P. 1
Tunceli’de Sünni Olmak

Tunceli’de Sünni Olmak

|Views: 116|Likes:
Yayınlayan: ataturkcu

More info:

Published by: ataturkcu on Feb 21, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI

Tunceli’de Sünni Olmak:
Ulusal ve Yerel Kimlik Öğelerinin Tunceli – Pertek’te Etnolojik Tetkiki

Yüksek Lisans Tezi

Ahmet Kerim Gültekin

Ankara - 2007

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI

Tunceli’de Sünni Olmak:
Ulusal ve Yerel Kimlik Öğelerinin Tunceli – Pertek’te Etnolojik Tetkiki

Yüksek Lisans Tezi Ahmet Kerim Gültekin

Tez Danışmanı Prof. Dr. Tayfun Atay

Ankara - 2007

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI

Tunceli’de Sünni Olmak:
Ulusal ve Yerel Kimlik Öğelerinin Tunceli – Pertek’te Etnolojik Tetkiki

Yüksek Lisans Tezi

Tez Danışmanı :

Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... İmzası ........................................ ........................................ ........................................ ......................................... ......................................... .........................................

Tez Sınavı Tarihi ..................................

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim.(……/……/200…)

Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı ………………………………………

İmzası ………………………………………

ÖNSÖZ

Bu tez, Aralık 2005 – Ağustos 2006 tarihleri arasında Tunceli ve Elazığ’da gerçekleştirilen bir alan çalışmasının ürünüdür. Çalışmada, yakın geçmişten günümüze Tuncelili Sünnilerin kendilerini çevreleyen hâkim Alevi kültür içerisinde, etniklik algılarının değişen ekonomik, sosyal ve siyasal süreçlerde söylem ve pratik olarak gösterdiği varlık stratejilerinin etnolojik bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Günümüzde, egemen sosyo-politik kimlik tanımı olan Sünniliğin ve Türklüğün ötekileştirdiği Aleviliğin ve Kürtlüğün hâkim nüfusu oluşturduğu Tunceli’de; ‘öteki içerisinde ötekileşen’ bir kimliğin karşılaştırmalı analizleri çalışmada yer almaktadır. Bu çalışma gerek konusu itibariyle gerek alan çalışması süreci bakımından çeşitli zorluklarla yüz yüze gelmiştir. Tüm bunların üstesinden gelmemde ve elimden geldiğince alan tecrübesini yazılı bir metne dönüştürmemde bana yardımcı olan insanları içten teşekkürlerimle anmayı bir borç biliyorum. Öncelikle tüm kaynak kişilere teşekkür ediyorum. Kendilerine dair en gizli, en özel benlik tutumlarını, tarihlerini benimle paylaşan herkesi saygıyla anıyorum. Bilhassa, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Erkan Yar, Dr. Abdurrahman Daş ve Dr. Enver Demirpolat’ı yardımlarından ve dostluklarından ötürü anmak isterim. Alan çalışması süresince Elazığ’da ve Tunceli’de evlerini benimle paylaşan tüm insanları ve bilhassa Koyun ailesini minnetle anıyorum. Çalışmanın başlangıcından bugüne deneyimi, yönlendirici fikirleri ve dostluğuyla her daim yanımda olan değerli danışman hocam Prof. Dr. Tayfun Atay’a

desteklerinden ötürü sonsuz şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu çalışma, danışman hocamın belirleyici katkılarıyla vücut bulmuştur. Ayrıca, alana dair tecrübeleriyle çalışmama katkıda bulunan değerli hocam Doç. Dr. M. Muhtar Kutlu’ya da desteklerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Eleştirileri ve arkadaşlıklarıyla çalışmama yardımcı olan Nilüfer Nahya ve Rabia Harmanşah’ı da sevgiyle anmak isterim. Son olarak, yaşadıkları sıkıntılara rağmen maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve her daim yanımda olan ailemi de bu vesileyle bir kez daha sevgiyle anmak isterim.

ÖNSÖZ GİRİŞ…………………………………………………………………………I I. BÖLÜM: Coğrafya ve Tarih……………………………………………22 II. BÖLÜM: Tunceli’nin Etno-Kültürel Haritası………………………..44 2.1 Türklük, Kürtlük, Alevilik, Sünnilik: Sınırlarda Karmaşa ve Düzen…...44 2.2 Aleviler ve Tunceli (Dersim) Aleviliği………………………………….69 2.2.1 Seyit Aileleri ve Talipleri…………………………………………...71 2.2.2 Kutsal Mekânlar ve Batın Âlem…………………………………….81 2.2.3 Alandan Bir Örnek: Şah Delil Berhican……………………………94 2.3 Tuncelili Sünniler………………………………………………………121 2.3.1 Güncel Coğrafi Dağılım……………………………………………121 2.3.2 Değişen Sosyal Yaşam……………………………………………..132 2.3.3 Babalar ve Çeşitli Dinsel Pratikler………………………………....140 2.3.4 Pertek’in Doğusunda Bazı Etniklik Biçimleri……………………..152 2.3.5 Alevi – Sünni Bir Aşiret: ‘Şavak’ Örneği……………………….…161 III. BÖLÜM: Alevi – Sünni Topluluklar Arası İlişkiler.........................171 3.1 Kirvelik………………………………………………………………...171 3.2 Kirvelik İlişkilerinde Çözülmeler…………………………………...…193 3.3 Babalar ve Seyitler…………………………………………………..…198 3.3.1 Rekabet…………………………………………………………..…208 3.3.2 Babaların ve Seyitlerin Ortak Kaderi………………………………217 3.4 Ziyaretler……………………………………………………………….222 3.4.1 Saklı Rekabet………………………………………………………227 3.4.2 Kutsal Mekânlar……………………………………………………232

3.4.3 Güncel Durum……………………………………………………...245 3.5 Alevilikten Sünniliğe, Sünnilikten Aleviliğe Geçişler: Değişen Dünyalar……………………………………………………………………………247 3.5.1 Alevilerden Sünnilere Geçişler…………………………………….248 3.5.2 Fethullah Gülen Çevresinin Etkinlikleri…………………………...268 3.5.3 Sünnilerden Alevilere Geçişler…………………………………….271 3.5.4 Alevileşen Aşiret; Coravanlılar…………………………………….286 IV. BÖLÜM: Yakın Geçmişten Günümüze ‘Tunceli’de Sünnilik’ ve ‘Siyasallaşan Kimlikler’………………………………………………………….293 4.1 ‘Öteki’nin İktidarı……………………………………………………...294 4.2 Kimliğin Siyasallaşması………………………………………………..306 4.3 ‘Öteki’nin İktidarında ‘Ötekileşen Çoğunluk’: Ötekinin Ötekisi……...312 4.4 Pınarlar Olayı…………………………………………………………..335 4.5 1990’lı Yıllar…………………………………………………………...341 4.6 Göç……………………………………………………………………..362 4.7 Geleneğin Yeniden İnşası……………………………………………...367 4.8 İçeride Sünni, Dışarıda Tuncelili Olmak………………………………387 SONUÇ……………………………………………………………………402 EKLER……………………………………………………………………417 KAYNAKÇA……………………………………………………………...430 ÖZET……………………………………………………………………...442

Bu belirlenim içerisinde ortaya çıkan “kimliklerin siyasallaşması” süreci. beraberinde taşıdığı ekonomik–sosyal ilişkiler ağıyla birlikte gelişmiş ülkeler arasındaki sosyo-politik süreçleri etkilediği kadar. içerisinde varlık gösterdikleri bir toplumsal örgütlenme modeli olan ulus–devlet’in üzerinde temellendiği hâkim etno-kültürel aidiyete olan itirazlarda ifadesini bulan ‘kimliklerin siyasallaşması’. tek tek ileri kapitalist ülkeler nezdinde mevcut bulunan büyük sermaye birikiminin. sosyal ve siyasal hareketliliğe neden olmuş süreçlerle de doğrudan ilgilidir. İnsan toplumlarının büyük bir kesiminin. yaklaşık olarak 200 yıldır. yakın dünya tarihinde görünürlük kazanmış ve büyük çaplı ekonomik. Bu süreç. ‘küreselleşme’ gibi hacimli bir kavramla karşılanan. tüm sosyal bilimciler tarafından kabul edilen çok boyutlu bir gerçektir.GİRİŞ 1980’li yıllarla birlikte uluslararası düzlemde ve paralel olarak Türkiye’de sosyal süreçlerin ve tartışmaların eksenini çeşitli etnik ve dinsel kimlik taleplerini merkeze alan hareketlerin oluşturduğu. bu ekonomik-toplumsal bütün içerisinde tarihsel süreçle . hâlihazırda var olan yurt dışı hareketliliğinin yeni bir evresi olarak da görülebilir. Bu olgunun sahip olduğu içerik. ilk elden değerlendirildiğinde. Küreselleşme. bu ülkelerin mevcut büyük sermayelerinin tarihsel ve güncel anlamda etkileşim içinde olduğu daha az gelişmiş ülkelerle kurmuş oldukları sosyo-politik süreçleri de belirlemekte ve değişime uğratmaktadır. etnik ve dinsel kimliklerin kamusal alanlarda görünürlük kazanmalarının ve çeşitli siyasal-sosyal hak taleplerini farklı biçimlerde ortaya koymalarının bir ifadesi olarak da okunabilir.

güncel anlamda. Ulus-devletleşme süreçlerini. yüzyılın ikinci yarısında almaya başladığı göçler neticesinde ciddi boyutlara ulaşan ve beklentilerin tersine. Avrupa dışında ise kimlik taleplerinin. etnokültürel farklılıkların ve bunların siyasal temsiliyetlerinin. Batı Avrupa örneğinde. Bu anlamda. bir toplumun birden fazla farklı kimlik aidiyetlerinin olduğunu kabul eden ve bu farklılıkların tümünün mevcut siyasi-idari yapıda yani devlet mekanizması içerisinde temsilini öngören bir siyasi program olarak çokkültürcülük. toplumun aralarında dayanışma ilişkisi gevşek alt-toplumlar toplamı biçimde yapılanmasına doğru bir siyasal hedefi olmadığı söylenebilir. iktisadi ve sosyal iç dinamikleriyle. kaynaşmadan ziyade ayrışma ve farklılıkları koruma yönünde gelişim gösteren göçmen topluluklara dair bir süreç olarak işlerlik kazandığı ileri sürülebilir. geç-modernizm içerisindeki ekonomik. ileri kapitalist ülkeler ile bu ülkelerle aralarında eşitsiz iktisadi ilişkiler bulunan farklı siyasi coğrafyalarda yine farklı biçim ve içeriklerde hayat buldukları da eklenmelidir. sosyal ve siyasal hareketlilikleri olarak da kabul edilebilir. bağımsız siyasi coğrafya talebiyle sonlanacak derecede geniş ölçekli değişimleri hedefleyen ekonomik-siyasal hareketlere dönüşme eğiliminde oldukları . Örneğin. kimliksel cemaatleşmenin güçlenmesine. söz konusu ülkelerde hayat bulan örnekleri bakımından birbirlerinden önemli farklarla ayrılabilmektedir. toplumun tek kimlik tanımı olan ulus kimliğinin zayıflamasına. uluslararası düzlemde büyük boyutlarda görünürlük kazanmış kimlik hareketlerinin.birlikte kaynaşması öngörülen pre-modern aidiyetlerin. Batı Avrupa’nın kendine dönük. uzun süreçler içerisinde tamamlamış bu toplumlarda. Öte yandan. çokkültürcülük politikaları ve tartışmalarının ise doğrudan 20. kimlik taleplerinin son derece cılız kaldığı ve dahası içeriğini tarihsel geçmişe romantik bir özlemin doldurduğu söylenebilir.

kendilerini söz konusu kimliklerin siyasal temsiliyetinde var eden kurumların söylem ve hareketlerini de belirlemiştir. bu otorite içerisinde tanınma veya farklı bir siyasal program çerçevesinde ortaya çıkan ayrılıkçı uç görüşlerin ekseninde çeşitlenen söylemleri yaratmaktadır. ama öte yandan yine de çoğu zaman bu bütün içerisinde çeşitli hak talepleri ekseninde kendisini var eden iki temel kimlik grubundan bahsedilebilir: Alevilik ve Kürtlük. içeriği önemli oranda değişen. Söz konusu dağınıklık. kendi içerisinde homojen kurumsallaşmalardan söz etmek mümkün görünmemektedir. yakın dönemde görünürlük kazanmış ve kendisini hâkim ulus kimliğinden belirli farklarla ayırarak. bu noktada belirtilebilecek akla gelen ilk örneklerdir. tanımı ve kapsamı bakımından. Bu anlamda. bir bütün olarak Alevilik ve Kürtlük kimliklerinin siyasal tanımlarındaki çeşitliliğini de beraberinde getirmiştir. bu kimliklerin kendilerini yeniden üretebileceği eğitim olanaklarını yasal ölçülerde kısmen kabul etmesi ve fakat bir yandan da merkezi otoriteyi. Türk yurttaşlık kimliği ekseninde tesisine yönelik çabaları. birbirinden önemli ölçülerde farklılaşan ve ortaya koydukları siyasal stratejilerde merkezi otoriteyle birleşme. doğrudan. Türkiye açısından bu çetrefilli konuya bakıldığında. Yugoslavya ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri.ve bu doğrultuda çeşitli örnekler de yarattıkları görülmektedir. Türkiye’nin bu iki kimlik grubunun taleplerine karşı yakın dönem uluslararası siyasal gelişmeler çerçevesinde gösterdiği yaklaşımlar. Kürtlüğün ve bu kimlik ekseninde beliren siyasal akımların güncel durumlarıyla kıyaslandığında. daha dağınık bir . Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci çerçevesinde tarihinde ilk kez farklılıklarını devlet politikası düzeyinde tanıması. Dolayısıyla her iki kimlik grubu açısından.

sınırları içerisinde yaşayan toplulukların konuştukları Kırmancki ve Kurmanci gibi dil ve onun doğrudan ima ettiği yaşam kültürü açısından. bilhassa 1990’lı yıllarda ve kısmen de olsa günümüzde ilde etkin olan bir Kürt ulusalcı eğilimden bahsedilebilir. bu toplulukların hemen tamamının süregetirdikleri din kimliği üzerinden de Aleviliğin. Zira Tunceli’de yaşayan nüfusun %90’ından fazlası. Sahip olduğu nüfus özelliklerinin. Buna karşın. bugün. . bu toplulukların geçmişten taşıdıkları dil aidiyetleri. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus kimliğini oluşturan dil ve din özelliklerinden farklılaşan topluluklardan müteşekkildir. son derece özgün bir yapıya sahiptir. Kürtlüğün ve Aleviliğin iç içe geçtiği yahut ayrıştığı ve tek başlarına çoğul bir durum sergiledikleri örneklerden bahsedilebilir. Türkiye içerisindeki coğrafi dağılımları göz önüne alındığında. böylesi bir çoğunlukla gösterdiği özellik. Bu kitlelerin. Ancak. yeniden yükselişe geçen ve kendisini yöreye özgü bir Aleviliğin tanım aralığında ifadelendirilen dini yükselişin. Türkiye’de kapsadığı geniş kitlelerin varlığı. Türkiye’nin en özgün ili konumundadır. her iki kimlik grubunu Türkiye’de yakın dönem ve güncel siyasisosyal süreçlerin merkezine yerleştirmiş olduğu aşikârdır. Ancak Tunceli. Tunceli’yi eşsiz kılmaktadır. üst üste bindiği. çalışmamız içerisinde de görüleceği üzere. Tuncelili toplulukların mevcut ulus kimliğinden ayrışmalarının. bu kimliklerin coğrafi dağılımı bakımından. Tunceli. toplumsal yaşamın örgütlenişinde son derece etkisiz bir pozisyona sürüklenmiştir. Türkiye’de eşi olmayan. günümüzdeki temel öğesi olduğu görülebilmektedir. Fakat özellikle bu dönemin sonlarından günümüze. 1990’lardan itibaren ciddi bir görünürlük kazanmış olan Kürt ulusalcılığının.kimlik durumu ortaya koymasına karşın Aleviliğin.

günümüzde bütünüyle siyasal bir kavram olarak kullanılmaktadır. Zira Tuncelili Sünnileri. Çalışmamız içerisinde ise kavram. . Kavramın siyasal içeriği. Tunceli’de %90’ların üzerinde görünürlük kazanmış bu çoğunluğun yanında bir de dağınık yerleşimlerde ve özellikle ilin güney kısımlarındaki ilçe merkezlerinde ortaya çıkan Sünni topluluklar da vardır. kavramın siyasal içeriği. Türkiye’nin mevcut uluslararası ekonomik-politik dengeler içerisinde işgal ettiği pozisyonla doğrudan alakalıdır. Aleviliğin beraberinde taşıdığı geleneksel toplumsal kurumlar topluluk-içi süreçlerde ve hukukunda hâlihazırda etkin olmakla birlikte. Rumlar’dan farklı olarak. Türkiye genelinde hâkim olan Türklük ve Sünnilik algıları içerisinde azınlıkta kalan bu kimlik gruplarının Tunceli’de ezici bir çoğunluk oluşturdukları görülmektedir. Fakat bugün itibarıyla. Bu anlamda. Tuncelili Alevilerin gündelik yaşamlarını üzerine kurdukları hukukun nihai noktada devlet kurumlarıyla vücut bulduğu belirtilmelidir. söz konusu sayısal çoğunluğun beraberinde getirdiği fiili bir iktidar durumundan bahsedilemez. Bu son derece tartışmalı konu. 1 “Azınlık”. bu çalışmanın ana konusudur. Türkiye’deki karşılığı ise Osmanlı’dan ayrışan ve bugün Türkiye’de mensupları bulunan devletlerle ortak kimlik kodlarına sahip Ermeniler. Bu çoğunluk içerisinde. Tunceli’nin hâkim sosyo-kültürel yapısı içerisindeki ve onları çevreleyen Alevileri. sade ve basit anlamıyla ‘çok olan içerisinde az olan’ı işaret eder bir içerikle kullanılmaktadır. “kimlik”in de siyasallaşması süreçleriyle doğrudan bir bağ içerisindedir.Aleviliğin ve Kürtlüğün. yakın dönem siyasal-sosyal gelişmeler paralelinde bugün Alevileri ve Kürtleri de kapsamaktadır. Türkiye genelinde sahip oldukları azınlık1 konumu. Alevilik ve Kürtlük kimlikleri üzerinde siyasal programlar öne süren resmi söylem ve karşıtları arasında çeşitlenmektedir. Türkiye’nin hâkim sosyo-kültürel yapısı içerisindeki yerlerini niteleyebilecek daha uygun bir başka kavram bulunmamaktadır. Tunceli’de tersi yönde bir sonuç da doğurmaktadır. Tunceli’nin geleneksel yerleşimcileri olan ve sahip oldukları din kimlikleri üzerinden hâkim sosyo-politik ulus kimliğiyle özdeşlik gösteren Sünni toplulukların varlıkları.

böylelikle de ikili bir azınlık durumu yaşayan topluluklar için kullanılmaktadır. Fakat yine de bu kapsamda. diğeri içerisinde azınlıkta kalan. ‘Azınlık içinde azınlık’. ancak mevcut nüfus varlığı itibariyle egemen durumda olan Kürtlük ve Alevilik içerisinde. bulundukları ülkenin hâkim ve çoğunluk sosyo-kültürel kodlarını paylaşan ve fakat . yani ‘ötekiliğin ötekiliği’. Tuncelili Sünniler gibi. Tuncelili Sünnilerin ortaya çıkardıkları kimlik durumunu örten net bir tanımlama mevcut değildir. 2003:107 – 114) içerisinden meydana gelen bir kavram olduğundan. bu hâkim kimlik kodlarından dil ve din aidiyetleri ekseninde ayrışarak azınlıkta kalan. Dolaysıyla. Sünni-İslam’ı doğrudan ima eden ve fakat bu din kimliğinin farklı yorumlarını içererek. tartıştığımız konudan uzakta kalmaktadır. ulusal sosyo-politik düzlemde ‘biz’ olan hâkim kimliğin ötekileştirdiği Aleviliğin ve Kürtlüğün çoğul bir durum sergilediği Tunceli’de ‘ötekine’ dönüşümü. Tuncelili Sünnileri tanımlamaya yakın görünen fakat kullanımı itibariyle de durumu işaret etmekten uzak bir kavramdır. ‘Azınlık içinde azınlık’ (minority in minority yahut minority within a minorty). bir ülkenin içinde hâkim etno-kültüre mensup olmayan fakat kendine ait bir kültürel bütün (Aydın – Emiroğlu.Konu ve Amaç Türkiye’de ulusal düzlemde. Şöyle ki. Tunceli’de kazanmış olduğu azınlık durumu. Tuncelili Sünnileri işaret eden bir tanım aralığı sunmaktadır denebilir. ‘azınlık’ kavramının işaret ettiği. yani Türklük ve Sünniliğin. hâkim durumda olan sosyo-politik kimlik algısının. çalışmanın temel ilgi alanını işaret etmektedir. Bu anlamda. Bu kavram genellikle iç içe geçen ve biri.

Coğrafi yapının Tunceli’de ortaya koyduğu özgün durumun. tezin esas hedeflerini oluşturmaktadır. Bu kapsam ve amaçlar çerçevesinde tez. tarihi. günümüzde ulusal düzlemde hâkim durumdaki sosyo-politik kimlik algısıyla özdeş olan Tuncelili Sünnilerin. insan toplumlarının yerleşimlerinde. okuyucuda. Tunceli’de Alevilik ve Sünnilik gibi temel kimlik belirleyenleri ekseninde görünürlük kazanmaya başlayan siyasal kamplaşma süreçlerinden itibaren geleneksel kimlik tutumlarında başlayan değişim. birinci bölümdeki temel amaçtır. bugün Tunceli ilinin idari sınırları içerisinde kalan coğrafyaya dair genel bilgiler ve burada yaşamış/yaşamakta olan topluluklar hakkında özet bir tarihsel arka plan sunulmaktadır. İkinci bölümde. Birinci bölümde. kendinde eşsiz bir örnektir. ve Sünni azınlığın gösterdiği varlık stratejilerinin kimlik eksenli analizleri. ortaya çıkardıkları kültürlerinde ve kendilerini çevreleyen farklı kültürlerle olan ilişkilerinde belirleyici olduğu ve bu özelliklerin günümüzdeki Alevi ve Sünni topluluklara tevarüs etmiş olduğu fikri belirleyicidir. 1970’lere değin Alevi ve Sünni toplulukların geleneksel kimlik tutumları çerçevesinde var olan ilişkileri. bu çalışmanın temel konusudur.bu kodları paylaşmayarak aynı hâkim kültürel bütün içerisinde ‘azınlık’ teşkil eden bir topluluğun bünyesinde kaldıkları azınlık durumu. bugün Tunceli’de yaşayan toplulukların kendilerini tanımlamada temel referans olarak gördükleri din kimlikleri ve yine kendilerine dair . geleneksel kimlik algılarının ulus kimliğiyle olan etkileşimi. ekonomik ve sosyal süreçler çerçevesinde analizi. Bu anlamda. tez içerisinde bu coğrafi ve tarihsel arka plana yapılacak göndermelere dair bir fikir oluşturmak. dört ana bölümde yapılandırılmıştır. Tuncelili Sünni topluluklar açısından paradoksal olan bu durumun. Bu çerçevede.

takip eden iki bölümde yürütülen tartışmaların temelini oluşturmaktadır. ‘Türklük – . 1970’li yılları önemli bir tarihsel dönüm noktası kabul ederek. Bu alt bölüm. Nihayetinde ‘kimlik’. Tuncelili Sünnilerin. ‘kimliğin siyasallaşması’ kavramı ekseninde değerlendirilmektedir. kimlik algılarındaki değişimler. Tuncelili Sünnilerin anlam haritası içerisinden değerlendirmektedir. sosyal ve siyasal belirleyenler etrafında karşılaştırmalı analizler. Bu bölümün dolaylı bir sonucu olarak. Son alt başlıkta ise doğrudan Tuncelili Sünniler hakkında alan çalışmasından elde edilen veriler değerlendirilmekte ve Tunceli’deki Sünniliğin biçimleri ana hatlarıyla serimlenmektedir. bu kapsamda analiz edilmektedir. Dördüncü ve son bölümde. Üç ana alt başlıktan oluşan bölümde. bir yandan da Tuncelili Sünnilerin kimlik sınırlarını netleştirmektir. ekonomik. Alevi ve Sünni topluluklar arasında açığa çıkan çeşitli ilişkilenme biçimlerini. Üçüncü bölüm. Bu ilişkileri etkileyen tarihsel. Tunceli örneğinde. aynı zamanda Tuncelili Sünnilerin yerel kodlarının da bir bölümünü açığa çıkarmaktadır. Tunceli’deki güncel kimlik tutumlarına dair verilen bilgilerin ardından. geçmişten bugüne içerisinde yaşadıkları çoğunluk karşısında ördükleri varlık stratejileri. Bu bölüm. 1970’li yıllardan itibaren hızlı bir değişim sürecine sürüklenen Alevilik ve Sünnilik kimlikleri. Türkiye’nin yakın tarihsel geçmişi içerisinde. çalışma konusuna doğrudan giriş yapılmaktadır.geliştirdikleri tanımlamalarda önemli bir diğer etken olan dil konusundaki tutumları çerçevesinde genel bir etno-kültürel panaroma çıkarılmaktadır. ‘Aleviler’ ve ‘Sünniler’ başlıkları altında. Sünnileri çevreleyen toplumsalın anlam dünyasını ve bunu görünür kılan tutum ve davranışları açımlayarak. ancak ‘öteki’yle olan temasında kendi sınırlarını da çizmiş olmaktadır. tezin odak noktasını oluşturmaktadır. Aleviler ve Tunceli’ye özgü Alevilik hakkında verilen bilgilerde amaç.

‘veri yığılması’ olduğu söylenebilir. kimlik ekseninde görünürlük kazanan güncel sorunların çözümünde işlevselleştirilebilecek faydalı bir veri olma olasılığı. Böylelikle. bu toplumsala ve dahi benzer örneklerine dair hemen hiçbir yazılı kaynağa sahip olmadığından. Dolayısıyla çalışmanın ikinci bölümü içerisinde . açığa çıkan kimi sorunlarını da kısaca aktarmak gerekecektir. bazı önemli eksiklikler de barındırmaktadır. kendisinden sonraki benzer çalışmalarda daha verimli olabilmesi için. Tunceli’de hayat bulan ‘Sünniliğin’ tarihsel ve güncel verileri hâlihazırda hayli kapsamlı bir içeriğe sahipken. Tunceli örneğinde yaşanmış ve yaşanmakta olan toplumsal tecrübeler ışığında. Tez yazım sürecinin nihayetinde vücuda gelen bu toplama bakıldığında.Sünnilik’ ve ‘Kürtlük – Alevilik’ kimlik gruplarının ekonomik ve siyasal etkenlerce ne şekilde görünürlük kazanmış oldukları da ortaya çıkarılmakta ve kimlik politikalarına dair son derece özgün veriler sunulmaktadır. oldukça uzun bir yol ve meşakkatli bir seyir izlemek durumunda kalmıştır. Çalışmada göze çarpan ve okuyucunun dikkat etmesi gereken ilk sorunun. Yukarıdaki kapsam ve hedefler doğrultusunda yapılandırılan çalışma. Bu örneğin. bu kimliği çevreleyen ve böylelikle ‘Sünniliği’ en az kendi iç dinamikleri kadar var eden ‘Aleviliğin’ Tunceli yerelindeki örnekleri açımlamak. tezin esas amacıdır. ‘Tunceli’de Sünni Olmak’ gibi oldukça net bir tanım alanına işaret eden toplumsalın analizine uzanan süreç. günümüzde cereyan eden kimlik eksenli toplumsal süreçlerin sağlıklı değerlendirmelerine imkân tanıyacak bir tarihsel ve güncel örnek ortaya çıkmış olmaktadır. tez konusuna giriş metinlerinin hayli uzamasına neden olmuştur.

çalışmanın bölümleri arasında görülebilecek bağlantı sorunu olduğu söylenebilir. Nihayetinde ‘kimlik’. . alanda derlenen verilere dair. Ancak. Dolayısıyla alan çalışmasında toparlanan her veri. birbiriyle bağlantılı ve okuyucuda genel bir fikir oluşturacak şekilde yapılandırılmasına karşın. mevcut birikimin ortaya konuşunda. uzunca değerlendirilmeye çalışılmıştır. sahip olduğu özgünlükler üzerinden. bölümleri oluşturan kimi alt başlıklarda açığa çıkan derinleşme. bir yönüyle de farklılıkların temas noktalarında belirginleşen sınırların bir araya gelmesi neticesinde ortaya çıkan toplumsal bir bilinç durumunu işaret etmektedir. tez konusunun irdelenmesinde üstlendiği belirleyici rol olduğu da hatırlanmalıdır. tez konusundan uzaklaşma gibi olumsuz bir ihtimali içerdiği söylenebilir. Tuncelili Sünnileri çevreleyen Alevi toplulukların inanç pratiklerine ve söylemlerine dair yapılandırılan bölümün aktarımında gözetilen amacın. Sünni toplulukların sürekli etkileşim içerisinde oldukları öteki kimliğin netleştirilmesiyle. mümkün olan en son noktaya dek işlenmesi gereken bir önem atfedilmesine yol açmıştır. tezdeki genel gidişat içerisinde esas konu ile bağlantının zayıfladığı alanlar açabilmektedir. ‘kendisini’ değil ‘kendinden sonrasını’ giderek daha fazla dikkate alan bir bakıştan kaynaklandığı ifade edilebilir. Çalışmanın genelinde gözetilen konu dizini. Çalışmanın kendi alanında bir ilke işaret etmesi durumu. Çalışmaya dair üzerinde düşünülebilecek ikinci bir sıkıntının da ilkiyle ilişkili olarak.değerlendirmeye alınan ‘Alevilik’ bölümünün okuyucunun algısında. Elde edilen bilgilere dair gelişen bu korumacı tavrın.

birkaç önemli istisnayla sınırlı ve çoğunlukla birbirini tekrar eden çalışmalar oldukları belirtilmelidir. ortaya koyduğu özgün verilerle bu konuda akademik bir ilgiyi tetikleyebilirse. son derece geniş bir kaynakçadan bahsedilebilir. . varlığını daha güçlü bir şekilde anlamlandırmış da olacaktır. ilk elden değerlendirilenlerin başında gelmektedir. Çalışma. bu haliyle. Çalışma konusunu doğrudan olmasa da yan konuları itibarıyla destekleyecek. Tunceli tarihi. tezin değerlendirilmesini daha sağlıklı kılacaktır. ortaya koyduğu olumlu-olumsuz deneyimleriyle bir yol haritası sunma ayrıcalığını da taşımaktadır. kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyor görünmektedir. Dolayısıyla ilk olmanın tüm dezavantajlarını ve eksikliklerini içermekle birlikte. özellikle de Tunceli’yle ilgili olanların.İlk elden değerlendirildiğinde çalışmanın yine kendi içerisinden görülebilen bu özellikleri karşısında okuyucunun dikkatli olması. sahip olduğu tüm coğrafi–kültürel birörnekliğine karşın Türkiye akademi camiasından hak ettiği ilgiyi görememiş olduğu aşikârdır. alanında kendinden sonra gerçekleştirilecek çalışmalara. Bu anlamda Tunceli’nin. Tez. Ancak bunların. Tuncelili Alevi ve doğrudan olmasa da Sünni topluluklar üzerine yapılmış son derece az sayıdaki akademik çalışmalar. Veri Toplama Gerek alan çalışması öncesinde gerekse sonrasında doğrudan çalışma konumuzla ilgili olarak yapılandırılmış yerli yahut yabancı bir kaynağa erişemediğimizi öncelikle belirtmek gerekir.

çalışmanın sadece Pertek ilçe merkezi ve civarında kalan kırsal yerleşimlerdeki ailelerle sınırlanması sonucunu doğurmuştur. doğrudan alanda kalınan süre içerisinde edinilen tecrübelerin sonucunda şekillenmiştir. fakat benzer örneklerinin yokluğu.Genel olarak Türkiye’deki Alevi – Sünni topluluklar üzerine yapılmış çalışmalar. Bu anlamda çalışma. Pertek ilçesinin doğu kısımları olmuştur. ikincil planda tezin inşasında faydalanılan temel kaynaklar olmuşlardır. yolun başında kendisine bir hedef olarak Tunceli’de yaşayan tüm Sünnileri çalışma konusu olarak belirlemiştir. Alan çalışması öncesinde çalışma konusunun ana hatlarıyla belirlenmiş olması. Tez içerisinde de görüleceği üzere. çalışma süresince konunun odaklanacağı başlıkların da alandaki pratik süresinde olgunlaşmasını beraberinde getirmiştir. Tuncelili Sünnilerle kurulan ilişkilerin. tümüyle. alan çalışmasının başlangıcında son derece ağır bir süreç içerisinde gerçekleşmesidir. Ancak ‘Tunceli’de Sünni Olmak’. Bu sebeple. Tuncelili Sünniler yaklaşık çeyrek yüzyıldır siyasal kamplaşma ve çatışmaların yıkıcı . tezin kapsamını genişletmektedir. Ancak birazdan aktarılacağı üzere. Bu tez. Tezin sahip olduğu sınırlar. Ancak alanda karşılaşılan gerçeklik. kendi içerisinde bu yönüyle de bir özgünlük barındırmaktadır. elde edilen veriler ve bu pratiğin sonucunda şekillenen eser. Çalışmanın alan itibarıyla sınırlandırılmasında önemli bir etken. doğrudan çalışmanın da ulaşabildiği sınırlar ölçüsündedir. etnografik ve etnolojik okumasının bir ürünüdür. İlgili alan dışında kalan yerlerde çalışma yürütülmemiş olsa da bu bölgelerden yakalayabildiğimiz ilişkiler. Aralık 2005 ve Ağustos 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen yaklaşık dokuz aylık bir alan çalışması sonucunda elde edilen bilgilerin. çalışmanın kapsamı yine de bu alanın dışındaki diğer Sünnileri kapsamaktadır. Dolayısıyla çalışmanın üzerinde odaklandığı alan.

Dolayısıyla karşı karşıya kalınan zaman problemi. bu eksikliğin dışarıda. alanda kalınmış olmasına karşın. Tezin ağır ilerleyişi. tezin alan kısmının sınırlandırılmasında önemli bir karar olmuştur. Her halükarda en verimli dönemlerin yakalanabilmesi ancak ilk dört ayın sonunda gerçekleşmiştir ve bu. Tuncelili Sünnilerin çoğunluğunun Elazığ’da ve az bir kısmının Tunceli il merkezinde yaşıyor olmaları. Tezin ilk aylarında çoğunlukla başarısız bir biçimde sonuçlanan girişimler. Öte yandan. bu topluluklarla ilişkilenme ve önyargıları ortadan kaldıracak güvenin tesisi. hayli uzun bir zamanı gerektirmiş ve tüm çalışma boyunca da bu olumsuzluğun etkileri yaşanmıştır. Tez konusunun alan itibarıyla sınırlandırılmasında belirleyici olan bir diğer etken de yaşadığımız maddi sıkıntıların boyutları ve zaten ağır ilerlemekte olan çalışmanın süre bakımından da sıkışmasıdır. çalışma bölgesinin sınırlandırılmasını zorunlu kılmıştır. Rahat bir çalışma ortamının olmayışı. Fakat tam bir bütünleşmeden bahsetmek mümkün değildir. Dokuz ay gibi uzun sayılabilecek bir dönem. tezin gerçek anlamda şekillenmeye başladığı ilk noktadır.sonuçlarının etkin izlerini taşıdıklarından ve bunların ortaya çıkardığı katı kimlik tutumlarına sahip olduklarından. alanda karşılaşılan durumun ilk kez deneyimleniyor oluşu. Maddi eksiklikler de kimi zaman çalışmayı dahi durduracak boyutlara erişmiştir. alanda kaldıkça. yabancılık bu deneyimlerle asgariye indirildikçe aşılmaya başlanmıştır. kimi zaman kafelerde kimi zaman . bu süre kesinlikle yeterli görülmemelidir. ilin farklı kesimlerinden Sünnilerle teması kolaylaştırmış ve bu bölgelere dair de faydalı görüşmeler gerçekleştirilebilmiştir. ilişkilenilen kısımların Tunceli geneliyle kıyaslandığında son derece sınırlı kalması ve daha da önemlisi. Bu durumun doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkan barınma sorunu da alan çalışması üzerinde ciddi bir sıkıntı olarak baş göstermiştir.

Öte yandan. benzer çalışmaları yürütecek araştırmacıların her daim tamamlaması zorunlu bir ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Zira Pertek ilçesi. Çalışmanın beşinci ayında ancak kalıcı bir çözüme kavuşturulabilen kalacak yer sorunu. Tunceli’nin farklı ilçelerinde yaşayan Sünnilerin yoğun olarak göç ettikleri Elazığ’da da çalışma imkânları yaratılabilmiştir. Bu sebeple bir kez daha. Teknik imkânsızlık nedeniyle. çalışmanın ilk dört ayı Elazığ’da farklı yerlerde ve geri kalanı Tunceli il merkezinde ikamet edilerek gerçekleştirilmiştir. çalışma içerisinde ilerleyen ve genişleyen ilişkilere bağlı olarak artan aralıklarla gidilmiş ve mümkün olabildiğince uzun süreler dâhilinde kalınmaya gayret edilmiştir.kütüphanelerde giderilmesi masrafları katlayan olumsuzluklara yol açmıştır. . Pertek ilçe merkezine ve civar kırsal yerleşimlere. bu vakitten sonra işlerin sağlıklı bir şekilde yürümesinde belirleyici olmuştur. kullandıkları belirli kutsal mekânlar ve bazı Alevi ritüelleri üzerinedir. Bu anlamda. Fakat bu çekimler de Sünni toplulukların sosyal etkinlikleri değil. çalışma açısından bir olumsuzluk taşımamıştır. alan çalışmasının ancak son iki ayı içerisinde fotoğraf ve kamera çekimleri yapılabilmiştir. Alanda kalınan süre içerisinde Pertek haricindeki ilçelerde yaşayan Sünnilere ilişkin verilerin önemli bir kısmı da Elazığ ve Tunceli il merkezlerinde yürütülen görüşmeler sonucunda derlenmiş ve böylelikle tezin hacmine önemli katkılar sağlanabilmiştir. Sonuçta. uzun vadeli alan çalışmalarında sağlam bir maddi altyapının gerekliliği. Elazığ ve Tunceli’de ikamet etmiş olmak. Dolayısıyla çoğu kez günü birlik gidişlerle de görüşmeler geçekleştirilmiştir. bu iki il merkezine yaklaşık yarım saat uzaklıktadır. çalışmanın ancak son üç ayı gereken verimlilikte değerlendirilebilmiş ve son derece faydalı bilgilere ulaşılabilmiştir.

görüşmelerin ertesinde ‘Alan günlüğü’ne belirli aralıklarla kaydedilmiştir. Görüşmelerin Sünni toplulukların gündelik yaşam kültürlerine dair bölümlerinde belirgin bir rahatlama gözlemlenirken. Çalışmanın tümü. alan çalışması süreci içerisinde şekillendirilmiştir. Kaynak kişinin yaş. sosyo-ekonomik konum. ‘not tutma’nın dahi yadırgandığı belirtilmelidir. Kılavuz. meslek vb. Bu yüzden görüşmelerin tamamına yakınında sesle belgeleme tekniğinden faydalanılmamıştır. tez metini haline gelişi ağırlıklı olarak ‘Alan günlüğüne’ düşülen notlar sayesinde hayat bulmuştur. Alanda gerçekleştirilen görüşmelerde derlenen bilgilere paralel olarak.Alan çalışması süresince ses kayıt cihazı bulunmasına karşın birkaç istisna dışında hemen tüm kaynak kişilerde belirgin bir çekingenlik yarattığı gözlemlenen bu teknikten de vazgeçilmek durumunda kalınmıştır. Çoğu zaman da gerek Alevi görüşmecilerde gerekse Sünnilerde. 2 Çalışmada kullanılan görüşme kılavuzu Ekler bölümünde verilmektedir. Dolayısıyla. alan çalışması deneyimi ilerledikçe belirginleşen konular çerçevesinde hazırlanan bir görüşme kılavuzu2 ekseninde yürütülmüş ve görüşmeler esnasında notlar tutulmuştur. Görüşme kılavuzu. bilgilerin derlenmesinde yön verici olması gözetilmiştir. tutulan notlar. . Gözlemlere ilişkin değerlendirmeler. kimliğin siyasal pozisyonu ve geçmişten güncele bu çerçevede yaşananlar söz konusu olduğunda açık bir olumsuz tavrın belirdiği gözlemlenmiştir. özelliklerine ve kişisel ilgi alanlarına göre geliştirilen görüşmelerde. her tekil görüşmede tümüyle kullanıma sokulmamıştır. Hakkında hiçbir benzer yazılı örneği bulunmayan ve tümüyle alanda şekillenen bu çalışmanın. Görüşmecilerin çok azı ses kaydına razı olarak bu tür konularda konuşmuş ve fakat açık bir temkinlilik içerisinde konu hakkında bilgiler vermişlerdir. kişisel tecrübe ve fikirler. soru – cevap tarzında bir kullanım özelliği yoktur. ilgili bölümünün devreye sokularak. belirli konu başlıkları altında derlenmiş ve sohbetlerde ön açıcı olabilecek sorulardan oluşturulmuştur.

Tuncelili olmama karşın bu bilgisizliğimin. lisans tezimde Tunceli’deki Alevi toplulukların kutsal mekân kültleri üzerine yaptığım çalışmanın bir benzerini yüksek lisans tez çalışmasında da yinelemekti. Sünni topluluklar açısından çalışma yapacağım alan konusunda netleşmiş bir fikrim yoktu çünkü Tunceli’deki Sünni topluluklardan bihaberdim. Konuyu kafamda şekillendirirken. benim de diğer tüm içTuncelililer3 gibi farkında olmadan içerisine doğduğum ve gayet doğal biçimde kafamda şekillenmiş olan anlam kodlarından kaynaklandığını öğrenecektim. sahip oldukları azınlık statüleri gereği bu farklılıklar dikkate alınmamaktadır. Ancak henüz. Fakat bu seferki niyetim. sadece Kırmancki ve Kurmancki konuşan Alevileri ve onların geçmiş dönemlerde ilişkide oldukları Alevi toplulukları kapsayan bir sosyo-kültürel coğrafyayı tanımlamaktadır. Kavramın işaret ettiği coğrafi ayrım. Alevi topluluklar açısından kendimi hazır ve avantajlı hissediyordum. . Çünkü bu kodlara göre şekillenen bir aidiyet olan ‘Dersim’ ve ‘Dersimlilik’. Bu coğrafyada bir dönem Ermeniler ve bugünde az da olsa Sünniler olmasına karşın. I. aynı zamanda. Bölümde. Dolayısıyla. çünkü acemiliklerle dolu olsa da lisans tezimi bu konuda hazırlamıştım ve bu bölüm için yine Tunceli’de çalışmayı düşünüyordum. farklı inanç topluluklarının (Alevi ve Sünni) tutum ve pratiklerini. Tuncelili Aleviler içerisinde de farklı anlam dünyalarına işaret etmektedir. alan çalışması içerisinde karşılaştığım çoğu iç-Tuncelili de çalışma 3 “İç-Tunceli” yahut “İç-Dersim” tez içerisinde oldukça önemli bir belirteç olarak kullanılmaktadır.Araştırma Süreci Yüksek lisans eğitimime başladığımda da ilk tez önerimi danışman hocama sunduğumda da aklımdaki düşünce. kutsal mekân kültleri ekseninde çalışmak ve bu temelde etnolojik bir eser hazırlamak yönünde idi. bu kavram açımlanmaktadır.

Çemişgezek ve Pertek’ten farklı olarak. Haklarında aktarılan dağınık ve çoğunlukla belirgin olumsuz fikirlerle yüklü bilgileri . Alan çalışması öncesinde veri toplamaya başladığım dönemlerde. Tunceli’deki tüm Alevi evlerinin duvarlarını süsleyen. Türkiye’de azınlıkta olan ve bu durumun mağduriyetini çarpıcı biçimde yaşayan bir inanç grubunun (Alevilik) egemen olduğu bir alanda onun bünyesinde ‘azınlık’ durumunda kalan hâkim dinsel kimliğin (Sünnilik) temsilcileri üzerine çalışma. Ta ki danışman hocamla tez konusu üzerine görüşene dek… Danışman hocamla yaptığımız görüşmede. danışman hocamdı. böylesi bir çalışma yapmaya yönelik ilk adım oldu. Şüphesiz bu fikrin sahibi. Kuzenlerimden birisi Mazgirtli Sünni bir ailenin oğluyla evlenmişti. ilk kez Çemişgezek. henüz denenmemiş parlak bir fikirdi. zamanla unutacak ve diğer ‘Dersimliler’ gibi ben de onları mevcut ‘geleneksel’ anlam bütünlüğü içerisinde kabul edecektim. çoğunlukla Alevi toplulukların gündelik yaşam kültürleriyle hemhal olmuş Mazgirtli Sünnilerle ilk temasımı. Pertek. Mazgirt ve Hozat’taki Sünnilerin varlığını öğrenecektim. erkek evine giderek yemek yemiştik. Fakat ben.konumu öğrendiğinde en az benim kadar meraklıydı ve hatta şaşkınlığını açıkça dışa vurabiliyordu. Alevi teolojisiyle ilgili resim ve halıların yerine ‘Kâbe’ fotoğraflarıyla karşılaştığımızda. Bu düğüne geniş bir akraba çevresiyle birlikte katılmış ve hatta düğün akşamı. gelenek olduğu üzere. şaşırtıcı bir biçimde aklıma gelen ve hocama aktardığım yukarıdaki örnek. aslında daha birkaç yıl önce yakın bir akrabamın düğününde Tuncelili Sünnilerle temas etmiştim. ancak o zaman ‘bizden farklı’ bir yerde olduğumuzu anlamıştık.

Parçası olduğum geniş ailenin bulunduğu bölge. Tunceli’de yaygınlıkla bilinen yerlerden birisiydi: Kutuderesi mevkii (değiştirilen adıyla Gökçek) Tunceli’de her daim yoğun çatışmaların yaşandığı bir yerdi. görüşmecilerimin sorularını ince bir yöntemle es geçerek aşmaya niyetlendim. bir süre sonra. bir yandan beni heyecanlandırırken bir yandan da ürkütecekti. ‘Nerelisin?’ sorusuna ‘Ankaralıyım’ diyerek cevap verdim ve gözle görülür olumlu sonuçlar da elde ettim. Ancak sohbet ilerledikçe birbiri peşi sıra gelen aileye. çalışmanın başarısız olma olasılığından ileri geliyordu. bariz bir şekilde. Görüşmecilerim için ‘iç-Tuncelili’ olmam başlı başına önemli bir kimliklendirici veri iken bir de bölgenin sürekli olarak büyük çatışmalarla karakterize olması çoğu zaman ilişkileri büsbütün engelleyen bir rol oynuyordu. muhataplarımın çoğunluğunun benimle ilgili tutumlarını ve doğal olarak görüşmelerimin sınırlarını da belirliyordu. Birkaç kez. hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım bir topluluk üzerine çalışma yapacak olma düşüncesi. Alan çalışmasının ilk aylarında edindiğim tecrübeler. Ürkekliğim. Hâlihazırda ‘Ankara’dan’ geldiğimi söylüyor ve ister istemez ‘Ankaralı’ olduğum havası yaratmış oluyordum. ilk cevabımla başlattığım gerçek olmayan . Her ne kadar uzun yıllar Tunceli’de yaşamamış olsam da tüm temaslarımda karşılaştığım ilk soruya verdiğim cevap. ilişkileri son derece olumsuz etkilediğini gördüğüm bu bilgiyi. Çalışmanın umutsuzluk hissi yaratacak ölçüde ağır ilerlediği ilk dönemlerde. bağlantılı olarak da inanç ve siyasal tutumlara dair sorularda. bu konuda yersiz kaygılara kapılmamış olduğumu da gösterdi.derledikçe.

durumu sürdürmeye devam etmek. tezin hızlı bir biçimde ilerlemesini sağladı. çalışmanın hedefi olan topluluklara dair özgün bilgilere ve artık aracılara gereksinim duymaksızın görüşme gerçekleştirebilecek yerel kimlik kodlarının bilgilerine ulaşmam oldu. Bu yabancılık. İlişkiler . yabancısı olduğum yereldeki bu anlam dünyasına dair bilgiler edinmemdi. Özellikle Pertek kökenli olan ve bugün Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevliliğini sürdüren ‘kaynak kişi’lere ulaşmam. bir dizi ve çok önemli gelişmelerle umut verici yönde ilerlemeye başladı. Öte yandan kendilerini çoğunlukla Türk milliyetçi söylemi yahut da etkin bir Sünni-İslamcı bakışla var ettikleri kimlik alanında tanımlayan görüşmecilerimle temaslarımda. Maddi sıkıntıların ve kalacak yer sorununun yanı sıra yukarıdaki durumun da etkili olduğu çalışmanın ilk dört ayı içerisinde çoğunlukla devamı gelmeyen bir dizi görüşme gerçekleştirdim. her halükarda Sünniİslam’ın yaşam pratiklerine dair konulardaki eksikliklerimi gün yüzüne çıkarıyordu. Bu kaynak kişilerin sunduğu bilgiler ve geride bırakılan yaklaşık beş aylık bir alan tecrübesinin ortaya koyduğu tecrübe birikimi. Dolayısıyla bu tutumumdan vazgeçtim ve çalışmamı ‘kaderine’ bıraktım. son derece etik dışı ve rahatsızlık vericiydi. 2006 Bahar aylarının sonundan itibaren çalışma. tarafımdan beliren önemli bir nedeni idi. tümüyle bir dönüm noktası idi. bu siyasal kimlik tutumlarıyla olan politik mesafem de bu ağır ilerleyişte etkili oluyordu. Tez konusu kapsamında da bilgiler edinmekle birlikte bu dönemin biricik faydası. çalışmanın ilk dönemlerindeki ağır seyrin. Olumsuzluklarla ilerleyen bu dönemin en büyük getirisi. Her ne kadar içerisine doğduğum kültür itibariyle Aleviliğe ve bu inancın gereklerine yabancı olmasam da din konusundaki tutumum.

Hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığım Tuncelili Sünni toplulukların tarihsel ve güncel kimlik tutumları içerisinde. Son derece geniş bir kapsama oturan bu çalışma. kimi zaman da sürpriz bir şekilde. işaret ettiği ‘yabancılık’. gündelik yaşamımdaki tutum ve davranışlara yön vermeseler de içerisine doğarak sahip olduğum Alevilik kimliğinin. gerçekleştirdiğim alan çalışmasının. etnolojik bir perspektifte. Zira bir araştırma tekniği olarak ‘katılarak gözlem’. bu döneme kadar ilgili toplulukların tarihçeleri. kendi istekleriyle görüşme talebinde bulunan yeni ilişkilerin doğmasına vesile oldu. Bu olumlu ilerlemelerin yanı sıra uzun dönem alanda kalmamız. Tuncelili Sünni toplulukların yaşam alanlarına ulaşma ve buralardaki görüşmelerde güçlü referanslar sunarak ve en önemlisi ‘söz arasında’ gelen ‘sınama’lara (yani topluluğun kendisine dair bilgilerde yine sadece kendilerinin ürettiği bilgilerle) cevap verebilme. kendi tanımında içkin olan özgünlüğü yaşamama imkân tanıdı. varlığımızın topluluk içinde dillendirilmesi. kalacak yer sorunun çözümü. gündelik yaşam kültürleri ve en önemlisi güncel kimlik tutumlarının gerektirdiği çeşitli davranış örüntülerine dair edinilen tecrübe ve bilgilerin ışığında. genişleyen ilişki ağları sayesinde çalışmanın hızlı ve verimli biçimde geliştiği dönemler oldu.genişledikçe ve Sünni topluluklar içerisinde statü ve prestij sahibi kaynak kişilere ulaştıkça yeni ve hayli geniş bir alan da ortaya çıkmış oldu. en genel . ‘yabancılık’ın esas olarak aşıldığı ve böylelikle ilişkilerde verimin yakalandığı bir süreç var edildi. öncelikle ‘alan çalışması’ açısından benim için eşsiz bir yaşam tecrübesine ve uzun süreli etnolojik bir çalışmanın deneyimlenmesine vesile oldu. en verimli bilgilerin temel kaynaklarındandı. Bu görüşmeler. Özellikle. çalışmanın ayakları üzerine oturduğunun işaretleri oldu. Son aylar.

Alanında bir ilke işaret eden bu çalışmaya her yönüyle bir deneme gözüyle bakılmalıdır. Tuncelili Sünni toplulukların geçmişten bugüne sahip oldukları kimlik tutumlarındaki dönüşümler. konusu itibarıyla çarpıcı paradokslar sergilediği kadar araştırıcının alan deneyimlerinde de kendine özgü bir durum sunmaktadır. Dolayısıyla ‘kendi memleketim’ olmasına karşın Tunceli’de de Tunceli’nin (Dersim’in) bir kimlik sembolü olarak Alevilik ve Kürtlük’le bir tutulduğu ‘dış dünya’da da haberdar olunmayan Tuncelili Sünni topluluklar üzerine gerçekleşen bu çalışma.tanımıyla araştırıcının kendi anlam bütünlüğünden tümüyle farklı bir sosyal evrenle temasını işaret etmektedir. kendilerini çevreleyen Alevi çoğunlukla olan ilişkiler ve bu çoğunluk içerisinde dönemsel sosyal-politik gelişmeler ekseninde ördükleri varlık stratejileri. tümüyle alan çalışmasına dayanan bu tezde ortaya konmaya çalışılmaktadır. . Çalışmaya yönelecek olumlu-olumsuz tüm eleştiriler. kendisini takip eden örneklerde araştırıcılara daha verimli olanaklar sunduğu ölçüde bu çalışmayı daha anlamlı ve hedefine ulaşmış kılacaktır.

mevcut geçim etkinlikleri. 1998. Tarıma ve hayvancılığa yaslanan. Söz konusu güncel veriler içerisindeki sosyo-ekonomik faaliyetlerin. yapısal özellikleri ve yerleşme bölgeleri gibi önemli verileri yaratan bu temel faktörler. 2003. BÖLÜM: COĞRAFYA VE TARİH Güncel ve tarihsel belgeler değerlendirildiğinde. Bulut. tarihsel süreç içerisinde maddi kültürel öğelerde ilerlemeler yaşanmış ve üretimin biçim ve niteliği de çeşitli değişimlere uğramıştır. bölgede yaşamış toplulukların temel geçim faaliyetlerinin. 1992. . geniş çaplı olmayan üretim ve faaliyetler. Zira Alevi ve Sünni topluluklara dair.4 Şüphesiz. bugünkü Tunceli’de yaşamış ve yaşamakta olan topluluklar hakkında kültürel analizlere imkân veren oldukça önemli bir diğer belirleyenin de ilin coğrafi yapısı olduğu anlaşılmaktadır.I. temel geçim etkinliklerini oluşturmaktadır. Gerek eldeki yazılı belgelerde gerekse sözlü kültürle kolektif hafızada yaşatılan tarihte. son derece ilgi çekici bir biçimde. Söz konusu karşılaştırmalar içerisinde. bilinebilen en uzak geçmişten günümüze. Tunceli hakkındaki tarihsel belgelerle kıyaslanabilecek örnekleri için ayrıca bkz. ayrıntılı ve güncel olması bakımından da önemli bir kaynak için bkz. küçük ölçekli sanayi tesisleri haricinde Tunceli’de yaşayan toplulukların. büyük ölçülerde bölgenin tarihsel geçmişinin birikimi üzerine oturmakta ve dolayısıyla günceli de belirlemektedir. Fakat tarih ve güncel arasında ortaya çıkan bu dikkat çekici benzerlik son derece önemlidir. bugün Tunceli il sınırları içerisinde kalan bölgede yaşayan toplulukların geçim etkinliklerinin ve buna bağlı olarak görünürlük kazanan farklı etno-kültürel toplulukların yerleşim özelliklerinin ciddi boyutlarda değişim geçirmemiş olduğu görülmektedir. Yılmazçelik. Bayrak 1997 ve Hezarfen. Tunceli İl Çevre Durum Raporu – 2005. il ve birkaç ilçe merkezindeki son derece sınırlı. yerleşme bölgelerinin ve bu çerçevede karşılıklı ilişkilerinin tümüyle coğrafi yapıya uyarlı bir biçimde 4 İl genelindeki geçim etkinlikleri ve buna bağlı nüfus hareketlilikleri ve bunların yapısal özellikleri hakkında son derece kapsamlı.

Tunceli’deki Sünnilerin tamamına yakının yaşadığı yerlerdir. Örneğin. birikimli ilerleyen bir .şekillendiği görülmektedir. iç kısımlardan uzak kalan merkezi otoritenin ve yaydığı kültürün bu bölgelerde kökleşmesini sağlamış görünmektedir. Söz konusu göreceli izolasyon durumunun. Batıdan doğuya doğru ilin güney sınırında sıralanan Çemişgezek. Merkezi ticaret yerleşimleri bu bölgelerde kurulmuş ve çeşitli tarihi devirlerde farklı devletlere dâhil olarak. yüzyılın ortalarına değin sürdüğü bilinmektedir. tarih boyunca ilin güney kesimlerinin yerleşik kültürlere ev sahipliği yapmasını da sağlamıştır. Günümüz Tunceli’sindeki iki esas etno-kültürel topluluğu oluşturan Alevilerin ve Sünnilerin de benzer özellikler göstermeleri de son derece anlamlıdır. Bu durumun. Pertek ve Mazgirt ilçeleri. bölgede yaşamış topluluklar hakkında yazılı sosyo-ekonomik veriler sunan tarihi kayıtların başlangıcından 20. Bugünkü il sınırları içerisinde tarıma elverişli son derece kısıtlı alanların hemen tümüyle güneydeki vadi etrafında bulunması. derin vadiler. 1970’li yıllarda yapımı tamamlanan ve Tunceli ilinin tüm güney sınırını oluşturan Keban Barajı’nın üzerinde kurulu olduğu Fırat Nehri’nin bu bölgede oluşturduğu havzanın. söz konusu ilçelerin kuzey kısımlarına gidildikçe başlayan ve ilin geri kalanını oluşturan sarp dağlarla kaplı iç bölgelerde ise tümüyle Alevi topluluklarla karşılaşılmaktadır. Yüksek dağlar. aynı zamanda ildeki Sünni topluluklarının esas yerleşim alanları olması dikkat çekicidir. yaylalar ve ormanlarla kaplı iç bölgeler ise geçmişten bugüne göçer ve yarı göçer topluluklara ev sahipliği yapmış ve bu bölgelerde yerleşik bir kültür alanı da oluşturan topluluklara her daim çevresel etmenlerden uzak kalabilme imkânı tanımıştır. Bu bölgede Alevi toplulukların da varlıklarına karşın.

süreç olan kültürel değişimle birlikte. coğrafya ve tarihtir. iş bölümüne ve uzmanlaşmaya dayalı ekonomik faaliyet bağı da doğurmuştur denebilir. bugünkü Tunceli’yi son derece özgün toplumsallıkların barınağı haline getirmiş olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Dolayısıyla. şüphesiz. beraberinde öncesindeki uzun binyıllarda iç içe geçmiş bulunan kültürel geçim etkinliklerini. bölgeye dair iç içe geçen temel iki önemli başlığa dair kısa bir girişi zorunlu kılmaktadır. çalışma içerisinde değerlendireceğimiz konunun muhatapları olan ve aynı zamanda taşıdıkları kültürel özellikleriyle tarihin güncelde vücut bulmasını sağlayan Alevi ve Sünni toplulukların incelenebilmesi. Bu ekonomik bölümlenme temelinde gelişen topluluklar arası ilişkilerin. Alevilik ve Sünnilik kimliklerinin bölgede vücut bulduğu süreçlerden öncesinde var olan benzer ilişkilerin bu etno-kültürel topluluklara tevarüs ettiği aşikârdır. bir çeşit. Bu. yakın tarihe kadar Alevi ve Sünni toplulukların yaşattıkları geleneksel kültürel kurumların biricik belirleyeni olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Özetle. Coğrafi yapıya dayalı temel farklılıklar. kuzey ve güney arasında. . iç bölgelerde varlığını koruyabilen ve merkezi kültürel değişimlerden uzak kalan etno-kültürel topluluklar ile bunlarla yakın temas içerisinde olan güneydeki toplulukların günümüze taşıdıkları toplumsalın biçim ve içeriği. Türkiye’de başka hiçbir yerde benzerine rastlanmayacak bir kültürel tarih de sunmaktadır. İlin güney hattındaki ilçe ve bu ilçelere bağlı bazı nahiye merkezlerinde oluşan pazarlar ile bu pazarlara yakın çevre köylüler arasında oluşan ilişkiler söz konusu ekonomik ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. düşünce ve davranış örüntülerini de içermektedir. Bu miras.

Bu bölümlenmede en belirgin fark. Bu bütün içerisinde. sıra dağları birer birer keserek. (Kutlu. bir . zayıf olanlarını parçalamışlar ve bölgeyi çetin engebeli bir hale getirmişlerdir. sıra dağların büyüklüğünden. yapısından ve aşındırma şeklinden ileri gelen farklarla Tunceli. Son derece yüksek dağlarla ve sarp arazilerle kaplı Tunceli’de. Özetle Tunceli. Doğu Torosların uzantıları olup. kendisini dört tarafından çeviren bölgelerden hiçbirisine benzemeyen bir yer olma özelliğine sahiptir. tarıma elverişli arazilerin hemen hepsinin bulunduğu güney kesimler ile dağlık iç bölgeler (içTunceli) arasındadır. Doğu Anadolu sıradağlarının genel yapısına uygun olup. (Tunceli İl Çevre Durum Raporu – 2005) Yükseltisi güneyden kuzeye doğru artan Tunceli ilindeki dağlar. 1987 ve Tunceli İl Çevre Durum Raporu – 2005) Yüksek ve dağlık bir arazi yapısına sahip olan Tunceli’de. birbirinden yükseklik ve engebe derecesiyle ayrılan farklı bir takım bölümlere ayrılmıştır. batı – doğu yönünden uzanırlar. durumundan. Doğu Anadolu bölgesinde Fırat Havzası içerisinde kalan belirgin doğal sınırlarla kuşatılmış. kuzeyini ve kuzey-doğusunu hemen hemen bütünüyle kaplar. ilin kuzey-batısını. Bir yandan yüzey sularıyla aşınarak. coğrafyanın ve tarihsel süreçlerin güncel tablonun biçimlenmesindeki rollerine dair özetle şunlar ifade edilebilir. İl alanı. bu yükseklikten ve bol yağışlardan faydalanan kuvvetli akarsular.Bu çerçeveden olarak. Bu dağlar. yüksek ve dağlık bir bölgedir. % 25’ini platolar ve ancak %5’ini ovalar ve küçük düzlükler kaplamaktadır. Tunceli ili. yeryüzü şekillerinin %70’ini dağlar. güneyden Keban baraj gölüyle ve doğudan da Peri Vadisi’yle çevrilidir. kuzeyden ve kuzey-doğudan ülkemizin düzenli sıradağlarından olan Munzur Dağları’yla. dağlar üzerinde kendilerine derin ve sarp dereler tesis etmişler.

bu düzenli ve yüksek sıralar dışında orta ve güney kesimlerde tek tek yükselen kabarıklıklar vardır. sık sayılabilecek meşe ormanları ile kaplıdır. Mercan Dağları. yaklaşık olarak 1500m. İlde. Tunceli İl Yıllığı 1973. Dağ sıraları. Üzerlerinde krater gölleri. geniş meralar olduğundan. (Kutlu.yandan da akarsularla derince oyularak yüksek platolara (yaylalara) dönüşmüşlerdir. Vadiler çok dar ve diktir. Buna karşılık güneydoğu ve doğuda çeşitli yükselti basamaklarına sıralanmış yaylalara sık rastlanır. Saraçoğlu. Bu 5 Gerek Kutlu’nun çalışmasında gerekse sonraki çalışmalarda ilin coğrafi özellikleri açısından temel referanslar olarak kullanılan kaynaklar için bkz. Ağar. Darkot. Bu yükseltiler. çok yüksek bir sırt halinde doğuya doğru uzanır. doğuda Munzurların bir devamı görünümünde olan Mercan Dağları yükselir. civarı ve üzerindedirler). bu dağlar Tunceli’de göçebe hayatı yaşayan insanlar için birer yayladırlar. yeşil otlaklar. Bu sıradağ üzerinde. derin ve dar vadilerle ayrılan bu yükseltiler. Yaylalar. 1953. Bu genel görüntü içerisinde yörenin en yüksek kısımları (yaklaşık olarak 3000 m. Birbirlerinden. ilin kuzeyinde Tunceli – Erzincan sınırı üzerinde uzanan Munzur sıradağlarıdır. Munzur Vadisine çok dik yamaçlarla indiğinden burada geniş yayla alanlarına rastlanmaz. sivri doruklarıyla. Erinç. 1956. 1943. Bunlar. Tunceli’nin dağlık ve yüksek kuzey yarısında Ovacık ilçesi dışında vadi düzlüğü yoktur. Ovalar oluşmamıştır. tıpkı daha kuzeydekiler gibi. yükseltili bir taban üzerinde sıralanmaktadırlar. çoğunlukla Munzur Dağlarının yüksek sırtlarla çevrilmiş düzlüklerinde görülmektedirler. 1940. dağlardan sonra ağırlıklı yeryüzü şeklini yaylalar oluşturmaktadır. 1987 ve Tunceli İl Çevre Durum Raporu – 2005)5 Tunceli ilinde. Kırmızı ve gri renkte olan bu dağ sıralarının eteklerinden doruklarına kadar bitki örtüsüne rastlanmaz. . tamamen çıplaktırlar. ilin kuzey ve kuzey – doğu sınırında bulunan Pülümür ilçesine doğru iyice incelir ve alçalır.

bunlardan herhangi bir biçimde yararlanılmamaktadır.” (Kutlu. Tunceli ili akarsularla çevrili bir yarımada olarak nitelendirilmektedir. 1987 ve Tunceli İl Çevre Durum Raporu – 2005) “Genelde yüksek bir yöre olan il alanı.(Kutlu.engebeli görünüm içerisinde. özellikle Munzurlar üzerindeki yaylaları bol kaynak sularıyla beslemektedirler. önce doğuya doğru akarak ve ovayı katederek güneye yönelir. Buna karşın. Munzur Suyu. baraj gölüne sınır olan güney ilçelerdeki düzlükler. Batıdan doğuya doğru Çemişgezek. Laç. geniş sayılabilecek tarım alanlarının hemen tamamı bu bölgede bulunmaktadır. Keban baraj gölünün kuzey sahillerini oluşturan ilin güney kısımları tamamen farklılık gösterir. Büyük bir bölümü dar ve derin vadiler içinde aktıklarından. Tümü Fırat havzası içerisinde kalan bu akarsularla. daha düşük yükseltilerde kaynaklar şeklinde yeniden yüzeye çıktıklarından. ildeki tarım alanlarını işaret etmektedir. Pertek ve Mazgirt güney hattı boyunca. Akpazar Bucağı yakınlarında kuzeydoğudan gelen Peri Suyu’yla birleşerek Keban baraj gölüne karışır.’nin altına düşer. akarsu bakımından da zengindir. Yukarıda sözünü ettiğimiz dağların yükseklikleri göz önünde bulundurulursa. İlin en büyük akarsuyu Munzur Suyu’dur. batı – doğu yönünde uzanan 85 kilometre-karelik düzlük alanda ilin en önemli ovası olan Ovacık (Zerenik) yer almaktadır. Düzenli yağış alan yüksek dağlarda dibe çekilen kar ve yağmur suları. Ovacık’ın kuzeyinde Ziyaret Tepe’nin eteklerinde gözeler halinde çıkar. Çok eğimli bir alanda hızla akan Munzur Suyu. Kalan. ilin önemli diğer akarsularından Mercan. yani kuzeyden – güneye doğru yavaş yavaş alçalarak bir aşınım yüzeyini oluşturduğu bu alanda yükselti 1000m. bol kar ve yağmur sularıyla çeşitli kaynaklardan beslenen akarsuların çokluğu açıklık kazanır. Yükseltinin Munzurlar’dan Murat Vadisi’ne (bugünkü Keban baraj gölüne) doğru. Harçik (Pülümür) Derelerini bünyesine alarak Mazgirt ilçesi. İşlenebilir. 1987: 35) .

baraj öncesinde. yine özellikle ilin güney kısımlarında yoğunlaşmak suretiyle. Yaklaşık 125 km olan ve bugünkü Tunceli’nin güney sınırını oluşturan bu vadi. Paleolitik dönemden itibaren ilin güney kısımları ciddi boyutlarda insan 6 Bu iki ana dönemden sonra 1980’li yıllardan itibaren çeşitli aralıklarla. ikinci evresini ise 1960’larda ve 1970’lerin başlangıcında Keban Barajı inşaatıyla ilgili olarak yapılan çalışmaların oluşturduğu kazıların ortaya çıkardığı bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla6. bugünkü Tunceli il sınırları içerisinde kalan alanda yapılmış olmaları bakımından. Bu son derece faydalı derlemelerden anlaşıldığı üzere. . yüzyıl sonlarından Cumhuriyet’e kadar olan dönemin.Bugün Keban baraj gölünün boydan boya kapladığı ilin güney sınırı. Özellikle bugünkü Çemişgezek ve Pertek ilçeleri civarında yoğunlaşan ve ilk evresini 19. çeşitli yüzey araştırmaları yapılmıştır. bugünkü Tunceli ilinin güney sınırını oluşturan Keban baraj gölünün üzerinde yükseldiği Murat Nehri vadisi. Paleolitik Dönem gibi oldukça erken bir tarihi devire kadar uzanmaktadır. Bu kaynaklar ve değerlendirmeleri için bkz. ilin kapsadığı coğrafyada yaşamış eski kültür katmanlarını açığa çıkarmakta. Bu çalışmalar. bazı yabancı kaynakların ilk çevirileriyle de desteklenerek Erdoğan (2004 ve 2005) tarafından yayımlanmıştır. Keban Barajı inşaatı öncesinde hızlı bir biçimde organize edilen ve baraj suları altında kalması öngörülen yerlerdeki yüzey araştırmalarından. Söz konusu çalışmaların hemen hepsi. kurtarma kazılarından ve 19. çeşitli tarihlerde arkeolojik araştırmalar yapılmış tek yerdir. Erdoğan 2004 ve 2005. yüzyıl sonlarında bazı yabancı araştırmacılar tarafından yapılan kısmi araştırmalardan oluşmaktadır. yöredeki ilk insan yerleşimleri hakkında bizlere somut veriler sunan ve üzerinde. yakın bir zaman öncesinde. aynı zamanda. bizlere yöredeki en eski insan faaliyetleri hakkında ilk elden veriler sunmaktadırlar. Söz konusu çalışmalar. yukarıdaki akarsuların birleşerek oluşturduğu Murat Nehri vadisidir. insan varlığının yöredeki ilk izleri açısından.

” (Erdoğan. önemli birer ticari merkez statüsü de kazanacaklar ve günümüze dek ulaşacaklardır. Bu çalışma notlarının çoğunluğunda da zikredildiği üzere. yeryüzünün elverişli kısımları insanların akımlarını. Özellikle çakmaktaşı işleme atölyeleri önemsenecek düzeydedir. insanları Eski Taş devri (Paleolitik) başından ve daha da öncesinden buralara çekmiş. tarihsel süreç içerisinde. Bu ilk yerleşim alanları. Kazıların sonucunda Paleolitiği takiben Kalkolitik ve Neolitik dönemlerle birlikte. 2004: 9 – 10) “Keban baraj gölünün geniş doğal sınırları içindeki gözelerin bolluğu. ilk çağ Anadolu uygarlıklarına uzanan bir kesitte yöredeki kültür örnekleri hakkında güçlü maddi kanıtlar elde edilmiştir. eskilerin yerine bir şey konmadığını gözlemiş bulunmaktayız…” (Kökten. “Araştırmalar avcı-toplayıcı yaşam tarzını tanımlayan Diptarih (Paleolitik) sürecinde Dersim’in (Tunceli) yüksek yamaçlarındaki doğal sığınaklarıyla uygun bir ortam sağladığını göstermektedir. konuya dair üzücü olan durum: Türkiye içerisindeki benzerleriyle de kıyaslandığında böylesine zengin . Burası doğu – batı. orman kalıntılarının ve doğal kaya sığınaklarının varlığı. kara ve su hayvanlarının çokluğu. yollarını ve yerleşimlerinin kolaylaştırmıştır. 1971: 3) Söz konusu çalışmaların sonuçları incelendiğinde. Bu bölgede tarih boyunca ve bugün de doğa sömürücülüğüne devam edildiğini.) bulunan höyüklerde yapılan kazılar bölgenin ilk yerleşimlerini ortaya koymaktadır. kuzey – güney bir kavşak noktası olmuştur. Pulur ve Altınova’da (Norşuntepe. Tunceli’nin güney sınırlarındaki insan yerleşimlerinin izlerinin Paleolitikten itibaren görünürlük kazandığını ve bu tarihten günümüze değin hiçbir kesintiye uğramadan geldiğini gözler önüne sermektedir.yerleşimlerine sahne olmuş ve yerleşik hayatın ilk örneklerini barındırmıştır. Tepecik vd.

bulunduğu bölge itibariyle ilk çağdan itibaren Ortadoğu ve Anadolu’da ortaya çıkan uygarlıkların kapsamında kalmış ve izlerini bugüne dek taşımıştır. tarihsel süreç boyunca devam edecek ve Alevi – Sünni toplulukların hem kendi aralarında hem karşılıklı olarak. Asur. bir yönüyle merkezi devletlere ve ticarete bağlanacak. Med. kültürel mirasına uzanan bu kaynaklar. Bizans ve İran – Orta Asya göçleri neticesinde ortaya çıkan Selçuklu. Urartu.bir tarihsel arka plana sahip olan bölgenin hak ettiği ilgiyi görmemiş olmasıdır. bugünde de araştırıcıların kapsamlı ilgilerini beklemektedir. sarp dağlarla kaplı iç-Tunceli’ye yaslayan. Ortadoğu’daki diğer büyük akarsu havzalarında olduğu üzere. ‘terra incognita’ (keşfedilmemmiş kıta) durumunu korumaktadır. Sasani. gerek uygarlık (devletleşme) öncesi dönemlerde gerekse sonrasında insan toplumsallığının etkin izlerinin birbiri ardı sıra görünürlük kazandığı alanlardan birisidir. Bugünkü Tunceli’nin güney kesimleri. Bu temel ayrımlaşma. Üstelik hak ettiği ilgiyi dahi göremeyen yerler. bir diğer yönüyle de iç-Tunceli’deki topluluklarla bazen çatışmalı bazen de barışık bir şekilde ticari ilişkilerini sürdürecektir. Pers. Uzak akrabalarımıza ve dahası insanlığın erken dönem tecrübelerine. Tunceli’nin güney kısımlarıdır. Murat Nehri vadisi boyunca sıralanan yerleşim alanları. İlin iç kısımları ise Erdoğan’ın (2004: 11) benzetmesiyle söyleyecek olursak. Doğu Anadolu’nun diğer birçok bölgesi gibi Sümer. çoğunlukla miras alıp yaşattıkları en karakteristik ilişkilere köklü bir arka plan da yaratacaktır. Sırtını. Hitit. Roma. Hatti. Anadolu Beylikleri (Karakoyunlu – Akkoyunlu) ve nihayetinde Osmanlı dönemlerinin etkin izlerini taşımaktadır. Tunceli. . Makedon. Yazılı kaynaklardan ve bunlar üzerine yapılmış az sayıdaki araştırmadan anlaşıldığı kadarı ile Tunceli.

Tunceli’nin güneyindeki Çemişgezek. Tunceli’ye dair mevcut literatürde. büyük bir titizlikle ulaşabildiği yerli ve yabancı kaynakları bir araya getirerek yukarıdaki tarihsel dizin içerisinde. Aksoy’un (1985) yapıtının içerdiği kapsam bakımından kayda değer başka bir çalışma ne yazık ki bulunmamaktadır. Cumhuriyet dönemine dek bir ‘Tunceli Tarihi’ çalışması yapmış olduğu anlaşılmaktadır. sürekli olarak ortaya çıkan mücadelelerde el değiştiren. Aksoy’un (1985) çalışması. ulaşabilmiş olduklarından başlayarak. kendisini çevreleyen ticaret yolları ortasında kalmasının ve İç Anadolu – Doğu Anadolu’nun kesiştiği noktada bir ada gibi yükselmesinin. uzun süreli merkezi otoritenin sağlanamadığı bir coğrafi özellik kazanmış olduğunu göstermektedir. Bu uzun tarihsel süreç içerisinde. Roma. aynı kapsamdaki bir deneme için bkz. Anadolu’da etkin birer 7 Çarpıcı benzerlikler içermesi bakımından. söz konusu mücadelelerin ayrıntılı okumaları ile doludur. yapıtında. 2002.Söz konusu uzun tarihsel geçmiş üzerine. Tunceli yöresinin. merkezi devlete bağlı yerel idareciler tarafından yönletildiği ve etkin birer ticari merkez haline geldikleri görülmektedir. yazılı tarihin ve yerel arkeolojik verilerin daha fazla veri sunmaya başladığı Urartu döneminden itibaren Tunceli’ye dair hayli iddialı bir kültür tarihi denemesine girişmektedir. Kaya. Aksoy. Erdoğan’ın (2004 ve 2005) eserlerinde bir araya getirmiş olduğu tarih öncesi ve ilk çağ Anadolu uygarlıklarına dair çalışmalar içerisinde. Bizans. Aynı dönemlerde iç-Tunceli ise nerdeyse tümüyle farklı kimlik aidiyetleriyle ifadesini bulan muhalif odakların sığındıkları ve burayı merkez alarak bölgede karşı faaliyetleri örgütledikleri bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda. bu açıdan. Selçuklu ve Osmanlı gibi uzun vadeli merkezi yönetimler döneminde.7 Aksoy’un. Pertek ve Mazgirt bölümlerinin. .

Şah İsmail. Şah İsmail. Şerefhan’ın aktardığına göre. Çemişgezek Beyi Hacı Rüstem de bağlılığını bildirmek için Şah İsmail’in yanına gitti. Tunceli’nin sürekli olarak el değiştirdiği. bölge idaresini devraldıktan sonra baskıcı bir politika izledi. Çemişgezekliler. bölgelerini sorunsuz bir şekilde onun halifelerinden Nur Ali’ye açtılar. yöresel beylikleri uzaklaştırma politikasını Hacı Rüstem’e karşı da uyguladı ve onu Irak’ta bir bölgeye önetici olarak atadı. Şah İsmail’in bölgeye atadığı halife Nur Ali. Hacı Rüstem ailesi ve diğer aşiretler reislerinden birçok kişi oldu… Baskılara karşı bölge halkı kısa sürede ayaklanıp. Çemişgezek Beyliği. Selim’den affını istedi. Hacı Rüstem’i geri istedi. Tıpkı diğer Kürt beyleri gibi. Bu dönemde Hacı Rüstem. Doğu Anadolu’yu denetimine geçirdiğinde. Çemişgezek merkezli Dersim bölgesi de aktif oyunculardan birisiydi. yine aynı güney ticaret merkezleri dolayısıyla. Osmanlı – Safevi savaşları sürecinde Çemişgezek Beyliği üzerinden (fiili olarak) iç-Tunceli’nin ve bölgenin kazanmış olduğu otonom statüdür. Uygulamalarının ilk kurbanları. Kürt beylikleri içerisinde en ünlü olanlardandı. Çaldıran Savaşı’nda Şah İsmail’in birlikleri içerisindeydi. Fakat o.merkezi devletleşme pratikleri sergilemiş bu uygarlıkların zayıflayıp bölündükleri dönemlerde ise. Ancak tez çalışmamız çerçevesinde. Şah İsmail’den önceki tüm istilalara karşı başarılı bir şekilde ülkelerini savunmuşlardı. Yenilgiden sonra Rüstem. Alevi ve Sünni toplulukların yöredeki tarihleri açısından belirleyici olan tarihi gelişme. ona karşı besledikleri dinsel sempatiden dolayı. Çemişgezekliler. Bu konuda Gezik’in tespitlerini kaydetmek yerinde olacaktır: “Osmanlı – Safevi sürtüşmesinde. Beylik bu ününü uzun dönem bağımsızlığını koruyabilmiş olmasından almaktaydı. Kemah Kalesi’ni kendisine karşı savunduğu ama Şah İsmail’e . çatışmaların merkezinde belirleyici roller oynadığı anlaşılmaktadır. Rüstem’i.

direnç göstermeden açtığı için. Diyarbakır eyaletine bağlı sancak statüsüyle. Selim’in onayını alarak. yüzyıldan itibaren varlıklarını sürdüren ve önemli bir nüfus gücü oluşturan Alevi toplulukların da nihai olarak bastırıldığı ve yerleşik düzeni işaret eden Sünni–İslam’ın devlet otoritesiyle birlikte kurumsallaştığı bir dönemin de kesin bir ilanı olacaktır. bir Kürt beyliği olarak Çemişgezek Beyliği de. kırk kişilik ailesi ile birlikte ölümle cezalandırdı. Pir Hüseyin’in. aynı zamanda. İdris-i Bitlisi’nin yaptığı anlaşma doğrultusunda. halen Safevi ordusunca işgal altında tutulan ülkesini Osmanlı askerleri gelmeden kurtardı. Ayrıca. resmi düzeyde bir özerklik kazanmıştır. Ancak Safeviler’in sahip oldukları ve devlet ideolojisinin söylemi olarak yaşattıkları din kimlikleri ile Sünni Kürt kitlelerinin büyük çoğunluğunun bu anlamda örtüşmemesi. Anadolu’da 11. beraberinde. Hüseyin. Şah İsmail’in Anadolu sürecini noktalayacaktır. onun isteği kabul edildi. Osmanlı’yla olan mücadelesinde. büyük ticaret merkezlerinden ve ticaret yollarından uzaklaşacak. Anadolu’daki Alevi kitlelerin desteği Şah İsmail’e yeterli olmayacak. Kürt beyliklerine ve idarecilerine olan güvensizliğin de etkin bir biçimde hayata geçirilmesini getirmiştir.” (Gezik. kaybettiği Kürt beylikleri Osmanlı saflarında savaşarak. kendi beyliğini Kızılbaş Safeviler’den kurtarması. Söz konusu güvensizlik ve buna dair uygulanan politikalar. Çoğunlukla göçer ve yarı–göçer konumda olan Alevi topluluklar. 2004: 48 – 49) Şah İsmail’in. Rüstem’in oğlu Pir Hüseyin. bölge aşiretlerini örgütleyip. Kürt beyliklerinin kazanılması noktasında kolaylıkla açacaktır. aralarındaki tampon bölgede yaşayan büyük Kürt beyliklerini başlangıçta kendi yanına çekebilmiş olması büyük bir başarıdır. . kısa bir süre sonra Selim’den af istediğinde. Osmanlı’nın önünü. Bu son. bölgenin savaş sonrasında toplu Alevi katliamından kurutulmasında da etkili olmuştur.

bölgeyi çevreleyen diğer Alevi toplulukları da kendilerine bağlamayı başaracak ve 20. Bu algı ‘1938’ gibi kesin bir sonun ardından kırılmış olsa da 1970’li yıllarla birlikte yükselen muhalif hareketlerin tekrardan canlılık kazandırdığı bir tanım olacaktır. Bölüm içerisinde ayrıntılı olarak verilmektedir. seyitler ve talipleri bağlamında. Ancak iç-Tunceli açısından bu durum. çok parçalı bir yapı sergileyen Alevi toplulukların merkezi yerleşim alanı olan iç-Tunceli ve civar bölgelerde. devletin yaklaşık yüzyıllık zor yoluyla ıslah çabalarını dahi boşa çıkarabilecek bir güce erişmiş olacaklardır. Kendi içerisinde. 8 Tunceli’deki Alevi toplulukların analizleri. zamanla. tersi yönde ilerleyecektir.Anadolu’nun daha tali noktalarında zamanla yerleşik yaşama geçecekler ve eski etkinliklerini yitireceklerdir. ‘İsyankârlığı’. Osmanlı lehine biten savaşın ardından. her ne kadar kendi içerisinde farklı alt iktidar merkezleri barındırsa da kendisini çevreleyen hâkim merkezi güç yani Osmanlı ve onun somutlaştığı kitleler nezdinde de etno-kültürel bir bütünlüğün mekânı algısına dönüşecektir.8 “Dersim”. Bu özerkliğin kapsadığı alanlarda yaşayan topluluklardan olan iç-Tunceli ahalisi. sosyal ve politik merkezi kurumlar olan seyit aileleri ve onlara bağlı talip aşiretler bağlamında. II. özerk statüler kazanacaklardır. Ek olarak. 1990’lı yıllarla birlikte yükselen Kürt ulusalcılığının ve bölgede yaşanan savaş halinin etkisiyle tekrardan yeni bir tanım aralığına kavuşacaktır. yüzyıla gelindiğinde. Safevi’lerden uzaklaşan ve Osmanlı yanında saf tutan büyük Kürt beylikleri. bu merkeze din kimliği çerçevesinde bağlanmış aşiretlerin yaşadığı alanlar. yaşadıkları coğrafyanın koruyuculuğunda. . “Dersim” kimliğini böylelikle kazanacaktır. son derece ilgi çekici bir biçimde. din kimliği ile de örtüştükleri feodal– teokratik bir devlet sisteminde.

güneydoğu ve güney (Diyarbakır ve Elazığ). Muş. kuzey doğu ve doğu (Erzurum. Ek olarak. yüzyıldan itibaren 19. kuzey (Erzincan). Bu mekânın güney sınırlarında yaşayan ve hatta göçer hayvancılık ile iç-Tunceli’ye kadar taşınan bazı Sünnileri. güneybatı ve batıda (Adıyaman. ‘Yenilemezliği’ ve asla ‘Asimile edilememesi’ gibi özelliklerle Alevi toplulukların kendilerini çevreleyen coğrafi sınırların dışında kalan sosyo-kültürel evrene dair her daim canlı bir biçimde yaşattıkları ve içeriğini güncel politik söylemlerle doldurdukları bir kimlik belirteci haline gelecektir. Dolayısıyla bu tanım. Maraş. Bu yüzden ‘Dersim’. Osmanlı–Safevi savaşı sonrasında içTunceli’nin dolaylı olarak sahip olduğu resmi özerklik ile çoğu Alevi topluluk için de bir kaçış yeri olmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. ‘Dersim’in kapsadığı coğrafyadaki Sünnilik. iç-Tunceli merkezli Alevi toplulukların . kendisinde gerçekte örgütlü – kurumsal bir biçimde olmayan ve fakat fiili olarak vücut bulan ‘iç-Tunceli’yi ‘mekân’ olarak kabul etmektedir. Hâlihazırda Alevi toplulukları barındırmasına karşın gerek dışarıdan aldığı göçler. gerekse 16. Bu ayrımlaşmanın köklerinin.‘Tarih boyunca bağımsızlığı’. Hıristiyanlık gibi farklı etnokültürel toplulukları da içerecek ancak asla bir parçası olarak görmeyecektir. Bu göçlerin temelinde hızlı nüfus artışının ve iç-Tunceli’nin tarım alanları yoksunluğunun. doğal kaynaklarının yetersiz kalmasının oldukça önemli bir yeri olduğu belirtilmelidir. yüzyılın sonların değin yaşanan nüfus artışıyla iç-Tunceli’deki Alevi topluluklar. Antep. Malatya ve Sivas) oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bingöl). ancak kendi hâkim kimliklerine olan yakınlık ve uzaklık derecesine göre ‘Dersim’in bir parçası yahut ilgisiz öğeleri olarak kodlamaktadır.

2004. Uzun yüzyıllara yaslanan bu durum. 2004: 9). varlığını esas olarak iç-Tunceli’nin yetersiz ekonomisinden almaktadır. 2004: 8 – 10. Bu birlikteliğin temel itici kuvveti ve söylemi de. önemli ölçülerde baskıladıkları Sünni ve Hıristiyan toplulukların bölgeyi terk etmeleriyle de mümkün olmuştur. Kemaliye.yukarıdaki yönlere doğru genişleyebilmeleri. aynı girişimler aşiretler arasında da sürekli olarak varlığını koruyan bir durumdu. Bu yüzden İç-Tunceli’deki aşiretlerin tarihi. kendi aralarında bitip tükenmek bilmeyen mücadelelerin de tarihidir. Kemah. Gümüşhane. söz konusu yağmaların biricik belirleyenidir. İç-Tunceli’de. sahip oldukları ‘Alevilik’.9 İç-Tunceli’yi çevreleyen doğal sınırların dışında kalan ticari merkezlere. yüzyılla birlikte başlayan reform hareketleri neticesinde kendilerine yönelen hamleleri karşısında. özellikle Osmanlı’nın 19. (Gezik. 2004) 9 Konu hakkında son derece önemli ve hâlihazırda tek olma özelliği taşıyan kaynak için bkz. özgün bir değerlendirme için bkz. ticaret yollarına ve Sünni yahut Hıristiyan köylere yapılan yağma amaçlı baskınlar ‘Dersim Aşiretleri’nin bilinen en karakteristik yönüdür. Yağma kültürü. Gezik. aynı zamanda.10 Yağmaların yöneldikleri hedefler. Fakat yine de bu topluluklar. nüfus artışı ve yetersiz tarımsal faaliyet ile zaman zaman doğal nedenlerden de beslenen ve süreklilik gösteren ‘kıtlık’ dönemleri. . birlikte hareket etmekteydiler. 10 Üzerinde bugüne değin ciddi bir çalışma yapılmamış olan bu tip geçim faaliyetleri etrafında örülü halk kültürüne dair fikir verici. beraberinde ‘yağma kültürüne’ dayalı son derece ilginç kültürel kurum ve davranış örüntüleri de oluşturmuştur. ‘Dersimlilik’ kodlarıydı. Öte yandan. Ancak burada Alevi toplulukların bu tür bir geçim tarzını yaşattıkları dönemlerde. kuzeyde Erzincan. kimlik temelli bir ayrım gözetmemiş oldukları da belirtilmelidir. batıda Sivas ve güneyde Çemişgezek ile Pertek’e doğruydu (Munzuroğlu. bugünkü tabiriyle. Munzuroğlu.

resmi tarihinin de başlangıcı sayılabilir. Bu kez 1879 yılında Dersim. Avrupa’da. Bu dönemde Osmanlı. yüzyıla dek geri gitmektedir. Ovacık ve Mazgirt gibi yerleşim alanları Erzurum’un bir başka sancağı olan Erzincan’a bağlanır. Yılmazçelik (1998). geleneksel olarak süregetirdiği devlet yönetimini. Bu belgelerden anlaşıldığı kadarıyla. bugünkü Akpazar. ‘Dersim Livası’ adıyla bugünkü Hozat ilçesi. devlet otoritesinin iç bölgelerde tesisinde bir fayda sağlamaz. Tunceli’nin. merkeziyetçi bir biçimde yeniden örgütleme girişimlerinde bulunmaktadır. Ancak bu düzenlemeler. İç-Tunceli merkezli Alevi aşiretlerin oldukça geniş bir bölgede devlet otoritesini zedelemesi ve bölgenin ticari–sosyal hayatını etkilemesi. Ancak Tunceli’nin devlet raporlarında adının sıklıkla zikredildiği. yüzyıl sonları ve 20. İmparatorluğun uzak sınırlarında hızlı bir biçimde toprak kaybetmekte. başlı başına bir vilayet olarak yeniden düzenlenir. Çemişgezek Beyliği dolayımıyla Diyarbakır’a bağlı bir sancak haline gelmesi. Dersim. Osmanlı’nın içerideki sorunlarının başlıcalarındandır. süreklileşen bir ‘asayiş sorunu’ olarak görüldüğü ve bu kapsamda devamlı olarak çeşitli idari ve askeri hamlelere maruz kaldığı dönem 19. 1886’da yine bir sancak olarak. bu kez Elazığ’a bağlanır. bu idari yapısını Kurtuluş Savaşı’na dek koruyacaktır. yüzyılla birlikte başlamaktadır.Bugünkü Tunceli’nin idari tarihçesi Osmanlı’nın Doğu Anadolu’da mutlak bir hâkimiyet kazandığı 16. Tanzimat’ın ilan ve kabulüyle birlikte Osmanlı Devleti’nin yapısal yenilenme hareketleri çerçevesinde başlattığı idari yeniden düzenleme içerisinde İç-Tunceli ve civarı. Sonra tekrar. Osmanlı’dan itibaren. . Bulut (1992) ve Hezarfen’in (2003) 19. yüzyıl başlarına ait Osmanlı idari belgelerine dair yaptıkları önemli çalışmalar yukarıdaki durumun açık kaynaklarıdırlar. Yine aynı düzenleme içerisinde. Pülümür. Liva merkezi kabul edilerek Erzurum iline bağlı bir sancak haline getirilir.

ulus bütünlüğünü savunma iddiasında.11 Cumhuriyet döneminde Tunceli’nin idari tarihçesi özet olarak şöyledir: 1926 yılında Dersim ilçe yapılarak Elazığ’a bağlanır. Tunceli tekrar Elazığ’a bağlanır. Zira 11 ‘Dersim İsyanı’ yahut ‘Dersim olayları’ gibi. 1937–1938 gibi Cumhuriyetin ilanından hayli geç bir zamanda ve yaşanan kanlı süreçlerin ardından ‘Dersim’. (Tarihsiz)) 1937–1938 yıllarında yaşanan savaşlar neticesinde Dersim.Cumhuriyet döneminde Dersim. bu hakimiyetin kapsamında kalan Sünnilerin de özgün geleneksel yaşayışlarının bu tarihe kadar. Bu gibi yaklaşımlardan çeşitli şekillerde etkilenmiş olmakla birlikte. 1937 ve 1938 hakkında dönemin kaynaklarını hakkıyla taramış olmaları bakımından şu çalışmalara bakılabilir: Günel. kültürel dönüşümler II. sahip oldukları siyasal arkaplanlar çerçevesinde Dersim’in Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişini konu alan birçok eserden bahsedilebilir. Tunceli’nin bugünkü idari yapısını kazanması ve yaklaşık bir asırdır süren çatışmaların. bilhassa kırsal yerleşimlerde. Tunceli olacaktır. Ancak bu keskin geçiş sadece Alevi topluluklar nezdinde yaşanan bir dönüşüm değildir. yaşayabilmesine olanak sağlamıştır. Bu eserlerin özellikle 1990’larla birlikte Türkiye’nin de dahil olduğu uluslararası konjonktür çerçevesinde ortaya çıkışları anlamlıdır. uzun yüzyıllar boyunca süregetirdiği özgün etnokültürel yapısının sonlanması ise ancak 1947’de mümkün olacaktır. 1935’te ise ismi ve sınırları yeniden belirlenerek. tarihi yeniden-yazma ve yaşananları yok sayma örnekleri de mevcuttur. Bölümün ‘Sünniler’ başlıklı üçüncü alt kısmında değerlendirilmektedir. 1999 ve Akgül 1990. Ulus-devletin reddi ve bağımsızlık talepleri çerçevesinde yapılandırılan çalışmalarda zorlama analizlere rastlanmakla birlikte. bu kimliği var eden Alevi toplulukların geleneksel toplumsal yapılarının kırılmasıyla birlikte tarihe karışacaktır. 1937–1938 savaşlarından sonra.12 Alevi toplulukların varlıklarıyla yaşamsallık kazanan özerklik. Gezik. . İlin güney ilçeleri etrafında Alevi topluluklarla iç içe yaşayan Sünnilerin de geleneksel kurum ve yaşayışlarının köklü biçimlerde değişimi söz konusu olmuştur. 2004. (Cengiz. 12 İlgili sürecin Sünni topluluklar nezdinde yarattığı sonuçlar. Ancak süreci Alevi toplulukların bölgedeki tarihsel geçmişleri ve daha da önemlisi etno-kültürel yapısal özellikleri çerçevesinde irdeleyen objektif ve alanında tek bir çalışma için tekrar bkz. Tunceli vilayeti teşkil edilir. yeni devlet ideolojisinin ve yapısının en son tesis edildiği Anadolu parçasıdır.

yüzyıldan.güneydeki ilçe merkezleri. Buradaki amaç. . şiddetle tasfiye edilen toplumsal kesim. uzun bir zaman süren hazırlık sürecinden sonra. Bölümde ‘Aleviler’ başlığı altında tartışılmaktadır. 1936 yılında ‘Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun’ çerçevesinde başlayan ve ulaşılabilir durumda olan güney aşiretlerinin silahsızlandırılmasını ve iç bölgelere ulaşımı sağlayacak yol yapımlarını kapsayan dönemdir. çok yönlü bir işlevsellikle Tuncelili Alevilerin gündelik yaşamlarında son derece canlı ve çarpıcı biçimlerde yaşamaktadır. son noktası 1937–1938 savaşları olan sürecin başlangıcı ve yaşananlara dair tarihi gelişmeler. üç ana evrede.13 Bu yüzden. Bu bakımdan savaş. 19. Ancak bugün 60’lı yaşların üzerinde olan yaşlı kuşakların anlam dünyalarında ‘1937–1938’. tarihte olduğu gibi. kelimenin tam anlamıyla bilinen dünyanın yıkımı ve bilinmeyen yeni bir dünyanın anlam kodlarının başlangıcıdır. 2006 bunlardan bazılarıdır. doğrudan belirli tarihi dönemleri işaret eden yaş aralıklarına göre biçimlenmektedir. Cumhuriyet’in tesisinde de en önce bu yeni kültürel sürece dâhil olan merkezler olmuşlardır. özetle şu şekilde verilebilir. 1937–1938. 1937–1938’de. Alevi topluluklar açısından. Ancak. hâlihazırda ulaşılabilir durumda olan yakın bölgeleri denetim altına almak ve üzerlerine gidildiğinde silahlı bir direnişten kaçınmayacak 13 Tunceli’de Aleviliğin ilk tesisine yönelik tarihi çalışmalar bulunmamaktadır. yüzyıla dek yaklaşık olarak yedi yüzyıllık bir bağımsız kültürel sürecin toptan yok oluşu anlamı taşımaktadır. Çalışma konusu olan Tuncelili Sünnileri çevreleyen bu topluluklar hakkında ilgili konular II. ‘Tunceli Aleviliği’nin sahip olduğu özgün farklılıklar üzerine geniş sayılabilecek bir yazından bahsedilebilir. bugün Alevilik olarak tanımlanan dini–sosyal kimlik algısının Anadolu’da ve Tunceli’de ilk olarak yerleştiği 12. İlk evre. Söz konusu biçimleri yaratan farklılıklar. şüphesiz Alevilerdir. 2004. Gezik. Cumhuriyet döneminde. Çem. 1999 ve Danık.

yoğunluğunu arttırarak sürdü ve devlet birliklerini bazı noktalarda durdurmayı başardı. İkinci evre. büyük bir koalisyonun yaratılmasını olanaklı kılmadı. Bu dönemlerde iç-Tunceli aşiretlerinin topyekûn bir direnişinden bahsetmek olanaksızdır. Altmışın üzerinde aşiretin yaşadığı Dersim’de. Haziran ayı sonlarına dek. Bu dönemde esas olarak savunmada . Osmanlı’nın yaptığı gibi feodal kimlikleri belirli koşullarla (örneğin. Başlangıçta bu güce dahil olan Yusufan ve nüfuzlu Kureyşanlar 1937 yılında içlerindeki küçük gruplar dışında tarafsız kalmayı tercih edeceklerdi. içTunceli aşiretleri açısından yaklaşık yüz yıldır savaştıkları Osmanlı’dan farksızdır ve tıpkı geçmişte olduğu gibi uzlaşma ümitleri canlıdır. bu tehdidi algılayan ve uzlaşma imkânı olmadığını gören aşiretlerin söz konusu hazırlık faaliyetlerine yönelik silahlı eylemlerini ve bu eylemlere karşı devletin operasyonları kapsamaktadır. çatışan aşiretlerin dışında kalarak bir uzlaşma alanı olarak kurgulamışlardır: “Aşiretler arasında yaşanan sorunlar.olan iç-Tunceli aşiretlerine yönelik kapsamlı askeri operasyonların alt yapısını tesis etmektir. Demenan ve Bahtiyaran aşiretleriyle bir direniş cephesi kurabildiler. Ne ki ‘Cumhuriyet’ modern bir olgudur ve öngördüğü toplumsal proje. 2004: 87) 1937 ilkbaharında savaşmaya karar veren aşiretlerin saldırılarıyla başlayan çatışmalar.” (Gezik. Seyit Rıza ve yandaşları yalnız iç-Dersim’in Haydaran. 1937–1938 savaşlarını ‘bağımsızlık savaşı’ yahut ‘Kürt başkaldırısı’ olarak kodlayan yaklaşımların iddialarının aksine çoğu aşiret. vergi gibi) merkezi devlete bağlayan ve onlara yaşam alanlarında özerklik sunan bir içerikten uzaktır. geleneksel bölünmüşlükleri ve Osmanlı’yla olan danışıklı-dövüş tecrübelerine göre savaşı. Bu dönemde ‘Cumhuriyet’.

karşı saldırılara başladığı bilinmektedir (JUK. Bunun dışında olaylara karışmayan bölgelerde de beklenmedik bir şekilde bir veya birkaç aile olmak üzere. . Bulut. Ancaki o ve diğer esirlerden önde gelen seyit ve ağalar. 1937 çarpışmalarında devlete karşı direnişi örgütleyen önde gelen seyit ve ağaların birçoğu öldürülür. Yalnız kalan ve elindeki güçlerin tükendiğini gören ve aynı zamanda direnişin önde gelen ismi olan Seyit Rıza. akrabaları hızlı bir yargılamanın ardından derhal idam edilirler. tükenen aşiretlerden arta kalanların iç-Tunceli’nin daha da içlerine çekilmeleriyle bu dönem son bulacaktır. yeni güç takviyeleriyle birlikte. genelde bölgenin ileri gelen seyit ve ağa aileleri tümden yok edildiler” (Gezik. bu zaman içerisinde tespit edilen ve ele geçen insan kafileleri nerdeyse tümden yok edildi. Ancak. devletle açık bir biçimde savaşan aşiretler arasında yaşanan şiddetli ve kanlı çarpışmalarla örülüdür. 1992). Gezik. Ordu birlikleri büyük kayıplar vermiş olmasına karşın. gerek kıtlıkla yüz yüze kalan üyelerinin gıda ihtiyaçlarını karşılamak. 2004: 90). devletin karşı cevabı hiç beklenmedik boyutlarda ve yıkıcılıkta olacaktır: “ Yasak mıntıka olarak ilan edilen yerlerde. 1998. gerekse bir önceki yılın intikamını almak için o yıl ordu birliklerine milislik yapan çevre aşiret köylerine ve bölgede mevcut ordu birliklerine dönük baskınlarla başlar. 1937’den kurtulabilen direnişçi aşiretlerin toparlanarak. Bu kez.kaldığı anlaşılan ordu birliklerinin Haziran sonlarından itibaren. Yine hedef olan aşiretleri ve seyit ailelerini barındıran köyler ve aileler de aynı akıbete uğradılar. yanındakilerle birlikte uzlaşma ümidiyle teslim olur. Üçüncü ve son evre. Haziran ayı sonlarından Eylül başlarına dek geçen süre. 2004. 1937’ye dâhil olmayan diğer bazı aşiretler de savaşa katılırlar.

Seyitlerin ve ağaların merkezinde olduğu iktidar. daha önce hiç bilinmeyen aidiyetler. Esirlerin büyük kısmı. 1937 – 1938 savaşlarında 40 ila 80 bin kişinin öldüğü. Bu dünyaya ait toplumsal yapı tümüyle değişmiştir. Hallı. geleneksel tutum ve davranışları yaşatacaklardır. ‘1937–1938’in sonrasında. Bu dönemde doğan genç kuşaklar. bilinen dünyanın sonudur demek kesinlikle abartılı olmayacaktır. Alevi toplulukların anadilleri olan Kırmancki ve Kurmanci. oluşan bu boşlukları doldurmuştur. Genelkurmay belgelerinde sadece 1938 yılında 7905 kişinin ölü ve sağ olarak ele geçirildiğini bildirmesine karşın gerçek rakamlar ürkütücü boyutlardadır. (Gezik.Sağ kalanların çok büyük bir kesimi Türkiye’nin farklı bölgelerine küçük topluluklar halinde dağıtıldılar. Hatta seyitler ve Sünni toplulukların geleneksel tarikat ilişkilerinde belirleyici konumda olan ‘Babalar’. anlam haritasının dili olarak kavranacak ve zamanla yerel Aleviliğin ayırt edici özelliklerinden birisi haline dönüşecektir. 14 Konuyla ilgili sayısal verileri değerlendirmek için başka bir kanyak olarak bkz. 2004)14 1937 – 1938 olayı. bu değişimin somut. Resmi dil. devlet kurumlarıyla yer değiştirmiş. hayatta kalabilenlerin anlatımlarından ve yaklaşık hesaplamalardan rahatlıkla anlaşılmaktadır. 1938-öncesi ‘toplumsala’ doğanların içerisinde yetiştiklerinden. ilerleyen yıllarda yaşlı ve genç kuşaklarda ‘1937–1938’ öncesinde kalan bir dünyanın. bilhassa kırsal yerleşimlerde. 1972. 1970’lere dek geçen süre. Bireyin doğumla kazandığı seyit–talip ilişkileri ve bunun ifade ettiği coğrafi sınırla özdeş olan kimlik bilinci. biricik ifadesi olacaktır. tekrardan önemli bir hareket alanı da yakalayabileceklerdir. sonraki yıllarda Tunceli’nin bugünkü ulaşım yolları olan karayollarının yapımında çalıştırıldılar. il ve ildeki Alevi–Sünni topluluklar açısından tümüyle bir durgunluk dönemi olacaktır. Alevi topluluklar açısından. yurttaşlık algısıyla yer değiştirmiştir. ikili bir anlam dünyası geliştirecekler ve Tunceli’de yaşadıkları dönemler boyunca. .

1 Tunceli’de Türklük. Kürtlük. tekrara düşmemek açısından. BÖLÜM: TUNCELİ’NİN ETNO-KÜLTÜREL HARİTASI 2. bu tarihi bir başlangıç olarak ele almakta ve sonrasındaki kimlik süreçlerini Alevilik ve Sünnilik kimlikleri ekseninde irdelemektedir. Alevilik. Çalışmamız. . II. Bu bakımdan ilgili süreçler burada. Tunceli’de etnikliğin kendisini görünür kıldığı iki ana dinamikten söz edilebilir. konuşulan dilde ve inanç uygulamalarında ortaya çıkmaktadır. Bunlar.1970’lerden sonrası. Sünnilik: Sınırlarda Karmaşa ve Düzen. işlenmeyecektir. Tunceli’nin hızlı bir biçimde gerek Alevi gerekse Sünni toplulukların anlam dünyaları nezdinde değişimine tanıklık edecektir.

Antropolojik bakış. Aleviliğin sadece Tunceli yerelinde okunabilir biçimi ile de kendi içerisinde bir bütün teşkil ettiği ve gayet somut bir toplumsallığın yansısı oldu da unutulmamalıdır. güney-yarı kısmı Çemişgezek ve Pertek arasında kalan Hozat ilçe merkezinde ve bu ilçenin güney sınırına yakın bir köyünde de Sünni ve Alevi yurttaşların birlikte ikamet ettikleri görülmektedir. Pertek ve Mazgirt ilçe merkezlerinde. güney ve güney-doğu hattı boyunca uzanan Çemişgezek.16 1) Alevi ve Sünni yurttaşlar. Alevilerin ise kırmız ile gösterilmektedir. Öte yandan. farklı dil ve inanç uygulamalarının iç içe geçerek hayat verdikleri çeşitli etniklik algılarının. Dolayısıyla. Haritada. İlin güney hattını çevreleyen bu yarım halkaya istisna olarak. 15 Bir yanda mevcut toplumsal yaşamın verili resmi kurumsal imkânlarında ve teolojik dizgelerinde meşruiyetini ve iktidarını üreten ve bunu. içerisinde barındırdığı farklı temsilci gruplar dolayısıyla. çalışmanın gerçekleştirildiği coğrafi bölümler %100. gerekse alan çalışması süresince doğrudan katılarak gözlemle elde edilen veriler ışığında Tunceli’ye dair bir ‘etno-kültürel harita’ ortaya çıkarılmıştır. Alevilik ve Sünnilik olarak kodlayacağımız temel iki değişkene göre çeşitlenen etniklik algılarına geçmeden evvel. Bu konunun ayrıntılarına takip eden iki alt bölümde ve çalışmanın ilerleyen safhalarında örnekler üzerinden değinilmeye çalışılacaktır. ‘Alevilik’ ve ‘Sünnilik’ gibi temel kimlik gruplarına göre yapılandırılan harita Ek – 2’de (bkz. . gözlemlenebilir bir olgudur ve anlam kodları ile yüklüdür. Sünnilerin yerleşim alanları yeşil. Çalışmanın ortaya çıkardığı tecrübeler ışığında bu haritanın. geri kalanı açısından ise %90’lık bir geçerliliğe sahip olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. varlığını toplumsal yaşamdan alan hiçbir din. Bir başka deyişle.432) sunulmaktadır. tek biçimlilikten yoksun Alevilik. normatif. bir diğerine göre tutarsız değildir. Tunceli’de. s. iç tutarlılıktan ve tanımlı. esas olarak inanç dizgeleri üzerinde şekillendiği öne sürülebilir.Buna karşın. Öte yanda. Mazgirt’e ve Çemişgezek’e bağlı birer nahiyede ve bu üç ilçeye bağlı yaklaşık 15 köyde ve sayıları tam olarak tespit edilemeyen mezralarda birlikte yaşamaktadırlar. inanç tasavvurlarında ve ritüellerinde kendi içerisinde tutarlı iki ana grup olan Alevilik ve Sünniliğin15 coğrafi durumu şöyle sunulabilir. şüphesiz derin bir denge krizi doğurmaktadırlar. bu iki temel değişkenin ildeki genel coğrafi dağılımını özetlemek faydalı olacaktır. yüzyılın sonlarından itibaren kamusal alanda görünürlük kazanmaya başlayan ve fakat inanç ve toplum kurgusu bakımından. Somut. 16 Gerek alan çalışması öncesinde konuya dair hazırlıkların yapıldığı dönemde. ancak 20. Burada her iki inanç dizgesini temsil eden kavramlar yan yana konulduğunda. bu yerel Aleviliği de en az diğeri kadar tutarlı bir bütün olarak kodlamaktadır. Tunceli ilinin güneybatı. varlığını yasladığı tarihsel geçmişinden bugüne kadar büyük ölçüde taşıdığı istikrarlı bir iktidar tecrübesine dayandıran Sünniliğin dünyevi kurgusu ve söylemi.

Fakat bu nüfus da ilde gerçekleşen sosyal süreçlerin çoğunlukla katılımcısı olmaktadır. idari merkezlerde görev icabı ya da başka (ticari vb. 3) Sadece Sünni yurttaşların yaşadıkları ilçe merkezi bulunmamakla birlikte. 1) Alevilerde dilsel çeşitlilik ve farklı anlam bütünlükleri: Tunceli’de üç farklı dili konuşan Alevi yurttaşların kendilerini tanımlamada kullandıkları kavramların kapsamlarının farklılaşma. Günboğazı (Margik) Köyü’ne bağlı Çevirme Mezrası tümüyle Sünni yurttaşların yaşadıkları küçük bir yerleşim yeridir. Bunlar izleyen iki alt bölümde açımlanacaktır. Bu bilgiler ışığında şunlar söylenebilir. kendi içlerinde farklı tutumlar barındırmakla birlikte Tunceli’de iki temel etniklik kategorisini oluşturmaktadırlar. resmi kayıtlarda bulunması muhtemel olan ve fakat çalışmamız süresince ulaşamadığımız ancak alan araştırmamızı yoğunlaştırdığımız bölge ve sürede temas ettiğimiz mezra ölçeğindeki yerleşimlerde doğrudan sonuçlara ulaşılmıştır. Çemişgezek. mevcut sosyo- 17 İl merkezinde yahut ilçe.2) Geri kalan dağılıma göre ilin orta. genişleme ya da daralması büyük ölçüde dil çeşitliliğiyle ilgili görünmektedir. kuzey ve doğu kısımlarını oluşturan Tunceli Merkez. Şürük ve Gole Kurde mezraları ise Alevi ve Sünni yurttaşların birlikte ikamet ettikleri yerleşim birimleridirler. iki temel anlam kodu üzerine temellendiğini düşündüğümüz ve dilsel tutumlar üzerinden açığa çıkan bazı farklı kavram setleri aktarılmaya çalışılacaktır. Pertek. çalışmamızın derinlemesine gerçekleştiği Pertek’in batı kısımlarında. batı. Burada esas olarak.) nedenlerle ikamet eden Sünni kökenli yurttaşlarla tez konusu çerçevesinde görüşmelerde bulunulmamıştır.17 Alevilik ve Sünnilik. Pülümür ve Ovacık ilçelerinde ve tüm köylerinde yalnız Alevi yurttaşlar ikamet etmektedirler. İlerleyen bölümlerde açımlanacağı üzere. burada belirtilmesi gereken bir husus da bu dört mezrada yaklaşık olarak sadece 11 hanenin kendisini ve geçmişini Sünni olarak tanımladığıdır. Nazımiye. Çoğunluğunu güvenlik kuvvetleri mensuplarının ailelerinin oluşturduğu bu grubun gerek Tunceli’de hakim kimlikler grubunun gerekse kendileriyle özdeş tuttukları kimlikler ile giriştikleri sosyal ilişkilerin etüdü son derece faydalı olabilecek bir başka çalışması konusu olarak araştırıcıların ilgisini beklemektedir. . Pınarlar Nahiyesi’ne bağlı Beşpınar. Ek olarak. Mazgirt ve Hozat’a bağlı yaklaşık olarak 20 köyde ve bir nahiye ile kimi mezralarda da sadece Sünni yurttaşlar yaşamaktadır. nahiye vb. En azından dil.

özellikle Bitlis Beyi İdris’in girişimleri ile Osmanlı lehine bir Kürt ittifakını doğurur. Türkiye’de 1970’lerden itibaren görünürlük kazanan ve 1980’lerle birlikte hızla yükselen Kürt ulusalcı akımının gerek doğuda gerekse batıda yarattığı farklı etkileşimlerle doğrudan ilgili görünmektedir. Konuya dair. fakat Osmanlı–Safevi savaşları ve sonuçları. yerli-yabancı zengin kaynakçalar ile argümanlarını destekleyen görüşler için bkz. diğer bir yönünü de çoğunlukla yabancı dil bilimcilerinin öne sürdükleri iddialar oluşturmaktadır. Gezik. (Bruniessen. Türkiye’nin (özellikle) batısında ve aradaki farkın bilinmediği yerlerde yaygın bir şekilde Kürtçe olarak bilinir ve büyük oranda bununla kastedilen aslında Kurmanci’dir. Kurmanci ve Kırmancki’dir.politik süreçlerde uyum ya da çatışmanın kültürel (kolektif) hafıza boyutunu oluşturmaktadır. bu sürecin başlangıcı olarak almaktadırlar. 2002) . Kurmanci ve Kırmancki’nin tek bir dil olarak kavramsallaştırılması. 2004 ve Bulut. 2004. Safevi İran’ın yanlış siyaseti ve Sünni Kürtlere olan politik güvensizliğin getirdiği uygulamalar. Kürt beyliklerinin 18 Kurmanci ve Kırmancki’yi Kürtçe’nin farklı lehçeleri olarak sınıflayan yaklaşımlar ile iki farklı dil olarak tanımlayan görüşler arasındaki ihtilaflı tartışma devam etmektedir. Türkiye’deki Kürt ulusalcılığının erken dönemini 16. Osmanlı–Safevi çatışmasının nihai sonucunu. Kürt etnik kimliğinin mevcudiyeti çok daha eskiye dayanmaktadır. Bunlar Türkçe. Bunun sonucunda Kürt feodaller 19. Kurmanci ve Kırmancki18. Bunlara göre. yüzyıla tarihleyen görüşler. Bu ihtilaflı tartışmaların bir yönünü 1990’lı yıllarda Kürt ulusalcılığından ayrışan ve Kırmancki ve lehçelerini Zazaca olarak tanımlayan akımın gayretleri oluştururken. 1992. Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu bölgelerinin büyük bir kısmında kullanılan dil. Bu yüzyıla kadar özerk statülerini koruyan büyük Kürt beylikleri 19. Mahmut’un reformlarıyla mevcut statülerini kaybetmeye başlarlar. Tunceli il sınırları içerisinde toplam üç farklı dil gündelik yaşamda değişik oranlarda kullanımdadır. yüzyıla kadar sürecek olan özerk beylik statülerini kazanırlar. Kurmanci ve onun değişik şiveleridir. tayin edici değişikliklere yol açar. yüzyıl içerisinde başlayan II.

II. Lakin Cumhuriyet’in erken dönemlerindeki bir dizi çatışmanın ardından bu istemler son bulur. grupların esas olarak sindirilmesi ve yok edilmesidir. Ermeni vd. Bu tekkelere bağlı şeyhlerin kurdukları sosyo-dinsel ve politik yapılanmalar yerleşik ve yarı-göçer Kürt topluluklarında kan bağına dayalı soy örgütlenmeleri ile kaynaşır. Kurtuluş Savaşı süresince ve sonrasında da aynı statülerini korumayı talep ederler. daraltmasına karşın esas olarak sırtını yasladığı tarihsel zemin budur. 1992. Abdülhamit’in dönemsel politikaları ile Sünni Kürt aşiretleri ve bunların politik-dini kurumları. Yine 19. günün politik ihtiyaçlarına cevap verecek nüanslarla genişletip.yönetiminde olan köklü ailelerin devrilmesinin yarattığı boşluğu yavaş yavaş artan bir hızla yerel Nakşî ve Kadiri tarikatlar doldurur. Bu dönemin bir diğer önemli sonucu da bölgedeki Yezidi. yüzyılın sonlarına doğru. Yanı sıra Kurmanci konuşan bu toplulukların gerek erken dönemlerinde gerekse günümüzde yine sırtını yasladığı güçlü bir yazılı kültür geleneği ile idari yönetim tecrübeleri de vardır. 2004). politik ve askeri alanda hareket üstünlüğü kazanan sosyodinsel örgütlenmeler. Bununla birlikte modern dönem Kürt milliyetçi fikir ve kurumlarının ortaya çıkıp. bölge homojenleşir ve bugün Alevi–Sünni olarak tanımlanan topluluklar arasındaki sınırların belirginleşmesine zemin hazırlanır (Bruniessen. Bu noktada ortaya çıkan dönemin en bilinen politik-askeri örgütlenmeleri olan Hamidiye Alayları. Kırmancki konuşan toplulukların yazılı . Gezik. Yakın dönem Kürt ulusalcılığının. 2004. Bu süreçte. gelişmeye başladığı süreç de yine bu dönem olmuştur (Bruniessen. 1992. Süryani. Hamidiye Alayları sayesinde yerel düzlemde. eski statülerine benzer haklar elde ederler. Bu durum. Gezik. 2004. 2004). bölgedeki farklı topluluklar üzerinde dönemin Pan-İslamcı Osmanlı yönetiminin etkin bir projesi olarak vücut bulur.

Kürt ulusalcılığını onaylamasalar dahi anadillerini tanımlamada Kürtçe cevabını daha tutarlı bir seçenek haline getiren yine bir başka neden olarak da görülebilir. şiddet ve mağduriyet anıları ile çizildiğinden ve güncel gerçeklik. bu durumu muhafaza eden olaylarla örülü olduğundan oldukça canlıdır. . Kürt ulusalcılığı. ulus-kimliğini inşa sürecindeki her milliyetçi hareketin doğal olarak içerdiği. içerdiği yaygın kanı egemen-resmi söylem ve onun bürokratik kurumları ile Türk milliyetçiliği ve onun doğrudan ima ettiği ‘Ülkücü – İslamcı’ ideolojik ‘öteki’dir. Bu bakımdan. Öte yandan gerek Türkiye’de gerekse Irak’ın kuzeyinde yakın dönemde yaşanan bir dizi siyasi–ekonomik ve askeri gelişmenin. Bu sebepten Tunceli’de Alevi kökenli Kurmanci ve Kırmancki konuşan insanların bir bölümü konuştukları dili tanımlarken Kürtçe demeyi uygun görürler ve bağlantılı olarak bu tanım büyük oranda Kürt ulusalcılığına gönderme yapar. Öte yandan. dil dernekleri. Bu ‘öteki’yle aradaki sınırlar çoğunlukla zorla asimilasyon pratikleri. Bu da Alevi kökenli Kurmanci konuşan kesimlerin. dilde tekleşme hedefini eskisinden çok daha güçlü araçlarla (yerel televizyon. kapsayıcı ve güçlü bir aidiyet bilincini koşullar görünmektedir. Türkiye’deki Kürt ulusalcılığının etki ve hareket alanını bölgesel olarak hayli değiştirdiği aşikardır. Zira Türk olmanın. ‘Türk olmama’nın da etkin bir göstergesi olur ve Kürt ulusalcı eğilimi onaylanmasa dahi Kırmancki yahut Kurmanci gibi alt kültürel sınıflamalara yeğ tutulur.ciddi bir geçmişlerinin olmaması ve aşiret üstü siyasal ve toplumsal örgütlenme modelleri inşa edememiş olmalarıyla kıyaslandığında daha tutarlı. bilhassa genç kuşakta. yazılı basın ve yayın çeşitliliği gibi) sürdürmekte ve böylelikle Kurmanci’nin farklı lehçeleri arasında makul bir düzey tutturmaya da çalışılmaktadır. bu tutum. uydu yayınları.

sosyal sınıflar ile doğrudan ilgili gibi göründüğü fikridir. Uğradığımız bir dernekte dikkatimi çeken ilginç bir ayrıntıdır ki Kürt ulusalcı fikrin kimi aktörlerinin. Bu tür durumlarda. Kentin içinde ama dışında olan ‘kenar mahalle’ sakinlerinin. ardından tekrar kaldıkları yerden devam ediyor oluşlarıdır. kamusal–resmi alanda iş sahibi ve çoğunlukla laik bir dünya görüşüne sahip kentlilerde Türkçe iletişim dili olarak yaşamaktadır. Orta veya üst sınıflara mensup. Diyarbakır–Merkez’de doktora tezinin alan çalışmasını yürüten antropolog bir arkadaşın davetiyle bu konuya dair çeşitli gözlemlerimizi kaydetme fırsatımız da oldu. resmi-kamusal alanla ilgilerinin olmadığı gündelik pratiklerinde ilişkilerini tayin ettikleri iletişim dili çoğunlukla Kürtçe (Kurmanci) olmaktadır. bireylerin toplumsal statü ve siyasal kimlikleri ile doğrudan ilgili gibi görünmekteydi. hareketin merkeziyetçi eğilimlerinin dile olan yansısı. Öte yandan. Diyarbakır’da kaldığım iki gün süresince çoğunlukla Kürt ulusalcı eğilimler taşıyan çevrelerde bulunduk. Yasal ve yasa-dışı birçok kurumu ile Kürt ulusalcı hareketin en etkin olduğu illerden birisi olan Diyarbakır’da. son derece tavizsiz bir tutum içerisindeydiler. çoğunlukla. gündelik yaşamın örgütlendiği dilin. Kendi aralarında ve Diyarbakır’ın gündelik yaşamı içerisinde temas ettikleri insanlar ile konuşulan dil konusunda. iki günlük süre zarfında dışarıdaki gözlemlerimden hareketle söyleyebileceğim. farklı lehçe kökenlerinin ortaya çıkardığı bazı uyumsuzlukları zaman zaman Türkçe’ye dönerek tartışıyor. temel referans kaynakları özellikle 1990’lardan itibaren Avrupa’da yeni ve çeşitli ürünler veren Kurmanc edebiyatı ve edebiyatın etkili isimleri oluyordu. Bu bakımdan .Alanda kaldığımız süre içerisinde.

19 19 Gezik (2004). her zaman Alevi köklerinden gelen bir ihtiyat payı ve özellikle son yıllarda azalan desteğin yarattığı genel mesafeli hava. Kurmanci konuşan Alevi toplulukların dillerinin Kırmancki’ye olan yakınlığını tartışırken iki ana argüman ileri sürer ve bunları ortak dinsel tutunumlarla ilişkilendirir. Bu. Tunceli’de Kurmanci konuşan topluluklar içerisinde tanıştığım ve Kürt ulusalcı eğilimler taşıyan yurttaşların dil konusunda. temel kimlik kodu olan Alevilik’tir. . Kürt ulusalcılığının kamusal alanlarda temel varlık biçimi olan dile dair tutumlarının. sırasıyla Çemişgezek. iki dil arasındaki ortak kelimelerin çokluğu ve Kırdaşki olarak tanımladığı Alevi Kurmanci’nin Kırmancki’ye olan yakın fonetiğidir. güney. neden Diyarbakır örneği kadar ön planda olmadığını açıklar görünmektedir. tarihsel köklerinin ve güncel örneklerinin. Diyarbakır’daki örnekler kadar açık tutumlar içerisinde olmadıkları idi. ortak atadan gelen farklı diller olarak tanımlar ve güçlü çalışmalara göndermeler ile iddialarını destekler. Sünni nüfusun dağılımını da anlamlı bir paralellikle içererek güney-batı. hayli işlevsel roller üstlendiği ileri sürülebilir. Kanımca Tunceli’deki Kürt ulusalcığının. Gezik’in argümanları. Kırmancki ve Kurmanciyi farklı Kürtçe lehçeleri olarak değil. öylesine etkin bir faktördür ki konuşulan dili dahi etkilemiş görünmektedir. Gezik. Pertek ve Mazgirt olmak üzere uzanır ve yer yer iç kesimlere doğru kayar. Dikkat çekici olduğunu düşündüğüm bir başka durum ise. Tunceli’de Kurmanci konuşan topluluklar.Kurmanci’nin. Gerçekten de Tunceli ve çevre illerde Kurmanci konuşan ve Tunceli ile aralarında dini–kurumsal bağlar bulunan toplulukların konuştukları dil. ulusalcı bir merkezileşme eğiliminin dilin inşası çabalarında. güney-doğu hattı boyunca. Bu toplulukları Türkiye’deki diğer Kurmanci şivelerini konuşan büyük çoğunluktan ayıran en önemli faktör. Tunceli’nin dörtte üçünde konuşulan Kırmancki’ye oldukça benzer. Bu sebepten ilin güney kısımları ile kısmen bağları olan Hozat İlçesinde ve Merkez ilçenin güney sınırlarında da yer yer Kurmanci konuşanlara rastlanır.

Hareketin Batı–Avrupa kökenleri. İhtilafların merkezinde ise Kürt ulusalcılığının. Öte yandan bu gelişmelerin yaşandığı 1990’lı yılların. 1990’lar içerisinde önce Batı-Avrupa’dan başlayan ve ardından Türkiye’ye de sirayet eden ve Kırmancki’nin farklı şivelerini konuşan toplulukları bir araya getirmeyi. Kurmanci ve Kırmancki konuşan toplulukları Kürtçe içerisinde birleştiren egemen Kürt ulusalcı söylemi göreceli ölçülerde kırdığı söylenebilir. ortak kimlik altında ayrıca örgütlemeyi esas alan Zazacılık akımının. Alevilik genel anlamda tanımlayıcı bir içerik taşımadığından ve karşısındaki ile kıyaslanmayacak ölçüde merkezi kurumlardan yoksun olduğundan Kürtlük. kabul edilebilir bir ayrımdır ve fakat Kürt ulusalcılığı ile aradaki fark çoğunlukla belirtilir.Kürtlük durumu. programında Zazalara yeteri sosyal. dünya çapında etno-siyasal hareketlerin çarpıcı biçimlerde görünürlük kazandıkları bir tarihsel kesite denk gelişini de Kürt ulusalcılığının içerisinden sıyrılan bu çabanın itici güçleri arasına dikkatle kaydetmek yerinde olacaktır. Sünnilik ve Türklük ile Alevilik ve Kürtlük burada eşdeğer göstergeler olarak kabul edilmektedirler. ekonomik ve yönetsel özerklik hakları vermediği düşüncesi yatmaktadır. Bu iç içeliğin olduğu yerlerde Kürtlük. akımın politik aktörlerinin Kürt ulusalcılığı ile içerisine düştükleri kimi ihtilaflar olduğu genel kabul gören bir anlayıştır. önemli oranda Kürt ulusalcı bir göndermeyi içeriyorsa da bu algı çoğunlukla Alevi ve Sünni yurttaşların iç içe yaşadıkları yerlerde. . bu anlamda dikkat çekicidir. Burada temel belirleyen Alevi kimlik kodlarıdır. genel kabul gören bir durumdur. doğrudan ‘Sünni olmama’yı ima eder. Bu kırılışı tetikleyen Kırmancki’nin farklı şivelerini konuşan toplulukların Kürt ulusalcılığından etkilenerek ulus bilinci ile bir araya gelme çabalarından ziyade. karşılıklı olarak.

Benzer bir örnek de Gezik’ten gelir. Kırmancki’nin farklı şiveleri konuşan ve bu anlamda pek de türdeş olmayan bir topluluğa. Kültürel farklılıkların yalnızca toplumsal ilişkilerde geçerlilik kazandığında etnisitenin kimi işlevlerini kapsadığı (Eriksen. Dımılki ve Zazaki konuşan toplulukların büyük çoğunluğu Şafii’dirler. 20 Bu genel lehçe isimlerinin dışında konuşulan dile dair hayli farklı tanımlamalara da ulaşmak mümkündür. Bugünkü yaygın kullanımı ile Alevilik. antropolojik görüşün uzantısında bu iddiamızı tartışabiliriz. Aktardığına göre. “kendilerini genelde ‘Dımıli’ olarak adlandıran Siverek Zazaları ise. muhtemelen en katı olanlarından birisine işaret etmektedir. kendilerinden düşük gördükleri köylü Kurmanc tabakası için’ kullanmaktadırlar. Alevi kodlara sahip topluluklar. konuşulan dil aidiyeti üzerinden ortak bir kimlik algısı önerir. Bu tanımlamaların hemen birçoğunun topluluğun öz ifadesinden çıktığı ve böylelikle ilgili topluluğun kendisini çevreleyen maddi ve tinsel evrene dair ürettiği anlam kalıplarını da aktardığı unutulmamalıdır. bu kimliğin temelini ve sınırlarını belirler. ‘Zaza’ kelimesi Elazığ – Palu ve civarında yaşayan Şafi (Kurmanci Konuşan) toplulukları kapsamaktadır ve doğrudan hakaret içeren bir sözcüktür. Örneğin kendilerine ve konuştukları dile Kırmancki diyen Tuncelili Aleviler için. 2004: 61 – 92). ‘Kırmanc’ kelimesini. Bu önerinin işaret ettiği ve Kırmancki. Kırmancki ve Dımılki– Zazaki konuşan topluluklar arasındaki bu en belirgin sınır. (Gezik. . Dımılki (Dımıli) ve Zazaki20 olarak da adlandırılan farklı şiveleri konuşan topluluklar arasında var olan önemli bir ayrım. 2004: 128) 21 Burada asıl olarak vurgulamak istediğimiz kültür ve etnisite sınırlarının örtüşür göründüğüdür. Kırmancki’nin can alıcı özelliği Dımılki ve Zazaki’den kendisini oldukça net sınırlarla ayıran din kimliği ile bütünleşik olmasından ileri gelir. günümüz Türkiye’sindeki mevcut etniklik sınırları içerisinde. bu farklı lehçe isimlerine ek olarak ‘Kırdki’ eklemesini yapar fakat hangi yöredeki toplulukların kendilerini bu yönde adlandırdıklarına ya da adlandırıldıklarına dair bir veri sunmamaktadır. zamanla akımın etkisizleşmesini ve ardından ayrışmasını da beraberinde getirmiştir. Yukarıdaki üç lehçe de aynı dilin lehçeleri olmasına karşın.Zazacılık akımı. Gezik. kendilerini tanımlarken ‘Ma Kırmancime’ (Biz Kırmancız) derler ve bu kavram maddi ve manevi öğeleriyle homojen bir kültür21 durumunu işaret eder.

Kürt ulusalcılığının.Akımın politik aktörlerinin laik milliyetçilikleri. Kırmancki konuşan toplam nüfusun önemli bir kesimi Alevi olarak tanımlanmaktadır ve geri kalanlar ise 19. Tunceli’de sıklıkla karşılaşılmasa da bu akımın fikirsel temsilcilerini bulmak mümkündür.22 Günümüzde. yüzyılın sonlarından itibaren giderek daha tutucu bir İslam yorumunu benimsemeye ve üretmeye başlayan Şafii mezhebine ait topluluklar oluşturmaktadır. 1982) 23 Bruniessen (2004: 87 – 115). 1994 ve Sevgen. Zazacılık akımının doğuşuyla birlikte. Zazacı akımın doğuşu ve ardından Tunceli–merkezli bölünüşü süreçleri içerisinde önemli ve önde gelen bir figürdür (halihazırda Kırmanc etnisizmini ön plana çıkaran internet ortamındaki bir çok sitede tüm çalışmaları bulunabilir). Zazaca ile kıyaslanmayacak ölçüde yazılı bir geçmişe ve tarihsel süreçte yerel–örgütlü iktidar tecrübelerine sahip olduğundan. Alevi Kürtlerin etnik kimliği üzerine yürüttüğü önemli tartışmalarda dönemin (1995) Kürt–Zaza polemiğini ve pratik gelişmelerini Seyfi Cengiz örneği üzerinden somutlaştırır ve açar. politik taleplerle ulusal programda hak talep eden Zazacı eğilimlere karşı öne sürdüğü kimi argümanların. Örneğin. Fakat bu kopuşun temelindeki esas neden. Zazacılığa karşı harekete geçirdiği güçleri de bu akımın etkisizliğinde belirleyici olmuştur. Türk milliyetçi yazınının Kürt ulusalcılığına karşı öne sürdüğü bazı argümanlara ve iddialara olan benzerliği dikkat çekicidir: Karşılaştırma için bkz. anlamlıdır ve zamanla kendisine yeni bir yaşam alanı da açmıştır. Alevi–Dersim (Tunceli) merkezci vurgunun ağır bastığı bir eğilimin giderek ayrışmasına neden olur. ‘Zaza’ olarak tek bir etnik kimliğe dâhil edilen insanlar arasında kaçınılmaz bir ayrım giderek artan bir ivme kazanmıştır. bu temel farklılıkları modern milliyetçi programatik görüşlerde aşılabilir maddelere dönüştürmüşse de hayat tersi yönde gelişmelerle seyretmiştir. . 1980’lerden sonra ve 1990’larda kendi yayınları içerisinde Zazaca makalelere yer vermiş. Seyfi Cengiz. Fakat birazdan aktaracağımız biçimi ile yeni yeni görünürlük kazanmaya başlayan Kırmanc etnisizminin bu Zazacı kökenlerden gelenlerle arada bazı farklılıklar taşıdığını belirtmemiz faydalı olacaktır. Burada. Kürt ulusalcılığının kendisini esasa olarak üzerinde var ettiği Kurmanc etnisizmi. derneklerinde yazılı kültürü olmayan bu farklı lehçeleri geliştirme çabalarına girişmiştir. Elbette ki Kurmanc etnisizminin hakim olduğu Kürt ulusal bütünlüğü içerisinde.23 22 Belirtmek gerekir ki tıpkı farklı dini kodlarla mücadele etmek durumunda kalan Zazacılar gibi Kürt ulusalcı çevreler de kendi içlerinde önemli bir yer tutan bu kesimin ayrılıkçı fiillerine karşı çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Her iki grup çerisinde bilhassa 19. yüzyılda yaşanan şiddet olaylarının kolektif hafızalarında bıraktıkları derin izler. (Tori.

bir sonraki alt başlıkta ayrıntılı olarak irdelenecektir. gündelik konuşma dili ve yazı dili olarak Kırmancki’nin 24 Yöresel Kırmancki’de ürünler veren Metin & Kemal Kahraman kardeşler ile Mikail Aslan gibi popüler figürler. 25 Bu kavram. Elde edilen ürünün somut niteliği ve kitlesel kabulü. günümüzde yaygınlıkla kullanılan bir kavram olan Alevilik – Bektaşilik’in gönderme yaptığı vurgudan hayli uzaktadır. Söz konusu ayrışmanın son noktası Tunceli merkezli Kırmanc etnik kimliği olmuştur ve Tunceli’de Kırmancki konuşulan orta ve kuzey bölgelerde giderek hissedilir ölçülerde görünmeye başlayan bir etkisi vardır. Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin25 ayırt edici özelliklerini yüklenmiş olmakla birlikte.24 Henüz dikkate değer kurumlar yaratamamış olsa da bu eğilimin temel ön kabulleri az çok okunabilirdir: 1)Tunceli merkezli Aleviliği. 3) Kimi zaman yıkıcı etkilerini acımasızca hissettiren kimi zaman da durulan ve fakat nerdeyse çeyrek asırdır fiili olarak devam eden ‘savaş hali’nin getirdiği tüm kültürel erozyon. . Fakat bu tepki. bu eğilimin özellikle genç kitleler içerisinde söylem düzeyinde yaygınlaşmasında önemli roller alıyorlar. eğilimin içerdiği sol değerlere ve modern kavramlara kesinlikle engel değildir. yine Tunceli merkezli konuşulan Kırmancki ile bütünleşik. ayrı bir dizge olarak görme eğilimi baskındır ve bu durum eğilimin temel taşıdır. 2) 1970’lerin başından bu yana Tunceli merkezli askeri faaliyet yürüten kimi sol siyasi yapılar ve bilhassa Kürt ulusalcılığı. Buradaki Alevilik. tayin edici bir rol üstlenir. daha mistik vurgular ve arkaik göndermeler dikkat çeker. bütünlüğü sağlayacak güçlü yerli önderlerin ve ekonomik-politik kurumların yokluğu.Bu ayrışmada Tunceli’nin dini bir merkez olarak görülmesi ve çevredeki Kırmancki konuşan tüm Alevilerin gerek demografik olarak gerekse sosyo-dinsel örgütlenmeler aracılığı ile bu merkeze bağlı oldukları gerçeği. bu yeni kimlik inşası sürecinde ihtiyaç duyulan sembollere cevap veriyor görünmektedir. mevcut tüm olumsuzlukların baş sorumlularıdırlar ya da en büyük pay bunlardadır.

‘Kırmanc olma’yı kapsayamaz fakat alternatif olarak geçerli bir öneri de vücut bulmuş değildir. hangi koşullar kültür için faydalı ise tercihin yönü de orası olmalıdır. Bu durumda sadece ‘Dersimli olmak’. ‘Dersimli olmak’. muhtemel seçenekler dâhilinde. Çoğunlukla ‘Dersimliyim’ ve nadiren ‘Kırmancım’ ifadeleri. oldukça ciddi sorunlar ile karşı karşıya olduğu söylenmelidir. Genç kuşaklar içerisinde gündelik yaşamda Kırmancki’yi konuşanların oranı önemli oranda azalmıştır ve bu duruma müdahil olabilecek araçlar etkin bir düzlemde henüz yoktur. Dönemsel sosyopolitik süreçlerde.(göreceli) sahipsizliği ve son yıllarda genç kuşaklar içerisinde hızlanan kültürel değişim ve geleneksel pratiklerden kopuş. Fakat bu eğilimin. her şeyin üzerinde olabilir. 4) Kürtlük. çünkü bahsi geçen grupla konuşmalarda sıklıkla bunlara gönderme yapıldığı kaydedilmiştir. tümüyle azınlıkta olunan yerlerde ise. Kürt ulusalcılarına karşın yerel aidiyeti. dayanışmanın hem sol değerlere hem (Kürt) etnik değerlere gönderme yapan ortak paydasıdır. ‘Dersimli olma’nın bir başka temel içeriği de Tunceli (Dersim) Aleviliği’ni ve Kırmancki dil özelliklerini birleştiren bir tanım olarak ‘Kültürel/inançsal bütünlük’ önermesi ve kültürün manevi algısı ve biricik ifade aracına atfen kullanılan ‘Kırmanc’ söylemidir. Tüm bir kültür tehdit altında iken Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeler ile ‘Dersimli’nin’ ilgisinin buralara kayması kabul edilebilir değildir. genel kabul görmüş biçimler olarak alınabilirler. Bunlar. Kırmancki’nin konuşma dili olarak korunması konusunda. yani en az onlar kadar meşru bir kimliği. kıskanç bir etnosantrizmin tarihsel meşruiyetleridir. . son derece değişken sınırlardır ve bu grubun Kürtlük tanımı tümüyle durumsaldır.

dilin yeniden öğrenimi ve yeni kimlik inşası süreçlerinde belirgin imkânlara sahiptir. daha önce de işaret etmiş olduğumuz üzere Kürt ulusalcı hareketin yaygın kitle iletişim araçları ve bunları destekleyen politik hareketlilikleri ile çok daha güçlü bir noktadadır. bulundukları mekâna dair tercihleri ile anlamlı bir ilişki göstermektedir. kendi aralarındaki iletişim dili de büyük çoğunlukça Kurmanci olmaktadır. Tunceli’de Alevi yurttaşlar arasında kullanımda olan üçüncü bir dil de Türkçe’dir. sadece Kırmancki konuşan nüfusun yaşadığı orta ve kuzey bölgelerin. Türkçe’nin kullanımda olduğu üç ana yaş grubuna26 göre ve bu gruplarda göze çarpacak düzeyde kurgulanan kimlik algılarında üstlendiği rollere dair şunlar söylenebilir. Kırmancki ise tümüyle örgütlülükten yoksun ve sahipsiz görünmektedir. ilçe merkezlerinde yaşayan ve Kurmanci konuşan topluluklarda. Ancak. Kurmanci konuşan Tuncelili Aleviler’de de görülür. yaş gruplarının doğum ve sosyalleşme süreçlerinin. Yetmiş beş yaş (1) ve üzerinde olan kuşakların konuşmayı tercih ettikleri dile dair seçimleri. Dolayısı ile her ne kadar anadili Kurmanci olan genç kuşaklarda. Kurmanci. mezralarda. Elbette burada Kurmanci ve Kırmancki arasındaki derin farklılıkların yarattığı kimi ayrımlar söz konusudur. hemen 26 (1) 75 yaş ve üzeri (2) 50 -75 yaş. Bu sınıflandırmada esas alınan bağımsız değişken. Köylerde. . Tunceli’nin içerisinden geçtiği sosyo-kültürel ve yapısal dönüşüm tarihleri ile gösterdiği doğrusal orantıdır. gündelik konuşma dili olarak Kurmanci kullanılmasa da. Aynı yaş grubu ve mekânsal özelliği paylaşan ve Kırmancki konuşan kuşaklarda da hemen hemen durumun aynı olduğu söylenebilir.Oldukça anlamlı ve benzer bir gelişme. (3a) 25 – 50 yaş arası. (3b) 0 – 25 yaş arası.

Zira bugüne nazaran geçmiş süreçlerde kadının kamusal alandaki yeri çok daha sınırlı kalmıştır. Kırmancki ve Kurmanci’yi öğrendikten sonra Türkçeyi öğrenen bu yaş grubunun dil konusundaki tutumu herhangi bir siyasi duruşa yahut Türklük ya da Kürtlük anlamında bir etniklik durumuna göndermede bulunmaz. İkinci grubu oluşturan elli yaş üzeri gruptakilerde (2) Kurmanci ya da Kırmancki bilmeyenlerin sayısı hemen hemen hiç yok gibidir. dış dünyaya ve dile dair temel tutumun böyle olduğu rahatlıkla söylenebilir. Her halükarda. Bu kuşak içerisinde Tunceli dışına çıkmış olma veya olmama anadil üzerinde süreklilik ya da kesinti yönünde bir etkide bulunmaz. Bu grup. kendi 27 Son yıllardaki göreceli geri dönüşlerin esas durum üzerinde tayin edici bir etkisinin olmadığı belirtilmelidir. İçerisine doğdukları dünya müthiş değişimler geçirmişse de kendi gibi olan bir avuç akranla paylaşılan kader ve anlaşılan dil de bellidir. okuma. Bu kuşakta.tümünün insansızlaştığı27 ve Kırmancki konuşan nüfusun önemli ölçülerde azalmış olduğu belirtilmelidir. . Türkçe konuşulmayan ortamlarla ilişkilenme dereceleri ile doğru orantılıdır. Fakat dildeki hâkimiyet dereceleri değişkenlik gösterir. iş sahibi olma ve topluma katılma süreçlerinde ‘eski’ dilin hiçbir geçerliliği yoktur. Bu durum. 1938’i yaşayan ve sağ kurtulan kuşakların çocuklarından oluşur ve anadilleri büyük altüst oluşun gerisinde kalan bir dünyaya ait gibidir. Türkçe. Böylesi bir kapalılığın ve yerele bağlı kalma durumunun bu yaş grubundaki kadınların büyük çoğunluğuna geleneği güncele taşıyan ayrıcalıklı bir rolü vermiş olduğu da belirtilmelidir. gerekli olduğu kamusal süreçlerde ve üçüncü veya dördüncü kuşak torunlarla iletişimde kullanımdadır. erkeklerden daha az Türkçe bilirler ve hiç bilmeyenlere de rastlanır. kadınlar. Bu grupta. Yeni dünyada ilerleme.

Şu nedenle ki. . kırsal yaşamın dili olarak anadillerini konuşurlar. fakat yaşadıkları mekana göre dilin kullanım değeri farklılıklar gösterir. Tunceli’de yaşayan ve yirmi beş yaşın altında kalanların anadillerini bilip bilmemeleri temel sosyalleşme süreçlerine köylerde dâhil olup olmamaları ile doğrudan ilgili görünmektedir. Üçüncü grupta kalan insanları temel iki başlıkta değerlendirebiliriz. Öte yandan ilçe ve şehir merkezinde yaşayanlar ise sadece gerektiğinde yani çoğunlukla Türkçe bilmeyen yahut Türkçe ile özdeş olan yaşamın dışında kalanlarla muhatap olduklarında anadillerini kullanmaktadırlar.çocuklarına hayatta ‘işe yarar’ dil olan Türkçe’nin öğrenimini telkin ve teşvik etmişlerdir. Dil üzerinden geliştirdiği kimlik algılarındaki farklılıklar en az kendisinden küçük kuşaklar ile aynı dağınıklıkta ve çeşitliliktedir. gerek kendi yaşıtları gerekse bu üçüncü ana grubun diğer yarısıyla (3a) ilişkilerinde çoğunlukla Türkçe konuşmaktadır. Grup içerisinde. kendi yaş grubunun altında kalanlar ile çoğunlukla Türkçe konuşur. Bu kuşak. Yirmi beş yaş üzeri ve orta yaş altı olan gruptakilerin büyük bir kısmı Kurmanci ve Kırmancki olan anadillerini bilir. ilçelerde ve il merkezinde büyüyenlerin çoğunluğu. sadece genç erişkinliklerine kadar köylerinde büyüyenler ve hâlihazırda sürekli ya da periyodik olarak köyleriyle ilişkili bulunanlar anadillerini bilmektedirler. Çoğunlukla kırsal yerleşimlerde ikamet edenler. yirmi beş yaş altı (3b) ve üzeri (3a). gündelik yaşam kültürünün iletişim dilinin neredeyse tamamıyla Türkçe olduğu bir sürece dâhil olmuşlardır ve artık geçerli olan durum da büyük ölçüde budur. Ancak grup.

Aleviliğin özcü yorumlarına doğrudan bir göndermedir. Kurmanci ve Kırmancki konuşanlarda. Yalnız. anlamlı ayrımlar meydana gelir. kendi dillerini kimi özel kurumlar aracılığı ile öğrenme şansına sahipken.Bu grup. . Anadili Kurmancki olanlar. çoğunlukla orta yaş üzeri ve belirli okuma birikimine sahip insanların çoğunda. Aleviliğin ve Kırmanc etniszminin belirlediği ‘Dersim-merkezciliğin’in ve oldukça az da olsa Türklüğün ifade dilinin artık çoğunlukla Türkçe oluşudur. şaşmaz bir kesinlikle. merkeze aldıkları din kimliklerinin temel kurgusunda işaret edilen Horasan kökenidir. Alevilik ile ilgilenen. değişken sınırlara sahip olmakla birlikte Kürtlüğün. Son yıllarda bu yaş grubu içerisinde anadili öğrenme yönünde kıpırdanmaların yaşandığı da not düşmeye değer ölçülerde bir verirdir. Yalnız tek ve ilginç ortak nokta. isteklerine ulaşabilme olanakları ölçütünde. Türk milliyetçi kurgusu içerisinde yüklendiği anlamlar ile arasındaki sınırları oldukça nettir. Kurmanci veya Kırmancki’nin sonradan öğrenildiğine dair yaygın bir kanı vardır. Grupta. Bahsi geçen Türklüğün. Kendisini bu gruba dahil edecek yurttaşların anadillerinin Kurmanci ya da Kırmancki oluşunun hiçbir önemi yoktur. Bununla kastedilen. Bu durumda. Kırmancki konuşanların büyük çoğunluğu böylesi bir imkândan mahrumdur ve önemli bir kısmı duruma ilgisiz görünmektedir. Kendilerini çevreleyen maddi ve sosyal evrene dair kurdukları anlam haritalarını Türklük olarak ifade edenlerin bununla kastettikleri. popüler kültür ve kitle kültürü gibi kavram setlerinin işaret ettikleri sosyal süreçlerin doğrudan gözlemlenebileceği bir nitelik taşır. etnikliğin sınırlarının ne denli değişken olabileceğini görmek epey şaşırtıcı bir tecrübedir.

Çemişgezek. uzak geçmişini Diyarbakır ve civarına bağlayan anlatılarla paralellik arz edebilecek. Öte yandan alan çalışmamız süresince Pertek’te ikamet eden Sünni yurttaşlar arasında Kırmancki yahut Dımıli ve Zazaki olarak isimlendirilen farklı lehçelerde konuşanlara dair bir ize rastlanmamıştır. Tıpkı Alevilerde olduğu üzere Sünni yurttaşlarda da dilden istim alan kimliğe dair tutumun üzerinde çeşitlendiği temel öğe din kimliğidir. Öncelikle. . Pertek. Kimi kaynak kişiler de (ki bunlar tümüyle orta yaş üzeri insanlardır) anne– babalarının veya daha uzak akrabalarının Dımılki konuştuklarını söylemişlerdir. Sadece kimi yerlerde.Tunceli’de görünürde olan tüm bu etnik biçimlenmelerin büyük bir kısmı varoluşsal kurgularını. çalışmanın gerçekleştirildiği Pertek İlçe merkezi ve civar köy-mezra yerleşmelerinde ikamet eden Sünni yurttaşlarla yapılan görüşmelere ve gözlemlere dayanmaktadır. yukarıda zikrettiğimiz bazı verilere rastlanılmıştır. ait olunan inanç kurumları üzerine inşa ettikleri bir başka bilinç durumu olan ve yine ona etki eden dil ile belirlemektedirler. Sünni yurttaşlar arasında gözlemlediğimiz etniklik kavrayışları içerisinde şu ana gruplardan söz açabiliriz. Mazgirt (ve kısmen Hozat) gibi erken dönem Anadolu uygarlıklarından günümüze dek etkin birer ticari–idari merkez rolü 28 Bu alt başlık içerisinde değerlendirilen verilerin oldukça önemli bir bölümü. 2) Sünnilerde dilsel çeşitlilik ve anlam bütünlükleri:28 Tunceli’de yaşayan Sünni yurttaşlar esas olarak iki farklı dil kullanırlar. Bunlar Türkçe ve Kurmanci’dir. Alevilik üzerine kurulu bu farklılıkların oldukça geçirgen sınırlara sahip olduğunu ve güncelin sosyopolitik süreçlerinden etkilenerek geniş bir kimlikler evreninde salındığını altını çizerek bir kez daha kaydetmek gerekmektedir.

modernitenin kurumsal ilişkilerinin tümüyle dışında ve çoğunlukla ikincil plandadır. Kıta Avrupa’sı örneklerinin kimi uygulamaları ile yerel feodal dinamiklerinin baskınlığı arasında salındığından. Bu hayat. farklı dillerin kullanımı günümüze kadar ulaşabilmiştir. bu dili işlerliğe soktukları yaşam pratikleri arasında sıkı bir bağ vardır. Burada tercih edilen dilin kapsadığı hayat ile Kırmancki konuşanların. anadilleri de Türkçe olan bazı yerli topluluklar bulunmakla birlikte büyük oranda yönetici erkin ve yönetimle ilişkilerin dili olarak kalmıştır.üstlenmiş mekânlarda ikamet edenler ile nahiye ve çoğunlukla köylerde ikamet eden Sünni yurttaşlar arasında. yukarıda bahsi geçen idari merkezlerde Türkçe’nin. Türkçe’den farklı dillerin konuşulduğu bölgelerde. gündelik yaşam pratiklerinde Kurmancki’nin kullanımı konusunda anlamlı bir farkın olduğu söylenebilir. çoğunlukla yönetici kesime ait bir dil olmaktan çıkıp öncelikle bu merkezlerin çevresinde yaşamını kuran topluluklarda artan bir hızda yaygınlaşmaya başladığı belirtilmelidir. gündelik konuşma dili olarak Kurmancki’yi etkinlikle kullanmaktadır. Tatil süreçlerinde memleketlerine gelen ve anadilinde konuşan yurttaşlar tamamı ile . yaşamını tümüyle hayvancılık yahut tarımsal faaliyetler ile kazanan ve kırsal yerleşimlerde ikamet eden Sünni yurttaşların önemli bir kesimi. Zira Türkiye’nin pre-modern süreçlerinde dil-pazar birliğine ihtiyaç duyan bir ekonomi anlayışı olmamıştır. Ne ki Türkiye’nin modernleşme süreçlerinin özgünlükleri. Türkçe. etkileri günümüzde de canlılıkla yaşanan yarı-modern bir ulus-devlet pratiğini ortaya çıkarmıştır. bu mekân-kültür algısı içerisinde. feodal dinamikleri besleyen geleneksel tarımsal üretim ilişkilerin hakim olduğu örneklerde. Modernleşme projesi olarak Cumhuriyet’in tesisinden sonra. Dolayısı ile günümüz Tunceli’sinde. Bu sebepten.

Bu durumda. Tunceli’de konuşulan Kurmanci’nin Kırmancki ile hayli yakın fonetik özellikler taşıdığı belirtilmişti ve bu benzerliklerin temelinin ise esas olarak sahip olunan dinsel aidiyetten ileri geldiği öne sürülmüştü. Özellikle belirtilmelidir ki Sünni toplulukların önemli bir kesimi kırsal yerleşmelerini ve geçim etkinliklerini paylaştıkları Alevi çoğunluk ile aynı Kurmanci’yi konuşmaktadırlar. Hatırlanacağı üzere. Ne ki genel durum ters yönde veriler sunmaktadır. İlçe merkezlerinde ikamet eden Sünni yurttaşların büyük çoğunluğu gündelik yaşam dili olarak Türkçe konuşmaktadır ve bu mekânları paylaştıkları Alevilerde de durum aynıdır. hayatın bütününe dair algılarında da böyledir. Alevi olmayan ve fakat Kurmanci konuşan Sünni toplulukların hayli farklı bir Kurmanci lehçesi konuşmaları gerekmekteydi. hatırlanabilen geçmiş kökenleri ilçe civarındaki kırsal yerleşimler iken ve buralarda yaşayan ataların konuştukları dil de çoğunlukla Kurmancki iken. Zira dil de dahil olmak üzere kültürün tüm boyutları ve süreçleri. Bu anlamda Alevi yurttaşlar ve dil özellikleri arasında yaptığımız yaş dağılımı ve genel özellikler dağılımı. bu mekânlarda .farklı bir dünyaya aidiyet hisleri üzerinden hareket ederler ve bu. dinsel farklılıkların başka bölgelerde açığa çıkardığı değişimleri burada işlevsiz kılmaktadır. Elazığ gibi oldukça yakın bir büyük şehirde yaşayanlar da dahildir. Bu durumda da hayli ilgi çekici bir ayrıntı açığa çıkmaktadır. Bu gruba. Alevilerin Sünni yurttaşlarla aralarındaki önemli bir paralelliğe de işaret eder. içerisinden çıktıkları maddi toplumsal gerçekliğe göre şekil almakta ve evrimleşmektedir. günümüzde Türkçe. İlçe merkezlerinde yaşayan Sünni yurttaşların. Hakim kültürel çoğunluğun belirlediği kırsal ekonomi ve iletişim dili.

yine resmi kabul olan ve laik bir kurgu ile tamamlanan ulus kimliğine rengini vermiş olduğu kabul edilebilir. Zira Elazığ şehir merkezi. Pertek ve Mazgirt ilçeleri ile yine Tunceli’nin güney sınırını oluşturan Elazığ arasında. . 1) Tunceli dışında doğup büyüyen fakat ‘memleket’le ilişkilerini devam ettiren genç kuşakların önemli bir kesimi. Fakat bu ilçeler ile Elazığ şehir merkezi arasındaki ilişkiler oldukça canlıdır. Son kertede. Sünnilik üzerinden özdeşim kurulan Türk milliyetçi söyleminin köklü biçimde yerleşmesine zemin hazırlamış olduğu öne sürülebilir. günümüz Türkiye’sinde etniklik sınırlarının dil ve özellikle din aidiyetleri. ulusal düzlemde yaygınlaştırılıp empoze edilen yeni ulus kimliğinin karakteristik özelliklerine haiz görünmektedirler. Keban Baraj Gölü uzanır. 30 Tunceli’nin güney hattını oluşturan ve Sünni yurttaşların yaşadıkları Çemişgezek. devlet varlığının biricik meşruiyeti ve dayanağı olarak görülmesinin. kurguları üzerinden çakıştığı yerlerde Türklük ve Sünniliğin iç içe geçen. Pertek İlçe merkezi gibi ticari–idari merkezlerde yaşayan ve son on yılların sosyo-politik gelişmelerinden etkilenerek yeni bir takım düşünsel ve pratik tutumlar geliştiren ve bunları kurumsal düzeyde hayata geçirenler. Tuncelili yerli Sünni yurttaşların çoğunluğunu Elazığ ile doğrudan temasa geçiren etkenler olmuşlardır. özellikle son 25 yılda. Özellikle 1970’li yıllarla birlikte bölgenin siyasal haritası çizilirken. 2) Tunceli sınırları dışında kalıcı ilişkiler yakalayıp yaşamının büyük çoğunluğunu Tunceli’nin dışında geçiren ancak Tunceli ile ilişkilerini dönemsel de olsa canlı tutanlar30. 1970’lerden itibaren keskinlik kazanan siyasal–sosyal kimi sınırlar ve en önemlisi üretim açısından hemen hiçbir canlılık belirtisi göstermeyen Tunceli ile 1990’larda yaşanan göçler ile önemli bir nüfus artışı ve ticari dinamizm yakalayan Elazığ arasındaki ilişkiler. boydan boya. Bu coğrafi yakınlık. Türklüğün tesisine tevarüs eden ve 1950’lerden itibaren giderek etkinliğini devlet düzeyinde arttıran resmi dini söylemin.(ilçelerde) tam olarak oturmuş ve dinsel-siyasal tutumlar ile de desteklenmiş bir dildir. hemen tüm Sünni toplulukların devlet tarafından. 3) ve son olarak. Fakat bu sürecin başlangıcından bugüne giderek artan ivme ile hareket ettiğini belirtmek gerekmektedir.29 Bu durumun etkileri günümüzde de aşağıda genel özellikleri verilen bazı kesimlerde yaygınlıkla gözlemlenebilmektedir. bu ilçelerden Pertek’e araçla yaklaşık yarım saat mesafededir. Yerli Sünni nüfusun önemli bir kesimi son yıllarda Elazığ merkez’e göç etmiş ve arazilerini Tunceli’nin iç kısımlarından gelen Alevi yurttaşlara satmışlardır. 29 Esas şeklini 1970’ler ve sonrasındaki siyasi süreçlerde alan bu durumun temel itkisini Türkiye’nin modernleşme süreçlerinde yaşadığı kimi özgünlüklerin oluşturduğu ileri sürülebilir. birbirlerini tamamlayan işlevlerinin daha fazla ön plana çıktığı gözlemlenebilir bir olgudur.

Bu gruplara göre; konuşulan dil Türkçe’dir ve bu durum din aidiyeti (Sünnilik) ile de sıkı ve sarsılmaz bir bağ içermektedir. Öyle ki, büyük oranda, köydeki akrabalar yahut bilinen diğer örnekler gündelik (kırsal) yaşamda farklı bir dil kullanmalarına rağmen bu tartışmasız bir olgu olarak kabul görür. Türkçe, Türklüktür ve yazılı resmi tarih ile kuşku götürmez kanıtlara sahiptir. Aynı şekilde köyde yahut köken bağlılıklarının bulunduğu sosyal ortamlarda konuşulan dil farklı olmasına rağmen, sınır Sünnilik üzerinden çizildiğinden, konuşulan geçerli, meşru dile dair ortak kabul de Türkçe üzerine olmaktadır. Bu siyasal tutum içerisinde olan hemen tüm orta yaş ve üzeri ailelerin çocukları tek dillidir. Kimlik konusunda herhangi bir ikilem yahut farklılık örnekleri kalmamıştır. Türkçe konuşmaktadırlar ve Türk’e en uygun İslam yorumunu yaşamaktadırlar. Belirtilmeden geçilmemesi gereken bir başka sosyal olguda şudur: Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Hozat gibi tarihi oldukça eskiye dayanan ticari-idari merkezlerde veya civarlarında hatırlanabilen geçmişten itibaren anadili Türkçe olan oldukça küçük topluluklar da vardır. Günümüzde Alevilik ile Sünniliğin, temel etniklik sınırlarını ve tanımlarını belirlediği bir durumda, tüm biçimleri için (Kırmancki, Kurmanci ve Türkçe) anadilin tespiti de sınırlılıklar ile örülüdür. Zira başta da belirttiğimiz üzere etniklik durumsaldır ve varlığını yaşanmakta olan zaman ve mekânın dinamiklerine borçludur. Dolayısı ile her ne kadar özcü göndermelere sahip olsa da gerçekte karşıladığı temel iki işlev, diyalektik bir ilişki içerisinde güncelin beklentilerine cevap olabilecek tutum ve davranışların teorileştirilerek meşruiyetinin yaratılması ve yönlendirilmesidir.

Sonuç olarak anadili Türkçe olan bazı küçük topluluklar vardır. Ancak bu topluluklar ile yakın geçmişteki gündelik dilinin sadece Kurmanci olduğu bilinen Sünni toplulukların Türklük bilinçleri arasında da bazı ayrımlar vardır. Bu ayrımlar da yine yukarıda belirtilen ‘durumsal’ vurgulu etniklik tanımının içerisinden anlam kazanmaktadırlar. Çalışmanın esas olarak odaklandığı Pertek’te, hatırlanabilen geçmişinde anadili Türkçe olan ve az çok homojen bir yapı sergileyen topluluklarla temas edilmemiştir. Fakat kimi üyeleri ile Tunceli il merkezi ve Elazığ il merkezi gibi yerlerde temas edilen Mazgirt kökenli bir topluluktan bahsedilebilir. Bu gruptakilerin belirgin özellikleri; köken algılarının, Pertek Sünnilerinin çoğunluğunun aksine, herhangi bir göç olgusu içermemesi ve anadilin Türkçe olduğunun kesin bilinçliliğidir. Zira hatırlanabilen geçmiş içerisinde farklı örnekler bulunmamaktadır. Ne ki bu grubun temas edilen üyelerinin Türklüğü (aynı zamanda Sünniliği) öylesine geri plandadır ki gündelik yaşamında hemen tümüyle Türkçe konuşan Tuncelili Aleviler’den ayırmak hemen hemen imkânsızdır. Diğer Sünni topluluklara nazaran Alevilerle çok daha fazla iç içe geçmişlerdir ve gündelik yaşam pratiklerinde kurumsal Sünni inancın öngördüğü pratikler göze çarpacak düzeyde görülmez veya bu pratikler yine diğerleri ile kıyaslandığında siyasi sembol olma işlevi içermezler.31

3) Ötekiler ve dil:

31

Bu toplulukla ilgili son derece ilginç bir aktarım ve birkaç benzeri Çemişgezekli yaşlı bir Alevi’den geldi. Buna göre Mazgirt ve civarında sayıları az da olsa ‘Kara Türkler’ yaşamaktaydılar. Bunları diğer Sünnilerden ayıran en önemli özellikleri öz be öz Türk olmalarıydı. Yani anadilleri atadan beri Türkçe’ydi ve çoğunluğu Sünni idi. Çemişgezek ve Pertek’tekiler gibi ‘sonradan dönmemişlerdi’ (Alan Notları: 10 – 06 – 06 / Tunceli). Alevi ve Sünni toplulukların karşılıklı algılarına takip eden alt başlıklarda değinilecektir.

Çevrelerindeki kültürel kimlik evrenine karşı din aidiyetlerini merkeze alarak sınırları belirgin anlam haritaları üreten ve gözlerden uzakta fakat gündelik yaşamın içerisinde sessiz sedasız varlıklarını sürdüren bir kategori de kendilerini Hıristiyan olarak tanımlayan insanlardan oluşturulabilir. Bu kategoriye dâhil edilebilecek yurttaşların sayısı, yerel gündelik yaşam içerisinde bu farklılıktan haberdar olabilme ihtimali ile doğru orantılıdır. Homojen bir yapılanmadan bahsedememekle birlikte kendi içerisinde örgütlü kimi küçük gruplardan söz edilebilir. Fakat geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştirildiği iddia olunan kimi etkinlikler, bu kategorinin varlığını daha da görünür kılacağının sinyallerini taşımaktadır. Alan araştırması süresince bu gruplara ilişkin tutulan notların ilki, İsa Peygamberin doğum günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri söylenen bir törene dairdi. Tören, Pertek İlçe merkezi yakınlarında Alevi yurttaşların ‘ziyaret’ olarak tabir ettikleri kutsal mekânların birisinde gerçekleştirilmişti. Kimi başka kaynak kişiler de bahsi geçen olayı duyduklarını ve ‘onların’ kendilerine bir ziyaret ‘yaptıklarını’ ve etkinliklerini orada gerçekleştirdiklerini aktarmışlardı. İlerleyen aylarda doğrudan temas ettiğim ve bölgede misyon faaliyeti sürdüren yöre kökenli Hıristiyanlar, benden ilk kez duydukları bu olayı ilgi ve hayretle karşılamışlar ve kendilerinin de bir bilgileri bulunmadığını belirtmişlerdi. Olayın, gerçekten olup olmaması bir yana, böylesi bir söylemin kendisi ve yaşamsallığı dahi bu grubun varlığının en azından Alevi yurttaşlar arasında belirli bir geçerlilik kazandığını göstermektedir. Bölgenin dinsel farklılıkları üzerine çizilen sınırlardan en belirgin olanlarından birisi de I. Dünya Savaşı’na kadar varlıklarını koruyan Hıristiyanlardır.

Geçmişe dair anlatılarda ve günümüzdeki kavram setlerinde açığa çıktığı üzere ‘Ermeniler’, din kimliğine dayalı bir farklılığın, kültürel–etnik kimlik örtüşmesinin bir örneğini yaratmaktadır. Ne ki günümüzde kendisini Hıristiyan olarak tanımlayan kaynak kişilerin hemen hiçbiri köklerini bölgenin bu geçmişi üzerine kurmamaktadır.32 Ek olarak bu gruptakiler, Doğu Hıristiyanlığı biçiminde tanımlanabilecek eski yerel inançlardan da farklı inanç dizgeleri taşıyor görünmektedirler. Bilhassa günümüzdeki sürecin aktörleri, bölgenin geçmiş özelliklerine dair konuşmalarda bunu ısrarla

vurgulamaktadırlar.33 Hemen tümünün gündelik yaşamda konuştukları dil Türkçe’dir ve gündelik yaşamın sınırlarını çizen, dinamizmini besleyen siyasi–ekonomik gelişmelere ilgisiz görünmektedirler. En azından bu gelişmeler, yaşamla kurdukları bağı yansıtan söylemlerinde merkezi bir yer tutmaz. Şüphesiz ki kendilerini çevrelen kültürel evrene ilişkin, kendilerini var eden temel farklılığın ürettiği anlamlı kurguları vardır. Bu genel kurgular içerisinde, Aleviler ve Sünniler arasında, tartışmalarımızda sıklıkla işleyeceğimiz anlamlı
32

Öte yandan, ‘Ermenilik’ köklerine atıfta bulunan kimi Sünni ve Alevi yurttaşlarla da karşılaşılmıştır ve Hıristiyanlık kimliğini bu tarihsel dayanaklara oturtan yurttaşların varlığı da olası bir ihtimal ve ilgi çekici bir araştırma alanı olarak durmaktadır. 33 Alan çalışması süresince Elazığ’da temas ettiğim ve Tunceli civarında misyonerlik faaliyeti sürdüren yurttaşlardan birisi, Elazığ – Süryani Kilisesi yetkilileri ile yaşadıkları sorunlu ilişkilerden hayli bahsetmişti. Anladığım kadarı ile kaynak kişinin kendisini tanımladığı Hıristiyanlık algısı daha kitabi (normatif) idi ve kilisenin, yerel halkın inanç pratikleri ile örtüşen kimi uygulamaları, aradaki ciddi tartışmaların sadece bir yönünü oluşturuyordu. Kaynak kişiye göre, kilise çeşmesinin suyu ‘garip’ bir şekilde Kudüs ile ilişkilendirilmekte ve yine ‘ilginç’ bir şekilde ‘koyu müslümanlar’, ‘tarikatçılar’ ve ‘türbanlılar’ da dâhil olmak üzere özellikle kadınlar bu suyu ve kilise ileri gelenlerinin duasını almak için kimi zamanlar ‘kuyruk’ olmaktaydılar (Çeşitli anlatılardan anlaşıldığı kadarı ile bu kilisenin suyu, Elazığ’da, sağaltıcı bazı güçleri ile tanınmaktadır). Bu, asla kabul edilebilir değildi zira bizzat ‘İncil’ bu durumu yasaklamıştı. Kaynak kişilerin ve kilise ileri gelenlerinin arasındaki gerilimli ilişkinin önemli bir belirleyeni daha vardır ki çok daha açıklayıcıdır. Buna göre; misyon faaliyeti yürüttükleri şirket adına kiliseden, kilisenin arazisi ve binası içerisinde bir yer talebinde bulunurlar. Fakat kilisenin ileri gelenleri, Elazığ’ın kimi ileri gelen resmi yetkilileri ile olan bağlarını ileri sürerek bu talebi kesin bir dille reddederler. Zira ‘misyonerlik’ günümüz Türkiye’sinin hâkim muhafazakâr söylemi içerisinde hayli ‘tehlikeli’ olabilecek bir ithamdır. Hele ki bu söylemin oldukça baskın olduğu Elazığ’da. Dolayısıyla bu ret cevabı üzerine kilise ile ilişkiler kopar.

farklılıklar yatıyor görünmektedir. Bu düşünsel ve pratik tutumlara örnek olabilecek bazı ifadeler şöyle özetlenebilir: Bu grup içerisinde temas ettiğimiz kaynak kişilerin genel eğilimlerine göre, inanç bakımından ‘çevre’de üç tip insan vardır. Aleviler, Sünniler/Müslümanlar ve ateistler/inançsızlar. Ateistler, ‘Tanrı’ fikrini kabul etmeyerek en başta Hıristiyan öğreti ile ilgilerini ve dolayısı ile teması kaybeden kesim olmaktadırlar. Aleviler de anlaşılmaz farklılıkları, merkezi söylemlerinin yokluğu ve kuşaklar arasındaki belirgin inançsal boşlukları ve tüm bir toplulukta görülen dağınıklıkları ile özellikle genç kuşaklar açısından olabilecek en kötü yerdedirler: kelimenin tam manası ile ‘arada kalmışlar’dır. Ne ‘tam Alevi’, ne ‘tam Ateist’ ne de ‘tam Müslüman’dırlar. Bu guruba göre, Sünniler kendilerine karşı en olumsuz siyasi tavrı takınmalarına rağmen inanç boyutu ile daha tutarlıdırlar. Bu kesimdeki insanlarla aradaki ilişkileri engelleyen etkenlerin başında Elazığ’da hâkim olan Türk milliyetçi söylemi ile çoğunlukla bu söylemle iç içe geçmiş olan ‘tarikat’ların varlığı gelmektedir. Bu faktörlerin dışında, inanç konusunda kitabi kökleri ve Tanrı tasavvurundaki ortak imgeleri ile daha rahat ortak payda bulunabilen kesim de yine yalnızca bu insanlardır. Öte yandan bu gruba göre, Sünnileri Aleviler ile kıyaslandığında daha tutarlı kılan bir başka faktör, bölgede varlığını hissettiren ‘sol/ateist’ söylemin karşısında ortak argümanları kullanıyor olmaktan ileri gelmektedir. Aleviler daha tutarsızdır zira din karşıtı söylem çoğunlukla bu grubun içerisinden gelmektedir. Ancak yine Alevilik, dinsel bir dizge olarak da gerek Müslümanlığa gerekse Hıristiyanlığa karşı kabullenilebilmektedir.

Görünen odur ki Hıristiyanlık ve Müslümanlık her ne kadar birbirlerini “teolojik” temelde doğal olarak dışlasalar da bu dinler kitabi yorumları itibariyle dünyevi hayatın düzenlenişi konusunda dünyevi iktidarı merkeze alma noktasında buluşmuşlardır. Ne yöresel Alevilik ne de Doğu Hıristiyanlığı’nın içerdiği bağdaştırmacı öğeler, onlar bakımından kabul edilebilir değildir.

2.2 Aleviler ve Tunceli (Dersim) Aleviliği

Tunceli nüfusunun %90’ından fazlasını oluşturan Aleviler ilin tüm bölümlerinde, değişen nüfus yoğunluklarıyla, yaşamaktadırlar. Tunceli’nin sahip olduğu coğrafi yapının kuzeyden güneye doğru gösterdiği değişim, Alevi nüfusun da değişen yoğunluk oranları ile anlamlı bir ilişki içerisindedir. İlin güney hattını oluşturan (batıdan doğuya doğru) Çemişgezek, Pertek ve Mazgirt ilçeleri dışında; Tuncelili Sünnilerin günümüzde son derece cılız bir biçimde var oldukları Hozat ve Mazgirt ilçeleri haricinde kalan Merkez ilçe, Ovacık ve Pülümür’de tümüyle Alevi yurttaşlar yaşamaktadırlar. Hozat ve Mazgirt ilçelerinde ve bu ilçelere bağlı birkaç köyde hâlihazırda Alevi çoğunlukla birlikte yaşamakta olan Sünni ailelerin; güney ilçelerde yaşayan ve çalışma konumuz olan Sünnilerden önemli ölçülerde farklılaşmış oldukları da belirtilmelidir.34 Bu halleriyle onlar, Tunceli’de Alevilik ve Sünnilik gibi temel din kimlikleri etrafında yaşanan ve içerisini 1970’li yıllardan buyana etkin bir biçimde dolduran siyasal–askeri gelişmelerden uzaktırlar. Büyük çoğunluğu Alevilere

34

Bu konu, ayrıntılı bir biçimde sonraki başlık altında değerlendirilmektedir.

karışmış ve sahip oldukları özdeş siyasal tutumlar sebebiyle Alevi çoğunluğun oluşturduğu hâkim kültüre adapte olmuşlardır. Çemişgezek, Pertek ve Mazgirt ilçeleri, yine aynı sırayla Sünni ailelerin bu ilçelerde gösterdikleri nüfus yoğunluklarına da işaret etmektedir. Mazgirt ve Pertek’teki Sünni nüfusun, bugün itibarıyla, geçen yüzyılın başlarından beridir yaşamakta olduğu göçlerin neticesinde, Hozat’ta olduğu üzere Alevi çoğunluk içerisinde hayli azınlıkta kalmış olduğu görülmektedir. Buna karşın, Çemişgezek ilçesi Alevi nüfusun en düşük, Sünni nüfusun ise en yoğun olarak yaşadığı tek ilçedir. Burada Aleviler, azınlıktadırlar. Büyük çoğunluğu ise ilçenin kuzey doğusunda Tunceli’nin iç kısımlarına yakın dağlık arazide yerleşiktir. Sünni toplulukların kendilerine yönelik kimlik tanımlarını

anlamlandırabilmek; etniklik durumunun kendinde içkin olarak barındırdığı ‘öteki’nin anlaşılmasıyla mümkün olacaktır. Bu Sünni toplulukları çevreleyen, sarmalayan Aleviliğin yerel özellikleri açımlanmadan ‘Tuncelili Sünnilerin’ özgünlüklerini ve dahası, 1970’lerden sonra yaşanan hızlı kimlik süreçlerini takip etmek mümkün olmayacaktır. Zira kimlik, kendinden farklı olanlarla temas ettiği yerde aynı zamanda sınırlarını çizmekte ve bu sınırların içeriğini oluşturan toplumsalı var etmektedir. Bu bakımdan, Türkiye’deki genel Alevi topluluklarından önemli farklarla ayrışan Tunceli yöresi Aleviliği’nin temel bileşenleri etrafında, iki ana başlık altında yerel Aleviliği şöyle irdelemek mümkündür; 1) ‘Talip – Rehber – Pir – Mürşid’ ilişkileri çerçevesinde Seyit Aileleri, talipleri ve kurdukları sosyo-dinsel toplumsal yapılar.

2) Kutsal mekânlar dolayımı ile vücut bulan ritüeller ve diğer bazı kutsal nesnelere ilişkin kültler.

2.2.1 Seyit Aileleri ve Talipleri

Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin merkezindeki ana öğe, bölgeye geliş tarihleri yazılı hemen hiçbir kaynakta bulunmayan yahut sözlü kaynaklara göre de kesin olarak bilinemeyen Seyit Aileleri’dir. Günümüzde aşiret düzeyinde kitlesel nüfuslara da sahip bu ailelerin mutlak surette birer kutsal ataları vardır. Ailenin kökünün bu ataya ve bu atanın da yine çoğunlukla 12 İmam’lar yolu ile Hz. Ali’ye dayandığına inanılır. Bu durumun biricik kanıtları, ailelerin ellerindeki şecerelerdir. Kutsal ataların, bölgeye yalnız başlarına mı yoksa aileleri ya da aşiretleri ile birlikte mi geldikleri konusu belirsiz görünmektedir. Ne ki bölgenin tarihsel geçmişine ilişkin eldeki en önemli veriler olan söylencelerin içerikleri analiz edildiğinde kimi ipuçlarına da ulaşılabilmektedir.35 Bunlara göre, Tunceli ve çevresindeki (Elazığ, Malatya, Maraş, Sivas, Erzincan, Muş…) illerde faaliyet gösteren Ağuçan, Baba Mansur, Kureyş, Derviş Cemal ve Sarı Saltuk36 gibi belli başlı ailelerinin kutsal atalarının bölgeye
35

Konu üzerine yakın dönemde yapılan ve söylence analizlerini içeren faydalı bir kaynak içi bkz. Danık, 2006. 36 On iki imam soyundan gelen ve Seyitlik unvanını kan-bağı yolu ile taşıyan bu ailelerin, yöreye gelişlerinden bugüne kadar demografik bir artış içerisinde oldukları aşikardır. Doğal olarak talip aşiretler de benzer bir artış süreci geçirmişler ve bu durumun doğal sonucu olarak da coğrafi bakımdan yayılmışlardır. Tunceli çevresindeki (Maraş, Malatya, Elazığ, Sivas, Erzincan ve Muş gibi) illerde Seyit ailelerin etkinlik gösterdiği grupların bulunması esas olarak bu sebepten kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde nüfus artışı yaşayan bu seyit aileleri de kendi içlerinde Seyitlik hakkına sahip kimi soy gruplarına bölünmüşlerdir. Yani benzer dini yetkiler taşıyan alt soy gruplarına ayrılmışlardır. Fakat 1938’e kadar, Tunceli’deki akrabalarının temsil ettikleri dini statü, tartışmasız otorite mercii olarak kabul görmüştür. Ayrıntılı analizler için bkz. Gezik, 2004.

gelişlerinde karşılaştıkları yerli toplulukları kendi inançlarına katmaya yönelik söylence örnekleri ile karşılaşılmaz. Bu durumun istisnai örneğini, alan çalışmamızı gerçekleştirdiğimiz Pertek Sünnilerini çevreleyen Alevilerin çoğunlukla bağlı olduğu Berhican Ocağı oluşturur.37 Daha ziyade, kendi aralarında gösterdikleri kerametlere ilişkin söylenceler ve bu kutsal ailelerin etki alanlarında kalan kutsal mekânlara ilişkin söylenceler revaçtadır. Bu yeni grupların 12. ve 15. yüzyıllarda bölgeye giriş yaptıkları ve Ocak’ın (1992) bahsettiği aşiretlerden oldukları, hayli yüksek bir ihtimaldir. Anadolu’nun esas olarak 12. yüzyıldan itibaren İran ve Orta Asya kökenli kitlesel göçlere sahne olduğu uzun yüzyıllar içerisinde, teolojilerindeki genel geçer İslami söylemlerden ziyade canlılıkla yaşattıkları İslam öncesi dini pratikleri ile bu yeni grupların, yerleştikleri yörelerde ciddi çatışmalar yaşamaksızın süreç içerisinde ve kolaylıkla kabul gördükleri anlaşılmaktadır. Bilhassa Tunceli’deki belli başlı Seyit Aileleri’nin teolojilerinin esasını oluşturan söylencelere bakıldığında, misyon karakteri içeren motiflerin çoğunlukta olmadığı görülür. Bunun açıklaması, bu ailelerin muhtemelen başlarındaki Seyitlerle birlikte hareket eden kitlesel aşiret göçleri ile buraya yerleşmiş olabilecekleridir. Hiç şüphesiz, bu durum tüm aileler için geçerli olamayabilir. Zira hem aralarındaki prestij söylencelerinin yaygınlığı hem etki alanlarındaki talip nüfusunun çeşitliliği, kimilerinin daha geç kimilerinin ise daha erken tarihlerde bölgeye yerleştiğini ve mevcut dengeler içerisinde kendisine yer edindiğini işaret etmektedir.38

37 38

Bu konuya ileride değinilmektedir. Bu durumun en bilinen örneği Sarı Saltuklular’dır. Tunceli’ye yaklaşık olarak iki asır kadar önce geldikleri yönünde yaygın bir kanı vardır ve bu ailenin bu günkü dini temsilcileri de bu görüşü kabul ederler. Öyle ki bu seyit ailesinin Hozat’a bağlı Karaca Köyü’nde Kurmanci ve Kırmancki’nin yanı sıra Türkçenin de konuşulduğu binmektedir(Gezik, 2004: 153).

dağılımını ve bunların tarihini içeren tablo anlamına gelen şecere. farklı şekillerde muhafaza edilmektedir. Bu ailelere ve çevrelerindeki talip nüfus ile oluşturdukları sosyo-dinsel yapılanmalara dair oldukça sınırlı kaynaklar vardır. Ek olarak. Pertek. Külte dair söylencede. Mazgirt. Hayvan derilerine. bu ailelerin kutsal atalarının ve etki alanlarında (varsa) kişileştirilmiş kutsal mekanlarının tümünün Alaeddin Keykubad ve bazen de yerel yöneticiler ile aralarında geçen keramet olaylarının söylenceleri yaygınlıkla yaşatılmaktadır. İlki. ailelerin ellerinde tuttukları şecerelerdir. ‘emanet’lere yazılı biçimde ya da ender olarak kitaplaştırılmış el yazmaları biçiminde muhafaza edilen bu belgelerden pek azı yayımlanmış ve incelenmiştir.Öte yandan yakın pre-modern geçmiş içerisinde bu ailelerin büyük çoğunluğunun taliplerinden hemen hiçbirisinin ana-dilinin Türkçe olmadığı düşünülürse. bu ailelerde. doğrudan kaynaklar olarak. bilhassa bugünkü Tunceli’nin güney kesimlerinde -Çemişgezek. Selçuklu padişahı Alâeddin Keykubad döneminde alındığı söylenen mühürler mevcuttur. Bahsi geçen şecereler hakkında bahsedilmesi gereken önemli ortak bir yön. Hıdır isimli seyidin Keykubat’a . Bu konunun en bilinen örneği Pertek’e bağlı Zeve köyünde bulunan Sultan Hıdır kültü içerisindedir. Anadolu’ya kitlesel göçlerin başladığı erken dönemlerdeki siyasi ilişkilere dair belgeli kanıtlar içermeleridir. Şöyle ki. Belirli bir ailenin kökeni ve süreç içerisindeki akrabalık ilişkilerini. bu şecerelerin bir kısmında. bölgeye beraberlerinde talip nüfusu taşıdıkları ve zamanla yerli halk ile kaynaşarak çoğaldıklarını ve takiben uzun yüzyıllar içerisinde de bahsi geçen diğer illere yayılmış olabilecekleri kuvvetli bir ihtimal olarak önümüzde durmaktadır. çeşitli metal kaplara vb.ve daha güney bölgelerde faaliyet gösteren ailelerinkilerde.

Diğer bütün yerleşik seyitler ve tekkeler gibi. Çemişgezek ve Harput (Elazığ) çevresinin merkezi devlete bağlandığı I.41 Seyit aileleri ve talipleriyle ördükleri sosyo–dinsel yapılanmaya dair ikinci grup kaynak ise yazılı eserlerdir. Zira Ocak’ın (2002 ve 2000) önermeleri ışığında bakıldığında. kapsamlı bir çalışmanın hâlihazırda mevcut olmadığı söylenmelidir. İlkini. Ali kültleri ile ancak Şii Safevi etkisi ve propaganda süreçleriyle tanışacaktır. yörenin önde gelen dini otoriteleri de temel meşruiyet dayanakları olan şecerelerini. 2004. Bu kült.gösterdiği kerametler neticesinde. Anadolu Aleviliği. misyon faaliyeti sürdüren kurum 39 Külte dair etnografik derlemeler ve analizler için bkz. 19. Alevi ve Sünnilerin birlikte yaşadıkları tüm bir güney Tunceli’de olduğu üzere Sünnilerce de rağbet gören bir aktif bir Alevi merkezidir. mevcut sözlü kültürün ve ona dayalı popüler dinselliğin eldeki biricik somut göstergeleri olan bu şecerelerin zamanla tabulaşacak derecede kutsiyet kazanmış olmasıdır. Hâlbuki bu soy kütükleri daha erken bir tarihi işaret etmektedirler. Gültekin. On İki imam ve Hz.40 Fakat bu şecereler hakkında ciddi. Bu kaynakları iki başlık altında toparlayabilmek mümkün görünmektedir.39 Bu mühürlerin Alaeddin Keykubad ile ilişkilenmesi tesadüfi değildir. 2006. 40 Öte yandan. yüzyıl gibi erken bir tarihin sosyo–politik süreçlerde asli roller üstendiği düşünülürse. Gültekin. . 41 Bu durumun güncel bir örneği hakkında genel gözlemler için bkz. Aynı konu üzerine bir başka çalışma ayrıca bkz. bahsi geçen kutsal soy dizinlerinin 12. Tunceli’deki Alevilik kurgusu açısından da tarihsel bir dayanağa kavuşuyor görünmektedir. Bu durumun esas sebebi. onun tarafından onaylanmasını ve bölgesinde serbest hareket alanı kazanmasını örneklenir. dünyevi iktidara ve temsilcilerine onaylatarak varlıklarını güvence altına almaya çalışmışlardır. 2005b. Alâeddin Keykubad dönemi aynı zamanda Orta Anadolu merkezli güçlü bir Selçuklu Devleti’nin de kuruluş sürecine de işaret etmektedir. yüzyıl başlarından itibaren Cumhuriyet dönemine dek bölgede görev yapmış resmi yetkililerin. Dağınık çalışmalar ve ihtilaflı görüşler mevcuttur. Gültekin. günümüzde Aleviliğin tarihine ilişkin yaygınlıkla kurgulanan ve İslam Peygamberi’nin ölümü ardından başlayan hilafet çatışmaları olgusunu esas alan inançlar.

44 Seyit Aileleri ve talipler konusuna dönersek: Bu ikili ilişkinin oluşturduğu toplumsal yapının geçmişten bugüne yazılı eserler bırakmayışının ardında yatan önemli sebeplerden birisi de bu tarikatların tekke örgütlenmelerine gitmeyişleridir. Bu bağlamda. Sevgen. 1992. yazarlarının ideolojik bakışlarının dışında önemli etnografik veriler de sunmaktadırlar. . 2004. 44 Bazı örnekleri için bkz. özellikle 1938 öncesinde yaşatılan biçimi ile Tunceli (Dersim) Aleviliği hakkında oldukça ilgi çekici etnografik gözlemler içermektedirler. Çem. yakın zamanda yapılan tekrar basımlarından en bilinen örnekleri için bkz. Gerek Cumhuriyet öncesi dönemde gerekse erken Cumhuriyet döneminde ıslah edilmeye gayret edilen bu coğrafya hakkında tutulan raporlar. Bu durum. faydalı bir eser için bkz.42 Bu belgeler. ortaya çıkan ve Tunceli’nin geleneksel yaşayışı konusunda. Zira her iki kimliğin de mevcut anlam bütünlükleri içerisinde Tunceli. başlangıçta çoğunlukla göçer ve yarı-göçerlerin oluşturduğu topluluklarla süreç içerisinde kaynaşmaları ve göçer 42 Bu grup içerisinde sınıflanan eserlerin önemli bir bölümünün toparlandığı. JUK. birebir görgü tanıklarının izlenimlerini yansıtan bu çalışmaların yeterince sağlıklı temellere oturamadıkları da göz önüne alınmalıdır. sözlü hafızanın dışında. Bayrak. Bulut. İkinci gruptaki eserler ise 19. 2000. Gezik. 1998. ‘Dersim’ kodu ile söylem düzeyinde merkezi bir yer teşkil etmektedir.Tankut. 1997 ve yine aynı kaynaklar üzerine değerlendirmeler için bkz. Uluğ.temsilcilerinin veyahut gezginlerin kişisel günlüklerinden oluşan yabancı eserler oluşturmaktadır. 1999. 2001. 2004.43 Bölgenin sosyal ve tarihi geçmişi ve bugünü üzerine yayımlanan son dönem çalışmaların ise 1990’larla birlikte görünürlük kazanan Alevilik ve Kürtlük eksenli toplumsal olaylara ve hararetli tartışmalara paralel olarak ortaya çıkışları gayet anlamlıdır. Munzuroğlu. Yanı sıra bu grupta değerlendirilen çalışmaların. yüzyılın son çeyreğinden itibaren başlayan. 1938’e dek yoğunlaşarak süren ve esasını raporların oluşturduğu resmi faaliyetler oluşturmaktadır. 1999. 43 Bu gruptaki raporların bazılarının derlendiği bir çalışma için bkz.

içeriğinde bazı farklılıklar taşır. seyit ailelerinin ellerindeki şecerelerin işaret ettiği kan-bağının dışında kalan herkestir. Henüz mürit olmayanları işaret eder. değiştirilemez. Tunceli yöresinde. Bu durum sıra dışı olaylar gündeme gelmediği sürece kesinlikle değişmez. Doğumla birlikte kazanılan ve kesin bir kutsiyet algısı ile tanımlanan bu tip bir sosyal ilişkinin değişimi son derece sıra dışı bir durumdur. yola/tarikata girmek isteyenlerin durumunu aktaran bir anlam içermektedir. bir ailenin birlikte yaşadığı ve aynı kimliği paylaştığı aşiret içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı yaşadığı sorunlar sonucunda göç etmesi ve farklı bir seyit–talip ilişkisinin hâkim olduğu bölgeye göç etmesi. . esas hatları itibari ile. Arapça ‘isteyen’ anlamına gelen talip kelimesi. Ancak din algısını var eden biricik olgu olan dünyevi hayatın zorunlulukları. Bu konuda kesin bir ayrım söz konusudur. Bireyleri yahut ailelerin seyit– talip ilişkilerini değiştirmeleri öylesine sıra dışıdır ki tüm bir anlam haritasının değişimi ile denktir. yaşam alanlarından ve dolayısıyla içerisine doğdukları toplumsaldan ayrılanlar arasında Sünniliğe geçişler daha sık görülebilmektedir. giyecek. değerli eşya. Bu konuya dair örnekler için III.46 Seyitler. 46 Talibin.hayvancılık ekonomisi ile uyuşmalarından ileri gelir. Yani içerisine doğduğu aşiretin müridi olduğu seyit ailesinin mürididir. yiyecek. Son dönem tüm çalışmaların. seyidine dini hizmetleri karşılığında verdiği para. Tunceli dışında kalan Alevi topluluklarında ‘talip’. bölümde ayrıntılı bir biçimde tartışılmaktadır. Bu yüzden.45 Talip ve seyit arasındaki önemli bir bağ da ‘çıralık’tır. Burada birey. Cemaat iki ana gruptan oluşur. Yanı sıra kendi aralarında da merkezileşememeleri ve kurumsallaşamamaları ile de alakadar görünmektedir. 45 Örneğin. büyük çoğunlukla sonbaharda taliplerini gezer ve bu karşılıkları yine bu zamanda toplarlar. seyitler ve talipler. hayvan türü karşılığa çıralık denir. a) Talip: Talip. Tunceli’de ise durum temelden farklıdır. doğduğu andan itibaren taliptir. berberinde böylesi sonuçlar da doğurmaktadır. seyit bağının değiştirilmesinde bilinen en yaygın örneklerinden birisidir. üzerinde mutabık kaldıkları belli bileşenleri ile Seyit Aileleri ve taliplerinin ördüğü toplumsal yapı şu şekilde özetlenebilir.

Özellikle kırsal yerleşimlerde yaşayan taliplerin işgal ettikleri sosyal statü. b) Rehber: 47 Bu konu. yıllık periyotlar ile talipleri gezmek ve kılavuzluk etmekle yükümlüdürler. yine sorumluluğun önemli bir kesimi seyitlere aittir. kendileriyle benzer geçim biçimlerine sahip kırsal yerleşimlerdeki Sünnilerle benzerlik gösterir.47 Seyitlerin olmadığı dönemlerde. bölümde ayrıntılı olarak irdelenmektedir. az sayıdaki hayvana ve çoğunlukla ancak kendilerine yeterli olan geçimlik ekonomilere sahip köylülerdir.Bunun dışında. Bu konuya ileride değineceğiz. . sınırlı topraklara. dini planda seyitlerden sonra gelen ‘rehber’ler doldurur. kırsal yerleşimlerdeki Alevi ve Sünni topluluklarda görülen çarpıcı kültürleşme örnekleri açısından önemlidir. Seyidin ve rehberin yanı sıra talibin dinsel dünyasını Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin en özgün ikinci bileşeni olan kutsal mekân kültleri tamamlar. Seyitler. Doğduğu andan itibaren. aynı zamanda birlikte yaşadığı Sünninin de dinsellik algısı içerisinde ortaya çıkabilmektedir. sünnet gibi geçiş ritüellerinde yahut bunların dışında talibin seyitlerine yönelik ziyaretlerinde de bu çıralıklar. Bu ilişkiler sisteminde talibin dini konular üzerine özel olarak göstermesi gereken bir performans yoktur. evlilik. seyidin ölüm. Talipler. bu aktörün boşluğunu. Talibin dinsel dünyasını oluşturan çoğu öğe. karşılık olarak verilirler. Kendisinden beklenen biricik yükümlülük talibi olduğu seyit ailesi ile ilişkilerini koparmamasıdır. Bu benzerlik. III. Bu anlamda. sadece kendisi gibi olanlarla birlikte özel bir dinselliğin içerisinde var olur.

. yerel danışmanlık hizmeti görür. Seyidin temel görevlerinin başında her yıl düzenli dolaştığı talipleri ile cem düzenlemek gelir. kimlerle ilgileneceği. Bir çeşit ‘raportör’dür. Seyitler. Diğer seyit aileleriyle arada çekilen kesin sınırlara benzer şekilde kendi aralarında da görev alanı konusunda belli mutabakatlar vardır. kelime anlamı itibarıyla yol gösterici demektir. Muadilleri ile arasında belirli bir iş bölümü vardır. sahip olduğu statü itibariyle sorunların çözümünde ilahi bir kudret olarak kabul görür. önderlik edeceği bellidir. Talipler. özellikle kırsal yerleşimlerde oturan Tuncelili Sünnilerin kendi dinsellikleri içerisinde etkin olan Alevi öğelerin başında gelir. Seyitlerin yıllık ziyaretleri öncesinde ve esnasında onları yöredeki gelişmeler konusunda bilgilendirir. Seyitlerin yıllık gezileri arasında kalan dönemlerde yaşadığı bölgenin yerel dini temsilcisi gibidir. Bağlı olduğu ailenin bölgesinde kalan talipler ile ilgilenir. Saygı ve hürmet görür. Düzenlenen cemler. topluluğun yerel sorunlarının konuşulduğu ve ‘halk mahkemesi’ olarak bilinen bölüme geçilir. Seyit.Rehber. Böylelikle hangi seyidin nereye gideceği. Bazı seyitlerin sahip 48 ‘Seyit’in yanı sıra ‘Pir’ ve ‘Dede’. c) Seyit:48 Dini yapının merkezindeki biricik aktördür. yörede sıklıkla aynı durumu ifade etmek için kullanılan kavramlardır. gündelik yaşamlarında karşılaştıkları çeşitli durumlar vesilesiyle seyidin kapısı çalar ve yardımcı olmasını isterler. Yörede ekseriyetle ‘rayver’ olarak geçer. Sabit olarak oturduğu yerde ise yakın çevrenin sürekli ziyaretgâhı haline gelir. yönlendirir. Kimilerinin dini konularda bilgileri derin de olabilir. cemaatin dini varlığını sürdürmenin yanı sıra sosyal kontrolü de sağlar. Çoğunlukla rayver de seyit soyundan gelir. Dini ritüellerin ardından.

seyitliğin üzerindedir. rehberin rehberi talibe seyid olur. Buna göre. Tunceli (Dersim) Aleviliği’ni diğer Alevi topluluklardan ayıran bu önemli bağların işleyişi ve kavranışı da yine yöreye özgün bir biçim almıştır: “Bektaşi tarikatında ‘Şeriat – Tarikat – Marifet ve Hakikat’ kapıları sırasıyla ve eğitimle geçilmesi gereken aşamalar olurken Alevi Kürtler’de . dini varlığını yeniden üretmekle birlikte aynı zamanda topluluğun da sürekliliğini sağlamış olur. seyidin ve mürşidin ayrı ayrı hem rehberi hem seyidi hem de mürşidi vardır. Söz hakkı ve yaptırım gücü söz konusu olduğunda. Seyidin seyidi ise talip açısından mürşittir. Yukarıda isimleri zikredilen aileler de kendi aralarında bir hiyerarşiye tabidirler ve bu durum en meşhur söylenceler ile mühürlenmiştir. Bu yolla topluluk. Bu durumun iki yönü vardır. Tüm bu bileşenleri ile vücut bulan toplumsal yapının işleyişinin temelinde yıllık olarak düzenlenen ayin-i cemler yer alır. Örneğin. rehberin.olduklarına inanılan majik-mistik güçler. Fakat bu ilişkideki aileler arasında ‘çıralık’ usulünde olduğu üzere herhangi bir bağ yoktur. Bu yola mürşit olan kimse tüm talipleri birkaç yıllık aralar ile ziyaret eder ve doğaldır ki en fazla hürmeti o görür. Sünnilerin temel başvuru gerekçelerini işaret eder. İkinci yön ise aynı seyit ailesinde ve bu aileye bağlı talipler içerisindeki talip– rehber–seyit–mürşit ilişkilerinin kodlanması üzerine ortaya çıkar. söylenceler ile onanan ilişkiler derhal devreye girer. d) Mürşit: Yöresel dinsel söylemde bir makam olarak mürşitlik. seyit aileleri arasındaki hiyerarşiden kaynaklanır. İlki. çoğunlukla da sağaltma yetenekleri. Toplumsal yaşamın düzenlenişinde gerçekleştirilen oldukça farklı cem törenleri vardır.

Bektaşilerde tekkeye kabul edilen kişi için bilinmesi gereken bir aşama olarak kalırken. çoğunlukla kendilerinden sonraki kuşaklarda da geçerliliğini korur ve bu kuşaklarda da sınırları keskin bir evlilik tabusu hüküm sürer. Yanı sıra küçüklükten de musahip seçildiği olur ancak bu resmen onaylanmamıştır. Alevi Kürtler. dinin tamamen Batıni yanını esas alarak Şeriat Kapısı’nı ince bir yöntemle es geçiyorlardı. taliplerin gündelik yaşamları içerisinde etkinlikle vücut bulan. Tunceli (Dersim) Aleviliği’nde oldukça önemli bir yer tutar. 159). Aynı yöntemi diğer dinsel mecburiyetler için de uygulamaktaydılar. 1972 ve genel bilgiler için Korkmaz. Her şeyden önce onlar. ‘hakikat’ kapısını ‘mürşitler’ temsil etekte ve kendileri bu temsilcilere ömür boyu bağlanarak dinsel sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktaydılar”(Gezik. Eğer iki taraf evliliklerinden sonra Musahiplik Cemi ile bağlanırlarsa. Öztürk.g.) bunlar statik ve dinsel kişilere bağlılıkla sınırlandırılan aşamalar olarak şekillendi. onları çoğunlukla rahatsız eden ve Tunceli’nin insan yerleşimlerine sahne olmaya başladığı tarih öncesi 49 Bir kurum olarak musahiplik. kendilerini doğuştan itibaren tarikatlarının üyesi olduklarına inandıklarından. durum geçerli olur. ilk kapının doğal bir aşımını sağladığına inanıyorlardı. Bunun da ötesinde Sünni İslam’ın temel yapısını oluşturan Şeriat Kapısı. seyit–talip ilişkilerinin gerçekleştiği alanın dışında kalan. Onlara göre ‘tarikat’ kapısını ‘pirler’ (seyitler b. 2004.k. ‘marifet’ kapısını bir sosyo-dinsel ilşki olan ‘musahiplik’49 –ki bu Bektaşilikte olmayan bir unsurdur. Musahiplik Cemi de aynı şekilde talip olarak doğan bireyin ‘yeniden’ tarikata katıldığı önemli bir inisiasyon (geçiş) törenidir. Bu bağ. Rehberlerin. Musahiplik bağı ile bağlananlar arasında normal taliplerden farklı durumlar işlerlik kazanır. Bu evren. 2003.). her daim seyitlerin prestij ve iktidarlarına ortak olup. Musahiplik Cemi ile ilgili olarak ayrıntılı bir betimleme için bkz. Musahiplik resmi olarak ancak evli eşler arasında olabilir. Bektaşiler’in aksine. Yine kişinin doğuştan devraldığı ve Şeriat Kapısı’nı temsil ettiğini savundukları ‘Rehber’ bağlantısının da. şeriat kurallarının kendileri için geçerli olmadıklarına inanıyorlardı. pirlerin ve mürşitlerin dışında da Tunceli’de Aleviliğin vücut bulduğu bir başka evren daha vardır –ki bu özelliği Tunceli’deki toplulukları diğer Alevi topluluklarından hayli farklılaştırır.(Tuncelili Aleviler a. .n.

Aşağıda 50 Arapçada. 1983) Bu ikinci çerçevede. toplumsal hayatın çatlaklarına sıkışarak gelen ‘kutsal mekân’lardır. sahip oldukları niteliklere göre. bazı alt başlıklarda şöyle değerlendirebiliriz. kutsal mekân külteleri çevresinde şekillenen kimi inanışlardan ve uygulamalardan oluşmaktadır. Kutsal mekânlar. . yöredeki tüm Alevi ve Sünni topluluklar tarafından ‘ziyaret’ olarak isimlendirilirler.2 Kutsal Mekânlar ve Batın Âlem Tunceli (Dersim) Aleviliği’ni oluşturan ikinci ana eksen. içerisine doğdukları seyit ailesinin yahut talibi oldukları ailenin kutsal atasına ait mezar. dini uygulamalar içeren ziyaretin gerçekleştiği ‘kutsal mekân’. hayatta oldukları dönemlerde gösterdikleri kerametlerle yaşadıklarına ve geçmişten bugüne. ziyaret statüsündedir. Yanı sıra. Çoğunlukla. 2. bu inancın merkezi öğesini oluşturur. doğal olarak. keramet gösterme özelliklerini ölümlerinden sonra da devam ettirdiklerine inanılan kişilerin mezarları. ziyaret kavramı. Alevi topluluklar açısından. günümüz Türkçesi içerisinde birisini veya bir yeri görmeye gitme anlamları ile kutsal kabul edilen bir mekana gerçekleştirilen ve dini uygulamalar içeren gezi anlamında da kullanılmaktadır. ziyaret eden anlamına gelen. Fakat yöre açısından. ‘zair’ kökünden türetilen ‘ziyaret’. dini uygulamaları da kapsayan ve varlığı ile kutsiyeti kendisinden var eden yer anlamında kullanılmaktadır. (TDK.50 Alevi topluluklar açısından ziyaretleri. Yöredeki tanımı. ‘ziyaretgâh’ kelimesi. ‘ziyaret yeri’ anlamında daha işlevsel durmaktadır.dönemlerden. insanların anlam dünyalarında varlığını koruyarak. bu ailenin faaliyet alanı içersinde kalan bölgelerdeki diğer mezar kültleri gelir. Belirtilmeden geçilmesi olanaksız olan bir konu da Tunceli’de Alevi topluluklar arasında bu pratiğin hâlihazırda devam ediyor oluşu ile ilgilidir. Ziyaret’tir.2. Bu yönü ile doğrudan dini içerikli bir kavrama gönderme yapar. a) Mezarlar.

yöresel (Kırmancki) tabirle ‘bome’ yani ‘deli’ değil. bu tarihlerde değişmeye başlar. bir ‘deli’nin heykeli şehir merkezine dikilir. Bu anlamda ‘veli’ kavramını. İnsanlarla ilişkilerinde seçicidir. Tuncelili Alevilerin kutsal gün saydıkları Perşembeleri ziyaretçileri ile buluşur. aradaki farklılığı vurgulama amacı ile kullandık. Hakkındaki anlatılar yaygınlaşır ve öldüğü 1994 yılına gelindiğinde o artık bir velidir51. 51 Yörede ‘veli’ kavramı Aleviler arasında kullanılmaz.aktaracağımız ve yakın geçmiş içerisinde yaşanan bir örnek durumu hayli ilgi çekici kılmaktadır. gündelik yaşamda oldukça canlıdır. insanların getirdikleri ile yaşar. Ancak o. Herkesle konuşmaz. . lakabında taşıdığı seyitlikten farklı bir mertebededir. 1970’li yıllara kadar. yörenin etkili seyit ailelerinden olan Kureyşanlar’dandır. kutsal olandır. ‘Sey’dir. ikramını kabul etmez fakat bu münzeviliğin yanı sıra önemli tarihsel süreçlerde açığa çıkamayan toplumsal tepkinin bir nevi sesi de olur. Dönemin gazeteleri haberi böyle verirler. Bu bağın kuruluşunda onun Tunceli’deki en etkin seyit ailelerinden birisinden geliyor oluşunun da ilgisi vardır. karısı ve çocukları ile sıradan bir köylü hayatı yaşayan Hüseyin’in kaderi. Tek başına yaşadığı metruk mekânında. sigarasını içmez. Türkiye tarihinde ilk kez. Bugün Sey Wuşe hakkında anlatılan hikâyeler. Talipleri yoktur fakat hayatı boyunca ve sonrasında kutsal bir mevkiye. Birkaç yıl sonra. diğer âleme geçen bir velidir. Fakat Sey Wuşe. zamanla bazı mistik olaylarla birleşir. Ölümünün ardından cenazesinin köyüne gönderilmesine halk tarafından karşı çıkılır ve Tunceli il merkezi mezarlığına defnedilir. niyazlar dağıtılır yahut bırakılır. Yani. Zamanla dünyevi yaşamdan uzaklaşır. Ziyaretlerde ateşler yakılır. Şehir merkezindeki heykeli ve mezarı. Sey Wuşe’nin yereldeki kurgusu bu fikir üzerinedir. toplumdan sıyrılarak varmıştır. Sey Wuşe’nin toplumsal yaşayışın dışında kalan bu hayatı. Seyit Hüseyin Tatar yahut yerel (Kırmancki) deyişle ‘Sey Wuşe’.

erken dönem Anadolu uygarlıklarından günümüze aktif birer idari-ticari merkez olma misyonu üstlenmiş yerlerdir. Bu tarz mezar-ziyaretlere neredeyse sadece Çemişgezek. Hâlihazırda araştırıcılar için en nadir canlı kaynaklardan biri olma özelliği de taşımaktadır.54 İkinci tip mezarlar. etrafını çevreleyen yahut üstünü örten yapılar ile birliktedirler. ‘Hacı’ gibi kutsiyet atfedilen isimler taşıyan kişilerin yattığına inanılır. Pertek ve Mazgirt’teki bu tip ziyaretlerden bazıları hakkında arkeolojik bilgiler için bkz. Bu tür ziyaretlerin kimisinde. 54 Çemişgezek. Tunceli sokaklarını mesken tutan ‘Bava Bertal’ örneğinde gözlemlemek mümkündür. Kimliklerini belli edebilecek herhangi bir yazılı kaynak yoktur. İlki. Harabe halindedirler ve ait oldukları söylenen şahıslar.53 Mezar kültlerine geri dönersek: Tunceli’de mezar yeri biçimindeki ziyaretlerin iki önemli nitelik farklı ile birbirlerinden ayrıldıkları söylenebilir. çoğunlukla söylenceleri ile kimlik kazanırlar. 53 Aynı örneğin yaşayan biçimini. ‘Baba’. Pertek ve Mazgirt hattında rastlanması anlamlıdır. Sey Wuşe ve Bava Bertal gibi örneklerden hareketle kaleme alınmış. ‘Sultan’. 2000.Sey Wuşe örneği. Bazılarında ise bulunmaz. üzerlerinde yahut çevrelerinde yapı bulunmayanlardan oluşur. yüzyıllar öncesindeki kimi pratiklerin52 güncel izdüşümlerini kolektif hafıza içerisinde bugüne taşımasının ilginç örneklerinden birisidir. Kara. 2003. mezar sahibinin kimliğini yahut türbeyi yaptıran kişinin kimliğini aktaran yazıtlar bulunur. çoğunlukla türbe yahut yatır olarak bilinen. ‘Dede’. Tunceli’deki Alevilik algısının. Bir önceki 52 Kutsallık statüsüne sahip olan ve toplumsal yaşayışın dışında kalan ‘dervişlerin’ yaşam tarzları ile karşılaştırma için bkz. Bu mezarlarda ‘Seyit’. çoğunlukla. O da Sey Wuşe gibi ölümünden önce kutsallık emareleri gösterdiğine inanılan bir pozisyondadır. . Mezarlar. Bu merkezler. Bu tip mezarlarda yatan kişiler de yine çoğunlukla yukarıdaki isimlerle anılırlar. Ocak. geçmişte yaşamış olduğuna inanılan ve kendilerine kutsallık atfedilen kişilerin mezarlarından oluşur. Tunceli’ye dair olan bu özgüllüğü son derece iyi kurgulamış bir roman için bkz. 2000. Oruçoğlu.

günün gerçekliğine göndermeler ile yüklüdür. Doğrudan konu ile ilgili daha önce gerçekleştirilmiş bir alan çalışması için bkz. Mezarın herhangi bir yerinde sahibinin kimliğini ele verecek bir işaret. tüm mezar-ziyaretler için esaslı bir işlevsel rol oynar. Söylenceler. Çoğunlukla seyit aileleri ile ilişkilendirilmişlerdir. kendisine atfen aktarılagelen söylenceye göre. onlara atfen anlatılagelen söylenceleridir. Karakterlerin yaşadıkları süreçteki tecrübeleri. 3. Bu kültün merkezi figürü olan Düzgün Baba. Toplumsal davranış kodlarının ve değer yargılarının asli belirleyenleridirler. Düzgün Baba. Burada devreye. taştan çeper ile çevrilidir. Üzerinde hayli farklı işlevlere sahip kutsal mekânlar bulunan ve bu yöredeki talip aşiretler için ‘hac’ merkezi olarak görülen bu önemli kutsal mekanda. . Baş kısmı doğuya uzanan. Mezar sahibinin kimliği ve marifetleri hakkında sadece yazılı ve geleneksel sözlü kaynaklarca edinilen bilgiler asla yeterli değildir ve çoğunlukla gündelik yaşamda üstlendiği rollerde pek önem taşımazlar.5 – 4 m. ziyaretler hakkında gerekli tüm bilgileri içerirler. Düzgün Baba kültü ile başlı başına bir çelişkidir. yazı. son yıllarda giderek rağbet gören bir küçük ayrıntı dikkat çeker. kendi ismi ile anılan dağda ‘sır’ olmuş ve ‘batın aleme’ geçmiştir. Bu söylenceler.gruptan anlamlı bir farkla ayrışarak. Bu. Mezarın kendisi. Tunceli’nin iç ve kuzey kesimlerinde yaygınlıkla görülürler. bazı hastalıkların sağaltılması konusundaki olumlu pratikleri ile yaygınlıkla tanınan bir ziyaret yerinin. Yaşlı kuşakların bu mekâna fazlaca rağbet etmiyor oluşları ve fakat genç kuşakların bilhassa burada bazı ritüelleri gerçekleştiriyor oluşları oldukça anlamlıdır. Tunceli’nin doğusunda kalan kesimlerinde etkin olan Seyit Ailesi Kureyşanlar’ın faaliyet alanında kalan son derece önemli bir dağ kültüdür. birbirlerinden olan farklılıklarını ve aralarındaki hiyerarşik yapılanmayı yansıttıkları kadar aynı zamanda kendi özgünlüklerini de içerir. kamusal alanlarda kurumsallaşma ile homojenleşme yönünde hızla ilerleyen genel bir Alevilik algısında var ediyor görünmektedir. yakın geçmiş içerisinde bire bir bazı 55 Bu kategoride değerlendirilebilecek bir ziyaretgâhın öyküsü hayli ilgi çekicidir. yerel Alevilik algılarının yaşatıldıkları yaşlı kuşaklarla birlikte yavaş yavaş yeninin içerisinde erirken. resim bulunmaz.55 Hemen hepsinin yaşayan toplumsal bilinç içerisindeki kimliği. uzunluğunda ve yarım metre yüksekliğinde bir mezardır. Düzgün Baba’ya atfedilen mezardır. kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması. Örneğin. Gültekin. 2004. yakın geçmişe ait kişisel deneyimleri aktaran anlatılar girer. bu söylenceleri destekleyen. Bu anlam kendisini. Karakterlerin sahip oldukları farklı mistik güçler. doğu kısmı açık olan. Etrafı yine yarım metre yüksekliğinde.

Özellikle Tunceli’nin güney ilçelerinde yer alan bu kutsal mekânlar. Bu noktada mekânın Alevilerin yahut Sünnilerin yaşam alanlarında olmasının bir önemi yoktur. Bu tip mekânlara dair inanışlara daha ziyade iç ve kuzey kesimlerde rastlanılmakla birlikte Alevi toplulukların yerleşim alanlarının hemen tümünde ve kırsal yerleşimlerdeki Sünnilerin yaşam alanlarında bulunurlar. Öylesine kendine özgüdür ki bu çerçevede örgütlenen inanışlar. seyit ailelerinin kurdukları yapıya kimi zaman eş statüde tutulmuşlar ve karşılıklı olarak söylem düzeyinde kimi rahatsızlıklara dahi sebebiyet vermişlerdir. söylencesinden ziyade işlevsellik kazanır ve tüm sorulara cevap sunabilir. ormanlar yahut yine mistik bir takım nitelikler atfedilmiş doğal özellikli daha küçük yerler oluştururlar. mekânın kutsiyetinin topluluklar nezdindeki kabulü ve geçerliliğiyle ilgilidir. göller.örneklerde gösterdiği kerametler. nehirler. yaygınlık Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin en özgün yanıdır. civar illerden de farklı inanç gruplarına dâhil konuklarını ağırlar. Şüphesiz rağbetin derecesi. Bu tip kutsal mekânlar Tuncelili Sünnilerin en fazla rağbet ettikleri yerlerdir. Bu tip ziyaretlerin esas unsurlarını dağlar. 2004) üzerinde odaklandığımız çalışma konusu çerçevesinde gerekse çalışmamız esnasında ilişkide bulunduğumuz Alevi topluluklar içerisindeki gözlemlerimiz üzerinden. Denebilir ki bu kategorideki kült objelerinde ve bunlarla ilgili ritüellerdeki çeşitlilik. b) Doğal (Kutsal) Mekânlar. kutsal mekânlar ile toplumdaki sosyal statüler ve yerleşim mekânları arasında paralellik gösteren “hiyerarşik” bir düzenin olduğunu . Gerek daha önce (Gültekin.

evliyalar/seyitler ile ilişkilendirilenlerine nerdeyse hiç rastlanmaz. Bu. Karmaşık ilişkiler içerisinde doğrudan büyük ruhani seyitlere bağlı olabildikleri gibi bağımsız olarak da tahayyül edilebilirler. coğrafi koşulların toplu yerleşimlere müsaade etmediği iç ve kuzey kesimlerdeki dağınık yerleşmelerde ve geri kalan bölgelerde. Bu ziyaretlerden. güneydeki mezralarda yahut daha da küçük yerleşim birimlerinde gözlemlenebilir bir olgudur. Kimileri ise insanlara ve hayvanlara karşı son derece kötüdürler ve sürekli bunun için çalışırlar. Melek inançları/kültleri. tıpkı insanlar gibidirler. Aşağıdan yukarıya doğru bunları şu şekilde kategorileştirmek mümkündür: i) Bu dengenin en alt basamağında. tümüyle yöresel özellikler barındırır. Kendi aralarında hiyerarşik bir düzen vardır ve insan olmanın tüm özelliklerini taşırlar. mistik birtakım özelliklere de haizdirler. Çeşitli kılıklara bürünebilirler. Bu sebepten aralarında amansız bir savaş sürüp gider. Aile sahibi olanların varlığından. Hayvanlara dönüşebilirler. Bu durumda ziyaret. Bu savaşın bir yönü kendi aralarındaki .ileri sürebiliriz. Kimileri iyiliksever ve zararsızdır. ‘aileye özel’ ziyaretlerin olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Batın âlemde vücut bulan melekler. Burada ve bunlar gibi daha geniş bölgelerde yaşayanlarca kabul gören ziyaretler. zaman zaman düğünlerinin seslerini duyanlardan bahsedilir. Melekler. izole bölgelerde çoğunlukla tek başlarına veya birkaç aile ile birlikte yaşayan insanların kullandıkları bir kutsal mekân olmaktadırlar. Tıpkı dünya gibi meleklerin yaşadıklarına inanılan batın âlemde de iyi ve kötü arasında mücadele durmaksızın sürer gider. deyiş yerindeyse. doğrudan doğruya ‘melek inançları’ ile ilişkilendirilir.

58 ‘Sır olmak’ yöredeki Alevi toplulukların inanç dizgeleri içerisinde. İşte buradaki askerlerin her biri yahut bazıları. doğal 56 Bilindiği üzere Abdal Musa. Comerd’in derlemelerine göre Abdal Musaya adanan kurbanlar gece kesilmektedirler. Hacı Bektaşi Veli’nin ölümünden uzun süre sonra Batı Anadolu’daki beyliklerin seferlerine katılan çağdaşları ile birlikte Bektaşi söylencelerini ve tarikatı oldukça geniş kitlelere taşıyan ve bir anlamda Bektaşiliğin varlığını borçlu olduğu önemli bir tarihsel figürdür. Bu büyük dağ kültü kendi içerisinde çok çeşitli alt kült öğeleri barındırır. Yani kimi Tunceli’deki seyit kültleri daha öncesinden beri kutsal kabul edilen mekânların kişileştirilmesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmışlardır. Fakat derhal belirtilmelidir ki Abdal Musa bu statüsüne rağmen kutsal bir ilginin de muhatabıdır ve gerektiğinde ona ilişkin de uygulamalar gündeme gelir. Diğer bir yönünü ise Dersimliler’in geleceği konusundaki niyetleri oluşturur. Tunceli merkezli faaliyet yürüten seyit ailelerinin. Bu çabaların bir kısmı Cumhuriyet dönemini de kapsamaktadır (Gezik. Düzgün Baba batın âleme geçerek. Kavram.Tıpkı dünya gibi orada da iyi ve kötü arasında mücadele durmaksızın sürer gider. 1997. Bu mücadelenin iki ana karakteri ve bileşenleri vardır.57 Düzgün Baba.hâkimiyet savaşlarıdır. Bu önemli ismin. İlki Düzgün Baba ve askerleridir. Ancak bir ihtimal olarak. Bunlara son zamanlarda eklenen bir de mezar kültü vardır. Düzgün Baba ve Evdıl Musa (Abdal Musa)56 arasında bitip tükenmeksizin sürüp giden savaş birçok yönü ile konuyla alakadar olmakla beraber hayli ilgi çekicidir. Tıpkı dünya gibi orada da iyi ve kötü arasında mücadele durmaksızın sürüp gitmektedir. (Comerd. Tunceli (Dersim) Aleviliği mitolojisine ordusuyla birlikte kötülüklerin komutanı olarak geçişi hayli ilginçtir. Üstün gelen yazgıyı belirleyecektir. bir yandan da yukarıda zikrettiğimiz mezar kültlerinden ikincisine de örnektir. Bu dünyanın bir benzeri bir de batın’da (gayb) da vardır. buradaki askerlerin piri/seyidi olmuştur. geçişlerini anlatır. Bu konu üzerinde ciddi ve kapsamlı çalışmaların henüz yapılmamış olduğu belirtilmelidir. 2004). 57 Evliya kültlerinin son derece ön açıcı analizleri için bkz. bu dünyadaki sürelerini doldurduktan sonra. 84 – 104) Örneğin. “Sır olmuş”58 ve bu âleme geçmiştir. Ocak. Düzgün Baba. Bu doğrultuda Comerd’in (1997) aktardığı bilgi de hayli ilginçtir. boyut değiştirmek olarak algılanmakta ve kullanılmaktadır. Bektaşi meslektaşları ile aralarındaki dil ve yerellik farkları ile Osmanlı’nın yine Bektaşilik üzerinden bölgeyi kontrol altında tutma çabaları olduğu düşünülebilir. yukarıda da örneklediğimiz üzere kimliği bilinmeyen ancak ona atfen anılan dağ kültü ile vücut bulan ve Doğu–Tunceli’de son derece önemsenen bir ruhani seyittir. Tunceli’nin (Dersim’in) batın âleminde yaşar. . Bu durum. ölmeden. doğaüstü güçlere sahip kimselerin. 1997.

benzer uygulamaları hatırlayan insanlar da son derece nadir olarak bulunabilmektedir. Tunceli’nin 1938 öncesinde kalan dünyasından süzülen son derece özgün bir ritüel olarak kayıtlara geçilmektedir. 1997. Diğer ziyaretlere günlük olarak 59 Konuyla ilgili son derece çarpıcı derlemeler için bkz. hastalıkların. daha dağlık bölgelerde belirli coğrafi bölgeler de olabilir. hayvan salgınlarının.59 Comerd’in (1997) derlemelerinde son derece ilgi çekici bir olgu da Abdal Musa ve melekleri için de kurbanların (gün battıktan sonra) kesildiğine dair verilen örneklerdir. Ancak her defasında Abdal Musa başarısızlığa uğrar. kıtlıkların. aynı zamanda bu büyük savaşın da birer parçasıdırlar. Zira günümüzde bu tür pratiklere rastlanmadığı gibi. Gün batımından sonra kurban kesimi. Bu seferler gerçekleştiği zamanlar. . Düzgün Baba ve askerleri bu duruma müdahale edene kadar da durum değişmez. ilkinden statü olarak daha yüksektedirler ve mistik güçleri de paralel olarak daha baskındır. Tunceli’deki kanlı kurban ritüellerinin. İslam teolojisinin hayli uzağında kurgulandığı sonucu da çıkmaktadır. Öte yanda ise her türlü kötülüğün toplandığı bir algının temsilcisi ve askerleri vardır. Comerd. ilk kategorideki yerleşimlerin birlikte anıldıkları daha üst bir mekânsal aidiyet kurgusu içerisinde değerlendirmek gerekir.objelerden müteşekkil kutsal mekânların sahipleri ve koruyucuları olan meleklerdir. Bu gruptaki ziyaretler. Sıralamanın en alt basamağındaki kutsal mekânlarda eğleştiklerine inanılan melekler. ekinlerin zarar gördüğü dönemlerin ve çocuk ölümlerinin yaşandığı dönemlerdir. İnanılır ki Abdal Musa ve askerleri Dersim’de gezdikçe bu salgınlarda beraberinde gelir. Buradan. aynı zamanda. Abdal Musa ve ordusu! Bu ordu belli aralıklarla Dersim’e sefere çıkar. ii) İkinci kategorideki kutsal mekânları. Bu bir köy ve çevresi olabildiği gibi.

etki alanları dâhil oldukları aşiret bölgelerinin sınırları ile örtüşür. doğrudan seyit ailesinin kutsal atasına ait olabildikleri gibi onun sonraki kuşaklarından gelenlere de ait olabilirler. meleklerinin de sayıları ya da etki dereceleri değişebilir. Kimilerinde. Ancak her köyde ortalama en az üç ziyaret yeri olduğu varsayılırsa –ki durum bunun da üzerindedir. Ek olarak belirtilmelidir ki bu dereceye kadar olan ziyaretlerin her birisinin kendisine has özellikleri vardır. yaklaşık bir tahminle (toplam köy sayısını 436 olarak alırsak) 1500’den fazla olmalıdır. Bu ziyaretler yılın tüm zamanlarında ve bilhassa kutsal günlerde ziyaretçilerini ağırlar. Kişileştirilen kutsal mekân ya da veli kültleri içerisinde sınıflayabileceğimiz özellikler gösteren bu mekânlar. Tüm ziyaretlerden istisnasız kişileştirilerek bahsedilir ve özellikler tekil şahsa indirgenerek kullanılır. Ek olarak.gidilebilirken. mezarlar da bulunur. Bu konu. Bu aşiretlerin bazıları seyit aileleri olabilir. çoğunlukla doğrudan ziyaretin melekleri ile ilişkilendirilir. bu ziyaretlere daha özel veya acil durumlarda gidilir. çoğunlukla ziyaretin etki alanında kalan toplumun genel toplanma mekânı olma işlevi de yüklenirler. Bu özellikler. bir üst başlıkta iki ana grupta değerlendirdiğimiz. . Ziyaretlerin etki derecelerine göre. Bu ziyaretlerin etki dereceleriyle diğerleri kıyas kabul etmeyecek ölçüde ileridir ve tümünün yani kendi hâkimiyet alanlarında kalanlarının bir nevi 60 Tunceli’de bu makama kadar olan ziyaret yerlerinin sayısına ilişkin hiçbir veri yahut çalışma yoktur.60 iii) Bu gruptaki ziyaretler çok daha geniş bölgeleri etkileri altında tutan kutsal mekânlardan oluşur ve bunların büyük çoğunluğu doğrudan evliya/seyit söylenceleri ile ilişkilidir. Doğal olarak buralardaki melekler daha etkindirler. Çoğunlukla. Bir üst makamda değerlendireceğimiz ziyaretlere ulaşma imkânı bulunmayan kutsal günlerdeki ritüellerin biricik adresi bu ziyaretlerdir. Türkiye etnografyasının ilgisini bekleyen en kıymetli ve bakir alanı işaret etmektedir diyebiliriz.

Kutsal mekânlar arasında yaptığımız bu “hiyerarşik” sınıflandırmanın esasını. Tunceli (Dersim) Aleviliği’nde kutsal mekân kültleri. Bu ziyaretlerin zaman zaman kendi aralarında ‘kandil gönderdiklerine’. yahut sınırları dar bir coğrafi bölgenin de üyesidir. insanlar arasındaki hiyerarşi ve statülere paralellik arz ettiğini de öne sürebiliriz. Ziyaretler arasındaki hiyerarşinin. inanç ve toplum hayatının örgütlenişinde merkezi bir rol üstlenir ve bunlar niteliklerine. doğallıkla içerisine doğduğu geniş ailenin bir üyesidir. işlevlerine . Çoğunlukla birbirleriyle kan bağı ilişkileri de bulunan bu geniş ailelerin oluşturduğu belirli bir köy. Bu ilişkilere paralel olarak. mıntıkasında kaldıkları seyit ailelerinin karşılıklı pirlik–mürşidlik ilişkileri ile ilgilidir. Örneğin. Son olarak da kendisi gibi aynı seyit ailesine talip olan diğer aşiretlerle birlikte daha geniş bir coğrafi alanın ve kimliğin bir parçasıdır. yerleşim birimlerinin dağılımına ve bu birimlerin oluşturduğu toplumsal sınırlara dayandırdık. İkinci olarak birey. bu toplulukların bir parçası oldukları daha üst bir kimlik aidiyeti olan aşiretin üyesidir. İkinci ve üçüncü kategorideki ziyaretler de bu hiyerarşiyle doğrudan ilgilidir. söylenceler aracılığı ile onanmışsa ve bu anlatılageliyorsa. bazı aileler arasındaki dini statüler. benzer şekilde. ziyaretler de dünyevi süreçlere katılırlar.piridir/seyididir. Bu durum ilk kategorideki ziyaretlerin toplumsal yaşam içerisinde işlerlik kazandığı toplumsal kesimi doğrudan kapsamaktadır. “talip” olan bir birey. Çünkü bu ziyaretler de kendi aralarında bazı hiyerarşik dengelere sahiptirler ve bu durum doğrudan. bu anlatıyı tamamlayan güncel gelişmeler de birebir şahitlik edilen ziyaret kerametleridir. Buna göre. ‘ateş top attıklarına’ inanılır.

göre hayli farklılaşırlar. Bu özellikler. Ancak günümüzde. Gerek mezar kültleri gerekse doğal kutsal mekânlar ekseninde din algısı içerisinde değerlendirilen bu yerlerin bazı önemli ortak özellikleri vardır. küfür etmemek ve sakin hareketlerle iş görmek gerekir. Bu ziyaretler seyitlerle doğrudan ilişkilidirler. Aksi takdirde ziyaretin tepkisi kaçınılmaz olabilir. Ateş yakılmak istenirse. Sınırları gerek mekânsal gerekse mistik etkileri bakımından daha kısıtlı olanlar. odunların dışarıdan taşınması icap eder. Ağaçlar. Bu tabuların önemli bir bölümü kutsal olarak kabul edilen alanlardaki hiçbir şeye el sürülmemesini gerektirir. c) Bazı kutsal objeler ve canlılar. . yeniden ve yeniden üretilir. Bu mekânlarda toplumsal davranış. Yani sadece “talip” olan köylülere aittirler. Örneğin. İlginç bir noktadır ki kimi ziyaretlerin sahip oldukları kişilik özellikleri o ziyaretlerde riayet edilmesi gereken tabu kurallarını da belirler. Çoğunlukla Alevi topluluklarının ürettikleri sosyal yapılanmaya göre biçim aldıkları görülür. kızgın ziyaretler vardır. Geri kalan üçüncü grup ziyaretlerin ise. tüm kutsal mekânların sınırlarının belirgin tabular ile çevrili oluşuna işaret eder. Buralarda yüksek sesle konuşmamak. toplumsal örgütlenmede ve etkinlikte en alt tabakalarda kalanların ve pasif olanların yaşadıkları yerleri işaret etmektedirler. Söz konusu tabular sadece Alevilerin değil Sünnilerin de sıkı sıkıya uydukları kurallardır. terbiye edilir. bu durumun tipik örnekleridirler. tümünün bir arada ortak algıya kavuşmasını da sağlarlar. İlk özellik. değişen sosyal hayata ve algılara paralel olarak bazı tabuların unutulduğu yahut önemsenmedikleri görülebilmektedir. Dersim’in dini ve sosyal hayatının önemli esaslarını belirleyen aktörler ile ilişkili oldukları görülmektedir.

Bazı yörelerde başı yılana benzetilmiştir. hizmet sahibi olanların taliplerini. üç boğumlu. Pirlerin veya Rayverlerin statüsündeki kişilerin.Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin bir başka özgün boyutunu ise çoğunlukla kutsal mekânlar veya seyit aileleri ile ilişkilendirilen canlı ve cansız varlıklara ilişkin inançlar ve uygulamalar oluşturur. alabalık. Bu kategoridekilerin ilk grubu Tunceli’nin yaban hayatının üyesi olan bazı canlılardır. kutsal atadan kaldığına inanılan kimi eşyalar ile şecerelerdir. kendilerinden daha kutsal olanla ilişkilerinden kaynaklanır. geyik ve kartal. yaklaşık kırk ile seksen santimetre arasında bir uzunluğa sahip. ‘Tarık’ olarak bilinen ve Tunceli (Dersim) Aleviliğinde oldukça özgün niteliklere haiz bu kutsal obje. Kutsallıkları. doğrudan dini makamlarla ilişkilidir. kutsallık atfedilen hayvanların başında gelirler. Bu guruptaki bir öğe oldukça ilgi çekicidir. Tarık’tan başlı başına bir evliya/ruhani seyit olarak söz edilir. süslemeli bir değnektir. bölgeye göre uzunluğu değişen. çeşitli şekillerde kutsadığı veya cezalandırdığı bir araçtır”(Munzuroğlu. yola girme törenlerinde kullanılan. Dağ keçileri. Oldukça güçlü tabular ile çevrilidir ve onları kullanmak her seyidin . Bu objelerin bir kısmı. Bu canlılar büyük çoğunlukla kutsal mekân inançları çevresinde örülen değerler sisteminin birer parçasıdırlar. Bu minvalde. Canlı ya da cansız bu kutsal objelerin ziyaretlerle paylaştıkları genel ortak özellikleri. onların da kişiselleştirilmeleridir. 2004: 91). ‘tarık’ın bilhassa diğerlerinden ayrıldığı belirtilmelidir. cemlerde. “…Tarıq kutsal ayinlerde. İkinci grubu ise çoğunlukla seyit aileleriyle ilişkide olan ve onlarca muhafaza edilen bazı objelerdir.

2004. Devam eden alt başlık. Çoğunlukla önemli cem törenlerinde. Pertek’te yerleşik Sünni yurttaşların aralarında yaşadıkları Alevi çoğunluğun hâkim dini kimlik kodlarını işaret etmektedir. Munzuroğlu. 1997. Berhican ocağı ve kendi içerisindeki kimi alt soy grupları Pertek’in orta ve doğu kısımlarında hakim çoğunluğu oluşturmalarına karşın bu coğrafi bölümü 61 Tarık üzerine bugün hayli geniş sayılabilecek bir literatür mevcuttur. alan çalışmasının çoğunlukla aralarında yapıldığı Tuncelili Sünnilerin. . kendi içerisinde de bazı farklılıkları barındıran Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin alan çalışması kapsamında kalan örneğini açımlayacak ve böylelikle de burada azınlık durumundaki Sünnileri çevreleyen hâkim etno-kültürel dokuyu görünür kılarak çalışma öznesinin sınırlarını ve bu sınırların dışarısında kalanları belirginleştirmeye gayret edecektir. alan çalışmasının gerçekleştirildiği Sünni yurttaşların aralarında yaşadıkları Pertek’teki Alevi çoğunluğun bazı inanç ve pratiklerini konu edinerek. 2.2. 1992 ve içerdiği makalelerdeki ayrıntıları ile Bayrak.3 Alandan Bir Örnek: Şah Delil Berhican Burada Şah Delil Berhican örneğinde açımlamaya çalışacağımız durum. Bu alt başlık çerçevesindeki tartışmalar. Dersimi.harcı değildir.61 Esas bileşenleri ve genel çerçevesi itibariyle Tunceli yerelinde yaşatılan Aleviliği bu şekilde verebiliriz. yetkin seyitlerce muhafaza edildikleri yerden çıkarılır ve kullanılırlar. Tunceli (Dersim) Aleviliğiyle ilişkilerinin gerçekleştiği sınırları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

(2) içlerinden bazıları bu aileler ile ilişkilendirilen veya ilgili ailenin etkinlik bölgesinde kalan diğer aşiretlerin hâkimiyet alanlarındaki kutsal mekân kültleri ve (3) yine çoğunlukla bu aileler yahut kutsal ataları ile ilişkilendirilen bazı kutsal nesneler etrafında örülü değerler ve uygulamalar bütünü. Modernlik öncesi çok daha belirgin olan aşiret (tarikat – talip) sınırlarının. ilkin Cumhuriyetin yöreye girişi ile temelden kırıldığını. (1) Seyit aileleri.kendilerinden başka ocaklara bağlı geniş bir talip nüfusunu ile paylaştıkları belirtilmelidir. Pertek’te Alevilik ve Sünnilik algılarına oldukça özgün görüngüler kazandırmaktadır. Bu bakımdan Pertek’teki Sünnilerin sosyal hayatı paylaştıkları Alevi çoğunluğun. Şah Delil Berhican örneğini bu ana başlıklar çerçevesinde irdelediğimizde. çalışmanın gerçekleştirildiği Pertek’in orta ve doğu kısımlarında yaşayan Alevi . Ancak yine de Berhicanların Pertek’in orta ve doğu bölümlerinde hâkim ocak olduğunu ve çevreyle olan ilişkilerde esas söz sahibi olduklarını belirtmek yanlış olmayacaktır. Bireyi çevreleyen sosyal olaylar karşısında tutum ve davranışları belirleyen bu ana mekanizmaların fazlalığı. Her ocak ayrı bir iktidar ve söylem merkezidir. sahip oldukları ocak aidiyetleri bakımından. geniş bir çeşitlilik gösterdiğini söylemek mümkündür. Bir önceki alt başlıkta da açıkladığımız üzere Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin genel çerçevesini şöyle sunmak mümkündür. ardından 1960’larla birlikte başlayan yurt içi ve dışı hareketlilikler ile bu sınırların kalıntılarının iç içe geçmeye devam ettiğini. 1970’lerle birlikte hızlanan Sünni göçün boşalttığı yerlere yönelen ve kuzey bölgelerden gelen Aleviler ile sınırların gittikçe silikleştiğini ve nihayetinde 1990’larda yaşanan yeni göç dalgaları ile bugünkü karmaşık biçimini aldığı belirtilmelidir.

Şah Delil Berhican’ın tarikatını bu özgül biçimden önemli bir farkla ayıran etmenin.yurttaşların çoğunluğunu oluşturdukları sosyal hayata ilişkin oldukça özgün bazı sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır. önemli bir kısmı Pertek ilçesinin orta ve doğu bölümlerinde ikamet eden Pilvenk aşiretinin ve aşiret içerisindeki farklı soy gruplarının ortak kutsal atasıdır. Alanda temas edilen kaynak kişilerin güncel verileri ışığında değerlendirildiğinde. Şah Delil Berhican’ın kutsal ata olarak kabul edildiği Pilvenk Aşireti’nin ve kendi içerisindeki kollarının Kurmanci konuştukları belirtilmelidir. Belirtmek gerekir ki konu hakkında oldukça sınırlı bilgilere sahip az sayıdaki yazılı kaynaklarda da bu kutsal atanın isimlendirilişinde bir mutabakatın olmadığı anlaşılmaktadır. 1998. . ‘Şeyh Delu Beliycan’. telaffuz ettiğimiz şeklinden farklıdır. Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin en özgül ve önemli bileşenleri olan seyit ailelerinin. Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin en önemli ayaklarından birisini oluşturan diğer seyit ailelerinin taşıdıkları bazı karakteristik özelliklerden ayrıştığı gözlemlenmiştir. 2006 ve Teker 2006. 127 – 142. Danık 1990. Kaynak kişilerin çoğunluğu Şah yerine ‘Şıh’ demeyi tercih etmektedirler ve yine bu kelimenin telaffuzu da Türkçe okunuşundan biraz farklı olmaktadır. Şah’ın lakabı olan “Berhican”. Bazı kaynaklar için bkz. Şah Delil Berhican’ın merkezinde olduğu bu alt grubun oldukça önemli bir farkla. kendilerini merkeze alarak çevrelerinde kendileri ile kanbağı olan ve olmayan birçok talip (mürit) aşiretlerden oluşan sosyo-dinsel örgütlenmeler kurdukları bilinmektedir. Bu nedenle doğal telaffuzu da farklıdır. Bu kutsal ataya ait söylenceler. süreç içerisinde. ‘Kuzuya Can Veren’ anlamındadır. kendisinden bugüne kalan kutsal emanetler ve yine kendisi ile ilişkilendirilen kutsal mekânlar çevresinde örülmüş değerler sistemi ve ritüelleri günümüzde de Alevi ve Sünni topluluklarca canlılıkla yaşatılmaktadır. ‘Şah Delili Berhecan’. tarikatın seyit–mürit ilişkilerinin yine aynı aşiret ve zamanla 62 Türkçe yazılışı ve okunuşu ‘Şah Delil Berhican’ olan isim. ‘Bircan’ ve ‘Şıh Abdüllahi Huresani’… bu isimlendirmelerden birkaçıdır. Bu konuda şunlar söylenebilir: Şah Delil Berhican62.

diğer Tuncelili seyit ailelerinden farklı olarak. bir başka Alevi Ocağı örneğinde. 19 – 59. Şah Delil Berxican’ın zaten soyunun gelmesi. Çünki Şah Delil Berxican kendi ocağında kendi evladına saygı duymuştur” (Alan Notları: 15 – 04 . aşiretin ve aynı 63 Şah Delil Berhican örneğinde gözlemlediğimiz Aşiret – Tarikat (Ocak) bütünleşikliğinin. Aşiretin seyit soyundan gelen ailelerden olan ve halihazırda seyitlik görevini sürdüren bir kaynak kişinin verdiği bu bilgiler doğrultusunda anlaşılmaktadır ki Berhican ocağı. Direkman Seyid-i Resul evladına bağlıdır. Hepimizin talibi var. Şah Delil Berhican’ın soy ilişkilerindeki sürekliliği vurguladığı ve bugün hâlihazırdaki dört ezbetin diğer tüm seyit aileleri karşısındaki farklılıklarını yansıttığını görmek olasıdır. Benim var. 2006. . Böylelikle. İmam Hüseyin’in ocağından gelmiştir…. Evlat ta kalkmış babasının yanında durmuş. uzun yüzyıllar içerisinde artan nüfus ve göç hareketleri sonucunda farklı yörelere dağılmanın bir sonucu olarak da düşünmek mümkündür. Şah Delil Berhican’ın soyundan gelen ve seyitlik unvanına sahip (yani talibi olan) farklı alt soy grupları olarak değerlendirilebilir. O nedenle bizim zaten talibimiz kendi içimizdedir. Ona eyvallah demiş. Karakaya – Stump. Buna göre konuya dair açıklama şu şekildedir: “…Bir evlat babasına hak demiştir. Baba kalkmış evladına saygı duymuş.63 Kaynak kişilerin aktardıkları üzere ‘ezbet’. Bu durumun. bu adamın var ama biz gene kendi ocağımızın talibiyiz. Bütün ocakların talipleri var. Mesela Kureyşan’ın talibi de var. Bu durumu. Babasının elini öpmüş babasının yanında kalmıştır. …Ama Şah Delil Berxican’ın talibi kendi içerisinde. farklı tarihsel nedensellikler üzerinden kurgulanan tartışmalar için bkz.06 / Pertek). yöreye gelişinden bugüne değin tarikata talip kazanma konusunda herhangi bir misyon faaliyeti içerisinde olmamıştır.ondan ayrışarak genişleyen ezbetleri içerisinde kalmış olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Yani direkman kendi evladına ve kendi babasına saygı duyan bir insan. Seyid-i resul evladıdır.

Bu sebepten orijinal okunuşu ile ‘Keşkexuranlılar’ olarak da yazılabilir. Piranlılar. Eşdeğer ve hatta aşağıda göreceğimiz üzere üstün bir sosyal–dini statü yüklemesi yapılmaktadır. ötekilerince kendilerine yakıştırılan ve kendilerince de böylelikle kabul edilen ve ‘Keşkek çok yiyen’ anlamına gelen bir yakıştırmadan ileri geldiği öğrenilmiştir. Helifanlılar66 ve Süleymanlılar’dır. Yanı sıra Piranlılar’ın. 66 Çoğu kaynak kişi bu ismin ‘halife’ kelimesinden kaynakladığı yönünde görüş belirtmiştir. Bu ismin telaffuzu. işaret ettiği topluluğun konuşma dili Kurmancki olduğundan. tarikatın özgünlüğü gereğince. Köseoğulları kimilerince dile getirilmeyen bir ezbettir. Yine bu durum. aynı zamanda diğer seyit ailelerin talibi konumundaki kendileriyle komşu olan aşiretlerle aradaki farklılıklara da tayin edici bir katkı sunmaktadır. Ancak genel duruma bakıldığında Şah Delil Berhican ve tarikatının yörede başlayan serüveninin süreç içerisinde bu dört ana koldan geliştiği ve yayıldığı anlaşılmaktadır. Keşkek: Ayran içerisinde pişirilerek karıştırılan bulgurun. Örneğin.64 Şah Delil Berhican’ı kutsal ata olarak kabul eden Pilvenk aşireti ve dört ezbeti çoğunlukla Pertek ilçesinde yerleşiktir. öncelikle diğer seyit aileleri karşısında kutsanmaktadır. Türkçe yazılış ve okunuşundan biraz farklıdır. Ezbetin isminin. Aşiretin ve kendi içerisindeki ezbetlerinin yine kendi kan bağı ilişkileri ile kurdukları örgütlenmelerin yöredeki benzer seyit–talip ilişkilerinden. Şah’ın söylencesinde bahsi geçen Hıristiyan keşiş Piro’nun soyundan geldiği söylenir. onları Tunceli’nin geri kalanından ayrıştırmaktadır. Ezbetlerin gerek isimlendilişlerinde gerekse sayılarında tam bir görüş birliğinin olmadığı da eklenmelidir. Bunlar. Dinsel plandaki bu farklılaşmalara ek olarak altı çizilmesi gereken önemli bir diğer nokta da Pilvenk aşireti ve ezbetlerinin Tunceli’nin güney-batı. Ezbetler.zamanda tarikatın hâkimiyet alanlarındaki kendi toplulukların farklılıkları. . sosyo-dinsel 64 65 Bu konuya ilişkin daha derinlikli analizlere bir sonraki bölümün alt başlıklarında değinilecektir. un katılarak hamurlaştırılmasından sonra üzerine erimiş tereyağı eklenerek elde edilen yöresel yemek. Bu fark. Keçkekuranlılar65. güney ve güney-doğusundaki diğer tüm topluluklar gibi Kurmancki konuştuklarıdır. seyit soylu gruplar olarak diğer ‘talip’lerden kesin bir farkla ayrışmaktadır.

İhtilaflı duruma dair fikir verici bir durum değerlendirmesi için bkz. kendilerini diğer seyit ailelerinden farklılaştıran bu tutumlarını değiştirmedikleri de bilhassa ifade edilmektedir. yazılı kaynakların sınırlı olduğu alanlarda yine elimizdeki en önemli araçlar olarak durmaktadırlar. esas işlevleri itibari ile. toplum varlığını ve toplumu çevreleyen doğal ve kültürel evreni tarihsel bağıntıları içerisinde anlamlandıran. . söylenceler68 ile somutlaşan. değişen maddi kültüre uyarlı vurgular ile çeşitlenerek aktarılagelmektedir. topluluğun kolektif hafızasıdır. 2006. ziyaretgâhları (kutsal mekânları veya kutsal emanetleri) ve bunları tamamlayan yaygın söylenceleri vardır. kaynak kişilerin yaşattıkları ve ifade ettiklerinin tersi yönde veriler de sunmaktadır. sözlü kültürün egemen olduğu topluluklarda mevcut toplumsal kimliğin temel dinamiklerini işaret ettikleri bilinmektedir.67 Şah Delil Berhican ve tarikatının yörede başlayan ve devam eden serüvenine dair mevcut durumda eldeki biricik kaynak. Yine kendi içlerinde seyit–talip (mürit) ilişkileri geliştiren ezbetlerin. cem törenleri.yapının işleyişi bakımından. farklılık göstermedikleri görülmüştür. Bütün olarak. söylenceler. Dolayısı ile söylenceler gerek geçmiş tarihsel süreçlerin izlerini bugüne taşımaları bakımından gerekse güncel toplumsal süreçlerin. sosyo-dinsel kültürel dokunun esas yürütücüleri seyitlerdir ve bu ilişkinin somutlaştığı uygulamalar. yeniden üreten ve aktarımda etkinlikle kullanılan bir sürecin en önemli araçları olarak da değerlendirilebilirler. 68 Gerçekten yaşamış yahut yaşamış olduğuna inanılan bir veli ya da cansız nesne veya nesnelerden müteşekkil bir kült objesi yahut da kültik bir mekan hakkında anlatılagelen söylencelerin. Şah Delil Berhican hakkında alanda derlediğimiz ve sınırlı yazılı kaynaklardan ulaştığımız bazı söylencelerini ve tüm bunlar üzerine yaptığımız analizleri şöyle sıralayabiliriz: 67 Öte yandan. Gültekin. Bir başka açıdan bakıldığında. 87 – 108. Aşiretin bazı ezbetlerinin kendilerine ait ocakları. (talipler tarafından gerçekleştirilen) kutsal emanetleri ziyaretler ve tarikatın etkin olduğu coğrafi alanda yine onunla ilişkilendirilen kutsal mekânlardaki uygulamalar oluşturmaktadır. tutumların ve davranış kodlarının etkin izlerini yüklenmiş olmaları bakımından. alan çalışmamız süresince sürekli temas ettiğimiz bu topluluk hakkında ulaşma imkanı bulduğumuz bazı yazılı kaynaklara göre aşiretin bu özgün durumu. Şah Delil Berhican’ın yöreye gelişinden önceki ve sonraki eylemleri ile kendisinden sonra devam eden tarikatı hakkında bilgi veren bu sözlü kaynaklar yüzyıllardır.

E kimileri de Sarı Saltuk’un hüneri olmuştur. Herkes bir mucize yaratacak. Bu tutumun. Yani bütün ocaklar dediğim. Sıra Şıh Delil Berxican’a geliyor… Diyorlar ki. Böylelikle sınırlar belirginleştirilmekte ve topluluğun kimliği inşa edilmektedir. mevcut kimlik kavrayışının ve tanımının tutunduğu tarihsel algının güncel biçimine işaret eden güzel örnekler olarak kaydedilebilirler. Berhican’da bu toplulukların temsilcilerinin özellikle ön planda oluşu ile ilgilidir. o zamanda. sen de kendine göre bize bir mucize yarat… Kendisi çoban… 69 İstisnasız tüm kaynak kişilerin ‘Şah Delil Berhican’ın geldiği yer’ olarak verdikleri bu bilgi ve ‘Aleviliği yaymak ve yaşatmak’ olarak ifadelendirdikleri ‘geliş amacı’ (bazı görüşmeciler bu amacı. Yani o zamanın keşişi ile idaa içerisine düşmüşler. . Şah’ın mesken tuttuğu bölgeyi nasıl hak etmiş olduğu ve bunu gerçekleştirirken gösterdiği kerametler ile çağdaşlarından nasıl ayrı tutulması gerektiği belirtilmektedir. birlikte geldiklerini söyledikleri diğer kutsal atalar için de ifade etmişlerdir). Şah ile ilgili bu söylencelerin en özgün yanı. sosyal hayatın organizasyonunda ve çeşitli kaynaklar için mücadelede etkin birer söylem araçları olarak yaşatılmaktadırlar. Baba Mansur’un hüneri olmuştur. 12 Ocak… Bu ocaklar keşişlen iddia içerisine düşmüşler. Aralarında bir de ‘Hıristiyan keşiş’ vardır… “Şimdi… Bütün ocaklar bir araya gelmişler. premodern dönem Tunceli’de üstlenmiş olduğu sosyal işlev tartışmasızdır –ki günümüzde dahi aynı kaynaklar. Ağuçan olmuşlar.69 Yurt olarak seçtiği bugünkü Tunceli’de. ağu içmişler mesela. kendisi gibi Horasan’dan gelen diğer kutsal atalar (bugünkü belli başlı seyit ailelerin ilk ataları) ile bir araya gelir ve gösterdiği kerametler ile varlığını ortaya koyar. Bunlara göre: a) Şah Delil Berhican Horasan’dan gelmiştir. Kimileri. Ardından.1) Bu söylencede ve devamında aktaracağımız iki versiyonunda öncelikle Şah’ın kimliği ve misyonu açıklanmaktadır. bölgeye gelen seyit ailelerinin söylencelerinde ilk kez karşılaştıkları yerli toplulukların dinsel kimliklerine dair göndermeler yokken.

ben bunu canlandırayım. Ne dediysem yapacaksın. hayvana eziyet etme diyor. kuzunun bi ayak kemiğini dilinin altına saklamış. kemiklerden diriltme gibi İslam öncesi söylence motifleri70 ile dikkati çeken anlatısında Şah Delil Berhican. Siz bana inanmıyorsunuz. 70 Gerek Şah Delil Berhican’ın gerekse benzer söylencelerin daha verimli analizleri için yararlı bir kılavuz olarak bkz.71 Genel bir kanı olarak söylemek gerekirse. Bak ben çobanım. Orada kerametine kavuşuyor. günümüze kadar gelen. Ocak. Tunceli’de diğer seyit aileleri ve kutsal ataları hakkında yaygınlıkla anlatılagelen söylencelerden farklı olarak. yürütüyorum diyor… Eti yerler… Kuzuyu kesiyorlar. Tamam diyor… Önce. 1997. keşişin ve diğer Dersim ocaklarının nazarında onaylandıktan sonra diğer ocak sahipleri ile birlikte Tunceli’ye yerleşir. kemigini atmayın. O arada keşiş. Ondan sonra. Kestiğimiz hayvanın kanı akar. Sen tekrar bunu yürütecek misin? Evet. Keşiş diyor. etimizi yeriz. Kuzuyu yürütürken. şu kuzuyu keselim. adı Şıh Delil Berxican oluyor… Cana can veren… Böylelikle başlamıştır” (Alan Notları: 15 – 04 . Şah Delil Berhican’ın mezarının bugünkü Ovacık ilçesi sınırları içerisinde kalan Baba Ocak Köyü’nde olduğunu belirtmişler. ya bu sihir yapıyor… İyi diyor. Şah Delil Berhican’ın ve diğer seyit ailelerinin doğaüstü kudretlere sahip kutsal ataları ile birlikte ilk kez geldikleri bu yeni coğrafyada kendi aralarında keramet gösterilerine girişiyor olmaları. içerdiği yeniden can verme. dilinin altındaki kemigi ver. benim yaptıklarımın hiçbirisini ardı arkasına bırakmayacaksın. . tekrardan postuna bırakın. Ama diyor. bu köy ve civarını anarken ‘Yukarı Pilvenk’ tabirini sıklıkla zikretmişler ve bugün yaygınlıkla Pertek ilçesi içerisinde yaşayan Pilvenkliler’in bir kısmının da buradan geldiğini belirtmişlerdir. topal topal gidiyor. tamam diyor.Diyor. 71 Kimi kaynak kişiler.06 / Pertek). kestiğimiz etleri midemize indireceğiz. kuzu gitsin diyor ve orada Şıh Delil Berxican adını alıyor. Benim işim budur. bunu fırına atarlar yanmaz… Diyorlar ki. Kuzuya can veren adını alıyor. tabi eti yedikten sonra kemiklerini tekrar hayvanın postuna dolduruyorlar.

201 – 215. Aşiret göçleri ve bu göçlerle gelen yeni dini önderler. doğrudan dönemin ekonomik ve siyasi dengelere gönderme yapmaktadır. Özellikle de söylence içerisinde bahsi geçen keşişin. 2006. Berhican’ın yöredeki diğer muadillerine karşı olan üstünlüğünü. karşılıklı keramet gösterileri dolayımı ile temsilcisi oldukları toplulukların aralarındaki sınırları ve dengeleri de belirginleştirdikleri okunabilir bir gerçekliktir.Anadolu’nun Orta Asya ve İran kökenli aşiret göçleri sürecinde tasavvufi tarikatlar aracılığıyla İslamlaşma sürecine işaret etmektedir. Yine yörenin söylencelerinde rastlanılmayan bir figür olarak keşiş ve keşişin bilhassa Şah Delil Berhican’ın kerametini sınaması durumu. Çeşitli politik tutumlardan istim alan bu tavrın en dikkate değer örneği için bkz. Ağuçan’ın adını. ağu (zehir) içirildikten ve topuğundan bal şeklinde çıkardıktan sonra almış olduğu gibi. aynı zamanda kendi aralarındaki iktidar ilişkilerini de çözümlemekte ve bir düzene koymaktadırlar.72 Bu kutsal atalar da sürecin aktörleri olarak kabul edilmekle birlikte. keramet gösterilerinin yapıldığı yerde hâlihazırda bulunuyor olması. Burada Şah Delil Berhican. ilgili kutsal atanın kimliği ile doğrudan ilişkili olarak algılandığı bilinmektedir. Günümüze söylenceler ile ulaşan bu süreç. Bu kerametlerin çoğunluğunun. bu kanımızı kuvvetlendirir niteliktedir. Yörede diğer kutsal atalar hakkında anlatılan söylencelerin içerdiği bazı kerametlere kısa da olsa bir vurgu dikkat çekicidir. Aksoy. ayrıcalığını vurgulayan önemli bir ayrıntıdır. İslam öncesi toplumsal yapının dinsel tutumlarının ana karakterlerinden birisini işaret eden bir figür olması bakımından. gösterdiği keramet ile hem mevcut yerel dinselliğin temsilcisine karşı hem de bu yolla yanındaki diğer seyitlere karşı 72 Ağuçan isminin kökeni üzerine yöre kökenli bazı araştırmacılar tarafından şerh düşüldüğünü de belirtmek gerekecektir. Şah’ın örneğinde olduğu üzere. .

kendisini ispatlamakta ve her iki kesimce de kabul görmektedir. Bir yandan (bölge açısından) yeni bir dönemin başladığına işaret eden gelişme, başka bir yönden, bu yeni süreci ören diğer aktörlere karşı da aktif politik bir mesaj içermektedir. Öte yandan, kutsal ataların kendi aralarında keramet gösterileri

düzenlemeleri; Anadolu’da Alevi–Sünni farketmeksizin farklı bölgelerde karşılaşılan, dönemin sosyo-politik dengelerine işaret eden ve hatta günümüze değin süregelen karşılıklı kimlik tutumlarını belirleyen önemli anekdotlar olarak da okunabilecek gelişmelerdir.73 b) Şah Delil Berhican hakkında aktardığımız ilk söylencenin şimdi sunacağımız bir diğer versiyonunda ise keşişle olan ilişki ön plandadır. Bu özelliği ile söylence, oldukça önemli bir tarihsel sürecin gelişim aşamalarına ışık tutan özgün bir örnektir:

“Şıh Delil (…) Pilvenk adlı köyde Piro adlı Ermeni bir keşişin yanında çalışmaktayken, bir süre sonra keşişten yaşadıkları bu köy ve yöre için pay ister. Keşiş her ne kadar bu teklifi kabul etmek istemezse de, ‘kim bu gece yattıktan sonra nerede kalkarsa, orası onun olsun’ teklifini kabul etmek zorunda kalır. O gece Şıh Delil ile Piro geç saatlerde uykuya çekilirler. Sabah uyandıklarında Piro kendini Venk köyünde bulur. Bu durum karşısında şaşkınlığa düşen Piro, oğlunu bir koç ile birlikte Şıh Delil’e gönderir. Öte yanda, Piro’nun gönderdiği koç kesilerek büyük bir ziyafet verilir. Her şey yenilip içildikten sonra Şıh Delil, kesilen koçun kemiklerinin postunun içine doldurulmasını söyler. Bütün kemikler doldurulduktan sonra, asasıyla posta dokunur ve koç tekrar canlanır. Canlanan koçu, keşiş Piro’ya geri gönderir ve

73

Tunceli’deki seyit ailelerinden olan Kureyşanlılar’ın kutsal atası Seyit Mahmudi Hayrani ve dönemin bir başka önemli ruhani önderi Baba Mansur arasında geçen karşılıklı keramet gösterilerinin Sünni bir bölgedeki versiyonu ve yine Tunceli’de anlatılagelen bazı söylencelerin benzerlerinin örnekleri için bkz. Atay, 2005, 159 – 171.

‘koyun canlandıran’ ya da ‘koyuna can veren’ anlamında ‘Şıh Delili Berhecan’ olarak anılmaya başlar.” (Danık, 2006: 103) Şah Delil Berhican hakkındaki söylencenin bu versiyonunda, yaşanan geçiş süreci daha da belirginlik kazanmaktadır kanısındayız. Zira Şah, öncelikle Hıristiyan Keşişin yanında işçi olarak çalışan bir kimlikle karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal statü bakımından henüz geri plandadır. Ancak belirli bir zaman sonrasında, yanında çalışmakta olduğu keşişten toprak (iktidar) talep etmektedir. Doğrudan gelen talep karşısında uzlaşma belirtisi göstermeyen keşişin, doğaüstü güçlerin vereceği kararı ‘kabul etmek zorunda’ kalması; geçiş sürecinin ilerleyen aşamalarına, yani sosyoekonomik planda hakim konuma yükselmeye başlayan yeni dinselliğin ve temsilcilerinin (beraberlerinde getirdikleri ve bütünleşmeye başladıkları yerli nüfus gücü ile birlikte) yaratmış oldukları sosyal baskılanmaya işaret eden bir gelişme olarak okunabilir. Doğaüstü erkin tercihini koyuşunun ardından, bir anlamda ‘sürüldüğü’ diyardan keşişin Şah’a gönderdiği koç, geçiş döneminin sonlarına yaklaşıldığının bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir. Keşişin bu hamlesi, doğaüstü erkin –ki bu doğrudan Şah Delil Berhican ile ilgilidir, tercihini kabullenmiş olmakla birlikte, taraftarları ile beraber aynı statüde kalma çabası içerisinde olduğunu da düşündürtmektedir. Fakat, Şah’ın son kerameti, kendisini bugüne taşıyan ve süreci sonlandırdığını işaret eden bir rol oynar. Konu üzerine açıklayıcı olması bakımından; ilk yorumumuza benzer bir deneme Danık’ın (2006) yeni çalışmasında bulunabilir. Danık, eserinde XIII. yy. Anadolu’sunda yaşanan geçiş süreçleri içerisinde özellikle yarı-göçer ve göçer

aşiretler ile yerli toplulukların yaşadıkları bölgelerde,74 yeni sürecin sosyo-politik önderlerinin etrafında şekillenen söylencelerin analizleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Nihai olarak ‘Proto Alevilik’75 olarak tanımladığı süreçte yaşananlara ışık tutabilecek tartışmalar sunmayı hedefleyen Danık, Şah Delil Berhican söylencesi için de benzer değerlendirmelerde bulunmaktadır. 13. yüzyıl Anadolu’sunda yaşanan kitlesel hareketlilikler ve dönüşümler içerisinde gerek Müslüman ve Müslüman olmayan iktidarlara gerekse rakip olarak da görülen muadillerine karşı; yerelleşme, yerli topluluklar ile kaynaşma çabaları içerisinden değerlendirildiğinde daha da anlaşılabilir olan ve halihazırdaki yerel söylencelerin ihtiyaç duyulan işlevsel özelliklerini de alarak geliştirilen prestij söylenceleri içersinde değerlendirilen Şah Delil Berhican’ın öyküsü, hem yerel otoriteye hem de aynı zamansal kesitte benzer faaliyetler yürüten diğer aktörlere karşı açık mesajlar ile örülüdür. Sosyal–politik–ekonomik dengelerin

belirleyiciliğinde şekillenmekte olan güç dengelerinin, yeni toplumsal yapının kolektif hafızaya ve dolayısı ile de farklı toplulukların kimlik stratejilerine yansıyan izdüşümü olmaktadır.
74

Göçer hayvancılık ekonomisi çevresinde şekillenen sosyo-ekonomik yapı ve tarihsel-çevresel etmenlerce farklılaşan biçimlerine (‘göçebe çobanlık’, ‘yarı göçebelik’, yaylacılık’ ve ‘transhumans’yalnız sürülerin katıldığı mevsimlik hayvan göçü) dair tartışmalar için bkz. Kutlu, 1987; 19 – 32. 75 Danık, XIII. yy. öncesi dönemleri işaret eden ‘Proto Alevilik’ kavramını şöyle tanımlar; ‘Proto Alevilik olarak tanımlayabileceğimiz bu dönem için getirilen bir öneri bulunmamakla birlikte, tüm kaynakların ortaya koyduğu bilinçaltı sunumu bu sürecin daha çok doğu dinleri ile olan ilişkiler şeklindedir. Özellikle Türkmen kitlelerinin Anadolu’ya gelmeden önce tanıdıkları yer, gök, su ve ata kültü gibi eski Türk inançları ile birlikte Şamanizm, Budizm, Zerdüştlük, Maniheizm ve Hıristiyanlık gibi inançların oluşturduğu senkretik kültür ortamı, Proto Aleviliğin on üçüncü yüzyıldan önceki şeklini göstermektedir’ (Danık, 2006; 17 – 18). Danık, hemen ardından, bu tespitine anlamlı bir şerh düşer ve bu tespitlerin ilgili zamansal kesitin açıklanmasında ve tanımlanmasında yeterli kaynaklar olmadığını söyler. Devamla, son çalışmasının amacına yönelir. Ek olarak; aynı çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ilgili kavrama dair yeni bir tanımlamaya giden Danık, bu kez kavramın içeriğini, Proto Aleviliğinin günümüz Aleviliği ile olan farklılıkları ile doldurur: ‘Bugünkü Alevilik gibi senkretik bir yapıya sahip olan Proto Aleviliğin günümüz Aleviliğinden en büyük farkı ise, kuşkusuz henüz yeni tanımaya başladıkları (göç sürecinde Anadolu’ya yerleşen topluluklar kastediliyor a.k.g.) İslamiyet ve yerleştikleri alanlardaki gayrimüslimlerin sahip oldukları inançlar ve onlardan duyacakları ilk mitoslar (söylenceler a.k.g.) ile ilk kahramanlardır’ (Danık, 2006; 48).

c) Şah’ın bölgeye gelişi ve ardından mesken tutuşu hakkındaki bu versiyon ise tümüyle Keşiş’le ilgilidir ve olaylar yalın bir dille aktarılmaktadır. Buna göre:

“Berhican bu bölgeye geldiğinde tek başınaymış. Gitmiş, o zaman keşiş diyorlar… Gitmiş onun evinin önüne –ki çok varlıklıymış. Toprağı, davarı, malı mülkü çokmuş. Neyse gitmiş evinin önüne, dikmiş sopasını, demiş: ‘ben buradan pay istiyorum’. Keşiş de şaşırmış. Demiş: ‘sen kimsin?’. ‘Git’ demiş, ‘benden uzak dur, başımı belaya sokma’. Berhican, ısrar etmiş, demiş: ‘sen bana müsaade et ben akşam burada yatam. Sen o zaman görürsün’. ‘Tamam’ demiş keşiş, ‘sen sopanla yat orada. Ben sana yarın sorarım’. Gece oluyor yatıyorlar. Sabah oluyor bakıyorlar ki keşiş yok. Keşiş bir dağın başında eviyle birlikte uyanıyor. Sonra geliyor Şah’ın elini öpüyor ve oğlunu O’nun yanına katıyor” (Alan Notları: 15 – 04 - 06 / Pertek). Söylencenin bu versiyonunda Berhican’ın keşişten doğrudan doğruya iktidar talep edişi ve fakat bu çelişmenin hemen hiçbir fiziki çatışma olmaksızın çözümlenişi oldukça dikkat çekicidir. Keşişin şahsında sembolize edilen yerelin hakim dinselliğinin temsilcileri ve kontrol ettikleri sosyal–ekonomik hayat/güç, beklenmedik bir süratle sahibini değiştirmektedir. Keşişe ve temsil ettiği otoritelere ise geriye yeni iktidar güçleri ile ‘kutsal’ yoldan bağlanmak kalmaktadır. Böylelikle tümüyle yok olmamakta ve varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu versiyonda ilgi çeken küçük bir ayrıntı da Berhican’ın sopasıdır. Sopa, açık bir şekilde iktidar ile ilişkilendirilmektedir. Bu sopa, tasavvufi tarikatlara bağlı

dervişlerin Anadolu’ya göçleri ve ardı sıra uzun yüzyıllar boyunca gösterdikleri faaliyetler sırasında ellerinden düşürmedikleri asalarının kolektif hafızada bıraktığı bir iz olarak da okunabilir. 2) Şah Delil Berhican hakkında anlatılagelen bu söylence ise Şah’ın bölgede fiili ve resmi olarak kabul gördüğünün bir yansımasıdır. Şah’ın ve tarikatının süreç içerisinde bölgede yayıldığını, güçlendiğini ve dönemin hâkim siyasal otoritelerince onaylanıp, resmen meşrulaştığına dair ‘belgeli’, güzel bir örnektir.

“Sağman Kralı’nın felç bi çocuğu varmış. Bu hangi hekime götürse buna bi çare bulamamış bu Sağman Kralı. O zaman Sağman, sancakmış, beylikmiş. Şıh Delil Berxican’a bir gün haber gönderiyor, diyor ki gel bir gün misafirim ol. Gel diyor, ama Şıh Delil Berxican’da gittiği günde kendisi evde yokmuş. Bakıyor sakat bi çocuk, felcli bi çocuk konağın avlusunda oturuyor. Şıh Delil Berxican’ı görünce konuşmaya çalışıyor, yürümeye çalışıyor. Hem konuşmuyor hem de yürüyemiyor. Felç, çocuk… Şıh Delil Berxican kendisine söylüyor, evladım gel diyor korkma diyor gel sen gel iyileşirsin diyor… Nitekim hem konuşuyor hem yürüyor… Baban nereye gitti güzelim diyor, babam diyor ava gitmiştir diyor, şimdi gelecek… Baban gelirse babana selamımı söyle ben gidiyorum. Babası daha konağa gelmeden çocuğu karşılıyor babasını… Bakıyor ki karşısında çocuğu… Baba diyor, o zat geldi gitti sana selam söyledi diyor… Evet diyor, onun dışında kimse olamaz diyor. O diyor, Şıh Delil Berxican’dır diyor… Çocuk orada iyileşiyor. O kral ondan beri kendisine zekat ve çıralık vermiş. Makbuz vermiş. Ben o makbuzu gördüm işte” (Alan Notları: 15 – 04 - 06 / Pertek). Söylencede Sağman Kralı olarak geçen kişinin yaşadığı yer ve sancak merkezi olarak belirtilen Sağman, bugün de aynı isimle Pertek İlçesi’ne bağlı Sağman Köyü’dür. Çoğunlukla Sünni yurttaşların yaşadığı köyde kalenin kalıntıları mevcuttur ve hakkında kaynak kişinin de vermiş olduğu bilgiler doğrudur.

Sağman Kalesi, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde de bahsi geçen ve geçmişi oldukça eski tarihi süreçlere uzanan, dönemin önemli sancak merkezlerinden birisidir. Sağman hakkında ulaşılabilen sınırlı yazılı kaynaklara göre, bir dönem 70 – 80 bin nüfuslu büyük bir merkez olduğu anlaşılan bu yer, günümüzde köy statüsündedir.76 Şah Delil Berhican’ın Sağman Kralı ile olan bu söylencesinin benzer örnekleri ile yörede sıklıkla karşılaşılmaktadır. Denebilir ki kendi döneminde ve daha sonraki süreçlerde, bulunduğu yerelde güçlenen ve etkin bir otorite merkezi haline gelen hemen tüm tarikatların kutsal ataları ile dönemin politik merkezlerini temsil eden kişiler arasında bu ve benzeri söylenceler yaygınlıkla mevcuttur.77 Şah Delil Berhican örneğinde önemli olan ise şüphesiz ki bu ilişkinin yazılı belgesinin halen ulaşılabilir bir durumda oluşudur. 4) Şah Delil Berhican hakkında anlatılagelen aşağıdaki söylencenin ise Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin kökenleri üzerine yürütülen tartışmalarda üzerinde ciddi bir çalışma yapılmayan Dersim - Deylem bağıntısı tezine bir başka dayanak olma özelliği taşıdığı ileri sürülebilir. Söz konusu tezin temel hareket noktalarını Bruinessen’in çalışmalarının oluşturduğu söylenebilir.78 Bugünkü Irak ve İran’da yaşayan Ehl-i Hak79 toplulukları
76 77

Sınırlı fakat yönlendirici bilgiler için bkz. Kaya, 1995; 29 – 30 ve Aksoy, 1985; 191 – 194. Bu durumun önemli ve yaygın bir benzeri hakkında yapılan, tarihsel-analiz çerçevesinde bir deneme için bkz. Gültekin, 2005; 67 – 80. 78 Konuyla ilgili görüşlerinin sadeleştirilmiş toplamı ve Ehl-i Hak toplulukları ile Tunceli (Dersim) Aleviği’nin gösterdikleri çarpıcı benzerlikler için bkz. Bruinessen, 2004; 165 – 197. 79 Ehl-i Hak toplulukları bugünkü İran’ın batısındaki en büyük heteredoks azınlık olarak kabul edilmektedir. Ehl-i Hak inanaçları Türkiye, Kafkasya, Irak, Afganistan ve Hindistan’da çeşitli etnik gruplar içerisinde bulunmaktadır. Bu toplulukların isimlendirilişleri de aralarında yaşadıkları farklı topluluklara göre değişebilmektedir; Ali Allahis (Allah-Ali düşüncesinde olanlar), Ehl-i Allah (Allah’ın insanları), Ehl-i Hakikat (Gerçeğin İnsanları) gibi terimlerin kullanıldığı bilinmektedir Ehl-i Hak toplulukları kendi aralarında da farklılıklar göstermelerine karşın inancın iki temel doktrinini paylaşmaktadırlar: İlki, reenkarnasyon yahut ruh göçü inancıdır. Buna göre beden kaybedilse de ruh daima başka biçimlerde yaşamaya devam etmektedir. İkinci önemli inanç ise enkarnasyon yahut zuhur olarak tanımlanan ve Tanrı’nın kendisini birden fazla yardımcı melekle birlikte göstermesi üzerinedir (Bruinessen, 1991 ve 2004).

ile Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin erken ortaçağı işaret eden tarihsel ortak mekânını Hazar Denizi’nin güneyinde kalan dağlık Deylem’in oluşturduğu tezi bu yöndeki görüşlerin temel hareket noktasıdır. Bu tez üzerine temellendirilen tartışmaların biricik argümanları ise mevcut kozmoloji ve bazı ritüellerdeki şaşırtıcı benzerlikler oluşturmaktadır. Berhican’ın bu söylencesi ile Ehl-i Hakk teolojisinde önemli bir figür olan Şah Fazl’ın öyküsü, bu düşüncenin taraftarlarına yeni bir dayanak daha sunmaktadır. Buna göre; “Tanrı’nın yeryüzündeki tecellilerinden birisi olan Şah Fazl ve aslında birer yardımcı melek olan yoldaşları Mansur, Nesimi, Zekeriya ve Turka ıssız bölgelerde dolaşmaktadırlar. Bu gruba, ilk dişi ruhu (ilk bakire anne) simgeleyen Ayine ve kuzu şeklinde tekrar dünyaya dönen Barra eşlik etmektedirler. Bu yolculuklar esnasında kuzu Barra tekrar tekrar kesilmekte ve kemikleri kırılmadan yenilmektedir. Ardından Şah’ın sihirli asası ile tekrar dirilmektedir. Şah’ın uzun süre ortadan kaybolduğu bir zamanda, Ayine’nin ikazlarına rağmen, Mansur, Nesimi, Zekeriya ve Turka, Barra’yı tekrardan diriltebileceklerine güvenerek, açlıklarına dayanamayarak Şah’a ait olan kuzuyu keserler. Fakat tekrar diriltmeyi başaramazlar. Bunun üzerine Şah’ın tepkisinden korkan dörtlü Barra’nın kemiklerini saklar. Şah Fazl dönüşüyle birlikte Barra’nın yokluğunu fark eder ve nerede olduğunu sorar. Kimseden cevap çıkmaması üzerine Şah, Barra’ya ismiyle hitap eder ve kemikler saklandıkları yerden cevap verirler. Olanlar açığa çıkınca Şah’ın yoldaşları Barra’nın kemiklerini önüne koyarlar ve Şah, Barra’nın kemiklerine sorar: Seni kim boğazladı? Turka. Kim derini yüzdü? Nesimi. Kim seni ateşe koydu? Mansur.

-

Kim senin etini doğradı? Zekeriya. Bunun üzerine Şah, yoldaşlarını yaptıklarını çekmekle cezalandırır ve

hepsinin akıbeti verdikleri cevaplarla gelir” (Bruinessen, 2004; 178 – 179). Bruinessen’in yukarıda aktardığı ve pek bilinmediğini söylediği söylence ile Şah Berhican’ın bu çalışmada ilk kez yazıya dökülen söylencelerinden birisi olan aşağıdaki ile arasında hayli ilginç benzerlikler bulunmaktadır:

“Nesimi, Pir Sultan ve Nasreddin Hoca, Şah Delil Berhican’ın öğrencileridirler. Şah, bir sonbaharda taliplerini gezmeye çıkar ve evini öğrencilerine emanet eder. Öğrencilerinin eve sahip çıkacak düzeyde olgunlaştıklarını düşünmektedir. Öğrencilerine bıraktığı emanetleri arasında daha önceden kesip dirilterek varlığını yörede kanıtladığı kuzusu da vardır. Bir gün bu üçlü bir araya gelir ve kuzuyu bir kez de kendileri kesip diriltmeye karar verirler. Aralarından sadece Nasreddin Hoca sonradan bu karardan vazgeçer. Fakat Nesimi ve Pir Sultan niyetlerinde kararlıdırlar. Nesimi kuzuyu kesip derisini yüzer, Pir Sultan ayaklarından asarak etin kesilmesine yardım eder, Nasreddin Hoca ise Şah’ın dönüşünde karşılaşacakları sona dair nükteli sözlerle olan biteni izler. Sonuçta, kesilen kuzuyu hep birlikte yerler. Ardından, kemikleri bir araya getirir ve tekrar diriltirler. Ne ki kemiklerden birisini kaybetmişlerdir ve kuzu topallamaktadır. Şah, dönüşünde kuzunun topalladığını görür ve durumu anlar. Bunun üzerine öğrencilerini azad ederek, görüldüğü üzere artık kendisine ihtiyaçlarının kalmadığını söyler ve öğrencilerine, kuzusuna yaptıklarını çekmekle cezalandırarak yol verir” (Alan Notları: 15 – 04 - 06 / Pertek). Her iki söylence ana temada özdeştir. Farklılıklar, yerelin getirdiği özgünlüklerce ortaya çıkmaktadır. Fakat her halükarda bu söylencenin, Dersim–

Deylem bağıntısını vurgulayan kişilerin haznesine bir katkı olduğu şüphe götürmezdir. Söylenceler ile kimliği toplumsal hafızada yaşatılan Şah Delil Berhican, kendisinden kaldığı iddia olunan emanetleriyle de gündelik yaşamda daha somut bir yer işgal eder. Üstelik Berhican’ın kutsal emanetleri ile doldurduğu bu alan, sadece yöredeki Alevi yurttaşları değil Sünnileri de kapsamaktadır. Pertek’in orta ve batı bölümlerinde Şah Delil Berhican’a ait olduğuna inanılan ve ‘ziyaret’ olarak da bahsedilen kutsal emanetler şunlardır; 1) Şah Delil Berhican’ın yazdığı iddia olunan kitap ve yine bu kitap içerisinde zarfı ile birlikte muhafaza edilen Sağman Kralı’nın kendisine verdiği belge. 2) 3) 4) Şah Delil Berhican’a ait olduğu iddia olunan mühür. Üzerinde yazılar bulunan altın tas. Söylencede bahsi geçen ve Şah Delil Berhican’ın yeniden can verdiği kuzunun postu. Şimdi bunların biraz daha ayrıntılı olarak ele alıp irdeleyelim: 1) Şah Delil Berhican’ı Tunceli’deki diğer kutsal atalardan ayıran bir başka önemli öğe de kendisinin yazmış olduğu iddia olunan ve içeriği henüz tam olarak bilinmeyen kitabın varlığıdır. Aksi yönde veriler sunan kimi aktarımlar olsa da Berhican’ın kitabı hakkında bugüne değin hiçbir ciddi çalışmanın yapılmamış olduğunu söylemek mümkündür. Şah Delil Berhican’ın yazdığı iddia olunan ‘kitap’ ile ilgili bugüne değin yapılmış olduğu anlaşılan tek çalışmanın, 1980’li yıllarda adı bilinmeyen bir üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nden bazı akademisyenlerce gerçekleştirildiği

Arapça da bilen bu ‘profesörlerin’ kitabı çevirememeleri. bazı kaynak kişilerce kitabın ‘güvenilir ellerde’ çevrilmesinde bir sakınca olmadığı ifade edilmiş ve bu yönlü talepler dile getirilmiştir. mevcut inancın (Aleviliğin) somutlaşan örneğinin (kitabın) ‘kimsenin kolay kolay anlayamayacağı’ raddede yüceliğine işaret ettiği düşünülmekte ve ısrarla vurgulanmaktadır. . müzeye kaldırma gibi farklı taleplerle gündeme gelen isteklerin karşısında bugünkü aşırı korumacı. seyitler arasında bu konuya ilişkin tam bir görüş birliğinden bahsetmek doğru olmayacaktır. Çoğunlukla 1980 sonrası süreçte karşılaşılan ve kutsal emanetleri (bilhassa kitabı) kamuoyuna açma. O da diğer bazı kutsal emanetler gibi sadece Cem törenlerinde ve sağaltma ritüellerinde kullanılmakta ve bu işlevi ile yaşamsallık kazanmaktadır. siyah deri kaplı ve kalınca olduğu aktarılmaktadır. 80 Alan çalışmamız süresi içerisinde bu birkaç sayfalık çeviriyi de çoğaltarak ilgimize sunan ve kendisi de aşiretin Seyit ailesi soyundan gelen bir kaynak kişinin. Bu konuda ilgi çekici olan ayrıntı.aktarılmıştır. Buna göre. Aktarılan bilgilere göre. kitabın içeriğinin tam olarak kimse tarafından bilinmemesidir. kitabın tam olarak çevril(e)memesinin nedenine ilişkin verdiği bilgilerden hareketle. kitabın tamamı çevril(e)memiştir. kuşkucu ve güvensiz tavrın geliştiğini söylemek mümkündür. sözlü kültürle süregiden inancın yüceliğine dair oluşturulan yeni bir söylemin güzel bir örneğinin daha inşa edilmiş olduğu kanısına varıyoruz. ziyaretçilere gösterilmesi veya çoğunlukla sağaltım ritüellerinde temas yolu ile olmaktadır. ısrarlı istekler üzerine bu seyitlere bırakmışlardır. kutsal emanetleri muhafaza eden seyidin ve yine onun gibi emanetler üzerinde söz sahibi seyitlerin gözetiminde kitap üzerine çalışmışlar ve bugün yine en az emanetler kadar hassasiyetle gözetilen birkaç sayfalık çevirinin bir kopyasını. 80 Arapça yazılmış olduğu tahmin edilen kitabın. ihtilaflı görüşler ve tutumlar mevcuttur. Geçmiş örneklerden anlaşıldığı üzere. Fakat hemen belirtmek gerekir ki günümüzde. Kullanım şekli. kitabın herhangi bir bölümünün okunması yolu ile değil. zaman içerisinde emanetlerin ve dolayısı ile Şah Delil Berhican’ın kutsiyetinin şahsında. araştırmacılar. Buna göre. Öte yandan.

on yıl kadar önce etnografik derleme çalışmaları çerçevesinde kendisinin de talibi olduğu bu ailenin elindeki emanetleri görüntülemek ister. farklı konulara dair kısa alıntılardan ibaret görünmektedirler. Şah Delil Berhican’ın ve tarikatı hakkındaki bahsi geçen dağınık özetler. yer yer okunamayan ve anlaşılması gayet zor. Ek olarak ocağa ait şecereyi de görmek isteyince. uzun uğraşılarının ardından diğer bazı emanetleri görüntüleme ve inceleme fırsatı bulur. Bu bakımdan çevirilerin. durumun hassasiyetini çarpıcı bir biçimde gözler önüne sermektedir: Araştırmacı. Öte yandan halihazırda. bizlere kitabın içeriği hakkında az da olsa bilgi veren yegane kaynak. . Öyle ki bazı paragraflar. kitabın farklı bölümlerinden kısa alıntılar oldukları da düşünülebilir. araştırmacının aktardığı sözler ile.Öyle ki alan çalışmamız esnasında rastladığımız yöre kökenli bir başka sosyal bilimcinin emanetler ile ilgili aktardıkları. kitabın ancak aşiret büyüklerinin ortak onayı alınır ve bir öküzün kurban edildiği seremoni gerçekleşirse gösterilebileceğini söylerler. Öyle ki çözümlenen bazı paragrafların farklı zaman aralıklarında yazıldıkları kanısı uyandıracak derecede değişik konular içerdikleri anlaşılmaktadır. İlahiyat Fakültesinden geldikleri söylenen akademisyenlerce çevrilmiş üç sayfalık belgedir. hizmetkarlar kendilerine daha ciddi zararlar vermeden isteğinden vazgeçer. Ancak bu sayfaları dolduran bilgilerin birbirinden kopuk. O sıralarda emanetlerin bekçiliğini ve hizmetkarlığını yapan iki seyit kardeş. Yeterli parası ve dönemin ileri gelenlerini bir araya getirme şansı olmayan araştırmacı. ‘Şeyh Delu Beliycan’a Şeyhinin Tavsiyeleri’ başlığı altında verilmiş olmakla birlikte. bir nevi ‘toplantı kayıtları’ olduğu izlenimi vermektedirler. Bunun üzerine araştırmacı. bu kez hizmetkarlar kendilerini yerden yere ve duvarlara vurmaya başlayarak bunun çok büyük bir günah olacağını adeta haykırırlar. farklı bölümlerden parçalar olduğu belirtilmelidir.

Yazılı kaynaktaki bu sınırlı bilgilerin hepsi ‘anlaşılamayacak’ bir mertebedeki mistik bilgiler olarak kabul görmektedir. Bu doğrultuda. Kimi seyit soylu kaynak kişiler de çok eski zamanlarda farklı ülkelerde taliplerin olduğundan bahsetmişlerdir. soylarını diğer seyit ailelerinden ayıran farklılıklar konusunda hiçbir şüpheleri yahut çekinceleri yoktur. Yukarıda zikrettiğimiz araştırmacı. Yaklaşık olarak 42 aşiret ismi belgede zikredilmektedir. ilk kez rastladığımız bazı bilgilere göre. Bu durum. 23 – 28 Ekim 2000 tarihinde Ürgüp’te düzenlenmiş olan Anadolu . Kırım’dan getirilen çıralıkların kendilerinde bulunduğunu ve özenle muhafaza ettiklerini belirtmişlerdir. Bu bilgiler neyi açığa çıkarıyor olursa olsun. sonuç olarak hepsi Berhican’ın asla erişilemeyecek yüceliğini tekrar ve tekrar kanıtlamanın ötesine gidemeyecektir. Örneğin. Berhicanların tarikat-aşiret bütünleşikliği algılarını tümüyle değiştirecek ciddi bir bilgidir. Bilgiler çoğunlukla dağınık ve yazılı dayanaklardan yoksundur.Bu dağınık bilgiler içerisinde en dikkat çekici olanı ise Berhican’ın talibi olan aşiretlere dair verilen bilgilerdir. Bazı kaynak kişiler. şecereyi görememesine rağmen o dönemde toplayabildiği bilgilerden hareketle şecerenin derilere ve balkabaklarına yazılı olduğunu aktarmıştır. Ancak günümüzde çoğunlukla Pertek’te ikamet eden Berhicanların. Emanetler içerisinde bahsi geçmeyen ve fakat en az onlar kadar önemsenen bir başka kutsal da Berhican’ın şeceresidir. yine alan çalışmamız esnasında Tunceli (Dersim) Aleviliği hakkında literatürde bulunmayan. Bu konu üzerinde hemen hiçbir ciddi verinin olmadığı söylenmelidir. Şah Delil Berhican’a ait şecereye dair önemli ve tayin edici bir bilgi Ali Yaman’ın. yakın geçmişte aşiretin seyitlerinden bazıları Rusya–Kırım’a kadar taliplerini gezmeye gitmektedirler.

81 Bu metne göre. Bir başka çalışma vesilesi ile ilgili köye gitmek isteyen Ali Yaman ve diğer bazı araştırmacıların güvenlik güçlerince gerek can güvenlikleri gerekse köyün boşaltılmış olması gibi nedenlerce engellendikleri de bahsi geçen başka bazı bilgilerdendir. ilgili bölümde konuya dair verdiği dipnotta bahsi geçen şecerenin kendisinde bulunduğunu. Şah’ın türbesi burada bulunmaktadır. Bu durumda.alevibektasi. Tunceli yakınlarındaki Kırmızıdağ’ın güneybatısında kalan Dedeağaç (Pilvenk) Köyü’dür. tesadüfi olarak tanıştığımız Hatay kökenli bir kişi de Şah Delil Berhican bahsi üzerine kendilerinin bağlı oldukları dedenin (seyit) söylemlerinde bu kutsal atanın sıklıkla geçtiğini ve asıl kökenlerinin çok uzun zaman önce Tunceli’de olduğundan ve hali hazırda hiçbir ilişkinin olmadığından söz açmıştır. Ek olarak. müritleri ile birlikte yediği kuzuyu yeniden diriltmekte ve ‘kuzuyu dirilten şeyh’ anlamına gelen lakabını da böylelikle almaktadır. Mazgirt ve Kahramanmaraş – Elbistan’daki kimi ailelerin elinde farklı parçalar halindedir. Ali Yaman. Yanı sıra kimi kaynak kişilerin aktarımlarına bakıldığında şecerenin birden fazla ailenin elinde ve farklı mekanlarda olduğu da söylenebilir. bu kapsamlı çalışma içerisinde. Anadolu Aleviliğinde Ocak Sistemi ve Dedelik Kurumu. alan çalışmamızın dışında. ancak ciddi akademik çalışmalar içerisinde vücut bulabileceklerdir. 81 www. şecere Pertek.İnançları Kongresi’nde sunmuş olduğu anlaşılan metinde ortaya çıkmaktadır. Bu dağınık bilgilerin sağlıklı analizleri. Bu durum. Ek bilgiler olarak. Buna göre. Bu versiyona göre.org (içerisinde). Şah Delil Berhican’a ait kısa bölümde. Şah Delil Berhican’a ait ocağın merkezi. Ali Yaman. Şah. kerametin sadece kendi çevresini etkilemeye yönelik olarak gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. . söylencesinin bir başka versiyonu ile de karşılaşılmaktadır. zamanla seyitlik unvanları ile ana gövdeden kopan soy gruplarının yerleştikleri yeni coğrafyalarda süreç içerisinde geldikleri yerlerle olan bağları sadece söylem düzeyinde koruyarak yeni birer başlangıç yaptıkları ve dolayısı ile yeni birtakım şecerelerin de varlığını akla getirmektedir. bu şecereyi ve diğer yazılı–görsel malzemeyi bir başka çalışmasında değerlendireceğini ifade etmektedir.

Öyle ki seyit soyundan gelen 50’li yaşlarındaki bir kaynak kişi dahi kitabı ömründe sadece iki kez ve döneminin en yetkin seyitlerinin ellerinde görebildiğini belirtmiştir. Kutsal emanetlere sadece Şah Delil Berhican’ın soyundan gelen seyitlerce dokunulabildiği ve hatta bu seyitler içerisinden de ancak ‘O’na layık olabilenlerce’ dinsel içerikli uygulamalarda çıkarılabildikleri. . bütünlüklü bir algıya kavuştuğunu düşündürtmektedir. üzerinde tanımlayamadıkları bir şekil olduğunu ifade etmişlerdir.Kitapla birlikte zarf içerisinde muhafaza edilen. Mühür hakkında ulaşılabilen bilgiler. mühürde ‘Süleyman’ın mührü’nün de (Sion Arması) bulunabileceğini. Sağman Kralı’nca verilen belge de dönemin gelişmelerine kuvvetle ışık tutacak mahiyettedir. dinsel uygulamaların varlığından bahsedilmemektedir. Şah Delil Berhican’a ait olduğu iddia olunan mührün de dini uygulamalarda kullanıldığı yönünde bir veriye rastlanılmamıştır. Belgenin. Bu çalışmanın olası olumlu sonuçlarının. araştırıcılar için cezp edici bir fikir olabilir. yönelttiğimiz sorular üzerine.82 Hemen tüm kutsal emanetlerde olduğu üzere kitap için de kuşaklar boyu yaşatılagelen. Bazı kaynak kişiler. Kaynak kişilerin çoğunluğunda. kitapta olduğu üzere. mührün izlerini Türkiye ve çevresindeki diğer ülkelerin arşivlerinde. kitap içerisinde muhafaza ediliyor oluşu. kişileştirilen kutsal emanetlerden bahsederken dahi belirgin bir çekingenliğin oluştuğu ve kullandıkları kelimeleri özenle seçtikleri de gözlemlenmiştir. sınırları oldukça belirgin tabular söz konusudur. Benzer biçimde. Aleviliğin tarihçesi bahsinde yeni kapılar aralayacağı ise kuşkusuzdur. üzerinde Arapça yazıların bulunduğu ve altından yapılma olduğuna dairdir. Bu belge hakkında. Örneğin bir kaynak kişi. kullanılabildikleri aktarılmıştır. kutsal emanetlerle ilgili soruları yanıtlarken şunları söylemiştir: 82 Mühür ile ilgili yapılacak bilimsel çalışmaların ardından. yukarıdaki aşiret isimleri çerçevesinde araştırmak.

Pirinç ya da benzeri bir maddeden yapılmıştır. .“Bir de biz kendi açımızdan korkuyoruz bakmaya. Ancak bu duaların içerikleri ve hangi zamanda yazıldıkları ancak uzmanlarca yapılacak titiz çalışmalarla bilinebilecektir. Bizim ocağımız olduğu için şahsen ben korkuyorum bakmaya. alırken de çok korktum. Yani herkes kendisini böyle bi riske sokamaz. özel bir kutu ve bezlere sarılı olan tas altın değildir. konuyla ilgili etnografik derlemeler yapmış araştırmacının elinde bu kabın fotoğrafları bulunmaktadır. O değerleri yüceltmek lazımdır. Böylelikle. Kurban olam.” (Alan Notları: 15 – 04 . Şah Delil Berhican’ın kutsal emanetleri içerisinde. Şah Delil Berhican’ın yazdığı iddia olunan bu yazıların da sağaltıcı nitelikte dualar olması kuvvetle muhtemeldir. O’na ayan olsun yani ben o amaçlan ben Şıh Delil Berxican’ı burada gündeme getiriyorum. O değerlerin hakkından biz insanoğlu gelemeyiz. genişçe bir tas olduğu söylenen kutsal emanetin. Kaynak kişiler. Tasın içinde ve dışında. … Zaten adam korkar ona dokunmaya. O’na ayan olsun yani ben onu kötülemek amacı ile değildir… Dünya tanısın diye söylüyorum. Bu verilere göre. Alevle seni yakar! Sudur seni götürür! Karanlıktır senin gözlerini kör eder!. Çünkü o değerlerle oynamak çok iyi bir şey değildir. hemen her tarafını kaplayacak şekilde görülebilir olduğu söylenen yazıların Arapça olduğu da geçen ifadeler arasındadır. bilhassa üzerindeki yazılar kaynak kişilerce zikredilmektedir. 83 Belirtilmelidir ki. Ben kutsal emanetleri aldım elime.. İçinde ve dışında eski yazı ile yazılmış yazılar bulunmaktadır.83 Som altından ve yaklaşık 10 cm derinliğe sahip. bu yazılardan ekseriyetle ‘şifalı yazılar’ olarak bahsetmekte ve ‘zaten hikmetinin de bu yazılarda olduğu’nu söylemektedirler. kişiselleştirme ve tabu örneklerinin canlılıkla gözlemlendiği bir diğer önemli obje de kaynak kişilerce bahsi edilen ‘altın tas’tır..06 / Pertek).

k. O’nun kalbi çok geniştir.bu yazıların bizleri hangi tarihsel durağa. Zaten Seyit X. Allah ondan bin defa razı olsun. ‘sakat’ ve ‘deli’ olanlardan oluştuğunu bilhassa belirtmişlerdir. Biz O’na Seyit X diyoruz… Kendisi yapıyor… Şimdi hâlihazırda bulunduğu yerde yapıyor. ben tabi Arapça okumadığımdan. O’nun gönlüne hoş gelir. hangi dinsel algılara götüreceğini de öğrenmek.] da o secereye.] Y’nin babası. bu konudaki analizlerde sağlıklı başvuru kaynaklarıdırlar. [yanında oturan kişiyi işaret ederek a. tasın ziyaretçilerinin ‘felçi’. Zaten fukara [Y’nin babasını kastediyor a. insana. varolan gerçekliğin dışında -tasarıma dayalı doğaüstü güçler aracılığı ile değiştirmeye yönelik pratikler olarak da tanımlayabileceğimiz büyüsel işlemler içerisinde değerlendirilen ve ‘temas prensibi’ni esas alan uygulamalar üzerine görüşler. Yani. başka rahatsızlıklardan 84 Etnolojik literatür içerisinde.g. o emanetlere.k. şüphesiz ki büyük bir ayrıcalık olacaktır. Kalbi çok geniş. Görevini şimdiye kadar yapmıştır. seyitlerin refakatinde ve yönlendiriciliğinde tas ile temas eden suyun içilmesi suretiyle gerçekleştirilen ritüeller oldukça yaygındır: “…Sadece berrak ve temiz su olsun. Öte yandan. Kaynak kişilerin çoğunluğu. bilmiyorum ama sorduğum kadarı ile öğrendiğim kadarı ile bütün şifalı yazılar vardır. o tasta bütün şifalı dualar yazılıdır. . Zaten. tas ile ilgili uygulamalarda da öne çıkan şey ‘temas’84 olgusudur. Yani Şah Delil Berxican’ın kendi şifaları ile kendi duaları ile yazılıdır üzeri” (Alan Notları: 15 – 04 . o ocağa da layık bir insandır. Çoğu kült objesinde olduğu üzere. hoşgörülü bir insandır. Sadece bismillahirahmanirahim diyor ve Seyit X ‘bu bunun aşkına’ diyor ve kendisinin getirdiğini biz içiyoruz.g. Kendisi çok temiz. topluma ve doğaya ilişkin olayları istenen sonuçlar doğrultusunda. diyorum ya. Sağolsun. Y’nin babası ve annesi yapıyor. Bundan sonrasında da çok mükemmel yapar. Dini seremoniler esnasında (çoğunlukla cem törenlerinde) ya da sadece bu emanete yönelik talip (Alevi) ve talip olmayanların (Sünni) ziyaretlerinde.06 / Pertek). Herhangi bir duaya gerek yok.

Pertek’teki Sünni yurttaşlarda da yörenin bu özgünlüğünün yansımaları canlılıkla gözlemlenebilmektedir.ötürü de tasa ve diğer emanetlere yönelik ziyaretlerden de söz açılmaktadır. Fakat Tunceli yöresinde görülen yaygınlık ve nesnelerdeki. özellikle yörede canlılıkla yaşatılagelen kültürel bir olgudur. Şah Delil Berhican’ın özellikle bu tür hastalıklarda sağaltıcı güçleri olduğu bağıntısını akla getirmektedir. kutsal emanetler. Zira Şah Delil Berhican’ı ve tarikatını onaylayan ve hatta ona çıralık veren Kral (yerel siyasi otorite). ‘12 İmamlar’. ‘Hızır Orucu’. mekânlardaki. Özetle. Şah Delil Berhican’ın emanetlerinde de benzer sağaltma işlevlerinin yaşatıldığını düşündürtmektedir. canlılardaki çeşitlilik oldukça ilgiye değerdir. ‘yıl dönümü/bahar başlangıcı’ gibi önemli takvimsel süreçlerde düzenlenen cem törenlerinde ve yine yılın bu zamanlarında taliplerce emanetlere yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde. kültik mekânları ve bunlarla ilgili olarak doğadaki bazı canlıları kişileştirme. Yaşadığı dönemde böylesi bir özelliği ile tanınmış olması. Kutsal emanetleri. Fakat Şah Delil Berhican’ın Sağman Kralı ile olan söylencesinde de geçen ‘felçli çocuğun sağlığına kavuşması’ durumu. Kutsal emanetler ile ilgili uygulamaların bir bölümünün de takvimsel uygulamalar ile gündeme geldiği anlaşılmaktadır. özellikle de ‘Veli Kültleri’ içerisinde karşılaşılabilmektedir. gündelik yaşam kültürünün dinsel algıya yaslanan tüm biçimlerinde. benzer söylencelerden farklı olarak. Şah Delil Berhican’ın emanetleri ve kendisi ile ilişkilendirilen bazı kutsal mekânlar. benzer uygulamaların gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. kendisi ile yüz yüze gelmeden sadece kerametine şahit olarak bahsi geçen belgeyi vermiştir. aynı derecede ve işlevsellikte dinsel öğeler . Bu durumun benzer örnekleri ile Türkiye’nin birçok yerinde. yereldeki Alevilerce ve Sünnilerce etkinlikle yaşatılmaktadır.

85 Şah Delil Berhican ve çevresinde örülen değerler sistemi ile ilgili kısaca değinmeden geçemeyeceğimiz bir başka önemli konu da yörede farklı etno-kültürel aidiyetler taşıyan insanların bu değerler sistemi etrafında. Antropolojik kavram. Bu durumu. yöredeki faaliyetlerini ‘ziyaret’ olgusu üzerine kuruyor olmaları da anlamlıdır. özellikle de ziyaretler (kutsal mekânlar ve kutsal emanetler) dolayımı ile dinsel tutum ve davranışlar oluşturmaktadır. tıpkı seyit aileleri dolayımıyla bölgeye yerleşen yeni dinselliğin eskinin canlılıkla yaşatılan öğelerini kendi içlerinde yeniden üreterek özgün senkretizm örnekleri sergilemesi gibi. Pertek civarında bilhassa Şah Delil Berhican’a ait kutsal emanetlerde ve yöredeki belirli kutsal mekânlarda gözlemlenen ritüellerde. 1997). Alan çalışmamız süresince.olarak. geçmiş süreci nasıl değerlendirdiklerini ve güncel sosyal gerçeklik ile olan ilişkilerini hangi etmenlerce ördüklerini karşılaştırmalı olarak ele almak şüphesiz daha faydalı olacaktır. uzun yüzyıllar içerisinde inşa etmiş oldukları ortak kültürel örüntülerdir. Öte yandan günümüzde benzer faaliyetlerin yürütücüleri ve taraftarları ile yapılacak çalışmalarda. yeni dini söylemler içerisinde de canlı bir figür olarak karşımıza çıkması durumu. karşılıklı olarak alıp verdikleri kültürel öğelerin zamanla içselleştirilmesini işaret eden. aradan geçen uzun on yılların ardından. Yörede yaşayan Alevi ve Sünni yurttaşların dinsel tutumlarında ve davranışlarında merkezi bir rol üstlenen ‘ziyaret’ kültlerinin. Şah Delil Berhican’ın kurduğu sosyodinsel örgütlenmenin ve benzerlerinin çoğunluğu oluşturması gibi esas bir belirleyenden kaynaklanan. 86 Farklı kültürlerin çeşitli şekillerde temasları sonucunda. günümüzde sıklıkla kullanılan bir kavram olan ‘senkretizm’in kapsamı ve işlevsel özellikleri açısından. yabancısı oldukları toplulukların kült öğelerini kendi içlerinde araçsallaştırmalarının yine özgün bir örneği olarak değerlendirmek mümkün görünmektedir. . yeni tartışma başlıklarının canlı örnekleri olarak da düşünülebilir. yerinde olacaktır. fakat kültürleşmenin86 en özgün örneklerini sergileyen bu benzer kültürel örüntülerin ağırlık noktasını. Aleviliğin nerede başladığının ya da 85 19. yüzyılda ve 20. varlıklarına tanıklık ettiğimiz Hıristiyan misyonerlerin dahi. ‘ziyaret’ kavramı içerisinde çoğu Sünni yurttaşın gündelik yaşamında yer almaktadır. günümüzde de yeni dini söylemlerin. söylemlerini hangi tarihsel dayanaklar üzerine kurduklarını. yüzyıl başlarında bölgede kapsamlı faaliyetler sürdürmüş misyonerlerin varlıklarını ve bölgeye ilişkin bırakmış oldukları yazınsal kaynakları hatırlamak (Bayrak.

İlçenin geri kalan kısımlarında Sünni yurttaşlar yaşamaktadırlar. İlçede sadece Alevi yurttaşların yaşadıkları köylerin sayısı yaklaşık bir rakamla sekiz olarak verilebilir. Bugünkü Tunceli il merkezi ile Ovacık. İlçe merkezinde ve ilçenin güneyinde kalan bazı yerlerde de Alevi yerleşimlerine rastlamak mümkündür. Bu köylerin yarısından fazlası ilçenin kuzey . Tunceli’nin idari tarihçesinde önem arz eden belirli mekânlar ile anlamlı bir şekilde örtüşmektedir. Tunceli genelinde Sünni nüfusun en yoğun olarak yaşadığı ilçedir. Alevi yurttaşların çoğunluğu ilçenin kuzey doğusunda kalan daha sarp araziye yayılmış vaziyettedirler.3.Sünniliğin nerelerde sonlandığının tanımını neredeyse imkânsızlaştıracak biçimler tespit edilebilmektedir.1 Güncel Coğrafi Dağılım Tunceli nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 10’unu oluşturan Sünni yurttaşların ilde ikamet ettikleri yerler. 2. Sünni yurttaşlar. ilçe nüfusunun dörtte üçünden fazlasını oluştururlar. Pülümür ve Nazımiye ilçeleri dışında kalan bu mekânlardaki Sünni nüfusun dağılımı hakkında genel bilgileri şöyle verebiliriz: 1) İlin güney batı kısmında yer alan Çemişgezek ilçesi.3 Sünniler 2. Çemişgezek içerisinde Sünni ve Alevi yurttaşların yerleşim alanlarının şekli. az çok Tunceli geneli ve Çemişgezek ilçesi arasındaki ilişkiye benzemektedir.

Yanı sıra. Bu köy. Örneğin tümüyle Sünni yurttaşların ikamet ettiği bir köyün mezrası yahut mezraları sadece Alevi yurttaşların yaşadığı yerler olabilir. Böylelikle burada yaşayan Alevi yurttaşların Tunceli’nin iç kesimleri ile olan bağları ve kültürel aidiyetleri daha ön plana çıkmaktadır. Bazen de durum tersidir. güney ve güneydoğusundaki Alevi nüfusu oluşturan yurttaşlar ise Kurmanci konuşmaktadırlar. Alevi ve Sünni yurttaşların birlikte yaşadıkları bir köydür ve diğer çoğu örnekte de göreceğimiz üzere Alevi yurttaşlar buraya geçen yüzyıl içerisinde yaşanan göçlerle gelmişlerdir. ilçe merkezi ve civarındaki bazı köy ve mezraların da içerisinde yer . nüfusun sadece Sünni yahut Alevi olduğu kimi köylere ait mezralarda da karışık yerleşimlere rastlanılabilmektedir. güney ve doğu kısımlarında dağınık vaziyette yerleşiktirler.doğusunda kalır. Alevi ve Sünni yurttaşların birlikte yaşadıkları yerlerin başında ise Çemişgezek ilçe merkezi gelmektedir. Bu durumun tek istisnası ilçenin güney batısında kalan Biradi (Arpaderen) Köyü’dür. İlçenin güney-batı. Ancak ilçe nüfusunun dörtte üçüne yakınını Aleviler oluşturur. Diğerlerinin ise ilçenin güney batı ve güney doğu kısımlarında olduğu görülmektedir. Çoğunlukla ilçenin güney kesiminde kalan bazı köylerde ve bir kazada. Bu noktada. ilçede yaşayan Alevi yurttaşlar arasında anlamlı bir farkın açığa çıktığı gözlemlenmektedir: İlçenin kuzey doğusundaki sarp arazide kalan köy ve mezralarda yaşayan Alevi yurttaşlar Kırmancki konuşmaktadırlar. Yoğunlaşma. Sünni yurttaşlar ilçenin batı. 2) Tunceli genelinde Sünni nüfusun ikincil olarak yoğunlukla yaşadığı ilçe Pertek’tir. bağlı oldukları köyün dini ve sosyal yapısından farklı olabilmektedirler. karışık yerleşimler gözlemlenmektedir. Kimi zaman da bu yerleşim birimlerinde ikamet edenler.

Takiben yine ilçenin batı. Bunlar az sayıda ve birbirlerinden göreceli olarak kopukturlar. İlçenin batı. . Burada da Sünni yurttaşların. Köy ve mezra yerleşimlerinin dışında herhangi bir resmi statüye sahip yerleşim biriminde sadece Sünni yurttaşların yaşadıkları görülmez. Sünni yurttaşlar.aldığı doğu kısmında görülür. güney ve doğu hattını çevreleyen köy ve mezra yerleşimleri gelmektedir. Alan çalışmasının kesin olmayan verilerine göre. güney kesimlerde yoğunlaştıkları görülmektedir. Pertek’ten sonra gelen üçüncü önemli yerleşim alanıdır. İlçede sadece Sünni yurttaşların yaşadıkları bazı köy ve mezralar da vardır. kaza merkezinin de içerisinde olduğu. ilçenin güney–güneybatı sınırını oluşturan Akpazar kazasıdır. Sünni yurttaşların yaşadıkları ilçe merkezinde ve geri kalan tüm yerleşim alanlarında karışık bir nüfus yapısı olduğu göze çarpar. köy veya mezra hemen hiç yok gibidir. ilçede çoğunlukla Alevi yurttaşlar ile birlikte otururlar. İlçede sadece Sünni yurttaşların yaşadıkları kaza. il genelindeki Sünni nüfusun. Mazgirt ilçe merkezinde ve ilçenin güney–güneybatı sınırlarını oluşturan Akpazar kazasında Sünni yurttaşların ikamet ettikleri görülür. Ancak yine de Sünni yurttaşların yoğunlaştıkları yer. Bu kısım. İlçe merkezinde ve bazı büyük köylerde Sünni ve Alevi yurttaşların oturdukları yerler birbirlerinden çoğunlukla ayrıdır ve belirli mahalle isimleri ile ayırt edilmektedirler. sadece Akpazar kazasına bağlı bir köyde yalnız Sünni yurttaşlar yaşamaktadırlar. güney ve doğu kısımlarında görülürler. aynı zamanda alan çalışmasının da gerçekleştirildiği yerdir. Bu karışık yerleşmelerin başında Pertek ilçe merkezi gelir. 3) Tunceli’nin güney-doğu sınırlarında yer alan Mazgirt ilçesi.

Mazgirt ve Akpazar gibi ilçe yahut kaza merkezleri. Burada sadece. İlçe merkezinde karışık bir yerleşim vardır ve çoğunluk Alevi yurttaşlardadır. Hozat. Günümüz Tunceli’sinde karşılaşılan ‘Sünnilik’ algıları açısından bakıldığında da bu merkezlerin önemli birer kültür taşıyıcısı ve çekim merkezi olduğunu öne sürmek mümkündür. Tunceli’de Sünni yurttaşların yaşadıkları ilçeler içerisinde Hozat. yüzyıldan itibaren sağladığı göreceli hâkimiyet. geçmişleri oldukça eski tarihi devirlere uzanan önemli ticari ve idari mekânlardır. hâkim resmi söylem ve kanunların da güçlü bir şekilde yerleştiği mekânlara dönüşmüşlerdir. ilin idari ve sosyal tarihçesinde de görüldüğü üzere. Bu . Yukarıda adı geçen Çemişgezek. 4) Tunceli’de Sünni yurttaşların yaşadıkları son ilçe Hozat’tır. Anadolu’nun çoğunlukla İran ve takiben Orta Asya kökenli tasavvufi tarikatlar dolayımıyla tanıştığı İslam kültürünün. uzun yüzyıllar içerisinde. ilçe merkezinde ve ilçenin Çemişgezek ve Pertek ile sınırları olan güney kazası Çağlarca’ya bağlı İnciga (Altınçevre) Köyü’nde Sünni yurttaşlar yaşamaktadırlar. beraberinde geliştirdiği yerleşik kültür ve buna uyarlı bir dinselliğin de tesisinde birincil derecede önemli bir etken olmuştur. Pertek. Böylelikle. İnciga’da da kısmen karışlık bir yerleşim gözlemlenmekle birlikte çoğunluğun Sünni yurttaşlarda olduğu söylenebilir.İlçenin geri kalan tüm bölgelerinde yalnız Alevi yurttaşlar oturmaktadırlar. Sünni nüfusun Alevi nüfusa oranla en az olduğu ilçedir. Bu bağlamda. esas olarak Osmanlı Devleti’nin bölgede 16. yerleşik ve göçer kültürler ile kaynaşmasının uzantısında şekillenen biçimlerinin günümüzdeki Alevilik ve Sünnilik algılarına önemli katkılar sundukları söylenebilir. bölgede bulunan ve Osmanlı’nın devraldığı ticari ve idari merkezler.

insan hayatının bir ürünü olarak. Göçer ve yarı-göçer topluluklarda. Pertek.merkezlerde kontrol altında tutulan bölge genelindeki üretim ilişkileri ve süreçlerinin toplam sonuçlarının değişim değerleri ve bunları düzenleyen hukuk. En eski tarihi devirlerden günümüze. şunlar söylenebilir: Dersim’in (Tunceli) 1880’de vilayet haline getirildiği güne kadar. ortadan kalkarken. yüzyıldan itibaren Anadolu’da hâkim din kimliği haline gelen İslam. Tunceli açısından. kesin bir ayrıma işaret etmekten uzaktır. Tunceli’nin bugünkü nüfus yapısını belirlemiş olduğu görülmektedir. bu vilayeti oluşturan kazaların (Çemişgezek. Bu farklı dinselliklerin. Mazgird. Pah. merkezi devlet sistemine ve onun dini–sosyal kurgusuna bağlı olmanın sonucunda daha kitabi bir şekil almıştır. aynı merkezlerin süreklilik arz eden kültürel mekânlara dönüşümlerinde en önemli etkenler olagelmişlerdir. 1839 Tanzimat . Kuzuçan. şüphesiz bu dini kabul eden toplulukların yaşam biçimlerine. merkezi devletin etki alanının genişlemesine yahut daralmasına paralel olarak. Ancak din. Çarsancak. Bu süreci özetle aktarmak istersek. yörede önemli ticaret merkezleri konumunda olan güney ilçeleri ve civar yerleşimlerdeki Sünni toplulukların. bu temel ayrımlaşmada doğrudan insan ihtiyaçları temelinde yeniden ve yeniden üretilerek mevcut hayata sorunsuz bir şekilde uyarlanmaktadır. Kızılkilise) Osmanlı yönetimi süresince civardaki daha büyük merkezlere bağlı oldukları ve sıklıkla bu statülerinin değiştirelegeldiği anlaşılmaktadır. Şüphesi bu. toplumsal örgütlenme biçimlerine göre bir şekil almıştır. İslam’ın öngördüğü ibadet pratikleri bu hayata uyarlanır. yerleşik toplumlarda. iç-Tunceli’ye doğru genişlemeleri yahut daralmaları bu anlamda açıklık kazanmaktadır denebilir. güney ve kuzey açısından da durum farksızdır. 11. Ovacık.

19. Dolayısı ile bu idari merkezler ile kuzeyinde kalan iç kesimler arasında başlayan gerilimli ve çatışmalı ilişkiler 1938 yılına değin neredeyse bir yüz yıl kadar devam etmiştir. bölgenin gerek idari gerekse ticari ve sosyal yaşamının odaklaştığı yerlerin başında 87 Burada dikkatle vurgulanmadan geçilmemesi gereken bir husus da ilgili merkez ve civarındaki Sünni nüfusun yanı sıra aynı etki alanında kalan yerleşik ve göçer Alevilerin de iç Tunceli ile yaşanan çatışmalarda aynı süreçleri yaşamış olduklarıdır.Fermanı ile birlikte Osmanlı’nın doğu politikaları ve bu yüzyılda gelişen tarihi süreçlerde. Tunceli’deki Sünni nüfusun yerleşim alanlarının yaşadığı değişimler de anlamlı bir hareketlilik kazanmaktadır. Müdahalelerin bir yönü idari düzenlemelerdeki değişiklikler iken bir diğer yönü de yine ilki ile bağlantılı olarak askeri faaliyetler oluşturmaktadır.87 Yılmazçelik’in (1998) başbakanlık arşivlerindeki Osmanlı dönemi idari belgelerine dayanarak hazırladığı çalışmasından anlaşıldığı üzere. yukarıda zikredilen ve ilin güney-batı. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. bölge ile birlikte Tunceli’nin de etkinlikle müdahalelere uğradığı görülmektedir. Tunceli açısından süreklilik arz eden bir asayiş ve egemenlik sorununa dönüşmüştür. Bu hali ile. yüzyıla kadar yukarıda sıralanan merkezler açısından özerk ve Tunceli’nin iç bölgeleri açısından ise neredeyse bağımsız ilerleyen süreç. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı’nın Çemişgezek Beyliği ile kurduğu ilişkinin etki alanında. iç–Tunceli’deki aşiretler ile olan sınırlarının genişleyip daralması süreçleridir. yüzyılın başlarında yukarıda bahsettiğimiz merkezler. . 19. güney ve güney-doğu hattında uzanan merkezlerin giderek daha önemli hale gelişleri ve nüfuz alanlarının. Burada konumuz açısından belirleyici olan ise. Denebilir ki Osmanlı’nın Tanzimat ile başlattığı reform süreçleri ile paralel bir şekilde yürütmeğe başladığı doğu politikaları. bu yüzyılda yeni baştan tesis edilmek istenen idari hukuk ile bozulmuştur.

Madenlerin yanı sıra bölgedeki ticari hareketliliği destekleyen diğer önemli faaliyetler de kazalardaki zanaat üretimi ile bu malların değiş tokuş edildiği yerel tarım ve hayvancılık olmuştur. Günümüz Tunceli’sinde hâkim olan tarımsal üretimin bağımlı olduğu zorlu coğrafi koşullar.gelmektedirler. İlde tarıma elverişli kısıtlı alanların neredeyse tamamına yakını bugünkü Çemişgezek. 1998: 175). Mazgirt. fazlasıyla geçerlidir. Kuruçay. Bu hareketliliğin temel itici güçlerinden birisi bugünkü Tunceli’nin güney komşusu olan Elazığ ilindeki ve daha güneyde kalan Diyarbakır’daki madenlerdir. bu yıllarda kullanılan üretim araçlarının sahip olduğu teknik düzey düşünüldüğünde. Bu madenlerin işletilebilmesinde hayati derecede rol oynayan ağaç kömürü bugünkü Pertek ve Mazgirt ilçelerinden karşılanmaktaydı. Pertek ve Mazgirt . Kömürlerin maden işletmesinin olduğu yerden çok uzaklardan getirilmesi ise Fırat Nehrinden istifade edilerek ‘kelekler’ vasıtası ile yapılmıştır. Kemah. yüzyılın ikinci yarısında Dersim sancağına bağlanan kazalardan temin edilmiştir. zira işlerini iç Tunceli’deki toplulukların süreklilik gösteren baskınları altında yürütmektedirler. Bu faaliyetlerle uğraşanlar yerel bazı vergilerden muaf tutulmuşlardır. Bunlar aynı zamanda nüfus hareketliliklerinin de önde gelen belirleyenleridirler. Bu konuda Yılmazçelik şunları belirtmektedir: “Maden işletmesine lazım olan kömürler ve kütükler bu dönemde Çarsancak. Özellikle Çarsancak kazasındaki bazı köyler bu iş ile görevlendirilmiş ve dağlarda yakılan kömürler onlara naklettirilmiştir. Keleklerle yapılan bu ulaştırma işinin ücretleri Maden idaresince sağlanmıştır” (Yılmazçelik. Bu tarihsel kesitte yaşanan çatışmalı durumun yanı sıra etkin bir ticari hareketliliğin de varlığını koruduğu anlaşılmaktadır. Pertek ve Gürcanis gibi 19.

Bu etken. Bu konuda ilgi çekici olan ayrıntı benzer süreçlerin tüm bir 20. Dünya Savaşı’na kadar yanşan geniş ölçekli çatışmaların akabinde göç ettirilen Aleviler ve bu savaş sırasında göç ettirilen Hıristiyanlar (Ermeniler) ile . yerli halka altı ay vadeli mallar pazarlamakta ve yüksek faiz uygulamaktadırlar. Böylelikle topraksızlaşan köylüler zorunlu olarak daha büyük yerleşim birimlerine yahut başka bölgelere göç etmektedirler. Bu temel geçim süreçlerinin tetiklediği nüfus hareketliliklerinin Cumhuriyet öncesi dönemde bölgede bulunan Hıristiyan. yüzyıl boyunca da bazen artan bir ivme ile devam etmiş olmasıdır. yüzyılın ikinci yarısından 1938’e kadar uzanan çatışmalar ve bu tarihten günümüze dek geçen süreçte yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler gelmektedir. Yılmazçelik’in (1998: 177) Osmanlı belgelerinden aktardığı bir başka önemli husus da köylülerin topraksızlaşmasında belirleyici olmuştur. İran’dan gelen ve bu kazalardaki ticari hayatın önemli bir parçası olan ‘çerçiler’. Dolayısıyla yerleşik nüfus içerisinde kendisini süreklileştiren bir topraksızlaşma hali açığa çıkmakta ve topraksızlaşan köylüler de zamanla göç etmektedirler. Sünni ve Alevi toplulukları kapsadığı dönemin belgelerinde de açıklıkla görülmektedir. Buna göre. Hatta günümüzde dahi kimi örneklerine rastlamak olasıdır. I. Ancak bu arazilerin de tam olarak işletilemediği ve çoğunlukla “ortakçılık” olarak tabir edilen bir yöntemle işlenebildiği anlaşılmaktadır. Bu hareketlilikleri tetikleyen diğer sosyal olayların başında ise 19. Çoğunlukla üretimin düşük niteliğinden ve elde edilen ürünün ‘ortaklarının’ fazlalığından ötürü karşılanamayan faizler. ancak değerinin altında elden çıkarılan toprakla karşılanmaktadır.ilçelerinde bulunmaktadır. bölgedeki nüfus hareketliliğin en önde gelen belirleyenlerinden birisidir aynı zamanda.

Alanda gerçekleştirilen görüşmelerin hemen tümünde bu olgu gerek Sünni gerekse aynı sürece dâhil olmuş Alevi yurttaşlarca belirtilmiştir: Tarım alanlarının kısıtlılığı. bölgenin güney ilçelerinde başlayan nüfus hareketlerinin temel belirleyenidir. 1938 sonrasında ise. Özetle. elde tutulan idari yöneticilik pozisyonlarından ve bu statünün üzerinde yükseldiği yerel ekonomik hayatın kontrol edilebilirliğinden kaynaklanmaktaydı.benzer şekilde 1938’de boşaltılan Alevi ve oldukça sınırlı da olsa bazı Sünni köyler bu türden hareketliliklere en çarpıcı örneklerdir. bugünkü sayıları ve yerleşim alanlarıyla kıyaslandığında. Sünnilerin etkin bir nüfus gücü olduğu söylenebilir. Tunceli’nin yerlisi olmayan Sünni topluluklar. Şüphesiz ki bu etkinlik. Eldeki arazi ve evlerin neredeyse tümüyle . Mübadele ile getirilen Sünni toplulukların önemli bir kesiminin zamanla bölgeyi terk ettikleri ve günümüzde bu topluluklardan arta kalanların da Elazığ gibi tarıma daha elverişli illere göç etmiş oldukları belirtilmelidir. bölgedeki nüfus hareketliliklerinin en önemli unsurları olmuşlardır. 1938’de Tunceli’de Cumhuriyet’in kurulmasına kadar bahsi geçen yerleşim merkezlerinde ve etki alanlarında. özellikle 1950’lerden itibaren ülkede başlayan iç ve dış göç dönemleri. düşük verim ve artan nüfusun getirdiği tarım arazilerinin bölünmesi. burada kalıcı bir nüfus gücü olmamışlardır. Özellikle 1938’in ertesinde iç Tunceli’ye yerleştirilmeye çalışılan Sünni toplulukların hemen hepsinin kısa zaman sonra tekrar geldikleri yerlere yahut daha büyük tarım arazilerinin olduğu şehirlere dönmüş oldukları bilinmektedir. Boşaltılan köylere çoğunlukla içTunceli’den gelen yahut getirilen göçer ve yarı göçer Alevilerin yerleştirilmesi bazen de çevre illerden ve hatta mübadele ile Balkanlardan getirilerek boşaltılan arazilere yerleştirilen Sünniler. Sünni nüfusun 1970’li yıllara kadar yavaş yavaş azalmasının temelinde ekonomik nedenlerin yattığı anlaşılmaktadır.

Pülümür. ilin güney kesimlerinde yaşayan Sünni nüfusun büyük ölçüde azalmasında rol alan önemli etkenlerden birisidir. Benzer biçimde 20. özellikle orta yaş üzeri kaynak kişilerce belirtilmiştir. Geride bugün toplam olarak yaklaşık 11 hanenin bulunduğu ve çoğunda karışık yerleşimlerin olduğu kimi mezralar kalmıştır. Nazımiye ve Tunceli il merkezi gibi bugün tümüyle Alevi yurttaşların oturduğu ilçe merkezlerinde yaşayan az sayıdaki Sünni nüfusun da tamamı ile göç etmiş oldukları. Özellikle çalışmanın gerçekleştirildiği Pertek’in doğu bölümü. Ovacık. Cumhuriyet döneminde bölgede yaşayan Sünni nüfusun bir başka önemli göç nedenlerinden birisine işaret etmektedir. 1970’li yıllarla birlikte. 1970’lerin sonlarına doğru Maraş ve Çorum olaylarının yaşanması göçü hızlandıran diğer etkenlerdir. Bölümde değinilecektir. yüzyıl içerisinde. esas olarak sahip olunan din kimlikleri üzerinden yükselen kamplaşma ve çatışmalar.iç-Tunceli’den gelen yurttaşlara satışı karşılığında elde edilen sermayenin büyük şehirlerde yahut yakın ve verimli ovalarda gerçekleştirilen yatırımlarda değerlendirilmesi özellikle Sünni nüfusun azalmasında belirleyici olmuştur. Su altında kalan köylerin boşaltılması. . bu süreçten en fazla etkilenen yerlerden birisi olma özelliği taşımaktadır. Yanı sıra gittikçe şiddetlenen siyasal çatışmalar. Yine 1970’li yıllarda Keban Barajı’nın tamamlanması ve su tutulmaya başlanması ile Murat Nehri vadisindeki köylerin boşaltılması.88 88 Bu konuların ayrıntılarına III. daha iç kesimlerdeki hareketliliği de beraberinde getirmiştir. Örneğin bu döneme dek Sünni nüfusun yoğunlukla oturduğu ve yerel ekonomi ile idari-sosyal süreçleri kontrol ettikleri Pertek’e bağlı Pınarlar nahiyesi ve civar köy ve mezralar bu süreçte tümüyle terkedilmiştir.

Ancak yine de önemli bir kesim. coğrafi dağılımı itibarıyla bugün Çemişgezek haricinde oldukça önemli oranlarda azalmıştır.2 Değişen Sosyal Yaşam Tunceli’nin iç kesimlerinde yaşayan Alevi topluluklar açısından 1937–1938 yılları. çevre illere özellikle de Elazığ’a yerleşmiştir. özellikle alan çalışmasının yürütüldüğü Pertek’in doğu kısmındaki köy ve mezralarda ikamet eden Sünnilerin hemen tümü yaşadıkları yerleri terk etmiş ve devletin dolaylı müdahaleleriyle bir kısmı geri dönmüştür. geri dönüşü olmayan bazı sosyo-kültürel sonuçlara yol açan bu yıllardaki hızlı gelişmeler. Bu tarihsel kesitte var olan geleneksel . Yukarıda özetlenen tarihsel gelişmelere bağlı olarak Sünni nüfus. Pertek ilçe merkezi bu göçlerden etkilenerek geleneksel Sünni yerleşimcilerini korumakla birlikte bilhassa ilçenin doğusunda kalan kırsal yerleşimlerindeki nüfus önemli oranda azalmış ve geriye sınırlı sayıda aileler kalmıştır. Bu yıllar içerisinde. Sünni nüfusun bugünkü coğrafi dağılımını belirlemesinin yanı sıra Alevilik ve Sünniliğin günümüzdeki algılanma biçimlerine de ciddi derecede etkide bulunmuştur.1980’li yıllarda göreceli olarak durulan göç olgusu. taşıdıkları kültürün neredeyse tüm boyutları açısından bir milat işlevi görmüştür. hayatta kalanların algılarında bir daha geri gelmeyecek eski bir dünyaya ait anlatılara dönüşmüştür. Tunceli’nin sosyal tarihi içerisinde 1938’e eşdeğer. 1990’lara doğru başlayan ve bu yılların ilk yarısında gittikçe şiddetlenen çatışmalar ile birlikte yeni ve farklı bir boyut kazanmıştır.3. 2. Bu tarihin öncesi.

yaşayışın üretim ilişkileri ile bu ilişkilerin üzerinde temellendiği sosyal hayatın belirleyici aktörlerinden olan ağalar ve seyitler. Genç kuşakların ve şehir mekânlarındaki topluluk üyelerinin gündelik yaşam kültürlerinde giderek azalan popülerlik ve işlevleri karşısında. kırsal bölgelerde tutunmaya çalışmışlardır. bölgenin denetiminde etkinlikle kullanılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. bu bölgede Osmanlı’dan tevarüs eden kurum ve bazı idari ilişkilerin etkinlikle kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Osmanlı Devlet politikasının yörede aldığı biçimin yeniden tesisi olmuştur. Zira artık ağaların kontrol ettikleri sosyal hayat. Bu. bu toplulukların tümüyle değişen yeni dünyalarında ancak kamusal alanın dışında kalabilen sosyal süreçlerde varlık gösterebilmişlerdir. Zira Osmanlı döneminde de yerel ağaların –ki bunlar bilhassa ilin bugünkü güney kısımlarda yaşayanlardır. ulus devletin kurum ve kanunlarınca doldurulmuştur. bir bakıma. Osmanlı ve bu yerel yöneticiler arası ilişkilerin de çoğunlukla kırılgan ve düzensiz olduğu bilinmektedir. 1938’e dek yerel ortak pazar ilişkileri bulunmayan iç Tunceli ile bu ağalar arasında her daim bir iktidar çelişkisi ve idari kontrolsüzlük durumu vücut . sadece seyitler için geçerli olabilmiştir. Cumhuriyet Devrimi’ni takip eden yıllarda. Şüphesiz ki bu durum. Tunceli’de de başlangıçta Pertek gibi bulunduğu yerelde önemli idari merkezlerde Cumhuriyet ideolojisinin aktif destekçileri ile yeni dönem inşa edilmeye çalışılmıştır. günümüze uzanan tarih açısından. Sünniler açısından bakıldığında ise. benzer değişim süreçlerinin çok daha erken yıllardan itibaren yaşanmaya başlamış olduğu görülmektedir. Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi. Seyitlerin de etkinlikleri bu yeni süreçte ciddi oranda törpülenmiştir.

değer ve yaşam biçimi özelliklerine sahip grupların. ancak o toplumsal çevreye uyumlarını kolaylaştıran yeni kültürel tutum. Pertek gibi yeni ilçe merkezlerine yerleşmiş ve Cumhuriyet kurumlarında yerel yöneticilik görevleri üstlenmişlerdir. 1970’li yıllara kadar gelen süreçte Pertek ilçe merkezinde hâkim nüfus.bulmuştur. Cumhuriyet’le birlikte yeni sürecin kurumlarında etkinlikle boy göstermiş ve Cumhuriyet’in yörede tesisinde oldukça önemli roller almışlardır. Sünni yurttaşlar arasındaki temel din kimliği ve bu kimlik üzerinde temellenen etniklik algılarındaki değişimleri de koşulladığı görülmektedir. 2001. davranış. Böylelikle Sünni nüfus içerisindeki geleneksel bazı sosyal kurum ve süreçler de giderek artan bir hızda çeşitli değişimler göstermişlerdir. Bu süreci Pertek özgülünde değerlendirmek istersek alan çalışmasından elde edilen verilere göre şöyle bir tablo çıkarabiliriz: 20. 1999. yüzyılın başlarında ve Cumhuriyet Devrimi sonrasında. Dersimi. 2003: 537). 1999 ve Akgül. yüzyıl sonları ve 20. . 1990. devlet karşıtı aşiret ittifakları ile birlikte hareket etmeye bırakmıştır. Bu farklılıkların. kendisini Sünni olarak tanımlayan yurttaşlardır. Hezarfen. yeni bir toplumsal çevreye girmeleri durumunda daha önce sahip oldukları özelliklere benzemeyen ama yeni girdikleri toplumsal çevreye de ait olmayan. 1998. 1992. Uluğ. Yılmazçelik. Bu ailelerden bazıları civar köy yerleşimlerinden. yüzyıl başlarında.89 Ancak Çemişgezek. o toplumun farklı kesimlerinden gelen ve o kesimlere özgü farklı tutum. Tankut. Cumhuriyet’in 1920’li yıllardan başlayarak bu merkezlerde kurumlaşması ve varlığını kalıcılaştırması. geçmişten günümüze. 1972. değer ya da yaşam biçimi öğeleri yaratmaları” (Aydın ve Emiroğlu. 90 Antropolojik bir kavram olan kültürlenmenin içeri şu şekilde verilebilir: “Belli bir toplumda. 1998. Pertek ve Mazgirt gibi kazalarda bulunan ve etki alanında yerli Sünni nüfusu da kontrol eden bazı büyük aileler. Sevgen. 2003. yine bu merkezlerden başlayan ve etki alanına yayılan yeni bir kültürlenme90 sürecini doğurmuştur. 2000. Kimi zamansa bu zıtlıklar yerini. Günel. 89 19. JUK. Ancak bu nüfusun da kendi içerisinde kimi farklılıklar taşıdığı anlaşılmaktadır. davranış. devletin yerel topluluklarla ilişkileri ve uyguladığı politikalar için bkz. 1998. Hallı.

Kendi genç kuşaklarını hep bu Cumhuriyet kurumlarında yetiştirdiler ve çok önemli noktalara dek gönderdiler. kökenlerinin Hozat’lı olduğu söylenir. Cam-i Kebir Mahallesi Şorguy’du. 1) Pertek’in yerlileri ve dışarıdan gelenler: “ Yine 1970’lere dek esasen Pertek nüfusunu oluşturanlar buranın en eski. Dalokaylar.Aşağıda. Dilekler ve bizim gibi işte… Bu ailelerin hepsi Cumhuriyet’e sahip çıktılar. Bu notların derlendiği kaynak kişilerin çoğunluğunun yukarıda bahsi geçen ailelerden geldikleri ve yine çoğunlukla 50 yaş üzerinde oldukları özellikle belirtilmelidir. Sünnisi bu satılan arazileri almış öyle gelmiş yerleşmişlerdir ama hepsi köylüdür yani okur – yazarlıkları azdır. Hozat’tan dahi gelip buraya yerleşen Sünni aileler de vardır… . bugün de böyledir. Bunların hepsi yani Alevisi. Sünnilik boyutu ile ele alınmaya çalışılmıştır. Bu aileler tam anlamı ile Cumhuriyetçi ve laik insanlardı…. Civelekler. böyleydi yani… Bunların bir kısmı da civar köylerden gelen Sünni ailelerdir. Yani ama oralarda da gene hep önemli mevkilere geldiler… Bu yüzden bugünkü Sünnilerin çoğunluğu aslında Pertek’in yerlisi değildir. Tabi şimdi farklı… Hatta Dalokayların dahi Hozat’tan geldikleri. Takiben. Öztürkler. Kaledibi Mahallesi Şebşebik’ti. konu hakkındaki tartışma daha somut veriler üzerinden değerlendirilmeye ve yürütülmeye gayret edilecektir. Bir kısmı sonradan Sünnileşmiş Alevi ve Ermenilerdir. en köklü aileleriydi. bu süreci çarpıcı anekdotlarla ortaya koyan bazı alan notlarına çeşitli başlıklar altında yer verilmiştir. Önceden bu durum daha fazlaydı. Gerçi gidenler de geri dönmediler yani… Gidenlerin hemen hepsi o büyük arazilerini. Bu. Mesela bu Ermenilerin Pertek’teki mahalle isimleri zamanla hep değişmiştir: Bu Derebaşı Mahallesi eskiden Sağmınik’ti. Yine bak. İstiklal Mahallesi Sıptınik’ti. Böylelikle Pertek’te değişen sosyal yaşam. ona hep bağlı kaldılar. buradaki taşınmazlarını falan hep sattılar ve büyük şehirlere gittiler. Yani mesela Yolgalar.

Yani adamın bi keçisi. Bir de bilhassa kadınlar bu konuda örnektir yani burada da hala böyledir…” (Alan Notları: 02 – 07 – 06 / Pertek). Ben küçüklüğümde Kürtçe konuşan kimse bilmem mesela. Mesela bak Şavaklılar… Bütün bir hayat dağda. Bana kalırsa Türkçe’nin konuşulmaması daha ziyade eğitim eksikliği ile ilgili bir durumdu.Bu eski. Şimdi yok. yardımlaşmayı zorunlu kılıyordu. Aleviler de ise bu durum çok daha yaygındır. yani göç edip gelenler. Buradaki devlet dairelerinde de onlar vardı. ticaret onlardaydı. Ama kesinlikle bu aileler Türkçe konuşurlardı. okutmaktan başka. Bu durumda Aleviler burada okuyan çocukları için Sünnilerin evlerini kullanırlardı. nüfus hareketleri ve topluluklar arası ilişkiler: “1970’ler öncesinde buradaki hayat hem Aleviler hem de Sünniler açısından dayanışmayı. köklü ailelerin hemen hepsi Türkçe konuşurdu. . Mutlaka okuturdu çocuklarını. bi ineği dahi olsa götürür satar. Fakat günümüzde artık bu ailelerden daha ziyade yaşlılar kendi aralarında Kürtçe konuşuyorlar. Esnaflık. Eskiden bu konuda belirli bir baskı vardı. Şavaklı Alevilerde de Sünnilerde de durum böyledir. 2) Bazı tarihi süreçler. davarın peşinde geçiyor. Alevilerinse okumaktan. Onlar öyle kalabalık nüfusla buralarda barınırlardı öğrenciler… Ama Aleviler hakikaten okumaya çok önem veren insanlardı. İşte Sünniler Pertek’te otururlardı. çoluğunun çocuğunun buradaki masraflarına harcardı. Ben gençlerin Kürtçe konuştuklarına rastlamıyorum. Çoğunlukla ekonomisi güçlü. ekseriyetle kendi aralarında Kürtçe konuşurlardı. Diğerleri de gelir Sünnilerin evlerini ya da bi göz odayı kiralarlardı. Yani tabi ben çok daha eski geçmişlerini bilemem… Ama diğer Sünni aileler. Bundan çekinmezdi. çocuklarını kurtaracak bir şey yoktu. Tabi bir de o dönemlerde Kürtçe konuşmak hoş karşılanmayan bir şeydi. prestijli ailelerden kendilerine kirve edinirlerdi.

Ama işte onların buralardan gidişleri ile onların sattıkları arazilere gelip yerleşen bu köylü Sünni kesim ve Pertek’teki diğer Sünniler o yıllarda artan Alevi nüfus ile birlikte bi zıtlaşmaya gittiler ve sağcılaştılar. “Bu Pertekli Sünnilerin siyasi tutumlarındaki değişimler aslında bence tamamiyle bu büyük ailelerle ilgilidir. işçi olarak. lokantasına gitmez oldu. Bu seksenden sonra (1980) çok değişti gençler…” (Alan Notları: 03 – 07 – 06 / Pertek). Çok az mal vardı. Çıkar meselesinden… alış veriş eder oldular. dişini tırnağına takar ve mutlaka bir yere gelirdi. Böylelikle tabi buradaki ekonomik durumları da düzelmeye başladı zamanla… Şimdi.O dönemin insanları bi başkaydı. Bir dönem öyle oldu ki Aleviler Alevilerden. Yani hep demokrat ve ilericiydiler. mühendisler… Şimdi böyle değil. Kimse kimsenin mekânına. Hem köylüsü hem de genci.06 / . Aynı zamanda Aleviler de yurtdışına gitmeye başladılar. Çalışmaya yani. esnaflığa falan başladılar. “Ticaret çok kısıtlıydı burada. çeşit yoktu. değişmemişlerdir yani…” (Alan Notları: 05 – 07 – 06 / Pertek). böyle olunca da bir de tabi üzerine o kamplaşmalar falan geldi. “İşte esasen o baraj olayı buradaki yapıyı çok değiştirdi bana kalırsa. Şimdi böyle olunca tabi çekişmeler de çok oldu esnaf içinde. Bence bi çok sorun da buradan çıktı. Yani çok az dükkân vardı. Yani giderek daha tutucu oldular. kahvehanesine. Türkçü oldular. Son yılarda da bu gene ön plana çıktı… Fakat o aileler hala da aynı fikirlere sahiptirler. bu sefer Aleviler de yavaş yavaş mal mülk alıp yerleşmeye. O yıllardan sonra burada Alevi nüfus gittikçe arttı. Yani çoktur şimdi o dönemde bu koşullarda okuyup da şimdi iyi bir yere gelmiş olanlar. Sünniler de sadece Sünnilerden Pertek). Bu aileler hep Cumhuriyetçilerdi. Doktorlar.” (Alan Notları : 06 – 07 . Okuyanı.

Onların bu sağ örgütlere kayışı daha kolay oldu” (Alan Notları: 06 – 07 – 06 / Pertek). gerek Aleviler ve gerekse Sünniler açısından Cumhuriyet sonrasında da önemli ölçüde varlığını koruyan geleneksel hayatın geri dönüşü olmayan değişimlere geçişini işaret etmektedir.Bir de burada köylü Sünniler. Bu aileler açısından Cumhuriyet ideolojisinin kabulünde ve tesisinde ciddi bir çatışmanın olmadığı anlaşılmaktadır. tabi olunan dini aidiyetlere göre belirlenen etniklik algıları olduklarından. Yukarıdaki anlatıların esas olarak üzerinde odaklandıkları ve yorumların da buna göre yapıldığı tarihsel kesit 1970’li yılların öncesi ve son noktası 1980’ler olan sonrasıdır. Sonunda Alevilerden Dedeler ve bazı ileri gelenlerle. Sünnilerden bu eski ailelerden kalanlarla işte demokrat ileri gelenler bir araya geldiler ve yavaş yavaş duruldu o zaman.” (Alan Notları: 06. ulus devletin ortaya koyduğu Türk yurttaşlık kimliği herhangi bir etniklik itirazı . Buradaki aktarımlar bilinçli bir şekilde bu ayrımlar ekseninde seçilmişlerdir. Buna göre. mesela Barmazlılar. yüzyıl başlarında Türklük ve Kürtlük. taşınmazlara ve sermayeye sahip olan bazı ailelerin Cumhuriyet ile birlikte yeni dönemin de yerel aktörleri oldukları görülmektedir. Yeni Cumhuriyet devletinin modern ve laik ulus kurgusu yerel önderlerce de benimsenmiştir. Bu duruma yol açan önemli etkenler arasında 1923 öncesi Osmanlı dönemi ve 1938’e dek gelen Cumhuriyet süresince bölgede yaşanan çatışma ve bazen de toplu isyan hareketleri karşısında bu ailelerin merkezi yönetimle kurdukları sıkı dayanışma vurgulanabilir.07 – 06 / Pertek). Çünkü bu ayrım. bu bölgede 20. krizlerle yaşanamayacağı görüldü. “Ama zamanla böyle kavgalarla. daha koyu dindar tiplerdi. Daha önce de belirttiğimiz üzere. durumu Sünniler açısından değerlendirmek istersek: Osmanlı döneminde geniş arazilere.

bazı sosyal kurum ve aktörleriyle. Geleneğin. önemli ölçülerde bu kırsal kökenli Sünnilerin ve kent yoksullarının geleneksel yaşayışlarını yönlendiren kimi kültürel algılardan hareket etmektedir. Böylelikle yörede birbirini tanımlayan Sünnilik–Türklük kurgusu. Sünnilik üzerine temellenen geleneksel hayatın ve gündelik yaşam kültürü dinamiklerinin koşulladığı kimlik algılarının 1970’li yıllara kadar etkin biçimde devam ettiği ve sonrasındaki sosyal– siyasal süreçlerde belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. Pertekli yerli ailelere benzer şekilde fakat kırsaldaki Sünni . kuvvetle hissedildiği bu kesimlerin 1970’li yıllara doğru modernleşmeyle ve kamusal süreçlerle giderek artan bir düzeyde tanışmaları. çoğunlukla Pertek gibi küçük kent mekânlarının alt sınıflarına mensup aileleri ve özellikle kırsal yerleşimlerde ikamet edenlerde. geleneğin etkinlikle yaşatıldığı kırsal yerleşimlerde ve küçük kent ortamlarının görece kapalı mahallelerinde Sünnilerin toplumsal yaşayışlarını biçimlendiren ve yönlendiren oldukça önemli bazı kurum ve aktörler göze çarpmaktadır. Bunlar. kırsal yerleşimlerde yoğunlukla ikamet eden Sünnilerin de bu yeni etniklik kategorisine geçişlerinde de ciddi bir problem yaşanmamıştır. Ancak. Gerek Cumhuriyet öncesi dönemde gerekse 1970’li yıllara kadar. Bu sıkıntısız geçişin önemli bir başka etmeninin de Türk ulus kimliğinin önemli bir bileşeni olan dini boyutunun.olmaksızın hayata geçmiştir. Ancak görünen odur ki günümüz itibarıyla mevcut Sünnilik algısının içeriğini dolduran siyasi tutum ve davranışların kökenleri. tam olarak yeni süreçte de kendisine yaşam alanı bulabilmiştir. her ne kadar laik toplumsal kurgu içerisinde törpülenmişse de millileştirilen Sünni–İslam’ın içeriğinde hayat bulmuş olmasından ileri geldiği öne sürülebilir. Bununla birlikte. gündelik yaşamları içerisinde önemli bazı değişimleri de tetiklemiştir.

yine bulundukları yerelde üstlendikleri ve kimi zaman paylaştıkları dini roller olduğu anlaşılmaktadır. yakın bir zamana kadar etkin bir şekilde Kurmanci konuşuyor olmaları. Bu aktörler. bu toplulukların benlik algılarının şekillenmesinde son derece çarpıcı roller oynamışlardır. Bu ailelerin sahip oldukları etkinliklerinin. 1970’li yıllara kadar çoğunlukla kırsal yerleşimlerde oturuyorlardı ve bulundukları yerlerde etkin sosyal rollere sahiplerdi. Ali’yle kurduğu bağ da Tuncelili Sünnilerin Alevi çoğunluk içerisinde bulunmaları itibariyle son derece önemli görünmektedir. silsilesinde Hz. Nakşî tarikatların olduğuna dair bir veriye rastlanmamıştır. Tunceli’deki Sünni toplulukların. bahsi geçen ailelerin paylaştıkları bazı dini rollerin diğer aktörleri.91 91 Kadiri Tarikatı’nın Doğu Anadolu. ilin başka ilçelerinden gelen Sünnilerin oluşturduğu Pertek’in mahallelerinde yaşayan yoksulların. Ancak. Hz. Tuncelili Sünnilerle olan bağıntısı itibariyle dikkat çekicidir. özellikle Pertekli büyük ailelerin güçlerinin azaldığı 1970’li yıllarda. geleneksel anlamda. Ancak burada. Alevi seyitlerin kurdukları bağla özdeş olması. Tunceli’de Sünni topluluklar içerisinde. Pertek çevresindeki kırsal yerleşimlerde ikamet eden Sünniler ve çoğunlukla buralardan yahut benzer toplumsal kesimlerden. Güneydoğu Anadolu ve Irak’ta Kurmanci konuşan Kürt topluluklarda gösterdiği yaygınlık. Bu etkinliklerinin kökeninde. bu bağıntıyı akıllara getirmektedir. onların bu vakte kadar taşıdıkları önemli işlevlerinden olan topluluk ve devlet kurumları arasındaki aracı rolleri paylaşmaya ve devralmaya başladıkları dönemde arttığı anlaşılmaktadır.topluluklar arasında sosyal önderlik konumu kazanmış aileler ve dışarıdan gelen dini önderlerdi. bu toplulukların . bu saygınlığı ve çevresinde örülen değerleri yaratan asıl önemli etmenin. Cumhuriyetin erken dönemlerinde boy gösteren ailelerden farklı olarak değerlendirdikleri ve toplumsal yaşayışlarında önemli roller yükledikleri başka bazı aileler de vardı. 1970’lerin sonlarından itibaren giderek etkinliklerini yitiren ve bu vakte kadar da büyük ölçüde özgünlüklerini koruyan Kadiri ‘baba’lardır. Örneğin. Öte yandan tarikatın. bulundukları yerel açısından görece büyük ekonomik güçlerinin yattığı söylenebilir. Ali’yle kurulan bu kutsal bağın. Bu aileler. Pertekli büyük ailelerin olduğu gibi.

1970’lerin sonuna tarihlenebilecek bir zamansal kesite kadar. ileride göreceğimiz gibi. bu yıllarda Sünni nüfusun yaşadığı göçlerden sonra oldukça azalmasının ve yeterli insan malzemesinin ortadan kalkmasıyla ilgili olduğu düşünülebilir. Kurmanci konuşan topluluklar içerisinde. Sünni yurttaşların sosyal yaşamlarını ve kimlik algılarını belirleyen aktörlere ve ördükleri toplumsal süreçlere doğru bir gönderme olduğunun altı çizilmelidir. Tunceli’de alan çalışmasının gerçekleştirildiği bölgelerde karşılaşılan Sünni yurttaşların tamamının Hanefi olduğu belirtilmelidir.3. Zira bu geleneksel tarikat ilişkileri ve yürütücüleri. siyasal İslam olgusu içerisinde değerlendirilebilecek başka bazı aktörlerin bu boşluğu doldurduğu anlaşılmaktadır. Bruniessen. bölgede geleneksel faaliyetlerini yürüten tarikatın aktif üyelerinin bugünkü devamcıları ile temas edilmemiştir. Kadirilik ile muhtemel ortak geçmişlerine dair bir başlık açabileceği gibi. ‘geleneksel tarikat’ ve ‘geleneksel yaşayış’ kavramları ile aktaracaklarımızın. Ayrıca. topluluklar arası dini ilişkilerde.3 Babalar ve Çeşitli Dinsel Pratikler Bahsi geçen ‘baba’ların şahsında. kırsal yerleşimlerinden dönem dönem yaşanan göçlerle Elazığ gibi büyük kent mekânlarına gidenlerin. 1970’li yılların Sünni yurttaşlarda yarattığı siyasallaşmanın sonraki on yıllarda yaşadığı politik dönüşümlerin izinde. Bu sebepten. Ek olarak. 1991: 240 – 318. Geleneksel ilişkilerde yaşanan bu değişimin Pertek ve özellikle çalışmanın odaklandığı kırsal yerleşkelerde ortaya çıkmasının başlıca sebebinin. burada karşılaştıkları İslamlık ve Türklük kurguları karşısında çeşitli değişimlere uğramış oldukları da eklenmelidir. . Kadiri Tarikatı’nın tarihi ve son derece ön açıcı değerlendirmeler için bkz. babalar ve seyitlerin her iki topluluk açısından benzer işlevsellikler kazanmış olmalarını da önemli bir başlık haline getirmektedir. esas olarak 1980’lerle birlikte etkinliklerini yitirerek yerlerini yeni bazı oluşumlara bırakmışlardır.2.

bu babalardan oldukça eski tarihlerde yöreye yerleşenlerin de olduğunu belirtmişlerdir. zamanla ‘babalarını değiştirdikleri’ yönündeki veriler de anlam kazanmaktadır. Bilindiği üzere Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde Kurmanci konuşan toplulukların çoğunluğunun Nakşîlik koluna bağlı tarikatlarla iç içe.ilişkili tarikatların bölgede uzun yıllar geleneksel faaliyetlerini sürdürmüş olmaları böylelikle anlamlı bir zemine oturuyor görünmektedir. Türkiye’nin yaşadığı hızlı yapısal dönüşüm süreçleri içerisinde. göç vb. Bazı görüşmeciler. Her ne kadar bazı görüşmeciler. 1970’lerin ardından etkinliklerini kaybeden geleneksel tarikat ilişkilerine bağlı müritlerin. günümüzde yöredeki Sünni yurttaşlar içerisinde Nakşî tarikatlara bağlı olanların da bulunduklarını ifade etmiş olsalar da bu ilişkilerin 1980’li yıllardan sonra özellikle Elazığ gibi büyük kent merkezlerine göç eden kesimlerden çıktığı. . Yörede. süreçler sonucunda. yapılan bazı görüşmeler ile açığa çıkarılmıştır. Geleneksel sosyal yaşam. Tunceli’deki hâkim Alevi Kırmancki ve Kurmanci konuşan çoğunluğun Şafi topluluklar ile olan ve uzun yüzyıllara dayanan çatışmalı ilişkilerinin bu toplulukların ve dolayısı ile Nakşîliğe bağlı tarikatların yöredeki etkinliklerinin önünü kesmiş olabileceği düşünülebilir. Sünni toplulukların ürettikleri geleneksel sosyal hayatın bu en önemli aktörlerine ve çevrelerinde ördükleri değerler sistemine dair şöyle genel bir çerçeve sunulabilir: Babalardan. hakkında bilgi edinebildiklerimizin bölgeye çoğunlukla Elazığ’dan gelmiş oldukları anlaşılmaktadır. Bu durumda. geleneksel bir sosyal yaşam örgütlemişlerdir. göç olgusu üzerinden ulaşılan yeni kültürel mekânlarda hızla yerini değiştirmiştir. geçmiş süreçlerde bu babaların öğrenciliğini yapmış ve yetişmiş Halifeler olduğuna dair anlatılar da bulunmakla birlikte günümüzde bu ilişkilerin varlığına rastlanmamıştır.

Geliş amaçlarının ve varlık sebeplerinin “irşad” yani “doğru yolu gösterme. Özellikle bu tarımcı toplulukların mevsimlere göre azalan iş dönemlerinde köyleri. Babanın öğrencilerinin ekseriyetle bu ailelerden gelenlerce oluşturulmasına rağmen. ileri gelen ailelere dersler verirlerdi. yine topluluk üyelerinden de öğrencileri olurdu. mezraları ve bazen da ilçe kazalarını dolaşan babaların bu toplulukların sosyal yaşamlarında üstlendikleri roller şöyle özetlenebilir: Babalar öncelikle kırsal yerleşimlerde rağbet edilen. yönlendirme” olarak tanımlandığı bu dini önderlerin. . Dolayısıyla her baba faaliyet yürüttüğü yerelde bir nevi temsilci de bırakmış oluyordu. Böylelikle bu ailelerin sahip oldukları sosyal pozisyona dini bir takım statüler de yüklenmiş oluyor ve topluluk içersindeki yönlendiricilik konumları daha da güçleniyordu. yetişmişlik derecelerine göre. Bu durum aynı zamanda kırsal yerleşimlerdeki bu ileri gelen ailelerin taşıdıkları dini rollere ve statülerin kaynağına da işaret eder görünmektedir. Verilen dersler. onların öğrencileri ve özellikle babanın muhtemel halifesi gözü ile bakılanlar. aşağıda aktaracağımız çeşitli dini etkinliklerin yönlendiricisi olabiliyordu. Babaların yokluğunda. özellikle kırsal yerleşimlerde yaşayan Sünnilerin sosyal hayatları ve toplumsal süreçleri içerisinde oldukça önemli roller üstlendikleri görülmektedir. eski yazı ile okuma yazmanın öğretimi dışında.Hatta mezarlarının da olduğunu aktarmışlar ve Sünni nüfusun önemli oranlarda buralardan göç etmesinin ertesinde. tarikatın önde gelen el yazmalarının ve kimi doktrinlerinin öğretilmesi şeklindeydi. eskiden ziyaret/türbe olarak da değerlendirilen bu mezarların şimdilerde unutulmuş olduklarını da ifade etmişlerdir.

bu toplulukların geleneksel yaşayışlarında üstlendiği ayrıcalıklı kimliklendirici rolün burada belirleyici bir etkisinin olduğu söylenebilir. Ancak bu tabirin nedenlerine ilişkin bilgi elde edilememeiştir. Görüşülen kaynak kişiler bilhassa bu konu üzerinde durmuşlardır. Bu süre içersinde ortaya çıkan en önemli sosyal–dini etkinliklerden birisi zikirdi. Ali’nin yahut Anadolu’da faaliyet gösteren Türkmen Babaları’nın serüvenlerini anlatan bu el yazmaları. Ali cenknameleri 92 Çalışma esnasında karşılaşılan bir başka tabir de ‘gece namazı’dır. Çok hürmet edilirdi… Hz. topluluğun ortak kimlik algısının yeniden üretiminde. yine cemaatin tümünün katıldığı toplantılarda okunur ve yine benzer duygu yoğun ortamlar açığa çıkardı. Evi büyük olan bir ailenin himayesinde –ki bunlar genellikle bahsi geçen yerel önder ailelerdir. Babaların ziyaretleri sırasında zikirin yanı sıra oldukça dikkat çekici bir başka etkinlik ise cemaat eşliğinde okunan Cenknamelerdir. . Zikir sonrasında çay eşliğinde sohbetler edilir ve genellikle babalar dini konularda çeşitli dersler verirlerdi. ‘halka çevirme’92 olarak tanımlanmaktaydı. Kadınların ve erkeklerin birlikte katıldığı bu duygu yoğun aktiviteler. “Allah Allah” denmeye başlanır ve bu durum topluluk kendinden geçinceye kadar sürdürülürdü. şüphesiz ki en önemli araçlardan birisiydi. tüm köylü toplanır ve çeşitli dini performanslar sergilenirdi. Kadınların ayrı bir bölümde katıldıkları zikirler. ekseriyetle uzun sayılabilecek süreler içerisinde bu mekânlarda ikamet etmeleri şeklinde gerçekleşiyordu. “Bu cenknameler Ocak’tan. yani Babadan gelen kitap olarak görülürdü.Babaların kırsal yerleşimleri ziyaretleri günübirlik değil. Dolayısıyla kutsaldı. Tesbihler göğüs hizasında tutulur. Cenknamelerin. Bazen bu işi geldiği yerdeki öğrencilerine de yaptırdığı olurdu. Zikire baba yön verir ve denetlerdi.

çaylar dağıtılırdı. Bu kılıçları evde saklardık.. Uzun sırıklara binerdik. Diğerleriyse düz. O’nun annesi evde yalnız kalırdı. açıklardı. Bi de sayfa kenarlarına yazılı düz yazı şeklinde olanlar vardır. tehlikeli hayvanların. O kılıcın evi koruduğuna inanılırdı…” (Alan Notları: 04 – 22 – 06 / Elazığ). Herkes diz çöker. Özellikle o okunurdu ve insanlar çok duygulanırlardı. Bu kılıçlar evlere asılırdı. Ali’nin cenknamelerinden ‘Kesik Baş’tı. İslam için dövüşen cengâverler olurduk. Cenkname okunmadan önce mutlaka abdest alınırdı.vardı. Bunlardan en popüler olanı da Hz. Bu şiirler makamla okunurdu. Battal Gazi okunurdu… Bizim Sünni kesim bilhassa Hz. evin Hz. akrep vb. çiyanın girmeyeceğine inanılırdı.. Bizim bi arkadaş vardı. Uzun sürenler ve yarım kalanlar olursa orada bırakılır ve ertesi akşam da kaldığı yerden devam ederdi… Bizde Cenkname dinleyenlerin günahlarından arındığı gibi bir inanç da vardı. sırt çeviren olurdu. biz üç kişiydik o dönem. Yani işte eve girmek isteyen yılan. Ali’nin korumasında olduğunu anlayacakları düşünülürdü…. Ancak burada. Yani çocukluktaki çok yakın arkadaşlarım. O da asmıştı kılıcı eve. bazı yerleri okuyucu ara verip dinleyenlere anlatırdı. ailesine küsen. Kılıçlarımızın ucu da çatal ağız olurdu tabi… İşte biz. Ali.93 93 Cenknameler gibi. Bi de mutlaka okuma işi bittiğinde üzerine yorumlar yapılırdı. Cenknamelerin sayfalarında iki sütun halinde şiir şeklinde yazılar vardır. burada Sünni toplulukların geleneksel sosyal hayatları içerisinde önemli işlevlere sahip olgu ve olayların Alevi topluluklar ile olan karşılıklı ilişkileri içerisinde değerlendirmelerine bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak değinilecektir. O’nun cenknameleri okunurdu. dini meselelerden sohbetler edilirdi. hiçbir şeyle uğraşılmazdı. Hamzaname vardı. Hasan’ın başına bir iş geldiğinde böyle cemaat coşa gelirdi. Hz. Abdestsiz katiyen okunmaz ve dinlenmezdi. dağlardaki çalılara falan vururduk. Yani ola ki bunlar evden çıkarılmış olsun. Birimiz Hz. bu geleneksel hayatın içerisinde doğan son kuşakların nasıl sosyalleştikleri ve kendileri ile çevrelerine dair algılarının inşa edilişinde oynadıkları belirleyici rolleri aktarması bakımından şu veriler de oldukça dikkat çekicidir: “Biz bunlardan öyle etkilenirdik ki mesela. Ali’nin ya da Hz. birimiz Battal Gazi olurdu… Sonra bu Ali ve Gazi cenge çıkarlardı. Tabi burada makamla okunacağı zaman sesi güzel olanlar tercih edilirdi. Kılıç olan eve yılanın. yani hikâye anlatır gibi okunurdu. ağlardı. Hüseyin’in. Dolayısıyla genelde makam tercih edilirdi ve bunların hepsi Türkçe okunurdu. Ali’ye hürmet ederdi. ‘kâfir’e lanet ederdi…” (Alan Notları: 04 – 22 – 06 / Elazığ). Hikâye şeklinde okunurken. kılıcın varlığı sayesinde. Hz. . Cenknameler çok büyük bir dikkatle dinlenirdi. onları böyle gözümüz gibi korurduk. dinlerdi… En az bir saat kadar okunurdu bunlar. yani büyüdüğü zamanda da.

Bunlara göre. Bu nokta da yine yöredeki Alevi ve Sünni toplulukların yaşam kültürleri içerisinde çakışan bir başka yere işaret etmektedir. Yöredeki Alevi ve Sünnilerin dinsellik algılarıyla çakışan önemli alanlardan birisi olarak. Bi de Baba geldiği vakit köydeki aileler. onlarında da faydalanmasını isterlerdi…” (Alan Notları: 04 – 22 – 06 / Elazığ). onlardan da gelenler olurdu. tercihin yönü . Babalar ile birlikte bu babaların eşleri olan ‘Ana’ların da bu toplulukların dini algıları ve kimi pratikleri içerisinde önemli işlevlere sahip olduklarını gösteren verilerle de karşılaşılmıştır. bilhassa gündelik hayatın işlevsel boyutlarında ön plana çıkmaktaydı: “Babalar muska yazarlardı. babaların sahip olduklarına inanılan mistik-majik güçler ile ilgiliydi. Ancak bu verilerin oldukça sınırlı sayıda görüşmeci tarafından ve özellikle gerek kırsal yerleşimlerde gerekse bu toplumsal kesimlerden kent mekânlarına göç etmiş daha yoksul kesimlerden gelenlerce aktarılmış oldukları da belirtilmelidir. ‘pazıbent’ yaparlardı. kimi zamanlar da babalar eşleri ile birlikte geldiklerinde.Tasavvufi tarikatların hemen hepsinde olduğu gibi bu Kadiri örgütlenmelerin temsilcilerinde de öne çıkan önemli bir faktör. çevre Alevilerden kirvelerini mutlaka çağırırlar. Çok ihtimam gösterilirdi. Ayrıca Babalar. Ancak. İçinde Arapça dualar olurdu. kuvvet versinler diye… Babalar sütleri okurlardı. sıkıca dikilirdi suda ıslanmasın diye. Bunlar da aynı şekil ama pazıya bağlanırlardı. Bunları okutmaya civardaki Aleviler de gelirlerdi yani eğer öğrenmişlerse Baba’nın geldiğini. bunlarla üzerine Allah yazılırdı. bi de biz ‘hameyli’ deriz. Daha ziyade sohbetlerde yer alırlardı. ondan yazarlardı… Hameyli vücuda çapraz takılırdı. analar da bazı dini aktivitelere katılırlardı. Her tarafı kaplanır. babaların sahip olduğu düşünülen bu özellikleri. Yoğurt tam tutsun diye maya’yı okurlardı. Güç. boncuklarla kaplanırdı.

onlarla birlikte çalışırlardı. Babaların çoğunluğunun belirli mesleklerle ilgili bazı bilgileri de vardı. Bu durum aynı zamanda Sünni toplulukların Alevi komşularının dini önderleri seyitlere ve onlara atfen yaygın bir şekilde dolanan ‘keramet’ anlatıları karşısında yüceltilen olaylardı. Keramet olaylarının gösterge olarak algılandığı bir başka durum ise ilgili babanın ‘kutsiyet’ ve doğrudan sonucu olarak ‘rağbet’ derecesini belirlemesiydi.kesinlikle baba olurdu. Bu esnada babalarca özel bir çaba yahut niyetle sergilenmeyen ve ancak toplulukça fark edilen bazı ‘keramet’ler. yağ. Ocak olarak tabir edilmekte ve Ocağın ismi de çoğunlukla tedavisinde uzmanlaştığı hastalıkla anılmaktadır. Bunlarla birlikte. Babaların ve ileri gelen ailelerin yanı sıra bazen bu ailelerin ayrıcalıklarını da belirleyen ‘Ocak’ kurumu. babaların sahip oldukları en ayrıcalıklı özelliklerden birisiydi. babalardan. Anaların özellikle gidilen yerlerdeki kadınlarla bu tür sohbetler gerçekleştirdiği ve işlevlerinin de bu noktada açığa çıktığı anlaşılmaktadır. Hastalıkların tedavi şekilleri Ocaklara göre farklılaşmakta . Kimileri bu ziyaretler sırasında zanaatlarını da icra ederlerdi. Kimileri de ziyaretleri sırasında köylülerin gündelik uğraşılarına yardımcı olur. bazı ev işlerini görerek bu karşılığı verdikleri aktarılmıştır. Elazığ gibi yakın merkezlerde oturanların evlerine zaman zaman buralardaki ailelerce ziyaretler gerçekleştirilir. Böylelikle ziyaretçiler. taleplerini iletir ve çözüm beklerlerdi. kan bağı yolu ile kuşaktan kuşağa aktarılan ve özellikle sağaltıcı nitelikte mistik-majik bir takım yetenekler olduğuna inanılan kişiler. odun. Sünnilerin sosyal yaşantıları içerisinde oldukça işlevsel özelliklere sahipti. Kimi zaman da götürecek hediyesi olmayan ailelerin gittikleri evlerde. Belirli ailelerde. çökelik gibi çeşitli hediyeler götürülürdü.

Kimi zaman bu ziyaretler esnasında kimi zaman da Sünni yurttaşların seyitlerin bulunduğu civar köy ya da Ocak merkezlerine olan ziyaretlerinde. Ocaklık kurumunun yürütücüleri erkekler ve kadınlardan oluşmaktadır. bugün Elazığ’da ikamet etmektedir. 94 Elazığ ve çevresinde ‘Ocak’ kurumu üzerine yapılmış bir çalışma içerisinde bahsi geçen aileye dair kısa bilgiler için bkz. . ekseriyetle hemcinsine. birtakım ritüeller yoluyla aktarmasıyla kurumun sürekliliğinin sağlandığı anlaşılmaktadır. Alan çalışmasını gerçekleştirdiğimiz bölgede bulunan ‘Karıncalık Ocağı’ buna bir örnektir. Alevi seyitler de zaman zaman bu toplulukları ziyaret ediyorlardı. Bunların başında ise kendilerini çevreleyen hâkim çoğunluğun dini önderleri ile kurulu ilişkileri geliyordu. özellikle kırsal kesimde yaşayan Sünni toplulukların yaşattıkları İslam’ın içeriğini dolduran başka tutumlar ve pratikler de vardı. babaların sahip olduğuna inanılan mistik-majik pratiklerin benzerleri seyitlerden de talep edilebiliyordu. Çoğunlukla ellerde yahut genital bölgelerde görülen ve derideki derin çiziklerle belirginleşen hastalıklarda yahut siğil olarak tabir edilen çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde bu Ocağın geçmişte ve günümüzde de kullanıldığı anlaşılmaktadır.fakat hemen tümünde bir takım büyüsel işlemlerin kitabi dinsellikle iç içe geçtiği anlaşılan bir takım bağdaştırmacı uygulamalar olduğu görülmektedir. Ancak bu aile de bahsini ettiğimiz göç süreçleri neticesinde. Er.94 Babaların ve yereldeki temsilcilerinin yahut dini konulardaki tecrübeleri ve bilgisi ile bilinen kişilerin dışında. Aile içerisinde tek bir bireyde bulunan özelliğin yine kendisinden sonraki kuşağa. Bu uygulamaların odaklaştığı konular üretim araçlarının kutsanması yahut da kimi hastalıkların tedavisine yönelikti. 2005: 31.

bir gecelik gidişlerde ise akşam uykusunu ziyarette geçirmek. eğer ziyarette yer yoksa köylülerin evlerinde misafir olunur ve gece kalış sebebi olan ‘rüyaya yatılır’. bu süre içerisinde cinselliğe dair düşüncelerin akıldan uzaklaştırılmasının . ‘Rüyaya yatmak’ yörede yaşayan Alevi ve Sünni topluluklarca. Akşam ziyarette kalınır. ritüelin uygulanma şeklidir. Kırsal yerleşimlerin civarında bulunan ve Alevilerin yoğunlukla kullandıkları ziyaretler. Pertek ve civarındaki Aleviler ve Sünniler için oldukça önemli bir merkezdir. seyitlerle birlikte en az onların varlıkları kadar oldukça önemli yer tutan ziyaret kültleri ve ziyaretlerle ilgili kimi uygulamalar da Sünnilerin katıldıkları süreçlerdi. kurbanlar kesilir. Günü birlik gidişlerde. Kutsiyet ve keramet dereceleri yüksek ziyaretler ile özellikle belirli bir konuda sağaltıcı yahut işleri kolaylaştırıcı özellikleri ile bilinen ziyaretlerde bu tür pratikler görülebilmektedir. bu pratiğin uygulanmasına ilişkin olarak daha ayrıntılı bilgiler vermişlerdir: Başın. babaların bilinen türbelerinin yahut mezarlarının yanı sıra Elazığ’daki Sünnilerce de kutsanan ‘Harput ziyaretleri’ ve Alevilerin bölgesel olarak rağbet ettikleri ve kutsiyet derecesi oldukça geniş bölgelerde etkili olanlar geliyordu. dualar okunur ve kurban hak yolunda diğer ziyaretçilere ve köylülere dağıtılır.Alevilerin geleneksel sosyal yaşantılarında. özellikle de kırsal nüfusça oldukça önemsenin bir ritüeldir ve bugünde de canlıdır. Sünnilerce de rağbet görüyor ve buradaki bazı uygulamalar birlikte gerçekleştiriliyordu. Örneğin Sultan Hıdır. Sultan Hıdır’a gidilir. Bazı kaynak kişiler. çoğunlukla sabah erken saatlerden akşam vakitlerine kadar kalınan sürelerde gün içerisinde ziyarette uyumak. Sünnilerin gittikleri ziyaretlerin başında. sağ avuç içinde ve sol elin sağ el bileği üzerine konması gerektiğini.

Zikir. ‘Beyaz’. bazı canlılar ve olaylar Alevilerde ve Sünnilerde kimi zaman örtüşen kimi zaman da ayrışan semboller içermektedir: Sünniler için. Rüya. Rüyada görülen nesneler. Cumhuriyet öncesi dönemlerin sosyal ilişkilerini esas olarak yaşatmış oldukları ileri sürülebilir. yöredeki Alevilerde önemli bir sembol renk durumunda olan ‘Kırmızı’nın. Uygulamalar da farklılıklar mevcuttur. kırsal bölgelerde yaşayan Sünni yurttaşların geleneksel sosyal yaşamları içerisinde. Bu toplulukların gündelik yaşamları içerisinde rutin olarak süregiden dini faaliyetleri. ‘Yeşil’ ve ‘At’ olumluluklara işaret kabul edilirken. Bu bakımdan. Özelikle bazı kaynak kişiler. babaların geldiği dönemlerde olabilecek en yüksek aşamaya çıkıyordu.zorunluluğunu ifade etmişlerdir. ‘Hz. Ancak bu gibi tutumların belirli bir standardı yansıtmadığı de eklenmelidir. içerdiği yüksek motivasyon ile belirleyici bir etkinlikti. Buradakilerden bilhassa kale içindeki bir taş rağbet görür. ‘Kırmızı’ ve ‘Yılan’ın olumsuzlukları nitelediği anlaşılmaktadır. ziyaret aracılığı ile doğaüstü birtakım kuvvetlerin harekete geçirilerek kişinin geleceğinde merak ettiği meselelere dair ‘yön verici bilgilendirme’ işlevi görmektedir. özellikle ziyaret edilir ve buraya kadınlarca kuşların yemesi için çeşitli yiyecekler bırakılır. 1980’lere kadar. Aleviler ve Sünnilerce hayli rağbet gören bir ritüel olduğu söylenebilir. Topluca okunan Cenknamelerin ve düzenlenen sohbetlerin . ‘Siyah’. Babalar ve onların yokluklarında benzer bazı dini işleri yerine getiren ailelerin. bugünkü Elazığ şehir merkezinin bulunduğu ovaya kuzeyden bakan eski Elazığ (Harput) kalesinin içindeki ve civarındaki türbelerdir. Harput ziyaretleri ise. Ali’nin atı Düldül’ün ayak izinin’ bulunduğu beyaz taş. kesin bir olumsuzluğu işaret ettiğini belirtmişlerdir.

Göç. 1980’lerle birlikte geleneksel yaşam da hızlı bir değişim sürecine girdi. bu değişimde belirleyici bir etken oldu. bu topluluklarla hayat bulan geleneksel tarikat ilişkilerini de kent mekânlarına taşıdı ve burada kendilerinden daha güçlü rakipler ile tanıştırdı. kitabi uygulamaların dışında kalan ve geleneksel hayatın içerisinden süzülen kimi dinsel pratikler de sahip olunan din kimliğinin birebir yürütücüleri. . Halk İslamı kategorisinde değerlendirilebilecek. genç kuşakların kimliklendirilme süreçlerinde belirleyici idi. Böylelikle ilişkiler zayıfladı ve özellikle 1970’li yıllarda milliyetçi Türk söylemi ile tanışarak geleneksel ilişkileri sorgulayan genç kuşakların ilgisini kalıcılaştıramadı.sosyalleştirici etkisi. Sünni nüfusun oldukça önemli bir bölümü ekonomik ve siyasal nedenlerden neredeyse tüm taşınmazlarını Alevilere satarak başta Elazığ olmak üzere bazı doğu illerine ve batıdaki büyük şehirlere yerleşmişti. sıradan parçalarıydı. Bununla birlikte Sünnilerin toplumsal yaşayışlarında önemli bir yer tutan Ocaklık kurumu ile Alevi topluluklar içerisinde eşdeğer gördükleri kimi Seyitler ve Ocakları da ihtiyaca göre değerlendirilen ve hürmet edilen merkezlerdi. Alevi toplulukların sosyal yaşantıları içerisinde seyitlerle birlikte ve hatta kendilerini ziyaret ettikleri kısa sürelerin dışında çoğunlukla kullandıkları ziyaret kültleri de İslamlık algıları içerisinde önemli unsurlardı. önderleri olarak görülen babaların şahsında bu toplulukların yaşattıkları İslam’ın normal. Kent mekânlarına doğan yeni kuşakların sosyalleşme süreçlerindeki etmenlerin fazlalığı ve kuvveti karşısında tutunamayan geleneksel ilişkiler zamanla silindiler ve orta yaş ve üzerindeki kuşakların kent yaşamından sıyrılabildikleri nadir zamanlarda gerçekleştirilen ziyaretlere dönüştüler. Göç.

2002). bireyin içerisine doğduğu toplumsalın kendisini farklı olarak algılaması ile alakalı olan kültürel kimi tutum ve davranışlara göndermede bulunan bilinçlilik durumu ve bu durumun doğal olarak yarattığı ‘öteki(ler)’ ile beliren sınırlarda başlayan kolektif aidiyet durumudur (Eriksen.Günümüzde ise Sünni toplulukların 1980’lere dek getirmiş oldukları geleneksel sosyal yaşamdan arta kalanlar içerisinde en belirgin olanlarının ziyaret kültleri ve civar Alevi Ocakları yapılan ziyaretler olduğu söylenebilir. Kavramın günümüzdeki kullanımı da yine bu sınırlardan hareket etmektedir: Etniklik. Bu konuların ayrıntılarına ilerleyen bölümde değinilecektir. 2.3. pagan gibi olumsuz anlamlar ile ‘ötekine’ dair belirli sınırlara işaret ederdi.4 Pertek’in Doğusunda Bazı Etniklik Biçimleri Etniklik kavramının kökeni olan Ethnos kelimesi. doğrudan 1970’li yıllarda yaşanan siyasallaşmanın getirdiği kimlik algılarındaki değişimler ve sonrasında yaşanan göç süreçleri ile geride kalan ailelerin göç eden akrabaları aracılığı ile yaşadıkları etkileşimler belirleyici olmaktadır. 2002). kullanımda olduğu ilkçağda. Bu uygulamaların eski örnekleri ile kıyaslandığında ortaya çıkan farklılıklarda. Fakat . Antropolojinin etniklik kavramı üzerine temel hareket noktası da burasıdır: etnisite. içerdiği kafir. antropolojide kendilerini kültürel açıdan farklı tanımlayan ve başkalarınca da bu şekilde tanınan gruplar arasındaki ilişkileri ifade eder (Eriksen.

Barmazlılar’ı saran yakın çevre Alevileri. Aleviler için de kavram. Sünni olmakla özdeşse de her iki kesim için. çoğunlukla ‘Aleviler’ alt başlığında aktarılan ve Şah Delil Berhican Ocağı’na bağlı olan Pilvenkliler’dir. Alan çalışmasının gerçekleştirildiği Pertek’in doğu kısımlarında kalan ve kırsal yerleşimlerde ikamet eden Sünni yurttaşların gerek kendilerini çevreleyen Alevi çoğunlukça gerekse kendilerince yine kendi varlıklarına dair geliştirdikleri tanımlamalar. tarihseldir ve mevcut verili koşullar içerisinde belirli varlık stratejilerini içerir. Ancak etnisitenin işaret ettiği insan eylemliliklerinin amaç ve hedeflerine ilişkin bazı genellemeler yapılabilir. sınırlarla vurgulanan diğerleriyle olan ilişkileri üzerinden tanımlanır ve sınır da değişken bir önemi olabilen ve zaman içinde değişebilen bir toplumsal üründür (Eriksen. Bu tanımlamalar iki temel yönde gelişmektedir: Alevilerden Sünnilere ve Sünnilerden Alevilere. Uzun yüzyıllardır Barmazlılar’la iç içe yaşayan bu Alevi toplulukların önemli bir kesimine göre Barmazlılık. 1) Alevilerden Sünnilere: a) Alevilerden Sünnilere doğru üretilen tanımlamaların başında ‘Barmazlılar’ gelmektedir. Bu sebepten.insan toplumlarının çeşitliliği içerisinde bu ilişkiler. . Bu tanım aynı zamanda bölgede kırsal yerleşimlerde ikamet eden Sünnilerin çoğunluğunun kendilerine dair geliştirdikleri bir kavramdır ve doğrudan kendilerini çevreleyen Alevilerden farklılığı yani ‘Sünni olmayı’ ima eder. yukarıdaki durumun açık birer özeti durumundadırlar. belirli özellikleri üzerinden tanımlanabilmekten uzaktırlar. Barmazlılığın kökeni farklı açıklamalara dayanır. Çünkü etniklik. Bu özellikleri dolayısı ile son derece değişkendir ve antropoloji bilhassa bunun bilincindedir: Etnik grup. belirli kategoriler altında sınıflanıp. ‘sonradan Sünnileşen Alevileri’ işaret etmektedir. 2002).

‘sonradan Sünnileşme’ bölgeye ‘dışarıdan gelen’ yahut ‘getirilen’ Sünnilerce sağlanmıştır. ‘Tuncelili/Dersimli olma’ kimliğinin özdeş tutulduğu Alevilik algısından kaynaklanıyor görünmektedir. bu durum. ‘Sonradan Sünnileşme’. yerli Sünnilerle ilgili her türlü olumsuzlukların biricik açıklayıcı nedeni olarak görülmektedir. her ne kadar orta yaş ve üzerindeki kuşaklar yaşatıyor olsalar da. Bu algı. tezin ilerleyen bölümlerinde tartışacağımız. özellikle iç Tunceli’de yaşayanlar için Barmazlılık. son derece olumsuzlanan bir durumdur ve özellikle 1970’ler sonrasında yaşanan kamplaşma ve kısmi çatışmaların biricik sebebi olarak görülür. Alan çalışması süresince iç Tunceli’de karşılaştığımız çoğu kişi. ilin idari sınırlarını değil. Eskiden ya da özünde Alevi olan bu toplulukların zamanla Sünnileşmiş olmaları kendiliğinden değil birtakım müdahaleler ile gerçekleşmiş bir süreç olarak görülür. Bu durum. Yanı sıra. ‘İkrar’dan. Buna göre. oldukça ilginç bir şekilde ‘haberdar dahi olunmayan’ bir tanımdır.özellikle geleneğin hâkim olduğu 1980’ler öncesindeki süreçlerde Sünnilerin de Alevilerle birçok dini konuda birlikte hareket etmiş olmaları ve bugün de Alevi ziyaretgâhları ile Ocaklarına gelişleri normaldir ve bunların hepsi yitirilen geçmişin kalıntılarıdır. aradaki kirvelik bağları da bu konuda tayin edici bir veridir. ‘Tunceli’deki Sünnilerin varlığını’ şaşırarak ve hemen arkasından büyük bir ilgi ile konu hakkında sorular sorarak tepki vermişlerdir. yani ‘yoldan dönmek’. Barmazlıları çevreleyen Pilvenk halkasının ve diğer yakın çevre Alevilerin dışında. tabi olunan ve özellikle son çeyrek asırdaki siyasi– sosyal süreçlerde dışarıdan Tunceli’ye/Dersim’e yüklenen bazı kimlik kodlarını . geleneksel Alevi kurgusu içerisinde tüm bir benlik algısından vazgeçmek olarak algılandığından.

gelişlerinden buyana çevre tarafından böylelikle isimlendirilmişlerdir. Bu kesimler içerisinde Barmazlılardan haberdar olanlar ise onları iç içe yaşadıkları Alevilerin aksine. Alevilerin kendilerine dair geliştirdikleri ‘sonradan dönmüş olma’ söylemi kabul edilebilir değildir ve aslında çevre Alevilerin çoğunluğu çok uzun yüzyıllar öncesinde buraya yerleşip sonradan ‘Alevileşmiş’ yani ‘Kürtleşmiş’ Türkmen aşiretleridir. Ancak burada. sadece Sünnilikleri ile tanımlamaktadırlar ve bu noktada kimliğin kökenine ilişkin açıklamaları da çoğunlukla ve sadece ‘dışarıdan gelmiş oldukları’ noktasındadır. Daha doğrusu. Sünniler içinse. Bunlara göre. Dolayısı ile kendilerini geldikleri yerle adlandırmışlardır. Şüphesiz. bu topluluklar aynı algıları dışarıdaki etkiler ile birlikte kendileri de üretmektedirler. 1992) anlaşıldığı üzere oldukça eski dönemlerden süregelen ve bir siyasi tutum içermeksizin kullanılan kavramlardır. Barmazlılığın kökeni oldukça açıktır. hâlihazırda Pertek’in doğusundaki kırsal yerleşimlerinde ikamet eden ve çoğunlukla orta yaş üzeri Sünnilerde. 1988 ve Bulut. ‘Aşiret’ yahut aynı manada kullanılan ‘Kürt’ kavramı ile tanımlanmaktadır. Herhangi bir kökeni açıklama niyetinden uzak . Sünnilerin Alevilere ilişkin tanımlamalarında geliştirdikleri açıklamaların belirli kuşaklar ve bu kuşakların ima ettiği tarihsel dönemlere dair anlamlı ayrımlar sergiledikleri belirtilmelidir. çevre Aleviler.işaret eder niteliktedir. Barmaz yahut Behrimaz bugünkü Elazığ iline bağlı Maden ilçesi civarında bulunan bir ovanın adıdır ve geldikleri yer de burasıdır. Bu kavramlar. Osmanlı ile erken Cumhuriyet dönemi resmi raporlarından da (Yılmazçelik.

köklerini 1970’li yıllardan alan ve sonrasındaki siyasi. Buna göre Alevilerin algısında. Dolayısıyla Aleviliğin. Barmazlılık ikincil bir anlam daha kazanmaktadır. Temelde. Ancak iki ana eğilimden ve birbirlerine karşıt tutumlarından bahsedilebilir. gerek kırsal yerleşimlerde ikamet eden gerekse Pertek’te yaşayan Sünnilerin tümü aynı zamanda da Türk’türler. Kırsaldan gelerek Pertek’e yahut Elazığ’a yerleşmiş Sünnileri diğerlerinden ayırt etmek için de Barmazlılık belirleyici kategorilerden birisidir. bilinen yazılı geçmişi yaklaşık bir asır öncesindeki zamanlara dek geri gitmektedir. ‘aslında’ kendi benliklerinden uzaklaşmış insanlar olarak görülürler. Barmazlılık ‘köylülüğü’ yani kırsalda oturan ve tarımla geçinen toplulukları işaret etmektedir. Bu tutum.ve oldukları gibi kabul edilen kategorilerdir. kırsal yerleşimlerden Pertek’e yahut Elazığ’a göç etmiş yaşlı kuşaklarda hala geçerlidir. çatışmalı ortamlarda şekillenen yüklemeler ile örülüdür. Ancak. Pertek yahut Elazığ’da ikamet eden orta yaş ve altındaki kuşaklarda aynı kavramlar geçerli olmakla birlikte. Türklük ve Kürtlük’ün 1970’lerle birlikte modern etniklik kategorileri olarak yavaş yavaş kullanılmaya başladığı dönemlerden bu yana. inanç biçimlerinden farklılaşan bu toplulukların birbirlerini Türk ve Kürt kategorileri olarak ayırmış olduklarını daha önce de ifade etmiştik. . İşte bu noktada. b) Alevilerden Sünnilere doğru geliştirilen tanımlamalardan bir tanesi de Türklüktür. Kürtlüğün işaret ettikleri bu topluluklar. bu kavramların güncel değerlendirmeleri bir hayli değişkenlik göstermektedir. Bu durum. Türk kategorisi üzerinden Sünniler konuşulduğunda.

aynı zamanda bu kimliğin ötekisinin yani Kürtlüğün inşasında da rol alan önemli bir öğe olabilmektedir. Doğu . Türklüğü ve Sünniliği birbirini tamamlayan ayrılmaz parçalar olarak görür ve Kürt etnik kimliğinin siyasal hamleleri karşısında bir karşıt söylem olarak. Aleviler açısından büyük çoğunlukla eşitlikçi ve seküler tutum ve davranışları işaret eden bu farklar. Bu söylemin önemli bir özelliğinin Tunceli’deki Kürtler yani Aleviler ile Doğu ve Güneydoğudakiler arasındaki farkı sürekli vurgulaması olduğu gözlemlenmiştir. ‘Tuncelili olmalarından’ doğru gönderme yapmalarını sağlamaktadır. Özetle. Tuncelili Sünnilerin Türklük algılarının sınırları ve içeriği sadece Tuncelili Alevilerle olan ilişkileri çerçevesindedir. Bu yüzden. Burada kast edilen farklılıkların hemen tamamına yakını. ulusal düzlemde etkin olan Türk milliyetçi söylemin ötekileştirdiği Sünni Kurmanc topluluklar (Doğu ve Güneydoğudaki Kürtler) ile yerli Aleviler (Kürtler) arasında ortaya çıkan ve toplumsal hayatın örgütlenişinde. Dolayısı ile (Alevi olan) ‘kendi Kürdü’ ile diğerleri arasındaki sınır.Yöredeki Sünnilerde etkin olan Türk milliyetçi söylem. Türklüğün asli belirleyeni Sünniliğin de sınırlarının çizildiği kültürel mekân’dan müteşekkildir. aynı din kimliklerini paylaşıyor olmalarına karşın. yaşadıkları yerde Türklüğün biricik belirleyeni iken. yereldeki Türk milliyetçi söylemin yürütücülerinin kendi etniklik kategorilerini var eden Sünniliklerine yine Tunceli’den. Yani ötekileştirilen Kürtlerin Sünniliği. Alevilerin sonradan Kürtleşmiş öz Türkmen topluluklar olduklarını öne sürer. Tunceli’de Kürtlükle tanımlanan yerel toplulukların kültürel Alevilik kodlarından ve bu şekilde onları ‘diğer Kürtlerden’ ayıran özelliklerinden hareket etmektedir. Oldukça ilginç bir şekilde.

.n. kendilerine. Özetle. Yanı sıra Tuncelili Sünnilerin sergiledikleri geleneksel hayatın maddi ve manevi öğeleri de ‘Kürt ulusal kültürü’nün yereldeki kanıtlarıdır. Buradaki temel ayrım Alevilik ve Sünniliktir. Zorla Türk olarak adlandırıldık. bu kavramlar üzerine oturmaktadır. bizi hiç Kürt kabul etmediler… Bizden bir önceki nesil hiç Türkçe bilmez hâlbuki…” (Alan Notları: 04 – 22 – 06 / Elazığ). Pertekliler’i vd. Tekrar belirtmek gerekirse. ötekinin içerisinde barındırdığı farklılıkların tümünü birden ifade etmek için kullanılır. Kürtlük ve Türklük. ötekileştirdikleri komşularından daha uzak bir kimlik alanını işaret eder. burada Sünnilere atfen kullanılan Türk kavramı modern bir etniklik kurgusundan uzaktır ve siyasi bir göndermede bulunmaz. Kürt kültürüne sahibiz. hala da hâkim görüşler bu temelde dillendirilirler. Barmazlılar’ı.’lerini tek bir ‘Türklük’ kimliğiyle bir arada ifade eder. Sünni bir yurttaşın şu çarpıcı sözleri açıklıkla ortaya sermektedir: “Biz Kürtçe (Kurmanci b. Yöredeki Kürt milliyetçi kurgusu ise Doğu ve Güney doğudaki örneklerine benzer olarak. hareket noktasını Alevilik ve Sünnilik gibi temel bir feodal kimlik kurgusundan alır ve netice olarak. Sünnilerin Türklükle özdeşleştirilmeleri gerek Pertek gibi güney bölgelerde gerekse iç Tunceli’de. Her iki kesim için de Kürtlük ve Türklük. Örneğin Aleviler. Ama bizimkiler buraya geldiklerinden beridir hep Türk olarak adlandırılıyorlar. Kurmanci konuşan Sünni toplulukların. Burada ileri sürülen biricik kanıt Sünni toplulukların konuştukları dildir. Bu durumu. Kürt topluluklar olarak kodlar. devletin Türk-İslam sentezci müdahaleleri sonucunda benlik kaybına uğramış yani Türkleştirilmiş.ve Güneydoğu’daki Kürtler.) konuşuruz.

ardından bunların içerisinde yer aldığı aşiretler ve yine bu kategorilerle çakışan yahut kesen seyit–talip aidiyetleri gelmektedir. birbirini örter ve tek bir durumu ima eder: Sünni olmamayı. . Kürtçe (Kurmanci) konuşma. Bu kavramların hepsi. Buna göre Sünnilik. kendi dışında kalan bu büyük çoğunluğun adı ‘Kürt’.Sünniler de farklı aşiretlere dâhil olduklarını bildikleri komşularını ‘Kürtlük’le topluca tanımlarlar. kendi aralarında oldukça çeşitlilik gösteren kimi alt kategorilere ayrılmaktadırlar. Kirveler ve komşular. Yakın çevreyi diğer karmaşık bütünden ayıran en önemli kavram seti ise (bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak değineceğimiz) ‘kirve’dir. Kürtler ve aşiretler olarak sıralanabilir. kırsal kesimdeki Sünnilerde. yine yukarıda bahsettiğimiz bir içerikle vücut bulurlar. Sünni. 2) Sünnilerden Alevilere: Sünnilerden Alevilere doğru ortaya çıkan kavramlar Aleviler. Ancak modern bir etniklik kurgusu olarak Türklüğün. Çünkü Aleviler. kendilerini çevreleyen Kurmanci konuşan Aleviler ile iç kesimlerdeki Kırmancki konuşan Aleviler arasında da önemli ve geçmişi çatışmalarla örülü ayrımlar söz konusudur. bu farklılıklardan ancak temasta olduğu yakın çevresi itibari ile haberdardır. üzerinde boy verdiği bu geleneksel tanımlamalar. Ek olarak. Ancak bu kavramların yine bu içeriği ile kullanılışı. Yukarıda da izah ettiğimiz gibi yaşlı kuşaklarda bu kavramların kullanışı modern etniklik algılarından uzaktır ve sadece kendi gibi olmayanların tümünü ifade eder. Türk olmanın biricik kanıtıdır. Kürtlerle iç içe yaşamanın sonradan bir getirisidir. ‘Alevi’ yahut ‘aşiret’tir. Bunların başında tabi oldukları büyük aile soyları (ezbetler). mevcut yakınlığı ve sosyal ilişkileri ima etmekle birlikte. çoğunlukla yaşlı kuşaklar için geçerlidir.

Bu vurgu aynı zamanda kendilerini çevreleyen ‘aşiretlerden’ ayıran önemli bir noktaya da gönderme yapar. Örneğin Hasananlılar gibi. Köklerinin Bingol–Hınıs’a bağlı Hasanlı Köyü’nden geldiklerini. Ancak içeriden görülebilen ve yine içerideki süreçlerde açığa çıkan önemli ve tanımlayıcı alt kategorilerdir. Örneğin Barmazlılar’da olduğu gibi. Mesleklerin olmadığı durumlarda ise genellikle soy isimleri birbirlerini tanımlamada kullanılan yegâne araç olmaktadır. öncelikle iç Tunceli’ye yerleştiklerini ancak buradaki çatışmalara dayanamayarak. . Çevre Alevilerce tek bir kategori olarak Barmazlılar şeklinde tanımlanan Sünniler içerisinde kendi köklerinin Barmazlılarla bir olmadığını söyleyenler de vardır. Barmazlılar’ın arasına yerleştiklerini söylerler. Sünni topluluklar kendilerini tanımlarken herhangi bir aşiret aidiyetleri olmadıklarını çoğunlukla vurgularlar. Kendilerini geldikleri yer isimlerine göre tanımlama bu farklı isim kategorilerine birincil bir örnektir. Bu kabullenilmiş bir duruma da işaret eder. Fakat Barmazlılık çevre Alevilerce yaygınlıkla kullanıldığından. Sünniler arasındaki bazı farklılıklar da kendilerini çeşitli alt kategorilerde tanımlamalarında önemli etkenlerdir. Sünniler içersindeki farklılıklar gündelik yaşamın çevre ile örülü ilişkileri içerisinde hayat bulmaz. Sünnilerin kendi aralarındaki farklılıkları ve aynı zamanda birbirlerini tanımlamada kullandıkları ikinci önemli araç ise geleneksel olarak kullandıkları ve çoğunlukla soy isimlerinde yaşattıkları aile meslekleridir.Pertek ve diğer güney ilçe merkezlerinde Türkçe’nin yüzyıllardır konuşuluyor oluşu bu durumu açıklayan bir başka kanıttır.

Bunların yanı sıra sadece yöreye özgü koşulların ortaya çıkardığı oldukça özgün bazı etniklik durumları ile de karşılaşılmıştır.3. Çemişgezek’in doğu ve Pertek’in batı kısımlarındaki köy ve mezralarda yerleşiktir ve geçimlerini göçer hayvancılık95 faaliyetleri ile sağlayan bir topluluktur. üzerinde değerlendirme yapabilmemizi kolaylaştırmaktadır. . Şavak Aşireti. Kutlu. ‘yarı göçebelik’. alanda temas edilen parçaları ve hakkında dikkate değer veriler sunabilecek nitelikte yazılı kaynaklara sahip oluşu. uzun süreli alan çalışmaları ile oluşturulmuştur. yaylacılık’ ve ‘transhumans’yalnız sürülerin katıldığı mevsimlik hayvan göçü) dair tartışmalar için bkz. 2. çalışma alanının dışında kalmış olmakla birlikte. Şavaklılar’ın oldukça önemli bir kesimi kış 95 Göçer hayvancılık ekonomisi çevresinde şekillenen sosyo-ekonomik yapı ve tarihsel-çevresel etmenlerce farklılaşan biçimlerine (‘göçebe çobanlık’. Şavaklı toplulukların temel geçim biçimleri ve çevresinde örülen kültür hakkında ayrıntılı etnografik veriler sunan Kutlu’nun çalışması. Şavaklılar’ın Tunceli’deki yerleşim alanlarının önemli bir kesiminde ve yine aşiretin yayla alanlarında.Alan çalışması kapsamında kalan yerleşimlerde ikamet eden Alevilerin ve Sünnilerin kendi aralarında ve karşılıklı olarak kullandıkları tanımlamaların esasını yukarıdaki ilişkiler ve süreçler belirlemektedir. 1987: 19 – 32. Gerek Pertek’in doğusundaki bu Sünni topluluklarca gerekse Alevilerce. Türkiye’nin en özgün etniklik biçimlerinden birisini işaret etmektedir. Bu kısım. çalışmanın aşiretin temel geçim faaliyetine ilişkin verileri temel bir başvuru belgesidir ve kendisini takip eden çalışmalarda da başlıca referans kaynaklarından birisi olduğu görülmektedir. İçerisinde Alevilerin ve Sünnilerin de bulunduğu. yine Pertek’in batısında ve Çemişgezek’in doğusundaki arazilere yayılmış bir aşiret.5 Alevi – Sünni Bir Aşiret: Şavak Örneği Şavak Aşireti ya da Şavaklılar. Dolayısıyla.

Bunlar. Bilineceği üzere aşiret. Şavak etnik kimliğinin sahip olduğu kapsamın sınırlarının hangi etmenlerce inşa edildiği ve içerdiği farklılıklarca da nasıl kabul görmüş olduğu. doğrudan doğumla kazanılan seyit–talip ilişkileri ekseninde ilerlemektedir. her halükarda üzerinde dikkatle durulması gereken bir etniklik durumu ortaya çıkarmaktadır. altı çizilerek belirtilmelidir. Erzincan ve Erzurum gibi yayla alanlarını kullandıkları farklı mekânlarda sürüleri ile birlikte geçirmektedirler. son derece önemi bir farkla. Tunceli genelinde göçer hayvancılıkla karakterize edilen tek topluluk oldukları. buradaki tartışmamızda temel hareket noktamızdır. Aleviler ve Sünniler ile Aleviler içerisindeki Kurmanci ve Kırmancki konuşanlardır. Şavaklılar. Zira Tunceli’deki Alevilik algısının önemli bir bölümü. ortak bir ata yahut atalardan geldiğine inanılan büyük ailelerin oluşturduğu ve kan bağı esasının topluluk üyelerince ve onları çevreleyen sosyal evrence sürekli bilinçte tutulduğu bir toplumsal örgütlenme biçimidir.aylarını köy ve mezralarında. farklı dini aidiyetlere mensup iki ana gruptan ve bu gruplardan birisi içerisinde farklı dilleri konuşan iki alt kümeden oluşmaktadır. Bu durum. yaz aylarını ise Tunceli. Şavaklılar’ın. Dolayısıyla aşiret içerisindeki Sünnilerin varlığı. belki de tüm Türkiye’de bu kategoride değerlendirilen topluluklardan ayrışmaktadır. bilhassa Tunceli Aleviliği’nin sahip olduğu özellikler gereği topluluğun Alevi üyeleri açısından hayli ilgi çekicidir. Dolayısıyla Şavaklılar içerisindeki bu temel farklılıklar. gerek . Kendilerini çevreleyen Alevi ve Sünni topluluklarca ve hatta bu yakın halkanın dışında kalan ve göçer hayvancılık faaliyetleri dolayısıyla uzak mekânlarda temas ettikleri çevrede de ‘aşiret’ kategorisinde değerlendirilen Şavaklılar.

. Şavak üzerine şunlar söylenebilir. ‘Şavaklı olma’nın bu ilişkilere getirdiği farklı bir durum olmakta mıdır?. Buradaki esas amacımız Şavak monografisi değil. geçmişi ve bugünü nasıl kurgulamaktadır? Ayrıca topluluk içerisindeki Alevilerin farklı dilleri konuşuyor olmaları da bir başka önemli konu başlığıdır.toplulukça gerekse topluluğu çevreleyen sosyal çevre içerisinde nasıl açıklanmaktadır? Ortak atadan gelen bu insanların dini inançlarda farklılaşmış olma durumları. Soydan geçtiğine inanılan Alevi bir çoğunluk içerisinde yaşayan Şavaklı Sünniler. Ek olarak. Bu çerçeve içerisinde. Böylelikle soru ve konu başlıkları listesi daha da uzatılabilir. yereldeki farklı bir örneği tez konumuzla ilişkileri içerisinde ele almak ve böylelikle çalışmamızı güçlendirmek olacaktır. Öte yandan Şavaklı Sünnilerin kendilerini ve çevrelerini algılayış biçimleri de tez konumuz ile doğrudan ilgilidir. . Tunceli dışında kalan geçici yerleşim mekânlarında aşiretin benzer temellerde algılanma biçimleri de konu üzerine daha derinlikli araştırma fikirlerini tetiklemektedir. bir önceki alt başlıkta açımladığımız etniklik algıları kapsamında. aynı aşiret içerisinde anılan Aleviler’e ilişkin kendilerine ve çevrelerine karşı nasıl bir söylem üretmektedirler? Tunceli’deki Sünnilerin büyük çoğunluğu kimliklerini aşiret kategorisindeki toplumsal örgütlenme biçimleri ile ifade etmiyorken. Aşiretin esas yerleşim mekânı olan Tunceli’de algılanma biçimlerinin Alevilik ve Sünnilik kimlikleri ile olan bağıntıları da hayli ilgi çekicidir. kolektif toplumsal hafızada nasıl bir şekil almakta. Aşiret içerisindeki bu farklılıkların yanı sıra aşiretin dışarıdan algılanış biçimleri de çeşitlilik gösteren önemli bir konu başlığıdır.

Bununla birlikte Alevilik ve Sünnilik. 1) Şavaklılar’ın dışında kalan evrenden kendilerine doğru gelişen biçimidir. Bu hali ile Şavak Aşireti. ‘Şavak’ kimliğinin dışarıdaki homojen görünümünün aksine. İletişim dili. topluluğun genel karakteristik özelliklerini yansıtan geçim faaliyetleri ve gündelik yaşam kültürlerinin maddi ve manevi öğeleri tamamı ile benzerdir. . belirli bir ortak ata yahut atalardan gelen ailelerden oluşmaktadır ve kan bağı buradaki biricik vurgudur. bir aşiret ismidir. ‘Şavaklı olma’nın birincil özelliği olarak düşünmektedirler ve buna ilişkin öne sürdükleri ilk kanıt da dini aidiyetlerinin oldukça eski kuşaklardan beri süregeldiğidir. Zira topluluğun temas edilen Alevi ve Sünni üyelerinin büyük çoğunluğu. yerelde yaygın örnekleri görülen Alevilikten Sünniliğe yahut Sünnilikten Aleviliğe geçişlerle yeterli düzeyde açıklama getirilebilecek bir pozisyona işaret etmekten uzaktır. Zira bu kategoride değerlendirebileceğimiz görüşlerin tamamında. Gerek Tunceli’de gerekse bu topluluğun bilindiği tüm bölgelerde Şavak. Daha önce vurgulandığı üzere aşiret. içerideki farklılıklarının da biricik belirleyenidir. hem toplumsal hayatın yaşam kültürü içerisinde hem de akademik yazının kabul ettiği şekli ile aşiret olmanın getirdiği tüm özelliklere haiz bir topluluktur. sahip oldukları dini farklılıkları.Şavak aşireti içerisinde Alevi ve Sünni ailelerin bulunması durumu. Şavak’ın böylelikle homojen bir kimlik olarak algılanma durumunun da kendi içerisinde oldukça önemli bir ayrışmaya tabi olduğunu belirtmek gerekmektedir: a) Yukarıdaki algının içerdiği tüm yüklemelerin büyük çoğunlukla Şavak topluluklarının esas yerleşim ve göçer hayvancılık faaliyetlerini icra ettikleri Tunceli bölgesinin dışında kalan çevrelerden kendilerine doğru geliştirildikleri görülmektedir. Bu bakımdan Şavak etnik kimliğinin iki temel boyutu olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir.

Sünniliğin Tunceli yerelinde Türklük ile özdeş tutulması. hâlihazırda yerelde kullanılan ‘Şavak’ kavramına geçerli kullanım değerini kazandıran içeriği yükleyen çevreyi oluşturmaktadır. bu tür çalışmaların ortaya çıkışında. Ancak topluluğun yarıgöçer karakteri. Bu çevre. Buradaki bağıntının esas itici gücü. Şavak.Şavak topluluklarını oluşturan grupların sahip oldukları Alevilik ve Sünnilik durumlarından çoğunlukla hiç bahsedilmemektedir. . Şavak’ın içerdiği Sünni bileşenden gelmektedir. büyük çoğunlukla Sünni– Türkmen bir topluluk olarak kurgulanmakta ve tüm bileşenleri böyle kabul edilmektedir. Türkmenlik büyük ölçüde Türklük ile özdeştir.96 1970’li yıllardan itibaren Alevilik ve Sünnilik algıları temelinde yükselen modern etniklik tanımlarının ve bunlarla ilgili politik süreçlerin yerelde de karşılık bulduğunun ve bu temelde bugünü kurgulayan görüşler olduğunu da eklemek gerekir. Şavaklılar’ın sahip oldukları farklılıklardan haberdardır ve dahası aynı mekânları yine aynı tarihsel ilişkileri içerisinde paylaşmaktadır. Özelikle 12 Eylül darbesinin ardından. Türkmen olarak anılmaktadır.97 b) Hemen tamamını Şavaklılar’ın yerleşim alanlarındaki yakın komşularının oluşturduğu grup ise. baskıcı bir unsur olarak etkide bulunduğu kuşku götürmezdir. Bu grubun neredeyse tamamını sadece tarımcılıkla ve küçük çaplı hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan Alevi ve Sünni 96 97 Bu kategoriye dâhil edilebilecek önemli bir örnek için bkz. devletin resmi söyleminin Sünni-İslam din kimliğini merkezine alarak merkezi devlet otoritesini güçlendirmeye çalışmasının. Yıldırım (2003). bu topluluklar üzerine yapılan çalışmaları da etkilemiş görünmektedir. Anadolu’daki göçer ve yarı-göçer aşiretlerin genel adlandırması içerisinde. Şavak’ın Türklük ve dolayısıyla Türkmenlik’le özdeşleştirilmesinde Türkiye’nin yakın geçmişinde yaşadığı ve farklı uzantılarının günümüzde de yaşandığı bazı politik süreçlerin belirleyici olduğunu belirtmek gerekir.

topluluklar oluşturmaktadır. tüm boyutları ile ortaya çıkmaktadır. Şavaklılar’la olan temel farkları ise. farklı dilleri ve farklı dini inançları da . Burada ‘Şavak’ kimliğinin rahatlıkla. bu biricik ayrımda ortaya çıktığı görülmektedir. Zira gerek Alevi ve Sünni Şavaklılar’ın kendilerini ‘Şavaklı olmayan’lardan ayırmada gerekse Şavaklılar’ı çevreleyen Tuncelili yerelin ‘Şavaklı olma’yı tanımlayışında. ‘Şavaklı olma’nın tam olarak vücut bulduğu sınırların. Tunceli’de yakın bir zaman öncesine kadar gerek güneydeki gerekse iç kesimlerdeki bazı toplulukların il sınırlarını aşmayacak mesafelerde yayla alanları kullandıkları ve kısmen yarı-göçer nitelikler taşıyan hayvancılık faaliyetleri yürüttükleri de bilinmektedir. Böylelikle bir aşiret ismi olarak Şavak. göçer hayvancılık yapmayışlarıdır. Buna karşılık. kuşaklar boyu süregelen bu tip hayvancılığı ve onunla özdeş olan yaşam tarzını da yaşatan yegâne topluluktur. Bu tip faaliyetlerin ortadan kalkışı ve uzun yüzyıllardan beridir güney sakinlerinin. bilhassa Şavak bölgesindekilerin uzak mesafelerde göçer hayvancılık ile uğraşıyor olmaları. ‘göçer hayvancılık’ faaliyetleri ile hemhal olmuş bir yaşam kültürü. Hâlihazırda Şavaklılar. aşiret kavramının varlık sebebi olan kan bağı koşulunu aşarak. ‘Yörük’ ve ‘Türkmen’ kavramları ile eşdeğer bir işleve sahip olduğu ileri sürülebilir. göçebe-çoban yahut yarı-göçer bir yaşam tarzı ile karakterize edilen toplulukların isimlendirilişinde olduğu üzere. sadece bu tip bir yaşam tarzını benimsemiş toplulukları kapsayacak genişlikte bir kullanım değerine ulaştırdığı anlaşılmaktadır. Tunceli genelinde Şavak kavramını. Şavaklılar’ın Tunceli’nin güneyindeki köy ve mezralarında ve yine Tunceli’nin çevreleyen kuzey tüm kesimlerinde kullandıkları yayla alanlarında kendilerini topluluklarca ‘göçer-hayvancılık’ ile özdeşleştirildikleri bilinmektedir.

2003). 1987 ve Yıldırım. Şavak Aşireti’nin kolektif hafızadaki öyküsü bazı Alevi ve Sünni Şavaklılar’da ortaktır.içeren toplulukların tümünü bir yaşam tarzı temelinde (göçer hayvancılık) kapsayacak şekilde genişlemiştir. Titinink (Ayazpınar) ve Bahrav/Barav (Çukurca) köyleri olmuştur. İran–Horasan kökenli olup. Şavaklılar arasındaki Alevi ve Sünniler birbirlerini aile isimleri ile ayırt ederler ve bunların tümü. kendi aralarındaki . taşıyıcılarının sahip olduğu ayrımlara göre farklı bir tarih ve işlev de kazanmakla birlikte göçerhayvancılıkla uğraşmayan toplulukların karşısında aynı içerikle sahiplenilmektedir. Şavak kavramının hâlihazırda kullanılan kapsamı bu şekildedir. Aşiret zamanla bu köylerden şimdiki yerleşim sahasına yayılmıştır (Kutlu. Buna karşın. yüzyıl içerisinde padişah fermanı ile Diyarbakır–Siverek’ten bugünkü yerleşim bölgelerine gelmişlerdir. Şavak kimliği. aşiretin tarihine ilişkin yukarıdaki kısa tarihçe büyük çoğunlukla aşiretin Sünni bileşenlerinin tarihi olarak algılanmaktadır. Yine yukarıda aktarılan çalışmaların ve benzer örneklerinin sunduğu yazılı belgeler ve fikirler de bu algının yaygınlık kazanmasında. dikkat çekici bir şekilde. aradaki temel farka doğrudan gönderme yapar. özellikle kent mekânlarında yaşayan ve yüksek öğrenim gibi eğitim süreçlerinden geçmiş genç kuşaklarda belirleyici olmuştur denebilir. Bu durum. 2) Şavak etnik kimliğinin ikinci durumu burada görünürlük kazanır. Günümüzde. Şavaklı Alevi ve Sünnilerin kendilerine dair olan farklılıklara ilişkin tutumlarında da açıklıkla ortaya çıkmaktadır. 16. Ancak aşiretin yerleşim alanlarında yaşayan çoğunlukça. Birbirlerini kan-bağı esasına göre örgütlenmiş bir ‘aşiret’ biriminin parçası olarak görmezler. Bunlara göre aşiret. Tunceli’de ilk yerleştikleri yerler ise bugünkü Pertek’in Çekodar (Bulgurtepe).

Şöyle ki: Tunceli’nin güney bölümünü oluşturan Çemişgezek. çeşitli tarihsel dönemlerde iç Tunceli’den gelerek yerleşen ve Kırmancki konuşan bazı aileler mevcuttur. Şavak içerisindeki Alevilik ve Sünnilik durumu.temel farklılıklar hâlihazırda aile soy isimleri ile ayırt edilmekte ve bununla birlikte göçer-hayvancılık faaliyetleri içerisinde karşılaşılan ‘ötekiler’e ve olaylara karşı ortak bir kimlik durumu üzerinden hareket edilmektedir. Göçer-hayvancı kültürün gündelik yaşamın örgütlenişindeki süreçlerde. Şavaklılar da bu genel durumun dışında değillerdir. bu ailelerin büyük bölümünün geçen yüzyılda gerçekleştirdiği göçlerinin . ‘Şavaklı’nın kendisini çevreleyen sosyo-ekonomik olaylar dünyasına da bakışında ve tutum ve davranışlarını belirleyişinde göçer-hayvancı bir topluluğun duyarlılıklarını yakalamak mümkündür. Dini uygulamaların yanı sıra. Ancak Şavak toplulukları arasında özellikle Çemişgezek ve Pertek’in kuzey sınırlarına yakın kimi köylerinde ve bazı güney yerleşimlerinde. toplumsal yaşam içerisindeki kültürleşme süreçlerinin de biricik belirleyenidir. geleneksel uygulama ve inanışlarda. Dolayısıyla Kırmancki. az da olsa konuşulan dildeki ayrışmaya da bir gönderme içerir ve böylelikle ilgili ailenin köken olarak nereye dayandığı da belirlenmiş olur. Bu ailelerin de zamanla Şavak bölgesindeki diğer topluluklar gibi göçerhayvancılık faaliyetlerine katıldıkları ve sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Aleviliğin ve Sünniliğin temel şifrelerini oluşturan inanç unsurlarının dışında kalan tüm ritüellerde ortaklaşmanın olduğu görülmektedir. Ekonomik faaliyetlerdeki bu ortaklık. Pertek ve Mazgirt hattı üzerinde yaşayan Alevi ve Sünni toplulukların büyük çoğunlukla Kurmanci konuştuklarını daha önce ifade etmiştik.

yaşlı kuşaklardan genç kuşaklara doğru artan bir ivme ile gündelik yaşamında Türkçeyi daha fazla kullanmaktadır. Kurmanci’yi gündelik yaşamda kullanma konusunda Aleviler ve Sünniler arasında da önemli bir ayrım ortaya çıkmaktadır. yukarıda izah ettiğimiz yaşam kültürü ve atfedilen kimlik bütünleşikliğine işaret eden önemli bir örnektir. Şavaklı Aleviler. Çünkü ‘Şavaklı olma’yı belirleyen yegâne öğe. Çünkü içTunceli’den göçen ve Kırmancki konuşan Sünni topluluk bulunmamaktadır. Kurmanci’nin . Tunceli’de Şavaklılar bilhassa konuştukları Kurmanci ile de ayırt edilen bir topluluktur. Tunceli genelinde yaşanan süreçlere paralel olarak. ‘köy hayatı’ olarak kavramlaştırılan ve doğrudan ‘şavaklı olma’yı ima eden bir kimlik algısına ait bir dil olarak kurgulandığı gözlemlenmiştir. yani göçerhayvancılık etrafında şekillenen yaşam tarzı. Şavaklı Sünnilerin hemen hepsi gündelik yaşamlarında ağırlıklı olarak Kurmanci kullanmaktadırlar. Bu algının önemli bir parçası da ‘Şavakça’ olarak tabir edilen dilden kaynaklanmaktadır. Kurmanci konuşan Şavaklılar içerisinde. çevrelerinde bu hayat tarzına ve sürdürücülerine ilişkin bütünlüklü bir algının oluşmasına da neden olmuştur. Bu kategoride değerlendirebileceğimiz görüşmecilerimizin büyük çoğunluğunda Kurmanci’nin. Dolayısı ile geçim biçimlerini hızla değiştiren genç kuşakların benlik algılarındaki köken kavramına işaret eden ‘Şavaklılık’ın. Öte yandan. yine bu kavramla bütünleşik biçimde algılanan dil’den de önemli ölçüde beslenmekte olduğu ileri sürülebilir.kökenlerine ve doğrudan Alevilik kimliklerine gönderme yapmaktadır. Şavaklı Sünnilerde ise durum daha çarpıcıdır. ‘Şavakça’ kavramının yerel dilde Şavaklı toplulukları ayırt etmek için kullanılan bir belirteç olması.

Şavaklılar’la ilgili bahislerde Kurmanci üzerine herhangi bir politik yükleme olmamaktadır. Kurmanci. bilhassa Pertek’in orta ve doğusundaki kırsal yerleşimlerde ikamet eden Sünniler önemli ölçüde azalmışlardır ve böylelikle Kurmanci gündelik yaşamın dili olmaktan uzaklaşmıştır. Şavak’ın özgünlüğü olarak kabul görmektedir. Din. Kendileri ile birlikte Şavaklı olarak anılan Aleviler ise sonradan bölgelerine yerleşmiş yahut kendileri gibi göçer-hayvancılıkla uğraşan ailelere. Türk milliyetçi söylemin etkin olduğu görüşmecilerde dahi. Şavaklılık. göçebeliktir. Şavaklı Sünnilerde de konuşmakta oldukları Kurmanci’ye karşı farklı tutumların varlığından da bahsedilebilir. ‘göçerliğin’ dilidir. Sünnilik ise ‘Şavak’ın özüdür ve zaten tarihi kayıtlar da aşiretin köken olarak dışarıdan geldiğini aktarmaktadır. Özetlemek gerekirse. Şavaklı genç Sünnilerde ‘köy hayatı’nın dışında kalan tüm mekânlarda iletişim dili Türkçedir.etkin bir şekilde kullanımda olması. Genç kuşak Alevilerde olduğu gibi. Şavaklı Sünni için tek bir kimliği işaret eder. Çünkü kendileri dışında. . Şavaklı Sünnileri yereldeki diğer Sünnilerden de ayıran temel bir faktördür. Pertek ilçe merkezindeki ve Elazığ’daki Tuncelili Sünnilerde ise eskiden Kurmanci konuşanlarda bu dilin günümüzde neredeyse tümüyle kullanımdan kalkmış olduğu anlaşılmaktadır. ‘diğerleri’nin verdikleri bir isimdir. kendileri gibi Sünni olan ve hala kırsal yerleşimlerde ikamet eden ve hatırlanabilen en uzak geçmişten beridir kendileriyle özdeşleş(tiril)miş göçer-hayvancılık faaliyetlerini sürdüren Şavaklılar’a dair ayırt edici önemli bir özellik de konuştukları dil olmaktadır. ‘köy hayatının’. Kurmanci. Bu durumda. ‘kendi aralarındaki’ iletişimin. dil ve her ikisinin içerisinde etkileşerek vücut bulduğu göçer-hayvancı bir yaşam kültürü. Bu sebepten.

Sünni bir nüfus içermekle birlikte. III. Alevilik ve Sünnilik gibi din kimliklerini ifadelendiren tanımların içerisinde. Sünniliğin yerel boyutlarının ortaya çıkarılması ve çözümlenmesi çerçevesinde ele alınmaya çalışılacaktır. Şavak. somutlaştıran yegâne olgu ise Şavaklılar’ın ortak yaşayış kültürlerinden ileri gelmektedir. göçer-hayvancı toplulukların ismidir ve bu kimliğin içerisindekiler ile dışarısında kalanlarca ortak bir kabuldür.Toparlayacak olursak. gerek kendilerince gerekse dışarıda kalanlarca Şavak kimliğinin inşasında belirlenen sınırlar içerisinde belirleyici bir öğe değildir. BÖLÜM: ALEVİ – SÜNNİ TOPLULUKLARARASI İLİŞKİLER Bu bölümde. Şavak bölgesinde yani Pertek’in batısında Sünnilik. Bu kabulü canlı kılan. Yerine aile soy isimleri kullanılır ve bunlar gereken kimliklendirmeyi gerçekleştirir. Pertek’in doğusunda yaşayan Alevi ve Sünni topluluklar arasında gerçekleşen bazı sosyal ilişkiler. çeşitli tarihi ve sosyal belirleyenler etrafında tartışılacaktır. Kimliğin içerideki görünümünde ise Alevilik ve Sünnilik temel bir belirleyendir. yüzyıllardır süregelen ve gelenekselleşen toplumsal hayata dair bazı uygulamaların ve süreçlerin birbirleriyle olan etkileşimleri. . Ancak farklılıklar bu kavramlar ile ifade edilmezler.

kan bağı olmadan sağlanan toplumsal ilişkilerdeki boyutlarını açıklayabilme çabasıdır. 1 Kirvelik Kirvelik bahsi üzerine. Bilhassa geleneğin toplumsal örgütlenmeyi ve hayatı belirlediği topluluklarda. kan bağına dayalı sosyal algıların ve . yaklaşık 30 yıl önce gerçekleştirdiği asıl çalışmanın yeni güncel veriler ile kıyaslanması üzerine kurulu olduğundan. bir erkek çocuğun sünnet töreninin yük ve masraflarını. 2004: 11). Yanı sıra Kudat’ın 2004 basımlı çalışması. ileri sürdüğü tanımın geçerliliğini büyük ölçüde günümüze de taşımaktadır. hayli önemli ve yol göstericidir.3 . Kirvelik. Kudat’ın çalışmasının beslendiği yazılı kaynakların hacmi ve özellikle gerçekleştirdiği alan çalışmalarının mekânsal çeşitliliği. akademik yazın içerisinde ‘sanal akrabalık’ olarak kategorize edilmektedir ve bununla amaçlanan. yerli akademik yazın içerisinde en kapsamlı neredeyse tek çalışmanın sahibi Kudat’ın (2004) ileri sürmüş olduğu tanım şöyledir: ‘Kirvelik. Ancak bu ilişkilerin içeriği ve biçimleri. Alan çalışmamızın gerçekleştirildiği yerlerde de kirvelik kurumuna dair gerek Sünnilerce gerekse Alevilerce geliştirilen tanımlamalar da temelde Kudat’ın öne sürmüş olduğu kan bağına dayanmayan ve fakat bu bağdan da kuvvetli yaptırımlara sahip sosyal ilişkileri işaret etmektedir. Kudat’ın ve benzerlerinin işaret ettiklerinden bazı farklılıklar göstermektedir. ‘kan bağı’ üzerinden gerçekleşen akrabalıkların getirdiği yükümlülüklerin. ana babasının dışında başka bir aile büyüğünün üzerine alması ile iki aile arasında kurulan sanal akrabalığa verilen addır’(Kudat.

bu bağla bağlanan kişilerin tüm hayatları boyunca sadık kalmaları beklenen kutsal bir sürece işaret eder. mevcut sosyal.yükümlülüklerin de ötesinde kabul ve yaptırım gücü içeren biçimlerini açıklayabilmek için ‘akrabalık’ kavramı kullanılmaktadır. Çünkü kirvelik. Onlara göre. kapsamı ve gereklilikleri üzerine soru dahi sormak son derece yakışıksız bir durumdur. kirveliğin tanımı. 98 Bir kısmı ise yöre kökenli olduğumu öğrendiklerinde. konu hakkında bilgi sahibi olunsa bile. Bir daha geri dönüşü olmayan bir sözdür. hala kirveliğin açıklanabilmesinde yeterli düzeyde işlevsel bir kavram olmaktan uzak görünmektedir. siyasi dengeleri ve koşulları da aşmaktadır. Ancak Tunceli–Pertek yereli açısından ‘akrabalık’ kavramı. Bu bağın gerektirdiği koşulları yerine getirmemek. aile bağlarını. ayıplayıcı nazarlarda kızgınlıklarını belitmiş ve hatta üzüntülerini aktarmışlardır. vazgeçen kişinin kendi kimliğine karşı da ciddi bir ihaneti olarak kabul edilir. Alevilere göre kirvelik. ‘akrabalık’ kavramının kapsadığı bir alandan çok daha fazlasını işaret etmektedir. Aleviliğin ve Tunceli’deki Sünniliğin önemli varlık koşullarından birisi ve kimliğin tamamlayıcı öğesidir. tümüyle sahip olduğu kutsal köklerden ve içerikten istim almaktadır ve bu ortak köken açıklamalarından da öteye kirveliğin sosyal yaşam içerisinde üstlendiği roller. Çünkü gerek Aleviler gerekse Sünniler açısından kirveliğin tanımı. zorunluluklarındandır. bizzat torunlarını sünnet ettirmiş. Peygamber. ekonomik. Öyle ki çalışma esnasında kirvelik bahsi üzerine sorulan sorularda çoğu Alevi ve özellikle kırsal yerleşimlerde Aleviler ile iç içe yaşayan Sünni görüşmeci. yerel hayatın. kimliğin temel bileşenlerindendir. . Bu kutsallık.98 Bunlara göre kirvelik. kutsal bir sözleşmeden vazgeçmek olduğu kadar. Peygamberin öz torunlarına (Hasan ve Hüseyin) karşı ortaya koymuş olduğu bir pratiktir. bu yönlü soruları derin bir hayretle karşılamış ve hatta bu ilişkinin gerektirdiği yükümlülükleri bilmemenin doğuracağı olumsuz dini sonuçları dikkatli vurgularla ifade etmişlerdir.

Temel meşruiyetini ve yaptırım gücünü ise Peygamber’in yaşamında ortaya koyduğu uygulamalar bütününe verilen önem ve inançtan almaktadır. Ali’nin ve soyunun İslam topluluğunun gerçek vârisi olduğu iddialarının önemli bir dayanağını da bu ilişki üzerine kurmaktadırlar. Alan çalışması süresince temas edilen Sünni ve Alevilerce kirvelik bağının biricik belirleyeninin. kirvelik kurumunun işaret ettiği tutum ve davranışlar. yukarıdakiler gibi esasta tek biçimlidir. yine bu genel kabulün fazlaca dışında değildir. Bu noktada farklılıklarla karşılaşılmamaktadır. Sünni topluluklarca sünnet eylemi mutlak surette gerçekleştirilmekte ve bu eylem Müslümanlığın önemli belirleyenlerinden birisi olarak kabul görmektedir. Sünniler açısından ise durum. Bu bakımdan. Sünnet’in . Alevilerin toplumsal yaşayışları içerisinde işgal ettiği güçlü pozisyona nazaran daha düşük ölçülerde bir yer tutmakta ve farklı algılanmaktadır. Peygamber’in eylemi olduğuna Aleviler ile aynı şekilde inanmaktadırlar. Toplumsal yaşayış içerisindeki kirvelik uygulamalarındaki farklılıklara karşın gerek Alevilerce gerekse Sünnilerce kirveliğin içerdiği kutsiyetin kök nedenlerine dair geliştirilen açıklamalar. Aleviler. Anadolu’daki Alevi topluluklarının sünnet eylemi ve bu eylemle vücut bulan kirvelik ilişkilerine Sünni topluluklara nazaran daha fazla önem verdikleri ve kirveliği günümüz Aleviliğinin önemli belirleyenlerinden saydıkları genel kabulü. Öte yandan. gerçekleştirilen sünnet eylemi olduğu vurgulanmakta ve bilhassa bu eylemin içerdiği ‘kan akıtma’ özelliği ön plana çıkarılmaktadır.böylelikle kirvelik bağının gerektirdiği sosyal yükümlülüklere sahip çıkmış ve aynı zamanda bu sosyal ilişkinin de öğreticisi olmuştur. Sünniler de kirveliğin. Pertek’teki Aleviler için de geçerli bir tespittir.

Kirvenin hanımı bizim. Gerek Alevilerde gerekse Sünnilerde geleneksel yaşayış içerisinde belirgin olan ve . dolaylı da olsa Allah yolunda akıtılan kanın eteğine damladığı kişi yahut bu kanın akıtıldığı çocuğu kucağında tutarak ‘kirve’ statüsü kazanan kişinin. … kirvemizin hanımı yani bize bu şekilde bir dostluk bağı ile bağlı olan kirvemizin hanımı adeta bizim yengelerimiz veya bizim işte amcamın hanımı ne ise dayımın hanımı ne ise öyle manevi bir ülfiyet. yakınlık da hasıl oluyordu. Şimdi böyle olunca biz adeta onların kızları. Onun kanına sahip çıkmaktır. çocuğun ailesi ile kurmuş olduğu ‘kirvelik’ ilişkisi. bizim kız kardeşimiz ise onların kız kardeşiymiş gibi derin bir saygı duyulurdu. işte ‘kucağında kan akıttı’ yani Sünnet olurken kirvenin tutmasından dolayı.ve dolayısı ile üzerinde temellenen kirveliğin kutsiyeti de tümüyle bu özellikten hareket ediyor görünmektedir. Böylelikle. Cana can vermektir. Onun kanının yanında yer almaktır.” (Alan Notları: 15 – 04 – 06 / Pertek) “Şimdi böyle olunca da biz mesela kirve olarak birbirimize. ömür boyu ve hatta kendisinden sonraki kuşaklara da aktardığı bir dizi yükümlülükle ve sınırları keskin bir kutsiyet algısı ile tamamlanmaktadır: “Yani kirveliğin amacı kan akıtmaktır. o öyle deniyordu ben çocukluk yıllarındaki ifadeyi kullanayım.” (Alan Notları: 23 – 03 – 06 / Pertek) Yereldeki Alevi ve Sünnilerce kirvelik uygulamalarının açıklanmasına yönelik din içerisinden inşa edilen inanışların yansıra benzerlik gösteren bir başka önemli nokta da kirveliğin gerçekleştirildiği sünnet uygulamalarındaki benzerliktir. bizim kız kardeşlerimiz. Kan kutsaldır ve kanın akıtılması doğrudan ‘kurban’ algısına gönderme yapmaktadır. Ona ikrar vermektir.

Eskiden berberlik yapmıştır veya berberlik olmasa bile böyle bir maharet kazanmıştır. işleri doktorlar tarafından yapılmazdı. eskiden malumunuz. Dini bir hüviyet orada. Köyü’nde [Alevi bir köy kastediliyor] B. şeye köyün orta yerinde. Her tarafta bu vardı. Muhammed ve Hz. Bu tekbirler yapıldıktan sonra yine aynı şekilde Hz. Ondan sonra Hızır Aleyhisselam’ın bereketi diye yüksek sesle dualar okunurdu. ben o tahtayı üstündeki o havluyu ve işte o peşkiri. Sünnet olan çocuğa da kirve aynı şekilde çok kıymetli hediyeler alır. şunu söyliyeyim ben. . Hala da vardır. Yine hala da bugün. onu ben kutsa bir şey gibi çok önemserdim ve dikkatimi çekmiştir. Hiç terk edilmeyen bir geleneğimizdir. Amca ‘selat-ü selam’ getirirdi. bu gibi sünnet ameliyeleri. herkes ama kadın erkek herkes oranın üzerine bir bahşiş bırakırdı. yağ getirir. Bizim köyün tamamını diyorum ama hiç istisnasız tamamını T. Bu tahtanın üzerine bir havlu atılırdı. Şimdi sünneti yaparken. elindeki çok kıymetli olan kuru gıda gibi şeyleri getirir. Bunu yapan kişi yörede çok iyi tanınır. ‘Allahüme Salli Ala Seyiddina Muhammedin ve Ala Ali Seyidina Muhammed’ diye böyle sesli bir şekilde yapılırdı. Elbisedir. O sünneti yapan B. Bu törenler yapılırken. ayakkabıdır. hediyeleşme en zirvede… Gerek sünneti yapana gerek kirveye en büyük hediyeler vardır. o bahşişe büyük bir saygı ve ilgi vardı. Ali efendimizin ve Cenab-ı Hak’kın adları sık sık şey yapılıyordu.fakat günümüzde sıklıkla karşılaşılmayan bu uygulamalarda hemen hiçbir fark göze çarpmamaktadır: “Şimdi tören. Amca vardı o yapardı. güzel bir yerde veya geniş bir damın üzerinde tahta kurulur. saattir veya başka şeylerdir alınır. onlara aynı şekilde kurbanlık hayvan getirir. bir örf geleneğinin şeysinin orada odaklaştığını görürdüm. bilmiyorum ama ben şimdi çocukken bunları hatırladığım için söylüyorum. Bizim köyde de gördüm. Bu bahşiş çok önemlidir. Ve bu şeyi serdikten sonra insanlar hep saf halinde dururlardı. o duaları şu anda tam olarak hatırlayamıyorum tam ama ondan sonra da bereket olsun diye o tahtanın üzerine. Amca. Alevi köyde de gördüm. Şimdi o şahıs her köye götürülürdü. ‘peşkir-i Muhammed’ diyordu buna B.

gücüne göre ne yetiyorsa. cemaatle beraber. ya bir bohça ya genişçe bir havlu gibi bir şey serilirdi. bu çok ilginçtir. iyi hatırlıyorum. oradaki paraya da değildir. kıbleye yönelmiş. köylü çağırılırdı. o tahtanın üzerine bırakırdı. M. Ve bırakırken de istisnasız herkes de o tahtanın üzerindeki havlunun bir köşesini eğilip öperdi.” (Alan Notları: 21 – 04 – 06 / Elazığ).” (Alan Notları: 20 – 04 – 06 / Elazığ). Bu da bizim şey olan bir geleneğimizdir. büyük bir saygı gösterirlerdi. Orada aynı şekilde yapılır. bugün de dâhil Elazığ’daki doktorlara falan yaptırılmaz. asla. herkes kıbleye yönelirken o herkesten önce şunu okurdu: ‘Muhammed’den bize kaldı bu adet Hem farzdır hem sünnet Kim Muhammed’i severse ona getirsin salavat’ Ondan sonra da ‘Allahümme Salli Ala Seyiddina Muhammed ve Ala Ali Seyiddina Muhammed’ duasını okurlardı ve akabinde herkes gönlüne. o selat-ü selam sırasında getirdiği şey çok önemlidir… Diyor ki bu şey. Çocukların kirveleri çağırılırdı. tahta konur… Hem bahşiş toplanan hem selat-ü selam getirilen o tahtaya tam olarak ne dendiğini şimdi hatırlamıyorum… Yalnız üzerine bir. sünnetçi. onu söyliyelim. bizde sünnet yapılırken üç gün davul çalınırdı. Orada Hz Muhammed ile onun Ehl-i Beyt’ine getirilen selat-ü selamın manevi bir de bi sevgiyi bir de bu şekilde yâd ediyor insanlarımız.. “… Sünnette. sünnet esnasında.. öyle bir mekân olarak görülürdü. hem Alevi vatandaşlarımızın sünnetinde hem Sünni olarak bildiğimiz vatandaşlarımızın sünnetinde B. havluya değildir. İki gün davullar çağırılırdı ve ondan sonra . kaynıyorsa o şekilde bir bahşişi o havlunun. Halk çağırılırdı. Tabi bu tahtaya değildir.bizim köylerdeki Sünnetler Hocam. Onunla beraber toplum çağırılırdı. Bize şunu derdi. “Yani bizzat kendim gördüğüm. Sünnet yapan kişi de aynı zaman da selat-ü selam getirir. Bu da önemli bir şey olarak burada arz etmek istiyorum. Fakat o dahi o hali ile manevi bir şey kazanırdı.

civar ziyaretlere birlikte götürülmekteydi. Bu konuda. din ve dolayısıyla toplumsal yaşayış içerisinde kazanmış olduğu anlam ve uygulamalar bütünü. Fatiha suresiyle beraber tahta indirilir. bu yıllarda yaşanan kamplaşmaların ardından hızla kesilecek ve zamanla içerdiği özgün uygulamaları da yitirecektir. sünnet uygulamalarına dair aktarımlarından da anlaşılacağı üzere arada ciddi uygulama farklılıkları bulunmamaktadır. Bilhassa kırsal yerleşimlerde oturan Aleviler ve Sünnilerin. Birbirine yakın olan bu tür yerleşimlerdeki sünnetlere çevre köylüler de çağrılmakta ve kurbanlar kesilmektedir. Toplum olarak Ali-Muhammed’in honcasına çağrılırdı.sünnete çağırılırdı. herkes parasını oraya atar. Ben onun bir iki kıtasını istersen sana okuyayım. hem sünnetçiye katkı hem de çocuğun babasına veya gelen halka katkı. o tahtanın üzerine bir bez. Alevilerin ve Sünnilerin. Kirveliğin. Kimi zaman da bu kurbanlar. sünnet işlerini bu konuda yörede tanınan ve mesleğinde uzmanlaşmış kişilere yaptırmış oldukları aktarılmaktadır. Fakir fukaraya dağıtılıyor. Bu dualar okunur. 1970’ler öncesinde kalan ve geleneğin hâkim olduğu dönemlerden bugüne Alevi ve Sünni topluluklarda gözlemlenebilir kimi farklılıklarla vücut bulmuştur. ‘Yukarıda indi Muhammed honcasi Üzerine yazıldı ismi ezel duasi Her kim ki Muhammedi severse Muhammede getirsin salavat Aliyem Seyidem Muhammed’ Burada hem Arapça hem Farsça geçiyor. Arapça geçtiği için tam bilemiyorum nakaratını falan. iki alt başlık içerisinde şunlar söylenebilir: 1) Alevilerde kirvelik ilişkileri: .” (Alan Notları: 15 – 04 – 06 / Pertek). bezin üzerine bir havlu. Çoğunlukla 1970’lerin sonlarına dek yukarıda aktarıldığı şekliyle devam eden uygulamalar.

toplulukça içerisine henüz girdiği kimlikle ve bunla bağlantılı bir dizi yeni sorumlulukla karşılaşmaktadır. Orta-Anadolu kökenli Bektaşilikte kısmen görülmekle birlikte genel Alevi inanç kurgusu içerisinde ‘yol.Yereldeki Alevilerde kirvelik bağının gerçekleştiği iki esas biçimden ve kirveliğin algılanışındaki temel bir farklılıktan bahsedilebilir. Korkmaz. dualarla ve kurbanlarla ait oldukları Alevi cemaatine farklı statülerle tekrardan girişlerini işaret eder. musahiplik üzerine geniş ve yönlendirici bilgiler için bkz. yani tarikat kardeşliği’ olarak tanımlanır ve Tunceli Aleviliği’nin temel ayrıştırıcı öğelerinden birisine işaret eder. Tunceli’de her Alevinin mutlak surette bir musahibi olmalıdır. Bu yaptırımların önemli ölçülerde benzerlik gösterdikleri bir başka kurum ‘musahipliktir’ ve Sünnilerle kurulan kirvelikler ile Alevilerin kendi aralarında kurdukları kirvelik bağları arasındaki temel farklar da bu noktada açığa çıkmakta ve tanımlanmaktadır. Buna göre. Alevilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri kirvelik bağlarıdır ve bahsettiğimiz algı farklılığı da burada ortaya çıkmaktadır. Sadece bu amaç için düzenlenen cemler99 vardır ve tam manası ile bir geçiş törenidir. Ek olarak. 1972: 69 – 73. .100 Musahiplik cemi. Çünkü musahiplik. Her iki evli çift böylelikle dünyada ve öte dünyadaki yol kardeşliklerini 99 Tunceli’ye özgü ‘musahiplik cemi’nin ayrıntılı etnografik incelemeleri için yalın bir kaynak olarak bkz. Bu kaynak aynı zamanda Tunceli Aleviliği’nin özgün etnografik derlemelerini içermesi bakımından da son derece önemlidir. İlki. Musahiplik. kişinin yaşadığı hayat içerisinde. doğrudan böylesi bir geçişi işaret eder ve zaten ritüelin kendisi başlı başına bir ‘yeniden doğum’un sembolleştirilmesidir. Her bir geçişte kişi. Tuncelili Alevilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri kirvelik ilişkileri çok ciddi yükümlülükler ve yaptırımlar içermektedir. Musahiplik. evli iki çiftin (evli olmaları zorunlu bir kuraldır) bu amaçla düzenlenen bir cemde yeniden doğuşu sembolize eden birtakım pratiklerle. Öztürk. kişinin doğumla birlikte kazandığı tarikat ilişkilerinin gerçek anlamda vücut bulduğu bir başka süreci işaret eder. 2003: 304 – 314. dâhil olduğu topluluğun yaratmış olduğu belirli statüleri değiştirmesi ve topluluk yaşamının farklı kısımlarına yine farklılaşan kimlikleri ile geçişlerini aktarmaktadır. 100 ‘Geçiş töreni’ olarak isimlendirdiğimiz ve antropolojik literatürdeki yaygın tanımlanışıyla ‘inisiasyon ritüelleri’.

yeri geldiğinde. Çoğunlukla yapılan uygulama. doğumla kazanılmakta ve dünya hayatı içerisinde ölüm ve tekrar dirilişle. Bu törenle aileler ‘bir’ olmuş sayılırlar ve kendi öz akrabalık ilişkilerine benzer ve fakat daha ileri düzeyde bağlara sahip olurlar. 101 Musahiplik cemlerinde uygulanan pratikler yeniden doğumun sembolleştirilmeleri ile örülüdür. bu uygulamaların hayli çarpıcı örneklerine rastlamak mümkündür. tüm günahlardan arınarak yeniden ve ‘gerçek’e ererek devam ettirilmektedir. evli çiftler. burada asıl dikkat çekici olan.kazanmış olurlar. yani dünyevi düşüncelerden arınmış olma hali. mevcut tüm toplumsal bağların üzerindedir ve gerektirdiği yükümlülüklerin tümü kutsaldır. böylelikle bir aileye ve farklı kardeşlere sahip olurlar. Geçmişte. Günümüzde Tuncelili Aleviler arasında bu tür cemlerin yapıldığı sık rastlanmayan bir durumdur. yeniden doğumun öncesinde. erkeklerin ve kadınların yere uzanmaları. Günümüzde Tuncelili Aleviler arasında gerçekleştirilen kirvelik ilişkilerinin en belirgin ayırt edici yönü budur. Sahip olunan Alevilik. Bunlardan bazılarına göre. Tek bir aileye dönüşmüşlerdir. geride bırakılan dünya hayatının getirdiği duygu ve düşüncelerden de sıyrılmayı işaret etmektedir. Sosyal ve ekonomik hayatın getirdiği tüm zorluklar birlikte göğüslenir ve tam bir işbirliği ortaya çıkar. . Musahipsiz Alevi. üzerlerinin beyaz bir örtü ile örtülmeleri ve ‘Tarık’ ismi verilen kutsal ağaçla yahut seyidin kendi eliyle bu ‘ölüler’e dokunarak yeniden dirilmeleri ile gerçekleştirilir. Bu ailelerin çocukları ve hatta onların da çocukları arasında evlilikler kesinlikle yasaktır. yerel Alevilerde Musahiplik Cemi’nin algılanış boyutlarıdır. Böylesi uygulamaların varlığı ya da yokluğundan öteye. Ensest kabul edilir. bu en önemli Alevilik uygulamasından bahsederken geçmişte hayli ilgi çekici bazı pratiklerin olduğundan da bahsetmişlerdir. öz çocuklara nazaran daha fazla yardım ve ilgi görür. erkekler önde kadınlar arkada olmak üzere. Bu bağla bir araya gelen aileler arasında da musahipliğe benzer kutsal bağlar oluşur ve hemen hemen aynı tabular geçerli hale gelir.101 Aleviler açısından bu uygulamaların günümüzde sıklıkla gerçekleştirildiği söylenemez fakat kirvelik kurumunun bu işlevi kapsayacak genişlikte bir algıya kavuştuğu ileri sürülebilir. Kirveliğin gerçekleşme biçimi sünnet uygulamaları üzerinedir. yani bu törenden geçmemiş Alevi hiçbir zaman gerçek Alevi değildir. üryan vaziyette beyaz örtüye sarılırlardı ve cem böylelikle yürütülürdü. Musahipliğin yanı sıra kirvelik de Tunceli’deki geleneksel inanç ve uygulamalar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Musahibin çocukları. Şüphesiz ki burada aktarılan durumun içerdiği duygu yoğunluğu. Çocuklar. Yanı sıra bu ritüellerdeki uygulamaların da önemli değişikliklere uğramış olduğunu belirtmek gerekecektir. 70’li yaşlarındaki kimi Alevi görüşmeciler. Bu bağ. Bu bakımdan.

103 ‘Peşine katmak’. Bir de bu kutsallık vardır güzelim… Musahiplik de ağırdır. Onun bile damında gezemezsin. Dam. yörede kirvelik uygulamalarından bahsedilirken Alevilerce ve Sünnilerce sıklıkla kullanılan bir kavramdır. musahiplik uygulamalarını geri plana iterek. bilahssa kırsal yerleşimlerde var olan geleneksel uygulamaların bu göçlerle birlikte kaybolması gibi yaşadığı ve yaşamakta olduğu değişim süreçleri. Kirva dediğim insanın benim peşimde103 olan çocuğu neyse benim çocuğum da odur.102 Onun kapısına kem gözle bakma. sahip olduğu kutsiyete bir de musahiplik inancının etkilerini alarak yereldeki Aleviler açısından son derece ayrıcalıklı bir pozisyon 102 Evlerin çoğunlukla kerpiçten ve toprak damdan yapıldığı geçmişte ve hala da günümüzde. kirvelik yapan kişinin kirveliğini üstlendiği çocuğun bir ömür boyu sürmesi beklenen sorumluluklarını da üstlenmesidir. Bununla anlatılmak istenen. uygun görülmeyen bir davranıştır. dünyada en kutsal emanetin nedir? Namusundur. hor gözle bakma günah işlersin. . Bir gömlek gibiyiz. toprak düşer günahtır. mahremiyetin bir parçası olarak kabul görür ve bir çeşit tabu ile bu alana giriş yasaklanır.” (Alan Notları: 27 – 02 – 06 / Pertek). Budur ciğerim. Ne ki Tunceli Aleviliği’nin. Musahiplik. Sen musahip olduğun bi vatandaşa diyorsun ki biz musahibiz. ‘komşu damında gezmek günahtır’ sözünde hayat bulur. Bu tutumun. Yani bunun meselesi daha da derindir… Kirva dediğim bir insan var benim kirvam. Yani senin. komşu evin damında gezinmek son derece ayıplanan. bundan daha ağırdır. kirvelik ilişkilerinin musahiplikle hâlihazırda benzer olan sosyal uygulamalarının güncel ve boyutlu olmasını sağlamış görünmektedir: “Alevilikte kirvelik çok ağırdır. Dolayısı ile kirvelik. Benim kardeşim neyse.Kirvelikle sağlanan sosyal bağların yaptırım gücü en az musahiplik bağları kadar kuvvetli ve çok yönlüdür. O senin sırdaşındır. Yörede Alevi ve Sünni ailelerin birlikte yaşadıkları köylerde bu tür örneklere rastlamak mümkündür. Evler çoğunlukla ortak kalın bir duvarı paylaşırlar ve evin çoğunluğu bu duvar esas alınarak yapılır. Cenab-ı Hak da seninle onun arasındaki bir sırdır. ilin 1990’lı yıllarla birlikte hızla boşalması. Kirveliğin yöredeki yaygın bir tabiridir. o da odur.

genellikle bu grupların yoksul tabakaları arasında görülür. aynı zamanda bu tür kirveliklerin yerel kimliğin yani Tunceli genelinde Kırmancki ve Kurmanci konuşan Alevilerin oluşturduğu çoğunluğun en önemli belirleyicilerinden birisi olmasını sağlamıştır.” (Kudat. bu konuda şunları söylemektedir: “Farklı dil.kazanmaktadır. Alevilerin gerçekleştirdikleri kirvelik ilişkilerinin ikinci biçimi ise yereldeki Sünni aileler ile kurmuş oldukları kirveliklerdir. Alevilerin kendi aralarında kurdukları kirvelik bağlarının bu ayırt edici özelliği. kendi sınıflarından insanlarla evlilik ve kirvelik ilişkileri kurmayı tercih ederler. Geleneğin farklı biçimleri. üst sınıf aileler. bu uzmanlaşmanın billurlaşmamış olduğu yerlerde grupların demografik yapıları kaynaşmanın derecesini saptamakta büyük rol oynar. geçerlilik kazanmış görünmektedir. Musahipliğin. değişen sosyal yaşam içerisinde iç içe geçmekte ve yeni anlamlar kazanmaktadır. kirvelerinin sahip oldukları Alevilik ve Sünnilik gibi farklılaştırıcı etmenleri. . din ve etnik gruba mensup ailelerin birlikte yaşadıkları yörelerde kirvelik yolu ile kaynaşmaları… yapısal denge özelliklerine bağlı olup. Kaynaşma farklı gruptan insanların ekonomik alışverişleri ve uzmanlaşmaları arttıkça daha büyük bir önem kazanır. 2004: 201). karşıdaki kirveyle olan ilişkilerin de sınırlarını ve işlevsel özelliklerini belirlemektedir. kirvelik ilişkileri içerisinde erimesi. Kudat. Farklı ‘kültürel’ grupların kaynaşmasını sağlayan bu tür kirvelik pratikleri Anadolu’da sıklıkla uygulanmakta olup. Kirvelik ve musahiplik bu bağlamda önemli iki örnektir. kirvelik bağlarının sadece Aleviler içerisinde kalan boyutlarını yine sadece bu sosyal evrene ait temel bir sosyal ilişki biçimi olarak algılanmasını kuvvetlendirmektedir. Böylelikle bir Alevinin.

gerek ticari ilişkilerinde gerekse kamusal kurumlarla olan ilişkilerinde güçlü yardımcılar da edinmiş olmaktaydılar. 1970’lere değin esas olarak böylesi bir farklılaşma temelinde ilerleyen toplumsal üretim süreçleri içerisinde Alevilerin bu merkezlerdeki ticaret erbabı ve devlet bürokrasisindeki Sünniler ve aileleri ile kurdukları kirvelik bağları. Böylelikle Aleviler. karşılıklı yarar ilkesi gözetilen ve içeriği dini birtakım söylemler ile doldurulan ilişkileri işaret etmekteydi. Ticarette zarar görmemek . Tunceli’deki ticari ilişkilerin gerçekleştirildiği önemli yerlerdi. Gerek Cumhuriyet öncesinde gerekse 1970’li yılların sonlarına kadar geçen süre içerisinde. Alevilerin Sünni topluluklarla olan kirvelik ilişkileri çoğunlukla karşılıklı yarar temelinde işleyen ekonomik ve dolayısı ile sosyal süreçleri kapsamaktaydı. Alevi ve Sünni topluluklar arası kirveliklerin de esas yönlerini işaret eder niteliktedir. Tunceli’nin sosyal tarihindeki gelişmelere paralel ilerleyen bir süreç içerisinde. Bu hattın kuzeyini çevreleyen iç-Tunceli’de yaşayanlar ve bilhassa bu merkezlerin çevresindeki Alevi topluluklar. çeşitli kamusal kurumlarla olan ilişkilerin de gerçekleştirildiği yerlerdi. Pertek ve Mazgirt hattı boyunca sıralanan önemli ilçe merkezleri ve bunlara bağlı kazalar. Zanaatın da yereldeki en yakın mekânları olan bu merkezler aynı zamanda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devletle. tarım ve havancılık faaliyetlerinden elde ettikleri ürünleri buralardaki yerel pazarlarda çeşitli ihtiyaç ürünleri ile değiştirmekteydiler.Kudat’ın farklı topluluklar arasında gözlemlediği kirvelik ilişkilerinin esas belirleyenlerine dair tespitleri. Çemişgezek.

Yanı sıra. Sünnilerin de zamanla tercih ettikleri ilişkilere dönüşmüşlerdir.ve bürokrasiyi. aynı dini kodları paylaşmanın yaratmış olduğu temel bir belirleyenin zaman içerisinde değişime uğraması. yargıyı ilgilendiren meselelerinde mağdur olmamak için başvurulan önemli bir geleneksel kurumdu kirvelik. yukarıda aktardığımız türden . mevcut seçenekler dâhilinde azami faydanın sağlanabileceği ilişkilerin tercihini de berberinde getirmiş görünmektedir. Dolayısı ile üreticiler ile olan ilişkilerin kirvelik gibi kutsanan bağlılıklarla kuvvetlendirmek. Aleviler ve Sünniler arasında bu temelde kurulan kirveliklerle birlikte kırsal yerleşimlerde tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Sünni toplulukların da bazı Alevilerle benzer kirvelik ilişkileri kurdukları belirtilmelidir. Bu bağlamda. bir yandan olası rakiplerin karşısında güvence iken bir yanda da mevcut geçim etkinliğinin sürekliliğinin garantisi olmaktaydı. Sünniler de kırsaldaki akrabaları için. Öte yandan. Bilhassa Alevilerin yukarıda zikredilen ilçe merkezlerinde esnaflık yapmaya başlamaları ve hatta yerel ticaretin daha büyük pazarlarla olan bağlarını sağlayıcı aracı pozisyonlara yükselmeleri ile birlikte. benzer güvenceler sağlamaktaydılar. mevcut kar ilişkileri içerisinde. ekonomik anlamda daha yetkin olan tarafı kendisinden daha geri planda olan tarafa yönelik sorumluluklarını denetlenebilir kılan bir etmenden ziyade. sahip olduğu dini içerikten ötürü. Elazığ gibi bölgedeki daha büyük ticari merkezlere yakın olan ilçe esnafı ve yerli aracılar. bu merkezlerde sahip oldukları itibar ve statülerine farklı yönlerden eşdeğer bir güç oluşturan Alevilerden kirve edinmiş olarak. Kirvelik gibi. hayvansal ürünleri bu büyük merkezlerde satmaktaydılar. önemli miktarlarda topladıkları tarımsal.

kendisinden toplumsal statü bakımından daha üst sınıflara mensup aileler ile kurulan ilişkilerin de en temel. içerdiği kutsallıkla tamamlanmaktaydı. Aynı zamanda bu. Uzun yüzyıllar boyunca birlikte yaşamanın ve aynı temel geçim etkinliklerinin belirli bir uzmanlaşma içerisinde gerçekleştirilmesinin yaratmış olduğu sosyal bütünlük. ticarete gidenler gelirdi. Kirveliğin sahip olduğu dini içeriğin ve pratiklerin Alevilerde ve Sünnilerde çok ciddi farklılıklar göstermemesi.Sünnilerin kurdukları kirveliklerin oluşumunda. Aleviler ve Sünniler arasında ticaret ve karşılıklı yarar gözetilerek kurulan bu ilişkilerin. en meşru ve yaptırım gücü en yüksek sosyal kurumu haline geliyordu. Yani işte bunlar gelir Dersim’e [iç-Tunceli kastediliyor] giderlerdi. Yanı sıra kirvelik. karşı tarafın sahip olduğu Alevilik yahut Sünnilik kodlarının tali pozisyonu açıklıkla görülebilmektedir. kurulan ilişkinin de biricik güvencesi idi. oduna gidenler gelirdi. geçmişte ve kısmen de olsa günümüzde ortak dili konuşan bu farklı toplulukların muhtemel ortak geçmişlerinden taşıdıkları geleneksel uygulamalarının bir uzantısı olarak da değerlendirilebilir. belirli bazı uygulamalarda da benzerlikleri arttırıcı roller üstlenmiştir. Böyleydi yani. ziyaretlere gidenler gelirdi. Ekonomik ilişkilerin dışında kalan kimi sosyal ilişkilerde de kirvelik kurumunun Alevilerin ve Sünnilerin sahip oldukları farklı kaynakların paylaşımı için önemli bir araç olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır: “Bu kirvelik sayesinde sadece Pertek’ten değil ta Elazığ’dan bile gelenler olurdu. ömür boyu sürmesi beklenen dayanışma ilişkilerine vesile olması. Ava gidenler gelirdi. kültürleşmenin önemli getirilerinden birisi olarak okunabilir. Böylelikle kirvelik. Geldiklerinde de bi şekilde ya .

kirvesine gider kalırdı ya da bi yakınının kirvesine giderdi. bu ilişkinin de devamlılığının yegâne sebebi ve aynı zamanda sonucu idi. meşruiyetinin temel dayanağı idi. otel falan da yok tabi. birbirini tamamlayan ve doğuran bir süreçti. Ama o zaman bu çocuğuna ev tutacağı zaman hemen kirvesine giderdi ya da tutar onu aracı ederdi. kirvesine giderdi. 1970’li yılların sonlarına değin. Gerçi şimdi de yok o kadar.. Yani yanında çökeleğini ne bileyim yani işte vereceği ne varsa onu da ihmal etmezdi… Alevilerin çocukları burada okurlardı. O zamanlarda burada işi olan. Bağladığı toplulukların denetledikleri kaynakların bir araya gelerek yereldeki tüm bir ekonomik sürecin toplamını açığa çıkarması. farklı etniklik algılarına ve fakat büyük çoğunlukla ortak yaşam kültürüne sahip topluluklar arası süreçlerin gerçekleşmesinde biricik meşru kurum oluyordu. Sahip olduğu kutsiyet. Bu yıllardan sonrası ise hızlı bir değişim süreciydi. bölgedeki geleneksel sosyal yaşam ve geçim etkinlikleri varlıklarını sürdürecek ve kirveliğin bu eski biçimleri de böylelikle yaşatılacaktı. Köylerde okullar yoktu.” (Alan Notları : 06 – 03 – 06 / Pertek). Bu durum. kalması gereken. Bilirim yani böyle örnekleri de olmuştur…” (Alan Notları : 28 – 06 – 06 / Pertek) Böylelikle kirvelik. 2) Sünnilerde kirvelik ilişkileri: . sofrasına koymuştur. Bazıları da almıştır Alevi kirvesinin çocuğunu kendi evladına katmıştır.. Yani adamını bulurdu bi şekilde. “Eskiden burada [Pertek’i kastediyor] Aleviler yoktu bu kadar.

yaptırım gücü görece daha az olan geleneksel bir kurum olarak kabul görür. günümüzde bu çerçevede kabul görmekte ve Alevilerde olduğu kadar toplumsal yaşamın içerisinde göze çarpmamaktadır. Bunlar kendi aralarındaki kirvelikler ile kendilerini çevreleyen Aleviler ile kurdukları kirveliklerdir. Sünnilerin yaşadıkları yerler ve farklı tarihi dönemleri işaret eden yaş grupları gibi birçok farklı etmene göre hayli değişkenlik gösterebilmektedir. Kirvelik. Sünnilerin Aleviler ile kurdukları kirveliklerin işlevsel özelliklerindeki farklılıkların birincil belirleyeninin. sünnetin kirvelik bağı gibi geleneksel birtakım uygulamalar ile iç içe geçerek tamamlanması gereken bir pratik olarak kavranmasına neden olmuş görünmektedir. Bu yönlü kurulan kirvelikler ve bu ilişkilerin anlamlandırılması. tarihsel olarak Sünni nüfusun çoğunlukta olduğu ve yerel ekonomik süreçler ile devlet bürokrasisini kontrol edebilecek ilişkilerin . ‘kirvelik’ bağının yaygınlıkla tanınmasına vesile olan çoğu özelliklerini içermemektedir. Sünni ailelerin ikamet ettikleri ve dolayısı ile ekonomik–bürokratik kaynaklara ulaşmada farklılıkların yaşandığı yerler olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan Sünnilerin ‘kirvelik’ uygulamalarıyla doğrudan ima ettikleri ilişkiler.Pertek ve civarındaki Sünni topluluklarda da gözlemlenen kirvelik ilişkilerinin iki esas yönü vardır. Bu bağ daha ziyade ailelerin karşılıklı ilişkilerinin güçlendirilmesinde. Pertek ilçe merkezi gibi. tümüyle Aleviler ile kurmuş oldukları bağları işaret eder. Örneğin Sünniler arasındaki kirveliklerde evlilik yasağı yoktur. Sünnet uygulamasının İslam kimliğinin önemli bileşenlerinden olması. Sünnilerin kendi aralarında kurdukları kirvelik ilişkileri. Pertek yerelindeki Sünnilerde.

kurdukları diğer kirvelik ilişkilerinden ziyade. Bu türden kirvelik ilişkilerine sahip olan aileler. yerel sosyal hayatın örgütlenişinde ve devamlılığın sağlanışında önemli roller üstlenmektedirler. yukarıda izah ettiğimiz üzere. Bu tür kirveliklerin esas olarak üzerinde temellendiği ilişki. çoğunlukla Alevilerin kirveliklerini kurdukları ailelerdir. Bu ayrım. kendileri ile kirvelik bağlarının kurulduğu Sünni aileler arasında da önemli ayrımların yapıldığı özellikle belirtilmelidir. Bu grupta kalan Sünni aileler. Ekonomik ve sosyal yaşamın ortaya çıkardığı çoğu sorunda bu aileler çözüm üreten merkezler olarak görülmekte ve çoğunlukla ait oldukları kültürel grupların devletle olan ilişkilerinde de tayin edici pozisyonlarda durmaktadırlar.bulunduğu yerlerdeki aileler. Zira gerek Alevilerden gerekse Sünnilerden bu türden aileler. çoğunlukla kirvelik kuran değil kirvelik kurulan aileler olmaktadırlar. Burada. Gerek ekonomik güç gerekse sosyal statü bakımından ait olduğu kültürel çevre içerisinde üst sınıfları temsil eden Alevi ve Sünni ailelerin tercihleri de yine benzer sosyal statülere sahip aileler olmaktadır. Öte yandan Pertek civarındaki kırsal yerleşimlerde ikamet eden Sünnilerin kendilerini çevreleyen Alevi topluluklar ile kurmuş oldukları kirvelikler ise yukarıda . iş bölümünün sağlıklı yürümesini sağlayabilecek sosyal bağların kuvvetlendirilmesidir. Alevi ve Sünni topluluklar içerisinde eşit statüde olan aileler arasında gerçekleştirilen kirvelik ilişkilerini işaret etmektedir. Bunlar. muadilleri ile kurdukları bağların gerektirdiği sorumlulukların yerine getirilmesine azami dikkat göstermektedirler. uzmanlaşılmış ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olabilecek. ekseriyetle Alevilerden gelen istek üzerine kirvelik ilişkileri kurmuşlardır.

Bu aileler ilçe merkezindeki denetlenebilir kaynaklardan faydalanabilmekle birlikte. Ancak kırsal yerleşimlerdeki Sünni aileler için durum farklıdır. Artık onun ailesi senin ailen. Sünni topluluğun küçük bir azınlığını oluşturduğu ve kaynakların tümünü paylaşılmak durumunda kalındığı bir gerçeklik içerisinde yaşamsal önemdedir. senin ailen de onun ailesi olur. İlçe merkezindeki Sünniler. karındaşlık [kirvelik kastediliyor] başka bir şey. Yani kardaştan da öte senin anlayacağın. yerel nüfusun toplamı içerisinden bakıldığında azınlıkta olmalarına karşın. hâkim Alevi nüfusun ördüğü değerler sistemine daha yakındır. Bi nevi günah sayılır…” (Alan Notları: 20 – 05 – 06 / Pertek). . sahip oldukları kaynakların denetimini ellerinde bulundurdukları ve sadece ilçe merkezindeki nüfus çoğunluğuna sahip olduklarından mevcut nüfus eşitsizliğinden etkilenmemişlerdir. Bu türden kirveliklerin esas işlevi. Hatta artık öyle ki karşılıklı kız alıp verme de olmaz. yaşanılan mekânın hâkim güçleri ile olan ilişkilerde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların asgariye indirilebilme gayretidir: “Kardaşlık başka bir şeydir. Dolayısı ile kırsaldaki Sünnilerin Aleviler ile kurdukları kirveliklerin işlevleri ve yükledikleri anlamalar da ilçe merkezindekilere kıyasla hayli farklılaşabilmektedir.izah etmeye çalıştığımız ilişkilerin tersinden okunuşuna son derece ilginç örnekleri işaret ediyor görünmektedirler. geçim faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekânlar itibari ile hâkim Alevi nüfus ile iç içe yaşamaktadırlar. Pertek’in köy ve mezralarında yaşayan Sünnilerin kirvelik kurumuna olan bakışları. Zira bu türden ilişkiler. Alevi çoğunluk gibi bu aileler de ciddi bir ekonomik güçten yoksundurlar.

Çevreden.’den bi çocuk [Sünni] Kıbrıs’ta askerdeyken bi kaza sonucu ölüyor… Sen o kalabalığı bi göreydin.’nin yarısı [Sünni bir köy kastediliyor] bizim bu K.] genelde ‘Aleviye sığın.’ya kirveydi.“Bizimkiler [Sünniler kastediliyor a. diye bir adam vardı. Yani kirveliği. Bu yolla bağlar iyice sıkılaştırılmıştır… Mesela bu B. Böyle babayiğit. ziyaretlere birlikte gidildiğinde bu hediyelikler eksik edilmezdi kesinlikle.” (Alan Notları: 22 – 05 – 06 / Pertek). Hediyeliklerini esirgemezlerdi.’nın bileğine ihtiyaç duyarlardı ve böyle sorunlarını çözerlerdi. Mutlaka hediyelikleri olurdu ve bunları buldukları her fırsatta birbirlerine verirlerdi. nüfuzu kuvvetli kişi ile kirvelik kurulur genelde. Alevileri böyle görürler. “Bizim köyde [Alevi köyü] zamanında K. insan azmanı.” (Alan Notları: 15 – 05 – 06 / Pertek).g.k. Yani sözü yörede geçkin. tarla davar davası olduğunda K. Yani o civarda yaşlıların yani ayağa kalkamayanların haricinde herkes oradaydı. bileği.” (Alan Notları: 20 – 04 – 06 / Elazığ) Anlaşılacağı üzere kırsal kesimlerde yaşayan Sünnilerin kirvelik algıları. “Kirvelik bizim burada [Pertek’e bağlı Sünni bir mezra kastediliyor] bir çeşit ‘görünmeyen himaye’dir. civardan herkes oradaydı. İstisnasız tüm Sünnilerin Alevi kirveleri vardır. çok savaşçı bi tipti… Bu S. İşte alacak vercek davası olduğunda. Yani işte kirveler birbirlerine çok iyi bakarlardı. Ben şahsen bu manzarayı görünce çok duygulandım. Farklı örf adetler içerisinde olanlar ancak bu yolla birbirlerine bağlanırlar. Yani dini günlerde. kendilerini çevreleyen hâkim kültürel doku ile çok daha fazla etkileşim halindedir ve .” (Alan Notları: 16 – 12 – 2005 / Elazığ). ölür de seni vermez başkasına’ derler. “Bizde [Sünnilerde] kirvelik kutsaldır.

Tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünün bir kısmı çevredeki Alevilerle birlikte aynı yerel pazar ilişkileri içerisinde değerlendirilmekte ve bu anlamada da ortak bir süreç yaşanmaktadır. Örneğin Şavaklı Alevi ve Sünni köylülerin çoğunlukla yerel tüccarlar ile aralarında ciddi sıkıntılara neden olan peynir fiyatlarının belirlenmesi. Malların üretiminde ve değişim süreçlerinde her daim süreklilik ve canlılık gösteren bir temas durumu söz konusudur. Toplulukların bu temel yaşamsal etkinliklerinde ortaklaşan bir süreci paylaşıyor olmaları. Bu durumun nedenlerine ilişkin şunlar ileri sürülebilir: Öncelikle sahip olunan tarım arazilerinin. 1990’lı yıllarda bazı örneklerinin hayat geçirilmeye çalışıldığı kooperatifleşme girişimleri de yine mağduriyeti giderme çabası içerisinde açığa çıkan dayanışma. yerel Pazar ilişkileri içerisinde karşılaşılan kimi sıkıntılar da Sünnilerin Aleviler ile paylaştıkları ortak sorunları işaret etmekte ve mağduriyetin ortaya çıkardığı dayanışmayı beraberinde getirmektedir. bu türden mağduriyetleri. sahip oldukları Alevilik ve Sünnilik kimlikleri üzerinden yükselen kamplaşma ve olumsuz yargıları geri plana itmektedir. birlikte hareket etmede ortaklaşa geliştirilen stratejileri işaret etmektedir. hayvanların otlak alanlarının ve odun. su gibi temel ihtiyaçların karşılandığı tüm bir çevrenin Alevi çoğunluk ile paylaşılmakta olduğu dikkati çekmektedir. Özellikle geçim faaliyetlerinin biricik belirleyeni olduğu gündelik yaşamlarının gerek ikamet ettikleri mekânlarda gerekse hayvanlı göç yahut şehirlerdeki süreçlerde kesişiyor olması da . Dolayısı ile geçim faaliyetleri çerçevesinde.hâkim çoğunluğun algısı ile neredeyse özdeştir.

muhafaza edildiği ölçülerde. anlam ve işlevleri genişleyen yahut daralan çeşitli varlık stratejilerinden yalnızca birisidir fakat en önemlisidir. Bunların yanı sıra üzerinde önemle durulması gereken bir başka etmen de azınlıkta olan topluluğun kendisini ve geçim kaynaklarının tümünü çevreleyen hâkim topluluk içerisinde geliştirdiği varlık stratejileridir. Böylelikle hem sahip olduğu kutsiyet . farklı etniklik algılarına sahip olsalar da kırsal yerleşimlerdeki Alevilerin ve Sünnilerin kirvelik algılarındaki benzerlikler. Sünnilerin içerisinde yaşadıkları Alevi çoğunluk içerisinde değişen tarihsel – sosyal süreçlerde. Kirvelik. diğer örneklerine kıyasla daha ön planda durmaktadır. Önemlidir. Bir başka önemli etmenin ise kırsal kesimlerde yaşayan Sünnilerin ilçe merkezlerindekilere kıyasla Kurmanci’yi gündelik yaşam içerisinde daha etkin bir şekilde konuşmalarında ortaya çıktığı ileri sürülebilir.kirvelik gibi benzer sosyal kurumlara dair tutum ve davranışlarda çoğunluk lehine bir kaynaşmayı beraberinde getirmektedir. çünkü geçmişi ve çoğunlukla olumlanarak aktarılan yaşanmış örnekleri toplumsal hafızanın hatırlayabildiği en uzak geçmişe kadar gitmektedir. Dahası. geçmişten bugüne getirilen kavramların ve bunların içerdiği gelenekselleşmiş uygulamaların da taşıyıcılığını üstlenmiş olmaktadır. mutlak bir referans kaynağı olan İslam Peygamberi’nin uygulamaları üzerinde ortaklaşmaktadır. kirveliğin kökleri üzerine üretilen inançlar. Aynı dili konuşan ve fakat uzun yüzyıllar içerisinde farklı etniklik algıları kazanmış olan toplulukların muhtemel ortak geçmişlerinden bugüne değin yaşattıkları benzer geleneksel ilişkiler böylelikle canlı kalabilmektedir. Tüm bir evrenin ve anlam dünyasının üzerine kurulu olduğu dil. Böylelikle.

3. gerek Türkiye’nin hızlı bir şekilde yaşamaya başladığı yapısal dönüşümler açısından gerekse Tunceli gibi illerde farklı etniklik algıları temelinde yaşanan hızlı siyasallaşma ve toplumsal hareketlilikler açısından önemli değişimlerin ortaya çıktığı bir zamanı işaret etmektedir. Kirveliğin kutsiyetinin ve geçmişten bugüne uzanan bir gelenek olması gibi diğer faktörlerin ise bu temel ilişkiyi mevcut toplumsal kurgu içerisinde yalnızca kimliklendirmekte olduğu anlaşılmaktadır.üzerinde hem de kendilerine örnek teşkil eden ve uygulanagelen biçimleri üzerinde bir mutabakat sağlanabilmektedir. 1970’li yıllar. Çoğunlukla ve yaygınlıkla yalın bir şekilde dile getirilen gerekçe de bu olmaktadır. yine bu çoğunluğun tabi olduğu güç dengeleri içerisinde.2 Kirvelik İlişkilerinde Çözülmeler Aleviler ve Sünniler arasında gerçekleşen kirvelik uygulamalarının yukarıda aktarmaya çalıştığımız biçimleri. Bunların üzerine. Sünnilerin kendilerini çevreleyen Alevi çoğunluk ile birden fazla ve özellikle bu çoğunluk içerisinde gerek statü gerekse güç ilişkilerinde belirleyici olan aileler ile kurdukları kirvelik bağları daha rahat anlamlandırılabilmektedir. Bilhassa Osmanlı’dan Cumhuriyet’e . Tunceli’nin sosyal tarihi içerisinde son derece önemli dönüşümlerin yaşandığı bir başka durak olan 1970’li yıllara değin yaşatılmış olan algı ve pratiklere işaret etmektedir. gerektiğinde harekete geçirilebilen ilişkilerin yaratılması ve sürekliliğin sağlanması mümkün olabilmektedir. Böylelikle çoğunlukla olan ilişkilerinde.

Günümüzde Aleviler ve Sünnilerce kirveliğin algılanışının. içerisine doğdukları toplulukların geleneksel yaşayışları içerisinde öğrenmiş ve devamcısı olmuştur. bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak irdelenmektedir. çatışma süreçlerinde hızlı bir şekilde etkisizleşerek. Ancak 1970’lerdeki yoğun ve baskın kamplaşma. . Bu kuşak. Alevi ve Sünniler arasındaki kirvelik ilişkileri de bu sürecin en çarpıcı örneklerinin takip edilebileceği konulardan yalnızca birisidir.104 Ancak şimdiden belirtilmelidir ki sonuçları itibari ile bu farklılaşma. Öncelikle genç kuşak Alevilerde başlayan ve hızla kendi karşıtını farklı etmenlerle Sünnilerde de var eden siyasallaşma. 1970’li yıllar öncesinde doğan ve bu dönemki nüfusun orta yaş ve üzerindeki kesimini oluşturan görüşmecilerin oldukça önemli bir bölümünün bu yıllarda yaşanan kamplaşma ve çatışmaları ‘gençler arasındaki kavgalar’ olarak kodlamaları bu bakımdan son derece anlamlıdır. bu temel kırılma noktasından istim almış olduğu ve bugüne değin yerleşen bu kamplaşmalar üzerinde yükselen benzer süreçlerin tekrarları ile de biçimlendiği rahatlıkla söylenebilir. kirvelik konusunda yaş gruplarına göre farklılaşan iki ana eğilimi ortaya çıkarmıştır.tevarüs eden ve Cumhuriyet’le birlikte niteliksel bir sıçrama yaşayan modernleşme süreçlerinin ekonomik ve dolayısıyla sosyal alanlarda atıl kaldığı Tunceli gibi kırsal kesimlerde. bu yeni sürecin getirdikleri karşısında geleneksel ilişkilerin canlı tutulmasını sağlayamamışlardır: 104 Alevi ve Sünni topluluklarda 1970’li yıllarla birlikte kimlik eksenli bir süreç olarak başlayan ‘siyasallaşma’. yukarıdaki alt başlıkta izah edilen kirvelik ilişkilerinin temelden değişimi sonucunu doğurmuştur. bu hızlı dönüşümler beraberinde geleneksel bazı kurum ve ilişkilerin de değişimini getirmiştir. Tunceli–Pertek’te. yukarıda aktarılan kirvelik uygulamalarını.

” (Alan Notları: 07 – 01 – 06 / Pertek). kirvelik bağları ve sağladığı sosyal . gündelik yaşamlarında karşılaşılan sorunların çözümünde ve toplumsal hayatın işleyişinde bu döneme kadar temel itici gücü oluşturan geleneksel kurumlar ve yürütücüleri. ‘Ben niye Ali’yi öldüreyim’. ipleri koparıyor…” (Alan Notları: 15 – 04 – 06 / Pertek). Yani herkes içine sakladı. Öyle olmak durumundaydı. Bunun üzerine salıyorlar. “ …fakat 70’lerde genellikle yaşlılar devreye girerlerdi.’liler bi gün bizim [Sünniler kastediliyor] imamın yoluna çıkıyorlar. Arabulucu olurlardı. yaşlı bi adamın yolunun kesilmesi tabi geriyor ortamı. “… O yılarda gençler arasında bi siyasi hareketlenme oldu. Tabi bu da sabrı taşırıyor… Düşün Hocam şimdi sen. Ama tabi bi imamın. Bi kısmı çözüldü bi kısmı kaldı… Ben ölenlere de Allah rahmet eylesin diyorum… Bizim Pertek’te de olaylar vardı ama asla öyle Maraş gibi olmadı. Kimse bi söz söyleyemiyordu ki… Alevi ya da Sünni birlikte görülenler direkt ‘ajan’ damgası yiyordu… Sonra sonra ortam duruldukça yeniden canlandı ama hiç bi zaman da eskisi gibi olmadı tabi. bana göre. Olaylar o dönemde hep gençler arasında kaldı ama ara bir kere açıldı… Mesela bu T. aradaki kirveliklerin ve tabi büyüklerin de etkisi oldu. ‘Ben Ali’nin öldürüldüğü yerden geliyorum’ diyor. Yani yaşlı bir adam… İmam… Yolunu kesiyorlar. ‘Sen Ali’yi öldürdün’ diyorlar! ‘Yau’ diyor. yeni bir takım farklı iktidar odakları ve söylemlerle karşılaştılar. Alevi ve Sünni genç nüfus üzerinden. Çoğu olayda da büyükler araya girdi. Bunlar birbirlerini de iyi tanırlardı tabi. devlet kurumlarının etki alanlarının dışında kalan sosyal hayata müdahil olarak geleneksel kurumları hızla işlevsizleştiren bu yeni süreçte. Bunda.“ O yıllarda kirvelik toptan yok olmadı ama kayboldu.” (Alan Notları: 15 – 04 – 06 / Pertek) Alevilerin ve Sünnilerin.

Daha da önemlisi. Dolayısı ile kirvelikler. babaların ve bulundukları yerellerde itibar sahibi büyük ailelerin toplum üzerindeki yaptırım gücü zayıflarken. doğalında ortadan kalkmış da oluyordu. Bu durumun. Gelenek.akışkanlık da kesilmiş oldu. Sünni gençlerin çoğunlukla dâhil oldukları dönemin Türk milliyetçi söylemi de henüz terk etmediği seküler kurgu üzerinden. geleneği zayıflatan diğer etkenlere nazaran yaşanan kırılmalardaki en büyük payı almasının biricik nedeni ise. sadece orta yaş ve çoğunlukla . Alevi ve Sünni genç kuşaklarla birlikte yöreye taşınan ideolojilerin kurguladıkları yeni toplumsal örgütlenme biçimleri de geleneksel kurumların zayıflamasında belirleyici olmuştur. insan kaynaklarını kaybetmiştir. orta yaş ve üzerindeki kuşakların birbirleri ile olan etkileşimlerinde ve mevcut zararların telafisinde yine ancak bu kesimce kullanılabilen önemli bir araç olarak kaldı. Seyitlerin. Kirvelik. bu kurumların denetleyemediği genç nüfus içerisinden yükselen yeni iktidar merkezleri hızla güçlendiler ve zamanla sosyal süreçleri etkileyecek düzeyde yaygınlaştılar. toplumun bağrındaki din temelli feodal kurum ve ilişkilerin tasfiyesini öngörerek Alevilerin yaşamında etkin olan seyit–talip ilişkilerini hedef alırken. geleneğin devamcıları olmaları beklenen genç kuşakların. bir yandan da genç kuşaklar nezdinde ‘eski’nin yaşam alışkanlıklarını da tasfiye etmekteydi. Sol söylem. Ancak genç kuşaklar için durum büyük ölçüde değişmişti ve en ufak bir temas dahi söz konusu değildi. geleneği tasfiye edereken kirvelik ilişkilerini de hedef alıyordu. tam tersine geleneğin tasfiyesi üzerine bir inşa programı öneren bu yeni söylemlerin yürütücüleri olmalarıdır. artık düşman olan Alevi topluluklarla olan her türlü ilişki.

bu geçiş döneminin temel belirleyenlerinden yalnızca birisi olmuştur. buradaki hayatın sürekliliğini sağlayan toplumsal kurum ve ilişkilerin de yaptırım gücü ve etkinlikleri de azalmıştır. Ne ki sonuç. geleneğin zayıflamasında önemli bir etken olmakla birlikte. Pertek ve çevresindeki hayattan uzaklaştıkça. 1960’lı yıllarla birlikte zamanla Tunceli gibi geleneksel üretim ve bölüşüm ilişkilerinin hâkim olduğu yerlerde de hissedilen daha büyük çaplı sermaye hareketliliği de yerel nüfusun görece kapalı olan Pertek ve çevresinden sıyrılması sonucunu doğurmuştur. tam tersi yönde seyretmiştir. yaşanmakta olan çözülme süreçlerine etki eden yeni kavram ve tutumların da taşıyıcısı olmuşlardır. Yanı sıra kirvelik gibi geleneksel kurumların zayıflamasında. Bölgedeki yakın merkezlerde kurulan fabrikalar. geleneğin güçlü kurumlarınca denetlenmeye çalışılmıştır.üzerindekilerin anlam dünyalarında. Keban Barajı inşaatı ve arazi satışları. yaşanan olayların ‘gençler arasındaki meseleler’ olarak kodlanmasının yegâne sebebi de bu görünmektedir. Böylelikle yerelle ve dolayısı ile geleneksel kurumlarla olan bağları gittikçe zayıflayan aileler. işlevsizleşmesinde etkili olan diğer bazı önemli etmenler de söz konusudur. yöredeki çoğu ailenin eline geçen toplu para ile çoğunlukla yakın büyük şehir merkezlerine ve metropollere olan hareketliliğini ve küçük çaplı ticari örgütlenmeleri kurmalarını sağlamıştır. iç ve dış göçün giderek yaygınlaşması. gelip geçici bir dönem olarak algılanmış ve hayatın ekonomik–sosyal boyutlarında yaşanan gelişmeler. Yaşanmakta olan süreç. Karşıt ideolojiler ekseninde siyasallaşma. . Bu kuşaklarca. İnsanlar. yerel hayatın ve sorunların çözümünde kullanılabilecek bir araç olarak kalmıştır.

Genç kuşaklar.3 Babalar ve Seyitler . kirvelik ve musahiplik gibi yahut daha geniş anlamda aynı aşiretten olma ya da ortak seyit ailesine tabi olmak gibi ortaklaştırıcı aidiyetler üzerinden bu türden kirveliklere ihtiyaç duymamaya başlamışlardır. Günümüzde ise geleneksel kurumların belirlediği sosyal hayatın önemli ölçülerde değişmiş olduğu görülmektedir. 1970’lere değin Pertek ilçe merkezi ve civar kırsal yerleşimlerdeki Aleviler arasında gerçekleşen kirvelikler de önemli boyutlarda ortadan kalmıştır. Aleviler denetlemeye başladıkları kaynaklar üzerinden. bilhassa Pertek’e bağlı kırsal yerleşimlerde hâlihazırda ikamet etmeye devam eden az sayıdaki Sünni aileler ile geleneksel kirvelik ilişkilerini sürdürdükleri Alevi aileler arasında eski işlevlerini önemli ölçülerde kaybetmiş olarak yaşatılmaktadır. kirvelik ilişkilerine ihtiyaç duymamaktadırlar. çoğunlukla dâhil oldukları Pertek dışındaki sosyal yaşamlarında.Alevi ve Sünniler arasındaki kirvelik ilişkilerinin hızla etkisizleşmesinin bir başka önemli nedeni de bu yıllardan itibaren giderek hızlanan Sünni–göç olgusudur. Günümüzde kirvelik. Bu tür kirvelikler de çoğunlukla tarafların hala birbirini tamamladıkları kaynakların karşılıklı fayda çerçevesinde paylaşıldıkları. Boşaltılan yerlere Alevilerin yerleşmesi ve hızla yerel ekonomik–sosyal hayat içerisinde çoğunluk haline gelmeleri ile birlikte. 1970’lerden günümüze farklı aralıklarla yaşanan göçlerin neticesinde Sünni nüfus önemli oranda azalmıştır. 3. dayanışmayı zorunlu kılan süreçlerde görünürlük kazanmaktadır.

Burada. A. Pertek’te aralarında çalışma yapılabilen Sünni toplulukların sahip oldukları din kimliklerinin algılanışı ve buna etki eden kimi etmenler tartışılmaya gayret edilecektir.Alan çalışması yaptığımız bölgedeki Sünni topluluklar içerisinde 1970’li yıllara kadar etkinliklerini koruyabilen Kadiri Babalar’ın faaliyetleri 1980’lerden itibaren tümüyle ortadan kalkmış görünmektedir. 1970’li yılların sonlarına değin giderek azalan etki alanları ve nüfus gücü ile Sünni toplulukların yüzyıllardır süregetirdikleri dini ilişkilerin. Baba’ olarak tanınan kişiyle kısa ve verimli bir görüşme imkânı bulabildik. Cumhuriyetin ilanının ardından dahi uzun yıllar ilişkilerini sürdürdükleri geleneksel tarikat ilişkilerinin hayatta kalan son temsilcilerinden. etrafında şekillendiği yürütücülerden birisi. Baba. günümüzde yaygınlıkla olumsuzlanan bir kavramdır. Pertek ve muhtemelen Tunceli’nin diğer kısımlarındaki çoğu Sünni’nin. Baba ve benzerlerinin Sünniliğin yerel biçimlerinin şekillenişinde. bu gibi ilişkilerin devam ettiğini gösteren örneklerle karşılaşmadık. Pertek ve çevresindeki Sünni toplulukların yazısız geçmişlerine ve dolaylı olarak bölgenin toplumsal geçmişine dair eşsiz kaynakları işaret eder niteliktedir. Çalışmamız süresince. Dâhil olduğu dini örgütlenmenin. bu topluluklarca algılanışında ve sürekliliğinin sağlanışında üstlenmiş oldukları rollerin irdelenmesi. Pertek yerelindeki Sünni topluluklarla kurmuş olduğu ilişkilerin ise günümüzdeki Sünnilik algılarının en önemli belirleyenlerinden birisi olduğu aşikâr. Ancak. A. Baba örneği etrafında. Demokrasi ve laiklik karşıtı aşırı dinci görüş ve eylemlerin odağındaki bir kavram olarak çoğu . A. Tarikat. bugün 90’lı yaşlarında olan ve bu dönemin hayatta kalan tek temsilcisi olduğu ısrarla vurgulanan ve ‘A.

Baba örneği içerisinde bahsedilen ve 1970’li yıllara değin çoğunlukla Pertek’in kırsal yerleşimlerinde göze çarpan tarikat ilişkilerinin. Alevi çoğunluğun doğumla birlikte dâhil oldukları seyit–talip ilişkilerindeki tarikat kavramına eşdeğer olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir. Alevilerde seyitlik ve taliplik kimlikleri tümüyle doğumla kazanılmakta ve bu . Ancak A. Alevilerin ve Sünnilerin geleneksel tarikat ilişkilerindeki benzerliklerin en önemli yönü. kişinin dâhil olduğu cemaatin sosyal ve maddi gerçeklikleri kadardır. herhangi bir sebepten yaşadığı mekânı terk ettiğinde.zaman görsel ve yazılı medyada geniş yer alır. Tunceli’de Alevi ve Sünni topluluklar içerisindeki farklı kuşakların etniklik algılarındaki çeşitlilik bunun en çarpıcı örnekleridir. Örneğin kişi. kişinin doğumla birlikte kazanmış olduğu din kimliği öncelikle onun dini aktivitelerin yönlendiricisi yahut sadece katılımcısı olup olmadığını belirler. Sınırları ve işlevleri. tıpkı kirvelik gibi bu tür tarikat ilişkileri de esas olarak törpülenmekte ve bir sonraki kuşakta büyük çoğunlukla ortadan kalmakta yahut farklılaşan algılarla ortaya çıkmaktadır. ulus devletin varlığını tehdit eden fikir ve eylemlerin somutlaştığı ve yayıldığı biricik politik kurumdur. Bu anlamda tarikat. Burada tarikat. Bu ilişkiler içerisinde seyitlerin ve babaların rollerinin ayrıştırılabilmesi için meseleyi iki başlıkta açmak mümkündür: 1) Aleviler ve Seyitler: Alevilerin doğumla birlikte kazandıkları ve ilerleyen yaşlarında kimi pratiklerle tekrardan edindikleri din kimlikleri bir dizi alt aidiyeti de içerir. Buna göre. bu ilişkilerin getirdikleri toplumsal örgütlenme biçimleri ve yine toplumsal hayatın işleyişi üzerinedir. kişinin doğumla birlikte içerisinde var olduğu kültürel bütünlüğün parçalarından birisidir.

Seyit ailesinden olan bir kişinin talipliği ise şüphesiz ki diğerlerinden farklı olmaktadır. Kişinin din kimliği içerisindeki bu ilk statüsü aynı zamanda onun tüm bir anlam dünyasını oluşturan aşiret kimliği ile birlikte belirlenir. Tarikat. talipler mevcut dini yaşantının pasif katılımcılarıdırlar. . gündelik yaşantı ile iç içe geçmiş ve esas işlevleri de gündelik yaşantının kaygı ve sıkıntılarını azaltmaları olan çeşitli pratiklerdir. Fakat hemen belirtmek gerekir ki seyitler. kutsal mekân ve canlı varlıklara ilişkin zengin ve bir o kadar özgün pratiklerdir. kişi sahip olduğu aşirete ve taliplik yahut seyitlik kimliğine göre genel tutum ve davranışlar kalıbına girer. Bu bakımdan seyitler. kutsal soyla olan bağıntıdır ve doğrudan Ali ile olan kan bağını işaret eder. Seyitlik. Bu kutsal kan. Genel Alevilik inançları içerisinde önemli basamaklar olan ve tüm bir inancın temel öğretilerini ve uygulamalarını işaret eden ‘Şeriat. Sahip oldukları kutsal kan bağları ile kendilerine talip olan toplulukların öz geçmişleri ile aralarındaki biricik köprüdürler. (Bektaşilerde görülmeyen) musahiplikle desteklenen ve seyitlerle olan ilişkilerle de tamamlanan bir içerikle kabul gördüğünden. yaşanmakta olan zaman ve mekânda eldeki biricik veridir. Bu sınırları keskin bir ayrımdır ve herkesçe böyle kabul edilir. Marifet ve Hakikat’ basamakları. sosyalleşir. Bunların tümü ise. Böylelikle içerisine doğduğu toplulukla beraber. Talibin dini yükümlülükleri çoğunlukça seyitler tarafından hâlihazırda yerine getirilmektedir.statüler arası sadece taliplikten seyitliğe doğru ya da en azından rehberlik kurumuna geçişler son derece nadir örneklerde görülebilmektedir. Seyitlerin yokluğunda. din kimliğinin somutlaştığı biricik yürütücülerdir. Tunceli ve çevresindeki Kurmanci ve Kırmnacki konuşan Alevilerde doğumla birlikte kazanılan. çoğunlukla üreticisi ve devamcısı oldukları uygulamalar.

Bu pratikler. Canlı ve cansız çeşitli varlıklar. Kadınların. seyitlerin dâhil oldukları aşiretlere göre de bölümlenir ve o aşiretin süregetirdiği bir gelenek olarak kabul görür. din kimliği ile bütünleşik olan etnikliğin vücut bulduğu en duygu yoğun ve katılımcı ritüel olma özelliği taşır. seyitlerin sahip oldukları keramet özelliklerinin yeniden ve yeniden üretildikleri zamanlardır. kızgın sobayı kucaklamaları. Büyük çoğunlukla Cem törenlerinde sergilenen kimi gösteriler. yörenin zengin geçmiş kültürü içerisinden süzülüp gelmekte ve bu alanı özgün örnekleri ile doldurmaktadır. kor halindeki odunları yalamaları yahut kutsal kabul edilen nesneler ile ilgili kimi pratikleri çoğunlukla Cem törenlerinde ulaşılan duygu yoğunluğu yahut coşku hali ile ilgilidir.taliplerinin gündelik yaşantılarındaki kutsiyet mevkiini en az onlar kadar ve hatta zaman zaman çok daha fazla hürmet gören kutsal mekânlarla da paylaşmaktadırlar. Bunlar aynı zamanda her bir seyidin de sahip olduğu itibarın ve muadilleri ile olan rekabetinin akıbetinin belirlendiği anlardır. seyitlerinin mekânlarını ziyaretlerinde bir araya gelirler ve çeşitli dini aktiviteler gerçekleştirilir. Seyitlerin ateşte yürümeleri. çocukların ve erkeklerin birlikte katıldıkları bu törenler. Böylelikle her bir seyidin tekrar ettiği bu pratikler aynı zamanda toplumsal yaşamın yeniden üretilmesidir de. Bunların Tunceli’deki genel adı ziyaretlerdir. Bunlardan en önemlisi Cem törenleridir. Keramet. Dini hayatın en önemli bileşenlerinden olan Cem. seyitlerin kutsallıklarını da sergileyebildikleri önemli zamanlardır. Her halükarda Alevi toplulukların dini aktivitelerinin biricik yürütücüleri seyitlerdir. Talipler. döngüsel bir zaman algısında hayat bulan toplumsal yaşam içersinde atalardan devralınan kutsal bir vergi olarak kabul görür ve kerameti sergileyen ile . oturmaları.

Sünni toplulukların Alevi seyitlerle olan temaslarının biricik nedeni ve gerçekleşme alanı da budur. Bu kurumun Alevilerin tüm bir kimlik algılarındaki belirleyici yeri öylesine kuvvetlidir ki 1938 gibi topyekûn bir kırılma yaşamlarına rağmen. Şüphesiz. Sadece dini bir aktivite olmayan Cem törenleri. Sünni topluluklar arasında yaygınlıkla bilinen ve günümüzde de rağbet gören seyitler bu yönlü özellikleri ile tanınmış olanlardır. gündelik yaşantının temel itici güçlerindeki sorunlara pratik çözümleri üreten ve bunda genel bir başarıyı yakalamış olan kutsiyet. 1970’li yıllara değin gerek kendi içlerinde gerekse Sünniler ile olan meselelerin çözümünde başvurdukları biricik yer olma özelliğini korumuştur. Büyük çoğunlukla. Günümüzde dahi. bilhassa sohbet kısımlarında. Cem törenlerinin içerdiği dini aktivitelerin içerisinde ve sonrasında cemaatten talep edilen sorunların görüşülmesi. mevcut etniklik sınırlarını da aşabilmektedir. Seyidin dini aktivitelerde gösterdiği sıra dışı pratiklerin yansıra çeşitli üretim araçlarına yahut bazı hastalıklarına karşı yazdığı muskalar ve kimi zaman da gösterdiği sağaltıcı uygulamalar da keramet’in görünür olduğu yerlere işaret eder. kamusal boyutlarda görülmese de . Sınıfsal yahut dini statüler burada eşdeğer bir pozisyona denk düşmekte ve cemaat içi hukuk hayata geçirilebilmektedir. Gerektiğinde küçük cemaatin sınırlarını aşabilmekte ve aşiretler boyutunda kapsamlı meselelere dair bağlayıcı kararlar alabilmektedir. Cemin bu anlamda sahip olduğu işlev ve kapsam hayli geniştir.izleyenlerin hâlihazırdaki sorumluluk ve beklentilerine cevap olarak. aynı zamanda cemaatin iç hukukunun da hayata geçirildiği biricik kurumdur. bilhassa seyitlerini bu özellikleri ile tanımlarlar. toplumsal yaşamın gerektirdiği sosyal ilişkilerdeki sorunların seyitlerin hakemliğinde ve yönlendiriciliğinde tartışıldığı tek merciidir. Talipler. mevcut kimliği yaşanılır kılar.

Kadın ve erkeklerin katılımcıları oldukları bu duygu yoğun dini aktiviteler. yoğun bir duygu durumunun yaşandığı bu törenlerde cemaat kimliği yaşlı kuşaklar için tekrar üretilmekte ve genç kuşakların da böylelikle kimliği içselleştirmeleri sağlanmaktaydı. babaların oynadıkları rollerde de seyitlerden ciddi farklılıklar göstermedikleri anlaşılmaktadır. Böylelikle babanın merkezinde olduğu ve cemaatin tümünün katılımını gerektiren geleneksel uygulamalar gerçekleştirilebiliyordu. bu pratiklerin başında zikir gelmekteydi. tıpkı Alevilerde olduğu üzere. dini bilgilendirmelerin yanı sıra mevcut sosyal hayatın sorunlarına dair de çeşitli çözümler üretiyordu. Seyitler gibi babalar da yılın belirli dönemlerinde Pertek ve çevresindeki bazı Sünni toplulukları gezmekteydiler. Öncelikle. Babalar öteden beridir dini önderliğini yaptıkları köy cemaatlerini ziyaret eder ve çeşitli dini–sosyal aktivitelere önderlik ederlerdi. 2) Sünniler ve Babalar Sünni toplulukların gündelik yaşantıları ve anlam dünyalarını şekillendiren din algıları içerisinde. Zikir ertesinde gerçekleştirilen sohbetler. Daha önce de değindiğimiz üzere. tarımcı toplulukların boş vakitlerinin çoğaldığı sonbahar ve kış aylarına denk gelmekteydi. Böylelikle Sünni topluluğun farklı sosyal ve ekonomik . Gezilerin zamanlaması. Alevilerin Cem törenlerinin toplumsal yaşamda üstlenmiş olduğu rollerin hemen hepsini kapsamaktaydı.yereldeki etkileri itibari ile yeniden yaşanan dini canlanma içerisinde Alevilerin tekrardan Cem ve onun doğrudan ima ettiği yeni aktörler etrafında mevcut sorularına çeşitli çözümler aradıkları görülebilmektedir. içerdikleri söylem ve biçim farklılıkları dışında.

Zikire benzer olarak Sünni toplulukların babalar ile gerçekleştirdikleri bir başka duygu yoğun aktivite de Cenknamelerin topluca okunuşlarında ortaya çıkmaktaydı. Bu. Alevi komşuları ile benzer anlam haritalarını rahatlıkla üretebilmekteydiler. aynı geçim faaliyetlerini ve süreçlerini paylaşma ve muhtemel bir ortak geçmişin ortak izlerini taşımanın yanı sıra toplumsal hafızada benzer dini kodları taşımalarının da önemli bir etken olduğu ileri sürülebilir. kimliklendirici özellikleri de açığa çıkmaktaydı. gerek kendi içlerindeki gerekse tümünü ilgilendiren meselelerde tüm toplulukça hürmet edilen dini bir önderin huzurunda çeşitli çözümler üretebiliyordu. ‘seyitlik’ olarak geçmektedir ve bu durum doğrudan Ali soyu ile bağıntıyı işaret etmektedir (Bruniessen. Pertek’te ‘baba’ olarak kavramsallaştırılan dini önderlik misyonu. aynı dili konuşma. Böylelikle Sünniler. Bu benzerliklere önemli bir etki de seyitler gibi bazı babaların da silsileleri (kutsal soy zinciri) aracılığıyla.statülerindeki üyeleri bir arada. topluluğun devamlılığının sağlanışında en önemli kurumlardan birisiydi. Alevilerle olan benzerliklerinde. Silsile (Kutsal soy) zinciri Ali’ye uzanan Kadiriye tarikatlarından herhangi birisiyle kuvvetle muhtemel bir ilişkileri olan bu babaların vaaz ettikleri Sünnilik. 1991: 240 – 310). Kadiriler’de babalık gibi dini önderlik görevinin sadece kan bağı ile geçmediği bilinmektedir. El yazmalarının okunuşlarında yöredeki Sünniliğin en ayırt edici. etkin bir şekilde Ali taraftarlığı da taşımaktaydı. Peygamber soyu ile kurmuş oldukları akrabalıktan ileri geldiği düşünülebilir. Bilhassa kırsal yerleşimlerdeki Sünnilerin dini tutum ve pratiklerinde. Buna karşın Kurmanci konuşan bazı Kadiri topluluklarında. Buna göre tarikat içerisinde ancak bu kutsal soy ile .

din algılarını tamamladıkları başka bazı pratikler de vardı. ziyaret olarak da tabir edilen. görüşmecilerin çoğunluğunca. Cenknamelerin. Hasan ve Hüseyin’in cenknamelerinin okunuşlarında ‘karşı tarafa’ duydukları öfkeyi dile getirişleri. Böylelikle cemaat. bir ‘rehber’ de çıkarmış oluyordu. Ancak bu kişilerin tümü bir şekilde babalar ile temas halindelerdi ya da öncesinde bir ilişkileri olmuştu. yukarıda bahsini ettiğimiz benzeşen anlam dünyalarının oluşumunda son derece etkin birer rol aldıklarını gösterir niteliktedir.bağıntılı olanlar ‘şeyh’ olabilirler. Bunlar tıpkı Alevilerde olduğu üzere. babanın yokluğunda cemaatin dini yaşantısında gerekli olan imam sorunu. Geri kalanının ise yükselebileceği en ileri pozisyon. Babaların ve rehberlerin yanı sıra Sünni cemaatin. zikirlere nazaran daha fazla dile getirilmesi. ‘halifelik’ makamı yani belli bir bölgenin ve cemaatin sorumluluğudur. yine kendi içerisinden. Pertek’teki Alevi ve Sünni topluluklar arasındaki ortak duygu dünyası yaratan faktörler olarak tartışılmaya değerdir. özellikle bu Cenknamelerin okunuşlarında meydana gelen duygusal ve coşkulu ortamları örneklemeleri ve bilhassa Ali. bilhassa kırsal yerleşimlerde Aleviler ile daha fazla temas edenlerin. Bunların yanı sıra. ya onun yanında eğitim almaktaydılar ya da sosyal statü bakımından ileri gelen ve geçmişinde böylesi bir eğitimden geçerek dini önder konumuna yükselmiş ailelerden olmaktaydılar. Örneğin. çoğunlukla babanın topluluktaki öğrencileri yahut ileri gelen ve dini bilgilerine hürmet edilen kişilerce gideriliyordu. çeşitli kutsal mekânlarda ortaya çıkan uygulamalardan oluşmaktaydı. Bu tür bir arka plan ve muhtemel bağıntıların kolektif hafızalarda bırakmış olduğu izler ve gündelik yaşamın çatlaklarına sığışan davranışlar. Bu .

Bu anlamda. bir anlamda. babalar ve rehberlerinin dışında kalan dini yaşantının önemli aktörlerinden bir başkasıydı. Babaların de en az seyitler kadar itibar ve saygınlık kaynakları vardı ve bunların en önemlisi sergiledikleri çeşitli kerametlerdi. Bunun bir örneği de Tuncelili Alevi ve Sünnilerin Anadolu’da yaygınlıkla kullanılan anlamının dışında kastettikleri ‘kutsal emanetler’dir. Tunceli’de Ocak kavramı. Keramet. babanın etrafında . İlki babanın kendi iradesi dışında görülen kerametlerdir. ilgili ocağın dâhil olduğu seyit ailesinin kutsal atası ile ilişkilidir. itibar edilen ve kerametleri gelenekçe yaşatılan kutsallık. Çoğu Sünni’nin din algısı içerisinde ‘kutsal emanetler’ oldukça önemli yerler tutmaktadır. Babaların kerametlerinin görünürlük kazandığı iki ana biçim olduğu ileri sürülebilir. çevrelerinde örülü değerler sistemi ve uygulamaları Alevilerin ve Sünnilerin hemen hiçbir fark görülmeksizin gerçekleştirdikleri dini aktivitelerdi. Sünni cemaatin kendilerini çevreleyen hâkim sosyal evren içerisinde kutsiyetine istisnasız ve koşulsuz inanılan. bunun için özel bir çaba sarf etmez yahut niyetlenmez. Ziyaretlerin yanı sıra ‘ocak’ olarak tabir olunan ve Sünnilerde olduğu kadar Alevilerde de görülen ve çoğunlukla sağaltıcı kimi güçlere sahip olduklarına inanılan kişileri ziyaretler. Baba. Tunceli dışında kalan Alevilere ve Sünnilere göre değişebilen içeriklerle kullanılmaktadır. mevcut etniklik sınırlarını rahatlıkla aşabilmektedir. Tümüyle Alevi ocaklarında bulunan bu emanetler.mekânlara ait söylenceler. hakkında rivayet olunan geçmiş ve güncel örnekleri ile keramet anlatıları. kitabi dinselliği öğrettikleri ve bulundukları dönemde uygulayıcısı oldukları dini yaşantı içerisinde kendileri ile benzer işlevleri paylaşan ziyaretler ve itibar edilen diğer kutsallıklar karşısında bir nevi varlıklarını pekiştirmiş oluyorlardı. Böylelikle.

Bu durum birazdan aktaracağımız üzere. 1996: 42 – 43 ve Bruniessen. Sünniler ve Seyitler açısından da geçerlidir. Buraya kadar aktarılan seyit–talip ve baba–mürit ilişkilerinin esas olarak 1970’li yıllara kadar yaşatılan biçimleri oldukları tekrar ifade edilmelidir. doğrudan bu kavramla ilintilendirilir.105 İkincisi babanın köylülerin istekleri üzerine yazdıkları muskalar yahut okudukları dualar üzerine gerçekleştiğine inanılan kimi olaylardır. babaların ve seyitlerin son derece ilgi çekici karşılıklı ilişkilerine değinilecek olursa şunlar söylenebilir: 3. Babanın köyde kaldığı zaman zarfında. tersi yönde. Atay. Örneğin baba huysuzlaşan bir hayvan için muska yazmışsa yahut sürekli baş ağrıları çeken birisine benzer şekilde muska yazmış ya da dua vermişse ve bunların sonuçları müspet ise keramet babadadır. doğrudan babanın kutsiyet ve itibar derecesini belirler. Bu durum.kendiliğinden şekillenir ve bu durum köylülerce mutlaka fark edilir. Benzer şekilde. babanın köyde ikamet ettiği süre içerisinde. 1991: 255. Yine bu çerçeve çerisinde. Örneğin baba ziyareti esnasında bir aileye yardım maksadı ile tarlasında çalışmışsa ve o tarla standartların üzerinde ürün vermişse. Bazen öyle boyutlara ulaşır ki civar Aleviler de bu kaynağa ulaşmada bir sakınca görmezler.1 Rekabet 105 ‘Bereket’ ve ‘Keramet’ kavramları üzerine verimli analizler ve bunların Babalar gibi tarikat yürütücüleri ve cemaatle olan ilgileri için bkz. köyde sıra dışı gelişmeler yaşanmış ise bunun da sebebi bellidir. evlerin gelir kaynaklarındaki artış gibi olaylar. bu durumun yegâne sebebi tarla ile temas eden babanın mübarek varlığıdır.3. temas ettiği kişilerin işlerinin rast gitmesi. . Burada ‘bereket’ kavramı özellikle önemlidir.

bugünkü Tunceli .Alevi ve Sünni topluluklar uzun yüzyıllar boyunca iç içe yaşadılar ve böylelikle kültürel temas halinde oldular. Ağaların ve seyitlerin dışındaki topluluk üyeleri de kitleler halinde aynı akıbetlere uğradı. Tunceli’de yaşayan toplulukları ulusdevletle ve onun toplum kurgusu ile bütünleştirdi. doktrinlerini yaymak amacı ile farklı topluluklara çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor ve hatta çeşitli keramet gösterilerinde bulunarak onları etkilemeye çalışıyorlardı. Gerek seyitler gerekse babalar. yaşattıkları özgün yapıları ve içerisinde yer aldıkları sosyo-kültürel yapı. 1938 ile birlikte alt üst oldu. yüzyıldan. öncelikle doğal olarak dini önderlik misyonlarını yerine getirdikleri kendi topluluklarla etkileşim halindelerdi. Seyitler ve babalar da bu etkileşimin en özgün bileşenlerindendi. Seyitler ve babalar özelinde durumu biraz daha açmak istersek şunları söyleyebiliriz: 1) Seyitler: Seyitlerin. Ağa ve seyit ailelerinin birçoğu öldürüldü ve geri kalanların tümü sürgüne gönderildi. yüzyılın ilk yarısının sonlarına kadar. Ancak aynı zamanda da farklı topluluklar içerisinde zaman zaman çeşitli faaliyetlere bulunuyorlardı. Bu tarih. muhtemel bir başlangıç olarak 12. Bazen de bu dini önderler. Alevi köylülerin ilgilerine muhatap oluyor kimi zamansa seyitler Sünni köylülerin çeşitli istekleri ile karşılaşıyordu. Yeni toplumsal yapı bu iki iktidar ve söylem odağının yerini alarak. etkileştiler. kesin bir son olan 20. Kimi zaman babalar.

kolektif hafızaya ve ortak mekâna sahip köylüler sayesinde zamanla toparlanabildiler. Zira seyitlerin bu bölgedeki ilk akrabaları ve bu akrabaların dahil oldukları tüm bir 12. sahip oldukları kutsiyet algıları ve daha da önemlisi bu algıları yaşatabilecek düzeyde nüfus gücüne. her ne kadar bu tekrardan inşa edilen geleneksel kurum ve ilişkilere çok daha ciddi darbeler vuracak bir genç kuşak ile birlikte çatışma halinde olsalar da. Ağalar. yüzyıllarda ki muadilleri. 1938 öncesindeki gibi seyit–talip ilişkileri içerisinde tekrardan örgütlenmişti ve otoriteleri bilhassa orta yaş ve üzeri insanlarda son derece etkili idi. özellikle kırsalda. günümüzde bir inanç biçimi olarak yaşayan Aleviliğin oluşumunda belirleyici roller üstlenen misyoner dervişlerdi. 1970’lerin sonlarına gelindiğinde. 13 ve hatta 14. Seyitler. Geniş kitleler. bir daha geri dönüşü olmamak üzere toplum hayatından silindiler. her daim otoritelerini çeşitli devlet kurumları ile paylaşmak durumunda kalmış ve öteden beridir zayıf oldukları kent mekânlarındaki etkinliklerini çoğunlukla yitirmiş olsalar da. daha ziyade kırsal yerleşimlerdeki Alevi nüfus içerisinde eski güçlerine neredeyse kavuşabildiler. Ancak elbette ki 1938 sonrası seyit– talip ilişkileri asla eskisi gibi olmadı.ve civarındaki Alevi toplulukların yüzyıllar boyunca yaşattıkları kültürel dokunun kırıldığı bir nokta oldu. Gerek 1938 öncesinde gerekse sonrasında seyitlerin kendi topluluklarında olduğu kadar farklı topluluklar içerisinde de çeşitli dini faaliyetler yürütmüş oldukları bilinmektedir. devletten daha etkili iktidar odakları konumundaydılar.. Anadolu’da bu . Tunceli. Bu dini önderler de çoğunlukla göçer ve yarı göçer topluluklar ile onlar gibi devlet otoritesinin ve yaydığı yerleşik kültürün uzağında eski inanç biçimlerini koruyan topluluklar içerisinde örgütleniyorlardı. Seyitler ise.

katıldığı böylesi bir cemde ‘sıcaktan pul pul olan sobayı’ kucaklayan ve yalayan bir seyitten bahsederken tekrardan o günkü hissiyatı içerisinden. Önce Selçuklu ardından Osmanlı merkezi devletleri güçlendikçe göreceli olarak faaliyet alanları da daraldı. Alanda karşılaşılan ve özellikle kırsal yerleşimlerde ikamet eden orta yaş üzeri Sünni görüşmecilerin de birebir tanıklıkları ile bu tür faaliyetlerle.tür özgün inanç yapılarını 20. hayretle aktarmıştır. bu toplulukların içersindeki azınlıklarla yahut çevresindeki farklı topluluklarla teması hiç kaybetmediler. Bazı Sünniler. Tüm bu süreçler içerisinde seyitler. yakın geçmiş içerisinde de sıklıkla karşılaşılmıştır. Böylelikle seyitler. Çoğu zaman da bu faaliyetlerinde başarılı sonuçlar elde ettiler. kendilerini de civarda düzenledikleri cemlere katan ve bu cemlerde çeşitli keramet gösterilerinde bulunan seyitlerden bahsetmişlerdir. Kendileri gibi seyit olan başka aşiretlerin talipleri içersinde dini faaliyetler yürütmemekle ve bu konuda bir mutabakata varmakla birlikte. yüzyıla kadar yaşatabilen nadir örneklerden birisiydi. Tanzimat’ın ardından ise Tuncelili seyitler gittikçe daralan bir alanda faaliyet yürütmek durumunda kaldılar. gerek kendi taliplerinin çoğunluğu oluşturdu alanlarda gerekse taliplerinin azınlıkta kaldığı ücra köşelerde faaliyetlerini yürütürken. atalarından devraldıkları misyonu giderek daralan çalışma alanları içerisinde icra etmeye devam ettiler. Seyitlerin bu faaliyetleri geride bıraktıkları uzun yüzyıllar içerisinde sadece Sünni topluluklardan değil. Özellikle yaşı hayli geçkin bir görüşmeci. bir zamanlar yörenin etno-kültürel haritasının . kendilerine bağlayabilecekleri topluluklar konusunda ise hiçbir zaman geri durmadılar.

kuruluşunun ardından giderek artan bir hızda yeni devleti laikleştirme ve sosyal hayatı sekülerleştirme politikalarına hız vermiştir. Yerel tarikatlar ve benzeri tekke örgütlülükleri hilafetle birlikte nihai olarak kaldırıldıklarında birçoğu faaliyetlerine devam edebilmekle birlikte esas işlevlerini ve taşıdığı geleneksel hüviyetini de yitirmiştir. .bileşenlerinden olan diğer bazı topluluklardan da kendilerine yeni talipler edinmişlerdir. burjuva hukuku ile değiştirildikçe bu hukuk sistemlerinin üzerinden kalkındığı yerel dinamikler de iktidar pozisyonlarını yitirmişlerdir. Arıcan. 2007: 38 – 67. babaların seyitlere nazaran bu süreci daha erken ve çok daha farklı boyutları ile yaşamış olmalarındadır. 2) Babalar: Babalar da seyitlerin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişle birlikte yaşadıkları dağılma sürecine benzer bir dönem yaşamışlardır. Ancak aradaki fark. Zira bu babaların Osmanlı kurumları ile olan bağıntılarına dair herhangi bir gönderme bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti.106 Osmanlı devlet kurumlarının tasfiyesi ve Ulus–Devlet’in bu erken dönemlerinde yeni devlet kurumlarının inşasında ve işleyişinde çok daha katı bir şekilde hayata geçirilen laikleşme hamleleri. babaların dâhil oldukları yerel Kadiri tarikatına dair daha derinlikli bilgiler edinilememişse de kuvvetle muhtemeldir ki bu örgütlenmeler de Osmanlı döneminde yörede hâkim iktidar ve hukuk mercii olan resmi makamların dışında faaliyetler yürütmekteydiler. Feodal–teokratik Osmanlı hukuku. Ancak bu faaliyetlerinde kesinlikle yalnız değillerdir. beraberinde sosyal yaşamda da önemli değişimleri getirmiştir. 106 Laiklik ve Sekülarizm kavramlarının Türk Ulus Devleti’nin kuruluş süreci çerçevesinde tartışan faydalı bir makale için bkz. Alan çalışmamızda.

Namazdan sonra imam derhal babanın yanına gider ve neden böyle davranmış olduğunu sorar zira bu baba yörede oldukça ünlü ve rağbet gören birisidir.’ye [Bu dönemlerde Sünnilerin çoğunlukta olduğu önemli bir yerleşim birimi] bir imam atar. Fakat görüşmecilerin ekseriyetle belirttiklerine göre bu imamın ‘geçmişi karanlıktır’. . Baba uğrar ve imamın namaz kıldırmak için camiye geldiğinde ağzında sigara olduğunu görür. Baba kararını vermiştir ve cemaat bu vakitten sonra imam hakkındaki fikirlerini netleştirir: Kendisi muhtemelen Rafızi (Alevi) olmalıdır. Bunun üzerine cemaatle birlikte değil de kendi başına namazını kılar. Yani soy olarak Sünni değildir. baba için kabul edilemezdir ve tartışmaya da açık değildir. Aşağıdaki örnek. cumhuriyetin ardından yaşamış oldukları herhangi bir engellenmeye dair de bir veriye rastlanmamıştır. bu geçiş döneminin birçok ayrıntısına ışık tutuyor görünmektedir. Baba namazı arkasında kılmadığını çünkü kendisinin abdestsiz olduğunu söyleyince imam hiddetlenir ve bunun bir iftira olduğunu söyler. Ancak baba. ağzında sigara ile girdiğini gördüğünü iletir. “Cumhuriyetin erken dönemlerinde Pertek Müftülüğü P. Hakkında Ermeni dönmesi olabileceği yönünde iddialar mevcuttur… Bu hocanın imamlık yaptığı camiye bir gün M. yeni devletin din hizmetlileri ile aralarında yaşadıkları bazı sorunlar olduğu anlaşılmaktadır. Baba Pertek müftüsüne gider ve imamın görev yerinin değiştirilmesini söyler” (Alan Notları: 21 – 06 – 06 / Elazığ). Bu durum imamın sosyal varlığı için her anlamda büyük bir tehdittir. Babaların cumhuriyet döneminde yaşadıkları temel problemin. Bu durum.Cumhuriyet sonrasında ise diğer tüm tarikatlar ve faaliyetçileri gibi bu babalar da uzunca bir dönem kırsalda faaliyet yürütmenin avantajlarını kullanmış görünmektedirler. Çünkü babaların.

bu etkinin kaynağı geleneksel ilişkilerinin kitlesel takipçilerinden gelmektedir. Zira bahsi geçen olay içerisinde imamın ‘Ermeni kökenli’ olduğu yahut da bu öykünün ‘soyu bozuk imam’ olarak adlandırılmasının. bu saflaşmanın yerel Sünni cemaat içerisindeki bir tezahürü olması kuvvetle muhtemeldir. Osmanlı dönemindeki genel işleyişi yitirmiş olduğundan ve muhtemelen babaların da bugüne değin yasal olarak getirdikleri faaliyetleri bu kurumlar karşısında yasadışı bir pozisyona sürüklendiğinden arada belirgin bir mesafe açığa çıkmış olmalıdır. Babaların etkinliklerinin. Sünni topluluklar. başlangıçta Cumhuriyet’in din kurumları ve görevlilerince doldurulduğu anlaşılmaktadır. Ancak yukarıda da aktardığımız üzere. Dikkati çeken bir başka nokta da babaların Pertek müftülüğü gibi devlet kurumlarını etkileyebilecek düzeyde güce sahip oluşlarıdır. yerel Sünnilerin sözlü hafızaları ile bugüne taşınan ve erken Cumhuriyet dönemi içerisinde babalar ile bu erken dönemdeki din kurumları arasındaki ilişkileri aktarmaktadır.Yukarıdaki anlatı. Babalar da tıpkı seyitler gibi etkinliklerini esas olarak devlet denetiminin uzağındaki kırsal yerleşimlerde . dikkate aldıkları ve takip ettikleri merkezler de yine hâlihazırda kendilerini ziyaret etmeye devam eden babalar oldular. Böylelikle oluşan toplumsal baskı da adı geçen imamın görev yerinin değiştirilmesi ile sonuçlandı. Cumhuriyet’in erken dönemlerinde bu civarda Sünni topluluklar içerisinde faaliyet yürüten dini önderlere ilişkin takibat ya da kovuşturma yapıldığına dair bir veriye ulaşmadık. şüphesiz ki geleneksel ilişkilerinin devamcıları oldular. bilhassa kırsal yerleşimlerdekiler ve Pertek’in yoksulları. Bu durumda. Bu ilişkiler.

Bu tür faaliyetler içerisinde seyitlerin doğrudan Sünni toplulukları ziyaret edişleri. Baba. Tabi ki M. Baba ateşin içerisine girmiştir ve kor parçalarıyla oynamakta. Böylesi bizamanda. Fakat Alevi Dede geri durur ve M. Alevi Dede’nin yorumlarından rahatsız olur ve ev sahibine yatmak istediğini söyler. Nitekim 1970’lerin sonlarına gelindiğinde dahi kırsal yerleşimlerdekiler üzerindeki etkileri rahatlıkla görülebilmektedir. Baba seferberlikte tam 27 yıl askerlik yapmış bir insandır. Babaların. Babalar hakkında ulaşılabilen anlatılarda da karşılaşıldığı üzere. Kendisi jandarmadır. Alevi Dede’yi bir nevi keramet gösterisine davet eder. babalarla ilgili bu türden açık bir propaganda faaliyeti ile karşılaşılmamıştır. ağzına alıp bırakmaktadır. Alevi topluluklarla ilgili dolaylı faaliyetleri onların kendilerini çevreleyen Alevilerin hürmet ettikleri seyitler ile olan rekabetlerinde ve boy ölçüşmelerinde açığa çıkmaktadır: “M. bi gün Alevi köyündedir Köye bakan Alevi Dede’de oradadır ve meclistedirler. Baba. M. çeşitli sohbetlerde ve gösterilerde bulunmaları ile karşılaşılabilirken. Ardından Alevi Dede’yi burada kılıç oynamaya davet eder. köylülere büyükçe bir ateş yaktırır ve içerisine iki de kılıç koymalarını ister. Alevi köylüler de ısrarcı olurlar ve Dedelerinin de buraya girmesini isterler. tıpkı seyitler gibi zaman zaman babaların da kendilerini çevreleyen hâkim çoğunluk içerisinde ‘irşad’ faaliyeti yürüttükleri anlaşılmaktadır. Bunun üzerine Dede ‘Neden yanımızdan kaçıyorsun? Beğenmedin mi anlattıklarımızı?’ dediğinde bu sefer cevap verir ve bir ihtilaf durumu doğar. .sürdürmüşlerdir. Bu yılların bir kısmı da burada Pertek’te Alevi köylüler arasında geçmiştir. Yani orada tartışmak istemez.

Anlaşılan odur ki Sünni ve Alevi topluluklar. Bu söylence bilhassa kırsal yerleşimlerde kalan yahut kırsal yerleşimlerle halen ilişkisi olan Sünnilerce yaygınlıkla bilinmektedir. Baba. bereketi arttırıcı olaylara neden olanlar.Baba’ya ‘vallahi biz haddimizi bilmemişiz’ der…” (Alan Notları: 21 – 06 – 06 / Elazığ). tartışmaktan ziyade açık şekilde seyidi kendi topluluğu huzurunda ateşten bir sınava davet etmektedir. Babaların 1970’lerin ardından bölgeden uzaklaşması ile birlikte bu türden faaliyetlerin tek temsilcilerinin seyitler olarak kalması. Böylelikle insanlar ve üretim araçları üzerinde sağaltıcı. Mesaj son derece açıktır. dolaylı olsa da vazife gören bir başka faaliyetleri de gerek gezileri esnasında gerekse sürekli ikamet ettikleri evlerine gelen ziyaretçilerinin talepleri üzerine yazdıkları muskalar yahut verdikleri dualardır. bu tür söylenceler dolayımı ile kendilerini çevreleyen çoğunluğa karşı hakikati işaret etmekte ve dolaylı olarak bu hakikate geçişe dair de bir mesaj göndermektedir. Babaların şahsında somutlaşan din kimliği ve ima ettiği dünyevi kurgu. Tıpkı Alevi seyitlerin doğrudan Sünni topluluklar karşısında sergiledikleri benzer davranışlarda olduğu üzere. kendi dini önderleri üzerinden. sahip oldukları kimliğin belirgin kıyaslamasını ve ‘öteki’ bağlamında mutlak geçerliliğini rekabetçi bir şekilde üretmektedirler. sözünün geçerliliği artmakta ve dolayısı ile etki derecesi de kuvvetlenmektedir. gerek kendi topluluğunca ve gerekse diğerlerince daha fazla hürmet görmekte. . Seyitlerin yahut babaların farklı topluluklardan insanları etkilemelerinde. yukarıda verilen türden gösterilerden etkilenerek karşı tarafa meyleden örneklerin çoğunlukla Sünnilerden Alevilere doğru olmasını sağlamış olduğu anlaşılmaktadır.

orada karşılaşılan Tanrı vergisi yeti. dertlere şifa üreten kişiler yahut cansız nesneler. çoğunlukla Sünniliğin değil bizzat o ailenin bir marifeti olarak algılanır. Aleviliğe meyledebilmekte ve hatta bu ocaklara da bağlanabilmektedirler. Sünnilerde ocak kurumunun babaların taşıdıkları muhtemel kutsal soy bağıntıları ile doğrudan bir ilgisi bulunmamakla birlikte böylesi bir yeteneğe sahip olabilmeleri de olasıdır. Benzer sağaltıcı yahut bereketi arttırıcı. Alevi ocaklara olan bu rağbetin Pertek’ten ziyade Elazığ gibi yakın civar şehir ve ilçe merkezlerinden oluşudur. Ne ki 1970’ler gerek seyitler gerekse babalar açısından Cumhuriyetin ardından tekrar toparlayabildikleri etkinliklerini ya da giderek daralsa da sürdürebildikleri faaliyetlerini kökten değiştirecek yahut ortadan kaldıracak gelişmeler ile örülecektir. Sünnilerden bu ocaklara gelip beklentilerinin üzerinde sonuçlar elde edenler. Bu sebepten Alevilerden bu ocaklara gidişler olduğunda.Benzer şekilde Alevilerde ve Sünnilerde bulunan Ocak kurumunun işleyişinin de çoğunlukla Sünnilerden Alevilere doğru bir meyledişin önemli sebeplerinden birisi olduğu ileri sürülebilir. doğrudan seyit ocağına yani kutsal soyla ilişkili kişilerle ya da onların emanetleri ile ilgilidir. ‘seyit ocağı’ kavramı ile bütünleşik bir algıya sahiptir. Alevilerde ise ocak kurumu. Ancak babalardan daha ziyade Sünni cemaat içerisinde belirli ailelin geçmişten beridir taşıdıkları spesifik özellikleri olarak kabul görür Ocak kurumu. Bu bakımdan. Burada dikkat çekici olan. . Hatta görüşmecilerin önemli bir kısmına göre bu yetenek. ailenin uzun yüzyıllardır süregetirdiği bir mesleğin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bu kapsam içerisinde babalar.3. Osmanlı hukukuna temel olan feodal teokratik toplumsal sistemin değişimini yereldeki yeni resmi yetkililer nezdinde kabullenmemiş yahut belirgin sorunlar yaşamış olsalar da Türk modernleşmesinin kapsadığı özgün (Türkleştirilmiş) İslami kimlik ile kolaylıkla bütünleştiler. Türkiye Cumhuriyeti. her daim büyük toprak mülkiyetine ve buna bağlı feodal toplumsal ilişkilere sahip kesimlerle devlet bürokrasisini paylaşma. Tam tersine. tasfiye edilemeyen feodal kurumları dönemsel politik varlığın garantisi olarak görme ve faydacı yaklaşımlarla bu kurumların toplum içerisindeki etkinliklerini arttırma. Bu. kuruluşundan bugüne değin hiçbir zaman tam olarak feodal üretim ilişkilerini ve bunun doğrudan sonucu olarak feodal toplumsal yapının bazı dinamiklerini tüketememiştir. Ekonomik planda tam anlamı ile kapitalistleşememe. iki yönlü bir etkinin sonucunda oldu. Bu farklılıklar. ulus devlet tipi toplumsal örgütlenme modellerinin tarih sahnesinde görüldüğü Avrupa örneklerinden bazı özgün farklılıklar ile ayrılmaktadır. .2 Babaların ve Seyitlerin Ortak Kaderi Türkiye Cumhuriyeti ulus–devletinin kuruluşu ve inşası. yüzyılın sonlarına ve hatta bugünlere uzanan öykülerinin de önemli bir belirleyenidir. Osmanlı devlet sisteminin ve bu sistemin teokratik meşruiyetinin yerine koyduğu ulus ideolojisini yine benzer dini söylemlerle kuvvetlendirme yolunu tercih etmiştir.3. aynı zamanda babaların ve seyitlerin 20. Türk modernleşme hamlelerinin bağrında taşıdığı yalın gerçekler olagelmişlerdir.

Cumhuriyetin erken dönemlerindeki tavizsiz laikleşme ve sekülerleşme hamleleri beraberinde. Kurmanci konuşan Sünniler (yereldeki diğer adlarıyla Türkler) için sorunsuz bir kabulleniş oldu. sonraki meyvelerini çok partili sisteme geçişte verecek olan bazı tepkileri de getirdi. Böylelikle Türk yurttaşlığının içselleştirilmesi. Yukarıda aktardığımız imam ve baba örneği. buralarda hemen hiç değiştirmedikleri geçim biçimleri ile yaşamaları. kendisinden ve kurumlarından başka hiçbir alanda ortak kabul etmiyordu ve Diyanet. . Geçiş ani olmuştu ve bu durumun yereldeki tezahürlerine uyum sağlamak o kadar kolay olmayacaktı. din alanındaki resmi biricik kurumu idi. Kendilerini var eden kırsal yerleşimlerdeki Pertekli Sünnilerin 1970’li yıların sonlarına değin. azalarak da olsa. babaları da bu tarihe kadar taşıdı.İlki. vaaz ettikleri dünyevi hayatın gerçekleştirilmesinde tıpkı Osmanlı’da olduğu gibi temel bir meşruiyet ve güvence zemini yakalamış oluyorlardı. Elbette ki tüm bunlar sorunsuz gelişmedi. yöredeki Alevi ve Sünni farklılıklarının aynı zamanda Kürtlük ve Türklük olarak kodlanmasından ileri geliyordu. Böylelikle babalar. Yeni devlet. babaların etkinliği ilerleyen yıllar içerisinde giderek artan bir şekilde kırsal mekânlara doğru yayıldı. bunun toplumsal hafızaya işlenmiş son derece çarpıcı bir örneği olarak da okunabilir. Ulus kimliğine geçiş. babaların da içerisinde yer aldıkları topluluklar için herhangi bir değişim yaşanmaksızın geçilen bir kimliklenme evresiydi. Sonuç olarak. İkincisi ise Türk modernleşmesinin içerdiği ‘Türkleştirilmiş’ İslami kimliğin baskınlığı ile ilgiliydi.

geleneğin asli taşıyıcıları ve aktarıcıları olmaları beklenen genç kuşakların önemli bir kesimi bu geleneksel tarikat ilişkilerini reddettiler. Bu. babaların merkezinde olduğu gelenek. yine bu yıllarda etniklik algıları temelinde yaşanan siyasiideolojik kamplaşma ve çatışmalar. Geride son derece az sayıdaki bazı aileler kalmıştı. Bu illerin başında da sağ güçlerin hâkim konumda olduğu Elazığ il merkezi geliyordu. genç kuşak Sünnilerin bu yıllarda Elazığ ve bilhassa başka illerde okudukları üniversitelerde edindikleri ideolojilerden geldi. Ancak. Bu göçler neticesinde. Sünni gençlerin çok azı ‘sol’ ile tanışmış olarak geri döndü. Önemli bir kısmı Türk milliyetçi söyleminin etkisi altındaydı ve yine küçük bir azınlık İslami bir vurgunun ön planda olduğu fikirler taşıyorlardı. 1970’lerin ortalarından itibaren hemen tüm Türkiye’de görülen hızlı bir örgütlenme süreci içerisinde yaşanan kamplaşmalar ile çevre illerden de etkilendi. büyük oranda henüz İslami söylemin etkisi altına girmemiş ve kurguladığı toplum yapısında seküler tonlar taşıyan hâkim Türk milliyetçi . 1970’li yıllarda yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Keban Baraj Gölü neticesinde yaşanan arazi satışları ve göçler. 1970’li yılların sonlarına doğru.Ancak tam da bu yıllarda üst üste gelen bir dizi gelişmenin sonucunda babalar ve onların biricik varlık sebepleri olan Sünni topluluklar hızla bölgeden göç ettiler ve böylelikle bir dönem. 1950’lerin sonlarından itibaren başlayan iç ve dış göç. son örnekleri ile birlikte kapanmış oldu. Sünni nüfusun zaman zaman kitlesel göçlerine neden olan en belirgin nedenlerdi. ciddi bir insan kaybına uğradı ve onu sürdürecek cemaatten yoksun kaldı. babaların merkezinde olduğu geleneğe esas yıkıcı neden. Geleneği darbeleyen fikirler yalnızca bu genç kuşaktan gelmedi.

2004).söyleminden ileri geliyordu. Böylelikle. bir yandan yerli Sünniler içerisinde örgütlü sağ partilere ve devletin kolluk güçlerine karşı mücadele yürütülürken bir yandan da halk seyitlere ve din ideolojisine karşı örgütlendi (Munzuroğlu. Her iki kesimden. Tunceli’de geniş tarım arazileri olmadığı gibi büyük toprak ağaları da yoktu. 1938’le birlikte esas olarak ortadan kalkmıştı. Sosyalist ideolojinin öngördüğü toplumsal örgütlenme biçimleri ve mevcut koşulların çeşitliliğine göre salık verdiği mücadele yöntemleri bu kuşaklarca 1970’lerin Tunceli’sinde hayata geçirildiğinde karşılarında bulabildikleri sınıfsal ötekiler sadece seyitlerdi. Gündelik yaşamın alt üst oluşu sonucu işlevsizleşen bu geleneksel kurumlar ve aktörleri. Geleneğin hızla törpülenmesinin bir başka nedeni de yine bu yılların sonlarına doğru giderek atan çatışmalar oldu. Alevi genç . geleneğin taşıdığı değerleri ve dolayısı ile seyitler ve babalar ile ileri gelen aileler gibi topluluk içi iktidar merkezlerini tanımayan gençlerin yoğunlaşan saldırıları karşısında bu eski hayatın ve aktörlerinin fazlaca bir hükmü kalmadı. taliplerinden çıralık toplayan seyitler. Ağalık. Küçük çaplı sanayisi dahi olmayan Tunceli’de. Hâlihazırda insan potansiyelini önemli oranda yitirmiş olan babalar ve cemaat. Bu çabaların tümü genel bir sonuç olarak. gençlerin geleneği kendi kurgularınca devam ettirmek istemeleri ile nihai darbeyi de almış oluyordu. Hatta denebilir ki seyitler. sonraki kuşaklarda neredeyse hiç bilinmediler. babalara nazaran kendi genç kuşaklarından çok daha fazla yıkıcı etkilere maruz kaldılar. sınıf mücadelesinin biricik ötekileri oldular. Seyitler de uzun yüzyıllar boyunca rekabet halinde oldukları babalardan farklı bir süreç yaşamadılar.

çeşitli tarihsel ve sosyal belirleyenler ışığında tartışılarak. Cumhuriyet gibi köklü bir yapısal değişimin her biri açısından göreceli yıkıcı etkilerine direnebilmiş ve aşabilmişlerse de bağrında yetiştikleri toplulukların doğurduğu ve kendilerini sonrakilere aktarmaları beklenen genç kuşaklarca. ziyaret kültleri etrafında örülen değerler sistemi içerisinde Alevi ve Sünni toplulukların gösterdikleri benzerlik ve farklılıklar. Pertek ve çevresindeki Sünni toplulukların dini kimliklerinin yerel boyutları. Seyitler ve babalar. ziyaret kültleri ekseninde irdelenmeye çalışılacaktır. 4 Ziyaretler Alevi ve Sünni toplulukların inanç pratiklerinin önemli bir kısmını da seyitler ve babalar gibi dini önder ve kurumlardan arta kalan alanları dolduran ve yaygınlıkla ‘ziyaret’ olarak adlandırılan kutsal mekân kültleri tamamlamaktadır. dönüşü olmamak üzere geleneksel uygulamaları ile birlikte günümüzün yaşlı kuşaklarının kolektif hafızalarına mahkûm edildiler. ‘Ziyaret’ kelimesi günümüzde yaygınlıkla ‘birisini/birilerini ya da belirli bir mekânı görmeye gitme’ anlamı ile ‘kutsal kabul edilen bir mekâna.kuşakların oldukça önemli bir bölümünde seyitlerin ve temsil ettikleri geleneksel dini ilişkilerin tasfiyesi sonucunu doğurdu. Bu alt bölümde. birtakım dini pratikleri uygulamaya gitme’ gibi farklı bir anlamı da kapsayacak biçimde kullanılmaktadır. . belirli amaçlar dâhilinde. 3 .

gerek Alevilerce gerekse Sünnilerce doğrudan doğruya. kutsaldır ve bu kutsalın sınırları son derece keskin gereklilikleri vardır. ocaktaki kutsal nesneleri işaret ederken. Tabuların içerisinde kalan alanda ibadet. belirli birtakım yasaklar ve yapılması gerekenlerle özdeşen bir algısal sınırlılık içerir. Bir zaman sonradır ki Sünnilik.Tunceli-Pertek’te ise ‘ziyaret’ kavramı. Alevilerin dini yaşantıları ile bu planda hemhal oldukları rahatlıkla ileri sürülebilir. Son derece ilgi çekicidir ki Tunceli ve çevresindeki ziyaret kültlerinde ‘kutsal olan’ın ziyaretçilerine öngördüğü belirli ibadet kuralları yoktur. ‘ziyarete gitmek’ ise ilgili kutsal mekânı. Bu sebepten. ziyaretlerdeki uygulamalarda zengin bir çeşitlilik görülür. konukların ve onların pratiklerini birtakım tabularla çevreler. Bu durumun yegâne sebebi hâkim Alevi çoğunluğun merkezi kurumlaşmalardan yoksun dinsellik algısıdır şüphesiz. birtakım ritüelleri uygulamak için gitmek anlamında kullanılmaktadır. kitabi dinsellik ekseninde kabul edilmeyen bu davranışlar terk edilmeye başlanmış ve hatta belirgin bir tavır da ortaya çıkmıştır. neredeyse kişinin tarzına dek genişleyebilmektedir. Alevilerde ve Sünnilerde bu denetim ve aynı zamanda eğitim mekanizması benzer şekillerde işlemektedir. Ziyaret. bilhassa kırsal yerleşimlerde yaşayanların. . sosyopolitik süreçler içerisinde içeriğini değiştirmeye başladıkça. kutsal kabul edilen bir mekân ile Alevi yahut Sünni bir ocağı. Ziyaret. Tüm bu koşul ve yasakların biricik denetleyicisi ve gerektiğinde cezalandırıcısı ise topluluktur. Sünnilerin. yörenin yaşadığı köklü sosyo-politik değişimlere kadar yaşattıkları geleneksel yaşam içerisinde. belirli amaçlar doğrultusunda. ‘Ziyaret’ ve ‘ziyarete gitmek’.

ziyarete para bırakma. çıralık yakma. dua etme. ziyaretlerde geceleme yahut günübirlik gidişlerde rüya görmek için uyuma. kişisel giyim eşyası bırakma yahut bunları başkalarının adına bırakma. bırakılan paraları toplama ve saklama (bu para harcanmaz) ile ziyaretçilere para dağıtma ve dağıtılanı alma (bu para harcanabilir). bireylerin kendi toplulukları içerisindeki statüleri. daralmakta ya da karşılıklı yer değiştirebilmektedir. su içme. ziyaretin belirli yerlerinden kum alma. suyu kapta muhafaza ederek götürme. dileklerin yazılı olduğu kâğıt. bunu üzerinde taşıma yahut küçük bir miktarını yutma. taş toplama ve muhafaza etme. Alevilerde ve Sünnilerde ziyaret kültleri çerçevesinde açığa çıkan tutum ve davranışların. namaz kılma. ziyaretin belirli yerlerine yiyecek bırakma. başkalarına götürme. dinsel törenler düzenleme. yüksek sesle yakarışlarda bulunma. ziyaretlerdeki kutsal nesneleri ve mezarları öpme. taşlarla belirli şekiller yapma. büyük kaya kütlelerinin arasından geçme ya da onlara bir süreliğine temas etme.Alevilerin ve Sünnilerin ziyaretlerde sergiledikleri belli başlı pratikler şöyle sıralanabilir: kayalara yahut ağaçlara bez. Tunceli’deki bu topluluklara özgü olanlar ile giderek artan bir hızla türdeşmeye başlayan uygulamalar arasında yerel Sünniliğin ziyaret uygulamaları. ibadetlerde bulunma: cem tutma. getirilen yiyeceklerin bir kısmını diğer ziyaretçilere dağıtma ve dağıtılanları toplama. beşik ve bebek şeklinde bez ve tahtadan yapılma nesneler bırakma. arka ayakları hariç tümünü dağıtma ve dağıtılan etlerden bir miktarını alma. Tüm bu uygulamalardaki çeşitlilik Alevilerde ve Sünnilerde farklı yönlerde genişlemekte. mum. iplik bağlama. suyla vücudun çeşitli yerlerini ovma. kurban kesme. mezarların etrafında belirli sayılarda dönme. tarihsel ve sosyal bazı koşullar gereği zaman içerisinde yerelözgünlüklerinden uzaklaşıyor görünmektedir. ziyaretlere fotoğraf. sınıfsal . kayalara yahut duvarlara taş yapıştırma.

Böylelikle topluluk.kategorilerindeki benzerlik yahut farklılıkları. Bu etmenler ve sonuçları. Ziyaretler. gelenek yani süregiden sosyal yapı ve süreçler içerisinde eritmenin de biricik araçlarıdır. belirli tarihi süreçler ile eşdeğer olan kimlik algılarındaki farklılaşmalar ve Tunceli-Pertek dışında kalan sosyal evrenle temas dereceleri gibi önemli bazı değişkenlere göre çeşitlilik göstermekte olduğu da anlaşılmaktadır. ilerleyen başlıklar içerisinde irdelenmeye çalışılacaktır. Ziyaretler. Kendi söylemlerini gerçekleştirdikleri bir mekân ve mekânı örten sosyokültürel yapı her zaman mevcut ihtiyacı gören bir rol oynamıştır. Bu. gerek mekân olarak gerekse ziyaretin ima ettiği kimlik algısı çerçevesinde söz konusu olmaktadır. Zira Sünni toplulukların kendi içlerinde her daim tabi oldukları sosyal ve politik merkezler. Alevi ve Sünni topluluklarca istisnasız en önemli sosyalleşme mekânlarından birisi olarak kabul görür ve değerlendirilirler. değişen kuşaklarla anlam bulan farklı zaman ve süreçlerin devingenliği içerisinde açığa çıkan yeniliklerle de baş etmenin ve onları. Sünniler açısından ziyaretlerin bu işlevi yeterince karşılamış olduğu söylenemez. Alevilerin ziyaretgâhları kullanışlarındaki en önemli nedenlerden birisi de ziyaretlerin olağanüstü süreçlerde topluluğun ileri gelenlerince toplanma ve topluluğun hayati meselelerine dair karar alma mekânları . Ziyaretlerin sahip oldukları dini kimlik ve işlevler. Pertek gibi resmi kurumların bulunduğu alanlardaki nüfus gücü olmuştur. her kuşakta yeniden ve yeniden doğmaktadır. aynı zamanda topluluğun taşıdığı çeşitli değer yargılarının ve topluluğu kimliklendiren tutum ve davranışların da kutsanarak aktarıldığı temel kültürel kodlardır. Ancak bilhassa geçmişte.

İlki mezar kültleri ekseninde tanımlanan ziyaretlerdir. Kararlar seyitlerle ve aynı zamanda seyit olan aşiret reisleri ile birlikte buralarda alınmıştır. Alevi ve Sünnilerin çoğunlukla iç içe yaşadıkları yerlerde rastlanır. bu alt başlıkta kullanacağımız şekli ile iki ana grupta şöyle özetleyebiliriz. . Bu ziyaretlere ekseriyetle ilin güney hattı boyunca. Bu mezarların bir kısmı türbe şeklinde bir kısmı ise açıktadır. Geri kalan zamanlarda da ziyaretler dini birtakım ritüellerin gerçekleştirildiği biricik mekânlardır. Böylelikle ritüelin kutsallığı derinleştirilmiş ve etki derecesi yükseltilmiş olur. kaya. onların ismi ile anılır. Ziyaret. üzerinde yazıları olan kişiler yatmaktadır. seyitler ve kutsal mekânlar. Mezarın merkezinde olduğu yakın çevre ve bu çevrede mezarda temas halinde olan su. Aşiret konfederasyonlarının bir araya gelerek tüm bir bölgeyi ilgilendiren durumlarda aldıkları kararlarda biricik toplanma merkezleri. Ancak her iki durumda da ziyaretin sınırları sadece mezarlar yahut türbeler ile sınırlı değildir. Tuncelili Alevilerin kutsal mekân (ziyaret) kültlerinde görülen çeşitlilik. kutsiyet derecesi en yüklü ziyaretlerdir.olarak kullanılmalarıdır. mezarı belli hatta lahitli. Hayli farklı kategorilerde sınıflandırılabilecek bu kutsal mekânları. Bu ziyaretlerde çoğunlukla üstü yapılı. Bu durum. Yukarıda zikrettiğimiz uygulamaların da odağında yer alırlar. Sünnilerde de benzer şekillerde görülebilmektedir. Çoğu cem töreni bilhassa bu kutsal mekânlarda icra edilir. yerel kimliğin dış dünyaya karşı ürettiği varlık stratejilerinin aynı zamanda yerel kimliğin temel yaratıcı ve yönlendirici unsurları içerisinden çıktığı anlamına da taşımaktadır: ağalar. ağaç gibi nesneler de ziyaretin bir parçasıdırlar.

dağlar. dâhil oldukları din kimliğinin dünyevi yürütücüleri ile saklı bir gerilim içerisinde oldular. Seyitler. tepeler. su kaynakları. İlin iç kısımlarına yakın.4. kırsal yerleşimlerde oturan Sünnilerin hemen tamamında bu ziyaretlere olan ilgi görülebilir. ağaçlar ve hatta bunlardan bir kaçının birden bulunduğu küçük mıntıkalar olabilir. her zaman. babalar ya da resmi dinselliğin kurum ve temsilcileri her daim dini yaşantının . Bu ziyaretler. kitabi dinselliğin temsilcileri. 1970’li yılları önemli bir dönüşüm süreci olarak alırsak. Her birinin en az bir öncekiler kadar belirli bir takım yetenekleri vardır ve halk içerisinde böylelikle anılırlar. Bu ziyaretlerle daha ziyade ilin iç kısımlarına doğru gidildikçe karşılaşılır. Şüphesiz ki bu çeşitlilik ve uygulamalardaki benzerlikler. tarihi ve sosyal süreçlerin etkileri altında geçmişten bugüne hayli değişim göstermiştir. Tüm bu ziyaretler kişiselleştirilmişlerdir. Geniş köylü yığınlarının kuşaklar boyunca geçmiş tarihlerinin farklı iklimlerinden süzülüp gelen inanç ve uygulamalar.1 Saklı Rekabet Geleneksel kırsal yaşamın hâkim olduğu dönemler boyunca seyitler ve babalar ya da imamlar gibi resmi. aktörleri dışında kalan dini hayatı dolduran yegâne unsurlar. belirli kayalar.İkinci tip ziyaretlerde ise çoğunlukla bir mezar bulunmaz fakat şahıs isimleri ile anılırlar. 3. bu yılların öncesinde ve sonrasında yerli Sünnilerin ziyaret kültleri ile ilgili uygulamaları hakkında şunları söyleyebiliriz. ziyaretler ve onların etrafında örülen toplumsal hafıza ile geleneksel uygulamalar aracılığıyla yaşatılan değerler sistemi idi.

Ancak ilk etapta işler umulduğu gibi gitmez. Huzura getirilenlerden. Yağmaya katılanlar bunun ‘vurgun hakkı’ olduğunu savunurlar ve mallar için istenen bedeli ödemeye yanaşmazlar. Allah’ın kurduğu bu düzende. dini önderlerin ya da resmi statüye sahip yönetici erkin dışında kalan geniş köylü yığınlarının yaşattıkları dinsellik içerisinde. Seyitler. otoritelerine boyun eğilmediği ve hatta karşı durulduğu için son derece sinirlidirler. kendilerini en rahat ifade edebildikleri. Bu esnada cemaatte bulunan bir alacaklı cebinden . aynı zamanda dini bir uygulamadır. çoğu zaman seyitlerin tepkisine neden oluyordu: “İç-Tunceli’den Elazığ’a mal taşımakta olan bir tüccarın katırları yağmalanır. tümüyle kendi isteklerine tabi olan. Onları. Kervanın başındakiler etkisizleştirilir ve katırlar. ağaların. özcesi kendileri ile baş başa kalabildikleri birer başvuru mercii olarak gördüler ve bu inançları her durumda yaşattılar. kervanı sürenler ve tüccarın kervandaki malların satışından hisse vereceği kimseler de oradadır. seyitlerin önünde yalan söylememeleri beklenmektedir. Bir zaman sonra olayın faillerinden birkaçı seyitlerin huzuruna çıkarılır. bunun üzerine soluğu yörede hâkim olan seyitlerin ocağında alır. Olayda ölüm olmaz. bazen açık bazen örtük fakat her zaman var olan bir ikiliğe ve dolayısı ile gerilime de işaret ediyordu. Örneğin. Tüccar. mallar çalınır. Çoğu zaman ziyaretlere ve buralarda eğleştiklerine inanılan kutsal güçlere sığındılar. Zira bu. Alevi topluluklar içerisinde ziyaret kültlerinin bilhassa iç bölgelerde çok daha fazla hürmet ve rağbet görmesi. Durumu ve olayın sorumlusu olarak gördüklerinin yargılanmasını ister. Tüccar. Bu durum. yüzyıllardır sürdürdükleri anlam dünyaları içersinde bu aktörlerin yanı sıra yaşamakta oldukları hayatla iç içe fakat başka bir boyutta akıp gitmekte olan bir dünyanın da aktörlerini yaşattılar.merkezinde olsalar da geniş yığınlar.

seyitler yahut babalar / imamlarca da kutsanmaktadır. Alevilerin yahut Sünnilerin dini önderleriyle olan ilişkilerinin de biricik belirleyeni idi. köylülerin dini algıları içerisinde paylaşmak durumunda kaldığı ve bazen yukarıdaki örnekte olduğu gibi karşısında atıl kaldığı ziyaret kültlerine olan güçlü inanç oluştururken diğer yanını ise ilgili ziyaretin niteliği belirlemektedir. O’na göre. Sahipleri. Bu tür ziyaretler. Ziyaretlerin bazı nitelikleri. yağmalanan kervandan arta kalanlar sahiplerine dağıtılır. ilgili ziyaretin. daha fazla bir talepte bulunmazlar. doğrudan mezardaki şahsın ismi ile anılırlar ve bu kişi Alevi yahut Sünni önderlerin hâlihazırda yapmakta . Bu olayın ardından.bir avuç çakıl taşı çıkarır ve bunları [olayın geçtiği yerde hayli kutsal sayılan bir ziyaret olan] Hızır Gölü’nden getirdiğini. bir kez de böyle cevap vermelerini istediğinde yağmacılar derhal yere kapanır ve kendilerini affetmeleri için ziyarete yalvarırlar. seyitlerinin ocakları dururken buraları ziyaret ederek büyük yanlışlar yaptıklarını belirgin bir tepkisellik ile uzun uzun anlatmıştı. Örneğin ziyaret. köylülerin. Dolayısı ile bu.” (Alan Notları: 09 – 02 – 06 / Tunceli) Bu ve benzeri öyküleri aktaran iç–Tunceli’den bir seyit de kimi zaman cemaatin bu tür ziyaretleri daha fazla el üstünde tutarak. Görüşmecinin tepkisinin bir yanını. kurguladığı toplum yaşamının inanç boyutu içerisindeki yerlerini de doğrudan belirliyordu. talibi oldukları seyitlerinin huzurunda dahi onlara karşı durmaları ve seyitlerin manevi otoritelerini ziyaretler ile kıyaslayarak zedelemeleri kabul edilebilir değildi. ‘üstelik yabancıların [tüccar] yanında’. adı bilinen ve gerek ziyaretteki bir yazıtta gerekse başka bir belge ile belirli bir din önderine ait olduğu bilinen mezar kültü (ziyaret) ise. hürmet ederek. onların Alevi ya da Sünni dini önderlerin vaaz ettiği.

kitlelerin ziyaretleri algılayışlarındaki genel yargılar belirleyici oluyordu. kendilerini bildikten beridir Alevilerle ‘onların’ ziyaretlerini kullandıklarını ifade etmişlerdir. ziyaretin bulunduğu bölgede etkin olan seyit aşiretin kutsal soy zinciri içerisinde yahut aşiretin kutsal atası ile ilişkilidir. bu tür bir ziyaret çok yüksek bir ihtimalle. Günümüzün Keban Barajı’nın. ziyaretin diğerlerinden en belirgin farkına işaret eder ve etki derecesi de hayli kuvvetlidir. Bazı görüşmeciler buna benzer mezar kültlerinin çok eskilerdeki varlığından bahsetmişlerse de günümüzdeki görüşmecilerin büyük çoğunluğu bunları hatırlamadıklarını. Zira babaların geçmiş temsilcilerinden birisinin adıyla anılan ve bilhassa Sünnilerin rağbet ettiği bir mezar kültü bulunmamaktadır. Böylelikle dini önderler. geçmişin Fırat Nehri’nin güneyinde kalan ve Pertek’e hayli yakın olan bu büyük yerleşim yerindeki ziyaretgâhlar ile Tunceli’nin güneyindeki Alevi . ziyaret kültleri uygulamaları ile iç içe geçen pratikler içerisinde kendi varlıklarını ve meşruiyetlerini de yeniden inşa etmiş olurlar. Özellikle Alevilerde. kendi aralarında yahut çok daha büyük toplumsal olaylarda önemli meclisleri bir araya getirdikleri. Sünni topluluğun dini ileri gelenlerince de kimi zamanlar kullanılmaktaydı. Bilhassa Elazığ’daki Harput Kalesi ziyaretleri oldukça rağbet gören ve ziyaretçilerinin çoğunluğunu yerli Sünnilerin oluşturduğu yerlerdi. seyitlerin toplandıkları. Bu durum. Bunu gerçekleştirirken.olduğu işin eski bir temsilcisi olduğu için özellikle kutsanır. Köylülerin bu tür namlı ve etkisi bulunduğu yörelerde kuvvetli ziyaretlere olan ilgisi üzerine dini ileri gelenler de bu ziyaretleri kendi anlam dünyaları içerisinden yorumlayarak yeniden üretiyorlardı. Bu gibi ziyaretler. Bu tür ziyaretler. cemler düzenledikleri yerlerdir. Diğerlerinden ziyade bu tür ziyaretler dini önderlerce kullanılır ve işaret edilir.

kerametli birer ‘Allah dostu’ idiler. Alevi ileri gelenlerce herhangi bir seyit aşiret ile ilişkilendirilerek din algısı içerisinde değerlendiriliyordu. çoğunlukla alt başlığın girişinde bahsettiğimiz ikinci tip mekânlardı. aynı zamanda ziyareti çevreleyen Alevi toplulukların da hâkim görüşü idi. titiz bir şekilde kimliği belirli ‘türbe’ler için benzer bir uyum stratejisi geliştirmişlerdi: Bu kişiler Alevi yahut Sünni değil. Bu ziyaretler. Sünnilerin din önderleri ise bu tür ziyaret kültleri içerisinde.çoğunluğun yaşam alanlarında kalan ziyaretgâhlar arasında Alevi ve Sünni toplulukların ördükleri benzer değerler sistemi ve bunların geniş etkileri. gerek Sünnilerin çoğunluk olduğu yerlerde gerekse Alevilerin çoğunluk olduğu yerlerde. belirli kayalıklar gibi köy ve mezraların civarındaki belirli mevkiiler bu türden ziyaretlerin yerleriydi. Sünnilerin Aleviler ile paylaştıkları bu ikinci tür ziyaretlerin önemli bir kısmı. Babaların ve çoğu zaman onların ardından gelen resmi imamların da halkın gündelik yaşamı içerisinde vaaz ettikleri din kurgusu içerisinde ‘türbe’ kategorisi dışında kalan bu ziyaretler olumlu karşılanmamaktaydı. Alevilerin çoğunluk oldukları yerlerdeki bu tür ziyaretler. aynı zamanda her iki kesimin dini önderlerinin saklı bir rekabet halinde olduklarıydı. kutsal mekânların ayrışmamasında ve her iki kesimin dini ileri gelenlerince de sahiplenilmesindeki önemli nedenlerdendi. Ancak kitabi dinselliğin . Onları aracı ederek Allah’a tapınmak da önemli ibadetlerden birisiydi. Bu. Çoğunlukla Hızır kültü ile ilişkilendirilen çeşitli doğal mekânlar. yüksek tepeler. su kaynakları. Tuncelili Sünni köylülerin hemen hepsi kendilerini çevreleyen Alevi köylü çoğunlukla birlikte aynı ziyaretleri kullanmaktaydı.

Alevi çoğunluk içerisinde yaşamanın. benzer geçim ilişkileri ve sosyal süreçler ile temas etmenin. bir ‘ortaklaşmayı’ değil.kabul etmediği bu tür pratikler. Sünniler açısından ise durum biraz farklıdır. ‘Sünnilerin de gittikleri’ ziyaretler olarak yerel halkın zihninde kodlanmıştır. uzun yüzyıllar boyunca Alevi komşuları ile birlikte gündelik yaşamın kurgusu içerisinde meşrulaştırıldılar ve yaşatıldılar. Bu . hâlihazırda kendileri ile ilişkili olan daha prestijli ziyaretlerin ve bunların dışında kalan ziyaret kültlerinin doğrudan kendi dinsel kimlikleri içerisindeki ana figürleri işaret ediyor oluşu. Kırsal yerleşimlerde yaşayan Sünnilerde.2 Kutsal Mekânlar Çalışma süresince Sünni toplulukların sadece kendilerinin kullandıkları bir ziyarete rastlanmamıştır. Bu uygulamanın geçmişte de var olduğuna dair bir veriye de ulaşılmamıştır.4. 3. aynı dili ve benzer kültürel değerleri paylaşmanın yarattığı bir sonuç olarak bazı ziyaretler. Alevi çoğunluk açısından. tersine ‘onların’ da dâhil olduğu ‘kendi kutsallıkları’ fikrini üretmiş ve kuvvetlendirmiş görünmektedir. ikamet ettikleri köy ya da mezranın civarında Aleviler ile birlikte kullandıkları ziyaretleri en az onlar kadar içselleştirmiş oldukları anlaşılmaktadır.

Ziyaret. Ziyaretlerin kutsiyet derecelerine göre sınıflandırılması ve gündelik yaşamda görünür olmayan bu sınıflandırmaya göre işlevselleştirme. Bunlara göre. benzer şekilde bu kırsal yerleşimlerdeki Sünni topluluklarda da rahatlıkla saptanabilmektedir. çoğunlukla Alevilerin rağbet ettikleri ve ‘Aleviliği var ettikleri’ ibadet biçimleridir ve tabi ki bu hali ile kabul edilemezdir. bir araya gelme ve ata ruhlarını anma için güzel birer ‘vesile’dirler ancak. eş güdümlü olarak. ismi ve kimliği belirli ‘evliya yatırları’dır ve bunlara olan ilgi çok daha belirgindir. ziyaretin yöredeki Alevi çoğunluğun algısında sahip olduğu kutsallığın boyutları ile doğrudan ilgilidir. Sadece bu merkezlerde yaşıyor olma değil. Ortak kullanılan mekânların büyük çoğunluğu Alevilerin ve Sünnilerin daha fazla birlikte yaşadıkları kırsal yerleşimlerin civarında görülmektedir. değişen Sünnilik algısı ile daha yakından ilişkilidir. Ziyaretlere olan rağbet dereceleri. kitabın buyrukları yerine getiriliyorsa. Bu ilgi.anlamda ‘ziyaretin sahibi’ yoktur. içerdiği tüm kutsallık ve keramet ile insanlara doğru yolu gösteren bir Allah vergisidir. 1970’li yıllardan sonra hızla içeriğini değiştiren Sünnilik algısında görünür olan kitabi eğilimin de etkisi belirgindir. Kitabın ibadet buyrukları yerine getirilmediği sürece ziyaretlerde gerçekleştirilenler anlamsızdır. ailelerin birbirleriyle buluşması. Ancak günümüzde (alan çalışması dâhilinde kalan) kırsal yerleşimlerdeki Sünnilerin hemen tamamı göç etmiş olduğundan ortak kullanılan ve bu kategoriye girebilecek ziyaretlerden birkaçı da ancak Pertek ilçe merkezindedir. Pertek’te yahut Elazığ gibi kent merkezlerinde oturan yöre kökenli Sünnilerde ise ziyaret tercihlerinde anlamlı ayrımlar ve algı farklılıkları gözlemlenmektedir. kırsal yerleşimlerdeki Sünnilerden farklı olarak. Ziyaretler. . Bu insanlara göre ziyaretler. ‘Türbe’ kavramı ile kodladıkları ziyaretler.

Aşağıda iki örnek ziyaret yeri verilmektedir. 1) Gömülgan Ziyareti: Fotoğraf 1: Gömülgan Ziyareti’nin kuzey yönünden genel görünümü. bu civardaki tek Sünni yerleşim olan küçük bir mezra ile kendisini . Bu örnekler etrafında. mezar kültü içermesine karşın ‘türbe’ kategorisindeki ziyaretlerden değil. İkincisi ise Pertek ilçe merkezinde bulunan ve yine Alevilerin ve Sünnilerin birlikte kullandıkları bir ziyarettir. Alevi çoğunluğun din algılarında önemli yer tutan. diğer yaygın ziyaret kültlerinden oluşudur. Pertek İlçe merkezinin kuzeyinde. İlki Alevi ve Sünni yurttaşların yaşadıkları kırsal bir bölgedendir. Gömülgan’ın önemli bir özelliği. merkez ilçe sınırlarına yakın bir kesimde. Alevilerin ve bu yıllara kadar mevcut nüfuslarını koruyabilen civar Sünnilerin hayli rağbet ettikleri önemli bir kutsal mekândır. çeşitli ziyaret uygulamaları ve algıları değerlendirilmeye devam edilecektir. Gömülgan ziyareti esas olarak 1970’li yılların sonlarına değin. Gömülgan.

kıraç bir tepedir. hayli önemli ve uğrak bir yerel ziyaretgâhıdır. Burası ziyaretçilerin asıl olarak geldikleri ve çeşitli pratikleri uyguladıkları yerdir. Farklı kült öğeleri içermektedir ve çeşitli söylenceleri mevcuttur. Bulunduğu yer bir ova değil yine farklı düzlüklere sahip bir yükseltidir. Yıl dönümlerinde. bilhassa orta yaş ve üzerindekilerce iyi bilinir. bahar başlangıçlarında özetle geleneksel takvimin tüm önemli günlerinde bu mekânı dini ve sosyal ritüelleri gerçekleştirmek için kullanmışlar ve bu türden uygulamalarda ortak hareket etmişlerdir. Fotoğraf 1’de de görüldüğü üzere Gömülgan. Gömülgan bu hali ile civarı geniş bir açıyla görebilen biricik yükseltidir. Tepe üzerinde ise tek tük ağaçlara ve çalılıklara rastlanabilir. Mezarların yakınlarında kurbanların kesilebileceği ve ateşlerin yakılabileceği yerler vardır. üzerindeki ağaçların tümüyle birlikte kişileştirilmiş. Tüm bu farklı öğeler aynı bütünün parçaları olarak kabul görür ve yine aynı kutsiyetin . mezarların. Gömülgan’ın yamaçlarında ve etrafında bodur meşelikler görülür. yamacındaki su kaynağının. Gömülgan. bir dönemin. Tepenin zirvesinde. Aleviler ve Sünniler. kimlere ait olduğu bilinmeyen birkaç mezar yer alır.çevreleyen Alevi köy ve mezraların arasında bulunur. Etki alanı bu civar yerleşimleri de aşmaktadır ve Pertek’in kuzeyinde kalan kırsal yerleşimlerde ikamet edenlerce. Ziyaretin merkez noktasıdır. Gömülgan. geleneksel yaşayışın ve sosyal dünyanın hızla değişmeye başladığı 1970’li yılların sonlarına değin Gömülgan’ı sahip olduğu tüm özgünlükleri ile yaşatmışlardır. büyük çoğunlukça. farklı kült öğeleri içeren tek bir ziyarettir.

Ha demek ki Kur’an’ın veya İslam’ın içerisindeki inanç değerleri arasında bizim bir ortaklığımız var. Bu ve benzeri geleneksel uygulamaların günümüzde Alevilerde ve Sünnilerde hayli değişmiş oldukları ve çoğunluğunun uygulanmadığı belirtilmelidir. Bu. Ardından döneme ve değişen pratiklere dair tartışmalar yapılacaktır. Aynı şekilde mezarların ya da ziyaretin herhangi bir yerine bırakılacak bir fotoğraf yahut dilek kâğıdı da aynı işlevi görecektir. Hızır Aeyhisselam’ın Musa Aleyhisselam ile yolculuğu vardır. Aşağıda. Gömülgan Tepesi vardır bizim orada. kişilerin dilekleri. Evet. Orta Asya’dan gelip . Hızır Aleyhisselamın orada kendisini zaman zaman böyle bereketi ile gösterdiğine inanıldığı için biz. aynı zamanda farklı parçaların da çeşitli işlevlerine işaret eder. oraya gittiğimiz zaman 8 – 10 köyden [Alevi köyler kastediliyor] insanların gelip. şenlikler yaptıklarını. Benzer şekilde ziyaretin yamaçlarından çıkan kaynak suyu da etkili bir temas aracıdır. Bakın. Mezarlardan yahut ziyaretin herhangi bir yerinden alınabilecek küçük taşlar yahut dal parçaları yeterli koruyucu vazifeyi görebileceklerdir. Şimdi bu bizim ortak değerlerimizdi. “…Aynı şekilde emin olun. kendimize ait yani Türk milletine ait ortak kültürel değerlerimiz vardır. Her halükarda. Suyun içilmesi dahi Gömülgan’ın kişiliğinde vücut bulan kutsallık ile temasın yegâne yoludur. Çünkü Hızır Aleyhisselam Kur’an’da geçiyor. olduğu zaman oraya gittikleri.bileşenleri olarak eşit derecede hürmet görür. kutsallık ile bir biçimde temas edilerek onun yardımcılığına sığınılabilecektir. orada bir Allah dostunun yaşayıp vefat ettiği. muratları vs. efendim bahar şenliği ile beraber Hızır Aleyhisselamın bereketini umduklarını gördük. ‘Hıdırellez’ bayramlarında Gömülgan ziyaretine giderdik ve sadece bizim köy değildi. onun oradaki duasının kabulünden dolayı. özellikle Sünni yurttaşların Gömülgan ile ilgili anlatılarına yer verilmiştir.

O havlu yeni ya. Yani türbeden değil kesinlikle. bu şeye varıldıktan sonra dua yapılır orada dua. En yeni havluyu yanımıza alırdık. Ufak baş dediğim. şimdi biz giderken annem sandıktan havlu çıkarırdı. bu ziyarete giderken mutlaka kurban götürme. yeni havlu ya. geleneğimiz var. şimdi elbise alma imkânı yok. biz onunla mutlu olurduk. Öyle bir şey olmadığı için. sallanılırdı.aramızda diri bir şekilde yaşayan. benim de bayramlığım budur diye giderdik böyle. şimdi belki güleceksiniz. belki de evet büyük baş götüren olabilir ama ben görmedim. İki. herkes bir niyetle oraya gider. canlı bir şekilde yaşayan kültürlerimiz var.” (Alan Notları : 20 – 04 – 06 / Elazığ) “…bir kere ziyarete gidilirken. İşte o bizim bayramlık şeyimizdi. ‘Gömülgan’ ziyareti vardır. Yani niyeti. elbiselerini süslerlerdi. Yani bu nedir? Şimdi bir. hastalığı. Ve biz onunla. yapılırdı… Orada da mutlaka ama ayrım yapılmaksızın az da olsa parça parça böyle oraya katılanlara ikram edilirdi. Çok güzel bir şenlik şeklinde devam edilirdi. Ama orada dua ediyor. onu iğne ile omzumuza dikerlerdi. ziyaretgâhın kuzey tarafında duruluyor. ben bunu şöyle yorumluyorum bir dairede işimiz var . muradı. orada Hızır Aleyhisselam’ın bereket verdiğine inanılır. elbiselerini giyerlerdi oradaki ağaçlarda salıncaklar yapılır. Bu da bahar şenliklerinde mutlaka gidilirdi. biz de hayvan fazla olduğu için. kurban götürmek bi külfet fazla sayılmıyor. Genç kızlar. … Mesela bir ‘Gömülgan’ ziyareti. güney tarafına doğru ziyaretgâh gelecek şekilde elleri açılarak Allah’a yalvarılır. Orada çok büyük bir ceviz ağacı var. o ağacın meyvesinde Hızır Aleyhisselam’ın duasının olduğu. Yani biz gittiğimiz zaman on – on bir köyün insanının orada olduğunu görürdük. töremiz var ama ortak inanışlarımız da var. Evlerde yemekler daha çok yapılmış… ‘gömme’ derlerdi bizim daha çok. örfümüz var. O gün en güzel elbiselerimizi bize annemiz giydirirdi. hastalıkta hastalık efendim evde kalmış kızı varsa onun için veya işte başka bir dileği muradı varsa bunun için kıbleye doğru durarak. fakat ufak baş mutlaka götürülür. Bunlar akşamdan büyük bir heyecanla hazırlanır. derdi ne ise o niyetini tutarak o yola çıkar.

Hiçbir zaman bunun dışında başka bir uygulama ben görmedim. böyle bir şey asla hiç kimsenin de aklına geleceğini zannetmiyorum. Böyle bir anlayış çıkmasın diye söylüyorum. Kesinlikle bir tapma merkezi olarak görülmemiştir.” (Alan Notları : 20 – 04 – 06 / Elazığ) Gömülgan gibi ziyaretler. göç edenlere nazaran daha yavaş fakat mutlak surette yitirmeye başladığı söylenebilir. Geriye kalan çok az sayıdaki ailenin de gündelik yaşantıları içerisindeki işlevlerini. Allah’a şirk koşma değildir. büyüklerimizin bilhassa götürdükleri yaptıkları bu ziyareti ben böyle yorumluyorum. mutlaka yakın köylere gidilip oradaki fakirlere dağıtıldıktan sonra köye dönüş yapılır. böyle bir şey aklına gelmez zaten. Orada sözü geçen bir arkadaşımız vardır. Ben öyle görüyorum… Bu dualar yapıldıktan sonra kurban kesilir. Bu hem Sünni hem Alevi köyümüzde ortak uygulanan bir geleneğimizdir. Mutlaka orada bir fakir bulunacak. Bir inançtır. bilakis Onunla beraber bir yalvarış gibi. Göç edenlerin özellikle Elazığ’da içerisine girdikleri sosyal çevre ve dönemin siyasal hareketlilikleri neticesinde sahip oldukları kimlik algılarının temelini . kurbanın bir tek gram eti eve getirilmez. Belki onları Cenab-ı Hak’ka vesile kılarak… … …Demek ki buradan biz şunu anlıyoruz –ki ben bunu doğru da kabul ederim. Bir ziyaretgah da o Allah dostunun. Şimdi yöre insanı kesinlikle bu ziyaretlere tapmaz.bitecek. Çünkü onu o işe zaten feda etmiştir. o yatan mübarek şahsiyetin yüzü suyu hürmetine Allah’tan dua istemek de bir şeydir. Ve bizim ziyaretgâhlardaki insanlarımızın. Sünni köylülerin 1970’li yıllarla birlikte hız kazanan göçleri ile giderek bu toplulukların yaşamlarından uzaklaşmış ve yeni kuşaklar içerisinde de eski önemini yitirmiştir. Yani o eti köye getirmek çok çirkin görülür. O niyetle götürmüştür. Yani kurban başta kesilmiyor. bunu götürürüz de onun sözü ile onun vesilesi ile halledilmesini isteriz. bu işler bittikten sonra kurban kesilir. Yani hiç kimse getirmez zaten. manen bir anlam içerir diye düşünüyorum.

Etnik kimlikler üzerinden kamplaşma yükseldikçe. toprak yüzeyinin üstünde kalan kısmının. Örneğin yukarıdaki satırlarda ziyaretlerin sadece birer araç olarak işlevselleştirilmeleri ve özellikle ‘türbe’ kültlerinin kabul edilebilirliğine olan dikkatli vurgular açıklıkla görülebilmektedir. ayrışmanın esas kodlarından olan Sünnilik de yazılı kaynaklarına ve dönemin popüler siyasal–merkeziyetçi içeriğine hızla kayarak yerel özgünlüklerinden uzaklaşmıştır. Ziyaretlerin eski konumlarını yitirmelerinin önemli bir nedeni de Alevi ve Sünni genç kuşakların günümüzdeki din algıları içerisinde. Gömülgan ve benzeri ziyaretler eski işlevselliklerini yitirmiş görünmektedirler. Fakat yine de sadık ziyaretçileri vardır ve onların algılarında eski kudretleriyle canlıdırlar. Bir zamanlar Aleviler ile paylaşılan ve çoğunlukla benzerlik gösteren pratiklerin birçoğu bu değişimin süzgecine takılarak zamanla kaybolmuşlardır. Ancak daha ziyade nüfus gücünü kaybetmiş olma ve Alevi komşuları ile eski canlı sosyal ilişkileri yitirmiş olmanın getirdiği bir durum içerisinde. genç kuşaklarla birlikte kitabi dinselliğe daha fazla yaklaşmış ve geleneksel bazı yönlerini törpülemiştir. . 2) Besime Hatun: Fotoğraf 2: Besime Hatun Ziyareti’nin. eski kuşakların anlam dünyalarındaki belirleyici pozisyonlarını önemli ölçülerde kaybetmiş olmalarından ileri gelir.oluşturan Sünnilik. Geride kalan ailelerde de benzer bir eğilimin yansımalarını yakalamak mümkündür. güney yönünden görünüşü. Zaman ve sosyal süreçler hızla değişmiş ve genç kuşakların çoğunlukla Tunceli dışındaki yaşam alanlarında ziyaretlerin yerleri kalmamıştır.

Besime Hatun Ziyareti. Sağ tarafta üstü örtülerle kaplı bir tabut ve karşı tarafta ise ateş yakma yerleri görülmektedir.Fotoğraf 3: Besime Hatun Ziyareti’nin toprak yüzeyinin altında kalan odasının giriş kısmından bir görüntü. Pertek ilçe merkezine girişte yolun sağ tarafındaki eski bir mezarlığın içerisindedir. .

Sağlam olan alt kat 5. yukarıdaki bilgilerin işaret ettiği harabenin bir de Pertekli Alevi ve Sünnilerin anlam dünyalarında işgal ettiği bir yer ve biçim bulunmaktadır. Harap durumdaki üst kat. Kalan izlerden anlaşıldığı kadarıyla iç kısım da sekizgen planlıdır.10 m ölçülerinde kare planlıdır. kaynaklarda yapıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bugün büyük bir kısmı tahrip olduğu için süslemesi hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. İki katlı olarak inşa edilmiştir. Bu kalıntıların ana yönlerde birer yuvarlak kemerli açıklık bulunmaktadır. türbe hakkında verilen teknik bilgiler doğrudur. “Türbenin yapım tarihini veren herhangi bir kitabe olmadığı gibi. oldukça harap vaziyettedir.” (Kara 2000.Bu ziyaretin. Kalınlığı 0.10 x 5. kalan izlerden anlaşıldığı kadarıyla sekizgen planlıdır. Harabe halindeki türbenin teknik ayrıntılarını veren bu çalışmaya göre. yaklaşık on yıl kadar önce alanda gerçekleştirilen bir yüksek lisans çalışmasına konu olduğu anlaşılmıştır. 28) Alan çalışması içerisinde. Böylelikle yukarıdaki yazılı kaynakta aktarılan bilgileri de karşılaştırma imkânı bulduk. Öte yandan. Buna göre. Bu dünyadan çıkarsadıklarımıza göre: Besime Hatun’a dair aktarılan yaygın keramet söylencesi. Mezarlığın içinde bulunan türbe. Doğudan yuvarlak kemerli girişi bulunan kısım tonoz örtülüdür. Bugün doğu ve kuzeyde birer yıkık duvar kalıntısı bulunmaktadır. O’nun (yani türbenin) Keban baraj gölü altında kalacakken kendiliğinden bugünkü yerine gelmiş .80 m olan yapının duvarları düzgün kesme taşla kaplanmıştır. Aradan geçen zaman içerisinde bu bilgilere eklenmeyi gerektirecek herhangi bir yenilik oluşmamıştır. Besime Hatun Ziyareti’ni yöre kökenli uzman bir arkeologla da inceleme fırsatı yakaladık.

Besime Hatun ile de özdeşleştirilmiştir. Bu durum. Ancak belirtmek gerekir ki bu anlatı herkesçe paylaşılmamaktadır. yerel inanç kodları içerisinde kimliği ve işlevleri belirli bir ziyaret olarak kabul görmektedir. Dini inanç ve uygulamalar. Pertek merkezde ve çok yakındadır. Alevi ve Sünnilerin algısında O. baraj gölü inşaatı sırasında su altında kalacak olan bazı tarihi yapıların bugünkü Pertek ilçe merkezine taşınmalarından etkilenmiştir. en bilinenleri dışında her ziyaret için geçerli değildir. Alevi ve Sünni kadınların Pertek merkezde sıklıkla kullandıkları bir yerdir. eski arşiv kayıtlarındaki ismi Mahsume Hatun Türbesi’dir. Zira Besime Hatun ile ilgili eldeki tek yazılı kaynağın aktardığına göre. bu gerçeğin çok küçük bir parçasıdır. zaman ve mekân’ın devingenliği içerisinde toplumlarla birlikte değişmekte. onların güncel ihtiyaçlarına göre biçim ve içerik kazanmaktadırlar. Bu. Ziyarette gözlemlenen uygulamalarda Sünniler ve Aleviler açısından bahsini ettiğimiz değişimlerin izleri .olduğu şeklindedir. Bu noktada Besime Hatun’un gerçekte kim olduğunun bir önemi kalmamakta. Anlaşılan odur ki bu anlatı. Değindiğimiz üzere Besime Hatun’un en belirgin özelliği. Besime Hatun’u kimliklendiren ise bu kutsal mekânın nerdeyse tek ziyaretçilerinin ‘kadınlar’ oluşudur. Bu ziyaret. Besime Hatun’u Pertek yerelinde anlamlandırır ve sınırlarını çizer. Ziyaretlerin sahip oldukları söylenceler çoğunlukla ilgili ziyaretin ne tür amaçlar için kullanılabileceğini aktarmaktadır. Mahsume zamanla Besime’ye dönüşmüş ve ziyaretçilerinin algılarında bugünkü halini almıştır. Böylelikle yörede yaygınlıkla bu tür ziyaretler hakkında anlatılan söylencelerde görülen ‘yer değiştirme’ motifi. ‘genelde kadınların gittiği’ bir ziyarettir. Besime Hatun. bu ziyaretin bilhassa kadınlar tarafından rağbet görmesindedir.

ziyaret gibi geçmiş yaşantılarından değişmeden yeni yaşamlarına da aktardıkları alanlarda sergiledikleri davranışlar. çoğunlukla ev hayatının bir parçası olduğundan diğer sosyal aktörlere nazaran her zaman çok daha fazla yerel yani özgün kalmaktadır. Buna sebep. bu gibi mekânlarda sergilenen pratikler rahatlıkla içselleştirilebilmekte ve özgün birleşik örnekler görülebilmektedir. söz konusu değişimlerin kadınların müdahil olmadıkları kamusal alanlarda yaşanıyor olmasındadır. Sonuç olarak. kendilerinin dışında akıp giden hayatın çoğu ayrıştırıcı etkisinden uzak tutmaktadır. Zira geleneksel toplulukların en önemli kültür taşıyıcıları olarak kadınların sosyal dünyalarındaki değişim. Kadın. Alevilerde ve Sünnilerde. Besime Hatun’da uygulamaların odaklandığı yer. toprak zeminin altında kalmış olan ve küçük bir oyuktan içeri girilebilen alt kattır. Böylelikle. Besime Hatun’da kadınların dini pratiklerinde gözlemlenen benzerliklerin son derece önemli bir başka nedeni de Alevi ve Sünni topluluklar arası yaşanan evliliklerdir. kendilerini çevreleyen evrenden çok daha yavaş ilerlemektedir. Kadınlar. sağ tarafta üzeri . farklı etniklik kategorilerine dâhil olsalar da erkeklere kıyasla çok daha fazla ortaklaşma zemini yakalayabilmektedirler. lokal kaldıkça ve değişimin dinamikleri ile temas imkanı bulamadıkça. içerisine doğdukları kültürün genel karakteristiklerinin de tekrardan canlanmasına vesile olmaktadır. Fotoğraf 3’te de görüldüğü üzere son derece dar bir yer olan bu odanın içerisinde. Bu şekilde Alevileşen yahut Sünnileşen kadınların.çok daha az görülmektedir. Yanı sıra sahip oldukları toplumsal cinsiyete yüklenen benzer kültürel kodların kendilerinde uyandırdığı ortak tutum ve davranışlar da aralarındaki etkileşimi. geleneksel kültürün de en önemli ve doğal devamcısı haline gelmektedir.

Ancak Besime Hatun’da böylesi bir ize rastlanmamıştır. çaput yahut bez bağlanmasıdır. Ziyaret. bilhassa Sünniler. Böylelikle ağaç da uygulamaların bir parçası haline gelir. Kadınlar. Bazı görüşmeciler de tabutta sadece üzerinde çeşitli yazılar bulunan bir kafa iskeleti olduğunu aktarmışlarsa da tabutun yeni yapılmış ve içinin de boş olduğu anlaşılmıştır. Bu odada gözlemlenen uygulamaların başında ateş yakma gelir. Bu uygulama daha ziyade Alevilerde görülen yaygın bir davranıştır. yakın çevresinde temas halinde olduğu nesneleri de beraberinde bir kutsiyete taşır.) getirmişlerse bu dağıtılır ve küçük bir kısmı tabutun üzerine bırakılır. Kimi zaman da bazı ziyaretçiler bu ağaçtan yahut alt odadan bazı küçük parçalar alır ve yanlarında götürürler. buralardaki ağaçlarda küçük bez ve ağaç parçalarından yapılma beşikler görmek mümkündür. Bu algı yereldeki tüm Alevilerde ve Sünnilerde ortaktır. Besime Hatun’la bütünleşik bir kutsiyet algısına sahiptir. Genellikle ziyaretler esnasında bu odada bir müddet vakit geçirilir. Bu esnada eğer ziyaretçiler yanlarında ziyaretteki diğer kişilere dağıtmak üzere ‘lokma’ (kuruyemiş. Besime Hatun’un hakkı olarak kabul görür. ekmek. Ziyaretin alt odasına girişteki oyuğun yanındaki ağaç. Mumlar yahut kadınların kendilerinin hazırladıkları çıralıklar (el yapımı mum). taşların üzerinde yakılır. Çeşitli istekler dile getirilir. içerideki duvarlarda. Özellikle doğurganlık ile tanınan ziyaretler varsa. bisküvi vb. Ziyaretin harap halindeki üst kat yıkıntılarında ise sadece taşlarla yapılan bazı pratiklere rastlanabilmektedir. bazı dualar okurlar.yeşil örtüler ve tülbentlerle kaplı bir tabut bulunmaktadır. Bunlardan en göze çarpanı. Ağaçlarla ilgili en popüler uygulama ip. Bırakılan lokma. taşların belirli kayalara .

kırsal yerleşimlerinden Pertek’e göç etmiş olan Alevilerin ve Sünnilerin. Böylelikle dilek tutulur ve Besime Hatun’la yapılan sözleşme bir çeşit mühürlenmiş olur. 1970’lerin sonları ile birlikte bu bölgede hızlanan Sünni köylülerin göçleri neticesinde ilk gruptakiler hızla eski canlılıklarını yitirdiler. Ziyaretlerin ekseriyetle Alevilerin kutsal gördükleri Perşembe ile Sünniler için Cuma günlerinde gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Sünni köylülerin göçleri. Alevi köylülerin algılarında ‘birlikte kullanılan ziyaret’ düşüncesinin temel bileşenini .4. geldikleri yerlerdeki ziyaret inanç ve uygulamalarını canlılıkla yaşattıkları güncel bir örnektir. Sağman Baba. O’nun etki alanına da işaret eder. 3. Besime Hatun. Dört Kapı gibi etki alanları birkaç köy ve mezrayla sınırlı olanlar ile Sultan Hıdır. Bu ziyaretleri Gömülgan.3 Güncel Durum Pertek’in batısında kalan kırsal yerleşimlerdeki Sünnilerin göçlerinden önce bu civarda Alevilerin ve Sünnilerin birlikte kullandıkları çok çeşitli ziyaretler olduğu bilinmektedir. örneğin 12 İmamlar. Düzgün Baba ve Munzur Baba gibi sadece Tunceli’de değil bu bölge insanının zaman içerisinde yayıldığı yakın ve uzak şehirlerde de tanınanlar oluşturmaktaydı. Bunların dışında çeşitli dini günlerde. bilhassa kadınlar tarafından. Can Veren. Pertek ilçe merkezinin sınırları.yapıştırılması şeklindedir. Hızır ve Ramazan oruçlarında da ziyaretçileri olduğu bilinmektedir. Son derece yerel bir ziyarettir.

yeni kuşaklarla birlikte değişen Sünnilik algısıdır. Kerametleri. diğer ziyaretlere karşın sahip oldukları en özgün ziyaretçilerini de yitirmiş oldular. Munzur Baba. Düzgün Baba gibi ziyaretler son derece kerametli yerlerdi. Bu durumun bazı sebepleri şunlardır: İlkin. Bu sebepten göç edenler de başka illerde yaşayanlar da yılın belirli vakitlerinde bu ziyaretgâhlara gidiş gelişlerini sürdürdüler. Son neden ise tüm bunlardan çok daha etkili olduğu düşünülebilecek olan. Bu ziyaretler geride kalanlarca kullanılmaya devam edilmekle birlikte. Böylelikle arkada hiçbir şey bırakmamış olduklarından. Alevilerin ve Sünnilerin bir arada görülebildikleri nadir dini mekânlara dönüştüler. Söz konusu edilen değişimin temel niteliksel dönüşümünün 1970’lerden sonra yaşanan kamplaşmanın tetiklediği çatışma ve mağduriyet süreçlerinden sonra geldiği aşikârdır. gerek göç eden gerekse civar illerde ikamet eden Sünnilerin hâlihazırda eski kuşaklarından devraldıkları gelenek üzerine durmak gerekir. sayısız örnekle sabitti ve yine kendilerinden önce de bilinen mekânlardı. Sünni köylülerin hemen tamamı tüm arazilerini ve taşınmazlarını satarak göç ettiler. Sultan Hıdır gibi bulunduğu ilçe sınırları ve hatta çok daha geniş coğrafi alanlarda iyi bilinen ziyaretler farklı din kimliklerinden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiler ve Sünni nüfusun gidişinin ardından. Buna karşın. İkinci neden. Buna göre Sultan Hıdır. topraklarına ve yakınlarında kutsadıkları değerlere tekrar dönemediler.eksiltti. Kendilerini çevreleyen hâkim çoğunluk ile yaşanan çatışma (bunun tüm Alevi ve Sünni kitleleri kapsamadığı bir kez daha belirtilmelidir) ve kamplaşmanın temel . yaşanan göçler neticesinde Sünni nüfusun yok denecek kadar azalması idi.

Böylelikle Gömülgan ve diğerleri. Bu kuşaklardan sonra gelenlerde ise ziyaretler büsbütün geleneksel algılarından uzaklaştılar. bu yeni merkezlerdeki örnekleri ile sürekli olarak beslediler.itimini oluşturan din kimlikleri. Tersine. değişen hayatın getirdiği yeniliklerle ziyaretlerden sonuna kadar faydalanıldı. Sünnilikten Aleviliğe Geçişler: Değişen Dünyalar . Yerelde büyüyen ve hâlihazırda burada yaşamını kazanan çok küçük bir azınlığın dışında hemen hepsi Tunceli’den uzak şehir mekânlarında büyüdüler ve buraları sadece yılın tatil dönemlerinde kısa süreliğine ziyaretlerle gördüler. onlara saldıranların karşısındaki biricik varlık biçimiydi ve bu durum kimliğin kendi içerisinde daha da kitabi ve katı biçimci oluşunu beraberinde getirdi. bu toplulukların ‘öteki’lerine karşı örgütlenişinde biricik hareket aracı haline getirilmiştir.5 Alevilikten Sünniliğe. Sünnilik. 3. Böylelikle ziyaret. Ancak asla sahip oldukları kutsal yetenekler küçümsenmedi. Sünniler açısından. Bu durum zamanla genç kuşakların geleneksel bazı uygulamalardan kopuşunu ve bazılarını da ikinci alt başlıktaki Gömülgan örneğinde görüldüğü üzere yeniden yorumlayışlarını beraberinde getirdi. gerek Sünniler gerekse Alevi genç kuşaklar açısından sahip olunan kimliğin öz topraklarına ait özgün değerler olarak algılanmaya başladılar. Türklük ve temel İslami değerler. Bu yıllarda yaşanan göçler ile özellikle Elazığ’a gelen aileler geride kalan akrabaları ile sürekli temas halinde oldular ve yerel Sünniliğin değişen biçimini. eskinin ortak ziyaretçilerini yitirmiş oldular.

5. doğal yahut zorla asimilasyon. bu alt başlığın konusudur. Tunceli–Pertek ve civarındaki kırsal yerleşimlerde. tarihsel süreklilikleri içerisinde. kısa yahut uzun zaman dilimleri içerisinde yaşanan bu önemli ve hayli ilgi çekici dönüşümün Pertek’teki Alevi ve Sünni topluluklar arasında yaşam bulan öyküsü. ekonomik ve sosyal süreçler gibi birçok etmene bağlı olarak içerisine doğdukları kültürün kendilerine verdiği temel kimlik kodlarını değiştirdikleri görülmektedir.1 Alevilerden Sünnilere Geçişler Alevi çoğunluğun çevrelediği Sünni azınlığa doğru yaşanan kimlik geçişleri. tarihsel ve güncel belirleyenleri aşağıda maddeler halinde tartışılmaktadır. söz konusu ettiğimiz değişimlerin iki esas yönü bulunmaktadır: Sünnileşme ve Alevileşme. yaşadıkları savaş. analizler yapılmaya çalışılacaktır.Sadece Tunceli–Pertek ve civarındaki topluluklarda değil farklı kimlik kodlarına sahip tüm toplulukların karşılıklı temas ve ilişki süreçlerinde açığa çıkan önemli bir sosyal gerçeklik ise yaşanan kimlik geçişleridir. Buna göre. Kimi zaman kitlesel boyutlarda kimi zaman her bir tekil örnekte. 1) Evlilikler: . Konunun daha rahat anlaşılabilmesi için iki ana başlık içerisinde alan çalışmasında karşılaşılan kimi örnekler verilerek. İnsan toplumlarının. 3. göç.

Tunceli’nin ve bölgenin geçmişte ve günümüzde Alevilik ve Sünnilik gibi farklı kimlik kodları üzerinden yaşadığı kimi siyasi ve sosyal gelişmelerden etkilendiği de belirtilmelidir. Kadının içerisine doğduğu kültürel evrende sahip oldukları. Bu konudaki en belirgin örnek ise ‘evlilik’ sürecinin ‘kız alma’ yahut ‘kız verme’ olarak kodlanmasıdır ki bu tüm yerel topluluklarda ortaktır. genç ve yaşlı kuşaklar arasında evlilik yolu ile yaşanan geçişlerle gerek bu geçişi yaşayan kişinin kendisinde gerekse girdiği yeni çevrenin sakinlerinde önemli bazı algı farklılıkları ortaya çıkabilmektedir. özdeş kimlik grubu içerisindeki farklı kuşakların kendi benlik algılarında yaşadıkları değişikliklere olduğu kadar. Bu anlamada kadının içerisinde bulunduğu kültürel evrende edindiği toplumsal cinsiyet algısının dinamiklerine ve geçmişine kısa da olsa bir bakış faydalı olacaktır. feodal yapıyı ayakta tutan geçim etkinliklerinin canlılığı olmaktadır. Zira Alevileşme yahut Sünnileşme olarak kavramlaştırdığımız kimlik değişimlerindeki biricik özne olan kadın bireylerin dünyayı algılama ve yorumlama biçimlerinin esası. Evliliğin öznesi ‘kadın’dır. . öteki gruplarla olan ilişkilerinde de yaşadıkları farklılıklara işaret etmektedir.Alevi ve Sünni topluluklar arasında gerçekleşen evliliklerin. sahip oldukları cinsiyet kimliklerinden ileri gelmektedir. evlilik yolu ile yaşanan geçişlerin doğrudan doğruya ‘kadın’larla ilgili bir süreç olduğunun altı çizilmelidir. Böylelikle Tunceli– Pertek’te. evlilik yolu ile karşılaştığı farklılıklar karşısında önemsizleşmektedir. Ancak evlilik gibi farklı kimlik grupları arasında yakın sosyal bağların kurulmasına olanak veren sosyal ilişkilerin. Bu süreçler. Bu sürecin temel belirleyenleri. Ayrıntılara geçmeden evvel. gerek Alevilerden Sünnilere gerekse Sünnilerden Alevilere yaşanan geçişlerin günümüzdeki en belirgin yolu olduğu görülmektedir.

yeni teknolojilerin ve taşıdıkları yeni sosyal ilişki biçimlerinin önemli bir parçasını oluşturduğu genç kuşaklarda. Her iki belirleyenin iç içe geçişi söz konusudur. kapılar ve duvarlar ardında kadınların merkezinde olduğu bir başka sosyal dünyada yaşatılmakta ve aktarılmaktadır. Gelenek hayata geçirildiği biçim itibari ile eski kuşaklardan ayrılmış olsa da bireylerin sosyal yaşantılarında sahip oldukları ve doğrudan yerel yaşamın içerisinde yaşattıkları statülerini belirleyen bir konumdadır. Kültürün içerdiği kimliği var eden tutum ve davranışların önemli bir üreticisi ve taşıyıcısıdır. önemli ölçülerde. Türkiye’nin topyekûn yaşadığı uluslararası sermaye ile ‘pazar’ anlamında bütünleşme. sosyal yaşam da Aleviler ve Sünniler açısından hâlihazırda geleneğin hâkim kimlik kodlarını yüklediği bir çerçevede vücut bulmaktadır. beraberinde Tunceli gibi ekonomik ve sosyal ilişkilerin göreceli olarak durgun olduğu yerlerde de etkilerini göstermiştir. güncel varlık stratejilerinin belirlenmesinde son derece önemli roller oynayan bir konumdadır. Ne ki bu yolla sosyal yaşam içerisine taşınan ‘modern’ öğeler. karşılıklı sınırların kesinkes belirlendiği bir süreç değildir. özellikle kırsal yerleşimlerde. günümüzde dahi geleneksel süreçlerde tüketildiği. Şüphesiz bu durum. Gençlerin gündelik yaşam kültürlerinin kendilerinden önceki kuşaklarla benzeşmiyor oluşu. zamanla topluluğun devamlılığının sağlanmasında üstlenilen sosyalleştirici rollere uzanmaktadır. Bu noktada evliliğin kendi kimlik grubu içerisinde 107 1980’li yıllar ile başlayan ve özellikle 1990’lı yıllar ile birlikte hızlanan. en ufak bir sanayileşme girişiminin dahi olmadığı. Ancak gelenek. dış kaynaklı kapitalizmin hızla yaygınlaştırdığı kitle iletişim araçları da (cep telefonları.Ekonomik üretim ve bölüşüm ilişkilerinin. Yabancılık. bu hayatı var eden kimlik kodlarının moderniteye olan geçişlerini ve zamanla işlevsizleşmelerini sağlamamış görünmektedir. Alevi ve Sünnilerin özellikle iç ve dış göçler yolu ile karşılaştıkları farklılıkları Tunceli’ye taşımaları ve böylelikle yerel sosyal yaşamı etkilemenin yanı sıra. internet vb. çoğunlukla ailelerin kışlık ihtiyaçlarına göre üretim faaliyetleri içerisinde olduğu ve böylelikle pazar ilişkilerinin kayda değer ölçülerde gelişmediği Tunceli’de.107 Buna göre kadın. gündelik hayatta görünür olmayan mekânlarda. uydu yayınları. Kadının evlilik yolu ile başka bir aileye gidişi. örneğin Alevilik ve Sünnilik kimliklerinin öğütlediği çoğu tutum ve davranışın takipçiliğini engellememektedir. Tıpkı kadının aile içindeki statüsünün değişmediği gibi. Bu durum topluluğa dışarıdan gelen kadınlar açısından da böyledir. kendisi açısından başlı başına önemli bir değişim sürecidir. . Gelenek. Alevilerde ve Sünnilerde büyük çoğunlukla kamusal süreçlerin dışındadır.) önemli değişimleri beraberinde getirmiştir.

Gittiği ailenin bir parçası olur ve onun hukukuna bağlı kalırdı. dini aidiyetlerin yanı sıra aşiret kimlikleri ve dil farklılıkları da sosyal dünyaların ayrışmasında önemli belirleyenlerdi. Geleneğin tüm kurumları ile bütün topluluklar açısından hüküm sürdüğü dönemlerde. en az Alevi . kadının geri dönme gibi bir durumu kesinlikle söz konusu değildi. içerisinde yaşadığı evi ve çevresinde örmüş olduğu tüm sosyal ilişkileri terk etmektedir. bu örgütlenmenin üzerinde vücut bulduğu doğal çevreyi ve bu topluluğun kendisini çevreleyen evrene dair genel tutum ve davranışlarını belirliyordu. Eğer ailesine mekân olarak çok yakın değilse. kadının evlilik yolu ile başka bir aileye geçişi. giden kişi açısından kelimenin tam anlamı ile dönüşü olmayan bir gidişti. Güneyde Kurmanci konuşan Aleviler ile kuzeydeki Kırmancki konuşan çoğunluk arasındaki evlilikler de en az Alevi–Sünni evlilikleri kadar giden kişinin . Bu anlamda Alevi topluluklar arası evlilikler.Sünni topluluklar arası evlilikler kadar gerilimli ilişkiler doğabiliyordu. Farklı bir büyük aileye katılmakta ve onların genel karakteristik özellikleri içerisinde erimekte yahut başlangıçta çatışarak uyum sağlamakta yahut da ayrılmaktadır. Zira kadın. Aşiretler arasında yaşanan evliliklerin birçoğunda. Dış dünyadan herhangi bir yere evlilik yolu ile gidiş. Alevilerden Sünni topluluklara geçen bireylerin yaşadıkları değişim süreçleri ile de birebir örtüşmektedir. Kimliğin sınırlarının gelenekçe sıkı sıkıya belirlendiği bu dönemlerde.gerçekleşmesinin ya da farklı topluluklara gidişinin de fazlaca bir önemi yoktur. Farklı aşiret kimliklerine tabi olma öncelikle bu kimliklerin ima ettiği sosyoekonomik bir toplumsal örgütlenmeyi. kişi açısından bu dünyanın terki ve benzer dinamiklerle farklı kimlik üreten bir başka gerçekliğe geçiş anlamı taşıyordu.

birey nezdinde ve içerisine girdiği topluluk açısından son derece önemli bir olaydır. Çoğu örnekte görüldüğü üzere. neredeyse sadece kadınlar aracılığı ile yaşatılmaktadırlar. Bugün 50’li yaşlarında olan Pilvenkli bir kadın görüşmeci henüz 17 yaşında iken yaşadığı evliliği ve iç-Tunceli’ye gelişini anlatırken dahi gözle görülür derecede yaşanan zorlu uyum süreçlerinin izlerini taşımaktadır. Geldiği yeni çevrenin dilini hiç bilmemektedir ve başkaca da bir ortak konuşma dili henüz yoktur. Kadınların toplumsal yaşam içerisindeki lokal pozisyonları. değişimde yaşanan zorlanma son derece belirgindir. . görüşmecinin gençliğinde hayatta olan ve ‘1938’i sağ atlatabilmiş kuşaklarda ve onların çocuklarında büyük oranda canlıdır. kırsal yaşam içerisindeki hayatın kadınlara yüklediği ödevler ile topluluğun temel kodlarını 108 Günümüzde Alevi topluluklar içerisinde Kurmanci ve bilhassa Kırmancki hızla gündelik yaşamın üzerine kurulu olduğu dil özelliğini yitirirken.108 İç-Tunceli aşiretleri ile güneydeki Pilvenk gibi büyük aşiretler arasında 1938 öncesi yaşanan sorunlu ilişkilerin sonraki kuşaklarda bıraktıkları kalıcı etkiler. kurdukları hayatın dilini de fazlaca bozulmadan yaşatabilmelerine olanak sağlamıştır. Kendisinin tek kelime Kırmancki bilmediği günlerde de ve topluluğun bir parçası haline geldiği sonraki on yıllarda da kendisine atfedilen ‘yabancı’ kimliğinin aslında hiç değişmediğini özellikle belirtiyordu görüşmeci. Şüphesiz bu canlılık en çok kadınlarda görülmektedir. Böylelikle. Diğerleri ile paylaşabildiği yegâne ortak alanlar. Alevilik gibi temel bağlayıcı bir kimlik kodunun dahi önemsizleşebileceğini göstermektedir. Bu yargıyla sürekli olarak yüzleşmişti ve yalnızdı. inanç bakımından farklı olmasa da konuşulan dil ve kimliğin üzerine inşa edildiği tutum ve davranışlar açısından başka bir dünyaya geçiş.başka bir dünyaya geçişini işaret edecek düzeyde önemli değişimlerdi. Bilhassa dilin anlamlandırdığı kültürel değişim.

meşru saydığı ritüellerin dışında kendine özgü bir hukuk yaratmıştır. Ancak son kuşaklarla birlikte. Evlilik yolu ile geçiş ve dolayısı ile karşı karşıya gelen topluluklar birbirlerinden öylesine farklı anlam kodlarına sahiptirler ki söz konusu ilişkinin gerçekleşmesi de bir o kadar ayrıksıdır. AleviSünni evlilikleri. Ancak yine de Alevi topluluklarda genç kadınların evlilik tercihleri üzerinde Sünniler ile kıyaslandığında belirgin bir hareket alanının varlığı görülebilmektedir. . bilhassa farklı topluluklar arasında yaşanan evliliklerin sahip olduğu temel bir özelliğe dönüşmüştür ve tüm taraflarca da böylelikle kabul edilmektedir. damat ve görüşmecinin babası arasında sağlanan bir anlaşma ile gerçekleşmişti. Bu tarz. Daha doğrusu gelin adayının erkek evine kaçışı yahut kaçırılışı ile mümkün olmuştur. Aleviler açısından da durum çok da farklı değildir. Bilhassa Sünnilerdeki beklenti. topluluklar arası evliliklerin biçim ve içeriği de değiştikçe bu yolla evlilikler de bazı farklılıklara uğramışlardır. Nadir bir örnek olsa da bu görüşmecinin evliliği. Feodal yapının hâkim olduğu dönemlerde ve yaygın olmasa da günümüzde. ailelerin karşılıklı anlaşmaları ile değil evlenecek tarafların kaçışları şeklinde gerçekleşmektedir. evliliklerin kendi kimlikleri içerisinden gerçekleştirilmesidir. sosyal bir olgu olarak geçmişten günümüze zaman zaman kesilse de varlığını korumaktadır. birbirinden son derece farklı topluluklar arası evliliklerin biçimi de normal olanın kırılışını işaret eder niteliktedir. Alevi ve Sünni evliliklerin neredeyse tümü. büyük çoğunlukla rıza gösterilen ya da ‘öngörülen’ bir durum değildir.işaret eden din kimliği idi. yeni çevresinde akıp giden hayata böylelikle karışabilmişti. Toplulukların kabul ettiği. Dolayısı ile dili de yine bu alanlar vasıtası ile öğrenebilmiş. Yörede bu türden. Alevi ve Sünni evlilikleri.

Bu tür evlilikler gerek Aleviler nezdinde. Zira evlilik. kadının başka bir dünyaya geçişi olarak kabul görür. kimliğin değişiminde önemli bir yardımcı faktör olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir. yukarıda bahsettiğimiz aşiretler arası evlilik örneğinde olduğu üzere. Böylelikle Sünni topluluk ile kaynaşma. Kadının Alevi topluluk içerisinde oynadığı toplumsal cinsiyete dayalı rollerin Sünnilerde de büyük benzerlikler gösteriyor oluşu. ancak kirvelikte olduğu üzere işlevsel değildir. Pertek ve çevresindeki Sünni nüfus içerisinde sesiz sedasız varlığını koruyan kadınların bir bölümü. Bu durumun tersi örnekleri de mevcuttur. kadının yaşadığı kimlik değişimi de görece kolaylık kazanmaktadır denilebilir. evlilikler dolayımıyla Sünni topluluk içerisine gelen civar Alevilerdir. kendilerini çevreleyen çoğunlukla kurulan bir ilişki biçimidir. Evlilikler zora değil. Zira kadın. Sünni topluluklar böylelikle varlıklarını kalıcılaştırmışlardır. Söz gelimi. özgün tutum ve davranışları benimseme daha rahat bir geçiş sürecine işaret etmektedir. Ancak bu tavır şüphesiz mevcut durumun sadece bir tarafıdır. içerisine gireceği farklılık hakkında bilgi sahibidir ve kararını. Evlilikler. ailesini yani içerisine doğduğu sosyal çevreyi geride bırakma pahasına vermektedir. Alevilerden Sünnilere bu yolla giden kişiler için ‘O. kadının gidişi yani ait olduğu kültürel bütünden çıkışı üzerine kuruludur ve bu anlamda kadının geniş çaplı toplumsal süreçleri kirvelik kadar bağlayıcı bir pozisyonu yoktur. Kadın kimliği üzerinden ortak bir kaderi paylaşıyor olmanın yarattığı özdeşlik duygusunun. . taraflar arası anlaşmaya dayalı kaçmalar şeklinde gerçekleştiğinden. ‘O’ ve ‘onlar’ın hemhal oldukları bir durum söz konusudur ve artık bunun dönüşü yoktur. kaynaşmanın yaratabileceği zorlanmaları azaltan bir başka etkendir. onlara karıştı artık’ denir.

Dolayısı ile Tunceli’de Alevilerden Sünnilere doğru yaşanan evliliklerde genç kadınların . Bu tür durumlarda. Kadın. genç kadınlarda da belirgin tutum ve davranışların gelişmesini beraberinde getirmiştir. Alevilik.Günümüzde de Alevilerden Sünnilere doğru gerçekleşen evliliklerin önemli bir kısmı ailelere rağmen gerçekleşmektedir. böylelikle bilhassa Pertek ve çevresindekilerin geleneksel ilişkilerinin kuvveti sebebiyle Sünni topluluğun kimi ritüellerine katılmakla birlikte kendi değerlerini de önemli bir dayanak noktası yapabilmektedir. İnanç boyutundan ziyade. mevcut farklılığı daha fazla ön plana çıkaran ve farklılığını kendisini çevreleyen hâkim kimlik evrenine karşı politize ederek var eden bu algılayış. eski kuşaklarda olduğu gibi tamamen topluluk içerisinde erimektense. çoğunlukla ailesiyle olan ilişkisini yani sosyal çevresi ve edindiği kimliği ile ilişkilerini canlı tutmakta. Tunceli’nin bilhassa Kürtlük ile özdeş tutulan Alevilik kodları açısından etniklik algılarının Türkiye’de yükselişinde ve zamanla kendi içlerinde ayrışmasında son derece özgün bir merkez rolü üstlendiği rahatlıkla söylenebilir. girdiği ailede ve toplulukta karşılaştığı kimi sorunları sahip olduğu Alevilik kodlarını canlı tutarak aşmaya çalışmasıdır. genç kadınların benlik algılarındaki önemli bir belirleyendir ve sahip olduğu canlılığın temel itimini. Alevilik her iki dönemde yaşananların üzerinde yükseldiği temelde kimlik kodu olarak genç kuşaklar içerisinde ciddi anlamda yeniden üretilmiştir. Aleviliğin çok farklı işlevlere sahip olduğu söylenebilir. En belirgin örneği ise farklı bir çevreye giren genç kadının. son kuşakların sosyalleşme dönemlerinde kuvvetlenen etniklik söylemleri ile özellikle iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler oluşturmaktadır. eskiye kıyasla çok daha farklı bir durum söz konusudur. Şüphesiz bugünde.

Böylelikle genç Alevi kadınların iç-Tunceli’de kendi kimlik kodlarının toplumsal yaşamda hâkim olduğu durumlarda gerçekleştirdikleri bu tür evlilikler. Sünniliğin kimi pratiklerinin ima ettiği ‘ideolojik öteki’nin dışında kalan ‘demokrat.tercihleri. Hâkim çoğunluk ile özdeş bir aile yapısı ve sosyal davranış kalıpları hüküm sürmekteydi. Evlilik içerisinde. Ailenin babası. gündelik yaşam içerisinde fark edilebilecek bir söylem yahut davranış geliştirmemişti. bir . Tutum ve davranışları itibari ile genel Alevi çoğunluktan kendisinin ayırt edilebileceği bir nokta yoktu. Örneğin Cem’lere birlikte gidiliyordu. özellikle konuşulmadığı sürece Sünniliğin varlığı belirsizdi. Dolayısı ile genç kadının gerek ailesi ile olan yakın teması gerekse hâkim kültürel evrenin bir parçası oluşu. bu bakımdan son derece özgün bir örnek teşkil etmektedir. siyasal – sosyal gelişmelerinden hareketle sahip olduğu özgünlüğü her daim canlı tutmakta hem de içerisinde doğduğu sosyal çevre ile gerek birebir gerekse televizyon gibi kitle iletişim araçları vasıtasıyla genele bağlı kalarak kimliğini canlı tutabilmektedir. İçTunceli’de karşılaştığım henüz 30’lu yaşlarının başlarındaki genç bir çift. laik sünniler’e doğru olmaktadır. Sonuç olarak birey hem içerisine doğduğu Alevilik kimliğinin kamusal alana da taşan popüler imaj ve sembollerinden. Pertek ve çevresinde olduğu üzere Sünnilik kimliği. Alevilik’le ilgili süreçlerin ailenin yaşamında etkinliğini de beraberinde getiriyordu. Tunceli’de Alevilerden Sünnilere doğru yaşanan evliliklerde evliliğin gerçekleştiği mekân da son derece ilginç ayrıntılar ortaya çıkarmaktadır. Ancak bunun tersi örnekleri de mevcuttur. Her ikisi de içTunceli’dendiler. iç Tunceli’deki yerli Sünnilerin tüm karakteristik özelliklerini taşıyordu. siyasi ve ideolojik yüklemelerin etkisinde kalmadığından.

Alevi ve Sünni topluluklar arasında 1970’lerden bugüne kimi zaman yükselen kimi zaman azalan temposu ile süregiden kamplaşma ve gerilimlerin izinde. Ancak her halükarda geride bırakılan kimliğin izleri. Dolayısı ile hâlihazırda bu tür evlilikler.‘gidişten’ ziyade çoğunluğun lehine bir ortaklaşmayı ifade ediyor ve böylelikle anlamlandırılıyor. bir başka tabirle ‘doğal asimilasyon’da önemli roller alıyorlar. kendi kimlik kodlarını evlilik içerisinde gerçekleştirmeleri de yukarıdaki örnek kadar rahat gerçekleşemiyor. yerellikten sıyrılarak yeniden tanımlandığı güney kısımlarda Sünnileşme. gelen kişinin içerisine dâhil olduğu kimlik bütününü işaret etmiş oluyor. bu tür evliliklerde kadının kimliği evliliğin dâhil olduğu sosyal çevrenin kimlik kodlarının dışına çıkamamaktadır. içerisine girilen çoğunluk karşısında tutunulabilecek bir araca dönüşüyor. Pertek ve çevresindeki geleneksel Sünnilik algısının içerdiği kitabi olmayan öğeler. Burada Alevilik ancak bireysel kimliğin. Günümüzdeki evliliklerde. büyük ölçüde bu izlerin yaşadığı alanları işaret eder. Alevi ve Sünni kadınların bilhassa ziyaret kültlerinde gösterdikleri benzer davranış örüntüleri de bu ortak kökenden hareket ediyor . her ne kadar yeni kimlik süreçlerinin tetiklediği ve bireyler üzerinde etkide bulunan süreçlerin izleri yaşansa da Pertek ve çevresi gibi Sünniliğin politikleşerek. Pertek gibi merkezlerde ise bu evlilikler yine büyük oranda genç kadınların isteklerine göre biçimlenirken. eğer ki karşı taraf Alevilerce ‘demokrat’ görülmüyorsa kesinlikle tasvip edilmiyor. Bu tür ailelerde doğan çocuklar ise büyük çoğunlukla Alevi kimlik kodları ile yetişerek azınlığın çoğunluk içerisinde erimesinde. yeni hayatın çatlaklarında bilhassa dini alanda varlığını sürdürmektedir.

hatırlanabilen yazısız geçmiş içerisinde sonradan Sünnileşmelere ilişkin bilgiler oldukça canlıdır. Benzer şekilde dinle ilgili diğer bazı pratiklerde de Sünnileşen kadınların geçmişleri. Sünni toplulukların kolektif hafızasında. çatışmaların ve büyük çaplı sosyal hareketliliklerin etkisi ile yerli Sünni topluluklarla kaynaşan insanların akrabaları oluşturmaktadır. özellikle 1938 öncesinde kalan uzun yüzyıllar boyunca yaşanan savaşların. 2) Tarihi Olaylar: Pertek merkez de dâhil olmak üzere Tunceli’nin güney hattını çevreleyen bugünkü ilçe merkezlerinde yaşayan yerli Sünnilerin önemli bir kesimini. topluluk içerisinden hayli ilginç ayrıntılarla da karakterize edilebilmektedir: “Bi de ilginçtir… Onlardan gelenleri yaptıkları aşure ile tanırsın. söz konusu ettiğimiz başlık altında değinebileceğimiz iki önemli olay ve topluluk vardır: 1915 yılında zorla göçe maruz kalan Tuncelili Ermeniler ile 1938’de benzer bir akıbeti paylaşan Alevi çoğunluk. bilirim…” (Alan Notları : 20 – 04 – 06 / Elazığ). yüzyıl ve öncesinde benzer örneklerinin pek çok kez görülmüş olmasına rağmen özellikle bu iki olayı tercih edişimizin sebebi. tıpkı evlilikler dolayımı ile bir başka kimlik evrenine girenlerde olduğu . Burada. Yani aşure bizde de vardır ama onlarınkisi hep farklıdır… Ben de bi aşure bağımlısıyım. Tüm bir 19. olayların canlı tanıklarının nadir de olsa hayatta olmaları ve özellikle yaşlı kuşakların hafızalarında bu yıllarda Sünniler ile yaşanan ilişkilerin canlı kalmış olmasıdır.görünmektedir. Nedense onların yaptıkları hep daha lezzetli olur. Köken olarak ‘yabancılık’.

gibi. bilhassa genç kızları. bireyle özdeşleşmekte ve hatta ondan gelen kuşaklarda da etkisini sürdürebilmektedir. Ermeni ailelerinin göç esnasında. bilmedikleri bir sona ve olası kötü sonuçlara taşımaktansa öteden beri tanış oldukları komşularının vicdanına bıraktıkları ve onlara karışmalarını tercih etmiş oldukları anlaşılmaktadır. Özellikle bu iki olayın yerel toplulukların kolektif hafızalarındaki yerleri hayli kuvvetlidir. Bunlara göre: 1915’de zorunlu göçe tabi tutulan Ermenilerin önemli bir kısmı yanlarında götüremedikleri küçük çocuklarını ve genç kızları109 öncelikle en yakın komşuları ve kirveleri olan Alevilere bırakmışlardır. en yakın komşularına yanlarında götürmek istemedikleri çocukları da emanet etmek olmuştur. Bu ailelerden Pertek gibi merkezlerde ikamet eden ve esnaflık. büyük olasılıkla bir daha dönemeyeceklerinin farkındadırlar ve sonu belirsiz bir yolculuğa çıktıklarının yıkıcı psikolojisi içerisindedirler. Bu çocukların ve apar topar evlendirilen yahut evlendirilmek üzere bırakılan genç kızların oldukça önemli bir bölümü Alevileşirken. Göç ettirilenler. Ermeni toplulukların yaşadıkları trajedinin boyutları komşularını öylesine etkilemiştir ki. Yöredeki tüm topluluklarda son derece etkin bir kavram olan ‘namus’un kendisini var ettiği kadın imgesinin. belirli bir yaşın üzerindeki görüşmecilerde kendi kökenlerine dair bir önceki kuşağın anılarını yakalamak olasıdır. zanaatkârlıkla uğraşanlardan bir bölümü de ilişki içerisinde oldukları Sünni ailelere çocuklarını bırakmışlardır. Ermeniler açısından ‘genç kızlık’ vurgusuyla örtüştürülmesi. Az da olsa. doğal olarak Sünni ailelere bırakılanlar da zamanla Sünnileşmişlerdir. . Taşınmaz mallarının yanı sıra nelerle karşılaşacaklarını bilemedikleri bu uzun yolculuk karşısında yapabildikleri. sadece diğer toplulukların yaşanan olayın boyutlarını sergilemek için başvurdukları en uç örneklerden birisi olarak kavranılmakta ve aktarılmakta olduğunu düşündürtmektedir. çevre köylülerden güvendikleri ailelere evlatlarını emanet ederek. 109 Çoğu görüşmeci özellikle ‘genç kızlara’ vurgu yapmıştır. ‘genç kızlarını’ dahi bırakmak zorunda kalışları son derece canlı bir örnek olarak günümüzde de Ermenilerin içerisine düştükleri çaresizliği açıklamakta kullanılan bir veri olarak yaşamaktadır.

Bir başka çarpıcı örnek ise. bizzat o kişide görülen herhangi bir sorunun nedenine ilişkin açıklayıcı bir veri olabilmektedir. Tezimiz içerisinde bir başka konu çerçevesinde işlediğimiz en çarpıcı örneklerden birisi ‘soyu bozuk imam’ ve babalar arasında geçenlerdir. Hatta Türk milliyetçi söylemi paylaşan ve fakat farklı siyasi partilerde kendilerini ifade eden görüşmeciler dahi diğer rakipleri hakkında konuşurken.Günümüzde köklerinin bu genç kuşak Ermeni’lerden geldiği bilinen Sünniler vardır. kendi içlerine dışarıdan gelerek karışanlara dair bir kod her daim canlıdır. insanların birbirleri hakkındaki yargılarının önemli bir belirleyeni yahut daha doğru bir ifade ile gerekçelendirmesi. Yaşanan çatışma ve kamplaşmalar. Ne ki Sünni topluluklarda. Eğer kişinin atalarının Ermenilerin götürülüşleri esnasında kendilerine bırakılan bir kadın yahut erkekten geliyor ise bu. kişilerin sahip oldukları köken geçmişleri olabilmektedir. taraf olmakta ısrarcı davrananları Alevi çoğunluğun içerisinde barınamaz duruma getirmiştir ve dönemin resmi imkân ve koşullarından faydalanarak bu ailelerin çoğunluğu Elazığ’a göç etmişlerdir. önemli bir kısmı Türk milliyetçi söylemin etkin birer aktivisti olan bazı Sünnilerin de köklerinin bu kuşağa dayandığının bilinçlerde canlı tutulmasıdır. Her halükarda Ermeni bir geçmiş. 1970’li yıllar içerisinde büyük çoğunluğu Türk milliyetçi söylemin ve hareketlerin etkisinde kalan Sünni kuşakların bugünkü temsilcileri ve akrabaları büyük çoğunlukla Elazığ’da yaşamaktadırlar. onların geçmişlerinin muğlâklığına ve ‘sonradan olmuş’luklarına dikkatli vurgular da yöneltmişlerdir. özellikle kendisini ve çevresini Türk milliyetçi yahut İslami bir söylemle ören çoğu Sünni’de kabul görmeyen bir . Anlaşılan odur ki Sünni topluluğun kendi içerisindeki çatışmaya yahut rekabete dayalı sosyal ilişkilerde.

zamanla bu topluluklar içerisinde sosyalleşmiş ve aile kurarak karışmışlardır. daha ziyade güncele ilişkin kaygı ve beklentiler üzerinde odaklanmaktadır. Sünni din önderlerince Alevilerin İslam algılayışları kabul edilemez bulunsa da hâkim köylü çoğunluk.durumdur. Köken olarak Alevilikten gelme Sünnilerin. Ermenilik bağıntılarına maruz kalanlara göre daha makul kabul edildikleri de belirtilmelidir. yüzyıl başlarındaki isyanlarda da görülmekle birlikte esas olarak 1938’de kitleler halinde öldürülen ve sürgün edilen Aleviler’den arta kalan yığınların önemli bir kesimi Sünni topluluklara sığınmış yahut verilmiş ve böylelikle zamanla bu topluluklara karışmışlardır. Çocukluk yahut ilk gençlik dönemlerinde Sünni topluluklar ile temas ederek bu şekilde sosyalleşip zamanla Sünnileşenlerin önemli bir bölümü de civardaki ve bir şekilde Sünniler ile temas etmiş iç-Tunceli’deki Alevilerdir. yüzyıl içerisinde ve 20. Alevilerde Sünnilerde olduğu kadar ötekileştirilmemekle birlikte yine de sahip olduğu ‘gayrı-Müslim’ özelliği ile ayırt edilmektedir. Güneydeki Sünni topuluklara sığınarak tarım işçiliği yapmışlar. iç içe yaşadığı komşularını ‘gayrı-Müslim’den özenle ayırmaktadır. 19. Bu şekilde Sünnileşenlerin sayısı bilinmediği gibi. geçmişte mevcut bu tür politik söylemlerin göreceli olarak dışında durmaktadırlar ve kimlik algıları. geçmişle olan sıkıntılı ilişki de sadece bu politik kurguların zorunlu kıldığı katkısız bir geçmişin yarattığı ikilemden doğmaktadır. Zira Ermenilik. Zira alanda temas edilen Sünnilerin çoğunluğu. . Bu ortaklaşma. Böylesi bir durumda da geçmişlerindeki muhtemel bir farklılık gayet doğal karşılanan bir olgu olmaktadır. Bu şekilde Sünni olduğu bilinen azımsanmayacak sayıda Alevinin varlığından rahatlıkla bahsedilebilir.

ve 20. Ancak nerdeyse hemen hepsi kısa süre içerisinde kendilerine verilen arazileri terk ederek yahut Alevilere satarak başta Elazığ olmak üzere daha verimli ve geniş arazilerin olduğu illere göç ettiler. Buna göre. Ancak yine de Tunceli’deki yerli Sünni nüfusa belirli ölçülerde nüfus katkıları oldu. Şüphesiz bu ailelerin Sünnilik algıları alan çalışmasını gerçekleştirdiğimiz Pertek ve civarındaki ailelerin algılarından ve diğerlerinden farklıydı. İşte bu ailelerin büyük çoğunluğu. yerel Sünniliğin fazlaca değişmesini de engelledi. Tunceli Merkez ve Nazımiye gibi ilçelerde de bir döneme kadar Sünniler yaşamaktaydı. Tüm bu göçlerin temel sebebi ekonomik kaynakların ve geçim etkinliklerinin sahip olduğu sınırlılıklardı. 19. bazı kaynak kişilerin 1938 sonrasına denk düşen anlatılarında karşılaşıldığı üzere bugün hiç yerli Sünni nüfusa sahip olmayan Pülümür.Alevilikten Sünniliğe geçişleri ‘doğruyu bulan ve özü bizden olan’ biçiminde meşrulaştırılmasını kolaylaştırmaktadır. . iskân politikaları çerçevesinde Tunceli’ye yerleştirilen ve köken olarak başka yerlerden gelen Sünnilerden oluşmaktadır. 3) Göç: Gerek güneydeki gerekse bugün artık sayıları ve görünürlükleri son derece zayıflamış olan iç-Tunceli’deki Sünnilerin bir kısmı. Fakat Tunceli’de kalıcılaşmamış olmaları ve dışarıdan getirilenlerin hemen hepsinin zamanla göç etmiş olması. yüzyıllarda devletin düzenlediği nüfus hareketleri. Kurtuluş savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan nüfus değişiminde Türkiye’ye getirilen Balkan kökenli Sünni ailelerdi yahut yereldeki tabiri ile Muhacirler yahut Boşnaklar’dı.

geçen yüzyılın başlarında önemli oranda Sünnileştiler. gelen Alevi ailelerin mevcut geçim kaynaklarına ulaşabilmede kendileri gibi alt sınıf Sünni ailelerle olan rekabetleri de belirleyici idi. Gerek 1938 gibi tarihi süreçler içerisinde gerekse yine ekonomik sıkıntılardan yahut aşiret çatışmalarından kaynaklanan göçler neticesinde Pertek’teki Sünni çoğunluğa karışan ve buradaki büyük ailelerin yanlarında sadece tarım işçiliği yaparak geçinen aileler. Alevilik gibi kimlik kodları yeterli derecede ötekileştirilmeleri için birer veriydi. Bu büyük ailelerin hizmetine girerek sadece emeklerini pazarlamakla kalmadılar bir yandan da onların tebaası olarak hâkim kültürün içerisinde de zamanla eridiler. topluluklarıyla olan bağları hâlihazırda kopmuştu. Bu geçişte.Göç olgusu içerisinde değerlendirdiğimiz Alevilerden Sünnilere geçişlere 1970’ler sonrasında Pertek’te kısmen rastlanmakla birlikte daha ziyade Elazığ gibi büyük kent mekânlarında yaşayan Tuncelili Sünni toplulukların içerisinde karşılaşılmaktadır. Zira bu ailelerin seyitleriyle. Bu türden geçişler. Sahip oldukları ‘dağlılık’. ebeveynlerinin kabul etmiş oldukları sosyal gerçekliğin içerisinde kültürlenerek yerel Sünniliğin nüfus gücüne de farkında olmadan katılmış oldular ve geriye dönük bir ilgi de söz konusu olmadı. gelen ailelerin sonraki kuşaklarında farkında olunmadan ve sorunsuz gerçekleşti. ‘aşiretten olma’. Bunların tamamını ‘düşkünlük’ . Genç kuşaklar. Benzer şekilde geçen yüzyılın başlarında Pertek ilçe merkezi gibi Sünni nüfusun hâkim olduğu ve yerel ekonomi ile tarım–hayvancılık kaynaklarını kontrol altında tuttukları dönemlerde buralara gelerek Sünnileşen Alevilerin bir kısmı da kendi toplulukları ile bağları koparılmış ailelerdi. zaman içerisinde.

Bu şekilde yaşanan Sünnileşmeler şüphesiz ki en rahat geçişlerden birisiydi. kolaylıkla yerini bir başkası ile doldurabiliyorlardı. Daha doğru bir deyişle.cezası almış aile bireyleri ve onların takipçileri oluşturuyordu. tüm bir yüzyıl boyunca da devam etti ve günümüzde de etkinliğini koruyor görünmektedir. kaçınılmaz olarak bu boşluk dolduruluyordu ve başka bir sosyal evrene geçiş. Kimi zaman tek başlarına kimi zamansa aileleriyle birlikte içerisinde yaşadıkları toplulukla yahut komşuları ile çeşitli sorunlar yaşıyor. tüm bir topluluktan soyutlanmayı beraberinde getiren bir cezaydı. geriye dönüş yahut temas olanağı dahi olmadığından fazlaca çatışma ve gerilim yaşanmaksızın gerçekleşebiliyordu. aileler Sünni topluluklar içerisinde geldiklerinde kendilerini var ettikleri kültür–kimlik bütünlüğünden kopmuş yahut koparılmış olduklarından. Kısacası ölümdü. Zira Alevilikteki en ağır ceza olan düşkünlük. Bazılarıysa farklı aşiretlerin içerisine göç ediyor ve başka seyitlere talip olarak bağlanıyorlardı. Geçen yüzyılın başlarında Pertek gibi mekânlara gelen Alevi ailelerin Sünnileşmesi bahsinde değindiğimiz bir etken. Ekonomik yahut sosyal bazı nedenlerden ötürü daha ziyade Elazığ’a yönelen göçler neticesinde Alevilerin değil de Sünnilerin hâkim olduğu mahallelere . Bilhassa geçen yüzyılın başları gibi geleneğin ve teknik düzeyi son derece düşük tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hâkim olduğu dönemlerde topluluktan soyutlanma ‘aç kalmakla’ ve olası aşiret tehditleri karşısında ‘yalnız kalmakla’ özdeşti. bazıları Sünni topluluklar içerisinde yeni bir hayat kurmayı deniyorlardı. düzenlenen Cem törenlerinde suçlu bulunmuşlar ve eğer ki olabilecek en ağır ceza yani düşkünlük yani topluluktan uzaklaştırma ile cezalandırılmışlarsa. Bu yüzden topluluğuna rest çeken yahut atılan bireyler.

Kimileriyse şaşırtıcı bir biçimde Türk milliyetçi söyleme kayarak bu cemaatlerin içerisinde eridiler ve fakat ilginç bir şekilde içerisinden geldikleri çevreyle de olan bağlarını canlı tutmayı bildiler. Aleviler ile iç içe yaşayan komşularından ziyade. hele ki ticaret gibi belirli bir sosyal çevre gerektiren etkinlik içerisinde ise hâkim çoğunlukla aynı kimlik kodlarını paylaşmasını zorunlu kılmaktaydı. Genellikle kendileriyle tekrar temas edenlere. Zira bu durum onlar için bir kazançtı ve böylelikle devamının geleceği umuluyordu. Her halükarda bu pozisyondaki insanlar . ötekileştirdiği bu kimliğe karşı daha katı tavır alışı. İçerisinden çıktıkları Alevi topluluk çok azına tavır takındı.yerleşenlerden Alevi göçmenlerden bazıları da zamanla Sünnileştiler. Fakat bir sınır her zaman için mevcut oldu. İlki. Bu ikilemde kalanların çoğunluğunda son derece uç noktalarda olmak üzere iki yönelim ortaya çıktı. Sünnileşen bireylerin yahut ailelerin dâhil oldukları yeni cemaatleri ve çevreleri ise bu ilişkilere sıcak baktılar. Her şeyden evvel Sünnileşme aile bireylerinin tümünde değil daha ziyade ailenin geçimini sağlayan aile reislerinde görüldü. Bazıları o kadar ileri gittiler ki Elazığ’daki popüler tarikatlara üye oldular. kaçınılmaz olarak bir tercih durumunu ortaya seriyordu. Zira Elazığ’ın İslami ve Türk milliyetçi söylemin aktif bir merkezi oluşu ve bu söylemlerin egemen olduğu kitlelerin. Babanın kendisini çevreleyen iş olanaklarından faydalanabilmesi. Yeni sosyal çevreye uyum yahut o çevreyi terk etmek. karşı tarafın olanaklarından faydalanabilecek bir ilişki kategorisinde değerlendirerek ses çıkarmadılar. geride bırakılan Tunceli ile birlikte oraya ait olan kimliğin de terki idi. Ancak bu Sünnileşme geçen yüzyıldaki örneklerinden hayli farklı oldu.

Zira ilk geçişi gerçekleştiren ebeveynleri. Herkesçe bilinen geçmiş. yerel ekonomik hayatın ve toplumsal yapının çoğunlukta olan kimlik grubunca denetlenmesi. dönüşümün yarattığı sosyalpsikolojik gerilimi yeni kimliği olabilecek en ileri noktalara kadar sahiplenerek kabullenmişlerdi. her daim önlerine sürülen bir kozdu ve tıpkı bir önceki kuşak gibi bunun da telafisi mevcut kimliğin temsiliyetinin başarısı ile doğrudan ilgiliydi.mevcut durumdan sonuna değin faydalandılar. hâkim grubun içerisinde azınlıkta kalanlarca ancak benzer kimlik kodlarının paylaşıldığı sürece faydalanabilecekleri bir durum ortaya sermektedir. sonraki kuşaklarda Türklük ve bağdaştırılmış Sünni–İslam’ın ateşli birer savunuculuğu şeklinde ortaya çıktı. İkinci kuşak ise büyük çoğunlukla içerisine doğduğu kimliğin aktif bir üyesi oldu. Böylelikle farklı kimlik kodlarına sahip olmak gibi baştan tasfiye edici durumda olan azınlık gruptakilerin bir bölümünde de zamanla kendi kimliği ile hâkim kimliği yer değiştirdikleri görülebilmektedir. Mevcut kaynakların kısıtlılığı. Bu kategori altında toparladığımız geçişleri ortak bir paydada bir araya getirmek istersek bunun. Bu durum. . Geçmişi topyekûn ret ve yeniden yazma ile aktif siyaset bu kuşağın belirleyici bir yönü olmuş görünmektedir. çoğunluk içerisinde sosyal ve ekonomik kaynakların paylaşımındaki güç dengesizlikleri ve bu durumda ortaya çıkan varlık stratejileri olduğunu öne sürebiliriz. kaynaklar için rekabeti arttırmakta ve hâkim grup da kendi içerisinde çeşitli alt çıkar gruplarına bölünmektedir. Gerek geçmişte gerekse günümüzde devlet kurumlarının. Geçmişleri ancak yeni kimliklerindeki başarılı temsilleri ile telafi edilebilirdi. Kendilerinden sonra yeni sosyal çevreye doğan kuşaklar ise geçmişleri ile olan bağlarını tümüyle koparmışlardı.

1970’li yıllarda yurt dışına devam eden işçi göçleri içerisinde gittikleri ülkelerdeki Türkiyeli göçmenlerle birlikte çalışmışlar ve zaman içerisinde özellikle 1990’larda popülerleşen İslami şirket ve cemaatlerle sıkı bir ilişki içerisine girmişlerdi. . yurtdışında önemli bir sermaye birikimini elinde tutan İslami çevrelerle yine kendi çıkarları için birlikte olmuşlar. Birey. kendi iradesi ile gerçekleştirdiği kimlik değişimlerini işaret etmektedir. ‘Para peşinde koşmanın sonu budur’ anlayışı hâkimdir. Hemen belirtmek gerekir ki bu şekilde yaşanan Sünnileşmeler genel toplam içerisindeki en düşük kısmı oluşturmaktadır. Kişisel tercihler olarak nitelediklerimiz.4) Kişisel Tercihler: Sadece Pertek ilçe merkezi ve yakın çevresinde değil. Ardından da yaşadıkları değişim gelmişti. Alanda tesadüf ettiğimiz ve bu grupta değerlendirebileceğimiz görüşmecilerin hâlihazırda yurtdışında işçi olmaları da kayda değer ortak bir özellikti. Zira bu kaynak kişilerin tesadüfen temas edilen uzak akrabaları da bu yönlü açıklamalarda bulunmuşlardır. birtakım süreçlerin neticesinde inanç ve pratiklerini Sünni–İslam’ın inanç ve uygulama esaslarına göre düzenlemekte. Onlara göre dönenler. Tunceli genelinde Alevilerden Sünnilere doğru yaşanan geçişlerin bir boyutunu da kişisel bazı tercihler veya bununla birlikte değerlendirebileceğimiz ve kaynaklarını dışarıdan alan bazı örgütlü faaliyetler oluşturmaktadır. Şüphesiz ki burada da geçim kaynaklarına erişim yahut daha fazlasından faydalanma gibi belirleyici etkenlerin varlığından bahsedilebilir. bireyin yukarıdaki gibi zorlayıcı çevre koşullarından ziyade. böylelikle eski çevresinden de doğal olarak ayrışmak durumunda kalmaktadır. neticede de inançlarını yitirmişlerdir.

Tunceli ile de bağlarını koparmayan bu grubun. Pertek gibi merkezlerde Sünni cemaatin birer parçası olmuşlardır. Bu etmen.Ancak elbette ki ‘ikrardan dönen’ bu kişilere dair bilgiler de belirgin bir tepkiselliğin ve yakıştırmaların içerisinden çıkmaktadır. kazançlarını memleketlerinde yatırıma dönüştürme eğilimi baskın görünmektedir. Ticaret kesimi son derece aşikar bir fayda ilişkisi kurarken.5. Tunceli’de son on yıldır yaşanmakta olan bir başka gerçek ise Alevi çoğunluk içerisinde. Fakat artık memleketteki sosyal çevreleri değişmiştir. bu grupta kalan yurttaşların inanç ve pratiklerinde yaşanan dönüşümlerin belirli bir yaşın üzerinde ve kendi iradeleri çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyebilmek mümkündür. hedeflerinin pek azına ulaşabilmişse de Sünnileşmenin bir başka sebebi olan örgütlü faaliyetlerdir. 3.2 Fethullah Gülen Çevresinin Etkinlikleri Yörede Aleviler ve Sünnilerce de ‘Fetullahçılar’ olarak bilinen ve örgütlü biçimde hareket ederek değişik yollardan bir tür Sünni misyonerlik faaliyeti yürüten . Sonuç olarak. tümüyle Tunceli’ye yabancıdır ve fakat günümüzde gerek resmi kurumlardan gerekse bazı Alevi ve Sünni ticaret kesiminden etkin ve açık bir destek de görmektedir. resmi kurumlar ise Tunceli’de yaşanan ve belirli etniklik algıları temelinde yükselen ve kendileri açısından bıktırıcı bir süreklilik kazanmış olan sorunların kökenine farklı metotları kullanma gibi bir niyet üzerinden yaklaşmaktadır.

Çoğunlukla belirli bir yaşın altındakilere ulaşmaya çalışan örgütün en önemli aracı. Bu ismin ve ima ettiği siyasal duruşun. . Aleviler arasında Fethullah’ın okulu olarak bilinmektedir ve örgüt açısından önemli bir adımdır. Tuncelili Alevi çoğunluk açısından örgütün bilinen yöntemlerine karşı net bir tavrı da ortaya çıkarmış görünmektedir. Ancak bu okulun da bilhassa devletin yerel kurumlarınca teşvik edildiği ve inşaat için yer verildiği de bilinmektedir. Türkiye’deki seküler sosyal yaşamda ve bununla iç içe olan Alevilere dönük fiillerde üstlenmiş olduğu yıkıcı roller. bu alt başlıkta irdelediğimiz dönüşümlerin nedeni olduğu anlaşılmaktadır.Nur Cemaati’nin. Bu kurumlarının yaygınlığı ve etki derecesinin kuvveti şüphesiz ki devlet bürokrasisi içerisindeki üyelerinden ve hâkim gücü oluşturmalarından ileri gelmektedir. Bu işlem sırasında. Bu işleme kimi zaman resmi kurumların ‘sivil’ memurları da aracı olmaktadır. Türkiye genelinde sahip olduğu ve farklı isim ve kurumlara bağlı olarak kurduğu dershaneler ve özel öğrenci yurtlarıdır. çoğunlukla Alevi olan. Zira bu örgütün hiçbir dershanesinin ve yurdunun bulunmadığı tek il Tunceli’dir. bu tür girişimlere yer kiralamama yahut satmama konusunda kararlı görünmektedir. Yerel esnaf. Ne ki geçen yıl içerisinde açılan Özel Munzur İlköğretim Okulu. Tunceli’de üniversite sınavına hazırlanmak isteyen yahut peş peşe başarısız olan ve dershaneye gidecek maddi durumu olmayan ailelere ulaşmakta ve çocuklarına Tunceli dışındaki dershane ve yurtlarında ücretsiz eğitim ve barınma olanakları sunmaktadır. Fethullah Gülen şahsında somutlaşan örgüt ve faaliyetleri Türkiye’nin siyasi ve sosyal gündeminde bilhassa 1990’ların başlarından beri hayli popülerdir. Örgüt. örgütle irtibatlı bazı yerel kaynaklar aileler ile doğrudan temasa geçerek çocuklarını göndermelerini sağlamaktadır.

bu süreçte yurtlardaki propagandalara ve namaz ya da oruç gibi fiili zorlamalara dayanamayarak ayrıldığını ve geri kalanların çoğunluğu da kendileri gibi sınava kadar geçen sürede. Ancak pek azının bu süreçte yapılanlardan etkilendiği ve bunların ailelerine döndüklerinde oldukça çarpıcı sorunlara neden oldukları anlaşılmaktadır. öğrencilerin katıldığı ve her gün yapılması zorunlu olan ‘sohbet’lerde Fethullah Gülen’in ve temsil ettiği siyasi hareketin Sünni–İslam doktrinlerini öğretmektedirler. Örneğin evde yapılan etli yemekler artık yenmemiştir zira ‘Alevi’nin kestiği et murdar’ sayılmaktadır. Bu şekilde son yıllarda az da olsa götürülen öğrencilerden bazılarının etkilenebildiği anlaşılmaktadır. örgütün ısrarlarına direnerek herhangi bir değişim belirtisi göstermediklerini belirtmişlerdir. Çoğu arkadaşlarının. birbirlerinden güç alma imkânlarının daha yüksek olduğunu ve etütler esnasında düzenlenen ‘sohbet’lerde daha diri durabildiklerini aktarmışlardır.Yaklaşık on yıldır süren bu faaliyetlerin örgüt açısından istenen düzeyde sonuçlar vermiş olduğu söylenemese de yaratmış olduğu yıkıcı etkiler itibari ile dikkate değerdir. genellikle de ikişer kişilik ekiplere bölünerek yurtlara dağıtılmaktadırlar. öğrenciler üzerinde psikolojik bir bağ da yaratılmak istendiği açıktır. böylelikle dayanışma. Böylelikle temas ve aidiyet hissinin zayıflatılması amaçlanmaktadır. Bazı görüşmeciler. . götürülen çocuklar artık en fazla üç ya da dört. Örgütün üniversite öğrencilerinden oluşan ‘belletmen’leri. Bu ilk yıllarda istenen sonuçların alınamaması örgütü başka stratejilere yöneltmiş görünmektedir. Günümüzde. Bilhassa Aleviler için daha önceden Alevilikten Sünniliğe geçmiş öğrencilerin bu görevlere getirilerek. Faaliyetlerin başlangıç yıllarında Tunceli’den götürülen erkekler ve kızlar gruplar halinde birlikte kalmalarına müsaade ediliyordu.

yerel Sünnilik kodlarının da dışında ve son derece kitabidir. Ailelerin içerisinde bulundukları maddi imkânsızlıkların. böylesi bir dönüşümle birlikte en başından bunların tümünden de vazgeçmiş olduğunu baştan kabullenmekte ve böylelikle Tunceli’deki yaşam koşullarını da son derece zorlaştırmış olmaktadır. Yanı sıra Türkiye’de üniversite eğitiminin ortalama bir iş için bitirilmesi gereken zorunlu bir süreç olması da bu yönelimi tetikleyen bir başka etmendir. Zira örgütün vaaz ettiği Sünnilik. inanç ve pratikler açısından. Öte yandan bu Sünniliğin etkin bir şekilde içerdiği Türk milliyetçi söylemin birey nezdinde. Sünni topluluktan Alevilere geçişler de özellikle 1990’lardan bu yana belirgin bir görünürlük kazanmıştır denebilir. Öte yandan Tunceli’nin sahip olduğu geçim etkinliklerinin sınırlılıkları da burada yaşanmak istenmemesinin başlıca sebeplerinden birisidir.Tunceli’de bu şekilde her yıl 30’dan fazla öğrenci çeşitli illere ve yurtlara götürüldüğü aktarılan bilgiler arasındadır. sonuçlarını tahmin ettikleri bu tehlikeli macerayı kabullenmelerindeki en büyük etken olduğu aşikârdır. içerisine doğru kültürün hâkim olduğu bir sosyal evrende yaşatması da mümkün görünmemektedir. Tunceli’de. seyitlerle örülü geniş bir yakın sosyal ilişkilere sahip her bir Alevi. bu şekilde Sünnileştikten sonra memleketine geri dönerek yaşayan kimse yoktur. musahiplerle. Zira kirvelerle.3 Sünnilerden Alevilere Geçişler Pertek merkez ilçe ve civar yerleşimler başta olmak üzere Tunceli genelinde Alevilikten Sünniliğe geçişler olduğu kadar. Bu . 3.5.

Bunun dışında kalması. .geçişlerin yukarıdakiler ile benzer başlıklar altında toparlanan nedenleri ve tartışmaları aşağıdadır. Evlilik. Alevilerden Sünnilere evlilik yolu ile geçişlerde görüldüğü üzere kadının içerisine doğduğu toplumsaldan bütünüyle ayrılışı. 1) Evlilikler: Alevilikten Sünniliğe olduğu kadar Sünnilikten Aleviliğe geçişlerin en belirgin yolu da evliliklerdir. evlilik yolu ile girdiği yeni toplumsal ortamın hukukuna. Günümüzde. Böylesi bir tercihin bedeli ‘karşı tarafa karışmak’ olarak olayın tüm muhataplarınca kabul görür. maddi yaşantısına… özetle topluluğun tüm bir kültürel kimliğine doğrudan tabidir. bu tür bir evliliğe gitmekle ailesini ve dolayısı ile kendi kimliğini de geride bırakmaktadır. çoğunlukla tasvip edilmeyen. gerek genç kadın bireylerce gerekse her iki toplulukça ortak kabul gören bir duruma işaret eder. geleneklerine. geçmişten taşıdığı kimliği muhafaza etmesi yahut yine bu kimlikle etkin bir teması kabul edilmez. Kadın. genç kuşaklarda aileleriyle olan bağlarında daha esnek tavırlar görülse de sonuç olarak içerisine girilen kimliğin bir daha değişmeyecek ve kendisinden olacak kuşaklarda da böylelikle devam edeceği mutlak bir kabuldür. Bu. Kadın. bizzat Alevi ve Sünni kadınlarca yaşatılan bir tutumdur ve orta yaş üzeri kuşaklarda sınırları oldukça keskindir. bir önceki alt başlıkta bahsetmiş olduğumuz üzere doğrudan “kadın”la ilgilidir ve evlilik sürecinin işaret ettiği dönüşüm de kadının hâkim toplumsal yapı içerisindeki toplumsal cinsiyet algıları çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Sonuç olarak. Zira Sünni topluluklar içerisinde ‘Alevilere kız vermek’ büyük çoğunlukla tasvip edilmeyen bir durumu işaret etmektedir. Bu genel durum içerisinde. kimliğin değişimi yönündeki irade. Sünni topluluklardan Alevilere evlilik yolu ile geçen genç kadınlar. yabancı bir çevreden gelen yeni üyenin topluluğun gelenekleri konusunda bilgilendirilmesini de içeren sosyal bazı aktivitelere işaret eder. geçiş sürecinin geçmişte de günümüzde de Sünni kadınlar açısından daha hızlı işlediği öne sürülebilir. evliliğin hemen ardından gerçekleştirilen bazı görüşmeler ile içerisine girdikleri yeni topluluğun kimliği ile tanıştırılırlar. en başından böylesine bir ön-kabul içerdiğinden. Bu bakımdan.Dolayısı ile kadının içerisine girdiği yeni toplumun geleneklerine olan uyum süreci. Bu konu üzerine Alevilerdeki göreceli rahatlık. çok daha kolay işliyor görünmektedir. Öyle ki bazı aileler evlilik yolu ile Alevilere geçen kızları ile ilişkilerini ciddi ölçülerde kısıtlayabilmektedir. Çünkü evlendiği kişinin dâhil olduğu seyit–talip ilişkilerine. Sünnilerde tavizsiz bir şekilde bağlı kalınan önemli noktalardan birisidir. diğer tüm geçiş biçimlerine nazaran. evlilikle eş anlamlı olarak hayata geçmektedir. beraberinde tüm bir sosyal çevreden de kopuşu net bir şekilde getirmektedir. seyitlerin kıydıkları nikâhla . Bu görüşmeler genellikle dini bir tören havasından ziyade. geçmişte ve bugün Alevilerle gerçekleşen evliliğe ilişkin bir karar.

bir gelin getirmişlerdi. PSAKD. 111 Komşu sormak: yeni evlenen yani yeni ev kuran ailelerin. merak ettiği her şeyi sorabilir. Bireyin edindiği yeni statülerin geri kalan önemli parçaları ise gerek seyitler ile gerekse seyit eşleri olarak hürmet gören analar yahut bulunduğu yörede itibar sahibi yaşlı kadınlarla yapılan görüşmelerde inşa edilir: “İmam Cafer Sadık nikahı ile evlenen artık Alevidir. Ancak büyük bir olasılıktır ki bu gibi ritüeller olmasa dahi tıpkı Alevi topluluğa gelenlerde olduğu gibi. bireyin yeni din ve sosyal kimlik algısına yaslanan temelini oluşturur. Bazı görüşmecilere bu yönlü sorular yöneltilmişse de belirgin bir şekilde rahatsız oldukları gözlemlenmiş ve konu üzerine derinleşme fırsatı yakalanamamıştır. O’ndan yol’u öğrenir. bu süre içerisinde Dede’ye sorular sorar. Kadının ev içinde odaklanan yaşam alanı Alevilerde ve Sünnilerde ortaklaştığından. Tunceli’deki yerli Sünni topluluklarda benzer uygulamaların olup olmadığı hakkında bilgi edinilememiştir. 2005: 135 – 137) Alan çalışması esnasında evlilik yolu ile Sünnileşen kişilere ulaşılamadığından. tam hatırlamıyorum ama Adıyaman olabilir. belirli sayılar kadar su dökme. Gelin. bireyin yeni kimliğe geçişini kutsayan ve birtakım pratiklerle yeniden doğuşunu sembolize eden uygulamalara sıklıkla rastlanılabilir.2006 / Pertek). … Mesela bu Kadiri çevrelerden. bu başlığın zikredilmesi. daha doğru bir deyişle kadınların oturdukları yerdeki komşuları ile belirli birtakım pratiklerle tanışması anlamında kullanılmaktadır. İstediği. 110 Dini kimliklerin değişiminde. Bu. cami etrafında gezdirme gibi. duruma göre bir – iki ay sürebilir.110 Bu ritüel. Türkiye’de de bazı Sünni topluluklara giren Aleviler için benzer uygulamaların yapıldığı ve hatta Müslüman olmayanlardan ziyade sadece Aleviler için gerçekleştirilen bazı ilginç uygulamalar vardır: günlerce banyo yaptırma. Onlardan da işte bu kadınlık şeyleriyle ilgili meseleleri öğrenirler” (Alan Notları: 30 – 06 . Yani tabi böyle gelenlerin çoğu ilk etapta bi çıkmaza giriyorlar yani bana ‘komşu sormayı’111 dahi soruyorlar… Bilmiyorlar çünkü… … Bir de bu gelinler Ana’lar ile görüştürülürler. . özellikle önem verilen bir konu başlığı olduğunu düşündürmektedir. Sünni topluluğa geçen bireyler için de benzer görüşmeler yapılmakta ve yeni topluluğun bazı esasları hakkında yeni katılımcı bilgilendirilmektedir.birlikte zaten girmiş olurlar. Yol’a girmiştir… Bizde başkaca bi uygulama yoktur ama onlarda vardır… Şimdi bu şekilde gelenler önce Dede [Seyit] evlerine götürülürler. (Daha çarpıcı bazı örnekler için bkz. bunu bilirsin… Yani ikrar vermiştir.

yeni topluluk içerisinde yol kılavuzları ile sosyalleştirilmiş ve topluma kazandırılmış oluyor. (Alan Notları: 21 – 05 06 / Pertek) Fakat bu seyidin ölümünün ardından ana’nın yaşlılık dönemlerinde daha da ‘dindar bir Alevi’ olduğu görülüyor. bu durum üzerinde tayin edici bir katkısının olduğu da muhakkaktır. Alevilikte toplumsal yaşamın esasları ve bazı dini konularda eğitiliyor. daha titiz bir şekilde hizmet 112 Tunceli’de yerli Sünni topluluklarla en fazla ilişki içerinde olanlardan birisi de Berhican Ocağı’dır. Böylelikle birey. Ardından evleniyorlar ve zamanla kadın. yörede hayli itibar kazanan bu seyitle birlikte ortak bir itibara muhatap oluyor. Pertek ve çevresinde etkin olan Berhican Ocağı’ndan bir seyitle evlenen kadının öyküsü en çarpıcı örneği işaret ediyor. geçmiş zamanda. Ocak ve emanetler.112 Toplulukla kaynaşma. karşılıklı evlilikler yolu ile de Sünnilerin. Öyle ki bu şekilde Alevileşenlerden bazıları. Alevileşme bu temel süreçler içerisinde başlıyor ve zamanla içselleştiriliyor. . gerçekleştirdikleri evlilikler dolayısı ile ‘ana’ statüsü dahi kazanabiliyorlar. evlilik yolu ile kendisinin de bir talibi haline geldiği seyitle olan görüşmesinde. yereldeki bir mevkide saklanıyorlar. eksiksiz gerçekleşiyor. Ek olarak. tasvip etmeseler de daha yakından tanış oldukları bu toplulukla olan dini ve sosyal ilişkilerini kolaylaştırdıkları da üzerinde düşünülmeye değer bir başka veridir. Bu şekilde. Sonraki süreçlerde ise kadın bireyler etkin birer Alevi olarak. Berhican taliplerinin yerleşim alanlarının Sünniler ile paylaşılmasının. Seyit evlendiği kadını kaçırıyor ve uzun bir süre. Seyitle birlikte ritüellere katılıyor ve seyidin uzun bir süre bekçiliğini yaptığı bazı kutsal emanetlerle ilgili çeşitli pratikleri de kendisinden sonra yönlendiriyor.Birey. Kadınlarla yapılan görüşmeler de ise muhtemelen cinsiyet kimliğine topluluğun yüklediği yeni birtakım sorumluluklar hakkında bilgilendiriliyor. kimliğin genç kuşaklara aktarımında ve canlılıkla yaşatılmasında rol alıyorlar. diğer ocaklardan ziyade kirveliklerinin yanı sıra. günümüzde dahi Aleviler arasında bu çiftin isimleri ile anılan.

insan toplumlarının uzun ve karmaşık tarihi süreçleri içerisinde sıklıkla karşılaşılan geçişlere yerel bir örnek olarak da okunabilir. çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinden kalan izlerin belirdiği ayrıntılara dönüşüyorlar. kendisinde gözlemlenen en önemli değişim ise zaman zaman kıldığı namazlar oluyor. Anlaşılan o ki aşurenin tadında ayıklanan geçmiş gibi. Pülümür. Bu sebepten farklı din kimlikleri üzerinden 1970’lerde Tunceli’nin güneyindeki Alevi – Sünni . Bu kaynaşmanın güney ilçelere nazaran çok daha kolay gerçekleşmiş olmasının belli başlı nedenleri şöyle sunulabilir.Merkez. geri kalanları da uzun zamandır iç içe yaşadıkları hâkim çoğunluk ile kaynaşmış ve zamanla tümü Alevileşmiştir. sosyal örgütlenmelerde. Bölgenin yerli toplulukları her daim baskın kimliği oluşturmuşlar ve aralarındaki azınlıklar zamanla erimişlerdir. ve Nazımiye gibi ilçelerde geçen yüzyılın ortalarına değin sayıları son derece az olsa da Sünni ailelerin yaşamış olduğu bilinmektedir. 2) Hâkim Kimlik Kodları İçerisinde Sosyalleşme Bugün yerli Sünni nüfusun hiç bulunmadığı Tunceli . konuşulan dilde benzerlikler gösteren ve fakat din aidiyetlerinde farklılaşan bu topluluklar. Bu türden Alevileşmeler.Merkez. ara sıra göze çarpan namaz da bu köklü dönüşümlere aktörlük eden kadınların. hâkim kimliğin içerisinde zamanla kaybolmuşlardır. Gündelik yaşam kültüründe. İlerleyen yaşlarında. Pülümür ve Nazımiye gibi ilçeler iç – Tunceli’dedirler ve 1938’e değin buralarda hemen hiçbir devletin idari ve sosyal egemenliği hüküm sürmemiştir.veriyor ve saklanıyor. Bu ailelerin önemli bir kısmı ekonomik nedenler ile göç ederken. geçim etkinliklerinde. Her şeyden evvel Tunceli .

Bu ailelerin Sünniliği öylesine geri plandadır ki artık pek azının geçmişinde Sünnilik olduğu bilinmektedir. Tersine giderek artan bir hızda hâkim çoğunluk içerisinde erimişlerdir. bireyin Aleviler ile hemhal olan yaşam tarzına ciddi bir değişim taşımamaktadır. Öte yandan geçen yüzyılın sonlarında ve günümüzde bu ailelerden bazılarının yakınları Tunceli dışında yaşamış ve yerleşmiş ise ve Tunceli’deki akrabaları ile temas halindeler ise bu gruptaki bazı yerli Sünnilerde. veya ‘12 İmamlar’ gibi ifadeler ile hayat bulmaktadır. Ancak bu Sünnilik. (özellikle doğu – Tunceli’de)‘Düzgün’. Sokaklarda. (batı – Tunceli’de) ‘Munzur’. Bugünkü Hozat ve Mazgirt’te de yukarıda aktarılan durumun canlı bir örneği yaşanmaktadır. Tunceli’de sıklıkla kullanılan ve bir olayın yahut tutumun doğruluğunu pekiştirmek. kreşlerde. Her halükarda bu topluluklarda Alevileşme gündelik yaşam içerisinde.topluluklarında görülen kamplaşmalar buralarda yaşanmamıştır. kefil olmak için söylenebilecek en yoğun ifade ya da bir başka tabirle yemin. Dolayısı ile Sünnilik. bugün itibari ile yaşam kültürleri Aleviler ile tümüyle özdeşleşmiştir. ‘Hızır’. Sünniliğin farkındalığı belirgin olabilmektedir. ilk ve orta (lise) öğrenimindeki iç içelik. sosyalleşmenin en önemli parçalarını oluşturmakta ve etkileri görülebilmektedir. Güney ilçeler dışında kalan mekânlarda Alevi çoğunluğun var ettiği sosyal dünya öylesine hâkimdir ki çeşitli kamu kurumlarında çalışmak üzere Tunceli’de bulunan Sünni ailelerin çocukları da benzer süreçler yaşamaktadırlar. Bu tür ifadelerle hayatın . Bu ilçe merkezlerinde Sünni kökenli oldukları bilinen aileler hâlihazırda yaşasalar da. bilhassa genç üyelerin yaşıtları ile yaşadıkları sosyalleşme süreçlerinde hızla ilerlemektedir. güney ilçelerde olduğu üzere yeniden tanımlanmamış ve farklılaşmamıştır.

Geniş ancak bir o kadar dağınık ve farklı Alevilik algıları barındıran kitleler.herhangi bir parçasında. Komşusuna göre. herhangi bir sürecinde rahatlıkla karşılaşılabilir ve bu. kendisi ve kendisinin dâhil olduğu çoğunluk böylesi ifadeler kesinlikle kullanmıyordu çünkü ‘Kur’an’a inanmıyorlardı. ‘Hızır’ yahut ‘Düzgün’ demesi yeterli olacaktı. tüm kuşaklar için geçerlidir. Dolayısı ile Alevi komşusu kendisini inandırmak isterken. hata yapmıştı. ailelerinde de görülebilmektedir: Yetişkin bir bayan Alevi görüşmeci. hızla örgütlendiler. Bu durum sadece çocuklarda değil. Bu ifadeleri yerli olmayan. kamusal alanda ciddi bir görünürlük kazandı. yine en az işaret ettiği kitleler kadar çeşitli düşünce temsiliyetinde olan aktörleri de ortaya koydukları yazılı çalışmalar ve çeşitli aktiviteler ile bir yandan genç kuşakların . Tunceli’deki hâkim Alevi nüfusun önemli bir kesimi uzun yüzyıllar içerisinde bu türlü kaynaşma süreçleri ile Alevileşmiş farklı topluluklardan insanları ve onların bugünkü torunlarını barındırmaktadır. Bu kimliğin. uzun yüzyılların ardından. (Alan Notları: 10 – 08 – 06 / Tunceli) Anlaşılan odur ki yerelin hâkim kimlik kodları yerli olmayan ve azınlıkta kalan tüm bireylerce kabullenilmekte ve buna uygun bir yaşam stratejisi geliştirilmektedir. dışarıdan gelen Sünni ailelerin çocuklarında görmek çoğu Alevi için memnuniyetle karşılanan bir durumdur. eşi öğretmen olan Sünni komşusu ile bir konuda iddialaştığını ve kendisini inandırmak için ‘onların’ kullandığı gibi ‘Kur’an çarpsın’ dediğini ve fakat komşusunun buna kahkahalarla güldüğünü aktarmıştı. 3) Aleviliğin Kamusal Alanda Görünürlük Kazanmasının Etkileri 1990’lı yıllarla birlikte Türkiye’de Alevilik.

kitaplar. Pertek gibi merkezlerden uzaklaştıkça Alevi topluluklar ile . kimliğin yeniden inşası ve mevcut sosyal – politik süreçlerde etkinliğinin yükselmesi. Yayınlar. Aleviler açısından da Türkiye’de ve Avrupa’da önemli gelişmeler ile sonuçlandı. 1990’lı yılların. seyitlerin bu faaliyetleri hâkim Alevi çoğunluğun kırsal bölgelerde kontrol altında tuttuğu ticari hareketlilik ve sosyal ilişkilerin yarattığı egemen yapıdan ileri geliyordu. Sünnilerin Alevileşmelerinde en önemli etkenlerden birisi idi. beraberinde buradaki Sünni kitleleri de etkilemeye başladılar. Şüphesiz. göçler neticesinde güney ilçelerde nüfus ve sosyal ağırlık kazandıkça. Seyitlerin Alevi bölgelere komşu yahut içerisinde kalan Sünni yahut Ermeni azınlıklara yönelik faaliyetleri.kimliklerine olan ilgilerini yeniden canlandırırken bir yandan da özellikle yabancı araştırmacıların ilgisini tetiklediler. Tunceli. Aleviler. bu başlık altında toparlayacağımız gelişmeler haricinde. Şüphesiz Türkiye’deki bu gelişmeler. Alevilerin ülke tarihindeki en etkin dönemi olmasını sağladı. sahip olduğu ayrıcalıklı pozisyon itibari ile tüm bu gelişmelerin etkin bir şekilde yaşandığı yerlerin başında geliyordu. bu konuda kendi içerisinde daha tutarlı hareket eden Alevi kurumlarının. Sünni toplulukların çoğunlukla aynı dili konuştuğu Alevi topluluklar ile ilişkilerinde. Tunceli’de geleneksel olarak Sünni topluluklara ait olan mekânlarda da önemli hareket alanları açtıkları görülebilmektedir. siyasi partilerin dönemsel politikaları ve bilhassa Alevi kitlelerin aşırı milliyetçi ve dinci örgütler ile gerilimli ilişkilerinden doğan ve devletin Gazi ve Sivas örneklerinde olduğu gibi açık bir şekilde Aleviler aleyhine taraf olduğu kanlı süreçler. güncel forumlar. Özellikle Aleviliğin bir inanç biçimi olarak inşa edilmeğe çalışıldığı son yıllarda. dünya konjonktüründeki hareketliliklerden de bağımsız değildi. Farklı etniklik algıları temelinde.

merakla takip ettiği bir süreç oldu. 1990’larla birlikte hızla kurumsallaşan Aleviliğin Tunceli yerelindeki etkileri ise çoğunlukla Çemişgezek. Adam yıllar yılı yabancı kalmış. Ancak hemen hepsi Alevilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde idi. Bu geçişler.. ardından da kendi olarak bildikleri mekânlardaki açık etkinliklerden öğrenmeye başladılar.bütünleşmesi daha kolay oluyordu. anlayabilir misin? Yok. ibadetin ruhu var… … Son yıllarda Sünni kesimlerden Cemlere katılımların arttığı doğrudur. bunlar ne yapıyorlar orada diye… Ama ne oldu? Geldiler bi merakla baktılar.. Pertek yahut Elazığ il merkezi gibi Alevi kitlelerin Cumhuriyet dönemine değin varlık gösteremedikleri önemli merkezlerde görünür oldu. Sünni toplulukların. topluluklar arası ilişkilerin temel harcı idi. etkinlikleri karşısındaki ilk tepkilerini ve ardından gelen ilgilerini son derece ilgi çekici örneklerde yakalayabilmek olasıdır: “…Burada son yıllarda Sünni halkın Aleviliğe ilgisinin artışında bizim Cemevleri çok etkili oldu. merak etmiş. Ha ne yapmış? Dedikodu etmiş. kendileri için hep muamma olan komşularının ‘gizli’ faaliyetlerini önce kitle iletişim araçlarından. Şimdi tabi burada ‘merak’ çok etkili bir faktör. Benzer geçim etkinlikleri ve dahası üretim ilişkilerinde uzmanlaşma. Camdan. kuşaklar boyu devam ediyor ve tamamlanıyordu. sonu bir başka kimliğe geçiş olan ilişki süreçleri başladı. Ama şimdi tabi tam Alevi olmayanlarını biz Cem’e gene alırız da cemaatin . gördüler ki İslam’ın özü burada… Gösteriş yok. Ardından bazıları için. yeni ve açık Alevi kurumları. bacadan bakmaya çalışmış… Kapıdan girmeden görebilir misin. Böylelikle yaşanan Alevileşmeler her zaman vardı. Çoğu topluluk üyesi için bu. Sünni topluluklar. Bu merkezlerde seyitlik yapan kaynak kişiler ile olan görüşmelerde.

tanınması yolunda oldukça önemli bir adımdı. seyitlerce olduğu kadar Alevi kitlelerce de sahiplenildi ve kendi tarihlerinde bir ilk olarak. Şimdi bu durumun ortaya çıkışında tabi Cemevleri’nin büyük payı vardır. Yani bizim sır’ın görünen kısmı artık sır değil kimse için…” (Alan Notları : 30 – 06 – 06 / Pertek) Tuncelili Alevilerin ve özellikle seyitlerin. Artık Alevilik kapalı bir kutu değildir. iç hukuku. kimliğin yeni süreçte. Cemevleri’nin Alevi kitleler içerisindeki yeni işlevlerini güçlendirmesinin yanı sıra bilhassa Aleviler ile iç içe yaşayan Sünni topluluklar için de ‘ciddiye aldıkları’ kurumlar haline geldiler. cemaatin ve seyitlerin yükümlülükleri. Yani halkanın dışında kalırlar. Erkekler erkeklerin. özetle tüm veçheleri ile yeniden inşası içerisinde Cemevleri tüm bu yeniden yapılanmanın biricik mekânı haline geldi ve gerek Alevilerce gerekse fiili olarak devletçe böyle kabul gördü. 1990’lı yıllar boyunca ve günümüzdeki hızla kurumsallaşma çabaları içerisinde ilerleyen bir sürecin içerisinde vücut bulan ‘cemevleri’ni azınlıkta olsalar da bulundukları kent mekânlarında yahut Pertek. tanımı. ibadet pratikleri. Çemişgezek gibi ilçelerde kurmaları. Cemevleri.arkasında safa koyarız. Cemevi. sınırları kanunlarca çizili kamusal alanda ve toplumun ortak algısında meşru varlık talebinin somut çıktısı oldu. . Gerek devletçe gerekse çeşitli siyasal hareketlerce Alevi kitleler ile temas ve onları istenen amaçlar doğrultusunda yönlendirme için de merkezi bir kurumsallaşma girişimi olan Cemevleri’nin muhatap alınması. ‘ibadet mekânı’ statüsünde kabul gördü. kadınlar da kadınların arkasında. tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli’de de yerel Aleviliğin en az resmi Sünni-İslam kadar. 1990’larda yaşanan Alevi canlanma ve buna paralel görülen Aleviliğin tarihçesi.

Çemişgezek Cemevi’nin Şubat 2006’da açılışını takip eden aylarda yaşananlar. ilçe müftülüğü başta olmak üzere çeşitli devlet kurumları. Bu nedenle bilhassa siyasal söylemlerin etki alanındaki Sünni toplulukların Aleviliğe olan bakışları geleneksel önyargılar.Cemevleri ile temas eden Sünnilerin önemli bir kısmı. Şöyle ki: “Sünnilerin hâlihazırda hâkim nüfus gücünü oluşturduğu tek ilçe olan Çemişgezek’te. kendisini çevreleyen hâkim kimlikle ilişkileri ve etkileri bağlamında hayli özgün bir örnek oluşturmaktadır. fanteziler ile örülüydü. Ancak beklenmedik bir şekilde en radikal değişimler de yine bu kesimlerden geldi. Ancak bu buluşma. komşuları hakkında yüzyıllardır yaygınlıkla anlatılagelen söylenceleri birebir gözlemleme olanağı buldu. kitabileştiği bir yerdi. ilçe merkezinde bir Cemevi açılır. çoğu için hayli farklı bir deneyimdi ve özellikle Aleviler hakkında daha katı önyargılara sahip kesimlerde şaşırtıcı gelişmeler ile sonuçlanmaya başladı. ilk davete olumlu tepki verirler. . Pertek gibi Çemişgezek’de Tunceli’de Alevilik ve Sünnilik etnik kimlikleri üzerinden yükselen kamplaşma ve çatışmaların yaşandığı ve yerel Sünniliğin bu süreçlerin itimiyle hızla katılaştığı. Bu. aynı zamanda Sünni topluluktan katılımlara açık olan ilk Cem olma özelliğini de taşımaktadır. bizzat içeriden duruma müdahil olmak ve kendi varlığına karşıt görüşlerin denetiminden uzak tutmak isteyen devlet politikası gereği. İmamlar. kurum yöneticileri gibi Sünni cemaatin dinsel ve kurumsal önderlerinin katılımlarının ilgi ve merakı tetiklediği anlaşılan bu Cem’e belirgin bir Sünni katılım yaşanır. Cemevleri’nin fiili olarak açılmaları ve hızla yaygınlaşmaları karşısında. Tunceli’de bir inanç kurgusu olarak Aleviliğin kurumsallaşması.

Bazı imamlar söz alıp. Alevi cemaat içinse karşı tarafa verilmiş ve inancın özündeki felsefeyi aktaran net ve kesin bir cevaptır. Zira imamlar daha sonraki Cem’lere gelmemişlerdir. Tüm topluluk derin bir sessizlikle kendisini izlemektedir. namaz. Sakin hareketlerle büyük bir Ali portresinin önüne gider. Görüşülen seyitlerin büyük çoğunluğuna göre imamların da gelmiş olması ve böylesi sorular ile topluluğu huzursuz etmeleri planlı bir harekettir.” (Alan Notları: 30 – 06 . Bu durum. İslam’ın yanlış algılanışı ve yaşayışı için’ açık bir kanıt. Bir yandan da Aleviler ile daha sık görüşmeye başlayan Sünnilerin de önüne geçmek istemektedirler.2006 / Pertek) Şüphesiz imamların bu çıkışları. Sünnilerin Alevi topluluğun arkasına oturtulmaları ve rutin ibadet pratikleri ile başlar ve devam eder. sohbet kısmına geldiğinde oldukça önemli bir mücadele ön plana çıkar. tok bir sesle. O. gusül abdesti gibi bazı ibadet pratikleri hakkındaki kesin hükümlerini seyitlere sorarlar ve bu soruları Kur’an’dan örnekleyerek aktarırılar. Cem’i yöneten seyitler tartışmaları ‘gerginliğe’ sürüklemeyecek tonda cevaplamaya çalışırlar ancak imamların ısrarcı soruları ve ‘hoşa gitmeyen’ tavırları Alevi cemaatte belirgin bir huzursuzluğa yol açar. Amaçları.Bu Cem’de yaşananlar. Cem. seyitlerin ‘gereğinden fazla alttan aldıkları’na kanaat getiren ve cemaatte sevilen ve dindarlığı ile bilinen orta yaş üzeri bir kişi mikrofonu ısrarlı isteklerinden sonra seyitlerden ‘zorla’ da olsa alır. önemli bir hesaplaşmadır aynı zamanda. Alevi cemaatin huzurunda seyitlere karşı ortaya koydukları önemli bir sınavdır (Bu hali ile de bir zamanlar babaların ve . Ancak iş. Bir zaman sonra. Sünni İslam’ın oruç. kendi cemaatleri önünde seyitleri bilgisizlikle itham etmek ve Alevi cemaatini de etkilemektir. imamlar açısından hâlihazırda Aleviler için söyleyegeldikleri. gecede yaşanan sürtüşmenin doruk noktası olur. imamlara dönerek ‘Ali Allah’tır’der ve bu.

giderek etkinliklerini arttıran Alevi topluluklar ile temas içerisinde onlara daha fazla yaklaşarak Sünni cemaatte yaşanan farklılaşmaların önüne geçmektir. Böylelikle peşlerinden gitmeye meylettikleri seyitlerin İslam hakkındaki ‘çarpık’ inanç ve bilgileri ortaya serilebilecektir. Sünni katılımcılara Cem için şart koştukları ‘bayan aile fertlerinin de katılımları’ gibi Sünni topluluklarda yüzyıllar boyu en bilinen ithamlara neden olan gereklilikler. ciddi bir problemle karşılaşmaz. . gelenekle yaşatanlara karşı ‘bilgisizlik’ ithamını canlı tutmuş ve ifade etmişlerdir. ‘köylülükleri’ dikkate değer ölçülerde dile getirilmiştir. Aleviliğin ve bu kimliğin işaret ettiği sosyal evrenin bir gerekliliği olarak kabul görür. Seyitlerin. Sünnilerden Alevilere kitlesel ölçülerde büyük yönelimler görülmemekle birlikte. Aleviliğin kamusal alanda fiili kurumları ile görünürlük ve hareketlilik kazanmasının Sünni topluluklardan Alevilere doğru bir hareketliliği de tetiklemiş olduğu güncel örnekleri ile aşikârdır. sorumluluklarının bilincinde olmalarının sağlanmasını talep etmişlerdir. kısa bir süre Sünni topluluktan katılımlar düşer ve fakat ardından hızla yükselir. Zira resmi. Ne var ki bu tersi yönde bir sonuç doğurmuş görünmektedir.seyitlerin karşılıklı sergiledikleri keramet gösterileri anlatılarındaki iktidar/söylem çatışkılarına güzel ve güncel bir örnektir). Seyitler böylelikle hem cemaatlerinin kadın üyelerinin taleplerini113 yerine getirmiş hem Sünni topluluğun 113 Bazı kadın katılımcılar. kitabi dinselliğin temsilcileri tarihin hemen tüm zamanlarında dini hayatı sözle. İmamların Cem’deki çıkışlarının bir başka önemli amacı ise. Bahsi geçen Cem töreninin ardından. ‘yabancı’ların bakışlarından rahatsız olduklarını dile getirmişler ve onların da ailelerini taşıyarak. Yörede Sünni inanç önderleri ile olan görüşmelerde de Alevi ileri gelenlerinin Kur’an ve İslam’ın diğer yazılı kaynakları hakkındaki bilgisizlikleri. Sünnilerin çoğunluğunca bu.

tek başına yeterli bir belirleyen değildir. ortadan kalkmış olan yerel-geleneksel tarikat ilişkilerini siyasal arenadaki yeni örnekleriyle ikame eden ailelerin bir kısmı. Bu süreçlerde aile fertlerinin kaybı gibi önemli zararlara uğrayan bir ailenin Alevileşmesi.sadece erkelerine değil ‘aile’lerine de ulaşma imkânı bulmuşlardır. Sünni topluluklar arasında ekonomik ve sosyal rekabetin doğurduğu önemli gerilimler. Pertek ve Çemişgezek’te Sünni köylerde görülen koruculaşma. Bu aileler yahut bireyler. mevcut kaynakların paylaşımında Alevileri. buralarda yaşadıkları kimi sorunlardan ötürü Aleviliğe yönelebiliyorlar. Cemevleri gibi somut adımlar etrafında şekillenen Aleviliğin. Hâlihazırda Sünni topluluklar içerisinde var olan kimi çelişmeler de son dönemlere yaşanmakta olan bu geçişlerde belirleyici olmuştur. Zamanla Sünni katılımcıların bir kısmı Alevi seyitlerine bağlanırlar ve hatta sahip oldukları çeşitli maddi imkânları büyük bir eli açıklıkla paylaşırlar. kamusal alanda görünürlük kazanmasının Sünni topluluklardan Alevilere geçişleri hızlandırıcı yeni bir rol oynamış olduğu ortadadır. Özellikle 1980’lerden sonra hızla yükselen İslami hareketliliğin bölgeye yayılmasına bağlı olarak. zamanla bu gücü elinde tutanların bir kısmının gerek Alevilere gerekse kendi topluluklarına karşı kullandıkları önemli bir baskı mekanizması haline dönüşür. Ancak bu. Alevilerin özellikle 1990’lardan sonra güney ilçelerde etkin bir nüfus gücü olmaları ve ticari hareketliliğin önemli bileşenleri haline gelmeleri. Örneğin. tarikatın kontrol altında tuttuğu bürokratik ve ticari kaynakların . bahsini ettiğimiz bu tür geçişlere güncel bir kanıttır. daha doğrusu Alevilik kimliğini tercih edilebilir bir güç haline getirmiştir. çoğunlukla mağdur olan tarafın bir başka sosyal evrene geçişinde belirleyici olmuştur.

aktörleri ve sahip olduğu kurumları bakımından tüm dağınıklığına karşın yereldeki güçlü pozisyonunu da göstermiş oluyor. Alevilikten Sünniliğe geçişlerin bu güncel örneklerinin yanı sıra geçen yüzyıllar içerisinde yaşanmış önemli dönüşümlerin izlerine kimi zaman yerel söylencelerde kimi zamansa uzak sayılamayacak bir geçmişin belli belirsiz hatıralarında. Alevileşme gerekçelerini ‘İslam’ın özüne varmak’ olarak niteledikleri ‘Alevi gerçeğini görme’ye bağlıyor. Aleviliğe geçiş gibi köklü kararlara ulaşabiliyorlar. ‘İslam’ın özüne vakıf olma’: namaz. kolektif hafızanın yaşlı temsilcilerinde rastlayabilmek mümkündür. Her ne kadar Sünni inanç önderlerinin ve resmi temsilcilerinin Alevi uygulamalarını kitap dışı görseler de halk inançları içerisinde. Bunun en canlı ve üzerinde başlı başına bir çalışma örülmeğe değer örneği ise ‘Coravan’ etnik kimliğinin özünü anlatan söylenceler ve Coravanlılar’ın geçmişlerine ve bugünlerine dair ürettikleri söylemlerdir. ziyaretgâhlarda bulan bir yaşama geçiş olarak ifade ediliyor. Burada Alevilik. Yerel Alevilerin ve komşularının. Sünnilikten Aleviliğe geçişleri kolaylaştıran bir başka etkene de işaret ediyor. . Aleviliği İslam’ın farklı bir okuması olarak algılamaları. ocaklarda bir arada olan Alevi ve Sünnilerde geçişler de bir o kadar kolaylaşıyor. Bu bakımdan Alevileşen insanların önemli bir bölümü.paylaşımında yahut içerisinde yaşadıkları toplulukla düştükleri ikilemlerin neticesinde. zikir ve oruç gibi pratiklerden vazgeçenlerin tabir ettikleri bir başka kavrama göre de ‘biçim’den sıyrılarak Tanrı ile birleşen ve ifadesini Cem’lerde. ziyaretlerde.

Adana ve büyük kentler gibi yurdun oldukça çeşitli kesimleri Coravanlılar’ın dağıldıkları yerlerdir. gerek kendilerince gerekse civar Alevi ve Sünnilerce.4 Alevileşen Aşiret. Çoğunlukla köye yakın kuzey yaylaklar kullanılır. yöredeki diğer topluluklardan farklı olan bir Alevilik alanını belirler. arada bir bağ olabileceği ihtimalini de güçlendirmektedir. Bunlarla ilişkilerin Cumhuriyet’in ilanı ve 1938’e değin aksayarak da olsa seyitlerce sürdürülmüş olduğu da aktarılan ilgi çekici bilgiler arasındadır. Buna göre: ‘Coravanlılar. Kars. Berhican seyitlerinin Kırım’a ilişkin aktarımları. ancak yörede Coravan olarak bilinen köy. Pertek ilçe merkezinin birkaç kilometre batısındadır. birlikte hareket etme eğilimini akla getirmektedir. Son derece ilgi çekici bazı verilere göre de aşiretin bir kısım üyeleri Osmanlı–Rus savaşında esir düşüp Rusya’da yaşamaktadırlar. Coravan ve civarında. Coravanlılar’ın çoğu Batı Pertek köylüleri gibi göçer hayvancılık faaliyetleri ile meşguldürler. ilginç bir tarihle. Günümüzde Coravanlılar ülke genelinde ve dışında hayli dağılmış vaziyettedirler. Pertek gibi Tunceli içi mekânlar. soylarının köyle ilişkili olduğu bilinen aileler Coravanlılar olarak bilinirler. Erzincan. Ancak bu göçer hayvancılığın sınırları oldukça dardır ve tüm topluluk birlikte gerçekleştirir.3. Ovacık. Coravanlı olma. Bu noktada topluluğun nüfus artışına karşın çoğunlukla birlikte ve aynı yerleri kullanıyor oluşu düşündürücüdür. Elazığ gibi komşu iller ve bazı köyleri ile Samsun. Topluluğunun sahip olduğu bir farklılığın yaratmış olduğu içe kapanma. Coravanlılar Değiştirilen adı Çakırbahçe olan.5. Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferi dönüşünde yöredeki Alevileri etkisizleştirmek ve zamanla erimelerini sağlamak için yerleştirilmiş Sünni .

bir kemik parçasını dilinin altına saklamıştır. Köylüler kendilerine söylendiği gibi geyikleri kesip. Bu ayrımın bir yönü civar Alevi toplulukların haklarında yukarıda aktarılan yaygın algıyı yansıtırken diğer bir yönü Coravanlı seyitlerin karşıt söylemini içerir.bir topluluktur. köylülere kesmelerini bunlarla ziyafet çekmelerini söyler. Kolektif hafıza. Bu geyikleri. Sonuç olarak bu büyük keramet gösterisinin ardından tüm köylü bu seyidin talibi olur ve sonraki kuşaklar da Alevi olurlar. Ancak zamanla Alevileşmişlerdir. Coravanlılık’ın temel belirleyenidir. postlara yaklaşıp dua verir ve asasıyla onlara dokunur.” (Alan Notları: 16 – 08 – 06 / Pertek) . Seyidin dokunuşu ile canlanan geyikler tekrar dağa doğru yönelirler ancak içlerinden birisi topallamaktadır. bugünü itibari ile Tunceli Aleviliği’nin tüm özgünlüklerine sahiptir. Bu söylenceye göre: “Coravan’a bir gün bir seyit gelir ve köylüleri etrafında toplar. yörede seyitlerin farklı topluluklar içerisindeki faaliyetlerine ve azınlık grupların zamanla çoğunlukla kaynaşmalarına bir çarpıcı örnektir. Coravan’ın Alevileşmesine dair anlatılagelen söylence ise. Ancak hayvanların kemikleri saklanacak ve derilerine tekrar konacaktır. yaşanan dönüşümü kutsamış ve ona meşru bir hüviyet kazandırmıştır. Seyit. Ancak mutlak bir şekilde Alevilik. Zira hamile bir kadın. Coravan’ı çevreleyen yüksek tepelerden üç geyik çağırır. bugünkü Coravan’ın en merkezi kutsal mekânında.’ (Alan Notları: 17 – 08 – 06 / Pertek) Coravanlılık’ın işaret ettiği Alevilik. Ancak içerdiği tarih. onu diğerlerinden ayırır. başlı başına. yedikten sonra kemiklerini tekrar postlarına doldururlar.

Dolayısı ile kutsal ata Berhican’dan çok sonra gerçekleştiği anlaşılan bu söylencenin seyit aktörleri de temsil ettikleri ocağın ayırt edici keramet motifleri ile anılmakta ve bu farklı (Sünni) topluluğu böylelikle yeni kimliğe dâhil etmektedirler. burada seyidin göstermiş olduğu kerametin yörede en yaygın seyit ocağı olan Berhicanlar’ın kutsal atasına özgü söylence ile olan benzerliği dikkati çekmektedir. Ermeni (Hıristiyan) topluluklarla olduğu kadar civar Sünnilerle de bu yönlü ilişkilerin olduğu ve büyük olasılıkla bu tarikata bağlı seyitlerin zamanla etkinlik alanlarını bu topluluklara doğru genişlettikleri anlaşılmaktadır. Derhal belirtmek gerekir ki aktarılan söylence çoğu Coravanlı tarafından kabul edilmiş ve kutsanmış olmasına karşın. aşiretin yereldeki hâkim nüfus gücü üzerinden. Ancak Coravan ve hakkında yaygınlıkla söylenen ‘sonradan Alevileşme’ ve hatta ‘Alevileri Sünnileştirmek için’ Alevilerin tarihsel en büyük düşmanlarından . civar Alevi toplulukların hâkim görüşünü içermektedir. Bu durumda ileri sürülebilecek bir başka kanıt ise Berhican/Pilvenk Ocağı’nın özellikle ‘Alevi olmayan’ toplulukları Alevileştirme örnekleri içeren bir ayrıcalığa sahip oluşudur. Pilvenk çoğunluğunun kolektif hafızasında ‘Coravan’ kimliğini ifadelendiren. Pilvenk nüfusunun hâkim olduğu bir alanda gerçekleşen dönüşümün içerdiği efsanevi öğeler de çoğunlukta olan kimliğin sembollerini içermektedir denilebilir. kendi içinde kalan farklı toplulukların söylemlerinde ve kolektif hafızalarında kalıcı izler bırakmış olduğu düşünülebilir. bu kimliği aktaran söylencenin yaygınlık kazanmış olması anlaşılabilirdir. Bu sebepten.Öncelikle. Pilvenk Aşireti ile bütünleşik bir yapıya sahip olan ocağın.

Kitapta. Coravanlı dini ileri gelenlerce şiddetle olumsuzlanan ve kesinlikle kabul edilmeyen bir durumdur. (Alan Notları : 16 – 08 . yani Berhican Ocağı idi. Sağman Camii ve Ömer. Asıllarının Sünni olduğu tümüyle yalandır. bu özden sayılmamakla yani aslen ‘yabancılık’ ile eşdeğerdir. Coravanlı bir seyit. kitabı kendisi gibi seyit olan bazı Coravanlılar okumak istemişler ancak Berhicanlar ilk önce buna müsaade etmemişlerdir. Coravanlılar öz be öz ‘Dersim Alevileri’dir. Berhicanlar’ın Sünnilikten Aleviliğe geçmiş olduklarının en net kanıtlarıdır. görüşmemizde kendileri hakkında ileri sürülen bu ‘sonradan olmuşluk’ anlatılarına kızgınlıkla tepki göstererek ilginç bir şekilde Berhican Ocağı’ndaki bazı seyitlerin asıllarının Sünni olduğunu ileri sürmüştü. Tüm bunlar. Seyitler karşılıklı olarak iddialaşırlar ve Coravanlılar kutsal emanetin açılabilmesi için gerekli olan kurbanı kestikten sonra kitap okunur. doğumla kazanılan bir kimliktir. görüşmeciye ve temsil ettiği kesime göre. Zira Tunceli’de Alevilik. Buna göre. Köylerinde bir . Bilinebilen bir geçmişte Alevileşmiş olmak. görüşmeciye göre.06 / Pertek) Özetle. Bilinemeyen. bilhassa seyitlik unvanının kesin bir önkoşuludur. efsaneleşen bir geçmişten beri Alevi bir soydan geliyor olmak. Çünkü ona göre bu söylemlerin kaynağı Pilvenkliler.‘Yavuz’ ile ilişkilendirilmeleri. geçmiş zamanda bu ithamları sonlandırmak için kitabı okumaya karar vermişlerdi. Çünkü gerçeklerin açığa çıkmasını istememektedirler. Sağman Sancağı. Osman gibi isimler ile namaz ve otuz gün orucu gibi Sünni topluluklara özgü isim ve konulardan bahsedilmektedir. Kendi uzak akrabalarından (yani Coravan seyitlerinden) bazıları. Tutunduğu en önemli kanıt ise yine Berhicanlar’ın kutsal emanetlerinden olan kitapları idi. Bu seyitler eski yazı bilen âlim insanlardı aynı zamanda.

sonradan Alevileşmiş topluluklardır. Örneğin. Tunceli Aleviliği’nde farklı seyit ailelerinin söylenceler yolu ile aralarındaki ilişkileri gündelik yaşamda da yaşatıyor oldukları bilinmektedir. çoğunlukla orta yaş ve üzeri kuşakların 1970’ler sonrasındaki hızlı ve karmaşık değişimlerle etkilenen bilinçlerinde Coravanlılar’ın yaşadıkları değişim.zamanlar Sünni ailelerin olduğu doğrudur ve bunlar atalarının iç – Tunceli’den buraya yerleştiklerinde hâlihazırda oturan ailelerdir. Ancak Alevi akrabaları buna yanaşmamışlardır (Alan Notları: 16 – 08 . Aşiretin aslı Alevidir ve Dersim’den göçmedir. Celal Abbas Ocağı’na bağlı oluşu ve Coravanlılar’ın çoğunluğunun da buranın talipleri oluşu beraberinde farklı bir tarih algısı da taşımaktadır: Buna göre Coravanlılar. Günümüzde. Göç edenler zamanla Sünnileşmiş ve Hamidiye Alayları’na dahi katılmışlardır. bugünkü Urfa – Viranşehir’deki Milan Aşireti’nin asıl köklerini temsil etmektedir. bizzat ellerindeki emanetin gösterdiği üzere. Aşiretler arasında farklı tarihi dönemlerde ortaya çıkmış iktidar ilişkileri. hâkim çoğunluğun aksine. dost ve düşman kategorilerini bu söylenceler ile çizmektedir. kimliğin sınırlarını. Yazısız geçmişleri. bazen aşiretin kutsal ataları arasında bazen nam yapmış seyitler arasında bazen de bu ocaklar ile bütünleşik bir algıya kavuşmuş olan kişiselleştirilmiş ziyaret kültleri arasında geçen prestij söylenceleri ile tamamlamaktadırlar. . asıllarının Alevi olduğunu savunan seyidin. Haklarındaki iddianın müsebbipleri. Bunlar da zamanla Alevileşmişlerdir. Abdülhamit’in devrilmesinin ardından hükümetle savaşmışlar ve hatta Dersim’deki soydaşlarından yardım bile istemişlerdir. yukarıdaki örnekleri gibi farklı kodlarla ifade edilmektedir.06 / Pertek).

Coravanlı seyidin temsil ettiği kolektif hafıza içerisinde. ‘gerçekte’ büyük bir aşirettir. Sykes. 1987. Yerli Sünnilerin bazılarınca da Coravanlılar’ın geçmişlerindeki Sünnilik.114 Buna göre. Bugün geri kalanı Sünnileşmiş olsa da bu ‘gerçek’ kesinlikle değişmez. kolektif hafızada yaşatılan bir bilgidir. 114 Dersimi. Bu bakımdan gerek seyitlerin keramet gösterdikleri kutsal mekânlar gerekse bir dönem cami olarak kullanıldığına inanılan mekân herkesçe kabul görür. Aşiretin bilinen en meşhur siması Osmanlı’nın son dönemlerinde bölgede oldukça etkili bir isim olan İbrahim Paşa’dır. Muhtemel bir ortak geçmiş içerisinde paylaşılan ortak aktivitelerin zamanla kendilerinden kopan toplulukların asıllarına ilişkin bilgilendirici verilere dönüşmüş olduğu ve bunun kuşaklar boyu aktarılarak yaşatıldığı düşünülebilir. . Abdülhamit ile iyi geçinen ancak İttihat ve Terakki ile savaşan bu Hamidiye Paşasının ve aşiretinin tarihi. Coravanlı köylülerin çok eski zamanlarda ‘cumaları’ topluca Pertek Camisi’ne gelişleri ilginç bir şekilde hala canlıdır. Dersim ile de bir şekilde ilişkilidir. Bu isim. Her halükarda Coravan’ın geçmişindeki ‘Sünnilik’ herkesçe kabul gören bir olgu olarak algılanır. 1915. Buraya kadar zikrettiğimiz iki eğilimin de Coravanlılar içerisinde taraftarları vardır. Jandarma Genel Komutanlığı Raporu (1998) ve Bruniessen (1991).Milan yahut Milli Aşireti’nin gerçekten de Dersim kökenli olduğunu iddia eden çeşitli yazılı kaynaklar mevcuttur. Milan (Milli) Aşireti Kurmanci ve Kırmacki konuşan toplulukları barındırmasının yanı sıra Alevi ve Sünni farklı inanç biçimlerini de içermektedir. günümüzde de yaşlılarca sıklıkla zikredilir. zamanında devlete kafa tutmuş bu büyük paşanın ‘kökleri’nin Dersimli yani Alevi oluşu bilhassa önemlidir. Coravanlılar.

her halükarda Sünni bir geçmişi içeren ancak günümüzde en az diğerleri kadar Alevi bir topluluğu işaret eden bir kimlik kavramıdır. Burada Alevi ve Sünni toplulukların 1970’li yıllarla birlikte. yerelindeki özgün boyutlarını ortaya çıkarmak oldu. BÖLÜM: YAKIN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ‘TUNCELİ’DE SÜNNİLİK’ ve ‘SİYASALLAŞAN KİMLİKLER’ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Çalışmamız içerisinde bu bölüme kadar günümüz Tunceli’sinde görünürlük kazanmış farklı etno-kültürel aidiyetleri ve bu grupların gerek kendilerini tanımlayışlarında gerekse birbirleriyle olan ilişkilerinde temel referans noktaları olan Alevilik ve Sünnilik algılarını ve karşılıklı ilişkilerini irdelemeye gayret ettik. Sadece ve kesin olarak. hemen hiçbir yansısı yoktur. Coravan’ın geçmişinde olduğu kabul edilen bu özelliğin günümüze.Sonuç olarak Coravan. farklı biçimlerle de olsa ortak bir zeminde buluşmuş oldukları ‘yurttaşlık’ kimliğinden ve bu kimliğin işaret ettiği ortak kamusal süreçlerden kopuşları yahut farklı biçimlerde bu süreçleri . bu bölümün temel konusunu oluşturmaktadır. Tuncelili Sünni toplulukların değişen sosyo-ekonomik tarihsel süreçlerde sergiledikleri varlık stratejileri ve paralel olarak açığa çıkan kimlik algılarındaki hareketlilik. Yukarıdaki içeriğe yaslanmak suretiyle. IV. içerdiği farklı tarihsel geçmiş özelliği ile betimler ve bu herkesçe kabul görmektedir. Alevi kimlik grubu içerisindeki farklı aidiyetlerden birisini. dini inanç ve pratikler açısından. Bu çerçeve içerisindeki asıl maksadımız da Tunceli’deki Sünniliğin.

Dolayısıyla ‘öteki’ . Bu bölüm kapsamında. güncel sosyal gerçekliği yaratan kuşakların kimlik algılarındaki Sünniliğin belirleyenleri ve işaret ettikleri toplumsal süreçler. tekrar belirtmek gerekirse. mezhep. Ek olarak. hemşehrilik. alan verileri çerçevesinde irdelenmeye çalışılacaktır. Irk. bir kimlik ifadesi olan ‘Sünni olma’nın. cinsiyet gibi etkenlere göre durumsal olarak belirlenen öteki. akrabalık.nasıl değerlendirdikleri söz konusu edilecektir. düşman olmayı da ifade edebilir ya da potansiyel olarak düşmanlaştırma eğilimini içinde barındırır. ulusal düzlemde işaret ettiği hâkim/çoğul sosyo-politik bir içerik ile Tunceli – Pertek yerelindeki azınlık durumu arasında biçimlenen ilgi çekici öyküsü. sade. çalışmanın temel hareket noktasını işaret etmektedir. Yanı sıra geleneksel kimlik kodları olan Alevilik ve Sünniliğin. basit bir içerikle ‘biz’den olmayan’ı işaret etmektedir: “…İnsanlar. etnisite. aşiret. ‘kimliğin siyasallaşması’ anahtar kavramı ekseninde çözümlenmeye ve güncele olan yansımaları açımlanmaya gayret edilecektir. farklı olmayı ifade ettiği gibi. 4. izleri.1 ‘Öteki’nin İktidarı Güncel antropoloji literatürü ve benzer nitelikli sosyal bilimler yazını içerisinde son dönemlerin anahtar kavramlarından olan ‘öteki’. 1970’lerden günümüze uzanan bir tarihsel kesitte. kendi aidiyetlerini (kimliklerini) paylaşmayan toplumsal kültürel çevreleri yabancılaştırma eğilimindedir. Bu yabancılaştırmayı en iyi ifade eden kavram ‘öteki’dir. din. modern etniklik algıları Kürtlük ve Türklükle bütünleşmeleri ve bu modern kimlik algıları üzerindeki etkileri.

Buradaki maksadımız. yaşamsallık kazanmış iki ana kimlik grubuna işaret ettiği söylenebilir: Alevilik ve Kürtlük. hayli karmaşık ve çok yönlü sorunsallar içermektedir. güncel siyasal yüklemelerin dışında kabul edilmelidir. ‘ben / biz’ bilinci ile birlikte var olan. aynı zamanda onun ‘ötekilerini’ de kapsamaktadır. Bu öğrenme sürecinin önemli bir parçası. geniş kitleleri kapsaması ve daha da önemlisi bu kitleler içerisinde yine bu farklı aidiyet biçimlerini kamusal alanlarda görünürlük kazandıran kurum ve aktörlere sahip olması bakımından. ‘ötekilerin’ bilinmesidir… ‘Öteki’ bu yönüyle. Bu kesimlerin Alevilik ve Kürtlük kurguları.kavramlaştırması ve ‘ötekileştirme’. modern etniklik kuramları çerçevesinde Türkiye’de kat ettikleri mesafe içerisinde. bu anlamda uzak olduğunun altı bir kez daha çizilmelidir. 20. 116 Çalışmamızda ‘öteki’ kavramı içerisinde değerlendirdiğimiz Alevilik ve Kürtlük kimlikleri. . hâkim toplumsal kimlik kodlarından yani Türklük ve Sünnilikten farklı birtakım aidiyetler öne sürmesi. Kişinin kültürleme115 süreci içinde edindiği toplumsal/kültürel kimlik. yani kimliğin zorunlu bir parçası olan ‘benden / bizden olmayan’ algısını ‘öteki’ kavramı ile işaret etmek ve Tuncelili Sünnileri çevreleyen hâkim çoğunluğu yine bu grubun kavram setleri üzerinden tanımlamaktır. çalışmamızda kullandığımız içerikten. Güncel siyasal süreçler içerisinde önemli birer söylem nesnesi olan Alevilik ve Kürtlük. yüzyıldan günümüze bu kimlik gruplarının. zaman zaman genişleyen ve bazen de daralan.116 Günümüzde her iki kavram da gerek ulusal düzlemde gerekse uluslararası alanlarda. Türklük ve Sünniliğin işaret ettiği ‘yurttaşlık’ algısının ‘asli’ unsurları olarak da ifade edilmektedir. 2003: 661 – 663). parçalanan anlam kodları itibari ile çok boyutlu bir fenomeni 115 Bireyin içerisine doğduğu toplumsal/kültürel bütünde. tarihsel geçmişleri ve bugünkü temsiliyet biçimleri itibariyle. doğrudan doğruya kimlikle (aidiyetle) bağlantılıdır. yine bizzat bu kimliklere sahip çıkan dikkate değer bir çoğunluk tarafından. Günümüz Türkiye’sinde ise ‘öteki’nin. kişinin ve onun mensubiyetinin karşıtını tanımlayarak kendilik bilincini oluşturan bir kimlik bileşenidir…” (Emiroğlu – Aydın. topluluğun maddi ve manevi bütünü içerisinde sosyalleşmesini işaret eden antropolojik kavram. aynı kimliği sahiplenen ve kendisini resmi kimliğin dışında tanımlayarak Türkiye’nin uluslararası güncel politik süreçlerde kazandığı kimi yükümlülükler içerisinden sunduğu kamusal olanakları kullanmaya çalışan aktörlere karşı da önemli bir argüman olarak ‘öteki’liğin reddini öne sürdükleri bilinmektedir. Güncel örneğine Aleviliğin ‘İslam içiliği–dışılığı’ gibi bir tartışma gündeminde rastladığımız bu kamplaşmada kullanıma sokulan ‘öteki’liğin.

Tunceli’de Kürtlük gibi modern bir etniklik kurgusunun Alevilik gibi özünde pre-modern bir kimlik aidiyetinden hareketle temellendiği gerçeğini de göz önünde tutarak. çalışmamızın II. demografik açıdan gösterdiği yoğunlaşmadan ileri gelmektedir. Aleviliğin ve Kürtlüğün. Söz konusu ettiğimiz bu iktidarın içeriğini şöyle açıklayabiliriz: Öncelikle. Kürt ve Sünni topluluklar da mevcuttur. Özetle. kendi içerisinde ortaya çıkardığı farklı aidiyetlerin çeşitliliğini. nüfusa dayalı bu iktidar olma durumunun yine sadece nicel nüfus verileri düzleminde bir etki alanına ve içeriğe sahip olduğu belirtilmelidir. gerek Kürt ve Alevi gerekse Türk ve Sünni kimliklerinin birlikte ve karşılıklı çakıştığı toplulukların varlığının. son çeyrek asırda görünürlük kazanmış bu iki esas kimlik grubunun. devlet içerisinde bir başka devlet durumu söz konusu değildir. Zira bu çoğunluğun beraberinde bir başka yasal hukuk sistemine yaşamsallık kazandırmadığı ortadadır. bu fenomenin. Türkiye’de sadece Türk ve Sünni ile yine sadece Kürt ve Alevi olarak kendini tanımlayan toplulukların dışında Türk ve Alevi. karmaşasını da içerdiği eklenmelidir. hâkim grubu oluşturan Alevilerin il sınırları içerisinde yaşayan nüfusun % 90’ından fazlasını oluşturduğu gerçeği içerisinden özgün bir iktidar durumunun ortaya çıkmakta olduğu ileri sürülebilir. Bölümü içerisinde. Bu bakımdan.ortaya çıkardıkları görülmektedir. Ek olarak Türkiye’de. Örneğin. Tüm bu çakışma alanları. Ancak Tunceli açısından yaşanan durumun özgüllüğü. Tunceli örneğinde tartıştığımız etniklik algıları olan Kürtlük ve Alevilik’in yanı sıra Türklük ve Sünnilik kimliklerinin de aldığı ve almakta olduğu biçimlerin çeşitliliği rahatlıkla görülebilmektedir. . beraberinde Alevilik ve Kürtlüğün ortaya koyduğu söylemlerin çeşitliliğini de beraberinde getirmektedir.

hakkını arardı çeker giderdi yani… Onlar da bizim gibi Dede’nin önünde eğilir kalkardı…” Notları: 16 – 12 – 2005 / Pertek). suyun önünü çevirmiştir. 1970’lerde yaşanan kamplaşma dönemlerine kadar Alevi çoğunluğun sahip olduğu kimlik üzerinden yaşatılan örfi hukuk sisteminin bilhassa kırsal yerleşimlerde geçerliliğini sürdürmüş olduğu ve yakın ilişki içerisinde olduğu toplulukları da kapsayacak etkinlikte yaşamsallık kazanmış olduğu bilinmektedir. Alan çalışması esnasında karşılaşılan orta yaş üzeri hemen tüm Alevi ve Sünni görüşmeciler. dertlerini anlatırlardı. efendim alacak – verecek davasıdır falan… Bunlar da [Sünniler] bizim gibi Cem’e gelirlerdi.Fakat bu demografik dağılımın yarattığı ilişki süreçleri de farklı tarihsel dönemlerde biçim ve içerik açısından değişkenlik göstermekte ve böylelikle ikincil bir yön açığa çıkarmaktadır. çeşitli nedenlerden ötürü karşılıklı yaşadıkları sorunlarda yasal mercilerden ziyade Alevilerin itibar ettikleri Seyitlere ve Cem kurumuna başvurduklarını çeşitli şekillerde ifade etmişlerdir: “…Şimdi böyle sorunlar olduğunda. (Alan . Alevilik ve Sünnilik kimlikleri üzerinden yaşanan siyasal kamplaşma öncesi ve sonrası dönem olarak iki esas belirleyenden kaynaklandığı ileri sürülebilir. yani işte adamın davarı tarlaya girmiştir. Bu hâkim çoğunluğun içerisinde kalan yahut sınırlarında temas eden ve yine küçük kasaba yerleşimlerinde ikamet eden Sünni toplulukların da zaman zaman bu hukuka tabi olarak çeşitli varlık stratejileri geliştirdikleri anlaşılmaktadır. Bu yön açısından konuya eğildiğimizde karşımıza çıkan farklılıkların.

117 Düşkünlük. Bu toprak davalarında. Burada. Alevi Dedeleri çağrılırdı ve o insanlarla ‘halk mahkemesi’ kurulurdu. “Bu Elazığ’dan gelip yukarı taraflara [Tümüyle Alevilerin yaşadığı daha iç bölgeler] giden tüccar da giderdi. Alevi topluluklarında uygulanagelen cemaat içi hukukun öngördüğü en ağır cezadır (Daha fazla bilgi için bkz. “Şimdi ceza… Eğer Dede kendi adamını suçlu bulmuşsa. Bizim mübareğe [Pertek’te Aleviler arsında etkili bir prestije sahip olan Sultan Hıdır Ziyareti’nden bahsediliyor. çoğu zaman yaşanılan bölgenin terk edilmesi sonucu doğuracak kadar önemli bir meseledir. tarihsel geçmişlerinden getirdikleri ve temelinde kolektif hafızanın kodladığı mağduriyetlerle örülü geçmişlerinin.” (Alan Notları: 16 – 12 – 2005 / Pertek). Korkmaz. Bilhassa kırsal yerleşimlerde ikamet eden Alevi topluluklarında cemaatten ve cemaatin ortak gerçekleştirmek zorunda olduğu geçim faaliyetlerinde yalnızlaştırılma. sıkıntısı olduğunda. zaten kimse mahkeme yüzü de görmedi burada. İşi var diye yani…” (Alan Notları: 16 – 12 – 2005 / Pertek). Dede’ye söylerdi. Bu bakımdan. hâkim toplumsal gücü oluşturan Alevilerin. Zaten en fazla da onlar giderdi. Alevi cemaat içi hukukun gerektiğinde karşı tarafın lehine böylesine ağır bir cezayı dahi uygun görmüş olması son derece önemlidir. genelde Alevi büyüklerini çağırıyorlardı. Genelde toprak davalarında rastlanırdı bu işlere. Tabi eğer Alevi adam yanlışsa cesaret edemezdi… Bizim mübarekte çok olmuştur böyle…” (Alan Notları: 16 – 12 – 2005 / Pertek). Farklı suçlara farklı şekillerde uygulama öngören bu cezanın esas ayırt edici yönü cemaatten dışlanmadır. Halkın mahkemesi kurulurdu. “Tabi. Ama o zaman da halk mahkemesi vardı. Yani işte Sünni de giderdi o zaman. oradaki efendim cemaat kendi adamını suçlu bulmuşsa ayrım falan olmazdı yani… Cezası neyse odur şimdi… Ben bilirim yani böyle ceza kesmiştir… Düşkünlük117 bile olmuştur. Alevi büyüklerini cemaatçi olarak çağırırlardı.] gönderirdi iki tarafı. Alevi – Sünni anlaşmazlıklarında. 2003: 125). Benim gördüğüm kadarıyla 1970’lere kadar.“…Dede de bazen sınardı mesela. . kendi içlerinde tıpkı kendileri gibi azınlıkta kalan gruba karşı daha toleranslı davranmış olduklarını düşündürtmektedir. Günümüzde de belki vardır ama genelde şimdi yargıya intikal ediyor.

Cemaatin verdiği karara saygı duyduk. Sünniler de gelir Halk Mahkemelerinde haklarını ararlardı” (Alan Notları: 15 – 04 – 2006 / Pertek). bizim evde halk cemaati yaptılar. Hatta Pertek ilçe merkezi gibi. gördüm” (Alan Notları: 15 – 04 – 2006 / Pertek). Yani insanların kendi sorunlarını yine kendi hukukları ile kavga gürültü olmadan çözmeleri… Gerçi tabi bu tür şeyler daha çok bu köylü Sünnilerle Aleviler arasında olurdu. biz de artık toplumun verdiği karara saygı duyduk. Böyle Alevi – Sünni anlaşmazlıkları mahkemeye falan gitmeksizin burada çözülürdü. aradaki kimlik sınırını muhafaza etmekle birlikte. Bunu yaşadım ben. onun babasının vasıtası ile bir de Y diirler onun vasıtası ile. bu dönemlerde. Sünni çoğunluğun olduğu mekânlarda da Alevi cemaat hukukunun geçerlilik kazanmış olduğunu işaret eden veriler mevcuttur: “İşte bu siyaset. Onun ismini vermiyorum. kendim oraya gittim. Biz. Benzer örneklerin Alevi ve Sünniler arasında gerçekleşen ‘kirvelik’ ilişkilerinde yaygınlıkla aktarıldığı üzere. Siyasal kamplaşmalar öncesinde Alevi ve Sünni toplulukların. o büyükler geldiler. çok ön plandaydı. Bi de üstelik Sünniler işlerini böyle çözmek isterlerdi. (Alan Notları : 03 – 07 – 06 / Pertek).Tabi. özellikle kimlikleri üzerinden yaşanan siyasallaşma ve kamplaşma öncesinde Alevilerin örfi hukukunun yerel yaşamın düzenlenişinde ve devamının sağlanışında ön planda olduğu görülmektedir. Bence bu iyi bir şeydi. “Kendim yaşadım. Köyde bize hayır etmeyen bir aile vardı. X ağa derler. birincil ilişki biçimleri olan ekonomik yaşamın . örgütler dönemi [1970’li yıllar kastediliyor] öncesinde bizim burada bu Dedelik kurumu çok önemliydi.

herhangi bir meseleden dolayı Alevi çoğunlukla ihtilaf içerisinde olan Sünnilerin. Özellikle kırsal yerleşimlerdeki Sünni topluluklar.ortaya çıkardığı sosyal süreçlerde. yani resmi geçerliliği olmayan kurumlarla ilişkilenerek tüketilmiş görünmektedir. Zira bu dönemlerde. resmi kurumlarda ve yerel ekonomik hayatın belirleyici konumlarında bulunan insan gücünden de beslenmektedir. kendilerini çevreleyen Alevi çoğunluğun kurumlarına müracaatları anlamlıdır. süregetirdikleri geleneksel kurumlarıyla karşılıklı ortak bir hukuku örmüş oldukları anlaşılmaktadır. Özellikle kırsal yerleşimlerde ikamet eden Sünnilerin. ortak kimlik kodlarını paylaştıkları resmi kurumlarla bu ortaklaşmanın sağlayabileceği ayrıcalıkları kullanma yönünde hareket etmediği görülmektedir. iktidarın yani sosyal yaşamın belirleyici normlarının geçerliliğinin. Bu durumda. Alevi ve Sünni toplulukların yerelde yaşattıkları geleneksel hayatın bu yıllara . Bu durumun sebeplerinden olarak ilkin. öncelikle nüfus ve yerleşim gibi temel belirleyenlerden kaynaklandığını işaret eder niteliktedir. hemen hiçbir Sünni topluluğun. açık bir biçimde hâkim Alevi çoğunluğun sosyal yaşamına adapte olmuşlardır. kaynağını nüfus yoğunluğundan almakla birlikte. Hâlbuki böylesi bir beklentinin oluşması için yeterli koşul fazlası ile mevcuttur. Ne ki bu dönemlerde süreç. iç içe örmek durumunda kaldıkları geçim etkinliklerinde karşılaştıkları sorunları egemen resmi hukukun kurumlarından ziyade hâkim çoğunluğun sosyal mekanizmaları içerisindeki çözüm arayışları. gerektiğinde zor aygıtlarını da devreye sokabilecek resmi iktidar kurumlarından destek almaları olabilecek en doğal strateji haline gelmektedir. Sünni toplulukların. Öncelikle belirtilmelidir ki bu dönemlerde Pertek ilçe merkezinin hâkim nüfusunu Sünniler oluşturmaktadır. Bu hâkimiyet. tersi yönde.

değin ciddi yapısal değişimler geçirmemiş olmasından ve yüzyıllardır süregelen karşılıklı geleneksel hukukun işlerliğinden kaynaklandığı ileri sürülebilir. 1970’lerin sonlarına değin üretim ilişkileri hemen tümüyle tarım

faaliyetlerine yaslanan ve nüfusun büyük çoğunlukla kırsal yerleşimlerde bulunduğu Tunceli de benzer birçok il gibi sosyo-ekonomik yapısında nitelik açısından ciddi hiçbir değişim yaşamamıştır. Bu durum, son derece yavaş bir değişim sürecinde olan toplumsal yaşamın, geleneksel kurumlarını, işleyişini ve yaratmış olduğu algıları da canlı kılmaktadır. Aleviler ve Sünniler, Cumhuriyet’le birlikte tabi oldukları hukuku ve kimlik algılarını değiştirmiş olmakla birlikte güçlü bir şekilde geleneksel kimliklerini ve kurumlarını da bu hukuka uyarlayarak eş zamanlı bir biçimde yaşatmışlardır. Böylelikle, bireylerin yaşamlarını idame ettirmede başvurdukları varlık stratejileri çok yönlü kalabilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı ile Alevilik ve Sünnilik temelinde belirlenen yerel yaşam iç içe geçmiş ve gelenek, özellikle kırsalda, eski alışkanlıklarını korumayı başarabilmiştir. Alevi toplulukların inanç yapılarının biricik kurumu olan Cem ve bu kurumun yaşamsallık kazandığı seyitlik, Sünni toplulukların ‘ileri gelen aileler’ olarak kodladıkları toplum önderleri ve elbette ki bu yapı ile kimi zaman iç içe olan babalar ve yerel inanç kurumları; her iki topluluğun uzun yüzyıllar boyunca karşılıklı temaslarında açığa çıkan en önemli ve işlevsel aktörleri oldular. Cumhuriyet’in, ekonomik ve sosyal yapılanmasındaki eksiklikler, bu feodal tutunumların ve aktörlerin beraberinde taşıdığı geleneğin de canlı kalmasını sağlayan en önemli etmen oldu. Ek olarak, Sünnilerin kendi lehlerine yaptırım gücü mutlak kararların çıkma ihtimali yüksek olan resmi kurumları devreye sokmamalarında, bu kurumların

kendilerine her daim sürecek bir koruma imkânı sağlama olanaklarından yoksunluğu gerçeğinden hareketle, Alevi toplulukların fiili olarak yaşattıkları geleneksel kurumlarla ilişkilenme gerekçesi yaratmış olduğu düşünülebilir. Herhangi bir tekil örnekte kendi lehlerine işlemesi kuvvetle muhtemel bir süreci örmelerinin ardından, yine aynı muhataplarıyla yine aynı mekân ve sosyal süreçler içerisinde yaşama zorunluluğunun ortaya çıkaracağı uzun vadeli olumsuz sonuçların, böylesi bir stratejinin canlı kılındığını düşündürmektedir. Bu dönemlerde hemen tüm sorunların, Aleviler ve Sünniler arası kurulu bulunan geleneksel toplumsal ilişki kalıpları içerisinde eritildiği anlaşılmaktadır. Kirvelikler, öncelikli referans araçlarıdır. Sünniler, Alevi çoğunluk içerisinde kimi zaman dini kimi zaman ekonomik bakımdan sosyal statüsü kuvvetli komşularıyla kurdukları kirveliklerle öteki topluluk içerisinde güçlü dayanaklar yakalamaktadırlar. Alevi toplulukların kendi aralarındaki sıkı ve çok yönlü sosyal bağları sayesinde, Sünnilerin kurmuş oldukları kirveliklerin kapsamı da

genişlemekteydi. Zira her Alevi aile öncelikle anne ve baba tarafından geniş ailelere bağlı idi. Yine bu ailenin kirvelik veyahut musahiplik bağı ile temas ettiği ve bu kurumların geleneksel içeriği gereği bağlandıkları kişilerin yakın çevresini kapsayan geniş bir sosyal çevre söz konusuydu. Alevilerin ek olarak taşıdıkları aşiret ve dahası seyit - talip ilişkileri de onların sosyal çevrelerinin genişliğini belirleyen çok yönlü ve karmaşık ilişki ağları idi. Tüm bu ilişkilerin, özellikle ilgili Alevi ailenin yaşam mekânının yakın çevresinde gerçekleştiği düşünüldüğünde, Sünnilerin kurdukları kirveliklerin ve böylelikle devreye soktukları aracı yahut yardımcı kuvvetin yaptırım gücünü ve etki alanını hayli zenginleştirdiği görülebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra Aleviler açısından kirvelik ve musahiplik kurumları, varlığını ve yaptırım

gücünü inanç kurgusundan alıyordu. Böylelikle bu bağların gerek kendi içlerinde gerekse Sünni komşularıyla olan ilişkilerinde, kaynağını dinden alan bir tutarlılık durumu açığa çıkarıyordu. Dolayısı ile Sünnilerin, kirvelik kurumu üzerinden yakalamış oldukları ‘içerideki’ yardımcının etkisi hayli önemli idi. Bu durumun, seyitlerin ve babaların temsil ettikleri geleneksel karşılıklı ilişki kalıpları işlevsizleştiğinde dahi ön planda olduğu ve çoğu Sünni ailenin bugünde de Pertek ve çevresinde, özellikle kırsal yerleşimlerde, ikametinin temel dayanağı olduğu görülebilmektedir. Kirveliğin yanı sıra Sünniler, Alevi komşularıyla olan meselelerin çözümünde, Alevi çoğunluğun Cumhuriyet döneminde de (1938’in ardından) güçlü bir şekilde yeniden tesis ettiği ve yerel hayatın merkezine aldığı iç hukuklarına, kurumlarına tabi olarak, son derece önemli bir strateji de geliştirmiş olmaktaydılar. Böylelikle problemli oldukları kişi yahut topluluğu yine bu insanları var eden kimliğin asli mekanizmaları aracılığıyla istemleri doğrultusunda zorlayabilmekte ve resmi kurumlarla kıyas kabul etmeyecek ölçülerde geçerliliği olan araçları devreye sokmaktaydılar. 1938’in ardından özellikle kırsal bölgelerde yeniden inşa edilen gelenek içerisinde; ziyaretler, Cem ritüelleri vasıtasıyla veyahut muhataplarının tabi oldukları seyitlerin aracı pozisyonda olduğu durumlarda, Alevilerin yasal mercilerle kıyas kabul etmeyecek ölçülerde çok daha fazla baskılandığı aşikârdır. Zira bu yıllara değin bilhassa kırsaldaki Alevilerin hemen hiçbir topluluk içi sorunu resmi kurumların aracılığı ile çözmedikleri bilinmektedir. Korkmaz (2003: 125), Aleviler’de cemaat içi sorunların Osmanlı döneminde şeriat mahkemelerine taşınmasının ‘düşkünlük’ cezası gerektirecek kadar ağır bir suç

sayıldığını ifade eder. Bu bilgi, çalışma esnasında yaşlı Alevi görüşmecilerin Cumhuriyet’in adli makamları için söyledikleriyle de özdeştir. Dolayısıyla adli mercileri topluluk içi sorunların çözümünde referans kabul etmeyen hâkim çoğunluk içerisinde Sünnilerin Cem kurumuna müracaatları, muhatapları üzerinde yaptırım gücü aşikâr olan bir seçeneği tercih ettiklerini işaret etmektedir. Çalışmamızda gerek Aleviler gerekse Sünniler açısından önemli bir belirleyen olarak sıklıkla zikrettiğimiz ve böylelikle tutum ve davranışları sınıfladığımız ‘yerleşimin mekânı’, bahsini ettiğimiz iktidarın biçim ve içeriği bakımından da son derece önemlidir. Pertek genelindeki genel duruma bakıldığında kayda değer bir nüfus gücünü işaret etmelerine karşın, Pertek ilçe merkezinin etrafındaki köy ve mezra yerleşimlerindeki Sünnilerin Alevi çoğunluğun dini ve sosyal yaşamlarındaki hâkim öğelerle iç içe geçmişliklerinin dikkate değer ölçülerde fazlalığı anlamlıdır. Tümüyle toprağa ve göçer olmayan hayvancılığa dayanan üretim süreçlerinin gerçekleştiği mekân, sahip olduğu tüm kaynaklarla (ormanlar, sular, otlaklar, tarlalar vs.) birlikte, oldukça uzun bir zamandan beri Alevi komşularla paylaşılmaktadır. Bu kaynaklar üzerinde insan iradesinden bağımsız oluşan doğal sorunlarla birlikte, geçim etkinliğinden elde edilen ürünün değişim değeri kazandığı pazarda yaşanan sıkıntılar, her iki grubu sahip oldukları köylülük kimliği içerisinde ortak tutum ve davranışlara sevk etmektedir. Bu bakımdan, siyasal kamplaşmalar öncesinde, kırsal yerleşimlerdeki Sünnilerin sahip olduğu ‘Barmazlılık’ kimliği, kendisini çevreleyen Alevi köylü çoğunluğun anlam dünyasında, yine kendi hâkim sosyal çevresi ve bunun vücut

bulduğu mekân içerisinde ‘Barmazlı olmayan’ Sünnilerden olumlu yönde ayrışan bir içeriğe de kavuşmaktadır. Ziyaretlerini paylaştıkları, hemen hepsiyle kurdukları kirveliklerle yakın sosyal ilişkiler ördükleri, seyitlerin ve bazen da babaların önderliğinde dini–sosyal aktivitelerini gerçekleştirdikleri Sünni azınlığın tabi olduğu iktidar, bu bakımdan siyasal bir tabiiyeti içermemektedir. Sünni topluluklar kendi iç hukuklarını korumakla birlikte hâkim nüfus gücünün etkin kıldığı kültürel mekanizmalara yaslanmış ve böylelikle bir varlık stratejisi gerçekleştirmiştir. Sünnilerin kirvelikler, Seyitler ve Cem kurumu gibi Alevi toplumunun iç mekanizmalarına yaslanarak varlık stratejileri geliştirmiş olmaları doğrudan kendilerini çevreleyen Alevi nüfus içerisinde azınlıkta kalmalarından dolayı şekillendiği açıklıkla görülmektedir. Ancak Pertek ilçe merkezindeki Sünniler açısından, Alevi çoğunluğun nüfus gücü itibariyle yaratmış olduğu sosyal hâkimiyetin kırsaldakilere kıyasla oldukça sınırlı bir tabiyet durumu ortaya çıkardığı söylenebilir. Her ne kadar bu dönemlerde de Seyitlere ve Cem kurumunun işlevselleştirilmesine olan yaygın geleneksel tutumlar görülse de Alevilerin ilçe merkezinde henüz azınlıkta olduğu bir durumda Sünnilerin kendi sosyal ve kurumsal mekanizmalarını daha baskın bir şekilde kullandıkları anlaşılmaktadır. Kırsal kesimlerle olan yakın ilişkiler Alevi çoğunluğun toplumsal kurumlarını, ilçe merkezinde gerçekleşen ticari ve sosyal süreçler ise Sünni topluluk içi ve resmi kurumları işaret etmektedir. Yerleşim mekânı konusunda ortaya koyduğumuz bu ayrım, farklı biçimlerde, siyasallaşma döneminde ve sonrasındaki süreçlerde de kendisini gösterecektir.

Alevi çoğunluğun özellikle kırsal bölgelerde nüfus gücü bakımından, kendi doğallığında sahip olduğu sosyal baskınlık, söz konusu ettiğimiz iktidarın temel dayanağıdır. İktidarın Sünnilerin üzerindeki etkisi ise yerleşim mekânlarından ve bu durumun doğrudan işaret ettiği sosyal yapıdan etkilenmekte, buna göre artmakta yahut azalmaktadır. Bu etkinin 1970’ler sonrasındaki süreçlerde de temelde yine nüfus hâkimiyetinden kaynaklandığı ve fakat içeriğinin değişmiş olduğu

görülmektedir. Söz konusu değişimin yönü, doğrudan geleneksel kimlik tanımlarının asli belirleyeni olan Alevilik ve Sünnilik aidiyetlerinin siyasallaşmasını ve bu siyasallaşma süreçlerinin 1970’lerden bugüne gösterdiği farklılaşmayı işaret etmektedir. Kimliğin siyasallaşması, yukarıda kullandığımız ‘öteki’ kavramının içeriğini de etkilemekte ve güncel siyasal kullanımındaki biçimine kavuşmasında izlediği yolu da aydınlatmaktadır. Bir diğer yönüyle de ‘öteki’nin iktidarını pekiştirmekte ve karşısında daha homojen bir tutum sergileyen karşıt Sünni iktidarı doğurmaktadır.

4.2 Kimliğin Siyasallaşması

Kimliğin siyasallaşması, ulus yurttaşlığının üzerinde temellendiği etnokültürel aidiyete olan itirazlarda ortaya çıkan ve bu anlamıyla son çeyrek yüzyıldır karşılaşılan yeni bir olgudur. Bu bakımdan sahip olduğu içerik, öncelikle küreselleşme gibi yakın dünya tarihinde görünürlük kazanmış ve büyük çaplı ekonomik, sosyal ve siyasal hareketliliğe neden olmuş hacimli bir kavramla

doğrudan ilgilidir. Bu belirlenim içerisinde ortaya çıkan ‘kimliklerin siyasallaşması’ süreci; etnik ve dinsel kimliklerin kamusal alanlarda görünürlük kazanmalarının ve çeşitli siyasal-sosyal hak taleplerini farklı biçimlerde ortaya koymalarının bir ifadesi olarak da okunabilir Kimliğin siyasallaşması, bu düzlemde gerçekleşmekte ve farklı kimlik grupları, kendilerine yeni ekonomik ve sosyal alanlar açmaya çabalamakta yahut mevcut kaynaklardan azami ölçülerde faydalanmaya çalışmaktadırlar. Sahip oldukları resmi ve gayri resmi kurumlar, ekonomik birlikler ve bunları örten sosyal organizasyonlarıyla ulusal ve uluslar arası güncel ekonomi-politik içerisinde her daim hareketlilik sergilemektedirler. Kimlik söyleminin yerel ve uluslararası dengeler çerçevesinde biçimlenen siyaseti, doğrudan doğruya mevcut kimliğin tarihsel ve güncel yeniden–üretimi çerçevesinde hayat bulmaktadır. Bu kapsam çerçevesinde, küreselleşmenin sonucu olan yeni siyasallaşmanın, Tunceli özgülünde, Alevi ve Sünni topluluklarda iki ayrı dönem içerisinde ve oldukça özgün koşulların belirleyiciliğinde farklı yönlerde yansıdığı söylenebilir. İlk dönem 1970’li yılları kapsarken, ikinci dönem 1980 darbesinden günümüze özellikle 1990’lı yılları işaret etmektedir. Bu tespitten hareketle değerlendirdiğimizde: İkinci Dünya Savaşı ertesinde tüm dünyada hızla yükselen sosyalist bloklaşma ve etki alanında kalan alanlarda ivme kazanan sosyalist hareketlerin yaratmış olduğu baskın politik havanın, geniş kitleler düzlemindeki karşılığını, Türkiye’de 1970’li yıllarda almış olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir. Küreselleşmenin henüz olgunlaşma döneminde olduğu 1970’lerin başlarında, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki kapitalist ülkeler ile Sovyet Rusya ve etki alanındaki sosyalist bloğun siyasal haritası içerisinde, ilkine yaslanan fakat günümüzle

kıyaslanmayacak ölçülerde iç pazarını yerel dinamikleri ile kontrol altında tutan Türkiye’de, emek–sermaye çelişmesinde vücut bulan halk hareketlerinde görünürlük kazanan sosyalist söylem, hemen tümüyle Türk yurttaşlık kimliği temelinde yeni bir toplum projesi kurgulamakta idi. Ancak buradaki Türk yurttaşlığı, sınıfsal aidiyetler ekseninde kurgulanmakta ve sosyalist teorinin kendisinde içkin olduğunu kabul ettiği modern, seküler radikal burjuva demokratik atılımları da içermekteydi. Böylelikle en başından gerek resmi yurttaşlık kimliğinin fiili olarak içerdiği feodal din bileşenlerinden gerekse bunun dışında kalan tüm feodal kimlik tutunumlarından kendisini soyutlamıştı.118 Dolayısıyla bu yıllarda, modern bir etniklik tanımı olan Kürtlük, herhangi bir kurumsal temsiliyete yahut Kurmanci–Kırmancki konuşan kitleler nezdinde belirgin bir kimlik algısına sahip değilken dahi ‘kendi kaderini tayin hakkına’ sahip bir başka ulus kategorisinde değerlendiriliyordu. Alevilik ise işaret ettiği feodal tutunum gereği, sosyalist ideolojide içkin olan toplumsal ilerlemeci yaklaşım çerçevesinde ‘ulus’ kategorisinde kendiliğinden eriyecek bir kimlik durumuydu. Bu bakımdan Tunceli’de genç Alevi kitleler içerisinde hızla popülerleşen sosyalist solun, tüm söylemini, Aleviliğin ve ima ettiği yerel geleneksel aktör ve kurumların ötesinde ulusal bağımsızlık ve sosyalist bir demokrasi zemininde kurgulamış olduğu anlaşılmaktadır. Kaynak kişilerin aktarımlarına göre, bu dönemlerde Tunceli’de faaliyet yürütmüş hemen hiçbir sol siyasal hareket, Tunceli’nin sahip olduğu özgün etno-kültürel duruma ilişkin bir proje öne sürmedi. Örneğin Tunceli Alevililiği’ne dair yahut Kırmancki ya da Kurmancki dili üzerine, bu aidiyeti esas olan örgütlenme alanları açılmadı. Bu kimliklerin güncel etnografileri yahut antropolojinin işaret
118

Türk yurttaşlık kimliğinin oluşum sürecinde Sünni–İslam’ın fonksiyonu ve yeniden–üretimi çerçevesinde faydalı bir kaynak için bkz. Bahadır, 2001:153 -172.

ettiği çerçevede çalışmalar yapılmadı. Tam tersine, 1960’larla birlikte ivmelenen ve bu yılların sonlarına doğru ciddi bir potansiyele ulaşan öğrenci gençlik hareketlerinin sahip olduğu politik örgütlerin 1970’lerin başlarında yaşadığı nitel sıçramalarla sınıf mücadelesini esas alan siyasi hareketlere dönüşümü, bu grupların Tunceli’deki temsilcilerinin yerel politikalarını da doğrudan belirliyordu. Ulusal düzlemde yürütülen ‘sınıf mücadelesi’ kapsamında, sosyalist ideolojinin anlamlandırdığı modern ulus kavramının dışında kalan bu aidiyetler, ancak devrimden sonra, ‘burjuva demokratik devrim’in kendisine esas aldığı etnikliğin dışında kalan kimlikler için devlet korumasına alınacak özgün etnografik öğelerdi. Dolayısıyla esas mücadele alanı, mevcut ‘yerel sınıf düşmanları’ idi. Ne ki Tunceli, Güneydoğu’dan yahut bu yıllarda fiili toprak işgallerinin görüldüğü Ege’den ve henüz sanayileşmemiş geleneksel tarım ilişkilerinin kurulu olduğu bölgelerden farklı olarak geniş toprak ve köylü emeği mülkiyetine sahip feodal ağalık kurumundan yoksundu. Bu kurum, 1938’de tümüyle ortadan kaldırılmıştı. Dolayısıyla, Tunceli’de hemen hiçbir sanayi kuruluşunun olmaması da köylü kitleler içerisinde inşa edilecek sınıfsal söylemlerin ‘öteki’lerini, kaçınılmaz olarak, güçlü geleneksel ilişkilerle hayat bulan seyit-talip ilişkileri olarak belirledi. Seyitlerin Alevi topluluklar içerisindeki ayrıcalıklı pozisyonları ve oluşturdukları kast sistemi, genç kuşaklar için doğrudan bir hedef haline böylelikle geldiği anlaşılmaktadır. Genç Alevi kitlelerinin neredeyse tümüyle tabi oldukları örgütlenmelerin yaygınlığı ve nicel açıdan yaratmış oldukları fiili iktidar, zamanla bu kurumun ve aktörlerinin işlevlerini tasfiye edecekti. Genç Alevi kitleler içerisinde hayat bulan siyasi hareketlerin yerel düzlemdeki bu konumlanışlarının yanı sıra merkezi düzlemde bağlı oldukları siyasal

örgütlülüklerinin ulusal çaplı politikaları gereği savaşım verdikleri farklı iktidar odakları da mevcuttu: Devletin resmi zor aygıtları ve kendisini devlet karşıtı hareketlerin karşısında, onlarla mücadele ekseninde konumlayan ve yine açıktan devlet koruması altında olan sağ siyasal hareketler. Genç Alevi kitleler, Tunceli’de bu ikinci cephenin aktörlerini, askerin ve polisin yanı sıra onlarla zamanla iç içe geçen ve tek bir cephede birleşen Sünni yaşıtları içerisinden buldular. Tunceli’de bu dönemde Alevi ve Sünni topluluklar arsında yaşanan kamplaşmalarda bu kimliklerin birebir siyasetin öznesi olduğunu ileri sürmek zordur. Daha doğru bir ifadeyle, bu yıllarda Alevilik yahut Sünnilik, sol söylem açısından siyasetin asli belirleyeni değildir. Sınıf mücadelesi, Alevilik ve Sünnilik gibi feodal tutunumları aşmakta ve yerelde, köylülüğün başat aktörlerinden olduğu ‘demokratik devrim’in üzerinde yükseldiği tek bir toplumsal sınıf olarak algılanmaktaydı. Sünniler, sahip oldukları din aidiyetleri üzerinden bu dönemlerde kesinlikle ötekileştirilmediler. Ancak 1970’lerin sonlarına doğru artan kamplaşma ve çatışmalar, yavaş yavaş kimliklerin siyaset alanını kapladığı bir alan açmış ve küreselleşme bahsinde dile getirdiğimiz ‘kimliğin siyasallaşması’nın nüvelerini de yaratmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, ileride de görüleceği üzere, sol söylem bu yıllarda az da olsa Sünni topluluklar içerisinden karşılık bulabilmiştir. Sünnilerin sağ ideolojiler ekseninde harekete geçişleri ise, doğrudan bazı müdahaleler sonucunda geliştiğini düşündüren, veriler sunmaktadır. Bu çerçevede Sünniliğin en başından beri etkin bir kimlik söylemi olarak siyasallaştırıldığı öne sürülebilir. Bu konu bir sonraki alt başlıkta irdelenmektedir. Kendilerini büyük çoğunlukla, sosyalist örgütlenmeler dolayımı ile ifade eden Alevi gençlik kitleleri, yukarıda izah ettiğimiz çerçevede, Aleviliği sadece hedef

kitlelerin harekete geçirilebilmesinde bu kimliğin benlik algısında içkin olan 1938 ve benzeri tarihsel kırılmalarda açığa çıkan travmatik geçmiş kültlerinde bir söylem aracı olarak değerlendiriyorlardı. Zira başlıbaşına bir Alevilik kimliği hatta daha yerel boyutlarda Tunceli Aleviliği’nin diğer Alevilik algılarından ayrıştığı boyutlarda bir söylem aracı geliştirilmemişti. Böyle olsaydı, kimliğin geleneksel kurumlarına ve yürütücülerine savaş açmaz, tam tersine onları yerel kitleleri harekete geçirmede önemli aracılar olarak değerlendirebilirlerdi. 1970’lerdeki sosyalist hareketlerin, sadece Alevi yahut Kürt olmaları nedeniyle resmi kurum ve iktidar partileri ile çelişmeleri olan kitleler içerisinde, bu kimlikleri fakat bilhassa feodal bir kimlik durumu olan Aleviliği, dikkate değer bir politik söylem nesnesi olarak değerlendirmedikleri bilinmektedir. Zira güncel durumda kendisini sosyalist olarak tanımlayan çoğu siyasal hareketin, özellikle 1990’larla birlikte bu kimliklerin geniş kitleler nezdinde kamusal alanda görünürlük kazanmaya başlamasının ardından, gerek Alevi gerekse Kürt etnik kimlikleri üzerine bir dizi siyasal açılım öngördükleri, bu kimlik gruplarının kendilerini ifade ettikleri yerel derneklerde ya da bizzat bu kimlikler temelinde kendi kurdukları sivil toplum örgütlerinde, yeni politik açılımlar gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Bu durum, tekrar yineleyecek olursak, küreselleşme bahsinde sözünü ettiğimiz ‘kimliğin siyasal alanı doldurması’ durumuna denk gelmektedir. Böylelikle, 1970’lerde Alevi ve Sünni kitleler nezdinde açığa çıkan siyasallaşmanın, 1980’lerden sonra yine bu kimlikler üzerinden açığa çıkan yeni siyasi söylemlerden ayrıştığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Türkiye’de Alevi ve Sünni aidiyetlere sahip toplulukların iç içe yaşadıkları bölgelerde, 1970’li yılların sonlarına doğru keskinleşen kamplaşmaların söylemi,

doğrudan dönemin siyasal taraflarında hayat buluyordu. Ancak bu taraflaşmaya uzanan süreçte Aleviliğin ve Sünniliğin tarihsel arka planlarından ziyade bu tarihin yeniden–üretimine yaslanan birtakım müdahalelerin olduğu göze çarpmaktadır. Tunceli’de ‘kimliklerin siyasallaşması’, Alevi çoğunluk içerisinde yaşayan Sünni topluluklar nezdinde, bu dönemin oldukça çarpıcı bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

4.3 ‘Öteki’nin İktidarında ‘Ötekileşen Çoğunluk’: Ötekinin Ötekisi

Bilindiği üzere 1970’li yıllarda sol söylem geniş kitleler nezdinde, çok parçalı da olsa kendisine bir karşılık bulmuştu. Alevilik, Kürtlük gibi ulus kimliği dışında kalan etno-kültürel aidiyetlerin, bu dönemdeki sol hareketlerin genelinin siyasi söyleminin merkezini değil ancak önemli oranda insan kaynaklarını sağladığı da bir gerçekti. Tunceli, bu gerçeğin en somut şekilde hissedildiği alanlardan birisi oldu. Sahip olduğu nüfus özellikleri, burada örgütlü yasal ve yasa–dışı siyasi hareketleri belirli bölgeleri fiili olarak kontrol altında tutabilecek düzeyde birer güç haline getirdi. Bu gücün etki alanı, üzerinde yükseldiği kitle itibariyle öylesine önemli ölçülerdeydi ki devletin salt kendi kurumları aracılığıyla bu güçlerle mücadelesi ancak yeni bir ‘1937–1938’ ile eşdeğer bir harekâtın neticesinde mümkün olabilirdi. Alevi topluluklar içerisinde, ‘anti-komünizm’ içerikli herhangi bir siyasal akımın, mevcut sistemi zor aygıtları ile yıkmayı hedefleyen sosyalist hareketlerin karşısında durabilecek bir potansiyeli yoktu. Bu anlamda iç-Tunceli’de devlet, çoğunlukla kendi zor aygıtları ile baş başa idi. Ancak ilin güney hattı boyunca

düzensiz bir şekilde sıralanmış olan Sünni topluluklar, devletin bölge için ortaya koyduğu resmi ve gayri resmi politikalarının biricik dayanağını oluşturdu. Bu tutum, Osmanlı döneminde de sıklıkla başvurulan ve Cumhuriyet’e de tevarüs ettiği anlaşılan bir yöntemdi. Cumhuriyet öncesi dönemlerde kimi zaman Alevi aşiretler de muhatap alınıyor ve bölgedeki operasyonlarda işbirliğine gidiliyordu.119 Ancak bu kez, Osmanlı’da olduğu üzere Sünni toplulukların yanı sıra Alevi aşiretlerinden bazıları ile de işbirliği imkânı yoktu zira aşiretin en önemli kurumu olan ağalık tümüyle tasfiye edilmişti. Seyitler de en az ağalar kadar ciddi bir yıkıma maruz kalmışlar ve ‘1938’ öncesinde sahip oldukları konumlarını yitirmişlerdi. 1970’lere değin özellikle kırsal bölgelerde eski etkinliklerini önemli ölçülerde yeniden tesis etmiş olmalarına karşın, bu yıllarda genç kitleler nezdinde uğradıkları meşruiyet ve itibar kaybı, devletin bu kurum üzerinden topluluk içinde istediği yönlendirmeyi gerçekleştirmesini engellediği söylenebilir. Devlet, Alevi topluluklar içerisinde politikalarının hayata geçirilmesinde birlikte hareket ettiği bazı kaynaklar yaratabilmişse de bunlar hiçbir zaman, Güneydoğu’da örnekleri görülen ‘koruculaşma’larda olduğu üzere, kitlesel boyutlara ulaşamadı. Çünkü devletin bilhassa Kürt ulusalcılığının önemli ölçülerde yükseldiği ve fiili durum yaratmaya başladığı 1990’lardan günümüze, bölgede Kürt ulusalcılığına karşı harekete geçirdiği ‘içerideki’ güçler, Osmanlı döneminde ‘Hamidiye Alayları’ örneklerinde görüldüğü üzere ancak ‘din’in söylem düzeyinde işlevselleştirilmesi ve yerel kısmi özerkliğin yaratılması ile mümkün olabilmişti. Tunceli’de ise Aleviler içerisinden bu boyutlarda bir gücü harekete geçirebilmenin olanağı en başından ‘din’in kurgusu üzerinden temelsiz kalıyordu. Dolayısıyla Sünni topluluklar, bulundukları yerlerde Alevi topluluklar içerisinde güçlenen sol akımların
119

Konu hakkında faydalı bilgiler için bkz. Yılmazçelik, 1998; Bulut, 1992 ve Hezarfen, 2003.

Sen gidersin burada Tanrıyı çağırırsın ben giderim.karşısında biricik meşruiyet kaynağı olarak görüldüler ve kamplaşma esasta bu bakış açısı üzerinden hızla yükseldi. konuyla ilgili değerlendirmelere geçilecektir. Ticari hayatlarımız bağlı idi. Ama işte bozuldu yani. kendi çıkarları için oralara gittiler. Yani öyle kopuk hareketler olmazdı. onların burada azınlıkta olmasıydı… Bir de sen ‘ben Aleviyim’ deyip de devlete karşı söyleyemezdin. Ama bir şekilde gerçekleri görüp de gerçeklere inanıp da düşünürlerse bizi tercih ettiler. av olayında birbirlerine değer verirlerdi. kamplaşmaların özellikle gençler vasıtasıyla hızla yükseldiğinin ve toplum büyüklerinin. hukuki bazda. Ardından.. toplulukların karşılıklı hukuklarının denetiminden çıktığını aktarmışlardır. Devlete hitap edemezdin. Sünniler. “İşte. ederler yani. bir askerine ben Aleviyim diyemezdin. Gerek Alevi ve gerekse Sünni çoğu görüşmeci.. O anlamda bizden şikâyetçi değiller. Yani birbirlerinden kopuk hareketler olmazdı ama din konusunda herkes kendi isteğince hareket ederdi. Sağ örgütlerin gelmelerinin amacı. Yani olmak durumunda kaldık. o zaman azınlıktaydı onlar. . Ticari bazda. konaklama durumları eskide de vardı. Bir devlet yetkilisine. Misal. kendi kendilerine şikâyetçidirler. 1) Alevi görüşmeciler: “Eskiler birbirlerine değer veriyorlardı. misafirperverlikler.” (Alan Notları: 15 – 04 – 2006 / Pertek). alım-satım bazında. Alevi ve Sünni görüşmeciler başlıkları altında ayrı ayrı aşağıda verilmektedir. öbürü de gider kendince çağırır ya da öbürü de giderdi kendi cebinden niyazını dağıtırdı. kendi halkına hitap edemezdin. Onlar bir saf. bu döneme ilişkin anlatımlarında. Birbirlerine değerler verilirdi. biz bir saf olduk. Bu anlatımların bazıları.

. Niye ama niye? Onun da bir nedeni var. Yani. Hz. Ama adamın düşüncesine saygı duyarsan. Alevilik kültüründe. Hasan ve Hüseyin vardı. Ehl-i Beyt’e geldi dayandı. bu güçlerden. Ama devlet büyükleri bunların hepsinden mahrum kalmış…” (Alan Notları: 15 – 04 – 2006 / Pertek). Daha doğrusu kendilerinin olduğu çoğunluğu sağladığı yerlere gittiler. Hacı Bektaş-i Veli’ye dayandı.İşte bak. mucizesini bilsinler. hele bi de bilsinler Munzur Baba ne yapmış. Halen o bantta kayıtlıdır. Yine. o adamlardan hiçbir tanesi bizden şikâyetçi değildir. Onlar zaten devleti arkasına alıp da devlet adına iş yapmaya çalışıyorlar. Ahmet Yasevi’ye dayandı. Fatma vardı. İşte o gün burada bir konferans verildi. Ama tabi bu bazı adamların işine gelmez. rantına gelmez. Özgürlük mü diyorsun? İnsan hakkı mı diyorsun? Demokrasi mi diyorsun? Veya bütün dünyayı ele alırsan. Bu adamlar da biliyor bunları. sen nasıl gidip buna sahip oluyorsun?’ İster istemez bu adamı kendisine çekiyor. Ehl-i Beyt’te kim vardı o zaman. Hz. Munzur Baba’nın efsanesini bilselerdi belki bunlar yerden göğe götürürlerdi. mucizesini bilseler. Hz. Devlet büyüklerimizin bu kudretlerden. Pertek’in çoğunluğu Alevilerindir. adam kendi halinde kalırsa Aleviliği tercih eder. o insanların da başkalarının da bizim bu değerlerimizden haberi yoktur. siz de alıp bakabilirsiniz. … İlköğretim okulunda. başka bir yere gitmedi. bu varlıklardan hiç bi tanesinden haberi yoktur. Muhammed vardı. Niye? Çünkü felsefesinde bu var. Somuncu’ya dayandı ve Ali’ye dayandı durdu. Ehl-i Beyt zümresi deyince senin aklına ne geliyor? Ali zümresi… Bunun dışında kimseden bahsetmedi. Ama ortalık düzeldi mi gene çıktı bu tarafa geldiler. hele bi de bilsinler Şıh Delil Berxican ne yapmış. Hele bi bilseler ki Ağuçan ne yapmış. ‘Yahu sen nasıl gidiyorsun buna sahip oluyorsun sen? Senin kökenin MHP’lidir. Ali vardı. “Elazığ’a gittiler. bugünkü olaya bak. Alevilik içerisinde olur bunlar.

Zaten bunarlın en büyük dayanağı da devlettir. Bu saata kadar gelmiş. 12 Eylül döneminde. bunlar Kızılbaştır. Gene bunların devleti idi. Oysa bugünkü tarihe baktığımızda kimin Atatürkçü olduğu kimin olmadığı ortadadır. Üzerine yakılmış türküler ve dilden dile dolaşan sayısız öyküleri mevcuttur. Bana sormayın. Orada zaten Alevi ve Sünniler iç içe yaşıyor. Laç Deresi’ni120 gördün sen. köyleri boşalanlar buraya geldiler. 68 kuşağının asıldığı dönemlerde başladı buralarda. bunlar Alevidir. bunlar geldi Aleviler’den adam vurdular bir de gittiler devlete sığındılar. kırımların olduğu bir olay. Ne kadar süreceğini de bilmiyorum. bunlar Kızılbaştır. yani sudan [Barajın bulunduğu eski Murat Nehri kastediliyor] bu yanı. bu işleri yaptılar. ben – sen diye bir olay yapmıyorum ama yeri gelmişken söyleyeyim yani. O derelerde şimdi bile kimin kafatasları. Kaç yüzyıl daha hükmedeceğini de bilmiyorum” (Alan Notları: 16 – 04 – 2006 / Pertek). Devletin gücünü alır arkasına öyle konuşur. kimin kemikleri var? Alevi insanların kafatasları ve kemikleri var. . özellikle bilinen ve aktarılan bir mekânı ve tarihi anlatır. Kim kırdı bunu? Devlet kırdı. “Tabi şimdi bunu inkâr etmemek lazım. adamlar bizden adam vurdular orada. biz Atatürkçüyüz dediler. O derelerde kimler öldü? Alevi insanlar öldü. Devlet güçlerini arkasına alarak.Bir 38 gibi. Hala günümüze kadar da yapıyorlar. bunlar şudur dediler. Yani bunları git onlara da sor. Siz bize yardımcı olun. “Sünniler esasen 1990’larda göç ettiler ama daha öncesinde de göç ettiler. Yani 1980’de göç olayı başladı. Genelde devlet de onların yanında. O zaman kimin devleti idi. Alevidir… Bunları inkâr etmemek lazım. Yani bir devirdaim oldu…” (Alan Notları: 16 – 04 – 2006 / Pertek). hatta Deniz Gezmişim’in asıldığı dönemden itibaren göç olayları başladı. Hatta Pınarlar’da bu 12 Eylül’den önce bir hadise oldu. Yerel kültürde Laç Deresi. Onlar Elazığ’a gittiler. askerlerden ve isyancılardan olduğu kadar isyancılarla birlikte Laç Deresi’ndeki mağaralara sığınan sivil halktan da büyük kayıpların. biz Sünni’yiz. Devlet de diyor. Binlerce Laç Dereleri vardır. Söylerdi işte devlete. ağır makinalar [Silahlar] getirdiler. Bunu ordu 120 1937 – 1938 çarpışmalarında.

dara düştüğü zaman kendi kabilesini takip eder. Vardır. sen beni tanımazsın etmezsin.mensupları da biliyor. Her ne kadar da birbirlerine.” (Alan Notları: 15 – 04 – 2006 / Pertek) “…E tabi dışarıdan oldu. başka bir yerden gelirdi. E destek nedir? İşte budur…” (Alan Notları: 16 – 04 – 2006 / Pertek). Yani aslında onlar da aynı şeyi yaşadılar. Pertek’in bazı yerlerinde korucu var. asıl Mustafa Kemalci’yi kimdirse onlar çok iyi bilir…” (Alan Notları: 16 – 04 – 2006 / Pertek). Asıl Türkü. bu süreçte Elazığ’dan destek gördüler. çoğusu olmak durumunda kaldı. Elazığ’dan gelirdi. E benim bu adamla alıp vereceğim var. ben kendim yaşadım işte. Yani. Dışardan gelen. S. Elazığ’da bizim iflahımızı keserlerdi. Çemişgezek’in köylerinde [Sünni Köyler kastediliyor] korucu var. Biz burada bu halka büyük bir baskı yapmış olsaydık. Herkes. O da burada benim kafamı gözümü kırardı. hepsinde de korucu vardır” (Alan Notları: 16 – 04 – 2006 / Pertek). bu insanların içinde fitne fesatlar vardı. Korucu köylerimiz vardır. asıl Atatürkçü’yü. herkes kendi kabilesine çekildi. “1990’da başladı. Sünni köyler. Genelde Sünni köylerde. Sivas Katliamı’na buradan gidenler var. yani hayata müşterek olmuş olsa da yine kendi kabilesinin kılıcını çekerdi. Efendime söyliyem. Sığınamayan da çekti gitti… Bu Sünnileri de tuttular MHP’nin kucağına attılar. benim köyde bi … Köyü var. Tabi . Kendi örgütünü takip ederdi. “…Tabi tabi. Bi de buna devlet karışınca iş karıştı… Ya ne oldu? Geldiler işte dediler: Ya dağa çıkacaksın? Ya işbirliği yapacaksın? Ya da terk edeceksin? E şimdi bu durumda da insanlar güç kimdeyse ona sığındı.’de [Pertek’e bağlı Sünni bir köy ] korucu var. taraf oldular. Korucu dönemi 1990’larda başladı. Kendi taraftarının kılıcını çekerdi. “Şimdi o dönemde aslında her iki kesimde kendi adamlarınca taraf olmaya zorlandı yani.

burada ayrımcılık yapanın kendisi barınamadı ki zaten!… Bu kalanlar ayrımcılık yapmayan. ‘Sünniye git bi parça ekmek ver. Bak mesela burada kalanlar işte bunun için kalmışlardır. yani gününe bakar bu… Onlar da bu desteği alıp komşusunu ezmek için kullandı yani. Aleviyi yok saydılar. Devlet tuttu bir teröre karşı bi başkasını tuttu getirdi. Hiç değilse ön ayak oldu… Kimse bizi dinlemedi. Şimdi böyle olunca da. bunu hiç unutmaz. Ama işte asıl o zaman yanlış yapıldı. Kardeşim. Yani bu aşiretçiliği anlatır sana. tabi köylü adam. ‘iki sözü fazla da olsa hoşgörelim. Haklı olduklarında bile yeterince kendilerini savunamazlardı. “O zaman da terör vardı şimdi de var. Ama bizim kendi insanımız böyle değil’ der. işte terörle ilişkisi vardır falan… Şimdi yani böyle olunca da kalmadı tabi o eski ilişkiler. ezmemeyi hep bi yücelik olarak gördüler. idare edelim’ dediler. kirvelikler.aralarında böyle ateşliler de vardı ama onlar da burada barınamadı işte…”(Alan Notları: 17 – 04 – 2006 / Pertek). Yani aslında onlar bizim içimizdeyken hep rahat etmişlerdir. İşte adamın davarı mı girmiş tarlaya. 2) Sünni Görüşmeciler: . Bu senin bahsettiğin siyaset öncesinde. yani yardım et. Buna dikkat ederlerdi. dostluklar yani… Tabi ama devlette hiç demedi ki yani bu adam doğru mu söylüyor? Geldi ezdi Aleviyi burada… Böyle sürdü gitti işte …”(Alan Notları: 17 – 04 – 2006 / Pertek). Ne yaptılar? Gittiler onlara yanaştılar. ne bileyim efendim adamın alacak verecek davası mı olmuş? O vakit gitti askere – polise bu adam dedi Kızılbaştır. Ama Aleviler bu azınlığı himaye etmeyi. Onun için zaten diğerleri gibi gitmek zorunda da kalmamışlardır. “Bak bizim yaşlılara git sor çoğusu eski zaman için der ki. burada Sünniler herkesle iyi geçinirdi. Aleviye dost insanlardır…”(Alan Notları: 18 – 04 – 2006 / Pertek).

İnsanlar birlikte çalışır. Ama evlere. Bizim burada ‘ekmeği yediğin kaba sıçma olayı’ yoktur. mevlüde gelenler olurdu. Hayvanlar birlikte otlar. “İşte bu olaylar olmazdan evvel onlardan camiye. sen de görüyorsun. İşte sadece o Pınarlar hadisesinde ikişer üçer karşılıklı ölenler oldu… …Bazı söylentiler yayıldı işte ‘camiye davar koymuşlar’ falan diye ama tutmadı tabi… Yani biz o dönem olaylara dışarıdan bakamadık. O zamanda da isteler rahatlıkla dağda. Ama tabi kesildi bunlar… Yani bu süreçte öyle faili meçhuller falan olmasa da yani artık insanlar suçlu ortada olmasa da suçluyu buluyorlardı. hayvanlara. her iki taraf da yapamadı. Yani burada her şey iç içedir. rastgele havaya ateş edildi. BBP’ye bi de DYP’ye geçti işte Kamer Genç DYP’ye geçtiği için…” (Alan Notları: 20 – 04 – 06 / Elazığ). “Bizde eskilerin çoğu Halk Partiliydi. İnsanlar aynı sofraya diz kırmışlardır. Yani işte bi olay mı olmuş. Hani işte bilmese de bellidir yani… ‘Onlar yapmış’…” (Alan Notları: 18 – 04 – 06 / Pertek). çoğunluk onlarda.“…1970’lerle birlikte Aleviler bizi buradan kovacak. Ortam bulanıktı. bi kısmı da Demokrat Partiliydi yani o gelenekten gelirdi ama tabi bu olaylardan sonra hemen hepsi MHP’ye. Alevi de Sünni de herkes buna riayet eder. . Herkes herkesi iyi bilir. Yani burada. öldürecek korkusu başladı. Bizden de Cem’e gidenler olurdu. Burada herkes birbiriyle kirvedir. ‘Kim yapmış?’. bayırda rahatlıkla sıkıştırabilirlerdi. Sonrasında da MHP’ye katılım oldu. insanlara değil. Hiçbir şey yoksa ortada yenilen düz ekmek hakkı vardır. Yani o Pınarlar hadisesinden sonra sadece tepelerde silahlar sıkıldı. Tarlalar yan yanadır. Yani aslında tamamen korunma güdüsü ile oldu bunlar…” (Alan Notları: 20 – 04 – 06 / Elazığ). vurabilirlerdi. “Maraş – Çorum olaylarından sonra özellikle bizimkilerde bi korku oluştu tabi ama burada öyle kitlesel olaylar falan olmadı.

Mehmet vatan düşmanıdır. Öğrendik ki bu Ahmet. Pınarlar tümüyle boşaldı. adam çoğunluktu. mala – davara zarar verirdi ama hiç biri olmadı. Tabi birde Alevilerin de bizimkilerin de hürmet ettiği aileler burada otururlardı. tarlada yine diz dize otururduk. Benim kardeşlerim orada yaşıyorlar.. Orası boşalınca. Bu dönemde Pınarlar o yörede hakikaten önemli yerlerden birisiydi. Bir sorun olduğunda oradaki büyüklere danışılır. Mehmet’in düşmanı olduk. Hepsi buraya gelmek ya da başka yerlere gitmek zorunda kaldı. din düşmanıdır… Ama tüm bunlara rağmen yine de selamlaşırdık. civardakiler de peşinden gittiler. tarlamız duruyor. Aradan çok su aktı…” (Alan Notları: 18 – 04 – 06 / Pertek). bu işlere karışanlar barınamadılar. “(Alan Notları: 21 – 04 – 06 / Elazığ) “78 – 79 yıllarıydı. Yani bir nevi bizimkilerin merkezi gibi bir yerdi orası. Aleviler için de öyle oldu. Ama biz yapmadık. Yani Pınarlar boşalmasa. Biz kardeş olmuşuz artık. durum daha farklı olurdu. Yani kutsaldı bunlar bizim için. istişare edilirdi meseleler. Rus uşağıdır. bu fikirler genelde hep yüksek okula gidenlerle geldi. .” (Alan Notları: 16 – 05 – 06 / Elazığ). Yani istese. Yani ama biz bunları hep İslam’ın sembolü olarak gördük ve bunları da gururla taşıdık. “Yani bu MHP’lileşme 1970’lerle geldi bizim oraya. bak hani gerçekten yani şimdi söylemek lazım. Evimiz. Yani o dönemlerde ayrımcılık yapan. Dağda. Ya daha ne olduğunu anlamadan böyle iki kamp olduk… Birden yan köydeki Ahmet’in. her şeyden önce İslam’dı.. “…Biz hala oradayız. ‘Faşist – Komünist’ kavramlarını biz böylelikle öğrendik… İşte kolyeler dağıtıldı: hilal içinde uluyan kurt. Ama bu otobüs tarama olayından sonra. Köylü malını götürürdü. Bizim gibi yapmayanlar daha hala oradadır.Fakat tabi şimdi yok bunlar. tüccar alır Elazığ’a taşırdı. bayırda. vatanseverlikti… Bunlar. istese gelir meşemizi yakardı. tarlayı yakardı. Tuvalete girerken üstünü örterdik… Ülkücülük.

Ben o olaya katılmış iki kişiyi tanıyorum. Bir diğeri. ateş edenleri tanımadığı söyledi. Öte yandan kırsal yerleşimdekiler ve Pertek ilçe merkezindekiler gibi daha alt gelir . bu dönemlerde özellikle yerelin dışına çıkan bireylerce taşındığı ve ardından Sünni topluluklar içerisinde hızla yayıldığı çoğunlukça belirtilmektedir. Ölü numarası yapan. çoğunlukla kişinin ailesinin sahip olduğu topluluk içi statü ve değerlerle ilgili görünmektedir. aşırı uçlarda değilse de kendilerini genel anlamda ‘sol’da konumlamışlardır. Lise veya yüksek öğrenim için Elazığ yahut daha farklı uzak mekânlara gidenlerin. Sünni genç kuşaklar içerisinden pek azı bu dönemlerde kendilerini çeşitli sol akımlarda ifade etmiş ve yakın çevresini de buralarda tutabilmiştir. Bu ailelerin genç kuşak temsilcilerinin de tercihi farksızdır. yaralı olduğu için fazla uzaklaşamıyor ve tanıdık bir Alevi ailenin evine sığınıyor… Yani bak ben her ikisine de tek tek sordum. çeşitli yeni iş imkânları için Tunceli’den ayrılanların bu kesimin ana gövdesini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Birisi ölü numarası yaparak kurtuluyor. Bilmiyorum. Diğeriyle de konuştum. Bu belirleyen. o evinde kaldığı Alevi aile de olaya karışanları tanımadıklarını söylemişler. Alevilerde olduğu üzere Sünnilerde de temel din kimlikleri üzerine temellenen siyasi söylemlerin. ‘bu işi yapanlar kimler?’ diye. Görüşmelerden anlaşıldığı kadarıyla da kendilerini sol içerisinde konumlayan Sünniler ile diğerleri arasında belirleyici olan bir etmenden bahsetmek mümkün görünmektedir. Cumhuriyet öncesinde Pertek ve çevresinde etkin birer iktidar temsilcisi durumunda olan ve Cumhuriyet’le birlikte onun kurumlarında bu etkinliklerini 1970’lere değin sürdüren ve böylelikle Cumhuriyet’in modern toplum projesiyle daha fazla kaynaşan aileler. belki de söylemek istemediler…” (Alan Notları: 16 – 05 – 06 / Elazığ).

1970’lerle birlikte ivmelenen yurt içi göçün Pertek ve çevresindeki Sünni topluluklardaki tezahürü. Pertek ve çevresi de bu hareketliliğin dışında kalmamıştır. başta Elazığ olmak üzere büyük kent mekânlarına yahut Elazığ ve civar şehirlerdeki daha verimli tarım arazilerine doğru.düzeyindeki aileler ise hızla yükselen yeni sağ söylem ve örgütler etrafında kenetlenmişlerdir. Böylesi bir tablonun ortaya çıkışında birbirleriyle neden sonuç bağıntıları da içeren bir dizi tarihsel ve dönemsel etmenden bahsedilebilir. Alevilere kıyasla kendilerini esas olarak çeşitli ‘sağ’ söylemler içerisinde ifade etmiş ve akabinde çevrelerini de bu söylem ve pratikler içerisinde harekete geçirmişlerdir. 1970’li yıllar içerisindeki siyasal kamplaşma ve doğurduğu sonuçlardan farklı olarak. Ancak yine de bu gruptan da ‘sol’a katılım olduğuna dair anlatımlar da mevcuttur. Burada konuyla ilgisi bakımından belirleyici olan ise yukarıdaki göçlerin Pertek’te bilhassa Sünni topluluklar nezdinde hayat bulmuş olması ve bunun uzun vadede topluluğun sosyal evreninde yaratmış olduğu köklü etkilerdir. eldeki arazilerin ve diğer geçim araçlarının satışından elde edilen gelirle gidişler şeklindedir. siyasal hareketliliğin yanı sıra Türkiye’de gerek yurt içindeki büyük kent mekânlarına. Sünni nüfusun bölgeden göçünde etkili olan ekonomik nedenler de söz konusudur: Tunceli’nin güney hattını kaplayan ve büyük çoğunlukla Sünni yerleşimcilere sahip sınırlı tarım arazilerinin önemli bir kesimi. sanayi bölgelerine gerekse yurt dışına doğru ciddi nüfus hareketlerinin yaşandığı bir dönemdir. Söz konusu hareketliliğin temel belirleyenin ise ekonomik ihtiyaçlar olduğu bilinmektedir. Bilindiği üzere 1970’li yıllar. Bunlara karşın Sünniler açısından büyük çoğunluk. yapımı 1975’te tamamlanan Keban .

‘suyun öte yakası’nı yani barajın Tunceli sahillerini. şüphesiz. ‘azınlıkta olunan yer’ kategorisinde kodlanmasını da . Sallar ve feribotlarla yapılan taşımacılık. eski ticari ve sosyal bağların hızla değişmesini de doğuracaktır. Elazığ’ın verimli düzlüklerine yahut büyük şehir mekânlarına doğru bir göçe yönelmişlerdir. birazdan aktarmaya çalışacağımız. başta Elazığ (Harput) olmak üzere. kadim ticari ilişkilerinin olduğu yakın merkezlerle arasına aşılması zahmetli. Alevilere ait olduğu bilinen topraklara değil. ilçe merkezi de dâhil olmak üzere hızla eski etkinliklerini yitiren bir etno-kültürel çevrenin. Bu aileler doğal olarak Tunceli’nin iç kesimlerindeki son derece az ve hâlihazırda uzun yüzyıllara yaslanan algılar içerisinde. 70’lerin sonları ve parça parça 80’ler ve 90’larda da devam eden göçler neticesinde. Baraj gölü yapımının ardından. iletişim ve ticarette bazı değişimleri de beraberinde getirmiştir. Siyasal kamplaşmaların tırmanışı. İlçe merkezi baraj gölünün Tunceli tarafına. Keban Baraj Gölü’nün yaratmış olduğu yeni yerel ekonomik sonuçların yanı sıra sosyal-psikolojik bir etkiden de bahsetmek mümkün görünmektedir. Bu nüfusun gidişi ve zamanla ortaya çıkan Keban Baraj Gölü’nün doğal sınırı. Pertek başta olmak üzere Sünni nüfusun Aleviler içerisinde azınlığa düşüşündeki belirleyenlerden belki de en önemlisidir. zor bir doğal sınır girmiş olmaktadır.Barajı’nın ardından zorunlu olarak terk edilmiştir. öncesinde şimdiki baraj gölü suları altında kalan tarihi Pertek ilçe merkezinin. Baraj gölünün tüm bir Elazığ–Tunceli sınırını kaplıyor oluşu ve hayli zahmetli ulaşım imkânları. Süpürgeç Dağının eteklerine taşınmıştır. en yakın ‘destek’ merkeziyle arasındaki sınır. Nitekim burada. Zira Sünni nüfusun çeşitli vesilelerle boşaltmış olduğu bu mekânların hemen tamamına yakını Tunceli’nin iç bölgelerinden gelenlerce yahut hâlihazırdaki komşu Alevilerce doldurulmuştur.

buralardaki ailelerin zamanla kalıcılaşması sonucunu doğurmuş görünmektedir.kolaylaştırmış görünmektedir. Böylelikle doğal sınır. çoğu Alevi ve Sünni’nin de anlam dünyasında sembolleşecek. Bu kategoride değerlendirdiğimiz Tuncelili Sünniler. Bu yerlerin başında ise Elazığ il merkezi gelmektedir. Sünniliğin siyasallaşması ve 1970’lerde yaşanan kamplaşmalarda da etkin olan nüfus gücüdür. Sünniler açısından esas olarak Pertek çevresinde kalıcı bir nüfus gücünün varlığını engellemiştir. Tersine. Pertek’teki akrabalarla ilişkiler koparılmamışsa da taşınmazların olmayışı. bir takım işlevler kazanarak sosyal evrenin inşasında hayat bulacaktır. varlığını kuvvetlendirecek nüfus kaynaklarından da önemli oranda mahrum kalmıştır. 1970’li yıllar içerisinde yeni aile kuran kuşakların önemli bir kesiminin. . okur–yazarlığın artışı ve genç kuşakların bu yolla daha farklı geçim etkinliklerine yönelmesi de Sünni nüfusun azalmasında önemli etkenlerden bir başkasıdır. Pertek ilçe merkezine de hayli yakın olan bu şehirde gerek özel sektörde gerekse kamusal kurumlarda yakalanan iş olanakları. dönemin kimlik eksenli siyasal kamplaşmaları içerisinde yeniden üretecek ve tıpkı Alevi yaşıtları gibi geleneksel algılarını olduğu kadar geleneğin yürütücülerini de zamanla tasfiye ederek yeni bir kimliğin inşasına da zemin hazırlayacaktır. Bu kuşak. eğitim seviyesinde yükseliş. büyük şehir mekânlarında daha avantajlı işler bulabilen aileler. İkinci olarak. iş imkânlarını ve çevrelerini geliştirdikçe yakın akrabalarını da zamanla yanlarına çekmişlerdir. aynı zamanda. içerisine doğdukları geleneksel Sünnilik algılarını. daha öncesinde eğitim yahut iş imkânları için gitmiş oldukları yerleri tercih etmiş oldukları anlaşılmaktadır. Böylelikle Tunceli’deki Sünni nüfus.

kısa süre içerisinde yerele taşıdıkları sosyalist ideolojinin. . Tunceli’de sanayinin ve geniş ölçekli tarımsal üretimin olmaması.Tüm bu ekonomik ve özellikle de genç kuşakların dâhil olduğu siyasal süreçlerin etkisiyle şekillenen Sünni göç olgusu içerisinde. Alevi topluluklar arası birtakım dengelere göre hayat bulduğu düşünülebilir. her ne kadar mevcut siyaset ve programları itibariyle Kırmancki ve Kurmancki konuşan Alevi topluluklar içerisinde bu farklı kültürel kodlar temelinde örgütlenmeseler de insan kaynaklarını tümüyle bu köylülerden karşılıyorlardı. kısa sürede çeşitlenerek çoğalan yasal ve fakat çoğunlukla da yasa-dışı siyasi hareketler aracılığıyla genç kuşakların denetiminde yeni bir sürece yol alacaktır. Aleviler nezdinde vücut bulan ‘sol’un bu dönemki en karakteristik özelliklerinden birisi de gösterdiği çeşitlilik ve kendi içerisindeki rekabet idi. ülke gündeminin sadece söylem düzeyinde kaldığı ve çoğunlukla da Alevi topluluklar içi süregiden sosyal rekabetin ekseninde şekillendiği anlaşılmaktadır. Denebilir ki Alevi topluluklarının yüzyıllardan beri getirdikleri kan bağına dayalı sosyal organizasyonları ve bunun doğrudan işaret ettiği ekonomi ve nüfus kaynaklarının etrafında şekillenmiş mücadele kültürü. geniş köylü yığınlarının ve esnafın seferber edileceği yerel politikaların esasının. Alevi ve Sünni topluluklar içerisinde örgütlü karşıt ideolojik söylemlerin ortaya çıkardığı kamplaşmalar ve çatışmalardır. Bu dönemde. Aleviler içerisinde neredeyse tümüyle örgütlü bulunan sosyalist hareketler. Bu bakımından. şüphesiz en karakteristik olanı ve sonuçları itibariyle de günümüzdeki Sünnilik algısının asli belirleyeni olan etmen. doğal olarak sınıf mücadelesinin de ciddi bir yerel–politik krizine işaret ediyordu.

Dolayısıyla tıpkı Sünni yaşıtları gibi onların da geçmiş kurgusunda 1970’li yıllarda yaşananlar ‘gençler arasındaki meseleler’ olarak kaldı. yerel sol gündemin en hararetli gündemi idi. Cumhuriyet’in ve kurumlarının geleneksel hayatın yıkımı üzerine tesisi ve uzun yıllar içerisinde genç kuşakların bu kurumlar içerisinden sosyalleştirilmelerinin. bölge ve insan kaynaklarını kontrol altında tutan partilerin 1970’lerin sonlarına doğru giderek kızışan ve kanlı meyveler vermeye başlan kavgaları. Bu geleneksel kodlar üzerinde hızla yerelleşen solun bölgesel denetim gibi faydacı hesaplar uğruna . ticaret ve topluluk içi hukuk. Tunceli’de sol siyasetin öncelikli hedefi. Alevi kitleler içerisinde kendisine ciddi bir yerel rakip olarak gördüğü seyitler ve çoğunlukla seyitlerle akrabalıkları bulunan aşiret büyükleri idi. ancak bu kez Cumhuriyet ideolojisi ve kurumları çerçevesinde yeniden örülen sosyal hayatın organizasyonunda canlılık kazanmasında önemli bir etken olduğu söylenebilir. Yerel yahut genel seçimler. orta yaş ve üzerindeki hâkim çoğunluk ancak seyitler toplumsal süreçlerde ciddi ölçülerde işlevsizleştirildikten sonra ailesinin dâhil olduğu siyasi partinin taraftarı olabildi. Hâlihazırda sosyalist ideolojinin kurguladığı toplum projesi içerisinde tasfiyesi öngörülen bu feodal kalıntılar. Alevi kitleler içerisindeki feodal kurumların ve temsilcilerinin yanı sıra bu siyasi partilerin ikincil önemli yerel gündemlerinin de kendi aralarındaki rekabet ve çatışmalar olduğu anlaşılmaktadır. ‘aşiret’in yani saflaşmaların görünür olduğu ancak ‘1938’ öncesi ile kıyaslanmayacak ölçülerde etkisizleştiği bir süreci işaret etmektedir. Bu sebepten.Bu durumda. aşiret gibi geleneksel toplumsal örgütlenme modellerinin büyük çoğunlukla orta yaş ve üzerindeki kuşaklarda. öncelikli ve biricik hedef konumunda görüldüler. Neredeyse aşiretler düzleminde.

dönemin yerel devlet yetkililerince gerek Tunceli’de gerekse Elazığ’da farklı yöntemlerle de desteklenecektir. aşiretler arası geleneksel çekişmelerin yeni bir versiyonu olarak yerel hayatın ve dolaysıyla solun asli gündemlerinden birisi haline gelmiştir denebilir. bu iki temel gündemlerinin yanı sıra ülkede giderek yükselen ‘anti-faşist’ çatışmalara paralel olarak yürüttükleri faaliyetlerin yereldeki sivil muhataplarını ise Sünni komşuları içerisinden bulacaklardır. bilhassa Alevi ve Sünnilerin karışık yaşadıkları yahut komşu oldukları kasaba ve köylerde 1970’lerin sonlarındaki süreçlerin en önemli gündemlerinden birisi haline geldi. yukarıda zikrettiğimiz göçlerin ve en önemlisi bu dönemlerde yerelin dışında sağ siyasal söylemler ile tanışıp. yetişmiş insan gücünün etkisi belirleyicidir. dolayısıyla Tunceli’nin oldukça önemli bir kesiminde etkin olsa da topyekûn bir kalkışmadan her bakımdan uzaktı.sosyal hayatın içerisinde erimesi. Devlet ve varlık kazandığı kurumları. Bu. bir bakıma solun da aşiret düzleminde algılanması sonucunu doğurmuş olduğunu düşündürmektedir. Sünnilerin hızlı bir biçimde ve yoğunlukla Türk milliyetçi söylemi etrafında örgütlenmelerinde. bu gündemin görece çok daha kolay bir hedefi haline geldiler. Yerli Sünniler ise ülke genelinde oldukça kanlı bir hal almaya başlayan ‘anti-faşist’ mücadelenin muhataplarına katılmaya başladıkça ve devletin yerel kurumları ile daha fazla iç içe geçtikçe. Bu hareketlilik. Ancak sol. biz zamanların ‘aşiret silahşorları’ olarak algılanmış ve sol içi şiddet. . her ne kadar hemen tüm Alevi kitleler içerisinde. Sol aktivistler. hâlihazırdaki hedeflerdi. Böylelikle ilgili herhangi bir siyasal hareketin silahlı militanları.

ilgili ailenin kaynaklara erişimde dâhil olduğu siyasal çevrenin de kabulünü beraberinde taşıdığı anlaşılmaktadır: . yerel çelişmeleri harekete geçiren ve sağ partilerle dirsek temasında olan devlet mekanizmaları tarafından karşılıklı olarak yeniden işlenmiş olduğunu düşündüren veriler mevcuttur. Keban Barajı inşaatı ve baraj gölünün dolmasıyla birlikte başlayan göçlerle çeşitli ekonomik nedenlerden kaynaklanan Sünni göçlerin ağırlıklı yönü.Tunceli’ye özgü olan Sünnilik ve Alevilik algılarının gerek kendilerini sol söylemlerin karşıtında konumlayan ideolojilerin. Sünniler lehine. Bu müdahale Sünnilik’te olduğu üzere bilhassa Alevilikte ve Tunceli’de bu kimliğe bitişik bir algı olarak yükselen ‘Kürtlük’te. kendisini mevcut ulus-yurttaşlığı çerçevesi dışında tanımlayan hareketlerin doğuşuna ve böylelikle toplumda ciddi ayrışmalara yol açmış olduğu da ifade edilmelidir. duruma göre. dönemin siyasal ortamı içerisinde. bu örnekte de genellikle önceden giden bir ailenin yakaladığı imkânlar çerçevesinde ilkin yakın akrabalarını yanına çektiği anlaşılmaktadır. Kümelenme. gerekse önemli bir kitle desteğine ulaşan sosyalist sol hareketlerin karşısında. Söz konusu sürecin başlangıcı olan 1970’lere geri dönersek. uzak akrabalık bağları bulunma gibi birtakım ortak aidiyetler barındırmakla birlikte. aynı köyden olma. Kırsal yerleşimlerden büyük kent merkezlerine ve yeni iş alanlarına yaşanan göçlerde olduğu üzere. ailenin bulunduğu sosyal çevreden de bu kaynakları denetleyen aile etrafında kümelenme örnekleri görülmektedir. uzun vadede geleneksel ilişkileri ciddi ölçülerde törpülediği ifade edilmektedir. hemen yakındaki Elazığ il merkezi ve merkeze yakın köyler olmuştur. dışarıdan gelen bu açık müdahalenin. Denetlenebilen ekonomik ve sosyal imkânlar arttıkça.

Ek olarak. yerel kimlikler üzerinden yükselen kamplaşmalar içerisindeki Sünnilik algısının solunda kalmasının. Sünniler içerisinde Cumhuriyet öncesinde Pertek ilçe merkezinde ve civardaki yerleşimlerde önde gelen ağa/bey ailelerinin. söylemini köylülüğün feodal tutunumları üzerine inşa eden sağ siyasal partiler tarafından doldurulması sonucunu doğurmuştur. ilgili büyük ailelerin ‘Halk Partili’. öteden beridir aralarına ekonomik ve sosyal birtakım ayrımlar koyan ve köklerini feodal ilişkilerin kalıntılarından alan sınıf farkları da mevcut boşluğun. işini ona gördürmeye başladı. Alevilerde nasıldıysa bizimkilerde de öyle oldu…” (Alan Notları: 19 – 04 – 06 / Pertek) Bu süreçte. Pınarlar tarafında tüccardı ve onun sözü çok geçerdi. İşte bizim gibi maraba takımının [Pertek ilçe merkezi çevresinde köy ve mezra yerleşimlerinde oturan Sünniler kastediliyor] Elazığ’da devlet dairesinde falan bir işi olduğu zaman hemen ona gidilirdi… İşte bir zaman sonra artık Elazığ’da da tanıdıklar çoğalınca herkes kendi adamını tutmaya. 1970’li yıllarda yitirdikleri işlevlerinin. Cumhuriyet’in yereldeki tesisinde etkinlikle rol alan ve uzun yıllar temsilciliğini yapan ailelerin göçlerle etkisizleşmelerinin ve daha da önemlisi bu ailelerin sahip çıktıkları Cumhuriyet ideolojisinin. görüşmecilerin çoğunluğunca. çevresi de o partili oldu. 1970’li yıllarda sağ partilerin bilhassa kırsal yerleşimlerde . Bu anlamda. köylü kesim ve ileri gelenlerinin de ‘Demokrat Partili’ olarak sınıflanması anlamlıdır. bu y’nin dayısı. bilhassa kırsal yerleşimlerde oturan ve buradaki Sünni topluluklar içerisinde dini yahut ekonomik statüleri itibari ile önder konumda olan aileler tarafından doldurulduğu anlaşılmaktadır. Böyle olunca da artık kim hangi partideyse.“…bak mesela x. sürecin dışında kalmalarında belirleyici olduğu söylenebilir. Dolayısıyla.

Böylesi bir temel üzerinde. devlet kurumlarından ve Elazığ’daki birkaç Tunceli göçmeni Alevi mahallesinin dışında tek hâkim güç olan sağ siyasal parti çevrelerinden ve cemaatlerden gelir. Devlet kurumlarının işin içinde olması da çoğunlukla bu parti çevrelerinin insan kaynaklarınca temsil ediliyor olmalarından kaynaklanıyordu. karşılıklı fayda temelinde kurulacaktır. Pertek ve Elazığ’da giderek artan yeni ilişkiler ve sosyo-ekonomik imkânlar yakalayan bu yeni güç odaklarının. 1970’lerde yoğunlaşan ekonomik nedenli göçlerde. politik açıdan da . Bu destek. hâlihazırda kamu kurumlarında ve yerel ticaret ağında hâkim güç olan yerel sağ partiler tarafından örgütlendiği görülmektedir. Şüphesiz bu ilişki.ikamet eden Sünniler içerisinde hayat bulması ve esas olarak bu yıllara değin geleneksel dini ilişkilerini canlılıkla yaşatan kesimlerden çıkması anlaşılabilirdir. biraz da beklenmedik bir biçimde. Sosyalist örgütlenmelere ve ‘komünist ideoloji’ye savaş açmış olan sağ paramiliter güçlerin ve siyasal temsilcilerinin de eline böylelikle önemli bir nüfus kaynağı geçiyordu. ailelerin yeni mekânlarında destek bulabilecekleri sosyal bir çevreye ve bunun taşıyacağı imkânlara ihtiyaç duydukları aşikârdır. Böylesi bir durum içerisinde. Bilhassa Tunceli’deki hâkim sol güçlere karşı azınlıkta olunan ve ‘savunma’ pozisyonunda kalınan bir yerde. Tunceli göçmeni Sünniler kendi aralarında da çeşitli küçük alt gruplara bölünerek oldukça ciddi bir güç kazanmış oldular. hızlı bir biçimde. Bir yandan yeni göç edilen şehirdeki ekonomik ve sosyal imkânlar güçlendirilirken bir yandan da ‘suyun öte yakası’nda kalan hısımlar. azınlıkta olmanın getirdiği zor şartlar altında siyasal değerlere ve temsilcilerine sahip çıkma durumu. Elazığ üzerinden tahkim edilebiliyordu.

Türk milliyetçi söylemi içerisinde organize olmaları. Bu bakımdan. eski algı ve tutumları zamanla terk etmenin bir başka ifadesi. Tunceli’deki kimlik algılarının temelini oluşturan din kimlikleri: Alevilik ve Sünnilik. Tunceli’de Sünniliğin bir diğer adı olan ve doğrudan din kimliğine gönderme yapan ‘Türklük’ün bu odaklarca yeniden üretimi ve Sünnilerce kabulü sorunsuz gerçekleşti. yeni anlam kodlarının yeni bir sosyo-kültürel çevre içerisinde tesisinden geçmekteydi. Sünni oldukları için ‘taraf’tılar ve yine Sünni oldukları için gerek Pertek’te gerekse Elazığ’da devlet imkânlarını da önemli ölçülerde kontrol altında tutan güç odaklarından destek görüyorlardı. Genç kuşaklarla hızla yayılan. gelenekten uzaklaşmanın. Bu sebepten. Tunceli’de kalan Sünni yerleşimler her daim Elazığ’dan desteklenen ve mücadele grupları içerisinde deyim yerinde ise el üstünde tutulan bir değer de kazanmış oluyordu. Bu. Sünni topluluklar içerisinden sol cenaha katılımlar olmuşsa da bu uç örnekler için geçerliydi. süratle bu güç odakları çevresinde kümelendiler. aynı zamanda değişmekte olan dönemi ve değişen kuşakları. kolektif bilinci de anlatan bir durumdu. sosyo-ekonomik faydanın yanı sıra kimlik algılarında da sorunsuz gerçekleşti. asıl olan Sünnilikti ve hâlihazırda yaşanan kamplaşma da esas olarak din kimliklerindeki ayrışma üzerinden şekillenmişti. Buna göre. Sünniler. geleneksel olarak Kürtlük ve Türklük olarak da isimlendirildiği için Sünnilerin.mevcut rakipler karşısında kitle desteğini arttırabilecek önemli bir psikolojik ayrımdı. gerek kamusal kurumlardan gerekse yerel ticaretten güçlü bir destek alan ve çoğunluğunu kırsal yerleşimlerde oturanların oluşturduğu Sünni topluluklar. . Tunceli’den kopmanın.

Bu toplulukların bağrından çıkan genç kuşakların büyük şehirlerde yahut Elazığ’da 1970’li yıllarda tanıştıkları Türk milliyetçi söylem. eskiyle kıyaslanmayacak ölçülerde. bilhassa yaşlı kuşaklar.Öte yandan bu yıllarda yerel yaşam henüz etkinliğini ciddi ölçülerde yitirmiş de değildi. Yaşattıkları Sünni–İslam. Pertek ilçe merkezi. Sünni toplulukların çoğunluğunda. Geleneğin en önemli temsilcisi durumunda olan ‘babalar’ın sırtlarını yasladıkları cemaatin etkin nüfus gücü. genç kuşaklar topluluğun idaresinde ve yeni döneminin belirlenmesinde etkinleştikçe. Onların dayandığı temel güçlerden olan ‘ileri gelen aileler’ de Elazığ’daki. kitabi dinsellikten önemli farklar barındırıyor ve dahası hâlihazırda kendi dini kurum ve aktörleri etrafında vücut buluyordu. henüz Sünnilerin elindeydi 121 Türk milliyetçiliğini. Bahadır 2001. . kendisine zorlu bir mücadele alanı da açmış oldu. nüfus yoğunluğu itibariyle. Vaaz ettiği Türklük durumu ise dilde.121 Bu sebepten. davranışta bu toplulukların yaşantılarının ve tutum–davranış alışkanlıklarının hayli uzağında idi. Sünnilerde geleneksel kurumların ve aktörlerin tasfiyesi ile Sünnilik temelinde kurgulanan yeni Türklük. gerek kendi aralarında gerekse komşularıyla olan ilişkilerinde Kurmancki’yi canlı bir şekilde kullanıyorlardı. geleneksel tutumlar ve algılar da hızla değişmeye başladı. 19. tümüyle dayanaksız kaldılar ve zamanla tali pozisyonlara düşmeleri kaçınılmaz oldu. genç kuşaklar geleneği ‘aşan’ bir Sünnilik durumu kurguladıkça. her ne kadar İslam etkileri taşıyorsa da henüz seküler vurgularından arınmış değildi. yüzyıldan İkinci Dünya Savaşı’na dek irdeleyen önemli bir çalışma için bakz. zamanla tasfiye oldular. komşularıyla uzun yüzyıllar boyunca yan yana yaşamalarından kaynaklı olarak özgün kültürleşme örnekleri içeriyor. elverişli ekonomik ve sosyal imkânlar sağlayan güç odakları etrafında kümeleşince.

savunmasız olunan yerlerde alınan darbelerin hesabı. Devletin sahip olduğu zor aygıtları. dâhil oldukları siyasal örgütlenmeler ve ancak kolay hedefler için işe yarar olan zor güçleriyle karşı bir strateji geliştirmeye çalışıyorlardı.ancak kırsal yerleşimlerde durum değişiyordu. tecrübeye dayalı geleneksel davranışlar da hızla ortadan . yer yer fiili durum yaratabildikleri kendi öz güçlerinden ileri geliyordu. Bu hızlı kamplaşma ve çatışmaların yarattığı toplumsal dönüşüm içerisinde. Seyitler ve babalar. Pertek’te yahut Elazığ’da görülüyor. beraberlerinde uzun yüzyılların tecrübelerine dayanan bilgi birikimini. tutum ve davranışlarını da götürüyorlardı. Dolayısıyla topluluklar arası sorunların çözümünde. Buna karşın Alevilerde ise bu açık taraflaşmaya yanıt. mahkeme salonlarında görülüyor ve netice büyük oranda kendi lehlerine sonuçlanıyordu. öncelikle geleneksel hukukun ve geleneğin aktörlerinin tasfiye edildiği göze çarpmaktadır. Nüfus ve dolayısıyla coğrafi olarak kontrol edebildikleri alan ve kaynaklar itibariyle hâkim bir güç durumunda olan Aleviler. kırsal yerleşimlerde her daim sürmesi gereken bir destek durumu açığa çıkarıyordu. önemli bir destek olarak görülüyor ve devreye sokuluyordu. Topluluklar arası geleneksel hukuk terk edilmiş ve Sünnilerin büyük çoğunluğu kendilerine açık bir destek sunan devlet kurumlarına yönelmişlerdi. eskisi gibi Cem meclislerinde değil. topluluğun bağrından doğan genç kuşakların ateşli hedefleri içerisinde erirken. Alevi muhataplar ise güçlü oldukları alanda. Komşuları ile olan herhangi bir davaları. kendileri için kolay hedef durumunda olan Sünnileri zor durumlarda bırakıyorlardı. iplerin kopartıldığı bir süreçte. Güçsüz. Karşıt siyasal hareketlerin faaliyetleri Pertek ve Elazığ gibi merkezlerde bu faaliyetlere katılan Sünnilerin elini güçlendirirken.

Böylelikle en ufak bir sorun karşılıklı diyalog zemininden hızla uzaklaşmakta ve hızla derinleşen ayrışmaya yeni bir neden olarak katkı sunmaktaydı. Kirveliklerin ve evliliklerin neredeyse tümüyle durduğu bu süreçte topluluklar arası sosyal iletişim ve temas en aza indi.kalmış oluyordu. Bilhassa kırsal yerleşimlerde ikamet eden Sünniler içerisinde. Böylelikle. Yalnızca bazı aileler. Zira kamplaşmanın boyutları öylesine yükselmiştir ki sürecin kitlesel boyutlarda büyük olaylara neden olabileceği endişesi. Bunda. Anlaşılan odur ki bu ilişkiler genç kuşaklarca da zaman zaman tolore edilmiştir. geleneğin sadece belirli bir yaşın üzerinde kalan ve geleneğin dışında yeni bir anlam sürecini kabullenmeyen kuşakların da tutumlarını da etkiliyordu. muhataplarının direnme imkânı olmayan zor aygıtlarını devreye sokmaları da etkili oldu. kendi aralarındaki geleneksel ilişkileri güç de olsa sürdürmeye gayret etmiş görünmektedirler. seyitler ve babaların etkinlikleri birdenbire kesilmese de hızla işlevsizleşti. Bu esas aktörlerin toplum yaşamının merkezinden uzaklaşması. Geleneksel Alevilik ve Sünnilik algılarının tasfiyesi ve genç kuşakların 1970’lerdeki ruh hali içerisinden bakıldığında. Sünnilerin önemli bir kesiminin kendilerine açık destek olan resmi kurumları tercih ederek. ‘öyle ya da böyle kavganın sonuçlanacağı’ gibi kuvvetli bir beklenti içerisinde olmaları. bu temas noktasını her daim elde tutmayı gerekli kılmış görünmektedir. uzun vadeli hesaplar yapılmaksızın karşılıklı olarak derinleştirdiği de söylenebilir. ayrışmayı. Alevi çoğunluk içerisinde yaşayan Sünnilerin karşılıklı sorunların çözümü için rağbet ettikleri Cem Kurumu da ortadan kaktı. Topluluklar arası ilişkilerde öne çıkan aktörlerin. kirveliklerin bugünde dahi samimi bir minnetle . en kızgın dönemlerde dahi Alevilerle sürdürülen ilişkilerin.

ifade edilmesi122. . azınlık bir topluluk olarak yaşadıkları sıkıntıları ve bu sıkıntılar içerisinde kendilerine sahip çıkan komşularını kolektif hafızlarında nasıl canlı bir şekilde yaşattıklarının da en çarpıcı kanıtı idi. ‘işini ve çocuklarının ekmek parasını’ tehlikeye atarak taşımacılığı sürdürdüğünü içten bir minnetle ve gözyaşları içersinde aktaran Sünni bir görüşmeci. Ancak yine de dönemin belirgin karakteri. mevcut kimlik farklılıklarından dolayı ayrıştıkları bir çoğunluğun içerisinde kendilerinden büyük bir güç karşısında harekete geçirilmeleri ve kamplaşmanın tırmanışıdır.4 Pınarlar Olayı 1970’li yıllar Tunceli’sinde. topluluklar arası ilişkilerin. Sünni topluluklar içerisindeki bu kesimden görüşmecilerin çarpıcı bir biçimde aktardıkları gibi. bu yıllarda. Bu kanlı hadisenin ertesinde. Bunlar. 4. her iki kesimden de geleneğe bağlı unsurlarca yaşatılabilmiş olduğu anlaşılmaktadır. alan çalışmamızı 122 Köylerinin Pertek ve Elazığ ile ulaşımını sağlayan ve aynı zamanda kendisiyle kirvelik bağı bulunan Alevi şoförün. ekonomik nedenlerle de göç vererek zayıflayan Sünnilerden çoğu aileyi kuşaklardır yaşadıkları topraklardan bir daha geri gelmemecesine uzaklaştıracak bir pozisyona sürükleyecektir. yukarıdaki örnekteki gibi sürdürmeye gayret eden ve çoğunluğun tersine saflaşmada keskin tutumlar almayan bazı Sünniler de vardır. sonuçları itibari ile Sünniler açısından esas kırılma noktası Pınarlar Olayı’dır. Sünni toplulukların yeni Türklük kimliği ekseninde. 1970’li yılların en sıcak zamanlarında dahi Alevi komşularıyla törpülenen ilişkilerini. geleneksel ilişkilerin kamplaşma ve çatışmalarda üstlendiği uzlaştırıcı rolü açıklıkla ortaya sermektedir. günümüzde Pertek çevresindeki kırsal yerleşimlerde ikamet eden az sayıdaki ailelerin köklerini oluşturmaktadırlar. ‘ayrımcılık yapmayanın yerinde kaldığı’ bu yıllarda. Bu çatışma ve ayrışmalar. tüm tehditlere karşın.

birisi Tuncelili olmayan diğeriyse bölgeden uzun zaman önce ayrılmış Pınarlarlı iki PKK’linin Sünnilerin evlerine ateş açmaları ile olaylar başlar. Pınarlar. bahsini edeceğimiz olaya kadar bilhassa kırsal yerleşimlerde ikamet eden Sünni topluluklar için bir nevi merkez konumda olmasıdır. İleri gelen aileler ve dini bilgileri itibariyle toplumda hürmet görenlerin ikamet ettikleri ve önemli bir Sünni nüfusun Alevilerle iç içe yaşadığı bir yerdir. Pınarlar’ın ardından. Pınarlar’da sadece Sünnilerin kullandığı minibüs şaibeli bir şekilde yakılır. Pınarlar Olayı. Sünniler bu saldırıya derhal karşılık verirler ve yaraladıkları Pınarlarlı’yı öldürürler. Ancak yine de genel bir çerçeve sunulabilir: “Sünnilere göre. Pertek İlçesine bağlı. Pınarlar Olayı hakkında Alevilerin ve Sünnilerin anlatımları kendi kimliklerini merkeze alan farklılıklar taşımaktadır. rastgele evlere ateş açarlar ve bu olayda bazı kadın ve yaşlılar . Pınarlar’da Sünnilere ait taşımacılık yapan bir aracın taranması ile başlayan olaylarda bazı Aleviler de hayatlarını kaybederler ve tırmanan gerginlik ve çatışma ortamı üzerine Pınarlar terk edilir. Alevilere göre ise. Hemen ardından Sünniler olayı solculara mal ederler ve Jandarma’dan yardım birlikler istenir. ilçenin doğu kesimini oluşturan bir nahiyedir. Ertesi gün. Pertek ilçe merkezi çevresindeki Sünni nüfus hızla azalmaya devam edecek ve bölgedeki nüfus yapısı tümden değişecektir. ‘geleneksel komşuluk’tan bir başka ‘hasım’a dönüşümünün başlangıç noktası olarak da kabul edilebilir. Jandarma’nın Pınarlar’ı terk edeceği günün sabahında tüm göç hazırlıklarını tamamlamış olan Sünniler.gerçekleştirdiğimiz Pertek ilçe merkezi civarındaki kırsal yerleşimlerde oturan Sünnilerin yarısından fazlası bir daha geri dönmemek üzere bölgeyi terk etmişlerdir. Pınarlar’ın özelliği. Sünni kimliğin kendisini çevreleyen ‘öteki’ içerisinde.

Olayın muhatabı olan Sünnilerin. Aleviler’in katliamıyla sonuçlanan Malatya. cam.123 Olay hakkındaki aktarımlar oldukça çeşitlilik göstermekle birlikte Alevilerde ve Sünnilerde genel çerçevesi itibariyle bu şekliyle yaşatıldığı kaydedilmiştir. burada tersine bir sonuç doğurmuştur. Sünnilerin geride kalan malları kişilerin değil her daim yerel yoksul köylülüğün mülkiyetinde olacaktır…” (Alan Notları: 15 – 08 – 06 / Pertek . 123 Olayın ardından. evlerdeki kullanılabilir eşyalar (kapı.) ile tarlalardaki ürün (biçilmemiş buğday vs. bilhassa Sünniler nezdinde çok ciddi sonuçlar doğurmuştur.) komün olarak kullanılacak ve yoksul köylülerin hizmetine sunulacaktır… İlginç bir şekilde. kamu görevlilerin de marifetleriyle gerçekleşen kıyımın. çerçeve vb.hayatlarını kaybederler” (Alan Notları: Elazığ ve Pertek’te çeşitli tarihlerde derlenen notlardan özet olarak aktarılmıştır).Pınarlar) 124 Söz konusu olaylar hakkında kapsamlı bilgi edinmek için bkz. Maraş’ta ve Çorum’da azınlıkta olan Alevi nüfusa karşı. . örgütler bu sahipsiz mülklerin satışını da engellemiş ve alım yasağı koymuşlardır. Buna göre. bölgedeki Sünni nüfus üzerinde sosyal ve psikolojik derin etkiler bırakmış olduğu anlaşılmaktadır. 1970’li yılların sonlarına doğru tıpkı Tunceli’deki gibi karşıt siyasal söylemlerin farklı etno-kültürel aidiyetlerle özdeşleştirildiği ve yerel topluluklarca da böylelikle anlamlandırıldığı yerlerde. 2005. Pınarlar’daki ve civar yerleşimlerdeki Sünni nüfusun. Bu bakımdan olay. Kuvvetle muhtemeldir ki Maraş ve Çorum benzeri olayların yerel topluluklarda uyandırdığı ‘kitlesel kırım’ korkusu. Alevi komşularıyla tırmandırılan kamplaşmanın aktörleri haline gelen Sünnileri böylesi bir kaçışa sürüklemiş olduğu düşünülebilir. hemen hiç vakit kaybetmeden çoğu eşyalarını da bırakarak apar topar yaşadıkları evleri. Bunlara göre. Alevilerin olası karşı atağının boyutlarından kaçınarak yerleşim alanlarını bir gün içerisinde topluca terk edişlerinin. yerel sol örgütlerin bazı ilginç kararları üzerine notlardan: “Sünnilerin gidişlerinin hemen ardından geride bıraktıkları taşınmazlara (evler. tersi şekilde kendilerine karşı işletileceği düşüncesinin. tarlalar) dair yerel siyasi hareketler bazı ortak kararlar alırlar. Pınarlar Olayı. tarlaları terk edişleri hayli önemli görünmektedir. Şahhüseyinoğlu. Maraş ve Çorum olaylarının124 hemen ertesinde gerçekleşmiştir.

uzun yüzyıllardır birlikte yaşadıkları komşularına karşı içerisine düştükleri taraflılık durumunda sıkıştıkları ve meseleyi çözüme kavuşturacak bir yol bulamadıkları söylenebilir.Bilhassa kırsal yerleşimlerdeki Sünnilerin. Geride. Gerek sağ siyasal partiler ve cemaat odakları gerekse bunların etkin olduğu devlet kurumları yereldeki Sünnileri destekledikçe ve Aleviler üzerinden yükselen sol ideolojiye karşı bir nevi ‘yerel milisler’ olarak örgütleyip harekete geçirdikçe. geride kalanları büsbütün yalnız bırakmıştır denebilir. Bir anlamda. diğer yerlerde de aktif bir biçimde sağ paramiliter örgütlerin yerel destekçisi durumunda olan Sünni aileler de göç etmek durumunda kalmışlardır. Bu durumda mevcut tüm desteğe karşın. Alevilerin olası kitlesel tepkilerinin sonuçları. her ne kadar ağır yaralar almış olsa da kadim komşularıyla olan kirvelik bağlarına ve bir yandan da komşuları dışında başka bölgelerden kendilerine yönelen tehdide karşı yerel devlet kurumlarına tutunarak bölgede kalmayı başaran bir avuç aile kalmıştır. Zira Pınarlar’ın boşalmasının akabinde. Alevi çoğunluk içerisinde yaşayan bu Sünni toplulukların büyük çoğunluğu sürecin kendi lehine sonuçlanacağı beklentisi içerisinde mevcut durumu olası tüm sonuçlarına kadar zorlamıştır. Kaybettiklerinin yanı sıra . Sünni toplulukların. her halükarda görülebilecek bir durumdur. karşı karşıya kaldıklarında da koşulları değiştirebilecek yeterlilikten uzak kaldıkları düşünülebilir. Sünnilerin toplu göçünün bir başka itici gücünün de kendilerine Elazığ’da sağlanan sosyal ve ekonomik şartların tercihleri olduğu söylenebilir. dini ve yerel ekonomi içerisindeki statüleri gereği kanaat önderi durumunda olan topluluk ileri gelenlerinin çevreleriyle birlikte Elazığ’a göçmeleri. kamplaşmanın tırmandığı boyutu öngörmemekle birlikte.

Alevi ileri gelen din ve topluluk önderlerinin Sünni komşularını gitmemeleri konusunda ikna ettikleri görülmüştür. Ancak Türkiye’nin hemen hiçbir yerinde olmadığı gibi Tunceli’de de Alevi topluluklardan Sünnilere yönelik herhangi bir ‘intikam’ girişimi görülmemiştir. Öte yandan Pınarlar Olayı ertesinde. Bazı yerlerde. Pınarlar Olayı’nın şekillenmesinde. siyasal hareketlerin kendi aralarındaki ve aralarında kalan sağ paramiliter güçlerin destekçilerine karşı tutumlarında maceracı eğilimleri kuvvetlendirdiği rahatlıkla söylenebilir. Sünni toplulukların önemli bir kesiminin sürecin müdahili olarak hazırlanıp öne sürülmesi kadar Alevi topluluklar içerisinde örgütlü bulunan bazı siyasal hareketlerin kamplaşmayı körükleyici tutumlarının da önemli roller oynamış olduğu belirtilmelidir. şaşırtıcı bir şekilde. Sınıfsal söylemlerin. dönemin kamplaşmalarının 1990’lardan sonra dünyada örnekleri görülen mezhep çatışmaları olarak algılanmadığının da bir göstergesidir. bir yandan tarafsız kalmaya çalışanları da sağ paramiliter güçlerin kucağına sürüklerken bir yandan da mevcut kamplaşmayı körüklemektedir. Tuncelili Alevi toplulukların özgün yapıları içerisinde erimesi ve kısa sürede örgütler arası kısır çekişmeleri örten ve somut karşılığı bulunmayan bir söyleme dönüşmesinin.büyük bir şehirde kazanmış oldukları imkânlar. Pertek ilçe merkezi haricinde toplu göç eğiliminin kuvvetlendiği görülmektedir. Günümüzde hâlihazırda Pertek ilçe merkezinin kuzey kısımlarında ikamet eden 15 – . Dolayısıyla çoğunlukta oldukları alanlarda kendileri için kolay hedef durumunda olan Sünni topluluklara yönelik olumsuz tutumlar. kamplaşmanın tüm olası sonuçlarının zorlanmasındaki kararlılığı doğurmuştur. Bu durum. bir anda yöredeki diğer tüm Sünni topluluklara da sirayet ettiği anlaşılan ‘Alevi tepkisi’ karşısında.

Bu tavır ve Aleviler içerisinde örgütlü kimi siyasal hareketlerin sol sekter.20 civarındaki aile. bu yeni dönemi temsil eden genç kuşakların taşıdıkları kimlik söylemleriyle doğrudan ilgilidir. yereldeki mücadelelerini. büyük çoğunlukla bu ikna ve sahip çıkma faaliyetleri neticesinde göç etmeyen aileleri işaret etmektedir. gelecek için daha sağlam dayanaklara yaslanmaya çalışanlar. Pınarlar Olayı. 1970’li yıllarda yaşananların zirve noktasıdır denebilir. maceracı tutumları da karşılıklı bölünmeyi beslemiş ve netice. Sünni toplulukların. Pertek ilçe merkezinin de nüfus yapısı bakımından 1990’larda yaşayacaklarının bir nevi öncelidir. devlet kurumlarıyla temasları aşikâr olan sağ parti ve cemaatler üzerinden özellikle Elazığ’da çeşitli iş olanakları. Nitekim bu ailelerden olan görüşmecilerin kirvelerinin ve genellikle de evlilikler yoluyla temas ettikleri komşularının. Bu tarihten sonra Pertek ilçe merkezini çevreleyen kırsal yerleşimlerdeki Sünni nüfus bir daha eski etkinliğine ulaşamayacaktır. çözümü karşı tarafı tümüyle etkisizleştirmekte bulan ancak pratikte karşılığını bulamayan bir kargaşaya sürüklemişlerdir. yerelin muhataplarını da hızla ötekileştirmiş ve bağları koparmıştır. Bu. . ucuz araziler gibi yardımlarla telafi etmeye. dönemin zor şartlarına ve kendilerine yönelen tehditlere karşın varlıklarını sahiplenmiş olmalarını gözle görülür bir duygusallıkla ifade edişleri bunu doğrulamaktadır. geleneksel kimlik algılarını ve komşuları ile olan hukuklarını terk edişleri. Bu yalnızlaşma. Bu kimlik. farkında olmadan. Sünnilik algısını yerel aidiyetinden uzaklaştırdıkça. yerel nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan Sünnilerin yaşadıkları toprakları terk etmeleri olmuştur. Buradaki kayıpları. beklenilenin aksine kısa vadede Sünni topluluklar aleyhine işlemiş ve özellikle kırsal yerleşimlerde geçim kaynaklarını Alevi çoğunlukla paylaşan Sünnileri de çıkmazlara sürüklenmiştir.

Sünni nüfusun büyük ölçülerde azalması. Tunceli’deki Alevi ve Sünni topluluklar açısından geleneğin hâkim olduğu dönem de tüm sancılarıyla birlikte kapanmaya yüz tutmuştur.Ülke genelinde nüfus bakımından azınlıkta olan Alevi kimliğinin Tunceli yerelinde gösterdiği özgül iktidar durumu içerisinde. Pertek ve çevresindeki demografik yapının köklü bir şekilde değişmiş olduğu anlaşılmaktadır. İlerleyen yıllar içerisinde ise her iki topluluk açısından. 1970’lerle birlikte her iki kesimde de güçlü taraftarlar bularak yerleşen yeni kimlik tanımları neticesinde geleneksel yaşayış ve algıları da ciddi biçimde dönüştürmüştür. Pertek ilçe merkezi civarındaki Sünnilerde. ‘Ötekinin ötekiliği’. 1960’lı yıllardan itibaren başlayan ve aralıksız devam eden ekonomik nedenli göçler. azınlığın içerisinde bir başka politik azınlık durumu yaratmıştır. Her şeyden evvel. kalıcı bir kimlik algısına dönüşmüştür. 4. sosyo–kültürel bütünlüğün tüm boyutlarında ve bunun doğrudan sonucu olarak kimlik algılarında hızlı bir değişim sürecinin başladığı görülecektir. 12 Eylül’le birlikte sonlandığında. komşusunu düşman yapan saflaşma. içerisinde ötekileştiği etnokültürel kimliğin yaşadığı sıkıntıların izinden giderek.5 1990’lı Yıllar 1970’li yılların karmaşası. . buna mukabil Alevi nüfusun yaygınlaşarak artması yönünde görünürlük kazanan söz konusu değişim. Keban Barajı için boşaltılan geniş alanlar ve nihayetinde siyasal kamplaşmalar neticesinde ortaya çıkan çatışmaların sonucunda 1980’lere gelindiğinde.

Sünni nüfusun yaşadığı güç kaybı. Böylelikle bu ailelerin topluluk içinde üstlendikleri aracı ve yönlendirici roller. Bu durum. Buna. Örneğin Pınarlar’ın tümden terk edilmesi. farklı güç merkezleri tarafından devralınacaktır.Dolaysıyla bu dönemden günümüze değin süregelen sosyal hayatın hemen tüm alanlarında her iki kimlik grubu açısından karşılıklı olarak kimi zaman açık kimi zamansa örtük biçimlerde canlılık kazanan ve geleneksel karşılıklı ilişkileri tasfiye eden bir ayrışmanın yerleşmiş olduğunu söylemek mümkündür. gerek komşularıyla gerekse Pertek ve Elazığ gibi merkezlerle sosyal ve ekonomik ilişkilerini kuran ve idare eden topluluk ileri gelenlerinin de yok olması sonucunu doğurmuştur. Pertek ilçe merkezini çevreleyen kırsal yerleşimler açısından oldukça önemli oranda güç kaybetmiştir. Sünniler . 1970’lerin sonrasında Sünni nüfus. birazdan bahsini edeceğimiz 1990’lı yıllar ve güncel veriler de önemli kanıtlar sunmaktadır. bir zamanlar bölgede etkin bir güç olan Sünni nüfustan arta kalanlardır. günümüzde Pertek’in doğu bölümündeki ilçe merkezi ve civarındaki birkaç köy ve mezra yerleşiminde ikamet eden küçük gruplar. Sağ paramiliter partilerin ve cemaatlerin etrafında biriken yerli Sünnilerin önemli bir kısmı. karşılıklı saflaştıkları ve aralarında azınlıkta kaldıkları komşuları arasında daha fazla barınamayarak Tunceli’den ayrılmak durumunda kalmışlardır. bilhassa kırsal yerleşimlerde ikamet edenler. Hâlihazırdaki kamplaşma ve bazı sol siyasal hareketlerin kolay hedef durumunda gördükleri Sünnilere karşı aşırılıkları da bu süreci hızlandıracak ve Sünniler ile sağ paramiliter güçler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirecektir. Keban Barajı’nın tamamlanması ve diğer ekonomik nedenlerden dolayı yaşanan göçlerin ardından. Sünniler nezdinde. beraberinde bir takım eski sosyal dayanakları da ortadan kaldırmıştır.

siyasallaşma içerisinde yeniden tanımlanması ve bu tanımın gelenekten uzaklaşan anlam dünyası. Kimliğin. geleneksel uygulamalardan uzaklaşması üzerine kuruludur. cemaatleşme. Sünniliğin uygulamada daha kitabi yönlere kayması. 1990’lı yıllarda dünyada ve Türkiye’de popülerlik kazanan yerelleşme. kimliklerin yeniden üretimi gibi bir dizi soyo–politik süreç ve dahası Tunceli’de tam da bu yeni .açısından 1970’li yılların çatışmalarıyla temellenen ‘ayrışma’ üzerine kurulu kimlik algısının bir sonucu. anlamlandırdığı bir Türklük tanımıyla temellendirilmektedir. Pertekli Sünnilerin kırsal yerleşimlerde sahip oldukları azınlık durumu. geride kalan ailelerin tümü bölgeden ayrılmak isteyecek ancak. dönemsel sosyo-politik gelişmelerden etkilenmekle birlikte. derhal Alevi komşularınca yahut iç–Tunceli’den gelen ailelerce doldurulmuştur. esas rotasını koruyarak günümüze dek gelecektir. devletin doğrudan müdahalesiyle yerlerinde tutulacaklardır. 1990’lı yıllar içerisinde yaşanacak benzer olayların ardından. katlanarak artan bir görünürlük arz etmeye başlamıştır. Böylelikle 1980’ler sonrasında. Bu dönemde Sünnilerin boşalttıkları yerler. Sünniler açısından ‘öteki içerisinde kazanılan ötekilik’. gidenlerin ve geride kalanların yaşadıkları mekâna ve mekânı paylaştıkları komşularına hızlı bir biçimde yabancılaşmalarını da beraberinde getirmiştir. Söz konusu biçim. Demografik yapıdaki belirgin değişimlerin yanı sıra 1970’li yılların köklü bir biçimde değiştirmiş olduğu bir başka durum ise kimlik algıları üzerinedir. Bu değişimin söylemi ise. öte yandan da bir anlamda çaresizce. Söz konusu yabancılaşma. Öyle ki. kendi varlıklarını politik bir meşruiyet ve sembol olarak gören resmi kurumlara ve sağ siyasi söylemlere olan bağımlılıklarının da nedeni olacaktır. mevcut içeriğini böylesi kitabi uygulamalar bütününün doldurduğu.

Özetle. . 1990’lı yıllara değin bölgede kayda değer ölçülerde siyasal hareketlilik görülmeyecektir. 12 Eylül’le birlikte sonlanan sürecin. Bu baskı döneminin en belirgin sonucu göç ve tersi etkisi olan içe kapanma olmuştur. Alevi çoğunluk geleneksel Sünni yerleşim alanlarına da yayılmaya başlamıştır. sancılı yükümlülükler içerisinde yerine getirecektir. hızla geleneksel tutum ve davranışlarından uzaklaşarak. Tunceli’nin hâkim etno-kültürel topluluğunu oluşturan bu grubun yaşadığı bir başka önemli kültürel değişim dönemi olduğu görülmektedir. Sünnilerden boşalan yerleri dolduracak ve yeni yerleşim alanları oluşturacak düzeyde artış göstermiştir. Sünnilere karşın Aleviler açısından duruma bakıldığında. birbirlerinden kimi farklılıklar içerseler de esas olarak Kürtlük ve Alevilik algıları içerisinden ulusal kimliğin en azından teoride işaret ettiği yurttaş profilinden uzaklaşırken. yeni sürece uyum sağlayacaktır. Bu bakımdan. 1980’li yıllara değin Pertek ilçe merkezinin hiç değişmeyen nüfus yapısını etkileyen göçler bu yıllarda başlamıştır. Aktivistlerinin çoğu tutuklanmış ve yerel halk. Yurt içi ve yurt dışına yaşanan göçlere. Ancak sahip olunan nüfus gücünün bu göçleri dengelediği anlaşılmaktadır. Dahası. Ülke genelinde güçlü bir baskıyla karşılaşan yasal ve yasa dışı siyasal hareketlerin Tunceli’deki etkinlikleri de benzer sıkıntılarla yüz yüze gelmiş ve kısa sürede etkisizleşmişlerdir. Öyle ki. hiç de azımsanmayacak bir katkıda bulunan siyasal nedenler de eklenmiştir.toplumsal süreçler üzerine yükselen yeni siyasal–askeri gelişmelerin ardından iyice belirginleşecektir. Sünni azınlık. Böylelikle sosyo-kültürel değişime uyarlı kimlik. İslami içeriği giderek ağır basan bir Türk yurttaşlığı profilinin yereldeki temsiliyetini. ekonomik etkenlerin yanı sıra. Alevi komşuları. bu yapılarla iç içeliği ölçüsünde hırpalanmıştır.

toplumsal yaşayış içerisinde farklı siyasal görüşleri işaret eden kategorilerdir. Bu anlamda darbe sürecinde yaşadıkları şiddet. Mutlak surette. Her ne kadar darbe sonrasından günümüze değin topluluklar arası ilişkiler zaman zaman artarak yahut azalarak varlığını korumakta ise de bu temel ayrışmanın her daim canlı kalmış olduğunu düşündüren veriler mevcuttur. temel bir referans olarak kabul edilmiş görünmektedir. 1980’lerin sonlarında görünürlük kazanmaya başlayan ve 1990’lı yıllarda yine mevcut din kimlikleri üzerinde temellenen fakat farklı bir içerikle yaşanan siyasallaşma ise son durağı günümüz olan farklı bir süreci işaret edecektir. gündelik yaşam içerisinde bulduğu unsur.Bu yayılma aynı zamanda. Sünni yahut Alevi olarak dünyaya gelme. yanı başlarındaki Sünni komşular olmuştur. Bilhassa bu sürecin sonlanışında oldukça ağır yaptırımlara maruz kalan Alevi kitleler nezdinde. yerelde karşı karşıya geldikleri komşularının yeniden tanımlanan Sünnilik kimliğiyle özdeşleştirilmiştir. mevcut anlam haritasının oluşumunda ve buna göre tutum ve davranışların ortaya çıkışında. Sünnilik algısını mutlak anlamda ötekileştirmiştir. bu farklılığın temel belirleyenidir. Aleviler ve Sünnilerde. devlet ve kurumları. 1970’li yıllar gibi oldukça yakın bir geçmiş dönemin sarsıntıları henüz çok canlıdır. baskı ve dahası 12 Eylül sonrasında uygulamaya konulan ‘Alevi köylere cami yapımı’ gibi doğrudan kendilerini var eden kimliklerini asimilasyona yönelik çabalar. Bu ötekileştirmenin birincil muhatabı resmi kurumlar iken. diğer kimliğe karşı belirli önyargılar. Alevi ve Sünni topluluklarda ortaya çıkan bu yeni durum üzerinde. Zira artık Sünnilik ve Alevilik. güvensizlikler ve neticede ilgili muhatabın ‘özünde’ sahip olduğu kimlik. . kamplaşan kimliklerin de hareketliliği anlamını taşımaktadır.

gıda ambargosu.1980’li yılların sonlarından başlayarak. ‘Savaş hali’nin hemen tümüyle yerel sosyal hayatı alt üst edişi. özellikle 1990’ları kapsayan ve günümüze uzanan süreçte. bu sürecin sonunda Sünnilerin ve özellikle Alevilerin güncel gerçekliğini ve gerçeklik algılarını belirlemesi bakımından birincil derecede önem kazanmaktadır. tüm boyutları ile her iki grup için. toplam güçleri bine yakın silahlı kuvvet ve karşında yüz bine yakın ordu güçleri arasındaki zorlu mücadele bu dönemin ortalarından itibaren başlayan ve Tunceli’nin çehresini değiştiren biricik olgudur. son derece önemli boyutlara ulaşan göç. Tunceli genelinde ve alan çalışması yaptığımız bölgelerde yaşanan geniş çaplı siyasi ve askeri süreçlerin bir üst başlıkta açıklanmış olan kamplaşmaların üzerine temellendiği rahatlıkla söylenebilir. yayla yasakları. ekonomik ambargo ve daha da önemlisi tüm bu etmenlerin sonuçlarını son yıllarda giderek artan bir hızda vermeye başladığı kültürel değişim. ‘dağdakiler’le karakterize olan bu yeni dönemde önemli süreçler yaşayacaklardır. Sünniler ise 1970’li yıllarda olduğu gibi iç içe yaşadığı komşularıyla değil. 1990’lı yıllar. Bu kapsamlı dönüşümün esas itimini ise 1990’ların başlarında il genelinde kelimenin tam anlamıyla yaşanan ‘savaş hali’nin ortaya çıkardığı sosyo–ekonomik durumun oluşturduğu rahatlıkla ifade edilebilir. yaşattıkları kültürel evrenin maddi ve manevi boyutlarında son derece önemli dönüşümlerin yaşanmasıyla sonuçlanacak ve güncel gerçekliği doğuracaktır. zorla köy boşaltmalar. Farklı yasa dışı siyasi hareketlere mensup. ormanların yakılması. . söz konusu dönemin Aleviler nezdindeki en belirgin yansımalarıdır. Bu şiddetli savaşın ortaya çıkardığı.

125 125 Bu örgütlerden en bilineni 1972 yılında Tunceli’de kurulan ve devrim programını ‘köylü gerilla savaşı’ stratejisi üzerine inşa eden TKP(ML) – TİKKO olmuştur.Bu bakımdan. barındırdığı insan kaynakları bakımından ve en az bu insan kaynakları kadar önemli olan coğrafi yapısı itibariyle de sürekli bir potansiyel taraftar ve sığınma mekânı olmuştur. Bu yapı ve günümüzdeki ardılları. Dolayısıyla mevcut sistemi zor yolu ile değiştirmede kır nüfusunu esas alan ve onların yaşam alanlarında örgütlenmek. Gerek askeri darbeler gibi yoğun takibatın. hemen tümüyle Tuncelililer’e dayanmaktadır. Tunceli’de bu esaslara dayanan bir silahlı faaliyeti esas alan siyasi yapılar 1970’lerin başlarından itibaren bölgede var olmuşlarsa da ciddi anlamda bir varlık ve süreklilik gösterememişlerdir. savaşmak durumunda kalan hemen tüm örgütlerin neredeyse biricik mekânı Tunceli olmuştur ve hâlihazırda da olmaktadır. Türkiye’de sosyalist sol’un kitleselleşmeye başladığı 1960’ların sonlarından bu güne değin her daim mevcut programını bu ideoloji üzerine inşa etmiş çeşitli yasal ve bilhassa yasa dışı siyasi hareketlerin bulunduğu bir yer olagelmiştir. Tunceli’yle özellikle anılmaktadır. mevcut sistemin ancak zor yoluyla değiştirilebileceğini kabul etmekte ve bu doğrultuda çeşitli zor aygıtları örgütleyerek programına yaşamsallık kazandırmaktadır. 1990’lı yıllarda Tunceli’de görünürlük kazanmış bu önemli tarihsel gelişme içerisinde irdelemek faydalı olacaktır. Bu örgütlerin ardılları konumundaki temsilcileri ise ancak 1990’lara doğru bu stratejilerini hayata geçirebileceklerdir. . TKP (ML)’den Maoist Komünist Partisine Bu Tarih Bizim (2003). Tunceli. Sünni toplulukların tutum ve davranışlarını. Zira Türkiye’de çoğu yasa dışı siyasal hareket. Bu yapının bugünkü esas iki temsilcisinin kendi ifadeleri içerisinden Tunceli’yle olan ilişkileri için bkz. Bu durum ise ancak yeterli insan malzemesi ve gerekli nesnel koşulların varlığıyla mümkün olacaktır. Zira kuruluşundan günümüze ilgili örgütlerin insan gücü. zorlu faaliyet koşullarının bulunduğu dönemlerde gerekse yasal olanaklarla çalışma imkânlarının bulunduğu dönemlerde.

Sünnilerin ve Alevilerin geleneksel olarak taşıdıkları Türklük ve Kürtlük algıları içerisinde. Ancak bu örgütlerin varlığı ve mevcut güçleri TKP (ML)’nin yanında sönük kalacaktır. Sünnilere karşı diğer örgütlere kıyasla farklı tutumların gelişmesi sonucunu doğuracaktır. Tunceli’nin 1990’larda yaşadığı süreci neredeyse başlangıcından itibaren ‘dağdaki’ bir taraf olarak yaşamış olması ve bölgeyi. Hozat’taki Sünnilerle. Ancak ilgilenilen konu üzerine bir ilk olması bakımından da bu eksikliklerin muhtemel telafilerinde yol gösterici olmaları bakımından da son derece önemli oldukları da aşikârdır. kaynak kişinin de bir dönem katılımcısı olduğu TKP (ML) TİKKO’nun yanı sıra silahlı faaliyet yürüten TDKP ve DHKP-C de vardır. bu yılların ortalarına doğru bölgeye yerleşen ve en kuvvetli güç durumuna gelecek olan PKK tarafından şiddet yoluyla tasfiye edilecektir. Sünni köylerle ilk temas eden biz olduk. bu yapılardan önemli ölçülerde farklılaşmaktadır. ardından Sünni görüşmecilerden toparlanan veriler ışığında süreç üzerine değerlendirmelerde bulunmaya çalışılacaktır. insanları son derece yakından tanıması bakımından da hayli önemli idi. . ilgili dönemi. Sünnilerin bu dönemde muhatap oldukları ‘dağdakiler’den birisiydi. Söz konusu kişi. Kendisiyle ilk kez Elazığ’da tanıştığımda henüz tahliye olmuştu. Bu yönüyle. Hatta TDKP’nin son kuvvetleri. öncelikle kaynak kişinin anlatımlarına yer verilecek.127 126 Şüphesiz bu veriler birçok yönüyle eksiklikler taşıyacaklardır.126 Bu çerçevede. Pertek ve zaten bir tane var. dağda geçirmiş ve ardından büyük bir şehirde başka bir alanda faaliyet esnasında yakalanarak tutuklanmıştı. İlerleyen aşamalarda değinilecek olmasına karşın burada hemen belirtmek gerekir ki PKK’nin söylemi. 1990’lı yılları hemen tümüyle Tunceli ve civarında. Bu ilişki sayesinde. Sünni görüşmecilerin döneme ilişkin verdikleri bilgilerin yanı sıra en az onlar kadar önemli veriler elde etmemde yardımcı oldu. bu konu üzerine. 127 1990’lı yıllarda Tunceli’de. Sünni görüşmecilerle ve temas ettikleri tarafla birebir görüşme yoluyla tartışmak ve hayli önemli verilere ulaşarak değerlendirmek mümkün olabildi.Alan çalışmamın henüz başlarında tanıştığım bir kaynak kişi. Kürt milliyetçi söylemi merkezine alan bu yapının bölgedeki faaliyetleri de Türklük ve Kürtlük gibi kavramlar üzerine temellenecek ve bu durum. “ Çemişgezek.

Hayvancılıkları Bu köylüler [Sünniler kastediliyor]. İlk tepkiler. hemen kendilerine yeter. mevki tutmalara falan başlamamıştı. Sünniler hepsi genellikle toprakla toprakla uğraşırlar. bana göre.Buralarda haricinde. öncelikle tedirginlikti tabi ama zamanla aştık bunları. köylülerin birliği perspektifinden bu insanlarla ilişki kurduk ve olumlu sonuçlar da aldık. Bahçeler. Kadınların da katıldığı toplantılar örgütledik. şimdikiler gibi ciddi operasyonlara. Ama işte PKK’nin güneydoğuda ve daha kuzey kesimlerde kuvvetlenmesi. devletin o topyekûn . Tabi ki biz gittiğimizde. Pertek ve Mazgirt hattı kastediliyor] köylerin çoğuna ulaşabildik. tarlalar. Kırdaki güçler açısından savaşın gerçek anlamda başladığı yıl 1994’tür mesela… PKK’nin yeni yeni güçlenmeye başlamasına karşın toplamda dağdaki adam sayısı bini aşkındı ve devlet de bu vakte kadar. kayalıklar ve verimsiz topraklar üzerine kuruludur. Yani bunu da söylemek gerekir ki bu adamlarla en kötü zamanlarda bile temas eden yine biz olduk. Ama dediğim gibi biz devrimci bir perspektiften yaklaştığımız için bu böyle oldu. her yönüyle önemli bir dönemeç oldu. Çalışkandırlar yani. Geniş bir açılım sağladık. savaşı boyutlandırması. Genellikle çok çalışırlar… İşte bu insanlara ilk giden bizdik. Ama onlar dişle tırnakla buralara tutunmuş. “1994’e kadar bu ilişkiler artarak sürdü. oymuş bağ – bahçe yapmışlardır. Emeğe daha fazla değer veren. Güneydeki [Çemişgezek. Gittiğinde sen de görürsün.” (Alan Notları: 23 – 01 – 06 / Elazığ). 1994. daha emekçi karakterlidirler. Sınıf savaşının emrettiği emekçilerin. özellikle Çemişgezek’teki köyler kayalara oyulmuştur neredeyse. Şavaklılar ancak uğraşırlar. Alevilik – Sünnilik veya Türklük – Kürtlük üzerinden gitmedik. ekmeğini taştan çıkaran insanlardır. Bizim dışımızdaki yapılar [diğer silahlı siyasal hareketler kastediliyor] arasında ciddi anlamda Sünni köylülerle boyutlu ilişkileri olanlar yoktu ama aralarında bir sorun da yoktu. Dersim’de Alevi köylülerde de Sünni köylülerde de yoksulluk ortaktır ama Sünniler’de emekçilik daha belirgindir.

yani sanki işte onlar da Alevilerin silahlı gücüymüş gibi bir duruma yol açtılar. ihbar etmeye başlayınca Aleviler ve Sünniler arasında böyle bir ikili durum çıktı ortaya. dediğim gibi devlet bunu çok iyi kullandı ve derhal koruculaşmalar başladı. Koruculaşanlar da tabi bir süre sonra bu silah desteğini. Bizim dışımızdaki gruplar da çoğunlukla. Öyle ki bazı Alevi köylerde bile koruculaşmalar görüldü. hatta tamamen Alevi kitleye yaslandıkları için onların tarafında. …İlk olay X. bu köylülerden koruculaştırma da böylelikle başladı. Tabi devlet bunu çok iyi kullandı ve Sünni köylere karakolların inşası. Tabi bu durum tüm ilişkilere yansıdı derhal. Onlar da bunu örtbas etmek için gidip birkaç köylüyü vurdular. İlişkiler kesildi. çıkarcılığı çerçevesinde bakmak lazım olaya. Mesela o köye ilk giren de kuvvetli ilişkileri olan da tek bizdik ama bitti tabi bunlar. Komşusunu.’de [Çemişgezek’de Sünni bir köy] oldu. tamamen kendi hatalarından kaynaklı bi DHKP-C grubu pusuya düşürüldü. Sünnileri potansiyel düşman ilan ettiler. davalısını ezmeye. Bak mesela biz o dönemde derhal bir bildiri yayımladık ve durumu kınadık. . “…Sünni köylülere yönelik öldürülme olaylarının başladığı yıl da 1994’tür. Yani bunlar büyük yanlışlardı tabi. kitle desteğini yitirmemek adına ve bir süre sonra bu koruculaşmaları bahane ederek. Güçleri az olduğu için bu duruma sıkıştılar. Orada. Ama tabi burada köylülüğün dar çıkarları. Yani devrimcilik adına büyük yanlışlardı. Yani işte ihbar edildik diye ama tamamen olayı örtbas etmek için yapıldı ve tabi çok ciddi bir yanlıştı.saldırısı içerisinde Tunceli’yi de başlıca hedeflerinden birisi haline getirdi ve çok ciddi bir şekilde bizimle uğraşmaya başladı. bunu eleştirdik…” (Alan Notları: 23 – 01 – 06 / Elazığ) “…X. Büyük bir baskı oluştu…” (Alan Notları: 23 – 01 – 06 / Elazığ). köyün hemen yukarısında. gücünü bazı yerlerde komşularına çevirdiler. Olayından sonra.

Yani işte böyle karşılıklı koptu süreç ve daha da kötüleşti ilerleyen yıllarda. . Bu X. dönemin gelişmelerinin Aleviler ve Sünniler nezdinde nasıl algılandığını ve ne tür sonuçlara yol açtığını yansıtması bakımından son derece çarpıcıdır. Diğerleri çoğunlukla kendi güçsüzlüklerinden ve Aleviler içerisinde sıkıştıklarından bunu ıskalamış olabilirler. İşte böylelikle belki de Türkiye’de ilk kez Alevi bir köyün korucu olduğu da görüldü. öyle yardım ettiler.128 “Biz hem 94 öncesinde hem sonrasında imkânlarımız ölçüsünde Sünni köylere de ulaştık. Dağdakiler de tam olarak bu bilgileri gerekli süzgeçlerden geçirip doğrulayamadan müdahale edebildiklerine ettiler. Kimi Alevi köylüler de kendilerinden yana olan bu kuvveti gene tıpkı işte o koruculaşanlar gibi bazı durumlarda karşı tarafa bir güç. Fakat asla gidip de adam Sünni’dir öyleyse ajandır. köyüne komşu Alevi bir köy] adam vurmuşlardı. köyleri arasındaki olaylar ve yukarıda bahsi geçen gelişmeler. ulaşmaya gayret ettik. Yaylalarda karşılaşırdık mesela.Bu her yönüyle olumsuz sonuçlar doğurdu. Yani aslında dağdaki adamdan çok daha fazla akıllı davrandı ve kendi lehine süreci geliştirdi. olamaz. Yani sınıf mücadelesinde Alevilik – Sünnilik gibi feodal kavramlar üzerinden ya da Türklük – Kürtlük gibi ulus kavramları üzerinden bir faaliyet programı olmaz.’liler koruculaştıktan sonra Y. Böyle olunca Alevi ve Sünni köylüler arsındaki kimi davalar da bir nevi kan davasına döndü. bir koz olarak kullandılar. Tabi PKK’nin varlığı da son derece olumsuz sonuçlara neden oldu sonraları.’den [Çemişgezek’te X. Diğerleri nasıl yardım ettilerse onlar da öyle davrandılar. yaptığını iddia ettiler. Ama biz asla bu yanlışlara düşmemeye gayret ettik diyebilirim en azından. faşisttir diye kimseyi öldürmedik… Yani hatta Alevi–Sünni karışık yaşanan yerlerde Sünnilerin evlerinde kalırdık. Böyle diyorum çünkü bizim de büyük hatalarımız oldu.’dekiler silahlanınca devlet devreye girdi ve dağdakilerin buraya girmemesi koşuluyla onlara silah dağıttı mesela…” (Alan Notları: 23 – 01 – 06 / Elazığ). Çemişgezekli hemen tüm görüşmelerde çok canlı bir şekilde örnek olaylar olarak sıklıkla dile getirilmiştir. gider sohbetler eder. ve Y. Onların ajanlık vs. Devlet bunu bile değerlendirdi. Zamanla Y. 128 Her ikisi de Çemişgezek’de bulunan X. Çemişgezek’in çalışma alanı dışında olması daha ayrıntılı bir araştırmanın önünde engel olmuş olmakla birlikte.

tamamıyla. öncelikle görüşmecide Sünnilere karşı öne çıkan empati durumundan başlamak gerekecektir. konularda her zaman yardımcı olmuşlardır… PKK buraya. göçler başladı. Zira görüşmecinin. Bu durum. Yani insanlar gelenleri ayırt etmeden. Yani onların bu yanlış tutumları zaten tüm bir süreci ters yüz etti. “Bir Sünni kazanıldıktan sonra. ilişki kuran da bizdik. Sünni kökenli faaliyetçiler hep çok daha azimli ve fedakârdılar. “…Başbağlar olayı çok etkili oldu. Hatta o köye de ilk giren. Bir de bunda bizim iç taraflara [iç-Tunceli kastediliyor] sıkışmasının da payı oldu tabi…” Değerlendirmeye. Yiyecek vd.toplantılar yapardık. kolay bir hedef olduğu için saldırdı. bir Alevi’ye nazaran çok daha tutarlı ve ilkeli davranıyordu. Olayın hemen ardından koruculaşmalar. Oralarda da faaliyet yürüttüm. toptan tavır almaya başladılar. buraya aktarmadığımız diğer ifadelerinde de belirgin bir şekilde Alevi kimliğine yönelik sitemkâr bir duruş özellikle dikkati çekmektedir. Çoğu ilişki böylelikle sekteye uğradı ve zamanla kesildi tabi. Bu insanları kazanmak için ‘güven’ verilmesi çoğu zaman yeterli olan tek şeydi… Bu türden yani Sünni kökenlerden gelen çoğu arkadaş davayı hep sonuna kadar sürdürmüş ve bunda büyük bedelleri de göze almıştır…”(Alan Notları: 23 – 01 – 06 / Elazığ). Yani diyebilirim ki bu bizim Alevi köylerinden çok daha fazla yardımcı olan köyler de oldu…”(Alan Notları: 23 – 01 – 06 / Elazığ). Tabi ki yansımalarını Dersim’de yaşadık. 1990’lı yılların sonlarında bölgedeki etkinliklerini önemli oranda yitiren örgüt kuvvetlerinin ve paralelinde Alevi kitleler nezdinde belirleyici etkileri . Yani ben orayı bilirim. samimiyetle söylüyorum.

Öte yandan. Şöyle ki.zayıflayan sol aktivistlerin ve dolayısıyla bu söylemin genel Alevi çoğunluğa karşın güncel durumunu yansıtması bakımından da önemlidir. Dolayısıyla. Aleviliğin ötekileştirdiği Sünnilik kimliği içerisinden ‘beklenmeyen’ olumlu tavırlarla karşılaşmak ve bunun mukayesesini yapmak belirleyici olmaktadır. bulunduğu alanlarda yerel kimlikleri merkeze alan politikalar geliştirmemiş olduğu anlaşılmaktadır. yereldeki genel Alevilik kavrayışı kendisini sol bir içerikle var etmektedir. böylesi bir empatinin nedenlerinden birisi olarak görülebilir. en zor şartlarda kendilerine destek olmasının bilhassa öne çıkarılması. yardımda tutuk kaldığı dönemlerde üstlenmiş olduğu rol. ‘dağdakiler’ açısında bu kitleler gereken sebatı gösterememişlerdir. İdeoloji: Marksizm Leninizm Maoizm (2004). mevcut siyasi söylemi itibariyle. Böylelikle.129 Öte yandan. Görüşmecinin dâhil olduğu siyasal hareketin. Buna karşın. olumsuzlanan bir örnekle kıyaslama içerisinden. Bunlara ilerleyen alt bölümlerde tekrar değinilecektir. sağ ideolojiyle özdeşleştirilen Sünnilerin ‘dahi’. Sünni topluluklar içerisindeki sol unsurların ve hatta kendilerini siyasi planda desteklememekle birlikte zaman zaman tayin edici yardımlarda bulunan diğer köylülerin mücadele açısından gösterdikleri katılımın. yereldeki anlam kodları içerisinde. Alan çalışması süresince. hâlihazırda solla tanışık ve mücadele tecrübesine sahip Alevi kitlelerin geri çekildiği. bu tip kıyaslamaların sadece siyasi duruşlar açısından değil. Alevilere yöneltilen eleştirilere kazandırdığı vurgu gücü itibariyle de tercih ediliyor görünmektedir. yöneltilen eleştirinin vurgu gücü de yükselmiş olmaktadır. bölgedeki diğer sol örgütler gibi. . onun da insan gücünün ve faaliyet alanlarının büyük çoğunlukla Alevilerin 129 İlgili yapının güncel programı için bkz. toplumsal hayatın birçok yönünde de önemli bir kıyaslama mekanizması olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

hiçbir zaman onun kadar etkin seviyelere ulaşamamışlardır. Bu durum TKP (ML)’yi fazlasıyla yerelleştirmiş ve Tunceli’nin barındırdığı farklı etno-kültürel topluluklara olan ilişkilerinin de yolunu açmış görünmektedir. bu farklarda açığa çıkıyor görünmektedir.115. söz konusu azınlığın sonraki kuşakları açısından da varlığını korumuş olduğu düşünülebilir. Çoğunluğu sağ söylemlerin ve doğrudan resmi kurumların müdahaleleriyle gelecek yıllardaki kimlik algılarını da şekillendirmişlerdir. Bruniessen. Bu özelliği günümüzde de devam etmektedir.130 Ancak bu yapı. sol söylemle temasları söz konusudur. Bilhassa Tuncelili Alevilerin yurt içinde ve dışında göç etmiş oldukları yerler hâlihazırda örgütün potansiyel varlık alanlarını işaret etmektedir. Ancak yine de Sünni topluluklar içerisinde bu tür örgütlerin temsil ettiği sola da açık bir yön olduğu. 1970’li yıllarda yaşanan siyasallaşma ve kamplaşma sürecinde de kendi içerisinde de böylesi bir azınlık durumu ortaya çıkmıştır. TKP (ML). TKP (ML)’nin bu potansiyeli 130 Benzer tespitler için bkz. Bu bakımdan. PKK haricinde. öncelikle. önemli bazı farklarla diğer örgütlerden ayrışmaktadır. Sünnilerle olan ilişkilenme sürecinin neredeyse yalnızca bu örgüt üzerinden ilerlemiş olmasının nedenleri. insan malzemesini Tuncelili Alevi ve az da olsa Sünni kitlelerden kazanmıştır. Yanı sıra örgütün otuz yılı aşkın bir silahlı mücadele tecrübesi içerisinde hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının Tuncelili olması ve yine bu kayıpların Tunceli içerisinde verilmesi de örgütü yerelle psikolojik olarak bağlayan önemli olgulardan bir tanesidir. TKP (ML)’den sonra bölgede ‘askeri’ faaliyet yürütmek isteyen yapılar.çoğunlukta olduğu yahut tam hâkimiyetinde olan yerlerde geliştiği bilinmektedir. Tunceli’de kurulmuş bir partidir. 2004: 87 . Silahlı faaliyet yürüten yapılar içerisinde. Kuruluşundan bugüne de her daim varlığını korumuş. . Sünnilerin sadece çok küçük bir azınlığının.

Öte yandan. PKK’nin faaliyetlerini arttırdığı dönemlerde de Sünnilerin karşılaştıkları yoğun baskının da önemli bir nedeni olacaktır. mevcut durumu en zararsız şekilde atlatma yolları üzerinde çabaladığı anlaşılmaktadır. Bu noktada. sahip olduğu söylemin karakterine de uygundur. bu toplulukların siyasal tercihlerini de etkilemiş görünmektedir. Devletin ve zor aygıtlarının karşısına çıkan güçler de en az onlar kadar etkilidirler. . MHP gibi 1970’li yıllarda ve sonrasında yaşadıkları kimlik değişiminin buluşturduğu sağ partilere yansımış olması. önemli verilerdir. Ancak Sünni toplulukların büyük çoğunluğunun. Bu noktada kendilerine yönelik aşırı tutumlar. Bu bakımdan. Sünni toplulukların önemli bir kesiminin politik tercihlerinin.değerlendirmiş olma olasılığı. yereldeki Alevilik ve Sünnilik kimliklerinin aynı zamanda Kürtlük ve Türklük olarak geleneksel biçimde de kodlanmış olması. Koruculaşmalar ve çoğu Sünni köye inşa edilen karakollar. yukarıdaki anlatılarda bahsi geçen Sünni katılımların böylesi bir arka planı olduğu düşünülebilir. bölgede önemli bir kuvvete sahip TKP (ML)’nin Sünnilere yönelik barışçıl siyaseti. Dolayısıyla. ilişkileri ‘tanıdık’ olanlarla sürdürmek ve ‘taraf olmamak’ son derece önemli hale gelmektedir. yaşadıkları bölgelerde fiili bir ikili iktidar durumu söz konusudur. aleyhe olabilecek sonuçları da göze alan bir restleşmeye uzanmış ve devlet varlığı burada sonuna dek kullanılmış olmaktadır. beraberinde ‘potansiyel’ bir düşman olarak kodlanmalarına neden olmuş görünmektedir. Bu bedellerin bir kısmının diğer sol yapılardan geldiği anlaşılmaktadır. 1970’li yıllardaki siyasallaşmanın çok daha ötesinde. 1970’lerle kıyaslanmayacak ölçülerde ağır olabilmektedir. taraf olmanın bedeli. Bu durumda. kısmen de olsa.

Buradaki siyasallaşma. Kürt milliyetçi söylemin Tunceli’ye geldiğinde kendi söyleminin hedef kitlesini işaret eden topluluklar. PKK’nin esas olarak örgütlendiği. Sünni ve Alevi topluluklara yerleşmiş olması. onları Kürt milliyetçi söylemin potansiyel varlık gerekçeleri haline getirmektedir. Bilindiği üzere Tunceli’deki Alevi ve Sünni kimlikleri üzerinden siyasallaşma. Bu söylemin . Tunceli’deki bu temel ayrışmanın aynı zamanda geleneksel biçimde Türklük ve Kürtlük şeklinde. Ne var ki burada aynı dili konuşan topluluklar arasında kökleri yüzyıllara yaslanan bir farklılaşma ve karşıt algılar söz konusudur. Sünniler’den PKK’ye yönelik katılımın görünürlük kazanmaması da bu farklılıkla açıklanabilir görünmektedir. Tunceli’de. algıları etrafında şekillenmektedir. Ancak 1990’ların ortalarından itibaren bölgede etkinliğini arttıran PKK açısından bu durum biraz karmaşık olacaktır. Bu durumda. PKK’yi Tunceli’nin güney hattı boyunca yaşayan Alevi ve Sünnilerce konuşulan dildeki lehçe farklılıklarına rağmen. kimliklenme ve saflaşma esas olarak din aidiyetleri. modern etniklik tanımları olarak Türklüğün ve Kürtlüğün de bu geleneksel tutumlardan etkilenerek inşa edilmesi. kavranması sonucunu doğurmuş görünmektedir. Bu bölgelerde yaşayan ve Kürt milliyetçi söylemi etrafında harekete geçirilen kitlelerin ağırlıklı olarak konuştukları dil de Kurmancki’dir. yerel Sünnilerce aynı zamanda Kürt olarak kabul gören insanlar olmuştur.Ancak gerek alan çalışmasının yapıldığı yerde gerekse ilin diğer kısımlarındaki Sünnilerin esas olarak zarar gördükleri güç PKK olmuştur. güçlendiği ve sonrasında kendisine merkez alarak farklı bölgelere yayıldığı alan Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun güney kısımlarıdır. Bu durum. Bu durumun gelişimi ise hayli ilgiye değerdir. esas olarak sağ ve sol siyasal söylemler düzeyinde kendisini görünür kılmıştır.

Bu anlamda ötekileştirilme. bu durumu yansıtır durumdadır: “Bir aralık. Zira bu dönemlerde Sünni topluluklardan insanlara yönelik öldürme olayları görülmüştür. Örneğin. PKK’nin varlık bulduğu sosyal tabanın karşısında meşruiyet gerekçesi yaratabileceği her olanak değerlendirilmiştir. Bu saflaşma.hurriyet. devletin Tunceli’deki varlığı noktasında meşruiyet gerekçesi olarak görülmeleri de önemli bir veridir.asp .131 Aynı şekilde. Sünnileri bazı durumlarda açık hedef haline de getirmiş olduğu anlaşılmaktadır. http://webarsiv.com. 131 Kaynak bilgi için bkz. 4 Haziran 1998’de öldürülmesi bu olaylardan yalnızca birisidir. Kimi çarpıcı örnekler. orada [Pertek ilçe merkezi etrafındaki kırsal yerleşimlerde oturan Sünniler kastediliyor] olan tüm aileler eşyalarını falan her şeylerini bırakıp bir sabah böyle topluca çıkıp geldiler. PKK gibi bu yılların bilhassa ortalarında oldukça ciddi bir güç haline gelmiş bir hareket karşısında etkin kılabileceği. 1970’lerde olduğu gibi 1990’larda da resmi söylemin ve yerelde temsil edildiği kurumların da bu farklılığı ustalıkla kullanmış olduğu anlaşılmaktadır. Pertek ilçe merkezinin kuzey batısında kalan ve tüm yerleşimcileri Sünni olan Sağman Köyü’nden 9 kişinin.ötekileştirdikleri ise ağırlıklı olarak kırsal yerleşimlerde Kurmancki konuşan Sünnilerden başkası değildir.tr/1998/06/04/47520. Bu çerçevede Sünnilerin. Sünnilerin 1970’lerden itibaren sağ siyasal söylemin etkisi altında olmaları ve bunun temsiliyetini üstlenmiş olmaları gibi destekleyici veriler üzerinden. Pertek’in dışında kimse kalmadı yani. Bir Allah’ın kulu kalmadı. 1970’lerden sonra Aleviliğin ve bilhassa Sünniliğin yöneldiği yeni kimlik tanımları sayesinde çok daha kolay işlemiştir.

Siirt. mevcut din kimliği farklılıklarının yaratmış olduğu keskin ayrışmanın son ve en önemli örnekleridir. Evlerini kiraladı. daha etkin bir biçimde. Bu engel PKK tarafından Kürt ulusal bütünlüğü içerisinde aşılmaya çalışıldığı kadar. onlardan alışveriş yaptı falan…” (Alan Notları: 20 – 04 – 06 / Elazığ) Böylelikle Aleviler ve Sünniler nezdindeki mevcut sınırlar giderek daha da keskinleşmiştir. Diyarbakır. Devlet İstatistik Enstitüsü 2002 Seçim Sonuçları . ‘Siz giderseniz. bu süreçte özellikle ön 132 Konuya dair doğrudan fikir verici kaynak için bkz. Yani asker orada kalmaları için çok uğraştı. Muş ve Bingöl’de aynı dilin farklı lehçelerini konuşan topluluklardan sahip oldukları din kimliği üzerinden farklılaşmaktadırlar. PKK’nin ötekileştirdiği ve baskıladığı bu topluluklar. resmi devlet söyleminde de yerel toplulukların PKK’den ayrıştırılmasında önemli bir öğe olarak işlevselleştirilmiştir. Sonra döndüler. Bunun yanı sıra hâlihazırda örgütlü oldukları ve özellikle İslami bir içeriği ön plana çıkaran Türk milliyetçi söylemin egemen olduğu sağ partilerde. Cumhuriyet öncesi döneme kadar bu topluluklardan oluşturulan Hamidiye Alayları. kendilerine yönelik ilk saldırıların hemen akabinde derhal koruculaşmış ve ikamet ettikleri köylerin.132 PKK’nin Aleviler nezdindeki varlığı da sahip olduğu söylem açısından. Toplumsal hafızada da oldukça canlıdır. bizim orda durmamızın anlamı ne?’ dediler. kendilerini ifade etmiş oldukları da anlaşılmaktadır. Fakat asıl ayrıştırıcı öğe olan din kimliği.Tunceli. mezraların içerisinde yahut yakınlarında karakollar inşa edilmiştir. Sünnilerde olduğu şekliyle kimi çelişkiler barındırmaktadır. Tunceli’de Kırmancki konuşan topluluklar. Bu durumda Kürt milliyetçi söylemin sahip olduğu birleştirici ana unsur olan dil. Dahası.Hemen araya asker girdi. karşısında önemli bir engel bulmuştur. Bunlar yirmi gün kadar kaldılar yanımızda. .

doğrudan siyasal anlamlar kazanacaktır. 133 Benzer tespitler ve tartışmalar için bkz. Bruniessen. Ek olarak. PKK’nin ‘savaş’ konusunda. tanımlamalar üzerinden yükselen ve fakat sahip oldukları bu geleneksel din kimliği içeriğini geri dönüşü olmayacak şekilde yitirdikleri bir dönemde yaşamsallık kazanmışlardır. Böylece kimlikler.133 Taşımakta olduğu Kürt milliyetçi söylemin sahip olduğu seküler içeriğin. genç Alevilerin yükselmekte olan Kürt ulusalcılığın etkisine girmelerinde önemli bir etken olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir. Zira genç kitlelerin din algıları. PKK’nin ve paralel olarak diğer sol örgütlerin dağdaki etkinliklerinin ciddi ölçülerde kırıldığı 1990’ların sonlarına kadar Alevilik ve Sünnilik: Kürtlük ve Türklük biçiminde geleneksel algılar. geleneksel ‘öteki’ kodlarını yaşatan muhafazakâr bir yerel Alevilikten hayli uzaktadır.plana çıkarılmış ve Tuncelili Kırmancki konuşan toplulukların ‘Kürt olmadıkları’ tezi sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. sahip olduğu teknik imkân ve insan gücü oranında daha çekici örnekler sunuyor olması da bir dönem etkin olmasını sağlamış görünmektedir. 2004. Sünni topluluklardan 1990’lı yıllarda Tunceli’de etkin bir güç haline gelen silahlı faaliyetlere katılımın yahut da en azından temas düzeyinde özel olarak TKP (ML) içerisinde görünürlük kazanmasının bir başka sebebinin de yine sahip oldukları kimliğin işaret ettiği sosyo–politik içerikten kaynaklandığı anlaşılmaktadır. . PKK’nin bölgeye yerleştiği bu yıllarda. kaynağını toplumsal hafızada yaşatılan kolektif bilinçten alan güçlü bir ihtiyat payıyla karşılandığı anlaşılmaktadır. Bunda PKK’nin yerel halktan kimi popüler isimleri kıra çekerek yerelleşme çabalarının da etkisi olduğunu söylemek gerekecektir. diğer örgütlerin birkaç on yıldır sürekli vaaz ettikleri ve fakat ciddi bir varlık gösteremedikleri bir ortamda. orta yaş üzeri Alevi kuşak tarafından.

içerisinde de çoğunlukta oldukları bir örgüt ve mücadele olarak görürken. ‘tanıdık’ları çoğaltmakta ve feodal bir toplumsal yapının. Bu bakımdan hâlihazırda sahip oldukları Alevilik kodlarını sol değerlerle ören katılımcılardan ziyade. Ancak sınıfsal zeminde yükselen talepler. Dolayısıyla Sünni kökenli katılımcılar. kitabileşen ve siyasal . Yaşanılan yoksulluk içerisinden sınıfsal mücadeleye katılım. Kürt milliyetçi söylemi içerisinde ötekileştirilmesi. dağa çıkma konusunda daha gerçekçi sınıfsal nedenlere sahip olan katılımcıların tutarlı hareket etmiş oldukları düşünülebilir. Geleneksel inanç algılarından ve pratiklerinden uzaklaşarak. sahip oldukları kimliği. Fakat çok açık bir şekilde bu dönemin en belirgin etkisinin. PKK’nin milliyetçi Kürt söylemi çerçevesinde. mevcut ulus kimliğini de içerisine almakta ve güncel sosyo–ekonomik çelişmelere gönderme yapmaktadır. hâlihazırdaki feodal tutunumları tasfiye etmekte ve tek bir sınıf kimliğinde katılımcılarını ortaklaştırmaktadır. Öte yandan TKP (ML)’nin sahip olduğu yerellik. Sünnilerin. teması dahi mümkün kılmamaktadır. geleneksel ilişkiler üzerinden yükselen sosyal bağları da önemli bir belirleyen haline getirmektedir. Sünni topluluklardan arta kalanların çok daha kesin bir şekilde mevcut Sünnilik algıları üzerinde yükselen Türklük kimliklerini sahiplenmeleri olduğu söylenmelidir. ilişkilerin egemen olduğu bir yerde. mevcut ideoloji ve dönemsel olarak vücut bulan program ve siyasete daha yetkin bir katılım sağlamakta ve böylelikle daha tutarlı davranmaktaydılar denebilir. Yereldeki Alevi katılımcıların önemli bir kesimi. feodal algılarından arındırarak örgütle ve onun seküler söylemleriyle bütünleştirmekte daha ileri bir düzey tutturdukları ileri sürülebilir. bu feodal kimlik algısını.Türklük olarak kodlanan Sünniliğin.

Sünnilerin 1970’lerdeki dönüşümlerin izinde. İl genelinde Alevilerin yaşadıkları alanlar. Tunceli–Pertek çevresinde Sünniliğin ve Aleviliğin varlığı. Sürecin tüm yıkıcılığıyla kendisini gösterdiği topluluk. Tunceli’de yaşanan ‘savaş hali’nin ortaya çıkardığı göç olgusudur. bu süreci oldukça sancılı olarak yaşayacaklar ve bu dönemden sonrası her iki kimlik grubu açısından tümüyle farklı bir toplumsal gerçekliğe dönüşecektir. çatışmaların gerçekleştiği esas bölgelerdir. 1990’larda esas olarak tamamladıkları bir süreç olarak görülebilir.söylemini bu inanç bütünü içerisinden tanımlayan bir Türklük. Bu süreçten sonrası. Bu ötekileşme ise kaynağını 25 yılda mevcut geleneksel din kimlikleri üzerinden yaşanan bu farklılaşmalardan almakta ve yine bu farklarda kendisini ve kendini çevreleyen sosyal evreni tanımlamaktadır. Bu bölgelerde ormanların ve zaman zaman tarım alanlarının yakılması. Gerek Aleviler gerekse Sünniler. içeriğini hızla değiştiren geleneksel kimlik algılarının öyküsünü de ortaya sermektedir. küreselleşmenin ortaya çıkardığı kimlik süreçleri içerisinde yaşanan ‘ötekileşme’nin özgün örnekleriyle dolu olacaktır. yani geçen yüzyılın sonları ve bugüne değin gelen sürede.6 Göç 1990’lı yılların en belirgin özelliği. tümüyle geçim alanlarını kullanılamaz hale getirmiş ve insanların geçim faaliyetlerini sekteye uğratmıştır. şüphesiz ki Aleviler olmuştur. bitki örtüsünü tahrip etmek için kullanılan organik maddelerin serpilmesi ve yayla yasakları gibi hayvancılığı durduran uygulamalar. Bu dönüşüm. . aynı zamanda. 4.

okullarının PKK’lilerce yakılması. ekonomiyi ve doğrudan sosyal ilişki ve süreçleri de etkilemiştir. Pertek üzerinden feribotlarla sağlanan geçiş. çatışmalarda yapılan hava bombardımanlarının ve kullanılan silahların zamanla kimyasal etkiler ortaya çıkarmış olması. zamanla buralarda büyük şehirlerde görülen gecekondu benzeri mahalleleri yaratmışlardır. il merkezi ve ilçe merkezleri civarında son derece zor koşullarda. komşu iller de dâhil. Belli başlı ilçe yolları hariç. ilin tüm yolları. ulaşıma kapanmıştır. Ticaretin durgunlaşması. ilde hâlihazırda son derece kısıtlı ve ancak kendine yeterli olan ticari faaliyetleri durma noktasına getirmiştir. Bu dönemde gündeme gelen olağanüstü hal uygulamaları. Görecelidir çünkü yaşam alanlarından ayrılmak zorunda olanların büyük bir kısmı il dışına çıkmıştır. uzunca bir dönem ‘tek çivinin dahi çakılmadığı’ süreci tüm olumsuzluklarıyla yaşamıştır.Üretim alanlarının verimsizleşmesinde ve kullanılamaz hale gelişinde. etkilediği sürekli telaffuz edilen bir başka önemli veridir. Elazığ ile olan ve ilin güneydoğusunda kalan Karakoçan girişidir. devletçe kapatılması şehir ve ilçe merkezlerinde göreceli bir yoğunlaşma ortaya çıkarmıştır. Kırsal yerleşimlerdeki hemen tüm sağlık ocaklarının. ilçe merkezlerindeki hareketliliği de engellemiş ve Tunceli. Tunceli’yi dış dünyadan kelimenin tam anlamıyla izole etmiştir. kapatılan yollar arasındadır. Geri kalanlar. Ekonomik faaliyetlerin durgunluğu. Tunceli’nin dışarı ile tek bağı. çadırlarda ve barakalarda birkaç aile birden yaşamak durumunda kalmış. bu yoldan daha kısa olmasına karşın. Bu engelleme. İzolasyon. büyük şehirlere gidemeyen bu ailelerin varlığıyla birlikte il merkezi ve ilçe merkezlerinde oldukça ciddi boyutlarda bir işsizlik sorunu ortaya çıkarmış ve ailelerin iş gücünü oluşturan bireylerin tümü büyük .

bu dönemde çeşitli sebze ürünlerini dahi Elazığ’dan karşılamak ve dolayısıyla yükselen fiyatlarla ve hızla artan yoksullaşmayla boğuşmuştur. öncelikle Tunceli’nin şehir merkezine ve ilçe merkezlerine. Özellikle iç–Tunceli’deki köylerin tamamına yakınının hızla ve şiddet yoluyla boşaltılması ve derhal tahrip edilmesi. Bu ürünler gerek içerdeki gerekse çevre illerden gelen tüccarlar tarafından ‘yok pahasına’. Bugün Tunceli’de her ailenin mutlak surette Avrupa’da yaşayan akrabalarının olduğunu . Bu göçlerin önemli bir kesiminin yöneldiği yerlerden birisi. Bu durum. çoğunlukla tercih edilen Avrupa olmuştur. ardından bulabildikleri fırsatlar ölçüsünde büyük şehirlere göç etmek olmuştur. Dolayısıyla. Avrupa olacaktır. Bu dönemde son derece sınırlı olan kır yerleşimlerinde ise tüm il genelindeki yiyecek üretimi ve dağıtımı karneye bağlanmıştır. bu yoksullaşmanın önemli gerekçelerinden birisidir. kazanılan paranın Türkiye’de aldığı değer bakımından birçok yönden yurt içine nazaran daha caziptir. deyim yerinde ise.şehirlere ve özellikle yurt dışına kaçak yollardan çıkarak burada çeşitli iş kollarında çalışmaya başlamışlardır. Kendi kendine yeterliliği her daim sınırlı olan il. Ellerindeki bu sınırlı parayla çoğu köylünün ilk yaptığı şey. Ek olarak. Türkiye’nin 1990’ların sonlarına doğru süreci hızlandırmaya çabaladığı Avrupa Birliği projesi kapsamında ‘iltica’ yoluyla yapılan başvuruların biricik adresidir. Çoğunlukla kaçak yollardan gidilen Avrupa. Alevilerin 1960’lı yıllardan itibaren sürekli temasta oldukları ve 1980 darbesi sonrasında önemli bir artış yakaladıkları Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç. yurt içi göçe göre daha cazip hale gelmesinde bir diğer önemli etmen olarak ortaya çıkmıştır denebilir. yağmalanmıştır. Zira köylülerin sahip oldukları taşınmazları yahut hayvanlarını. ürünlerini dahi satma fırsatları olmamıştır.

Dönemin sonlarına doğru ordu güçleri bu bölgelerde önemli başarılar kazanmış ve çatışmalar iç bölgelerde yoğunlaşarak. ilin güney kısımlarından esas olarak uzaklaştırılmıştır. Elazığ’a göçün ardından ortaya çıkan arsa ve ev taleplerini resmi kurumlar nezdinde müzakere edecek bir kuruma ihtiyaç duydukları ve böylelikle bir dernekte örgütlendikleri öğrenilmiştir. Daha sonraları derneğe ulaşmaya çalışılan dönemin. Alan çalışmasının gerçekleştirildiği bölgede kalan Sünni bir köyün sakinlerinin 1990’lı yıllarda. Yurt içindeki ve dışındaki bu ilişkiler. Alevilerin kimlik algılarındaki yeni dönemi belirlemiş ve hâlihazırda da belirliyor olması bakımından hayli önemlidir. 1970’li yıllardan itibaren burada yakalamış oldukları iş imkânları. geride kalan akraba ve tanıdıkların da tercihini önemli oranda etkilemiştir. bilhassa 1990’ların başlarında çatışmaların görüldüğü yerlerdir. Elazığ il merkezi civarında bu yönlü taleplere karşılık olarak verilen arazilerin işlemlerinin tamamlanmakta olduğu ve köylülerin bu arazileri paylaşmaya başladıkları bir ana . Sünniler de en az Aleviler kadar bu süreçten etkilenmiş ve çeyrek yüzyıldır süren göç süreçlerinin katılımcıları olmuşlardır.söylemek kesinlikle abartılı olmayacaktır. Sünnilerin yine büyük boyutlarda gerçekleştirdikleri göçlerin önemli bir belirleyeni olmuştur. Ne ki bu derneğe ve dernek yönetimindeki yurttaşlara ulaşma çabaları sonuçsuz kalmıştır. Yaşadıkları bölgeler. aradan geçen yıllar içerisinde kalıcı ve faydalı sonuçlar doğurdukça. Yanı sıra devletin özellikle 1990’lı yıllarda göç eden ailelere tahsis ettiği geniş araziler de Elazığ çevresindeki köylere olan yönelimin belirleyici nedenleri arasındadır. Göçlerin yönü çoğunlukla Elazığ il merkezi ve civar köyleridir. Ancak söz konusu çatışmalar ve özellikle PKK üzerinden ortaya çıkan durum.

134 1990’lı yılların sonlarına doğru çoğu Alevi. bu yurttaşlarla görüşme yapılamamıştır. Hâlihazırda Tunceli’de yahut köylerde oturmayan yurttaşlar da bu önemli gelir kaynağından istifade etmek isteyince ve bu talepler ciddi meblağlara ulaşınca. terk edilen evlerin ve arazilerin karşılığı olarak yahut da tekrardan buralara yerleşmede ihtiyaç duyulan maddi yardım biçiminde ortaya çıkmıştır. Nitekim dernekle olan irtibatı sağlayan aracı kişi de bu sürece işaret ederek. bir dönem sonra. Tunceli’de oturan yahut oturmayan çoğu Alevi ve Sünni yurttaş tarafından çeşitli şekillerde değerlendirilmiştir. Devletin. yine önemli oranda tanıdık ilişkiler vasıtasıyla büyük şehirler olmuştur. bu yönlü girişimlerin karşısında ‘Köye Dönüş’ ve ‘Terör Tazminatı’ kapsamında geliştirdiği strateji.134 Sonuç olarak. devlet nezdinde talepler daha sıkı bir kontrol sürecinden geçirilmeye başlanmıştır. çatışmalardan gördükleri mağduriyetleri. Görüşme talebimizi henüz aracı kişi kendileriyle konuşurken dahi reddetmiş olan Sünni yurttaşların bu tutumlarını. . bunun açık bir örneğidir. köylülerin konu hakkında görüşmekten kaçındıklarını. kendileri aleyhine olabilecek bir durum olarak kavradıkları kuvvetle muhtemeldir. AİHM nezdinde çeşitli hukuki girişimlerde bulunmuşlardır. Çalışma alanımız. Elazığ’a yönelen göçlerin dışındakilerin yönü ise. Bu süreçte en belirgin destek ise doğrudan devletten gelmektedir. Bu dönemde kırsal yerleşimlerdeki Sünni nüfus hemen tümüyle yok olma noktasına dek azalmış ve ancak bazı yerlerde devletin doğrudan müdahalesi ve Sünni yerleşimcileri teşvik etmek amacı doğrultusunda sunduğu olanaklar sonucu bazı aileler geri dönmüşlerdir. Tunceli’den ayrılışları esnasında boşalttıkları evlerinin tazminatına yönelik.denk geldiği anlaşılmıştır. daha verimli arazilerin bulunduğu Elazığ’dan telafi etmektedirler. Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle olan ilişki süreçlerinin ortaya çıkardığı bir dizi yeni gelişme içerisinde. Bu kapsamda. Bu süreçte devletten talep edilen maddi karşılık. Ancak durumun görünürde olan kısmından anlaşılmaktadır ki hâlihazırdaki geçim ve yaşam biçimlerini sürdürmek isteyen Sünni köylüler. Pertek ilçe merkezinin kuzey ve kuzey-doğusunda kalan kırsal yerleşimlerdeki Sünni ailelerin sayısı ancak 10–15 civarındadır. devlet desteğinin oluşumundaki arka planın ise 1970’lerde başlayan karşılıklı ilişkilerin girdiği mecrada şekillenmiş olduğu rahatlıkla söylenebilir. bir şekilde bu sürece zarar verebileceğini düşündükleri için görüşmeleri yapmak istemediklerini iletmiştir. yukarıdaki çerçevede.

1970’li ve 80’li yıllarda olduğu gibi bu dönemde de Sünnilerden boşalan yerler derhal Alevilerce doldurulmuştur. Sünnilerin boşalttığı güney yerleşimlerin iç-Tunceli’den gelen Alevilerce doldurulmasında. ‘Tunceli’den ayrılmak istememekte’dirler. Kırsal yerleşimlerde eskiden büyük çoğunluğunu yahut tamamını Sünnilerin oluşturduğu köyler ve mezralar böylelikle neredeyse tümüyle Alevileşmiştir. Dolayısıyla hâlihazırda çok daha verimli ve görece büyük arazilerin olduğu ilin güney alanları ivedilikle değerlendirilmektedir. Pertek’in kırsal yerleşimlerinden ve hatta daha iç bölgelerden çoğu Alevi. şehir dışına yahut yurt dışına çıkış imkânı olmayan ve yaşam tarzlarını değiştirmek istemeyen ailelerin bilinçli tercihleri olduğundan bahsetmek gerekir. bu ailelere sunulan olanakların verimli bir biçimde değerlendirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Hâlihazırda Sünniler önemli bir nüfus gücüdür. Elazığ ili içerisindeki önemli sosyal alt gruplardan birisi haline gelmiş oldukları söylenebilir. 1970’li yıllardan günümüze. tarihinde ilk kez nüfus yapısının tersi yönde değişimine tanıklık edecektir. Dolaysıyla Tuncelili Sünnilerin. Ancak bu durumun büyük boyutlarda olmadığı da eklenmelidir. bu dönemde.Gerek Pertek ilçe merkezinde gerekse köy ve mezralarında kalan bu Sünnilerin hemen tümünün çoğu akrabası Elazığ’da ikamet etmekte ve yine çoğunluğu da devlet dairelerinde çalışmakta yahut ticaretle uğraşmaktadır. Burada. Pertek ilçe merkezi. Pertek’in geleneksel yerleşimcileri olan Sünniler. zamanla sayıca geri planda kalacaklardır. Alevilerin ilçe merkezinde ekonomik ve sosyal varlıklarını güçlendirmiş olmalarının günümüzdeki en belirgin ve çarpıcı kanıtı ise yerel yönetimde söz sahibi . ilçe merkezine yerleşmiştir. Bu aileler.

Pertek tarihinde ilk kez belediye yönetimi Alevilere geçmiştir. fakat farklı bir . 4. Yurt dışına ve yurt içine yaşanan göçlerin her iki kimlik grubunda ayrı ayrı belirleyici etkileri olmuştur. bu değişim içerisindeki en önemli aracı unsurları oldukları da eklenmelidir. 2002 seçimlerinde. bölümde aktardığımız. II. Alevilerde ve Sünnilerde yaşanan bir dizi hızlı kültürel değişime işaret etmektedir. Değişimin temel itiminin yurt içine ve yurt dışına yönelen göçlerden. Buna ek olarak son çeyrek asırda hızla gelişen ve kitleselleşen iletişim ve bilişim teknolojilerinin. küreselleşmeyle birlikte görünürlük kazanan ‘kimliklerin yeniden üretimi’ ve bunun karşısında şekillenen ulus kimliğin yeniden kurgulanması süreçlerinde ortaya çıkan siyasal ve sosyal stratejiler olduğu belirtilmelidir.7 Geleneğin Yeniden İnşası 1990’ların sonlarından günümüze geçen süre. Alevi topluluk içerisinde örgütlü siyasi partilerin ortak ittifakı sayesinde. Bu ittifakta sağ siyasal söylemin dışında kalmış olan az sayıdaki Sünni’nin de payı belirtilmelidir. Bu yakın dönemde yaşanan sosyal süreçler. özellikle genç kuşaklar nezdinde.olmalarıdır. ‘gelenek’ olarak kabul ettikleri geçmişlerindeki kimi kültür öğelerini yeniden. bu yeni mekânlara ve paralel olarak yeni sosyal çevrelere doğan genç kuşaklardan ileri geldiği rahatlıkla söylenebilir. kimlikler açısından. Tüm bu göç süreçlerinin Alevilerin ve Sünnilerin. güncel kimlik algılarının ortaya çıkışında belirleyici en büyük etken olduğunun altı bir kez daha çizilmelidir. Bu etkilerin ortaklaştıkları içeriğin ise.

içerikle belirli amaçlar doğrultusunda işlevselleştirmesi bakımından hayli ilginçtir. önceki hayatın içerisine doğmuş kuşaklarca yeni bir dünya olarak kabul görmüştür. Bu bakımdan ‘1938’ sonrasında. sağ kalabilmeyi başarmış bu kuşaklar sayesindedir. Alevilerde ve Sünnilerde. 1) Aleviler: Alevi topluluklar içerisinde ‘1938’in. Gerek Alevilerde gerekse Sünnilerde çarpıcı sonuçlar ve hatta benzerlikler. ‘1938’ öncesinde süregiden hayat. Bu çerçevede. Bu dönemin en temel toplumsal kurumlarının temsilcileri olan ağalar ve seyitlerin ortadan kaldırılışı. 1970’ler öncesine tarihlediğimiz geleneksel algıların belirlediği temel kimlik aidiyetlerinin. eski toplum hukukunun iktidar kurumu olan ağalığın kesin bir şekilde tasfiyesi ve modern devlet kurumlarıyla olan yer değişimi. Bu süreç. Alevi toplulukların ‘1938’ sonrasında ördükleri hayatın eskisiyle olan farklılığının temel belirleyenidir. kaçınılmaz olarak . Şüphesiz. çeyrek yüzyıllık tarihçesinin sonunda vücuda gelen biçimlerini her iki grup açısından şu şekilde değerlendirmek mümkündür. bu bakımdan söz konusu edilebilir. ‘1938’ öncesinin anlam kodlarının tekrardan canlılık kazanması ve kendisine seyitler dolayımıyla varlık alanı açabilmesi. hemen tüm boyutları ile son derece kesin ve ani bir şekilde sonlanmıştır. mevcut kültürü var eden dinamiklerin ve aynı zamanda sınırlarının da yok oluşu anlamı taşımaktadır. Alevi toplulukların dâhil edildikleri modern Cumhuriyet’in yaşam kurgusu. bu dönemin öncesini ve sonrasını yaşamış kuşaklar açısından bir ‘milat’ olarak algılanması ve kolektif hafızada böylelikle yaşatılıp. Tunceli’de 1970’lere değin. esas olarak. aktarılması son derece anlamlıdır.

toplumsal hafızada yaşatılan geçmiş tarihin güncelde vücut bulan bir somutluk kazanmasında ve böylelikle. yeni kuşaklarıyla birlikte kendisini yeniden toparlayabilmesini sağlamıştır.yeni kuşakların eskinin kurumlarınca sosyalleştirilmelerini engellemiş ve böylelikle bu kuşakların benlik algılarında. bu bütünleşikliğin bir sonucu olacaktır. özellikle. Din kimliğinin.) ve yerelin dışındaki hayatın dili olarak öğrenilen Türkçe’nin kullanıldığı alanların dışında kalan yerel sosyal hayatın dili olan Kırmancki ve Kurmancki de zamanla din kimliği ile bütünleşik bir algıya kavuşmuş ve onu kuvvetlendirmiş görünmektedir. askerlik. Sonuç olarak. Hatta Kürt ulusalcı söylemden ilk ve önemli bir ayrışma zemini yaratan Zaza kimliği dahi Tunceli’de yerel Alevilik kodlarıyla tanımlanacak ve bu durum derhal Zazaca (Kırmancki) konuşan Alevi ve Şafi topluluklar arasında bir ayrışma yaratarak son noktası ‘Dersim-merkezcilik’ yahut ‘Kırmanc etnisizmi’ olan bir sürece yol açacaktır. edindikleri din kimlikleri üzerinde temellenmesinin de önünü açmıştır. Yanı sıra devlet kurumlarının. kesin biçimde ifade edilmelidir ki mevcut din kimliğinin var olduğu alan. Parçalı bir geçiştir çünkü seyit ailelerinin sahip oldukları nicel çokluk. dâhil oldukları farklılığın. temsil ettikleri din kimliğinin ve bunun kapsadığı sosyal organizasyonların kısa zamanda . Öyle ki konuşulmakta olan yerel dili en önemli varlık gerekçelerinden birisi haline getiren Kürt ulusalcı söylemin yörede yaşadığı kırılmalar. ulus kimliğinden farklı olarak yerel aidiyet hissi yaratmasında ‘1938’ sonrasında yaşanan parçalı geçişin etkisi büyüktür. ölmeyen üyeleri de dâhil olmak üzere. bu kurumların işaret ettiği sosyal süreçlerin (eğitim. memuriyet vb. her bir ocağın. Bu ailelere bağlı olan talip kitlelerin varlığı. aynı zamanda ana dille ifadesini bulan yerel hayatın gerçekleştiği kültürel bir evrene ve mekâna da işaret etmektedir.

Genç Alevi kitlelerin ait oldukları yurttaşlık kimliğinin gereği olarak ülke düzleminde yürüttükleri sınıf mücadelelerinin Tunceli yerelinde vücuda gelen biçimi.yeniden güçlenmesini de beraberinde getirmiştir. aynı zamanda. Bu sebepten. . Bu temsilin bizzat kendi bağrında yetişen genç kuşaklarca reddi. Öylesine kuvvetlenmiştir ki. beraberinde taşıdığı ve geleneğin tasfiyesini içeren bilinçlilik durumuyla birlikte. 1970’li yıllarda hızlanan değişim süreçlerine dek süregelen yerel yaşam. yerel esnaf ve onlarla iyi ilişkiler kurmuş olan seyitlere yönelmiştir. Ancak son derece ilginç bir şekilde. 1990’ların ortalarından itibaren Tunceli’nin ima ettiği etno-kültürel farklılığı yeniden keşfeden ve bu yıllardan günümüze farklı kimlik kodları içerisinde bu farklılığı çeşitli şekillerde üreten ve 135 Devletin yabancılığı. Alevi toplulukların kendilerinde ve çevrelerine karşı yaratmış oldukları anlam haritalarında. Alevi çoğunluk içerisinde kalan Sünniler de neredeyse tümüyle bu hukuka tabi olmuşlardır. topluluk içi hukukunda seyitlerin merkezinde olduğu bir dünyayı esas almış ve yeni kuşakları da çoğunlukla bu ikili anlam bütünlükleri içerisinde yetiştirmiştir. 1970’li yıllarda yaşanan kırılmaların ve kültürün hızlı değişiminin biricik sebebi olmuştur. karşısında büyük sanayiciler ve toprak ağaları bulamadığından. 1970’li yıllara gelinen süreçte seyitlerin temsil ettikleri din kimliği. sosyal hayatın organizasyonundaki işlevlerinden ziyade (–ki bu yeni durum 1937–1938 sonrasında kabullenilmiş ve bir daha buna benzer toplu bir itiraz oluşmamıştır). farklı bir etno-kültürel tarihin Cumhuriyet’e geçişinin ve içerisinde varoluşunun da temsilidir. Bu yöneliş. ağalarla paylaştıkları sosyal mekanizmaları bu kez devletle paylaşmaya başlamışlar ve fakat devletin kolektif hafızada işaret ettiği yabancılıktan135 dolayı. 1970’lere dek süregelen algıları büyük çoğunlukla orta yaş ve üzerindeki kuşaklara sıkıştırmıştır. kolektif düşünce sistemlerinde belirginlik kazanmıştır. yerel kimliğin biricik yürütücüleri haline gelmişlerdir. bir anlamda. Böylelikle seyitler.

özellikle Aleviler açısından. bireylerin sahip oldukları farklılıkların kök nedeni olarak kavranmasının ve fakat bu farklılığın yerelin (Tunceli’nin) özgün yaşam alışkanlıkları ve algılarının zorunlu olarak dışında kalmasının. seyit soylarını hatırlayacaklar ve taliplerini gezmeye başlayacaklarıdır. Türkiye’nin metropollerinde yahut daha küçük şehirlerinde Tuncelili olmanın ima ettiği farklılık. Avrupa ülkelerindeki Tuncelili nüfusun dikkate değer ölçülerde artışının en önemli belirleyenleridir. mevcut din kimliğinin bu farklılığın yegâne unsuru olarak belirmesinde etkili olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir. Hatta öylesine ilgi çekici örnekler sunacaklardır ki.yayan da yine özellikle bu kuşak olacaktır. Zırh. Bu göçler neticesinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yeni sosyal çevrelere doğan kuşakların algılarında Tunceli’nin. çatışmalar sürecinde ekonomik olarak tam bir dar boğaza sürüklenen il halkının genelinde görülen büyük şehirlere göç.136 1970’li yıllarda bölgede fiili durum yaratacak düzeyde etki gücüne sahip olan yasal ve yasa siyasal hareketlerin yürütücü insan gücünü oluşturan bu kuşağın önemli bir kesimi. faydalı kaynaklar olarak bkz. zorla göç ettirilmesi. Bu yöneliş. . ‘1938’de olduğu üzere. bir dönemin önde gelen bazı sol önderleri. 1960’lardan itibaren yaşanan işçi göçleri çerçevesinde hâlihazırda ilişkilerin olduğu ve fakat özellikle 1980 darbesinin ortaya çıkardığı koşullar gereği yurt dışında daha rahat bir yaşam olanağı arayanlarca tercih edilen Avrupa ülkelerine gitmişlerdir. 1990’larda Tunceli’de toparlanan solun ve özellikle PKK’nin bölgeye gelişinin ardından ortaya çıkan şiddetli savaş halinin yıkıcı etkileriyle de kuvvetlenecektir. Tunceli’nin sahip olduğu köy nüfusunun yarıdan fazlasının. hâlihazırda gündelik yaşam dili olmaktan çıkan Kırmancki’nin ve onun işaret ettiği yerel sosyal yaşamın tutum 136 Avrupa Alevilerinin kurumsallaşma süreçleri ve bu süreçlerde bahsini ettiğimiz kuşağın belirleyici etkileri üzerine ön açıcı. 2005 ve 2006.

Tuncelili Alevilerin önemli bir kesiminin . Bu anlamda Türkçe’nin yahut başka yabancı dillerin işaret ettikleri farklı yaşam kurguları. Bu çerçevede öncelikle Tuncelili göçmenlerde ve ardından Tunceli’de. aynı toplumsal süreçlerin paylaşıldığı insanlarla arada ortaya çıkan din kimliği farklılığı üzerinden. ayrıştırıcı bir kimlik kodu olarak belirmesinin ve bu farklılık üzerinden çeşitli kurumlarda ifadesini bulan kitlesel bir görünürlük kazanmasının. Zira bu göçlerin noktalandığı mekânlara doğan kuşakların aile dışı sosyalleşme alanları tümüyle değişmiştir. Aleviliğin gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da 1990’lı yıllarla birlikte giderek artan bir hızla. Bu tarihsel öz. kendi farklılıklarını temellendirdikleri din aidiyetlerine olan vurgularının da güçlenmesine hız verdiği düşünülebilir. Öte yandan. Geleneksel kimlik kodlarının yeniden tanımlanması sürecinin esasen Avrupa’dan başlayarak çevreye yayılması. hatırlanmak ve mevcut farklılığın nedeni olarak kavranmakla birlikte.ve davranış örüntülerinden ziyade. Alevilik olarak kodlanan inanç kurgusu üzerinde temellenmiştir. tarihsel bir geçmişi ve bu anlamda yerel farklılıkları işaret eden bir Alevilik algısının genç kuşaklarda görünürlük kazanan temel bir ayrıştırıcı ve kimliklendirici rolü üstlenmiş olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir. 1990’ların dünyasında ve Türkiye’de ortaya çıkan yeni sosyal süreçler de ulus kimliği altında bir araya gelmiş etno-kültürel toplulukların çeşitli siyasal ve sosyal hareketliliklerinin de biricik belirleyeni olmuştur. Tuncelili Alevilerin. bu kuşaklarda anne–babaların yahut daha eski kuşakların geldikleri yerin taşıdığı farklılığın belirleyeni olmaktan esasen uzak kalmıştır. tüm bir ayrıştırıcı işlevi yüklenmiş görünmektedir.

Bu ekonomik süreçlerin sosyal yansımaları. Farklı etniklik kavramları arkasında saflaşan geniş kitlelerin birbirleriyle boğazlaşmaları. ileri kapitalist ülkelerin ekonomik tahakkümü altındaki bu ülkelerde. konunun güncel dışavurumlarını yaratması açısından hayli önemli ve belirleyicidir. Şöyle ki: 1980’lerin sonlarında uluslararası düzlemde yaşanan gelişmeler tüm bir sürecin nitelik açısından başlangıç dönemi olarak kabul edilebilirdir. olumsuz örneklerini yaşamış kitlelerin bu söyleme dair güvensizlikleri. Bu yeni dönemde. bir dönemki sosyalist yapıları içerisinde özerk ve eşit haklara sahip toplulukların yeni dengeleri kendi lehlerine işletme uğruna giriştikleri siyasal ve askeri hareketlilikler ve süreçler ortaya çıkmıştır.Avrupa ülkelerinde yaşıyor olmalarından kaynaklı olarak. dağılmakta olan ülke pazarlarına hızlı bir biçimde girmiştir. . bu dönemin karakteristik bir özelliği olmuştur. mevcut kamplaşma ve çatışmaların etno-kültürel kimlikler çerçevesinde hayat bulmasını sağlamış olduğu da belirtilmelidir. dağılan ülkelerde yerel pazar ilişkilerinin ve hâkimiyetinin sarsılan devlet yapısı ile birlikte çözülmesi ve dahası yabancı büyük sermayenin kendisine rakip olabilecek ulusal sermayeyi tasfiye hareketleridir. beraberinde bu bloğun karşıtında konumlanan Batı Avrupa ve Amerika’nın oluşturduğu uluslararası ekonominin yeni nitel bir evreye geçişinin de başlangıcıdır. yerel pazarın çeşitli alt bölgelere ayrıştırılmasında ve bunu örten etno-kültürel aidiyetler biçiminde görünürlük kazanmıştır. Tüm bu süreçlerin temelinde sınıfsal belirleyenler olmasına karşın sosyalist ideolojinin etkisinin zayıflaması. Bu geçişte ortaya çıkan en önemli olgu ise. Sovyet Rusya’nın merkezinde olduğu bloğun dağılması. ileri kapitalist ülkelerdeki büyük sermaye birikimi. Bu farklılaşma ve ayrışma döneminde.

feodal tutunumların tasfiyesi yahut asgarileştirilmesi ‘Kürtlük’ün Türkiye’de daha tutarlı ve dolayısıyla etkili bir biçimde görünürlük kazanmasının belli başlı nedeni olarak görülebilir. Öte yandan yine aynı çerçeve içerisinden. geniş kitlelerin saflaşma ve çatışmalarından ziyade ulus kimliği tanımı dışında kendisine varlık alanı açmaya çalışan çeşitli kimlik gruplarının sosyal ve siyasal süreçlerde ortaya çıkışları söz konusudur. ‘uluslaşma süreci’nin kendinde içkin olarak ortaya koyduğu dil ve toprak bütünlüğü kapsamında. 1990’ların dünyasında ait olunan etno-kültürel kimliklerin yeni bir takım yüklemelerle ortaya çıkışında belirleyicidir. güçlü bir yapıdan yoksunluğu da anlaşılabilirdir. Zazalık yahut Kırmanc etnisizminin farklı dönemlerde öne çıkışlarının. içerdikleri farklılığı yaratmasının da bu durumun doğrudan bir sonucu olduğu rahatlıkla söylenebilir. Avrupa Birliği sürecinin 1990’ların sonlarında Türkiye’de farklı kimlik gruplarının kamusal alanda daha açık bir biçimde rol almalarında üstlendiği baskılayıcı duruşun. Tunceli’de Alevi kitleler içerisinde Türklük. Alevilik ve Kürtlük kimliklerinin hareket alanlarını genişletmiş olduğu bilinmektedir. 1970’li yılların genç kuşaklarının arkasında saflara dizildikleri ideolojinin etkisizleşmesi. Kürtlük. . Aleviliğin ciddi anlamda görünürlük kazanmaya başladığı 1990’lardan günümüze son derece farklı kimlik gruplarına temel teşkil etmesi ve merkezi. varlıklarını korumalarının temelinde ortak ve benzer inanç kurgusunun olması ve dahası tüm bu kimlik kodlarına kaynaklık ederek. bu kuşakların orta yaş ve üzerindeki insan gücünü oluşturdukları topluluklarda. ‘Ulus’ algısının.Bu tür örneklerden farklı olarak Türkiye’de.

Kürtlük. Günümüz Tunceli’sinde Aleviliğin. giderek artan bir hızla içerdiği inanç uygulamaları etrafında görünürlük kazanması da dikkat çekicidir. Alevi kitlelerin Cemevleri nezdinde. bizzat kendilerince tasfiye edilmiş olmasına rağmen 1970’li kuşaklarca. inanç kurgusunun giderek kuvvetlendiğini ve bu kurgu etrafında kendisini benzerlerinden ayrıştıran kimlik tanımlarının (Türklük. örneğin genç kuşak seyitleri yetiştirerek. . Seyitlerin artışı. Seyitlerin sayısı çoğalmış. Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin tüm özgünlükleri çerçevesinde yeniden kurgulanan kimlik. Bu eksiklik. Ancak temelde.Bu kuşağa ait çoğu birey sahip oldukları sol değerler ile etno-kültürel aidiyetlerini senkretik bir yapıda yeniden üretmişler ve kurdukları çeşitli kurumlar aracılığıyla yaymışlardır. Aleviliği. Zazalık. inanç boyutu çerçevesinde daha tutarlı biçimlerde kurgulayan ve bunun gereklerini. inanç kimliklerine olan ilgileri ve seyitlerin aktiviteleri gözle görülür derecede artmıştır. sahip oldukları sol değerler ekseninde yeniden tanımlayan ve esas olarak sol gündem içerisinde bir güç olarak tasavvur eden yaklaşımlar dâhilinde ‘inanç biçimi’ olarak kurgulanmaması önemlidir. Fakat tüm bu girişimlerin çok parçalı ve dağınık olduklarını tekrar belirtmek gerekecektir. bizzat bu kategoriye dâhil edilme gerekçesi olan ortaklaştırıcı kültürel öğeler üzerinden kendi farklılıklarını üretmiştir. Kırmanc etnisizmi) kendilerine bir varlık alanı açabildiklerini de eklemek önemlidir. kitlelerin inanç pratiklerinde yaşadıkları boşluğu dolduracak merkezlere yönelmelerinde etkili olmuş görünmektedir. Alevilik ve Kürtlük gibi genel kategorilerden. özellikle büyük şehirlerde ve ilçelerde Cemevleri görünürlük kazanmıştır. Aleviliğin 1990’lı yıllar boyunca. yerine getiren odaklar. Alevi kitlelerin bir inanç biçimi olarak Aleviliğe yönelmeleri ekseninde ortaya çıkan bir olgu olarak değerlendirilmelidir.

Okan. 2004. Aleviliğe olan bu yaklaşımı çerçevesinde. bu durumun kimi örnekleriyle de karşılaşılmıştır. Fakat yine de bu kesimdeki Tuncelili Seyitlerin. ‘Tuncelili olmaktan’ kaynaklanan kimi itirazları gerek Cem Vakfı bünyesinde gerekse vakıf aracılığıyla sağlanan yerel resmi yetkililerle olan ilişkilerde açığa çıkmaktadır.137 Öte yandan Cem Vakfı’nın kurguladığı Alevilik. . diğerlerine nazaran ‘inanç biçimi olarak’ daha tutarlı görünmektedir. bilhassa Tunceli’deki Kürt-Aleviliği ekseninde gelişen süreçlere müdahalede. Cem Vakfı’nın Aleviliği ‘Türklüğün’ özü olarak kurgulaması. daha yakın bir ‘Alevi merkez’ olma olasılığı biçiminde görülmesine de imkân sunmaktadır. Alanda. 137 Konuyla ilgili faydalı ve yönlendirici bilgiler içerin bir çalışma için bkz. Cem Vakfı’nın Aleviliği devlet eliyle resmileştirme ve ayrı bir din kimliği kapsamında görünür kılma çabaları. Alan çalışması içerisinde temas edilen ve Cem Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten kimi seyitler de bu durumu açıkça ifade etmişlerdir.günümüzde Tuncelili Alevilerin etno-kültürel aidiyetleri dışında bir Alevilik örmelerine rağmen ciddi ölçülerde ilgi görmeleri çarpıcı bir veridir. Bilindiği üzere Cem Vakfı. muhataplarını. resmi yetkililerce de ‘muhatap’ alınmada. Cem vakfı çevresinin Tunceli’deki faaliyetleri bu bakımdan çarpıcı bir örnek sergilemektedir. Özellikle İlahiyat Fakültelerinde son yıllarda güçlenen ‘Alevilik Çalışmaları’. yerel resmi yetkililerce de tercihinin ve kimi olanakların sunulmasının önemli bir belirleyeni olmaktadır. kendi dışında kalan hemen tüm Alevi dernek ve vakıf çevrelerinde ‘devletle’ olan ilişkileri üzerinden eleştirilen bir konumdadır. daha doğru bir deyişle ‘arzu edilen muhataplarını’ bu çevre içerisinden bulmakta ve kimi ortak çalışmalar da örgütlemektedir.

aynı şekilde evlerde de yoğunlukla seyredilmesi. yakınmalar da hayat bulmaktadır. Bilhassa geçen yıl içersinde yayına hayatın başlayan Su TV. son derece özgün ve karmaşık bir yapı sergilemektedir. yukarıda özetlenmeye çalışılan tarihsel süreçlerin güncele kattığı kimi semboller ve değerlerde içkindir. yerel Aleviliğin gerçekleri karşısında uzak kaldığı ölçülerde söz konusu itirazlar. . (3) 1990’lı yıllarda yeniden ve çok daha yıkıcı etkileriyle yaşanan savaş ve göç süreçlerinin doğrudan sonucu olarak. özellikle genç kuşaklarda her yönüyle belirgin olan biricik algı. (2) bu sürecin aktörlerini tasfiyesine rağmen üzerinde temellenen ‘sol’u ve değerlerini. küreselleşmeyle karakterize olan ‘yeniden kimliklenme’ döneminde cevap bulmasını içermesi bakımından. Görünümü ve ifadesi bunlara göre ciddi değişkenlikler gösterse de neticede ortaya çıkardığı durum ‘Dersimli olmak’tır. yerelde inanç biçimi olarak Aleviliğe olan bu ilginin artışında belirleyicidir. Yerel bir inanç kurgusu olarak Tunceli (Dersim) Aleviliği. çok farklı mekânlara göçleri ve bu mekânlarda edinilen farklı tutum ve alışkanlıkları. Cem TV. Bu farklılık. içerisine doğarak ait olunan ‘farklılık’ olmaktadır. genç kuşaklar içerisinde hızla artan ilginin gerektirdiği ‘öğrenme’ süreçlerine cevap oldukları ölçülerde popülerlik kazanmalarına neden olmaktadır. (4) bu göçlerden doğan kuşakların talep ettikleri kimliklenme süreçlerinin. merkezi bir kurumsallaşmadan yoksun bir inanç kimliği olan Aleviliğin. Alevilerin boş vakitlerini tükettikleri mekânlarda bu kanalların sürekli olarak izlenmesi. (1) ‘1938’le tarihlenen miladın öncesindeki bağımsız kültürel süreci.Resmi devlet söyleminin ve bunun vücut bulduğu İlahiyat çalışmalarının ‘arzu edilen Alevilik’ söylemleri. Bu çok yönlü etkileşim içerisinde. Düzgün TV gibi uydu kanalları.

2) Sünniler: Türkiye’de 1980’lerle birlikte. 1970’li yıllarda kitleselleşen sosyalist akımların karşısında harekete geçirilen kırsal kökenli ve Cumhuriyet’in hâlihazırda güdük kalan modernist girişimleriyle bütünleşememiş yurttaşlarca oluşturulmuştur. günümüzde de yine aynı temel anlam kodları ekseninde ve fakat farklı içeriklerde devam etmektedir. Binnaz. Tuncelili Sünnilerin güncel kimlik algılarının. 1997. güncel benlik algıları içerisinde. özellikle büyük şehirlerde görünürlük kazanan ve etkinliğini 1990’lı yıllarda ulusal çapta güçlü bir biçimde hissettiren ‘siyasal İslam’138. bu tarihsel kesitte makro düzlemde yaşanan gelişmelerle de doğrudan ilgilidir. Tuncelili Sünnilerin. içerdiği bir dizi sosyal ve ekonomik tarihsel gelişmenin uzantısında. siyasallaşmanın başlangıcından bugüne yaşadığı değişimin bir boyutunun da ‘siyasal İslam’ın 138 Kavramın işaret ettiği tarihsel süreç ve dinamiklerin verimli analizleri için bkz. 1970’li yıllarda süregetirilen geleneksel algı ve tutumları radikal biçimlerde dönüştüren kuşaklar oluşturmaktadır. 1990’larla birlikte ‘siyasal İslam’ olarak karakterize edilen dini söylemin kapsadığı kitlelerin temel unsurlarının. Bu yakın dönemin hâlihazırda yaşayan canlı örneklerinin büyük çoğunluğunu ise gerek Alevilerde gerekse Sünnilerde. Bu durumda. 1991 ve Göle. . Alan çalışması süresince temas edilen orta yaş ve üzerindeki kaynak kişilerde gözlemlenen Sünnilik algılarının. Tunceli’de 1970’li yıllarla birlikte Alevilik ve Sünnilik gibi din kimlikleri üzerinden hayat bulan siyasallaşma. ‘gelenek’le olan ilişkilerinin çözümlenmesinde anahtar bir kavrama ve bütünlüklü bir sürece işaret etmektedir denilebilir. geçmişten bugüne yaşadığı değişimin izleri.

Tunceli’de Sünnilik. Daha önce de söz konusu etmiş olduğumuz göç süreçleri. sahip oldukları geleneksel Sünnilik algıları ekseninde inşa ettikleri siyasal duruşlar . 1970’li yıllarda Tuncelili Sünni genç kuşaklar. ‘Alevi olmayan’lara atfen yaşamsallık kazanmış olan Türklük demekti. sağ reaksiyoner örgütlerde kendilerini ifade ettiklerinde sahip oldukları söylemin içeriği etkin bir Türk milliyetçiliğiyle donanmış vaziyetteydi. Tuncelili Sünniler içerisinde sahip oldukları geleneksel algı ve tutumlarla çatışmaksızın rahat bir hareket alanı yakalamış oldukları anlaşılmaktadır. Ekonomik nedenler ile bölünen ve yakın çevre illerden (bilhassa Elazığ) başlayarak daha büyük şehirlere göç eden ailelerin. yaşatılan toplumsal gelenekler ve örfi hukukun sahip olduğu iç içe geçmişliğe karşın. Söylem. İslami bir öz kesin olarak vardı. ve bunun somut ifadesi olan yasal ve yasa dışı örgütlerin. yine bu kuşakların 1990’larda yükselen ‘siyasal İslam’ çerçevesinde açığa çıkan ‘geleneğin inşasında’ da etkinlikle rol alacaktı. Şüphesiz bu hızlı kamplaşmada ve Sünnilerin çoğunluğunun örgütlenmesinde etkin olan bazı başka belirleyenler de vardı. varlık koşulu gereği İslami algılardan hareket ediyordu. ana dillerine. etkin olmasa da. uzun yüzyıllara yaslanan geleneksel algılar içerisinde birbirini örten tanımlamalar olarak yaşıyorlardı. bunlardan biridir. Alevi komşularının yoğunlukla dâhil oldukları sosyalist örgütlenmelerin karşısında. Bu bakımdan.nüvelerinin ortaya çıkmaya başladığı 1960’lardan günümüze uzanan sosyo-ekonomik tarihsel bir geçmişte yattığı ve bu çerçeveden açımlanabileceği pekâlâ söylenebilir. dönemin devlet erkini elinde bulunduran hâkim güçlerin sosyalist muhalefete karşı etkin bir sivil güç olarak açıkça destekledikleri Türk milliyetçi söylem. Bu öz. Zira Türklük ve Sünnilik kimlikleri.

tıpkı Alevi yaşıtları gibi. 2001. modernist–burjuva demokratik Türk milliyetçiliğinin üzerine kurulu olduğu kitlelerin. Bu dönemde Sünnilerin çok azı sol söylem içerisinde kendilerini ifade ettiler. feodal dönemlerden taşıdıkları dini kurumlarının ideolojik planda ve uygulamada tasfiyesi üzerine kurulu idi. . Fakat içerisine doğmuş oldukları Sünniliği var eden babalar ve süregetirdikleri tarikat ilişkilerinin temsil ettiği ‘gelenek’.139 Bu bakımdan genç Sünniler. Türk milliyetçi söylemin tarihçesi içerisinde açığa çıkan farklılıklar bakımından. Bu durum. günümüzdeki biçimlerinden hayli önemli bazı farklılıklar barındırmaktaydı. birbirleriyle olan mücadelelerinde aynı zamanda içerisine doğmuş oldukları geleneği ve onun etkin aktör ve kurumlarını da hedeflediler. Bahadır. Yanı sıra giderek artan okuma–yazma oranı ve paralel olarak. son derece anlaşılabilir bir noktada durmaktadır. genç kuşakların eğitim süreçlerinde yüksek okulları hedeflemeleri de benzer bir sonuçla noktalandı. İslam’ı ve değerlerini yüceltmek.da belirleyiciydi. Dönemin Sünni genç kuşaklarının yerele taşıdıkları ve içerisine doğdukları geleneğin temel unsurlarını dolaylı ve zaman zaman doğrudan tasfiyeye neden olan Türk milliyetçi söylem. Türklüğün savunusuyla özdeşti. Dönemin aktivistlerine göre Türk milliyetçiliği. Geriydi. Çünkü Türk milliyetçiliğinin Tanzimat’tan İkinci Dünya Savaşı sonrası çok partili döneme uzanan tarihçesi içerisinde programında ve pratiklerinde sahip olduğu etkin sekülerleşme. 139 Konuya dair faydalı tartışmalar için bkz. çünkü işaret ettiği pratikler hem kitabi dinsellikten uzaktı hem de Türklüğü geri plana atan. ‘din düşmanı’ hareketlere karşı müdafaa etmek. bu bilinci törpüleyen bir yaşam tarzını işaret etmekteydi. Tunceli’de ‘İslam olmak’la yani ‘Sünnilik’le özdeşti. kendi içerisinde hayli ilgi çekici bir çelişme de barındırıyor görünmekle birlikte. iradesini kıran ve ‘geri’ bir biçimdi. ‘birey’i zayıflatan.

Elazığ gibi büyük bir şehirdeki yerel ekonomik ve kurumsal kaynakları neredeyse tümüyle elinde tutan bu sosyal çevrelerle ilişkiler geliştikçe. Bu durumun. genç kuşaklarca temsil edilen yeni dönemde devlet kurumlarında etkinlikle boy gösteren yeni sosyal ilişkileri getirdi. alan çalışmamız kapsamında kalan bölgede ve Sünni nüfusun yaşadığı Tunceli’nin diğer kesimlerinde görünürde olan tablo. Ekonomik nedenlerden ve kamplaşmalardan zarar gören ailelerin yoğunlukla bu merkeze olan göçleri de Sünni nüfusun yereldeki insan gücünü yitirmesini hızlandırdı. büyük çoğunlukla. geleneksel Sünnilik algıları da hızla değişimine olanak sağlayan yeni alt yapıyı da güçlendirdi. Bu ilişkiler. Sünni kitlelerin giderek artan bir hızda. Cumhuriyet’in ilanı ve kendilerine yönelik tavizsiz tutumlarıyla güçlenmesinin ardından. karşılıklı olarak birbirini destekleyerek günümüze dek uzandığını söylemek mümkündür. yerel ileri gelenlerin ve tüm bu geleneksel toplum önderlerinin kendilerini var ettikleri tarikat ilişkilerinin zamanla tasfiyesi. Geleneksel .Babaların. Büyük çoğunluk Elazığ başta olmak üzere büyük şehirlere göç etmişti. 1980’li yılların sonlarına gelindiğinde. Sünni nüfusun 1970’ler öncesiyle kıyaslandığında. böylelikle kendisini var eden insan kaynaklarından da mahrum kalarak hızlı bir biçimde gündelik hayattan çekilmeye başladı. Elazığ’daki çeşitli devlet kurumları ve bunu örten bürokratik ilişkilere yönelmelerine neden oldu. ülke genelinde yükselen sosyalist muhalefetin karşısında ‘tahkimlenen’ sağ siyasi partilerin merkezindeydi. il ve ilçe merkezlerinden ziyade kırsal yerleşimlerde ikamet eden geleneksel ilişkilerine sıkışan tarikatlar. Bir kısmı ise kırsal yerleşimlerinden Pertek ilçe merkezi gibi hâlihazırda Sünni nüfusun geleneksel olarak çoğunlukta olduğu ilçe merkezlerine gelmişlerdi. önemli oranda azalmış olmasıydı. Geleneksel tarikat ilişkilerinin zayıflaması.

Bu sebepten. Ancak bu tanımların hemen hepsi temeldeki yerel Alevilik kodlarından hareket etti ve bu kodların taşıdığı yerel aidiyetler. . Babalar. kavgalar ve devlet kurumlarının Aleviler aleyhine tek yanlı tutumları. Ancak bu kez. sınıfsal düzlemde ulusal politikalar öne süren solun sindirilmesi ve ek olarak dünya çapında hızla popülerleşen yeni etno-kültürel hareketlerin etkisiyle yeni bir takım siyasal pozisyonlarda kendilerine yaşam stratejileri örmeye başladılar. Pertek ilçe merkezinde nüfus gücü hızla artan Aleviler ile geleneksel yerleşimciler arasında yaşanan gerilimler. 1990’ların başlarında Tunceli’de tekrardan ve ‘silahlı mücadele’ gibi çok daha etkin bir güçle varlığını yeniden tesis eden solun ve dahası. bu yönüyle. 1970’lerle birlikte sağlanan yeni siyasal söylem merkezleriyle yer değiştirmişti. 1990’lı yıllar boyunca.tarikat ilişkileri hemen tümüyle tasfiye olmuş ve belirli bir yaş üzerinde kalan kuşaklara sıkışmış vaziyetteydi. Bu dönemde ve takip eden 1990’lı yıllarda. her iki kesimde de canlılıkla varlığını sürdürdü. müdahil oldukları ve böylelikle meşruiyetini ve iktidarını pekiştirdikleri sosyal–ekonomik geleneksel kurumlar. 1970’lerin tekrarıydı. bu yeni dönemin bir ürünü olarak PKK’nin ortaya çıkardığı ve ciddi bir kazanımdan ziyade hayatın hemen tüm alanlarında yıkıcı etkiler yaratan ‘savaş hali’nin kasıp kavurduğu Aleviler. Tunceli’ye olan ziyaretlerini kesmişler ve üstlendikleri. bilinç halleri her daim etkili oldu. yakın dönemin sarsıntılarının canlı örneklerini hâlihazırda yaşayan Alevi – Sünni ilişkileri. farklı kimlik tanımları ardında kendilerini ifade etmeye başladılar. Türkiye’nin hızlı bir biçimde dâhil olduğu uluslararası yeni ekonomik düzenlemeler içerisinde gittikçe yoksullaşan kitleler. sahip olduğu kamplaşma ve genç kuşaklara miras bıraktığı anılarla.

Aleviliğin ve Sünniliğin bu dönemlerde yeniden ve özellikle 1970’lerin öncesinde kalan özgünlüklerini yücelten yaklaşımlarla ön plana çıkmış olması son derece önemlidir.kamplaşmanın temelinde yatan Alevilik ve Sünnilik kimlikleri. yükselmekte olan bu yeni sosyal hareketlerin Tunceli’de de kendisine ciddi bir etki alanı yaratmış olduğu da eklenmelidir. Ancak neticede bugün kendisini Türk. Bunun içinde de yerel Sünnilerden sola yakın olanların haricindeki ezici çoğunluk her daim ‘içerdeki öteki’ olarak kabul görmüştür. sonuçsuz kalan sol girişimler ve son derece yıkıcı etkilere neden olan Kürt ulusalcılığının ertesinde. Kürt. Aleviler açısından. Lakin Aleviliğin 1990’lardan günümüze yaşadığı merkezileşme ve kurumsallaşama sorunları. Sünniler ise. Tuncelili Alevilerin bu vakte kadar Avrupa ülkelerinde yakaladıkları nüfus gücü. Zaza yahut Kırmanc olarak tanımlayan Tuncelili Alevilerin bu tanımın içerisini doldurdukları yegâne öğe. dönemsel olarak gerileyen ancak 1980 sonrasında son derece . her zaman olduğundan çok daha fazla ön planda idi. Tuncelili Alevilerde görülen kimlik tanımlarındaki çeşitliliği doğurmuştur. Dünya ölçeğinde etno-kültürel hareketlerin. bu dönemde yükselen siyasal İslam’ın öne çıkardığı kimlik tutumları içerisinden mevcut pozisyonlarını güçlendirmişlerdir denebilir. göz ardı edildikleri kamusal alanlarda güçlü siyasal pozisyonlarda görünürlük kazanmaya başlamaları ve bu durumun söylem düzeyinde yaygınlaşmış olması da önemli bir belirleyendir. Türkiye gibi siyasal ve ekonomik alanlarda dışa bağımlı ülkelerde. tüm bunların temel belirleyeni olan Alevilik kodlarının daha tutarlı bir biçimde sahiplenilmesi söz konusu olmuştur. Köklerini DP sürecinden alan. yerel Alevilik kodlarıdır.

Türk milliyetçi söylemin varlık zeminini hazırlayan bir içerikten sıyrılarak. Tuncelili Sünnilerin hâlihazırda ilişkide oldukları ve devlet kurumları ile yerel ticari örgütlenmelerde etkin olan yeni dönem sağ siyasi partilerde var olan yakın çevre. bu yeni dönemde tümüyle işlevsizleşmişlerdir. Tunceli’deki Sünnilerin büyük bir kısmının da bu yeni dönemdeki ekonomik–sosyal ve siyasi merkezlerine işaret etmektedir. Bu noktada Tuncelili Sünniler ve özellikle Elazığ’da ve daha başka büyük şehirlerde oturanlar geride bıraktıkları geleneksel tarikat ilişkilerini derhal yeniden işlevselleştirmişlerdir. Babaların ve onların yerel temsilcilerinin. sosyal ilişkiler. Tuncelili Sünnilerin mevcut din kimlikleri. Elazığ’da ve Tunceli’deki geleneksel yerleşim alanlarında 1970’lerden itibaren varlığını koruyan yeni ilişkiler ve güç kaynaklarının temsiliyeti. 1990’larla birlikte sahip olduğu seküler vurguları hızla törpüleyerek İslami söylemi ön plana çıkaran Türk milliyetçiliğinden. özel ticari–sosyal kuruşlara dek yeni varlık alanları açan ve böylelikle geleneksel duruşundan sıyrılarak devlet erkine ve sosyal yaşama daha etkin müdahale araçları yaratan tarikatlar damgasını vurmuştur. daha güçlü bir İslamcılığın temel unsuru haline dönüşmüştür. geleneğin mekânsal sınırlarının . toplumsal algı ve tutumlar. daha etkin bir İslamcı program ve pratiklerle güçlenen yeni odaklara doğru kaymıştır. Fakat bu yeniden inşada geleneğin temsilcileri yer almayacaklardır. ileri gelenlerin şahsında somutlanan geleneksel tarikat ilişkilerinin üzerinde yükseldiği geçim biçimleri. Geleneğin devamcısı kuşaklar. Bu yıllarda devlet erki içerisinde güçlenen ve fakat kendisine yasal partilerden.hızlı bir biçimde yükselerek devlet erki içerisinde ciddi bir kuvvet haline gelen sağ ideolojinin yansımaları Tuncelili Sünnilerde de etkilerini belirgin bir biçimde göstermiştir.

Dolayısıyla siyasal İslam’la karakterize olan yeni tarikatlara katılım ve bunların yereldeki temsiliyetleri gündeme gelmiştir. Aleviliğin uzun yüzyıllardır ‘ehli Sünnet’in dışında tanımlanması ve bu tutumun kabul ettiği dini pratiklere son derece aykırı duruşları. Hâlihazırda Tunceli’de ikamet eden Sünniler içerisinde kırsal yerleşimlerde yaşayan ve geleneksel geçim uğraşılarını sürdüren Sünniler ile ilçe merkezinde yaşayan ve Elazığ’la ekonomik bağları olanlar yahut Elazığ’da ikamet eden fakat Tunceli’yle de bağlarını koparmamış aileler arasında yukarıdaki tutumun . özellikle PKK’yle birlikte Tunceli’de var olan Kürt ulusalcılığının ötekileştirdiği Türklük kimliğini uzun yüzyıllardır taşımanın getirdiği ayrım ve bu yıllarda kendilerine yönelik saldırılar bu politik yaklaşımın yereldeki iflasının da önemli bir belirleyeni idi.çok ötelerine yayılmış ve bu anlamda geleneğin bilinç sınırlarının da ötelerinde yeni ve farklı noktalara sürüklenmişlerdir. bu yüzyılın başlarından itibaren giderek belirginleşmeye başlayan bir tonda. Fakat siyasal İslam’ın kendisini politik düzlemde yükselen Kürt ulusalcılığına karşı görünür kıldığı. Tunceli yerelinde Sünniliğin. geleneksel ulusal kimlik politikalarını kıran yaklaşım. Ancak geleneğin kendisi. bu yeni dönemdeki varlığın meşruiyeti ve gerekçesi bakımından biriciktir. kanıtlarını mevcut din kimliğinden alan bir Türk milliyetçiliğine doğru evrildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Tuncelili Sünniler nezdinde ‘Kürt’ olarak kodladıkları komşularına dair 1970’lerden itibaren ördükleri tutumlarında bir değişim getirmemiştir. varlık gerekçesini ve meşruiyetini. hâlihazırda onları İslami bir toplumsal kurgunun dışında bırakmaktaydı. Bu durumda. Ayrıca. Fakat bu söylemin son derece etkin bir biçimde İslami bir içerik ve tutuculuk taşıdığı da belirtilmelidir.

ABD ve AB karşıtlığının. bu hayatın gelenekten taşıdığı yerel özgünlüklere uyarlıdır. bir zamanlar çok daha net bir biçimde görülen ilişkiler ve bunların yaşamın tüm alanlarındaki yansımaları güçsüz de olsa görülebilmektedir. Yanı sıra çeyrek asırdır yakalanmış ticari ve bürokratik kaynakların muhafazası da bu noktadan hareketle şekillenmektedir. Bu grubun dışında kalanlarda da din kurgusu. Alevi komşularla son çeyrek yüzyıldır yaşanan tüm kırılmalara rağmen. Türkiye genelinde kazanmaya başladığı ve günümüzde ‘ulusalcılık’ olarak da tanımlanan bir içeriğin. bu durumun somut örnekleridir. Alevilerle birlikte kullanılan ziyaretler. Tunceli’deki tezahürlerinde henüz daha seküler kurgular gözlemlenemese de son noktası AKP iktidarı olan ‘siyasal İslam’a yönelik eleştirel bakış belirgindir. katı bir biçimde kitabi yönler içermektedir: Türklüğün biricik ifadesi olan İslam. gündelik yaşama. Burada İslam. Son olarak. Türklük kavramının. çarpıcı bir örnek olması bakımından. nadir de olsa Tunceli’de söz konusu edilen Türklük içerisinde kendisine bir ifade alanı açmış olduğunu belirtmek gerekecektir. Ancak tekrar etmek gerekir ki bu nadir örnekler de bahsi edilen Türklüğün içerdiği etkin İslami vurgudan uzak değildir. güncel hayata uyarlıdır. yüceltildiği ölçülerde Türklük de var olmaktadır. . kolektif hafızalarında yaşattıkları aidiyetlerinin görünürlük kazandığı uygulamalarla karşılaşmak son derece olağandır. sahiplenildiği. Geleneksel hayata daha yakın ailelerde. temel belirleyeni olduğu gözlemlenen bu ayrışmanın. Ancak sahip olduğu içerik ve biçim. özellikle belirli hastalıklar konusunda iyileştirici özellikleriyle tanınan seyitler ve ocakları.somutlandığı davranışlarda önemli farkların açığa çıkmakta olduğunu da eklemek gerekecektir.

Bu temel ayrıma göre: Hâlihazırda kırsal yerleşimlerde oturan Sünnilerin. ‘Tunceli’de Sünni olma’nın açığa çıkardığı algı farklılıklarının temelinde. Söz konusu değişkenler çerçevesinde. sahip oldukları farklı siyasal tutumlara rağmen daha yakın bir temas içerisinde olmaları önemli bir veridir. dâhil oldukları geçim biçimlerine ve Tunceli’yle olan mekânsal ilişkileri gibi bir dizi karşılıklı etkileşim içerisinde gerçekleşen belirleyene göre farklılaşmakta ve bazen de örtüşmekte olduğunu tespit ettik. bu toplulukların algı ve tutumlarıyla ve yine bu topluluklar içerisinde var olan çeşitli siyasal akımlarla. Alevi topluluklarla. Alan çalışmamızın gerçekleştiği esas bölge olan Pertek ilçe merkezinin kuzeydoğu kesimlerini dikkate alırsak sayıları son derece sınırlı olan (yaklaşık 10 – . sürekli olarak ikamet edilen mekâna ilişkin belirgin bir ayrışmanın var olduğundan öncelikle bahsedilebilir. Bu anlam bütünlüklerinin yaratmış olduğu tutum ve davranışların.4. bireylerin ait oldukları yaş gruplarına. Bu ayrımın görünürlük kazanan şeklinin ise Sünni ailelerin köy ve mezra gibi kırsal yerleşimlerde yahut ilçe merkezi ve il merkezleri gibi mekânlarda ikamet edip etmemeleri olduğu ifade edilebilir.8 İçeride Sünni. gerek Tunceli’nin farklı bölgelerinde oturan Sünni yurttaşlarda gerekse çalışmanın yoğunlaştığı bölgede yaşayanlarda ‘Tunceli’de Sünni olma’nın işaret ettiği geniş ve çeşitli bir anlam dünyası ile karşılaştık. Dışarıda Tuncelili Olmak Alan çalışmamız süresince temas ettiğimiz.

Alevi çoğunlukla iç içe yaşamanın. bu ailelerin çoğunluğunun taraf oldukları sağ siyasal düzlemin. karşılıklı saflaşma ve mücadelelerde istemleri dışında dahi taraf olmuş olmalarına rağmen kadim komşularıyla var olan ilişkilerini sürdürmede gösterdikleri ısrarcılıktan kaynaklandığı düşünülebilir. bilgi verici önemli bir kaynak olarak bkz. geçim etkinliklerinde ve topluluklar arası sosyal ilişkilerde 1970’li yıllar öncesine tarihlediğimiz geleneksel ilişkileri sürdürmenin ortaya çıkardığı sürekli temasın. Öte yandan. yine bu türden ailelerin çoğunluğunun da Tuncelili Sünniler içerisinde güçlü bir etkiye sahip Türk milliyetçi söylemle ve bu söylemi İslami öğeler ile ören farklı çevrelerle ilişkili oldukları da belirtilmelidir. 1970’li yılların hemen öncesindeki Sünni nüfusun. ilgili ailelerin net bir biçimde bulundukları yerellerde din kimliğini merkeze alan siyasal yaklaşımlardan uzak durdukları görülmektedir. söz konusu ilişkilerin aktif temsiliyetinin ortaya çıkmamış olmasından kaynaklandığı görülmektedir. çeyrek asırlık kamplaşma ve çatışma süreçlerinde. kirvelikler ve evlilikler dolayımıyla kurdukları bağların da bu durum üzerinde ciddi etkileri olduğu eklenmelidir. geçmiş süreçlerde aktif bir biçimde varlık gösterenler ve hâlihazırda Pertek’te yahut Elazığ’da bu ilişkileri sürdürenler bulunmakla birlikte. .15 civarı) bu kategorideki ailelerin büyük çoğunluğunun. Bu ailelerin bulundukları yerellerde kalmış olmalarının. Söz konusu ettiğimiz bu ailelerin yakın akraba çevrelerinden. böylelikle gündelik hayatın içerisinde etkisizleşmesine neden olduğu söylenebilir. Yanı sıra yine aynı komşularıyla geçmiş süreçlerde daha sık bir şekilde ve az da olsa günümüzde. yukarıdaki verilerle kıyaslandığında oldukça ciddi boyutlarda azalmış olduğu görülmektedir. açık biçimde taraf olmaktan kaçınanlardan oluştuğu rahatlıkla ifade edilebilir.140 Ancak burada açığa çıkan en önemli özelliğin. 140 Bu tespitin geçerliliği noktasında. 2002 Seçim Sonuçları.

kendileri gibi “olaylara karışmayanların” bu gibi göçlere mecbur kalmadığı yönündeki ifadeler. geleneğin bir parçası olduğundandır ki tüm bir çeyrek yüzyıllık kamplaşma tarihine karşın kolektif hafızada canlılıkla yaşatılmaktadır. yaşanan kamplaşma ve çatışmaların bilhassa orta yaş üzeri görüşmeciler tarafından “gençler arasındaki hadiseler” biçiminde bir kodlamayla ifade edilmesi de aynı durumun bu kez farklı bir kuşağın anlam dünyası içerisinden ifade edilmesi olarak rahatlıkla okunabilir. 1970’ler öncesinde doğan ve bu dönemde var olan topluluklar arası hukukun içerisinde sosyalleşen bireylerden oluşmaktadır. bu göçün doğrudan devlet müdahalesiyle tersine çevrilerek. Benzer şekilde. geride kalan Sünni ailelerin söz konusu duruma ilişkin sıklıkla zikrettikleri ifadeler olarak kaydedilebilir. kendileri ile önemli boyutlarda kültürleşme pratikleri sergiledikleri Alevi akranları arasında. Kirvelikler yahut ortak inanç pratikleri gibi devraldıkları sosyal ilişki kalıplarıyla. Kırsal yerleşimlerde ikamet eden Sünnilerin ekseriyetle orta yaş üzeri bireylerden oluşması da yukarıda aktarılan durumun ortaya çıkışında. geri gönderildikleri de bilinmektedir. Fakat bu . yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen bir bağ söz konusudur. taşınmaz mülklerini bırakarak göç etmiş oldukları. Bu kuşak. Ancak yine de ilgili ailelerin günümüzde geçmişe yönelik değerlendirmelerde kendileri ile din kimlikleri üzerinden yaşanan siyasal saflaşmada taraf olan aileler arasına dikkatli bir ayrım koymaları önemlidir.Öte yandan yine bu Sünni ailelerin de Tunceli’deki ‘savaş hali’nin doruk noktasına ulaştığı 1990’lı yıllarda toplu bir şekilde ve aniden Elazığ’daki yakın akrabalarının yanına. ciddiye değer bir veridir. Ancak şüphesiz ki bu bağın gerektirdiği hemen tüm ilişkilenme biçimleri günümüzde önemli oranlarda ortadan kalkmıştır. Bu bağ. “Ayrımcılık yapanın barınamadığı”.

yerele ait olduğu ve sadece yine bu sınırlı çevrede yaşatıldığı. talileşen inanç uygulamalarının biricik sebebidir.kuşağın algı ve anlam dünyası içerisinde gelenek ve onun ima ettiği topluluklar arası ilişkiler. yine bu yıllara dek nüfusun esas olarak hareketsiz kalması ve böylelikle fazlaca dış etkenlerle ilişkilenmemesi bu özgünlüğün önemli varlık koşulları olarak okunabilir. bu bütünün anlamlandırdığı sosyal everene dair sade bir bilinçlilik halidir. İlerleyen yaş. 1970’lere dek Alevilerle olan sürekli ve yakın temas. Bu süreç. İslam’ın daha merkeziyetçi. Bu kuşak. Saygınlıkları ve temsil ettikleri tecrübe birikiminin yarattığı etki. Alevilik ve Sünnilik . çoğunlukla tavsiye olarak algılanmaktadır. günümüzde. Bu Sünniliğin inanç ve uygulamaları. Bu Sünnilik. kitabi biçiminden önemli farklarla ayrılmaktadır. gündelik hayatın işleyişinde ve idaresinde artık söz sahibi değildir. varlıklarıyla temsil ettikleri inancın bazı boyutları da tali pozisyonlara sürüklenmiş görünmektedir. geçmiş dönemin muhasebesi içerisinde gerek kendilerine tavır takınan Alevilerin gerekse karşıt tavrı üreten Sünnilerin eleştirilerinde canlılıkla yaşatılmaktadır. İçerisine doğulan kültürün maddi ve manevi sınırlarına. hızlı bir biçimde ve günümüze dek durmaksızın sürecek. Bu kuşakla birlikte. geleneksel birtakım pratiklerin bu içerik içerisinde olumsuzlanması. mevcut din kimliğinin yeni bir takım içeriklerle donatılması. 1970’lerle birlikte hızlanan ve genç kuşaklarla karakterize olan yeni dönemde. tümüyle Pertek’e ve onu çevreleyen kırsal yerleşimlerdeki Sünnilerin gelenekle taşıdıkları yerelliğe işaret eder. kurumsal. herhangi bir ‘siyasal öz’den bağımsızdır. Bu kuşak nezdinde ‘Sünnilik durumu’. onları yaşamın daha tali noktalarına sürüklemiştir. Bu anlamıyla. aktarıldığı için kendisini var eden ve çevreleyen maddi ve sosyal gerçeklikten etkilenmiş ve kendine özgü bir durum yaratmıştır.

tüm sürecin başlangıcından bugüne etkin bir şekilde taraf olmuşlar ve bu durumu kesintisiz sürdürmüşlerdir. gerek kırsal yerleşimlerde gerekse ilçe merkezlerinde. bu keskinliği belirleyen en önemli etken olarak görülmektedir. Bu örneklerin yanı sıra. Gerek 70’lerde gerekse 90’larda Sünnilere yönelik gerçekleşen öldürme olayları. Bu tavır. Öte yandan. doğal olarak. Kırsal yerleşimlerde ikamet eden orta yaş ve altındaki Sünnilerde bu durumun açık bir sonucu olarak. bu gruptakilerden oldukça sınırlı görüşmeciyle temas edebilmiş olmamız ve yaklaşımlarındaki açık olumsuz tavırlar. . Alevi çoğunluğun Sünniler hakkında işlevselleştirdiği ayrıştırıcı etmenlerden bir tanesi de ilgili kişi yahut ailenin bu tür köylerde oturup oturmamasıdır.kimlikleri. Çoğunlukla seçimlerde kendisini ifade eden bir oy biçiminde tekerrür eder. son derece nadiren de olsa geçmişten bugüne yahut yakın dönemlerden itibaren kendilerini sol bir siyasal bakış içerisinden tanımlayan Sünnilerle de temas edilmiştir. söz konusu durumun sonuçlarıdır. Bu köylerde yaşayanların büyük çoğunluğu. Çalışmamız süresince. Fakat bu söylem. kaynağını bilinen en uzak geçmişten beridir var olduğuna inanılan din kimliğinden alan ve böylelikle sarsılmaz bir meşruiyet kazanan etkin bir Türk milliyetçi söylemle karşılaşmak mümkündür. yaşanılan mekânda. yerleşimcilerinin tümüyle Sünni olduğu ve 1970’li yıllardan bugüne etkin bir şekilde sağ siyasal söylemlerin varlığını koruduğu köyler de mevcuttur. kesinlikle etkin bir taraftarlığa dönüşmez. siyasal kamplaşma ve karşılıklı mücadelenin temel dayanakları olarak doğrudan yahut dolaylı olarak işlendikçe. geleneksel inanç uygulamalarını tasfiye eden kitabileşme ve buna uygun bilinç giderek katılaşacaktır. Alevi çoğunlukça da algılanmış ve kendilerine karşı geliştirilen yaklaşım da aynı içerikte olmuştur.

ailelerinin . Genellikle hâkim çoğunluğun bir parçası olarak görülürler. yapılan tercihin doğrudan ve geri dönüşü olmayan bazı sonuçlar yarattığı da aşikârdır. Dolayısıyla bu grup. güneyde mevcut olan ve doğrudan karşıt siyasal söylemi işaret eden Sünnilik’ten ayrışmaktadırlar. bu genel durumun neticesinde günümüzde çoğunlukla Alevileşmişlerdir. Buralarda kendilerini açık bir biçimde Alevi olarak tanımlamayanlar. Alevileşmemiş olanların ise Sünnilik durumunun. Hozat ve Mazgirt gibi. Elazığ yahut başka büyük şehirlerde ikamet etmektedirler. Alevilerce ‘Sünni’ olarak değerlendirilmez. Bu ayrım. Gündelik yaşam pratikleri içerisinde bu gruptakilerin Sünniliklerine dair bir veri yakalamak son derece zordur. Lise ve yüksek öğrenim amacıyla dışarıda olanların hemen hepsinin gelecek kurgusunda. güneyde işaret ettiği kitabi dinselliğe katı bağlılığın oldukça uzağında kaldığı açıklıkla görülmektedir. En keskin saflaşma ve çatışma süreçlerinin yaşandığı 1970’li yıllarda Sünnilerle dolaşmanın ‘ajanlık’. Ancak burada topluluklar arası yaşanan keskin kamplaşma ve gerilimler neticesinde. Alevilerle birlikte yaşamanın ‘dinden çıkmak’la eş tutulduğu gibi… Kırsal yerleşimlerde ikamet eden ailelerin genç kuşak üyeleri hemen tümüyle Pertek. kendilerine ‘sol siyasal söylem’ içerisinden bir varlık alanı açarak. Güneyde de Sünnilerin kendilerini sol içerisinde tanımlamasının işaret ettiği anlam yukarıdaki gibidir. kendilerinde olduğu kadar onları çevreleyen Alevilerde de bu şekildedir.Bu örneklerde ‘Sünni olma’nın siyasal bir içerikle tamamlandığı ve böylelikle mekânı örten hâkim toplumsal değer yargılarına uyum sağlandığı düşünülebilir. Sünni toplulukların nüfus etkinliklerini geçen yüzyılın başlarından itibaren kaybettikleri ve güney ilçelere kıyasla Alevi toplulukların kesin bir sosyal hâkimiyetlerinin olduğu ilçelerde ve bunlara bağlı köy ve mezralarda yaşayan Sünniler.

son derece liberal özellikler taşımakta olduğu görülmektedir. pratiklerin bu kuşağın nezdinde gözle görülür ölçülerde itibar kaybettiği kolaylıkla ileri sürülebilir. farklılığın dinamiklerini çoğunlukla şiddet yoluyla ortadan kaldırarak yahut sindirerek tasfiyeyi amaçlayan ırkçı ve fundamentalist görüşlerin.ikamet ettikleri köy yahut bu tarz bir yaşam belirleyici değildir. Bu anlamda. Örneğin. bu gruptakilerin çoğunluğunda da İslami içeriğin ön planda olduğu bir Türk milliyetçi söylem mevcut ise de eski kuşak temsilcilerine kıyasla. Bu durumun ortaya çıkışında. . Kürtlük’ten olduğundan daha fazla kabullenici bir tutum içerisinde olmaları. daha ziyade popüler kültür ve kitle kültürü kavramları ile karakterize olan çeşitli içerikler sergilemektedir. sahip oldukları sağ siyasal görüşlerin daha liberal yorumlarına itibar etmeleri ve bilhassa Alevilik konusunda. Her ne kadar geçmiş dönemde çeşitli sancılar yaşanmış olsa da Tuncelili Sünnilerin. kendisine tabi kılmasının ötesinde. böylesi bir tarihsel arka planın yaratmış olduğu kolektif bilinçten ileri geldiği düşünülebilir. Bu kuşağın. bilhassa kırsal yerleşimlerde gösterdiği iç içelikten ve kendi özgün hukukundan. Aleviliğin 1990’lı yıllarla birlikte kamusal alanlarda görünürlük kazanması ve böylelikle uzun yüzyıllardır sahip olduğu kimi bilinmeyen ‘sır’larını ifşa etmiş olmasından da kaynaklanmaktadır. Kendi varlığı dışında farklı bir yaşam alanına izin vermeyen. Türkiye’nin farklı bölgelerinde de görülen Alevi – Sünni yerleşimlere kıyasla Tunceli örneğindeki birlikte yaşama pratiğinin. sahiplendikleri sosyal tutumlar ve davranışlar da ailelerinin etkin izlerini taşımakla birlikte. geleneksel bazı önyargılara sahip olmayacak kadar Alevi topluluklar hakkında bilgi sahibi oldukları tartışma götürmez bir gerçektir.

Bu grubun çoğunluğuna göre. Zira inançlı olma. inanç vurgusunun ön plana çıktığı ve kimliğin sınırlarını böylelikle çizdiği bir içerikte demirlemiş görünen sürece karşı geliştirilen tutumlar olarak okunabilir. yeni yüzyılın bir gereğidir. birlikte yaşamaktan kesinlikle sorun duyulmaması gerekendir. Solun ve Kürt ulusalcılığının reddi ve inanç biçimi olarak Aleviliğin kabulü. Alevilikten uzaklaşma. Bunlardan pek azı. Alevilik. tümüyle Aleviliği kullanan sol siyasal söylemle ve bununla doğrudan ilişkili olarak kurguladıkları ‘Kürtçülük’le ilgilidir. genel çoğunluğu takip ederek sürecin pasif katılımcısı olmuş ve çoğunluk göç ettiğinde ise geride kalmayı göze alamamışlardır. İnançlı bir Alevi. özünde bir Türk inancıdır.Bu kuşağa göre Alevilik. Bu siyasal nedenlerden dolayı göç edenlerin hemen hepsi etkin bir biçimde karşıt siyasal örgütlenmelerde taraf olmuşlar ve bizzat süreci örmüşlerdir. sola ve ayrılıkçılığa kesin tavır takınmayla eş değerdir. 80’ler ve 90’larda Tuncelili Alevi kitlelerde popülerleşerek varlık kazanan ve nihayetinde bu süreçlerin izlerini taşımakla birlikte. Pertek gibi ilçe merkezlerinde yahut Elazığ’da ikamet eden ailelerin önemli bir kısmı son çeyrek asırda bölgede yaşanan kamplaşma ve çatışmalar neticesinde göç etmek zorunda kalan Sünni ailelerdir. ciddi temellerden yoksunsa da bu farklılığı kabullenebilme. Bugün Pertek’te yaşayan Sünni ailelerin önemli bir kısmı da geçmişte ve bugünde ilgili kamplaşmalar içerisinde taraf olmayı sürdürmektedirler. Her ne kadar Aleviliğin İslam yorumu. sırasıyla 70’ler. Pertek’in . Bu liberal yaklaşımın sadece inanç kimliği üzerinde temellenmesi önemlidir. özellikle yaşıtlarında gördükleri dinsizleşme. Kürtlük’e göre daha kolay kabul edilebilirdir zira tanımın kendisi din merkezli bir kimlik durumu ortaya koymaktadır.

kırsal yerleşimlerde ikamet edenlerin aksine hemen hiçbir ciddi birlikte yaşama deneyimi edinmemiş olduklarından ve dahası hem 1970’lerin hem de devam eden savaşın yıkıcı etkilerini yaşadıklarından. Bu durum.1990’lara dek. yemciler. Bu katı sınırlar. aynı zamanda. Pertek’in geleneksel yerleşimcileri aynı zamanda Pertek’in merkezinde olduğu yerel pazarda ve sosyal ilişkilerde iktidar sahibidirler ya da en azından bu iktidarla benzer aidiyetler taşınmakta ve böylelikle kendilerini çevreleyen hâkim ötekine karşın güçlü bir dayanak da sağlayabilmektedirler. Bu bakımdan. nüfus yoğunluğu bakımından etkin bir Sünni merkez olması. Ne ki bu durum 1990’larda iç-Tunceli’nin nerdeyse insansızlaştırılmasının yarattığı göç süreçleri içerisinde hızlı bir biçimde değişmiştir. esnaf ile zamanla mahalleler. Alevilerin ve Sünnilerin gündelik yaşamda paylaştıkları mekânlar derhal ayrışmıştır. Pertek ilçe merkezi 1990’lı yıllara değin Sünni nüfusun egemen olduğu ve oldukça eski dönemlere uzanan tarihi itibariyle de önemli bir ticari merkezdir. alış veriş edilen marketler. gerek tarihçesi gerek sosyo-ekonomik hayatın temel dinamiklerinin kontrolü bakımından çoğu Sünni için önemli bir sembol işlevi de görmesini sağlamıştır denilebilir. Bu gruptaki bireylerin ve ailelerin öne çıkan en belirgin özellikleri geçim etkinliklerinde ve yaşam alanlarında Alevilerle temas etmek zorunda olmayışlarıdır. beraberinde. 1970’li yıllardan başlayan süreçlerin izinde daha belirgin sınırların oluşmasında tayin edici olmaktadır. Alevilerin nüfus bakımından giderek artan bir hızda güçlenmeleri ve nihayetinde nüfus açısından çoğunluk haline . tümüyle Alevilik ve Sünnilik kategorileri ekseninde ayrışıma tabi tutulmuştur. Kahvehaneler. Buradaki Sünniler. birahaneler vb. taşımacılık yapan şirketler. bir başka Sünnilik algınsının da belirleyenidir.

‘Tunceli’de . onun çokluğuna rağmen mevcudiyeti sürdürerek bir şekilde en tehlikeli alanda var olma algısının. Tunceli’deki Sünniler içerisinde. önemli bir gurur unsuru olmaktadır. bellidir ve bu herkesçe bilinir. ait oldukları aşiret yahut bununla doğrudan ilgili olarak köy. Tunceli’nin. özellikle ‘Tunceli’de Sünni olmak’ gibi özel bir anlam taşıdığı da söylenebilir. Bu gruptaki Sünniler. Geleneğin özgünlüğü kayboldukça. Türkiye genelinde aktif bir sol ve Alevi–Kürt merkez olarak tanınması ve bu tanınmanın içeriğini sürekli olarak oldukça şiddetli ve sonuçları ağır çatışmaların. yani Sünnilik ve Alevilik. kimliği. ölümlerin doldurması. Bu çevre. kimliğin siyasal içeriğini Aleviliğin karşısında üreten ve yayan yegâne unsurdur. ‘Tunceli’de Sünni olma’nın içerdiği ‘Tunceli’. 70’lerden itibaren büyük çoğunlukla sağ siyasal partiler içerisinde örgütlendiklerinden ve bu ilişkilerini ticari alanda ve bürokraside kendi lehlerine işlettiklerinden dolayı sahip oldukları Sünnilik–Türklük algıları da uzun yıllar boyunca önemli değişimlere uğramıştır. seyit–talip kategorilerine göre bölümlenmişlerdir. kendilerini.gelmeleriyle bu kez Aleviler kendi içlerinde. kırsal yerleşimlerde ikamet edenlere nazaran bu gruptakilerde Aleviliğe ve Kürtlüğe yönelik daha reddiyeci yaklaşımlarla karşılaşmak olasıdır. Bu gruptakileri tanımlayan ‘Sünni olma’ tek başına yeterli bir tanım değildir. Bu grup açısından ‘Sünni olma’nın. Dolayısıyla. Tunceli’nin birlikte anıldığı bu kavramların tam zıttında var eden bir siyasal söylemle tanımlayan ve bu çerçevede bir mücadele geçmişine de sahip olan Sünniler nezdinde. Fakat aradaki kesin ayrım. kitabi ve sınırları gittikçe katılaşan bir kimlik tutunumu yerleşmiştir. ‘Düşman’ içerisinde azınlıkta olma ve ona karşın. ifadeyi tamamlayan biricik öğedir.

gerek 1970’lerde gerekse sonrasında kitlesel bir biçimde Sünnilere yönelik ciddi hiçbir şiddet eylemine başvurmamışlardır. Ülke ve Tunceli genelindeki siyasal dengelere ve gelişmelere göre temelde yatan gerilimin açığa çıktığı yahut yatıştığı ve fakat her daim varlığını koruduğunu gösteren sayısız örnek vardır. Yaşam alanları ayrışmıştır örneğin. Aleviler. örgütsüz fakat sürekli olarak tekrarlanan bir strateji olmuştur. Gerek ilçe merkezindeki mekânlarda gerekse mahallelerde ‘kimin nerede oturduğu bellidir’. önemli bir değer kazanmıştır. Nüfus bakımından güçlenme ve yerel sosyo-ekonomik yaşamı fiili olarak etki altına alma. Bu durum günümüzde de devam etmektedir. Dolayısıyla kendisini bu şekilde tanımlayan Sünnilerde. bahçede farklı alanlar oluşturarak ortak yaşam alanlarını dahi bölmüşlerdir. Sünniler lehine açık tutumları ve doğal olarak siyasette aktif olan Alevilerin ağır baskı ve yaptırımlara maruz kalması mevcut gerilimi sürekli olarak canlı tutmuştur. İslami semboller daha görünür olmuş. . Alevilerle ilişkiler kimi zaman açık kimi zamansa örtük ve fakat her daim var olan bir gerilimle yüklüdür. Tüm bu dönemlere kolluk kuvvetlerinin Aleviler aleyhine.Sünni olma’nın. Bu çoğalmanın karşısında. bu grup açısından. böylelikle kendilerine geniş bir hareket alanı yaratma. temel sosyo-psikolojik özü olduğu iddia edilebilir. böylelikle ötekinin çoğulluğunda var olma. Bazen bu ayrışma öylesine ileri noktalara varmıştır ki liselerdeki öğrenciler dahi sınıflarda ayrı oturmuşlar. bahsini ettiğimiz gruptaki Sünnilerin ürettiği en net tavrın daha fazla ve daha fazla ait oldukları kimliğin sınırlarını yükseltmek olduğu anlaşılmaktadır.

ekonomik ve bürokratik olanaklardan faydalanabilmenin yegâne sebebi olmuştur. Aleviler ve Sünniler arasında. yani Alevi çoğunluk içerisinde yaşamanın. Yanı sıra sadece sahip oldukları din kimlikleriyle üstlendikleri siyasal misyon da ek bir değer kazanmaktadır. özellikle büyük çoğunluğunun hâlihazırda Tunceli’deki mekânlarında ikamet ettikleri 1970’li yıllarda. Ekonomik desteğin yanı sıra topluluğun içerisinde bulunduğu siyasal söylemin bu bireylere yüklediği değer de yeterli bir motivasyon kaynağıdır. sahip oldukları din kimlikleri olduğu kadar içerisinde bulundukları çevrenin ‘Tunceli’ye ve onun doğrudan ima ettiği ‘sol’ ve bu ‘sol’un kapsadığı Alevi ve Kürt bileşenlere yüklediği olumlu–olumsuz değer yargılarına göre de değişmektedir. bu misyonu aktif bir şekilde sahiplenen Tuncelili Sünnilerin ayrıcalıklı bir pozisyonda değerlendirilmelerinde tek başına yeterli bir durumdur. Pertek ilçe merkezi ve Elazığ’da kendilerini sağ siyasal partilerde ifade edenler açısından ‘Tuncelili olma’nın. tümüyle ötekilerin hâkimiyetinde olan bir yerelde. Siyasal karşıtların hâkimiyeti altında varlık göstermek. ülke genelinde ötekileştirilen kimliklerin çakıştığı ve böylelikle ayrıcalıklı bir ötekilik kazandığı Tunceli’nin etki alanında benzer olumlu–olumsuz süreçler de yaşamaktadırlar. Bu noktada. Tunceli’de Sünni olmak ve bu kimliğin gerektirdiği siyasal duruşu üstlenmek.Tuncelili Sünnilerin memleketlerinin dışında Tuncelili olmalarının getirdiği kazanç ve kayıpların ölçütleri. farklı kimlik tanımlarına ve siyasal görüşlere sahip olmalarına karşın Tuncelili Sünniler. bu temel kimlik kodlarına yaslanmak suretiyle siyasal saflaşmanın henüz ortaya çıktığı bir süreçte. Türklüğün ve İslam’ın biricik temsilcileri olarak görüldükleri ve bunun üzerinden meşruiyet sağlanmaya çalışılan bir durumda. gerek Tunceli’de gerekse Elazığ’da destek görmenin. . oldukça önemli bir ayrıcalık olduğu anlaşılmaktadır.

Tuncelili olmak. Tuncelili sol aktivistlerin içerisinde bulundukları siyasal örgütlenmelerde farklı bir noktada durmaları için yeterlidir. Tunceli’nin. ‘Alevi’ ve ‘sol’ kavramları ile bunların işaret ettikleri güncel ötekilik algılarıyla tanımlanan Tunceli. İslamcı yahut Türk milliyetçi siyasal akımların güçlü oldukları mekânlarda. Zira bu grubun temsiliyetine soyunduğu Türk milliyetçi söylemin . Alevileri ve farklı siyasal tutumlara sahip Sünnileri ortak mağduriyetlerde bir araya getiren kapsayıcı bir kimlik tanımıdır Tuncelilik. nerdeyse kesin bir şekilde ‘Kürt’. Yüksek öğrenim sürecini Konya–Selçuk Üniversitesinde tamamlamış bir Sünni görüşmeci. bu dönemde maruz kaldığı baskıları ‘Tuncelili olma’nın ‘dışarıda’ getirdiği zorlukları örneklerken belirgin bir tepkisellik içerisinden aktarmıştır. Üniversiteye girişinin hemen ilk ayları içerisinde kaldığı yurtta Tuncelili olduğunun öğrenilmesi derhal ciddi boyutlarda baskıları da beraberinde getirmiştir. Sahip olduğu ‘Sünnilik’ yani ‘Türklük’. ciddi olumsuzlukların da belirleyeni olabilmektedir. karşı karşıya kaldığı baskının da biricik sebebidir. kendisini sol bir söylem çerçevesinde ifadelendiren Sünniler açısından da önemli bir ayrıcalık unsurudur. benzer çoğu örneği temsil etmesi bakımından da önemlidir. ‘Tuncelili’dir’ ve bu. Bu anlatım. Üniversitede ve görüşmecinin kaldığı yurtta hâkim siyasal grup olan ülkücülerin nezdinde o. bu grup açısından yeterli bir gerekçe olarak kabul görmemiştir. Ekonomik anlamda bir getirisi olmasa da ‘Tuncelili olma’nın sağladığı sosyal olanaklar ve manevi motivasyon. farklı anlam dünyaları içerisinde ortaya çıkan benzer bir noktadır. benzer şekilde. Bu anlamda. Türkiye’de özellikle 1970’li yıllardan itibaren etkinliğini arttıran sosyalist örgütlenmelerin tarihi ile de örtüşen bir mekânı işaret etmesi.

Bu ve benzeri örnekler. Alevilerde de söz konusudur. Öte yandan ilgili siyasal hareketin Türklük kodları içerisinde bugün etkin vurgulara sahip olan Sünni-İslamlık da durumun çözümünde etkili olmamıştır. Bu durumun engellenmesi ancak Elazığ’da aynı siyasal hareket içerisindeki güçlü ilişkilerin aracı edilmesiyle mümkün olabilmiştir. Türkiye’de oldukça önemli bir kimliklendirme işlevi taşıyan “Nerelisin?” sorusuna ‘Elazığlıyım’ yanıtıyla cevap vermektedirler. Böylelikle ‘Tuncelili olma’nın beraberinde taşıdığı ve çoğunlukla olumsuz olan değer yargılarını ve tutumlarını içeren bir aidiyetin dışında kalabilmektedirler.bulunduğu bölgeden Aleviliğe ve Kürtlüğe ilişkin geliştirdiği değer yargılarında ‘Doğulu olmak’ önemli bir olumsuz kriterdir ve dahası Tunceli’deki Sünnilerin varlığı ve bu kimliğin Tunceli’de taşıdığı ‘Türklük’ içeriği hemen hiç bilinmemektir. baskının boyutları öylesine artmıştır ki artık okulda okumak. yurtta barınmak imkânsız hale gelmiştir. Türklük’le özdeş tutuşunun neticesinde boşa çıkmaktadır. yüksek öğrenim yahut çeşitli iş olanakları için farklı bölgelerde bulunan hemen tüm genç kuşak Sünnilerde görülebilmektedir. Bu yüzden. günümüzde çoğu Tuncelili Sünni. Aynı tutum. Bu yüzden ‘Tunceli’de Sünni olma’nın taşıdığı olumlu fayda. Elazığ’a komşu ilçelerde yaşayanların ‘Elazığlıyım’. Zira Kürt ulusalcılığının üzerinde yükseldiği kitleler de benzer dini kimlik kodları taşımaktadırlar ve bu durum. Tunceli’nin tümüyle siyasal ötekiler olarak algılanan Kürtlüğün ve Aleviliğin merkezi olarak tanındığı daha uzak . Neticede. hareketin İslam’ı. sadece Tunceli’de kendilerine siyasal bir misyon yüklenmiş olan Sünnilerin orada ve yakın ilişki içerisinde oldukları Elazığ’da işlevseldir. Erzincan’a komşu olanların ‘Erzincanlıyız’ yönlü cevaplarının temelinde hep aynı olumsuzluklardan kaçınma tutumu yatmaktadır.

Bugün Tunceli’de Alevi topluluklar. Türkiye’nin özgün uluslaşma süreçlerinin yakın geçmişteki ve günceldeki gelişmelere olan etkisi. .alanlarda ise bu durum. batıdan doğuya ilin güney hattı boyunca sıralandıkları anlaşılmaktadır. kuzey ve güney arasında beliren bu farklılaşmanın ilin coğrafi yapısıyla doğrudan alakalı olduğu açıkça görülebilmektedir. kültürel değişim süreçleri ve böylelikle gösterdikleri varlık stratejileri üzerinden. Tunceli’de. etnikliğin bağlamsal ve durumsal karakteri çerçevesinde açımlanmaya çalışılmıştır. Tunceli’de. Ancak yine de ildeki Sünni toplulukların gösterdikleri yerleşim özelliklerine bakıldığında. tersi yönde sonuçlar taşımakta ve çözümü ise ancak ‘Tuncelilik’ten kaçınarak mümkün olabilmektedir. SONUÇ Bu çalışmada. Tuncelili Sünniler’in kendilerini çevreleyen hâkim Alevi çoğunluk içerisinde yaşattıkları kültürel yapıları. ilin güney-batı kısımlarının haricinde mutlak bir çoğunlukla karşımıza çıkmaktadır.

yerleşik kültürün başlangıcından günümüze Tunceli’yi kapsamış tüm uygarlıkların. Bugünkü Çemişgezek. Pertek ve Mazgirt ilçe merkezleri yahut bunlardan evvel bölgede ticari ve idari merkezler olarak ortaya çıkan küçük kent yerleşimleri. bu kültürün odaklaştığı ve çevresinde görüldüğü alanlar olmuşlardır. ekilebilir tarım arazilerinin hemen hepsinin toplandığı ve bugünkü Keban Baraj Gölü’nün üzerinde yükseldiği güneydeki eski Murat Nehri Vadisi boyunca önemli ticari merkezlerin var olduğu görülmektedir. Öyle ki Nazımiye ve Pülümür gibi daha iç bölgelerde bir dönem yaşamış oldukları aktarılan Sünnilerden de bahsedilmektedir. Mazgirt gibi ilçe merkezlerinde de geçen yüzyıl başlarında etkin olan Sünni nüfustan bahsedilebilir. Bu bakımdan ilin güney kesimlerindeki büyük yerleşim alanları ve yakın çevreleri. Bundan farklı olarak ilin iç kısımlarında kalan Hozat. Bu bakımdan Tunceli’deki Sünni toplulukların hemen tümüyle ilin güney hattı boyunca görülmeleri anlamlıdır. devletlerin de önemli yerel merkezleri olmuşlardır. Ancak bu aktarımlar tümüyle yaşlı kuşağa aittir ve hemen hepsi ikinci ağızdan anlatımlardır. merkezi devlet örgütlenmesinin sahip olduğu kültürel ve siyasal kodların. merkeziyetçi bir yorumu olarak okunabilecek Sünniliğin de yerelde vücut bulduğu alanlar yine ilin güney kısımlarındaki yerleşim alanlarıdır. küçük şehirlerde İslam’ın yerleşik. Bu yerleşim alanları. bölgede.Tunceli’nin insan yerleşimlerine sahne olduğu bilinen en uzak geçmişten günümüze. Söz konusu yerlerde geçen yüzyılın öncesine değin . İslam’ın Anadolu’ya ulaşmasının akabinde esas olarak büyük kent mekânlarında ve bunlara bağlı yerel ticari merkezlerde. öncelikle görünür olduğu alanlardır aynı zamanda. Ancak bu alanlardaki Sünnilerin günümüzde hemen tümüyle Aleviler içerisinde erimiş oldukları rahatlıkla söylenebilir.

iç-Tunceli’nin Tanzimat’a kadar idari ve ekonomik yapısında bağımsız kalması sonucunu doğurmuş görünmektedir. Tunceli’de. sözlü hafıza içerisinde söylencelere dönüşmüş vaziyettedir. gerek Osmanlı döneminde gerekse Cumhuriyetin ilk yılları içerisinde çeşitli iskân politikalarının uygulamaya konduğunu işaret eden çeşitli veriler de mevcuttur. Bu türden. 16. zamanla hâkim etno-kültür içerisinde erimiş ve bu topluluklarla kaynaşma yönünde bir kültürel değişim süreci yaşamışlardır. Bölgedeki mevcut geçim etkinliklerinde söz sahibi olan hâkim kültür içerisinde zamanla erime ve kaynaşma. bugün. Ancak kesin olan bir sonuç: bu politikaların hemen tümünün başarısız olduğudur. Bunların bir kısmı. Yaklaşık bir asır . kendi içerisindeki Hıristiyan ve Sünni farklı etno-kültürel gruplarla uzun yüzyıllara dayanan bir kültürleşme süreci yaşamıştır. yüzyıldan itibaren bölgede iskân edilmek istenen Sünni aşiretlerin çoğu. askeri ve idari değişiklerle sınırlandırılmıştır.Sünni toplulukların var oldukları olasılığı tümüyle belli belirsiz hatırlanabilen bir durumdur. iç-Tunceli’nin kimi bölgelerinde Sünnilerin varlığı doğru ise bile bu toplulukların uzun zaman önce Alevileşmiş oldukları şüphe götürmez bir gerçektir. Coravan Aşireti örneğinden anlaşıldığı kadarıyla. Tanzimat döneminden Cumhuriyet sonrasında ‘1938’e değin geçen sürede Alevi toplulukların bugünkü Tunceli’yi çevreleyen illere kadar ördükleri yaygın örgütlenme ağı. Tunceli’nin. 16. Geri kalanı ise belirli yaş kuşaklarının hatırlayabildiği yakın geçmişe aittir. yüzyıl içerisinde Osmanlı–Safevi savaşları neticesinde dolaylı olarak kazandığı özerk statü. Böylelikle seyit aileleri ekseninde yapılanan Alevi aşiretlerin oluşturduğu hâkim yapı. etkin bir biçimde hayat bulmuş görünmektedir.

süresince devam eden bu sınırlandırma girişimleri. Fakat kesin olan netice. bağımsız yapılarının köklü bir biçimde değişimidir. Bilhassa güneydeki toplulukların. Dolayısıyla bugün Tunceli’de hâlihazırda varlıklarını koruyan Sünnilerin. Alevi topluluklarının tümünün. bu dönemlerde. Bu dönemlerde uygulanan iskân politikalarının en önemli parçası. İskân girişimlerinin ikinci yönü ise boşaltılan bölgelere özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında Balkan ülkelerinde kalan ve Türkiye’deki çeşitli Hıristiyan topluluklarla mübadele edilen Sünni Osmanlı tebaasının yerleştirilmesidir. Zira Tuncelili Sünnilerde gözlemlenebilen gündelik yaşam kültürünün ‘gelenek’le olan ilişkileri. çoğunlukla kendilerini çevreleyen Alevi topluluklarla ördükleri benzer kültürel örüntüleri içermektedir. savaştan sonra Alevi toplulukların önemli bir bölümünün Türkiye’nin farklı bölgelerine zorla göçleridir. hemen tümüyle çatışmalarla karakterize olmuştur. gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet hükümetleriyle sürekli bir çatışma içerisinde oldukları söylenemez. 1937–1938 savaşlarından sonra Alevi toplulukların yaklaşık dört asır boyunca sahip oldukları özgün. Ancak yerleştirilen ailelerin kısa zaman içerisinde Tunceli’yi terk ettikleri anlaşılmaktadır. farklı topluluklar arası ilişkiler ve ortak kültürel örüntüler. Sonuç olarak. Bu göçlerin bir kısmı birkaç on yıl içerisinde Tunceli’ye geri döneceklerdir. Tunceli’nin geleneksel yerleşimcileri oldukları. uzun yüzyıllar içerisinde buralardaki Sünni toplulukların kendileriyle aynı kimlik kodlarını paylaşan merkezi devletle olan bağlarını koparmış ve çoğunlukta olanla temasları . zaman zaman yerel idarenin kendilerine bırakılması koşuluyla çeşitli işbirlikleri sergilemiş oldukları da görülmektedir. Bu durumun en önemli nedeni ise iç-Tunceli’deki tarım arazilerinin son derece yetersiz durumda olmalarıdır. önemle belirtilmesi geren bir durumdur.

Osmanlı döneminde bugünkü güney ilçelerde etkin olan. kendi içlerinde başka bir hukuk sistemini de yaşattıkları anlaşılmaktadır. Bu ayrışma yakın tarihsel süreç içerisinde kimlik eksenli yaşanan siyasal gelişmelerin ve bu temelde görünürlük kazanan kimlik algılarındaki değişimlerin de önemli bir belirleyenidir. Cumhuriyet döneminde de etkinlikle yerel idarede boy gösterdikleri görülmektedir. Dolayısıyla günümüzde. Bu çalışmayla ilk kez olarak ortaya çıkarılan ve (alan çalışmasının erişebildiği sınırlar dâhilinde) Tunceli’deki Sünni topluluklar içerisinde 1970’li yıllara değin etkin oldukları anlaşılan Kadiri tarikatların. önemli ekonomik kaynaklara ve kendisine bağlı iş gücüne sahip büyük ailelerin.neticesinde erimelerini sağlamış görünmektedir. bilhassa kırsal yerleşimlerdeki Sünnilerin anlam . Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk elli yılı içerisinde bölgede etkinliklerini korumayı başaran bu ailelerin. ‘Tunceli’de Sünnilik’ durumunu ortaya çıkaran koşulların. Hozat ve Mazgirt gibi iç-Tunceli’nin göreceli olarak dışında kalan ve Elazığ gibi büyük Sünni kent mekânlarının yakın alanlarında. yaşamış ve yaşamakta olan topluluklarda görünürlük kazanmakta olduğu görülmektedir. Cumhuriyetin modernist atılımlarıyla da etkin biçimde kaynaşmış oldukları anlaşılmaktadır. Öte yandan bu ailelerin dışında kalan ve ilçe merkezlerinin yoksulları ile ilçeleri çevreleyen kırsal kesimlerdeki Sünnilerin. bu toplulukların en özgün kültürel yapılanmaları olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Söz konusu tarikatın ve bu yapının biricik temsilcisi konumundaki dini önderlerin yani babaların. Söz konusu ilçelerde ve bu ilçelere yakın coğrafi bölgelerdeki Sünni toplulukların kendi içlerinde sınıfsal temelde ve bunu örten kültürel yapıda ayrıştıkları anlaşılmaktadır.

topluluk içi sosyal süreçlerde Babaların ve onların yereldeki temsilcisi konumunda olan bazı ileri gelen ailelerin varlıkları belirleyici olmuştur. topluluğun kendisini çevreleyen hâkim sosyal evrene dair kendi varlığını tahkimlediği düşünsel tutumlar olduğu görülmektedir. Sünni toplulukların toplumsal hafızalarında. Cumhuriyet’le birlikte tasfiye edilen geleneksel toplumsal hukukun. bürokratik işlemlerde bu ailelere olan tâbiyet ve ilişkiler ön plana çıkarken. Şüphesiz bu tutumun kendilerine dönük bir başka yönü ise topluluğun kendi varlığını anlamlandırma pratiğidir. Babaların Seyitlerle olan keramet sınamalarına dair çarpıcı söylenceler mevcutsa da bunların.haritalarının başat öğeleri olduğu anlaşılmaktadır. Fakat anlaşılan odur ki tarikatın ve faaliyetlerinin mekansal ve kültürel sınırları yine sadece bu Sünni topluluklardan müteşekkildir. Ticarette. Burada ise. Kendilerini çevreleyen Alevi topluluklara dönük yayılma girişimlerinin izlerine yahut belirgin bir siyasal duruşa rastlanmamıştır. ülkenin kırsal yerleşimlerinde uzun dönem varlığını korumasına bağlı olarak. Şurası açıktır ki Babalar ekseninde geleneksel yaşam pratiklerini ve algılarını sürdüren kırsal yerleşimlerdeki Sünni topluluklar. Zira benzer şekilde. ekonomik ve sosyal değişimlerin henüz hiç değişmediği 1970’li yılara değin bu geleneksel kurumlar etrafında varlıklarını korumuşlar ve ilçe merkezindeki büyük ailelerle karakterize olan Cumhuriyet’e geçiş dönemlerinde ve sonrasında ikili bir yaşam alanı örmüşlerdir. ücra kırsal bölgeler gibi sıkıştığı yaşam alanlarında yeni rakipleriyle sürdürdüğü bir başka prestij ve iktidar mücadelesi hüküm sürmektedir. Cumhuriyetin anayasal hukuk içerisinde tasfiye ettiği feodal yapının. . Babaların ilçe merkezlerindeki ‘resmi’ dini yetkililerle olan ilişkilerine dair anlatımlar da mevcuttur. bu tarikatların ve Babaların faaliyetlerinin 1970’li yıllara değin Sünni toplulukların yaşamlarında etkin olduğu açıktır.

Tümüyle ‘Halk Partili’ olan eski aileler. 1970’li yıllarda Sünni topluluklar açısından yaşanan bir başka önemli dönüşüm de Cumhuriyet döneminde bölgenin idari yönetiminde etkin olan ailelerin göçleri ve böylelikle sahip oldukları konumlarını. Çoğunlukla Elazığ gibi bol verimli arazilerin olduğu yerler tercih edilmişse de baraj inşaatından elde edilen toprak gelirleriyle büyük şehirlere göç edenler de vardır. beraberinde bu bölgelerdeki Alevi nüfusun artışını da getirmiştir. Ancak 1970’li yılların başlarına denk gelen Keban Barajı’nın inşaatı ve su tutmaya başlanmasıyla birlikte ilin güney kesimlerinde oturan Sünni ailelerin önemli bir kesimi göç etmiştir.1970’li yıllar. ekonomik gelişmeyle karakterize olmaktadır ve bu gelişmeler. öncelikle bölgede yaşanan bir dizi sosyal. Bu dönüşüm. Çünkü Sünnilerin boşalttıkları araziler derhal iç-Tunceli’den gelen ailelerce doldurulmaya başlanmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren yaşanan iç ve dış göç süreçleri ilin güney kesimlerindeki Sünni topluluklarda etkili olduğu kadar ilin geri kalan kesimlerindeki Alevi topluluklarda da görülebilmektedir. Bu nüfus hareketliliği. bölgede hâkim olan ‘geleneksel’ yaşayış ve kimlik algıları. kırsal yerleşimlerde tarikat ve Babalarla ilişkide olan ailelere terk etmeleridir. Bu yıllara değin. hızlı bir biçimde ve geri dönüşü olmaksızın değişmeye başlayacaktır. ildeki Sünni toplulukları uzun vadede önemli ölçülerde etkilemiştir. Söz konusu eksilme. Ancak sonuç. günümüze değin zaman zaman artarak ve fakat hiç kesintiye uğramadan devam edecektir. kendisini dönemin politik saflaşmasında da derhal gösterecektir. Sünni toplulukların oldukça önemli oranlarda yaşadıkları nüfus kaybıdır. çoğunlukla ‘Demokrat Parti’ geleneğinden gelen ailelerle yer değiştirecek ve bu .

günümüze değin gelen topluluklar arası ayrışma ve kendisini ‘öteki’nin sınırlarında var eden farklı kimlik tutumlarının başlangıç noktasıdır. Böylelikle çoğu dava. yerini resmi mahkemelere bırakacaktır. gittikçe artan bir hızda kendilerini güvende hissettikleri farklı odaklarda kuvvet biriktireceklerdir. ekonomik ve bürokratik kaynakların denetimini elde eden yeni ailelerin dâhil oldukları sağ siyasi partiler nezdinde hayat bulması. beraberinde. Kaynağını çoğunlukla dini söylemlerden alan ‘antikomünist’ politikaların. Bilhassa kırsal yerleşimlerde ikamet eden Sünni toplulukların. Topluluklar arası sorun ve ilişkilerde bu döneme kadar devrede olmayan resmi hukuk ve kurumlar. İlk ve en önemli etmen. evlilik ve çeşitli dini ritüeller etrafında şekillenen pratikleri derhal kesilecektir. devletin resmi politikasının yereldeki Sünni topluluklar nezdinde hayat bulmasını da kolaylaştıracaktır. kendilerini çevreleyen Alevi topluluklarla uzun yüzyılların birlikte yaşama tecrübeleri sonucunda ortaya çıkan kirvelik. 1970’li yıllarda Alevi ve Sünni genç kuşakların geleneğin sosyalleşme süreçlerinin dışına çıkmaları ve dönemin farklı politik . Günümüze. Sünni ve Alevi topluluklar arası saflaşmanın en belirgin alt yapısını işaret eder niteliktedir. yani ayrışmanın ortaya çıkışında karşılıklı ilişkide olan iki temel etmenden bahsetmek gerekir –ki bu sürecin sonucu. bu yıllara kadar.durum ekonomik ve bürokratik kaynakları ellerinde bulunduran yeni ailelerin etrafında yeni bir iç kümelenmeye yol açacaktır. Bu durumun. Sünniler lehine sonuçlanacak ve dolayısıyla Alevi ve Sünni topluluklar. Kürt ve Alevi olarak tanımlanan toplulukların 1970’li yıllarda büyük çoğunlukla kendilerini yasal ve yasa-dışı siyasal hareketlerde ifadelendirmesi. Özellikle Alevilere ait olan ve Sünni köylülerin en önemli başvuru merci durumundaki ‘Cem kurumu’. geleneksel ilişkilerin yerine geçecektir.

sınıf mücadelesinin ötekileri olurken. temeldeki Alevilik ve Sünnilik kodlarını modernist projeler ekseninde tasfiye etmektedir. dışlanmaktadırlar.görüşlerini yerele taşımalarıdır. Tarikat hayatını. her iki kesimce de sorunsuz ve sorunsallaştırılmaksızın kabul edilen. Babaları ve Seyitleri ortak bir kadere sürükleyen bu yaklaşım. ayrıca da her daim yerelin özgünlüğünce yaşatılan tanımlar olmuşlardır. henüz seküler tonlar taşıdığını da hatırlamak gerekecektir. geleneksel kimlik algıları içerisinde özdeş olması sadece bu yöreye özgü görünmektedir. Seyitler. Türklüğü pasifleştiren bir durum olarak kodlamakta ve yine. Ancak. Türk milliyetçi söylemi içerisinde. Bu yüzden 1970’li yıllarda Sünni toplulukların Türklük kimliği ekseninde kendilerine yeni bir tanım alanı açabilmeleri. yerelde genç kuşaklar nezdinde vücut bulan yeni kimlik tanımlarının taşıdıkları ideolojinin. Bu yüzden Sünnilerin Türklüğü ve Alevilerin Kürtlüğü de her daim ‘Tuncelili’ olmanın getirdiği farklılıkları yaşatarak. Babaların şahsında var olan geleneksel ‘devlet’ algısını dışlamaktadır. ilgi çekici olan. Devlet algısının ‘Sünni-Türk’ etnik tanım aralığıyla hızla bütünleşmeye başladığı bu dönemlerde. genç kuşak Sünnilerin merkeziyetçi devlet söylemleri. Babalar. hemen tümüyle geleneğin kimlik algısına ve dolayısıyla yaşam pratiklerine dönük tasfiyeci çizgisidir. 1970’li yıllardaki Türk milliyetçi söylemin içeriğinin. devletle yani “Cumhuriyet Türkiye’si”yle olan sorunlu ilişkilerinden ötürü. 1990’lı yıllardan itibaren de Kürt Ulusalcı eğilimin Aleviler içerisinde kendisine etkin bir biçimde yer açabilmesi. ilgi çekici bir biçimde. kısa sürede benzer kimlik tanımlarının dışında kalmış yahut . Şüphesiz burada. Tunceli’de Türklük ve Kürtlük kimliklerinin Sünnilik ve Alevilikle. mevcut Sünnilik kodları üzerinden etkin bir Türk milliyetçiliği örmektedirler.

açık bir çatışma ortamı kendisini sürekli olarak yinelemektedir. bir zorunluluk halini de alacaktır. Zira topluluklar arası ilişkileri düzenleyici kurallar ve aktörler eksildikçe. daha keskin pozisyonlara sürüklenmektedir. kendileri lehine açık bir tavır takınan ve yine kendileriyle ortak kimlik kodlarını ve siyasal söylemi paylaşan yerel resmi kurumlarla yakınlaşacaklardır. Hızlı bir biçimde Alevi komşularıyla ilişkileri kesilen Sünni topluluklar. bir yandan da gelecek kuşakların benlik algılarındaki bazı temel postulatları da yaratmış olmaktadırlar. bu toplulukların ekonomik ve bürokratik kaynaklardan daha fazla yararlanabilmelerinin de önünü açan bir etken olmuştur. Topluluklar arası ilişkilerde öne çıkan kurum ve temsilciler böylelikle gündelik yaşamın içerisinden ayıklanmaktadır. insan kaynaklarını yitirdikçe. Sünnilerin devlet nezdinde ‘anti-komünist’ mücadelenin Tunceli’deki biricik dayanakları olarak görülmesi.farklı içeriklerde ama aynı tanımlar altında yeni birtakım kimlik söylemleri geliştirebilmişlerdir. Böylelikle kamplaşma ve çatışmalar yaygınlaştıkça ve topluluklar arası sorunların çözümünde işlerlik kazanmış geleneksel kurum ve aktörler tasfiye edildikçe. . siyasal duruşlarını temeldeki Alevi – Sünni kimlikleri üzerine örerken. Bir zaman sonra bu durum. Gelenek. yeni sürecin aktörleri arasındaki mücadele. ayrışma yaşamın tüm alanlarında kendisi gösterecektir. İkinci olarak. Böylelikle. gerek Aleviler gerekse Sünniler dayanak olarak gördükleri merkezler etrafında daha sıkı kenetleneceklerdir. Babaların ve Seyitlerin tasfiyesi. Öte yandan bu yeni tutumlar. genel anlamda geleneğin tasfiyesidir.

resmi politikalar da bu durumu kuvvetlendirici roller oynayacak ve bu durum günümüze değin devam edecektir. 1990’ların yükselen değeri olan ‘kimlik siyasetinde’ tekrardan boy gösterecek ve tasfiye ettikleri geleneğin kimi değerlerini. aynı zamanda. Bu yüzden. 1970’li yılların karmaşası 1980’lerde göreceli olarak durulduğunda yerel Sünnilerin oldukça önemli bir kesimi de Tunceli’den ayrılmıştı. Gelenek hızlı bir biçimde tasfiye edilmiş.Sünnilere karşın Aleviler de sahip oldukları kimlik ekseninde. devletle olan ilişkilerinde ‘yabancılıkları’nı üretirken. 1990’lı yıllarla birlikte. Sünniler açısından bölgenin terk edilmesi sonucuyla noktalanmıştır. 1970’li yıllarda gerek Sünniler içerisinde gerekse Alevilerde geleneği tasfiye eden kuşak. bu dönemlerde çatışma ve kamplaşmadan kaçındıklarını ısrarcı bir biçimde belirtmeleri anlamlıdır. kimlik eksenli politik gündemler ortaya çıktıkça Aleviler nezdinde Kürtlük. Bu dönemde de oldukça ilgi çekici bir durum ortaya çıkmıştır. küreselleşme süreçlerinin bir yansıması olarak. Özellikle alan çalışmasının gerçekleştirildiği Pertek ilçesinin doğu kısımlarında bu durum çarpıcı bir biçimde görülebilmektedir. Merkezi devletin güçlü desteğine karşın. ait oldukları kimlikler ekseninde yeniden üreten aktörler olacaklardır. Sünniler nezdinde ise kimliğin dini içeriğine etkin bir vurgu yapan Türklük algılarının ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir. günümüzde Pertek’in doğusundaki kırsal yerleşimlerde ikamet eden son derece az sayıdaki Sünni ailenin. Özellikle 1990’ların sonlarından itibaren günümüze değin bu akımın çeşitli önder kurumlarında yahut dergi çevrelerinde görülen ‘Tunceli-merkezli’ Alevilik . böylelikle yeniden ilişkilenme olanakları da önemli ölçülerde zayıflamıştır. yaşam alanını çevreleyen hâkim çoğunlukla girilen mücadele.

hemen tümüyle tasfiye edilen geleneğin bazı temel kimlik tanımlarına yaslanmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren görünürlük kazanan ‘siyasal İslam’ın etki alanında yeniden tanımlanmaktadır. ‘Zaza’ kavramının ortaya çıkışı ve güçlenmesi. bu akımın ortaya çıkışının hemen akabinde yine Tunceli merkezli olarak bölünmesi son derece önemlidir. bu minvalde çarpıcı bir örnektir. . Bu doğrultuda yerellik. Tasfiye edilen tarikat kültürü. Sünniler açısından da durum benzerdir. öz kaynaklarını kendi geçmişinin temsilcilerinde bulmakta ve bu kurumlar yeniden işlevselleştirilmektedir. sahip olduğu Alevilik kodları üzerinden. Öncesinde de belirttiğimiz üzere. Her ne kadar gelenek yeniden üretilmekte ise de ortaya konan tanım. gerek bu hareket içerisinde gerekse kendi başına yani bir takım ayrışma pratikleri sergileyecektir. post-modernitenin yarattığı kimlik algısının ve aktörlerinin yaşam deneyimlerinin etkin izleriyle yüklüdür. her iki yeni kimlik tanımı da ‘Tuncelili olma’nın getirdiği yerelliğin etkisinde şekillenmektedir. Tunceli’de bir dönem etkin olan Kürt ulusalcı eğilim. Ancak yine de geleneğin günümüzdeki devamcısı konumundaki Seyitler ile aralarında belirgin bir Alevilik tartışması hüküm sürmektedir. Türk milliyetçi söylemin 1990’larda. Örneğin. Söz konusu yerellik öylesine belirleyicidir ki.çalışmaları yahut Kürt etnik kimliğinin yeniden tanımlanışı. çalışması dâhilinde kalan gözlemlenmemiş olsa da Tuncelili Sünnilerin yoğun olarak yaşadıkları Elazığ’da bu durumla karşılaşılabilmetedir. etkin faaliyetler Günümüzde. İslam’ın ideolojideki yeri noktasında alan yaşadığı ayrışma burada da etkinlikle bölgelerde görülebilmektedir. Lakin burada artık geleneğin devamcısı konumunda olan Babalar olmadığından. ‘tarikat’ sadece ‘gelenek’teki varlığı içerisinden güncel tutumlara bir meşruiyet sağlamaktadır.

Türklüğü kapsamakta ve fakat din eksenli bir yaşam kültürü kurgulamaktadır. Kurmanci konuşan Tuncelili Sünnilerle olan ilişkilerinde olumlu bir gelişim sağlamamaktadır. bu kapsamın dışında ve sadece din kimliği çerçevesindedir. Hâlihazırda kendi kimlik tanımlarını var ettikleri içerik. . bu topluluklar üzerinden 1970’lerde olduğu üzere kendi varlığını meşrulaştıracaktır. Tersine. Bu anlamda Sünnilerin politik eğilimleri gibi kimlik tutumları da kolaylıkla evrilebilmektedir. Araştırma sürecinde ve sonucunda anlaşılan odur ki Kürt ulusalcı eğilimin esas olarak kendisini var ettiği Güneydoğudaki kitlelerin Kurmanci konuşmaları ve Sünnilikleri. bu toplulukların hâlihazırda Türk milliyetçi söylemiyle olan ilişkileri ve Türklük–Kürtlük kimlik algılarının Sünnilik–Alevilik tanımlarıyla olan özdeşliği. Bu noktada Tuncelili Sünnilerin inanç kurguları. yeni kümelenme alanlarını örtmektedir. Bu. bu akımdan ayrışmalarında da belirleyicidir. Alevi ve Sünni topluluklar arasında. onları hedef durumuna getirecek ve bazı kanlı olaylar da yaşanacaktır. Sünni toplulukların Türklük algılarının büsbütün yerleşmesine neden olacak ve çok açık bir biçimde devlet. devlet kurumlarının açık taraflılığı. 1990’larda hızla yükselen ve etnik vurgusu ağır basan Türk milliyetçiliğinin ötekileştirdiği dil ve kültürü yaşatan özellikle Kürt Sünni toplulukların Türklük tanımları. Yükselmekte olan siyasal İslam. her koşulda kendisine yeni bir tanım aralığı ve ayrışma yaratmaktadır. bu topluluklarda ve artık birçoğunun yaşamakta olduğu Elazığ gibi farklı sosyal çevrelerde yaşayan akrabaları içerisinde. bu kimlik grupları arasında yerleşen ayrışmayı güçlü bir biçimde yeniden besleyecektir.Tuncelili Alevilerin özgün tarihsel mirasları. Türk milliyetçi söylemine yine din kimlikleri üzerinden kanalize oldukları gibi.

1938 sonrasında eski güçlerini özellikle kırsal yerleşimlerde tekrardan kuran seyitler. Öyle ki genç kuşaklarda görülen ve geleneksel kimlik tutumlarına dair hızlı bir çözülmenin yaşandığı günümüzde. Sonrasında dâhil oldukları yeni dünya. seyitlerin temsil ettiği dinselliğin ve böylelikle yeni dünya içerisindeki ayrıştırıcı kimliğin bir tanımıdır. AlevilikTuncelililik örneğin. günümüzde. 1970’lerde ve 1990’larda etkin bir biçimde bölgede varlık gösteren ve günümüzde de varlığını koruyan sola katılımın.Aleviler. Kırmancki ve Kurmanci. bu toplulukların uzun yüzyıllar boyunca yaşattıkları benlik algılarının biricik temsilcisi konumuna yükselmişlerdir. yani Tuncelilik her daim gereken kimliklendirici rolü üstlenecek bir kimlik tanımı olacaktır. Tunceliliktir. 1937–1938’den itibaren son derece hızlı kültürel değişim süreçleri yaşamaktadırlar. 1938 öncesi yaşam. . Genç kuşaklar bu yeni toplumsal süreçte yetişip kimlik kazandıkça dillerini hızlı bir biçimde kaybetmelerine karşın Alevilik. yeni bilişim teknolojileriyle karakterize olan popüler kültürün etki alanında kalan genç kuşakların benlik tanımlarında da varlığını koruyacaktır. Bugün hala hayatta olan en yaşlı kuşakların hafızalarında ve onlardan bir sonraki kuşakta yani bu kırılmayı yaşamış ailelerin çocuklarında kültürel bir milat olarak yaşatılmaktadır. ‘1938’. yeni toplumsal hukukun ve yaşayışın dili olmaktan çıkacaktır. içerisine doğdukları dünyanın tan anlamıyla son bulmasıdır. her zaman ikili bir anlam bütünlüğü taşımış ve bunu her daim yeniden üretmiştir. bireyin dâhil olduğu farklı ortamlarda kendisine ve çevresine karşı ördüğü kimlik kavrayışının en belirgin yönü. Bu bakımdan Tuncelili olmak. sol değerleri sahiplenmenin temel gerekçesi olabildiği gibi. mitleştirilmiş bir öyküler bütünüdür.

Böylelikle Sünnilik. kimi aman örtük kimi zaman açık bir biçimde ancak mutlak bir şekilde belirgindir. . Ekonomik ve bürokratik olanaklarca desteklenen bu durum. bu sınırlar belirginleştikçe kendilerini çevreleyen kimlikle olan ilişkileri de kesintiye uğramıştır. kendilerini çevreleyen komşuları ‘ötekileştirmiş’ ve kimlik ancak bu ötekiyle olan mesafenin açıklığına doğru orantılı olarak kendisini tanımlayabilmiştir. kimlik eksenli kamplaşma ve çatışma süreçleri içerisinde. Sünniliğin başat bir kimliklendirici rol üstlenmesi. geleneksel yaşam alanlarının çoğunu ve buna paralel olarak.Sünni topluluklar içinse. içerisine doğulan bir kimlik aralığına sahip olan ve böylelikle yerelin süregiden yaşam pratiğini anlatan Sünnilik. bu kimliğin gündelik yaşama ve topluluğun varlık stratejilerine yön vermeye başladığı siyasal içeriğe kavuşmasıyla birlikte görünürlük kazanmaktadır. yerelliğini önemli ölçülerde yitirmiştir. Yaşam alanlarından. Sünniler nezdinde hayat buldukça. sosyal ve siyasal süreçlerde gösterdiği varlık stratejilerinin etnolojik bir değerlendirmesidir. yakın geçmişten günümüze. ‘Tunceli’de Sünni olmak’ gibi özel bir anlam kazanarak her daim desteklenen bir konum kazanmıştır. günümüzde. sosyal ilişkilere değin bu sınırlarla karşılaşmak. üzerinden bölgede tesis edilmek istenen merkezi otoritenin dayanağı haline gelmiştir. Her iki kimlik grubu açısından sınırlar. Tuncelili Sünniler nezdinde. 1970’li yıllar öncesinde yerelin sınırları dâhilinde. belirli bir kimlik algısı olarak etnikliğin sınırlarının tarih içerisinde ekonomik. Resmi politikanın düşmanlaştırdığı ideolojinin insan kaynaklarının önemli bir kesimini oluşturan Alevilere karşı hayata geçirilen önlemler. yoksul köylülerin yaşam ihtiyaçlarını karşıladığı ölçülerde gittikçe katılaşan sınırlar inşa etmiş. Bu çalışma. yerel hayatın ayrıntılarına girilebildiği ölçülerde olasıdır. bir kimlik olarak Sünnilik. Sonuçta Tunceli’de Sünnilik.

EKLER Ek – 1 Görüşme Kılavuzu I. Çalışmanın ortaya koyduğu genel tespitler.Günümüzde. fakat aynı zamanda bu konular üzerine daha kapsamlı bilimsel çalışmalara da kapı aralamaktadır. Kimlikler 1) “Alevilik – Sünnilik” Kimlikleri ve Aşiret Aidiyetleri Aynı aşiret içerisinde Alevi – Sünniler var mı? Varsa bu aşiretler hangileri ve yerleştikleri bölgeler nereler? Aynı aşiret içersinde Sünnilerin ve Alevilerin olma durumlarının izahı nedir? . ‘öteki’ içerisinde ‘ötekileşen’ bir kimliğin karşılaştırmalı analizini yapmaya çalıştık. egemen sosyo-politik kimlik tanımı olarak Sünniliğin ve Türklüğün ötekileştirdiği Aleviliğin ve Kürtlüğün hâkim nüfus gücünü oluşturduğu Tunceli’de. üzerinde daha derinlikli ve çok yönlü çalışmalara ihtiyaç duymakta.

buralar ile ilişkilerin boyutları neler? 2) “Türklük – Kürtlük” ve “Alevi – Sünni” Kimlikleri Tüm Sünniler Türk müdür? Türk’lerin ait oldukları aşiretler var mı? Varsa bunlar neler? Kürtçe konuşan Sünni’ler var mı? Varsa. Kürtçe konuşan Sünni’ler hangi dili (Kurmanc – Kırmanc/Zazaca) konuşuyorlar? Hangi aşirete mensuplar? Nerelerde yaşıyorlar? Türk Alevi var mı? Varsa nerelerde yaşıyorlar ve aşiretleri hangileri? 3) Alevileşen Sünniler ve Sünnileşen Aleviler Alevileşme ve Sünnileşmelere neden olan etmenler nelerdir? Alevileşenler kimler? Neden ve nasıl Alevileştiler? Alevileşenler içersisindeler? Sünnileşenler kimler? Neden ve nasıl Sünnileştiler? Sünnileşenler genellikle nerelerde yaşıyorlar ve (varsa) hangi aşiret içerisindeler? Alevileşenler hakkında genel düşünceler neler? Sünnileşenler hakkında genel düşünceler neler? genellikle nerelerde yaşıyorlar ve hangi aşiret .- Tunceli’de sadece Sünni olan aşiretler var mı? Varsa yerleştikleri yerler nereler? Tunceli dışında aşiretin ikamet ettiği yerler var mı? Varsa.

Sosyal Yaşam.Alevi Türk Kürt (Kurmanc – Kırmanc/Zaza) Kürt (Kurmanc – Kırmanc/Zaza) - Pertek. genellikle nerelerde yaşıyorlar? Sünnileşen Ermeniler var mı? Varsa nasıl Sünnileştiler? Sünnileşen Ermeni’ler hangi isimleri aldılar? Ne işlerle uğraştılar? Alevileşen ya da Sünnileşen Ermeni’lerin Aşiret kimlikleri var mı? 6) Etno – Kültürel Kimlikler ve Harita Bilgileri Sünni Türk . Alevi – Sünni yurttaşların en fazla iç içe geçtikleri yerler nereler? II. genel olarak. Dünya Savaşı’ndan sonra kalan Ermeni’ler. Bazı Toplumsal Kurumlar ve Dinsel İlişkiler 3) Kirvelik .4) Alevileşenlerin ve Sünnileşenlerin Geriye Dönük Düşünceleri ve Mevcut Anlam Haritaları. Sünnileştiler mi? İslamlaşan Ermeniler. Alevileşenlerin geriye dönük düşünceleri. Sünnileşenlerin geriye dönük düşünceleri. 5) “Ermenilik” ve “Alevi – Sünni / Türk – Kürt” Kimlikleri Arasında İlişkiler I. merkezli olmak üzere tam olarak yerleştir. İslam’ı resmi kimlik (Sünnilik) olarak mı algıladılar yoksa Alevilik olarak mı kabul ettiler? Alevileşen ya da Sünnileşen Ermeniler. Alevileştiler mi? Yoksa.

hangi duayı okur? Kurban kesilir mi? Kurbanı kim keser? Kurban için gidilen herhangi bir kutsal mekan var mı? Gidilen kutsal mekanın belirli bir özelliği var mı? - Kutsal mekan. taraflara yüklediği sorumluluklar neler? 4) Kutsal Mekânlar ve Uygulamalar Alevi – Sünni yurttaşların ortak kullandıkları kutsal mekânlar var mı? Varsa.- Alevi – Sünni yurttaşların yaşadığı tüm yerlerde kirvelik uygulaması var mı? Eğer yoksa. hangi topluluğa ait olduğu düşünülüyor? Ya da bu mekânları esasen sahiplenenler kimler? Karşı tarafın da kutsal mekâna gösterdiği ilgiyi nasıl yorumluyorlar? Sadece ya da çoğunlukla Sünni yurttaşların rağbet ettikleri herhangi bir kutsal mekân var mı? . türbe ya da ziyaret midir? Alevi – Sünni topluluklar arasında kirvelik uygulaması ne zamandan beri var? - Bu bağın. uygulamanın olduğu yerler nereler? - Alevi – Sünni yurttaşlar arasında kirvelik bağı bağlanırken uygulanan ritüeller neler? - “Alevi Dede” ya da “Sünni İmam” bu ritüellerde hazır bulunur mu? Dua okunur mu? Okunursa kim. bunlar hangileri? Alevi – Sünni yurttaşların ortak kullandıkları kutsal mekânlar. ilk olarak.

bunlar neler? Bu uygulamaların. buralarda uygulanan ritüeller var mı? Varsa. bunların genel Alevi çoğunluk içerisindekiler ile benzerlik ve farklılıkları neler? - 1970’lere dek (Alevi – Sünni kimlikleri siyasal kamplaşmalara temel olmadan önce) Sünni yurttaşlar Aleviler ile ilgili (gündelik yaşama dair sorunlarda). Alevi yurttaşların genelinin ilgi gösterdiği ziyaretler için düşünceleri neler? - Alevi ve Sünni yurttaşların bu mekânlardaki uygulamaları arasında.- Sünni yurttaşların genellikle tercih ettikleri kutsal mekânlar “türbe”ler mi? Eğer böyle ise. - Bu kült öğeleri ile ilgili söylenceler var mı? Varsa. Alevi yurttaşlarınkiler ile karşılaştırılması. doğum esnasında veya hemen sonrasında uygulanan ritüeller neler? . bu mekânlardaki ritüelleri neler? Kurban kesilirken ya da mezar başında hangi dualar okunur? - Sünni yurttaşların yaşadıkları köylerde doğa eksenli kült öğeleri ya da kültik mekânlar var mı? Varsa.Ölüm Doğum: Sünni yurttaşlarda. Alevilerin kendi kurumlarına (Cem – Cemaat) başvuruyorlar mıydı? - Bu tür vakalara örnekler var mı? Pertek’ten ya da Elazığ’dan gelen ticaret sahipleri Alevi’lerin evlerinde kalıyorlar mıydı? Bu ve benzeri ilişkileri örnekleyecek olaylar var mı? 5) Doğum – Sünnet – Evlilik . benzerlik ve farklılıklar neler? - Sünni yurttaşların.

uygulanan sünnet ritüellerinde belirgin farklılıklar var mı? Sünnet: Sünnet ritüellerinde kirvenin yeri nedir? Nelerle yükümlüdür? Evlilik: Alevi – Sünni yurttaşların “kız alma – kız verme” konusundaki genel tutumları neler? Evlilik: Sünni yurttaşlar arasında Alevi’lerden alınan kız için “Müslümanlaştırma” ritüelleri var mı? Evlilik: Alevi – Sünni evliliklerinde “İmam Nikâhı” ya da “Dede Nikâhı” yapılıyor mu? İkisi birlikte mi yapılıyor? Yoksa “erkek tarafı”nın dini aidiyetine göre mi bir tercih yapılıyor? Evlilik: “İmam Nikâhı” ile “Dede Nikâhı” arasındaki benzerlik ve farklılıklar neler? Ölüm: Ölüm ritüellerindeki benzerlik ve farklılıklar neler? Ölüm: Ölüye ilişkin ritüeller neler? Bu ritüellerin sembolik anlamları neler? “Alevi Dede” – “Sünni İmam”.- Doğum: Bu süreçte okunan dualar var mı? Kurban kesilir mi? Doğum: Hangi isimler verilir? İsim verme sırasında uygulanan ritüeller var mı? - Doğum: Tüm bu uygulamalar Alevi yurttaşlarınkiler ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar var mı? Sünnet: Alevi – Sünni yurttaşlar arasında. bu geçiş ritlerinde. uygulamaların yönlendiricisi olarak. ‘yerine geçme’ ve geçtiği yerin gereklerini yerine getirme gibi uygulamalar var mı? . herhangi birisinin yokluğunda.

yakın köylü ise durum daha mı normal algılanmaktadır? 6) Oruç (Ramazan ve 12 İmamlar) ve Bayramlar (Şeker ve Kurban) Alevi çoğunluk içerisindeki Sünniler. Alevi çoğunluk “Sünni İmam”lara başvurmaktadır? - Başvurulan kişi. Ramazan ayı’nın gerekleri konusunda herhangi bir sıkıntı çekiyorlar mı? 12 İmamlar geldiğinde. neler? Sünni yurttaşlar arasında bu uygulamalara (12 İmamlar ve Hızır Orucu) katılanlar var mı? Bayram süreçlerinde ortaklaşılan uygulamalar var mı? Birlikte gidilen ziyaretler var mı? Şeker Bayramı’nda neler yapılır? Alevi yurttaşların katılımcısı oldukları uygulamalar var mı? Kurban Bayramı’nda neler yapılır? ‘Arafene’ nedir? Bahar başlangıcında ne gibi törenler yapılır? 7) Sünni Ocaklar Ocakların isimleri var mı? Genellikle hangi alanlarda uzmanlaşmışlar? Ocak sisteminde ‘el verme’.- Alevi’lerde Sünnilere göre. karşılaşılan durumlar var mı? Varsa. Sünni çoğunluk içerisinde yaşayan Alevilerin genel sıkıntılarına kıyasla. kirvelik gibi ilişkiler var mı? . kan bağı üzerinden mi oluyor? Sünni Ocakzadelerin Alevi Ocaklar ile olan ilişkileri neler? Evlilik. din işlerini bilen daha az mıdır? Bu durumda.

Kadiriler (Tarikatlar) ve ‘Cenknameler’ Cenknameler her evde bulunur muydu? Genellikle hangi dilde yazılı olurlardı? El yazmaları mı yoksa basılmış eserler mi rağbet görürdü? El yazmalarının kökenleri hakkında ne gibi bilgiler var? Örneğin.- Sünni yurttaşların yakın çevrelerindeki Alevi Ocaklara olan ilgileri ne derecede? Ekseriyetle hangileri tercih ediliyor? - Alevi Ocakların. Tunceli’de mi yazılmış yoksa dışarıdan mı gelmiş? Yerel halktan kimler okurdu? Babalar geldiklerinde nasıl okunurdu? Kimler davet edilirdi? Okunuşu sırasında yapılan uygulamalar var mıydı? Kadın – erkek birlikte katılırlar mıydı? Cenkname okunduğunda cemaatin genel ruh hali ve davranışlarında ne gibi değişiklikler olurdu? Bu törenlere Alevi yurttaşlar da katılıyorlar mı? Ya da Cenknamelerin okunması için Sünni ileri gelenlerinden veya Baba’lardan istekleri oluyor muydu? Ziyaretgâhlarda Cenknameler cemaat halinde okunur muydu? . Peygamber soyu ile olan kan-bağına dayalı ilişkilerinin Sünni yurttaşlarda ki düşünsel ve davranışsal etkileri neler? Sünni ocakların bu konudaki düşünceleri neler? 8) Sünni “Baba”lar.

hayvanlara ya da tarlalara muska yazarlar mıydı? Sağaltıcı nitelikte yazılar yazarlar mıydı? Bu gibi faaliyetleri varsa bunlardan Alevi yurttaşlar da faydalanmak isterler miydi? - ‘Hızır’ı gösterme’ nasıl oluyordu? Zikir törenleri ne zamanlar yapılırdı? Nerelerde yapılırdı? Ayrıntılı bir tasviri alınabilir mi? - Törenler esnasında. birbirlerini imtihana tabi tuttukları ve karşılıklı keramet gösterdikleri örnek olaylar var mı? - Babalar genellikle hangi tarikattan olurlardı? Tarikat hakkında genel bilgiler neler? . Alevilerde olduğu şekilde kutsal emanetler ya da objeler kullanılır mıydı? - Günümüzde de zikir törenleri yapılıyor mu? Babalar geliş – gidişlerini devam ettiriyorlar mı? - Baba’ların ve Dede’lerin bir araya gelerek sohbetler ettikleri.- Ramazan ayında veya Kurban – Şeker bayramlarında Cenknameler okunur muydu? - Sünni yurttaşlar arasında yaygın olan tarikatlar hangileri? Bunların tarihsel geçmişlerine dair bilgiler var mı? - Dışarıdan gelen Babalar topluluk içerisinde kaldıkları süre boyunca ne gibi işler yaparlardı? Genellikle ne kadar kalırlardı? - Babalarla birlikte ‘Analar’ da gelir miydi? Onun da benzer kutsal özellikleri var mıydı? - Kişiye.

Sünni yurttaşları solun karşıtında konumlanmaya iten faktörler neler oldu? . iskan politikası uygulandı mı? Aleviler ile birlikte Tunceli’den sürgün edilen Sünni köyler oldu mu? Olduysa nerelere gönderildiler? Bugün halihazırda devam eden ilişkiler var mı? Demokrat Parti döneminde Sünnilerin genel eğilimleri nasıl etkilendi? Etkilenmelerdeki asli etmenler nelerdi? 2) 1970’li Yıllar (Siyasallaşan ve Kamplaşan Kimlikler) Sünni yurttaşların taraf olma süreci nasıl işledi? Alevi yurttaşlar herhangi bir kimlik söylemi olmadan sola kayarken. hâkim kimliğin içerisinde ötekilerine karşı geliştirilen tutumlar ile mukayesesi… III. değişen tarihsel süreçte nasıl biçim almışlardır.9) Önyargılar Alevi – Sünni veya Sünni – Alevi yurttaşlar arasında karşılıklı olarak geleneksel tanımlamalar nelerdir? Bu tutum ve davranışlar. Bu tutumların. Kuzey Tunceli’deki tek kimliğin (Alevilik). Sünniliğe karşı tutumları. Tarihsel Süreçler 1) 1938 ve 1970’e Kadar Olan Dönem 1938’de. isyan sırasında ve sonrasında yaşananlarda Alevi – Sünni kimliklerinin belirleyici bir rolü oldu mu? Boşaltılan bölgelere Sünni kökenli yurttaşlar yerleştirilmek istendi mi? Başkaca.

kültürel farklılıklara dayalı bir kamplaşmanın önünü açacak “kontra” eylemleri (faili meçhul ölümler ya da çeşitli provokasyonlar) yaşandı mı? Alevi – Sünni köyler/yurttaşlar arasında kitlesel olaylar yaşandı mı? Yaşandı ise bu olayların boyutları neler oldu? Sünni yurttaşlar dışarıdan destek aldılar mı? Desteğin boyutları neler oldu? Dışarıdan gelen bu destek. mevcut devlet desteğini kullandılar mı? Kullandılarsa.- Sünni yurttaşların sağda konumlanmalarını sağlayacak bilinçli müdahaleler oldu mu? Maraş ve Çorum gibi olayların etkileri neler oldu? Bölgede. söylem boyutu ile. nasıl bir biçim aldı? Sünni yurttaşlar hangi siyasi yapılar dolayımı ile örgütlendiler? Bu siyasi yapıların söylemleri nelerdi? Gündelik yaşamda iç içe geçmiş ilişkiler bu süreçte nasıl etkilendi? Kirvelik kurumu nasıl etkilendi? Evlilikler nasıl etkilendi? Sünni yurttaşlar. nerelerde var? Gündelik yaşam içerisinde iç içe geçen kurumlar ve ilişkiler bu süreçte nasıl etkilendiler? . Alevi yurttaşlar ile ilgili meselelerinde (toprak. Alevi yurttaşların geliştirdikleri savunma stratejileri neler oldu? 3) 1980 Sonrası Süreç.). 1990’lı Yıllar ve Bugün Sünni köylerin koruculaşması hangi yıllarda başladı? Nerelerde var? Koruculaşan Alevi köy var mı? Varsa. su vb.

kamusal alanı zorlayan ve hızla siyasallaşan Alevilik ile özellikle Kürtlük kimlikleri karşısındaki tutum ve düşünceleri neler? IV. lojman. iş gibi imkanları ne derece sağladı? Devlet. Bu durumda. bölge ile birlikte Sünni yurttaşların da yaşadıkları mağduriyetler neler oldu? Elazığ’a ve diğer yerlere yaşanan (Sünni yurttaşların) göçlerde devlet. toplu iskan projeleri gündeme getirdi mi? Boşaltılan yerlere geri dönüşler yaşanıyor mu? V. ev. Pertek . toplu göçlerde.- 1970’lerde yaşanan taraflaşma. yurt içindeki göçlerinin hedefleri nereler oldu? Neden tercih edildi? 1990’lı yıllarda yaşanan “zorla göç” sürecinde. Sünni Göç 1) Göç Tunceli genelinde Sünni yurttaşların da içerisinde olduğu genel göç hareketliliği hangi yıllarda yaşandı? Özellikle Sünni yurttaşların göçüne neden olan yıllar hangileriydi ve bu yıllarda yaşananlar nelerdi? Sünni yurttaşların. arsa. daha da ağırlaşmış boyutları ile tekrardan yaşandı. Sünni yurttaşlar Alevi’ler ile olan meselelerinde devleti ve onun imkanlarını kullandılar mı? - Şimdiki durum nasıl? Alevi ve Sünni yurttaşların geriye dönük düşünceleri neler? - Sünni yurttaşların.

Pertek ilçe merkezinde her zaman Sünni nüfus fazla mıydı? Böyle idiyse. Sünni nüfus esasen ne zaman azalmaya başladı? Keban Barajı’nın inşa edilişi.1) Alevileşen Pertek .Pertek’te. Pertek – Elazığ ilişkisini değiştirdi mi? Pertek’in Sünni bir merkez olmaktan uzaklaşmasının bu olguyla bir ilişkisi var mı? Sünni Göç. Pertek’in Alevileşmesine ya da aşka bir tabirle Alevi yurttaşların sosyalekonomik yaşantıda artan ağırlıklarının payı olduğu düşünülebilir mi? Belediye seçimlerinde neler yaşandı? Rekabet oldu mu? Pertek esnafının Alevi – Sünni dağılımı nasıl? Resmi kurumlarda Alevi – Sünni dağılımı nasıl? Ek – 2 Harita . Pertek ve köylerinde ne derecede hissedildi? Sonuçları neler oldu? . Belediye seçimlerinin ilk kez Alevi yurttaşların kazanmış olması.

KAYNAKÇA .

İstanbul: Türkiye Basımevi. Akbaba. 22 – 67. İstanbul: Komal Basım Yayım. Dersim Alevi Kürt Mitolojisi – Raa Haq’da Dinsel Figürler. 38 – 67. Tunceli / Dersim İsyanı (1937 – 1938). 2006. Aksoy. Sayı No: 9. Gürdal. 2000. – XIV. Batı’da Bir Nakşî Cemaati – Şeyh Nazım Kıbrısi Örneği. Aksoy. Tayfun. Gürdal.Ağar. Tunca. “Dersim İdeolojisi: Asi Bir Tarihin Dinsel Arka Planı”. Ömer Kemal. Munzur. Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları. Tunceli – Dersim Coğrafyası. Suat. 1990. 1985. Yüzyıl). Atay. . Bilal. 1940. Çemişgezek ve Köylerindeki Alevi Vatandaşlarımızın Dini Yaşayışı. s. s. Gürdal. Akgül. 1989. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Tarih Anabilim Dalı – Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 1996. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü. “Kemalizm. 2002. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İletişim Yayınları. Sayı: 2. Sayı: 6. Ahmet Hamdi. Aşan. 2001. “Mithra’dan Bava Duzgın’a: Dersim’de Antik Dönem İnançların Sürekliliği Üzerine”. Tarihsel Değişim Sürecinde Tunceli – Tunç Çağından Cumhuriyete Dek. Arıcan. Muhammet Beşir. Elazığ – Tunceli – Bingöl İllerinde Türk İskânı (XI. 2007. Aksoy. Munzur. 3 – 47. Aksoy. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı. Sekülarizasyon Süreci ve Mısır Örneği”. s. Ankara. Ankara: Yorum Yayıncılık.

Aydın. 1998. 2006. “Nusayri İnanç ve Toplum Önderlerinden Nasrettin Eskiocak ile Söyleşi”. İbrahim. s. Halk Anlatımlarına Göre Dersim. Aytaç. Ayhan. Ulusallık ve “Türk Kimliği”. Ümmetten Millete – Türk Ulusunun İnşası (1860 – 1945). s. Tayfun. Suavi ve Emiroğlu Kudret. İstanbul: İletişim Yayınları. Sayı No: 22. Bayrak. Suavi.com. Alevilik ve Kürtler. Kahraman. Binnaz. “Surviving Modernization: Islam as Communal Means of Adaptation”. Göl ve İnsan – Beyşehir Gölü Çevresinde Doğa – Kültür İlişkisi Üzerine Antropolojik Bir İnceleme. “Türkler Nasıl Müslümanlaştı?”. 2001. Tayfun. Mehmet. Tayfun. 1991. Ankara: Kalan Yayınları. Bahadır. Ankara: Öteki Yayınevi. 135 – 161 Atay. Atay. Wuppertal: ÖZ – GE Yayınları. Aydın. 24 – 48. s. 2004. Cilt: VI. Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları. Sayı: 8. 1997. Din Hayattan Çıkar – Antropolojik Denemeler. Sıdıka.turandursun. Dağ Çiçeklerim. Ankara: Kalan Yayınları. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Antropoloji Sözlüğü. 2002. Ankara: Kalan Yayınları. Il Politico. 2003. Avar. Toprak. 147 – 161. Aydın. . “Kavramlar Kargaşası Bilimdalları Çatışması – Dünyada ve Türkiye’de ‘Sosyal İçerikli’ Antropolojiyi Adlandırma Sorunu”. 2004.Atay. Erdoğan. Aydın. Kimlik Sorunu. 2000. www. Ankara: Öğretmen Dünyası Yayınları. 2005. Folklor/Edebiyat.

(Tarihsiz). Amor: 10.125. Çakmak. Munzur. Ware. 32 – 39. s. “Dersim İnancı’nda Duzgın”. 113 . 1999. Ware. Ağa. Comerd. 2004. 2002. 21 . Her Yönüyle Tunceli.Bruniessen. Şeyh ve Devlet. 1991.139. “Dersim ve Efsaneler – I”. Bulut. 60 – 65. 1992. Bulut. “Dersim İnancı’nda Hızır ”. Munzur. 126 . İzmir: Kuzcu Matbaası. Toprak ve İnanç Bağlamında Dersim Halk Kültürünün Etkileri”. 1998. Amor: 11. Yusuf. 2000. İstanbul: Peri Yayınları. 1992. 1996. Dersim’de Alevilik. 2002. Munzur. Munzur. s. Bruniessen. İstanbul: İletişim Yayınları. Cengiz. “Coğrafya. Çakmak. Munzur. Faik. s. Kürdistan Üzerine Yazılar. s. 1997. Ware. 84 – 104. Sayı: 13. Comerd. Sayı: 4. 2003. Comerd. Martin Van.24. İstanbul: Berfin Yayınları. Cengiz. Martin Van. Faik. Daimi. Kürt Dilinin Tarihçesi. . Martin Van. İstanbul: İletişim Yayınları. Sayı: 12. Türklük Kürtlük Alevilik – Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri. s. “Dersim ve Efsaneler – II”. “Dersim İnancı’nda Hayvanlar Tanrısı”. Çem. Bruniessen. İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Munzur. s. Munzur. Dersim Raporları. Amor: 12. Ankara: ÖZ – GE Yayınları. Hüseyin. Hüseyin.

20 – 49. 1998. “Tunceli Üzerine Coğrafi Görüşler”. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. Fulya. Folklor/Edebiyat. s. Alevi – Kızılbaş Kimliğinin Oluşumu”. Kimlik ve Yaşam Stratejileri: Nusayri Alevilerine Bir Bakış”. Eliade. Danık. Doğruel. Dersimi. s. Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları. Turan. s. M. Mircae. İstanbul: Simavi Yayınları. İstanbul. 2005. 1993. 1992. Yıl: 4 – Sayı : 5. Dersim ve Kürt Milli Mücadelesine Dair Hatıratım. 2006.Darkot. Yüzyıllarda Safevi Propagandalarının Anadolu’nun Dini ve Sosyal Hayatındaki Etkileri. Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları. Sayı: 8. 2000’e Doğru. Dalkesen. Ankara: Kebikeç Yayınları. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Üçüncü Üniversite Haftası (Elazığ). Sayı 15. Nuri. Dersim (Tunceli) Bibliyografyası. Çev. Mitlerin Özellikleri. 2006. Ertuğrul. 22 – 24. . Ertuğrul. “Dersim Alevi Kürt ve Zaza Efsanelerine Analitik Bir Yaklaşım”. Besim. Danık. “15 ve 16. s. Sayı: 1. Ankara: Öz – Ge Yayınları. Nilgün. 1996. 1943. Dursun. “Etnisite. “Türkler İsteseler de Müslüman Olamazlar – Kur’an’ın Tanrısı’nın Irkçılığı”. Sema Rifat. 1990. Ertuğrul. Öteki Tanrılar – Alevi Bektaşi Mitolojisi. Ertuğrul. 127 – 142. Danık. Danık. 5 – 24. Koç ve At Şeklindeki Tunceli Mezartaşları. 1990.

Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gölpınarlı. Çev. Günel. Elazığ’daki Halk Hekimliğinde Ocak Anlayışı ve Buna Bağlı İnanışlar ve Uygulamalar. . Tülin. Zeki. Ankara: Kalan Yayınları. 1953. Erinç. Abdulbaki. 2004. Çev. Göle. Yerli ve Yabancı Kaynaklara Göre Dersim ve Çevresindeki Arkeolojik Araştırmalar – II. 2004. Ankara: Sol Yayınları. Etnisite ve Milliyetçilik – Antropolojik Bir Bakış. Nemci. İstanbul. Yerli ve Yabancı Kaynaklara Göre Dersim ve Çevresindeki Arkeolojik Araştırmalar – I. Serkan. İstanbul: Avesta Basın Yayın. Dinsel. Ekin Uşaklı. Vilayetname – Menakıb-ı Hünkar Hacı Bektaş-i Veli. 1999. Kenan Somer. Ankara: Kalan Yayınları. Dersim İsyanı (1937). 1997. Vol. Ankara: Kalan Yayınları. Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni. Erdoğan. Eriksen.Alevi Kürtler. Sırrı. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı. Ankara: Kalan Yayınları.Engels. Thomas Hylland. “Secularism and İslamism in Turkey: The Making of Elites and Counter-Elites”. 51. İstanbul: İÜCE Yayınları. The Middle East Journal. 2002. No 1. 1990. Etnik ve Politik Sorunlar Bağlamında . İstanbul. Serkan. Er. Yazılı ve Sözlü Anlatımlarda Seyyid Mahmud Hayrani. Frederich. Görgü. Fırat Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erdoğan. Ailenin. 1990. 2004. Erdal. 2005. Nilüfer. Gezik. 2005. Doğu Anadolu Coğrafyası.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı – Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gültekin. İstanbul: Remzi Kitabevi. Ankara: Kalan Yayınları. İstanbul: Kardelen . Ahmet Kerim. Ahmet Kerim. Ahmet Kerim. Osmanlı Belgelerinde Dersim Tarihi. 2005b. TKP(ML)’den Maoist Komünist Partisi’ne Bu Tarih Bizim. Ankara. Hallı. İdeoloji: Yayımcılık. Tunceli’de Kutsal Mekân Kültü. s. Sayı: 2. İnsan ve Kültür. Gültekin. 87 – 108. Marksizm Leninizm Maoizm. “Beyşehir Gölü Havzası’ndan Tunceli Dağlarına İnsan Toplumsallığının İzdüşümü Olarak Söylenceler Üzerine Bir Deneme”. 2005a. Reşat. Sayı: 1. İstanbul: Kardelen Yayımcılık.Güner. 1996. Sayı: 7. 2004. Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetler. “Şah Delil Berhican – Tunceli (Dersim) Aleviliği’nin Eksik Parçaları Üzerine Kısa Notlar”. 2000. Bozkurt. Güvenç. “Fakirlikten Sultanlığa: Anadolu İslam Heterodoksisinin Gelişim Sürecinde Bir Geçiş Dönemi Söylencesi”. İstanbul: Etik Yayınları. s. 2004. Ahmet Kerim. 1972. 75 – 88. Gültekin. Çemişgezek İlçe Merkezinde (Tunceli) Nüfus. 2006. Ahmet. 67 – 79. s. Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları. Gültekin. Hezarfen. 2003. Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları. 2003. Bülent. Türkiye Cumhuriyeti’nde Ayaklanmalar (1923 – 1938). Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları.

. Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları. 1995. Tunceli Kültürü. 2004. 2000. Ankara: Kaynak Yayınları. 2003. 1998. Ali. Kara. İstanbul: Can Yayınları. Ayşe. Muhtar. Keskin. 209227. Kılıç. Sayı:5. Dersim. Ansiklopedik Alevilik – Bektaşilik Terimleri Sözlüğü. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Bünyamin. Keban Projesi 1969 Çalışmaları. 2002. s. Ankara: ODTÜ Keban Projesi Yayınları. Ali. “Sinemilliler: Bir Alevi Ocağı ve Aşireti”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başlangıcından Günümüze Dersim Tarihi. İ. M. Kirvelik – Sanal Akrabalığın Dünü ve Bugünü Ankara: Ütopya Yayınevi. 2006.Jandarma Genel Komutanlığı Raporu (JUK). 2000. Esat. Şavaklı Türkmenlerde Göçer Hayvancılık. 19 – 59. “Tokat Yöresindeki Sünnî ve Alevî Topluluklarında Halk Dindarlığının Bir Boyutunu Oluşturan Ziyaret İnanç ve Uygulamalarındaki Benzer ve Farklılıklar”. Türkiye Cumhuriyeti Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı. Kökten. Ankara: Kaynak Yayınları. Mustafa. Sayı 6 (Bahar 2006). Kaya. Kudat. Ayfer. 1971. Karakaya – Stump. Kutlu. 1987. Ankara: Sevinç Matbaası. Korkmaz. İstanbul: Aydınlar Matbaası. Kaya. Tunceli’de Türk Dönemi Mimari Eserleri.

1971. Murat. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Folklor Defterleri – II (1907 – 1945). Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler. Ahmet Yaşar. İstanbul: İletişim Yayınları. Olcaytu. Ocak. Oruçoğlu. Sedat Veyis. Etnoloji Sözlüğü. 2005. Siyasal İslam. Ahmet Yaşar. Bazil. Ankara: Kalan Yayınları.turkpolitika. 2004. www. Önal. “Anadolu Alevilerinin Yol Kılavuzu Sayılan Buyruk Üzerine”. Toplumsal Yapı ve İnanç Bağlamında Dersim Aleviliği. Sayı No: 23/24. Nikitin. Muzaffer. 54 – 69. Sami. 1997. Ahmet Yaşar. Doğan. Ocak. 1969. Ankara: Türk Tarih Kurumu. 2001. Harbiye’den Dersim’e – Tuğgeneral Ziya Yergök’ün Anıları. (?): Özgürlük Yolu yayınları. 2004. Türkiye’de Alevilik. İbrahim. 2002. İstanbul: Dergâh Yayınları.com Örnek. Necatigil. İstanbul: Remzi Kitabevi. 2000. İstanbul: Babek Yayın. . Ocak. Örmeci. Babailer İsyanı – Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu’da İslam – Türk Heteredoksisinin Teşekkülü. Ozan.Munzuroğlu. Ankara: Kalan Yayınları. Türkiye’de Tarihin Saptırılması Sürecinde – Türk Sufiliğine Bakışlar. İstanbul: Gerçek Yayınevi. 2003. 2007. 1986. Munzur. Folklor Defterleri – I (1907 – 1945). 2006. Behçet. Olcaytu. 2000. Doğan. Kürtler. 100 Soruda Mitologya. Munzuroğlu. Okan. Ankara: Kalan Yayınları. Filozof. Ankara: İmge Kitabevi Yayımları. İbrahim. s.

1995. 2005. Zazaki Kırmancki Dımılki. PSAKD (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği). 1984. 1956. Ebubekir. Dersim (Zaza) Atasözleri. Hüseyin. Dersim Zaza Ayaklanmasının Tarihsel Kökenleri. Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. İstanbul: Yön Yayıncılık. Öztürk. Saraçoğlu. s. Dünden Bugüne İnsan. Pulur. Müze Duvarlarına Sığmayan Dergâh: Alevi – Bektaşi Kimliğinin Kuruluş Sürecinde Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri. Büyü. U. Can Alaatin. 48 – 61. . Yayımlanmamış Bitirme Tezi. Efsane. Öztürk. 1992. Salman. Sayı: 8. 2006. 1992. 2006. Hıdır. Meral. Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. 1994. Doğu Anadolu – Türkiye Coğrafyası Üzerine Etüdler. Tunceli’de Alevilik Üzerine Sosyolojik Bir Deneme. Tarihimizde Tunceli ve Ermeni Mezalimi. 100 Soruda İlkellerde Din. Hıdır. 1996. Ankara: Özdoğan Matbaa – Yayın. Sanat. İstanbul: Maarif Basımevi. 1972. Sertel. İstanbul: Kora Yayın. Yayımlanmamış Lisans Tezi. Özbek. İstanbul: Gerçek Yayınevi. Ankara: İmge Kitabevi. Ankara: Kalan Yayınları. “Toplumsal Olgu Olarak Nusayrilik”. Alevi Olmak – Alevilerin Dilinden Ayrımcılık Hikâyeleri. Mesut. Ergin. İstanbul: Kalan Yayınları. Metin. Sedat Veyis.Örnek. Pamukçu. Özgür. 2000. Özcan. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Tarih ve Kültürüyle Pilvenk Aşireti.

Teker. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kürt Beylikleri – Osmanlı Belgeleri ile Kürt Türkleri Tarihi. Sevgen. Tori (Temmuz 1994). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı – Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. Elazığ: Elazığ Eğitim Sanat Kültür Hizmet Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları. 2005. 2000. Vecihi. Agop. Newroz. 2002. Ankara: Kalan Yayınları. Ankara: Kalan Yayınları. Mehmet. Hasan Reşit. Ankara: Paragraf Yayınevi. 1999. Kürt Tarihinde Hormek (Alhas) Aşireti. Mehmet. 1915. Sykes. Tankut. 2004. Alâeddin. Yelda. “Zazaların Kürtlüğü”. Şahhüseyinoğlu. 1997. . Sevgen. Nedim. H. Zazalar Üzerine Sosyolojik Tetkikler. İlkel Topluluktan Uygar Topluma – Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi. Topal. 1982. Timuroğlu. Yakın Tarihimizde Kitlesel Katliamlar. Ankara: Kalan Yayınları. Atatürk Elazığ’da. 1985. Ankara: Birey ve Toplum Yayınları. The Caliph’s Last Haritage. Ankara: Kalan Yayınları. London. Kürt – Ermeni Tarihi. Alevilik Bektaşilik Şiilik Kızılbaşlık. 2006. Şenel. 2000. Ankara: Kalan Yayınları. Zazalar ve Kızılbaşlar – Coğrafya-Tarih-HukukFolklor-Teogoni. Mark. Terör Nedeniyle Elazığ’a Göç Edenlerin Sorunları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Nazmi. Şahbazyan.Sevim. Nazmi.

1999. Tunceli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Ankara: Kalan Yayınları. Ünal. Emrah. XVI. 1983. 1990. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 2001. Yılmazçelik. 93 Moskof Harbi ve Başımıza Gelenler. 2005. Anadolu Aleviliğinde Ocak Sistemi ve Dedelik Kurumu. Tunceli İl Yıllığı. Naşit Hakkı. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı – Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yazar. Uluğ. Erdal. Tunceli Medeniyete Açılıyor. Anılarla Tunceli. İstanbul. Türk Dil Kurumu – Türkçe Sözlük (TDK). M. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı. Harput Halk Kültüründe Ziyaret ve Ziyaret Yerleri Etrafında Oluşan İnanç ve Uygulamalar. Yaman. İstanbul: Karaca Ahmet Sultan Derneği Yayınları. Naşit Hakkı. M. 1998. Çemişgezek ve Pertek Yörelerinde Yaşayan Şavak Türkmenlerinde Dini ve Sosyal Hayat. 2005. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası. İbrahim. Nihat. Elazığ: Çağ Ofset Matbaacılık. Fethi. 2004. İktisadi ve Sosyal Yapı. Ülkü. Yıldırım. Ali.Tunceli İl Çevre Durum Raporu. 2001. Yavuz. Derebeyi ve Dersim. XIX. . Ankara: 4Renk Yayın. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı. Uluğ. Ali. Yüzyılın İkinci Yarısında Dersim Sancağı – İdari. 1973. 2003. 1939.

1971.hurriyet.parsimony..com. İlkel Toplum Köleci Toplum Feodal Toplum. s. 31 – 59. Kerov. Zülfü. Zubritski. Sayı: 5. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları. Zırh. Çev. http://webarsiv. s. “Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Turgut Öker ile Görüşme”. Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları. Ankara: Sol Yayınları. Mitropolski. Besim Can. Kırkbudak – Anadolu Halk İnançları Araştırmaları.net/forum68141/messages/2288.Yolga. Zırh. 1994. Sayı: 2.asp http://f28. “Avro Aleviler: Ziyaretçi İşçilikten Ulusötesi Cemaate”. Y.htm . M.tr/1998/06/04/47520. Dersim (Tunceli) Tarihi. V. Besim Can. 51 – 72. 2006. 2005. Sevim Belli.

öte yandan ise onların dinsel-ulusal temelde Türkiye toplumunun bütünü ile kimliksel anlamda özdeşleşen doğası üzerine odaklaşmaktadır. Tüm bunlar karşılaştırmalı analiz çerçevesinde ve kimlik politikası ve kimliğin siyasallaşması gibi nosyonlara işlerlik kazandırılarak yapılmıştır. Tunceli’de Alevi-Kürt bir çoğunluk nüfus içerisinde yaşayan azınlık Sünni topluluklar üzerine bir etnolojik incelemedir. . Tunceli’nin Pertek ilçesi ile Tunceli’den göç etmiş Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Elazığ’ın Tunceli’ye komşu kesimlerinde yürütülmüş olan 9 aylık bir antropolojik alan araştırmasına dayanmaktadır. Çalışma. Aynı zamanda söz konusu Sünni topluluklar tarafından bu fazlasıyla yabancı ortamda varolma yolunda geliştirilen stratejiler ile kendilerini çevreleyen toplulukla ilişkileri üzerinde de durulmaktadır. Çalışma bir yandan Alevi çoğunlukla meskûn bir çevrede bu Sünni topluluklar tarafından hissedilen ‘ötekilik’ hali.ÖZET Bu çalışma.

a comparative analysis has been pursued and such notions as identity politics and the politicization of cultural identity have been applied. The study based on a nine-month anthropological fieldwork conducted particularly in Pertek district of Tunceli and the adjacent areas of Elazığ province. . and the identical nature of their religious identity with wider Turkish society on religionational base on the other. It also delves with the strategies developed by these Sunni groups for existence in this largely alien environment with respect to identity and also their relations with other communities around.ABSTRACT This study is an ethnological investigation of the Sunni minority communities living within the Kurdish-Alevi dominated Tunceli province in Southeastern Turkey. a migrant Sunni population which originated from Tunceli. In doing this. has been living for decades. The study is particularly focused on the sense of otherness felt by the Sunni communities within the majority Alevi environment on the one hand.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->