mukavemeti. İngiltere) (16 x 21 inç ABD) kâğıt. Kuşe giysi artıkları kullanılır. yüzeyinin baskı sırasında yolunması istenmez.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Delaminated Clay. Delignification. İstek. Et 8. Yüzeyin Delivery. yapışkan ve çeşitli mukavemet değerlerine Delivery Limits. Kasap kâğıdı. Department Store Tissue. Standart baskı ölçüsü olarak kabul edilen sırasında elyafın dış çeperinin soyularak elyafların (17. Kalenderlenmiş Delivery List. (Bakınız. (External Delamination) Demi Octavo (Size). Renk yoğunluğu ölçer. İnce sargılık kâğıt. Demineralization. Kâğıtta Delivery Standards. Toplam kurulu güç. Katlara ayrılma. kağıdının birim zamanda emdiği su miktarı (gr/sn. Yonga ayırıcı disklerinden biri.75 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın sekizde veya şarküteri ürünleri paketlenirken iç kısma konulan ince biri. Müşteri taleplerine göre tabakalar halinde çökeldiği için. katmanlarına ayrılması. Pamuk selülozu yapımında ham maddedir. Nemle sıvılaşan. Talep faktörü. (1) Ağırlığın hacime bölünmesiyle Demand.). çözeltisilerinde kullanılan. Demi Quadro (Size). Kot paçavrası. Kâğıt çözeltide düzgün dağılımını sağlayan karıştırıcı. Talep. Tuz buna örnek bir Denim Rag. Demand Absorption Rate. Mineral pigment karıştırıcısı. Birikinti kontrolu. Load Factor) görülebilen canlı veya cansız organik veya inorganik birikintiler. Teslimat şartları. (2) Baskı yoğunluğu. Denisson yüzey yolunma mumu. Densimeter. (Eş anlamlı. Deionization) birbirinden ayrılması. malzeme ve hizmetin sınırları. Densified Liners. (1) Dupleks kartonlarda katmanların içindeki mineralleri giderme. kuşelemede daha etkili ham maddeleri. 91 . Doğada ince Demand Flow. Teslimatı netleştiren ayarlı ısıtılmış özel mumlarla test edilir. diğer kaynakları ve iş süreçlerini harekete olan kaolin killeri geçirme. Yoğunluk. Emilim hızı. Fotoğraf ve kesim sonunda yaprakların üzerinde istiflenerek top haline resimlerde renk yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz.5 x 22/22. Belirli bir test Dentated Disc. Demi Scale. biri.5 inç. Yoğunluk ölçer. Hak iddia etmek. Çıkış tablası. layner kâğıdı.5 x Delicatessen Paper. Depozit. Tabakalaşmış kil. Büyük ebatlı dergi kağıdı ölçüsü. Kâğıt işletmede yedek motorlar hariç çalışması düşünülen tüm fabrikalarında her tür yüzeyde tutundukları için gözle motorların toplam gücüdür. mineral kökenli pigmentlerin Dennison Wax. Birikinti. madde olarak kullanılmaktadır. Teslimat Listesi. Şarküteri kâğıdı. Çökelti. Ligninsizleştirme. bulunan birim hacmin ağırlığı. (5. Tabakalara ayrılma. Dişli disk. Kimyasal selüloz üretiminde bir aşama.75 x 11 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın dörtte bulunan lignin tabakasının kimyasallarla alınması işlemi. Ebat kesim makinelerinde Densitometer. Dansimetre. (Bakınız. Delivery Receipt. Demand Factor. Density. sıvılaşma özelliğine sahip madde. Standart dergi kâğıdı ölçüsü. Yoğunlaştırılmış Layner. Selülozun dışında (8. Delivery Table. Teslimat makbuzu. geldiği tabla. Talep bazlı iş akışı. Teslimat. Talep etmek. gözenekliliği analiz etmeye yarayan cihaz. Birikim. Havadan nem kaparak kullanılan kadranlı terazi. (2) Öğütücüde (Rifayner) öğütüm Demy (Size). Mineral giderme. Deposits. Tekstil artığı veya eski kot Deliteur Dispenser. ve yağlı kâğıt. Standart baskı kağıdının ağırlığını ölçmede Deliquescent. Delamination.

Selülozun reçinesini Tabakalaşmamış. 92 . Tasarım kapasitesi. detayları yazım çizgisi altında kalan kısmı. Paçavra selülozu sisteminin. Hassasiyeti azaltma. temizleyen. Safihanın silindir veya Descaling. Kazanlarda oluşan valsi terketmesi. ölçülendirilmiş görüntüler bu çalışmalara örnektir. verimlilik dikkate alınarak. ömrü net olarak bilinen varlıklar için Desorption. Kireç giderme kimyasalları. p. sapma. çalışabileceği düşünülen azami hız. Operating Speed). Garnet. Gelişme. Detachment. q gibi) mühendislik çalışmaları üzerinden yola çıkarak. tasarım hızını verebileceği varsayılmaktadır. sonucu şekilde meydana gelen bozulma ve değişme. Developman kağıdı. Test kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Depreciation. Kireç çalışmalarında kullandığı kâğıt. bulunan silindirler arasından geçirerek. Azami hız. Maliyetleri tasarım Deterioration. ortaya koyan mühendislik çalışmaları. Maliyet için tasarım. Fiziksel etkenler yoluyla minimuma çekmeyi hedefleyen yönetim anlayışı. Algılamak. Ressamların taslak Descaling Chemicals. özel maddeler emdirilmiş kâğıtlar. Desenli kâğıt. yapabileceği azami üretim miktarı. alanı. Kireç çözme. çözücüler. deseni ve kâğıdın kalitesini bozan zararlı maddeler. Azami kapasite. Desensitize. makinesinin bakımı yapılmak şartıyla. (2) Hamurdaki suyu teksif süreçlerinin tasarım yoluyla sürekli geliştirilmesini öneren. kullanılan bir kelimedir. kirecin giderilmesi. (1) Safihadaki suyu maliyetine etki eden. Detail Drawing Paper. kâğıda çeşitli Developing Paper. Design to Cost. üretim sisteminin ve üretim elekte ve preslerde alma. Tasvir. Sensör. Kireç giderme. Bir harfin (y. yapımı öncesi. Eskiz kâğıdı. Ortamdaki kimyasal gaz veya buharı tespit etmeye yarayan Design Capacity. Yaşlanma. paçavraları parçalayarak tozu ve kiri alan (Bakınız. Duyarlığını azaltma. ğ. kâğıdı. Su giderme. Mürekkep gidermede bölümünün. Descriptive Statics. sorunsuz Deviation. Kiri yüzeyden kimyasal olarak tasarlandığı kapasite. (= Uniform) alınması. döngüdeki sularda çözünmüş olarak biriken için. Amortization. Reçinesizleştirme. Eş dağılımlı. makine. Terk etme. Tanım. Mühendislik olarak Detergents. Zararlı maddeler. Ortalama. Tasarımdan maliyete. Detector. Detrimental Substances. kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini azaltma. Temizleme gücü. Deresination. Sorption). Design Paper. Hedeften sapma. Bir kâğıt Development. Desenli baskı. Ömrü net olarak bilinmeyen gelecekteki maliyetleri bu yöntemle şimdiden yönetmeye fakat tahmin edilebilen varlıklar için ayrılan aşınma payı. Detaylı mühendislik çalışmaları. Nem verme. Design Speed. Bozulma. Hediye paketlerini sarmak fabrikalarında. Ayrılma. (Zıt anlam. Altı başka üstü başka olmayan karışımlar azaltmak amacıyla. kâğıdı renkli bir eriyiğe batırdıktan sonra. Bir ürünün nihai Dewatering. Algılayıcı. Tasarım hızı. dağılım gibi kalite özelliklerini araştıran istatistik Detect. Şifanoz. Amonyaklı ozalit görünümler kazandırma işlemi. Bir Detector Papers. Sapma. Parçalayıcı. Su alma. Düzgün dağılımlı. çalışan bir yönetim anlayışı. Dedektör kâğıtlar. Harf kuyruğu. Bir kâğıt makinesinin veya bir Detergency. Ön Descender. yongadan pişirme öncesi reçine için kullanılır. Üç boyutlu ve Description. Deterjanlar. Burada tahrik Devil. Mühendislik kapasitesi. standart Basic Engineering). g. Betimsel istatistik. Destratified. Design for Coast. Ortaya çıkarmak. yüzey aktif maddeler. Aşınma payı. Kâğıt Design Printing. (Bakınız. ideal koşullarda kullanılan kimyasalların temizleme gücü. Detail Engineering.

Çiğleşme noktası. (Bakınız. Dewaxing. Diatomaceous Earth. Die-Cut Paper. Makine salonu ve havbe içi kullanılmaktadır. Filtre toprağı. veya tanka yapılan boya dozajlaması. Twist Die Embossing. maddesi olarak kullanılmaktadır. derecesini gösteren bir ölçüt. kâğıt baskı kalıbı kullanılarak yapılan. Asbestli filtre kâğıdı. Dextrin. Parafin giderme. (2) Kesim kalıbı. Dew-point) Diazotype Base Stock. (Bakınız. Die Injection. Drainage Aids). Warp Level) presleme yoluyla kalıp kullanılarak yapılan gofraj işlemi. Rutubetli ortamlarda. Diazo. Diatomaceous Silica. Oluklu mukavvada Die Cuttability. Çap. Dewatering Aid. Modifiye nişasta. Düz elek. iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Dialdehit nişastası. Süzülme arttırıcı maddeler. Tel kesme. Boya zerketme. (Bakınız. hamurunda. Nişastanın asidik ortamda kavrulmasıyla elde edilen. Kâğıt kaplama Dew-point Temperature. Diyatomit. Kalp kesimi. Çiriş. Kalıp kesimine uygunluk. Diazotype Paper. ortam açısından önemlidir. Kalıp kesimi. Kondansatör ve trafo Diameter. Su başlığı. Kâğıdın kaplama delikli levhalardan oluşan hamur eleği. öncesi gramajı. (Eş anlamlı. Boru Dialdehyde Starch. Die Stamping. Diagram Paper. Yalıtkanlık sabiti. kâğıtlarındaki önemli ölçütlerden biri. DEZ süreci. olduğu için ambalaj yapıştırma maddesi olarak kullanılan Die Cut. Kalıp kesim kâğıdı. Diaphragm Paper. 93 . Diyagonal çarpılma. toz tutkal. Sıcak veya soğuk şartlarda Warp) (Bakınız. kâğıdın istenilen şekilde kesilmesi. Diyaframlı tahrik başlığı. Ardışık Dewaxed Weight. Diagonal Warp. sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yüzeyde çiğleşmenin Gözenekli yapısı nedeniyle filtrelemede de başladığı sıcaklık derecesi. (3) Atık Diaphragm Actuator. Dekstrin. hamuruna konulan. De-wiring. Çelik bıçaklı presle yapılan kesim Diagnosis. Kalıplı gravür baskısı. Diyafram elek. Silindir çapı. Diyazo kaplama kâğıdı. Kâğıt Dew point. Diyafram kâğıdı. Kontrol içindeki suyu filtre preslerde veya döner eleklerde alma. yalıtkanlık kullanılmaktadır. Nişastanın okside olmasıyla elde edilen bir nişasta türevi. Diyazo. Çiğleşme sıcalığı. Teşhis. Nişastadan çok daha Diazo) fazla yapıştırma özelliği olan ve gıda tüzüklerine uygun Die. Diyazo kaplanmış kâğıt. Bobin çapı. Kütüphanelerce Diazo) kitaplara uygulanan bir tür asit giderme süreci. Kamburluk Layner kâğıttaki kullanarak. Balya tellerini kesme ve ayırma. düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada Die Cutting. Dielektrik sabiti. Kaydedici analitik cihaz kâğıdı. Kizelgur. anorganik iskelet kalıntıları. Süzme çamuru. Arıtmalarda kullanılan bir filtre toprağı. Parafinsiz ağırlık. üretim aşamasında layner kağıdın enine ve boyuna doğru Die Cutter. şekilli kesilmesi. Kalıp. Kalıplı gofraj. Tek hücreli su canlılarından kalan. Tanı. Boya enjeksiyonu. Kalıp kesim makinesi. (Bakınız. süzülümünü arttırıcı polimerler. Işığa duyarlı bir madde. (Eş anlamlı. Dewatering Agent) Diaphragm Screen. Çelik bir kalıp bıçağı ile kâğıdın tutkal. özellikle temizlik kâğıtlarında yaş dayanımı Dielectric Constant. Erkek ve dişi bıçak kalıpları meydana gelen kamburlaşma. Bakır veya çelik Nişastaya göre daha yapışkan olduğundan. kaolin benzeri bir dolgu maddesidir. (1) Baskı kalıbı. vanalarında kullanılan ve pnömatik olarak çalışan vana Dewatering Agent. DEZ (Diethyl Zinc Process).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eleklerinde. arttırmak için iç tutkallama maddesi olarak Elektromanyetik anlamında yalıtkan bir kâğıdın. ikiz eleklerde ve vidalı preslerde alma. gravür baskı işlemi.

Yalıtım kaybı. Yıkama difüzörü. (2) Taze suyla yıkanmış Digester Side Relief. Digester Head) Elekte iki farklı vakum bölgesi arasındaki vakum farkını Digester Head. (1) Pişirici sıvısını selüloz hamurundan ayıran tabanı elekli bir tank. manifoldu hamur kasasına bağlayan dağıtıcı borular. dolgu toprağı olarak kullanılan arıtma Differential Pressure. Rotary Vana. türü. Odun yongalarının. Buhar fark basıncı. Digital Printing Paper. (2) Sindirmek. Pişirme kazanı. Diffusion Transfer Base Stock. Her yalıtkanda görülen kayıp. Buhar hatlarında. Yalıtım direnci.5 inç x 8. Pişirici kapağı. Diffuser) kullanılan yalıtkan kâğıtlar. Pişiriciden çıkan gazların tamamı. Molekül veya iyonların. 5. Pişirici eksozu. Demi Octavo Size) direnç. Dijital baskı makinesi. (Bakınız. Digested Sludge. silindirlerinde. selüloz gelen. Fark basıncını bir sinyal olarak ölçüp. Differential Winder. Pişiriciden likörün selülozun suyunun süzüldüğü tank. Ring Porous Woods. Fark basınç alınmaktadır. Pişirici kapağı. Diffusion Transfer. Die Wiping Paper. Bilgisayarlı baskı sistemi.5 inç ölçülerindeki özelliği olan kâğıtların. kâğıdı. Baskı kalıplarının Bakteriler tarafından sindirilmiş atık çamuru. motor ve kondansatör üretiminde Diffusion Washer. Pişirici boynu. Pişirme ünitesi. Digesting. Döner Differential Steam Pressure. Dağıtıcı boruları. Fark vakum göstergesi. silindire giren buhar basıncıyla. gösteren gösterge. Difüzyon transfer taban Dielectric Paper. Kurutulduğunda. Digest. Dergi ebadı. Bu kazanda ligninler parçalanarak Differential Pressure Transmitter. Yalıtkan kâğıt. Pişirici besleme vanası. negatif 94 . Pişirme likörü. Fark basınç. Beç pişiricilerde kapağın Diffuse Porous Woods. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış bir kâğıda. Digital Printing Machine. Döner cepli yonga besleyen sızdırmaz vana. Sindirme. Digester House. Pişirme sırasında ayarlayarak ayni çizgisel hızda sarabilen bir bobin makinesi kullanılan kimyasal içerikli sıvı. yayılması. Dijital baskı kâğıdı. Dijital baskı. Difizör. oluşan. Digester Neck. Yayılma. kayıp miktarı. bildiren cihaz. alındığı kazan. Diffuser. Digester Cover. yüksek kâğıt üzerine aktarılması. basıncı arasındaki basınç farkı. Pişirme. Digital Printing. yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru geçişi. İzolasyon kâğıdı. Kurutma vana. Diffusion. Pişirici yan çıkışı. buharın giriş noktası ile çıkış noktası arasındaki hat yapılması için. Pişirici blöf vanası. Digester Capping Valve. Olgunlaşmış atık çamuru. elektrik akımı geçişine gösterdikleri dergi basım ebadı. Semi üzerindeki uzun baca. (1) Dergi. Kalıp silme kâğıdı. dirseklerde ve daralan bölgelerde meydana Digester. (Bakınız. Pişirme bölümü. Dijital görüntü verilerinin. Semi Diffuse Porous) Digester Relief. Kompost. Sert ağaçların bir kolu. Presbant. geri Digester Blow Valve. vana yerine kullanılan kapak. temizlik kâğıdı. Elektrik yalıtım Digest Size. (Eş anlamlı. Rotary silindirlerinde. bir resmin başka bir yüzeye aktarılması için bir kağıdın üzerinden geçen elektrik akımı nedeniyle kullanılan bir reprodüksiyon tekniği. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dielectric Loss. kimyasallarla beraber pişirilerek reaksiyona kaybı veya soğuma nedeniyle oluşan basınç farklılığı. çıktığı üst çıkış. Pişirici besleme kapağı. Dağınık gözenekli ağaçlar. Difüzyon transferi. Flesh Sludge). Ring Porous Woods. Beç türü pişiricilerde döner Differential Vacuum Gauge. çıkan buhar Valf. (Bakınız. Hamur kasasına girişte. Farklı çaplardaki bobinleri dişlileri Digester Liquor. Yalıtkan olduğu düşünülen oluşturarak. buhar ürünü. Trafo. Pişirmek Dielectric Strength. yüzeyini temizlemek için kullanılan. Diffuser Tubes. Yayılımlı aktarma. transmitteri.

Sülfit selülozu üretiminde ortaya çıkan beyaz eşanjörü. diğer atomun boş bir orbital vermesi. Aslında boyanın bir arasına sıvı girmiş dolgu parçacıklarının birbirlerinden vals yüzeyinden kağıda aktarıldığı boyama yöntemi. (2) Dipolar Bond. hacimsel genleşme ve birlikte tutkallamada da kullanılan fabrikasyon teknik. Dimethyl Sulfide. ortamdaki bileşenlerine ayrılarak. Deinked Pulp. Diploma Parchment. Dimethyl Sulfoxide (DMSO). (1) Seyreltmek. Shear Thickening). Kesafetini düşürme. (Bakınız. Yüzey tutkallı kâğıt. Diploma parşömeni. pişiriciye buharın doğrudan verilmesi. Dijital prova. Seyreltme. Baskı öncesi rengin Dioxin. birinden çıkan suyun bir önceki aşamada kullanıldığı yöntem. Sulandırma. Kademeli karşı akımlı DIN 6738. Selüloz yıkamada her Bond). artış. Canlı buharlı eşanjör. Kuşe hamurunda karıştırmayla birlikte gözlenen. Sülfat selülozu Direct Contact Heater. El yapımı kâğıtlarda. kuru bazda selüloz miktarına konulan sulandırma suyu Dipped. Kazan besi suyundaki elde edilirken yayılan kokulu renksiz.Yüzey uzaklaşmaları sonucu oluşan. karıştırma etkisiyle vizkozitede ve hacimde meydana gelen Mürekkebi giderilmiş dönüşümlü kâğıt hamuru. (Bakınız. Kağıdın en az 100 yıl özelliklerini kaybetmeden yıkama. Sıvı ve toz karışımlarında. iki farklı polar bağ bulunması. Dimensional Stability. gazları uzaklaştırmak için kullanılan ısıtıcı. kıvamda meydana gelen koyulaşma. Dimetil sülfit. 1885 de bulunmuş bir olay. Daldırılmış. Dioksin. DIP. Sulandırma pompası. Hacimsel genişleme. Dilatancy. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. tutkallama veya kuşe bileşik. molekülü ve selüloz molekülü polar bağ yaparken. Sulandırma faktörü. Direct Contact Heat Exchanger. Daldırma. Transfer yöntemiyle alması sonucu ölçülerini ne ölçüde koruduğunu veya yüzey tutkallama yapılmış el yapımı kâğıt. atmada kullanılan boru. Bir sıvının içine su katmak. Boya. Seyreltik. Sifon. Dimetilsülfoksit. Doğrudan pişirme. 95 . İlaç sanayiinde kullanılmaktadır. Kesikli selüloz DIN (Deutsches Institut für Norming). Mürekkebi giderilmiş hamur. sağlarken. Seyreltik elyaf süspansiyonu. Dipolar bağ. Kovalent Seyreltik. Doğrudan temaslı ısı (CH3)2SO. renkli sıvı bir yan ürün. Direct Current. tutkalı yapabilmek için geliştirilmiş tutkallama tekniğidir. Dip Dyeing. Alman Standartlar üretiminde. dijital veriye dönüştürülmesi ve klorla diğer katkı maddelerinin yaptıkları zehirli bileşikler basım öncesi yapılan renk doğrulaması. bir atomun bağlardaki tüm elektronları Diluted.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Digital Proof. (CH3)2S. Dilute. zehirli bir gaz. Daldırma boyama tekniği. Kurutma silindirleri içindeki kondensatı Dimensioning. Direct Countercurrent Washing. Dative Dilution Factor. Dimer. Selülozu beyazlatma sırasında. uygulamalarında kullanılan taransfer tekniği. Direct Cooking. gibi. Diploma kâğıdı. Dimer. grubu. Ölçülendirme. İçine su katılmış bağlanmada. Kâğıdın nem Dipped Paper. değiştirdiğini gösteren ölçüt. İki molekülün birleşmesiyle meydana gelen Dipping. İki polar bağ. Reynolds tarafından Diploma Paper. Dipper. Doğru akım. Boyutsal kararlılık. içinde atomlar arası polar bağlarının olması örneğindeki Dilution. kendi Sulu hamur. Kesafet düşürme Aslında tutkal kağıda tutkallanmış bir yüzeyden transfer pompası. edilir. Dilution Pump. Ensititüsü. Su Dilute Fiber Suspension. kağıda yüzey oranı. Çok aşamalı selüloz yıkamada aşamalardan dayanacağını garanti eden uluslararası standart. Sulandırılmış. Seyreltilmiş. Degazör.

Mikrop öldürme. Optik makinenin kazara devreye girmesini önlemek adına onu beyazlatıcıların kullanıldığı beyazlık ölçümünde 457 nm pasif duruma sokmak. Hamurun maddeler. Machine Direction. duruma getirmek. yongaların blöfle birlikte gelmesi. belirli alanda görülen. o Baskıda etkili bir unsur. Deşarj. Dezenfekte Direct Steamed Digester. terimi olarak doğrudan bir kaza sonucu oluşan hasarlardır. (Bakınız. Parçalanma direnci. İki monosakkaritin kovalent bağla yansıtma faktörü. Yönlülük. buharın doğrudan verildiği yonga pişirme kazanı. Dairesel bıçak. Kâğıtta katsayı. yüzeyinde. Doğrudan taş düzeneği. çıkmış. Parçalayıcı. enine yön ve kalınlığı nedeniyle Z yönü olarak üç yön Discharge Manifold. Tabak gibi çukurlaşma. Fiziksel bazı özellikleri vanadan geçebilecek azami akışı belirleyen birimsiz bir kâğıdın enine ve boyuna göre değişen kâğıtlar. Renk atması. Kompresörden kasnak kullanılmadan kaplinle bağlantılı tahrik sitemi. makine Discharge Head. Deşarj katsayısı Tam açık bir Directionality Paper. Ek. Disintegration. Tabak kartonu. Discharge Coefficient. Doğrudan bağlantılı tahrik. Boya asitlerinin sodyum çalışmasına uygun olmayan hava. Dished. Doğrudan kayıplar/hasarlar. Kâğıt bünyesindeki elyaf dışı Disintegration Resistance. Kirli blöf. (Bakınız. Kir. Disk filtre. Direk boyalar. Doğrudan litografi. Kir parçacığı sayısı. Yön. Dirt. Çanaklaşmış. 96 . Circular Cutter). Eksoz manifoldu. dönerken kâğıdı kesmeye yarayan bıçak. bulunmaktadır. Selüloz açma. Directory Paper. Kir birikimi. Direct Losses. Vana imalatçıları tarafından verilmektedir. Devreye giremeyecek Direction). Ortası çukurlaşmış. Vakum pompalarının iki çıkışını birleştiren bağlantı Direct Lithography. Kırpıntı makinesi. (formasyonun) makine yönüne veya makine enine olması. Disk Cutter. Diskkarit. Dirty ID (Induced Draft) Fan. Dezenfeksiyon. boya haslığı yüksek anilin boyalar. Bobin makinesi Dirt Count. Disinfection. Dirt Build up. oluşan duman veya is dolaylı hasarlardandır. 6). Yabancı madde. Discharge. tuzları. Leke sayısı. Pompa çıkış basıncı. mavi ışığın 45 açıyla kâğıt yüzeyine düşürülerek ölçülen Disaccharide.İçine etme. Dishing. (Bakınız. nemli ve yağlı işletme havası. Kalite bozukluğuna yol açan. çökmüş kâğıt Indirect Losses) veya karton. Kâğıtta elyaf diziliminin karbonhidratlardandır. Doğrudan ısıtmalı pişirici. Diazo baskı kâğıdı. Direct Type Duplicator. Cross Disable. yangın sonucu Dish Board. Devre dışı bırakmak. yazıcı gibi baskı Disintegrator. herhangi bir yardımcı Dirty Blow. (1) Selüloz açıcı. Ufalayıcı. (Zıt anlamlı. Tahliye. yabancı maddeler. Direct Process Paper. Filtre edilmemiş hava. Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken. Boyanın sabitlenmesi için. Kirli hava. baskı. Spirit Duplication). Yonga pişiriciden pişmemiş maddeye ihtiyaç duyurmayan ve doğrudan elyafa tutunan. Discoloration. Solma. Selüozda bulunan Directionality. Otomasyonla çalışan makinelerde Directional Blue Reflactance Factor. Beyaz suyu filtre eden filtre. bağlanması sonucu ortaya çıkan şeker. (2) çoğaltıcılar. Cebri çekişli pis hava fanı. Boşaltım. Selüloz pulperi. ortalama leke sayısı. Bir sigortacılık Disc Saveall. Telefon rehberi kâğıdı. Kâğıt dilici bıçakları. Tabaklaşma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Direct Drive. Fotokopki. Cihazların Direct Dyes. Direction. dağılma direnci. fiziksel özellikler açısından makine boyuna yön. Çökme. (Bakınız. Çıkış manifoldu. Yönlü kâğıt. Bir şaft üzerine yerleştirilmiş. Redüktör veya Dirty Air. Basma basıncı.

(Bakınız. Deplasman türü su alma. Deplasmanlı ağartma. Dynamic Bleaching) Disperger. Ortadan kaldırma. Biri sabit diğeri Dispersion Coating. Disperse. boyunu kısaltmaya yarayan ekipman. Dikkat çekici tipte. Çözünmüş yük. İlan tahtası. Dağılım vizkozitesi. çözünmüş polielektrolitlere tutunmuş elektrostatik yük. Selüloz yıkama dağıtma ve yabancı maddeleri küçük parçacıklara dağıtma suyunun verimini ölçmede kullanılan bir tanım. Deplasman yıkama. Çözünmüş havalı Disperse Viscosity. hamurunda bulunan açılmamış elyaf topaklarını açmak ve Dispalcement Pressing) tüm yabancı maddeleri. Birbirine paralel yerleştirilmiş disk Dispersion. dağılan selüloz elyaflarının vizkozitesi.Kâğıt hamurunda Dissolution. Tokatlama. Görünür tipte. Tokatlayıcı. Dağıtma. Su bazlı tüm döner. Ağartma sıvısının selüloz içinden geçirilmesiyle Dismantling. Disposal. Makine sökümü. Dağıtma maddeleri. topaklanmalarını önleyen ve onların askıda kalmalarını Display Type. Disk filtre. Dağıtma. Çözünmüş oksijen. Disk öğütücü. İlan kâğıdı. Dispersants. ortadan Dispersed Air. (Eş anlamlı. Selüloz maddelerinin şlaymın veya topaklanmanın dağıtılması için yıkama suyunun sıkılarak alınması. Kazanılan işlemi. kabarcıkları ve çözünmüş diğer gazların genel Disputes. Disk Refiner. maddeleri. Bir sıvı içinde flotasyon ünitesi. Dissolved Air Floataion (DAF). kullanılan maddeler. atık sularında bulunan elyafları geri kazanmak amacıyla Dispersion Adhesive.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Disk Filter. Dağıtma. dairesel bıçakları arasına aldığı hamurdaki elyafların kaplama türleri. kimyasal oranının miktarıyla ölçülür. (1) Hamurdaki dolgu Displacement Washing. Displacemet parçalarına ayırma işlemidir. Dispersed Rosin Size. Tokatlama. Dewatering) Disperging. Parçalarına ayrılma. Çözünme. kullanılan bir iç tutkal maddesi. hamuru buharla safiha içindeki suyu iterek uzaklaştırma. Dağıtmak. Dinamik formasyon düzgünlüğüne katkıda bulunmaktadır. Toz reçine tutkalı. Elyaf geri kazanma eleği. yapılan ağartma işlemi. Kutu yapıştırma kullanılan filtre. Anlaşmazlıklar. ağartma. Dağıtıcı. gübre yapma gibi yöntemler kullanarak. Buradaki işlem hurda kâğıt kesafet % 65 lere kadar yükselmektedir. iki dişli tabla arasına sıcak ve yüksek kesafetli Safiha mekanik baskı altındayken basınçlı hava veya kâğıt hamurunun gönderilerek. (Eş anlamlı. Dissolved Charge. parçacıklı maddelerin bir araya gelmelerini. Dispersing. Demontaj. doldurma. Bu işlem elekte Displacement Bleaching. Kâğıt hamuru içinde. (2) Kuşelemede kuşe karışımını Display Board. (Bakınız. Fabrika atıklarını yakma. Bu sayede elyaflarına ayıran ekipman. Erime. kimyasal miktarı ve kalan kimyasal miktarına bakılır. Disperger. Dispersion tutkalı. Dispersing Agent. boyutunu küçültme işlemi. Dispersiyon kaplama. Selülozdaki giren Dispersal. Dispersant). 97 . Kontrata uymyan anlaşmazlık adlandırılması. sayfada dikkati çekecek tipte hazırlanmış görünüş biçimi. Kirlilik ve yapışkan maddelerin. mürekkep parçacıklarının kâğıtta görülmemesi için Dissolved Oxygen. diğeri döner. kâğıtta görünemeyecek küçüklükte Displacement Pressing. Bir sağlayan maddeler. Hamur içindeki hava kaldırma. Deplasman oranı. tutkalı.Dağılarak görünmemesini sağlamak. Hamur elyaflarını Dispalacement Ratio. Dağılmış hava. İlan kartonu. Display Paper. tokatlanmasıyla. Hot eleklerden oluşan ve kâğıt fabrikalarının döngüdeki veya Dispersion). Disk rifayner. arazi Dağılım. Menü. oluşturan. Dağılma. Biri sabit Displacement Dewatering. (Eş amlamlı.

Preslerde. düzgün kullanılır. Dozlama. Kaplama sonrası kâğıt yüzeyinden DLVO teorisi. Dozaj noktası. Büyük bobinler halinde satılan ve başka bir parçacıkların tutunumu konusunda bir açıklama ürüne dönüşüm amaçlı kullanılan çeşitli tür kâğıt bobinler. kaplama üzerinde oluşturulmuş sıyrık izleri. (Bakınız. Bir duvar kâğıdı kökenli şerit şeklindeki sıyırıcı. sistemlerinde. Doctor). metal veya plastik Domino Paper. Dozajlama. Raspanın silindir yüzeyini Dot Gain. özellikle giyotinde kâğıt parçaları. Raspayı ve raspa dudağını Dope. Raspa tozu. Seperatör. dalgalılık. Verileri doküman haline Distortion. Doctor Broke. dağılımını sağlayan merdane veya vals. boyu. Dev gerilimle ilgili teori. Bobin makinesi baskısıyla birlikte kâğıda transfer olur. Document Paper). kendini tekrarlayan desenlere Doctor Blade. Raspa kopuğu. Büyük kâğıt bobini. Diploma Distribution of Data. Dağıtma valsi. Dozaj. gibi belgelerin basımında kullanılır. Doctor Board. Uygulama valsi. Overbeek) Theory. Doctor Blade) deseninden kaynaklanarak. Yüzey temizlemek amacıyla. getirmektedir. Yüksek dayanımlı ve meydana gelen bozulma. oldukça saf selüloz. amacıyla yapılan koruma önlemi. Lak. Genellikle pamuk Doctor Holder. kontrol değişkenini bozan her tür etki. Baskın dalga boyu. fotoğraf Doctor Marks. kesim sonrası ortaya çıkan kulak. Disturbance. Sıyırıcı. Raspa dudağı. Landau. Raspa. Kâğıdın raspada sıyrılarak Dosage Point.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dissolving Pulp. (Bakınız. yarayan. Bozucu etki. Hakim dalga Doctor. selüloz türevleri hazırlamaya üzerine basan ve onu koruyan destek parçası. Dozajlamanın yapıldığı yer. Asetat elyafı. tabakası. Raspa kartonu. Verwey. Köpek kulağı. Belirlenen miktardaki katkı maddesini ana amacıyla kullanılan savak. İstenilen tondan daha koyu kazımasıyla ortaya çıkan ve raspa yüzeyinde biriken tortu tonlarda olan veya daha geniş alana yayılan baskı hatası. Veri dağılımı. El ilanı. parçacıklar arasındaki sarkan elyaf. Bölme amaçlı kullanılan karton veya meydana gelen katlanma nedeniyle. Köpek kılı. selofan. Raspanın selülozundan yapılan. Doküman parşömeni. kopması. Jumbo bobin. Selülozik vernik. yaşlanma özelliği az olan fligranlı kâğıt türleri. Sıvı bir ortamda. (Bakınız. Çözünebilir selüloz. Raspa hamili. Raspa bıçağı. Doctor Marks). Bozukluk. kâğıt biçiminde Document Paper. 98 . raspa tarafından filmi ve suni ipek (rayon) yapımında kullanılmaktadır. çekme ve itme kuvvetleriyle ve onlar arasındaki mevcut Doily Paper Stock. Kâğıt elyafına kimyasalların ve kâğıt bobini. Baskıda mürekkebi alıp. sahip olan duvar kâğıtlarına verilen ortak ad. kütleye ilave etme. Domino kâğıdı. Bükülme. Dominant Wavelength. DLVO (Derjaguin. (Bakınız. Basım veya kuşe sırasında. ulaşır. Document Parchment. Yüzeyinde hyvansal tutkallar transfer merdanesi. Hamuru yönlendirme Dosage. Dog Ear. Doküman kâğıdı. Kâğıt yüzeyinde getirip saklama. Doctor Body. Raspa izleri. Bazen koparak kâğıda yapışıp tampona kadar Litografik baskıda noktalardaki ton artışı. Bozanetken. Mesafeli koruyuma. Raspa izleri. Pamuk veya hemp Distribution/Distributor Roller. Kâğıt yüzeyini kaplamada taşıyan ana gövde. (Eş anlamlı. gibi makinelerin etrafını çitle çevirerek insanların güvenliği Doctor Ridges. Raspa hamisi. sıyırma işleminde kullanılan ince. Bunlar pres Distance Guarding. Kontrol Dodger. Nokta kazancı. Documentation. Kayda alma. kullanılan bir selüloz çözeltisi. Mürekkep selülozundan yapılır. Kâğıdın köşesinde işlem sırasında Dividers. Applicator Roll). Doctor Dust. Dog Hairs. Dosing.

Double Thick Cover Paper. (Bakınız. Kâğıdın katlanması Double Calendered. Çift keçeli. Kâğıt makinesi altına kaide plakası olarak konulan ve Double Decomposition. geçirilmiş kâğıt. İki sıra baskı silindiri bulunan baskı ünitesi. Çift bozulma. Çift beyaz patent birbirine benzeyen. Creep) Double Manila Lined Chipboard. Çift katmanlı oluklu kullanılır. fakat her karton. Çift kabartmalı. Çift yüzlülük. Çift kenarlı. samanlı Double Deckle. (Eş anlamlı. Nokta matriks baskı. düşürülmesinde kullanılan iki aşamalı sulandırma yöntemi. Double Felted Nip Press. Preslerde ve kurutma Dots Per Inch (DPI). (1) Kâğıt yüzeyinin iki kez sulandırma. İki tarafa katlama testi. İkili saptırma levhası. büyüklüğü. Double Dilution of Stock. Çift tutkallama. Even levhalar. dayanımı belirlemektedir. Makinede üretilmiş. yazıcılarda. Alt kaplı karton. İleri geri katlama sayısının kuşelenmiş kâğıt. Yuvarlak elekte iki ayrı işlemle yapılan kabartma işlemi. Temizlik kâğıtlarında Double Vat Lined. Çift yüzlü oluklu mukavva. farklı özellikte iki katmanlı olarak üretilmiş layner kartonu. mukavva. Elek yüzeyi ile üst yüzeyi Double White Patent-Coated Board. İki kademeli hamur Double Sizing. iki kenarı traşlanmamış kâğıt. Çift kapak. Noktalı yazıcıda basma. Double Deflector. 4). Çift krepli. Register Double Sidedness. kırılganlığını test etmeyi amaçlayan test. Double Fold. Çift sıra silindirli kurutma bölgesinde aynı anda öğütme yapan öğütücü. İki kez kâğıt kopana kadar yapılan test. Çift keçeli pres. değersiz bir hamur 99 . (Bakınız. Özellikle para kâğıtları. Yüksek kesafet değerli hamurun kesafetinin tutkallanması. Tüm ve üst yüzeyi farklı renklerde boyanarak iki yüzü de karakterlerin noktalardan oluştuğu elektronik baskı tekniği. Çift tutkallı sisal bantı. bölümü. Two Sidedness). kullanılabilen kâğıt. Çift dalgalı oluklu oluklu mukavva. Dupleks kitap kapağı. Çift kalenderlenmiş. İki farklı Double Tier Drier Section. Çift yüzlü kâğıt. Düşük kesafetlerde tek kademeli sulandırma yöntemi Double Strength Corrugated Board. ozalit kâğıtları ve kütük Double Cap. Ekstra Sisal Tape). belirleyen ve kâğıdın bir köşesini bir ileri bir geri bükerek. Double Disk Refiner. Double Coating. Çift kalenderden durumunda. üzerinde iki adet T şeklinde yarık olan plaka. (Bakınız. Alt ve üst yüzeyde aynı tür layner kullanılmış Double Wall Corrugated Board. Çift taraflı baskı ünitesi. Double Embossed. Noktalı gruplarında alt ve üst keçelerin bulunması. Double Imprint Unit. bir inç uzunluğunda sayılan nokta sayısı. Sidedness. Double Faced Paper. (Ek. İnç başına nokta sayısı. (2) İki yüzeyin de tutkallanması. Yuvarlak elekli makinede. Çift katmanlı. Rakam yükseldikçe çözünülürlülük artmaktadır. Double Faced Corrugated Board. İki dalgalı ve üç layner kâğıdından meydana gelen iki sıra oluklu görünümlü mukavva. 17" x 28" ebadında ölçüsü olan kayıtlarının saklandığı kâğıtlarda. kalın kapak. Double T Slot Sole Plate. Double Felted. Çift taraflı disk rifayner. katlama dayanımını kâğıt. Çift katmanlı layner. Çift kat kuşeleme. Double Creeped.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dot Matrix Printing. Double Coated. Çift kaplamalı. ikiz elekli makinede üretilmiş kâğıt. Çift kat kuşelenmiş. mukavva. Alt ve üst yüzeyi aynı özelliklere sahip kâğıt. Kâğıdın alt ve üst valslerinin iki yanına konulan ve sıçramaları engelleyen yüzeylerinin ayni özelliklerde olması. Double Duty Sisal Tape. Double Wall Corrugated Board). İki ayrı işlemle yapılan krepleme. Çift T yarıklı taban plakası. Kurutma grubunda silindirlerin altta ve üstte ayrı keçeler kullanılarak dizilmesi.

Doubling. Süzülme faktörü. retansiyon kulesi. Baskıda kağıdın arkaya doğru Drainage Factor. Yağlı ve ince Drainage. Eleğin altında suyun yöntemi. Drainer. Draw. Büte. Downstream. Kalitesiz ürün. tank ve boru hatlarında Downtime. Kuşeleme söz konusu değildir. Elek hızının Kurutma nedeniyle oluşan enine daralmayla birleşince kâğıt jet hızından yüksek olması. beyaz hamur uygulamasıyla Drag Spots. bölünmesiyle elde edilir. hamurun suyunu bırakarak. Boşaltma. Drain Valve. Kâğıt makinesinde. kuvvetteki artış miktarı. veya arıza nedeniyle meydana gelen duruş süresi. Manifaturacı kağıdı. üste iki kez basılmış gibi görünmesi. İniş boruları. (2) Ormandan. Çizim kâğıdı. yemek için sarılan kâğıt. Downpass. Yonganın yukarıdan beslenip selülozun aşağıdan alındığı pişirme Drainage Foils. Doughnut Bag Paper. Toz halindeki Down Cycling. Çiftleme. grafik eğim değerleri. Süzülme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ üzerine iki katman halinde. çeşitli kıvrılması. Downgraded. Drainage Aids. bağımsız makine Draftsman. Çok ince. İniş geçidi. kesilme nedeniyle. renkli ambalaj kâğıdı. Elyaf düğümlerinin belirgin üretilmiş karton. Boşalma. Basınç farklılıkları nedeniyle hava üzerindeki kumaş gibi yayılma ve onu örtebilme özelliği. Aşağı akışlı Drainage Time. (Zıt anlamlı. Teknik ressam. Up Curl) hamur türlerindeki süzülme miktarlarını gösteren. Geri kıvrılma. (2) Dragload. Baskıda bir görüntünün kayarak üst Drain. olarak görünmesi nedeniyle oluşan lekeler. Duruş süresi. Proje tasarımcısı. geride kalan kesif hamur. Tahliye vanası. Drenaj folyoları. Değerli bir ürünü daha parçacıkların elyaf üzerine tutunmalarına ve gözenekliliğin değersiz bir ürüne dönüştürme. bölümleri arasındaki hız farklılığı nedeniyle oluşan gergi. Drenaj. Aşağıya dönüşüm. Zamana karşı. İleriye doğru akış. Downflow Tower. Drafting Paper. Süzülmüş hamur. veya gazın bulunduğu ortamda sürüklenmesi. Red ürün. Delikli bir kapta. Çekiş. Süzülme kimyasalları. deliklerden suyunu bırakarak. Laboratuarda. Çekiş kontrolu. Süzülmeye yardımcı Down Comers. bir safiha oluşması için geçen süre. Drenaj yardımcı maddeleri. (Bakınız. Rush). (1) Süzülme. Aşağı akışlı pişirici. Bir başka kopmalarının önüne geçen tahrik kontrol özelliği. Çekme kuvveti. Süzgeç. Hamurun birkaç gün bekletilerek suyunun süzüldüğü kaplar. Elekte hamurdan Makasta/giyotinde kağıdın kalın bıçak ağzı tarafından su süzülmesi sırasında eleği çekecek kuvvet veya bu çekilerek ezilmesi. Süzücü. Suyun elekte safihadan gramajlı lokma ve tatlı türü. Ardışık iki yanma odası arasında Drainer Stock. 100 . Kazanda domdan çıkp aşağı maddeler. Bir kaynağa göre sabit parçaların Draw Control. Kalite dışı. kahverengi Eskiz. eksilen orman hacmi. Drapability. Hamurişi kâğıdı. hızı yarattığı sürtünme kuvveti ile hareketli parçaların yarattığı arttırıp gererek veya hızı düşürüp gevşeterek kâğıt sürtünme kuvvetlerinin çarpımıyla elde edilir. Akış. Aşağı akışlı kule. Kâğıt makinesinde tür değişimi sistemi boşaltamaya yarayan vana. Temizlik kâğıtlarının bir cisim Draft. Sürükleme. Örtücülük. İnorganik tuzlar ve doğru demet halinde uzanan borular. polielektrolitler bu tür maddelerdir. alttaki gaz geçişini sağlayan geçit. Up Cycling) artmasına yardımcı olurlar. Çekme yükü. (1) Sürüklenme. Downflow Digester. Drapers’ Cap. süzülmesine yardımcı olan parçalar. Düğüm yerleri. Down Curl. (1) Kâğıt makinesinde. (Eş anlamlı. Eskiz kâğıdı. pastahane ürünlerini elde süzülmesi. (2) Taslak. Çekme. Drag. “Draw kaynağa göre elekte çekilen gücün makine hızına Speed Control” da denir. içinde çeşitli gerilimlerin hapsolmasına neden olur.

yüzeyine sürülüp bıçakla sıyrılarak yapılan kalite testi. Junk Seperator) Makinenin arka tarafında. Drinking Straw Paper. kaplinler ve hız kontrol Dried in Strain. Çizim kâğıdı. şaftlar. Drop Leg. Dryer başlıklarına bakınız. (Bakınız. (Eş anlamlı. motora bağlı Dregs. Drawing Paper. Burring. Dry kelimesinden yapılırlar. kaplamanın veya mürekkebin hurda kâğıt rutubetini tespit etmek için. Kâğıt veya Baskı öncesi yapılan. tahrik tarafı adını alır. Çöp kapanı. Çökelti kapanı. kreplemeden geçirilerek elde edilen kumaş türü ürün. önüne ilgili parça ismi getirilerek anılmaktadır. gereken testlerdendir. Öğütücü değirmenini aletle taşlama. Vakumla elekten emilen suları Dried in Stress. asitsiz ve çok kaliteli bir kâğıt türü. Çizimde kullanılan yapılır. (Bakınız. Gerilimi ünitelerinden oluşan sistem. silgiden Drip Ash. (Bakınız. Delikli vals. Hizaya Drive System. (1) Taşlama. Düşük opaklıkta. Drive Roll. Çekiş tankları. Junk Trap. Drive Shaft. Sıyırma Sürüklenme. Çok düzgün bir yüzeye Driography. Bu kâğıtlar odun Drawing Board.) Stress. Gerilimli kurumuş (kâğıt). türemiştir. Kuru baskı. son derece kaliteli ve oldukça dayanıklı kâğıtlardır. Draw Speed Control. Birinci hamurdan üretilirler. selülozundan üretilir. Zaman içinde havanın nemiyle verilirken. Kurutma silindirleri çıkan siyah ve beyaz likör tankları. Tender Side). Drawdown Test for Ink. Pipet boru spiral sarımlı olarak Drawing Cartridge. Drift out of Tolerance. kâğıt Drilled Roll. Çizim kâğıdı. mekanik tahrik sistemi vs.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drawdown Tanks. Çizim kartonu. Pipet kâğıdı. Damlayarak biriken DRC (Double Creeped Celulose). Daha kuru. Draw Control) Drip Pump. kuru baskı sahip. Çift krepli safiha. Mürekkep emilim testi. Taş baskı benzeri. Bardak kâğıdı. nedeniyle. Çökelti. Kondensat pompası. Selüloz pişirme sonrası Driers. Stresli kurumuş. Built in Strain. Kömür cürufu. İç gerilimli olarak seperatöre bağlayan barometrik boru parçası. Bir mürerekkebin veya kaplama sıvısının. Tahrik mili. Delme yöntemi. Havbe. Pipet yapımında ayrıca parafinleme işlemi yapılır. Tahrik tarafı. Tortu. sondaj yaparak tutunumunu veya dağılımını görmeye yarayan test. Kâğıt makinesinde ağır rejekleri içine alan kapan. Arka taraf. Elek ve preslerde. gerilim azalacaktır. (Not. Selüloz likörlerinde ve arıtma olan o nedenle sistemin dönmesini sağlayan valsler. Tahrik. iki kez Drive. testi. tahrik sisteminin bulunması Dressing. Yüksek sıcaklıkta oluşan etkilenmeyen kâğıtlardır. dişliler. 101 . Kurutma bölümünü kapatan yapı. ünitelerinde dibe çöken çamur. Kâğıt makinesini döndüren sokma. tarafından çevreleyerek karton demetini düzeltme. Tahrik sistemi. Bunun alt parçalarına isim alınmadan kurumuş kâğıt. Sondaj yöntemi. Bu su seviyesi bulunmasına izin verecek uzunluklarda sözcük gerçekte bir isim değil sıfattır. karakalem resim ve çizimlerde kullanılan kâğıtlar. örnek alma yöntemi. Harekete geçiren yapı. sistemi. kurumuş. salon tarafı veya operatör tarafı. Pulper içindeki Drive Side. Tahrik valsi. Dried in Strain). Dört Front Side. Vakum ayağı. (Eş anlamlı. Cürüf. ön taraf diye geçer. Mürekkep kalitesini doğrulamak amacıyla sıkça yapılması Drinking Cup Paper. Dried in Stress). Tahrik şaftı.) Drier Hood. (Bakınız. Tolerans dışına çıkma. Back Side. motorlar. kül kütleleşmesi. İçinde. Uzun kondensatı kazana geri gönderen pompa ve güçlü odun elyaflarının lateksle bağlanıp. Built in (Elektrikli tahrik sistemi. Dregs Well. vakumu yenerek eleğe geri dönmesini engelleyecek kadar Drier. Drill Method. Jigging) (2) Toparlama.

kaplama maddelerinin kuru tromeli. (Bakınız. sıcaklığı. sırasında. Drop Off. Tambur. bobin kesimi Drop Out. Wet End). Kuru kopma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drop Marks. Düşürme. Dry Cook. bir uçtan diğer uca yerleştirilen. Yatay silindir şeklinde ve elyaf parçalama ve eleme bölümlerinden oluşan pulper türü. Kazan dip cürufu. Düşürmek. Safihayı veya döküntüyü makine altına indirme. safihanın Dry Back. 102 . döner tamburu olan teksif eleği. Dram. Davul manilası. Dry Creping. Teksif eleği. Tambur pulper. Döner filtre. Kabuk soyma yüzeyine tutkal sürülerek. % 85-%98 Drum Pulper. Dry Bottom. Kuru termometre sıcaklığı. (Bakınız. Kalender ve mal sarıcının bulunduğu Drum Saveall. çıktıktan sonra geriye kalan net madde miktarı. ya da hamur hazırlamada yeniden hamura dönüştürülür. Tambur testi. Kurutma silindiri içindeki yoğuşmaların. Hediyelik Dry Bulb Temperature. Öğütücü. Yanki makinede. Yonga öğütücü. Hamurda. kurutma tamburu. selülozdan üretilen ve Dry Creep. Kurutucu. Kâğıt makinesinde kağıdın kuru olduğu kısımlar. Dry Coating. Elek üzerindeyken. Kurutma kısmında meydana enini keserek daraltma. Drug Bond Wrapping. Wet Creep) parçalama aşamasında % 28 lere kadar çıkabilmektedir. kolaylaştıran çubuklar. Kâğıt Dry Break. Kurutma amacıyla Dry Content. Bunlar ya makine sonu pulperinde. çeşitli kâğıtlara Drum Tickener. Gerçek hava sıcaklığı. kadar kötü işlemden geçmiş ağartma faaliyeti. Dry Creeping) davulların gerilmesinde kullanılan ipin yapıldığı kâğıt. (Bakınız. Kurutma silindiri barası. Nakliyede kullanılacak kutuların. Mürkkebi alınamayack Drumhead Manila. Silindir. Creep. İndirme. Drum Dryer Bar. kâğıtta bıraktığı meydana gelen ebatta ve kalitede değişme. Davul ipi kâğıdı. Kurutma. Yatık rutubette raspayla yapılan krepleme işlemi. Drum Driers. Kutunun aldığı darbe sayısı dikkate alınarak hasar tespiti Dryer Condensing Rates. Yatay-döner silindir. Tambur filtre. Buhar yoğuşma oranları. Kuru döküntü. paket kâğıdı. göre miktarları. (Drier kelimesi sıfat kâğıtlarda hafif pulper rejeklerini elyaftan ayırmak için olduğundan isim olarak kullanılmamaktadır. Drubber.) kullanılan döner elek. üzerine elek sarılı. Drum Screen. izler. içindeki hareketini düzenleyen ve ısı transferini döner bir tambur içine konularak yapılan dayanıklılık testi. kenar kesimleri veya kopuk parçalar nedeniyle Drop Test. Kabuk soyma tamburu. Wet Brake). Tromel. Döner teksif eleği. Baskıda kuruma sonrası üzerine damlayan veya sıçrayan suların. Şerit kadar dar dar bobin. Kuru kaplama. (1) Kâğıttan. Teksif eleği. Kâğıtta rutubet kullanılan. Keasafet değeri. Ham pişmiş ağartma. Wet Bulb Temperature). (Bakınız. Kurutma silindirinin Saveall) içine. Teksif eleği. Kurumada çekme. Kuru krep. Silindirik pulper. Teksif eleği. olarak uygulandığı kaplama yöntemi. kondensatın silindir Drum Test. Kuru kuşeleme. yapılır. Kâğıt Drum Debarker. Dönüşümlü Dryer. Dolu kutularda yapılan serbest ortaya çıkan ıskartalar. (2) Kurutma bölümünde. Her kâğıt türünde veya makine yapısına kesafet yükseltme amacıyla kullanılan. (Eş anlamlı. Kuru madde miktarı. İlaç ambalaj kâğıdı. Tail Screen. Tanbur elek. Dry Broke. Damlama izi. Kuru kısım. (1) Ebadı daraltma. Drum Filter. bir ton kâğıt için harcanan buhar tonajı değerleri. göre. pulper. bölümler. Manila kenevirinden yapılma. kalenderde düşme testi. Kuru bir termometre ile ölçülen hava Drum. Kurutma tamburu. veya mal sarıcıdaki kopmalar nedeniyle oluşan döküntüler. (2) gelen kâğıt kopması. Kuru krepleme. Düşme testi. (Bakınız. Dry End. Baskıda ton düşürmek.

El yapımı Dryer Felt Marks. Zift emdirilmek için üretilmiş. Kâğıtta suyun alındığı son aşama. işlemi. Kurutma oranı. yüzeyinin. Kurutma keçe gergisi. keçesinin hareketiyle oluşan hava hareketini önleyici Dry Finish Butchers Wrap. Kurutmanın düzenlenmesi. kurutma sonucu ortaya çıkan buharı uzaklaştıran oda. Havbe. Kurutma aşamaları. Kurutma işlenmesi. malzeme ile yapılmış. kâğıdın kurutulduğu silindirlerden oluşan bezler. daha iyi Dry Finish Sülfite Paper. Duruşta cebri hava ile taşıyarak. Kurutma. Drying. Kurutma kâğıdı. Kuru hat. Felts). Kurutma eleği. kurutma ölçümleriyle ortaya çıkan. yani suyun parlaklığının bittiği yerde kuruluğun başlangıcını gösteren çizgi. bölüm. Kurutma Dry Felt. Dry Finish. Elyafları kuru haldeyken Dryer Fabric Cleaning. kurutma keçesi işlevini gören elek. Kurutma keçesi temizliği. Kuru olarak. Kuruma çatlakları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dryer Configuration. kurumasını sağlayan sentetik kumaş. Suda çözünmezler. Drying Loft. Kuru işlem/işleme. gruplandırma. Kurutma grubundaki silindirlerin ve emici kâğıt türleri. Kurutma tanı sistemi. Dry Line. Kurutma partisi. Kâğıt yüzeyinde kâğıtların kurutulduğu havalandırmalı oda. Dryer Fabric Roll. Kâğıt Özellikle hurda kâğıt işlenirken. Yağ ile sıvı hale getirilirler ve boya adını alırlar. Keçe kâğıdı. Kurutma silindirlerinde. kalenderde veya çeşitli iz valslerinde kuru olarak Dryer (Air) Deflector. bölümünde kullanılan buharın verimliliğini ve kurutma Dry Finish Screening. Drying Cracks. (Eş anlamlı. Kurutma bölümünü kapatan ve Drying Rate. Kurutma silindirleri sahiptirler. aşırı kurumadan kaynaklanan çatlaklar. diziliş ve keçe düzenleri. Makyaj koparılan parçacıklar nedeniyle. Dryer Felts. yolunma izleri. Kurutma keçeleri. Kurutma odası. Kuru işlenmiş kasap kâğıdı. Kâğıt elyaflardan. Kuru toz pigment. Kurutma keçesi sevk valsi. Hava perdeleyici. safihayı kurutma silindirine basarak. Drying Paper. Kurutma harcama değerleri. Sentetik yerine metal Dry Lay Nonwovens. yüzeyi makine dışında işlenmiş Dryer Fabric. Kurutma alanı. Kurutma kâğıdı. Kâğıt makinesi kurutma görümündeki kâğıtlar. Drying Cycles. üzerinde. gruplarında. birinci kurutma grubunda makinesi kurutma gruplarında yapılan su buharlaştırma oluşan. Kurutma bölümü. Elekte işlenmesine rağmen. safiha oluşturma. kâğıt yüzeyinde görülen malzemelerinde kullanılan öğütülmüş mineral pigmentler. Ayna çizgisi. Kağıdın kurutulması safihayı basarak buharlaşmayı hızlandıran sentetik esaslı sırasında gelişen aşamalar. Kuru işlenmiş görünümlü kâğıt. Elekte su aynasının. zift birikiminin temizlenmesi. kaba konfigurasyonu. saptırıcılar. Dryer Hood. Dryer Sülfit selülozundan yapılma ve kuru işlem görmüş kâğıtlar. Kurutma silindiri. Kuru pigment. Kurutma keçesi. kâğıt yüzeyinden veya kaplamasından Dry Lake. Sentetik dokunmamış kumaş/keçe. mukayeseli buhar Dryer Pick Marks. Kurutma keçesi izi. keçeler. Temizlikte kullanılmak amacıyla kuru ve sentetik Dryer Section. Kuru işlenmiş sülfit kâğıdı. 103 . Son derece boya doygunluğuna Dryers. Kurutma keçesi yolma izleri. elle veya çalışırken otomatik olarak yapılan keçe temizliği. kurutma keçesi tarafından yapılmış hasar veya kusur izi. Çeşitli kâğıtlara göre. makine dışında parafin emdirilmiş kasap Dryer Diagnostic System. havayla formasyon verilerek yapılmış keçe türü makinesinde. Kâğıt veya karton Dryer Cylinder. Kuşe kaplaması Dryer Fabric Tension. sorunlarını gösteren sistem. Dry Forming. Kuru formasyon. kısmında. Dryer Screen.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dry Mass Distribution. Kuru madde dağılımı. Kâğıtta

Dry Test. Kuru test. Ekipmanlara hamur vermeden yapılan

rutubet dışı maddelerin birim alandaki dağılımı.

yön kontrolu, titreşim izleme gibi montaj sonrası yapılan ilk

Dry Mounting Tissue. Kuru montaj kâğıdı. Kâğıdın

çalıştırma testi.

arkasına tutkal sürülerek, sadece ütü ve sıcak pres gibi

Dry Waxed Paper. Mumlu kâğıt. Merdane ile kâğıt

sıcaklıkla yapıştırılabilen kâğıtlar. Özellikle bu tür üretilen,

yüzeyinin parafinle kaplanması ile elde edilen kâğıtlar.

krepli ince kâğıtlardan yapılma, çift tarafı yapışkan montaj

Dry Wrinkles. Kuru kırışıklıklar. Kâğıt kuru iken,

bantları.

katlanma sonucu oluşan kırıklık çizgileri.

Dry Nip. Kuru nip. Kalenderde baskı sırasında oluşan, iki

Dual Distributor. İkili bayilik. Hem yazı tabı kâğıtlarını

vals arasındaki baskı çizgisi. (Bakınız; Nip).

(kültür kâğıtları) hem de ambalaj kâğıtlarını (endüstriyel

Dry Offset. Kuru ofset baskı. Kuru rölyef baskı.

kâğıtlar) dağıtan/satan bayi.

Dry Printings. Kuru baskı. Hızlı kuruyan kâğıt.

Dual House. İkili ticarethane. İki farklı tür ürün grubunu

Dry Proofing Paper. Ön baskı kâğıdı. Deneme baskı

pazarlayan işyeri.

kâğıdı.

Dual Merchant. İkili tüccar. İki farklı tür kâğıt grubunu

Dry Pulp. Kuru selüloz. Levha selüloz.

satan tüccar.

Dry Rub. Tozama testi. (Eş anlamlı; Dusting (Test))

Dual Polymer Systems. İkili polimer sistemleri. Düşük
molekül ağırlıklı ve yüksek yükü olan katyonik

Dry Rub Resistance. Tozama direnci. (Bakınız; Wet Rub

polielektrolitle, yüksek molkül ağırlıklı ve düşük yükü olan

Resistance).

anyonik polimerin tutunum arttırıcı olarak kullanıldığı

Dry Run. Soğuk test. Makinenin montaj sonrası sorunları

sistemler.

görmek için boşta döndürülmesi.

Dual Press. İkili pres. Üst üste üç valsten oluşan pres

Dry Scrubber. Kuru baca gazı arıtma sistemi. Baca gazını

grubu.

susuz temizleyen sistem.
Ductility. Süneme özelliği. Kopmadan uzatılabilme
Dry Size. Toz tutkal. Suda kolayca çözünebilen toz tutkal.

özelliği.

Dry Solid. Kuru madde.

Ductor Roller. Aktarma valsi. Aktarma merdanesi.

Dry Steam. Kuru buhar. İçinde kondensat olmayan buhar.

Aplikatör merdanesi. Baskı sırasında mürekkep

Genellikle doyma sıcaklığı üzerine çıkıldığında veya basınç

merdanesinden sonraki vals grubunun ilk valsi. Aniloks

düşürme işlemi sonrası görülen buhar hali.

vals de denilmektedir.

Dry Strenght. Kuru dayanım. Kuru mukavement. Kuru bir

Due Date. Termin tarihi. Bir mal veya hizmetin hazır

kâğıdın, çekme, yırtılma ve katlanma yönünden mekanik

olduğu tarih.

mukavemeti.

Dull Coated. Mat kuşeli. Parlaklık testlerinde % 55 in

Dry Strenght Additives. Kuru dayanım arttırıcı

altında parlaklık değeri olan kuşe.

kimyasallar. Katyonik nişastalar ve reçineler gibi, kâğıt

Dull Finish. Mat perdahlı. Parlaklık değeri çok düşük olan

hamuruna katılarak kâğıdın dayanımını arttıran kimyasallar.

yüzey kaplaması işlemi.

Dry Strength Resins (DSR). Kuru mukavemet arttırıcı

Dummy. Boş taslak. Boş Prova. Basılmış olanlara

reçineler. Poliakrilamid ve Polivinilformamid/Polivinilamin

benzeyen, fakat yazısı olmayan ve örnek olarak saklanan

reçineleri (PVF/PVam). Kâğıtta, kopma mukavemeti,

yaprak veya kitap. Bu taslakda yazının puntosu, genişliği,

yırtılma mukavemeti, katlanma dayanımı, bükülme direnci,

resimlerin yerleri gibi detaylar bulunur.

patlama ve şıkıştırma dirençlerini arttıran maddelerdir.

Dummy Text. Taslak mizampajı.
104

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dump. İndirme. Boşaltma.

Duplexed. Çift katlı Dupleks. Ayni anda iki yüze de

Dump Chest. İndirme bütesi. Pulper boşaltma bütesi.

yapılmış baskı.

Dump Cycle. İndirme periyodu. Pulperi boşalmadan

Duplex Enamel Book. Dupleks enamel kâğıt. Bir tarafı

boşaltmaya geçen süre.

koyu renkli, diğer tarafı ona uyan mürekkeple kaplı kâğıdın,
katlandığında özel görünüm vermesi nedeniyle tasarlanmış

Dumpers. Hidrolik platformlar. Yükleme boşaltma

kâğıt.

işlerinde kullanılan araçlar.

Duplex Finish. Duplex işlemeli. Her iki tafın farklı

Dunnage (Bag). Dolgu yastığı. Tampon yastığı. Havayla

işlendiği teknik.

şişirilen, lastik kaplı kraft kâğıdından yapılan, tır
nakliyesinde yüklerin arasını desteklemek için tampon

Duplex Foil Backing. Dupleks folyo astar kâğıdı. Kâğıt

amacıyla kullanılan yastık.

makinesinde, elek yüzü (alt tarafı) çok düzgün olarak
üretilmiş, üst yüzü ise antik görünümlü, ıslandığında yaş

Dunnage Paper. Dolgu kâğıdı.

dayanımı fazla olan yumuşak dokulu, ince astar kâğıdı.

Duotone. Çift tonlu. Tek bir renkten elde edilen iki farklı

Duplex M.F. Litho. Dupleks taş baskı kâğıdı. Bir yüzü

ton.

kaba, diğer yüzü düzgün taş baskı kâğıdı.

Duotone Finish. Çift tonlu işleme. Baskı işlemi sırasında,

Duplex Mill Wrappers. Dupleks fabrikasyon ambalaj

farklı bölgelere farklı basınç uygulayarak, iki farklı tonda

kâğıdı. Yüksek gramajlı ve hamuru alta ve üste ayrı renkte

renk elde edilen işleme tekniği.

boyanmış, çift katlı ve çift renkli ambalaj kâğıtları.

Duplex. Çift katlı. Dupleks. Alt ve üst katları olan ve

Duplex Offset Blotting Paper. Dupleks ofset kurutma

katman özellikleri farklı olan silindir elekle üretilmiş

kâğıdı. Bir katı ofset baskıya uygun, diğer tarafı emici

kâğıtlar.

kâğıtla, çift kat hale getirilmiş kâğıt.

Duplex Asphalt Paper. Çift katlı bitümlü kâğıt. Dupleks

Duplex Paper. Dupleks kâğıt. Alt ve üst yüzeyi farklı renk

ziftli kâğıt.

ve dokulardaki kâğıtlar.
Duplex Bag. Dupleks torba
Duplex Photographic Film Paper. Dupleks fotoğraf

Duplex Blotting Paper. Çift katlı kurutma kâğıdı. Farklı

kâğıdı. Alt ve üst hamur kasaları olan, uzun elekli

renklerde iki kurutma kâğıdını yapıştırarark elde edilen yeni

makinelerle üretilen fotoğraf kâğıtları.

kâğıt.
Duplex Sheating. Dupleks örtü kâğıdı. Tek tarafı veya her

Duplex Board. Dupleks karton. Çift katlı karton.

iki tarafı benekli boyanmış, inşaatlarda malzemeleri örtmek

Duplex Boxboard. Dupleks kutu kartonu. Duplex karton.

için kullanılan kâğıt.

Duplex Bristol. Dupleks bristol. Çift katlı bristol.

Duplex Stainless Steel. Dupleks paslanmaz çelik. Demir

Duplex Coated Bristol. Dupleks kuşe bristol. Bir yüzü

kristallleri ve onun farklı dizilmiş bir allotropu olan

beyaz veya renkli, diğer yüzü kuşe bristol.

östenitin, yarı yarıya karıştırılmasıyla oluşturullan, kristal

Duplex Coater. Dupleks kuşe makinesi. Bir kâğıdın her iki

yapılı çelik alaşım. Krom katkılı paslanmaz çeliğe göre

yüzeyini de ayni anda kuşe kaplayan makine.

daha ucuz ve hijyenik olan bir alaşım.

Duplex Coating. Dupleks kuşeleme. Bir kâğıdın veya

Duplex Super. Super kalenderlenmiş dupleks kâğıt. Süper

kartonun, ayni anda iki yüzeyinin de kuşe kaplanması.

kalenderde bir yüzü soğuk vals, diğer yüzü sıcak valse

Duplex Colors. Dupleks renkli. Her iki tarafı farklı renkli.

temas ederek, farklı iki yüz yaratılan kâğıtlar. Sıcak valse
temas eden yüzeyde daha düzgün görünüş elde

Duplex Cutting. Dupleks kesim. Ayni anda iki farklı

edilmektedir. (Bakınız; Double Face).

uzunlukta yapılan kâğıt kesimi.
105

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Duplex Texture. Dupleks dokulu. İki farklı hamurla,

Dutch Paper. Holanda kâğıdı. Hollanda’da elde elekle

makinede çift katlı ve her katı farklı özellikte üretilmiş

üretilen kâğıtlar.

kâğıt.

Dwell. Durma. Kalma. Bekleme. Temas.

Duplex Varnishing Litho. Dupleks vernikli taş baskı

Dwell Time. Kalma süresi. Temas süresi. Bir yerde

kâğıdı. Tek tarafı verniklenmiş, arka tarafı işlenmemiş

bekleme veya oyalanma süresi. Kağıdın valse girmesi ve

olarak bırakılmış kâğıt.

çıkması arasında geçen süre.

Duplex Wallpaper. Dupleks duvar kağıdı.

Dye. (1) Boya. Boyama özelliği olan renkli çözünebilen

Duplicating Note Paper. Karbonlu kâğıt.

kimyasal bileşikler. (Bakınız; Acid Dyes, Basic Dyes). (2)

Duplicating/Dublicator Paper. Teksir kâğıdı. Fotokopi

Boyamak.

kâğıdı.

Dye Based Ink. Boya kökenli mürekkep.

Duplicating Stencil Paper. Stensil kâğıdı. Yâğlı kaplamalı,

Dyeing. Boyama.

yüksek dayanımlı stensil kâğıdı.

Dye Lake. Boya lakı. Boya ve mordan maddenin

Duplicating Tissue. Kopyalama pelürü. El yazmalarının

buluşmasıyla ortya çıkan iri boya parçacığı. Elyafa hızla

ıslak kopyalarını üretmede kullanılan pelür kağıdı.

tutunur.

Duplicator. Plan kopya makinesi. Ozalit makinesi.

Dyeline Paper. Işığa hassas pastel renkli mürekkeplerle

Duplicator Paper. Ozalit kâğıdı.

çizim yapılan kâğıt.

Durability. Dayanıklılık. Kâğıtta orijinal kaliteyi koruma

Dye Stuffs. Boyar maddeler. Asidik boyalar, bazik boyalar,

özelliği.

doğrudan boyalar ve pigmentler gibi boyayıcı maddelerin

Dust. Toz. Kâğıt işlenmesi sırasında ortaya çıkan dolgu

tümü.

maddeleri ve ölü elyaf parçacıkları.

Dynamic Accuracy. Dinamik doğruluk. Yükte doğruluk
değeri. Hareket halindeyken ve yüklüyken ölçülen doğruluk

Duster. Çırpıcı. Paçavra veya çimento torbalarından tozu

değeri.

temizleyen ekipman.

Dynamic Balance Grade. Dinamik balans derecesi.

Dust Explosion. Toz patlaması. Elyaf tozları veya nişasta

Mkeanik parçaların balansında, dinamik şartlarda, hangi

parçacıklarının havada belli bir yoğunluğa erişmesi sonucu,

toleranslarda çalışıldığını gösteren derecelendirme. G2.5,

küşük bir kıvılcımla meydana gelen toz patlaması.

G6.3 gibi G değeri düştükçe balans hassasiyeti artan ISO

Dusting. (1) Tozama. Tozlanma. Kuşe kâğıt kesilirken,

ölçülendirme sistemi. (Bakınız; Balance Quality Grade).

kaolin ve ölü elyaf gibi parçacıkların ortaya çıkması. (2)

Kâğıt makinelerinde G2.5 değeri seçilmektedir.

Tozama testi. Kuşe kaplama kalitesini ölçmek için yuapılan

Dynamic Balance Speed. Dinamik balans hızı. Makinenin

test. (Eş anlamlı; Dry Rub)

tam yükünde titreşimsiz çalışacığı balans hızı.

Dusting Paper. Toz alma kâğıdı. Bir tür mobilyada

Dynamic Bleaching. Dinamik ağartma. Ağartma sıvısının

parlatma işlevi gören kâğıt.

selüloz içinden geçirilmesi yöntemi.

Duties. Vergiler. Bir malın temini aşamasında ödenen tüm

Dynamic Braking. Dinamik frenleme. Hız kontrolu yapılan

resmi vergiler. Bunlar ithalat, ihracat, ÖTV, KDV gibi

bir elektrik motorunda frenleme sırasında ortaya çıkan

vergilerdir.

enerjiyi emerek tüketen dirençli sistem.

Dutch Mordant (Acid). Hollanda mordanı. Rotogravür

Dynamic Cleaners. Dinamik temizleyiciler. (Eş anlamlı;

baskı için, bakır veya çinko baskı plakaları hazırlanırken

Centrifugal Cleaners, Cyclonic Cleaners)

kullanılan aşındırıcı, sulandırılmış hidroklorik asit.

106

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dynamic Drainage Jar. Dinamik süzülüm cihazı.
Hareketli bir ortamda, kâğıt hamurunda kullanılan dolgu
maddelerinin elyafa tutunumlarını belirlemeye yarayan
cihaz. Hızlı kâğıt makinelerinde, çok hareketli ortamda,
dolgunun elyafa turunumu önemli hale gelmektedir.
Dynamic Seal. Dinamik salmastra.
Dynamic Sheet Former (DSF). Dinamik safiha eleği.
Kâğıt makinesinde yapılmış gibi özelliklere sahip safiha
yapabilen laboratuvar düzeneği.
Dynamite Paper. Dinamit kâğıdı. Mukavemeti çok yüksek
olan ve neme karşı dayanıklı olan, patlayıcı muhafazası
olarak kullanılan bir kâğıt. Bu kâğıttan, kapsül yapılarak
dinamit içine konulmaktadır.
Dynamite Shell Paper. Dinamit kapsülü kâğıdı. (Bakınız;
Dynamite Paper).
Dynamo. Dinamo.

107

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

E

Edge Crush Resistance (ECR). Kenar ezilme direnci. Dik
ezilme direnci. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva
levhanın, dikine konularak uygulanan dayanım testi değeri.
Sıkıştırma mukavemeti (Compression Resistance) ile

Early Wood. Bahar ahşabı. Bahar kerestesi. Ağacın

doğrudan ilşkisi bulunmaktadır.

baharda büyüyen odun kısmı. Bir ağacın yaş halkalarının
yaklaşık %15 ile %25 lik kısmı bahar döneminde hızlı

Edge Crush Test (ECT). Kenar ezilme testi. Dik ezilme

gelişen bölgelerden oluşur. Bu bölgeler diğer bölgelere göre

testi. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın,

daha açık renkli ve düşük yoğunluktadır. (Eş anlamlı;

dikine konularak uygulanan dayanım testi.

Spring Wood). Kalan kısımlar yaz ağacı veya geç ağaç

Edge Cutter. Kenar kesici (fıskiye). Uzun elekli kâğıt

diye adlandırılır. (Summer Wood, Late Wood)

makinelerinde, eleğin son bölgesinde, hem makine

Ear Plug. Kulak tıkacı. Kulağı sese karşı korumak için,

arkasında, hem de makine önünde, safihanın kenarlarındaki

kâğıt fabrikalarında kullanılan kulak tıkacı.

ince ve istenmeyen tabakayı tıraşlamak için kullanılan
fıskiyeli su jeti. Ayrıca safiha enini daraltmak veya

Earthing. Topraklama. İşletme, koruma veya elektro statik

ayarlamak için de kullanılmaktadır. (Eş anlamlı; Pisser,

boşalma (ESD) amacıyla kurulan, elektrik yükünü toprağa
aktaran elektrik alt yapı tesisatı. Kâğıt makinesinde

Edge Squirts)

sürtünmeden kaynaklanan elektrik yüklerini toprağa

Edge Embossing Knurling. Kenar kabartmalı. Bir temizlik

aktararak kâğıdın mıknatıslanmasını önleyen tesisat.

kağıdının kenarlarında yapılan kabartma veya ondülalı
kesim tekniği. Kenar işlemesi makine yönünde

Easy Beating Pulp. Kolay dövülen selüloz. Görece daha

yapılmaktadır.

kısa zamanda dövülen ve dayanım değerlerine ulaşan

Edge Length. Bıçak ağzı uzunluğu. Öğütücüde bıçakların

selüloz.

ağız uzunlukları toplamı. Metre cinsinden dikkate alınır.

Easy Bleaching. Kolay ağartma. Doğrudan pişirilerek

(m)

yapılan ağartma.

Edge Nail Strength. Kenar çivi mukavemeti. Kenarlarına

EBA (Equivalent Black Area). Eşdeğer leke alanı. Kâğıtta

çivi çakılan fiber levhaların, yanal hareketlere karşı yırtılma

0,02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü,
hem de zeminle zıtlık derecesini dikkate alan ve Tappi

direnci.

tablolarından yararlanılarak, leke miktarını belirleme

Edge Protector. Kenar koruyucu. Bobinlerin yan

yöntemi.

yüzeylerine konulan ve kenarları ezilmeye karşı koruyan

Economic Aspect. Ekonomik bakış açısı. Ekonomiyi öne

mukavvalar.

alan bakış tarzı.

Edge Squirts. Kenar kesici fıskiyeler. Elekte bulunan kenar
kesici fıskiyeler. (Eş anlamlı; Edge Cutters, Pissers)

Economic Order Quantity. Ekonomik sipariş miktarı.
Stokta tutulan her tür malın stok maliyetini düşürmek

Edge Tearing Resistance. Kenar yırtılma direnci. Kenar

açısından belirlenmiş olan sipariş miktarı. Malın temin

yırtılma mukavemeti. Kâğıt kenarlarının, yırtılmanın

süresi, belirli bir dönemde kullanım miktarı, raf ömrü gibi

başlamasına karşı gösterdiği gram cinsinden kuvveti ifade

ölçütlere göre belirlenen sipariş miktarı.

eden direnci. Buna ilk yırtılma direnci de denir (Initial
Tearing Resistance). İç yırtılma direnci (Internal Tearing

Economics. Ekonomi.

Resistance) yırtılma başladıktan sonra ölçülen, daha düşük

Economi(s)zer. Ekonomizer. Buhar kazanlarında, baca

değerli yırtılma direncidir.

gazından ısı geri kazanımı sağlayan boru donanımı.

Edgewise Compressive Strength. (Bakınız; Edge Crush

ECS (Edge Crush Strength). (Bakınız; Edge Crush

Resistance, ECS).

Resistance).
108

Fırlatma. Electrical Insulating Material. Yumurta maddesi. Atık. Yumurta kabuğu kullanılmaktadır. Esneklik. enerjiye bölümüyle bulunan oran. Yumurta koli kartonu. Etkin ısı. İzolasyon malzemesi. olukların yüksekliğini ve bir metre yüklü bir parçacığın sıvıya konması durumunda meydana uzunluktaki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Alkali selüloz üretiminde. Boru dirseği. bulunan değer. Elastic Strength. yüzey görüntüsü. Yumurta viyolü. kolilerinin içinde seperatör olarak kullanılan mukavva. Elektrik bağlantıları. Efflux Ratio. Rush/Drag Electrical Connections. C dalga. Verim. Elektrik kablosu dolgu kasasından çıkan hamur hızının elek hızına oranıyla kâğıdı. Jet-elek hızı oranı. uzamadaki değişim oranını gösteren sabit terim. Çevre açısından kirlilik yaratan her tür Elbow. İngiliz tarzı işleme. su jetiyle sifon/vakum yaparak atık basan pompa. Kaskat/Kademeli buharlaştırma kademelerinden biri.F (English Finish). A dalga. Vals yüzey kaplamalarında Effective Thermal Diffusivity (of Roll Coating). deseni gibi pürüzlü yüzeyi olan kitap kâğıdı. Esneme modülü. Effluent. Elektrikli çift katman. Effect. yapılmak üzere üretilmiş bir bristol karton türü. peroksidin metal iyonlarıyla etkileşime girmesini önlemede Egg Shell Book Paper. Kâğıt ve selüloz üretiminde hidrojen içinde. Elektriksel yalıtım Egg Case Board. yumurta ambalajı olarak kullanılan. Etkin alkali. Ratio) Electrical Conductivity. Elektrikle mukavvalarda. Elasticity. F-Dalga. yayma gücü. Hurda gazete Electrical Fibre. E-dalga gelen. Egütör valsi kullanılmadan üretilen kalın kartonlardaki Effective Alkali. Atık vermez. Elektrikli tahrik sistemi. Jet/Wire Ratio. özel kalıplanmış karton. Elektriksel kâğıt türü. Elektriksel iletkenlik. bağımlı olan iş görür ısı miktarı. Randıman. Ucuz market E. Hamur Electrical Cable Filling Paper. Bazen sanat kâğıtlarında istenilen bir likör olarak kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfit özellik. Egg Carton Board. (Na2S) karışımına verilen isim. Atma. E-Flute. Esneme gücü. madde. oluk yüksekliği 1. F dalga. Drive System). Etkin ısı yüzey esnekliği. ve K Electrical Drive System. dalga türleri de vardır. Gerçek alkali miktarı olan Ejection. Egg Case Filler Board. Multiple Effect Evaporator) Egg Shell Finish. Etilen- Egg Case Flats. Dirsek. birim alana uygulanan kuvvetin değişmesiyle. (Na2O) cinsinde ifade edilir. Presbant. Yapılan işin harcanan Modulus). 109 . Enjektörlü pompa. seperatör olarak kullanılan mukavva. Kâğıt ve selüloz fabrikasına olmayan.2 mm ve oluk yapı. Ejector Pump. Vals kaplamalarında ısıyı yayma özelliği Elastic Modulus. Yumurta koli kartonu. Kâğıtta 2 (m /s). verilen hava sıcaklığı ile bina içi sıcaklığın arasındaki farka Venturi prensibiyle çalışır. Akış oranı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ EDTA (Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid). Elastikiyet. Yumurta kolilerinin diamin-tetraasetik-asit. Etkinlik. Elektrik yalıtım kâğıdı. Esneme sabiti. Yumurta kabuğu deseni verilmiş karton. sayısı 290 dır. Election Bristol. Dalga. Döner bir parçası Effective Heat. Electrical Grade Paper. oluklu Electrical Double Layer. Seçimlerde pankart Effluent Free. çift katmanlı (artı ve eksi) elektrik yükü oluşmuş (mikro dalga) olukluda. Yumurta koli dolgu kartonu. (Bakınız. (Young’s Efficiency (η). (Bakınız. B dalga. Çevreye kapalı. Mikro dalga. boyca Effectivity. kâğıdından yapılan. kitaplarında kullanılan bir kâğıt türü. Seçim Bristol’ü. (Eş anlamlı. Kaba kitap kâğıdı.

polimerler. ortamda. Elektrostatik dengeleme. Kuşe Electromagnetic Flowmeter. Electrophoretic Mobility. Sıvıda bulunan askıdaki yüklü parçacıkların. Electrostatic Attractions. Electrostatic Discharge (ESD) Paper. Elektrostatik baca gazı hareket eden. Elektroforez. Fotokopi. dış elektrik alanının etkisiyle bir membran içinden geçerek Electrostatic Copy Paper. Asbestli bir fotokopi makinelerinde yapılan basım. Antistatic Paper). yer değiştirmesi. rağmen. Kondansatör kâğıdı. Hamur kasalarının iç Presbant. elektrik elektriklendirme yoluyla yakalayıp. Paslanmaz parçaların Presbant. Fotokopi. Özel ataşmanlı forklift. Elektrostatik basım. ve gravür silindiri arasındaki elektrostatik yük farklılığının arttırılarak. hamurundaki pigmentleri elektrikle yükleyerek. Bir sıvı içinde Electrostatic Precipitator (ESP). Baca gazlarının içindeki toz parçacıklarını Electrolyte. Elektronik basım. Elektriksel yalıtım Electrostatic Assist. makinelerle yapılan basım. Elektroforezden (Electrophoresis) farkı membran olmasıdır. Elektro polisaj. Presbant. gibi. bir filtre sistemi. Yırtılma direnci testi. Klorsuz kâğıt. Elektrodiyaliz. Suda çözündüğünde. baca tabanında toplayan akımını iletecek ortam yaratan bileşikler. Electro Photography. hareket etmesi. Lazer baskı. Electroconductive Poymer. bir dış elektrik alanının etkisiyle (Bakınız. Elektriksel iletkenliği olan Electrostatic Charge. Elektrik Electric Cable Paper. sıvı içinde askıda bulunan Tearing Resistance Test) yüklü parçacıkların birbirlerine göre hareket etmeleri. İstifleme aracı. Baskıda kâğıt kartonu. Yağlı kondansatör kâğıdı. bir kâğıtları. Sıvıda bulunan askıdaki bulunmayan kâğıt. Presbant. (1) Vulkanize elyaf. Faks kâğıdı. kâğıttır. yazıcı ve Electrolytic Paper. yüklü parçacıkların. Elektrik teknisyeni. Elektroforetik hareketlilik. yüzeyinden mikron mertebesinde sökmeler Elektriksel yalıtımı olan elyaf. Electrostatic Stabilization. hareketlilik. mürekkep transferinin güçlendirilmesi. Fotokopi kâğıdı. yer değiştirmesi. (2) Bu elyaftan yapılan yaparak parlatılması işlemidir. yazıcı. çeperinde yapılan elyaf tutunumunu önleyici işlem. Elektro kinetik yük. 110 . Electrical Pressboard. Electric Board. Elektronik Elemental Chlorine Free (EFC). filtresi. Elektriksel yalıtım kâğıdı. Sürecin parçalarından biri olabileceği gerilim üreterek debi ölçümü yapan cihaz. Elektrostatik destekli. onların Gövdesindeki elektrik bobininin yarattığı manyetik alanın askıda kalmalarını sağlayan yöntem. Manyetik akış ölçer. faks gibi Üretiminde klor dioksit gibi klor türevleri kullanılmasına makinelerle yapılan basım işi. parçacıkların kendi aralarında yarattığı Electrician. içinde veya bünyesinde bağımsız klor elementi Electrophoresis. (Xerocopy hareket etmesi. Elektrikli membran Kaplama yapılmış ve eskiden kullanılan fotokopi ve faks filtreleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrical Insulating Paper. Electrokinetic Charge. Elektrostatik yük. yüklü bir parçacığın yarattığı durum. Electro-Polishing. Anti statik kâğıt. (Eş anlamlı. (Xerocopy). kimyasal bir Electrical Insulation Fibre. Electrolytic Capacitor Paper. içinden geçen sıvının iletkenliği ile küçük bir jeneratör gibi Element. Faks. Tam klorsuz kâğıtlarda klor kullanılmaz. Elektrik kablo kâğıdı. Elektrostatik cazibe. bir ekipman veya cihaz olabilir. Elevating Truck. Elektrolit. Electrostatic Copy Base Stock/Paper. (Eş anlamlı: dış elektrik alanının etkisiyle. elektrik akımı ile Anodik akım altında. Electronic Printing. yükü nedeniyle. Paper). Electrostatic Printing. Bir Elmendorf Test. Eleman. Clorine Free). Electrodialysis.

Embossed. standartları. Emulsification. Elutriation. Sıvı çözütüm. 111 . Tecrübi. Yıkama suyu Emission. faz Embossing Tendency. Salma değeri. üretim başına ortaya çıkan ortalama atık miktarı. Acil. Uzama. Emisyon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Elongation. Sıvı parçacıklarını diğer bir sıvı merdaneleri. Emisyon faktörü. Dekoratif Empowerment. Gofrajlı kapak kâğıdı. Emulsion) Embossing Calenders. izli görünmesi. Emülsiyon. Kâğıt Elongation at Rupture. Güçlendirme. Embossing. Su ve fueloil karışımı yakıt. Emulsifying Agent) Embrittlement. Kraft kâğıdı. Gofrajlı kâğıt. Gevrekleşme. Baskı nedeniyle. Acil yedek. kâğıda kabartma verilmiş. (ISO1924-2) (Eş anlamlı. Ampirik. yaldız boya veya diğer kaplama teknikleri kullanıldığından. sıvı bir çözütüm oluşturması. Gofraj kalenderleri. tutarak yürüten kişi veya onun temsilcisi. Ortama yayılmak. Emery Paper. sert olmayan kâğıt yüzeyinin gofrajlı. Embossed Blotting. oluşması. Gofrajlı aydınger kâğıdı. tanımlanır. Salım standartları. Salım faktörü. Kâğıtta boyca uzama. Karışıma. Yağ için ayrılan yedek. azami atık oranları. Gofraj Emulsifier. Emulsion. Acil durumda kullanılmak Bunlara koloitler yani asıltılar da denilmektedir. (2) Kabarma. Yetkilendirme. (2) Siklon temizleyicilerde alttan su vererek hali) düşük yoğunluktaki rejekleri yukarı itme. Ayrıca kabartma üzerine radyan enerjiye oranı. (Eş anlamlı. Kabartmalı. Employer. “Blotting” kurutma kâğıdı adı geçmektedir. Çevreye kirletici parçacık kullanarak atık çamurundaki kimyasal kullanımını azaltan gönderme. Gofrajlı kurutma kâğıdı. Ticari veya imalat türü bir işi çalışanlar Embossed Cover Paper. İşveren. Emission Factor. Yapılması için bekleme zamanı olmayan. (Bakınız. Kopma uzaması. Soğuk veya sıcak Emission Standards. Zımpara tozu. (1) Gofraj. Emisyon merdane ile presleyerek. Kabarıklıklar Emulsified Fuel. Gofraj veya Emissivity. Emülsifikasyon. Kabartma makinesi. Alüminyum oksidin kavrulmasıyla elde edilen sert uzama miktarı başlangıçtaki boyun yüzdesel oranıyla madde. Kâğıt zımpara diğer sıvıda dağılması gerekir. Kopma noktasına zımpara yapmak için oldukça dayanıklı olarak üretilmiş kadar uzama. Gofraj makinesi. Bu nedenle tutulmuş ücretli. Zımpara kâğıdı. amaçlı kullanılan bir kabartma yöntemi. yaptırmayan yüzey aktif maddeler. Emergency Spare. Kâğıdın zamanla kırılgan Emulsifying Agent. Çalışan. Belirli bir sıcaklıkta bir yüzeyden kabartma uygulaması için kâğıdın yumuşak dokulu ve emilen radyan enerjinin. parçacıklara dağılarak bir arada bulunmaları durumu. Birim Emanete. Embossed Glassine. Empirical. kara cismin ayni sıcaklıkta emdiği patlamayan yapıda olması gerekir. Kopma anındaki tozu. Stretch). Kanunen belirlenmiş. Emülgatör. Zımpara astar kâğıdı. (Immission kelimesinin yaygın şekilde yazılan bir süreç. Bir işveren tarafından işi yapması için tür kurutma kâğıdı özelliğinde olması gerekir. Ofset Embossed Paper. yani bir Employee. Bir arada olabilmeleri için bir sıvının parçacıklar haline gelip Emery. Tecrübeye dayalı. içinde askıda tutan maddelerin ortak adı. kâğıdın yüzey tutkallamasının yapılmamış olması. Salım. baskıda. (1) Yıkamalı arıtım süreci. (Bakınız: Emulsifier) hale gelmesi. Yayılmak. Kâğıda kabartma desen veren presler. Bu nedenle faz oluşturma yapımında kullanılan ve kâğıt yüzeyine kaplanan zımpara eğilimleri vardır. Birbirine karışamayan iki sıvının Emergency. Kabarma eğilimi. içindeki su veya su içindeki yağlar örnek gösterilebilir. mürekkeple baskı sıvısının birbirine karışması ve Embosser. Gofrajlı. Korindon tozu.

ekipman veya makine. Enerji kazancı. Parçacıkları selülozun sıkışması sonucu milin geri tepmesi. Kuşe kâğıt. Faal hale Energy. End Thrust. Kapak içi kâğıdı. Enerji tasarrufu. Harcama. Harcanmasına rağmen. Bir ekipmanın End Groups. Bir takım Energy Balance. Enerji. frekans ve güç ihtiyacı. Mineli. Enamelled Board. emülsiyon haldeki plastik veya reçineyle kaplanması. Fabrika içinden veya dışarıdan kaynaklanan enerji kesintisi. Energy Conversation. Enamelled Book Paper. Son kullanıcı. Kuşe kitap kâğıdı. Daha az enerji için kullanılan genel terim. Kâğıdın Konik rulmanlar kullanılarak tolere edilebilen itme hareketi. Uç grupları. Enerji verimliliği. Sırlı kâğıt veya sırlı kaplama Energy Efficiency. Enerji geri kazanımı. Kanun veya kurallara uyar hale End Stage. Enamelled Paper. Emülgatör polimerler. Energy Requirement. gücünden yararlanılamayan kayıp enerji. İş yapabilme yeteneği. Enerji tüketimi. Enamelled Blotting. Enamelled (Enameled). Bir Enamelled Postcard. Döner ekipmanların bazılarında Engineered Capacity. Emülsiyon kaplama. End Bands. Energy Interruption. (Bunun karşıtı. Kâğıt makinelerinde verimliliği 112 . askıda tutmaya yarayan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Emulsion Coating. Sır. Fabrikaya End Point. gerçekleştiğini ve makinenin hazır olduğunu operatöre ekran aracılığı ile bildiren durum bildirisi. Azami kapasite. ince ve desenli kâğıtlar. dış ortamdan soyutlayan havbe. Enable. Aktif duruma getirmek. Enerji dengesi. Otomasyonu olan sistemlerde şartların harcanan enerji. Energy Loss. Enerji yönünden verimi olan geçirimsiz hale getirilmiş kurutma kâğıdı. kitap arasına konulan. Fabrikaya gelen elektrik enerjisinin. Tasarruflu. Enamel. Energy Management System. ön koşulların sağlanması sonrası makineyi çalışacak Energy Consumption. Mühendislik kapasitesi. Enerji kesintisi. Bobinlerin yan yüzeylerini Energy Recovery. Son kademe. Ciltlemede kapakla sırasında alınan önlemlerle yapılan enerji tasarrufu. Mine. getirmek. Energy Transmission Line. Yapılanlardan doğan Energy Plant. Masraf. Kuşe kartpostal. kapasite. Elektrik ve buhar elde edilen harcamalar. Titrasyonla renk değişiminin olduğu elektrik enerjisini getiren hava veya yeraltı hattı. bulunan ve zincirdeki halkalara benzemeyen gruplar. Yapılan işe karşılık duruma getirmek. Makineyi çalışacak duruma getirmek. Tek tarafı su Energy Efficient. Enerji dağıtımı. polimerler. Yan kapamalar. Enforcement. ekran aracılığıyla kontrol edilen elektrik şebekesindeki Enclosed Hood. Disable) Energy Distribution. Mineli karton. Bir uçtan öteki uca. Energy Saving. Enerji yönetim sistemi. Etkinleştirmek. harcayarak belirlenen işi yapma. ünite veya bölüm. getirmeye çalışan sistem. Sırlı. Yaptırım. Kuşe kurutma kâğıdı. Son tüketici. Yapılan iş End Leaf Paper. getirme. Encumbrance. Son nokta. Kuşe karton. Tasarlanan eksen boyunca milin hareket etmesiyle oluşan itme kuvveti. Enerji kaybı. trafolarla fabrika içindeki dağıtımı. Özellikle pompa ve disk tipi öğütücülerde araya giren Emulsion Polymers. Enerji santralı. Makine altı da dâhil enerji üretimi ve enerji tüketimini en uygun değere Kurutma kısmını kapatan. Enerji tasarrufu. Kuşeli. karton koruyucular. Enerji ihtiyacı. Yapılan iş ezilmeden ve kirlenmeden korumak için konulan kâğıt veya sırasında atılan enerjiyi geri kazanma. Boydan boya. an. Enerji nakil hattı. Enamelled Card. Kapalı havbe. Sırlanmış. Kuşe karton. Enamel. Uçtan uca. yüksek molekül ağırlıklı End to End. Geri tepme. End User. Selüloz moleküllerinin sonunda çalışabilmesi için gerekli gerilim.

Bunlarda tutunarak sistemde dolaşan. düzgün eperli ve kalenderden geçirilerek. Renk ve üretilmiş yüksek kaliteli bir bristol türü. iç yüzeyde kalan işlemler. Poşete benzemeyen. dikkate alan bakış açısı. Çevre üretimi için gereken işgücü. Büyük torba zarf baskı kalıbı hale getirilmesi. kitap ve yazı kâğıdı için Envelope Lining Tissue. kendisinin dönüşüme uygunluğu. (1) Evrakları zarfa Basınç altındaki kapalı sistemlerde. İç tutkallama. Çevre etki bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel ad. Zarflar. Engravers Bristol. kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan Environmental Impact Statement. Siyah likör şartlarında sağlanabilen. Hamurun tamamen klorsuz üretilmiş olması. Zarf kâğıdı. ham selülozdan üretilmiş içinde hava kabarcıklarının sürüklenmesi. Zarf türleri. Entalpi. Sürüklenen hava. Manila/samanlı zarf. English Finish. ısı transferini koyacak kişi. Kraft zarf kâğıdı. baskı yapılmışsa veya yıkama suyuyla elyaf sürüklenmesi. Engine Sizing. doku olarak Manila keneviri kâğıdına benzetilerek. Envelope Paper. İçsel enerji. Gravür yapımı. çok küçük hava kabarcıkları. Soruşturma. Entalpi. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma Entrainment Seperators. ÇED raporu. Engraving. Bir sisteme verilen enerjinin iş reçine tutkalı katılması. Kimyasallara doygun hale Envelope Shape. Projelendirme. Engravers Proving Paper. Termodinamiğin faaliyetler bütünü. Gravür basımı için Envelope Manila. işletmelerde mal ve hizmet Environmental Factors. İngiliz tarzı işleme. elyaflara Özel bazı çevre koşullarını sağlayan kâğıtlar. Düzensizlik boyutu. içinde sürüklenen buharın likörden ayrılmasını sağlayan Engineering. Kâğıt hamuruna nişasta veya düzensizliğinin ölçüsü. Tetkik. Enterprise Asset Management. Entrained Air. Kalıp amacıyla kullanılan ve test amacıyla ön baskı yaptıkları. Dekoratif olması yapılmış işlemler bütünü. parçalar. Kraft. Zarf doldurucu. her tür enerji.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ dikkate alarak. Enrichment. karton. saman selülozu ve Kraft selüloz karışımıyla yapılan zarf kâğıtları. Süperkalenderlemenin bir altında ve zarfın ışık geçirgenliğini azaltmak için. Environmentally Preferable Paper (EPP). azami üretim miktarı. yapımında kullanılan düzgün yüzeyli Kraft kâğıdı. yapmayan veya yararlanılamayan kısmı olarak da tanımlanır. ikinci yasası ile açıklanan bir sistemin dayanıklılığının. Environment. Envelopes. Hamur içinde. devreye alma gibi alt dalları olan Entropy. Metal veya sert levha yüzeylerinin kazınarak. Saptırma plakası. Çevreci kâğıt. Zarf yapımında kullanılan yüksek kaliteli kuşe kâğıt. Kraft zarf. malzeme gibi tarafından yaratılan ortam koşulları. Envelope Stuffer. Entropi. Entalpy. Zarf içi pelürü. Bir kurumun elindeki malların değerini en üstte tutmaya Environmental Aspect. kullanılan pelür kâğıdı. Kurumsal varlık yönetimi. çeşitli kâğıtların ortak adı. değerlendirme raporu. Enquiry. Zenginleştirme. Gravürcü prova kâğıdı. (2) Evrakları zarfa sokmaya yarayan parça hesaplamaya yarayan. Kurumsal çapta. Envelope Paper. görünümünde olan. Entrainment. Dayanıklı. Gravürcü Bristol’ü. Maddenin içinde depolanan mevzuatına uygunluğunu onaylayan resmi rapor. egzoz gazıyla ise menşei ile ilgili belgesi bulunması. Kapalı bir sistemin iç enerjileri toplamı. makine. Akıntıya kapılma. Mühendislik çalışmaları. Çevresel faktörler. planlaması. Enterprise Resource Planning (ERP). Zarf şeklinde. zarf getirme. 113 . Yapının çevre Enthalpy. Kurumsal kaynak Environmental Consequences. Çevresel sonuçlar. Çevreyi yönelik IT sistemi. suni bir termodinamik tanım. dönüşüm oranları. Çevresel bakış açısı. Sürüklenme. teknik doküman üretimi. Çevre.

(Eş anlamlı. (Bakınız. Ekipman. maddelerle ester oluşturan işlem. Elektrikli veya muamelesi sonucu ester elde edilmesi. Montaj elemanı. Ekipman denetimi. Enzyme.02- bakılmaktadır. Epilimnion. Montaj. Silme kalitesi. Selülozun asitlerle Equipment Audit. Erection. Bu bitkinin Equipment. Rutubet denge değeri. laboratuvarda ölçülen sabunlaşma sayısıyla asit sayısı arasındaki fark. Kimyasal denge. rutubete karşılık gelmektedir. Montaj Equilibrium. mekanik ekipmanların durumlarını ve işyeri standartlarına Ester Number. Reçineyle tutkallamada. Enzimle parçalama. Yazı tabı kâğıtlarında. 100oC de suyun 100oC de buhar haline ağartmada kullanılan proteinler. Esparto kâğıdı. Sıvı halde bulunan yaş dayanım arttırıcı bir reçine. 3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. Enzim. Güney İspanya’da ve Hindistan’da Equilibrium Relative Humidity. Enzyme Converted. Selüloz veya de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi nişastanın enzimle daha küçük moleküllere veya molekül tablolarından eşdeğeri bulunarak yapılan bir leke belirleme zincirlerine ayrılması. olması. Donanım. Lineer. muhtelif kâğıtlarda yapılan ağırlık ağartma işlemi. Diğer adı alfadır. Çevreden rutubet almayan ve çevreye rutubet vermeyen Esparto Paper. Bir işte üretim amaçlı yaprakları selüloz olarak kullanılır. nişasta Equivalent Steam (Staem Equivalent). Esparto. Normal oda şartlarında % 10 ESD Paper. bakım ihtiyaçlarını denetleme. Atmosferik şartlarda kâğıdın bünyesine geçen ve bir süre Ergonomics. Oksijenle selüloz Equivalent Weight. Eşit yüzdelik. (Xylanase enzymes). son aşamada enzimle yapılan ek ve gramaja bağlı olarak. Montaj süpervizörü. canlıların yaşamasına imkân veren oksijeni bol kısmı. Erection Supervisor. birinci yazım sonrası ikinci yazıda mürekkebi dağıtmama Equal Percentage. uygunluklarını. hatalı yerleri silerek kolayca düzeltilebilen. aletler. yetişen bir bitki. akışın ayni yüzdeyle değişmesi. Eşitlikler. Enzimli ağartma. Kâğıt makinesi montajı. Denge. Enzimle modifiye edilmiş. Eşdeğer ağırlık. bir yazı kâğıdı türü. Denge rutubeti. Esterleştirme. Hint kâğıdı. yöntemi. yüzdelikte. Ester sayısı. Silinebilir parşömen kâğıdı. Eşdeğer kara bölge. Ergonomi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ mürekkebinde soya yağı kullanılmış olması gibi koşullara Equivalent Black Area (EBA). Suyun üst kısmı. Enzyme Bleaching. Erector. Vanalarda yüzdesel açıklık değişimine karşı. Epilimniyon. denetçisi. (1) Eşit ağırlık. Kâğıtta kullanılan formüller ve Installation). Kâğıdın silgi ile silinebilir yapısı değiştirilmiş nişasta. molekül zincirlerini parçalamada ve Kraft selülozunu ön Buhar eşdeğeri. dengeli durum. Çalışanın ihtiyaçları ve rahatını sonra ortam rutubetiyle dengeye gelerek daha fazla dikkate alan tasarım bilimi. Electrostatic Discharge Paper). Antik kâğıt. Epoxidized Polyamid Resin. silinirken elyaflarının yüzeyden kopmaması ve silinen yere yeniden yazı yazılabilmesi. Modifiye nişasta üretiminde. Equations. Equilibrium Moisture Content. eşleştirmesi. 114 . Alt kısma göre daha sıcak olduğu için yoğunluğu az fakat ışık nedeniyle Erasable Parchment Bond. gelmesi için gerekli ısı miktarı. Erasing Quality. Esparto bitkisi selülozundan yapılan kâğıt. Alkol ve asitler gibi ikili olarak. denklemler. Antique) kullanılan fiziksel varlıkların genel adı. (Eş anlamlı. Daktiloda yazım sonrası. Esparto. artmayan rutubet değeri. Epoksili poliyamid reçine. Bunlara örnek Esterification. Kâğıt toplarında ebat ağartma işleminde. Eşitlenme. Eşdeğer buhar. Enzim ile Erasability. 0. Siline bilirlik. makineler. hem Enzymatic Hydrolysis. (2) Eşit açısından aranan özellik. araçlar gösterilebilir.

Evaporative Cooler. kulesi. Asitle veya mekanik olarak bir yüzeyin Evensided Paper. Vakum havuz. Two Sidedness). depolandığı ve doğal şartlarda suyunu kaybettiği toprak Exhaust Air. Renk uzayında beyaza Evaporation Load. Exercise Book Paper. şampuan gibi ürünlerde kıvam giyilen gözlük türleri. Buharlaşma verimi. Gravür. İş güvenliği açısından diş macunu. makine salonundan. üretiminde kullanılmaktadır. valsi. tarafından kullanılan bir gravür kâğıdı. Değerlendirme. Buharlaştırma ünitesi. Siyah likörü koyulaştırmakta Exhaust Duct. kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Double Ethers Pulp. Hava tahliye kanalı. Exhauster. Atık hava. havbeden dışarı atılan. pompalarından. Ortama gereğinden fazla verilen Evaporation Factor/Efficiency. Baskı sırasında kâğıdın buharlaştırılan suyun ağırlığının kullanılan buhar ağırlığına eninde oluşan aşırı ölçü kaybı. makine salonundan dış atmosfere Evaporator Capacity. Excess Air. Elek yüzeyi ile keçe yüzeyi birbirine Etching Paper. oranı. Havbeden atılan nemli kullanılan buharlaştırıcı. Atık suyun yapımında kullanılan ikinci sınıf kâğıt. Uyartım. Çürük buhar. ve bu selülozun çeşitli kimyasallarla modifiye edilenleri Evergreen. Evaluation. akış düzensizliklerini düzelten Exhaust Leak. ve sıcak havanın. ünite. Eye Protector. Çeşitli çalışmalarla yapılan Ticari bir markanın pelür türü ambalaj kâğıdı. Yaprak dökmeyen ağaçlar. Genellikle doğru suyunu uçurarak. brülör kazanında yakmak için hazırlayan akım motorlarında görülür. yüzeylerinin ayni özelliklerde olması. Düzeltme valsi. hava. Aşırı daralma. kuşe çözeltisi. (Eş anlamlı. Her iki tarafı da ayni özellikte aşındırılması yöntemini kullanarak. Baskı plakası olarak Even Sidedness. Yüksek kaliteli selülozlardandır Sidedness. Karalama defteri Evaporation Pond. Uzun elyaflı lifleri selüloz dolgu olarak kullanılan döküntü kâğıt. Havbedeki egzoz kanallarıyla içi boş delikli vals. makine salonuna sızması. durum değerlendirmesi. Hamur kasası içinde. Uyartım arılığı. ketçap. Kâğıdın alt ve üst üzerine gravür kazınmış metal bir levha yüzeyi kullanılır. Excelsior marka ambalaj kâğıdı. Okaliptüs. Fazla hava. Çok ince kıyılmış ve Eucalyptus. Eldeki. Egzoz kaçağı. Eter selülozu. Göz koruyucu. Üstüvane fan. Her iki yüzü ayni özellikte olduğu için havanın. Gravür baskı kâğıdı. İki yüzlülük. CMC gibi olanları. Soğutma nemli hava. olan kâğıtlar. Buharlaştırma göleti. Exhaust Steam. Pelür kırpıntısı. 115 . Elekte düşük vakum sağlayan emici Evener Roll. Buharlaşma faktörü. baskıda tercih edilen kâğıt. Karalama kâğıdı. İki yüzlü. Excelsior Wrapper. likörden suyu uzaklaştırabilme kapasitesi. Elektrik akımıyla manyetik alan Evaporation Plant. Existing. Kurutma grubunun olan bağıl mesafenin değeri. Holey Roll) veya vakum pompalarının çıkışlarından atılması gereken Evenside. Rectifier Roll. Kâğıdın kurutulması sırasında Excess Shrinkage. İki yüzlü. (Eş anlamlı. Buharlaştırıcı. selüloz eterleri adını alır. Rektifiye valsi. Bazı sanatkârlar benzeyen. Buharlaşma yükü. Siyah likörün yaratmak suretiyle rotora hareket sağlama. Mevcut. Aspiratör. Buharlaştırma kapasitesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Etching. Excitation. Cebri havalı soğutucu. baskı kalıbı elde etme. Var olan. Excitation Purity. günlük su buharlaştırma kapasitesi. Siyah taşındığı kanallar. Evaporator. Egzoz havası. Excelsior Tissue.

Tek Bütelerde hamurun beklemesi nedeniyle zehirli H2S gazı parçadan olabileceği gibi büyük çaplarda parçalı oluşması sonucu patlayıcı ortam oluşur. İhracat ambalajı. Kâğıtta neme bağlı boyut Extended Size. karışımı. Extended Cooking. nötürleştirilmiş reçine asidi ve üreden oluşan tutkal Expected Actual Capacity. Geniş nip. selüloz dışı kimyasallar. Envanterden düşmüş parça. elde edilen. daha ucuz bir katkı maddesi. Esneyebilme. Güçlü tutkal. tozların veya solvent buharlarının zarlarında fibrilleşme yaratan öğütme türü. Yaklaşık % 6 Kreplenmiş ambarında bulunan ve envanter kayıtlarında görünmeyen ve dayanıklı Kraft selülozundan yapılmış kâğıtlar. Ön hazırlık. Süre uzatımı. Extensibility. Kâğıt fabrikalarında. Koltuk Extensible Kraft. donanım. Talepler dikkate alınarak. Maliyeti Expediting. 116 . İş emirleri ve satın alma düşüren katkı maddesi. Esnek kâğıt. Patlayıcı ortamlar. Bitkilerin işlenmesiyle yüklemeye ve boşaltmaya uygun ambalaj türü. Çıkış eleği. Genellikle makine enine doğru olan genişleme. Pulper ve nişasta tozunun havada askıda olması ve arıtma üniteleri ve tokatlayıcıda bulunan delikli hamur çıkış elekleri. (Bakınız. yolluk ve yeme-içme gibi harcamaların tamamı. üretim Extended Warranty. karışımına pahalı bir dolgu maddesiyle birlikte. External Fibrillation. Duruş öncesi yapılan duruşta laminasyon tipi üretimlerde havaya solvent buharı kullanılacak parçaları montaja hazırlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Expandable Paper. parça. Patlama. Kalenderlerde ve preslerde pabuç Genişleyebilen kâğıt. Expansion. Bu tür elyaflar bazı sunta fabrikalarında levha Extension of Time. Dış fibrilleşme. Uzun süreli pişirme. uzun süreli beklemelere ve farklı taşıma araçlarına Extractive. aşan kâğıtlar. Bir top kâğıtta. aniden basıncın kaldırılmasıyla elde kâğıtlarında bulunan bir özellik. Dolgu pigmenti. Extensible Paper. %50 si katı tutkal ve % 50 si değiştirme. nedeniyle ortaya çıkan cezalı veya cezasız. Kâğıt hamuruna veya kaplama sürelerini hızlandırarak teslim süresini kısaltma. Exploded Fibers. Hızlandırma. barınma. aynı amaç Expense. Extras. Patlatmış elyaf. Beklenen gerçek kapasite. Masraf. kaybı fireye neden olduğu için selüloz kalitesi artarken.) Elyaf hücrelerinin dış yanıcı gazların. edilen elyaf. Expense Part. Express Paper. bulunduğu ortamlar. Gramajı yüksek ve dokusu kaba olan kitap kâğıdı. Uzayabilme. Bir projenin gecikmesi yapımında kullanılmaktadır. Dış saçaklanma. Lignin kâğıdı. Esnek kâğıt. civarındadır. Explosive Atmospheres. Teksif eleği. Extender. Çıkış süzgeci. Ekspres kâğıdı. Planlanan kapasite. Extraction Plate. Lignini azaltmak Extra High Bulk Book Paper. kuşe ve External Setup. Uzun süreli yolculuğa. Bir ürün yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim veya hizmetin garanti süresinin kontratla uzatılmış olması. Fazlalıklar. Harcama. Krepleme nedeniyle ortaya çıkan ölçü değiştirme özelliği. Esnek Kraft. Genişleme. Hurda kâğıt için delikler 9-10 mm Export Packing. Genellikle temizlik basınç altında tutup. (Segmented) olabilirler. Dolgu maddesi. Hava içinde (Fibril selüloz hücrelerinin zarıdır. Yongaları sıcak buharda Genellikle Kreplenmiş kâğıt türleri. Explosion. Genişleyebilme. Aşırı kaba dokulu kitap için odun yongalarının daha uzun sürede pişirilmesi. Ekstre. türü baskı nipleri. Genişleyebilir kâğıt. Bitki ekstresi. Uzatılmış garanti (süresi). olması gereken sayıyı verim düşmektedir. Yüksek gramajlı ve plastik Extractor. Uzayabilen kâğıt. Gider. karışması. Hamur kesafetini arttıran makine. Expansion). Extended Nip. kaplama amacıyla üretilen bir kâğıt türü. doğal gazla çalışılan ortamlarda gaz kaçakları. ve kimin tarafından ödeneceği belirtilen nakliye. Süre uzatımı. Bir kontratta belirtilen için katılan. kapasitesi.

boru. Extruder. 117 . emprenye edilmiş diğer kâğıtlar için de kullanılmaktadır. bir yarıktan basınçla verildiği Kuşeleme yöntemi. Akıtma Kuşeleme. (Eş anlamlı. Extruder Coating. Kuşe çözeltisinin. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extra Strong. Bodinoz. Extrusion. Plastik film. Ekstruder. Solvent bazlı kaplama malzemesini basınçlı bir yarıktan veren kaplama yöntemi. Çekme. Extrusion Coating. hortum lastik kaplamaları gibi üretim sırasında parçayı sıcaklık ve basınçla iterek çalışan makine türleri. Slot Coating). Çok dayanıklı. Extrusion Coating. Slot Coating). Dökme Kuşeleme. Kraft kâğıtlar için kullanılmakla birlikte. Yarıklı Kuşeleme. Çekme makinesi.

Keçe su tahliyesi. Keçe gömlekle su tahliyesi. Enerjiliyken kapalı/kilitli. Elek-keçe temizliği. Kâğıt kanıtlamak için. Enerji kesilmesi gibi Fabric Cleaning. Elekte form verme (kâğıt için). Satın etki analizi. Preslerin valslerinin keçe ile kesileceği için açılan kapılar gibi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fade. Fabric Press Roll. Elek gergisi. tehlike anında açılarak tahliyeyi Fabric Forming. Arıza tiplerini önceden belirleyerek. Örneğin hırsızlığa karşı koruma Fabric Shrink Sleeve Pres. Arıza tiplerine karşı nelerin yapılması gerektiğini Facing. parça değişimi ve tamirat gerektiren türde arızalar. Acceptance Test). Fade Resistance. 118 . Kauçuk durumularında. Failsafe Operation. Her ekipmanda belirli bir arıza tipinin daha sonra ne gibi sorunlara neden olacağını Facial Tissue. temizliğinde kullanılan. (Bakınız. Elek-keçe. Renk atması. kutulu pelür kâğıtları ve makyaj Failure Management Policy. Keçeli pres. Basınç sırasında. Enerji kesilmesi gibi kumaşlar. (Bakınız. Bir karton astar üzerine Failure Mode. Arıza tipi ve Factory Acceptance Test (FAT). Keçe gömlekli pres. Makine giysisi. Elek veya keçenin Failure Evaluation Mode Analysis. Elek-keçe değişimi. alıcının huzurunda. Elek-keçe gergisi. hamurdan veya safihadan geçen kirliliklerin. Fabric Tension. Kağıdın solmaya karşı F gösterdiği davranış. Elektrik kesildiğinde. Yüz değerlendiren analiz. Arıza yönetimi politikası. (Bakınız. Arıza tipi ölçülen gerginliği. değerlendirme analizi. Çalışma ortamında Fabric Purge. Çalışma ortamında temizlenmesi. Fabric Strecher. Kâğıt üretimi sinyal kesikliklerinde açma yapan kontrol vanası. Facing Paper. Kutu mendil. yükselmesini veya sıkışmasını önler. kostikli deterjanla manuel veya otomatik olarak Failsafe. Solma. Fail Open. Kâğıt makinesinde. Mekanik veya elektriksel olarak gömlek olarak keçenin geçirildiği presler. Minor Stoppages). Bozulma. sağlayan sitem. Failsecure. Arızada açan (vana). (Bakınız. Solma direnci. Kaplama kâğıdı. Güvenli çalışma. Elek gerginliğini elle veya Failure Analysis. Renk kaybı. tehlike anında kapanarak güvenliği ve vakumla emilen su. Failsecure) kaplı olduğu pres bölümü. Dokuma. sürekli kapalıyken. Fabrika kabul testi. dekoratif görünümlü ve düşük gramajlı kâğıtlar. Arızanın oluş şeklini otomatik olarak ayarlamaya yarayan mekanizma. Enerjiliyken açık/kilidi açık. Arıza analizi. (1)Yüz kaplaması. fabrikalarının arızalarını azaltmayı ve verimli çalışmalarını imalat alanında yapılan test. akışın kesilmesi istendiğinde kullanım sonucu eskiyen elek veya keçelerin yenisiyle kullanılır. su alma kapasitesini attırmak için Failure. Ürün kaybını önler. belirleyerek. Zaman içinde yavaş gelişen Formasyon elekleri. Solma. Fading. Arıza tipi kaplanan. Örneğin yangın anında elektrikler Fabric Press. Fabric. Failsafe) vals kaplaması üzerine. (2) Yüz geçirme. pres ve kurutma keçeleri gibi. temizleme kâğıtları. sağlayan sitem. Yüz silme kâğıdı. potansiyel alınan bir ürünün veya makinenin kabul görür olduğunu arızaları önlemek için yapılan çalışmalar. Keçeli pres valsi. Konfeksiyon ürünleri. Arıza. üretici tarafından. sentetik renk bozulması. buna uygun hareket eden yönetim politikası. malzemelerden dokunan ve kâğıt üretiminde kullanılan özel Fail Close. Arızada kapanan (vana). değiştirilmesi. sinyal kesikliklerinde kapatma yapan kontrol vanası. Fabric Shrink Sleeve Purge. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Tekstil. araştırma. Pres keçelerinde tutulan sürekli açıkken. Fabric Change.

Yağ asidi. cebri hava Feather Edged Board. Kıllanma. Haslık. Color Fastness). (Bakınız. Tehlikeli arıza. kuşe dergi kâğıtları. zemin. Çoğunlukla operatör tarafından düzeltilebilecek türde sorunlardır. Fastness. Tornalanarak tüylendirilmiş kenar. Oluklandırılmış renk. Feather Edge. kesilmemiş.. sokan arıza. pişirmeyi engelleyen basınç. (Bakınız. Hata. Boyanın sabitleme özelliği. Ciltci kâğıdı. Tüylenme. Boyut değiştirme. Fancy Gift Wrapping Paper. Yükseltilmiş döşeme. kullanım sonucu da oluşabilir. Light Fascicle. Sürekli yazıcı kâğıdı. bağlantı elemanlarının genel adı. Arıza oranı. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş Fanning. Malzeme yorulması. Genellikle tankların üzerinde operatörün duracağı ızgaralı Fatigue. Featherweight. Bir arızadan (Failure) kaynaklanabileceği gibi. Fan tutma. kenarı kesilmemiş karton. dekoratif gerektirmediğini anlaması için kendi işini çok iyi biliyor görünümlü kâğıtlar. Tüy siklet. Fan Pump. Malzeme yorgunluğu kapatmak için kullanılan sahte döşeme. basit Fan. temizlik işlerinin yapılmamış olması veya belirli bir Fan Duster. Çok düşük gramajlı kâğıt. Çeşitli karboksil asitlerinden False Floor. İnce basıncı olan ve hamur kasasına hamur basan işletme pompası. Çerçeve kenarı. Operatörün bakımcı gerektirip bağlayan ve kapak altına yapıştırılarak kullanılan. Featherweight Coated Paper. Fanlama. kâğıdın. Raised Floor) Fatty Acid. Somun. Kalın cilt kapaklarını kitaba bakımcıya ihtiyaç duyulur. Kâğıdın tüylü ince kenarı. Solmaz FCT (Flat Crush Test). Has boya. İnci beyazı. Tüylü çerçeve kenarı. False Bottom) türetilen. (2) kâğıtlar. Failure Rate. topundaki her yaprağı kenarından kaldırmak suretiyle. Pişiricide yoğuşamayan Fault. Kenarları üretim sırasında Fan Fold. Solmaz boya. doymuş veya doymamış yağ asitleri. Fan Drying.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ sağlamak için kullanılan bakım tekniği. Fan. Çok düşük gramajlı. meydana gelen değişme. Arızada ise bir Fancy End. Otomasyon sistemlerine ait bir tanımdır. (2) Otomasyon odalarında alttan geçen kabloları Fatigue Failure. Hediye paketleme kâğıdı. Toz çırpıcı. (Bakınız. (1) edilen beyazlık. kâğıt karton kenarı. Düz ezilme testi. (1) Çerçeve hareketiyle kurutulması yöntemi. Kâğıt kalite Fastener. Pelür kuşe kâğıdı. False Pressure. Fast White. Weight Coated Papers). Arıza sıklığı. Tüylü kenar. (1) Hoş görünüşlü ve hediye paketlerini sarmada kullanılan Traşlanmamış kâğıt kenarı. Fan pompası. Çok yüksek debili. İşletmedeki en yüksek debili ve darbesiz çalışan pelür kâğıdı. sonucu oluşan makine kırılması. olukları üzerine baskı uygulanarak yapılan ezilme 119 . (Eş anlamlıları. Sürekli form kâğıdı. Feather Edged Decle. Mürekkebin Fan Out. Paçavra veya çimento şartın/koşulun yerine getirilmemiş olması gibi. Hava fanı. Sahte döşeme. Yorulma arızası. yapılan kalite kontrolu. Gramajsız kitap kâğıdı. Yorgunluk. Fanlı kurutma. Fasikül. dikkatsiz torbalarındaki tozu çırpan parçalayıcı bıçaklı fan. Perçin gibi sorunları için de kullanılabilir. Safihanın havbesiz. tırtıklı karton. Civata. düşük basma Featherweight Book Paper. Sabit boya. Bağlantı elemanı. Hava fanı kullanarak. Baryum sülfatla elde False Bottom. False Floor. Dış etkilerden etkilenmeyen boya veya renk. Sahte basınç. Feathering. Solmazlık. Failure to Danger. Tüylü kenar. Tüylü kenarlı karton. Sabit beyaz. Baskı sonrası kâğıt boyutunda kâğıt üzerinde saçaklı dağılımı. İş güvenliğini tehlikeye (Bakınız. hamur pompasıdır. Fast Color. End Leaf Paper). Saçaklanma. Makinenin işlevini yerine getirmesini gazların birikmesiyle oluşan ve buhar girişini keserek engelleyen durum. olması gerekir.

Kurutma grubunda keçe valsleri özellikte üretilmiş gramajlı kartonlar. sistem keçelerinin temizlenmesini sağlayan. Keçe temizleme maddeleri. Ambalajlık kraft. taşıma kapasitesinin arttıran yapı. Preslerde üretim sırasında bilinçli ve yapısı hakkında edinilen bilgi. Ses emici karton. pompa emişine Felt Conditioning. His. tahliye edici özellikleri olan kumaşlar. sistemin matematiksel medelini preslerinde. Keçe aplikatörü. Ses Felt Brown. Bir siteme giren hamur/ham ve keçenin sağa sola kaçmasını önleyen hareketli vals. Kağıda dokunarak. madde. Feeder. yalıtımı yapma. Dokunma hissi. Felt Hairs. Keçe tüyleri. Kâğıt yüzeyinde görülen kopmuş Feed Water. Feedwater Heater. Deterjan ve kimyasallar karıştırılarak yapılan pres keçesi Feed. Keçe vals raspası. Keçe sonra keçe valsine konulan. Keçe izi. Tavana bitümlü karton serme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ testi. Vakum altında pres sistem çıkışındaki değişken değeri ölçerek. Kurutma grubunda. Felt Applicator. Bu test. Feedback Control. safihayı taşıyıcı veya suyu Felt Roofing. Keçe şartlandırıcı. Kâğıtta iç tutkal olarak Felt Cleaning Compounds. Keçe izli. Kazana giren suyu Felting. Felt Board. Bir süreçte. Kâzan besleme suyu. Keçe düzeni. (2) Karton. Keçe hava besleme ünitesi. Keçe şartlandırma. Pres keçe temizliği. Keçeleşme. Sentetik iplerden dokunmuş ve Felt Marking. Fider. kimyasal veya zift emdirilmesi için emici Felt Roll. Kaba karton. birbirine girmesi. Feedforward Control. 120 . Beslemek. Keçe klavuzu. Keçe kurutucu. Felt. içine buhar (2) Elektrik sistemlerinde enerjinin geldiği nokta. Geri beslemeli kontrol. (1) Tavan kartonu. Keçe valsi. Felt Conditioner. Felts Deadening (Deadening Felt). amacı safiha kalıntılarını kurutucu. Besi suyu ısıtıcısı. Kurutma grubunda keçelerin yönü kullanılan aparat. Felt Guide Roll. Felt Dryer. Keçeyi ıslatarak su veren kesafet kontrol sistemi gibi. kullanılan bir nişasta türü. gözeneklerinin su girişinden düzeltmeye çalışan süreç kontrol tekniği. (1) Keçe. Kaba görünümlü. Hamur beslemesi. (1) Besleyici. Kimyasallar ve deterjanlarla yapılan keçe temizliği. Keçe. Tüylerin veya safihada elyafların çürük buharla ısıtan sistem. Keçe görünümlü. onun kalitesi Felt Mark. Patates nişastası. Örneğin pompa çıkışındaki kesafeti ölçerek. kullanarak sistemi kontrol etmeye çalışan kontrol sistemi. Besleme. preslerde ve Felt Paper. 24 saat belirli bir baskı uygulanarak yapılmaktadır. verilerek keçenin içinde hapsolmuş rutubetin atılmasını Feeding. Felt Roll Doctor. kâğıda yaş izler vererek yapılan üretim. Esmer renkli. keçeleştirilmiş veya keçeleştitirilmeden. Feel. Keçe temizliğinde Felt Run. kurutma gruplarında kullanılan. Değişken Felt Finish. Keçenin Sistemi bozacak etkileri çok iyi hesaplayarak kontrol kaçmasını önleyen pnömatik klavuz. Duvarlarda ses emilimini kâğıtlar. Felt Guide. Feculose/Fecule. Kâğıt makinesi değeri ölçmeden. Keçe Regüle valsi. Keçe izi verme. Keçe kartonu. Keçe altında bulunan Feedstock. (2) Kartonla tavan emici. sürünme hızında işletmeye hazırlama. İleri beslemeli kontrol. olarak veya sorunlar nedeniyle oluşan izler. sıyırmak olan vals raspası. oluklu kâğıda 23°C de % 50 nemli ortamda ve Felt Cleaning. sağlayan silindir. Keçe regülesi. arttırmak için kullanılan bir karton. ve düzeni. Preslerde son nipten Feltt Air Supply Unit. sargılık sönümleyici karton keçe. keçe tüyleri. işlemini yapar. temizleme sıvısı. Besi suyu. Keçe temizliği. Bir sisteme mal besleyen besleyici.

Birim elyaf uzunluğunun. Keçe temizleyici. Elyaf cüssesi. paslanmaya karşı dayanıksız. Hamur içindeki elyaf Fiber Analysis. Fiber Collapse. A dalga. Fiberboard Sheating. Keçe izli taraf. Elyafların bağlantı parçasında manşon gibi dişleri içeride olan. Bir elyafın boy ve en eksenlerinin birbirine düzgün olan üst yüzey. Keçe izli kâğıt. istenilen dışı istenmeyen maddeler. bağlanması. C dalga. Felt Tension. (Eş anlamlı: Fiber Binding) Felt Whipper. Female Thread. Elekte ise kâğıdın üst tarafı. Bir hamurun içindeki farklı elyafların yüzde bir türü. Felt Stretcher. Fiber Dispersion. Genellikle daha olan oranı. özellikteki elyafın. olukların prese giren safihanın. (1) Kalendere veya F-Flute. Safihanın direkler arasına Fiber Container. Keçe sevk valsi. 121 . Elyaf pisliği. (2) Karton izi oluşmuş veya özel iz verilmiş kâğıt. (Bakınız. Elyaf sınıflandırması. Karton varil. elyafın uzun veya düğümlü olması yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir nedeniyle kopması. dalga ve K dalga türleri de vardır. Elyafların birbirine hidrojen gerginliği. getirilmiş mavi görüntü veren ozalit kâğıdı. desteklenmiştir. sayıca veya ağırlıkça. ekipmanları kullanarak. Fiber Binding. Anilin süreciyle ışığa hassas hale sonucu elyaf çapının azalması. Levha. Kurutma keçesinin Fiber Bonding. Kaplama levhası. Dalga. bölünmesi ve tozlaşması. Elyaf Fertilizer Bag Paper. Tekstilde ve nakliyede kullanılan döverek arkasından basınçlı suyla temizlemek için keçenin karton variller. Festoon Drying. Titanyum alaşımlı ağırlığı. (Eş anlamlı. Genellikle miligram/100 metre olarak ifade edilir.7 mm ve oluk sayısı 350 dir. Kraft kâğıdının kompozisyonu. Container). ısıtılmış elyaf kümelerine darbeler vurarak elyaf tanelerine ayırma işlemi. (2) Bobin makinesinde. Keçe yüzü. Elyaf bağı. Alınan örnekte. olarak adlandırılır. gerilen iplere asılarak bir kamarada kurutulması. Elyaf analizi. Keçe yüzlü. Harman bileşenleri. gibi dişleri dışarıda olanlara erkek diş denilmektedir. Fiber Composition. Elyaf eksen oranı. Keçe gerici. (Bakınız. Bir boru Fiber Classification. tutkalla veya mekanik başka yöntemlerle Felt Transfer Roll. Ferritic Stainless Steels. Rejek. Elyaf kesiği. Hurda kâğıtlardan yapılan kartonlar. Fiber Coarseness. Fiber Debris. tüm örneğe göre. Ferritik paslanmaz çelikler. aşırı şişmesi. Dişi dişleri olan. Yaş kısımda. Keçe tarafı. Fiberboard. bağlarıyla. Elyaf Düşük nikel alaşımlı. olarak oranları. Fiber Damage. Nipel uzunluklarına göre elekte sınıflara ayrılması. Fiber Sorting. anlamda nadiren selüloz kelimesi yerine kullanılır. Elyaf büyüklüğü. F dalga (mikro dalga) olukluda. pres keçesi elyaflara ayrılmasıyla oluşturulan levhalar. Gübre torba kâğıdı. İpliksi selüloz hücreleri. (1) Duralit. paslanmaz çelik. Odun yongalarının Felt Sided Paper. kâğıdın kenardan 0. Elyaf dağıtma. Varil alt ve üst kenarları metalle dışına monte edilen sistem. Matbaacılar tarafından baskı yüzeyi oranı. (1) Elyaf. çap nedeniyle değişen kurşun içeren Molibden. B dalga. Hücre duvarının soyulması Ferro Prussiate Paper. Keçe gergisi. Pres keçesini önce Fiber Can.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Felt Side. Elyaf çökmesi. Bu oran değeri elyafta performans özelliklerindendir. Öğütme sırasında elyafın Fiber (Fibre). bazen kabalığı. Elyaf levhası. Elyaf kopuğu. Elyaf boyunun çapına ettiği tarafı. Aluminyum. levha. oluklu mukavvalarda. Fiber Cut. F-dalga. Disperger denilen yüzde cinsinden oranını tayin etme. (2) Genel kesilmesi. Fractionation). Keçe gerginliği. Dişi diş. E yarılarak kopması. Elyaf hasarı. Safihanın keçeye temas Fiber Axis Ratio. Fiber Bonding) Felt Sided. kenar kesimi ifadedir. oluk yüksekliği sırasında uzun bir elyaf nedeniyle. Askılı kurutma. Keçe yüzü.

ıslatma aşamasında. Kurutma ve yol açan. Fabrika ortamında yapılan testler. pulperden açılmamış olarak çıkan yapısı. Elyaf kümelerini açarak Fibrage. Fibrilleşme. Kâğıtta enine ve boyuna dayanımları belirleyen temel Field Tests. Dosyalama kâğıdı. Saha işleri. İplikçik. zarlarının parçalanmasıyla meydana gelen iplikçikler. Sıcak ve sulu bir ortamda Fibrillation. Elyaf seçme. Elyafın bükülmeye karşı seçimi yapma. elyaf topaklanması. Türbo seperatör veya Fiber Ultrastructure. Elyaf sertliği. bitkilerin elyaflı kısımları. Elyaf uzunluğu. göstermelidir. (Fr. fakat hücre duvarlarının sulu olması durumu. Saha borulaması. Kâğıtta yüzey bozukluğuna Fiber Saturation Point. elyafların yönlenmesi. File Back Paper/Board. Elyaf kalkması. elyafların birbirine bağlanmasını güçlendiren bir yapıya Fiber Loading. Elyaf doyum noktası. Elyaf yüklenmesi. Elek üzerinde elyafların tanklar üzerine takılan ölçü ve kontrol cihazı. kesimi sırasında bıçak yüzünde meydana gelen üs tüste Fiber Length. kâğıt yüzeyinden elyaf öğütücüde veya hollenderlerde. yavaşsa frenleme etkisiyle enine doğru dizilirler. Fiber Lifting. Elyaf kümelenmesi. Elyaf açıcı. Elyafların kuruma Field Cabelling. parçalanıp daha ince ve saçaklı hale getirilmesi. Fibraj. Üretim sırasında hamur hazırlama Fibrous Materials. mukavemeti. düzenli şekilde katmanlaşmış elyaf tabakası. Odun hücrelerinin duvarındaki katmanlı yapı. Elyaf dizilimi. Fiber Loss. Ekipmanların dizilirler. Düğüm açma. dayanıklı safiha fabrika içi kablolama. Karton varil. Hollender veya öğütücüde elyafların elyafların dağılmasını sağlama. Buna “Brushing Out” fırçalaşma da kalsiyum karbonat yüklenmesi. (Eş anlamlı. (Zıt anlamlı. beyaz suyun Stiffness). Fiber su uzun döngüsünde elyafın geri kazanılarak. Mikroskobik elyaf hücre duvarı tokatlayıcı/deflaker türü. elyafı bir elekle ayırma. kendi boruları dışında kalan fabrika içi borulama. elyafların dağılımı. Elyafların hücre üzerinde kalan elyafların yüzdesi.) Fiber Length Index. selüloz hücrelerinin içinin kuru. Saha kablolaması. Fiberizer. şişmesi sonucu oluşan düzensiz grenli görüntü. Kâğıt hamurunda. Elyaf esnekliği. Elyaf sınıflandırma. hücre zarlarının kalkması. Elyaf dokusu. Fiber Fractionation. Elyaf ağı. (1) Safihadaki Fiber Puffing. Saha testleri. dövülerek. Fiber Recovery. Fiber Classification). Elyaf geri kazanma. Isı uygulanan baskıda. (2) Hamur içindeki elyafların mekanik kökenli elyafla yapılmış kâğıtlarda elyafların uzunluklarına göre oransal dağılımı. denilmektedir. Fiber Drum. Elek hızlı ise. Fibril. İdeal şartlarda dizilim düzenli bir dağılım Field Works. Elyafın üzerinde oluşan kavuşturulması. İşletme ekipmanları. Elyafların konik yapılan baskı işlemi sırasında. Uzunluklarına göre kümelenmesi. Elyaf sınıflandırma. Kâğıt makinesi beyaz Fiber Flexibility. Fiber Flocculation. Elyaf kaybı. Elyaf kabarması. Ekipman dışında sırasında hidrojen bağıyla bağlanarak. Fiber Floc. Elyaflı maddeler. Elyaf dağılımı. 122 . Bir ve çok yıllık kısmında ortaya çıkan kayıplar. Tüylenme. Elyaf. Elyaf uzunluğu endeksi. Boy Fiber Stiffness. elyaf topaklarını dağıtmaya yarayan elyaf açıcılar. Field Device. askıdaki elyafların Fiber Sorting. Saha boruları. Hamur içindeki elyafları uzunluklarına göre ayırma. Arşiv kâğıdı. Fiber Network. hamur kasasından çıkış hızı ile elek hızı arasındaki farka göre. faktördür. içindeki elyafların alınması. oluşturması. elyaflar boyuna Field Piping. Elek Fibril (Fibrillae). Fiberizing. borular ve Fiber Orientation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Distribution. Fibre (Fiber). Saha cihazı.

Kırıntı. İnce kum. düzgünlüğü sağlanmış. tuğla veya çimentoya karıştırmak. File Folder. (Bakınız. Film kaplamada kullanılan pres. Filler. Filtration. Örneğin Kizelgur. Klasör. kabarcıkları üreterek ortama oksijen transferini üst seviyeye Fill Factor. karbon bulunmaktadır. kata göre farklı harmandan üretilmiş kartonlar. Yuvarlak elekli makinede. Filtreleme oranı. Daktilo ile yazılan makinelerde kaplama yapıldığı için kaba bir yüzeyi evraklarda. (1) Dolgu maddesi. Dolgulu valsler. Kâğıt hamuruna dolgu Fine. hamuru katkı maddelerinde aranan incelik. Parçacıkların elyafa yüzeyi özel kâğıtla kaplı valsler. Son imha işlemi. Filtrelemeye yardımcı maddeler. Mikro kabarcıklı difizör. Kalenderlerde kullanılan. alt katı üst kata göre farklı hamurdan üretilmiş Bristol Filtration Rate. % 100 kimyasal selülozdan üretilen. Nipsiz Fines. türü maddeler. Fill. ağırlıktaki yonganın kapladığı hacim veya alan. Filter. Semi Fine) kuşe kâğıtlara (LCW) alternatif bir kâğıt türü. İnce toz. Bunlar arasında. Toz elyaf. Çapı maddesi olarak katılan kil. Film pres. gübre konulan kartonlar. Kırıntı. tutunmasını sağlama. Yonga beslemede belli çıkaran difizör türü. Dolgulu karton. Çok ince tabaka kaplama Fine Papers. yüzey yapılmış düzgün yüzeyli grafik kâğıdı. Kısa ve ağırlığı olmayan elyaf. Pelür kopya kâğıdı. Filler Board. Film Coated Offset (FCO). Baskıda koyu renklerde keskinliğin Fineness of Grind. Filled Bristol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ File Copy Tissues. Azami en. uygulanan yok etme işlemi. (Zıt Filler Content. Birim filtre yüzeyinin karton. Öğütüm inceliği. Hava geçirgenliği dikkate olarak üretilebilecek azami kâğıt eni. Kolej yedeği. Dosya klasörü. Dolgulu Bristol. Fill-in. Dosyalamaya difizör. Dolgu oranı. Teksif eleklerinden çıkan su. Dolgu kili. Film Press. Arıtmalarda kullanılan ve çok küçük hava hazır. Fine Grit. Filtration Retention. Genellikle çok katlı olarak kâğıtlar. Atomik Filler Paper. gramaj sağlayıcı alt Final Disposal. alınarak üretilmiş. Hamur içinde bulunan toz Filter Aids. Filler Clay. yaramaktadır. Tam en. Zerrecikler. Film Coated. alt kata arazi doldurmak. sorunsuz Filter Paper. Filled Rolls. Fine Bubble Diffuser. (2) Çok katlı kâğıtta. Dosya kâğıdı. Pigment veya kuşe olmaması. Filtre. kâğıdıyla ana sayfanın kopyalandığı ince yapraklar. Film kaplı ofset kâğıtları. yapmak veya biyolojik dönüşümler ön planda gelmektedir. yedek dosya kâğıdı. Bir kâğıt makinesinde. Film kaplı. Birinci hamur kâğıt. Ölü elyaf. Parçacıklar. Kaolin. Süzme çamuru. Doluluk faktörü. Kâğıtta dolgu maddelerinin anlamlı. dar. boyu kısa olan ve ağırlığı önemsiz olan elyaf. dolgulu kâğıtlar. şeklindeki maddeler. Atıklarda en son katmanlar. ikinci ve üçüncü yaprak olarak konulan. Dupleks kartonlarda. Kesin kabul. Dolgu kartonu. Boşluk. Coarse Fiber) ağırlıkça selüloza göre yüzde miktarı. Filtreleme. Kâğıtta yüzey düzgünlüğü sağlamaya Final Acceptance. Mekanik selülozla üretilen kaba kâğıtlar Dergi ve katalog yapımında kullanılan ve düşük gramajlı bu tanım dışındadır. Filtreli su alma. Files. kaolin Filtration Water Removal. geçireceği/filtre edebileceği miktar. toz filtrelerinin yapımında kullanılan Filled Board. Yıkama veya filtreleme sonucu çıkan sulu kısım. yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve alt katmanları üst Filtrate. Elekte tutunma. Kati kabul. 123 . Hamura katılan kalsit. enerji üretmek. Baskıya uygun. Filtre kâğıdı. Filtreleme yardımcıları.

İnce eleme. Ateşe dayanıklı Kreplenmiş kâğıt. daha doğrudur. Fireproof Paper. Stoklarda tüylü kenarlarının kolay alev alması nedeniyle tercih edilen tarihe göre ilk giren stokun öncelikli olarak stoktan çıkması. 25”X40” veya 26”X38” ebadında (1000 inç²) Fire Watch. Ateşe dayanıklı. Yanabilir kâğıt balyalarının olan. İlk giren ilk çıkar. Yangın alarm sistemi. çıkan yangının söndürülmesi gibi görevleri olan Finish Variations. İğne yapraklılar ailesinden ve selüloz bulunmamaktadır. (1) Kâğıdın yüzeyinde kuşe inorganik elyaflar la ateşe kısmen dayanıklı hale getirilmiş kaplama. Yangın yolu. Kazanlarda alevin içindeki Finish Points.7 kg) borular. Fişek kâğıdı. gözle farkına Fireworks Paper. İkmal salonu. İlk geçiş tutunumu. büyürler. Fire Tubes. Kaynak ve ateşli işlerin kâğıdın. parçaları. İşlem değişikliği. Üzerinde Fireproof Crepe. Safihada kalan elyafların ve elekten süzülen parçacıkların 124 . Fine Screening. (Bakınız. her elyafın ateşe dayanımı işlem veya işlemler bütünü. Ateşe dayanıklı. Yangından korunma. Dayanımları için özel değerler Fir. yüzey düzgünlüğünde veya parlaklığında. (2) Fiziksel görünüş özellikleri belirli düzeydedir. First Pass Retention. Fire Alarm System. Finishing Paper. sarım sonrası First In First Out (FIFO). İşleme. Külhan. İşlem. kâğıdı. Sonlandırma. Bu nedenle “Fire-Resisting” ifadesi yaratma. çeşitli işlemler yapma. Bir yapılması sırasında faaliyetleri izleyen ve yangın inç uzunluk 1000 puandır. ve aralarda bırakılan güvenlik yolları. Matbaa artığı. Finishing Waste. Finishing. inçin binde değeri üzerinden kalınlık değeri. Yangın süpervizörü. Yangına dayanıklı gövde. Fire Protection. Bitim puanı. İnorganik bile olsa. Son zımpara kâğıdı. İnce elek. elek üzerinde kimyasal toz. Hamur içindeki boyutları çok küçük Fire Lane. köpük veya su bulunan yangın söndürme kalan hamurun. sarma. Fire Extinguisher. fişek sarımında kullanılan. tıraşlama. Uygun kimyasallarla ve Finish. Kâğıt ile ilgili imalat ilgili ekipmanları ve prosedürlerin gereklerini takipten işlemlerinin yapıldığı atölye. First Aid. First Effect. İşleme. Finishing Area. iz verme gibi çeşitli etkiler yaratmak için yapılan kâğıtlar. Sonlandırma bölgesi. Bitim. 50 pound (22. Bu tür ağaçlar daha geç Firing Hood. Kenarları tıraşlanmamış ilk kademe. eleğe verilen toplam hamura oranı. İnce dişili zımpara Fire Safety. paketleme gibi işlemler bütünü. Fireproof. Tamamlama. Yangın söndürme cihazı. Çok kademeli buharlaştırıcılarda Firecracker Paper. kâğıt kişi. Havai fişek kâğıdı. İşlem odası. İlk tutunum. sorumlu kişi. İlk yardım. çıkmaması. Alev boruları. Fire-Resistant Construction. Ateşe dayanıklı kâğıt. İlk kademe. elyaf dışı esnek maddeleri ayırmaya yarayan metal parsellere ayrılarak yangına müdahale amacıyla çevresinde elekli ekipman. Fireproof). kâğıt Herhangi bir kap veya konteyner veya tankın. Köknar. Yangın gözetmeni.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fine Screen. sayma. Fire Supervisor. Matbaalarda. Yangın güvenliği. Matbaa artığı. Fire Resisting. Kesme. İşlem bitiminde. Finishing Broke. tutkallı kâğıtlar. Düşük gramajlı ve varılan değişiklikler. tüpü. Softwood). üretiminde kullanılan bir ağaç. yangına üzerinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan döküntü kâğıt belirli bir süre dayanacak şekilde yapılmış olması. ve tüylü bırakılan. (Bakınız. ağırlığındaki. İçinde Hamurun elek üzerinden ilk kez geçişinde. Fabrikada yangınla Finishing Room. Zımpara taban kâğıdı. kâğıtlar.

Atık su sistemlerinde özel sabitleyerek yapılan ölçme tekniği. Ateşe dayanıklı değildir. Yanmanın alev Fish Paper. maddeler. Balıkgözü. fakat yangını körüklemez. Fittings. su içinde karıştırılmamalıdır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ miktarlarını görmek açısından önemlidir. koymak. Daha sonra. Sabitleyici. İlk aşamada Flaked Dryer. ikinci eski bir yöntem. (2) Boyanın elyafa bağlanması için kullanılan kullanılan tank. işlenmesiyle elde edilen ve yandığında alev çıkarmayan Fish Wrapper. (1) Hurda kâğıt oluşan ikincil buhar. kâğıt üzerinde görülebilen yuvarlak lekeler. Beş neden. Birinci kademe Flake. Bunların kâğıda bağlanarak Flash Tank. Fixture. blöf nişastanın bağlanmasına yarayan maddeler. tankı içinde meydana gelen ve basınçtan kurtulmanın Fixed Point Measurement. kurutulduğu bir mekanik selüloz kurutma tekniği. Presbant kâğıdı. basınç düşümü sonucu kondensatın ani buharlaşmasıyla Fixing Agents. kısa süreli patlama benzeri olay. Bobine ek yerini belirten işaret %90 arasındadır. Reçinelerde pul şeklindeki oksijen ihtiyacı. 125 . dökülmesi. Fiscal Manuscript Cover. Fish Eyes. Yeşil ve dalgalı çıkararak şiddetlenmesine karşı direnç. Sabitleme maddeleri. Bu değer %50 ile parçası. ölçü kafasını Flash Mixing. Flaş tankı. Mali defter kapak kâğıdı. Flaş karıştırma. Canlı buhar kaçaklarıyla işlemede. Bu değer hamur Flag. Flaş kurutma. Askıdaki kâğıdı alttan üfleyerek kurutan karbonca zengin maddeler oksitlenirler. Boru hatlarına boruları birbirine bağlamak Fitter. Kondensat tanklarında yaygındır. kapalı su döngüleri yaratıldığında. kalitesini ölçen QCS sistemlerinde. Kraft kâğıdının benzediği için bu isimle anılan kâğıt. balık derisi desenine Flame Resistant Paper. Belirli ölçüde yanmaz kâğıt. Flame Resistance. Katlanmamış. Damlacık şeklindeki selüloz arkaya neden sorusunu sorarak kök nedene inen sorgulama parçacıklarının bir hava fanı önünden dökülerek tekniği. Kâğıt etkisiyle oluşan. Düz. yapılma safihadır. Balık kâğıdı. Koku ve nemi kâğıt. Aleve dayanıklı. Kâğıt bobininde. Aydınlatma armatürü. için kullanılan parça. Flaking. geçirmeyen mumlu kâğıt. rengi ve parlaklığı nedeniyle. Fixative. nedeniyle. Flange. Alevlenme direnci. biyolojik oksijen ihtiyacı. kâğıdın kopuk olduğu kasasına verilen hamurun kesafeti ve elek altı suyunun yere konulan ve kopuğun varlığını ve yerini belirten kâğıt (beyaz su) kesafeti ile de hesaplanabilir. Pul. kâğıt parametreleri için tarayıcı türü ölçüm teknikleri Flash Steam/Vapor. Buhar sistemlerinde. Flange Mounting. Selüloz üretiminde. Pul şeklinde olan. Buradaki “Flaked” yufka anlamında elde kademede azotça zengin maddeler oksitlenirler. Sabit nokta ölçümü. Balık sarma kâğıdı. Five Why’s. (2) Bayrak atmak. Boru bağlantı parçaları. Manuscript Cover). Kuşe kaplamanın pul pul olup (Bakınız. First Stage Biochemical Oxygen Demand. Flat. Blöf tankı. Tesisat ustası: Montajcı. Elyafa boya veya Flashing. Tutunum sağlayıcı. Püskürme. Diğer işlemi. Alev almaz kâğıt. Pullanma. Karbonca zengin maddelerin oksitlenmesi görüntü. Şlaym veya başka kimyasallar Flame Proof. Flanş bağlantılı. Kütle boyaması yapılan olarak yapılan karıştırıcılarda çok hızlı yapılan karıştırma kâğıtlarda renk ölçümleri bu yolla yapılmaktadır. (1) Bayrak. Fışkırma. için gerekli. Flaş buharı. Bir sorun karşısında beş kez arka Flash Drying. zararlı maddeler giderek artar. yok edilmesini sağlayan maddelere sabitleme maddeleri blöf sırasında çıkan buharın tehlike yaratmaması için denir. Flanş.

edilmesiyle elde edilen esnek elyaflar. düzgün ve mukavvalarda baskı için kullanılan bir mürekkep desensiz yüzeyli işlenmiş kâğıt. Flexural Stifness. Flat Drinking Cup Stock. Genellikle conta. Top kâğıt. Flat Flax. Kendir. Keten bitkisinin saplarından mukavvanın düz olarak yatırılıp. uygulanmasıyla yapılan dayanım testi. kurutmak için kullanılan bir yöntem. Flexographic Printing. Ebat halinde Flexible Fiber. Döner bir vals Flat Plate Orifice Testing. Flat Boxes). Flekso baskı. vakumla Flat Writings. Bir kartonda her Flat Screen. Yüzey Flexural Rigidity. Esnek elyaf. Bu test cilt kartonlarında hamur eleyen elek. üzeri çakmaktaşı tozuyla kaplanarak kullanılan kâğıt. Çıkışına levha halinde ince delikli iki ucundan destekli ve orta kısma ağırlık uygulanarak elek konulmuş ve içindeki diyaframlarla darbeler yaratarak yapılan dayanım testi. Flexural Resistance. (Bakınız. Flat Crush Test. Zımpara taban kâğıdı. test sonucu laboratuvarda elde edilen Flats. Tipo baskı. Bu tür odunsu bir yıllık bitkilerin Crush of Corrugated Board). Paketlenmiş su emişini sağlayan kasalar. Kitap kapaklarında. yapılmaktadır. iki valsten biri mürekkeple temas ederken. Ebat gazete kâğıdı. Esneme dayanımı. Dökme ambalaj kâğıdı. (Eş anlamlı. Fleksografik baskı. kesilmiş kâğıtlar. Döküm malzemelerde görülen paketlenmesi. Ebat kesilerek 500 lü ucu boşta olan kartonda. Flat Drayer. Flex Resistance. Flat Crush Resistance. koyma direnci. Bükülme dayanımı. Flexural Flat Wallet. (Tappi T566). Bardak kâğıdı. üzerine basınç elde edilen selülozdan üretilen kaba kartonlar. Bir ucu destekli diğer Flat Ream. Dosya kâğıdı. Blok kâğıtlar. Bükülme sertliği. (Bakınız. Düzlük. Flekso baskı mürekkebi. Ezik kâğıt bobinleri. Flexographic Ink. Mühreleme. çatlaklar. Keten. Kutuların dayanımını önceden veya cam küresel bir parçayla perdahlama. Düz paketleme. selülozu. Elyafların vulkanize satılan bardak kâğıtları. 126 . Tek duvarlı oluklu Flax Board. yapımında. Ebat kesim kâğıt. Flat Suction Boxes. Kese kâğıdı. Kâğıtlardaki kaba/dişli görünümü akik. Flekso baskı. Konveyör kurutucu. Flatness. Fleksografi. Rigidity) Flat Wrappers. Ebat kâğıtların top olarak Flaw. orta kısma yapılan baskıya karşı paketler haline getirilmiş kâğıt topu. Bobin halinde olmayan ebat Oluklu mukavvalarda kullanılan bir baskı yöntemi. dosya kâğıdı. Düz elek. Oluklu mukavvanın düzleştirme. Düzgünlük. Kılcal çatlak. diğeri uygulama valsi olarak. Parlak olmayan. Esnek kapak kartonu. birbirine temas eden Flat News. Ebat kesilmiş gazete kâğıdı. Düz orifis plaka testi. Kaplanmış kâğıtları salmastra gibi işlerde kullanılan elyaflar. Elek altında bulunan. Flat Bundle. T825). Flat Rolls. Kolej yedekleri. Top halinde satılan Flint Backing Paper. Eski adı anilin baskı olan. Düz ezilme direnci. (Tappi T808 veya Flexible Cover. belirlemeye yarayan. Bükülme sertliği. Vakum kasaları. Kolej yedeği. Düz ezilme testi. Flexography. Sade yüzeyli. Flat Paper. mürekkebi kâğıda aktaran baskı yöntemi. kırılgan olmadığı için kullanılan bir karton türü. Vakum üzerine sarılmış esnek kauçukla veya polimer plakalarla pompalarında kapasite belirleme amacıyla kullanılan test yapılan rölyef baskı türü. Oluklu Flat Finish.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flat Boxes. Zımpara yapraklardan oluşan kâğıt tomarı. metal esneme mukavemeti. Paket kâğıt. mukavemet değeri. düzeneği. Flattening (of Paper Surface. Keten kartonu.

Perdahlı kaplama kâğıdı. Avara silindir. Flow Factor) Cv=1. Flotasyon hücresi. Flok. Şamandıra tipi Flotation Deinking. seviye kontrollü hamur kasası. Stereotipide döküm için kullanılan kartondan yapılan dişi Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. (1) Sabit seviye kasası. Flint Paper. PSI basınç düşümü yaratan suyu ifade eden katsayıdır. Yüksek basınç fıskiyesinden sonra. kapak kısmı oynak olarak kullanılan dupleks karton. Şamandıralı kondenstop. (2) Hamur kasası. araya toplanması. Flotasyon ünitesi. Kartondan. görünmesi için. Krapon Flitting. Flocculant. Debi. Florist Crepe Paper. Flotation Aid. Oynak kapaklı kutu. Taşmalı (nip) kaplama. yüzeyli camsı kâğıt. Zemine depolama. Kümeleşme. Yüzdürme. Float Type Level Controlled Headbox. Su yüzeyinde durma/tutma. Kümeleştirici. Floklaştırıcı. Float Steam Trap. bulunan askıdaki parçacıkların. Headbox). Floating Drier. Zımparalama. krapon kâğıtları. ürünün içine yumak yapılarak konulan ve Flow Coefficient (Cv). Flocculation. Çiçekçi parşömeni. önce kullanılır. zeminine. Mürekkep parçacıklarının elyaf yüzeyinden söktürülerek Floc. polimer kullanılarak bir Flow. Sıvı içindeki jölemsi parçacıklar. Perdahlama. Flow Box. Kırçıllı doku yaratmakta kullanılan elyaf. sağlayan polimer türü maddeler. Matris kâğıdı. Akış katsayısı. Çiçekçilerin buket yapmak için kullandığı renkli salınması. (PSI) (Bakınız. Topaklanma. Zımpara yapımında üzeri Flooring Felts. Döşeme kâğıdı. Akım şeması. Mühreleme.Kv 127 . Yüzer kurutucu. Şamandıralı Flotation Cell. Zemin örtü kâğıdı. Akış şeması. Flotasyonlu mürekkep gidermede kullanılan ana ekipman. Flour. Uçuşma. 16˚ C tüylenmeyen türde pelür kâğıdı. Kalıp kartonu. koridora depolama. camsı düzenler. İki vals arasında gevşeyerek safihanın kâğıdı. aşındırıcı tozlarla kaplanarak kullanılan kâğıt. Birim olarak (GPM) kalıp. (1) Kırçıl. Flotasyon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flint Glazed Box Cover Paper. emici kasadan görüntüye kavuşturulması. Keçedeki su dağılımını Kâğıt veya karton yüzeyinin perdahlanarak. Şamandıra. Perdahlı kâğıtlar. Florist Parchement Paper. hazırlanmış kutular.156. Faaliyet Flocking Tissue. Flooding Shower. Flooded Nip Coated. Akış faktörü. Çiçek ambalajlamada sakız kutularındaki gibi. Akış Flock. Ölü elyaf . Un torbası kâğıdı. (2) Topak. Çiçekçi kartonu. Zımpara kâğıdı. Elyaf tozu. Çiçekçi krapon kâğıdı. Flip Flop Box. Florist Tissue. Yumak pelürü. Yüzer vals. Float. bir dakikada bir galon olarak akan ve vana üzerinde bir Flong/Flong Paper. Floating Roll. Kreplemede. sigara veya Florist Boxboard. de. Çiçekçi pelürü. Yüzer kurutma silindiri. Temassız olarak bir bulunan askıdaki katı parçacıkların. Akış. kasası. Tekstilde ürünün düzgün basamaklarını ve mantıksal tercihleri gösteren şema. Floor Storage. (Bakınız. Flotasyon yardımcı maddeleri. Atık sularda Flotation Dryer. Atık sularda Flour Sack Paper. Kaplama Çakmaktaşı tozuyla üzeri kaplanarak elde edilen ve kutu hamurunun silindir üzerinden akıtılarak nip arasında yapılan kartonlarının üst kaplaması olarak kullanılan düzgün kaplama. Palet üzerinde fabrika Flints. topaklaşmasını havbe içinde kurutma veya Kuşeleme yapan sistem. yüksek debide ıslatan fıskiye. Sıvı içinde oluşan topaklaşma. Keçeyi düşük basınçta Flint Glazing. krep raspası arkasındaki ilk kurutma silindiri. Yıkama fıskiyesi. Flow Chart. yüzdürme yoluyla uzaklaştırılması. buhar kapanı. Flotasyonlu mürekkep giderme.

865. E ve F dalga gibi adlarla pamuğu. Fluorochemical Sizing). Florlu tutkallama. Debi kontrolü. Flow Switch. Krapon Fluidity. kuleli baca sistemi. C. Su içinden baca temas açısı 90° olmaktadır. (Bakınız. Akış şeması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flow Control. (2) Tül kâğıdı. Genellikle bir pompanın ve bazen Fluorocarbon Size. Yağlı bir tür kâğıt. iç veya yüzey tutkallama. Uygulama sonrası. kâğıdın daha beyaz ve canlı Flow Transmitter. Kâğıt gösteren güvenlik amaçlı kullanılan mürekkepler. Hamur kasasına gelen Fluorescent White. yağ damlasının kâğıtla Flue Gas Scrubber. Flute(s). Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Floresan. Yağ itici bir Flue Gas. (2) Floresan boya kullanılmış kâğıt. görünmesini sağlayan kimyasal bileşikler. Vazo sarma kâğıdı. Flow Coefficient) Kv=0. Florokarbon tutkallama. Akış svici. Fluidizers. (1) Toz elyaf. Fluorescent Dye) (m3/saat) (bar) (Bakınız. Sulu baca gazı filtresi. Kâğıt hamurunda parlaklığı (beyazlığı) arttırmak için Flowmeter. 128 . Fluffing. İncelticiler. yayarak parlama özelliği. Tomruk yüzdürme kanalları. Optik boya. Flow Spreader. Flow kullanılan floresansa renkli. Floresan boya. 16˚ C de. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Fluorescent Inks. Kazanlarda. Akış katsayısı. Fluidized Bed. Fluff Pulp). Fosforlu Flow Measurement. (Eş anlamlı. Görünmez mürekkep. zincirindeki hidrojenler florla bağ yaparak. Fluid Head. sağlayıcılar. Akış yayıcılar. bir saate bir metreküp olarak akan ve vana üzerinde bir bar Fluorescence. boyalar kullanılmış kâğıtlar. Akış miktarı. yazıldığında gözle görülemeyen. Fluorochemical Sizing. Hav. Debimetre. (Eş hamurun hızı (m/sn). Flow Velocity. Bu tutkallamada selüloz gazını geçirerek filtreleme yapan. Akış mihtarı ölçümü. Kav. Debi. Flumes. Kâğıt makinesinde kaplama. B. hamuru. Akış nozulu. fakat mor ışıkta kendini Flow on Coating. Sıvılaştırıcılar. Akışkan yataklı. Nakliye kanalları. Debi ölçümü. Kâğıt hamuruna katılarak. Selüloz pamuğu. Flow Rate. Hamur kasasına gelen Yumuşak ve uzun elyaflardan üretilir. yolla elde edilen selüloz. mor ışıkta parlayan boyalar. tutkallama türü. Birim olarak Fluorescent Brightners. Kav. Flow Factor (Kv). Kalan kısım Kraft selülozudur. Transmitter). Optik beyazlatıcı. Sıvı basıncı. Viskozitenin tersi. Akış algılayan kontaklı anahtar. Selüloz pamuğu. Boyalarda kullanılırlar. Akış faktörü. bariyer oluştururlar. (Eş anlamlı. hava gücüyle Flower Pot Paper. Oluklu mukavvaların içindeki Fluff Pulp. hava akışı olarak ta karşılaşılmaktadır. Kâğıda Flow Nozzle. Ondülaların büyüklüğüne ve birim uzunluktaki ve çocuk bezlerinde kullanılan emici özellikte selüloz sayısına göre A. Havbe ve havalandırma kanallarda anlamlı. fiziksel bir Fluff. Hav. Akışkanlık hamurun düzgün ve eşit akışını sağlayan mekanizma. kâğıdı. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Vazo kâğıdı. Baca gazı. (1) Renksiz floresan boya. Oluk. Flowmeter). Fluorescent Paper. Flower Pot Covering Paper. yanıcı parçaları yüzdürerek yakan sistem. Hav. Floresan kâğıt. floresan boya. Hamur kasası içinde.Cv Fluorescent Dye. Flow Evener. İçinde optik/floresan Flow Sheet. Florokarbon yerçekiminin etkisiyle bir boru içinde akan su veya bileşikleri kullanarak yapılan. Aldığı ışık enerjisini karanlıkta basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır. Akış düzenleyici. Flow Distributors. % 90 ın üzerinde yumuşak odundan kimyasal sınıflandırılırlar. Fluorescent Whitening Agent. Debi ölçer. Boya yaşken uygulanan kaplama tekniği. boya. Akış dağıtıcılar. Hijyenik pedlerde ondüla. Çok beyaz kâğıt. Kav. Akışkanlık. Akış hızı. haslıkları olmadığından zamanla yaşlanarak yok olurlar. (Eş anlamlı. Şeffaf hamuru. Dalga.

ve delikler meydana getirirler. Köpük söndürme. (1) Oluklanma. Froth) Laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Köpürmenin laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Elek altındaki çitaların arasındaki köpüğünü mekanik olarak parçalayan donanım. Arıtma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fluted. hamura giren hava kabarcıkları. Bir tarafına yapışkan madde (Residual Strength) ölçme yöntemi. Foil Paper. Foam Breaker. tamamlandığında olması gereken artık mukavemeti Fly Paper. biçimi. Ayna yansıması. Hamur kasası ve elek üzerinde görülen. Fodder Pulp. Foil). Tahrik edilmeyen kurutma valsi. (Tappi T bağlı olarak. Kâğıt toplarını bir hava jetiyle aralayarak. Yemlik selüloz. Oluklu Flotasyon ünitelerinde. mesafe. (Hydrofoil’in kısaltması). Foil Polish. (Eş anlamlı. elde edilen ve hayvan yemi olarak kullanılan. (1) Çita. Folyo kaplama kâğıdı. Fluting kâğıt. Fluting Media. Foam Marks. karton türleri. sıcak hamurla soğuk havanın buluşmasıyla oluşan. Köpük söndürücüler. elek altına yerleştirilen su alma elemanları. 129 . Oluklandırılmış. Media) Satıcının malı müşterinin belirlediği limanda ona teslim Fluxing. kâğıtta lekeler Foil of Hydrafoil. Fly Ash. Yaş kısımda Fogging. Flying Bridge. hava kabarcıklarının. gıda alınmaması durumunda. Fluting. Sislenme. Metal folyolu kâğıt. (Bakınız. Sevk Foil Angle. Fog. 824). Gemide teslim. pelür kâğıtları üreten makine. Arındırma. Corrugating FOB (Free on Board). Kâğıt üretimi sırasında. Boş sayfa. Selüloz fabrikası liköründen Fly Finish. Foam Stability. köpüğün yok edilmesi. Foam Removal. Onulalı kâğıt. Kâğıtta ofset işlemleri Flyleaf. Köpük uzaklaştırma. Köpük kesiciler. Işıkta oluşan kâğıt parlaması. mürekkep parçacıkları ambalajlamasında çokça kullanılan kâğıt türleri. Elek ile alttaki çitanın sürtünmesi valsi. Seyyar güverte. Köpük söndürücülerle kolaylaştırır. Foam Marks) nedeniyle kâğıtta meydana gelen dalgalılık. Metalik meydana gelen köpürmeyi önleyen sıvılar. Oluklu kenar ezilme testi. Sis. Fogra yöntemi. Köpük izleri. sürmek ve sinek avlamak için üretilmiş kâğıtlar. Adım mesafesi kısalığı elekten su süzülmesini Foam Inhibition. Flying Dutchman. kâğıt yüzeyinde görülen lekeler. Foil. Foam Agents. kullanılan su döngüsünde ve hamurda Foil Mounting Paper. proteince kusurlu olan kâğıtları ayırmak için yapılan fabrikasyon zengin madde. Asma köprü. (2) Baskı sırasında sıcaklık Foam Spots. Sinek kâğıdı. Foam. mürekkep ve mukavva kutu yapımında kullanılan kartonların arasında elyaf parçacıklarını su yüzüne taşıması ve oluşan köpüğün kullanılan ve genellikle eski oluklu kâğıtlarından üretilen ortamdan sıyırıcıyla alınması. Hamur üzerinde görülen karıştırma sonucu Foil Mounting Board. Kâğıt hamurundaki köpürmeye Fluted Edge Crush. ölü elyaflar. Fly Roll. Çita adımı. Çita açısı. Fogra Method. Elek bölümünde. Kitap sonlarındaki boş sayfa. Bordada teslim. Uçucu kül. ve toz kirlilikler köpük tarafından toplanarak. Folyo kaplama kartonu. Kimyasal olarak çözerek veya ettiği ve bu aradaki riskleri kendisinin üstlendiği teslimat eriterek temizleme. düşük gramajlı karton. sonucu meydana gelen aşınma açısı. Likör tankı üzerinde likör Foil Pitch. Fluting. Oluklu. (Bakınız. Köpük alma. Köpük dengesi. (2) Folyo. Yanki makinesi. Köpük kırıcı. Temizlik kâğıtları ve fıskiyelerle yoğunluğu artan sis oluşumu. Uçar vals. (Eş anlamlı. işlemlerden biri. Köpük. operatörün üzerine çıkarak gidişatı izlediği seyyar güverte.

Folded Writings. Katlanır karton kutu. Bu nedenle. Folding Paper Box. kullanım sırasında katlama yerlerinden kâğıdın yırtılmaması özelliği. Orman ağaçları üzerinde Esneklik değeri. Foot-Candle. katlanarak kullanılabileceğine bakılmaktadır. Katlanma. Foreign Particles. Hava emişi pozitif Folding Bristol. Gıda kartonu. Yabancı parçacıklar. Katlanmış evrak. Katlamalı karton. Orman genetiği. Folding Carton). Gıda paketlemesinde kullanılan Folded News. gösterişli kartonlardır. Yüksek emişli taze hava fanı. Katlanır kutu. Folding Endurance). baskıya uygun. (Bakınız. ve paslanmaya karşı direnç kazandırılması. Katlanır karton kutu. Forged. parçacıklar. Demir veya çeliğin dövülmesi Folding Strength. Harita gibi katlanır ürünlerde kâğıttan çalışma yapan bilim kolu. Paper). Katlanır Bristol. kartonların genel adı. Orman getirilecek kutuluk karton. Folyo. elyaflı selülozlardan yapılan. (lm/ft2) Folding Boxboard. (Bakınız. Esnek. Kutu sebepler. Özellikle katları beyaz sülfat selülozu ve orta katı odun hamurundan elektrik motorlarında bağlantı tipini ifade eder. Force Majeure. Alt ve üst Foot Mounting. Zorunlu nedenler. Kontratların. Orman artıkları. Yaprak. Şarküteri kâğıdı. Foodboard. savaşlar. Food Shop Paper. kullanılan. fakat bozulmadan katlanabilen kâğıtlar. kâğıdın kaç kez Forest Residues. Dövme. Dosya imalat kartonu. karton kutu. Yongalama sırasında ortaya çıkan kabuklar. Kâğıt hamurunda Folding Enamel. tabakası veya yaprağı. Folding Translucents. Ağaç artıkları. Esnek yarı şeffaf kâğıtlar. (Bakınız. Cebri hava kurutucusu. Birim alan başına düşen Folding Box. Bobin halindeki kâğıtlarda. Cebri çekişli fan. beklenen. Katlanmış. Aydınger Fork Lift. 130 . gerektiğinde kutu haline getirilecek cezaya girmeden askıya alınmasına neden olan durumlar. Kutu Forest Stewardship Council (FSC) Certification. Katlanma sayısı. Tabaka. Katlanma dayanımı. Aydınlık düzeyi. pilyaj/iz yerlerinden kolayca katlanır motorlar flanşlı olarak bağlanır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foldability. yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından kutu haline Forest Tree Improvement. Ayaklarından bağlantılı montaj. Katlanmış broşür. Delicatessen Folder. Katlana bilirlik. Çatal kaldıraç. uzunluğu veya Folder Stock. Esnek karton. ağaçlarının genetik yapılarını iyileştirmeye çalışan Folding Stock. kanun oluşturulabilecek şekilde kesimi yapılarak katlanmış ve değişiklikleri gibi elde olmayan nedenler. afetler. Mücbir Folding Carton. Footage. FSC oluşturulabilecek şekilde kesimi ve büküm izi/pilyajlaması setifikasyonu. Sigara Forced Air Dryer. çift kuşeli. Pilyaj (iz vererek) işlemiyle Folio. Ormancılık. dayanımı yüksek. Çok katlı kutuluk karton. kuşe kaplaması yapılarak Forestry. Forced Draft Fan. (2) Esneme. (1) Katlama. aydınlatma miktarı. talaşlar. Forklift. Ebat kesilmiş tek bir kâğıt katlama yapılabilir. Folded. ayak “feet” cinsinden ifade edilen uzunluk. olması nedeniyle bu isimle anılmaktadır. Folding Paper Box). Forest Genetics. Doğal felaketler. kutuların yapımında kullanılan karton. Satılmamış gazete. Uzun uygulamalı bilim alanı. Sıcak havayı bir ambalajlarında olduğu gibi koku geçirmez ve istifleme fanla kapalı bir alana basarak kâğıt kurutması yapan sistem. Orman ağaçları ıslahı. Dosya. Selüloza çevre sertifikası veren kuruluş. Fors majör. Metraj. (Bakınız. Esnek Bristol. Folding Endurance. Kitap kapağı olarak boyutları 0.02 mm2 den büyük olmayan elyaf dışı kullanılan kırılmaz kuşe karton. Bazı yapılma. Esnek olan fan. kırılmaz özellikli karton. Folding. kullanıcı tarafından. alanı belirten. Esnek enamel karton. türünde. Dövülmüş.

Form Board. Mavi Formation Quality. Eper düzgünlüğü. Formation. Four Color Printing Process. Safiha oluşturucu. Tilkileşmiş kâğıt. Makine kaidesi. Foundation Bolts. Su bulanıklık birimi. Fraksiyon. Baskıda düzgün dağılımı ile ilgili ve elyafların safiha oluşturma mürekkep almaması gereken yerlere verilen mürekkep itici kalitesini gösteren bir kavram. yanıcı ve son derece reaktif bir ara mürekkep almaması gereken alanları fıskiye sıvısıyla madde. eleğin altına yerleştirilmiş su alma Foxed. Sürekli formlar gibi şirket içi makinede üretilmiş karton. Elyafların Foundation. Form Factor. Islatma sıvısı. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Kâğıdın içindeki elyafların Fountain Solution. Güçlendirilmiş tutkal. Fortified Size). Nakliyeci nedeniyle ayrılabilen kısım. Genellikle Fortified Size. Elek bölümü. Sentetik iplerden kahverengi tilki rengini andırdığı için böyle adlandırılan üretilen dokuma formasyon eleği. Fıskiye sıvısı. Ankraj cıvataları. Metanol buharının havanın Fountain Roller. (Feet per minute). Tilkileşmiş kâğıt. safihanın oluştuğu elek bölümü. Formaldehit. Kıvrılma endeksi. (CMYK). Fraction. uygulamalarda kullanılan formların yapıldığı kâğıt türü. makbuzu. (Bakınız. Maket kartonu. fpm. Safiha oluşturma. Fordriniye elek. uzun olarak ayıran elekli ekipman. Elyafları kısa ve cıvataları. Hamurda mevcut kullanılmakta olan tutkala ek ölçüsü. Modern elyafında deformasyonu belirten değer. Sarı (Yellow) ve Siyah (Black) renk noktacıklarını kullanarak diğer renkleri Formazin Turbidity Unit (FTU). (2) Ofset baskıda kullanılan renksiz. Formasyon oluşturma. Dört renkli baskı. Sınıflandırıcı. Uzun elek. Kırmızı (Magenta). Uzun elekli Form Bond. kaplayan merdane. (1) Mürekkebi oksijeni ile oksitlenmesinden elde edilen. Modifiye reçine kâğıt makinesinin hızını söylemek için kullanılan bir İngiliz tutkalı. Elek. Sınıf. (Cyan). uzunluklarına göre ayrıştırılması. Curl makinelerin ilki olan ve bulan kişinin adıyla anılan kâğıt Factor). Fourdrinier Bristol. Elek. Fourdrinier Yankee Machine. Foxy.9) Forming. reçine üretimde hazneden alarak aktaran merdane. Selüloz Fourdrinier Machine. Form kâğıdı. Formasyon. Şekil faktörü. elekli makinede üretilmiş Bristol kartonu. anında formasyonla ilgili bilgileri toplayıp analiz eden sonsuz elek. Kâğıtta yaşlanmaya bağlı olan ve kızıl Forming Fabric. kâğıdın mantarlaşmasıyla oluşmaktadır. Fıskiye merdanesi. Kâğıt bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle ve Forming Section. Fordriniye makine. Uzun Former. Makine temeli. Uzun elekli Yanki Forming Board. Bir karışımdan belirli özellikleri Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR). Kâğıt makinesinde. cihaz. sıvı. Sınıflandırma. Fordriniye Bristol kartonu. Formasyon kasası. Formation Aids. Formasyon eleği. Tilkileşme. döner. Formasyon analizörü. Fraksinasyon. Fordriniye kartonu. 131 . Hamur kasası cetvel makinesi. Elek üzerinde makinesinde safihanın oluştuğu yatay konumlu. olarak kullanılan reçine tutkalı. (Ek. Fourdrinier Wire. elemanı. Fourdrinier Board. oluşturan baskı sistemi. Fraksinatör. Foxing) Fortified Rosin Sizing. Formasyon düzeltici katkı maddeleri. makinesi. ağzına en yakın olan. lekeler. Kâğıt Forming Analyser. Foxing. Temel. Temel kaidesi Fractionator. Dakikadaki feet sayısı. Formasyon kalitesi. Eper. Fractionation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Formaldehyde.

Suyu Front Side. Tek yüzünde yazı olan Frame Bundle. Fransız pelürü. Freeness. Vacuum Fresh Sewage. Fabrikadan çıkan. buhar verilen kalender türü. Genellikle kontratlarda belirtilen ve alıcının kutunun zeminle yaptığı sürtünme kuvvetini görmek için satıcıdan beklediği garantilerden biridir. 132 . için kullanılan kâğıt türü. Bu Fresh Water. Serbest çekiş. (Eş anlamlı. etkisiyle süzülmeye yardımcı olunur. Glazed). garantisi. Gövde. iş ve üstüne düz palet koyup. Taze atık su. Daha sonra vakum motor yol vericilerinden bir tür. hamurunun elekte suyu süzme derecesi. Genellikle üç Canadian Standard Freeness. Çıkış debisi. İç tutkallamada kullanılan Friction Glazed. Taze atık çamuru. Serbest drenaj. gümrük görünümlü ve yüzeyi parlamış olarak çıkmaktadır. (m3/dak. Henüz işlem görmemiş olmadığı durum. (Bakınız. çemberle bağlayarak yapılan ve yazışma formlarında. Operatör tarafı. Free Rosin. atık su. Şase. hamurundaki serbest halde bulunan fazla klor. beklememiş Drainage). Salon tarafı. (Bakınız. suyun hamurdan yer çekimi ivmesiyle süzülmesi. (Kâğıt makinesinde) Ön taraf. Malzemelerin üzerini örtmek geçirimi yüksek kâğıtlar. Frequency. etmeden. en alt ve üst valslerin soğuk sert dökümden Free of Charge. Clear Water. sayısı. Kâğıt kalenderden esmer Gümrük vergisi uygulaması olan ürünlerde. (Bakınız. Shopper Riegler). (2) İstatistikte belirli aralıktaki ölçüm sayısı. Ebat kesilmiş kâğıt yığınını. Kâğıt White Water). belirli aralıkta serbest durumda olması. atmosferik şartlardaki debi. Free Air Delivery (FAD). Üzerine farklı renklerde elyaf lekeleri vererek. Paletli kâğıt balyası. Denemek amacıyla veya garanti yapıldığı. Kar desenli Kraft kâğıdı. İskelet. Öğütülmemiş hamur. Desenli gözenekler arasında bulunan su. Frekans. (1) Serbest kâğıt. (Bakınız. Kullanılmamış su. (2) Periyodik hareketlerde birim zamandaki tam tur Free Drainage. Serbestlik. (Bakınız. Sıklık. Sürtünmeli kalender. Fabrika içi durumda rutubet safihayı silindirlerin dışında terk eder. Birden fazla yaprağı olan. üst yapraktan daha düşük gramajlı ince Free Chlorine. Çemberli kâğıt balyası. bulundurmayan. Serbest reçine. yüksek su geçirgenliği olan kâğıt. öğütücüden geçirilmemiş hamur. Kraft.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Frame. French Folio). kullanılan su çeşitlerinden biri. kâğıt makinesinde üretilen bir Kraft kâğıdı türü. Selüloz veya kâğıt kâğıt. (1) Belirli aralıklarla ortaya Kompresör çıkışında. French Writing Paper.) çıkma. Makine gövdesi. Elekte. İçinde mekanik odun selülozu geçirilmesiyle sağlanan camsı görüntüsü. üzere üretilmiş. French Fold. Oyun beyannamelerinde vergi ödememek adına özellikle kâğıtlarını parlatmada kullanılmaktadır. Taze su. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals arasından Free Sheet. Digested Sludge). Serbest hamur. (Bakınız. (2) Su Frisket Paper. Oluklu kutularda. Bedelsiz değiştirme Friction Factor. Safihanın bir valse veya silindire temas atık çamuru. yazısı dışta kalacak şekilde katlanması. Serbest süzülüm. orta valsin pamuk dolgulu olduğu ve üst valse kapsamında satıcının verdiği bedelsiz hizmet veya ürün. Örtü kâğıdı. Free Water. Hız kontrollü bölümlerinde su kendi haliyle süzülür. ölçülen değer. Eleğin ilk Frequency Converter. Bedelsiz. Free Draw. Dökme kâğıt. hemen bırakan. Safihada elyaflar ve büyük Frosted Kraft Paper. Efektif debi. Fransız usulü katlama. Kâğıdın sert yüzeyi olan sabunlaşmayan reçine. Free Replacement Warranty. Serbest su. bir kâğıdın. Serbest klor. Tender Side). altına French Folio. Hamurun serbestliği. Free Stock. Safihanın silindirle temasının Fresh Sludge. Sürtünmeli cila. Friction bulunması gereken ifade. Friction Calender. Frekans dönüştürücü. alt yapraklar olarak kullanılmak balyalama yöntemi. Sürtünme katsayısı. valsten oluşan.

Sıvıları bir kaptan diğer sonrasında. pişirmede veya kimyasal geri Fugitivity. Bunun dışındakiler. Pompa bakımı gibi rutin yapılan bakımlar. Karbon kâğıtları ve ısıl Furnish Srinkage. Kömür torba kâğıdı. tutkallama yöntemi. Kalıcı olmayan tutkallama. Vals Frozen-In Strain/Stress. 133 . Yakıt. Keçenin kâğıtlarda uygulanan özel kaplamalar. (2) Giydirme Fully Cooked Pulp. İşlevsel bakım. önlemi. İs. Amaca Frozen Foods Paper. Özellikle selüloz Function. Elde pigmentler. Köpük. Fruit Bag Paper. elemanları. Makine bütesindeki karışım. Kâğıtta miktarları. İşlevsel kaplama tabakası. enden ve boydan çekmesi. Kömür yatağı. Köpük lekeleri. sarmada kullanılan. Boyandığında çabuk solan Fungi. Full Body Harness. Karışmadan kalmış ayni kimyasallar. Donanım. Furnish Composition. (1) Harman. Selüloz fabrikalarındaki soda kazanlarının tabanında birken ve Functional Layout. Sabunlu suyla keçeyi yıkama. Kâğıtta kuruma sırasında oluşan iç gerilim. parlaklık sağlama ve özel izler yaratma amacıyla yapılırlar. vermesi veya keçe kopmasında sürünme hızına düşmesi Fuel Sack Paper. Fugitive Colors. Huni. Furnish. Foam) baskı kalitesini iyileştirmeyi amaçlarlar ve kuşe adını Froth Spots. Kalender ve yaş iz preslerindeki vals kaplamaları. İşlevsel yerleşim. Frozen Smelt. kâğıt makinesinin çalışma öncesi sesli uyarı Fuels. Kese kâğıdı. Tekstil ürünlerinden yapılma elek ve keçe gibi giydirme elemanları. bağlayıcılar. Gıda uygunluğu garanti eden şartlar. Tam pişmiş selüloz. İşlevsel kaplama. Solan renkler. dolgu maddeleri. İşlevsel garantiler. Kuruma kaplamalarında kâğıda özellik kazandıran yüzey kaplaması gerilimi. Fungicides. Fruit Wraps. Üretim Funnel. nem geçirmez yağlı kâğıt türleri. harmanı içindeki farklı selülozların ağırlıkça yüzdesel Functional Chemicals. Harman tabakası. Her tür yakacak. (Eş anlamlı. Mantar öldürücüler. boyalar ve çeşitli kimyasallar edilebilir en yüksek ağartma değerine sahip selüloz. Functional Coat. Şarküteri kâğıdı. Tam ağartılmış selüloz. İşlev. Ekipmanları faaliyet metal çürümesine yol açan kimyasal kalıntı katmanı. beyazlatıcılar tür elyaflardan oluşan tabaka. Kazanlarda sağlıklı ve kontrol sisteminin eksikliği veya sistemdeki bir hata verimli yakış sağlamak için gereken yakıt hava oranı nedeniyle oluşacak risklere karşı işlevi olan güvenlik Fuel Bed. Yakmada. gibi. Kömür yığını. oluşan ve kâğıda geçen lekeler. istenilen özellikleri ve talepleri sağlamak için kullanılan Furnish Layer. Process Chemicals). türü. Örnek. sıralamasına göre yerleştirme. maddelerinin karışımı. Harman bileşimi. tutkallamanın etkisinin hızla kaybolduğu kaba boşaltırken kullanılan huni. Mantar. Geçicilik. renkler. Fırın. Functional Layer. Kâğıt makinesi Fuel Air Ratio. nişastalar. Hamuru oluşturan elyafların ve katkı Fulling. Hamurun köpüklenmesiyle alırlar. Duman parçacıklarının birikimi. kazanmada kullanılan fırınlar. Keçe büzülmesi/çekmesi. Taşlaşmış cevher/cüruf. Meyve sarma kâğıdı. bulunmaktadır. Laboratuvar hunisi. Fonksiyon. Yakıt hava oranı. Fugitive Sizing. Kalıcı olmamam durumu. Furnace. Boyalar. Functional Safety. (Bakınız. Paraşüt tipi güvenlik kemeri. Katkı maddeleri arasında Fully Bleached Pulp. Functional Maintenance. İşlevsel güvenlik. Kasap kâğıdı. İşlevsel kimyasallar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Froth. Fume. Donma gerilimi. Functional Guarantees. gibi.

Hav.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Furniture Bogus Paper. Ergime sıcaklığı. Fünye kâğıdı. kibrit yapımında kullanılan ağır gramajlı karton. Ahşap zımpara kâğıdı. Marangozların kullandığı kum zımparalarında kullanılan taban kâğıdı. Fusion Point. Fuzz. Furniture Polishing Paper. İkinci sınıf selüloz veya dönüşümlü kâğıttan yapılma mobilya ambalaj kâğıdı. Fuse Paper. Bunların kopmuş olanlarına “Lint” denilmektedir. Nakliye sırasında mobilyaları sarmak için battaniye yerine kullanılan yüksek gramajlı bir sargı kâğıdı. İmitasyon mobilya sarma kâğıdı. ışıkta kâğıt yüzeyine yatay bakıldığında görülebilen saçaksı selüloz iplikçikleri. Kibrit kâğıdı. Sigorta. 134 . Furniture Wrapping Paper. Elektrikte sigorta. Tüy. (Bakınız. Fuse. Benzerleri keskin olmayan bıçakla kesim yapıldığında kâğıt kenarlarında görülmektedir. Mobilya ambalaj kâğıdı. Furniture Wrapping Paper). Akma sıcaklığı. Yanıcı maddeler emdirilerek. Kâğıt yüzeyinden yetersiz öğütme veya iç tutkal sorunları nedeniyle uç veren. Furniture Paper.

Elektrikle fiziksel bağlantısı kesilmiş fakat onun yerine ışık Selüloz üretiminde soda kazanından önce likör suyunu veya elektromanyetik etkileşim yoluyla birbirine buharlaştırma yöntemlerinden biri. Gaz fazlı klorlama. Yangın emniyeti veya erişim Gage (Gauge) Pressure. ve yoğuşturulamayan atık gazların pişiriciden Galvanized Steel. Gaz temaslı buharlaştırıcı. Gazlı brülör. Knife Coating). Kraft türü bir selülozlarında bulunan süt şekeri. 135 . Çift kirişli gezer köprülü vinç. maki türü bir bitki. Değersiz atık. Gazlı çakmak. Galvaniz görünümlü. kesikliğe uğramaması için takviye olarak kullanılan devamlı Galvanic Corrosion. Galley dizgi yapıldığı kâğıt. Bıçaklı Kuşeleme. Gangways. Yumuşak ağaçların hem Garment Bag Paper. Former elek. bir kâğıt şerit üzerine yapılırdı. Galaktan. Bobin veya balya istifleri aralarındaki yol veya geçitler. denilmektedir. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilmektedir. Ağartılmamış Gampi. Gas Burner. Gaz alma. formasyon eleği türü. Manometre basıncı. İlkdizgi kâğıdı. Gama selülozu. yanan gazlı yardımcı brülör. Galvanically Isolated. Garnet kâğıdı. Gas Phase Chlorination. Çöp torbası kâğıdı. Galvanik olarak izole edilmiş. kâğıt. kristalsi metal görünüm. (Eş anlamlı. Selüloz pişirme sırasında ortaya çıkan kaplanmış gibi. Galvanizle Gas Off. Japonya’da yetişen. Bir metalin. ıslandığında şişen karton. Gas Contact Evaporation. Topraklamalarında farklı Gas Heating. birbirlerinden soyutlanarak arızalanmadan ortak Gas Igniter. teknesi anlamındadır. Galaktoz şekerinden hidroliz yoluyla Gap Former. Geçit. (Eş kullanılmaktadır. Harf dizgisinin parçacıklarının aşındırıcı olarak kullanıldığı zımparaların elle yapıldığı dönemden kalma bir değimdir. Garnet (Lal taşı) kontrol etmek amacıyla kullanılan bir kâğıt. Galactose. Bu değere atmosferik basınç da dâhildir. hamur elde edilen bir polimer. Elyaf geri kazanmadan çıkan işe G yaramaz katı madde. Çözünmeyen kısmına alfa selülozu işleminin kimyasal gaz kullanılarak yapılan bir çeşidi. Galley Proof Paper. Gazlı ısıtma. uzaklaştırılması. anlamlı. edilir. paslanma. Özel olarak conta yapımı için üretilmiş emici özellikte. Galaktoz. Galactomannan. Alpha Celulose). aralarında oluşan galvanik gerilim nedeniyle akan akımın yarattığı Gasket. iki devrenin ısıtma yöntemlerinden biri. Galvanik paslanma. İç selülozun klor gazıyla muamele edilerek ağartılması süreci. Conta kartonu. Vals ve silindirlerde uygulanan gerilimler olabileceği endişesiyle. Hamurun. Galaktomannan. ile ölçülen basınç değeri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gangue. Ağır yakıtlı brülörlerde ateşin çalışmalarını sağlamak için kullanılırlar. farklı başka bir metale temas etmesi sonucu. Raspalı Kuşeleme. Galaktoz süt şekeri diye bilinir ve kasasından iki elek arasındaki boşluğa basıldığı bir glikozdan daha az tatlı bir şeker türüdür. Galaktoz ve mannoz Garbage Bag Paper. (Bakınız. Gage kelimesi yaygın değildir. Gamma Celulose. Galvanized Appearence. Blade Coating. Galvanizle kaplanmış çelik. Gaz kabarcıkları. bağlanabilen elektriksel devreler. onun yerine Gauge Gap Coating. Selüloz ağartma ortamda çözünen kısmı. Atmosferik basınç çıkartılırsa mutlak basınç elde Gantry. Manometre kolaylığı sağlamak için bırakılan parsel arası yollar. Kraft türü bir şekerlerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. İkiz elek. Selülozun alkali Gas Phase Bleaching. Contact Corrosion) Gasket Paper. Gampi. İlk baskı bu tekne içine yatırılan uzun Gas Bubbles. Dizgi sonrası baskıyı Garnet Paper. Aralık. Köprü vinç. kâğıt. Elbise torbası kâğıdı. Galactan. Gaz fazlı ağartma. Conta.

Radyasyon yoğunluğunu içeriye doğru bir kapı gibi kapanır. tutkallar tercih edilir. Teksir makinesi. Elek sonunda ve alt katta kâğıdı. Genel bilgiler. Gauges. Jelatinleştirme. Jelatinleşme sıcaklığı. Nişasta pişirilirken Gauging System. Jel. General Description. Sürgülü vana. Pelteleştirme. kâğıtlar. Pıhtılaştırma. Sürgü. Jelatin. GE Brightness. Kâğıt veya plastik safihada kalınlık birimi olarak Gelatinization Temperarture. (2) Geyç 1/100. Sifon valsi. Nişasta bu belirleyen sistem. Gear Box. Jelatin kaplı Hava basıncı dikkate alınmadan. Motor ve redüktörün akuple kullanılarak gaz temizleyen sistem. Bir tarafında motor ve döndüren üreteç. (Bakınız. kemiklerinden elde edilen. olmuş durumu. Gauge Pressure. Pıhtılaşmış madde. GE parlaklığı. 136 . birimi. kâğıdı. Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış kâğıdın. Gelatin Printing Paper. Elekteki safihanın suyunu emen. Redüktör. Manometre basıncı. yüksekliği ayarlanabilen bölme parçası. Gate Valve. “General Electric” Gatefold. Gate Roll Size Press. Hamurda kullanılan Gelatin. Gelatin Plate Paper). baskıda kullanılmak üzere üretilmiş basınç. Gauge. Vakum metre ile ölçülen vakum değeri. Dişli tahrik sistemi. Jeneratör. oluşturdukları polimerik maddeler. Gayger sayacı. Ölçü sistemi. Ölçü aletleri. Jelatin baskı kâğıdı. Pelte. Dişli. Gaz temizleyici. Bu teknikte ilk ve son kanat daima Geiger Counter. Elek altı bütesi. Jelatin kalıp kâğıdı. Gear. (1) Ölçü aleti. Ölçüm standardını jelleşmenin başladığı sıcaklık derecesi. Gelatin Duplicating Process Paper. Instrument). Jelleşme sıcaklığı. (Eş anlamlı. Akordiyon katlama. kullanılmaktadır. Measuring Gelatinization. Kalibrasyon sistemi. kâğıt yüzeyinde ve hamurunda Gauch Roll. Hız düşürücü mekanik ekipman. Gelatin Dupplicator. Ground Calcium Carbonate). hayvan deri veya çeşidine “Bıçaklı vana” denilmektedir. sıcaklıktan sonra tutkallaşmaya başlar. bulunan döküntü bütesi. Dişli motor. Redüktör. Oluklu mukavva Gauntlet. Şiber vana. Generator. Geçiş (ara) valsli tutkal pres. Su parçacıkları Geared Motor. Gauge Vacuum. Gösterge vakum değeri. Bu terimin yaygın olmayan kullanım Nişastanın jelleşme sıcaklığı biçimi “Gage” dir Gelatin Paper. tutkalları hazırlanırken düşük jelleşme sıcaklığı olan GCC.000 inç karşılığı uzunluk Nişastanın suda pişirilerek pelteleştirilmesi. tutkal olarak kullanılmış jölemsi bir madde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gas Scrubber. Mekanik gücü elektrik gücüne Gear Drive. kâğıt albümü gibi ürünlerde iki veya daha fazla sayıda yapılan parlaklık ölçümü ve birimi. Teksir kalıbı kâğıdı. Gate. Dişli kutusu. (Bakınız. Hakiki bitkisel parşömen gelen hareket aktarma sistemi. manometre ile okunan baskı plakasıyla. Gösterge basıncı. paralel katlama tekniği. Bir film Gel. Gelatin Plate Paper. Basılı broşür veya müzik tarafından geliştirilmiş. Sabit seviye kaslarının içini bölen ve Gear Reducer. ölçen cihaz. Jelatin teksir kalıbı Gauch Pit. Ölçü cihazları. diğer tarafında dişli bulunan bir milden/şafttan meydana Genuine Vegetable Parchement. emici vals. sülfürik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen. Gel Temperature. Renksiz ve kokusuz. İki vals grubunun ortasına konulan bir ara valsiyle gibi yarı selülozların sulu ortamda ısıtıldıklarında safihanın her iki yüzüne tutkallama yapan bir tutkal pres. Nişasta ve pektin pres türü. fakat halen pek kullanılmayan. İş eldiveni. Hareket aktaran makine elemanı. Jöle.

Süperkalenderlenmiş. şeffaf kâğıtlar. Glass Transition Temperaure. kullanılır. Gilling. Parlak imitasyon parşömen. Her iki yüzeyi Ghosting. Parlak kâğıt. Salmastra suyu. kuşe sıvısına katılan maddeler. Globe önleyen ve salmastra yatağına verilen temiz su. parlatmak amacıyla sürterek ovma. Stuffing Globe Boiler. Boiler) Glare. Yüksek oranda ışığı tutkallarla bağlanarak levha/kumaş haline getirilmiş elyaf yansıtan. Kuşe kâğıda parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlamak için bir kâğıt. derecede öğütülmesiyle elde edilen. Glass Paper. Parlaklık cam film. 8254-1 DIN). Kâğıt yüzeyini Glazed Paper. True Watermark) Gofraj veya baskı kâğıdı türlerinden biridir. Parlak. Pamuk tozu. (1) Silis kumlu zımpara kâğıdı (2) Cam elyafından yapılma kâğıt. Parlatma. Pürüzsüz (kâğıt yüzeyi için). çok kaliteli kimyasal selülozların. oluşan mürekkep dalgalanması. Lakeli. Taraktan geçirme. İki yüzü kuşeli kâğıtlar. Genuine Watermark. Küresel pişirici. sıvının milden dışarıya akmasını önleyen yağlı ip veya Gleaming. Lamine aydınger kâğıdı. Pul cam. Kâğıt hamuru içine katılarak özel kâğıtların maddeleri. yüksek ve güvenlik amaçlı kullanılan özel şekiller veya yazılar. arttırmak için. Perdahlama. şekilde konumları. hatlarında kullanılan vanalar. Linter selülozu olarak seçici yansıtıcı özelliği kazandırılması. Işıkta parlayan. yöntemleriyle. Camlaşma sıcaklığı. ışıkta görülebilen geçirilmiş. Gift Wrapping Paper. Parlak. Salmastra. Ginning. Hakiki su izi. Küresel pişirme kazanı. (ISO 8254-2 Tappi) Glass Flake. nedeniyle “gerçek su izi” ismi verilmektedir. Çırçır makinesinden geçirme. Keçe yüzeyinin parlaklaşması. Gland Water. Salmastranın yanmasını Globe Digester. Glass Fiber Felt. Paçavra pişirmede Box) kullanılan basınçlı küresel döner tank. Aydınger isimle anılan kâğıt. Plastikleşen ligninin donarak camlaşma noktası ışık kaynağı ve ölçümü yapanın doğru sonucu alabilecek Glazed. Perdahlı. Geometry. Bunu yapan makineler Glazing. Yüzeyine Gin Motes. Renk ölçümü sırasında örnek. Glazed Coated Book Paper. (Eş anlamlı. Baskıda kalite bozukluğu nedeniyle parlak kâğıtlar. Yüzeyin parlak görünüşünü yapıldığı dayanım arttırıcı madde. Tıkaçlı vana. Pompalarda ve karıştırıcılarda geçirgenlik özelliğini kaybetmesi. Glassine. Kuşe maddeleri. Parlak. cilalanarak parlak hale getirilmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ hayvan derisinden yapılma parşömene benzediği için bu Glassine Lined Board. Cam elyafı kâğıdı. (İlgili. Kâğıt makinesinde Glassine Paper. Glossary. Sentetik Gloss. Pürüzsüz. Sözlük. matbaada oluşturulan izlerden ayırmak Glass Paper. Kraft (Bakınız. Cilalı. kâğıdının çeşitli katmanlarla lamine edilmiş olanı. yağ geçirimsiz Gloss Calender. Göreceli diziliş. Genellikle buhar Gloss). Sıcaklık sonucu baskı keçesi yüzeyinin parlaklaşması ve Gland Seal. kömürden yapılma sızdırmazlık elemanı. Parlatma kalenderi. Çırçır tozu. Hediye ambalaj kâğıdı. Glop vana. Parlak kitap kâğıdı. Kuşe kaplamada kalitenin bir ölçütüdür. Glazed Casings. Perdah kalenderi. gözeneksiz. Glazing of Fabric Surface. 137 . Parçalanmış belirli ebada getirilmiş Gloss Agents. Süper kalenderlerden üretim sırasında safiha yaşken verilmiş. Globe Valve. (Eşanlamlı. Glazed Imitation Parchment. İnce aydınger kâğıdı. Kâğıt yüzeyinin kalenderden şifonoz türüdür “Gill Box” geçirilerek. Gölgelenme. (ISO ürün. Cam elyaf levha/kumaş. Yüzey düzgünlük maddeleri.

Kraft rengi. Golden Brown. Altın renkli kullanılan türler ise zamk (Glue) olarak geçmektedir. Karbonhidrat olan kalender. Tür. Bir yüzeyden sürüldüğü yer. Altın renkli rotogravür kâğıdı. Ek yeri. Yapıştırma yeri. Bindirme yeri. Lekeli parlaklık. Yapıştırma. Ağaç ve diğer bitkilerde görülen arasına. maddesi olarak zamkın kullanıldığı kâğıtlar. Elyaflarından selüloz üretiminde yararlanılan sert bir ağaç türü. Gloss Measurement. Glikozun hidroliziyle elde edilen bir yöne doğru yönlendiren karton kılavuz. Oluklu mukavva kâğıtlarda kullanılmaktadır. Varaklı kâğıt. hamur harmanı. Altınımsı kahverengi. yansıyan ışınların ölçümü. Glukomannan. Kaplama kâğıt. altı karbonlu monosakkarid. (Alman botanikçisi Gloss Metter. Yapısı glikoza benzeyen rengi. Kuşe Glue Lap Adhesive. üzerinde bulunan ve pulper içinden çöpü kavrayıp almada Glue Machine. Açısal ışık ölçümü. Sarılmış Grab Sample. Doğal Kraft kâğıtlarda sıklıkla görülen ve bu nedenle karboksilik asit. hamur içine veya safiha yüzeyine sürülen nişasta türü Gold Mailing Paper. Gold Rotogravure Paper. Ekleme yapıştırıcısı. ışıkta kâğıdın yönü değiştirilerek görülebilir. Zamk emme özelliği. polisakkarid. Glue Lap. Altın yaldızlı davetiye kâğıdı. imitasyon varak olarak kullanılan ince Glue Coated Paper. Hamur örneği. bir valsi çok sıcak. Glikoz. Grade. Amaç. Zamk kaplama kâğıt. Kıskaçlı kaldıraç. Zamk. maddeler için kullanılmaktadır. imitasyon Kraftlarda taklit edilmeye çalışılan sarıya çalan Glue. varak yapmak için konulan ince kâğıt. Glikoz ve mannozdan Gold Announcements. Örnek hamur. Parlaklık ölçümü. Kıskaç. Yağlı kâğıt. olmaması için yapıştırma işlemi kâğıt bantla yapılmaktadır. Zamkın Goniophotometry. Gliserin farklılıkları yaratarak. Kâğıdın üzerinde ağırlık yaparak onu Glucan. kâğıdı. Glucomannan. Gmelina. Kâğıdın üst üste bindiği ek yeri. Pulperlerin uygulanan tutkal. Goldbeaters Tissue. Kullanıcıda zayiatı arttırmamak ve dönüşümde sorun Grab Truck. Emniyet gözlüğü. polimerleşmiş. Bobin sonu yapıştırma ucu. veya tik ağacına yakın bir bitki. 138 . Goggles. İş gözlüğü. yüzeyin Metalik bronz rengiyle boyanmış veya kaplanmış baskı tutkal emebilme özelliği. Varakçı kâğıdı. kullanılan dolgu malzemesi. Genellikle Goal. Kuşe kâğıtlarda. kutuların yapıştırılmasında kullanılan ve çizgisel olarak Grabber. Gluebility. birbirine göre değişik özelliklerde emdirilmiş. (2) Matbaacılıkta ayni türde üretilmiş kullanılan kâğıt. Gmelin'in adından alınma). kâğıt bantla yapıştırılan uç test için. Altın yaldızlı kâğıt. Hedef. Yapıştırma makinesi. kullanılan alet. kullanım yeri veya tutkallama Glycerine Paper. nem alması istenmeyen ürünleri sarmak için üretilen kâğıtlar. Basit yapıştırma amaçlı Gold Paper. Kâğıda vuran Gmelina (Gmelina Arborea). Laboratuvarda bir bobinin açılmaması için. Mine çiçeğine ışıktan. Altın yaldızlı yazı kâğıdı. kısmı. Gluing. Glukronik asit. Glue On Roll Edge. renk. Yapıştırıcı sürme. Gliserinli kâğıt. Glikozidik bağ. kâğıt hamurundan alınan ölçülü örnek. Açık pas Glucuronic Acid. Yüzey parlaklık ölçüm cihazı. yansıyan ışığın açısal dağılımını ölçme tekniği. oluşan odun kökenli yarı selüloz. Yapıştırıcı. Gloss Mottle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kullanılan. (1) Kâğıtta gramaj. Go Devil. Kavrayıcı. Kılavuz. Kâğıt yüzeyinde kalitesizliği anlatmak için kullanılmaktadır. Bobin ataşmanlı forklift. diğer valsi lastik kaplama Glycosidic Bond. olması nedeniyle. (Kâğıt üretiminde tutkal kelimesi kahverengi renk. molekülünü başka bir gruba bağlayan bağ grubu. Altın levhalarının Glucose. Glukan.

Grafik kâğıdı. Çok renkli göz alıcı kutu. kartonlar. Long Grain). Tür değişimi. diğer bobinden ise valsin kaplamasından çok. 139 . Gravity Deckers. (Eş durumu. gren yönünde olması. Makine yönü. (2) Renk tonu olan. Kâğıtta makinenin üretim Grammage. Teksif eleği. Desenli karton. yollarla grensiz hale getirilmiş baskı kalıpları. Granül. Bir kâğıtta uzun hamurun suyunu süzen eğimli elek. Makine boyuna Granite. Grate. Oysa gren yönü dikkate alındığında biri Grain Garaphic Panel. valsin tamamının granitten 144. Selüloz moleküllerine sentetik polimer Grainy Edges. Gren yönü uzun kenar. Örneğin 250 cm eninde kartonlar. Baskıda renklerde ve üzerinde küçük farklı renklerde kırçıllar özellikle dikkat edilen gren yönü önemlidir. Grain Direction. Granit desenli bloknot kâğıdı. gram. Kaydedici cihazlarda grafik karton. Her iki yaprak yapılması söz konusudur. Parçacıklı yapıda olan. değişim. Grafting). gibi. (Bakınız. Farklı bir tür kâğıt üretimine Grain Short. belirtilmelidir. birinin eni 144. Graining. Grained Board. Aşı polimerleri. Gren yönü. Yüzeyi kimyasal döner tamburlu elek. Basis Weight). (Bakınız. Aşılama.14X100 cm ebadında yaprak kesilebilir. amacıyla müşteriye gönderilen kâğıt paketleri gren yönleri Graphics Package. Karbon kâğıdı. Suyolu yönü. Yüksekten alçağa doğru yer Grain Loading. Grain Short). Grainy. Parçacık büyüklüğü.14 cm diğerinin eni 100 cm olur. (1) Grenli görünüş. Kirletici kaynaktan çekimi cazibesiyle oluşan akış. Üzerinde akış şeması olan operatör Short B0 diğeri Grain Long B0’dır. Genellikle elyafların diziliş yönü. Değişim. bobinden B0 ebadı kesilecek ise bobin ikiye dilinir ve Granite Note. Bir kâğıtta kısa kenarın geçilmesi. olacaktır. Baskı yapılmak kontrol paneli. özelliklerinin içeriye göre daha kaba olması. Bir Granite Roll. (Bakınız. Izgara. Parçacık/tanecik yükü. Grain.= 453 değişik kâğıtlar. Matbaada boyamayla veya preslerde kumlu veya dokuma görünümü vererek üretilmiş Graph Paper. Grensiz baskı kalıbı.14 cm ebadında. Serbest akış. Izgaralı yanma. (2) Elyafların bu yöne paralel dizilmiş olması ağırlığı. gren yönüne bakılmaz ise eşit ebatlarda yani B0 ebadında Granule. Gren yönü kısa kenar. Graininess. Grain Direction) anlamlı. 7000 gren= 1 lb. (Eş anlamlı. Bir metrekare kâğıdın gram cinsinden yönü. Grafting). (Eş anlamlı. Graphite Paper. Atık arıtmalarda kullanılan Grainless Plate. Gramaj. Gradient. Granitli. Üzerine serbest halde akan Grain Long. Grenli kenarlar. Granit desenli. Gravity Flow. Desenli kâğıt. Buna kâğıdın taban ağırlığı da denilmektedir. Aşı. Short Grain). kenarın gren yönünde olması. Kazan ızgarası. Pastel renklerde veya açık olan yön. gramajı veya makine yönü (gren yönü) Grains. Desenli görünüm verme. Grade Change. (1) Gren. Yüzeyinde elek veya keçe tarafından Graft. Izgaralı kömür kazanı. Sismograf kâğıtları Grained Paper. kayıtları tutmak için üretilmiş kâğıtlar. salınan belirli bir hacimdeki tanecik miktarı. Gravity Tickener. Statik elek. yapılmış kumlu veya tahıl görüntüsü olan kâğıt ve Graft Copolymer. Belirli bir eğim/eğilim gösteren Grain Size. görülen kâğıt veya karton. Grate Combustion. Granit vals. Janjanlı kutu. Gren. Bir ağırlık ölçüsü. Taş vals. Kenar görünüş moleküllerini bağlama yöntemi. (Bakınız. Grafting. Granit görünüşlü kâğıtlar veya Grain Long . Preste üst vals. Burada bobinden 100X144. Kumlu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olsalar bile ebadı.

Gravure Printing. Greaseproof Coating. Yeşil likör. kimyasalların suda çözünmüş hali.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gravity System. reçineli kaplama kâğıdı. özellikte kâğıt. (2) Oyma üretiminde kullanılır. siyah likörden geriye kullanılmaktadır. Tebrik kartlık Bristol. Green Bond Strength. Yeşil likörün içindeki askıda bulunan parçacıkların çökeltme Grease Lubricated. Sera gazları. yapılan baskı tekniği. Greasy. Green Liquor Clarification. Yağ geçirmez kâğıt. Yağlı leke. yapılmış. Tebrik kartlık parşömen. Kuşeleme tekniği. Yağ geçirmez karton. yoğun tutkallı. Şartlandırılması henüz Greaseproof Board. Genellikle parşömen ve ambalaj gibi düşük gramajlı şeffaf Gravure Paper. Gri. Sargılık gazete kâğıdı. Atmosferdeki güneş veya onun hurdalarından üretilen kaba ambalaj kâğıdı. Eski gazete kâğıtlarından üretilen bağlanma mukavemeti. Yağ geçirmez kâğıt. Greasy). Grease. Greasy Long Wet Stock. Greeting Card Bristol. Yaş odun. yüksek gramajlı karton türlerinden bölgeleri (Bakınız. Yağ geçirmezlik. Tebrik kartlık karton. Gresle yağlamalı. (1) Gravür baskı. Yağı tamamlanmamış kâğıt. Green Paper. Mekanik selülozdan Green House Gases. Çok yüksek kesafette ve geniş aralıkta baskı kalıbı. kalın. Gray Express. İyi kurumamış kâğıt. Gray Rosin Sheating Paper. (Eş anlamlı. Grease Resistant Paper. Green Wood. emmeyecek şekilde üretilmiş karton. Aşırı öğütülmüş ve su süzülümünü Pompaya gerek duymadan bir akışkanın yüksek bir kaybetmiş kâğıt hamuru. hollenderde elyaflar kesilmeden saçaklaştırılarak elde edilir. İlk Gray Board. Gravür kuşe. Greenfield Mill. Gravür baskı. Tebrik kartı Greaseproofness. Grease Spots. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş parşömen kâğıdı. bir valsin tekneden aldığı kuşe malzemesini. sert gri karton. Kırsal bölgelerdeki kâğıt fabrikaları. Üzerinde oyuklar bulunan Bıçak aralığı açıldıkça dövme süresi uzatılır. Genellikle dayanıklı doküman kâğıtları mürekkeple yapılan. Yer çekimi cazibesiyle çalışan sistem. üretmek için üretilmiş Bristol karton. Gravür baskıya uygun. Yaş bağlanma mukavemeti. Gri karton. yağı kullanan. noktadan daha aşağı bir yere transferini sağlayan sistem. Yağı emmeyecek Greeting Card Parchment. Hayvan derisi taklit edilerek üretilmiş ışık geçirgen bir kâğıt Greaseproof Paper) türü. Oluklu mukavva üretiminde tutkallanmış ve hareket halindeki Gray Chipboard. düşük kaliteli baskı tekniği. Yağlamada gres yoluyla temizlenmesi. kâğıtların yapımında kullanılır. Düşük viskozitedeki hamuru/selülozu. Yağ lekesi. Rulo Green Liquor. Kâğıdın daha az elyaflı formasyonu bozuk yapmak için üretilmiş. Eski gazete hurdalarından ürünün tutkalının yaşken bağlantıyı bırakmaması beklenir. Gri karton. 140 . Gravure Coating. Greaseproof Paper. Kâğıt üzerinde görülen yağ Greeting Card Stock. Düşük kesafette ve çok dar düzgün yüzeyli bir kâğıt. kürlenmeden önceki bağlanma mukavemeti. Red. (Bakınız. Gravür kâğıdı. Yağ geçirmez kaplama. Yağlı. Bir tutkalın kurumadan veya kartonlar. ışınlarını tutan ve küresel ısınmaya neden olan gazlar. Selüloz fabrikalarında kimyasal olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak geri kazanma kazanında yakılan. kâğıda aktaran Greasy Short Wet Stock. Hurda kâğıttan üretilen. gri karton. aralıkta elyaflar kesilerek kısaltılır. herhangi birisi. Oyma baskı kalıbı ile Green. Yeşil likör arıtımı. Blue Rosin Sheating kalan sodyum sülfat. Yaş. Yağlı uzun elyaf Gravure. Yağlı kısa elyaflı selüloz/hamur. Yaş kâğıt. Tebrik kartı lekeleri. sodyum karbonat ve diğer Paper).

akıcı ve üretilmiş taban kâğıdı. 2 maddesi olarak kullanılmaktadır. Grinder Stones. Gazete kâğıdından üretilen karton Groundwood Free. Teksir kâğıdı. (1) Büyük. Zımpara yapmak için Grout. Kılavuz kenar. Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Mekanik odun selülozu fabrikası. çıktığı bir makine. Kuyu suyu. Groundwood Papers. Grinding of Rolls. 3. Regüle valsi. (12X12= 144 adet). Giyotin kesimi. Odun öğütücü. Kâğıt toplarının kenarlarını kesmek Ground Water. (3) Brüt. Gross Weight. Guillotine Cut. keçelerde kaçmaları önleyen kontrollü valsler. 150-250 gram/m arasındaki Guide Edge. işlemi sırasında kılavuzluk yapan kenarı. Grinding Paper. Groundwood Pulp (GW). Giyotinde kesilmiş kâğıtlar için kullanılan iş tanımı. Kâğıdın. Kanallı vals. için kullanılan bir matbaa makinesi. kabalığını ölçmek için bir kestirim makinesi ile milimetrik Groundwood Mill. Yivli rejister valsi. Değirmen taşları. tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen ve kâğıtta Gross Heating Value. Guar zamkı. Groundwood Printing Papers. Kâğıt makinesinde kaçmaları karbonat. Group Start. Öğütülmüş kireç taşı. Garanti çalışması. (1) İri taneli kum. Ground Cacium Carbonate (GCC). kareli cam yüzey üzerinde yapılan ölçüm sistemi. 3. (Bakınız. Gross Paper. Mekanik ve performans garantileri. Mekanik olmayan. Grup çalıştırması. Grinding Machine. ardışık olarak devreye girmesi için verilen çalış komutu. 325 meş elekte kalan iri tanelerin kullanılan. Çabuk donan. montaj betonu. Bir grup ekipmanın. Hamur kasası çıkışında elek altında su sıyırıcı olarak çalışan Guarantee Run. Odun değirmeni taşları. Beton. Vals taşlama. 141 . çok güçlü ekipman Ankraj saplamalarını sabitlemede Grit. toplam kütleye oranıyla ifade edilir. Taşlama tezgâhı. Gross. ürünün garantisi için imalatçının verdiği süre. Gayri safi milli hâsıla. Kılavuz kâğıt. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan. Grooved Roll) üretim çalışması. Izgara yöntemi. Vals taşlama tezgâhı. Guard Board. İmalatçı tarafından valsler. Giyotin. Groups. Bir Grooved Roll. mekanik odun hamuru bulundurmayan kâğıt veya karton Grid Method. Değirmen. Öğütülmüş kalsiyum Guide Sheet. Harç. Yönlendirme valsi. Garanti dönemi. Guard. Zımpara kâğıdı. kullanılan hamur sıçramalarını önleyen plakalar. Mekanik odun selülozu. Kâğıt makinesinde kurutma grupları. Guarantee Period. Sifon valsi kenarlarında Gross Domestic Product (GDP). değirmeni. hamur ağaç kütüklerinin bütün olarak girdiği ve talaş halinde yazı kâğıtları. Öğütücü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Greyboard. büzüşmeyen. (2) On iki düzine. Paketleme ve ambalaj Guide Roll. Mekanik odun Grinder. Guillotine. Elek ve malzemeleri dahil ağırlık. Brüt ağırlık. Harmanında veya mukavva. Garanti süresi. Selüloz elyafı boylarını ve türleri için kullanılmaktadır. Brüt Kalorifik değer. Yivli vals. doğal bir zamk türü. hamur kâğıtlar. Bir ülkede belirli bir dönemde brüt olarak üretilen tüm ürün Guar Gum. Odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Kâğıtta dolgu ve kaplama görmek için kılavuzluk olarak kullanılan kâğıt. baskıda veya kesim kartonlar. Korkuluk. Garantiler. Gri karton. Korkuluk plakası. Gruplar. Muhafaza. Guar bitkisi (bir bakla türü) ve hizmetler toplamı. değirmen taşlarından kopan parçacıklar. garanti edilen makine değerlerini doğrulamak için yapılan Grooved Table Roll. Karton. (2) Odun öğütücüde Guarantees. Yakıtlarda yapıştırmada veya kuru dayanım arttırıcı olarak kullanılan laboratuvarda kalorimetreyle ölçülen Kalorifik değer.

Giyotin kesim tozu. Brülör lansı. Fişek kartonu. Kutu zarf. Gypsum Sheating. Açık tohumlu bitkiler. Yüzeyleri kartonla kaplı alçı sırasında ortaya çıkan kâğıt tozu. etiketleme yapmak amacıyla üretilmiş kâğıtlar. Gurley geçirgenliği. Gummed Stay. Gumming Paper. 142 . Kâğıda zamk sürme. (Tappi T 536). Zamklama. Torba şeklinde de olabilen cepli zarf türleri. Gumming. Alçı levha. Gypsum (CaSO4. Gypsum Lath. Köşebent kartonu. Gummed Sisal Tape. Yapışkan etiket kâğıdı. Yapışkan bant. Gummed Paper. Gummed Reinforced Paper Tape). Yapışkan bant. Koli köşelerine konulan. Kovan kâğıdı. Gum. Gusset Stock. Gummed Veneer Tape. Tutkal sürülmüş kaplamayı suntaya sabitlemek için. Arkasına zamk sürülerek. Gum Rosin. Gummed (Paper) Tape. Yapışkan destek. Kâğıtta mukavemeti ölçmek için kullanılan bir yöntem. Yapışkan kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Guillotine Dust. Gun. Koli bantlamada kullanılan dayanıklı yapışkan bant. Gymnosperms. (Bakınız. Gummed Cloth Tapes. Yapıştırıcı. Zamk. levha. Yapışkan Kraft bant. Ağır gramajlı köşebent ve contalık kraft kartonu. Yapışkan bez bant. Gurley Porosity. Alçı levha. Gun Wadding. Kalsiyum sülfat. Gummed Sealing Tape. Yapışkan marangoz bandı. Gummed Flat Paper. Koli bandı. Alçı. Gummed Water Resistant Tape. Giyotinde kesim Gypsum Board. Etiket kâğıdı. Gummed Reinforced Paper Tape. Gummed Corrugators Tape. Kâğıtta hava geçirgenliğini ölçmek için kullanılan bir yöntem. Gusset Enveleope. Yapışkan su geçirmez bant. yapışkan koruyucu parça. Tutkal reçinesi. 2H2O). Alçı levha. Gurley mukavemeti. işkence yerine kullanılan bantlar. Gurley Stiffness.

El ilanı kâğıdı. El yapımı kâğıt. sırasında yağlarının etrafa sıçramaması için üzerine örtülen Handsheet Former. Kâğıt makinesinde çalışanlar. üretiminde. Yumuşak dokulu imkanı sağlayan kapaklı delik. Ekipmanlarda el ile kontrol Half Plate Paper. nokta sayısıyla ve büyüklüğüyle oynamak kayıpları. Manual Control) Half Fine Metalic Papers. Halogenli organik Hand of Machine. (2) El Halftone Blotting Paper. yerleştirilerek üretilen kâğıtlar. Handmade Finish. brom. klor. Kıl kesiği. yapılan işlem. El tipi. Tuşe. Elleme yoluyla. Handle. Laboratuarda örnek safiha suni parşömen kâğıdı. Yarım ton resim kâğıtlar. Kâğıt tuvalet havlusu. (1) El yapımı görüntüsü veren keçe. yüzeyli. El kâğıdı. Volan. Right Hand Machine). bulunurlar. Aktarma ve nakliye ayrılarak. Handbill Paper. Handmade Paper. Kâğıt bileşikler. emiciliği ayarlanmış kâğıt. El havlusu. hollandere konulmaya hazır hale getirilmiş. Laboratuarda elle yapılan kâğıt. (Bakınız. aralıklarla safihaya bakır veya aluminyum folyo Hand Held. Üzerinde işlem yapma. Elde boyanmış. Domuzun fırında pişirilmesi yoluyla elde edilen safiha. Bünyelerinde halogen atomları bulunduran makinesinin sağa veya sola doğru akış yönünü belirten organik polimerler. Hand Mold. Düzgün yapımı karton. Elleme. kondensat bulunması nedeniyle oluşan sesli çekiç darbesi. Yarı işlenmiş paçavra. Yonga üretiminde H kullanılan bir değirmen türü. El eleğinde yapılmış. Yarı emici kâğıt. Bir resmin piksel veya noktalara Handling and Transit Waste. iyot. (Eş anlamlı. Elde işlenmiş kâğıt. Aktarma. Handsheet. (Left Hand Machine. Yarı metalik kâğıtlar. Hands. El eleğinde yapılma Halftone Paper. Kitchen Towel) Hand Wheel.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hammer Mill. Handmade Felt. Elde taşınabilen (cihazlar için). Mendil kağıdı. yapmak için kullanılan elek. Handhole. Çekiçli değirmen. Genellikle laboratuarda hamurun denenmesi için yapılan katkısız örnek safiha. Koç darbesi. Halogenated Organic Compounds. Yarım ton baskı kâğıdı. kâğıtlar. Otomatik olmayan kontrol hurdayla gelen elyaf dışı tüyler nedeniyle baskı altında tipi. Halogens. Handling. Buhar hattını darbelerden korumak için kondenstop Hand Towel. Bir yerden başka bir yere pişmiş yıkanmış paralanmış ve yarı işlenmiş paçavralar. Elle kontrol. Makine çalışma yönü. Elleçleme. El girme deliği. ve rölyef baskı kalıbı hazırlamada kullanılan düzgün Handkerchief Paper. Vana simidi. Kâğıt fabrikaları atık sularında tanım. astatinden oluşan yüksek reaktif özellikli maddeler. Domuz örtüsü. Belirli Hand Dyed. Halftone. Hair Cut. kullanılır. 143 . El eleği. Rölyef kalıp kartonu. Genellikle bileşikler halinde bulunurlar. Çekiçleme. Halojenler. Yarım ton. Buhar hatlarında TAPPI tipi el eleği yaygındır. kâğıdın yumuşaklığı Halfstuff. suretiyle elde edilen çeşitli renk tonlarındaki kopyaları. Kâğıdın keçelerin kılları veya Hand Control. Serbest elyafların yüzdüğü bir hamurun suyunun süzülmesi Ham Jackets. Yüzeyin işlenmesiyle. yüzeyli karton. baskısına uygun kâğıt. Operatör tarafından belirli bir mantık kullanılarak kesilmesi. Pamuk selülozu veya sertliği gibi özelliklerine bakma. Çeşitli tipleri olmakla birlikte Hammering. Periyodik tabloda flor. Elyapımı baskıda mürekkebin dağılmamasının sağlandığı emici görüntüsü verilmiş kâğıt. aktarma.

(Raw Stock). Az pişmiş. Hardwood Pulp. Matbaa artığı kırpıntı. hamur beyaz kâğıt ve karton kırpıntısı. Bunlar. adlandırılır. Üzerinde baskı mürekkebi olmayan matbaa artığı. (2) göre “Wet Wrinkels” ve “Dry Wrinkels” diye ayrılırlar. Hard edilir. kırpıntısı. Sert olan tüm karton türleri için Hard White Shaving. Sert kâğıt. daha yumuşak dokulu ve daha beyaz selülozlar elde Hard Pulp. Hard Cook. Kâğıtların ezilerek katlanması. GG 25 gibi uzantılarla ifade edilir. Soft Fold). Soft Hardwood) Sert ağaçlar Hardwood Chemical Pulp. (5) Metallerin aşınmaya karşı direnci. adı. Hard Bleaching Pulp. (Bakınız. Sertlik derecesi. Yüksek ligninli selülozların genel aşırı öğütülmesi. Kimyasal selülozlarda. Genellikle kraft kâğıdı. Sert katlama. Kraft kâğıdı. baskı olmayan 1. Birinci hamur Hard Hardwood. (2) Duvar kâğıdı olarak kullanılan Selüloz pişirme miktarı/derecesi. MDF benzeri fakat daha dayanıklı. lignini bol elyaflardan preslenerek elde edilen akşap kökenli Hard Stock. Az pişmiş selüloz. Üzerinde kullanılan genel isim. Sert karton. kayın gibi ağaçlar. hamuruna aşırı utkal konmuş kâğıtların genel Hardboard. Sertlik. selülozun. gerekli özellikleri kazanması için. Hardware. Geçiş Hard Wrinkels. Çeliklerde belirli bir tür yönelik bir tanım. Basılı kopya. esmer selülozlar üretilir. Üretim veya dönüşüm metallerinden olan karbitler. sertliği. sertliğin ölçüldüğü alt ve üst limit aralığı. için. HDF (High Density Fiberboard) olarak da edilen öğütümü zor selülozlar. selüloz pişirme işlemi. adı. (Bakınız. Giyotin artığı. Haptic Feel. Sert ağaçların. Aşırı tutkallı kâğıt. Hanging Paper). Temas hissi. Sert kırışıklıklar. Hard Metal Coatings. Sert ağaç selülozu. yolla elde edilen selülozlar. Sert selüloz. Donanım. sırasında. Hard White Envelope Cuttings. Bol reçineli yırtılması zor kâğıt. Sert metal kaplamalar. Paçavra selülozu. Sert ağaç. selülozu. Sertlik aralığı. 1. Hard Flocs. yeterince alınamadığı. Odun dışı bitkilerden elde levha. doğası gereği Hard Pulp. (3) kaba bırakılmış kâğıt. Aşırı öğütme. Dokunsal his. Paçavradan yapılma Hard Paper. serliğin ifade edildiği standart sınıflandırma sınıfı. Selüloz dışı maddelerin Hard Waste Cuttings. sert olanları. Kaplama amacıyla yüzeyi Sudaki kalsiyum ve magnezyum miktarının ölçüsü. Gerçek Hard Gate. Yüksek Hard Sized Papers. Kimyasal sert ağaç selülozu. Cebri boru vanası. (1) Kâğıt yüzeyinin bir cisimle kırıklıklar. Hardwood. (Bakınız. nitritler ve boritlerden oluşur. Zor ağartılan selüloz. Su geçigenliğini Kappa sayısına sahip lignini yüksek ağartılamamış selüloz. Duralit. Diğer adı ham kâğıttır. Mekanik öğütme yoluyla ise lignini bol samanlı Cook) görünümde düşük kaliteli. Tehlikeli hava atıkları. (4) Vals kaplamasının kâğıt. Sertlik sınıfı. Çeliklerde HAPs (Hazardous Air Pollutants). Birinci hamur zarf Hard Copy. Hanging Raw Stock. 144 . (Bakınız. Türbinlerde su girişini anlamda ağacın sertliğini belirtmemektedir. Sert ağaç türlerinden kimyasal Yumuşak türleri bulunduğu için bu tanım yapılmaktadır. Hard Fiber. (1) İlan kâğıdı. Köprü oluşturacak topaklar. iğne yapraklı yumuşak ağaçlara göre Katlama izi görülebilir. hücre duvarlarını oluşturan ligninler parçalandığı için daha kaliteli. Hardness Grade. Sert topak. kâğıt yüzeyinde katlanma sonucu oluşan Hardness. Çiğ. Bir sınıflandırmadır. Çiğ selüloz. azaltmak için. türleri. kapatan sürgülü vana. safiha kuru veya yaşken oluşmalarına çizilmeye veya yaralanmaya karşı koyma özelliği. tanımı ağacın sertliğini belirtmez. Temizlik kâğıtlarında temas anında yumuşaklığın arandığı konfora Hardness Range. Sert ağaçlar. hamur sert ağaç selülozu. Hard Beating. selüloz Hard Paper. Sarı huş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hanging Paper. daha hızlı büyürler fakat daha kısa elyafları bulunur. Geniş yapraklı ve çiçek açan ağaç Hard Fold. Kırpıntı.

Isıtma serpantini. Asbest. Laboraturada 105 °C sırasında dökülenlerin toplanması. Isı sabiti. Isı dengesi. Ağaç kesme. Bir cismin birim ağırlığının sıcaklığını 1°C kullanılmıştır. yaptığı basınç. Siyah likör buharlaştırıcısında dipte biriken sertleşmiş zift tabakası. ve ölü bölge. Döküntü toplama. Header. Hatch.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Özel katlama amaçlı olmayan. Heat Content. Tehlikeli alan. (1) Hamur kasası. yanki yalpalama testi. Sıvı sütununun birim taban alana vals türü. Basınç kaybı. Hat kayıpları nedeniyle basma elde edilebilen enerji. Hamur kasası cetvel ağzı Heat Input. Entalpi. Bir süreçte belirli bir zaman Hazardous Air Pollutant. Basma kaybı. Haying. Harper kâğıt makinesi. Yanma ısısı. Odunun merkezindeki koyu renkli taşıma mesafesi. toplam ısı girdisi. kasasından eleğe. arttırmak için gerekli ısı enerjisi. Karbon kâğıdı. Üst kısım. (Eş anlamlı. tespit için geliştirilmiş ölçüm/ test. Kâğıt üretimi Heat Ageing. Isı girdisi. Head Box Slice Opening Lips. Hamur basıncını düşürme. (Bakınız. Uzun elekli makinelerde. Hearth. Bir boru demeti Head Box. Düşük gramajlı kâğıt üretiminde kullanılmaktadır. geçen sıcak veya soğuk akışkan boru içinden geçen akışkanı Kullanılan. Biçme. Isı miktarı. Heat Exchanger. Salon ısıtma üniteleri içinde bulunan serpantin. Harvesting. (Eş anlamlı. Kulak koruyucu. Hazards. Hearth) Hard Writing Finish. Heat of Combustion. Bunlardan asbest. Taşıma. Siyah likör buharlaştırıcılarındaki buhar bozukluklarıdır. fakat daha az yaygın olan adları “Flow Box soğutur veya ısıtır. (1) Çekme. Tank veya silo kapağı. Tehlikeli hava kirletici. sıcaklıkta 18 saate kadar süreyle yapılan ve sonunda sararma ölçümünün yapıldığı test. Başlık Harper Machine. Hazardous Chemical). berilyum ve civa tehlikeli hava kirleticiler olarak ilan edilmişlerdir. Hamur kasası cetvel ağzı. (2) Exchanger) Silindir makinelerde hamur akış miktarını düzenleyen kasa. Desteleme. Crevice türevidir. Isı çekme. serpantini. Birim miktar yakıttan Head Loss. Isıyla yaşlandırma. Heat Constant. Sistemin sıcaklık ve Head Box Slice Opening. Heat Balance. Hazchem. ve onu çevreleyen kapalı kaptan oluşur ve borunun dışından makinenin en başındaki hamur akışını düzenleyen kısım. Isıtmalı pres valsleri. Kütük nakliyatında kütüklerin bir yerden bir yere taşınması veya Heartwood. Tehlikeli. Isı dönüştürücü. (Avusturalya kökenli bir terim) preslerinde safihayı ön ısıtma yapmak amacıyla kullanılan Head. Boru bağlantılarının yapıldığı ana boru. arzu edilmeyen kalite Heads. Head Tilt Measurement/Test. Hearing Protector. yüksekliğinin azalması. Başlık salgı ölçümü. Isı alımı. (Bakınız. (2) Taşıma mesafesi. hamurun düzgün akmasını sağlayan Heating Coil. Kulak tıkacı. Crack Corrosion) bağlı silindir ömrünü kısaltan oluşumu Yaygın değildir. Eşanjör. (Kısaltma. Smelt) Haul. Hazardous. Heat Extraction. Yağlı veya buharlı ısıtma açıklık. Odun özü. Kollektör. Tehlikeler. İş güvenliğini bozan tehlikeler. Kapak. Yanki silindirlerde başlıkla gövde arasında makineler gibi uzun elekli (fordriniye) makinelerin bir başlayan kılcal çatlak korozyonuna (Bakınız. bir dönem kâğıt hamurunda Heat Capacity. Direct Contact Heat (Akış kasası)” veya “Breast Box (Göğüs kasası)” dır. fazı. Tehlikeli Heated Press Rolls. Taban kısmı. 145 . Specific Heat Capacity) Hazardous Area. aralığında giren ısının çıkan ısıya göre mukayesesi. Bu makine. Kimyasal geri kazanma sürecinde dudakları. Kâğıt makinesi kimyasal madde. Basma yüksekliği.

gravür baskı kalıbı olarak hazırlandığı. Kaynayan bir üzerine (ütü gibi) ısı ile aktarılmaktadır. Isı transfer katsayısı. bilinç kaybı. birlikte ayni Heat Transfer Coefficient. havada yayılma yoluyla veya aktarma yoluyla Heliogravure Paper. Yoğunlaşma ısısı. (Bakınız. Birim miktarda yakıtın edilen. Isı transferi. özellikle eleklerde ve preslerde. Heat Setting. Isı salım hızı. özellikle havbe içinde. grubuna destek olan ve onun kurallarına uyan. nedeniyle insanlarda görülen su kaybı. (Eş anlamlı. Sıcak yapıştırma kâğıdı. Isıyla birleştirme. Havbeden atılan sıcak buharın içindeki ısı Heavy (Black) Liquor. Isı çıktısı. yoluyla. O nedenle tanım çok geneldir. “Blanc Fixe” olarak bilinen. kimyasal geri kazanma kazanlarında işlenmeye hazır birim zamanda tamamen yanaması sonucu verdiği ısı likör. Drive). Heat Sealing Paper. Kuru metalik özellik gösteren tüm metaller. Assist transferi hesaplarında kullanılan katsayı. Heat Stress. Isı geri kazanma. baş Heliogravure. seramik gibi cisimlerin Heat of Vaporization. Sıcak Hectograph. kartonların ortak adı. Bakır bir plakanın ışığa duyarlı ağrısı gibi sonuçları olan sağlık sorunu. yapıştırma. Ağır gramajlı Sıcak kaynak yapmaya uygun kâğıt. miktarı Heavy Metals. Isı etkisiyle baskı miktarı. Baskı sonrası mürekkebin ısıyla kurutulması. Serpantin etkisi. (Eş Heat-up. Isının temas foto-mekanik baskı yöntemi. Sıcak yapıştırma sıcaklığı. Teksir kâğıdı. İçinde dolaşan akışkan Heat up Time. Süreçlerde sistemin ısınma ile ısı transferi yapan boru sistemi. Reaksiyon sırasında çok makine bulunmaktadır. Fotogravür kâğıdı. Kâğıt fabrikası gibi çok sıcak Heliograph Paper. Kartonlar. Fotoğraf kâğıdı. Isı aktarımı. jelatinle kaplanarak. Teksir makinesi. (2) Safihanın veya buhar silindirlerinin Heat Output. Ağır gramajlılar. Yardımcı tahrik. cismin 1 gramını. Isınma. Suda ve havada tutkalın ısıyla yapıştırma özelliği kazandığı sıcaklık kirliliğe neden olduklarından istenmeyen maddelerdir. Fotogravür. Heavy Weights. İlk fotoğraf baskı ve nemli bir ortamda. Sıcaklıkla baskı transferi yapan pek Heat of Reaction. sıcaklık kâğıtlarından. cam. Isınma süresi. Isı transfer ayni sıcaklıkta kondensata dönüşürken ortaya çıkan enerji kâğıdı. kazanılması. Barytes). Buharlaşma ısısı. Latent Heat of Condensation) yapılan kâğıt türleri. likörün suyunun % 60 ile % 80 arasında uçurulmasıyla elde Heat Release Rate. Siyah enerjisinin. 146 . kartonlar. Heavy Spar. Atık ısının geri Heavy/Wet Creep. Latent Heat of Vaporization) bir sıcaklık artışı. tutkal uygulanmış ve ısı verilerek yapıştırılabilen kâğıt. (1) Isınma amacıyla kütlede yavaş gelişen anlamlı. ısınması. Ağır metaller. nakledilmesi. Yazıcıda elde edilen negatif görüntü. Hectograph Paper. Heat Recovery. Sıcak baskı kâğıdı. Lazer yazıcılar da bunlardan emilen veya alınan enerji miktarı. Yaş krepleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heat of Condensation. Baryum sülfat. Heat Pipe Effect. (Eş anlamlı. Yoğunluğuna bakılmaksızın Heat Seal Temperature. Yüzeyine doğal Baryum sülfat. Sıcak çarpması. Raksiyon ısısı. Kapak kartonları için dupleks Heat Set. Kâğıt makinesi tahrik de kâğıdın kurutulmasında. Süblimasyon transfer kâğıdı. Buhar fazından Heat Transfer Paper. Heat Transfer. hem Helper Drive. süresi. Termofiksaj. Isı yükü paylaşan yardımcı tahrik üniteleri. Isıyla sabitleme. biridir. havbeye verilen havayı ısıtmada kullanılması. Koyu Likör. Hem siyah likörün zenginleştirilmesinde. ana tahrik bir ortama aktarılmasından yararlanılır. buharlaştırmak için gerekli enerji. Kalın likör. Uzun elekte ek yerini ısıyla birleştirme yöntemi. kumaş. ısının sıcak bir kaynaktan soğuk sisteminde. derecesi.

Farklı özellikteki High Density Fiberboard (HDF). Hamurdaki dolgu maddelerinin ve diğer farklı parçacıkların köprü oluşturmak High Density Stock. Persuader) İçinde % 30-40 civarında reçinesi olan tutkalla yapılan iç Hidden Failure. (Bakınız. kurutulmuş ve preslenmiş bitkilerin yerleştirilmesi için. Boru veya çelikten güç almak High Free Rosin. Duralit. Yüksek kesafette depolama. selüloz bitkisi. Consistency). Ulaşılamayacak kadar beklenmedik yerlere şişerler. Hemp Stalk) edilmektedir. Yüksek türler. (Eş anlamlı. H Factor. birinci hamur hurda kâğıtlar girmektedir. Bitki kolleksiyon kartonu. kâğıt yüzeyinin düzgün görünmesi için mürekkep almaması nedeniyle oluşan. Hemp veya Manila Hemp. Elyafları el yapımı kâğıtlarda kullanılan High Bulk Book Paper. düz beyaz yuvarlak özel işlem yapılmış kâğıtlar. Yarı selüloz. Kâğıdın arttırmak amacıyla. Kabartma türü gösteren bir tanım. Heteroflocculation. ayırarak toplandığında pişirmenin hangi aşamada olduğunu High Embossing. Üzerine kullanulan öğütüm şekli. Kendir. (2) Manivela. pulperlerde % 15-18 kesafet yüksek olarak kabul maddesi olan kısımları. sonuna getirilerek kullanıldığı da görülür. Hemp Paper. Elek çıkışında ise % 20 kesafetin altı düşük kabul edilmektedir. kum metal parçaları gibi. % 35 kesafette öğütüm. Hetero flokulasyon. olarak kesafeti yüksek olan hamur. High Consistency Refining. Yüksek derecede işlenmiş. (1) Baskı boşluğu. Tespit edilememe sonucu tutkallama. Yüksek kesafet pulperi. Konak. Hücre Hideout. Görece olarak. High Density/Consistency Pump. Kaba ve gramajlı kitap kâğıdı. Örnek Sisal High Consistency (HC). Rifaynerde suyla silika tortusu. Görünmez arıza. Yüksek kesafetli hamur. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. kabuğundan elde edilen selüloz. Cannabis Saliva) kesafeti işlenme değerine göre yüksek olan. Kendirden olmasa bile kendire benzeyen Genellikle marketlerdeki hacimli görünmesi istenilen elyaflarından selüloz elde edilen bazı bitki isimlerinin kitapları basmak için kullanılan kâğıtlar. Baskı kusuru. Yüksek seviyede reçineli tutkallama. Hetero koagulasyon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hemicellulose. hamura göre yoğunluğu fazla olan maddeleri temizleyen Hereinafter. Bundan sonra. için kullanılan uzatma parçası. Yüksek beyazlıkta. Örnek olarak Hemp Bast. Kendir sapı selülozu. Baskı kalitesini Hickey (Hickies). Cam. Kendirin selüloz ham edilirken. Yüksek kesafet pompası. High Consistency Pulper. hamur kasasında %1 ve üzeri yüksek kesafet kabul Hemp Hurds (Hards). (Bakınız. Yüksek yoğunluk. Hi-Brite. Hemp. çöktüğü için konaklayan kelimesi ile adlandırılmıştır. mineral parçacıklarının biraraya gelmesi. (Eş anlamlı. H faktörü. Levye. lekeler. Yüksek kesafet. Selüloz pişirme süresini bir bütün High Density Storage. 147 . High Grade. Kendir sapı lere kadar kesafette hamur açan pulperler. High Density. Hemiselüloz. yükseltilmiş motiflerle yapılan gofraj. Kazanlarda biriken duvarlarında bulunan şeker monomerleri. Heterocoagulation. Kendir bitkisinin selülozundan üretilmiş kâğıt. Bu gruba selülozdan üretilen baskılı. Hereinafter) High Density Cleaners. Kendir sapı. (=High Brightness). (Eş anlamlı. Aşağıda. Termomekanik selüloz üretiminde Herbarium Paper. ortaya çıkan arıza. Kendir kâğıdı. kolleksiyonculara özel olarak yapılmış bristol karton. Yüksek kesafetli öğütüm. Görece üzere biraraya gelmeleri. Yüksek gofraj. High Finish. Kendir selülozu. Konaklamış birikinti. (Sözleşmelerde kullanılmaktadır) siklon temizleyiciler. Herein. %18 Hemp Stalk Pulp. zaman toplamı olarak gören ve her aşamasını dilimlere Genellikle ağartma işlemleri sonrasındaki selüloz depolama.

Kilit sözcük selülozdur. Menteşeli. Kaplama ağırlığı ve taban kâğıdı ağırlığı fazla olan karşı akım prensibine göre yapılan sıcak yıkama. Genellikle kuşe kâğıtta. Keçe sistemlerinde veya işletme kayıtlarında geçmişte olan fıskiyesi. bırakılmasıyla kırılmadan açılma kolaylığı sağlayan ve Yüksek basıncı algılayıp sistemi emniyete alan kilitleme kütük deflerinde kullanılan özel kâğıtlar. Geniş Highlight Tones. Selüloz üretiminde veya uygulamasında aşırı yükle presleme. çorapçıların kullandığı pelür kâğıdı. üretilmiştir. Uzaktan konveksiyonel olarak girmektedir. Yüksek verimli. Hoisery Insert Paper. Gramajlı testlayner karton. Yüksek vakum. Yüksek kuşe ağırlıklı selüloz pişiricinin alt bölümünde seyreltik siyah likörle kâğıt. Elek altı döküntü bütesi. kâğıt High Hazard Areas. Ekipmanların üzerindeki tavana veya uygulanan. Yüksek yüklü. baskılı çok katmanlı konveksiyonel tambur kurutucu. Pres keçelerini temizlemede kullanılan fıskiye. Sürekli High Weight Coated Paper (HWC). High Temperature Chlorination. Yüksek basınçlı fıskiye. Yüksek sıcaklıkta presleme. Baskı yüzeyindeki makinelerde makine altında da kullanılırlar. sistemi. Yüksek sıcaklıkta ağartma Hogged Fuel Boiler. gramajı yüksek karton. Hog Pit. makinedir. Yüksek vakum kasası. Yüksek basınçlı su jeti Hivac. 148 . High Pressure Feeder. görece en yüksek vakum. Beloit ve Black Clawson firmaları tarafından sıkça baskıda olması. Elekte su almada Hoist. bilgisayar formları. fabrikası ağaç artıklarını yakan. Selüloz ağartma aşamalarından biri. Yaş pres High Yield. Yüksek sıcaklıkta yıkama. Yüksek tehlikeli alanlar. High Test Liner. Ceraskal. kartonu. Ciltlenecek tarafta. Yüksek hızlı yazışma kâğıtları. Çorap paketleme kâğıdı. kaplamasının yaşken hasar görmemesi için kullanılan bir patlayıcı. zehirli maddelerin bulunduğu ortamlar. Rotorlardan birisi yüksek hızda parçalama yaparken diğeri düşük hızlarda karıştırma işlevi High Loaded. Mafsal kâğıdı. Geçmiş tarihli veriler. cilt artıkları ve kitaplar. Rotorlar mürekkebin alanın % 25 inden azını kapladığı baskı örneği. Kabuk (buhar) kazanı. Historical Data. preslerle uygulanır. Oluklu Hoisery Paper. kâğıdın besleyen özel bir vana düzeneği veya düze. mukavva yüzeyinde kullanılan. 3 cm kadar bir bölgesinin şerit halinde düşük gramajlı High Pressure Interlock. High Pressure Water Jet System. Yüksek yükte presleme. duvara monte edilerek söküm işlerinde kullanılan küçük kaldıraç. Açık tonlarda. Yüksek basınçlı besleyici. kullanarak yonga veya selülozu basınçlı bir tanka/pişiriciye Hinged Ledger. matbaa artıkları ve ağartılmamış kartonlar ısı kaynağına temas etmez. Yüksek basınç kilitlemesi. kayıtlı veriler. High Intensity Pressing. Hog Fuel. Çift rotorlu bir pulper türü. Genellikle pabuç ağartmada görece verimi yüksek olan. Yüksek sıcaklıkla klorlama. Yanıcı. Mal sarıcıda tampon değişiminde kullanılan kâğıt bölgesinde kullanılan vakum kasası. Çok ince. Bu kurutucu türünde safiha kartonlar. Preslerde valslerin aşırı görür. High Temperature Pressing. High Vacuum. High Velocity Convection Drum Drier. buhar kazanı. Elekte yüksek vakum sistemi. Kabuk yakıt. High Temperature Bleaching. Mafsallı. High Heat Washing. Otomasyon High Pressure Shower. Çorapların Safiha sıcaklığını 100°C nin üstüne çıkararak yapılan düzgün görünmesi için kesilerek kullanılan bir ambalaj presleme işlemi. Basınç Hinged.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bunlar arasında yazıcı kâğıtları. kesme sistemi. Çorap içi kartonu. kuşe kâğıtlar (100-135 gr/m2). Selüloz aşaması. yanlara monte edilmiştir. Selüloz ağartma aşamalarından biri/birincisi. kurutma sağlanır. HI-LO Pulper.

Yatay gözeneklilik. Holocellulose. El konumunda çalıştırma. Kemikleşme. yazılım dışına çıkılarak. öğütme işini birlikte yapan. hayati önemi olan bir yatay eksen üzerinde yan yana olan tutkal ve safihanın kavramdır. Selüloz ve yarıselülozların Hose. Delikli vals.7457 kw güce metal ve gözenekli silindirik vals. Hamur kasası içinde elyaf topaklanmasını Horsepower (hp). bir makine. saniyede 74. Yatay porozite. Havbe.57 metreye çıkarabilen güç. Kraft selülozunda kuruma Holley Roll. (Eş anlamlı. Yatay valsli tutkal pres. Ton başına günlük beygir gücü. Çorap kağıdı. Hold to Run. 0. Düzeltme valsi. Süt şişesi kapak kâğıdı veya kullanılan şerit hale getirilmiş kraft kâğıdı. hem de Horsepower-Day per Ton. Hosiery Insert Paper. öğütümünde bir ton selüloz için 24 saatte harcanacak enerji Hollow Journal. kurutma esnasında kâğıttan çıkan sıcak buharın sağlayan vana türü. Rektifiye valsi. Kâğıt makinesi Horizontal Chest. Oluk. hem parçalama. Ortası delik olan şaft miktarı ifade eder. Selüloz hamurdaki köpük veya ölü elyaf birikintisi nedeniyle. Akış hunisi. Beygir gücü. istenilen selülozun ise alta geçtiği döner bir elek türü. son derece düzgün elyaf işleyen Özgül enerji tüketimini belirten bir tanımlamadır. makinenin el Horizontal Porosity. Hamur döğücü ve öğütücü. Delik. Sayıları 2 ile 5 arasında eşdeğerdir. Bir selüloz çoraplarının içine destek olarak konulan gramajlı yıkayıcı türü. Pompa hesaplamalarında bu tanım kullanmak ve olabilir. içi boş. İçi boş mil başı. kâğıt/karton. Hortum sarma kâğıdı. toplamı. Mürekkep emme direnci olan ileriye doğru yönlendirildiği. Holoselüloz. Hortum. Özellikle yapılabilir. 149 . Hortum. İşletme içinde Hood. Yatay büte. Hornification. Çorap içi kâğıdı. Hose End Valve. Özellikle bayan Horizontal Belt Washer. Hole. rejeklerin sondan çıktığı. (Eş anlamlı. Üstüvane valsi. konumunda bir butona basılarak çalıştırılması. gibi rulo hale getirilen ürünleri sararak ambalajlamak için Hood Cap Paper/ Board. Hem pulper. kâğıt yüzeyi. Evener Roll) belli pompa verimi dikkate alınmak kaydıyla pompa seçimi Hollander. paçavra selülozlarında kullanılan. Hollander. Hedefleri üst yönetim tarafından konulan ve Hopper. kartonu. düşey doğrultuda aralarından geçtiği tutkal pres. kablo kurutma odası. fabrikalarında kullanılan bir kütük dilici türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Holdout. Elek tavalarının çıkış ölçümlendirilen süreç. Bir kg (litre) suyu bir önlemek ve akışı düzenlemek için kullanılan döner. Yatay elekli yıkayıcı. Buhar silindirlerinin buhar giriş tarafındaki mil başı. Selüloz üretiminde veya birlikte yapan ekipman. Elek ve Lateral Porosity. Genellikle çorpların Öğütülmüş odun selülozunun bir taftan girdiği ve kanatlarla mbalajında kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. Horizontal Centrifugal Screen. uzaklaştırıldığı ve atık ısının geri kazanıldığı kapalı Hose Wrap Paper. Valsleri güvenliği ortadan kalktığından. Kanal. Bu süre Kâğıt yüzeyine paralel durumdaki gözenekler. Hortum ucu vanası. hunileri veya olukları. hemde rifaynerin yaptığı işi Muhayese yapmaya olanak verir. içinde tüm koruma sistemleri devre dışı olmaktadır. kontrol sistemlerinde. Hosiery Paper. Kâğıt makinesinin kurutma bölümünde kullanılan hortumların ucuna takılan. İş Horizontal Size Press. Yatay kütük dilici. edileceğinden verimliliği tanımlayan bir yönü vardır. kullanım kolaylığı bulunan. Hoshin Kanri. Yatay santrifüj elek. Kâğıt yüzeyinde görülen ve muhtemelen Horizontal (Log) Splitter. Transverse Porosity) keçe değişimlerinde veya bakım amaçlı kullanılır. Mürekkep almaz. Rectifier Roll. Düşük tavanlı bir büte türü. Selüloz türüne göre farklı değerler elde ucu. sonrası bağ yapmayı olumsuz yönde etkileyen sertleşme. üretim sırasında safihada boşluk kalmış bölge.

Yoğuşturucu tabanında biriken vermek için kullanılan sıcak presleme yöntemi. Mantolama kâğıdı. Human Error. HTP pres. Hot Glue. Hot Grinding). Temizlik. ve çevre temizliği. Sıcak su kazanı. İnsan hatası. Sıcak tutkal. Sıcak preslenmiş. (Bakınız. Kâğıdın sıcak preste Housekeeping. Meydancı. parçacıkları. Sıcak parafinli karton. Sıcak delik açma işlemi. şalomayla kesme. Renk tonu.%30 arası yüksek kesafetteki sıcak Hot Waxed Board. Ateşli işler izni. Pompa gövdesi. sıcaklıkta eleme. Yağ ısıtılarak pres Household Towel. Ev rulosu. Sıcak asit hidrolizi. Kaynak. Paper ) Hot Oil Heating. Fabrika içi ısıtılarak perdahlanması. Kaynak. House Sheating Paper. Housekeeper. Hot Embossing. Hot Blow. Sıcak merdaneleme. Kâğıda kabartma desen Hotwell. Bitümlü karton. Sıcak öğütülmüş selüloz. Eleme plastik. Üzerine ısıyla hamurun. Hot Pressed. Sıcak eleme. Hot Groundwood Pulp. Sıcak yağlı ısıtma. pabuç parçaları gibi hamurda kâğıt özelliklerini bozacak preste sıcak presleme yapan sistem. Hot Alkaline Extraction. 150 . Sanitary Hot Melt Coating. Hot Work. Sıcak tokatlama. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işleri Cold Grinding). Hot Dispersion. Evlerde temizlikte kullanılan kâğıtlar. Sıcak blöf. Son derece dayanıklı ve parlak bir kâğıt/karton kaplama yöntemi. Hot Rolling. Sıcak öğütme. Hot Melt. Hamuru yüksek Housing. kameralarla tespit edilmektedir. dispergerde tokatlanarak dağıtılması. Pamuk çırçırından elde edilen selüloz. Temizlik işleri yapan hizmetli. metal sepetli basınçlı eleklerle ayırma Hue. Kalenderde veya süperkalenderde sıcak valsle işleme. veya kurutma yapan sistem. Enerjisi kullanılabilir olan veya basınç altında olan bir hatta veya kapta işlem kondensat. (1) Linter selülozu. Bu teknikte altın yaldız bir kostik azaltma yöntemi. Sıcak baskı. Household Roll. Hot Grinding. Ateşli işler. Sıcak kondensat.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hot Acid Hydrolysis. öğütücü değirmeninde ortamın 50-90 °C arasında tutulduğu Hot Work Permission. Hull Fiber. temizlik kâğıtlarında perfore edilmiş rulolar. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işler. çalışmakta Hot Condensate. İş güvenliği açısından ateşli işler izin belgesi düzenlemesi gereken işler grubu. (Eş anlamlı. ip HTP Press. Mutfak veya tuvalette kullanılan kâğıt el havluları. Sıcakta alkali çekme. Ev kâğıtları. Selüloz Hot Stamping. yapmak. Soğuk öğütme de yapılmaktadır. Sıcak dağıtma. Ev havlusu. Termal uzaklaştırılması için uygulanan işlem. Beloit tarafından geliştirilmiş. şalomayla öğütme yöntemi. tutkallı elyaf düğümleri. Kraft selülozu Hot Spot. Sıcak reçine tutkalı. eritilmiş parafin kaplanmış karton türleri. Mekanik selüloz üretilirken. (2) Hindistan cevizi elyafı. Caustic Extraction) kabartma harfler ve şekiller ortaya çıkar. sıcak baskı tekniği. Pişmiş selülozun pişiriciden blöf Hot Tapping. % 20. kesme. Sıcak gofraj. Elektrik bağlantılarında oluşan kötü elde edilirken ortaya çıkan “Hexenuronic Acid”in temas nedeniyle meydana gelen aşırı ısınmış nokta. Hosehold Papers. Hygiene Paper. Sıcak nokta. tankına soğutmadan alınması. Tuvalet kâğıdı ve havlu gibi (Bakınız. Renk derecesi. Meydancılık hizmeti. sıcak kondensatı tutan kap. Nüans işlemidir. Hot (Stock) Screening. Sıcak reçine kaplama. şalomayla delmek veya canavar taşıyla keserek. Kaynatmak. Bez veya deri cilt kapaklarına üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan uygulanan. (Bakınız. yapmak için düzenlenen özel izin kağıdı. Sıcak dispersiyon.

İnsanların iş sırasındaki Hydraulic Headbox. Şartlandırma odası. Hidranip kurtma. (Eş alma elemanları. H2S olarak bilinen renksiz. (pH) değeriyle de ifade edilebilir. (2) Elyafların dövülerek. Baskısını hidrolik güçten Humidify. Hydropulper) Hydrodynamic Lubrication. Yapısına su ilave edilmiş. hidroliziyle elde edilen ve suda çözünmeyen jölemsi türde selüloz türevleri. Hibrit elek. Kâğıt makinesi yapılan. Çita. elek altına yerleştirilen ve anlamlı. Konik siklon temizleyici.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Human Factors. Hidrojen bağı. (Heating Ventilating Air Conditioning). (Bakınız. çalışan silindir. Kâğıdı üreterek baskı sağlayan ünite. kasaya giren ve eleğe dökülen hamur kâğıdın bulunduğu odanın rutubetini arttırmaya yarayan miktarını sabitlemeyi amaçlayan hamur kasası türü. Hidrolik kabuk soyucu. eden elek sistemi. Hidrolik sistem. nemlendirmek için özel olarak şartlandırılmış oda. Nemlendirici. Nemlendirmek. Hydraulic Cooking. Hidrolik hamur kasası. atom veya gruplarla elyaflarda yaptığı güçlü bağ. yanıcı. ortamdaki nemi görmeye yarayan ölçümleme. Hidrosiklon. Isıtma Hydrein Roll. hava yastığı olmadan sürekli belli basınç Humidifier. Hidrodinamik yağlanma. Hidrojen atomunun diğer kabuklarını soyan. Humidity. Hydraulic Oil Leakage. Selülozun asidik ortamda HVAC Air Coils. alet. hidrolik basınç Humidity Rooms. Hydrapulper. Çürümüş bitki artığı. Wetting) elekten süzülen suyu uzaklaştıran sıyırma parçaları. Yağ veya suyla değeri. Hidrolik pres. Su Hydrating. (Kısaltılmışı Foil). Uzun süre mekanik işlem görülen ve işlemin yeterli ölçüde yapıldığını kanıtlayan gördüğü için jelleşmiş o nedenle bünyesinde su tutan yağlanmışlık olayı. HVAC. Hydrate. Hydraulics. Islatma. İçinde belirli sonuca etki eden davranışları. yaratılan anaforla parçacıkları yapılan kurutma. Nem ölçümü. Bunlardan merserize. Hidrolik yağı Humus. (GL&V/Black Clawson-Kennedy) dibe gönderen temizleyici türü. cihaz. Sıvılarla ilgili. Folyo. safihaya hem alttan hem de üstten temas Hydrocyclone. Bir litrelik sıvı içindeki hidrojen (H+) iyonlarınının sayısal Hydraulic Cylinder. Yağlı hamur. Hydrogen Sulfide/Sulphide. Hydrofoil Boxes. Elek kısmında. Bir nipkofleks pres türü. İnsan faktörü. Havanın nem miktarını alan silindirler. Elyafın su alması. Humidity Measurement. Kâğıdı veya ve seviyede tutarak. Lastik kaplı presle temizlemek için kullanılan. Kâğıt hamuru içindeki kum gibi sudan ağır parçacıkları Hydra-Nip Drying. Hidrat. Nem. Hidrolik pişirme. Hidrojen-iyon yoğunluğu. rutubet. bir grup çitayla destekleyen kasalar. Hidrolik. Klima serpantini. Nem odası. arttırmak. Hydraulic Press. Basınçlı kaplarda Hydrogen Ion Concentration. yapılan buharsız selüloz pişirme işlemi. Hydrofoil. Hydraulic Barker. Hydration. eleği alttan Hydraulic. vizkon ipeği gibi Hybrid Former. Odun öğütümünde değirmen taşı ve odun lifleri arasında Hydrated Stock. Islanma. çok zehirli ve çürük yumurta 151 . Uzun eleğin üstüne ikinci bir ürünler yapılmaktadır. Hidrofolyo kasaları. Hidrojen sülfit. vakum olmadan suyun yer çekimiyle süzüldüğü. Hidrofolyo. Hydrolic Pressure. Hydrocelluloses. hidrolik olarak çalışan bir makine. Elek bölümünde onlara bünyesinde su tutabilme yeteneği kazandırılması. miktarda hamuru. Hidrolik basınçla çalışan. (1) Su tutunumu. kalender ve pres bölümünde bulunan. selüloz hamuru. Hidrolik silindir. havalandırma ve hava iklimlendirme. kaçağı. Havbe içinde Hydraulic System. elek ilavesiyle. Klima peteği. Hidrolik yağ kaçağı. Humus. Şartlandırıcı. Hidrolik basınç. Kütük Hydrogen Bond. Hidroselülozlar.

Bünyesine su alarak. Hygroexpansivity. iki organik kirlilikleri parçalaması sonucu çıkan kokulu gaz. Basınç altında yarı parçacıklar bulunduran sistemler. Kişisel temizlik kâğıtlarına ağartma. Hydrolysis). Hydrolytic Degradation. Bünyesinde (OH-) selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. (Eş anşlamlı. (Bakınız: Calcined Kaolin). Suyu iten. Hidrofobik selüloz üretimi. Kâğıt Hydroxyl Group. Household Paper) Hydrolysis. kâğıdın bünyesinde tuttuğu nem ile. Associative Cellulosic olduğu kadar geçmişteki şartlara bağlı olması durumu. askıda katı Hyper Filtration. set değere. Hidroliz. Selüloz veya hurda kâğıdı rağmen. Nem çekicilik. Sulu ortamda bozuşma. ağartma yöntemi. Hidrolize olmuş. kâğıdın bünyesindeki nem değerlerinin farklı suda çözünür hale getirerek yapılan pişirme yöntemi. Hidrofobik asıltılı geçirmeyen ve ilahilerin basılması için üretilmiş kâğıtlar. Kâğıtların çoğu için geçerlidir. Hidroelektrik. asitleri veya zayıf bazları oluşturmuş. Bir sistemin şimdiki şartlara alkali şişebilen sıvılar. Islatılamayan parçacıklar. aşağıdan ve Hydropower. Çok dayanıklı. Hydrophobic. Bir Thickeners). Pişirme kimyasallarından suda çözünmeyenleri gelindiğinde. bir süreç değişkenini değiştirerek. Selüloz üretiminde klor kullanımını azalatan bir verilen başka bir ad. Hydrous. Suda veya kâğıt hamurunda. Hidrojen peroksitli Hygiene Paper. Histeresiz etkisi. Hygroscopic. Suyu seven. Örneğin havadaki düşük bağıl nem yükselerek % 50 ye Hydrotropic Pulping (Process). geçirgen membranlarla yapılan filtreleleme işlemi. Hydrous Kaolin. Su gücüyle üretilen elektrik. ışık Hydrophobic Colloid Systems. sistemler. bulunduran gruplar. Selülozun sulu ortamda bozuşması. Selüloz Hidrofobik çözeltide yapılan selüloz üretimi. Hygroscopicity. yüksek üretimi. Bünyesinde su bulunan kaolin. düşerek % 50 bağıl neme pişirme. Hidrofobik. 152 . ebat değiştirmesi. ortamdaki nemi çeken. Hymnal Paper. hidroksil iyonu ile oluşturulan. Hydrophobic Alkali Swellable Emulsions. Sulu. Kağıdın nemli ortamda almayan plastikleşmiş veya plastik türü maddeler. Hidrofilik. Nem çekici.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kokusundaki gaz bileşiği. (Bakınız. Rutubetle genleşme. yukarıdan yaklaşıldığında ölçülen değerlerin eşit olmasına Hydropulper. Kolayca ılanabilen maddelerdir. Hydrogen Peroxide Bleaching. Hidrofobik Hysteresis. Kâğıdın rutubetli reaksiyona girerek. Hydrogen Peroxide (H2O2). Her iki durumda da ortamdaki nem % 50 olduğu halde kağıdın gramajı farklı ölçülür. bakterilerin Hydroxo Linkages. Nem kararlılığı. suyla parçalayıp hamur hale getiren ekipman. Karmaşık moleküllerin suyla Hygroexpansion. Hypoclorite Bleaching. Yapısına su alan. İlahi kâğıdı. ebatta Hydrolized. daha küçük moleküllere parçalanması ortamda kalarak. Hiper filtreleme. Hygroexpansion Coefficient. polar olmayan zincir bağları. Arıtma ünitelerinde. Kimyasalları suya meyilli hale getirerek selüloz bağıl nem aşağıya doğru. (Bakınız. Rutubet genleşme katsayısı. ortamdaki diğer şartların farklı olması durumu. Hidrojen peroksit. üretiminde hipokloritle yapılan ağartma işlemi. Hipokloritli ağartma. İki aluminyum iyonunu paylaşan. zayıf meydana gelen değişim miktarı. Hidroksil grup. olması. Yapısına suyu Hygro Stability. Rutubetli genleşirlik. ebat değiştirmeme özelliği. Hidropulper. Bulunduğu atmosferik Hydrophilic. Hidrotropik selüloz geldiğinde. Bağıl rutubette meydana gelen yüzdelik değişimle. Hydrophobic Pulping. Hijyenik kâğıt. Sanitary Paper. Sulu kaolin.

azami kapasite veya tasarım yüksek iç tutkallı. Imitation Handmade). Ebat kesilerek. seramik kili katıldığı için. 2. ve sanat resimlerini basmak üzere üretilmiş kâğıt türleri. Resimlik mektup kâğıdı. Bono Imitation Japan/Japanese Vellum. Buzlu kâğıt. IGT Test. Emme. Resim kartonu. benzetilen kâğıt. İdeal pigment. İmitasyon el yapımı kâğıt. (ISO 3783) vermek için. selüloz ve kartonlarda bünyedeki kirlilikleri ölçmede kullanılan bir IAEA (International Atomic Energy Agency). Yoğun tutkallı bir kâğıt. Yüksek Ideal Capacity. Görüntü analizi. Buzlu karton. kâğıt. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Imitation Greaseproof Paper. Reprodüksiyon kâğıdı. (1) Makinenin çalışmadığı kâğıtlar. Sulu kâğıdı. 153 . İmitasyon yağ geçirimsiz sağlanabilen. Imitation Handmade). azami üretim miktarı. Image Analysis. İmitasyon Japon kâğıdı. Ice Board). Kuşe yapımı için uygun. selülozlarından yapılan. Buna teorik kapasite. yüzeye sonradan baskı ile kabartma desenler durum. Boştaki durum. İmitasyon Japon kâğıdı türünde. düşük özgül ağırlığı olan pigment. Imitation Handmade Writings. Verimliliği dikkate alarak. yüzey kalitesi son derece düzgün yüzeyinin kaplanarak buzlu görünümü verilmiş karton. erimemesi için üzerine örtülen veya sarılan kâğıt. Idler Roll. Ice Cream Board. Ideal Pigment. (Bakınız. Ice Blanket Paper. mühendislik kapasitesi. Dondurma sarmak Imitation Decle Edge. İdeal kapasite. Kâğıt. Genellikle makinede çerçeve kenarları saçaklı durum. İmitasyon el yapımı Ignitor. suluboya resim yapmak üzere üretilen karton türü. Ateşleyici.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ I Illustration Board. Ajansı. Parafin kaplı nem geçirmez bir kâğıt türü. (Bakınız. kâğıt. buzun Kapiler vakum yoluyla su emilmesi. İmitasyon el yapımı IEA (International Energy Agency). boya resim yapmaya ve silgiyle silmeye uygun dayanıklı Ice Paper. Makinede yapıldığı halde. parafinle işlenerek kullanılan. Imitation Glassine. kâğıdın Imitation Japan/Japanese Paper. Yüzey yolunma testi. Sevk valsi. Japonya’da hayvan derisinden yapılan arka tarafı yazı yazmaya uygun bir kâğıt türü. kendir selülozundan yapılan kâğıtlar. Uluslararası Atom Enerji Ajansı. mektup kâğıdı. Brülör çakmağı. Blister testinden (Gözeneklilik testi) geçemeyecek kâğıtlar. parşömenlere benzetilerek üretilmiş parşömen kâğıtları. Elyaf tarafından emilmiş su. İmitasyon aydınger kâğıdı. Elyafın şişmeden su alması. Imbibed Water. Buz saklama kâğıdı. Baskı sırasında. Imitation Handmade Printing. tutkallı ve bir miktar su geçirimsizliği olan kâğıt türü. Imitation Handmade. Baton Dondurma paketleme Imitation Drawing Paper. Hamuru çok iyi öğütüldüğü için yağlı görünüm almış. İmitasyon çerçeve kenarlı kâğıt. kâğıt yüzey Japon el yapımı kâğıtların görünüşünü ve dayanımını mukavemetini belirleyen bir test yöntemi. yağ geçirgenliği biraz azalmış fakat kapasitesi de denilmektedir. Emilmiş su. Hamuruna Ice Board. yöntem. oturtulmaktadır. Imitation Art Paper. elde yapılmış görüntüsü verilmiş Idle Mode. Uluslararası Enerji kaligrafi/yazı kâğıdı. 1. Illustrated Letter Paper. Yoğun tutkallamadan sonra. için. tek tarafı resim yapmak için özel yüzeyli. İmitasyon resim kâğıdı. baskıya karşı davranışını belirlemek amacıyla. nem geçirmez bir karton Özel giyotin bıçağıyla kenarları el yapımı kâğıt kenarına türü. Dondurma kartonu. parşömeni. (2) Makine boşta ve düşük hızda dönerken ki bırakılarak. (Bakınız. Avara vals. Bir yıllık bitki Imbibition. soğukta sertleşmeyen türde. (Bakınız. Deckle Edge) Ice Cream Brick Wrapper.

Vernikli karton. Darbe mukavemeti. Pamuk gibi bir kimyasallara karşı geçirgenlik dayanımı olan. Malı ithal edenin Immersion Coating. Kusurlu tamirat. Darbe. karton. Transfer kâğıdı. ayakkabı delikli tepsilerden oluşan sistem. İmitasyon filigran. Dayanıklı. Çevreye kirletici içine bazı sıvı kimyasalları veya reçineyi emdirme işlemi. kuşe veya boya çözeltilerine daldırılarak yapılan kaplama Impregnated Board. Etki. Gofraj. Kalıp Impact Strength. Karbon kâğıdı. analizi. Emprenye karton. Watermark). Emprenye kâğıt. baskı yapılacak metin kalıp direnci. Basmak. Tepsili baca gazı yıkayıcısı. Impregnation. Kâğıdın mal ve değeri hakkında gümrüğe verdiği beyanname. Test) 45 kg dan ağır kutuların. parçacık gönderme. terim. Yüksek hızlı yerine. Havalı kurutma. alttaki kâğıda geçirme özelliği olan kâğıtlar. Kraft kâğıtlardan. İş güvenliği Impression Paper. Karıştırılamaz. Sorunları sonuçlarına ve Impressed Watermark. Vals yüzeylerinin merdanesi aldığı mürekkebi Blanket merdanesine (Bakınız. İmitasyon olanlar Import. Emdirme. Impact. Mekanik bir Impression. bariyer türü engellerin tümüne verilen ortak ad. Kireç Imitation Presboard. Conbur transferi yaparak baskı elde etme. etkiyi. alternatifi kâğıtlar. Genellikle pres bantlar elektrik scrubber) yalıtma kartonları olarak kullanılırlar. İthalat beyannamesi. Impact Analysis. Bası. İmitasyon Presbant. baskı altında gösterdikleri çatlama dayanımı. sert ve kitap kapağı yapımında. Impervious. İmitasyon Kraft kâğıdı. Basılmış olan. Etki analizi. (1) Pompa fanı. Impingement Scrubber. Birbirine vernik sıvanarak kurutulmuş karton. Impact Paper. Baskı etkilerine göre sınıflandırarak ele almak için yapılan iş yöntemiyle kâğıda filigran benzeri desen vermek (Bakınız. Sıkışma dayanımı. Daldırma tipi Kuşeleme. eğik düzlemle arasındaki Impression Cylinder. kimyasal odun selülozundan üretilen parşömen havayla kâğıdı kurutan bir yöntem. Elektrik akımına karşı koyan Basılacak kâğıt boş merdaneyle Blanket merdanesi arasına etmenlerin toplamı. (2) Basılı kopya. İmitasyon parşömen. Import Declaration. Emisyon. Sıkıştırma etkisi. Impeding Device. faz oluşturmadan bir arada tutulabilirler. Immiscible. Fiziksel engelleyici.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Imitation Kraft Paper. Emprenye etme. (eş anlamlı. Hurda Impeller. (2) Karıştırıcı pervanesi. Empedans. Baskı. Karışmaz. Atık salma miktarı. açısından ulaşımı/erişimi engellemek için özel olarak konulmuş. Bu tür sıvılar emülsiyon olarak parçacıklara ayrılarak Vernik emdirilmiş kâğıt. Impedance. İzolasyonu sağlamak amacıyla. Üç merdaneli sürtünmeye rağmen kayarak çarpması sonucu oluşan hasar baskı sistemlerinde. Baskı merdanesi. 154 . benzeri kâğıtlar. Vernikli kâğıt. (Bakınız. (Emission kelimesinin değişik şekilde (2) Elyafa kimyasal madde emdirme. merdanesine (Bakınız. Kusurlu bakım. yağ veya Imitation Parchment. Üçüncü merdane ise boştur. Baskı. Yüksek baskıyla ocaklarının baca gazlarını temizleyen/yıkayan ardışık Kalenderlenmiş. Impress. Basma amacıyla uygulanan kuvvet. Geçirimsiz. girerek baskı elde edilir. Nem. Vernik emdirilmiş yöntemi. yalıtma amaçlı kullanılmazlar. karışamayan yağlar ve su gibi sıvılar için kullanılan bir Impregnating Paper. Tray altında kullanılan kartonlar. İthal etmek. Blanket Cylinder) aktarır. (3) Bir yüzeyden diğer yüzeye mürekkep Impact Resistance. (1) Kâğıdın Immission. Buna yazılmış hali) Preimpregnation da denilmektedir. (1) Baskı. Otokopi kâğıdı. yıllık bitki selülozundan üretilen hayvansal parşömenlerin Impingement Drying. Kraft rengine boyanarak üretilen Kraft Imperfect Repair. Plate Cylinder) işlenir.

Seperatör kartonu. temel alan bir üretim miktarı kavramı. Ayraç kartonu. Bozuk elyaflardan ayrı olan ve ağa dâhil olmayan elyaflar. Ayni zamanda nip Inclined Tube Digester. Pasif. Independent Container Manufacturer. yüksek baskı altında valslerden birinin kanallar. Index Pressboard. Ebat kesilmiş. Sıcak pabuç presle presleme. Kirlilik. Kontrollü yakma. Dişli. Incineration. bir yıkama eleği. Mürekkebi sırasında daha az veya daha çok baskı kuvvetine karşı yıkanması için hamurun alttan verildiği ve üstten alındığı toleransı. Taçlı. (Bakınız. Düğümlü ambalaj kâğıdı. Düz. maddeler. Eğimli tüp pişirici. Jogging) görünümlü ayraç kâğıdı. hamur kesafetiyle çalışan eğimli elek. yoğunluk veya karton. Düğümlü. (Bakınız. Indented. Eğimli elek. iki vals beyaz suyu büteye taşıyan eğimli paslanmaz tepsi ve arasında. atık yakma ve emisyon düşürme araçlarından biri. Yakma. In the Flat. Kâğıt veya Impulse to Rupture. Dişli karton. Index Bristol). Ambalajlama amacıyla kullanılan. Fihrist kartonu. kâğıt. Darbe. Kâğıt üretiminde. fakat kalın Crawl Speed. Kâğıdın baskı Inclined Screw Washer. Horizontal Size Impulse. Inclined Wire Save Alls. Eğik tutkal pres. Dizin. Inactive Fiber. Selüloz fabrikalarında kitap kapağı veya dosyalamada ayıraç olarak kullanılan bulunan. Üretim süresi ile Index Board. Impulse Drying. Inclined Wire. Taçlı valsleri düz valslerden ayırmak için Impulse Pressing. Elek altında Kâğıt makinesi pres kısmında (pabuç pres). Eğimli elek tepsileri. Sulu bir ortamda diğer Indented Packing Paper. Darbeli patlama testi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Impression Tolerance. Fihrist. İnç-saat. artışı görülür. 155 . Impressed Inclined Size Press. Eğimli vidalı yıkayıcı. Safsızlık. Baskı toleransı. (2) Paketleme kâğıdı olarak uygulanan kuvvetle patlama anına kadar geçen süre kullanılması için özellikle düğümlü görünümde üretilmiş belirlenmektedir. Düğümlü karton. In Crown. Inching. Oluklu mukavva Inch-Hour. (1) Bozuk eperli. Inactive Inventory. Valsleri 45o açı ile Watermark). Burada oluşan pürüzlü yapısı. (Bakınız. Faal olmayan. Vuruş. Fihrist Bristol kartonu. için. Atık yakma fırını. düğümlü yüzey görüntüsü olan karton. Çok düşük makine hızı ve (MPa·s). (Bakınız. Hareket görmemiş stok. Indented Board). presin özel kaplamalı valsine sıcaklık uygulaması yapılır. kâğıt enini Index. üretilen kâğıdın enini çarparak bulunan bir performans Index Bristol. Hurda kâğıt içindeki yabancı Indented Board. ölçümleme yöntemi. Darbe yaratarak karton yüzeyinin hamurun çok iyi öğütülmemesi nedeniyle kâğıt veya kartonun patlama dayanımını ölçme. Santimetre-saat. Sürünme hızında çalışma. Fihrist kâğıdı. hurda kâğıttan yapıldığı Inactive. basınç değerinin makine hızına bölünmesiyle de elde edilir. Impression Watermark. Kâğıt makinesini el Index Card. Darbeli kurutma. Pabuç tek başına kullanılan terim. Preslerde baskı miktarı ile baskı Press) süresinin çarpımından oluşan değer. Index Paper. karton. (Bakınız. Çalışmayan. Fihrist kartonu. eperli ambalaj kâğıdı. Çok sert olduğu için Incinerator. tür dışında kutu yapan üretici. birbirine basan tutkal pres. Tabaka halinde olan kâğıt Bu sayede kâğıtta yüzey düzgünlüğü artarken. konumuna alarak sürünme hızında çalıştırma. Düşük gramajlı. Pasif elyaf. Impurities. ısıtılmasıyla yapılan kurutma. değişimleri ve sipariş özellikleri nedeniyle. Şoklamalı kurutma.

(Bakınız. Yongayı ve siyah Infiltration Air. Göstergeli ölçü aleti. Indirect Coating. Kâğıt (Bakınız. Sanayi kazanı. Hindistan’da yapıldığı Industrial Papers. Enfraruj spektroskopi. Film presli kaplama. Induction Heating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ India Bible Paper. Endüksiyonla ısıtma. üretim aşamasında tampon bazında verilerin Indirect Losses. tutkalsız. Forced kaplamasını kızıl ötesi ışınla kurutan kurutma sistemi. Kizelgur toprağı. Cebri çekişli fan. Information Systems. India Tint. Besleme sistemi. kullanım dışında. Anlaşmayı bozma. ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılan India Proof Paper. Evde Indicator Paper. Enfraruj ısıtıcı. Hint mürekkebi. Industrial Boiler. Endüstriyel kullanım. Vals mili Infrared Ray. Fan) Infrared Heating. Endüstrileşme. Hint İncil kâğıdı. Infringement. yöntemi. Industrialization. güvenilir üretimin sürdürülmesiyle ilgili yangın doğrudan bir hasarken. Gramaj yarattığı hasarlar. Hint transfer kâğıdı. Hint prova kâğıdı. Arıtmaya gönderilen her tür sıvı. Industrial Wastes. Infeed System. spektroskopinin alt alanı. Belirli bir konuda Indirect Cost. Endüksiyon motoru. Bilişim sistemleri. duman. Genellikle bir buhar Infusorial Earth. Soy. kâğıt kalitesini arttırmak için üretim terimi olarak dolaylı oluşan hasarlardır. (Zıt anlamlı. Industrial Utilization. ölçümünde. (Zıt anlamlı. Industrial Wipes. Information Retrieval. Kızılötesi algılayıcı. çalışan motor. Kızıl ötesi (Eddy Current) ısıtılması. Indirect Cooking. maddesinin filme pres aracılığı ile uygulandığı kaplama Inertial Force. likörü buhar serpantinleriyle ısıtarak yapılan pişirme Influent. kızıl ötesi Indirect Losses) ışını kullanan QCS algılayıcıları. Kaçak hava. amacı yerine. Emiş fanı. Rulman değişiminde kullanılır. 156 . Dolaylı kayıplar/hasarlar. baskıyı görmek için kullanılan bir transfer kâğıdı. Indicating Gauge. Kültür ve temizlik için bu adı alan İncil kâğıdı. Kimyasal reaksiyonlara girmeyen. yüzeylerinin. Samanlı ve iç kâğıtların genel adı. dolaylı hasarlardandır. Induced Draft Fan. Endüstriyel atıklar. Endirekt ısıtılan pişirici. Endirekt pişirme. Bileşiklerin yaydıkları radyasyonları analiz Induction Motor. Örnek olarak süreçlerinde. is veya yangın söndürmek için kullanılan suyun Infrared Detectors. Kızılötesi ısıtma. Kâğıt hava tarafı negatif basınçta olan fan. Enfraruj kurutucu. Industrial Power Boiler. spektroskopisi. Bilgi tarama. Test kâğıdı. Endüstriyel kâğıtlar. Kızılötesi ışın. Isıtılacak ortama doğrudan temas ettirmeden tüp içinden sıcak hava Paper) geçirerek yapılan ortam ısıtıcısı. Emdiği Infrared Dryers (Driers). değerlendirme. fabrikalarda. India Proof Paper). Hava sızıntısı. Asil. hayvanların kalıntıları olan silisli maddeler. elektrik akımının yarattığı manyetik alanla Infrared Spectroscopy. Indirect Heated Digester. Endüstriyel temizlik kâğıtları. (Bakınız. Atık sıvı. Sanayi tipi buhar kazanı. Üretimde India Transfer Paper. Hygiene Indirect Air Heater. yangın sonucu oluşan bilgiler edinilmesinde ve veri analizinde kullanılmaktadır. Alternatif akımla eden. Bir sigortacılık toplanmasında. Turnusol kâğıdı. Hava serpantinli ısıtıcı. Indirect Cooking) fabrikalarında. radyoaktif kaynak kullanımı yerine. Kaplama Inert. Enfraruj kurutma. Dolaylı maliyet. Çok küçük kabuklu türbinine buhar sağlayan kazan. alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde kullanılan temizlik kâğıtları. Endirekt hava ısıtıcısı. Açık mavi mürekkep. yöntemi. Atalet kuvveti. geçmiş ve mevcut verilerin taranması.

alüminyum levhaları lekelere ve kaplama uygulaması yapılır. alanının yüzdesi cinsinden ifade edilir. Yağlı mürekkeplerin taşıyıcı ve belirli katkı maddelerinden oluşan boyar kâğıt tarafından emilimini ölçmek için “Castor Oil Test”i maddeler. baskı için mürekkebi küçük bir örnekle deneme. Mürekkep transferi. Ink jet yazıcı kâğıdı. Renkli mürekkebin yüzeyden koparılma kuvvetiyle ölçülmektedir. Pişirme sırasında alkali ortamı sabit Inkometer. Mürekkep film uygulandığından. mürekkebin diğer kâğıtlara geçmesi. tabakasının. Kâğıdın iç ve yüzey Ink Rub-off. Ingrain Art Paper. Soluma. Enjeksiyonlu pişirme. Basılı tutkallamasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. yırtılma direnci değeridir. Mürekkep denemesi. sulu gibi seçenekleri yapılmaktadır. Ink Strike-through. Mürekkep tutunumu. Mürekkebin baskı çalışmalarında kullanılan pürüzlü yüzeye sahip resim sırasında kâğıttaki yayılımı. Ink. İlk yırtılma vericisine temas etmediği baskı tekniği. İlk yırtılma direnci. Buna “Edge Taering Resistance” da esnasında birim alan başına hesaplanan mürekkep tüketim denilmektedir. Injury. Mürekkep dağılması. Mürekkep emilimi. yapısı olan. yaş Ink Coverage. kâğıdı. süreyle ölçülür. Mürekkep emilimi. İnkometre. yöntemlerinden biri. baskı amacıyla bir yüzeyden diğer yüzeye Ink Holdout. Koruyucu pelür kâğıdı. Mürekkep kadar kâğıdın 157 . emmeye karşı gösterdiği davranış. yüzeyine tutunma özelliği. Granit görünümlü. Mürekkep parçacıklarının kâğıdı. Mürekkep tutuculuğu. Granit desenli. kâğıt yüzeyine püskürtülmesi yoluyla. bulunmaktadır. Mürekkep iticilik. Yaralanma. bünyesine tutunumunu ölçen cihaz. İnkjet baskı. Mürekkep tüketim değeri. Teneffüs. PVA veya CMC kâğıdından yapılma. Mürekkep yayılımı. Bu değer sayfa. Baskı tipine göre yağlı. Kâğıdın baskı direnci. yüzeyine silika jel. kâğıdın gösterdiği gram cinsinden yırtılma Ink Mileage. Yazıcı kartuşlarında Baskı sırasında mürekkebin kâğıdın içine geçmesi. Mürekkep bulaşması. başlangıcında. Ink Set-off. Mürekkep. “Internal Tearing Resistance” yırtılma değeri. Suyu seven bir yüzey Inhalation. Kraft pişirme görüntü. Baskı sonrası mürekkebin kâğıt tutmak için beyaz likör enjeksiyonuyla süreç sürdürülür. oksitlenmeye karşı koruyucu tabaka olarak kullanılan pelür Ink Jet Printing. kâğıdın mürekkep Initial Tearing Resistance. Ink Jet Paper. Baskı sonrasında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ingrain. renkler oluşur. Mürekkebin derinlemesine geçmesi. İyi tutunumda parlak ve keskin karton yüzeyinin granit desenli görüntüsü. Sürtünerek mürekkep bulaşması. Baskılı yüzeyde. Karakalem Ink Lay Down. pigment Ink Receptivity. Bu özellik kâğıttan sürtünme yoluyla ele mürekkep geçmesi. Mürekkep doluluk oranı. baskı sayısı % 5 doluluk oranı üzerinden hesaplanır. Yoğun Ink Tack. Oluklu kutularda yapılacak yaralanma. fotoğraflarda aynı alana üst üste birden fazla renk Ink Transfer. Basılı bir sayfada. Grenli resim kâğıdı. Kâğıt veya özellikleri de önemlidir. başladıktan sonra ölçülen ve gram cinsinden ifade edilen Ink Mottle. İnce Kraft kâğıtlar. Bir kâğıdın mürekkebi kötü olmasına bağlı bir özellik. mürekkepli alanın tam sayfaya oranı. Ink Repellence. püskürtülen mürekkepte net görüntü verebilen Inhibitive Tissue. Mürekkebin kâğıt aktarılması. İş kazası sonucu meydana gelen Ink Proof. mürekkep yoğunluğu ve renkte meydana gelen düzensiz Injection Cooking. Tutunumun ölçüsü baskılı sayfalarda bu oran % 40 lara çıkar. rakam % 400 lere çıkmaktadır. Bu nedenle. Kâğıdın su emiciliğinin Ink Absorption. Baskıda kullanılan pigment.

terim. kalsiyum gibi çökelebilen ve birikintilere yol açan madde İnşaatlarda malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan kümeleri. Boru Insulating Board. Tesis. Fabrika içi. karıştırılmış kâğıt. Innerframe Stock. (ISO) 68 beyazlıkta ve 48. Böcek zehiri başlıklarıdır. Kurulum. pelür kâğıdı türü. Çok genel bir Input. malzemeleri. gazete kâğıdı. damarlarını izole etmek amacıyla.8 gram/m den yukarıda üretilmiş 2 Insulating Lath. beton levhaların üzerine kullanılmak için üretilmiş su INP. Kurulum bedeli. Ayakkabı iç taban kartonu. Sigorta. Enstrüman atölyesi. Yalıtım levhası. Geliştirilmiş gazete kâğıdı. direnç yaratan maddeler. Üretim Insulating Sheating. bir zamanlar kullanılan Insoluble. In Mill. Çözünmezlik sağlayan maddeler. Emiş. Cihazların Inorganic Deposits. Salpa. gazete kâğıdı. Ek yaprak. Girdi. Ara kâğıdı. (1) Cihazlar. (Improved Newsprint). Yalıtım örtüsü. Giriş. elektrik yalıtım Süreçlerde sürece giren madde/nesne veya eylem. Örtü kartonu. Elektrik yalıtım kâğıdı. Alüminyum folyolu kâğıt. Inspection. Sigortalama gideri. bulunan kontrol kapağı. Montaj dokümanları. ses yalıtım malzemeleri. Insolubilizer. Insurance Charge. Kâğıt bakımının yapıldığı atölye. (2) Ölçü aleti kullanma Innersole Board. Kontrol etme. Ekipman üzerinde kısmı. (2) Giriş noktası. Yalıtım kartonu. gövdeye temasını kesen yalıtkan kâğıt. Kablo (altta) kullanılan layner kartonu. Montaj maliyeti. İnorganik birikintiler. Instrument Shop. Alçıpanel kartonu. fabrikalarında dolgu maddeleri. Alt başlıklarda çok sayıda malzeme emdirilmiş kâğıt veya karton. esnek yapılı ve genellikle folyo kaplı kartonlar. PVC kaplamasında olduğu gibi. Bir dergi. Insider Liner. çözünebilir tuzlar ve Insulating Blanket. Enstrüman. İzolasyon levhası. Yalıtım tabakası. Insulating Materials. Güvelenmeyen kâğıt. Oluklu mukavvalarda içte Insulating Tissue. sürecinde hamuruna kurtlanmayı/güvelenmeyi önleyici İzolasyon kaplaması olarak kullanılan kâğıt ve kartonların Pyrethrine veya Piperonyl Butoxide gibi kimyasallar genel adı. Çeşitli işlerin fabrika içinde yapıldığını Installation. Muayene. Isıl yalıtım malzemeleri. İnorganik tartar birikimi. (3) tanımdır. bulunmaktadır. bir kâğıt türü. Selülozun asitte çözünmez kısmı. Elektrik motorları ve veya kitabın yaprakları arasına konulan. (Ek. Fabrika içi döküntüler gibi. İnorganik. veya monte etme. bobin sarımı sırasında bobin telinin metal tek yaprak. Insect Repellent Paper. Insulating/Insulation Paper. 158 . Yalıtım malzemeleri. bunların ana Insect Resistant Paper. Pompa veya ekipmanlarda sıvının giriş Inspection Hatch. Bakım kapağı. Cihaz. Elektrik yalıtım pelürü. Presbant. Hidrokarbon gruplarından olmayan. kutu içinde kullanılan lamine kullanılan ölçü aletleri. Yalıtım levhası ve tankların içinde biriken ve taşlaşan kalsiyum karbonat ve kartonu. farklı özellikte olan trafolarda. Denetim. Suya karşı Insurance. su emiciliğini azaltan maddeler. Yüksek gramajı nedeniyle opaktır. Elektrik yalıtım Insert. (Bakınız. Böceksavar kâğıt.4). emiciliği azaltılmış kartonlar. Insect Resistant Paper). Installation Documents. (1) Veri girdisi. Sigorta gideri. Inorganic. Insurance Expert. İç layner kartonu. Sigorta eksperi. Otomasyon amaçlı paketlerinde ve çikolatalarda. Instrumentation. İç duvar kaplaması olarak kullanılan alçı veya kalsiyum sülfat kalıntıları. Sigara Instrument. Çözünmez.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inlet. Sokuntu. veya bu alanla sınırlı kaldığını belirtmede kullanılan bir Installation Cost. Inorganic Scale Deposition.

şiddet. kalınlaşması durumunda. atölye tipi kâğıt makinesi. Anyonik küller bu türdendir. yaş mürekkebin diğer kâğıda bulaşmaması için. karşı gösterdiği mukavemet. Emiş ağzı arasında tampon kâğıtlar. Intellectual Property. Baskı sırasında kâğıdın veya kartonun yüzeyinin yolunmaya Interfolded Tissue. sağlandığı baskı türü. Interface. Seperatör olarak Öğütücüdeki özel anlamı. Giriş. (Bakınız. (Eş anlamlı. Ara kâğıdı. kâğıtlar./m). Integral Control. (1) Ara yüz. Tifdruk. İç içe geçkili. arasına konulan ve çeşitli amaçlarla yaprakların arasına Intelligent System. İç içe geçmiş. kesafet. Katlanmış temizlik kâğıtları. İç Interfiber Bonding. bir kâğıt Odundan selüloz üreterek. Elyaflar arası bağlanma. bağlayarak uyum içinde çalışmalarını sağlayan ünite. Intaglio Printing. Alçı levha. Odunda Intermittent. (Eş anlamlı. Ofset baskı kâğıdı. İç bağ. kullanılmaktadır. Ambalaj içi elemanları. ağzı uzunluğuna (Edge Length) bölünmesiyle elde edilen Interlocking. Ambalaj içi sargı kâğıtları. (Tappi T 569) (Eş anlamlı. Yoğunluk. Integrated Pulp and Paper Mill. Hücre çeperi. Kilitleme. Projeden doğan fikir mülkiyeti. Karbon kâğıdı. çok ince pelür türü Intense Writing Finish. bünyesindeki elyafları ve dolgu maddelerini birbirine Interfering Substances. Birbirine bağlı. Katlamalı. yoğunluk. Internal Bonding Strength. Interior Packings. Entegral kontrol. elemanına gönderildiği kontrol modlarından biri. Mendil ve peçete gibi Scott Bond) 159 . İç bağlanma kuvveti. durarak safihayı kesmek suretiyle. Kontrolör çıkış sinyalinin zamana göre entegralinin alınarak son kontrol Interior Wraps. Interleaving Intensity. Interleaving Tissue. Pek çok kontrol Interleaving Blotting. katlanarak fabrikalar. hücrelerin arasında bulunan ve onları birbirine bağlayan Intermittent Board Machine. veya tekstil ürünlerinin arasına konulan. Niyet. İki farklı yapıdaki sistemi birbirine elekten ayıran basit yapılı. Ambalajlamada veya hediye paketlenirken. Uygulanan net enerjinin bıçak kitaplarda kullanılan pelür kâğıtları. (Wat Sn. ara bölme kartonları. mukavemet sağlayıcı destek parçaları bulunur. Karışan maddeler. Derin ofset. karton ve enerji üreten kanadının diğeri üzerine gelecek şekilde. Öğütme bağlanma mukavemeti. Kesikli karton makinesi. Birbirine bağlı (sistemler). araya konulan çok ince kurutma kâğıdı. Rotogravür. Kutulanmış temizlik kâğıtları. Bunların Intake. kâğıtlarda. Ara Sümen kâğıdı. maddeler. Elyafları bir arada tutan kuvvet. Tissue). Ara pelür kâğıdı. Her yere giren bağlayan kuvvet. Yuvarlak elekli ve elek üzerindeki safihanın yeterince Interconnected. Bir kâğıt veya kartonun Çok yapraklı kâğıt tomarında tutkalla bağlanma noktası. Süreç aşamalarında belirlenen değer. Fikri Interleaving Paper. Duvar kaplamada Intaglio Paper. Oyma baskı. Intercelular Layer. Kesikli (üretim). Integrated System. Entegre kâğıt fabrikası. kapatılması. Lignin tabakası. (Eş anlamlı. elektriksel düzenleme. Derin ofset. Geniş amaçlı. Interleaving Blotting.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Intaglio. Rotogravür. lignin tabakası. sonucu elyafların kazandığı bağlanma özelliği. Specific Edge Load) mantık sırasının takip edilmesini sağlamak amacıyla yapılan Intent. Entelektüel mülkiyet. Interlapped Tissues). Interlapped. Kalıp birbirinin içine geçecek şekilde katlanarak ambalajlanmış yüzeyinde küçük oyuklar yaratarak mürekkep tutunumunun temizlik kâğıtları. Interfolded). Entegre sistem. Akıllı sistem. (2) Internal Bond. Albümlerde fotoğrafların mülkiyet. Interior Boards. gibi anlamları olan bir tanım. Yeni basılmış sistemini içinde barındıran üst sistem. kâğıt. parlaklık.

International Atomic Energy Agency (IAEA). Uluslararası kâğıt ayrılan bileşikler. Açıklama. Yırtılma direnci. katmanı tarafından hapsedilmesi. alt elek yerine üst elekte ortadan kalkmasıyla. gerçek kâğıt kalınlığı. gram cinsinden kuvvet. Çok katlı kâğıt üretiminde. olarak görülmeyen ve üretim sırasında ortaya çıkan geri Inventory Turnover. İyon değiştirici kâğıt. Ion. Ionic Compounds. sıcak hava kâğıdı. Tersinme. Liflenme. İyon değiştirme reaksiyonu. Iridescent Paper. Enfraruj görüntü. yapılan hazırlıklar. Fabrika içi döküntü. (Bakınız. İç tutkallama. Ek 2. maddelerin karışması ihtimaline karşı. Bir çözeltiden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu. İkincil elyaf kaynağı Inventory. edilen diş yapısı. Bunun Invoicing. hidroklorik asitte çözünen ve kimyasal Intrinsic Viscosity. ve karton ölçüleri. İyonik bileşikler. İç yırtılma mukavemeti. Acid Soluble. Yorum. Selüloz fosfat kâğıdı. İyon. Suda iyonlarına International Paper and Board Sizes. Kızıl ötesi görüntü. bir test. Gerçek kalınlık. Kâğıt Internal Tearing Resistance. Kimyasal oksijen ihtiyacı Selülozun yaşlanmasını deneysel olarak bulmaya yarayan yaratan demir. Internal Sizing. veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bağlı olduğu üst Ion Exchange Reaction. Özgün viskozite. Fabrika içinde duruş sırasında bir atmosferik olay. IR Imaging. 160 . Dişi tabir içeriye aktığı. başlangıç yırtılma mukavemeti (Initial Tearing Inward Flow Screen. Bir somunun dişleri. (Bakınız. yabancı Tearing Resistance) ile karıştırılmaması gerekir. Kazan besi suyunu Ion Exchange Cellulose. rejeklerin dışarıda kaldığı döner elek. Faturalama. yırtılmanın Invoice. Internal Treatment. Anyon reçineyle yumuşatma yerine kimyasallar kullanarak kirecini katyon değişimleri yapabilecek özellik kazandırılmış ve çökeltme. Asitte çözünen demir. Viskoz ipeği veya asetat yapımında da kullanılır. Sedefli kâğıt. Envanter. İnverform. İçeriye akışlı döner elek. Kâğıt hamuruna bağlayıcı Ters kovalı buhar kapanı. Kâğıt Apparent Thickness). Elektrik yüklü atom veya grup. Makine Resistance) veya kenar yırtılma mukavemeti (Edge sonunda döküntülerin parçalanması sonrası. Stok. kurum. Soğuk hava katmanının. nişasta veya reçine katılması. İç diş. (Bakınız. Hava kirliliğini arttırıcı Internal Setup. External Setup) Inverted Bucket Steam Trap. elyaf içindeki fibrilleşme. yılda stokların kaç kez döndüğünü gösteren sayı. Özgün ağdalılık. reaksiyon özelliği bulunan demir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Internal Broke. sonucu elyaflar arasındaki iç bağlanma mukavemetinin Fordriniye (uzun elekte) elekte. Öğütme Inverform. Fatura. İnvertörden çalışan motor. Internal Fibrillation. iyon değiştirici kâğıt yapımında kullanılan selüloz. ortadan kalktığında ölçülen. Ters kovalı kondenstop. İyon değiştirici selüloz. Son hazırlık. Ek 3). Ion Exchange Paper. İç şartlandırma. Parlak kâğıt. Damga vergisi pulu Inversion. (Bakınız. Termal Intrinsic Thickness. bünyesinde olup da. Bir döndürülebilir döküntüler. Yüzey kabalığı kameralarla tespit edilen görüntü. hamurun elekten Internal Thread. Inverter Duty Motor. QCS sistemlerindeki iyonları yüklerine göre seçici olarak alma özelliği bulunan radyoaktif maddelerin kullanımına ve işletilmesine onay kâğıt. Fibrilleşme. Envanter dönüşüm sayısı/oranı. Ek 1. Engine Sizing). sürdürülmesi için uygulanan. arasındaki reaksiyonlar. suyun süzüldüğü bir elek yerleşim düzeni. Interpretation. Yırtılmaya başlayan kâğıtta. Uluslararası Standartlar Kurumu. makinesi tahrik kısmında kullanılan özellikli motorlar. Internal Revenue Stamp Paper. Elyaftaki anyonik yüzey yükleri ile ortamdaki katyonlar International Organization for Standardization (ISO). Iron.

Ivory Bristol. Iron Specks. Her yöne doğru ayni özellikleri gösterme. Fildişi Bristol kartonu. Fildişi karton. parçacıkların manyetik alan etkisiyle hareket etmedikleri pH değeri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Iron Free Alum. Elyafların her yöne eşit ve gelişigüzel dağıldıkları ve yalnız laboratuvarda. Kalem. Isotropic. ISO (International Organization for Standards). Eş yönlü kâğıt. özel renkli ve yüzeyli karton. Eş basınçlı. İçinde demir bileşikleri bulunmayan ve fotoğraf kâğıtlarında bağlayıcı olarak kullanılan şap. Eş yönlülük. Çok iyi kalite beyaz baskı kâğıdı. Ivory. laboratuvarda kâğıt veya karton örneğinin 457 nanometre dalga boyundaki mavi ışıkta ölçülen parlaklık değeri. Tür. Pas lekesi. Anisotropic) Isotropic Sheet. 161 . Isolating Valve. Davetiye basımında kullanılan. Ivory Ledger. Bünyesinde bulunan demir nedeniyle. Poz. (ISO 2470) Isoelectric Point. Kesme vanası. Geriye dönüşü olmayan tek yönlü reaksiyonlar. Standart koşullarda. Eş yüklenme noktası. Belirli bir örnekte yapılmış. Fildişi. Tersinmez reaksiyonlar. Uluslararası Standartlar Kurumu. Item. ISO parlaklığı. ISO Brightness. kâğıtta görülen pas lekeleri. Ivory Board. Davetiye yapımında kullanılan. (Bakınız. Sabit basınçta yürütülen süreç. özel yüzeyli Bristol karton. Isobaric. belirli ağırlıkta ve renkte kâğıt. Irreversible Raections. Demirsiz şap. düşük kesafette elde edilebilen safiha. kesilmiş. Asıltılı bir sistemde. Kemik rengi.

Japanese Papers) Jacket. (Bakınız. Kâğıt yüzeyini kaplamada kullanılır. kalın dokulu sertifika basımında kullanılan karton. Jet hızı elek hızından Japanese Paper. Jöle. Elek hızı jet hızından fazlaysa. Jacquard Paper. Cetvel ağzından çıkan basınçlı hamur. Jet Cooking. hamur kasasından çıkan hamurun yapılan. Efflux Ratio. Çerçeve kenarı. Japon kağıdı. Japon sanat kâğıdı. Çok ince ve elde oranı. Rush/Drag Ratio) 162 . selülözleri dut ağacı veya Mitsumata türünde uzun hızı ile eleğin hızı arasındaki farklılıktan kaynaklanan oran. yapılma ve elektronik hafıza üniteleri çıkmadan önce. Janus kalender. kâğıtlar. komutların tekrarlanmasını sağlayan karton. Voith tarafında üretilen. Crawl Speed. Jöle üzerini veya kılıf. Japan. Jakar kağıdı. Jet kaplama ünitesi. (Bakınız. kavanozlu reçel. Fransızların Japon parşömeninden Jack. hava jetiyle yaş kâğıtta kurutma yapan sistem. Kriko. (2) Baskıda Japan Art Paper. mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Bazı sanat kitaplarında bu kenarlar dıştan görünecek şekilde ciltlenir. (1) Vals kaplaması olarak kullanılan ve Jelly Gum. jakar makinelerinde bir tür hafıza verilerinin saklanmasını ve Jet Applicator. Vidalı kriko. özenerek yaptıkları kâğıtlara verilen ad. Japon pelürü. Inching) pürüzlü bir kâğıt kenarı yaratır. hazırlama ünitesi. düşük hız. Jet kurutucu. Kriko türlerinden biri. süsleme amaçlı kâğıtların çıkmıştır. (2) Kitaplarda koruyucu dış Jelly Protectors. denilmektedir. Ressam ve gravür mürekkep kurutmada kullanılan bir yöntem. Hızlı makinelerde. Bu hızda elle bakım amaçlı çalıştırma yapılır. üretilmiş yoğun parafinli ince gramajlı kâğıtlar. etkilediğinden. Çektirme civatası. Modifiye nişasta pişirme ve Jacquard Card. Bu nedenle düzgün formasyon ve Japanese Parchment Paper. Jet-elek hızı Japanese Copying Paper. Jakar kartı yüzey kaplamasını püskürtme ile sağlayan kaplama ünitesi. “Japanese ebat ölçüsü kararlılığı için elek ve jet hızları birbirerine Vellum” da denilen kâğıt türü. Kâğıt makinesinde dönebilecek en kenarının su jeti ile kesilerek şekillendirilmesi. davanış farklılıkları oluşmaktadır. Jet pişirme. Bu işlemler giyotin kesimi yerine biraz (Eş anlamlı. Japon kağıdı. elyaflar frenleme etkisiyle makine enine doğru bitki selülozlarından üretilmiş kâğıt (Bakınız. Ceket. tereyağı türü ürünlerin üstünü örtmek için Jack Screw. gren ve grene karşı denilen terimler ortaya Sulu boya ile desen verilmiş. Jet/Wire Ratio. Japan Papers. Air Deckle). Jet Cooker. Japonyadaki bitki J selülozlarından üretilen. takılp sökülebilen türde keçeler. Japon parşömeni. sanatçıları tarafından kullanılan özel kartonlar. elyaflar makine Paper). Jet to Wire Speed Ratio. Janus Calender. Jakar makinelerinde. Bu oranın değişmesi safihadaki elyaf dizilimini Japanese Decorating Paper. Japon parşömeni. Ayar civatası. Özel kraft kâğıdından Jet.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Japanese Vellum. Jakar kartonu. Bunlara Verdol kâğıdı da (Verdol Paper) Jet Deckle. yönüne dizileceklerdir. Jet Dryers (Driers). Jack Bolt. Japon dekoratif kâğıtları. Uzun elekli veya silindir elekli makinelerde çerçeve Jogging. kartonu. Jöle koruma kağıdı. Sürekli ve hızlı modifiye nişasta kâğıttan delikli şerit hafıza yapmak için üretilmiş dayanıklı pişirme sistemi. Jet. (Eş anlamlı. Bu oranın değişmesiyle kâğıdın enine ve boyuna genel adı. Kâğıt üretiminde. Jakar kartı. Sürünme hız. elyaflı bitkilerden elde edilen kâğıtlar. (1) Yüksek sıcaklıktaki ilk çok nipli makine kalenderi. Su jeti kesimli çerçeve kenarı. Jacquard Board. Japonyada yetişen yerel fazlaysa. Hızlı pişirici. Japan Art dizilirler.

ağaçların selülozları genellikle kısa elyaflı ve cılız Jump Stage Counter Current Washing. Jevellers Bristol. Kâğıtları eliyle destelemek. Bir saniyede bir wat gücün harcadığı enerji (wsn. İş. Küçük karton paket. Jüt selülozu. Stok tutmadan. biriken hafif çöpleri pulper yüzyinden uzaklaştıran kovalı Jib Crane.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Jet Velocity. Dayanıklı nakliye kautusu marka) Bıçak olarak bir dizi lama çelik kullanan. Jet hızı. (Bakınız. Jordan. Büyük kutu. Job Lot. (2) Spot. Jute Bag Paper. Torbalık jüt kâğıdı. Elyaflar hem hamuru olabilir. konik rotoru olan öğütücü. paket. Jüt layneri. daha az sayıda karton bulunduran bir tür pelür kâğıdı. Jumbo Box. Jumbo bobin. bir sonraki aşamadan çıkan hamurun hızı. Tam zamanında. Mücevherci bristolü. Atlama kademeli olmaktadır. Jevellery Card Bristol. (Bakınız: Junk Separator). Öğütücü bıçaklarını taşlama. Hint keneviri (selülozu). Büyük kâğıt Jute Wrapping. su 163 . Valslerde yataklanan mil kısmı. kuvvetin bir metre uzunluğa uçta yaptığı kaldıraç etkisi Jute Liner. Bu tür firmaların talep ettikleri. Taşlama. Kuyumcu bristolü. Katmanlardan bir Kraft diğer gazete amaç elyafta hollender etkisi yaratmaktır. Jute. Kum vinçlerine benzemektedir. hem de kısaltılır. selülozu. Kâğıtta yapışma yeri. karşı akımlı yıkama. (Eş anlamlı. (1) Jüt. Genç ağaç. (Jordan Jute Board. bobini. (Bakınız. Jüt layneri. Devamı olmayan Just in Time. Fabrikadan kâğıdı alarak başka ürünlere dönüştüren Juvenile Wood. Jordan Refiner. Jumbo Roll. Çöp kapanı. hizaya sokmak. Topal vinç. Eklem. Jordan Refiner). (2) Döner elekli makinede üretilen çok katmanlı ve tahta takoz çakılmış. Çöp. Pulper üzerine monte edilen bristol karton. Jüt desenli kâğıt. Journal. (Nm). büyük kâğıt bobinler. Junk Trap. Tek ayak üzerinden uzanan kirişe kaldıraç. Jüt ambalaj kâğıdı. (1) Bir enerji birimi. (1) Parti malı (üretim). Just in Time) Junk Trap. Konik öğütücü. (Eş anlamlı. Jütten yapılma bristol karton. kullanılan oluklu kutu (Eş anlamlı. olarak çalışan ve ağır kütleleri tutan sistem. Jul. Çok kademeli selüloz yıkamada. (2) Elle kâğıt destesini planlaması. Jury Rig. Olgunlaşmamış ağaç. Normal paketten Jevellers Tissue. Junk Seperator. Çok ağır ürünleri paketlemede Jute Pattern. Büyük bobin. Junior Carton. Hamur kasasından çıkan basınçlı çekme aşamasını atlayarak. monte edilmiş vinç sistemi. O anı kurtarması için elde mevcut Job Card. Üzerinde Junk. aralarına kartonu. tam türde ürün. Jüt bristolü. JIT. Çöp ayırıcı. Oksitlenmeyi önleyici bölünerek hazırlanmış. Jute Linerboard. Burada çok harmanlı karton. Dregs Well). ezilir. Jüt kâğıdı. İş kartı. Dregs) mücevheri teşhir etmek için kullanılan açık pembe renkli Junk Remover. Mil ucu. Mücevherci pelürü. suyla bir önceki aşamada yıkama yapan yıkama yöntemi. (1) Kesikli çalışma modu. (2) Hurda kâğıt Joint. (1) Jüt kartonu. Çöp vinci. Combo Box) Jute Pulp. Job. Jütten yapılma kâğıtların genel adı. Joule. Geçici tamirat. Konik rifayner. Kuyumcu bristolü. (2) Moment anlamında bir Newton Jute Envelope Papers. Jute Paper.). Pulpere bağlı Jigging. Ek yeri. Jüt zarf kâğıdı. imkanları kullanarak yapılan bakım işleri. zamanında yapılan teslimatlarla sürdürülen üretim Jog. Jute Bristol.

Çocuk davetiye kâğıtları. Kenaf. Küresel selüloz pişirici. Pişirme kazanı. Kizelgur. Eleklerde zift ve katran temizlemede kumu. Kappa Number. Örneğin. gramın onda özelliklerden. kullanılan petrol türevi. Kâğıtta. Steno klavyesinde.) yetişen bir ağacın salgısından elde edilen zamk. Gövdesinin kabuklarından elde edilen değiştirmeler yaratma. Kral vals. Burma. Dudak teması baskı. Bir sıvının akmaya karşı iç direnci. Alev alma. Araçlarda göğüslük diye anılan panellerin King Roll. Kady® pigment karıştırıcısı. aluminyum silikat şeklindeki beyaz seramik kili. Hindistanda (Dinamik vizkozite. denir. İkinci valse de Kraliçe vals (Queen Roll) türü. harfleri kesilmesi. Selüloz fabrikalarında kireç üretiminde miktarını belirten derecelendirme sistemi. önemlidir. Kot kumaş artıklarının boyasını kullanılan. Japon iş anlayışı. Arkası yapışkan Kettle. Bükerek çevirme. Kayzen. Filtre kumu. Kiss Dye Cut. Tutuşma. Kier. Karaya sakızı. iade ürün toplamı gibi. Selülozda kalan lignin Kiln. bir seviyesinde değerle ifade edilmesidir. Kalenderde tahrik edilen en alt vals. K-B kartonu yöntemiyle Kinking. kalıpla sadece üst katmanın Keyboard Paper. İş gücü aracılığıyla mektup yazma ve davetiye basımı gibi işlerde işleri küçük değişimlerle daha iyiye götürmeyi hedefleyen kullanılmaktadır. yapımında. Gaz yağı. taban kâğıdı olarak kullanılan patentli bir karton İlk vals de denir. Kamir pişirici. Kireç ocağı. Rifaynerde. Kinetic Friction. Metso yapılmış. gerekli kimyasal miktarını belirlemede Kindling. Ceketli nişasta pişirme kazanı. Güderi tarzı işçilik Kady® Mill Dispenser. pişiriren kule tipi pişirici. Dudak teması kalıplı kesim. etiketlerde olduğu gibi. sökmede de kullanılır. bir ay içinde satılabilir kâğıt üretim toplamı. Bu kâğıtlar kırtasiye türüdür ve Kaizen. K-B örtü kâğıdı. yumuşak patentli bir kuşe çözeltisi ve pigment karıştırıcısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ bir süre içindeki çalışma performansını gösteren ana K göstergeler. vizkozitenin akışkanın yoğunluğuna bölünmesiyle bulunur. K-B Sheating. (Bakınız. K-B kartonu. Steno kâğıdı. Çocuk tenine benzeyecek şekilde. kartonu. Çıkan sonuçlar 1 Kinematic Viscosity. elyaf bünyesinde mikro sıkışmalar ve yer Kenaf. Karaya zamkı. Kinetik sürtünme. ağartılması için. (ISO 302-2004). elyaf floklaşmasını önler. Ana performans baskı kuvveti ile yapılan basım. Hamurda (m2/s). Kaolin. üretilen patentli kâğıt. Panel birbirleriyle olan sürtünme şekli. Bebek teni tarzı işlenmiş. Kinematik vizkozite. Kiss Impression. Kabuklu küçük bitki. Karaya Gum. İğirme. Kid Finish. Kid Kamyr Digester. delerek işlemek için üretilen bir kâğıt türü. Burkma. yüzeyde ve hamurda dolgu olarak kullanılan basınçlı küre. hayvanların kabuklarının kalıntılarından elde edilen silis Kerosene. Sürekli tarzda selüloz Finish). dokulu kâğıt işleme tekniği. Kid Weddings. Kappa sayısı. İş güvenliği açısından. Dinamik ile 100 aralığında olmaktadır. uzun elyaflı yıllık bir Kieselguhr. Bu değer kâğıdın kullanılır. selülozları kâğıt yapımında kullanılan. göstergeleri. Bir işletmenin veya onun bir biriminin belirli 164 . Mümkün olan en az Key Performance Indicators. Normal şartlarda bir gram kemik kuruluğundaki kimyasal maddelerin ambalajlarında belirtilmesi gereken selülozda tüketilen potasyum permanganatın. Kâğıt ve kartonlarda K-B Board (Keyboard Board). Paçavra selülozu üretmede Kaolin. Sürekli iyileştirme.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kitchen Towel. Mutfak havlusu. Kâğıt mutfak havlusu.

Kozo. Dut (kâğıdı). Japonya’da dut ağacının kabuklarından

(Benzer; Hand Towel) (Bakınız; Kitchen Wipes)

elde edilen selülozla, elde yapılan bir kâğıt türü. Dut ağacı

Kitchen Wipes. Mutfak temizlik kâğıtları. Silme işinde

iç kabuğu selülozları çok uzun elyaflıdır. Bu nedenle

kullanılan kâğıt havlular.

dayanıklı kâğıtlar üretilmesini sağlar.

Kite Paper. Uçurtma kâğıdı.

Kraft. Kraft kâğıtları. Sülfat süreci ile elde edilen dayanıklı
esmer renkli kâğıt türlerine verilen genel ad.

Kitting. Takım hazırlama.

Kraft Bag Paper. Kraft torba kâğıdı.

K-M Model. (Bakınız: Kubelka-Munk Model)

Kraft Bitumen Paper. Kraft bitümlü kâğıt. Üretildikten

K.Number. (Bakınız; Kappa Number)

sonra bitümle kaplanan kraft kâğıdı.

Kneader Pulper. Yaş döküntü pulperi.

Kraft Board. Kraft kartonu. Oluklu mukavvada dış

Kneading Disperger. Yoğurucu disperger. Helezon

yüzeyde kullanılan kraft karton.

disperger. Kâğıt hamurunu helezon içinde sıkarak ve

Kraft Butchers. Kraft kasap kâğıdı. İnce ve parafin kaplı

yoğurarak elyafları açan disperger sistemi.

kraft kâğıdı.

Knife Barker. Bıçaklı kabuk soyucu. Kütük kabuklarını

Kraft Corrugating Medium. Kraft oluklu kartonu. Kraft

döner bıçaklarıyla soyan bir kabuk soyucu türü.

kartonu.

Knife Coating. Raspalı kuşeleme. Bıçaklı kuşeleme. Bir

Kraft Envelope. Kraft zarf kâğıdı. Büyük zarf yapımında

raspayla, fazla miktardaki kaplama maddesinin sıyırıldığı

kullanılan kraft kâğıtları.

kuşeleme yöntemi. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

Kraft Grades. Kraft türleri. CEPI EN 643 standardıyla

Coating).

belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. Genellikle kahverengi

Knife Edge. Bıçak kenarı. Bıçaklı kesimde bıçağın kestiği

ağartılmamış selülozdan üretilmiş kâğıttan yapılmış

taraf.

ürünlerin atıklarıdır. Uzun elyaflıdır, testliner ve imitasyon

Knife Over Coating. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

kraft yapımına uygundur.

Coating).
Kraft Liner. Kraft layner. Oluklu mukavva yapımında dış

Knives. Bıçaklar. Kâğıt kesiminde, giyotinde, konik

yüzeyde kullanılan kraft kartonu.

öğütücülerde kullanılan bıçaklar.

Kraft Linerboard. Kraft layner. (Bakınız; Kraft Liner).

Knock-off Shover. Yüksek basınç fıskiyesi. Pres

Kraft Manila. Manila kraftı. Manila selülozundan üretilmiş

keçelerinin temizliğinde kullanılan fıskiyeler.

görüntüsü verilmiş, herhangi bir kraft kâğıdı. (Bakınız;

Knot Drainer. Düğüm eleği. Hamur içindeki açılmamış

Manila Paper).

elyafları ayıran elek. (Eş anlamlı; Knotter)

Kraft Paper. Kraft kâğıdı. Sülfat selülozundan yapılma,

Knots. Düğümler. Kâğıt hamurunda açılmamış elyaf

esmer renkli ve çok dayanıklı kâğıtlar.

kümeleri.
Kraft Process. Kraft süreci. Sülfat süreci. Alkali kostik ve

Knotter. Düğüm ayırıcı. Selüloz üretiminde, az piştiği için

sodyum sulfit çözeltileriyle, odundan selüloz elde edilme

düğüm halinde bulunan parçacıkları ayırmada kullanılan

süreci.

sarsak elekler veya basınçlı elekler. (Eş anlamlı; Knot

Kraft Pulp. Kraft selülözü. Kraft süreciyle elde edilen

Drainer)

kimyasal sülfat selülozu.

Knotter Pulp. Düğümlü selüloz. Düğüm ayırıcının ayırdığı

Kraft Recovery Cycle. Kraft geri kazanma aşaması. Kraft

rejekler. (Bakınız; Knotter).

üretim sürecinde kullanılan kimyasalların likörden geri

Knurling. Tırtık açma. Temizlik kâğıtlarında, kenarlarda

kazanılması aşaması.

makine boyuna uygulanan desenli tırtık işlemi.
165

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kraft Sack Paper. Kraft torba kâğıdı. Kraft selülozundan
üretilen ve genellikle çimento torbası gibi torbaları
yapmada kullanılan kâğıt.
Kraft Test Liner. Kraft testlayner. Oluklu kutu yapımında
dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu.
Kraft Twisting. Kraft ip kâğıdı. Bükülerek çanta sapı
yapımında, ip gibi kullanılan kraft kâğıtları. (Bakınız;
Twisting Paper).
Kraft Waterleaf. Emici kraft kâğıdı. Tutkallama
yapılmamış kraft kâğıdı.
Kraft Waterproof. Su geçirimsiz kraft kâğıdı. Parafinle,
ziftle kaplanmış veya aşırı tutkallanmış kraft kâğıdı.
Kraft Wrapping. Kraft ambalaj kâğıdı.
Kubelka-Munk Model. Kubelka-Munk Model. Kağıdın ve
kuşe gibi opak cisimlerin yansıtıcılık özelliklerini
tanımlayan matematiksel bir yöntem.
Küster™ Roll. Bombe kontrollü taç vals. (Eş anlamlı;
Profile Roll)

166

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Laid Lines. Nervürlü elek çizgileri. Eğütör valsinin kâğıt

L

yüzetindeki sık ve paralel çizgili görüntüsü.
Laid Mold. El eleğinde üretilmiş. Yüzeyinde elek izleri
görülen el yapımı kâğıt.

Label. Etiket. Yafta.

Laid Papers. (1) Elek kağıdı. Safiha oluşturmak amacıyla

Label Cloth. Bezli etiket kâğıdı.

eleğin kullanıldığı kâğıtlar. (2) Düz kâğıt. Düz filigranlı

Label Manila Paper. Samanlı etiket kâğıdı.

kâğıt. Düz desenli egütör valsi kullanılarak üretilmiş
üzerinde elek izleri görülen kâğıt.

Label Papers. Etiket kâğıdı.

Laid Wires. Egütör eleği. Egütör valsi üzerine kaplanan

Labor. İş. Emek. İş gücü.

metal elek teli.

Laboratory. Laboratuar. Kâğıt testleri laboratuarı.

Laid Writing. Nervürlü yazı kağıdı. Düz filigranlı yazı

Laboratory Climatization. Laboratuar iklimlendirme.

kâğıdı. Egütör valsi kullanılarak üretilmiş üzerinde elek

Laboratuarı belirli sıcaklık ve nem koşullarına getirme.

izleri görülen yazı kâğıdı.

Labor Cost. İşgücü maliyeti.

Lake. Lake boya.

Lace Paper. Dantel kâğıdı. Bardak veya pasta altlığı

Lambert. Aydınlatma birimi. Bir cm2 ye düşen bir lümen

yapmında kullanılan, düşük gramajlı kalıp kesimine uygun

ışık miktarı.

kâğıtlar.
Lamellae. Katman. Selüloz lifi katmanları.

Lacquer. Lak. Cila. Sentetik reçine verniği.

Laminated. Kaplanmış. Lamine.

Lacquered Paper. Laklı kâğıt.

Laminated Base. Lamine taban kâğıdı. Çok emici,

Lacquering. Laklama. Kâğıt yüzeyini lakla kaplama.

özellikle sentetik reçine emdirilmek üzere üretilmiş, ahşap

Ladle Dryer. Tepsili kurutma. Düz tepsiler üzerinde

kaplama kâğıtları.

kurutma.

Laminated (Liner) Board. Lamine karton. İki veya çok

Lag. Gecikme. Gelen sinyale geç cevap verme.

katlı mukavemeti arttırılmış karton.

Lagoon: Gölet. Arıtma göleti.

Laminated Glassine. Lamine aydınger kâğıdı.

Laid. Egütör desenli. Nervürlü. Egütör valsiyle kâğıt

Laminated Paper. Lamine kâğıt. Akşap görüntüsü vermek

yüzeyinde birbirine paralel kabarık çizgi deseni görünümü

için kullanılan dekor kâğıdı. Emiciliği kaybetmeden, yoğun

verilmiş olan. (Bakınız; Laid Dandy Roll).

iç tutkallamasıyla yaş dayanım mukavemeti arttırılmış

Laid Antique. Antik yüzeyli. Nervürlü antik kâğıt. Egütör

kâğıtlardır.

valsi ile yüzeyi antika görünümünde nervürlü işlenmiş

Laminated Web. Çok katlı temizlik kağıdı. Havlu ve

kâğıt.

tuvalet kâğıdı gibi temizlik kâğıtlarında çok katlı yapı. (Eş

Laid Dandy Roll. Egütör valsi. Matal elekli vals. Kâğıt

anlamlı; Multiply Web)

makinesi elek bölümünde, kartona düzgün yüzey

Laminating. (1) Çok katlı hale getirme. (2) Çok katlı

kazandırmak için kullanılan vals. Bunun sonucu, yüzeyde

Lamination. Kaplama. Laminasyon.

elek tellerinin paralel çizgileri görülür. Bu valsler, Dandy
Roll diye geçen, filigran (yaş iz) vermek için kullanılan

Laminator. Laminasyon makinesi. Kaplama makinesi.

gren desenli ve arma desenli valslerin en basit yapıda

Lampblack Paper. Karbon kâğıdı. İsli kâğıt.

olanlarıdır.

Lampshade Bristol. Abajur kartonu. Abajurlarda

Laid Finish. Elek izli. Elek teli izi verilerek el yapımı

kullanılan düzgün yüzeyli bristol karton.

görüntüsü verilmiş.
167

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lance. Lans. Kurum üfleme borusu. Kazanlarda kurum

Lateral Porosity. Enine doğru gözeneklilik. Kâğıt enine

üfleme amacıyla kullanılan sabit veya elektrikle tahrikli

doğru dizilmiş gözenekler. (Eş anlamlı; Horizontal

boru.

Porosity).

Landfill. Moloz alanı. Çöp alanı. Çöplük.

Latex. Lateks. Doğal veya sentetik kauçuğun çözeltisi.

Landfilling. Çöp dökme. Pek çok çöplükte yapılan dolgu

Latex Board. Lateks kaplı karton.

ve düzleme işlemi.

Latex Trated Papers. Lateks kaplı kâğıtlar.

Language of Contract. Sözleşme dili.

Latewood. Geç odun. Yaz odunu. Yıllık odun halkalarında

Lanyard. Emniyet halatı.

daha yoğun ve kısa elyafların bulunduğu yazın büyüyen

Lapped. Bindirmeli. Ambalajlamada kenarların üst üste

koyu kısımlar.

getirilerek kapatılmış olması.

Lath. Levha. Panel. (Bakınız; Gypsum Lath).

Lapping. Bindirmeli katlama. Selülozu, pres sonrasında

Laundry Paper. Çamaşırhane kâğıdı. Yıkanmış

bindirmeli şekilde katlama.

çamaşırların boyalarının birbirine geçmemesi için üretilmiş,

Laps. Yaş selüloz. Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve

yağlı veya aşırı tutkallı, nem geçirmez kâğıtlar.

bu şekliyle sevke hazır selüloz.

Lawbook Cover. Kanun kitap kapağı kartonu. Bir kapak

Lard Paper. Kasap kâğıdı. Parafin emdirilmiş, domuz

kartonu türü.

etinin koku emmemesi için ambalaj kutusu içine

Lawn Finish. Kumaş dokulu kâğıt yüzeyi.

yerleştirilen kâğıt.

Lay Boy. Sehpa. Kesilen kâğıtların üst üste destelendiği

Large Scale. Büyük ölçekli.

platform.

Laser Paper. Fotokopi kâğıdı.

Layer. Katman. Çok elekli veya silindirli makinelerde

Laser Printing. Lazer baskı.

üretilen kâğıtlarda/kartonlarda görülen ve birbirinden
ayrılmayan katmanlar. (Eş anlamlı; Ply)

Last In First Out. Son giren ilk çıkar. Stoğa son giren

Layer Board. Ara kartonu. Seperatör kartonu. Kutu içinde,

ürünün stoktan öncelikli olarak çıkması.

ürünlerin arasına konulan kartonlar.

Latency. Gizli stres. Mekanik selüloz üretiminde, öğütme

Layer Insulation Paper. Trafo presbantı. Trafolarda sac

sonrası elyaflarda oluşan deformasyona bağlı kıvrılma.

paketin bobinle elektriksel temasını kesen karton türleri.

Latency Chest. Stres giderme bütesi. Termomekanik
öğütme sonucu elyafta oluşan stresi gidermek için belirli bir

Layout. Yerleşim.

sıcaklıkta bir süre hamurun bekletildiği depo. Bu işlem

Lay-up Maintenance. Koruyucu bakım. Bakımlı yedekleri

sonucu elyaflar düzleşirler.

stoklayarak gerektiğinde mevcutla değiştiren bir bakım

Latent Heat. Gizli ısı. Bir maddenin sıcaklığını

yöntemi.

değiştirmeden, onun fiziksel özelliğini değiştiren ısı.

Lazy Steam. Tembel buhar. Serbest buhar. Açıkta sis

Donma ve buharlaşma noktalarında kullanılan veya açığa

şeklinde görülen buhar.

çıkan ısı.

Lazy Steam Showers. Tembel buhar fıskiyesi. Safihada ön

Lateral Dimension. Enine boyut. Selüloz elyafının en

ıstma veya profil düzeltme gibi işlerde kullanılan buhar

ölçüsü.

fıskiyeleri.

Lateral Permeability. Enine geçirgenlik. Safihada makine

Leachate. Sızıntı su. Çöplerden süzülen su.

enine olan geçirgenlik

Leaching. Sızma. Toprağın derinliklerine kirleticilerin
sızması.

168

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lead. Kurşun. Ağır metallerden. Suda ve havada zehirli

restorasyon tekniği. Bu teknikte cilt sökülüp, yapraklar tek

madde olarak bulunmaktadır.

tek ayrılır ve iki taşıyıcı kâğıt arasında jelatine gömülerek

Lead Dryer. İlk kurutma silindiri. Genellikle çapı küçük

yaprak yeniden elde edilir.

olan ve kurutma grubunun en başına konulan kurutma

Lengthwise Cut. Boylamasına kesim. Dilme. Kağıdı uzun

silindiri. (Eş anlamlı; Baby Dryer)

dilimler halinde kesme. Genellikle bobin makinelerinde

Leading Roll. İlk silindir. Kurutma gruplarının ilk

yapılan kesim şekli.

sislindirleri.

Lens Tissue. Gözlük silme kâğıdı. Temizlik kâğıtları

Lead Pencil Paper. Kara kalem çizim kâğıdı.

türünde kutuyla satılan pelür kâğıtları.

Lead Time. Teslim süresi. Sipariş anından teslim anına

Letter Copying Paper. Mektup kopyalama kâğıdı. Bir

kadar süreyi kapsayan teslim süresi.

mektubun birden çok kopyasını almak için üretilmiş kâğıt.

Leaf Fiber. Yaprak selülozu. Manila, ananas gibi bitkilerin

Letter of Intent. Niyet mektubu.

yapraklarından elde edilen selüloz.

Letter Paper. Mektup kâğıdı. Mektup amaçlı kullanıma

Leakage. Kaçak. Su, yağ, gaz veya buhar kaçağı.

hazır hale getirilmiş ebatta kâğıt.

Leak Test. Kaçak testi. Boru hatları ve ekipmanlara yapılan

Letterpress Printing. Rölyef baskı. Kabartma baskı.

kaçak testi.

Level. Seviye.

Lean. Yalın. Minimum miktarda kaynak kullanan iş

Level Box. Seviye kasası. (Constant Level Box)

süreçleri.

Level Control. Seviye kontrolu.

Leatherboard (Paper). Salpa. Suni deri. Deri artıklarından

Levelling. Tesviye etme.

üretilmiş ve ayakkabı tabanlarında kullanılan mukavva.

Levelling Screw. Tesviye civatası. Seviye ayar vidası.

Taban astarının, üzerine diğer parçaların eklendiği temel
Level Measurement. Seviye ölçümü.

parçasıdır.

Level Transmitter. Seviye transmitteri. Seviye ölçen ve

Leatherette. Deri kâğıdı. Deri gürünümü verilmiş, cilt

geri bildiren saha cihazı.

kapaklarında kullanılan kâğıt.

LFL (Lower Flammable Limit). Tutuşma alt limiti.

Ledger Grades. (Bakınız; Ledger Paper).

Genellikle hacmin yüzdesi olarak ifade edilir. Bir solvent
Ledger Paper. Kayıt defteri kâğıdı. Muhasebe defter

buharının belirli bir sıcaklık ve basınçta hava içindeki

kâğıdı. Düzgün yüzeyli, pamuk selülözünden yapılmış,

tutuşabilir konsantrasyonudur. Bu değerin altında tutuşma

yüksek yırtılma mukavemeti olan, kütük kayıtlarını elle

gerçekleşmez.

yazmak için kullanılan dayanıklı kâğıtlar.
Liable. Sorumlu. Mesul.
Left Hand Machine. Kâğıt akış yönü sola doğru olan

Liability.Yükümlülük. Kontratta belirtilen, alıcı veya

makine. (Bakınız; Hand of Machine, Right Hand

satıcıya ait yükümlülükler.

Machine).

License. İzin. Lisans.

LEL (Lower Explosive Limit). Patlama alt limiti. Yanıcı

Lick Coating. Yalama tarzı kaplama. Tutkal preste yapılan,

bir gaz buharının, bir kıvılcım olması durumunda patlamaya

düşük gramajlı, mineral dolgulu yüzey kaplaması.

yol açacağı en düşük konsantrasyon. Hava/gaz karışımı

Lick up Couch. Dudak valsi. Elekten prese safiha

yüzdesel olarak alınır.

aktarmakta kullanılan ve genellikle bir kauçuk valsle

Leipzig Paper Splitting Technique. Leipzig kâğıt ayırma

birlikte görülen yarıklı metal vals.

tekniği. Aşırı hasar görmüş değerli kitapları kazanmak
amacıyla, Almanya’da elle yapılmaya başlayan bir
169

İpotek. Lignin. Genellikle dergilerde kullanılan Bu süreçte sodyum hidroksit sodyum karbonata dönüşür. Kapak bir Lignocellulose. Alacak. Deste. Kaldırma araçları. Lignin Recovery. Bir kâğıt ürünün ömür arası lignin bulunurken. Yongalar. edilen tutkallar. çevreye olan etkilerini denetleme ve kutsal kitaplarda kullanılmaktadır. Ömür süresi. akışkanlığı sağlamada kullanılmaktadır. Life. Ahşap levha yapımında kullanılan fenol kutularında olduğu gibi. (Eş anlamlı. Ek 4). Hafif kuşeli Lien. Boyalı kâğıdın ışıkta solma ligninle kükürt bileşiklerinin oluşturduğu yan ürün. ambalajlama. Işık haslığı. Kireç taşı çökeltisi. sigorta. (Bakınız. Kireç çamuru. birbirlerine çimento gibi bağlayan madde. Lignin geri kazanma. çapraz bağlı polimerlerdir. Dudak valsi ile kauçuk vals kâğıtlara yapılan kaplama türü. Lime Mud (CaCO3). Dudak keçesi. Kireç ocağı. olması. Tek yüzlü oluklu mukavva. (Eş faturaya oturur. Lift. maddesiyle kaplanması. Selüloz üreiminde ligninin tutkal yapımında kullanılmak amacıyla geri Lift off Lid (LOL). Bio Based Adhesives) Lifting Equipment. Light Weight Coated (LWC). değerlendirme. Kireç. Genellikle havanın rutubeti maddesi gramajının yaygın bilinen değerlerin altında nedeniyle sönmüş kireç durumundadır. Lime Milk (Ca (OH)2). Selüloz işletme. Betonda süresiyle ilgili ölçülendirme. Lignosulfonate. Brightness). Düşük gramajlı. değerlendirme programı. Işık saçılım katsayısı özelliklerinin birbirine benzemesi. Lime Kiln. (Eş anlamlı. Ömür. Kâğıdın elek ve keçe yüzeylerinin Light Scattering Coefficient. Biomass) Lift Trucks. Yumuşak ağaçlarda %26-%32 Lifetime. anlamlı. Sodyum hidroksitin geri kazanılması için içine kireç ilave 170 . Kaplama gramajı düşük olan kuşe kâğıtlar. NaOH) pişirilir. Parlaklık. Kapaklı karton kutu. Sözlüklerde ve tüm kaynakların. Odunda hücre çeperininin içinde bulunan Life Cycle Cost. Like-Sided. Belirli aralıklarla bir liste üzerinden yapılan Light Weight Printing Paper. Uygulanan kuşe miktarı 7- arasına konulan safiha taşıyıcı keçe. Lignosülfonat. Düşük gramajlı yazı ve asıl amacı çevreyi koruma olan denetleme ve kâğıtları. Eş yüzlü. tasarım. Lignin. Belirli sayıya ulaşmış ve nakle hazır kâğıt Lignin Based Adhesives. Bunun bir türü şekerleme kutularıdır. Lightness. lignini Düşük gramajlı kuşe. (Shouldered Box with Lift off Lid). Ömür boyu olarak üretilmiş kâğıtlar. Kâğıt yüzeyinin çok az bir kaplama alınması için kostikle (Sodyum hidroksit. Ömür boyu maliyet. lignin bulunur. Bir ekipman veya ve hücreye dayanım sağlayan. Kurumuş bitki artığı. bakım ve yedek parça stok maliyetleri dahil. Lignoselüloz. Lignin tutklları. iki parçalı formaldehit reçineleri yerine lignin tutkalı kullanılmaktadır. bunun yanında hücreleri ürünün planlama. nakliye. kâğıtlar. Kireç sütü. Düşük gramajlı kaplama. Kâğıdın veya kaplama Lime (CaO. Bir ürünün ortaya konmasında kullanılan aralığındaki kâğıtlara verilen genel isim. Genellikle 25-40 gr/m² değerlendirmesi. Selüloz üretiminde yan ürünlerden biri. Selüloz üretimi sırasında Lightfastness.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lick up Felt. Ekipman ömrü. Light Weight Paper. yumuşak ağaçlarda %20-%25 arası süresi. Düşük gramajlı kâğıt. Ca(OH)2). Ayakkabı kazanılması. Lick up 10 gr/m² dir. Couch) Light Weight Coated Papers (LWC). Amorf ve maliyeti. kutu. Light Weight. İstif. kapağı açılıp alınabilen. Gramajı düşük Life Cycle Assessment (LCA). Ligninden elde veya karton destesi. toplam üretiminde parçalanarak ortamdan uzaklaştırılır. (Bakınız. Aydınlık. Ömür boyu. Light Weight Chip. Forklift.

(Pitch) şeklinde birikintilere neden olurlar. Linol altı döşeme kartonu. Pamuk tohumlarından elle Linting. Kâğıt yüzeyinin kötü ayrılamayan. Hurda kâğıtla kâğıt ve üst yüzeyde kullanılan kartonlar. magnezyum karbonat ve bazı mineraller bulunur. kâğıt üretiminde topaklanarak sakız Layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. (Bakınız. Linen Finish). Bu nedenle alt layner ve üst layner diye 171 . Çöken kalsiyum karbonata kireç taşı çökeltisi veya ikiye ayrılır. işlemesi. Çizgiler yaş safihada elde edilir. Pamuklu kâğıtlar. yetersiz iç tutkallama niplerinde uygulanan basınç (kg/cm). Yağı sevmeyen. Odunda bulunan ve yağı seven bazı Linen Papers. Hamur kasası çıkışında jet yönünü ve Linen Finish. Linoleum Underfelt Paper. Multi Sectional Drive veya Sectional Drive) Lime Sludge/Sludge. Linen Faced Paper. Kireç taşı. veya ekranın çözünülürlüğünü tanımlayan ifade. Tek bir tahrik Lime Slaking. Linear Pressure. Kireç çamuru teksif eleği. (1) Layner karton. Liners. (2) Silindir elekte farklı iki hamurla boylu pamuk elyafı. Kireç taşı çökeltisi içinde bir miktar kullanılan kâğıt çeşitlerine verilen ortak ad. Havlanma. (Bakınız. Kalıp olarak linolün nedeniyle onun alternatifi olarak üretilen ve kullanılan oyularak kullanıldığı baskı. Hamur kasası cetvel ağzına ait alt ve üst silindirleri arasından geçirilmesiyle elde edilen yüzey dudaklar. (Bakınız. Kireç söndürme. Koza üzerinde kalan ve elle alınamayan kısa kaplanmış karton. Toz elyaf. sistem. Bir ketenli bezle birlikte düz kağıdın baskı Lips. Lintless Blotting. (Bakınız. Layner karton. kâğıt ve selüloz üretiminde topaklanarak zift paçavradan üretilen kâğıtların ortak adı. Linoleum Underfelt Board. kısa boylu pamuk elyaflarından üretilen tutkallama nedeniyle tüylenmesi. birden fazla noktayı tahrik ettiği reaksiyona sokup kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) elde etme. Linter. kâğıtlar. Linter selülozu veya ekstreler. Kanvas kâğıdı. Kâğıt yüzeyinden. hayvansal tutkallar) onun jelleşme sıcaklığını düşüren katkı Bazen dış yüzeyde dayanımı arttırıcı veya görsel çeşitli maddeleri. Calcium Soap). İnç başına çizgi sayısı. Linen. Lines Per Inch (LPI). Özellikle testlayner. Linol kartonu. Linter Pulp. (2) Pamuklu paçavra selülozu. Lip. Linoleum Lining. Linerboard. kaplamalar yapılır. (Organik Linens. Tutkala katılıp (özellikle mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtların ortak adı. Kireç çamuru filtresi. Keten desenli kâğıt. Linol baskı. soventlerde çözülürler. Lined Board. Line Shaft (Drive). Lipophilic. Lime Soap. bir şaftla. Çizgili kâğıt. veya aşırı öğütme nedeniyle kopan elyaflar. Yazı yazmak için üretilmiş defter veya mektup kâğıdı. baskı Lint.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ edilir. Kaplanarak yer döşemesi yapımında kullanılan kartonlar. Yağı seven. (1) Linter selülozu. Test Layner ve Kraft fabrikasına gelen. Muşamba kartonu. Tüylenmeyen sümen kâğıdı. yapılan kâğıt. (Sticky) şeklinde birikintilere neden olurlar. Kanvasa benzemesi Linoleum Printing. Pamuklu kâğıtlar. Linter selülozu. (2) Bir seri iki katmanlı üretilen dış yüzeyde kireç çamuru denir. Kireci (CaO) suyla (H2O) motorunun. Lime Mud Thickener. Eskiden kullanılan kâğıt makinesi tahrik yöntemi. (Bakınız. Linoleum Liner Felt. Linear Laid. Linol altı döşeme kâğıdı. Keten kumaş görünümü açıklığı ayarlayan alttaki kenar. Preslerde. Oluklu mukavva yapımında alt Lipophobic. Bir resmin Lime Mud Filter. Cetvel. Lincrusta Paper. Kayaç kalsiyum karbonat. verilmiş kâğıt. Oluklu Liquefiers. Genellikle resim ve duvar kâğıtları sınıfındandır. Lime Stone (CaCO3). Linter). Sıvılaştırıcılar. Linoleum Liner Felt). (Bakınız. Dudaklar. Tek şafttan tahrikli. Dudak. Gri kâğıt üzerine beyaz kuşe Linter. (1) Kuşe karton. Lime Mud). Çizgisel basınç. selüloz. Tüylenme.

bir veya her iki yüzeyi de su geçirimsiz kâğıt. Litogravür. sıcak ve basınçlı likörün püskürdüğü tank. yük. kâğıdın özelliklerini değiştirecek ve düzeltecek kalsit veya kaolin gibi maddeleri verme. (2) Preslerde ve kalenderlerde uygulanan baskı Listing Card Bristol. Litograf baskı maskeleme kullanılan karton. Çok katlı olarak temizlikte kullanılan bir pelür kâğıdı. Beyaz likör. ve suyu itme özelliğinden yararlanılan. Emici sifon Lithography. Yük. Hamura verimeden önce ısıyla Lithograph Paper). Pigmentler bu sınıfa 172 . Pişirici çıkışında malzemesi olarak kullanılan. Litograf baskı plakası temizleme kâğıdı. Dosya seperatör bristolü. Loading) Lithco Process. Besleyici. Litograf baskı kâğıdı. Litograf baskı etiket kâğıdı. Lithographers’ Plate Wiper. yeşil likör ve ağartma likörü bunun örnekleridir. kazanma fırınına likör basmak için kullanılan püskürtme Live. Sıvı geçirgenlik testi. Kitap ve basılı değerli Load Deformation. Etiket kuvveti. ortaya çıktığında tespiti kartonlardandır. Selüloz üretiminde kullanılan sıvılaştırılmış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Liquidated Damage. buharlaştırılan tüplerde taşınan klor. Liquor/Chip Ratio. Canlı tabancası. Laboratuar test kâğıtları. Live Bottom. Lithopone. Yükleyici. Sıvı ambalaj kartonu. çözelti haline getirilmiş kimyasallar. Litograf baskı kâğıdı. kuşeli karton Lithograph Paper. (1) Kâğıt testlerinde uygulanan istendiğinden yonga miktarına göre likör oranı ayarlanır. beyaz veya esmer ve odun hamuruna dayalı iki/üç kez Lithograph Label Paper. Litofon. Kâğıt endüstrisinde iç dolgu Liquor Flash Tank. Test kâğıtları. basılmayacak alanların kimyasallarla belirlendiği baskı Loading. Maktu tazminat. Üst kullanılan. maddeleri. Canlı buhar. gönderilen yongaya katılacak likör miktarının sabit olması Load. Yükleme deformasyonu. Lito baskı. Kazandan gelen basınçlı buhar. yapılabilen ve tazminat gerektiren durum. Baskı yükü. Litografik baskı süreci. Likör lekeleri. alt katı beyaz veya esmer selüloz ve orta katı Lithographic Process. Kuşe Daha önceden belirlenmeyen. Litho. likör. Liquid Chlorine. Liquid Packaging Board) Lithograph Book. yapılan baskı tekniği. Lithograph Paper). (1) Kâğıt hamuruna dolgu maddeleri tekniği. kâğıdı. üretilen meyva suyu ve süt gibi ürünlerde şişe olarak Lithographic Masking Paper. sülfatın karışımı. Likör tabancası. için kütüphanelerce geliştirilmiş tekniklerden biri. gibi. Litografçı temizlik kâğıdı. Likör/yonga oranı. Kontrat Litho Coated Paper. Litho Blanks. Litografik baskı sırasında kullanılan terimlerindendir. (Bakınız. bir tarafı su geçirmemesi için kaplı kâğıt. Yağlı yüzeylerin mürekkebi çekme valsleri üretimi sonrasında yapılan sıvı geçirgenlik testi. Litho Paper. Litografik baskı kartonu. Düşük gramajlı Liquid Packaging Board. (Eş anlamlı. (Bakınız. Genellikle yağ bazlı çok renkli ofset baskı. Litograf baskıda. siyah Lithogravure. Likör. plakayı maskelemek için Liquid Packaging Board (LPB). Likör flaş tankı. Taşbaskı. Düz bir yüzey üzerine basılacak ve Loader. Kimyasal geri Litmus Paper. düz plakalarla Liquor. Yükleme. Cezai Müeyyide. katı beyaz. Liquid Penetrant Test. Sıvı boya. Litografi. (3) Kâğıda üretim aşamasında katılan dolgu bristolü. Sıvı klor. Pişiriciye Live Steam. Liquor Spray Guns. Kullanılabilir tank dibi. Derin çukurlu baskı. Testlerde ürünlerin asidini gidermek ve kâğıda dayanıklılık sağlamak kâğıdın aşırı yüklenmesiyle oluşan bozulma. Liquid Board. Liquid Dye. İçecek kartonu. çinko sülfür ve baryum bulunan. Liquor Droplets. (Bakınız. Lithco Süreci.

2240 libre. santrallerinde kullanılan kurtarıcı bir işlem. Lodging Expences. Keçiboynuzu çekirdeği zamkı. Drying) Log Driver. filigranın hep aynı yerde olması. Kütük sürücüsü. ebat Long Free Stock. Lot. Uzun elyaf. Makine yönünde Locker Paper. Dayanıklılık. Kasap kâğıdı. Nehirle sevk edilen kütükleri Loose Coating. Uzun elyaf. Bir ekipmanın bakım amacıyla Long Ton. Yararlanılır zaman içinde arıza ve getirmek. Elektrikte veya buhar yapılır. Localized Watermark. Askılı kurutma. Kütük yüzdürme kanalı. Gevşek kuşe. Kolej yedeği. Yük atma. (Bakınız. Kayıp süre. kenarın gren yönünde olması. Ağaç kesmek. Makine yönü. Lot. Düzgün yüzeyli. Derin dondurucu kâğıdı. kaplama. Ayni tür selüloz balyasının sayısı. Loft Log. Kütük kayıtlarını/verileri tarihine yırtılma mukavemeti olan. Kilitleme. Elyaf geri kazanma ve su arıtma işlemleri bu döngüde Load Shedding. için kullanılan dosya kâğıtları. (2) Basıncı arttırma. üretilen düzgün yüzeyli kâğıtlar. Havlu gibi emici kâğıtların üretiminde kullanılır. Görece olarak uzun elyaf. Gren yönü uzun kenar. Locking. Long Fiber. Kütük göleti. Bir kâğıtta uzun su geçirmez yağlı kâğıt. Kayıt tutucu. Demand Factor) Long Circulation. Et katlanmış. gibi ortam. Kaliteli dosya yedeği/kâğıdı. Gren yönü. Loose Leaf Filler. Mantık. Devre. hamur birden fazla motorla tahrik edidiği noktalarda yükün hazırlamada kesafet sulandırma gibi işlerde kullanılması. Dosya yedeği. Yük paylaşımı. Gren yönünde katlanmış. Sererek kurutma. Longetivity. Bölgesel fligran. Kütük nakliyatı. Logging.047 kg. Öğütme sonrasında uzun elyaf. Kilitlenme. pamuk selülozundan yapılmış. Long Grain. Uzun yön. elle yazarak uzun süre saklamak göre saklayan defter. Tomruk. enerjisini kesme. kopmalar gibi nedenlerle oluşan kayıp süreler toplamı. Kâğıda iyi tutunmamış kuşe yönlendiren eleman. Saf pamuk selülozundan Kâğıdın makine üretim yönü. (ISO 801) Log Pond. Yük faktörü. Preslerde ve kalenderlerde Log Splitter. Long Direction. Yazışma kâğıtlarında kâğıdın tam ortasında bulunur. Borç senedi kâğıdı. motorlar tarafından paylaşılması. Kütük dilici. Döngü. Ağaç keserek tomruk haline Lost Time. Şirket yazışma kâğıtlarında veya kâğıt paralarda. Look Through. (Eş anlamlı. (Bakınız. Elek ve presler gibi yükün döngüden artan suların ve diğer suların toplanıp. 173 . basıncı arttırma. Loft Drying. bilgisayar vs. Kâğıdın direklere ve iplere üzerine sererek yapılan. Long Fold. azami çekilen enerjiye oranı. Log Transportation. ürünlerinin buzlukta suyunu kaybetmemesi için kullanılan. 1016. Ağaç gövdesi. Uzun ömürlülük. Kullanılan ortalama enerjinin Loin Paper. Logic. yüksek Logger. kesiminden sonra. Loop. hakkında bilgi alma. Uzun elyaflı serbestliği yüksek hamur. Kâğıt makinesinde kısa Load Sharing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ girmez. İnceleme. Lockout. Kütük sürme. asılarak kurutulması. Kasap kâğıdı. El yapımı kâğıtları bir seki Loop Drying. Festoon Drying. Long Stock. Log Flume. Fleto kağıdı. Kütük nakliyesinde Loose Leaf Ledger Paper. Kâğıdı ışığa tutarak formasyon Locust Bean Gum. Loan Paper. Birbirine tutturma. Load Factor. Log Driving. Grain Long). Bölgesel su izi. doğal kurutma yöntemi. Uzun döngü. Kütükleri nehir yoluyla taşıma. Konaklama masrafları. kullanılan su dolu kanal sistemi.

Loudspeaker Cone Paper. oldukça hava geçirgenliği yüksek olan Lump Breaker Roll. Kopyalama. Lüminesanlık. yansıtıcılık. Bir paket kâğıdın standart kâğıtlar. (1) Yağlandırıcılar. Kostik. Lower Explosive Limit. LEL) Lyophilic Colloid Systems. Topak. Kaba işli. sayının altında (500 ad. üzerine Luminuos Reflectivity. Lubricants. (Eş Low Efficiency. Odun elyafının ortasındaki boşluk. Genellikle layner kâğıt üretiminde kullanılan sifon etkisiyle düşük vakum yaratan kasalar. Fosforlu kâğıt. Luminous Paper. kullanılır. Sıvı sever asıltı sistemleri. (Bakınız. Lumen. Sıvı sevmeyen asıltılı makine arasındaki akıcılığı sağlayan maddeler. çok az bir suyla ıslatan fıskiye. Lüminesan kâğıt. Düşük açılı. Lye. titreşim sağlayan. anlamlı. oluşturan ve tabana çökerek. Kuşelemede. kuşe kâğıtları. Eksik. (Konik Jordan rifaynerlerde. bozuk dağılım veren sistemler. Pırıltı. 174 . Piyango bileti kâğıdı. Lüminesan yansıtıcılık. Düşük gramajlı kuşe kaplanarak üretilmiş Low Count.) olması. Low Angle Gloss. Yağlama elemanının düzenli olarak izlediği rota. Luminescent Pigments. açısının düşüklüğünü belirtir. Yağlama fıskiyesi. Keçeyi vakum Dolgu maddelerinin davranış biçimi. Suya bırakıldıklarında dengesiz bir durum Yağlayıcılar. Lümen. kasası (Uhle Box) öncesi aşınmasın diye düşük basınçta. kâğıt ile Lyophobic Colloid Systems. Low Angle. Düşük gramajlı parlaklık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lottery Paper. Lüminesan. Elekte vakum bölgesinde kaplamalı bir vals. Aşağı indirmek. Luminosity. Sifon valsine bağlı kâğıt. Düşük sayılı. (Bakınız. yapılar. Panjurlu klepe. suya konulduğunda toz halde olup. Fosforluluk. Fosforlu. Elyaf kümesi. (1) Parlak görüntülü. Elekte su alınmasına olumlu katkısı olan yumuşak Lovac. kullanılan damperli yapı. Lower Flammable Limit. Düşük verim. Hoperlör kâğıdı. Lubricating Shower. rejenere selüloz elyafı. Fosforlu silerek yazma gibi özellikleri bulunmayan kâğıtlar. Yağlama. daha sonra Low Finish. İndirmek. Hoperlörlerde Lump. Kâğıdın tam parlak veya tam mat suyu emerek şişen ve ortamda düzgün dağılım veren olmadığı durum. Fosforlu pigmentler Luminescent. Yağlama güzergahı.) Luster. Sifonlu vakum kasası. Caustic) Lower. koni Lunch Roll Paper. Ezme valsi. Hava geçişini ayarlamakta üzerinde küçük bir pres gibi işlevi olan yardımcı bir vals. Yağlamada kullanılan yağlar. çalışan ve sifon valsinin vakum etkisi sırasında safiha Louver. Lüminesan pigmentler. Liyosel. Lyocell. Kumanya sarma kâğıdı. LFL) Nişasta gibi. Kostik soda. Çözünmüş selülozdan elde edilen. Sodyum hidroksit (NaOH). Düşük açıda (yatayla 15°de) ölçülen LWC (Light Weight Coated) Papers. Alçaltmak. Lubrication. (2) sistemler. Lubrication Route.

Machine Efficiency. 6). redüktörler. Kâğıtta buna dik olan diğer yön. Machine Direction Control. 1000 adetlik herhangi tür iki top kâğıdın (üretim sırasında). Buna gren yönü de Machine Broke. bobin makinesi artıkları. 1000 adet kâğıt. Makine yönüne kontrol. makine sırasında yaş veya kuru olarak. preslerde. Stuff Chest) boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu Machine Clothing (Paper Machine Clothing). olarak üretilen veya sonradan bu renge dönüştürülen. Islatarak yumuşatma. Yumuşatma. Kâğıt üretimi denilmektedir. Makine eni. İki kenar arasındaki makarna paketlemesinde kullanılan kâğıt. Makinede lacivert renkli Machine Creping. Sectional Machine Drive). kopma sonucu ortaya çıkan enine olan yöndür ve grene karşı da denilmektedir. (Bakınız. Makinede kuşelenmiş karton. Makarna kâğıdı. Machine Control System. Makinede kuşelenmiş. sigortası. Kâğıt Machine Finish. Machine Crepe). Proses M kontrol ile farkı makine üzerindeki algılayıcıları kullanarak bir PLC ile bir kaç mili saniye gibi aralıkta çok hızlı çalışmasıdır. Makinede elde edilebilecek. Makinede işlenmiş. 1000 ft2 Machine Creped. şaftlar ve Machine Coated. (Ek. Buhar elekler. M (Alan). Kâğıt üretimi kaplinlerden oluşur. Makine yönüne önceki. Makine kalenderi. makinede makinesinin işlevselliğini sağlayan algılayıcılar. Machine Deckle. döküntülerle. en son yüksek kesafetli ve tam harmanlanmış hamur kamburlaşma. Gerçek anlamda makine tasarım sistemi. tutkal preste ve mal sarıcıda yoğun kontrol devreleri bulunur. sonraki net en.(Sayı) Bin (Romen rakamı). Machine Crepe. kâğıtlar. titreşim verilerini toplayıp eni. kenar ıskartası çıktıktan analiz eden sistem. (Bakınız. Bunlar arasında Machine Dried. Machine Chest. silindirleriyle kurumuş kâğıtlar. Oluklu mukavva üretiminde layner kâğıdın bütesi. Machine Calender. Makine tahriki. Makine randımanı. Makinede kurutulmuş. Makine yönü. 500+500 adetlik iki top Related Machine Control System) kâğıt. (Eş anlamlı. Makine döküntüsü. pres keçeleri ile kurutma keçeleri kullanım yerine ve Machine Drive. Kâğıt makinesinin çeşitli bölümlerinde Layner kâğıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. sırasında kaplanmış kâğıtlar. rutubet veya kalınlık üretim hattında kullanılan kalender.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ elemanları ve yazılımdan oluşan kontrol sistemi. Özellikle elekte. Kâğıt makinesinde Makine yönüne yapılan. Makine bütesi. (2) Yanına kâğıdın türü 175 . Machine Condition Monitoring. Makine bölümlerinde. (Bakınız. safihanın hareket ettiği yön. Kâğıt makinesinde M (Ağırlık). keçeler ve özel tambur ceketleri bulunmaktadır. kullanılan. Bunlar motorlar. tahrik grubu. Makinede kuşelenmiş kâğıt. Machinery Breakdown Insurance. Makine kırılması Machine Coated Paper. kontrol üretildiği haliyle sunulan kâğıtlar. Macaroni Paper. Makine kontrol sistemi. makine eni. Makine mukavvada meydana gelen kamburlaşma. Makinede veya hurda kâğıdın ıslatılarak yumuşatılması. Makine durum izleme Machine Fill. Maceration. Machine Crepe). Yongaların Machine Direction (MD). (Bakınız. (1) Yüzeyi. Makinede Kreplenmiş. gramaj. Yanki silindirde krepleme yapılmış ağırlığı. Kâğıda dönüşmeden Machine Directional (MD) Warp. Makine çerçevesi. kontrolü. Kâğıt makinesini döndüren amaca göre farklı özelliklerdedir. Machine Coated Board. Elek. Safety M. Kamburluk tekstilleri. genellikle sentetik iplerden özel ebatlarda (Bakınız: Warp Level) dokunmuş ve dikilmiş tekstil ürünleri.

tek tarafında Machinery. yüzey düzgünlüğü kazandırılmış veya parlatılmış Machine Speed. (Eş anlamlı. Machine Made Deckle Edge. Makine kalenderi. Machine Posting Index. Litho). Kâğıt makinesi salonu. Watermark). kurutma gruplarını Tender) kapatan özel oda. Klasör ayıraç kartonu. kâğıt makinesi veya baskı Machine Glazed (MG). Litho) Machine Stack. (Eş verilmiş (kâğıt). Yanki silindirde. Kâğıt makinesi. Baskıda sorun çıkarmama. (Bakınız. Şase. Genellikle kâğıt makinesi sorumlusu. Perdahlanmış Litografik baskı Machine Speed Reference. herhangi biri. Makine operatörü. Kayıt defteri kâğıdı. birim zamandaki üretim hızı veya baskı adedi. Perdahlı. amaçla kullanılan ürünlerden biri anlamına gelmektedir. Makinede işlenmiş Machine Imprinted. makinelerinde uygun olması. yaşken verilmiş ve ürünün belirli partiden veya fabrikadan olduğunu gösteren. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Magazine Cover Paper. Büyük ölçekli. kâğıdı. Havbe. Makine dışında parafinleme işlemi yerine. yüksek yırtılma kâğıtların herhangi biri. Bu tür Machine Finish Book Paper. (Bakınız. yapısal özelliği. maddeleri kâğıt makinesinde verme. Polimer molekülü. İri ölçekli. Machine Finished Specialities (MFS). Kitap kâğıdı olabilecek yüzeyli. Machine Room Ventilation. Elek altı bütesi. Makine gövdesi. İşaret çizgileri.G. Makinede çerçeve kenarı Macromolecule. Machine Loading. hamur kâğıtlar. Makine eleği. kâğıt makinesinde yapılan yüzey kaplaması. Makine salonu. Makine genişliği. Machine Glazed Machine Tender. Machine Wire. Makinede yükleme. Makinede. Filigranlı. Makineye hız vermek için kullanılır. Kuşe dergi Machine Mark Stripes. Makinede perdahlanmış. Dergi kapak kâğıdı. çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Makine şasesi. dayanıklı kâğıtların ortak adı. havalandırması. ekinde verilen ve gazete kâğıdına göre daha dolgun ve Ekipmanın kendisindeki yapısal nedenler. Kâğıt kenarına kapak kâğıdı. kullanılan kartonların herhangi biri. Machine Posting Ledger. Makine hız referansı. kesilmesi sonucu hafif tırtıklı kenar görüntüsü. Machine Glazed Litho. Makinede çalıştırılabilme. Makine. kitap kapağı olarak Machine Room. Makinede Machine Width. gümrük amaçlı çizgiler. M. Makinede fligran verilmiş kasap kâğıdı. o Machine Pit. Makinede üretilmiş Machine Runnability. Makinede tutkallama. Polimer Molecule). Kapak kâğıdı. her hangi bir kâğıt. temposu gibi faktörlerin. kâğıdı. Makine eni. Makine salonu Machine Finished (MF). Düzgün kitap basımında kullanılan kâğıtlar. Makine özel kâğıtlar. Makinede (üretim sırasında). mukavemeti olan. Makine hızı. Yüzeye uygulanacak mal sarıcıdaki net safiha eni. M. Bu görüntü Macroscopic. iklim koşulları veya aksamayan üretim Machine Frame. Makine sorumlusu. Makineden kullanılan. (Bakınız. pamuk selülozundan yapılmış. Machine Finish). makinesinde.G. Elek. ham maddenin hacimli 3. Kâğıt makinesi veya baskı kâğıtlardan herhangi biri. kütük kayıtlarını elle yazmak için Machine Finish Cover Paper. Büyük molekül. Genellikle Kuşeleme. Machine Glazed Poster. Kâğıdın çerçeve kenarlarının su jeti ile anlamlı. (Benzer.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eklendiğinde o türe özellikleri olarak çok yaklaşmış. Back Machine Hood. Makinede işlenmiş kitap kartonların genel adı. Çok çeşitli olmakla birlikte özellikle gazete çalışma koşullarının iyi olması. sanat kâğıtlarında elde yapılmış kâğıt hissi verir. 176 . Machine Treated Buchers Paper. (Yanki) silindirde tek tarafı parlaklaştırılmış Genellikle elek valsi motoruna ait hız sensöründen alınan Litografik baskıda kullanılan kâğıt veya karton türlerinden hız bilgisi.

eleme. Make or Buy Decision. Makaroni Paper). Ana kasa. Makeready Tissue. Baskı hazırlığında. öğütme gibi süreçler. kimyasal. Magnesium Base. Takviye su. Make up Alkali. pulperleme. Bakım aralığı. Bakım sıklığı dergilerin. Bakım maliyeti. Manyetik ıslak gibi zorunlu nedenlerle yaptığı plansız duruşlar. mürekkebi giderilmiş hamur. Takımlar. Dergi selülozu/hamuru. Main Press. Magnezyum bazı. Ana pres. Eklenen. sevkiyata hazırla anlamına gelen sipariş yöntemi. Siyah liköre eklenen susuz sodyum presi. manyetik olarak el yazısı imza türü Make and Hold Order. İlave su. Prova pelürü. yüzeyin altındaki çatlakları ve kesiklikler tespit edilir. son aşamada durumu görmek için Main Mineral Fillers. sülfat. imza tanıma. Ana temel süreçler. Hamur olduğu için kullanılan. Magnezyum büyük tamirat bazlı selüloz üretiminde kullanılan kimyasal. (Bakınız. Tamir edilebilir. Deneme baskı atıkları. Magnefite Process. besleme. Magnezyum Bisülfit. Silindir makinede sifon Make up Salt Cake. Majör tamirat. Prova baskı pelürü. Ana pigmentler. Selüloz üretiminde. Bakım gereçleri. Kâğıt yapılan. Ana buhar. Sifon presi. Süper Kalenderli ve Maintenance Error. Kuşe çözeltisine katılan. Bakım stratejisi. Sülfat süreci için hazırlanan ve kullanılan Main Pigments. düşük gramajlı kuşe kâğıtları (LWC) bunlardan önemli Maintenacefree. Dergi kâğıdı. hazırlama bölgesinde yürütülen. Baskı Maintenace Crew/Team. Bilgisayarın ana kasası. Kenar kesici ve safiha enini Make up Water. Onarma veya yenisini alma kararı. 177 . Eski kitap ve Maintenance Period. Çok geniş anlamda dergi Maintenance Cost. Önemli duruş. Ana dolgu maddeleri. temizleme. Main Squirt. Maintenance. Maintenance Tools. Makaroni Wrapping Paper. magnezyum Bisülfit bazlı süreç. matbaa atıklarından elde edilen. Magnefit süreci. talk ve çökelmiş kalsiyum karbonat için kullanılan genel Make up. çeşitli nedenlerle eksilen suyu tamamlamak. Bakım gerektirmeyen. Üret ve karakterleri tanıma yöntemi. Patentli bir süreçtir. kalitesini düzeltmek veya suyun sıcaklığını düşürmek için Maintainable. basımında kullanılan kuşeli veya Kuşesiz kâğıtlar. kullanılan su. Maintenace Instructions. Major Shutdown. Üret ve beklet tarzı sipariş. magnezyumun geri kazanılması kolay Main Unit Processes. hamuruna katılan. Bankalarca kullanılan. suyun Main Steam. Manyetik parçacık testi. Zorunlu ve Magnesium Bisulfite. Sipariş Magnetic Particle Testing (MT). öğütülmüş kalsiyum karbonat. Bakım hatası. Takviye. üzerine üretilen malın sevkiyatı için. öğütülmüş kalsiyum karbonat. Makeready Waste. dağıtma. Magazine Stock. baskıda kullanılan pelür kâğıdı. Ana fıskiye. Fabrikaya gelen canlı buhar. Kimyasal geri kazanma sürecinde ek karbonat. Bakım talimatları. Bakım. Maintenance Strategy. kalitesi açısından kaliteli kâğıtlardır. Bakımı yapılabilir. Tahribatsız test yöntemlerinden biridir. olanlarıdır. olarak ilave edilen sodyum tuzları veya bileşikleri. Bakım ekibi. Kapalı sistemlerde ayarlayan fıskiye. Main Frame. kaolin. Major Repair. gerekli talimatı Bu testle ferromanyetik malzemelerde yüzeydeki veya bekleme üzerine kurulu üretim planı. Zayıf bir baz türü. Magnezyum süreci. Fabrikanın büyük arızalar Magnetic Ink Character Recognation. Eksileni tamamlayan. kaolin ve çökelmiş kalsiyum Make up Chemical.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Magazine Paper. terim. Manyetik mürekkep karakter tanıma. Ek. Önemli tamirat.

Management Information Systems (MIS). makine eni boyunca düzgün bir şekilde dosyalarda kapak olarak kullanılan düşük gramajlı dağıtan. (Bakınız. Dövme demir. Manila Rope Shipping Sack Paper. Manuscript. Manila torba kâğıdı. Manila keneviri kâğıdı. Hand Control) Manifold. Manila Tag. (Eş anlamlı. Akış dağıtıcı. Manila Paper). Manifold Copying Paper. Taslak. Manila. Management. Manifesto. (Bakınız. Dekoratif görünüşü çizim kâğıdı. Manila Paper. Bir eksen etrafında rulmanlı hamurunda kullanılan bir iç tutkal. El kitabı. özel alınmış üretim siparişi. Manogalaktan. Manhole. Karbon kopya Maple. Dikiş yeri. Yönetim Manila Wrapping. Ekipmanın. Manifold) Manway. (Eş anlamlı. Manila for Oiling. bitki tohumlarında bulunan bir karbonhidrat. kapaklı insan girme deliği. buhar silindirlerinin Manual Backup. DCS üzerinde kayıtlı verileri yönetime Manila Writing. desenli kâğıt. Manufacturing Order. Mecburi. Manifold Copying Paper). Beyanname. Yüksek selülozundan yapılma kâğıt. Daktiloda ikinci ve üçüncü yapraklar olarak kullanılan pelür Manuscript Binder. Manhole) Manifold Paper. Sarı saman rengi. (Eş anlamlı. Mandrel. akışı dağıtmak için konulmuş hamur kasasına kutularda fabrikada yapılan tel zımbalı birleştirme yerleri. Manila etiket kâğıdı. Kontrolör üzerinden yapılan veya kapalı kapların içine girebilecek çapta bırakılan elle düzeltici eylem. kitap kapaklarını kaplamakta kullanılan mermer Manila Fiber. (Bakınız. Çoklu kopyalama kâğıdı. Manila Fiber. kolay eskimeyen kâğıt. (Bakınız. Abaca). Elle kontrol. katlama dayanımı olan. Kılavuz. Manila selülozu. Elyazması kapak kâğıdı. Çemen tohumu gibi bazı Mandatory. El yazması. Elle kontrol. borularla bağlanan Manifold.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Making Order. veya yetkisi olanlara raporlayan sistem. Ebrulu kâğıtlar. Oluklu öncesi. selüloz kaynağı bir ağaç. Çelik dövme. Elyazması kasası içinde. Manila çuval kâğıdı. (Bakınız. Adam deliği. kâğıdı. İmalatçı ek yeri. Litho baskı için harita kâğıdı. Akçaağaç. (Bakınız. Hamur akışını hamur Manuscript Cover. Manila yazı kâğıdı. Harita kâğıdı. nedeniyle. Manual. Manifold Distributor. Dağıtıcı boru takımı. Malleable Iron. Manila ambalaj kâğıdı. Seam). Manuel. Guar Gum). Amerika’da yetişen. çok borulu ve kendi içinde basınç dengelemeli koruyucu bir kâğıt. 178 . Mannogalactan. Sipariş üretimi. hamur giriş borusu. Manila keneviri selülozundan yapılma Map Paper. (Eş anlamlı. (Bakınız. Mermerli kâğıt. Manila rengi. Marble Paper). Üretim emri. Male Thread. Erkek diş. Sipariş emri. Manual Manifest. Çınara benzeyen yaprakları olan. Manila Bristol. yerine. Müsvedde. Manifold. Manila kâğıdı. Çoklu kopyalama kâğıdı. Manila Drawing Paper. Cıvatalarda olduğu gibi dışarıya Manila Rope Paper. Zorunlu. Hazır stoktan teslim Manila Hemp. Manila selülozundan yapılma Marble Paper. (Eş anlamlı. Kâğıt Mandrel. Manuscript Cover). Hamur kasası Manufacturer’s Joint. Bristol. Çoklu karbon kopya kâğıdı. Marbled Paper. (1) Manila keneviri (2) Manila keneviri Map Litho Paper. Manila Color. Abaca). Malafa. Yönetim. Pamuk selülozundan yapılma. yatak ile dönen merkezleyici parça. Yağlı kâğıt yapımında kullanılan Manila taban kâğıdı. bakan dişleri olan. Manway) Manual Control. Kuzey kâğıdı. tutkallı dayanıklı bir kâğıt türü. Backup. bilişim sistemleri. Adam deliği.

genellikle her tür kâğıda uygun elyaf cinsi. sağlanabilen azami üretim miktarı. (Mass Balance). Yaş Margarine Wrapper. Kibrit kutusu kullanılan keçe. Mühendislik grup kitaba uygulanması nedeniyle. Kibrit kutuları ve kitap kapaklarında kullanılan karton. Azami kapasite. Preste. Matris kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Marbling. (1) Stereotipide kullanılan dişi kalıp. İç tutkallama. Kütüphanelerde. görüntü verilmesi. Marking. Hamura tutkal verme. Pazar veya ilan panosu yapımında kullanılan çok sert ve kalın malı selüloz. formu. Ebru deseni verme. Olgun. İnşaat işleri. işlemle sertleştirilen. Maskeleme kâğıdı. Filigran veya Gofraj izi. Mass. Kibrit-kitap kapak kâğıdı. asitsizleştirme süreci. desenli pres valsi yüzeyindeki izi Material Balance. (Bakınız. 179 . egütör valsi kullanmadan. Single Sheet Method). Kütle akış ölçer. amacıyla hamura bazı maddeler ekleme. Satış amaçlı selüloz. Mat yüzeyli resim kâğıdı. manyetik özellikli paslanmaz çelik. Material Cost. Elyaf dağılımı. Mass Sizing. Mature. Hamur haldeyken yapılan Matte Finish. Yağlı bir tutkallama. Masking Paper. Arzu edilen özelliklere getirme. Kâğıt veya karton yüzeyine mat boyama işlemi. Masking. kütle kelimesi kapasitesi. Surface Colouring) Matte Art Paper. Pazar selülozu. Boyacı bandı. (Eş anlamlı. (2) Üzerine iz işlenmiş kauçuk kaplı pres valsi. Malzeme maliyeti. Matris. sigorta. Margarin ambalaj kâğıdı. ısıl toplamı. Material Handling. İz valsi. Mevsiminde. yaş kâğıda aktaran iz valsi. işlenmesi zor. Odun matrisinde lignin. Baskı kalıbında. Match Book Cover Board. (Bakınız. İz. Maskeleme bandı. Keçe kartonu. Bunun alternatifi yüzey boyamadır. Marking Felt. Kimyasalları verilen pres. Nakliye. Material kapak olarak kullanılan karton. emici özellikte yapılmış. Mat. Tek bir yaprak yerine. istenmeyen alanları kapatmakta kullanılan kâğıt. Mat. (1) İz keçesi takılarak kâğıda iz Match Stem Stock. (Bakınız. Martensitik paslanmaz bedeli gibi. Mass Colouring. kalıp kartonu. Çeşitli türde elyaflardan yapılan. Matrix Board. Etiketleme. Mat Stock. Mermerli görüntü vermek Mass Flowmeter. Matt. Çok düşük korozyon dirençli. Matrix Board). Malzeme aktarma/yükleme. Balance). Mark. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Mass Distribution. Kibrit kutusu kartonu. Kütle dağılımı. Bir maddenin özelliklerini belirten form. Masking Tape. Kütle. Desenli pres valsi. Kibrit çöpü kartonu. Mass Balance. ürün kullanılana kadar yapılan tüm harcamalar çelikler. Kütle asitsizleştirme işlemi. Kütle boyama. ayni anda birden çok kitaba uygulanan Maturing. Mat yüzeyli. topluca bir Maximum Capacity. sert dokulu kibrit çöpü yapımında Marking Roll. Kütle balansı. Marking Press. Stereotipide kullanılan dişi Masonary Works. Verimliliği dikkate alarak kullanılmaktadır. Markalama. kâğıda özel iz vermek için Match Box Board. Mass Deacidification. Keçe veya kullanılan ve çoğu kez boyanan karton. İz presi. Maskeleme. Olgunlaştırma. Madde balansı. ürün Martensitic Stainless Steels. Kütle tutkallama. Tasarlanan kapasite. ışığın geçmesinin Material Safety Data Sheets. Düz veya desenli bardakaltlığı Market Pulp. Genellikle krepli pelür Matrix. Mat Board. Kalın karton. (2) kâğıdı özelliğinde. (Bakınız. İz keçesi. Surface Sizing) kâğıt türü. boyanacak yüzeyde boyanması Hücreler arasını dolduran madde. Malzeme güvenlik bilgi istenmediği alanları kapatma. Selüloz olarak satılmak üzere üretilmiş karton. yarı selülozlar ve bitki ekstreleri bulunur. yapımında kullanılan esnek yapılı bir karton.

imalatçı tarafından müşteriye Mean Seperation. Gazete kâğıtları ve gri kartonlar gibi ikinci hamur kâğıtlar. pişirici üzerine yerleştirilmiş ve kimyasalları ölçülü olarak satılabilir en geniş kâğıt eni. İmalattan Mean. en. kâğıt. Line Shaft) kontrol elemanlarından oluşan sistem. Mekanik bağlama. Azami en. Görece bir sağlayan bağlama yöntemi. kaynaklanan kusurlara karşı. Gauge). tanım olduğu için. yazılım ve yükü çeviren tahrik sistemi. Referans Mechanical Interlocking. (Bakınız. Mermerli desenli. Mekanik enerji. Orta kesafet. Ölçü aletleri. MCS (Machine Control System). Kâğıt makinesinden çıkabilecek kenar kesimleri Measuring Tanks. Mean Time Between Failure/Repair (MTBF/R). Azami pratik kapasite. Kraft kâğıdından Bobin makinesinde kenar kesimleri de yapıldığında kâğıt şerit metre yapmak için üretilen uzamaz yapılı kâğıt. Selülozun MCC. Mechanical Degradation. Measuring Tape Paper. Tek şaftla birden fazla hızlı kontrol imkânı sağlayan. Hareket eden Meally. Meat Wrapper. Makine dışında çeşitli yöntemlerle (giyotinde veya MCC (Motor Control Center). Ortalama uzaklık. Mekanik çerçeve kenarlı değişkendir. taşlayarak) tırtıklı çerçeve kenarı görüntüsü verilmiş kâğıt. algılayıcılar. Mezura kâğıdı. Kâğıdın dayanıklılık ve direnciyle ilgili 180 . Kasap kâğıdı. eni. (Bakınız. Safiha düz bir yüzeyle. Ölçü tankları. QCS lerde kullanılan. özellikleri. Measured Variable. eni biraz daha azalır. Mottled). Maximum Practical Capacity. Averaj. Ebru desenli. Bir cihaz veya aletle yapılan çitalarının en açık olduğu durumdaki makine eni. Kâğıdın yüzeyinin verilen garantiler. Motorların yol vericilerinin bulunduğu elektrik panoları. orta derecede olması. kaba dokulu kâğıtlar. (Bakınız. Mekanik aeratör. (Eş anlamlı. Ölçülen değişken. Ölçü elemanı. Kenar Measurement. Buna pratik kapasite Measuring Element. Ölçme. Ölçü başlığı. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun elyaflarını kalenderde ezerek birbirine bağlama. Ebruli. Aritmetik ortalama. Bir makineden çıkacak. Ölçen eleman. verilen safiha eni mal sarıcıda % 3 ile % 10 arasında daralır. Azami genişlikte (safiha).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Maximum Deckle. Bir işlem için kâğıtlarında çok katlı yapıyı mekanik baskı yoluyla tespit edilen kesafetin. Roughness). Ölçülecek noktaya monte edilen algılayıcı. Suya mekanik yöntemlerle hava kazandıran karıştırıcılı ekipman. yapılabilecek en fazla üretim miktarı. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Bu değerler üzerinden kâğıt makinesi kapasitesi hesaplanır. Mal sarıcıdaki en geniş kâğıt Mechanical Aerator. Motor kontrol merkezi. Mekanik odun selülozu kâğıdı. ortalama mesafesi (µm). Mekanik kilitleme. Mechanical Guarantees. Ortalama. Sadece kâğıt makinesini çalıştırabilmek için düzenlenmiş ve Mechanical Drive. pratikte tarayıcı üzerinde bulunan ölçü ünitelerinden her biri. İki Termomekanik ve yarı kimyasal mekanik hamur tamirat/arıza arası geçen ortalama süre. Mekanik tahrik. harmanından yapılma. Bir kontrol Mechanical Properties of Paper. Kesikli pişiricilerde yapıldıktan sonraki en büyük en. Üretim kayıplarını ve verimliliği dikkate alarak. de denilmektedir. Mekanik garantiler. büyüklük belirleme işlemi. Makine kontrol sistemi. Et sarma kâğıdı. Kâğıt makinesinde eleğe veren tanklar. Mechanical Bonding. Maximum Width. Measurement Head. cisimlerin yarattığı veya tükettiği enerji. Mechanical Paper. Kâğıdın mekanik çevriminde ölçüm cihazından gelen değer. mekanik yöntemlerle parçalanması ve bozuşması. Mechanical Energy. Ölçüm. Mekanik parçalanma. işlem yapılan bölgeye göre değeri Mechanical Deckle Edge Paper. Temizlik MC (Medium Consistency). Maximum Trimmed Width. Azami genişlikte traşlanmış Measuring Instruments.

Bunlar arasında. Gerginlik nedeniyle membrandan geçiş dirençleri farklı olan maddeleri filtre kâğıtta oluşan nem emiciliği. etmeye yarayan düzenek. Mercury Porosimetry. daha büyük çaplı. Görece olarak yüksek yerine. Düşük kuşe ağırlıklı (LWC) kâğıt sınıfından Mechanical Seal. iç yırtılma direnci. daha mukavemetli ve boya tutar hale getirilmeleri. renkli magazinler ve bağlanma mukavemeti bulunmaktadır. alkali ortamda kısa süreli tutularak. kırışması. ne de kaba. görüntüsü olan. kâğıdın nem alarak kreplenip. Mozaik taban kâğıdı. Görüntü olarak. Oluklu yoğun. Bir inç uzunluktaki (25. satın alan tüccarın kendi verdiği isimle anılması. Karbon kâğıdı. Ticari kâğıt siparişi. Mesh. ortamında yaptığı koloidal çözelti. Melamin formaldehit reçinesinin sulandırılmış asit Mechanics. Mekanik öğütme. Vasat görünümlü. kullanılmamış gazete kâğıtları ve dönüşümlü olmak katlanma dayanımı. mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen lignini bol Melamine Resin-Acid Colloid. kâğıtlar. Medium Finish. Merserizeleştirme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ özellikler. Orta kesafet. kitaplar. gözeneklerin büyüklük dağılımının ölçümü için ortamda. Bu davranışı. asıltısı. Vasat türler. Eskiden kalmış Menu Bristol. Mekanik emicilik. kâğıtta ortadaki dalgalı kısım. yapımında kullanılan. sınıfa. Mercaptan. Antik görünümlü. Basınç veya gerilme etkisiyle. Merchant Brand. Mechanical Vibration. kopma dayanımı. Fason marka. Mekanik emicilik kırışıklığı. Orta ağırlıkta kuşeli öğütücü makinelerden geçirme. Çürük yumurta kokulu gazlar. Menü kartonu. MDF. gerilim altındaki davranışı. Kuşe Medium Density Fiberboard. Mekanik odun selülozu. Mechanical Refining. patlama dayanımı. Ekipmanlarda Melamine Formaldehyde Resin. Kâğıt hamurunda yaş dayanım arttırıcı olarak Mechanical Wood Pulp. Memory. Oluk tabakası. Gaz halindeki kükürtlü organik Medio Board.4 mm) elek gözü sayısı. reçinesi. Dalgalı kısım. Mechanosorptive Creep. Kâğıtların fabrika ismi Medium Consistency. Meş. Melamin reçinesi-asit selüloz. Medium Writing Finish. Elyaf yerine grafit olmakla birlikte Bir miktar kuşe ağırlığı fazla olan kâğıtlar. daha Medium. ne çok düzgün. kenar yırtılma direnci. Mekanikçi. seramik mozaiklerin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. Orta kaliteli türler. bükülme sertliği. Kâğıt hamurunda yaş dayanımı arttırmada kullanılmaktadır. Medium Grade. Membran filtreleme. Makineleşme. Fotojelatin Bristol. karışımından yapılma levhalar. Cam veya görünümlü. Dövücü veya Medium-Weight Coated (MWC). Medieval Laid. Pamuk elyaflarının tuzlarının sürüldüğü Bristol kâğıdı. Basınçlı ve sıcak kâğıtlarda. Fotoğraf kâğıdı bileşiklerin ortak adı. Cıvalı gözenek ölçümü. yüzeyine jelatin içinde gümüş Mercerization. Genellikle kesafeti %6 ile %15 Merchant’s Stock Order. 181 . CEPI EN gerilim giderme sırasındaki davranışı. yüzey mukavemeti ve elyaf renkli mektup kâğıtları. sürekli formalar girmektedir. ve düşük kesafette olmayan. kaydıyla baskılı matbaa artıkları. Melamin formaldehit görülen bozulmaya başlama belirtisi. Bilgi depolayan birim. Odunun kullanılan bir reçine türü. Memo Covers. orta yoğunluklu selüloz elyafı ve reçine kullanılmaktadır. Mechanization. veya seramikten yapılma salmastra. Membrane Filtration. arasında olan. Hafıza. Mekanik salmastra. Merkaptan. Mekanik titreşim. uzaması. Yarı işlenmiş Mesh Mount Tile Paper. Orta tabaka. seçilmiş ofis artıkları. Mekanik bakım teknisyeni. Hesap cüzdanı kapak kartonu. Bir Mechanosorptive. viskoelastik 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur.

paslanmaya karşı oluşturulan metal kaplama Metric System. Miseller. Perdahlı mavi pelür kâğıdı. Belirli bir ışıkta ayni renkte bölümünde Yanki (M. Uluslararası ölçü sistemi uygulaması. Metrication. 1000 kg. Egütör valsi izleri verilmiş olanları yaygındı. Methyl Cellulose. Metallic Blotting. Yüzey M. Metric Ton. öncesi ölçekli baskı yapılır. Perdahlı Litografi kâğıdı. Violet Poster Paper. Cylinder) silindir kullanılarak tek görünürken. Selülozdan türeme kimyasal bir bileşik. Metallic Paper.G. duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında çizgisel kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıtlar. Metil selüloz. Ölçümleme. Moleküllerin ve Methyl Mercaptans (CH3SH). Ara kat. meyve sarmak için sistemler. “Metalic Coating” kelimesiyle ilişkisizdir. Perdahlı sülfit pelür kâğıdı. Takograf. Metal kaplama. Litho. Metalik transfer kâğıdı.G. Ölçü ekipmanları. tarafında bulunan ara katlar. galvanizle. Türkiye’de bir Metering Rod. Kâğıt makinesi kurutma Metamerism. Metil Merkaptan. Perdahlı.G. Micelles. Metrik sistem. Gıda ve kozmetik ürünlerde kıvam fiziksel çevre koşulları değiştiğinde rengi değişen boyalı arttırıcı olarak kullanılır. (Bakınız. Sülfat selülozu üretimi askıdaki molekül ve zerrecik birikintileri.G. Moleküler kümeler. farklı tarafı parlak olarak üretilmiş kâğıt. çözünerek jel oluşturur. Kalenderlenmiş. Metantiyol diye de adlandırılır. Sulfite Wrapping Paper. Metering. Tekstil ürünleri sarmak. (Bakınız. kullanılan raspa. düzgün yüzeyli kâğıt. Kâğıdın tek tarafını perdahlamak için kullanılan Yanki Metering Blade. Suda 182 . Metering Rod). Ton) Metallic Coating. Transfer Paper) M. Kâğıt makinesi salonunda. Perdahlama silindiri. (Kısaltılmış. Kâğıt makinesinde Metal Transfer Paper. (Eş anlamlı. Rod Coating). Yanki silindir. Suyu seven beyaz bir tozdur. sismograf gibi kaplanan. tahrik parçacıklarıyla kaplama. (Bakınız. Metalik kâğıt. Bir ton. (Bakınız. Ölçü mili. Meyer M. Metallic Paper. renklerde görünme. 2204 lb. M. Ayar raspası. sırasında ortaya çıkan kükürt kokulu bileşikler. (Machine Glazed). Üzerine helezon süre dudak kâğıdı olarak lokantalarda bardak içinde peçete şeklinde tel sarılı ve kuşe kalınlığını veya yüzey tutkalını olarak kullanıldı. zerreciklerin bulunduğu Asıltılı sıvı ortamlarda oluşan. sıyırarak ayarlamaya çalışan döner mil. çeşitli ışık kaynakları karşısında. Rod). Metamerizm. Ölçü raspası. olarak kabul edilmiştir. Bakır klişe baskı. Ölçü milli Kuşeleme. Short Metallic Coating). kâğıtlar. Kullanım Gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt.G. M. Mica Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Metachromatype. Oluklu ve temizlik kâğıtları üreten makinelerde veya kuşe makinelerinde kaplama miktarını ayarlamada kurutma grupları arasında kullanılır. Metalik kaplama. Mika kâğıdı. Metrikleştirme. Tutkal preste silindiri.G. Metering Rod Coating. Metalik kaplanmış emici kâğıt. Metallic Mezzotint. Ölçümleme sistemleri. Makine işi. bakır gümüş tozu gibi metal Mezzanine. yüzeyini alüminyum. (Machine Finished). Coating). İngiliz ölçü sisteminden Metalization. kullanılan tek tarafı parlak pelür kâğıtları. Sıcaklık ve rutubet gibi.F. Tek yüzü öğütülmüş mika ile Meter Paper. M. Metakromatip. Sıcak galvaniz. (Eş anlamlı. tutkallamada tutkalı veya baskıda mürekkebi ayarlayan Patron kâğıdı. Ayar mili. Kâğıt veya karton Meyer Rod. Cylinder. Grafik kâğıdı. Kibrit paketlerinin ambalajı olarak eskiden kullanılırlardı. Erimiş metrik sisteme dönüştürme. Metering Equipments.

Kireç sütü. İkincil Midton. Selüloz lifleri daha uzundur. anlamlı. yüzey parlatma işlemi (Bakınız. Yüzeyin %25 ile %75 arası hücre duvarında bulunan iplikçiklerin diziliş açıları. Nanocellulose) Milk. bulunmamaktadır. Mikrop öldürücüler. Mikro kâğıt. Mikrobiyolojik Şlaym. örneklerle yapılan biyolojik testler ve analizler. (Eş olarak kullanılır. yapımında kullanılan. Micro-Polishing. Islak imzalı kâğıtlar. parçacıkları ile polimerlerin veya nişastaların bir arada Slime). Microbiological Survey. parçacıkların tutunabildiği sistemler. Bir sisteminde sorunlara yol açan mikroskobik yaşam türleri. Mikro kristal katmanlı bölge. Bakteriler tarafından Laboratuvarda elde edilen selüloz içindeki lignin miktarını oluşturulmuş selüloz. Middles. Mikro elektroforez. Mikro Kappa sayısı. sistematik alınan Manyetik mürekkeple üzerine yazı yazılan kâğıtlar. Büyük büte Microfibril. Mikro filtreleme. Ara kâğıtları. Kâğıt. 0. (Eş anlamlı. olan mikropları öldürmede kullanılan kimyasallar. Sulandırılmış kireç. Kâğıt olarak kullanılan kâğıtlar. Microfiltration. Karıştırma kısımlar. (Eş anlamlısı. Microbiocids. Electro-Polishing) (2) Kurutma sırasında elyaflarda meydana gelen minik Micro-Turbulance. parçacıkların membran filtrelerde filtrelenmesi. safiha yerleşene kadar elek üzerinde yarattığı Microcrystalline Cellulose Pulp. Mikro iplikçik açısı. Point). Bacterial Celulose ) kalınlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü aleti. (Bakınız. kanal içinde sürekli dönen hamur kütlesi şeklindedir. karton veya mukavva ortamlarda gelişirler. Odun elyaflarının arasında selülozu. sanayiinde sık kullanılan bir Zeta potansiyel ölçüm metodu. Micro Kappa Number. Mikrometre. Mikrofibril selüloz. Çek/senet kâğıtları. çıkan jetin. Mikrobiyolojik inceleme. (1) Elyaf öğütülürken. Mikronize edilmiş. Mikro parlatma. küçük türbülanslar. bulunduğu sistemler. Orta tonda baskı. Mikroskobik belirleyen analiz. Bakteri selülozu. Mikroorganizmalar. Yüksek kaliteli bir yazı kâğıdı. Hamur kasası ve Micro-compression. Microorganisms. Hamur kasasından sıkışmalar. olarak kullanılan zerrecikler halindeki çözünmeyen alfa Middle Lamella. Mikro kristal selüloz. Microfibril Angle (MFA). Mikrobiyolojik analiz. Kâğıt kalınlığında ölçü birimi Microfibrilated Cellulose. 183 . mürekkepli olduğu baskı örneği. Hücre duvarında. borularında uygulanan pürüzsüzlük yaratmayı amaçlayan öğütücü tarafından elyafa uygulanan küçük sıkıştırmalar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ MICR (Magnetic Ink Character Recognation) Paper. Kâğıt üretim Microbiological Analysis. kalsit gibi maddeler. (Eş anlamlı. Silika veya Bentonit Microbiological Slime. Çöl tipi Micrometer. Bir inçin binde biri. Intercelular Layer) yapıda petrol yan ürünü. Mikro kristal parafin. Mikro iplikçik. Çok iyi öğütülerek döngülerinde görülen ve mikrobiyolojik birikintilere neden Mikronize edilmiş talk. Orta lamel. Mikro sıkışma. Çok saf ve ilaç endüstrisinde tabletlerde katkı maddesi Mid. belirlenen hamur hatlarında. Mekanik ve fiziksel elyaf mukavemeti açısından önemlidir. bulunan ve onları birbirlerine bağlayan lignince zengin Microcrystalline Wax. Midfeather Stock Chest. Mikro türbülans. Mil. Kâğıt Micro Paper. Üç katlı kâğıtlarda orta tabaka Microelectrophoresis. Ortadaki. örnekteki mikroorganizmaların tiplerini ve sayılarını Microparticle Retention Systems. Genel toplamda. Perdeli hamur bütesi. fabrikasında. kâğıtta daralmayla sonuçlanır. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar gösteren Kappa sayısı. Mikrofibril. eliptik şekli ile ortada bir perde ikincil katmanlarda görülen selüloz iplikçiklerinden oluşan oluşturarak yapıyı bir kanala dönüştüren büte. Microbial Celulose.02µ ile 2µ arasındaki Manyetik karakter tanıma kâğıdı. Kâğıt fabrikaları su Micronised.

tutkallanmış kâğıt veya karton. Makinedeki tamiratlar. Fabrikasyon kesim. asit. Sızdırmaz fabrikasyon ürün çeşitleri. Tampon. Mineral dolgu maddeleri. Sonradan yüzey işlemle Mill. Markalı ürün yelpazesi. kullanılan kısaltılmış kelime. özellikli bir kâğıt. Cilt kapağı ile maket kâğıdı. Mineralization. Yarım vardiyayı geçmeyen Mill Edge. Kâğıt fabrikası çapında. bobin Minor Stoppage. Mill Broke. Teksir kâğıdı. Mill Boards. Organik maddelerin su ve Dökme alınıp paketlenmemiş. Mimeotype Stencil Paper. Tampondaki kenar. Kâğıt bobinlerinde. İkincil Duruşlar. Hidroklorik karton. Teksir makinesi. Fabrikasyon ambalaj kâğıdı. Fabrika çapında. kelimeye “orijinal” veya “fabrikasyon” anlamı yükleyen Mill Study. Milk Cap Board. Mill Bristol. türü. Milk Bottle Caps). Mimeo Bond. Şablon baskıda Mill Brand. Dayanıklı süt kartonu. Kâğıt fabrikası (Papermill) yerine tutkallanmamış. Süt kutusu kapak kâğıdı. Çeşitli olan veya sarılmış çıkmış olan dev kâğıt makarası. karıştırılmamalı). Fabrikasyon sargılık kâğıtlar. sembolik akış şeması. (Üretim hattıyla özellikli süt kutularında conta işlevi gören karton. Fabrikasyon Bristol. Genellikle yuvarlak elekli Millwide. temizlik kenarı. Mill Count. (Tetrapak ticari adlarından biridir). Selüloz öğütme değirmenleri Mill Splice. Ölçüleri tam olan kesim. Bad Splice). (1) Kâğıt fabrikası. Parçalanma. makinelerde üretilen çok katlı layner kartonlar. Machine Made Deckle Edge). kâğıt hamuruna katılan. satışa kendi adıyla sunduğu kâğıt veya kartonlar. Stensil defalarca Kalenderlenmiş kartonlar. Stensil kâğıdı. Fabrikasyon tutkallı. Bir kâğıt fabrikasında yapılan ve kelime raporlanan etüt. Kalınlığını silindir makinede sağlamış. M. üretim döneminden kalma. Markalı. Kaolin ve kalsit çıkan döküntüler. (Bakınız. ebatta ölçü hataları oluşur. Fason MIMIC Diagram. Mimeograph®.G. karbondioksite dönüşmesi. sülfürik asit gibi inorganik veya anorganik asitler. Pano üzerine işlenen olmayan kâğıt markaları. günümüzde halen kâğıt fabrikaları için sırasında kâğıt kopması nedeniyle oluşan ve eklenen yer. Hata duruşu. Fabrika markası olan. Sızdırmaz Mill Heads. (2) Arkasından gelen (Bakınız. Fabrikasyon karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Milk Bottle Caps. Laminasyonla makine dışında çok katlılık verilmemiş Mill Wrapper. Fabrikasyon ambalajlı. değirmen anlamındaki kelime. Fabrika döküntüsü. Fabrikasyon ek yeri. (Yanki) silindirde perdahlanmış Bristol Mineral Acid. Küçük tamirat. gramajı yüksek ve Mimeograph® Paper. Kâğıt makinesinde. Matbaada giyotin kesiminde. Şablonla çoğaltma kâğıdı. katmanlardan oluşan dayanıklı sütlerin satışa sunulduğu Mill Sized. İsim hakları alınmış Milk Can Gasket. Mill Line. kâğıt yüzeyine düzgün görüntü kazandıran maddeler. Mill Blanks. kartonları. Fabrikasyon karton. Fabrika etüdü. Kâğıt makinesi üzerinde sarılmakta Milk Carton Board. Fabrikanın kullanılan kâğıt. Gerçek Bristol. Mill Roll. Üretim sırasında ambalaj türü. Orijinal Karton. Makineden çıktığındaki kenarlara sahip. köşelerde açısal hatalar ve Mining Nozzles. 184 . İnorganik asit. Mimik diyagram. Fabrikanın tüm birimlerini içine alacak şekilde. Fabrikasyon paketli. (Bakınız. Mill Cut. Çerçeve kenarı. kâğıt kenarı. Büte temizleme fıskiyesi. Minor Repair. Süt şişesi kapak kartonu. Herhangi makinesinde kenar kesimi yapılmamış kâğıt veya karton bir arıza giderme işlemi yapılmamasına rağmen. anlamında kullanılmaktadır. Üretim sırasında ortaya Mineral Filler. Anorganik asit.

Sıvıları koyulaştırmak için kullanıldığı kadar yüzey tutkalı Miscellaneous. Moisture Barrier Building Paper. Mixed Wastes). biyolojik Misalignment. Fiziksel. 185 . Mixed Box) Kâğıt içindeki su ağırlığının fırın kuruluğundaki kâğıt M. Mixing Chamber. Rutubet geçirmezlik. karar vermede kullandığı sistem. yapımında da kullanılır. Modified Starches. Düzeltme. Dry Basis. veya kimyasal yönden farklılaştırılmış nişasta türevleri. Moisture Content.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tıkanmalar gibi nedenlerle yapılan ve üretim kaybına Modified Natural Ground Calcium Carbonate. Kâğıt makinesinden çıkışta rutubet. edilen kâğıt gramaj sistemi. kâğıdın ağırlığına oranı. Rutubet oranı. Yüksek miktarda İnşaat sırasında duvar katmanları arasına konulan. toplam ağırlığın yüzdesi cinsinden selülozları el yapımı kâğıtlarda kullanılan. çeşitli fabrika içi hatlardan gelen veya QCS aracılığıyla yapılan kâğıttaki nemin ölçülmesi. Karışık hurda kâğıt. (Making Order). Kâğıdın Modification. Esneklik katsayısı. hamurların. Romen rakamıyla 1000 e 1000 anlamında. anlamlı. toza ve güveye modülü. ağırlığın % 6-7 yetişen bir çalı. (Bakınız. (2) Moisture Measurement. (1) Düzgün bir hamur karışımı elde sistemi (QCS). Gri karton türündendir. kaçıklık. yaş bazda. Mist Gray Board. Değişiklik. Üretim kalsiyum karbonatın modifiye edilerek. Mitscherlich Pulp. Kabuklarından elde edilen bulunan su ağırlığının. Sonradan alınmış rutubet. Hamur kasası (Silindir makinede) (Eş Moisture Ratio. Kâğıt bünyesinde Mitsumata. si arasındadır. Moisture Regain. Modifiye yol açan duruşlar. Mitsumata çalısı. Baskıda meydana gelen hazırlanır ve etkisi güçlendirilmiştir. Laboratuvarda Harman yapmak amacıyla. Modified Aeration. Rutubet geçirmez kâğıt. Modifiye havalandırma.O. Wet Basis. Su alma özelliği süresini kısa tutan alternatif bir yöntem. M Latincede 1000 demektir. karton. olmayan kâğıt. (Bakınız. edebilmek için. Aktif çamurlu (Bakınız. Bu selülozdan yapılan kâğıt. Rutubete karşı karıştırılması. cinsine göre üzerine kurulu. (=1000 inç²) ebadında 1000 adet kâğıdın ağırlığıyla ifade Moisture Ratio. havalandırma Moisture Resistant. toplayıp. Sipariş verme. Doğal ve öğütülmüş MIS (Manufacturing Information System). hamurun bir karıştırıcı ile karıştırılması. Baskı kaçıklığı. Muhtelif. doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonat. Moisture Control. dolgu maddelerinin ve kimyasalların Moisture Proofness. rutubet ölçen tarayıcı ile yapılan ve buhar ayrılmamış her tür kâğıt. Rutubet miktarı. kuru bazda. Normal oda şartlarında çevrenin rutubetiyle Mix Box. Rutubet kontrolü. Mist Board). rutubeti hem selüloz oranına sahip. Hamur kasası (Silindir makinede) % 10 a çıkar. kullanılan sülfit selülozu. üretim sonrasında bulunduğu ortamdan aldığı rutubet. Rutubet ölçümü. Normal nişastaya göre çabuk Misregister. Rutubet oranı. Japonya’da değeri.M. Bir kuvvete karşı bir cismin gösterdiği karşı korumak için kullanılan kutuların/sandıkların yapıldığı deformasyon ölçüsü. Modifiye nişastalar. 25”X 40” ağırlığına oranı. Kâğıt makinesi Mixed Wastes. Mixed Papers. Yaş selüloz. Modulus of Elasticity. M. Hurç kartonu. Kâğıt içindeki su ağırlığının. aktif çamur miktarını yüksek tutup. Yanlış ayarlama. Karıştırma. Moisture Content). sistemine komut vererek rutubeti ayarlayan kalite kontrol Mixing. Rutubete dirençli. aydınger kâğıdı yapımında engelleyen kâğıt. Toplanıp. arıtmada. Mitscherlich selülozu. Yönetimin ihtiyaç duyduğu üretim verilerini özelliklerinin değiştirtilmesiyle elde edilen pigment. Tadilat. Elastiklik Mist Board. morfolojisinin ve bilişim sistemi. Elbiseleri neme. Moist Pulp. yüksek dirence sahip olma.

Bilgisayarda izleme. Şekillenebilme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moisture Welts. Viyol türü Monorail Conveyor. Morfolojik yapı. Tavanda veya kâğıt hamurunun vakumla şekillendirilmesiyle yapılan zemin üzerinde bobin sevk eden taşıyıcı yapı. şerit hale getirilmiş kâğıt. İçine konulan katkı maddeleri nedeniyle. Monotip kâğıdı. Molded Pulp Packaging. Sert ağaç türlerine daha Mold Machine. Motor. Telgraf kâğıdı. hava içindeki doymuş rutubet miktarındaki artışı gösteren Morphological Structure. el yapımı Mordant. Makine dizgi kâğıdı. atkı veya katlanmış olarak kalabilme özelliği. Sedefli kâğıt. Boyama veya görüntüsü verilmiş kâğıtlar. Nem izi. Moliyer diyagramı. Kalıplanabilme. kâğıdın katlandığında. Makine dizgisinde delikli şerit şeklinde kullanılan beyaz. Çeşitli şeffaf plastik levhaların “Hand Mold”. Mold Made Paper. Mold Resistant Paper and Boards. Bunlar arasında. havalı veya hidrolik motor. atomuna sahip. kullanılan bir diyagramdır. yuvarlak elekte kalınca kâğıt. Kalıba dirençli. Misina gibi tek kâğıdı türü kâğıtlarda. tutkalın elyafa tutunumunu arttıran şap ve benzeri maddeler. Elyafların morfolojik üretim sırasında kalıplanamayan kâğıt ve kartonlar. Kâğıdın nem Moment of Inertia. büyüklükleri (Coarsness) ve özgün yüzey özellikleri bulunmaktadır. Fixative) ve kartonlar. hücre çeperi Molecular Weight. 186 . PE) sıcak şekillendirilmesiyle oluşturulan ambalaj belirlenmektedir. sülfit süreciyle üretilmiş selüloz. “Sheet Mold” diye elek türü de (PP. Bilgisayar ortamında “Mold” veya “Mould” kelimeleri kullanılmıştır. Cylinder Mold) Monotype Paper. Molding Machine. En az 3 karbon Molded Pulp Products. Molecular Structure. Kalıba dirençli kâğıt (Eş anlamlı. Bu diyagram çiğleşme sıcaklığını görmede ve Morse Paper. ortalama elyaf uzunlukları. Motor. Renk sabitleyici. genellikle 6 karbon atomlu. Ayrıca kaydederek yapılan ölçüm işlemi. Sıcaklık artışıyla. çözgü ipleri. atom ağırlıklarının toplamı. elyaf oluşturan atomların. kalınlıkta kâğıt elde edilir. Monosakkaritler. Kütleye ve hızın büyüklüğüne bağlı Mold (Mould). Morphological Properties of Fibers. Mors alfabesi ile telgraf havanın rutubet taşıma kapasitesinden yararlanmada metninin üzerine yazıldığı. ağaçlarda besin Yumurta viyolü. Üzerinde kâğıdın oluştuğu elek. Kalıplanmış ambalaj. Bir tür kalıplama anlamına gelen Monitoring. Şekilsel yapı. Kalıplanmış kâğıt ürünler. Ambalaj Monoflament. Monoray taşıyıcı. Molekül ağırlığı. Kalıplanamayan. Üzeri sedef görünümü verilmiş. Elektrikli. (Eş uygundur. Kabarma. Mother of Pearl Paper. Bir bileşikte kendini kalınlıkları. Genellikle nötür kâğıt tabak gibi kalıplanmış ürünleri üreten makine. Mollier Diagram. Bir cismin harekete nedeniyle oluşan dalgalı görüntüsü. Monoblister (Clamshell). Mordan madde. ambalaj. açılmadan damarlı. anlamlı. kaplama kâğıtlar. Tek damarlı. kâğıt tabak gibi kalıplanmış kâğıt ürünleri. özellikleri. Molekül yapısı. Şekil ve yapısına bağlı olan selüloz özellikleri. Bu olan değer. Mono sülfit selülozu. Çerçeve kenarı el yapımı gibi bırakılarak. diyagram. tutkallama öncesi elyafları kaplayan ve boyanın veya Mold Resistant. (1) Ekran. Moldability. elekte belirli hacimdeki seyreltik hamur süzülerek istenilen Monitor. kullanılan eleğin adı da eklenerek “Cylinder Mold”. üretilmiş ve elek üzerinde ebat kesimi yapılmış. Yuvarlak elekte yapılmış kâğıt. ürünleri. Elek ve keçelerde kullanılan sentetik. Monosulfite Pulp. elyaf çeşitleri. Yuvarlak elekli kâğıt makinesi. Kalıplama makinesi. fibrilleşme açıları. Monosaccharides. Elek. karşı gösterdiği direnç. Atalet momenti. Tek telli. (2) Ekranda izlemek. olarak üretilen karbonhidrat. Yumurta viyolü.

dönüştürülerek yapılan karton üretimi. Mülti metal baskı kalıbı. Multilith®. Renkli krapon kâğıdı. Çok geçişli giriş. Harmanları farklı olan hamurlardan çok katlı olarak Mould. Multigraph Paper. Kambur vals. (2) Harelenmiş. Çok kanallı hamur kasası. Multigrade Machines. Montaj kartonu. Motor kontrol panosu. Ebruli. boyandığı için mermerli gibi görünen renkli kâğıt. Zirai örtü kâğıdı. Yas kâğıdı. Harelenme testi. Motor yol vericisi. Çok geçişli hamur kasası. Çok katlı kâğıt üretimi. boyanarak desen verilmiş kâğıt. Çok girişli hamur kasası. Mottling. Backtrap Mottle) Fordriniye makine. dağılmış. Burst/Bursting Test) Motor Drive. Mültigraf çoğaltmada kullanılan kâğıt. alacalı görüntü. Mullen Burt Tester. Çok katlı kâğıt üretiminde bir hamur Motor Starter. Mould ile başlayan tüm kelimeler için bakınız. Silindir elekli makinelerde. Mottle (2)) Multilayer Paper/Board. (2) Düzensiz türünü üretebilen makine. Çok tür kâğıt üreten makine. Mermer dokulu işlenmiş. Kâğıt Motor Cooling Air. hazırlanan. Pres keçesini Multilayer Web Forming. Mültigraf. 187 . Motor mili. Mottled. Dut ağacı. Mottle. Mounting. Mottle Test. Genellikle küçük kapasitesi nedeniyle birden fazla kâğıt Mottled Color. (Bakınız. Çok katlanmaması için. Multipass Inlet. Motor kontrolü. Tüm motorların çalıştırıldığı merkez. Kâğıt hamuruna değişik renklerde karışmış hamur veya su nedeniyle oluşan ebruli Multicolored Crepe. Mullen mukavemeti. kasası türü. matbaada siyaha Multimetal Plate. pamuk selülozu kökenli. Mottled Finish. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilen selüloz kaynağı. veya kartonda patlama mukavemetini ölçen. Çok silindirli kurutma dalgalı. Kurutma bölümü motorlarından biri. Ziftlenerek çalıştırılması. Mermerli. safihanın ise kırışıklığını düzeltmek için elekli sistemlerde birden fazla safihanın tek bir safiha haline kullanılan eğri/kambur vals. Esmer ve beyaz testlayner tipik “Mold” başlığı. Montaj. Mullen. (1) Mermerli. Ofiste kullanılacak kadar küçük ofset Mounting Board. Maket kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Motor Control. örtmesi için üretilen kâğıt. (Bakınız. Mürekkebi partisi. Sera kâğıdı. Multigraph®. nedeniyle düzgün dağılmaması sonucu oluşan görüntü Multifourdrinier. Dut. Hamurun Mulberry. Motorun yol vericiyle Mulch Paper. (1) Mermerli renk. Mottle). makinesi Mourning Paper. Motor soğutma havası. Ebruli. Patlama mukavemeti. Mount Hope Roll. adını Mullen tipi cihazdan alan test. Mültilit ofset kâğıdı. Çoğaltma makinesi. tanıdıklara yasta olunduğunu bildirmek üzere Multilith® Paper. Multichannel Headbox. (Eş anlamlı. Açma valsi. İki katlı bozukluğu. Matem kâğıdı. Mullen) Motor Shaft. (1) Ebruli olma (2) (Düzensiz) Mermerli boyama. Multipass Headbox. desen. bitkileri veya toprağı sıcağa. örneklerdendir. (Eş anlamlı. içinde oldukça uzun yönlendirici ve dağıtıcı levha bulunan hamur kasası. Mermerli kâğıt veya karton. (Bakınız. Mürekkebin kâğıttaki emicilik ve pürüzlülük Multicylinder Machine. Çok silindirli kâğıt makinesi. Çok katlı uzun elekli makine. Mültilit. Tahrik motoru. soğuğa karşı battaniye gibi Motor Control Center (MCC). üretilmiş Kâğıtlar. Çok katlı kâğıt veya karton. Burada kâğıtta/kartonda iç katmanlardan söz edilir. Bir yıllık taze sürgünlerin bir saptırıcı etrafında dönerek aktığı hamur kasası. (Bakınız. Ölüm nedeniyle. Boyalı hamurun tam karışmaması nedeniyle oluşan Multicylinder Drier Section.

Çok bölgeli. Multizone. Hem uzun eleklerde. Birden fazla oluğu ve ikiden fazla layner Multiple Effect Evapotrator. de yuvarlak eleklerde çok katlı kâğıt üretimi. Bir selüloz ağartma süreci. Multistage Process. Müzik notalarının katları farklı hamurdan kâğıt üretiminde kullanılan. Çimento veya Bir dizi evaporatörden oluşan. Kalenderlerde Multiply. Çok katlı karton makinesi. seri bağlı ve yüksek verimli un torbaları gibi birden fazla kattan oluşan torbalar. Music Lithograph Paper). piyanonun belirli bir parçayı piyanist olmadan. Multiplay. Ek. fazla eleği olan kâğıt makineleri. (Bakınız. Solfej kâğıdı. Çok kademeli pişirme. Multistage Bleaching. makine. Multiwall Paper Sack. kapağı olarak kullanılan karton. Dupleks anlamında olmayan. (Bakınız. Av tüfeği fişeklerinde Birden fazla eleği olan ve sonunda çok katlı karton üreten kullanılan karton. Kartonda çok katlılığın makinede sağlandığı bir Music Cover. Mirametre. Çok katlı kâğıt üretim olarak çalması için. Çok kademeli ağartma. Multiply Formers. Çoklu elekler. Genellikle alt ve üst Music Lithograph Paper. (Eş anlamlı. 4) buharlaştırıcı. Multiply Web. Kâğıt makinesi gruplarının ayrı ayrı tahrik edildiği sistem. Laminated Web) Multiply Web Forming). hem Music Paper. Multilayer Web Forming). kullanılan karton. Müzik albümlerinin yöntem. Bölgelere ayrılmış. Albüm kapak kartonu. Not: “Multiply Web” çok katlı temizlik kâğıtları için de kullanılmaktadır. elek Music Roll Paper. Multiply Web Forming. Çok katlı kâğıt. Multiply Board Machine). katı. buharlaştırma sistemi. Fişek kartonu. Av tüfeği fişeklerinde kullanılan genel amaçlı kelime. Fişek kartonu. Temizlik kâğıtlarında Myriameter. mukavva. Çok katlı. Kaskat evaporatör. 10 kilometre. Otomatik piyano/org kâğıdı. Çok kademeli evaporatör. 188 . birden yazıldığı/basıldığı kâğıtlar. Kaskat/Kademeli kullanılmış oluklu mukavva türleri. Çimento torba kâğıdı. (Bakınız. Multiwall Bag Kraft Paper. Org veya kademelerine farklı hamur göndererek mümkün olmaktadır. olmayan. makinede üretilmiş kâğıt ve karton türleri için Munition Board. Kaskat ağartma. Kilometrenin 10 uygulanan çok katlı yapı. Ağartma işlemi gibi ardışık işlemler dizisi. Multiply Board Machine. Çok katlı kâğıt torba. (Fordriniye elekli Multiwall Corrugated Board. (Bakınız. otomatik Multiply Paper Making Process. Multi Sectional Drive. delikli hafıza şeridi yapımında süreci. Çok parçalı tahrik. Tuvalet ve hamur kasalarında bölgesel denetim sağlamak amacıyla kağıdı gibi çok katlı olmasına rağmen katmanları yapıştırma uygulanan parçalı yapı. kullanılan kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Multiple Branching Manifold. Çok katlı torba kâğıtları. Multistage Cooking. Fakat bu durum makine dışında gerçekleştirilir ve çok katlılık üretilmiş kâğıtların sonradan üst üste getirilmesiyle sağlanır. Munition Paper. Metrenin 10000 katı. Çok dalgalı oluklu makinede) manfoldlu hamur dağıtıcısı. Çok kademeli süreç.

(Eş anlamlı. Pompalar bir ile kendiliğinden çıkması. Sedefli kâğıt. (Bakınız. N minerallerden elde edilen pigment ve boyalar. (Eş anlamlı. su emici. NPSH) Native Cellulose. (Barbed Needle) elde edilen sert. değerden sonra pompa emiş yapamayacağından Kavitasyon Natural Draft. Nepal kâğıdı. Fotoğrafçılıkta negatiflerin Napkin. İhmal. Önceleri oltası gibi olan bir iğne ile keçenin ip/dikiş kullanılmadan viskozitesi yüksekken zaman içinde vizkozite düşer. Defne ağacı selülozundan. Paslanmayı önleyici ve dikiş levhaların. Elyaflardan oluşan ağ. NPSH (Net Positive Suction Head). Doğal temizlenme. 20 nanometre. Nano yapıdaki selüloz. nedeniyle kazan içindeki suyun hareketi. Nano kristal selüloz. Temizlik kâğıtları Negative Photographic Paper. Kâğıt makinesinde kullanılan. kurutma Boyu nanoselülozlardan daha kısa. çok katlı kâğıtlar. Savsaklama. Needle Punching. boyu birkaç mikron olan selüloz lifi. metre aşağıdan emiş yapabileceğini gösteren değer. keçelerinde uygulanan bir yöntem. akışkandır. Peçete. Negatif taç (valsi) Orta kısmı kenarlara çok alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bir pompanın kayıplar çıktıktan sonra (net) kaç Natural Colored. Yanki silindirli makinelerde krepli olarak Paper). (Bakınız. Needling. kozmetik gibi pek Negative Crown. Planlanmamış ve kazanın Pearl Paper). Doğal renkli. Mother of Near Miss. yetişen bitkilerden elde edilen selüloz. Eni 5- el dikişi. Nanoselüloz parçacıkları. Nano Whiskers. Kâğıt peçete. Bu selülozun kendi rengi olan kemiksi beyaz renkli kâğıtlar. Net Positive Suction Head (NPSH). 189 . üretilen. Edge Nail Strength). Nepal Paper. Net pozitif emme yüksekliği.81 metredir. Nano Crystalline Cellulose (NCC). İğneli dikiş. Yerli selüloz. çapı Negative Heliographic Papers. kristalimsi madde. Doğal boyalar. iğnelerini paketlemekte kullanılan. İğne kâğıdı. bir mikronun altında keçesi gibi tekstil ürünlerini ucu kancalı özel bir keçe iğnesi boyları olan ve elyafın asit hidroliziyle muamelesi sonucu ile ekleme işlemi. Çivi mukavemeti. Kazan suyu doğal dolaşımı. Ağ. yumuşak dokulu. Nanofiltreleme. Azami NPSH sayesinde oluşan alt ve üst noktalardaki sıcaklık farklılığı değeri ideal şartlarda/kayıpsız 9. göre daha düşük kesitte olan vals türü. Negative 0. Sıcaklık nedeniyle oluşan yoğunluk farklılıkları üretilen kâğıt. basıldığı kâğıt. hayvanlar. Peçete kâğıtları. (Bakınız. eşiğinden dönülmüş olay. Membran filtrelerde. çok düşük gramajlı ve Negligence. Aşırı elyaflarının birbirine geçirilmesi. Elek ve keçelere uygulanan Nanocellulose. yanal hareketlere karşı dayanım direnci. Negative grubundan. Kıyısından dönülmüş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Natural Dyes. O bölgede veya o ülkede Network. Negatif kâğıdı. Crown) Nanofiltration.002µ nun altındaki parçacıkların filtre edilmesi. Nail Strength. İçine boya katılmamış. Ucu balık araya geldiklerinde jel halde bulunur. (Eş anlamlı. Çivi çakılan fiber Needle Paper. elde Natural Boiler Water Circulation. Bir Needled Felt. (Keçe iğnesi ile) dikilmiş keçe. Doğal çekiş. Paper). Bitkiler. Dikme. Kurutma ve pres öğütme sonucu oluşur. Gıda. Nacreous Paper. Natural Purification. Negative Paper. siyah renkli kâğıt. Suların doğal yolla oksijen kazanarak bakterilerce temizlenmesi. Baca gazının baca uzunluğu nedeniyle pompada delinmeler yaşanır. Aksi takdirde cebri fanlar miktar aşağıdan veya yukarıdan emiş yaparken bir miktar kullanılır. Nanoselüloz. Napkin Papers.

(Eş anlamlı. Afiş kâğıdı. Pişirme baskı alanı. Dokuz puanlık fluting mukavemeti çok yüksek. Nip. Elektrik yalıtım dayanımı ve kâğıt Ninepoint Corrugating Material. Yuvarlak elekte eski veya daha fazla polimerin etkileşimiyle. Nip Guard. Neutral Size.009 inç (=0. arıtma ünitesi gazete kâğıtlarıyla üretilmiş gri karton veya kâğıt. Kraft selülozundan yapılan. kayma gerilimiyle doğru orantılı olduğu akışkanlara Neutral Gummed Electrical Papers. Ebat kesimli gazete kâğıdı. amaçlı üretilen gri kartonlar. elyafların polimer ağı yaratarak meydana Newtonian Fluid. mekanik selüloz kökenli muhtelif kâğıtlar. Köprüleşme. Nötür sülfit selülozu. Net Refining Load. Nip. Newton akışkanı. son derece dayanıklı. Gazete. Network Flocculation. Amerikan normlarında kalınlığı 0. Eski gazete kâğıtlarından. için kâğıt hamuruna katılan yaş dayanım tutkalı. 190 . valsleriyle bobin yastığı arasında bulunan ve bobin için Newsboard. Avrupa normlarında bu tür türü. Nipel. Deformasyon hızının getirdikleri kitleleşme. Presbant kâğıtlarının bir gelen fluting kâğıt. Gri karton. İlan kartonu. baz özelliği göstermeyen Kraft kâğıdı. bir milimetre uzunluğa Newton cinsinden Newsposter. İki News Vat Lined Chip. Dönüşümlü gazeteden yapılma kâğıt. Ningbo Fold. (Bakınız. ürünlerde leke bırakmadığı ve renk bozulmalarına neden Ninepoint Semichemical Board. Gri karton. olarak test örneği alınır. asit veya Corrugating Material). Testin amacı her iki durumda da pres valslerinin nip boyunca eşit baskı uyguladığını Newspaper Wraps. Dokuz puanlık saman fluting. News Vat Lined Chip).009 inç (=0. ambalaj koruyucu muhafaza işlevi gören parça. Newsprint. Nötür ortamda üretilen bobinajda kâğıt. “Wet Nip” sırasında sodyum sülfitin kullanıldığı. Asidik veya bazik özellik Amerikan normlarında kalınlığı 0. sonradan sodyum preslerdeki yaş nipi ifade etmek için kullanılır. Nip baskısı. Gazete kâğıdı. Nip muhafazası. Nötür tutkallı Newton tipi akışkanlar denir elektrik yalıtım kâğıdı. gazete kâğıtları. Nip Impression. Net ağırlık. Ninepoint Strawboard. Meme ucu. Gazete ambalaj kâğıdı. Daha sonra dinamik News Lined Board. Kâğıdın iki vals arasında preslendiğinde oluşan Neutral Sulfite Pulp. türbülans kayıpları için harcanan enerji gazete basımı için kesilmiş kâğıt. Pompa hesaplamalarında emiş tanımdır. Ninepoint olmadığı için kullanılan. Ebat olarak enerjiden. paket halinde satılan Net Weight. Gazete basımı için üretilmiş Nipple.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ da daha yukarıya basarlar. Standard Newsprint tabiri bildiğimiz gazete basıncı/yüksekliği dikkate alınmalıdır. ambalajlamak için kullanılan kâğıtlar. Preste nip baskısının nip News Bogus Paper. Şebeke oluşturma. boyunca dağılımı karbon kâğıdı ile test edilerek belirlenir. Nötür tutkal. Tekstilciler tarafından açıklama için “Point” başlığına bakınız. havuzlarında. Düz baskı preslerinde çıkarıldıktan sonra kalan enerji değeri.22mm) gelen göstermeyen (pH değeri 7 olan) mukavemet kazandırması saman selülozundan üretilmiş fluting kâğıt. Pres ve kalenderlerde. Öğütücüde harcanan Newsprint Sheets. kâğıtlarını tanımlar. Bobin makinelerinde.22mm) yalıtma amaçlı kullanılan kâğıtlar. sarma News. Önce statik olarak bir örnek alınır. Genel bir Nip Pressure. “Dry Nip” kalenderdeki kuru nipi. yapılan baskı kuvveti. Nip basıncı. karbonatla nötürleştirilen selülozlar. Nip yükü. Kuşeli Bristol. kâğıtlar/kartonlar gramajla ölçülendirilir. Eski gazete kâğıtlarından yapılma kâğıtlar. Sabunlaşmış reçine tutkalı. Daha geniş Neutral Kraft. nötür ortamda üretilmiş. gazeteleri görmektir. Nötür Kraft kâğıdı. Bridging Flocculation). Tek tarafı kuşe bir Bristol. Çizgisel baskı yükü. Net öğütme yükü. düşük baskı sayılı gazete basımı için. Nip Load. (Bakınız.

Alev almaz kâğıt. Azot dioksit. Nitrogen Dioxide. Azotlu Endirekt ısıtmalı buharlaştırıcı. Nonionic Compound. yağ veya gaz Nakliye amacıyla bu değerde üretilirler. Etiketinde yazılan. radyo gibi Nondestructive Inspection (NDI). Nonfibrous Additive. bulundurmayan yük. ortamlarda elde dolaşan basılı kâğıtlar. özel olarak kaplanmış Nodulizing. temasında ortaya çıkan öldürücü gaz. kâğıt türlerinin gramajı için kullanılan tanımdır. (Eş anlamlı. emiciliğinin olmadığını gösteren bir terim. Hışırtısız kâğıt. herhangi bir tahribatsız Noiseless Program Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nitrating Paper. Noncondensibles. yani Nondestructive Control (NDC). Anma. İyonlaşmayan bileşik. Sadece kâğıt Nonbibulous . Tahribatsız kontrol. % 35 kuru maddeli selüloz hazırlama. Kâğıt için kullanılan ve su veya selüloz üreten fabrika. (1) Nominal ağırlık. Rutubet aldığında dalgalılık göstermeyen tasarımı. kâğıtlar. durumunu test etmek için geliştirilmiş yöntemler. Nitrogen Emission. (Eş anlamlı. Azot oksidin havayla Yoğunlaşmayan gaz maddeler. Noninductive Load. Nitrat kâğıdı. 191 . Bükülmeyen (karton). selülozundan üretilen. Nondestructive Control). duyulmasının istenmediği. Tahribatsız test. (Bakınız. Nominal Mass. 500 veya 480 adetlik Nonfading Poster. kopmamasını önlemek için geliştirilmiştir. Nominal kâğıt ağırlığı. Nitrat selülozu. adetlik bir top kâğıdın ağırlığı. Nondestructive Inspection. bileşikleri çevreye/havaya salma. çok hızlı kâğıt makinelerinde. temiz görünümlü kâğıtlar. safihanın alt ve üst reçine kaplı kâğıtlar. donanıma zarar vermeden. (2) afiş ve poster basılan kartonlar. opera. Solmaz poster kartonu. (Benzer anlamlı. Nominal. çok yüksek düzeyde nitrat selülozu Noncombustible Paper. Nonintegrated Mill. cinsinden ağırlığı belirleyicidir. Paslandırmaz-yağ Nodules. Kâğıt sesinin kontrol etmek için geliştirilmiş yöntemler. Aday göstermek. Su. buhar. içinden hamur geçerken çekilen güç. No Draw Drier. Çok saf pamuk Noncarbon. Suda iyonlarına ayrılmayan ve yükleri olmayan bileşikler. Sigara kâğıdı gibi. Kestirimci bakımda. Yüksüzken çekilen güç. gerilimden geride kalmadığı Nonbender. Çekişsiz kurutma. veya lamine edilmiş ambalaj kâğıtları. “Single Tier Drier” tek sıra silindirli kurutma bölümü Kıvrılmaz kâğıt. Kestirimci bakımda kullanılan. geçirimini önlemek için kullanılan. Karbonsuz. Amerikan standartlarında Nonfilterable Residue.Rated). Noncorrosive Greaseproof Wrapping. Emici olmayan. Azot emisyonu. ölçüm yöntemi No Load Power. Büküldüğünde yükler. sıra silindirler arasındaki geçişini önlemek. % 35 kuru maddeli yaş selülozların genel adı. Noncontact Evaporators. kırılarak kopan. Carbonless). Ofset baskı ile bir top belirli ebat ve gramajdaki kâğıdın net ağırlığı. Noisless Paper). nitrik asitle muamele edilmesiyle elde edilen selülozlar. donanıma zarar vermeden. Pamuk selülozlarının. geçirmez ambalaj kâğıdı. kâğıt. Endüktif olmayan yük. Alevlenmez içerdiği için bu adı alan. Elyafsı olmayan katkı maddesi. Filtre edilemeyen kalıntı. Sessiz kâğıt. Gr/L olarak ifade edilirler. 500 veya 1000 Genellikle mineral kökenli dolgu maddeleri ve kimyasallar. Kestirimci bıçaklar kapanmadan. Azot salımı. 100 veya 144 adetlik bir top belirli ebat ve gramajdaki kartonun net ağırlığı. Yoğunlaştırılamaz gazlar. Bobin devresi Nominate. Öğütücüde Nondestructive Tests (NDT). bakımda kullanılan. Kırılgan. Nominal Weight. Genellikle erimiş veya askıdaki organik ve inorganik Uluslararası standartlarda bir metrekare kâğıdın gram kökenli maddeler. esnek olmayan karton. yandığı zaman alev çıkarmayan Nitration Pulps. durumunu Noisless Paper. tiyatro. Kıvrılmaz reçineli kâğıt. Temassız buharlaştırıcı. Entegre olmamış fabrika. Tahribatsız kontrol. Akımın. Bu anlama gelen Noncurling Gummed Paper.

Nontest Chip. kâğıtlar. Nonrattle Paper. NSSC (Neutral Sulfite Semi-Chemical). Nonwood Fibers). “Noiseless Paper” olarak da adlandırılan. Seçici olmayan Flotasyon. Nötür sülfit-yarı Nonwoven Fabric. 192 . Sudan Note Paper. Tuhafiyeci torba kâğıdı. Keçe türü Nozzle Headbox. Geri dönüşümsüz mihver boru. Netwona uymayan akışkan. Normalde kapalı vana. keçeleştirilmesiyle oluşan tekstil ürünü. Kükürtsüz selüloz üretimi. memeler. Bildirmek. ucuz cep romanları basmak için kullanılan kâğıtlar. Cep romanı kâğıdı. Yıllar içinde tecrübe kartonlar. Yumuşak üretim kapasitesi. kâğıdı yeni dönmeye başlamış olan boş tampona sarmaya başlar ve kâğıt iki Nonpasted Blanks. Normal kapasite. Saman. buruşturulduğunda ses çıkarmayan No Sulphur Pulping. Elek bölümündeki fıskiyelerde Nonwood Pulp. her tür katı parçacığın ayrıştırılması için kullanılan ve Notify. Ağaç dışı selülozlar. Keçeler. İşletme yetkisi olmayan kişiler. Fıskiye memesi. Bu kişiler işletmenin başka Dönen dolu tampon kelepçelerden ayrılarak hızını bölgelerinden sorumlu bile olabilirler. Notion Bag Paper. Hışırtısız kâğıt. Gazete kâğıdı. Uyarmak. Nozzle. Normalde açık vana. “Patent Coated Board” olarak da bilinen. en eski tampon alma yöntemi. Newtonian Fluid) yöntemi. Dönerken oluşan vakum. Hiç bir teste gerek duymadan Nowel Paper. Nozul tipi cetvel ağzı açıklığı. Kâğıt makinesinde tampon arasından kopar. sadece belirlenen bazı ürünleri paketlemek için mini torba yapımında kullanılan tür parçacıklar ayrıştırılmaktadır. yapımında kullanılan kâğıtlar. Keçe. Dokunmamış kumaşlar. Üretimi aksatmadan. bambu gibi bir yıllık bitkilerden elde edilen. Not defteri kâğıdı. Dokunmamış keçeler. Gözeneksiz ağaçlar. Roman kâğıdı. Nordic Turn-up Reeling. Nonwovens. kâğıtlar. (Bakınız. kumaşlar. NOX. Nonrust Paper. Nontarnish Paper. Islanmaz keçe. kaybeder. Notebook Paper. Enerji yokken demir olmayan kâğıt. kendir. Enerji yokken kapalı vana. Ucuz market kullanılan vasıfsız dolgu kartonları. uzun elyafların kimyasal selüloz. pamuk. selülozlar. Çift katlı karton. Operatör dışındaki kişiler. Kimyasal olarak içinde Normally Open Valve. Zehirli baca gazları. ağaçlardır. almak amacıyla kullanılan. uzun elyafların birbirine bağlanmasıyla oluşan kâğıt veya Nozzle Slice. Nozul tipi hamur kasası. kimyasalların lekeye neden olmadığı kâğıt. Normally Closed Valve. Nuclear Gauges/Gages. Flotasyon ünitelerinde gerçekleşen ayrıştırma işlemi. Azot oksitler. Nonwoven Felts. Atmosferdeki oksijen ve azotun yüksek Nonwood Fibers. Uyarıda bulunmak. makinede çift katlı olarak üretilen Normal Capacity. Odunsuz selüloz. dolu tamponu mal sarıcıdan Non Operating Personel. Paslanmaz kâğıt. Çok küçük “Selective Floatation” işleminde. Sıra karton. Noxious Gases. Not kâğıdı. romanları kâğıdı. Nonselective Flotation. edilmiş tüm olumsuz koşulları içinde bulunduran ortalama Nonporous Woods. Odun dışı bitkilerden kullanılan ve suyu çeşitli özelliklerde püskürtebilen elde edilen selüloz. Gazete kâğıdı türünde. Nonwetting Felt. katmanlı olarak üretilmiş karton. Genel olarak defter Nonreturnable Core. Radyoaktif kaynaklı ölçüm cihazı. İskandinav türü tampon alma (Bakınız. sıcaklıkta yanmasıyla meydana gelen azot oksitler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nonnewtonian Fluid. Leke yapmayan kâğıt. Dokunmadan. İçindeki Nowel News. kapalı vana.

Besleyici maddeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Number 1 Manila. 2 numara Manila. 193 . Beyaz renkli Manila selülozu. Nutrients. Gıdalar. Sarı saman renkli kimyasal Manila selülozu. Number 2 White Manila. 1 numara Manila.

Old Corrugated Cardboard. geri dönüşüme gönderilen matbaa kenar karıştırılması nedeniyle. lifli ve kaba bir görünüşü olan kırpıntılarından farklı olarak küp blok. Kokusuz bir suyun içine ardışık uygun kartonlar. Ofset baskıya uygun kaset kartonu. Ofset kartpostal. Bobin duyulmasıyla test sona erer. karakter tanıma kâğıdı. kesiksiz yapılan ofset baskı. Üretim sırasındaki kusurlar OCR (Optical Character Recognition) Paper. makinesinden başka bir makinede yapıldığını belirten ifade. Odor/Odour. renginin bozuk olduğunu belirten ifade şekli. Optik beyazlatma Off-Machine. hidrojen sülfür gazının kontrolü. Offset Paper. markalı olduğunu göstermek için kullanılır. Makine dışı krepleme. Kuşeleme. (1) Kâğıt veya kartonda. şekilde meydana gelen sapma. Su geçirmez yatak Kuşeleme. üretim hattı dışındaki kutu. uygulanan koku azaltma yöntemleri. Müstakil OCC. Odor Abatement. Eski oluklu mukavva. Web ofset baskı. Rengi eldeki örneğe veya şartnameye uymayan kâğıt veya karton. dupleks hale getirilmiş mürekkep emici kâğıtlar. Sonuna kâğıt ismi ekipman üreticisi. Mürekkebi kalıptan blankete oradan ve senetlerde kullanılan. Koku kontrolü. Ahtapot dağıtıcı. su Printing) devrelerinden veya bekleyen hamurdan kaynaklanan. OCC. Meşe. Emici ofset kâğıdı. gramaj ve yüzey Offset Blotting. Koku. (Eş anlamlı. olarak kokulu örnek maddeden ilave edilir. olarak üretilirler. renk. Off-Machine Creping. kâğıda aktararak yapılan baskı. İnsan burnuyla duyulabilecek Offset Postcard. Ofset baskıya uygun Bristol kâğıt/karton. 194 . Kâğıtla ilgili işlemin kâğıt maddesi. Ofset kâğıdı. Bozuk renkli. hurda kutu atıkları. O Off Color. Kusurlu (Kâğıt). Orijinal Offshade. Off Quality. Kontrol Octopus Distributor. elle yazı yazmaya uygun kâğıtlar. Hamuruna talaş ıskartaları. Odd. Ofset baskı. Alez kâğıdı. Zorunluluk. Kokunun Offset Printing. Obligation. Kesim fazlası kâğıt. Offset Lithography. Offset Bristol. Bir tarafı kuşe kâğıtla görüntüsü olarak standartlara uygun olmayan kâğıtlar. Yükümlülük. (2) Kayma. Yüksek gramajlarda karton sistemlerinde ortaya çıkan. hedef değerden sabit girişinde hamuru dağıtan ahtapot görünümlü sistem. Makine dışı Kuşeleme. Eski oluklu mukavva krepleme. düzgün yüzeyli kâğıtlar. Kalite dışı. Optik nedeniyle kalite kontrol tarafından reddedilmiş ürün. Old Corrugated Container.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Off Center. halindeki kâğıdı kullanarak. Kesim Oak. Koku eşiği. Dönüşümlü kâğıt ve karton üretiminde ana makinelerde krepleme. Selüloz fabrikalarında Offset Cartridge. OEM(Original Equipment Manufacturer). Offset Odor Control. Offcut. OBA (Optical Brightening Agent). yapıldıktan sonra kalan ve kullanılabilecek ebattaki kenar Oatmeal Paper. birinci kimyasal anlamda yapılan faaliyetler. Kâğıt makinesi yerine müstakil makinelerde koruyucu kâğıt. Koku azaltma. İstenilen renkte olmayan. Kitap ve dergi kâğıtları olarak belirgin olan kokuların giderilmesi için mekanik veya da bilinir. Yaş imza kâğıdı. ayıracı gibi küçük ebatlı ürünlere dönüştürülebilir. Mukavemetli ve boyutsal kararlılığı olan. Merkezden kaçık. hammaddesi olarak kullanılan. Müstakil Obstetrical Sheet. Bunlar. (Sözleşme) Off-Machine Coating. Kaçık merkezli. Hamur kasası devrelerinde düzeltici eylemden sonra. Yulaflı kâğıt. Ambalajsız dökme satın alınan ürünlerin getirilerek. Kesim artığı kâğıt. Ofset baskı. Bankacılıkta çek Offset. bloknot veya kitap kâğıt. Odor Threshold. (2) Arıtma hamur. Ofset posta kartına en düşük seviyedeki koku. Makine dışı. Ölçü. Bristol karton. (1) Ofset baskı. Yanki silindir yerine.

(1) Eski. Old. Eski oluklu mukavva Offsquare. önceden kesilip hazırlanmış karton. Yağsız hava. Aç-kapa tipi kontrol. Yağ tabakası. Oiled Paper. Yakıt brülörü. Onionskin Paper. 1991) kesilmiş ve paketlenmiş kâğıt veya karton. Eski gazete kâğıdı. Yağlı kâğıt. Termostat türü basit kurutma silindirlerinin ve preslerin yataklarını yağlama anahtarlarla yapılan kontrol tekniği. Oil Free Air. Oiled Tracing Paper. Yağlı ofset kâğıdı. kontrol amaçlı Oil Spots. Yağ emebilir. Eski gazete kâğıdı. matbu formlarda alt nüsha olarak kullanılan. One Zone Rolls. Sheet. emiciliği (COBB) testinde kullanılan yöntem burada da One Hundred Sheet Sealed. Giyotinle kesimde kutu. Tek yüzlülük. El yazısında doldurmuş kâğıt için kullanılmaktadır.K. Yağ geçirmez kâğıt. Tek parçalı kutu. amacıyla kullanılan sistem. Yağ emiciliği. Kâğıt makinesi On-Of Control. Yağlı kâğıt. Pelür kâğıdı. sürgülü vana veya küresel vana. kullanılan. Absorbency). On Machine Coating. 195 . Çok ince olduğu için. Yağlı kâğıt. Yağ lekeleri. Üzerinden bir amper geçen iletken mukavva. On-Off Valve. farklı özelliklerde olması. Üçle on arasında Oil Absorbency. Oiled Offset Paper. Yağlı. Kullanılmış ve ömrünü Opacified Bond Paper. Açıldığında orta konumda bırakılmayan. Prova baskı onay belgesi. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. Tek tarafında boya kâğıtların arasına baskıyı korumak için konulan. One Time Carbon Paper. Yüz adet ebat kullanılmaktadır. Spek dışı. (2) Petrol kökenli yakıt. (2) Atık kâğıt. Oil Wettability. kelebek. olmayan vana türleri. Oligosakkaritler. Tek kullanımlık karbon kâğıdı. benzer tür kâğıtların genel adı. Yağlanabilirlik. Eski oluklu Ohm. Oligosaccharides. Kutu haline gelebilen Oiled. Tek bölge kontrollü Oiled Stencil. Kaçık kesim. One Piece Case. Pompalardan önce Oil Penetration. üzerinde bir volt gerilim düşümüne neden olan direnç Old Magazine (OMG). Tül kâğıdı. değeri. Eski dergi. Kâğıdın her iki yüzünün Oiled Manila. On-Line Control. Tek bölgeli valsler. Kopya kâğıdı. Opak yazı kâğıdı. yağlı Kraft veya süsleme yapılmış kâğıt. İçinde yağ olmayan hava. Oil Level. Gazete kâğıdı O. emici bir kâğıda yağ emdirilmesiyle elde edilen kâğıtlar. Oil Proof Paper. (ISO 535. Tek yüzü işlenmiş. ikinci ve üçüncü nüsha kâğıtları. Elektriksel direnç. Yeni basılan One Side Finish. Old Corrugated Cardboard (OCC). Oil Burner. Old Corrugated Container (OCC). arkaya ışık geçirmez kâğıtlar. Aydınger kâğıdı. Oil Film. Kâğıt yüzeyinin yağla yapılan ve ekran üzerinden yapılan kontrol işlemi kaplanmasında kullanılan vals. Gıda paketlemesinde kullanılan Sadece bir kez kullanıldıktan sonra atılan karbon kâğıdı. Old Newspapers. kullanılan. Yağlı Stensil kâğıdı. Old Newspapers (ONP). Oil Lubrication System. Su emiciliğini azaltmak için. hurdası. Bozuk kesim. Yağlı kâğıt. Makine işi Kuşeleme. Oil. kâğıdı. Su monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan sakkaritler. Spesifikasyon dışı. One Sidedness. Yağ filmi. 100 lü paket. Yağ geçirgenliği. Bilgisayarlı kontrol. Açma-kapama vanası. Üretim sırasında Oiling Roll. (Bakınız. kalender valsleri. Yağlama valsi. Yağ seviyesi. (1) Yağ. Yağlama sistemi. ortaya çıkan köşelerin 90 derece olmaması kusuru. ONP.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Offspec.

Operator. Belirli bir dönem içindeki hedeflenen günlük. Turlar operatöre Open Headbox. (3) Kâğıt makinesi basımında kullanılan. elinde bir kontrol listesi olabilir. Open Hood. Open Consistency Regulator. haftalık. Operasyonlar. (ISO 2471) Draw) makinede safihanın elekten prese elle aktarılması Opacity Book Paper. Açıkta yıkama. Open Transfer. maliyeti. Kesif hamuru vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi seçeneğin basmak için kullanılan salyangoz pompa tiplerinden biri. Üretim Opaline. Yıkama suyunun serbestçe süzülerek atıldığı yıkama işlemi. Kâğıt makinesinde. Kâğıda opaklık kazandırmak amacıyla inşaatta bırakılan özel açıklıklar ve merdiven için. ne. (Çalışma OPCO (Ontario Paper Company) Process. anındaki safiha) yüzeyi yapısı. OPCO süreci. Open Draw. aşırı opak kâğıt. arasını desteksiz serbestçe geçmesi. Işıkta arkasına ışık geçirmeyen kâğıt. Opak ambalaj kâğıdı. Bu liste operatörden beklenen asgari izleme noktalarını gösterir. Işık geçirmez. kâğıt hamuruna karıştırılan maddeler. Çalışma şartları. Openings. Opak baskı kâğıdı. (4) Makine bölümleri arasındaki boşluklar. Opak Wrapping. Birinci seçenek uğruna. Bu turlarda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda nasıl gibi kelimelerle başlayan sorular. aylık veya üç aylık kapasite. Matlık. Yanki silindirlerle üretim TMP sürecinde basınçlı ön öğütmeden sonra. Faaliyetler. turlar. boşlukları. Açık safiha sevki. neden. Kimyasal madde satışında uygulanan bir ambalajlama yöntemi. dakikada alınan metre cinsinden yol. Opacity Paper. (1) Vakumla emiş yapılan kâğıt makinesi elek bölgelerindeki açıklıklar. Açık fanlı pompa. arkadan baskısı görünmeyen kâğıtlar. Açık kesafet ayarlayıcısı. (2) Havbede 196 . ışıkta Open Washing. Fırsat maliyeti. Closed Draw). Opaklaştırıcılar. Operatör sorumluluğu. Kitap dergi safihanın giriş çıkış yaptığı kısımlar. sorumluluğunda olan bölgede ekipmanların durumunu ve (Bakınız. Opaklık. Açık havbe. İşletme giderleri. Opportunity Cost. Açık hamur kasası. prensipleri. Opak kâğıt. Operating/Operation Instructions. Açık geçişli (Open Baskıda önemli parametrelerden biridir. Çalıştırma talimatları. Opak baskı kâğıdı. Operatör turları. 2500 metre/dakikaya kadar çıkılabilmektedir. Operatörün kendi pres bölümleri ve presle kurutma arasındaki geçişler. kesafet ayarlayan düzenek. kâğıdın yüzey özellikleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Opacified Book Paper. sürecin gidişatını iyileştirmek amacıyla yapacağı planlı Open Ended Questions. Kâğıdın ışık geçirgenlik ölçüsü. Operating Capacity. Operatör gözetimi. verilen talimatların bir parçasıdır. Çalışma hızı. Selülozun Operation Principles. Silindir makinelerde giren çıkan ve geri dönen hamura göre Operations. Çok düzgün yüzeyli. Opaklık ölçer. Operatör. Opak sirküler kâğıdı. Safihanın makine bölümleri Operator Care. Davlumbaz türü kurutma havbesi. Opak. bol kaolin kapasitesi. Genellikle bağımsız Operator Rounds. salonunda bulunan. Kâğıdın türüne göre Opaque Paper. Normal Operating Speed. Opaque Circular Paper. Opacimeter. bir opaklığın ötesinde. Açıklıklar. Operating Surface Topography (OST). Kutsal kitap kâğıtları ve benzeri türde ince olmasına rağmen. Boşluklar. Açık geçiş. sodyum sülfit verilerek yeniden öğütülmesi. Open Impeller Pump. Opaque. Çalışma kapasitesi. Açık ağızlı çuval. Opak kâğıt. dolgulu mat kâğıt. Çalışma özelliklerini daha iyileştirdiği için geliştirilmiştir. Açık uçlu sorular. Opalin kâğıt. Opacity. Çok kademeli selüloz arkasını göstermeyen baskı kâğıtları. tampon veya malzeme taşımak Opacifiers. Makinenin bir bölümünü çalıştıran. Operating Expenses. Open Mouth Sacks. Kim. selüloza yapılırken ortam şartları anında. ağartma kademelerinden biri.

Hareketli Orange Peel. parçanın önünde ve arkasında oluşan basınç farklılığının Optical Whitener. Pompa veya ekipman çıkışı. odun Optical Brightness. Outdoor Sign Paper. Delikli plaka. kâğıt yüzeyinde floresan parlaklık kazandıran kimyasal Organic Deposits. selülozun bünyesinden Optical Brightening Agents (OBA) Carriers. Örgütlenme. Origami. Kırılma endeksi de kökenli keçeler grubundan olmayan. Orsat Apparatus. Alelade türler. Mal sarıcıda veya bobin bir sürecin performansını en etkili ve ekonomik duruma makinesinde dönen tamponda görülen salgı hareketi. ortası basınca opaklık. gaz gibi Optical Brightening Agents (OBA). Optik gelerek birikmelere yol açanlarına zift (pitch). Optimizasyon. Optik beyazlatıcılar. Abonmanlık başvuru kâğıdı. Bu gruba Outfall. Optik beyazlık. mühimmat sarımında kullanılan Kâğıdı gerçekte beyazlatmak yerine. şeffaflık gibi kâğıda düşen ışık altındaki görüntü göre hesaplanmış ölçüde delikli daralma parçası. Orsat cihazı. Barrier Material). debi ile doğru orantılıdır. Kâğıt boyalar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Optical Bleaching/Brightening. (Eş anlamlı. fabrikalarında hamur içinde görülen. pnömatik veya motorlu çalışan Order. oluklu mukavva kartonlar ve seçilmiş olan bir sıvı ile hamura beyaz görüntüsü kazandırma. Optical Characteristics. ışık altında kolayca fark edilebilir. getirme. düzenek. Operating Surface Topography) hazırlanmış form kâğıtları. Outlet. selülozu veya kâğıt/karton keçeler. Mor mürekkepli kâğıtlar bulunmaktadır. Salgı. Organik elyaflı keçe. Portakal kabuğu. gri kartonlar. Salınımlı düzenek. maddeleri geçirmeyen. Baca gazı bileşenlerini opaklık ve beyazlık gibi kâğıda has özellikler. ölçen cihaz. Salınım. Oscillator. karekökü. Görüntü analizinde Organizing. Ultraviyole ışıkta görülebilen ve adeta şeffaf rengi dergi kâğıtları. Organik keçe. Buhar debisi ölçümlerinde. Organize olma. Nem. Brightener. Optik ölçüm. hamura karıştırılarak kâğıtlar. Dış saha yönlendirme kâğıdı. karışık gazete ve ağartma. Asbest gibi mineral Optical Density. Bu özellikleri. Organic Felt. Organic Fiber Felt. Osilatör. (Bakınız. Differential Optical Brightening Agents. Sipariş onay bildirgesi. Sipariş. Optical Pressure). Bunlar arasında. geri hareket edebilen. Pankart Ordinary Grade. Optical Measurement. standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur. Sonuç. Fıskiye veya raspalarda üretim sırasında ileri gibi pürüzlü olan kâğıtlar. Outcome. 197 . Dergilerin içinden çıkan ve abonmanlık müracaatı için OST. Optimization. kısa elyaflı hurda kâğıt türleri girmektedir. Çıkış. Mühimmat kâğıdı. Orifice Plate. Afiş kâğıdı. Order Blank Paper. Ozmos. Çıktı. Osmosis. Optik karışık kâğıtlar ve kartonlar. Optik beyazlatma. Sipariş teyidi. Optik beyazlatıcılarla bağ yaparak gelen zamk kalıntılarına yapışkan (Stickies) denir. hurda kâğıtla beyazlatıcı taşıyıcıları. Order Conformation. Optik yoğunluk. Renk parlaklık. onları sabitleyen maddeler. Yüzeyi portakal kabuğu mekanizma. üzerine fark basınç yaratması için takılan. Order Acknowledgement. Optik özellikler. Paçavra selülozu. Organik birikintiler. Çıkış ağzı. Kâğıt katlama sanatı. Bleaching Agents). CEPI EN 643 kâğıdı. Beyazlık (ışıma). hat Optical Properties. denilmektedir. yarı geçirgen bir diyaframdan geçme eğilimi. Optik özellikler. Bir ekipman grubunun veya Oscillation. (Bakınız. Optik beyazlatıcılar. Bir sıvının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. kullanılan ölçümler. (Bakınız. Ordnance Paper.

kuruluğunda. Dozajı kaçırma. Kemik reçineyle kaplanarak kalıplanan kâğıt. Aşırı zorlanma. Bir kâğıt fabrikasında Overheating. Tamir-bakım. Çıktı. kimyasalları. yaralanılabilir üretim süresine oranı. Tavan vinci. Outsourcing. Ağır. Belirlenen gramajın üzerinde. Ovendry. Toplam ekipman verimi (OEE). 2) Overall Machine Efficiency (OME). Fırında 105 °C (+/. Aşırı ısınma. maddenin. Oxford India Paper. sarılmış. Overfire Air. Kaplama kâğıdı. Bone Dry). hız kaybına neden olur. Hurda kâğıtta görülen. Toplam tutunum. Overload. sipariş verimi. kâğıdın fazla ezilerek kaybetmiş bobin. Tahrip edici ısınma. Aşırı pişirme. parke türü ürünlerde. düşünülerek büyük tutulmuş veya ölçü dışı kesilmiş kâğıt. süreyi. Yabancı maddeler. Overall Equipment Efficiency (OEE). 1) Üretim fazlası. Rutubetsiz. hizmet mal veya bilgi. Örtü kâğıdı. Fırın kuruluğunda. Kesintiler çıktıktan sonra. Oxford’ da Overcurrent. verimi. Toplam makine Geçmek. Overvoltage. Kâğıt makinesinde. zımba teli gibi maddeler. Overall Retention. kuruluğunda olan. Yakma havası. Kâğıda dönüşen kuru Spesifikasyonda belirtilenden daha ağır.2) de kurutulmuş. kâğıt makinesine verilen kuru maddeye oranı. kâğıt dışı. Aşırı sarılmış. Oxford Bible Paper. Bu tür ürünler dönüşümde verimlilik Outturn Samples. Kenar kesimleri “Toplam Makine Verimliliği” olarak ifade edilen terim. Taşkan veya tepsilerde aşırı miktarda Outside Chip Storage (OCS). tamirat gibi işler bütünü. Overwrap. Bir ekipmanın daha iyi çalışması alımı. kum. Akış yönü içeriden dışarıya doğru Overlay Paper. Ovendry Moisture Content. Outthrows. aşarak yapılan pişirme. Numuneler. Genel gider. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Lamine olan sepetli elek. Dış kaynak kullanımı. Ürün. Bir limiti aşmak. üretilen ve müşterilere örnek olarak sunulan A4 ebadında Overissue News. Overproduction. Müşteriye verilmek üzere üretilen gönderilen hava. Overhead Crane. üretilen bir İncil kâğıdı türü. (Eş anlamlı. (1) Transfer kâğıdı. Oval. Aşırı basınç. cam. Outturns. Ezik. (2) Samples).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Out of Round. Yaygı kâğıdı. Satışa sunulmayan kesilmiş kâğıt ve karton türleri. için yapılan kontrol. Sheets). Outturns. toplam fiili üretim süresinin. sıcaklığı ve diğer üretim parametrelerini Owner. Aşırı yükleme. Outturn sağladıklarından tercih edilirler. Oksford İncil kâğıdı. Mal sahibi. Outturns. Örtü kâğıdı. Silindirik özelliğini Overdried. Büyük. miktarından fazla üretilen ve stoklanan kâğıt veya karton. Baskı fazlası gazete. Aşırı gerilim. Aşırı dolu. Taşeronlardan hizmet Overhaul. Overdosing. Aşırı akım. Toplam ekipman Overrun. basılmış gazete. bakım. Overweight. Oxford Bible Paper). Kazanda ızgara üzerine Output. Outward Flow Screen. Aşırı yüklenme. Salgılı. Kullanımda aşırı salgı yaratarak kurutularak kırılgan hale gelmesi. Overfull. tahta parçası. 198 . Kâğıt makinesi için Oversize. Ölçüsü büyük. hamur veya su taşınması. Overhead. Outturn kâğıda geçmesi için kullanılan şeffaf transfer kâğıdı. Açık alan yonga silosu. Aşırı üretim. Örnekler. dekoratif üst yüzey olarak üretilen. Aşırı kuru. Bir sipariş sırasında. Üzerindeki şeklin diğer Outturn Sheets. (Eş anlamlı. Overlay. Rutubet oranı fırın Overpressure. Olması gerekenden fazla Overcook. Selüloz üretiminde.

Belirli koşullarda. (Bakınız. Oxidation Lagoon. Başta oksijen olmak üzere. Oxygen Demand. Oksijen ihtiyacı. Selülozun ağartılmasında ozonun kullanıldığı bir yöntem. Oksijenle bozuşma. Oksitleyici bileşikler. Oxidative Degradation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Oxidation Pond. Ozone (O3). Oksitleyici maddeler. Oksijenli arıtma. Ozone Bleaching. bir atık suyun ihtiyacı olan oksijen miktarı. lignin giderme süreci. Atık arıtma ünitelerinde. Oxidation Pond) Oxidation Reaction Potential (OPR). Oksijen alarak. Oksijenli lignin giderme. Ozone Paper. Üç oksijen atomundan oluşan reaktif bir gaz. Oxidizing Agents. Oksijen tüketici. Laboratuvarda test amaçlı kullanılan bir kâğıt. doğaya zararsız yöntemlerden biri. Buradan sonra işlenmiş atık su dışarıya gönderilir. hidrojen peroksit. Oxygen Bleaching. Yükseltgeme ve indirgeme reaksiyonları sırasında oluşan elektrik gerilimi. Ozon. Oksijen dengesi. işlenmiş atık suya oksijen kazandırmak için kullanılan son havuz. Oxidation Treathment. Bir ortamdaki çözünmüş oksijen seviyesi. Oxidizing Compounds. selülozun CO2 ve H2O ya dönüşmesi. Oxygen Delignification. Oxigen Scavenger. 199 . Oxidation Treatment. Ozonla ağartma. Yükseltgeme indirgeme gerilimi. Oksijen ve sodyum hidroksit kullanılarak yapılan. Selüloz ağartılmasında kullanılan. boyalı tekstil ve kâğıt atık suları gibi ortamlarda kullanılan. Oksijenli arıtma. gelişmiş bir yöntem. ozon gibi oksijence zengin olan maddeler. Biyolojik arıtmanın yeterli olmadığı. Kazan besleme suyuna ilave edilen oksijeni yok eden madde. (Bakınız: Oxidizing Agents) Oxygen Balance. Ozon kâğıdı. Havalandırma havuzu. Oksijenli ağartma.

Kâğıda dayalı ambalaj. Paketleme. Tüfeklerde kullanılan hamurunda yaş mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir kâğıttan fişek kovanı. Tabancalarda da kullanılmıştır. Fırın pişirme kâğıdı. PAA reçinesi. Palet. su iticiler. Proses ve enstrüman şeması. Package) kullanılan ve reçineyle kaplanan desenli kâğıtlar. Paket salmastra. dayalı. Tek katlı ve çok katlı üretilirler. Packaging Paper. nakletmek depolamak. (Eş anlamlı. Packing. Paper Base Plastics. (Eş anlamlı. safiha oluşturularak Packaging Industry. katılan dolgu ve kimyasallar. Torbalık layner kâğıtlar. Perdahlama işini yapan pres.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pallet. Tahta veya hafif malzemeden yapılan. Kâğıt. PAE reçinesi. Bir ambalajın içindekileri nin üzerindeki kartonlar. Broşür kapak kartonu. Paper Additives. Packed Gland Seal. (1) Tampon. 200 . gibi oluklu kâğıt türlerinin genel adı. Ambalaj makinesi. Paletleme. kullanmak amacıyla bir koruyucu içine alma teknolojisi. (2) Bloknot. MDF. Paper. Ambalaj sektöründe kullanılanlara kutuluk karton Packing Paper. Packing Box. Ambalaj kâğıdı. Ambalaj malzemeleri. Göğüslük kartonu. Paper Carrying Roll. Pan Liner. Kâğıt sevk valsi. laminat parke gibi ürünleri kaplamada Packet. Ürünleri dış kuru pasta veya kek tabanına konulan. Matris Kartonu. kullanılan samanlı yağlı kâğıt. satmak ve yüksek kâğıtlar. (Eş anlamlı. alevlenmeyi önleyiciler. Koli bandı. Ürünleri dış Şlaym önleyiciler. kâğıt veya karton hamuruna makinesi. Ambalajlama. Büyük ebatlı kâğıt ve kartonlarda yapılan. Selülozdan yapılma. eskiden kalıplanarak kullanılan kartonlar. Kâğıt hamurunda Pamphlet Cover. Ambalaj ömrü. Testlayner ve fluting Paper Bag Liners. Kâğıt kökenli. ilgili endüstri kolu. Laminasyon kâğıtları. Karton. (boxboard) denilmektedir. Palletization. Ambalaj sanayii. Package. Paketleme taleplerini karşılamak üzere. gösteren liste. Paper Calender. Kâğıttan yapılma. ambalajın ömrü. Kasap kâğıdı. Market koşullarındaki göğüslüklerinde. Paket. PAE (Poly Amide Epichlorohydrin). (yaş dayanım arttırıcılar. tutuşma derecesi etkilerden korumak. Paketleme. Oluklu mukavva üretimi Packless Mat. Matrix bunların başında gelmektedir. Yanmaya başladığında sonuna kadar reçine türü. Et paketlemesinde Paper Base Laminates. üzerine P kâğıt yığını konulan nakliye platformu. yanar. gramajı 224 g/m² nin üzerinde olan fakat kullanım dilinde 150 gram/m2 Packing List. Salmastra yatağı. P&I Diagram. Tahta. Kâğıda Packaging Tape. etkilere karşı koruma işlevi gören malzemelerin genel adı. Kâğıt Paper Cartridge. kullanılan kâğıtlar. Ambalajlamayla kurutulmuş ürünlerin genel adı. Packers Oiled Manila. Ambalaj. Packaging Materials. Ambalajlama. Kâğıt kalenderi. Paperboard. Ambalajlamada dolgu ve tampon olarak ve sıkılaştıran pres. Kâğıdı ezerek düzleştiren Pad. Paper Based Packaging. Otomobil Package Life. Board). Panel Board. (Eş anlamlı. ISO standartlarına göre. mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. antioksidanlar gibi). Packaging Paper). Kâğıt kovan. Paper Base Laminates). Çeki listesi. Kâğıt katkı maddeleri. Özel müşteri Packaging Machine. Paper Based. sunta. ambalajlama yöntemi PAA (Poly Acryl Amide). Özellikle pastanelerde Packaging. plastikleştiriciler.

basınç gibi çevre faktörlerinin etkisiyle. temizlik kâğıtları grubundan. Hasır çanta ve şapka kâğıt tarafından emilmesi. ışık. Dut. Kâğıt keçesi. Kâğıt türleri. Yanki silindirli gibi. Paper Valley. Tutkal olarak kendi Paper Micrometer. selüloz kaynağı olarak kullanılması. Paper Deacidification. Sınıflandırılmış kâğıt türleri. Yuvasını kuru harmanına katılan. Gofraj. Kâğıt kalınlığını ölçen salgısını kullanır. Paper Textiles. Geri dönüşümlü kâğıt dayanıklılığını arttırmaya yönelik süreçlerden herhangi biri. Küçük paketleri sarmak için. dayanımı. kâğıtta oluşan Paper Stock. Yuvarlak elekli. Seramik kili. Kâğıt makinesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Clay. Eşek arısı. Paper Grades. Kâğıt yüzey işçiliği. elde edilen dut ağacı. yüzeyinde görülen yabancı parçacıkların oluşturduğu Paper Deterioration. Paper Paper Finish. Kâğıt yapan. insan bedeninde açılan kesikler. Kâğıdın mürekkep emişi. Kabuklarından selüloz elbise. Kâğıt arısı. Kâğıt lekeleri. Kâğıdın asitsizleştirilmesi. Paper Textile Spools. donanımı. Zamana karşı kâğıdın kâğıtla yapılan el işleri. Machine Clothing) Paper Twine. Papermaking. Paper Napkins. ip haline getirilmiş bir Papermakers Felt. Kâğıttan yapılmış iplerle Paper-Ink Affinity. tüm kâğıt makineleri. Kâğıt peçete. Kâğıt kumaşlar. Kâğıt dutu. Salgısı bir tür proteindir. ABD de bulunan Wisconsin eyaletindeki (Appleton) kâğıt fabrikaları bölgesi. çeşitli işlemlerin her biri. Atık kâğıt. Kâğıt kili. Kâğıt havlu. Kâğıt kalıcılığı. Kâğıdı başka bir ürüne dönüştürme. Kaolin. değerli kitapların Paper Specks. uzun Paper Towel. mekanik ölçü aleti. Kâğıt vadisi. lekeler. Kâğıt ebatları. dilinmiş kâğıt. Paper Machine. elyaf dışı maddeler. ürün. Kuşeleme ve deri gibi Paper Tape. Kâğıdın keskin kenarı tarafından. Kâğıdı koruma. Paper Converting. Paper Mache/Papier Mache. Kâğıdı dönüştürme. ağaçlardan topladığı selülozla yapar. (Eş anlamlı. Kâğıdın bozulması. kullanılan. Kâğıt masura. Kâğıttan bükümlü ip yaparak yapıldığı dönemlerden kalma bir terim. Paper Trade. Kâğıt makinesi yardımcı genellikle çok katlı kâğıtlar. (1) Tutkallı kâğıt hamuru. Kâğıtçı keçesi. Kâğıt işleme. Kâğıt fabrikası. elekli. Yaşlanma ve ısı. Kâğıt şerit. Kâğıt yüzeyinde yapılan Waste). Çeşitli şekillerde Paper Permanency. Yanki makinelerde üretilen. Kâğıt kesiği. Komparator. Paper Machine Clothing. krepli ve Paper Machine Auxilaries. kartondan yapılmış masuralar. kâğıttan şerit şeklinde bükülerek. emici özellikli. çanta temizlik kâğıtları gurubundan. Kutu fabrikaları. (2) Vernikli dökme kâğıt. Kâğıt ip. Kalıplanarak kullanılır. yaşlandırmasına karşı alınan önlemler. emici özellikli. Paper Craft. Kâğıt elbise. Kâğıtçı. kâğıtlar. Papermill. Kâğıt katkı maddeleri. Selüloz üretiminin değirmenle Paper Cloth. Kumaş sarılan. Paper Cut. yapımında kullanılan dokunmuş kâğıt hasır. Yanki makinelerde üretilen. Mürekkebin dokunan kalın dokulu kumaşlar. Kâğıt üretimi. krepli imalatları gibi kâğıttan yeni ürünler üretme. Hurda kâğıt. Paper Sizes. Kütüphanelerce uygulanan. Delikli hafıza şeritleri yapımında başka maddelere benzetme işlemleri. Papermaker. örgü yoluyla veya doğrudan kâğıttan kesilerek yapılan Paper Mulberry. Zamanın kâğıdı bıçak gibi. (Eş anlamlı. 201 . Hamur Paper Wasp. Atık kâğıtların bozulmalar. Paper Preservation. Kâğıt ticareti. Kâğıt sanatı. Kâğıt el işi. Papermaking Additives.

Parşömenleştirme. 1) Tampon. nişasta. daha sonraları yazı yazma ön plana çıkmıştır. Nedenlerin % 20 si sonuçların % 80 yüzeyine paralel veya paralele yakın gelen ışığın arkaya ini yaratır. Papier Mâché. Parchment Repouesé. kullanılan levha. Paraffin. Şeffaf parşömen. Özek doku. Kâğıt safiha. pamuk kökenli. Partial Pressure. 202 . Paralel geçirgenlik. Parameter. birbirine göre paralel konumda olma. Ebat anlamına gelmektedir. Parşömen kâğıdı. (Gerçek parşömen eski Paprican (The Pulp and Paper Research Institute of çağlarda. hasırdan örülerek dövülmüş. daha sonraları selülozdan yapılan dayanıklı olan basınç. su geçirmez kasap kâğıtlarının yapıldığı. özel görevi bulunan. sülfürik asitle işlenmesi süreci. alkaloitler bulunur. Deri parşömen. Kısmi basınç. Papaterie Box. Paralellik. Kanada Selüloz ve Kâğıt Araştırma Enstitüsü. Bir parti malın parçalar ölçüsü olarak kullanılmaktadır. (Bakınız. Problem çözmede Parallel Transmittance. Parenchyma. Büyük ebat. Parent Roll. kâğıtlar. Papirüs. Değişken. Kısmi teslimat. Mum. Bir gaz karışımında Parchment. Öncelikle hayvan derisinden gazlardan birinin yarattığı ve toplam basıncın bir parçası yapılan. Petrolden elde edilen ve kâğıda Parchment Writing. ana maddesi. Paraffin Paper. kâğıtların satıldığı süslü karton kutu. Paralel lamine edilmiş. Parafin. Çekiçleyerek Papric Counter. yapılan. Parşömen. mum selülozundan yapılma parşömen görünümlü yazı kâğıtları. (Eş anlamlı. Sülfürik edilmeyen. Dövme parşömen. Bobin halden açılmış kâğıt. Parşömen görünüşlü. Gerçekte kâğıt cinsi olarak kabul Parchment Tracing Paper. Bu maddeler arasında. Parşömen yazı kâğıdı. Kâğıt kullanılan bir tekniktir. Mektupluk Parchment Deed. Gren yönü bitki hücreleri. benzetilerek üretilmiş yazı kâğıtları. Pareto analizi. (1) Pamuklu kâğıtların Mektupluk kâğıdın kutu içinde satıldığı. yapılmış objeler. Hurda kâğıt. 2) Jumbo bobin. Kâğıt makinesi valslerinde ayarla Parent Reel. Kir sayıcı. Parchment Finish. Pamuk selülozundan üzerine tutkalla yapıştırılması. Parametre. (1) Kâğıt hamurundan Parchmentizing Paper. Parchment Vellum. Önceleri bono basımı için üretilirken kesilmemiş bobin kâğıt. (2) Kâğıt parçalarının ıslatılarak bir kalıp Parchment Paper. Parallel Refining. Pareto Analysis. imitasyon parşömen kâğıdı. Pamuk emdirilerek. Sarılmış tampon. kâğıt yerine asitte şeffaflaştırılmış parşömen kâğıdı. Parşömen belge (kâğıdı). Papyrus. halinde gönderilmesi. dövülmüş görüntüsü verilmiş parşömen. Parent Roll) sağlanan. Leke sayıcı. Paralel öğütme. birbirine paralel yapıştırılmış kâğıtlar. öğütme. Paper Parchment Bond. (2) Yeterli sürede selülozun filigranlı ve gofrajlı çok özel mektup kâğıtları. aktif veya aktif olmayan metabolik maddeleri depolayan Parallel Laminated. reçineler tanenler. Bond kelimesi bono Paper Web. geçmesi. Parşömenleştirilmiş kâğıt. şeffaflığın Partial Order.) Canada). Mektupluk kâğıt kutusu. Tek öğütücünün Parent Size. İnce çeperli. Parşömen işi. yağlar. Parşömene Stock). Kâğıt atığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Waste. Papeterie Paper. Aydınger kâğıdı gibi şeffaf kâğıtlarda. Az sayıda ebat Parchmentizing. Parşömen yazı kâğıdı. Mumlu kâğıt. Kâğıt hamuru. Mektup kâğıdı. Paralellism. 70X100 cm gibi büyük ebatlı yetmediği durumlarda birden fazla öğütücüde yapılan kâğıtlar. dövülmesiyle dayanıklı kâğıt üretme süreci. terbiye edilen deriden yapılmaktaydı.

Evlerde patron kâğıdı olarak Pasted Board. yama izleri. Katlı yapıştırma. getirme. Parça büyüklüğü dağılımı. Parçalı kümelenme. Dupleks Bristol kartonu. (2) Desen izi. kâğıtlar. özellikle dolgu Pasting. renkli kâğıt. Pasted Cover Paper. Kâğıtta. Dupleks yapma. Kâğıt şerit. Payment. laminat parke ve Paste Downs. ağırlıklarının yüzdesel olarak ifade edilmesi. Parçacıkların elektrik Pasted Wedding Bristol. yükü. konusu değildir. Seperatör kartonu. Hurda kâğıttan yapılan ve bir Parts per Million (PPM). Particle Charge. Vadesi geçmiş. Particle Morphology. (1) Kâğıt çerçeve Pattern Board. Patching Coagulation. PCB (Poly Chlorinated Bi-pheniyl). kullanımı yaygındır. Pattern Tissue. Patron kâğıdı. üretilmiş kâğıtlar. kullanılan pelür kâğıdı. Reçineli yüzey tutkallama. Kapak içi kâğıdı. Yapıştırma. Pasted Chipboard. kusurlu bölgenin yamanması nedeniyle safihaya geçen duman gibi görünen parçacıklar. Oksitlenmeye karşı dirençli olma. Poli klor bifenil. Dupleks makinesi. Layner. Pasiflik. Yapıştırma kâğıtları. Paster. Destek kartonu. Dupleks kapak kartonu. Parçacık morfolojisi. Milyonda bir. karton. Yuvarlak elekli veya uzun elekli makinelerde. Dupleks davetiye kartonu. (2) Şerit şeklindeki yapışkanlı süsleme kâğıdı. ciltlenecek kitabın arasına konulan ince ve desenli preslenmesiyle elde edilen orman ürünleri. Kirlilik kâğıdın arkasına destek amaçlı konan kartonlar. Pattern Carbon. Parçacık. Katı veya sıvı parçacık. Dupleks gri karton. PCB adıyla anılan bir grup kimyasal bileşik. Egütör valsi üzerine bilinçli Partition Chipboard. 203 . kontralit gibi türleri bulunan ve talaşın reçineyle tutkallayıp. maddelerinin şekilleriyle ilgilenir. (Eş anlamlı. Pasted Indeks Bristol. Pasted Bristol. PCC (Precipitated Calcium Carbonate).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Particle Board. (Bakınız. Pastings. karton haline getirilmiş. Teslimatı gecikmiş. Çok seyreltik sıvı çözeltileri için kullanılır. Mulaj kâğıdı. büyüklüğü ifade etmez. ölçüleri çeşitli etkilerle Past Due. Katlı yapıştırılmış. Elbise kalıbı Passivity. (1) Yama izi. hazırlamak için kullanılan. Pasifleştirme. Pattern Fibre. Eser miktarda denilebilecek durumlar için Patent Coated. vulkanize elyaftan yapılan kâğıt veya Pasted. kullanılmak üzere üretilmiş gri karton. Patch Mark. Patent. Parçacık yükü. Parçacıkların Paste Size. Talaş levha. Precipitated Calcium Carbonate). End Leaf Paper). Şablonlu karbon kâğıdı. Şablon kartonu. Ciltlemede kullanılan. değişmeyen türde. Beyaz layner. Dupleks. Bunun dışında milyarda bir (PPB). Birden fazla kâğıt yapıştırılarak daha kalın ve mukavemetli Pattern Paper. Patent kaplı. Patron kâğıdı. Patch Stock. Dupleks yapılmış. Şablon kâğıdı. MDF. Dupleks dosya ayıraç Bristol’ü. Tescil belgesi. Seperatör olarak olarak eklenmiş desen izi. Paspartu. HDF. katmanlardan biri beyaz hamur olan çift katlı karton. Matbu iş Passivation. Ödeme. Dupleks karton. Reaktif olmayan bir duruma formlarında. kapakla. Passe Partout. Toz. parçaları büyüklüğüne göre ayırıp. Burada kuşe söz katrilyonda bir (PPQ) gibi kullanımları da söz konusudur. belirli yerleri karbonlu olan kâğıt. göstergelerinden biri olarak tanımlansa da belli bir Patent. Elekteki veya egütör valsindeki Particulate. sis. Dolgu maddelerinde. Dupleks yapmak için Particle Size Disribution. şekilleriyle ilgilenen bilim alanı. Şablon yapmada kullanılan yapmak için arkası zamkla kaplanan şerit şeklinde dilinmiş karton.

Kâğıt kaplamada kullanılan oranı. Turba. Not defteri kâğıdı. Odun hücrelerinde bulunan karıştırılan. Pencil Carbon Paper. Armut sarma kâğıdı. Peletleme. (1) Hamur kasası içinde akışı karbon kâğıdı. Peeling (Paper). Penetrants. Pentozan. Gerçek test sonucunu. Yüzdelik değeri. Delikli vals. Amerikan ciltleme. Selüloz üretiminde. polisakkarit gruplarından herhangi biri. Son yıllarda romanlarda ve ders Peel Strength. Yolunma. yansıtıcı beyaz yüzey. 100 ile çarparak elde edilen değer. aynı anda testi (2) Kabuk atma testi. düzenleyen üstüvane valsi. Kalem ucuna benzeyen konik açarak. Percent Active (Time).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Peak Power. mürekkebin kâğıt içine geçmesi. (1) Soyulma testi. düzgün yırtma izi verme. Katmanlı layner kitaplarında kullanılmaktadır. Bir maddeyi pelet hale getirme. (2) Elek ve pres valslerinden vakumlu olanlarındaki valsler. Ağaç kütüklerinin Perfect. Perforasyon yapılmış Pencil Tablet Paper. Pelleting. Rectifier Roll). Kâğıt hamuruna dolgu olarak Pentosan. Pecent Solids in Black Liquor. Tam olarak Peeled Wood. Tam yansıtıcı yüzey. 204 . Defter kâğıdı. Baryum sülfat. tutkal olarak kullanılan bir nişasta. plastik madde. Kâğıt yüzeyinde yolunma. İnci beyazı. nedeniyle. Kusuru olmayan kâğıt. (Eş anlamlılar. Dupleks baskı. Limon kâğıdı. oda kuruluğundaki kâğıda göre işlem aşaması kütüğün kabuklarının soyulmasıdır. Kâğıt yüzeyinin mukavemet Perfecting Press. Pear Wraps. Perfore kâğıt. katmanları birbirinden ayırmak için uygulanan verilmektedir. Granül mısır nişastası. Peat. Pearl Hardening. Peptizing Agent. Perfect Binding. (Eş anlamlı. İçine işleme. Faaliyet yüzdesi. Dolgu alçısı. Kalemle yazı Perforated Plate. Alçı tozu. Kapasite oranı. Asıltılı duruma getirme. Adhesive Binding. Konik masura. Nüfuz etme. Peel Test. Sudan maddesi olarak karıştırılan. Faaliyet oranı. yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. (3) Katman ayırma testi. Bir ara atık kâğıda karıştırılarak kâğıt kâğıdın gramajına bölüp. Threadless Binding). Tam ışık katmanlaşma kalitesini görmeye yarayan test. Buna değişik adlar da kâğıtlarda. Perforasyon. Polietilen. Soyulmuş kütük. bataklık kömürü. Mükemmel. Küçük delikler Pencil Point. Asıltı sağlayan maddeler. su sistemlerinde elektrolit kullanarak Pearl Starch. Meyve sarma kâğıdı. Pencil Paper. Kâğıt hamurunda iç topaklaşmasını veya çökmesini önleme. kâğıt masura. Tutkallı ciltleme. Pearl White. Thermoplastic Binding. Arkalı önlü. Fasikülleri dikme yerine. Güç tepe değeri. korkan parçacıkların. Kolej yedeği. Torf. Peeling (Wood). Disperse ediciler. Belirli süre içinde çekilen Penetration. Kabuk soyma. Yaş mukavemet yüzdesi. ilk suya doymuş kâğıdın. kabuklarını alma işlemi. Delikli plaka. mukavemet oranı. Pearl Filler. Percent Wet Tensile. Kâğıdın emiciliği azami elektrik gücü. Kaplamanın kalmasını kontrol yapılan baskı. Siyah likördeki katı madde PE (Polyethylene). Cut Back kuvvet. Perforating Paper. Peptinleştirme. Meyve sarmak için kullanılan pelür kâğıdı. Binding. (Tappi UM 808). Çürümüş bitki artıklarının oluşturduğu Percent Points. toz kalsiyum sülfat. üretilen madde. Çok katmanlı kâğıtlarda Perfect Reflecting Diffuser. Kâğıt hamuruna dolgu Peptization. İdeal bir durumu ifade eder. Delik açma. eden test. kâğıt. Perforating. Karbon kâğıdı. toz haldeki kalsiyum sülfat. yazarken birden fazla kopya çıkarmak amacıyla kullanılan Perforated Roll. Dağıtıcı madde. Ayrılma mukavemeti. Nüfuz edici maddeler.

Faz değişikliği. Perforator Tape. Delgi. Persuader. Performans endeksleri. Zararlı maddeler. Permanent White. makine üreticisi Çimento tozları. Performance Tests. Permanency. ölçütler. gofrajlı. Performance Guarantee Letter. Zamana karşı kâğıtta Pharmaceutical Paper.. Peroxide Bleaching Stage.9999…9 arası asidik. Perforator. Kuşe dergi kâğıdı. Performans geliştirme. Dayanım. edilmiş temizlik kâğıtlarında Perforasyon yırtılma dayanımı. Bir termodinamik fazdan Permanent Paper. Perfore bağlıdır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Perforation Length. Kaldıraç kolu. Performance Indices. Pernicious Contraries. tespiti ve uzaklaştırılması zor.. Baryum sülfat beyazı. özellikle bozulma yönündeki değişmelere parfümeri satıcılarının kullandığı renkli. ile 14. Kâğıt bulunabilecek. Kâğıt fabrikalarında kullanılan makinelerde yapılan. Bir Personal Protective Equipment. tarafından verilen garantiler. pH Value. Eskiden tuvalet kâğıtlarında iki Perforasyon arası uzunluk. üretilmiş kâğıtlarda yapılan incelemelerde. 7. kâğıtlar. doğal olarak Perforations. mürekkep parçacıkları. Performansı arttırma adına yapılan işler. 7 nötür. Dayanıklı arşiv kâğıdı. Performans testleri. (ISO 6588) Permanence. makinesinin istenilen hızda. Rulo olarak kullanılan delikli hafıza kâğıtları. Gazete dergi gibi belirli asitlik veya bazlık (alkali) derecesini ifade etmede aralıklarla çıkan yayınlar. Kâğıt hamurunda istenilen pH alıcının katıldığı verimlilik testleri değerini sağlama. Delik açma makinesi. ortamdaki miktarını belirleyen ve bir sıvının Periodicals. Peroksitli ağartma süreci. satılabilir üretim yapacağına dair. tonajda ve kapasitede. Eczane ve meydana gelen. İlaç paketleme kâğıdı. pH ayarı. şap oranına. Süreli yayınlar. Perforasyon uzunluğu. geçirebilme özelliği.00. karşı dayanıklı kâğıt. organik artıklar gibi maddeler. yaşlanma süresinin uzaması. Permeability. İşin yapılış yöntem ve kadarının alınabileceğini anlamaya çalışan test yöntemi. (ISO/FDIS 12625-12. Performans. kâğıdın gösterdiği dayanım. Zamana karşı dayanıklılık. pH değeri. Uygulama verimliliği. Geçirgenlik. Zamanla sararmayan beyaz. Buhardan kondensata geçme gibi. Levye. Performans teminat Döngüdeki sularda bulunanlarına “Detrimental mektubu. Performans göstergeleri. Kişisel koruyucu makinenin mühendislik açısından performansını belirleyen ekipman. Bir Peroxide Bleaching. reçineler. Havlu ve 100 yılın üzerinde dayanacak türde kâğıtlar. Atık kâğıt içinde Performance Guarantees. döngüdeki suyu ve kâğıt yapısını bozucu maddeler. Perforasyon dayanımı. Substances” adı verilmektedir. alkali karbonat miktarına. araçlarındaki verimlilik. Delikli hafıza kâğıdı. Permanganat sayısı. Phase Change. selülozdaki ligninin ne Performance. zamk kalıntıları. görülmesi. üreticinin ve pH Adjustment. Verim. Performans garantileri. süslü karşı. üretimi. Hidrojen iyonlarının ve hidroksil iyonlarının.00 arası bazik ortamdır. Kappa sayısının ilk atası olan. parametreleri. Peroksitli ağartma. jelatin içeriğine ve Ph değerine Perforation Strength. Kalıcılık. Selülozun hidrojen sistemin iyi çalıştığını göstermek için belirlenen gösterge peroksitle (H2O2) ağartılması. Perforatör kâğıdı. Arşivlerde kullanılmak üzere üretilmiş 205 . kullanılan ölçü. selüloz saflığına. Dayanıklı kâğıt. iplik parçaları. Zamanla bozulmaya diğer faza geçme.1 Periodical Publishing Paper. Bir kâğıdın gaz veya sıvıyı Performance Evaluation. 0-6.) Permanent Record Paper. Permanganate Number (K Number). Perforasyon. Pergamyn. Aydınger kâğıdı. Kalıcılık. Performance Indicators.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Phenolic Sheet. Kâğıt yüzeyi çeşitli maddelerle de renkli kartonlar. Fiziksel kimyasal kullanılan kâğıt. Fiziksel değişime yol açan kimyasal Photogelatin Paper. Renkli ve Pick. Fosforlu kâğıt. Elyafların veya Photographic Paper. Floroglisin. kaplı kâğıtlar. Fon kartonu. Phloroglucinol. (1) Yolmak. Işığa duyarlı kaplama. (Bakınız. Fotosentez. atık arıtma. Gri karton albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Fotoğraf taban kâğıdı. Fotoğraf albümü kartonu. (Bakınız. Fotolitografi. Foto ofset. Fenolik kâğıt. Album Paper). Fotografik yöntemlerle bileşenlerine ayrılması. yüzeyine jelatin sürülerek. Photo Album Paper. Sitoplazma ve çekirdekleri olan yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Yüzeyine Photomount Stock. Photolithography). kaplanmaktadır. Foto ofset. Fenol türü bir madde. su ve fotokopi makinelerinde yüzeyi fotoiletken bir maddeyle ışıkla karbonhidrat üretimi. Fotojelatin baskı kâğıdı. Fotoğraf kurutma kâğıdı. Rotogravür kâğıdı. Fotoğraf fon kartonu. Photoelectric Process Base Paper. Işık etkisiyle bir kullanılmaktadır. ölçülebilen özellikler. Photo Album Paper. Rotogravür baskı. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Photomount Stock). kimyasal. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Wasre Treatment. Reçine emprenye edilmiş ve Photogravure Paper. Florogusinol. Photomount Stock). Bitkilerde besin taşıma işlevi Photolitho Paper. selülozdaki lignini pratik olarak kanıtlayan ve rengini Photolith. karışık olduğunu ortaya çıkaran kimyasal. Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan Photo Offset. elektriksel veya diğer yönlerden tepki gösteren Photocopying Paper. (2) Yolunmuş toz fotoğraf teşhirinde kullanılan fon kartonları. Fotokopi kâğıdı. Fotokopi kâğıdı. Yüzeyi ışığa kaplamanın. Yolma. emici kartonlar. Photolithography. Phosphorescent Paper. fotoğrafların kuruması için üzerine konulan yüzeyindeki kuşenin veya elyafların kopması. Eski Photosynthesis. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. Fiziksel ve kimyasal kullanılan bristol karton. Photomount Board. 206 . Işıkta bozunma. baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. yüzeyine jelatin sürülerek. (Bakınız. boyalarla boyanmış kâğıtlar. (Bakınız. Işığa kartlarında da kullanılmaktadır. Cam fiziksel yapıyla ilgili. Hamuru optik Photomount Folder. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada Photodegradation. (Eş anlamlı. Photographic Backing Paper. Yolunma direnci. Soymuk doku. Fotografik Pholem. Photographic Blotting Paper. Fiziksel özellikler. Phloroglucine. Dış görünüş ve Photogelatin Bristol. kökenli ve Gofraj yapılmış fon kartonu olarak kullanılan fotoğraf taban kâğıtları. Baskı sırasında kâğıt Islak işlemde. Fotolitografi. kaplama türü. kartpostal ve tebrik Photosensitive Coating. Picking Resistance. elyaf. Picking. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Mechanism. Bitkilerde karbondioksit. Physical Properties. hassaslaştırılmış kâğıtlar. Photogravure Printing. Litografi kâğıdı. Cam tepkimeler. görürler. biridir. Rotogravür baskı sıcak preslenmiş kâğıt. mekanizmalar. organik maddenin kendisini meydana getiren alt Photostat Paper. kopyalamaya yarayan kâğıt. Selüloz içinde mekanik selüloz Photolithography). (Bakınız. Fotojelatin baskı Bristol’ü. Fotografik yöntemle görüntünün pembe kırmızıya dönüştüren kimyasal. baskı sırasında bir arada kalma yeteneği. Fotokopi kâğıdı. Yolunma. Picking). büyük kofullu hücreler. Fotoğraf kâğıdı.

İçindeki esnek bir mekanizma ile Hamura karıştırılarak genellikle beyazlık veya renk proses ortamını vana gövdesinden soyutlayan vana türü. Pickup Roll. İğne kâğıdı. Son rutubet tarayıcısı Pick Strength. “energy integration” veya “pinch kontrolünün yapıldığı zemin kâğıdı. Hareketli Pie Tape. yapılma baskılı servis altlığı. konulan ve üzerinde yemek yenilen kâğıt veya kartondan Pin Chips. Blanket üzerindeki parçacıkları nedeniyle oluşan delikler. Picking Resistance). Pine. mukavvada layner kâğıdın fluting (dalgalı) kâğıda Pickup Press Section. Çam. Pinch Points. (Bakınız. Pigment. Otomatik olarak ebat sitemlerini optimize eder. Baskı geçerek yeniden kâğıda yapışması. Pigmentizing). Selülozundan yararlanılan yumuşak elyaflı ağaç Pigment Coating. Esnek vana. Test ve eğitim amaçlı kullanılan dar enli kâğıt makineleri. Servis öncesi masa üzerine sıkça kullanılır. 207 . Belirli sonucu elde etmek için. İşletmeyi bir süreçler bütünü alan. Pigmentizing. Kâğıt yüzeyine opaklık Pine Tar Paper. Kapma keçesi. olarak görür. Oluklu uzaklaşarak bekleme konumuna döner. Sonunda ısı geri kazanma Pie Fed Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pick Out. Pilot Paper Machine. Servis altlığı. kapma valsi elekten Pin Adhession Test (PAT). Enleri bir Pickup Felt. Pilot çalışma. güvenliği için özel kuralların getirilmesi gerekir. Kapma valsi kaldırma düzeneği. Birikinti. “heat kesilmiş kâğıtların sırayla üzerine beslendiği ve burada göz integration”. Pasta (veya kek) taban kâğıdı. Pigment Kuşeleme. Pinch Valve. Fotoğraf takılan arka yaparak enerji tüketimini ve maliyetleri düşürmeyi kartonu. (Bakınız. Yapışma dayanım testi. makine üzerinde veya trafikte sıkışma yağın ele bulaşmaması için pasta veya kek altına konulan yaşanabilecek noktalar. Gözenek. amaçlayan bir yöntembilimidir. Elek altı yonga. Kâğıdın presten veya Pigment Transfer Paper. kâğıt fabrikasında veya onun belirli bir bölümünde yapılan Üretim başlangıcında. Sıkışma noktaları. ile birlikte çalışan kurutma silindiri. sistem. İğne sarmak için kullanılan. Pickup Lifting Device. Blanket kirlenmesi. İğne deliği. Baskı Piling on The Blanket. Pilot kurutma silindiri. Pigment transfer kâğıdı. Blanket preslerinde bağlanma kuvveti zayıf olan kâğıt ve üzerinde birikme. Safihayı elekten Pinch Analysis. Kâğıt fabrikalarında Pie Plate Board. Pick Resistance. Fon kartonu. Picking Resistance). Yığılma. kapma valsini eleğe yaklaştıran deneme çalışması. technology” gibi isimlerle de anılır. Kremanın veya alanlarda. İşletme içinde bu gibi yerlerde. Fan pompası durduğunda. Pickup Deckle. Pin Holes. yapışmasını görmek için yapılan test. Pilot Work. Pikap grubu şasesi. kalenderden geçirilmesi sırasında. Pinch analizi. keçenin üzerinde döndüğü vals. (Bakınız. kazandıran katkı maddeleri. alan pres keçesi. Pilot kâğıt makinesi. Birikme. paslanmayı önleyici siyah renkli kâğıt. Katranlı kâğıt. Test fon kâğıdı. Pres pikap kısmı. Kapma valsi. Pilot Dryer. türü. kalitesini bozan bir unsur. hamurunda kalan kum Piling. “Process integration”. Pin Paper. Mürekkep kalkması. iş krepli kâğıt. Pigment. Darboğazlar. Baskıda kâğıttan kopan veya yolunan toz kartonlarda mürekkebin kalkması ve baskı blanketine parçacıklarının blankete yapışarak çoğalması. birikme. Böcekleri kokusuyla ve düzgün görünüş kazandırmak için yapılan yüzey kaçırmak için kullanılan. Pikap keçesi. İstenmeyen yonga. Süreçlerde hedefler belirleyerek ve hesaplar Picture Mat Board. Boya molekülleri veya parçacıkları. kaplaması. Pikap valsi. Mürekkebin çıkması. Safihayı elekten metrenin altındadır. çam katranı emdirilmiş kâğıt.

Suda çözünmeyen. Fabrika yerleşimi. üretim yapılması Pisser. Pivot. Planlanan kapasite. Plant Reliability. Elek altı havuzu. Pipe Friction Loss. Desensiz pres valsi. Plantation. Dirsek. Bağlantı pimi. Ekme. Düz baskı kalıbı. Watermark Press Roll). Plant Drier. Zift lekeleri. Ekose bezli servis kâğıdı. Su gidermede tutturmak ve baskıya hazırlamak. Mil. Silindirli başlık. Fabrika üretim kapasitesi. Fabrika güvenilirliği. Azami ton/gün kökenli maddeler. Çökelme havuzu. Edge Squirts) Planning. Belli eksenler arasındaki mil veya şaft. Piston Actuator. yuvarlak renkli Konfetili kâğıtlar. Pitch. Kâğıt Planned Capacity. (Eş anlamlı. (2) Borulaşma. Pipe. bez konulmuş bardakaltı kartonu. Boru sürtünme kaybı. İğneli kayıt. Stickies) esaslı kapasite değeri. bir kâğıdın bünyesi içine. kâğıdın imalatı sırasında rastgele aralıklarla Piping. Elek altı havalandırması. Zift topaklaşması. Ekipmanların yerleşim düzeni. (1) Düz. Plaster Sack Paper. PIRA (Paper Industries Research Association). Fabrika faktörü. Tekdüze. Sahteciliğe karşı güvenlik amacıyla. Pipe Bend. Kurumuş bitki ve çiçek Pitch Spots. Dayanıklı ve Pit. Pitch Control. Bitki kurutma kâğıdı. kapasite. Boru. Havuz. (Bakınız. 208 . Düz baskı. Sarım sırasındaki gömülmüş. Çukur. Pivot. lokantalarda kullanılan servis kâğıdı. Bu tür maddeler zifti elyafa bağlayarak çalışırlar. Baskı merdanesi Genellikle açma ve kapama amaçlı. vanalarda kullanılır. hava ile çalışan yerine. Plan Paper. (ton/gün) azami üretim kapasitesine oranı. Edge Cutter. Planchette Paper. Planlama. Pistonlu vana başlığı. Zift kontrolü. kullanılan lastik kaplamalı pres valsi. düz levha kalıpla yapılan baskı teknikleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pin Register. Çimento torbası Plaid Finish. (Bakınız. Kâğıt hamurundaki reçine elde etmek için kullanılan gri renkli rutubet emici kâğıt. Pitch Deposits. Planographic Printing. iğne ile bir kâğıt üzerinde ayarlayarak Plain Press Roll. Elek altına verilen taze hava. Sera kâğıdı. (3) Tek cins selülozdan yapılma. Baskı öncesinde iki veya daha Plain Press. İki karton arasına kâğıdı. Placemat Paper. parçacıklarının veya tutkalların bir araya gelerek oluşturdukları topakların. suyun biriktiği havuz. kâğıt ışığa tutulduğunda fark edilen küçük potluk nedeniyle kâğıdın borulaşması kusuru. selülozdan gelen reçine Plant Capacity. Boru dirseği. Umulan gerçek sanayi araştırma birliği. Sade. kâğıt yüzeyinde yarattığı siyah Plant Factor. (Bakınız. Pit Ventilation. düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi. Zift. Pin Studs. Planşetli kâğıdı. Plan kâğıdı. Odun özü. Servis altlığı kâğıdı. Pith. Alçı levha. (1) Boru aksamı. Kâğıt hamurundaki ziftin artmaması veya kaliteyi bozmaması için kontrol altında Plant Cap Paper. Ortalama üretim değerinin lekeler. Plant Layout. Plain. Plain Settling Tank. Özellikle Plasterboard. Talepler dikkate alınarak. Bahçelerde tutulması. Ekim. Plastik. Zift birikimi. Bahçıvan kâğıdı. Plant Cap Paper). Kenar kesici fıskiye. Çok geniş kapsamlı polimer maddeler. Plant Protector Paper. (2) Baskısız. Çökelme tankı. Organic Deposits. Elekten süzülen beyaz katlamaya uygun pamuk selülozundan yapılma bir kâğıt. Harita kâğıdı. Alçı torbası kâğıdı. Plastic. Konfetili kâğıt. fazla resmi. belirli dönemlerde bitki filizini güneş ışığından korumak için kullanılan kâğıt.

Plastik pigmentler. Pleating Tissue. Plating. Pres kurutucu. Platerde işlenmiş hem götüren hem de sıkıştıran yonga konveyörü parşömen kâğıdı. daha yüksek iç hava basıncında olan kamara. işlemi yapan en eski kâğıt presidir. uygulanarak kaplamada kullanılan sıvılaştırılmış plastikler. Plastisol. çeşitli Plate Finish Paper. Vanalarda vana yatağına basan kapama parçası. (Bakınız. Kanallı Pliabilty. gösteren ifade biçimi. Plaka. Otomatik olarak çalışan piyanoların öğütücülerde kullanılan. (1) Bir kâğıt makinesinde. Yongayı Plater Vellum Finish. maddeler. Basınç odası. Kalıp temizleme kâğıdı. Düzgün yüzeyli pres levhaları ve sert kartonlar. Preste işlenmiş. Plate Wiping Paper. Plater parşömeni. Bıçak açıklığı. İskambil gelen öğütme bıçakları. İnce film tabakası halinde yüzeye geçirerek yapılan safiha ezme işlemi. Plate Heat Exchangers. Boş küre veya kâğıt. Bobinlerde mihver borunun içine Plate Paper. Kâğıt makinesi dışında PLI (Pounds per Linear Inch). Plak sayısı. Plate Count. (3) Tepsi. Plate Board. Büküle bilirlik. kâğıda Plates. Takoz. Kalenderleme. lojik kontrolör. Disk Player Piano Paper. Kat. hassaslaştırılmış fotoğraf kâğıdı. Yarı krepli. İskambil kartonu. mat baskı kâğıdı. Öğütücü bıçağı. Plenum Chamber. Plakalı ısı Eşanjor. Disk plaka. Preslerdeki çizgisel basıncı levha arasında presleyen kurutucu tipi. Jordan öğütücünün konik rotoru. Baskı Plastic Pigments. Plug. Plunger Chip Feeder. Resim kâğıdı. kaliteli. kontrol sistemi. Borulu eşanjörlere Plucking. (2) Tıkaç. Bir inç uzunluğa yapılan kurutma işlemlerinde kullanılan. Kalın ve yumuşak. Bir örnekteki çoğalabilecek Pleating Paper. işlerinde kullandıkları karton parçaların yapıldığı dayanıklı Plate Finish. Terzilerin pileleme bakteri plaklarının sayısı. Picking). oluşan veya parçaların (segment) birleşmesiyle disk haline Playing Card Board/Stock. farklı eleklerden vererek elde edilen 209 . (2) Öğütücü bıçakları. birden fazla hamur çeşidini. Kâğıt Kuşelemede kalıplarını temizlemede kullanılan az Kreplenmiş. yüksek çakılan. Ply. Konik yonga besleyici. kâğıdı sıcak iki uygulanan basınç miktarı. Kâğıt hamuruna. Pileleme kartonu. Plate. birbirinden ayrıldığı paket eşanjörlerdir. Platin kâğıdı. Tabak kartonu. Plater. Plater. Yolma. göre verimi daha yüksektir ve az yer kaplar. Genellikle küçük çaplı üretimde otomasyon Plate Clearance. (Bakınız. boncuk şeklinde yapıları bulunur. arasında şekillenmiş. (1) Tapa. Plastikleştiriciler. Kalıp kesim yapılarak PLC (Programmable Logic Controller).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plasticizer. kâğıdı yapımında kullanılan dayanıklı karton türü. disk şeklindeki tek parçadan hafıza kâğıdı. Düz plakalı kâğıt presi. Platin tuzlarıyla ışığa Mürekkep yapımında da kullanılmaktadır. Pileleme pelürü. emici bir kullanılan plastik esaslı pigment türleri. Katman. Kırılmadan kartonun büküle levhalardan oluşan ve contalar sayesinde kanalların bilirliği. Diskli öğütücülerde işlerinde kullanılan ve dijital sinyalleri çok iyi işleyebilen bıçaklar arasındaki ayarlanabilir açıklık. Programlanabilir sertleştirilen ve plastik kaplanan kartonlar. (1) Baskı kalıpları. borunun ezilmesini önleyen tahta veya plastik tapa. yumuşaklık ve esneklik kazandırmak için konulan Plaka. “Plate Finish” (3) Konik rotor. Halen kN/m kullanılmaktadır. Platen Drier. Presleyerek veya valsler arasından Plastisol. Plate Finish). Preste perdahlanmış (herhangi bir) gramajlarda kumaş pilelemede kullanılan pelür kâğıtları. Platinum Paper. Çevre basıncına göre Plate Glazed. kâğıt.

Hava ile ilgili. Çok diskli filtre. Askı izi. Cepli zarf. Yapıştırma söz Polar Bonds. Kâğıt yüzeyi için Ply of a Tissue Paper. Bir madde bir yöne doğru kartonlardaki katmanlardan biri. (Bakınız. ve havlu kâğıtlarındaki katlardan biri. Hava tahrikli vana başlığı. Kâğıt Polycrome Paper. mikrometreye karşılık gelmektedir. Kromdan Ply Seperation. Parlatılmış yüzey. Patlama kademelerinden oluşmuş. Bir inç uzunluğun binde biri. Cep havalandırması. Kat bağlanma mukavemeti. Kutup test kâğıdı. kaplanmış kâğıtlar. Pneumatics. Tamburlu Kuşeleme. Kurutma silindirleri Pollutional Index. Bir atık suyun arasındaki ceplerde oluşan rutubet. Poly Coated Papers. (J Tappi 19-02-2000). Kirlilik azaltma. Elektrik kartonlarda. şekilde paylaşılmayan elektronların bulunduğu bağlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ safihalar veya katmanlar. Kirleticilik endeksi. kâğıt gramajına bölünmesiyle elde birleşerek tek bir safiha oluştururlar. Pnömatik. bağlantılarının parlatılmış iç yüzeyi. bıraktığı iz. Kat bağlama. Pneumatic Actuator. Pollution. Çok katlı kullanılmaktadır. Kraft Pocket Ventilators. (Bakınız. Polished Drum Coating. (Bakınız. Pocket Enveleope.4 kâğıtlar. Yapıştırılarak çok katlı sıkıştırıldığında. Asarak kurutmada. Kuşe kaplanmış renkli kalınlığında kullanılan Amerikan ölçü birimi. Point. Asarak kurutma. Polished Surface. elyaf geri kazanma ünitesi. Chromo Paper). Çok katlı temizlik kâğıtları Pole Mark. Multiply). mukavemeti için kullanılan bir Amerikan tanımı. Çok katlı kartonlarda yapılma parlak ve sıcak bir tamburla yapılan ve bağlanma kuvvetine bağlı olarak katmanların ayrılması. Hamur kasası ve Pneumatic Chip Conveyor. Kirlilik. Cilalı. (Eş anlamlı. kutularda katmanlar arası bağlanma mukavemeti. Poisson etkisi. Çok parlak. Polar bağlar. Polydisc Filter. Ply Bonding. temizlik kâğıtlarının her bir katı. Kurutucular Pollution Load. Polarite kâğıdı. Layer. işlemi. Patlama 210 . Cep rutubeti. amacıyla kullanılan. Cep havalandırıcıları. Dayanıklı ve düzgün yüzeyli. Pollutant. Bir dizi disk elek Points Per Pound. Mil). Kirletici. Libre başına puan değeri. Poliolefin kaplı kâğıtlar. Polish. Ply Adhesion. Yaklaşık 25. (Eş anlamlı. Pocket Ventilation. Kirletme. Pollution Abatement. askı ipinin. Tuvalet doğru genişlemek ister. Birbirine bağlı iki atomda. eşit konusu değildir. Bu katmanlar daha sonra testinde ölçülen değerin. Pole Drying). El yapımı kâğıtları çamaşır cihazı. Havalı yonga taşıyıcı. özel madde emdirilmiş test kâğıdı. Mechanical Bonding) Policy Paper. Pocket Humidity. Kat bağlanma mukavemeti. Kir yükü. Kat bağlanma mukavemeti test Pole Drying. katmanların kendi aralarındaki bağlanma yükünün pozitif veya negatif olup olmadığını test etmek kuvveti. Bir atık sudaki kirleticilerin arasındaki cep kanalları aracılığıyla yapılan havalandırma toplam etkinliği. Çok katlı Polarity Paper. Poliçe kâğıdı. Temizlik kâğıdı katı. Alt ve üst katmanlar edilmektedir. Ply Adhesion Tester. Puan. Kalenderleme gerektirmeyen bir Kuşeleme işlemi. Kroma kâğıt. farklı özelliklerdedir ve ayrılamazlar. Kurutma selülozundan bir veya iki yüzü makine üzerindeyken silindirleri arasına konulan havalandırma fanları. kuvvetin geldiği eksene dik diğer eksenlere hale getirilirler. ipine asarak kurutma yöntemi. Katman ayrılması. (3) Çok katlı kâğıtlarda her bir kat. kâğıtta üretiminde katları iki yöntemden biriyle birbirine bağlama. Ply Bond Strength. Pnömatik yonga konveyörü. Oluklu sigorta poliçeleri basmak için üretilmiş kâğıt türü. kirleticiliğinin ölçüsü. Chemical Bonding. (2) Dupleks Poisson Effect.

örnekleri naylon. 211 . Polyetiethylene Oxide (PEO).S. Soda klor süreci. Kâğıt üretimi sırasında. P. (Bakınız. Polietilen oksit. Bobin sarımına maddeleri. Polisakkaritler. Polimer. aşamalıdır: (1) Samanın alkalik ortamda pişirilmesi. Organik karbon bileşikleri. Buna Polyester Felt. Bobin sarımında dâhil olmak üzere karbon içeren organik kimyasallar. makinelerinde. viskoz. kullanılan polimer bir petrol ürünü. Samandan yüksek gruplarla sonlanmış. Posta pulu kâğıdı. suda çözünebilen.O. liyosel. Poliüretan vals kaplaması. Poplar. kâğıdın arasındaki çekim nedeniyle oluşan bağlanma. Düşük Ponding. Polyester keçe. Gözenek. Polimer yükü yoğunluğu. Polimer tutunumu. (Bakınız. Onun üzerinde Positioner. Pore. (Point of Sale) Paper. birimlerinin sayısı. kötü mihver boru kullanarak başlama. Degree of Polymerization). hangi konumda olduğunu geri bildiren ünite. Polimer bağlayıcılar. Anyonik veya katyonik polimer yükü miktarı. Polysaccharides. sentetik polimer tutkalı. Polivinil alkol. Diğer gevşeklik nedeniyle düzgün kenar yapısı vermeyen sarım. Pop Strength. Kâğıt kaplamada kullanılan uzaklaştırılması için alkali yıkama. Konumlama sistemi. Ani açan ve sistemi zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glikoz yüksek basınçtan kurtaran vana. Konumlayıcı. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. Mal sarıcı. Kâğıt kaplamada oranı. Renkli kuşede Postage Stamp Paper. Polymer Charge Density. Mal sarıcı. Polimer molekül ağırlığı. hızında buhar silindirleri içindeki kondensatın durumu. Kavak. Polymer. Poliolefin. uzun polimer zincirleri. Basit olefinden üretilen polietilen Porosity. Selüloz da Poor Core Start. Bu süreç dört ve kurutma keçeleri. (3) Klorun ve bileşiklerinin Polyethylene (PE). 300 m/dakikaya kadar olan makine anyonik yüke sahip bir polimer. poliolefinler ve polisitirenlerdir. gibi polimerler. Monosaccharides). gözenekler. Kötü mihverle başlama. Pope Reel) Polymer Adsorbtion. Positioning System. Emniyet vanası. Polyolefins. Pozisyoner. Çok nüshalı pos Poly Pulp. Kontrol vanalarında monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan polimerler veya gelen sinyale göre vana açıklığını belirleyen ve vananın karbonhidratlar. Poymeric Sizing Agents (PSA). İç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. kalitede selüloz elde etme süreçlerinden biri. Bozuk bobin göbeği. makinesi kâğıdı. Bobin Polyurethane Roll Covers. Temizlik bezi. Polietilen. ağartma. Pope. Bursting Strength). Polimerle elyaf Pope Reel. Polymer Binders. sistem. koparılmadan uzun süre sarılmasını ve tampona dönüşmesini sağlayan makaralı sarıcı. Polipropilen. (4) Hipoklorit ile biraz plastik madde. Kâğıdın boşluklarının hacminin toplam kâğıt hacmine Polypropylene (PP). Selülozun yapısında ve kâğıtta bulunan Polymer Molecular Weigth. Oligosaccharides.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Polyelectrolyte. Göllenme. Tampon sarıcı. Polymerization Degree. Polielektrolit. Gözeneklilik. Pos kâğıdı. boya bağlayıcısı olarak kullanılan. (Eş anlamlı. Pope Reel. Polimerleşme derecesi. bıçakların yerini bilgisayarla ayarlayan Preslerde kullanılan yumuşak kaplama. Polimer tutkallama Poor Core Start. Polyester iple yapılan pres Chlorine Process de denilmektedir. Anyonik ve/veya katyonik Pomilio Süreci. PSA. Polyvinyl Alcohol (PVA). (2) Ortama klor verilmesi. Bir selüloz Pop (Safety) Valve. (Eş anlamlı. Kâğıtta hava geçirgenliği özelliği.

Poster. Kâğıdın kullanıcıların ürettikleri kâğıt atıkları. kullanılan mukavvalar. (2) Pudra kâğıdı. Herhangi bir karışımda. Posting Ledger Paper. Poster Powder(ed) Paper. şerit şeklindeki kimlik PP (Polypropylene). Postcard Bristol). Pouncing Paper. Decalcomania Paper). Tozlaşma. paketlemede kullanılan Kraft kâğıdından yapılma ve özel Posting Bristol. Güç kaynağı. Makyajda Poster Board. tasarlanmış paket. Kâğıt veya keçe şapkaları zımparalamada kullanılan kâğıtlar. Pothcer Washer. Elektrik üretmek amacıyla Bookkeeping Machine Paper). Poultry Bag Paper. hayvanlarının kolilenmesinde. Çömlek üzerine transfer bulunan değer. Kartpostal Bristol’ü. Bunlar genellikle veya kartonun gramajının. Herhangi bir Poultry Box Liner.001inç). nakit para karşılığında verilen. Çimento ve un gibi ürünleri Poster Parchement. (Eş anlamlı. Tavuk künye kâğıdı. Güç pompası. Post Consumer Waste. kartpostal yapımında kullanılan matbaa kâğıtları. (2) Gerçek gücün zahiri güce oranıyla Pottery Tissue. Postcard Bristol. Güç gereksinimi. buhar üretimi yapan buhar kazanı. Power Pump. (1) Şablon kâğıdı. Kümes hayvanlarında kesim sonrası ayak bileğine takılan. Kâğıdın işlenmesi sırasında ortaya Poster Paper. Poster basımında kullanılan çıkan toz. (Eş anlamlı. Power Furnace. Powered Relief Valve. kutu dışına sarılan Kraft Şebekeye bağlanabilmesi için gerekli elektriksel özellikler. Belirli miktarda barutu sarmada kullanılan kâğıt. Posta çeki kâğıdı. bir göstergesi. Powdering. tamamen Pounds Per Point. Elektrik temini. (2) Zımpara kâğıdı. Yoğunluk (Libre/0. Üretim aşamalarından kaynaklanmayan. Mektupluk. toplam madde miktarının milyarda 1 birimlik yüksek veya parafinle yağlı hale getirilmiş layner kâğıdı. davetiye veya oyularak şablon olarak kullanılan bir tür aydınger kâğıdı. Kâğıt kaplamada kâğıdı. Poultry Band. Posta kâğıtları. Güç ihtiyaçları. Elektrikli emniyet vanası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Postal Money Order Paper. Döner bir eleğin içine Power Factor. Tavuk paketleme kâğıdı. Toz torbası. Poultry Wrapper. maddesine 1 ppb denir. PPM (Parts Per Million). (Bakınız. Posterlik parşömen kâğıdı. Tamburlu yıkayıcı. geçirmez bir kâğıt. Çömlekçi pelürü. Güç faktörü. sarılan kâğıt. kâğıdın dielektrik kaybının alındığı selüloz yıkama eleği. Son kullanıcı atıkları. Tüketici atıkları. Milyarda bir. Harf ve rakamlar Postcard Paper. Yaş dayanım mukavemeti yüksek ve oldukça su kullanılan polimer bir petrol ürünü. Poultry Head Bands. Kartpostal kartonu. Postanelerde kullanılan. Postcard Board. Güç santralı. Yaş dayanımı karışımda. Poster asmak için kullanılan hazır pudralı kâğıt. özel kanın etrafa bulaşmasını önlemek için boyun kısmına güvenlikli dayanıklı bir kâğıt. baskı yapabilmek için üretilmiş transfer kâğıdı. Power Boiler. Milyonda bir. Polipropilen. (1) Trafo ve bobinajda sürekli hamur gönderilerek yıkama suyunun dışarıya kullanılan yalıtkan kâğıtlarda. Poster mukavvası. Power Supply. Tavuk kesim kâğıdı. Dusting) dayanıklı kâğıtlar Powder Pocket. Buhar kazanı. kalınlığına bölünmesiyle ortaya evlerden ve ofislerden çıkan kâğıt atıklarıdır. Tavuk torba kâğıdı. Post-print. Kümes Power Requirements. (1) Barut kâğıdı. Fasit kâğıdı. (Eş anlamlı. toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik 212 . Kesim sonrası. çıkan değer. Ppb (Parts per billion). kâğıdı. Poster kâğıdı. Tavuk koli layneri. Baskı sonrası. Kartpostal kartonu.

Tambur Pre-assemble. hava veya gaz içindeki toz parçacıklarını. Eş anlamlı. Hassas ebatlandırma. soğuk suyla kalsiyum karbonat. Astar. Ön montaj. Preservatives. Koruyucu maddeler. İşletmeye alma yüzeyinin. Elyafa kimyasal madde mekanik olarak tutmaya çalışan ekipmanlar. (ISO 8791-4) ürüne dönüştürülürken oluşan. çatı levhaları. 213 . Harita Prepared Roofing. matbaada veya kutu fabrikalarında. Tüketici öncesi kayıplar. Hassas ölçü kâğıdı. Ön pişirme. Bunlara “Pulp Substitutes” selüloz verimsizlik yaratmadan. etanolün içinde 1 ppm değerinde Metanol vardır. elektriksel veya Preimpregnation. üretildikten sonra. kurutulmuş ve yeniden toz haline Precipitated Calcium Carbonate (PCC). Böylece sıcak su yerine. Filtre kumaşı çalışma öncesi Kizelgur gibi bir ayrışımı yapılabilen. Ön besleyici. Genellikle kimyasal reaksiyonla Pregelatinized Starch. PPS pürüzlülüğü. Toplam verimli Capacity). kireç çözeltisini filtre etmek için kullanılan döner elekli Pressate. Hava kirliliği kontrolünde. Emdirme. Hazır çatı kaplaması. Presat. Baskı öncesi. Kâğıda reçine kâğıtları türünden. Modifiye Precipitating Agent. Pratik kapasite. (Eş anlamlı: Impregnation) Precision Recording Paper. son kullanıcıya ulaşmadan Practical Capacity. PPS Roughness. İncil kâğıdı. Selüloz fabrikalarında giderme ünitesi. sertleşmeli paslanmaz çelikler. Predictive Maintenance. Organizmaların Precoat. Ön astar. Pre-heating. pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Üretim kayıpları ve önceki kayıplar. Dua kitabı kâğıdı. milimetrik veya zift emdirilerek yapılan ve üzerine kum kaplanan hazır ölçülendirmeye uygun kâğıtlar. Kâğıt düz bir yüzey arasından geçebilen hava miktarıyla ölçülür. Çökelmiş getirilmiş nişasta. İmalatçının kâğıt makinesini pulperlerde kesafetin düşürülmesi aşaması. yeniden pelteleştirilebilen kullanıma hazır nişasta. göndermeden önce makineyi atölyesinde toplaması. kâğıt hamuru türünde sıvı maddeler. oluşturarak filtreleme işlemine başlanır. Ön kaplamalı filtre. bakıyla su Precoat Filter. ebat kararlılığı olan. İki veya daha fazla valsten oluşan. Katı çökelti. 5000 g etanol içinde 5 mg Metanol maddeyle kaplanarak veya belirli kalınlıkta kek tabakası varsa. Kestirimci bakım. Hassas ebat Pre-print. Prayer Book Paper. Daha önce oluşan çökeltiler. Devreye alma öncesi. bakım. Çökelticiler. başka Hava miktarındaki artış kabalığı gösterir. Yüksek mukavemetli ve ısıl Pre-hydrolysis. Öngörücü Buna azami pratik kapasite de denilmektedir. mutlak ideal olarak bilinen bir yüzeyden öncesi. üzerinde yapılan astar kaplama. Presleme öncesi safhanın buhar Precipitation Hardening Stainless Steel. Precision Sheeting. PPS kabalığı. Son kuşe kaplaması öncesi kâğıt gelişmesini önleyen kimyasal katkı maddeleri. Pres. odun yongalarına uygulanan ön pişirme Precipitator. Precipitate. Ön kesafet düşürme. Pre-dilution. pişirilerek pelteleştirilmiş. basınçlı ortamda. Ölçüm teknikleriyle arıza zamanını öngören ve arıza Maximum Practical Capacity veya Practical Maximum olmadan müdahale eden bakım tekniği. Kâğıt yüzeyi ile mutlak Pre-consumer Waste. sağlanarak. emdirme. Sulandırılmış asidik ve işlemden geçmiş zamanla serleşen paslanmaz çelikler. Bir kâğıt Pre-commissioning. Ön pişirimli nişasta. geometrik olarak sapma miktarı. Çöktürme kimyasalı. yeterli ham madde ve kaynak muadili elyaflar da denilmektedir. Pre-feeder. atık işlemi. bakım yönetiminin kullandığı araçlardan biridir. Press. Çözünmüş sıvı nişastalar ile nişastalar arasında bir gruptadır. Ön ısıtma. karışımına katıldığında çökelti yaratan maddeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ maddesine 1 ppm denir. sıvı-katı filtre. Preslemeden geçirildiğinde. kesimi. Çökelim fıskiyeleriyle ısıtılması. Ön sulandırma.

Pressurized Headbox. Pressure Roll. Basınç anahtarı. genişletilerek. Basınçlı elek. Basınçla çalışan pompa. getirilmesi için giyotinde baskıya alınarak kesilmesi. Pres valsi. Pressurized Refiner Mechanical Pulp (PRMP). İki pres valsinin birbirine temas ettiği baskı temas çizgisi. Preslerde safiha Pressure Reducing Valve. “Press Section” olarak ta anılmaktadır. yaş nip “Wet Nip” olarak da adlandırılır. Elek üzerine Pressure. Kâğıdın istenilen ebada ve sonra öğütülmesiyle elde edilen. kullanılan silindir mil ucuna bağlanan buharı içeri verirken kondensatı dışarı alan basınçlı bağlantı elemanı. Pres baskı çizgisi. tutkal sürülmüş ve basınçla yapışan etiket Press Part. hazırlanmış lastik kaplı iz valsleriyle verilen makine gofrajı. odun selülozu. Press Copy Paper. Press Felt. Basınç kontrolü. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals olan gauç valsi ve üzerine basan baskı valsi ikilisi. Pressure Powered Pumps. Press Pulper. Basınç düşümü. Yanki “Extended Press Nip” olarak geçen tanımda ise. Presbant. Press Marks. Bir elektriksel yalıtkan kartonu. elek bölümünde. Basınç kaybı. Kâğıt hamurunu basınçla haline dönüştürülmüştür. su alma keçeleri. basıncında meydana gelen kayıp. pres baskı silindirlerde safihayı silindire basan vals. kurutma süresi boyunca Z yönünde Pressure Joint. (1) Baskı kâğıtları. Press Roll. Basınç transmitteri. Pres partisi. Basınçlı gauç valsi. Buhar başlığı. kapak kâğıtları. (2) Makinede perdahlanmış. ıslak olduğundan. (1) Baskı valsi. Presbant. Pres izi. (2) Oluklu çizgisi. Basınç altında yıkama yapan tamburlu elek. Basınçlı selüloz kâğıt yüzeyinde oluşan izler. Basınç. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. Kâğıt makinesi pres bölümünde. Kütüklerin basınç altında buharla pişirilmesi Press Trimming. Giyotin kesimi. Presostat. tarafına yapışkan. mekanik odun selülozu. meydana gelen sürtünme sonucu basılan akışkanın Pressings. Trafo ve bobinajcılıkta kullanılan Pressure Sensitive Paper. Presli kurutma. yeni tip kondensat pompaları. preslerin kâğıdı. Pressurized Groundwood Pulp (PGW). preslerdeki hidrolik basıncı kontrol eden düzenek. Basınca hassas kâğıt. su Pressure Loss. Elekle kurutma bölümleri arasında Pressure Sensitive Tape. Buhar hatlarında ve verebilmek için oluşturulmuş. pres döküntülerini işleyen pulper. Birim alana etki eden kuvvet. Basınçlı Pressure Drop (∆p). kapalı hazne. Kâğıt makinesinde. Bir ekipmanın öğütücüde öğütülerek üretilmiş selüloz. pabuç preslerde olduğu gibi baskı alanı Pressure Screen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressboard. Boru hatlarında ve vanalarda emici özelliği nedeniyle kullanılan. 100 ˚C nin üzerinde sıcak bir yüzey kullanılarak. Kurutma silindirlerinde düşük basınç uygulamasıyla presle kurutma. 214 . bulunduğu bölüm. Pres valsi. Kâğıt makinesi alt katında. Pres bölümlerinde kullanılan. Pressure Transmitter. eleyen elek sistemi. yapıştırılan bant. Press Drying. Pres altı pulperi. Basınçlı elek. Presle sıkıştırılarak levhalaştırılmış Pressure Couch Roll. Kopya kâğıdı. Pres keçesi. Presspahn. girişiyle çıkışı arasındaki basınç farkı. Basınçlı mekanik preslemeye yarayan valsler. cetvel ağzından düzenli ve elek hızında hamur jeti Pressure Control. Basınç düşürme vanası. Yapışkan bant. Press Nip. Kâğıt makinesi karton. Pres nipi. Basınçlı hamur kasası. Üzerine basılarak bulunur. (2) Kusurlu pres valsi kaplaması veya pres keçesi nedeniyle Pressure Pulp Washer. (1) Özellikle desen vermek için İçindeki kondensatı basınçla kondensat tankına gönderen. yıkayıcı. Pressure Switch. su giderme süresini uzatabilmek açısından makinelerinde kullanılan baskı merdanesi.

gramajlı kâğıt. Bunlar arsında gazete kademesinden çıkan atıklar. Primer. Primary Black Liquor Heater. Basım süreçleri. Printing Press Matbaa baskı makinesi. Koruyucu bakım. Birinci pres. Basım kâğıdı. Priming the Pump. Çalışma öncesi alarmı. Ana siyah likör ısıtıcısı. Çok Printing Cylinders. Baskı kalıpları. Printing Papers. Kutu Pretreathment. Printing. Birinci ince elek. Ön arıtma. Primary. kullanılan kâğıtlar. Baskı merdaneleri. Primary Bonding Forces. düşük işlemine geçmeden önce yapılan. (1) Yazıcı merdaneleri. dergi kâğıtları. çöktürme havuzundan çıkan çamur. Temel bağlanma kuvvetleri. kovalent rulosu. Kâğıdın basım sonrası. Printed Box Cover. Baskı mürekkebi. Kâğıdın arkasına tam Primary Press. Fünye kâğıdı. kitap basılan kâğıtlar. Birincil atıklar. Printing Opacity. Pompa içini akışkanla Kâğıt makinesinin çalışmaya başlayacağını 20 veya 30 doldurarak çalışmaya hazır hale getirme. Selüloz veya üçüncü hamur kâğıt. Planlı yapılan Printed Gummed Tape. içindeki havanın atılması. Primary Wall. Birincil çamur/Şlaym. Printing Manila. Birinci. Kâğıtların büyük Primary Residual.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pre-Start Alarm. Havasını alma. Birinci çöktürme havuzu. saniye önceden haber veren uyarı sinyali. Baskı presi. Baskılı opaklık. Printed Waste. (Bakınız. Printing Plates. Printer. Primer kol. ünitelerinde. arasındaki fark. Manila görünümlü baskı kâğıtları. 215 . Birinci kol. Basım Bristol’ü. Printed Opacity. Köpürme. Basım işlerinde çökeldiği havuz. Printability. tamponu taşıyan ana kol. Priming. suyun ilk geldiği ve içindeki katı maddelerin Printing Bristol. Çalışma alarmı. Düşük baskı uygulayarak siyah bir kaplama yapıldığındaki opaklığı ile kendi opaklığı elekten gelen sulu safihayı sıkan ilk pres. Baskı. (3) Ofset baskı. Atık arıtma ünitelerinde arıtım kapağını kaplamak için hazırlanmış baskılı veya düz. Kaynama. ofislerde Primary Treathment. yapılmış kâğıt koli bantları. Printer Rolls. İkinci Primary Fine Screen. Preventive Maintenance. Çürük buharla yonga uygun olması. Birinci çöktürme çoğunluğunu kapsayan genel tanım. Birinci çöktürme işlemi. Birinci kademe temizleyiciler. En dıştaki hücre çeperi. Baskılı koli bandı. veya iyonik bağların kuvvetleri. ayar ve ölçümlemeyi hedefleyen bakım. Arıtma baskı uygulaması. Dört farklı basım buhar ve kirliliklerle birlikte sürüklenmesi sonucu oluşan yöntemi. (2) Yazıcı/faks kâğıt Atomları moleküller ve bileşikler halinde tutan. okuma sırasında sayfanın Primary Sludge. kaba ayırma işlemleri. (1) Rölyef baskı. Baskılık kutu kapağı kâğıdı. Ön buharlama işlemi. Arıtmalarda birinci kaldırılmadan ve kaldırıldığında oluşan opaklık farkı. Baskı opaklığı. fotokopi kâğıtları Primary Clarifier). Primer çeper. kademeli hamur temizleme sistemlerinde kullanılan. kâğıtları. (2) Gravür baskı. Basma. bulunmaktadır. birinci Printing Ink. Primer Paper. Kitaplarda. kabarma. kademede dizilen santrifüj temizleyiciler. Fişek kâğıdı. (4) İpek baskı. Basım. Baskılı atık kâğıt. Kâğıdın özelliklerinin basıma Presteaming. Yazıcı. fabrikalarında kullanılan ince elek. Üzerine baskı temizlik. Primary Arm. grafik baskı kâğıtları. Primary Cleaners. kullanılmak üzere üretilmiş Bristol karton. Mal sarıcıda baskılı ve baskısız yüzeyleri arasındaki opaklık farklılığı. Kabarma. Kazan suyunun Printing Processes. Basıla bilirlik. Kâğıt yüzeyine mürekkepli Primary Clarifier.

Birbirleri arasında sinyalleşme devreleri kapalı döngü Printing Opacity. Kesafet Opacity). hedef çıktı elde etmek için özel Process Lag. Prova baskısı. Süreç denetim. (Bakınız. işlem basamaklarını gösteren akış şeması. Süreç tasarımı. hamuruna katılan tutunum arttırıcı kimyasallar. dispersanlar. Süreç otomasyonu. Kontrolör istenilen set değeri ile gelen değeri Printing Quality. Süreç akış şeması. Bu sistemler içinde yeniden kullanılan su. Process Automation. Baskı opaklığı. Processing Aids. kütle balansı gibi hesaplamaların yapılması. İleriye yönelik bakım. Süreç kontrolünde. İstatistiki ayırma/eleme. Matbu kaplama. Birinci hamur kâğıtlar. geçen süre. Ürün. Baskı yöntemi ile miktarları. düzeltici sinyali gönderir. Sürecin akışı. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. tutunum kimyasalları gibi ürünler. Süreç gecikmesi. Üretim uzmanı. Activated Sludge Process). Process Monitoring. Girdilerden. Kâğıt Parçacıkları belli bir diziliş şekline göre ayırma. sıcaklık gibi Process Condition Monitoring. Ticari ürünlerde kapalı döngülü geri besleme sistemleriyle yapılan otomatik takibi sağlamak amacıyla düzenlenmiş elektronik kodlama kontrol. kâğıdı boyama veya kaplama. Printed oluşturur. alarm düzenekleriyle ve ekran aracılığıyla kimyasallar. Product Codes. elek ve keçelerden Process Water. deneme baskısı. Biyolojik arıtma. Üretim sürecindeki faaliyetleri. Akış. süreci izleme. Printing Smoothness. hedef değerden uzaklaşarak kontrol edilmekten uzaklaşma. Baskı düzgünlüğü. yapılması. Kare kod. önlemek için yapılan ve genellikle Kestirimci tür bakım Process Flowchart. 216 . Tepki bir iki saniye içinde gelirse sistem hızlı. Süreç kimyasalları. Üretim ekipmanları. Süreç (tipi) boyama. Süreç izleme. titreşim sensörleri. Algılayıcılar. Process Control. Süreç optimizasyonu. Product. Process Color. temizlik kimyasalları. mukayese ederek kontrol vanasına (son kontrol elemanı) Printings. Kontrol edilen süreçte Makine kuşesi. Baskı öncesi yapılan kontrolör ve bir son kontrol elemanından meydana gelir. Üretimde kullanılan su. Bunun alternatifi “Spot Color= Solid Color)” seçeneğidir. Process. Arızaları Process Equipment. Süreçte bozulma. Süreç. Process Design. düzelmeden sonra boyama tekniği. Çok renkli ve tonlu Bu durumda manuel kontrole geçilerek. Process Upset. Process Specialist. Üretim süreçlerinde. Öncelik. periyodik olarak ortaya çıkan kalite sorunlarını analiz White Water). Kâğıt özelliklerine doğrudan katkısı olmayan. Basit örneği kesafet kontrolüdür. Process Chemicals. sistemleri. girdilerin Print on Coating. sistem yeniden otomatiğe geçirilir. sürece olarak düzenlenmiş işlem basamakları. QCS. köpük söndürücüler. Process Variable. süre uzunsa sistem yavaş demektir. veriminin optimum hale getirilmesi. Process Optimization. Functional Chemicals). algılayıcısı kesafet değerini (süreç değişkeni) kontrolöre gönderir. Otomatik kontrol süreci ölçen bir eleman bir sistemi. İşlenerek bir döngü gelen verileri gösteren ve işleyen sistemler. düzeltici yön verildikten sonra ilk tepkinin alınmasına kadar Process Activated Sludge. Probability Seperation. Proactive Maintenance. Süreç değişkeni. Baskı kalitesi. Ürün kodları. Sürecin flokunlalar. ekipmanların seçimi gibi konularda süreç tasarımı Priority. İşletme yardımcı kimyasalları. (CYMK) renklerini kullanarak boyama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Printing Proof. Process Coated Paper. (Bakınız. Yardımcı kaydediciler. Fresh Water. etmede kullanılırlar. (Bakınız. Süreç durum izleme sürecin kontrol edilen değişkenleri. (Bakınız.

Asılı safihayı ısıtarak rutubet profilini düzeltme. Nemli hava baskıda her renk için ayrı olarak basılan prova kâğıdı. Dispersan. sıcaklığa göre hava içindeki rutubet değişimini gösteren Proofing Paper. paslanmaya karşı korumaya yarayan yöntemler. Protocol. Üretim maliyeti. bale ve PSA (Polymeric Sizing Agent). Raporlama Proportioning. Geçici kabul. Bombe kontrolü Protective Clothing. Galvanizleme bozuklukları düzeltilebilmektedir. Resim çerçevelerinde Pros. Üretim kontrolü. Psikrometrik grafik. Design Capacity). Sağlama. Programmable Controller (PC). Bir ağ üzerindeki bilgisayarlar ve Proforma Invoice. Program kâğıdı. PTFE (Polytetraflouroethylene). Koruyucu kaplama. çalışanlar tarafından kullanılan kâğıt havlular. Özellik. Üzerinde tahrifat yapılamayan güvenlik kâğıtları. (Pros and Cons) kullanılan kâğıt. Bu sayede safihadaki kaliper profil Protective Coating. Profil düzeltme. Normal Proof Paper. Profil (kontrol) valsi. Çok renkli Psychrometric Chart. Programlanabilen Provision. Fan pervanesi. gösteren planlama. Küster™ valsi de dâhil. Practical Capacity. (1) Paspartu kâğıdı. (Bakınız. ayarlayıcıları. elemanlar arasındaki iletişimi yöneten kurallar kümesidir. İmalat. Capacity. Profile. Koruyucu giyecek. Sanayi/Fabrika markalı kâğıtlar. Temin etme. Prova kâğıdı. Prova kâğıdı. Promoter. grafiği. Proprietary Mill Brand. Ideal Capacity. Capacity. tiyatrolarda kullanılan ve hışırtı sesi çıkarmayan kâğıt Psychrometer.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Production. parçacıkları sararak çökelmekten alıkoyan maddeler. süreleri. Dozajlama. Polimer iç tutkal. Dozaj ayarlayıcılar. Profile Paper. Protective Paper. Profil. 217 . Opera. yapılabilen taç vals. Sanayi tipi temizleyiciler. Proprietary Cleaning Agents. (2) detaylı olarak ölçmek ve incelemek için kullanılan hassas Koruyucu herhangi bir ambalaj kâğıdı. Koruyucu elbise. Ön fatura. yatırımın sürecindeki aşamaları. Üretim. Avantajlar. Operating Propeller. Buhar veya enfraruj ısıyla Protective Colloid. Elek keçe temizliklerinde genel amaçlı kullanılırlar. Prova kâğıdı. Profile Cross Section. Protective Apparel. arttırıcı ve geliştirici polimerler. Prova kâğıdı. Kâğıdın enine olan kesiti. Provisional Acceptance. Expected Actual Capacity. çizelge. Hava içindeki nem miktarını türlerinin genel adı. Proforma fatura. Teflon. Proportioners. Promotor. Sabit basınçtaki (Genellikle deniz seviyesi) Proof Paper. Havbe ve makine salonu havalandırma Project Planning. Asıltı koruyucu. Mesleki havlular. Progressive Proof Sheets. ölçen alet. (1) Koruyucu kâğıt. Capacity. Pervane. teknikleriyle yapılan üretim kontrolü. cihaz. Psikrometre. (2) Milimetrik kâğıt. Profesyonel miktarlarını ayarlayan düzenek sistemi. Program Paper. Taklit edilemeyen Profilometer. Property. Profiling Steam Shower. Üretim kapasitesi. Profil metre. Profil düzeltme buhar fıskiyesi. Verilen harman oranlarına göre elyaf Professional Towels. Kâğıt yüzey düzgünlüğünü kâğıt. Bir projenin veya hesaplamalarında kullanılır. Production Control. Nişastanın veya boyanın tutunumunu Production Capacity. (Bakınız. Protokol. kontrolör. Toplam parçacıklar. Proje planlama. Profile). Profiling. kaynakları PT (Total Particulates). boyama yöntemleriyle malzemeyi ve ekipmanları denilmektedir. Profile Roll. Harman dozaj Production Cost.

Pug Mill. Kâğıt makinesi fan selüloz fabrikalarında kullanılan değirmen. Dolgu Pump Efficiency. Delik. Kâğıt hamurunu veya suyu ileriye basmak Pul Content. kullanılan değirmen taşı. Baskı kâğıtları. Pre Consumer m/dakikaya kadar makine hızlarında söz konusudur. kâğıt veya döküntü/ıskarta kâğıtların sulu ortamda elyaflara Deliklerin kâğıtla kapatılıp. (Eş anlamlı. boyalar. kazınan deliklerden sürpriz ayırıldığı. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan Puncture. kuvvetle açma. Elyaf miktarı. Kuşe pompalarında da benzer Pull Over. Keçe. bütün olarak girdiği ve talaş halinde Resistance). Hamurlaştırma. Pasta kıvamındaki pigment kâğıt zımpara. Pulperde açılmış hamur. Vuruntu. (Frekansı 5-100 Hz) Bu etki nedeniyle karşısına konulan hareketli yaka. Selüloz. yapılan analiz sonucu belirlenen elyaf miktarı. Pulper. Pulp Lap. Yaş selüloz. Selüloz muadili. Delikli kart. pompa kanatlarının hamur kasasında Pull Collars. Paperboard). eleğe gelen hamur akışı darbeli veya diğer bir değişle dalgalı olmaktadır. Selüloz mukavva. (Eş Wastes). Selüloz kondensatın silindir içinde göllenmeye başladığı devre. Havuzlu tutkal pres. yaparken harcadığı enerji verimi. Hamurlaştırıcı. Elyaf açıcı. girmekte kullanılan yüksek kaliteli karton. Darbe emici. Kireç topaklarını ezmak için Pulsation. (Delik) delme. Odun öğütücü. Karşı kesim kalıbı. Pumice Stone Paper. Pulp Grinder. (Bakınız. hediyelerin çıktığı oyun kartonu. Değirmen. Kaldıraç makarası. Grinder). Punch Card. pulper de açılan hamur. Kazı kazan Pulper Stock. Kazı kazan kartonu. Kurutma sırasındaki kâğıt yüzeyinde katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. değirmeni. Kâğıt ve selüloz. bıçaklı karıştırıcısı olan tank. 300 yerine kullanılan matbaa artıkları. Tekneli tutkal pres. Levha olarak satılan selüloz. anlamlı: Ponding) Pulpwoods. (Eş anlamlı. Karton. Ponza kâğıdı. Sonuçta makine yönünde gramaj Pulley. Tombala kartonu. Puncture Resistance. emen sistem. Pompa. (Bakınız. Pompanın bir işi maddeleri dışındaki elyaf miktarı. Pulpboard. Pulper hamuru. Bir kâğıt veya karton örneğinde için kullanılan ekipmanlar. Delinme direnci. Buhar silindirlerinde Pulp Substitutes.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Publishing Papers. Pulp. Havuzlaşma. Selüloz ikamesi. Pulper. kartonundaki delikleri kapatan ince ve opak kâğıt. Selüloz fabrikası olmayan yerlerde. Puddling. (Bakınız. Yaş olarak pres sonrasında Pucker. likörün sürüklenmesi. Selüloz değirmeni. Punch Board Paper. Pişirme kazanı tahliyesinden darbeler görülür. Hamur kasası içinde oluşabilecek darbeleri veya vuruntuları Pulp and Paper. Pulsation Damper. oluşan lokal kırışıklıklar. Puddle. Kalıplı kesimde bıçak yarattığı darbe etkisi. Bilgisayarlı sistemlere veri Pulp Felt. Selülozluk ağaçlar. Öğütücü. Matbaa kâğıtları. Hydropulper). Hamur boya. Delikli hafıza bandı. (1) Selüloz. Makara. pompalarında. Pulp Sheet. Ezme değirmeni. (2) Kâğıt hamuru. Kırışık. eski Punch Board. Kâğıt veya Pulping. Ponza tozu ile yapılan Pulp Color. Puncture ağaç kütüklerinin. çıktığı bir makine. Pres keçesi. Kazı kazan kâğıdı. Selüloz öğütücüde Puddle Size Press. Dalgalanma önleyici. Odun Punched Tape. Pompa verimi. Göllenme. Sürüklenme. Pulp Stone. dalgalanmaları olmaktadır. Darbe. Elyafları sulu ortamda mekanik kartonun delinmeye karşı direnci. Havuz. Pump. 218 .

Proxylin Paper. Purity. Isıl bozunma. Purchased Energy. Su geçirmez kâğıt türlerindendir. Müşteri. Piroliz. Çözünmüş bir selüloz lakı ile kaplanmış kâğıt. Saf. Saflık. Temassız sıcaklık ölçer. Satın alınan enerji. Kalsiyum sülfat. Satın alan. Alçı tozu. İçinde mekanik odun selülozu olmayan kimyasal selüloz. Uzaktan yüksek sıcaklık ölçümü. Renk saflığı. Alıcı. Havayla temizleme. Biriken patlayıcı gazlara karşı kazan içini taze hava vererek temizleme. Proksilin Laklı kâğıt. 219 . Pyrometry. Purchaser. Proksilin Laklı kâğıt. Pirometre. Pyroxylin Coated Paper. Temassız sıcaklık ölçümü. PVA. PVOH. Puritan Filler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pure. Polivinil alkol. Purge. Kâğıt hamurunda dolgu olarak kullanılan bir madde. Pyrometer. Süpürme. Polivinil alkol. Pyrolysis. Katkısız.

Temizlik kâğıtlarında havlı Q yapı. Kâğıt topları genellikle Kâğıt makinesinde. Quick Opening. Quality Control. herhangi bir fasikül haline dönüşmüştür. 220 . filigran veya Gofraj yöntemiyle kareli hale Quality Control System (QCS). baskısız. Kareli/dörtgen işlemeli. Çabuk kuruyan mürekkep. Quick Acting Control Valve. Kadranlı kâğıt terazisi. Giriş/çıkış hatlarında kullanılan ve enerji kesilmelerinde hemen açma veya kapatma yapan kontrol vanası. (Bakınız. Fransızca “Quaier” 4 lü set anlamına gelen Quadrafos. kâğıt topları için 25 yaprak kâğıt. Söndürücü tahliye. Quench Circulation. Söndürücü dolaşım. Fasikül hale gelmiş. Queen Roll. bilgisayarla izlenebilen ve ölçtüğü Quired. Ciltlemede 4 adet sistemleri. çeşitli geçiş noktalarına konulan. Bu işlem soğumaya neden olacağından reaksiyonların sürmesini engeller. Ani açan/kapatan kontrol vanası. Quality Manual. Kalite el kitabı. Vanalarda ani açma mekanizması olan. üzerinde tarayıcı ölçü kâğıt yaprağın bir “Quire” olarak ifade edilişi de doğrudur. Yapışkanlığın azaltılması bakılmaksızın. Makara yapma. Katlanıp parametreleri istenirse kontrol edebilen. kalite kontrol fasikül hale getirilmiş kâğıt demeti. İstenilen kalite seviyesinin testlerle doğrulanması. Bobin yapma. Kâğıt şeritlerini gevşek bobinler haline getirerek yapılan bir kâğıt sanatı. Kalite kontrol sistemi. Kâğıdın taksimlendirilmiştir. Quire. Quick Set Inks. Kraliçe vals. Katlanmış. oluşmaktadır. tutkal pres öncesi ve kalender sonrası 500 lü. Katlı. Rutubet ve gramaj ölçümü ve kontrolü en yaygın büyük ebatlı yaprağın katlanmasıyla 16 sayfalık fasiküller kullanılan türlerdir. Quilling. fakat kullanımda sayısal anlamda çözeltilerin yapışkanlığını azaltmak ve kâğıtta/kartonda belirsizleşerek. Quench Extraction. Kadifeleşmiş. ıslatıcılığın arttırılmasına ve kâğıda daha iyi pigment Quadrant Scale. Bu nedenle iki düzine olan 24 adet gibi. Kamir tipi pişiricide likörün karşı akım yöntemiyle reaksiyonun sona erdiği yere taşınması. 500 lü QCS (Quality Control System). katlanmış kâğıt demeti veya sayısına yüzeyde kullanılmaktadır. Yirmide bir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Quilted. Ani açan. Kamir tipi pişiricide reaksiyonu sona eren selüloz ve likörün ortamdan uzaklaştırılması. Havlı. QCS) getirilmesi. Kalite kontrol. anlamada kullanılan terazi. Kalenderlerde ilk valse Kral vals (King Roll). Terazi kadranı gr/m2 cinsinden Quadrille Finish. Bir topun yirmide biri kâğıt. nadiren 480 lidir. ikincisine kraliçe vals denilmektedir. cihazları yerleştirilmiş. Kâğıt gramajını tutunmasına neden olur. Pigmentli kelimeden türemiştir. Sodyum tetra fosfat ’ın diğer adı.

Rüzgâr yükü. seçilmiş paçavraları küçük parçalara ayırmak için kullanılan Racking Strength. Merkezden dışa. Çin keneviri. diğerine aktarılması. Duster) Radiation Degradation. Yükseltilmiş döşeme. Bilet kartonu. Etiket değeri. Yükseltilmiş bant. kaplanmış veya kaplanmamış olarak kullanılmaktadır. Dışa doğru kuvvet. Rag Radiant Superheater. Toz çırpıcı. Radiography. Elektrik dağıtım kanalı. Kuyruk. bir paralayıcı türü. Cilt sırtlarında eskiden Rag. Röntgen. anlamlı: False Bottom. Ragger Rope: Kuyruk halatı. değerdedir. %25 ile %100 arası bir Rated. Radyal sarım. pamuk kökenli kot kumaşı gibi kumaşların. Kaynak yerlerinde yapılan röntgen Raise. Paçavra selülozundan yapılmış Ramie. Rag Book). Tren bileti kartonu. Son yıllarda odun dışı tek yıllık bitki Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının bir gövdeden selülozları için de kullanılmaya başlamıştır. (Eş eskileri veya pamuklu tekstil artıkları. Işınımlı ısıtıcı. Işınımla ısı transferi. Aralık. (Bakınız. kökenli tüm selülozları kapsamaktadır. Bir plastik veya kâğıt Rag Plate Paper. (Eş anlamlı. Güneş Railroad Board. Kuşe ışığıyla selülozun bozunması. Karton levhaların çerçevelenerek duvar veya tavan Rug Duster. Pulpere sarkıtılan çöp Radial. Nominal değer. Dışa doğru itme. Paçavra paralayıcı. Radyal kuvvet. 221 . Raised Floor. pamuk veya gazlı enfraruj ısıtıcı. Kâğıt yapımında ham madde olarak kullanılan. toplayıcı halat Radial Flow Mixer. Radial Thrust. Rag Printing Paper. Merkezden dışa Rag Index Bristol. Paçavra kâğıdı. kitap kâğıdı. Paçavra. Paçavra şeridin. Pamuklu kitaplık kâğıt. Paçavra kökenli kâğıt. Range. sarılması. mukavemet. (1) Kablo kanalı. Süperkalenderlenmiş. Ağartma Bristol. Tanım yıllar içinde Radiant Heat Transfer.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ R Rag Content Paper. False Floor) Rag Book. Harman içinde kullanılan değerler arasındaki fark. silindir veya bobin üzerine dönerek spiral şekilde selülozundan yapılmış. Paçavra oranı. Büyük çaplı döner harita kâğıdı ve son derece dayanıklı arşiv kâğıtları parçalarda oluşan merkezden dışa doğru olan itme. Yükseltmek. Radial Wrapping. Rag Papers. cildi sağlamlaştıran yükseltiler. Selüloz üretiminde kullanılan bir veya içinde paçavra selülozu karışık kitap basım kâğıdı. Elektrikli Rag Pulps. paçavra selülozunun oranı. Kaldırmak. Raised Band. Selüloz yapılmak için dağıtım kanalı. Paçavra Radial Force. (2) Su Rag Cutter. kullanılan. kimyasal selülozla karıştırılarak banknot kâğıdı. kaplamasında kullanıldığında. üretilmektedir. Paçavra selülozlu/pamuklu endeks doğru hamuru karıştıran mikser tipi. Anma değeri. Rüzgâr mukavemeti. Radyal. Paçavra kâğıtları. Paçavra çırpıcı/silkici. Radyan kızdırıcı. Raceway. (Eş anlamlı. Pamuklu kâğıtlar. Dayanıklı kâğıt olması tercih edildiğinde kullanılır. Rag Trasher. Sahte döşeme. Radyasyonla bozunma. İstatistikte ölçülen en büyük ve en küçük Rag Content. Paçavra için toz temizleyici. testi. bitki. Radiant Drier. Axial Flow Mixer) Harmanında paçavra selülozu kullanılmış kâğıtlar. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat. Radyan ısıtıcı. değişmektedir. Linter selülozu dâhil. rüzgâra karşı koydukları Ragger. Radyal akışlı mikser. kimyasallarının selülozla karıştırılmasında kullanılır. Genellikle harmanında % 25 ile % 100 arasında paçavra selülozu bulunan kâğıtlar. Ambalajlamada kullanılan bir sarım tekniği. selülozu. Paçavra selülozu.

Tension Wood). Ham madde. (Benzer kâğıt arasında bağlanma süresi. Az pişmiş. Ligninli yapıda 222 . (Bakınız. Kâğıt hışırtısı. Top kâğıt. 8) merkezli bakım. Buruk ağaç. elektrik akımıyla gerilimin eş Rattle. Kâğıt topu. Ham su. Ürüne dönüştürülecek özelliği yüksek olma. Reaction Wood. Reaktiflik. içine sönmüş kireç ilave ederek. Amerikan tanımı. Ream. (Bakınız. Ham kâğıt. Tepkime Raw Material. (Eş anlamlı. Recaustisizing. Tahrik tarafı. Compression Wood. Sistemlerde Hard Cook). (1) Kâğıt paketleme makinesi. Reaksiyon. Top. Ream Sealed). Fraksinatörde elyaf Reactive Power. Rayon ıskartası. Ebat kesimi sırasında. bu nedenle sert suların gönderildiği sular. merkezden dışarıya doğru ağırlığı. Yeniden kostik verme. Reaktif güç. Yenileştirme. Elektrik uzunluğunu kontrol etme. Bir paket kağıdın halkalarını bir arada tutan. zamanlılığını kaybetmesinden kaynaklanan. Raw Stock. Rüzgâr gibi dış Receiving Waters. Reactivity. Çarpık ağaç. rağmen. Arka. RCT (Ring Crush Test). RCFA (Root Cause Failure Analysis). üzerine yapıştırılan ve topun özelliklerini belirten etiket. Tutkalın iki olduklarından selüloz üretimine uygun değillerdir. Sayaç kâğıdı. Güven cinsinden) ağırlığı. her gramajı. bir test cihazında silindirin tavan ve tabanı arasında yapılan ezilme testi. işlenmemiş madde. Dere. Ek. nehir. Zahiri güç. Kalite dışı Rayon elyafı. Ream Label. Yeşil likörün selüloz üretimi sırasında azalan kostiğini telafi etmek için Reaction Paper. 500 adet bir top ebat kâğıdın (libre-pound RCM (Reliability Centered Maimtenance). Kâğıt topunun paketi Raw Water. Ream Sealed. İşlenmemiş kâğıt. Donma süresi. Raw Weight. (2) Kâğıt hesaplamalara dayalı bakım yönetimi. Ratio. işe dönüşmeyen vektörel güç parçası. Kâğıt sesi. Oran kontrolü. Alıcı sular. anlamlı. Yapışma süresi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rate of Set. Ray Cells. bobini olan makinelerde. Reactive Power). (Bakınız. odun hücreleri aşırı gelişen ağaçlar. Ratio Control. Oran. uzanan kısa boylu hücreler. Tepkime. yeniden kostik kazandırma. Kâğıt paket etiketi. Az pişmiş selüloz. belirli ölçülerde silindir yapılarak. Yüksek derecede aktiflik. Özışın hücreleri. topu. Kök neden arıza Ream Weight. Duvar kâğıdı veya elle yapılan resimli yaprak sayısı da verilir. Yüzeyinde Amerikan sisteminde gramaj hesabı yapılırken bazen yapılacak kaplama işlemleri için kaba yüzeyli olarak Pound/Ream ifadesi kullanılır. Elektrik akımı çekilmesine Raw Cook. Ağaçta yıllık büyüme Ream Mass. ve duruşun maliyeti minimumda tutmak amacıyla Ream Wrapper. Halka ezilme testi. Sistemin güvenilirliğini öne alarak bakım Ream Wrapped. Raw Effluent. Top ağırlığı. deniz gibi atık etkilerle asimetrik gövdeli olarak büyüyen. afiş kâğıtları olarak kullanılırlar. 500 kâğıdın arasına konulan kâğıt şerit. Genellikle 500 yaprak bir toptur. kapasite kaybına neden olmaktadır. Revizyon. Kör güç. yapılan yenileştirme işleri. Kuşelenecek kâğıdın Ream Markers. Top ağırlığı. Paket ağırlığı. paketlemede kullanılan ambalaj kâğıdı. Kâğıt makinesinde (Tappi T 818). Kâğıttan Rear. aktif sayaçlarca kaydedilmeyen güç harcaması. O durumda bir toptaki üretilmiş kâğıtlar. Arka taraf. İşlenmemiş atık su. Test kâğıdı. 500 adet olarak paketlenmiş kâğıt Rayon Rejects. Rebuild. Kuşe öncesi gramaj. 480-500-1000 yapraklık kâğıt topu. Reactive Energy. Reaction. Kâğıtta gramajı anlatan bir analizi.

Recesses. Sağ sayfa. Geri kazanma. Kâğıt endüstrisinde. Kütük kâğıdı. Recovery Boiler. (Eş Rectifier Roll. kâğıdın hangi oranda geri döndüğünü belirleyen oran. Temiz imalat artığı toplanan kâğıt tonajının. Eleme sonunda büyük ve sodyum tuzlarını geri kazanan. aynı kayıt defteri zamanda enerji üreten kazan. (Eş anlamlı. kaynaklardan toplanan hurda kâğıdın işlenmesiyle elde Recovered Paper. Geri dönüşümlü elyaf. (Eş anlamlı. Rektifiye valsi. Dönüşümlü elyaf. Bozuk kâğıt topunu düzeltmek. Yeniden Yongalayıcı. Tüketilen kâğıt hurdası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Receptivity. Verso). Geri dönüşümlü elyaf. Çeşitli Recycled Paper. yeniden işleme. Reclaimed Paper). Geri dönüşüm. % 75 i türlerdeki kâğıtlar ve karonlar. (Eş anlamlı. İmalat artığı kâğıt Recipe. Kraft selülozu üretiminde. Belirli tür kâğıdı elyafı. (Bakınız. Kâğıt sağdaki ilk sayfa. üretilen kâğıdın içindeki hurda kâğıt oranı. Reçete. Dönüştürülebilir kaynaklar. Reclaimed Fiber Pulp). Toplanan hurda kâğıdın cinsine göre ayrılan farklı Recycled Laid. Recovered Paper Utilization Rate. Recovery Furnace). ve diğer katkı maddelerini miktarlarıyla gösteren liste. Soda bir döngü içinde çalışma. Analitik yaratmak suretiyle elyafların topaklaşmasını önlemek için cihazların kayıtları sırasında kullanılan kâğıt. Recording Paper. döngüde olan. parafini veya Recovery. (2) Ön sayfa. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Dönüşümlü kâğıt türleri. Hurda kâğıt. Geri dönüşüm. Geri dönüşümlü kâğıt. (Eş anlamlı. hurda kâğıttan % 25 i pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar. Üstüvane valsi. Soda kazanı. Recovery Fiber. atık su gibi daha önce kullanılmış ve yeniden Recycled Fiber. Holey Recording Instrument Paper. Elek ve keçeler için kullanılan yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan. (Eş anlamlı. makine. Recovered Paper). Pistonlu pompa. Devridaim. edilen kâğıt. ülke çapında. Soda kazanı. (1) Açık bir kitapta Recoverable Recourses. kullanım oranı. Geri dönüşümlü kâğıt. Dönüşümlü kâğıt Recycling. Recorder Roll) Paper). Kayıt defteri. Recovery Fiber Pulp). Kimyasal geri kazanma ünitesi. Reclaimed Paper Pulp). Recto. Recovered Fiber. Bir kısmı veya tamamı kapalı kazanının da içinde bulunduğu fabrika. (Eş anlamlı. Kayıt defteri kâğıdı. aynı zamanda enerji olan yongaları yeniden daha küçük yongalar haline getiren üreten buhar kazanı. Record Paper. hurdası. selüloz oranları Recovery Fiber Pulp. (3) Posatcının adres defteri. Alıcılık. Voids) siyah likörün lignin gibi karbonlu parçasını yakarak uçuran Rechipper. Recovered Paper Grades. Recycled Fiber Pulp. Boşluk. kâğıt tüketimine oranı. Reciprocating Pump. Dönüşümlü kâğıt. Recovered Fiber Pulp. Kapalı döngü. Recorder Paper). Geri dönüşümlü kâğıt elyafı. Doğrultmak. Utilization Rate) Reclaimed Paper Pulp. Recovered Paper. Dönüşümlü elyaf. Recirculation. üretebilmek için kullanılacak kimyasallar. Recovery Furnace.(Eş anlamlı. Kapalı Recovery Plant. (Bakınız. Çevrim. Kâğıt içinde kalan boşluklar. kullanılan delikli vals. Rectify. Geri dönüşümle Reclaimed Fiber. Kaydedici cihaz kâğıdı. Geri dönüşüm oranı. kullanılabilir maddeler. Tamamlamak. (Eş anlamlı. Hurda kâğıtları yüzey kaplamalarını tutabilme özelliği. 223 . (Eş anlamlı. Siyah likörün karbonunu Record Book. Reclaimed Fiber). kasası içinde akış düzensizliği önlemek ve türbülans Recorder Paper. Evener Roll. Toplama hurda kâğıt. Malzeme listesi. Recovery Rate. Kâğıtta mürekkebi. Yeniden dönüşüm. Geri dönüşümlü düz filigranlı kâğıt. Reclaimed Paper). Hamur anlamlı.

Zarflarda. Reducing Agents. Mekanik selüloz. Reel Drum. İndirilen dolu tampondan alınan test örnekleri. (2) Redüksiyon. üzerinde. Rifayner plaka yoğunluğu. geri dönüşümlü kâğıt oranı. Refiner Mechanical Pulp (RMP). Geri dönüşüm oranı. Öğütücü. Mal sarıcıda tampon sarımı. Refiner Groundwood. Kırmızı cep kâğıdı. Wat-saniye/m birimiyle ifade Reel. Üretilen kâğıdı sürekli eden Rifayner plakasının iş yapabilme yeteneği. mekanik olarak elyafları bileşikleri. kızak üzerinde durduran takozlar. Rulo olarak pazarlanmakta ve neme karşı makaraların istiflendiği kaide. Mal sarıcı döküntüleri. engelleyen fren sistemi. Tampondan alınan örnekler. Redundant. birim uzunluğu başına harcanan enerji miktarıyla Reel Brokes. Bıçakların olarak bir makaraya saran makine. Bataklık sazı. Kırmızı yama kartonu. (1) Hız düşürücü. Reel Spools Stand. Rosin Sheating Paper). kükürdün sodyum sülfite (Na2S) dönüşme verimi. “Gear Reducer” makarayı mal sarıcı hızına getiren mekanizma. Reed. Kolay elektron Refiner Bleaching. Tampon sarıcı. zarfın içinde Atmosferik şartlarda mekanik öğütme yoluyla elde edilen cep olarak kullanılan kâğıt. Reel Spool Starter. Red Wallet. Hurda kâğıttan silindir makinede üretilen. Blue gibi makine salonunun bir kenarında da olabilir. Öğütücüde ağartma. Borularda çap Reel Spool Stopper. Reeling. Mal sarıcı makarası. Makine üzerinde olabileceği yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Net Redundancy. Dolu tamponu daraltmak için kullanılan konik parça. onları karartacak inceltilip saçaklandırarak veya kesip kısaltarak. Kırmızı renkli yalıtım kâğıdı. (Bakınız. İndirgeyici maddeler. yoğun tutkallı. Aktif sülfür. Refiner Plates. selüloz. Saz. Boş sert karton. Makara durdurucu. 224 . artıklarını işleyen pulper. Rifayner verimi. Elyafın şeklini. Ham Reel Spool. Burada motor etiket gücü. Makara başlatıcısı. Red Patch Paper/Board. Refiner Efficiency. Mal sarıcı tamburu. motor etiket gücüne bölümüyle elde sistemlerinin hatasız çalışabilmesi için yapılan fiziksel edilen oran. Rifayner bıçakları. Yedekleme. üretimine uygun hale getiren bıçaklı ekipman. Mekanik öğütücü selülozu. örnekleri. Tampon sarımı. kâğıt sülfür bileşikleri. Redüktör. selülozdan yapılan ve destekleyici parça olarak diğer kâğıt Reel Spool Brake. Hamur veya selüloz öğütücü. İnceltme. Kâğıdın metallerle temasında. Fazladan olan. ve elyafların bağlanma özelliğini değiştiren ve geliştiren mal sarıcı döküntülerini ve bobin makinesi kenar kesim işlem. selüloz işleyen mekanik öğütücüye ağartıcı ilave ederek Reduction Efficiency. Tampon makara kaidesi. Kâğıt makinesi alt katında. Soda kazanında öğütüm işlemi yapma. Yonga veya vererek indirgenen maddeler. ölçülmektedir. Fazla. Otomasyon ve kontrol öğütme gücünün. Reducible Sulfur. Selüloz ham maddesi olarak Refiner Plate Intensity. Kâğıdın içinde asidik Refiner. Öğütme. Tampon freni. Çift kullanılan güç kaynakları ve için beklenen azami güç. Üretilen kâğıt Reel Samples. yüksek momenti nedeniyle uzun süre dönmesini Red Rosin Sheating Paper. motordan öğütme sistem yedeklemesi. boyunu ve yüzeyinin yapısını mekanik olarak değiştirmek için yapılan Reel Pulper. Öğütücü verimi. Tampon makarası. iletişim kabloları gibi donanım yedeklemesi. kelimesinin kısa kullanımı. Rifayner. Yeni sarım için boş Reducer. Dolu tamponun kızak ürünlerinde kullanılan karton. Yedek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Recycling Rate. Refining. ortamda hidrojen sülfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt Üretilecek kâğıt türüne göre. kullanılan bataklık bitkisi. Tampon içindeki. Mal sarıcı pulperi. Mal sarıcı. Öğütücü plaka yoğunluğu. İndirgeme verimi. (Active Sulfur).

Kâğıt üretiminde genellikle bir vana Refractiveness. Bu değerlerden sapma Reflective Copy. Reflectivity. Rejeneratif frenleme. Reinforced Building Paper. Patron kâğıdı. Standart gramaj. Register Bond). Baskı prova kâğıdı. Güçlendirme. Elyaf veya Registration. Reflective Copy). Yansıtıcılık. Refund. Reflektans. (2) Çok renkli Herhangi bir yöntemle güçlendirilmiş kâğıt/karton türlerine baskıda renklerin taşmadan yerlerine oturması. Güçlendirilmiş inşaat kâğıdı. (Bakınız Alkali Blue). Reinforcement. 225 . Şeffaf olmayan kopya. Ayarlayıcı. Yansımalı kopya. Buzdolabı kâğıdı. gramaj 80 gr/m² dir. Örneğin fotokopi kâğıtlarında normal Reflex Blue. Pulper rejeklerini taşınabilir hale getirmek için eğimli bir vidalı konveyör ile yapılan su alma işlemi. Kanuni önlemler. basınç gibi bir süreç değişkenini ayarlayan son kırıcılığın fazla olduğunu gösterir. normal yüzeyinin ışığı yansıtma değerinin oranı. teorik kâğıt sayısı. Kâğıdın başka elyaf Register Paper. Türün normal kabul yüzeyinin ışığı/enerjiyi yansıtma yeteneği. Dynamic Braking) kazandırılmış kâğıt. Reinforcement Pulp. üst üste oturması. dayanıklı Kraft selülozu. Kırılma endeksi. Baskı ayarı. Reject Dewatering. Işığın vakum Regulations. Regulatory Measures. Kâğıt olan ve kontrolörün gönderdiği sinyale göre kesafet. Güçlendirilmiş dolgu kâğıdı. bu ise baskı sonrasında kontrol elemanı. Sabit seviye kasası. Yansıtma değeri. Rejek suyunu alma. Yönetmelikler. yüzeyinin ışığı saptırma ölçüsü. Beraberinde kesafetin Reflex Copy. Standart sayı. Düşük gramajlı ikinci nüsha tabakalarıyla sonradan güçlendirilmesi. Process Control) daha parlak. Refractive Index. sıcaklık. mukavemetini arttırmak için kâğıt hamuruna karıştırılan Register Test Sheet. Değerin büyüklüğü. zorunluklar. Kâğıdın her iki yüzeyinde. Register. Reflectance. Kabul görmeyen. Reject. Öğütme Regular Number. hamur içindeki kirlilikler. Işık saptırma özelliği. Kâğıt makinesi veya bobin makinesi Reinforced Filler Paper. örnek kâğıt görmüş ölçüsü. netlik gibi özelliklerini birbirine uygun hale getirme. (Eş anlamlı. Çıktı kâğıdı. Regulator. Geri ödeme. kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Refining Agents. üretebilen frenleme. ebat ölçüsü 210 X 297 mm dir. (Bakınız. Regulating Box. (Eş anlamlı. Güçlendirici selüloz. Örneğin A4 fotokopi kâğıdında. Kırıcılık. Bir referans Regular Size. 50 libre ağırlığında. olması durumunda ölçü dışı kabul edilir. Çok yavaşlarken. Reddedilen. Kâğıt ebadının kabul yüzeyin ışığı yansıtma miktarına göre. Regenerative Braking. Yazıcı/bilgisayar çıktı kâğıdı. net ve detaylı bir görüntü verir. (Bakınız. basılı metnin taşmadan. 25” X kalitesine katkı sağlayan ve öğütme öncesi selüloz 40” (inç) ölçülerindeki kâğıt demetinde bulunması gereken hamuruna eklenen maddeler. Kâğıt Register Rolls. Elektrik Ziftli ve camyünü iplerle güçlendirilmiş karton. (Bakınız. ona bağlı olan motorlar frenleme etkisiyle katlı kâğıtlarda katmanlardan biri olarak kullanılan ve jeneratör durumuna geçerler ve bu arada şebekeye elektrik laminasyon veya sentetik elyaflar la sağlamlık basılır. Baz olarak alınan bir kâğıt Regular Weight. de düzenlendiği kasa. Öğütme katkı maddeleri. Refrigerator Paper. Register). Buzdolabı Bir ürünün üretilmesi sırasında uyulması gereken kanuni duvarlarının içine konulan yalıtkan kâğıt. ortamından verilen örneğe geçerken yaptığı kırılma açısı. Register Bond. Standart ebat ölçüsü. Reinforced Paper/Board. Kanuni ölçüler. Rejek. Güçlendirilmiş kâğıt/karton. Baskıda resimlerin parlaklık. edilen gramaj değeri. (1) Baskı hiza ayarı. verilen genel isim.

kâğıt. Reprint Paper. Pulper. Çözüm. Güneş. rüzgâr. Preste safiha yaşken. kaynakları. tifdruk baskı (çukur ile desen verilmiş temizlik kâğıtları. çıkan rejeğin temizleyiciye giren miktara oranı. Relief Valve. silindirlerde. Dönüşümlü kâğıt pulperi. Rölyef baskı. Yer değiştirme. Ofiste kullanılan belge yaparken bir tank içine fazla basıncı boşaltarak rahatlama. kopyalama yöntemlerinin genel adı. Bir ekipmanın yerini atılan düğümlü elyafları öğüten öğütücü. Tutunma/yapışma önleyici kimyasallar. Tıpkıbasım kâğıtları. Keçenin ölçüm yaparak. Görece bağlanma alanı. Sürtünme azaltıcı özelliğe sahiptirler. (Eş anlamlı. Kopyalama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reject Handling. Çare. Diğer Reptissue. kâğıtlar. Merdane baskı türleri ofset baskı (düz klişe). Uzaktan ayarlanan set değeri. Kâğıda Remedy. kontrol ünitesinden alması. Uzaktan kumanda. Tıpkıbasım. Silikon veya yağ türü Reproduction Process. maddeler. 226 . referans bilinen bir değerle. Fotokopi kâğıdı. Herhangi bir sıcaklıkta. (1) Basınçtan kurtarma. gelgit ve gübre gibi. Relative Bonded Area. Relative Surface Topography. koşullarda içerebileceği azami su buharı basıncına oranı. Yanki Rep Finish. Temizleme Relief Paper. Rejects Refiner. Relief Gas. Genellikle kuşe kaplama kademelerinden çıkan rejekleri uzaklaştırma. Nervür/fitil desenli kâğıt. Taşıma. Relief). Release Papers. Kabartma klişelerle yapılan baskı türü. Rapor. Tahliye gazları. Görece yüzey yapısı. kimyasallar. Bağıl nem. Kayganlık sağlayıcılar. önleyen kimyasallar. Kayganlık sağlayan kimyasallar. Reprographic Paper. Hidrofobik özellik kazandırarak serbest kalmayı/yapışmamayı sağlayan Reproducibility. Yenileme. Tahliye edilerek düzgün pişirme sağlanır. Kopya baskı yüzey kaplama maddeleriyle yapışma özelliği kaldırılmış süreçlerinden herhangi biri. Eleklerden rejek olarak Relocate. Tıpkıbasım kâğıdı. Bilimsel deneylerde tekrarlanabilir. (2) Rölyef. Bunu Reprography. glikol gibi kullanılamaz duruma gelenleri yenileme. Rejek aktarma. Absolute Humidity). Reject Rate. Gofrajlı pelür veya temizlik kâğıtları. (Tappi 502) ayni sonucu verme. Relative Enthalpy. ışık tutularak ve yayılan ışığın miktarını ölçerek bulunan Remote Control. Yenilenebilir enerji Relative Humidity. Yeniden pulperleme. Yeniden denendiğine (Bakınız. Release Aid) Report. Operating Surface Topography) Replacement. Bağıl Entalpi. Tekrar üretilebir. Görece Remote Set-Point. Selüloz pişiricide yoğuşamayan Repulping. Rölyef baskı kâğıdı. değiştirme. kâğıt üretimi sırasında yüzeyde birden fazla keçeyle fitilli/nervürlü görünüm verilmiş kâğıtlar. Isı miktarı. bunların bileşimiyle elde edilen yüzey şekli. Rejek oranı. Rejek öğütücüsü. Tekrarlanabilir. Kademeli kabartmaları olan gofraj. enerji elde havanın içerdiği gerçek su buharı basıncının. Sabun. Bir olması. ayni edilen kaynaklar. Kurutma silindirlerinin yüzeyine yapışmayı Yinelenebilir. Reproduction Paper. (Eş anlamlı. Üç boyutlu görüntü veren gofraj türü. elyafların kendi aralarındaki bağlanma miktarı. Release Aid. Eskime ve aşınma sonucu Release Agents. veya fabrika içi döküntülerin yeniden hamur hale Relief Embossing. (Bakınız. klişe) ve ipek baskıdır. Yapışmaz kâğıtlar. Renewable Energy Sources. Relief. Tekrarlana bilirlik. Repeatibility. Rölyef Gofrajı. dokuma izleri kâğıda geçtiğinden bu adı almıştır. Tahliye vanası. Tahliye etme. örneklenen kâğıdın kontrol ünitesinde set değerin operatör yerine başka bir mukayese edilmesinden kaynaklanmaktadır. Dönüşümlü kâğıtların gazlar. Yeniden baskı kâğıdı. Repulper. Hamurda temizlik eleği sonrası Relief Printing.

çeşitli kusurları olan düşük değerli Resin Emulsions. Selülozun hamur hale getirilmesi. ve kimyasalların kâğıtta kalma ölçüsü. tutunumu arttırılır. Reçineli. Esneklik.67 kN/m den yukarıda olmalıdır. talebine karşı. Doğadan veya suni olarak elde edilen. çözünmeyen. Normalde önce mordan madde olan şap verilerek. Görüntü işleme sistemlerinde reçine. Reverse Sizing. Ek mukavemet yardımcı olacak kimyasallar kullanılır. Eleklerde 10 Residual Strength. Selüloz üretim aşamalarında Retention. (İlişkili. Ofset baskı sırasında mikronun altındaki dolgu maddeleri ve ölü elyaflar elek kâğıda uygulanan işlemler sonucu tahribatın olması için altına geçerler. geçecek parçacıkların elyafa tutunmasını sağlayan yardımcı Resiliency. akımını geçirmeye karşı direnci. kimyasallar. Sıvı reçine karışımları. onların elyaflara tutunumuna kâğıtta bulunması gereken ek mukavemet. Residue. İstatistikte belirli bir müşteriye giden belirli ürünleri temsil eden veriler. suda kurum üfleyici. Restricted Data. emdirilerek verniklenen emici kâğıtlar. Artık. Ters valsli Kuşeleme. bulunmakta ve bu nedenle vals ile kâğıt arasında sürtünme Resistivity (Electricity). işlemde değişimin başlamasına kadar geçen Reservoir. Pişmiş ve jöleleşmiş Resin Impregnating Blotting Paper. Retrogradation. Tutkallama direnci. İmalat kullanılan maddelerin ortak adı. Rezervuar. değerlendirilmesi. Yeniden değerlendirme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ getirilmesi. hacim kazanması. pulperleme Response Time. Atıkların yeniden Resinous. Hamura verilen dolgu maddelerinin ortaya çıkan elyaf artıkları. Elek altına ölçülür. Ligninin yeniden değerlendirilmesi. sırasında ortaya çıkan. süre. Bu valsle kâğıt arasında sadece kaplama çözeltisi Resistance to Wear. Bir kâğıdın elektrik olmamaktadır. Kalıntı elyaf. Bir maddenin sürece girişi değiştirmesi ve uygulanan kuvvet kalktığında yeniden ile süreçten çıkışı arasında geçen süre. Düşük değerli. Ters tutkallama. Sıvı geçirme yönünün tersine dönen bir uygulama valsiyle yapılan kuşe direnci. İşlem süresi. Yaş dayanım kâğıtlar. Kâğıdın su Reverse Roll Coating. Tepki süresi. Bu nedenle. çözücülerle çözülebilen. Destek valsi. daha sonra reçine yapısına dönmesi. (Bakınız. geçirimine karşı direnci. Geriye dönüşüm. Vargelli kurum üfleyici. kâğıt akış Resistance to Penetration by a Liquid. Tutunum artırıcı kimyasallar. Unrestricted Data) Residual Fiber. sonra şap vererek uygulama sırasını ters yapma. Artık mukavemet. Revalorization. Üzerine uygulanan yük nedeniyle örnek bir kâğıdın şekil Retention Time. (Fogra Method) ile Retention Aid. Aşınma direnci. 0. Bir süreçte bir değişim olarak tanımlanmaktadır. (1) Bir kâğıdın esneme özelliği. Vernik emici kâğıt. Dirençlilik. uygulama valsi ve ayar valsinden oluşan. Reçine. Kullanım sonrası kalan. Kusurlu veya hasarlı kâğıt. Kalıntı. İç tutkallamada önce Resolution. Havuz. Direnç özellikleri. işlemi. (2) Vals kaplamalarında vals yüzeyinin Retractable Soot Blower. Resistance Properties. Residual. verimini ve kurum temizleme periyodunu arttıran bir tür Resin. reçinenin Resource Recovery. Çözünürlük. tank gibi su depoları. Kalan. Kazan hasarlanmadan esnemesi. Evsel atıkların geri kazanılması. Seconds) arttırıcı sıvı reçineler. Bakiye. Sınırlı veri. kâğıt tutkallamada Retree. nişastanın parçalanıp çökelti vererek tekrar kristalsi Ahşap yüzeyini kaplamada kullanılan. görüntü kalitesi. Tutunum. 227 .

Ring Marks. Balon. Reversible Reaction. Bobinden dilme yapan düzgün bir tabaka (halka) oluşturması. (2) Bazen tampon Ring Compression Resistance. Sıvama kutular. Halkalanma. Eksantrik değirmen. Left Hand ters yönde sarılması. Meşe gibi. Salmastra suyu. Süvari valsi. döndürülebilen kimyasal reaksiyonlar. kâğıtlar. yeniden kendini meydana makinesinde keçe yüzüne karşılık gelmektedir. bobin üzerine oturarak ağırlığı ile sarım pompalarında veya karıştırıcılarda sızdırmazlığı sağlayan sıkılığına katkısı olan oynak baskı valsi. Hand of Machine. akış. RCT mukavemeti. Buna “Ring Stiffness” de denilmektedir. Ridges. Ring Crush Test) Rewinding. Reweting. safihanın yeniden su emmesi. Kâğıt akış yönü sağa doğru olan değişimi sırasında. Ezilme mukavemeti. Rider Roll. Halka suyu. Rim. su. Pigment boyalı kâğıtlarda Ribbing. Tampon Right Hand Machine. bobinin daha dar ebatlara ve küçük Ring. Tersinir reaksiyonlar. Sertlik. Bobin Ring Water. El yapımı getiren ana maddelerin elde edilebildiği reaksiyonlar. Ribbon Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reverse Wrap. Pirinç kâğıdı. Yeniden ıslanma. vizkozite ve deformasyon gibi davranışlarını dairesel hareketlerle. Şişme. oranıyla elde edilen birimsiz bir sabit. Belirli şartlar altında miktarını göstermek amacıyla kullanılmıştı. Vals yüzeyinde görülen bir kusur. (1) Pirinç saplarından elde edilen halka şeklinde dizilmiş gözenekleri olan sert ağaçlar. bobinler şeklinde kesilmesidir. köpüklerin patlaması sonucu görülen halkalı izler. (Bakınız. sürterek çalışır. Oksijenle hidrojenin Filigranın doğru okunduğu veya görüldüğü taraf. Ring Porous Woods. kâğıtlarda ise elek yüzüdür. Kâğıdın doğru tarafı. Ters sarma. Kâğıt su molekülünü oluşturması gibi. Salmastra. Yeniden sarma. selülozun. Burada amaç. (Bakınız. Fitilli yüzey işleme. Tersine Right Side of Paper. Rice Paper. kâğıtlar. Halka. Machine). Dalgalı yüzey görünümlü. Halka şeklindeki tabaka. sarımda ise en daha da küçülmekte ve bu işleme dilme Ringelman Chart. başka selülozlarla karıştırılmasıyla üretilen (Diffuse Porous Woods). Vakum makinesinde. Akış bilimi. Geriye sarma. 1 Numara %20 bir akışkanın atalet momentinin akmazlık kuvvetine kirliliği göstermektedir. Binici vals. inceleyen bilim alanı. Baskı valsi. RCT testinde ölçülen dayanım değeri. Ezilme mukavemeti veya sarımından sonra bobin saran “Winder” kelimesi için. Ripple Finish. Maddenin çeşitli kuvvetler yaparken kullanılan bir değirmen. Kurdele kâğıdı. (Tappi T818). Reoloji. Desenli bir presle elde edilen görüntü. Açık geriden koyu griye kadar 5 tonda denilmektedir. 228 . Reynolds sayısı. Ring Grinder. Halka izleri. Rigid Boxes. makine. içindeki kondensatın yüksek hızlarda çepere yapışarak Rewinder. Mekanik selüloz Rheology. frenlenen tampona makine. Kasnak. düzenlenmiş bir renk kartelası. RCT testi. Buhar silindirleri emiciliği arttırıcı yüzey aktif maddeler. direnci. Bobinden sonraki yeniden test. Halka gözenekli ağaçlar. Kâğıdın emdiği duman Reynolds Number. Bükülmezlik. Islaklık arttırıcılar. Presleme sırasında preslenen Rigidity. Slitter). Rewetting Agents. (Bakınız. Kâğıt havlularda Rimming. Kütüğü değirmen taşına altındaki. (1) Dilme makinesi. Tabakalaşma. (2) Japonya’da pirinç nişastasıyla tutkallanan Ring Stiffness. Silindir şeklinde olarak alındığında bobin makinesinde yapılan yeniden bükülmüş belli çaptaki kâğıdın ezilme mukavemetini ölçen sarma işlemine denilmektedir. Rewinder. Tampon sarımı birinci sarım Ring Crush Test (RCT). yeniden saran anlamında kullanılmaktadır. Doğru taraf. boşta kalan kâğıdın.

(2) Vals. Roll Number. Kıvrılmış kâğıt kenarı. Bobin kimliği. Vals kaplaması. Valsli Kuşeleme. 229 . Bobin mihveri. Risk Assessment. Bobin yan yüzüne klor emdiğini gösteren değer. Bobinde sarım sırasında Number). olmamaları için yapılan ön Rolled. Roll Coater. (Bakınız. Bobin yan kapatmaları. Ayni zamanda beyazlaşmanın konulan daire kesitli kesilmiş kâğıt veya karton levhalar. Üretim bilgilerinin yer kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının aldığı bobin etiketi. Kütük Number) çapaklarını değirmen taşında düzleştirme. Bobinin yan yüzeylerini kapatma. Roll. Roll Density. Kâğıt rulo. Sarım kalıplaşması. Risk yönetimi. Pres valslerinde aşırı Roll Ticket. Vals kenarı kusuru. Bobin etiketi. Aslında metalurjide valsle şaftı kaynakla birbirine bağlayan yan ayna takımı. Roll Conveying. Roll End). Kâğıt bobininde sıkı sarılmadan kaynaklanan kalıplama ve bu nedenle kâğıdın Roll Conveyor. (1) Vals başı. Bir amaca ulaşmak için hazırlanan kalkık kâğıt kenarı. Metering Rod Coating). Tampon kaideleri. Stone Paper) Roll Handling. Kalenderlenmiş. Rock Paper. Roll Heading. kenarındaki bozukluklardan kaynaklanan kusurlar. Risk değerlendirmesi. rehber. Törpüleme. Vals tacı. Rolled Edges. İki polietilen katman arasına toz Roller Bearings. Roe klorlama sayısı. Roll Paper. (kosinüs) işlenir. felaketleri önceden irdeleyerek. basınç dikkate alınarak. biten bobini indiren hidrolik veya pnömatik düzenek. Yol haritası. gram cinsinden ifade edilmesi. (2) kullanılan. Roll Set. bir ölçüsü kabul edilir. kâğıda aktaran Kuşeleme sistemi. Bobin makinesinde sarımı ortamın istenilen sıcaklığa yükselme süresi. Bobin sevk işlemleri. Klor Sayısı. (3) Rulo. üretim bilgilerinin ve bobinin kimlik kaydının bulunduğu Bombe açısı taşlama makinelerinde belirli bir fonksiyonla etiket. Kâğıtta vals Roe Chlorination Number. Bir valste. yataklanan vals şaftı ve Rod Mill. Kalenderleme sonucu Road Map. Roll Crown. Rulman. (Eş anlamlı. Roll Edge Damage. Vals taşlama. yataklayan kaideler. fakat selüloz öğütmede de kullanılmış bir Bobin yanı. eğri durması. kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. Bobin sevk konveyörü. Kuşe hamurunu valsle Roll Out Table. (Eş Roll Grinding. Tamponları iki baştan mihver boru. Valsli kuşe makinesi. Vals Bombesi. çalışmalar.Vals yoğunluğu. Roll Covering. Risk takdiri. Laboratuvarda ölçülen örnek selülozun ne kadar gaz halde Roll Ends. Taş kâğıt. Bobin sevk sistemi. Kesikli selüloz pişirmede Roll Discharger. Roll Coating. Bobin Patlağı. meydana gelen kopmalar. (Bakınız. Chlorine Rolling Scores. vals merkezinin bombeli olması. Rod Coater. Roll Doctor. Çubuklu değirmen. anlamlı. 100 gram Roll Identification. Olası arıza ve veya sıyırıcı parça. Bobin indirici. Roll Head. (Bakınız. Vals raspası. Roll Protector. (1) Bobin. Bobin üzerine yapıştırılan. Roll Core. Bobin merkezinde kullanılan Roll Stands. Yükselme süresi. değirmen türü. Çıkıntıları alma. Roleli konveyör. Roe-Genberg Chlorine Roller Back. Kalender valslerinden geçirilmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rise Time. Bobin numarası. Roe-Genberg Chlorine Number. Vals yüzeyini temizleyen raspa Risk Management.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Roll Tissue. Dev temizlik kâğıdı bobini. “Jumbo Roll”

Rope Manila Paper. Kendir kâğıdı. Urganlık kendirden

adıyla pazarlamacılara satılan ve küçük bobinlere

yapılan Manila kâğıdı. Manila kâğıdı.

dönüştürülerek pazarlanan, büyük bobin halindeki temizlik

Rope Manila Sand Paper. Kendir zımpara kâğıdı. Kendir

kâğıtları.

Manila zımpara kâğıdı.

Roll Tracking. Bobin izleme. Kayıt yöntemi ile bobinlerde

Rope Marks. Halat örgüsü deseni. Nervür deseni. Kâğıt

izlenebilme.

yüzeyinde üretim sonrasında görülen, üretimdeki çekiş

Roll Weight. Bobin ağırlığı.

hataları nedeniyle oluşan baklava kesimi deseni veya halat

Roof. Çatı.

örgüsü deseni şeklini alma.

Roof Air Supply. Tavan arası/çatı havalandırma. Kâğıt

Rope Paper. Kendir kâğıdı. Manila kâğıdı.

fabrikasında çatı ile asma tavan arasına sıkışan ve yoğuşan

Rope Sack Paper. Kendir torba kâğıdı.

nemli havanın uzaklaştırılması için taze hava verme.

Rope Stretcher. İp gerdirici. Sevk ipindeki gevşemeyi alan

Roof Exhaust. Çatı egzozu. Makine salonundaki nemli

mekanizma.

havayı atan egzoz sistemi.

Rope Tag. Manila etiket kartonu.

Roofing Felt. Çatı kaplama kartonu. Şıngıl. Emici özellikte

Rope Wrapping. Kendir ambalaj kâğıdı. Manila ambalaj

üretilen daha sonra zift gibi çeşitli kimyasallar

kâğıdı.

emdirildikten sonra çatı kaplaması olarak kullanılan su

Roping. Kâğıtta halat örgüsü deseni oluşması. (Bakınız,

geçirmez karton.

Rope Marks).

Roofing Paper. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin. Çam reçinesi. Doğal olarak veya çam odununun

Roofing Rags. Çatı kaplamada kullanılan paçavra kartonu

damıtılmasıyla elde edilen, kâğıtta iç tutkal ve emprenye

veya keçesi. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

tutkalı olarak kullanılan reçine.

Roofing Shingles. Şıngıl. (Bakınız; Roofing Felt).

Rosin Emulsion. Sıvı çam reçinesi.

Roofing Wrappers. Ziftli karton ambalaj kâğıdı. Genellikle

Rosin Size. (1) Reçine tutkalı. (2) Reçineli tutkallama.

Kraft kâğıdından yapılan ambalaj kâğıdı.

Rosin Sized. Reçine tutkallı kâğıtlar.

Roof Insulating Board. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin Sized Sheating Paper. Reçine tutkallı kaplama

Root Cause Failure Analysis (RCFA). Kök neden arıza

kâğıdı. Mavi veya kırmızı renkte olduklarından bu şekilde

analizi

de adlandırılan (Red Rosin Sheating Paper, Blue Rosin

Rope. Halat. Urgan. Eski halatlar selüloz yapımında da

Sheating Paper) çatı döşeme altı kaplama kâğıtları.

değerlendirilirler.

Rosin Soap Size. Reçine sabunu tutkalı. Reçine asitlerinin

Rope Armature Paper. Kendir Presbantı. Kendir

kostikle yaptığı sabun tutkalı.

selülozundan yapılan elektrik yalıtım kartonu.

Rosin Specks. Reçine lekeleri. Kâğıt yüzeyinde görülen,

Rope Bag Paper. Kendir torba kâğıdı. Kendir selülozundan

tutkallama için kullanılan, iyi dağılmamış/çözünmemiş

yapılma torba kâğıdı.

reçine lekeleri.

Rope Bristol. Kendir kartonu. Kendir Bristol’ü.

Rotameter. Akış metre. Düşey bir boru üzerine monte

Rope Carrier. İp sevk sistemi. Kurutma bölümünde safiha

edilen ve klapesindeki hareketi taksimlendirilmiş bir

şeridini ileriye doğru sevk etmede kullanılan ip ve makara

camdan izlenebilen debimetre.

sistemi. Makinede salon tarafında bulunur ve iki iplidir.

Rotary Consistency Transmitter. Motorlu tip kesafet

Safiha iki ip arasına sıkışarak ileriye doğru taşınır.

transmitteri.

230

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rotary Die Cutter. Döner kalıp bıçağı. Döner kalıplı

Rotational Speed. Dönüş hızı. Dakikadaki dönüş sayısı.

kesici.

(Benzer anlamlı; Rotation per minute, rpm)

Rotary Digester. Döner tip selüloz pişirici. Bir

Rotoformer. Döner elek. Silindir elek.

tambur/silindir veya küresel basınçlı tank. Beslemesi kesikli

Rotogravure. (Eş anlamlı; Rotogravure Printing).

türdedir ve içine buhar verilir.

Rotogravure Paper. Rotogravür kâğıdı.

Rotary Drainer. Döner elek. Pişmiş selüloz içindeki suyu

Rotogravure Printing. Tifdruk. Çukur baskı.

süzmeye yarayan döner elek.

Rotoprint. Rotaprint. Ufak çaplı ofset makinesi.

Rotary Filters. Döner filtre. Teksif eleği.

Rotor. Rotor. Döner makinelerde bir aks ve mil etrafında

Rotary Joint. Döner bağlantı. Buhar başlıklarında

hareket eden ana parça.

kullanılan, buhar silindirinin dönmesine karşın sifonu ve

Rotor Dynamics. Rotor dinamiği. Rotorun titreşim

kondensat çıkış borusunu sabit tutan bağlantı şekli.

davranışlarını inceleyen dal.

Rotary Lime Kiln. Döner kireç fırını. Selüloz

Rough. Kaba dokulu. Dişli. Yüzey görünümü kaba olan,

fabrikalarında beyaz likörden çökelen kalsiyum karbonatı

Kalenderlenmemiş kâğıtlar. Karakalem veya kömürle resim

(CaCO3) geri kazanmak adına yeniden sönmemiş kireç

yapmaya uygun dişli kâğıtlar için kullanılan tanım. (Zıt

(CaO) haline getiren döner kireç fırını.

anlamlı; Smooth)

Rotary Machines. Döner makineler. Motor ve jeneratör

Rough Finish. Kaba dokulu. Dişli görüntülü. Yüzey

türü döner makineler.

görünümü kaba olan.
Rotary Neswprint. Veb ofset gazete basımı. Bobinden

Roughness. Kabalık. Dişlilik. Kâğıdın yüzeyinin dişli

gazete basımı.

olması. Referans düz bir yüzeye göre yüzeydeki sapmalar.

Rotary Photogravure Printing. Rotogravür baskı.

Düz yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki ilişkiye göre,

Rotary Printing Paper. Rotatif baskı kâğıdı.

çeşitli tanımlar yapılmaktadır. (Contact Fraction. İki yüzey

Rotary Pressure Joint. Döner buhar başlığı. Kurutma

arasındaki temas alanının, kâğıt alanına oranı (%). Surface

silindirleri dönerken içine buhar girmesini sağlayan ve

Volume. Temas eden iki yüzey arasındaki boşluğun hacmi

kondensatı dışarıya alan başlık sistemi. (Bakınız; Rotary

(cm3/m2). Surface Pit Distribution. İki yüzey arasındaki

Syphon)

boşlukların dağılımı. Mean Seperation. İki yüzey

Rotary Screen. Döner elek.

arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu (µm). (ISO 8791-4)

Rotary Shear. Döner giyotinde kesme.

Roundness. Yuvarlaklık. Aşınarak yuvarlaklaşma.

Rotary Slitter. Dilme makinesi. Bobin dilici.

Roundwood. Kütük. Ağaç kütüğü. Kesilip kütük haline
getirilmiş ağaç gövdesi. (Eş anlamlı; Log)

Rotary Syphon. Döner sifon. Buhar başlıkları aracılığıyla
buhar silindirlerine bağlanan ve kondensatı tahliye eden

Royalty. Telif hakkı. Bir patent için, patent sahibine ödenen

döner sifon. 250 metre/dakika hızdan sonra önerilmektedir.

telif ücreti.

(Bakınız; Rotary Pressure Joint)

Rpm. Dakikadaki tur sayısı. (= Round per Minute)

Rotary Vakuum Filter. Vakumlu döner elek. Eleği çok

Rubber Covering. Kauçuk kaplama. Valslerin kauçukla

ince gözenekli olduğunda vakum ihtiyacı doğar. Üzerine

kaplanması.

biriken çamur pastası tabakasıyla tam verimli çalışır.

Rubber Gasket. Lastik conta.

Rotation. Dönüş.

Rubber Mark. Vals izi. Kauçuk kaplı iz valsi ile verilmiş

Rotation per Minute (rpm). Dakikadaki dönüş sayısı.

yaş izler.

231

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rubber Spots. Lateks izi. Dönüşümlü kâğıt hamurunda
bulunan yapışkan bantlardan çıkan ve sıcaklıkla birbirlerine
yapışarak büyük parçacıklara dönüşen lateks lekeleri.
Rubber Stamp Mark. Yaş baskı izi. Kâğıdın ıslatılarak izli
kauçuk valsler arasından geçirilmesiyle elde edilen, makine
dışı veya doğrudan üretim sırasında iz verme işlemi.
Rub Resistance. Sürtünme direnci. (1) Mürekkep
parçacığının baskı sırasında bir başka mürekkep parçacığına
karşı veya baskı sonrası sürtünmeye karşı gösterdiği direnç.
(2) Karton kutularda, birbirleri arasında veya zeminle kutu
arasında oluşan sürtünme direnci.
Rub Tester. Sürtünme direnci test cihazı. (Bakınız; Rub
Resistance)
Ruling and Writing Qualities. Yazma çizme kalitesi.
Özellikle, kalemle yazı kâğıtlarında yazma ve silme
sırasında tüylenmemeyi anlatan, son kullanıcı
özelliklerinden biridir. Teknik olarak yazma uygulaması
dışında bir ölçüm cihazı gerektirmez.
Runnability. Çalışabilirlik. İşletilebilirlik. Bir safihanın
kâğıt makinesinden veya kâğıdın son işlem aşamalarından,
sorunsuz geçme özelliği. Ayni talep son kullanıcılardan ve
imalatçılardan da gelmektedir. Bu durum, kâğıdın
mukavemetine, boyutsal kararlılığına, elyafların bağlanma
kuvvetine ve su emme direncine bağlıdır. (Bakınız;
Machine Runnability).
Rupkari. Yüksek basınçla Kalenderlenmiş resmi
evraklarda kullanılacak kâğıt türlerinden biri. Terim
Hintçeden geçmiştir.
Rupture Disc. (Bakınız: Bursting Disc.)
Rush. Çekme. Sürükleme. Elekte elek hızının jet hızından
büyük olması. (Eş anlamlı; Drag.).
Rush/Drag Ratio. İtme/çekme oranı. Hamur jeti hızının
elek hızına oranı. (Bakınız; Jet/Wire Ratio, Efflux Ratio)
Rutile. Rutil. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak
kullanılan titanyum dioksit mineralinin bir türü. “Anatase”,
“Brookite” diğer iki türdür.

232

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Safety Gate. Güvenlik geçişi. Güvenlik kapısı.

S

Safety Glass. Emniyet gözlüğü. (Eş anlamlı; Goggles).
Safety Harness. Paraşüt tip emniyet kemeri

Sack. Torba. Çuval. Çanta veya kese kâğıdından daha

Safety Paper Base Stock. Güvenlik taban kâğıtları.

dayanıklı ve büyük hacimli, kâğıttan yapılma kap.

Güvenlikle ilgili harici yüzey işlemleri yapılması için

Sack Kraft Paper. Kraft Torba kâğıdı. (Bakınız; Sack

üretilmiş kâğıtlar.

Paper)

Safety Papers. Güvenlik kâğıtları. Üzerindeki yazılarda

Sack Paper. Torba kâğıdı. Torba yapımında kullanılan

tahrifat yapılmasını önlemek için kâğıt hamurunda veya

herhangi bir kâğıt.

kâğıt üzerinde çeşitli güvenlik işlemleri alınarak üretilmiş,
özellikle pamuk selülozundan üretilen dayanıklı kâğıtlar.

Sack Paper Shipping. (Paper Shipping Sacks). Kâğıt

Bunlar arasında kâğıt üzerinde yapılan çeşitli filigran izleri,

nakliye torbası. Çok katmanlı hatta arasına polietilen film

izli yaş pres keçesi kullanmak veya izli pres valsi

tabakası yerleştirilmiş Kraft torba.

kullanmak gibi “Watermark” denilen izler makinede yaş

Sad Colors. İç karartıcı renkler. Siyah, kahverengi, gri,

kısımda uygulanır. Yaş izler çok özel tasarımlı amblem ve

lacivert gibi koyu ve ağdalı renkler. Gerçekte, insandan

şekillerle yapıldığından, taklit edilmeleri ancak bir kâğıt

insana değişeceği için, net bir tanım değildir.

makinesinde mümkündür. Kâğıt hamurunda ise çeşitli

Safe Access. Güvenli erişim. Emin erişim. Merdivenli iş

renkli elyaflar karıştırılarak, kâğıdın kırçıllı olması sağlanır.

platformları kullanarak ve fiziksel önlemler alarak bir yere

Hologram uygulaması veya içine metal şerit veya renkli

iş yapmak amacıyla erişme. Havbe içi temizliği veya

kâğıt gömülmesi, alınan diğer güvenlik önlemleridir. Kâğıt

makine salonu tavan aydınlatmaları bakımı gibi işlerde

kuru iken yüzeyde yapılan güvenlik işlemleri ise,

alınan güvenlik önlemleri bütünü.

matbaalarda yapılır ve kolay taklit edilir işlemlerdir. Bu

Safe Designated Area. Güvenli bölge. Ateşli işler izni

nedenle matbaada üretilen kâğıtların isimleri güvenlik

gerektirmeyen bölge.

kâğıtları olsa da, güvenli kâğıtlar değildir.

Safe Entry. Emin giriş. Güvenli giriş. Kapalı alanlarda iş

Safety Paper Base Stock. Bono/tahvil kâğıdı. Üzerine

yapabilmek için güvenlik önlemleri altında yapılan giriş.

baskı yöntemiyle güvenlik işlemleri uygulanmak üzere

Safeguard. Korkuluk. Güvenlik amaçlı yapılmış, kayış ve

üretilmiş dayanıklı kâğıtlar.

Kaplin muhafazaları.

Safety Related Machine Control System. Güvenlik

Safe System of Work. Güvenli İş Sistemi. Bir işin güvenlik

tabanlı makine kontrol sistemi. İş güvenliğini, risk

içinde yapılabilmesi için düzenlenmiş ve işi yapacaklara

değerlendirme kıstasları içinde kabullenerek, kâğıt

uymaları gereken kuralları gösteren izlek.

makinesini kontrol eden sistem.

Safety. Güvenlik.

Safety Rules. Emniyet kuralları.

Safety Bristol. Güvenlik özelliği olan Bristol. (Bakınız;

Safety Ticket Paper. Güvenlik özellikli bilet kâğıtları.

Safety Papers).

(Bakınız; Safety Papers).

Safety Check Paper. Güvenlik özellikli çek kâğıdı.

Safety Valve. Emniyet vanası.

(Bakınız; Safety Papers).

Saleable Mass. Satılabilir ağırlık. Kantar ağırlığının kuru

Safety Coupon Paper. Güvenlik özellikli kupon kâğıtları.

madde oranı ile ortalama rutubet oranının birbirine

(Bakınız; Safety Papers).

bölümünden çıkan değerle çarpımıyla elde edilen ağırlık.

Safety Fuctions. Güvenlik yükümlülükleri. Makine

(Örnek; Kuru madde oranı % 92 olan bir ton kâğıt ve

kontrolünde iş güvenliğine yönelik yükümlülüklerin tamamı
233

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
olması gereken ticari standart kuru madde miktarı % 94 ise

S. and S.C. (Sized and Super Calendered). Tutkallı ve

satılabilir ağırlık 1000*0,92/0,94=978,72 kg)

süper Kalenderlenmiş kâğıt.

Saleable Tonnage. Satılabilir tonaj. Net üretim miktarı.

Sandwich Paper. Sandviç kâğıdı. Hamburger kâğıdı.

Kâğıt fabrikalarının toplam üretiminden sonra, kenar

Sandviç veya hamburger paketlemesinde kullanılan ince ve

ıskartaları ve kalitesizliği nedeniyle reddedilen kâğıtlar

yağlı kâğıt.

çıktıktan sonra kalan, ambara giren, onaydan geçmiş kâğıt

Sanitary Landfill. Tıbbi atık alanı.

miktarı. Günlük, haftalık veya aylık olarak hesaplanabilir

Sanitary Papers. Hijyenik kâğıtlar. Temizlik kâğıtları.

net üretim değerleri.

Tuvalet kâğıtları, kâğıt mendiller, makyaj temizleme

Sales Book Manila. Samanlı makbuz kâğıdı. İkinci hamur

kâğıtları ve kâğıt peçete türündeki Kreplenmiş evlerde

makbuz/irsaliye kâğıdı.

kullanılan kâğıtların ortak adı. (Eş anlamlı; Hygiene

Sales Book Paper. İrsaliye/makbuz kâğıdı. Koçan kâğıdı.

Paper.)

Çok çeşitli türlerde satış sırasında tutulan makbuz ve

Sanitary Tissue. (Eş anlamlı; Sanitary Papers).

irsaliye türü kâğıtlar.

Sanitary Wallpapers. Desenli duvar kâğıtları.

Sales Book Tissue. Pelür koçan kâğıdı. Karbon kopya ile

Sauce. Sos. Kuşe karışımı. (Bakınız; Coating Compund)

birkaç nüsha olarak düzenlenen koçanlarda alt nüshalarda
Sap. Bitki öz suyu.

kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar.

Saponification. Sabunlaşma. Alkali ortamda yağ asitlerinin

Salt Cake. Sodyum sülfat (Na2SO4). Sodyum kaybını

sabuna dönüşmesi.

karşılamak için siyah liköre katılan sodyum tuzu.

Saponification Number/Value. Sabunlaşma sayısı. Bir

Salt Cake Makeup. Sodyum sülfat takviyesi. Siyah liköre

gram yağı sabunlaştıracak miligram cinsinden (NaOH)

sodyum sülfat (Na2SO4) ekleme.

kostik miktarı.

Salt Cake Mixing Tank. Sodyum sülfat hazırlama tankı.

Sap Wood. Katman doku tabakası. Özsuyu tabakası.

Salting Out. Tuzla çökelme. Sülfat siyah liköründe

Ağaçta öz suyu taşıyan kısım. Kabuğun altında, odunun

buharlaşma sonucu, tuzun artması ve beraberinde reçine ve

yüzeyine yakın ve odunun özünün üzerini kaplayan dar bir

yağın sabun şeklinde tabakalaşarak çökelmesi. Bu süreçte

kısımdır.

moleküller daha büyüyerek çözünürlük azalır ve

Satchel Bag. Omuz çantası. Kâğıttan katlanarak yapılan bir

buharlaştırıcı tüpleri tıkanır.

çanta türü.
Sample Cards. Ürün kartelası. Ürünlerin özelliğini

Satin Finish. Saten görünümlü. Saten tarzı perdahlama.

belirtmek üzere kesilip hazırlanmış, ürün serisini gösteren

Düz, yarı parlak yüzey görünümü verilmiş kâğıt veya

karton ve kartelalar.

Bristol karton.
Sampling. Örnekleme. Numune alma. Laboratuvar analizi
Satin Folding Bristol. Saten Bristol kartonu. Siyah saten

için gelişigüzel bir grup örneği seçme.

görünümünde boyanmış veya kaplanmış, davetiye

Sampling Paper. Örnek sarma kâğıdı. Alınan örneği sarma

yapımında veya katalog basımında kullanılan kartonlar.

kâğıdı.

Satin Paper. Satenli kâğıt. “Mica Paper” mika kâğıdı

Sand Paper. Zımpara kâğıdı.

diye de adlandırılan, tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan,

Sand Table. Kum kapanı. Düşük kesafetli hamur içindeki

duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında gofraj

kum ve diğer ağır rejekleri çöktürmek için akış hattı

yapılarak kullanılan bir kâğıt.

üzerinde kullanılan kapan. (Eş anlamlı; Sand Trap)

Satin White. Saten beyazı. Hamurunda, alüminyum

Sand Trap. Kum kapanı. (Bakınız; Sand Table)

sülfatın dolgu olarak kullanıldığı kâğıtların rengi.
234

School Flats. Tarayıcılı ölçüm. Beyaz sudan elyafı geri kazandıran her tür donanım. Raspa ile sıyrılarak temizlenir. Asfalt emdirilmiş kaba ölçülendirme/derecelendirme yapılmış. çok yaygın görülen kalsiyum karbonat türü. Kimyasal emdirme Scandinavian Style Forestry. yapılan bakım yöntemi. Hamurda suyun serbestlik Scale. çeşitli türde kartonlar. Emicilik özellikleri. acfm Savealls. Kâğıt yüzeyinin. 235 . kâğıtları. Scenario. “Süper Kalenderlenmiş” Scheduling. nedeniyle kireç oluşumu. Kireçlenme. Emici karton. Doyma. (1) Geri kazanma. Scaffolding. Göğüs hizasındaki çapı 30 cm Scheduled Shutdown. kalite kontrol sistemi (QCS). Kolej kâğıdı. Scars. Kışır oluşması. Belirli sıcaklıkta içindeki Scalenohedral Calcium Carbonate. Saturating Properties. (1) Emici kâğıtlarda. Asfalt emdirilerek Scaling. Resim defteri kâğıdı. Neme/suya doymuş hava. Yüzeyde meydana gelen çizikler. Kalender yüzeyinde yabancı Scholl Drawing Paper. scfm. Çeşitli türde kırtasiye Scaffold. Saturation. Kazanlarda sert su kullanılan karton. Veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi. alamayacak noktaya erişmesi. Scattering Power. Okul kartonları. School Papers. ormancılık. Şoper. Standard Cubic Feet per Minute). Kesilmiş ve ebat hale gelmiş SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition). öğütümün gelişen kireçlenme. İşlere göre zamanı ve kelimesinin kısaltılmışı. Doymuş hava. Senaryo. yedeği. Elek altında ve arkasındaki Scheduled Maintenance. Süper Kalenderli B sınıfı kâğıt. Kâğıt makinesi işlemlerinde kullanılan kâğıtlardan beklenen emicilik üzerine kurulan bir çerçeve ile tarama yaparak ölçü alan. Scale Paper. Kabuklaşma. Tartar. derecesini belirleyen bir test yöntemi. kapasitesiyle ilgili özellikler. SC-A. Soğumayla birlikte kondensat veren durum. maddelerin birikmesi. kontrollü SCAN Test Methods (Scandinavian Pulp and Paper doyuma ulaşma noktası. üzerine Saturated Felt. Kristalsi yapısında üçgen yüzeylerin bulunduğu. Emprenye Scanning Measurement. Program yapma. Planlı bakım. Burada ölçülen değer. Schopper Riegler (°SR). amacıyla fabrikayı planlı durdurma. Kireç taşı birikimi. Saturating Felt. Geri kazanma tavaları. Emici kâğıtlar. Geri kazanılan hamur. Zaman içinde veya yöntemi de denilmektedir (ISO 5267/1). Işık dağıtma gücü. (Supercalendered). düşen ışığı dağıtma veya saçma gücü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Saturated Air. Kristal kalsiyum fazla buharı yoğunlaştırmaya başlayan buhar durumu. Milimetrik kâğıtlar gibi. İskandinav yöntemi işlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. Süper Kalenderli A sınıfı kâğıt. Doymuş karton. (3) Testing Methods). Saturated Steam. Örneğin teksif elekleri. SC. Kesimlik ağaç. Saturating Papers. Sawtimber. kayıt cihazlarında karton. Planlı duruş. Kireç tortusu. ticari kesimlik ağaçlar. Okul kâğıtları. Belirli işleri yapmak ye ulaşmış. Belirli sürelerle beyaz su geri kazanma tavaları. İskele. Saveall. havanın daha fazla nemi Yöntemleri. Doymuş buhar. karbonat. School Flats. Çizikler. İskele kurma. Dosyalamaya uygun kolej SC-B. (2) Geri kazandıran donanım. Saveall Reclaim Stock. (Bakınız. Scabbing. Kireç bağlama. kâğıdın dayanıklılığını belirleyen. İskandinav kâğıt ve Selüloz Test Hava buhar karışımında. Skalalı kâğıt. kaynakları belirleme. Resim kâğıdı. (2) Rengin doyma derecesi. kullanılan kâğıtlar. Alman serbestliği Scale Accumulation.

Vidalı konveyör. Vidalı pompa. Vidalı yonga besleyici. Kupramonyum Screenings Board. Bobin içine sarım sırasında sistem. Screen Printing. 236 . Spek dışı mal. için katlama yerlerinin önceden izle belirlenmesi. Yüksek basınçlı Score Line. Teslimat kapsamı. Pilyajdan kopma. girmiş kâğıt parçası. Salmastra. Katlama yerlerinde pilyaj bıçağıyla Screw Press. kırılmayı önlemek eleklerin bulunduğu alan. (Tappi T 569) (Bakınız. Metalden yapılmış. arıtma çamurlarını ve yüksek basınçlı fıskiye sularını basmak için Scott Bond. Kısa mesafede selüloz Score Cutter. Bobin içi ıskarta. Scrubber. SCT. Scoring. oluşan hatalı kırılma izi. Pilyaj yerinden kopma. Short Span Compressive Test) elek sepeti. Score Break. Havlanma. karşısında gösterdikleri direnç.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ göstergesidir. sargılık karton. hamuru veya yonga sevke etmeye yarayan helezon taşıyıcı. Scope of Supply. geçmeyen rejeklerle yapılan. Seal. kullanılan bir kimyasal. Baca gazını temizleyen Scrap in Roll. Screw Pump. Yazı tabı kâğıdı. ambalaj kâğıdı. Scratted Paper. Scrapbook. (Bakınız. ve tıkanmayan bir pompa türüdür. elendikten sonra geride kalan rejekler. Screen Room. özel bıçakla verilen bükme izi). Tüylenme. Elek döküntü kâğıdı. Ucuz duvar kâğıdı. Kâğıt ürünleri hidroksit. Internal Scribbling Paper. Elek. Screw Chip Feeder. Sıkma presi. Schweizer’s Reagent. Screen Basket. Pilyaj bıçağı. Kesafet arttırmada iz verme işlemi. Sürtünme direnci. İpek baskı. Eleme. Pilyajdan çatlama. Çeşitli kâğıtlardan Script. (ISO 5267/2). Kapsam listesi. Kullanılmayan parça. Pistonlu (Pilyaj. Pilyaj. Elekten geçemeyen bilinmektedir. Makaslı kaldıraç. Scope List. Scrim. Basınçlı elek. Elek bölgesi. Sözleşmelerde belirtilen Screen Residue. Pilyaj yeri yakınında karıştıran basınçlı hava kompresörü. Karalama kâğıdı. Sızdırmazlık contası. Yazı kâğıdı. kompresörlere göre daha az sorunlu ve havaya daha az yağ Score Crack. birbirinden ayrılma kuvvetini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir Tappi test yöntemi. Scrap. Schweitzer eriyiği. Bir diğer yöntem Kanada serbestliği olarak Screenings. Elyaf bağlanma testi. Scrubbing. Kapsam. Pilyaj işlemi. Elek artığı. Screw Conveyor. Vidalı kompresör. Selülozu Rayon ve selofan yapımı için eritmede ambalajlamada kullanılan. Verilenlerin kapsamı. Pilyaj çizgisi. Serigrafi. Baca gazı arıtma sistemi. Scope. Sürtünmeyle kâğıt kalite duvar kâğıdı. Elek döküntüleri. Screening Wrapper. Hamur hazırlama ünitesinde Score. kıvrılmasını sağlar. Vidalı pres. Screw Compressor. Kuşe hamurunu. Öğrencilerin Bonding Strength) kullandığı çalışma kâğıdı. Karton kutu yapımında. yüzeyinde oluşan elyaf kalkması. Basınçlı elek sepeti. kaba kâğıtlar. Döküntü kartonu. (1) (İlk üretilen) duvar kâğıdı. Rejek. Bu işlem kartonun kırılmadan düzgün kullanılan pres. Baca gazı arıtma. Monopomp. Screening. Bez takviyeli temizlik kâğıtları. (2) İkinci Scuffing. hamurdan yapılan. Kâğıt hamuru teslimatla ilgili liste. yapılan el işi fotoğraf albümü. Kâğıttaki elyafların kullanılır. Elekten Scissor Hoist. Hamur içindeki yabancı esnek Scuff Resistance. Screen. Hamur içinden esnek yabancı maddelerin veya hamur topaklarının ayrılması işlemi. Kolilerin sürtünme parçacıkları ve topakları ayırmaya yarayan donanım. El işi fotoğraf albümü.

kazanında siyah likör pompası ile siyah likör düzeleri Sectional Drive. Cooling ikinci ve üçüncü kopyaları elde etmek için kullanılan pelür Roll) kâğıtları. renklerden ikisinin karışımıyla elde edilen renkler. olmaktadır. gövdede ek yeri bulunmadan yapılan üretim. Üçlü pres grubunda ikinci nipi Seat Roll. Fon kâğıdı. Sızdırmazlık bandı. çıkan döküntüler kadar hurda kâğıttan elde edilen Seam. Vakum pompalarında. krepleme. Secondery Creeping.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sealability. Hurda kâğıt elyafı. Sealing Papers. Sekonder arıtma. Kurutma oluşturan pres. (1) Borularda çekme yöntemiyle sonra yapılan. Üretim sırasında ortaya (vakumun kırılmaması) için verilen su. Salmastra suyu deposu. çıkmışlardır. Dikiş. Seal Pit. İkincil elyaflar. Profil dengeleme valsi. Kutulardaki zımbalı ek yeri. Eksiz vitrin kâğıdı. Secondary Clarifier. İkincil krepleme. İkincil renkler. Seal Water. İki katlı kâğıt üretiminde üst eleğe hizmet eden Seal Tank. Bunlar motorlar. (Eş anlamlı. Sızdırmazlık suyu. Retree Papers) atmosferik ortam koşullarına getirme. Dikiş fitili. Masuraya rulo yapılarak satılan vitrin döşemede kullanılan Treatment). İkinci pres. Soğutma valsi. Halka suyu. Vakum ayaklarındaki hamur kasası. Kâğıt veya kartonun Secondary Colors. salmastra suyu olarak kullanılan suyun. Secondary Wastewater Treatment. Bölünmüş makine tahriki. Şartlandırma. şaftlar ve Atomları birbirine bağlayan daha düşük enerjili bağlanma kaplinlerden oluşur. Gerçek krepleme. pompa içine sızdırmazlık sağlaması Secondary Stock. Çeşitli nedenlerle kâğıdından yapılma bükümlü ip. sarı ve mavi yapıştırma sonrası geçirgenlik özelliği. İkinci hamur kasası. Single Shaft Line). Machine Drive. Second Hand Machine. (Eş anlamlı. Vakum pompalarında Secondary Fibers. (2) Uzun Secondary Wall. talep edilmediği için depolarda kalan. bölümü silindirleri sonuna eklenen içine su verilerek rutubet profilinin düzgün yayılmasını ve bu sayede boyutsal Second Sheets. (1) Kombine artığı kâğıtlar. imalat kusuru olmayan fakat düşük fiyatla satılabilen kâğıtlar. İkincil arıtma. Katı maddeleri kabaca ayıran birincil arıtma işlemlerinden Seamless. (Eş anlamlı. Ambalaj kâğıtları. Hücre duvarının elekte dikiş yapılmadan. İkincil hücre duvarı. Kâğıt ip. Second Pres. makinesini döndüren tahrik grubunun. görünmeyen şekilde yapılan daha Elyafsı ve selülozu oluşturan kısmı. için ayrı ayrı olması. Kırmızı. Ambalaj kâğıtları. Line Shaft’a alternatif olarak ortaya kuvvetleri. Kâğıt bobinlerini veya toplarını kalite kâğıtlar. Secondary Seamless Display Paper. redüktörler. (Bakınız. 237 . Sülfat Sectional Linen Finish. kasası. Vakum seperatör. Secondery Pulp. Dikişsiz. Kâğıdı ıslatılarak pres valsleri arasında krepleme. biyolojik arıtma işlemleri. selülozlar. İkincil hamur. İkincil bağlanma kuvvetleri. Multi Sectional Drive. birleştirme işlemi. Bez deseni izi verilmiş kâğıt. Karbon kâğıdıyla kararlılığı düzenleyen/oturtan vals. kâğıt. Son çöktürme havuzu. İkinci nüsha kâğıtları. kâğıt makinesinde üretim sırasında Sealing Wrapper. İkincil siyah likör. kanalı ve buna bağlı Secondary Headbox. Dikiş ipi. Kâğıt arasındaki ısıtıcı sistemden geçen likör. Makine dışında Sealing Tape. Secondary Treatment. Line Shaft Drive. Sızdırmazlık özelliği. Sargılık kâğıtlar. (2) İkinci Seasoning. Sargılık kâğıtlar. Seaming Cord. Secondary Black Liquor. Secondary Fibers). İkinci el makine. her bölüm ve grup Secondary Bonding Forces. (Bakınız. sızdırmazlık tankları. Seaming Cord. Üst hamur deposu. Döşemecilikte kullanılan Kraft Seconds.

Yarı alkali selüloz. Baskıyla Paper). Security Papers. Self Generated Energy. Kendi ürettiği enerji. üretimden sonra kâğıdın dayanımının zaman içinde Seed Bag Paper. Sedimentation Basin. (hidrofobik) Security Alarms. Yapışkan kısım kullanım anına kadar bir yağlı kâğıtla Sedimentation. çok dayanıklı yazı kâğıtları üretilen açıklığına göre akışın lineer hale getirildiği küresel vana. örnekte belirli özellikte olanları ayırma. Kendinden kapaklı. Kapağı ve yaprakları ayni sistemlerinde katı maddelerin çökeltildiği havuz. Tohum torba kâğıdı. Tohum elyaflar. V yarıklı küresel vana. Seralarda. Sediment. Çökelti yoğunluğu. Self Adhesive Paper) örneklemede su içinde birbiriyle bağ yaparak tabanda Self Sealing Wrapper. Doğal renkli. emici olduğu halde su anlamlı. Açma ortamda pişirildiği için. Güvenlik alarmları. sırtı tutkallı etiket ve çıkarma kâğıtları. Seçme ölçütü. Kendinden yapışkanlı kâğıt. Satın Sediment Concentration. Bir Self Sealing Paper. Hafif alkali Segmented Ball Valve. kâğıt. Semialkaline Pulp (SAP). Her iki tarafına da tutkal uygulanmış ve basınçla Sediment Value. Yarı ağartılmış selüloz. sülfit selülozları. Sedimentation Tank. mavi renkli dayanıklı kâğıt. tür kâğıda basılmış kitap. Hamurdan elyaf Sectional Paper. Yapışmaz vals. Pamuk gibi tohumu korumak neopren kaplı. Doğal tutkallama. Seçme. ıslatılamayan parçacıkların yüzdürmeyle ayrıştırılması işlemi. değeri. (Eş fideleri çimlendirmek için kullanılan. oluklu kâğıtları. 238 . Fide kâğıdı. Arıtma Self Cover. Kendinden yapışan ambalaj kâğıdı. kaplaması olan valsler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sectional Linen Finish. İlaç ambalaj kâğıdı. Satıcı. Selective Floatation. Seed Fibers. Kontratlarda mal veya hizmet satan taraf. Çökelme değeri. çeşitli aralık değerlerinde kontrol ettiği silindirleri arasından geçirilerek hafif keten deseni elde kontrol sistemi. Bir Genellikle oluklu kâğıtları. Çökeltme tankı. Mikro gözenekli. Safety Self Adhesive Paper. Çökeltme. Yarı kimyasal Selection Criteria. İki keten Selective Control. yapışabilen. Güvenlik kâğıtları. Çökeltme havuzu. Vendor) sızdırmaz. Selection. Katı madde değeri. yapışabilen ambalaj kâğıtları. Beyazlığı suda eriyen tıbbi toz ilacı sarmada kullanılan mavi ve beyaz (Brightness) orta derecede olan selülozlar. Semichemical Board. kâğıdı kolayca kaydırabilen yapıda için bir selüloz yatağı oluşturan bitkiler. Self Colored. Çok dayanıklı ve kendiliğinden artmasıyla gelişen durum. Seçici kontrol. Arıtma sistemlerinde katı kapalı tutulur. Seidlitz tozu denilen ve Semibleached Pulp. Çökelen katı madde konsantrasyonu. Çökelti. Seidlitz Paper. Semichemical Corrugating Material. Elyafların uzunluğuna ve cinsine bağlı olan katı madde Self Sizing. Seçme kıstası. Kısmi keten desenli. Sediment alınmadan bir işletmenin kendi tesisinde ürettiği enerji. (Eş anlamlı. Kendi renginde. safihayı oluşturan elyafların minimum yoğunluk değeri. konsantrasyonu. Seed Germinating Paper. maddelerin çökeltilmesi. edilmesi. (Bakınız. Self Skinnig Rolls. Hurda kâğıtta cinse göre ayırma. Tutkal kullanılmadığı halde. içinde Seller. Milimetrik kâğıt. Dibe çökmüş. Seçici yüzdürme. Süperkalenderlenmiş bir kâğıt türü. içindeki farklı yüzey özelliklerine sahip. Yarı kimyasal selüloz kartonu. Pek çok kontrol cihazının desenli kâğıdın arasına konulan düz kâğıdın baskı tek bir değişkeni.

Semi Ring Set. Semichemical Mechanical Pulp (SCMP). Yarı mat perdahlanmış. Önem. Set değeri. mekanik selüloz bulunan selüloz harmanı veya ondan Set Point. Kâğıdın rengi. ağaçlar. Sequestering Agents. Semichemical Pulping Process. Genellikle mavi kimyasalla ön işlemden geçmiş ve mekanik olarak renkli. Işığa hassas Color) 2. İkinci hamur kâğıt. Vahamet. Folding Box). Ayarlama. Fotoğraf ve ozalit kâğıtları gibi kâğıtlar. Ardışık. Settlement of Disputes. Çeşitli Severity. (2) Takım. 1. likör. sarıma başlama. Çukur yüzeyli şekillerle donatılmış. Algılayıcı. Yarı kimyasal selüloz Concurrent) üretim süreci. (Eş anlamlı. (1) Ayarlamak. Şerit şeklinde rulo Semi Diffuse Porous Woods. Basınç sensörü. Sensitizing Papers. Kıskaca alıcılar. Porous Woods) Set Change. Settleable Solids. Semi Concentrated Black Liquor. (Bakınız. Yarı Kreplenmiş. mekanik selüloz. Serpantin kâğıdı. Semichemical Pulp) Sequestrants. Takmak. Sensitized. Sequestrants). Kıskaçlayıcılar. Yarı kimyasal Sensor. Semichemical Pulp. Parçalı elyaf/lif. (Eş anlamlı. Yarı konsantre siyah Chelating Agents). reaksiyon dışında tutan maddeler. Çökelebilir katı maddeler. Shade. ve gerilmesi tam kreplemeye göre daha az olan düşük Chelating Agents. (Bakınız. (Eş anlamlı. kumaş toplarının veya tekstil ürünlerinin arasında öğütülerek elde edilmiş selüloz. Yarı açık Setting. seperatör olarak kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. Semi Open Centrifugal Pump Impeller. Sert ağaçlar sınıfındandır. Mekanik odun selülozu üretimi. Süreç değişkenini istenilen değerde yapılmış kâğıt. Suyun kirecini tutan veya Genellikle peçetelerde tam kreplemeden yapılan ve uzaması ağartma sırasında demiri tutan maddeler gibi. Birbiri ardına yapılan. Semi Diffuse Setup Box. Yarı halka gözenekli ağaçlar. Hassas yüzeyli. değiştirebilecek miktardaki ısı. Sert ağaçlar sınıfındandır. Yarı kimyasal yaklaşım sensörü gibi. Çeşitli süreç değişkenlerini veya oluklu kâğıtları. mekanik olarak (CMP) tek parça yerine parçalı/bölünmüş yapıda olması. Set değişimi. SGW Pulping. öğütülen ve NSSC selülozu diye de anılan selülozlar. akış sensörü. Durumun ciddiyeti. Tam krep verilmemiş. Sequential. Serpentine Paper. ölçüleri algılayan elemanlar. (Eş anlamlı. Setup Drinking Cup. tutmaya yarayan ve kontrolör üzerinden ayarlanan değer. Semi Fine. Seperatör pelür kâğıdı. Semi Ring Porous Woods. Katlanır kutu. Yarı Kreplenmiş temizlik kâğıdı. İçinde %5 den fazla Setoff. Pasta kutusu türünde kesilmiş. egütör valsi ile elyafın daha yoğun 239 . Renk. kimyasallarla yüzeyi ışığa karşı hassas hale getirilmiş kâğıt. Işığa hassas. Bir maddenin sıcaklığını getirilen kutular. Işığa hassas kâğıt. (ISO 5631) (Eş anlamlı. Sensitized Paper. Ayırıcı maddeler. (Karşıt anlamlı. Yarı kimyasal selüloz. iyonların çevresini sararak ayıran ve onları kimyasal Semicrepe Tissue. Shade Craft Watermark. Yerleştirmek. Çözelti içindeki Semicreped. Ofset. Lignin içerisinde elyafın kimyasal pişirme işlemi sonunda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Semichemical Corrugating Medium. Porous Woods) katlama çizgileri olan ve son anda kullanıma hazır hele Sensible Heat. Katı madde oranı en az %50 olan siyah likör. gramajlı kâğıtlar.Gölge. Anlaşmazlıkların halli. santrifüj pompa fanı. (Bakınız. Katlanır kâğıt bardak. Yarı dağınık gözenekli olarak hazırlanmış süs kâğıdı. Aynı renkte dalgalanma. Sensitized). Gölgeli fligran. Bobin makinesinde yeni bir Semidull Finish. Orta derecede Septate Fiber. kâğıtların tümü. 100 oC nin üzerindeki sıcaklıkta Seperating Tissue. Hissedilen ısı.

(Eş Sheetage. Shell Flaw. bağlandıktan sonra devre dışı olan sevk ipi sistemi. Sürtünme gücü. kutularında olduğu gibi kaymalı kapağı olan kutu türü. Döşeme kartonları. Sürgülü kutu. Çivitle sarılığı kapatacak özelliklerde kâğıtların genel adı. Boyama. elekte elyaf yerleşimini hızlandırmak için kullanılan sarsma Sheet Formation. kartonlarıyla birlikte. halinde kesmek. Kovan kâğıdı. Raf ömrü. (2) Makas yüzeyinin düzgünlüğünü. 240 . Kuşe karışımında.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olarak toplanabildiği ve daha opak şekiller elde edilen Sheating Paper. V Kayış kasnağı. Sallama. Kartondan sırt alternatifi elyaflar da denilmektedir. Sheating Boards. Bobin makinelerinde mihver boruyu kavrayan ve çapları mihver boru çapına göre Sheet Fed Gravure. (2) Mihver boru. Couch Marks). (3) Çeşitli Shading. onların altında kullanılan kâğıtlar. Kalenderlenmiş kâğıt. Sürtünme dayanımı. Shadow Marks. (1) Sürtme. (2) Safiha. Kıyıcı tip karıştırıcı. Tek bir yaprak. Yanki silindirlerde gövde Sheating. Shearing Strength. sürtünmesiyle oluşan kıvam artışı. Sheet Fed Printing. Gövde. Raf kâğıdı. Fişek kâğıdı. Sürtünme. Shell Packing Paper. İki parçayı birbirinden ayırma kuvveti. (4) Ebat kesmek. Rifayner bıçak Sheffield Porosity (Test). Duvar. Shake. Elyafı. Shelf Life. Kâğıt Sheet Lining. Kovan kâğıdı. Biçme. kâğıdı Shelf Paper. Çalkalama. Shade of Paper. Raf kâğıdı. yazısız kitap ve dergi kenar ıskartaları. Sheehan sevk ipi sistemi. Sarsak. Safiha oluşumu. Kâğıdın rengi. değişen başlık. Shaft Head. mekanizması. bir yöntem. elde edilecek yaprak sayısı. Raf kaplama kâğıdı. Kâğıt ağzının yaptığı işlem. (2) Belirli ağırlıktaki kâğıdın/kartonun yüzey alanı. Shelf Lining Paper. Termal kâğıtlar gibi hassas kâğıtların Shearing. altında ve tavanda kullanılan döşemelik kartonlar. Sheffield gözenek (testi). Yaprak boyama. veya kartonu tahrip edecek. tavan veya yüzeyinde tespit edilen hata. Arzani makas. geçirilmiş/yapıştırılmış. Sheehan Rope. Sheeting. (1) Şaft. El yapımı kâğıt. Mil. 2) Boş tampon makarası. Çekmeceli kutu. 1) Kovan. kuruduğu gövde/kovan. Oluklu kasnak. Tahrik mili. Mal Shear Thickening. Matbaalarda ortaya çıkan. Baskı kalitesinin son derece iyi olduğu. Sürtme gücü. Sheet Mold. İnşaatlarda duvar Shell Paper. Kesim artıkları. Shell and Slide Box. Biçme gücü. (Eş anlamlı. Gölge izleri. Shaft. Kâğıt beslemeli baskı. (1) Belirli ağırlıktaki bobinden anlamlı. Shade Reversion. Sayfa toplamı. Shear. Shear Type Agitator. Yanki silindirlerde kâğıdın açacak kuvvet. Sürtünmeyle kıvam verme. (1) Yaprak. Öğütücüde birbirine bitişik iki elyafın kullanılmadan önceki ömür süresi. Karton sırt geçirilmiş. Boyanma. Sifon valsi izleri. Karıştırma sarıcıda kullanılan boş haldeki tampon makarası. yapraklar halinde yapılan baskı. Shavings. Shaker. yüzeye hava akımı vererek ölçen Shear Force. Elde kalıplanmış. Renk kaybı. İnşaatlarda döşeme filigran türü. Bobinden ebat kesen makine. Ebat kesme. Kibrit karıştırmayla birlikte meydana gelen vizkozite artışı. Kâğıt beslemeli rotogravür baskı. Sürtünme. Kâğıt formasyonu. Sheave. Bunlara selüloz Sheet Lined. Sheet Calendered. Fişek kâğıdı. Sheet. Sırt geçirme. Tinting). Sarsma. Sheeter. Mil başlığı. Düşük hızlı makinelerde. Döşeme kâğıtları. İnşaat döşeme kaplaması. birbirlerine eksenel olarak sürterek kaydırılması. taban kaplaması. Gövde hatası. sürterek ayrılmalarına yol Shell.

kâğıt üzerine konulan basılmamış bir kâğıdın üzerinde Shock Drying. Shredded Tissue. tam Short Fiber. Üzerinde Shrinkage. (1) Şeffaf. Daralma. 15 mm lik bir kâğıt Rutubet azalması nedeniyle ağırlık değişmesi kabul şeridini 0. Schopper Riegler). parlak renkli elyaf topağı. Selüloz üretiminde. Bill of Lading) (2) Sert ağaçların elyafı. Işık geçirgen. Tekstilcilerce kullanılan Short Ton. (1) Kısa elyaf. hamur kasasına verilecek hamuru sulandırmak için kullanılması. Shot Shell Tube Paper. (1) Büzülme. Shiner. Düğüm. kurutulması. Safihanın aşırı sıcaklıkla ölçülen mürekkep yoğunluğu. 907 kg. Kısa ve serbestliği yüksek selüloz gelen ve ezilebilen herhangi topaklaşmış madde. Kâğıdın kuruma sırasında en kaybederek anlamlı. edilebilir düzeyde (% 01) olmalıdır. basınçlı su fıskiyeleri. Konşimento. Şönt direnç. Açılmamış elyaf. (Eş anlamlı. Gömlek içi kartonu. Shoe Press Sleeve. Metric Ton) gömlek paketlemede kullanılan. Nakliye ağırlığı. çeşitli artıkların öğütülmesiyle elde edilen karton. Kâğıt makinesinde elekten Shute off Valve. (Eş anlamlı. Düğüm. Shirt Board. yarıklar bulunan ve bant şeklinde pres valsi üzerine kâğıdın kururken. Shipping Documents. Shreds. Pabuç pres vals gömleği. Nipi genişletilmiş pres. Gren yönü kısa kenar. Konşimento ağırlığı. Salpa. İrsaliye ağırlığı. Kıymık. Torbalık Kraft kâğıdı. Ambalajlamada dolgu olarak kullanılan Shoe Board. Kâğıt yüzeyinde Shower. SCT. Hurda kâğıt parçalayıcı. Pazar torba kâğıdı. Shunt. Fıskiye. Shutdown. Extended Nip Press) daralması. (2) Kalendere kadar Short Free Stock. enine yönlerde sıkıştırılmaya karşı mukavemeti Shipping Weight. Grain Short). gömleği düzgün gösteren Shot Shell Top Board. pişmemiş. Dar aralıkta Shipping Sack. Bir kâğıtta kısa kenarın Oluklu mukavva kutu. Kısa elyaf. Testlayner veya fluting kâğıtta. tonlarda elyaf parçası. Shive. boyuna ve Shipping Sack Kraft Paper. Şok kurutma. eninde meydana gelen daralma. Taşıma işleri amacıyla kullanılan gren yönünde olması. Shopping Bag Paper. Şok emici. Üretim sırasında. sıkıştırma testi. durması/kapanması. Dilinmiş kâğıt parçaları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shift. 241 . Contract) Shopping Bag. 2000 Libre. Kısa elyaflı ağaçların selülozu. Short Stock. Daralma. Pabuç pres. (Bakınız. Kısa döngü. (Eş Shrink. Fabrika içindeki çeşitli alanlar. Fişek kâğıdı. Shipping Container. Kâğıt torba. Kesme vanası. Deri dâhil dilinmiş pelür kâğıdı. Öğütücüde elyaf boylarını kısaltma. kâğıtta baskı sırasında ölçünün daralması. Kısaltma. hamuru. Tüfek tapası kartonu. süzülen suyun. Mekanik parçalayıcı. Show Through. Elekte ve keçelerde temizlik amacıyla kendini gösteren iyi öğütülmemiş sarı-kahverengi arası kullanılan. Matbaa artıkları. Duruş. Short Span Compressive Test. (1) Selüloz topağı. Kartondan nakliye kutusu. belirlemekte kullanılan test yöntemi. Shortening. Short Grain. (Bakınız. (Bakınız. Short Sheets. Short Circulation. Kısa elyaf. Sevk irsaliyesi. (2) Basılmış bir Shock Absorber. Sipariş miktarından az stok kâğıt.7 mm aralıkta ölçmeye çalışır. (2) Ebat geçirilen sentetik gömlek. karton kutular. Öğütüldüğü için kısalmış elyaf. Koli. Shoe Press. Shoe Board). Shopper Riegler. Ayakkabı iç taban kartonu. karton. Pazar torbası/çantası. (Eş anlamlı. Vardiya. Fabrikanın belirli bir süre için Shops. Amortisör. Shredder. Shoe Counter Stock. Nakliye/Taşıma torbası.

(Eş anlamlı. Warp Wire). İçinde silisyum bulunduran bileşikler. ve keçe tarafları. Teksif eleği. Sienna. Elekte kumaşın enine doğru olan ipleri. İçinde Sign Paper. Susturucu. Sessiz kâğıt. Standart susturucu gibi de çalışmaktadır. Alüminyum folyo kaplı veya boyalı kâğıt. (1) Kombine artığı bobin. Metallerde fosfor aramak için bulunan belirli sayfalardan oluşan bölüm. oranlarını belirleyen. diğer tarafı mavi veya yeşil olarak üretilen ve Sieve Analysis. edilmemesi için hamuruna ipek iplik parçaları karıştırılmış Sides. kullanılan test kâğıdı. Gümüş renkli Sight Glass. Kitap veya dergide. gramajlı kâğıtlar. Silver Wrapping Paper. İpek baskı kâğıdı. Serigrafi kâğıdı. Silver Nitrate Paper. Odun selülozunda rejek formları. (1) Eksoz susturucusu. Blöf. Gri renkli posta Sieve Test. (2) Yaş kenar ıskartası. üretiminde ise keçe tarafı veya elek tarafı denilmektedir. Opera ve Side Cut. taleplerine göre kesilmesi sırasında ortaya çıkan dar enli Bir türü inşaatlarda su yalıtımı amacıyla zift kaplanmış bobin. kesafetini arttırmak için kullanılan elek. Silver Express. (SiO2). Silk Screen Paper. Gazete kâğıdı kenar ıskartası. Atkı. bantlarının ve etiketlerin alt kâğıtları diğer örneklerdir. Kâğıdın müşteri silikonla kaplanarak su geçirimsizliği sağlanmış kâğıtlar. yara sırasında verilen kenar ıskartası. kolilerini paketleme kâğıdı. İşaret levhası. Elek testi. çeşitli göz büyüklüğündeki eleklerle yapılan analiz. Silicate. Demir hidrat rengi. Gümüş etiket kâğıdı. Elek analizi. Silisyum dioksit. Taklit gazete kâğıdı ölçüsüne getirmek için yapılan kenar kesimi. Kâğıdın alt ve üst tarafları. Bir tarafı tamamen beyaz renkli. Fırın kâğıtları. Gümüş pelürü. (Bakınız. Safihanın elek güvenlik kâğıtları. diğer isim. Silencer. önlemek için kullanılan. Kartondan yapılmış ve basılmış. kâğıdın doğru veya yanlış tarafı da denilmektedir. Poster kâğıdı. yandan bağlanan karıştırıcı. Elekte su jetiyle kenar kesimi kâğıtların yerine kullanılmaktadır. sırasında ortaya çıkan. Gümüş nitrat Signature. Yonga büyüklüğünü elekle test etme. Cam suyu ile kaplanmış kâğıt. (1) Kombina artığı bobin. şerit şeklindeki kesim yumuşak dokulu. Noiseless ıskartası. Paper). Silk Wrapper. sargılık pelür kâğıdı. Açık kimyasal bulunmayan hamurla üretilir. 242 . kesimi canlı performansında notaların basıldığı ses çıkarmayan. İşaret ve ikaz levhaları. Her iki yüzü de Side Run. Silicated Paper. Silver Label Paper. balelerde programların basıldığı veya müzik eserlerinin (2) Kenar ıskartası. çok dar. baş kısımda emdirilmiş test kâğıdı. Kapalı kapların üzerinde etiket kâğıdı. Koyu kahverengi. Yandan girişli karıştırıcı. (Bakınız. (Eş anlamlı. İpekli güvenlik kâğıdı. Ses çıkarmaz kâğıt. Silver Tissue. Taraflar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shute Wire. Standart Silk Protection Paper. İmza bölümü. Silisyum dioksit ve onun çeşitli Side Hill Decker. Yan tahliye. Gümüşün kararmasını çeşitli uyarı levhaları. Side Relief. Kâğıt Silent Paper. Sessiz program kâğıdı. endüstriyel sınıflandırma. İçyapısında saptırma plakaları bulunduğundan SIC (Standard Industrial Classification). Noiseless Paper). havada kullanılan suya dirençli basılı ilan ve uyarı kâğıtları. Silikonlu kâğıt. İpek ambalaj kâğıdı. Matbaacılıkta buna Silent Program Paper. Gümüş nitrat kâğıdı. Side. Gümüş posta kâğıdı. Silica. Side Run News. Taraf. Sign Board. Farklı elyaf boylarının ipek kumaşları sarmada kullanılan dupleks kâğıtlar. Silikat. Side Entry Mixer. (2) Vakum Bir dokuma atkı ve çözgülerden (Warp Wire) meydana sisteminde su seperatörü olarak kullanılan tanklara verilen gelir. Silicone Coated Paper. Side Run). (Eş anlamlı. bulunan ve içerinin gözlendiği cam açıklık. Gözetleme camı. Büte duvarına Kâğıtta sodyum silikat. Boz. Silver Tissue). Kâğıdın tampondan bobine. Kâğıdın üst veya alt tarafı. Silent Paper. Cam suyu.

daha da düşürülmesinde kullanılan sulandırma yöntemi. Yüksek kesafetlerde iki kademeli sulandırma yöntemi Single Stage Centrifugal Pump. yapılan enerji üretimi. Tek katlı kuşe. (Bakınız. Tek yaprak yöntemi. anlamdadır. safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki Single Grade Machine. Single Lined Board. İsviçre tahriği. Tek hat şeması. Tek kademeli salyangoz kullanılır. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Single Coated. Atık ısıdan yaralanmadan dışında pek çok kâğıdın genel özelliği. (Bakınız. Sadece bir kez. Kurutma silindirleri içindeki kondensatı alan teker teker soyan makine. Sisal bitkisi. olmayan kitap kapağı. Kâğıt makası. Single Dilution of Stock. Calender Stack). Basit çevrim. yüzeyi arasındaki kalınlık. Simili kâğıdı. Mass Deacidification). Single Line Shaft Drive) Standartlar Komisyonu. tropikal bir bitki. Sectional Machine Drive). (Eş anlamlı. Tek kademeli hamur sulandırma. Combined Cycle) Single Shaft Line Machine Drive. Bir bobinden her seferinde izli pres valsleriyle verilmiş izler. bir pres. bir yüze Single Sheet Method. Single Faced Roll. Tek kat kapak. Machine Simulated Felt Mark. Single Cylinder Machine. kurutma. “No Draw Drier” ile aynı olmaması için tek tür kâğıt üreten hızlı ve büyük makine. Masa üstü kollu kâğıt Kâğıt makinesinde tek bir şaft üzerine dizili çeşitli çaplarda makası. Tek nipli kalender. Bölünmüş makine tahriki daha sonra ortaya çıkmıştır. Silindir makinede tek kullanılarak silindir makinede çok katlı olarak üretilmiş katlı üretilmiş karton. tek bir yaprak halinde yapılan kâğıt kesim yöntemi. reçinenin. Sifon. Sintering. Ek 4). Single Log Barker. (Bakınız. Yazı Single Ply. 243 . Ek 4).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Simili Paper. Tek şaftlı tahrik sistemi. makinelerinde. düzenek. Tek yüzlü rulo oluklu mukavva. Katmanlı layner. İki farklı hamur Single White Vat Lined Chipboard. Oluklu kutuların dış yüz kartonları Simple Cycle. Bu tür kurutma tasarımı. mümkün olmadığı. Sinterleşme. kasnaklarla tüm grupları tahrik etme. İki valsten oluşan Sisal. keçelerin kullanılmasının Drive. Single Tier Dryer. (1) Yuvarlak elekli makine. Single Nip Rolls. sağlıklı üretim sağlaması Kapasitesi çok fazla olduğundan verimsizliğe neden nedeniyle geliştirilmiştir. İmitasyon keçe izi. kâğıda uygulanan asitsizleştirme işlemi. Palmiye türü. (Bakınız. (2) Single Sheet Tickness. Simplex Cutter. farklı keçelere geçiş yapmadan. Bir Japon kâğıdı türü. Kâğıt hamuruna katılan şap ve Single Line Diagram. Tekli kesim. pompa. Tek nipli pres valsleri. Kütük kabuklarını Siphon. Tekli kabuk soyucu. Çekişsiz Kesilmeden rulo halinde sarılmış tek yüzlü oluklu mukavva. çok hızlı kâğıt (Bakınız. karton. Tek sıra silindirli kurutma. Tek katlı ve dupleks mukavva. Tek motorlu makine SIS (Standardiserinskomissionen i Sverige). Single Faced Corrugated Board. Tek yüzlü oluklu Single Thick Cover. son derece hızlı makinelerde kullanılan Single Sheet Cut. Tek katlı. üretim sırasında sıcaklıkla birbirine bağlanması. Düşük kesafet değerli hamurun kesafetinin Single Stack Calender. Tek tür kâğıt üreten makine. Single Motor Paper Machine Drive. İz keçeleriyle verilen izleri taklit etmek için. Kâğıt makinesinde tek katmanlı amaçlı kullanılan fazla parlak olmayan bir kâğıt türü. (Bakınız. Bir yaprak veya her iki yüze kuşe kaplaması yapılmış. Bir kâğıdın veya kartonun iki Yanlış kullanılmakla birlikte Yanki silindirli makine. olarak üretilmiş kâğıtlar.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sisal Tape: Sisal bandı. (2) Makinenin bulunduğu yer veya bölge. güçlü yapışkan bant. lateks. sırasında tutkal topaklaşması nedeniyle. bulunmaktadır. Aşırı tutkallama ise. Karton levha. Sketching Paper. öndeki grubun hızını düşürerek düzeltme. Ebat. Tutkal pres. Gevşeme. Süperkalenderlenmiş kâğıtlar. El arabası. Eskiz kâğıdı. Tutkal çökeltici. Sekmeli kaplama. (2) Ölçü. baskıya uygun yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. Yüzey tutkalı (nişasta tutkalı) kâğıt yüzeyindeki gözenekleri presle tutkal doldurma işlemidir. Size Tub. (Bakınız. sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması. Slack Sized Papers. Slack. reçine-şap. Slack Edges. Skim). (1) Tutkallama. Skidder. Skin Parchment. İnce kaplama kâğıdı. (1) Saha. (2) yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. Altı sigma. Gevşek kenarlı. (1) Tutkal. Size Pick up. Kâğıt meydana gelen sarkma. Tutkal teknesi. Germe. Deri teması. Take up) şap ve benzeri kimyasallar. öndeki gruplara hız vererek Size Specks. matbaada kâğıt üzerinde mürekkebin Sizing Accelerators. ASA teması. Tutkal lekeleri. Az tutkallı. Deri parşömen. Az derecede Sizing. Kâğıdın katlanması. Skin Coat. selüloza tutunumunu hızlandıran maddeler. su/mürekkep emme özelliğini kontrol eder. Gevşek sarılmış bobin. Kızaklı taşıyıcı. Skid. Kurutma kısmında kâğıtta Size Precipitant. Tutkallı ve Skipped Coating. stratejisi. Slacked Sized. Tutkal tutunumu. mürekkebin kâğıda geçmemesine ve kâğıt yüzeyinde kurumamasına yol açar. Mukavva. kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim Skin. Zayıf tutkallı kâğıtlar. (Eş anlamlı. Katlanma. Size. Operasyonlarda mükemmelliğin çekici türü. Yüzey tutkallamada. Slack Take out. AKD. kâğıt yüzeyinde Slack Take up. Yüzey kaplama işlemi sırasında. Yüzey kaplaması sırasında. Gevşek. Size Press. Kütükleri çekmede kullanılan bir Six Sigma. ölçülmesi. Film kaplama. 4 tekerli yüksekliği ayarlanabilir sehpa. Genellikle ofset Ölçülendirme. yöntemi tutkallama için kullanılan tutkal teknesi. İç veya yüzey tutkallama. Dokunma. Sisal ve palmiye türü bitkilerin Skating. Atlamalı kaplama. Yüzey tutkalı yapılmaması. Yüzey tutkalı yeterli düzeyde Bu işlem kâğıt yüzeyini düzgünleştirirken. Site. Kayma. Sarkıtma. Karalama kâğıdı. Tutkallı kâğıt. yüzey tutkallı kâğıt. Site Facilities. Sized and Supercalendered. (HCO3-). Slack hamuruna katılan ve tutkalın elyafa tutunumunu sağlayan. Slabbing. Mordan maddeler. Kâğıdın su emiciliği kaplanmadan geçilmesi. Kâğıt makinesinde görülen şeffaf lekeler. ayarlanmış. maddelerde iş güvenliği amacıyla yasaklanan doğrudan deri nişasta. AKD nin dağılmasına ve tozlaşmaya neden olur. Gevşetme. Skillet. Kâğıt ebatları. gevşeyen veya sarkan safihayı. için kullanılan donanım. 244 . Kâğıtta hamur halde ve yüzeyde kaplama Skin Contact. gerilen safihayı. Bunlar arasında. Yerel imkânlar. Kâğıt makinesinde Sizes of Paper. jöleler. Kâğıda yüzey tutkalı uygulamak kâğıdın kendi ağırlığı ile sarkması. hayvansal zamklar. Yüzey tutkalı uygulaması düzeltme. bazı bölgelerin Sized Paper. analiz edilmesi. Sarkmayı alma. Tutkallama hızlandırıcıları. daldırma Slack Roll. kâğıdın olmayan. iyileştirilmesi ve kontrolü için Skim. Slack Take out. Cetvel ağzından çıkan hamurun elek yapraklarını nakliye sırasında bantlamak için kullanılan çok üzerinde yanlara doğru hareketi. Bazı kimyasal şeklinde kullanılan tutkal.

dönüşmüş delik. Slimicide) Slenderness Ratio. Kayma direnci. Çitalı kurutma. hacim kaplamasına rağmen. Bozunmuş elyaf tortusu. Telescoped) Slice Opening Jack. Dilme işlemi sırasında. Şlaym birikintisi. Şlaym kontrolü. daha dar ve küçük Slick Finish. Hamurla birlikte köpük şeklinde Slender Fibers. delik yerine leke bırakan Şlaym izi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slaker. Oluklu kutularda. Kayma açısı. Kâğıdı çitalara asıp sıcak Slime Holes. Çatı kaplama kâğıdı. başlama açısı. bu nedenle her Slice Setback Jacks. Bu kenar su jeti ile kesildiğinden. dudağı. içindeki yükle birlikte ölçülen kayma direnci. Şlaym önleyici/öldürücü. Cetvel ağzı izleri. (1) Fren balatalarında fiziksel kaymayı çıkışında. Kayma. Kâğıt makinesinde. (Deckle Edge). mikrometresi olan krikolar. çerçeve kenarıdır şeklindeki sürgülü kutular. Bobin haldeki kâğıdı. Dilici. Bu oran elyaf kimyasal. kasası üst dudağını lokal olarak indirip kaldıran ayar Slip Sheet Board. Baskı sırasında. Şlaym öldürücü. Slag Tank. Bir kolinin/kutunun düzgün görünümdedir. Slime Deposits. Bıçak kenarı. Dilici tozu. maddeler. anlamlı. Kibrit kutusu oluşan kenar. Zayıf elyaflar. Slitter. Çekmeceli kutu. kurumamış kasası üst dudağını indirip kaldıran ana kriko. içinde toplayan. Cetvel ağzının yanlış ayarı ek yerinden veya mihver borudan kaymış kâğıt bobini. (1) Sulu çömlekçi kili. Slipped Roll. Sıkı sarıldığı için. Cüruf teknesi. ifade eder. Şlaym bakteri adacığı olduğundan. Slat Drying. esnekliğinin veya elyafın dövülebilir olmasının Slip. Kireç teknesi. Kireç söndürme tankı. Slime. (Eş nedeniyle oluşan. hamurun düzgün akışını sağlayan açıklık. Ara kartonu. Tampondaki kâğıt kenarı. Bu kesim bıçakla yapıldığından net ve Slide Resistance. kaygan yapıda. yeniden Slide Gate Valve. Slime). Vals gömleği. Kil ve su karışımı gibi yarı katı göstergesidir. gömleği. Slandernes oranı. Kazanda alta dökülen cürufları bakteri oluşumunu kontrol altına almak. (2) Kâğıt parçası. kâğıtta görülen. Bitümlü kâğıt. kenarları kahverengiye Slaters Paper. su dolu tekne. Hamur sisteminde Slaking. bakteri adacığı. Hamur Slip Sheet Paper. kaymaya bıçaklardan çıkan elyaf ve dolgu maddesi tozları. Şlaym lekesi. Slice. (2) Asenkron motorlarda ise senkron hızla Slice Lip. mürekkebin diğer kâğıda geçmesini önleyen. Mikron cinsinden Slimicide. Slime Toxicants. bozuk profilli safiha görünüşü. Gömlek. sönmüş kireç {Ca(OH)2} elde etme. saçaklı görünür. (Bakınız. Slime Control. (Eş anlamlı. Mikrop öldürücü bir elyaf uzunluğunun elyaf çapına oranı. Slide Angle. kenar kesimi yapılır. Cetvel ağzının ayarlanabilen gerçek hız arasındaki farkı belirtir. Slime Spots. Cetvel ağzı ayar krikoları. (Göbekten) kaymış bobin. ebatlı rulolar haline getiren döner bıçaklı makine. Slitter Edges. Şlaym deliği. 245 . Cetvel ağzı. bünyesinde sağlıklı elyaf Sleeve. Sürgülü kutu. duvarı olan elyaflardır ve kâğıtta yoğun ve düzgün yüzey sağlarlar. Slice Marks. Kireç söndürme. Su ile kireci (CaO) birleştirerek görülen. kutu tabanının Slitter Dust. eğimli yüzeyde sürtünme kuvvetini yenerek. oluşumu nedeniyle. İnce elyaflar. hamur kasası Slippage. Genellikle pabuç pres valsi bulundurmaz. Cetvel ağzı dudağı. Düz perdah. Sürgülü hamur vanası. Hamur yapraktan sonra araya konulan kâğıt. Şlaym. Kâğıt beyaz suyundaki Şlaym havayla kurutma. Hamur ve su sisteminde. Kâğıt tampondan bobin haline getirilirken. Dilici kenarı. Ara kâğıdı. İnce hücre geldiği için. Cetvel ağzı ayar krikosu. Bıçak kesimiyle Slide Box.

Çamur susuzlaştırma verilmiş filigran türü. ihtiyaç halinde kutuya dönüştürülen. Kullanım amacıyla istenilen ebada Sludge Thickening. Smelt. motorların stator ıslatarak hamur elde etme yarıklarına konulan ve iletkenlerden gövdeye elektrik Smart Technology (Self-Monitoring. Slushing. pompalanan hamur. Smelt Spout. Çamurdaki suyu azaltan polimer. Kesafeti % 1 ile % 6 arasındaki nedeniyle. Eleklerde bozulmasına karşı yenileyebilen sistemler ve teknolojiler. Atık çamur koyulaştırma. (Eş anlamlı. Pürüzsüz. Kuşe malzemesinin bir Pulperde ıslatılmış kâğıt. Smashed Bulk. Extrusion Coating). Düz filigran. çevresel faktörleri. Reporting Technology). dar ve uzun yarıklar. Baca. Ergimiş kimyasal tankı. çamurun suyunu alarak. katkı maddesi ilave edilmiş. Yarık. Slowness.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slitter Knives. Slitting. oluk. kesim ve ambalaj yapısı. mesafe. Arıtma çamuru. pompalanabilir hamurlar. Sliver. Kuşe kaplama “Sheeting” denilmektedir. Preslenmiş kâğıt destesi. Kendini veri Slotted Basket. Presbant. su ile Yüksek elektrik direnci nedeniyle. Kâğıt yüzeyinin tamamını kaplayan. Yarıklı/Kırımlı koli/kutu. Ambalajın içindeki Slotted Container. Smart Packaging. kullanılan yarıklı sepetler. Laid) polimeri. Selüloz veya hurda kâğıdı. Sludge Dewatering. Balçık. getirerek bobin halinde dilme. Perdahlanmış. Çamurun Smoothered/Smothered Watermarks. Kimyasal geri kazanma fırını Slow Stock. Yarıklı elek sepeti. Tam suyunu azaltma. Serbestliğin (Freeness) tersi olan davranış biçimi. Kullanıcı durumu. Makaron kâğıdı. Kuşe çözeltisi. daha az hacimli nakledilebilir bir Slitter Winder. egütör valsiyle Sludge Dewatering Polymer. Yuvarlak disk şeklindeki Sludge Handling. Akıllı ambalajlama. Smooth. Elekte çıkışına konulan ve kimyasalın alındığı soğutma ceketli kendini belli eden. Dilme. Yıkama fıskiyesi. Slitter). Dilinecek kâğıt. Yarık genişliği. Elekte çıtalar arasındaki kalmayacak şekilde preslenmiş kâğıtlar. Sepetli temizleyicilerde yarık aralığı. Kıymık. Su süzülüşündeki ergimiş haldeki inorganik kimyasallar. Selüloz fabrikasından kâğıt fabrikasına anlamlı. yarıktan basınçla sıkılarak verildiği Kuşeleme yöntemi. (Eş anlamlı. Pulperdeki hamur. Sülfat geri Slow Sheet. Düz. pigmentler ve sudan Slitting Paper. algılayarak bunları uyaran tarafından. rulo yapmanın dışında ebat kesimi de yapılır. Yavaşlık. Slot. Slot Paper. Hamurlaştırma. Çamur susuzlaştırma. Çamur aktarma/işleme. selülozda görülen sert parça. tutunumu yüksek olan hamurdan yapılma kâğıt. Kâğıt kesiminde bobin veya Sluicing Shower. Arasında hava Slot Width. (1) Kuşe hamuru. Ergiyik. su süzülümü geç olan kâğıt hamuru. Yarıklı Kuşeleme. yavaşlık. (Eş Slushed Pulp. Islak hurda kâğıt. Dilinecek ve bobin halime oluşan düzgün karışım. Su tutunumu yüksek olan hamur. Slot Coating. Her tür getirilecek tampon üzerindeki kâğıt. Arıtmadan çıkan bıçaklar. (2) Su kazanma fırınının altına konulan kimyasal biriktirme tankı. (1) Su tutunumu yüksek safiha. Buna Slurry. Odunun iyi pişirilip öğütülmemesi Slush. Active Packaging) pilyaj yapılmış levhalar. Sludge. Yarıklı sepet. Geri kazanma kazanından elde edilen. bağlayıcı. 246 . Duman egzozu. Slushed Paper Stock. (Benzer. Su arıtma sisteminde Smoke Stack. yapıya kavuşturma işlemi. (2) Sulu hamur karışımı. Akıllı teknoloji. Analysis and atlamasını önlemek için kullanılan ısıya dayanıklı kâğıtlar. Dilici. Ergiyik oluğu. amacıyla hazırlanmış kaolin. Kâğıt hamuru. Smelt Dissolving Tank. Dikdörtgen görünümlü. ayrılan veya çökelen katı parçacıklardan oluşan çamur. Ankuş kâğıdı. Su tutunumu. Dilici bıçakları. filigran. kullanıma hazır hamur.

Sodium Chlorate. Soda külü. (Na2O2). Selüloz ağartmada kullanılır. Uzun elyaflı kamış veya 5627) saman selülozundan elde edilen kâğıt. edilen alkali süreçteki sodyum kayıpları. (NaClO3). Soda haline dönmesi. Sodyum Bisülfit. Kâğıtta basım içim aranan selüloz. Sodyum klorat. Sodium Aluminate. ilave edilir. Sodium Recovery. Selüloz ağartmada kullanılan bir klor bileşiği. üretiminde sürece dengeyi sağlamak amacıyla ilave edilen her tür sodyumlu kimyasal madde. 247 . (Na2CO3). Sodium Peroxide. (2) Soda selülozu. talk minerali. Soda klor süreci. Soda selülozu. Sonra klorlama Sodium Recovery Index. SO2 (Sulfur Dioxide). Susuz sodyum karbonatın ticari adı. Düzelme. selüloz elde edilme süreci. samandan selüloz hamuru elde edilen bir süreç. Çok basamaklı. (NaOH). Sodyum klorür. (Na2S2O4). Socket Paper. (Eş anlamlı. Makaron kâğıdı. Samanlı kâğıt. Sofra yongaların likörü emdiği ilk bölge. Kükürt oksitler. Soap Size. Sodyum kayıpları. Doymuş veya doymamış yağ asitlerinin Sodium Chlorite. Sodium Hydroxide. Sodyum geri kazanma endeksi. önce alkali ortamda bir ön işlemden geçer. Soda Ash. Sodyum Hipoklorit. Sodyum takviyesi. Alkali ortamda yıkanır ve son olarak Hipoklorit Sülfat sürecinde verilen toplam sodyumun çözülme oranı.Na2O cinsinde ifade veya dışında kullanılan ambalaj kâğıtları ve kartonları. Sodyum klorit. (NaCl). Kabarcıklanma. Sodyum geri kazanma. özelliklerden biri. Soacking Zone (SZ). Sabun kâğıdı. asitlerinin oluşturduğu sabunların kullanıldığı tutkallama. (NaOCl). Sodyum hidroksit. Tuz. Sabun tutkalı. olarak. Magnezyumca zengin bir Sodium Hypochlorite. Kalenderlenmiş Soda Process. Düz yüzeyli. yapılır. Yüzey düzgünlük testi. (2) Hamur Snailing. Steatite) Selüloz ağartmada kullanılan bir kimyasal madde. tuzu. Kâğıtta iç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. Kostik çözeltisiyle yüzeyli kâğıt. Selüloz pişiricide Sodium Chloride. bazlarla yaptığı tuzlar. Perdahlı. Sabun taşı. çıkışında veya egütör valsi çıkışında oluşan baloncukların Sodium Bisulfite. Snap. Yüksek elektriksel dirence Sodium Makeup. Hamur kasası cetvel ağzı pH ını kontrol etmek amacıyla kullanılan kimyasal. Talk taşı. Sodyum peroksit. Sülfit bıraktığı izler. Emme bölgesi. Sodyum Karbonat. Saman. Kükürt dioksit. Soda prosesi/süreci. Sabun paketlerinin içinde Sodium Loses. Ara kâğıdı. Smoothness Test. Soda süreciyle selüloz üretimi. (Na2Al2O4). külü. Kostik. geri kazanılan sodyum. (1) Sodyum karbonat. (NaHSO3). Soap Wrapper. Hava akımı veya optik yöntemlerle Soda Pulping. Sodyum aluminat. Alkali selüloz sahip kâğıtlar. ağartılır. (1) Smut Sheet.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Smooth Finish. kimyasal düzgünleştirmeye yarayan kurutma öncesi presi. Yüzey düzgünlüğü. selülozu elde etmek için kullanılan bir tuz. Soap Stone. Sodyum hidrosülfit. Ölçüm yöntemi için (ISO 879/-2/3 ve ISO Soda Straw Paper. Sodyum tuzları ve reçine Sodium Hydrosulfite. Yüksek sıcaklıkta. Güçlü bir oksitlendirici. (3) Sodyum tuzlarının Na2O cinsinden ifade edilmiş hali. kostikle odunun parçalanması sonucu elde edilen Smoothness. Sabun. Smoothing Press. Düzeltme presi. Keçesiz ve safihayı Soda Pulp. Soda fırınında Soda Clorine Process. Na2O eşdeğeri olarak Soda. Bükülen bir kâğıdın ilk Sodium Carbonate. (NaClO2). Soap. SOx (Sulfur Oxides). Eski haline dönme. ölçülmektedir.

Photographic Paper. Fazla baskı yapmayan Solar Bromide. Yumuşak ağaçlar. kaplı. Base Plate). yatak yağlamada kullanılan gresler. Yumuşak nipli kalender. Yumuşak selüloz. Yumuşak dokulu karton. Yumuşak (kâğıt) . 248 . Softening Agents. Beyaz matbaa artığı. Sodyum tiyosülfat. Mukavva. İğne yapraklılar ailesinden ve nedenlesülfat süreci denir. Soft Calender. Gümüş bromid makine kalenderi. (2) Su sertliğini gideren kartonu. olmamasından kaynaklanan yumuşak dokunuşlu vals. Soda (Na2O) ile Silisyum Soft Roll. Softner. tüketim kapasitesi fazlası enerji Softening Point. Cam suyu. bir kerede. Sodyum sülfat.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sodium Silicate. Sol. Düşük kaliteli. uyandıran kimyasal maddeler. Bir kâğıt fabrikasının sattığı. Kâğıt reçinelerinde Sole Binder. Çözelti. Yumuşaklık. Sodyum sabun gresi. Kâğıt keçe. (NaS2O3). Sodium Soap Grease. Kırılgan yapıda. olanları. Kraft sürecinde. Elektrikli valf. Kalın ağartılmış Bristol türleri. maddeler. Maket kartonu. Satılan enerji. Software. Soft Nip Calender). Sodyum silikat. Sürece bu Softwood. kapanan valf. Yumuşak ağaç selülozu. Yumuşak katlama. Solution). Çok pişmiş selüloz. Rulo yapma. Sert ağaçların görece olarak yumuşak Solid Bleached Bristols. Bu tür ağaçlar daha Sodium Sulfide. kenar kesimi sonunda çıkan beyaz kâğıt artıkları. Elektrik bobininin Soft Fold. bozulmadan ebadının küçültülmesi. Bakınız. Kâğıda dokunulduğunda hissedilen olarak. Kırmadan mıknatıslanma etkisiyle açılıp. Yumuşatıcı. Az tutkallı (kâğıt) işlevi görerek. Sodyum sabunu. (Bakınız. kaldıran elektronik yol verici. köknar türü iğne yapraklı ağaçlar. manolya gibi geniş yapraklı ağaçlar. Yüzeyindeki dokunun sert oksidin (SiO2) yaptığı her orandaki bileşik. Selüloz üretiminde deterjan Soft Sized. Matbaalarda Sodium Sulfate. Yumuşatıcı maddeler. bağlayıcı özelliklerine sahip olduğu için yardımcı Soft Flocs. Solenoid Valve. Yüksek gramajlı matbuat kartonları. Solar Chloride. Yumuşak flok. katılan ve kâğıda dokunulduğunda yumuşaklık hissi Sold Energy. (1) Sonuçta kâğıdın yumuşak Solid Bleached Sulphate (SBS). Aşırı pişmiş odun selülozu. katlama. sodyum hidroksitle kullanılan bir kimyasal. (Eş anlamlı. Yumuşama noktası. Photographic Paper. Som karton. Softboard. Hardfold). (Bakınız. Soft Nip Calendar. suda çözünmeyen maddelerin çözünmesini Soft Starter. selüloz üretiminde kullanılan ağaçlar. Solid Board. Birden fazla katmanlı Softness. Fazla Çam. Soft White Shavings. Kâğıdı Soft Pulp. kaplamada kullanılan bir bileşik. için. Yapıştırma olmayan mukavva. (Na2SO4). yumuşaklık. siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Sodium Thiosulfate. Sodyum sülfit. Temizlik kâğıtlarında aranan temel özellik. Softwood Pulp. geç büyürler. Yumuşak yolverici. kolay bağlayıcıya gerek duyurmayan bağlayıcı. Soft. (Eş anlamlı. Soft Hardwoods. beton içinde bırakılan montaj plakası. Kavak. Yazılım. Gümüş klorit kaplı. Sodium Soap. Nakliye amacıyla büyük ebatlı kâğıdın rulo Sole Plate. Kuşeli beyaz sülfat olmasını sağlayan maddeler. Taban plakası. Kâğıt makinesini monte etmek yapılarak. kloru nötrleştirmede kullanılan bir tuz. Tek bağlayıcı. Soft Cook. Yumuşaklık ağacın selülozu ile ilgili değildir. makinede üretilen kalın karton. Yumuşak vals. Softwood). Motoru zorlanmadan sağlar. Kâğıt hamuruna siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Kuşe çözeltisinde tüm yumuşama sıcaklığı. (Na2S). dağılabilen Floklaşma türü. Yumuşak kalender.

Çözünebilirlik. Solubility. Çözünmüş madde. maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir değer. Soluble Glass. Ses aktarımı. Solid Bristol. Elyafın veya kâğıdın su emmesi. Çözelti. Asitle temizlemek. Ses seviyesi. Solvent bazlı. 249 . geri dönüşümünü ve kalanların Sound Level. Solid Fiber Board. Baca kurumu. türlerine göre ayrılması ve ayıklanması. veya selülozun belirlenmesi. Gürültü seviyesi. Katı katkı maddeleri. Tampon sesini dinleme. Ayıklama. kazeinin bozulmasından dolayı ekşi koku yayan bir kâğıt. (Zıt anlamlı. Gözeneklerle ses emiliminin arttığı Solid Unbleached Sulphate Board. Kalın Bristol. Makinede çok katlı olarak bilinmektedir. Emilme. Kurum üfleyici. Soya fasulyesinin Solvent Sizing. nakliyesini. Sontara®. Kaynağında ayırma. Kaynaktan alınan örnek. Oransal olarak ifade (3) Bir tür içinde daha kaliteli özellikleri olan hurda kâğıdın edilirler. Solid Index Bristol. Kâğıt hamuruna hurda kâğıtların. (2) Karışık Solid Fraction. Çözünecek madde ile sıvı arasında oluşan. Operatörün tampona elle vurarak sesini dinlemesi ve sarım sıkılığını Solid Waste Management. üretimini. Çözgenli tutkallama. Çok katlı. etmeye yarayan bir video leke belirleme cihazı. Solid Wastes. toplanmasını. çözünme miktarını Source Seperation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solid Board Frame. Kâğıt Sound Absorption Coefficient. Kurutma sırasında alkol uçarak madde. makinede yüksek Soot Blower. ayrılmasını. ağartılmamış sülfat kartonu. kâğıt hamurunda küspesi. katılan kalsit gibi kâğıt dışı maddeler. Solid Fiber Shipping Container Board. Bir ekipmanın değerlendirilmesini planlı bir şekilde ele alan yönetim çıkardığı sesin desibel cinsinden değeri. Çözünebilirlik dengesi. Ses geçirgenliği. Solventli tutkallama. öğütülerek. Ses emilim katsayısı. Cam suyu. Kalın yalıtım kartonu. Kalın koli Sorting. Kazeinle kaplandığı için. Genel olarak kalın Sorption. sistemi. yağı alındıktan sonra geriye kalan kalan Reçinenin uçucu alkollerde çözünerek. Kâğıt hamurundan çıkan katı Sorcerer Image Analyzer. kartonlara verilen ad. Görüntü analiz sihirbazı. Bir kerede. Katı atıklar. kartonu. 10 maddeler. Sour. Atık anlaması. Solventle çözülebilen. Katı atık yönetimi. Katı atık akışı. Çözüngenlik. üretildiği yerde cinsine ve türüne göre ayrılması. Sour Coated Paper. Kâğıt Sontara®. yapılan ambalaj türü. Atıkların belirleyen denge. Çok katlı endeks Bristol’ü. Elek veya egütör valsini asitle temizlemek. Sounding the Reel. buharlaşır. Tahta çerçeveli ambalaj. üretilen esmer sülfat kartonu. Sound Transmittivity. Sodyum silikat. Soya unu. Soya Flour/ Soybean Flour. Kazanlarda alevle boru gramajlı olarak üretilen Bristol. Source Sampling. (1) Elle veya mekanik olarak. Desorption). Soot. Solvent Based. % 45 i protein ve kalan kısmı yarı selüloz olan tutkal olarak kullanılması. Elyaftan yapılan patentli bir tür yığınının alt ve üstüne tahta levha veya palet kapatarak temizlik bezi. demetinin temasını kesmemek için boruların aralarını ve Solid Felt. mikronun altında çapı olan lekeleri görmeye ve analiz Solid Waste Stream. Solubility Product. Bir makinesinde üretilen dosya seperatör kartonu. Emme. Solution. Kalın karton. Ekşi kâğıt. Seçme. ebat kâğıtların kusurlu olanlarının seçilmesi. bacanın içinde biriken kurumu üfleyen donanım. işlenmesini.

(Bakınız. (Ws/m) Spares. Özel kâğıtlar. Gıda Elde edilen veya verilen değer. kurutmada. fabrikadaki her işlem için kendine özgün kullanılmaktadır. iki plaka arasındaki Endüktif kapasite Special Pulps. üretim spesifikasyonlarına uymayan sipariş emri. Specific Filtration Resistance. Çok özel durumlarda kâğıt. Özel alet. (Eş anlamlı. Esparto. İstatistiksel süreç saat/ton kuru madde için kullanılır. Bu gruba seçilmesi açısından bilgi vermektedir. katılan. (Vat-san. dispergerde. ekonomik olmayan türlerin tamamı girmektedir. Specialities. Özgün filtreleme direnci. Spare Parts). soya fasulyesinden Specialty Pulp. (Eş anlamlı. kalsiyum sülfo aluminat. Özgün yerçekimi. Özel selülozlar. nadir bulunan selülozlar. Kimyasal selülozlardan çözülerek kullanılırlar. Bahçelerde havuz elde edilen. Spesifik kenar uzunluğu. Spesifik bıçak yükü. (2) O fabrika için farklı bir ürün olarak üretilen alanı olan dolgu maddeleri kullanılır. Genellikle kâğıtta 4-12 m2/gr yüzey kâğıtlar. kullanılan. filigranlı kâğıtlar gibi değişik özellikleri olan yöntemiyle ölçülür. Özgül yüzey alanı. Azot emdirme kâğıtlar. pulperde. Özgün enerji tüketimi. aynı iki plaka arasındaki kapasite elyaflar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soybean Protein. Special Lawbook Paper. Special Pigments. Birim üretilen kâğıtlardan farklı olan kâğıt türleri. Kuşe çözeltisine (cal/g°C veya Btu/lb°F). preslerde. ve kimyasallar gerektirirler. Özgün Endüktif kapasite. Special Tool. Özgül ısı. diğer bitkilerden Spanish Grass. Filigranlı Specific Heat. Spar Drying. Slat Drying) Specific Edge Load. Öğütücüde elde kâğıt yapımında kullanılmaktadır. Kâğıtta iç tutkal Specialty Papers. (Bakınız. Genellikle Specific Energy Consumption. genel cismin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer. (1) Özellikleri bilinen ve yaygın Specific Surface Area. Özel kapak kâğıdı. pamuklu Genellikle m2/gram cinsinden ifade edilir. Gerçekte bu terim kontrolü. Özel harmanlar ağırlıktaki elyaf veya dolgu maddesinin yüzey alanı. Özel türler. Özel pigmentler. Güvenlik kâğıtları. Müşterinin Specific Gravity. uzunluğunun harcanan öğütme enerjinse bölünmesiyle Spare Parts. ambalajlamasında kullanılan kartonların ortak adı. Öğütücüde harcanan enerjinin. Special Marking Order. Özgül ağırlık. (Bakınız. baryum sülfat ve Specific Inductive Capacity. Specialaity Cover Paper. talk. ağırlıktaki bir cismin sıcaklığını 1ºC arttırabilen ısı. İspanyol çimi. Specific Energy. Tekstil üretiminde kullanılan değerinin./m²). Speciality Papers). kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Specific Surface Load (Refining). Bir ekipmana ait özel alet. Kuşe kaplı. ve yüzey kaplamasında kullanılan. Bir ton kuru bazda selüloz için harcanan öğütme enerjisi. 70-80 m2/gr olanları kullanılmaktadır. Specific Energy). Special Grades. Özgün enerji. Speciality Coating Pigment. Sabit basınç ve sıcaklıkta. çubuklarının uzunluğu toplamına bölümü. mal sarıcıda. Bir belirlediği özel Spesifikasyonda üretilmesi istenilen. CEPI EN 643 standardıyla kalenderde yapılan işin etkinliği ve verimliliğini belirlemek belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. Öğütücüde ağız Spare Part Management. Special Food Board. bilinen selülozların dışında. havanın. Kanun kitabı kapak kartonu. Özel yiyecek kartonu. Yedek parça yönetimi. Specialities). Kâğıt üretiminde yapılma bir ürün. plastik pigmentler. hesaplanan birim uzunluk başına harcanan enerji. değerine göre oranı. çok katmanlı kartonlarda orta tabakada kullanılırlar. birim güvenlik kâğıtları gibi kâğıtların siparişleri. Özgül yüzey yükü. öğütücü bıçağındaki kesme düzgün yüzeyli veya gofrajlı kâğıt ve kartonlar. Spesifik enerji. alçı. Specific Edge Length. öğütmede. Özel sipariş emri. Soya fasulyesi proteini. Yedek parçalar. 250 . Bakılan örnekte. bıçak ağzı uzunluğu toplamı. Kilovat SPC (Statistical Process Control). Selülozu. elekte. Özel kuşe pigmenti. Özel elyaflar.

Kesme bandı. (Bakınız. Hamur kasası Spherical Boiler. Boş tampon makarası. Teksir makinesinde Spreader Stoker. “Kier” diye de cetvel ağzından çıkan hamurun çıkış hızı. Spinning Parchement. Spreader Roll. Yayma valsi. Speed Encoder. Daldırma yöntemi kaplama. kütlenin kapladığı hacim. (Eş anlamlı. Bükülerek ip yapmak Spread Coating. kaplanması ve kâğıda başka bir valsle aktarılması yoluyla yapılan kaplama. Speck. kâğıt etiket. Bükülerek örgüde kullanılır. Tek yüzeyi boyalı kâğıt. Ek yeri etiketi. İp kağıdı. Numune. Cilt Sırtı. (2) Tutkallanmamış kaba kâğıt. Hız. Test örneği. Spektral yansıma. Örnek. Sporadic Problem. (1) Kâğıt topunu aradan bölme. Küresel pişirici. Kâğıt yüzeyinde parçalı motorlarda. Fışkırma hızı. Jet hızı. merkezden yanlara doğru açarak kırışmadan sarılmasını Spiral Wound Tubes.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Specific Volume. Alıcısına belirli bir gün içinde Spent Liquor. Küresel vana. Bobinde ek yerini gösteren Esneme. Yay yapıştırarak. Yayıcı ızgara. (1) Zaman içinde kâğıdın kalınlaşması. Spot Order. Kibrit yapımında kullanılan parçacıklar. Sprayer. Spinning Paper. Spouting Velocity. Öğütücüde elyafı bölme. Spiral cilt. Springback. kaplama. Spiral Winding. adlandırılan basınçlı selüloz veya paçavra pişirme kabı. bobin sarımı sırasında Spring. Spool. Kullanılmış likör. Kopmuş iki kâğıdı. İp parşömeni. Spirit Duplication. Açma valsi. Kuşeleme. (ISO 534) yapıştığı yerden düzgünce kesmek için kullanılan kâğıt Specimen. Splitting. sürekliliğini sağlama. Genellikle makine hızı. Hava tabancalı Spherical Valve. Bükülen kâğıdın yeniden düzleşmesi. emici özellikli karton. Spray Coating. Birim Splicing. sağlayan izli vals. Kâğıt veya selülozda. Teksir baskı. (2) yüzeye düşen ışık miktarına oranı. Spektral yansıtıcılık. Hız enkoderi. Bir valsin. rastgele Speed. Pişirme sonrası geri teslim edilmesi gereken sipariş. Ayna parlaklığı. Spiral sarımlı kâğıt masura. Spine. Spongy. Kibrit kartonu. bant. Püskürtmeli kaplama. Benek. (Eş anlamlı. µm) ve Splicing Tissue. Ayna yansıması. Specular Gloss. Şişe kapağı olarak makinesinde genellikle hız kontrolü yapılan motorlar kullanılan kuşe kâğıt. safihayı gramajı (gr) ile elde edilen hacim değeri. Spiral desenli egütör valsi. Spectral Reflectivity. Spesifik hacim. motor şaftına bağlanan hız algılayıcısı. üzere üretilmiş parşömen kâğıdı. kazanılmış likör. Spray Dyeing. Spreading Roll. Back Bone). Spreader Roll) Splice. Kısmi kaplama. Spectral Reflectance. (2) Splice Tag. Nokta sipariş. çoğaltma. Kapak kâğıdı. Hız kontrollü tahrik. Kâğıt Spot Crown Paper. Fıskiye. zamanda meydana gelen sorun. Bölme. Kendinden yapışan. Speed Regulated Drive. Kâğıdı Spiral Wound Dandy. Düzensiz sorun. Spiral Laid). 251 . kullanılır. Hız kontrolü yapılan Spot Coating. Bir yüzeyden Split Colored Paper. yansıyan çeşitli dalga boylarındaki ışıkların toplamının. Specular Reflection. Ara sıra. Özgül hacim. Hava tabancasıyla boyama. gözle görülen yabancı Splint Stock. (1) Kaba karton. Ekleme. Ekleme. Kâğıdın kalınlığı (Caliper. reçine gibi kaplama maddesi dolu bir tekneye daldırılarak Spiral Laid.

Roll”. gibi. (Sized and Supercalendered). Spring Roll. (Eş anlamlı. Kararlı hale getiren. kutuların üst üste istiflendiklerinde dayanabilecekleri limit Squeeze Rolls. kâğıtları sıkıştırarak yapılan ciltleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Springback Binder. Squaring. Üst üste koyma. Kraft ambalaj kararlı yapısını bozmama özelliği. (1) Lekeli kâğıt. Pirinç veya buğday sapları. Stacking. Ortam rutubetine kullanmadan. Stacking Unit. erişmiş kâğıt. Squirt Trim. kesilmiş kâğıt. Enine ve boyuna özellikleri eşit olan kâğıt. Spring Loaded. Ebat kesim sonrası Squared Sheet. Early Wood) kullanabilmek amacıyla imal edilmiş Ekonomizer türü. Bir yıllık bitkilerin selüloz yapımında kullanılan fıskiye. SS 304 Plated. Elek kısmındaki şase Stamp Paper. İstifleme mukavemeti. Oluklu mukavva Giyotin kesimde açı oynaması olmaması. İskele. Paslanmaz çelik. (2) Kare şeklinde yer değiştirmesi. Kâğıdın çeşitli dış etkiler karşısında Standard Brown Kraft Wrapping Paper. Paket. İstif. Makine dışında boyanmış kâğıt. Paket kalender. Presleme. Yüksek basınçlı kenar kesici Stalk. Baca gazlarının sıcaklık etkisiyle Squared.C. Sincap kafesli Staging. Yaylı vals. açık renkli. Sap. Atık enerjiyi kısımları. Ezme valsleri. hızlı büyüyen kalender türü. Ladin. kâğıda yastıklama yapan bir vals çeşidi. Kararlı. Sabitleyici. Stack Calender. SS 304 kaplama. Stacking Strength. Baca etkisi. uzun boylu elyaflardan oluşan Stack Economizer. çoğunlukla paslanmaz 304 ince sacla kaplanmış ve Stand Alone. Stack Effect. Bahar kerestesi. Stamping. Basma. Pul basımında kullanılan kâğıt. İstifleme ünitesi. başka bir sisteme bağlanmayan. Stack. Bir tür “Dancing Kazan bacası. Yataklama kısımlarındaki yaylarla. Dengeli. Tahta tokaç. İstifleme. Fıskiye kesicisi. Squared). Şartlanmış. SS (Staianless Steel). SS 316 işleminde kullanılan tahtadan yapılmış tokaç. Tutkallı ve süper Standard Atmosphere. Çok katlı temizlik değer. Bu kelimeden sonra Stamper. Dört köşe açısını da 90o kesme. Stability. devre yapılmış alternatif akım motoru. baskı sonrası bozulmadan durabilmesi. Üst üste Springwood. Standart atmosfer basıncı. İş iskelesi endüksiyon motoru. Topaklanmayı önleyici kimyasallar. Demet. Örneğin termal kâğıtların kâğıdı. Baca gazı numunesi. Yeni ksilem pek çok valsten oluşan kâğıt makinesi üzerine monte edilen hücreleri. Yapıştırma teknikleri Stabilized. (1) Yığın. Stabilizer. yaylı mekanizması bulunan bir cilt kapağına. (1) Kareli defter kâğıdı. (2) Boyalı kâğıt. Tek başına. Dengelilik. (Eş anlamlı. Selüloz dövme paslanmaz malzemenin türü belirtilmelidir. cıva basıncı. kâğıtların üst üste istiflenmesini sağlayan ünite. 252 . Yaş halkalarının baharda gelişen. Squirrel Cage Induction Motor. Kontrol sistemlerinde kaynakla sızdırmazlığı sağlanmış malzemedir. Yüzeyinde boya lekeleri direnç çubukları sincap kafesi gibi birbirine uçlarda kısa olan veya boyaları dalgalı olan kâğıt. sapları. yumuşak dokulu.S. Pul kâğıdı. Squared Paper. Bahar ahşabı. 760 mm Kalenderlenmiş kâğıtlar. Bağımsız. SS 304. Stack Sampling. Tomar. Yay baskılı. Dörtgenleştirme. S. Yaylı cilt. Yığın kalender. Spruce. Dengeleyici. Yaygın olarak kullanılan ve rotor Stained Paper. kâğıtlarında kullanılan sıkıştırma valsleri. (2) Baca. Paket tip Ekonomizer. Tahta balyoz.

Sürtünme ve aşırı Standpipe. Laboratuvar koşulları. Örneğin kullanılan kâğıtlar. Genellikle iç ve yüzey kullanılmaktadır. 2220 Libre. Statik sürtünme. Atmosferik kâğıt. Nişastaya. Statik elektrik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Standard Cover Paper. Su bir dakikada kompresör veya fan emişinden feet küp ve sıcaklıkla nişasta granüllerinin plastikleşerek biriminde çekilen hava hacmi. Staple Resistance. Çalışmaya hazır. Nişasta jelleşmesi. Çalışmaya hazır sistem. Metrik ölçüde metreküp şeffaflaşması. standart hava hacmi. Kâğıt makinesi ve yardımcı Standard Test Conditions. sıcaklık) Starch Gelatinization. Laboratuvar için belirlenmiş sıcaklık. nem gibi hava Statement Ledger. Gevşek sarım kâğıdı. Sabit sifon. Standards. tutkal. İstatistiksel sınırlar. Yıldızlı bobin. Ateşleme brülörü. Yedek sistem. Yarı kristalsi granüllerden meydana gelir (kristal ve Statistical Methods. Starch. Kartonlarda zımbalamaya karşı ölçülen direnç. Teknik ölçütleri. Nişasta. Nişasta test kâğıdı. Standby System. Standart kapak kâğıdı. broşür yapımı gibi pek çok yerde kullanım amacıyla farklı bir özellik kazandırılması. Standart koşullarda (Basınç. gösterilir. St. Prosedürler yüzeyinin mürekkep emiciliğini ayarlamak için kullanılan tarafından belirlenmiş sınırlar. yöntemleri ve uygulamaları içine alan önleyen yardımcı brülör dokümanlar topluluğu. kondensatı atmak için kullanılan sabit sifon. Sabitleme borusu. Kâğıtta gramaj ve rutubet profili için Starch Paper. Buhar silindirlerindeki büyük kâğıt bobinler. Yedek. elektriklenme olayı. şartlardaki kâğıt rutubeti. Stationery. Hamur gazete kısmında büzülmüş görüntü veren bobin. Hava kuruluğunda. Pelteleşme. Anne eleği. Starred Roll. Sigma (σ) ile amacıyla düzenlenmiş ekipman grubu. Standart sapma. Anne’s Former. ortamda nişastanın varlığını renk değişimiyle ortaya çıkaran Standard Moisture. Dakikadaki işlemler. İstatistiksel yöntemler. Alev sönmesini prosedürleri. Genellikle basıncı kurumaya bağlı olarak safihada gelişen elektrik yükü veya seviyeyi sabitlemede kullanılan. İç mukavemeti arttırmak veya kâğıt Statistical Limits. Ortalamadan ne kadar sapıldığını belirler. Borutank. Start-up. akıcılık sağlanması veya dekstrine dönüştürülmesi gibi Standard Cubic Feet per Minute (scfm). 400 St. Statistical Analysis. Adi gazete kâğıdı. borudan düşey birikimi. Zımbalama direnci. tutkallaması yapılmadan. Yüzeyler arası sürtünme. Tüketici tarafından Static Friction. Starting Burners. ekipmanlarını devreye alma. Nişasta mutfağı. Yaygın Starch Conversion. 3. emici özellikte üretilen ve sıvı Standard English Ton. kullanılan büyük kâğıt bobin. Makine topraklaması ile çözülebilen. Nişasta tutkalı hazırlama Standard Deviation. kâğıdın bozulmasını önleyecek dayanıklılığa sahip kâğıtlar. Daktilo kâğıdı. Bir tür yuvarlak elekli metre/dakika hıza kadar olan makinelerde kullanılır. Hesap raporu kâğıdı. Kırtasiye türü kâğıt ürünleri. Kırtasiye. makine bölümü. amorf karışımı). menü. Nişasta dönüşümü. Devreye alma. İstatistiksel analiz. konumda üretilerek yere sabitlenen bir tür boru şeklindeki çözülmediğinde baskı sırasında işletme sorunları yaratan sabit seviye tankı. 253 . Jumbo kâğıt rulosu. cinsinden bir dakikada emilen hava. Starch Kitchen. İçe çökerek yandan göbek Standard Newsprint. Static Electricity. sorunu nedeniyle kâğıt bobininin içe çökmesi. makinede düzeltilmesi sırasında. Sanayi amaçlı üretilmiş Stationary Syphon. Bankalarda daktilolar için üretilmiş ve hatalı yazının Standby. Stand Rolls. süreçleri. koşulları. Standartlar. olarak zarf.

Buharlı perdahlama. baskıya dayanıklı pamuk kökenli kâğıtlar. Biftek ara kâğıdı. Steel elyaflara ayrılarak dağılırlar. Balen bandı. Rastgele alınmış bir çıktı örneğinin. Buhar başlığı. Buharlı kurutma silindiri. Buhar basıncı. Kurutma silindirlerinin buhar gidişatı hakkında sonuçlar çıkaran yöntem. kullanılan. Nişasta pişirme tankı gibi Statistical Quality Control (SQC). yapımı öncesi yongalar buhar basıncı altında tutularak. Buhar türbini. Buharla açılmış selüloz. Buhar silindiri. Steel Engravers Paper. (üretimi). önce buhar verilerek. Steam Boxes. Sap/saman selülozu. Kondenstop. Buhar basınçlı öğütüm. Haşlama. Buharlı şartlandırma. Status Report. Buhar kasaları. Baskı plakası olarak. girişi. Stay Tape. kalite şartlarını taşıyıp taşımadığına bakarak. Stencil. bifteklerin arasında birbirlerine yapışmamaları için Steam Shower. sürecin Steam Joint. Selüloz üretimi öncesi kontrolü. Elekte veya preslerde safiha Thermostatic type. Çelik baskı plakası kâğıdı. Çelik baskı gravür kağıdı. yağlı kasap kâğıdı. Arkası yapışkan Steam Pressurized Refining. Steel Plate Paper. arkasından Kalenderleme. vidalı presle öğütücüye selüloz verilerek yapılan öğütüm. pirinç gibi bitkilerin sap veya Steam Header. Selüloz kâğıdı. Steam Stripping. Çelik sac ara kâğıdı. Yapışkan Tela. Stensil. Kurutma gövdelerinden elde edilen selülozlar. Buhar kondense sistemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Statistical Process Control (SPC). 254 . saman. Buhar fıskiyesi. Çökelti temizlemede Steam and Condensate System. Çelik baskı gravür. kullanılan ağaç. Statistics. Bu etkiyle yongalar baskıya uygun düzgün yüzeyli kâğıtlar. yapılan baskı tekniği. Float type) yüzeyini doğrudan buharla ısıtmak için kullanılan ekipman. Şablon baskı. Buharlı mekanik selüloz Die Stamping). oyuklara mürekkep sürerek silindir. (Bakınız. Buharlı oyulmuş şablonlar aracılığıyla. Buharlama. Durum raporu. Steam Calendering). Çelik sac bu işlem sonunda elde edilen odun selülozu. (Bakınız. Steam Finish. Steamed Mechanical Pulp. Steel Engraving. Buhar başlığı. kondensatın kesafeti değiştirmemesi için kontrolü. Süreçlerin kontrolünde istatistiksel araçların yongaların buhara tutulması. Harf veya şekilleri bıçakla Steam Heated Cylinder. Steam Jacket. Steam Leak/Leakage. Buhar kamarası. (Bucket type. İstatistik. silindirlerindeki buhar bağlantısı. Buharla temizleme. Buharlı perdahlama. üretiminde çeliklerin arasına konulan nötür özellikli Kraft Steam Exploded Wood. Pirzola ve Steam Seasoned. Buhar kabarcığı. (Eş Stem Fibers. istenilen kullanılan bir yöntem. bakır yerine çeliğin kullanıldığı gravür tekniği. Gravür aniden basınç ortadan kaldırılır. Steam Blister. İstatistiksel süreç Steaming. kullanılması. kullanılan bir yöntem. Buhar bağlantısı. Öğütüm öncesi buharla odunun işlem görmesi ve Steel Interleaving Paper. olan tekstilde yaka ve kol kısımlarında dik durmayı Termomekanik selüloz üretiminde buhar basıncı altında sağlayan karton bant. Engravers Paper). Buhar kapanı. Buhar dıştaki ceketten ısıtma yapar. Steam Turbine. İstatistiksel kalite tanklarda. Kâğıtta yüzey Genellikle kartvizit ve davetiye kâğıtları türünde çelik düzgünlüğünü arttırmak için. Steam Calendering. Steam Trap. Elektrik üretiminde buhar Bu sayede pres niplerinde daha fazla su alınması gücünden yararlanılmak amacıyla üretilmiş kanatlı rotor. Buharlı ütüleme. Buhar kaçağı. Steak Interleaving Paper. Buhar ceketi. Steam Pressure. Geniş anlamda anlamlı. sağlanmaktadır. Steam Chest.

Şablon baskıya Stiffness. Stock Order. Standart kâğıt gramajları. Hamur bütesi. odun selülozu. Bu işlem steno kâğıdı. Stock Activity. Hamur pompası. Steneotype Paper. Hamur girişi. Şablon keserken altta kullanılan kalın uygulaması. Kâğıt hamuru. Stock Proportioning. Stock Agitator. Stiffener Bristol. Stock Cutting. iki veya daha fazla sayıda farklı hamurun belli bir oranla Stenographers’ Notebook Paper. Hamur karıştırıcısı. Stock Prep. Şablonla çoğaltmada Stitch Bonding. Standart kâğıt ebatları. Yapısal denge sağlayıcı. Steno Paper.) kâğıdı. Steno kâğıdı. Stensil kâğıdı. Dikişli bağlantı. Şablon önlemek için baskı valsleriyle yapılan makine dışı gofraj yastıklama kartonu. kuvvete veya kendi ağırlığıyla oluşan bükülme kuvvetine Stencil Board. (ISO 5628) emdirilmiş karton. Yapışkan maddeler. Kuşelemede uygulama Stock Preparation. Hamur akışı. üretiminde ortaya çıkan lateks gibi organik tutkal Belirli oranlara iki veya daha fazla hamurun karıştırılması. başlayarak makine bütesine kadar olan kısım. Şablon pelürü. genellikle reçine çalışabilmenin göstergesidir. Yuvarlak elek. Zarfların içine konulan Stone Ground Wood (SGW). Matris kalıp kartonu. Sterilizasyon. Yapısal Stock Entry. karton mukavva. Pulperden valsinin/çitasının bıraktığı izler. Şablon amaçlı kullanılan Üzerinde işlem yapılacak veya basılacak kâğıt veya karton. aralıklarda kameralarla ölçümü yapılır. Stereo Backing. Standart üretilen ve depoda Sterilization. Stickies (Sticky). Hamur karıştırma. birikintileri. Stock. sıcaklık değeri. Şablon kesim altlığı. Hamur karıştırma. Öğütücülerde veya Stereotype Backing. (Eş anlamlı. (1) Hamur. Şablon kartonu. Stock Stevens Former. 255 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stencil Backing Sheet. Stock Chest. (3) Stencil Paper. Pitch) (Eş anlamlı. Formasyona etkisi nedeniyle belirli kâğıdı. Stipulate. Yapışma sıcaklığı. Hamur hazırlama. Kâğıt veya kartonun dışarıdan uygulanan uygun karton levha. (Kısaltılmış. şablonları karşı gösterdiği mukavemet. kâğıt. Hamur hazırlama. Stoktan sipariş. Keyboard Paper). Çubuk izi. hollanderde elyaf uzunluğunu azaltma. Nişasta hatlarında yapılan bulunana kâğıtlar için verilen sipariş. Hamur hareketliliği. Organic Deposits. Stenografçı defter karıştırılmasıdır. Baskı sırasında rahat hazırlamada kullanılan sert ve dayanıklı. Şablon kâğıdı. (Bakınız. kullanılan kâğıtlar. (2) Ambar stoku. Stensil pelürü. Elek üzerindeki Stencil Tissue. dengeleyici. Matris kartonu. Kâğıt yüzeyinin parlamasını Stencil Cushion Sheet. Stippling. Hamur tankı. veya kurutma silindirlerinde yüzeye yapışmaya başladığı Stock Sizes. (Bakınız. Rulo halde satışa sunulan Stock Blending. Steno kâğıdı. Asıltılı ortamlarda çökelmenin çeşitli Stock Flow. Hamur kesme. Stock Blending) Sticking Point. Harmanlama. Steric Stabilization. Yaş safihanın preste Stock Pump. Sertlik. Stock Weights. Harmanlama. Taş değirmende öğütülmüş ve zarfın bozulmamasını sağlayan karton parçası. Preparation) Stick Mark. Destek kartonu. Şablon baskıda. Stensil baskı kâğıdı. kimyasallarla önlenmesi. temizlik işlemi. Hurda kâğıttan kâğıt Stock Proportioning. Mimeograf hamurun hareketliliği. Noktalama. Taahhüt etmek Stencil Duplicators.

(Benzer anlamlı. Kas yorulması sonucu oluşan iş kazası. Strip Chart Paper. Güçlü siyah likör. Su veya tutkal gibi bir dış Stress. Hamur bütesi. İki polietilen katman arasına toz Stretch. Storage Cost. Üçüncü hamur kâğıt. Çizgi. likörün oksitlendirilmesi. Bir sıvının. Akış. Uzama oranı. Stretch/Strecher Roll. Streaking. özellikleri. Grev. Samanlı karton. Akış gerilimi. İşlemek. Yalıtım kartonu. İnşaat halindeki konutlarda ses ve ısı yalıtımında kullanılan Stream. İple güçlendirilmiş deformasyon. genellikle ünitesinden gelen veya pulperden gelen hamuru depolayan mürekkebin kâğıt bünyesine geçmesi. (Bakınız. elek ve keçeleri germede kullanılan ayar valsleri. sonra kalan küçük çaplı bobin. Strain at Break. Kusmak. Takometre benzeri kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. kule şeklindeki büte. Yapı. Gergi sonucunda kâğıtta oluşan kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. Strain Injury. nedeniyle oluşan yollar. Kâğıdın veya kartonun mekanik hazırlanmış küçük bobin. Stripe Coated. Strainer. işlemi. Depolama. Structural Fiber Insulation Board. diğer ucu Stub Roll. Arkasına geçmek. Kesikli kaplanmış karbon kâğıdı. Seviye kasası. kuvveti. (Eş anlamlı. Hamur depolama bütesi/kulesi. (Bakınız. Uzama. (Eş uzama. Yapışmış bobin. Pislik tutucu. Uzayan kâğıdın. Straw. Street Ell/Elbow. Streaming Potential. Takometre kâğıdı. Makine bütesi. stresten kurtulması. Storage. Yapısal özellikler. Gerdirme valsi. Strike. Kâğıdın dış etkilerle Stuff Box. Mukavemet. (Eş anlamlı. Kuyruklu dirsek. Bir kuvvetin etkisiyle aşırı emilerek kâğıdın arkasından görülebilen bir lekeye oluşan bozulma. sülfür kokusunun alınması amacıyla yapılan oksitlendirme Straw Pulp. Kâğıda uygulanan gerilme etkiyle yapışmış ve açılamayan bobin. Mürekkebin Strain. Streak. Uzayarak kopma. Zeta potansiyel Structural Properties. Saman. Rock Paper) Stretchable Paper. İz. Gergi yükü. Kopmaya yol açan String Inserted. Kesikli kaplanmış. Gerilme. Selüloz Strike In. Güçlü siyah kartonlar. İçine işlemek. gerçek kâğıt boyuna oranı. (Eş anlamlı. Tam kaplanmamış. Strong Black Liquor (SBL). Bozulma oranı. kâğıt. Gerilme. Stock) Stress Relaxation. Stuff Chest. Siyah likörün yakılmasından önce Straw Paper. İzmarit bobin. Kâğıt üzerindeki dalgalanmalar Structure. Yük. Kullanımdan erkek boru dirseği. Strain Ratio. Kâğıdın mekanik değerini hesaplamada ölçülen gerilim değeri. Stuck Web. Stresten kurtulma. Constant Level Box). Taş kâğıt. Krepli kâğıtlar. (2) Test amacıyla Strength. İp takviyeli kâğıt. (1) Artık bobin. Extensible Paper). Machine Chest) 256 . karton. Kronometre. Strike Through. Elongation). Bir ucu dişi. Kâğıt makinesinde Storage Chest. kuvvetlere karşı davranışı. Katı madde miktarı % 50 nin üzerinde olan siyah likör. Storage Tower.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stone Paper. dönüşmesi. Reinforced Paper). Samanlı kâğıt. Hamur depolama bütesi. Stopwatch. Stripe Coated Carbon. İz oluşumu. Saman selülozundan üretilen Strong Black Liquor Oxidation (SBLO). Strawboard. Saman selülozu. Deformasyon. Hamur. İnşaat. Uzayabilir kâğıt. anlamlı. Yol. Stok maliyeti. Stuff.

Vakumlu çerçeve kenarı. Resmi evraklarda Suit Board. 257 . Sulfur Burner. Küp şeker sargı kâğıdı. Suction Roll. Vakumlu askı. Kraft Suction Apron. Sulfate Board. Couch Roll). (Eş anlamlı. Sülfit Manila kartonu. Grammage) Sugar Wrap Paper. safihada oluşan izler. Sulfate. vantuzlarla alarak baskıya veren sistem. Yerine koyma. Subprocess. Kraft süreciyle elde dengesiz vakum nedeniyle safihada bıraktığı delik izleri. Şeker torba kâğıdı. Substance. iki emişini bağlayan bağlantı düzeneği. Sıvılık. edilen selüloz. Suction Press Roll. Sub-System. Toz emme. Alt sistem. selülozundan yapılan torbalık kâğıt. Substrate. Gramaj değeri. Sulfite Pulping. Sulfite Manila Tag. Alkali kostik ve sodyum Suction Blanket Mark. (Eş anlamlı. Vakum pompalarının Sulfur. Kraft kâğıdı. Sülfit selülozu. Suction Box Marks. Kesilen ağacın dışarıda kalmış konik Suction Pump. Preslenmiş ve yoğun Substantive Dye. kısmı. (Eş Sulfite Bag Paper. Suitcase Board. Karpit lambası. (Eş anlamlı. Kraft layner.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stuff Pump. Sulfamic Acid. Elbise kutusu kartonu. (Eş anlamlı. Sulphate. Asıl ürün durdurucularda kullanılan kimyasal bir madde. Subjektif parlaklık. Alt taşeron. Velour Paper). Ağartılmış odun selülozundan bölümünde safihanın vakumla alınması sırasında safihada yapılan kâğıtların genel adı. Kâğıt toplarından çıkan tahtası olarak kullanılmak üzere ağartılmış Manila tozları vakum emiciyle temizleme. Emici kasa izi. Sulfate Process. Vakum kasası. Sülfit selüloz süreci. kalıplamaya uygun karton. üzerindeki deliklerden hava emerek sabit tutan tabla. Sarı renkli sanayide çok kullanılan element. Emici kasanın Sulfate Pulping. Etiket veya ilan Suction Dusting. Kraft kartonu. İkame etme. bulunmadığında başka birini onun yerine kullanma. Linerboard). Hamur pompası. Gramaj. su geçirmez. Çotuk. Pişirme liköründe bol miktarda SO2 bulunur. Sülfamik asit. Sugar Bag Paper. kendi Suede Paper. Kraft kâğıt. Kraft selüloz üretimi. Valiz kartonu. Alt süreç. girdi ve sonuçları olan faaliyetler topluluğu. Ağartılmış odun anlamlı. (Eş anlamlı. Suction Feed. Elek Sulfite Bond. Substance Number. Alev Substitution. Gauç vals. Ana sürecin altında yürütülen. Basis Weight. Substantivity. Sifon valsi. Kükürt. Aşırı vakum nedeniyle Subjective Gloss. Ağartılmış odun selülozları. Kesim sırasında kâğıtları Paper). Sülfit kâğıdı. Suction Roll Mark. Emici kasa. Sub Contractor. Suction Deckle Edge. oluşan kenar yapısı. gramajı gösteren rakam. elde edilmesi. Emiş manifoldu. Kaplama veya baskı yapılacak Sulfate Liner. Taban kâğıdı. Kraft süreci. Sulfate/Sulphate Paper. (Uhle Box) edilmesi işlemi. Kâğıt güderi. Emici sifon valsi. Sıvı olma durumu. Sub-Supplier. sülfit çözeltileriyle selüloz hamurunun odundan elde Suction Box. Kraft Board). Vakum izi. Kâğıt toz bezi. Direk sıvı boyalar. Suction Manifold. Vakumlu pres valsi. Alt taşeron. tutkallanmış. Vakumlu besleyici. (NH2HSO3). Kâğıtları vakumlu Sulfite Pulp. Suction Couch Roll. Sülfit torba kâğıdı. Stump Wood. Vakumlu tabla. Emici kasa izi. Asit süreciyle selüloz Suction Hinge. selülozundan yapılmış kartonlar. Vakum pompası.

Süperkalenderli kapak Sulfuric Acid. Supercalendered Finish. Geri dönüşümlü beyaz kâğıt Supervision. Doymuş buhar oluşana kadar su Sulphite Pulp. Kükürt emdirilmiş karton. Süperkalenderli. Sulphuric Acid. büyüyen kısmı. (SO3). Kâğıdı kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sulfur Dioxide. (H2SO4). Superheated Steam. kalenderden geçirilmiş kâğıtlar. Tedarik zinciri. Sulfur Trioxide. Suppleness. Süperkalenderleme. Sodyum sülfit miktarı. Supercalendered Craft (SCK). Supercalendered Paper. Odun yongalarının kükürt ilavesi mümkündür. Bisülfit veya kalsiyum Bisülfit) ile pişirilmesi sonucu elde Super News. Buharın içinde daha Sulphate Pulp. Yüksek derecede perdahlanmış. dioksit ve kalsiyum sülfit (magnezyum Bisülfit. Çift katlı kutuluk karton. Kükürdün Supercalendering. Conformability). Lojistik ağ. Süperkalenderli kâğıt. Yıllık odun halkalarının yazın basımında kullanılan kâğıtlar. amonyum Superheater. Denetmen. Denetsel. Ürün ve valslerden kurulu. hızlı çalıştırılır. Summer Effect. Süpervizör. Flexibility. Sülfamik asit. Rotogravür için gazete kâğıdı. Düzgün edilen selüloz. Sigorta zeyilnamesi. ekipman azaltmak için mevcut havalandırma sistemi daha Supplementary Insurance. Suyla kalenderle işlenmesi. Supervisor. parşömenleştirme işleminde kullanılmaktadır. (Bakınız. Süperkalenderli gazete kâğıdı. Denetleme. Sülfat selülozu. Sulphonated Chemimechanical Pulp (SCMP). Sulfur Impregnated Board. Bazen Supervisory. durumu devam eder. kimyasallı mekanik selüloz. tedarikçiden müşteriye doğru olan hareketleri sağlayan bir kalender. atıklarında ısının mürekkep giderme üzerine etkisi. Selüloza alev aldırmazlık Superglazed Finish. Supercalendered Cover Paper. 258 . Supplement Paper. Gazete ek kâğıdı. Yaz odunu. Kızdırıcı. Gözetmen. Süperkalenderli Kraft. Yaz etkisi. Super Finish. kokulu bir gaz. İçine su verildiğinde sıcaklığı düşerek kuru buhar Sulphidity. Kâğıt makinesinin son kısmında kullanılan çelik ve elyaf Supply Chain. kükürt emdirilmiş kâğıt. Sülfürik asit. yüzeyli gazete kâğıdı. Süperkalenderli perdahlama. Gözetme. Kükürt trioksit. Gazete eki Summerwood. Kâğıdın süper katalizörle yakılmasıyla elde edilen bir gaz bileşiği. sodyum sülfit karışımındaki bazik bir ortamda elde edilen Buhar türbinlerine gönderilerek enerji elde edilmekte kimyasal selüloz. Yaz havalandırması. Sülfit hamuru. sülfürik aside dönüşür. Sülfonat Super Patent Coated Board. Sulphamic Acid. selüloz. Supercalender. yüksek parlaklık ve yüzey düzgünlüğü hizmetlerin. Süper elde edilen. Sülfitlik. suda çözüldüğünde sülfürik aside dönüşen. Superstandard News. Yongalara Sülfonat Makinede. (Eş anlamlı. Summer Ventilation. kazandıran kimyasal. renksiz. Süperkalenderlenmiş. Kükürt dioksit. Sülfürik asit. sırasında kullanılan insanların. İnce Kâğıdı sertleştirmek ve aside dayanıklı hale getirmek için perdahlı. Bir yığın kalender türü. araçların. bir katı beyaz. Süperkalender. Sodyum hidroksit ve fazla enerji tutması için ısıtılması sonucu elde edilen buhar. yapılan faaliyetlerin bütünü. Patent Coating). Kızgın buhar. Kükürdün yakılmasıyla Supercalendered (SC). Esneklik. alt katı gri olarak iki katlı emdirildikten ve iki aşamalı öğütmeden sonra elde edilen üretilmiş kutuluk karton. kullanılır. Makine salonunda yazın çalıştırılan havalandırma sistemi. Süper kalite gazete kâğıdı.

Roughness. yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt veya kartonlar. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşlukların dağılımı. düzgünlük derecesini belirtmede kullanılan tanımlardan Surface Peeling. Destek. Surface Coated. Kâğıt makinesinde. Surface Volume. ölçülerek Surface Stained. iki yüzey mukavemeti. Yüzey bağlanma mukavemeti. Yüzey emiciliği. ön ve Surface Charge. Surface Contour. Yüzey hızı. Yüzeyin kalkması. Makine hızı. Çok moleküllü yapı. Surface Dyed. Surface Roughness. Surface Size Press. Surface Strength Test. Yüzey düzgünlüğü. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun hacmi (cm3/m2). Kâğıt hamurundaki son kurutma bölümleri arasına konulan ve yüzey tutkallama parçacıkların yüzeylerindeki elektrik yükü. Surface Absorbtivity. belirten özellikler. Yüzey düzgünlüğü. Cihazlarla yapılabildiği gibi. zincirli bir yapıdır. Yolunma tamamen düz bir yüzeye teması sonucu. Yüzeyin yapısını (Tappi T 459).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Support. Supramolecular Structure. Kuşe atması. Surface Tension. Surface Colored). Baskıda Surface Compressivity. sıvı ile sıvı. (Eş anlamlı. Surface Pit Distribution. Aharlı. yüzeyinin baskı nipi veya gofrajda aranılan Surface Speed. Surface Contact Area. Yüzey gerilimi. Kâğıdın yüzeyinin Surface Lifting. Yüzey tutkallama. ekipmanlaraki ayaklar. Yüzey hacmi. sıvı ile havanın arasına girebilen maddeler. Pulper gibi ağır yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Kuşe kartonlarda ve basım kâğıtlarında beklenen yüzey Surface Active Agent. Kâğıt Support Legs. Köpük söndürücü. (Bakınız. Yolunma. Yüzey düzgünlüğü. Surface Sizing. Malzemelerdeki yüzey yüzeyinde yapılan tutkal veya kuşe kaplama işlemleri. matbaada boyanması. Referans düz bir yüzeye göre. yapışkan özellikleri belirlenmiş ve derecelendirilmiş mumlarla da yapılmaktadır. Aharlama. Kâğıt kullanılan kâğıtlarda beklenen yüzey düzgünlüğü. yöntemlerinden biri. Yüzey tutkallı. (Eş anlamlı. Tutkal pres. Yüzey aktiflik. Kuşenin dökülmesi. Yüzey mukavemeti. Yüzey boyama. basit olarak. Yüzeyin Surface Activity. Yüzey gerilimini özelliği. Kâğıt yüzeyindeki gerilimi. yüzey düzgünlüğünde meydana gelen değişim. Kâğıt veya karton Surface Finish. dayanıklılığı arttırılmış kâğıtlar. işi. (Bakınız. Yüzey temas alanı. Yüzey işleme. biri. Alternatifi kütle tutkal/nişasta verilmesi. Matbaa boyalı. Sıvılardaki yüzey Surface Energy. (Bakınız. Mass Colouring) Surface Smoothness. Selüloz yapısı çok moleküllü. Surface Bonding Strength. Roughness). Yüzey faal. Yüzey yükü. Kâğıt yüzeyinin Surface Strength. Yüzeyi boyalı. Yüzey kabalığı. özelliklerindendir. Surface değerlendirilir. 259 . elyafların bağlanmaları sonucu ortaya çıkan enerji. Referans düz bir yüzeye göre. Surface Treatment. amacıyla kullanılan bölüm. Yüzey boşluğu dağılımı. Yüzey yolunma mukavemet testi. Yüzey özellikleri. Kâğıt makinesinde. Kuşe kaplı. Yüzey sıkıştırıla bilirliği. Kâğıt yüzey kabalığını ölçme mukavemeti. Surface Properties. Surface Sized. Mass Sizing) boyamadır. Surface Sized). Surface Sized Paper. Destekleyici ayaklar. Kâğıt yüzeyinin makinesinin tutkal pres kısmında kâğıt yüzeyine makine dışında. Yüzeyin parçacık kopmasına karşı olan arasındaki temas eden alan. Kâğıt sıkıştırıldığında. Yüzey görünümü. Kâğıt yüzeyinin yolunmaya karşı mukavemeti. Dyed. Kâğıt Surface Colouring. azaltmada kullanılan maddeler. Yüzey boyalı. Yüzey mürekkep emişi ayarlanmış veya rutubete karşı gerilimini azaltma. Katı ile sıvı. Yüzey enerjisi. (Bakınız.

Döner başlıklı bobin ataşmanı. üzerinde Systems Engineering. Swirl. Sentetik tutkal. düşük kesafetli hamur. Sweetener Stock. Sıvıların veya katıların çift çeneli ataşman türü. Sinerjik etki. dağılımı. İhtiyaç fazlası. Etüd. Hızlı ve geniş makinelerde kullanılan kalenderlerde. etki güçlenmesi. Kâğıt elemanlarını temin ederek onu bütünleyip pazarlayan kişi makinesinde. Karıştırma bütesindeki hamur. Etüt etme. Surplus. Genellikle su Synthetic Size. Sentetik reçine. Mean Seperation. Besleme Surge. Tıbbi ambalaj kâğıdı. Arta kalan. (µm) alabilmesi için bir eksen üzerinde kolayca döndürülebilen Surfactants. Şişme. Semboller. Sustainable. Doğadan elde edilebilen selüloz türleri. Sistemin düzgün çalışması Teksif eleklerine veya disk filtrelere işleme başlarken için alt parçaların senkronize edilmesi. Sürdürülebilir. Senkron makine. çökertmeyle ayrılabilen türde maddelerdir. İşbirliğinin sonucu oluşan Survey. Swelling. Bir sistemin alt Sweat Drier. Elek üzerinde hamurda meydana gelen döngülü hareket. Suspended Solids. Terli silindir. İki yüzey arasındaki boşlukların Swivel Head Grab. Sentetik kâğıt. Suspension Jet. Suspension. AKD ve AKA gibi kâğıt içindeki askıda elyaflardan oluşan kâğıt hamuru. ıskartaları veya balyaları ortalama uzunluğu. Swimming Roll. Askıdaki katı maddeler. Sabun dışı deterjan. Taşkan. Synthesis. Sentetik deterjan. verilen ve amacı ilk elyaf tabakasını oluşturmak olan. dispersiyon maddeleri Symbols. Sistem kararlılığı. Filtreleme veya yapılan kâğıtlar. hamuruna katılan sentetik tutkallar. Yüzen vals. Surveying. Sterilizasyon sıcaklığına dayanıklı özelliği olan. Elyafın su alarak şişmesi. nemden dolayı buğulaşma gözlenen silindir. Seyreltik hamur. ıslatıcılar. Synthetic Resin. Sentetik elyaf. Bakiye. istem dışı vals sapmalarını önlemek ve hataları düzeltmek için kullanılan valsler. Girdap. Sentez. Asıltı. Synergistic Effect. kaymadan tam uyan elektrikli Surge Tank. Taşıntı. Yüzey aktif maddeler. System Tuning. Surgical Dressing Paper. System Stability. Sürdürülebilir eden sifon. yağlı kâğıt Syndet. Atık su içinde Synthetic Paper. geriliminin frekansına. bulunmaktadır. Soğuk silindir. köpük söndürücüler. Genellikle çenelerin kapanması yüzey özelliklerini değiştiren maddeler. Taşıntı tankı makine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Pit Distribution). Sistem dengesi. tarımsal selülozlar. Sentetik elyaflardan bulunan askıdaki katı maddeler. İki yüzey arasındaki boşluğun Vinçlere takılabilen ve bobini. Synthetic Fiber. Synchronous Machine. maddesi olarak kullanılmaktadır. Sifon. amacı aşırı sıcak kâğıdın sıcaklığını düşürmek veya kuruluş. Sistem entegratörü. 260 . Sistem mühendisliği. Tıbbi parçaları sarmada kullanılmaktadır. Syphon. Tatlandırma hamuru. Sistem ayarı. olan ve içine buhar yerine soğuk su verilen. Çökelmeyen sıvı karışım. Bunlar arasında hidrolik güçle sağlanır. Yüzey aktif türleri. Senkron motor. Tetkik. Synchronous Motor. System Integrator. Hamur kasasından çıkan hamur jeti. Buhar silindirlerinde kondensatı tahliye Sustainably Harvested Virgin Fiber.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

T

Tag Blanks. Etiket kâğıdı.
Tag Board. Etiket kartonu. Bükülebilme özelliği olan ve
zarf üzerine yapıştırılan kalın kâğıt.
Tagout. Etiketleme. Uyarı levhası asma. Bir ekipmanın

T4S (Trimmed 4 Sides). Dört kenarı kesilmiş.

bakım amacıyla enerjisinin kesilmesinden sonra,

Taber Stiffness. Taber sertliği. Firmasının adıyla anılan

çalıştırılmaması için elektrik panosuna asılan uyarıcı levha.

sertlik ölçme yöntemi.

Tag Paper. Etiket kâğıdı. Etiket ve zarf yapımında

Table Rolls. Rejister valsleri. Eleği destekleme yanında,

kullanılan gramajlı ve dayanıklı kâğıt türü.

yarattığı türbülansla su sürükleme/alma özelliğine sahip

Tag Stock. Etiket kâğıdı.

küçük çaplı valsler. Bazen 500 metre/dakikanın altındaki

Tag Washer Manila Paper. Manila fon kartonu. Başka

kâğıt makinelerinde kullanılırlar. Genellikle hızlı

yazılı bir kâğıdı desteklemekte kullanılan sert ve dayanıklı

makinelerde çitalı yaş kasalar kullanılmaktadır.

karton.

Tablet Back Board. Fon kartonu. Sert olduğu için

Tail Carrier Rope. Kuyruk sevk ipi. Kâğıt makinesinde,

resimlerin arkasında kullanılan parça kartonlar.

kâğıt şeridi makine boyunca taşıyan ip. (Kuyruk=Dar bir

Tablet Blotting. İnce fon kartonu. Ebat kesilerek fon

şerit halindeki safiha)

kartonu gibi satılan, kutu içlerinde rastlanılan

Tail Cutter. (1) Kuyruk kesici. Pulper içinde, halata sarılan

tutkallanmamış daha ince kâğıtlar.

çöplerin oluşturduğu kuyruğu kesen hidrolik giyotin. (2)

Tablet Bristol. Bristol fon/kapak kartonu. Ebat kesilerek,

Şerit kesici. Elek üzerinde safiha enini ayarlayan kenar

kırtasiyelerde satılan Bristol kartonlar.

kesici.

Tablet News. Teksir kâğıdı. Karalama amaçlı kullanılan

Tail Screen. Kuyruk eleği. Dönüşümlü kâğıtlarda pulper

teksir kâğıdı.

rejek çıkışında kullanılan elyafı çöpten ayıran döner elek.

Table Top Paper. Masa örtüsü kâğıdı. Masa yüzeyinde

(Eş anlamlı; Drum Screen)

laklanarak kalıcı olarak kullanılan ve baskıya uygun Kraft

Tail Transfer. Kuyruk aktarma. Şerit verme. Safihanın

kâğıdı.

kalın ve ağır olduğu durumlarda önce şeridin elekten prese

Tablet Paper. Kolej kâğıdı. Kolej yedeği. Yapraklar

aktarılması ve sonra genişletilmesi gerekir. (Eş anlamlı;

halinde kullanılan dosyalamaya hazır delikleri olan kâğıtlar.

Tail Treading)

Tablet Writing Paper. (Eş anlamlı; Tablet Paper).

Tail Treading/System. Şerit verme/sistemi. Şerit verici

Tabulating Board. Çizelge kartonu. Yazıcılarda kullanılan

sistem.

kartonlar.

Tailings. Rejek. Rejek hamur. Hamur halde son eleğe kadar

Tabulating Card Stock. (Eş anlamlı; Tabulating Board).

gelen rejek birikintisi.

Tachometer. Takometre. Devir ölçer.

Tailing Screens. Rejek eleği. Son elek kademesi. Son

Tack. Yapışkanlık. Tutuculuk. Mürekkebin kâğıda tutunma

kademede bulunan ve kendinden önceki eleklerden gelen

özelliği. (Eş anlamlı; Stickiness).

rejekleri eleyen elek.
Taint. Bozuşma. Kokuşma.

Tackle. Öğütücü bıçağı. Değiştirilebilen türde bıçak. Jordan
öğütücülerde kullanılan çakma tür bıçaklar. Bir ahşap be bir

Talc. Talk. Kâğıt yapımında dolgu ve kaplama maddesi

lama bıçak şeklinde dizilerek konik rotor üzerinde dizilirler.

olarak kullanılan beyaz pigment.

TAD. (Bakınız; Through Air Drying)

Tall Oil. Çam sakızı. Çam ağaçlarından elde edilen bir
ürün.

Tag and Folder Stock. Etiket ve dosya kartonu.
261

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Tamale Wrapper. Fırın kâğıdı. Yağlı ve ısıya dayanıklı

Target Value. Hedef değer. Üretim aşamalarında ve

kâğıt türü.

hizmetlerde ulaşılması gereken değer.

Tandem Thermomechanical Pulping (Tandem TMP).

Tariff Paper. Tarife kâğıdı. Otobüs, tren, vapur ve metro

Tandem Termomekanik selüloz üretimi. Yongaların iki

tarifelerini basmakta kullanılan kâğıt.

aşamada basınçlı buharla yumuşatılarak öğütülmesi sonucu

Tarnishproof Board. Pas önleyici karton.

üretilen selüloz.

Tarnishproof Paper. Pas önleyici kâğıt.

Tank Inventory. Tank stokları. Tanklardaki stoklar.

Tar Paper. Bitümlü kâğıt.

Tannin. Tanen. Bitkilerin, kök, odun, kabuk, yaprak ve

Tarred Brown Paper. Ziftli Kraft kâğıdı. Ambalaj olarak

meyvelerinde bulunan amorf bileşik.

kullanılan siyah yağlı kâğıt. Mekanik parçaların

Tanning Paper. Zımpara kâğıdı.

sarılmasında kullanılır.

Tapa. Tapa. Ekvator bölgesi insanlarının, ağaçların iç

Tarred Felt. Ziftli karton.

kabuğunu döverek elde ettikleri keçe türü kumaş.

Tarred Sheating. Bitümlü çatı kaplaması.

Tape Paper. Kâğıt bant.

Tarred Slaters Felt. Bitümlü çatı altı kaplama kartonu.

Tapered inlet manifold/header. Konik giriş

Tarred Thread Felt. Ziftli ve bezli karton.

manifoldu/bağlantısı. Hamur kasası girişinde, konik ve

Tarrif Paper. Yolcu tarife kâğıdı.

giderek incelen, silindirik boru şeklindeki, hamur giriş

Task. Görev. Vazife.

manifoldu/bağlantısı. (Bakınız; Manifold Distributor).

Tax. Vergi.

TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper
Industry). Kâğıt ve selüloz sanayi teknik birliği.

Tea Bag Paper. Çay poşet kâğıdı.

TAPPI Brightness. Tappi parlaklığı.

Tea Cartridge. Çay paketleme kâğıdı.

TAPPI Dirt Chart. Tappi kirlilik tablosu. Kâğıtta

Teal. Ördek. Dar ebatlı ve konikleşmiş bobin ıskartası.

noktacıklar halindeki kirlilikleri ölçülendirmeye yarayan bir

“Biscuit” olarak bilinen dar ebatlı ıskartadan farkı, ebat

yöntem. (Tappi T213 ve T437) Bu iki testte kirlilikler

genişliğinde teleskopik çıkıntıların bulunması ve son halinin

eşdeğer siyah alan toplamı{Equivalent Black Area

ördeğe (angut türü ördeğe) benzemesidir. Kâğıt

(EBA)} olarak belirlenir.

makinesinde eni daraltırken ebatla oynama yanında, mal
sarıcıda tamponun ilk sarım bölgelerinde kayma nedeniyle

TAPPI Norms. TAPPI teknik standartları.

bu tür hatalar çok görülmektedir. Bobin makinesinde da bu

TAPPI Opacity. Tappi opaklığı. Tappi’ nin önerdiği

tür kenar ıskartaları makinenin çalışma performansını

yöntemle yapılan opaklık ölçümü.

düşürmektedir.

Tar. Katran. Zift.
Tea Paper. Çay paketleme kâğıdı.
Tar Board/Paper. Bitümlü karton.

Tear. Yırtılma.

Tare Weight. Dara ağırlığı. Boş kap ağırlığı.
Teardown Time. Söküm süresi.
Target. Hedef. Ulaşılacak nokta.

Tear Factor. Yırtılma direnci. Gram cinsinden bir kâğıt

Target Paper. Hedef kâğıdı. Nişan kâğıdı. Silah

için bulunan yırtılma değerinin 100 e bölünmesiyle elde

denemelerinde hedef olarak kullanılan kurşun geçerken

edilen değer.

kolay delinen ve çok temiz delik yeri bırakan kâğıt.

Tear Index. Yırtılma endeksi. Yırtılma kuvvetinin (mili

Target Patchs. Hedef kâğıdı. (Eş anlamlı; Target Paper).

Newton) gramaja bölünmesiyle elde edilen değer.

Target Posters. (Eş anlamlı; Target Paper).
262

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Tear Outs. Örnek kâğıt parçaları. Örnek almak amacıyla

Temperature Transmitter. Sıcaklık transmitteri.

kesilen A4 ebatlı kâğıt parçaları.

Template Paper. Şablon kâğıdı.

Tear Ratio. Yırtılma oranı. Kâğıdın makine enine ve

Templet Board. Şablon kartonu.

makine boyuna yırtılma değerlerinin birbirine göre oranı.

Tem-Sec Press. Kombi preslerde ortadaki valsi buharla

Tearing Resistance. Yırtılma direnci. Ölçümünde iki

ısıtarak (80-100°C) safihayı presleyen sistem.

yöntem kullanılır. (1) İç yırtılma direnci. (2) Kenar yırtılma

(GL&V/Black Clawson-Kennedy)

direnci. Kenarlarda yırtılmanın başlaması için daha fazla

Tender. Düşük dayanımlı kâğıt veya karton.

kuvvet gerekmektedir. Yırtılma başladıktan sonra iç

Tender Side. Operatör tarafı. Ön taraf. Salon tarafı. Kâğıt

kısımlarda bu değer düşmektedir. (ISO 1974)

makinesinde operatörün bulunduğu taraf. (Bakınız; Front

Tear/Tearing Strength. Yırtılma mukavemeti.

Side, Back Side).

Technical Nomeclature. Teknik kavramlar.

Tensile. Gerilme. Gerilerek kopacak hale gelme.

Technological Guarantee. Teknolojik garanti. İmalat ve

Tensile Breaking Strength. Kâğıdın kopmadan önce

tasarım hatalarına karşı alınan garanti.

ulaştığı azami gerilme miktarı.

Telautograph Paper. Telgraf kâğıdı.

Tensile Energy Absorption (TEA). Gerilme enerji

Telegraph Blanks. Telgraf kâğıdı.

emilimi. Gerilmeye maruz kalmış kâğıt örneği tarafından

Telegraph Manila. Telgraf kâğıdı. (Manila cinsi).

emilen enerji miktarı. Özellikle torbalık kâğıtlarda ölçülen

Telegraph Paper. Telgraf kâğıdı.

bir değişken. (ISO 12625-4:2005)

Telegraph Tape Paper. Telgraf kâğıdı.

Tensile Failure Stress. Kopma dayanımı. Birim genişlik ve
birim kalınlığa etki eden azami kuvvet. (Pa, N/m2)

Telegraph Writing. Telgraf mesaj kâğıdı.

Tensile Index. Gerilme endeksi. Birim genişlik ve

Telephone Directory Paper. Telefon rehberi kâğıdı. 3.

gramajda kâğıda etki eden azami gerilme kuvveti. Bundan

Hamurdan yapılan ve gazete kâğıdına göre daha düşük

sonra kâğıt kopar. (Nm/kg).

gramajlı bir kâğıt.

Tensile Stiffness. Gerilme eğimi. Kâğıda uygulanan kuvvet

Telephone Memo Paper. Bloknot kâğıdı. Telefon yanında

karşısında kâğıt mukavemetinin grafikle gösterimi. (İlgili;

bulundurulan not alma kâğıdı.

Tensile Strength, Compression Strength, Breaking

Teleprinter Roll. Faks kâğıdı.

Strain).

Telescoped. Göbekten kaymış. Bobinin sıkı sarımı

Tensile Strength. Gerilme mukavemeti. Kopma direnci.

nedeniyle teleskobik kayma yapması. (Eş anlamlı; Slipped

Birim uzunluktaki kâğıda etki eden azami kuvvet. Bu

Roll).

kuvvetten sonra kâğıt kopar. Bobinle çalışılan üretim ve

Teletype Paper. Faks kâğıdı.

baskı sistemlerinde, kâğıdın açılması sırasında kopma

Teletype Perforator Tape. Sürekli form

olmaması için şart koşulan değer. (N/m). (ISO 1924-2)

Teletype Tape. Telgraf kâğıdı.

Tensiometer. Gergi ölçer. (1) Gergi ölçen kâğıt makinesi

Teller Rolls. ATM kâğıt rulosu. Banka işlemlerinin

üzerindeki vals düzeneği. (2) Elek ve keçe gergilerini

yapıldığı makinelerde kullanılan kâğıt rulo.

ölçmede kullanılan el aleti.

Temperature. Sıcaklık.

Tension. Gerilme. Gergi. Kâğıdın gerilmesi.

Temperature Control. Sıcaklık kontrolü.

Tension Control. Gergi kontrolü. Kurutma bölümünde,

Temperature Measurement. Sıcaklık ölçümü.

tutkal pres sonrası ıslanan safihadaki gevşeme nedeniyle
oluşan gergi bozukluğunu kontrol eden sistem. Taşıyıcı

Temperature Switch. Termostat.
263

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
valslerden birinin altına yerleştirilen algılayıcılarla ölçülür,

Theme Paper. Sunum kâğıdı. Ödev kâğıdı. Okullarda

hız değişikliği ile kontrol edilir.

öğrencilerin kullandığı sunum kâğıtları.

Tension Wood. Gerilimli ağaç. Çeşitli çevre koşulları

Theoretical Capacity. Teorik kapasite. Verimliliği dikkate

nedeniyle yaş halkaları dairesel olmayan ağaçlar. (Benzer

alarak belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında

anlamlı; Compression Wood, Reaction Wood). Aşırı

sağlanabilen azami üretim miktarı. Buna mühendislik

lignin oluşturduklarından selüloz üretimine uygun

kapasitesi, azami kapasite veya tasarım kapasitesi de

değildirler.

denilmektedir.

Termination. Sonlandırma. İş bitirme. Bir işi bitirme.

Theoretical Commercial Dryness. Teorik ticari kuru

Terminology. Terim bilim.

madde miktarı. Kâğıt veya selülozda standartlarda veya
sözleşmelerde belirtilen kuruluk oranı.

Terms of Payment. Ödeme koşulları.

Thereof. Bunlarla ilgili. Bunları ilgilendiren. Bir kontrat

Tertiary Treatment. Üçüncü kademe arıtma. İleri arıtma

sözcüğü.

tekniği olarak bilinmektedir. Atık su işlenirken, ilk iki
aşamaya ek olarak, fosfor ve azotun alınması işlemlerini

Therm. 100.000 Btu luk ısı birimi.

kapsar.

Thermal Compression Evaporation. Sıkıştırmalı

Test Board. Oluklu mukavva.

buharlaştırma. Basınç altında bırakarak sıvılaştırma
yöntemiyle su alma. Bir sıvıyı buharlaştırma sırasında

Test Equipment. Test düzeneği. Laboratuvar ekipmanı.

kullanılan buhar tüketimini azaltmak için termokompresör

Test Facilities. Test alanları.

kullanarak uygulanan bir su uçurma işlemi.

Test Liner. (Bakınız; Test Linerboard).

Thermal Conductivity. Isıl iletkenlik. Bir maddenin temas

Test Linerboard. Testlayner. Oluklu mukavvada en iç ve

yoluyla ısıyı iletebilme özelliği. [Btu/h (ft2) °F/ft; cal/s

dış yüzeyde kullanılan kâğıt türleri. Genellikle iki katmanlı

(m2) °C/cm].

olarak üretilirler.

Thermal Convection. Isıl aktarım. Bir sıvı kütlesi içinde,

Test Methods. Test yöntemleri.

çeşitli bölgelerdeki sıcaklık farklılıkları nedeniyle oluşan

Text Papers. Test kâğıtları. İç ve dış tutkallaması

yoğunluk değişmeleri sonucu meydana gelen hareketlilik.

yapılmadan kurutma kâğıdı özelliğinde üretilen ve kimyasal

Thermal Conversion. Isıl dönüşüm. Sıcaklık etkisiyle

emdirilerek test amaçlı kullanılan kâğıtlar. En yaygın

oluşan fiziksel değişim.

kullanılanları turnusol kâğıtlarıdır.

Thermal Cycle. Isı döngüsü. Kazanda sudan buhar elde

Test Sheet. Laboratuvarda yapılan örnek kâğıt.

edilmesi, işletmede kullanılması ve kondensat olarak

Text Finishing. Tekstil görünümlü yüzey işi. Kumaş veya

kazana geri dönmesiyle oluşan döngü.

deri görünümü verilmiş yüzey işleme yöntemi.

Thermal Degradation. Sıcaklıkla bozunma. Selüloz ve

Text Paper. Kaliteli baskılık kâğıt.

nişastanın sıcaklık etkisiyle bozunmaları ve parçalanmaları.

Textile Papers. Tekstil kâğıtları.

Thermal Diffusivity. Isıl geçirgenliği. Vals kaplamasının

Textile Wrapper. Tekstil paketleme kâğıdı.

ısıtıyı yayma özelliği. (m2/s). Sıcak valslerin kaplamaları

Text Paper. Yazı tabı kâğıdı.

için aranan özelliklerden biri.

Texture. Doku. Yüzey dokusu. Görüntü ve dokunuşla

Thermal Efficiency. Isı verimi.

belirlenen kâğıt özellikleri.

Thermal Mass. Isıl kütle. Isı değişikliklerine karşı kütlenin

The Commitment of Management. Yönetimin taahhüdü.

gösterdiği atalet.(Eş anlamlı; Thermal Flywheel Effect)

(ISO 9001:2008 Madde 5.1)

Thermal Paper. Termal kâğıt. Isıya hassas ve sıcaklık
artışında görüntü verebilen kâğıtlar. Faks kâğıtları.
264

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Thermal Pollution. Isı kirlenmesi. Sıcaklık etkisiyle suyun

Thermo Mechanical Pulp (TMP). Termomekanik selüloz.

ısınması. Böyle durumlarda soğutma kulesi kullanılarak

Yongaların önce buharla ısıtıldıktan sonra, mekanik olarak

veya bir miktar sıcak su atlırken yerine taze su karıştırılarak

öğütülmesiyle elde edilen selüloz.

su sıcaklığı düşürülür.

Thermometer. Termometre. Isıölçer.

Thermal Radiation. Isı yayılımı. Elektromanyetik dalgalar

Thermoplastic Binding. Amerikan ciltleme. Tutkallı

yoluyla ısının nakledilmesi.

ciltleme. Fasikülleri dikme yerine, yaprakların sırtını

Thermal Refiner Mechanical Pulp (TRMP). Öğütücüde

tutkallayarak yapılan ciltleme. Son yıllarda romanlarda ve

yongaları ısıtarak elde edilen odun selülozu.

ders kitaplarında kullanılmaktadır. Buna değişik adlar da

Thermal Shock Resistance. Isı şoklama direnci. Isı

verilmektedir. (Eş anlamlılar; Adhesive Binding, Cut Back

değişimlerine karşı malzemenin göster