P. 1
Atom Ve Elektrik

Atom Ve Elektrik

|Views: 30|Likes:
Yayınlayan: caslanerr

More info:

Published by: caslanerr on Feb 21, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2012

pdf

text

original

1.

Atom ve Elektrik:
*Demokrit (M.Ö. 460-370); Bu day n bölünerek una dönü mesi, büyük kum taneciklerinin ufalanmas n , hatta en saf madde olan alt n n bile a nmas n görüyor, öyleyse atom; ³maddelerin bölünemeyen en küçük birimi olmal d r,´ diyordu. *Elektrik yükü ilk kez antik dönem insanlar taraf ndan a aç reçinesinin fosille mesiyle olu an kehribar n ipek ya da yüne sürtüldü ünde küçük cisimleri çekmesi ile gözlemlenip belirlenmi tir. Ayn olay siz de plastik bir tara saç n za sürttü ünüzde tara n saç n z çekmesinden anlayabilirsiniz.

*1807-1808 y l nda ngiliz Kimyac Davy, baz bile iklerin elektrik enerjisiyle bile enlerine ayr t gördü.

n

*Bu olay elektrik enerjisinin kimyasal de i imi gerçekle tirdi ini gösteriyordu. Elektrik enerjisi ile, kimyasal tepkimelerin olu umunu sa layan düzeneklere, elektrolitik pil; bu olaya da elektroliz denir. *Asit, baz ve tuzlar s v halde ya da çözeltileri elektrik ak m n iletirler. Elektrik ak m n ileten bu s v lara elektrolit denir. *Elektri i ileten metallere elektrot denir. *Elektrolit maddelerden, elektrik ak m geçirilirse elektrolit içindeki katyonlar indirgenerek katot elektrotunda, anyonlar yükseltgenerek anot elektrotunda toplan rlar.

*19.yüz y l n ba lar nda Dalton; atomu
kürecikler olarak tan mlam t r.

bölünemez kat

Faraday' n Elektroliz Deneyi ve Atom Alt Parçac klar *Faraday( Michael_Faraday ) yapt deneylerde,katotta belli bir miktar madde biriktirmek için gerekli elektrik yük miktar n n her zaman sabit bir de ere veya bu sabit de erin basit katlar na e it oldu unu gözlemledi. *Hg(ClO4)2 ve Hg(NO3)2 çözeltilerinden haz rlanan kaplardan ayn miktarda elektrik ak m geçirildi inde elektrotlarda ayn miktar Hg birikmesine neden oldu unu gözlemledi. *Ayn elektrik ak m n Hg2(ClO4)2 çözeltisinden geçirdi inde daha önce katotlarda elde etti i Hg miktar n n iki kat miktarda Hg elde etti ini gözlemledi. 1- Faraday,ayn miktar elektrik yükü geçirilerek elde edilen element kütleleri o elementlerin atom kütlelerine oranland nda sabit tam say elde edildi ini buldu. *Elektrik yüklerinin parçac klar halinde ta nd ve elektri in taneciklerden olu tu u sonucuna vard . *Atomlar n elektrik yüklerini ta yabildi ine göre bu taneciklerin atomlarda bulunmas gerekti ini belirtti. Faraday, elektrik ile kimyasal de i me aras ndaki matematiksel ili kiyi ilk bulan ki idir. 2- Elektroliz deneyinde devreden geçen yük miktar ile elektrotlarda toplanan madde miktar n n do ru orant l oldu u gözlenir. ( Devreden 1 mol elektron geçirildi inde, anotta ve katotta 1 e de er gram madde toplan r. 3-Bir devreden 96500 coulomb'luk yük geçirildi inde ( 1 mol elektron geçti inde olu an yük miktar ) elektrotlarda 1 e de er gr madde olu ur

ELEKTRONUN KE F :
*Dalton'un atom teorisinde ve daha önceki atom teorilerinde atom maddenin en küçük parçac olarak kabul edildi .Elektroliz deneylerinden sonra bu dü üncelerde de i iklik meydana gelmi tir.Humphry Davy elektrik ak m kullanarak bile ikleri ayr t rmay ba arm sodyum,stransyum,ve baryum elementlerini saf olarak elde etmi tir.Davy, elementlerin elektriksel çekim kuvvetlerinin etkisi ile bir araya gelerek bile ik olu turduklar sonucuna ula m t r. *George Stoney Faraday' n( çal malar na dayanarak atomlarda elektrik yüklü birimlerin varl ndan söz etmi bunlara elektron ad verilmesini önermi tir. *Elektronlar n varl na dair ilk kan t William Crooks taraf ndan ortaya konuldu.Crooks olu turdu u tüpte elektrotlar aras na yüksek gerilim uygulayarak tüpün çeperlerini sar -ye il renkte nlar n ayd nlatt n gözledi. Tüpün orta s na yerle tirdi i bir cismin gölgesinin tüpün sonunda görülmesinin sebebini tüpün içinde olu an nlar n varl ndan kaynakland n belirtti. Bu nlar katot nlar olarak bilinir. Crooksun olu turdu u bu tüpe katot n tüpü denir *Katot nlar ,tüpün içine konulan gaz n ve elektrotlar n yap ld cismin özelliklerine ba l de ildir

caslaner

Mikroskopla damlac klar n hareketi gözlenmi ve uygulanan elektriksel çekim kuvveti göz önüne al narak. * Thomson ( J. damlac klar n q yükünün daima q = nx1.yüzy l n son y llar nda katot nlar ayr nt l olarak incelendi. Pluckerin ( deneyini kullanarak havas tamamen bo alt lm tüple yapt deneylerde önce elektrik alan nda n sapmas n daha sonra ma netik alanda n sapmas n gözlemi tir. Bundan dolay yükün kütleye oran bir elektrik alan içinde elektronlar n do rusal yoldan ne kadar sapaca n belirler. Bu sapman n aç s : *Tanecik yükü ile do ru orant l d r. *Tanecik kütlesi ile ters orant l d r. *19. *Gaz n cinsi ne olursa olsun yay lan ayn d r.Fakat bu durumda sapman yönü .2.Elektronun Kütlesi ve Yükünün Bulunmas *Julius Plucker. *Elektronlar magnetik bir alan içinde de sapma gösterirler.q=m.Birçok bilim adam n n deneyleri sonucunda katot nlar n n h zla hareket eden eksi yüklü parçac klar oldu u ortaya ç kt ve bu parçac klar daha sonra Stoney¶in önerdi i gibi elektron ad verildi. *Katot nlar bir elektrik alan içinde yada magnetik alan içinde normal do rusal yollar ndan saparlar. Burada n 1.10 coulomb olmal d r. Thomson .nlar etkisi ile havay olu turan moleküllerden elektronlar kopar l r.g E=Elektrik alan iddeti q=Damlac k üzerindeki elektrik yükü m=Damlac n kütlesi g=Yer çekim ivmesi *Ya damlac klar aras nda negatif yüklü tanecikler.J. O halde elektrik yük birimi 1. *Bu hesaplama.602.7588. (e/m=-1. *Her iki alandaki sapmalar n birbirini yok etmelerini sa layacak ekilde tüpe hem magnetik alan . caslaner . kendi a rl klar ile yere do ru dü meyip üst taraftaki pozitif kutup taraf ndan çekildikleri için ask da kalm lard r.602.108 coul/g) *Katot nlar negatif yüklü taneciklerin.Milikan¶ n deneyinde x.uygulanan magnetik alana dik yöndedir. Millikan taraf ndan yap ld .katot tüpünde m knat sla katot nlar n n yön de i tirmelerini ve davran lar n ilk izleyen bilim adam d r. Bugün elektronun bilinen yükü bu de ere oldukça yak n -19 olan -1.Kütlesi büyük olan tanecik küçük olandan daha az sapar. E.10 Coulomb oldu u bulunmu tur. -19 -19 *Katot nlar n olu turan tanecikler.Ya damlac klar n n kütleleri ya n öz kütlesi ve damlac n hacmi yard m ile hesaplan r(havan n sürtünmesi hesaplamada dikkate al narak yap l r).6018.Bu ya damlac klar z t yükle yüklenmi iki yatay levha aras ndan geçirilirler. Yatay levhalara elektrik ak m uyguland nda negatif yüklü damlac k pozitif yüklü levhaya do ru çekilece inden damlac n dü ü h z de i ir.gibi tam say lard r.damlac a etki eden yerçekimi kuvveti ile damlan n dü me h z n yava lat p durduran elektrik alan birbirine e itlenerek bulunur.Bu ko ullar alt nda dü ü h z ölçülerek damlac n yükü hesaplanabilir. n n özellikleri Millikan n Ya Damlas Deneyi: *Elektron yükünün do ru olarak ölçümü ilk defa 1908 y l nda Robert A._Thomson ). hem maddenin ve hem de elektri in ortak elektronlar d r.Bu elektronlar serbest dü meye b rak lan küçük ya damlac klar taraf ndan yakalan r ve ya damlac klar negatif yükle yüklenirler.hem de elektrik alan uygulayarak sapmadan bir do ru boyunca ilerlemesini sa lam t r.3.Yükü büyük olan tanecik az yük ta yan tanecikten daha çok sapar. bir sa ana d r.10 C¶dur. *Katot nlar n n elektrik ve magnetik alanlar içindeki sapmalar n inceleyen Joseph T. 1897¶de bir elektronun yük de erini hesaplad .

Röntgen katot nlar n n etkilerini ara t r rken buldu u ancak ne oldu unu anlayamad için x. Ancak anotta bulunan metalin x. onlar n ç kartt klar x. pozitif elektronun yükü konuldu unda. Buna göre. Bu incelemeler 1932 ye kadar uranyuma kadar uzat ld . Tüpün ortas ndan kanallar aç larak görülebildi inden dolay bu nlara kanal nlar ya da pozitif nlar denilmi tir.( Elektro manyetik) 3. o metale özgü bir x.nlar üzerine çal malar yapan Mosoley. Bo alan bu yere üst enerji düzeyinden bir elektron iner. Görünmez 4. . Atom a rl artt kça. düzene in içinden anota do ru da nlar n yay ld görüldü (1886). her elementin kendine özgü bir x. olu an x. Atom numaras 30 a kadar olan elementlerde yaln zca K serisi vard .n yayd n gördü.nlar . tüpte bulunan gaz n cinsine göre farkl iyonlar n olu mas yd .nlar vere bilmesi için. katot yönüne geçerler. Elektronunu kaybetmi olan bu en küçük hidrojen taneci ine.6022. çarpt klar atom ya da moleküllerden elektron kopar rlar.nlar tayf n inceledi. Tüp içersine H2 gaz konuldu unda yük/kütle oran : 9. y X nlar . Bu seriler K. Manyetik ve elektriksel alanda sapmazlar. y Moseley. periyodik tabloda alüminyumdan alt na kadar 38 elementin. Bu elektron sa ana n n olu turdu u bu pozitif iyonlar. Yük yerine. temel enerji duruma inerken ortama sald klar yüksek enerjil nlard r.nlar demi tir.daha sonrakilerde L. proton ad verildi.nlar frekanslar n n kare kökü aras nda bir grafik çizildi inde baz sapmalar n caslaner . y Ayr ca bu h z da her metal için farkl farkl yd . Bunun sebebi.nlar n n da frekans n n artt özleniyordu. katot nlar n n tam tersi yönde hareket ettiklerine göre. Ancak.n n frekans n n da de i ti ini. Giricili i çok yüksek nlard r. protonun kütlesi ise. L ile M aras ndaki fark ndan büyük oldu unu gösterdi. a r metallerde de M serisi gözleniyor. Kanal nlar n n yük/ kütle oran n kabaca hesaplad . Ayr ca moseley.n serisi veriyor. Bu oran tüpteki gaz n cinsine göre de i iyordu.M. 1. Pozitif nlarla ilgili sonuç al c çal malar 1906 y l nda Thomson aç klad . Wien. her serinin de kendine özgü bir frekans bulunuyordu.5791. Kanal nlar . -28 -19 Atomun Proton Say lar n n Deneysel Olarak Belirlenmesi Atomda Elektronun Yükü ile Pozitif Yükler Aras ndaki ili kisi: y y y y y y y y y Katot nlar incelenirken. Katot nlar tüp içinde yol al rken. Ya da çekirde e en yak n iç elektronlar n uyar lm durumdan. Buna göre. Yüksek enerjili (frekansl ) (3.Elektronlar n durgunluk an ndaki kütlesini bulmak için elektronun yükü e/m de yerine konursa m kütlesi 9. Metalden ç kan x. K ile L aras ndaki enerji fark n n. y MOSELEY DENEYLER : y x. kullan lan elementinin atom a rl n n. y Bu s rada ortaya bir enerji yay l r bu enerjiye xmas diyoruz. x. anota gelen elektronlar n belli bir h zla çarp mas gerekmektedir. yay lan x. 1898 de Alman fizikçi W. h zl elektronlar çarpt nda (katot nlar ). X.L. kanal nlar n n pozitif elektrik yüklü oldu unu gördü. anottaki metal de i tikçe.107.10 10 cm/sn h zla) 2.10 C oldu undan bahsetmi tik.N serisi olarak bilinir.Bu de er hidrojen iyonunun (protonun) kütlesinin 1/1836¶sidir. bir elektronun kütlesinin yakla k 1840 oldu u görülmü oldu.nlar : 1895 Prof.10 g olarak bulunur . bu elektronlar yerinden oynar ve üst enerji düzeyine s çrar.104 coul/g pozitif yüklü taneciklerin olu tu u görülüyordu. bu nlar üzerine yap lan çal malar daha k sa sürede tamamland .*Elektronun e/m oran n n -1. Protonun yükü elektronun yükü ile e it ama z t i aretlidir. y Çekirde e en yak n enerji düzeyindeki elektrona.

üzümün kek içinde da l m na benzetilmi tir. Moseley. Atom. ancak yük/kütle oran n hesaplam t r. X. Bu deney sonucuna göre. içi dolu. elementlerin kimyasal özelliklerinin. kararl bir elektrostatik düzen olu turacak ekilde da lm lard r. Moseley. nötronun varl n kan tlayan çal malar n yay nlad . Bu da l m. atomun çekirde inde bulunan bu + yüklü taneciklere proton ad n vermi tir. Pozitif yükler. pozitif yüklü taneciklerden olu mamaktad r. yüksek voltaj uygulanan katot nlar n n. Öyle ise atomun hacminin büyük bölümünü pozitif yük olu turmal yd . çekirdek yükünün korundu unu ispatlam t r.nlar tayflar na dayanarak. Elektronlar atom üzerinde rastgele da lmam lard r. Ona göre atom. Kimyasal de i melerde.Moseley. kekin hamur k sm da (+) yükü temsil etmektedir. atom a rl klar yla de i ti i dü ünülüyordu. Çekirdek d nda nötron karars zd r. y Kararl atomlarda proton say s na e it ya da daha fazlad r. atom kütlesi küçük olan baz elementleri alfa tanecikleriyle bombard man edildi inde kütlesinin protona çok yak n ama yüksüz taneciklerin f rlat ld n gördü. y Çekirdek d nda çok karars zd rlar. bu küreci in gövdesini olu turmaktad r. y Atomun fiziksel yap s na etki ederler. küreciklerdir. Moseley. Elektronun kütlesi çok küçük oldu una göre. Bu küre içersinde elektronlar. y 4 Be + 2He 6C + 0n y Nötron. atomun kütlesi yan nda ihmal edile bilecek kadar küçüktür. Bu küreci in ana gövdesi. katot nlar yla yapt deneylerde. y y y PROTON: Moseley. Moseley. y Atoma kimyasal özelli ini kazand ran taneciklerdir. y Nötr atomlarda proton say s na e ittir. Yar ömrü 12. çok küçük küreciklerdi.8 dakika olan bir beta mas yapar. y Çekirdek yükünü belirler. elektron say s na e ittir. Elemente kimyasal özelli ini kazand ran taneci inde çekirdek yükü nün oldu unu ispatlad . Atomun a rl n büyük ölçüde pozitif yükler te kil etmektedir. çap yakla k 10-8 cm olan. katot nlar negatif olmal yd . Chadwick. atom numaralar n do ru olarak hesaplamay ba arm t r. Nötral atomlarda çekirdek yükü . y y y y Ruterford Atom Modeli Thomson Atom Modeli : caslaner . y 1897 y l nda Joseph John Thomson. Moseley. y 1932 de James Chadwick. yar çap 10-8 cm olan içi dolu. Üzümler (-) yüklü elektronlar . Negatif yüklü bu taneciklere elektron denildi. atom a rl yerine çekirdek yükü al nd nda bu sapmalar n ortadan kalkt n gördü.y y y y y y oldu unu gördü. Moseley yapt deneylerde. y y y NÖTRON: y Atomun toplam kütlesini aç klaya bilmek için 1920 de Ernest Rutherford atomda yüksüz bir taneci in var oldu unu savundu. atom numaralar n do ru olarak hesaplamay ba arm t r. Moseley. yapm oldu u deneyler sonucuna göre elektronun yükünü ve kütlesini hesaplayamam . Nötron hakk nda bilgi yoktur. Thomson Atom Modelinin yanl lar : Bu gün biliyoruz ki atomlar n gövdesi. Dolay s yla atomlar nötrdür. y Atom numaras olarak bilinir. X. elektronlar ise düzenli bir ekilde bu küreci in içinde da lm t . atom numaras dedi. Moseleyin deneyi yukar da aç k biçimde verilmi tir. pozitif yüklerden olu uyor. atomun kütlesi pozitif yüke ba l olmal yd . negatif kutup taraf ndan iletildi ini ve pozitif kutba do ru çekildi ini belirledi. Atomlarda pozitif yük say s kadar negatif yük vard r. Elektronlar n kütlesi. o güne kadar periyodik tabloda eksik olan elementlerin atom numaralar n tespit etmi tir. Bu tanecikler yüksüz olduklar için onu incelemek ve tan mlamak zordu. nötr. Thomson yapm oldu u deneylerin sonucuna göre. 01n 11p + -10 NÖTRON: y Atomun çekirde inde bulunan yüksüz taneciklere nötron denilmi tir.nlar tayflar na dayanarak. Çekirdek yüküne. Thomson. y Atoma kimyasal özelli ini etki etmezler. elektrik ve manyetik alanda sapmayan ve giricili i çok yüksek olan bir taneciktir. O zamana kadar. Moseley.

Rutherfort a göre: y Atomda pozitif yük ve kütle. Bu tür spektruma da ma spektrumu denir. bile enlerine ayr lmas na. çekirde in yar çap 10-12 . y Spektrumu incelenmek istenen gaz. büyükten küçü e do ru. Elektro Manyetik I malar: y Elektromanyetik malar . Dalga boylar n n durumuna göre spektrumlar. Madde ile elektromanyetik man n etkile imini inceleyen bilim dal na spektroskopi denir. Bu da gösteriyor ki atomun önemli bir k sm bo luklardan olu maktad r. I n bu bölgesine Görünür Bölge diyoruz. Rutherford. az bir k sm n n ise saparak metal yapraktan geçti ini çok az bir k sm n n ise geriye yans d n saptam t r.Görünür. atomlardan çe itli ekillerde ortaya ç kan enerji türleri ve bunlar n yay lma ekillerine verilen add r.X nlar . atomun üç temel tanecikten olu tu u anla lm t r. Ancak atomlar n davran lar n proton. atom içinde (+) yüklü iyonlar n geçmesini zorla t ran bir bölümün varl n gösterdi. radyoaktif maddeden elde etti i +2 yüklü alfa taneciklerini. Deney s ras nda sapan veya geri dönen taneciklerinin çekirde e çok yak n gelen veya tam çekirdek üzerine isabet eden tanecikler oldu unu belirtti. caslaner . televizyon. Bu nlar n çok büyük bir k sm n n sapmadan. Bu malar maddelerin yap lar n anlamam zda çok önemli bir yere sahiptirler. spektrum ya da tayf denir. elde edilen spektrumda belli bölgelerin siyah oldu u ve yaln zca so urma spektrumundaki siyah çizgiler yerine renkli çizgilerin oldu u görülür.Mikrodalga. insan gözü ancak bu n çok k s tl bir k sm n göre bilmektedir.5 . Thomson atom modeliyle bu sonuçlar aç klayamam t r. proton say s na e it say da elektron.Radar. çekirde in çap n n yakla k 105 ve y 10 6 civar ndad r. Ancak beyaz k bir He gaz ndan geçirildikten sonra prizmadan geçirilirse. elde edilen spektrumda belirli frekanslarda belli say da karanl k çizgiler görülür. proton.Mor ötesi. 4. Bu sayede maddeyi tan r ve di erlerinden ay r r z. Atom homojen bir yap da olsayd . Bütün frekanslar kapsayan elektromanyetik k dizisine. y Atomlar n nötrlü ünü sa lamak üzere. Bu nedenle Rutherford. tek renkli anlam na gelen monogromatik k denir. Bu ekilde. Bu çizginin yeri ve say s n içinden geçti i maddenin yap s na ba l d r. maddenin ancak belirli enerjideki nlar so urdu u anlam na gelir. çok h zl hareket eden elektronlar taraf ndan doldurulur. farkl frekanslarda bile enleri olan bir enerji biçimidir. Dalga boylar farkl nlardan olu an a. y Atomun çap 10-8 cm. Yani kütleye etki eden ba ka bir tanecikte vard r. atomda pozitif yükün ve kütlenin atom merkezinde çok küçük hacimde topland n dü ündü ve bu bölüme çekirdek ad n verdi. mor en k sa dalga boylu en yüksek frekansa sahiptir. Taneciklerin h z n n dördüncü kuvvetiyle ters orant l d r. Mesela.760 nm) mordan-k rm z ya do ru de i en çe itli renklere ayr l r( Mor-MaviYe il-sar-truncu-k rm z ). Yukar daki ekilde görüldü ü gibi. en dü ük frekans. y y Rutherfort un eksiklikleri: Rutherford modeli atomdaki elektronlar n hareketlerini aç klayamad gibi elektronlar n niçin çekirdek üzerine dü medikleri sorusunu da yan tlayamamaktad r. çekirdek etraf nda bulunur. beyaz k bir prizmadan geçirilip dalga boylar na göre ayr l rsa. k verebilecek s cakl a kadar s t l p gaz n verdi i k bir prizmadan geçirilirse. Bu man n. atom çekirde inde nötron denilen yüksüz bir taneci in varl n saptam t r. çok ince metal yaprak üzerine göndermi tir. Daha sonraki y llarda Chadwick. Spektroskopi genellikle kullan lan elektromanyetik n m n bulundu u bölgeye göre isimlendirilirler. nsan gözü. y Atom hacminin büyük bir bölümü. elektromanyetik dalga spektrumu ya da k spektrumu denir. O halde k zd r lan gazlar da kendilerine özgü k yaymaktad rlar. nötron ve elektron say lar belirler. içerdi i farkl dalga boylu ve farkl frekansl . nötron ve elektronun yan s ra çok say da taneci in bulundu u anla lm t r. Bu tip spektrumlara so urma spektrumlar denir ki bu sayede maddeleri bir birlerinden ay rm oluruz. Bir dalga boyundan di erine geçi in sürekli oldu u spektrumlara sürekli spektrum denir. y So urma ve ma spektrumlar kesikli oldu u için bunlara çizgi spektrumlar denir. Belli bir aç dan saç lan alfa taneciklerinin say s Da t c levhan n kal nl ile ve çekirdek yükünün karesiyle do ru orant l . Görünür bölge na beyaz k diyoruz. I k görünen ya da görünemeyen. bütün a parçac klar n n levhay geçmesi veya geçmemesi gerekirdi. Spektrumun belli bölgelerinde siyah çizgilerin görülmesi. çok renkli anlam na gelen polikromatik k denir. atom merkezinde çekirdek olarak y adland r lan çok küçük bir hacimde toplanm t r.1911 y l nda Rutherford. Renkler aras nda k rm z en uzun dalga boylu. Daha sonraki y llarda atomda.1013 cm y civar ndad r. y y y y y y y y y Radyo.IR.10-5 cm aras ndaki görebilir. Beyaz k bir prizmadan geçirildi inde (400 nm. sürekli spektrum elde edilir. Tek bir dalga boyuna sahip a.10-5 cm ila 7. dalga boyu. nlar d r. y Çekirdekteki pozitif yük miktar bir elementin bütün atomlar için ayn ve di er atomlar nkinden farkl d r. Ancak bu gün nötron olarak bildi imiz bu yüksüz tanecikleri Ruterford un ö rencisi olan Chadwick ke fetti. Bu taneciklerin baz lar n n çok az sapmas veya geri dönmesi. Atomun çap . Pozitif yük say s atom kütlesinin yakla k yar s na e ittir.

Bu sebeple deri bu tamamen geçirirken. kemikler ve di ler ço unu so urdu u için. FREKANS ( ): Bir saniyede belirli bir noktadan geçen dalga say s d r. atomda iç elektronlar n yer de i tirmesidir. radar sistemlerin dede kullan lmaktad r. içerdi i farkl frekansl (dalga boylu) bile enlerine ayr lmas na. 4. y y y y y y DALGA BOYU ( ): ki tepe noktas aras ndaki mesafedir. nsan gözü. infredat n mlar olarak ta isimlendirilir. 1900 y l nda. atom ve moleküllerle etkile erek onlar n hareketlerinde meydana getirdikleri sürtünme nedeniyle. Güne ten gelen UV nlar n n büyük bir k sm atmosfer taraf nda absorbe edilmektedir. Uzak mor ötesi(FUV). TV uzaktan kumanda sistemlerinde kullan lmaktad r. Bu dalgalar.nlar na yak n bölgelere kar l k gelir.10-5 cm ila 7. 5. 7. renkli bir gök ku a görüntüsü olu turur. Bu ekilde mikro dalgaya maruz kalan maddeler s nmaktad rlar. elektromanyetik man n da en küçük birimi fotondur. televizyon istasyonundan yay lan sinyali elektro manyetik dalga biçiminde almaktad r.nlar n derinin so urdu undan daha fazla so urmaktad r. Gama nlar . x. arada kalan k s md r. Mikro dalgalar n kayna moleküllerin dönme hareketleridir. Görünür nlar n kayna atomun en d elektronlar n n yer de i tirmesidir. Kemikler ve di lerin yo unlu u derimizden daha fazla oldu u için. Fotonlar n kütlesiz oldu u ve bo lukta k h z nda enerji paketleri eklinde yay ld kabul edilir. film üzerine kemik ve di lerin silüeti dü er. di içersinde bulunan dolgu maddesi de rahatl kla görülür. Ayr ca uzaydaki. Altarnatif ak m kaynaklar yla elde edilirler. Yak n infrared. M KRO DALGALAR: Mikro dalgalar. A r mor ötesi (ekstrem). Evlerimizde televizyon üzerinde bulunan anten. Bu dalgalar her ne kadar insan gözüyle görünmeseler bile. Buradaki her bir renk farkl bir dalga boyuna kar l k gelir. e ek ar s gibi baz böcekler taraf ndan görülür. 6. 2. dalga özelli inden daha çok tanecik özelli i göstermektedir. s sal özelli e sahiptir. tayf ( spektrum) denir. Bu dalgalar n dalga boylar . = I k H z = 3. Made ile n aras ndaki ili kileri inceleyen Max Planck. x. Cam prizmadan geçirilen. X-I INLARI I n dalga boyu azald kça. eklinde ifade etti. Görünür k dalgalar . 4.nlar n daha fazla so urdu u için. radyo aktif bozunmalardan dolay olu maktad r. bilgi materyallerini ta yan radyo dalgalar d r. RADYO DALGALARI: Radyo dalgalar . K rm z rengin dalga boyu en büyük. Cep telefonlar nda da bilgi ileti imi için. güne (beyaz k). Çok k sa yak n infrerad dalgalar . TV ve FM in sahip oldu u dalga boylar ndan daha küçüktür. Bu k sa dalga boylar . ortaya s enerjisinin ç kmas na neden olmaktad r. uzak infrared ise mikrodalgalar bölgesine yak n olan k s md r.10-27 erg. Bir man n. Mikro dalgalar.547.10 8 m/s GENL K: Elektrik vektörün en uzun oldu u uzakl kt r. görünen veya görünmeyen. elektromanyetik spektrumun en fazla enerjiye sahip oldu u bölgesine ve en k sa dalgaboyuna sahip oldu u k sm na kar l k gelen bölgesidir.sn dir. cm mertebesinde ölçüle bilen dalga boylar na sahiptir. K sa dalga boylar na kar l k gelen mikrodalgalar. KIRMIZI ALTI BÖLGE(KIZIL TES ): caslaner . Bu dalgalar. Bu nlar n kayna . dalga boyu . mikrodalga f r n nda bulunan yiyeceklerimizi s tan dalgalard r. elektro manyetik dalgan n sadece ç plak gözle görüle bilen k sm na kar l k gelir. ULTRAV OLE (MOR ÖTES ) DALGALARI: Mor tesi( ultraviole UV) görünür bölgeden daha k sa dalga boylar na sahiptirler.Uzak infrared dalgalar . GAMA I INLARI: Gama nlar . Metaller ise x. HIZ: Dalga boyu ( ) ile frekans n ( ) çarp m na e ittir C = . radyo aktif atomlar veya nükleer patlamalar sonucu olu maktad r. UV klar insan vücudu için zararl d r. K z l ötesi dalgalar n kayna moleküllerin titre im hareketleridir. Burada h=planck sabiti olup. atomun en iç k sm ndaki elektronlar n yer de i tirmesiyle olu ur. hiç s cak de ildirler. farkl frekanslarda bile enleri olan bir enerji biçimidir. 3. Ancak.5 . h=6. ELEKTRO MANYET K I IMA TÜRLER : 1. elektro manyetik spektrumun en uzun dalga boyuna sahiptir. GÖRÜNÜR BÖLGE I IK DALGALARI: I k.Elektro Manyetik I malarda Kullan lan Baz kavramlar Spektrumun bu bölgesine. n en enerjik biçimine sahip olup evrenin en s cak bölgeleri taraf ndan üretilmektedir. mor n dalga boyu da en k sad r. Yak n mor ötesi (NUV). enerjileri artmaktad r. Kayna . Al nan bu dalga TV deki görüntü cihaz taraf ndan i lenerek kar m za görüntü olarak ç kmaktad r.10-5 cm aras ndaki görebilir. görünen bölge n m n n dalga boyuna çok yak n. E=h. görünen bölgeye yak n. elektro manyatik dalgan n enerjisini. FOTON: I n parçac k teoremine göre. Xnlar n n dalga boylar çok küçük ve frekanslar çok büyük oldu undan. Ayr ca telefon ve bilgisayar verilerini bir ehirden ba ka bir ehre intikal etmek içinde kullan lmaktad r.

. kanserli hücreleri öldürmek için tedavi amaçl kullan lmaktad r Hidrojen atom spektrumu: de bulunan elektron en dü ük enerjiye sahiptir.v. Enerji düzeyinden 2.6 5.4. bu durum elektron da l m hidrojene benzeyen atomlar için do ru ancak çok caslaner . Rutherfor un atom modeliyle yeni bulu lar n çeli kilerine son vermek için 1913 y l nda yeni bir atom modeli önerdi. ortaya ç kan enerji de a a daki ba nt yla hesaplan r . Elektronlar n .7 6. Çap .7. En önemli eksikli i. Gene atom ya da iyon spektrumlar n n yörüngelerin yar lmalara u rad n gösteridi. Enerji düzeyine inerken yay nlanan fotonlar n enerjisi kaç k.6* Z2\ n2 Kkal/mol Burada Z=Atom numaras .3.N. Bu özelli i t pta. Hidrojen atomunun yörüngelerinin enerjilerini a a daki ba nt ile hesaplaya biliriz.3.10-14 k. ve bu + yük çevresinde dola an elektronlardan olu maktad r. elektronlar enerji absorblayarak. Bu yörüngelere.4.6 Kkal/mol Elektron bir yörüngeden ba ka bir yörüngeye indi inde. Bohr modeli kullan larak. çizgilerin frekanslar n ( ) ve say s n (a-b) aras nda. hemen-hemen bütün kütlenin topland + yüklü bir çekirdek.Edü ük= h ÖRNEK : Uyar lm hidrojen atomlar nda. Çekirdekten uzakla ld nda atomun yar çap ve o kabukta bulunan elektron enerjisi artar. E1= .4.Li+2. Dairesel yörünge üzerinde hareket eden her tanecik gibi elektronunda bir aç sal momentumu vard r (m.10-19 coulomb olarak. Hidrojen atomunun elektronu sadece belli küresel yörüngelerde buluna bilir. E= -313.8 Tayf Bölgesi Mor ötesi Görünür K z lötesi K z lötesi K z lötesi Bohr Atom Modeli: Hidrojen atomunun tayf n inceleyen Danimarkal fizikçi Niels BOHR.cal/mol dür? Bu n dalga boyunu hesaplay n z? (h= 9. Ancak Rutherford un modeli baz yönlerden yetersiz kalmaktad r. Bohr göre: 1.L.5 4.6/ n2 dir.Edü ük= h ) 5.Gama nlar . Frekans (V)= R ns2 1 nb 1 2 R= Raydberg sabiti = 3. He+. m= Elektronun kütlesi v=Elektronun h z r=Dairesel yörüngenin yar çap n=Yörünge numaras (Kuvantum Say s ) h=Planch sabiti Bohr hidrojenin çekirde inin kütlesini. Rutherford a göre atom. 1. Yüksek enerji düzeyi ile dü ük enerji düzeyi aras ndaki fark bir k kuantumu halinde yay nlar. her kabuk K.Be+3 gibi tek elektronlu sistemler incelenebilir.M. E= Eyüksek . 4.5 3.5. n=yörünge numaras d r.4. E=h eklinde ifade edilir. atom teorisinde çizgisel yörüngelerden bahsetmi . Hidrojen atomlar n n görünür bölgedeki tayflar n inceleyen Balmer(1885). (burada nb=2. Bu tür atomlara uyar lm haldedir. Çekirde e en yak n olan K yörüngesin En = -313. Enerji düzeyleri çekirdek etraf nda belirli yar çapl dairesel yörüngelerdir. (Balmer serisinde ns=2) Ad Lyman Balmer Paschen Brackett Pfun ns 1 2 2 4 5 ns 2. enerji düzeyleri ve ya kabuklar denir. Bu da nh/2 nin katlar kadard r. 10-24 g .gibi bir n de eri ile belirlenir. Hidrojen atomunda her hangi bir enerji düzeyinin enerjisi.54 .r). Kabuklar n ortak merkezi çekirdek olup. 2n2 kadar elektron buluna bilece ini atom spektrumlar gösteriyordu. Elektronlar bu yörüngelerde dairesel olarak hareket ederler.67 . tamda bu noktadan yola ç karak teorisini aç klad . ( E= Eyüksek .29 .5 gibi sabit say lar) ns= Elektronun son enerji düzeyini göstermektedir. H.3. Bohr. daha yüksek enerji düzeyine ç karlar. Kararl bir atom dü ük enerjilidir ve bu hale temel hal denir. yükü 1.5.2. Her yörüngenin belli bir enerjisi vard r.6. Bir elektron yüksek enerji düzeyinden daha dü ük bir enerji düzeyine geçti inde belli miktarda enerji yay nlan r. elektronlar n çekirdek etraf nda enerjisini kaybetmeden nas l döndü ünün aç klanamamas yd .cal/mol) Kuantum Hipotezi: Çok elektronlu atomlar n her enerji düzeyinde. canl hücrelerini öldüre bilir.6. elektronun 6. 3. Atomlar bir elektrik ve ya bek alevi ile s t ld nda. 10 -15 cm.yörüngedeki h z n da 2200 km/sn olarak hesaplad .O gibi bir harf ve ya 1. 2. Yay lan enerji.313.1015 sn-1 nb= Elektronun ba lang ç enerji düzeyini göstermektedir. Bohr.

1924 y l nda n parçac k ya dalga ayr l yerine. Louis de Broglie. Bu e itlikte frekans yerine koyarsak. elipsel yörüngelerin say s Ba Kuvant Say s na e itti.Germer elektron k r m n denel olarak gösterdiler. I n dalga boyu= = c/ olarak biliyoruz. h=plank sabiti.Davisson . Fransa da de Brogle. = mc2 Bu e itlikte frekans çekersek. Burada. Bu olay C. = n dalga boyu. Enerji seviyesindeki bu yar lmalar aç klamak üzere A. = mc2/h olur. Ancak bu çal malar da atomun yap s n aç klamakta yetersiz oldu. = h/mc olur.elektronlu sistemler için istenilen neticeyi vermiyordu. (Planck E itli i) Bir maddenin enerjisi=mc2 (Einstin Ba nt s ) De Brogle i te bu 2 e itli i bitle tirdi h. Bir fotonun enerjisini = h. Bu konuyla ilgili olarak hemen hemen ayn anda. Öyle ise bir prizmadan geçirilen elektron demeti t pk k demeti gibi k r n m göstermeliydi. n n hem foton hem de dalga özelli i Maddenin ikili do as küçük taneciklerin çok yüksek h zdaki hareketleri s ras nda büyük önem ta yordu.Sommerfeld. her enerji düzeyinde dairesel yörüngelerle beraber. K r n m. Almanya da Schrödinger ve Heisenberg. bunlar ba da t rd dü üncesini ortaya att . Bohr-Sommerfeld kuram denilen bu çal malara göre. eliptik yörüngelerinde ola bilece ini öne sürerek Bohr Atom Teorisini geli tirmek istedi. m= fotonu kütlesi c=fotonun h z Bu ekilde De Broglie gösterdi ini gösterdi. caslaner .L. ngiltere de Dirac bir birlerinden ba ms z ama bir birine benzer 4 farkl çal may yapt lar. giri im gibi olaylar n dalga yönünü sergiler.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->