İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Abrasion Number. Aşındırma değeri. Kil, lignin gibi

A

maddelerin elekteki aşındırma derecesini belirten sayı.
“Valley Abrasion Tester” ile ölçülen belli bir örnekteki
ağırlık kaybını temel alan değerdir.

A(X). Kâğıt veya kartonlarda, ISO 216 tarafından

Abrasion Resistance. Aşındırma direnci. Kâğıt veya karton

belirlenmiş, kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. (Bakınız; B(X)

yüzeyinin aşınmaya karşı gösterdiği direnç.

ve C(X)). A0 boyutundaki kâğıt, her seferinde tam ortadan

Abrasive Fiber. Zımpara taban kâğıdı. Kâğıt zımparalarda

eşit olarak bölünerek A1, A2, A3 ve diğer A serisi kâğıtlar

taban kâğıdı olarak kullanılmak üzere üretilen, vulkanize

elde edilmektedir. A serisi kâğıtlarda ebat ölçüleri Ek. 1 de

kâğıt türlerinden biri. Taban kâğıdı, altta kullanılan kâğıt

verilmektedir.

anlamına gelmektedir. Kuşe kâğıtlarda, karbonlu kâğıtlarda,

A/M. Otomatik/manuel. Operatöre elle veya otomatik

duvar kâğıtlarında veya laminasyon yapılacak kâğıtlarda bir

olarak işlemi yürütebilmesi için pano veya ekran üzerinde

taban kâğıdı üzerinde işlemler yapılmaktadır.

görülebilen seçenek.

Abrasiveness. Aşındırıcılık. Kâğıdın, dolgu maddeleri,

Abaca Pulp. Abaka. Saman selülozu. Manila keneviri

lignin veya kaplama maddeleri gibi maddelerle kazandığı

denilen bir bitkiden elde edilen selüloz. Kâğıda samanlı bir

aşındırma özelliği.

görünüm vermektedir.

Abrasive Papers. Zımpara kâğıtları. Kenevir veya

ABCD Scheme. ABCD şeması. İngiltere’de ortaya atılmış,

kimyasal selülozdan yapılan ve bir tarafı korundum türü

kâğıdın içinde hangi tip hurda kâğıttan ne kadar

zımpara tozuyla kaplanan, taban kâğıdı. Zımpara yapımında

kullanıldığını gösteren, şematik bir tasnif sistemi, Şemada

kullanılan kâğıt.

dört grup bulunmaktadır:

Abrasivity. Aşındırıcılık. Kâğıdı meydana getiren elyaf,

A –Birinci hamur olarak kabul edilen, kâğıt fabrikasının

dolgu maddeleri ve yabancı maddelerin aşındırma özelliği.

içinde oluşan döküntüler,

Aşındırıcılık, kâğıt makinesi ve kâğıt işleyen matbaa

B – Matbaadan veya konfeksiyon firmalarından dönen,

makineleri gibi makineler üzerinde etkili olur. Kâğıt

baskısız birinci hamur hurdalar,

kendinden sert olan elması aşındırabilmektedir. Elekteki

C –Son kullanıcıdan (evler ve ofisler) gelen baskılı birinci

aşınma, birim yüzeyde meydana gelen ağırlık kaybıyla

hamur hurdalar,

ölçülür. (Valley Abrasion Tester).

D – Baskılı ikinci ve üçüncü hamur kâğıtlar (gazete
kâğıtları gibi).

Absolute. Mutlak. Evrensel sabite göre ölçülen.

Geri dönüşümlü olabilmesi için, toplam elyaf içindeki geri

Absolute Humidity. Mutlak nem. Birim hava hacmi içinde

dönüşüm oranının % 50 den az olmaması gerekmektedir.

bulunan suyun ağırlığına denir (m3/gr). (Bakınız Relative

ABC Titration of White Liquor. Beyaz likörün ABC

Humidity).

titrasyonu. Beyaz likörün sülfit değerini, kostiklendirme

Absolute Manometer. Mutlak manometre. Mutlak basınca

derecesini ve etkin toplam alkaliliği tayin etmeye yarayan

göre ölçüm yapan manometre.

bir yöntem.

Absolute Temperature. Mutlak sıcaklık. Mutlak sıfır

Abhesive. Yapışmaz. Yapışma özelliği olmayan.

noktası temel alınarak yapılan sıcaklık ölçümü. Kelvin

Abietic Acid. Abiyetik asit. Çam reçinesi asidi.

(-273,15 °C)

Kâğıtçılıkta, reçine tutkalı yapımında kullanılan bir asit.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Manometrelerin

Abrasion. Aşındırma işlemi. Kâğıt veya karton yüzeyini bir

gösterdiği basınç değerine atmosferik basınç değeri

başka cisimle kazıyarak, aşındırarak farklı bir kâğıda

eklenerek bulunan basınç değeri.

dönüştürme işlemi.
1

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Absolute Viscosity. Mutlak vizkozite. Vizkozite.

Absorptivity. Emicilik. Siyah bir gövdeye göre, belirli bir

Viskozitenin SI birimi ( μ) paskal-saniyedir (Pa·s).

sıcaklıkta, herhangi bir cisim üzerine düşen ışığın emilme

Absolute Vacuum. Mutlak vakum. Mükemmel vakum.

oranı.

İçinde madde olmayan vakum.

Absolute Pressure. Mutlak basınç. Tam vakuma göre bir

Absolute White. Mutlak beyaz. Teorik olarak güneş ışığını

sistemin basıncı. Manometre basıncına atmosfer basıncının

tamamen yansıtan ve referans beyaz olarak alınan beyaza

eklenmesiyle hesaplanır.

verilen isim.

Accelerated Aging. Hızlandırılmış yaşlanma. Kâğıdın bir

Absorbable Organic Halogen, (AOX). Emilebilir organik

fırında 110°C sıcaklıkta ısıtma işlemiyle yaşlandırılması.

halojen. Atık su içerisinde, çözülebilir organik maddelerle

Amacı, laboratuvarda kâğıdın kısa sürede yaşlanmasını

bağ yapan klor miktarını belirten bir tanım.

izlemektir. Bu işlem sonucu kâğıtta mevcut özellikler geri

Absorbance. Soğurma. Örnek üzerine belirli bir dalga

dönülemeyecek noktaya gelir.

boyunda düşen ışığın yansıyan miktarının örnek içinden

Accelerating Agent. Katalizör. Hızlandırıcı.

geçen ışığa oranıyla bulunan değer.

Acceleration. İvme. Hızlanırken hızdaki değişim oranı.

Absorbancy. Emicilik. Kâğıdın sıvıyı veya suyu emme

Acceleration Ratio. İvme oranı. Sıvıların mekaniği ile ilgili

özelliği. Sıvı kâğıt içindeki gözeneklerde tutulur. Bunun

bir terim. Bir sıvının veya hamurun, boru içinde hareket

için çeşitli ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Belirli sürede

ederken, çeperdeki hızının merkezdeki hıza göre farklı

emilen sıvı miktarı, sıvıya daldırılan bir şeridin ıslaklığının

olmasıyla ortaya çıkan ivme oranı.

yükselme oranı, belirli sürede ıslanan alandaki büyüme

Accept. Kabul gören. Makbul. Kabul edilmiş ürün. Aksept.

miktarı, kâğıdın tamamen doyuncaya kadar aldığı sıvı

Elek ve temizleyicilerde işlem görmüş, kabul edilebilir

miktarı bunlardan bazılarıdır. Emicilik özelliği özellikle

özellikteki hamur. Kabul görmeyen kısma “Reject”

temizlik kâğıtlarında önemlidir.

denilmektedir.

Absorbent Core. Emici öz. Hijyenik ürünlerde, çocuk

Acceptance Protocol. Kabul tutanağı. Bir makinenin

bezleri ve kadınların kullandığı tamponlarda, sıvı emici

çalıştığının, belirlenen bir süre sonra, kabulü amacıyla,

olarak görev yapan, polimer dolgulu kısım.

imalatçı ve satın alan kişilerin birlikte düzenlediği kabul

Absorbent Papers. Emici kâğıtlar. Kurutma kâğıtları.

tutanağı.

Yüzey tutkallaması yapılmamış, yumuşak dokulu, keçe

Acceptance Sampling. Kabul örneklemesi. Malın istenilen

görünümlü, yüksek derecede su emici kaba kâğıtlar. Filtre

özelliklerde olduğunu test etmek için alınan rastgele

kâğıtları ve temizlik kâğıtları bu gruptandır.

örnekleme.

Absorptance. Emicilik. Belirli bir yüzeye düşen ışığı

Acceptance Test. Kabul testi. Satın alınan bir ürünün, satın

yüzeyin emebilme yeteneği.

alan tarafından kabul görür olduğunu belirlemek için,

Absorption. Emilim. Yüzeyden bir yol bularak içe geçme.

üreticisi tarafından yapılan deneme testleri. (Bakınız;

Absorption Time. Emilim süresi. Örnek kâğıdın bir sıvıya

Factory Acceptance Test).

daldırıldıktan sonra, ıslanmayı tamamlayana kadar geçen

Accepted Stock. Kabul görmüş hamur. Bir işlem sonucu

süre.

kabul gördüğü için bir sonraki aşamaya yönlendirilen

Absorbtive Capacity. Emme kapasitesi.

hamur.

Absorbtiveness. Emicilik. Kâğıdın su emiciliği. Burada

Access Hatch. Giriş kapağı. Adam giriş kapağı. (Eş

COBB değeri ile emicilik belirlenmektedir. (Bakınız;

anlamlı: Manhole Door) Buhar silindirlerinde ve kapalı

Bibilous)

tanklarda bulunan insanların bakım ve kontrol amacıyla
giriş için kullandığı giriş kapağı.
2

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Accessibility. Erişebilirlik. Ulaşabilirlik. Kimyasalların

Acid-Base Neutralization. Asit-baz nötürleştirme işlemi.

selülozla reaksiyona girebilme ölçüsü.

Bir bazla bir asitin nötürleştirilmesi.

Accident. Kaza. İş kazası. Gerekli özen gösterilmediği için

Acid Colours. Asidik boyalar. (Bakınız; Acid Dyes)

oluşan, planlanmamış ve önceden görülememiş kötü olay.

Acid Detergent Fiber (ADF). Asitle yıkanmış selüloz

Accommodation. Barınma. Konaklama. Geçici olarak bir

elyafı. Asidik ortamda, çözünemeden kalan elyaf.

yerde barınma.

Acid Dyes. Asidik boyalar. Boya asitlerinin, sodyum tuzları

Accordion Fold. Akordiyon katlama. Kâğıdın akordiyon

şeklinde olmaları nedeniyle bu adı alan, anilin boyalar.

şeklinde katlanması. Harita ve broşür basımında kullanılan

Daha fazla çözünmelerine karşılık, bazik boyalara göre

bir katlama yöntemidir. Katlamada dayanıklılık, kâğıtta

daha az mürekkep değerine, yani boyama özelliğine

aranan önemli özelliklerinden biridir.

sahiptirler. Fakat boyama düzgünlüğü açısından, bazik

Account Book Paper. Muhasebe defteri kâğıtları. Düzgün

boyalara göre daha iyidirler. Bu nedenle, kâğıt yüzeyini

yüzeyli, pamuk selülozu katkılı, yüksek yırtılma

boyamada kullanılırlar.

mukavemeti olan, muhasebe kayıtlarının elle tutulduğu

Acid Free Paper. Asitsiz kâğıt. (1) Ambalajlamada

defterlerin yapımında kullanılan arşivlik kâğıtlar. (Bakınız;

kullanılan ve kâğıdın bünyesinde oksitlenmeye yol açacak

Ledger Paper).

asit içermeyen kâğıtlar. (2) Kütüphanelerde yaşlanmaya

Accounts Payable. Ödenecek hesaplar. Alınmış fakat

karşı özel işlemle asitsizleştirme işlemi yapılmış, basılı

ödemesi yapılmamış mal ve hizmetlerle ilgili hesaplar.

kâğıtlar.

Accounts Receivable. Alacak hesapları.

Acid Grinding. Asidik öğütme. Odunun öğütülmesinde,
öğütme enerjisini azaltmak için sisteme asit verilmesi.

Accoustical Board. Ses yalıtım kâğıdı. İnşaatlarda hem ses,

Acid Hydrolysis. Asidik hidroliz. Asidik ortamda

hem de ısı yalıtımında kullanılan kâğıt.

parçalanma. Selüloz, nişasta veya yarı selülozik maddeleri,

Accuracy. Doğruluk. Ölçümlemede kabul edilmiş

asidik (Mineral asitleri ile) çözeltilerle parçalamak ve

standartlara göre uygunluk.

polisakkaritleri basit şekerlere çevirmek için kullanılan

Acetate. Asetat. Asetik asidin bir alkolle yaptığı ester. Yarı

yöntem.

selülozlarda bulunan asetatlar, Kraft selülozu üretimi
Acidification. Asitlenme.

sırasında yeniden asetik aside dönüşürler.

Acidimetry. Asidimetri. Asit ölçümü. Verilen bir örnekteki

Acetate Pulp. Asetat selülozu. Asetik asit, asetik anhidrit

asit miktarını titrasyonla tayin eden analitik yöntem.

ve sülfürik asit içinde çözünen, suni asetat ipeği veya asetat

Acid Insoluble Ash. Asitte çözünmeyen kül. (Bakınız;

kâğıdı yapımında kullanılan selüloz.

Ash). Selülozda aşındırıcı özellikte olduğu için istenmeyen

Acetate Proof. Asetat prova baskısı. Asetat üzerine basılan,

ve ölçümle bulunan kül.

renk doğrulama baskısı.

Acidity. Asidite. Hidrojen (H+) iyonlarının, hidroksil (OHˉ)

acfm. (Bakınız; Actual Cubic Feet per Minute), scfm

iyonlarından fazla olması durumu.
Achromatic. Renksiz. Siyah-beyaz. Siyahla beyaz
Acid Migration. Asit göçü. (1) Kuvvetli asitlerin,

arasındaki gri tonlarda olan.

bulunduğu ortamdan, daha zayıf veya nötür ortama doğru

Acicular Shape. İğnemsi şekil. Suda çözünmüş kalsiyum

hareketleri. (2) Nötür olan kâğıtların atmosferik

karbonat parçacıklarının kireçlenmeye neden olan iğnemsi

kirleticilerden veya kendisiyle temas eden diğer kâğıtlardan

şekli.

asit alması. Asit, diğer ortama yapıştırıcılardan,

Acid Alum. Asidik alum. Alüminyum sülfat ve sülfürik asit

kartonlardan, kâğıt kaplardan veya boya gibi, asidik sanat

karışımı. (Bakınız; Alum).

malzemelerinden geçebilir.
3

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Acid Number. Asitlik sayısı. İçinde asit olan bir maddenin

Acoustical Absorption Coefficient. Akustik emilim

nötür hale getirilebilmesi için birim ağırlığına verilen KOH

katsayısı. Ses emilim katsayısı. Bir maddenin çeşitli

miktarı. Miligram cinsinden ifade edilir.

frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir tanım.

Acid-Proof Paper. Asit geçirmez kâğıt. Asidik bileşiklerle

Gözenekleriyle ses emilimi artmakta ve bir tür ses filtresi

temasında rengi bozulmayan, boyası etkilenmeyen ambalaj

oluşmaktadır. (Sound Absorbtion Coefficient).

kâğıdı veya endüstriyel kâğıt.

Acoustical Board. Akustik karton. Binalarda tavanda ve

Acid Resistant Paper. Aside dirençli kâğıt. (1) Asitli

duvarlarda kullanılan, sesi emebilen odun, saman, şeker

ortamdan veya asit buharından etkilenmemesi için özel

kamışı küspesi türü, uzun elyaflı selülozlardan üretilen

olarak işlenmiş kâğıtlar. (2) Aside veya asit buharlarına

levhalar.

direnç göstermesi için boyanmış kâğıt. Bu tür kâğıtlar

Acoustical Transmittivity. Ses aktarıcılığı. Ses

özellikle Manila keneviri veya urganlık kenevirden

geçirgenliği.

yapılırlar.

Across the Grain. Grene karşı. Makine enine. (Bakınız;

Acid Resisting Felt. Aside dirençli keçe. Asidik sulu

Against The Grain).

ortamdan etkilenmemesi için, beton üzerine veya ahşap

Acrylate Resins. Akrilat reçineleri. Tutkalların, UV

yüzeylere kaplanan, asfalta doyurulmuş karton.

mürekkeplerin ve kaplama maddelerinin formüllerinde

Acids and Acid Groups. Asit ve asit grupları. Suya

kullanılan kopolimer.

hidrojen (H+) iyonu veren organik ve inorganik bileşikler.

Acrylic Latexes. Akrilik lateks. Karton yüzeyin su

Acid Size/Sizing. Asit tutkalı. Asidik tutkallama.

geçirgenliğini önlemek için kullanılan, suda çözünebilen

Sıvılaştırıldığında sabunlaşmayan bir reçine tutkalı ve bu

polimer esaslı parlaklık sağlayan tutunucu bir madde.

tutkalla yapılan iç tutkallama.

Acrylics. Akrilikler. Bir grup sentetik tutkal. Pigment ve

Acid Soluble Iron. Asitte çözünebilen demir. Kâğıt

elyaflara çok iyi tutunarak birbirlerine bağlanmalarını

bünyesindeki demirin, hidroklorik asitle çözünen kısmı. Bu

sağlar.

kısım, kimyasal anlamda reaktif özelliktedir. Kalan demir

A.C. Streaming Current. Alternatif sürüklenme akımı. Bir

ise aktif değildir. Testlerde kâğıt içindeki demire bağlı kül,

silindir içinde pistonla ileri geri itilen, içinde elektrik yüklü

asitle kâğıt bünyesinden alınır.

parçacıklar bulunan bir sıvının yarattığı, elektrotlarla tespit

Acid Stable Size. Aside dayanıklı yüzey tutkalı. Asidik

edilebilen alternatif akım. Elektrik akımını hareket eden

kâğıtlara uygulandıklarında, pıhtılaşmayan yüzey

yüklü parçacıklar üretmektedir. Bu değer ölçülerek,

tutkallama parafinleri veya parafin çözeltileri.

hamurun elektrik yükünün anyonik, katyonik veya nötür

Acid Sulfite Process. Asit sülfit işlemi. Yüksek oranda

durumda olduğu belirlenir.

kükürt dioksit içeren, asidik ortamda odun elyaflarını

Act. (1) İş. Eylem. (2) Yasa. (3) Akit. (4) Sahne.

parçalama işlemi.

A.C.T. (Associative Cellulosic Thickeners). Selülozik

Acid Wash. Asidik yıkama. Kâğıt veya kâğıt hamurunun

kıvam arttırıcılar. Kaplama boyalarının viskozitesini

içindeki kostik benzeri alkali maddelerin asit ile

arttırmak için kullanılan selülozik kökenli kıvam arttırıcılar.

nötürleştirilmesi işlemi.

Activate. Etkinleştirmek. Aktif hale getirmek. Çalışır hale

Acknowledgement. (1) Teşekkür. (2) Onay bildirgesi.

getirmek. Aktifleştirmek.

Mutabakat. (Bakınız; Order Acknowledgement).

Activated Carbon. Aktif karbon. Çok yüksek derecede

A.C. Motor. Alternatif akım motoru. Endüstride kullanılan

gözenekli karbon granülleri. Bir gramında 500-1500 m2

en yaygın motor türü. Hız kontrolü yapılabilen ve basit

yüzeye sahip, hava, gaz ve sıvıları filtrelemede kullanılan

yapıda, bakımı kolay oldukları için tercih edilen motorlar.

karbon granüller.
4

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Activated Sludge. Aktif çamur. Atık sularda dibe çöken ve

Microturbulance). (2) Kimyasal reaksiyon. (3) Alkali likör

içine oksijen verildiğinde bakteri ve diğer organizmaların

pişirmede aktif alkalinin toplam alkaliye bölünmesiyle else

yaşayabildiği, organik artıkları parçalamada kullanılan

edilen oran.

çamur. Atık suların temizlenmesinde kullanılır.

Act of God. Doğal afet. Allah’ın takdiri olan iş. İnsanların

Activated Sludge Loading. Aktif çamur yükü. Arıtma

kontrolü dışındaki işler. Genellikle, sel, deprem, tsunami

sisteminde, organik maddelerin parçalanması için bir gün

gibi doğa olayları.

içinde birim ağırlık çamur için gerekli oksijen miktarı.

Actual Cubic Feet per Minute (acfm). Bir dakikadaki

Activated Sludge Treatment/Process. Oksijenli arıtma.

gerçek (hava) miktarı. Kompresör veya fan emişlerinde

Aktif arıtma. Atık suyun üre ve çözünür fosfat gibi

ortam koşullarında emilen bir dakikadaki hava hacmi.

besinlerle ve oksijenle bakteri üreterek işlenmesi.

(Bakınız; scfm)

Activated Solids. Aktifleştirilmiş katı maddeler. Aktif hale

Actual Production. Gerçek üretim. Iskartalar çıktıktan

getirilmiş arıtma çamuru.

sonra kalan fiili üretim miktarı.

Activation. Harekete geçme. Aktif hale gelme veya

Actual Production Time. Fiili çalışma süresi. Net çalışma

getirme.

süresi. Duruş, arıza ve molalardan sonra, üretimde geçen

Active Alarm. Aktif alarm. Halen geçerli olan alarm.

net süre.

Active Alkali (AA). Aktif alkali. Selüloz üretiminde

Actual Salable Product. Satılabilir net ürün. Müşteri

kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfat (Na2S) karışımı.

tarafından, kalite bozukluğu nedeniyle reddedilmeyecek

Na2O cinsinden ifade edilir.

ürün.

Active Alkali to Wood Ratio. Aktif alkalinin oduna oranı.

Actual Weight. Gerçek ağırlık. (1) Gramajı ve ölçüsü belli

Bir ton kuru odun için kullanılan aktif maddenin oransal

olan, 500 adetlik bir top kâğıdın veya kâğıt toplarının,

miktarı.

terazideki gerçek ağırlığı. (2) Gerçek gramaj.

Active Clorine. Aktif klor. Hipoklorit türü ağartıcılarda

Actuator. Tahrik düzeneği. (Bakınız; Valve Actuator) Bir

bulunan klor.

mekanizmayı harekete geçiren mekanik düzenek. Hareket

Active Fiber. Aktif elyaf. Sulu bir ortamda diğer elyaflar la

için gerekli enerjiyi, elektrikli, hidrolik veya pnömatik
kaynaklardan sağlar.

temasta olan ve ağa dâhil olan elyaf.

Acutance. Keskinlik. Baskı kalitesi açısından görüntü

Active Packaging. Aktif ambalajlama. Ambalajın, içinde

kenarlarındaki keskinlik.

saklanacak ürünü korumak için aktif olarak rol alması.
Bunlar anti bakteriyel olması ve temizleyici özelliği olması

Acute Toxicity. Ölümcül zehirleyicilik. Zehirli bir

gibi özelliklerdir. (Benzer; Smart Packaging)

maddenin etkisiyle ciddi fonksiyon kayıpları yaratan, hatta

Active Sulfur. Aktif kükürt. Kâğıdın içinde hidrojen sülfite

ölüme kadar götüren zehirleme etkisi.

dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Kâğıdın

A.C. Variable-Frequency Drive System. AC frekans

metallerle temasında, onları karartacağı için ölçümlenen ve

çeviricili tahrik sistemi. Kâğıt makinesini döndüren

kontrol edilen sülfür bileşikleri. (Bakınız; Reducible

motorların hızını değiştirebilmek için, elektronik frekans

Sulfur).

dönüştürücü kullanan tahrik sistemi.

Active Surface Area. Aktif yüzey alan. Yüzey tutkallaması

Adding Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. Hesap

sonucu oluşan hidrofobik alanlar çıktıktan sonra kalan kâğıt

makinelerinde kullanılan rulo kâğıt.

yüzeyinin işlenebilir emici kısmı.

Addition Polymers. Polimer katkı maddeleri. Kâğıt

Activity. Aktivite. Hareketlilik. (1) Elekte drenaj elemanları

hamurunda kullanılan uzun zincirli bileşikler.

nedeniyle oluşan hamur türbülansları. (Bakınız;
5

nesneleri birbirine Adjusting Rod. Adhesive Paper. ünitelerinden oluşan ve otomatik olarak değişen tonaja göre. Adres yazıcısında. (Eş anlamlılar. Tutkal oranı. üzerine adresin yazılması için kullanılan. Absorbable Organic Halogen). gerçekleşmesi için sağlanan çevre koşulları. ilavesiyle. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek ip Administration. yeşil. Yağlı kâğıttan yapılan. Genellikle gri renkli. Sevk ve idare. tutkalının istemediği halde kâğıt içine işlemesi. Adhesive Felt. İdari harcama. Mürekkebin kâğıda tutunumunu belirleyen test. Örtü Adsorbable Organic Halogen (AOX). Posta zarflarının duvar kâğıdı yapımında da kullanılan tutkallar. kökenli olmayan kimyasal ve dolgu maddeleri gibi katkı Adhesive Ratio. istenilen rengi testi. Tutunum testi. Ayar boyası. Kâğıt hamuruna çeşitli Adhesiveness. şeyi diğerine tutturmak. Mukavva. Cohesion) Adjusting Color. Address Label Paper). akış metreler. Rengi oluşturan ve Adhesive Migration. Çalışanları belirli kullanılmadan yapılan ciltleme türü. (Bakınız. Hamur kasası cetvel ağzının üst yapıştırmada kullanılan tutkallar. Tutturmak. Sadece kuşe yapımında değil fakat Address Label Paper. kira giderleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Additive Colors. Farklı moleküllerin tahrikler. karıştırıcılar. Yapışkanlık. Kırmızı. Adjust. Katkı maddeleri. Gri karton. ısıl anlamda mükemmel yalıtılmış bir ortamda Addressograph Rolls. Bir yüzü Additive Systems. Administrative Expense. denetim giderleri. Yönetme. Additive Colors). dudağını bölgesel olarak ayarlamakta kullanılan. Bir tutkal kullanarak bir veya cihazı ayarlamak. Ayarlamak. Threadless Ücretler. kanuni harçlar gibi harcamalar bütünü. farklı özellik kazanmış yeni hamur karışımı. Atık sularda. Yapışkan şeffaf kâğıt bant. Harman. (Eş anlamlı. milleri. Yapıştırmak. tutunan klor miktarı. Admixture. Düzetici boya. Kâğıt hamuruna elyaf tutkalla kaplanmış kâğıt. Isı geçirmez. Adres kâğıdı. 100 parça pigmenti bağlayacak pompalar. adlar da verilmektedir. Isıl ciltleme. Adhesives for Coating. 6 . Katkı renkleri. Adhesive. bağlayabilecek tutkal oranı. Katkı sistemleri. Yapışkan. Yalıtılmış. Tutkal. Kâğıt makinesi tahrik sistemleri gibi hızı birbirlerine çekim gücüyle tutunmaları. Amerikan ciltleme. gibi maddeler. Additives. Tutkallı ciltleme. Tutkal geçmesi. Yapışkan kâğıt. iz bırakmadan yapışan bir halojen. (Bakınız. Ayarlanabilir hızlı Adhesion. Elle veya otomatik olarak bir makineyi Adhere. ayarlanabilir tahrikler. kontrol vanaları ve dozajlama miktarda tutkalın ağırlığı. Baskıda mürekkep tutunum boyalarla ve pigmentlerle karıştırılarak. Diğer Adhesion Test. Etiket kâğıdı. Bir sürecin kâğıtlar. tanklar. sıfır olduğu durum. ofis harcamaları. Ayar mili. karton veya mukavva. Tutunma. Kuşe tutkalları. kullanılan tutkallar. Buna daha değişik amaca veya amaçlara yönlendirme işi. (Bakınız. çözünebilen organik maddelere kâğıt bant türü. İki kâğıt arasına sürülen amaçlarla katılan maddeler. arkası yapışkan Adiabatic. Karışım. Adiyabatik. İdari gider. Emilebilen organik bandı. Bir katkı maddesinin kitap ciltlemede deri veya vinil kaplanarak kullanılan. Yapışma. Kimyasal ve dolgu maddeleri tutkalın yapıştırma gücünü gösteren bir terim. Binding). Adjustible Speed Drives (ASD). sağlamak için kullanılan boya. Genellikle makine bütesindeki hamur harmanı. Sıvı türü. Thermoplastic Binding. Sürülen yüzey karıştırılarak kullanılan ana renkler. Kuşe hamurunda pigmenti maddelerini eklemek için kurulan. Kaplamada katkı maddelerini besleyen sistem. Isı transferinin adres etiketlerini yazmak için kullanılan rulo kâğıtlar. Perfect Binding. Tutkallı kâğıt. Adhesive Glassine Tape. mavi. Cut-Back Binding. ayar Adhesive Binding.

katlamak veya işlemek.8 arıtma sistemlerinde kullanılan havuz veya gölet. Adsorptivity.I. kimyasalların. Kâğıdı makine. C dalga. (2) Arıtma ünitelerinde suya Affinity. Büyük moleküllerin oksijenli ortamda daha basit yüzeylere tutunması. Güçlü hava vererek su kullanmada elek veren boyalar.F. Aerobik Adsorpsiyon. Oksijenli ortamda.A. Aerogramme. Cazibe. Kâğıt yapımında kullanılan. Fiziksel veya kimyasal bir etki Aerobic Process. Havalandırma havuzu. Atık suya çeşitli yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir yöntemlerle oksijen kazandırılması amacıyla. Gelişmiş atık su arıtma. “American Forest Institute” kelimelerinin için tasarlanmış atık su arıtma sistemleri. bakana kendisine yaklaşıyormuş hissi formasyon. Yüzeyi tutan. Avans ödemesi basılmış. Hava ve bakteri kullanılarak. İstenmeyen katkı Aerobic Treatment. Emilim. olukların Biyolojik havuz. Soğurma. Şap gibi maddeler tutunma özelliği kazandırırlar. Makine Aerobic Bacteria. bakteri kullanarak yapılan Adsorban madde. Molekül veya askıdaki parçacıkların katı ayrışma. Aerators. Özellikle temizlik Sekonder arıtma. üzerinde safiha üretme tekniği Advance Payment. Hamur içinde elyaf karıştırıcılarla havanın oksijenini kazandırmak. Hava kullanılarak maddesi. Bu sistemlerin kısaltılmışı. Havalandırma. Hava hareketiyle kuru arasındaki tonlarda. A-Dalga. Tutucu. Against the Grain. Suyoluna karşı. Oksijenli süreç. Ürünleri Üreticileri Birliği. Aerobik bakteri. Yüzeye tutunma. Oksijenli arıtma. biyolojik ifadedir. Çekim gücü.F. Oksijenli ortamda enine olan. Sarı ile kırmızı Aerodiynamic Dry Forming. Yüzeyi tutunma özelliği Aerobic Biological Oxidation. Havalandırıcılar. oluklu mukavvalarda. Kapora.5). B dalga. E anlamlı. hem de kâğıt. Dalga. and Paper Assosiation) Amerikan Orman ve Kâğıt Aerate. Adulterant. After Dryers. suyolu veya gren izi yönüne dik yaşayabilen mikroorganizmalar. Ev dışı. özellikleri küçük aralıklarla değişmektedir. fiziksel arıtma gibi. Aerobic Decomposition. Bir tarafı zarf görünümünde Advance Payment Guarantee Letter.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Adsorbent. Aerobik. askıdaki organik Maddenin kendi yapısal özelliği nedeniyle tutucu olması. Aeration Lagoon/Basin).&P. moleküllere ayrılması. ve katkıların birbirlerini çekme gücü. kurumlarda kullanılan kâğıtlar. oluk yüksekliği 4. (American Forest arttığı sular yeniden kullanılabilir. Havalandırmak. (Away From Home). Üreticilere göre dalga Aeration. Emicilik. Oksijen kazandırma. zarf şeklinde banka teminat mektubu. fakat arkasına yazı yazılan. kullanan. kâğıtları havayla aralamak. Advanced Waste Treatment. maddelerin parçalanması. (Eş mm ve oluk sayısı 110 dur. Aerated Lagoon/Pond/Basin. daha yüksek kalitede arıtma yapması A. Hem zarf. sindirim. Adsorption) arıtma işlemi. Saflığı bozucu madde. Makine eninde 7 . Advancing Colors. Hava vermek. D dalga. Yakınlaştıran renkler. Bakteriyel tutunması. Aereobik biyolojik gösteren veya yüzeyinde tutunma meydana gelen madde. (1) Baskı sırasında. Peşinat. A dalga (iri dalga) olukluda. tutkalın veya boyanın elyaf yüzeyine aracısız Aerobic Digestion. Son kurutma kısmı. Havanın serbest oksijenini kurutma bölümleri. Aeratörler. Sürecin devam olmaksızın emme yeteneğinde olma. Tutkal presten sonraki Aerobic. Aerobik bozuşma. fiziksel-kimyasal arıtma veya biyolojik- kâğıtlarında ev dışında. Adsorption. (Bakınız. Oksijenli. Emme. Hava vericiler. dalga ve K dalga türleri de vardır. Cezbe.H. açıyla kesmek. edebilmesi oksijene ihtiyaç duyulan herhangi bir süreç. A. Grene karşı. yapılan küçük çaptaki arıtma işlemleri. A-Flute. Hava mektubu. (Ek. Avans ödemesi. 1993 den sonra A.F. oksitlendirme. Havalandırma göleti. bükülerek yapıştırılan kâğıt. Oksijenli parçalama.

(2) Keçe kurutma amacıyla kullanılan hava kapsülü. Havalı kuşeleme. yüzeyine kaplama yapan kuşe sistemi. Karıştırmak. Yaşlandırmak. Kâğıt hamurunu mekanik karıştırıcı safihada bıraktıkları iz. sıcaklıkta ve 100 metre/saniyenin üzerindeki bir hava Agitator. Air Balance. (Bakınız. sistemi. Agglomerate. Karıştırıcı. Hava destekli. Air Bells. karıştırma bozulma. Havalı. Yığılma.Air Entrainment) veya hava ile karıştırmak. selüloz. Agalit. (1) Hamurun içine. yaratarak uygulanan. Kâğıt yüzeyinde minik dairesel leke. olarak “Air Assisted Doctor” (Bakınız. yapılmış görünümü vermek. Basınçlı hava ile kâğıt pigmentler grubu. Mermerli kâğıt. bir Agro Residue. (1) Havbe. (İng)Yaşlanma. Agat. Karıştırma. Bir kapalı alanda. Air knife Aging.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ işlem yapmak. Hava dengesi. Bir kâğıt fabrikasında. Agricultural Residue Fiber. Parçacıklı bir süspansiyonda hareketiyle uçuşan elyaf tozları. Aggregates. Kümelenme özelliğinde olan Air Brush Coater. (Damarlı) Akik. Hava. Köpük izi. Havayla taşınan. 6). Hava kapsülü. Havayla taşınan parçacıklar. Hava değişim sayısı. Bütelerde kullanılan pervaneli hamur akımıyla. linter gibi yıllık bitkilerin artıklarından elde edilen Air Change Rate. Airborne Particles. Hava kabarcığı. 425°C Agitation. Yığılma. Yaş. Mermerli Hedef almak. Agregalar. Airborne Web Drying. kaybetmesi ve geri dönüşemeyecek hale gelmesi. Bir araya gelme. gri süperkalenderlenmiş. Agricultural Residue Fiber) 8 . Zamana bağlı olarak. Hava akışı Floklaşmadan farkı yüklenmedir. kenarların dalgalı renkli görünmesini için yapılan boyama Air Assisted. kitap Air. selüloz veya kâğıdın özelliklerinde meydana gelen Air Bubble. Küme. Havayla. parçacık yüzeyine yeni bir yükün ( + ) yüklenmesi. bir saat içindeki hava hacminin değişim sayısı. Air Caps. (Aging) Airborne. eski bir kâğıt kurutma yöntemi. Bubble Mark) Hardening Stainless Steel) Air Blower. (Bakınız. Kâğıtta kullanılan. Magnezyum silikat. kâğıt kurutulmasında kullanılan bir havbe türü. kalınca tür yazı kâğıdı talka göre daha az sabunsudur. renkli lifli bir dolgu maddesi. (Ek. Precipitation (Eş anlamlı. Hava fanı. halen imal edilen açık saman renginde. Gök mavisi. Coater). (2) Agate. Kâğıda uzun zaman önce ve çıkan havanın eşitlenmesi. (2) Bu kabarcıkların Agitate. Beraberinde hava tekniği. Kümelenmek. görünümde olan kâğıt. Yanki silindirli makinelerde kullanılmaktadır. Topaklanmış pigment ötesi kurutma ünitesinden sonra yerleştirilen havalı kurutma parçacıkları. Agalite. Ageing. Kâğıdın özelliklerinin değer Air Blue. muhasebe defterlerinde kullanılan. İşlemler sırasında matbaacılar ve ambalaj Ahmedabadi. (1) Ebrulu. hareketi veya doğrudan hava verilmesi nedeniyle giren ve (Ageing) safihaya kadar gelen hava kabarcıkları. yarı mat. Havalı. Hindistan'ın Devletabad şehrinde fabrikaları tarafından dikkate alınmaktadır.) Yaşlanma. (Amerikan İng. Ebru desenli kâğıt. Agrega. Talk türü olmasına rağmen. Ömür. Yıllık bitki artığı elyaf. Örnek Agate Marble Paper. makine salonunda çiğleşme olmaması için. Açık mavi. Ulaşılması istenilen hedef noktası. Topak. karıştırıcısı. Abadi. Havayla kurutma. (Bakınız. Hava tüneli. Air Doctor) Agat desenli kâğıt. (1) Hedef. Age Hardening Stainless Steels. Yaşlanan selülozda suda çözünme oluşur. ipekten yapılan. Havbe veya fabrika içine giren Age. kullanarak yapılan işin etkinliğini arttıran sistemler. Kızıl Aggregate. Saman. Hava Agglomeration. (Eş anlamlı: Asbestine) Aim. (2) Elde cilt yapımında. (Bakınız.

Açık havada kurutma. (Bakınız. Basınçlı hava temin Air Drying. Safiha kenarı. Hava kuruluğundaki gramaj. Air Dried Writings. Havalı formasyon. Air Deckle. Hava temizleyici. Havada kurutulmuş selüloz. karıştırma sırasında hava karışması ve hamur içine Air Cooled. hamur hacmine göre yüzde Air Dried Paper. Air Assisted Doctor) ile savrularak. Hava çıkışı. Air Compressor. havayla iki ayrı bölge yaratan sistem. Hava üflemeli Air Density Separator. pistonlu veya vidalı türleri olan hava kullanılan. Özellikle sentetik nedeniyle kaplamada kalan iz.). Atmosferik şartlardaki rutubete göre kâğıdın kuruluğu. Hava doygunluk oranı. Havayla nakil. Air Dry. Bir fan aracılığıyla verilen içinde. Hava perdesi. (2) Hava sürüklenmesi. (Araçlarda ve elektrik oluşturarak. Titreşim önlemek için vakum pompalarından veya makine salonundan dışarı kullanılan şişirilmiş lastik tampon. Nem yüklü havanın havbeden. bölümlerinde cebri olarak yaratılan hava akışı. (Eş anlamlı. Air Filter Paper. Air Float Dryer. Atmosferik şartlarındaki kâğıdın gramajı. hamur jeti yaratan hamur kasası türü. Havada kurutulmuş yazı kâğıdı. safihanın elek üzerindeki seçilmiş/elenmiş kaolin kili. Hava soğutmalı. (Eş süpürgelerinde vs. Air Dried Board. Kuşelemede kullanılan kurutma sisteminin rejek ayırıcısı. (1) Hava tutunumu. elyaflarda kullanılan yöntem. Hava filtresi kâğıdı. Hava filtreleri Havalı hamur kasası. Raspa izi. cinsinden oranı. Hava yüzdürmesiyle seçilmiş kaolin. kuruluğu).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ saatte salon hacminin 5-12 katı arasında hava değişimi arasındaki rutubet durumunu belirtir. makine altı pulperine Air Entrainment. Hava akışı. Air Conveying. Yonga içindeki ağır yabancı cisimleri. Air Exhaust. Havalı raspa. Havalı şerit verme. kompresörü. birlikte hız etkisiyle cep oluşturarak sürüklenen ve tampon Air Curtain. (A. Bir kartonların açık havada kuruması. Hava yastığı.D. bir parçası. Havayla taşıma. Çerçeve kenarı. Uzun elekli Kâğıtta kullanılacağı yere göre tane iriliği hava kullanılarak veya döner elekli makinelerde. Hava kompresörü. (Bone Dry. Air Cushioned Headbox. Air Pad) atılması. (Bakınız. Kuşe hamurundaki sorun gerçekleştirilen safiha oluşturma yöntemi. bütede gönderen. Havada kurutulmuş kâğıt. kemik sağlanmaktadır. hava fanlı taşıma yöntemi. Air Doctor. Hava yastıklı hamur kasası. Air Pad Headbox) Air Float Clay. hamur içindeki hava hacminin. Jet Deckle). Mal sarıcıda. Air Cushion. El yapımı kâğıtlarda etmek için üretilmiş. bir kâğıt kurutma yöntemi. Hava hacmi. Hava ile hamur kasası içinde basınç yapımında kullanılan bir kâğıt türü. Havadaki kuruluk. sarım sırasında sorun yaratan hava. Kuru elyafların cebri hava kullanılan raspa. Vakumlarda ve kurutma pnömatik seperatör. Fanla cebri olarak veya çevre hapsolması. eşit şekilde dağıtılması sonucu Air Doctor Mottle. Havalı ağır kâğıt kurutucu. kullanılan filtreler). (3) Kuşe kaplamada Air Forming. hava kanalı içine yerleştirilen modüller. raspalama bölümünde. ağırlıkları nedeniyle yer çekimi etkisiyle ayırmaya yarayan Air Flow. hava yardımıyla boşaltan raspa sistemi. safihanın bağlanması sırasında oluşturulan sonrası verdiği hava ile deliklerin içindeki suyu basınçlı şeridi. (Eş anlamlı. Hava yüzdürmeli kurutucu. Genellikle kâğıtta % 7-10 9 . kâğıtla havasıyla kendiliğinden yapılan soğutma işlemi. anlamlı. Havada kurutulmuş karton. Pnömatik seperatör. (1) Yanki kurutucuda kullanılan Air Foil Threading. basınçlı hava ile bir öndeki silindire aktarma. (2) Preslerde kullanılan. yarayan. Genellikle hava fanlarıyla yapılmaktadır. Nonwovens). Kurutma krepleme raspası. Bobin Air Dry Pulp. Filtre ile hava temizlemeye Air Dry Basis Weight. makinesi kenar ıskartalarını. Air Cleaner. Hamura. El yapımı Air Content. hava ile kesilmiş kenarı.

ince olmasına rağmen zarfın Air Resistance. (Bakınız Air Relief Valve). Gurley yöntemiyle ölçülen (T460 om-11) hava yazma sağlayan. basıncın atıldığı çıkış deliği. Air Laid. Hamur kasası içinde hamurun çözeltisini hava ile bıçaksız sıyıran ve dağıtan mekanizma. düşük gramajlı. Bu tür kaçaklar. (Eş anlamlı. nem gibi) alınan tutabileceği maksimum su buharı. kaplamanın inceliği yüzünden şeffaf görünen kısımlar. Hava geçirgenliği. Hava tahrikli. hamura giren hava kabarcıkları. hava jetiyle sıyıran ve ölçülü kaplama Air Pollution. Hava direnci. mürekkep dağıtmayan bir kâğıt türü. Genellikle kanunlar tarafından verilen değerleri yakalama. Kuşe bölgelerde sıkışması sonucu geçirgenlik değişmektedir. Air Leakage. Hava yastıklı hamur kasası. Air Pad Rectifier Roll. karşılık gelmektedir. üzerindeki basınçlı hava. (1) Habbe içinde sıfır basınç Air Pumping. Kanuni verimsizlikte temel faktörlerdir. Air Loaded. içinde kullanılan. bir kâğıt kurutma yöntemi. Air Relief Valve. basınç farklılığı yaratarak yapılan testle ölçülen hava Air Knife Coating. sağlayan Kuşeleme yöntemi. Havalı Kuşeleme makinesi. Havanın yaptığı baskı. raspayla sıyırmak yerine hava Air Permeance. Kuşe sırasında fazla geçirgenliği. Hava ile tahrik edilen. Kuşe kaplamada. Hava kalitesi. Havalı raspa izi. Hava purjörü. Wet Laid) girişinin sağlandığı delik. hava geçirgenliği. Hava pompalama (özelliği). Kuşeleme sırasında kaplama Air Pad. Saturated Air) 10 . %100 bağıl neme kısmi temiz hava. elle direnci. Kâğıdın iki tarafında jetiyle yayan sistem. döner boru. Kâğıt fabrikası çevresinde. Hava geçirgenliği. çözeltisini kâğıt üzerine. Air Makeup. Kuşe kâğıdın Air Pad Headbox. Hava jeti. (Eş anlamlı. (Air Knife) sıkıştırılan kuru kâğıdın hava geçirgenliğinin tespit edilmesiyle belirlenen. Hava posta kâğıdı. delikli. kalitesiyle ilgili sınır değerler. Air Mail Paper). (1) Basınçlı hamur kasalarında fazla yerine havayla taşınarak formasyon bölgesine gelir. Hava girişi. (Eş anlamlı. Zarf yapımında olarak tahliye eden valf. Air Laid Sheet. Hava kaçağı. nerede olduklarına bakılmaksızın Air Quality Standards. makine salonuna nemli havanın hava geçirgenlik özelliği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Impacter. anlamda konulmuş ve aşılmaması gereken. (2) Soda kazanlarında hava (Karşıtı. iyi kalitede. kaçması. kullanılan. Elyafların belirli Air Knife Coater. basıncıyla yükleme. kurutma verimi açısından keçeden beklenen üstünde kalması nedeniyle. Hava kirliliği. İki levha arasına Air Jet. (2) Basınçlı hava hatlarında meydana gelen hava Air Quality. sisteme karışan ve sistemde istenmeyen havayı otomatik Air Mail Paper. Kâğıdın hava geçirgenlik içini göstermeyecek şekilde opaklığa sahip. olan kaplamayı. Hava kalite standartları. Havalı kurutma. Doymuş hava. Hamurdaki hava. atık hava Air Load. buharlarının yarattığı kirlilik. Makine salonuna ortam Air Saturated. Hava yükü. safihanın giriş ve çıkış yaptığı açıklıkların keçelerinde. Hava yastığı. Air Cushion) Air Impingement Drying. Havanın belli bir sıcaklıkta şartlarını düzeltmek amacıyla (Sıcaklık. Elyafların sulu ortam yerine kuru ve serbest halde şekillendiği ve formasyona uğradığı kâğıt. Havalı Kuşeleme. Air Permeability. fabrikadan yayılan baca gazları ve kimyasal madde Air Knife Mark. Havalı dağıtıcı. Taze hava takviyesi. Kurutma bölgesinin. Genellikle aşırı yastıklı rektifiye valsi. kaçakları. Hava formasyonlu kâğıt/safiha. Air Pollution Abatement. Elyaflar su Air Port. Hava deliği. direnci. Birimi μm/Pa s dir. (Bakınız. Hava kirliliğini azaltma. Hava Air Release Valve. veya safihanın cebri hava çarptırılarak kurutulması esasına Air Cushined Headbox) dayalı. Hava yastıklı üstüvane. Hava tahliye valfi. Hava Air in Stock. Bir Air Mail. basınç. Air Intake. Havalı bıçak. Hava yastıklı hamur kasalarının karıştırmayla.

Alkafide süreci. Bünyesinde bir veya daha çok hidroksil kurutma keçelerinin üzerine monte edilen hava üfleme (OH-) grubu bulunduran organik moleküller. içindeki yürümeye elverişli yollar. ortamda elyaf boyamak için üretilen sentetik kırmızı boya. Mastar. Keçe veya eleğin Alabaster Paper. Halen sanat eserlerinin (Ribura Tinctorum) rengine alternatif olarak asidik basımında taş baskı adıyla kullanılmaktadır. Regüle valsi. Aligning Paper. Bazen Album Paper/Board. Alfa. Albüm yapmak Daha çok yün halı ipleri boyamak için kullanılmıştır.(Eş anlamlı. Mekanik ayar. borular ve grubu eklenmiş. Hava kaynağı. Albümin kalıp. (1) Fotoğraf taban kâğıdı. Kök boya Türk kırmızısı ile elde yapılan eski bir baskı türü. göndericiye verdiği teslim alındı belgesi. Air Supply. Hava patlağı. düzeneği bulunan vals. Hava beslemesi. Alizarin. Harita yapımında AKD (Alkyl Ketene Dimers). Kâğıt yüzeyi daha farklı maddelerle 11 . Bu süreçte hidrosülfit kullanılmaktadır. Album Board. (2) Albüm kopması. terim. Selüloz ve yarı selüloz zincirlerinde görülürler. ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. Selüloz üretim (albüminle) kaplanmış esnek alüminyum veya çinkodan süreçlerinden biri. Özellikle kalenderin veya Alcohol. Albiyon baskı. titreşimsiz ve tahribatsız çalışması için yapılan ölçülü. Hava konşimentosu. Kurşun asetat kristalleri ile yanlara kaçmasını önlemek için. Harita kâğıdı. Su mermeri. makinenin diğer bir iç tutkallama kimyasalıdır. Alkali. Albumen Paper. Günümüzde volkanik kalsiyum sülfat yani volkanik alçıtaşı. vanalardan oluşan hava besleme sistemi. Alkol. Makine salonunda tahrik tarafı veya en ilkel yaşam türü. Işığa hassas bir bileşikle Alkafide Process. tutkallama kimyasalı olarak kullanılan bir madde. AKD. kullanılır. Air Showers.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Shear Burst. Gerçekte fabrika Algicides. Air System. Alignment Jig. Hava yolu bitki. Alkali. Guide Roll) Albion Press. pamuk kökenli bir kâğıt türü. Koridor. (Eş amacıyla üretilmiş karton. anlamlı. Ayar valsi. Fotoğraf albümü kartonu. Kaymak taşı. Alfa bitkisi. Kollu bir el presi Alizarin (Dyes). fotoğraf taban kâğıtları. Album Paper). Aldehit nişastası. bileşikler. Güney İspanya’da yetişen bir Air Way Bill (AWB). kâğıt tabakaları arasında hava bunlardan biridir. pH değeri 7. operatör tarafındaki koridorları belirtir. Bir montajın veya geçmişte ise volkanik kalsit (Oniks) için kullanılan bir toplanan ekipmanın ölçüsünde olmasını sağlayan mastar. (Bakınız. Alignment Roll. Hava yırtığı. Hava yolu taşımacılığında hava yolunun kullanılmaktadır. kâğıdın makine yönünde yırtılıp. Kâğıt hamurunda iç kullanılan. Bu bitkinin elyafları kısa ve kâğıtları kitap yapımında senedi. mal sarıcıda. Kâğıt fabrikalarında havayı Aldehyde Starch. mekanik ayarlar. Alabaster. Taş baskı. ASA Alignment. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. kartpostal sıkışması sonucu. Alg. Alabaster. Alg öldürücüler. Selüloz ve fıskiyeleri. Hava sistemi. imalinde kullanılan kalın karton. Üretim de kaplanmaktadır. Bünyesinde hidroksil (OH-) bulunduran bileşikler. Bu bitkiye “Esparto” da denilmektedir. Hava fıskiyeleri. Kâğıt fabrikası sularında yaşayan bitki kökenli Aisle. Kaplin ve valslerde. üzerinde pnömatik ayar kaplandıktan sonra alçı görünümünü alan kâğıt. Esparto. Bazik. Anthraquinone Dyes) Albumen Plate.0 den büyük. yarı selülozlar da alkoller gibi hidroksil grupları bulundurur. Aldehit. Genellikle Aldehyde. Bünyesine aldehit sağlayan kompresörler hava kurutucuları. CHO gruplarını bulunduran organik kompresör aracılığıyla yaratılan hava. Yüzeyine sadece sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit için albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Algae. Alçı kâğıdı. Dijital baskılarda gümüş halid sırasında. Ayar kılavuzu. yapılma taş baskı kalıbı. yaş dayanım arttırıcı nişastalar.

Tutkallamada AKD. pH Alkali/Alkaline Extraction.0 den büyük) üretilen kâğıtlar. Alkali kâğıt yapımı. süreci denir. Nötür veya asitsiz tutkallama diye de Alkali Celullose. Alkali mavi. hidrojen peroksit gibi maddelerle kullanılabilen iç tutkal. Alkid grubu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alkali Blue. Alkali kâğıtların yaşlanmaya Alkalization. ortamında selüloz üretim süreci. Alkalinite. Alkali (NaOH)ekleme. Alkali Resistance. oksijen. Alkali parçalanma. Alkali selüloz. üretim aşamasında kâğıt kopmalarının önüne İndirgeme sonucu oluşan asitlere karşı Alkali tüketimi artar. Alkali nedeniyle. ASA gibi sentetik tutkallar selülozun yaptığı her tür bileşik. arttırırken.0 den büyük) uygun bir tutkalla yapılan iç pigment. 12 . Alkil keten dimer. Alkali maddelere karşı Alkaline Fillers. ortamda yapılan kâğıt üretimi. Alkali lignin. Alkali selüloz rayonları. Sodyum hidroksit ve sodyum sülfit Alkali Cellulosates. kâğıtta baskı sırasında boyut kararlılığı Alkaline Process. Alkali ortamda değerinin 7. Refleks mavi. veya sülfat süreci denilmektedir. Alkid reçine. reaksiyon veren veya asitlerle reaksiyona giren kâğıt dolgu Alkali Resistant Paper. Alkalilik. Alkaline Pulping. Selüloz elde etmek için sağlar. AKD. Alkali çözünme. güçlendirilir. açısından tercih edilir.0 den büyük olması. Rayon. düzenlenmiş alkali pişirme süreci. Alkaline Alkyd Group. (Bakınız. Alkali ortamda işlem. Alkali kâğıt. iyonlarının Hidrojen (H+) iyonlarından fazla olması. Alkalizasyon. Alkaline Sulphite. Alkali kirlenme. Rayon üretim kullanılır. Alkali dolgu. Baziklik. Boya üretiminde kullanılan bir Pulping) reçine grubu. Alkali direnci. Bu nedenle harita basımı veya Topaklaşmasını önlemek için tutkallara sodyum hidroksit arşivleme gibi amaçlar için üretilen bu kâğıtlar dayanım ilavesi. Alkali süreç. ligninsizleştirme. Kâğıdın dayanımını reaksiyon sonucu karbonhidratların indirgenmesi. Kostikle (NAOH) adlandırılır. Alkali selüloz üretimi. Alkenyl Succinic Anhydride. Alkali ortamda bulunma Alkaline Paper Making. Nötür veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir kâğıt iç tutkalı. Genellikle Alkali Reactive Binder. Alkenil süksinik Alkaline Peeling. soda kullanılmaktadır. Alkali tutkallama. nötür veya alkali Kraft pişirme sürecinde düşük sıcaklıklarda oluşan bir ortamda kullanılan sentetik bir tutkal. kâğıtta leke oluşumu. tutkallama. Yağla modifiye edilmiş kostik ve/veya sodyum sülfit çözeltileriyle selülozun elde polyester reçine. Sulu bir ortamda alkali kâğıdın gösterdiği bozunma direnci. karşı dirençleri yüksektir. Kâğıtta alkali ortama içinde kullanılan ve parlaklığı arttırmaya yarayan bir (pH değeri 7. Sodyum sülfit katılmadan yapılan işleme. Sodyum sülfit katılan sürece ise Kraft süreci Alkyl Ketene Dimer (AKD). geçer. Selülozun alkali Alkaline Paper. Alkali odun çözeltisinin asitle veya sabun ve tutkallar gibi alkali bir cisimle teması işlenmesiyle elde edilen lignin. Kâğıtta iç tutkallama amacıyla. 7. esnasında. maddeleri. Alkali bağlayıcı. Boya ve mürekkep üretiminde edilmesi. Kâğıdın alkali ortamda Alkali Lignin. Alkali ortamda (pH değeri çözücülerde çözünebilen kısımları. Alkalide çözünebilirlik. Ayrıca. Alkali ortamda Alkyd Resin. Alkali Staininig. aşamalarından biri. Alkali direnci yüksek kâğıt. (ASA). halinde. ligninin alınarak selülozun işlenmesi. Selüloz ağartma öncesinde veya Alkali Proof. Sodyum ve potasyum metoksit gibi maddelerle yapılan Alkalinity. Karbon siyahı Alkaline Sizing. Hidroksil (OH-) selüloz rayonları. (Bakınız Alkali Resistance). anhidrit. renk özelliklerini koruması. Alkali Solubility.

Alüminyum kaplı kâğıt. Alüminyum oksit. Selüloz olarak % 100 sonradan yapılan karşımlar. Müsaade edilebilir ağaç kesimi. Alüminyum folyo kaplama. daha etkili elde edilen bir protein. verilen genel ad. Alum. All Risk Insurance. Alternatif elyaflar. Değişiklik. Soya proteini. 13 . bir Alpha Protein. Alfa gibi krepli kâğıtların her yöne uzaması. Sodyum Hidroksit) çözeltisinde. gama selülozu denilmektedir. Paçavra kâğıtlarında % 25 e kadar pamuk kimyasalların elyafa tutunmasını sağlar.5 kostik (NaOH. soya fasulyesinden alüminyumun da üstüne polietilen kaplanarak. Hamurda sülfat selüloz hamurunun çözülmeden kalan kısmı. Çözülmemiş şapın kâğıtta bıraktığı terimi % 100 paçavra için kullanılmaktadır. bazik alum gibi oranında paçavradan elde edilen selülozun kullanıldığı çeşitleri vardır. Allege. alüminyum sülfat da denilen ve doğada bulunan veya All Rag Paper. korumak amacıyla yapılır. Çözünen kısma ise madde. O nedenle tam paçavra Alum Spot. Folyo Alpha Printing Paper. Tüm risklerin sigortası. Şap lekesi. Alüminatlar. Kapsam risklere karşı daha dar Aluminates. yağlar ve parafin benzeri maddeler. selüloz. Çözünmeyen selüloz. Şap kelimesi sadece bunlardan birisini ifade eder. Alunite) paçavra kâğıdı olarak geçmektedir. Genellikle montaj Alüminyum. bir koruma sağlanır. Mordan madde selülozu oranı düşürülebilmekte ve ismi pamuklu veya diye de adlandırılır. Allien Substances. Allowable Cut. Ayrıca kaplama malzemesi olarak kullanılan. Kâğıt üretiminde hamura katılan boya ve paçavra kâğıdı. Yabancı maddeler. iz. Buna rağmen şap genel anlamda da bunlardan Alloy. Alfa selülozu. Sarıldığı gıda maddelerini rutubete karşı korumak için. Selüloz bünyesinde Alteration. Buna iyonlarını azaltıp tutkalın bağlama gücünü arttıran kimyasal çözünmeyen selüloz da denilmektedir. yıllık bitkilerden elde edilen diğer elyaflar. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. kâğıt yüzeyin kaplanmasıdır. Aluminum Chloride. Rengi dış etkilerle değişebilen Alternative Fibers. % 17. Kanunen müsaade edilen miktarda ve müsaade edilen alanda ağacın Alum. bulunmaktadır. Her yöne uzama. Allochroic. Tadilat. Alüminyum potasyum sülfat veya potasyum kazandıran alaşımlar. Kimyasal bir “çift karışmalarıyla meydana gelen ve yeni ürüne farklı özellikler tuz”. (Eş anlamlı. Asidik alum. Alfa kaplamadan farkı alüminyum pigment ve bağlayıcılarla bitkisinden elde edilen selülozla yapılan baskı kâğıtları. refrakter ve aşındırıcı üretiminde kullanılan aşamasında öngörülemeyen pek çok riske karşı makineleri saf bir alüminyum kaynağı. İddia etmek. Bone Fiber) Aluminium Coated Paper. 20oC de. Alüminyum hidrat pigmenti. Alfa selülozu. Alpha Pulp. İleri sürmek. Alpha Cellulose. Bir şey üzerinde yapılan bulunan polisakkaritler. Ağaçlar dışındaki maddelere verilen genel ad. ortama alüminyum sağlayıcı katkı maddeleri. Alümina.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ All Directional Stretch. (Eş anlamlı. Alüminyum Klorür. Kâğıt hamuruna katılan ve veya daha geniş olabilir. Bir tür kâğıt kaplama hamurunda kullanılan pigment. (Al2O3). Alaşım. Tuvalet kâğıdı Alpha Writing Paper. Renk değiştiren. Alüminyum sülfatın çeşitli karışımlarına kesilmesi. değiştirici eylem. Alfa yazı tabı kâğıdı. Farklı metallerin çeşitli oranlarda herhangi biri için de kullanılmaktadır. karşı yapılan sigortalama türü. Kâğıtta yüzey tutkallama ve kâğıdın alüminyum folyo ile kaplanması. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Çözünemeyen alfa selülozuyla isim benzerliği Aluminum Foil Lamination. Olası her riske Alumina. Çözünemeyen Alfa selülozuyla isim benzerliği bulunmaktadır. İçinde alfa selüloz bulunduran Alumina Hydrate Pigments. Alfa yazı tabı kâğıdı. (Esparto)bitkisinden elde edilen selülozla yapılan kâğıt. Tam paçavra kâğıdı.

Şap lekeleri. Hücre duvarlarının Amberlith. düzensizliği nedeniyle kümelenmiş yapıdaki şekilsiz Turuncu renkli. (Bakınız. Kristal yapıda olmayıp. Aluminium Coated kullanılan amonyaklı ozalit kâğıdı. Amfipatik molekül. Şekilsiz. varlıklar için tespit edilen aşınma payı. Çevre kâğıtlarında kullanılan dolgu maddeleri. Source Sampling). Çevre basıncı. Dayanıklılığı ve sağlayan bir madde. Proje basımında pigmenti ile kaplanmış kâğıt. Amorf selüloz. bağıl nem gibi çevre şartları. Amfifil. Amylose. parlaklık sağlayıcı ve alev almazlık Ammunition Paper. Hem suyu Ambient Noise Level. Sıvı tutkal reçineleri. Şekilsiz selüloz Ambient. Ammonia Base.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aluminum Paper. Şiddetini arttırmak. Kâğıdın üretimi sırasında kullanılan kâğıt. kaplaması isteğe göre kaldırılabilen. Amonyum bisülfat. Reçine sabunu formülüyle ifade edilen bir kristal. (Bakınız. Ambient Conditions. Amphipathic Molecule. Alüminyum Ammonia Paper. Ambient Air. Amphipathic) durumdur. Fişek kâğıdı da denir. görülebilen şap kristallerinin oluşturduğu lekeler. Şap (Bakınız. Mevcut koşullar altındaki özelliğidir. Alunite. Ortam. Amberlit kâğıdı. dolgu olarak kullanılan. Genellikle havadan Amphoteric/Amphoteril Starchs. Çevre. Amiloz. Mühimmat. Etrafımızı kuşatan çevre. ışık geçirmez kâğıt. Özellikle gazete Ambient Air Monitoring. (Benzer. Reçinelerde olduğu gibi. Güçlendirmek. Pozitif koruyucu olarak veya selüloz yapımında kullanılan bir yükü nedeniyle. Amonyaklı kâğıt. Hem suyu seven. Kimyasal dayanım arttırıcı olarak hamura ilave edilir. Amonyum bazı. hamurda elyafın tutunumunu arttırır. hem suyu çeken bir kendiliğinden oluşmuş gürültü seviyesi. Paper) Ammonium Bisulfite. madde. Suda çözünebilen. Amilopektin. Kâğıtta Ammunition. kâğıtta gözle Amorphous. Alüminyumlu kâğıt. Amfoterik nişastalar. Ortam gürültü seviyesi. Ortam havası Amorphous Silicates. Turuncu maskeleme kâğıdı. Alum) Amorphous Cellulose. Amorphous Regions. bileşikler. Yüzey aktif maddelerin bir hazırlanmış şartlar değildir. (NH4) HSO4 Aluminum Resinate. Amylopectin. (1) Amonyum bisülfatlı selüloz likörü. grubunu bünyesinde barındıran bileşikler. Katyonik ve anyonik grupları bünyesinde bulunduran nişastalar. Yüksek moleküler ağırlıktaki Ammonia Based. Alüminyum trihidrat. karboksil grubunu. havasını analitik cihazlarla sürekli olarak ölçme ve Amortization. Amortisman. Ortam koşulları. dizilmiş alanlar. Alüminyum resinat. Çevre koşulları. (Benzer. Aminler. farklı şekillerde olan. ışığı maskeleme amacıyla kullanılan. Ayni zamanda yaş Amplify. Kâğıt çeken. kullanılan ve hamurda tam çözünmediği için. hem de suyu iten bir hidrokarbon Ambient Pressure. hem de yağı seven sıcaklık. uzun ömürlü olması nedeniyle mühimmat sarımında Alum Spots. Çevresel örnek. (2) Amonyum tabanlı. selüloz. Amines. Amorf. Glikoz polimeri. düzensiz ve kontrol edilememiş. Ambient Sampling. Amorf bölge. Aluminum Trihydrate. Mühimmat kâğıdı. Bir Depreciation) ekipman veya ölçümleme için temel alınacak basınç Amphiphilic. 14 . alınan örnek. Çevre havasını izleme. olarak şiddetini arttırmak. Bu şartlar özel olarak maddelerden oluşan karışım. şapın reaksiyonu sonucu oluşan çökelti. hem de suyu iten bir molekül yapısına sahip olan fabrikası ortamında. katyonik nişastalarda bulunan moleküler yapı. Ömrü net olarak bilinen sonuçları değerlendirme. tutkalıyla. Nişasta molekülünün glukan zinciri bulunduran parçası. Amorf silikatlar.

sülfüre dönüştürerek suyun arıtılması işlemi. metan. Angle Analysis. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Kâğıdın makine yönünde ve Bir seri reaksiyonla atık su içindeki organik maddeleri makine eninde benzer özellikler göstermemesi nedeniyle. Aniline. (Bakınız. Hamur kasası cetvel Diğerleri “Brookite” ve “Rutile” dir. Alabaster. (Bakınız. Contact) Anchor Pin. elek yüzü ile yaptığı açı. oksijensiz veya makine salonundaki hava hareketlerinin hızını ortamda bakterilerle. zemine tutturmak. Oksijensiz gibi. Açısal. Ankrajlama. (1) Kurutma özellikleri yanında son derece küçük parçaları tutma keçelerinin veya safihanın silindir veya valsle yaptıkları özelliğindeki kâğıtlar. Makine veya sonucu açı ile ölçülen hareket miktarı. araştırması. Çıkış açısı. Susuz alçı taşı. cismin kaymaya başladığı açı. Sarma açısı. Boya ve ilaç yapımında kullanılan organik bir bileşik. Angle. Laboratuvar kopardığı ince iplikçikler. Baskıda. pamuk Anaerobic Digester. Makineyi kaide üzerine cıvatalarla silindir yüzeyiyle yaptığı sarma açısı. Sarma açısı. ekipmanın üzerine sabitlendiği. Anataz. İki çizgi veya düzlemin kesişmesiyle aralarında Anaerobic Process. Kayma açısı. Taban plakası. Analizör. Anaerobic Angle Cutting. Hidroklorik asit ve hidroflorik asitle temas açısı. organik maddeleri çürütme süreci. Anemometre. eğik zeminde kayma açısı. Angle of sabitleme. Metodik olarak bir bütünü parçalarına veya kuşe tutkalının kâğıtta elyafları bağlayan kuvvetten ayırıp birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran cihazlara büyük olması durumunda yolunma yaşanmaması için temas verilen ortak isim. Anaerobik çürütücü. Anatase. mürekkebin kâğıttan Analytical Filter Paper. analizlerinde kullanılan filtre kâğıtları. kâğıdın makine yönü Anaerobic Reactor System. Havbe içindeki arıtma. ağzından çıkan hamur jetinin. Angle of Outflow. teması sırasında. (Eş anlamlı. Ankraj plakası. Eğimi arttırılan bir düzlemde. dışında kesilerek işlenmesi. Sole Plate) Anhydrite. aralarında oluşan açı. tohumları. Köşe vanası. Angle Hair. Angle Cut. Analitik filtre kâğıdı. betona gömülü montaj Anhydrate. Anilin. yardımcı ekipmanları. Oluklu mukavva kutularda. Ankraj pimi. metan gazı ve karbon dioksite dönüştüren reaktör sistemi. Analiz. karbon dioksit ve hidrojen ölçmeye yarayan alet. Yardımcı ekipman. Atık su içindeki organik maddeleri. Anaerobik biyolojik Anemometer. Temas açısı. Kapalı tohumlular. Mürekkep tutkalının Analyzer. Açı ile ölçülen. Beton dübeli. çürütücü. (2) Kâğıtla herhangi bir uygulama valsinin yıkandıklarından. Su mermeri. (Bakınız. Oksijensiz süreç. Rüzgâr ölçer. Oksijensiz ortamda oluşan açı. Elek veya keçenin vals veya Anchoring. Sabitlemek. Kâğıt makinesi Kaymak taşı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Anaerobic Biological Treatment. tohum kesesinde gelişen bitkiler. Ekipmanları hazırlanan bir Angle of Slide. Açılı kesme. Angle of Wrap. Anchor Bolts. Melek tüyü. Genellikle dönme hareketi Anchor Plate. Anaerobik reaktör sistemi. Anhydrite) plakası. Angular. (Eş anlamlı. Açılı kesim. Kâğıdın gren Process) yönünü/suyolunu dikkate alarak kesme. Şeker kamışı. Anaerobic (Biological) Treatment. Kalsiyum sülfat. son derece düşük kül oranına sahiptirler. Ancillary Equipment. Ankraj cıvataları. Anchor. Angiosperms. Ankraj saplamaları. özellikle zarf üretiminde uygulanan kesim tekniği. Tutturmak. Makine veya ekipmanı zemine sabitlemede kullanılan Angle valve. bağlantı parçaları. Açı. açısının küçük tutulması hedeflenir. Sistemli bir yöntem kullanarak sorun Cut). Yüksek filtreleme Angle of Contact. 15 . Matbaalarda.

Tramlı merdane kullanarak hassas kaplama tarafından emilerek çökelme temayülünü azaltan maddeler. bitkilerden elde edilen selüloz. Annex. Çağrı yapmak amacıyla Animal Sized Paper. Anyon. anyonik oligomerler veya polimerler gibi zararlı Hayvan derisinden yapılan. Ek. Anyonik. tutkal türleri. Anyonik atık. hayvanlardan elde Annual Crop Fibers. Baskı için anilin boyaların Anionic Direct Dyes. Anyonik dağıtıcılar. Suda çözünen ve mürekkeple temas ederken. Daha sonraları. Anilox Coater. Negatif yüklü modifiye kaplı. Negatif yüklü iyon. Katodik korumanın yeterli olmadığı bazik veya asidik ortamlarda uygulanan ve 16 . Anyonik talep. Anyonik gruplar kaplama ünitesi. ve iyi bilineni tuzla rejenere edilen su yumuşatma Annual Vegetable Fiber. Anyonik maddeler. yapımında kullanılan buğday ve pirinç sapları gibi. krom veya seramikle Anionic Starch. Yıllık faaliyet raporu. kâğıt hamuruna veya kâğıt yüzeyine. de parşömen denilmiştir. Bir edilen katran boyaları. Fatura edilen yıllık işlenmiş kâğıt. Anodik koruma. kullanım kolaylığı terim. Yılsonunda şirket yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt. Isotropic) Animal Size. Anion Exchance Resins. Yıllık halka. su sisteminin kapalılığına bağlı olarak miktarı Animal Parchement. Baskıda kullanılırlar. satış toplamı. Benzenden de elde edilir. En yaygın çizgileri. Anizotropi. değişen. Hayvan parşömeni. kâğıttan yapılan benzerlerine Anisotropy. üzerinde lazerle oyulmuş eşit nişastalar. Yaş halkası. Hayvan tutkalıyla (Jelatin) Annual Report. uygulama valsi ile alınan sülfo gruplarını bünyesinde barındıran. azo boyaların mürekkep mumlu kâğıda aktarılır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aniline Dyes. (Zıt anlamlı. Çok hassas Anionic Trash. Announcements. yazı yazmak için kullanılan maddeler. Aniloks kaplama. Hazne merdanesinden aldığı yardımcı olan. sodyum tuzları. Hayvanın kanı. edilen tutkalların uygulanması yoluyla üretilmiş veya Annual Net Sales. (Bakınız. Beyaz su derinliklerde olduğu için temiz baskı elde edilir. derinlikte gözenekler bulunan merdane. Bir dokümanın eki. Anodic Protection. El hazırlanmış ve kendi cinsinden zarfı olan özel matbaa yapımı kâğıtların dayanım özelliklerini değiştirmek için. Davetiye kartları. Aniline Printing. Animal Tub Sized Paper. yıllık Anionic. Kâğıt kullanıldığı dönemlerde Fleksografik baskı için kullanılan hamurunu boyamada kullanılan. ürünleri. çökelme önleyici maddeler. İyon değiştirici reçineler. Altın yaldız işlemede (tezhip) kullanmaktadır. yapan makine. Yöne bağımlı olma. Tramlı merdaneli Anionic Dispersants. makinenin çalıştırılmasına Anilox Roll. Anyonik ihtiyaç. Bu baskıda birbirine temas eden iki valsten biri sağlayan ve en çok kullanılan boya türü. Tramlı merdane. Kâğıt reçinesidir. metalden yapılmış. Yıllık bitki elyafı. Anilin baskı. Parşömen. Negatif elektrikle yüklü iyon parçacığı. Anyonik doğrudan boyalar. Yıllık net satış tutarı. Akışkan ve sistemdeki anyonik polimerleri nötürleştirecek kimyasal çabuk kurular. Saman elyafı. sisteminde. kemiği. mürekkebi baskı silindirine aktaran. Tutkal olarak Jelatin kullanılmaktadır. Ağaç kesitinde Gözenekli boncuk taneleri şeklinde ve boşluklarında görülen ve her yıl bir yenisi oluşan dairesel büyüme iyonları yakalama özelliği olan reçineler grubu. miktarı. Hayvan tutkalıyla yapılmış kâğıt. Annual Ring. Genellikle kontratlarda jelatini gibi kısımlarından elde edilen ve kâğıtta kullanılan sona eklenen doküman/dokümanlar. Hayvan tutkalı. Anilin boyalar. Cation) gösterir rapor. işlenmiş deri. Kömürün damıtılmasıyla elde Anionic Demand. Anyonik nişasta. yönetiminin düzenlediği ve şirketin o yılki durumunu Anion. Kâğıt kalitesini arttırarak.

Doğal ve kaba Antiblow Box. bir yöntem. Sıvının yüzey ANSI (American National Standards Institute). gerilimini azaltarak köpük oluşumunu önleyen maddeler. Amerikan Gazete Yayımcıları Birliği’nin kısaltılmışı. Elektrik kullanıldığında alev geciktirici kâğıt üretilmektedir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ korozyonu önlemeyi amaçlayan koruma yöntemi. Antideflection Roll. Önceleri elekteki paralel Swimming Roll) çizgileri yüzeyine geçmiş olan kâğıtları belirtmek 17 . Alizarin gibi sentetik kullanılan karton. Antique Finish. Güvenlikli kâğıtlar. beyaz Antioxidant Board. kaba ve doğal Kalpazanlığa/korsanlığa karşı kâğıtlar. gofrajlı ve görüntüsü. Alkali pişirmede. Antique Bristol. Sürtünmesiz. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü. Antik yumurta kabuğu kâğıt. Kalenderlenmemiş kaba görünümlü kapak yapımında Anti-Counterfeighting Packaging. ad. Hipoklorit kâğıt hamurunda yok eden sodyum sülfat/sülfit Antique Cover Paper. Yataklarda sürtünmeyi azaltan Amerika’daki standartları belirlemek ve geliştirmekle her tür oluşum/yapı. Metalin Antifalsification Paper. Bir yüzü düzgün ve parlak. kalenderlenmemiş keçe izleriyle kaplı. Antik perdahlı kâğıt. Kâğıt yüzeyinin Anti-Counterfeighting Paper. Bunlara kâğıt dışı. ve özellikli kâğıtlar kullanılarak yapılan ambalajlama. Ambalaj kâğıdı olarak Antiblocking Agents. üstüne sarıldığı metalleri çürümeye karşı Kâğıtların birbirlerine veya başka bir cisme yapışmasını koruyan kâğıtlar. elektronik etiketleme ve hologramlar da kalenderlenmemiş kâğıt. diğer makine eninde. Safety Papers). Yüksek hızlarda ve geniş Antique Glazed Paper. mantarlarda ve böceklerde bulunmaktadır. Güvenlikli kâğıt. metal ters yönde polarize tahrifat yapılması önlenmiş kâğıt. kuşe çözeltisine katılan maddelere verilen genel Antique. Antiklor. Antik kitap kâğıdı. Emici kasa. Doğada bazı insan sağlığına zararsızdır. Antimuan oksit. Antique Book Paper. karton kutu yapımında arttıran kinin türü boyar madde. Antirust Paper. Antique Laid. gofrajlı Antique Eggshell Paper. Yazı üzerinde paslanma potansiyeli. üretilmiş kâğıtlar. Köpük kesici madde. Kalenderlenmemiş kaba Antichlor. Antrakinin. Yüzen vals. görevli resmi kuruluş. Antik kapak kâğıdı. Bloklaşmayı önleyen maddeler. edilebilir. Anthraquinone (AQ). dâhildir. telafi etmek amacıyla kullanılan valsler. Filigranlı. Sebze ve liköre katılan. Kâğıt üzerindeki edilerek/elektrikle yüklenerek pasifleştirilir. Antik Bristol. kalenderlerde oluşan istem dışı sapmaları yüzü antik görünümlü kâğıt. Antik perdahlı. Antioksidan karton. Teknik alanlarda Antifriction. lignin alımını hızlandıran ve enerji verimi meyvelerin raf ömrünü uzatmak için. (Bakınız. Pas önleyici kâğıt. (Bakınız. kayıtların kasten değiştirilmesini önlemek amacıyla ANPA (American Newpaper Publishers Assosiation). türü kimyasallar. Filigranlı. kullanılan kâğıt. Antik. Antifoaming Agent. önleyen. Kalpazanlığa/korsanlığa karşı ambalaj. Ters üfleme kasası. düşük vakumlu kasa. Kurutma görünümlü ve bazı kitaplarda özel olarak kullanılan keçe izi keçesinin arkasına konulan ve keçenin safihadan kolayca verilmiş kâğıt. ayrılmasını sağlayan. Klor karşıtı. Güvenlikli ambalaj. Esparto selülozundan yapılma kâğıtlar. Antimony Oxide. Bu kartonlarda kullanılan kimyasallar boyaların yapımında da kullanılmaktadır. Asitsiz Manila kâğıdı. Boyaya izolasyonunda kullanılan ve Manila bitkisinden elde edilen karıştırıldığında daha az pigmentle daha koyu renkler elde selülozla yapılan bir kâğıt. Halojenlerle birlikte Antacid Manila Paper. Antik desenli. Kitaplara antik görünüm vermek için kullanılan özellikli kâğıtlar. kullanıldığında. Serbest kloru veya görünümlü Bristol kâğıdı. Yüzeyi yumurta kabuğu gibi pürüzlü.

iki valsli sistemlerde. Kitap veya doküman sonuna eklenen katkı maddesi katılmış. Pas önleyici Elma. olarak kullanılır. Anti statik kaplama. elektrik yükü oluşturmayan zımpara kâğıtları. 1993 den önce var olan (American Paper Instıtute) genel isim. Anti statik zımpara kâğıdı. (cm3/gr) Antistatic Abrasive Paper. Fan pompası ile hamur kasası cetvel ağzı APA (American Pulpwood Assosiation). Reometrelerle ölçülerek hesaplanan vizkozite. birleşerek AF&PA (American Forest and Paper Assosiation) adını almıştır. Bu amaçla bakterileri yok etmede kullanılan bulunan kâğıt yoğunluğu. Görünüş. adacıklar oluşturduğundan. Dış görünüş. Amerikan Kâğıt Enstitüsü. Antique Finish). Metal para. sargılık karton (Bakınız. Genellikle nötür Apparent Bulk Density.F. kelimesidir. Antistatic Paper. Apparent Specific Volume. Görünen önlemek için kullanılan maddeler. Bunun için kâğıt hamuru nötür Application. kesafetin hamur kasasına uygun hale getirilmesi 18 . Kâğıt pH değerinde üretilirler. fabrikalarında. Altlık. Anti statik kâğıt. Amerikan arasındaki bölüm. Üzerinde. Ek. Zahiri kalınlık. yaklaşım bölgesi. bulundurmaz. İletkenliğinin yüksek olması nedeniyle sürtünme sonucu Kâğıdın birim ağırlığının. Elma ve armut sarma kâğıdı. Genel amacı. Makine veya karton kesimi yapılan. (Bakınız. (gr/cm3) Ölçülen kalitesini hem koku. Appearance. yüksek iletkenlikliği olan kâğıt. Antitarnish Tissues. Kâğıdın Yüzey kabalığı nedeniyle gerçeğinden daha büyük ölçülen elektriklenmesini ve bu nedenle toz gibi başka cisimleri kalınlık. Matlaştırmaz pelür.). Apple and Pear Wraps. Apparent Thickness. Görünen viskozite. sonraları kaba keçe izli kâğıtlara verilen API. Anti statik katkı maddeleri. özelliklerinin tamamı. (Eş tablolar gibi açıklayıcı ekler. karşı vals (Backing Roll) veya ambalaj amaçlı üretilen pelür kâğıdı. bıçak kesimine uygun altlık. Aradaki hava boşlukları da ölçüme dâhildir. yapışkanlık. Bu kelimenin zıt anlamlısı Bulk kimyasallara verilen ortak isim. (Bakınız. ESD Paper). gümüş. kimyasalların hamura Selülozcular Birliği. İkinci valse. Kâğıdın dış görünüş elektrostatik şarjları üzerinde biriktirmeyen kaplama türleri. Antitarnish Paper). Tezgâh. Yapımında bazen bakır bileşikleri inhibitör Applicator Roll. Uygulama. (Amerikan Orman ve Kâğıt Anti Rust Paper. Antitarnish Paper. 1993 den sonra AFI ve API Antique Paper. limon gibi meyveleri korumak için. için kullanılan bir kâğıt. Tutkal preste veya basımdaki gibi. Görünür yoğunluk. Örs. Antistatic Agents. İlave. kâğıt Apparent Density. Intrinsic Thickness) hatta baskı sırasında diğer kâğıtları beraberinde çekmesini Apparent Viscosity. Sehpa. Uygulama valsi. Matlaştırmaz kâğıt. yayan vals. Bir fikrin veya projenin kurşunlu cam eşyaları sarmak ve kararmalarını önlemek gerçekleştirilebilir olması. Applicable. malzemeyi paslanmaktan koruyan kâğıt. Hamuruna anti statik Appendix. Anvil. verilmesi. İçine sarılan metal Üreticileri Birliği). Görünen özgün hacim. düşük gramajlı. Antipas kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ amacındayken. Antitarnish Board. Matlaştırmaz karton. kalıpla kâğıt Approach Flow (A. su devrelerinin kapatılması sonucu ortamda üreyen bakteriler. Bir amaca veya hedefe uygun özelliktedir ve bünyesinde kükürt bileşiklerini hareket. anlamlı. armut. Görünür yığın yoğunluğu. ölçülen hacmi. yığınının hacmi ve ağırlığı baz alınarak hesaplanan kâğıt Antislime Agent. Şlaym önleyici madde. Aktarma merdanesi. Antistatic Coating. Uygulanabilir. İletkenliği yüksek. olarak kullanılan ince pelür kâğıtları. Yaklaşım bölgesi. destek valsi denir. Metalleri kâğıt yüzeyine tutkalı veya mürekkebi düzgün bir dağılımla matlaşmaya karşı korumak için kullanılan. Görünür kalınlık. Kâğıt yoğunluğu. hem de safihada delikler yaratarak kaba kâğıt kalınlığı (µm) ve gramajı (g/m2) baz alınarak bozarlar.

Su ve sulak durumlarda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve düzgün safiha yaratacak şekilde hamurun eleğe Aqueous Coating. paçavra kullanılan. Sulu ortam. baskı kalıbı Bridging) hazırlayıp. hızlı kuruyan maddelerle yapılan Approval. Presbant. Nötür özellikli. Aragonite. A2 . Su yeşili. Bir tür. Bobinaj kâğıdı. Apron. Bu tür ortamlarda selüloz kâğıdı. Arşiv kâğıdı. türlerinden. Arap kâğıdı. serleştirilen zeminle. Apron Board) monosakkarid. fabrikasının bir bölgesinin sorumluluğunu üstlenen kişi. Aragonit. Apricot Paper. pH değeri 7 nin Armature Paper. Aqueous Extracts. Arbitration. A Printing. üstlenen kişi. Su mavisi. tekne içindeki statik basıncı arttırmaya yarayan selülozundan nişasta tutkalıyla yapılan ilk yazı kâğıdı seperatör levha. Çinko plaka üzerine Area Brushing. Semerkant’ta bulunan. kullanılan ve sac oyuklara yatırılan. hamur Arabinose. Apron. Aquatone Printing. Kartonun fırçalı jelatin kaplama yapılarak. Bakır baskı. temizleme. Aqueous. Sulandırılmış alkali. fonksiyonlarına etki etmeyen. A serisi (A1. baskı yapma Archival Paper. Sulu asidik bileşikler. Su ortamı. Aquatint. Akuaton basım. dayanması için özel olarak üretilmiş kâğıtlar. Hakemlik. beş karbonlu uzanan alt dudağı. fotoğrafın döner bir valse 180 derece sarılarak yapılan perdahlama transfer edildiği bir ofset baskı tekniği. Arabinoz. Aqua Blue/Green. (Eş anlamlı. hidroksit çözeltisi. Aqueous Acidic Compounds. Yıkama. Açık yeşil-mavi. Aksesuar. Sulu çözücüler. Yüksek kapatma gücü ve opaklık nedeniyle kuşe solmaya ve su nedeniyle ebat değiştirmeye karşı dayanıklı hamurunda kullanılır. yüzeyine mürekkep sürerek. işin istenilen özelliklere uygun olduğunu onaylama. Aqueous Alkali. Aquarelle Board. Sulu süreçler. Göğüslük. Suluboya kartonu. Yuvarlak elekli makinelerde Arab Paper. (Bakınız. Çözücü olarak su kullanılan Area Responsible Person. Su bazlı kaplama. Sulu ekstreler. gravür baskısı benzeri baskı tekniği. Onay. Bitkilerden sıkılarak Appurtenance. Bir ürünün. Apron levhası. Eklenti. 19 . Apple and Pears Aqueous Sodium Hydroxide Solution. işlemi. hakeme/mahkemeye başvurma. kullanılan ortam. Çözücü olarak su birine yapılan baskı. Sulu. (Bakınız Insulation Paper). Fordriniye eleklerde. Kabul onayı. Apron Board. su bazlı. Bir makinenin ana elde edilmiş ve suyu alınmamış ekstreler. Sulandırılmış. Kâğıt ortam. ) ebat kâğıtlardan Aqueous Solvents. Basım sonrası vernik verilmesidir. Bakır yüzeyi kazıyarak. kâğıtlar. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. Köprü oluşturma. Xylan ve mannan odun yarı kasası cetvel ağzının elek üzerine göğüs valsine doğru selülozlarının hidroliziyle ortaya çıkan. Mahkeme kontrata uymayan Aquatic Environment. alanlardan oluşan bitki ve hayvanlar için yaşam ortamı Arching.. Sulandırılmış kostik. Alan sorumlusu. yerine kullanılan. projenin veya kaplama. Elektrik motorlarının ve trafoların sarımında bozuşmaya uğrar. Sulu sodyum Wraps). Kristal haldeki kalsiyum karbonat. Kayıtların uzun süre tekniği. A baskı. eklentiler. bobin teliyle metal gövde arasında izolasyonu sağlayan kâğıt. Yangın gibi konularda belirlenen alanda işin sorumluluğunu Sulandırılmış haldeki asidik bileşikler. onu tamamlamayan Aquaeous Process. Fırçalı yüzey perdahı. Yongaların yonga silosunda oluşturan yerler. (Bakınız. mürekkep giderme gibi sulu ortamda yapılan süreçler. Kayısı kâğıdı. İzolasyon üzerinde olan sulu çözeltiler.

Reprodüksiyon kartonu. Asbeste benzer bir madde olan getirilmiş. özel bir Bristol kâğıdı. Örnek. (Bakınız. Rock Paper. Üzerinde kara kristalleri. selüloz ve bazı polimerlerin karışımıyla yağ geçirmez hale Asbestine. Art. Tual kartonu. Uzun asbest liflerinden yapılan ve membran/zar desenlerle tasarlanmış. olarak kullanılan kâğıt. mum kullanıldığı parşömenler. (Eş anlamlı. Amyant Art Lined Envelope. Dişçi kâğıdı. Düşük gramajlı kitap kapağı için kullandığı kâğıt. ve kartonlar. Suni çiçek Magnezyum silikat. (Bakınız. Genellikle patentli ürünlerdir. dişçilerin diş izlerini görmek Art Vellum. Resim kartonu. dekoratif kâğıtlar. Isıl dirençleri vardır. son derece kaliteli kuşelenmiş (C2S) kâğıtlar Davetiye ve tebrik kartlarında kapak olarak kullanılan Art Vegetable Parchment. Suni deri. Yapımında pamuğun veya benzeri bir yıllık bitkilerin Articulating Paper. Suni kâğıt. Methanol Process). kullanılmaktaydı. Arsenical Paper. Sanatsal baskı kâğıdı. Board). karakalem ve sulu boya çalışmalara uygun. Chrysolite) kalem resim yapmak üzere üretilmiş. laminasyonla Art Paper. Türkiye’deki ticari adı Atermit’tir. Asbestten yapılma keçe. Öğütülmüş kimyasal kullanılan. Yüksek kaliteli kâğıda. Yaş dayanımı arttırmak için hamurda ASA Artificial Paper. Baskı yüzeyi olarak jelatinle kaplanmış Asbestos Electrical Insulation Paper. Artists Illustration Asbestos Lumber). tutkallanan ve diploma türü belgelerin basımında kullanılan. ASA öğütülmesiyle ve selüloz ilavesiyle yapılan kâğıtlar. Poster kartonu. Resim kartonu. Agalit de denir. Çok düzgün bir elektriksel ve mekanik dayanımını arttırılmış kâğıt levha. tutkallama. Aromatik bileşikler. parşömen. Dekoratif kapak kâğıdı. Tual kâğıdı. Sanat resimlerinin basımında kullanılan sert karton. Benzen ve Art Parchment. Zehirli olmayan. (Bakınız: Art parchment). Antrakinin ve metanol Artificial Parchment. Asbestos Cement Board. Asbestsi. kâğıdı. Taban kâğıdı Collotype Printing. Asbest. kaliteli kâğıtlardan yapılmış zarf. Suni parşömen. parşömen görünümlü kâğıt. (Bakınız. Çok yüksek oranda tolüen gibi kokulu bileşikler. veya iç kapağı. Sanatsal baskı. Asbestos. Desenli zarf. Renkli ve özel membran. Art Board) Art Poster Board. alkali selüloz üretim süreci. reaktiftir. Asbestos Diaphgram Paper. Böcek kapanı olarak gramajı yüksek. Bir veya iki yüzü birden önceleri havbelerde yalıtkan maddesi olarak kaplamalıdır. Bitkisel resim karonu.) olarak asbest kâğıdı kullanılmak suretiyle. Her iki yüzü de Art Cover. Sanat parşömeni.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aromatic Compounds. Amyantlı yalıtkan metal veya camın kullanıldığı baskı tekniği. Artists Papers and Boards. Resim kâğıdı. Arsenik kâğıdı. Artificial Leather Paper. Deri artıklarının ASA Sizing (Alkenyl Succinic Anhydride). Yangın battaniyesi. pamuk kökenli selülozdan yapılan kullanılan zehirli kâğıt. ASAM süreci. İmalat süreçleri üreticiye ASAM Process (Alkalie Sulfite-Anthraquinone and göre değişmektedir. Eyafsı özellikleri olan magnezyum silikat Artists Illustration Board. Asbest keçe. AKD ye göre daha kullanılarak üretilen kâğıtlar. üzerinde sanat faaliyetlerinin yapıldığı kâğıtlar Art Printing. çoğunlukla pamuk selülozu harmanıyla yüksek kalitede ofset baskı ile sanat kitapları basımı. Art Board. yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Asbestli beton levha. yüzeye sahip. Ressamların kullandığı. yapılırlar. Arto Printing. Halen kaynakçılar kaynak sonrası sert metallerin soğuyup çatlamasını önlemek 20 . Art Printing Paper. (Eş anlamlı. Daha ressamların kullandığı kâğıtlar. Asbestli zar kâğıdı. türü maddelerle kaplanmış. Sanat parşömeni. Salpa. Asbestos Felt. Asbestli elektrik yalıtkan kâğıdı. Sanatsal kapak kâğıdı. Selüloz dışı maddeler kullanılarak yapılan iç tutkallama.

Fotokopi kâğıtlarında emdirilmiş su geçirmez asbest levha. ambalaj türü. kâğıtların ortak adı. (Bakınız. sonra. dışı maddeler olmadığından süzme sırasında süzülen sıvıya asbestten üretilen elektrik yalıtkan kâğıtları. Bunlar arasında kalsit gibi dolgu maddeleri. Asbestos Roll Board. Zift belirlemek için testler yapılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ için battaniye olarak kullanırlar. Bitümlü çatı kaplama kâğıdı. Aseptik ambalaj. Kâğıdın yanmasından sonra kalan inorganik Asphalt Sheating Paper. Zift. Asbest karton. çimento ile yapılmış. Acid Insoluble. arttırıcı çeşitli tutkallar kullanılmaktadır. Ash Free. Kâğıdın simetrik Asbestos Wallboard. Bir yüzü kille için kullanılan. Asbest elyaf. Düşük gramajlarda. inşaatlarda duvar kaplaması olarak Davetiyelerde kullanılmaktadır. çeşitli gramajlardaki karton geriye kül bırakmayan bazı kâğıt türleri. 21 . yiyeceklerin saklama ömrünü uzatan arasına asfalt sürülerek yapıştırılmış çok katlı kâğıt. Asfalt çözeltisi. su ve kil As-built Projects. selüloz Gazete kâğıtlarının ziftle doyurulmasından elde edilen ziftli üretiminden kalma tuzlar ve inorganik kimyasallar kâğıt. Asbest duvar levhası. Asfalt lamine kâğıt. Asbestli çatı levhası. kimyasallara direnç sağlamak için. Çatılarda su geçirimsizliği Aseptic Grade Board. Kül tutunumu. artıklar. Asimetrik katlama. mineral için üretilmiş küçük çaplı (3-5 mm) asbest borular. iki Kraft kâğıdının Buzdolabı dışında. Asbestos Slaters Felt. Yerini Betopan® almıştır. Bitümlü karton. Külsüz filtre kâğıdı. Isıdan etkilenmesi Ash Retention. Asphalt Felt). Basınç altında çimento ve olarak oranı. Kül Miktarı. güncellenerek revize edilmiş hali. Asfalt. (ISO 2144) asbestle yapılan levhalar. İçinde selüloz Asbestos Paper. Montaj sonrası karışımı halinde. kalan külün ağırlığının. zift emdirilmiş karton. Asbest elyafların Ash Coloured. Asitte çözünmeyen kül. Ashless) Asbestos Millboard. Külsüz. Kül renginde. Kül. Aseptik türde karton. Bitümlü kâğıtlar. Suya ve Aseptic Packaging. (Bakınız. bulunmaktadır. (Tetrapak kâğıtlar gibi). Asbest levha. kökenli dolgu maddelerinin elyafa tutunum durumunu Asbestos Roofing Felt. Ashless Paper. Asbest ve olarak tam ortadan katlanmadığı katlama türü. Külsüz. Asbestli çatı kaplaması. Asbestli kondüit. Asbest kâğıdı. Asphalt Felt). Bitümlü kâğıt. Ash. Kraft kâğıtların iç tutkallamasında çizilen ve uygulama sonrasını gösteren asıl projenin kullanılan özel bir karışım. Kâğıtta tutunan külün. hidroklorik asitle aspiratör montaj boşluğu. Steril ambalaj. Ashless Filter Paper. kaplanan ve gravür yapımında veya flekso baskıda Asphalting Paper. Kâğıt 900 ˚C de yakıldıktan Asbestos Fiber. ana kütleye göre yüzde Asbestos Lumber. Asfalt. Uygulama projesi. Asphalt Laminated Paper. Külsüz kâğıt. levhalar. Kâğıt üzerine kaplanan çeşitli laminasyonlarla Asphalt Papers. Ash. Ash Content. Asphalt Slaters Felts. kullanılan bir kâğıt türü. Dolgu malzemeleri de Ashless. Aspiratör deliği. tutunum sayesinde kâğıt yüzey düzgünlüğü artar. Analitik filtre kâğıtları gibi. Kâğıdın Aspirator Hole. (Bakınız. Kâğıtta. Makine salonuna konulan yanmasından sonra kalan külün. Mukavemet çözünebilen yabancı maddeleri aktarmayan kâğıtlar. Asphalt Felt. Kâğıdın su geçirimini önlemek için Asbestos Waterproofing Felt. kullanılan levhalar. Assymetrical Fold. Felt). Asfalt emdirilmiş üretilir. (Eş anlamlı. Asphalt. kullanıldığı kâğıda benzer bir üretim süreci vardır. muamelesi sonucu geriye çözünmeden kalan kül. Asbestos Roofing kullanılan emprenye maddesi. istenmeyen kablo türü döşeme altı malzemelerini korumak hamur sistemindeki toplam küle oranı. Asphalt Emulsion. yandıklarında kullanılarak asbestten üretilen.

belirlenmiş olan ölçütlere göre. (1) Yetki. Atomizör. çeşitli yörelerimizde bulunması muhtemel bir kil minerali. Attapulgite Clay. Atlas kâğıdı. Atapulgit kili. standartları da bulunmaktadır. bir basınç altında olmayan. Sesli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Assets. içinde azaltma. Attemperator. altındaki kullanılan pamuk kökenli özel bir kâğıt. Miseller. yüksek kâğıtlar. elekte ve preslerde. Asosiyatif selülozik silikat. Kulağın duyacağı frekans Atmospheric. Atmosfere açık temizleyici. Şiddetini süre Association Colloids. Atomik emilim kapasitesi. (2) Yetkili kişi. boya kıvamını arttırıcı maddeler. Atmosfere açık. Attrition Type Repulper. 316 gibi 300 serisi paslanmazlar. yöntemdir. Bir örnek içindeki metal yoğunluğunu tayin değerlere ulaşması için. Atmosfere açık Auditing. Atık bir suyun yönetmeliklerde belirtilen sınır spektrometresi. Havanın içindeki çalışanları tehlike veya hataya karşı uyarmak için verilen nem nedeniyle kâğıdın kıvrılması. Atmospheric Pressure. Mürekkep renginde. analitik bir laboratuvar cihazı. Atmosfer testi. Öğütücü değirmen. döküntüyü parçalayan makine altı pulperi. oksijen. buharları gibi zehirli patlayıcı özellikteki maddelerin Assignable. Buhar hatlarında ASTM (American Society for Testing and Materials). sistematik bir taraftan selülozu bir taraftan peroksidi alan ağartma olarak inceleme. tarafsız gözle. Kıyıcı. Audible Alarm. Atmospheric Peroxide Bleaching. Assist Drive. Magnezyum alüminyum Associative Cellulosic Thickeners. ana tahrik Atramentaceous/Atramentous. bir ürünün veya patlamalara karşı korunma amacıyla kullanılan bir faaliyetin devredilebileceğini belirten terim. Operatörleri ve Atmospheric Curl. içindeki. sistemi. zehirli gazlar. Belirli bir işi veya sistemi daha önce peroksitli ağartma. Püskürtücü. nikelden oluşan 304.15) karbonlu ve % 16 nın üzerinde krom ve üzerine baskı yapan açık hava basıncı. Audible. oranlarını ölçme. Kümelenmiş asıltılar. Austenitic Stainless Steels. Zayıflatma. Buhar şartlandırma vanası. Mutlak basınç Düşük (%0. Helper Drive). (2) Açıklaması yapılabilir. özellikle Atomizer. motoruna yardımcı olan ve onun komutlarına uyan tahrik Mürekkep gibi kara olan. Bir cihazla havanın veya kurum adına yetkilendirilmiş kişi veya şirket. Atmosfer basıncı dışında ek aralıklarında olan ses. Atmosferik basınç. Atmospheric Screen. Otorite. Bir şirket Atmospheric Testing. konumda içindeki helezon ve elekle temizleme yapan küçük Authority. yanıcı gazlar veya solvent 22 . Mevcutlar. Assimilative Capacity. Attenuation. sesli uyarı. Kâğıt fabrikalarında yangın ve Kontratlarda kullanılan ve bir hakkın. Yardımcı tahrik. Duyulabilir. Atlas Paper. Authorized Representative. Kâğıt makinesinde. Kâğıtla ilgili Attrition Mill. standartları geliştirip yayınlayan kuruluş. Atmosferik kıvrılma. içine konulan temiz su miktarı. (1) Devredilebilir. Sesli uyarı/alarm. Östenitik paslanmaz çelik. Dikey Genellikle kâğıt fabrikalarının kullandığı tür çeliklerdir. Yetkili temsilci. buhar basıncını düşürürken buhar sıcaklığını da kondensat Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve teknik ilavesiyle düşüren vana. Paralayıcı. moleküllerin kümelenmesidir. Etkisini azaltma. Denetim. Atomizer. Bıçaklı döküntü pulperi. etmeye yarayan. Baskı kalitesi çok süzgeci sıyırarak. ancak jeolojik olarak koyulaştırıcı. kapasiteli temizleme elekleri. aynı yükü paylaşan. (Bakınız. Bir pompayı karıştırıcı olarak kullanan. Varlıklar. Harita ve atlas yapımında İçindeki sıyırıcı bıçaklı pervanesi aracılığıyla. Özümseme kapasitesi. Suyu iten veya suyu seven parçalardan oluşan. Sindirme Atomic Absorption Spectrometry. Özellikle ışık ve ses etkisi gibi dalga Koloidal bir çözeltide dağılmış bulunan yüzey-aktif şeklindeki fiziksel etkilerde meydana gelen azalma. ünitesi. Ülkemizde üretimi olmayan.

Bir sistemin yapma müsaadesi verildiği süre içinde. Otomatik olarak devrenin nedeniyle tam olarak kullanılamaz. Kendinden kopyalı ilk aşamalarında ham maddeye verilen buhar veya sıcak su kâğıt. Otomatik kontrol. Çözünür selüloz üretiminin Autotype Paper. Automation. kendinden ile yapılan selüloz parçalama işlemi. Eleğin yanlara dizi sayının toplamlarının dizideki eleman sayısına kaçmasını önleyen vals. ayarlayan sevk valsi. Eksenel. uygun altyapısı olan sistemlerin yaptığı işler bütünü. (Bakınız. Üretime hazır bir kâğıt makinesinin sistemi. Kroma kâğıt/karton. Form kâğıdı. Ortalama elyaf uzunluğu. (Bakınız. 23 . Regüle valsi. (Bakınız. Sürekli form kâğıdı. Çok nüshalı şirket içi formlarda kullanılan. Kullanılabilir klor. Eksen. Daha önce ekipmanları. Kâğıt makinesinde. ağır gramajlı bir karton türü. Otomatik cetvel ağzı. veya keçeyi ekseninden kaçırmamak için pnömatik olarak Auto Slice. Otomatik kütük besleme Average Fiber Lngth. bulunduğu toplam süre. Mean) Matematikte bir Automatic Wire Guide Roll. Oto lastiği sargı kâğıdı. Regüle valsi. veya bir ekipmanın. Oto lastiği sargı kâğıdı. Automobile Tire Roll. özellikleri taşıyan. kaynaklar olduğu sürece ve üretim Automatic Switch. Bağımsız bakım. ünitesi. Automatic Tail Feeding System. Unavailability). bölümüyle bulunan oran. bulunan elyaf uzunluğu. Borate Autocaustisizing). Otomatik/el kontrolü. kopya özelliği olan kâğıtlar. bazen gofrajlı. ve kullandığı mantığı. Dönme ekseni. Average. Aksiyel fan. Oto lastiği sargı kâğıdı. Elyafların sistemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Autochrome Printing Paper. Automatic Packaging System. belirlenmiş bir mantığa uygun olarak hareket eden. sistemi. Operatörün elle yaptığı işlemleri Axis. Auto/Manual Control. üretime ayrılan süreye yarayan şerit verme sistemi. Havbe fanları gibi kâğıt makinesi yardımcı Automatic Control. Otomatik anahtar. Autocaustisizing. Otomobil kartonu. Yardımcı ekipman. Beyazlatmada asit uygulamasıyla bağ yapan klor. (Bakınız. Hem Auxiliary Equipment. verilen yazılım mantığına göre Axial. Pompalarda ve aspiratörlerde içinde panellerde ve döşemelerde üstü kaplanarak kullanılan bir merkez etrafına yerleşmiş açık tip kanatları kullanılan. Üretime ayrılan süre kesintiler Automatic Trip. olan fan. kâğıdın bağlanabilmesine oranı. Automobile Board). Birden fazla Automobile Tire Wrap. Fiili üretimde kalınan sürenin. Auto Tire Wrap. Otomobillerin Axial Fan. Yağlama otomatik hem de el ile kontrol seçeneği olan sistem. (Eş anlamlı. bölünmesiyle elde edilen sayı. Otomatik şerit verme Availability Ratio. Otomatik paketleme Availability. Autographic Register Paper. Yararlanılabilirlik. Bir dönüş ekseni üzerinde bulunan ve ayni otomatik olarak yapan sistem. Automobile Board. Çok Automobile Panel Board. ince gramajlı baskı kâğıtları. Ortalama. fiili üretimde otomatikte çalışması için konulmuş çalıştırma anahtarı. Automatic Wood Charging. buna Available Chlorine. Otomasyon. Kütükleri yonga makinesine sevk eden otomatik ortalama boy uzunluğunu belirten ve bir örneklemeyle sistem. Kendi konumunu eleği tekniği. Serbest klor. renkli baskıya olanak tanıyan bir baskı kâğıdı. operatörlerinin bazı bakım işlerini üstlendikleri bakım Auto Guide Roll. açılması veya enerjinin kesilmesi. Yararlanma sistemi. İşletme üretmede kullanılan. kopyası olan ve genellikle elle doldurulan formları Autonomous Maintenance. Otomatik açma. Su geçirimsiz bir kâğıt türü. Automobile Tire Wrap). Kullanılabilirlik. Autohydrolysis. Yararlanılabilirlik oranı. Bant türü otomatik olarak çalışan ambalajlama Yararlanma imkânı. Otohidroliz.

Azo. itme veya çekme kuvveti. Öğütme sırasında bıçaklara ve mile gelen eksenel itme kuvveti. Açık mavi çizgisiz yazı kâğıdı. Axial Force. Eksene paralel itme kuvveti. Dönme eksenine paralel. Eksenel yük. Azure Laid. Azo. Pompalarda da pompa fanına doğru olan hidrolik itme kuvveti. Su bazlı boyar maddeler. Aşağıdan yukarıya doğru hamuru hareket ettiren karıştırıcı tipi. Axial Thrust. Dönme eksenine paralel. Eksenel akışlı karıştırıcı. Boru eksenine paralel akış. Akdeniz mavisi. Türbülans yaratmayan akış türü. Eksenel itme. Eksenel akış. Azo boyar maddeler. Gök mavisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Axial Flow. Azur. Axial Flow Mixer. Eksenel kuvvet. Petrolden üretilen bir grup boya veya pigment. Açık mavi çizgili yazı kâğıdı. 24 . Axial Load. Azure. Azure Wove. Azoic Dye Stuff. itme veya çekme şeklindeki yük. Açık mavi.

Birikmiş işler.) oluşan çeşitli izler. krepli veya gofrajlı. Cilt sırtı. Back Liner. eşit olarak bölünerek B serisi diğer (B1. fakat sırada bekleyen işler. Mozaik taban kâğıdı. Arka/Alt. tanım. Top Wire) Babbitt Bearing. Küçük kurutma silindiri. (Eş anlamlı. Kâğıt makinesinde Back Mount Mash Paper. Arka kapak. yüksek gramajlı. B Background. dayanıklı türler olan Kraft. yerle veya askıdaysa iple temas eden yüzeyinde Reverse Cover. (Bakınız. arkalarına destek olarak konulan kâğıt. ifade üretimde kâğıdın elekle temas ettiği ve elek izlerinin Backlog. Oluklu mukavvalarda. Üst elek. Back Mark. Sırt kâğıdı. Karşı vals. alt Çeşitli oranlarda kurşun. Diğer kurutma dubleks kuşe kâğıtlar kullanılmaktadır. bulunduğu taraf için kullanılır. Uzun elekli makinelerde üst elek. B2. kraftlayner. Bebek pres. Kâğıt veya kartonlarda ISO 216 tarafından veya sıyırıcı bıçağın karşındaki destek valsi. B serisi kâğıt ölçüleri Ek 2 de verilmiştir.. Backing.) kâğıtlar elde Backing Wire. Sırt geçirme. kullanılan ön silindir. Önyüzü basılmış bir kâğıdın ve C(X)). Arkaya basma. bobin seramik cephe mozaiklerinin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. kitapların sırtında veya arka kapaklarında kullanılması için Back. bölünmesiyle elde edilen değer. makinesi gibi bölümler topluluğu. Backing Board. Silindir karton makinelerinde Back Lining Paper. Back Bone. Samanlı defter kâğıdı. imitasyon yüzüne denir. konulan gramajı yüksek ve kaba karton. Backing Paper. (Eş anlamlı. Çeşitli nedenlerle yapılamamış. Hollender dövücüde elyafları için kullanılan basınçlı su. (2) Elek izi. Sırt kâğıdı. 25 . zeminde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Flow. Note Paper. Makine arkası. Samanlı kâğıt. Taban kâğıdı. edilmektedir. Sırt bezi. Oluklu mukavvalarda.F. Backing Away From Fountain. (1) Çizim kâğıtlarında. (2) Tam ağartılmamış odun yeterli miktarda gelmemesi nedeniyle düzensiz mürekkep selülozundan üretilen kâğıtlarda. Book Back Liner). Baskıda mürekkebin B kaba. (Eş anlamlı. (2) Bu kraftlayner kâğıtlar. B. Teslim süresi gecikmiş sipariş. A(X) Backing Up. Babit yataklama. Eski sipariş. Geri akış.B. Cildin arka kapağı. Lead Dryer) için sırta yapıştırılan kâğıt veya bez bant. Üst/ön ise daha düzgün yüzüne denir. Ratio. Diğer kâğıtları Patlama mukavemetinin (g/cm²). Eğimli rampa. B. Back End. Backoff Water. B0 ölçüsündeki kâğıt her seferinde tam ortadan arka yüzüne de baskı uygulama. Sırt kartonu. sağlayan eğimli rampa. Ciltlerde düğümlerin açılmaması ilk silindiri. belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Sırt. Ciltlemede sırt geçirme. Yerine getirilmemiş sipariş. (1) Yaş kâğıdın kurumaya bırakıldığı Back Cover. kâğıt yüzeyinin kabalık derecesi. Kaymalı bir yatak türü. Baby Press. Spine). ikinci sınıfı ifade eden akışı. (Burst Factor Ratio).. BB iki kat daha kaba. Arka plan. (1) Matbaada kâğıdın pürüzlü olan üretilen. Makine sonu. Backing Roll. Destek valsi. kalay. Tıkanıklığı açmak Back Fall. silindirlerine göre daha küçük çaplı ve kurutma grubunun Back Lining. Geri püskürtme suyu. Patlama faktörü oranı. kâğıt gramajına (g/m²) güçlendirmek için. Ayna ve resimlerin arkasına B. (Bakınız. elementlerinden bir kaçının alaşımı ile yapılmış yataklama ortadaki dalgalı kısım için fluting kâğıt ve üstte daha malzemesi. Sırt izi. tambur bıçaklarıyla arasına alarak onların öğütülmesini Back Order. Ders kitapları üretiminde. Geçmiş. (Eş anlamlı. beyaz layner veya Baby Drier. Alt layner (tabaka). bakır ve Antimuan yüzeyde kullanılan layner kâğıt. Cam veya kurutma bölümünden sonra gelen mal sarıcı. Uygulama valsinin B(X).

Torba. Back Washing. Parafin gibi kaplama Bagasse Fiber. Kâğıt makinesinde Hindistan kâğıdı. Belirli bir örnekteki Back Pressure Turbine. Akışa dik yerleşmiş akışı blankete temasıyla kendini yenileyen baskı hatası. Üstüvane. Bu bozukluğu. Gevşek. Karşı basınç. makine basınçlı çürük buhar çıkaran buhar türbinleri. Türbin çürük buharıyla çalıştığı için bu adı ortamlarda gelişirler. Mill Splice). katta kullanılan geri dönüşümlü hamur. Kâğıt veya plastik maddelerden yapılan verilerek yapılan filtre temizliği. Bakteriler tarafından buharlaştırıcı. Badami kâğıdı. (2) Sırt sırta. Perde. Çürük buharla çalışan Bacterial Celulose. et ürünlerinin sarıldığı küspesinden elde edilen selüloz. Bu durum türbin verimini Bacterial Nonocellulose. Karşı basınçlı türbin. Arkalı önlü. yaşayan basit yaşam türleri. Arıtılmış su. Bakteriler tarafından üretilmiş nanoselüloz. Ayni salona tahrik tarafları havalandırıcı. Bakteri selülozu. Baggy. Harelenme. yüzde elek izleri görülebilmektedir. Çöl tipi buharlaştırıcı. Kâğıt bobinlerinde açma sırasında görülen. Drive Side. Kasap kâğıdı. Bölmeli aeratör. (3) sırasında oluşan ve baskıda kesiklik yaratan ek yeri İki yüzlü kâğıtlarda. ortada kalacak şekilde monte edilen iki kâğıt makinesinin Baffle Board. Çift katlı Fordriniye elekli makinelerde alt Bactericides. Bagas. topaklanmayı önleyen. Bacterial Count. Çanta. Potlu. Arıtmada temizlenerek Bagasse. Ters yıkama. Bakteri seviyesi. Kâğıt bobinlerde. (Bakınız. (Eş anlamlı. (2) Geri dönmüş su. (Bakınız. (1) Kâğıt fabrikasında kullanım amacıyla depolanan tüm sular. Şeker kamışı küspesi. akışı düzenleyen. Kuşe boyalarında. (2) Kâğıtta eleğe temas eden taraf. Bakteriyel nanoselüloz. ön tarafa salon tarafı veya operatör tarafı. Baskıda bir önceki rengin Baffles. Bakteri. Tabanlık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Pressure. Kâğıt fabrikalarında döngülü sularda yarattığı geriye doğru iten basınç kuvveti. Bölme. Bakteri öldürücüler. veya benzer ekipmanın montaj durumu. Backtrap Mottle. arttırmaktadır. Bacon Paper. (1) Arka taraf. Bozuk mihver boru. Bakteri sayısı. Çalışma bakteri ve organizmaların sayısı. Kâğıt çalışma performansını etkilediği için ölçümü yapılan bakteri fabrikalarında egzoz buharı kurutma kısmında kullanılarak miktarı. (1) Kâğıdın her iki yüzüne de amacıyla. Front Side). Akışın Bacteria. kısma bakan operatör. kondensata dönüştürülür. Back Pressure Evaporator. Machine Tender? Baffle Aerator. Depo suyu. ticari ürünleri paketlemede kullanılan torba ve çantalara Back Water. kâğıtlar. Backs. Kâğıt makinesinde kurutmadan sonraki kısıtlayan cisim. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar buharlaştırıcılarından önce kullanılan bir tür ön bulunmamaktadır. Şeker kamışından geri döndürülen depolanmış su. Geri dönüşümlü su. tahrik tarafı denilmektedir. Hurda kâğıttan üretilen bir Back Side. Saptırma plakası. Bozuk ek yeri. verilen ortak ad. Tender Bad Splice. Hamur kasası içinde kullanılan. Baffle. anında buharın tamamını kullanmadığı için egzozundan Bacteria Level. içinde saptırma bölmeleri veya plakaları bulunan yapılan basım. Geri tepme basıncı. Tahrik tarafı. Şekeri alınmış kamış maddeleriyle su geçirimi azaltılmış. Microbial Celulose ) almıştır. Bagas selülozu. Temizlik amacıyla tersten su Bag. döner ahşap parça. kâğıdın elek tarafına gelen yüzü. (Bakınız. Akışı önleyen. Back Tender. Badami Paper. üretim Side. Selüloz fabrikalarında likör oluşturulmuş selüloz. Türbülansı önlemek Back to Back. Selüloz lifleri daha uzundur. sakinleştirici parçalar. düzgün saramama 26 . arka tarafa da Bad Core. Dalgakıran parçalar. Bombeli. şeker alındıktan sonra geriye kalan elyaflı posa. Poturlu.

Torbalık layner kâğıt. Reçine emdirilmiş levha balya kantarı. Hurda kâğıt işleme tesisi. Titreşim açısından dengede olma. Balya yapmak için kullanılan Bag Liners. (Benzer Bakers Wrap.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tam ortada kaliper bozukluğu veya rutubet profili Bald Cypress. beyaz anlamlı. hava geçirgenliği yüksek. Aritmetiksel dağılım tellerini yumak hale getirerek hacmini azaltan presli sistem. Üretimde kaliper bozukluğu veya bobin sarım kaçıklığın mm olarak değeri ile bir saniyedeki dönüş sorunları nedeniyle kalite bozukluğunu ifade etmektedir. bu tür bobinlere gösterilir. Fabrika içinde hurda kâğıtların balyalandığı bölüm. Hurda kâğıdı presleyerek eşitliği dengeleyen karşı değer. Kâğıt çanta üretiminde hidrolik pres. uzun bozukluğu nedeniyle oluşan potluk. Balya kâğıdı. Balya tartma sistemi. Bag House. Balya presi. Bobin açılırken kâğıdın alınamayan balansızlığı gösteren değer. Fırınlama. Bale Conveyor. Saman. kesikli pulpere giren balya ağırlıklarını toplayarak ölçen Bakelite Paper. Balyalı selüloz. Balya teli. Balya teli sarıcısı. İç ambalaj genellikle daha ince ve Baled Waste Paper. (Bakınız. Gevşek kâğıt. kullanılan gözenekli bir kâğıt. Balyalık kâğıt. yüzeyi kuşe kaplı kâğıtlar. yağlı bir kâğıttan yapılır. Balyalama. Elektrik süpürgelerinde Bale. Böylece. Aktif ve pasiften kısımdan Baling Plant. Ağırlığı ölçen alet. kâğıt. sütler gibi gıdaların paketlemesinde kullanılan. Bale Weigher) selülozdan yapılan ve makine izi veya filigran uygulanmış Bale Wire. Bakalit kâğıdı. Balya tellerini kesen kurutulması. Bale Weighing System. Üzerine bilanço yazılıp duvara asılması Balloon Paper. Bag in Box. Bir kuruluşun belirli bir Baling Paper. elyaflı bir ağaç. sayısının çarpılmasıyla elde edilir. Balans kalite derecesi. Torbalık kâğıt. Bale Weigher. Çimento torbaları gibi ayaklarındaki yük sensörleri (Load Cell) ile oluşturulan ve torbaların yapımında kullanılan. tahıllar ve dayanıklı paletli taşıyıcı. selüloz veya hurda kâğıdın hidrolik kullanılan. Balya. (2) Bale Wire Wrapper. G değeri ile düzensiz ve salgılı açılması nedeniyle. Sıcak balon yapımında için üretilmiş karton plaka. balya haline getirme. Balyalı atık kâğıt. oluşur. Balya kantarı. Eksenel verilen ad. Kâğıt yüzeyindeki kuşe tabakasının Bale Wire Cutter. Pulpere balya taşıyan. Genellikle tarihteki ekonomik varlıklarını. (1) Balans. Baggy Paper. Balyalama ünitesi. (1) Kâğıt torba filtre. bilançonun aktif ve pasif dönen bilyalardan oluşan metal bir yataklama elemanı. denk. Bombeli bobin. Bataklık servisi. (2) Çok katmanlı reçine emdirilmiş kâğıt. anlamında dengede/dengeli olma. Değer küçüldükçe balansın kalitesi artar. Selüloz üretilebilen. çok dayanıklı Kraft kâğıdı. Pasif tarafında ise. Genellikle konveyör Bag Paper. ikili Baled Pulp. Balyalı rulman. Kesilen balya Terazi. Liners). (3) Denge. ambalajlama yöntemi. Balance. Fazla kalın olmayan. (örneğin bir valste veya şaftta) Baggy Roll. öz Ball Bearing. Bir Baling. (2) Torbalı baca filtreleri. Balya yapma. sermayesini gösteren tablodur. filtreler. Kutu içi torba. Rutubet profili veya kaliperi Balance Quality Grade. Balya teli kesicisi. Selüloz veya hurda kâğıt balyalarını özel kâğıtlar. Dış kutu ise kartondandır. Balansı bozuk kâğıt. Balon kâğıdı. (1) Bilanço. kâğıttan yapılan torba preste sıkıştırılmasıyla oluşan balya. pasif borçlarını ve öz selüloz balyalarını sarmak için üretilen ambalaj kâğıdı. İki konsantrik bilezik içinde sermayesi bulunur. Balance Sheet. Bale Press. 27 . tarafları daima birbirlerini eşitler. kullanılan. Balya konveyörü. Bilançonun aktifinde kuruluşun mevcut değerleri. Baking. Fırıncı kâğıdı. alınmış döner bir parçada. Bakiye. bağlamada kullanılan tel. (4) Kalıntı. Bisküviler. alacakları ve varsa zararı bulunur. döner bıçaklı ekipman.

Kanada köknarı. Baryum sülfat. Banding. Lastik taşıma bantlı maddesi olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. bir ağacın kabuğunu. 28 . buhar kazanı. Asya’da yetişen ve elyaflarından kâğıt olan açık sarı bir renk. Banka muhasebe defteri. Optik algılayıcılarla okunabilen. Ucu kancalı keçeyi eklemede vardır. Hurç kâğıdı. Barker/Debarker. sürgün veren ağaçların iç kabuklarından kâğıt Band Saw. saz türü bir bitki. Barkod. Bambu saplarından kullanılır. şeridinde. Kalıcı Bamboo. gofraja sunta fabrikalarında. Selüloz üretiminde süreç Banking Book. Bambu. “Tapa” adıyla da anılmaktadır. güvenlik korumalı kâğıtlar. Kâğıt içinde selülozdan gelen. Küresel vana. gözle görülebilen ağaç kabuğu kalıntıları. korumaya alınması. Kabuk lekesi. Tapa. (2) halinde bulunan tabaka. Banka hisse senedi. Banknote or Currency Paper. Banka kâğıdı. Doksan derece hareket ederek Bank Paper. Kabuk kumaşı. Kurutma ve pres Balsam Fir. Bark Specs. Kâğıtta kaplama ve dolgu Band Conveyor. Bir çizim kâğıdı türü. Keçe iğnesi. Kabuk soyma tromeli. özel Barking Drum. hisse senedi ve kıymetli evrakların basıldığı özel Bark Steam Boiler. Taşıyıcı özelliği yoktur. dayanıklı ve uzun ömürlü. kaynatıp. (1) Çemberleme. Bark. Bobinin yan yüzlerini güderi türü bir kumaş. Açma daha düşük gramajlı. devam eder. Para basımında kullanılan dayanıklı ve pamuk selülozundan yapılan. Selüloz ve kâğıtlar. Dış tabaka cansızdır ve selüloz Bantlama. bulunmaz. Band Stock. Bank Book. konveyör. Banka kâğıdı. Yüksek kaliteli. çek. Baryum sarısı olarak da adlandırılır. Baryum karbonat. parçalı) gibi küre kesitiyle oynayarak yapılmış çeşitleri Barbed Needle. Elbise korumak için üretilmiş Bark Cloth. Balston kâğıdı. fakat aynı kalitedeki kâğıtlar. parçalamadan bütün olarak soyduktan sonra. (2) Ağaç kabuğu renginde. Banka kayıtlarının kütüklerin kabuklarını soyarak başlar ve yongalamayla tutulduğu defter. Kabuk soyucu. iç ve dış kabuk olmak üzere iki tabaka çemberlerle bobinlerin sarılması. Barium Chromate. yapılan. Balston 1733 de kurulmuş bir kâğıt firmasıdır. korumaya alma. elektronik ürün kodlama sistemi. kapama elemanının ortası delik bir küre olması nedeniyle Bank Stock. Hesap hareketlerinin kütüklerin kabuğunu soymak için kullanılan makine. korumak için yapılan ambalajlama tekniği. V-port (= V yarıklı) veya Segmented (= kullanılan kâğıt. Barium Sulfate. Kabuk soyma. Şerit testere. kabukları yakarak buhar elde edilen uygun kâğıtlar. Hisse senedi yapımında bu adı almıştır. Bankaların bastığı bono. keçelerinin eklenmesinde kullanılan iğne türü. Hızar makinesi. Firma çizim Barium Carbonate. Selüloz fabrikalarında. Yonga değirmeni. Banknote Paper. üretilebilmektedir. Selüloz üretiminde kaynak olarak kullanılan bir ağaç. çubuklardan oluşan. Barking. (1) Ağaç kabuğu. Afrika’da ekvator hurç kâğıdı. Balston’s Paper. Barcode. Para kâğıdı. Kuşe kaplamada kâğıtları ve filtre kâğıtları üretmiştir ve 1955 de beyaz pigment olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. Bant konveyör. Kabuk (buhar) kazanı. İki kenarı kapatma. Bobini yapışkan bantla sarıp. işlendiği hesap cüzdanı. kullanılan. Bono ve çek kâğıdına göre tam kapalıdan tam açığa gelebilen akış kesme vanası. Dut ve çalı türü çabuk Band Mill. Çelik veya plastik şerit Ağaçların en dışında. Kanada balsamı. döverek elde edilen keçe veya Banding. Bambu selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ball Valve. Banka hesap cüzdanı. Baryum sarısı. Pelesenk. kimyasal yöntemle elde edilen selüloz. kapanmıştır. Baryum kromat. ipsiz dikiş yapabilen bir iğne. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada beyaz pigment olarak Bamboo Pulp.

buhar. Barita kâğıdı. sırasıyla Potash Alum. Acid Alum) olmayan tarafına uygulanan ve opaklığı arttırarak yazının dur. salınımların getirdiği makine oturduğu katın altında bulunan kat. Atık kabuk. Mürekkepli kayıt cihazlarında kullanılmaktadır. bunlardan bazılarıdır. kullanılır. malzemeleri. Baryum sülfat. Kâğıt üzerinde dalgalı veya periyodik Vakum kasalarından su seperatörlerine kadar uzanan görülen bozukluklar. Astar malzemesi. Dalga Barograph Paper. Kalıcı beyazlık sağlayan bir Kuşeleme kuvvete Barometrik basınç denilmektedir ve atmosferik pigmenti. kaplama veya laminasyon astar kartonu. Barium Sulfate. Üzeri kaplanacak Nakliyecilerin kullandığı. sülfatın çeşitli türde çift tuzları vardır. Dalgalar. Krom Alum. Taban kâğıdı. Soda Barrier Coat. Bobin makinesinde tamponu Barometric Condenser. (Bakınız. Kuşelemede kullanılan zemin malzemesi. Yüzeyine kaplama. Kâğıdın su. mihver koyamayacağı ve seperatörden suyu ememeyeceği kadar boru içine bir mil sokarak taşıyan patentli bir araç. Geçirimsiz kaplama. Geçirimsiz madde. Bariyer maddesi. kat olarak kullanılan kâğıt. yağ veya gaz geçirimini veya dekoratif yüz geçirmeyle yeni bir yüz kazandırılacak önlemek için kullanılan. Barring Amplitude. Taban malzemesi. düzenek. Taban kâğıdı. Bobini tek tarafından. Barometric Pressure. Barometrik yoğuşturucu. Kaliper dalgasının en tepe değeri ile en düşük Bir tarafı parafinle kaplı. Fıçı layner kâğıdı. Barometrik basınç. fakat daha büyük çaplı kâğıt varilleri yapmak üzere üretilen Base Alum. Oluklu kutularda alt geçemeyeceği elekle eleme. Zemin kat. Baskıda veya Fixe). sodyum. pH değeri 7 nin üzerinde olan alkali Barrel Liner. Barytes ve Blanc Base Material. Kâğıtta tutkalın veya boyanın elyafa tutunması için arkadan görünmesini engelleyen kaplama. borular. Geçirimsizlik özellikleri. Boru mesafesi vakumun yer çekimine karşı Bartel Truck. Su. büyüklüğü. Taban kartonu. Kâğıdın baskılı Alum (Şap). Büyük parçacıkların Base Liner. Barring Gear. Accept) Barrier Separation. 29 . Çark dişlisi. Dalgalanma büyüklüğü. ağaç kabukları. Santrifüj temizleyicilerde kabul gören Barrier Paper. Geçirimsiz kâğıt. yağ gibi maddelerin kâğıda geçmesini krom ve amonyum tuzları ve sülfürik asit ile birlikte olanı önleyen maddeler. (Bakınız. Barrier Properties. Barrier Material. Siyah bir tur döndürerek elle kâğıdı beslemeye yarayan motorlu likör yoğunlaştırıcılarında vakum altında çalışan bir bölüm. Kaliper dalgalanması. maddeler (2) Taban. Overflow. Alüminyum Kraft kâğıdı. Barometric Drop Legs. Baz alum. (1) Baz. Bariyer. Varil kâğıdı. Amonyum Alum. Base Flow. Bars. Alüminyum sülfat. temizleyicinin üstünden alınan hamur. Barring. Base.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bark Waste. Dalgalanma. çok ince ve opak bir kâğıt. Barometric Drop Legs) bileşiği ile kaplı. Elek üzerinde Basement. Fiziksel eleme türlerinden biri. Atmosfer tarafından bir cismin birim alanına yapılan baryum sülfat. Kuşeleme Tecrit maddesi. Makine altı katı. Astar. fotoğraf baskı kâğıtları. Barometrik vakum ayakları. Kayıt cihazı kâğıdı. değeri arasındaki fark. Atmosferik Baryte. Alt layner. Selüloz fabrikalarında kütüklerin enine görülen bant şeklindeki dalgalar. uzun tutulmaktadır. Bartel arabası. Barrier. Takograf kâğıdı. Potasyum. Underflow. Baryum sülfat (Bakınız. Base Board. Baryta Paper. Bunlar. mihver boru tekniği ile yapılan kâğıt. “Blanc Fixe” olarak da adlandırılan basınç. basınç olarak da adlandırılır. Bunlar kaliperdeki soyulmasından sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan bozulma işaretidir. Kâğıt makinesinin veya kalender sonrasında. Elekle eleme. Ana akış. Işığa hassas baryum sülfat Barometric Legs.

içinde yapıp tekrar başa dönen kontrol yöntemi. parafinle kaplanarak. Basis Weight. Standart kâğıt ölçüleri. Basic Colour. kâğıdın bir Battery Board. Akü üretiminde. Kesikli pişirme. Kütle hamuru. bitkilerin selüloz yapılan iç kabuğu. (Best Available Technology). Base Paper. Akü kartonu. yonga ve likör Stuffs) karışımının reaksiyona girdiği reaktörler. sağlanan en düşük çalışma hızı. kullanılan ve asıl gramajı oluşturan hamur. Yapılacak baskı ve Batik. elyafta tutunumu yüksek boyalar. Taban plakası. Temizlik amaçlı yaprak) libre (libre=pound=453 gr) olarak ağırlığı. Makine B. Renkli bir bazla. ebruli bir görünüş elde edilen boyama Basic Weigth. Gramaj. Özellikle otantik el yapımı kâğıtlarda kullanılan selülozlar. Detail Engineering). belirli ölçülerde bir top kâğıdın (500 Bathroom Tissues. jüt gibi bir yüz kaplama ürünüyle kaplanacak zemin kâğıdı.T. kurşun metrekaresinin ağırlığı. Batch Process. Sürekli olmayan Base Stock. bir asidin karıştırılmasıyla oluşan tuzlar. Selüloz üretiminde. Baz kâğıt formasyonu. (Eş anlamlı. Basic Dye. Beç. Kesikli kontrol. Base Plate. format tüfeklerinin fişeklerinin yapımında kullanılan fişek kağıdı. Makine altı kapatması. boşaltılması yöntemi. dut. Amerikan sisteminde plakaların arasına konulan seperatör kartonu. Sak. (ISO 536). Bazik boya. (1) Taban kâğıdı. teknoloji. Ölçü dışı. Partiler halinde boyama. Kâğıt bağlı iken kâğıt makinesinde teknoloji. kullanılan tuvalet kâğıtları ve kâğıt havlular. Av Batch Control. (Eş anlamlı. Taban hamuru. (Bakınız. Base Wad Paper. Kesikli. renksiz kuvvetli doldur boşalt usulü yapılan pişirme yöntemi. Tuvalet kâğıtları. Doldur boşalt üretim. Standart ölçülerde olmayan kâğıt için. Söğüt. mümkün olmayan bir boyama tekniği. Basic Dye Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan. Batik. mühendislik çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış Batch Pulping. Pulperin her temel prensipleri gösteren mühendislik çalışmaları. Batch System. Ana gövde üretim şekli. Genellikle matbaa artıklarından değerlendirilmek Sole Plate). Metrik sistemde. Ürün haline getirilecek kâğıt. (Bakınız. Kurusıkı kâğıdı. Basic Dye) Batch Cooking. suda çözünmeden pigment halinde dağılan. Base Sheet Forming. Çok katmanlı kâğıtlarda. İç kabuk. kesikli süreçlerde kullanılmaktadır. üzere kesilmiş kâğıtlar. Söğüt. Avan seferinde doldurularak elyafların açıldıktan sonra projeler ve ekipman listeleri bunlardan bazılarıdır. kenevir. Baz hız. Baz ağırlık. Sak selülozu. alt katman olarak Batch Coloring. (Paer Base Wad) Fişek kağıdı. Sürekli olmayan. jüt gibi odunumsu havbelerde alt katta bulunan makine altı kapatması. (2) Baz odunumsu bitkilerin iç kabuğundan elde edilen selüloz. kâğıt. Avan mühendislik çalışmaları. Kumaş veya kâğıdın bazı bölgelerinin kâğıdın cinsine göre standart hale gelmiş kâğıt ölçüleri. beton içinde bırakılan montaj plakası. Fişeklerde barutun arka yöntemi. (Eş anlamlı.A. Beç boyama. Batch Cooking). Renk sapmalarına müsait. Çevreye uygunluk açısından en uygun olan Base Speed. Kesikli pişirici. Tam kapalı Bast. kesikli olan Detayları olmayan ön mühendislik çalışmaları. standartlarına göre. dut. Basis Mass) 30 . İngiliz ve Amerikan tekniği. En uygun mevcut üzerindeki yaş temizlik kâğıdı. Kâğıt makinesini monte etmek Bastard Size. hamuru. Daha sonra kuşe veya başka Bast Fibers. Kesikli Pulperlemede. Batch Digester. kenevir. pound/1000 ft2.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Basement Enclosure. Batch. Doldur boşalt tarzı süreçler. Anilinden türetilmiş. Rutin bir işlevi. Beç üretim sistemi. Basic Engineering. Kesikli süreç. Basic Sizes. Pulpere veya büteye boya konularak yapılan hamur boyama Base Wad. kontrol edilmesi tarafında bulunan kâğıt dolgu maddesi. ölçüsü. Detaylı üretim süreçleri. (Bakınız. Kesikli kontrol.

(2) Kâğıdın elle öğütücüde iki aşamalı olarak yapılır. Nişasta. Hollenderin tahrik kısmı. Dövücü. Pulper bütesi. Bir Betaer Knife. Dayanmak. Sıvı yoğunluğu ölçen Beater Additive. ezme. Öğütme derecesi. Beater Beaming Board. Kâğıda istenilen hamura katılması mukavemeti verebilmek için selülozu açabilme ve Beater Tackle. Öğütme hızı. serbestlik 31 . aşamasında hamurun boyanması. Dövücüde boyanmış. Beherglas. Tahammül etmek. öğütebilme. Su veya hollendede eklenen boya. bıçakları. Oysa gerçek dövme Beating Degree. Beater Chest. Bir tambur Bearings. hem de dövülerek öğütülmesi ayni anda selülozu işleme. ortamda kalmasını ve yağlanmasını sağlayan yatak. Beater. adı. öğütme ise pulper tarafından birlikte yapılmaktadır. Loading) Bear. işlemi. Öğütülebilme derecesi. Dövücü motoru. Öğütme. Beater Loading) Beam. BCT ( Best Conventional Pollutant Control Beater Colored. Yatak. Beatabilty) ve hollenderlerde veya elde tahta tokmakla olduğu gibi eş Beating Rate. Dövücüde dolgu ekleme. Kâğıdın kenarını Beater Dye. aşamasında hamura katılan katkı maddelerine verilen ortak Kutu sıkıştırma testi. öğütücüde boya karıştırma. bardağı gibi kâğıt ürünlerde kullanılan bir teknik. En iyi klasik kirlilik kontrol teknolojisi. Putrel. (2) Kiriş. Hollenderde açılması. Kenar kıvırma. denildiğine sıklıkla rastlanmaktadır. (Eş anlamlı: Beater Knife) belirler. (Bakınız. Elyaf açma. Masura kâğıdı. Dövücü tutkalı. Rulmanın temiz bir pulperde veya öğütücüde hamura katılması. Hamura rifaynerde/pulperde katlayarak. Bu direnç. Beater Sizing. Beater Roll. Dövme çarkı. Kenar katlama. Dövücü boyası. Hollender bıçağı. uygulanan kuvvete karşı Beater Adhesive. Dövücüde tutkallama. Beater Dying. kenarda mukavemet/dayanıklılık sağlama. açma. Burç. Beater Loading. Dövülebilme (özelliği). Bomemetre. Dövülme aşamasında.(Eş anlamlı. çarkı gibi teknesi dışındaki aksamı. Elyaf açmak ve öğütmek için Beating. Rulman yatağı. (1) Işın. Dövme çarkı. öğütücüde dolgu maddesi ekleme. ezme ve öğütmeyi birlikte kapsar (Bakınız. özellikleri kazandıran öğütücü hızı. kâğıt kalitesini olumlu yönde etkileyecek ve dövülme BCT (Box Compression Test). samanı veya yıllık bitkileri bazen pulperlere veya öğütücülere tek başına “beater” selüloz üretimi için tokmakla ezmek için kullanılan tanım. Hollender bıçağı. Dolgu maddelerinin Bearing Housing. (1) Dövme. öğütücü ve yapılmaktadır. liflendirme. kutular üst üste hamura katılan iç tutkal. Beading. Dövücüde boyama. Bu özellikler. karşılıklı yüzeyleri arasında. Yapıştırılmış boş bir kutunun ad.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Baume Hydrometer. (Benzer anlamlı bakınız. Dövücü katkıları. Kâğıda istenilen en iyi zamanlı gerçekleşir. Bu işlem Hollender dışında. (Bakınız. Makinede şase olarak Beater Filling. reçine gibi. Hollender türü ekipman. Dövülme Technology). Döner parçaların dönüşteki üzerine yerleştirilmiş bıçaklardan oluşan ve hollenderlerde sürtünmelerini minimuma indiren yatak sistemlerinin genel kullanılan dövme valsi. Sıkıştırma direnci testi. alet. Tutkalın hollenderde Beatability. Öğütücü. Burada elyafın hem liflendirme ve öğütme işlemini birlikte yapma. istiflendiklerinde ezilmeye karşı kutunun mukavemetini Beater Bar. Best Available Technology) Beater Drive. Öğütücü bütesi. Hollender aksamı. Dövücüde yükleme. kullanılan. Beater Bar) güçlüğü veya ağırlığı taşıyabilmek. Pulperde veya Beaker. Katlanmak. Pulperde veya kullanılan ağırlık taşıyıcı destek elamanları. Günlük kullanımda yapıldığı günlerden kalma. dayanma direncinin ölçümü. Gerçekte elyaf açılımı pulperde.

Beer Mat Board. çalışma verimi açısından kaymayı önlemek için önemli olan Bedstead Paper. Bending ünitesine taşıyan konveyör. (Pilyaj: Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan iz verme işlemidir. Bira filtre kâğıdı. Hollenderde elyaf öğütmek için kaydırma sistemi. sürtünme kuvveti sayesinde olmaktadır. Kâğıda yön değiştirten merdane veya vals. Katlama/Katlanma sayısı. (1) Kırma makinesi. Santrifüj seperatör içine yerleştirilen. Bükülmüş. (2) Sonsuz dönen baskı kayışlı makine. Bir çark üzerine sırayla Belt Shifter. Çark hızıyla değiştirilebildiğinden. kopma mukavemeti. Hamurdan veya mukavemeti gibi dayanım özellikleridir. Bellmer Bleacher. kalın karton. İki orantılıdır (1/r). Bükülme eğimi. Mobilya ve yatakları kayışın gerginliği. Bant konveyör. yıkanabilir filtre kâğıdı. ağartıcı kimyasallar enjekte edilen giriş delikleri bulunur. kutularda. cepleri. Kâğıdın kırılmadan bükülebileceği eğim. ürünlerin raflarda etiketlenerek depolanması. Bubbles). Basınçla Bending Curvature. 32 . çift elekli teksif Beating Time. kutu. Benchmark. Temel ölçü. Kayış gerginliği. Kontrplak türü patentli bir ürün. Bekk düzgünlüğü. Bending Roller. Çark yükü. Selüloz kaynağı olarak Bench Storage. Beech. derecesine erişmek için gereken öğütme süresi. Kayış kaydırıcı. Büklüm. sarmak için kullanılan 49 gr/m2 olarak üretilen Kraft kâğıdı. Kıvrılma eğimi. Bir tür helezon gibi çalışır. Press). kayışlı tahrik sistemi. Kayış-kasnak sistemlerde. Bira bardakaltı kartonu. gerilme Belt Filter Press. Öğütme süresi. Belt Press. Bellmer ağartıcısı. (Eş anlamlı. Hurda harmandan yapılan işleminin yapıldığı ve helisel vidası bulunan boru şeklindeki ve pilyajlanarak kutu yapımında kullanılan karton. Kayış tahrik sistemi. Değeri yüksek olan kullanılan bir ağaç türü. (Bakınız. (1) Elekli filtre presi. uzun elyaftan yapılma.) Bekk Smoothness.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ derecesi. Kayın. Bending Boxes. Pilyajlı karton kutu. Hava cebi. Coaster Board). Bira Bender. çamurdan suyu ayırmak için kullanılan. Katlama direnci. Pilyajlı mukavva. Tek tahrikli kâğıt dizilmiş bıçaklardan biri. Katlama kalitesi. kasnaktan oluşan bir yapıyı döndürebilmek için kullanılan Bending Resistance (Flexural Stifness). Belt Tension. büküm yerlerinin dayanım kalitesini belirlemek yapıştırılarak uçları kapatılmış kauçuk bantlı konveyör. Bed Knife. Bant pres. Pilyaj yerlerinin kırılmadan kaç kez Selüloz fabrikalarında yongaları silodan alıp ön ısıtma katlanabileceğinin göstergesi. için kullanılan bir ölçü. (2) Kırımlı bardaklarından süzülen suları emebilecek. İstenilen serbestlik eleği. Quality) Belt Drive. (Eş anlamlı. Hollender bıçağı. (Eş anlamlı: Belt Filter Beaver Board. Hareketin aktarılması kayışların Oluklu kutuların yüksekliği boyunca ezilmeye karşı direnci. istenilen öğütme yükü/kuvveti ayarlanabilir. Bending Number. bıçağa gelen yük. Eğim çapla ters Bells. Rafta depolama. Yataklık kâğıt. İki şafta monte edilmiş Bending Quality. Kâğıdın mihver boruya yakın edilmesinde kullanılan. Kayın ağacı. Beer Filter Paper. Pilyaj nedeniyle katlanarak oluşan mukavva kutu. kısımlarında görülen bükülmüş durumu. beton karıştırıcı. Pilyaj makinesi. Bant filtre. Kabarcık. İçinde ağartma Bending Chip. makinelerinde konik kasnaklar üzerinde bant türü kayışları ileri geri hareket ettirerek hız ayarı yapabilen kayış Bed Load. Eğimin büyüklüğü kâğıdın esnekliğine katman arasında tutkallamayan bölgelerde oluşan hava bağlıdır. Roleler üzerinde dönen. Döndürme valsi. bira filtre Bend. Bekk cihazıyla ölçülen kâğıt yüzey düzgünlüğü. Katlama Belt Conveyor. patlama mukavemeti. Kabul görmüş kalite ölçüsü.

Kaynakla alıcı arasına giren kâğıt. Beta radyografi. Bir kaynak ve bir alıcıdan oluşur. oluklu mukavvalarda. Bewoid süreciyle üretilmiş Bin. kâğıdın gramajının yoğunluğunun ve Bills of Exchange. Selülozun alkali ortamda kâğıt. Şamua kâğıt. Baston. Beta ışınlarını tahtalarında fon olarak kullanılan kâğıt ve kartonlar. B-Flute. ışınların bir kısmını Billing Machine Paper. Bewoid Size. Çeki listesi. için.4 mm ve oluk sayısı 150 dir. Bibulous Paper. Yonga depolamak için kullanılan altı konik kap. Bir firmanın diğer kalınlığının ölçülmesi için kullanılan teknik. Alfa selüloz tayininde kullanılır. Fon kâğıdı. Konik dişli nakliye sırasında nelerin. Bewoid tutkalı. Bewoid süreci.(Bakınız. Dalga. Binder. Benzoate Paper. Satışta verilen ve ürünün fiyatını Beta Gage/Beta Gauge. Bobine vurarak onun sarım miktar alkali ortamda kazein kullanarak iç tutkal reçinesinin gevşekliğini anlamak amacıyla kullanılan sopa. Emici. Satış fişi. Kutsal kitap kâğıdı. Bir Billy Stick. Isıl yazı yazma emer. daha homojen dağılmasını. Oluklu mukavva veya kartondan BF (Boldface). Bentonite. Ayna mahruti dişli. yüksekliği 2. Emiciliği yüksek bir Beta Celulose. Bending Bible Paper. Asa. yazmaya uygun. Hamuruna sodyum Bibulous. çift tabakalı metal ofset kalıbı. ölçümü sağlanır. Beta firmaya verdiği ve üzerinde yazılı tarihte ödemenin Gage). çözünebilen kısmı. Bevelled Gear. Silo. Billhead Paper). kullanılır. D dalga. Bewoid sürecinde Bill Straps. Sopa. Para destelerini çevrelemek kullanılan ekipman. Ticaret senedi. Kâğıdın su emme özelliği. bir iç tutkal. Konik dişli. Bill. Shipping Documents) Bewoid Mill. kâğıt. ve arkaya geçen sinyal azalır. Bills of Lading. (Bakınız. AFlute) 33 . Kalın yazı. Kâğıtta nişasta tutkalı bu tanımlayan bir ifadedir. ne kadar miktarda taşınmakta tahrik. gibi. Konşimento. kullanarak. Antetli kâğıt. basılmış kâğıt. Kâğıdın gramajı arttıkça emilim oransal olarak artar özelliğine sahip kâğıtlar. topaklanmamasını sağlayan Bimetal Plate. Bağlayıcı. Kâğıtta dolgu maddesi olarak düşük gramajlı olmasına rağmen dayanıklı ve opak bir kullanılan doğal bir kil türü. Poster ve ilan Beta Radiography. yapılacağını belirten belge. İncil kâğıdı. belirlemek için kullanılan ve beta ışınları kullanan Billhead Paper. laminasyonun olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını yapışmasını sağlayan maddeler. Bimetal kalıp. Bill Poster Blanking Paper. Bakır-krom veya bakır-nikel patentli (1930) bir süreç. B dalga (ince dalga) olukluda. Resistance) İncil ve Kuran gibi kutsal kitapların basıldığı. benzoat karıştırılarak üretilen ve asit oluşumunu önlediği Nonbibulous) için metal aksamın sarıldığı kâğıtlar. A dalga. Bin Box. Fatura. Karton kutu. (Bakınız. İnce dalga. Bewoid Process. Bewoid prosesi. oluk amaçla kullanılmaktadır. Kâğıtta elyafların bağlanmasını. Yazar kasa kâğıdı. (Bakınız. Bu sayede lineer bir gramaj Bill Paper. B-Dalga. Bewoid değirmeni. Kâğıdın gramajını gösteren ticari belge. Bir Bevelled Gear Drive. Kurutma kâğıdı. olduğunu gösterir belge. Katlanma sertliği. kemik renkli. kaplama maddelerinin tutunmasını.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bending Stiffness. C dalga. Fatura ve senet gibi elle yazı radyoaktif ölçü cihazı. Senet. (Karşıtı. Benzoatlı kâğıt. Beta ölçer. İrsaliye. Ayna mahruti tahrik. Kısaltılmış olarak “Bold” diye yapılma kutu. Para deste kâğıdı. (Bakınız. Bentonit. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft kâğıdı türü. Beta selüloz. E dalga ve K dalga türleri de vardır.

(Bakınız. (Bakınız. Cilt kartonu. Kaplama sırasında Bioenergy. Biofuels. Biyolojik atık su ortamda 5 gün süresinde tüketeceği oksijen miktarıdır. Biyolojik dönüşüm. Tutkal. Cilt artığı. Mürekkebin kullanılmaktadır. Bir kapak içinde fasikülleri dikerek Biofilm Formation. Bağlayıcı madde. bağlayıcısında bulunan kusur nedeniyle baskıda oluşan Biofilm. oluşturması. faaliyeti. (Eş anlamlı. Endüstriyel ve evsel Bio Based Adhesives. Biyokimyasal Biological Effluent Treatment. Ciltlemede kullanılmak Biological Conversion. Ciltçi kartonu. Hogged tarafından organik maddelerde gerçekleştirilen çürüme Fuel Boiler). Yonga kazanı. Lignocellulose). Binding Offset. Çürüme. (Eş anlamlı. kâğıt yüzeyinin görünüşünün sırasında ortaya çıkan gazlardan elde edilen enerji. Organik maddelerin bozunmaları oluşan bir kusur nedeniyle. arıtımı. Ciltleme marjini. Biyoyakıt. Biomass Boiler. Yapışkan (kâğıt) bant. ağaç kabukları. BOİ atık suyun 20°C lik. Biyolojik öğütüm. Biyolojik yonga parçalama. Yapışkan kâğıt bant. Aerobik koşullarda Biological Oxygen Demand (BOD). Bioethanol. yüzeylerde tutunarak oluşturduğu katman. (1) Ciltleme. Biorefining) kimyasallar. Binding Tape. Bağlayıcı göçü. (2) Bağlama. likör. Tutkalla veya Mikroorganizmaların yüzeye tutunarak film tabakası mekanik olarak elyafları birbirine bağlama. alkol. Mikro organizmaların metal veya beton lekeler. Biyolojik ortamda. Biyolojik su arıtımı. Biyosit. Bağ yapma. Binding Agent. Kaplamada noktalı görüntü. Biyofilm. evsel atıkların mikroorganizmalar tarafından dönüşüme Binding Paper. Biodispersants. Selüloz üretimi için kullanılan ağaçların ve arıtma ünitelerinin artıklarının Biodegradation. 34 . Biyoenerji. bakterilerle yapılan bir dizi işlemler. Biyokütle. uğratılması. (Eş anlamlı. Kâğıt fabrikalarında Selüloz üretiminde yongaların pişirme öncesi mantarlar yüzeylere tutunan biyofilm tabakalarını çözmede kullanılan tarafından parçalanması. Mukavva. Bitki artıklarından elde edilen etil Binder’s Board. Atıkların içinde bulunan dengesiz durumdaki Biocide. Lignin türevi tutkallar. Kâğıt Binder Waste. Bitki artıkları ve bitkisel şekillerini yok etmek için kullanılan kimyasal. oksijen ihtiyacı (BOİ). Endüstriyel ve üzere bırakılan yazısız kısım. Biyolojik kontrol. Biopulping. atıklardan elde edilen yanıcı maddeler. organizmaların oluşturduğu yanıcı maddeler. sırasında. bozulması. Bilinen alkol olmakla birlikte yakıt olarak Binder Specks. Biyobozunma. Biochemical Oxygen Demand (BOD). karbon dioksit ve suya dönüşerek Biofuels. Eş anlamlı. Biyobozunur atık. Binder). atıkların içindeki zararlıları yok etmek için başka biyolojik Lignin Based Adhesives) canlılar kullanılması. Kâğıt üretimi organik maddelerin oksitlenmesi ve sindirilmesi için. kesiminden sonra ortaya çıkan kırpıntı kâğıtlar. Biyoçözücüler. kapalı döngü nedeniyle oluşan biyolojik yaşam Biomass. Matbaalarda kitap kenarlarının fabrikalarında yüzeylerde birikintiye yol açan oluşum. Biological Control. Biyolojik yaşamı öldürücü. bozulmaya uğrayan organik madde atıkları. Biyofilm oluşumu. Biyokütle buhar kazanı. cilt yapma. Lignocellulose). karanlık ve dışarıdan ek oksijen alamayacağı bir Biological Wastewater Treatment.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Binder Migration. (Bakınız. Biodegradable Waste. Atıkların içindeki organik maddelerin Kurumak suretiyle pigmentleri birbirine bağlayan uçucu bozunmaları sırasında ortaya çıkan yanıcı gazlar ve siyah madde. Bağlayıcı benekleri. Çürüyebilir atık. Biyolojik oksijen mikroorganizmaların atık sudaki organik maddeleri ihtiyacı (BOİ) ayrıştırmaları için gerekli oksijen miktarı. Organizmalar yakıldığı buhar kazanı. Beraberinde mikrop öldürücüler kullanılır. Deposits) Binding. Biomass. Biyoetanol.

lignin ve birtakım karbonhidratların gramajlı kaplanmış. Sulphite Pulp) Black Line Paper. kalsiyum sülfit (sodyum. Bisülfit hamur. Kayın ağacı. neden olmaktadır. yongaların yapı. karışımından oluşan esmer renkli sıvı. Siyah. Diş izi. magnezyum sülfit) karışımı içinde havayı atmakta ve opaklığın azalmasına ve esmerleşmeye yongaların pişirilmesiyle elde edilen kimyasal hamur. Siyah film kâğıdı. Baca kurumu. Işığa duyarlı filmleri saklamak için kullanılan. Biscuit. Asfalt emdirilerek yalıtım Black Liquor Burning/Firing. İskambil kâğıdı. (Bakınız. Biyoçamur. Siyah-Beyaz fotoğraf kâğıdı. Kalenderin veya süper Bisulphite Pulp. Biplex. Bitumen. İskambil ikiye ayrılması sonucu koyu bölgelerin oluşması. (Bakınız. Siyah likör. Kükürt dioksit ve kalenderin ağır basıncı. Japonya’ya özgü bir yazı kâğıdı türü. siyah renkli. Tooth). Birch Pulp. Siyah likör buharlaştırıcısı. Siyah çizgili kâğıt. matbu. üretiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış çok katlı kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Biosludge. (Bakınız. Çiftkırılım. kâğıt türü. odunsuz kâğıt. gözeneksiz 35 . Siyah likör yakma. siyah renkli ve paslanmayı önleyici özellikte bir grenli kâğıtlardır. Ağır gramajlı Black Needle Paper. transferler gibi konuların üzerinde durulduğu araç veya Birefrigence. kâğıt içindeki rutubeti hapsederken. Barita. kâğıt yüzeyinde opaklığın yer yer azalmasıyla meydana gelen renk değişimi. Bobin makinesinde kombine kesim sırasında ortaya çıkan dar ebatlı genellikle Black Cook. Nişasta granülleri üzerine düşen ışığın kırılarak Black Centered Board. üretilen kâğıtlar. Kalendereleme kullanılarak. Black Photo Paper. sodyum sülfit ve sodyum Bitumen Coating Machine. Bisülfat hamuru. sonucu. Işık emiciliği nedeniyle termal amaçlı da kullanılmaktadır. siyah likörün soda Bi-Winder. Buna yanık pişirme de denir. Kırılım çiftlemesi. Multiply) Blackbody. Bisulfate Pulp. girdiler. Bitüm kâğıdı. Sülfitle odunun pişirilmesiyle ıskarta olarak geriye dönen bobin. Bir zeminin tüm ışınları emdiği için ortaya Siyah likörü yakmak amacıyla suyunu uçurma. likör içindeki lignini yakarak. Sert ağaç selülozu Black Box. fotoğraf kâğıtları. çıktılar. Gövdesi kara olduğu için Birch. Tracing Paper). İkili bobin sarma makinesi. Yazı Bite. Black Liquor Evaporation. Kara cisim. esmer elyaf elde edilen süreç. Bitüm kaplama makinesi. Biocide). çıkan renk. Biyolojik arıtma sırasında havuz Black and White Paper. Kara kutu. Kayın selülozu. Siyah albüm kâğıdı. Siyah malzemesi üretmek üzere yapılmış kâğıt. karbonat gibi tuzları geri kazanmak için. Resim kâğıtlarının yazmada kullanılan. Esmer pişirme. Çizgili kâğıt. reçine veya polyester ile kaplanarak kullanılan Biostat. İki katlı. Black Album Paper. (Benzer anlamlı. Ayni anda iki kazanında yakılması. Esmerleşme. kimyasallarla pişirilip yıkanmasından sonra geride kalan ve Bitokoshi. Siyah iğne kâğıdı. girdiği kütle içinde ikiye ayrılarak iki farklı ışın meydana getirmesi. (Bakınız. bisülfat pişirme yöntemiyle elde edilen hamur. Needle Paper). Bir ışığın sistemlerin sembol hale getirilmişi. İçindekilerden çok. Black Liquor Evaporator. bobini birden saran makine. tabanına çöken çamur. mükemmel bir ışık emici olarak görülen referans yüzey. Yanıklaşma. yüzeyine keçe tarafından safihaya yaşken verilmiş grenli Black Liquor. Testlayner gibi yaşken iki katlı olarak Black Ash. türlerindendir. Siyah likör buharlaştırma. İğne paketlemede kapaklık olarak da kullanılabilecek türde işlenmiş ve yüzeyi kullanılan. Bisülfit likörü Blackening. Çok düşük kimyasallar. Black. Dişli. (Eş anlamlı. Dar ebatlı ıskarta bobin. Kraft sürecinde. siyah çizgili kâğıtlar.

Beyazlatma. Kuşe kaplamada. Patlayıcı kâğıdı. Çizgisiz defter kâğıdı. kullanılan maddeler. Fotoğrafta. Kuşe çözeltisinde kullanılan Ağartılmış Kraft selülozu ağırlıklı kutu kartonu. hamurun yaptığı kuvveti ölçen kesafet ölçücüsü. Önce. Baryum sülfat. kâğıt türü. Hipoklorit türü beyazlatıcı Blade Crease. Blanket Smash. dinamit. Hamur hattı üzerine takılan ve bir lama üzerine Bleached Corrugating Material. Bıçaklı tip kesafet selülozdan yapılan karton. Raspa kırışıklığı. Blanket Accumulation. Üzerine Blade Coater. sıyrılırken. beyaz pigment. siyah kalıp. Black Wrapping Papers. kâğıtlar. Ofset baskı fotoğrafları saklamak için kullanılan. bulunmayan bir kâğıt türü. Blanket-to-Blanket. amaçlı kullanılan. siyah renkli bir valslerinin yüzeyini kaplamak için kullanılan lastik ve bez paketleme kâğıdı türü. Knife maddeler içine konulmaktadır. Katlanmamış ambalaj kutusu. Beyazlaşabilirlik. Raspayla kuşelenmiş kâğıt. Kuşe çözeltisini raspayla Mekanik selülozlar ise doğal renklerindedir. Blanket Buildup. Black Print Paper. (Eş anlamlı. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için görülen bıçak izi. Bleached Packaging Paperboard. Siyah bitümlü kâğıt. Ağartma. değerine ulaşmak için gerekli ağartıcı miktarı. Coating. bazı bölgelerin aşırı sıyrılmasıyla alt katmanın Bleach Demand. Blanket birikintisi. Belli bir beyazlık göründüğü dalgalı görüntü. karışımı kaplama. Blanc Fixe. Black Waterproof Paper. Bleach. Kraft veya Kâğıdın iki yüzünü basabilmek için kâğıdın valsten valse jüt kökenli. Blanket sarım açısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ve içinde saklanan filme zarar verecek kimyasallar Blank or Black Box. Blanks. Işığa duyarlı Blanket. Beyaz layner. Blanket. Raspa sıyrığı iz. çeşitli gramajlardaki kâğıtlar. Kara kutu. Giyotinde yapılan kesim. Kuşelemede raspa layner kâğıtlar. gerekli parlaklık ve ışık özelliğinin kazandırılması işlemi. Sarı veya esmer elyafa. Raspa. Blanking Paper. Blade Marks. Ağartılmış kimyasal Blade Type Consistency Transmitter. ziftle doyurularak su geçirimsizliği sağlanan bir aktarılmasıyla yapılan baskı sistemi. Baskısız kâğıt. Bıçaklı/raspalı kuşe makinesi. Blade. Boş kutu. Siyah baskı. 36 . Siyah kalıp. Bleached Board. Beyaz karton. Bıçakla kesilmiş gibi olan (2) Bleachability. Bıçak kesimi. Blank Book Paper. Blade Cut. Blade Scratch. mürekkep ve diğer kirlilikler. Ağartıla bilirlik. Knife Over Coating. Raspalı Kuşeleme. fişek gibi patlayıcıların ambalajlandığı Blade Coated Paper. Blanket üzerinde renklerin ayırt etmek için. Bu kâğıtlardan kapsül ve kovan yapılarak. (1) Raspa kesiği. Neme karşı çok dayanıklı veya raspayla sıyıran kuşe makinesi. Gap Coating). Beyazlatılmış ve oluklu mukavva yapımında kullanılan Blade Wrinkle. Blanketin kâğıdı veya jütten yapılan. Kraft Blanket Wrap Angle. Siyah paketleme kâğıdı. İki yüzlü baskı. Beyazlatıcı. Ağartıcı. Bleaching. siyah-beyaz tonlarda yapılan. transmitteri. Siyah pozitif kâğıdı. Beyaz Kraft kartonu. kâğıt baskı yapılmamış kâğıt veya karton. Kauçuk vals kaplaması. makine yönünde maddeler. Black Positive Paper. (Bakınız. patlayıcı Blade Coating. Blanket çatlaması. olan. Genellikle kimyasal selülozlar ağartılabilir özelliklerdedir. Bıçak/raspa izi. (Bakınız Black Line Paper). Karton kutu. biriken kâğıt tozları. Ağartıcı ihtiyacı. Fon kartonu. yüzeyine kuşe çözeltisi sürerek fazla kaplamayı bıçakla Blasting Paper. Bıçak izi. bıçağının kâğıdı sıkıştırarak üst üste katlaması. Bıçak. Boş kâğıt veya karton. Valsten valse. Blanket Buildup) Black Printer. paketlemede veya dekorasyon kâğıtla yaptığı açı.

Bleed/Bleeding Fastness. boya özelliği. (Chlorination. Kısaltılmışı CEHH dir. Bleed Trim Size. belirlenen son ölçü. Harman. Pres kusması. Hamurla çeşitli maddelerin cinsinden verim. Ağartıcı ihtiyacı. Selüloz veya dönüşümlü kâğıtların baskının sağlığa zarar vermemesi için aranılan. Bleaching Time. aracılığıyla bağlanması sonucu oluşan yüzey kaplama yapısı. Baskı sonrasında. Baskı alanı olarak Bleaching Powder. Beyazlatma ünitesi. kenarda bırakılan kesim payı. kimyasalları. Ağartma yardımcı maddeleri. Hypochlorite. (2) Tutkal Blind Drilled Roll Cover. Hypochlorite). Kâğıdın veya mürekkebin özellikleri yoktur. Karışım noktası. Klor kokulu ağartmada kullanılan beyaz toz madde. Bleaching Auxiliaries. Özelliği preste sıkılan safihadan çıkan suyun uzaklaştırılmasında cep nedeniyle. Kör delikli-kanallı Bleach Requirement. Çeşitli Extraction. su alma anlamlı. Kalsiyum hipoklorit. ortamı hazırlarlar. Kör delikli vals. kayıpları belirleyen bir ölçüttür. Kör delikli vals kaplaması. Ağartma kademeleri. Özellikle ambalajlarda ve peçetelerde. (Eş vals kaplaması. Mixing). Ağartmada baştan sona Blending. Ağarmaz kâğıt. miktarıyla ağartma sonrası selüloz miktarı arasında yüzde Blend Point.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bleaching Agents. Ağartma sıvısı. valsin kaplaması üzerinde bırakılan kör delikler. ağartıcılarla rengi bozulmayan para kâğıtları gibi olarak kullanılır. Karışım. Ağartma bölümü. elyaf türlerinin harmanlandığı büte. Blind Drilled Roll. farklı malzemeler Bleaching Yield. Üzerine mürekkep veya boyanın suda veya alkol gibi sıvılarda çözünmeden yaldız baskı yapılmamış Gofraj. (1) Tıraş payı. Mix). Boya haslığı. Çeşitli elyaf türlerinin karıştırtılması ile oluşan son hamur Ağartma işlemleri. enzimler veya alkali maddeler gibi boyanın aşınması. yapılan işlemler. 37 . kâğıtlar. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için karışımı. Blend. (Bakınız. (Eş anlamlı. solması veya nem yüzünden lekelenmesi. Kör baskı. (3) valslerinde. Bleaching Sequences. Karıştırmak. Harmanlama bütesi. Ağartma tozu. Kesim ölçüsü. tüm aşamaları kapsayan süre. (Eş anlamlı. Ağartıcı lekesi. özelliği nedeniyle. Boya bırakma. Harmanlama. Ağartma süresi. Karışım bütesi. Ağartma verimi. baskı sırasında mürekkebin arkaya Bleaching Liquor. Kâğıdın Selüloz veya dönüşümlü elyafların ağartılmasında üzerindeki baskı mürekkebini almaması. Arkaya geçme. Kâğıt üzerinde çözünmemiş arttırabilmek için. Pres valslerinde. İçinde ağartma geçmesi. delinmesi sonucu oluşan oyuklu yüzey yapısı. Bleed. amacıyla. Ağartma kalabilme özelliği. tanımlanmış ağartılmasında kullanılan kimyasallar. yüzeyinde deliğin diğer tarafa geçmeyecek şekilde Hamurun beyazlatma işleminin yapıldığı fabrika ünitesi. Sadece selüloz harmanlaması için değil. kör deliklerin birbirleriyle kanallar toz ağartıcıların bıraktığı lekeler. Baskı sırasında kenar kesimini de dikkate alarak. Kimyasallar ve yıkama sırasında oluşan buluştuğu nokta. Bunların doğrudan ağartma Bleed Through. Gofraj. dış etkilerle kullanılan stabilizatörler. Kör delikler Bleach Resistant Paper. Blind Emboss. (Eş anlamlı. Bleaching Sequences) Blender. yardımcı kimyasal maddeler. vals Bleach Plant. Kâğıt makinesi baskı valslerinde. Chest). Blend Chest. Karıştırıcı. kimyasalları ve yardımcı kimyasalların bulunduğu sıvı. Mixing Bleaching Stages. Beyazlatma kimyasalları. Bleeding. Boya çözülmesi. Karıştırma. Beyazlatma (işlem) basamakları. safihadan su alma kapasitesini arttırmak Suyla temas sonucu renk akması. Bleach Demand) kapasitesini kör delikli valslere göre daha fazla Bleach Scale. Blind Drilled-Grooved Roll Cover. Ağartıcı talebi. Ağartma öncesi selüloz içinde geçerli olan karışım hazırlama işlemi. Oluklu kutu imalatında karşılaşılan bir sorun.

kâğıt içinde buharlaşma sonucu oluşan hava cebi. Kabarcık. Tıkama. yüzeyi tutkallanmamış kâğıt. Blow Tank). kullanılan blöf sistemi. Kör başlık. Blocking Resistance. üzerinde birleşmesinden oluşan vanalar topluluğu. valsle kâğıt Blow. kâğıdı. Temizleyici konilerinde veya otomatik olarak yapılmaktadır. Göz. yazı ve şekillerin bulunduğu bakır veya çinko plakalar. Geri üfleme. İç gözenek. yapılmamış sayfa. ince kesitli hatlarda meydana gelen sıkışma ve tıkanmalar. veya tutkal gibi nedenlerle birbirine yapışması ve kütle Blind Folio. Blister Resistance) sırasında kullanılan blöf sistemi. Hava kurutma bölümünde safihanın ısıtılması için keçe tarafına kabarcıkları oluşturularak nakliyede tampon görevi yapan konulan ve nozullarla içine sıcak hava verilen kasa. Blocking) Okuyucu için anlamı net olmayan veya belirsiz olan başlık. Blöf işlemi. Bu işlem elle veya Blockage. Hava cebi. Kurutma kâğıdı. Papye kâğıdı. preste veya Blister Pack. Taş baskıda. Bloklaşma. Kullanılmayan boru hatları Blocking. Block Bin. (Bakınız Bloodproof Paper). (1) Kazanlarda yüksektir. Blöf aygıtı. Kör flanş. kâğıdın ani sıcaklıkla karşılaşması. Kâğıdın kan ve et suyunu geçirmeyecek şekilde parafinlenmesi sonucu ortaya çıkan mumlu kâğıtlar. Kör şekil.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blind Flange. Kalın yüzeyinde. Blister Resistance. (Bakınız. için arkadan verilen basınçlı buhar. Ham madde silosu. Baskısız boş sayfa. Blöf. üzerine baskı bloklaşma oluşabilir. kurutmada bölümünde ise. İç Blotting Paper. Geri üfleme vanası. Kâğıdın üst kuşe tabakası ile kabın içindeki havanın. Kasap kâğıdı. Blower. akış geçişini engellemek için konulan parça. Çok Blind Image. Bloklaşma direnci. Göz testi. (Bakınız. gazın veya buharın boşaltılması mürekkep katmanı arasından oluşacak hava kaçağı gözenek işlemi. Gözenek patlağı. Bazı tür kâğıtlarda hava cebi direnci Blow Down Apparatus. kapanırken bazıları açılır. Fan. içindeki rutubetin Blow Down. Blister. Blow Heat. Körelme. Kurutma kâğıdı. rutubet. 38 . Blöf sıcaklığı. oluşumunu önler. Sıcak ambalaj malzemesi türü. su veya hava. Tıkanma. Kâğıt katmanlarının. buhar veya gaz salma. Baskıda kullanılan bir kavram. Basınçlı bir buharlaşmasına neden olur. Boşaltma. Kan geçirmez kâğıt. Bloklaşmaya Blind Headline. Tek bir hamle ile bazı vanalar almama şeklinde oluşan baskı bozukluğu. (1) Kâğıt Blotting Board. Kalenderde. Kâğıt yüzeyindeki Blow Back Valve. Kör sayfa. laminasyon sırasında kalan hava cebi. Sümen gözenek. Blistering. havayı preslerde fabrika içinden. Balonlu poşet. Blinding. Basınçla üfleyerek hava. kullanılan rölyef. Tahliye. Blok vana. Köreltme. Gözenek direnci. Kâğıt makinesinde. arasında sıkışan hava cebi nedeniyle kâğıtta oluşan Blow Back. Üfleyici kasa. Emici. Tipo baskı sırasında. Kalenderlerde de aşırı basınç nedeniyle olarak numaralandırılmasına rağmen. Blister Cut. (Bakınız. Kitaplarda sayfa oluşturması. (2) Selüloz üretiminde pişirme Blister Test. Blood Resistance. Tıkanmalarda tıkanıklığı açmak yarılma/patlama. bir bölgede mürekkep yönlü el vanasıdır. (2) Aşırı gramajlı ve ıslak imzanın mürekkebini emmek için sıcaklık veya fazla mürekkep nedeniyle. Block. tutkallanmamış kâğıt. Sümen kâğıdı. karşı oluşan direnç. Baskı sırasında kuru havbe içi havasından almaktadır. Balonlu ambalaj. basınç üzerine. kaplamanın kabarcıklanması. Oluklu mukavvadan kutu yapmada kullanılan bir makine. Bliss Machine. Oluklu kutu makinesi. Kabarma. Baskı bloğu. Üfleç. Göz göz olma. Çeşitli vanaların tek gövde Genellikle reklamlarda kullanılan net olmayan cümleler. baskı sırasında kullanılan. Blow Box. Deliklerin tıkanarak işlevini Bloodproof Paper. Block Valve. yapamaması.

Kaplama kartonu. Oluklu mukavva vanası. Board. (Bakınız. hamura az miktarda katılan mavi boya. ani tahliye. Blow Tank. (2) Bu türde kaplanmış karton. Suni deri yapmak doğrudan safihaya geçer ve nemli hava uzaklaştırılır. Blöf basıncı. Blöf zamanı. Red Rosin Sheating Paper). Blow Blue Laid. (Bakınız. (1) Taslak kopya. amacıyla. Blöf. Blöf hattı. çizimlerin basılı olduğu projeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blow Heat Recovery System. Selüloz pişirme Blueprint. destekleyen vals. olarak içine boşaltıldığı tank. Blöf hattında öğütüm. Teknik çizimleri Blow Off. Hava üflemeli kurutma. üretiminde kullanılan dış yüzeydeki kâğıt (Bakınız. Lining). açık mavi karton. Pişiricide pişirme işlemi sonunda. Mavi melek. enerjisini geri kazanmaya yarayan sistem. Mukavva. Blue Angel. Blue Reflectance Factor. olanı. Bu tanımlar kullanıcıya göre değişebilmektedir. Mavi renk genellikle dönüşümlü kâğıtlarda kullanılan ambalaj rengidir. Blöf süresi. Selüloz üretiminde. Baskıda görüntüdeki bulanıklık. Tank). Kâğıdı beyaz göstermek sistemi. Salpa harmanı. Mavi aydınger kâğıdı. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. Blow Tank) Hurda kâğıttan üretilen. Mavi boya. Blöf valsi. Blueprint Blow Liquor. Mavi leke. Odun pişirici çıkışındaki tahliye Board Liner. Isı Board-Leather Pulp. kullanılır. Blöf tankı. Ozalit kâğıdı. Şahit baskı. Halı ambalajı olarak kullanılan mavi kâğıt. Elektrikli ısıtıcıdan yönlendirilen sıcak hava. Alçı panel kaplama kartonu. Mavi halı sarma kâğıdı. (Eş anlamlı: Blow Valve) artıklarından harman yapılarak elde edilen hamur. Blueprint Paper. Blow Pit. Board Converting Machine. karton. Blöf ünitesi. Boyanın yaş safiha üzerine kullanılmış kâğıtlarda ölçülen beyazlık değeri. Çivit Blowout. Emniyet açması. Bu isim altındaki kartonların görünüşünü değiştirmek ve dayanımlarını kâğıtlar % 100 hurda kâğıttan üretilmektedir. (1) Kartonun 500 gram/m² ve üzerinde Blow Time. likörün ve basınçlı buharın düzenli Blur. Blöf tankında selülozdan sızan Paper) likör. (1) Değersiz türdeki çevreci olduğunu gösteren bir isim. (Eş anlamlı. Blue Rosin Sheating Paper. safiha üzerinden emilir veya safihaya doğru üflenir. Blue Plaster Board. Duvar kaplaması olarak kullanılan Blow Line. Emniyet vanasının açması sonucu oluşan kopyalamada kullanılan kâğıt. yarısı selüloz diğer yarısı öğütülmüş deri Blow Unit. Blue Tracing Paper. Blöf buharı ısı geri kazanma Blue Dye. Mavi yansıtma faktörü. Blue Carpet Wrap. Çivit boya. Board Blow Zone. Almanların verdiği. Blöf likörü. pişmiş olan yonganın. yoğun tutkallı. (2) Teknik mekanik öğütme işlemi. Blow Valve. Bu yöntem temizlik kâğıtları ve sentetik safihalarda Board Caliper. Kutu makinesi. Mavi çizgili. Bulanık. Fışkırtma. blöf edilen buharlı selülozun için. Blöf bölgesi. Elekle pres arasında safihayı amacıyla katılan ve çözünmemiş olarak kalan çivit lekeleri. Blue Spots. arttırmak için yapılan kaplama işlemi. Kâğıt hamuruna beyazlatma Blow Roll. (2) Katmanları olan kartonlara verilen genel ad. Blow Through Drying Process. Kaplanmış karton. kâğıdın Board Lining. Blöf tankı. 39 . Mukavva kalınlığı. Blow Pressure. Mavi renkli kaplama kâğıdı. Blow Line Refining. (Eş anlamlı. mavi boyalı sert Blow Point. damlatılarak yapılan renk testi. Blöf vanası. Baskı kontrolü sonrası blöf tankına gelirken selüloz üzerinde yapılan yapmak için basılmış şahit baskı kopyası.

Base Stock). Kazan domu. (Bakınız Book Back Liner). (Eş anlamlı. İmitasyon resim kâğıdı. Blow Down) Bogus Bristol. İkinci kalite kaplama kâğıdı. suyu yerine koymak amacıyla geriye dönen kondensat ve Bogus Drawing Paper. işlemi. Karton perdahlama kalenderi. Üçüncü hamur kenarları. olabildikleri son sıcaklık derecesi. yapılacak kâğıt veya kâğıt hamuru. Bağlanma bölgesi. Testlayner. Yönetim kurulu. doyuncaya kadar zift gibi maddeler kişilerden oluşan kurul. 40 . Pamuk özel olarak şartlandırılmış yumuşak su. İkinci kalite kâğıt. Kraft dışı her oluşan bağlanma. daha düşük kalitedeki yetersizliği nedeniyle kimyasal işlemin kesintiye uğraması imitasyonu. oluklu mukavvanın alt yüzü olarak kullanılan bir kabın içindeki havanın. Fluting ve gri karton bir Bogus kâğıttır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Board Glazing Calendar. Kaynama noktası. Kazan besi suyunu şartlandırma. Taban kâğıdı. Sülfat geri kazanma kazanında besleme kâğıt. Birim zamanda gerekli ve ağırlık kartonu. Bağlanma. Kalenderleme yüzeye düzgünlük sağlamaktadır. Boiler Efficiency. Dönüşümlü etiket kartonu. ihtiyacı (BOİ). tür kâğıt. Dönüşümlü ambalaj kâğıdı. Dönüşümlü Body Paper/Stock. Dönüşümlü fluting kâğıt. Kazan besi suyu. Ciltli form veya makbuz Bonding. bu nedenle dupleks gibi görünen karton. çözünmüş oksijen miktarı. (1) Dönüşümlü kâğıt. (Bakınız. Biyolojik oksijen üretilen. Hurda kâğıttan Boiler Blowdown. Boiler Feed Water. Astarlık karton. Kaplama kâğıtlardan 50-70 gr/m2 arasında üretilen ambalaj kâğıtları. Boiler Feed Pump. Yuvarlak elekli Boiler Drum. Board of Directors. Maddelerin sıvı halde olarak. gazın veya buharın boşaltılması karton. yatırımcı adına denetlemek için seçilmiş veya atanmış İmitasyon kâğıtların. emici kâğıtlar. Diğer Ağır gramajlı kâğıtlarda yüzey düzgünlüğü bozulmaktadır. Kazan boruları. Kraft hurdalarından yapılan kâğıt. samanlı kâğıt. Tahliye. Bogus. Dönüşümlü kaba kâğıt. karışık harmanla yapılmış Bristol. ve enerji üretiminin durması. Boiler Water Treatment. yapabilecekleri dış yüzeyi. başka tür kâğıtlara dönüştürülmesi amacıyla BOD (Biological Oxygen Demand). İmitasyon Manila kâğıdı. Bogus Kraft. İkinci kalite kâğıt. Blöf işlemi. Kalenderde tek tarafı suyun buhara dönüştüğü ince borular. Buhar üretiminde kullanılan kazanlar. kimyasal selülozla üretilen resim kâğıtları. Orijinalinin parçalamak için biyoorganizmalara belirli sürede gereken hurdasından yapılan dönüşümlü kâğıtlar. Şirket faaliyetlerini Bogus Saturating Paper. (3) Değerli bir kâğıdın. Boiler. İmitasyon dubleks. cinsinden ifade edilen biyolojik oksijen ihtiyacı Bogus Wraping. Boşaltma. Bogus Corrugating Medium. oluklu mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtlar. Oluklu mukavvada oluklandırılarak iç kısımda kullanılan. Kazandan eksilen dönüşümlü kâğıttan üretilen fluting kâğıt. Kazan verimi. Buhar kazanı. Boiler Tubes. selülozu yerine. Bu dereceden sonra Bogus Lining Paper. BOİ yükü. Kazan besi suyu pompası. boyanarak üretilen. İmitasyon Kraft. Manila bitkisi yerine amanın kullanıldığı Bonded Area. Mekanik veya kimyasal yollarla gibi ürünlerde arka kapağı olarak kullanılan. Testlayner. ikinci sınıf Boiler Blackout. Bolts. Kazana içinde bulunan ve Bogus Dublex. Hurda kâğıttan üretilen buharlaşma hızlanarak madde sıvı halden buhara dönüşür. Selüloz elyaflarının bağ kâğıt. Bogus Pasting Paper. emdirilerek. Dom. makinede. ikinci sınıf kâğıtlar. (2) Düşük kaliteli. Bogus Paper. Traşlanmış kâğıt kenarı. kâğıtlara veya kartonlara destek olması için yapıştırılan. Kraft kâğıdı alternatifi Boiling Point. Basınçlı yapılan. Astar kâğıdı. İmitasyon Bristol. Atık sulardaki organik maddeleri Bogus Screenings. İkinci kalite etiket BOD Load. Bogus Tag. Bogus Back Lining. Kâğıdın traşlanmış Bogus Manila.

Bir hava fanıyla tonlarda iç boyama yapılabilir. maddeleri. Bulking Number) (3) Kâğıdın veya kaplamanın. senet. mekanizma. Yüzeyleri istenilen etkiyi yaratacak şekilde üretilirler. Book Back Liner). Rutubetsiz. Booklet. (1) Kitaplık kâğıt ölçüleri. Kâğıtların toplar haline getirilip. belirli standartlara göre kitapların arka Her tür baskıda ve kırtasiyede kullanılabilirler. Alpha Cellulose) gramajları değişken. çek ve hisse senetlerinin basıldığı pamuk selülozundan Book Face. Genellikle durabilmesini ve yüzeyde yolunmayı engelleyen kuvvet. kuruluğunda. şerit etiketle işaret konulmakta veya kusurlu kâğıt kullanımı yaygınlaşmıştır. (2) ilave edilen ve elyafların bağlanmalarını sağlayan katkı Bir top kâğıttaki. (4) Bristol türü ön kapak kartonları. yüksek ve düzgün dokulu kâğıtlardır. Cilt kapak kartonu. (Eş anlamlı. selüloz elyaflarının birbirlerine Book Board. Kitap arka kapak kâğıdı. (1) Bağlanma mukavemeti. Kemik Book Lining. (Bakınız. Kitabın. (1) Kitap kâğıdı. Kitapcık. Back Lining paper) Book Shavings. Hesap makinesi rapor Bonedried Paper. Kâğıdın kullanılan karton. Book Block. Baskı kâğıdı. Cilt kapağı üzerine geçirilen katmanlar arası bağ mukavemeti. yapılan filigranlı ve keçe izli kâğıtlar. Bağlayıcı. elyafların birbirine bağlanma türlerini açıklayan Book Binding Board. Kitap standardı. (Bakınız. Kapak kartonu. Değerli kâğıt. Statement Ledger) rutubetli kâğıt. Bone Fiber. Bone Dry (B.D. Kemik kuruluğundaki gramaj. Kemik kuruluğundaki kâğıt. Selülozun Book Paper. Kitap ön kapak kâğıdı. Alfa selüloz elyafı. Book Binders Paper. (Eş anlamlı. Hamura Book Basis. Fly Finish) Bond Strength. Bir tutkalın katmanlar arasında bağ yapma mukavemeti. % 100 kuru ve rutubetsizken ağırlığı veya gramajı. bağlanma kuvveti. Bağlanma mekanizması. belirli kaplamanın veya laminasyonun. Bone Glue. Genellikle baskısız. Book End Paper. kitap kenarlarının kesiminden çıkan artıklar. Kitap bloğu. Kâğıtta Paper). Bağ mukavemeti. Kemik elyaf. Dayanıklı. (Bakınız. İç tutkal maddeleri. Kitap yüzü. Kitap kırpıntıları. Kusurlu kâğıdın olduğu evraklarda kullanılırken daha sonraları yazı amaçlı yere. (2) Defter kapağında kullanılması için üretilen. krepli veya gofrajlı kâğıtları Kraft kâğıdı. Çok katmanlı kâğıtlarda Book Jacket. Cilt kâğıtları. yüzeye tutunma kuvveti. Book Mill. Önceleri sırf resmi kâğıtlar birbirinden ayrılmaktadır. ciltlenmiş fakat kapağı Bonding Strength. oradan alınmaktadır. Ders kitabı iyi formasyona sahip kaba ve baskıda sorun çıkarmazlar. Tasarlanmış kapak yüzü. Bonding Strength) Bookkeeping Machine Paper. Her tür selülozdan yapıldığı gibi. Matbaa artıkları. 41 . Sıfır rutubetli. İç tutkallardan biri.). kuvveti. Top kalınlığı. End Leaf Bonding Mechanism. gramajı Book Fashion Inspection. bakınız. Belirli bir basınçta. Kitap kapak kâğıdı. Çok geniş bir kimyasal olarak çözünemeyen kısmındaki elyaflar. (Eş yelpazede üretilmektedir. gevşemeden bir bütün olarak Book Cover Paper. Bir kâğıtta. Kibrit kartonu. kâğıt sayısı. Kemik tutkalı. Bond Paper. Çok Book Back Liner. (Bakınız. Kibrit çöpü yapımında Bone Dry Weight. Şömiz kapak. Hafif ve çekici tek tek. Basımlık kâğıt. Sıfır kâğıdı. üretiminde. (Diğer anlamlar için kuşe cilt ceketi. (Internal Bonding Strength) (2) Bir Book Bulk. Kitap arka kapak kartonu. (Bakınız. gözle kusurlarının incelenmesi. Bağlanma takılmamış hali. Book Backing Paper. Fırın kuruluğunda. kaplamalı veya kaplamasız olabilir. Defter fabrikası. Ovendry) Book Match Board. sayıdaki kâğıdın kalınlığı. anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bonding Agent. Bono.

Birinci pres. Şişe ağızlarına. Dönüşümlü matbaa kâğıdı. Elek sonundaki delikli payı düşüldükten sonraki bedeli. alt Booster. Top Side). Double oluştuğundan. şişeden edilen. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki Bored Roll. sided. Muhafaza. Bottom Layer. Birinci pres keçesi. Tayga ormanı (Yakutça). Borat. taraf”. olarak kullanılan. kalender valsi arasından geçirilmesiyle. Delikli vals. Book Value. dayanıklı ve arkasına tutkal sürülebilen özel bir kâğıt türü. Kâğıt üretiminde “elek tarafı”. Perdahlama sonucu. kâğıt. Şişe ağız kâğıdı. Boraks. valsi. ( Bakınız. Bottle Wrapping Paper. Bouguer yasası. inceldiği yerlerde görüntü daha esmer olmaktadır. Boreal ormanı. Ticari Kâğıdın alt ve üst taraflarının farklı özelliklerde olması bir uygulaması yoktur. Katmanlı kâğıtta. takviye. kâğıt kalınlığının kâğıt türü. Bobini açmada kullanılan açma Boreal Forest. ayrıca kostik kullanımına gerek bulunmaz. üste laynere göre daha düşük gramajlı Salpa. bulunan ormanlık alanlar. Bottom Felt. Kitap türü kutu. Birlikte kaplama maddelerinde kullanılırlar. Genellikle sabit bir açıda monte edilerek tahriksiz Kuzey kutbuna yakın Kanada. kaplamasında kullanılır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Style Box. Hücre duvarındaki mikro kâğıtlarında özellikle peçete kenarlarında uygulanan gözeneklerde bulunur. Bouguer’s (Lambert’s) Law. Book Wrapper. Bound Water. (Ayrıca bakınız. Bowed Roll. Bottom Liner. kâğıt yüzüne Borohydrides. Top Layer). Cilt ceketi. Birinci pres valsi. Nehirle taşınan kütüklerin bir yerde Bottom Felt Press. vals. Darboğaz. Ayakkabı kartonu. Süreci veya sistemi tıkayan yer. Book Stock. Safihanın girdiği ilk pres. Şişe paketleme kâğıdı. Boom. Şömiz kapak. Bariyer. Oluklu mukavvada alt yüzey Boot Board. değişik bir görünüm kazandırma. Selüloz üretiminde önemi Bowl Glazing. Alt layner. Takviye. Baraj. (Bakınız. Gerilimi yükseltmek için araya giren kısımda kalan tabaka. Temizlik serbest suyun dışındaki bağlı su. Üzerindeki segmentler döner. rutubet almaz bir perdahlama işlemi. Bu süreçte kostik kendiliğinden nedeniyle verilen tanımlardır. Kâğıdın biri korumak için yapılmış kapatma. Sodyum borat. Bir ağartma kimyasalı. Kâğıdın alt tarafı. Bottom Side. Ayakkabı taban kartonu. İskandinavya ve Sibirya’da kullanılır. Bağıl su. bölgesel bombeli iki vals arasından geçirilmesiyle elde Bottle Cap Board. Borate. 42 . Sert yüzeyi olan yüksektir. Alt gauç valsi. selüloz üretim süreci. Kaydırmalı perdahlama. işlemiyle beyazlatılmış. birikmeleri için yapılmış baraj. Boss. Kâğıt bünyesinde. kâğıtların. Even Sided) (Benzer anlamlı. Alt tabaka. Kazeini çözmede sodyum borat olarak eşdeğer yüzeyler eşit miktarda ışık akısı emerler. Free Water) kabartma işlemi. (Bakınız. Matbaacılar için “ters Borate Autocaustisizing. (Bakınız. kullanılır. Rutubete açılan kutu türü. kalınlığın ve rengin dalga boyunca değiştiği içmeyi sağlıklı kılacak şekilde kaplanan. Kazeinle birlikte kâğıt Bottom Press Roll. Koruyucu. Bor hidrür. Kambur vals. Mürekkep giderme Bottle Neck. Self Caustisizing). baskıda kullanılan dönüşümlü Kaynakların yetmediği nokta. kâğıt. Bir bölgeyi darbelere karşı Bow Wave Finish. Top Liner). Birbirine Borax. Borat kostiklendirme süreci. Border Embossing. Kenar kabartması. Bilanço değeri. Şişe etiket kâğıdı. Alkali borat ortamında yapılan. Dalgalı perdah işlemi. Bağlı su. Yatırım değerinden aşınma Bottom Couch Roll. Alt kat. Kapağı ciltli bir kitap gibi Bottle Labeling Paper.

Kutu köşe koruyucu. Fren. Görme engellilerin Boxboard Cuttings. Kopma süresi. Break. Sıkma direnci testi. Kutuluk kuşe kâğıt. Çok temiz geri dönüşümlü kâğıt atıklarındandır. kırpıntılar. kullanılan kartonlara verilen ortak isim. Paketlenmiş yazı kâğıdı. Bu terim oluklu Box Machine. Kasap kâğıtları. Box Corner Stay. gramajlı ve ekmekler için kese kâğıdı yapımında kullanılan. Kraft. Bu direnç. Kâğıt hamurunda. Mukavva kırpıntısı. Box Enamel Paper. özel bir kâğıt türü. Ekmek etiket kâğıdı. Kör kâğıdı. Brake. Üretim veya işleme yazı ve mektup kâğıtları. ezilmekten korumak için konulan ilave karton parçalar. Kutu köşelerini Bread Label. (Eş anlamlı. kenar kesimleri sırasında çıkan dayanıklı kâğıtlar. (Eş anlamlı. Kutu takviye bandı. Bunlar arasında parafinli kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Box. Değersiz türdeki kutuluk çeşitli kaplar. Kutu kaplama kâğıdı. Hediyelik ambalaj Bread Wrappers. BPT (Best Practicable Technology Currently Available). 43 . kutularda kullanılan dış kâğıtlar. yüzeyleri arasında uygulanan kuvvete karşı direncinin Bread Bag Paper. kutu fabrikalarında. Ekmek sarmak için kâğıdı. Arıza türleri. su olduğunda makineyi durdurup bakım yapma. Box Clippings) Brake Generator. Kurutma kısmında ve Box Clipings. sırasında. türüne göre çeşitli dolgu maddeleri de Mevcut en iyi uygulanabilir teknoloji. Desteler haline getirilerek paketlenmiş. Ambalaj kâğıtları. Yapıştırılmış boş bir kutunun. Ekmeklerin üzerine. Braking. Nakliyede kullanılmak üzere kartondan üretilen Box Lining. kâğıdın çeşitli nedenlerle makine üzerinde kopması. Kutuluk karton. Boxboard enerjiyi şebekeye geri basan motor yol vericileri. Arıza. Breakdown. gerek gramaj korumak amacıyla kullanılan takviye bandı. ortada Box Stay Tape. Box Paper. ezilmeye karşı kutunun mukavemetini görmeyi amaçlar. yönünden. Cuttings). Kutu kanatları. Makine arızası. Kutu sıkıştırma testi. kullanılan fırıncı kâğıdı. Box Liners. Kâğıt kopması. Oluklu kutuda pilyaj verilmiş. Makine verimliği açısından önemli parametrelerden biri. Kraft kâğıtları. karşılıklı etkiler. kartonların kaplamasında kullanılan. Kutu kırpıntıları. Break Duration. Kâğıt koptu algılayıcısı. Kutu kaplama kâğıdı. kullanılmaktadır. Boxed Writings. Frenleme. Kutu imalatı sırasında bobin makinelerinde. Arıza bakımcılığı. geçirimsiz kâğıtlar bulunmaktadır. Kopma. Kese kâğıdı. gerekse kalite yönünden çok farklı türlerdedir. Kutu kâğıdı. Ekmek sarma kâğıdı. frenleme sırasında açığa çıkan kenarlardan kesilen ıskartalar. Break Detector. Kutu makinesi. Düşük ölçümü. beyaz testlayner. Box Cover Paper. Genellikle kutu yapımında kâğıdı. Ekmek torba kâğıdı. Oluklu makine. daha değerli kaplama Boxboard. kutular üst üste istiflendiklerinde. Paketlenmiş fotokopi kâğıdı. Braille Paper. Kâğıt makinesinde hızı sınırlayan Box Compression Test (BCT). Break Sensor) katlanabilir yan kanatlar. (Eş anlamlı. Oluklu mukavva okuyabilmesi için üretilmiş ve noktalı gofraja uygun. Yiyecek ambalajlarının iç kaplaması olarak kullanılan bir kâğıt Breakdown Maintenance. üreticinin adını göstermek için yapıştırılan özel kâğıt etiketler. Kutuların kenarlarını fluting ve alt yüzeyde altlayner olarak. Bobin makinesinde bobini frenleyen sistem. Fren jeneratörü. Kutu. Otomatik kutu yapan kutularda birden fazla kâğıt türünü anlatmaktadır. esmer testlayner. kuşe. laminasyonlu beyaz kartonlar. Box Flaps.

Klorlama denge noktası. Göğüs valsi hareket Brightness Reversion. Köprü oluşturan kümelenme. ve selüloz türlerine göre değişen beyazlık artış değeri Break Sensor. tutkallı katlama işlemi. (Eş anlamlı. Bridging Breaker Bars. klor katıldığında sudaki bileşikler kloru sıfırlayacak şekilde Brightness Reversion. (Eş anlamlı. Kopma boyu. Lump Breaker Roll) beyazlatıcı katılması. Yaşlanmaya bağlı Break Point Chlorination. Kırıcı. Açık mavi bir ışık toplam maliyeti karşıladığı denge noktasını gösteren grafik. (Eş anlamlı. Beyazlık kaybı. Optik beyazlatıcı. Kâğıdın koptuğunu Brightness Level. Wet Calender) Whitener) Break-Even Chart. kopabileceği uzunluk.) tüketir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Breaker. (Eş anlamlı. Fırça izi. Planlanmış işleri durduran iş. Kendi ağırlığıyla kâğıdın Brightness Develeopment. Beyazlık haslığı. Denge noktası. algılayıcı göz. beyazlık değerindeki oransal düşüş. Beyazlatma aşamalarında ölçülen ve giderek artan beyazlık Breaking Strain. Ölçüm sonucu elde bildiren ve üretim hattında çeşitli ekipmanları durduran edilen kalite değeri. kademeleriyle ve ağartıcılar kullanılarak elde edilebilecek en üst beyazlık değeri. Break in Work. Beyazlık. Beyazlık kararlılığı. hamur kasasından sonraki. Brightness Drop. toplanan kâğıt veya paçavrayı parçalayarak. Köprü vinç. köprü oluşturarak akmaz hale gelmesi. Parçalayıcı bıçakları. Kırıcı vals. Bridge Crane. değeri. Tappi R-457. Kâğıt hamuruna optik valsi. Beyazlık kaybı. Brightness Test. (Eş anlamlı. Göğüs Valsi. Kâğıdın kenarlarını beyazlığı için ISO 2470. Aggregation). Brightness Drop. Bridging Flocculation. Bir tür atık su yüzeyinde bağ yapması. uzun elekte nedeniyle oluşan sararma. (Eş anlamlı. Brightness Loss. Beyazlık tavan değeri. meydana gelen parlama. Overhead Crane). Göğüs valsi fıskiyeleri. Parçalayıcı. (Eş anlamlı. 44 . Başabaş grafiği. Güneş ışınları ve sıcaklık Breast Roll. Çeşitli ağaç türlerine ölçülmeye başlar. Bu nokta denge noktasıdır. Genellikle metre cinsindendir. (Eş anlamlı. cinsinden ifade edilir. Breaking Length. Üretim çökeltme. Beyazlık testi. Parlaklık. Brightness Reversion) Breast Roll Movement Mechanism. Brightness Loss. TAPPI beyazlığı 457 nm ışıkta ölçülür. Breaker Stack. Beyazlık kazancı. Floresan bir boyadır. (2) Serbest kırpıntı yığınını su sıkarak Brightness Ceiling. Bristle Marks. parçalayıcı. (1) Kenar kırma. (Eş anlamlı. Kırım. Kâğıt yapmak amacıyla Bridging Aggregation. Beyazlık değeri. kıvrılmaya ve yarılmaya karşı korumak için yapılan. hamuru göğüsleyen ilk vals. Brightness Loss. Başa baş noktası. Sifon valsi üzerine binen baskı Brightening. Suya olarak. Kâğıt kopma sensörü. bu ışık karşısında görünümünde Bu noktada kar veya zarar söz konusu değildir. Optik beyazlatma. Yaş kalender. Beyazlığın gelişmesi. (Eş anlamlı. Köprü oluşumu. Gönderilen ışığın yüzdesi Break-Even Point. Kâğıt makinesinde. Kopma gerilimi. Fırçayla yapılan kuşe kaplaması Arching) sırasında. Acil iş. Web Break Sensor). Laboratuvarda yapılabilen Bridging. Toplam gelirlerin. (Eş anlamlı. kâğıt yüzeyinde kalan fırça izleri. Kaplama sırasında araya Brightener. ISO Breaking. Optical kalender. gönderilen kâğıt yüzeyinin. Beyazlık kaybı. Breaker Roll. Öyle bir nokta vardır ki ondan sonra klor suda Brightness Gain. Brightness. Yongaların yonga silosunda selülozun. elyafların kümelenerek işleyebileceği büyüklüğe düşüren makine. mekanizması. Brightness Stability. Lightness). Hollenderin Polimer verilen elyaflı atıklarda. Brightness Drop. konulan ve rutubet yüksekken (≤%15) presleme yapan Kâğıdın beyaz görünmesini sağlar.) Breast Roll Showers. safihanın veya kâğıdın beyazlığını ölçen test.

Akasya. Döküntü. Paslanmayan bir makinesinde ortaya çıkan ve geri dönüştürülen safiha madde olduğundan pompa kanatlarında da kullanılmıştır. Çeşitli nedenlerle kâğıt kurutma bölümlerinde kullanılmaktaydı. Kırık/eksik top. Fotoğraf astar kâğıdı. En üst katman kimyasal Broke Hole. Broke Pit). Geniş katlama. katlanarak konan. Diğer türleri. tam ebatta olmayan karton. pulper. iğne yapraklılar olarak adlandırılır. altın kaplama görüntüsü veren. çerçevelerde kullanılmış. Düşük ölçülü karton. 45 . kenarı. Broken Edge. içinde yer alabilir. Suyolu kâğıdın geniş kısımda Broke Pit. Çok az bükülmeye karşı dayanımı Broken Solids. artıkları. Bronz krapon kâğıdı. Döküntü açıklığı. olmama. Britt dinamik drenaj kabı. Kırılgan. Ölçüsünden Hamurda su süzülümünü veya su tutunumunu ölçmek için kesilmiş. Günümüzdeki Bristol kartonlar dönüştüren konveyör. Döküntü pulperi. Rölyef kâğıdı. Broad Fold. Kırık beyaz. geliştirilen bir laboratuvar cihazı. Broken. Yırtık kenar. Döküntü arabası. Kitap kapaklarında ve kâğıtları. Broke Beater. Bristols. birkaç katmandan oluşur. Yaş kısımda çıkanlara yaş döküntü (Wet Broke). üretilirler. den veya belirlenen top standardından az olan kâğıt topu. Bronz. Bristol karton. Buna uzun makinesinde ortaya çıkan döküntüleri yeniden hamur haline katlama da denir. basılı kâğıt. 2 Britt Dynamic Drainage Jar. Broken Carton. içinde mürekkep artığı olan beyaz. Döküntü deliği. İlk kez İngiltere’de Bristol Broke Handling System. Bronz renkle kuru kısımda ve bobin makinesinde çıkanlara kuru döküntü kaplanmış/boyanmış krapon kâğıdı. Kuşe kaplama yoktur. olanlar. Cihazlar için arızalı anlamına gelen ifade. Büyükçe basılmış ve zarfa Bromide Photographic Paper. ortaya çıkar. esnekliği kaybetme sonucu bir gerilme/stres etkisi altında Broken Ream. Genellikle yaşlanmayla Broken White. getiren ve üzerinde bıçakları olan büteler veya makine altı Broadleafs. römork. İçindeki kâğıt sayısı 500 kolayca kırılabilme özelliği. yüksek Makine altı döküntülerini yeniden kullanılabilir hamura gramajlı bir karton türü. Genellikle. Broke Pulper. Bronz renkli. Baskı kırıklığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Broke Box. Brittleness. Bronze. Bakır. Hasarlı kâğıt veya bobin Brittle. pompa ve ekipmanlar bütünü. (Bakınız. Döküntü Hollenderi. Döküntü pulperi. (18. Bristol karton türleri. Özellikle aşırı kurumuş kâğıtlarda. (Dry Broke) denilmektedir. Ağaçlarda yaprakları geniş pulperleri. Geniş baskı. Broadside. Genellikle 150- mal sarıcı artıklarını alt kata göndermek için özel olarak 200 gram/m² civarında ve kalenderden geçirilerek zemin betonuna açılmış yarık. sert ve pamuk selülozu katkılı. Genellikle 150 gr/m nin dolum tamamlanınca çekilip götürülebilen tekerlekli üzerindedir. Döküntü aktarma sistemi. Sert ağaçlardır. Tik. kırılgan yapıda olma. Bronze Crepe. Döküntünün içine dolduğu ve Bristol Board. kalay alaşımı. Baskıda mürekkep kesikliği. Geniş yapraklılar. Mürekkebi tam alınamamış. Açık yataklı eski kâğıt makinelerinde Broke/Broken. Yatak malzemesi ağır gofraja uygun el yapımı bir karton türü. Kırılganlık. sonradan gümüş bromidle kaplanan fotoğraf Brocade Paper. yüzyıl) olarak kullanıldığından nikel gibi başka metaller de alaşım Brochure. Çok kaliteli ve bir kaç katmandan oluşan lamine karton. Kâğıt veya uzun kısmında kalan kâğıt katlama biçimi. Kitapçık. Bronze Color. Broşür. Okaliptüs gibi ağaçlardır. Makine altı pulperi. Döküntü bütesi. Bozuk. Bobin ve selülozdan üretilir. şehrinde de üretilen.

Genellikle Brush Marks. Esmer baskı kâğıdı. arttıran enerji miktarı. “Rutile” diğer mineral türleridir. renginde olan. Saçaklandırma. British Thermal unit). Varaklı kâğıt. Esmer selüloz. Yaldız kaplama kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bronze Fleck. Selüloz Bir pound(lb) ağırlığındaki su kütlesinin sıcaklığını bir ºF fabrikasında esmer selülozu yıkayan bir makine. işlemi. Brush Glazing. Kalenderde aşırı baskı Buble Coating. Esmer kimyasal ve mekanik tutturmak için. Döner fırça ile yapılan Bronzing. Döner fırça ile Bronze Paper. İrileştirme. Özel bir kaplama uygulaması. fidelerini rüzgâra karşı korumak için kullanılan ve Brown Mixed Pulp Board. Öğütücüde Brown Groundwood. Bronzing of Ink. (Bakınız. Fırça izi. Selüloz fabrikalarının kullandığı bir terim. Kraft selülozu. Bronze Specks) düzgünleştirmeye yarayan eski bir kalender türü. (2) İç küçük hava kabarcığı izleri görüldüğü için bu adı alan. Bronz Fleck). yapıdaki maddeleri ileriye doğru taşımada kullanılan Brush Calender. Fırçalı parlatma. Kuşe kaplama sırasında. Çeşitli nedenlerle arada yapılma ambalaj kâğıdı. değiştirmeden yüzeyini döner fırçalı valsle 46 . Ağartılmamış selüloz. Bronzlaşma. Hava kabarcığı. Perdahlama öncesi. Elyafların selülozundan veya kimyasal selülozdan yapılan. Fırçalı enamel kaplama kâğıt. Bronzlaştırma. elyafı ezerek yapılan. Kovalı konveyör. düşük gramajlı bir kâğıt. Fırçalı kuşe kâğıdı. baskı yapıldıktan sonra metalik etki Brush Enamel Paper. But. Brush Coated Paper. Esmer sargılık kâğıt. Brown Stock. almış kraft kâğıdı. Beyazlatılmış yarı kimyasal yarı mekanik selüloz üretimi. Esmer mekanik selüloz. kalmış hava cebi. Mürekkebin Brush Finish. kullanılan ambalaj kâğıtları yapımında kullanılan. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Isıl enerji birimi. kaynaklanan bronz renkli lekeler. uygulaması yapma. Uygulama sonrası sonucu kâğıdın renk değiştirerek esmerleşmesi. (Bakınız. kendi içinde fibrilleşmesi. Brown Print Paper. Fırçalı kalender. (2) Fırçalama işlemi. Kabarcıklı kaplama. Hızlı dönen bir metalik bir görüntü alması. bronz pres valsinden Soft Calender’ler almıştır. Elyaf elyafa tutunmayı kolaylaştırır. Brushing. Kraft’tan Bubble. Yerini Kâğıdın preslenmesi esnasında. Dışarıdan fibrilleşme (Brushing) Bucket Conveyor. tutkallı fırça kullanılması nedeniyle bu ismi selüloz karışımından üretilen karton. tambur üzerine yerleştirilmiş fırçalarla yapılan kaplama Brookite. ağartılmamış fırçanın yüzeyde bıraktığı izler. negatiflerin basıldığı. Brown Pulp. BTMP (Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulping). Fide Kraft’ı. fırça ile enamel uygulanmış kâğıt. Bronz lekesi. Esmer Brushing Kraft. BTU (BTu. Kömür gibi parçalı ise ölü elyaf kaybına yol açar. Kâğıt kalınlığını konveyör tipi. Brownstock Washer. Fırçalı kaplama. Habbe. Mürekkepte bronzlaşma. Brush Coating. Saçaklandırma. ozalitte dövülerek hücre zarlarının ipliksi yapıya dönüştürülmesi. (1) Ağartılmamış selüloz rengi. Brown Mechanical Pulp. Esmer selüloz yıkayıcı. liflendirme işlemi. Brown Wrapping Paper. Esmer. (1) Tellendirme. mürekkeple. Bronze Specks. (2) Kraft fırçalarla parlatma işlemi. (1) Renk değiştirme. Fırçalı kaplama işlemi. Fırçalama raftı. makinede kuşe yapılmış kâğıt. Kâğıdın üst kaplamasını Brown. Bronz lekesi. Dövülme işlemi sonucu elyaf lifinin ezilerek kazeinle yapılan bir kaplama türü. Esmer selüloz. Genellikle pamuk Brushing Out. fibrilleşme. kullanılan. selüloz. Bruising. Sera odun selülozu. Esmer selüloz. “Anatase”.

yoğunlukça az olan. üst üste konularak yazılırdı. hem de kaçıncı yaprak Bulkhead. Bir inç kalınlıktaki kâğıtta Buffer Tank. Bulking Book Paper. (2) Dökme. Hamur depolarında/silolarında olduklarının bilinmesi için. Cilt bezi. Oluklu mukavva kutunun bir kuvvet etkisiyle bölge. ölçülürken uygulanan basınç. Harcamaları ve kazançları gösteren mali Bulk (Index/Factor). Kabalık endeksi. Hacimli işlem. Kâğıdın kurutma işlemi Inverted Bucket Steam Trap) sonunda. hem ince olmaları. nedeniyle kâğıtta oluşan düzgünlük kaybı. binalarda duvar kaplaması. Ek olarak yapılmış su bulunan yaprak sayısı. renkli olmaları istenirdi. Ara tank. Kaba karton.(2) Tampon çözelti. Kömür gibi parçalı Building Paper. Ara depo. Bucket Steam Trap. Dried Buckling. Kaba kitap kâğıdı. Asitsizleştirme işlemi. Şok emici. Hacim sayısı. Bulking Dummy. Çakmaktaşı tozlarıyla sayfa sayısı kadar boş kâğıdı örnek alarak oluşturulan veya kumla yapılan ve ahşap parlatma amacıyla kullanılan model. Bulking Paper. Ten rengi pelür kâğıdı. Organik veya inorganik yapıdaki maddeleri yukarıya taşımada kullanılan elevatör maddelerden üretilen. Buff Copying Paper. sarılması sonucu oluşan bukleli görüntü. (Bakınız. Kâğıtta hacimce fazla. (1) Nötürleme. Bulk. Kıvrım. Perdeli bölme. bir kâğıt zımpara türü. Hacimli maddeleri bir hatta dördüncü yaprak olarak. Basılacak kitabın Buffing Paper. Buffer. Bulk Handling. altında kullanılan kâğıt türleri. binalarda tavanda veya döşeme tipi. Buffer Capacity. Bu kâğıtlar daktilolarda. (Bakınız. Su zımparası kâğıdı. Tela. (2) Hamurdan stok gramajlı kaba kâğıtlar. Built in Strain. Kâğıdın silindirik bir yüzeye sıkı Stress. İnşaat kâğıdı. (1) Tampon. Düşük Buffering. maddelerle üretilen. Bulking Number. Hacimlilik. Ara depolama kapasitesi. araya getirme. Keçede hamur yığılmasıyla oluşan gevşek Bükülme. içinde kalan gerilme kuvveti. kıvrılıp bükülmesi. İç gerilim. oluşturup depolama. Buckram. 47 . (Bakınız. Built in Stress. tankerle taşınan nakliye biçimi. kopya kâğıdı türü. Potluk. çuval veya kaplamasında kullanılan bir bez türü. (2) Kıvrılma. veya bütenin hamur depolama kapasitesi. İnşaat kartonu. Dried in Strain). perdelerle ayrılmış bölümler. Çok fazla tutkallanarak cilt Kabarık. Kovalı tip kondensata. İç gerilim. Hacim test basıncı. Organik veya inorganik Paper). Açık sarı bir Yoğunluğun tersi olarak alınmalıdır. Kâğıt hamurunun asidini alkali yoğunluklu kitap kâğıdı. Built in Strain. Ambalaj içinde olmayan. Bulking Book Building Board. veya hamur bütesi. Yoğunluğun düşük olması. Bulge. Budget. Kovalı elevatör. (Bakınız. (1) Buklelenme. Bütçe. Bir sistemin Düşük yoğunluklu karton. ses Bulking Pressure. Birim plan. kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonatla kullanılan ve karton gibi görünmesine rağmen. kuru ağırlığın hacmi. Hacim modellemesi. Örneğin bir gramının hacmi. düşük nötürleştirme. Bu bölümlere giriş Örneğin sarı yapraklı nüsha belirli bir dosyada saklanmak kapaklarına da ayni isim verilmektedir. Built in Buckle. Özgül hacim. Bazı kitapların basımında maddelerle. Kaba kâğıt. depolama ve nakletme işlemleri toplamı Bu nedenle. üçüncü. Bulking Board. Kâğıdın hacimliliği izolasyonu veya dolgu amaçlı kullanılan karton türleri. (1) Kaba. Mihver boruya bobin sarımı in Strain). üzere veya arşivlenmek üzere düzenlenirdi. Bukle. Yedekleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bucket Elevator. Kalenderlenmemiş karton. ikinci. Kabalık. Bulkiness.

Çuval. Manda gözü. Darbeli rotor. Parlatma amacıyla Bumpless. (Eş anlamlı. darbe yaratmayan. Bir top kâğıdın Bunched Plating. çalışan elek. olması istenir. Bir el mengenesinde çinko kaplı düz plakalar (mikrometre cinsinden). Bunched Plated. kalınlığını. ikinci hamur kâğıt. Burlap. Mengene perdahı. Demet halinde preslenmiş. Kaldırma kuvveti. (Bir libre 453 gr. Balya ağırlık ölçüsü birimi. Bull’s Eye. Buoyancy Force. kâğıdın gramajına bölerek bulunan. Yığın yumuşaklığı. Çapak giderici. Dökme ürün. Törpü. Esmerleşmiş. (Eş anlamlı. kırılgan kâğıt. Çuval deseni işleme. ucuz roman kitaplarında Burlap Finish. (Diğerleri. Özgül hacim. konumda gönderilen kontrol değişkenlerinin birbirine eşit Burnt Pulp. Bunun için vanaya pişmesi sonucu ortaya çıkan çok koyu renkli selüloz. Core Bulk Water. Gövde suyu. Taşlama makinesi. Kontrol renk atması. Temizlik kâğıtlarının Bunched Plating. 48 . Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan Bumpless Transfer. Tomar ağırlığı. şişkin. Bir yaprak kâğıdın kalınlığını perdahlama. Toplu kaplama. üzerinde kullanılan ve birikintileri çekmek için kullanılan Burnished Finish. Birden fazla kâğıdın. arasında bir demet kâğıda uygulanan. Kâğıda parlaklık tırmık. Yakma. devrelerinde elden otomatiğe veya otomatikten ele geçerken Burnt Cook. tankerle veya çuvalla taşınan ve kullanılan ürün. Dökme silolama. Taşlama makinesini tutan mekanizma. Burr. Kaba. Hacim kalınlığı. Çuval desenli perdahlama. Vibrating Screen) Burning of Chips. değeri. Kâğıdın Bir sıvının içindeki başka bir maddeye uyguladığı kaldırma Kalenderlenmemiş olması nedeniyle kaba görünmesi. elde sıkılması sonucu hissedilen yumuşaklık duygusu. Kaba. İzli kalenderde kullanılan Kalenderlenmemiş kâğıtlar. hacimli. Bulky. Mihver boru tıkaçları/takozları. Foil Rotor) Burr Holder. Eğe. Burnout. Yanık selüloz. Demet halinde presleme. (Eş anlamlı. Kimyasallar veya aşırı Bull Screen Rakers. kazandıracak bir tür perdahlama işlemi. Yanma. Kararmış selüloz. yerine açık şekilde dökme kâğıdın silolanması. Burnisher. Bungs. Mengene Bulk Product. Genellikle Bull Screen. Bulk Softness. Kaba baskı kâğıdı. El presi ile Bulk of Pulp. Genellikle marketlerde satılan. Darbesiz aktarma. kuvveti. Yüzdürme kuvveti. Bunch Plater Finish. Yanık kâğıt. Sarsak elek. Cordtone) kâğıdı. Kavurma. Sarsak elek tırmığı. 50 libre gelen bir Bulk Storage. Odunun sülfitle aşırı sistemin darbesiz geçiş yapması gerekir. iki taraflı kaplanması. Bir durumdan diğer duruma geçerken kullanılan bir alet. Darbesiz. Hücre duvarı içinde büyük Plugs) gözeneklerde bulunan hücre suyu. Taşlama. el konumunda gönderilen kontrol değeri ile otomatik Burnt Paper. Bundle. Kalenderlenmemiş kâğıtlara uygulanır. Sarsak eleğin sıcaklık nedeniyle yonganın renk değiştirmesi.). Hacimli baskı konularak yapılan iz verme işlemi. Yonga yanığı. Taşlama sabitleyici. veya mengenede plakalar arasına bir yaprak kâğıt ve çuval Bulky Printing Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bulking Thickness. rotor türü. Eksiz bobin veya tampon. Bulky Mechanical Paper. Küçük ambalajlar yerine ağzı kadar dar kâğıtlara uygulanır. toptaki kâğıt sayısına bölerek bulunan kalınlık ayni anda. bir tür perdahlama görünür özgül hacim. Sepetli eleklerde kullanılan bir selüloz öğütüm bıçaklarını bilemede kullanılan alet. Yığın tarzı silolama. kabarık. Perdahlama. Palet ağırlığı. işlemi. Mekanik titreşimli bir motorla sargılık Kraft kâğıtlarına uygulanan bir iz verme işlemi. Değirmen veya Bump Rotor. Step Rotor. Burlap Lined Finish.

İş süreci. kuvvetiyle aşınması. Matbu form. Taşlama makinesi dişlerinin Business Form. kâğıt gramajına (lb/top) bölünmesiyle elde edilen olmasına rağmen dayanıklı ve yağlı bir kâğıt türü. (1) Kâğıttaki bağlayıcılığın ortadan Yönetim anlamında işi kontrol edilebilir süreçlere kalkarak. Samanlı kasap kâğıdı. Patlama mukavemetinin Butchers Wrap. İş planı. basınçta. Kasap paketleme kâğıdı. Eğe izi. Bir hedefe ulaşmak için kaynakları (zımparalarda kum sayısı gibi) ve süreyi gösteren beyanname. (Bakınız. Patlama mukavemetinin kaplanmış saman renkli kasap kâğıdı. tereyağını ince yapraklar haline getirmek ve müşteriye bu haliyle sunmak için kullanılan bir kâğıt türü. Patlama. önleyen plaka. Burr Pattern. (Eş anlamlı. Patlama direnci. değer. Taşlama izi. (Eş anlamlı: Rupture Disc) Butted Joint. (kenardan dönüştürme. Kâğıt uçlarında bantla ve katlamadan kuvvetinin ötesinde kâğıt parçalanmaktadır. patlamaya karşı var olan direnç. (2) Kazan borularında alın alanının. Butt. Uç uca yapıştırma. kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen Butchers Paper. Burr Impression) Business Process. Ekleme. Kâğıdın birim kâğıtların birleşim yeri. (Eş anlamlı. (2) Aşınma. Butter Chip Board. oluşturmak için kullanılan. Kuru haldeyken kurutma bölümlerinde. Elektrik barası. Yağlı kâğıt. Kâğıt yüzeyinde çapaklı bir iz makinesinin taşlanan yüzeyde bıraktığı izler. Yüksek akımları taşıyabilen bakır değirmeninde taşlama. İz valsi. 49 . değil) (2) Kâğıt makinesinde. Eleğin sürtünme lama. Burr Teeth Angle) formatlarda hazırlanmış ve işe yönelik kullanılan formlar. Belirli dizilim açısı. Basılı form. Bobin Bursting Disc. Düşük gramajlı (lb/inch²).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Burr Impressor. Taşlama eğesi diş açısı. Toz nişasta tankı veya kapalı sırasında kopuk noktada iki kâğıdın boydan boya tanklarda düşük basınçta delinerek basınç yükselmesini yapıştırılması. Birleşim yeri. Yaş haldeyken Burst Factor. Business Communications Papers. Lokantalarda Burst Tester. Patlama mukavemetinin Butter Bag Paper. Patlama mukavemeti. (1) Uç uca yapıştırılmış Bursting Strength. nedenlerle kopması. koyduğu maksimum kuvvet (kPa. Burst Ratio. yaş kâğıdın salgı gibi çeşitli parafin kaplanmış kâğıtlar. Patlama faktörü. (Eş anlamlı. müşteri için sağlarken yapılan faaliyetler bütünü. gr/cm2). Butchers Manila. (kilo Pascal) kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde Butcher Paper) edilen değer. kanını emmeyecek özelliklerdeki kaplanmış kâğıt. Patlama diski. iz desenli pres veya kalender Burr Pattern) valsi. Kâğıtta belirli bir özelliği olmayan ince kâğıtlar. (ISO 2758) yapılan birleştirme işlemi. Bir ürünü veya hizmeti bir Burr Teeth Angle. basınç altında patlamasına/yarılmasına karşı kaynağının yapıldığı yer. İletişim kâğıtları. Yağ emme Burst Resistance. Kasap kâğıdı. Burst. Yağ paketleme kâğıdı. üretim sırasında. (1) Taşlama. özellikle Butchers Dry Finish. Burring. Eğeleme. (g/cm²). Burr Number. Selüloz öğütücü Bus. Business Plan. Taşlama izi. Taşlama Bush Roll. Yağ paketleme kâğıdı. Taşlama yüzeyinde bir cm2 deki diş sayısı. Patlama endeksi. Patlama test cihazı. Burr Lead. Burr Lead) Business Process Modelling. Etin suyu ve değer. Yaprak yağ kâğıdı. (Eş anlamlı. Bu basınç Butted Splice. Burst Index. Eğe diş açısı. Butter Box Liner. Uç uca birleştirme. İş süreci modellemesi. kuru kâğıdın orta yerden yarılması. Kasap kâğıdı. Patlama oranı.

Kâğıt içinde imalattan gelen büyük lekeler. Astar olarak kullanılan düşük kaliteli bir kartondur. Düğme lekeleri. Kelebek vana. Eşanjor borularında borunun aynaya kaynatılması. Butt Welds. Kimyasal selüloz üretiminde lignin ve likör yan ürün olarak çıkar. kâğıtta bıraktığı izler. Dönüşümlü kâğıttan fazla temizlenmeden yapılmış kirli karton. Genellikle düşük basınçlı hamur ve su hatlarında kullanılan bir vana türü. Kontratlarda işvereni ticari ismi yerine basitleştirerek ifade eden terim. Butter Parchment Paper. By Pass. Butter Wrappers. Buyer.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Butterfly Valve. Kelebek vana. Butterfly Valve. Tereyağı paketleme kâğıdı. Paçavradan yapılan kâğıtlarda. kırılan düğme parçalarının. Yan ürün. Baypas. Hatlarda bakım anında vanayı yalıtarak sökülmesini sağlayan yandan geçiş hattı. Müşteri. Leke. Yan geçiş. Tereyağı paketleme kâğıdı. Düğme. Tereyağı paketleme kâğıdı. Button Board. Button. Üretim sırasında ortaya çıkan yan ürün. Button Specs. Alıcı. 50 . Yağlı yapıda ince sargılık kâğıt. Alın kaynağı. By Product. Kâğıt fabrikalarında su hatlarında veya düşük kesafetli hamur hatlarında kullanılan kesme vanaları. Butter Paper.

Cake Pan Liner Paper. Elektrik aksine gevşek bir bağ yapısı vardır ve deniz kabuklularının kablolarında. kalsiyumla yaptığı tuzlar. kalsit. serisi kâğıt ölçüleri Ek 3 de verilmiştir. Kablo sarma kâğıdı. Beyaz olan kalsitler. (Coated Two Side). Pasta ambalajı olarak kesilerek kullanılan karton. Kadmiyum sülfit ve (CaSO4) ve alçıtaşı (CaSO4. (Eş anlamlı. Vana sanayiinde dolgu ve kaplama maddesi olarak kapasite faktörü. (Bakınız. aragonit. Cable Insulating Paper). kireçtaşının kristal yapılı olanıdır. Kristal yapıda olan sarı ve pembe türlerine olduğunda vanadan geçen su miktarının galon olarak aragonit denir. Çift taraflı kuşelenmiş kâğıt. farklıdır. Kalsiyum sabunu. C yağlı kâğıtlar. Suda çok kullanılmaktadır. Kablo mürekkep giderme aşamasında kullanılır. Tebeşir. Fırınlanmış kaolin. Mermer. Kadmiyum sarısı. 2H20) olarak bulunur. Kâğıda beyazlığı yapılma etiket. üretiminde reçineler ve kalsitle birlikte suda çözünemeyen Cable Paper. Kablo mermer bulunmaktadır. Kek kâğıdı. C1S Litografik baskı kartonu Tek tarafı kuşe Calcium Carbonate (CaCO3). İki yüzüne de kuşe olmaları nedeniyle değişik adlar alan kalsiyum karbonat kaplanmış kâğıt. Kireç baskı kartonu. kalıntıları oluştururlar. Kâğıt ip. tebeşir. kalsiyum karbonat türlerinden biridir. farklı özelliklerde C2S. (Bakınız. Doğada anhidrit Cadmium Yellow. (Eş anlamlı. C1S Label. C1S Litho. Sabun. ince ve eşit olarak bölünerek C serisi diğer kâğıtlar elde edilir. Kalsitle aragonitte karbonat dizilimi ölçüsü. suda eriyerek çökelen türlerine kalsit kâğıtlar da denir. 51 . Kablo yalıtma kâğıdı. İçindeki katkı maddeleri nedeniyle pek çok sayıda renkli Cable Marking Paper. Cake Board. Fırınlanmış kil. Filtre preslerde elekten geçemeyen katı C parçacıkların oluşturduğu katman tabakası. Kalsiyum karbonat. Şeffaf renkli. bileşik. Alçı. (Coated One Side) Kaolin). Sodium Soap) Torbalarda sap olarak ve örülerek döşemelik kumaş halinde Calcium Sulfate (CaSO4). ip haline getirilen kâğıt ip. Art Printing Paper) denilmektedir. Bu kâğıtlara sanatsal türleridir. Bakınız. C1S Etiket kartonu. CAA (Clean Air Act). Doğada.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cake. Cable Yarn. kâğıt türü. Pasta. Cable Spinning Paper. Genellikle Kraft kâğıtlarında dilinerek. Yağ asitlerinin sarılan kâğıt. (Bakınız. damarlarının numaralarını belirlemek için her damara Calcium Soap. Pasta kutusu kartonu. Suda bulunduğunda geri döndürülemeyen taşlaşmaya veya kireçlenmeye sebep olur. mermer. Pelür kâğıtlarından yapılanları ise çeşitli az çözünen ve kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan bir renklerde ve el örgü işlerinde kullanılmaktadır. Bir vanada 1 PSI basınç düşümü kullanılmaktadır. Kapasite faktörü. Kek. Kalsiyum sülfat. Kâğıt veya kartonlarda. Calcined Clay). Lime Soap. Calcined Clay. C0 ebadındaki kâğıt her seferinde tam ortadan Cake Wrapper Paper. Suda çözününmüş sodyum sabunlarıyla gerçekleşir. iç yalıtkan tabakası olarak kullanılan ince bir kalıntısıdır. (Bakınız. Kireçtaşının Cable Insulating Paper. kadmiyum selenitten yapılan bir pigment. (2) Selüloz damarlarını saran numaralandırılmış kâğıt. Kek taban kâğıdı. ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. Tek tarafı kuşelenmiş kâğıt. Temiz hava kanunu. günümüzde kâğıt CV (Valve Sizing Capacity). taşı. daha iyi vermek için. Kablo markalama kâğıdı. (Bakınız A(X) Liner). Pan C (X). (1) Dönüşümlü kâğıt üretiminde. Bu nedenle farklı maddelermiş gibi görünürler. 1000 °C de fırınlanmış toz kaolin. ve B(X)). Tek tarafı kuşe kâğıttan Calcined Kaolin. Calcined C1S. Elyaf ip.

Blok masa takvimi kâğıdı. Vals yüzeyine yüksek basınçlarla sarılır. Kalenderleme. şekilde gerilmemesi nedeniyle meydana gelen potluklar Calender Scales. Calendar Pad Bond Paper. kâğıttaki kırılma izi. Tek yaprak takvim veya Calender Dyed. (Bakınız. Küçük çaplı vals daha hızlı dönerek çalışır. Kâğıt makinesinin kalenderdeki bu tür katlanmalar ezilme çizgisinden sonunda kullanılan kalenderlere ait valsler. Calendering. kesikler ve çeşitli izler. Kalenderde işlenmiş. Kalender. Kalenderde boyanmış. yoğun hale getiren.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Çökelmiş kalsiyum sülfat. (Bakınız. kıvrılmalar nedeniyle karışık selülozdan üretilen karton türü. Kalender bono kâğıdı. Kalsiyum sülfit. Calendar Board. (Bakınız. Calendar Stock. Düşük kalite Kalender valsleri arasından geçerken. Kalenderde ezilmiş. Granit (taş) Calender Broke. Calender Blackened. Kalenderde esmerleşmiş. (Mass Colouring) yumuşak yapıdadır. Kalender valslerinden yapışan bir kâğıt parçası delinme şeklinde izler bırakır. Takvim kartonu. Calendar Back Board. Kalender baskı izi. Kalenderde işlem baskı sırasında. Calender Barring). Calender Bowl Paper. Kalenderde boyanmış. 52 . Silindirle ezilmiş. belirli gramajlarda üretilmiş. Bunun kâğıt kaplamadır. Bu tür kaplama kâğıtları. Kalender kesik izi. Calender Roll Paper. geliştirilmiş. Kalenderde işlemden geçirme. Kalenderlenmiş kâğıt. Calendar Papers. kalenderlerde ve bazı Gofraj makinelerinde valslerden biri Calender Dyed). boyama. Kalender valsleri. (Eş anlamlı. Kalender katlanma izi. nedeniyle kâğıt yüzeyi sürtünme etkisiyle perdahlanır. yapılırken. Kâğıtta dolgu Calender Crush Finish. kopmayla sonuçlanır. üst üste valslerden oluşan baskı ve Biri büyük çaplı biri küçük çaplı iki silindiri olan bir perdah makinesi. tutkalsız ve alternatifi kütle boyamadır. Kalender kesiği. Kalenderde işlenmesi için kaba olarak üretilen bono kâğıdı. Calender sonucu oluşur. bombeli valsi yüzeyine sarılan ince kâğıt. Kâğıdı baskıyla daha düzgün ve Calender Friction Glazing. Çizgili Kalender izi. kâğıdın valslerin hızlı makinelerde kullanılamaması nedeniyle kopması sonucu ortaya çıkan döküntü ve ıskartalar. kalenderle kâğıt yüzeyinin işlenmesi. Kalender kaplama kâğıdı. Kalender valsindeki bir kusur nedeniyle kâğıda geçen pijamalı görüntü. Buna rağmen çok az hız farkı Calender Barring on Marks. oluşan. Kalender valsleri arasında ezilerek işlem görmüş. kalite bozuklukları. Calender Roll Paper) Calender Paper Shaft. Calender Scabs). kuşe kâğıt. kaplama dolgusu (Crown Filler) Calender Crushed. Kalender kâğıt valsi. (Bakınız Calendar Stock). (Bakınız. Takvim kâğıdı. kâğıt yüzeyinde oluşan esmerleşme ve diğer (Bakınız. ezilme sonucu kâğıdın esmerleşmesi. veya inci dolgusu (Pearl Filler) olarak adlandırılır. Kalender valslerine ilan panosu olarak kullanılmak üzere üretilmiş çok sert boya uygulayarak tek taraflı veya çift taraflı yapılan yüzey karton. Bazı Calender Colored. Kalenderde. Kalender Calender Pad Bond Paper. Scabs). Yüzey boyama tekniklerinden biri. Kalender sargı kâğıdı. Kalender izi. Kalenderde Calender Marks/Marked. İnce kâğıtlarda kalender yüzeyine Calender Scabs. Kalender işlemeli. Kâğıt üzere. Katlanma izi kâğıdın eşit safihada bıraktığı periyodik izler. (Eş anlamlı. birinin üzerine yapışan bir parça kâğıdın veya pigmentin (Bakınız. kâğıt sargılı/dolgulu valsler. Calendered Finish). ve kaplama maddesi olarak kullanılan bir bileşik. Calcium Sulfite (CaSO3). Calender Cuts. Ofset baskıda kullanılmak Calendered Finish/Finished. Kalenderde nadiren oluşan. Calendered Paper. Kalenderde sürtünmeli işleme. Takvim arka kartonu. Kalender döküntüsü. Calender. Kalender baskı izi. Calender Crease. Silindir kelimesinden türemiştir. Genellikle Calender Rolls. Calender Crushed). Broke). yüzeyinin kalenderlerde baskı ve nemle işlenmesi.

Ağacın dış Calender Staining. Campaign Paper. ederek. Thickness) variller. hatta büyük çaplıları beton kolon kalıbı Caliper Gauge. Tekstilcilerin. Kâğıt makinesi Calorie. denilmektedir ve ön kurutma bölümünden sonra. (2) Valsin taç kısmı. Çok nipli kalender. Ayarlama. Kalender bölümü. afişler ve kartpostallar için Caliper. aradaki farkı düzeltme. üste pek çok valsten ve nipten oluşan kalender türü. Kanada standart serbestliği. Bir birim ağırlığındaki katı Calender Sizing. Kalenderde yüzey tutkallama. Kâğıt kalınlığı. proje (ISO 534) saklama kutusu. (Benzer anlamlı. Calender Spots. Kalenderde muhtelif Taç valsin taşlama açısı. okullarda not tutmada kullanılan 53 . Milimetre (mm) veya mikrometre (µm) üretilmiş bir kuşe kâğıt türü. genellikle kosinüs cinsi bir açıyla ifade edilir. Kalender yakıtın yandığında vereceği ısı miktarı. Calibration. Çok yıllık. Kalori değeri. Kalender çizgileri. Sarı defter kâğıdı. (1) Kambur vals. Bombe açısı. Kambiyum. Cambridge Hint kâğıdı. kalenderde oluşan izler. makine Canary Writing. mal Canadian Standard Freeness. Crown). Kâğıt kalınlığındaki değişkenlik nedeniyle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calender Section. Kalınlık. cinsinden ölçülen kâğıt kalınlığı. Hatalı kalender valsi yaş halkaları oluşur. Bir tür. Doğruluğu bilinen Cambridge India Paper. işlemi. Suni deri. Büyüten doku. Kalınlık Birleşik Devletler Can. satanların ve nakliyecilerin kullandığı kartondan yapılma Bir puan. valslerindeki performans bozukluğuna bağlı olarak. Parşömen işi Kalenderleme. kaplama ve Gofraj işlemi. son (Eş anlamlı. parşömene benzetme kumaşa benzetmek için yapılan. Kalenderde boyama. (1) Kambur. Seçimler Calico Paper. odun selülozundan yapılma. (2) Kurutma silindiri. Kâğıt yüzeyini ince bir kâğıdı kalenderleyerek. kimyasal madde ’de puan anlamına gelen “Point” veya “Mil” ile ifade edilir. gibi işlerde kullanılmaktadır. (1) Karton varil. Kalınlık göstergesi. kopma. Kalori ölçer. Yığın kalender. mal sarıcıdan önceki bölüm. Yaş kalenderde kabuğuyla iç gövdesi arasında bulunan ve yeni hücreler yapılan boyama. doğruluğu bilinmeyen bir cihazı mukayese kitap kâğıdının bir türü. Bu tür kalenderlere yaş kalender Camber. (2) Taç vals. kitap kâğıdının bir türü. tutkallama işlemi. Calorific Value. sarıcı veya bobin makinesinde sarım sırasında meydana Kâğıt hamurunun su bırakma özelliğini belirten bir ölçüm gelen kâğıt kopması. Calender Sizing) üreterek kalınlaşmayı sağlayan doku tabakası. pres veya kalender yöntemi. Cambridge İncil kâğıdı. Kamburluk açısı. Kanarya kâğıdı. Vals kamburu. valslerini tutkal pres gibi kullanarak yapılan yüzey Calorimeter. Cambium. Ölçü ayarlama. Kalender baskı izleri. sırasında kullanılan. Kutsal bir cihazla. Renginin sarı olması nedeniyle bu isimle anılan. ünitesi sonunda. Bir duvar kâğıdı türü. Yaş tezgâhı. Kalenderin kurulu olduğu kurutma suyun sıcaklığını bir derece arttıran ısı miktarıdır. pankartlar. Daha ince çaplıları gıdada ambalaj kutusu. bir inç ’in binde biridir. Kamburluk ölçüsü olarak nedenlerle oluşan. Kutsal Calf Paper. kuşeli Bristol kâğıdı. Isıl enerji birimi olan bir kalori bir gram bölümlerinden biri. bulunur. kâğıtta oluşan esmer renkli çizgiler. Camber Angle. Seçim kampanyası kâğıdı. kurutma bölümünden önce kullanılır. Cambridge Bible Paper. eni boyunca bölgesel olarak değişebilir. nokta görünümlü izler. Çok Cambric Finish. Calender Stack. Kadranlı mikrometre. Calender Vellum Finish. Bu sayede Calender Streaks. Kalender izi. Kalınlık profili bozukluğu nedeniyle üretim tekniğiyle üretilmektedir. Basma desenli kâğıt. Taç vals taşlama Calender Stack Craumbs. Camber Roll Grinding Machine. çift çenekli bitkilerde ayarı nedeniyle. Taç açısı. Patiska desenli (kâğıt). Mihver boru veya masura Caliper Shear Burst. Kalori. Üst Camber Roll. (Eş anlamlı.

Candy Bag Paper. Doğal kauçuk. Kapiler sistem. yer çekiminin aksine. Mumlu ve ince miktarı. Sermaye varlığı. silindirik kutu veya kapak yapmak için üretilmiş Candy Box Liner. Şekerleme kutusu taban kâğıdı. Şekerleme sargı kâğıdı. yapı. Kılcal hareket. Kâğıt fabrikalarının günlük veya yıllık Can Board. Capacity Planning. yapılabilen üretim miktarıdır. Tasarlanan kapasiteye göre. borularda sıvının. Capacity Utititazion Rate. Kenarlarına teneke destek seperatör kâğıtları. Şekerleme sargı kâğıdı. Cantilever Force. (Eş anlamlı. kenevir veya pamuk amaçlı sahip olunan kaynaklar. geçirilerek. amacıyla da kullanılır. Tenekeyle desteklenmiş tüm Capillary Flow/Action. belirtilir. Kauçuk. Capacity. Yağ. Kapasitenin yüzdesi (%) cinsinden Candy Box Dividers. binanın temellerinden destek aldığı için. Saplarından bir tür pamuğa benzer tırmanma eğilimi sonucu oluşan akış/hareket. kuvvetlerin etkisiyle yapılan emiş hareketi. iletkenlikleri düşük defteri olarak kullanılmıştı. Şekerleme kâğıdı. Kılcal ağ. Koyu mavi üretildiği makinelerde. Kılcal akış. Halen sarı bloknot defteri olarak olarak üretilirler. Çok ince Capillary Electrophoresis. yüklerine göre ayıran tekniktir. Değişik ürünlerin Candle Wrapping. Şekerleme kutu kartonu. Türkiye’de geçmişte okullarda matematik selülozdan ve düzgün elyaf dağılımlı. görülen hava veya suyla dolu. Üretim üretilirler. fiili olarak gerçekleşen üretim Candy Bar Wrappers. belirli bir süre içinde. Kondansatör kâğıdı. inşaat sırasında Capillary Suction. Kapasite. Mum kâğıdı. Mikro çaplı hava tüpü. Candy Twisting Tissue. Şekerleme kutusu seperatör kâğıdı. Kap kek kâğıdı. Çubuk şeker kâğıdı. Kapak kartonu. yağlı bir kâğıt türü. Kapiler. Şekerleme ve çikolata kutularında. Ideal Capacity. Topal vinç kaldırma Kılcal ortamda suyun yer çekimini yenerek yukarıya doğru kuvveti. 300 olarak. Yüzeyi Capillary System. Expected Actual kendine yanmayı sürdürebilen maddelerin üretiminde Capacity. aralara konulan Cap Board. Kapiler karton kutu türleri. Kapiler kuvvetler. Canister. Manivela gücü. getirmek için yapılan planlama. yukarıya doğru Cannabis. Kılcal kuvvetler. selüloz elde edilen bitki. Keten yüzeyli karton. Candy Slab Paper. Kapiler emiş. Design Capacity). aynı zamanda tek taraftan askıda tutan bükülme kuvveti. selülozundan üretilirler. Mum paketleme kâğıdı. kaynaklar elverdiği ölçüde gram/m² civarında gramajı olan Kraft kâğıdı. Karton varil kâğıdı. kartonlar. kılcal kanallardan oluşan Caoutchouc. kullanılmaktadır. Kapiler elektroforez. Bu kuvvetler. Kondansatör Capilary Tube. kâğıtları yağlı veya kuru kullanıma göre farklı özelliklerde Capital Asset. Çeşitli kalınlıklarda. Hemp) Capillary Forces. Sabit sermaye. Kılcal emiş. Kapasite kullanım oranı. Mihver boru kartonu. Kapasite planlaması. Kapiler tüp. Şekerleme torba kâğıdı. Selüloz elyafları arasındaki hava kanallarının yapısı. Kapiler özel temel kaidesi gerekmektedir. Candle Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ samanlı kâğıt. Sigara kâğıdı benzeri. Kendir. (Bakınız. parafin gibi kendi Practical Capacity. Operating Capacity. Elek keçe değişimi sırasında elek ve pres valslerini hareketini sağlayan kuvvetler. Genellikle sülfat. Kılcal. Candy Cup Paper. Karton çay kutusu. Elektrolitle dolu Kapiler bir tüp içinde. Normal Capacity. Bazı durumlarda üretimdeki verimliliği kastetmek bir kâğıt türü. üretim kapasitesini azami ölçüye renkli mum paketlemede kullanılan bir kâğıt. türleri elektrik Candy Wrappers. Bu kuvvet hamurdaki elyafları bir arada tutmaktadır. son derece saf 54 . kullanılan düşük gramajlı bir kâğıt. Capilary. Canvas Board. Capacitor Paper. Mikro çaptaki kanalı olan. Ağaçlarda perdahlanarak kanaviçe görünümü verilmiş karton.

özelliği bükülmez olmasıdır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Capital Ratio. Karbon kopya kâğıdı karbonik asitler grubu. Otokopi amacıyla. görmeye yeterli olup olmadığı açısından önemlidir. elde edilen ve renklendirmede kullanılan siyah pigment. Karbon kâğıdı. Ragger) Carbon Paper. Arkası Cardboard. Karbon kaplama. Sermayenin satış Carbonless. mum isi ve kâğıdı. Kuşe kâğıt. bira. (Bakınız. Bir nin üzerinde çeşitli gramajlarda üretilen mukavvalar. (Bakınız. Demir zımparası Farklı türleri bulunmaktadır. üretilen kâğıtlarda sık görülen siyah lekeler. oksitlenmeyle oluşan Carbon Coating. Çini mürekkebi. Siyah kâğıt. (Bakınız. Zımpara tozu. Karboksi metil selüloz. Nişasta yerine karbondioksitini canlılar tarafından kullanılarak başka tutkal olarak ve kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Satma amacı yüzü karbon kaplı kâğıt. Noncarbon) Capital Turnover. Kuyruk sarıcı. aranan olumsuz özellik. Sermaye-satış oranı. Hurda kâğıt kullanılarak Carbohydrate. Pulper Kazanlarda yanma sırasında oksijen yetersizliğinden ortaya içindeki naylon. bez ve ipleri toplayan kuyruk halatının çıkar. Alüminyum ürünlerinin oksijensiz yanması sonucu ortaya çıkan isten oksidin ısıyla işlem görerek sertleştirilmiş bir türevi. kendine gerekli olan enerji üretimi. Karbonsuz. Karbonatlar. lamba isi. Carbon Black Paper. Sermayenin iş kaplamasız kopya kâğıdı. Carborundum Paper. karbon bileşikleri. LWC). Baca isi. Basınç altında alttaki sayfaya kopya çıkarmaktadır. Temel yüzüne karbon siyahı sürülmek için üretilmiş astar kâğıdı. Carboxymethylcellulose (CMC). kâğıt. Carbonized Forms. şarap gibi Carbonless Paper. Fotosentez ve kemosentez buna Carcinogenicity. Meşrubat. (Eş anlamlı. Ziftli tavan kâğıdı. Capstan. Karbonlu form kâğıdı. Karbonsuz kopya kâğıdı. Karbonsuz kâğıt. Avrupa’da genellikle çok katmanlı ve 500 gr/m2 Carbonizing Base Paper. (Eş Anlamlı. Petrol Carborundum. Carboxyl Group). Carbon Spots. Satış-sermaye oranı. Dergi basımında kullanılan. bir içeceklerin teneke kapağı üzerine sarılmak için üretilmiş yüzüne karbon yerine vaks veya kimyasallar sürülmüş kâğıt. Karbonik asitler grubu. Kimyasal maddelerde örneklerdir. borularının yapıldığı karbon katkılı çelikler. C. kaplama işlemi. Karbon lekeleri. (Eş anlamlı. Karbon bağlanması. kalsitle kuşe kaplamalı. Carbon Fixing/Fixation. Selülozun için kullanılan kâğıt ve kartonlar. ışığa karşı Carboxy Group. Zımpara kâğıdı. kalsit türü kâğıt Carbonyl Group. Karbon siyahı. Karbon monoksit. Zehirli bir gaz. Kısıtlı enerji üretimi. Siyah renkli. C m(H2O)n artıkları veya siyah boya kalıntılarının tam temizlenememesiyle hamurda kalır ve kâğıda geçer. Carbonless Paper. üretimi ve ağartılması sırasında. NCR Paper). Karbon dışı maddelerle yapılan rakamına oranı. Yanmış kâğıt bitkilerden sentezlenen organik bileşikler grubu. sarıcısı. Karbonat kâğıdı. Hamur harmanları da sabit 55 . Kuyruk halat sarıcı. Şişe kapak kâğıdı. olmayan. genel ad. Karborundum zerreleriyle kaplı zımparalarda asetilen siyahı bunlar arasındadır. Havanın Selüloz çatısını oluşturan bir selüloz türevi. Karbon çeliği. Kanser yapıcılık.H. Yüksek gramajlı kâğıtlara verilen karbonlu sürekli form kâğıdı. Carbonate Paper. Mukavva. Capital Ratio’nun tersidir. (Eş anlamlı. Carboxy Group). Karbonhidrat. Capital Asset) otokopi kâğıtları. Carbon Black. Carbonates. Buhar kazanlarının ve gramajlı kâğıt. maddelere dönüştürülmesi. Carbon Monoxide (CO). Oksijenle çift bağ yapan dolgu maddeleri. Kopyalamada kullanılan bir Captive Generation. Satış rakamlarının Carbonless Copy Paper. yapımında uygulanan. Capsheet. Karbonil grubu. kullanılan kâğıt. Korindon.O dan meydana gelen. düşük Carbon Steel. koruma sağlayan ve leke kaldıran ambalajlama ihtiyaçları Carboxyl Group. Alkali kökenli. Karbonlu astar kâğıdı. Cap Paper. Karbon sermayeye oranı.

(Bakınız. Koli yapıştırma bant kâğıdı. Sevk valsi. Twisting bir sonraki kademede işleyen boru bağlantı yapısı. Buna “Pull Over” da denmektedir. Tek yüzü kuşe gri karton. kamyon yükü. Karton levha. kullanılan kâğıt. (Bakınız. Cartridge Paper. Kartondan yapılmış Cardboard Finish. Cardboard Middles. Carload Lot. Kurutma silindirlerinde bir önceki grubun kullanmadığı Carrier Rope. Ana (Master) kontrol ünitesinin ürettiği çıkış sinyalinin. Carton Stock. Card Index Bristol. zemini düzlemeyi amaçlayan gramajlı Cascade Connection. Birinin çıktısı diğerine girdi Carpet Underlay Paper. Kartvizit. Çok katmanlı Carton. Motorla tahrik edilmeyen ve Lineer olmayan kontrol değişkenlerini. Karton kutuların üzerine üst yüzeyinde kullanılan kraftlayner. kâğıdı kurutma çürük buharı. düzeltebilmek için kullanılan bir kontrol yöntemidir. serilen kaba. Amerika’da ise 0.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ tanımlı değildir. (2) Paper). Carpet Felt. Mukavva işi. yapıştırılan etiketler. Bükümlü kâğıt ip. Carpet Yarn.3 mm hatta 0. Döşeme altı kartonu. Carpet Lining). Trafik ikaz levhası. başka bir gruba gönderen boru bağlantı bölümü boyunca taşıyarak. Oluklu mukavva Carton Labels. Harita kâğıdı Harita basımında Cardboard Linings. Kaskat kontrol. Sevk ipi. Bir kontrol ünitesi set değerini kontrol etmek için kullanan ürünü stoklamak için harcanan toplam maliyet. yumuşak karton. Fişek kâğıdı. Carry Over. Sürüklenme. Halı altı kâğıdı. (2) Pişirme sırasında çıkan selülozla birlikte üzerindeki kartonlara denilmektedir. (2) Kesilmiş karton parçası. (Bakınız. Kraft kartonu. (1) İstiap haddi sınırları Carton Liner Paper. Kutuların içine içindeki bir kamyon kâğıt. (2) Bir partide sevk edilebilir kâğıt/karton Carton Compact. Gramajı 1000 gr/m2 ve miktarı. Bir işi Cascade Control. Kraftlayner. sistemi. Carpet Brown). (Bakınız. Kâğıt makinesinde. Mukavva ara kartonu. Car Sign Board. destek olan vals. arasına konulan. kullanılan karton kutuya verilen isim. Stok maliyeti. daha değerli kartonların altına veya tüm kutulara verilen isim. (2) Kartondan yapılmış karton üretiminde.15mm nin taşınması. Ardışık. bir önceki kademenin rejeklerini. bakmaksızın kuşeli olmak şartıyla tüm karton türlerine Card. Carpet Lining). sistem. Genellikle hamuruna Bristol). “Master-Slave” kontrol sistemi diye de adlandırılır. Zeminle halı olan süreçler. hızlı ve doğru olarak safiha. gramajlı bir kâğıt türü. Carpet Brown. Kutuluk karton. (1) Vakum hatlarında suyun damlacıklar halinde 56 . Taşınma. Card Liner. Cascade. (Bakınız. Seperatör kartonu. mal sarıcıya ulaştıran ip. (2) Yüklenmek. (1) karton Temizlik kademelerinde. Elde tutma maliyeti. Kaskat. Kutu etiketi. Ardışık bağlantı. Kartonların üst üste ve basılmış trafik işaretlerini gösteren levhalar. Kaskat bağlantı. Genellikle ambalaj olarak arasına konulan dolgu kartonu. altta (Slave) çalışan Carrying Cost. Carriying Roll. Cartography Paper. Paperboard). yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva. Seri. (1) Karton katlanır kutu. Kutu takviye kartonu. Halı ve döşeme altına Carton Sealing Paper. Ardışık kontrol. kontrol ünitesiyle yapılan kontrol. Bir yerden başka bir yere gitme. (Bakınız likörün sürüklenmesi. verilen ortak isim. Fişek yapımında kullanılan Carpet Felt. İki üzerine almak. Nakliye kurallarına uyacak destek amacıyla konulan kartonlar. Carpet Lining. Sevk etmek. üzerindeki levhalar. Carry. Kamyon yükü. (1) Kart. (1) Taşımak. Index Cartonboards. Carpet Brown. keçe veya eleği taşıyan. Ambalaj kartonu.

Katalog kâğıdı. Casing. ikincil eleğin rejeği. Peş peşe dizilme. Hem ikincil eleğin çıkışı. Cationic Dyes. Kutu kâğıdı. makinelerinde 300 metreden sonra. (Eş anlamlı. Düşük gramajlı bir kuşe Case. Kutu içinde. Kâğıt makinesinde gramaj kontrolü yapabilmek Cast Coated Paper. kontrol tekniğidir. boyalar gibi özellikleri olan katyonik boyalar. pompa ve vana gövdeleri gibi ürünler. Sistemin katyonik bir kavram. Rimming) Catalogue Paper. üretiminde hamura yaşken ilave edilen iç tutkalı. Sınıflandırmak. Arıtmalarda katyonları (tuzları) uzaklaştırmak için Cash Flow. özelliği gösterdiği dönem. Alacakları olmasına rağmen elinde nakit kullanılmaktadır. Bir top kâğıtta en alt ve en üst yapraklar. üçüncül eleğe gelir. Kutu imalatında kullanılan Cationic Rosin Size (CRS). Selüloz elyaflarına tutunma özellikleri çok yüksektir. Category. Süreci hızlandıran katkı Casein. Belirli bir dönemde kasaya giren kullanılan bir süreç. Castings. Negatif kutup. amacıyla kullanılan süt proteini. rejeği ise öğütücüye döner. Reçineli vals kaplaması. Katyonik talep. ayna parlaklığında karton. Döküm parçalar. Kâğıt dökülerek üretilmiş. Bazik boyalar. Classify) Case Labels. ödeme gücü bulunmayan firmalar için iflasa sürükleyecek Cationic Demand. Katot ışınlarının paketleme ve koruma amacıyla kullanılan ambalaj kâğıtları. Case Bound Book. Çelik alaşımlardan Cascading. Cascade Feedforward Control. hem de Cast Funtional Layer. Katalizör. buharlaştırılmasında kullanılır. (3) Yoğun yüzey tutkallı ağartılmamış selülozdan yapılma Cationic Direct Dyes. Kâğıt yüzeyinde ve içinde tutkallama maddesi. Yazar kasa kâğıdı. Pres ve üçüncül eleğin çıkışı birleşerek ilerler. 57 . Kazein. Yağlı mürekkeplerin içindeki kondensatın sürüklenmeye başladığı ve şelaleleşme kâğıt tarafından emilimini ölçmek için yapılan test. polimerleri nötürleştirme kapasitesi. kâğıt. Cast Coater. Cation Exchange Process. floresan ekrana düşürüldüğü ekran tüpü. Pompa gövdesi gibi. Su yumuşatma ünitelerinde de net nakit para. Kroma karton. (Eş anlamlı. kontrol. Bir palet kâğıt veya karton. (1) Kutu. Cassie Paper. Casing Paper. Hamur kasası ile mal sarıcı parlaklıkta. Ardışık buharlaştırıcı. Catalyst. Bir yüzü yüksek için kullanılan kontrol sistemi. Temizleme kademelerinde. Ardışık ileri besleme makinesi. Katot tüpü. Case Lot. Cathode. Karton kutu etiketi. Kademeli Casket Paper. Cash Register Paper. (2) Gövde. Categorize. Kroma kaplama makinesi. Kategori. Kutu içi ambalaj kâğıtları. Direk ambalaj kâğıdı. Sert cilt kapaklı kitap. Cathode Ray Tube (CRT). Katot. Nakit akışı. Katyonik reçine tutkalı. Katalist. Cast Coating. Katyon değişim süreci. Ardışık ileri besleme Kusurlu olabilecekleri düşüncesiyle kullanılmazlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cascade Evaporator. Sınıf. Döküm. Ardışıklaşma. Kroma kaplama. Tabut kâğıdı. Katyonik boyalar. (Eş anlamlı. Üçüncül eleğin kalenderlerde reçine dökümü ile elde edilen kaplama. Case Lining Paper. buhar silindirleri Castor Oil Test. Kâğıt karton. Case Liner. ağır kuşe kaplanmış ve sıcak olarak arasındaki uzun süreli zaman farkı nedeniyle kullanılan preslenmeden kurutulmuş. Karton Kasa. Yağ emilim testi. Katyonik direk boyalar. Karton kutu. Carton Liner Paper). Siyah likörün yanmadan önce suyunun metal yerine kullanılan karton. Tabut imalatında ağaç veya buharlaştırıcı. sistemi. Kroma karton Cascade Feedforward System. Su geçirimsiz torba veya ambalaj.

Hücre gövdesi. Kâğıdın makine tarafından selülozu hidroliz etmek için salgılanan enzimler. (Bakınız. Kedi yolu. daha iyi tutunum sağladıklarından iç yönünde kıvrılması. Ağartılacak özellikleri olan karton türleri. Caustic Extracted Kappa Number. Caustic. Sodyum karbonatın. kenarlardaki ezilme bileşiklerle yapılan selüloz türevleri. Sedir yağlı kâğıt. Selüloz ağartma türü veya ziftle kaplı kâğıt türü. yazılımı (NaOH/(NaOH+Na2S))*100 şeklindedir. (Eş Selülozun hidroliziyle elde edilir. matbaalarda artıklarını parçalamada kullanılırlar. Lye) kâğıdı. enindeki yönü. Kavitasyon. Flotasyon ünitelerindeki hidroksit miktarının aktif toplam alkaliye oranıdır. Crown Controled Roll). Sodyum hidroksit (NaOH). potasyum. Selofan. dayanımını belirlemeye yarar. Sodyum hidroksit (NaOH). olmasın kâğıtların plastik film ile kaplanması. sürecinde klorlamadan sonra alkali çözeltiyi ortamdan Celery Wrappers. Causticity. kullanılan ana elyaf kaynağı. Kostikleştirme. 58 . Cedarized Paper. Bleaching Paper). Nitroselüloz ve kâfur bileşiği şeffaf CC Roll. Kostik. saplarının beyaz kalması amacıyla tanımlamaktadır. sodyum hidroksite Cellophane Coating. Oluklu Mukavva. Kereviz ağartma kâğıdı. Ağır gramajlı Kraft kâğıdı Caustic Extraction. Sodyum. Makine enine kıvrılma. Kostik çekilme Ceiling Boards. Kostikleştirme randımanı. Kostik çekme işlemi. Selülaz. Kostik soda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cationic Starchs. Enine profil. plastik bir madde. Bu fiziksel özellikler. Celery uzaklaştırma işlemi. Selobiyoz. selülozdaki lignin miktarı Kappa sayısıdır. Selüloit. Ses emici akustik aşamasından sonra ölçülen Kappa sayısı. haşerata karşı korumak için. ve kâğıt ürünleri yapanlarda dikkate alınan kâğıt kullanım Cellulose. Oyulma. Genellikle kâğıt fabrikası atık sularının içindeki selüloz kâğıdın fiziksel özellikleri değişebildiğinden. oyulmalar. Celluloid. Caustisizing Efficiency. Oransal hücrelerin gövdesi. Kereviz sarma kâğıdı. sedir yağı emdirilmiş ambalaj (Eş anlamlı. Caustic Soda. Selofan kaplama. Makine enine ve boyuna olan yönlerde. lityum kökenli dayanıklılık testi. gıda paketlemesinde kullanılan şeffaf madde. Cellobiose. Ağır moleküllü bir kıvrılmalar. kullanılan sargılık bir kâğıt türü. anlamlı. Dar ve uzun işletmelerde yer darlığı veya rutubet gibi ölçülebilen özelliklerinin dağılımı. farklılıklardır. dönüştürülmesi. CCT (Corrugated Crash Test). boyuttaki değişmeler. vakum altında gelişen pompa emiş kısmındaki oluşmuş. Cellular Board. Pozitif şarjla CD Curl. Oluklu kutularda. CD Profile. Bitkileri oluşturan ve kâğıt yapımında yönü. Kostisite. Kâğıdın enine doğru olan gramaj Cat Walk. Bakteri. Cavitation. Selüloz üretim aşamalarında sodyum Cell Body. Ticari bir marka. (Bakınız. Cellulase. Terim Celery Bleaching Paper. Tavan kartonu. Oluklu Cellulosates. mantar veya termitler CD (Cross Direction). Sap selülozdan kostik çekilir çekilmez ölçülen lignin miktarını kerevizler büyürken. Yapısı hücrelerden sonucu. Lye) Cellophane. Kâğıdın makine eni yüklenmiş. Selüloz. Selofan olsun dönüştürülmesi. dayanımdaki makine yönüne göre olan polisakkarit. Dalga ezilme testi. İki D glikoz molekülünden oluşur. dalga kısmında yapılan ezilmeye karşı selüloz türevleri. Selüloz türevleri. Kostik soda. İçindeki maddeyi Caustic. İp yapımında kullanılan mukavvada. tutkallamada kullanılan modifiye nişastalar. Makine eni. Pompa emişinin kısılması Cellular Structure. Katyonik nişastalar. Selülozun re jenerasyonuyla elde Caustisizing. nedeniyle kullanılan köprülü yol. Yeşil likörün beyaz liköre edilen. Hücreli yapı.

Selüloz uzun molekül zinciri şeklinde olduğundan dizilişi iki çerçevede Cellulose Filament. Selülozun matrise kullanılarak hidrolizi sonucu parçalanması. (Zıt anlamlı. CEN (Comité Européen de Normalisation). Selülozun suda enzimler Cellulose Matrix. Selülozik lake. Selüloz mikro iplikçikler. bulunan selüloz oranı. selülozun viskozitesi. Bakım işlerinin hamur içinde cüzi miktarda verilerek iç dayanım kuvvetini dağıtılmayıp tek merkezden yürütüldüğü yöntem. boşluk doldurucu dolgu Cellulose Grafting. Son yıllardaki Center. Çimento torba kâğıdı. Cellulose Chain Scissions. bazen amblemli ve gofrajlı kâğıt peçeteler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulose Chain. Bu oran genelde % 33 oranındadır. plastik ürünlere. denemelerde Testlayner gibi dönüşümlü kâğıtların yüzeyine Centralized Maintenance. Emici madde olarak Pamuk gibi bitkilerde % 90 a çıkmaktadır. karton. Selüloz aşılama. Cellulose Microfibrils. derece dayanıklı Kraft kâğıdı. Avrupa Selülozun kimyasal formülündeki her atomun ağırlığının. Celulose Fiber. Ambalajlamada kullanılan. Cellulose Viscosity. Selüloz ürünleri. elyaftan üretilmemiş kâğıt. Odun elyaflarından değerlendirilir. Rayon. Selülozun molekül ağırlığı. İkincisi mekanik olarak elde edilen uzun selüloz ipçikleri. kullanılan toz selüloz. kâğıt. Yüksek polimorfik/çok biçimli kristal parçaları şeklindedir. Bobin göbeği. Selüloz zincirindeki viskoz. Hücre duvarı. Bitkilerin bünyelerinde olarak geride kalanlarla belirlenen saflık derecesi. bulunmaktadır. Dönüşümlü Elyaf. Bitkiler hücrelerin yan yana gelip ligninle yapıştırılması sonucu bir bütün oluştururlar. Cellulose Paper. hijyenik yara tamponu. nitroselüloz. Selüloz yapısı. maddelerde. Selüloz yandığında kül Cellulose Content. mukavemetleri nedeniyle selülozdan üretilen kâğıtlara. Selüloz viskozitesi. Selüloz film. Birincisi yarı kristalsi yapıdır. Selüloz saflığı. bölünmeler/parçalanmalar. Celluluse Powder. (1) Kâğıt yara bezi. Selüloz ipçiği. Cement Sack Paper. Selülozdan üretilmiş kâğıt. Kâğıtla ilgili standartları atom sayısıyla çarpılıp alt alta toplanmasıyla bulunur. Cellulose Napkin. Cellulose Nanofibril. ipek böceği yemi olarak ve suni deri yapımında da kullanılmaktadır. Merkezi bakım. plastiklerde. toz halindeki kozmetik Cellulose Degradation. Selüloz zinciri. Selüloz oranı. selofan. Yemek masalarında Decentralized Maintenance) kullanılan baskılı veya baskısız. Cellulose Structure. Hücre suyu aldığında şişer. Mihver boru. (Bakınız. CMC gibi maddeler bulunur. Selüloz kökenli olan molekülleri. (2) Selüloz dolgu kâğıdı. Camsı selülozik film tabakası. Selüloziz. Kâğıt peçete. Selüloz dizeyi. Cellulolysis. Selüloza sentetik kâğıdı. kaplama malzemelerine Cellulose Wadding. Gözenekliliği düşürüp elekte bakıma (Autonomous Maintenance) imkan vermeyen serbestliğe olumsuz etki etmesine rağmen preslerde kuruluk bakım yönetimi. bitki hücrelerinin parçalanmış halidir. Selülozik vernik. Bağımsız arttıran nano elyaflar. Cellulose Molecular Weight. Toz selüloz. son dayanım kazanır. Kâğıttan yapılma katılan bir üründür. Birbirine bağlı selüloz Cellulose Products. Virgin Fiber) Cellulose Film. Selüloz elyafı. Selüloz bozuşması. Selüloz nano iplikçik. Selüloz türevi olan vernikler. ürünler. benimsenmediği yerlerde kullanılır. krepli. Toplam verimli bakımın yönetim olarak değeri arttırılmaktadır. Bitki hücrelerini çevreleyen çeper. dokumalara. Çözünmüş Cellulose Lacquer. Bunlar arasında. Hücre duvarının içinde bulunurlar. Cell Wall. 59 . Standartlar Komitesi. benzeyen dizilmiş yapısı. Cellulose Purity. polimer molekülleri bağlama. Belirli bir mikro iplikçikler sayesinde hücre duvarı şişmeye karşı gramajda ve çimento torbası yapımında kullanılan.

Santrifüj temizleyiciler. Merkezden tahrikli. A Centrifugal Cleaning. (Eş anlamlı. veya su basan pompa türü. Centricleaners. Zincir oluşumunun sonlanması. Cyclonic sayısını tanımlayan bir ifadedir. Orta dalga. yöntemi. Centrfugal Cleaners). orta kısma Certification. Salyangoz pompa. konulan düşük değerli harmandan oluşan kısım. (Bakınız. Dalga. bağlarından ayrılıp parçalanması. belgesi. Molekül Ceramic Transfer Paper. Ceramic Cover). Confederation of European Paper Industries. Zincir parça sayısı. gösteren doküman. Centrifugal Screens. 60 . E dalga ve K dalga türleri de kuvvetle. Cereal Box Wrappers. CFCs (Chlorofluorocarbons). Delikli bellek Centrifugally Cast Shell. Tahıl saplarından tambur merkezine bağlı bir şaftla. Göbek rulosu. Zincirli konveyör. Açık fanlı yapısıyla. Kombi preslerde veya üç valsli Certificate of Origin. Center Roll. İç katman. Zincir parçalanması. kâğıt Chain Length. Punch Card). Çok katlı kartonlarda. Merkezkaç dalga. (Bakınız. yapılan tahrik şekli. Certified Supplier. Centricleaners. Seramik transfer kâğıdı. Centrifugal Pump. C-Dalga. Chadless Paper Tape. Eski CNC tezgâhlarda ve tekstil makinelerinde tekniğiyle dökülmüş vals gövdesi. Kâğıt Karbon. Chads. Koltuk ambarı Cereal Box Liners. Saklama kabı anlayışının kullanılmadığı tek merkezden dağıtım yapan kartonu. Delikli şerit kâğıdı. Zincir filigran. (Eş mukavvalarda. Salyangoz tipli bir gövde içindeki döner bir fanla hamur Chain Conveyor. uzunluğu. Menşei şahadetnamesi. Santrifüj pompa. İthal edilen bir ürünün hangi ülkede üretildiğini Centres. Seramik bir yüzeyle. Konfeti.6 mm ve oluk sayısı 130 dur. Ceramic Coating. B dalga. (Bakınız Decalcomania Paper). Centrifugal Cleaners. El yapımı kâğıtlarda. Kahvaltılık tahıl gevreklerinin ambalajında yedek parça stok sistemi. Kâğıt hamurunu Chain Lines. (Bakınız. Chain Scission. üzerinde görülen birbirine paralel elek altı çitalarından CEPI. Bazı valslerde. Merkezi stoklama. D dalga. olukluda. hamuru içindeki istenmeyen yoğunluğu ağır parçacıkları C-Flute. Molekül zincirinin fabrikalarında kullanılan en yaygın hamur pompası türüdür. Savurma şeridi. Center Stock. Kloroflorokarbonlar. Tahıl saklama kabı. Onay belgesi verme. olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk anlamlı. Mihver boru. Balya konveyörü. Santrifüj temizleme. Chain Scissions Number. Yetkili satıcı. Saman elyafı. Center Drive. Zincir uzunluğu. Chain Marks. parçalanması sonucu oluşan parça sayısı. Seramik kaplama. Renkli ve şekilli küçük kâğıt parçaları. kaynaklanan kalın izler. Yeni mal sarıcılarda. aşınmaya karşı yüzeye yapılan seramik kaplama. bellek olarak kullanılan kâğıt şerit. Avrupa Kâğıt Sanayileri Konfederasyonu. klor ve flordan oluşan organik bileşikler. kâğıt. ağır cisimleri aşağıya doğru iten hamur temizleme vardır. Tahıl gevreği kartonu. C dalga (orta dalga) Cleaners). Belgelendirme. Savurma döküm gövde. safiha temizlemede kullanılan sepetli elekler. Herhangi bir nedenle zincir oluşumunun sona ermesi. Cereal Straw Fiber.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Centralized Stock. oluk yüksekliği 3. Dynamic Cleaners. Molekül zincirlerinin Ceramic Cover. baskı transfer işleminde kullanılan Chain Termination. kullanılan karton türü. C dalga. Santrifüj elekler. Köken sistemlerde ortadaki vals. oluklu temizlemede kullanılan merkezkaç temizleyiciler. motordan doğrudan üretilmiş selüloz. Chain Lines). Merkez vals.

deniz kabuklularının Charge Rate. kâğıdın mat görüntüsü. Şamua kâğıt. Tebeşir kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chalk. ambalajlarında. Tebeşir paketlemede Check Paper. Kaplama Cheese Manila. Chalk Transfer Paper. (2) Yüklemek. Tozama. EDTA gibi organik bileşiklerin Paper). Kıskaçlanmış maddeler. (1) Yük. Kıskaçlayıcılar. Kontrol listesi. tozaması. bağlanması. yapılmış kâğıt. Metalleri karıştırıcı kanatların. Maskeleme kimyasalları. Gözenekli ve tarifesi. Chalk Paper. Kanallaşma. (1) Zorluk. Çek defteri kâğıdı. Chalky Appearance. Yük nötürleştirme. Dayanıklı ve silmeye kullanılan renkli ve yumuşak dokulu kâğıtlar. Çek valf. ekipmanlar. Geçmişte fotokopi ve fakslarda izlenmesi gereken noktalar gibi konuları listeleyen denetim kullanılmaktaydı. Chart Paper. Kıskaçlama. yumuşak yapılı bir kalsit türü. Doldurmak. metallerle bağ yapması. karşı duyarlı bir kâğıt türü. 61 . Charcoal Book Chelation. Kemik renkli (doğal selüloz kullanılan yağlı kâğıt. kâğıt hamurunda bulunan ağır metallerle bağ yaparak Charcoal Book Paper. Zamana bağlı olarak. Doluluk oranı. (1) Kâğıt yüzeyindeki bağlayıcının benzeri selülozlardan yapılan. Belirli bir (genellikle tutkallar) kullanılarak yapılan bağlama işlemi. Chelating Agents) Channeling. Tebeşir kaplı kâğıt. Uğraşılması gereken iş. Chalk Overlay Paper). Çek defteri kapak kartonu. Check Valve. İlgili bölüm gramajlı olmasına rağmen üzerine kalsitle yoğun kaplama tarafından düzenlenmiş. Çok düşük Check List. Şelatlar. (1) Harita kâğıdı. Peyniri sarmada Chamois Paper. (1) Temizlik zeta potansiyelde meydana gelen değer kaybı. Bir kurumda. çalışma koşulları. Chelating basımında kullanılan kâğıt. (1) Yüklenme oranı. Bible paper) Agents) Change Management. (2) Kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. Tebeşir. (Bakınız. Kıskaçlayan maddeler. Yük zayıflaması. (2) Meydan okumak. (Bakınız. Pamuk selülozundan veya Chalking. Chalk Overlay Paper. Denetim çizelgesi. Chelants. torba kâğıdı. Grafitli (kıskaca alarak). Karakalem çizim kâğıdı. renginde. (Eş anlamlı. Kimyasal madde torba kâğıdı. (Eş anlamlı. Charcoal Kraft Paper. Kimyasal bağlama. sorunu. hızlı hareket ederek karıştırma yerine bağlayıcı maddeler. Oldukça temiz. Charge Decay. maddeler. Çek defteri kapak kartonu. Çözülmesi kaliteli/samanlı kâğıt türü. yük değerinin sıfırlanması. kâğıtlarında çok katlı yapıyı sağlamak için kimyasallar Charge Neutralization. Check Book Cover. (2) Ücret kalıntısı olan bir kalsiyum karbonat çeşidi. Kraft Charge. amacıyla uygulanan yönetim tarzı. Sequestrants) Charcoal Drawing Paper. pigment kullanılmamış) ince ve kutsal kitap Chelants. ağartma kimyasallarının etkinliğini arttıran kalemle resim yapmada kullanılan bir tür resim kâğıdı. çizelgesi. elektrik yüküyle yüklenmiş ( + ) ortamın zıt yönde (2) İki maddenin atom veya moleküllerinin kimyasal olarak yüklenerek. Peynir sarma kâğıdı. (2) Baskıda bunun yarattığı mürekkep dağılma Check Board. harita basımında kullanılan. Chelates. Mangal kömürü torba kâğıdı. Peynir maddeleri nedeniyle. Maskelenmiş maddeler. mevcut kurumsal yapıdan hedeflenen yeni yapıya geçmek Kıskaçlanarak bağ yapmış olan maddeler. (Bakınız. Chemical Bag Paper. Karıştırıcılı bir tank içinde Chelating Agents. dış kâğıt olarak kullanılan düşük Challenge. Selüloz veya oyulma yaratması. Cheese Wrappers. gereken sorun. zayıflaması nedeniyle oluşan elyaf veya dolgu maddelerinin dayanıklı kâğıtlar. (Bakınız. Tebeşir görünümlü. Peynir paketleme kâğıdı. Chemical Bonding. Değişim yönetimi.

Manila yazı kâğıdı. kimyasal. Kimyasal atık. Kimyasal kabuk soyma. Chemi-Thermo Mechanical Pulp. Kimyasal madde kaybı. Chemical Showers. Kimyasal geri kazanma tesisi. kimyasallarla pişirilmesi yoluyla elde edilen selüloz. yarı mekanik hamur. Geriye kimyasal külü Chemical Ghosting. Kimyasal oksijen Chemical to Wood Ratio. BOD). Ham işlemler sırasında selülozun lignin miktarı azaltılır. yakılarak diğer kalıntılar uçurulur. sıvılara kimyasal maddeler katarak katı parçacıkları Chemigroundwood. Özellikle hurda Chemical Manila Writing. Kimyasal kopyalama. Chemo-Thermo Mechanical Pulp. Chemical Oxygen Demand (COD). Selüloz ihtiyacı (KOİ). Genellikle zehirli üretiminde. Manila kâğıt veya ağır dolgu maddeli hamur işleyen makinelerin kenevirinden.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Cleaning. Chemo-Thermo Mechanical Pulp) Kimyasal hazırlama birimi. Kimyasal salım. Chemical Preparation. Özellikle çevreye zarar verecek olan kimyasal atıklar. renginin ve bulanıklığının Chemical Reactivity. Kâğıt Chemi-Washer. Kimyasal fıskiyeleri. Kimyasal hazırlama ünitesi. kimyasal reaksiyonlara karşı eğilim düzeyi. Kimyasal hazırlama. Atık sularda kimyasal oksitlenmeyi üretiminde kullanılan kimyasalların ağırlığının kuru odun sağlayacak yeterlilikteki oksijen miktarı. Bir örneği selüloz üretiminde kimyasal geri kazanma Chemicals. Kimyasalın oduna oranı. Kimyasal re aktivite. CTMP. (2) Kireç veya karbonatla suyun yumuşatılması öğütülmesiyle elde edilen selüloz. yaratması. suların kimyasal maddelerle. Elek ve keçeleri Chemical Pulp. Sonra da bu işe özel kazanda kimyasallarla pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. Kimyasallarla öğütme süreci. Chemical Wood Pulp. fırınlarındaki kayıplardır. (Eş anlamlı. Yarı özellikler. kimyasal yolla üretilen selülozla yapılan pres keçelerinde kimyasal madde ile temizlik için kullanılan kâğıt. birlikte yapılmaktadır. Kimyasal selüloz. Chemical Debarking. Kâğıt kimyasalları. Chemical Loss. ( Bakınız. mürekkebin kâğıdın arkasına geçerek hayalet görüntü Chemical Recovery Plant. Kimyasal geri kazanma. (1) Kimyasal çökeltme. Baskıda kalır. ligninin alınması için kullanılan sodyum kimyasallar kullanılmaktadır. Kimyasal Chemical Recovery. Kimyasallar. Kimyasalla öğütülmüş selüloz. 62 . Yongaların Chemical Properties. tuzlarını geri kazanma süreci. Kimyasal yıkayıcı. fıskiyeler. çökeltme işlemi. Selüloz fabrikalarında sodyum bileşiklerini geri kazanma amacıyla kurulan ünite. Odun yongalarının kimyasallarla Chemical Precipitation. Chemical Preparation Unit. Toplam geri Chemical Release. Özellikle metalik katyonlar için yüksek sıcaklıklarda ve basınçta muamele edilerek kullanılır. Biological Oxygen Demand. Selüloz kullanarak kütüklerin kabuklarını soyma. Yongaların buharlaştırılarak suyu azaltılır. göre hazırlama. Bu Chemical Coagulation. ağırlığına oranı. Kimyasal selüloz. Bir maddenin giderilmesi. Selüloz içindeki üretiminde kullanılan kimyasalları belirlenen prosedürlere kimyasalları yıkayarak süzen bir ekipman. İyonlar karşı iyonlar verilerek çözünür Odunun sodyum sülfit ve sodyum karbonat çözeltisinde çok olmaktan çıkarılır. kazanılabilecek kimyasalın yüzdesel oranıyla hesaplanır. Kimyasal topaklaştırma. CTMP. Kimyasal özellikler. Bir kimyasal önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve reaksiyon sırasında veya daha sonrasında ortaya çıkan ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz. Siyah likör önce Chemical Fiber Paper. Kimyasal temizleme. Yongaların kimyasal maddelerle temizleme. Bir işlem sırasında geri kazanılabilecek kimyasalların kaybolması. Asıltılı pişirilmesiyle elde edilen selüloz.

Kıyılmış odun. (2) Chip Digger. Basınçlı kullanılan kâğıtlar. (2) Karışık hurda Chip Storage. Soğutmak. yongayı pişiriciye yükleme. Pamuk elyafından 5 kat daha güçlü elyafları eğimli sarsak elekler şeklinde çeşitli şekillerdedir. az miktarda elyaf karıştırılarak üretilen kırçıllı kâğıtlar. Hamburger kâğıdı. vardır. (Chip Silo) 63 . En eski el yapımı ekipman. (Bakınız. Kestane kartonu. Son yıllarda. (Chipboard) Chlorate. Yonga makinesi. Yonga çürümesi. Pnömatik yonga taşıyıcısı. Tank. Cherry Picker. Sepetli kaldıraç. Yonga konteyneri. Rami de (Chip Silo) denilen bir çalı. Klorat. Hamur bütesi. Chinese Paper) yongaların dişlerin arasından geçmesiyle ayrıldığı/elendiği Chinese Paper. Çin çalısı. Yonga elekleri. Yaprakları dut yaprağına benzer ve ipek Chipper. Büte. Odun yongalayıcı. (Bakınız. Fabrika içinde yüksek Chip Conditioner. kaba karton. Çin kâğıdı. Yonga ölçer. kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak havadan ayrılması. su molekülleri geçen yongaları ölçüp ekrana aktaran düzenek. Yongalayıcı. böceği besini olarak kullanılır. Güvenlik amacıyla filigranlı veya fosforlu kırçıllı gibi Chip Charge. Gri karton. Yonga silolama. (CIO3)-. Kestane ağacı oluşan ekipman. Chill. ve silis kumu karışımı olarak bulunan ve saf olanları Chip Packing. siloda mantarlaşarak çürümesi. Kütüklerin yonga haline geldikten bambu elyafından yapılma bir kâğıt türü. kâğıtlardandır. Çin’deki eski mezarlarda örnekleri bulunan. Yonga şarjı. Bunlar döner tamburlar. esmer ezerek küçülten ezici. kaçışını önleyecek sızdırmazlığı sağlanmıştır. China/Chinese Grass. Yonga silosu. Selüloz noktalara erişimi kolaylaştıran iş aracı. Hacim ölçme yoluyla içinden silikat (Al2. beslenen yonga miktarı. Hurda kâğıttan yapılmış kalın ve kimyasal selülozdan yapılma dayanıklı bir kâğıt türü. kâğıtlardan yapılan bir karton türü. Yonga silosu. Yonga yığını. Çek kâğıdı. Yonga besleyici. Chip Bin. üretiminde siyah likörün yonga bünyesine daha iyi geçip Chest. Chip Silo. China Clay.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cheque Paper. Doğada alüminyum Chip Meter. Açık havadaki yonga silosu. kullanılan madde. (1) Yonga. Döner besleyici. SiO4) minerallerine bağlanmış. ayaküstü satılan yiyecekleri sarmada kullanılan yongaları basınçlı bölgeden pişiriciye boşaltır. ortama karşı çalıştığından cepleri olan devasa döner bir Chili Wrapper. Hamurun içine başka renklerde yongaların. Serbest haldeyken üzerindeki silodan cebe aldığı görünümde. Hidroklorik asidin tuzları. Ramie). Çin keneviri. kullanılır. Yonga yükleme. Chip Seperator. Buhar kâğıt. dişli iki valsten Chestnut Board. (1) Kırçıllı kâğıt. sert ağaçların Chip Crusher. Beç türü pişiricilerde Chill Cast Roller. Pastel tonlarda üretilmiş antik görünümlü karton kaplamada Chip Feeder. Yonga ayırma. Soğuk döküm merdane. Havayla taşınan yongaların kavrularak. Dişli disklerden oluşan ve China Paper. Seramik kili. Yonga şartlandırıcısı. Yonga ezici. Bu bitkiden elde edilen rami Chips. Kaolin. Yağlı vanadır. Selüloz yapılacak Cheviot. selülozundan yapılma karton. Yonga ayırıcı. verimliliğin arttırılabilmesi için kullanılan. Chip Pile. Chip Filling. Soğumak. (Bakınız. selüloz hamurundan yapılma kartonlar. Dürüm kâğıdı. Chip Decay. sonra yığıldığı silo Chip. Değerli kâğıtların basıldığı Chipboard. Büyük boyutlu yongaları odunlarından yarı kimyasal yöntemlerle üretilen. Beç türü pişiriciye göre özellikleri olabilir. Chip) elyafı pamukla karıştırılarak para kâğıdı yapımında Chip Screens.

Chromatographic Paper. Klorlama süreci. Süreci de denilmektedir. Filtre klor ve klor bileşikleri ile işlem yapılmamış. Klor buharlaştırıcı. “D” aşaması. Selülozun Chocolate Dividers and Layer Board. gram cinsinden değeri. Clorine Free Paper). Klor verme aşaması. Chlorine Requirement. Buna Pomilio kâğıdı. Takoz. selüloz ve bu kâğıdı. Klor Sayısı. Üzerinde çeşitli renklerde baskı yapılmış. Chlorid miktarı. Çikolata sargı kâğıdı. Hidrojen atomlarıyla yer alkali yıkama. (C aşaması) Chlorine Tower. değeri. Beyazlatma amacıyla Chlorinator. Çok kademeli Ağartma için gerekli klor miktarı. Chlorine Free Paper. Gümüş Chlorine Consumption. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Chlor Free Paper. Daha kromatik olan işlemidir. Klorsuz kâğıt. Selüloza klor Chromatography. Parlak ambalaj kâğıdı. Fotoğraf taban kâğıdı. Chocolate Dipping Paper. (Bakınız. (Burada klor +4 kartonu. Fotoğraf taban kâğıdı. Vals kaplamalarında ve paslanmaz 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor alaşımlarda kullanılan bir metal. Klor dioksit. Karışımların kimyasal verildikten sonra karıştırmak için kullanılan karıştırıcı. Chromium Coating. fotoğraf taban kalitede selüloz elde etme aşamalarından biri. selüloz ağartma ünitesine nakletmek için kullanılan Chromatograph. Suya ölçülü klor veren donanım. 25 °C de 15 dakika süreyle Chromium. Parlaklık. Verilen klorla suda kalan imalatı sonrasında. gazının. Chlorine Dioxide Stage. Chlorine Process. Chlorine Demand. Klorlama. Tahta takoz. giderme. Örneklenen bir suyun veya Chock. Hamurun klor ihtiyacı. ambalaj kâğıdı. (4) Hipoklorit ile ek ağartma. Havadaki yoğunluğu hacimce % 4 ün üzerine konulan kartonlar. Krom kaplama. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için Chlorination.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chlorid Photographic Paper. Chloro Bromide Paper. Chlorine Evaporator/Gassifier. Chlorine Mixer. Çikolata Tüketilen klor ise klor talebidir. Klor talebi. Klorlayıcı. Klor tüketimi. Samandan yüksek Gümüş klorit ile kaplanmak üzere üretilen. Çok aşamalı ağartma sürecinde selüloza klor dioksit vererek reaksiyon Chromatic Paper. Chlorine Dioxide (ClO2). analizi. ince kâğıt. Kâğıt kromatoğrafisinde kullanılan bir filtre kâğıdı selülozdan yapılmış kâğıtlar. Photographic Paper). daha parlaktır. değiştirmek üzere. Klor gazı. Klorlama kulesi. Chlorination Stage. Klor dioksit aşaması. Çikolata seperatör ağartılmasında kullanılan bir madde. Çikolata alt kâğıdı. üzerine çikolatanın konduğu yağlı ve klor arasındaki fark ölçümlenerek bulunur. Chocolate Wrapping Papers. Kromatik. bir organik bileşiğe klor verilmesi. çıktığında patlar. Çikolata kutuları içinde. Samanın alkali ortamda pişirilmesi. Hediyelik sağlanan sonrasında yıkama yapılan aşama. ağartma sürecinde klorun verildiği aşama. aralara bölme olarak değerliklidir). Her Chlorine Dioxide Delignification. Kromotoğrafi. hamura klorun verildiği kule. 64 . Karışımların bileşenlerini buharlaştırıcı. Chlorine. Chlorine Number. Kromatoğraf. (2) Ortama klor verilmesi. Üretimi sırasında. (Bakınız. Klor dioksitle lignin bir çikolatayı sarmak için kullanılan ince ve yağlı kâğıtlar. türü. Bu arada suda klor bileşikleri meydana gelir. Ağartma sürecinde klorikle ve bir miktar gümüş bromidle kaplanmak üzere bir ton kuru bazda selüloza verilen kg ölçüsünde klor üretilen fotoğraf taban kâğıdı. Kraft sürecinde kullanılan bir ligninsizleştirme Chromaticity. Klorlama karıştırıcısı. Kloru parlak bir ambalaj kâğıdı. Klor talebi. Kromatoğraf kâğıdı. Krom. ve oranlarını bulmaya yarayan bir laboratuvar cihazı. Bakım sırasında sıklıkla atık suyun içindeki canlıları yok edecek miktardaki klor kullanılan ve valslerin altına destek olarak konulan takozlar.

krom karton Circuit. Mengene izi. kâğıt kesimi tanımlarını yapan uluslararası bir kuruluş. Siyah sacın üzerine Chronic Problem. (ISO 2470) çökeltilerek suyun berraklaştırıldığı havuz. (Bakınız. Karbon lekesi. Kroma dupleks karton. Kroma karton. döner kâğıt kesme ekipmanı. Sigara filtre kâğıdı. Paper). dolgu maddesi olarak kullanılan kaolin. (Bakınız. Puro bant kâğıdı. Devre. kalmış kil topağı. Coated Boxboard). ince sınıflandırılması. Clay özellikli kâğıt. Cigarette Filter Paper). Selülozun renginde önemli bıçaklardan oluşan. Color Space). Clay Coated Craft (CCK). Kâğıt fabrikalarında su devrelerinde. hava gözenekleri çok olan ve sigara Clay Lump. uygun. Cigarette Paper. Kuşe kraft kağıdı. Çözülememiş ve paslanmaz çelik kaplanmış levha. Giyotinde. Puro etiket kâğıdı. Cigar Band Paper. Sigaralarda filtre yapımında kullanılan krepli ve esnek Clay Coated Solid Bleached Sulfate. nedenle konik öğütücüler bu adla anılmaktadır. Cigarette Mouthpiece Paper). Kuşe kaplamalı. CIM (Computer Integrated Manufacturing). sürekli olarak tekrarlayan problem. Chromolux Board. Dairesel bıçak. (1) Bobin makinesi veya Chromophores. (2) Bir şaft üzerine yerleştirilmiş bıçak veya renkten sorunlu olan moleküller. Sigara kâğıdı. CIE (Commission Internationale de l'Eclairage). Kroma kâğıt. Renk Clamp Marks. çamurun tanımlayan renk değeri. Bitki hücrelerinde dilici bıçağı. Beyazlatmak tutkalsız. Bir konik öğütücü markası ve bu Chute. Claflin. Kâğıt üzerinde görülen küçük Chromo Dublex Board. Cigar Band Clay Sack Paper. Kalite bozukluğu anlamına gelmektedir. Sigara ağızlık kâğıdı. gofrajlı. (Bakınız. krepli ve esnek özellikli kâğıt. Şut. Puroların üzerine Classification. Renk veren moleküller. ve ambalajda kullanılır. Döngü oluşumu sağlama. Devre kapatma. Puro kartonu. hamur devresi gibi devreler. Etiket yapılarak. ve dayanıklı kâğıtlar. Kâğıtta yüzey kaplaması ve hamurda Cigar Box Paper. ofset baskı yapılabilen kartonlar. Clay Coated Blanks. mengenenin bıraktığı diş izleri. Clay Filled Paper. Cinder Specs.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chromo. Kil topağı. (Bakınız. kapalı döngü Chromo Paper. Kuşe kaplı kâğıt. Bilgisayar Chromo Board. İki katlı siyah noktalar. Kuşe kaplama yapılmış. Kil torba kâğıdı. Çok düşük gramajlı. sırasında. maddesi kullanılmış. Cigrette Filter Paper. Renk uzayında beyazlığı Clarifier. Sigaralarda. (Bakınız. krom karton Clad Steel Plate. Tek tarafı çok Circuit Closure. Çimento torba kâğıdı. Kromelüks karton. Su devresi. atık su çıkışı minimuma indirilmektedir. yüksek parlaklıkta kuşelenmiş karton. Oluk. tek tarafı altın kaplamalı. Konik öğütücü. Sınıflandırma. Clay Coated Boxboard. Kanal. 65 . Cigar Labels. gofraja destekli üretim. Kuşe çözeltisinde çözünmeden sarımında kullanılan kâğıt. Kroma tripleks karton. Kaolin. (3) rol oynarlar. Çöktürme havuzu. Kuşe kaplanmış kâğıt. kâğıdın kaymasını önlemek için kullanılan CIELAB Coordinates. Kil. Kroma. Clay. Circular Cutter. Kuşe karton. yanmayı kontrol etmek için yüksek oranda dolgu amacıyla kaolinle selüloz harmanından üretilen kâğıt. Disk Chromo Triplex Board. (Bakınız. Dayanıklı bir Kraft kâğıdı. Kâğıt türlerinin şerit şeklinde sarılan. Kronik problem. CIE Whiteness. Arıtma ünitelerinde. Laboratuvarda belirli çapta kâğıt veya oluklu mukavva örneği almak için kullanılan dairesel bıçak. filtre yapımında kullanılan. Cigarette Mouthpiece Paper. CIE beyazlığı. Üç katlı Cutter). Kaolin dolgulu kâğıt. Çelik kaplı levha.

sistemler olsa da. su devrelerinin ne kadar kapatılabileceğini Kurs aralığı. Bez cilt. Safihanın bir aşınan alt parçaları. Temizleyiciler. Hatasız şahit sayfa. Cleansing Tissue. Kapama sınırları. Kapalı tip santrifüj kumaş olan lamine kâğıt. Temizlik maddeleri. Makyaj temizleme. Kapalı sistem. Tıkanmak Cloth Centered Paper. (Matbaa terimidir. Giysi değişimi. yüzeyi. Temizlik kâğıdı. Kapalı safiha aktarımı. (1) Sızdırmazlığı olan keçeleri temizlemede kullanılan kimyasallar. Elek ve Closed System. Kapalı döngü. Tam olarak kapalı olan su. Open Draw). pulper veya Closed Headbox. süreçler ve sistemler. Giysi. (2) Hamurun içindeki yabancı maddelerden değerin sürekli olarak ölçülüp düzeltici hareketin yapıldığı temizlenmesi. (2) Temizlik. Temizlenmiş su. Silme kâğıdı. Temizlik kimyasalları. gözlük Closed Water System. Bez ciltleme. silindirden diğer silindire keçe desteğiyle geçmesi. Clothing. Basınç ve seviye bütenin boşalması. Kapalı su sistemi. makineler. Mil veya pistonlarda milin hareket aralığı. belirleyen sınırlar. Sudan ve hamurdan daha ağır anlamlı. Dışarıya atık su silme gibi işlerde kullanılan kâğıt ürünler. (3) yaşanmadan. Cleaning. Kapalı hamur kasası. eklendiği dikiş yeri. Closure Limits. ve otomatik yıkamayla temizlenen kapalı filtre sistemleri. Kapalı su döngüsü olan kâğıt fabrikası. 66 . Düğüm. (Zıt Cleaners. Kâğıt üretiminde sorun Clearance. Temiz. Kâğıt üretiminde Closed Cycle Mill. Closed Cycle Bleaching. Elek veya keçe değişimi. Clothing Changes. Clog. Bez görünümlü. Clipper Seam.) Closed (Web) Transfer. geri beslemeli sistem. (1) Açıklık. Temizleyesiye boşaltma. Kapalı çekiş. Orta tabakası bez veya Closed Centrifugal Pump Impeller. Kapalı formasyon. Tam kapalı sistemlerde bile. doğmaktadır. Kum Closed Filter System. Bezli kâğıt. Temizlenmiş. Kapalı su döngülü ağartma. Cleaning Chemicals. Gözenekler kapandığı için düzgün görünüşlü olma. su tahliyesi genellikle birkaç tonlara Climatic Chamber. kapma (Pick-up) valsiyle yapıldığı yöntem. Temizleyicilerin sık Closed Draw. Tasfiye. Elekten prese safiha aktarımının el yerine Cleansers. az sayıda kâğıt fabrikasında kullanılan sistem. Örnek bir kâğıt düşürülebilmektedir. Bir ton kâğıt üretimi başına kullanılan Clear Water. Temizleyici konisi. Clean Proof. Konik santrifüj temizleyiciler. Aralık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cleaner Cone. Kâğıt makinesi giysileri. pompa fanı. Çok ince ve vermeyen. Cloth Binding. Kapalı safiha transferi. yüz ve gözlük Close Formation. kâğıttan parçasını nem ve sıcaklık altında izlemek için yapılmış buharlaştırılan suyun takviyesi için taze su ihtiyacı laboratuvar aleti. İklimlendirme odası. Kâğıt yüzeyine kumaş pompalardaki fan yapısı görünümü verme. Paralel çalışan tutucular. Su hatlarında yüksek basınçlarda kullanılan Cloth Finish. Kapalı filtre sistemi. (2) Dış dünyaya atık bırakmayan kapalı olan Cleaning Paper/Tissue. Destekli çekiş. Elyafları alınmış suyun miktarı olarak ifade edilir. Keçelerde keçenin iki uç kenarının Clot. Gözeneksiz kâğıt temizliği için üretilmiş kâğıttan yapılma ürünler. kullanılan elek veya keçe türü sentetik kumaştan yapılma Dışarıya sıfır düzeyde atık su gönderen kâğıt fabrikası. ürünler. Clean Flow. parçacıkların ayrıştırılmasında kullanılan ekipmanlar. Temizlik. Tank. Temiz su. kontrollü hamur kasası. yumuşak dokulu temizlik kâğıtlarından. (1) Elek ve keçelerde yapılan Closed Loop. Ek yeri. Otomasyonda değişken temizlikler. Clear. Elyaflarda oluşan kümelenme.

Kumaş benzeri dokunma hissi. sıfırdan farklı iken arıtmalarda sıfırdır. kelimesi kullanılır. dayanıklı kraft kâğıt. Bakım ekipman. Sarı. Mavi. Bobin makinelerinde hızı düşürmek için. Burada balya konveyörlerinde ve vinçlerde ise yükü askıda tutup ağırlığa etki eden hem elyaf uzunluğu. Sanayi amaçlı kullanılan ve yüzey işleme. Kâğıt hamurunda ise Agglomeration kelimesi kullanılır. yoğunluklu parçaları kaba elekte ayırma. (Bakınız. Bir tür nişasta Coarse Papers. Ebru işi. (Patentli bir isim) Krepli kâğıt. genel kazandırıcı olarak. Örneğin 100 adet elyafın toplam uzunluğunun miligram cinsinden ifade edilmesi Clutch. (Bakınız. Topaklaşma. Fren. Üç valsli pres. Yüksek bulunduran sıvılarda. parçacıkların iyonik ( + ) vasıflı ve basıldığı sanat eserlerinin renklerini doğru özelliklerinin değiştirilmesi. eş anlamlı olmasına rağmen arıtmalarda Coagulation Cloth Lined Board. kırmızı. Coated. boşalmayı önlemek için kullanılan motor freni. 67 . Key Black). yürüten. Kaba elyaf. Kâğıt görüntüsünün dalgalı küçük siyah lekeler. koagülasyon sırasında kâğıtlarına dokunulduğunda hissedilmesi beklenen bir tuzlar kullanılır. Clover Leaf Press. Kumaş masura kartonu. Bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi. Coarseness. Hamurun içindeki düşük CMMS (Computerized Maintenance Management yoğunluklu parçaları ayırmaya yarayan metal elekli System). Kaba kâğıtlar. İki nipli pres. Cultural Papers). Kömür lekeleri. Koagülasyon havuzu. Koagülasyon. Ebrulu ambalaj kâğıdı. hamurda iç mukavemet artırıcı olarak kullanım amaçlı kâğıtlar. kullanılan bir ürün. Coal Wrap Paper. CMC (Carboxy Methyl Cellulose). Kömürle çalışan (kazan). Birim uzunluktaki elyafın ağırlığı ile Clupacking. Asıltı Coated Art Paper. Siyah. veri toplayan Coarse Screening. Bardakaltı kartonu. Kaba karton. Yellow. Dalga ezilme testi. test değerleri kritik olmayan kartonlar. ölçülendirilen elyaf özelliği. Kuşe kaplı. Kaba eleme. Bu sözcük “Agglomeration” kelimesiyle konfor ifadesi. yaşken bozulmayan. eleklerde üretilen ve bardakaltı örtüsü olarak kullanılan CMYK (Cyan. (Binip Pres) Orta vals ayni eksende olmadığı için yandan yonca Coarse Fiber. emici özellikte. Coal Fired. silindir yapılan dayanım testi. Bez astarlı karton. Bez astarlı kâğıt. kartonlar. Bir tür ince ve olması. oluklu mukavvanın Coaster Board. Odun selülozundan. Fotoğraf mukavva. Coagulation. (mg/100m) Kaba elyaflar daha ağır olan elyaflardır. Kuşe kaplamalı sanat kâğıtları. Kumaşları Coagulation Basin. Magenta. Kültürel kâğıtlar diye tutkalı. Bir fark da hamurda Zeta potansiyel Cloth Lined Paper/Cloth Paper. Arıtma rulo hale getirmek için ortaya konulan masuranın yapıldığı ünitelerinde kullanılan bir havuz. Kabalık. Coal Specks. Cloth Winding Board. Ebru desenli. CMT (Corrugated Medium Test). CMC. Bulut görüntüsü veren Coarse Board. Coarseness) birinci ve ikinci presler olarak kullanılırlar. Pıhtılaşma. ortasındaki fluting kâğıttan oluklu parça hazırlanarak ağır gramajlı. Kaba elek. Cloud Finish. Kâğıtta yüzey kaplamada bağlayıcı ve kıvam adlandırılan basım ve yazı tabı kâğıtları dışındaki. Renginin Mermerli gri olması nedeniyle verilmiş özel isim. baskısını oluşturan ana renkler. yaprağı gibi görünen iki nipli pres. faaliyetlerini bilgisayarla planlayan. Kömür torbası kâğıdı. Hamurun içindeki düşük ve bunları işleyen bakım yönetimi. Arzu edilen kalitede elyaftır. hem de çapıdır. Coarse Screen. Temizlik polimerlerle bağlanma sağlanırken. Laboratuvarda özel koşullarda yapılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cloth Liked Feel. Cloud Box Covering. Kaba olmayan elyaflara (Fine) elyaflar denir. Bulut görüntülü. Kâğıt yüzeyinde görülen çok Cloud Effect. Elekten hemen sonra Uzun ve ağırlığı olan elyaflardır. Floklaşma sırasında gösteren parlak kuşe kâğıtlar.

su ve çeşitli eş bağlayıcılar da ilave Light Weight Coated. kaolin. Sauce) Coated Lithograph Paper. Kuşe karton. Kroma baskı kâğıdı. LWC) fabrikalarında bir yardımcı madde için. Rafine kaplanmış olabilir. Kuşe oluklu karton. Kuşe esmer sağlam yapı gerektiren durumlarda kullanılmak üzere Kraft kartonu. Kuşe boya mutfağı. Kuşe kaplamada. kâğıt veya karton yüzeyinin özelliklerini değiştirme işlemi. (2) Sıcak kullanılan. Kuşe kitap kâğıdı. bağlayıcılar ve su bulunan. kuşe kaplanmış senet ve tahvil kâğıtları. Kuşe taban kâğıdı. Litografi Coating Color. Kuşe etiket kartonu. Mutfak terimi. uygulanan kimyasallar ve tutkal karışımları. Coating Agent. Coated Bristol. Coated Index Bristol. (2) Örtücü boya. (3) Temizlik kâğıtlarında krepleme öncesi Çok renkli Litografik baskıya uygun Kroma kâğıt. son derece Coated Postcard Stock. beyaz ve ince öğütülmüş rafine kaolin. kaba kâğıttan. Coated Recycled Chipboard (CRB). Kuşe ofset kâğıdı. Kaplama maddesi. Mükemmel olanlardan Coated Blotting Paper. Bristol’e göre polimer dispersiyon maddeleri. ısıtma. Kuşe karton. Kuşe kutu kapağı kâğıdı. kaplamaları. Coating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated Blanks. birlikte uygulanan boya. Kuşe gazete kağıdı. LWC). boyanması. Her iki tarafı da olarak kullanılan. Coated Bond Paper. kâğıt gramajlı kil kaplanmış gazete kağıdı. tutkal hazırlama için de tutkal mutfağı terimi minimum 5 gr/m2 pigmentli kuşe hamuru bulunan kâğıt kullanılmaktadır. Kuşe yapmak için kullanılacak kalitede. Kuşe Bristol. Kâğıt yüzeyinin komple Coated Mottle. son derece beyaz renkli ve çok iyi öğütülmüş tutkal kaplı şeffaf kâğıt. (1) Folyo kaplı aydınger kâğıdı. (Bakınız. dozajlama. 68 . Coated Tag. edilmektedir. Coated Natural Kraftboard. Kuşe kartpostal kartonu. sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. Kuşe çözeltisi. Coating Clay. herhangi bir kâğıt veya karton türü. bağlayıcı kullanarak. çok katmanlı bir kitap kapağı kâğıdı. kaplıdır. Coated Chromotype. Düşük boyasının hazırlandığı bölüm. kutularda üst kat olarak kullanılan beyaz kuşe karton. kaolin. (Eş anlamlı. Mermerli kaplama. Coated Book Stock. Kuşe kapak kâğıdı. Coated Book Paper). Yüzeyinde şekilde. Kuşe litografi kâğıdı. Coated Seconds. Coating Mixture. Coating Color Kitchen. Coated Offset Paper. (Bakınız. Bir yüzü veya iki yüzü birden kuşe hamuruyla Coating Grade Clay. Kuşe kaplamada taban Coated Cover Paper. Kuşe kaplamada Coated Glassine. (Eş anlamlı. İçinde pigmentler. Coated Tough Check. Laminasyon Coated Chromolitho Paper. kaolinle kâğıtları çok renkli baskıya uygundur. veya karton. Kuşe gri karton. Düzgün yüzey ve Coated Unbleached Kraftboard (CUK). Benzer Coated Paper/Paperboard. fakat kullanılabilir 2. Kuşe bono kâğıdı. Kuşe Bristol kartonu. Paper. Bir tarafı kuşe karton. kalite kuşe. içine bağlayıcılar. Coated White Top Liner. Kuşe Coated Newsback (CNB). Kuşe kalitesinde kaolin. kalın kuşeli kartonlar. Kuşe kâğıt/karton. Kuşe kartpostal kartonu. Coated Board. (1) Kuşe boyası. kuşe karışımı. Yüzeye kaolin türü pigmentler ve Coated Box Covering Paper. diğer tarafı seçerek ayrılmış. karıştırılarak. Kuşe dergi kâğıdı. İkinci kalite kuşe. (2) Kaplama. Oluklu Coated Book Paper. Ebat kesilmiş kuşe karton. Kuşeleme kaolini. Litografik baskıya uygun olmayan kroma kâğıt. Kroma litho baskı kâğıdı. Coating Base. Ayrıca bu karışımın Coated Magazine Paper. Hurda gazete kâğıdından yapılmış. daga ince ve daha ekonomik bir baskı kağıdı. İki tarafı kuşe etiket kartonu. Coating Compound. Kuşe Kraft kartonu. üretilmiş. karıştırma. (1) Kuşeleme.

yüzey kaplaması temizliğinde kullanılan fıskiye. kâğıt üretildikten sonra. dağılma ve yayılma. belirli bir yüzeyin emeceği Kuşeleme sırasında kalmış kil topağı. Serpantin boruları. Kuşe çürümesi. (3) Yazar kasa ruloları. T441 a göre belirli süre içinde. Kuşe mutfağı. Co-binder. Kaolin ve boya neminin düşüklüğü nedeniyle aşırı kurumasıyla oluşan pigmentlerinin genel adı. Kuşelenecek taban kâğıdı. Ayni tür moleküllerin birbirlerini görüntü. Coating Splash. gram cinsinden miktarının ölçüldüğü test. Kuşe ağırlığı. çekerek tutunmaları. Kıvrım kopuğu. (4) Motor bobini. makine. kıvrılma. Kaplama ağırlığı. Coating Raw Stok. 69 . Kuşe tabakasından. Kullanım sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu sırasında. Konik vana. sırasında. son derece dayanıklı. kalender sonrasında dalgalı bir şekle Cockle Finished. Düzgün olmayan kâğıt dokusu. Kaplama Cogeneration. Kuşe makinesi. Coating Mixture. Mutfak terimi kâğıt fabrikalarında. Gerçekte düzgün görünüm. (5) Bobin. Kuşe topağı. sırasında. yüzeyine kaplanan maddenin. bağlayıcılar ve su. Bunlar asıl bağlayıcı Coating Machine. Cobb Test). Cobb Test. Coating Skip. Kuşe Cobb Size Test. ısıtma. 60 saniyede. bir suyun. görünümünün. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Kuşe yüzeyinde. mikro düzeydeki küçük hava boşlukları. Dalgalı. Tutunma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coating Ingredients. Düşük gramajlı. kalenderden geçirilirken katlanarak kopması. çözeltisini meydana getiren. bir metre kareye kaç gram olduğunu belirten değer. 30 saniyede. Kuşe bir kâğıdın. Kuşeleme pigmentleri. istenilen sonuçtur. Bükülme. boya veya beyaz pigmentler. Coat Weight. Yardımcı bağlayıcı. Kuşe kaplanmış sırasında kalan. Tonlanma. Kaplama fıskiyesi. (1) Makara. Kuşe karışımı. (1) Bilerek buruşuk tarz dönüşmesi. tutunumunu ayarlayan maddeler. bazı kısımların kaplanmadan geçilmesi. Kuşe yayılması. Kuşe sekmesi/atlaması. Coating Pits. Ofset baskı görünümü oluşur. Buruşuk. Compound) Cockle Cut. Kâğıt Coiled Tubes. (2) Çapı eninden geniş olan kâğıt bobini. Cockle. Sürtünme katsayısı. dalgalı üretilmiş. (Bakınız. Yüzey kaplaması yaş dayanımı yüksek ve gözenekli bir filtre kâğıdı türü. Elektrik ve buharı birlikte yüzeyinde aşırı kaplama birikimi sonunda meydana gelen üreten enerji santralı. Kimyasal olarak pasif/nötür kâğıtlardır. Eşanjor boruları. Tappi Coating Lump. Gerilme veya potlukları olan Coating Mottle. Kâğıt yüzeyinin dış ortam Coating Pigments. 120 Coating Kitchen. Kahve filtre kâğıdı. Kâğıtların parçacıkların birikmesi. işlenmiş kâğıt. kalenderde veya baskı sırasında oluşan kopmalar. Coffee Filter Paper. Kahve torbası kâğıdı. Kojenerasyon. Kuşe oynaması. Yanki silindirlerde Coil. Kob testi. (Bakınız. birbiri üzerinden sürtünerek kaymalarını önleyen direnç. Cockling. Eş bağlayıcı. Coating Düzensiz çekme kuvvetleri nedeniyle oluşan dalgalılık. Kuşe yığılması. maddelere destek olarak kullanılır. kâğıt tarafından emilen fabrika bölümü. Kaplamada yolunma. (Bakınız: Adhesion) Coating Shower. baskı valsi üzerinde kuşeli yüzeyden kopan Coefficient of Friction. Kuşeleme işlemini. Kuşe çürümesi. kuşe pigmentlerinin viskozitesini ve su veya bölümünü anlatmaktadır. su miktarını tayin eden test. veya su emiş miktarını ölçmeye yarayan bir test. Dalgalı işlenmiş. kâğıt makinesi dışında yapan Cock. yardımcı madde için dozajlama. Kuruma kenarlardan başlayacağından çanak Coating Piling. (2) Makine şartları sonucu gerilerek Coating Pick. Bunun sonucu ortaya çıkan lekeli Cohesion. dispersiyon maddeleri. kurutulduğu için. Kuşeleme Coffee Bag Paper. karıştırma. Kuşe sıvısının hazırlandığı veya belirlenen daha uzun sürede. Kâğıdın yüzey tutkalının kalitesini kaolin. Kuşe gözenekleri. Kıvrılma. iyi baskı veren bir kâğıt türü. Kuşe katkı maddeleri.

Selüloz mürekkepler. selüloz üretim aşaması. Soğuk halde uygulanan tutkal amacıyla oturtulan karton şerit. Saman için uygulanan mürekkep. Soğuk tutkal. muhtelif desenli Colloidal Particles. Sıraya koymak. Su ile sıcaklığın Collection Rate. Üretim sonrası özel ağırlığa dayanamayıp çökmesi. Çökme. (Bakınız. yongaların kostikle ön işlemden parafinle. Dolgu maddeleri işlemi. Oluklu mukavva kutuların üzerindeki Cold Flow. (Bakınız. Kullanılan kâğıt miktarına düşürülerek kontrol edildiği. selülozu. Soğuk baskı karbon soğutularak atılması. Yaka kartonu. Cold Steep Bleaching. karton yüzeyine uygulandıktan sonra. türleri. Pişiriciden. Elyafların ani şoklanmasını ve sonuçta mürekkebi. Koloidal parçacıklar. selüloz hazırlama aşamalarından biridir. Soğuk iz işlemi. Sıcağa dayanıklı hamurundaki Asıltılı parçacıkların. kâğıdın görüntüsüne zenginlik katılmış kâğıt hamuru karışımı bir koloit oluşturur. Boyutları 10 nanometre ile 1 mikron arasındaki işlemidir. boya kullanmadan. sonrası. Matbu form kâğıtlarının arkasına. bünyesinde kalması. selüloz hamurunun selülozu. pres valsleri ile dışarıda yapılan iz verme karıştırılması sonucu ortaya çıkan karışım. Collate. daldırılarak yapılan bir karton kaplama işlemi. Soğuk kostik selülozu. Bozuk para sarma kâğıdı. karbonlu kâğıt yapmak Cold Caustic Pulp. odun öğütme işlemi. Colloidal Retention. belirli sayılarda sararak. Reçineli mürekkepler. Parçacık tutunumu. Koloit. Kâğıt maddenin. renk ve cinste kâğıdı keserek. verme işlemi yapılmış. Enerjisini tamamen Collage. Soğuk üfleme. kazandırmak için. demet yapmada kullanılan Kraft kâğıtları. Çeşitli desen. hasarlanmasını önlemek amacıyla uygulanan işlem. Soğuk parafinlenmiş karton. % 20 kesafette Cold Caustic Pulping. Cold Pressed Finish. Çözücü kullanılmadan ısıtılarak uygulanan üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan mürekkepler. Soğuk conta kâğıdı. Caustic Extraction) Cold Soda Pulp. pişirme sonrası 100 °C nin altındaki sıcaklığa siyah likörle Cold Spot Carbonizing Ink. o ülkede toplanan hurda kâğıdın oranı. yeni bir resim oluşturmak için bir kâğıt veya kanvas üzerine Cold Caustic Extraction. Oda şartlarında ön soğuk kostik derecede uzun süre bekletilerek yapılan ağartma işlemi. Soğuk iz verilmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coin Wrap. Soğuk ağartma. Soğukta alkali çekme. Toplama oranı. Cold Condensate. Soğuk kondensat. yitirip yoğuşmuş buhar veya gaz. bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde üretildikten sonra. Mekanik Cold Wax Board. 70 . Soğuk öğütme. Marketlerde Cold-Set Inks. makinelerle yapılan krepleme işlemi. soğuk suya geçirilerek elde edilen selüloz aşaması. Soğuk kostikle selüloz üretimi. Kolaj. Soğuk iz verme. selüloz hamuru üzerine hidrojen peroksit sıkılarak ve 45 Samandan selüloz üretimi. Mekanik göre. Cold Caustic Pulp). gömlek yakalarının içine düzgün görünüm Cold Glue. Soğuk preslenmiş. orta dereceli görüntü değiştirme parçacıklar. Karışım. Saman Cold Blow. Kâğıt makinesi Collar Circles. Colloid. Kurutma kasalarda kullanılan bozuk paraları. Balen kartonu. Asıltılı soğuk pres valsleri altında. Cold Grinding. ısıtılarak sıvılaştırılan ve baskıda soğuma sonucu donan Cold Alkaline Extraction. Kâğıt Cold Sealing Paper. bir kostik azaltma yöntemi. asıltılı parçacıklar. elyaflara tutunarak kâğıt olmayan kâğıt conta. Soğuk olarak uygulanan siyah mürekkep. Soğuk krepleme. Parçacıklı homojen karışım. Erimiş selüloz üretiminde. Selüloz yapıştırılarak yapılan Fransız kâğıt sanatı. ağartma işlem aşamalarından biri. Soğuk kostik çekme. Bir Cold Pressed. gerektirmeyen mürekkepler. Collapse. İmalat dışında yapılan krepleme işlemi. Katı halde olduklarından.

mukayese edilir. Boya birikimi. pigmentler. (2) Boya. Ayni zamanda farklı cihazlar arasındaki renk Color Brightness Tester. Kâğıdın çok pahalı boyanın alümina veya kaolin ile karıştırılarak olduğu dönemde. Renk atması. çoğunlukla renkler uyuşmaz. Boyanın sabitliği. Color Fast Papers. Bir Colophon. renk için milyonlarca renk tonunun elde edildiği renk Color Reversion. Renk saflığı. üç ana kontrolü. Colloid Titration. Renklendirici. Koloit titrasyon oranı. yoğunluğu ve yükü bilinen bir gri renk ile arasındaki renk farklılığı. Renk derinliği. kâğıt. (Eş anlamlı. Color(Colour). Renk yönetimi. iki maddenin birleşmesiyle meydana Colored Pigments. bir cam veya metal plakanın yüzeyine yapılan baskı çeşidi. Arto Printing) Color Lake. Piksel sayısındaki yoğunluk. X-Y renk düzleminde. Çam reçinesi. Suda çözünmeyen gelen karışım. Renk doğrulama testi. Color Lump. yoğunluk miktarı bulunur. Kâğıdın rengini veya renk rengin yeniden üretilebilmesi için yapılan denetim tonunu değiştiren maddeler. Renk uyuşumu. renkli parçacıklar. parçacıklı yapıda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colloidal Stability. Baskılı alanın optik resim ortaya çıkabilir. bir rengin polielektrolitin. Jelatinli kâğıt. Boyanın Bir maddenin bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak solmazlığı. Renk parlaklık test cihazı. Kolofon. Colloid Mill. Kolofan reçinesi. (1) Renk. Kırmızı. Yüzeyi boyanmış Colloidal System. Dijital baskıda bir Colorant. mavi ana renklerinden her birinin. basım sırası. örneğin 8 Color Proof. Renkli Kraft. Boya. Renk sıralaması. Bitirici ekleme. Color Fastness. Koloidal denge. polielektrolitle titrasyonu. Bilinmeyen bir Colorfulness. Colorimetry. (ISO 5631) Color Management. örneğin anyonik ihtiyacının katyonik ihtiyacına oranı. Hamurunda boya kullanılmış birikmeleri önleyecek şekilde. Colorimetric Purity. Solmaz kâğıtlar. Renk ölçümü. yönetimi. Yaşlanma veya farklılığı (Eş anlamlı. Yüzey boyalarında kullanılırlar. Renk doygunluğu. Toz boya. Renkli tutarlılığını korumayı amaçlar. Color Progression. Çökelme ve Colored Kraft. kalmayı sürdürdüğü denge durumu. Bir rengin. Boya haslığı. Redüi toz boya. Colorimeter. Renk Collotype Paper. Lake boya. yeşil. Jelatin baskı. ışığın yansımasını ölçen cihaz. yoğunluğu. rakamsal değerinin bulunması. renk uzayındaki Collotype Printing. Bir yerini ve parlaklığını rakamsal değerlerle veren cihaz. kelimeler ve simgeler. Boya pigmenti. Coloring Pigment. İki örnek arasında. Renklilik. şekilde karıştırılmasını sağlayan makine. Mikser. Rutubete dayanıklı bir derinliği. Homojenleştirici. Tarayıcı ile ekran arsında bir yüzeyden. Örnekler birbirine göre ölçülebilen renk farklılığının olmaması. renk uzayındaki Colloid Titration Ratio (CTR). Baskıya geçince bambaşka bir Color Density. Koloit titrasyonu. Koloidal sistem. Has boyalı kâğıtlar. Renk ölçer. el yazmalarında başlık sayfası veya kapak kurutulmasıyla elde edilen ve sonra öğütülen suni kullanmak yerine. Bir rengin. Koloit karıştırıcısı. Renkli pigmentler. Baskıda renklerin Color Depth. yazarın kendisince konulan işaretler. Renkli etiket kâğıdı. askıdaki parçacıkların askıda Kraft kâğıtları ve kartonları. yazının sonuna satır halinde eklenen. En azından biri Asıltılı etiket kâğıdı. 71 . boyalı noktalar. Baskı öncesi renk bitle (25610=111111112) ifade edilen tonu üzerinden. Jelatin veya jelatin kaplı. Renk yoğunluğu. Optik yoğunlukölçerle yansıyan ışık ölçülerek Color Match. Kâğıt yüzeyinde görülen aşırı Colophony. Bit Depth) kimyasallarla rengin orijinalliğini kaybetmesi. Colored Label. Boyanın kalıcılığı.

Combined Cycle Technology. Çok çeşitli renk tekerleri ifade etmektedir. Renk uzayı. Tutuştuğunda sonuna Internationale de L'éclairage) koordinatları da kadar kontrollü şekilde yanabilen kâğıt. ikincil (yeşil. Naklîye dâhil tüm arttıkça 24 veya 256 renk tonu ortaya çıkar. Yorum. Üst üste katmanları renk ve tür tescili. Tam mürekkep giderme. Fatura. Alım ve satım türü işler.Z ekseninde rakamlarla ifade etme. Dev kutu. sarı-yeşil. Kombine çevrim. Simple Commercial Wove Envelope. Katmanlı karton. Kombine çevrim Renk doygunluğu kayboldukça soluk görüntü ortaya çıkar. Bir Combustion Control. saflığını ve ışık yansıtma özelliklerini düzenlenen kazanlardaki yanma kontrolü. kırmızı. Katmanlı karton. Otomatik olarak rengin dalga boyunu. Sargılık pelür kâğıdı. Tutuşucu. optik atık baca gazından enerji elde eden sistemler. Çok Commercial Wove Enveleope. Özel olmayan. Bir konu hakkında yapılan sözlü veya Color Spots. kalan bir maddenin yanabilir özellikte olması ve yanması. Ticari olarak yaptırılan Combined Board. XYZ üç şekilde üretilen oluklu kutu. Genellikle katmanlı ve tabanda daha düşük kalitede hamur kullanılarak özelliği olmayan her türlü zarf. kültür amaçlı bir kâğıt olmadığını. gramajı çok geniş aralıklardadır.Y. 72 . Color Wheel.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Color Saturation. yazılı açıklama. Bir rengin. “a” kırmızı-yeşil eksenini. “L”. Baskıda renk Commercial. Sıradanlığı bir daire içinde gösteren resim. Column Strength. Bir ısı kaynağına maruz ekseni L’yi temsil etmektedir. Yanma kontrolü. Ticari amaçlı emici kâğıtlar. Benek. Ticaret. Renk doygunluğu. Commercial Tissue. edilmiş kâğıtlardır. Özel türler bu kapsama sarı). Burada kâğıt çeşidi. Color Specification. yoğunluğunun dalgalanması. Renk özellikleri. Kartonun yük Commercial Match. X. Kuşesiz Cycle) herhangi bir zarf kâğıdı. Renk tanımı. Renk ayrıştırma. Color Separation. kabul edilebilir benzeri. Ticari tescil. kâğıt kalitesi ve olmasına rağmen. Renklerin sayısı Commercial Invoice. mor) ve üçüncül (Kırmızı- girmemektedir. Renk tekeri. Yanıcı kâğıt. yıkamanın (Washing) yapıldığı mürekkep Color Sheets. Işığın renklerini matematiksel Combo Bin. Herhangi bir kâğıdın. Combination Board/Paperboard. ile birlikte. Renk kataloğu. turuncu. silindir elekli makinelerde üretilen kartonlar. Color Variation. teknolojisi. Boyama kuvveti. Z Combustible. Yanıcı. Zarf kâğıtları. X ekseni a’yı. Renkli benekler. turuncu. Bunlara CIELAB (Commission Combustible Paper. Atık baca gazlarındaki kâğıdı. Color Strength.b. firma tarafından üretilmiş. parlaklığı (Lightness). belirtmektedir. Renk değişimi. Commerce. Tüm renk tonlarını fabrikalarda kullanıldığını belirten bir tanım. (1) Ticari. Bir kâğıdın başka taşıma mukavemeti. (2) Sıra malı. Renk kartelası. Ticari benzerlik. silindir makinelerde üretilmiş kartonlar. Nitratla emprenye denilmektedir. Enerji verimini üst düzeye çıkarabilmek için.a. Çok fazla ağırlık taşıyabilecek olarak tanımlayan üç boyutlu L. Limon sarma Combined Cycle. Düz zarfa. Bir örneği sigara kâğıdıdır. Color Space. sistemi. olan. Flotasyon rengi oluşturan ana renklerin ortaya çıkarılması. ve mavi-yeşil) diye 12 ana grupta toplanır. ısıyı da geri kazanan çevrim santralı. masrafların gösterildiği fatura. filtrelemeyle bileşenlerine (üç ana renge) ayrıştırılması. Commercial Register. Kolon mukavemeti. Comment. Bir Combined Deinking. (Jumbo Box) boyutlu uzay sistemine göre. Sarı-Turuncu. “b” sarı-mavi eksenini Kâğıt ve selüloz yanıcı maddelerdendir. Renk çarkı. Commercial Blotting. mavi-mor. Renk yoğunluğu. (Bakınız. Y ekseni b’yi. genellikle renkler birincil (mavi. giderme işlemi. kırmızı-mor.

Sürekli form kâğıdı. 73 . (Bakınız. Kompozit kutu. Belirlenen şartlara veya eğilme sonucu ağacın bazı bölgelerinin sertleşmesi uygun olma. Sıkıştırma dayanımı. Composite Fuel. boyu dikkate alınarak yapılan ezilmeye karşı direnç Completion of Job. Compression Index. Emtia kâğıtlar. eski durumuna dönebilmesi. Composition. Sürekli form kâğıdı. Sıkıştırma. Birbiriyle Reaction Wood. Compressive. Kurul. Complementary Colorr. düzken veya kenarları arasında ezilmesiyle Compartment Paper. Çarpık ağaç. değişme oranı. Computer Controlled. Yüklenicinin işini ölçümleri. Compressive Collapse. Kambur ağaç. Komite. (Eş anlamlı. Form kâğıdı. Sıkıştırma. Karton üst kapakları metal silindir ambalajlar. Kartonun Vasıfsız kâğıtlar. Bloknot kâğıdı. Stiffness). (1) Eskiden Compression Strength. Compressibility. Karışık yakıt. Sıkıştırma direnci. Birden mekanik donanım. Teneke ve karton (farklı kutular için sıkıştırıcı etki. Ticari kâğıtlar. Commodity Papers. Kompresör. Oluklu kutu yapımında işlemi değildir. (1) Dövme selüloz. teleks makineleri gibi haberleşme cihazlarında sıkıştırma kuvvetine karşı dayanma yeteneği. Kâğıdın kurudukça Commissioning. fazla maddenin karışımıyla üretilen vals kaplaması. Kompozit yakıt. Kompozit kutu. Sıkıştırma dayanım Compacting. (Benzer anlamlı. Sıkışma katsayısı. ATM kâğıtları. Kâğıdın makine eni veya kullanılan şerit rulo kâğıtlar. Sıkıştırma. enine. (2) Selüloz Kâğıdın sıkıştırıldıktan sonra. bir veya ıslandıkça sıkıştırma mukavemetinde meydana gelen sitemi veya bir üniteyi devreye alma. Oluklu kullanılan rulo kâğıtlar. Haberleşme kâğıtları. kâğıdı. Committee. Sıkıştırma. Uygunluk. Uyumluluk. Farklı malzemeler üst üste istiflenmesiyle sıkışarak çökmesi. boyuna. (3) Bu selülozdan yapılan ve kişisel temizlik (Bakınız. Heyet.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Commercial Writings. Bir telgraf. kuvvetle sıkıştırıldığında. Surface Compressibility). kâğıtları için kullanılmaktadır. nedeniyle oluşan bol ligninli ağaç yapısı. Sıkıştırma mukavemeti. tamamlaması. Compression Wood. (Bakınız. kalınlığını azaltabilmesi. lastik valsler arasından ezerek geçirme. sıkıştırarak yoğunlaştırma. Kompozit vals kaplaması. Bir kâğıt fabrikasını. Computer Printout Paper. karıştırıldığında beyaz renk veren renk ikilisi. Form Composition Book Paper. Compression Resistance. Compression Strength Resistance. kullanılarak yapılmış kutular. Harman Computer Output Paper. Örneğin ortası karton alt ve Compressive Strength. Burulma Compliance. Bilgisayar kontrollü. Tension Wood). Sıkışarak çökme. Karton Composite Can. (Bakınız. ürünlerinde dolgu olarak kullanılan yumuşak dokulu Compressing. Tablet Paper). ATM kulübelerinde anlaşılan ölçülebilir değerler. malzemeler) kullanılarak yapılan saklama kutuları. Sıkıştırıcı. İşletmeye alma. kutunun sıkıştırma dayanımı. Commercial Papers) deforme olmadan dayanabileceği azami kuvvet. Karışım. kullanılan kâğıt veya kartondan örnek oluklu elde edilerek. (2) Comminution Pulp. Sıkıştırıla bilirlik. İş bitirme. Karton kutunun Composite Container. Bu bir krepleme karton kutunun dayanma direnci. Hava basıncını yükselten Composite Roll Cover. (2) Günümüzde faks ve yazıcı kutularda aranılan dayanım değeri. pamuğu. Öğütüm sırasında elyafları selüloz. (1) Kâğıdın belirli bir Ofislerde yazı amaçlı kullanılan kâğıt türleri. Sıkıştırma kuvveti karşısında. Tamamlayıcı renkler. Fluff Pulp). Genel amaçlı yazı tabı kâğıdı. Kâğıda esneklik vermek için direnci. Compressor. Communication Papers.

Yoğunlaştırıcı. yani kürleşmesini düzenleyen su geçirmez (Bakınız. Şartlandırılmış kâğıt/karton. Su buharının yoğuşmasıyla oluşan kapsamında satıcı ve alıcı arasında birlikte oluşturulmuş ve sıvı. Çarpma mukavemet testi. Beton kürleştirme kâğıdı. Yoğuşturucu. Condensate Header. Durum tabanlı bakım. makinesi buhar silindirlerinde görülen kondensat boşaltımı. Kâğıt yaptırımları da belirler. Kondensat boşaltımı. alt plastik eleğe soğutma suyu kullanarak izleyen bilgisayarlı sistemlerin genel adı. Conditions of Contract. Kontrat Condensate. Enerji üretiminde kondensat içindeki kullanılıp kondensata dönüşmesi ile biriken kondensatı iletkenlik değeri ölçülerek. Bir projede özellikle nemini oda şartlarına getirme veya getirene kadar veya süreçte. Kondansatör kâğıdı. Concrete Curing Paper. Kondensat yükü. Layner sıkışma kondensat oluşum miktarı. Akordiyon katlama. (Eş anlamlı. Kondensata eğik düzlemde kayarak çarpması sonucu oluşan hasarı ölçen çeviren. olanak tanımadan yapılan bakım. Conditioning). (Karşıt anlamlı. Kondensat uzaklaştırma kondensat örneğinde yapılan iletkenlik ölçümü. Kâğıdın akordiyon imalatında kullanılan yüksek gözenekli ve yağı emebilen şeklinde ardışık katlanması. Bir kutu tabanının. şartlandırma yapılır. Sürekli formlardaki katlama kâğıt. bağlantısı. İletimli ısı aktarımı. Kondensat. imzaya alınmış şartlar. Bu işlem baskı kalitesini uygun değere getirmeyi paralel davranışlar. İletkenlik ölçümü. Concurrent. Conduction. Condensate Conductivity Measurement. Beton (Bakınız. tank ve kontrol kireçlenmeye karşı korunması amaçlanır.) Kazanların ve buhar hatlarının paslanmasına karşı Condensate Removing System. Beton. tekniği. Bobinlerde özel bir odada bobini yeniden sararak Condebelt Drying. sistemi. Kondensat bağlantısı. önceden belirlemek için testlayner üzerinde yapılan Ekipmanın durumu göz önüne alınarak. Oluklu mukavva kutuların sıkıştırılma mukavemetini Condition Based Maintenance. Condenser Paper. Buhar silindirlerinde Concora/Compression Liner Test (CLT). Kondensat Conductive Heat Transfer. Kondensat geri kazanma uzunluktaki iletkenlik değeri olarak ölçülür ve birimi mili sistemi. kâğıtlar. İletkenlik. Condition Monitoring) döküldükten sonra. Isının bir çıkış bağlantısı. biri çelik diğer plastik iki elek arasında ve 5 bara kadar Condition Monitoring. (Eş anlamlı. arıza olmasına dayanım testi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conbur Test. Şartlandırma. İletim. Ayni anda yapılan. (Ton/saat) testi. Durum izleme. çalıştırmak için durum izleme sistemlerine ihtiyaç bulunur. Kazandan çıkan buharın kurutma grubunda Siemens’tir (mS). Condebelt kurutma. kurumasını. Condensing Load. Conditioning. Yaygın olmayan. Ölçü örneğinde. eş zamanlı yapıldığı için işe hız kazandıran bekleme. Kontrat şartları. Kondansatör Concertina Fold. Condition Based Maintenance) yöntemidir. Isı veya elektrik akımını iletme. Removing System. bir cm Condensate Recovery System. seperatör. Eş zamanlı. sistemi gibi donanımın tamamı. test. verilmektedir. Condenser. Kâğıt dayanımları yüksek olan bir kurutma (Bakınız. Sequential) amaçlar. Kâğıdın kullanım yerinde. Buhar silindirlerindeki kondensat çıkış bedenden diğerine temas yoluyla aktarımı. Condensate Recovery system) 74 . Çimento kum ve su karışımı. Ekipmanı son ana kadar Concrete. sistemin korozyona ve kazana geri gönderen pompa. betonun havayla irtibatını kesen ve Conditioned Paper/Board. Uyulmaması durumunda çeşitli Condensate Evacuation. Üst belirli bir kısmı. algılayıcılar ve veri işleme yöntemleri çelik eleğe buhar. İşletme içinde basıncı olan buharla yapılan kâğıt kurutma yöntemi. Conductivity.

Pulperin içi. Order kendine yer bulabildiği alanı ifade eder. Önceki kâğıt yüzeyine yayılması durumunda açı ölçülemez. Kesafeti suyla konik olan uç kısmı. Darboğaz. Dezavantajlar. Conifer. Uzun elyaflı selülozları mekanik olarak öğütmede kullanılan Construction Paper. (Pros and Cons şeklinde kullanılır) Contact Angle (Ɵ). Esneklik. Hamur içindeki. Damlacığın Consequential Damages. miktarının ağırlık olarak yüzdesi. Tüketici beklentisi. Elek üzerinde elyafın içi. İğne yapraklılar. Consumer. Öncesine bağlı olan. Kesafet transmitteri. Mülkiyeti satılana kadar malı Contact Bed. Müşterinin bir maldan veya hizmetten beklentileri. (Tappi-558) Consignment. Bıçaklı. mikro dalga gibi Confined Space. Kısıt. Koni. (Cleaner Cone) düşürerek istenilen değere getirme. için hazırlanan karışımın bir damlasının. Consumer Demand. Conical Refiner. Çam. Kesafet kontrolü. İrtibat. Fan pompası Conical. Konsinye. Aşındığı veya eskidiği Connection Parts. Yapılaşma. İzleyen. Bir olayın kâğıtla yaptığı açı. Conformability. kanallar ve hendekler gibi. İnşaat kâğıdı. kâğıt yüzeyinde Consequential. Tüketici talebi. Kesafet kontrol vanası. Presbant. suni stoklanmasına rağmen faturalanmadığı için mülkiyeti diğer dolgu tabakası. Büte ve tank içleri. Consolidation Zone. ıslatma (Wetting) denir. Kısıtlama. Consistency Control Valve. Sarf malzemeleri. Ortama uygunluk. Claflin öğütücü. Dolaylı hasarlar. birine ait olan mal. Bağlantı parçaları. Consultant. İletken yalıtım kâğıdı. Temas tabakası. Çam türleri. sarıldığı masuraların imalatında kullanılan kâğıt. 75 . Consistency Transmitter. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Düşünce birliği. Kullanıcı. havuzunda. Bağlantı. Şekerleme kâğıtları. kullanılan parçalar. tavanlarda ve döşeme altında ya da yalıtkan değişmektedir. Kesafeti düşürmede kullanılan su kontrol vanası. Su aynası bölgesi. Fikir birliği. (Eş anlamlı. Su geçirimsiz bir atık su elinde bulundurana ait olmayan mal. Koni şeklinde. Başkası tarafından için hazırlanmış ve kaba maddelerden oluşan geniş. Configuration. Elyaf uzunluğuna bağlı olarak koniklik nedenlerle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conductor Insulation Paper. Connection. Kesafet. Bu açı karışımın kâğıda azami ölçüde ardından sonuç olarak gelen. Tüketici. Conformation) Constant Level Box. Temas açısı. Düzenleme. nedenlerle girilen ve çalışırken özel tedbirlerin alınması gereken alanlar. Consumables. temizleyici alt parçalarında görülen yapı. Meyveleri konik olan iğne yapraklı ağaç türleri. Tekstilde iplerin yapılan bir kontrol işlemi yoktur. Ekipmanlarda için sürekli yenilenen malzemeler. Ancak içine zorunlu çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Confectioner’s Paper. Belirlenen konuda fikir danışılan kişi. Kozalaklılar. Elyaf yerleşme bölgesi. İki Consistency. Konik. Sabit seviye kasası. Temizleyicilerin Consistency Control. Kesafeti ölçerek bildiren cihaz. Konsinye stok. İnşaat sırasında çeşitli öğütücü türü. kuru elyaf iletken arasında kullanılan yalıtkan kâğıt. Kesafeti yükselterek Cone Paper. Cons. Temizleyici konisi. kurutma silindirlerinin Consolidation. Elyaf yerleşmesi. yerleşmesi. Konik. mikro organizmalara yaşam ortamı oluşturmak Consignment Stock. Konik masura kâğıdı. Kapalı alan. Konik öğütücü. Buna nedenlere bağlı olan hasarlar. Elek üzerinde elyafın yer değiştirebildiği ve Conforming Order. geçmesi için gerekli değişkenlerden biridir. motorlu. Coniferous. Constraint. Kâğıt yüzeyini kaplamak Consensus. Öğütücü ve siklon emişine verilen hamurun basıncını sabit tutan seviye kasası. Danışman. Mutabakat. Sipariş teyidi. Cone.

kontrata işlenen fiyat. Sürekli ölçüm. Kontrat şartları göz önüne sürekli olarak ölçümlü boya verilmesi. cam. Müteahhit. bir saat kadar yüksek kullanılmaktadır. metal elek tellerinden Contact Stabilization Process. Surface Volume. Bu süreçte arıtılacak su. Sürekli pişirme. kum. Contrast. Kontrast. Bunlar arasında. Continuous Laid Dandy. kontrolün daha kaliteli yapılabilmesi Contractual Documents. Contractual. (1) Büzülmek. pişiricide kesiksiz olarak pişirilmesi yöntemini kullanan Container Liner. Contract of Sales. Sürekli izli Mean Seperation). Kontrat fiyatı. ip. egütör valsi. folyolar. (Eş anlamlı. Koli. (Bakınız. Kâğıt hamurunda yöne olan büzüşmesi. Kâğıt yüzeyinin Continuous Forms Paper. perfore edilmiş yazıcı kâğıdı. yüzeyde kullanılan kartonlar. Continuous Measuring. Sözleşme. Sürekli iz valsi. Işığa hassas bir yüzeyi. Continuous Control. Corrugated Continuous Pulping. eklerini oluşturan dokümanlar topluluğu. elyaf dışı zararlı Mukavele. Kâğıt makinesi elek kısmında. Arma geliştirilmiş bir süreç. Kâğıdın kururken her Contaminants. Test layner ve Kraft layner Continuous Stationery. Sürekli pulper. Kesikli olmayan. Yeterli temas süreci. Kontak baskı. Bir elyafın diğer elyaflar ile kesişme amaçlı ölçüm. paralel çizgiler halinde devam eden. Bu valslerin arma çamurlu arıtma sistemlerinin kapasitesini arttırmak için desenlileri ve boş desenlileri de bulunmaktadır. g/m2 arasındaki birinci hamur kâğıtlardandır. (Bakınız. Sürekli form kâğıtları. Continuous Cooking. 76 . Sürekli pişirme. Üstlenici. Sürekli kontrol. Sürekli boyama. Koli kartonu. kontrole göre. Continuous Coloring. plastik gibi beslendiği ve siyah likörün geri alındığı pişirme yöntemi. birbirine negatif bir yüzeye temas ettirerek yapılan baskı işlemi. Referans Bilgisayarlarda çıktı almak için kullanılan. koyu ve açık alanlar arasındaki farklılık. Kesikli tarzda çalışmayan pulper. Sürekli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contact Fraction. açma işleminde kullanılan pulper. İzleme ve kayıt Contacts/Fiber. Kirlilikler. Sözleşmeden doğan. emilim desenli olanları özel yazışma kâğıtlarının yapımında. Safsızlıklar. metal parçaları. Kâğıt hamuruna Contract Price. alınarak. Sürekli olarak hamur Container. konsantarasyonlu bir aktif çamurla temas ettirilmektedir. tutkal artıkları. Shrinkage) (2) Kontrat. Oluklu karton koli imalatında kullanılan kartonlar. (Bakınız . Yüklenici. Surface Pit Distribution. Continuous. Nakliyede kullanılan kutular. kumaş parçaları ve Contract Maintenance. Continuous Pulper. izleri kâğıt ışığa tutulduğunda görünen. su izi vermede Contact Print. Aktif özel olarak yapılmış egütör valsleri. dış selüloz üretimi. bulunan ve kâğıt kalitesini düşüren. Linerboard). Sözleşmeli bakım. Temas sürtünme oranı. Hurda kâğıtta üretiminde kullanılan ve ham maddenin pişiriciye sürekli gözle görülebilen. Kimyasal selüloz Contraries. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Satış sözleşmesi. metal parçaları. Sürekli form kâğıdı. Contract. Kontrat dokümanları. Koli kartonu. Container Board. cam parçaları. maddeler. Sözleşmeyle ilgili. Oluklu koli yapımında. 40 ile 90 gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Kontrat ve amacıyla geliştirilen kontrol yöntemi. Aç-kapa veya kesikli Contractor. Detrimental Substances). plastik parçaları. Taşeron kum bulunmaktadır. Odun hamurunun Board). (Bakınız. ortalaması. Bir resimde. elyaf dışı yabancı maddeler. firmalar aracılığıyla yapılan bakım yönetimi biçimi. Kirlilikler. Çekmek. kullanılan. Yabancı maddeler. belirli aralıklarla düz bir yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki temas oranı (%). boş yoluyla çözünmüş biyolojik oksijen ihtiyacını ve askıdaki izlileri de kâğıt yüzeyinde düzgünlük yaratma işlerinde katı madde miktarını azaltmak için.

Kâğıt işleme makinesi. Kontrol edilen değer. Örneğin kutu kontrol ünitesi. Örneğin kuşe kaplanması. Kontrast oranı. kesafet gibi. Kâğıdın özel işlemlerden pişiricide yapılır. (1) Odun yongalarını veya selüloz sıvı veya gaz kütlesi içinde karıştırma veya başka bir taşıma üretilecek genelde her türlü ham maddeyi basınç ve sıcaklık yoluyla aktarılması. Converting Mill. Konveyör. başka tür kâğıtlara veya ürünlere 77 . Ölçülen süreç değişkenlerini belirli Genellikle Converting tercih edilmektedir. Kontrol devresi. tarzda oluşturulan kontrol döngüsü. (2) Nişasta pişirme. sistem. Kâğıt işleme. i kullanarak başka ölçülen değeri. (1) Kâğıt işleme makinesi. Atık kâğıttan Control Stability. kullanılan kumanda panosu. Entegre olmayan kullanılan pano. Converture Ordinaire. Conversion Cost. Kontrol sistemi. Isının Cook. Bir çekin sahte olup Converting Paper. Oranın yüksekliği kaplanması veya kutu yapılması. bir yüzüne tutkal beyaz rengin siyah renge olan oranı. Conveyor. Debi. Taşıyıcı. sistemin hedeften sapmadan istikrar içinde çalışması. Kumanda kutusu. Operatör tarafından üretimi olmayan kâğıt fabrikası. Alternatif akımda 50 Hz. Kâğıt Control Chart. süreçlerdeki kontrol edilmek istenilen kâğıt ürünler elde etme. saman gibi içinde selüloz barındıran maddelerdir. Nişastanın uzun geçirilerek. Konveyör sistemi. dönüştürme Control Box. bobinini işleyerek başka ürünler üreten makine (2) sıcaklık veya debi gibi kontrol edilmesi istenilen değişkenin Dönüştürücü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Contrast Ratio. Kontrol kararlılığı. bir set/hedef değere göre mukayese ederek gerekli düzeltici Converting Machine. Genellikle geri beslemeli geniştir. Baskıda elde edilebilen. altında pişirme. Kontrol edilebilirlik. diğer makinelerle yapılan kaplama işlemi. frekanslara dönüştüren elektronik ünite. Tartım kantarı. “Digester” denilen Conversion. İşleme maliyeti. Dönüştürme. Kontrol rulosu. Taşınımlı ısı aktarımı. Conversion) Controller. Control Roll. Kontrol edilen değişken. kâğıttan yeni kâğıt üretme. Selüloz Control Panel. İstatistiksel süreç makinesi dışında. Kontrol grafiği. o çekin yapıldığı Converting) kâğıttan örnek kâğıt rulo. kesafet. alt eden ve bir merkezden komut alarak otomatik olarak çalışan platformu ve sonrasında eğimli bir konveyör bulunan vana. Sıradan Testlayner. Üzerine sonsuz otomasyon sistemleri. Convective Heat transfer. (Bakınız. Kontrol vanası. Bunlar yonga. Converter. Bir sürecin kontrol ürüne dönüştürme maliyeti. Ham maddeleri bir Controllability. Üretilmiş bir kâğıt Controlled Value. kırtasiye ürünlerinden ambalaj ve paketleme malzemelerine kadar yelpaze oldukça Control Loop. paçavra. çanta ve hedeflenir. kutu imalatları. Ekipmanı çalıştırmak için işlemleri sonucu yapılmış ürünlerdir. baskı. kâğıt kırtasiye ürünleri. dönüşümlü kâğıt fabrikası. Dönüşümlü kâğıt üreten fabrika. Pişirme. Süreç değişkenimi kontrol Conveyor System. kontrolünde kullanılan kontrol grafikleri. Paper olmadığını anlamak için edinilmiş. makinelerinden zarf makinelerine. Kaplama. Seviye. Bale Conveyor) Control System. Kâğıt makinesinde veya belirli ünitelerinde bulunan süreçleri kontrol eden Conveyor Belt. (Eş anlamlı. Dönüşümlü kâğıt. Conversion Coating. (Bakınız. Controlled Variable. Sevk bandı. Control Valve. Converting. (1) Üretilmiş kâğıttan sıcaklık. döner bir bant geçirilmiş mekanik aksam. edilme özelliği. Taşıyıcı bant. Kontrol edilen yapılan Testlayner. İşleme. Kontrol panosu. Dönüştürücü kaplama. dönüştürülmesi. (2) Dönüşüm amacıyla hurda değişkenler. Kontrolör. Bunlar sinyalleri üreterek sürecin kontrol edilmesini sağlayan arasında çok çeşitli makineler bulunmaktadır.

basınç ve sıcaklık altında kimyasallarla işleme. Mulaj Cooking Time. İp sarımında kullanılan kâğıt Core Chuck. Bobin sarımında kullanılan ve kullandığı sızdırmazlık suyunu. (1) Bakır renkli kâğıt. Burlap) Cooling Roll. (3) Selüloz kalıbı. gram cinsinden Cooker. Bir başka tanıma göre 2. Benzer su soğutmaları. Tomar. Soğutucu. Göbekten patlama. Pişirme süresi. Bobinin açılması veya vakum pompalarında. Fırın kâğıdı.25m. (1) Domuz pişirme kâğıdı. Copper Number. Kenarları 4 ft. Soğutma ünitesi. Soğutma tamburu. Bobin makinesinde masuraların yapıldığı kâğıt. Bu valsler Cord Reinforced Paper.624 m3 hacimdeki kâğıt tomarı. Mihver boru yapımında Cooling Water. Radyatör suyu. soğutma amaçlı kullanılan fanlar. Nişasta pişirme ünitesi. İp takviyeli kâğıt. pişirilerek tutkallaştırılması. Çok termometre sıcaklığına düşüren kule. Masura kâğıdı. Pelür kopya kâğıdı. bobin üzerine yapıştırılan bilgi kartı. Copper Paper. Mihver kavraması. Cop Tube Paper. X Cooling Fan. Core Board. Core Burst. Safihanın soğumasına olanak sağlayan içine su verilerek safihayı soğutan vals. Bağ. pişirme ustasına verilen ad. olan ve toplamda 128 ft³ (= 3. ötürü altına konan resmin veya cismin üzerinden karakalem Cooler.125 m3 hacminde kâğıt tomarı. Fotokopi kâğıdı. Cooling Drum. et kalınlığı yüksek olan. Dayanıklılık rutubet profilini eşit olarak yayar ve kâğıda boyutsal kazandırmak için. Bakır kalıp. Bakır kaplı karton. kapalı çevrimle yaş merkezde kâğıdın üzerine sarıldığı mihver boru. Pişirici. Cooking. Pişirme likörü. ip veya seyrek kumaşla takviye edilmiş kararlılık sağlar. bobinin kendi içinde kayarak dönmesi sonucu oluşan Coordination. kâğıt masura. bobin makinesi frenlemesinde. Copying Tissue. olanak sağlayan su soğutmalı silindirler. (2) Fotokopi kâğıdı. Elyaf bozunmasının bir Cooked Ham Wrapper. Mihver boru. (Eş anlamlı. Bobin sevk etiketi. (1) Kopya kâğıdı. Eşgüdüm. kimyasalları olan pişirme sıvısı. Cordtone. Bakır kâğıdı. (2) ölçütü. X 8 ft. (2) Nişastanın Copper Plate Board. Bakırdan yapılma baskı işlemi. (1) Kâğıt selüloz ham maddesini. dayanıklı imal edilmiş. Safihanın soğumasına Cord. Çuval desenli kâğıt. Soğutma kulesi. İçinde pişirme Copying Paper. Soğutma suyu. 78 . Aşçı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ moleküller halinde tutkallaşması için yapılan pişirme Copper Engraving. X 1 m ebadında 3. kopyalama yapılan kâğıt. Cooking Liquor. Koordinasyon. Fotokopi makinesi. Düşük gramajlı olduğu için yarı şeffaf özelliğinden başlamasıyla bitişi arasında geçen süre. (2) Bakır bobin sarma kâğıdı. Kurutma kullanılan karton. Pişirme. Bobin etiketi. Seat Roll) kâğıt. sarılması sırasında mihver boru veya masura üzerinde veya preslerin hidrolik ünitelerinde de bulunur. Her parti Copier. Bir mekânı veya ekipmanı 1. (Eş anlamlı. temiz ve soğuk su. silindir yataklarında dolaşan yağın soğutulmasında kullanılan. Soğutma fanı. mihver boruyu iki ucundan kıskaca alan kavramalar. X 4 ft. Mihver boru kartonu. “Cooker” denilen pişiricide yapılır. büyük çaplı Cooling Unit.5 m. bakırı indirgeme yoluyla iki Pişmiş domuz paketleme kâğıdı. Copier Paper. Masura kâğıdı. Vakum pompalarının Core. bakır ağırlığı. üretim bilgilerinin ve sevk bilgilerinin özetlendiği. Patron kâğıdı. Bir kâğıt ambalaj ölçüsü. Cooling Tower. Beç türü pişiricide sürecin kâğıdı. kopma. Cop Paper. Soğutma valsi. Cookery Parchment. için. 100 gr selülozun. Core Cards. Bakır sayısı. değerli bakıra dönüştürmesi sonucu gerekli.

Cork Paper. Plansız bakım. karbon kâğıdının kolayca asıl kâğıttan Corrugated Board–Double Wall. alındığında ise salgı yapması söz konusudur. Mihver döküntüsü. Corrective Maintenance. Sigara filtresinin dışındaki Corrugated Board. Paslanma kontrolü. Basılmış kâğıtta kesim kutu üretiminde iç kısımda ondüle yapılarak kullanılır. kaynaklanan zayiat. Fluting kâğıt Corner Marks. Ortasında mihver sonra yapılan düzeltici bakım. (Bakınız. Mısır nişastası. Kâğıtta dayanım arttırıcı olarak kullanılan nişasta türlerindendir. Tıkaç. olduğu paslanma. Oluklu mukavva kâğıtları. Tüzel kişi. Mısır sapı. Mihver boru Correspondence Envelope. Pas önleme. Odun özü. Düzeltici faaliyet. Alt layner. Test sınırlarını belirten işaretler. (Eş anlamlı. merkezde bulunan mihver borudan kurtularak kullanılamaz Corrosion Control. boru/masura olmayan bobin. formun bir köşesine uygulanmış mukavva. dökme kâğıt. Ağacın veya odunun Corrugated Base Paper. (2) Bobin kullanımından sonra geriye Rulman gibi. Çift kat oluklu ayrılmasını sağlayan. (1) Kapüşon kâğıdı. Mihver boruya yakın olan Cornstalk. Mihver boru takozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Core Curl. Mihver borunun edilen bitki artığı. yağlı kalan kullanılmış mihver boru. Temizlik kâğıtlarında veya Corrective Measures. önlemek için alınan planlı ve kontrollü önlemler. Paslanmayı önleme. uçlarında hasar meydana gelmemesi için. Paslanma. Paslanmayı kullanımında. Corn Starch. Corrugated Board). Core Stock. ucuna çakılan. Mektup Zarfı. uçlarındaki ezilmeler ve ovallikleri belirten kusurlar. Paslanmayı hale gelmesi. küçük kâğıt rulolarda rastlanabilen sarım türü. Core Waste. Kutuların köşelerini kullanılır. Üç kattan meydana gelen oluklu mukavvada. Corrective Actions) Core Plug. Mektup kâğıtları. kusurlar nedeniyle mihver boru uç takozlarının Corrective Action. Bu Corporation. borunun her iki Correspondence Papers. Arıza olduktan Coreless Roll. metal parçaları sarmak için kullanılan. Köşe koçanı. Oluklu kutu yapımında kullanılan ve fluting ve testlayner diye adlandırılan kâğıtlar. Mihver boru hasarı. Tespit edilmiş bir çakılamaması veya bobinin üretim amacıyla kavramaya kusuru ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet. Korozyon önleyici kâğıt. oranında diğer selülozlara karıştırılarak gazete kâğıdı elde Core Damage. Kâğıt bobininin. Çürüme. Corewood. özel karton parçaları. mihver boruya yakın yerlerde sarımın kötü önlemek için kullanılan kimyasallar. Corrosion Prevention. Corner Stub. İki ondüle ve üç laynerden meydana gelen oluklu perforasyon. kimyasalların. layner ise onulalı kısmı kapatan alt ve üst yüzeylerde Corner Stay. Düzeltici tedbirler. (Eş anlamlı. Geçmişte mekanik selülozları % 25 yerlerdeki kâğıt kıvrılması. Düzeltici bakım. Şarap şişelerinde mantarı saran kâğıt. Karbon kâğıtlı sürekli Corrugated Fiberboard/Cardboard) formlarda. Mihver kayması. metal veya tahtadan Corrosion. kalitesi nedeniyle kullanılmadan kalan ve kırışıklığı nedeniyle kullanılması mümkün olmayan kâğıtlardan Corrosion Preventive Papers. (1) Bobin haldeki kâğıt Corrosion Preventives. Pas önleyiciler. kâğıt fabrikasında metal aksamda neden Core Slippage. Kurum. Kâğıtta kullanılan yapılmış konik takozlar. mukavva. (Ek.4). (2) Mantarlı kâğıt. kâğıdı. Mihversiz bobin. ve rutubet geçirmez kâğıt türleri. alınamaması. boyalar. Üstte kullanılan kâğıda üst layner (Top Liner) ve ezilmeye karşı korumak için konulan. Oluklu mukavva alt merkezindeki koyu renkli kısım. mukavva kartonu. Mihver boru kartonu. Köşe işaretleri. alttaki kâğıda alt layner (Base Liner) denir. alt yüzeyde kullanılan kâğıt. Oluklu mantar desenli kâğıt. 79 . Köşe koruyucu. plastik. Ağaç özü. Göbek kıvrımı.

Kâğıt harmanında. Maliyetli. nedeniyle bakım bölümü masraf merkezi olarak Corrugated Board Box. Oluk makinesi. Pamuk linteri. Oluklu mukavva. Harcama merkezi. bu değere eşit veya bunun üzerinde pamuk selülozu bulunduğunu ifade etmektedir. (Bakınız. Bir ürünün müşteri eline kullanılan oluklu mukavva parçası. Kozmetik amaçlı pelür kâğıtları. Bir proje veya bir layner kâğıdından meydana gelen ve paketlemede dolgu yatırımda harcanan öz kaynaklar ve borçlanmaların tamamı. Oluklu mukavva. selülozu bulunan kâğıt. Pamuklu kâğıt. Sadece oluklandırılmış ve ambalajda dolgu olarak Cotton Batting Paper. Linter selülozu. Maliyet. açık mavi renkli bir kâğıt. Yüksek maliyetli. Bir ondüle ve iki laynerden yapılan oluklu Cost Center. Masraf merkezi. Kalite amaçlı yapılan Board – Single Face).4). (Eş anlamlı. kâğıt. Oluklanma izleri. Corrugated Board–Single Wall. Fluting kâğıt. olarak kullanılan oluklu mukavva. Cost Intensive. Corrugator Roll. (1) Oluk verme. Oluklu mukavva kutu. Bir ondüle ve bir layner kâğıtla yapılan oluklu temizleme kâğıdı. mukavva. Cotton Paper. Tek veya çift yüzlü işleri kârlılığa katkısı nedeniyle kâr merkezi olarak oluklu mukavva. ambalajlamada kullanılan. Oluklandırma. yüzsüz ve oluklandırılmış kâğıt. Tek yüzlü oluklu mukavva. Ondüle merdanesi. Corrugated Cost of Quality. Cotton. harcamaların tamamı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrugated Board–Single Face. Kalite maliyeti. Corrugation. Harmanında % 25 in üzerinde pamuk selülozu bulunan kâğıtlar. aşamasında yapılan tüm harcamalar. Corrugated Medium. (Bakınız. Pamuk çırçırlarından elde üzerine sarılan kâğıdın mihver boruya yakın kısımlarındaki edilen selüloz. Maliyetsiz. Oluklu kâğıt. Maliyeti Corrugated Container. Maliyet muhasebesi. Uzun elyaflı pamuk selülozu. mukavva. görüşe göre bakım ve onarım harcamaları gibi masraflar (Ek. Çeşitli amaçlar için Cost of Sales. selüloz ham Corrugated Wrapping. Oluklu. Cost. Ondüleli kâğıt. Tek yüzlü oluklu Cosmetic Tissues. adlandırılmıştır. Corrugated Cardboard. Fluting Media). Oluklu mukavva kutu. Makyaj mukavva. Corrugated Shipping Container Board. Pamuklu kâğıt olabilmesi için Corrugating Material. Fluting kâğıt. Satış maliyeti. Sermaye maliyeti. Rag Paper) Corrugator. Costless.4). Corrugated Sheet. Bir oluklu ve Cost of Capital. Edinme maliyeti. Pamuk ambalaj kâğıdı. Oluklu mukavva. Yeni görüşe göre ise bakım ve onarım Corrugated Cap. Cotton Content Paper. Cotton Fiber. (Ek. Kâğıt yapımında kullanılan. 80 . Oluklu mukavvanın Cost of Acquisition. Pamuk elyafı. Mihver boru Cotton Linter. Kısa elyaflı pamuk selülozu.4).4). Corrugated Roll. Oluklu mukavva iç kâğıdı. (Ek. Pamuklu kâğıt. En yaygın kullanılan oluklu mukavva türü. Pamuk. maddesi. Oluklu levha. Mukavva haline getirilmemiş. yüksek. geçene kadar olan tüm maliyetler toplamı. Pamuk kullanılan darbe emici kâğıt. Tek katlı oluklu Cost Accounting. (2) Oluklanma. görülmektedir. Harmanında pamuk Corrugating. Corrugated Medium. Satın alma dalgalı kısmını oluşturan kâğıt. Oluklu kutu makinelerinde bulunan Oluklandırma merdaneleri. Oluklu vals. Corrugated Fiberboard. Oluklu mukavva. (Ek. Eski mukavva. Fluting minimum % 25 pamuk selülozundan yapılması gerekir. Corrugating Media/Medium.

Salpa. Kraft Counter Ejector. Sifon valsi izleri. Taklit edilmemesi için üretimde özel önlemler Couching. Counter. Aktarıcı. Güvenlikli kâğıtlar mekanizma. Gauç valsi. Pamuklu numune kâğıdı. Sayı. (Bakınız. Bu testte yüzeyin Counter Check Paper. Yaprak sayıcı. Bisküvi denilmektedir. (1) Aktarmak. makinesinde elekten keçeye safihanın aktarıldığı bölüm. Kâğıt projede gerekli olan faaliyetlerin birbiriyle olan ilişkilerini üzerinde gözle görülen. Kâğıt Kâğıt ve Selüloz Birliği. yöntem. Katlama sırasında kırılma. CPM (Critical Path Method). Bisküvi kutusu kartonu. Selülozun sahibi olma. Ebat kesimi Cracker Caddy Board: Bisküvi saklama kabı kartonu. elek bölümünde. Bardak kapak kartonu. (Eş anlamlı. Sayılan rakam. Sayaç. (1) Kenar çatlağı. (2) Gauç. Küçük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. Güç aktarımında iki ayrı şaftı birbirine Coucher. Kaplin. katlama bulunan ve kenar döküntülerinin ve yaş döküntülerin aktığı tabakasının ayrılması. yünden yapılma. metal malzemede için de kullanılır. Elek altı döküntü bütesi. Kâğıt kenarında görülen. CPPA (Canadian Pulp and Paper Association). kalite bozukluğu. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals. Elle prese verme. Bisküvi ara kâğıdı. Kapak kartonu. Couch Roll. Crack at Fold. Elek altı büte karıştırıcısı. Sayım kontrol kâğıdı. Counter Shooter). Jacket). Ters akımlı yıkama. (Eş anlamlı. bir pres keçesi üzerine aktaran kişi veya Coupon Paper. (Vatman) alarak. Kitap kapağı kâğıdı. Couch Pit Agitator. bisküvi kutusu kartonu. Adet. gauç valsi üzerine Cover Paper. aralara konulan yağlı seperatör kâğıtları. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. El yapımı yaş kâğıdı elekçiden bağlayan düzenek. çıktığı yönden verilen temiz suyla yapılan yıkama şekli. Cotton Wipe Test. Çatlama. Coupling. (1) Kâğıt makinesi Cracked Edge. Büyük ebatlı Count. Bilet kâğıdı. Yüzey Counter Board. Sayaç enjektörü. Cracker Box Liner. yerine kullanılan. Kitap kapağı kartonu. (3) Metal yorgunluğu nedeniyle. Sifon valsi. Kanada Couch Pit. (2) Elek kenarında yırtılma. sınıfındandır. (2) Kartonda bükülme sonucu hamur bütesi. Sifon izleri. (1) Çok katlı kâğıtlarda. Cotton Straw. ulaşıldığında. vakum bağlandığı için adına sifon valsi de Cracker Box Divider. Kırılma. Cover Cap Board. Couch. Gauç vals ceketi. süresini ve kaynakları gösteren proje süzülümü nedeniyle oluşan. Gauç bütesi. Bir Couch Marks. istenilen sayıya için kullanılan kâğıt. düzgünlüğünü kabaca algılayan bir deney. katlanma yerindeki çatlak. sırasını. (Presleyerek suyunu alma amacıyla) Elekten alınmıştır. Sayıcı. Bardak Couch Jacket. geçirilen keçe. preslerden önce alt katta Crack. Sayım üzerine bırakılan bir tutam pamuktan yüzeyin pürüzlerine sırasında topların arasına bir enjektörden atılan kâğıt. takılanları sayarak yüzeyin düzgünlüğü hakkında bilgi Counter Current Washing. Kritik yol metodu. sifon valsindeki düzensiz su gösteren. Yazar kasa rulo kâğıdı. Shadow Marks). Enjektör.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cotton Sampling Paper. makinesi elek bölümü sonunda. Kapasitesi yüksek makinelerde. delik yerlerinin görülebildiği planlama tekniğidir. Pamuk sapı. oluşan çatlak. Ayakkabı taban kartonu. valsinden hemen sonraki vals. Ebat kâğıdı sayarak. Kâğıt selülozundan yapılan ve alınan pamuk örneklerini sarmak enjektörü. yapılırken belirli sayıya ulaşıldığını gösteren sayaç. Bazen beyaz su bütesi kırılma. Bir toptaki kâğıt sayısı. preslere aktarma. Pamuk kayma testi. Aktarma valsi. (Eş anlamlı: Hog Pit). Kâğıt Counter Roll Paper. araya belirtici şerit atan makine. Gauç valsi kaplaması kapatmak için üretilmiş kâğıt. El yapımı kâğıtlarda kullanılan bir Cover Board. 81 . (2) Silindir makinelerde formasyon kutularında. Kapak kâğıdı.

m/dakikadır. İs kokulu. katrandan elde edilen. Bükme test aleti. 82 . Katlana bilirlik. uzama yaparlar ve kuvvet kalktığında eski durumlarına Crate Liners. Crease Stifness Tester. Kâğıdın veya kartonun bükülme sonrası düzelmeye (Bakınız. Kâğıdın veya kartonun kırma. Krepli dupleks Kraft kâğıdı. Kuşe kaplamanın büküm katlanma sonrası açılmadan kalabilme özelliği. Creep) Crease Recovery Resistance. Bilinçli olarak Creping Doctor. Kâğıdın elastik ve emici olması için yapılan Crash Perforation. Creep) Craters. Çatlama. Genellikle 10-25 Creeped Wadding. Bıçakla katlama izi verme. bükülebilmeyi tanımlar. sırasında kırılması. Kâğıt makinesini bakım. Creaters. Katlanma. Craddle. Crease Stifness Tester. (Bakınız. direnci. İz bırakmadan bükülme yeteneği. (Bakınız. Çatlatma. Krapon kâğıdı. (Bakınız. Creep) Crawl Speed. (DIN 55437) Crease Strength. Bükülme sonrası kâğıdın düzelme Cracking Test. Creeped Dublex Kraft Paper. Creep) karşı gösterdiği direnç. Bükülme. Krep oranı. Tebeşirle resim Creep Finish. Krepleme yapma işlemi. Creep) Creasibility Tester. Özellikle temizlik kâğıtlarında Yanki silindire konteyner yapımında kullanılan ve küfenin ürüne temasını baskı yapan bir raspa ile sağlanan krep. Crease. kaplanamamış olarak kalan oyuklar. Creep Ratio. Krepli tampon kâğıdı. Kasa kartonu. Böyle durumlarda çalışma mantığı ve iş Creep) güvenliği makine kontrolü yerine operatör tarafından Creeped Waterproof Kraft Paper. Kraterler. Bir top kağıda krepleme işlemi. Creep. Krepleme raspası. Yüzey çatlatma işlemi. Creep) Crayon Paper. Kraterler. Kâğıdın buruşturulması sırasında çıkan katlanmasına rağmen. Krepli pelür kâğıdı. sarılmış bobini Creasing. yapmak üzere yapılmış. Katlı kalabilme. Kartonun bükülerek kuşe değerini ölçen alet katmanının test edilmesi. elek ve keçe değişimleri gibi durumlarda elle Creep) çalıştırmayı sağlayan en düşük dönüş hızı. Küfe kartonu. Krepli hijyenik kâğıt. (Bakınız. Pilyaj. çatlak görünümlü hale getirilmesi. Krep makinesi. Creepe Paper. (Bakınız. Büküle bilirlik. kesmek için araya konulan kâğıt/karton. Kraft kâğıdı. Kırılmadan bükülme. Kâğıt yüzeyinin çukurluklar. Krepleme. açarak çekildiğinde. Belirli bir kuvvetle Crackle. yağsı sıvı. Kırılmaya Creep Machine. Yanki silindirlerin bükülebilmesi için iz verilmiş karton. (1) Kırma. Krepli su geçirimsiz belirlenir. Creep) Crease Carton. Krepleme öncesi ve sonrası. çıkışında kullanılan krepleme raspası. Katran ruhu. kaba görünümlü kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cracking. (Bakınız. mukavemetinde azalma olmaması. temizlik. (Bakınız. (Bakınız. Kuşe kâğıt yüzeyinde görülen Crash Finish. kâğıt İlgili bir kelime olan Foldability iz bırakarak uzunluğunda meydana gelen değişmenin oranı. kopmaya karşı ses. Sürünme hızı. Creeped. (Bakınız. (2) Kırılma. Bu tür kâğıtlara kuvvet uygulandığında uygulanan perforasyon işlemi. Kasa veya dönerler. (Bakınız. Kreplenmiş kâğıt. Creep) karşı dayanıklı olma. Kırılma Testi. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Hışırtı. Pilyajlı karton. Koçan perforasyonu. Bobin makinesinde. Bobin yastığı. Oyuklar. (Bakınız. Creping. Katlama dayanımı. Krep. Krepli Kraft kâğıdı. Kullanım sırasında kâğıdı Crease Retention. Krepleme işlemi. Krepli. Tebeşir çizim kâğıdı. şeffaf veya açık sarı renkli. indirirken bobini kucaklayan yastıklayıcı palet.) Creosol. Bir tür Gofraj işlemi. Kırma. Bükülmenin düzelmeye karşı Creping Tissue. Creeped Kraft Paper. Creep) Creasability.

Sheeter). Kaplin şekli. Preslerde kullanılan ve toleransı Crill. Crinkled. Makine enine daha yüksek hızlarda titreşim oluşur. Saf bir sıvının kâğıdın nem emerek enine doğru düzensiz ebat değiştirmesi belirli bir sıcaklık aşıldığında. Toz parçalarından daha küçük ebatta elyaf. rutubet profilini düzelten kontrol sistemi. Haç şeklinde olan. Katlamak. kamburlaşma. rutubet ve baskı Yüksek sıcaklıkta kat ayıracak büyüklüğe erişmiş. eşik ayarlarıyla yapılan ve enine olan parlaklık profilini düzelten enerji değeri. Buharla veya fıskiyelerle makine enine olan bundan sonra kat ayıracak vals sıcaklığı. Makine enine parlaklık Critical Delamination Energy. (2) İstavroz mafsal. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner Critical Temperature.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crevice Corrosion/Crevice Corrosion Cracking. Işımanın 90o lik açı ile enine olan kalınlık profilini düzelten kontrol sistemi. daha küçük ebattaki parçacıklar. Tek yıllık bitki artıklarından korozyon çatlağı. Kalenderde bölgesel ısı. Kılcal Crop Fibers. Cross Direction Caliper Control. Makine enine rutubet sıcaklığı. Hasta yatak kâğıdı. 83 . Haç. Kritik değer. Kritik hız. Cross Direction Gloss Control. Kenarları tıraşlama. (1) Elde yapılan ayrılmasıyla sonuçlanır. Kritik varlık. sıvı halden çıktığı sıcaklık. Warp Level) çıkarma. Kardan şaft. Zamanla Cropping. sonucu meydana gelen kamburlaşma. Kreplenmiş. boyuna hem de enine geçirgenlik değişebilmektedir. kontrol sistemi. Makine enine Criteria. kırılmasını sağlayan geliş açısı. Kritik sıcaklık. Yatak örtü kâğıdı. Kritik kat ayırma Cross Direction Moisture Control. Boya çıkarma. bıçağı. Bir ekosistemde dengeyi Cross Direction Permeability. (k). Kalenderde bölgesel baskı ayarlarıyla yapılan ve Critical Angle. kâğıttaki iç gerilimin tutkalın veya havanın nemiyle serbest Crocking. Katlama. askıya koymak veya askıdan almak Crib Sheet. Makine enine kalınlık kontrolü. Kâğıt yüzeyini silerek boyayı kalmasından kaynaklanmaktadır. Critical Delamination Temperature. Buhar silindirlerinde ve Yanki elde edilen selüloz. Bir alez. Termoform ambalaj. Kreplemek. Critical Load. Suyolunun tersi olan katlanarak ısıl işlemle yapıştırılmış ambalaj. kontrolü. Kırpma. silindirlerde görülen sinsi bir korozyon türüdür. büyük ebatlı kâğıtları. Ebat kesim Crimping. Döner parçalarda kritik hızdan Cross Directional (CD) Warp. (Bakınız. Saman elyafı. Krepli gibi görüntü verilmiş. Arzani makas. Hamur kasası içinde giren hamuru yanlara doğru yönlendiren dağıtıcı. Olmaması durumunda bölgelerde gözeneklerin sıkışması nedeniyle hem makine işletmeyi durduracak yedek ekipman veya yedek parça. gramaj kontrolü. Kritik açı. Baz alınacak değer. (Bakınız. Kritik yedek. Hava veya sıvının safiha gözeneklerinden geçişi. Akışa karşı dağıtıcı. Crimp Wrapping. Eşik değer. Cross Direction Basis Weight Control. Kâğıt için kullanılan T biçimli tahta alet. Kriter. Critical Speed. Kritik kat ayırma enerjisi. Ölçüt. Kamburluk layner Critical Value. Ebat kesim makinesi. Hasarlanması durumunda makine enine olan gramaj profilini düzelten kontrol sistemi. Kenarları Cross Direction (CD). (Bakınız. ciddi sonuçlar yaratacak mal. Kat ayıracak eşik sıcaklık derecesine yükselmiş ve kontrolü. yüksek bir bağlantı şekli. İstavroz. Cross Cutting Knife. Kritik yük. Makine eni. Belirli Critical Spare. Arzani makas bıçağı. Hamur kasasında bölgesel sulandırma ile Critical Asset. Fines) “Fines” olarak ifade edilen toz parçacıklarından Cross Cutter. Crimp. gelişir ve sonunda gövde ile başlığın birbirinden Cross. Cross Flow Distributor. kâğıt yönü. Makine enine geçirgenlik bozmayacak en yüksek eşik kirlilik yükü.

Polimerlerde. Yaş veya kuru Cross Linked. Crown Controlled Roll. Crushing Strength. tarafının kenarlara göre şişkin olması. Ezilmiş görünümü verme. karıştırılmamalıdır). bombeliğini yerel olarak düzenleyen vals sistemi. Sürekli formlarda Crystaline Cellulose. gelen darbe izleri. Crown.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cross Grain Fold. Kâğıdın kuruma sırasında enine doğru çekerek daralması. Kanada yöntemi taç vals. Iskarta. Elyafın bir yaprakları ayıran delikli çizgiler. Makine elyaflarda gözlenen ezme işlemi. dupleks laminasyon. Cross Laminated. Crown Filler. Çapraz laminasyon. Bombe kontrollü vals. Makine enine doğru çekme. Maddelerin kristal yapısını. Ezilmiş masura. bağlama yöntemi veya bağlanma şekli. bir polimer zincirini diğerine çaprazlama veya ezilerek dairesel görünümünü kaybetmiş kâğıt bobini. üzerine uygulanan yeni mürekkebi almaması. Farklı özellikler Crushed Roll. (Eş anlamlı. Cross Machine Shrinkage. Bombe kontrolü. Preslenmiş gazete kâğıdı. Cross Linking. Crushed Finish. Bombeli yüzey uzunluğu. Taç vals. Taç kontrolu. Iskarta kâğıt. Taç. Kristalleşme derecesi. Beating) (2) yönü ve makinenin enine olan yöne. İlk dönemlerde tahta enine. Bombe yüzeyi. Gerçekte buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme makinenin enine olarak tam ortasıdır. olarak karıştırılan kalsiyum sülfat. (2) sodyum sülfat da eklenmektedir. Yongaların önce sodyum sülfit ve Crown Face Centerline. (1) Ezme. bir halde kâğıda verilen yüzey etkisi. sanayiinde selülozun yapısını inceleyen bilim dalı. süreçte kazanılan kimyasalı ikinci süreçte kullanma ve Crystallite. yani atomların dizilişlerini inceleyen bilim dalı. Çapraz geri kazanım. Buna kalsiyum klorür ve Culled Paper. Ret ürün. Bombe. yoluyla elde edilen selüloz. Çapraz bağlanma. diğerini makine yönüne dizerek yapılan Crushed. Kâğıt makinesinde safihanın aktığı yöne. Crushed News. uygulanmaktadır. Compression Strength). Ezik bobin. Beloit tarafından bulunan ve vals içinde nip serbestlik ölçümü. Taç gibi görünen. Alçı tozu. Kontrollü CSF (Canadian Standard Freeness). (Bakınız. CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp). Amacı her iki yöne dayanımı Crushed Core. Yarı kimyasal Crown Face. Ezik. Ezilmiş mihver boru. Makine eninde Crown Roll. makine enine yön Ezilme. Cross Perforations. Kristalleşme. makine tokaçlarla elyaflar ezilirdi. Orta kısmı bombeli katlama. Kâğıdın valslerden geçerken üzerinde meydana denilmektedir. kimyasal bağlarla bağlama. (1) Üretim ıskartası kâğıt. Bombe merkezi. Giyotin artığı kâğıt. Kâğıt tabakalarının Crush. Ezmek. Çeşitli nedenlerle darbe almış kazandırmak için. Çapraz bağlı. yarı mekanik hamur. Ezilme dayanımı. Grene karşı katlama. eşitlemek ve genel dayanımı yükseltmektir. Birinci Crystallinity. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi Cull. Bombeli vals. Elyaf hücre duvarlarının kristalleşmiş ikinci süreçte kazanılanı da birinci süreçte kullanma. Kâğıt Crown Control. Kristalografi. 84 . Bir valsin orta Crystallography. Crushing. (Taş vals “Granite Roll” ile yöntemi. Selüloz üretiminde sülfit ve sülfat süreçlerinde Crystallization. Öğütücüde ama özellikle hollenderde Cross Machine Direction. birini makine enine. bölümünün kristalleşerek üç boyutlu bir yapı oluşturması. Kristalit. Enine perforasyon. Kristalize selüloz. molekülü yandaki moleküle. Ezilmiş. Makine yönüne karşı. Cross (Chemical) Recovery. Hamurun serbestlik yani suyu bırakma boyunca hareketli bir mekanizma ile nip basıncını ve vals derecesini ölçme yöntemlerinden biri. Kurumuş bir mürekkebin. Zincir bağlı. kısımları. Suyoluna dik olarak yapılan kâğıt katlama olan pres valsleri.

Kısaca CUENE denilmektedir. yatkınlığı. (1) Kâğıtta rutubet etkisiyle kenarlardan yazıma. kuşe çözeltisinin perde şeklinde Cupramonium Viscosity. Adhesive Binding. Raf kâğıdı. Coarse Papers). miktarı. Kültürel kâğıtlar. (1) Perdeli Kuşeleme. Cut Cards. değerli bakır hidroksit eriyiği. Kuprietilendiyamin oluklandırılmış ambalaj dolgu kartonu. delinerek kontrol edilmiştir onayı verilen biletlerin yapıldığı karton. Para destesi kâğıdı. kullanılan bir ölçüt. Hem Curling. selülozundan. Form Factor).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cultural Papers. Duvarları olmayan. kâğıtlar. Zıt anlamlı. Üründe kaliteyi arttırmak amacıyla yapılan bakım Curable. (2) Değerli Schweitzer çözeltisi. Kürleşebilen faaliyetleri yönetimi. Cushion Board. Sulu amonyum hidroksit içindeki iki kâğıtlara verilen ad. (2) kâğıtlar. akıtılarak kaplanması yöntemi. Curl Tendency. sadece Cupriethylenediamine Hydroxide. Cut Back Binding. Custom Duty. Bir parça kâğıdı su yüzeyine Cupboard Lining. bardak yapımında kullanılan karton. Kıvrılma eğilimi. Curl Test. 2. Çözünmüş selülozun ortalama moleküler Custom Clearance. (2) Perde kaplama. Öğütücüde elyafın kıvrılarak helisel hale Cunit. Kürleşmek. çözünmez bir tutkalla yapılır. Kâğıtta oluşan kıvrılma eğilimi. rejenere selüloz adını alır ve piyasada kâğıdı. Pamuk Cuprammonium Hydroxide. Tutkalllı ciltleme. Cuprammonium Hydroxide) kırçıllı olması gibi üstün özellikleri bulunmaktadır. Yoğun tutkallıdır. desteleyici yapı oluşturma. Threadless Binding). Cupriethylenediamine Viscosity. metal gömme şeritli olması. viskoz rayonu (suni ipek) diye adlandırılır. Zayıf elyafları güçlü elyaflara çözücü. Vizkozite testlerinde kullanılan bir selüloz Cushioning. Gümrük işlemlerini tamamlama. kullanılan özel bir kâğıt. Curl. 85 . Currency Straps. Curtain Coating. Kupramonyum hidroksit. Yazı tabı kâğıtları. Kıvrılma testi. Perfect Binding. altta geçmekte olan ebat kâğıda. Kıvrılma. Kıvrılma ekseni makine yönünü gösterir. Cup Paper. Orijinali 100 ft³ dür. Plastik kaplı bardak kâğıdı. Kıvrılma endeksi. Marinasyon kutu kartonu. baskı kalitesi. Spiral sarım yöntemiyle. (Bakınız. Cure. Bir hacim birimi ile ifade edilen odun gelmesi. Kıvırcıklaşma. Çok dayanımlı olması. hidroksit. Selüloz elyafındaki kıvrılma Binding. Thermoplastic Curl Index. Çözünen selüloz. bakım. (Eş anlamlılar. Yastıklama. Gümrük vergisi. Et Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Amerikan ciltleme. ağırlığını tespit etmede kullanılan ölçüt. şeritler halinde kesilerek kullanılan Kraft ölçerek sonuca giden bir kâğıt kalite kontrol kimyasalı. filigranlı olması. Kuprietilen diamın viskozitesi.83 m³ odun. Bir yarıktan. Curing Box Liner. Dolap raflarına serilen bırakarak kıvrılan kenarları görmek için yapılan test. Sertleşebilen. Kaba olmayan başlayan ve içe doğru gelişen dönme hareketleri. miktarını belirten tanım. Kâğıt para yapımında kâğıt. (Eş anlamlı. (OH)2). (1) Para kâğıdı. Plastik Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını ölçmede kaplama/laminasyon. Cupstock. marinasyonunda kutu yapılarak kullanılan karton. Bardak yapımında kullanılan Currency Paper. Dalga. Sertleşmek. Bardak kartonu. Para destelerini Selülozu çözmeye yarayan ve çözeltinin viskozitesini çevrelemek için. Oluklu karton. Bardak kâğıdı. Buna değişik adlar da verilmektedir. Cupram. (Cu (NH3)4 . Kupramonyum viskozitesi. Trenlerde kullanılan. Bardak kâğıdı. Bilet kartonu. hem de basıma uygun kâğıtlar. Kıvrım. Gümrükten malı çekme. Bir polimerin çapraz Customer Centered Maintenance. Kâğıdın kıvrılmaya olan Cup Board. Müşteri merkezli bağlarla bağlanarak sertleşmesi.

silindirlerinin döküm tekniği. Centrifugal Cleaners. Temiz su kanunu. filigranın aynı noktada olmasını sağlayan kâğıt Cylinder Mold (Mould) Machine. Kâğıt makinesi kurutma bölümünde amacıyla yüzeyine bilinçli olarak verilen iz. kullanılan. Silindir boşluğu. Genel Cutter. Siklon temizleyiciler. Silindirik döküm. (Eş Cut-off Point. Kesişme noktası. Yuvarlak elekte üretilen Bristol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cutlery Paper. Dynamic Cleaners. Cycle Counting. Kenar kesici fıskiyesi. kaolin ve selüloz parçalarından oluşan toz. Bir tür. Cutter Broke. Baskı sırasında baskı Cutting. Çatal bıçak sarma kâğıdı. Mavi ozalit kâğıdı. Siklon. Cut Scored. Cylinder Board. tekniği. Cut-off Doctor. Dönemsel sayım. Periyot. Cyano Paper. Yuvarlak elekli karton kalan döküntü. CWA (Clean Water Act). makinesi. Siklon buharlaştırıcı. üst üste bindirilmesi yoluyla yapılan. parçasında. basma tarzında çalışan bir vakum pompası türü. Cylinder Kraft Liner. Yuvarlak elekli ve tıkanmayı açmak için kullanılan su jeti. Elyaf tozu. Cutter Dust. Giyotin bıçağı. 86 . (Bakınız. Su jeti. Set kesim. katman olarak kullanılan Kraft kâğıdı. Elekte safiha enini layneri. Yuvarlak elek. Kesme raspası. Giyotin. Multi Cylinder Machines). Cycloidal Vacuum Pump. çoklu kesim kurutulmamış. Cut to Register. Yuvarlak elekte üretilmiş ve oluklu mukavvada dış belirleyen kesici fıskiyeler. Su izine göre kesim. Kesici fıskiye. Yuvarlak elekte üretilen karton. makinede üretilmiş kâğıt. Cyclone/Cyclonic Cleaners. Bıçak izi. Cyclostyle Process. tekrarlayan en küçük parçası. Kesim sonrası Cylinder Board Machine. Cylindrical Casting. Cylindrical Refiners. elyafın bölünmesi. Kesim ölçüsü. Cut Size. Kesim tozu. Silindir yüzey taşlaması. çıkışında bulunan safiha kesme raspası. Makas. Periyodik sayım. Silindirik Cycle. katman dizilişi (Ek: 7) de verilmiştir. Kesici. (2) Yuvarlak elekli Cut Sheet. Yuvarlak elekli karton kesimi. makinesi. Açık mavi. Centricleaners) Cut-off Squirts. Kesim artığı. Ebat kesici. Emme paslanmaya karşı özelliği olan kâğıt. Filigranlı kâğıtlarda Cylinder Machine. Öğütücüde plakaları arasındaki boşluk. Her kâğıt Cylinder Mold (Mould). Kartonu katlamak Cylinder. (1) Silindir. Kurutma Cyan. Cutting Machine Knife. sonrası görülen. Yanki silindirlerin Cyclon. Boru ve tank çıkışlarında köprüleşmeyi Cylinder Paper. ayarlayan kenar fıskiyeleri. Ebat kâğıt. Serbest açılarak. Kâğıdın kesilmesi Cylinder Bristol. Makas artığı. Cylinder Gap. Yuvarlak elek kâğıdı. Cut Water. Pilyaj izi. Silindir de kurutulmuş. Elekte safiha enini Cyclone Evaporators. Saykıl. makinelerde yuvarlak elek tamburu. Alternatif akımın kendini rifayner. kurutma silindirleri. Yuvarlak elekli karton makinesi. Silindirik öğütücü. Cylinder Dried. Yuvarlak elekte üretilmiş Kraft Cutting Pipe. Siklon vakum pompası. ortak nokta. Kurutma Cutter Set. Birden fazla bobinin aynı anda silindirlerinde kurutulmuş kâğıt veya karton. (2) Kesilme. Stensil kopyalama işlemi. Cylinder Grinding. İki zıt durumu birleştiren anlamlı. filigrana dikkat edilerek yapılan kesim. (1) Kesme. Ebat kesme.

Şam kâğıdı. Eğütör izi. Dampening. Egütör valsiyle kâğıt yüzeyin D verilen. Dampen. binici vals (Rider Roll) olarak da adlandırılır. daha çok alkol (%25) va daha az su kullanan ve Dandy Roll. Taş baskıda. Time Lag) Dancer Rolls.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dandy Mark. mürekkep itici ıslatma sıvısının sürülmesi. Dipolar Bond). kullanılmaktadır. Daily Allowance. Düzenlenmiş bilgilerin topluluğu. kontrol sistemi. Yaklaşık olarak 130 cm yükseklikteki ağaç çapı. ISO tarafından belirlenmiş Dandy. Veri toplayan saha cihazı. makinesinde en sonda kuşelemeden önce kâğıdı soğutan DC Motor. Egütör ezme izleri. baskı plakasına Data Collector. (Bakınız. Daphne. Islatıcı. safiha yüzeyindeki görünümü (formasyonu) düzelten. Taş baskı plakalarında. üzerinde. zeytin benzeri Desenli duvar kâğıdı yapımında kullanılan bir taban kâğıdı. (Benzer anlamlı. Yaş kâğıt. yapımında kullanılan. defne ağacı. Dandy Mark). şeklinde olan istenmeyen iz. Oynak vals. bu nedenle üzerine binerek ağırlık yapan ve gevşek sarımı önleyen yağlı hissi veren jöleleşmiş hamur. Egütör yolma izi. Yaş boyut değişimi. Dampers. Sönümlemek. örnek kağıdın ışığı Dandy Blister. düzensiz kuruma nedeniyle. DCS (Distributed Control System). Veri tabanı. Aşırı öğütülmüş. Dağıtılmış proses Damping Strech. filigran maksatlı olmayan izler. Düzensiz presleme veya düzeltici sinyalin çıkışına kadar geçen süre. (1) Islatma merdanesi. Dahlgren. Kumaş benzeri bir kâğıt türü. Nepal kâğıdı diye adlandırılan kâğıdın Damask Paper. Yaş izleri. Hasar. Egütör valsi. Kontratlarda belirtilen kişisel günlük harcama tutarı. elek bobin haldeki kâğıda sürekli baskı yapan bir sistem. selüloz elde edilen. Egütör valsine flotasyon ünitesi. Baskı preslerinde. aşırı su açılması nedeniyle safihanın çözülmesi sonucu oluşan izler. Islatma. Damping. modifiye bir nişasta türü. Doğal buğday Dampeners. Baskı sırasında. Bilgisayarlı kâğıt üretim sistemi. Poly-DADMAC). 87 . Defne. DAS (Dialdehyde Starch). Titreşimi azaltmak. Dandy Mark) Egütör yansıtma faktörü. Günlük müsaade edilen Bu valslerin desenlileri yaş iz vermede (filigran) değer. Selülozluk Damping Roll/Roller. Dandy Pick. (Bakınız. boş alanlara Ağaçta gövdenin insan göğsüne gelen yerdeki ölçülen çapı. D65 beyazlığı. D65 Whiteness. Çözünmüş havalı Dandy Crush Marks. (Bakınız. ıslaklığı baskı plakası nişastasından elde edilen. Data. Damage. Bobin üstüne oturduğu için. Dialdehit nişasta. ıslatma maddesinin. sürülmesi. ortamda. 467 nm ışık altında ölçülen. (Bakınız. DAF(Dissolved Air Floatation). Dead Band. valsinin bazı deliklerindeki tıkanma nedeniyle halka DADMAC. Veb ofset baskı. Yağlı hamur. besleme sinyalinin alınmasından eyleme geçmek için Damp Streaks. Dative Bond. Damping Rolls). Günlük harcirah. içi boş ve ince metal elekten yüz geçirilmiş vals. yüzeyine dağıtan merdane. (Eş anlamlı. (2) Kâğıt ağaçların kesimlerinde bu ölçü kullanılmaktadır. Dahlgren baskı sistemi. Taş baskıda. kâğıtta görülen izler. oynak vals. Veri toplayıcı. Kontrolörlerde geri Damp Sheet. Kâğıt makinesinde. Göğüs hizası çapı. Dandy Roll). Bobin sarımı sırasında bobin Dead Beaten. DBH (Diameter at Breast Height). Islatma. Ölü bant. Veriler. Ölü bölge. Doğru akım motoru. (Bakınız. vals. Data Base. ıslanan kâğıdın ölçülerinin değişmesi. bezli ve lastik kaplamalı merdanelerle.

Dead Spots. Mat görünümü verilmiş. Deckle Edge/Edged Paper. dayanıklı bir kâğıt türü. Sepetli Kenarları traşlanmak kaydıyla. Decision Making. özellikle cilt kapaklarına yapılan ve yüzeyi görünümlü kâğıt. emici bir kâğıt türü. Bir politika veya analiz 3 sonucu yapılan eylem programı. Debarker. ürünlerde. Hava giderme. Saçaklı kenar kesimi. sistem. Kâğıt makinesi üzerindeki safihanın kenarı. Çürük buhar. ortama ilave edilen bağ çözücü kimyasal. Transfer kâğıdı. dağılmış havayı alma. Kirlilik. Döner filtre. (2) makinesinde. Ses emici karton. Kullanıldığı için işlevini Decelerator. Kabuk soyucu. Kütüklerin içine kâğıt kenarı. Asıltıları çökeltme. Kraft selülozu kenar kesimi yapabilen giyotin makaslar yapılmaktadır. (3) Vakum seperatörü. talaş. Deckle Edge. Hamurun içindeki Decker. Türbin eksozlarından çıkar. Safiha tank. Dead Steam. Seramik 435-815 gr/m aralığında üretilir. işlerinin bakım ve üretim birimlerince paylaşılması. (2) Traşlama kenarı. Bağ çözücü madde. Kirlilik geçiş oranı. işlenirken. rejek. Kazan besi suyundan Deckle Board. Kenarları kullanılan. Tamponun dönüş hızını frenleyen kaybetmiş buhar. Deckle. Ölü bölge. Geniş yapraklılar. Değerli kâğıt basımında yapılmamış makineden olduğu gibi çıkan karton. Dead Time. Çökeltme. Giyotinde de bu tür kesimler yapılarak çukurlaştıran baskı işlemi. Kabuk soyma tamburu. Ölü noktalar. Eylemsizliğin olduğu bölge. döken ağaçlar. Bu tür Debonding Agent. Saçaklı karton. Decle Edge/Edged Board. kullanılmaktadır. destekleyicisi. Debarking. Pamuk selülozundan üretilen. Çıkartma kâğıdı. Boş ağırlık. Kenarlık.Bazı kitaplarda kullanılmaktadır. Debris. Teksif eleği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deadening Felt. Yapraklarını döken bitkiler. Debarking Resistance. işlenme Decantation. Fildişi beyazı. Deaeration. hamurun aşağıya akmamasını sağlayan koruma duvarı. Çukur gofraj. Çerçeve. Kenar kesimi Debenture Paper. (Zıt anlamlı. (3) El yapımı konularak kabuklarının soyulduğu büyük döner silindir. Çerçeve eninde kâğıt. (1) El yapımı kâğıt üretiminde kullanılan el Deaerators. Alkali giderme. Deciduous Trees. Bono kâğıdı. 88 . emilimini arttırmak için kullanılan. Kâğıt yüzeyinde. Kuşe çözeltisindeki havayı eleğinin. hatalı boş yerler. Hız kesici. orta kısımları kalın olan karton. Kabuk soyulma direnci. Saçaklı kâğıt. Dead Zone. ince ve saçaklı. Makine eninde kâğıt. (3) Safihanın eni. en geniş ene sahip kâğıt. Metal veya plastik kalıpla kâğıt yapımı kâğıtlarda üretilen ve kenarları traşlanmamış özel yüzeyine. Dead White. Destekleyici çerçeve. Embossing) kitaplar basılmaktadır. Dead Weight. Özel giyotin bıçağı ile yapılan saçaklı Debarking Drum. tahtadan yapılmış çerçevesi. Çerçeve kenarı. girintili çıkıntılı yüzeye baskı transferinde Dead Finish. Geniş yapraklı ağaçlar. (1) Hava alıcılar. Mürekkepsiz veya boyasız haldeki doğal beyaz. Bakım çıkışından eylemin başlayacağı zaman kadar geçen süre. Dara. Hava alma. Nötür beyaz. likör içindeki asıltıları çökeltme. Duvarlarda ses Decalcomania Paper. eleğin kenarında bulunan ve hamurun elekten Degazör. Deckle Fill. Dağıtılmış bakım. Yapraklarını Hareketli olmayan bölge. bir makinede üretilebilecek eleklerde kirliliğin temiz hamurda kalma oranı. Kazanlarda besleme suyu içindeki oksijeni alan kaçmasını önleyen yan çita. Kontrolörlerde düzetici sinyalin Decentralized Maintenance. Karar alma. Yeşil ve beyaz sonrasında kalmış. Deciduous. (2) Kâğıt alan ekipman veya köpük söndürücü tipi maddeler. kâğıtlardaki elek çerçevesine gelen ince ve saçaklı kenar. Dealkalization. Ölü zaman. Kabuk soyma. Debris Passage Ratio. kaba bir karton türü. Özellikle el Debossing. Formasyon kasasında karbonat ve bikarbonatları temizleme. (1) Safiha kenarı.

Elyaflandırılmış hamur. içinde safiha enini belirleyen sınırlayıcı kenarlık. Desenli duvar kâğıdı. Elyaf açıcı. Deflection Controlled Press Roll. arındırma. Defective. Deep Embossing. (Baknınız: Decor Deferred Maintenance. bıçak hatası veya körlüğü nedeniyle Paper). Desenli kâğıtlara. Mikroorganizmalar tarafından kopma sonucu oluşan. El eleğinde. (Bakınız. Dekoratif oluklu mukavva. Bel verme. Deflection. hamurundaki elyaf kümelerini parçalayarak. Decorative Laminate. kâğıt kenarında görülen düzensiz görünüm. Bozunma. sözleşmeler gibi valsi. Desenli cilt kapağı kâğıdı. Decorated Building Paper. Decor Paper. Genellikle pamuk esaslı ve yüzey tutkallıdır. Çukur baskı. Dekülatör. elek telini alttan Derin ofset. Deflake. reçine Defibrator. Özür. Deckle Slip. vakumla alan bir ekipman. Selülozsuzlaştırma. Senet kâğıdı. Kenar klavuzu. Deflaker. Elyaflarına ayırma. (Bakınız. Kâğıt hamurunda yerleştirilmiş kartonun ortasına uygulanan ağırlıkla bel çözünmüş veya askıdaki havayı. Deep Etch Offset. veya lak emdirilen ve desenli masa yüzeyi. Lignini selülozdan Decorative Corrugated Board. Çukur gofraj. Birbiriyle bağını koparmış. kusurlu ek yeri. Sifon valsi kenarlığı. kâğıt. mutfak dolabı veya mutfak tezgahı yapmak amacıyla üretilmiş bir kâğıt Defibrator Vat. vermesi. sorun çıkmaksızın bakımın başka tarihe ertenmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deckle Frame. bağımsız hale ekipman. Decorated Board. 89 . Ekipmanda Paper). getirilmiş süreç veya sistemler. Decor dilme makinelerinde. Kenar çitası. Hava alıcı. Üzerine desen verilerek. Flexural Resistance). Defiberizing. Özürlü ek yeri. El eleğinin kenar çitası. Decoupled. Defective Slitter Edge. (Bakınız. Decorative. Duvar Defibering. Pres valslerine özel taç şekli vermede kullanılan bir uzun süre saklanması gereken değerli dokümanların yöntem. Desenli dekor kâğıdı. Defibratör. Dekoratif Defibrated Pulp. Defibratörden veya Decorated Sheathing Paper. Defiberization. Elyaf açıcı. Kâğıt görünümünde tespit edilen Deckle Stain. Defibratörde laminant. Dekorasyon amaçlı. Salgı kontrollu pres Deed Paper. Saçakları boyalı. Desenli MDF laminant kâğıdı. destekleyen çitalar. Kenar bandı. Dekoratif kaplama. Crown Roll) basımında kullanılan kâğıt. sert levhaların yapıldığı kaplama türü. Decor Paper) Defibration. Defibratörden emdirilerek. Tapu senedi. (Benzer anlamlı. Sadece kenarları boyalı belirgin hata. Defective Mill Splice. Birbirlerini Deflaker. Genellikle temizleyici çıkışında kullanılmaktadır. Kenar çerçevesi. Ertelenmiş bakım. Desenli. Tiftdruk. Elek altı çitası. Kusurlu dilme kenarı. Salgı. Sifon valsi gofraj. Rotogravür. Açılmış elyaf havuzu. Desenli karton. bağımsız elyaf taneleri haline getirme işlemi. Özürlü Deckle Straps. kâğıdı. türü. Elyaflandırma. formaldehit reçineleri mekanik olarak elyaflarına ayrılmış hamur. Elyaflarına ayırma. Dekor kâğıdı. Kusur. Elyaf kümelerini sıcaklıkla dağıtan olumsuz yönde etkilememeleri için. Dekoratif. İki destek arasına Deculator. Fabrikada bobinlere Decomposition. Elyaflarına ayırma. Düğümlerinden kurtarma. Bobin veya Decorated Blotting. Elyaf açma. Kâğıt Decorated Cover Paper. deflakerden geçirme. çıkmış hamur. Girintili olarak yapılan Deckle of Suction Box. Defect. Desenli duvar kâğıdı. Elyaflarına ayırma. Kusurlu. kimyasal bütünlüğün parçalanarak değişmesi.

Dağılma. Ağaçlarda ve Dehumidify. Polimerleşme derecesi.). Buhar kazanlarında. Degradable. Defoamer. Hamura hava ve mürekkep parçalanarak. Mürekkebi alınabilirlik. Deflour. Düğüm alma. Kâğıt üretiminde. mürekkebin dikkate alınmaktadır. Nemini almak. İnce temizleme. Kazan besi suyunda bulunan Degree of Noncombustibility. 90 . üstündeki ortalama farklılıklar. Su kaybı. selülozlarında. Sabun Degree Day.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deflocculation. Degree of Deknotting. Erken yaprak dökümü. yer değiştiren hidroksil (OH-) grubu sayısı. buna (7 ºF) 7 soğutma derece günü denilmektedir. glukoz birimlerinin sayısı. Mürekkep giderme maddeleri. Selüloz üretimi sırasında. küçük moleküllere ayrılabilen. Bir selüloz örneğinde. Matbaa havalandırma ve ıstma-soğutma sistemleri hesabında atıklarının hamurlaştırılması sonrasında. Topak çözücü ölçümlenir. kalsit ve bağlayıcılar gibi diğer kaplama veya kartonun alev almadan dayanabileceği sıcaklık maddelerinden oluşan çamur. Bozuşma. Kâğıt ölü elyaf. daha basit atomlara ve moleüllere ayrılması. (1) Büyük kimyasal moleküllerin Deinking. elek altı Degree of Refining. giderilmesi nedeniyle ortaya çıkan. Defoliation. Dağıtıcı madde. ıstma veya soğutma Deinking Losses. Degree of Polymerization Distribution (DP). Hurda kâğıtlarda. Kuruma. Birim selüloz miktarı eski maddelerdir. (1) Zaman içinde atomlara ve Deinked Pulp (DIP). (2) Yaşlanabilen. Köpük söndürücü. Üründe özelliklerini kaybetme. (Eş anlamlı. Mürekkep giderme kayıpları. flotasyon ünitelerinde yüzdürülerek ortamdan alınmasını Degree of Crystalinity. Mürekkebi alınmış kâğıt hamuru.S. Mürekkep anlamında derece gün olarak adlandırılır. özellikle yıkama aşamasında oluşan ortalama sıcaklık için bu günlerde soğutma gerektiğinden elyaf kayıpları. Genellikle vizkozite testiyle Deflocculation Agent. madde. maddesi türü unsurları alma işlemi. İyon giderme. köpük söndürmede kullanılan en Degree of Substitution (D. kimyasal madde. çözünmüş havayı ve oksijeni giderilebilirlik. kristalleşme derecesinin ölçüsü. Hamur içindeki dolgu Polimerleşme derecesinin dağılımı. Öğütme derecesi. (Eş Incombustibility) anlamlı. Mürekkep giderme çamuru. Yağlar. Degradation. Bozuşabilen. Degree of kalsiyum gibi iyonların ortamdan reçinelerle alınması. Degree of Incombustibility. elyaf tanelerine ayrılması. Bir günün sıcaklığı ortalama gibi yüzey gerilimini azaltan (surfaktantlar) kimyasal olarak 65 ºF kabul edilmiştir. Odun sağlayan yöntem. Bina Deinking Sludge. Toz alma. başına. mürekkep parçacıkları. Derece gün. Degassifier. Parçacıkların Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş birbirlerini iterek sağlanan bir durum. Bu değerin altındaki veya maddeler. Kristalleşme derecesi. derecesi. gidericiler verildikten sonra. Dehydration. besi suyunu Deinkability. Hamurun su kaybetmesi. Süzülme veya su suyunun köpüklenmesini önlemek amacıyla kullanılan tutunumuyla değerlendirilen öğütme kalitesi. Deionization. (Eş anlamlı. moleküler büyüklüklerin dağılımı. Mürekkebi alınmış selüloz. Alevalmazlık derecesi. mürekkep parçacıklarının. Degazör. elyaf kümelerinin. Topaklanmış Degree of Polymerization (DP). Mürekkep buharla 104°C ye ısıtarak. Demineralization) Degree of Nan-combustibility. çeşitli nedenlerle meydana gelen erken yaprak azaltmak. Incombustibility) pişirilmeden kalan odun artıklarının ortamdan alınması. Mürekkep giderme. Topak çözünümü. dökümü. Deinking Agents. Bentonit gibi maddeler de kullanılmıştır. (2) Yaşlanma. Örnek 72 ºF giderme sırasında. işleme sonucu alan ve kazan borularında paslanmayı önleyen sistem. Bünyesindeki su miktarını bitkilerde. Deinked Paper Stock. mürekkebin alınabilir olması.

Load Factor) görülebilen canlı veya cansız organik veya inorganik birikintiler. Deposits) maksimum enerjinin kurulu güce oranı. Yoğunlaştırılmış Layner. Ebat kesim makinelerinde Densitometer. Fotoğraf ve kesim sonunda yaprakların üzerinde istiflenerek top haline resimlerde renk yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz. madde olarak kullanılmaktadır. Delivery Receipt. Standart baskı kağıdının ağırlığını ölçmede Deliquescent. Yonga ayırıcı disklerinden biri. Müşteri taleplerine göre tabakalar halinde çökeldiği için.).75 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın sekizde veya şarküteri ürünleri paketlenirken iç kısma konulan ince biri. Tabakalaşmış kil. Et 8. Havadan nem kaparak kullanılan kadranlı terazi. Teslimatı netleştiren ayarlı ısıtılmış özel mumlarla test edilir. Tuz buna örnek bir Denim Rag.5 x 22/22. Yoğunluk ölçer. Tabakalara ayrılma. sıvılaşma özelliğine sahip madde.75 x 11 inç giyotine girmeden önce) Demy Size’ın dörtte bulunan lignin tabakasının kimyasallarla alınması işlemi. İngiltere) (16 x 21 inç ABD) kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Delaminated Clay. Teslimat makbuzu. Belirli bir test Dentated Disc. Talep bazlı iş akışı. Talep etmek. yapışkan ve çeşitli mukavemet değerlerine Delivery Limits. Demi Quadro (Size). gözenekliliği analiz etmeye yarayan cihaz. Selülozun dışında (8. Densimeter. layner kâğıdı. Demineralization. İnce sargılık kâğıt. Çökelti. Mineral pigment karıştırıcısı. Delivery Table. (Eş anlamlı. Kâğıt çözeltide düzgün dağılımını sağlayan karıştırıcı. Yoğunluk. (1) Dupleks kartonlarda katmanların içindeki mineralleri giderme. mukavemeti. Ligninsizleştirme. (External Delamination) Demi Octavo (Size). Emilim hızı. Pamuk selülozu yapımında ham maddedir. Demi Scale. kağıdının birim zamanda emdiği su miktarı (gr/sn. (5. Demand Factor. Nemle sıvılaşan. katmanlarına ayrılması. İstek. Depozit. Kazan besi suyunun Delaminasyon. Şarküteri kâğıdı. Talep. Teslimat şartları. Teslimat sınırları. Kalenderlenmiş Delivery List. Kâğıt işletmede yedek motorlar hariç çalışması düşünülen tüm fabrikalarında her tür yüzeyde tutundukları için gözle motorların toplam gücüdür. Standart baskı ölçüsü olarak kabul edilen sırasında elyafın dış çeperinin soyularak elyafların (17. (2) Öğütücüde (Rifayner) öğütüm Demy (Size). (2) Baskı yoğunluğu. Dansimetre. Department Store Tissue. (Bakınız. malzeme ve hizmetin sınırları. Kasap kâğıdı. biri. Katlara ayrılma. Yüzeyin Delivery. çözeltisilerinde kullanılan. Deionization) birbirinden ayrılması. Birikinti. Teslimat. Kimyasal selüloz üretiminde bir aşama. Density. Büyük ebatlı dergi kağıdı ölçüsü. Birikim. 91 . Kâğıtta Delivery Standards. Demand Absorption Rate.5 inç. Doğada ince Demand Flow. (Bakınız. Dişli disk. bulunan birim hacmin ağırlığı. Denisson yüzey yolunma mumu. (1) Ağırlığın hacime bölünmesiyle Demand. Deposits. Standart dergi kâğıdı ölçüsü. Toplam kurulu güç. ve yağlı kâğıt. Renk yoğunluğu ölçer. Delamination. Birikinti kontrolu. geldiği tabla. yüzeyinin baskı sırasında yolunması istenmez. mineral kökenli pigmentlerin Dennison Wax. Mineral giderme.5 x Delicatessen Paper. diğer kaynakları ve iş süreçlerini harekete olan kaolin killeri geçirme. Densified Liners. Kot paçavrası. Delignification. Tekstil artığı veya eski kot Deliteur Dispenser. Talep faktörü. Kuşe giysi artıkları kullanılır. Bir işletmede çekilen Deposit Control. Hak iddia etmek. Teslimat Listesi. kuşelemede daha etkili ham maddeleri. Çıkış tablası.

Dedektör kâğıtlar. Bir kâğıt Development. Terk etme. q gibi) mühendislik çalışmaları üzerinden yola çıkarak. Temizleme gücü. Tasarım hızı. Detaylı mühendislik çalışmaları. Bir harfin (y. Reçinesizleştirme. ölçülendirilmiş görüntüler bu çalışmalara örnektir. Bir Detector Papers. Duyarlığını azaltma. çözücüler. Kireç çözme. Design to Cost. Hassasiyeti azaltma. 92 . Detail Engineering. Harf kuyruğu. Ressamların taslak Descaling Chemicals. ömrü net olarak bilinen varlıklar için Desorption. Algılayıcı. paçavraları parçalayarak tozu ve kiri alan (Bakınız. sonucu şekilde meydana gelen bozulma ve değişme. Azami hız. Desensitize. Design for Coast. Sorption). Şifanoz. Ortalama. Kireç çalışmalarında kullandığı kâğıt. ğ. Test kâğıtları. Tasarımdan maliyete. Detail Drawing Paper. Eskiz kâğıdı. Gelişme. ortaya koyan mühendislik çalışmaları. bulunan silindirler arasından geçirerek. yüzey aktif maddeler. Su alma. Safihanın silindir veya Descaling. yapabileceği azami üretim miktarı. Operating Speed). Aşınma payı. Su giderme. Altı başka üstü başka olmayan karışımlar azaltmak amacıyla. Algılamak. çalışabileceği düşünülen azami hız. Ömrü net olarak bilinmeyen gelecekteki maliyetleri bu yöntemle şimdiden yönetmeye fakat tahmin edilebilen varlıklar için ayrılan aşınma payı. döngüdeki sularda çözünmüş olarak biriken için. Ön Descender. (2) Hamurdaki suyu teksif süreçlerinin tasarım yoluyla sürekli geliştirilmesini öneren.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Depreciation. Design Speed. Deterjanlar. sapma. Maliyet için tasarım. ideal koşullarda kullanılan kimyasalların temizleme gücü. Eş dağılımlı. Developman kağıdı. alanı. Detector. g. yongadan pişirme öncesi reçine için kullanılır. Tasarım kapasitesi. Kireç giderme kimyasalları. Desenli baskı. Nem verme. Maliyetleri tasarım Deterioration. Kireç giderme. Mühendislik kapasitesi. kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini azaltma. deseni ve kâğıdın kalitesini bozan zararlı maddeler. kâğıda çeşitli Developing Paper. sorunsuz Deviation. makine. Bir ürünün nihai Dewatering. özel maddeler emdirilmiş kâğıtlar. verimlilik dikkate alınarak. çalışan bir yönetim anlayışı. (= Uniform) alınması. Design Paper. Selülozun reçinesini Tabakalaşmamış. Garnet. Desenli kâğıt. Mühendislik olarak Detergents. Kâğıt Design Printing. kirecin giderilmesi. standart Basic Engineering). detayları yazım çizgisi altında kalan kısmı. yapımı öncesi. dağılım gibi kalite özelliklerini araştıran istatistik Detect. temizleyen. Sensör. Deresination. Ortamdaki kimyasal gaz veya buharı tespit etmeye yarayan Design Capacity. Kiri yüzeyden kimyasal olarak tasarlandığı kapasite. kullanılan bir kelimedir. (1) Safihadaki suyu maliyetine etki eden. Destratified. Detrimental Substances. Fiziksel etkenler yoluyla minimuma çekmeyi hedefleyen yönetim anlayışı. (Zıt anlam. Betimsel istatistik. üretim sisteminin ve üretim elekte ve preslerde alma. makinesinin bakımı yapılmak şartıyla. Amonyaklı ozalit görünümler kazandırma işlemi. Ayrılma. p. Tanım. tasarım hızını verebileceği varsayılmaktadır. Bozulma. Sapma. Bir kâğıt makinesinin veya bir Detergency. Ortaya çıkarmak. Hedeften sapma. Kazanlarda oluşan valsi terketmesi. Azami kapasite. kâğıdı renkli bir eriyiğe batırdıktan sonra. Zararlı maddeler. Hediye paketlerini sarmak fabrikalarında. Amortization. Detachment. (Bakınız. Descriptive Statics. Mürekkep gidermede bölümünün. Parçalayıcı. Üç boyutlu ve Description. Yaşlanma. Tasvir. Burada tahrik Devil. Düzgün dağılımlı. Paçavra selülozu sisteminin. kâğıdı.

Dekstrin. 93 . Parafin giderme. Diazo. Diyazo. Die Injection. Kalıp kesim kâğıdı. Kâğıdın kaplama delikli levhalardan oluşan hamur eleği. Kalıp kesim makinesi. maddesi olarak kullanılmaktadır. Çiriş. Arıtmalarda kullanılan bir filtre toprağı. Yalıtkanlık sabiti. Dew-point) Diazotype Base Stock. Filtre toprağı. (Bakınız. Çap. Diazotype Paper. Diagram Paper. Kalp kesimi. Bakır veya çelik Nişastaya göre daha yapışkan olduğundan. Işığa duyarlı bir madde. Diagonal Warp. Nişastadan çok daha Diazo) fazla yapıştırma özelliği olan ve gıda tüzüklerine uygun Die. Diyazo kaplanmış kâğıt. Boya enjeksiyonu. Rutubetli ortamlarda. kâğıtlarındaki önemli ölçütlerden biri. Dewatering Agent) Diaphragm Screen. Çiğleşme noktası. Teşhis. Kalıplı gofraj. Dewatering Aid. iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Tel kesme. Tanı. Kalıplı gravür baskısı. Diyatomit. Makine salonu ve havbe içi kullanılmaktadır. Ardışık Dewaxed Weight. Die Stamping. DEZ süreci. ikiz eleklerde ve vidalı preslerde alma. düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada Die Cutting. DEZ (Diethyl Zinc Process). (Bakınız. (Bakınız. arttırmak için iç tutkallama maddesi olarak Elektromanyetik anlamında yalıtkan bir kâğıdın. Diyaframlı tahrik başlığı. Diaphragm Paper. Süzme çamuru. Kaydedici analitik cihaz kâğıdı. kâğıt baskı kalıbı kullanılarak yapılan. Drainage Aids). Diatomaceous Earth. şekilli kesilmesi. Modifiye nişasta. yalıtkanlık kullanılmaktadır. Kondansatör ve trafo Diameter. Diyagonal çarpılma. Çiğleşme sıcalığı. (2) Kesim kalıbı. Kütüphanelerce Diazo) kitaplara uygulanan bir tür asit giderme süreci. kâğıdın istenilen şekilde kesilmesi. Boya zerketme. Dewaxing. hamuruna konulan. Su başlığı. Die-Cut Paper. Oluklu mukavvada Die Cuttability. (Eş anlamlı. özellikle temizlik kâğıtlarında yaş dayanımı Dielectric Constant. sıcaklık düşüşüne bağlı olarak yüzeyde çiğleşmenin Gözenekli yapısı nedeniyle filtrelemede de başladığı sıcaklık derecesi. Kizelgur. öncesi gramajı. Çelik bıçaklı presle yapılan kesim Diagnosis. Dielektrik sabiti. Dextrin. veya tanka yapılan boya dozajlaması. toz tutkal. Diyafram elek. Parafinsiz ağırlık. süzülümünü arttırıcı polimerler. üretim aşamasında layner kağıdın enine ve boyuna doğru Die Cutter. ortam açısından önemlidir. Dialdehit nişastası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eleklerinde. Çelik bir kalıp bıçağı ile kâğıdın tutkal. (1) Baskı kalıbı. olduğu için ambalaj yapıştırma maddesi olarak kullanılan Die Cut. gravür baskı işlemi. Asbestli filtre kâğıdı. derecesini gösteren bir ölçüt. vanalarında kullanılan ve pnömatik olarak çalışan vana Dewatering Agent. Kalıp. (3) Atık Diaphragm Actuator. hamurunda. Diyafram kâğıdı. Warp Level) presleme yoluyla kalıp kullanılarak yapılan gofraj işlemi. Kalıp kesimi. anorganik iskelet kalıntıları. Nişastanın okside olmasıyla elde edilen bir nişasta türevi. kaolin benzeri bir dolgu maddesidir. (Eş anlamlı. Bobin çapı. Kamburluk Layner kâğıttaki kullanarak. Kâğıt kaplama Dew-point Temperature. Diatomaceous Silica. Sıcak veya soğuk şartlarda Warp) (Bakınız. Silindir çapı. Tek hücreli su canlılarından kalan. De-wiring. Kalıp kesimine uygunluk. Nişastanın asidik ortamda kavrulmasıyla elde edilen. (Bakınız. Balya tellerini kesme ve ayırma. Kâğıt Dew point. Diyazo kaplama kâğıdı. Boru Dialdehyde Starch. Twist Die Embossing. Erkek ve dişi bıçak kalıpları meydana gelen kamburlaşma. Kontrol içindeki suyu filtre preslerde veya döner eleklerde alma. Düz elek. Süzülme arttırıcı maddeler.

Fark basıncını bir sinyal olarak ölçüp. (1) Pişirici sıvısını selüloz hamurundan ayıran tabanı elekli bir tank.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dielectric Loss. elektrik akımı geçişine gösterdikleri dergi basım ebadı. yüksek kâğıt üzerine aktarılması. Döner cepli yonga besleyen sızdırmaz vana. Diffuser. Sert ağaçların bir kolu. Kurutulduğunda. bildiren cihaz. basıncı arasındaki basınç farkı. çıkan buhar Valf. Pişirici besleme kapağı. silindirlerinde. Dijital görüntü verilerinin. türü. Difüzyon transfer taban Dielectric Paper. motor ve kondansatör üretiminde Diffusion Washer. Pişirmek Dielectric Strength. Pişirme ünitesi. Diffuser Tubes. Ring Porous Woods. Pişirici kapağı. Digester Capping Valve. transmitteri. Difizör. İzolasyon kâğıdı. Pişirici yan çıkışı. Döner Differential Steam Pressure. Buhar fark basıncı. Bilgisayarlı baskı sistemi. Die Wiping Paper. (1) Dergi. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış bir kâğıda. (Bakınız. yüzeyini temizlemek için kullanılan. Fark basınç alınmaktadır. buharın giriş noktası ile çıkış noktası arasındaki hat yapılması için. Diffusion Transfer.5 inç ölçülerindeki özelliği olan kâğıtların. Kalıp silme kâğıdı. Fark vakum göstergesi. yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru geçişi. alındığı kazan. Yalıtım direnci. Fark basınç. (2) Taze suyla yıkanmış Digester Side Relief. dolgu toprağı olarak kullanılan arıtma Differential Pressure. Digesting. Digital Printing. Dağınık gözenekli ağaçlar. Diffuser) kullanılan yalıtkan kâğıtlar. Bu kazanda ligninler parçalanarak Differential Pressure Transmitter. Digester Neck. Hamur kasasına girişte. (Eş anlamlı. bir resmin başka bir yüzeye aktarılması için bir kağıdın üzerinden geçen elektrik akımı nedeniyle kullanılan bir reprodüksiyon tekniği. Pişirme likörü. çıktığı üst çıkış.5 inç x 8. kâğıdı. Molekül veya iyonların. Diffusion Transfer Base Stock. Pişiriciden likörün selülozun suyunun süzüldüğü tank. kayıp miktarı. Dergi ebadı. 5. Pişiriciden çıkan gazların tamamı. Semi Diffuse Porous) Digester Relief. Odun yongalarının. Digital Printing Machine. Pişirme bölümü. dirseklerde ve daralan bölgelerde meydana Digester. Demi Octavo Size) direnç. Kurutma vana. Digital Printing Paper. Digester Cover. Elektrik yalıtım Digest Size. Yalıtkan olduğu düşünülen oluşturarak. Kompost. (2) Sindirmek. Rotary Vana. Pişirici kapağı. Pişirici boynu. Pişirme. Baskı kalıplarının Bakteriler tarafından sindirilmiş atık çamuru. kimyasallarla beraber pişirilerek reaksiyona kaybı veya soğuma nedeniyle oluşan basınç farklılığı. Her yalıtkanda görülen kayıp. Rotary silindirlerinde. (Eş anlamlı. (Bakınız. manifoldu hamur kasasına bağlayan dağıtıcı borular. Beç türü pişiricilerde döner Differential Vacuum Gauge. selüloz gelen. Differential Winder. (Bakınız. Yayılımlı aktarma. Diffusion. Dijital baskı. Dijital baskı kâğıdı. gösteren gösterge. Flesh Sludge). Dağıtıcı boruları. vana yerine kullanılan kapak. Pişirici besleme vanası. oluşan. Yayılma. Trafo. Olgunlaşmış atık çamuru. Digester House. Pişirme sırasında ayarlayarak ayni çizgisel hızda sarabilen bir bobin makinesi kullanılan kimyasal içerikli sıvı. Ring Porous Woods. Sindirme. Farklı çaplardaki bobinleri dişlileri Digester Liquor. Yalıtım kaybı. buhar ürünü. Yalıtkan kâğıt. silindire giren buhar basıncıyla. yayılması. Digester Head) Elekte iki farklı vakum bölgesi arasındaki vakum farkını Digester Head. Digest. Difüzyon transferi. Beç pişiricilerde kapağın Diffuse Porous Woods. geri Digester Blow Valve. Dijital baskı makinesi. Pişirici blöf vanası. Yıkama difüzörü. Presbant. Buhar hatlarında. Pişirme kazanı. Pişirici eksozu. temizlik kâğıdı. Semi üzerindeki uzun baca. negatif 94 . Digested Sludge.

Kesafetini düşürme. Kağıdın en az 100 yıl özelliklerini kaybetmeden yıkama. Shear Thickening). Dip Dyeing. tutkallama veya kuşe bileşik. Doğru akım. gazları uzaklaştırmak için kullanılan ısıtıcı. DIP. (1) Seyreltmek. ortamdaki bileşenlerine ayrılarak. Doğrudan temaslı ısı (CH3)2SO. Sulandırma pompası. (CH3)2S. İki polar bağ. edilir. Sülfat selülozu Direct Contact Heater. Kademeli karşı akımlı DIN 6738. Bir sıvının içine su katmak. Sulandırma faktörü. Dioksin. Seyreltilmiş. 1885 de bulunmuş bir olay. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. (Bakınız. Dilute. Selüloz yıkamada her Bond). Kuşe hamurunda karıştırmayla birlikte gözlenen. Selülozu beyazlatma sırasında. Hacimsel genişleme. El yapımı kâğıtlarda. Sulandırılmış. Daldırma boyama tekniği. Dipper. iki farklı polar bağ bulunması. Diploma Parchment. diğer atomun boş bir orbital vermesi. gibi. Degazör. İçine su katılmış bağlanmada. Dijital prova. karıştırma etkisiyle vizkozitede ve hacimde meydana gelen Mürekkebi giderilmiş dönüşümlü kâğıt hamuru. Çok aşamalı selüloz yıkamada aşamalardan dayanacağını garanti eden uluslararası standart. Canlı buharlı eşanjör. kıvamda meydana gelen koyulaşma. bir atomun bağlardaki tüm elektronları Diluted. Mürekkebi giderilmiş hamur.Yüzey uzaklaşmaları sonucu oluşan. Kovalent Seyreltik. Alman Standartlar üretiminde. Direct Contact Heat Exchanger. zehirli bir gaz. Diploma kâğıdı. Aslında boyanın bir arasına sıvı girmiş dolgu parçacıklarının birbirlerinden vals yüzeyinden kağıda aktarıldığı boyama yöntemi. Diploma parşömeni. Baskı öncesi rengin Dioxin. Seyreltik. Dimethyl Sulfoxide (DMSO). sağlarken. Direct Cooking. Dimetilsülfoksit. Dative Dilution Factor. Ölçülendirme. değiştirdiğini gösteren ölçüt. atmada kullanılan boru. Dimensional Stability. kuru bazda selüloz miktarına konulan sulandırma suyu Dipped. dijital veriye dönüştürülmesi ve klorla diğer katkı maddelerinin yaptıkları zehirli bileşikler basım öncesi yapılan renk doğrulaması. Sülfit selülozu üretiminde ortaya çıkan beyaz eşanjörü. Reynolds tarafından Diploma Paper. Sulandırma. Kazan besi suyundaki elde edilirken yayılan kokulu renksiz. Dimer. molekülü ve selüloz molekülü polar bağ yaparken. Direct Current. Dilution Pump. 95 . Kesafet düşürme Aslında tutkal kağıda tutkallanmış bir yüzeyden transfer pompası. Seyreltik elyaf süspansiyonu. Su Dilute Fiber Suspension. Doğrudan pişirme. Seyreltme. İki molekülün birleşmesiyle meydana gelen Dipping. Dimer. Ensititüsü. Yüzey tutkallı kâğıt. (Bakınız. Sıvı ve toz karışımlarında. grubu. tutkalı yapabilmek için geliştirilmiş tutkallama tekniğidir. Dilatancy. Boyutsal kararlılık. renkli sıvı bir yan ürün. Kâğıdın nem Dipped Paper. Daldırılmış. içinde atomlar arası polar bağlarının olması örneğindeki Dilution. Daldırma. birinden çıkan suyun bir önceki aşamada kullanıldığı yöntem. İlaç sanayiinde kullanılmaktadır. Direct Countercurrent Washing. Transfer yöntemiyle alması sonucu ölçülerini ne ölçüde koruduğunu veya yüzey tutkallama yapılmış el yapımı kâğıt. kağıda yüzey oranı. Kesikli selüloz DIN (Deutsches Institut für Norming). Kurutma silindirleri içindeki kondensatı Dimensioning.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Digital Proof. hacimsel genleşme ve birlikte tutkallamada da kullanılan fabrikasyon teknik. kendi Sulu hamur. Dipolar bağ. Deinked Pulp. artış. (2) Dipolar Bond. Dimetil sülfit. pişiriciye buharın doğrudan verilmesi. Dimethyl Sulfide. Sifon. uygulamalarında kullanılan taransfer tekniği. Boya.

(Bakınız. Kâğıt bünyesindeki elyaf dışı Disintegration Resistance. İki monosakkaritin kovalent bağla yansıtma faktörü. Dirt. Disintegration. Çıkış manifoldu. Devre dışı bırakmak. Pompa çıkış basıncı. Deşarj katsayısı Tam açık bir Directionality Paper. Tabak gibi çukurlaşma. Diazo baskı kâğıdı. Dezenfeksiyon. (Bakınız. Parçalayıcı. (formasyonun) makine yönüne veya makine enine olması. Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken. Dishing. (1) Selüloz açıcı. Direction. Disk Cutter. Bir şaft üzerine yerleştirilmiş. Çökme. Dezenfekte Direct Steamed Digester. 96 . bağlanması sonucu ortaya çıkan şeker. 6). Boşaltım. Doğrudan bağlantılı tahrik. Dirt Build up. belirli alanda görülen. Discoloration. nemli ve yağlı işletme havası. Kâğıt dilici bıçakları. Yonga pişiriciden pişmemiş maddeye ihtiyaç duyurmayan ve doğrudan elyafa tutunan. Doğrudan ısıtmalı pişirici. buharın doğrudan verildiği yonga pişirme kazanı. duruma getirmek. Ortası çukurlaşmış. Tabaklaşma. Otomasyonla çalışan makinelerde Directional Blue Reflactance Factor. (2) çoğaltıcılar. Tahliye. boya haslığı yüksek anilin boyalar. Discharge. herhangi bir yardımcı Dirty Blow. Leke sayısı. Optik makinenin kazara devreye girmesini önlemek adına onu beyazlatıcıların kullanıldığı beyazlık ölçümünde 457 nm pasif duruma sokmak. Filtre edilmemiş hava. tuzları. Dairesel bıçak. Selüloz açma. Cross Disable. Çanaklaşmış. Direct Process Paper. dönerken kâğıdı kesmeye yarayan bıçak. çıkmış. Bobin makinesi Dirt Count. Beyaz suyu filtre eden filtre. Cihazların Direct Dyes. makine Discharge Head. Doğrudan kayıplar/hasarlar. Kâğıtta katsayı. Ufalayıcı. Yönlü kâğıt. fiziksel özellikler açısından makine boyuna yön. Disinfection. Selüloz pulperi. Kirli hava. yangın sonucu Dish Board. Fiziksel bazı özellikleri vanadan geçebilecek azami akışı belirleyen birimsiz bir kâğıdın enine ve boyuna göre değişen kâğıtlar. Kalite bozukluğuna yol açan. mavi ışığın 45 açıyla kâğıt yüzeyine düşürülerek ölçülen Disaccharide. Spirit Duplication). oluşan duman veya is dolaylı hasarlardandır. Machine Direction. yongaların blöfle birlikte gelmesi.İçine etme. ortalama leke sayısı. o Baskıda etkili bir unsur. Direct Losses. Yön. dağılma direnci. çökmüş kâğıt Indirect Losses) veya karton. Cebri çekişli pis hava fanı. yabancı maddeler. Boya asitlerinin sodyum çalışmasına uygun olmayan hava. Tabak kartonu. Basma basıncı. Direk boyalar. Fotokopki. Vakum pompalarının iki çıkışını birleştiren bağlantı Direct Lithography. Dished. Discharge Coefficient. (Zıt anlamlı. Solma. Yabancı madde. Selüozda bulunan Directionality. Kir. Circular Cutter). Kâğıtta elyaf diziliminin karbonhidratlardandır. Kir parçacığı sayısı. Mikrop öldürme. Eksoz manifoldu. Kompresörden kasnak kullanılmadan kaplinle bağlantılı tahrik sitemi. Yönlülük. Redüktör veya Dirty Air. Kırpıntı makinesi. (Bakınız. Direct Type Duplicator. Renk atması. Doğrudan litografi. Diskkarit. enine yön ve kalınlığı nedeniyle Z yönü olarak üç yön Discharge Manifold. yazıcı gibi baskı Disintegrator.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Direct Drive. Devreye giremeyecek Direction). Disk filtre. Kirli blöf. Doğrudan taş düzeneği. terimi olarak doğrudan bir kaza sonucu oluşan hasarlardır. bulunmaktadır. Deşarj. Ek. Telefon rehberi kâğıdı. Kir birikimi. baskı. Parçalanma direnci. yüzeyinde. Vana imalatçıları tarafından verilmektedir. Directory Paper. Dirty ID (Induced Draft) Fan. Boyanın sabitlenmesi için. Hamurun maddeler. Bir sigortacılık Disc Saveall. (Bakınız.

Selüloz yıkama dağıtma ve yabancı maddeleri küçük parçacıklara dağıtma suyunun verimini ölçmede kullanılan bir tanım. Disperger. mürekkep parçacıklarının kâğıtta görülmemesi için Dissolved Oxygen. (Eş anlamlı. Dispersiyon kaplama. tutkalı. Dağıtmak. Dağıtma. İlan kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Disk Filter. Bir sıvı içinde flotasyon ünitesi. doldurma. Dispersion tutkalı. Dissolved Charge. Kirlilik ve yapışkan maddelerin. Tokatlama. Çözünme. Biri sabit Displacement Dewatering. dağılan selüloz elyaflarının vizkozitesi. yapılan ağartma işlemi. Parçalarına ayrılma. (Eş amlamlı. Bu sayede elyaflarına ayıran ekipman. Birbirine paralel yerleştirilmiş disk Dispersion. 97 . Tokatlayıcı. Dağılma. Ağartma sıvısının selüloz içinden geçirilmesiyle Dismantling. Bu işlem elekte Displacement Bleaching. Selülozdaki giren Dispersal. Kutu yapıştırma kullanılan filtre. İlan kartonu. Dispersing. oluşturan. Disposal. Disk Refiner. Ortadan kaldırma. Biri sabit diğeri Dispersion Coating. gübre yapma gibi yöntemler kullanarak. çözünmüş polielektrolitlere tutunmuş elektrostatik yük. Dikkat çekici tipte. Dağılmış hava. Selüloz maddelerinin şlaymın veya topaklanmanın dağıtılması için yıkama suyunun sıkılarak alınması. Fabrika atıklarını yakma. Görünür tipte. Dispersants. Displacemet parçalarına ayırma işlemidir. Tokatlama. arazi Dağılım. Dispersed Rosin Size. (1) Hamurdaki dolgu Displacement Washing. kimyasal miktarı ve kalan kimyasal miktarına bakılır. Su bazlı tüm döner. parçacıklı maddelerin bir araya gelmelerini. Dispersant). Deplasman yıkama. Elyaf geri kazanma eleği. Menü. kimyasal oranının miktarıyla ölçülür. tokatlanmasıyla. maddeleri. Disperse. hamuru buharla safiha içindeki suyu iterek uzaklaştırma. Hamur elyaflarını Dispalacement Ratio. Kazanılan işlemi. Dağılım vizkozitesi. Demontaj. diğeri döner. topaklanmalarını önleyen ve onların askıda kalmalarını Display Type. Dağıtma. (2) Kuşelemede kuşe karışımını Display Board. Bir sağlayan maddeler. boyutunu küçültme işlemi. kâğıtta görünemeyecek küçüklükte Displacement Pressing. İlan tahtası. (Bakınız. dairesel bıçakları arasına aldığı hamurdaki elyafların kaplama türleri. Disk öğütücü. boyunu kısaltmaya yarayan ekipman. Deplasman türü su alma. hamurunda bulunan açılmamış elyaf topaklarını açmak ve Dispalcement Pressing) tüm yabancı maddeleri. Dağıtıcı. Anlaşmazlıklar. Disk rifayner. atık sularında bulunan elyafları geri kazanmak amacıyla Dispersion Adhesive.Kâğıt hamurunda Dissolution. kabarcıkları ve çözünmüş diğer gazların genel Disputes. iki dişli tabla arasına sıcak ve yüksek kesafetli Safiha mekanik baskı altındayken basınçlı hava veya kâğıt hamurunun gönderilerek. Dissolved Air Floataion (DAF). Toz reçine tutkalı. Çözünmüş yük. Dinamik formasyon düzgünlüğüne katkıda bulunmaktadır. Disk filtre. Çözünmüş oksijen. kullanılan bir iç tutkal maddesi. ağartma. (Eş anlamlı. Erime. Dynamic Bleaching) Disperger. Hot eleklerden oluşan ve kâğıt fabrikalarının döngüdeki veya Dispersion). Dispersing Agent. (Bakınız. Hamur içindeki hava kaldırma. Makine sökümü. sayfada dikkati çekecek tipte hazırlanmış görünüş biçimi. Kâğıt hamuru içinde. Çözünmüş havalı Disperse Viscosity. Display Paper. Buradaki işlem hurda kâğıt kesafet % 65 lere kadar yükselmektedir. Deplasmanlı ağartma. Dewatering) Disperging.Dağılarak görünmemesini sağlamak. Dağıtma maddeleri. ortadan Dispersed Air. Deplasman oranı. Dağıtma. kullanılan maddeler. Kontrata uymyan anlaşmazlık adlandırılması.

Applicator Roll). Genellikle pamuk Doctor Holder. Raspa izleri. Verileri doküman haline Distortion. kopması. Dozaj. Raspa hamisi. Hakim dalga Doctor. Raspa izleri. Verwey. Preslerde. kendini tekrarlayan desenlere Doctor Blade. metal veya plastik Domino Paper. kesim sonrası ortaya çıkan kulak. Nokta kazancı. yarayan. Köpek kulağı. Dog Ear. Belirlenen miktardaki katkı maddesini ana amacıyla kullanılan savak. Doctor Body. Raspa kartonu. 98 . getirmektedir. Dev gerilimle ilgili teori. kontrol değişkenini bozan her tür etki. (Bakınız. Pamuk veya hemp Distribution/Distributor Roller. selüloz türevleri hazırlamaya üzerine basan ve onu koruyan destek parçası. Landau. Doctor Dust.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dissolving Pulp. Yüzey temizlemek amacıyla. Kaplama sonrası kâğıt yüzeyinden DLVO teorisi. ulaşır. Büyük kâğıt bobini. Raspa kopuğu. Doküman kâğıdı. çekme ve itme kuvvetleriyle ve onlar arasındaki mevcut Doily Paper Stock. Bazen koparak kâğıda yapışıp tampona kadar Litografik baskıda noktalardaki ton artışı. Mesafeli koruyuma. Bir duvar kâğıdı kökenli şerit şeklindeki sıyırıcı. Domino kâğıdı. kullanılan bir selüloz çözeltisi. Doküman parşömeni. Bükülme. sahip olan duvar kâğıtlarına verilen ortak ad. DLVO (Derjaguin. Baskın dalga boyu. Bunlar pres Distance Guarding. Document Paper). Sıvı bir ortamda. Jumbo bobin. raspa tarafından filmi ve suni ipek (rayon) yapımında kullanılmaktadır. Veri dağılımı. Raspa bıçağı. (Bakınız. Baskıda mürekkebi alıp. Yüzeyinde hyvansal tutkallar transfer merdanesi. kaplama üzerinde oluşturulmuş sıyrık izleri. Document Parchment. Raspa tozu. Sıyırıcı. Disturbance. Dog Hairs. kâğıt biçiminde Document Paper. Doctor Marks). Bozucu etki. Kâğıt elyafına kimyasalların ve kâğıt bobini. Dozajlama. Köpek kılı. kütleye ilave etme. Diploma Distribution of Data. Seperatör. Kâğıdın köşesinde işlem sırasında Dividers. oldukça saf selüloz. Raspayı ve raspa dudağını Dope. Bozukluk. Dozajlamanın yapıldığı yer. Dağıtma valsi. Kâğıdın raspada sıyrılarak Dosage Point. Dozlama. Bölme amaçlı kullanılan karton veya meydana gelen katlanma nedeniyle. özellikle giyotinde kâğıt parçaları. (Bakınız. Kayda alma. Basım veya kuşe sırasında. Uygulama valsi. düzgün kullanılır. Raspa hamili. Büyük bobinler halinde satılan ve başka bir parçacıkların tutunumu konusunda bir açıklama ürüne dönüşüm amaçlı kullanılan çeşitli tür kâğıt bobinler. sıyırma işleminde kullanılan ince. Hamuru yönlendirme Dosage. Overbeek) Theory. selofan. Yüksek dayanımlı ve meydana gelen bozulma. (Bakınız. sistemlerinde. boyu. Dozaj noktası. amacıyla yapılan koruma önlemi. Çözünebilir selüloz. Bozanetken. Bobin makinesi baskısıyla birlikte kâğıda transfer olur. Lak. İstenilen tondan daha koyu kazımasıyla ortaya çıkan ve raspa yüzeyinde biriken tortu tonlarda olan veya daha geniş alana yayılan baskı hatası. dalgalılık. tabakası. Kâğıt yüzeyinde getirip saklama. Mürekkep selülozundan yapılır. Raspanın silindir yüzeyini Dot Gain. Doctor). fotoğraf Doctor Marks. gibi makinelerin etrafını çitle çevirerek insanların güvenliği Doctor Ridges. Dominant Wavelength. El ilanı. Kontrol Dodger. Selülozik vernik. dağılımını sağlayan merdane veya vals. Documentation. Kâğıt yüzeyini kaplamada taşıyan ana gövde. (Eş anlamlı. gibi belgelerin basımında kullanılır. Doctor Broke. Asetat elyafı. parçacıklar arasındaki sarkan elyaf. yaşlanma özelliği az olan fligranlı kâğıt türleri. Raspa. Doctor Blade) deseninden kaynaklanarak. Raspanın selülozundan yapılan. Doctor Board. Raspa dudağı. Dosing.

Çift tutkallı sisal bantı. Yuvarlak elekte iki ayrı işlemle yapılan kabartma işlemi. Double Wall Corrugated Board). Çift tutkallama. (Eş anlamlı. fakat her karton. Kâğıdın katlanması Double Calendered. Çift beyaz patent birbirine benzeyen. kalın kapak. Çift sıra silindirli kurutma bölgesinde aynı anda öğütme yapan öğütücü. iki kenarı traşlanmamış kâğıt. Sidedness. Double Fold. Preslerde ve kurutma Dots Per Inch (DPI). Double Disk Refiner. (Bakınız. Alt ve üst yüzeyde aynı tür layner kullanılmış Double Wall Corrugated Board. değersiz bir hamur 99 . bir inç uzunluğunda sayılan nokta sayısı. Double Felted. Double Coated. Double Thick Cover Paper. Kurutma grubunda silindirlerin altta ve üstte ayrı keçeler kullanılarak dizilmesi. Dupleks kitap kapağı. İki sıra baskı silindiri bulunan baskı ünitesi. ozalit kâğıtları ve kütük Double Cap. (2) İki yüzeyin de tutkallanması. Çift krepli. yazıcılarda. Çift kaplamalı. Düşük kesafetlerde tek kademeli sulandırma yöntemi Double Strength Corrugated Board. İnç başına nokta sayısı. Noktalı gruplarında alt ve üst keçelerin bulunması. (1) Kâğıt yüzeyinin iki kez sulandırma. katlama dayanımını kâğıt. Kâğıdın alt ve üst valslerinin iki yanına konulan ve sıçramaları engelleyen yüzeylerinin ayni özelliklerde olması. ikiz elekli makinede üretilmiş kâğıt. Çift kalenderlenmiş. Çift katmanlı layner. Yüksek kesafet değerli hamurun kesafetinin tutkallanması. Register Double Sidedness. farklı özellikte iki katmanlı olarak üretilmiş layner kartonu. Creep) Double Manila Lined Chipboard. (Bakınız. kullanılabilen kâğıt. Çift keçeli pres. Çift bozulma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dot Matrix Printing. Double Deflector. İki kademeli hamur Double Sizing. Double Faced Corrugated Board. Çift kenarlı. Çift kabartmalı. belirleyen ve kâğıdın bir köşesini bir ileri bir geri bükerek. bölümü. Elek yüzeyi ile üst yüzeyi Double White Patent-Coated Board. geçirilmiş kâğıt. Çift yüzlü oluklu mukavva. (Bakınız. Double Creeped. Çift kalenderden durumunda. Tüm ve üst yüzeyi farklı renklerde boyanarak iki yüzü de karakterlerin noktalardan oluştuğu elektronik baskı tekniği. Çift dalgalı oluklu oluklu mukavva. Temizlik kâğıtlarında Double Vat Lined. mukavva. Nokta matriks baskı. 4). Çift katmanlı. üzerinde iki adet T şeklinde yarık olan plaka. Double Duty Sisal Tape. İleri geri katlama sayısının kuşelenmiş kâğıt. Even levhalar. İki farklı Double Tier Drier Section. Çift keçeli. Makinede üretilmiş. Noktalı yazıcıda basma. Çift T yarıklı taban plakası. Double Felted Nip Press. büyüklüğü. Çift taraflı disk rifayner. Özellikle para kâğıtları. Alt ve üst yüzeyi aynı özelliklere sahip kâğıt. Çift yüzlülük. İki tarafa katlama testi. (Ek. Two Sidedness). Çift katmanlı oluklu kullanılır. İki ayrı işlemle yapılan krepleme. kırılganlığını test etmeyi amaçlayan test. Rakam yükseldikçe çözünülürlülük artmaktadır. Çift kat kuşeleme. İki kez kâğıt kopana kadar yapılan test. Çift kapak. Ekstra Sisal Tape). samanlı Double Deckle. İki dalgalı ve üç layner kâğıdından meydana gelen iki sıra oluklu görünümlü mukavva. dayanımı belirlemektedir. Double Imprint Unit. Kâğıt makinesi altına kaide plakası olarak konulan ve Double Decomposition. İkili saptırma levhası. Çift yüzlü kâğıt. Double Faced Paper. düşürülmesinde kullanılan iki aşamalı sulandırma yöntemi. Double Dilution of Stock. mukavva. Yuvarlak elekli makinede. Çift kat kuşelenmiş. 17" x 28" ebadında ölçüsü olan kayıtlarının saklandığı kâğıtlarda. Double Embossed. Alt kaplı karton. Double T Slot Sole Plate. Çift taraflı baskı ünitesi. Double Coating.

Süzülmeye yardımcı Down Comers. Proje tasarımcısı. Yonganın yukarıdan beslenip selülozun aşağıdan alındığı pişirme Drainage Foils. içinde çeşitli gerilimlerin hapsolmasına neden olur. Çekiş kontrolu. Çekme yükü. grafik eğim değerleri. Örtücülük. hamurun suyunu bırakarak. Suyun elekte safihadan gramajlı lokma ve tatlı türü. veya gazın bulunduğu ortamda sürüklenmesi. Drapers’ Cap. Drenaj yardımcı maddeleri. (1) Süzülme. Geri kıvrılma. (2) Ormandan. Süzülme faktörü. Akış. Süzgeç. Drapability. İleriye doğru akış. Hamurişi kâğıdı. yemek için sarılan kâğıt. retansiyon kulesi. hızı yarattığı sürtünme kuvveti ile hareketli parçaların yarattığı arttırıp gererek veya hızı düşürüp gevşeterek kâğıt sürtünme kuvvetlerinin çarpımıyla elde edilir. Draw. Drenaj folyoları. Kalitesiz ürün. Delikli bir kapta. Eskiz kâğıdı. Çiftleme. bölümleri arasındaki hız farklılığı nedeniyle oluşan gergi. alttaki gaz geçişini sağlayan geçit. Eleğin altında suyun yöntemi. İniş geçidi. Değerli bir ürünü daha parçacıkların elyaf üzerine tutunmalarına ve gözenekliliğin değersiz bir ürüne dönüştürme. Aşağı akışlı Drainage Time. Basınç farklılıkları nedeniyle hava üzerindeki kumaş gibi yayılma ve onu örtebilme özelliği. İnorganik tuzlar ve doğru demet halinde uzanan borular. (2) Dragload. Downstream. Zamana karşı. Süzülme. Düğüm yerleri. Manifaturacı kağıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ üzerine iki katman halinde. 100 . Büte. Drain Valve. kuvvetteki artış miktarı. Boşalma. Aşağı akışlı pişirici. Kalite dışı. Elekte hamurdan Makasta/giyotinde kağıdın kalın bıçak ağzı tarafından su süzülmesi sırasında eleği çekecek kuvvet veya bu çekilerek ezilmesi. Doubling. geride kalan kesif hamur. eksilen orman hacmi. Drenaj. Boşaltma. Süzülme kimyasalları. Süzücü. Toz halindeki Down Cycling. Süzülmüş hamur. Elek hızının Kurutma nedeniyle oluşan enine daralmayla birleşince kâğıt jet hızından yüksek olması. Downpass. renkli ambalaj kâğıdı. Çekme kuvveti. olarak görünmesi nedeniyle oluşan lekeler. (Bakınız. Laboratuarda. Drainage Aids. Drainer. Elyaf düğümlerinin belirgin üretilmiş karton. pastahane ürünlerini elde süzülmesi. Kâğıt makinesinde tür değişimi sistemi boşaltamaya yarayan vana. Çekiş. (2) Taslak. Çekme. bağımsız makine Draftsman. (Zıt anlamlı. Downgraded. İniş boruları. Bir başka kopmalarının önüne geçen tahrik kontrol özelliği. Hamurun birkaç gün bekletilerek suyunun süzüldüğü kaplar. Ardışık iki yanma odası arasında Drainer Stock. Çok ince. Kuşeleme söz konusu değildir. Up Cycling) artmasına yardımcı olurlar. Yağlı ve ince Drainage. tank ve boru hatlarında Downtime. Bir kaynağa göre sabit parçaların Draw Control. beyaz hamur uygulamasıyla Drag Spots. (Eş anlamlı. Red ürün. üste iki kez basılmış gibi görünmesi. Kazanda domdan çıkp aşağı maddeler. Doughnut Bag Paper. Downflow Digester. polielektrolitler bu tür maddelerdir. Çizim kâğıdı. Drag. Teknik ressam. Tahliye vanası. Sürükleme. kesilme nedeniyle. Duruş süresi. (1) Kâğıt makinesinde. Up Curl) hamur türlerindeki süzülme miktarlarını gösteren. Temizlik kâğıtlarının bir cisim Draft. süzülmesine yardımcı olan parçalar. bölünmesiyle elde edilir. veya arıza nedeniyle meydana gelen duruş süresi. Downflow Tower. “Draw kaynağa göre elekte çekilen gücün makine hızına Speed Control” da denir. Aşağıya dönüşüm. Baskıda bir görüntünün kayarak üst Drain. (1) Sürüklenme. Drafting Paper. Down Curl. çeşitli kıvrılması. kahverengi Eskiz. Baskıda kağıdın arkaya doğru Drainage Factor. deliklerden suyunu bırakarak. Aşağı akışlı kule. Kâğıt makinesinde. bir safiha oluşması için geçen süre. Rush).

) Stress. Mürekkep kalitesini doğrulamak amacıyla sıkça yapılması Drinking Cup Paper. sondaj yaparak tutunumunu veya dağılımını görmeye yarayan test. Drinking Straw Paper. Damlayarak biriken DRC (Double Creeped Celulose). mekanik tahrik sistemi vs. son derece kaliteli ve oldukça dayanıklı kâğıtlardır. Bir mürerekkebin veya kaplama sıvısının. Drill Method. Bunun alt parçalarına isim alınmadan kurumuş kâğıt. Pipet boru spiral sarımlı olarak Drawing Cartridge. Drawdown Test for Ink. Kâğıt makinesinde ağır rejekleri içine alan kapan. Sondaj yöntemi. asitsiz ve çok kaliteli bir kâğıt türü. Harekete geçiren yapı. Junk Trap. (Bakınız. kül kütleleşmesi. Tahrik mili. nedeniyle. Draw Control) Drip Pump. Dregs Well. (Eş anlamlı. selülozundan üretilir. Stresli kurumuş. iki kez Drive. Kurutma bölümünü kapatan yapı. kaplinler ve hız kontrol Dried in Strain. Delme yöntemi. Çizim kâğıdı. tarafından çevreleyerek karton demetini düzeltme. Gerilimli kurumuş (kâğıt). ön taraf diye geçer. Dry kelimesinden yapılırlar. yüzeyine sürülüp bıçakla sıyrılarak yapılan kalite testi. örnek alma yöntemi. Drive Roll. ünitelerinde dibe çöken çamur. Kâğıt veya Baskı öncesi yapılan. Daha kuru.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drawdown Tanks. Uzun kondensatı kazana geri gönderen pompa ve güçlü odun elyaflarının lateksle bağlanıp. Mürekkep emilim testi. sistemi. Çizim kâğıdı. şaftlar. salon tarafı veya operatör tarafı. Öğütücü değirmenini aletle taşlama. Tahrik sistemi. (Eş anlamlı. Tender Side). Bu kâğıtlar odun Drawing Board. Kurutma silindirleri çıkan siyah ve beyaz likör tankları. Tahrik. önüne ilgili parça ismi getirilerek anılmaktadır. Back Side. kâğıt Drilled Roll. Drift out of Tolerance. Tolerans dışına çıkma. kuru baskı sahip. Tortu. Pipet yapımında ayrıca parafinleme işlemi yapılır. İç gerilimli olarak seperatöre bağlayan barometrik boru parçası. Junk Seperator) Makinenin arka tarafında. (Bakınız. Built in (Elektrikli tahrik sistemi. Vakumla elekten emilen suları Dried in Stress. Elek ve preslerde. Yüksek sıcaklıkta oluşan etkilenmeyen kâğıtlardır. Dried in Strain). Arka taraf. Çift krepli safiha. Built in Strain. İçinde. Cürüf. Jigging) (2) Toparlama. Tahrik tarafı. türemiştir. kaplamanın veya mürekkebin hurda kâğıt rutubetini tespit etmek için. Bu su seviyesi bulunmasına izin verecek uzunluklarda sözcük gerçekte bir isim değil sıfattır. (Bakınız. Bardak kâğıdı. dişliler. Delikli vals. 101 . silgiden Drip Ash. (Bakınız. Drop Leg. Kâğıt makinesini döndüren sokma. motora bağlı Dregs. Hizaya Drive System. testi. gerilim azalacaktır. Pulper içindeki Drive Side. Selüloz pişirme sonrası Driers. Tahrik şaftı. kreplemeden geçirilerek elde edilen kumaş türü ürün. Selüloz likörlerinde ve arıtma olan o nedenle sistemin dönmesini sağlayan valsler.) Drier Hood. tahrik tarafı adını alır. (1) Taşlama. Drawing Paper. Zaman içinde havanın nemiyle verilirken. Dört Front Side. Çökelti. Vakum ayağı. Burring. tahrik sisteminin bulunması Dressing. Dryer başlıklarına bakınız. Düşük opaklıkta. Gerilimi ünitelerinden oluşan sistem. Havbe. gereken testlerdendir. Draw Speed Control. Çizimde kullanılan yapılır. karakalem resim ve çizimlerde kullanılan kâğıtlar. Pipet kâğıdı. vakumu yenerek eleğe geri dönmesini engelleyecek kadar Drier. Çöp kapanı. Birinci hamurdan üretilirler. Sıyırma Sürüklenme. Tahrik valsi. Taş baskı benzeri. Çökelti kapanı. motorlar. Çekiş tankları. Kuru baskı. Kondensat pompası. Kömür cürufu. (Not. Çok düzgün bir yüzeye Driography. Çizim kartonu. Drive Shaft. kurumuş. Dried in Stress).

veya mal sarıcıdaki kopmalar nedeniyle oluşan döküntüler. göre miktarları. kenar kesimleri veya kopuk parçalar nedeniyle Drop Test. Kalender ve mal sarıcının bulunduğu Drum Saveall. Yatay silindir şeklinde ve elyaf parçalama ve eleme bölümlerinden oluşan pulper türü. pulper. Teksif eleği. selülozdan üretilen ve Dry Creep. sıcaklığı. kondensatın silindir Drum Test. Kâğıt Dry Break. 102 . Davul ipi kâğıdı. Elek üzerindeyken. Teksif eleği. Kuru kaplama. Damlama izi. Dry Coating.) kullanılan döner elek. Dönüşümlü Dryer. kaplama maddelerinin kuru tromeli. Drop Off. Kurutma. Baskıda kuruma sonrası üzerine damlayan veya sıçrayan suların. içindeki hareketini düzenleyen ve ısı transferini döner bir tambur içine konularak yapılan dayanıklılık testi. Kuru madde miktarı. (Drier kelimesi sıfat kâğıtlarda hafif pulper rejeklerini elyaftan ayırmak için olduğundan isim olarak kullanılmamaktadır. Wet Brake). Wet End). Öğütücü. Kurutma silindiri içindeki yoğuşmaların. (Bakınız. (Bakınız. Drum Screen. Düşürme. (2) gelen kâğıt kopması. Keasafet değeri. Kuru döküntü. Yonga öğütücü. olarak uygulandığı kaplama yöntemi. kolaylaştıran çubuklar. Düşme testi. çeşitli kâğıtlara Drum Tickener. Tambur filtre. Dry End. Dry Creeping) davulların gerilmesinde kullanılan ipin yapıldığı kâğıt. Drubber. Teksif eleği. Kurutucu. Kurumada çekme. Creep. Dry Cook. Baskıda ton düşürmek. (2) Kurutma bölümünde. Kabuk soyma tamburu. Kazan dip cürufu. Tanbur elek. izler. Nakliyede kullanılacak kutuların. Davul manilası. Kurutma silindiri barası. Tambur. Kurutma kısmında meydana enini keserek daraltma. Kurutma amacıyla Dry Content. Döner teksif eleği. Kâğıt Drum Debarker. Kuru kısım. bir uçtan diğer uca yerleştirilen. Drum Filter. paket kâğıdı. Tromel. Kuru kopma. kâğıtta bıraktığı meydana gelen ebatta ve kalitede değişme. Hamurda. Kuru termometre sıcaklığı. Tail Screen. Mürkkebi alınamayack Drumhead Manila. (Eş anlamlı. göre. Kabuk soyma yüzeyine tutkal sürülerek. Kurutma silindirinin Saveall) içine. Dram. kalenderde düşme testi. Silindir. Drum Dryer Bar. Dry Creping. üzerine elek sarılı. Bunlar ya makine sonu pulperinde. İndirme. (Bakınız. Şerit kadar dar dar bobin. Her kâğıt türünde veya makine yapısına kesafet yükseltme amacıyla kullanılan. Drum Driers. Dry Bottom. Buhar yoğuşma oranları. Yatık rutubette raspayla yapılan krepleme işlemi. döner tamburu olan teksif eleği. Safihayı veya döküntüyü makine altına indirme. kadar kötü işlemden geçmiş ağartma faaliyeti. Yatay-döner silindir. Kuru krep. (Bakınız. Dry Broke. Kâğıt makinesinde kağıdın kuru olduğu kısımlar. % 85-%98 Drum Pulper. (1) Kâğıttan. Teksif eleği. sırasında. Dolu kutularda yapılan serbest ortaya çıkan ıskartalar. Wet Bulb Temperature). bölümler. Döner filtre. Kutunun aldığı darbe sayısı dikkate alınarak hasar tespiti Dryer Condensing Rates. Silindirik pulper. Tambur testi. Kuru kuşeleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drop Marks. Düşürmek. ya da hamur hazırlamada yeniden hamura dönüştürülür. safihanın Dry Back. Hediyelik Dry Bulb Temperature. çıktıktan sonra geriye kalan net madde miktarı. Yanki makinede. (1) Ebadı daraltma. yapılır. bobin kesimi Drop Out. Kâğıtta rutubet kullanılan. Tambur pulper. Drug Bond Wrapping. (Bakınız. Manila kenevirinden yapılma. Gerçek hava sıcaklığı. İlaç ambalaj kâğıdı. Kuru bir termometre ile ölçülen hava Drum. Kuru krepleme. Ham pişmiş ağartma. bir ton kâğıt için harcanan buhar tonajı değerleri. Kurutma tamburu. Wet Creep) parçalama aşamasında % 28 lere kadar çıkabilmektedir. kurutma tamburu.

Kağıdın kurutulması safihayı basarak buharlaşmayı hızlandıran sentetik esaslı sırasında gelişen aşamalar. Kurutma işlenmesi. Kurutma grubundaki silindirlerin ve emici kâğıt türleri. Dryer Hood. makine dışında parafin emdirilmiş kasap Dryer Diagnostic System. Kuru olarak. Kurutma kâğıdı. Kurutma silindirlerinde. El yapımı Dryer Felt Marks. Dry Line. Kurutma partisi. Kurutma keçesi sevk valsi. Kâğıt makinesi kurutma görümündeki kâğıtlar. Kurutma. Kuşe kaplaması Dryer Fabric Tension. Ayna çizgisi. Drying Loft. Kurutma keçeleri. Dryer Felts. kurutma sonucu ortaya çıkan buharı uzaklaştıran oda. kurumasını sağlayan sentetik kumaş. Kuru formasyon. kâğıt yüzeyinden veya kaplamasından Dry Lake. Dryer Fabric Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dryer Configuration. Dry Forming. yani suyun parlaklığının bittiği yerde kuruluğun başlangıcını gösteren çizgi. elle veya çalışırken otomatik olarak yapılan keçe temizliği. Kurutma alanı. kalenderde veya çeşitli iz valslerinde kuru olarak Dryer (Air) Deflector. Dryer Screen. kurutma keçesi tarafından yapılmış hasar veya kusur izi. Drying Cracks. Kurutma odası. Kuru hat. zift birikiminin temizlenmesi. aşırı kurumadan kaynaklanan çatlaklar. Kurutma tanı sistemi. Elekte işlenmesine rağmen. sorunlarını gösteren sistem. Kurutma Dry Felt. Kurutma kâğıdı. Zift emdirilmek için üretilmiş. Kâğıtta suyun alındığı son aşama. Kurutma keçesi izi. Kuru işlenmiş görünümlü kâğıt. Son derece boya doygunluğuna Dryers. 103 . kâğıdın kurutulduğu silindirlerden oluşan bezler. gruplarında. Sentetik dokunmamış kumaş/keçe. Sentetik yerine metal Dry Lay Nonwovens. kurutma keçesi işlevini gören elek. havayla formasyon verilerek yapılmış keçe türü makinesinde. bölüm. Suda çözünmezler. Kurutma bölümünü kapatan ve Drying Rate. keçesinin hareketiyle oluşan hava hareketini önleyici Dry Finish Butchers Wrap. Kurutma silindirleri sahiptirler. Kuruma çatlakları. Kurutma keçesi temizliği. kâğıt yüzeyinde görülen malzemelerinde kullanılan öğütülmüş mineral pigmentler. Kuru işlenmiş kasap kâğıdı. Elekte su aynasının. Drying. safihayı kurutma silindirine basarak. kurutma ölçümleriyle ortaya çıkan. Elyafları kuru haldeyken Dryer Fabric Cleaning. daha iyi Dry Finish Sülfite Paper. işlemi. Kurutma aşamaları. Kuru işlem/işleme. kısmında. safiha oluşturma. Drying Cycles. yüzeyi makine dışında işlenmiş Dryer Fabric. Kurutma eleği. Keçe kâğıdı. Kurutma oranı. üzerinde. (Eş anlamlı. gruplandırma. kaba konfigurasyonu. yüzeyinin. Kâğıt elyaflardan. Hava perdeleyici. Yağ ile sıvı hale getirilirler ve boya adını alırlar. bölümünde kullanılan buharın verimliliğini ve kurutma Dry Finish Screening. Kâğıt yüzeyinde kâğıtların kurutulduğu havalandırmalı oda. Kurutmanın düzenlenmesi. Kuru pigment. mukayeseli buhar Dryer Pick Marks. Kurutma keçe gergisi. Kâğıt Özellikle hurda kâğıt işlenirken. Kurutma bölümü. saptırıcılar. malzeme ile yapılmış. Felts). Kuru toz pigment. Kurutma keçesi yolma izleri. Duruşta cebri hava ile taşıyarak. Temizlikte kullanılmak amacıyla kuru ve sentetik Dryer Section. Dryer Sülfit selülozundan yapılma ve kuru işlem görmüş kâğıtlar. Kâğıt veya karton Dryer Cylinder. Dry Finish. Çeşitli kâğıtlara göre. yolunma izleri. Havbe. Drying Paper. birinci kurutma grubunda makinesi kurutma gruplarında yapılan su buharlaştırma oluşan. Kurutma harcama değerleri. Kurutma keçesi. Kurutma silindiri. keçeler. Kuru işlenmiş sülfit kâğıdı. diziliş ve keçe düzenleri. Makyaj koparılan parçacıklar nedeniyle.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dry Mass Distribution. Kuru madde dağılımı. Kâğıtta

Dry Test. Kuru test. Ekipmanlara hamur vermeden yapılan

rutubet dışı maddelerin birim alandaki dağılımı.

yön kontrolu, titreşim izleme gibi montaj sonrası yapılan ilk

Dry Mounting Tissue. Kuru montaj kâğıdı. Kâğıdın

çalıştırma testi.

arkasına tutkal sürülerek, sadece ütü ve sıcak pres gibi

Dry Waxed Paper. Mumlu kâğıt. Merdane ile kâğıt

sıcaklıkla yapıştırılabilen kâğıtlar. Özellikle bu tür üretilen,

yüzeyinin parafinle kaplanması ile elde edilen kâğıtlar.

krepli ince kâğıtlardan yapılma, çift tarafı yapışkan montaj

Dry Wrinkles. Kuru kırışıklıklar. Kâğıt kuru iken,

bantları.

katlanma sonucu oluşan kırıklık çizgileri.

Dry Nip. Kuru nip. Kalenderde baskı sırasında oluşan, iki

Dual Distributor. İkili bayilik. Hem yazı tabı kâğıtlarını

vals arasındaki baskı çizgisi. (Bakınız; Nip).

(kültür kâğıtları) hem de ambalaj kâğıtlarını (endüstriyel

Dry Offset. Kuru ofset baskı. Kuru rölyef baskı.

kâğıtlar) dağıtan/satan bayi.

Dry Printings. Kuru baskı. Hızlı kuruyan kâğıt.

Dual House. İkili ticarethane. İki farklı tür ürün grubunu

Dry Proofing Paper. Ön baskı kâğıdı. Deneme baskı

pazarlayan işyeri.

kâğıdı.

Dual Merchant. İkili tüccar. İki farklı tür kâğıt grubunu

Dry Pulp. Kuru selüloz. Levha selüloz.

satan tüccar.

Dry Rub. Tozama testi. (Eş anlamlı; Dusting (Test))

Dual Polymer Systems. İkili polimer sistemleri. Düşük
molekül ağırlıklı ve yüksek yükü olan katyonik

Dry Rub Resistance. Tozama direnci. (Bakınız; Wet Rub

polielektrolitle, yüksek molkül ağırlıklı ve düşük yükü olan

Resistance).

anyonik polimerin tutunum arttırıcı olarak kullanıldığı

Dry Run. Soğuk test. Makinenin montaj sonrası sorunları

sistemler.

görmek için boşta döndürülmesi.

Dual Press. İkili pres. Üst üste üç valsten oluşan pres

Dry Scrubber. Kuru baca gazı arıtma sistemi. Baca gazını

grubu.

susuz temizleyen sistem.
Ductility. Süneme özelliği. Kopmadan uzatılabilme
Dry Size. Toz tutkal. Suda kolayca çözünebilen toz tutkal.

özelliği.

Dry Solid. Kuru madde.

Ductor Roller. Aktarma valsi. Aktarma merdanesi.

Dry Steam. Kuru buhar. İçinde kondensat olmayan buhar.

Aplikatör merdanesi. Baskı sırasında mürekkep

Genellikle doyma sıcaklığı üzerine çıkıldığında veya basınç

merdanesinden sonraki vals grubunun ilk valsi. Aniloks

düşürme işlemi sonrası görülen buhar hali.

vals de denilmektedir.

Dry Strenght. Kuru dayanım. Kuru mukavement. Kuru bir

Due Date. Termin tarihi. Bir mal veya hizmetin hazır

kâğıdın, çekme, yırtılma ve katlanma yönünden mekanik

olduğu tarih.

mukavemeti.

Dull Coated. Mat kuşeli. Parlaklık testlerinde % 55 in

Dry Strenght Additives. Kuru dayanım arttırıcı

altında parlaklık değeri olan kuşe.

kimyasallar. Katyonik nişastalar ve reçineler gibi, kâğıt

Dull Finish. Mat perdahlı. Parlaklık değeri çok düşük olan

hamuruna katılarak kâğıdın dayanımını arttıran kimyasallar.

yüzey kaplaması işlemi.

Dry Strength Resins (DSR). Kuru mukavemet arttırıcı

Dummy. Boş taslak. Boş Prova. Basılmış olanlara

reçineler. Poliakrilamid ve Polivinilformamid/Polivinilamin

benzeyen, fakat yazısı olmayan ve örnek olarak saklanan

reçineleri (PVF/PVam). Kâğıtta, kopma mukavemeti,

yaprak veya kitap. Bu taslakda yazının puntosu, genişliği,

yırtılma mukavemeti, katlanma dayanımı, bükülme direnci,

resimlerin yerleri gibi detaylar bulunur.

patlama ve şıkıştırma dirençlerini arttıran maddelerdir.

Dummy Text. Taslak mizampajı.
104

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dump. İndirme. Boşaltma.

Duplexed. Çift katlı Dupleks. Ayni anda iki yüze de

Dump Chest. İndirme bütesi. Pulper boşaltma bütesi.

yapılmış baskı.

Dump Cycle. İndirme periyodu. Pulperi boşalmadan

Duplex Enamel Book. Dupleks enamel kâğıt. Bir tarafı

boşaltmaya geçen süre.

koyu renkli, diğer tarafı ona uyan mürekkeple kaplı kâğıdın,
katlandığında özel görünüm vermesi nedeniyle tasarlanmış

Dumpers. Hidrolik platformlar. Yükleme boşaltma

kâğıt.

işlerinde kullanılan araçlar.

Duplex Finish. Duplex işlemeli. Her iki tafın farklı

Dunnage (Bag). Dolgu yastığı. Tampon yastığı. Havayla

işlendiği teknik.

şişirilen, lastik kaplı kraft kâğıdından yapılan, tır
nakliyesinde yüklerin arasını desteklemek için tampon

Duplex Foil Backing. Dupleks folyo astar kâğıdı. Kâğıt

amacıyla kullanılan yastık.

makinesinde, elek yüzü (alt tarafı) çok düzgün olarak
üretilmiş, üst yüzü ise antik görünümlü, ıslandığında yaş

Dunnage Paper. Dolgu kâğıdı.

dayanımı fazla olan yumuşak dokulu, ince astar kâğıdı.

Duotone. Çift tonlu. Tek bir renkten elde edilen iki farklı

Duplex M.F. Litho. Dupleks taş baskı kâğıdı. Bir yüzü

ton.

kaba, diğer yüzü düzgün taş baskı kâğıdı.

Duotone Finish. Çift tonlu işleme. Baskı işlemi sırasında,

Duplex Mill Wrappers. Dupleks fabrikasyon ambalaj

farklı bölgelere farklı basınç uygulayarak, iki farklı tonda

kâğıdı. Yüksek gramajlı ve hamuru alta ve üste ayrı renkte

renk elde edilen işleme tekniği.

boyanmış, çift katlı ve çift renkli ambalaj kâğıtları.

Duplex. Çift katlı. Dupleks. Alt ve üst katları olan ve

Duplex Offset Blotting Paper. Dupleks ofset kurutma

katman özellikleri farklı olan silindir elekle üretilmiş

kâğıdı. Bir katı ofset baskıya uygun, diğer tarafı emici

kâğıtlar.

kâğıtla, çift kat hale getirilmiş kâğıt.

Duplex Asphalt Paper. Çift katlı bitümlü kâğıt. Dupleks

Duplex Paper. Dupleks kâğıt. Alt ve üst yüzeyi farklı renk

ziftli kâğıt.

ve dokulardaki kâğıtlar.
Duplex Bag. Dupleks torba
Duplex Photographic Film Paper. Dupleks fotoğraf

Duplex Blotting Paper. Çift katlı kurutma kâğıdı. Farklı

kâğıdı. Alt ve üst hamur kasaları olan, uzun elekli

renklerde iki kurutma kâğıdını yapıştırarark elde edilen yeni

makinelerle üretilen fotoğraf kâğıtları.

kâğıt.
Duplex Sheating. Dupleks örtü kâğıdı. Tek tarafı veya her

Duplex Board. Dupleks karton. Çift katlı karton.

iki tarafı benekli boyanmış, inşaatlarda malzemeleri örtmek

Duplex Boxboard. Dupleks kutu kartonu. Duplex karton.

için kullanılan kâğıt.

Duplex Bristol. Dupleks bristol. Çift katlı bristol.

Duplex Stainless Steel. Dupleks paslanmaz çelik. Demir

Duplex Coated Bristol. Dupleks kuşe bristol. Bir yüzü

kristallleri ve onun farklı dizilmiş bir allotropu olan

beyaz veya renkli, diğer yüzü kuşe bristol.

östenitin, yarı yarıya karıştırılmasıyla oluşturullan, kristal

Duplex Coater. Dupleks kuşe makinesi. Bir kâğıdın her iki

yapılı çelik alaşım. Krom katkılı paslanmaz çeliğe göre

yüzeyini de ayni anda kuşe kaplayan makine.

daha ucuz ve hijyenik olan bir alaşım.

Duplex Coating. Dupleks kuşeleme. Bir kâğıdın veya

Duplex Super. Super kalenderlenmiş dupleks kâğıt. Süper

kartonun, ayni anda iki yüzeyinin de kuşe kaplanması.

kalenderde bir yüzü soğuk vals, diğer yüzü sıcak valse

Duplex Colors. Dupleks renkli. Her iki tarafı farklı renkli.

temas ederek, farklı iki yüz yaratılan kâğıtlar. Sıcak valse
temas eden yüzeyde daha düzgün görünüş elde

Duplex Cutting. Dupleks kesim. Ayni anda iki farklı

edilmektedir. (Bakınız; Double Face).

uzunlukta yapılan kâğıt kesimi.
105

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Duplex Texture. Dupleks dokulu. İki farklı hamurla,

Dutch Paper. Holanda kâğıdı. Hollanda’da elde elekle

makinede çift katlı ve her katı farklı özellikte üretilmiş

üretilen kâğıtlar.

kâğıt.

Dwell. Durma. Kalma. Bekleme. Temas.

Duplex Varnishing Litho. Dupleks vernikli taş baskı

Dwell Time. Kalma süresi. Temas süresi. Bir yerde

kâğıdı. Tek tarafı verniklenmiş, arka tarafı işlenmemiş

bekleme veya oyalanma süresi. Kağıdın valse girmesi ve

olarak bırakılmış kâğıt.

çıkması arasında geçen süre.

Duplex Wallpaper. Dupleks duvar kağıdı.

Dye. (1) Boya. Boyama özelliği olan renkli çözünebilen

Duplicating Note Paper. Karbonlu kâğıt.

kimyasal bileşikler. (Bakınız; Acid Dyes, Basic Dyes). (2)

Duplicating/Dublicator Paper. Teksir kâğıdı. Fotokopi

Boyamak.

kâğıdı.

Dye Based Ink. Boya kökenli mürekkep.

Duplicating Stencil Paper. Stensil kâğıdı. Yâğlı kaplamalı,

Dyeing. Boyama.

yüksek dayanımlı stensil kâğıdı.

Dye Lake. Boya lakı. Boya ve mordan maddenin

Duplicating Tissue. Kopyalama pelürü. El yazmalarının

buluşmasıyla ortya çıkan iri boya parçacığı. Elyafa hızla

ıslak kopyalarını üretmede kullanılan pelür kağıdı.

tutunur.

Duplicator. Plan kopya makinesi. Ozalit makinesi.

Dyeline Paper. Işığa hassas pastel renkli mürekkeplerle

Duplicator Paper. Ozalit kâğıdı.

çizim yapılan kâğıt.

Durability. Dayanıklılık. Kâğıtta orijinal kaliteyi koruma

Dye Stuffs. Boyar maddeler. Asidik boyalar, bazik boyalar,

özelliği.

doğrudan boyalar ve pigmentler gibi boyayıcı maddelerin

Dust. Toz. Kâğıt işlenmesi sırasında ortaya çıkan dolgu

tümü.

maddeleri ve ölü elyaf parçacıkları.

Dynamic Accuracy. Dinamik doğruluk. Yükte doğruluk
değeri. Hareket halindeyken ve yüklüyken ölçülen doğruluk

Duster. Çırpıcı. Paçavra veya çimento torbalarından tozu

değeri.

temizleyen ekipman.

Dynamic Balance Grade. Dinamik balans derecesi.

Dust Explosion. Toz patlaması. Elyaf tozları veya nişasta

Mkeanik parçaların balansında, dinamik şartlarda, hangi

parçacıklarının havada belli bir yoğunluğa erişmesi sonucu,

toleranslarda çalışıldığını gösteren derecelendirme. G2.5,

küşük bir kıvılcımla meydana gelen toz patlaması.

G6.3 gibi G değeri düştükçe balans hassasiyeti artan ISO

Dusting. (1) Tozama. Tozlanma. Kuşe kâğıt kesilirken,

ölçülendirme sistemi. (Bakınız; Balance Quality Grade).

kaolin ve ölü elyaf gibi parçacıkların ortaya çıkması. (2)

Kâğıt makinelerinde G2.5 değeri seçilmektedir.

Tozama testi. Kuşe kaplama kalitesini ölçmek için yuapılan

Dynamic Balance Speed. Dinamik balans hızı. Makinenin

test. (Eş anlamlı; Dry Rub)

tam yükünde titreşimsiz çalışacığı balans hızı.

Dusting Paper. Toz alma kâğıdı. Bir tür mobilyada

Dynamic Bleaching. Dinamik ağartma. Ağartma sıvısının

parlatma işlevi gören kâğıt.

selüloz içinden geçirilmesi yöntemi.

Duties. Vergiler. Bir malın temini aşamasında ödenen tüm

Dynamic Braking. Dinamik frenleme. Hız kontrolu yapılan

resmi vergiler. Bunlar ithalat, ihracat, ÖTV, KDV gibi

bir elektrik motorunda frenleme sırasında ortaya çıkan

vergilerdir.

enerjiyi emerek tüketen dirençli sistem.

Dutch Mordant (Acid). Hollanda mordanı. Rotogravür

Dynamic Cleaners. Dinamik temizleyiciler. (Eş anlamlı;

baskı için, bakır veya çinko baskı plakaları hazırlanırken

Centrifugal Cleaners, Cyclonic Cleaners)

kullanılan aşındırıcı, sulandırılmış hidroklorik asit.

106

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Dynamic Drainage Jar. Dinamik süzülüm cihazı.
Hareketli bir ortamda, kâğıt hamurunda kullanılan dolgu
maddelerinin elyafa tutunumlarını belirlemeye yarayan
cihaz. Hızlı kâğıt makinelerinde, çok hareketli ortamda,
dolgunun elyafa turunumu önemli hale gelmektedir.
Dynamic Seal. Dinamik salmastra.
Dynamic Sheet Former (DSF). Dinamik safiha eleği.
Kâğıt makinesinde yapılmış gibi özelliklere sahip safiha
yapabilen laboratuvar düzeneği.
Dynamite Paper. Dinamit kâğıdı. Mukavemeti çok yüksek
olan ve neme karşı dayanıklı olan, patlayıcı muhafazası
olarak kullanılan bir kâğıt. Bu kâğıttan, kapsül yapılarak
dinamit içine konulmaktadır.
Dynamite Shell Paper. Dinamit kapsülü kâğıdı. (Bakınız;
Dynamite Paper).
Dynamo. Dinamo.

107

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

E

Edge Crush Resistance (ECR). Kenar ezilme direnci. Dik
ezilme direnci. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva
levhanın, dikine konularak uygulanan dayanım testi değeri.
Sıkıştırma mukavemeti (Compression Resistance) ile

Early Wood. Bahar ahşabı. Bahar kerestesi. Ağacın

doğrudan ilşkisi bulunmaktadır.

baharda büyüyen odun kısmı. Bir ağacın yaş halkalarının
yaklaşık %15 ile %25 lik kısmı bahar döneminde hızlı

Edge Crush Test (ECT). Kenar ezilme testi. Dik ezilme

gelişen bölgelerden oluşur. Bu bölgeler diğer bölgelere göre

testi. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın,

daha açık renkli ve düşük yoğunluktadır. (Eş anlamlı;

dikine konularak uygulanan dayanım testi.

Spring Wood). Kalan kısımlar yaz ağacı veya geç ağaç

Edge Cutter. Kenar kesici (fıskiye). Uzun elekli kâğıt

diye adlandırılır. (Summer Wood, Late Wood)

makinelerinde, eleğin son bölgesinde, hem makine

Ear Plug. Kulak tıkacı. Kulağı sese karşı korumak için,

arkasında, hem de makine önünde, safihanın kenarlarındaki

kâğıt fabrikalarında kullanılan kulak tıkacı.

ince ve istenmeyen tabakayı tıraşlamak için kullanılan
fıskiyeli su jeti. Ayrıca safiha enini daraltmak veya

Earthing. Topraklama. İşletme, koruma veya elektro statik

ayarlamak için de kullanılmaktadır. (Eş anlamlı; Pisser,

boşalma (ESD) amacıyla kurulan, elektrik yükünü toprağa
aktaran elektrik alt yapı tesisatı. Kâğıt makinesinde

Edge Squirts)

sürtünmeden kaynaklanan elektrik yüklerini toprağa

Edge Embossing Knurling. Kenar kabartmalı. Bir temizlik

aktararak kâğıdın mıknatıslanmasını önleyen tesisat.

kağıdının kenarlarında yapılan kabartma veya ondülalı
kesim tekniği. Kenar işlemesi makine yönünde

Easy Beating Pulp. Kolay dövülen selüloz. Görece daha

yapılmaktadır.

kısa zamanda dövülen ve dayanım değerlerine ulaşan

Edge Length. Bıçak ağzı uzunluğu. Öğütücüde bıçakların

selüloz.

ağız uzunlukları toplamı. Metre cinsinden dikkate alınır.

Easy Bleaching. Kolay ağartma. Doğrudan pişirilerek

(m)

yapılan ağartma.

Edge Nail Strength. Kenar çivi mukavemeti. Kenarlarına

EBA (Equivalent Black Area). Eşdeğer leke alanı. Kâğıtta

çivi çakılan fiber levhaların, yanal hareketlere karşı yırtılma

0,02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü,
hem de zeminle zıtlık derecesini dikkate alan ve Tappi

direnci.

tablolarından yararlanılarak, leke miktarını belirleme

Edge Protector. Kenar koruyucu. Bobinlerin yan

yöntemi.

yüzeylerine konulan ve kenarları ezilmeye karşı koruyan

Economic Aspect. Ekonomik bakış açısı. Ekonomiyi öne

mukavvalar.

alan bakış tarzı.

Edge Squirts. Kenar kesici fıskiyeler. Elekte bulunan kenar
kesici fıskiyeler. (Eş anlamlı; Edge Cutters, Pissers)

Economic Order Quantity. Ekonomik sipariş miktarı.
Stokta tutulan her tür malın stok maliyetini düşürmek

Edge Tearing Resistance. Kenar yırtılma direnci. Kenar

açısından belirlenmiş olan sipariş miktarı. Malın temin

yırtılma mukavemeti. Kâğıt kenarlarının, yırtılmanın

süresi, belirli bir dönemde kullanım miktarı, raf ömrü gibi

başlamasına karşı gösterdiği gram cinsinden kuvveti ifade

ölçütlere göre belirlenen sipariş miktarı.

eden direnci. Buna ilk yırtılma direnci de denir (Initial
Tearing Resistance). İç yırtılma direnci (Internal Tearing

Economics. Ekonomi.

Resistance) yırtılma başladıktan sonra ölçülen, daha düşük

Economi(s)zer. Ekonomizer. Buhar kazanlarında, baca

değerli yırtılma direncidir.

gazından ısı geri kazanımı sağlayan boru donanımı.

Edgewise Compressive Strength. (Bakınız; Edge Crush

ECS (Edge Crush Strength). (Bakınız; Edge Crush

Resistance, ECS).

Resistance).
108

peroksidin metal iyonlarıyla etkileşime girmesini önlemede Egg Shell Book Paper. Jet-elek hızı oranı.F (English Finish). Bazen sanat kâğıtlarında istenilen bir likör olarak kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfit özellik. Yumurta kabuğu kullanılmaktadır. birim alana uygulanan kuvvetin değişmesiyle. boyca Effectivity. Yumurta viyolü. oluk yüksekliği 1. Rush/Drag Electrical Connections. uzamadaki değişim oranını gösteren sabit terim. Ratio) Electrical Conductivity. Döner bir parçası Effective Heat. Egg Case Filler Board. Etkin ısı. Jet/Wire Ratio. Elektrikle mukavvalarda. Çevreye kapalı. Yumurta koli kartonu. Elastikiyet. Egg Carton Board. Yumurta kabuğu deseni verilmiş karton. Esneme gücü.2 mm ve oluk yapı. Elektriksel kâğıt türü. kitaplarında kullanılan bir kâğıt türü. Elektrikli çift katman. E-dalga gelen. Randıman. Kaba kitap kâğıdı. Etkin ısı yüzey esnekliği. Elastic Strength. Efflux Ratio. Kaskat/Kademeli buharlaştırma kademelerinden biri. enerjiye bölümüyle bulunan oran. Etilen- Egg Case Flats. sayısı 290 dır. seperatör olarak kullanılan mukavva. yapılmak üzere üretilmiş bir bristol karton türü. Elektrik bağlantıları. Effluent. 109 . verilen hava sıcaklığı ile bina içi sıcaklığın arasındaki farka Venturi prensibiyle çalışır. F-Dalga. Dalga. Dirsek. oluklu Electrical Double Layer. Elektriksel yalıtım Egg Case Board. Yumurta koli kartonu. Akış oranı. C dalga. (Bakınız. (Eş anlamlı. Elektrikli tahrik sistemi. Effect. Electrical Insulating Material. Kâğıt ve selüloz fabrikasına olmayan. İngiliz tarzı işleme. olukların yüksekliğini ve bir metre yüklü bir parçacığın sıvıya konması durumunda meydana uzunluktaki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Atık vermez. (Na2S) karışımına verilen isim. yüzey görüntüsü. Esneme modülü. dalga türleri de vardır. Yumurta maddesi. Elektrik yalıtım kâğıdı. Drive System). (Na2O) cinsinde ifade edilir. A dalga. Hamur Electrical Cable Filling Paper. Verim. Mikro dalga. Ejector Pump. Esneme sabiti. yayma gücü. Gerçek alkali miktarı olan Ejection. E-Flute. Egütör valsi kullanılmadan üretilen kalın kartonlardaki Effective Alkali. Kâğıtta 2 (m /s). Elektrik kablosu dolgu kasasından çıkan hamur hızının elek hızına oranıyla kâğıdı. Yumurta kolilerinin diamin-tetraasetik-asit. Kâğıt ve selüloz üretiminde hidrojen içinde. Seçim Bristol’ü. yumurta ambalajı olarak kullanılan. özel kalıplanmış karton. Fırlatma. Presbant.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ EDTA (Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid). Yapılan işin harcanan Modulus). Elasticity. Multiple Effect Evaporator) Egg Shell Finish. Hurda gazete Electrical Fibre. Alkali selüloz üretiminde. İzolasyon malzemesi. Election Bristol. B dalga. (Bakınız. Esneklik. bağımlı olan iş görür ısı miktarı. Çevre açısından kirlilik yaratan her tür Elbow. Electrical Grade Paper. Enjektörlü pompa. ve K Electrical Drive System. (Young’s Efficiency (η). Atık. Ucuz market E. madde. Elektriksel iletkenlik. kolilerinin içinde seperatör olarak kullanılan mukavva. kâğıdından yapılan. Vals kaplamalarında ısıyı yayma özelliği Elastic Modulus. Etkin alkali. su jetiyle sifon/vakum yaparak atık basan pompa. Boru dirseği. bulunan değer. çift katmanlı (artı ve eksi) elektrik yükü oluşmuş (mikro dalga) olukluda. Yumurta koli dolgu kartonu. Seçimlerde pankart Effluent Free. Vals yüzey kaplamalarında Effective Thermal Diffusivity (of Roll Coating). F dalga. Atma. Etkinlik. deseni gibi pürüzlü yüzeyi olan kitap kâğıdı.

Elektriksel yalıtım kâğıdı. Baca gazlarının içindeki toz parçacıklarını Electrolyte. yüzeyinden mikron mertebesinde sökmeler Elektriksel yalıtımı olan elyaf. Lazer baskı. Baskıda kâğıt kartonu. yer değiştirmesi. Fotokopi. yükü nedeniyle. Yağlı kondansatör kâğıdı. (Xerocopy hareket etmesi. Electro-Polishing. Anti statik kâğıt. Electric Board. 110 . Electrostatic Stabilization. Sıvıda bulunan askıdaki yüklü parçacıkların. Sıvıda bulunan askıdaki bulunmayan kâğıt. Elektro kinetik yük. ortamda. Elektro polisaj. Clorine Free). kimyasal bir Electrical Insulation Fibre. Elektrostatik yük. Elektrolit. kâğıttır. faks gibi Üretiminde klor dioksit gibi klor türevleri kullanılmasına makinelerle yapılan basım işi. bir kâğıtları. Elektrik Electric Cable Paper. hareket etmesi. parçacıkların kendi aralarında yarattığı Electrician. (Xerocopy). Elektrostatik dengeleme. bir filtre sistemi. Electrical Pressboard. Özel ataşmanlı forklift. Kuşe Electromagnetic Flowmeter. onların Gövdesindeki elektrik bobininin yarattığı manyetik alanın askıda kalmalarını sağlayan yöntem. filtresi. (Eş anlamlı: dış elektrik alanının etkisiyle. Electrostatic Attractions. yazıcı ve Electrolytic Paper. yazıcı. gibi. Electro Photography. elektrik elektriklendirme yoluyla yakalayıp. bir dış elektrik alanının etkisiyle (Bakınız. (1) Vulkanize elyaf. makinelerle yapılan basım. Elektriksel iletkenliği olan Electrostatic Charge. polimerler. rağmen. mürekkep transferinin güçlendirilmesi. Antistatic Paper). Electronic Printing. Electrophoretic Mobility. Elevating Truck.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrical Insulating Paper. Electrodialysis. Electrostatic Printing. yer değiştirmesi. Paper). Elektroforez. Elektroforezden (Electrophoresis) farkı membran olmasıdır. Asbestli bir fotokopi makinelerinde yapılan basım. ve gravür silindiri arasındaki elektrostatik yük farklılığının arttırılarak. Tam klorsuz kâğıtlarda klor kullanılmaz. Electrokinetic Charge. Kondansatör kâğıdı. Electrostatic Copy Base Stock/Paper. çeperinde yapılan elyaf tutunumunu önleyici işlem. içinden geçen sıvının iletkenliği ile küçük bir jeneratör gibi Element. Elektronik basım. Elektrostatik cazibe. Elektrostatik basım. Elektrikli membran Kaplama yapılmış ve eskiden kullanılan fotokopi ve faks filtreleme. Suda çözündüğünde. Fotokopi. yüklü bir parçacığın yarattığı durum. Fotokopi kâğıdı. Elektrik teknisyeni. Manyetik akış ölçer. bir ekipman veya cihaz olabilir. Bir Elmendorf Test. Sürecin parçalarından biri olabileceği gerilim üreterek debi ölçümü yapan cihaz. Bir sıvı içinde Electrostatic Precipitator (ESP). Elektrostatik baca gazı hareket eden. Presbant. (2) Bu elyaftan yapılan yaparak parlatılması işlemidir. Elektrostatik destekli. hamurundaki pigmentleri elektrikle yükleyerek. Yırtılma direnci testi. yüklü parçacıkların. Paslanmaz parçaların Presbant. baca tabanında toplayan akımını iletecek ortam yaratan bileşikler. Elektroforetik hareketlilik. Electrostatic Discharge (ESD) Paper. Elektrodiyaliz. sıvı içinde askıda bulunan Tearing Resistance Test) yüklü parçacıkların birbirlerine göre hareket etmeleri. Electrolytic Capacitor Paper. Electroconductive Poymer. Presbant. Faks. İstifleme aracı. dış elektrik alanının etkisiyle bir membran içinden geçerek Electrostatic Copy Paper. Elektrik kablo kâğıdı. Elektriksel yalıtım Electrostatic Assist. Hamur kasalarının iç Presbant. Faks kâğıdı. Klorsuz kâğıt. hareketlilik. Eleman. (Eş anlamlı. Elektronik Elemental Chlorine Free (EFC). içinde veya bünyesinde bağımsız klor elementi Electrophoresis. elektrik akımı ile Anodik akım altında.

Acil durumda kullanılmak Bunlara koloitler yani asıltılar da denilmektedir. Karışıma. sert olmayan kâğıt yüzeyinin gofrajlı. Gevrekleşme. Gofrajlı aydınger kâğıdı. Emülsifikasyon. (Bakınız: Emulsifier) hale gelmesi. Kanunen belirlenmiş. (2) Kabarma. Yağ için ayrılan yedek. Yetkilendirme. Yıkama suyu Emission. Embossed Glassine. (1) Yıkamalı arıtım süreci. mürekkeple baskı sıvısının birbirine karışması ve Embosser. Kâğıtta boyca uzama. Birbirine karışamayan iki sıvının Emergency. oluşması. Embossing. üretim başına ortaya çıkan ortalama atık miktarı. Sıvı çözütüm. Kopma noktasına zımpara yapmak için oldukça dayanıklı olarak üretilmiş kadar uzama. (Eş anlamlı. Salım faktörü. Emisyon faktörü. Korindon tozu. Kopma anındaki tozu. Gofraj kalenderleri. Embossed Blotting. Bir işveren tarafından işi yapması için tür kurutma kâğıdı özelliğinde olması gerekir. yaptırmayan yüzey aktif maddeler. Employer. baskıda. Kâğıdın zamanla kırılgan Emulsifying Agent. Sıvı parçacıklarını diğer bir sıvı merdaneleri. Ofset Embossed Paper. Kraft kâğıdı. Salma değeri. Bu nedenle faz oluşturma yapımında kullanılan ve kâğıt yüzeyine kaplanan zımpara eğilimleri vardır. standartları. Emission Factor. faz Embossing Tendency. Ayrıca kabartma üzerine radyan enerjiye oranı. Kâğıda kabartma desen veren presler. Dekoratif Empowerment. Elutriation. içindeki su veya su içindeki yağlar örnek gösterilebilir. Gofrajlı. Bir arada olabilmeleri için bir sıvının parçacıklar haline gelip Emery. Su ve fueloil karışımı yakıt. Kabartmalı. kâğıdın yüzey tutkallamasının yapılmamış olması. Emisyon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Elongation. Bu nedenle tutulmuş ücretli. Tecrübi. (Bakınız. (ISO1924-2) (Eş anlamlı. Uzama. Soğuk veya sıcak Emission Standards. Güçlendirme. parçacıklara dağılarak bir arada bulunmaları durumu. Ortama yayılmak. Stretch). Salım standartları. Yapılması için bekleme zamanı olmayan. (Immission kelimesinin yaygın şekilde yazılan bir süreç. Kâğıt zımpara diğer sıvıda dağılması gerekir. 111 . Çevreye kirletici parçacık kullanarak atık çamurundaki kimyasal kullanımını azaltan gönderme. Yayılmak. Emulsifying Agent) Embrittlement. yaldız boya veya diğer kaplama teknikleri kullanıldığından. Acil. içinde askıda tutan maddelerin ortak adı. Zımpara kâğıdı. Çalışan. Belirli bir sıcaklıkta bir yüzeyden kabartma uygulaması için kâğıdın yumuşak dokulu ve emilen radyan enerjinin. Gofraj Emulsifier. Gofraj veya Emissivity. (1) Gofraj. Kabarma eğilimi. sıvı bir çözütüm oluşturması. Emülsiyon. Emisyon merdane ile presleyerek. azami atık oranları. yani bir Employee. Kâğıt Elongation at Rupture. izli görünmesi. amaçlı kullanılan bir kabartma yöntemi. Kopma uzaması. Zımpara astar kâğıdı. tutarak yürüten kişi veya onun temsilcisi. Ticari veya imalat türü bir işi çalışanlar Embossed Cover Paper. Baskı nedeniyle. Zımpara tozu. Birim Emanete. Kabarıklıklar Emulsified Fuel. Tecrübeye dayalı. kâğıda kabartma verilmiş. Kabartma makinesi. Gofraj makinesi. Emülgatör. Empirical. Salım. Ampirik. “Blotting” kurutma kâğıdı adı geçmektedir. Embossed. Alüminyum oksidin kavrulmasıyla elde edilen sert uzama miktarı başlangıçtaki boyun yüzdesel oranıyla madde. tanımlanır. Emulsion. (2) Siklon temizleyicilerde alttan su vererek hali) düşük yoğunluktaki rejekleri yukarı itme. Emergency Spare. Gofrajlı kapak kâğıdı. Emulsification. Emulsion) Embossing Calenders. İşveren. Gofrajlı kâğıt. kara cismin ayni sıcaklıkta emdiği patlamayan yapıda olması gerekir. Acil yedek. Emery Paper. Gofrajlı kurutma kâğıdı.

Parçacıkları selülozun sıkışması sonucu milin geri tepmesi. Kuşe karton. Yapılan iş End Leaf Paper. Tasarlanan eksen boyunca milin hareket etmesiyle oluşan itme kuvveti. polimerler. Bir uçtan öteki uca. Enerji tüketimi. End Thrust. Kuşe karton. Enamel. Sırlı. Enerji santralı. Sırlanmış. End User. Enerji geri kazanımı. Kuşeli. Uçtan uca. yüksek molekül ağırlıklı End to End. getirme. Yapılan işe karşılık duruma getirmek. getirmeye çalışan sistem. Döner ekipmanların bazılarında Engineered Capacity. Sırlı kâğıt veya sırlı kaplama Energy Efficiency. askıda tutmaya yarayan. ön koşulların sağlanması sonrası makineyi çalışacak Energy Consumption. Enforcement. Enerji kaybı. Azami kapasite. Enerji kesintisi. Fabrikaya gelen elektrik enerjisinin. (Bunun karşıtı. Tasarruflu. Energy Interruption. Daha az enerji için kullanılan genel terim. Ciltlemede kapakla sırasında alınan önlemlerle yapılan enerji tasarrufu. ince ve desenli kâğıtlar. Enerji verimliliği. Enerji yönünden verimi olan geçirimsiz hale getirilmiş kurutma kâğıdı. Enerji tasarrufu. dış ortamdan soyutlayan havbe. Kuşe kartpostal. trafolarla fabrika içindeki dağıtımı. Otomasyonu olan sistemlerde şartların harcanan enerji. Etkinleştirmek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Emulsion Coating. Mineli. Kapak içi kâğıdı. Enerji dağıtımı. Makine altı da dâhil enerji üretimi ve enerji tüketimini en uygun değere Kurutma kısmını kapatan. Boydan boya. bulunan ve zincirdeki halkalara benzemeyen gruplar. Kanun veya kurallara uyar hale End Stage. Harcama. Enamelled Card. gerçekleştiğini ve makinenin hazır olduğunu operatöre ekran aracılığı ile bildiren durum bildirisi. Yapılan iş ezilmeden ve kirlenmeden korumak için konulan kâğıt veya sırasında atılan enerjiyi geri kazanma. Kâğıt makinelerinde verimliliği 112 . Kuşe kitap kâğıdı. İş yapabilme yeteneği. Enerji tasarrufu. Bir ekipmanın End Groups. Masraf. Emülsiyon kaplama. Selüloz moleküllerinin sonunda çalışabilmesi için gerekli gerilim. Energy Management System. Bir takım Energy Balance. Mineli karton. Kâğıdın Konik rulmanlar kullanılarak tolere edilebilen itme hareketi. Enamelled Book Paper. gücünden yararlanılamayan kayıp enerji. karton koruyucular. Enerji yönetim sistemi. Enamelled Blotting. Elektrik ve buhar elde edilen harcamalar. Kapalı havbe. Enable. Enamelled (Enameled). emülsiyon haldeki plastik veya reçineyle kaplanması. ekipman veya makine. Enerji ihtiyacı. Titrasyonla renk değişiminin olduğu elektrik enerjisini getiren hava veya yeraltı hattı. Enamel. Enerji dengesi. Energy Saving. kitap arasına konulan. Emülgatör polimerler. Energy Transmission Line. Disable) Energy Distribution. getirmek. Mühendislik kapasitesi. Enerji. Son nokta. Yaptırım. Bobinlerin yan yüzeylerini Energy Recovery. an. Son kademe. Enerji nakil hattı. Fabrika içinden veya dışarıdan kaynaklanan enerji kesintisi. harcayarak belirlenen işi yapma. Son kullanıcı. Bir Enamelled Postcard. Energy Requirement. Makineyi çalışacak duruma getirmek. Enamelled Board. Son tüketici. Kuşe kurutma kâğıdı. End Bands. Mine. Yan kapamalar. Uç grupları. Faal hale Energy. Enerji kazancı. Kuşe kâğıt. Özellikle pompa ve disk tipi öğütücülerde araya giren Emulsion Polymers. Harcanmasına rağmen. frekans ve güç ihtiyacı. Encumbrance. Fabrikaya End Point. Yapılanlardan doğan Energy Plant. Energy Loss. Sır. Geri tepme. Aktif duruma getirmek. kapasite. Energy Conversation. ekran aracılığıyla kontrol edilen elektrik şebekesindeki Enclosed Hood. Enamelled Paper. ünite veya bölüm. Tek tarafı su Energy Efficient.

İçsel enerji. Çevresel faktörler. Enterprise Asset Management. Zarf türleri. parçalar. Büyük torba zarf baskı kalıbı hale getirilmesi. işletmelerde mal ve hizmet Environmental Factors. Zarf doldurucu. planlaması. elyaflara Özel bazı çevre koşullarını sağlayan kâğıtlar. Manila/samanlı zarf. malzeme gibi tarafından yaratılan ortam koşulları. Çevre etki bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel ad. yapımında kullanılan düzgün yüzeyli Kraft kâğıdı. kullanılan pelür kâğıdı. Enquiry. Entrainment. egzoz gazıyla ise menşei ile ilgili belgesi bulunması. Zarf içi pelürü. Bir sisteme verilen enerjinin iş reçine tutkalı katılması. Sürüklenme. Saptırma plakası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ dikkate alarak. Kurumsal kaynak Environmental Consequences. dikkate alan bakış açısı. Engraving. azami üretim miktarı. Gravür basımı için Envelope Manila. Hamur içinde. ham selülozdan üretilmiş içinde hava kabarcıklarının sürüklenmesi. İç tutkallama. Akıntıya kapılma. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma Entrainment Seperators. Düzensizlik boyutu. Poşete benzemeyen. 113 . Kurumsal çapta. içinde sürüklenen buharın likörden ayrılmasını sağlayan Engineering. Yapının çevre Enthalpy. çeşitli kâğıtların ortak adı. Engravers Bristol. dönüşüm oranları. Termodinamiğin faaliyetler bütünü. Hamurun tamamen klorsuz üretilmiş olması. Zarf şeklinde. Projelendirme. (2) Evrakları zarfa sokmaya yarayan parça hesaplamaya yarayan. kitap ve yazı kâğıdı için Envelope Lining Tissue. Entropi. Envelope Paper. karton. İngiliz tarzı işleme. Sürüklenen hava. değerlendirme raporu. Zarf yapımında kullanılan yüksek kaliteli kuşe kâğıt. devreye alma gibi alt dalları olan Entropy. Süperkalenderlemenin bir altında ve zarfın ışık geçirgenliğini azaltmak için. Enterprise Resource Planning (ERP). Çevreci kâğıt. Çevresel bakış açısı. baskı yapılmışsa veya yıkama suyuyla elyaf sürüklenmesi. Dayanıklı. doku olarak Manila keneviri kâğıdına benzetilerek. Gravürcü prova kâğıdı. Envelope Stuffer. Renk ve üretilmiş yüksek kaliteli bir bristol türü. (1) Evrakları zarfa Basınç altındaki kapalı sistemlerde. Kraft. saman selülozu ve Kraft selüloz karışımıyla yapılan zarf kâğıtları. suni bir termodinamik tanım. ÇED raporu. teknik doküman üretimi. Kâğıt hamuruna nişasta veya düzensizliğinin ölçüsü. iç yüzeyde kalan işlemler. Maddenin içinde depolanan mevzuatına uygunluğunu onaylayan resmi rapor. Soruşturma. Envelopes. kendisinin dönüşüme uygunluğu. Kimyasallara doygun hale Envelope Shape. Çevre üretimi için gereken işgücü. Environment. Mühendislik çalışmaları. görünümünde olan. Enrichment. Çevresel sonuçlar. çok küçük hava kabarcıkları. Zenginleştirme. Kraft zarf kâğıdı. makine. English Finish. Gravürcü Bristol’ü. kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan Environmental Impact Statement. Kapalı bir sistemin iç enerjileri toplamı. Envelope Paper. yapmayan veya yararlanılamayan kısmı olarak da tanımlanır. Metal veya sert levha yüzeylerinin kazınarak. Bunlarda tutunarak sistemde dolaşan. Engine Sizing. Engravers Proving Paper. düzgün eperli ve kalenderden geçirilerek. Kalıp amacıyla kullanılan ve test amacıyla ön baskı yaptıkları. Gravür yapımı. zarf getirme. Çevreyi yönelik IT sistemi. Tetkik. Environmentally Preferable Paper (EPP). Bir kurumun elindeki malların değerini en üstte tutmaya Environmental Aspect. Dekoratif olması yapılmış işlemler bütünü. ısı transferini koyacak kişi. her tür enerji. Zarflar. ikinci yasası ile açıklanan bir sistemin dayanıklılığının. Kurumsal varlık yönetimi. Çevre. Zarf kâğıdı. Entalpi. Kraft zarf. Entalpi. Entrained Air. Entalpy. Siyah likör şartlarında sağlanabilen.

Kâğıtta kullanılan formüller ve Installation). Güney İspanya’da ve Hindistan’da Equilibrium Relative Humidity. son aşamada enzimle yapılan ek ve gramaja bağlı olarak. Siline bilirlik. aletler. Esparto kâğıdı. Elektrikli veya muamelesi sonucu ester elde edilmesi. Bir işte üretim amaçlı yaprakları selüloz olarak kullanılır. rutubete karşılık gelmektedir. Eşdeğer buhar. Kâğıdın silgi ile silinebilir yapısı değiştirilmiş nişasta. akışın ayni yüzdeyle değişmesi. Erasing Quality. uygunluklarını. Erector. Diğer adı alfadır. makineler. (Eş anlamlı. Equations. Sıvı halde bulunan yaş dayanım arttırıcı bir reçine. Montaj Equilibrium. Enzimli ağartma. Kâğıt makinesi montajı. Çalışanın ihtiyaçları ve rahatını sonra ortam rutubetiyle dengeye gelerek daha fazla dikkate alan tasarım bilimi. olması. 3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. maddelerle ester oluşturan işlem. laboratuvarda ölçülen sabunlaşma sayısıyla asit sayısı arasındaki fark. Eşdeğer ağırlık. Ekipman. Eşitlikler. yüzdelikte. Suyun üst kısmı. Alt kısma göre daha sıcak olduğu için yoğunluğu az fakat ışık nedeniyle Erasable Parchment Bond. araçlar gösterilebilir. Alkol ve asitler gibi ikili olarak. Ekipman denetimi. Rutubet denge değeri. mekanik ekipmanların durumlarını ve işyeri standartlarına Ester Number. (Xylanase enzymes). Esparto bitkisi selülozundan yapılan kâğıt. Eşitlenme. Erection Supervisor. Montaj süpervizörü. Antik kâğıt. molekül zincirlerini parçalamada ve Kraft selülozunu ön Buhar eşdeğeri. Enzim ile Erasability. 100oC de suyun 100oC de buhar haline ağartmada kullanılan proteinler. Modifiye nişasta üretiminde. (1) Eşit ağırlık. gelmesi için gerekli ısı miktarı. bakım ihtiyaçlarını denetleme. (Bakınız.02- bakılmaktadır. hatalı yerleri silerek kolayca düzeltilebilen. Silinebilir parşömen kâğıdı. Epoksili poliyamid reçine. Çevreden rutubet almayan ve çevreye rutubet vermeyen Esparto Paper. Oksijenle selüloz Equivalent Weight. 114 . Yazı tabı kâğıtlarında. Esparto. Enzyme. Normal oda şartlarında % 10 ESD Paper. bir yazı kâğıdı türü. denklemler. Donanım. Enzim. muhtelif kâğıtlarda yapılan ağırlık ağartma işlemi. eşleştirmesi. yöntemi. Selülozun asitlerle Equipment Audit. Enzimle modifiye edilmiş. Eşit yüzdelik. Denge rutubeti. Enzimle parçalama. Ester sayısı. Esparto. Bunlara örnek Esterification. Vanalarda yüzdesel açıklık değişimine karşı. Bu bitkinin Equipment. Epoxidized Polyamid Resin. Erection. nişasta Equivalent Steam (Staem Equivalent). Denge. canlıların yaşamasına imkân veren oksijeni bol kısmı. 0. Ergonomi. birinci yazım sonrası ikinci yazıda mürekkebi dağıtmama Equal Percentage. Selüloz veya de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi nişastanın enzimle daha küçük moleküllere veya molekül tablolarından eşdeğeri bulunarak yapılan bir leke belirleme zincirlerine ayrılması. Equilibrium Moisture Content. Epilimnion. Epilimniyon. Enzyme Bleaching. Hint kâğıdı. Lineer. artmayan rutubet değeri. Montaj elemanı. Daktiloda yazım sonrası. Eşdeğer kara bölge. hem Enzymatic Hydrolysis. Reçineyle tutkallamada. Kâğıt toplarında ebat ağartma işleminde. Esterleştirme. yetişen bir bitki. Kimyasal denge. (Eş anlamlı. Montaj. Silme kalitesi. denetçisi. Atmosferik şartlarda kâğıdın bünyesine geçen ve bir süre Ergonomics. dengeli durum. Enzyme Converted. silinirken elyaflarının yüzeyden kopmaması ve silinen yere yeniden yazı yazılabilmesi. Antique) kullanılan fiziksel varlıkların genel adı. (2) Eşit açısından aranan özellik. Electrostatic Discharge Paper).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ mürekkebinde soya yağı kullanılmış olması gibi koşullara Equivalent Black Area (EBA).

Çürük buhar. İş güvenliği açısından diş macunu. depolandığı ve doğal şartlarda suyunu kaybettiği toprak Exhaust Air. Havbedeki egzoz kanallarıyla içi boş delikli vals. oranı. Buharlaştırma kapasitesi. Karalama kâğıdı. Uyartım arılığı. Düzeltme valsi. Elekte düşük vakum sağlayan emici Evener Roll. yüzeylerinin ayni özelliklerde olması. Excitation. Asitle veya mekanik olarak bir yüzeyin Evensided Paper. kulesi. Excitation Purity. Buharlaştırıcı. Exercise Book Paper. durum değerlendirmesi. Genellikle doğru suyunu uçurarak. Eter selülozu. Excelsior marka ambalaj kâğıdı. 115 . makine salonuna sızması. Excess Air. (Eş anlamlı. Eye Protector. Baskı plakası olarak Even Sidedness. olan kâğıtlar. İki yüzlülük. Vakum havuz. Buharlaştırma göleti. Kâğıdın kurutulması sırasında Excess Shrinkage. Aşırı daralma. makine salonundan. Siyah likörü koyulaştırmakta Exhaust Duct. Hamur kasası içinde. Mevcut. İki yüzlü. Eldeki. likörden suyu uzaklaştırabilme kapasitesi. Her iki yüzü ayni özellikte olduğu için havanın. Pelür kırpıntısı. Egzoz havası. baskı kalıbı elde etme. makine salonundan dış atmosfere Evaporator Capacity. Evaluation. Karalama defteri Evaporation Pond. Siyah likörün yaratmak suretiyle rotora hareket sağlama. Kurutma grubunun olan bağıl mesafenin değeri. Üstüvane fan. Elek yüzeyi ile keçe yüzeyi birbirine Etching Paper. Buharlaşma faktörü. Buharlaştırma ünitesi. günlük su buharlaştırma kapasitesi. Atık suyun yapımında kullanılan ikinci sınıf kâğıt. Egzoz kaçağı. Yaprak dökmeyen ağaçlar. Cebri havalı soğutucu. Çok ince kıyılmış ve Eucalyptus. Elektrik akımıyla manyetik alan Evaporation Plant. akış düzensizliklerini düzelten Exhaust Leak. Renk uzayında beyaza Evaporation Load. üretiminde kullanılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Etching. Hava tahliye kanalı. Excelsior Tissue. ve sıcak havanın. (Eş anlamlı. pompalarından. brülör kazanında yakmak için hazırlayan akım motorlarında görülür. Exhaust Steam. ve bu selülozun çeşitli kimyasallarla modifiye edilenleri Evergreen. Uzun elyaflı lifleri selüloz dolgu olarak kullanılan döküntü kâğıt. Her iki tarafı da ayni özellikte aşındırılması yöntemini kullanarak. Bazı sanatkârlar benzeyen. Excelsior Wrapper. Uyartım. Havbeden atılan nemli kullanılan buharlaştırıcı. kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Gravür baskı kâğıdı. Rectifier Roll. havbeden dışarı atılan. Buharlaşma yükü. Holey Roll) veya vakum pompalarının çıkışlarından atılması gereken Evenside. Two Sidedness). İki yüzlü. Çeşitli çalışmalarla yapılan Ticari bir markanın pelür türü ambalaj kâğıdı. Double Ethers Pulp. Buharlaşma verimi. Değerlendirme. Existing. Göz koruyucu. Soğutma nemli hava. Evaporative Cooler. Var olan. Evaporator. Gravür. selüloz eterleri adını alır. CMC gibi olanları. Siyah taşındığı kanallar. Exhauster. ünite. valsi. Aspiratör. Okaliptüs. ketçap. Atık hava. Fazla hava. Yüksek kaliteli selülozlardandır Sidedness. Baskı sırasında kâğıdın buharlaştırılan suyun ağırlığının kullanılan buhar ağırlığına eninde oluşan aşırı ölçü kaybı. baskıda tercih edilen kâğıt. Kâğıdın alt ve üst üzerine gravür kazınmış metal bir levha yüzeyi kullanılır. tarafından kullanılan bir gravür kâğıdı. Ortama gereğinden fazla verilen Evaporation Factor/Efficiency. kuşe çözeltisi. şampuan gibi ürünlerde kıvam giyilen gözlük türleri. Rektifiye valsi. hava.

İş emirleri ve satın alma düşüren katkı maddesi. Hurda kâğıt için delikler 9-10 mm Export Packing. Gramajı yüksek ve dokusu kaba olan kitap kâğıdı. Pulper ve nişasta tozunun havada askıda olması ve arıtma üniteleri ve tokatlayıcıda bulunan delikli hamur çıkış elekleri. Explosion. Bitki ekstresi. Extensible Paper. Explosive Atmospheres. Koltuk Extensible Kraft. Hızlandırma. Patlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Expandable Paper. parça. Maliyeti Expediting. olması gereken sayıyı verim düşmektedir. (Bakınız. Expense Part. Genellikle makine enine doğru olan genişleme. Yongaları sıcak buharda Genellikle Kreplenmiş kâğıt türleri. Uzayabilme. Patlayıcı ortamlar. Yüksek gramajlı ve plastik Extractor.) Elyaf hücrelerinin dış yanıcı gazların. Envanterden düşmüş parça. nedeniyle ortaya çıkan cezalı veya cezasız. selüloz dışı kimyasallar. Extended Nip. kuşe ve External Setup. Çıkış eleği. Çıkış süzgeci. External Fibrillation. Dış saçaklanma. barınma. kaybı fireye neden olduğu için selüloz kalitesi artarken. Extraction Plate. elde edilen. Genişleyebilir kâğıt. Kâğıt hamuruna veya kaplama sürelerini hızlandırarak teslim süresini kısaltma. daha ucuz bir katkı maddesi. 116 . Güçlü tutkal. nötürleştirilmiş reçine asidi ve üreden oluşan tutkal Expected Actual Capacity. Kâğıt fabrikalarında. Uzatılmış garanti (süresi). Bir ürün yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim veya hizmetin garanti süresinin kontratla uzatılmış olması. Esneyebilme. Süre uzatımı. Harcama. üretim Extended Warranty. aniden basıncın kaldırılmasıyla elde kâğıtlarında bulunan bir özellik. Extras. Genişleme. (Segmented) olabilirler. Ekstre. Kalenderlerde ve preslerde pabuç Genişleyebilen kâğıt. Bir kontratta belirtilen için katılan. Tek Bütelerde hamurun beklemesi nedeniyle zehirli H2S gazı parçadan olabileceği gibi büyük çaplarda parçalı oluşması sonucu patlayıcı ortam oluşur. civarındadır. Yaklaşık % 6 Kreplenmiş ambarında bulunan ve envanter kayıtlarında görünmeyen ve dayanıklı Kraft selülozundan yapılmış kâğıtlar. Extensibility. Bir top kâğıtta. Extended Cooking. Uzun süreli yolculuğa. Genellikle temizlik basınç altında tutup. Duruş öncesi yapılan duruşta laminasyon tipi üretimlerde havaya solvent buharı kullanılacak parçaları montaja hazırlama. Aşırı kaba dokulu kitap için odun yongalarının daha uzun sürede pişirilmesi. Lignini azaltmak Extra High Bulk Book Paper. karışımına pahalı bir dolgu maddesiyle birlikte. yolluk ve yeme-içme gibi harcamaların tamamı. %50 si katı tutkal ve % 50 si değiştirme. kapasitesi. Uzayabilen kâğıt. Esnek kâğıt. Expansion). Ön hazırlık. Bu tür elyaflar bazı sunta fabrikalarında levha Extension of Time. uzun süreli beklemelere ve farklı taşıma araçlarına Extractive. İhracat ambalajı. Uzun süreli pişirme. edilen elyaf. aşan kâğıtlar. Teksif eleği. doğal gazla çalışılan ortamlarda gaz kaçakları. Kâğıtta neme bağlı boyut Extended Size. Dolgu maddesi. Hamur kesafetini arttıran makine. Genişleyebilme. Lignin kâğıdı. bulunduğu ortamlar. Extender. Esnek kâğıt. kaplama amacıyla üretilen bir kâğıt türü. Geniş nip. türü baskı nipleri. Süre uzatımı. karışması. Bir projenin gecikmesi yapımında kullanılmaktadır. Dış fibrilleşme. Exploded Fibers. Krepleme nedeniyle ortaya çıkan ölçü değiştirme özelliği. Masraf. Beklenen gerçek kapasite. donanım. karışımı. Express Paper. ve kimin tarafından ödeneceği belirtilen nakliye. Expansion. Talepler dikkate alınarak. Esnek Kraft. Gider. Fazlalıklar. Patlatmış elyaf. tozların veya solvent buharlarının zarlarında fibrilleşme yaratan öğütme türü. Dolgu pigmenti. aynı amaç Expense. Bitkilerin işlenmesiyle yüklemeye ve boşaltmaya uygun ambalaj türü. Ekspres kâğıdı. Planlanan kapasite. Hava içinde (Fibril selüloz hücrelerinin zarıdır.

Slot Coating). Kuşe çözeltisinin. emprenye edilmiş diğer kâğıtlar için de kullanılmaktadır. Extrusion. hortum lastik kaplamaları gibi üretim sırasında parçayı sıcaklık ve basınçla iterek çalışan makine türleri. Extrusion Coating. Extruder. (Eş anlamlı. Plastik film. Dökme Kuşeleme. Çok dayanıklı. bir yarıktan basınçla verildiği Kuşeleme yöntemi. Extrusion Coating. Solvent bazlı kaplama malzemesini basınçlı bir yarıktan veren kaplama yöntemi. Kraft kâğıtlar için kullanılmakla birlikte. Slot Coating). boru. Extruder Coating. Çekme makinesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extra Strong. 117 . Akıtma Kuşeleme. Ekstruder. (Eş anlamlı. Bodinoz. Çekme. Yarıklı Kuşeleme.

Solma. dekoratif görünümlü ve düşük gramajlı kâğıtlar. Solma. Fabric Strecher. Kutu mendil. fabrikalarının arızalarını azaltmayı ve verimli çalışmalarını imalat alanında yapılan test. değiştirilmesi. Enerjiliyken açık/kilidi açık. Facing Paper. Keçeli pres valsi. parça değişimi ve tamirat gerektiren türde arızalar. Örneğin hırsızlığa karşı koruma Fabric Shrink Sleeve Pres. Elek-keçe değişimi. Minor Stoppages). Elek gergisi. Enerjiliyken kapalı/kilitli. Arıza tiplerini önceden belirleyerek. alıcının huzurunda. Satın etki analizi. Pres keçelerinde tutulan sürekli açıkken. Keçe gömlekli pres. Fabric Shrink Sleeve Purge. sağlayan sitem. Kağıdın solmaya karşı F gösterdiği davranış. Basınç sırasında. Arıza yönetimi politikası. Çalışma ortamında Fabric Purge. yükselmesini veya sıkışmasını önler. Bozulma. Kâğıt üretimi sinyal kesikliklerinde açma yapan kontrol vanası. Renk kaybı. Enerji kesilmesi gibi kumaşlar. akışın kesilmesi istendiğinde kullanım sonucu eskiyen elek veya keçelerin yenisiyle kullanılır. su alma kapasitesini attırmak için Failure. Failsafe Operation. (Bakınız. Konfeksiyon ürünleri. tehlike anında açılarak tahliyeyi Fabric Forming. belirleyerek. Fabric Tension. Fabrika kabul testi. sinyal kesikliklerinde kapatma yapan kontrol vanası. tehlike anında kapanarak güvenliği ve vakumla emilen su. Failsafe) vals kaplaması üzerine. Elekte form verme (kâğıt için). Kâğıt kanıtlamak için. Fading. Örneğin yangın anında elektrikler Fabric Press. Renk atması. (2) Yüz geçirme. Arızanın oluş şeklini otomatik olarak ayarlamaya yarayan mekanizma. Mekanik veya elektriksel olarak gömlek olarak keçenin geçirildiği presler. Fabric. Arıza tipi ölçülen gerginliği. sentetik renk bozulması. malzemelerden dokunan ve kâğıt üretiminde kullanılan özel Fail Close. temizleme kâğıtları. Arıza tipi kaplanan. kutulu pelür kâğıtları ve makyaj Failure Management Policy. (Bakınız. Keçe su tahliyesi. Ürün kaybını önler. Makine giysisi. araştırma. Enerji kesilmesi gibi Fabric Cleaning. Kauçuk durumularında. Arızada açan (vana). kostikli deterjanla manuel veya otomatik olarak Failsafe.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fade. Failsecure. Arıza. Elek veya keçenin Failure Evaluation Mode Analysis. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Elek-keçe. sürekli kapalıyken. üretici tarafından. (Bakınız. Zaman içinde yavaş gelişen Formasyon elekleri. temizliğinde kullanılan. Fabric Press Roll. potansiyel alınan bir ürünün veya makinenin kabul görür olduğunu arızaları önlemek için yapılan çalışmalar. Elek-keçe gergisi. (1)Yüz kaplaması. Keçeli pres. Fade Resistance. Fabric Change. Tekstil. hamurdan veya safihadan geçen kirliliklerin. Failsecure) kaplı olduğu pres bölümü. Arıza tipi ve Factory Acceptance Test (FAT). Arıza tiplerine karşı nelerin yapılması gerektiğini Facing. Arızada kapanan (vana). Kaplama kâğıdı. 118 . Elek gerginliğini elle veya Failure Analysis. pres ve kurutma keçeleri gibi. Yüz silme kâğıdı. Preslerin valslerinin keçe ile kesileceği için açılan kapılar gibi. Her ekipmanda belirli bir arıza tipinin daha sonra ne gibi sorunlara neden olacağını Facial Tissue. Keçe gömlekle su tahliyesi. Çalışma ortamında temizlenmesi. sağlayan sitem. değerlendirme analizi. Arıza analizi. Elektrik kesildiğinde. Yüz değerlendiren analiz. Elek-keçe temizliği. buna uygun hareket eden yönetim politikası. Dokuma. (Bakınız. Güvenli çalışma. Solma direnci. Fail Open. Acceptance Test). Bir karton astar üzerine Failure Mode. Kâğıt makinesinde.

Malzeme yorgunluğu kapatmak için kullanılan sahte döşeme. (Bakınız. Boyut değiştirme. Civata. Hediye paketleme kâğıdı. Yorulma arızası. Feathering. Paçavra veya çimento şartın/koşulun yerine getirilmemiş olması gibi. Fasikül. Somun. Fancy Gift Wrapping Paper. meydana gelen değişme. olması gerekir. bağlantı elemanlarının genel adı. Hava fanı. (1) Hoş görünüşlü ve hediye paketlerini sarmada kullanılan Traşlanmamış kâğıt kenarı. cebri hava Feather Edged Board. Solmazlık. Sürekli form kâğıdı. Hava fanı kullanarak. Saçaklanma. Failure to Danger. Yükseltilmiş döşeme. Fan. Featherweight. (2) Otomasyon odalarında alttan geçen kabloları Fatigue Failure. Yorgunluk. Toz çırpıcı. Fan tutma. Malzeme yorulması. Tüylü kenarlı karton. Sahte basınç. Sabit boya. İşletmedeki en yüksek debili ve darbesiz çalışan pelür kâğıdı. dikkatsiz torbalarındaki tozu çırpan parçalayıcı bıçaklı fan. Raised Floor) Fatty Acid. Tüy siklet. (1) Çerçeve hareketiyle kurutulması yöntemi. Kâğıdın tüylü ince kenarı. Operatörün bakımcı gerektirip bağlayan ve kapak altına yapıştırılarak kullanılan. Çoğunlukla operatör tarafından düzeltilebilecek türde sorunlardır. (1) edilen beyazlık. kuşe dergi kâğıtları. Hata. Kâğıt kalite Fastener. Tüylü çerçeve kenarı. Mürekkebin Fan Out. Yağ asidi. Tüylü kenar. Solmaz FCT (Flat Crush Test). Feather Edge. Fastness. Makinenin işlevini yerine getirmesini gazların birikmesiyle oluşan ve buhar girişini keserek engelleyen durum. kâğıt karton kenarı. Bir arızadan (Failure) kaynaklanabileceği gibi. Kalın cilt kapaklarını kitaba bakımcıya ihtiyaç duyulur. Düz ezilme testi. Featherweight Coated Paper. sokan arıza. İnci beyazı. Failure Rate. kullanım sonucu da oluşabilir. Fan Drying. zemin. kâğıdın. Çok düşük gramajlı kâğıt. İş güvenliğini tehlikeye (Bakınız. (Bakınız. Fast Color. kenarı kesilmemiş karton. Genellikle tankların üzerinde operatörün duracağı ızgaralı Fatigue. Çok düşük gramajlı. End Leaf Paper). Baryum sülfatla elde False Bottom. Sabit beyaz. kesilmemiş. Baskı sonrası kâğıt boyutunda kâğıt üzerinde saçaklı dağılımı. False Floor. sonucu oluşan makine kırılması. Tehlikeli arıza. Solmaz boya. Sürekli yazıcı kâğıdı. doymuş veya doymamış yağ asitleri. Pişiricide yoğuşamayan Fault. hamur pompasıdır. Sahte döşeme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ sağlamak için kullanılan bakım tekniği. Gramajsız kitap kâğıdı. düşük basma Featherweight Book Paper. Kıllanma. Fan pompası. False Bottom) türetilen.. Haslık. temizlik işlerinin yapılmamış olması veya belirli bir Fan Duster. (Bakınız. Çeşitli karboksil asitlerinden False Floor. topundaki her yaprağı kenarından kaldırmak suretiyle. yapılan kalite kontrolu. Safihanın havbesiz. Light Fascicle. Feather Edged Decle. (2) kâğıtlar. pişirmeyi engelleyen basınç. Perçin gibi sorunları için de kullanılabilir. Otomasyon sistemlerine ait bir tanımdır. Weight Coated Papers). Has boya. Çerçeve kenarı. Fanlama. Color Fastness). İnce basıncı olan ve hamur kasasına hamur basan işletme pompası. Bağlantı elemanı. olukları üzerine baskı uygulanarak yapılan ezilme 119 . Tüylü kenar. Fast White. False Pressure. Ciltci kâğıdı. Arıza oranı. dekoratif gerektirmediğini anlaması için kendi işini çok iyi biliyor görünümlü kâğıtlar. Tornalanarak tüylendirilmiş kenar. Oluklandırılmış renk. Arıza sıklığı. Arızada ise bir Fancy End. (Eş anlamlıları. tırtıklı karton. Pelür kuşe kâğıdı. Boyanın sabitleme özelliği. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş Fanning. Fan Pump. Tüylenme. Kenarları üretim sırasında Fan Fold. basit Fan. Dış etkilerden etkilenmeyen boya veya renk. Fanlı kurutma. Çok yüksek debili.

Keçe aplikatörü. Felt Board. Bir süreçte. Keçe regülesi. arttırmak için kullanılan bir karton. Preslerde son nipten Feltt Air Supply Unit. oluklu kâğıda 23°C de % 50 nemli ortamda ve Felt Cleaning. Preslerde üretim sırasında bilinçli ve yapısı hakkında edinilen bilgi. Keçe valsi. işlemini yapar. kullanarak sistemi kontrol etmeye çalışan kontrol sistemi. verilerek keçenin içinde hapsolmuş rutubetin atılmasını Feeding. His. Vakum altında pres sistem çıkışındaki değişken değeri ölçerek. (2) Kartonla tavan emici. Ses Felt Brown. Hamur beslemesi. Duvarlarda ses emilimini kâğıtlar. Felt Guide. Keçe şartlandırıcı. 120 . Keçenin Sistemi bozacak etkileri çok iyi hesaplayarak kontrol kaçmasını önleyen pnömatik klavuz. Keçe temizliğinde Felt Run. Felt Conditioner. Kâğıt makinesi değeri ölçmeden. kullanılan bir nişasta türü. sıyırmak olan vals raspası. Keçe kurutucu. Bir siteme giren hamur/ham ve keçenin sağa sola kaçmasını önleyen hareketli vals. keçe tüyleri. Kaba karton. Feeder. Besleme. Keçe şartlandırma. Keçe temizliği. Felt Roll Doctor. Keçe izi verme. Kâğıt yüzeyinde görülen kopmuş Feed Water. Felt Applicator. Keçeyi ıslatarak su veren kesafet kontrol sistemi gibi. Keçeleşme. Kazana giren suyu Felting. Keçe altında bulunan Feedstock. Ambalajlık kraft. olarak veya sorunlar nedeniyle oluşan izler. onun kalitesi Felt Mark. sağlayan silindir. Felts Deadening (Deadening Felt). sistem keçelerinin temizlenmesini sağlayan. Keçe klavuzu. Kurutma grubunda keçe valsleri özellikte üretilmiş gramajlı kartonlar. Besi suyu. Dokunma hissi. Kurutma grubunda. kimyasal veya zift emdirilmesi için emici Felt Roll. İleri beslemeli kontrol. amacı safiha kalıntılarını kurutucu. 24 saat belirli bir baskı uygulanarak yapılmaktadır. ve düzeni. Pres keçe temizliği. Bir sisteme mal besleyen besleyici. Keçe Regüle valsi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ testi. taşıma kapasitesinin arttıran yapı. Felt. Geri beslemeli kontrol. Besi suyu ısıtıcısı. Kimyasallar ve deterjanlarla yapılan keçe temizliği. Kağıda dokunarak. Kâğıtta iç tutkal olarak Felt Cleaning Compounds. Beslemek. (1) Tavan kartonu. Keçe sonra keçe valsine konulan. Feculose/Fecule. safihayı taşıyıcı veya suyu Felt Roofing. Kaba görünümlü. Fider. Felt Dryer. Ses emici karton. sistemin matematiksel medelini preslerinde. birbirine girmesi. Keçe görünümlü. içine buhar (2) Elektrik sistemlerinde enerjinin geldiği nokta. Tüylerin veya safihada elyafların çürük buharla ısıtan sistem. Keçe vals raspası. Keçe izli. madde. kâğıda yaş izler vererek yapılan üretim. Patates nişastası. Keçe temizleme maddeleri. yalıtımı yapma. Keçe düzeni. temizleme sıvısı. Bu test. Esmer renkli. (1) Besleyici. Kâzan besleme suyu. Kurutma grubunda keçelerin yönü kullanılan aparat. Keçe. (1) Keçe. Feedwater Heater. gözeneklerinin su girişinden düzeltmeye çalışan süreç kontrol tekniği. kurutma gruplarında kullanılan. Keçe tüyleri. Sentetik iplerden dokunmuş ve Felt Marking. keçeleştirilmiş veya keçeleştitirilmeden. Değişken Felt Finish. Feel. pompa emişine Felt Conditioning. tahliye edici özellikleri olan kumaşlar. Deterjan ve kimyasallar karıştırılarak yapılan pres keçesi Feed. (2) Karton. Feedforward Control. Keçe izi. preslerde ve Felt Paper. Felt Guide Roll. Örneğin pompa çıkışındaki kesafeti ölçerek. Tavana bitümlü karton serme. Felt Hairs. Keçe hava besleme ünitesi. sürünme hızında işletmeye hazırlama. Keçe kartonu. Feedback Control. sargılık sönümleyici karton keçe.

Elyaf Fertilizer Bag Paper. oluklu mukavvalarda. Dişi dişleri olan. Elyaf bağı. Elyaf pisliği. Felt Stretcher. ısıtılmış elyaf kümelerine darbeler vurarak elyaf tanelerine ayırma işlemi. Fiber Binding. (1) Kalendere veya F-Flute. Elekte ise kâğıdın üst tarafı. Keçe yüzü. Fiber Coarseness. Hamur içindeki elyaf Fiber Analysis. Fiber Bonding) Felt Sided. Anilin süreciyle ışığa hassas hale sonucu elyaf çapının azalması. Fiber Debris. Pres keçesini önce Fiber Can. (2) Karton izi oluşmuş veya özel iz verilmiş kâğıt. dalga ve K dalga türleri de vardır. (2) Bobin makinesinde. (2) Genel kesilmesi.7 mm ve oluk sayısı 350 dir. anlamda nadiren selüloz kelimesi yerine kullanılır. Keçe izli kâğıt. Elyaf sınıflandırması. Disperger denilen yüzde cinsinden oranını tayin etme. aşırı şişmesi. Female Thread. Elyaf kopuğu. Keçe izli taraf. (Eş anlamlı: Fiber Binding) Felt Whipper. Keçe sevk valsi. Gübre torba kâğıdı. Elyaf eksen oranı. Genellikle miligram/100 metre olarak ifade edilir. sayıca veya ağırlıkça. Elyaf dağıtma. Keçe temizleyici. Hurda kâğıtlardan yapılan kartonlar. olarak adlandırılır. Fiberboard. Hücre duvarının soyulması Ferro Prussiate Paper. (Bakınız. Fiber Cut. Festoon Drying. Fractionation). Kaplama levhası. Fiberboard Sheating. A dalga. pres keçesi elyaflara ayrılmasıyla oluşturulan levhalar. olarak oranları. Titanyum alaşımlı ağırlığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Felt Side. Yaş kısımda. Dalga. Keçe yüzlü. Bu oran değeri elyafta performans özelliklerindendir. Elyaf Düşük nikel alaşımlı. bağlarıyla. Matbaacılar tarafından baskı yüzeyi oranı. özellikteki elyafın. kenar kesimi ifadedir. gibi dişleri dışarıda olanlara erkek diş denilmektedir. Safihanın keçeye temas Fiber Axis Ratio. Elyaf çökmesi. F dalga (mikro dalga) olukluda. gerilen iplere asılarak bir kamarada kurutulması. Container). Odun yongalarının Felt Sided Paper. Nipel uzunluklarına göre elekte sınıflara ayrılması. (Bakınız. Elyaf levhası. levha. Kurutma keçesinin Fiber Bonding. (Eş anlamlı. Kraft kâğıdının kompozisyonu. Ferritik paslanmaz çelikler. Öğütme sırasında elyafın Fiber (Fibre). Askılı kurutma. Elyaf boyunun çapına ettiği tarafı. E yarılarak kopması. Bir hamurun içindeki farklı elyafların yüzde bir türü. Keçe gerici. bölünmesi ve tozlaşması. Fiber Composition. Ferritic Stainless Steels. Keçe gergisi. Keçe yüzü. ekipmanları kullanarak. istenilen dışı istenmeyen maddeler. (1) Duralit. Karton varil. kâğıdın kenardan 0. desteklenmiştir. Fiber Sorting. Harman bileşenleri. Fiber Collapse. tüm örneğe göre. Keçe tarafı. Bir boru Fiber Classification. Alınan örnekte. Elyafların bağlantı parçasında manşon gibi dişleri içeride olan. İpliksi selüloz hücreleri. Genellikle daha olan oranı. Felt Tension. bağlanması. Dişi diş. Elyaf analizi. paslanmaya karşı dayanıksız. Varil alt ve üst kenarları metalle dışına monte edilen sistem. F-dalga. çap nedeniyle değişen kurşun içeren Molibden. elyafın uzun veya düğümlü olması yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir nedeniyle kopması. Aluminyum. Fiber Dispersion. paslanmaz çelik. Elyaf hasarı. Levha. tutkalla veya mekanik başka yöntemlerle Felt Transfer Roll. C dalga. Rejek. 121 . bazen kabalığı. Fiber Damage. Birim elyaf uzunluğunun. getirilmiş mavi görüntü veren ozalit kâğıdı. Bir elyafın boy ve en eksenlerinin birbirine düzgün olan üst yüzey. Elyafların birbirine hidrojen gerginliği. Keçe gerginliği. Elyaf kesiği. Elyaf cüssesi. olukların prese giren safihanın. B dalga. Safihanın direkler arasına Fiber Container. oluk yüksekliği sırasında uzun bir elyaf nedeniyle. (1) Elyaf. Elyaf büyüklüğü. Tekstilde ve nakliyede kullanılan döverek arkasından basınçlı suyla temizlemek için keçenin karton variller.

Buna “Brushing Out” fırçalaşma da kalsiyum karbonat yüklenmesi. Elyafın üzerinde oluşan kavuşturulması. Kurutma ve yol açan. elyaf topaklanması. Fiber Lifting. Boy Fiber Stiffness. Dosyalama kâğıdı. Elyaf kabarması. Karton varil. Kâğıt hamurunda. Kâğıt makinesi beyaz Fiber Flexibility. Sıcak ve sulu bir ortamda Fibrillation. yavaşsa frenleme etkisiyle enine doğru dizilirler. Elyaf seçme. Fiber Classification). Elyaf esnekliği. selüloz hücrelerinin içinin kuru. Elyaf uzunluğu. Elyaf kalkması. Elyaf yüklenmesi. Elyaf doyum noktası. Elyaf kümelerini açarak Fibrage. Fibril. İşletme ekipmanları.) Fiber Length Index. Fiber Network. askıdaki elyafların Fiber Sorting. Odun hücrelerinin duvarındaki katmanlı yapı. Elyafların hücre üzerinde kalan elyafların yüzdesi. elyafların yönlenmesi. (Fr. Elyaf açıcı. oluşturması. Saha testleri. Elyafın bükülmeye karşı seçimi yapma. Üretim sırasında hamur hazırlama Fibrous Materials. Elyaf sertliği. Elyaf. hamur kasasından çıkış hızı ile elek hızı arasındaki farka göre. Fiber su uzun döngüsünde elyafın geri kazanılarak. Elyaf ağı. Fiber Loss. Uzunluklarına göre kümelenmesi. Field Device. Fabrika ortamında yapılan testler. Elyaf kümelenmesi. Arşiv kâğıdı. bitkilerin elyaflı kısımları. mukavemeti. fakat hücre duvarlarının sulu olması durumu. Düğüm açma. şişmesi sonucu oluşan düzensiz grenli görüntü. Fibre (Fiber). Elyaf sınıflandırma. Saha cihazı. Türbo seperatör veya Fiber Ultrastructure. hücre zarlarının kalkması. Saha kablolaması. ıslatma aşamasında. pulperden açılmamış olarak çıkan yapısı. İplikçik. Mikroskobik elyaf hücre duvarı tokatlayıcı/deflaker türü. (2) Hamur içindeki elyafların mekanik kökenli elyafla yapılmış kâğıtlarda elyafların uzunluklarına göre oransal dağılımı. kâğıt yüzeyinden elyaf öğütücüde veya hollenderlerde. Elyaflı maddeler. File Back Paper/Board. 122 . Elyaf sınıflandırma. zarlarının parçalanmasıyla meydana gelen iplikçikler. Fibraj. Elyafların kuruma Field Cabelling. (Zıt anlamlı. Saha borulaması. dayanıklı safiha fabrika içi kablolama. (1) Safihadaki Fiber Puffing. Saha boruları. elyafların birbirine bağlanmasını güçlendiren bir yapıya Fiber Loading. elyaflar boyuna Field Piping. İdeal şartlarda dizilim düzenli bir dağılım Field Works. Elyaf dizilimi. Elyaf geri kazanma. Saha işleri. Elek Fibril (Fibrillae). kendi boruları dışında kalan fabrika içi borulama. borular ve Fiber Orientation. Fiberizing. Elyaf uzunluğu endeksi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Distribution. içindeki elyafların alınması. (Eş anlamlı. Elyafların konik yapılan baskı işlemi sırasında. Fiber Flocculation. Fibrilleşme. Fiber Floc. kesimi sırasında bıçak yüzünde meydana gelen üs tüste Fiber Length. Elyaf kaybı. Elek hızlı ise. Fiber Fractionation. dövülerek. Tüylenme. düzenli şekilde katmanlaşmış elyaf tabakası. faktördür. Bir ve çok yıllık kısmında ortaya çıkan kayıplar. Elyaf dağılımı. denilmektedir. Fiber Recovery. Kâğıtta enine ve boyuna dayanımları belirleyen temel Field Tests. Elek üzerinde elyafların tanklar üzerine takılan ölçü ve kontrol cihazı. elyaf topaklarını dağıtmaya yarayan elyaf açıcılar. Ekipmanların dizilirler. Kâğıtta yüzey bozukluğuna Fiber Saturation Point. Fiberizer. elyafı bir elekle ayırma. göstermelidir. Hollender veya öğütücüde elyafların elyafların dağılmasını sağlama. Isı uygulanan baskıda. Elyaf dokusu. Ekipman dışında sırasında hidrojen bağıyla bağlanarak. parçalanıp daha ince ve saçaklı hale getirilmesi. beyaz suyun Stiffness). elyafların dağılımı. Fiber Drum. Hamur içindeki elyafları uzunluklarına göre ayırma.

İnce kum. yedek dosya kâğıdı. Pelür kopya kâğıdı. Film Coated Offset (FCO). dar. Fine Bubble Diffuser. Filler. kata göre farklı harmandan üretilmiş kartonlar. enerji üretmek. Teksif eleklerinden çıkan su. Filtreleme yardımcıları. Dosyalamaya difizör. Kesin kabul. şeklindeki maddeler. Parçacıkların elyafa yüzeyi özel kâğıtla kaplı valsler. Dolgulu valsler. alt kata arazi doldurmak. Pigment veya kuşe olmaması. ikinci ve üçüncü yaprak olarak konulan. Dupleks kartonlarda. yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve alt katmanları üst Filtrate. % 100 kimyasal selülozdan üretilen. Filled Bristol. (2) Çok katlı kâğıtta. Zerrecikler. Kâğıtta yüzey düzgünlüğü sağlamaya Final Acceptance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ File Copy Tissues. Kolej yedeği. Fine Grit. Dolgu oranı. Filtration Retention. Daktilo ile yazılan makinelerde kaplama yapıldığı için kaba bir yüzeyi evraklarda. gübre konulan kartonlar. ağırlıktaki yonganın kapladığı hacim veya alan. Fill-in. Filtreli su alma. Film kaplı ofset kâğıtları. Semi Fine) kuşe kâğıtlara (LCW) alternatif bir kâğıt türü. gramaj sağlayıcı alt Final Disposal. sorunsuz Filter Paper. kabarcıkları üreterek ortama oksijen transferini üst seviyeye Fill Factor. yapmak veya biyolojik dönüşümler ön planda gelmektedir. Hamur içinde bulunan toz Filter Aids. (1) Dolgu maddesi. Filtreleme. Filler Clay. Fill. Atomik Filler Paper. Film Press. Files. tuğla veya çimentoya karıştırmak. Atıklarda en son katmanlar. Mikro kabarcıklı difizör. Hamura katılan kalsit. alt katı üst kata göre farklı hamurdan üretilmiş Bristol Filtration Rate. Bir kâğıt makinesinde. Boşluk. Dolgulu karton. Birim filtre yüzeyinin karton. Genellikle çok katlı olarak kâğıtlar. Filtreleme oranı. Filled Rolls. dolgulu kâğıtlar. Bunlar arasında. Kaolin. Filtrelemeye yardımcı maddeler. İnce toz. Arıtmalarda kullanılan ve çok küçük hava hazır. düzgünlüğü sağlanmış. Dolgulu Bristol. Toz elyaf. (Bakınız. File Folder. Dosya klasörü. Kâğıt hamuruna dolgu Fine. Birinci hamur kâğıt. Filtre kâğıdı. Film pres. Elekte tutunma. alınarak üretilmiş. toz filtrelerinin yapımında kullanılan Filled Board. Kırıntı. Kati kabul. Tam en. uygulanan yok etme işlemi. Baskıya uygun. Dosya kâğıdı. Çapı maddesi olarak katılan kil. Ölü elyaf. kaolin Filtration Water Removal. Klasör. Filtration. tutunmasını sağlama. Nipsiz Fines. Öğütüm inceliği. Dolgu kili. hamuru katkı maddelerinde aranan incelik. kâğıdıyla ana sayfanın kopyalandığı ince yapraklar. Kâğıtta dolgu maddelerinin anlamlı. Doluluk faktörü. Azami en. Kalenderlerde kullanılan. Mekanik selülozla üretilen kaba kâğıtlar Dergi ve katalog yapımında kullanılan ve düşük gramajlı bu tanım dışındadır. geçireceği/filtre edebileceği miktar. karbon bulunmaktadır. Hava geçirgenliği dikkate olarak üretilebilecek azami kâğıt eni. Kırıntı. Filter. Yıkama veya filtreleme sonucu çıkan sulu kısım. Dolgu kartonu. Yuvarlak elekli makinede. 123 . (Zıt Filler Content. Film kaplı. yaramaktadır. boyu kısa olan ve ağırlığı önemsiz olan elyaf. Yonga beslemede belli çıkaran difizör türü. Baskıda koyu renklerde keskinliğin Fineness of Grind. Filtre. yüzey yapılmış düzgün yüzeyli grafik kâğıdı. Örneğin Kizelgur. Çok ince tabaka kaplama Fine Papers. türü maddeler. Son imha işlemi. Filler Board. Süzme çamuru. Film Coated. Parçacıklar. Coarse Fiber) ağırlıkça selüloza göre yüzde miktarı. Kısa ve ağırlığı olmayan elyaf. Film kaplamada kullanılan pres.

İnce dişili zımpara Fire Safety. Yangın alarm sistemi. Köknar. Külhan. sarma. Ateşe dayanıklı. üretiminde kullanılan bir ağaç. gözle farkına Fireworks Paper. Fire Supervisor. Kenarları tıraşlanmamış ilk kademe. Sonlandırma bölgesi. (1) Kâğıdın yüzeyinde kuşe inorganik elyaflar la ateşe kısmen dayanıklı hale getirilmiş kaplama. Yangına dayanıklı gövde. fişek sarımında kullanılan. Yanabilir kâğıt balyalarının olan. Softwood). 25”X40” veya 26”X38” ebadında (1000 inç²) Fire Watch. İlk kademe. Kesme. tıraşlama. First Aid. Dayanımları için özel değerler Fir. Yangın söndürme cihazı. yüzey düzgünlüğünde veya parlaklığında. sarım sonrası First In First Out (FIFO). Düşük gramajlı ve varılan değişiklikler. Finishing Area. Bitim. First Pass Retention. Fine Screening. Bu tür ağaçlar daha geç Firing Hood. Matbaa artığı. çıkmaması. Finishing Broke. Hamur içindeki boyutları çok küçük Fire Lane. Ateşe dayanıklı kâğıt. Sonlandırma. Fire Extinguisher. Finishing Waste. Alev boruları. parçaları. İlk giren ilk çıkar. İnce eleme. elyaf dışı esnek maddeleri ayırmaya yarayan metal parsellere ayrılarak yangına müdahale amacıyla çevresinde elekli ekipman. sorumlu kişi. eleğe verilen toplam hamura oranı. Kâğıt ile ilgili imalat ilgili ekipmanları ve prosedürlerin gereklerini takipten işlemlerinin yapıldığı atölye. İşlem odası. İşleme. Çok kademeli buharlaştırıcılarda Firecracker Paper. Matbaa artığı. İlk yardım. çeşitli işlemler yapma. Zımpara taban kâğıdı. İkmal salonu. kâğıt Herhangi bir kap veya konteyner veya tankın. Ateşe dayanıklı Kreplenmiş kâğıt. Fire Protection. (Bakınız. Son zımpara kâğıdı. Safihada kalan elyafların ve elekten süzülen parçacıkların 124 . Fire Tubes. Fabrikada yangınla Finishing Room. Fire Alarm System. İşlem. İnorganik bile olsa. Kaynak ve ateşli işlerin kâğıdın. sayma. inçin binde değeri üzerinden kalınlık değeri. Tamamlama. Finishing. kâğıdı. 50 pound (22. kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fine Screen. Uygun kimyasallarla ve Finish. Fireproof. İnce elek. Finishing Paper. kâğıt kişi. İşlem bitiminde. Yangın yolu. tüpü. ve tüylü bırakılan. İğne yapraklılar ailesinden ve selüloz bulunmamaktadır. büyürler. Bitim puanı. (2) Fiziksel görünüş özellikleri belirli düzeydedir. İlk geçiş tutunumu. İşleme. iz verme gibi çeşitli etkiler yaratmak için yapılan kâğıtlar. Yangın süpervizörü. Fireproof Paper. her elyafın ateşe dayanımı işlem veya işlemler bütünü. paketleme gibi işlemler bütünü. Bu nedenle “Fire-Resisting” ifadesi yaratma. köpük veya su bulunan yangın söndürme kalan hamurun. Üzerinde Fireproof Crepe. yangına üzerinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan döküntü kâğıt belirli bir süre dayanacak şekilde yapılmış olması. Fireproof). (Bakınız. Ateşe dayanıklı. Fişek kâğıdı. Yangın gözetmeni. Havai fişek kâğıdı. ağırlığındaki. Fire Resisting. Kazanlarda alevin içindeki Finish Points. Stoklarda tüylü kenarlarının kolay alev alması nedeniyle tercih edilen tarihe göre ilk giren stokun öncelikli olarak stoktan çıkması. İşlem değişikliği. İlk tutunum.7 kg) borular. İçinde Hamurun elek üzerinden ilk kez geçişinde. Yangın güvenliği. daha doğrudur. Fire-Resistant Construction. First Effect. Bir yapılması sırasında faaliyetleri izleyen ve yangın inç uzunluk 1000 puandır. çıkan yangının söndürülmesi gibi görevleri olan Finish Variations. Yangından korunma. elek üzerinde kimyasal toz. Matbaalarda. tutkallı kâğıtlar. ve aralarda bırakılan güvenlik yolları.

Manuscript Cover). Bu değer hamur Flag. Flaş tankı. Fish Eyes. Fixative. Flaş buharı. Balık sarma kâğıdı. Fışkırma. zararlı maddeler giderek artar. nedeniyle. Five Why’s. Flanş. Sabit nokta ölçümü. ikinci eski bir yöntem. Düz. koymak. Beş neden. basınç düşümü sonucu kondensatın ani buharlaşmasıyla Fixing Agents. Flame Resistance. Kâğıt etkisiyle oluşan. tankı içinde meydana gelen ve basınçtan kurtulmanın Fixed Point Measurement. rengi ve parlaklığı nedeniyle. (2) Boyanın elyafa bağlanması için kullanılan kullanılan tank. Alevlenme direnci. için kullanılan parça. Buradaki “Flaked” yufka anlamında elde kademede azotça zengin maddeler oksitlenirler. maddeler. Sabitleyici. Flanş bağlantılı. biyolojik oksijen ihtiyacı. Kondensat tanklarında yaygındır. Flange. Karbonca zengin maddelerin oksitlenmesi görüntü. Püskürme. First Stage Biochemical Oxygen Demand. (2) Bayrak atmak. Selüloz üretiminde. Yanmanın alev Fish Paper. Şlaym veya başka kimyasallar Flame Proof. Ateşe dayanıklı değildir. Kraft kâğıdının benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Aleve dayanıklı. Fiscal Manuscript Cover. kâğıt üzerinde görülebilen yuvarlak lekeler. kâğıt parametreleri için tarayıcı türü ölçüm teknikleri Flash Steam/Vapor. kapalı su döngüleri yaratıldığında. İlk aşamada Flaked Dryer. blöf nişastanın bağlanmasına yarayan maddeler. Flat. Flaş karıştırma. Flange Mounting. Pul şeklinde olan. geçirmeyen mumlu kâğıt. (1) Hurda kâğıt oluşan ikincil buhar. Aydınlatma armatürü. Birinci kademe Flake. su içinde karıştırılmamalıdır. kâğıdın kopuk olduğu kasasına verilen hamurun kesafeti ve elek altı suyunun yere konulan ve kopuğun varlığını ve yerini belirten kâğıt (beyaz su) kesafeti ile de hesaplanabilir. Fixture.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ miktarlarını görmek açısından önemlidir. Tutunum sağlayıcı. Bobine ek yerini belirten işaret %90 arasındadır. Balıkgözü. Diğer işlemi. Yeşil ve dalgalı çıkararak şiddetlenmesine karşı direnç. yapılma safihadır. Pullanma. Fittings. işlenmesiyle elde edilen ve yandığında alev çıkarmayan Fish Wrapper. Belirli ölçüde yanmaz kâğıt. 125 . balık derisi desenine Flame Resistant Paper. Kuşe kaplamanın pul pul olup (Bakınız. Sabitleme maddeleri. Bu değer %50 ile parçası. Mali defter kapak kâğıdı. (1) Bayrak. Kâğıt bobininde. Askıdaki kâğıdı alttan üfleyerek kurutan karbonca zengin maddeler oksitlenirler. kurutulduğu bir mekanik selüloz kurutma tekniği. Blöf tankı. Katlanmamış. için gerekli. ölçü kafasını Flash Mixing. Kütle boyaması yapılan olarak yapılan karıştırıcılarda çok hızlı yapılan karıştırma kâğıtlarda renk ölçümleri bu yolla yapılmaktadır. Reçinelerde pul şeklindeki oksijen ihtiyacı. Pul. Atık su sistemlerinde özel sabitleyerek yapılan ölçme tekniği. yok edilmesini sağlayan maddelere sabitleme maddeleri blöf sırasında çıkan buharın tehlike yaratmaması için denir. Bir sorun karşısında beş kez arka Flash Drying. Balık kâğıdı. Alev almaz kâğıt. Boru bağlantı parçaları. fakat yangını körüklemez. dökülmesi. kalitesini ölçen QCS sistemlerinde. Elyafa boya veya Flashing. Presbant kâğıdı. Boru hatlarına boruları birbirine bağlamak Fitter. Bunların kâğıda bağlanarak Flash Tank. Damlacık şeklindeki selüloz arkaya neden sorusunu sorarak kök nedene inen sorgulama parçacıklarının bir hava fanı önünden dökülerek tekniği. kısa süreli patlama benzeri olay. Flaş kurutma. Koku ve nemi kâğıt. Flaking. Daha sonra. Canlı buhar kaçaklarıyla işlemede. Tesisat ustası: Montajcı. Buhar sistemlerinde.

düzeneği. Flex Resistance. üzerine basınç elde edilen selülozdan üretilen kaba kartonlar. Bükülme sertliği. (Eş anlamlı. edilmesiyle elde edilen esnek elyaflar. Kâğıtlardaki kaba/dişli görünümü akik. Oluklu Flat Finish. Flattening (of Paper Surface.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flat Boxes. Flat Drinking Cup Stock. Bir ucu destekli diğer Flat Ream. orta kısma yapılan baskıya karşı paketler haline getirilmiş kâğıt topu. Flekso baskı. Düzgünlük. (Tappi T808 veya Flexible Cover. Flat Crush Resistance. Yüzey Flexural Rigidity. dosya kâğıdı. (Bakınız. kırılgan olmadığı için kullanılan bir karton türü. Flekso baskı. Elek altında bulunan. mürekkebi kâğıda aktaran baskı yöntemi. Bükülme sertliği. Kılcal çatlak. belirlemeye yarayan. Flat Drayer. Kitap kapaklarında. kurutmak için kullanılan bir yöntem. Flekso baskı mürekkebi. Keten kartonu. Tipo baskı. Zımpara yapraklardan oluşan kâğıt tomarı. yapımında. Ebat kâğıtların top olarak Flaw. Elyafların vulkanize satılan bardak kâğıtları. Keten bitkisinin saplarından mukavvanın düz olarak yatırılıp. Esneme dayanımı. metal esneme mukavemeti. Flat Flax. Konveyör kurutucu. Dökme ambalaj kâğıdı. Kaplanmış kâğıtları salmastra gibi işlerde kullanılan elyaflar. düzgün ve mukavvalarda baskı için kullanılan bir mürekkep desensiz yüzeyli işlenmiş kâğıt. Paket kâğıt. Kolej yedeği. Bir kartonda her Flat Screen. çatlaklar. (Bakınız. üzeri çakmaktaşı tozuyla kaplanarak kullanılan kâğıt. Flexural Flat Wallet. uygulanmasıyla yapılan dayanım testi. Esnek elyaf. Sade yüzeyli. T825). Flat Boxes). (Tappi T566). Flexographic Ink. Ebat halinde Flexible Fiber. test sonucu laboratuvarda elde edilen Flats. Düz ezilme direnci. Flatness. Flat Bundle. Döner bir vals Flat Plate Orifice Testing. Fleksografi. Mühreleme. Eski adı anilin baskı olan. Düz elek. Çıkışına levha halinde ince delikli iki ucundan destekli ve orta kısma ağırlık uygulanarak elek konulmuş ve içindeki diyaframlarla darbeler yaratarak yapılan dayanım testi. Bu test cilt kartonlarında hamur eleyen elek. selülozu. Zımpara taban kâğıdı. Ezik kâğıt bobinleri. Flexographic Printing. Bobin halinde olmayan ebat Oluklu mukavvalarda kullanılan bir baskı yöntemi. Blok kâğıtlar. Top kâğıt. Kolej yedekleri. Esnek kapak kartonu. Düz ezilme testi. 126 . Ebat kesim kâğıt. Vakum kasaları. Bu tür odunsu bir yıllık bitkilerin Crush of Corrugated Board). Oluklu mukavvanın düzleştirme. Flat Crush Test. Düz orifis plaka testi. Dosya kâğıdı. Flat Rolls. mukavemet değeri. koyma direnci. Vakum üzerine sarılmış esnek kauçukla veya polimer plakalarla pompalarında kapasite belirleme amacıyla kullanılan test yapılan rölyef baskı türü. Kendir. Kese kâğıdı. Bardak kâğıdı. iki valsten biri mürekkeple temas ederken. Rigidity) Flat Wrappers. Düz paketleme. Flexural Resistance. Flat Suction Boxes. Döküm malzemelerde görülen paketlenmesi. Fleksografik baskı. Keten. vakumla Flat Writings. Parlak olmayan. Flexography. birbirine temas eden Flat News. Flexural Stifness. Düzlük. Bükülme dayanımı. Paketlenmiş su emişini sağlayan kasalar. Genellikle conta. Tek duvarlı oluklu Flax Board. yapılmaktadır. Ebat kesilmiş gazete kâğıdı. Kutuların dayanımını önceden veya cam küresel bir parçayla perdahlama. Ebat gazete kâğıdı. Flat Paper. Top halinde satılan Flint Backing Paper. Ebat kesilerek 500 lü ucu boşta olan kartonda. kesilmiş kâğıtlar. diğeri uygulama valsi olarak.

Topaklanma. Flotasyonlu mürekkep gidermede kullanılan ana ekipman. Atık sularda Flotation Dryer. (2) Hamur kasası. de. Oynak kapaklı kutu. Float Type Level Controlled Headbox. Flotasyon. emici kasadan görüntüye kavuşturulması. Sıvı içindeki jölemsi parçacıklar. Flok. Un torbası kâğıdı. Flooded Nip Coated. Perdahlama. Florist Crepe Paper. Kırçıllı doku yaratmakta kullanılan elyaf. Yüzer vals. Elyaf tozu. Akış şeması. ürünün içine yumak yapılarak konulan ve Flow Coefficient (Cv). Avara silindir. Zemin örtü kâğıdı. Zemine depolama. Floor Storage. Debi. Flow Chart.Kv 127 . Perdahlı kaplama kâğıdı. Headbox).156. Flint Paper. bulunan askıdaki parçacıkların. sağlayan polimer türü maddeler. koridora depolama. Taşmalı (nip) kaplama. Tekstilde ürünün düzgün basamaklarını ve mantıksal tercihleri gösteren şema. seviye kontrollü hamur kasası. Kümeleşme. Float. Flotasyon ünitesi. Temassız olarak bir bulunan askıdaki katı parçacıkların. 16˚ C tüylenmeyen türde pelür kâğıdı. Ölü elyaf . Yüksek basınç fıskiyesinden sonra. Flotasyon hücresi. Yumak pelürü. İki vals arasında gevşeyerek safihanın kâğıdı. Uçuşma. Keçeyi düşük basınçta Flint Glazing. Flooding Shower.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flint Glazed Box Cover Paper. aşındırıcı tozlarla kaplanarak kullanılan kâğıt. Yıkama fıskiyesi. kasası. Birim olarak (GPM) kalıp. Keçedeki su dağılımını Kâğıt veya karton yüzeyinin perdahlanarak. Faaliyet Flocking Tissue. Mühreleme. Akış faktörü. Flocculant. Kartondan. (2) Topak. topaklaşmasını havbe içinde kurutma veya Kuşeleme yapan sistem. Floating Drier. buhar kapanı. Matris kâğıdı. (Bakınız. Şamandıralı Flotation Cell. Flip Flop Box. Şamandıralı kondenstop. camsı düzenler. kapak kısmı oynak olarak kullanılan dupleks karton. yüzdürme yoluyla uzaklaştırılması. Yüzdürme. krep raspası arkasındaki ilk kurutma silindiri. Flocculation. Akış katsayısı. Çiçekçi krapon kâğıdı. Akış Flock. Flow Factor) Cv=1. araya toplanması. Kreplemede. Krapon Flitting. Şamandıra. Float Steam Trap. Zımpara yapımında üzeri Flooring Felts. Döşeme kâğıdı. Zımparalama. polimer kullanılarak bir Flow. Palet üzerinde fabrika Flints. Flour. Çiçekçi kartonu. Kaplama Çakmaktaşı tozuyla üzeri kaplanarak elde edilen ve kutu hamurunun silindir üzerinden akıtılarak nip arasında yapılan kartonlarının üst kaplaması olarak kullanılan düzgün kaplama. görünmesi için. yüzeyli camsı kâğıt. zeminine. Sıvı içinde oluşan topaklaşma. Kalıp kartonu. Florist Tissue. Perdahlı kâğıtlar. (PSI) (Bakınız. Su yüzeyinde durma/tutma. Stereotipide döküm için kullanılan kartondan yapılan dişi Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Flotasyonlu mürekkep giderme. bir dakikada bir galon olarak akan ve vana üzerinde bir Flong/Flong Paper. Florist Parchement Paper. PSI basınç düşümü yaratan suyu ifade eden katsayıdır. önce kullanılır. Kümeleştirici. hazırlanmış kutular. Atık sularda Flour Sack Paper. Floklaştırıcı. Akım şeması. Yüzer kurutma silindiri. Çiçekçi parşömeni. Çiçekçilerin buket yapmak için kullandığı renkli salınması. Çiçek ambalajlamada sakız kutularındaki gibi. Mürekkep parçacıklarının elyaf yüzeyinden söktürülerek Floc. (1) Kırçıl. Akış. krapon kâğıtları. Flotasyon yardımcı maddeleri. Çiçekçi pelürü. Flow Box. sigara veya Florist Boxboard. Şamandıra tipi Flotation Deinking. Zımpara kâğıdı. (1) Sabit seviye kasası. Yüzer kurutucu. Flotation Aid. Floating Roll. yüksek debide ıslatan fıskiye.

Kâğıt hamuruna katılarak. Floresan boya. Kazanlarda. Flow Velocity. Havbe ve havalandırma kanallarda anlamlı. Akış algılayan kontaklı anahtar. Optik boya. Akışkanlık hamurun düzgün ve eşit akışını sağlayan mekanizma. Debi ölçer. Fluorochemical Sizing. Aldığı ışık enerjisini karanlıkta basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır. Fosforlu Flow Measurement. (1) Renksiz floresan boya. hava gücüyle Flower Pot Paper. kuleli baca sistemi. B. yazıldığında gözle görülemeyen. Çok beyaz kâğıt. (Eş hamurun hızı (m/sn). mor ışıkta parlayan boyalar. Florokarbon yerçekiminin etkisiyle bir boru içinde akan su veya bileşikleri kullanarak yapılan. Debi ölçümü. Debi kontrolü. Flow Factor (Kv). Flow Switch. Krapon Fluidity. Vazo sarma kâğıdı. C. Florlu tutkallama.Cv Fluorescent Dye. boya. Uygulama sonrası. Debi. Akışkan yataklı. 128 . hava akışı olarak ta karşılaşılmaktadır. Flow Distributors. Akış miktarı. Fluorochemical Sizing). Birim olarak Fluorescent Brightners. Flower Pot Covering Paper. Akış nozulu. Hamur kasasına gelen Yumuşak ve uzun elyaflardan üretilir. Kav. Fluidized Bed. Sulu baca gazı filtresi. Boyalarda kullanılırlar. (Eş anlamlı. Kâğıt gösteren güvenlik amaçlı kullanılan mürekkepler. Akış düzenleyici. Hav. Debimetre. Flute(s). Fluorescent Inks. Akışkanlık. Tomruk yüzdürme kanalları. Akış katsayısı. 16˚ C de. Floresan kâğıt. Flow kullanılan floresansa renkli. Optik beyazlatıcı. fiziksel bir Fluff. Hijyenik pedlerde ondüla. Bu tutkallamada selüloz gazını geçirerek filtreleme yapan. Kav. Flow Rate. Akış svici. Viskozitenin tersi. E ve F dalga gibi adlarla pamuğu. yanıcı parçaları yüzdürerek yakan sistem. Sıvı basıncı. Flow Coefficient) Kv=0.865. Kalan kısım Kraft selülozudur. (Bakınız. Vazo kâğıdı. bir saate bir metreküp olarak akan ve vana üzerinde bir bar Fluorescence. yolla elde edilen selüloz. Hamur kasası içinde. Yağlı bir tür kâğıt. Flumes. Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Selüloz pamuğu. Su içinden baca temas açısı 90° olmaktadır. kâğıdı. Kâğıt hamurunda parlaklığı (beyazlığı) arttırmak için Flowmeter. haslıkları olmadığından zamanla yaşlanarak yok olurlar. yayarak parlama özelliği. Hamur kasasına gelen Fluorescent White. İncelticiler. Kâğıda Flow Nozzle. Flowmeter). Fluff Pulp). Selüloz pamuğu. Akış mihtarı ölçümü. bariyer oluştururlar. Fluffing. (2) Floresan boya kullanılmış kâğıt. Florokarbon tutkallama. Oluk. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. % 90 ın üzerinde yumuşak odundan kimyasal sınıflandırılırlar. Ondülaların büyüklüğüne ve birim uzunluktaki ve çocuk bezlerinde kullanılan emici özellikte selüloz sayısına göre A. Flow Spreader. Akış yayıcılar. Dalga. floresan boya. yağ damlasının kâğıtla Flue Gas Scrubber.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flow Control. görünmesini sağlayan kimyasal bileşikler. Flow Evener. Boya yaşken uygulanan kaplama tekniği. Oluklu mukavvaların içindeki Fluff Pulp. (Eş anlamlı. Floresan. Fluorescent Dye) (m3/saat) (bar) (Bakınız. Akış faktörü. Transmitter). (Eş anlamlı. boyalar kullanılmış kâğıtlar. Genellikle bir pompanın ve bazen Fluorocarbon Size. Görünmez mürekkep. hamuru. Akış dağıtıcılar. Nakliye kanalları. Hav. (1) Toz elyaf. Akış hızı. Kav. kâğıdın daha beyaz ve canlı Flow Transmitter. (2) Tül kâğıdı. zincirindeki hidrojenler florla bağ yaparak. Şeffaf hamuru. Kâğıt makinesinde kaplama. Yağ itici bir Flue Gas. tutkallama türü. fakat mor ışıkta kendini Flow on Coating. Sıvılaştırıcılar. sağlayıcılar. Fluorescent Paper. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Hav. Fluorescent Whitening Agent. iç veya yüzey tutkallama. Baca gazı. Fluid Head. Akış şeması. Fluidizers. İçinde optik/floresan Flow Sheet.

(1) Çita. Foam Breaker. Foam Marks. mesafe. 129 . Elek altındaki çitaların arasındaki köpüğünü mekanik olarak parçalayan donanım. (Bakınız. Oluklu kenar ezilme testi. gıda alınmaması durumunda. Flying Bridge. Bordada teslim. pelür kâğıtları üreten makine. (2) Baskı sırasında sıcaklık Foam Spots. Köpürmenin laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. (Hydrofoil’in kısaltması). Uçar vals. ve toz kirlilikler köpük tarafından toplanarak. Boş sayfa. 824). Arındırma. Hamur kasası ve elek üzerinde görülen. Fly Roll. Yaş kısımda Fogging. sonucu meydana gelen aşınma açısı. proteince kusurlu olan kâğıtları ayırmak için yapılan fabrikasyon zengin madde. sıcak hamurla soğuk havanın buluşmasıyla oluşan. Köpük söndürme. hava kabarcıklarının. tamamlandığında olması gereken artık mukavemeti Fly Paper. Oluklandırılmış. Foil Polish. Tahrik edilmeyen kurutma valsi. Hamur üzerinde görülen karıştırma sonucu Foil Mounting Board. elek altına yerleştirilen su alma elemanları. Bir tarafına yapışkan madde (Residual Strength) ölçme yöntemi. Ayna yansıması. Fluting. Fogra yöntemi. Oluklu. Çita adımı. ölü elyaflar. Köpük kırıcı. kullanılan su döngüsünde ve hamurda Foil Mounting Paper. Fluting kâğıt. Gemide teslim. Fodder Pulp. mürekkep ve mukavva kutu yapımında kullanılan kartonların arasında elyaf parçacıklarını su yüzüne taşıması ve oluşan köpüğün kullanılan ve genellikle eski oluklu kâğıtlarından üretilen ortamdan sıyırıcıyla alınması. Kâğıt hamurundaki köpürmeye Fluted Edge Crush. Köpük kesiciler. Sis. Köpük söndürücülerle kolaylaştırır. düşük gramajlı karton. Likör tankı üzerinde likör Foil Pitch. Fog. (Tappi T bağlı olarak. Köpük. Sinek kâğıdı. Metal folyolu kâğıt. Kâğıtta ofset işlemleri Flyleaf. Elek bölümünde. Flying Dutchman. operatörün üzerine çıkarak gidişatı izlediği seyyar güverte. Foil. elde edilen ve hayvan yemi olarak kullanılan. (Eş anlamlı. ve delikler meydana getirirler. karton türleri. Media) Satıcının malı müşterinin belirlediği limanda ona teslim Fluxing. Foam Removal. Folyo kaplama kartonu. (2) Folyo. Fogra Method. Foil). kâğıt yüzeyinde görülen lekeler. Köpük alma. Kâğıt toplarını bir hava jetiyle aralayarak. Froth) Laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Foam Stability. Çita açısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fluted. Köpük söndürücüler. Temizlik kâğıtları ve fıskiyelerle yoğunluğu artan sis oluşumu. sürmek ve sinek avlamak için üretilmiş kâğıtlar. Adım mesafesi kısalığı elekten su süzülmesini Foam Inhibition. Fly Ash. Kitap sonlarındaki boş sayfa. Işıkta oluşan kâğıt parlaması. Folyo kaplama kâğıdı. Kimyasal olarak çözerek veya ettiği ve bu aradaki riskleri kendisinin üstlendiği teslimat eriterek temizleme. Sislenme. Sevk Foil Angle. kâğıtta lekeler Foil of Hydrafoil. Foam Agents. Selüloz fabrikası liköründen Fly Finish. Foam. Fluting. köpüğün yok edilmesi. Onulalı kâğıt. Köpük izleri. Foil Paper. Seyyar güverte. Metalik meydana gelen köpürmeyi önleyen sıvılar. (Bakınız. işlemlerden biri. Kâğıt üretimi sırasında. Asma köprü. Oluklu Flotasyon ünitelerinde. Yemlik selüloz. (Eş anlamlı. hamura giren hava kabarcıkları. Köpük dengesi. mürekkep parçacıkları ambalajlamasında çokça kullanılan kâğıt türleri. Corrugating FOB (Free on Board). Köpük uzaklaştırma. Yanki makinesi. Elek ile alttaki çitanın sürtünmesi valsi. Arıtma. Uçucu kül. Fluting Media. biçimi. Foam Marks) nedeniyle kâğıtta meydana gelen dalgalılık. (1) Oluklanma.

(Bakınız. Forged. Forced Draft Fan. Uzun uygulamalı bilim alanı. Şarküteri kâğıdı. Forest Genetics. pilyaj/iz yerlerinden kolayca katlanır motorlar flanşlı olarak bağlanır. Orman getirilecek kutuluk karton. Aydınlık düzeyi. Force Majeure. 130 . Aydınger Fork Lift. afetler. Katlanma sayısı. Paper). Mücbir Folding Carton. baskıya uygun. Esnek Bristol. Dosya. Katlanır karton kutu. parçacıklar. kırılmaz özellikli karton. Esnek karton. Folded. Folding Translucents. Folyo. Delicatessen Folder. olması nedeniyle bu isimle anılmaktadır. Metraj. Katlanır kutu. türünde. aydınlatma miktarı. kullanıcı tarafından. Çok katlı kutuluk karton. Bazı yapılma. ağaçlarının genetik yapılarını iyileştirmeye çalışan Folding Stock. Cebri hava kurutucusu. kullanım sırasında katlama yerlerinden kâğıdın yırtılmaması özelliği. Esnek. beklenen. Birim alan başına düşen Folding Box. Fors majör. Katlamalı karton. (lm/ft2) Folding Boxboard. Yabancı parçacıklar. Folding Endurance). dayanımı yüksek. Katlanma. gerektiğinde kutu haline getirilecek cezaya girmeden askıya alınmasına neden olan durumlar. Gıda kartonu. Selüloza çevre sertifikası veren kuruluş. (1) Katlama. Katlanır karton kutu. Orman artıkları. Sıcak havayı bir ambalajlarında olduğu gibi koku geçirmez ve istifleme fanla kapalı bir alana basarak kâğıt kurutması yapan sistem. Bu nedenle. FSC oluşturulabilecek şekilde kesimi ve büküm izi/pilyajlaması setifikasyonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foldability. karton kutu. Orman genetiği. ve paslanmaya karşı direnç kazandırılması. Kitap kapağı olarak boyutları 0. Kutu sebepler. Demir veya çeliğin dövülmesi Folding Strength. Esnek olan fan. kartonların genel adı. Dosya imalat kartonu. Yaprak. Foot-Candle. Satılmamış gazete. Yüksek emişli taze hava fanı. çift kuşeli. (Bakınız. Dövme. alanı belirten. Tabaka.02 mm2 den büyük olmayan elyaf dışı kullanılan kırılmaz kuşe karton. Foreign Particles. Food Shop Paper. Katlanır Bristol. kutuların yapımında kullanılan karton. Doğal felaketler. (Bakınız. Orman ağaçları üzerinde Esneklik değeri. Pilyaj (iz vererek) işlemiyle Folio. (2) Esneme. Katlanmış. Kutu Forest Stewardship Council (FSC) Certification. Sigara Forced Air Dryer. (Bakınız. talaşlar. kullanılan. elyaflı selülozlardan yapılan. uzunluğu veya Folder Stock. Katlanmış evrak. Folding. Gıda paketlemesinde kullanılan Folded News. Ebat kesilmiş tek bir kâğıt katlama yapılabilir. yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından kutu haline Forest Tree Improvement. kâğıdın kaç kez Forest Residues. kuşe kaplaması yapılarak Forestry. Folding Paper Box. Folding Endurance. Folding Paper Box). Ormancılık. Footage. Ayaklarından bağlantılı montaj. Kâğıt hamurunda Folding Enamel. Harita gibi katlanır ürünlerde kâğıttan çalışma yapan bilim kolu. Hava emişi pozitif Folding Bristol. Katlanmış broşür. Alt ve üst Foot Mounting. Özellikle katları beyaz sülfat selülozu ve orta katı odun hamurundan elektrik motorlarında bağlantı tipini ifade eder. Orman ağaçları ıslahı. Yongalama sırasında ortaya çıkan kabuklar. Bobin halindeki kâğıtlarda. tabakası veya yaprağı. Foodboard. Dövülmüş. Forklift. Folded Writings. ayak “feet” cinsinden ifade edilen uzunluk. kanun oluşturulabilecek şekilde kesimi yapılarak katlanmış ve değişiklikleri gibi elde olmayan nedenler. Katlana bilirlik. Ağaç artıkları. gösterişli kartonlardır. Folding Carton). Esnek yarı şeffaf kâğıtlar. Zorunlu nedenler. Esnek enamel karton. Katlanma dayanımı. Kontratların. katlanarak kullanılabileceğine bakılmaktadır. Cebri çekişli fan. Çatal kaldıraç. fakat bozulmadan katlanabilen kâğıtlar. savaşlar.

uzunluklarına göre ayrıştırılması. elemanı. Sürekli formlar gibi şirket içi makinede üretilmiş karton. Dört renkli baskı. Elek. Hamur kasası cetvel makinesi. Şekil faktörü. Nakliyeci nedeniyle ayrılabilen kısım. Fourdrinier Bristol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Formaldehyde. ağzına en yakın olan. Uzun Former. kaplayan merdane. Kâğıtta yaşlanmaya bağlı olan ve kızıl Forming Fabric. Fortified Size). Dakikadaki feet sayısı. (Bakınız. Modifiye reçine kâğıt makinesinin hızını söylemek için kullanılan bir İngiliz tutkalı. Kıvrılma endeksi. Hamurda mevcut kullanılmakta olan tutkala ek ölçüsü. Uzun elek. Form Factor. Makine kaidesi. Sınıf. Form Board. Fourdrinier Board. Formasyon. Formaldehit. Mavi Formation Quality. Fourdrinier Wire. Formasyon eleği. Fordriniye Bristol kartonu. Kâğıdın içindeki elyafların Fountain Solution. makinesi. safihanın oluştuğu elek bölümü. Fıskiye merdanesi. Four Color Printing Process. Uzun elekli Yanki Forming Board. (Eş anlamlı. Modern elyafında deformasyonu belirten değer. (1) Mürekkebi oksijeni ile oksitlenmesinden elde edilen. cihaz. Eper düzgünlüğü. (CMYK). Fordriniye kartonu. Form kâğıdı. Safiha oluşturma. Curl makinelerin ilki olan ve bulan kişinin adıyla anılan kâğıt Factor). sıvı. Kırmızı (Magenta). Foundation Bolts. Tilkileşme. Fractionation. 131 . döner. Elek üzerinde makinesinde safihanın oluştuğu yatay konumlu. Sınıflandırma. kâğıdın mantarlaşmasıyla oluşmaktadır. Formation Aids. eleğin altına yerleştirilmiş su alma Foxed. lekeler. Elyafların Foundation. Elek bölümü. Güçlendirilmiş tutkal. Tilkileşmiş kâğıt. Uzun elekli Form Bond. yanıcı ve son derece reaktif bir ara mürekkep almaması gereken alanları fıskiye sıvısıyla madde. (Eş anlamlı. Kâğıt Forming Analyser. Formasyon analizörü. Fraksinatör. anında formasyonla ilgili bilgileri toplayıp analiz eden sonsuz elek. makbuzu. Safiha oluşturucu. oluşturan baskı sistemi. Fordriniye elek. uygulamalarda kullanılan formların yapıldığı kâğıt türü. Ankraj cıvataları. Islatma sıvısı. Kâğıt makinesinde. Temel. elekli makinede üretilmiş Bristol kartonu. Formasyon kasası. Su bulanıklık birimi.9) Forming. Genellikle Fortified Size. Fraksiyon. Foxy. Maket kartonu. Fordriniye makine. Formasyon düzeltici katkı maddeleri. Tilkileşmiş kâğıt. Elek. Temel kaidesi Fractionator. Makine temeli. Foxing) Fortified Rosin Sizing. Sınıflandırıcı. fpm. Sarı (Yellow) ve Siyah (Black) renk noktacıklarını kullanarak diğer renkleri Formazin Turbidity Unit (FTU). Metanol buharının havanın Fountain Roller. Formation. (Feet per minute). Foxing. Baskıda düzgün dağılımı ile ilgili ve elyafların safiha oluşturma mürekkep almaması gereken yerlere verilen mürekkep itici kalitesini gösteren bir kavram. Sentetik iplerden kahverengi tilki rengini andırdığı için böyle adlandırılan üretilen dokuma formasyon eleği. Eper. reçine üretimde hazneden alarak aktaran merdane. Fraction. Kâğıt bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle ve Forming Section. Fıskiye sıvısı. Fourdrinier Yankee Machine. Bir karışımdan belirli özellikleri Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR). Fraksinasyon. (Cyan). Formasyon kalitesi. olarak kullanılan reçine tutkalı. (2) Ofset baskıda kullanılan renksiz. uzun olarak ayıran elekli ekipman. Selüloz Fourdrinier Machine. Elyafları kısa ve cıvataları. Formasyon oluşturma. (Ek.

Malzemelerin üzerini örtmek geçirimi yüksek kâğıtlar. Safihanın bir valse veya silindire temas atık çamuru. üzere üretilmiş. Salon tarafı. Gövde. Taze atık çamuru. garantisi. İç tutkallamada kullanılan Friction Glazed. (m3/dak. Fabrikadan çıkan. Selüloz veya kâğıt kâğıt. etkisiyle süzülmeye yardımcı olunur. ölçülen değer. bir kâğıdın. Kâğıt kalenderden esmer Gümrük vergisi uygulaması olan ürünlerde. Desenli gözenekler arasında bulunan su. Eleğin ilk Frequency Converter. Genellikle kontratlarda belirtilen ve alıcının kutunun zeminle yaptığı sürtünme kuvvetini görmek için satıcıdan beklediği garantilerden biridir. birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals arasından Free Sheet. Çıkış debisi. Sürtünme katsayısı. (1) Serbest kâğıt. Sıklık. için kullanılan kâğıt türü. çemberle bağlayarak yapılan ve yazışma formlarında. (Bakınız. Kâğıdın sert yüzeyi olan sabunlaşmayan reçine. French Fold. Serbestlik. Free Rosin. Suyu Front Side. Dökme kâğıt. Bedelsiz değiştirme Friction Factor. İçinde mekanik odun selülozu geçirilmesiyle sağlanan camsı görüntüsü. (1) Belirli aralıklarla ortaya Kompresör çıkışında. (2) İstatistikte belirli aralıktaki ölçüm sayısı. öğütücüden geçirilmemiş hamur. Kâğıt White Water). (Kâğıt makinesinde) Ön taraf. üst yapraktan daha düşük gramajlı ince Free Chlorine. Çemberli kâğıt balyası. Serbest drenaj. Freeness. hemen bırakan. iş ve üstüne düz palet koyup. Serbest çekiş. Sürtünmeli kalender. Free Air Delivery (FAD). kâğıt makinesinde üretilen bir Kraft kâğıdı türü. Operatör tarafı. (Bakınız. bulundurmayan. Kar desenli Kraft kâğıdı. hamurundaki serbest halde bulunan fazla klor. Elekte. (Eş anlamlı. Safihanın silindirle temasının Fresh Sludge. beklememiş Drainage). (Bakınız. (2) Su Frisket Paper. Genellikle üç Canadian Standard Freeness. Serbest klor. Serbest süzülüm. Shopper Riegler). Free Water. Vacuum Fresh Sewage. Üzerine farklı renklerde elyaf lekeleri vererek. Clear Water. Serbest reçine. Frequency. Birden fazla yaprağı olan. en alt ve üst valslerin soğuk sert dökümden Free of Charge. Fransız usulü katlama. Safihada elyaflar ve büyük Frosted Kraft Paper. Makine gövdesi. Glazed). suyun hamurdan yer çekimi ivmesiyle süzülmesi. Free Replacement Warranty. belirli aralıkta serbest durumda olması. Taze atık su. buhar verilen kalender türü. Şase.) çıkma. yazısı dışta kalacak şekilde katlanması. Free Draw. orta valsin pamuk dolgulu olduğu ve üst valse kapsamında satıcının verdiği bedelsiz hizmet veya ürün. Ebat kesilmiş kâğıt yığınını. Hız kontrollü bölümlerinde su kendi haliyle süzülür. Bu Fresh Water. Friction bulunması gereken ifade. Efektif debi. (Bakınız. Daha sonra vakum motor yol vericilerinden bir tür. hamurunun elekte suyu süzme derecesi. Friction Calender. sayısı. yüksek su geçirgenliği olan kâğıt. Serbest su. gümrük görünümlü ve yüzeyi parlamış olarak çıkmaktadır. Kullanılmamış su. Frekans dönüştürücü. kullanılan su çeşitlerinden biri. French Folio). Kraft. valsten oluşan. Bedelsiz. atmosferik şartlardaki debi. (2) Periyodik hareketlerde birim zamandaki tam tur Free Drainage. Oyun beyannamelerinde vergi ödememek adına özellikle kâğıtlarını parlatmada kullanılmaktadır. Henüz işlem görmemiş olmadığı durum. Oluklu kutularda. Sürtünmeli cila. atık su. alt yapraklar olarak kullanılmak balyalama yöntemi. Taze su. (Bakınız. Tek yüzünde yazı olan Frame Bundle. Örtü kâğıdı. Tender Side). Paletli kâğıt balyası. İskelet. Öğütülmemiş hamur. etmeden. Frekans. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Frame. Hamurun serbestliği. Denemek amacıyla veya garanti yapıldığı. French Writing Paper. Fabrika içi durumda rutubet safihayı silindirlerin dışında terk eder. Fransız pelürü. altına French Folio. Free Stock. Digested Sludge). 132 . Serbest hamur.

Kalender ve yaş iz preslerindeki vals kaplamaları. Functional Coat. Tam ağartılmış selüloz. Vals Frozen-In Strain/Stress. enden ve boydan çekmesi. önlemi. istenilen özellikleri ve talepleri sağlamak için kullanılan Furnish Layer. Katkı maddeleri arasında Fully Bleached Pulp.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Froth. Functional Safety. Laboratuvar hunisi. Karbon kâğıtları ve ısıl Furnish Srinkage. Sabunlu suyla keçeyi yıkama. Kâğıt makinesi Fuel Air Ratio. (1) Harman. kazanmada kullanılan fırınlar. Fugitive Colors. Makine bütesindeki karışım. Karışmadan kalmış ayni kimyasallar. Fruit Bag Paper. sıralamasına göre yerleştirme. Hamurun köpüklenmesiyle alırlar. Functional Guarantees. Yakıt. Taşlaşmış cevher/cüruf. Kömür torba kâğıdı. Functional Layer. Furnace. Paraşüt tipi güvenlik kemeri. Fonksiyon. Kasap kâğıdı. Yakıt hava oranı. Functional Maintenance. Gıda uygunluğu garanti eden şartlar. Mantar. İşlev. elemanları. Donma gerilimi. Solan renkler. Duman parçacıklarının birikimi. Üretim Funnel. Kâğıtta miktarları. nişastalar. Meyve sarma kâğıdı. sarmada kullanılan. Boyalar. nem geçirmez yağlı kâğıt türleri. tutkallama yöntemi. İşlevsel kaplama. Amaca Frozen Foods Paper. Process Chemicals). Kömür yığını. Selüloz fabrikalarındaki soda kazanlarının tabanında birken ve Functional Layout. Bunun dışındakiler. Ekipmanları faaliyet metal çürümesine yol açan kimyasal kalıntı katmanı. kâğıt makinesinin çalışma öncesi sesli uyarı Fuels. Keçe büzülmesi/çekmesi. pişirmede veya kimyasal geri Fugitivity. maddelerinin karışımı. Fruit Wraps. Full Body Harness. Kese kâğıdı. tutkallamanın etkisinin hızla kaybolduğu kaba boşaltırken kullanılan huni. Fugitive Sizing. Her tür yakacak. İşlevsel garantiler. Huni. gibi. Özellikle selüloz Function. Kazanlarda sağlıklı ve kontrol sisteminin eksikliği veya sistemdeki bir hata verimli yakış sağlamak için gereken yakıt hava oranı nedeniyle oluşacak risklere karşı işlevi olan güvenlik Fuel Bed. Örnek. 133 . türü. Boyandığında çabuk solan Fungi. Şarküteri kâğıdı. (2) Giydirme Fully Cooked Pulp. renkler. dolgu maddeleri. boyalar ve çeşitli kimyasallar edilebilir en yüksek ağartma değerine sahip selüloz. Tam pişmiş selüloz. Fume. vermesi veya keçe kopmasında sürünme hızına düşmesi Fuel Sack Paper. Hamuru oluşturan elyafların ve katkı Fulling. (Eş anlamlı. Kalıcı olmamam durumu. Geçicilik. Furnish. Sıvıları bir kaptan diğer sonrasında. gibi. İşlevsel kaplama tabakası. beyazlatıcılar tür elyaflardan oluşan tabaka. bulunmaktadır. Köpük. Fırın. Mantar öldürücüler. Tekstil ürünlerinden yapılma elek ve keçe gibi giydirme elemanları. Elde pigmentler. Kâğıtta kuruma sırasında oluşan iç gerilim. İşlevsel kimyasallar. Kalıcı olmayan tutkallama. Kömür yatağı. Harman bileşimi. Pompa bakımı gibi rutin yapılan bakımlar. harmanı içindeki farklı selülozların ağırlıkça yüzdesel Functional Chemicals. Köpük lekeleri. Fungicides. İşlevsel bakım. Frozen Smelt. bağlayıcılar. İs. İşlevsel güvenlik. Furnish Composition. Foam) baskı kalitesini iyileştirmeyi amaçlarlar ve kuşe adını Froth Spots. Harman tabakası. Yakmada. parlaklık sağlama ve özel izler yaratma amacıyla yapılırlar. Kuruma kaplamalarında kâğıda özellik kazandıran yüzey kaplaması gerilimi. Donanım. oluşan ve kâğıda geçen lekeler. Keçenin kâğıtlarda uygulanan özel kaplamalar. İşlevsel yerleşim. (Bakınız.

Marangozların kullandığı kum zımparalarında kullanılan taban kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Furniture Bogus Paper. Ergime sıcaklığı. Bunların kopmuş olanlarına “Lint” denilmektedir. Akma sıcaklığı. Nakliye sırasında mobilyaları sarmak için battaniye yerine kullanılan yüksek gramajlı bir sargı kâğıdı. Fuse Paper. Furniture Polishing Paper. kibrit yapımında kullanılan ağır gramajlı karton. Mobilya ambalaj kâğıdı. Elektrikte sigorta. İmitasyon mobilya sarma kâğıdı. Furniture Wrapping Paper). İkinci sınıf selüloz veya dönüşümlü kâğıttan yapılma mobilya ambalaj kâğıdı. Hav. Sigorta. Benzerleri keskin olmayan bıçakla kesim yapıldığında kâğıt kenarlarında görülmektedir. 134 . Yanıcı maddeler emdirilerek. (Bakınız. Fusion Point. Ahşap zımpara kâğıdı. Kibrit kâğıdı. Kâğıt yüzeyinden yetersiz öğütme veya iç tutkal sorunları nedeniyle uç veren. Fuse. Fünye kâğıdı. Tüy. Fuzz. Furniture Paper. Furniture Wrapping Paper. ışıkta kâğıt yüzeyine yatay bakıldığında görülebilen saçaksı selüloz iplikçikleri.

Galvanized Appearence. Galaktoz süt şekeri diye bilinir ve kasasından iki elek arasındaki boşluğa basıldığı bir glikozdan daha az tatlı bir şeker türüdür. Galvanik paslanma. Japonya’da yetişen. iki devrenin ısıtma yöntemlerinden biri. Gage kelimesi yaygın değildir. edilir. uzaklaştırılması. Gaz kabarcıkları. Çözünmeyen kısmına alfa selülozu işleminin kimyasal gaz kullanılarak yapılan bir çeşidi. Galvanically Isolated. yanan gazlı yardımcı brülör. Galactomannan. ile ölçülen basınç değeri. Aralık. Garnet kâğıdı. Galaktoz şekerinden hidroliz yoluyla Gap Former. anlamlı. Değersiz atık. Gazlı ısıtma. Galactan. Gazlı brülör. Gas Contact Evaporation. Galactose. Bıçaklı Kuşeleme. denilmektedir. Gaz fazlı ağartma. 135 . bir kâğıt şerit üzerine yapılırdı. Garnet (Lal taşı) kontrol etmek amacıyla kullanılan bir kâğıt. kristalsi metal görünüm. Topraklamalarında farklı Gas Heating. Selüloz ağartma ortamda çözünen kısmı. (Eş kullanılmaktadır. onun yerine Gauge Gap Coating. formasyon eleği türü. Former elek. Gaz alma. Yumuşak ağaçların hem Garment Bag Paper. Galaktomannan. Ağır yakıtlı brülörlerde ateşin çalışmalarını sağlamak için kullanılırlar. İkiz elek. Conta. kâğıt. bağlanabilen elektriksel devreler. (Bakınız. Çöp torbası kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gangue. Gas Phase Chlorination. kesikliğe uğramaması için takviye olarak kullanılan devamlı Galvanic Corrosion. Raspalı Kuşeleme. Elektrikle fiziksel bağlantısı kesilmiş fakat onun yerine ışık Selüloz üretiminde soda kazanından önce likör suyunu veya elektromanyetik etkileşim yoluyla birbirine buharlaştırma yöntemlerinden biri. Galaktoz. birbirlerinden soyutlanarak arızalanmadan ortak Gas Igniter. Atmosferik basınç çıkartılırsa mutlak basınç elde Gantry. Galaktan. Hamurun. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilmektedir. Alpha Celulose). ıslandığında şişen karton. Harf dizgisinin parçacıklarının aşındırıcı olarak kullanıldığı zımparaların elle yapıldığı dönemden kalma bir değimdir. Gaz temaslı buharlaştırıcı. Gazlı çakmak. Knife Coating). Galvaniz görünümlü. Galley Proof Paper. Gangways. Gaz fazlı klorlama. Selülozun alkali Gas Phase Bleaching. Dizgi sonrası baskıyı Garnet Paper. Contact Corrosion) Gasket Paper. Elyaf geri kazanmadan çıkan işe G yaramaz katı madde. Gamma Celulose. (Eş anlamlı. farklı başka bir metale temas etmesi sonucu. aralarında oluşan galvanik gerilim nedeniyle akan akımın yarattığı Gasket. Köprü vinç. Galvanik olarak izole edilmiş. Gas Burner. teknesi anlamındadır. ve yoğuşturulamayan atık gazların pişiriciden Galvanized Steel. Manometre basıncı. Blade Coating. Elbise torbası kâğıdı. Gama selülozu. Ağartılmamış Gampi. Özel olarak conta yapımı için üretilmiş emici özellikte. kâğıt. maki türü bir bitki. Bobin veya balya istifleri aralarındaki yol veya geçitler. Kraft türü bir şekerlerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. hamur elde edilen bir polimer. Yangın emniyeti veya erişim Gage (Gauge) Pressure. İlkdizgi kâğıdı. İlk baskı bu tekne içine yatırılan uzun Gas Bubbles. Gampi. Galvanizle Gas Off. Vals ve silindirlerde uygulanan gerilimler olabileceği endişesiyle. Bu değere atmosferik basınç da dâhildir. Kraft türü bir selülozlarında bulunan süt şekeri. paslanma. Galaktoz ve mannoz Garbage Bag Paper. Çift kirişli gezer köprülü vinç. İç selülozun klor gazıyla muamele edilerek ağartılması süreci. Bir metalin. Conta kartonu. Manometre kolaylığı sağlamak için bırakılan parsel arası yollar. Galley dizgi yapıldığı kâğıt. Geçit. Galvanizle kaplanmış çelik. Selüloz pişirme sırasında ortaya çıkan kaplanmış gibi.

Jeneratör. Bir tarafında motor ve döndüren üreteç. Su parçacıkları Geared Motor. (Eş anlamlı. kullanılmaktadır. Kâğıt veya plastik safihada kalınlık birimi olarak Gelatinization Temperarture. Gel Temperature. Elek sonunda ve alt katta kâğıdı. Pelteleştirme. GE Brightness. Şiber vana. kâğıdı. Hız düşürücü mekanik ekipman. Pıhtılaşmış madde. fakat halen pek kullanılmayan. Gelatin Plate Paper). Dişli motor. Gaz temizleyici. sıcaklıktan sonra tutkallaşmaya başlar. Ölçü cihazları. Jelatinleştirme. Instrument). Nişasta pişirilirken Gauging System. Gauge Vacuum. 136 . Kalibrasyon sistemi. (1) Ölçü aleti. Jelatin baskı kâğıdı. Jelleşme sıcaklığı. Generator. Bir film Gel. Mekanik gücü elektrik gücüne Gear Drive. Teksir makinesi. Gate Roll Size Press. Basılı broşür veya müzik tarafından geliştirilmiş. Jelatin kaplı Hava basıncı dikkate alınmadan. Dişli. Akordiyon katlama. tutkalları hazırlanırken düşük jelleşme sıcaklığı olan GCC. Hareket aktaran makine elemanı. Gauge. İş eldiveni. paralel katlama tekniği. kâğıtlar. Pelte. Gate Valve. Ölçü sistemi. ölçen cihaz. (Bakınız. Gösterge vakum değeri. Genel bilgiler. Teksir kalıbı kâğıdı. Geçiş (ara) valsli tutkal pres.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gas Scrubber. kâğıt yüzeyinde ve hamurunda Gauch Roll. Gauge Pressure. Pıhtılaştırma. oluşturdukları polimerik maddeler. Gelatin Dupplicator. Gelatin Printing Paper. GE parlaklığı. Jelatinleşme sıcaklığı. sülfürik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen. Renksiz ve kokusuz. Radyasyon yoğunluğunu içeriye doğru bir kapı gibi kapanır. Gauges. Measuring Gelatinization. Sifon valsi. Hamurda kullanılan Gelatin. Ölçü aletleri. Bu teknikte ilk ve son kanat daima Geiger Counter. Elek altı bütesi. Gear.000 inç karşılığı uzunluk Nişastanın suda pişirilerek pelteleştirilmesi. Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış kâğıdın. Jelatin teksir kalıbı Gauch Pit. Vakum metre ile ölçülen vakum değeri. General Description. yüksekliği ayarlanabilen bölme parçası. Gear Box. Gayger sayacı. İki vals grubunun ortasına konulan bir ara valsiyle gibi yarı selülozların sulu ortamda ısıtıldıklarında safihanın her iki yüzüne tutkallama yapan bir tutkal pres. (Bakınız. manometre ile okunan baskı plakasıyla. Gate. emici vals. Gelatin Plate Paper. Ölçüm standardını jelleşmenin başladığı sıcaklık derecesi. Gelatin Duplicating Process Paper. Manometre basıncı. Ground Calcium Carbonate). Redüktör. Sabit seviye kaslarının içini bölen ve Gear Reducer. Gösterge basıncı. kemiklerinden elde edilen. baskıda kullanılmak üzere üretilmiş basınç. Hakiki bitkisel parşömen gelen hareket aktarma sistemi. kâğıt albümü gibi ürünlerde iki veya daha fazla sayıda yapılan parlaklık ölçümü ve birimi. (2) Geyç 1/100. birimi. Elekteki safihanın suyunu emen. Nişasta bu belirleyen sistem. Nişasta ve pektin pres türü. tutkal olarak kullanılmış jölemsi bir madde. Sürgülü vana. Bu terimin yaygın olmayan kullanım Nişastanın jelleşme sıcaklığı biçimi “Gage” dir Gelatin Paper. Dişli kutusu. Oluklu mukavva Gauntlet. bulunan döküntü bütesi. Redüktör. Dişli tahrik sistemi. hayvan deri veya çeşidine “Bıçaklı vana” denilmektedir. Sürgü. Jel. olmuş durumu. tutkallar tercih edilir. diğer tarafında dişli bulunan bir milden/şafttan meydana Genuine Vegetable Parchement. Jelatin. “General Electric” Gatefold. Motor ve redüktörün akuple kullanılarak gaz temizleyen sistem. Jelatin kalıp kâğıdı. Jöle.

Salmastranın yanmasını Globe Digester. Pürüzsüz (kâğıt yüzeyi için). Gilling. kullanılır. True Watermark) Gofraj veya baskı kâğıdı türlerinden biridir. (1) Silis kumlu zımpara kâğıdı (2) Cam elyafından yapılma kâğıt. Kraft (Bakınız. 137 . (ISO ürün. 8254-1 DIN). Yüksek oranda ışığı tutkallarla bağlanarak levha/kumaş haline getirilmiş elyaf yansıtan. ışıkta görülebilen geçirilmiş. Globe önleyen ve salmastra yatağına verilen temiz su. yüksek ve güvenlik amaçlı kullanılan özel şekiller veya yazılar. Kuşe kaplamada kalitenin bir ölçütüdür. sıvının milden dışarıya akmasını önleyen yağlı ip veya Gleaming. Glossary. Pompalarda ve karıştırıcılarda geçirgenlik özelliğini kaybetmesi. Glass Paper. Çırçır tozu. Paçavra pişirmede Box) kullanılan basınçlı küresel döner tank. Linter selülozu olarak seçici yansıtıcı özelliği kazandırılması. Parlaklık cam film. (Eşanlamlı. Parlak. Boiler) Glare. Camlaşma sıcaklığı. (İlgili. Plastikleşen ligninin donarak camlaşma noktası ışık kaynağı ve ölçümü yapanın doğru sonucu alabilecek Glazed. Pürüzsüz. Keçe yüzeyinin parlaklaşması. Parlatma kalenderi. şeffaf kâğıtlar. Kâğıt yüzeyini Glazed Paper. Geometry. Işıkta parlayan. Pamuk tozu. Glass Fiber Felt. Yüzey düzgünlük maddeleri. Genuine Watermark. kömürden yapılma sızdırmazlık elemanı. Sözlük. Perdahlı. kâğıdının çeşitli katmanlarla lamine edilmiş olanı. Süperkalenderlenmiş. Parlak imitasyon parşömen. Kâğıt yüzeyinin kalenderden şifonoz türüdür “Gill Box” geçirilerek. Bunu yapan makineler Glazing. Süper kalenderlerden üretim sırasında safiha yaşken verilmiş. Cam elyafı kâğıdı. Küresel pişirme kazanı. Ginning. Stuffing Globe Boiler. Glazed Casings. Salmastra. Pul cam. Perdah kalenderi. yöntemleriyle. Kâğıt hamuru içine katılarak özel kâğıtların maddeleri. Taraktan geçirme. derecede öğütülmesiyle elde edilen. Her iki yüzeyi Ghosting. Glass Transition Temperaure. Gölgelenme. Salmastra suyu. Sıcaklık sonucu baskı keçesi yüzeyinin parlaklaşması ve Gland Seal. Perdahlama. Yüzeyin parlak görünüşünü yapıldığı dayanım arttırıcı madde. Aydınger isimle anılan kâğıt. matbaada oluşturulan izlerden ayırmak Glass Paper. Tıkaçlı vana. İki yüzü kuşeli kâğıtlar. Parlak. yağ geçirimsiz Gloss Calender. hatlarında kullanılan vanalar. Parlak. Renk ölçümü sırasında örnek. çok kaliteli kimyasal selülozların. Baskıda kalite bozukluğu nedeniyle parlak kâğıtlar. cilalanarak parlak hale getirilmesi. (Eş anlamlı. Küresel pişirici. şekilde konumları. Kuşe maddeleri. Lakeli. Cam elyaf levha/kumaş. kuşe sıvısına katılan maddeler. Sentetik Gloss. (ISO 8254-2 Tappi) Glass Flake. parlatmak amacıyla sürterek ovma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ hayvan derisinden yapılma parşömene benzediği için bu Glassine Lined Board. gözeneksiz. Kâğıt makinesinde Glassine Paper. Lamine aydınger kâğıdı. Hakiki su izi. nedeniyle “gerçek su izi” ismi verilmektedir. Kuşe kâğıda parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlamak için bir kâğıt. Glazed Coated Book Paper. oluşan mürekkep dalgalanması. Gland Water. Parçalanmış belirli ebada getirilmiş Gloss Agents. Göreceli diziliş. Parlak kitap kâğıdı. Gift Wrapping Paper. İnce aydınger kâğıdı. Yüzeyine Gin Motes. Glassine. Glop vana. Çırçır makinesinden geçirme. Glazed Imitation Parchment. arttırmak için. Cilalı. Genellikle buhar Gloss). Hediye ambalaj kâğıdı. Glazing of Fabric Surface. Parlatma. Parlak kâğıt. Globe Valve.

Ek yeri. Ekleme yapıştırıcısı. Karbonhidrat olan kalender. Yağlı kâğıt. Emniyet gözlüğü. Oluklu mukavva kâğıtlarda kullanılmaktadır. Kraft rengi. molekülünü başka bir gruba bağlayan bağ grubu. Ağaç ve diğer bitkilerde görülen arasına. Zamkın Goniophotometry. kullanılan dolgu malzemesi. Gmelin'in adından alınma). Amaç. yansıyan ışığın açısal dağılımını ölçme tekniği. kutuların yapıştırılmasında kullanılan ve çizgisel olarak Grabber. Yapıştırıcı sürme. Kâğıt yüzeyinde kalitesizliği anlatmak için kullanılmaktadır. Örnek hamur. Kuşe kâğıtlarda. Glukronik asit. Altın yaldızlı davetiye kâğıdı. maddeler için kullanılmaktadır. Kaplama kâğıt. (Kâğıt üretiminde tutkal kelimesi kahverengi renk. Kıskaçlı kaldıraç. Laboratuvarda bir bobinin açılmaması için. Zamk emme özelliği. birbirine göre değişik özelliklerde emdirilmiş. Bir yüzeyden sürüldüğü yer. yansıyan ışınların ölçümü. Kâğıdın üst üste bindiği ek yeri. imitasyon Kraftlarda taklit edilmeye çalışılan sarıya çalan Glue.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kullanılan. Hedef. Pulperlerin uygulanan tutkal. Glue On Roll Edge. polimerleşmiş. Glikozun hidroliziyle elde edilen bir yöne doğru yönlendiren karton kılavuz. kullanım yeri veya tutkallama Glycerine Paper. Kâğıda vuran Gmelina (Gmelina Arborea). Glue Lap. Gmelina. Goldbeaters Tissue. Zamk. Kılavuz. Kavrayıcı. Bindirme yeri. (2) Matbaacılıkta ayni türde üretilmiş kullanılan kâğıt. hamur içine veya safiha yüzeyine sürülen nişasta türü Gold Mailing Paper. diğer valsi lastik kaplama Glycosidic Bond. Zamk kaplama kâğıt. Açık pas Glucuronic Acid. maddesi olarak zamkın kullanıldığı kâğıtlar. kullanılan alet. Kıskaç. kâğıdı. Glikoz ve mannozdan Gold Announcements. Yapısı glikoza benzeyen rengi. Altın levhalarının Glucose. Gliserin farklılıkları yaratarak. Yapıştırıcı. Glikozidik bağ. Kullanıcıda zayiatı arttırmamak ve dönüşümde sorun Grab Truck. altı karbonlu monosakkarid. Yüzey parlaklık ölçüm cihazı. nem alması istenmeyen ürünleri sarmak için üretilen kâğıtlar. Gloss Mottle. Altın yaldızlı yazı kâğıdı. (1) Kâğıtta gramaj. Golden Brown. Varakçı kâğıdı. Altın yaldızlı kâğıt. Varaklı kâğıt. kâğıt hamurundan alınan ölçülü örnek. Parlaklık ölçümü. kısmı. Goggles. Altın renkli rotogravür kâğıdı. İş gözlüğü. Bobin sonu yapıştırma ucu. Lekeli parlaklık. kâğıt bantla yapıştırılan uç test için. olmaması için yapıştırma işlemi kâğıt bantla yapılmaktadır. Gliserinli kâğıt. renk. Tür. Altınımsı kahverengi. Kuşe Glue Lap Adhesive. bir valsi çok sıcak. Altın renkli kullanılan türler ise zamk (Glue) olarak geçmektedir. hamur harmanı. (Alman botanikçisi Gloss Metter. Gold Rotogravure Paper. Kâğıdın üzerinde ağırlık yaparak onu Glucan. Grade. polisakkarid. Yapıştırma yeri. Hamur örneği. oluşan odun kökenli yarı selüloz. Glukan. Yapıştırma. Gluing. Doğal Kraft kâğıtlarda sıklıkla görülen ve bu nedenle karboksilik asit. Gluebility. Gloss Measurement. Basit yapıştırma amaçlı Gold Paper. Mine çiçeğine ışıktan. yüzeyin Metalik bronz rengiyle boyanmış veya kaplanmış baskı tutkal emebilme özelliği. 138 . Glucomannan. olması nedeniyle. Genellikle Goal. Glukomannan. Sarılmış Grab Sample. ışıkta kâğıdın yönü değiştirilerek görülebilir. üzerinde bulunan ve pulper içinden çöpü kavrayıp almada Glue Machine. veya tik ağacına yakın bir bitki. Bobin ataşmanlı forklift. Go Devil. varak yapmak için konulan ince kâğıt. Açısal ışık ölçümü. imitasyon varak olarak kullanılan ince Glue Coated Paper. Yapıştırma makinesi. Glikoz. Elyaflarından selüloz üretiminde yararlanılan sert bir ağaç türü.

Üzerine serbest halde akan Grain Long. Grafting). Bir ağırlık ölçüsü. Grain Short). Matbaada boyamayla veya preslerde kumlu veya dokuma görünümü vererek üretilmiş Graph Paper. (Eş anlamlı. belirtilmelidir. 7000 gren= 1 lb. Selüloz moleküllerine sentetik polimer Grainy Edges. gibi. Bir kâğıtta kısa kenarın geçilmesi. (2) Renk tonu olan. Yüzeyi kimyasal döner tamburlu elek. Atık arıtmalarda kullanılan Grainless Plate. Suyolu yönü. Sismograf kâğıtları Grained Paper.14 cm ebadında. (Bakınız. Granit desenli bloknot kâğıdı. Grain Direction. Grafting. özelliklerinin içeriye göre daha kaba olması. Parçacıklı yapıda olan. Taş vals. Grafik kâğıdı. Grainy. Farklı bir tür kâğıt üretimine Grain Short. Parçacık/tanecik yükü. Grain. Gren. Long Grain). Grained Board. (Eş durumu. kartonlar. Granitli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olsalar bile ebadı. Grate. gramajı veya makine yönü (gren yönü) Grains. (Bakınız. Desenli karton. Gramaj. salınan belirli bir hacimdeki tanecik miktarı. Granit desenli. (2) Elyafların bu yöne paralel dizilmiş olması ağırlığı. Granit vals. Kirletici kaynaktan çekimi cazibesiyle oluşan akış. gren yönüne bakılmaz ise eşit ebatlarda yani B0 ebadında Granule. amacıyla müşteriye gönderilen kâğıt paketleri gren yönleri Graphics Package. Her iki yaprak yapılması söz konusudur. Izgaralı kömür kazanı. Grafting). Graphite Paper. Short Grain). Kaydedici cihazlarda grafik karton. Granül.14 cm diğerinin eni 100 cm olur. Grenli kenarlar. Aşı polimerleri. Bir metrekare kâğıdın gram cinsinden yönü. Yüksekten alçağa doğru yer Grain Loading. Gren yönü uzun kenar. (1) Grenli görünüş. Bir Granite Roll. Gradient. Grate Combustion. (Bakınız. Kumlu. kenarın gren yönünde olması. Burada bobinden 100X144. Izgaralı yanma. Grade Change. Makine yönü. gram. Tür değişimi. Preste üst vals. Serbest akış. Granit görünüşlü kâğıtlar veya Grain Long . Teksif eleği. Statik elek. Aşılama. Izgara. valsin tamamının granitten 144. Kenar görünüş moleküllerini bağlama yöntemi. 139 . Parçacık büyüklüğü. yapılmış kumlu veya tahıl görüntüsü olan kâğıt ve Graft Copolymer. Kazan ızgarası. Baskı yapılmak kontrol paneli. birinin eni 144. (Bakınız. kayıtları tutmak için üretilmiş kâğıtlar. (1) Gren. Grain Direction) anlamlı. değişim. Aşı.14X100 cm ebadında yaprak kesilebilir. Karbon kâğıdı. Üzerinde akış şeması olan operatör Short B0 diğeri Grain Long B0’dır. Graining. Oysa gren yönü dikkate alındığında biri Grain Garaphic Panel. Graininess. Gravity Deckers. Gravity Flow. Kâğıtta makinenin üretim Grammage. (Eş anlamlı. Janjanlı kutu. bobinden B0 ebadı kesilecek ise bobin ikiye dilinir ve Granite Note. Gren yönü kısa kenar. görülen kâğıt veya karton. Baskıda renklerde ve üzerinde küçük farklı renklerde kırçıllar özellikle dikkat edilen gren yönü önemlidir. olacaktır. Genellikle elyafların diziliş yönü. yollarla grensiz hale getirilmiş baskı kalıpları. Buna kâğıdın taban ağırlığı da denilmektedir. Pastel renklerde veya açık olan yön. diğer bobinden ise valsin kaplamasından çok. Gravity Tickener. Belirli bir eğim/eğilim gösteren Grain Size. gren yönünde olması. Desenli kâğıt. Yüzeyinde elek veya keçe tarafından Graft. Bir kâğıtta uzun hamurun suyunu süzen eğimli elek. Makine boyuna Granite. Örneğin 250 cm eninde kartonlar. Gren yönü. Desenli görünüm verme. Basis Weight). Grensiz baskı kalıbı. Çok renkli göz alıcı kutu. Değişim.= 453 değişik kâğıtlar.

Mekanik selülozdan Green House Gases. aralıkta elyaflar kesilerek kısaltılır. Gravür baskıya uygun. Greeting Card Bristol. üretmek için üretilmiş Bristol karton. Gravure Printing. Gray Rosin Sheating Paper. Gresle yağlamalı. Yaş kâğıt. Yeşil likörün içindeki askıda bulunan parçacıkların çökeltme Grease Lubricated. (Eş anlamlı. Gravür kâğıdı. kimyasalların suda çözünmüş hali. Yaş. Blue Rosin Sheating kalan sodyum sülfat. İyi kurumamış kâğıt. yapılmış. Yağ geçirmez kâğıt. Yaş odun. Gravure Coating. Düşük kesafette ve çok dar düzgün yüzeyli bir kâğıt. Grease.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gravity System. Atmosferdeki güneş veya onun hurdalarından üretilen kaba ambalaj kâğıdı. Yaş bağlanma mukavemeti. Greasy Long Wet Stock. Yağlı. kalın. Tebrik kartlık parşömen. Üzerinde oyuklar bulunan Bıçak aralığı açıldıkça dövme süresi uzatılır. (2) Oyma üretiminde kullanılır. Çok yüksek kesafette ve geniş aralıkta baskı kalıbı. yağı kullanan. kürlenmeden önceki bağlanma mukavemeti. Aşırı öğütülmüş ve su süzülümünü Pompaya gerek duymadan bir akışkanın yüksek bir kaybetmiş kâğıt hamuru. Grease Spots. Greasy. Hayvan derisi taklit edilerek üretilmiş ışık geçirgen bir kâğıt Greaseproof Paper) türü. Yağlı kısa elyaflı selüloz/hamur. Gri. Yağ geçirmezlik. (1) Gravür baskı. Sera gazları. Şartlandırılması henüz Greaseproof Board. reçineli kaplama kâğıdı. Yağlı uzun elyaf Gravure. Kırsal bölgelerdeki kâğıt fabrikaları. Greaseproof Paper. Green Paper. sodyum karbonat ve diğer Paper). Yağı tamamlanmamış kâğıt. Kâğıt üzerinde görülen yağ Greeting Card Stock. kâğıtların yapımında kullanılır. noktadan daha aşağı bir yere transferini sağlayan sistem. Tebrik kartı lekeleri. sert gri karton. Kâğıdın daha az elyaflı formasyonu bozuk yapmak için üretilmiş. siyah likörden geriye kullanılmaktadır. Eski gazete kâğıtlarından üretilen bağlanma mukavemeti. Grease Resistant Paper. Red. Selüloz fabrikalarında kimyasal olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak geri kazanma kazanında yakılan. herhangi birisi. yüksek gramajlı karton türlerinden bölgeleri (Bakınız. Tebrik kartı Greaseproofness. Düşük viskozitedeki hamuru/selülozu. Greenfield Mill. Tebrik kartlık karton. Yeşil likör arıtımı. Greasy). Yağ geçirmez kâğıt. Gri karton. kâğıda aktaran Greasy Short Wet Stock. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş parşömen kâğıdı. Yağ geçirmez kaplama. yapılan baskı tekniği. Gravür baskı. emmeyecek şekilde üretilmiş karton. Gray Express. gri karton. Yağ lekesi. bir valsin tekneden aldığı kuşe malzemesini. Bir tutkalın kurumadan veya kartonlar. Green Wood. Sargılık gazete kâğıdı. Yağlamada gres yoluyla temizlenmesi. Yağlı leke. Green Bond Strength. Greaseproof Coating. Eski gazete hurdalarından ürünün tutkalının yaşken bağlantıyı bırakmaması beklenir. 140 . Kuşeleme tekniği. Gravür kuşe. özellikte kâğıt. Oyma baskı kalıbı ile Green. ışınlarını tutan ve küresel ısınmaya neden olan gazlar. (Bakınız. Yağı emmeyecek Greeting Card Parchment. İlk Gray Board. hollenderde elyaflar kesilmeden saçaklaştırılarak elde edilir. düşük kaliteli baskı tekniği. Genellikle parşömen ve ambalaj gibi düşük gramajlı şeffaf Gravure Paper. Tebrik kartlık Bristol. Hurda kâğıttan üretilen. Yağ geçirmez karton. Yeşil likör. Gri karton. Genellikle dayanıklı doküman kâğıtları mürekkeple yapılan. Oluklu mukavva üretiminde tutkallanmış ve hareket halindeki Gray Chipboard. Green Liquor Clarification. yoğun tutkallı. Yer çekimi cazibesiyle çalışan sistem. Rulo Green Liquor.

Korkuluk. Guar bitkisi (bir bakla türü) ve hizmetler toplamı. Mekanik ve performans garantileri. Muhafaza. Groundwood Pulp (GW). Yönlendirme valsi. Hamur kasası çıkışında elek altında su sıyırıcı olarak çalışan Guarantee Run. Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Brüt Kalorifik değer. Kılavuz kâğıt. Mekanik odun Grinder. Garanti çalışması. Yivli vals. Kâğıt makinesinde kaçmaları karbonat. değirmeni. Gross. Group Start. Guarantee Period. Sifon valsi kenarlarında Gross Domestic Product (GDP). hamur ağaç kütüklerinin bütün olarak girdiği ve talaş halinde yazı kâğıtları. Garantiler. Gazete kâğıdından üretilen karton Groundwood Free. büzüşmeyen. Bir Grooved Roll. Mekanik odun selülozu. (1) İri taneli kum. mekanik odun hamuru bulundurmayan kâğıt veya karton Grid Method. (Bakınız. Korkuluk plakası. (3) Brüt. Vals taşlama tezgâhı. kareli cam yüzey üzerinde yapılan ölçüm sistemi. Kâğıtta dolgu ve kaplama görmek için kılavuzluk olarak kullanılan kâğıt. Gross Weight. Öğütülmüş kalsiyum Guide Sheet. Kanallı vals. Guard Board. (2) On iki düzine. Öğütülmüş kireç taşı. (12X12= 144 adet). Guillotine Cut. Grinder Stones. 141 . Giyotinde kesilmiş kâğıtlar için kullanılan iş tanımı. Garanti süresi. Kuyu suyu. doğal bir zamk türü. Öğütücü. Elek ve malzemeleri dahil ağırlık. Yivli rejister valsi. çok güçlü ekipman Ankraj saplamalarını sabitlemede Grit. Gross Paper. keçelerde kaçmaları önleyen kontrollü valsler. Guard. Yakıtlarda yapıştırmada veya kuru dayanım arttırıcı olarak kullanılan laboratuvarda kalorimetreyle ölçülen Kalorifik değer. Ground Cacium Carbonate (GCC). Vals taşlama. (2) Odun öğütücüde Guarantees. Groups. Izgara yöntemi. Kâğıdın. Groundwood Papers. Mekanik olmayan. ürünün garantisi için imalatçının verdiği süre. (1) Büyük. Kâğıt toplarının kenarlarını kesmek Ground Water. Grup çalıştırması. çıktığı bir makine. Brüt ağırlık. Grooved Roll) üretim çalışması. değirmen taşlarından kopan parçacıklar. Zımpara yapmak için Grout. montaj betonu. Gayri safi milli hâsıla. Bir grup ekipmanın. Değirmen. ardışık olarak devreye girmesi için verilen çalış komutu. Regüle valsi. Mekanik odun selülozu fabrikası. Beton. tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen ve kâğıtta Gross Heating Value. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan. Zımpara kâğıdı. Bir ülkede belirli bir dönemde brüt olarak üretilen tüm ürün Guar Gum. İmalatçı tarafından valsler. Çabuk donan. baskıda veya kesim kartonlar. Gri karton. işlemi sırasında kılavuzluk yapan kenarı. Gruplar. Odun öğütücü. 150-250 gram/m arasındaki Guide Edge. Harç. Taşlama tezgâhı. Odun değirmeni taşları. Giyotin. Karton. kullanılan hamur sıçramalarını önleyen plakalar. 325 meş elekte kalan iri tanelerin kullanılan. akıcı ve üretilmiş taban kâğıdı. Değirmen taşları. Grinding Machine. 2 maddesi olarak kullanılmaktadır. Giyotin kesimi. hamur kâğıtlar. Kılavuz kenar. kabalığını ölçmek için bir kestirim makinesi ile milimetrik Groundwood Mill. garanti edilen makine değerlerini doğrulamak için yapılan Grooved Table Roll. Paketleme ve ambalaj Guide Roll. için kullanılan bir matbaa makinesi. Teksir kâğıdı. Grinding of Rolls. Guar zamkı. Grinding Paper. toplam kütleye oranıyla ifade edilir. 3. Guillotine. Groundwood Printing Papers. Odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Kâğıt makinesinde kurutma grupları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Greyboard. Selüloz elyafı boylarını ve türleri için kullanılmaktadır. Garanti dönemi. Harmanında veya mukavva. 3.

Gypsum Sheating. Alçı. Tutkal reçinesi. Gummed Reinforced Paper Tape. Gypsum (CaSO4. Torba şeklinde de olabilen cepli zarf türleri. Alçı levha. Tutkal sürülmüş kaplamayı suntaya sabitlemek için. Kâğıtta hava geçirgenliğini ölçmek için kullanılan bir yöntem. yapışkan koruyucu parça. Gummed Corrugators Tape. Gummed Veneer Tape. Gummed (Paper) Tape. Gummed Reinforced Paper Tape). Gummed Cloth Tapes. Etiket kâğıdı. Arkasına zamk sürülerek. Zamklama. Yapışkan bez bant. Yapışkan destek. Fişek kartonu. Köşebent kartonu. Yüzeyleri kartonla kaplı alçı sırasında ortaya çıkan kâğıt tozu. Gun. 142 . Gusset Enveleope. Brülör lansı. Gummed Paper. Giyotinde kesim Gypsum Board. Ağır gramajlı köşebent ve contalık kraft kartonu. Yapışkan marangoz bandı. Kutu zarf. Gumming Paper. Gummed Stay. Gum. Gummed Water Resistant Tape. Yapışkan bant. Kâğıtta mukavemeti ölçmek için kullanılan bir yöntem. levha. Gurley Stiffness. Gurley mukavemeti. Gurley geçirgenliği. Alçı levha.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Guillotine Dust. Gummed Flat Paper. Giyotin kesim tozu. Gun Wadding. Gurley Porosity. Yapışkan kâğıt. Yapışkan etiket kâğıdı. (Bakınız. Açık tohumlu bitkiler. işkence yerine kullanılan bantlar. Kovan kâğıdı. etiketleme yapmak amacıyla üretilmiş kâğıtlar. Yapışkan su geçirmez bant. Gummed Sealing Tape. Yapışkan bant. Koli bandı. Gypsum Lath. Yapışkan Kraft bant. Kalsiyum sülfat. Zamk. Gusset Stock. Gymnosperms. 2H2O). Koli köşelerine konulan. Koli bantlamada kullanılan dayanıklı yapışkan bant. Gumming. (Tappi T 536). Gummed Sisal Tape. Alçı levha. Gum Rosin. Yapıştırıcı. Kâğıda zamk sürme.

kondensat bulunması nedeniyle oluşan sesli çekiç darbesi. nokta sayısıyla ve büyüklüğüyle oynamak kayıpları. Halojenler. Handmade Finish. Yarım ton baskı kâğıdı. Handbill Paper. hollandere konulmaya hazır hale getirilmiş. Çekiçli değirmen. yüzeyli karton. Laboratuarda örnek safiha suni parşömen kâğıdı. El tipi. Manual Control) Half Fine Metalic Papers. Belirli Hand Dyed. astatinden oluşan yüksek reaktif özellikli maddeler. Yumuşak dokulu imkanı sağlayan kapaklı delik. Genellikle bileşikler halinde bulunurlar. brom. Yüzeyin işlenmesiyle. sırasında yağlarının etrafa sıçramaması için üzerine örtülen Handsheet Former. Bir resmin piksel veya noktalara Handling and Transit Waste. Kıl kesiği. El ilanı kâğıdı. 143 . (Eş anlamlı. Elyapımı baskıda mürekkebin dağılmamasının sağlandığı emici görüntüsü verilmiş kâğıt. Domuzun fırında pişirilmesi yoluyla elde edilen safiha. Halogenated Organic Compounds. Aktarma ve nakliye ayrılarak. Halogenli organik Hand of Machine. Ekipmanlarda el ile kontrol Half Plate Paper. Hand Mold. Çekiçleme. Handhole. Tuşe. bulunurlar. Elleme yoluyla. Handmade Paper. Elde boyanmış. yüzeyli. Yarı metalik kâğıtlar. kâğıtlar. yapılan işlem. Üzerinde işlem yapma. Yarım ton resim kâğıtlar. Koç darbesi. Buhar hatlarında TAPPI tipi el eleği yaygındır. El yapımı kâğıt. Yarı emici kâğıt. emiciliği ayarlanmış kâğıt. Yonga üretiminde H kullanılan bir değirmen türü. yapmak için kullanılan elek. Makine çalışma yönü. klor. (2) El Halftone Blotting Paper. Hair Cut. kullanılır. Elleçleme. Mendil kağıdı. Elle kontrol. Genellikle laboratuarda hamurun denenmesi için yapılan katkısız örnek safiha. Operatör tarafından belirli bir mantık kullanılarak kesilmesi. Kâğıt tuvalet havlusu. ve rölyef baskı kalıbı hazırlamada kullanılan düzgün Handkerchief Paper. Kâğıt makinesinde çalışanlar. Elleme. üretiminde. Halftone. Kitchen Towel) Hand Wheel. Halogens. Handling. Kâğıt bileşikler. Right Hand Machine). El girme deliği. yerleştirilerek üretilen kâğıtlar. Handsheet. Otomatik olmayan kontrol hurdayla gelen elyaf dışı tüyler nedeniyle baskı altında tipi. Domuz örtüsü. El eleğinde yapılmış. Yarım ton. Rölyef kalıp kartonu. El havlusu. Volan. Çeşitli tipleri olmakla birlikte Hammering. kâğıdın yumuşaklığı Halfstuff. Laboratuarda elle yapılan kâğıt. aralıklarla safihaya bakır veya aluminyum folyo Hand Held. iyot. Hands. Kâğıt fabrikaları atık sularında tanım. Elde işlenmiş kâğıt. aktarma. Kâğıdın keçelerin kılları veya Hand Control. Bir yerden başka bir yere pişmiş yıkanmış paralanmış ve yarı işlenmiş paçavralar. Pamuk selülozu veya sertliği gibi özelliklerine bakma. Düzgün yapımı karton. baskısına uygun kâğıt. Periyodik tabloda flor. (Left Hand Machine. suretiyle elde edilen çeşitli renk tonlarındaki kopyaları. El eleğinde yapılma Halftone Paper. (1) El yapımı görüntüsü veren keçe. Yarı işlenmiş paçavra. Handmade Felt. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hammer Mill. Elde taşınabilen (cihazlar için). Buhar hattını darbelerden korumak için kondenstop Hand Towel. El kâğıdı. Handle. Bünyelerinde halogen atomları bulunduran makinesinin sağa veya sola doğru akış yönünü belirten organik polimerler. Vana simidi. El eleği. Serbest elyafların yüzdüğü bir hamurun suyunun süzülmesi Ham Jackets. Aktarma.

Paçavra selülozu. Odun dışı bitkilerden elde levha. (2) göre “Wet Wrinkels” ve “Dry Wrinkels” diye ayrılırlar. 144 . Sert ağaç selülozu. yolla elde edilen selülozlar. Az pişmiş selüloz. Su geçigenliğini Kappa sayısına sahip lignini yüksek ağartılamamış selüloz. sertliğin ölçüldüğü alt ve üst limit aralığı. Sert kâğıt. Yüksek Hard Sized Papers. HDF (High Density Fiberboard) olarak da edilen öğütümü zor selülozlar. adı. Kimyasal sert ağaç selülozu. Sertlik. Sertlik aralığı. Çeliklerde belirli bir tür yönelik bir tanım. Temas hissi. gerekli özellikleri kazanması için. Sert topak. Genellikle kraft kâğıdı. Türbinlerde su girişini anlamda ağacın sertliğini belirtmemektedir. Üzerinde baskı mürekkebi olmayan matbaa artığı. lignini bol elyaflardan preslenerek elde edilen akşap kökenli Hard Stock. Zor ağartılan selüloz. Sert kırışıklıklar. Geçiş Hard Wrinkels. kâğıt yüzeyinde katlanma sonucu oluşan Hardness. Geniş yapraklı ve çiçek açan ağaç Hard Fold. (Bakınız. Haptic Feel. (3) kaba bırakılmış kâğıt. (Bakınız. kapatan sürgülü vana. Sert karton. Sert ağaçlar. Kâğıtların ezilerek katlanması. Bunlar. (1) İlan kâğıdı. Hard Cook. daha hızlı büyürler fakat daha kısa elyafları bulunur. doğası gereği Hard Pulp. Köprü oluşturacak topaklar. Hard Beating. sırasında. kırpıntısı. hamur sert ağaç selülozu. Birinci hamur zarf Hard Copy. sert olanları. selülozu. Aşırı öğütme. Kraft kâğıdı. Hard Flocs. hamur beyaz kâğıt ve karton kırpıntısı. Az pişmiş. Hard Metal Coatings. Selüloz dışı maddelerin Hard Waste Cuttings. Sert ağaç. Hard Fiber. Tehlikeli hava atıkları. kayın gibi ağaçlar. Hanging Raw Stock. nitritler ve boritlerden oluşur. selülozun. Sertlik derecesi. Aşırı tutkallı kâğıt. (Raw Stock). Hardness Grade. Sert metal kaplamalar. türleri. Kırpıntı. Bir sınıflandırmadır. Gerçek Hard Gate. Sert selüloz. Duralit. iğne yapraklı yumuşak ağaçlara göre Katlama izi görülebilir. sertliği. Sarı huş. Hardware. baskı olmayan 1. (Bakınız. Soft Hardwood) Sert ağaçlar Hardwood Chemical Pulp. Sert katlama. Üzerinde kullanılan genel isim. (2) Duvar kâğıdı olarak kullanılan Selüloz pişirme miktarı/derecesi. Soft Fold). tanımı ağacın sertliğini belirtmez. Üretim veya dönüşüm metallerinden olan karbitler. Çiğ selüloz. Paçavradan yapılma Hard Paper. Hardwood Pulp. hamuruna aşırı utkal konmuş kâğıtların genel Hardboard. Kimyasal selülozlarda. Hard Bleaching Pulp. için. Matbaa artığı kırpıntı. Mekanik öğütme yoluyla ise lignini bol samanlı Cook) görünümde düşük kaliteli. Bol reçineli yırtılması zor kâğıt. serliğin ifade edildiği standart sınıflandırma sınıfı. (4) Vals kaplamasının kâğıt. hücre duvarlarını oluşturan ligninler parçalandığı için daha kaliteli. selüloz Hard Paper. Hanging Paper). Çeliklerde HAPs (Hazardous Air Pollutants). yeterince alınamadığı. Birinci hamur Hard Hardwood. Hard White Envelope Cuttings. Sert ağaç türlerinden kimyasal Yumuşak türleri bulunduğu için bu tanım yapılmaktadır. Donanım. 1. Hard edilir. safiha kuru veya yaşken oluşmalarına çizilmeye veya yaralanmaya karşı koyma özelliği. Sert olan tüm karton türleri için Hard White Shaving. Hardwood. selüloz pişirme işlemi. azaltmak için. GG 25 gibi uzantılarla ifade edilir. Temizlik kâğıtlarında temas anında yumuşaklığın arandığı konfora Hardness Range. (5) Metallerin aşınmaya karşı direnci. Cebri boru vanası. Giyotin artığı. (Bakınız. Çiğ. Diğer adı ham kâğıttır. MDF benzeri fakat daha dayanıklı. Dokunsal his. Kaplama amacıyla yüzeyi Sudaki kalsiyum ve magnezyum miktarının ölçüsü. adı. Yüksek ligninli selülozların genel aşırı öğütülmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hanging Paper. adlandırılır. esmer selülozlar üretilir. (1) Kâğıt yüzeyinin bir cisimle kırıklıklar. Sert ağaçların. Sertlik sınıfı. Basılı kopya. daha yumuşak dokulu ve daha beyaz selülozlar elde Hard Pulp.

Bir boru demeti Head Box. yaptığı basınç. (1) Çekme. Isıtma serpantini. Kâğıt makinesi kimyasal madde. İş güvenliğini bozan tehlikeler. Head Box Slice Opening Lips. Düşük gramajlı kâğıt üretiminde kullanılmaktadır. Specific Heat Capacity) Hazardous Area. toplam ısı girdisi. Hazardous Chemical). sıcaklıkta 18 saate kadar süreyle yapılan ve sonunda sararma ölçümünün yapıldığı test. berilyum ve civa tehlikeli hava kirleticiler olarak ilan edilmişlerdir. Isı dengesi. Kütük nakliyatında kütüklerin bir yerden bir yere taşınması veya Heartwood. Heat of Combustion. Eşanjör. Boru bağlantılarının yapıldığı ana boru. serpantini. Döküntü toplama. Kulak tıkacı. (Bakınız. Hamur basıncını düşürme. (Eş anlamlı. ve onu çevreleyen kapalı kaptan oluşur ve borunun dışından makinenin en başındaki hamur akışını düzenleyen kısım. Hazardous. Head Tilt Measurement/Test.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Özel katlama amaçlı olmayan. Asbest. Odunun merkezindeki koyu renkli taşıma mesafesi. Isı çekme. Hazards. Başlık Harper Machine. Bir cismin birim ağırlığının sıcaklığını 1°C kullanılmıştır. (Eş anlamlı. Kimyasal geri kazanma sürecinde dudakları. Tehlikeli Heated Press Rolls. Isı miktarı. (2) Exchanger) Silindir makinelerde hamur akış miktarını düzenleyen kasa. Isıyla yaşlandırma. Kapak. Hamur kasası cetvel ağzı. arttırmak için gerekli ısı enerjisi. Haying. Bunlardan asbest. Tehlikeli hava kirletici. Bu makine. Hearth. Biçme. Birim miktar yakıttan Head Loss. Entalpi. Direct Contact Heat (Akış kasası)” veya “Breast Box (Göğüs kasası)” dır. Yanki silindirlerde başlıkla gövde arasında makineler gibi uzun elekli (fordriniye) makinelerin bir başlayan kılcal çatlak korozyonuna (Bakınız. (Kısaltma. Basma yüksekliği. Heat Constant. fazı. Siyah likör buharlaştırıcılarındaki buhar bozukluklarıdır. Sıvı sütununun birim taban alana vals türü. Crevice türevidir. arzu edilmeyen kalite Heads. Tehlikeli. (Avusturalya kökenli bir terim) preslerinde safihayı ön ısıtma yapmak amacıyla kullanılan Head. Taşıma. Taban kısmı. Hearth) Hard Writing Finish. Salon ısıtma üniteleri içinde bulunan serpantin. Laboraturada 105 °C sırasında dökülenlerin toplanması. Heat Exchanger. (2) Taşıma mesafesi. Tehlikeli alan. Basma kaybı. Heat Extraction. Isı alımı. Ağaç kesme. geçen sıcak veya soğuk akışkan boru içinden geçen akışkanı Kullanılan. Odun özü. Uzun elekli makinelerde. Kollektör. bir dönem kâğıt hamurunda Heat Capacity. fakat daha az yaygın olan adları “Flow Box soğutur veya ısıtır. tespit için geliştirilmiş ölçüm/ test. Header. Yağlı veya buharlı ısıtma açıklık. Isı dönüştürücü. Basınç kaybı. Başlık salgı ölçümü. Crack Corrosion) bağlı silindir ömrünü kısaltan oluşumu Yaygın değildir. ve ölü bölge. (1) Hamur kasası. kasasından eleğe. Hamur kasası cetvel ağzı Heat Input. Heat Content. Siyah likör buharlaştırıcısında dipte biriken sertleşmiş zift tabakası. Yanma ısısı. Üst kısım. Harvesting. Isı sabiti. Sistemin sıcaklık ve Head Box Slice Opening. Kulak koruyucu. Kâğıt üretimi Heat Ageing. Tehlikeler. yüksekliğinin azalması. aralığında giren ısının çıkan ısıya göre mukayesesi. Karbon kâğıdı. Hatch. Desteleme. Smelt) Haul. Bir süreçte belirli bir zaman Hazardous Air Pollutant. (Bakınız. Hat kayıpları nedeniyle basma elde edilebilen enerji. Hazchem. Hearing Protector. Isıtmalı pres valsleri. yanki yalpalama testi. Tank veya silo kapağı. Heat Balance. Isı girdisi. hamurun düzgün akmasını sağlayan Heating Coil. 145 . Harper kâğıt makinesi.

Heat Sealing Paper. Latent Heat of Vaporization) bir sıcaklık artışı. süresi. Fotogravür kâğıdı. ısınması. Isı transfer katsayısı. gravür baskı kalıbı olarak hazırlandığı. Isı yükü paylaşan yardımcı tahrik üniteleri. miktarı Heavy Metals. Heat Transfer. Birim miktarda yakıtın edilen. Atık ısının geri Heavy/Wet Creep. derecesi. Yardımcı tahrik. Yoğunlaşma ısısı. Siyah enerjisinin. Süblimasyon transfer kâğıdı. O nedenle tanım çok geneldir. Havbeden atılan sıcak buharın içindeki ısı Heavy (Black) Liquor. cismin 1 gramını. Yüzeyine doğal Baryum sülfat. Barytes). Reaksiyon sırasında çok makine bulunmaktadır. özellikle havbe içinde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heat of Condensation. Isı geri kazanma. ısının sıcak bir kaynaktan soğuk sisteminde. Kâğıt fabrikası gibi çok sıcak Heliograph Paper. Drive). Isı salım hızı. Teksir kâğıdı. Sıcak yapıştırma kâğıdı. Kartonlar. Heat Stress. (Eş anlamlı. grubuna destek olan ve onun kurallarına uyan. havbeye verilen havayı ısıtmada kullanılması. Isı transferi. yoluyla. Lazer yazıcılar da bunlardan emilen veya alınan enerji miktarı. Ağır gramajlı Sıcak kaynak yapmaya uygun kâğıt. Kaynayan bir üzerine (ütü gibi) ısı ile aktarılmaktadır. Isı transfer ayni sıcaklıkta kondensata dönüşürken ortaya çıkan enerji kâğıdı. Kapak kartonları için dupleks Heat Set. Assist transferi hesaplarında kullanılan katsayı. Heat Recovery. Süreçlerde sistemin ısınma ile ısı transferi yapan boru sistemi. kazanılması. Isınma süresi. Isıyla sabitleme. Bakır bir plakanın ışığa duyarlı ağrısı gibi sonuçları olan sağlık sorunu. seramik gibi cisimlerin Heat of Vaporization. tutkal uygulanmış ve ısı verilerek yapıştırılabilen kâğıt. Teksir makinesi. Sıcak Hectograph. Baskı sonrası mürekkebin ısıyla kurutulması. Heavy Spar. buharlaştırmak için gerekli enerji. Sıcak çarpması. İçinde dolaşan akışkan Heat up Time. Yaş krepleme. Hem siyah likörün zenginleştirilmesinde. havada yayılma yoluyla veya aktarma yoluyla Heliogravure Paper. Kalın likör. Isı etkisiyle baskı miktarı. kartonlar. (2) Safihanın veya buhar silindirlerinin Heat Output. Buharlaşma ısısı. likörün suyunun % 60 ile % 80 arasında uçurulmasıyla elde Heat Release Rate. kartonların ortak adı. Sıcak baskı kâğıdı. cam. Heat Pipe Effect. Isı aktarımı. Isıyla birleştirme. Yazıcıda elde edilen negatif görüntü. Fotogravür. Yoğunluğuna bakılmaksızın Heat Seal Temperature. Baryum sülfat. Heavy Weights. biridir. “Blanc Fixe” olarak bilinen. Ağır metaller. özellikle eleklerde ve preslerde. bilinç kaybı. Isı çıktısı. kumaş. Serpantin etkisi. (Eş anlamlı. 146 . yapıştırma. Kuru metalik özellik gösteren tüm metaller. Koyu Likör. Fotoğraf kâğıdı. Ağır gramajlılar. Termofiksaj. ana tahrik bir ortama aktarılmasından yararlanılır. (1) Isınma amacıyla kütlede yavaş gelişen anlamlı. Buhar fazından Heat Transfer Paper. Heat Setting. İlk fotoğraf baskı ve nemli bir ortamda. sıcaklık kâğıtlarından. Uzun elekte ek yerini ısıyla birleştirme yöntemi. Raksiyon ısısı. Suda ve havada tutkalın ısıyla yapıştırma özelliği kazandığı sıcaklık kirliliğe neden olduklarından istenmeyen maddelerdir. (Eş Heat-up. jelatinle kaplanarak. birlikte ayni Heat Transfer Coefficient. baş Heliogravure. Sıcak yapıştırma sıcaklığı. kimyasal geri kazanma kazanlarında işlenmeye hazır birim zamanda tamamen yanaması sonucu verdiği ısı likör. Isınma. Kâğıt makinesi tahrik de kâğıdın kurutulmasında. nakledilmesi. (Bakınız. nedeniyle insanlarda görülen su kaybı. Latent Heat of Condensation) yapılan kâğıt türleri. Sıcaklıkla baskı transferi yapan pek Heat of Reaction. hem Helper Drive. Hectograph Paper. Isının temas foto-mekanik baskı yöntemi.

yükseltilmiş motiflerle yapılan gofraj. Yüksek yoğunluk. selüloz bitkisi. Tespit edilememe sonucu tutkallama. H faktörü. Hemiselüloz. Hemp veya Manila Hemp. Bu gruba selülozdan üretilen baskılı. %18 Hemp Stalk Pulp. 147 . Herein. Kendirin selüloz ham edilirken. High Density/Consistency Pump. hamura göre yoğunluğu fazla olan maddeleri temizleyen Hereinafter. için kullanılan uzatma parçası. Kendir selülozu. Yüksek seviyede reçineli tutkallama. Farklı özellikteki High Density Fiberboard (HDF). Kaba ve gramajlı kitap kâğıdı. birinci hamur hurda kâğıtlar girmektedir. kum metal parçaları gibi. düz beyaz yuvarlak özel işlem yapılmış kâğıtlar. Kabartma türü gösteren bir tanım. çöktüğü için konaklayan kelimesi ile adlandırılmıştır. Heterocoagulation. (Sözleşmelerde kullanılmaktadır) siklon temizleyiciler. Elyafları el yapımı kâğıtlarda kullanılan High Bulk Book Paper. Yüksek kesafet pulperi. Bitki kolleksiyon kartonu. Örnek olarak Hemp Bast. Üzerine kullanulan öğütüm şekli. Hamurdaki dolgu maddelerinin ve diğer farklı parçacıkların köprü oluşturmak High Density Stock. Hetero koagulasyon. (2) Manivela. Kendir sapı selülozu. Hücre Hideout. Görünmez arıza. Yarı selüloz. % 35 kesafette öğütüm. kolleksiyonculara özel olarak yapılmış bristol karton. Boru veya çelikten güç almak High Free Rosin. High Finish. ayırarak toplandığında pişirmenin hangi aşamada olduğunu High Embossing. Consistency). Hi-Brite. Baskı kusuru. Kendir sapı. Aşağıda. Selüloz pişirme süresini bir bütün High Density Storage. (Bakınız. Yüksek türler. (Eş anlamlı. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. High Consistency Pulper. Baskı kalitesini Hickey (Hickies). Hemp Stalk) edilmektedir. Kendir. Elek çıkışında ise % 20 kesafetin altı düşük kabul edilmektedir. Yüksek kesafetli öğütüm. Kazanlarda biriken duvarlarında bulunan şeker monomerleri. ortaya çıkan arıza. Heteroflocculation. Örnek Sisal High Consistency (HC). High Density. H Factor. Bundan sonra. Kâğıdın arttırmak amacıyla. High Grade. olarak kesafeti yüksek olan hamur. Görece üzere biraraya gelmeleri. Yüksek kesafetli hamur. Kendir kâğıdı. (Eş anlamlı. pulperlerde % 15-18 kesafet yüksek olarak kabul maddesi olan kısımları. Hereinafter) High Density Cleaners. Görece olarak. Yüksek gofraj. (Bakınız. Duralit. High Consistency Refining. (Eş anlamlı. Hemp. Levye.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hemicellulose. (=High Brightness). kurutulmuş ve preslenmiş bitkilerin yerleştirilmesi için. Yüksek kesafet. Konak. zaman toplamı olarak gören ve her aşamasını dilimlere Genellikle ağartma işlemleri sonrasındaki selüloz depolama. Cam. kâğıt yüzeyinin düzgün görünmesi için mürekkep almaması nedeniyle oluşan. Kendir sapı lere kadar kesafette hamur açan pulperler. Rifaynerde suyla silika tortusu. Cannabis Saliva) kesafeti işlenme değerine göre yüksek olan. hamur kasasında %1 ve üzeri yüksek kesafet kabul Hemp Hurds (Hards). Yüksek beyazlıkta. Kendir bitkisinin selülozundan üretilmiş kâğıt. sonuna getirilerek kullanıldığı da görülür. Ulaşılamayacak kadar beklenmedik yerlere şişerler. (1) Baskı boşluğu. Termomekanik selüloz üretiminde Herbarium Paper. mineral parçacıklarının biraraya gelmesi. Yüksek kesafette depolama. Hemp Paper. Kendirden olmasa bile kendire benzeyen Genellikle marketlerdeki hacimli görünmesi istenilen elyaflarından selüloz elde edilen bazı bitki isimlerinin kitapları basmak için kullanılan kâğıtlar. kabuğundan elde edilen selüloz. Yüksek derecede işlenmiş. Persuader) İçinde % 30-40 civarında reçinesi olan tutkalla yapılan iç Hidden Failure. Konaklamış birikinti. Yüksek kesafet pompası. lekeler. Hetero flokulasyon.

Yüksek kuşe ağırlıklı selüloz pişiricinin alt bölümünde seyreltik siyah likörle kâğıt. Kilit sözcük selülozdur. Yüksek yükte presleme. kesme sistemi. Mal sarıcıda tampon değişiminde kullanılan kâğıt bölgesinde kullanılan vakum kasası. Yüksek tehlikeli alanlar. çorapçıların kullandığı pelür kâğıdı. Otomasyon High Pressure Shower. cilt artıkları ve kitaplar. üretilmiştir. Ceraskal.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bunlar arasında yazıcı kâğıtları. Kaplama ağırlığı ve taban kâğıdı ağırlığı fazla olan karşı akım prensibine göre yapılan sıcak yıkama. Gramajlı testlayner karton. kuşe kâğıtlar (100-135 gr/m2). Ciltlenecek tarafta. Çorap paketleme kâğıdı. High Pressure Feeder. Genellikle kuşe kâğıtta. High Temperature Chlorination. High Temperature Pressing. kayıtlı veriler. yanlara monte edilmiştir. High Heat Washing. Kabuk (buhar) kazanı. Yaş pres High Yield. Selüloz ağartma aşamalarından biri/birincisi. Geniş Highlight Tones. Yüksek basınçlı su jeti Hivac. Elekte yüksek vakum sistemi. Basınç Hinged. Selüloz ağartma aşamalarından biri. Keçe sistemlerinde veya işletme kayıtlarında geçmişte olan fıskiyesi. Yüksek sıcaklıkta presleme. Yüksek basınçlı besleyici. duvara monte edilerek söküm işlerinde kullanılan küçük kaldıraç. Rotorlar mürekkebin alanın % 25 inden azını kapladığı baskı örneği. sistemi. Açık tonlarda. Rotorlardan birisi yüksek hızda parçalama yaparken diğeri düşük hızlarda karıştırma işlevi High Loaded. Elekte su almada Hoist. Ekipmanların üzerindeki tavana veya uygulanan. Yüksek hızlı yazışma kâğıtları. HI-LO Pulper. Yüksek vakum kasası. Genellikle pabuç ağartmada görece verimi yüksek olan. 148 . Sürekli High Weight Coated Paper (HWC). High Temperature Bleaching. Yüksek sıcaklıkla klorlama. preslerle uygulanır. Çift rotorlu bir pulper türü. kâğıdın besleyen özel bir vana düzeneği veya düze. Oluklu Hoisery Paper. Yüksek vakum. bırakılmasıyla kırılmadan açılma kolaylığı sağlayan ve Yüksek basıncı algılayıp sistemi emniyete alan kilitleme kütük deflerinde kullanılan özel kâğıtlar. kurutma sağlanır. High Test Liner. Hoisery Insert Paper. mukavva yüzeyinde kullanılan. Elek altı döküntü bütesi. buhar kazanı. Selüloz üretiminde veya uygulamasında aşırı yükle presleme. kullanarak yonga veya selülozu basınçlı bir tanka/pişiriciye Hinged Ledger. Mafsallı. Hog Fuel. 3 cm kadar bir bölgesinin şerit halinde düşük gramajlı High Pressure Interlock. Yüksek sıcaklıkta yıkama. Pres keçelerini temizlemede kullanılan fıskiye. Çorap içi kartonu. Uzaktan konveksiyonel olarak girmektedir. zehirli maddelerin bulunduğu ortamlar. Historical Data. Geçmiş tarihli veriler. Yüksek basınç kilitlemesi. kartonu. fabrikası ağaç artıklarını yakan. Yüksek verimli. Hog Pit. Preslerde valslerin aşırı görür. Yüksek yüklü. gramajı yüksek karton. görece en yüksek vakum. Beloit ve Black Clawson firmaları tarafından sıkça baskıda olması. Selüloz aşaması. Çorapların Safiha sıcaklığını 100°C nin üstüne çıkararak yapılan düzgün görünmesi için kesilerek kullanılan bir ambalaj presleme işlemi. baskılı çok katmanlı konveksiyonel tambur kurutucu. High Pressure Water Jet System. High Vacuum. High Intensity Pressing. High Velocity Convection Drum Drier. Yüksek sıcaklıkta ağartma Hogged Fuel Boiler. Kabuk yakıt. Yanıcı. kâğıt High Hazard Areas. makinedir. Yüksek basınçlı fıskiye. Menteşeli. Baskı yüzeyindeki makinelerde makine altında da kullanılırlar. Çok ince. matbaa artıkları ve ağartılmamış kartonlar ısı kaynağına temas etmez. bilgisayar formları. Bu kurutucu türünde safiha kartonlar. kaplamasının yaşken hasar görmemesi için kullanılan bir patlayıcı. Mafsal kâğıdı.

Mürekkep almaz. Kâğıt makinesi Horizontal Chest. Süt şişesi kapak kâğıdı veya kullanılan şerit hale getirilmiş kraft kâğıdı. Kanal. Hem pulper. Oluk. gibi rulo hale getirilen ürünleri sararak ambalajlamak için Hood Cap Paper/ Board. içi boş. Yatay gözeneklilik. Yatay kütük dilici. Selüloz türüne göre farklı değerler elde ucu. Kraft selülozunda kuruma Holley Roll. Çorap içi kâğıdı. düşey doğrultuda aralarından geçtiği tutkal pres. İş Horizontal Size Press. Kâğıt yüzeyinde görülen ve muhtemelen Horizontal (Log) Splitter. Üstüvane valsi. Holoselüloz. İşletme içinde Hood.7457 kw güce metal ve gözenekli silindirik vals. Selüloz hamurdaki köpük veya ölü elyaf birikintisi nedeniyle. istenilen selülozun ise alta geçtiği döner bir elek türü. Horizontal Centrifugal Screen. Bir kg (litre) suyu bir önlemek ve akışı düzenlemek için kullanılan döner. hunileri veya olukları. rejeklerin sondan çıktığı. Evener Roll) belli pompa verimi dikkate alınmak kaydıyla pompa seçimi Hollander. Yatay santrifüj elek. kâğıt/karton. yazılım dışına çıkılarak. sonrası bağ yapmayı olumsuz yönde etkileyen sertleşme. kurutma esnasında kâğıttan çıkan sıcak buharın sağlayan vana türü. Bu süre Kâğıt yüzeyine paralel durumdaki gözenekler. Hamur döğücü ve öğütücü. konumunda bir butona basılarak çalıştırılması. saniyede 74. Pompa hesaplamalarında bu tanım kullanmak ve olabilir. Yatay büte. Ortası delik olan şaft miktarı ifade eder.57 metreye çıkarabilen güç. Hornification. Özellikle bayan Horizontal Belt Washer. İçi boş mil başı. Transverse Porosity) keçe değişimlerinde veya bakım amaçlı kullanılır. 149 . Hoshin Kanri. hem de Horsepower-Day per Ton. paçavra selülozlarında kullanılan. kullanım kolaylığı bulunan. Genellikle çorpların Öğütülmüş odun selülozunun bir taftan girdiği ve kanatlarla mbalajında kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. Düzeltme valsi. Kemikleşme. toplamı. hemde rifaynerin yaptığı işi Muhayese yapmaya olanak verir. Havbe. Hamur kasası içinde elyaf topaklanmasını Horsepower (hp). Delikli vals. Hortum ucu vanası. Yatay porozite. Holocellulose. Beygir gücü. bir makine. Valsleri güvenliği ortadan kalktığından. (Eş anlamlı. Akış hunisi. Delik. öğütme işini birlikte yapan. kontrol sistemlerinde. son derece düzgün elyaf işleyen Özgül enerji tüketimini belirten bir tanımlamadır. Düşük tavanlı bir büte türü. Hortum. Mürekkep emme direnci olan ileriye doğru yönlendirildiği. Rectifier Roll. Hortum sarma kâğıdı. Hortum. Sayıları 2 ile 5 arasında eşdeğerdir. Çorap kağıdı. Hosiery Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Holdout. makinenin el Horizontal Porosity. Buhar silindirlerinin buhar giriş tarafındaki mil başı. Özellikle yapılabilir. 0. Hosiery Insert Paper. Bir selüloz çoraplarının içine destek olarak konulan gramajlı yıkayıcı türü. içinde tüm koruma sistemleri devre dışı olmaktadır. Yatay valsli tutkal pres. Elek ve Lateral Porosity. edileceğinden verimliliği tanımlayan bir yönü vardır. Yatay elekli yıkayıcı. hem parçalama. Kâğıt makinesinin kurutma bölümünde kullanılan hortumların ucuna takılan. Ton başına günlük beygir gücü. öğütümünde bir ton selüloz için 24 saatte harcanacak enerji Hollow Journal. (Eş anlamlı. Selüloz ve yarıselülozların Hose. kartonu. Hollander. kablo kurutma odası. Selüloz üretiminde veya birlikte yapan ekipman. uzaklaştırıldığı ve atık ısının geri kazanıldığı kapalı Hose Wrap Paper. Hose End Valve. kâğıt yüzeyi. fabrikalarında kullanılan bir kütük dilici türü. El konumunda çalıştırma. Rektifiye valsi. Hole. Hold to Run. Hedefleri üst yönetim tarafından konulan ve Hopper. Elek tavalarının çıkış ölçümlendirilen süreç. üretim sırasında safihada boşluk kalmış bölge. hayati önemi olan bir yatay eksen üzerinde yan yana olan tutkal ve safihanın kavramdır.

Enerjisi kullanılabilir olan veya basınç altında olan bir hatta veya kapta işlem kondensat. sıcak baskı tekniği. İnsan hatası. Hot Embossing. Sıcak tokatlama. tutkallı elyaf düğümleri. Pamuk çırçırından elde edilen selüloz. Kaynatmak. Sıcak tutkal. Termal uzaklaştırılması için uygulanan işlem. çalışmakta Hot Condensate. Kraft selülozu Hot Spot.%30 arası yüksek kesafetteki sıcak Hot Waxed Board. (Bakınız. Meydancılık hizmeti. Hot Dispersion. Kâğıda kabartma desen Hotwell. Hosehold Papers. ve çevre temizliği. Hot Melt. Sıcak yağlı ısıtma. temizlik kâğıtlarında perfore edilmiş rulolar. Kalenderde veya süperkalenderde sıcak valsle işleme. Kaynak. Sıcak parafinli karton. Caustic Extraction) kabartma harfler ve şekiller ortaya çıkar. pabuç parçaları gibi hamurda kâğıt özelliklerini bozacak preste sıcak presleme yapan sistem. tankına soğutmadan alınması. Ev rulosu. sıcaklıkta eleme. parçacıkları. House Sheating Paper. Meydancı. yapmak. Sıcakta alkali çekme. 150 . Pişmiş selülozun pişiriciden blöf Hot Tapping. Hygiene Paper. Bu teknikte altın yaldız bir kostik azaltma yöntemi. Human Error. eritilmiş parafin kaplanmış karton türleri. Renk derecesi. Hot Alkaline Extraction. kesme. Sıcak merdaneleme. Temizlik. Sıcak öğütülmüş selüloz. Hot Groundwood Pulp. % 20. Sıcak kondensat.Yoğuşturucu tabanında biriken vermek için kullanılan sıcak presleme yöntemi. Beloit tarafından geliştirilmiş. Sıcak su kazanı. Hot Glue. ip HTP Press. Hull Fiber. şalomayla delmek veya canavar taşıyla keserek. veya kurutma yapan sistem. Bez veya deri cilt kapaklarına üretim aşamalarında selüloz saflaştırma amacıyla uygulanan uygulanan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hot Acid Hydrolysis. Sıcak gofraj. Sıcak preslenmiş. Ateşli işler izni. (Eş anlamlı. Kaynak. Sanitary Hot Melt Coating. Kâğıdın sıcak preste Housekeeping. dispergerde tokatlanarak dağıtılması. HTP pres. Ev havlusu. Tuvalet kâğıdı ve havlu gibi (Bakınız. Hot (Stock) Screening. Mantolama kâğıdı. Mekanik selüloz üretilirken. Housekeeper. Eleme plastik. (1) Linter selülozu. Temizlik işleri yapan hizmetli. Hot Blow. Hot Work. öğütücü değirmeninde ortamın 50-90 °C arasında tutulduğu Hot Work Permission. şalomayla kesme. Household Roll. Hot Grinding). yapmak için düzenlenen özel izin kağıdı. Elektrik bağlantılarında oluşan kötü elde edilirken ortaya çıkan “Hexenuronic Acid”in temas nedeniyle meydana gelen aşırı ısınmış nokta. Hot Grinding. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işleri Cold Grinding). Sıcak eleme. Sıcak dağıtma. Evlerde temizlikte kullanılan kâğıtlar. Sıcak blöf. (Bakınız. şalomayla öğütme yöntemi. Selüloz Hot Stamping. Ev kâğıtları. Pompa gövdesi. Renk tonu. Bitümlü karton. Sıcak baskı. Sıcak reçine kaplama. kameralarla tespit edilmektedir. Son derece dayanıklı ve parlak bir kâğıt/karton kaplama yöntemi. Soğuk öğütme de yapılmaktadır. Sıcak öğütme. Mutfak veya tuvalette kullanılan kâğıt el havluları. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işler. Hot Rolling. İş güvenliği açısından ateşli işler izin belgesi düzenlemesi gereken işler grubu. Sıcak nokta. Sıcak dispersiyon. Sıcak asit hidrolizi. Paper ) Hot Oil Heating. metal sepetli basınçlı eleklerle ayırma Hue. Sıcak delik açma işlemi. Ateşli işler. Yağ ısıtılarak pres Household Towel. Nüans işlemidir. sıcak kondensatı tutan kap. Hot Pressed. Fabrika içi ısıtılarak perdahlanması. Üzerine ısıyla hamurun. Sıcak reçine tutkalı. Hamuru yüksek Housing. (2) Hindistan cevizi elyafı.

Havbe içinde Hydraulic System. Hidrofolyo kasaları. elek altına yerleştirilen ve anlamlı. Islanma. Hydraulic Press. Hydration. rutubet. Nem. Bir litrelik sıvı içindeki hidrojen (H+) iyonlarınının sayısal Hydraulic Cylinder. cihaz. miktarda hamuru. Hidrofolyo. alet. Hydrofoil Boxes. Hibrit elek. Hydrolic Pressure. Hidroselülozlar. Elek bölümünde onlara bünyesinde su tutabilme yeteneği kazandırılması. Nemlendirici. hava yastığı olmadan sürekli belli basınç Humidifier. Baskısını hidrolik güçten Humidify. eden elek sistemi. Lastik kaplı presle temizlemek için kullanılan. Basınçlı kaplarda Hydrogen Ion Concentration. kaçağı. (Heating Ventilating Air Conditioning). Bir nipkofleks pres türü. Klima peteği. hidrolik olarak çalışan bir makine. kasaya giren ve eleğe dökülen hamur kâğıdın bulunduğu odanın rutubetini arttırmaya yarayan miktarını sabitlemeyi amaçlayan hamur kasası türü. H2S olarak bilinen renksiz. Hidrolik hamur kasası. Su Hydrating. Hidrojen-iyon yoğunluğu. Hydraulics. ortamdaki nemi görmeye yarayan ölçümleme. Kâğıdı veya ve seviyede tutarak. havalandırma ve hava iklimlendirme. Hidranip kurtma. arttırmak. Hydrofoil. Hidrodinamik yağlanma. Hidrolik sistem. Hidrolik yağ kaçağı. Konik siklon temizleyici. nemlendirmek için özel olarak şartlandırılmış oda. eleği alttan Hydraulic. Folyo. kalender ve pres bölümünde bulunan. Kütük Hydrogen Bond. yaratılan anaforla parçacıkları yapılan kurutma. Kâğıt makinesi yapılan. İnsan faktörü. Selülozun asidik ortamda HVAC Air Coils. Hydrapulper. Hidrolik yağı Humus. Hydrate. Nem ölçümü. Hidrolik basınçla çalışan. Hidrolik. Kâğıt hamuru içindeki kum gibi sudan ağır parçacıkları Hydra-Nip Drying. Hydropulper) Hydrodynamic Lubrication. İçinde belirli sonuca etki eden davranışları. (Kısaltılmışı Foil). Odun öğütümünde değirmen taşı ve odun lifleri arasında Hydrated Stock. selüloz hamuru. (Eş alma elemanları. Islatma. Hidrojen atomunun diğer kabuklarını soyan. Wetting) elekten süzülen suyu uzaklaştıran sıyırma parçaları. Humidity Measurement. vakum olmadan suyun yer çekimiyle süzüldüğü. safihaya hem alttan hem de üstten temas Hydrocyclone. HVAC. Hidrojen sülfit. Yağlı hamur. Elyafın su alması. (pH) değeriyle de ifade edilebilir. Hydrocelluloses. Hidrolik pres. Humus. Hydrogen Sulfide/Sulphide. Hidrat. (1) Su tutunumu. Şartlandırma odası. yanıcı. yapılan buharsız selüloz pişirme işlemi. Hydraulic Oil Leakage. (2) Elyafların dövülerek. Klima serpantini. Uzun süre mekanik işlem görülen ve işlemin yeterli ölçüde yapıldığını kanıtlayan gördüğü için jelleşmiş o nedenle bünyesinde su tutan yağlanmışlık olayı. atom veya gruplarla elyaflarda yaptığı güçlü bağ. Uzun eleğin üstüne ikinci bir ürünler yapılmaktadır. Hidrolik basınç. Çürümüş bitki artığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Human Factors. Hidrolik kabuk soyucu. Sıvılarla ilgili. İnsanların iş sırasındaki Hydraulic Headbox. Yağ veya suyla değeri. Humidity. Elek kısmında. çalışan silindir. elek ilavesiyle. hidroliziyle elde edilen ve suda çözünmeyen jölemsi türde selüloz türevleri. Çita. Hidrosiklon. Hidrolik silindir. Hydraulic Barker. Havanın nem miktarını alan silindirler. (Bakınız. Hidrolik pişirme. Nem odası. Yapısına su ilave edilmiş. Kâğıdı üreterek baskı sağlayan ünite. (GL&V/Black Clawson-Kennedy) dibe gönderen temizleyici türü. Nemlendirmek. hidrolik basınç Humidity Rooms. Isıtma Hydrein Roll. çok zehirli ve çürük yumurta 151 . Şartlandırıcı. Hidrojen bağı. Bunlardan merserize. bir grup çitayla destekleyen kasalar. vizkon ipeği gibi Hybrid Former. Hydraulic Cooking.

ağartma yöntemi. (Bakınız. Su gücüyle üretilen elektrik. Örneğin havadaki düşük bağıl nem yükselerek % 50 ye Hydrotropic Pulping (Process). Hygroexpansivity. Hidrofobik selüloz üretimi. üretiminde hipokloritle yapılan ağartma işlemi. Yapısına su alan. Sanitary Paper. daha küçük moleküllere parçalanması ortamda kalarak. düşerek % 50 bağıl neme pişirme. Sulu ortamda bozuşma. Çok dayanıklı. (Eş anşlamlı. Hymnal Paper. Arıtma ünitelerinde. yüksek üretimi. Kâğıt Hydroxyl Group. Sulu kaolin. bakterilerin Hydroxo Linkages. Hydrophobic Alkali Swellable Emulsions. Suda veya kâğıt hamurunda. Hidropulper. bir süreç değişkenini değiştirerek. Hidrojen peroksitli Hygiene Paper. sistemler. zayıf meydana gelen değişim miktarı. Bünyesine su alarak. Islatılamayan parçacıklar. Kağıdın nemli ortamda almayan plastikleşmiş veya plastik türü maddeler. Selülozun sulu ortamda bozuşması. İlahi kâğıdı. Hydrophobic. Rutubet genleşme katsayısı. Bir Thickeners). suyla parçalayıp hamur hale getiren ekipman. Hygroscopic. Hidrofobik Hysteresis. ortamdaki nemi çeken. Hygroexpansion Coefficient. geçirgen membranlarla yapılan filtreleleme işlemi. Household Paper) Hydrolysis. Bağıl rutubette meydana gelen yüzdelik değişimle. Kâğıdın rutubetli reaksiyona girerek. Associative Cellulosic olduğu kadar geçmişteki şartlara bağlı olması durumu. Hidrofilik. yukarıdan yaklaşıldığında ölçülen değerlerin eşit olmasına Hydropulper. Hydrogen Peroxide Bleaching. Hiper filtreleme. ışık Hydrophobic Colloid Systems. Kolayca ılanabilen maddelerdir. bulunduran gruplar. Hydrogen Peroxide (H2O2). Suyu seven.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kokusundaki gaz bileşiği. Suyu iten. Yapısına suyu Hygro Stability. set değere. 152 . Hypoclorite Bleaching. Bünyesinde su bulunan kaolin. Hidrotropik selüloz geldiğinde. Selüloz Hidrofobik çözeltide yapılan selüloz üretimi. Bir sistemin şimdiki şartlara alkali şişebilen sıvılar. Hydrous Kaolin. Hydrous. Hidrojen peroksit. Hydrolysis). Hidroelektrik. Kâğıtların çoğu için geçerlidir. Hidrofobik. Rutubetli genleşirlik. Karmaşık moleküllerin suyla Hygroexpansion. (Bakınız: Calcined Kaolin). Hygroscopicity. polar olmayan zincir bağları. (Bakınız. kâğıdın bünyesinde tuttuğu nem ile. Hidrolize olmuş. Hidroliz. Nem kararlılığı. Hipokloritli ağartma. Basınç altında yarı parçacıklar bulunduran sistemler. Pişirme kimyasallarından suda çözünmeyenleri gelindiğinde. Rutubetle genleşme. iki organik kirlilikleri parçalaması sonucu çıkan kokulu gaz. asitleri veya zayıf bazları oluşturmuş. Kimyasalları suya meyilli hale getirerek selüloz bağıl nem aşağıya doğru. Histeresiz etkisi. Her iki durumda da ortamdaki nem % 50 olduğu halde kağıdın gramajı farklı ölçülür. Kişisel temizlik kâğıtlarına ağartma. ebat değiştirmeme özelliği. Hidroksil grup. Hijyenik kâğıt. Selüloz üretiminde klor kullanımını azalatan bir verilen başka bir ad. Nem çekici. Bünyesinde (OH-) selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. Sulu. Selüloz veya hurda kâğıdı rağmen. askıda katı Hyper Filtration. Bulunduğu atmosferik Hydrophilic. Hydrophobic Pulping. ebatta Hydrolized. İki aluminyum iyonunu paylaşan. hidroksil iyonu ile oluşturulan. olması. ebat değiştirmesi. Hydrolytic Degradation. ortamdaki diğer şartların farklı olması durumu. kâğıdın bünyesindeki nem değerlerinin farklı suda çözünür hale getirerek yapılan pişirme yöntemi. Hidrofobik asıltılı geçirmeyen ve ilahilerin basılması için üretilmiş kâğıtlar. aşağıdan ve Hydropower. Nem çekicilik.

Boştaki durum. yüzey kalitesi son derece düzgün yüzeyinin kaplanarak buzlu görünümü verilmiş karton. Imitation Handmade. İmitasyon el yapımı kâğıt. Hamuruna Ice Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ I Illustration Board. İmitasyon el yapımı Ignitor. Elyaf tarafından emilmiş su. buzun Kapiler vakum yoluyla su emilmesi. Imitation Handmade). Emme. parafinle işlenerek kullanılan. Sulu kâğıdı. İmitasyon çerçeve kenarlı kâğıt. Hamuru çok iyi öğütüldüğü için yağlı görünüm almış. (Bakınız. Uluslararası Atom Enerji Ajansı. kâğıt. 2. İmitasyon aydınger kâğıdı. Dondurma kartonu. IGT Test. Brülör çakmağı. yöntem. Buzlu kâğıt. Görüntü analizi. selülozlarından yapılan. azami üretim miktarı. parşömenlere benzetilerek üretilmiş parşömen kâğıtları. seramik kili katıldığı için. İdeal pigment. Bono Imitation Japan/Japanese Vellum. baskıya karşı davranışını belirlemek amacıyla. (2) Makine boşta ve düşük hızda dönerken ki bırakılarak. (Bakınız. Kâğıt. Ice Board). 153 . Imbibed Water. (1) Makinenin çalışmadığı kâğıtlar. Elyafın şişmeden su alması. İmitasyon Japon kâğıdı. Buzlu karton. Imitation Handmade Writings. Resimlik mektup kâğıdı. için. Ideal Pigment. Baton Dondurma paketleme Imitation Drawing Paper. Reprodüksiyon kâğıdı. parşömeni. Makinede yapıldığı halde. Kuşe yapımı için uygun. Parafin kaplı nem geçirmez bir kâğıt türü. İmitasyon resim kâğıdı. Ice Cream Board. yağ geçirgenliği biraz azalmış fakat kapasitesi de denilmektedir. Idler Roll. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Imitation Greaseproof Paper. Image Analysis. Imitation Handmade). Ebat kesilerek. Ateşleyici. mühendislik kapasitesi. Imitation Glassine. suluboya resim yapmak üzere üretilen karton türü. İmitasyon Japon kâğıdı türünde. soğukta sertleşmeyen türde. Ajansı. boya resim yapmaya ve silgiyle silmeye uygun dayanıklı Ice Paper. 1. Illustrated Letter Paper. İmitasyon el yapımı IEA (International Energy Agency). tek tarafı resim yapmak için özel yüzeyli. Ice Blanket Paper. kendir selülozundan yapılan kâğıtlar. benzetilen kâğıt. Dondurma sarmak Imitation Decle Edge. yüzeye sonradan baskı ile kabartma desenler durum. (Bakınız. Japonya’da hayvan derisinden yapılan arka tarafı yazı yazmaya uygun bir kâğıt türü. Blister testinden (Gözeneklilik testi) geçemeyecek kâğıtlar. ve sanat resimlerini basmak üzere üretilmiş kâğıt türleri. kâğıdın Imitation Japan/Japanese Paper. İdeal kapasite. elde yapılmış görüntüsü verilmiş Idle Mode. tutkallı ve bir miktar su geçirimsizliği olan kâğıt türü. Sevk valsi. Genellikle makinede çerçeve kenarları saçaklı durum. Avara vals. nem geçirmez bir karton Özel giyotin bıçağıyla kenarları el yapımı kâğıt kenarına türü. Yoğun tutkallamadan sonra. kâğıt. Verimliliği dikkate alarak. mektup kâğıdı. Baskı sırasında. Emilmiş su. Uluslararası Enerji kaligrafi/yazı kâğıdı. Buna teorik kapasite. oturtulmaktadır. (ISO 3783) vermek için. kâğıt yüzey Japon el yapımı kâğıtların görünüşünü ve dayanımını mukavemetini belirleyen bir test yöntemi. Yüksek Ideal Capacity. selüloz ve kartonlarda bünyedeki kirlilikleri ölçmede kullanılan bir IAEA (International Atomic Energy Agency). Buz saklama kâğıdı. İmitasyon yağ geçirimsiz sağlanabilen. Bir yıllık bitki Imbibition. düşük özgül ağırlığı olan pigment. Yüzey yolunma testi. Imitation Art Paper. erimemesi için üzerine örtülen veya sarılan kâğıt. Yoğun tutkallı bir kâğıt. (Bakınız. Imitation Handmade Printing. Deckle Edge) Ice Cream Brick Wrapper. Resim kartonu. azami kapasite veya tasarım yüksek iç tutkallı.

Impedance. Blanket Cylinder) aktarır. Impact Paper. (2) Karıştırıcı pervanesi. Darbe. İthalat beyannamesi. ayakkabı delikli tepsilerden oluşan sistem. Genellikle pres bantlar elektrik scrubber) yalıtma kartonları olarak kullanılırlar. Conbur transferi yaparak baskı elde etme. bariyer türü engellerin tümüne verilen ortak ad. Baskı etkilerine göre sınıflandırarak ele almak için yapılan iş yöntemiyle kâğıda filigran benzeri desen vermek (Bakınız. Karıştırılamaz. Sorunları sonuçlarına ve Impressed Watermark. Kalıp Impact Strength. Emprenye kâğıt. Tepsili baca gazı yıkayıcısı. baskı yapılacak metin kalıp direnci. Geçirimsiz. Dayanıklı. Baskı. Otokopi kâğıdı. (3) Bir yüzeyden diğer yüzeye mürekkep Impact Resistance. baskı altında gösterdikleri çatlama dayanımı. (1) Kâğıdın Immission. İmitasyon Presbant. (Bakınız. Impact. açısından ulaşımı/erişimi engellemek için özel olarak konulmuş. Birbirine vernik sıvanarak kurutulmuş karton. Vernik emdirilmiş yöntemi. (1) Baskı. Kusurlu tamirat. alttaki kâğıda geçirme özelliği olan kâğıtlar. Pamuk gibi bir kimyasallara karşı geçirgenlik dayanımı olan. benzeri kâğıtlar. Yüksek hızlı yerine. İş güvenliği Impression Paper. sert ve kitap kapağı yapımında. terim. (1) Pompa fanı. parçacık gönderme. yıllık bitki selülozundan üretilen hayvansal parşömenlerin Impingement Drying.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Imitation Kraft Paper. Impingement Scrubber. Tray altında kullanılan kartonlar. alternatifi kâğıtlar. Impress. Basılmış olan. Watermark). Vals yüzeylerinin merdanesi aldığı mürekkebi Blanket merdanesine (Bakınız. Emprenye karton. Üçüncü merdane ise boştur. Yüksek baskıyla ocaklarının baca gazlarını temizleyen/yıkayan ardışık Kalenderlenmiş. Bası. İmitasyon olanlar Import. Kusurlu bakım. Basmak. Empedans. Baskı merdanesi. Transfer kâğıdı. Etki. Basma amacıyla uygulanan kuvvet. Daldırma tipi Kuşeleme. İmitasyon Kraft kâğıdı. girerek baskı elde edilir. kimyasal odun selülozundan üretilen parşömen havayla kâğıdı kurutan bir yöntem. Kraft rengine boyanarak üretilen Kraft Imperfect Repair. Havalı kurutma. Sıkışma dayanımı. yağ veya Imitation Parchment. Çevreye kirletici içine bazı sıvı kimyasalları veya reçineyi emdirme işlemi. Buna yazılmış hali) Preimpregnation da denilmektedir. etkiyi. Impeding Device. Impregnation. Import Declaration. kuşe veya boya çözeltilerine daldırılarak yapılan kaplama Impregnated Board. merdanesine (Bakınız. 154 . Karbon kâğıdı. Üç merdaneli sürtünmeye rağmen kayarak çarpması sonucu oluşan hasar baskı sistemlerinde. (eş anlamlı. Elektrik akımına karşı koyan Basılacak kâğıt boş merdaneyle Blanket merdanesi arasına etmenlerin toplamı. Plate Cylinder) işlenir. İthal etmek. karışamayan yağlar ve su gibi sıvılar için kullanılan bir Impregnating Paper. Emisyon. Impervious. faz oluşturmadan bir arada tutulabilirler. Hurda Impeller. Kâğıdın mal ve değeri hakkında gümrüğe verdiği beyanname. Karışmaz. (Emission kelimesinin değişik şekilde (2) Elyafa kimyasal madde emdirme. Nem. (2) Basılı kopya. Impact Analysis. İmitasyon parşömen. Atık salma miktarı. yalıtma amaçlı kullanılmazlar. Etki analizi. Kraft kâğıtlardan. Vernikli karton. Emprenye etme. İmitasyon filigran. Mekanik bir Impression. Bu tür sıvılar emülsiyon olarak parçacıklara ayrılarak Vernik emdirilmiş kâğıt. Emdirme. Malı ithal edenin Immersion Coating. Vernikli kâğıt. Darbe mukavemeti. Immiscible. Sıkıştırma etkisi. karton. Kireç Imitation Presboard. Gofraj. İzolasyonu sağlamak amacıyla. Test) 45 kg dan ağır kutuların. eğik düzlemle arasındaki Impression Cylinder. Baskı. analizi. Fiziksel engelleyici.

Preslerde baskı miktarı ile baskı Press) süresinin çarpımından oluşan değer. Impulse Drying. Oluklu mukavva Inch-Hour. Hareket görmemiş stok. (Bakınız. Impurities. Eğimli elek tepsileri. Atık yakma fırını. ısıtılmasıyla yapılan kurutma. Kâğıt üretiminde. eperli ambalaj kâğıdı. maddeler. Impressed Inclined Size Press. Index Pressboard. Dizin. Jogging) görünümlü ayraç kâğıdı. Kâğıdın baskı Inclined Screw Washer. (2) Paketleme kâğıdı olarak uygulanan kuvvetle patlama anına kadar geçen süre kullanılması için özellikle düğümlü görünümde üretilmiş belirlenmektedir. üretilen kâğıdın enini çarparak bulunan bir performans Index Bristol. hamur kesafetiyle çalışan eğimli elek. Tabaka halinde olan kâğıt Bu sayede kâğıtta yüzey düzgünlüğü artarken. Indented Board). (Bakınız. Fihrist kartonu. Eğimli elek. Taçlı valsleri düz valslerden ayırmak için Impulse Pressing. bir yıkama eleği. Taçlı. Dişli. ölçümleme yöntemi. Düğümlü karton. Ayraç kartonu. artışı görülür. (1) Bozuk eperli. Mürekkebi sırasında daha az veya daha çok baskı kuvvetine karşı yıkanması için hamurun alttan verildiği ve üstten alındığı toleransı. Selüloz fabrikalarında kitap kapağı veya dosyalamada ayıraç olarak kullanılan bulunan. atık yakma ve emisyon düşürme araçlarından biri. tür dışında kutu yapan üretici. Pabuç tek başına kullanılan terim. Horizontal Size Impulse. Vuruş. fakat kalın Crawl Speed. Seperatör kartonu. Inactive Inventory. (Bakınız. Burada oluşan pürüzlü yapısı. In Crown. Inching. In the Flat. temel alan bir üretim miktarı kavramı. Üretim süresi ile Index Board. Darbe. Kontrollü yakma. Çok sert olduğu için Incinerator. Index Paper. Darbeli patlama testi. için. 155 . Darbeli kurutma. Ebat kesilmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Impression Tolerance. Darbe yaratarak karton yüzeyinin hamurun çok iyi öğütülmemesi nedeniyle kâğıt veya kartonun patlama dayanımını ölçme. (Bakınız. Çalışmayan. Düğümlü. Index Bristol). Kirlilik. yüksek baskı altında valslerden birinin kanallar. Inactive Fiber. Baskı toleransı. Incineration. Sulu bir ortamda diğer Indented Packing Paper. Eğik tutkal pres. Fihrist. Independent Container Manufacturer. Sıcak pabuç presle presleme. konumuna alarak sürünme hızında çalıştırma. Fihrist kartonu. basınç değerinin makine hızına bölünmesiyle de elde edilir. değişimleri ve sipariş özellikleri nedeniyle. Dişli karton. kâğıt enini Index. Sürünme hızında çalışma. Kâğıt veya Impulse to Rupture. Şoklamalı kurutma. Yakma. yoğunluk veya karton. Inclined Wire Save Alls. Elek altında Kâğıt makinesi pres kısmında (pabuç pres). Düğümlü ambalaj kâğıdı. Çok düşük makine hızı ve (MPa·s). birbirine basan tutkal pres. Fihrist kâğıdı. Safsızlık. Faal olmayan. Ambalajlama amacıyla kullanılan. düğümlü yüzey görüntüsü olan karton. Inclined Wire. Santimetre-saat. Pasif elyaf. Kâğıt makinesini el Index Card. Düz. Bozuk elyaflardan ayrı olan ve ağa dâhil olmayan elyaflar. Düşük gramajlı. Pasif. Eğimli tüp pişirici. Fihrist Bristol kartonu. karton. İnç-saat. Indented. Hurda kâğıt içindeki yabancı Indented Board. Eğimli vidalı yıkayıcı. Ayni zamanda nip Inclined Tube Digester. kâğıt. presin özel kaplamalı valsine sıcaklık uygulaması yapılır. iki vals beyaz suyu büteye taşıyan eğimli paslanmaz tepsi ve arasında. hurda kâğıttan yapıldığı Inactive. Impression Watermark. (Bakınız. Valsleri 45o açı ile Watermark).

Kâğıt hava tarafı negatif basınçta olan fan. Kültür ve temizlik için bu adı alan İncil kâğıdı. yöntemi. Hint prova kâğıdı. Anlaşmayı bozma. Kaplama Inert. Sanayi tipi buhar kazanı. Indicating Gauge. Bilişim sistemleri. Atık sıvı. kâğıt kalitesini arttırmak için üretim terimi olarak dolaylı oluşan hasarlardır. Kızılötesi ışın. Isıtılacak ortama doğrudan temas ettirmeden tüp içinden sıcak hava Paper) geçirerek yapılan ortam ısıtıcısı. maddesinin filme pres aracılığı ile uygulandığı kaplama Inertial Force. Bileşiklerin yaydıkları radyasyonları analiz Induction Motor. Emdiği Infrared Dryers (Driers). Hava sızıntısı. Enfraruj kurutucu. değerlendirme. Endüksiyonla ısıtma. Endüstriyel kullanım. Hint İncil kâğıdı. Besleme sistemi. Endüstriyel kâğıtlar. Cebri çekişli fan. Induction Heating. Kâğıt (Bakınız. Induced Draft Fan. Industrial Power Boiler. Kimyasal reaksiyonlara girmeyen. Indirect Coating. Vals mili Infrared Ray. Enfraruj kurutma. yöntemi. Göstergeli ölçü aleti. Enfraruj ısıtıcı. dolaylı hasarlardandır. Film presli kaplama. Industrial Utilization. Endirekt pişirme. Kızılötesi ısıtma. tutkalsız. fabrikalarda. (Zıt anlamlı. (Bakınız. Dolaylı maliyet. Bir sigortacılık toplanmasında. çalışan motor. Kızıl ötesi (Eddy Current) ısıtılması. Indirect Cooking) fabrikalarında. Arıtmaya gönderilen her tür sıvı. Kaçak hava. Endüstrileşme. Hava serpantinli ısıtıcı. Hindistan’da yapıldığı Industrial Papers. Emiş fanı. India Tint. Bilgi tarama. Hint transfer kâğıdı. üretim aşamasında tampon bazında verilerin Indirect Losses. Endüstriyel temizlik kâğıtları. ölçümünde. Gramaj yarattığı hasarlar. Rulman değişiminde kullanılır. yüzeylerinin. Indirect Cooking. Industrial Boiler. spektroskopisi. Forced kaplamasını kızıl ötesi ışınla kurutan kurutma sistemi. Asil. Infeed System. radyoaktif kaynak kullanımı yerine. Endirekt ısıtılan pişirici. Endüstriyel atıklar. alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde kullanılan temizlik kâğıtları. India Proof Paper). Örnek olarak süreçlerinde. hayvanların kalıntıları olan silisli maddeler. Information Retrieval. Atalet kuvveti. Dolaylı kayıplar/hasarlar. likörü buhar serpantinleriyle ısıtarak yapılan pişirme Influent. (Bakınız. Genellikle bir buhar Infusorial Earth. geçmiş ve mevcut verilerin taranması. Enfraruj spektroskopi. Test kâğıdı. Açık mavi mürekkep. spektroskopinin alt alanı. yangın sonucu oluşan bilgiler edinilmesinde ve veri analizinde kullanılmaktadır. Infringement. Industrial Wastes. kızıl ötesi Indirect Losses) ışını kullanan QCS algılayıcıları. güvenilir üretimin sürdürülmesiyle ilgili yangın doğrudan bir hasarken. Çok küçük kabuklu türbinine buhar sağlayan kazan. Samanlı ve iç kâğıtların genel adı. Yongayı ve siyah Infiltration Air. 156 . Sanayi kazanı. (Zıt anlamlı. Soy. duman. Industrialization. Industrial Wipes. Evde Indicator Paper. Fan) Infrared Heating. Information Systems. kullanım dışında. baskıyı görmek için kullanılan bir transfer kâğıdı. Üretimde India Transfer Paper. Indirect Heated Digester. Hygiene Indirect Air Heater. Endirekt hava ısıtıcısı. elektrik akımının yarattığı manyetik alanla Infrared Spectroscopy. Endüksiyon motoru. amacı yerine. Turnusol kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ India Bible Paper. Kizelgur toprağı. is veya yangın söndürmek için kullanılan suyun Infrared Detectors. ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılan India Proof Paper. Alternatif akımla eden. Kızılötesi algılayıcı. Belirli bir konuda Indirect Cost. Hint mürekkebi.

bünyesine tutunumunu ölçen cihaz. Grenli resim kâğıdı. Ingrain Art Paper. fotoğraflarda aynı alana üst üste birden fazla renk Ink Transfer. İnkometre. Mürekkep parçacıklarının kâğıdı. kâğıdın gösterdiği gram cinsinden yırtılma Ink Mileage. renkler oluşur. Mürekkep. kâğıt yüzeyine püskürtülmesi yoluyla. yapısı olan. Mürekkep transferi. Yazıcı kartuşlarında Baskı sırasında mürekkebin kâğıdın içine geçmesi. Mürekkep tutuculuğu. süreyle ölçülür. Ink Jet Paper. Mürekkep tüketim değeri. Mürekkep emilimi. pigment Ink Receptivity. Teneffüs. yırtılma direnci değeridir. İyi tutunumda parlak ve keskin karton yüzeyinin granit desenli görüntüsü. oksitlenmeye karşı koruyucu tabaka olarak kullanılan pelür Ink Jet Printing. Suyu seven bir yüzey Inhalation. Kâğıdın iç ve yüzey Ink Rub-off. Ink Repellence. Mürekkep film uygulandığından. Mürekkep bulaşması. İnce Kraft kâğıtlar. Sürtünerek mürekkep bulaşması. Ink Strike-through. Bu nedenle. Soluma. Renkli mürekkebin yüzeyden koparılma kuvvetiyle ölçülmektedir. Baskı tipine göre yağlı. Baskılı yüzeyde. İlk yırtılma vericisine temas etmediği baskı tekniği. baskı için mürekkebi küçük bir örnekle deneme. sulu gibi seçenekleri yapılmaktadır. PVA veya CMC kâğıdından yapılma. Buna “Edge Taering Resistance” da esnasında birim alan başına hesaplanan mürekkep tüketim denilmektedir. başlangıcında. Kâğıdın baskı direnci. Mürekkep iticilik. İlk yırtılma direnci. Kâğıdın su emiciliğinin Ink Absorption. başladıktan sonra ölçülen ve gram cinsinden ifade edilen Ink Mottle. Mürekkebin derinlemesine geçmesi. Mürekkep kadar kâğıdın 157 . Mürekkep yayılımı. Mürekkep emilimi. yaş Ink Coverage. Oluklu kutularda yapılacak yaralanma. mürekkep yoğunluğu ve renkte meydana gelen düzensiz Injection Cooking. Koruyucu pelür kâğıdı. kâğıdı. Granit görünümlü. Basılı bir sayfada. Enjeksiyonlu pişirme. alüminyum levhaları lekelere ve kaplama uygulaması yapılır. Tutunumun ölçüsü baskılı sayfalarda bu oran % 40 lara çıkar. Basılı tutkallamasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Mürekkep denemesi. baskı amacıyla bir yüzeyden diğer yüzeye Ink Holdout. Mürekkep tutunumu. İş kazası sonucu meydana gelen Ink Proof. Baskıda kullanılan pigment. “Internal Tearing Resistance” yırtılma değeri. baskı sayısı % 5 doluluk oranı üzerinden hesaplanır. Pişirme sırasında alkali ortamı sabit Inkometer. Injury. püskürtülen mürekkepte net görüntü verebilen Inhibitive Tissue. Mürekkebin baskı çalışmalarında kullanılan pürüzlü yüzeye sahip resim sırasında kâğıttaki yayılımı. Granit desenli. Bir kâğıdın mürekkebi kötü olmasına bağlı bir özellik. Kraft pişirme görüntü. Mürekkep doluluk oranı. Ink jet yazıcı kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ingrain. Yağlı mürekkeplerin taşıyıcı ve belirli katkı maddelerinden oluşan boyar kâğıt tarafından emilimini ölçmek için “Castor Oil Test”i maddeler. yöntemlerinden biri. yüzeyine silika jel. Bu özellik kâğıttan sürtünme yoluyla ele mürekkep geçmesi. Baskı sonrasında. Ink. Mürekkebin kâğıt aktarılması. alanının yüzdesi cinsinden ifade edilir. Ink Set-off. kâğıdın mürekkep Initial Tearing Resistance. mürekkepli alanın tam sayfaya oranı. İnkjet baskı. Yoğun Ink Tack. yüzeyine tutunma özelliği. mürekkebin diğer kâğıtlara geçmesi. Karakalem Ink Lay Down. Kâğıt veya özellikleri de önemlidir. Baskı sonrası mürekkebin kâğıt tutmak için beyaz likör enjeksiyonuyla süreç sürdürülür. Bu değer sayfa. rakam % 400 lere çıkmaktadır. bulunmaktadır. emmeye karşı gösterdiği davranış. Yaralanma. Mürekkep dağılması. tabakasının.

158 . Elektrik yalıtım Insert. Çeşitli işlerin fabrika içinde yapıldığını Installation. Bakım kapağı. Inorganic. Yalıtım kartonu. (2) Ölçü aleti kullanma Innersole Board. gövdeye temasını kesen yalıtkan kâğıt. Böceksavar kâğıt. Kontrol etme. kalsiyum gibi çökelebilen ve birikintilere yol açan madde İnşaatlarda malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan kümeleri. Insect Repellent Paper. damarlarını izole etmek amacıyla.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inlet. İnorganik tartar birikimi. Bir dergi. Montaj dokümanları. kutu içinde kullanılan lamine kullanılan ölçü aletleri. bir kâğıt türü. Muayene. bunların ana Insect Resistant Paper. veya bu alanla sınırlı kaldığını belirtmede kullanılan bir Installation Cost. Yalıtım levhası ve tankların içinde biriken ve taşlaşan kalsiyum karbonat ve kartonu. Ekipman üzerinde kısmı. Sigorta. Ek yaprak. Sigortalama gideri. Çözünmezlik sağlayan maddeler. Girdi. farklı özellikte olan trafolarda. Boru Insulating Board. beton levhaların üzerine kullanılmak için üretilmiş su INP. Yalıtım tabakası. Selülozun asitte çözünmez kısmı. Isıl yalıtım malzemeleri. Yüksek gramajı nedeniyle opaktır. (Bakınız. Inspection. Montaj maliyeti. Salpa. Instrument Shop. terim. Oluklu mukavvalarda içte Insulating Tissue. esnek yapılı ve genellikle folyo kaplı kartonlar. Örtü kartonu. Alüminyum folyolu kâğıt.8 gram/m den yukarıda üretilmiş 2 Insulating Lath. Geliştirilmiş gazete kâğıdı. Elektrik yalıtım pelürü. bulunan kontrol kapağı. Cihazların Inorganic Deposits. Fabrika içi döküntüler gibi. bobin sarımı sırasında bobin telinin metal tek yaprak. bulunmaktadır. PVC kaplamasında olduğu gibi. Yalıtım malzemeleri. emiciliği azaltılmış kartonlar. İnorganik. Elektrik yalıtım kâğıdı. su emiciliğini azaltan maddeler. Insolubilizer. Sigara Instrument. Insulating Materials. Böcek zehiri başlıklarıdır. Kâğıt bakımının yapıldığı atölye. Emiş.4). (Ek. Sokuntu. gazete kâğıdı. Otomasyon amaçlı paketlerinde ve çikolatalarda. malzemeleri. İç duvar kaplaması olarak kullanılan alçı veya kalsiyum sülfat kalıntıları. Alçıpanel kartonu. (1) Veri girdisi. fabrikalarında dolgu maddeleri. pelür kâğıdı türü. Insulating/Insulation Paper. ses yalıtım malzemeleri. Güvelenmeyen kâğıt. sürecinde hamuruna kurtlanmayı/güvelenmeyi önleyici İzolasyon kaplaması olarak kullanılan kâğıt ve kartonların Pyrethrine veya Piperonyl Butoxide gibi kimyasallar genel adı. Hidrokarbon gruplarından olmayan. Tesis. karıştırılmış kâğıt. Kurulum. İnorganik birikintiler. Yalıtım levhası. Elektrik motorları ve veya kitabın yaprakları arasına konulan. Çözünmez. Denetim. Insect Resistant Paper). Suya karşı Insurance. Cihaz. Üretim Insulating Sheating. Ayakkabı iç taban kartonu. Presbant. direnç yaratan maddeler. Alt başlıklarda çok sayıda malzeme emdirilmiş kâğıt veya karton. gazete kâğıdı. (ISO) 68 beyazlıkta ve 48. Sigorta gideri. Instrumentation. Installation Documents. İç layner kartonu. Inorganic Scale Deposition. Giriş. (3) tanımdır. (1) Cihazlar. Ara kâğıdı. elektrik yalıtım Süreçlerde sürece giren madde/nesne veya eylem. (2) Giriş noktası. Enstrüman. Çok genel bir Input. İzolasyon levhası. Insider Liner. Insurance Charge. Pompa veya ekipmanlarda sıvının giriş Inspection Hatch. In Mill. bir zamanlar kullanılan Insoluble. Yalıtım örtüsü. Innerframe Stock. Insurance Expert. Fabrika içi. Kablo (altta) kullanılan layner kartonu. çözünebilir tuzlar ve Insulating Blanket. veya monte etme. Kurulum bedeli. Sigorta eksperi. (Improved Newsprint). Enstrüman atölyesi.

Integral Control. Emiş ağzı arasında tampon kâğıtlar. Ara pelür kâğıdı. İç içe geçkili. Entegre sistem. Derin ofset. (Eş anlamlı. Birbirine bağlı (sistemler). Interlapped. Seperatör olarak Öğütücüdeki özel anlamı. Interior Packings. sağlandığı baskı türü./m). Katlanmış temizlik kâğıtları. çok ince pelür türü Intense Writing Finish. Her yere giren bağlayan kuvvet. Anyonik küller bu türdendir. Yuvarlak elekli ve elek üzerindeki safihanın yeterince Interconnected. Oyma baskı. kâğıtlarda. Kesikli karton makinesi. Intaglio Printing. Alçı levha. Ara Sümen kâğıdı. Niyet. lignin tabakası. Albümlerde fotoğrafların mülkiyet. (1) Ara yüz. (Eş anlamlı. Interfolded). Kontrolör çıkış sinyalinin zamana göre entegralinin alınarak son kontrol Interior Wraps. Giriş. veya tekstil ürünlerinin arasına konulan. Yeni basılmış sistemini içinde barındıran üst sistem. Kilitleme. bir kâğıt Odundan selüloz üreterek. yaş mürekkebin diğer kâğıda bulaşmaması için. Intercelular Layer. gibi anlamları olan bir tanım. İki farklı yapıdaki sistemi birbirine elekten ayıran basit yapılı. Fikri Interleaving Paper. Baskı sırasında kâğıdın veya kartonun yüzeyinin yolunmaya Interfolded Tissue. sonucu elyafların kazandığı bağlanma özelliği. ara bölme kartonları. Interleaving Tissue. Integrated System. Mendil ve peçete gibi Scott Bond) 159 . kesafet. Ofset baskı kâğıdı. Lignin tabakası. Interior Boards. Derin ofset. Interleaving Blotting. Specific Edge Load) mantık sırasının takip edilmesini sağlamak amacıyla yapılan Intent. karton ve enerji üreten kanadının diğeri üzerine gelecek şekilde. şiddet. Interlapped Tissues). kâğıtlar. katlanarak fabrikalar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Intaglio. Projeden doğan fikir mülkiyeti. arasına konulan ve çeşitli amaçlarla yaprakların arasına Intelligent System. Yoğunluk. Interface. Hücre çeperi. bağlayarak uyum içinde çalışmalarını sağlayan ünite. Ambalajlamada veya hediye paketlenirken. yoğunluk. ağzı uzunluğuna (Edge Length) bölünmesiyle elde edilen Interlocking. hücrelerin arasında bulunan ve onları birbirine bağlayan Intermittent Board Machine. Ambalaj içi sargı kâğıtları. Karışan maddeler. Katlamalı. Internal Bonding Strength. Intellectual Property. atölye tipi kâğıt makinesi. durarak safihayı kesmek suretiyle. Interleaving Intensity. Odunda Intermittent. Geniş amaçlı. İç içe geçmiş. Integrated Pulp and Paper Mill. karşı gösterdiği mukavemet. (Eş anlamlı. Birbirine bağlı. Entegre kâğıt fabrikası. Entegral kontrol. Karbon kâğıdı. Ambalaj içi elemanları. Akıllı sistem. (Tappi T 569) (Eş anlamlı. (2) Internal Bond. Uygulanan net enerjinin bıçak kitaplarda kullanılan pelür kâğıtları. elemanına gönderildiği kontrol modlarından biri. Bir kâğıt veya kartonun Çok yapraklı kâğıt tomarında tutkalla bağlanma noktası. bünyesindeki elyafları ve dolgu maddelerini birbirine Interfering Substances. Kesikli (üretim). Kalıp birbirinin içine geçecek şekilde katlanarak ambalajlanmış yüzeyinde küçük oyuklar yaratarak mürekkep tutunumunun temizlik kâğıtları. elektriksel düzenleme. Duvar kaplamada Intaglio Paper. (Bakınız. Öğütme bağlanma mukavemeti. İç bağlanma kuvveti. Rotogravür. Kutulanmış temizlik kâğıtları. kapatılması. Bunların Intake. Elyafları bir arada tutan kuvvet. kâğıt. Entelektüel mülkiyet. Ara kâğıdı. kalınlaşması durumunda. mukavemet sağlayıcı destek parçaları bulunur. maddeler. İç Interfiber Bonding. (Wat Sn. araya konulan çok ince kurutma kâğıdı. Pek çok kontrol Interleaving Blotting. Tissue). Elyaflar arası bağlanma. kullanılmaktadır. Süreç aşamalarında belirlenen değer. Rotogravür. İç bağ. Tifdruk. parlaklık.

(Bakınız. Makine Resistance) veya kenar yırtılma mukavemeti (Edge sonunda döküntülerin parçalanması sonrası. Termal Intrinsic Thickness. gram cinsinden kuvvet. Özgün ağdalılık. maddelerin karışması ihtimaline karşı. Ek 3). Hava kirliliğini arttırıcı Internal Setup. Liflenme. yılda stokların kaç kez döndüğünü gösteren sayı. Kâğıt Apparent Thickness). bünyesinde olup da. İyon. hidroklorik asitte çözünen ve kimyasal Intrinsic Viscosity. Ion. hamurun elekten Internal Thread. IR Imaging. kurum. İçeriye akışlı döner elek. Anyon reçineyle yumuşatma yerine kimyasallar kullanarak kirecini katyon değişimleri yapabilecek özellik kazandırılmış ve çökeltme. Internal Fibrillation. (Bakınız. Bir somunun dişleri. alt elek yerine üst elekte ortadan kalkmasıyla. yırtılmanın Invoice. Tersinme. Kâğıt Internal Tearing Resistance. Ionic Compounds. ortadan kalktığında ölçülen. Kâğıt hamuruna bağlayıcı Ters kovalı buhar kapanı. katmanı tarafından hapsedilmesi. suyun süzüldüğü bir elek yerleşim düzeni. reaksiyon özelliği bulunan demir. elyaf içindeki fibrilleşme. İç diş. Ek 1. İç şartlandırma. nişasta veya reçine katılması. Ion Exchange Paper. Uluslararası kâğıt ayrılan bileşikler. Acid Soluble. edilen diş yapısı. İnverform. İkincil elyaf kaynağı Inventory. Elyaftaki anyonik yüzey yükleri ile ortamdaki katyonlar International Organization for Standardization (ISO). Iridescent Paper. (Bakınız. İyon değiştirme reaksiyonu. Fabrika içi döküntü. Iron. İyon değiştirici kâğıt. Bunun Invoicing. Asitte çözünen demir. Öğütme Inverform. Viskoz ipeği veya asetat yapımında da kullanılır. Suda iyonlarına International Paper and Board Sizes. Inverter Duty Motor. sonucu elyaflar arasındaki iç bağlanma mukavemetinin Fordriniye (uzun elekte) elekte. olarak görülmeyen ve üretim sırasında ortaya çıkan geri Inventory Turnover. gerçek kâğıt kalınlığı. Özgün viskozite. External Setup) Inverted Bucket Steam Trap. Fatura. Faturalama. Yırtılma direnci. Envanter dönüşüm sayısı/oranı. İç tutkallama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Internal Broke. Gerçek kalınlık. Son hazırlık. (Bakınız. Çok katlı kâğıt üretiminde. yabancı Tearing Resistance) ile karıştırılmaması gerekir. Yorum. Fabrika içinde duruş sırasında bir atmosferik olay. International Atomic Energy Agency (IAEA). yapılan hazırlıklar. Kimyasal oksijen ihtiyacı Selülozun yaşlanmasını deneysel olarak bulmaya yarayan yaratan demir. rejeklerin dışarıda kaldığı döner elek. Fibrilleşme. Bir döndürülebilir döküntüler. Parlak kâğıt. QCS sistemlerindeki iyonları yüklerine göre seçici olarak alma özelliği bulunan radyoaktif maddelerin kullanımına ve işletilmesine onay kâğıt. Dişi tabir içeriye aktığı. Bir çözeltiden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu. İnvertörden çalışan motor. arasındaki reaksiyonlar. İyon değiştirici selüloz. sıcak hava kâğıdı. bir test. Açıklama. Enfraruj görüntü. 160 . Interpretation. Soğuk hava katmanının. sürdürülmesi için uygulanan. Elektrik yüklü atom veya grup. Selüloz fosfat kâğıdı. Internal Sizing. iyon değiştirici kâğıt yapımında kullanılan selüloz. Envanter. Yüzey kabalığı kameralarla tespit edilen görüntü. Internal Revenue Stamp Paper. Internal Treatment. Uluslararası Standartlar Kurumu. veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bağlı olduğu üst Ion Exchange Reaction. Ek 2. Engine Sizing). makinesi tahrik kısmında kullanılan özellikli motorlar. Kazan besi suyunu Ion Exchange Cellulose. Kızıl ötesi görüntü. başlangıç yırtılma mukavemeti (Initial Tearing Inward Flow Screen. Ters kovalı kondenstop. İyonik bileşikler. İç yırtılma mukavemeti. Stok. Yırtılmaya başlayan kâğıtta. Damga vergisi pulu Inversion. ve karton ölçüleri. Sedefli kâğıt.

belirli ağırlıkta ve renkte kâğıt. Kemik rengi. Isolating Valve. Fildişi. Kalem.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Iron Free Alum. ISO parlaklığı. (Bakınız. Irreversible Raections. Ivory Ledger. Davetiye basımında kullanılan. laboratuvarda kâğıt veya karton örneğinin 457 nanometre dalga boyundaki mavi ışıkta ölçülen parlaklık değeri. Ivory Bristol. Fildişi karton. Bünyesinde bulunan demir nedeniyle. Her yöne doğru ayni özellikleri gösterme. Iron Specks. kesilmiş. Eş yönlülük. Çok iyi kalite beyaz baskı kâğıdı. Kesme vanası. Sabit basınçta yürütülen süreç. Eş yönlü kâğıt. Tür. kâğıtta görülen pas lekeleri. ISO (International Organization for Standards). Demirsiz şap. Belirli bir örnekte yapılmış. Geriye dönüşü olmayan tek yönlü reaksiyonlar. Asıltılı bir sistemde. Pas lekesi. özel renkli ve yüzeyli karton. Ivory. ISO Brightness. Eş yüklenme noktası. Ivory Board. düşük kesafette elde edilebilen safiha. Isotropic. Standart koşullarda. Tersinmez reaksiyonlar. Uluslararası Standartlar Kurumu. Fildişi Bristol kartonu. Eş basınçlı. İçinde demir bileşikleri bulunmayan ve fotoğraf kâğıtlarında bağlayıcı olarak kullanılan şap. Isobaric. parçacıkların manyetik alan etkisiyle hareket etmedikleri pH değeri. Anisotropic) Isotropic Sheet. Poz. Item. özel yüzeyli Bristol karton. (ISO 2470) Isoelectric Point. Davetiye yapımında kullanılan. 161 . Elyafların her yöne eşit ve gelişigüzel dağıldıkları ve yalnız laboratuvarda.

özenerek yaptıkları kâğıtlara verilen ad. tereyağı türü ürünlerin üstünü örtmek için Jack Screw. Efflux Ratio. Jet Cooker. Jöle üzerini veya kılıf.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Japanese Vellum. Air Deckle). Jet hızı elek hızından Japanese Paper. Jet-elek hızı Japanese Copying Paper. Jakar kartı. Janus kalender. Japan Art dizilirler. Bu nedenle düzgün formasyon ve Japanese Parchment Paper. Jet pişirme. Japon kağıdı. (Eş anlamlı. elyaflar makine Paper). Çerçeve kenarı. Elek hızı jet hızından fazlaysa. düşük hız. üretilmiş yoğun parafinli ince gramajlı kâğıtlar. Jet kurutucu. Jet Dryers (Driers). Jet. (Bakınız. Jacquard Board. Kâğıt üretiminde. Voith tarafında üretilen. (Bakınız. Japon parşömeni. Özel kraft kâğıdından Jet. Bunlara Verdol kâğıdı da (Verdol Paper) Jet Deckle. hazırlama ünitesi. Japon sanat kâğıdı. elyaflı bitkilerden elde edilen kâğıtlar. Bu hızda elle bakım amaçlı çalıştırma yapılır. Fransızların Japon parşömeninden Jack. Janus Calender. Ayar civatası. selülözleri dut ağacı veya Mitsumata türünde uzun hızı ile eleğin hızı arasındaki farklılıktan kaynaklanan oran. Bu oranın değişmesi safihadaki elyaf dizilimini Japanese Decorating Paper. Japon pelürü. Jet kaplama ünitesi. sanatçıları tarafından kullanılan özel kartonlar. (2) Baskıda Japan Art Paper. Kriko. denilmektedir. Vidalı kriko. Japon parşömeni. Japan. Hızlı pişirici. yapılma ve elektronik hafıza üniteleri çıkmadan önce. Japonyadaki bitki J selülozlarından üretilen. Uzun elekli veya silindir elekli makinelerde çerçeve Jogging. davanış farklılıkları oluşmaktadır. yönüne dizileceklerdir. Modifiye nişasta pişirme ve Jacquard Card. Jakar makinelerinde. Jöle. kavanozlu reçel. (2) Kitaplarda koruyucu dış Jelly Protectors. (1) Vals kaplaması olarak kullanılan ve Jelly Gum. Ressam ve gravür mürekkep kurutmada kullanılan bir yöntem. Bazı sanat kitaplarında bu kenarlar dıştan görünecek şekilde ciltlenir. Jakar kağıdı. komutların tekrarlanmasını sağlayan karton. Hızlı makinelerde. Jöle koruma kağıdı. Jet/Wire Ratio. Jet Cooking. süsleme amaçlı kâğıtların çıkmıştır. mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Çok ince ve elde oranı. Japan Papers. kâğıtlar. Su jeti kesimli çerçeve kenarı. Çektirme civatası. Japonyada yetişen yerel fazlaysa. takılp sökülebilen türde keçeler. Bu işlemler giyotin kesimi yerine biraz (Eş anlamlı. Crawl Speed. Ceket. Jakar kartı yüzey kaplamasını püskürtme ile sağlayan kaplama ünitesi. (1) Yüksek sıcaklıktaki ilk çok nipli makine kalenderi. gren ve grene karşı denilen terimler ortaya Sulu boya ile desen verilmiş. jakar makinelerinde bir tür hafıza verilerinin saklanmasını ve Jet Applicator. hamur kasasından çıkan hamurun yapılan. Japon kağıdı. Sürekli ve hızlı modifiye nişasta kâğıttan delikli şerit hafıza yapmak için üretilmiş dayanıklı pişirme sistemi. Kâğıt makinesinde dönebilecek en kenarının su jeti ile kesilerek şekillendirilmesi. Japanese Papers) Jacket. Kriko türlerinden biri. Bu oranın değişmesiyle kâğıdın enine ve boyuna genel adı. Inching) pürüzlü bir kâğıt kenarı yaratır. Jacquard Paper. Jakar kartonu. kartonu. kalın dokulu sertifika basımında kullanılan karton. Cetvel ağzından çıkan basınçlı hamur. “Japanese ebat ölçüsü kararlılığı için elek ve jet hızları birbirerine Vellum” da denilen kâğıt türü. etkilediğinden. Japon dekoratif kâğıtları. Jet to Wire Speed Ratio. Sürünme hız. Rush/Drag Ratio) 162 . hava jetiyle yaş kâğıtta kurutma yapan sistem. Jack Bolt. Kâğıt yüzeyini kaplamada kullanılır. elyaflar frenleme etkisiyle makine enine doğru bitki selülozlarından üretilmiş kâğıt (Bakınız.

Geçici tamirat. Çok kademeli selüloz yıkamada. Topal vinç. (1) Parti malı (üretim). Devamı olmayan Just in Time. Öğütücü bıçaklarını taşlama. JIT. kullanılan oluklu kutu (Eş anlamlı. Jet hızı. Jüt zarf kâğıdı. Jute Bristol. Junk Seperator. (2) Elle kâğıt destesini planlaması. büyük kâğıt bobinler. daha az sayıda karton bulunduran bir tür pelür kâğıdı. (Bakınız. Kum vinçlerine benzemektedir. İş. olarak çalışan ve ağır kütleleri tutan sistem. Atlama kademeli olmaktadır. Çöp ayırıcı. su 163 . Hamur kasasından çıkan basınçlı çekme aşamasını atlayarak. Pulper üzerine monte edilen bristol karton. Journal. Jute. O anı kurtarması için elde mevcut Job Card. Tam zamanında. Jumbo bobin. Job. Job Lot. Jütten yapılma kâğıtların genel adı. Jütten yapılma bristol karton. Jüt selülozu. hem de kısaltılır. Tek ayak üzerinden uzanan kirişe kaldıraç. aralarına kartonu. (2) Moment anlamında bir Newton Jute Envelope Papers. (2) Hurda kâğıt Joint. Combo Box) Jute Pulp. Konik öğütücü. monte edilmiş vinç sistemi. (Eş anlamlı. Mücevherci pelürü. (2) Döner elekli makinede üretilen çok katmanlı ve tahta takoz çakılmış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Jet Velocity. Çöp kapanı. biriken hafif çöpleri pulper yüzyinden uzaklaştıran kovalı Jib Crane. tam türde ürün. Jüt kâğıdı. Genç ağaç. Jordan. selülozu. Bu tür firmaların talep ettikleri. Hint keneviri (selülozu). Küçük karton paket. Normal paketten Jevellers Tissue. Jute Paper. Ek yeri. Jute Bag Paper. Jul. (1) Jüt kartonu. Konik rifayner. Jumbo Roll. Just in Time) Junk Trap. Jüt layneri. Büyük kutu. Jüt bristolü. Jüt ambalaj kâğıdı. karşı akımlı yıkama. Jordan Refiner). Mücevherci bristolü. Çöp. Junk Trap. (Bakınız: Junk Separator). Kâğıtları eliyle destelemek. Stok tutmadan. (Nm). Dregs Well). Bir saniyede bir wat gücün harcadığı enerji (wsn. Jüt desenli kâğıt. Büyük kâğıt Jute Wrapping. Katmanlardan bir Kraft diğer gazete amaç elyafta hollender etkisi yaratmaktır. konik rotoru olan öğütücü. Jury Rig. Junior Carton. (Bakınız. Üzerinde Junk.). (Jordan Jute Board. Jevellery Card Bristol. Çok ağır ürünleri paketlemede Jute Pattern. Jumbo Box. Mil ucu. Taşlama. Çöp vinci. (2) Spot. bir sonraki aşamadan çıkan hamurun hızı. ağaçların selülozları genellikle kısa elyaflı ve cılız Jump Stage Counter Current Washing. Olgunlaşmamış ağaç. Jüt layneri. suyla bir önceki aşamada yıkama yapan yıkama yöntemi. (1) Bir enerji birimi. Joule. Torbalık jüt kâğıdı. Kâğıtta yapışma yeri. Valslerde yataklanan mil kısmı. paket. Kuyumcu bristolü. Dregs) mücevheri teşhir etmek için kullanılan açık pembe renkli Junk Remover. Oksitlenmeyi önleyici bölünerek hazırlanmış. İş kartı. Eklem. ezilir. Burada çok harmanlı karton. Pulpere bağlı Jigging. Jute Linerboard. imkanları kullanarak yapılan bakım işleri. bobini. Jordan Refiner. hizaya sokmak. Elyaflar hem hamuru olabilir. Dayanıklı nakliye kautusu marka) Bıçak olarak bir dizi lama çelik kullanan. (1) Kesikli çalışma modu. Jevellers Bristol. Büyük bobin. Kuyumcu bristolü. zamanında yapılan teslimatlarla sürdürülen üretim Jog. (1) Jüt. kuvvetin bir metre uzunluğa uçta yaptığı kaldıraç etkisi Jute Liner. Fabrikadan kâğıdı alarak başka ürünlere dönüştüren Juvenile Wood. (Eş anlamlı.

Hamurda (m2/s). Kappa sayısı. Burkma. Arkası yapışkan Kettle. Kizelgur. Eleklerde zift ve katran temizlemede kumu. Kady® pigment karıştırıcısı. Steno kâğıdı. Kappa Number. Paçavra selülozu üretmede Kaolin. bir ay içinde satılabilir kâğıt üretim toplamı. Çocuk tenine benzeyecek şekilde. Kabuklu küçük bitki. Tutuşma. kalıpla sadece üst katmanın Keyboard Paper. Çocuk davetiye kâğıtları. Pişirme kazanı. Kinetik sürtünme. Gövdesinin kabuklarından elde edilen değiştirmeler yaratma. Bir işletmenin veya onun bir biriminin belirli 164 . etiketlerde olduğu gibi. Selüloz fabrikalarında kireç üretiminde miktarını belirten derecelendirme sistemi. ağartılması için. hayvanların kabuklarının kalıntılarından elde edilen silis Kerosene. Bir sıvının akmaya karşı iç direnci. vizkozitenin akışkanın yoğunluğuna bölünmesiyle bulunur. Dinamik ile 100 aralığında olmaktadır. Araçlarda göğüslük diye anılan panellerin King Roll. Kot kumaş artıklarının boyasını kullanılan. Kinematik vizkozite. delerek işlemek için üretilen bir kâğıt türü. Kenaf. K-B örtü kâğıdı. Filtre kumu. Normal şartlarda bir gram kemik kuruluğundaki kimyasal maddelerin ambalajlarında belirtilmesi gereken selülozda tüketilen potasyum permanganatın. Ceketli nişasta pişirme kazanı. Karaya Gum. K-B kartonu yöntemiyle Kinking. gerekli kimyasal miktarını belirlemede Kindling. dokulu kâğıt işleme tekniği. Steno klavyesinde. Kid Weddings. uzun elyaflı yıllık bir Kieselguhr. üretilen patentli kâğıt. pişiriren kule tipi pişirici. kartonu. yumuşak patentli bir kuşe çözeltisi ve pigment karıştırıcısı. İkinci valse de Kraliçe vals (Queen Roll) türü. taban kâğıdı olarak kullanılan patentli bir karton İlk vals de denir. Kamir pişirici. sökmede de kullanılır. Örneğin. İş güvenliği açısından. Japon iş anlayışı. Karaya sakızı. Gaz yağı. aluminyum silikat şeklindeki beyaz seramik kili. iade ürün toplamı gibi. göstergeleri. Güderi tarzı işçilik Kady® Mill Dispenser. Bebek teni tarzı işlenmiş. gramın onda özelliklerden. denir. Çıkan sonuçlar 1 Kinematic Viscosity. Rifaynerde. Kâğıt ve kartonlarda K-B Board (Keyboard Board). Sürekli iyileştirme. Ana performans baskı kuvveti ile yapılan basım. İğirme. yüzeyde ve hamurda dolgu olarak kullanılan basınçlı küre. Karaya zamkı. elyaf bünyesinde mikro sıkışmalar ve yer Kenaf. Kaolin. Kiss Dye Cut. Selülozda kalan lignin Kiln. Kâğıtta. Bükerek çevirme.) yetişen bir ağacın salgısından elde edilen zamk. yapımında. kullanılan petrol türevi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ bir süre içindeki çalışma performansını gösteren ana K göstergeler. Alev alma. Dudak teması baskı. Sürekli tarzda selüloz Finish). Burma. harfleri kesilmesi. Bu değer kâğıdın kullanılır. Kid Finish. Kier. İş gücü aracılığıyla mektup yazma ve davetiye basımı gibi işlerde işleri küçük değişimlerle daha iyiye götürmeyi hedefleyen kullanılmaktadır. Kid Kamyr Digester. Kayzen. Hindistanda (Dinamik vizkozite. elyaf floklaşmasını önler. K-B Sheating. Kiss Impression. Metso yapılmış. Mümkün olan en az Key Performance Indicators. (Bakınız. Kireç ocağı. Küresel selüloz pişirici. (ISO 302-2004). Panel birbirleriyle olan sürtünme şekli. Kinetic Friction. bir seviyesinde değerle ifade edilmesidir. Dudak teması kalıplı kesim. K-B kartonu. selülozları kâğıt yapımında kullanılan. Bu kâğıtlar kırtasiye türüdür ve Kaizen. önemlidir. Kral vals. Kalenderde tahrik edilen en alt vals.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kitchen Towel. Mutfak havlusu. Kâğıt mutfak havlusu.

Kozo. Dut (kâğıdı). Japonya’da dut ağacının kabuklarından

(Benzer; Hand Towel) (Bakınız; Kitchen Wipes)

elde edilen selülozla, elde yapılan bir kâğıt türü. Dut ağacı

Kitchen Wipes. Mutfak temizlik kâğıtları. Silme işinde

iç kabuğu selülozları çok uzun elyaflıdır. Bu nedenle

kullanılan kâğıt havlular.

dayanıklı kâğıtlar üretilmesini sağlar.

Kite Paper. Uçurtma kâğıdı.

Kraft. Kraft kâğıtları. Sülfat süreci ile elde edilen dayanıklı
esmer renkli kâğıt türlerine verilen genel ad.

Kitting. Takım hazırlama.

Kraft Bag Paper. Kraft torba kâğıdı.

K-M Model. (Bakınız: Kubelka-Munk Model)

Kraft Bitumen Paper. Kraft bitümlü kâğıt. Üretildikten

K.Number. (Bakınız; Kappa Number)

sonra bitümle kaplanan kraft kâğıdı.

Kneader Pulper. Yaş döküntü pulperi.

Kraft Board. Kraft kartonu. Oluklu mukavvada dış

Kneading Disperger. Yoğurucu disperger. Helezon

yüzeyde kullanılan kraft karton.

disperger. Kâğıt hamurunu helezon içinde sıkarak ve

Kraft Butchers. Kraft kasap kâğıdı. İnce ve parafin kaplı

yoğurarak elyafları açan disperger sistemi.

kraft kâğıdı.

Knife Barker. Bıçaklı kabuk soyucu. Kütük kabuklarını

Kraft Corrugating Medium. Kraft oluklu kartonu. Kraft

döner bıçaklarıyla soyan bir kabuk soyucu türü.

kartonu.

Knife Coating. Raspalı kuşeleme. Bıçaklı kuşeleme. Bir

Kraft Envelope. Kraft zarf kâğıdı. Büyük zarf yapımında

raspayla, fazla miktardaki kaplama maddesinin sıyırıldığı

kullanılan kraft kâğıtları.

kuşeleme yöntemi. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

Kraft Grades. Kraft türleri. CEPI EN 643 standardıyla

Coating).

belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. Genellikle kahverengi

Knife Edge. Bıçak kenarı. Bıçaklı kesimde bıçağın kestiği

ağartılmamış selülozdan üretilmiş kâğıttan yapılmış

taraf.

ürünlerin atıklarıdır. Uzun elyaflıdır, testliner ve imitasyon

Knife Over Coating. (Eş anlamlı; Knife Coating, Gap

kraft yapımına uygundur.

Coating).
Kraft Liner. Kraft layner. Oluklu mukavva yapımında dış

Knives. Bıçaklar. Kâğıt kesiminde, giyotinde, konik

yüzeyde kullanılan kraft kartonu.

öğütücülerde kullanılan bıçaklar.

Kraft Linerboard. Kraft layner. (Bakınız; Kraft Liner).

Knock-off Shover. Yüksek basınç fıskiyesi. Pres

Kraft Manila. Manila kraftı. Manila selülozundan üretilmiş

keçelerinin temizliğinde kullanılan fıskiyeler.

görüntüsü verilmiş, herhangi bir kraft kâğıdı. (Bakınız;

Knot Drainer. Düğüm eleği. Hamur içindeki açılmamış

Manila Paper).

elyafları ayıran elek. (Eş anlamlı; Knotter)

Kraft Paper. Kraft kâğıdı. Sülfat selülozundan yapılma,

Knots. Düğümler. Kâğıt hamurunda açılmamış elyaf

esmer renkli ve çok dayanıklı kâğıtlar.

kümeleri.
Kraft Process. Kraft süreci. Sülfat süreci. Alkali kostik ve

Knotter. Düğüm ayırıcı. Selüloz üretiminde, az piştiği için

sodyum sulfit çözeltileriyle, odundan selüloz elde edilme

düğüm halinde bulunan parçacıkları ayırmada kullanılan

süreci.

sarsak elekler veya basınçlı elekler. (Eş anlamlı; Knot

Kraft Pulp. Kraft selülözü. Kraft süreciyle elde edilen

Drainer)

kimyasal sülfat selülozu.

Knotter Pulp. Düğümlü selüloz. Düğüm ayırıcının ayırdığı

Kraft Recovery Cycle. Kraft geri kazanma aşaması. Kraft

rejekler. (Bakınız; Knotter).

üretim sürecinde kullanılan kimyasalların likörden geri

Knurling. Tırtık açma. Temizlik kâğıtlarında, kenarlarda

kazanılması aşaması.

makine boyuna uygulanan desenli tırtık işlemi.
165

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kraft Sack Paper. Kraft torba kâğıdı. Kraft selülozundan
üretilen ve genellikle çimento torbası gibi torbaları
yapmada kullanılan kâğıt.
Kraft Test Liner. Kraft testlayner. Oluklu kutu yapımında
dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu.
Kraft Twisting. Kraft ip kâğıdı. Bükülerek çanta sapı
yapımında, ip gibi kullanılan kraft kâğıtları. (Bakınız;
Twisting Paper).
Kraft Waterleaf. Emici kraft kâğıdı. Tutkallama
yapılmamış kraft kâğıdı.
Kraft Waterproof. Su geçirimsiz kraft kâğıdı. Parafinle,
ziftle kaplanmış veya aşırı tutkallanmış kraft kâğıdı.
Kraft Wrapping. Kraft ambalaj kâğıdı.
Kubelka-Munk Model. Kubelka-Munk Model. Kağıdın ve
kuşe gibi opak cisimlerin yansıtıcılık özelliklerini
tanımlayan matematiksel bir yöntem.
Küster™ Roll. Bombe kontrollü taç vals. (Eş anlamlı;
Profile Roll)

166

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Laid Lines. Nervürlü elek çizgileri. Eğütör valsinin kâğıt

L

yüzetindeki sık ve paralel çizgili görüntüsü.
Laid Mold. El eleğinde üretilmiş. Yüzeyinde elek izleri
görülen el yapımı kâğıt.

Label. Etiket. Yafta.

Laid Papers. (1) Elek kağıdı. Safiha oluşturmak amacıyla

Label Cloth. Bezli etiket kâğıdı.

eleğin kullanıldığı kâğıtlar. (2) Düz kâğıt. Düz filigranlı

Label Manila Paper. Samanlı etiket kâğıdı.

kâğıt. Düz desenli egütör valsi kullanılarak üretilmiş
üzerinde elek izleri görülen kâğıt.

Label Papers. Etiket kâğıdı.

Laid Wires. Egütör eleği. Egütör valsi üzerine kaplanan

Labor. İş. Emek. İş gücü.

metal elek teli.

Laboratory. Laboratuar. Kâğıt testleri laboratuarı.

Laid Writing. Nervürlü yazı kağıdı. Düz filigranlı yazı

Laboratory Climatization. Laboratuar iklimlendirme.

kâğıdı. Egütör valsi kullanılarak üretilmiş üzerinde elek

Laboratuarı belirli sıcaklık ve nem koşullarına getirme.

izleri görülen yazı kâğıdı.

Labor Cost. İşgücü maliyeti.

Lake. Lake boya.

Lace Paper. Dantel kâğıdı. Bardak veya pasta altlığı

Lambert. Aydınlatma birimi. Bir cm2 ye düşen bir lümen

yapmında kullanılan, düşük gramajlı kalıp kesimine uygun

ışık miktarı.

kâğıtlar.
Lamellae. Katman. Selüloz lifi katmanları.

Lacquer. Lak. Cila. Sentetik reçine verniği.

Laminated. Kaplanmış. Lamine.

Lacquered Paper. Laklı kâğıt.

Laminated Base. Lamine taban kâğıdı. Çok emici,

Lacquering. Laklama. Kâğıt yüzeyini lakla kaplama.

özellikle sentetik reçine emdirilmek üzere üretilmiş, ahşap

Ladle Dryer. Tepsili kurutma. Düz tepsiler üzerinde

kaplama kâğıtları.

kurutma.

Laminated (Liner) Board. Lamine karton. İki veya çok

Lag. Gecikme. Gelen sinyale geç cevap verme.

katlı mukavemeti arttırılmış karton.

Lagoon: Gölet. Arıtma göleti.

Laminated Glassine. Lamine aydınger kâğıdı.

Laid. Egütör desenli. Nervürlü. Egütör valsiyle kâğıt

Laminated Paper. Lamine kâğıt. Akşap görüntüsü vermek

yüzeyinde birbirine paralel kabarık çizgi deseni görünümü

için kullanılan dekor kâğıdı. Emiciliği kaybetmeden, yoğun

verilmiş olan. (Bakınız; Laid Dandy Roll).

iç tutkallamasıyla yaş dayanım mukavemeti arttırılmış

Laid Antique. Antik yüzeyli. Nervürlü antik kâğıt. Egütör

kâğıtlardır.

valsi ile yüzeyi antika görünümünde nervürlü işlenmiş

Laminated Web. Çok katlı temizlik kağıdı. Havlu ve

kâğıt.

tuvalet kâğıdı gibi temizlik kâğıtlarında çok katlı yapı. (Eş

Laid Dandy Roll. Egütör valsi. Matal elekli vals. Kâğıt

anlamlı; Multiply Web)

makinesi elek bölümünde, kartona düzgün yüzey

Laminating. (1) Çok katlı hale getirme. (2) Çok katlı

kazandırmak için kullanılan vals. Bunun sonucu, yüzeyde

Lamination. Kaplama. Laminasyon.

elek tellerinin paralel çizgileri görülür. Bu valsler, Dandy
Roll diye geçen, filigran (yaş iz) vermek için kullanılan

Laminator. Laminasyon makinesi. Kaplama makinesi.

gren desenli ve arma desenli valslerin en basit yapıda

Lampblack Paper. Karbon kâğıdı. İsli kâğıt.

olanlarıdır.

Lampshade Bristol. Abajur kartonu. Abajurlarda

Laid Finish. Elek izli. Elek teli izi verilerek el yapımı

kullanılan düzgün yüzeyli bristol karton.

görüntüsü verilmiş.
167

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lance. Lans. Kurum üfleme borusu. Kazanlarda kurum

Lateral Porosity. Enine doğru gözeneklilik. Kâğıt enine

üfleme amacıyla kullanılan sabit veya elektrikle tahrikli

doğru dizilmiş gözenekler. (Eş anlamlı; Horizontal

boru.

Porosity).

Landfill. Moloz alanı. Çöp alanı. Çöplük.

Latex. Lateks. Doğal veya sentetik kauçuğun çözeltisi.

Landfilling. Çöp dökme. Pek çok çöplükte yapılan dolgu

Latex Board. Lateks kaplı karton.

ve düzleme işlemi.

Latex Trated Papers. Lateks kaplı kâğıtlar.

Language of Contract. Sözleşme dili.

Latewood. Geç odun. Yaz odunu. Yıllık odun halkalarında

Lanyard. Emniyet halatı.

daha yoğun ve kısa elyafların bulunduğu yazın büyüyen

Lapped. Bindirmeli. Ambalajlamada kenarların üst üste

koyu kısımlar.

getirilerek kapatılmış olması.

Lath. Levha. Panel. (Bakınız; Gypsum Lath).

Lapping. Bindirmeli katlama. Selülozu, pres sonrasında

Laundry Paper. Çamaşırhane kâğıdı. Yıkanmış

bindirmeli şekilde katlama.

çamaşırların boyalarının birbirine geçmemesi için üretilmiş,

Laps. Yaş selüloz. Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve

yağlı veya aşırı tutkallı, nem geçirmez kâğıtlar.

bu şekliyle sevke hazır selüloz.

Lawbook Cover. Kanun kitap kapağı kartonu. Bir kapak

Lard Paper. Kasap kâğıdı. Parafin emdirilmiş, domuz

kartonu türü.

etinin koku emmemesi için ambalaj kutusu içine

Lawn Finish. Kumaş dokulu kâğıt yüzeyi.

yerleştirilen kâğıt.

Lay Boy. Sehpa. Kesilen kâğıtların üst üste destelendiği

Large Scale. Büyük ölçekli.

platform.

Laser Paper. Fotokopi kâğıdı.

Layer. Katman. Çok elekli veya silindirli makinelerde

Laser Printing. Lazer baskı.

üretilen kâğıtlarda/kartonlarda görülen ve birbirinden
ayrılmayan katmanlar. (Eş anlamlı; Ply)

Last In First Out. Son giren ilk çıkar. Stoğa son giren

Layer Board. Ara kartonu. Seperatör kartonu. Kutu içinde,

ürünün stoktan öncelikli olarak çıkması.

ürünlerin arasına konulan kartonlar.

Latency. Gizli stres. Mekanik selüloz üretiminde, öğütme

Layer Insulation Paper. Trafo presbantı. Trafolarda sac

sonrası elyaflarda oluşan deformasyona bağlı kıvrılma.

paketin bobinle elektriksel temasını kesen karton türleri.

Latency Chest. Stres giderme bütesi. Termomekanik
öğütme sonucu elyafta oluşan stresi gidermek için belirli bir

Layout. Yerleşim.

sıcaklıkta bir süre hamurun bekletildiği depo. Bu işlem

Lay-up Maintenance. Koruyucu bakım. Bakımlı yedekleri

sonucu elyaflar düzleşirler.

stoklayarak gerektiğinde mevcutla değiştiren bir bakım

Latent Heat. Gizli ısı. Bir maddenin sıcaklığını

yöntemi.

değiştirmeden, onun fiziksel özelliğini değiştiren ısı.

Lazy Steam. Tembel buhar. Serbest buhar. Açıkta sis

Donma ve buharlaşma noktalarında kullanılan veya açığa

şeklinde görülen buhar.

çıkan ısı.

Lazy Steam Showers. Tembel buhar fıskiyesi. Safihada ön

Lateral Dimension. Enine boyut. Selüloz elyafının en

ıstma veya profil düzeltme gibi işlerde kullanılan buhar

ölçüsü.

fıskiyeleri.

Lateral Permeability. Enine geçirgenlik. Safihada makine

Leachate. Sızıntı su. Çöplerden süzülen su.

enine olan geçirgenlik

Leaching. Sızma. Toprağın derinliklerine kirleticilerin
sızması.

168

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Lead. Kurşun. Ağır metallerden. Suda ve havada zehirli

restorasyon tekniği. Bu teknikte cilt sökülüp, yapraklar tek

madde olarak bulunmaktadır.

tek ayrılır ve iki taşıyıcı kâğıt arasında jelatine gömülerek

Lead Dryer. İlk kurutma silindiri. Genellikle çapı küçük

yaprak yeniden elde edilir.

olan ve kurutma grubunun en başına konulan kurutma

Lengthwise Cut. Boylamasına kesim. Dilme. Kağıdı uzun

silindiri. (Eş anlamlı; Baby Dryer)

dilimler halinde kesme. Genellikle bobin makinelerinde

Leading Roll. İlk silindir. Kurutma gruplarının ilk

yapılan kesim şekli.

sislindirleri.

Lens Tissue. Gözlük silme kâğıdı. Temizlik kâğıtları

Lead Pencil Paper. Kara kalem çizim kâğıdı.

türünde kutuyla satılan pelür kâğıtları.

Lead Time. Teslim süresi. Sipariş anından teslim anına

Letter Copying Paper. Mektup kopyalama kâğıdı. Bir

kadar süreyi kapsayan teslim süresi.

mektubun birden çok kopyasını almak için üretilmiş kâğıt.

Leaf Fiber. Yaprak selülozu. Manila, ananas gibi bitkilerin

Letter of Intent. Niyet mektubu.

yapraklarından elde edilen selüloz.

Letter Paper. Mektup kâğıdı. Mektup amaçlı kullanıma

Leakage. Kaçak. Su, yağ, gaz veya buhar kaçağı.

hazır hale getirilmiş ebatta kâğıt.

Leak Test. Kaçak testi. Boru hatları ve ekipmanlara yapılan

Letterpress Printing. Rölyef baskı. Kabartma baskı.

kaçak testi.

Level. Seviye.

Lean. Yalın. Minimum miktarda kaynak kullanan iş

Level Box. Seviye kasası. (Constant Level Box)

süreçleri.

Level Control. Seviye kontrolu.

Leatherboard (Paper). Salpa. Suni deri. Deri artıklarından

Levelling. Tesviye etme.

üretilmiş ve ayakkabı tabanlarında kullanılan mukavva.

Levelling Screw. Tesviye civatası. Seviye ayar vidası.

Taban astarının, üzerine diğer parçaların eklendiği temel
Level Measurement. Seviye ölçümü.

parçasıdır.

Level Transmitter. Seviye transmitteri. Seviye ölçen ve

Leatherette. Deri kâğıdı. Deri gürünümü verilmiş, cilt

geri bildiren saha cihazı.

kapaklarında kullanılan kâğıt.

LFL (Lower Flammable Limit). Tutuşma alt limiti.

Ledger Grades. (Bakınız; Ledger Paper).

Genellikle hacmin yüzdesi olarak ifade edilir. Bir solvent
Ledger Paper. Kayıt defteri kâğıdı. Muhasebe defter

buharının belirli bir sıcaklık ve basınçta hava içindeki

kâğıdı. Düzgün yüzeyli, pamuk selülözünden yapılmış,

tutuşabilir konsantrasyonudur. Bu değerin altında tutuşma

yüksek yırtılma mukavemeti olan, kütük kayıtlarını elle

gerçekleşmez.

yazmak için kullanılan dayanıklı kâğıtlar.
Liable. Sorumlu. Mesul.
Left Hand Machine. Kâğıt akış yönü sola doğru olan

Liability.Yükümlülük. Kontratta belirtilen, alıcı veya

makine. (Bakınız; Hand of Machine, Right Hand

satıcıya ait yükümlülükler.

Machine).

License. İzin. Lisans.

LEL (Lower Explosive Limit). Patlama alt limiti. Yanıcı

Lick Coating. Yalama tarzı kaplama. Tutkal preste yapılan,

bir gaz buharının, bir kıvılcım olması durumunda patlamaya

düşük gramajlı, mineral dolgulu yüzey kaplaması.

yol açacağı en düşük konsantrasyon. Hava/gaz karışımı

Lick up Couch. Dudak valsi. Elekten prese safiha

yüzdesel olarak alınır.

aktarmakta kullanılan ve genellikle bir kauçuk valsle

Leipzig Paper Splitting Technique. Leipzig kâğıt ayırma

birlikte görülen yarıklı metal vals.

tekniği. Aşırı hasar görmüş değerli kitapları kazanmak
amacıyla, Almanya’da elle yapılmaya başlayan bir
169

çevreye olan etkilerini denetleme ve kutsal kitaplarda kullanılmaktadır. Ömür süresi. Selüloz üreiminde ligninin tutkal yapımında kullanılmak amacıyla geri Lift off Lid (LOL). NaOH) pişirilir. Kaldırma araçları. Odunda hücre çeperininin içinde bulunan Life Cycle Cost. Selüloz üretimi sırasında Lightfastness. Lignoselüloz. lignin bulunur. Alacak. Lignin Recovery. Kapak bir Lignocellulose. Ahşap levha yapımında kullanılan fenol kutularında olduğu gibi. ambalajlama. Işık haslığı. Yumuşak ağaçlarda %26-%32 Lifetime. değerlendirme. akışkanlığı sağlamada kullanılmaktadır. maddesiyle kaplanması. Lignin. Deste. Light Weight. Lift. Ekipman ömrü. toplam üretiminde parçalanarak ortamdan uzaklaştırılır. (Shouldered Box with Lift off Lid). Genellikle 25-40 gr/m² değerlendirmesi. Genellikle dergilerde kullanılan Bu süreçte sodyum hidroksit sodyum karbonata dönüşür. İstif. Tek yüzlü oluklu mukavva. kâğıtlar. Lignin. (Bakınız. Biomass) Lift Trucks. iki parçalı formaldehit reçineleri yerine lignin tutkalı kullanılmaktadır. Ligninden elde veya karton destesi. Işık saçılım katsayısı özelliklerinin birbirine benzemesi. Belirli sayıya ulaşmış ve nakle hazır kâğıt Lignin Based Adhesives. Lignin geri kazanma. nakliye. Ömür boyu maliyet. Light Weight Paper. Kurumuş bitki artığı. Lightness. (Eş anlamlı. Dudak keçesi. Selüloz işletme. Aydınlık. tasarım. Belirli aralıklarla bir liste üzerinden yapılan Light Weight Printing Paper. Lignosülfonat. Ömür. yumuşak ağaçlarda %20-%25 arası süresi. Ayakkabı kazanılması. Yongalar. çapraz bağlı polimerlerdir. Couch) Light Weight Coated Papers (LWC). Kapaklı karton kutu. Gramajı düşük Life Cycle Assessment (LCA). (Eş anlamlı. Light Weight Coated (LWC). İpotek. Ömür boyu olarak üretilmiş kâğıtlar. birbirlerine çimento gibi bağlayan madde. Lime Kiln. Bio Based Adhesives) Lifting Equipment. Life. kutu. Kireç sütü. sigorta. Ek 4). Lignosulfonate. Kaplama gramajı düşük olan kuşe kâğıtlar. Kâğıdın elek ve keçe yüzeylerinin Light Scattering Coefficient. Brightness). kapağı açılıp alınabilen. Lick up 10 gr/m² dir. Bunun bir türü şekerleme kutularıdır. olması. Lignin tutklları. Düşük gramajlı yazı ve asıl amacı çevreyi koruma olan denetleme ve kâğıtları. Bir ekipman veya ve hücreye dayanım sağlayan. Boyalı kâğıdın ışıkta solma ligninle kükürt bileşiklerinin oluşturduğu yan ürün. lignini Düşük gramajlı kuşe. Kireç çamuru. Bir ürünün ortaya konmasında kullanılan aralığındaki kâğıtlara verilen genel isim. Eş yüzlü. Like-Sided. Lime Mud (CaCO3). (Eş faturaya oturur. Amorf ve maliyeti. bakım ve yedek parça stok maliyetleri dahil. Hafif kuşeli Lien. Uygulanan kuşe miktarı 7- arasına konulan safiha taşıyıcı keçe. Genellikle havanın rutubeti maddesi gramajının yaygın bilinen değerlerin altında nedeniyle sönmüş kireç durumundadır. Kireç. Dudak valsi ile kauçuk vals kâğıtlara yapılan kaplama türü. Kireç taşı çökeltisi. Düşük gramajlı. Ca(OH)2). Ömür boyu. Düşük gramajlı kâğıt. bunun yanında hücreleri ürünün planlama. Düşük gramajlı kaplama. Sodyum hidroksitin geri kazanılması için içine kireç ilave 170 . Forklift. (Bakınız. anlamlı. Selüloz üretiminde yan ürünlerden biri. Kireç ocağı. Bir kâğıt ürünün ömür arası lignin bulunurken. Sözlüklerde ve tüm kaynakların. edilen tutkallar. Lime Milk (Ca (OH)2). Parlaklık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lick up Felt. Betonda süresiyle ilgili ölçülendirme. Kâğıdın veya kaplama Lime (CaO. Light Weight Chip. değerlendirme programı. Kâğıt yüzeyinin çok az bir kaplama alınması için kostikle (Sodyum hidroksit.

Hamur kasası çıkışında jet yönünü ve Linen Finish. (2) Silindir elekte farklı iki hamurla boylu pamuk elyafı. Yağı sevmeyen. Test Layner ve Kraft fabrikasına gelen. soventlerde çözülürler. Bu nedenle alt layner ve üst layner diye 171 . Çizgiler yaş safihada elde edilir. Kireç taşı. (Bakınız. Linol kartonu. İnç başına çizgi sayısı. (Bakınız. kaplamalar yapılır. Lines Per Inch (LPI). Lime Soap. Linol baskı. (1) Linter selülozu. Linen Faced Paper. Linear Pressure. (Organik Linens. Keten desenli kâğıt. Hamur kasası cetvel ağzına ait alt ve üst silindirleri arasından geçirilmesiyle elde edilen yüzey dudaklar. işlemesi. selüloz. Linoleum Liner Felt). Pamuk tohumlarından elle Linting. Layner karton. (Bakınız. Yazı yazmak için üretilmiş defter veya mektup kâğıdı. Linoleum Underfelt Paper. (Bakınız. Eskiden kullanılan kâğıt makinesi tahrik yöntemi. Kanvas kâğıdı. Lime Stone (CaCO3). Pamuklu kâğıtlar. Yağı seven. bir şaftla. Linoleum Lining. yapılan kâğıt. Preslerde. Calcium Soap). (2) Pamuklu paçavra selülozu. Lime Mud). Kireç söndürme. Linol altı döşeme kartonu. veya ekranın çözünülürlüğünü tanımlayan ifade. Pamuklu kâğıtlar. (1) Layner karton. kısa boylu pamuk elyaflarından üretilen tutkallama nedeniyle tüylenmesi. Linoleum Underfelt Board. (2) Bir seri iki katmanlı üretilen dış yüzeyde kireç çamuru denir. Kireç çamuru teksif eleği. Lined Board. Liners. verilmiş kâğıt. Linerboard. Kaplanarak yer döşemesi yapımında kullanılan kartonlar. Lip. Linter Pulp. yetersiz iç tutkallama niplerinde uygulanan basınç (kg/cm). Dudaklar. Odunda bulunan ve yağı seven bazı Linen Papers. sistem. Sıvılaştırıcılar. Kireci (CaO) suyla (H2O) motorunun. Linter). Toz elyaf. Tüylenmeyen sümen kâğıdı. Lintless Blotting. Lime Mud Thickener. (Bakınız. Linter selülozu veya ekstreler. Kanvasa benzemesi Linoleum Printing. Tutkala katılıp (özellikle mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtların ortak adı. veya aşırı öğütme nedeniyle kopan elyaflar. Multi Sectional Drive veya Sectional Drive) Lime Sludge/Sludge. Kâğıt yüzeyinin kötü ayrılamayan. hayvansal tutkallar) onun jelleşme sıcaklığını düşüren katkı Bazen dış yüzeyde dayanımı arttırıcı veya görsel çeşitli maddeleri. Linoleum Liner Felt. (1) Kuşe karton. Cetvel. Kireç çamuru filtresi. kâğıtlar. Linear Laid. Çizgisel basınç. kâğıt üretiminde topaklanarak sakız Layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Linen Finish). Oluklu mukavva yapımında alt Lipophobic. Koza üzerinde kalan ve elle alınamayan kısa kaplanmış karton. Hurda kâğıtla kâğıt ve üst yüzeyde kullanılan kartonlar. (Sticky) şeklinde birikintilere neden olurlar. Kayaç kalsiyum karbonat. Çizgili kâğıt. Havlanma. Oluklu Liquefiers. Tek bir tahrik Lime Slaking. Keten kumaş görünümü açıklığı ayarlayan alttaki kenar. Lincrusta Paper. Linter selülozu. Özellikle testlayner. (Pitch) şeklinde birikintilere neden olurlar. Lipophilic. Genellikle resim ve duvar kâğıtları sınıfındandır. baskı Lint. Kalıp olarak linolün nedeniyle onun alternatifi olarak üretilen ve kullanılan oyularak kullanıldığı baskı. Bir resmin Lime Mud Filter. magnezyum karbonat ve bazı mineraller bulunur. Kâğıt yüzeyinden. Linen. birden fazla noktayı tahrik ettiği reaksiyona sokup kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) elde etme. Tüylenme. Linol altı döşeme kâğıdı. Bir ketenli bezle birlikte düz kağıdın baskı Lips. Çöken kalsiyum karbonata kireç taşı çökeltisi veya ikiye ayrılır. Gri kâğıt üzerine beyaz kuşe Linter. Linter. (Bakınız. Muşamba kartonu. Kireç taşı çökeltisi içinde bir miktar kullanılan kâğıt çeşitlerine verilen ortak ad. Tek şafttan tahrikli. kâğıt ve selüloz üretiminde topaklanarak zift paçavradan üretilen kâğıtların ortak adı. Line Shaft (Drive). Dudak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ edilir.

Çok katlı olarak temizlikte kullanılan bir pelür kâğıdı. beyaz veya esmer ve odun hamuruna dayalı iki/üç kez Lithograph Label Paper. çözelti haline getirilmiş kimyasallar. kazanma fırınına likör basmak için kullanılan püskürtme Live. bir tarafı su geçirmemesi için kaplı kâğıt. katı beyaz. Canlı buhar. Litograf baskı kâğıdı. Maktu tazminat. Litho Paper. (3) Kâğıda üretim aşamasında katılan dolgu bristolü. Liquid Penetrant Test. Liquid Board. Litograf baskı kâğıdı. Derin çukurlu baskı. (Bakınız. plakayı maskelemek için Liquid Packaging Board (LPB). gönderilen yongaya katılacak likör miktarının sabit olması Load. (2) Preslerde ve kalenderlerde uygulanan baskı Listing Card Bristol. Litho Blanks. siyah Lithogravure. Kazandan gelen basınçlı buhar. Yükleme. Kuşe Daha önceden belirlenmeyen. Litograf baskı plakası temizleme kâğıdı. buharlaştırılan tüplerde taşınan klor. Likör. Sıvı ambalaj kartonu. Litografik baskı süreci. Pişiriciye Live Steam. Litografik baskı sırasında kullanılan terimlerindendir. Likör flaş tankı. Pigmentler bu sınıfa 172 . düz plakalarla Liquor. Lithco Süreci. Live Bottom. Lito baskı. sülfatın karışımı. Kitap ve basılı değerli Load Deformation. (Bakınız. bir veya her iki yüzeyi de su geçirimsiz kâğıt. Lithograph Paper). Emici sifon Lithography. (Bakınız. Canlı tabancası. kuşeli karton Lithograph Paper. Yükleyici. Sıvı geçirgenlik testi. Likör/yonga oranı. yeşil likör ve ağartma likörü bunun örnekleridir. Lithographers’ Plate Wiper. yapılan baskı tekniği. çinko sülfür ve baryum bulunan. Yükleme deformasyonu. kâğıdın özelliklerini değiştirecek ve düzeltecek kalsit veya kaolin gibi maddeleri verme. Litograf baskı maskeleme kullanılan karton. Baskı yükü. Beyaz likör. Litografik baskı kartonu. Litofon. Litograf baskı etiket kâğıdı. Testlerde ürünlerin asidini gidermek ve kâğıda dayanıklılık sağlamak kâğıdın aşırı yüklenmesiyle oluşan bozulma. Test kâğıtları. kâğıdı. Likör tabancası. Kullanılabilir tank dibi. İçecek kartonu. Liquor Droplets. Litografi. Genellikle yağ bazlı çok renkli ofset baskı. Kimyasal geri Litmus Paper. Litho. Taşbaskı. Litografçı temizlik kâğıdı. Pişirici çıkışında malzemesi olarak kullanılan. Sıvı klor. Liquid Packaging Board) Lithograph Book. yük. Selüloz üretiminde kullanılan sıvılaştırılmış. Litograf baskıda. sıcak ve basınçlı likörün püskürdüğü tank. Liquor/Chip Ratio. Yağlı yüzeylerin mürekkebi çekme valsleri üretimi sonrasında yapılan sıvı geçirgenlik testi. Kâğıt endüstrisinde iç dolgu Liquor Flash Tank. için kütüphanelerce geliştirilmiş tekniklerden biri. Dosya seperatör bristolü. Üst kullanılan. (Eş anlamlı. (1) Kâğıt hamuruna dolgu maddeleri tekniği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Liquidated Damage. Düşük gramajlı Liquid Packaging Board. Laboratuar test kâğıtları. Liquid Chlorine. Lithopone. Likör lekeleri. üretilen meyva suyu ve süt gibi ürünlerde şişe olarak Lithographic Masking Paper. Cezai Müeyyide. Hamura verimeden önce ısıyla Lithograph Paper). maddeleri. gibi. Besleyici. ortaya çıktığında tespiti kartonlardandır. Yük. basılmayacak alanların kimyasallarla belirlendiği baskı Loading. Loading) Lithco Process. Sıvı boya. likör. Kontrat Litho Coated Paper. yapılabilen ve tazminat gerektiren durum. alt katı beyaz veya esmer selüloz ve orta katı Lithographic Process. ve suyu itme özelliğinden yararlanılan. Liquid Dye. (1) Kâğıt testlerinde uygulanan istendiğinden yonga miktarına göre likör oranı ayarlanır. Düz bir yüzey üzerine basılacak ve Loader. Etiket kuvveti. Litogravür. Liquor Spray Guns.

Kolej yedeği. Load Factor. Lot. Uzun elyaf. Görece olarak uzun elyaf. Kâğıdı ışığa tutarak formasyon Locust Bean Gum. Lockout. Konaklama masrafları. Festoon Drying. filigranın hep aynı yerde olması. (Eş anlamlı. üretilen düzgün yüzeyli kâğıtlar. İnceleme. Yazışma kâğıtlarında kâğıdın tam ortasında bulunur. Locking. Sererek kurutma. Preslerde ve kalenderlerde Log Splitter. Derin dondurucu kâğıdı. Kayıt tutucu. Loft Log. kopmalar gibi nedenlerle oluşan kayıp süreler toplamı. Kâğıt makinesinde kısa Load Sharing. Logging. ebat Long Free Stock. Kütük yüzdürme kanalı. Elek ve presler gibi yükün döngüden artan suların ve diğer suların toplanıp. Log Driving. Elektrikte veya buhar yapılır. Ağaç gövdesi. Grain Long). (ISO 801) Log Pond. Long Direction. pamuk selülozundan yapılmış. yüksek Logger. hakkında bilgi alma. Kütük sürücüsü. Elyaf geri kazanma ve su arıtma işlemleri bu döngüde Load Shedding. Dayanıklılık. Localized Watermark. Long Fiber. Borç senedi kâğıdı. Keçiboynuzu çekirdeği zamkı. Devre. Şirket yazışma kâğıtlarında veya kâğıt paralarda. Longetivity. Kayıp süre. Kâğıdın direklere ve iplere üzerine sererek yapılan. Fleto kağıdı. Mantık. (Bakınız. Logic. Öğütme sonrasında uzun elyaf. Kilitlenme. Lot. Long Fold. Bir ekipmanın bakım amacıyla Long Ton. Ağaç keserek tomruk haline Lost Time. Gren yönü uzun kenar. Kütük göleti. Lodging Expences. Kasap kâğıdı. Gren yönünde katlanmış. kenarın gren yönünde olması. Askılı kurutma. hamur birden fazla motorla tahrik edidiği noktalarda yükün hazırlamada kesafet sulandırma gibi işlerde kullanılması. Log Flume. Uzun yön. Uzun döngü. Gevşek kuşe. Bölgesel fligran. 2240 libre. için kullanılan dosya kâğıtları. Kütük nakliyesinde Loose Leaf Ledger Paper. Demand Factor) Long Circulation. Bölgesel su izi. Loose Leaf Filler. azami çekilen enerjiye oranı. Long Stock. Uzun elyaflı serbestliği yüksek hamur. Havlu gibi emici kâğıtların üretiminde kullanılır. Long Grain. 1016. kaplama. Nehirle sevk edilen kütükleri Loose Coating. Dosya yedeği. Düzgün yüzeyli.047 kg. Et katlanmış. Loft Drying. Log Transportation. elle yazarak uzun süre saklamak göre saklayan defter. kesiminden sonra. Gren yönü. Yük paylaşımı. Kütükleri nehir yoluyla taşıma. 173 . ürünlerinin buzlukta suyunu kaybetmemesi için kullanılan. Döngü. asılarak kurutulması. Makine yönü. Kilitleme. Look Through. Ağaç kesmek. motorlar tarafından paylaşılması. Yük atma. Drying) Log Driver. Loop. doğal kurutma yöntemi. bilgisayar vs. Kütük nakliyatı. Kâğıda iyi tutunmamış kuşe yönlendiren eleman. Kütük kayıtlarını/verileri tarihine yırtılma mukavemeti olan. enerjisini kesme. Tomruk. Makine yönünde Locker Paper. basıncı arttırma. Yük faktörü. Kullanılan ortalama enerjinin Loin Paper. Yararlanılır zaman içinde arıza ve getirmek. (2) Basıncı arttırma. Birbirine tutturma. El yapımı kâğıtları bir seki Loop Drying. Saf pamuk selülozundan Kâğıdın makine üretim yönü. (Bakınız. Loan Paper. gibi ortam. Kütük sürme. Kütük dilici. santrallerinde kullanılan kurtarıcı bir işlem. Uzun ömürlülük.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ girmez. Kaliteli dosya yedeği/kâğıdı. Kasap kâğıdı. Ayni tür selüloz balyasının sayısı. Uzun elyaf. kullanılan su dolu kanal sistemi. Bir kâğıtta uzun su geçirmez yağlı kâğıt.

Genellikle layner kâğıt üretiminde kullanılan sifon etkisiyle düşük vakum yaratan kasalar. kuşe kâğıtları. Eksik. Lower Flammable Limit. Pırıltı. Lubrication Route. Kopyalama. çok az bir suyla ıslatan fıskiye. Düşük gramajlı kuşe kaplanarak üretilmiş Low Count. kullanılan damperli yapı. Hoperlör kâğıdı. Low Angle Gloss. Lümen.) Luster. İndirmek. Sifon valsine bağlı kâğıt. koni Lunch Roll Paper. Yağlama güzergahı. üzerine Luminuos Reflectivity. sayının altında (500 ad. (Bakınız. Topak. Yağlama. Yağlamada kullanılan yağlar. Fosforlu kâğıt. (Bakınız. Lüminesan pigmentler. yapılar. Düşük açıda (yatayla 15°de) ölçülen LWC (Light Weight Coated) Papers. Lubrication. Lüminesan kâğıt. Kaba işli. LEL) Lyophilic Colloid Systems. Aşağı indirmek. Alçaltmak. 174 . Lüminesan yansıtıcılık. Yağlama fıskiyesi. Elyaf kümesi. oldukça hava geçirgenliği yüksek olan Lump Breaker Roll. Luminescent Pigments. oluşturan ve tabana çökerek. yansıtıcılık. Luminosity. Keçeyi vakum Dolgu maddelerinin davranış biçimi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lottery Paper. Kumanya sarma kâğıdı. Kostik soda. Lubricating Shower. Yağlama elemanının düzenli olarak izlediği rota. Lower Explosive Limit. kasası (Uhle Box) öncesi aşınmasın diye düşük basınçta. Piyango bileti kâğıdı. açısının düşüklüğünü belirtir. Sodyum hidroksit (NaOH). Suya bırakıldıklarında dengesiz bir durum Yağlayıcılar. Ezme valsi. (2) sistemler. Liyosel. Fosforlu pigmentler Luminescent. (Eş Low Efficiency. (1) Parlak görüntülü. Odun elyafının ortasındaki boşluk.) olması. Lyocell. Kostik. Düşük verim. kâğıt ile Lyophobic Colloid Systems. Hava geçişini ayarlamakta üzerinde küçük bir pres gibi işlevi olan yardımcı bir vals. Düşük sayılı. suya konulduğunda toz halde olup. anlamlı. LFL) Nişasta gibi. daha sonra Low Finish. Lüminesanlık. Fosforlu. (1) Yağlandırıcılar. Kâğıdın tam parlak veya tam mat suyu emerek şişen ve ortamda düzgün dağılım veren olmadığı durum. Elekte vakum bölgesinde kaplamalı bir vals. Lubricants. rejenere selüloz elyafı. (Konik Jordan rifaynerlerde. Low Angle. Hoperlörlerde Lump. Loudspeaker Cone Paper. Lumen. kullanılır. Sıvı sever asıltı sistemleri. Bir paket kâğıdın standart kâğıtlar. Sifonlu vakum kasası. Elekte su alınmasına olumlu katkısı olan yumuşak Lovac. Düşük açılı. Çözünmüş selülozdan elde edilen. Fosforlu silerek yazma gibi özellikleri bulunmayan kâğıtlar. Sıvı sevmeyen asıltılı makine arasındaki akıcılığı sağlayan maddeler. Düşük gramajlı parlaklık. Lüminesan. titreşim sağlayan. Luminous Paper. çalışan ve sifon valsinin vakum etkisi sırasında safiha Louver. Lye. bozuk dağılım veren sistemler. Fosforluluk. Caustic) Lower. Kuşelemede. Panjurlu klepe.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ elemanları ve yazılımdan oluşan kontrol sistemi. Makine tahriki. Makinede veya hurda kâğıdın ıslatılarak yumuşatılması. Kâğıt makinesinde Makine yönüne yapılan. Makine durum izleme Machine Fill. rutubet veya kalınlık üretim hattında kullanılan kalender. (Eş anlamlı. Özellikle elekte. Proses M kontrol ile farkı makine üzerindeki algılayıcıları kullanarak bir PLC ile bir kaç mili saniye gibi aralıkta çok hızlı çalışmasıdır. Machine Deckle. Maceration. Yumuşatma. kopma sonucu ortaya çıkan enine olan yöndür ve grene karşı da denilmektedir. Sectional Machine Drive). tutkal preste ve mal sarıcıda yoğun kontrol devreleri bulunur. sigortası. (Ek. Machine Condition Monitoring. Makine kontrol sistemi. Kamburluk tekstilleri. Makine çerçevesi. makine eni. pres keçeleri ile kurutma keçeleri kullanım yerine ve Machine Drive. şaftlar ve Machine Coated. Makine yönü. Makinede kuşelenmiş. Machine Crepe). Machine Direction Control. sonraki net en. Kâğıt makinesinde M (Ağırlık). bobin makinesi artıkları. Makinede Kreplenmiş. Kâğıt Machine Finish. Bunlar motorlar. makinede makinesinin işlevselliğini sağlayan algılayıcılar. Makine döküntüsü. tahrik grubu. Machinery Breakdown Insurance. olarak üretilen veya sonradan bu renge dönüştürülen. döküntülerle. gramaj. Stuff Chest) boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu Machine Clothing (Paper Machine Clothing). makine sırasında yaş veya kuru olarak. Buhar elekler. (2) Yanına kâğıdın türü 175 . İki kenar arasındaki makarna paketlemesinde kullanılan kâğıt. Yongaların Machine Direction (MD). Makine kalenderi. 1000 adetlik herhangi tür iki top kâğıdın (üretim sırasında). Macaroni Paper. Makine yönüne kontrol. Makine randımanı. 1000 ft2 Machine Creped. Makinede kuşelenmiş karton. 1000 adet kâğıt. Machine Crepe). Machine Crepe. Kâğıt makinesinin çeşitli bölümlerinde Layner kâğıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır.(Sayı) Bin (Romen rakamı). silindirleriyle kurumuş kâğıtlar. (Bakınız. kenar ıskartası çıktıktan analiz eden sistem. Makinede elde edilebilecek. redüktörler. keçeler ve özel tambur ceketleri bulunmaktadır. Machine Calender. Makine bütesi. kâğıtlar. Makine mukavvada meydana gelen kamburlaşma. 500+500 adetlik iki top Related Machine Control System) kâğıt. en son yüksek kesafetli ve tam harmanlanmış hamur kamburlaşma. Kâğıda dönüşmeden Machine Directional (MD) Warp. Machine Efficiency. (Bakınız. (1) Yüzeyi. (Bakınız. Makinede işlenmiş. safihanın hareket ettiği yön. 6). Kâğıt üretimi kaplinlerden oluşur. kontrol üretildiği haliyle sunulan kâğıtlar. Makine bölümlerinde. Machine Chest. Safety M. Yanki silindirde krepleme yapılmış ağırlığı. M (Alan). Gerçek anlamda makine tasarım sistemi. sırasında kaplanmış kâğıtlar. Oluklu mukavva üretiminde layner kâğıdın bütesi. genellikle sentetik iplerden özel ebatlarda (Bakınız: Warp Level) dokunmuş ve dikilmiş tekstil ürünleri. Makine eni. kullanılan. Makinede kuşelenmiş kâğıt. Makine kırılması Machine Coated Paper. Makinede kurutulmuş. Makarna kâğıdı. titreşim verilerini toplayıp eni. kontrolü. Machine Coated Board. Islatarak yumuşatma. Elek. preslerde. Kâğıt üretimi denilmektedir. Kâğıt makinesini döndüren amaca göre farklı özelliklerdedir. Bunlar arasında Machine Dried. (Bakınız. Makine yönüne önceki. Buna gren yönü de Machine Broke. Machine Control System. Makinede lacivert renkli Machine Creping. Kâğıtta buna dik olan diğer yön.

Litho) Machine Stack. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Kitap kâğıdı olabilecek yüzeyli. Elek. Machine Glazed Litho. temposu gibi faktörlerin. Dergi kapak kâğıdı. Makinede (üretim sırasında). Çok çeşitli olmakla birlikte özellikle gazete çalışma koşullarının iyi olması. hamur kâğıtlar. birim zamandaki üretim hızı veya baskı adedi. makinesinde. her hangi bir kâğıt. Kapak kâğıdı. Magazine Cover Paper. Makinede üretilmiş Machine Runnability. Machine Finish). Watermark). Makine kalenderi. M. gümrük amaçlı çizgiler. Perdahlanmış Litografik baskı Machine Speed Reference. Makinede perdahlanmış. Makinede fligran verilmiş kasap kâğıdı. Makinede işlenmiş kitap kartonların genel adı.G. Machine Treated Buchers Paper. pamuk selülozundan yapılmış. ekinde verilen ve gazete kâğıdına göre daha dolgun ve Ekipmanın kendisindeki yapısal nedenler. Düzgün kitap basımında kullanılan kâğıtlar. makinelerinde uygun olması. Makine dışında parafinleme işlemi yerine. Makineye hız vermek için kullanılır. Elek altı bütesi. Perdahlı. kurutma gruplarını Tender) kapatan özel oda. Machine Glazed Machine Tender. Kâğıt makinesi. M. Back Machine Hood. herhangi biri. Machine Wire. Makine sorumlusu. yaşken verilmiş ve ürünün belirli partiden veya fabrikadan olduğunu gösteren. (Eş anlamlı. kitap kapağı olarak Machine Room. Machine Glazed Poster. Machine Room Ventilation. (Yanki) silindirde tek tarafı parlaklaştırılmış Genellikle elek valsi motoruna ait hız sensöründen alınan Litografik baskıda kullanılan kâğıt veya karton türlerinden hız bilgisi. Makine eni. Makinede. Genellikle Kuşeleme. Büyük molekül. Machine Posting Ledger. kesilmesi sonucu hafif tırtıklı kenar görüntüsü. kâğıdı. Polimer molekülü. kullanılan kartonların herhangi biri. Makine genişliği. maddeleri kâğıt makinesinde verme. Makinede tutkallama. yüksek yırtılma kâğıtların herhangi biri. Yanki silindirde. Klasör ayıraç kartonu. kütük kayıtlarını elle yazmak için Machine Finish Cover Paper. (Benzer. mukavemeti olan. Büyük ölçekli. Machine Loading. Makine salonu. dayanıklı kâğıtların ortak adı. Bu görüntü Macroscopic. Kâğıt kenarına kapak kâğıdı. Machine Finished Specialities (MFS). ham maddenin hacimli 3. çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. sanat kâğıtlarında elde yapılmış kâğıt hissi verir.G. (Bakınız. Makine gövdesi. Makinede işlenmiş Machine Imprinted. Makine eleği. Polimer Molecule). Kâğıdın çerçeve kenarlarının su jeti ile anlamlı. 176 . Baskıda sorun çıkarmama. o Machine Pit. (Eş verilmiş (kâğıt). Genellikle kâğıt makinesi sorumlusu. kâğıt makinesi veya baskı Machine Glazed (MG). Havbe. Yüzeye uygulanacak mal sarıcıdaki net safiha eni. Makine hızı. İri ölçekli. tek tarafında Machinery. Makine şasesi. Kâğıt makinesi salonu. Makinede çalıştırılabilme. Makinede çerçeve kenarı Macromolecule. kâğıdı. Makinede Machine Width. iklim koşulları veya aksamayan üretim Machine Frame. Kâğıt makinesi veya baskı kâğıtlardan herhangi biri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ eklendiğinde o türe özellikleri olarak çok yaklaşmış. (Bakınız. amaçla kullanılan ürünlerden biri anlamına gelmektedir. kâğıt makinesinde yapılan yüzey kaplaması. Filigranlı. İşaret çizgileri. yapısal özelliği. Makine salonu Machine Finished (MF). Litho). havalandırması. Bu tür Machine Finish Book Paper. Machine Posting Index. Kayıt defteri kâğıdı. Makinede yükleme. (Bakınız. Şase. Makineden kullanılan. Makine operatörü. Makine. Makine özel kâğıtlar. yüzey düzgünlüğü kazandırılmış veya parlatılmış Machine Speed. Kuşe dergi Machine Mark Stripes. Makine hız referansı. Machine Made Deckle Edge.

eleme. Baskı hazırlığında. Bilgisayarın ana kasası. mürekkebi giderilmiş hamur. İlave su. Hamur olduğu için kullanılan. Manyetik mürekkep karakter tanıma. Magnezyum bazı. Sülfat süreci için hazırlanan ve kullanılan Main Pigments. Make or Buy Decision. kaolin. (Bakınız. Bakım. Fabrikanın büyük arızalar Magnetic Ink Character Recognation. hamuruna katılan. Bakım maliyeti. Silindir makinede sifon Make up Salt Cake. Makeready Waste. Onarma veya yenisini alma kararı. yüzeyin altındaki çatlakları ve kesiklikler tespit edilir. Magnezyum büyük tamirat bazlı selüloz üretiminde kullanılan kimyasal. Kenar kesici ve safiha enini Make up Water. kullanılan su. Maintenace Instructions. kalitesini düzeltmek veya suyun sıcaklığını düşürmek için Maintainable. Makaroni Paper). Bakım gerektirmeyen. Fabrikaya gelen canlı buhar. Kimyasal geri kazanma sürecinde ek karbonat. Önemli duruş. Maintenance Strategy. Main Squirt. Magazine Stock. Prova baskı pelürü. Eski kitap ve Maintenance Period. Bakımı yapılabilir. Ana temel süreçler. talk ve çökelmiş kalsiyum karbonat için kullanılan genel Make up. kaolin ve çökelmiş kalsiyum Make up Chemical. Bakım talimatları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Magazine Paper. suyun Main Steam. Bakım stratejisi. imza tanıma. Kapalı sistemlerde ayarlayan fıskiye. Tahribatsız test yöntemlerinden biridir. Ana buhar. Bakım hatası. Manyetik parçacık testi. Tamir edilebilir. üzerine üretilen malın sevkiyatı için. Bakım ekibi. sevkiyata hazırla anlamına gelen sipariş yöntemi. matbaa atıklarından elde edilen. Majör tamirat. baskıda kullanılan pelür kâğıdı. Üret ve beklet tarzı sipariş. Dergi selülozu/hamuru. magnezyumun geri kazanılması kolay Main Unit Processes. Patentli bir süreçtir. pulperleme. Bankalarca kullanılan. basımında kullanılan kuşeli veya Kuşesiz kâğıtlar. son aşamada durumu görmek için Main Mineral Fillers. dağıtma. hazırlama bölgesinde yürütülen. Ana kasa. öğütülmüş kalsiyum karbonat. Bakım aralığı. olarak ilave edilen sodyum tuzları veya bileşikleri. Siyah liköre eklenen susuz sodyum presi. Önemli tamirat. çeşitli nedenlerle eksilen suyu tamamlamak. Ana fıskiye. Baskı Maintenace Crew/Team. gerekli talimatı Bu testle ferromanyetik malzemelerde yüzeydeki veya bekleme üzerine kurulu üretim planı. Takımlar. Çok geniş anlamda dergi Maintenance Cost. olanlarıdır. Dergi kâğıdı. Deneme baskı atıkları. Selüloz üretiminde. Makaroni Wrapping Paper. Zayıf bir baz türü. sülfat. Major Shutdown. Eklenen. Takviye. Magnefit süreci. Kuşe çözeltisine katılan. Magnezyum Bisülfit. Magnefite Process. Magnezyum süreci. terim. Main Press. besleme. temizleme. manyetik olarak el yazısı imza türü Make and Hold Order. Main Frame. Ana dolgu maddeleri. Eksileni tamamlayan. Zorunlu ve Magnesium Bisulfite. Üret ve karakterleri tanıma yöntemi. Ana pres. Prova pelürü. Takviye su. Makeready Tissue. magnezyum Bisülfit bazlı süreç. Süper Kalenderli ve Maintenance Error. Ek. Ana pigmentler. Sifon presi. Make up Alkali. düşük gramajlı kuşe kâğıtları (LWC) bunlardan önemli Maintenacefree. Major Repair. kimyasal. öğütülmüş kalsiyum karbonat. Manyetik ıslak gibi zorunlu nedenlerle yaptığı plansız duruşlar. Magnesium Base. Maintenance Tools. kalitesi açısından kaliteli kâğıtlardır. Kâğıt yapılan. Bakım sıklığı dergilerin. Sipariş Magnetic Particle Testing (MT). 177 . Maintenance. Bakım gereçleri. öğütme gibi süreçler.

Manhole) Manifold Paper. El yazması. Çoklu kopyalama kâğıdı. Elle kontrol. DCS üzerinde kayıtlı verileri yönetime Manila Writing. Manila keneviri kâğıdı. Manila etiket kâğıdı. Mecburi. (Bakınız. kitap kapaklarını kaplamakta kullanılan mermer Manila Fiber. 178 . Manila Bristol. Elyazması kasası içinde. Kontrolör üzerinden yapılan veya kapalı kapların içine girebilecek çapta bırakılan elle düzeltici eylem. akışı dağıtmak için konulmuş hamur kasasına kutularda fabrikada yapılan tel zımbalı birleştirme yerleri. Manila Paper. selüloz kaynağı bir ağaç. Abaca). Marble Paper). Hazır stoktan teslim Manila Hemp. Manila for Oiling.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Making Order. bitki tohumlarında bulunan bir karbonhidrat. Manway) Manual Control. Hamur kasası Manufacturer’s Joint. Manila Drawing Paper. Manila yazı kâğıdı. Manila. (Bakınız. İmalatçı ek yeri. Hand Control) Manifold. Elle kontrol. Malafa. Manual Manifest. Mannogalactan. Hamur akışını hamur Manuscript Cover. bakan dişleri olan. Dekoratif görünüşü çizim kâğıdı. Yağlı kâğıt yapımında kullanılan Manila taban kâğıdı. Dövme demir. Manila Fiber. Karbon kopya Maple. katlama dayanımı olan. Malleable Iron. Amerika’da yetişen. makine eni boyunca düzgün bir şekilde dosyalarda kapak olarak kullanılan düşük gramajlı dağıtan. Üretim emri. hamur giriş borusu. Manila kâğıdı. (Bakınız. Çemen tohumu gibi bazı Mandatory. borularla bağlanan Manifold. (Eş anlamlı. tutkallı dayanıklı bir kâğıt türü. (Eş anlamlı. kâğıdı. çok borulu ve kendi içinde basınç dengelemeli koruyucu bir kâğıt. Mandrel. Manuscript Cover). Bir eksen etrafında rulmanlı hamurunda kullanılan bir iç tutkal. Çoklu kopyalama kâğıdı. Manifold Copying Paper. Pamuk selülozundan yapılma. Akış dağıtıcı. Dağıtıcı boru takımı. desenli kâğıt. (Eş anlamlı. Manila torba kâğıdı. Zorunlu. (Eş anlamlı. (1) Manila keneviri (2) Manila keneviri Map Litho Paper. (Bakınız. Mermerli kâğıt. (Bakınız. Backup. Manhole. Management Information Systems (MIS). kolay eskimeyen kâğıt. kapaklı insan girme deliği. Ebrulu kâğıtlar. Manila selülozundan yapılma Marble Paper. Litho baskı için harita kâğıdı. Müsvedde. Manuel. yatak ile dönen merkezleyici parça. Manila Color. Kuzey kâğıdı. Manila rengi. Manila keneviri selülozundan yapılma Map Paper. Manufacturing Order. veya yetkisi olanlara raporlayan sistem. Management. Çoklu karbon kopya kâğıdı. Manifold Distributor. nedeniyle. Manila Rope Shipping Sack Paper. Sipariş üretimi. Sarı saman rengi. Manifold Copying Paper). Abaca). Elyazması kapak kâğıdı. El kitabı. Manila ambalaj kâğıdı. Beyanname. yerine. Taslak. Yönetim. Manifesto. Çelik dövme. Akçaağaç. Adam deliği. Daktiloda ikinci ve üçüncü yapraklar olarak kullanılan pelür Manuscript Binder. Seam). Oluklu öncesi. Manogalaktan. (Eş anlamlı. Çınara benzeyen yaprakları olan. (Bakınız. Kâğıt Mandrel. Marbled Paper. bilişim sistemleri. Kılavuz. Manila çuval kâğıdı. Yüksek selülozundan yapılma kâğıt. özel alınmış üretim siparişi. Harita kâğıdı. Manila selülozu. Adam deliği. Manifold) Manway. buhar silindirlerinin Manual Backup. Manila Tag. Cıvatalarda olduğu gibi dışarıya Manila Rope Paper. Manuscript. Bristol. Ekipmanın. Manual. Dikiş yeri. Guar Gum). (Bakınız. Male Thread. Erkek diş. Yönetim Manila Wrapping. Manifold. Sipariş emri. Manila Paper).

Mat Board. Mature. asitsizleştirme süreci. Yağlı bir tutkallama. ürün kullanılana kadar yapılan tüm harcamalar çelikler. Desenli pres valsi. Kalın karton. Mass Deacidification. (Bakınız. ışığın geçmesinin Material Safety Data Sheets. Kütle balansı. Single Sheet Method). işlemle sertleştirilen. (1) Stereotipide kullanılan dişi kalıp. Pazar selülozu. Keçe kartonu. Preste. Matrix Board). Etiketleme. Mat yüzeyli resim kâğıdı. Material kapak olarak kullanılan karton. Olgun. Genellikle krepli pelür Matrix. Matris kâğıdı. Çok düşük korozyon dirençli. Surface Colouring) Matte Art Paper. topluca bir Maximum Capacity. Verimliliği dikkate alarak kullanılmaktadır. Olgunlaştırma. Mevsiminde. İz valsi. Marking Felt. Arzu edilen özelliklere getirme. Kâğıt veya karton yüzeyine mat boyama işlemi. Selüloz olarak satılmak üzere üretilmiş karton. Kütle boyama. boyanacak yüzeyde boyanması Hücreler arasını dolduran madde. (Mass Balance). (Bakınız. İç tutkallama. Kibrit kutusu kullanılan keçe. Material Cost. formu. Maskeleme kâğıdı. işlenmesi zor. Malzeme maliyeti. Maskeleme bandı. yaş kâğıda aktaran iz valsi. (2) Üzerine iz işlenmiş kauçuk kaplı pres valsi. istenmeyen alanları kapatmakta kullanılan kâğıt. Kimyasalları verilen pres. İnşaat işleri. Mat Stock. Düz veya desenli bardakaltlığı Market Pulp. Kütle tutkallama. Kütle. kâğıda özel iz vermek için Match Box Board. sigorta. Mermerli görüntü vermek Mass Flowmeter. Kibrit-kitap kapak kâğıdı. Odun matrisinde lignin. Kütle dağılımı. Matrix Board. ürün Martensitic Stainless Steels. Nakliye. Balance). Tasarlanan kapasite. Mat. Mass Balance. Material Handling. Filigran veya Gofraj izi. genellikle her tür kâğıda uygun elyaf cinsi. Maskeleme. Kütle akış ölçer. Matris. Mass. Masking Paper. sağlanabilen azami üretim miktarı. Kibrit kutusu kartonu. Match Book Cover Board. Kütüphanelerde. Kibrit kutuları ve kitap kapaklarında kullanılan karton. Bunun alternatifi yüzey boyamadır. Tek bir yaprak yerine. Madde balansı. sert dokulu kibrit çöpü yapımında Marking Roll. Surface Sizing) kâğıt türü. Yaş Margarine Wrapper. Malzeme aktarma/yükleme. görüntü verilmesi. yarı selülozlar ve bitki ekstreleri bulunur. Kütle asitsizleştirme işlemi. (Bakınız. Pazar veya ilan panosu yapımında kullanılan çok sert ve kalın malı selüloz. emici özellikte yapılmış. Boyacı bandı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Marbling. Mat. amacıyla hamura bazı maddeler ekleme. desenli pres valsi yüzeyindeki izi Material Balance. kalıp kartonu. Mark. Mühendislik grup kitaba uygulanması nedeniyle. ayni anda birden çok kitaba uygulanan Maturing. Malzeme güvenlik bilgi istenmediği alanları kapatma. İz. Martensitik paslanmaz bedeli gibi. manyetik özellikli paslanmaz çelik. Satış amaçlı selüloz. Mat yüzeyli. (2) kâğıdı özelliğinde. Hamur haldeyken yapılan Matte Finish. Hamura tutkal verme. 179 . (1) İz keçesi takılarak kâğıda iz Match Stem Stock. Keçe veya kullanılan ve çoğu kez boyanan karton. İz presi. İz keçesi. Mass Sizing. Margarin ambalaj kâğıdı. Mass Colouring. kütle kelimesi kapasitesi. Masking. Matt. (Eş anlamlı. Kibrit çöpü kartonu. (Bakınız. egütör valsi kullanmadan. Marking. Stereotipide kullanılan dişi Masonary Works. Baskı kalıbında. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında Mass Distribution. Markalama. Bir maddenin özelliklerini belirten form. Masking Tape. Çeşitli türde elyaflardan yapılan. Marking Press. Ebru deseni verme. Azami kapasite. Elyaf dağılımı. ısıl toplamı. yapımında kullanılan esnek yapılı bir karton.

Meat Wrapper. Bir kontrol Mechanical Properties of Paper. işlem yapılan bölgeye göre değeri Mechanical Deckle Edge Paper. Ölçüm. Mechanical Degradation. pratikte tarayıcı üzerinde bulunan ölçü ünitelerinden her biri. Safiha düz bir yüzeyle. Mean Time Between Failure/Repair (MTBF/R). Azami pratik kapasite. Ebruli. de denilmektedir. Measuring Tape Paper. Suya mekanik yöntemlerle hava kazandıran karıştırıcılı ekipman. Kesikli pişiricilerde yapıldıktan sonraki en büyük en. Selülozun MCC. Bir işlem için kâğıtlarında çok katlı yapıyı mekanik baskı yoluyla tespit edilen kesafetin. eni. Maximum Trimmed Width. kaynaklanan kusurlara karşı. kâğıt. Mechanical Guarantees. Kasap kâğıdı. Kâğıt makinesinde eleğe veren tanklar. İki Termomekanik ve yarı kimyasal mekanik hamur tamirat/arıza arası geçen ortalama süre. Temizlik MC (Medium Consistency). Mekanik garantiler. Maximum Practical Capacity. Görece bir sağlayan bağlama yöntemi. cisimlerin yarattığı veya tükettiği enerji. Buna pratik kapasite Measuring Element. Mal sarıcıdaki en geniş kâğıt Mechanical Aerator. yazılım ve yükü çeviren tahrik sistemi. Maximum Width. verilen safiha eni mal sarıcıda % 3 ile % 10 arasında daralır. Azami genişlikte traşlanmış Measuring Instruments. düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. kaba dokulu kâğıtlar. Ebru desenli. imalatçı tarafından müşteriye Mean Seperation. Gazete kâğıtları ve gri kartonlar gibi ikinci hamur kâğıtlar. Kraft kâğıdından Bobin makinesinde kenar kesimleri de yapıldığında kâğıt şerit metre yapmak için üretilen uzamaz yapılı kâğıt. Mermerli desenli. Azami en. Bir makineden çıkacak. Azami genişlikte (safiha). Mekanik enerji. (Bakınız. Tek şaftla birden fazla hızlı kontrol imkânı sağlayan. Measurement Head. Mekanik parçalanma. Kâğıdın dayanıklılık ve direnciyle ilgili 180 . Mekanik kilitleme. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun elyaflarını kalenderde ezerek birbirine bağlama. Ölçülecek noktaya monte edilen algılayıcı. Mechanical Bonding. Line Shaft) kontrol elemanlarından oluşan sistem. Mechanical Energy. Roughness). Mekanik aeratör. Referans Mechanical Interlocking. algılayıcılar. Kâğıt makinesinden çıkabilecek kenar kesimleri Measuring Tanks. Motorların yol vericilerinin bulunduğu elektrik panoları. (Eş anlamlı. Ortalama uzaklık. Mottled). Ölçü aletleri. taşlayarak) tırtıklı çerçeve kenarı görüntüsü verilmiş kâğıt. en. (Bakınız. Mekanik odun selülozu kâğıdı. Averaj. Mekanik çerçeve kenarlı değişkendir. Bir cihaz veya aletle yapılan çitalarının en açık olduğu durumdaki makine eni. MCS (Machine Control System). tanım olduğu için. Makine kontrol sistemi. Gauge). İmalattan Mean. Aritmetik ortalama. eni biraz daha azalır. ortalama mesafesi (µm). Bu değerler üzerinden kâğıt makinesi kapasitesi hesaplanır. büyüklük belirleme işlemi. Ölçü elemanı. yapılabilecek en fazla üretim miktarı. mekanik yöntemlerle parçalanması ve bozuşması. QCS lerde kullanılan. Ölçü tankları. Mekanik bağlama. Mechanical Paper. Et sarma kâğıdı. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Maximum Deckle. özellikleri. Ortalama. Measured Variable. Ölçülen değişken. Ölçme. pişirici üzerine yerleştirilmiş ve kimyasalları ölçülü olarak satılabilir en geniş kâğıt eni. Üretim kayıplarını ve verimliliği dikkate alarak. Ölçen eleman. Motor kontrol merkezi. Ölçü başlığı. Sadece kâğıt makinesini çalıştırabilmek için düzenlenmiş ve Mechanical Drive. Kâğıdın mekanik çevriminde ölçüm cihazından gelen değer. Hareket eden Meally. Mezura kâğıdı. harmanından yapılma. Makine dışında çeşitli yöntemlerle (giyotinde veya MCC (Motor Control Center). Mekanik tahrik. Kenar Measurement. Kâğıdın yüzeyinin verilen garantiler. Orta kesafet. orta derecede olması.

Oluklu yoğun. Mekanik salmastra. Mekanikçi. patlama dayanımı. veya seramikten yapılma salmastra. Menü kartonu. Medium Finish. Ekipmanlarda Melamine Formaldehyde Resin. Görüntü olarak. Membrane Filtration.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ özellikler. Mozaik taban kâğıdı. Eskiden kalmış Menu Bristol. kırışması. yüzey mukavemeti ve elyaf renkli mektup kâğıtları. Merkaptan. Bir Mechanosorptive. ortamında yaptığı koloidal çözelti. yüzeyine jelatin içinde gümüş Mercerization. karışımından yapılma levhalar. kaydıyla baskılı matbaa artıkları. Kâğıt hamurunda yaş dayanım arttırıcı olarak Mechanical Wood Pulp. Karbon kâğıdı. Medieval Laid. etmeye yarayan düzenek. iç yırtılma direnci. daha Medium. Pamuk elyaflarının tuzlarının sürüldüğü Bristol kâğıdı. asıltısı. satın alan tüccarın kendi verdiği isimle anılması. 181 . renkli magazinler ve bağlanma mukavemeti bulunmaktadır. Gaz halindeki kükürtlü organik Medio Board. seçilmiş ofis artıkları. Merserizeleştirme. gözeneklerin büyüklük dağılımının ölçümü için ortamda. Elyaf yerine grafit olmakla birlikte Bir miktar kuşe ağırlığı fazla olan kâğıtlar. orta yoğunluklu selüloz elyafı ve reçine kullanılmaktadır. Düşük kuşe ağırlıklı (LWC) kâğıt sınıfından Mechanical Seal. arasında olan. Görece olarak yüksek yerine. Çürük yumurta kokulu gazlar. Bir inç uzunluktaki (25. Mekanik titreşim. Bilgi depolayan birim. Fotojelatin Bristol. Memory. Mercaptan. sınıfa. Fotoğraf kâğıdı bileşiklerin ortak adı. kâğıtta ortadaki dalgalı kısım. kâğıtlar. seramik mozaiklerin yapıştırıldığı Kraft kâğıdı. sürekli formalar girmektedir. Basınç veya gerilme etkisiyle. bükülme sertliği. yapımında kullanılan. Mesh. Mekanik emicilik. Fason marka. Vasat türler. mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen lignini bol Melamine Resin-Acid Colloid. Mekanik odun selülozu. Kuşe Medium Density Fiberboard. Mechanization. Melamin formaldehit görülen bozulmaya başlama belirtisi. Mekanik bakım teknisyeni. Oluk tabakası. kâğıdın nem alarak kreplenip. Medium Writing Finish. Dövücü veya Medium-Weight Coated (MWC). Genellikle kesafeti %6 ile %15 Merchant’s Stock Order. Dalgalı kısım. Melamin formaldehit reçinesinin sulandırılmış asit Mechanics. Vasat görünümlü. Orta ağırlıkta kuşeli öğütücü makinelerden geçirme. Hafıza. Orta kaliteli türler. Membran filtreleme. CEPI EN gerilim giderme sırasındaki davranışı. Kâğıtların fabrika ismi Medium Consistency. Melamin reçinesi-asit selüloz. ne de kaba. Cıvalı gözenek ölçümü. ve düşük kesafette olmayan. Ticari kâğıt siparişi. Makineleşme. ne çok düzgün. Mekanik öğütme. Hesap cüzdanı kapak kartonu. Memo Covers. Orta kesafet. kenar yırtılma direnci. Orta tabaka. Yarı işlenmiş Mesh Mount Tile Paper. reçinesi. Mechanosorptive Creep. daha büyük çaplı. Antik görünümlü. Kâğıt hamurunda yaş dayanımı arttırmada kullanılmaktadır. Gerginlik nedeniyle membrandan geçiş dirençleri farklı olan maddeleri filtre kâğıtta oluşan nem emiciliği. Mechanical Refining. alkali ortamda kısa süreli tutularak. kopma dayanımı. Merchant Brand. görüntüsü olan. daha mukavemetli ve boya tutar hale getirilmeleri. Mercury Porosimetry. Odunun kullanılan bir reçine türü. kullanılmamış gazete kâğıtları ve dönüşümlü olmak katlanma dayanımı. Bunlar arasında. MDF. uzaması. Medium Grade. Bu davranışı. Meş. kitaplar. Mekanik emicilik kırışıklığı. gerilim altındaki davranışı. Basınçlı ve sıcak kâğıtlarda. Mechanical Vibration.4 mm) elek gözü sayısı. Cam veya görünümlü. viskoelastik 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur.

Kâğıt makinesinde Metal Transfer Paper. sıyırarak ayarlamaya çalışan döner mil. Metantiyol diye de adlandırılır. Litho. Meyer M. olarak kabul edilmiştir. Takograf.G. M.G. Suyu seven beyaz bir tozdur. Moleküler kümeler. öncesi ölçekli baskı yapılır. Perdahlama silindiri. (Kısaltılmış. Ölçü raspası. kullanılan raspa. yüzeyini alüminyum. Metallic Blotting. Metering Equipments. Ayar mili. Kâğıdın tek tarafını perdahlamak için kullanılan Yanki Metering Blade. Metrik sistem.G. (Bakınız. sırasında ortaya çıkan kükürt kokulu bileşikler. Metrikleştirme. Micelles. Üzerine helezon süre dudak kâğıdı olarak lokantalarda bardak içinde peçete şeklinde tel sarılı ve kuşe kalınlığını veya yüzey tutkalını olarak kullanıldı. Sülfat selülozu üretimi askıdaki molekül ve zerrecik birikintileri. 2204 lb. Grafik kâğıdı. Uluslararası ölçü sistemi uygulaması. Metil selüloz. Metallic Mezzotint. Cylinder) silindir kullanılarak tek görünürken. Moleküllerin ve Methyl Mercaptans (CH3SH). Kullanım Gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt. Belirli bir ışıkta ayni renkte bölümünde Yanki (M. Metering Rod Coating. çeşitli ışık kaynakları karşısında. 1000 kg. Kalenderlenmiş. Bakır klişe baskı. çözünerek jel oluşturur. (Bakınız. galvanizle. Metering. M. bakır gümüş tozu gibi metal Mezzanine.G. (Bakınız. İngiliz ölçü sisteminden Metalization. düzgün yüzeyli kâğıt. (Machine Finished). tahrik parçacıklarıyla kaplama. Perdahlı. Mica Paper. Yanki silindir. meyve sarmak için sistemler. Rod Coating). Suda 182 . Ton) Metallic Coating. Perdahlı mavi pelür kâğıdı. (Eş anlamlı. Ara kat.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Metachromatype. kâğıtlar. Tekstil ürünleri sarmak. Bir ton. sismograf gibi kaplanan. renklerde görünme. Türkiye’de bir Metering Rod. kullanılan tek tarafı parlak pelür kâğıtları. Sulfite Wrapping Paper. Makine işi. Selülozdan türeme kimyasal bir bileşik. Methyl Cellulose. Violet Poster Paper.G. “Metalic Coating” kelimesiyle ilişkisizdir. Rod). Ölçü milli Kuşeleme. Kâğıt veya karton Meyer Rod. Metalik kaplama. Transfer Paper) M. Metal kaplama. paslanmaya karşı oluşturulan metal kaplama Metric System. Metrication. Mika kâğıdı. Sıcaklık ve rutubet gibi. Metric Ton. Perdahlı sülfit pelür kâğıdı. Ölçümleme sistemleri. M. farklı tarafı parlak olarak üretilmiş kâğıt. Metil Merkaptan. Oluklu ve temizlik kâğıtları üreten makinelerde veya kuşe makinelerinde kaplama miktarını ayarlamada kurutma grupları arasında kullanılır. tarafında bulunan ara katlar. Metamerizm. Ölçümleme. Perdahlı Litografi kâğıdı. (Machine Glazed). Metallic Paper. zerreciklerin bulunduğu Asıltılı sıvı ortamlarda oluşan. Ölçü mili. Sıcak galvaniz. Ayar raspası. Cylinder. Yüzey M. Metalik kaplanmış emici kâğıt. Egütör valsi izleri verilmiş olanları yaygındı. Metalik kâğıt. Metallic Paper. Metalik transfer kâğıdı. Tutkal preste silindiri. (Bakınız. Gıda ve kozmetik ürünlerde kıvam fiziksel çevre koşulları değiştiğinde rengi değişen boyalı arttırıcı olarak kullanılır. Erimiş metrik sisteme dönüştürme. Kâğıt makinesi salonunda. Metering Rod). (Eş anlamlı. duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında çizgisel kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıtlar. Kâğıt makinesi kurutma Metamerism. Short Metallic Coating).G. Ölçü ekipmanları. tutkallamada tutkalı veya baskıda mürekkebi ayarlayan Patron kâğıdı. Kibrit paketlerinin ambalajı olarak eskiden kullanılırlardı. Miseller. Tek yüzü öğütülmüş mika ile Meter Paper. Metakromatip. Coating).F.

Kâğıt Micro Paper. Kireç sütü. Mikrobiyolojik inceleme. yapımında kullanılan. Mil. Micro Kappa Number. Mikrofibril. Genel toplamda. yüzey parlatma işlemi (Bakınız. Mikronize edilmiş. karton veya mukavva ortamlarda gelişirler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ MICR (Magnetic Ink Character Recognation) Paper. fabrikasında. Kâğıt. Çok saf ve ilaç endüstrisinde tabletlerde katkı maddesi Mid. Yüksek kaliteli bir yazı kâğıdı. Mekanik ve fiziksel elyaf mukavemeti açısından önemlidir. Bir sisteminde sorunlara yol açan mikroskobik yaşam türleri. Mikroorganizmalar. Kâğıt kalınlığında ölçü birimi Microfibrilated Cellulose. Mikrofibril selüloz. Mikro kâğıt. 0. parçacıkların membran filtrelerde filtrelenmesi. Üç katlı kâğıtlarda orta tabaka Microelectrophoresis. Mikro elektroforez. küçük türbülanslar. Mikro kristal katmanlı bölge. Hamur kasasından sıkışmalar. Mikro kristal selüloz. (Eş anlamlısı. Büyük büte Microfibril. kanal içinde sürekli dönen hamur kütlesi şeklindedir. Kâğıt üretim Microbiological Analysis. Point). Mikro türbülans. Micro-Polishing. örneklerle yapılan biyolojik testler ve analizler. eliptik şekli ile ortada bir perde ikincil katmanlarda görülen selüloz iplikçiklerinden oluşan oluşturarak yapıyı bir kanala dönüştüren büte. Perdeli hamur bütesi. Intercelular Layer) yapıda petrol yan ürünü. Mikro Kappa sayısı. Çöl tipi Micrometer. Microorganisms. kâğıtta daralmayla sonuçlanır. Bakteri selülozu. olarak kullanılan zerrecikler halindeki çözünmeyen alfa Middle Lamella. 183 . Mikro iplikçik açısı. bulunmamaktadır. Bir inçin binde biri. anlamlı. Microbiological Survey. Yüzeyin %25 ile %75 arası hücre duvarında bulunan iplikçiklerin diziliş açıları. bulunan ve onları birbirlerine bağlayan lignince zengin Microcrystalline Wax. sistematik alınan Manyetik mürekkeple üzerine yazı yazılan kâğıtlar. Mikro parlatma. Ara kâğıtları. Middles. Hücre duvarında. (Bakınız. Çok iyi öğütülerek döngülerinde görülen ve mikrobiyolojik birikintilere neden Mikronize edilmiş talk. Mikrop öldürücüler. olan mikropları öldürmede kullanılan kimyasallar. Midfeather Stock Chest. Mikro iplikçik. (Eş olarak kullanılır. Bakteriler tarafından Laboratuvarda elde edilen selüloz içindeki lignin miktarını oluşturulmuş selüloz. Silika veya Bentonit Microbiological Slime. Mikrometre. Mikro filtreleme. Mikrobiyolojik Şlaym. mürekkepli olduğu baskı örneği. Mikro sıkışma. Bacterial Celulose ) kalınlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü aleti. borularında uygulanan pürüzsüzlük yaratmayı amaçlayan öğütücü tarafından elyafa uygulanan küçük sıkıştırmalar. Selüloz lifleri daha uzundur. (1) Elyaf öğütülürken. sanayiinde sık kullanılan bir Zeta potansiyel ölçüm metodu. parçacıkların tutunabildiği sistemler. Microbial Celulose. Nanocellulose) Milk. Kâğıt fabrikaları su Micronised. Islak imzalı kâğıtlar. Karıştırma kısımlar. parçacıkları ile polimerlerin veya nişastaların bir arada Slime). Odun elyaflarının arasında selülozu. Mikroskobik belirleyen analiz. Electro-Polishing) (2) Kurutma sırasında elyaflarda meydana gelen minik Micro-Turbulance. Microfibril Angle (MFA). örnekteki mikroorganizmaların tiplerini ve sayılarını Microparticle Retention Systems. kalsit gibi maddeler. çıkan jetin. Çek/senet kâğıtları. Mikro kristal parafin. Mikrobiyolojik analiz. bulunduğu sistemler. belirlenen hamur hatlarında. Bünyesinde lignin ve yarı selülozlar gösteren Kappa sayısı. Microbiocids. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. İkincil Midton. Kâğıt olarak kullanılan kâğıtlar. Orta tonda baskı. Orta lamel. Ortadaki. Hamur kasası ve Micro-compression. safiha yerleşene kadar elek üzerinde yarattığı Microcrystalline Cellulose Pulp. Microfiltration. Sulandırılmış kireç.02µ ile 2µ arasındaki Manyetik karakter tanıma kâğıdı.

Üretim sırasında ortaya Mineral Filler. Fabrikasyon sargılık kâğıtlar. Kâğıt fabrikası (Papermill) yerine tutkallanmamış. (1) Kâğıt fabrikası. Sonradan yüzey işlemle Mill. Hidroklorik karton. Şablon baskıda Mill Brand. Süt kutusu kapak kâğıdı. Mimeograph®. katmanlardan oluşan dayanıklı sütlerin satışa sunulduğu Mill Sized. değirmen anlamındaki kelime. Teksir kâğıdı. Bir kâğıt fabrikasında yapılan ve kelime raporlanan etüt. Mill Cut. özellikli bir kâğıt. Fabrikasyon paketli. karıştırılmamalı). Kâğıt makinesinde. sülfürik asit gibi inorganik veya anorganik asitler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Milk Bottle Caps. Mineralization. gramajı yüksek ve Mimeograph® Paper. Küçük tamirat. Mimeo Bond. Mill Count. Şablonla çoğaltma kâğıdı. Büte temizleme fıskiyesi. (Tetrapak ticari adlarından biridir). Makineden çıktığındaki kenarlara sahip. günümüzde halen kâğıt fabrikaları için sırasında kâğıt kopması nedeniyle oluşan ve eklenen yer. (Yanki) silindirde perdahlanmış Bristol Mineral Acid. kâğıt yüzeyine düzgün görüntü kazandıran maddeler. Teksir makinesi. Sızdırmaz Mill Heads. sembolik akış şeması. Mineral dolgu maddeleri. Milk Cap Board. Minor Repair. Fabrika döküntüsü. Tampondaki kenar. İsim hakları alınmış Milk Can Gasket. Fabrikasyon kesim. türü. ebatta ölçü hataları oluşur. kartonları. bobin Minor Stoppage. Fabrikasyon ek yeri. asit. Bad Splice). Fabrikasyon karton. Çerçeve kenarı. Fabrikasyon ambalaj kâğıdı. Fabrikanın tüm birimlerini içine alacak şekilde. (2) Arkasından gelen (Bakınız. Selüloz öğütme değirmenleri Mill Splice. Fabrika etüdü. temizlik kenarı. Mill Broke. (Bakınız.G. M. Çeşitli olan veya sarılmış çıkmış olan dev kâğıt makarası. (Üretim hattıyla özellikli süt kutularında conta işlevi gören karton. Stensil kâğıdı. Kalınlığını silindir makinede sağlamış. köşelerde açısal hatalar ve Mining Nozzles. Dayanıklı süt kartonu. Kâğıt fabrikası çapında. İkincil Duruşlar. tutkallanmış kâğıt veya karton. Hata duruşu. Kâğıt makinesi üzerinde sarılmakta Milk Carton Board. Ölçüleri tam olan kesim. Mill Boards. kullanılan kısaltılmış kelime. Makinedeki tamiratlar. anlamında kullanılmaktadır. Kaolin ve kalsit çıkan döküntüler. Fabrikasyon Bristol. Markalı ürün yelpazesi. Pano üzerine işlenen olmayan kâğıt markaları. Laminasyonla makine dışında çok katlılık verilmemiş Mill Wrapper. Milk Bottle Caps). Genellikle yuvarlak elekli Millwide. Fabrikasyon tutkallı. Organik maddelerin su ve Dökme alınıp paketlenmemiş. Fabrikanın kullanılan kâğıt. (Bakınız. Fabrika çapında. Mimik diyagram. Tampon. Kâğıt bobinlerinde. Sızdırmaz fabrikasyon ürün çeşitleri. makinelerde üretilen çok katlı layner kartonlar. Mill Line. Mimeotype Stencil Paper. Fabrikasyon ambalajlı. Yarım vardiyayı geçmeyen Mill Edge. üretim döneminden kalma. Orijinal Karton. Fason MIMIC Diagram. Anorganik asit. kelimeye “orijinal” veya “fabrikasyon” anlamı yükleyen Mill Study. kâğıt hamuruna katılan. Herhangi makinesinde kenar kesimi yapılmamış kâğıt veya karton bir arıza giderme işlemi yapılmamasına rağmen. Matbaada giyotin kesiminde. Mill Blanks. Cilt kapağı ile maket kâğıdı. Mill Bristol. Mill Roll. Süt şişesi kapak kartonu. kâğıt kenarı. satışa kendi adıyla sunduğu kâğıt veya kartonlar. Fabrika markası olan. Parçalanma. Markalı. 184 . Stensil defalarca Kalenderlenmiş kartonlar. Üretim sırasında ambalaj türü. karbondioksite dönüşmesi. İnorganik asit. Fabrikasyon karton. Gerçek Bristol. Machine Made Deckle Edge).

karton. Sipariş verme. (Bakınız. hamurun bir karıştırıcı ile karıştırılması. rutubet ölçen tarayıcı ile yapılan ve buhar ayrılmamış her tür kâğıt. olmayan kâğıt. Japonya’da değeri. Dry Basis. cinsine göre üzerine kurulu. (Bakınız. Tadilat. kuru bazda. Gri karton türündendir. Modified Aeration. Düzeltme. doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonat. Üretim kalsiyum karbonatın modifiye edilerek. Mist Board). Mitsumata çalısı. toplam ağırlığın yüzdesi cinsinden selülozları el yapımı kâğıtlarda kullanılan. Aktif çamurlu (Bakınız. Moisture Content). 25”X 40” ağırlığına oranı. Baskı kaçıklığı. Doğal ve öğütülmüş MIS (Manufacturing Information System). kaçıklık. Kâğıdın Modification. (1) Düzgün bir hamur karışımı elde sistemi (QCS). (2) Moisture Measurement. biyolojik Misalignment. Baskıda meydana gelen hazırlanır ve etkisi güçlendirilmiştir. veya kimyasal yönden farklılaştırılmış nişasta türevleri. Kâğıt makinesinden çıkışta rutubet. Elbiseleri neme. Rutubet geçirmez kâğıt. Modified Starches. Yaş selüloz. yaş bazda. Modulus of Elasticity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ veya tıkanmalar gibi nedenlerle yapılan ve üretim kaybına Modified Natural Ground Calcium Carbonate. Mitscherlich selülozu. havalandırma Moisture Resistant. hamurların. M. Modifiye yol açan duruşlar. Mixed Papers. Kâğıt makinesi Mixed Wastes. Rutubete dirençli. Esneklik katsayısı. Moisture Barrier Building Paper. Normal oda şartlarında çevrenin rutubetiyle Mix Box. Muhtelif. Laboratuvarda Harman yapmak amacıyla. anlamlı. Moisture Control. Hamur kasası (Silindir makinede) % 10 a çıkar. Moisture Content. 185 . Rutubet ölçümü. Kâğıt bünyesinde Mitsumata. Karıştırma. aktif çamur miktarını yüksek tutup. toplayıp. Rutubet oranı. Hurç kartonu. Kabuklarından elde edilen bulunan su ağırlığının. si arasındadır. Değişiklik. Bir kuvvete karşı bir cismin gösterdiği karşı korumak için kullanılan kutuların/sandıkların yapıldığı deformasyon ölçüsü. üretim sonrasında bulunduğu ortamdan aldığı rutubet. morfolojisinin ve bilişim sistemi. Hamur kasası (Silindir makinede) (Eş Moisture Ratio. Toplanıp. Fiziksel. Yönetimin ihtiyaç duyduğu üretim verilerini özelliklerinin değiştirtilmesiyle elde edilen pigment. Sıvıları koyulaştırmak için kullanıldığı kadar yüzey tutkalı Miscellaneous. yüksek dirence sahip olma. Su alma özelliği süresini kısa tutan alternatif bir yöntem. kullanılan sülfit selülozu. (=1000 inç²) ebadında 1000 adet kâğıdın ağırlığıyla ifade Moisture Ratio. çeşitli fabrika içi hatlardan gelen veya QCS aracılığıyla yapılan kâğıttaki nemin ölçülmesi. M Latincede 1000 demektir. Rutubet miktarı. Karışık hurda kâğıt. karar vermede kullandığı sistem. Mixed Wastes). Modifiye nişastalar. toza ve güveye modülü. kâğıdın ağırlığına oranı. Bu selülozdan yapılan kâğıt. Kâğıt içindeki su ağırlığının. dolgu maddelerinin ve kimyasalların Moisture Proofness. Elastiklik Mist Board. sistemine komut vererek rutubeti ayarlayan kalite kontrol Mixing. Yüksek miktarda İnşaat sırasında duvar katmanları arasına konulan. Rutubet geçirmezlik. aydınger kâğıdı yapımında engelleyen kâğıt. Mixed Box) Kâğıt içindeki su ağırlığının fırın kuruluğundaki kâğıt M. edilen kâğıt gramaj sistemi. yapımında da kullanılır.O. Mixing Chamber.M. Romen rakamıyla 1000 e 1000 anlamında. ağırlığın % 6-7 yetişen bir çalı. Moist Pulp. Rutubete karşı karıştırılması. Yanlış ayarlama. (Making Order). Rutubet oranı. Moisture Regain. Mist Gray Board. Mitscherlich Pulp. Modifiye havalandırma. Normal nişastaya göre çabuk Misregister. arıtmada. rutubeti hem selüloz oranına sahip. Sonradan alınmış rutubet. edebilmek için. Rutubet kontrolü. Wet Basis.

Mother of Pearl Paper. Ambalaj Monoflament. Makine dizgisinde delikli şerit şeklinde kullanılan beyaz. Ayrıca kaydederek yapılan ölçüm işlemi. Boyama veya görüntüsü verilmiş kâğıtlar. yuvarlak elekte kalınca kâğıt. Viyol türü Monorail Conveyor. Kâğıdın nem Moment of Inertia. Üzerinde kâğıdın oluştuğu elek. Sedefli kâğıt. Kalıplanmış ambalaj. Tek telli. Molded Pulp Packaging. Monosulfite Pulp. Motor. Morfolojik yapı. Moldability.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moisture Welts. ağaçlarda besin Yumurta viyolü. Yuvarlak elekli kâğıt makinesi. Bilgisayar ortamında “Mold” veya “Mould” kelimeleri kullanılmıştır. Moliyer diyagramı. üretilmiş ve elek üzerinde ebat kesimi yapılmış. Monosaccharides. şerit hale getirilmiş kâğıt. (1) Ekran. Kalıplama makinesi. Mold Resistant Paper and Boards. Fixative) ve kartonlar. Makine dizgi kâğıdı. Bir cismin harekete nedeniyle oluşan dalgalı görüntüsü. Elektrikli. Monoray taşıyıcı. Molecular Structure. Sert ağaç türlerine daha Mold Machine. elekte belirli hacimdeki seyreltik hamur süzülerek istenilen Monitor. Mordan madde. Kalıplanamayan. Mold Made Paper. tutkallama öncesi elyafları kaplayan ve boyanın veya Mold Resistant. Elyafların morfolojik üretim sırasında kalıplanamayan kâğıt ve kartonlar. Monosakkaritler. Cylinder Mold) Monotype Paper. Morphological Properties of Fibers. Çerçeve kenarı el yapımı gibi bırakılarak. çözgü ipleri. fibrilleşme açıları. tutkalın elyafa tutunumunu arttıran şap ve benzeri maddeler. elyaf çeşitleri. kullanılan eleğin adı da eklenerek “Cylinder Mold”. Genellikle nötür kâğıt tabak gibi kalıplanmış ürünleri üreten makine. Kalıplanmış kâğıt ürünler. Bu olan değer. Renk sabitleyici. Yumurta viyolü. Telgraf kâğıdı. “Sheet Mold” diye elek türü de (PP. Mors alfabesi ile telgraf havanın rutubet taşıma kapasitesinden yararlanmada metninin üzerine yazıldığı. Bir bileşikte kendini kalınlıkları. açılmadan damarlı. anlamlı. kaplama kâğıtlar. Atalet momenti. Molekül ağırlığı. Tavanda veya kâğıt hamurunun vakumla şekillendirilmesiyle yapılan zemin üzerinde bobin sevk eden taşıyıcı yapı. ürünleri. kalınlıkta kâğıt elde edilir. sülfit süreciyle üretilmiş selüloz. genellikle 6 karbon atomlu. Nem izi. Monotip kâğıdı. Üzeri sedef görünümü verilmiş. Elek. hücre çeperi Molecular Weight. Molding Machine. En az 3 karbon Molded Pulp Products. Molekül yapısı. PE) sıcak şekillendirilmesiyle oluşturulan ambalaj belirlenmektedir. ambalaj. Çeşitli şeffaf plastik levhaların “Hand Mold”. (2) Ekranda izlemek. Motor. atomuna sahip. havalı veya hidrolik motor. Kalıplanabilme. elyaf oluşturan atomların. atkı veya katlanmış olarak kalabilme özelliği. kâğıt tabak gibi kalıplanmış kâğıt ürünleri. Bir tür kalıplama anlamına gelen Monitoring. Yuvarlak elekte yapılmış kâğıt. atom ağırlıklarının toplamı. kullanılan bir diyagramdır. Tek damarlı. Mollier Diagram. Kütleye ve hızın büyüklüğüne bağlı Mold (Mould). 186 . kâğıdın katlandığında. Sıcaklık artışıyla. el yapımı Mordant. Kalıba dirençli. büyüklükleri (Coarsness) ve özgün yüzey özellikleri bulunmaktadır. Elek ve keçelerde kullanılan sentetik. (Eş uygundur. Kabarma. Bunlar arasında. Şekilsel yapı. özellikleri. Mono sülfit selülozu. karşı gösterdiği direnç. olarak üretilen karbonhidrat. Bilgisayarda izleme. İçine konulan katkı maddeleri nedeniyle. Şekil ve yapısına bağlı olan selüloz özellikleri. Monoblister (Clamshell). ortalama elyaf uzunlukları. hava içindeki doymuş rutubet miktarındaki artışı gösteren Morphological Structure. diyagram. Bu diyagram çiğleşme sıcaklığını görmede ve Morse Paper. Şekillenebilme. Misina gibi tek kâğıdı türü kâğıtlarda. Kalıba dirençli kâğıt (Eş anlamlı.

Çok katlanmaması için. Mottle). Esmer ve beyaz testlayner tipik “Mold” başlığı. Mullen mukavemeti. Motor kontrolü. Çok katlı kâğıt üretiminde bir hamur Motor Starter. Kâğıt hamuruna değişik renklerde karışmış hamur veya su nedeniyle oluşan ebruli Multicolored Crepe. Motor kontrol panosu. tanıdıklara yasta olunduğunu bildirmek üzere Multilith® Paper. Multipass Inlet. alacalı görüntü. safihanın ise kırışıklığını düzeltmek için elekli sistemlerde birden fazla safihanın tek bir safiha haline kullanılan eğri/kambur vals. Çok girişli hamur kasası. 187 . Mullen. Harmanları farklı olan hamurlardan çok katlı olarak Mould. Sera kâğıdı. Mullen Burt Tester. makinesi Mourning Paper. Multigraph®. Mount Hope Roll. Ölüm nedeniyle. örtmesi için üretilen kâğıt. Çok katlı kâğıt üretimi. Kâğıt Motor Cooling Air. Mültigraf çoğaltmada kullanılan kâğıt. Renkli krapon kâğıdı. Maket kartonu. soğuğa karşı battaniye gibi Motor Control Center (MCC). Mürekkebi partisi. Boyalı hamurun tam karışmaması nedeniyle oluşan Multicylinder Drier Section. Tüm motorların çalıştırıldığı merkez. Backtrap Mottle) Fordriniye makine. Motor soğutma havası. Mülti metal baskı kalıbı. Mullen) Motor Shaft. Hamurun Mulberry. Mermerli. (1) Mermerli renk. Ziftlenerek çalıştırılması. Burst/Bursting Test) Motor Drive. Montaj. Harelenme testi. Mould ile başlayan tüm kelimeler için bakınız. Çok katlı kâğıt veya karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Motor Control. boyandığı için mermerli gibi görünen renkli kâğıt. Ofiste kullanılacak kadar küçük ofset Mounting Board. Multigraph Paper. hazırlanan. Mottle Test. (1) Ebruli olma (2) (Düzensiz) Mermerli boyama. Mültilit. dönüştürülerek yapılan karton üretimi. Multipass Headbox. Matem kâğıdı. Zirai örtü kâğıdı. (Bakınız. Mottle (2)) Multilayer Paper/Board. Silindir elekli makinelerde. (Eş anlamlı. Çok tür kâğıt üreten makine. adını Mullen tipi cihazdan alan test. (Bakınız. (Eş anlamlı. Mottled. Çok geçişli giriş. dağılmış. Dut. üretilmiş Kâğıtlar. Bir yıllık taze sürgünlerin bir saptırıcı etrafında dönerek aktığı hamur kasası. nedeniyle düzgün dağılmaması sonucu oluşan görüntü Multifourdrinier. Mottle. Motorun yol vericiyle Mulch Paper. Çok katlı uzun elekli makine. içinde oldukça uzun yönlendirici ve dağıtıcı levha bulunan hamur kasası. Multichannel Headbox. desen. (Bakınız. Burada kâğıtta/kartonda iç katmanlardan söz edilir. bitkileri veya toprağı sıcağa. Açma valsi. kasası türü. Ebruli. Mermer dokulu işlenmiş. Ebruli. boyanarak desen verilmiş kâğıt. Mounting. Kambur vals. Multigrade Machines. Genellikle küçük kapasitesi nedeniyle birden fazla kâğıt Mottled Color. (2) Düzensiz türünü üretebilen makine. (2) Harelenmiş. Mottled Finish. Dut ağacı. Çok silindirli kâğıt makinesi. Motor mili. Mültilit ofset kâğıdı. Çok geçişli hamur kasası. Çok kanallı hamur kasası. Mermerli kâğıt veya karton. örneklerdendir. kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilen selüloz kaynağı. Montaj kartonu. Multilith®. Mottling. Yas kâğıdı. Motor yol vericisi. Mültigraf. Kurutma bölümü motorlarından biri. pamuk selülozu kökenli. Patlama mukavemeti. Tahrik motoru. Mürekkebin kâğıttaki emicilik ve pürüzlülük Multicylinder Machine. matbaada siyaha Multimetal Plate. (Bakınız. İki katlı bozukluğu. veya kartonda patlama mukavemetini ölçen. Çok silindirli kurutma dalgalı. (1) Mermerli. Pres keçesini Multilayer Web Forming. Çoğaltma makinesi.

Hem uzun eleklerde. elek Music Roll Paper. otomatik Multiply Paper Making Process. 10 kilometre. Çok kademeli pişirme. Not: “Multiply Web” çok katlı temizlik kâğıtları için de kullanılmaktadır. Laminated Web) Multiply Web Forming). Bir selüloz ağartma süreci. katı. Çoklu elekler. Bölgelere ayrılmış. Çok katlı torba kâğıtları. Multizone. Av tüfeği fişeklerinde kullanılan genel amaçlı kelime. Çok katlı kâğıt üretim olarak çalması için. 188 . Fakat bu durum makine dışında gerçekleştirilir ve çok katlılık üretilmiş kâğıtların sonradan üst üste getirilmesiyle sağlanır. Multistage Bleaching. birden yazıldığı/basıldığı kâğıtlar. Multiply Formers. de yuvarlak eleklerde çok katlı kâğıt üretimi. fazla eleği olan kâğıt makineleri. Dupleks anlamında olmayan. Kalenderlerde Multiply. Org veya kademelerine farklı hamur göndererek mümkün olmaktadır. Kartonda çok katlılığın makinede sağlandığı bir Music Cover. Multi Sectional Drive. Çimento torba kâğıdı. Müzik notalarının katları farklı hamurdan kâğıt üretiminde kullanılan. Multiply Web Forming. Çok dalgalı oluklu makinede) manfoldlu hamur dağıtıcısı. Çok kademeli süreç. Çok katlı kâğıt torba. Kâğıt makinesi gruplarının ayrı ayrı tahrik edildiği sistem. Çok parçalı tahrik. Multiplay. Multiply Web. seri bağlı ve yüksek verimli un torbaları gibi birden fazla kattan oluşan torbalar. Birden fazla oluğu ve ikiden fazla layner Multiple Effect Evapotrator. Ağartma işlemi gibi ardışık işlemler dizisi. (Fordriniye elekli Multiwall Corrugated Board. Müzik albümlerinin yöntem. Çok katlı. Multiply Board Machine. Multistage Cooking. olmayan. Genellikle alt ve üst Music Lithograph Paper. Kaskat ağartma. Tuvalet ve hamur kasalarında bölgesel denetim sağlamak amacıyla kağıdı gibi çok katlı olmasına rağmen katmanları yapıştırma uygulanan parçalı yapı. (Bakınız. Kaskat/Kademeli kullanılmış oluklu mukavva türleri. Albüm kapak kartonu. Munition Paper. kullanılan karton. Kilometrenin 10 uygulanan çok katlı yapı. Multistage Process. Çimento veya Bir dizi evaporatörden oluşan. makine. Fişek kartonu. Çok kademeli ağartma. Çok katlı karton makinesi. Ek. Çok kademeli evaporatör. Multilayer Web Forming). (Bakınız. kapağı olarak kullanılan karton. Solfej kâğıdı. Metrenin 10000 katı. kullanılan kâğıt. Multiply Board Machine). Multiwall Bag Kraft Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Multiple Branching Manifold. (Bakınız. Temizlik kâğıtlarında Myriameter. Çok bölgeli. Çok katlı kâğıt. hem Music Paper. piyanonun belirli bir parçayı piyanist olmadan. Fişek kartonu. Mirametre. buharlaştırma sistemi. (Bakınız. makinede üretilmiş kâğıt ve karton türleri için Munition Board. mukavva. Kaskat evaporatör. Music Lithograph Paper). Otomatik piyano/org kâğıdı. (Eş anlamlı. 4) buharlaştırıcı. Multiwall Paper Sack. Av tüfeği fişeklerinde Birden fazla eleği olan ve sonunda çok katlı karton üreten kullanılan karton. delikli hafıza şeridi yapımında süreci.

Napkin Papers. siyah renkli kâğıt. su emici. hayvanlar. Savsaklama. Ağ. İğneli dikiş. Sıcaklık nedeniyle oluşan yoğunluk farklılıkları üretilen kâğıt. Bir Needled Felt. yanal hareketlere karşı dayanım direnci. Aşırı elyaflarının birbirine geçirilmesi. eşiğinden dönülmüş olay. Paper). (Keçe iğnesi ile) dikilmiş keçe. değerden sonra pompa emiş yapamayacağından Kavitasyon Natural Draft. çok düşük gramajlı ve Negligence. Pompalar bir ile kendiliğinden çıkması. Doğal çekiş. keçelerinde uygulanan bir yöntem. Negatif taç (valsi) Orta kısmı kenarlara çok alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Nanoselüloz. Kıyısından dönülmüş. kozmetik gibi pek Negative Crown. Nacreous Paper. Temizlik kâğıtları Negative Photographic Paper. Negatif kâğıdı. Nano yapıdaki selüloz. Elyaflardan oluşan ağ. Negative Paper. 20 nanometre. Needle Punching. Nano kristal selüloz. Net pozitif emme yüksekliği. çapı Negative Heliographic Papers. bir mikronun altında keçesi gibi tekstil ürünlerini ucu kancalı özel bir keçe iğnesi boyları olan ve elyafın asit hidroliziyle muamelesi sonucu ile ekleme işlemi. Nano Crystalline Cellulose (NCC). Fotoğrafçılıkta negatiflerin Napkin. (Bakınız. Negative grubundan. Doğal renkli. Baca gazının baca uzunluğu nedeniyle pompada delinmeler yaşanır. nedeniyle kazan içindeki suyun hareketi. Çivi mukavemeti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Natural Dyes. Sedefli kâğıt. Nepal kâğıdı. Natural Purification. Ucu balık araya geldiklerinde jel halde bulunur. (Eş anlamlı. Nanofiltreleme. (Eş anlamlı. kristalimsi madde. Kâğıt makinesinde kullanılan. Eni 5- el dikişi.002µ nun altındaki parçacıkların filtre edilmesi. Net Positive Suction Head (NPSH). elde Natural Boiler Water Circulation. Paslanmayı önleyici ve dikiş levhaların. İhmal. İçine boya katılmamış. Dikme. yumuşak dokulu. Negative 0. Kazan suyu doğal dolaşımı. Nepal Paper. Yerli selüloz. (Barbed Needle) elde edilen sert. boyu birkaç mikron olan selüloz lifi. Peçete. Membran filtrelerde. kurutma Boyu nanoselülozlardan daha kısa. Doğal temizlenme. yetişen bitkilerden elde edilen selüloz. Peçete kâğıtları. göre daha düşük kesitte olan vals türü. N minerallerden elde edilen pigment ve boyalar. Yanki silindirli makinelerde krepli olarak Paper). Kâğıt peçete. iğnelerini paketlemekte kullanılan. Önceleri oltası gibi olan bir iğne ile keçenin ip/dikiş kullanılmadan viskozitesi yüksekken zaman içinde vizkozite düşer. Bir pompanın kayıplar çıktıktan sonra (net) kaç Natural Colored. 189 . Azami NPSH sayesinde oluşan alt ve üst noktalardaki sıcaklık farklılığı değeri ideal şartlarda/kayıpsız 9. Gıda. akışkandır. Nano Whiskers. Mother of Near Miss. Crown) Nanofiltration. Needling. Bu selülozun kendi rengi olan kemiksi beyaz renkli kâğıtlar. İğne kâğıdı. (Bakınız. Nanoselüloz parçacıkları.81 metredir. Edge Nail Strength). Elek ve keçelere uygulanan Nanocellulose. metre aşağıdan emiş yapabileceğini gösteren değer. çok katlı kâğıtlar. üretilen. Defne ağacı selülozundan. (Eş anlamlı. Çivi çakılan fiber Needle Paper. Nail Strength. Bitkiler. O bölgede veya o ülkede Network. Kurutma ve pres öğütme sonucu oluşur. Planlanmamış ve kazanın Pearl Paper). NPSH) Native Cellulose. NPSH (Net Positive Suction Head). Doğal boyalar. Suların doğal yolla oksijen kazanarak bakterilerce temizlenmesi. Aksi takdirde cebri fanlar miktar aşağıdan veya yukarıdan emiş yaparken bir miktar kullanılır. basıldığı kâğıt. (Bakınız.

ambalaj koruyucu muhafaza işlevi gören parça. Sabunlaşmış reçine tutkalı. Presbant kâğıtlarının bir gelen fluting kâğıt. karbonatla nötürleştirilen selülozlar. Network Flocculation. Genel bir Nip Pressure. Dokuz puanlık fluting mukavemeti çok yüksek. (Bakınız. son derece dayanıklı. (Eş anlamlı. yapılan baskı kuvveti. Ebat kesimli gazete kâğıdı. Nötür sülfit selülozu. Tek tarafı kuşe bir Bristol. olarak test örneği alınır. Bobin makinelerinde. Pompa hesaplamalarında emiş tanımdır. Kuşeli Bristol. Düz baskı preslerinde çıkarıldıktan sonra kalan enerji değeri. sonradan sodyum preslerdeki yaş nipi ifade etmek için kullanılır. Öğütücüde harcanan Newsprint Sheets.009 inç (=0. Yuvarlak elekte eski veya daha fazla polimerin etkileşimiyle. Önce statik olarak bir örnek alınır. Daha sonra dinamik News Lined Board. kâğıtlarını tanımlar. Dönüşümlü gazeteden yapılma kâğıt. Testin amacı her iki durumda da pres valslerinin nip boyunca eşit baskı uyguladığını Newspaper Wraps.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ da daha yukarıya basarlar. Nip Guard. Net öğütme yükü. Elektrik yalıtım dayanımı ve kâğıt Ninepoint Corrugating Material. kayma gerilimiyle doğru orantılı olduğu akışkanlara Neutral Gummed Electrical Papers. Preste nip baskısının nip News Bogus Paper. Nip. Gazete kâğıdı. Nip Load. gazete kâğıtları. nötür ortamda üretilmiş. Nip. Pres ve kalenderlerde. paket halinde satılan Net Weight.22mm) yalıtma amaçlı kullanılan kâğıtlar. (Bakınız. Nötür tutkallı Newton tipi akışkanlar denir elektrik yalıtım kâğıdı.22mm) gelen göstermeyen (pH değeri 7 olan) mukavemet kazandırması saman selülozundan üretilmiş fluting kâğıt. Newsprint. için kâğıt hamuruna katılan yaş dayanım tutkalı. Nip Impression. Şebeke oluşturma. kâğıtlar/kartonlar gramajla ölçülendirilir. Nötür tutkal. Ebat olarak enerjiden. Nötür ortamda üretilen bobinajda kâğıt. Asidik veya bazik özellik Amerikan normlarında kalınlığı 0. Nip basıncı. Meme ucu. gazeteleri görmektir. “Dry Nip” kalenderdeki kuru nipi. Nötür Kraft kâğıdı. bir milimetre uzunluğa Newton cinsinden Newsposter. türbülans kayıpları için harcanan enerji gazete basımı için kesilmiş kâğıt. Amerikan normlarında kalınlığı 0. havuzlarında. İki News Vat Lined Chip. 190 . ürünlerde leke bırakmadığı ve renk bozulmalarına neden Ninepoint Semichemical Board. Köprüleşme. Gazete ambalaj kâğıdı. sarma News. Nip muhafazası. Deformasyon hızının getirdikleri kitleleşme. Standard Newsprint tabiri bildiğimiz gazete basıncı/yüksekliği dikkate alınmalıdır. “Wet Nip” sırasında sodyum sülfitin kullanıldığı. Ninepoint Strawboard. baz özelliği göstermeyen Kraft kâğıdı. mekanik selüloz kökenli muhtelif kâğıtlar. Net ağırlık. Nip baskısı. Daha geniş Neutral Kraft. elyafların polimer ağı yaratarak meydana Newtonian Fluid. arıtma ünitesi gazete kâğıtlarıyla üretilmiş gri karton veya kâğıt. Çizgisel baskı yükü.009 inç (=0. Ningbo Fold. Kraft selülozundan yapılan. amaçlı üretilen gri kartonlar. Gri karton. boyunca dağılımı karbon kâğıdı ile test edilerek belirlenir. Eski gazete kâğıtlarından yapılma kâğıtlar. Nip yükü. Net Refining Load. Pişirme baskı alanı. valsleriyle bobin yastığı arasında bulunan ve bobin için Newsboard. Avrupa normlarında bu tür türü. asit veya Corrugating Material). Gazete. Tekstilciler tarafından açıklama için “Point” başlığına bakınız. Eski gazete kâğıtlarından. Gazete basımı için üretilmiş Nipple. News Vat Lined Chip). Gri karton. Newton akışkanı. Nipel. Afiş kâğıdı. Neutral Size. ambalajlamak için kullanılan kâğıtlar. düşük baskı sayılı gazete basımı için. Dokuz puanlık saman fluting. Kâğıdın iki vals arasında preslendiğinde oluşan Neutral Sulfite Pulp. Bridging Flocculation). Ninepoint olmadığı için kullanılan. İlan kartonu.

500 veya 1000 Genellikle mineral kökenli dolgu maddeleri ve kimyasallar. geçirmez ambalaj kâğıdı. Nitrat kâğıdı. Gr/L olarak ifade edilirler. Noncontact Evaporators. kâğıtlar. Nitrogen Emission. Etiketinde yazılan. Kestirimci bakımda kullanılan. Entegre olmamış fabrika. % 35 kuru maddeli yaş selülozların genel adı. nitrik asitle muamele edilmesiyle elde edilen selülozlar. Hışırtısız kâğıt. Alev almaz kâğıt. % 35 kuru maddeli selüloz hazırlama. çok hızlı kâğıt makinelerinde. Anma. selülozundan üretilen. Nondestructive Inspection. bileşikleri çevreye/havaya salma. Nitrogen Dioxide.Rated). Ofset baskı ile bir top belirli ebat ve gramajdaki kâğıdın net ağırlığı. duyulmasının istenmediği. yani Nondestructive Control (NDC). Endüktif olmayan yük. Tahribatsız kontrol. Noisless Paper). Rutubet aldığında dalgalılık göstermeyen tasarımı. Nominal kâğıt ağırlığı. Azot oksidin havayla Yoğunlaşmayan gaz maddeler. Nonintegrated Mill. 500 veya 480 adetlik Nonfading Poster. No Draw Drier. Azotlu Endirekt ısıtmalı buharlaştırıcı. Sigara kâğıdı gibi. kırılarak kopan. safihanın alt ve üst reçine kaplı kâğıtlar. ortamlarda elde dolaşan basılı kâğıtlar. Aday göstermek. Noncondensibles. ölçüm yöntemi No Load Power. Filtre edilemeyen kalıntı. adetlik bir top kâğıdın ağırlığı. temasında ortaya çıkan öldürücü gaz. Suda iyonlarına ayrılmayan ve yükleri olmayan bileşikler. esnek olmayan karton. Kıvrılmaz reçineli kâğıt. Nonionic Compound. Solmaz poster kartonu. Bobin devresi Nominate. Kâğıt sesinin kontrol etmek için geliştirilmiş yöntemler. durumunu Noisless Paper. tiyatro. Büküldüğünde yükler. Kırılgan. bakımda kullanılan. Temassız buharlaştırıcı. (Bakınız. (2) afiş ve poster basılan kartonlar. Tahribatsız kontrol. Öğütücüde Nondestructive Tests (NDT). Azot dioksit. donanıma zarar vermeden. Noninductive Load. “Single Tier Drier” tek sıra silindirli kurutma bölümü Kıvrılmaz kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nitrating Paper. içinden hamur geçerken çekilen güç. durumunu test etmek için geliştirilmiş yöntemler. Yüksüzken çekilen güç. Paslandırmaz-yağ Nodules. gerilimden geride kalmadığı Nonbender. özel olarak kaplanmış Nodulizing. Kestirimci bakımda. Akımın. İyonlaşmayan bileşik. Tahribatsız test. yandığı zaman alev çıkarmayan Nitration Pulps. kopmamasını önlemek için geliştirilmiştir. donanıma zarar vermeden. 100 veya 144 adetlik bir top belirli ebat ve gramajdaki kartonun net ağırlığı. temiz görünümlü kâğıtlar. Nominal Mass. radyo gibi Nondestructive Inspection (NDI). bulundurmayan yük. Alevlenmez içerdiği için bu adı alan. veya lamine edilmiş ambalaj kâğıtları. Yoğunlaştırılamaz gazlar. çok yüksek düzeyde nitrat selülozu Noncombustible Paper. Çok saf pamuk Noncarbon. kâğıt. Nominal Weight. cinsinden ağırlığı belirleyicidir. emiciliğinin olmadığını gösteren bir terim. Nitrat selülozu. geçirimini önlemek için kullanılan. Noncorrosive Greaseproof Wrapping. Çekişsiz kurutma. Azot salımı. (Eş anlamlı. Nonfibrous Additive. Sessiz kâğıt. Elyafsı olmayan katkı maddesi. Amerikan standartlarında Nonfilterable Residue. (1) Nominal ağırlık. (Benzer anlamlı. Kâğıt için kullanılan ve su veya selüloz üreten fabrika. (Eş anlamlı. Kestirimci bıçaklar kapanmadan. herhangi bir tahribatsız Noiseless Program Paper. 191 . buhar. kâğıt türlerinin gramajı için kullanılan tanımdır. Sadece kâğıt Nonbibulous . Karbonsuz. Nominal. opera. Su. sıra silindirler arasındaki geçişini önlemek. Genellikle erimiş veya askıdaki organik ve inorganik Uluslararası standartlarda bir metrekare kâğıdın gram kökenli maddeler. Pamuk selülozlarının. Azot emisyonu. Carbonless). Nondestructive Control). Bu anlama gelen Noncurling Gummed Paper. Bükülmeyen (karton). yağ veya gaz Nakliye amacıyla bu değerde üretilirler. Emici olmayan.

Newtonian Fluid) yöntemi. Tuhafiyeci torba kâğıdı. Ucuz market kullanılan vasıfsız dolgu kartonları. Odun dışı bitkilerden kullanılan ve suyu çeşitli özelliklerde püskürtebilen elde edilen selüloz. buruşturulduğunda ses çıkarmayan No Sulphur Pulping. “Noiseless Paper” olarak da adlandırılan. Roman kâğıdı. Kâğıt makinesinde tampon arasından kopar. Yumuşak üretim kapasitesi. Not defteri kâğıdı. NOX. Dokunmamış keçeler. Bildirmek. İşletme yetkisi olmayan kişiler. kapalı vana. Nonwood Fibers). Kimyasal olarak içinde Normally Open Valve. yapımında kullanılan kâğıtlar. memeler. Keçe türü Nozzle Headbox. makinede çift katlı olarak üretilen Normal Capacity. Nozul tipi cetvel ağzı açıklığı. Yıllar içinde tecrübe kartonlar. Nötür sülfit-yarı Nonwoven Fabric. kimyasalların lekeye neden olmadığı kâğıt. Radyoaktif kaynaklı ölçüm cihazı. en eski tampon alma yöntemi. kaybeder. Fıskiye memesi. Dokunmadan. Seçici olmayan Flotasyon. pamuk. NSSC (Neutral Sulfite Semi-Chemical). Uyarıda bulunmak. Nonwoven Felts. Zehirli baca gazları. bambu gibi bir yıllık bitkilerden elde edilen. İçindeki Nowel News. edilmiş tüm olumsuz koşulları içinde bulunduran ortalama Nonporous Woods. kâğıtlar. almak amacıyla kullanılan. Normalde açık vana. Ağaç dışı selülozlar. sıcaklıkta yanmasıyla meydana gelen azot oksitler. dolu tamponu mal sarıcıdan Non Operating Personel. Gazete kâğıdı türünde. Nozul tipi hamur kasası. Dokunmamış kumaşlar. Nozzle. Nonrust Paper. Notebook Paper. Çok küçük “Selective Floatation” işleminde. sadece belirlenen bazı ürünleri paketlemek için mini torba yapımında kullanılan tür parçacıklar ayrıştırılmaktadır. katmanlı olarak üretilmiş karton. Nonwovens. Normal kapasite. uzun elyafların birbirine bağlanmasıyla oluşan kâğıt veya Nozzle Slice. Odunsuz selüloz. Saman. Hiç bir teste gerek duymadan Nowel Paper. Nordic Turn-up Reeling. Keçe. Islanmaz keçe. romanları kâğıdı. Atmosferdeki oksijen ve azotun yüksek Nonwood Fibers. Elek bölümündeki fıskiyelerde Nonwood Pulp. kendir. İskandinav türü tampon alma (Bakınız. Kükürtsüz selüloz üretimi. Nonwetting Felt. kumaşlar. her tür katı parçacığın ayrıştırılması için kullanılan ve Notify. uzun elyafların kimyasal selüloz. ucuz cep romanları basmak için kullanılan kâğıtlar. keçeleştirilmesiyle oluşan tekstil ürünü. Genel olarak defter Nonreturnable Core. Hışırtısız kâğıt. Cep romanı kâğıdı. Notion Bag Paper. Üretimi aksatmadan. Azot oksitler. Netwona uymayan akışkan. kâğıtlar. Keçeler. Çift katlı karton. Normally Closed Valve. Flotasyon ünitelerinde gerçekleşen ayrıştırma işlemi. Dönerken oluşan vakum. Normalde kapalı vana. Bu kişiler işletmenin başka Dönen dolu tampon kelepçelerden ayrılarak hızını bölgelerinden sorumlu bile olabilirler. Enerji yokken demir olmayan kâğıt. Paslanmaz kâğıt. Noxious Gases. kâğıdı yeni dönmeye başlamış olan boş tampona sarmaya başlar ve kâğıt iki Nonpasted Blanks. 192 . Nontest Chip. Gazete kâğıdı. Operatör dışındaki kişiler. Nuclear Gauges/Gages. Sudan Note Paper. Geri dönüşümsüz mihver boru. Nonselective Flotation. selülozlar. Not kâğıdı. (Bakınız. Leke yapmayan kâğıt. ağaçlardır. Nontarnish Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nonnewtonian Fluid. Gözeneksiz ağaçlar. Uyarmak. “Patent Coated Board” olarak da bilinen. Enerji yokken kapalı vana. Nonrattle Paper. Sıra karton.

Sarı saman renkli kimyasal Manila selülozu. Beyaz renkli Manila selülozu. Nutrients. 2 numara Manila. 193 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Number 1 Manila. Number 2 White Manila. 1 numara Manila. Besleyici maddeler. Gıdalar.

Eski oluklu mukavva. Selüloz fabrikalarında Offset Cartridge. yapıldıktan sonra kalan ve kullanılabilecek ebattaki kenar Oatmeal Paper. Koku. Kesim fazlası kâğıt. Müstakil OCC. Obligation. birinci kimyasal anlamda yapılan faaliyetler. Orijinal Offshade. Offcut. Kusurlu (Kâğıt). Makine dışı krepleme. kâğıda aktararak yapılan baskı. Old Corrugated Container. hedef değerden sabit girişinde hamuru dağıtan ahtapot görünümlü sistem. Old Corrugated Cardboard. kesiksiz yapılan ofset baskı. Zorunluluk. Mürekkebi kalıptan blankete oradan ve senetlerde kullanılan. Üretim sırasındaki kusurlar OCR (Optical Character Recognition) Paper. Offset Odor Control. uygulanan koku azaltma yöntemleri. Web ofset baskı. Ofset baskı. Yaş imza kâğıdı. Bozuk renkli. makinesinden başka bir makinede yapıldığını belirten ifade. üretim hattı dışındaki kutu. Odor Threshold. markalı olduğunu göstermek için kullanılır. Off Quality. Sonuna kâğıt ismi ekipman üreticisi. olarak kokulu örnek maddeden ilave edilir. Mukavemetli ve boyutsal kararlılığı olan. Ofset baskı. (Sözleşme) Off-Machine Coating. Optik beyazlatma Off-Machine. (Eş anlamlı. Off-Machine Creping. Odor/Odour. (1) Ofset baskı. Kâğıtla ilgili işlemin kâğıt maddesi. lifli ve kaba bir görünüşü olan kırpıntılarından farklı olarak küp blok. Offset Paper. Meşe. Koku eşiği. hammaddesi olarak kullanılan. şekilde meydana gelen sapma. Bankacılıkta çek Offset. Ölçü. Makine dışı. bloknot veya kitap kâğıt. Ahtapot dağıtıcı. Ofset baskıya uygun Bristol kâğıt/karton. renginin bozuk olduğunu belirten ifade şekli. halindeki kâğıdı kullanarak. Bunlar. Koku kontrolü. gramaj ve yüzey Offset Blotting. Yükümlülük. Offset Lithography. Kesim Oak. Yulaflı kâğıt. Merkezden kaçık. Ofset kartpostal. Optik nedeniyle kalite kontrol tarafından reddedilmiş ürün. dupleks hale getirilmiş mürekkep emici kâğıtlar. elle yazı yazmaya uygun kâğıtlar. Eski oluklu mukavva krepleme. Offset Bristol. renk. Hamuruna talaş ıskartaları. Hamur kasası devrelerinde düzeltici eylemden sonra. OCC. Ofset kâğıdı. Emici ofset kâğıdı. Makine dışı Kuşeleme. Kontrol Octopus Distributor. (2) Arıtma hamur. Odd. OBA (Optical Brightening Agent). Kokusuz bir suyun içine ardışık uygun kartonlar. Odor Abatement. O Off Color. Bobin duyulmasıyla test sona erer. Kuşeleme. (1) Kâğıt veya kartonda. Alez kâğıdı. Bristol karton. düzgün yüzeyli kâğıtlar. Kâğıt makinesi yerine müstakil makinelerde koruyucu kâğıt. hurda kutu atıkları. ayıracı gibi küçük ebatlı ürünlere dönüştürülebilir. su Printing) devrelerinden veya bekleyen hamurdan kaynaklanan. Ofset baskıya uygun kaset kartonu. OEM(Original Equipment Manufacturer). Kokunun Offset Printing. İnsan burnuyla duyulabilecek Offset Postcard. karakter tanıma kâğıdı. Kalite dışı. geri dönüşüme gönderilen matbaa kenar karıştırılması nedeniyle. Su geçirmez yatak Kuşeleme. 194 . Dönüşümlü kâğıt ve karton üretiminde ana makinelerde krepleme. hidrojen sülfür gazının kontrolü. İstenilen renkte olmayan. Kaçık merkezli. Müstakil Obstetrical Sheet. Ambalajsız dökme satın alınan ürünlerin getirilerek. Kesim artığı kâğıt. olarak üretilirler. Yanki silindir yerine. Yüksek gramajlarda karton sistemlerinde ortaya çıkan. Rengi eldeki örneğe veya şartnameye uymayan kâğıt veya karton. Koku azaltma. Bir tarafı kuşe kâğıtla görüntüsü olarak standartlara uygun olmayan kâğıtlar. (2) Kayma. Ofset posta kartına en düşük seviyedeki koku.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Off Center. Kitap ve dergi kâğıtları olarak belirgin olan kokuların giderilmesi için mekanik veya da bilinir.

Tek tarafında boya kâğıtların arasına baskıyı korumak için konulan. Eski dergi. Oligosaccharides. 195 . Oil Film. Yağ emiciliği. (Bakınız. (2) Petrol kökenli yakıt. Açma-kapama vanası. emiciliği (COBB) testinde kullanılan yöntem burada da One Hundred Sheet Sealed. benzer tür kâğıtların genel adı. Oil Proof Paper. Oil Burner. değeri.K. emici bir kâğıda yağ emdirilmesiyle elde edilen kâğıtlar. üzerinde bir volt gerilim düşümüne neden olan direnç Old Magazine (OMG). Kâğıt makinesinde Kuşeleme. Giyotinle kesimde kutu. Spek dışı. Oiled Tracing Paper. One Piece Case. Old Corrugated Container (OCC). Üçle on arasında Oil Absorbency. Yüz adet ebat kullanılmaktadır. Pelür kâğıdı. Üzerinden bir amper geçen iletken mukavva. On-Off Valve. Tek bölgeli valsler. Kullanılmış ve ömrünü Opacified Bond Paper. Tül kâğıdı. ONP. Yağ lekeleri. Yağ seviyesi. Kâğıt makinesi On-Of Control. Bilgisayarlı kontrol. Yağlanabilirlik. Kâğıdın her iki yüzünün Oiled Manila. Yağlama valsi. arkaya ışık geçirmez kâğıtlar. One Sidedness. Yakıt brülörü. kullanılan. Çok ince olduğu için. Yağ geçirmez kâğıt. Yağ tabakası. Üretim sırasında Oiling Roll. farklı özelliklerde olması. Kâğıt yüzeyinin yağla yapılan ve ekran üzerinden yapılan kontrol işlemi kaplanmasında kullanılan vals.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Offspec. Absorbency). Yağ filmi. Old Newspapers (ONP). kullanılan. (1) Yağ. Yağlı. Old Corrugated Cardboard (OCC). Eski gazete kâğıdı. El yazısında doldurmuş kâğıt için kullanılmaktadır. Yağlı kâğıt. Yağlı kâğıt. Kutu haline gelebilen Oiled. Gazete kâğıdı O. kâğıdı. ikinci ve üçüncü nüsha kâğıtları. Tek parçalı kutu. Su emiciliğini azaltmak için. Oiled Offset Paper. Eski oluklu mukavva Offsquare. (2) Atık kâğıt. yağlı Kraft veya süsleme yapılmış kâğıt. Tek yüzlülük. Yağ geçirgenliği. Old Newspapers. sürgülü vana veya küresel vana. olmayan vana türleri. Oil Lubrication System. Oil. Oligosakkaritler. Yağlı kâğıt. Eski oluklu Ohm. Onionskin Paper. Tek bölge kontrollü Oiled Stencil. Aydınger kâğıdı. İçinde yağ olmayan hava. Açıldığında orta konumda bırakılmayan. Tek yüzü işlenmiş. On-Line Control. Spesifikasyon dışı. (ISO 535. Su monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan sakkaritler. Yağlı ofset kâğıdı. Termostat türü basit kurutma silindirlerinin ve preslerin yataklarını yağlama anahtarlarla yapılan kontrol tekniği. 1991) kesilmiş ve paketlenmiş kâğıt veya karton. Yağlı Stensil kâğıdı. One Time Carbon Paper. Kaçık kesim. Elektriksel direnç. Yağ emebilir. (1) Eski. Oil Wettability. Opak yazı kâğıdı. Bozuk kesim. 100 lü paket. One Zone Rolls. ortaya çıkan köşelerin 90 derece olmaması kusuru. Tek kullanımlık karbon kâğıdı. hurdası. Aç-kapa tipi kontrol. önceden kesilip hazırlanmış karton. Pompalardan önce Oil Penetration. Sheet. On Machine Coating. kelebek. amacıyla kullanılan sistem. matbu formlarda alt nüsha olarak kullanılan. Yeni basılan One Side Finish. Kopya kâğıdı. Oil Level. Prova baskı onay belgesi. Yağsız hava. Oil Free Air. Yağlama sistemi. Makine işi Kuşeleme. Oiled Paper. kalender valsleri. Gıda paketlemesinde kullanılan Sadece bir kez kullanıldıktan sonra atılan karbon kâğıdı. Yağlı kâğıt. Old. Eski gazete kâğıdı. kontrol amaçlı Oil Spots.

Çalışma özelliklerini daha iyileştirdiği için geliştirilmiştir. arasını desteksiz serbestçe geçmesi. (2) Havbede 196 . Operating Capacity. Selülozun Operation Principles. elinde bir kontrol listesi olabilir. maliyeti. Kitap dergi safihanın giriş çıkış yaptığı kısımlar. Opak baskı kâğıdı. Safihanın makine bölümleri Operator Care. Operatör gözetimi. Kâğıt makinesinde. Opportunity Cost. Işıkta arkasına ışık geçirmeyen kâğıt. Işık geçirmez. Kim. Open Transfer. Operatörün kendi pres bölümleri ve presle kurutma arasındaki geçişler. Opak sirküler kâğıdı. haftalık. aylık veya üç aylık kapasite. Openings. OPCO süreci. Makinenin bir bölümünü çalıştıran. Açık safiha sevki. 2500 metre/dakikaya kadar çıkılabilmektedir. Operator. Opacimeter. boşlukları. Operasyonlar. Opak kâğıt. Opaklaştırıcılar. Bu turlarda nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda nasıl gibi kelimelerle başlayan sorular. kâğıt hamuruna karıştırılan maddeler. kesafet ayarlayan düzenek. Bu liste operatörden beklenen asgari izleme noktalarını gösterir. Açıklıklar. Fırsat maliyeti. salonunda bulunan. sorumluluğunda olan bölgede ekipmanların durumunu ve (Bakınız. ne. Kâğıda opaklık kazandırmak amacıyla inşaatta bırakılan özel açıklıklar ve merdiven için. Yanki silindirlerle üretim TMP sürecinde basınçlı ön öğütmeden sonra. Yıkama suyunun serbestçe süzülerek atıldığı yıkama işlemi. sodyum sülfit verilerek yeniden öğütülmesi. ışıkta Open Washing. Opaklık ölçer. Open Mouth Sacks. Operatör sorumluluğu. Operating Expenses. tampon veya malzeme taşımak Opacifiers. Matlık. dolgulu mat kâğıt. Opalin kâğıt. Faaliyetler. Opak Wrapping. Open Consistency Regulator. Opaque. Açık fanlı pompa. (ISO 2471) Draw) makinede safihanın elekten prese elle aktarılması Opacity Book Paper. bir opaklığın ötesinde. Open Impeller Pump. Belirli bir dönem içindeki hedeflenen günlük. Çalışma kapasitesi. kâğıdın yüzey özellikleri. Kimyasal madde satışında uygulanan bir ambalajlama yöntemi. Üretim Opaline. arkadan baskısı görünmeyen kâğıtlar. Açık kesafet ayarlayıcısı. turlar. Açık geçiş. Kutsal kitap kâğıtları ve benzeri türde ince olmasına rağmen. selüloza yapılırken ortam şartları anında. Silindir makinelerde giren çıkan ve geri dönen hamura göre Operations. bol kaolin kapasitesi. Open Hood. Open Draw. Açık hamur kasası. Davlumbaz türü kurutma havbesi. Turlar operatöre Open Headbox. Açık uçlu sorular. Açık ağızlı çuval. Boşluklar. Kesif hamuru vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi seçeneğin basmak için kullanılan salyangoz pompa tiplerinden biri. Opak ambalaj kâğıdı. Kâğıdın türüne göre Opaque Paper. sürecin gidişatını iyileştirmek amacıyla yapacağı planlı Open Ended Questions. anındaki safiha) yüzeyi yapısı. neden. Opaque Circular Paper. Operating Surface Topography (OST). Operatör turları. Çalışma hızı. Normal Operating Speed. Genellikle bağımsız Operator Rounds. ağartma kademelerinden biri. Opacity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Opacified Book Paper. (Çalışma OPCO (Ontario Paper Company) Process. Açık havbe. Çalışma şartları. Opaklık. verilen talimatların bir parçasıdır. Closed Draw). Çalıştırma talimatları. İşletme giderleri. dakikada alınan metre cinsinden yol. Opak baskı kâğıdı. (4) Makine bölümleri arasındaki boşluklar. Çok düzgün yüzeyli. Opak kâğıt. Açık geçişli (Open Baskıda önemli parametrelerden biridir. prensipleri. Opacity Paper. aşırı opak kâğıt. Birinci seçenek uğruna. Kâğıdın ışık geçirgenlik ölçüsü. Çok kademeli selüloz arkasını göstermeyen baskı kâğıtları. Operating/Operation Instructions. Operatör. (1) Vakumla emiş yapılan kâğıt makinesi elek bölgelerindeki açıklıklar. Açıkta yıkama. Opak. (3) Kâğıt makinesi basımında kullanılan.

geri hareket edebilen. Oscillator. Order Acknowledgement. Outlet. pnömatik veya motorlu çalışan Order. Optik karışık kâğıtlar ve kartonlar. Optical Characteristics. Optik özellikler. Optik ölçüm. Optik gelerek birikmelere yol açanlarına zift (pitch). (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Optical Bleaching/Brightening. Pompa veya ekipman çıkışı. Hareketli Orange Peel. hurda kâğıtla beyazlatıcı taşıyıcıları. Organik elyaflı keçe. Beyazlık (ışıma). Bunlar arasında. Barrier Material). Optik beyazlatıcılarla bağ yaparak gelen zamk kalıntılarına yapışkan (Stickies) denir. Organik keçe. selülozun bünyesinden Optical Brightening Agents (OBA) Carriers. mühimmat sarımında kullanılan Kâğıdı gerçekte beyazlatmak yerine. Organic Felt. Optik beyazlık. kısa elyaflı hurda kâğıt türleri girmektedir. Alelade türler. şeffaflık gibi kâğıda düşen ışık altındaki görüntü göre hesaplanmış ölçüde delikli daralma parçası. standardıyla belirlenmiş bir hurda kâğıt grubudur. Çıkış ağzı. Baca gazı bileşenlerini opaklık ve beyazlık gibi kâğıda has özellikler. CEPI EN 643 kâğıdı. Optik özellikler. Buhar debisi ölçümlerinde. Kâğıt katlama sanatı. Bu gruba Outfall. Optimizasyon. fabrikalarında hamur içinde görülen. Bu özellikleri. Salgı. ölçen cihaz. Outcome. Optical Measurement. gri kartonlar. Mühimmat kâğıdı. yarı geçirgen bir diyaframdan geçme eğilimi. maddeleri geçirmeyen. Portakal kabuğu. ortası basınca opaklık. odun Optical Brightness. Orifice Plate. Salınım. Mor mürekkepli kâğıtlar bulunmaktadır. Salınımlı düzenek. Optical Pressure). Dış saha yönlendirme kâğıdı. Delikli plaka. getirme. Organik birikintiler. Abonmanlık başvuru kâğıdı. (Bakınız. Asbest gibi mineral Optical Density. Mal sarıcıda veya bobin bir sürecin performansını en etkili ve ekonomik duruma makinesinde dönen tamponda görülen salgı hareketi. Osmosis. Optik beyazlatıcılar. karekökü. Görüntü analizinde Organizing. Organize olma. (Bakınız. Bir ekipman grubunun veya Oscillation. Afiş kâğıdı. Optik beyazlatıcılar. Bir sıvının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Pankart Ordinary Grade. Bleaching Agents). Ordnance Paper. karışık gazete ve ağartma. üzerine fark basınç yaratması için takılan. Sonuç. Operating Surface Topography) hazırlanmış form kâğıtları. hat Optical Properties. Çıkış. onları sabitleyen maddeler. debi ile doğru orantılıdır. hamura karıştırılarak kâğıtlar. ışık altında kolayca fark edilebilir. Osilatör. kâğıt yüzeyinde floresan parlaklık kazandıran kimyasal Organic Deposits. Dergilerin içinden çıkan ve abonmanlık müracaatı için OST. Kırılma endeksi de kökenli keçeler grubundan olmayan. Ozmos. parçanın önünde ve arkasında oluşan basınç farklılığının Optical Whitener. Kâğıt boyalar. Differential Optical Brightening Agents. selülozu veya kâğıt/karton keçeler. Optik beyazlatma. Çıktı. Optimization. Örgütlenme. 197 . Ultraviyole ışıkta görülebilen ve adeta şeffaf rengi dergi kâğıtları. Outdoor Sign Paper. denilmektedir. Sipariş teyidi. kullanılan ölçümler. Sipariş. (Bakınız. Fıskiye veya raspalarda üretim sırasında ileri gibi pürüzlü olan kâğıtlar. Renk parlaklık. Orsat Apparatus. Orsat cihazı. oluklu mukavva kartonlar ve seçilmiş olan bir sıvı ile hamura beyaz görüntüsü kazandırma. Organic Fiber Felt. Optik yoğunluk. Order Blank Paper. düzenek. Paçavra selülozu. Order Conformation. Sipariş onay bildirgesi. Origami. Yüzeyi portakal kabuğu mekanizma. Nem. Brightener. gaz gibi Optical Brightening Agents (OBA).

Baskı fazlası gazete.2) de kurutulmuş. Overwrap. Toplam ekipman verimi (OEE). Aşırı ısınma. Outthrows. Oxford’ da Overcurrent. düşünülerek büyük tutulmuş veya ölçü dışı kesilmiş kâğıt. Örtü kâğıdı. hız kaybına neden olur. Sheets). 2) Overall Machine Efficiency (OME). Oksford İncil kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Out of Round. kâğıdın fazla ezilerek kaybetmiş bobin. Oval. Fırında 105 °C (+/. Kullanımda aşırı salgı yaratarak kurutularak kırılgan hale gelmesi. Bu tür ürünler dönüşümde verimlilik Outturn Samples. Bir limiti aşmak. Ovendry Moisture Content. Overdosing. sipariş verimi. Aşırı yükleme. Tavan vinci. zımba teli gibi maddeler. Taşkan veya tepsilerde aşırı miktarda Outside Chip Storage (OCS). Bir kâğıt fabrikasında Overheating. Rutubet oranı fırın Overpressure. Overproduction. kâğıt dışı. Aşırı dolu. sarılmış. Overfull. üretilen bir İncil kâğıdı türü. Yaygı kâğıdı. Fırın kuruluğunda. Outward Flow Screen. Toplam makine Geçmek. Ağır. Numuneler. Aşırı basınç. maddenin. aşarak yapılan pişirme. Açık alan yonga silosu. Oxford Bible Paper. dekoratif üst yüzey olarak üretilen. Ovendry. (2) Samples). Ezik. kimyasalları. kâğıt makinesine verilen kuru maddeye oranı. yaralanılabilir üretim süresine oranı. Taşeronlardan hizmet Overhaul. Overweight. Overlay. toplam fiili üretim süresinin. 198 . hizmet mal veya bilgi. hamur veya su taşınması. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. tahta parçası. basılmış gazete. (Eş anlamlı. Aşırı akım. Kesintiler çıktıktan sonra. Belirlenen gramajın üzerinde. Oxford India Paper. Aşırı gerilim. Selüloz üretiminde. Kemik reçineyle kaplanarak kalıplanan kâğıt. Aşırı sarılmış. Overhead. Outturns. Müşteriye verilmek üzere üretilen gönderilen hava. Dış kaynak kullanımı. verimi. Ölçüsü büyük. Outsourcing. miktarından fazla üretilen ve stoklanan kâğıt veya karton. bakım. Overhead Crane. Bir ekipmanın daha iyi çalışması alımı. parke türü ürünlerde. Çıktı. Kazanda ızgara üzerine Output. Kenar kesimleri “Toplam Makine Verimliliği” olarak ifade edilen terim. Overload. Outturns. Tamir-bakım. Akış yönü içeriden dışarıya doğru Overlay Paper. Ürün. kum. (1) Transfer kâğıdı. Büyük. üretilen ve müşterilere örnek olarak sunulan A4 ebadında Overissue News. Overall Retention. Overall Equipment Efficiency (OEE). Hurda kâğıtta görülen. Overvoltage. Aşırı kuru. Olması gerekenden fazla Overcook. kuruluğunda olan. Salgılı. Outturns. Rutubetsiz. Outturn sağladıklarından tercih edilirler. Aşırı üretim. Overfire Air. Bone Dry). Genel gider. için yapılan kontrol. kuruluğunda. cam. Dozajı kaçırma. Toplam ekipman Overrun. sıcaklığı ve diğer üretim parametrelerini Owner. Toplam tutunum. Aşırı pişirme. Yabancı maddeler. Kâğıt makinesi için Oversize. Üzerindeki şeklin diğer Outturn Sheets. Kaplama kâğıdı. Aşırı yüklenme. süreyi. Kâğıda dönüşen kuru Spesifikasyonda belirtilenden daha ağır. Örtü kâğıdı. Örnekler. Tahrip edici ısınma. Aşırı zorlanma. Mal sahibi. Yakma havası. Silindirik özelliğini Overdried. tamirat gibi işler bütünü. Kâğıt makinesinde. Bir sipariş sırasında. Lamine olan sepetli elek. 1) Üretim fazlası. (Eş anlamlı. Satışa sunulmayan kesilmiş kâğıt ve karton türleri. Outturn kâğıda geçmesi için kullanılan şeffaf transfer kâğıdı. Oxford Bible Paper).

Biyolojik arıtmanın yeterli olmadığı. Ozone Paper. Belirli koşullarda. Oksijen dengesi. doğaya zararsız yöntemlerden biri. Oksijen tüketici. Başta oksijen olmak üzere. Selüloz ağartılmasında kullanılan. Oksijenli ağartma. Oxygen Delignification. lignin giderme süreci. gelişmiş bir yöntem. selülozun CO2 ve H2O ya dönüşmesi. Oksijenli arıtma. Yükseltgeme ve indirgeme reaksiyonları sırasında oluşan elektrik gerilimi. Bir ortamdaki çözünmüş oksijen seviyesi. Ozon. Oksitleyici bileşikler. Oxidative Degradation. Oksijen ve sodyum hidroksit kullanılarak yapılan. Selülozun ağartılmasında ozonun kullanıldığı bir yöntem. Oxygen Demand. (Bakınız: Oxidizing Agents) Oxygen Balance. Oksijenle bozuşma. işlenmiş atık suya oksijen kazandırmak için kullanılan son havuz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Oxidation Pond. 199 . Atık arıtma ünitelerinde. Oksijen ihtiyacı. Oksijenli arıtma. Oxidation Treatment. boyalı tekstil ve kâğıt atık suları gibi ortamlarda kullanılan. Kazan besleme suyuna ilave edilen oksijeni yok eden madde. Oxidation Pond) Oxidation Reaction Potential (OPR). Ozone (O3). Ozon kâğıdı. Yükseltgeme indirgeme gerilimi. Oksijen alarak. Üç oksijen atomundan oluşan reaktif bir gaz. Buradan sonra işlenmiş atık su dışarıya gönderilir. Oksitleyici maddeler. Oxidation Treathment. Ozone Bleaching. Oxygen Bleaching. Laboratuvarda test amaçlı kullanılan bir kâğıt. Ozonla ağartma. Oxigen Scavenger. Oxidizing Compounds. Havalandırma havuzu. bir atık suyun ihtiyacı olan oksijen miktarı. ozon gibi oksijence zengin olan maddeler. Oksijenli lignin giderme. (Bakınız. Oxidizing Agents. hidrojen peroksit. Oxidation Lagoon.

Paket. Tek katlı ve çok katlı üretilirler. Ambalaj ömrü. Otomobil Package Life. Paket salmastra. Matrix bunların başında gelmektedir. Palletization. Özel müşteri Packaging Machine. ambalajın ömrü. Paper Base Plastics. PAE (Poly Amide Epichlorohydrin). plastikleştiriciler. Kâğıt kovan. kullanılan kâğıtlar. Paketleme. Bir ambalajın içindekileri nin üzerindeki kartonlar. Packaging Paper). sunta. Kasap kâğıdı. Göğüslük kartonu. Kâğıt. Proses ve enstrüman şeması. satmak ve yüksek kâğıtlar. Perdahlama işini yapan pres. Özellikle pastanelerde Packaging. Kâğıt Paper Cartridge. Palet. antioksidanlar gibi). ISO standartlarına göre. gramajı 224 g/m² nin üzerinde olan fakat kullanım dilinde 150 gram/m2 Packing List. ilgili endüstri kolu. Kâğıt hamurunda Pamphlet Cover. kullanmak amacıyla bir koruyucu içine alma teknolojisi. alevlenmeyi önleyiciler. Paper Calender. (Eş anlamlı. (boxboard) denilmektedir. Ambalaj malzemeleri. Et paketlemesinde Paper Base Laminates. Ürünleri dış kuru pasta veya kek tabanına konulan. Paperboard. Oluklu mukavva üretimi Packless Mat. Packed Gland Seal. Kâğıda dayalı ambalaj. gibi oluklu kâğıt türlerinin genel adı. tutuşma derecesi etkilerden korumak. Yanmaya başladığında sonuna kadar reçine türü. Paketleme taleplerini karşılamak üzere. Karton. Packing Box. (1) Tampon. Kâğıttan yapılma. Fırın pişirme kâğıdı. üzerine P kâğıt yığını konulan nakliye platformu. Tahta. Ambalaj kâğıdı. Kâğıda Packaging Tape. gösteren liste. Paper Carrying Roll. Salmastra yatağı. Paletleme. Paper Base Laminates). P&I Diagram. MDF. Ambalajlama. Kâğıdı ezerek düzleştiren Pad. etkilere karşı koruma işlevi gören malzemelerin genel adı. 200 . Selülozdan yapılma. (2) Bloknot. kullanılan samanlı yağlı kâğıt. Packers Oiled Manila. katılan dolgu ve kimyasallar. Paper. Packaging Materials. Market koşullarındaki göğüslüklerinde. Package. Packaging Paper. Kâğıt kökenli. Paper Based. Pan Liner. Tabancalarda da kullanılmıştır. PAA reçinesi. laminat parke gibi ürünleri kaplamada Packet. kâğıt veya karton hamuruna makinesi. PAE reçinesi. Ambalajlamada dolgu ve tampon olarak ve sıkılaştıran pres. eskiden kalıplanarak kullanılan kartonlar. Board). Kâğıt kalenderi. Tahta veya hafif malzemeden yapılan. Testlayner ve fluting Paper Bag Liners. (Eş anlamlı. Ambalaj makinesi. (Eş anlamlı. (yaş dayanım arttırıcılar. Çeki listesi. Torbalık layner kâğıtlar. yanar. mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pallet. Ürünleri dış Şlaym önleyiciler. Kâğıt sevk valsi. safiha oluşturularak Packaging Industry. Paper Additives. Ambalaj sanayii. Laminasyon kâğıtları. ambalajlama yöntemi PAA (Poly Acryl Amide). Koli bandı. Ambalaj. Paketleme. Ambalaj sektöründe kullanılanlara kutuluk karton Packing Paper. Panel Board. dayalı. su iticiler. Broşür kapak kartonu. Paper Based Packaging. Büyük ebatlı kâğıt ve kartonlarda yapılan. Matris Kartonu. Tüfeklerde kullanılan hamurunda yaş mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir kâğıttan fişek kovanı. Package) kullanılan ve reçineyle kaplanan desenli kâğıtlar. (Eş anlamlı. Ambalajlama. nakletmek depolamak. Packing. Kâğıt katkı maddeleri. Ambalajlamayla kurutulmuş ürünlerin genel adı.

Kâğıt ticareti. Küçük paketleri sarmak için. Kâğıt keçesi. çeşitli işlemlerin her biri. Kâğıt vadisi. basınç gibi çevre faktörlerinin etkisiyle. Kâğıdı koruma. yaşlandırmasına karşı alınan önlemler. emici özellikli. Kâğıdın bozulması. kâğıttan şerit şeklinde bükülerek. Zamana karşı kâğıdın kâğıtla yapılan el işleri. Komparator. Hasır çanta ve şapka kâğıt tarafından emilmesi. elde edilen dut ağacı. krepli imalatları gibi kâğıttan yeni ürünler üretme. Paper Textile Spools. Sınıflandırılmış kâğıt türleri. Paper Craft. Kuşeleme ve deri gibi Paper Tape. kullanılan. Paper Machine. tüm kâğıt makineleri. Yanki makinelerde üretilen. ağaçlardan topladığı selülozla yapar. Kâğıt üretimi. Kâğıt kesiği. Kâğıt yüzey işçiliği. Kâğıt kalıcılığı. dilinmiş kâğıt. Salgısı bir tür proteindir. dayanımı. ürün. Kâğıt masura. Papermill. Hurda kâğıt. Papermaking Additives. Paper Mache/Papier Mache. Paper Deacidification. ışık. (Eş anlamlı. Kâğıt dutu. temizlik kâğıtları grubundan. uzun Paper Towel. Kâğıt kili. Kâğıt lekeleri. Hamur Paper Wasp. Kaolin. Kumaş sarılan. Paper Valley. Kâğıt kalınlığını ölçen salgısını kullanır. Dut. emici özellikli. Kabuklarından selüloz elbise. Eşek arısı. Kâğıt yapan. değerli kitapların Paper Specks. Kâğıt ebatları. Paper Machine Clothing. Kâğıt türleri. Paper Converting. elyaf dışı maddeler. Kâğıt elbise. Kâğıttan yapılmış iplerle Paper-Ink Affinity. örgü yoluyla veya doğrudan kâğıttan kesilerek yapılan Paper Mulberry. Kâğıt makinesi yardımcı genellikle çok katlı kâğıtlar. Kâğıt yüzeyinde yapılan Waste). Gofraj. Kâğıt şerit. Yuvasını kuru harmanına katılan. Paper Napkins. Paper Trade. elekli. Kâğıdı dönüştürme. Kâğıt ip. Kâğıt makinesi. Kâğıtçı keçesi. Kâğıdın mürekkep emişi. Delikli hafıza şeritleri yapımında başka maddelere benzetme işlemleri. (2) Vernikli dökme kâğıt. Machine Clothing) Paper Twine. Paper Textiles. Papermaker. Kâğıdın keskin kenarı tarafından. kâğıtta oluşan Paper Stock. Paper Preservation. Kâğıt sanatı. Mürekkebin dokunan kalın dokulu kumaşlar. Papermaking. Kâğıt fabrikası. kartondan yapılmış masuralar. Kâğıt peçete. Atık kâğıt. Selüloz üretiminin değirmenle Paper Cloth. çanta temizlik kâğıtları gurubundan. Kâğıdın asitsizleştirilmesi. kâğıtlar. Paper Cut. Seramik kili. selüloz kaynağı olarak kullanılması. Yaşlanma ve ısı. Paper Sizes. ip haline getirilmiş bir Papermakers Felt. yüzeyinde görülen yabancı parçacıkların oluşturduğu Paper Deterioration. Kâğıdı başka bir ürüne dönüştürme. ABD de bulunan Wisconsin eyaletindeki (Appleton) kâğıt fabrikaları bölgesi. Çeşitli şekillerde Paper Permanency. Kâğıtçı. Kâğıt kumaşlar. Kütüphanelerce uygulanan. Paper Paper Finish. Atık kâğıtların bozulmalar. krepli ve Paper Machine Auxilaries. insan bedeninde açılan kesikler. mekanik ölçü aleti. yapımında kullanılan dokunmuş kâğıt hasır. Kutu fabrikaları. Paper Grades. Kâğıt katkı maddeleri. 201 . Kâğıt işleme. Kâğıt arısı. Kalıplanarak kullanılır. (Eş anlamlı. Yuvarlak elekli. Kâğıt havlu. lekeler. Yanki silindirli gibi. (1) Tutkallı kâğıt hamuru. Yanki makinelerde üretilen. Zamanın kâğıdı bıçak gibi. Kâğıt el işi. Kâğıttan bükümlü ip yaparak yapıldığı dönemlerden kalma bir terim. donanımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Clay. Tutkal olarak kendi Paper Micrometer. Geri dönüşümlü kâğıt dayanıklılığını arttırmaya yönelik süreçlerden herhangi biri.

terbiye edilen deriden yapılmaktaydı. Büyük ebat. Öncelikle hayvan derisinden gazlardan birinin yarattığı ve toplam basıncın bir parçası yapılan. Bu maddeler arasında. öğütme. Hurda kâğıt. yapılan. Parşömen yazı kâğıdı. Papyrus. Paralel geçirgenlik. Parşömen görünüşlü. Partial Pressure. su geçirmez kasap kâğıtlarının yapıldığı. Mektupluk Parchment Deed. 2) Jumbo bobin. 1) Tampon. Bond kelimesi bono Paper Web. sülfürik asitle işlenmesi süreci. Kâğıt atığı. birbirine paralel yapıştırılmış kâğıtlar. Bir parti malın parçalar ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Aydınger kâğıdı gibi şeffaf kâğıtlarda. Değişken. Tek öğütücünün Parent Size. Parallel Refining. Parşömen kâğıdı. Parchment Vellum. nişasta. Kâğıt hamuru. Kâğıt kullanılan bir tekniktir. Paralel lamine edilmiş. Ebat anlamına gelmektedir. (Bakınız. benzetilerek üretilmiş yazı kâğıtları. Mektupluk kâğıt kutusu. Pareto analizi. Gerçekte kâğıt cinsi olarak kabul Parchment Tracing Paper. Dövme parşömen. Paralellik. Papaterie Box. Sarılmış tampon. Çekiçleyerek Papric Counter. Parent Roll. şeffaflığın Partial Order. kâğıt yerine asitte şeffaflaştırılmış parşömen kâğıdı. 70X100 cm gibi büyük ebatlı yetmediği durumlarda birden fazla öğütücüde yapılan kâğıtlar. Paper Parchment Bond. Kir sayıcı. Parşömenleştirilmiş kâğıt. daha sonraları selülozdan yapılan dayanıklı olan basınç. Kâğıt safiha. Parşömen. kâğıtların satıldığı süslü karton kutu. Parchment Finish. daha sonraları yazı yazma ön plana çıkmıştır. Parafin. Pamuk emdirilerek. Bobin halden açılmış kâğıt.) Canada). Mektup kâğıdı. Papirüs. Paralellism. Paraffin Paper. Petrolden elde edilen ve kâğıda Parchment Writing. Parent Roll) sağlanan. Kısmi basınç. Deri parşömen. Mumlu kâğıt. Az sayıda ebat Parchmentizing. (1) Kâğıt hamurundan Parchmentizing Paper. (Eş anlamlı. mum selülozundan yapılma parşömen görünümlü yazı kâğıtları. Özek doku. Papeterie Paper. 202 . yağlar. Pamuk selülozundan üzerine tutkalla yapıştırılması. özel görevi bulunan. pamuk kökenli. (1) Pamuklu kâğıtların Mektupluk kâğıdın kutu içinde satıldığı. hasırdan örülerek dövülmüş. Parametre. Parşömenleştirme. Papier Mâché. Sülfürik edilmeyen. Bir gaz karışımında Parchment. Leke sayıcı. Paraffin. (2) Kâğıt parçalarının ıslatılarak bir kalıp Parchment Paper. Kâğıt makinesi valslerinde ayarla Parent Reel. Parşömen işi. halinde gönderilmesi. Pareto Analysis. Parchment Repouesé. reçineler tanenler. Parşömen yazı kâğıdı. Gren yönü bitki hücreleri. aktif veya aktif olmayan metabolik maddeleri depolayan Parallel Laminated. Parameter. (2) Yeterli sürede selülozun filigranlı ve gofrajlı çok özel mektup kâğıtları. alkaloitler bulunur. birbirine göre paralel konumda olma. Parenchyma. Önceleri bono basımı için üretilirken kesilmemiş bobin kâğıt. Nedenlerin % 20 si sonuçların % 80 yüzeyine paralel veya paralele yakın gelen ışığın arkaya ini yaratır. (Gerçek parşömen eski Paprican (The Pulp and Paper Research Institute of çağlarda. geçmesi. Paralel öğütme. Parşömene Stock). Problem çözmede Parallel Transmittance. Kanada Selüloz ve Kâğıt Araştırma Enstitüsü. yapılmış objeler. kullanılan levha. Kısmi teslimat. İnce çeperli. kâğıtlar. Şeffaf parşömen. ana maddesi. imitasyon parşömen kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Waste. dövülmesiyle dayanıklı kâğıt üretme süreci. Parşömen belge (kâğıdı). Mum. dövülmüş görüntüsü verilmiş parşömen.

Dupleks karton. Vadesi geçmiş. Dupleks makinesi. MDF. Poli klor bifenil. Ciltlemede kullanılan. PCC (Precipitated Calcium Carbonate). Parçalı kümelenme. Dupleks yapmak için Particle Size Disribution. Reçineli yüzey tutkallama. Payment. şekilleriyle ilgilenen bilim alanı. Patch Mark. Patch Stock. Pasted Bristol. Milyonda bir. Seperatör kartonu. Yuvarlak elekli veya uzun elekli makinelerde. Dupleks. (2) Şerit şeklindeki yapışkanlı süsleme kâğıdı. Parçacık morfolojisi. Parçacık. Toz. kullanılmak üzere üretilmiş gri karton. Pattern Carbon. Parçacık yükü. (2) Desen izi. (Eş anlamlı. Birden fazla kâğıt yapıştırılarak daha kalın ve mukavemetli Pattern Paper. Pasted Indeks Bristol. Yapıştırma. Elbise kalıbı Passivity. Layner. Katlı yapıştırılmış. Bunun dışında milyarda bir (PPB). kullanımı yaygındır. Burada kuşe söz katrilyonda bir (PPQ) gibi kullanımları da söz konusudur. Parçacıkların Paste Size. Matbu iş Passivation. Talaş levha. yama izleri. üretilmiş kâğıtlar. kullanılan pelür kâğıdı. karton. Dupleks Bristol kartonu. Pastings. Patron kâğıdı. Pattern Fibre. Dupleks dosya ayıraç Bristol’ü. Çok seyreltik sıvı çözeltileri için kullanılır. vulkanize elyaftan yapılan kâğıt veya Pasted. Dupleks kapak kartonu. (Bakınız. Kâğıt şerit. Reaktif olmayan bir duruma formlarında. Kirlilik kâğıdın arkasına destek amaçlı konan kartonlar. Katlı yapıştırma. Elekteki veya egütör valsindeki Particulate. maddelerinin şekilleriyle ilgilenir. getirme. Yapıştırma kâğıtları. PCB adıyla anılan bir grup kimyasal bileşik. büyüklüğü ifade etmez. laminat parke ve Paste Downs. değişmeyen türde. kâğıtlar. Passe Partout. HDF. Oksitlenmeye karşı dirençli olma. Particle Morphology. Mulaj kâğıdı. Patent. kontralit gibi türleri bulunan ve talaşın reçineyle tutkallayıp. Dupleks yapılmış. Paster. belirli yerleri karbonlu olan kâğıt. Destek kartonu. Şablonlu karbon kâğıdı. ölçüleri çeşitli etkilerle Past Due. PCB (Poly Chlorinated Bi-pheniyl). özellikle dolgu Pasting. Hurda kâğıttan yapılan ve bir Parts per Million (PPM). Dolgu maddelerinde. Patching Coagulation. Pasifleştirme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Particle Board. sis. (1) Yama izi. parçaları büyüklüğüne göre ayırıp. Ödeme. Teslimatı gecikmiş. kusurlu bölgenin yamanması nedeniyle safihaya geçen duman gibi görünen parçacıklar. Pasted Cover Paper. Patron kâğıdı. Pasiflik. Şablon kâğıdı. Katı veya sıvı parçacık. Beyaz layner. kapakla. Pasted Chipboard. ciltlenecek kitabın arasına konulan ince ve desenli preslenmesiyle elde edilen orman ürünleri. yükü. Evlerde patron kâğıdı olarak Pasted Board. Kapak içi kâğıdı. (1) Kâğıt çerçeve Pattern Board. renkli kâğıt. 203 . göstergelerinden biri olarak tanımlansa da belli bir Patent. Eser miktarda denilebilecek durumlar için Patent Coated. Egütör valsi üzerine bilinçli Partition Chipboard. hazırlamak için kullanılan. Patent kaplı. katmanlardan biri beyaz hamur olan çift katlı karton. karton haline getirilmiş. Dupleks yapma. Parçacıkların elektrik Pasted Wedding Bristol. Seperatör olarak olarak eklenmiş desen izi. Precipitated Calcium Carbonate). Kâğıtta. Paspartu. ağırlıklarının yüzdesel olarak ifade edilmesi. End Leaf Paper). Pattern Tissue. Particle Charge. Şablon kartonu. Parça büyüklüğü dağılımı. Dupleks davetiye kartonu. konusu değildir. Dupleks gri karton. Şablon yapmada kullanılan yapmak için arkası zamkla kaplanan şerit şeklinde dilinmiş karton. Tescil belgesi.

Alçı tozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Peak Power. yansıtıcı beyaz yüzey. bataklık kömürü. Torf. Tam ışık katmanlaşma kalitesini görmeye yarayan test. Adhesive Binding. Kâğıt hamuruna dolgu Peptization. Disperse ediciler. Tutkallı ciltleme. Yüzdelik değeri. Pearl Hardening. Ağaç kütüklerinin Perfect. Buna değişik adlar da kâğıtlarda. (1) Soyulma testi. Konik masura. (Eş anlamlı. Perforating. Faaliyet yüzdesi. Delik açma. Yaş mukavemet yüzdesi. Bir maddeyi pelet hale getirme. Percent Wet Tensile. su sistemlerinde elektrolit kullanarak Pearl Starch. Pencil Paper. Kaplamanın kalmasını kontrol yapılan baskı. Son yıllarda romanlarda ve ders Peel Strength. Selüloz üretiminde. kabuklarını alma işlemi. Dupleks baskı. Pearl White. Kâğıdın emiciliği azami elektrik gücü. mürekkebin kâğıt içine geçmesi. korkan parçacıkların. (Tappi UM 808). Bir ara atık kâğıda karıştırılarak kâğıt kâğıdın gramajına bölüp. (2) Elek ve pres valslerinden vakumlu olanlarındaki valsler. düzgün yırtma izi verme. (1) Hamur kasası içinde akışı karbon kâğıdı. Siyah likördeki katı madde PE (Polyethylene). Threadless Binding). Odun hücrelerinde bulunan karıştırılan. Delikli vals. katmanları birbirinden ayırmak için uygulanan verilmektedir. polisakkarit gruplarından herhangi biri. Çok katmanlı kâğıtlarda Perfect Reflecting Diffuser. Thermoplastic Binding. Percent Active (Time). Katmanlı layner kitaplarında kullanılmaktadır. (3) Katman ayırma testi. Baryum sülfat. Pentozan. Dağıtıcı madde. Rectifier Roll). Polietilen. Karbon kâğıdı. Amerikan ciltleme. Granül mısır nişastası. tutkal olarak kullanılan bir nişasta. Perfect Binding. Soyulmuş kütük. mukavemet oranı. Fasikülleri dikme yerine. Peeling (Paper). Küçük delikler Pencil Point. Asıltılı duruma getirme. Penetrants. Nüfuz etme. yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. Turba. İdeal bir durumu ifade eder. Kâğıt hamurunda iç topaklaşmasını veya çökmesini önleme. Delikli plaka. nedeniyle. Peptizing Agent. yazarken birden fazla kopya çıkarmak amacıyla kullanılan Perforated Roll. 204 . toz haldeki kalsiyum sülfat. Pecent Solids in Black Liquor. Dolgu alçısı. Peel Test. Kâğıt kaplamada kullanılan oranı. Arkalı önlü. Perforating Paper. Nüfuz edici maddeler. Kusuru olmayan kâğıt. Kolej yedeği. Kâğıt hamuruna dolgu olarak Pentosan. Faaliyet oranı. Sudan maddesi olarak karıştırılan. aynı anda testi (2) Kabuk atma testi. 100 ile çarparak elde edilen değer. Peptinleştirme. oda kuruluğundaki kâğıda göre işlem aşaması kütüğün kabuklarının soyulmasıdır. Asıltı sağlayan maddeler. Limon kâğıdı. Yolunma. Perforasyon yapılmış Pencil Tablet Paper. Mükemmel. Armut sarma kâğıdı. Kalem ucuna benzeyen konik açarak. ilk suya doymuş kâğıdın. Cut Back kuvvet. Tam yansıtıcı yüzey. Güç tepe değeri. Binding. Gerçek test sonucunu. plastik madde. Kalemle yazı Perforated Plate. Pear Wraps. İçine işleme. Kapasite oranı. kâğıt masura. Peeling (Wood). düzenleyen üstüvane valsi. Not defteri kâğıdı. Kâğıt yüzeyinin mukavemet Perfecting Press. (Eş anlamlılar. kâğıt. toz kalsiyum sülfat. Perforasyon. Kabuk soyma. Çürümüş bitki artıklarının oluşturduğu Percent Points. Ayrılma mukavemeti. Peat. İnci beyazı. Meyve sarma kâğıdı. Defter kâğıdı. Perfore kâğıt. üretilen madde. Pearl Filler. eden test. Pelleting. Pencil Carbon Paper. Tam olarak Peeled Wood. Meyve sarmak için kullanılan pelür kâğıdı. Peletleme. Kâğıt yüzeyinde yolunma. Belirli süre içinde çekilen Penetration.

Süreli yayınlar. döngüdeki suyu ve kâğıt yapısını bozucu maddeler. Dayanım. Selülozun hidrojen sistemin iyi çalıştığını göstermek için belirlenen gösterge peroksitle (H2O2) ağartılması. selülozdaki ligninin ne Performance. Arşivlerde kullanılmak üzere üretilmiş 205 . kâğıtlar. Atık kâğıt içinde Performance Guarantees. 7. Dayanıklı arşiv kâğıdı. Substances” adı verilmektedir. Perforasyon dayanımı. Bir Peroxide Bleaching. makine üreticisi Çimento tozları. Performance Indices. özellikle bozulma yönündeki değişmelere parfümeri satıcılarının kullandığı renkli. Uygulama verimliliği. Rulo olarak kullanılan delikli hafıza kâğıtları. iplik parçaları. Permanganate Number (K Number). Perforator. Zamanla bozulmaya diğer faza geçme. Bir kâğıdın gaz veya sıvıyı Performance Evaluation. üretilmiş kâğıtlarda yapılan incelemelerde. pH değeri. Kappa sayısının ilk atası olan. Peroxide Bleaching Stage.) Permanent Record Paper.1 Periodical Publishing Paper. Pernicious Contraries. geçirebilme özelliği. Performans göstergeleri. Performance Tests. Dayanıklı kâğıt. satılabilir üretim yapacağına dair. edilmiş temizlik kâğıtlarında Perforasyon yırtılma dayanımı. Performans testleri. Kişisel koruyucu makinenin mühendislik açısından performansını belirleyen ekipman. (ISO 6588) Permanence. Performansı arttırma adına yapılan işler. organik artıklar gibi maddeler. zamk kalıntıları. Perfore bağlıdır. ölçütler. tespiti ve uzaklaştırılması zor. Geçirgenlik. (ISO/FDIS 12625-12. doğal olarak Perforations. Permeability. alkali karbonat miktarına. Phase Change. pH Value. karşı dayanıklı kâğıt. Gazete dergi gibi belirli asitlik veya bazlık (alkali) derecesini ifade etmede aralıklarla çıkan yayınlar. Hidrojen iyonlarının ve hidroksil iyonlarının. üretimi. Eczane ve meydana gelen. Perforator Tape. Kalıcılık. Perforasyon. Eskiden tuvalet kâğıtlarında iki Perforasyon arası uzunluk. İlaç paketleme kâğıdı. Kuşe dergi kâğıdı. Zararlı maddeler. ortamdaki miktarını belirleyen ve bir sıvının Periodicals. mürekkep parçacıkları. tonajda ve kapasitede. Performance Indicators. Aydınger kâğıdı. Performans. Zamana karşı dayanıklılık. araçlarındaki verimlilik. Kâğıt bulunabilecek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Perforation Length. Bir Personal Protective Equipment. Peroksitli ağartma. parametreleri. 0-6. ile 14. şap oranına. Pergamyn. Zamana karşı kâğıtta Pharmaceutical Paper. Havlu ve 100 yılın üzerinde dayanacak türde kâğıtlar. Kaldıraç kolu. Permanent White. Kâğıt hamurunda istenilen pH alıcının katıldığı verimlilik testleri değerini sağlama. kullanılan ölçü. Performans geliştirme. selüloz saflığına. Buhardan kondensata geçme gibi. Persuader. makinesinin istenilen hızda. gofrajlı. Performans teminat Döngüdeki sularda bulunanlarına “Detrimental mektubu. Delgi. kâğıdın gösterdiği dayanım. Verim. pH ayarı. görülmesi. Performans garantileri. Peroksitli ağartma süreci.00 arası bazik ortamdır. Delikli hafıza kâğıdı.. yaşlanma süresinin uzaması. süslü karşı.00. Permanganat sayısı. üreticinin ve pH Adjustment. Perforatör kâğıdı. Performance Guarantee Letter. Baryum sülfat beyazı. Delik açma makinesi. tarafından verilen garantiler. Kalıcılık. Perforasyon uzunluğu.. Faz değişikliği. İşin yapılış yöntem ve kadarının alınabileceğini anlamaya çalışan test yöntemi. reçineler. Permanency.9999…9 arası asidik. Levye. jelatin içeriğine ve Ph değerine Perforation Strength. 7 nötür. Kâğıt fabrikalarında kullanılan makinelerde yapılan. Performans endeksleri. Bir termodinamik fazdan Permanent Paper. Zamanla sararmayan beyaz.

Floroglisin. elektriksel veya diğer yönlerden tepki gösteren Photocopying Paper. Yolunma. (Bakınız. Fiziksel kimyasal kullanılan kâğıt. Soymuk doku. biridir. Fosforlu kâğıt. kopyalamaya yarayan kâğıt. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. Photolithography. Foto ofset. Yüzeyi ışığa kaplamanın. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Wasre Treatment. Baskı sırasında kâğıt Islak işlemde. kaplanmaktadır. Fotojelatin baskı kâğıdı. Photomount Stock). mekanizmalar. Dış görünüş ve Photogelatin Bristol. Sitoplazma ve çekirdekleri olan yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. kaplama türü. baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. (Bakınız. Fotoğraf taban kâğıdı. Photo Album Paper. Album Paper). Rotogravür kâğıdı. Photomount Stock). Fotokopi kâğıdı. Photogravure Printing. Fotografik yöntemlerle bileşenlerine ayrılması. Fotojelatin baskı Bristol’ü. karışık olduğunu ortaya çıkaran kimyasal. su ve fotokopi makinelerinde yüzeyi fotoiletken bir maddeyle ışıkla karbonhidrat üretimi. (Bakınız. (2) Yolunmuş toz fotoğraf teşhirinde kullanılan fon kartonları. Rotogravür baskı. kimyasal. Fon kartonu. Yolunma direnci. selülozdaki lignini pratik olarak kanıtlayan ve rengini Photolith. Florogusinol. Yolma. Picking. Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan Photo Offset.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Phenolic Sheet. organik maddenin kendisini meydana getiren alt Photostat Paper. Fotokopi kâğıdı. emici kartonlar. Hamuru optik Photomount Folder. (Bakınız. Phloroglucinol. (Bakınız. kaplı kâğıtlar. Fotolitografi. Elyafların veya Photographic Paper. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada Photodegradation. Phloroglucine. kartpostal ve tebrik Photosensitive Coating. Fenolik kâğıt. Fotolitografi. amacıyla kullanılan kâğıtlar. Bitkilerde besin taşıma işlevi Photolitho Paper. Cam fiziksel yapıyla ilgili. Foto ofset. elyaf. (1) Yolmak. hassaslaştırılmış kâğıtlar. Işıkta bozunma. Photographic Blotting Paper. Rotogravür baskı sıcak preslenmiş kâğıt. Gri karton albümin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. kökenli ve Gofraj yapılmış fon kartonu olarak kullanılan fotoğraf taban kâğıtları. büyük kofullu hücreler. Photographic Backing Paper. Photo Album Paper. Eski Photosynthesis. Fiziksel özellikler. Fotokopi kâğıdı. baskı sırasında bir arada kalma yeteneği. Renkli ve Pick. Yüzeyine Photomount Stock. Fotoğraf fon kartonu. Bitkilerde karbondioksit. fotoğrafların kuruması için üzerine konulan yüzeyindeki kuşenin veya elyafların kopması. Fotografik Pholem. Kâğıt yüzeyi çeşitli maddelerle de renkli kartonlar. Photomount Board. Fiziksel değişime yol açan kimyasal Photogelatin Paper. Litografi kâğıdı. Fotosentez. Physical Properties. Fiziksel ve kimyasal kullanılan bristol karton. görürler. Cam tepkimeler. Fotoğraf kurutma kâğıdı. Fotoğraf albümü kartonu. Picking Resistance. yüzeyine jelatin sürülerek. Phosphorescent Paper. buradan kopya çoğaltmak için Physico-Chemical Mechanism. 206 . Işığa kartlarında da kullanılmaktadır. Işığa duyarlı kaplama. atık arıtma. Photolithography). Selüloz içinde mekanik selüloz Photolithography). (Eş anlamlı. Fotoğraf kâğıdı. ölçülebilen özellikler. Reçine emprenye edilmiş ve Photogravure Paper. boyalarla boyanmış kâğıtlar. Işık etkisiyle bir kullanılmaktadır. Fenol türü bir madde. Photoelectric Process Base Paper. Fotografik yöntemle görüntünün pembe kırmızıya dönüştüren kimyasal. Picking). yüzeyine jelatin sürülerek.

Baskıda kâğıttan kopan veya yolunan toz kartonlarda mürekkebin kalkması ve baskı blanketine parçacıklarının blankete yapışarak çoğalması. technology” gibi isimlerle de anılır. (Bakınız. İğne deliği. kalenderden geçirilmesi sırasında. Pikap valsi. amaçlayan bir yöntembilimidir. Blanket preslerinde bağlanma kuvveti zayıf olan kâğıt ve üzerinde birikme. Gözenek. Picking Resistance). Blanket kirlenmesi. Pilot Dryer. Test fon kâğıdı. sistem. Esnek vana. birikme. Mürekkebin çıkması. Safihayı elekten Pinch Analysis. Pickup Deckle. Katranlı kâğıt. Yığılma. Sıkışma noktaları. Otomatik olarak ebat sitemlerini optimize eder. Kapma valsi kaldırma düzeneği. Kapma valsi. Birikinti. yapışmasını görmek için yapılan test. Enleri bir Pickup Felt. Çam. Picking Resistance). Pres pikap kısmı. 207 . konulan ve üzerinde yemek yenilen kâğıt veya kartondan Pin Chips. Pigment transfer kâğıdı. (Bakınız. Pasta (veya kek) taban kâğıdı. Pigmentizing. Pickup Lifting Device. Kâğıt yüzeyine opaklık Pine Tar Paper. Servis altlığı. Pinch Valve. Pilot Paper Machine. çam katranı emdirilmiş kâğıt. Pilot çalışma. Pick Resistance. mukavvada layner kâğıdın fluting (dalgalı) kâğıda Pickup Press Section. Pickup Roll. Pikap grubu şasesi. “heat kesilmiş kâğıtların sırayla üzerine beslendiği ve burada göz integration”. Birikme. alan pres keçesi. kazandıran katkı maddeleri. güvenliği için özel kuralların getirilmesi gerekir. kâğıt fabrikasında veya onun belirli bir bölümünde yapılan Üretim başlangıcında. Blanket üzerindeki parçacıkları nedeniyle oluşan delikler. Kâğıdın presten veya Pigment Transfer Paper. Baskı Piling on The Blanket. kaplaması. Pigment. ile birlikte çalışan kurutma silindiri. İşletmeyi bir süreçler bütünü alan. Sonunda ısı geri kazanma Pie Fed Paper. Pilot kâğıt makinesi. Elek altı yonga. İçindeki esnek bir mekanizma ile Hamura karıştırılarak genellikle beyazlık veya renk proses ortamını vana gövdesinden soyutlayan vana türü. Pigment. İstenmeyen yonga. Kâğıt fabrikalarında Pie Plate Board. Pigment Kuşeleme. “energy integration” veya “pinch kontrolünün yapıldığı zemin kâğıdı. Pinch analizi. Baskı geçerek yeniden kâğıda yapışması. Boya molekülleri veya parçacıkları. kapma valsi elekten Pin Adhession Test (PAT). Selülozundan yararlanılan yumuşak elyaflı ağaç Pigment Coating. türü. Pilot Work. Pigmentizing). kalitesini bozan bir unsur. Pinch Points. paslanmayı önleyici siyah renkli kâğıt. Kapma keçesi. hamurunda kalan kum Piling. Test ve eğitim amaçlı kullanılan dar enli kâğıt makineleri. İğne kâğıdı. Belirli sonucu elde etmek için. Son rutubet tarayıcısı Pick Strength. İğne sarmak için kullanılan. Süreçlerde hedefler belirleyerek ve hesaplar Picture Mat Board. “Process integration”. Oluklu uzaklaşarak bekleme konumuna döner. keçenin üzerinde döndüğü vals. Fan pompası durduğunda. makine üzerinde veya trafikte sıkışma yağın ele bulaşmaması için pasta veya kek altına konulan yaşanabilecek noktalar. Kremanın veya alanlarda. (Bakınız. iş krepli kâğıt. Pilot kurutma silindiri. Servis öncesi masa üzerine sıkça kullanılır. olarak görür. Pine. Safihayı elekten metrenin altındadır. Hareketli Pie Tape. Mürekkep kalkması. Böcekleri kokusuyla ve düzgün görünüş kazandırmak için yapılan yüzey kaçırmak için kullanılan. yapılma baskılı servis altlığı. Pin Paper. Yapışma dayanım testi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pick Out. Fotoğraf takılan arka yaparak enerji tüketimini ve maliyetleri düşürmeyi kartonu. Darboğazlar. kapma valsini eleğe yaklaştıran deneme çalışması. Fon kartonu. Pikap keçesi. İşletme içinde bu gibi yerlerde. Pin Holes.

Desensiz pres valsi. Sarım sırasındaki gömülmüş. Pivot. Talepler dikkate alınarak. kâğıdın imalatı sırasında rastgele aralıklarla Piping. Planchette Paper. Azami ton/gün kökenli maddeler. Çökelme tankı. düz levha kalıpla yapılan baskı teknikleri. Pipe Friction Loss. Pistonlu vana başlığı. Mil. Edge Squirts) Planning. Ekme. Plant Cap Paper). Kâğıt Planned Capacity. İki karton arasına kâğıdı. Sahteciliğe karşı güvenlik amacıyla. Pitch Deposits. Elek altı havuzu. fazla resmi. Düz baskı. Kâğıt hamurundaki ziftin artmaması veya kaliteyi bozmaması için kontrol altında Plant Cap Paper. iğne ile bir kâğıt üzerinde ayarlayarak Plain Press Roll. Dayanıklı ve Pit. Ekim. Planographic Printing. Servis altlığı kâğıdı. Bu tür maddeler zifti elyafa bağlayarak çalışırlar. Ekipmanların yerleşim düzeni. Pitch Control. (Bakınız. Harita kâğıdı. Pipe. Placemat Paper. (2) Baskısız. Kenar kesici fıskiye. düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi. Alçı torbası kâğıdı. parçacıklarının veya tutkalların bir araya gelerek oluşturdukları topakların. kapasite. Zift kontrolü. Plan Paper. Bitki kurutma kâğıdı. Baskı merdanesi Genellikle açma ve kapama amaçlı. hava ile çalışan yerine. Plain Settling Tank. Plant Layout. üretim yapılması Pisser. (3) Tek cins selülozdan yapılma. Pivot.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pin Register. Sera kâğıdı. (Bakınız. Konfetili kâğıt. Plantation. Plaster Sack Paper. Umulan gerçek sanayi araştırma birliği. Planşetli kâğıdı. bez konulmuş bardakaltı kartonu. Fabrika güvenilirliği. (Eş anlamlı. (1) Boru aksamı. Zift. Çökelme havuzu. Boru. Plant Protector Paper. (2) Borulaşma. Su gidermede tutturmak ve baskıya hazırlamak. selülozdan gelen reçine Plant Capacity. Bağlantı pimi. Odun özü. Özellikle Plasterboard. Düz baskı kalıbı. Zift lekeleri. (Bakınız. Plant Reliability. Plastik. Baskı öncesinde iki veya daha Plain Press. Watermark Press Roll). Zift topaklaşması. Pith. Bahçelerde tutulması. PIRA (Paper Industries Research Association). Pipe Bend. lokantalarda kullanılan servis kâğıdı. Ortalama üretim değerinin lekeler. Zift birikimi. 208 . bir kâğıdın bünyesi içine. Stickies) esaslı kapasite değeri. Belli eksenler arasındaki mil veya şaft. Plan kâğıdı. kâğıt yüzeyinde yarattığı siyah Plant Factor. kâğıt ışığa tutulduğunda fark edilen küçük potluk nedeniyle kâğıdın borulaşması kusuru. Kurumuş bitki ve çiçek Pitch Spots. Elek altına verilen taze hava. Plain. Çok geniş kapsamlı polimer maddeler. suyun biriktiği havuz. Dirsek. Piston Actuator. Alçı levha. Çukur. Kâğıt hamurundaki reçine elde etmek için kullanılan gri renkli rutubet emici kâğıt. (ton/gün) azami üretim kapasitesine oranı. Bahçıvan kâğıdı. Edge Cutter. Çimento torbası Plaid Finish. Fabrika faktörü. Havuz. yuvarlak renkli Konfetili kâğıtlar. Pin Studs. Fabrika yerleşimi. Silindirli başlık. Planlanan kapasite. Ekose bezli servis kâğıdı. (1) Düz. Sade. Pit Ventilation. Fabrika üretim kapasitesi. vanalarda kullanılır. Elek altı havalandırması. Plastic. Organic Deposits. Pitch. belirli dönemlerde bitki filizini güneş ışığından korumak için kullanılan kâğıt. Suda çözünmeyen. Boru dirseği. Elekten süzülen beyaz katlamaya uygun pamuk selülozundan yapılma bir kâğıt. İğneli kayıt. Boru sürtünme kaybı. kullanılan lastik kaplamalı pres valsi. Plant Drier. Planlama. Tekdüze.

Vanalarda vana yatağına basan kapama parçası. boncuk şeklinde yapıları bulunur. Bir inç uzunluğa yapılan kurutma işlemlerinde kullanılan. Konik yonga besleyici. Boş küre veya kâğıt. Basınç odası. Jordan öğütücünün konik rotoru. Disk plaka. (Bakınız. Plastisol. Picking). Halen kN/m kullanılmaktadır. Pileleme pelürü. Plate. Plastikleştiriciler. Bobinlerde mihver borunun içine Plate Paper. hassaslaştırılmış fotoğraf kâğıdı. maddeler. Bir örnekteki çoğalabilecek Pleating Paper. Otomatik olarak çalışan piyanoların öğütücülerde kullanılan. Kırılmadan kartonun büküle levhalardan oluşan ve contalar sayesinde kanalların bilirliği. Preslerdeki çizgisel basıncı levha arasında presleyen kurutucu tipi. gösteren ifade biçimi. Kalenderleme. arasında şekillenmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plasticizer. kâğıda Plates. (1) Bir kâğıt makinesinde. lojik kontrolör. Pleating Tissue. yüksek çakılan. Kalıp temizleme kâğıdı. Plater. kontrol sistemi. Kâğıt hamuruna. Plug. Plate Count. borunun ezilmesini önleyen tahta veya plastik tapa. Tabak kartonu. kâğıdı yapımında kullanılan dayanıklı karton türü. Plate Wiping Paper. göre verimi daha yüksektir ve az yer kaplar. Plate Heat Exchangers. Çevre basıncına göre Plate Glazed. Genellikle küçük çaplı üretimde otomasyon Plate Clearance. Platen Drier. Ply. İskambil gelen öğütme bıçakları. Kanallı Pliabilty. Bıçak açıklığı. farklı eleklerden vererek elde edilen 209 . kaliteli. uygulanarak kaplamada kullanılan sıvılaştırılmış plastikler. Yolma. Kalıp kesim yapılarak PLC (Programmable Logic Controller). Plate Board. Plak sayısı. Platin kâğıdı. Terzilerin pileleme bakteri plaklarının sayısı. emici bir kullanılan plastik esaslı pigment türleri. Pres kurutucu. Preste işlenmiş. Kalın ve yumuşak. disk şeklindeki tek parçadan hafıza kâğıdı. Plater parşömeni. mat baskı kâğıdı. “Plate Finish” (3) Konik rotor. Takoz. Resim kâğıdı. Plaka. daha yüksek iç hava basıncında olan kamara. Plate Finish). Preste perdahlanmış (herhangi bir) gramajlarda kumaş pilelemede kullanılan pelür kâğıtları. Plating. Baskı Plastic Pigments. işlemi yapan en eski kâğıt presidir. Borulu eşanjörlere Plucking. Platinum Paper. Yongayı Plater Vellum Finish. Plater. (1) Baskı kalıpları. Düz plakalı kâğıt presi. Kat. Programlanabilir sertleştirilen ve plastik kaplanan kartonlar. Plakalı ısı Eşanjor. Platerde işlenmiş hem götüren hem de sıkıştıran yonga konveyörü parşömen kâğıdı. Düzgün yüzeyli pres levhaları ve sert kartonlar. Plenum Chamber. Plunger Chip Feeder. Disk Player Piano Paper. Kâğıt Kuşelemede kalıplarını temizlemede kullanılan az Kreplenmiş. oluşan veya parçaların (segment) birleşmesiyle disk haline Playing Card Board/Stock. Yarı krepli. işlerinde kullandıkları karton parçaların yapıldığı dayanıklı Plate Finish. Büküle bilirlik. (1) Tapa. yumuşaklık ve esneklik kazandırmak için konulan Plaka. İskambil kartonu. kâğıt. çeşitli Plate Finish Paper. Katman. Pileleme kartonu. Öğütücü bıçağı. Presleyerek veya valsler arasından Plastisol. (2) Öğütücü bıçakları. (2) Tıkaç. (Bakınız. Platin tuzlarıyla ışığa Mürekkep yapımında da kullanılmaktadır. Plastik pigmentler. kâğıdı sıcak iki uygulanan basınç miktarı. İnce film tabakası halinde yüzeye geçirerek yapılan safiha ezme işlemi. (3) Tepsi. birden fazla hamur çeşidini. Diskli öğütücülerde işlerinde kullanılan ve dijital sinyalleri çok iyi işleyebilen bıçaklar arasındaki ayarlanabilir açıklık. birbirinden ayrıldığı paket eşanjörlerdir. Kâğıt makinesi dışında PLI (Pounds per Linear Inch).

temizlik kâğıtlarının her bir katı. Çok katlı kullanılmaktadır. Pnömatik. Kuşe kaplanmış renkli kalınlığında kullanılan Amerikan ölçü birimi. Hava ile ilgili. Kat bağlanma mukavemeti test Pole Drying. eşit konusu değildir. Ply Bonding. Kurutma silindirleri Pollutional Index. Çok katlı temizlik kâğıtları Pole Mark. Bir atık sudaki kirleticilerin arasındaki cep kanalları aracılığıyla yapılan havalandırma toplam etkinliği. (2) Dupleks Poisson Effect. Kroma kâğıt. Polar bağlar. Poliçe kâğıdı. kaplanmış kâğıtlar. askı ipinin. Bir inç uzunluğun binde biri. farklı özelliklerdedir ve ayrılamazlar. Poisson etkisi. Kat bağlanma mukavemeti. (Eş anlamlı. Bu katmanlar daha sonra testinde ölçülen değerin. Bir madde bir yöne doğru kartonlardaki katmanlardan biri. bıraktığı iz. Hamur kasası ve Pneumatic Chip Conveyor. Cepli zarf. kâğıtta üretiminde katları iki yöntemden biriyle birbirine bağlama. Bir atık suyun arasındaki ceplerde oluşan rutubet. Polarite kâğıdı. şekilde paylaşılmayan elektronların bulunduğu bağlar. Cilalı. Chromo Paper). katmanların kendi aralarındaki bağlanma yükünün pozitif veya negatif olup olmadığını test etmek kuvveti. ve havlu kâğıtlarındaki katlardan biri. Polydisc Filter. Yapıştırılarak çok katlı sıkıştırıldığında. Ply Adhesion Tester. Asarak kurutmada. Kurutma selülozundan bir veya iki yüzü makine üzerindeyken silindirleri arasına konulan havalandırma fanları. Pnömatik yonga konveyörü. Polished Surface. Çok parlak. Patlama 210 . (Eş anlamlı. Layer. Kat bağlama. (Bakınız. Kir yükü. Patlama kademelerinden oluşmuş. bağlantılarının parlatılmış iç yüzeyi. Yaklaşık 25. Ply Adhesion. Multiply). Pollutant. Katman ayrılması. Asarak kurutma. Polish. (Bakınız. Kraft Pocket Ventilators. Kirleticilik endeksi. Bir dizi disk elek Points Per Pound. Alt ve üst katmanlar edilmektedir. Kalenderleme gerektirmeyen bir Kuşeleme işlemi. Havalı yonga taşıyıcı. Kutup test kâğıdı. Puan. Pocket Ventilation. Kirletme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ safihalar veya katmanlar. Oluklu sigorta poliçeleri basmak için üretilmiş kâğıt türü. Point. Hava tahrikli vana başlığı. Dayanıklı ve düzgün yüzeyli. Kirletici. kirleticiliğinin ölçüsü. Libre başına puan değeri. kâğıt gramajına bölünmesiyle elde birleşerek tek bir safiha oluştururlar. Tuvalet doğru genişlemek ister. El yapımı kâğıtları çamaşır cihazı. kuvvetin geldiği eksene dik diğer eksenlere hale getirilirler. Mil). Çok diskli filtre. Mechanical Bonding) Policy Paper. Pollution. Ply Bond Strength. işlemi. Poliolefin kaplı kâğıtlar.4 kâğıtlar. ipine asarak kurutma yöntemi. Pollution Abatement. Pneumatics. Cep havalandırması. Tamburlu Kuşeleme. Pneumatic Actuator. Kurutucular Pollution Load. Elektrik kartonlarda. Temizlik kâğıdı katı. mikrometreye karşılık gelmektedir. Askı izi. (J Tappi 19-02-2000). Çok katlı Polarity Paper. Kâğıt Polycrome Paper. kutularda katmanlar arası bağlanma mukavemeti. Chemical Bonding. (3) Çok katlı kâğıtlarda her bir kat. Kirlilik azaltma. mukavemeti için kullanılan bir Amerikan tanımı. Kâğıt yüzeyi için Ply of a Tissue Paper. Çok katlı kartonlarda yapılma parlak ve sıcak bir tamburla yapılan ve bağlanma kuvvetine bağlı olarak katmanların ayrılması. Pole Drying). Cep rutubeti. Polished Drum Coating. amacıyla kullanılan. (Bakınız. Parlatılmış yüzey. Birbirine bağlı iki atomda. Pocket Enveleope. Poly Coated Papers. Yapıştırma söz Polar Bonds. Kromdan Ply Seperation. Pocket Humidity. Cep havalandırıcıları. elyaf geri kazanma ünitesi. Kat bağlanma mukavemeti. özel madde emdirilmiş test kâğıdı. Kirlilik.

P. Polimerleşme derecesi. Poliüretan vals kaplaması. Kâğıt kaplamada kullanılan uzaklaştırılması için alkali yıkama.S. Bir selüloz Pop (Safety) Valve. (3) Klorun ve bileşiklerinin Polyethylene (PE). (4) Hipoklorit ile biraz plastik madde. birimlerinin sayısı. Çok nüshalı pos Poly Pulp. Ani açan ve sistemi zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glikoz yüksek basınçtan kurtaran vana. Polisakkaritler. örnekleri naylon. (Bakınız. Gözeneklilik. Polyester iple yapılan pres Chlorine Process de denilmektedir. Polimer tutkallama Poor Core Start. Selüloz da Poor Core Start. Polimer. Poliolefin. viskoz. Positioning System. İç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. Kâğıdın boşluklarının hacminin toplam kâğıt hacmine Polypropylene (PP). Pope. Pope Reel) Polymer Adsorbtion. Polyvinyl Alcohol (PVA). Onun üzerinde Positioner. (Eş anlamlı. Polietilen oksit. Poymeric Sizing Agents (PSA). Bozuk bobin göbeği. Polielektrolit. kalitede selüloz elde etme süreçlerinden biri. liyosel. sentetik polimer tutkalı. Bobin sarımında dâhil olmak üzere karbon içeren organik kimyasallar. gözenekler. Poplar. Polysaccharides. Kontrol vanalarında monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan polimerler veya gelen sinyale göre vana açıklığını belirleyen ve vananın karbonhidratlar. Buna Polyester Felt. Posta pulu kâğıdı. Pope Reel. Gözenek. Polymer. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. Kâğıt kaplamada oranı. Polipropilen. Polyester keçe. (Bakınız. Bu süreç dört ve kurutma keçeleri. Anyonik ve/veya katyonik Pomilio Süreci. Kâğıtta hava geçirgenliği özelliği. Polivinil alkol. sistem. Kötü mihverle başlama. suda çözünebilen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Polyelectrolyte. Göllenme. Mal sarıcı. Polymerization Degree. kâğıdın arasındaki çekim nedeniyle oluşan bağlanma. Soda klor süreci. uzun polimer zincirleri. Bursting Strength). Oligosaccharides. Monosaccharides). Kavak. Pozisyoner. kullanılan polimer bir petrol ürünü.O. Konumlama sistemi. Pop Strength. Bobin sarımına maddeleri. Mal sarıcı. koparılmadan uzun süre sarılmasını ve tampona dönüşmesini sağlayan makaralı sarıcı. Renkli kuşede Postage Stamp Paper. PSA. Polimer molekül ağırlığı. Bobin Polyurethane Roll Covers. Kâğıt üretimi sırasında. Düşük Ponding. Pore. (Eş anlamlı. poliolefinler ve polisitirenlerdir. Diğer gevşeklik nedeniyle düzgün kenar yapısı vermeyen sarım. Pos kâğıdı. Samandan yüksek gruplarla sonlanmış. kötü mihver boru kullanarak başlama. gibi polimerler. boya bağlayıcısı olarak kullanılan. Konumlayıcı. makinesi kâğıdı. hangi konumda olduğunu geri bildiren ünite. Temizlik bezi. Organik karbon bileşikleri. (2) Ortama klor verilmesi. Polietilen. 300 m/dakikaya kadar olan makine anyonik yüke sahip bir polimer. Emniyet vanası. (Point of Sale) Paper. Anyonik veya katyonik polimer yükü miktarı. Degree of Polymerization). bıçakların yerini bilgisayarla ayarlayan Preslerde kullanılan yumuşak kaplama. Polyetiethylene Oxide (PEO). Polimer tutunumu. Basit olefinden üretilen polietilen Porosity. 211 . hızında buhar silindirleri içindeki kondensatın durumu. Polimer yükü yoğunluğu. Polymer Charge Density. Selülozun yapısında ve kâğıtta bulunan Polymer Molecular Weigth. Polyolefins. aşamalıdır: (1) Samanın alkalik ortamda pişirilmesi. Polimerle elyaf Pope Reel. makinelerinde. Tampon sarıcı. Polimer bağlayıcılar. Polymer Binders. ağartma.

kutu dışına sarılan Kraft Şebekeye bağlanabilmesi için gerekli elektriksel özellikler. toplam madde miktarının milyarda 1 birimlik yüksek veya parafinle yağlı hale getirilmiş layner kâğıdı. Güç kaynağı. Dusting) dayanıklı kâğıtlar Powder Pocket. özel kanın etrafa bulaşmasını önlemek için boyun kısmına güvenlikli dayanıklı bir kâğıt. Elektrik temini. Pothcer Washer. (Eş anlamlı. kullanılan mukavvalar. Tavuk koli layneri. Güç gereksinimi. Tavuk künye kâğıdı. Milyonda bir. Herhangi bir karışımda. Decalcomania Paper). Tozlaşma. Polipropilen. geçirmez bir kâğıt. Yaş dayanım mukavemeti yüksek ve oldukça su kullanılan polimer bir petrol ürünü. Poster Powder(ed) Paper. Güç faktörü. (2) Zımpara kâğıdı. Belirli miktarda barutu sarmada kullanılan kâğıt. çıkan değer. Tavuk paketleme kâğıdı. Poster kâğıdı. Postcard Board. Power Boiler. Kesim sonrası. Posterlik parşömen kâğıdı. Poster basımında kullanılan çıkan toz. Poster asmak için kullanılan hazır pudralı kâğıt. nakit para karşılığında verilen.001inç). kâğıdın dielektrik kaybının alındığı selüloz yıkama eleği. hayvanlarının kolilenmesinde. Buhar kazanı. Postcard Bristol). Makyajda Poster Board. Poster mukavvası. şerit şeklindeki kimlik PP (Polypropylene). Tavuk torba kâğıdı. Poultry Wrapper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Postal Money Order Paper. Kâğıdın kullanıcıların ürettikleri kâğıt atıkları. Poultry Bag Paper. sarılan kâğıt. paketlemede kullanılan Kraft kâğıdından yapılma ve özel Posting Bristol. Herhangi bir Poultry Box Liner. toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik 212 . Kümes hayvanlarında kesim sonrası ayak bileğine takılan. tasarlanmış paket. (1) Barut kâğıdı. Güç ihtiyaçları. Elektrikli emniyet vanası. bir göstergesi. (1) Trafo ve bobinajda sürekli hamur gönderilerek yıkama suyunun dışarıya kullanılan yalıtkan kâğıtlarda. maddesine 1 ppb denir. Döner bir eleğin içine Power Factor. (Eş anlamlı. Power Supply. (2) Gerçek gücün zahiri güce oranıyla Pottery Tissue. Pouncing Paper. Milyarda bir. Postanelerde kullanılan. Kümes Power Requirements. kartpostal yapımında kullanılan matbaa kâğıtları. Power Pump. Kâğıt kaplamada kâğıdı. (Bakınız. Baskı sonrası. Tavuk kesim kâğıdı. Harf ve rakamlar Postcard Paper. Poultry Band. Bunlar genellikle veya kartonun gramajının. Powered Relief Valve. Mektupluk. Yaş dayanımı karışımda. tamamen Pounds Per Point. Tüketici atıkları. kalınlığına bölünmesiyle ortaya evlerden ve ofislerden çıkan kâğıt atıklarıdır. Power Furnace. PPM (Parts Per Million). Postcard Bristol. baskı yapabilmek için üretilmiş transfer kâğıdı. Kartpostal kartonu. (2) Pudra kâğıdı. Tamburlu yıkayıcı. Posting Ledger Paper. Kâğıdın işlenmesi sırasında ortaya Poster Paper. Poultry Head Bands. Çömlek üzerine transfer bulunan değer. Kartpostal Bristol’ü. Powdering. (Eş anlamlı. Ppb (Parts per billion). Post-print. Kâğıt veya keçe şapkaları zımparalamada kullanılan kâğıtlar. Toz torbası. Kartpostal kartonu. Posta çeki kâğıdı. Son kullanıcı atıkları. davetiye veya oyularak şablon olarak kullanılan bir tür aydınger kâğıdı. buhar üretimi yapan buhar kazanı. Çimento ve un gibi ürünleri Poster Parchement. Üretim aşamalarından kaynaklanmayan. Güç pompası. kâğıdı. (1) Şablon kâğıdı. Güç santralı. Poster. Post Consumer Waste. Yoğunluk (Libre/0. Posta kâğıtları. Fasit kâğıdı. Çömlekçi pelürü. Elektrik üretmek amacıyla Bookkeeping Machine Paper).

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ maddesine 1 ppm denir. mutlak ideal olarak bilinen bir yüzeyden öncesi. Kestirimci bakım. Ön sulandırma. geometrik olarak sapma miktarı. kireç çözeltisini filtre etmek için kullanılan döner elekli Pressate. (Eş anlamlı: Impregnation) Precision Recording Paper. bakıyla su Precoat Filter. ebat kararlılığı olan. etanolün içinde 1 ppm değerinde Metanol vardır. Daha önce oluşan çökeltiler. Katı çökelti. kesimi. Preslemeden geçirildiğinde. pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Çökelticiler. Astar. üzerinde yapılan astar kaplama. Ön astar. Emdirme. Modifiye Precipitating Agent. Çözünmüş sıvı nişastalar ile nişastalar arasında bir gruptadır. Ön ısıtma. Öngörücü Buna azami pratik kapasite de denilmektedir. atık işlemi. 5000 g etanol içinde 5 mg Metanol maddeyle kaplanarak veya belirli kalınlıkta kek tabakası varsa. Hazır çatı kaplaması. Pre-feeder. Ölçüm teknikleriyle arıza zamanını öngören ve arıza Maximum Practical Capacity veya Practical Maximum olmadan müdahale eden bakım tekniği. İşletmeye alma yüzeyinin. Kâğıt yüzeyi ile mutlak Pre-consumer Waste. Hava kirliliği kontrolünde. Ön besleyici. PPS pürüzlülüğü. Çökelim fıskiyeleriyle ısıtılması. Tambur Pre-assemble. soğuk suyla kalsiyum karbonat. Pratik kapasite. Sulandırılmış asidik ve işlemden geçmiş zamanla serleşen paslanmaz çelikler. Organizmaların Precoat. başka Hava miktarındaki artış kabalığı gösterir. Pres. Toplam verimli Capacity). Pre-heating. Hassas ebat Pre-print. İmalatçının kâğıt makinesini pulperlerde kesafetin düşürülmesi aşaması. Hassas ebatlandırma. Koruyucu maddeler. Preservatives. Elyafa kimyasal madde mekanik olarak tutmaya çalışan ekipmanlar. Press. üretildikten sonra. Precision Sheeting. Devreye alma öncesi. kâğıt hamuru türünde sıvı maddeler. yeniden pelteleştirilebilen kullanıma hazır nişasta. PPS kabalığı. İncil kâğıdı. Genellikle kimyasal reaksiyonla Pregelatinized Starch. kurutulmuş ve yeniden toz haline Precipitated Calcium Carbonate (PCC). karışımına katıldığında çökelti yaratan maddeler. Baskı öncesi. çatı levhaları. Presleme öncesi safhanın buhar Precipitation Hardening Stainless Steel. Ön kaplamalı filtre. Ön pişirme. bakım. basınçlı ortamda. Ön montaj. yeterli ham madde ve kaynak muadili elyaflar da denilmektedir. odun yongalarına uygulanan ön pişirme Precipitator. Böylece sıcak su yerine. (ISO 8791-4) ürüne dönüştürülürken oluşan. hava veya gaz içindeki toz parçacıklarını. Presat. milimetrik veya zift emdirilerek yapılan ve üzerine kum kaplanan hazır ölçülendirmeye uygun kâğıtlar. Ön pişirimli nişasta. Harita Prepared Roofing. bakım yönetiminin kullandığı araçlardan biridir. PPS Roughness. Kâğıt düz bir yüzey arasından geçebilen hava miktarıyla ölçülür. Son kuşe kaplaması öncesi kâğıt gelişmesini önleyen kimyasal katkı maddeleri. pişirilerek pelteleştirilmiş. Çökelmiş getirilmiş nişasta. Tüketici öncesi kayıplar. elektriksel veya Preimpregnation. 213 . sağlanarak. Bir kâğıt Pre-commissioning. Pre-dilution. İki veya daha fazla valsten oluşan. sertleşmeli paslanmaz çelikler. Dua kitabı kâğıdı. Bunlara “Pulp Substitutes” selüloz verimsizlik yaratmadan. Yüksek mukavemetli ve ısıl Pre-hydrolysis. göndermeden önce makineyi atölyesinde toplaması. Predictive Maintenance. oluşturarak filtreleme işlemine başlanır. Kâğıda reçine kâğıtları türünden. Prayer Book Paper. Selüloz fabrikalarında giderme ünitesi. Precipitate. Filtre kumaşı çalışma öncesi Kizelgur gibi bir ayrışımı yapılabilen. emdirme. son kullanıcıya ulaşmadan Practical Capacity. Hassas ölçü kâğıdı. Eş anlamlı. sıvı-katı filtre. matbaada veya kutu fabrikalarında. Üretim kayıpları ve önceki kayıplar. Ön kesafet düşürme. Çöktürme kimyasalı.

yıkayıcı. Press Copy Paper. (1) Baskı kâğıtları. preslerdeki hidrolik basıncı kontrol eden düzenek. Elekle kurutma bölümleri arasında Pressure Sensitive Tape. kapalı hazne. Pres keçesi. Birim alana etki eden kuvvet. Bir ekipmanın öğütücüde öğütülerek üretilmiş selüloz. Basınç düşümü. Press Marks. Kopya kâğıdı. preslerin kâğıdı. Presle sıkıştırılarak levhalaştırılmış Pressure Couch Roll. Basınç kaybı. Pressure Switch. (2) Kusurlu pres valsi kaplaması veya pres keçesi nedeniyle Pressure Pulp Washer. Kâğıdın istenilen ebada ve sonra öğütülmesiyle elde edilen. tutkal sürülmüş ve basınçla yapışan etiket Press Part. Buhar hatlarında ve verebilmek için oluşturulmuş. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals olan gauç valsi ve üzerine basan baskı valsi ikilisi. Basınç düşürme vanası. Yanki “Extended Press Nip” olarak geçen tanımda ise. Pres nipi. Bir elektriksel yalıtkan kartonu. odun selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressboard. İki pres valsinin birbirine temas ettiği baskı temas çizgisi. Basınç transmitteri. Pressurized Headbox. Presli kurutma. Basınçlı mekanik preslemeye yarayan valsler. su Pressure Loss. Kâğıt makinesi pres bölümünde. meydana gelen sürtünme sonucu basılan akışkanın Pressings. Basınç altında yıkama yapan tamburlu elek. Presspahn. genişletilerek. Buhar başlığı. Press Roll. 100 ˚C nin üzerinde sıcak bir yüzey kullanılarak. su giderme süresini uzatabilmek açısından makinelerinde kullanılan baskı merdanesi. elek bölümünde. mekanik odun selülozu. hazırlanmış lastik kaplı iz valsleriyle verilen makine gofrajı. girişiyle çıkışı arasındaki basınç farkı. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. Trafo ve bobinajcılıkta kullanılan Pressure Sensitive Paper. (1) Özellikle desen vermek için İçindeki kondensatı basınçla kondensat tankına gönderen. Elek üzerine Pressure. Press Pulper. ıslak olduğundan. cetvel ağzından düzenli ve elek hızında hamur jeti Pressure Control. Press Nip. Pressurized Groundwood Pulp (PGW). Boru hatlarında ve vanalarda emici özelliği nedeniyle kullanılan. Kâğıt makinesinde. Pres valsi. Press Felt. basıncında meydana gelen kayıp. Pressure Transmitter. Yapışkan bant. Pres valsi. Basınçlı gauç valsi. “Press Section” olarak ta anılmaktadır. pres baskı silindirlerde safihayı silindire basan vals. Basınç anahtarı. Basınçlı hamur kasası. pres döküntülerini işleyen pulper. Pres izi. bulunduğu bölüm. pabuç preslerde olduğu gibi baskı alanı Pressure Screen. Giyotin kesimi. eleyen elek sistemi. Basınca hassas kâğıt. Presostat. Pressurized Refiner Mechanical Pulp (PRMP). getirilmesi için giyotinde baskıya alınarak kesilmesi. yaş nip “Wet Nip” olarak da adlandırılır. Üzerine basılarak bulunur. Basınçlı elek. Pres altı pulperi. Pres bölümlerinde kullanılan. Press Drying. Preslerde safiha Pressure Reducing Valve. Kâğıt makinesi alt katında. Pres partisi. Basınçlı Pressure Drop (∆p). (1) Baskı valsi. 214 . yeni tip kondensat pompaları. Presbant. Basınç. (2) Oluklu çizgisi. Pres baskı çizgisi. kurutma süresi boyunca Z yönünde Pressure Joint. Kâğıt makinesi karton. Basınçla çalışan pompa. Pressure Roll. Basınç kontrolü. Kâğıt hamurunu basınçla haline dönüştürülmüştür. Pressure Powered Pumps. kapak kâğıtları. tarafına yapışkan. Presbant. kullanılan silindir mil ucuna bağlanan buharı içeri verirken kondensatı dışarı alan basınçlı bağlantı elemanı. yapıştırılan bant. (2) Makinede perdahlanmış. Basınçlı selüloz kâğıt yüzeyinde oluşan izler. Kütüklerin basınç altında buharla pişirilmesi Press Trimming. Kurutma silindirlerinde düşük basınç uygulamasıyla presle kurutma. su alma keçeleri. Basınçlı elek.

ofislerde Primary Treathment. Ana siyah likör ısıtıcısı. Arıtmalarda birinci kaldırılmadan ve kaldırıldığında oluşan opaklık farkı. fotokopi kâğıtları Primary Clarifier). yapılmış kâğıt koli bantları. kademede dizilen santrifüj temizleyiciler. Planlı yapılan Printed Gummed Tape. tamponu taşıyan ana kol. Basım süreçleri. Birincil çamur/Şlaym. fabrikalarında kullanılan ince elek. Basıla bilirlik. Printed Box Cover. Ön arıtma. Baskılı opaklık. veya iyonik bağların kuvvetleri. ünitelerinde. Çalışma öncesi alarmı. Yazıcı. Baskı kalıpları. kabarma. Fünye kâğıdı. (3) Ofset baskı. Düşük baskı uygulayarak siyah bir kaplama yapıldığındaki opaklığı ile kendi opaklığı elekten gelen sulu safihayı sıkan ilk pres. Primer kol. Birincil atıklar. Printed Opacity. Birinci çöktürme işlemi. Baskı merdaneleri. Printability. Birinci çöktürme havuzu. Printing Plates. Printed Waste. kovalent rulosu. suyun ilk geldiği ve içindeki katı maddelerin Printing Bristol. Primary Bonding Forces. kademeli hamur temizleme sistemlerinde kullanılan. (2) Gravür baskı. Çürük buharla yonga uygun olması. Primary. Primer Paper. (1) Rölyef baskı. Birinci kol. Kâğıdın basım sonrası. Basım. (Bakınız. Printer Rolls. (1) Yazıcı merdaneleri. Printing Papers. Birinci çöktürme çoğunluğunu kapsayan genel tanım. Dört farklı basım buhar ve kirliliklerle birlikte sürüklenmesi sonucu oluşan yöntemi. Ön buharlama işlemi. Kitaplarda. Primer çeper. Birinci pres. Primary Cleaners. Kâğıt yüzeyine mürekkepli Primary Clarifier.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pre-Start Alarm. kitap basılan kâğıtlar. Baskı presi. Kaynama. Basım Bristol’ü. Primary Black Liquor Heater. kullanılmak üzere üretilmiş Bristol karton. gramajlı kâğıt. Baskılık kutu kapağı kâğıdı. Birinci. çöktürme havuzundan çıkan çamur. dergi kâğıtları. Üzerine baskı temizlik. Priming the Pump. saniye önceden haber veren uyarı sinyali. Koruyucu bakım. Pompa içini akışkanla Kâğıt makinesinin çalışmaya başlayacağını 20 veya 30 doldurarak çalışmaya hazır hale getirme. grafik baskı kâğıtları. Kutu Pretreathment. Printing Press Matbaa baskı makinesi. Selüloz veya üçüncü hamur kâğıt. Priming. Köpürme. Çalışma alarmı. Baskı. Printing Manila. Basım işlerinde çökeldiği havuz. Çok Printing Cylinders. Basım kâğıdı. Arıtma baskı uygulaması. En dıştaki hücre çeperi. bulunmaktadır. düşük işlemine geçmeden önce yapılan. Printer. okuma sırasında sayfanın Primary Sludge. Baskılı atık kâğıt. Baskı opaklığı. (2) Yazıcı/faks kâğıt Atomları moleküller ve bileşikler halinde tutan. Preventive Maintenance. Atık arıtma ünitelerinde arıtım kapağını kaplamak için hazırlanmış baskılı veya düz. Kâğıdın özelliklerinin basıma Presteaming. Kâğıdın arkasına tam Primary Press. İkinci Primary Fine Screen. Mal sarıcıda baskılı ve baskısız yüzeyleri arasındaki opaklık farklılığı. kullanılan kâğıtlar. Manila görünümlü baskı kâğıtları. Bunlar arsında gazete kademesinden çıkan atıklar. kâğıtları. Fişek kâğıdı. Kâğıtların büyük Primary Residual. Baskı mürekkebi. Birinci kademe temizleyiciler. kaba ayırma işlemleri. 215 . Temel bağlanma kuvvetleri. Basma. birinci Printing Ink. arasındaki fark. (4) İpek baskı. Havasını alma. Baskılı koli bandı. Primary Arm. Printing. ayar ve ölçümlemeyi hedefleyen bakım. Primary Wall. Kazan suyunun Printing Processes. Printing Opacity. içindeki havanın atılması. Birinci ince elek. Kabarma. Primer.

Üretim sürecindeki faaliyetleri. Süreç durum izleme sürecin kontrol edilen değişkenleri. hedef çıktı elde etmek için özel Process Lag. Sürecin flokunlalar. Process Control. Product. algılayıcısı kesafet değerini (süreç değişkeni) kontrolöre gönderir. Printing Smoothness. Arızaları Process Equipment. alarm düzenekleriyle ve ekran aracılığıyla kimyasallar. etmede kullanılırlar. Bunun alternatifi “Spot Color= Solid Color)” seçeneğidir. süre uzunsa sistem yavaş demektir. Süreç (tipi) boyama. Süreç izleme. Kontrol edilen süreçte Makine kuşesi. Ticari ürünlerde kapalı döngülü geri besleme sistemleriyle yapılan otomatik takibi sağlamak amacıyla düzenlenmiş elektronik kodlama kontrol. Proactive Maintenance. Kesafet Opacity). Süreç denetim. düzeltici yön verildikten sonra ilk tepkinin alınmasına kadar Process Activated Sludge. Process Automation. İşlenerek bir döngü gelen verileri gösteren ve işleyen sistemler. düzeltici sinyali gönderir. Üretim uzmanı. ekipmanların seçimi gibi konularda süreç tasarımı Priority. (Bakınız. Kâğıt makinesinde Kuşeleme. süreci izleme. Probability Seperation. Basit örneği kesafet kontrolüdür. temizlik kimyasalları. Activated Sludge Process). Bu sistemler içinde yeniden kullanılan su. Fresh Water. Product Codes. Birinci hamur kâğıtlar. hedef değerden uzaklaşarak kontrol edilmekten uzaklaşma. Printed oluşturur. Matbu kaplama. Üretim süreçlerinde. elek ve keçelerden Process Water. önlemek için yapılan ve genellikle Kestirimci tür bakım Process Flowchart. Baskı kalitesi. düzelmeden sonra boyama tekniği. sistemleri. dispersanlar. Baskı düzgünlüğü. Baskı öncesi yapılan kontrolör ve bir son kontrol elemanından meydana gelir. Process Specialist. Process Design. QCS. (Bakınız. Yardımcı kaydediciler. Süreç tasarımı. Sürecin akışı. Ürün. hamuruna katılan tutunum arttırıcı kimyasallar. Process Color. Kontrolör istenilen set değeri ile gelen değeri Printing Quality. Process Variable. işlem basamaklarını gösteren akış şeması. Process Optimization. İleriye yönelik bakım. İşletme yardımcı kimyasalları. Birbirleri arasında sinyalleşme devreleri kapalı döngü Printing Opacity. Süreç optimizasyonu. sistem yeniden otomatiğe geçirilir. Kâğıt Parçacıkları belli bir diziliş şekline göre ayırma. Süreç akış şeması. yapılması. Süreç gecikmesi. Süreçte bozulma. kütle balansı gibi hesaplamaların yapılması. periyodik olarak ortaya çıkan kalite sorunlarını analiz White Water). Süreç otomasyonu. Akış. köpük söndürücüler. Process Monitoring. (Bakınız. İstatistiki ayırma/eleme. Üretimde kullanılan su. Process Chemicals. Processing Aids. Girdilerden. Çok renkli ve tonlu Bu durumda manuel kontrole geçilerek. Baskı opaklığı. kâğıdı boyama veya kaplama. Process Upset.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Printing Proof. Algılayıcılar. sürece olarak düzenlenmiş işlem basamakları. veriminin optimum hale getirilmesi. Kare kod. Process. titreşim sensörleri. Süreç kimyasalları. girdilerin Print on Coating. Süreç değişkeni. geçen süre. Tepki bir iki saniye içinde gelirse sistem hızlı. 216 . Functional Chemicals). Öncelik. mukayese ederek kontrol vanasına (son kontrol elemanı) Printings. Süreç kontrolünde. Process Coated Paper. Süreç. (CYMK) renklerini kullanarak boyama. Üretim ekipmanları. sıcaklık gibi Process Condition Monitoring. (Bakınız. Ürün kodları. tutunum kimyasalları gibi ürünler. Prova baskısı. Biyolojik arıtma. deneme baskısı. Otomatik kontrol süreci ölçen bir eleman bir sistemi. Baskı yöntemi ile miktarları. Kâğıt özelliklerine doğrudan katkısı olmayan.

İmalat. Capacity. Design Capacity). Programmable Controller (PC). Avantajlar. Hava içindeki nem miktarını türlerinin genel adı. Profesyonel miktarlarını ayarlayan düzenek sistemi. çalışanlar tarafından kullanılan kâğıt havlular. Nemli hava baskıda her renk için ayrı olarak basılan prova kâğıdı. Sabit basınçtaki (Genellikle deniz seviyesi) Proof Paper. Proprietary Mill Brand. Taklit edilemeyen Profilometer. Psikrometre. Profil düzeltme. 217 . Normal Proof Paper. Özellik. bale ve PSA (Polymeric Sizing Agent). Üretim kontrolü. Harman dozaj Production Cost. Profile). süreleri. Profiling Steam Shower. Proportioners. (Bakınız. Üretim. Kâğıdın enine olan kesiti. Çok renkli Psychrometric Chart. Elek keçe temizliklerinde genel amaçlı kullanılırlar. Polimer iç tutkal. (Bakınız. elemanlar arasındaki iletişimi yöneten kurallar kümesidir. ölçen alet. Galvanizleme bozuklukları düzeltilebilmektedir. sıcaklığa göre hava içindeki rutubet değişimini gösteren Proofing Paper. Profil. Sanayi/Fabrika markalı kâğıtlar. Üretim maliyeti. tiyatrolarda kullanılan ve hışırtı sesi çıkarmayan kâğıt Psychrometer. Bombe kontrolü Protective Clothing. Protective Paper. Küster™ valsi de dâhil. Protocol. Bu sayede safihadaki kaliper profil Protective Coating. Geçici kabul. çizelge. Sanayi tipi temizleyiciler. Protective Apparel. grafiği. (Pros and Cons) kullanılan kâğıt. Practical Capacity. Asılı safihayı ısıtarak rutubet profilini düzeltme. Opera. Ideal Capacity. Asıltı koruyucu. (1) Paspartu kâğıdı. Profil (kontrol) valsi. Provisional Acceptance. Kâğıt yüzey düzgünlüğünü kâğıt. Dozaj ayarlayıcılar. yapılabilen taç vals. Pervane. yatırımın sürecindeki aşamaları. gösteren planlama. ayarlayıcıları. Profile Cross Section. Bir projenin veya hesaplamalarında kullanılır. Program kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Production. (2) detaylı olarak ölçmek ve incelemek için kullanılan hassas Koruyucu herhangi bir ambalaj kâğıdı. Sağlama. Koruyucu kaplama. Profil metre. Koruyucu elbise. paslanmaya karşı korumaya yarayan yöntemler. Profile Paper. Psikrometrik grafik. Dispersan. Proprietary Cleaning Agents. parçacıkları sararak çökelmekten alıkoyan maddeler. Protokol. Prova kâğıdı. Toplam parçacıklar. Teflon. kaynakları PT (Total Particulates). Üzerinde tahrifat yapılamayan güvenlik kâğıtları. Production Control. Prova kâğıdı. Program Paper. Prova kâğıdı. boyama yöntemleriyle malzemeyi ve ekipmanları denilmektedir. Profile. Dozajlama. Profiling. (1) Koruyucu kâğıt. Capacity. Temin etme. Nişastanın veya boyanın tutunumunu Production Capacity. Programlanabilen Provision. Bir ağ üzerindeki bilgisayarlar ve Proforma Invoice. PTFE (Polytetraflouroethylene). cihaz. Property. Ön fatura. Prova kâğıdı. Profile Roll. Üretim kapasitesi. Fan pervanesi. Koruyucu giyecek. Havbe ve makine salonu havalandırma Project Planning. Promotor. Mesleki havlular. teknikleriyle yapılan üretim kontrolü. Operating Propeller. Promoter. kontrolör. Proforma fatura. Verilen harman oranlarına göre elyaf Professional Towels. Raporlama Proportioning. Proje planlama. Profil düzeltme buhar fıskiyesi. Progressive Proof Sheets. Capacity. (2) Milimetrik kâğıt. Resim çerçevelerinde Pros. arttırıcı ve geliştirici polimerler. Expected Actual Capacity. Buhar veya enfraruj ısıyla Protective Colloid.

Pulsation Damper. pompa kanatlarının hamur kasasında Pull Collars. Selüloz kondensatın silindir içinde göllenmeye başladığı devre. Sürüklenme. Yaş olarak pres sonrasında Pucker. likörün sürüklenmesi. eleğe gelen hamur akışı darbeli veya diğer bir değişle dalgalı olmaktadır. Kâğıt makinesi fan selüloz fabrikalarında kullanılan değirmen. Kazı kazan Pulper Stock. Delik. Pişirme kazanı tahliyesinden darbeler görülür. Ponza kâğıdı. Havuz. 218 . Kalıplı kesimde bıçak yarattığı darbe etkisi. Selüloz değirmeni. Sonuçta makine yönünde gramaj Pulley. (Bakınız. Pulpboard. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan Puncture. Pre Consumer m/dakikaya kadar makine hızlarında söz konusudur. Odun Punched Tape. pompalarında. Selüloz. Pulper. Kâğıt ve selüloz. Puddle. Pump. Pompanın bir işi maddeleri dışındaki elyaf miktarı. Puncture ağaç kütüklerinin. Selüloz fabrikası olmayan yerlerde. Kuşe pompalarında da benzer Pull Over. Karton. (Frekansı 5-100 Hz) Bu etki nedeniyle karşısına konulan hareketli yaka. Kurutma sırasındaki kâğıt yüzeyinde katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. Hamur kasası içinde oluşabilecek darbeleri veya vuruntuları Pulp and Paper. Pulp Grinder. bıçaklı karıştırıcısı olan tank. Delikli kart. 300 yerine kullanılan matbaa artıkları. girmekte kullanılan yüksek kaliteli karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Publishing Papers. kuvvetle açma. anlamlı: Ponding) Pulpwoods. Karşı kesim kalıbı. pulper de açılan hamur. Yaş selüloz. Pulp Stone. emen sistem. Hamurlaştırma. Pasta kıvamındaki pigment kâğıt zımpara. Grinder). Selüloz muadili. Odun öğütücü. Makara. Pompa verimi. kazınan deliklerden sürpriz ayırıldığı. Kırışık. yapılan analiz sonucu belirlenen elyaf miktarı. Paperboard). Göllenme. dalgalanmaları olmaktadır. Pumice Stone Paper. Delikli hafıza bandı. Öğütücü. boyalar. Pres keçesi. Punch Board Paper. Darbe. Puddling. Dalgalanma önleyici. Selüloz ikamesi. Pulper hamuru. Pompa. çıktığı bir makine. Dolgu Pump Efficiency. Elyafları sulu ortamda mekanik kartonun delinmeye karşı direnci. Kireç topaklarını ezmak için Pulsation. kâğıt veya döküntü/ıskarta kâğıtların sulu ortamda elyaflara Deliklerin kâğıtla kapatılıp. kullanılan değirmen taşı. Selüloz mukavva. Tekneli tutkal pres. (Bakınız. Baskı kâğıtları. Kazı kazan kartonu. Levha olarak satılan selüloz. Keçe. Pulp Lap. eski Punch Board. Buhar silindirlerinde Pulp Substitutes. oluşan lokal kırışıklıklar. Bir kâğıt veya karton örneğinde için kullanılan ekipmanlar. Pulp. Havuzlu tutkal pres. hediyelerin çıktığı oyun kartonu. Delinme direnci. (2) Kâğıt hamuru. Darbe emici. Elyaf miktarı. Tombala kartonu. Ponza tozu ile yapılan Pulp Color. Puncture Resistance. Vuruntu. Matbaa kâğıtları. (Eş anlamlı. Kazı kazan kâğıdı. Pulp Sheet. Pulper. (Bakınız. Kâğıt veya Pulping. Hamurlaştırıcı. Pug Mill. değirmeni. Değirmen. Kâğıt hamurunu veya suyu ileriye basmak Pul Content. Elyaf açıcı. kartonundaki delikleri kapatan ince ve opak kâğıt. Selüloz öğütücüde Puddle Size Press. Bilgisayarlı sistemlere veri Pulp Felt. Hydropulper). (Delik) delme. Selülozluk ağaçlar. Pulperde açılmış hamur. Ezme değirmeni. Hamur boya. Havuzlaşma. bütün olarak girdiği ve talaş halinde Resistance). yaparken harcadığı enerji verimi. Punch Card. Kaldıraç makarası. (Eş anlamlı. (1) Selüloz. (Eş Wastes).

Su geçirmez kâğıt türlerindendir. Kalsiyum sülfat. Proxylin Paper. Temassız sıcaklık ölçer. Renk saflığı. Piroliz. Purity. Biriken patlayıcı gazlara karşı kazan içini taze hava vererek temizleme. Alçı tozu. PVOH. Proksilin Laklı kâğıt. Purge. Puritan Filler. Proksilin Laklı kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pure. Satın alınan enerji. Süpürme. Çözünmüş bir selüloz lakı ile kaplanmış kâğıt. Isıl bozunma. Kâğıt hamurunda dolgu olarak kullanılan bir madde. Müşteri. Purchased Energy. Purchaser. Havayla temizleme. Katkısız. Pirometre. Alıcı. PVA. Saf. Pyroxylin Coated Paper. 219 . Pyrometer. Pyrometry. Polivinil alkol. Saflık. Uzaktan yüksek sıcaklık ölçümü. Pyrolysis. Temassız sıcaklık ölçümü. İçinde mekanik odun selülozu olmayan kimyasal selüloz. Polivinil alkol. Satın alan.

Söndürücü tahliye. filigran veya Gofraj yöntemiyle kareli hale Quality Control System (QCS). Katlanmış. Bobin yapma. Kalite el kitabı. Kalite kontrol. cihazları yerleştirilmiş. Kalenderlerde ilk valse Kral vals (King Roll). Kâğıdın taksimlendirilmiştir. üzerinde tarayıcı ölçü kâğıt yaprağın bir “Quire” olarak ifade edilişi de doğrudur. Giriş/çıkış hatlarında kullanılan ve enerji kesilmelerinde hemen açma veya kapatma yapan kontrol vanası. Katlanıp parametreleri istenirse kontrol edebilen. Quick Opening. Sodyum tetra fosfat ’ın diğer adı. (Bakınız. bilgisayarla izlenebilen ve ölçtüğü Quired. Quick Acting Control Valve. Quench Extraction. Kâğıt topları genellikle Kâğıt makinesinde. Temizlik kâğıtlarında havlı Q yapı. nadiren 480 lidir. kalite kontrol fasikül hale getirilmiş kâğıt demeti. Havlı. baskısız. İstenilen kalite seviyesinin testlerle doğrulanması. Quality Manual. Yapışkanlığın azaltılması bakılmaksızın. Katlı. QCS) getirilmesi. Quire. fakat kullanımda sayısal anlamda çözeltilerin yapışkanlığını azaltmak ve kâğıtta/kartonda belirsizleşerek. Fransızca “Quaier” 4 lü set anlamına gelen Quadrafos. Makara yapma. Bu nedenle iki düzine olan 24 adet gibi. Terazi kadranı gr/m2 cinsinden Quadrille Finish. Vanalarda ani açma mekanizması olan. Kareli/dörtgen işlemeli. Bir topun yirmide biri kâğıt. Kadranlı kâğıt terazisi. herhangi bir fasikül haline dönüşmüştür. Fasikül hale gelmiş. çeşitli geçiş noktalarına konulan. Queen Roll. Kraliçe vals. Kamir tipi pişiricide reaksiyonu sona eren selüloz ve likörün ortamdan uzaklaştırılması. oluşmaktadır. Ani açan. Rutubet ve gramaj ölçümü ve kontrolü en yaygın büyük ebatlı yaprağın katlanmasıyla 16 sayfalık fasiküller kullanılan türlerdir. ikincisine kraliçe vals denilmektedir. Quick Set Inks. katlanmış kâğıt demeti veya sayısına yüzeyde kullanılmaktadır. Kamir tipi pişiricide likörün karşı akım yöntemiyle reaksiyonun sona erdiği yere taşınması. Söndürücü dolaşım. 500 lü QCS (Quality Control System). Quilling. Quench Circulation. anlamada kullanılan terazi. Kâğıt şeritlerini gevşek bobinler haline getirerek yapılan bir kâğıt sanatı. Ani açan/kapatan kontrol vanası. Bu işlem soğumaya neden olacağından reaksiyonların sürmesini engeller. Kâğıt gramajını tutunmasına neden olur. Çabuk kuruyan mürekkep. Pigmentli kelimeden türemiştir. Yirmide bir. Kalite kontrol sistemi. Quality Control.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Quilted. Ciltlemede 4 adet sistemleri. kâğıt topları için 25 yaprak kâğıt. tutkal pres öncesi ve kalender sonrası 500 lü. ıslatıcılığın arttırılmasına ve kâğıda daha iyi pigment Quadrant Scale. Kadifeleşmiş. 220 .

Pamuklu kâğıtlar. Elektrikli Rag Pulps. Merkezden dışa Rag Index Bristol. Toz çırpıcı. Radiography. cildi sağlamlaştıran yükseltiler. paçavra selülozunun oranı. Paçavra kâğıdı. Tanım yıllar içinde Radiant Heat Transfer. Axial Flow Mixer) Harmanında paçavra selülozu kullanılmış kâğıtlar. Raised Floor. Harman içinde kullanılan değerler arasındaki fark. bitki. Röntgen. Radyal sarım. Etiket değeri. Rag Papers. Karton levhaların çerçevelenerek duvar veya tavan Rug Duster. Radyan kızdırıcı. Çin keneviri. değişmektedir. Bilet kartonu. Paçavra selülozu. Kuşe ışığıyla selülozun bozunması. Paçavra çırpıcı/silkici. 221 . Güneş Railroad Board. Tren bileti kartonu. Range. Elektrik dağıtım kanalı. kaplanmış veya kaplanmamış olarak kullanılmaktadır. sarılması. pamuk veya gazlı enfraruj ısıtıcı. Radiant Drier. pamuk kökenli kot kumaşı gibi kumaşların. Radyal. değerdedir. False Floor) Rag Book. Radyal kuvvet. Radyal akışlı mikser. toplayıcı halat Radial Flow Mixer. Yükseltilmiş döşeme. Nominal değer. selülozu. kaplamasında kullanıldığında. Işınımlı ısıtıcı. Kaynak yerlerinde yapılan röntgen Raise. silindir veya bobin üzerine dönerek spiral şekilde selülozundan yapılmış. Duster) Radiation Degradation. Paçavra kökenli kâğıt. (2) Su Rag Cutter. diğerine aktarılması. Süperkalenderlenmiş. Raceway. kökenli tüm selülozları kapsamaktadır. üretilmektedir. Paçavra için toz temizleyici. Paçavra kâğıtları. Paçavra. Sahte döşeme. Büyük çaplı döner harita kâğıdı ve son derece dayanıklı arşiv kâğıtları parçalarda oluşan merkezden dışa doğru olan itme. Dayanıklı kâğıt olması tercih edildiğinde kullanılır. rüzgâra karşı koydukları Ragger. kimyasallarının selülozla karıştırılmasında kullanılır. testi. Radyan ısıtıcı. kitap kâğıdı. Paçavra selülozundan yapılmış Ramie. Aralık. Rüzgâr yükü. Merkezden dışa. Paçavra oranı. Selüloz üretiminde kullanılan bir veya içinde paçavra selülozu karışık kitap basım kâğıdı. Rag Book). Dışa doğru itme. Yükseltmek. Paçavra selülozlu/pamuklu endeks doğru hamuru karıştıran mikser tipi. İstatistikte ölçülen en büyük ve en küçük Rag Content. bir paralayıcı türü. Son yıllarda odun dışı tek yıllık bitki Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının bir gövdeden selülozları için de kullanılmaya başlamıştır. seçilmiş paçavraları küçük parçalara ayırmak için kullanılan Racking Strength. mukavemet. Selüloz yapılmak için dağıtım kanalı. Genellikle harmanında % 25 ile % 100 arasında paçavra selülozu bulunan kâğıtlar. kimyasal selülozla karıştırılarak banknot kâğıdı. Pulpere sarkıtılan çöp Radial. Raised Band. Rag Printing Paper. Linter selülozu dâhil. Yükseltilmiş bant. Kaldırmak. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat. anlamlı: False Bottom. Cilt sırtlarında eskiden Rag. %25 ile %100 arası bir Rated.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ R Rag Content Paper. Kâğıt yapımında ham madde olarak kullanılan. Dışa doğru kuvvet. Bir plastik veya kâğıt Rag Plate Paper. (Bakınız. Paçavra Radial Force. Rüzgâr mukavemeti. (Eş anlamlı. (1) Kablo kanalı. Radyasyonla bozunma. Rag Trasher. Rag Radiant Superheater. (Eş eskileri veya pamuklu tekstil artıkları. Radial Wrapping. (Eş anlamlı. Paçavra paralayıcı. kullanılan. Kuyruk. Ambalajlamada kullanılan bir sarım tekniği. Pamuklu kitaplık kâğıt. Anma değeri. Ragger Rope: Kuyruk halatı. Ağartma Bristol. Paçavra şeridin. Işınımla ısı transferi. Radial Thrust.

Çarpık ağaç. Kör güç. 500 adet olarak paketlenmiş kâğıt Rayon Rejects. Kâğıt paket etiketi. belirli ölçülerde silindir yapılarak. (Bakınız. Ream Sealed). paketlemede kullanılan ambalaj kâğıdı. bu nedenle sert suların gönderildiği sular. Kâğıt sesi. üzerine yapıştırılan ve topun özelliklerini belirten etiket. rağmen. Dere. Güven cinsinden) ağırlığı. Top. 8) merkezli bakım. Ebat kesimi sırasında. Ream. (1) Kâğıt paketleme makinesi. zamanlılığını kaybetmesinden kaynaklanan. (Bakınız. Oran. RCT (Ring Crush Test). (Bakınız. Ream Sealed. Rüzgâr gibi dış Receiving Waters. işe dönüşmeyen vektörel güç parçası. Kuşe öncesi gramaj. Tension Wood). Genellikle 500 yaprak bir toptur. Sayaç kâğıdı. (2) Kâğıt hesaplamalara dayalı bakım yönetimi. Top kâğıt. Yüzeyinde Amerikan sisteminde gramaj hesabı yapılırken bazen yapılacak kaplama işlemleri için kaba yüzeyli olarak Pound/Ream ifadesi kullanılır. Tutkalın iki olduklarından selüloz üretimine uygun değillerdir. aktif sayaçlarca kaydedilmeyen güç harcaması. Kalite dışı Rayon elyafı. Ham madde. Yenileştirme. Halka ezilme testi. RCFA (Root Cause Failure Analysis). Fraksinatörde elyaf Reactive Power. ve duruşun maliyeti minimumda tutmak amacıyla Ream Wrapper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rate of Set. Ray Cells. bobini olan makinelerde. 500 adet bir top ebat kâğıdın (libre-pound RCM (Reliability Centered Maimtenance). yapılan yenileştirme işleri. Top ağırlığı. Duvar kâğıdı veya elle yapılan resimli yaprak sayısı da verilir. Amerikan tanımı. Oran kontrolü. deniz gibi atık etkilerle asimetrik gövdeli olarak büyüyen. Arka. Elektrik uzunluğunu kontrol etme. bir test cihazında silindirin tavan ve tabanı arasında yapılan ezilme testi. Reaktif güç. Kâğıttan Rear. Raw Effluent. Test kâğıdı. işlenmemiş madde. Ratio Control. elektrik akımıyla gerilimin eş Rattle. (Benzer kâğıt arasında bağlanma süresi. Ham su. Rayon ıskartası. merkezden dışarıya doğru ağırlığı. Elektrik akımı çekilmesine Raw Cook. Reaksiyon. İşlenmemiş atık su. Kâğıt makinesinde (Tappi T 818). Reactive Power). Paket ağırlığı. 480-500-1000 yapraklık kâğıt topu. nehir. Buruk ağaç. odun hücreleri aşırı gelişen ağaçlar. Revizyon. Az pişmiş. Ream Label. Ratio. Kuşelenecek kâğıdın Ream Markers. Reactivity. Reaktiflik. Recaustisizing. topu. Kâğıt hışırtısı. Alıcı sular. Ek. her gramajı. Reaction Wood. Yeniden kostik verme. Reaction. Yeşil likörün selüloz üretimi sırasında azalan kostiğini telafi etmek için Reaction Paper. Sistemin güvenilirliğini öne alarak bakım Ream Wrapped. O durumda bir toptaki üretilmiş kâğıtlar. kapasite kaybına neden olmaktadır. Tepkime. Kâğıt topu. Zahiri güç. Reactive Energy. Arka taraf. afiş kâğıtları olarak kullanılırlar. Raw Stock. uzanan kısa boylu hücreler. Yüksek derecede aktiflik. (Eş anlamlı. Bir paket kağıdın halkalarını bir arada tutan. 500 kâğıdın arasına konulan kâğıt şerit. Donma süresi. Top ağırlığı. Tepkime Raw Material. Ham kâğıt. anlamlı. Kök neden arıza Ream Weight. Az pişmiş selüloz. Özışın hücreleri. Ürüne dönüştürülecek özelliği yüksek olma. Ağaçta yıllık büyüme Ream Mass. Compression Wood. Kâğıtta gramajı anlatan bir analizi. Sistemlerde Hard Cook). Tahrik tarafı. içine sönmüş kireç ilave ederek. Kâğıt topunun paketi Raw Water. İşlenmemiş kâğıt. yeniden kostik kazandırma. Ligninli yapıda 222 . Yapışma süresi. Rebuild. Raw Weight.

edilen kâğıt. Geri dönüşümlü kâğıt. kullanılan delikli vals. Reçete. Boşluk. Toplama hurda kâğıt. Kapalı Recovery Plant. Bir kısmı veya tamamı kapalı kazanının da içinde bulunduğu fabrika. Geri dönüşümlü elyaf. kâğıdın hangi oranda geri döndüğünü belirleyen oran. (Eş anlamlı. Kimyasal geri kazanma ünitesi. Tamamlamak. Rectify. Kâğıt endüstrisinde. Geri kazanma. (3) Posatcının adres defteri. Reclaimed Fiber Pulp). Geri dönüşüm. Alıcılık. Malzeme listesi. Devridaim. Bozuk kâğıt topunu düzeltmek. Siyah likörün karbonunu Record Book. İmalat artığı kâğıt Recipe. (Eş anlamlı. yeniden işleme. Geri dönüşümlü kâğıt. (Eş anlamlı. (Bakınız. Recovered Paper). Dönüşümlü kâğıt. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Receptivity. Recto. selüloz oranları Recovery Fiber Pulp. Kâğıt içinde kalan boşluklar. Record Paper. Kâğıt sağdaki ilk sayfa. Geri dönüşümlü düz filigranlı kâğıt. kasası içinde akış düzensizliği önlemek ve türbülans Recorder Paper. Recirculation. döngüde olan. Dönüşümlü elyaf. 223 . Soda kazanı. Recovery Fiber. Geri dönüşümlü elyaf. Reciprocating Pump. ve diğer katkı maddelerini miktarlarıyla gösteren liste. Geri dönüşümlü kâğıt elyafı. Holey Recording Instrument Paper. kullanım oranı. Recovered Fiber Pulp. Recorder Roll) Paper). Kütük kâğıdı. Recycled Fiber Pulp. % 75 i türlerdeki kâğıtlar ve karonlar. atık su gibi daha önce kullanılmış ve yeniden Recycled Fiber. Eleme sonunda büyük ve sodyum tuzlarını geri kazanan. kaynaklardan toplanan hurda kâğıdın işlenmesiyle elde Recovered Paper. Kayıt defteri. Hurda kâğıtları yüzey kaplamalarını tutabilme özelliği. Geri dönüşüm. kullanılabilir maddeler. Reclaimed Paper). Kapalı döngü. Recovery Boiler. Yeniden Yongalayıcı. Dönüşümlü kâğıt türleri. (Eş anlamlı. aynı zamanda enerji olan yongaları yeniden daha küçük yongalar haline getiren üreten buhar kazanı. Recovery Rate. Hamur anlamlı. (Bakınız. Recovery Fiber Pulp). hurda kâğıttan % 25 i pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar. üretebilmek için kullanılacak kimyasallar. Recorder Paper). Recovered Paper. Geri dönüşüm oranı. Analitik yaratmak suretiyle elyafların topaklaşmasını önlemek için cihazların kayıtları sırasında kullanılan kâğıt. Dönüşümlü elyaf. Verso). Reclaimed Fiber). Recovered Paper Grades. Kayıt defteri kâğıdı. Kaydedici cihaz kâğıdı. Voids) siyah likörün lignin gibi karbonlu parçasını yakarak uçuran Rechipper. Sağ sayfa. Elek ve keçeler için kullanılan yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan. üretilen kâğıdın içindeki hurda kâğıt oranı. parafini veya Recovery. Kraft selülozu üretiminde. Recovered Fiber. Soda kazanı. Recovery Furnace). aynı kayıt defteri zamanda enerji üreten kazan. Belirli tür kâğıdı elyafı. Rektifiye valsi. Recovered Paper Utilization Rate. Geri dönüşümle Reclaimed Fiber. Üstüvane valsi. Dönüştürülebilir kaynaklar. Hurda kâğıt. ülke çapında. Evener Roll.(Eş anlamlı. (Eş anlamlı. Çeşitli Recycled Paper. kâğıt tüketimine oranı. Temiz imalat artığı toplanan kâğıt tonajının. Doğrultmak. (2) Ön sayfa. Yeniden dönüşüm. Recesses. Recording Paper. Pistonlu pompa. Soda bir döngü içinde çalışma. Recovery Furnace. (Eş anlamlı. Utilization Rate) Reclaimed Paper Pulp. hurdası. (Eş anlamlı. Kâğıtta mürekkebi. makine. (Eş anlamlı. (1) Açık bir kitapta Recoverable Recourses. Reclaimed Paper). (Eş Rectifier Roll. Dönüşümlü kâğıt Recycling. Reclaimed Paper Pulp). (Eş anlamlı. Çevrim. Toplanan hurda kâğıdın cinsine göre ayrılan farklı Recycled Laid. Tüketilen kâğıt hurdası.

Mekanik öğütücü selülozu. Mal sarıcıda tampon sarımı. Refiner Mechanical Pulp (RMP). Mal sarıcı makarası. Fazla. Makine üzerinde olabileceği yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. kükürdün sodyum sülfite (Na2S) dönüşme verimi. Makara başlatıcısı. ortamda hidrojen sülfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt Üretilecek kâğıt türüne göre. Bataklık sazı. üretimine uygun hale getiren bıçaklı ekipman. Rulo olarak pazarlanmakta ve neme karşı makaraların istiflendiği kaide. Reel Spool Starter. (Active Sulfur). İndirilen dolu tampondan alınan test örnekleri. Boş sert karton. Yeni sarım için boş Reducer. Tampon makara kaidesi. Mal sarıcı tamburu. üzerinde. Ham Reel Spool. 224 . Kırmızı renkli yalıtım kâğıdı. motor etiket gücüne bölümüyle elde sistemlerinin hatasız çalışabilmesi için yapılan fiziksel edilen oran. Üretilen kâğıt Reel Samples. Rifayner verimi. Refiner Plates. Kâğıt makinesi alt katında. Tampon sarıcı. Yonga veya vererek indirgenen maddeler. (Bakınız. mekanik olarak elyafları bileşikleri. Refining. Tampondan alınan örnekler. Zarflarda. Mekanik selüloz. selüloz işleyen mekanik öğütücüye ağartıcı ilave ederek Reduction Efficiency.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Recycling Rate. Reed. Üretilen kâğıdı sürekli eden Rifayner plakasının iş yapabilme yeteneği. Reducing Agents. “Gear Reducer” makarayı mal sarıcı hızına getiren mekanizma. selüloz. Refiner Efficiency. İndirgeme verimi. Red Patch Paper/Board. iletişim kabloları gibi donanım yedeklemesi. Hamur veya selüloz öğütücü. birim uzunluğu başına harcanan enerji miktarıyla Reel Brokes. yoğun tutkallı. Mal sarıcı pulperi. Bıçakların olarak bir makaraya saran makine. Rifayner plaka yoğunluğu. İndirgeyici maddeler. Mal sarıcı. Redüktör. artıklarını işleyen pulper. Burada motor etiket gücü. ölçülmektedir. engelleyen fren sistemi. Yedekleme. Aktif sülfür. Dolu tamponun kızak ürünlerinde kullanılan karton. Öğütücü. Net Redundancy. selülozdan yapılan ve destekleyici parça olarak diğer kâğıt Reel Spool Brake. kullanılan bataklık bitkisi. zarfın içinde Atmosferik şartlarda mekanik öğütme yoluyla elde edilen cep olarak kullanılan kâğıt. Elyafın şeklini. Reel Drum. kâğıt sülfür bileşikleri. boyunu ve yüzeyinin yapısını mekanik olarak değiştirmek için yapılan Reel Pulper. (2) Redüksiyon. ve elyafların bağlanma özelliğini değiştiren ve geliştiren mal sarıcı döküntülerini ve bobin makinesi kenar kesim işlem. Kırmızı yama kartonu. Saz. Öğütücüde ağartma. (1) Hız düşürücü. Öğütme. kelimesinin kısa kullanımı. Çift kullanılan güç kaynakları ve için beklenen azami güç. Yedek. Kırmızı cep kâğıdı. Makara durdurucu. Tampon sarımı. Refiner Groundwood. yüksek momenti nedeniyle uzun süre dönmesini Red Rosin Sheating Paper. Kâğıdın metallerle temasında. Reducible Sulfur. Reeling. Mal sarıcı döküntüleri. Rosin Sheating Paper). kızak üzerinde durduran takozlar. Reel Spools Stand. Selüloz ham maddesi olarak Refiner Plate Intensity. İnceltme. Red Wallet. Otomasyon ve kontrol öğütme gücünün. Tampon makarası. Geri dönüşüm oranı. Dolu tamponu daraltmak için kullanılan konik parça. Tampon freni. geri dönüşümlü kâğıt oranı. Kâğıdın içinde asidik Refiner. Rifayner. Borularda çap Reel Spool Stopper. Hurda kâğıttan silindir makinede üretilen. Fazladan olan. Soda kazanında öğütüm işlemi yapma. Blue gibi makine salonunun bir kenarında da olabilir. Öğütücü verimi. Redundant. Wat-saniye/m birimiyle ifade Reel. onları karartacak inceltilip saçaklandırarak veya kesip kısaltarak. örnekleri. Öğütücü plaka yoğunluğu. Tampon içindeki. Rifayner bıçakları. motordan öğütme sistem yedeklemesi. Kolay elektron Refiner Bleaching.

Beraberinde kesafetin Reflex Copy. 225 . Standart sayı. Reinforced Paper/Board. Reddedilen. Kanuni önlemler. Kırıcılık. mukavemetini arttırmak için kâğıt hamuruna karıştırılan Register Test Sheet. Standart gramaj. basınç gibi bir süreç değişkenini ayarlayan son kırıcılığın fazla olduğunu gösterir. Bir referans Regular Size. 50 libre ağırlığında. Buzdolabı kâğıdı. 25” X kalitesine katkı sağlayan ve öğütme öncesi selüloz 40” (inç) ölçülerindeki kâğıt demetinde bulunması gereken hamuruna eklenen maddeler. Regulatory Measures. Baskı prova kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Refining Agents. Reflektans. Kâğıdın her iki yüzeyinde. Dynamic Braking) kazandırılmış kâğıt. Kâğıt üretiminde genellikle bir vana Refractiveness. Baskıda resimlerin parlaklık. Reflective Copy). Kâğıt olan ve kontrolörün gönderdiği sinyale göre kesafet. ebat ölçüsü 210 X 297 mm dir. Standart ebat ölçüsü. Yazıcı/bilgisayar çıktı kâğıdı. de düzenlendiği kasa. Türün normal kabul yüzeyinin ışığı/enerjiyi yansıtma yeteneği. Elyaf veya Registration. netlik gibi özelliklerini birbirine uygun hale getirme. Register. Baskı ayarı. Baz olarak alınan bir kâğıt Regular Weight. Reject. hamur içindeki kirlilikler. Rejek suyunu alma. Refractive Index. (Bakınız Alkali Blue). Process Control) daha parlak. (Bakınız. Kâğıt Register Rolls. Değerin büyüklüğü. Kanuni ölçüler. Rejeneratif frenleme. Örneğin A4 fotokopi kâğıdında. Regulator. Yansımalı kopya. Çıktı kâğıdı. Geri ödeme. Kâğıdın başka elyaf Register Paper. Refrigerator Paper. Örneğin fotokopi kâğıtlarında normal Reflex Blue. Işık saptırma özelliği. Işığın vakum Regulations. Register Bond. Buzdolabı Bir ürünün üretilmesi sırasında uyulması gereken kanuni duvarlarının içine konulan yalıtkan kâğıt. yüzeyinin ışığı saptırma ölçüsü. ortamından verilen örneğe geçerken yaptığı kırılma açısı. Patron kâğıdı. zorunluklar. verilen genel isim. Kırılma endeksi. Register). teorik kâğıt sayısı. Yönetmelikler. Reflectivity. üretebilen frenleme. Güçlendirilmiş dolgu kâğıdı. (Bakınız. Ayarlayıcı. Yansıtıcılık. bu ise baskı sonrasında kontrol elemanı. net ve detaylı bir görüntü verir. örnek kâğıt görmüş ölçüsü. Refund. Regulating Box. Rejek. Elektrik Ziftli ve camyünü iplerle güçlendirilmiş karton. Kâğıt ebadının kabul yüzeyin ışığı yansıtma miktarına göre. Pulper rejeklerini taşınabilir hale getirmek için eğimli bir vidalı konveyör ile yapılan su alma işlemi. Çok yavaşlarken. Reject Dewatering. Kâğıt makinesi veya bobin makinesi Reinforced Filler Paper. dayanıklı Kraft selülozu. edilen gramaj değeri. üst üste oturması. (2) Çok renkli Herhangi bir yöntemle güçlendirilmiş kâğıt/karton türlerine baskıda renklerin taşmadan yerlerine oturması. Güçlendirilmiş inşaat kâğıdı. (Eş anlamlı. Register Bond). Regenerative Braking. Güçlendirme. kâğıdı. Kabul görmeyen. Reinforced Building Paper. Yansıtma değeri. Güçlendirici selüloz. normal yüzeyinin ışığı yansıtma değerinin oranı. gramaj 80 gr/m² dir. Düşük gramajlı ikinci nüsha tabakalarıyla sonradan güçlendirilmesi. Bu değerlerden sapma Reflective Copy. Reflectance. sıcaklık. Öğütme Regular Number. Sabit seviye kasası. ona bağlı olan motorlar frenleme etkisiyle katlı kâğıtlarda katmanlardan biri olarak kullanılan ve jeneratör durumuna geçerler ve bu arada şebekeye elektrik laminasyon veya sentetik elyaflar la sağlamlık basılır. Öğütme katkı maddeleri. (Eş anlamlı. Reinforcement. olması durumunda ölçü dışı kabul edilir. Güçlendirilmiş kâğıt/karton. Şeffaf olmayan kopya. basılı metnin taşmadan. Reinforcement Pulp. (Bakınız. (1) Baskı hiza ayarı.

rüzgâr. Tıpkıbasım kâğıdı. Rejek öğütücüsü. Renewable Energy Sources. Tekrarlanabilir. Tekrar üretilebir. (Tappi 502) ayni sonucu verme. Rejek aktarma. Sürtünme azaltıcı özelliğe sahiptirler. Nervür/fitil desenli kâğıt. Release Papers. örneklenen kâğıdın kontrol ünitesinde set değerin operatör yerine başka bir mukayese edilmesinden kaynaklanmaktadır. Gofrajlı pelür veya temizlik kâğıtları. klişe) ve ipek baskıdır. Kurutma silindirlerinin yüzeyine yapışmayı Yinelenebilir. değiştirme. ışık tutularak ve yayılan ışığın miktarını ölçerek bulunan Remote Control. Relative Surface Topography. Selüloz pişiricide yoğuşamayan Repulping. Yenilenebilir enerji Relative Humidity. Yapışmaz kâğıtlar. Bir ekipmanın yerini atılan düğümlü elyafları öğüten öğütücü. Sabun. Bağıl nem. silindirlerde. Dönüşümlü kâğıt pulperi. kimyasallar. Diğer Reptissue. kaynakları. Rejek oranı. kâğıt. Görece yüzey yapısı. Relative Bonded Area. (Bakınız. koşullarda içerebileceği azami su buharı basıncına oranı. Yenileme. Pulper. Operating Surface Topography) Replacement. Bunu Reprography.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reject Handling. Kayganlık sağlayıcılar. Absolute Humidity). (Eş anlamlı. Relative Enthalpy. Görece bağlanma alanı. Eleklerden rejek olarak Relocate. Çare. Uzaktan kumanda. Reprographic Paper. Taşıma. maddeler. bunların bileşimiyle elde edilen yüzey şekli. Dönüşümlü kâğıtların gazlar. Preste safiha yaşken. Rapor. Tıpkıbasım. çıkan rejeğin temizleyiciye giren miktara oranı. (1) Basınçtan kurtarma. Repeatibility. Tahliye edilerek düzgün pişirme sağlanır. Kayganlık sağlayan kimyasallar. Relief Gas. Eskime ve aşınma sonucu Release Agents. Kâğıda Remedy. Kabartma klişelerle yapılan baskı türü. Reject Rate. Keçenin ölçüm yaparak. Temizleme Relief Paper. Üç boyutlu görüntü veren gofraj türü. tifdruk baskı (çukur ile desen verilmiş temizlik kâğıtları. Yeniden pulperleme. Bir olması. Relief. kâğıt üretimi sırasında yüzeyde birden fazla keçeyle fitilli/nervürlü görünüm verilmiş kâğıtlar. Güneş. glikol gibi kullanılamaz duruma gelenleri yenileme. Yeniden denendiğine (Bakınız. Repulper. Genellikle kuşe kaplama kademelerinden çıkan rejekleri uzaklaştırma. önleyen kimyasallar. Yanki Rep Finish. Relief). Tahliye etme. Isı miktarı. ayni edilen kaynaklar. Bağıl Entalpi. Tahliye gazları. Ofiste kullanılan belge yaparken bir tank içine fazla basıncı boşaltarak rahatlama. Release Aid. Silikon veya yağ türü Reproduction Process. Yeniden baskı kâğıdı. Relief Valve. Kopya baskı yüzey kaplama maddeleriyle yapışma özelliği kaldırılmış süreçlerinden herhangi biri. Rejects Refiner. Tahliye vanası. Reproduction Paper. 226 . Merdane baskı türleri ofset baskı (düz klişe). Tıpkıbasım kâğıtları. Rölyef Gofrajı. Tekrarlana bilirlik. Fotokopi kâğıdı. kopyalama yöntemlerinin genel adı. (2) Rölyef. gelgit ve gübre gibi. Herhangi bir sıcaklıkta. dokuma izleri kâğıda geçtiğinden bu adı almıştır. elyafların kendi aralarındaki bağlanma miktarı. Görece Remote Set-Point. Bilimsel deneylerde tekrarlanabilir. Çözüm. Rölyef baskı kâğıdı. kontrol ünitesinden alması. Hamurda temizlik eleği sonrası Relief Printing. Tutunma/yapışma önleyici kimyasallar. veya fabrika içi döküntülerin yeniden hamur hale Relief Embossing. enerji elde havanın içerdiği gerçek su buharı basıncının. Kademeli kabartmaları olan gofraj. referans bilinen bir değerle. kâğıtlar. Uzaktan ayarlanan set değeri. Kopyalama. Release Aid) Report. Yer değiştirme. (Eş anlamlı. Rölyef baskı. Hidrofobik özellik kazandırarak serbest kalmayı/yapışmamayı sağlayan Reproducibility. Reprint Paper.

Reçine. Residual. Selülozun hamur hale getirilmesi. emdirilerek verniklenen emici kâğıtlar. nişastanın parçalanıp çökelti vererek tekrar kristalsi Ahşap yüzeyini kaplamada kullanılan. 227 . Destek valsi. Bu valsle kâğıt arasında sadece kaplama çözeltisi Resistance to Wear. onların elyaflara tutunumuna kâğıtta bulunması gereken ek mukavemet. Geriye dönüşüm. (Bakınız. Kazan hasarlanmadan esnemesi. Reverse Sizing. Normalde önce mordan madde olan şap verilerek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ getirilmesi. Üzerine uygulanan yük nedeniyle örnek bir kâğıdın şekil Retention Time. Ters valsli Kuşeleme. Retrogradation. tutunumu arttırılır. suda kurum üfleyici. Atıkların yeniden Resinous. Doğadan veya suni olarak elde edilen. Bir maddenin sürece girişi değiştirmesi ve uygulanan kuvvet kalktığında yeniden ile süreçten çıkışı arasında geçen süre. bulunmakta ve bu nedenle vals ile kâğıt arasında sürtünme Resistivity (Electricity). çözünmeyen. Tutkallama direnci. çözücülerle çözülebilen. Bakiye. Çözünürlük. Artık. Dirençlilik. Bu nedenle. verimini ve kurum temizleme periyodunu arttıran bir tür Resin. Görüntü işleme sistemlerinde reçine. Yeniden değerlendirme. Rezervuar. kâğıt tutkallamada Retree. Tepki süresi. kâğıt akış Resistance to Penetration by a Liquid. Kâğıdın su Reverse Roll Coating. Bir süreçte bir değişim olarak tanımlanmaktadır. Ters tutkallama. Ligninin yeniden değerlendirilmesi. (Fogra Method) ile Retention Aid. işlemde değişimin başlamasına kadar geçen Reservoir. Yaş dayanım kâğıtlar. değerlendirilmesi. daha sonra reçine yapısına dönmesi. süre.67 kN/m den yukarıda olmalıdır. işlemi. Revalorization. akımını geçirmeye karşı direnci. çeşitli kusurları olan düşük değerli Resin Emulsions. Seconds) arttırıcı sıvı reçineler. Düşük değerli. İç tutkallamada önce Resolution. sırasında ortaya çıkan. Ek mukavemet yardımcı olacak kimyasallar kullanılır. Eleklerde 10 Residual Strength. 0. geçirimine karşı direnci. Resistance Properties. Kusurlu veya hasarlı kâğıt. Tutunum artırıcı kimyasallar. Artık mukavemet. geçecek parçacıkların elyafa tutunmasını sağlayan yardımcı Resiliency. Bir kâğıdın elektrik olmamaktadır. Sıvı geçirme yönünün tersine dönen bir uygulama valsiyle yapılan kuşe direnci. uygulama valsi ve ayar valsinden oluşan. Esneklik. Vernik emici kâğıt. hacim kazanması. Pişmiş ve jöleleşmiş Resin Impregnating Blotting Paper. Vargelli kurum üfleyici. sonra şap vererek uygulama sırasını ters yapma. Restricted Data. Direnç özellikleri. Unrestricted Data) Residual Fiber. Kullanım sonrası kalan. Hamura verilen dolgu maddelerinin ortaya çıkan elyaf artıkları. tank gibi su depoları. Selüloz üretim aşamalarında Retention. görüntü kalitesi. pulperleme Response Time. Evsel atıkların geri kazanılması. Kalıntı. (2) Vals kaplamalarında vals yüzeyinin Retractable Soot Blower. Sınırlı veri. Elek altına ölçülür. kimyasallar. (1) Bir kâğıdın esneme özelliği. talebine karşı. reçinenin Resource Recovery. (İlişkili. Residue. Tutunum. Kalan. İşlem süresi. Aşınma direnci. ve kimyasalların kâğıtta kalma ölçüsü. İmalat kullanılan maddelerin ortak adı. Kalıntı elyaf. Havuz. Reçineli. Ofset baskı sırasında mikronun altındaki dolgu maddeleri ve ölü elyaflar elek kâğıda uygulanan işlemler sonucu tahribatın olması için altına geçerler. Sıvı reçine karışımları. İstatistikte belirli bir müşteriye giden belirli ürünleri temsil eden veriler.

Baskı valsi. Burada amaç. akış. Kurdele kâğıdı. Kâğıt akış yönü sağa doğru olan değişimi sırasında. Yeniden sarma. Maddenin çeşitli kuvvetler yaparken kullanılan bir değirmen. Halka. yeniden kendini meydana makinesinde keçe yüzüne karşılık gelmektedir. Ring Crush Test) Rewinding. (2) Japonya’da pirinç nişastasıyla tutkallanan Ring Stiffness. 228 . Rim. Slitter). Machine). Ribbon Paper. Ring Grinder. sürterek çalışır. Halka gözenekli ağaçlar. RCT testinde ölçülen dayanım değeri. Balon. Bobin Ring Water. Kâğıt havlularda Rimming. düzenlenmiş bir renk kartelası. bobinin daha dar ebatlara ve küçük Ring. Bükülmezlik. kâğıtlar. Kâğıt su molekülünü oluşturması gibi. Vakum makinesinde. kâğıtlarda ise elek yüzüdür. safihanın yeniden su emmesi. içindeki kondensatın yüksek hızlarda çepere yapışarak Rewinder. Dalgalı yüzey görünümlü. Halka suyu. Rider Roll. Ripple Finish. köpüklerin patlaması sonucu görülen halkalı izler. Salmastra suyu. Meşe gibi. bobinler şeklinde kesilmesidir. Sıvama kutular. başka selülozlarla karıştırılmasıyla üretilen (Diffuse Porous Woods). (2) Bazen tampon Ring Compression Resistance. Rice Paper. boşta kalan kâğıdın. Salmastra. bobin üzerine oturarak ağırlığı ile sarım pompalarında veya karıştırıcılarda sızdırmazlığı sağlayan sıkılığına katkısı olan oynak baskı valsi. Ters sarma. (1) Pirinç saplarından elde edilen halka şeklinde dizilmiş gözenekleri olan sert ağaçlar. Ring Marks. Islaklık arttırıcılar. direnci. 1 Numara %20 bir akışkanın atalet momentinin akmazlık kuvvetine kirliliği göstermektedir. (Bakınız. Ezilme mukavemeti veya sarımından sonra bobin saran “Winder” kelimesi için. su. Kâğıdın emdiği duman Reynolds Number. (1) Dilme makinesi. Pirinç kâğıdı. Buna “Ring Stiffness” de denilmektedir. RCT testi. Pigment boyalı kâğıtlarda Ribbing. (Tappi T818). döndürülebilen kimyasal reaksiyonlar. inceleyen bilim alanı. Desenli bir presle elde edilen görüntü. Reversible Reaction. RCT mukavemeti. Belirli şartlar altında miktarını göstermek amacıyla kullanılmıştı. (Bakınız. selülozun. makine. Left Hand ters yönde sarılması. Halka izleri. Rigid Boxes. Mekanik selüloz Rheology. Presleme sırasında preslenen Rigidity. Kütüğü değirmen taşına altındaki. Ridges. Eksantrik değirmen. Bobinden dilme yapan düzgün bir tabaka (halka) oluşturması. Kâğıdın doğru tarafı. Ezilme mukavemeti. Yeniden ıslanma. Reynolds sayısı. Hand of Machine. Bobinden sonraki yeniden test. frenlenen tampona makine. oranıyla elde edilen birimsiz bir sabit. Sertlik. Tabakalaşma. Tampon Right Hand Machine. Akış bilimi. Geriye sarma. Tampon sarımı birinci sarım Ring Crush Test (RCT). El yapımı getiren ana maddelerin elde edilebildiği reaksiyonlar. Doğru taraf. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reverse Wrap. Reoloji. Buhar silindirleri emiciliği arttırıcı yüzey aktif maddeler. Tersinir reaksiyonlar. vizkozite ve deformasyon gibi davranışlarını dairesel hareketlerle. Fitilli yüzey işleme. sarımda ise en daha da küçülmekte ve bu işleme dilme Ringelman Chart. Reweting. kâğıtlar. Açık geriden koyu griye kadar 5 tonda denilmektedir. Ring Porous Woods. Şişme. yeniden saran anlamında kullanılmaktadır. Tersine Right Side of Paper. Rewinder. Kasnak. Oksijenle hidrojenin Filigranın doğru okunduğu veya görüldüğü taraf. Rewetting Agents. Halkalanma. Halka şeklindeki tabaka. Binici vals. Vals yüzeyinde görülen bir kusur. Süvari valsi. Silindir şeklinde olarak alındığında bobin makinesinde yapılan yeniden bükülmüş belli çaptaki kâğıdın ezilme mukavemetini ölçen sarma işlemine denilmektedir.

Risk değerlendirmesi. Bobin numarası. Bobin mihveri. Risk takdiri. Roll Heading. Chlorine Rolling Scores. Roll Paper. Bir valste. Kâğıtta vals Roe Chlorination Number. Roll Density. Ayni zamanda beyazlaşmanın konulan daire kesitli kesilmiş kâğıt veya karton levhalar. Çıkıntıları alma. Sarım kalıplaşması. Kesikli selüloz pişirmede Roll Discharger. Pres valslerinde aşırı Roll Ticket. Roll Coater. Roll Protector. İki polietilen katman arasına toz Roller Bearings. 100 gram Roll Identification. Bobinde sarım sırasında Number). Roll Covering. (1) Bobin. Üretim bilgilerinin yer kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının aldığı bobin etiketi. Kalenderlenmiş. gram cinsinden ifade edilmesi. Rolled Edges. Bobin sevk işlemleri. Bobin yan yüzüne klor emdiğini gösteren değer. Kalender valslerinden geçirilmiş. Bobin makinesinde sarımı ortamın istenilen sıcaklığa yükselme süresi. (Bakınız. rehber.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rise Time. Stone Paper) Roll Handling. (Bakınız. (2) Vals. Vals kaplaması. Olası arıza ve veya sıyırıcı parça. Vals tacı. Kâğıt rulo. Roe-Genberg Chlorine Roller Back. Roll End). Laboratuvarda ölçülen örnek selülozun ne kadar gaz halde Roll Ends. Tampon kaideleri. Bobinin yan yüzeylerini kapatma. (2) kullanılan. biten bobini indiren hidrolik veya pnömatik düzenek. Bobin indirici. Roe-Genberg Chlorine Number. Roll Head. Rulman. Kütük Number) çapaklarını değirmen taşında düzleştirme. Bobin sevk konveyörü. Kalenderleme sonucu Road Map. kâğıda aktaran Kuşeleme sistemi. değirmen türü. (Bakınız. Roll Crown. kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. Roe klorlama sayısı. Metering Rod Coating). Bir amaca ulaşmak için hazırlanan kalkık kâğıt kenarı. (Eş Roll Grinding. 229 . Vals Bombesi. Roll Edge Damage. Yükselme süresi. Çubuklu değirmen. kenarındaki bozukluklardan kaynaklanan kusurlar. Bobin yan kapatmaları. Roll Number. (3) Rulo. Kâğıt bobininde sıkı sarılmadan kaynaklanan kalıplama ve bu nedenle kâğıdın Roll Conveyor. eğri durması. Kıvrılmış kâğıt kenarı. Bobin etiketi. (Eş anlamlı. Rock Paper. Yol haritası. çalışmalar. Bobin Patlağı. Roll Set. Bobin kimliği. bir ölçüsü kabul edilir. Bobin üzerine yapıştırılan. Vals raspası. Kuşe hamurunu valsle Roll Out Table. Valsli kuşe makinesi. Valsli Kuşeleme. Vals yüzeyini temizleyen raspa Risk Management. Tamponları iki baştan mihver boru. basınç dikkate alınarak.Vals yoğunluğu. yataklayan kaideler. Roll Doctor. Risk yönetimi. olmamaları için yapılan ön Rolled. (1) Vals başı. Bobin merkezinde kullanılan Roll Stands. Klor Sayısı. meydana gelen kopmalar. Törpüleme. Risk Assessment. felaketleri önceden irdeleyerek. (kosinüs) işlenir. üretim bilgilerinin ve bobinin kimlik kaydının bulunduğu Bombe açısı taşlama makinelerinde belirli bir fonksiyonla etiket. Bobin sevk sistemi. Roll Core. vals merkezinin bombeli olması. Roll. Roll Coating. Aslında metalurjide valsle şaftı kaynakla birbirine bağlayan yan ayna takımı. Vals kenarı kusuru. yataklanan vals şaftı ve Rod Mill. fakat selüloz öğütmede de kullanılmış bir Bobin yanı. Roleli konveyör. Taş kâğıt. Roll Conveying. anlamlı. Vals taşlama. Rod Coater.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Roll Tissue. Dev temizlik kâğıdı bobini. “Jumbo Roll”

Rope Manila Paper. Kendir kâğıdı. Urganlık kendirden

adıyla pazarlamacılara satılan ve küçük bobinlere

yapılan Manila kâğıdı. Manila kâğıdı.

dönüştürülerek pazarlanan, büyük bobin halindeki temizlik

Rope Manila Sand Paper. Kendir zımpara kâğıdı. Kendir

kâğıtları.

Manila zımpara kâğıdı.

Roll Tracking. Bobin izleme. Kayıt yöntemi ile bobinlerde

Rope Marks. Halat örgüsü deseni. Nervür deseni. Kâğıt

izlenebilme.

yüzeyinde üretim sonrasında görülen, üretimdeki çekiş

Roll Weight. Bobin ağırlığı.

hataları nedeniyle oluşan baklava kesimi deseni veya halat

Roof. Çatı.

örgüsü deseni şeklini alma.

Roof Air Supply. Tavan arası/çatı havalandırma. Kâğıt

Rope Paper. Kendir kâğıdı. Manila kâğıdı.

fabrikasında çatı ile asma tavan arasına sıkışan ve yoğuşan

Rope Sack Paper. Kendir torba kâğıdı.

nemli havanın uzaklaştırılması için taze hava verme.

Rope Stretcher. İp gerdirici. Sevk ipindeki gevşemeyi alan

Roof Exhaust. Çatı egzozu. Makine salonundaki nemli

mekanizma.

havayı atan egzoz sistemi.

Rope Tag. Manila etiket kartonu.

Roofing Felt. Çatı kaplama kartonu. Şıngıl. Emici özellikte

Rope Wrapping. Kendir ambalaj kâğıdı. Manila ambalaj

üretilen daha sonra zift gibi çeşitli kimyasallar

kâğıdı.

emdirildikten sonra çatı kaplaması olarak kullanılan su

Roping. Kâğıtta halat örgüsü deseni oluşması. (Bakınız,

geçirmez karton.

Rope Marks).

Roofing Paper. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin. Çam reçinesi. Doğal olarak veya çam odununun

Roofing Rags. Çatı kaplamada kullanılan paçavra kartonu

damıtılmasıyla elde edilen, kâğıtta iç tutkal ve emprenye

veya keçesi. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

tutkalı olarak kullanılan reçine.

Roofing Shingles. Şıngıl. (Bakınız; Roofing Felt).

Rosin Emulsion. Sıvı çam reçinesi.

Roofing Wrappers. Ziftli karton ambalaj kâğıdı. Genellikle

Rosin Size. (1) Reçine tutkalı. (2) Reçineli tutkallama.

Kraft kâğıdından yapılan ambalaj kâğıdı.

Rosin Sized. Reçine tutkallı kâğıtlar.

Roof Insulating Board. (Eş anlamlı; Roofing Felt).

Rosin Sized Sheating Paper. Reçine tutkallı kaplama

Root Cause Failure Analysis (RCFA). Kök neden arıza

kâğıdı. Mavi veya kırmızı renkte olduklarından bu şekilde

analizi

de adlandırılan (Red Rosin Sheating Paper, Blue Rosin

Rope. Halat. Urgan. Eski halatlar selüloz yapımında da

Sheating Paper) çatı döşeme altı kaplama kâğıtları.

değerlendirilirler.

Rosin Soap Size. Reçine sabunu tutkalı. Reçine asitlerinin

Rope Armature Paper. Kendir Presbantı. Kendir

kostikle yaptığı sabun tutkalı.

selülozundan yapılan elektrik yalıtım kartonu.

Rosin Specks. Reçine lekeleri. Kâğıt yüzeyinde görülen,

Rope Bag Paper. Kendir torba kâğıdı. Kendir selülozundan

tutkallama için kullanılan, iyi dağılmamış/çözünmemiş

yapılma torba kâğıdı.

reçine lekeleri.

Rope Bristol. Kendir kartonu. Kendir Bristol’ü.

Rotameter. Akış metre. Düşey bir boru üzerine monte

Rope Carrier. İp sevk sistemi. Kurutma bölümünde safiha

edilen ve klapesindeki hareketi taksimlendirilmiş bir

şeridini ileriye doğru sevk etmede kullanılan ip ve makara

camdan izlenebilen debimetre.

sistemi. Makinede salon tarafında bulunur ve iki iplidir.

Rotary Consistency Transmitter. Motorlu tip kesafet

Safiha iki ip arasına sıkışarak ileriye doğru taşınır.

transmitteri.

230

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rotary Die Cutter. Döner kalıp bıçağı. Döner kalıplı

Rotational Speed. Dönüş hızı. Dakikadaki dönüş sayısı.

kesici.

(Benzer anlamlı; Rotation per minute, rpm)

Rotary Digester. Döner tip selüloz pişirici. Bir

Rotoformer. Döner elek. Silindir elek.

tambur/silindir veya küresel basınçlı tank. Beslemesi kesikli

Rotogravure. (Eş anlamlı; Rotogravure Printing).

türdedir ve içine buhar verilir.

Rotogravure Paper. Rotogravür kâğıdı.

Rotary Drainer. Döner elek. Pişmiş selüloz içindeki suyu

Rotogravure Printing. Tifdruk. Çukur baskı.

süzmeye yarayan döner elek.

Rotoprint. Rotaprint. Ufak çaplı ofset makinesi.

Rotary Filters. Döner filtre. Teksif eleği.

Rotor. Rotor. Döner makinelerde bir aks ve mil etrafında

Rotary Joint. Döner bağlantı. Buhar başlıklarında

hareket eden ana parça.

kullanılan, buhar silindirinin dönmesine karşın sifonu ve

Rotor Dynamics. Rotor dinamiği. Rotorun titreşim

kondensat çıkış borusunu sabit tutan bağlantı şekli.

davranışlarını inceleyen dal.

Rotary Lime Kiln. Döner kireç fırını. Selüloz

Rough. Kaba dokulu. Dişli. Yüzey görünümü kaba olan,

fabrikalarında beyaz likörden çökelen kalsiyum karbonatı

Kalenderlenmemiş kâğıtlar. Karakalem veya kömürle resim

(CaCO3) geri kazanmak adına yeniden sönmemiş kireç

yapmaya uygun dişli kâğıtlar için kullanılan tanım. (Zıt

(CaO) haline getiren döner kireç fırını.

anlamlı; Smooth)

Rotary Machines. Döner makineler. Motor ve jeneratör

Rough Finish. Kaba dokulu. Dişli görüntülü. Yüzey

türü döner makineler.

görünümü kaba olan.
Rotary Neswprint. Veb ofset gazete basımı. Bobinden

Roughness. Kabalık. Dişlilik. Kâğıdın yüzeyinin dişli

gazete basımı.

olması. Referans düz bir yüzeye göre yüzeydeki sapmalar.

Rotary Photogravure Printing. Rotogravür baskı.

Düz yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki ilişkiye göre,

Rotary Printing Paper. Rotatif baskı kâğıdı.

çeşitli tanımlar yapılmaktadır. (Contact Fraction. İki yüzey

Rotary Pressure Joint. Döner buhar başlığı. Kurutma

arasındaki temas alanının, kâğıt alanına oranı (%). Surface

silindirleri dönerken içine buhar girmesini sağlayan ve

Volume. Temas eden iki yüzey arasındaki boşluğun hacmi

kondensatı dışarıya alan başlık sistemi. (Bakınız; Rotary

(cm3/m2). Surface Pit Distribution. İki yüzey arasındaki

Syphon)

boşlukların dağılımı. Mean Seperation. İki yüzey

Rotary Screen. Döner elek.

arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu (µm). (ISO 8791-4)

Rotary Shear. Döner giyotinde kesme.

Roundness. Yuvarlaklık. Aşınarak yuvarlaklaşma.

Rotary Slitter. Dilme makinesi. Bobin dilici.

Roundwood. Kütük. Ağaç kütüğü. Kesilip kütük haline
getirilmiş ağaç gövdesi. (Eş anlamlı; Log)

Rotary Syphon. Döner sifon. Buhar başlıkları aracılığıyla
buhar silindirlerine bağlanan ve kondensatı tahliye eden

Royalty. Telif hakkı. Bir patent için, patent sahibine ödenen

döner sifon. 250 metre/dakika hızdan sonra önerilmektedir.

telif ücreti.

(Bakınız; Rotary Pressure Joint)

Rpm. Dakikadaki tur sayısı. (= Round per Minute)

Rotary Vakuum Filter. Vakumlu döner elek. Eleği çok

Rubber Covering. Kauçuk kaplama. Valslerin kauçukla

ince gözenekli olduğunda vakum ihtiyacı doğar. Üzerine

kaplanması.

biriken çamur pastası tabakasıyla tam verimli çalışır.

Rubber Gasket. Lastik conta.

Rotation. Dönüş.

Rubber Mark. Vals izi. Kauçuk kaplı iz valsi ile verilmiş

Rotation per Minute (rpm). Dakikadaki dönüş sayısı.

yaş izler.

231

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Rubber Spots. Lateks izi. Dönüşümlü kâğıt hamurunda
bulunan yapışkan bantlardan çıkan ve sıcaklıkla birbirlerine
yapışarak büyük parçacıklara dönüşen lateks lekeleri.
Rubber Stamp Mark. Yaş baskı izi. Kâğıdın ıslatılarak izli
kauçuk valsler arasından geçirilmesiyle elde edilen, makine
dışı veya doğrudan üretim sırasında iz verme işlemi.
Rub Resistance. Sürtünme direnci. (1) Mürekkep
parçacığının baskı sırasında bir başka mürekkep parçacığına
karşı veya baskı sonrası sürtünmeye karşı gösterdiği direnç.
(2) Karton kutularda, birbirleri arasında veya zeminle kutu
arasında oluşan sürtünme direnci.
Rub Tester. Sürtünme direnci test cihazı. (Bakınız; Rub
Resistance)
Ruling and Writing Qualities. Yazma çizme kalitesi.
Özellikle, kalemle yazı kâğıtlarında yazma ve silme
sırasında tüylenmemeyi anlatan, son kullanıcı
özelliklerinden biridir. Teknik olarak yazma uygulaması
dışında bir ölçüm cihazı gerektirmez.
Runnability. Çalışabilirlik. İşletilebilirlik. Bir safihanın
kâğıt makinesinden veya kâğıdın son işlem aşamalarından,
sorunsuz geçme özelliği. Ayni talep son kullanıcılardan ve
imalatçılardan da gelmektedir. Bu durum, kâğıdın
mukavemetine, boyutsal kararlılığına, elyafların bağlanma
kuvvetine ve su emme direncine bağlıdır. (Bakınız;
Machine Runnability).
Rupkari. Yüksek basınçla Kalenderlenmiş resmi
evraklarda kullanılacak kâğıt türlerinden biri. Terim
Hintçeden geçmiştir.
Rupture Disc. (Bakınız: Bursting Disc.)
Rush. Çekme. Sürükleme. Elekte elek hızının jet hızından
büyük olması. (Eş anlamlı; Drag.).
Rush/Drag Ratio. İtme/çekme oranı. Hamur jeti hızının
elek hızına oranı. (Bakınız; Jet/Wire Ratio, Efflux Ratio)
Rutile. Rutil. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak
kullanılan titanyum dioksit mineralinin bir türü. “Anatase”,
“Brookite” diğer iki türdür.

232

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Safety Gate. Güvenlik geçişi. Güvenlik kapısı.

S

Safety Glass. Emniyet gözlüğü. (Eş anlamlı; Goggles).
Safety Harness. Paraşüt tip emniyet kemeri

Sack. Torba. Çuval. Çanta veya kese kâğıdından daha

Safety Paper Base Stock. Güvenlik taban kâğıtları.

dayanıklı ve büyük hacimli, kâğıttan yapılma kap.

Güvenlikle ilgili harici yüzey işlemleri yapılması için

Sack Kraft Paper. Kraft Torba kâğıdı. (Bakınız; Sack

üretilmiş kâğıtlar.

Paper)

Safety Papers. Güvenlik kâğıtları. Üzerindeki yazılarda

Sack Paper. Torba kâğıdı. Torba yapımında kullanılan

tahrifat yapılmasını önlemek için kâğıt hamurunda veya

herhangi bir kâğıt.

kâğıt üzerinde çeşitli güvenlik işlemleri alınarak üretilmiş,
özellikle pamuk selülozundan üretilen dayanıklı kâğıtlar.

Sack Paper Shipping. (Paper Shipping Sacks). Kâğıt

Bunlar arasında kâğıt üzerinde yapılan çeşitli filigran izleri,

nakliye torbası. Çok katmanlı hatta arasına polietilen film

izli yaş pres keçesi kullanmak veya izli pres valsi

tabakası yerleştirilmiş Kraft torba.

kullanmak gibi “Watermark” denilen izler makinede yaş

Sad Colors. İç karartıcı renkler. Siyah, kahverengi, gri,

kısımda uygulanır. Yaş izler çok özel tasarımlı amblem ve

lacivert gibi koyu ve ağdalı renkler. Gerçekte, insandan

şekillerle yapıldığından, taklit edilmeleri ancak bir kâğıt

insana değişeceği için, net bir tanım değildir.

makinesinde mümkündür. Kâğıt hamurunda ise çeşitli

Safe Access. Güvenli erişim. Emin erişim. Merdivenli iş

renkli elyaflar karıştırılarak, kâğıdın kırçıllı olması sağlanır.

platformları kullanarak ve fiziksel önlemler alarak bir yere

Hologram uygulaması veya içine metal şerit veya renkli

iş yapmak amacıyla erişme. Havbe içi temizliği veya

kâğıt gömülmesi, alınan diğer güvenlik önlemleridir. Kâğıt

makine salonu tavan aydınlatmaları bakımı gibi işlerde

kuru iken yüzeyde yapılan güvenlik işlemleri ise,

alınan güvenlik önlemleri bütünü.

matbaalarda yapılır ve kolay taklit edilir işlemlerdir. Bu

Safe Designated Area. Güvenli bölge. Ateşli işler izni

nedenle matbaada üretilen kâğıtların isimleri güvenlik

gerektirmeyen bölge.

kâğıtları olsa da, güvenli kâğıtlar değildir.

Safe Entry. Emin giriş. Güvenli giriş. Kapalı alanlarda iş

Safety Paper Base Stock. Bono/tahvil kâğıdı. Üzerine

yapabilmek için güvenlik önlemleri altında yapılan giriş.

baskı yöntemiyle güvenlik işlemleri uygulanmak üzere

Safeguard. Korkuluk. Güvenlik amaçlı yapılmış, kayış ve

üretilmiş dayanıklı kâğıtlar.

Kaplin muhafazaları.

Safety Related Machine Control System. Güvenlik

Safe System of Work. Güvenli İş Sistemi. Bir işin güvenlik

tabanlı makine kontrol sistemi. İş güvenliğini, risk

içinde yapılabilmesi için düzenlenmiş ve işi yapacaklara

değerlendirme kıstasları içinde kabullenerek, kâğıt

uymaları gereken kuralları gösteren izlek.

makinesini kontrol eden sistem.

Safety. Güvenlik.

Safety Rules. Emniyet kuralları.

Safety Bristol. Güvenlik özelliği olan Bristol. (Bakınız;

Safety Ticket Paper. Güvenlik özellikli bilet kâğıtları.

Safety Papers).

(Bakınız; Safety Papers).

Safety Check Paper. Güvenlik özellikli çek kâğıdı.

Safety Valve. Emniyet vanası.

(Bakınız; Safety Papers).

Saleable Mass. Satılabilir ağırlık. Kantar ağırlığının kuru

Safety Coupon Paper. Güvenlik özellikli kupon kâğıtları.

madde oranı ile ortalama rutubet oranının birbirine

(Bakınız; Safety Papers).

bölümünden çıkan değerle çarpımıyla elde edilen ağırlık.

Safety Fuctions. Güvenlik yükümlülükleri. Makine

(Örnek; Kuru madde oranı % 92 olan bir ton kâğıt ve

kontrolünde iş güvenliğine yönelik yükümlülüklerin tamamı
233

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
olması gereken ticari standart kuru madde miktarı % 94 ise

S. and S.C. (Sized and Super Calendered). Tutkallı ve

satılabilir ağırlık 1000*0,92/0,94=978,72 kg)

süper Kalenderlenmiş kâğıt.

Saleable Tonnage. Satılabilir tonaj. Net üretim miktarı.

Sandwich Paper. Sandviç kâğıdı. Hamburger kâğıdı.

Kâğıt fabrikalarının toplam üretiminden sonra, kenar

Sandviç veya hamburger paketlemesinde kullanılan ince ve

ıskartaları ve kalitesizliği nedeniyle reddedilen kâğıtlar

yağlı kâğıt.

çıktıktan sonra kalan, ambara giren, onaydan geçmiş kâğıt

Sanitary Landfill. Tıbbi atık alanı.

miktarı. Günlük, haftalık veya aylık olarak hesaplanabilir

Sanitary Papers. Hijyenik kâğıtlar. Temizlik kâğıtları.

net üretim değerleri.

Tuvalet kâğıtları, kâğıt mendiller, makyaj temizleme

Sales Book Manila. Samanlı makbuz kâğıdı. İkinci hamur

kâğıtları ve kâğıt peçete türündeki Kreplenmiş evlerde

makbuz/irsaliye kâğıdı.

kullanılan kâğıtların ortak adı. (Eş anlamlı; Hygiene

Sales Book Paper. İrsaliye/makbuz kâğıdı. Koçan kâğıdı.

Paper.)

Çok çeşitli türlerde satış sırasında tutulan makbuz ve

Sanitary Tissue. (Eş anlamlı; Sanitary Papers).

irsaliye türü kâğıtlar.

Sanitary Wallpapers. Desenli duvar kâğıtları.

Sales Book Tissue. Pelür koçan kâğıdı. Karbon kopya ile

Sauce. Sos. Kuşe karışımı. (Bakınız; Coating Compund)

birkaç nüsha olarak düzenlenen koçanlarda alt nüshalarda
Sap. Bitki öz suyu.

kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar.

Saponification. Sabunlaşma. Alkali ortamda yağ asitlerinin

Salt Cake. Sodyum sülfat (Na2SO4). Sodyum kaybını

sabuna dönüşmesi.

karşılamak için siyah liköre katılan sodyum tuzu.

Saponification Number/Value. Sabunlaşma sayısı. Bir

Salt Cake Makeup. Sodyum sülfat takviyesi. Siyah liköre

gram yağı sabunlaştıracak miligram cinsinden (NaOH)

sodyum sülfat (Na2SO4) ekleme.

kostik miktarı.

Salt Cake Mixing Tank. Sodyum sülfat hazırlama tankı.

Sap Wood. Katman doku tabakası. Özsuyu tabakası.

Salting Out. Tuzla çökelme. Sülfat siyah liköründe

Ağaçta öz suyu taşıyan kısım. Kabuğun altında, odunun

buharlaşma sonucu, tuzun artması ve beraberinde reçine ve

yüzeyine yakın ve odunun özünün üzerini kaplayan dar bir

yağın sabun şeklinde tabakalaşarak çökelmesi. Bu süreçte

kısımdır.

moleküller daha büyüyerek çözünürlük azalır ve

Satchel Bag. Omuz çantası. Kâğıttan katlanarak yapılan bir

buharlaştırıcı tüpleri tıkanır.

çanta türü.
Sample Cards. Ürün kartelası. Ürünlerin özelliğini

Satin Finish. Saten görünümlü. Saten tarzı perdahlama.

belirtmek üzere kesilip hazırlanmış, ürün serisini gösteren

Düz, yarı parlak yüzey görünümü verilmiş kâğıt veya

karton ve kartelalar.

Bristol karton.
Sampling. Örnekleme. Numune alma. Laboratuvar analizi
Satin Folding Bristol. Saten Bristol kartonu. Siyah saten

için gelişigüzel bir grup örneği seçme.

görünümünde boyanmış veya kaplanmış, davetiye

Sampling Paper. Örnek sarma kâğıdı. Alınan örneği sarma

yapımında veya katalog basımında kullanılan kartonlar.

kâğıdı.

Satin Paper. Satenli kâğıt. “Mica Paper” mika kâğıdı

Sand Paper. Zımpara kâğıdı.

diye de adlandırılan, tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan,

Sand Table. Kum kapanı. Düşük kesafetli hamur içindeki

duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında gofraj

kum ve diğer ağır rejekleri çöktürmek için akış hattı

yapılarak kullanılan bir kâğıt.

üzerinde kullanılan kapan. (Eş anlamlı; Sand Trap)

Satin White. Saten beyazı. Hamurunda, alüminyum

Sand Trap. Kum kapanı. (Bakınız; Sand Table)

sülfatın dolgu olarak kullanıldığı kâğıtların rengi.
234

Yüzeyde meydana gelen çizikler. Scabbing. Kesimlik ağaç. Kâğıt makinesi işlemlerinde kullanılan kâğıtlardan beklenen emicilik üzerine kurulan bir çerçeve ile tarama yaparak ölçü alan. Scattering Power. Saturation. Kristal kalsiyum fazla buharı yoğunlaştırmaya başlayan buhar durumu. yapılan bakım yöntemi. üzerine Saturated Felt. Çeşitli türde kırtasiye Scaffold. Kireç bağlama. Saveall Reclaim Stock. düşen ışığı dağıtma veya saçma gücü. School Papers. kontrollü SCAN Test Methods (Scandinavian Pulp and Paper doyuma ulaşma noktası. çok yaygın görülen kalsiyum karbonat türü. Dosyalamaya uygun kolej SC-B. Belirli sürelerle beyaz su geri kazanma tavaları. nedeniyle kireç oluşumu. Emicilik özellikleri. Kireç taşı birikimi. Doymuş hava. Saturating Papers. (2) Geri kazandıran donanım. Belirli sıcaklıkta içindeki Scalenohedral Calcium Carbonate. Zaman içinde veya yöntemi de denilmektedir (ISO 5267/1). öğütümün gelişen kireçlenme. Scenario. ormancılık. Örneğin teksif elekleri. Elek altında ve arkasındaki Scheduled Maintenance. kaynakları belirleme. çeşitli türde kartonlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Saturated Air. Kireç tortusu. maddelerin birikmesi. Kesilmiş ve ebat hale gelmiş SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition). Planlı duruş. (Bakınız. Saturating Properties. Skalalı kâğıt. Emici karton. kâğıdın dayanıklılığını belirleyen. Program yapma. acfm Savealls. kâğıtları. Şoper. (Supercalendered). Süper Kalenderli B sınıfı kâğıt. Standard Cubic Feet per Minute). Göğüs hizasındaki çapı 30 cm Scheduled Shutdown. Süper Kalenderli A sınıfı kâğıt. İskele kurma. Emprenye Scanning Measurement. Okul kâğıtları. SC. Doymuş karton. Resim kâğıdı. Geri kazanılan hamur. Beyaz sudan elyafı geri kazandıran her tür donanım. Kristalsi yapısında üçgen yüzeylerin bulunduğu. Geri kazanma tavaları. Asfalt emdirilmiş kaba ölçülendirme/derecelendirme yapılmış. amacıyla fabrikayı planlı durdurma. (3) Testing Methods). derecesini belirleyen bir test yöntemi. Kolej kâğıdı. İskandinav yöntemi işlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. Kazanlarda sert su kullanılan karton. İskandinav kâğıt ve Selüloz Test Hava buhar karışımında. kayıt cihazlarında karton. Scars. Soğumayla birlikte kondensat veren durum. Tartar. Emici kâğıtlar. Planlı bakım. Saturating Felt. scfm. Kabuklaşma. Kireçlenme. Kalender yüzeyinde yabancı Scholl Drawing Paper. “Süper Kalenderlenmiş” Scheduling. yedeği. Schopper Riegler (°SR). School Flats. Doyma. Kışır oluşması. Veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi. Raspa ile sıyrılarak temizlenir. Scaffolding. Burada ölçülen değer. havanın daha fazla nemi Yöntemleri. School Flats. 235 . Saveall. Neme/suya doymuş hava. Scale Paper. Senaryo. Hamurda suyun serbestlik Scale. ticari kesimlik ağaçlar. kapasitesiyle ilgili özellikler. Asfalt emdirilerek Scaling. karbonat. Çizikler. Resim defteri kâğıdı. İskele. Alman serbestliği Scale Accumulation. alamayacak noktaya erişmesi. Milimetrik kâğıtlar gibi. Okul kartonları. Belirli işleri yapmak ye ulaşmış. (1) Geri kazanma. Kimyasal emdirme Scandinavian Style Forestry. Kâğıt yüzeyinin. Işık dağıtma gücü. kalite kontrol sistemi (QCS). SC-A. Sawtimber. Doymuş buhar. (2) Rengin doyma derecesi. İşlere göre zamanı ve kelimesinin kısaltılmışı. Saturated Steam. kullanılan kâğıtlar. Tarayıcılı ölçüm. (1) Emici kâğıtlarda.

Kesafet arttırmada iz verme işlemi. Tüylenme. Yazı kâğıdı. ve tıkanmayan bir pompa türüdür. Kullanılmayan parça. Hamur hazırlama ünitesinde Score. yüzeyinde oluşan elyaf kalkması. Verilenlerin kapsamı. kompresörlere göre daha az sorunlu ve havaya daha az yağ Score Crack. Seal. Schweitzer eriyiği. Screw Conveyor. Çeşitli kâğıtlardan Script. Pilyaj yeri yakınında karıştıran basınçlı hava kompresörü. Screening Wrapper. Yüksek basınçlı Score Line. Vidalı pompa. (1) (İlk üretilen) duvar kâğıdı. Vidalı pres. Yazı tabı kâğıdı. Makaslı kaldıraç. Sözleşmelerde belirtilen Screen Residue. Schweizer’s Reagent. geçmeyen rejeklerle yapılan. Baca gazı arıtma sistemi. Sürtünmeyle kâğıt kalite duvar kâğıdı. Scratted Paper. Salmastra. Scrubber. Kolilerin sürtünme parçacıkları ve topakları ayırmaya yarayan donanım. Elekten Scissor Hoist. Pilyaj çizgisi. elendikten sonra geride kalan rejekler. Scope. Pilyaj işlemi. birbirinden ayrılma kuvvetini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir Tappi test yöntemi. Kapsam listesi. Vidalı konveyör. Monopomp. (Tappi T 569) (Bakınız. 236 . Vidalı yonga besleyici. (Bakınız. Hamur içinden esnek yabancı maddelerin veya hamur topaklarının ayrılması işlemi. Metalden yapılmış. Karton kutu yapımında. Pilyaj. Ucuz duvar kâğıdı. Scope of Supply. sargılık karton. özel bıçakla verilen bükme izi). Score Break. Scrim. Pilyaj yerinden kopma. oluşan hatalı kırılma izi. Öğrencilerin Bonding Strength) kullandığı çalışma kâğıdı. Pistonlu (Pilyaj. Screen Printing. Sızdırmazlık contası. Basınçlı elek sepeti. hamurdan yapılan. Baca gazı arıtma. kullanılan bir kimyasal. Karalama kâğıdı. Elek döküntüleri. İpek baskı. Kupramonyum Screenings Board. Elek artığı. Elek. için katlama yerlerinin önceden izle belirlenmesi. Scoring. El işi fotoğraf albümü. ambalaj kâğıdı. Screw Compressor. Screening. Elek döküntü kâğıdı. Scrapbook. Elyaf bağlanma testi. Kuşe hamurunu. Vidalı kompresör. Hamur içindeki yabancı esnek Scuff Resistance. Elekten geçemeyen bilinmektedir. yapılan el işi fotoğraf albümü. (2) İkinci Scuffing. kıvrılmasını sağlar. Scrap. Kâğıttaki elyafların kullanılır. Screw Chip Feeder. Scope List. Baca gazını temizleyen Scrap in Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ göstergesidir. Teslimat kapsamı. Bobin içi ıskarta. Selülozu Rayon ve selofan yapımı için eritmede ambalajlamada kullanılan. Kâğıt ürünleri hidroksit. Screen Basket. Döküntü kartonu. Bir diğer yöntem Kanada serbestliği olarak Screenings. Havlanma. Rejek. Eleme. Bu işlem kartonun kırılmadan düzgün kullanılan pres. Elek bölgesi. Bobin içine sarım sırasında sistem. Pilyajdan kopma. Pilyaj bıçağı. arıtma çamurlarını ve yüksek basınçlı fıskiye sularını basmak için Scott Bond. kaba kâğıtlar. Bez takviyeli temizlik kâğıtları. hamuru veya yonga sevke etmeye yarayan helezon taşıyıcı. Internal Scribbling Paper. Sürtünme direnci. Short Span Compressive Test) elek sepeti. Screen Room. Screen. karşısında gösterdikleri direnç. Kapsam. Scrubbing. (ISO 5267/2). Kısa mesafede selüloz Score Cutter. Screw Pump. kırılmayı önlemek eleklerin bulunduğu alan. Kâğıt hamuru teslimatla ilgili liste. Pilyajdan çatlama. SCT. Sıkma presi. Basınçlı elek. Spek dışı mal. Serigrafi. girmiş kâğıt parçası. Katlama yerlerinde pilyaj bıçağıyla Screw Press.

Sülfat Sectional Linen Finish. biyolojik arıtma işlemleri. Secondary Treatment. Kurutma oluşturan pres. Kâğıt bobinlerini veya toplarını kalite kâğıtlar. Kâğıt veya kartonun Secondary Colors. Seal Pit. Single Shaft Line). birleştirme işlemi. Line Shaft Drive. imalat kusuru olmayan fakat düşük fiyatla satılabilen kâğıtlar. İkinci hamur kasası. Sargılık kâğıtlar. Dikiş fitili. krepleme. Secondary Wastewater Treatment. makinesini döndüren tahrik grubunun. Karbon kâğıdıyla kararlılığı düzenleyen/oturtan vals. Eksiz vitrin kâğıdı. (Eş anlamlı. talep edilmediği için depolarda kalan. Cooling ikinci ve üçüncü kopyaları elde etmek için kullanılan pelür Roll) kâğıtları. kanalı ve buna bağlı Secondary Headbox. renklerden ikisinin karışımıyla elde edilen renkler. Kâğıt ip. sızdırmazlık tankları. Bez deseni izi verilmiş kâğıt. Fon kâğıdı. (Eş anlamlı. (2) İkinci Seasoning. sarı ve mavi yapıştırma sonrası geçirgenlik özelliği. kasası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sealability. Profil dengeleme valsi. Vakum pompalarında Secondary Fibers. Son çöktürme havuzu. Sızdırmazlık bandı. Ambalaj kâğıtları. Secondary Seamless Display Paper. kâğıt. Multi Sectional Drive. Dikiş ipi. kâğıt makinesinde üretim sırasında Sealing Wrapper. salmastra suyu olarak kullanılan suyun. Sealing Papers. Dikişsiz. İkincil bağlanma kuvvetleri. Bölünmüş makine tahriki. (Eş anlamlı. Kırmızı. (2) Uzun Secondary Wall. Sargılık kâğıtlar. Döşemecilikte kullanılan Kraft Seconds. Secondary Clarifier. Halka suyu. Sekonder arıtma. Salmastra suyu deposu. Seal Water. Kâğıt arasındaki ısıtıcı sistemden geçen likör. çıkmışlardır. Bunlar motorlar. redüktörler. Retree Papers) atmosferik ortam koşullarına getirme. Üçlü pres grubunda ikinci nipi Seat Roll. (Bakınız. Şartlandırma. Secondery Pulp. Çeşitli nedenlerle kâğıdından yapılma bükümlü ip. Soğutma valsi. İkincil hücre duvarı. İkincil elyaflar. Üretim sırasında ortaya (vakumun kırılmaması) için verilen su. İki katlı kâğıt üretiminde üst eleğe hizmet eden Seal Tank. (1) Borularda çekme yöntemiyle sonra yapılan. Seaming Cord. Kâğıdı ıslatılarak pres valsleri arasında krepleme. İkincil hamur. Hücre duvarının elekte dikiş yapılmadan. gövdede ek yeri bulunmadan yapılan üretim. her bölüm ve grup Secondary Bonding Forces. Üst hamur deposu. Katı maddeleri kabaca ayıran birincil arıtma işlemlerinden Seamless. (Bakınız. olmaktadır. Hurda kâğıt elyafı. Vakum pompalarında. Machine Drive. çıkan döküntüler kadar hurda kâğıttan elde edilen Seam. İkinci pres. İkincil arıtma. Makine dışında Sealing Tape. Second Pres. görünmeyen şekilde yapılan daha Elyafsı ve selülozu oluşturan kısmı. kazanında siyah likör pompası ile siyah likör düzeleri Sectional Drive. Secondary Black Liquor. Vakum seperatör. Sızdırmazlık özelliği. (1) Kombine artığı kâğıtlar. Kutulardaki zımbalı ek yeri. Sızdırmazlık suyu. İkinci el makine. için ayrı ayrı olması. Line Shaft’a alternatif olarak ortaya kuvvetleri. Secondary Fibers). İkincil renkler. Masuraya rulo yapılarak satılan vitrin döşemede kullanılan Treatment). Dikiş. pompa içine sızdırmazlık sağlaması Secondary Stock. Ambalaj kâğıtları. 237 . şaftlar ve Atomları birbirine bağlayan daha düşük enerjili bağlanma kaplinlerden oluşur. Secondery Creeping. Vakum ayaklarındaki hamur kasası. İkincil siyah likör. selülozlar. Gerçek krepleme. İkinci nüsha kâğıtları. Second Hand Machine. İkincil krepleme. Seaming Cord. bölümü silindirleri sonuna eklenen içine su verilerek rutubet profilinin düzgün yayılmasını ve bu sayede boyutsal Second Sheets.

Çökelen katı madde konsantrasyonu. Beyazlığı suda eriyen tıbbi toz ilacı sarmada kullanılan mavi ve beyaz (Brightness) orta derecede olan selülozlar. Self Adhesive Paper) örneklemede su içinde birbiriyle bağ yaparak tabanda Self Sealing Wrapper. İlaç ambalaj kâğıdı. Satın Sediment Concentration. Vendor) sızdırmaz. Kendinden yapışkanlı kâğıt. (Bakınız. değeri. çok dayanıklı yazı kâğıtları üretilen açıklığına göre akışın lineer hale getirildiği küresel vana. (Eş anlamlı. Arıtma Self Cover. Doğal tutkallama. Bir Self Sealing Paper. Çökeltme. Yapışkan kısım kullanım anına kadar bir yağlı kâğıtla Sedimentation. Elyafların uzunluğuna ve cinsine bağlı olan katı madde Self Sizing. konsantrasyonu. Açma ortamda pişirildiği için. yapışabilen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sectional Linen Finish. Pamuk gibi tohumu korumak neopren kaplı. ıslatılamayan parçacıkların yüzdürmeyle ayrıştırılması işlemi. kaplaması olan valsler. Seçme kıstası. Satıcı. Selection. Seidlitz Paper. kâğıdı kolayca kaydırabilen yapıda için bir selüloz yatağı oluşturan bitkiler. Mikro gözenekli. Self Colored. Yapışmaz vals. Fide kâğıdı. Yarı kimyasal selüloz kartonu. Tohum elyaflar. maddelerin çökeltilmesi. Bir Genellikle oluklu kâğıtları. Arıtma sistemlerinde katı kapalı tutulur. Security Papers. sırtı tutkallı etiket ve çıkarma kâğıtları. V yarıklı küresel vana. Tohum torba kâğıdı. Seçici yüzdürme. Güvenlik kâğıtları. (Eş fideleri çimlendirmek için kullanılan. içindeki farklı yüzey özelliklerine sahip. Sediment. Seed Germinating Paper. Seed Fibers. Kendi ürettiği enerji. tür kâğıda basılmış kitap. Çökelti. Semichemical Board. İki keten Selective Control. Her iki tarafına da tutkal uygulanmış ve basınçla Sediment Value. Hurda kâğıtta cinse göre ayırma. Çökelti yoğunluğu. safihayı oluşturan elyafların minimum yoğunluk değeri. içinde Seller. edilmesi. Kendinden yapışan ambalaj kâğıdı. emici olduğu halde su anlamlı. Semialkaline Pulp (SAP). Self Skinnig Rolls. 238 . Sediment alınmadan bir işletmenin kendi tesisinde ürettiği enerji. Yarı alkali selüloz. Çok dayanıklı ve kendiliğinden artmasıyla gelişen durum. Hafif alkali Segmented Ball Valve. Kendinden kapaklı. Sedimentation Tank. Tutkal kullanılmadığı halde. Seçme ölçütü. Pek çok kontrol cihazının desenli kâğıdın arasına konulan düz kâğıdın baskı tek bir değişkeni. oluklu kâğıtları. örnekte belirli özellikte olanları ayırma. Kontratlarda mal veya hizmet satan taraf. Seçme. Milimetrik kâğıt. Güvenlik alarmları. Kısmi keten desenli. (hidrofobik) Security Alarms. Self Generated Energy. Doğal renkli. Baskıyla Paper). Kendi renginde. Yarı kimyasal Selection Criteria. Çökeltme tankı. Kapağı ve yaprakları ayni sistemlerinde katı maddelerin çökeltildiği havuz. Semichemical Corrugating Material. üretimden sonra kâğıdın dayanımının zaman içinde Seed Bag Paper. Dibe çökmüş. Selective Floatation. Çökelme değeri. kâğıt. Seidlitz tozu denilen ve Semibleached Pulp. Yarı ağartılmış selüloz. Katı madde değeri. Süperkalenderlenmiş bir kâğıt türü. Seçici kontrol. sülfit selülozları. yapışabilen ambalaj kâğıtları. çeşitli aralık değerlerinde kontrol ettiği silindirleri arasından geçirilerek hafif keten deseni elde kontrol sistemi. mavi renkli dayanıklı kâğıt. Hamurdan elyaf Sectional Paper. Seralarda. Sedimentation Basin. Çökeltme havuzu. Safety Self Adhesive Paper.

Sensitized). İçinde %5 den fazla Setoff. ve gerilmesi tam kreplemeye göre daha az olan düşük Chelating Agents. Hassas yüzeyli. Anlaşmazlıkların halli. Yarı dağınık gözenekli olarak hazırlanmış süs kâğıdı. Yarı kimyasal selüloz Concurrent) üretim süreci. Sequestrants). mekanik selüloz bulunan selüloz harmanı veya ondan Set Point. SGW Pulping. Semichemical Pulp. Sert ağaçlar sınıfındandır. (Bakınız. gramajlı kâğıtlar. Settleable Solids. Semichemical Pulp) Sequestrants. egütör valsi ile elyafın daha yoğun 239 . Semi Open Centrifugal Pump Impeller. Sensitized Paper. Porous Woods) katlama çizgileri olan ve son anda kullanıma hazır hele Sensible Heat. tutmaya yarayan ve kontrolör üzerinden ayarlanan değer. Sensitized. Orta derecede Septate Fiber. Yarı halka gözenekli ağaçlar. Aynı renkte dalgalanma. Yarı kimyasal selüloz. Parçalı elyaf/lif. Sequestering Agents. (Bakınız. (ISO 5631) (Eş anlamlı. Semi Concentrated Black Liquor. Çukur yüzeyli şekillerle donatılmış. Bobin makinesinde yeni bir Semidull Finish. Yarı kimyasal yaklaşım sensörü gibi. Yarı Kreplenmiş temizlik kâğıdı. akış sensörü. Set değişimi. Basınç sensörü. Önem. Genellikle mavi kimyasalla ön işlemden geçmiş ve mekanik olarak renkli. Yarı açık Setting. (Eş anlamlı. Kıskaca alıcılar. Tam krep verilmemiş. Set değeri. Çeşitli Severity. Serpantin kâğıdı. Kâğıdın rengi. değiştirebilecek miktardaki ısı. kâğıtların tümü. Settlement of Disputes. Shade. Gölgeli fligran. Lignin içerisinde elyafın kimyasal pişirme işlemi sonunda. Semichemical Pulping Process. Ardışık. Shade Craft Watermark. sarıma başlama. Algılayıcı. Sert ağaçlar sınıfındandır. kumaş toplarının veya tekstil ürünlerinin arasında öğütülerek elde edilmiş selüloz. iyonların çevresini sararak ayıran ve onları kimyasal Semicrepe Tissue. Takmak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Semichemical Corrugating Medium. Semi Fine. Şerit şeklinde rulo Semi Diffuse Porous Woods. Yarı mat perdahlanmış. İkinci hamur kâğıt. mekanik selüloz. likör. (Karşıt anlamlı. (2) Takım. Hissedilen ısı. Katı madde oranı en az %50 olan siyah likör. Yerleştirmek. (Eş anlamlı. Folding Box). (Bakınız. Mekanik odun selülozu üretimi. seperatör olarak kullanılan düşük gramajlı kâğıtlar. Yarı konsantre siyah Chelating Agents). Işığa hassas Color) 2. Semi Diffuse Setup Box. Katlanır kutu. (Eş anlamlı. Durumun ciddiyeti. Porous Woods) Set Change. Semichemical Mechanical Pulp (SCMP). Işığa hassas kâğıt. Serpentine Paper. Çökelebilir katı maddeler. Sequential. Işığa hassas. ağaçlar. Süreç değişkenini istenilen değerde yapılmış kâğıt. Ayırıcı maddeler. Semi Ring Set. Kıskaçlayıcılar. öğütülen ve NSSC selülozu diye de anılan selülozlar. Renk. Vahamet. 1.Gölge. Çözelti içindeki Semicreped. santrifüj pompa fanı. (Eş anlamlı. mekanik olarak (CMP) tek parça yerine parçalı/bölünmüş yapıda olması. kimyasallarla yüzeyi ışığa karşı hassas hale getirilmiş kâğıt. Katlanır kâğıt bardak. Bir maddenin sıcaklığını getirilen kutular. ölçüleri algılayan elemanlar. Çeşitli süreç değişkenlerini veya oluklu kâğıtları. Fotoğraf ve ozalit kâğıtları gibi kâğıtlar. 100 oC nin üzerindeki sıcaklıkta Seperating Tissue. reaksiyon dışında tutan maddeler. Seperatör pelür kâğıdı. Sensitizing Papers. Semi Ring Porous Woods. Pasta kutusu türünde kesilmiş. Yarı Kreplenmiş. Setup Drinking Cup. Ofset. Ayarlama. Suyun kirecini tutan veya Genellikle peçetelerde tam kreplemeden yapılan ve uzaması ağartma sırasında demiri tutan maddeler gibi. Birbiri ardına yapılan. (1) Ayarlamak. Yarı kimyasal Sensor.

Sheet Fed Printing. yazısız kitap ve dergi kenar ıskartaları. (2) Safiha. Sürtünmeyle kıvam verme. Kalenderlenmiş kâğıt. Oluklu kasnak. Kâğıdın rengi. Döşeme kartonları. kartonlarıyla birlikte. Gövde hatası. Shear. Gölge izleri. Fişek kâğıdı. Boyanma. Sheet. (Eş Sheetage. Bunlara selüloz Sheet Lined. Tahrik mili. Safiha oluşumu. (3) Çeşitli Shading. (1) Yaprak. Boyama. Shaft Head. Sheeter. Rifayner bıçak Sheffield Porosity (Test). Shearing Strength. Raf kaplama kâğıdı. V Kayış kasnağı. birbirlerine eksenel olarak sürterek kaydırılması. (2) Makas yüzeyinin düzgünlüğünü. Baskı kalitesinin son derece iyi olduğu. Yaprak boyama. elde edilecek yaprak sayısı. 240 . Kuşe karışımında. Döşeme kâğıtları. Termal kâğıtlar gibi hassas kâğıtların Shearing. yüzeye hava akımı vererek ölçen Shear Force. Shell Flaw. (1) Sürtme. İnşaatlarda duvar Shell Paper. Fişek kâğıdı. Shavings. Mil başlığı. altında ve tavanda kullanılan döşemelik kartonlar. veya kartonu tahrip edecek. Couch Marks). Gövde. değişen başlık. kuruduğu gövde/kovan. Sürtünme dayanımı. Shadow Marks. Çivitle sarılığı kapatacak özelliklerde kâğıtların genel adı. Shade Reversion. (Eş anlamlı. halinde kesmek. Shelf Lining Paper. Sheffield gözenek (testi). Sarsma. Tek bir yaprak. Yanki silindirlerde kâğıdın açacak kuvvet. sürtünmesiyle oluşan kıvam artışı. Sürtünme gücü. yapraklar halinde yapılan baskı. Sheehan Rope. Kâğıt Sheet Lining. Sheave. Karıştırma sarıcıda kullanılan boş haldeki tampon makarası. Sayfa toplamı. Duvar. Sürtünme. Raf ömrü. Kıyıcı tip karıştırıcı. Ebat kesme. (2) Belirli ağırlıktaki kâğıdın/kartonun yüzey alanı. Kibrit karıştırmayla birlikte meydana gelen vizkozite artışı. Renk kaybı. Shell Packing Paper. kutularında olduğu gibi kaymalı kapağı olan kutu türü. Shade of Paper. Kesim artıkları. Shell and Slide Box. kâğıdı Shelf Paper. (1) Belirli ağırlıktaki bobinden anlamlı. (2) Mihver boru. 2) Boş tampon makarası. Kâğıt ağzının yaptığı işlem. geçirilmiş/yapıştırılmış. Arzani makas. Sheet Calendered.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ olarak toplanabildiği ve daha opak şekiller elde edilen Sheating Paper. Mal Shear Thickening. Sheating Boards. Sheeting. Kâğıt beslemeli rotogravür baskı. bağlandıktan sonra devre dışı olan sevk ipi sistemi. 1) Kovan. Öğütücüde birbirine bitişik iki elyafın kullanılmadan önceki ömür süresi. bir yöntem. İki parçayı birbirinden ayırma kuvveti. Matbaalarda ortaya çıkan. Shelf Life. sürterek ayrılmalarına yol Shell. Bobin makinelerinde mihver boruyu kavrayan ve çapları mihver boru çapına göre Sheet Fed Gravure. Shear Type Agitator. Kartondan sırt alternatifi elyaflar da denilmektedir. İnşaatlarda döşeme filigran türü. Biçme gücü. Kâğıt beslemeli baskı. Çekmeceli kutu. Çalkalama. Bobinden ebat kesen makine. tavan veya yüzeyinde tespit edilen hata. Karton sırt geçirilmiş. Sırt geçirme. Elyafı. Mil. (1) Şaft. Biçme. taban kaplaması. Raf kâğıdı. Tinting). Sürtme gücü. Kovan kâğıdı. Shake. Sarsak. Kovan kâğıdı. El yapımı kâğıt. Kâğıt formasyonu. Shaft. İnşaat döşeme kaplaması. Düşük hızlı makinelerde. elekte elyaf yerleşimini hızlandırmak için kullanılan sarsma Sheet Formation. onların altında kullanılan kâğıtlar. mekanizması. Shaker. Sheet Mold. Sürtünme. Sallama. Sifon valsi izleri. Sheehan sevk ipi sistemi. Raf kâğıdı. Elde kalıplanmış. (4) Ebat kesmek. Sürgülü kutu. Yanki silindirlerde gövde Sheating.

Short Grain. tonlarda elyaf parçası. Short Stock. yarıklar bulunan ve bant şeklinde pres valsi üzerine kâğıdın kururken. Elekte ve keçelerde temizlik amacıyla kendini gösteren iyi öğütülmemiş sarı-kahverengi arası kullanılan. Fıskiye. Extended Nip Press) daralması. (1) Şeffaf. 241 . Deri dâhil dilinmiş pelür kâğıdı. (2) Kalendere kadar Short Free Stock. kurutulması. Sipariş miktarından az stok kâğıt. Mekanik parçalayıcı. Konşimento ağırlığı. Shoe Press. gömleği düzgün gösteren Shot Shell Top Board. Shortening. süzülen suyun. parlak renkli elyaf topağı. Nakliye/Taşıma torbası. enine yönlerde sıkıştırılmaya karşı mukavemeti Shipping Weight. Pazar torba kâğıdı. Shutdown. Short Circulation. Pabuç pres. Pazar torbası/çantası. 15 mm lik bir kâğıt Rutubet azalması nedeniyle ağırlık değişmesi kabul şeridini 0. Şönt direnç. (1) Büzülme. Düğüm. Kısaltma. Öğütüldüğü için kısalmış elyaf. Shipping Documents. Pabuç pres vals gömleği. Düğüm. Shredded Tissue. Kartondan nakliye kutusu. Işık geçirgen. 907 kg. Öğütücüde elyaf boylarını kısaltma. Bill of Lading) (2) Sert ağaçların elyafı. durması/kapanması. çeşitli artıkların öğütülmesiyle elde edilen karton. Tüfek tapası kartonu. Daralma. Shot Shell Tube Paper. Nipi genişletilmiş pres. Shredder. Nakliye ağırlığı. Shive. Shopping Bag Paper. kâğıtta baskı sırasında ölçünün daralması. Shoe Counter Stock. Shreds. Vardiya. belirlemekte kullanılan test yöntemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shift. Fabrikanın belirli bir süre için Shops. hamuru. Kesme vanası. Koli. Kısa döngü. Üzerinde Shrinkage. Fabrika içindeki çeşitli alanlar. Selüloz üretiminde. Kısa elyaf. Üretim sırasında. Ayakkabı iç taban kartonu. Contract) Shopping Bag. (1) Selüloz topağı. (Bakınız. İrsaliye ağırlığı. SCT. Torbalık Kraft kâğıdı. eninde meydana gelen daralma. (2) Ebat geçirilen sentetik gömlek. Taşıma işleri amacıyla kullanılan gren yönünde olması. Kâğıt yüzeyinde Shower. Testlayner veya fluting kâğıtta. Dilinmiş kâğıt parçaları. Tekstilcilerce kullanılan Short Ton. Dar aralıkta Shipping Sack. Fişek kâğıdı. edilebilir düzeyde (% 01) olmalıdır. (Bakınız. karton kutular. Daralma. tam Short Fiber.7 mm aralıkta ölçmeye çalışır. Short Sheets. Shoe Board). Gren yönü kısa kenar. Short Span Compressive Test. Amortisör. Hurda kâğıt parçalayıcı. Shipping Container. Kısa elyaflı ağaçların selülozu. (1) Kısa elyaf. boyuna ve Shipping Sack Kraft Paper. Shoe Press Sleeve. Salpa. karton. kâğıt üzerine konulan basılmamış bir kâğıdın üzerinde Shock Drying. Kısa elyaf. Shiner. Kıymık. Shopper Riegler. Şok kurutma. Shunt. Ambalajlamada dolgu olarak kullanılan Shoe Board. Gömlek içi kartonu. Kısa ve serbestliği yüksek selüloz gelen ve ezilebilen herhangi topaklaşmış madde. Konşimento. Kâğıt torba. Show Through. Shirt Board. Metric Ton) gömlek paketlemede kullanılan. 2000 Libre. (Eş anlamlı. Kâğıt makinesinde elekten Shute off Valve. Açılmamış elyaf. Matbaa artıkları. (2) Basılmış bir Shock Absorber. Kâğıdın kuruma sırasında en kaybederek anlamlı. Grain Short). Schopper Riegler). basınçlı su fıskiyeleri. Şok emici. (Eş Shrink. pişmemiş. (Eş anlamlı. Safihanın aşırı sıcaklıkla ölçülen mürekkep yoğunluğu. hamur kasasına verilecek hamuru sulandırmak için kullanılması. Sevk irsaliyesi. (Eş anlamlı. sıkıştırma testi. Duruş. (Bakınız. Bir kâğıtta kısa kenarın Oluklu mukavva kutu.

kolilerini paketleme kâğıdı. İşaret ve ikaz levhaları. Side. çok dar. (1) Eksoz susturucusu. Metallerde fosfor aramak için bulunan belirli sayfalardan oluşan bölüm. havada kullanılan suya dirençli basılı ilan ve uyarı kâğıtları. Side Relief. Silver Wrapping Paper. Taklit gazete kâğıdı ölçüsüne getirmek için yapılan kenar kesimi. (2) Yaş kenar ıskartası. çeşitli göz büyüklüğündeki eleklerle yapılan analiz. (SiO2). Silver Tissue). Silencer. Safihanın elek güvenlik kâğıtları. Gümüş etiket kâğıdı. kullanılan test kâğıdı. Silisyum dioksit. Silicone Coated Paper. Paper). Elek analizi. İpekli güvenlik kâğıdı. ve keçe tarafları. Gümüş nitrat Signature. diğer isim. İçyapısında saptırma plakaları bulunduğundan SIC (Standard Industrial Classification). Kâğıdın tampondan bobine. balelerde programların basıldığı veya müzik eserlerinin (2) Kenar ıskartası. (Eş anlamlı. Side Entry Mixer. Silica. Yonga büyüklüğünü elekle test etme. Poster kâğıdı. (1) Kombine artığı bobin. Odun selülozunda rejek formları. Elekte su jetiyle kenar kesimi kâğıtların yerine kullanılmaktadır. kesimi canlı performansında notaların basıldığı ses çıkarmayan. Sienna. üretiminde ise keçe tarafı veya elek tarafı denilmektedir. (1) Kombina artığı bobin. Susturucu. Her iki yüzü de Side Run. Silver Tissue. taleplerine göre kesilmesi sırasında ortaya çıkan dar enli Bir türü inşaatlarda su yalıtımı amacıyla zift kaplanmış bobin. Silicate. Silk Screen Paper. Taraf. Gümüş pelürü. sargılık pelür kâğıdı. Gümüş nitrat kâğıdı. Silver Nitrate Paper. Kâğıt Silent Paper. endüstriyel sınıflandırma. Side Run News. Yandan girişli karıştırıcı. Gümüş posta kâğıdı. kesafetini arttırmak için kullanılan elek. Warp Wire). Kartondan yapılmış ve basılmış. Teksif eleği. Noiseless Paper). Sessiz kâğıt. Gazete kâğıdı kenar ıskartası. sırasında ortaya çıkan. Boz. yara sırasında verilen kenar ıskartası. Gri renkli posta Sieve Test. Silk Wrapper. şerit şeklindeki kesim yumuşak dokulu. Silikonlu kâğıt. bulunan ve içerinin gözlendiği cam açıklık. Taraflar. Kapalı kapların üzerinde etiket kâğıdı. Cam suyu. Matbaacılıkta buna Silent Program Paper. (2) Vakum Bir dokuma atkı ve çözgülerden (Warp Wire) meydana sisteminde su seperatörü olarak kullanılan tanklara verilen gelir. gramajlı kâğıtlar. Side Run). Yan tahliye. bantlarının ve etiketlerin alt kâğıtları diğer örneklerdir. Koyu kahverengi. 242 . Fırın kâğıtları. Gözetleme camı. Atkı. İçinde Sign Paper. Silicated Paper. İşaret levhası. Kitap veya dergide. Serigrafi kâğıdı. İmza bölümü. Gümüşün kararmasını çeşitli uyarı levhaları. Standart Silk Protection Paper. Silver Label Paper. Gümüş renkli Sight Glass. (Eş anlamlı. yandan bağlanan karıştırıcı. Silver Express. (Eş anlamlı. İpek ambalaj kâğıdı. Cam suyu ile kaplanmış kâğıt. Noiseless ıskartası. Blöf. Bir tarafı tamamen beyaz renkli. Demir hidrat rengi. Alüminyum folyo kaplı veya boyalı kâğıt. edilmemesi için hamuruna ipek iplik parçaları karıştırılmış Sides. Farklı elyaf boylarının ipek kumaşları sarmada kullanılan dupleks kâğıtlar. Açık kimyasal bulunmayan hamurla üretilir. kâğıdın doğru veya yanlış tarafı da denilmektedir. Kâğıdın alt ve üst tarafları. Silikat. Silisyum dioksit ve onun çeşitli Side Hill Decker. İçinde silisyum bulunduran bileşikler. Kâğıdın üst veya alt tarafı. Opera ve Side Cut. Sign Board. (Bakınız. Ses çıkarmaz kâğıt. Kâğıdın müşteri silikonla kaplanarak su geçirimsizliği sağlanmış kâğıtlar. Elekte kumaşın enine doğru olan ipleri. Sessiz program kâğıdı. Büte duvarına Kâğıtta sodyum silikat. İpek baskı kâğıdı. Elek testi. baş kısımda emdirilmiş test kâğıdı. (Bakınız. oranlarını belirleyen. Standart susturucu gibi de çalışmaktadır. diğer tarafı mavi veya yeşil olarak üretilen ve Sieve Analysis. Silent Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shute Wire. önlemek için kullanılan.

Sadece bir kez. Bir kâğıdın veya kartonun iki Yanlış kullanılmakla birlikte Yanki silindirli makine. son derece hızlı makinelerde kullanılan Single Sheet Cut. daha da düşürülmesinde kullanılan sulandırma yöntemi. Masa üstü kollu kâğıt Kâğıt makinesinde tek bir şaft üzerine dizili çeşitli çaplarda makası. üretim sırasında sıcaklıkla birbirine bağlanması. Sifon. İki farklı hamur Single White Vat Lined Chipboard. (2) Single Sheet Tickness. Tek yüzlü rulo oluklu mukavva. Katmanlı layner. Single Coated. farklı keçelere geçiş yapmadan. olarak üretilmiş kâğıtlar. keçelerin kullanılmasının Drive. Ek 4). Sintering. kurutma. Single Faced Roll. Sisal bitkisi. çok hızlı kâğıt (Bakınız. Silindir makinede tek kullanılarak silindir makinede çok katlı olarak üretilmiş katlı üretilmiş karton. İki valsten oluşan Sisal. Simplex Cutter. Bir Japon kâğıdı türü. Single Motor Paper Machine Drive. mümkün olmadığı. tropikal bir bitki. Kâğıt makinesinde tek katmanlı amaçlı kullanılan fazla parlak olmayan bir kâğıt türü. Kâğıt makası. 243 . (Bakınız. Single Cylinder Machine. bir yüze Single Sheet Method. Palmiye türü. Tek hat şeması. (Bakınız. Tek şaftlı tahrik sistemi. sağlıklı üretim sağlaması Kapasitesi çok fazla olduğundan verimsizliğe neden nedeniyle geliştirilmiştir. pompa. safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki Single Grade Machine. Tek nipli pres valsleri. Single Nip Rolls. Tek katlı ve dupleks mukavva. Single Log Barker. Düşük kesafet değerli hamurun kesafetinin Single Stack Calender. Sinterleşme. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Single Tier Dryer. Kâğıt hamuruna katılan şap ve Single Line Diagram. Mass Deacidification). Basit çevrim. Bölünmüş makine tahriki daha sonra ortaya çıkmıştır. reçinenin. İz keçeleriyle verilen izleri taklit etmek için. Tek sıra silindirli kurutma. İmitasyon keçe izi. Single Faced Corrugated Board. Tekli kesim. karton. Simili kâğıdı. Single Lined Board. Tek motorlu makine SIS (Standardiserinskomissionen i Sverige). Calender Stack). Bir yaprak veya her iki yüze kuşe kaplaması yapılmış. Tek katlı. Atık ısıdan yaralanmadan dışında pek çok kâğıdın genel özelliği. (1) Yuvarlak elekli makine. makinelerinde. Tek kademeli hamur sulandırma. Tek yüzlü oluklu Single Thick Cover. Oluklu kutuların dış yüz kartonları Simple Cycle. Bir bobinden her seferinde izli pres valsleriyle verilmiş izler. Tek yaprak yöntemi. anlamdadır. yapılan enerji üretimi. Sectional Machine Drive). Single Line Shaft Drive) Standartlar Komisyonu. Tek tür kâğıt üreten makine. tek bir yaprak halinde yapılan kâğıt kesim yöntemi. Tek katlı kuşe. kâğıda uygulanan asitsizleştirme işlemi. Çekişsiz Kesilmeden rulo halinde sarılmış tek yüzlü oluklu mukavva. Tek kat kapak. Combined Cycle) Single Shaft Line Machine Drive. Kütük kabuklarını Siphon. Ek 4). Yüksek kesafetlerde iki kademeli sulandırma yöntemi Single Stage Centrifugal Pump. İsviçre tahriği. Tek nipli kalender. kasnaklarla tüm grupları tahrik etme. olmayan kitap kapağı. Tekli kabuk soyucu. Machine Simulated Felt Mark. Single Dilution of Stock. Bu tür kurutma tasarımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Simili Paper. bir pres. yüzeyi arasındaki kalınlık. düzenek. (Eş anlamlı. (Bakınız. (Bakınız. “No Draw Drier” ile aynı olmaması için tek tür kâğıt üreten hızlı ve büyük makine. Kurutma silindirleri içindeki kondensatı alan teker teker soyan makine. Tek kademeli salyangoz kullanılır. Yazı Single Ply. (Bakınız.

4 tekerli yüksekliği ayarlanabilir sehpa. maddelerde iş güvenliği amacıyla yasaklanan doğrudan deri nişasta. yöntemi tutkallama için kullanılan tutkal teknesi. (Bakınız. (1) Saha. ölçülmesi. mürekkebin kâğıda geçmemesine ve kâğıt yüzeyinde kurumamasına yol açar. Altı sigma. Cetvel ağzından çıkan hamurun elek yapraklarını nakliye sırasında bantlamak için kullanılan çok üzerinde yanlara doğru hareketi. Sisal ve palmiye türü bitkilerin Skating. Size Pick up. İnce kaplama kâğıdı. Yüzey kaplaması sırasında. daldırma Slack Roll. Tutkal çökeltici. Kurutma kısmında kâğıtta Size Precipitant. Az derecede Sizing. Yüzey tutkallamada. Tutkallama hızlandırıcıları. Atlamalı kaplama. (2) Ölçü. Kâğıtta hamur halde ve yüzeyde kaplama Skin Contact. Tutkallı ve Skipped Coating. (1) Tutkal. Yüzey tutkalı uygulaması düzeltme. Size Tub. yüzey tutkallı kâğıt. Deri parşömen. Kâğıt ebatları. Kâğıt makinesinde görülen şeffaf lekeler. gerilen safihayı. Gevşek sarılmış bobin. İç veya yüzey tutkallama. Gevşetme. Site. (2) yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. Sized and Supercalendered. Yerel imkânlar. bulunmaktadır. su/mürekkep emme özelliğini kontrol eder. Tutkal teknesi. Tutkal tutunumu. Mordan maddeler. Slack Edges. öndeki gruplara hız vererek Size Specks. Skid. matbaada kâğıt üzerinde mürekkebin Sizing Accelerators. AKD nin dağılmasına ve tozlaşmaya neden olur. sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması. (2) Makinenin bulunduğu yer veya bölge. Kâğıdın su emiciliği kaplanmadan geçilmesi. Tutkal lekeleri. ayarlanmış. Slack Take out. sırasında tutkal topaklaşması nedeniyle. hayvansal zamklar. Film kaplama. Kâğıda yüzey tutkalı uygulamak kâğıdın kendi ağırlığı ile sarkması. iyileştirilmesi ve kontrolü için Skim. Yüzey tutkalı (nişasta tutkalı) kâğıt yüzeyindeki gözenekleri presle tutkal doldurma işlemidir. Gevşek. Katlanma. Eskiz kâğıdı. Site Facilities. Size. lateks. Kâğıt meydana gelen sarkma. Kâğıt makinesinde Sizes of Paper. Skim). Zayıf tutkallı kâğıtlar. Bazı kimyasal şeklinde kullanılan tutkal. kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim Skin. bazı bölgelerin Sized Paper. Tutkal pres. analiz edilmesi. Sarkıtma. Germe. kâğıdın olmayan. Slacked Sized. Take up) şap ve benzeri kimyasallar. Kızaklı taşıyıcı. gevşeyen veya sarkan safihayı. Bunlar arasında. Skin Coat. Operasyonlarda mükemmelliğin çekici türü. selüloza tutunumunu hızlandıran maddeler. öndeki grubun hızını düşürerek düzeltme. Gevşek kenarlı. (Eş anlamlı. Size Press. Slack Sized Papers. Yüzey kaplama işlemi sırasında. 244 . Aşırı tutkallama ise. Yüzey tutkalı yeterli düzeyde Bu işlem kâğıt yüzeyini düzgünleştirirken. Slabbing. El arabası. reçine-şap. Süperkalenderlenmiş kâğıtlar. (HCO3-). Sarkmayı alma. Karton levha. Ebat. güçlü yapışkan bant. stratejisi. Sekmeli kaplama. Slack. Kayma. Genellikle ofset Ölçülendirme. ASA teması. Deri teması. Kütükleri çekmede kullanılan bir Six Sigma. Slack hamuruna katılan ve tutkalın elyafa tutunumunu sağlayan. Az tutkallı. Dokunma. Karalama kâğıdı. Kâğıdın katlanması. için kullanılan donanım. Slack Take out. jöleler. Gevşeme. Tutkallı kâğıt. Yüzey tutkalı yapılmaması. baskıya uygun yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. Sketching Paper. Skidder.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sisal Tape: Sisal bandı. (1) Tutkallama. Skillet. AKD. Mukavva. kâğıt yüzeyinde Slack Take up. Skin Parchment.

Çekmeceli kutu. Cetvel ağzı izleri. Bobin haldeki kâğıdı. (2) Asenkron motorlarda ise senkron hızla Slice Lip. (Eş anlamlı. 245 . Şlaym önleyici/öldürücü. Bıçak kesimiyle Slide Box. hamur kasası Slippage. Kâğıt beyaz suyundaki Şlaym havayla kurutma. Cetvel ağzının ayarlanabilen gerçek hız arasındaki farkı belirtir. (Eş nedeniyle oluşan. Slide Angle. Dilici kenarı. Slitter. Hamurla birlikte köpük şeklinde Slender Fibers. ifade eder. mikrometresi olan krikolar. Dilici tozu. Bu oran elyaf kimyasal. Slipped Roll. Şlaym. dönüşmüş delik. Mikron cinsinden Slimicide. hamurun düzgün akışını sağlayan açıklık. Hamur yapraktan sonra araya konulan kâğıt. Şlaym birikintisi. Ara kartonu. Kâğıt makinesinde. Cetvel ağzı ayar krikosu. Slime Control. Slime Toxicants. hacim kaplamasına rağmen. Slime Deposits. Baskı sırasında. Cetvel ağzı dudağı. Kireç söndürme. (1) Fren balatalarında fiziksel kaymayı çıkışında. İnce hücre geldiği için. Hamur Slip Sheet Paper. bu nedenle her Slice Setback Jacks. kenar kesimi yapılır. Slimicide) Slenderness Ratio. (Deckle Edge). Bıçak kenarı. Kâğıt tampondan bobin haline getirilirken. bozuk profilli safiha görünüşü. Hamur ve su sisteminde. Hamur sisteminde Slaking. (2) Kâğıt parçası. Çatı kaplama kâğıdı. dudağı. Vals gömleği. içindeki yükle birlikte ölçülen kayma direnci. Şlaym lekesi. Ara kâğıdı. Slime Spots. Kazanda alta dökülen cürufları bakteri oluşumunu kontrol altına almak. Slime. kurumamış kasası üst dudağını indirip kaldıran ana kriko. Telescoped) Slice Opening Jack. bakteri adacığı. Slice. ebatlı rulolar haline getiren döner bıçaklı makine. Kibrit kutusu oluşan kenar. Cetvel ağzı. anlamlı. eğimli yüzeyde sürtünme kuvvetini yenerek. Sürgülü hamur vanası. Kâğıdı çitalara asıp sıcak Slime Holes. Mikrop öldürücü bir elyaf uzunluğunun elyaf çapına oranı. Genellikle pabuç pres valsi bulundurmaz. Düz perdah. esnekliğinin veya elyafın dövülebilir olmasının Slip. mürekkebin diğer kâğıda geçmesini önleyen. sönmüş kireç {Ca(OH)2} elde etme. Slime). Kayma açısı. Tampondaki kâğıt kenarı. Zayıf elyaflar. Cetvel ağzının yanlış ayarı ek yerinden veya mihver borudan kaymış kâğıt bobini. kâğıtta görülen. Cetvel ağzı ayar krikoları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slaker. kasası üst dudağını lokal olarak indirip kaldıran ayar Slip Sheet Board. Dilme işlemi sırasında. saçaklı görünür. Şlaym deliği. Bitümlü kâğıt. maddeler. başlama açısı. Sürgülü kutu. Kayma direnci. Şlaym öldürücü. Şlaym bakteri adacığı olduğundan. kenarları kahverengiye Slaters Paper. Slandernes oranı. kaygan yapıda. Slat Drying. çerçeve kenarıdır şeklindeki sürgülü kutular. Çitalı kurutma. su dolu tekne. bünyesinde sağlıklı elyaf Sleeve. (Göbekten) kaymış bobin. içinde toplayan. Slitter Edges. Bir kolinin/kutunun düzgün görünümdedir. (Bakınız. oluşumu nedeniyle. Şlaym kontrolü. Slice Marks. delik yerine leke bırakan Şlaym izi. Sıkı sarıldığı için. Kayma. kutu tabanının Slitter Dust. Kil ve su karışımı gibi yarı katı göstergesidir. Slag Tank. Cüruf teknesi. daha dar ve küçük Slick Finish. İnce elyaflar. Bu kesim bıçakla yapıldığından net ve Slide Resistance. Gömlek. gömleği. Kireç teknesi. Kireç söndürme tankı. (1) Sulu çömlekçi kili. Dilici. kaymaya bıçaklardan çıkan elyaf ve dolgu maddesi tozları. Su ile kireci (CaO) birleştirerek görülen. Bozunmuş elyaf tortusu. Oluklu kutularda. yeniden Slide Gate Valve. duvarı olan elyaflardır ve kâğıtta yoğun ve düzgün yüzey sağlarlar. Bu kenar su jeti ile kesildiğinden.

Smashed Bulk. (2) Su kazanma fırınının altına konulan kimyasal biriktirme tankı. Eleklerde bozulmasına karşı yenileyebilen sistemler ve teknolojiler. algılayarak bunları uyaran tarafından. Smooth. Odunun iyi pişirilip öğütülmemesi Slush. Islak hurda kâğıt. Dilici. Kuşe malzemesinin bir Pulperde ıslatılmış kâğıt. (1) Su tutunumu yüksek safiha. egütör valsiyle Sludge Dewatering Polymer. Kıymık. Slot. bağlayıcı. (Benzer. Su tutunumu yüksek olan hamur. Elekte çıkışına konulan ve kimyasalın alındığı soğutma ceketli kendini belli eden. Çamur susuzlaştırma verilmiş filigran türü. daha az hacimli nakledilebilir bir Slitter Winder. Smelt Spout. Kuşe kaplama “Sheeting” denilmektedir. Kullanım amacıyla istenilen ebada Sludge Thickening. Extrusion Coating). Makaron kâğıdı. Smelt Dissolving Tank. Pulperdeki hamur. Su süzülüşündeki ergimiş haldeki inorganik kimyasallar. Hamurlaştırma. Analysis and atlamasını önlemek için kullanılan ısıya dayanıklı kâğıtlar. Arasında hava Slot Width. (Eş anlamlı. Her tür getirilecek tampon üzerindeki kâğıt. Yavaşlık. Kâğıt hamuru. Ambalajın içindeki Slotted Container. yarıktan basınçla sıkılarak verildiği Kuşeleme yöntemi. Preslenmiş kâğıt destesi. kullanıma hazır hamur. Kimyasal geri kazanma fırını Slow Stock. Çamurdaki suyu azaltan polimer. çamurun suyunu alarak. Düz. Slitter). pompalanabilir hamurlar. Smart Packaging. Yarıklı Kuşeleme. Sludge Dewatering. Duman egzozu. Geri kazanma kazanından elde edilen. çevresel faktörleri. Sülfat geri Slow Sheet. Kâğıt yüzeyinin tamamını kaplayan. Dilinecek kâğıt. Kesafeti % 1 ile % 6 arasındaki nedeniyle. motorların stator ıslatarak hamur elde etme yarıklarına konulan ve iletkenlerden gövdeye elektrik Smart Technology (Self-Monitoring. Arıtmadan çıkan bıçaklar. Kullanıcı durumu. Smelt. getirerek bobin halinde dilme. Dikdörtgen görünümlü. katkı maddesi ilave edilmiş. ayrılan veya çökelen katı parçacıklardan oluşan çamur. Su tutunumu. yavaşlık. Tam suyunu azaltma. filigran. Arıtma çamuru. Kâğıt kesiminde bobin veya Sluicing Shower. mesafe. Perdahlanmış. Akıllı teknoloji. Pürüzsüz. (1) Kuşe hamuru. Sludge. Yuvarlak disk şeklindeki Sludge Handling. Serbestliğin (Freeness) tersi olan davranış biçimi. ihtiyaç halinde kutuya dönüştürülen. Slot Paper. Yarık. 246 . Dilme. Buna Slurry. Yarıklı elek sepeti. pigmentler ve sudan Slitting Paper. Yarıklı sepet. kullanılan yarıklı sepetler. Sliver. Dilici bıçakları. Çamur susuzlaştırma. Çamur aktarma/işleme. Dilinecek ve bobin halime oluşan düzgün karışım. Selüloz veya hurda kâğıdı. Selüloz fabrikasından kâğıt fabrikasına anlamlı. su ile Yüksek elektrik direnci nedeniyle. kesim ve ambalaj yapısı. pompalanan hamur. Baca. (Eş anlamlı. Slushed Paper Stock. Slowness. Kendini veri Slotted Basket. Yarıklı/Kırımlı koli/kutu. Presbant. Slushing. (2) Sulu hamur karışımı. Ergiyik. Slot Coating. Atık çamur koyulaştırma. Su arıtma sisteminde Smoke Stack. Kuşe çözeltisi. selülozda görülen sert parça.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slitter Knives. Ergiyik oluğu. su süzülümü geç olan kâğıt hamuru. oluk. Sepetli temizleyicilerde yarık aralığı. Reporting Technology). Ankuş kâğıdı. Elekte çıtalar arasındaki kalmayacak şekilde preslenmiş kâğıtlar. Slitting. Active Packaging) pilyaj yapılmış levhalar. yapıya kavuşturma işlemi. Yarık genişliği. Ergimiş kimyasal tankı. Laid) polimeri. amacıyla hazırlanmış kaolin. rulo yapmanın dışında ebat kesimi de yapılır. dar ve uzun yarıklar. tutunumu yüksek olan hamurdan yapılma kâğıt. Akıllı ambalajlama. (Eş Slushed Pulp. Balçık. Çamurun Smoothered/Smothered Watermarks. Yıkama fıskiyesi. Düz filigran.

Sodyum geri kazanma endeksi. Sabun. Kükürt oksitler. Düz yüzeyli. Sülfit bıraktığı izler. Çok basamaklı. (NaClO3). Sabun tutkalı. Düzelme. Kabarcıklanma. (Eş anlamlı. (NaClO2). (1) Sodyum karbonat. ölçülmektedir. Eski haline dönme. selülozu elde etmek için kullanılan bir tuz. Kostik çözeltisiyle yüzeyli kâğıt.Na2O cinsinde ifade veya dışında kullanılan ambalaj kâğıtları ve kartonları. talk minerali. Sodyum Hipoklorit. Sodyum kayıpları. (Na2S2O4). Alkali ortamda yıkanır ve son olarak Hipoklorit Sülfat sürecinde verilen toplam sodyumun çözülme oranı. Hava akımı veya optik yöntemlerle Soda Pulping. Perdahlı. Sodyum Bisülfit. Sodium Hydroxide. çıkışında veya egütör valsi çıkışında oluşan baloncukların Sodium Bisulfite.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Smooth Finish. Düzeltme presi. Sodyum hidroksit. Tuz. ilave edilir. Keçesiz ve safihayı Soda Pulp. Sodium Recovery. Yüksek sıcaklıkta. Soda klor süreci. Emme bölgesi. Soda külü. (2) Soda selülozu. Alkali selüloz sahip kâğıtlar. Selüloz ağartmada kullanılır. üretiminde sürece dengeyi sağlamak amacıyla ilave edilen her tür sodyumlu kimyasal madde. Soda selülozu. Hamur kasası cetvel ağzı pH ını kontrol etmek amacıyla kullanılan kimyasal. Yüzey düzgünlük testi. Sodyum klorit. Sonra klorlama Sodium Recovery Index. Snap. Smoothing Press. Soacking Zone (SZ). Sodyum aluminat. Soda haline dönmesi. (Na2O2). (Na2Al2O4). (Na2CO3). Ara kâğıdı. asitlerinin oluşturduğu sabunların kullanıldığı tutkallama. Ölçüm yöntemi için (ISO 879/-2/3 ve ISO Soda Straw Paper. geri kazanılan sodyum. Sodium Peroxide. Bükülen bir kâğıdın ilk Sodium Carbonate. kimyasal düzgünleştirmeye yarayan kurutma öncesi presi. Yüzey düzgünlüğü. Soap Wrapper. Smoothness Test. Sodyum tuzları ve reçine Sodium Hydrosulfite. Kâğıtta iç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. tuzu. Saman. Soap. SO2 (Sulfur Dioxide). Sabun paketlerinin içinde Sodium Loses. SOx (Sulfur Oxides). Soda Ash. Sabun kâğıdı. ağartılır. Sodyum takviyesi. külü. yapılır. Sodium Aluminate. Sodyum klorat. (1) Smut Sheet. olarak. Makaron kâğıdı. Sodyum Karbonat. Soda süreciyle selüloz üretimi. Kostik. Selüloz ağartmada kullanılan bir klor bileşiği. Sabun taşı. (NaHSO3). (3) Sodyum tuzlarının Na2O cinsinden ifade edilmiş hali. Steatite) Selüloz ağartmada kullanılan bir kimyasal madde. Güçlü bir oksitlendirici. Kalenderlenmiş Soda Process. Kâğıtta basım içim aranan selüloz. önce alkali ortamda bir ön işlemden geçer. Soap Size. Na2O eşdeğeri olarak Soda. Magnezyumca zengin bir Sodium Hypochlorite. Soda fırınında Soda Clorine Process. selüloz elde edilme süreci. Selüloz pişiricide Sodium Chloride. (NaCl). Sodium Chlorate. (2) Hamur Snailing. (NaOCl). Susuz sodyum karbonatın ticari adı. kostikle odunun parçalanması sonucu elde edilen Smoothness. edilen alkali süreçteki sodyum kayıpları. Talk taşı. (NaOH). Samanlı kâğıt. Yüksek elektriksel dirence Sodium Makeup. bazlarla yaptığı tuzlar. Sodyum peroksit. Uzun elyaflı kamış veya 5627) saman selülozundan elde edilen kâğıt. Sofra yongaların likörü emdiği ilk bölge. Sodyum hidrosülfit. Sodyum geri kazanma. Socket Paper. Doymuş veya doymamış yağ asitlerinin Sodium Chlorite. Soap Stone. Sodyum klorür. samandan selüloz hamuru elde edilen bir süreç. Soda prosesi/süreci. özelliklerden biri. Kükürt dioksit. 247 .

Yapıştırma olmayan mukavva. Cam suyu. Elektrik bobininin Soft Fold. siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Softwood Pulp. Sodium Thiosulfate. bir kerede. Sodyum sabunu. Gümüş bromid makine kalenderi. Soft White Shavings. Soda (Na2O) ile Silisyum Soft Roll. Yumuşak ağaç selülozu. Solution). (1) Sonuçta kâğıdın yumuşak Solid Bleached Sulphate (SBS). Som karton. Soft Calender. Kalın ağartılmış Bristol türleri. kaldıran elektronik yol verici. Yüzeyindeki dokunun sert oksidin (SiO2) yaptığı her orandaki bileşik. Düşük kaliteli. Sert ağaçların görece olarak yumuşak Solid Bleached Bristols. katlama. Solenoid Valve. Sodyum silikat. kaplamada kullanılan bir bileşik. manolya gibi geniş yapraklı ağaçlar. için. Photographic Paper. Sol. Bir kâğıt fabrikasının sattığı. bağlayıcı özelliklerine sahip olduğu için yardımcı Soft Flocs. Fazla baskı yapmayan Solar Bromide. Kâğıdı Soft Pulp. Yumuşak vals. kolay bağlayıcıya gerek duyurmayan bağlayıcı. Soft Cook. Yumuşak selüloz. (Bakınız. Solid Board. İğne yapraklılar ailesinden ve nedenlesülfat süreci denir. Sürece bu Softwood. yatak yağlamada kullanılan gresler. Elektrikli valf. Selüloz üretiminde deterjan Soft Sized. maddeler. dağılabilen Floklaşma türü. Yazılım. Matbaalarda Sodium Sulfate. uyandıran kimyasal maddeler. Kavak. Soft Nip Calendar. Sodyum tiyosülfat. (2) Su sertliğini gideren kartonu. (Eş anlamlı. olmamasından kaynaklanan yumuşak dokunuşlu vals. bozulmadan ebadının küçültülmesi. Tek bağlayıcı. kaplı. Yumuşaklık ağacın selülozu ile ilgili değildir. Kırılgan yapıda. (Bakınız. sodyum hidroksitle kullanılan bir kimyasal. Yumuşatıcı maddeler. Yumuşaklık. Kâğıt makinesini monte etmek yapılarak. Soft Hardwoods. Maket kartonu. Çok pişmiş selüloz. Base Plate). makinede üretilen kalın karton. Kâğıt keçe. Soft Nip Calender). Kraft sürecinde. Yumuşatıcı. Sodyum sülfit. suda çözünmeyen maddelerin çözünmesini Soft Starter. Mukavva. Kırmadan mıknatıslanma etkisiyle açılıp. tüketim kapasitesi fazlası enerji Softening Point. Kâğıt reçinelerinde Sole Binder. Software. Nakliye amacıyla büyük ebatlı kâğıdın rulo Sole Plate. Fazla Çam. Aşırı pişmiş odun selülozu. Softner. köknar türü iğne yapraklı ağaçlar. Soft. Yumuşama noktası. (NaS2O3). Rulo yapma. Bu tür ağaçlar daha Sodium Sulfide. Softening Agents. beton içinde bırakılan montaj plakası. Motoru zorlanmadan sağlar. katılan ve kâğıda dokunulduğunda yumuşaklık hissi Sold Energy. Yumuşak katlama. Birden fazla katmanlı Softness. selüloz üretiminde kullanılan ağaçlar. geç büyürler. (Na2SO4). Yumuşak yolverici. Sodyum sülfat. Yumuşak (kâğıt) . 248 . Sodyum sabun gresi. Çözelti. Beyaz matbaa artığı. Solar Chloride. Photographic Paper. Gümüş klorit kaplı. Softboard. kapanan valf. Kâğıt hamuruna siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. (Na2S). Sodium Soap Grease. kloru nötrleştirmede kullanılan bir tuz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sodium Silicate. Satılan enerji. Taban plakası. Yumuşak flok. Yüksek gramajlı matbuat kartonları. Softwood). Yumuşak nipli kalender. Temizlik kâğıtlarında aranan temel özellik. Kuşe çözeltisinde tüm yumuşama sıcaklığı. Yumuşak dokulu karton. Hardfold). Kâğıda dokunulduğunda hissedilen olarak. kenar kesimi sonunda çıkan beyaz kâğıt artıkları. yumuşaklık. Kuşeli beyaz sülfat olmasını sağlayan maddeler. Az tutkallı (kâğıt) işlevi görerek. Sodium Soap. Yumuşak kalender. olanları. Bakınız. (Eş anlamlı. Yumuşak ağaçlar.

Desorption). Elek veya egütör valsini asitle temizlemek. Asitle temizlemek. (Zıt anlamlı. Bir makinesinde üretilen dosya seperatör kartonu. Solubility Product. Atıkların belirleyen denge. Çözünebilirlik. Kâğıt hamuruna hurda kâğıtların. Kalın yalıtım kartonu. Kalın Bristol. Çözüngenlik. üretilen esmer sülfat kartonu. türlerine göre ayrılması ve ayıklanması. Soya fasulyesinin Solvent Sizing. Emilme. buharlaşır. Ayıklama. Çok katlı. Seçme. Kalın karton. Atık anlaması. veya selülozun belirlenmesi. ebat kâğıtların kusurlu olanlarının seçilmesi. Soot. makinede yüksek Soot Blower. üretildiği yerde cinsine ve türüne göre ayrılması. Ses seviyesi. Ekşi kâğıt. Tampon sesini dinleme. 249 . öğütülerek. Cam suyu. toplanmasını. (2) Karışık Solid Fraction. ayrılmasını. sistemi. Ses geçirgenliği. Çözünebilirlik dengesi. Kaynaktan alınan örnek. Katı atık yönetimi. Kurutma sırasında alkol uçarak madde. Ses aktarımı. Baca kurumu. Oransal olarak ifade (3) Bir tür içinde daha kaliteli özellikleri olan hurda kâğıdın edilirler. demetinin temasını kesmemek için boruların aralarını ve Solid Felt. Gürültü seviyesi. kazeinin bozulmasından dolayı ekşi koku yayan bir kâğıt. Görüntü analiz sihirbazı. Makinede çok katlı olarak bilinmektedir. Bir kerede. kartonu. Katı katkı maddeleri. Gözeneklerle ses emiliminin arttığı Solid Unbleached Sulphate Board. Sour Coated Paper. Bir ekipmanın değerlendirilmesini planlı bir şekilde ele alan yönetim çıkardığı sesin desibel cinsinden değeri. Solubility. Kazeinle kaplandığı için. Solid Wastes. katılan kalsit gibi kâğıt dışı maddeler. mikronun altında çapı olan lekeleri görmeye ve analiz Solid Waste Stream. Operatörün tampona elle vurarak sesini dinlemesi ve sarım sıkılığını Solid Waste Management. Kâğıt Sontara®. Sounding the Reel. kâğıt hamurunda küspesi. Katı atık akışı. işlenmesini. Sound Transmittivity. % 45 i protein ve kalan kısmı yarı selüloz olan tutkal olarak kullanılması. Sour. Sodyum silikat. Çözgenli tutkallama. Solvent Based. 10 maddeler. Kalın koli Sorting. Kâğıt Sound Absorption Coefficient. Solid Fiber Shipping Container Board. Solid Fiber Board. yağı alındıktan sonra geriye kalan kalan Reçinenin uçucu alkollerde çözünerek. Kazanlarda alevle boru gramajlı olarak üretilen Bristol. geri dönüşümünü ve kalanların Sound Level. Soya Flour/ Soybean Flour. Soya unu. kartonlara verilen ad. Source Sampling. Solid Index Bristol. Çok katlı endeks Bristol’ü. çözünme miktarını Source Seperation. Emme. üretimini. Tahta çerçeveli ambalaj. yapılan ambalaj türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solid Board Frame. Soluble Glass. Solid Bristol. Çözünecek madde ile sıvı arasında oluşan. Elyaftan yapılan patentli bir tür yığınının alt ve üstüne tahta levha veya palet kapatarak temizlik bezi. Genel olarak kalın Sorption. Solution. (1) Elle veya mekanik olarak. nakliyesini. etmeye yarayan bir video leke belirleme cihazı. ağartılmamış sülfat kartonu. Ses emilim katsayısı. Katı atıklar. maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir değer. Kaynağında ayırma. Elyafın veya kâğıdın su emmesi. Solventle çözülebilen. Kurum üfleyici. Solvent bazlı. Sontara®. bacanın içinde biriken kurumu üfleyen donanım. Kâğıt hamurundan çıkan katı Sorcerer Image Analyzer. Çözelti. Çözünmüş madde. Solventli tutkallama.

dispergerde. öğütücü bıçağındaki kesme düzgün yüzeyli veya gofrajlı kâğıt ve kartonlar. Specialities. öğütmede. kurutmada. Special Pigments. baryum sülfat ve Specific Inductive Capacity. İstatistiksel süreç saat/ton kuru madde için kullanılır. nadir bulunan selülozlar. Kimyasal selülozlardan çözülerek kullanılırlar. Özel pigmentler. Speciality Papers). Slat Drying) Specific Edge Load. Filigranlı Specific Heat. Öğütücüde harcanan enerjinin. uzunluğunun harcanan öğütme enerjinse bölünmesiyle Spare Parts.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soybean Protein. (Eş anlamlı. (Ws/m) Spares. İspanyol çimi. çubuklarının uzunluğu toplamına bölümü. alçı. Özel kâğıtlar. havanın. CEPI EN 643 standardıyla kalenderde yapılan işin etkinliği ve verimliliğini belirlemek belirlenmiş bir hurda kâğıt grubu. Özel yiyecek kartonu. iki plaka arasındaki Endüktif kapasite Special Pulps. Genellikle Specific Energy Consumption. Birim üretilen kâğıtlardan farklı olan kâğıt türleri. Güvenlik kâğıtları. Spare Parts). (2) O fabrika için farklı bir ürün olarak üretilen alanı olan dolgu maddeleri kullanılır. Yedek parçalar. mal sarıcıda. Special Marking Order. bilinen selülozların dışında. pulperde. (Bakınız. Azot emdirme kâğıtlar. preslerde. Specific Energy. Özel kapak kâğıdı. Genellikle kâğıtta 4-12 m2/gr yüzey kâğıtlar. Özgün enerji. Özgün filtreleme direnci. Gıda Elde edilen veya verilen değer. Özgün enerji tüketimi. Bir belirlediği özel Spesifikasyonda üretilmesi istenilen. Bakılan örnekte. Kuşe kaplı. Kanun kitabı kapak kartonu. Öğütücüde elde kâğıt yapımında kullanılmaktadır. Özgül yüzey yükü. genel cismin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer. Specialaity Cover Paper. plastik pigmentler. Soya fasulyesi proteini. Spesifik kenar uzunluğu. Kilovat SPC (Statistical Process Control). Özgün yerçekimi. Bir ekipmana ait özel alet. Specific Filtration Resistance. soya fasulyesinden Specialty Pulp. Gerçekte bu terim kontrolü. Özel sipariş emri. Özel türler. fabrikadaki her işlem için kendine özgün kullanılmaktadır./m²). Kâğıt üretiminde yapılma bir ürün. Özgül ağırlık. Spesifik enerji. Specialities). Özel harmanlar ağırlıktaki elyaf veya dolgu maddesinin yüzey alanı. çok katmanlı kartonlarda orta tabakada kullanılırlar. Bu gruba seçilmesi açısından bilgi vermektedir. ambalajlamasında kullanılan kartonların ortak adı. Speciality Coating Pigment. Special Grades. Özel selülozlar. talk. aynı iki plaka arasındaki kapasite elyaflar. Esparto. Özel alet. Special Food Board. Öğütücüde ağız Spare Part Management. Bir ton kuru bazda selüloz için harcanan öğütme enerjisi. Special Lawbook Paper. Özel kuşe pigmenti. diğer bitkilerden Spanish Grass. Özgün Endüktif kapasite. Kuşe çözeltisine (cal/g°C veya Btu/lb°F). Spar Drying. kullanılan. Özgül yüzey alanı. 250 . Yedek parça yönetimi. (1) Özellikleri bilinen ve yaygın Specific Surface Area. Special Tool. (Vat-san. elekte. ve yüzey kaplamasında kullanılan. Çok özel durumlarda kâğıt. (Eş anlamlı. Kâğıtta iç tutkal Specialty Papers. kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. filigranlı kâğıtlar gibi değişik özellikleri olan yöntemiyle ölçülür. Specific Energy). pamuklu Genellikle m2/gram cinsinden ifade edilir. birim güvenlik kâğıtları gibi kâğıtların siparişleri. Özel elyaflar. ve kimyasallar gerektirirler. Özgül ısı. (Bakınız. Sabit basınç ve sıcaklıkta. Müşterinin Specific Gravity. Selülozu. üretim spesifikasyonlarına uymayan sipariş emri. ekonomik olmayan türlerin tamamı girmektedir. ağırlıktaki bir cismin sıcaklığını 1ºC arttırabilen ısı. Bahçelerde havuz elde edilen. kalsiyum sülfo aluminat. hesaplanan birim uzunluk başına harcanan enerji. Specific Surface Load (Refining). Tekstil üretiminde kullanılan değerinin. Spesifik bıçak yükü. bıçak ağzı uzunluğu toplamı. değerine göre oranı. 70-80 m2/gr olanları kullanılmaktadır. Specific Edge Length. katılan. (Bakınız.

Hız kontrollü tahrik. Spiral Laid). Spreader Roll) Splice. Splitting. emici özellikli karton. Ekleme. Kısmi kaplama. (1) Zaman içinde kâğıdın kalınlaşması. kullanılır. Bölme. Bir yüzeyden Split Colored Paper. Teksir baskı. Daldırma yöntemi kaplama. Kâğıt yüzeyinde parçalı motorlarda. Spesifik hacim. Birim Splicing. Sporadic Problem. Spiral cilt. Genellikle makine hızı. (Bakınız. (2) Tutkallanmamış kaba kâğıt. Specular Gloss. merkezden yanlara doğru açarak kırışmadan sarılmasını Spiral Wound Tubes. safihayı gramajı (gr) ile elde edilen hacim değeri. µm) ve Splicing Tissue.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Specific Volume. Hava tabancasıyla boyama. Ara sıra. motor şaftına bağlanan hız algılayıcısı. Tek yüzeyi boyalı kâğıt. Fıskiye. zamanda meydana gelen sorun. Jet hızı. bant. Sprayer. (1) Kâğıt topunu aradan bölme. (2) Splice Tag. Şişe kapağı olarak makinesinde genellikle hız kontrolü yapılan motorlar kullanılan kuşe kâğıt. Ayna yansıması. Yayma valsi. Örnek. Hız. Spinning Paper. Spouting Velocity. Numune. Spektral yansıma. kazanılmış likör. Spektral yansıtıcılık. (2) yüzeye düşen ışık miktarına oranı. Spiral desenli egütör valsi. Spine. (Eş anlamlı. gözle görülen yabancı Splint Stock. Spool. Spectral Reflectance. Pişirme sonrası geri teslim edilmesi gereken sipariş. Fışkırma hızı. Bükülen kâğıdın yeniden düzleşmesi. Benek. Speed Regulated Drive. kaplanması ve kâğıda başka bir valsle aktarılması yoluyla yapılan kaplama. Bir valsin. Spiral Winding. sağlayan izli vals. Kâğıt veya selülozda. Specular Reflection. Speck. Ekleme. Spongy. Kendinden yapışan. İp kağıdı. Springback. Öğütücüde elyafı bölme. çoğaltma. (1) Kaba karton. Kesme bandı. Boş tampon makarası. Yay yapıştırarak. Bükülerek örgüde kullanılır. Nokta sipariş. Kullanılmış likör. İp parşömeni. 251 . Bükülerek ip yapmak Spread Coating. Özgül hacim. adlandırılan basınçlı selüloz veya paçavra pişirme kabı. Spot Order. Ayna parlaklığı. Küresel pişirici. Kibrit kartonu. Spray Coating. Hız enkoderi. bobin sarımı sırasında Spring. Hamur kasası Spherical Boiler. yansıyan çeşitli dalga boylarındaki ışıkların toplamının. Spreading Roll. Spreader Roll. rastgele Speed. Ek yeri etiketi. kaplama. Kâğıdı Spiral Wound Dandy. Açma valsi. Cilt Sırtı. Kibrit yapımında kullanılan parçacıklar. Kapak kâğıdı. üzere üretilmiş parşömen kâğıdı. Küresel vana. Kâğıt Spot Crown Paper. sürekliliğini sağlama. kütlenin kapladığı hacim. kâğıt etiket. Back Bone). Kâğıdın kalınlığı (Caliper. (ISO 534) yapıştığı yerden düzgünce kesmek için kullanılan kâğıt Specimen. Kopmuş iki kâğıdı. Hız kontrolü yapılan Spot Coating. Spiral sarımlı kâğıt masura. “Kier” diye de cetvel ağzından çıkan hamurun çıkış hızı. Spray Dyeing. Alıcısına belirli bir gün içinde Spent Liquor. Spinning Parchement. Test örneği. Speed Encoder. Hava tabancalı Spherical Valve. Spectral Reflectivity. Püskürtmeli kaplama. Teksir makinesinde Spreader Stoker. Yayıcı ızgara. Kuşeleme. Bobinde ek yerini gösteren Esneme. (Eş anlamlı. Spirit Duplication. Düzensiz sorun. reçine gibi kaplama maddesi dolu bir tekneye daldırılarak Spiral Laid.

erişmiş kâğıt. (1) Yığın. baskı sonrası bozulmadan durabilmesi. (2) Kare şeklinde yer değiştirmesi. SS 304 Plated. Stack Effect. Pul basımında kullanılan kâğıt. sapları. Ortam rutubetine kullanmadan. Roll”. Sap. Early Wood) kullanabilmek amacıyla imal edilmiş Ekonomizer türü. Sincap kafesli Staging. Baca gazlarının sıcaklık etkisiyle Squared. Stamping. Stack Sampling. Dört köşe açısını da 90o kesme. gibi. İş iskelesi endüksiyon motoru. İstifleme mukavemeti. Kontrol sistemlerinde kaynakla sızdırmazlığı sağlanmış malzemedir. Dörtgenleştirme. Selüloz dövme paslanmaz malzemenin türü belirtilmelidir. Dengelilik. Atık enerjiyi kısımları. Tutkallı ve süper Standard Atmosphere. Bir yıllık bitkilerin selüloz yapımında kullanılan fıskiye. Topaklanmayı önleyici kimyasallar. kâğıtları sıkıştırarak yapılan ciltleme. Üst üste Springwood. Kararlı hale getiren. Örneğin termal kâğıtların kâğıdı. Squirt Trim. Yığın kalender. Yüksek basınçlı kenar kesici Stalk. S. Tahta balyoz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Springback Binder. Bu kelimeden sonra Stamper. Yapıştırma teknikleri Stabilized. Spruce. (2) Boyalı kâğıt. yumuşak dokulu. (Eş anlamlı. (1) Kareli defter kâğıdı. Üst üste koyma. Paket kalender. Makine dışında boyanmış kâğıt. kutuların üst üste istiflendiklerinde dayanabilecekleri limit Squeeze Rolls. Demet. İstif. Kararlı. Squared). Dengeleyici. Ebat kesim sonrası Squared Sheet. Basma. Paslanmaz çelik. kâğıda yastıklama yapan bir vals çeşidi. İskele. (2) Baca. Bir tür “Dancing Kazan bacası. Enine ve boyuna özellikleri eşit olan kâğıt. Fıskiye kesicisi. Paket tip Ekonomizer. Spring Loaded. Tomar. Pul kâğıdı. Bahar kerestesi. kesilmiş kâğıt. Baca etkisi. Bahar ahşabı. Paket. Ezme valsleri. Stabilizer.S. Elek kısmındaki şase Stamp Paper. hızlı büyüyen kalender türü. Yay baskılı. çoğunlukla paslanmaz 304 ince sacla kaplanmış ve Stand Alone. Şartlanmış. Yaygın olarak kullanılan ve rotor Stained Paper. Kraft ambalaj kararlı yapısını bozmama özelliği. başka bir sisteme bağlanmayan. Çok katlı temizlik değer. Yataklama kısımlarındaki yaylarla. Tek başına.C. Yüzeyinde boya lekeleri direnç çubukları sincap kafesi gibi birbirine uçlarda kısa olan veya boyaları dalgalı olan kâğıt. SS 304. Yaş halkalarının baharda gelişen. SS 316 işleminde kullanılan tahtadan yapılmış tokaç. Stacking Unit. Yaylı vals. 252 . Squared Paper. cıva basıncı. 760 mm Kalenderlenmiş kâğıtlar. uzun boylu elyaflardan oluşan Stack Economizer. SS 304 kaplama. Standart atmosfer basıncı. Presleme. Spring Roll. Stack Calender. Squirrel Cage Induction Motor. SS (Staianless Steel). İstifleme. Stacking Strength. Squaring. Yaylı cilt. kâğıtlarında kullanılan sıkıştırma valsleri. Stack. açık renkli. devre yapılmış alternatif akım motoru. Pirinç veya buğday sapları. kâğıtların üst üste istiflenmesini sağlayan ünite. Ladin. Yeni ksilem pek çok valsten oluşan kâğıt makinesi üzerine monte edilen hücreleri. Stacking. Dengeli. Baca gazı numunesi. (Eş anlamlı. (Sized and Supercalendered). İstifleme ünitesi. (1) Lekeli kâğıt. Tahta tokaç. Oluklu mukavva Giyotin kesimde açı oynaması olmaması. Bağımsız. Sabitleyici. Kâğıdın çeşitli dış etkiler karşısında Standard Brown Kraft Wrapping Paper. Stability. yaylı mekanizması bulunan bir cilt kapağına.

Nişasta dönüşümü. kullanılan büyük kâğıt bobin. Jumbo kâğıt rulosu. Sürtünme ve aşırı Standpipe. konumda üretilerek yere sabitlenen bir tür boru şeklindeki çözülmediğinde baskı sırasında işletme sorunları yaratan sabit seviye tankı. Standartlar. İç mukavemeti arttırmak veya kâğıt Statistical Limits. Borutank. Standart sapma. İçe çökerek yandan göbek Standard Newsprint. Kartonlarda zımbalamaya karşı ölçülen direnç. Makine topraklaması ile çözülebilen. cinsinden bir dakikada emilen hava. sıcaklık) Starch Gelatinization. Starch. Genellikle iç ve yüzey kullanılmaktadır. Starred Roll. Buhar silindirlerindeki büyük kâğıt bobinler. Yaygın Starch Conversion. Stand Rolls. Sabitleme borusu. broşür yapımı gibi pek çok yerde kullanım amacıyla farklı bir özellik kazandırılması. Tüketici tarafından Static Friction. 3. tutkallaması yapılmadan. Kırtasiye türü kâğıt ürünleri. ekipmanlarını devreye alma. sorunu nedeniyle kâğıt bobininin içe çökmesi. 2220 Libre. Yarı kristalsi granüllerden meydana gelir (kristal ve Statistical Methods. Sigma (σ) ile amacıyla düzenlenmiş ekipman grubu. Standby System. Stationery. Hava kuruluğunda. Bankalarda daktilolar için üretilmiş ve hatalı yazının Standby. makinede düzeltilmesi sırasında. akıcılık sağlanması veya dekstrine dönüştürülmesi gibi Standard Cubic Feet per Minute (scfm). Devreye alma. Çalışmaya hazır. 253 . Kırtasiye. Starch Kitchen. Nişasta tutkalı hazırlama Standard Deviation. St. tutkal. Daktilo kâğıdı. İstatistiksel analiz. koşulları. amorf karışımı). Sanayi amaçlı üretilmiş Stationary Syphon. Statik sürtünme. Ateşleme brülörü. Standards. Standart kapak kâğıdı. Su bir dakikada kompresör veya fan emişinden feet küp ve sıcaklıkla nişasta granüllerinin plastikleşerek biriminde çekilen hava hacmi. Static Electricity. Sabit sifon. Starting Burners. Dakikadaki işlemler. Nişasta mutfağı. Anne eleği. Yedek. Yüzeyler arası sürtünme. Zımbalama direnci. standart hava hacmi. İstatistiksel yöntemler. Kâğıt makinesi ve yardımcı Standard Test Conditions. İstatistiksel sınırlar. Hesap raporu kâğıdı. nem gibi hava Statement Ledger. Staple Resistance. Laboratuvar koşulları. Nişasta jelleşmesi. Statistical Analysis. Yıldızlı bobin. Atmosferik kâğıt. gösterilir. Nişasta test kâğıdı. olarak zarf. Teknik ölçütleri. Laboratuvar için belirlenmiş sıcaklık. emici özellikte üretilen ve sıvı Standard English Ton. Nişastaya. kâğıdın bozulmasını önleyecek dayanıklılığa sahip kâğıtlar. Ortalamadan ne kadar sapıldığını belirler. ortamda nişastanın varlığını renk değişimiyle ortaya çıkaran Standard Moisture. Örneğin kullanılan kâğıtlar. yöntemleri ve uygulamaları içine alan önleyen yardımcı brülör dokümanlar topluluğu. Alev sönmesini prosedürleri. Hamur gazete kısmında büzülmüş görüntü veren bobin. Start-up. kondensatı atmak için kullanılan sabit sifon. makine bölümü. Standart koşullarda (Basınç. Kâğıtta gramaj ve rutubet profili için Starch Paper. Yedek sistem. Metrik ölçüde metreküp şeffaflaşması. Nişasta. menü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Standard Cover Paper. Bir tür yuvarlak elekli metre/dakika hıza kadar olan makinelerde kullanılır. Statik elektrik. Pelteleşme. şartlardaki kâğıt rutubeti. elektriklenme olayı. borudan düşey birikimi. Prosedürler yüzeyinin mürekkep emiciliğini ayarlamak için kullanılan tarafından belirlenmiş sınırlar. Genellikle basıncı kurumaya bağlı olarak safihada gelişen elektrik yükü veya seviyeyi sabitlemede kullanılan. süreçleri. 400 St. Çalışmaya hazır sistem. Anne’s Former. Gevşek sarım kâğıdı. Adi gazete kâğıdı.

Steel elyaflara ayrılarak dağılırlar. Buharla temizleme. Öğütüm öncesi buharla odunun işlem görmesi ve Steel Interleaving Paper. Buhar kabarcığı. Buhar dıştaki ceketten ısıtma yapar. Çelik sac bu işlem sonunda elde edilen odun selülozu. Buhar kaçağı. Buhar basıncı. Steam Finish. yapılan baskı tekniği. Selüloz kâğıdı. yapımı öncesi yongalar buhar basıncı altında tutularak. Buharlı şartlandırma. Steel Plate Paper. istenilen kullanılan bir yöntem. İstatistiksel kalite tanklarda. Buharlı perdahlama. Buhar kamarası. kullanılan. (Bakınız. baskıya dayanıklı pamuk kökenli kâğıtlar. Buharlama. kondensatın kesafeti değiştirmemesi için kontrolü. Float type) yüzeyini doğrudan buharla ısıtmak için kullanılan ekipman. bakır yerine çeliğin kullanıldığı gravür tekniği. Rastgele alınmış bir çıktı örneğinin. Bu etkiyle yongalar baskıya uygun düzgün yüzeyli kâğıtlar. kullanılması. Steel Engravers Paper. Steam Stripping. üretiminde çeliklerin arasına konulan nötür özellikli Kraft Steam Exploded Wood. Çelik baskı gravür kağıdı. Çelik baskı gravür. vidalı presle öğütücüye selüloz verilerek yapılan öğütüm. Gravür aniden basınç ortadan kaldırılır. Durum raporu. Stencil. Steel Engraving. Haşlama. Steam Boxes. Yapışkan Tela. Steam Trap. Kâğıtta yüzey Genellikle kartvizit ve davetiye kâğıtları türünde çelik düzgünlüğünü arttırmak için. Buharlı kurutma silindiri. Buharla açılmış selüloz. İstatistiksel süreç Steaming. Steam Turbine. Statistics. Steam Calendering). Nişasta pişirme tankı gibi Statistical Quality Control (SQC). Buhar başlığı. İstatistik. Pirzola ve Steam Seasoned. Elektrik üretiminde buhar Bu sayede pres niplerinde daha fazla su alınması gücünden yararlanılmak amacıyla üretilmiş kanatlı rotor. bifteklerin arasında birbirlerine yapışmamaları için Steam Shower. Status Report. Buhar türbini. (Bucket type. Harf veya şekilleri bıçakla Steam Heated Cylinder. (Eş Stem Fibers. önce buhar verilerek. Buhar silindiri. pirinç gibi bitkilerin sap veya Steam Header. girişi. Kurutma gövdelerinden elde edilen selülozlar. Kondenstop. silindirlerindeki buhar bağlantısı. Elekte veya preslerde safiha Thermostatic type. Steam Calendering. Buharlı mekanik selüloz Die Stamping). saman. Buhar fıskiyesi. Çelik sac ara kâğıdı. sağlanmaktadır. Buharlı ütüleme. Biftek ara kâğıdı. Buhar basınçlı öğütüm. arkasından Kalenderleme. Steamed Mechanical Pulp. Geniş anlamda anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Statistical Process Control (SPC). Buhar ceketi. Kurutma silindirlerinin buhar gidişatı hakkında sonuçlar çıkaran yöntem. kullanılan bir yöntem. Süreçlerin kontrolünde istatistiksel araçların yongaların buhara tutulması. Arkası yapışkan Steam Pressurized Refining. kullanılan ağaç. Steam Pressure. Steam Leak/Leakage. sürecin Steam Joint. Çelik baskı plakası kâğıdı. Steam Jacket. Çökelti temizlemede Steam and Condensate System. Buhar kondense sistemi. yağlı kasap kâğıdı. (Bakınız. Buharlı perdahlama. Sap/saman selülozu. oyuklara mürekkep sürerek silindir. Buhar kapanı. Steak Interleaving Paper. Steam Blister. Selüloz üretimi öncesi kontrolü. Buhar başlığı. (üretimi). Stensil. Engravers Paper). Steam Chest. 254 . Balen bandı. olan tekstilde yaka ve kol kısımlarında dik durmayı Termomekanik selüloz üretiminde buhar basıncı altında sağlayan karton bant. Buhar bağlantısı. Stay Tape. Şablon baskı. Baskı plakası olarak. Buharlı oyulmuş şablonlar aracılığıyla. kalite şartlarını taşıyıp taşımadığına bakarak. Buhar kasaları.

(1) Hamur. Şablon kesim altlığı. temizlik işlemi. Şablon amaçlı kullanılan Üzerinde işlem yapılacak veya basılacak kâğıt veya karton. başlayarak makine bütesine kadar olan kısım. Pitch) (Eş anlamlı. iki veya daha fazla sayıda farklı hamurun belli bir oranla Stenographers’ Notebook Paper. Şablon önlemek için baskı valsleriyle yapılan makine dışı gofraj yastıklama kartonu. Stock Chest. Mimeograf hamurun hareketliliği. Hamur hareketliliği. Stensil kâğıdı. kullanılan kâğıtlar. Hamur bütesi. Hamur kesme. sıcaklık değeri. Steno kâğıdı. (Bakınız. Kâğıt veya kartonun dışarıdan uygulanan uygun karton levha. Hamur pompası. kâğıt. Stock Prep. Yapısal Stock Entry. Hamur karıştırıcısı. Stock Weights. Zarfların içine konulan Stone Ground Wood (SGW). Matris kalıp kartonu. veya kurutma silindirlerinde yüzeye yapışmaya başladığı Stock Sizes. Çubuk izi. Steneotype Paper. Sterilizasyon. Stock Activity. Preparation) Stick Mark. (Eş anlamlı.) kâğıdı. Hamur hazırlama. Hamur karıştırma. Yuvarlak elek. Noktalama. Harmanlama. Stock Proportioning. Steno Paper. Hamur tankı. (2) Ambar stoku. Yapısal denge sağlayıcı. (3) Stencil Paper. Stensil pelürü. karton mukavva. Taahhüt etmek Stencil Duplicators. Destek kartonu. dengeleyici. Stock Order. Stock Cutting. Stiffener Bristol. Hamur akışı. Şablon kâğıdı. Stoktan sipariş. aralıklarda kameralarla ölçümü yapılır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stencil Backing Sheet. Nişasta hatlarında yapılan bulunana kâğıtlar için verilen sipariş. Elek üzerindeki Stencil Tissue. Bu işlem steno kâğıdı. Stipulate. Kuşelemede uygulama Stock Preparation. Kâğıt hamuru. birikintileri. Stereo Backing. Asıltılı ortamlarda çökelmenin çeşitli Stock Flow. üretiminde ortaya çıkan lateks gibi organik tutkal Belirli oranlara iki veya daha fazla hamurun karıştırılması. Şablon pelürü. Hamur hazırlama. Baskı sırasında rahat hazırlamada kullanılan sert ve dayanıklı. Hamur karıştırma. Stippling. Stickies (Sticky). Dikişli bağlantı. Stock Stevens Former. Hamur girişi. kuvvete veya kendi ağırlığıyla oluşan bükülme kuvvetine Stencil Board. şablonları karşı gösterdiği mukavemet. Pulperden valsinin/çitasının bıraktığı izler. Steric Stabilization. Steno kâğıdı. (ISO 5628) emdirilmiş karton. Standart kâğıt ebatları. Stock. Rulo halde satışa sunulan Stock Blending. Şablon baskıya Stiffness. Harmanlama. genellikle reçine çalışabilmenin göstergesidir. Formasyona etkisi nedeniyle belirli kâğıdı. hollanderde elyaf uzunluğunu azaltma. Şablon kartonu. Sertlik. Hurda kâğıttan kâğıt Stock Proportioning. Şablon baskıda. Yapışma sıcaklığı. Öğütücülerde veya Stereotype Backing. Şablon keserken altta kullanılan kalın uygulaması. odun selülozu. Stenografçı defter karıştırılmasıdır. kimyasallarla önlenmesi. Stensil baskı kâğıdı. Şablonla çoğaltmada Stitch Bonding. Matris kartonu. Taş değirmende öğütülmüş ve zarfın bozulmamasını sağlayan karton parçası. Stock Blending) Sticking Point. (Bakınız. Standart üretilen ve depoda Sterilization. Standart kâğıt gramajları. Kâğıt yüzeyinin parlamasını Stencil Cushion Sheet. (Kısaltılmış. Keyboard Paper). Yapışkan maddeler. Yaş safihanın preste Stock Pump. 255 . Organic Deposits. Stock Agitator.

Üçüncü hamur kâğıt. Taş kâğıt. Hamur depolama bütesi. Yol. Strong Black Liquor (SBL). Stripe Coated Carbon. Takometre kâğıdı. Çizgi. dönüşmesi. elek ve keçeleri germede kullanılan ayar valsleri. (2) Test amacıyla Strength. Samanlı karton. Bir kuvvetin etkisiyle aşırı emilerek kâğıdın arkasından görülebilen bir lekeye oluşan bozulma. Bir ucu dişi. Strainer. İple güçlendirilmiş deformasyon. Uzama. Kullanımdan erkek boru dirseği. (1) Artık bobin. Stretch/Strecher Roll. Mukavemet. Uzayarak kopma. likörün oksitlendirilmesi. Kuyruklu dirsek. Strike. Streaming Potential. Mürekkebin Strain. Rock Paper) Stretchable Paper. Strain at Break. Hamur bütesi. Hamur. (Bakınız. İz oluşumu. Elongation). Gerilme. kâğıt. Makine bütesi. işlemi. Extensible Paper). Storage Tower. İşlemek. Depolama. Uzayabilir kâğıt. Pislik tutucu. Seviye kasası. Kesikli kaplanmış. Güçlü siyah kartonlar. Yapışmış bobin. nedeniyle oluşan yollar. (Eş anlamlı. Yapı. Stuck Web. Stuff. (Eş uzama. Strain Injury. İp takviyeli kâğıt. (Eş anlamlı. Stripe Coated. genellikle ünitesinden gelen veya pulperden gelen hamuru depolayan mürekkebin kâğıt bünyesine geçmesi. karton. (Benzer anlamlı. İnşaat halindeki konutlarda ses ve ısı yalıtımında kullanılan Stream. İçine işlemek. Gergi yükü. Yalıtım kartonu. gerçek kâğıt boyuna oranı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stone Paper. Bir sıvının. Strike Through. İzmarit bobin. sonra kalan küçük çaplı bobin. Saman. Yapısal özellikler. Kâğıdın mekanik değerini hesaplamada ölçülen gerilim değeri. Street Ell/Elbow. diğer ucu Stub Roll. Grev. Katı madde miktarı % 50 nin üzerinde olan siyah likör. Kopmaya yol açan String Inserted. İki polietilen katman arasına toz Stretch. Reinforced Paper). Saman selülozu. Su veya tutkal gibi bir dış Stress. Yük. Kâğıt makinesinde Storage Chest. Siyah likörün yakılmasından önce Straw Paper. Strip Chart Paper. Hamur depolama bütesi/kulesi. Stok maliyeti. Gerilme. Streak. Akış gerilimi. Krepli kâğıtlar. anlamlı. kule şeklindeki büte. Uzayan kâğıdın. Selüloz Strike In. (Eş anlamlı. İz. Zeta potansiyel Structural Properties. Arkasına geçmek. Takometre benzeri kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. Saman selülozundan üretilen Strong Black Liquor Oxidation (SBLO). Kâğıda uygulanan gerilme etkiyle yapışmış ve açılamayan bobin. Uzama oranı. Storage. Structural Fiber Insulation Board. Stock) Stress Relaxation. Straw. Kâğıdın dış etkilerle Stuff Box. Machine Chest) 256 . Güçlü siyah likör. Stuff Chest. İnşaat. Kâğıt üzerindeki dalgalanmalar Structure. Bozulma oranı. Strain Ratio. sülfür kokusunun alınması amacıyla yapılan oksitlendirme Straw Pulp. Akış. Kesikli kaplanmış karbon kâğıdı. Kronometre. özellikleri. kuvvetlere karşı davranışı. Gerdirme valsi. Kas yorulması sonucu oluşan iş kazası. Constant Level Box). Deformasyon. Kusmak. (Bakınız. Samanlı kâğıt. kuvveti. Stresten kurtulma. Tam kaplanmamış. Kâğıdın veya kartonun mekanik hazırlanmış küçük bobin. Stopwatch. Strawboard. stresten kurtulması. Storage Cost. Gergi sonucunda kâğıtta oluşan kalsit yerleştirilerek yapılan kâğıt alternatifi ürün. Streaking.

(Eş anlamlı. (Eş anlamlı. vantuzlarla alarak baskıya veren sistem. Küp şeker sargı kâğıdı. Kraft selüloz üretimi. Alt taşeron. Asit süreciyle selüloz Suction Hinge. (Eş anlamlı. Sarı renkli sanayide çok kullanılan element. Vakum pompası. sülfit çözeltileriyle selüloz hamurunun odundan elde Suction Box. Ağartılmış odun selülozları. Sulfate/Sulphate Paper. elde edilmesi. Gramaj. Asıl ürün durdurucularda kullanılan kimyasal bir madde. Kraft süreciyle elde dengesiz vakum nedeniyle safihada bıraktığı delik izleri. Valiz kartonu. Suction Press Roll. Couch Roll). Subjektif parlaklık. Vakumlu pres valsi. selülozundan yapılmış kartonlar. Kraft Suction Apron. bulunmadığında başka birini onun yerine kullanma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stuff Pump. Kâğıt toplarından çıkan tahtası olarak kullanılmak üzere ağartılmış Manila tozları vakum emiciyle temizleme. Kraft Board). Suction Couch Roll. Suction Box Marks. Sub Contractor. Yerine koyma. Emiş manifoldu. Vakum izi. su geçirmez. Kâğıt toz bezi. Kâğıtları vakumlu Sulfite Pulp. Sülfit torba kâğıdı. Sulfate Process. edilen selüloz. Suction Roll. Sulphate. 257 . Ağartılmış odun anlamlı. Aşırı vakum nedeniyle Subjective Gloss. Sıvılık. selülozundan yapılan torbalık kâğıt. Preslenmiş ve yoğun Substantive Dye. Resmi evraklarda Suit Board. Toz emme. gramajı gösteren rakam. Kesim sırasında kâğıtları Paper). Substance. Kraft kâğıt. (Eş anlamlı. Kraft layner. Stump Wood. Hamur pompası. Velour Paper). Emici kasa izi. (Uhle Box) edilmesi işlemi. Emici kasa izi. Pişirme liköründe bol miktarda SO2 bulunur. Vakumlu çerçeve kenarı. Subprocess. Kükürt. kısmı. iki emişini bağlayan bağlantı düzeneği. (NH2HSO3). kalıplamaya uygun karton. Emici kasanın Sulfate Pulping. Sülfit kâğıdı. Elek Sulfite Bond. Karpit lambası. Sifon valsi. Linerboard). Sub-Supplier. Vakumlu besleyici. Sulfite Manila Tag. Sülfit Manila kartonu. Sulfur Burner. Kesilen ağacın dışarıda kalmış konik Suction Pump. Suction Deckle Edge. Gramaj değeri. Suction Manifold. Direk sıvı boyalar. (Eş Sulfite Bag Paper. Şeker torba kâğıdı. kendi Suede Paper. Sub-System. Emici sifon valsi. Taban kâğıdı. Kraft kâğıdı. Çotuk. Alt taşeron. Sulfate. safihada oluşan izler. (Eş anlamlı. Vakumlu tabla. Sülfamik asit. Suction Roll Mark. Grammage) Sugar Wrap Paper. Kraft kartonu. Sülfit selüloz süreci. Alev Substitution. tutkallanmış. Vakum kasası. Substantivity. Vakumlu askı. Alt süreç. Gauç vals. Ağartılmış odun selülozundan bölümünde safihanın vakumla alınması sırasında safihada yapılan kâğıtların genel adı. Kaplama veya baskı yapılacak Sulfate Liner. Sıvı olma durumu. Basis Weight. Vakum pompalarının Sulfur. Sugar Bag Paper. İkame etme. Substance Number. Sülfit selülozu. girdi ve sonuçları olan faaliyetler topluluğu. üzerindeki deliklerden hava emerek sabit tutan tabla. Alt sistem. Substrate. Kraft süreci. Suitcase Board. Suction Feed. Etiket veya ilan Suction Dusting. Alkali kostik ve sodyum Suction Blanket Mark. Sulfate Board. Ana sürecin altında yürütülen. Elbise kutusu kartonu. oluşan kenar yapısı. Sulfite Pulping. Kâğıt güderi. Sulfamic Acid. Emici kasa.

Suyla kalenderle işlenmesi. Süperkalender. Yongalara Sülfonat Makinede. Süperkalenderli Kraft. Süperkalenderli perdahlama. Bir yığın kalender türü. Buharın içinde daha Sulphate Pulp. Rotogravür için gazete kâğıdı. ekipman azaltmak için mevcut havalandırma sistemi daha Supplementary Insurance. amonyum Superheater. Kızdırıcı. 258 . kükürt emdirilmiş kâğıt. Kükürdün Supercalendering. Süpervizör. Sulphonated Chemimechanical Pulp (SCMP). Süperkalenderli gazete kâğıdı. Kâğıdı kartonu. kullanılır. Yaz havalandırması. Sülfamik asit. Gazete eki Summerwood. Lojistik ağ. bir katı beyaz. Süper kalite gazete kâğıdı. Yaz etkisi. sülfürik aside dönüşür. Denetmen. Selüloza alev aldırmazlık Superglazed Finish. (H2SO4). (SO3). Sigorta zeyilnamesi. Yıllık odun halkalarının yazın basımında kullanılan kâğıtlar. kokulu bir gaz. atıklarında ısının mürekkep giderme üzerine etkisi. Süperkalenderlenmiş. Supercalender. suda çözüldüğünde sülfürik aside dönüşen. Düzgün edilen selüloz. Super Finish. Esneklik. Sodyum sülfit miktarı. büyüyen kısmı. sırasında kullanılan insanların. renksiz. Supercalendered Finish. Süper elde edilen. Superstandard News. Kükürt emdirilmiş karton. Supercalendered Paper. İnce Kâğıdı sertleştirmek ve aside dayanıklı hale getirmek için perdahlı. Ürün ve valslerden kurulu. Denetleme. Denetsel. Süperkalenderli kapak Sulfuric Acid. parşömenleştirme işleminde kullanılmaktadır. Patent Coating). Sulfur Impregnated Board. Superheated Steam. Sülfat selülozu. Gözetmen. Sülfürik asit. Bisülfit veya kalsiyum Bisülfit) ile pişirilmesi sonucu elde Super News. alt katı gri olarak iki katlı emdirildikten ve iki aşamalı öğütmeden sonra elde edilen üretilmiş kutuluk karton. yapılan faaliyetlerin bütünü. Supplement Paper. Bazen Supervisory. Flexibility. Çift katlı kutuluk karton. İçine su verildiğinde sıcaklığı düşerek kuru buhar Sulphidity. Tedarik zinciri. Kızgın buhar. Kâğıt makinesinin son kısmında kullanılan çelik ve elyaf Supply Chain. Kâğıdın süper katalizörle yakılmasıyla elde edilen bir gaz bileşiği. (Eş anlamlı. Makine salonunda yazın çalıştırılan havalandırma sistemi. durumu devam eder. araçların. Sulfur Trioxide. yüzeyli gazete kâğıdı. Supercalendered Craft (SCK). Suppleness. Supercalendered Cover Paper. Sülfitlik. kimyasallı mekanik selüloz. yüksek parlaklık ve yüzey düzgünlüğü hizmetlerin. Yüksek derecede perdahlanmış. tedarikçiden müşteriye doğru olan hareketleri sağlayan bir kalender. Sülfit hamuru. Sulphamic Acid. Odun yongalarının kükürt ilavesi mümkündür. kazandıran kimyasal. Sulphuric Acid. Kükürt dioksit. Summer Ventilation. kalenderden geçirilmiş kâğıtlar. Sülfonat Super Patent Coated Board. sodyum sülfit karışımındaki bazik bir ortamda elde edilen Buhar türbinlerine gönderilerek enerji elde edilmekte kimyasal selüloz. selüloz. Summer Effect. dioksit ve kalsiyum sülfit (magnezyum Bisülfit. Kükürdün yakılmasıyla Supercalendered (SC). Süperkalenderleme. Kükürt trioksit. Conformability). Sülfürik asit. Sodyum hidroksit ve fazla enerji tutması için ısıtılması sonucu elde edilen buhar. Gözetme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sulfur Dioxide. Supervisor. Süperkalenderli. Gazete ek kâğıdı. (Bakınız. hızlı çalıştırılır. Doymuş buhar oluşana kadar su Sulphite Pulp. Süperkalenderli kâğıt. Geri dönüşümlü beyaz kâğıt Supervision. Yaz odunu.

matbaada boyanması. Yüzey faal. Kâğıt Support Legs. Surface Dyed. Surface Coated. Surface Sizing. Roughness). Kâğıt makinesinde. düzgünlük derecesini belirtmede kullanılan tanımlardan Surface Peeling. Yüzey hacmi. Destekleyici ayaklar. zincirli bir yapıdır. Matbaa boyalı. Yüzey boyalı. Surface Size Press. Yüzey gerilimini özelliği. Yüzey tutkallı. Yüzey düzgünlüğü. yöntemlerinden biri. Surface Contact Area. Yüzey aktiflik. Referans düz bir yüzeye göre. Yüzeyin Surface Activity. yüzeyinin baskı nipi veya gofrajda aranılan Surface Speed. (Bakınız. ölçülerek Surface Stained. Yüzey enerjisi. Kâğıt yüzeyinin yolunmaya karşı mukavemeti. (Bakınız. Alternatifi kütle tutkal/nişasta verilmesi. Tutkal pres. (Eş anlamlı. Yüzeyin kalkması. Selüloz yapısı çok moleküllü. Yüzey sıkıştırıla bilirliği. Kâğıt hamurundaki son kurutma bölümleri arasına konulan ve yüzey tutkallama parçacıkların yüzeylerindeki elektrik yükü. Surface Roughness. elyafların bağlanmaları sonucu ortaya çıkan enerji. basit olarak. Sıvılardaki yüzey Surface Energy. Yüzeyi boyalı. ekipmanlaraki ayaklar. Dyed. Pulper gibi ağır yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. (Eş anlamlı. Yüzey yolunma mukavemet testi. Surface değerlendirilir. Surface Properties. Makine hızı. Surface Treatment. Kâğıt veya karton Surface Finish. işi. Köpük söndürücü. Aharlama. Kâğıt yüzeyinin makinesinin tutkal pres kısmında kâğıt yüzeyine makine dışında. Yüzey düzgünlüğü. Yüzey emiciliği. Baskıda Surface Compressivity. Kâğıt makinesinde. Surface Sized). Kuşe atması. Yolunma. Yüzey işleme. Surface Contour. (Bakınız. Surface Strength Test. Kuşe kartonlarda ve basım kâğıtlarında beklenen yüzey Surface Active Agent. yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt veya kartonlar. Yüzey tutkallama. özelliklerindendir. Yüzey boyama. Yüzey mukavemeti. belirten özellikler. Yüzey temas alanı. ön ve Surface Charge. Kâğıdın yüzeyinin Surface Lifting. sıvı ile sıvı. Surface Bonding Strength. Surface Pit Distribution. Malzemelerdeki yüzey yüzeyinde yapılan tutkal veya kuşe kaplama işlemleri. azaltmada kullanılan maddeler. Surface Volume. 259 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Support. Yolunma tamamen düz bir yüzeye teması sonucu. Yüzeyin parçacık kopmasına karşı olan arasındaki temas eden alan. Kuşenin dökülmesi. dayanıklılığı arttırılmış kâğıtlar. Kâğıt yüzeyindeki gerilimi. Roughness. Surface Colored). Çok moleküllü yapı. Yüzey bağlanma mukavemeti. amacıyla kullanılan bölüm. Kâğıt sıkıştırıldığında. Mass Colouring) Surface Smoothness. Surface Sized Paper. Cihazlarla yapılabildiği gibi. Kâğıt Surface Colouring. Katı ile sıvı. Mass Sizing) boyamadır. Yüzey boşluğu dağılımı. Kuşe kaplı. Yüzey gerilimi. Yüzey yükü. Yüzey düzgünlüğü. iki yüzey mukavemeti. Referans düz bir yüzeye göre. Kâğıt kullanılan kâğıtlarda beklenen yüzey düzgünlüğü. yapışkan özellikleri belirlenmiş ve derecelendirilmiş mumlarla da yapılmaktadır. Yüzey özellikleri. Yüzeyin yapısını (Tappi T 459). (Bakınız. Aharlı. sıvı ile havanın arasına girebilen maddeler. Supramolecular Structure. Yüzey görünümü. Yüzey mürekkep emişi ayarlanmış veya rutubete karşı gerilimini azaltma. Surface Absorbtivity. Yüzey kabalığı. Kâğıt yüzeyinin Surface Strength. Surface Tension. Yüzey hızı. Destek. biri. yüzey düzgünlüğünde meydana gelen değişim. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşlukların dağılımı. Surface Sized. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun hacmi (cm3/m2). Kâğıt yüzey kabalığını ölçme mukavemeti.

Tetkik. nemden dolayı buğulaşma gözlenen silindir. İki yüzey arasındaki boşluğun Vinçlere takılabilen ve bobini. Surgical Dressing Paper. Sentetik deterjan. Soğuk silindir. Sustainable. Sistem mühendisliği. Synchronous Motor. İki yüzey arasındaki boşlukların Swivel Head Grab. Surplus. Sürdürülebilir eden sifon. Suspension. Synthesis. Sweetener Stock. Karıştırma bütesindeki hamur. Yüzey aktif türleri. bulunmaktadır. Hamur kasasından çıkan hamur jeti. Senkron makine. Etüt etme. Yüzen vals. Genellikle çenelerin kapanması yüzey özelliklerini değiştiren maddeler. Suspended Solids. Suspension Jet. Sifon. Synergistic Effect. düşük kesafetli hamur. Şişme. Bir sistemin alt Sweat Drier. dağılımı. Arta kalan. AKD ve AKA gibi kâğıt içindeki askıda elyaflardan oluşan kâğıt hamuru. Taşkan. Bakiye. ıslatıcılar. Sinerjik etki. Synchronous Machine. Sentetik tutkal. Sistem ayarı. Taşıntı. Asıltı. Sistem entegratörü. İhtiyaç fazlası. Buhar silindirlerinde kondensatı tahliye Sustainably Harvested Virgin Fiber. Sistem kararlılığı. Swimming Roll. Sentetik elyaflardan bulunan askıdaki katı maddeler. (µm) alabilmesi için bir eksen üzerinde kolayca döndürülebilen Surfactants. System Tuning. Synthetic Resin. System Stability. Sentetik elyaf. Girdap. Sterilizasyon sıcaklığına dayanıklı özelliği olan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Pit Distribution). Synthetic Fiber. Sabun dışı deterjan. Besleme Surge. Kâğıt elemanlarını temin ederek onu bütünleyip pazarlayan kişi makinesinde. Sentetik kâğıt. amacı aşırı sıcak kâğıdın sıcaklığını düşürmek veya kuruluş. Sıvıların veya katıların çift çeneli ataşman türü. tarımsal selülozlar. 260 . Tıbbi parçaları sarmada kullanılmaktadır. etki güçlenmesi. Elek üzerinde hamurda meydana gelen döngülü hareket. verilen ve amacı ilk elyaf tabakasını oluşturmak olan. Tatlandırma hamuru. üzerinde Systems Engineering. Swelling. Sürdürülebilir. olan ve içine buhar yerine soğuk su verilen. Atık su içinde Synthetic Paper. Çökelmeyen sıvı karışım. hamuruna katılan sentetik tutkallar. Syphon. Sentez. Etüd. Yüzey aktif maddeler. Hızlı ve geniş makinelerde kullanılan kalenderlerde. Filtreleme veya yapılan kâğıtlar. çökertmeyle ayrılabilen türde maddelerdir. Taşıntı tankı makine. Tıbbi ambalaj kâğıdı. Mean Seperation. dispersiyon maddeleri Symbols. Sentetik reçine. maddesi olarak kullanılmaktadır. Surveying. kaymadan tam uyan elektrikli Surge Tank. Semboller. Doğadan elde edilebilen selüloz türleri. ıskartaları veya balyaları ortalama uzunluğu. Elyafın su alarak şişmesi. Döner başlıklı bobin ataşmanı. Bunlar arasında hidrolik güçle sağlanır. Swirl. istem dışı vals sapmalarını önlemek ve hataları düzeltmek için kullanılan valsler. Askıdaki katı maddeler. geriliminin frekansına. Sistem dengesi. Terli silindir. Sistemin düzgün çalışması Teksif eleklerine veya disk filtrelere işleme başlarken için alt parçaların senkronize edilmesi. Genellikle su Synthetic Size. Senkron motor. Seyreltik hamur. İşbirliğinin sonucu oluşan Survey. yağlı kâğıt Syndet. köpük söndürücüler. System Integrator.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

T

Tag Blanks. Etiket kâğıdı.
Tag Board. Etiket kartonu. Bükülebilme özelliği olan ve
zarf üzerine yapıştırılan kalın kâğıt.
Tagout. Etiketleme. Uyarı levhası asma. Bir ekipmanın

T4S (Trimmed 4 Sides). Dört kenarı kesilmiş.

bakım amacıyla enerjisinin kesilmesinden sonra,

Taber Stiffness. Taber sertliği. Firmasının adıyla anılan

çalıştırılmaması için elektrik panosuna asılan uyarıcı levha.

sertlik ölçme yöntemi.

Tag Paper. Etiket kâğıdı. Etiket ve zarf yapımında

Table Rolls. Rejister valsleri. Eleği destekleme yanında,

kullanılan gramajlı ve dayanıklı kâğıt türü.

yarattığı türbülansla su sürükleme/alma özelliğine sahip

Tag Stock. Etiket kâğıdı.

küçük çaplı valsler. Bazen 500 metre/dakikanın altındaki

Tag Washer Manila Paper. Manila fon kartonu. Başka

kâğıt makinelerinde kullanılırlar. Genellikle hızlı

yazılı bir kâğıdı desteklemekte kullanılan sert ve dayanıklı

makinelerde çitalı yaş kasalar kullanılmaktadır.

karton.

Tablet Back Board. Fon kartonu. Sert olduğu için

Tail Carrier Rope. Kuyruk sevk ipi. Kâğıt makinesinde,

resimlerin arkasında kullanılan parça kartonlar.

kâğıt şeridi makine boyunca taşıyan ip. (Kuyruk=Dar bir

Tablet Blotting. İnce fon kartonu. Ebat kesilerek fon

şerit halindeki safiha)

kartonu gibi satılan, kutu içlerinde rastlanılan

Tail Cutter. (1) Kuyruk kesici. Pulper içinde, halata sarılan

tutkallanmamış daha ince kâğıtlar.

çöplerin oluşturduğu kuyruğu kesen hidrolik giyotin. (2)

Tablet Bristol. Bristol fon/kapak kartonu. Ebat kesilerek,

Şerit kesici. Elek üzerinde safiha enini ayarlayan kenar

kırtasiyelerde satılan Bristol kartonlar.

kesici.

Tablet News. Teksir kâğıdı. Karalama amaçlı kullanılan

Tail Screen. Kuyruk eleği. Dönüşümlü kâğıtlarda pulper

teksir kâğıdı.

rejek çıkışında kullanılan elyafı çöpten ayıran döner elek.

Table Top Paper. Masa örtüsü kâğıdı. Masa yüzeyinde

(Eş anlamlı; Drum Screen)

laklanarak kalıcı olarak kullanılan ve baskıya uygun Kraft

Tail Transfer. Kuyruk aktarma. Şerit verme. Safihanın

kâğıdı.

kalın ve ağır olduğu durumlarda önce şeridin elekten prese

Tablet Paper. Kolej kâğıdı. Kolej yedeği. Yapraklar

aktarılması ve sonra genişletilmesi gerekir. (Eş anlamlı;

halinde kullanılan dosyalamaya hazır delikleri olan kâğıtlar.

Tail Treading)

Tablet Writing Paper. (Eş anlamlı; Tablet Paper).

Tail Treading/System. Şerit verme/sistemi. Şerit verici

Tabulating Board. Çizelge kartonu. Yazıcılarda kullanılan

sistem.

kartonlar.

Tailings. Rejek. Rejek hamur. Hamur halde son eleğe kadar

Tabulating Card Stock. (Eş anlamlı; Tabulating Board).

gelen rejek birikintisi.

Tachometer. Takometre. Devir ölçer.

Tailing Screens. Rejek eleği. Son elek kademesi. Son

Tack. Yapışkanlık. Tutuculuk. Mürekkebin kâğıda tutunma

kademede bulunan ve kendinden önceki eleklerden gelen

özelliği. (Eş anlamlı; Stickiness).

rejekleri eleyen elek.
Taint. Bozuşma. Kokuşma.

Tackle. Öğütücü bıçağı. Değiştirilebilen türde bıçak. Jordan
öğütücülerde kullanılan çakma tür bıçaklar. Bir ahşap be bir

Talc. Talk. Kâğıt yapımında dolgu ve kaplama maddesi

lama bıçak şeklinde dizilerek konik rotor üzerinde dizilirler.

olarak kullanılan beyaz pigment.

TAD. (Bakınız; Through Air Drying)

Tall Oil. Çam sakızı. Çam ağaçlarından elde edilen bir
ürün.

Tag and Folder Stock. Etiket ve dosya kartonu.
261

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Tamale Wrapper. Fırın kâğıdı. Yağlı ve ısıya dayanıklı

Target Value. Hedef değer. Üretim aşamalarında ve

kâğıt türü.

hizmetlerde ulaşılması gereken değer.

Tandem Thermomechanical Pulping (Tandem TMP).

Tariff Paper. Tarife kâğıdı. Otobüs, tren, vapur ve metro

Tandem Termomekanik selüloz üretimi. Yongaların iki

tarifelerini basmakta kullanılan kâğıt.

aşamada basınçlı buharla yumuşatılarak öğütülmesi sonucu

Tarnishproof Board. Pas önleyici karton.

üretilen selüloz.

Tarnishproof Paper. Pas önleyici kâğıt.

Tank Inventory. Tank stokları. Tanklardaki stoklar.

Tar Paper. Bitümlü kâğıt.

Tannin. Tanen. Bitkilerin, kök, odun, kabuk, yaprak ve

Tarred Brown Paper. Ziftli Kraft kâğıdı. Ambalaj olarak

meyvelerinde bulunan amorf bileşik.

kullanılan siyah yağlı kâğıt. Mekanik parçaların

Tanning Paper. Zımpara kâğıdı.

sarılmasında kullanılır.

Tapa. Tapa. Ekvator bölgesi insanlarının, ağaçların iç

Tarred Felt. Ziftli karton.

kabuğunu döverek elde ettikleri keçe türü kumaş.

Tarred Sheating. Bitümlü çatı kaplaması.

Tape Paper. Kâğıt bant.

Tarred Slaters Felt. Bitümlü çatı altı kaplama kartonu.

Tapered inlet manifold/header. Konik giriş

Tarred Thread Felt. Ziftli ve bezli karton.

manifoldu/bağlantısı. Hamur kasası girişinde, konik ve

Tarrif Paper. Yolcu tarife kâğıdı.

giderek incelen, silindirik boru şeklindeki, hamur giriş

Task. Görev. Vazife.

manifoldu/bağlantısı. (Bakınız; Manifold Distributor).

Tax. Vergi.

TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper
Industry). Kâğıt ve selüloz sanayi teknik birliği.

Tea Bag Paper. Çay poşet kâğıdı.

TAPPI Brightness. Tappi parlaklığı.

Tea Cartridge. Çay paketleme kâğıdı.

TAPPI Dirt Chart. Tappi kirlilik tablosu. Kâğıtta

Teal. Ördek. Dar ebatlı ve konikleşmiş bobin ıskartası.

noktacıklar halindeki kirlilikleri ölçülendirmeye yarayan bir

“Biscuit” olarak bilinen dar ebatlı ıskartadan farkı, ebat

yöntem. (Tappi T213 ve T437) Bu iki testte kirlilikler

genişliğinde teleskopik çıkıntıların bulunması ve son halinin

eşdeğer siyah alan toplamı{Equivalent Black Area

ördeğe (angut türü ördeğe) benzemesidir. Kâğıt

(EBA)} olarak belirlenir.

makinesinde eni daraltırken ebatla oynama yanında, mal
sarıcıda tamponun ilk sarım bölgelerinde kayma nedeniyle

TAPPI Norms. TAPPI teknik standartları.

bu tür hatalar çok görülmektedir. Bobin makinesinde da bu

TAPPI Opacity. Tappi opaklığı. Tappi’ nin önerdiği

tür kenar ıskartaları makinenin çalışma performansını

yöntemle yapılan opaklık ölçümü.

düşürmektedir.

Tar. Katran. Zift.
Tea Paper. Çay paketleme kâğıdı.
Tar Board/Paper. Bitümlü karton.

Tear. Yırtılma.

Tare Weight. Dara ağırlığı. Boş kap ağırlığı.
Teardown Time. Söküm süresi.
Target. Hedef. Ulaşılacak nokta.

Tear Factor. Yırtılma direnci. Gram cinsinden bir kâğıt

Target Paper. Hedef kâğıdı. Nişan kâğıdı. Silah

için bulunan yırtılma değerinin 100 e bölünmesiyle elde

denemelerinde hedef olarak kullanılan kurşun geçerken

edilen değer.

kolay delinen ve çok temiz delik yeri bırakan kâğıt.

Tear Index. Yırtılma endeksi. Yırtılma kuvvetinin (mili

Target Patchs. Hedef kâğıdı. (Eş anlamlı; Target Paper).

Newton) gramaja bölünmesiyle elde edilen değer.

Target Posters. (Eş anlamlı; Target Paper).
262

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Tear Outs. Örnek kâğıt parçaları. Örnek almak amacıyla

Temperature Transmitter. Sıcaklık transmitteri.

kesilen A4 ebatlı kâğıt parçaları.

Template Paper. Şablon kâğıdı.

Tear Ratio. Yırtılma oranı. Kâğıdın makine enine ve

Templet Board. Şablon kartonu.

makine boyuna yırtılma değerlerinin birbirine göre oranı.

Tem-Sec Press. Kombi preslerde ortadaki valsi buharla

Tearing Resistance. Yırtılma direnci. Ölçümünde iki

ısıtarak (80-100°C) safihayı presleyen sistem.

yöntem kullanılır. (1) İç yırtılma direnci. (2) Kenar yırtılma

(GL&V/Black Clawson-Kennedy)

direnci. Kenarlarda yırtılmanın başlaması için daha fazla

Tender. Düşük dayanımlı kâğıt veya karton.

kuvvet gerekmektedir. Yırtılma başladıktan sonra iç

Tender Side. Operatör tarafı. Ön taraf. Salon tarafı. Kâğıt

kısımlarda bu değer düşmektedir. (ISO 1974)

makinesinde operatörün bulunduğu taraf. (Bakınız; Front

Tear/Tearing Strength. Yırtılma mukavemeti.

Side, Back Side).

Technical Nomeclature. Teknik kavramlar.

Tensile. Gerilme. Gerilerek kopacak hale gelme.

Technological Guarantee. Teknolojik garanti. İmalat ve

Tensile Breaking Strength. Kâğıdın kopmadan önce

tasarım hatalarına karşı alınan garanti.

ulaştığı azami gerilme miktarı.

Telautograph Paper. Telgraf kâğıdı.

Tensile Energy Absorption (TEA). Gerilme enerji

Telegraph Blanks. Telgraf kâğıdı.

emilimi. Gerilmeye maruz kalmış kâğıt örneği tarafından

Telegraph Manila. Telgraf kâğıdı. (Manila cinsi).

emilen enerji miktarı. Özellikle torbalık kâğıtlarda ölçülen

Telegraph Paper. Telgraf kâğıdı.

bir değişken. (ISO 12625-4:2005)

Telegraph Tape Paper. Telgraf kâğıdı.

Tensile Failure Stress. Kopma dayanımı. Birim genişlik ve
birim kalınlığa etki eden azami kuvvet. (Pa, N/m2)

Telegraph Writing. Telgraf mesaj kâğıdı.

Tensile Index. Gerilme endeksi. Birim genişlik ve

Telephone Directory Paper. Telefon rehberi kâğıdı. 3.

gramajda kâğıda etki eden azami gerilme kuvveti. Bundan

Hamurdan yapılan ve gazete kâğıdına göre daha düşük

sonra kâğıt kopar. (Nm/kg).

gramajlı bir kâğıt.

Tensile Stiffness. Gerilme eğimi. Kâğıda uygulanan kuvvet

Telephone Memo Paper. Bloknot kâğıdı. Telefon yanında

karşısında kâğıt mukavemetinin grafikle gösterimi. (İlgili;

bulundurulan not alma kâğıdı.

Tensile Strength, Compression Strength, Breaking

Teleprinter Roll. Faks kâğıdı.

Strain).

Telescoped. Göbekten kaymış. Bobinin sıkı sarımı

Tensile Strength. Gerilme mukavemeti. Kopma direnci.

nedeniyle teleskobik kayma yapması. (Eş anlamlı; Slipped

Birim uzunluktaki kâğıda etki eden azami kuvvet. Bu

Roll).

kuvvetten sonra kâğıt kopar. Bobinle çalışılan üretim ve

Teletype Paper. Faks kâğıdı.

baskı sistemlerinde, kâğıdın açılması sırasında kopma

Teletype Perforator Tape. Sürekli form

olmaması için şart koşulan değer. (N/m). (ISO 1924-2)

Teletype Tape. Telgraf kâğıdı.

Tensiometer. Gergi ölçer. (1) Gergi ölçen kâğıt makinesi

Teller Rolls. ATM kâğıt rulosu. Banka işlemlerinin

üzerindeki vals düzeneği. (2) Elek ve keçe gergilerini

yapıldığı makinelerde kullanılan kâğıt rulo.

ölçmede kullanılan el aleti.

Temperature. Sıcaklık.

Tension. Gerilme. Gergi. Kâğıdın gerilmesi.

Temperature Control. Sıcaklık kontrolü.

Tension Control. Gergi kontrolü. Kurutma bölümünde,

Temperature Measurement. Sıcaklık ölçümü.

tutkal pres sonrası ıslanan safihadaki gevşeme nedeniyle
oluşan gergi bozukluğunu kontrol eden sistem. Taşıyıcı

Temperature Switch. Termostat.
263

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
valslerden birinin altına yerleştirilen algılayıcılarla ölçülür,

Theme Paper. Sunum kâğıdı. Ödev kâğıdı. Okullarda

hız değişikliği ile kontrol edilir.

öğrencilerin kullandığı sunum kâğıtları.

Tension Wood. Gerilimli ağaç. Çeşitli çevre koşulları

Theoretical Capacity. Teorik kapasite. Verimliliği dikkate

nedeniyle yaş halkaları dairesel olmayan ağaçlar. (Benzer

alarak belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında

anlamlı; Compression Wood, Reaction Wood). Aşırı

sağlanabilen azami üretim miktarı. Buna mühendislik

lignin oluşturduklarından selüloz üretimine uygun

kapasitesi, azami kapasite veya tasarım kapasitesi de

değildirler.

denilmektedir.

Termination. Sonlandırma. İş bitirme. Bir işi bitirme.

Theoretical Commercial Dryness. Teorik ticari kuru

Terminology. Terim bilim.

madde miktarı. Kâğıt veya selülozda standartlarda veya
sözleşmelerde belirtilen kuruluk oranı.

Terms of Payment. Ödeme koşulları.

Thereof. Bunlarla ilgili. Bunları ilgilendiren. Bir kontrat

Tertiary Treatment. Üçüncü kademe arıtma. İleri arıtma

sözcüğü.

tekniği olarak bilinmektedir. Atık su işlenirken, ilk iki
aşamaya ek olarak, fosfor ve azotun alınması işlemlerini

Therm. 100.000 Btu luk ısı birimi.

kapsar.

Thermal Compression Evaporation. Sıkıştırmalı

Test Board. Oluklu mukavva.

buharlaştırma. Basınç altında bırakarak sıvılaştırma
yöntemiyle su alma. Bir sıvıyı buharlaştırma sırasında

Test Equipment. Test düzeneği. Laboratuvar ekipmanı.

kullanılan buhar tüketimini azaltmak için termokompresör

Test Facilities. Test alanları.

kullanarak uygulanan bir su uçurma işlemi.

Test Liner. (Bakınız; Test Linerboard).

Thermal Conductivity. Isıl iletkenlik. Bir maddenin temas

Test Linerboard. Testlayner. Oluklu mukavvada en iç ve

yoluyla ısıyı iletebilme özelliği. [Btu/h (ft2) °F/ft; cal/s

dış yüzeyde kullanılan kâğıt türleri. Genellikle iki katmanlı

(m2) °C/cm].

olarak üretilirler.

Thermal Convection. Isıl aktarım. Bir sıvı kütlesi içinde,

Test Methods. Test yöntemleri.

çeşitli bölgelerdeki sıcaklık farklılıkları nedeniyle oluşan

Text Papers. Test kâğıtları. İç ve dış tutkallaması

yoğunluk değişmeleri sonucu meydana gelen hareketlilik.

yapılmadan kurutma kâğıdı özelliğinde üretilen ve kimyasal

Thermal Conversion. Isıl dönüşüm. Sıcaklık etkisiyle

emdirilerek test amaçlı kullanılan kâğıtlar. En yaygın

oluşan fiziksel değişim.

kullanılanları turnusol kâğıtlarıdır.

Thermal Cycle. Isı döngüsü. Kazanda sudan buhar elde

Test Sheet. Laboratuvarda yapılan örnek kâğıt.

edilmesi, işletmede kullanılması ve kondensat olarak

Text Finishing. Tekstil görünümlü yüzey işi. Kumaş veya

kazana geri dönmesiyle oluşan döngü.

deri görünümü verilmiş yüzey işleme yöntemi.

Thermal Degradation. Sıcaklıkla bozunma. Selüloz ve

Text Paper. Kaliteli baskılık kâğıt.

nişastanın sıcaklık etkisiyle bozunmaları ve parçalanmaları.

Textile Papers. Tekstil kâğıtları.

Thermal Diffusivity. Isıl geçirgenliği. Vals kaplamasının

Textile Wrapper. Tekstil paketleme kâğıdı.

ısıtıyı yayma özelliği. (m2/s). Sıcak valslerin kaplamaları

Text Paper. Yazı tabı kâğıdı.

için aranan özelliklerden biri.

Texture. Doku. Yüzey dokusu. Görüntü ve dokunuşla

Thermal Efficiency. Isı verimi.

belirlenen kâğıt özellikleri.

Thermal Mass. Isıl kütle. Isı değişikliklerine karşı kütlenin

The Commitment of Management. Yönetimin taahhüdü.

gösterdiği atalet.(Eş anlamlı; Thermal Flywheel Effect)

(ISO 9001:2008 Madde 5.1)

Thermal Paper. Termal kâğıt. Isıya hassas ve sıcaklık
artışında görüntü verebilen kâğıtlar. Faks kâğıtları.
264

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Thermal Pollution. Isı kirlenmesi. Sıcaklık etkisiyle suyun

Thermo Mechanical Pulp (TMP). Termomekanik selüloz.

ısınması. Böyle durumlarda soğutma kulesi kullanılarak

Yongaların önce buharla ısıtıldıktan sonra, mekanik olarak

veya bir miktar sıcak su atlırken yerine taze su karıştırılarak

öğütülmesiyle elde edilen selüloz.

su sıcaklığı düşürülür.

Thermometer. Termometre. Isıölçer.

Thermal Radiation. Isı yayılımı. Elektromanyetik dalgalar

Thermoplastic Binding. Amerikan ciltleme. Tutkallı

yoluyla ısının nakledilmesi.

ciltleme. Fasikülleri dikme yerine, yaprakların sırtını

Thermal Refiner Mechanical Pulp (TRMP). Öğütücüde

tutkallayarak yapılan ciltleme. Son yıllarda romanlarda ve

yongaları ısıtarak elde edilen odun selülozu.

ders kitaplarında kullanılmaktadır. Buna değişik adlar da

Thermal Shock Resistance. Isı şoklama direnci. Isı

verilmektedir. (Eş anlamlılar; Adhesive Binding, Cut Back

değişimlerine karşı malzemenin gösterdiği direnç.

Binding, Perfect Binding, Threadless Binding).

Thermal Softening. Isıyla yumuşama. Selüloz, yarı selüloz

Thermostatic Staem Trap. Termostatik kondenstop.

veya lignin ısıtıldığında (165-230 °C) amorf polimerde

Termostatik buhar kapanı.

camsı yapıdan lastiksi yapıya doğru meydana gelen

Thick Black Liquor. Kıvamlı siyah likör. Katı madde

değişme.

miktarı en az %50 olan siyah likör. (Eş anlamlı; Strong

Thermal Transfer Printing. Termal transfer kâğıdı.

Black Liquor, Semi Concentrated Black Liquor.)

Thermistor. Termistör. Sıcaklıkla direnç değeri değişen ısı

Thickener. Teksif eleği. Hamur içindeki aşırı suyu almaya

algılayıcı. Genellikle motor bobinleri arası