Bor yak tl araba motoru nas l çal r?

Arabayla ha r ne ir olan hemen herkes en az ndan bir kere araban n kaputunu aç p içine bakm t r. lk bak ta araba motoru kafa kar t r c metal, boru ve kablolardan olu mu karma k bir yap d r.

Bu makalede motorun ard ndaki temel fikir ve performans artt r p hatalar gidermek için baz ayr nt l bilgiler verilecektir. Benzinli motorlar n temel amac benzini hareket enerjisine çevirmektir. Benzini harekete çevirmenin günümüzdeki en kolay yolu, benzinin bir motor içinde yak lmas d r. Bu yüzden araba motorlar içten yanmal motorlar olarak bilinir. Burada not olarak dü ülmesi gereken iki ey vard r : - çten yanmal motorlar n iki farkl ekli vard r. Bunlar dizel motorlar ve benzinli motorlard r. - Eski buharl motorlar kullanan tren, buharl gemi gibi makinalardaki motorlar d tan yanmal motorlard r. Buharl motorlarda, buhar olu turulabilmesi için kömür, odun, petrol vb yak tlar motorun d nda yak l r. çten yanmal motorlar d tan yanmal motorlara göre daha verimlidir. Bunun yan s ra içten yanmal bir motor d tan yanmal e de erine göre oldukça ufak boyutlara sahiptir. çten Yanma Benzin gibi yüksek enerjili bir yak t çok az miktarda kullanarak, ufak ve kapal bir bo lu a koyup ate lenirse genle mi gaz formunda inan lmaz bir enerji aç a ç kacakt r. Bu enerjiyle bir patatesi 150 metre uza a f rlatabilirsiniz. Böylece yanma enerjisi patates üzerinde hareket enerjisine dönü türülmü olur. Bu i lemin belli bir döngü içinde ve dakikada bunun gibi

yüzlerce patlama yapacak ekilde yap lmas araba motorunun temelini olu turur.

Günümüzde araçlar n ço unda 4 zamanl benzinli motorlar kullan l r. 4 zamanl motor uygulamalar mucidi Nikolaus Otto¶ yu onore etmek için Otto Döngüsü olarakta isimlendirilir. Dört zamanl motorun i lem ad mlar - çeri yak t alma - S k t rma - Yakma - Egzoz Bu örnekte patates silah ndaki patatesin yerini pistonun ald görülmektedir. Piston ba lant çubu uyla krank miline ba l d r. Krank mili döndü ünde pistonu bo altma i levi görür. Döngüsü boyunca motorda meydana gelen olaylar : 1- Piston en tepede ba lar, yak t içeri alma vanas aç l r. Piston motor silindirinin hava ve benzin ile tam olarak dolmas için a a iner. Bu olaya içeri yak t alma zaman denir. 2- Yak t al nd ktan sonra piston eski yerine hareket eder ve hava/benzin kar m n s k t r r. S k t rma patlamay daha iddetli hale getirir. 3- Piston tepe noktas na ula t nda ate leme ünitesi benzini ate ler. Silindir içinde depolanm benzin patlama yapar ve pistonu a a iter. 4- Piston bir kez en alt noktas na çarpt egzoz borusuna gönderir. nda egzoz vanas aç l r ve silindirin içindeki egzozu

Art k motor bir sonraki döngü için haz rd r. Bu bir döngü halinde devam eder. Ancak burda içten yanmal motorda meydana gelen hareketin dairesel, patates üzerinde meydana gelen hareketin ise do rusal oldu u unutulmamal d r. Araba motorunda pistonlar n lineer hareketi krank mili sayesinde dairesel harekete dönü türülmektedir.

Temel Motor Parçalar Motorun çekirde ini silindir ve silindir içinde yukar a a hareket eden pistonlar olu turur. Yukar da örnek verilen motor tek silindirlidir. Ancak birçok araçta 4-6 ve 8 silindir bulunmaktad r. Çok silindirli motorlar genellikle dizili lerine göre s ral , V ve flat olmak üzere üçe ayr l rlar.

S ral silindirler

V tipi silindirler

çten yanmal motoru ya lamak için ya n pompaland ve devir daim için tekrar geri döndü ü depodur. Bu yüzden tam do ru bir yanma gerçekle emez. Alt Karter : Krank milini çevreler. . dolay s yla motor hava alabilir ancak benzin alamaz.Flat tip silindirler De i ik konfigürasyonlar farkl avantajlar ve dezavantajlar getirmektedir.Yak t sistemi çok fazla yada çok az yak t veriyor olabilir. Daha düzgün bir çal ma için k v lc m do ru anda çakmal d r. Bu iki vanada s k t rma ve yanma zamanlar nda kapal d r.Benzin bitmi tir.S k t rma eksikli i . Baz temel motor parçalar incelenecek olursa : Ate leme : Bu ünite hava/yak t kar m n n yanmas için ate ler. . . Araca uygun seçim yap lmal d r.Hava alma vanas t kanm olabilir .Ate leme eksikli i Bunun yan nda binlerce tali neden problem yaratabilir. .Kötü yak t kar m .Yak tta kirlilik olabilir ( Örne in yak t tank nda su olmas ). Bu 3 temel problemin motor üzerindeki etkilerini inceleyelim Kötü Yak t Kar m : Bu problem birçok farkl ekilde ortaya ç kabilir. Motor Problemleri Motorla ilgili ortaya ç kan problemler 3 ana sorundan biri olabilir. Krank Mili : Krank pili pistonun do rusal hareketini dairesel harekete dönü türür. Piston : Piston silindir içinde yukar a a hareket eden silindir bir parçad r. Ba lant Çubu u : Bu çubuk pistonu krank miline ba lar. Yak ttaki bu kirlilik yak n yanmas n önleyebilir. Piston Halkalar : Piston halkalar pistonun alt ve üst kö elerinden s zma olmas n engeller. Vanalar : Yak t giri ve egzoz vanalar kendi zamanlar nda aç l p kapanarak hava ve yak t n girmesini ve d ar at lmas n sa larlar. .

E er krank milinin rahatça dönmesini sa layan mil yata dolay s yla motor çal mayacakt r.E er egzoz borusuna bi eyler s k t r lm sa egzoz duman d ar ç kamayaca ndan motor çal mayacakt r .E er valfler do ru zamanda aç lmazsa veya kapanmazsa hava giri i ve ç k olmayaca ndan motor çal maz .Ç k ve giri vanalar s zd rma yap yor olabilir .Silindir üzerinde delik olabilir Silindirler üzerinde en s k görülen delik silindir kafas olarak bilinen yerde görülür.E er kablo ba lant s kopmu veya unutulmu sa ate leme gerçekle mez. E er conta k r l rsa silindir ve silindir kafas aras nda küçük bo luklar olu abilir.E er ate leme bujisi eskimi se ate leme gerçekle mez.E er ate leme istenen zamandan önce veya sonra yap l rsa yak t do ru zamanda ate lenemeyecektir. Kar la abilinecek di er belli ba l sorunlar : . Bu delikler kaça a neden olacakt r. . Genellikle silindir ve silindir kafas iyi bir s zd rmazl k sa lamak için contayla birbirlerine tutturulurlar.E er ya bitmi se pistonlar silindir içinde yukar a a motoru yava latacakt r. . S k t rma eksikli üç nedenden kaynaklanabilir : .E er akü bitmi se motor aç lamaz . .Piston halkalar y pranm olabilir . özgürce hareket edemeyecek ve a n rsa krank mili dönemeyecek . Ate leme Eksikli i : Ate leme baz nedenlerden dolay ya yetersiz olabilir yada hiç olmayabilir.S k t rma Eksikli i : E er hava ve yak t kar m do ru bir ekilde kar t r lamazsa yanma i lemi olmas gerekti i gibi olmayacakt r. .

Motor Valfleri ve Ate leme Sistemleri Birçok motor alt sistemi farkl teknolojiler kullan r. Modern motorlardaki bu alt sistemlerin incelenmesine valf dizilerinden ba lanabilir Valf dizileri valfler ve bunlar n aç l p kapanmas n sa layan mekanizmalardan olu ur. Ate leme sistemi yüksek voltajl bir elektrik olu turur ve bunu buji ile ate leme teline ula t r r. Bu uygulama mil dirse inin hareketini yava latmaktayd . Birçok yüksek performansl motor silindir ba na 4 valf bulundurur. üphesizki en iyi teknolojilerin kullan m motorun performans n artt racakt r. Eski nesil motorlarda ise eksantrik mil krank milinin yan nta bulunan alt karterde bulunurdu. Zamanlama kemeri veya zamanlama zinciri krank mili ile eksantrik mili aras nda ba lant yapar ve valflerin pistonlarla senkronize çal mas n sa lar. Mildeki mil dirse i valfleri çok k sa bir ba lant yla do rudan aktive eder. Bu eksantrik milin yukar da görüldü ü gibi vanalar n alt na yerle tirildi i anlam na gelir. Bu aç lma ve kapanma sistemlerine eksantrik mili de denmektedir. Distribütör merkezden giden bir kablo v d ar dan distribütöre giren 4-6 veya sekiz tel vard r ( silindir say s na göre ). Elektrik ilk olarak distribütöre gider. Ekstantrik milinde yukar ve a a hareket etmesini sa layan yuvarlak bölümler vard r. Bu valflerin ikisi giri için ikisi ç k için kullan lr. Bu dizilim silindir ba na iki eksantrik mili kullan m gerektirir. Bu ate leme . Birçok modern motor endirekt millere sahiptir.

Motorsiklet. Hava so utma motoru hafifle tirir ancak motor daha s cak olacakt r. çim biçme makinas ile pek az arabada hava so utma kullan lmaktad r. Turbocharger¶ lar egzoz borusuna ba l küçük bir türbin kullan rlar. Buda motor performans n ve ömrünü azaltacakt r. Supercharger ise kompresörün çal mas için do rudan . Böylece herbir silindire daha fazla hava yak t kar m s k t r labilir ve motorun performans artt r labilir. Daha sonra radyatörden geçerek so utulur. Böylece gelen havayla s k t rma türbini çal r. Bu havan n motorlara en ba ta bas nçl olarak geldi i anlam n ta r. Motor So utma Sistemi Birçok arabada so utma sistemi olarak radyatör ve su pompas bulunmaktad r. Yüksek performansl motorlar turbo arjl veya super arjl d r.kablolar herbir bujiye elektrik arj gönderir. Su silindirler etraf ndaki dar geçitten geçer. Birçok araban n normalde bir havaland rmas vard r. Yani hava ak m hava filtresinden geçerek do rudan silindirlere gider.

Bu yüzden starter motorundan yüzlerce amper ak m akar. Böylece do ru hava/yak t kar m silindirlere gidebilir. Araba anahtar aç ld nda bu motora güç sa lamak için selonoidi aktif hale getirir.motora ba lanmaktad r. Ba lang ç motoru a a dakilerin üstesinden gelmelidir : .Herhangi bir silindirim s k t rma bas nc na . Yak t 3 temel yolla götürülebilir. Birkaç dönmeden sonra yak t yakma i lemi ba layabilir. . alternator vb. Voltaj dü ük oldu u için amper yüksek olmal d r. Ya lama sistemleri motor içindeki hareketli parçalar n daha rahat hareket edebilmelerini sa lar. port fuel injection ve direct fuel injectiondur.Yak t enjekteli motorlarda ise do ru miktarda yak t silindirlere ayr ayr enjekte edilir. her eye Araçlar 12 volt elektrik sistemi kulland klar için çok fazla enerjiye ihtiyaç vard r. ya pompas . Bunlar carburetion. Pistonlar.Piston halkalar ndan kaynaklanan tüm sürtünmelere . Motorun Ya . Ya n önemli bir görevi vard r.Carburetion yönteminde karbüratör isimli cihaz havayla benzini birle tirir.Motora ba l su pompas . Araba anahtar çevrildi inde ba latma motoru dönmeye ba lar. Arabay çal t ran sisteme ba lang ç sistemi denir.Eksantrik milini aç p kapamak için gerekli enerji . Egzoz ve Elektrik Sistemleri Motorun yak t sistemi benzini benzin tank ndan pompalar ve havayla kar t r r. Yak t. . Bu sistem bir elektrik starter motoru ve starter selonoidinden olu ur. krankmili ve eksantrik mil gibi hareketli .

. Bu yüzden daha fazla güç elde etmek için yüksek bas nç kullanan üst düzey performansl araçlar genelde yüksek oktanl benzine ihtiyaç duyarlar. Yerde i tirmeyi Artt rmak : Daha fazla yerde i tirme daha fazla güç anlam na gelecektir. Her ey bilgisayar kontrollü ve ayarl d r. Yüksek oktanl benzinler erken ate lemeyi engeller. Akü arac n ihtiyaç duydu u 12 volt elektri i sa lar. Hava yak t kar m n n bas nc artt r ld nda ate leme olmadan bile parlama yapabilir. S k t rma Oran n Artt rmak : Daha yüksek s k t rma oran üretilen gücü artt racakt r. Alternatör motora bir kay ile ba lanm t r ve aküyü yeniden arj eder. Susturucu olmadan egzoz borusundan gelen binlerce küçük patlaman n sesi duyulacakt r. Araba üreticileri a a daki de i kenlerle oynayarak motor performans n ve/veya yak t ekonomisini sa larlar. Daha Fazla Motor Gücü Elde Etmek Tüm bu bilgiler incelendi inde motor performans n artt rmak için birçok farkl yol oldu u görülür. Egzoz sistemi egzoz borusu ve susturucudan olu ur. Egzoz sistemi ayr ca katalitik kovertörü içerir. Elektrik sistemi akü ve alternatörden olu ur. Çünkü motorun döngüsü s ras nda daha fazla benzin yak labilir. Modern arabalardaki emisyon kontrol sistemleri sensör ve aktuatörlerden olu an katalitik konverter içerirler. Susturucu sesleri bast r r. Örne in katalitik konvrter bir katalist ve oksijen kullanarak kullan lmam yak t ve di er kimyasallar n yanmas n sa lar. Yerde i tirme silindirler daha büyük yap larak veya daha fazla silindir eklenilerek artt r labilir.parçalar ya lamaya ihtiyaç duyar. Egzoz üzerindeki oksijen sensörleri gerekli ölçümleri yaparak ihtiyaca göre ayarlamalar yapar.

Bu yüzden birçok turbo arj ve super arjl araçlar intercooler¶ a sahiptirler. E er egzoz borusu çok k saysa veya susturucuda çok fazla hava direnci varsa bu geriye do ru bask uygulayaca ndan motor performans n dü ürecektir. Bor Yak tl Motor Sistemlerinin Temel Bile enleri Yak t olarak boru kullanan motorlarda ortak olarak bulunan parçalar : . Hava direnci herbir silindirde iki adet kullan larak önemli ölçüde azalt labilir. Pistonun her yön de i tirmesinde piston durmak için bir enerji harcayacakt r. Böylece yak t performans ve yak t ekonomisi artacakt r. Do ada serbest olarak bulunan bir element de ildir. D ar s yayan bu kimyasal reaksiyon sonucu bir gaz emisyonu da olmamaktad r. E er parçalar hafif olursa bu i lem için daha az enerji tüketilecektir. Daha büyük hava filtreleride hava ak n artt rabilir. Yak t n Enjeksiyonu : Yak t enjeksiyonu yak t n herbir silindire hassas bir ölçümle gönderilmesini sa lar. Atom numaras 5 tir ve B sembolü ile gösterilir. Günümüzde bor elementinin yak t olarak kullan ld teknik olarak yeterli motorlar geli tirilmesine ra men yüksek maliyetler nedeniyle u an için günlük kullan ma inmemi tir. Her eyi Daha Hafif Yapmak : Hafif parçalar motor performans n artt racakt r. Bor yak tl otomobil motorlar : Bor elmasa yak n bir sertli e sahip. ntercooler s k t r lm havan n silindirlere girmeden so utulmas n sa layan özel bir radyatördür. Bor elementi uygun ko ullar sa land nda yüksek seviyede yan c . Havan n Daha Kolay Girmesini Sa lamak : Pistonlar a a do ru hareket etti inde hava direnci motor gücünü azaltabilir. patlay c özellikler gösterdi i bilinmeketir. Bununla beraber silindirler içinde s cak havadan ziyade so uk havan n olmas tercih edilir. Bu yüzden bor elementinin alternatif yak t olarak kullan lmas üzerine yo un çal malar yap lmaktad r. Gelen Havay So utmak : Havan n s k t r lmas s cakl n artt racakt r.Silindirlere Daha Fazla Madde Giri i : E er silindirlerin için daha daha fazla hava/yak t kar m doldurulabilirse elde edilen güçte artacakt r. k ran bir elementtir. Egzozun Kolayca Ç k n Sa lamak : Hava direnci nedeniyle silindirden ç kan egzoz ç k yava larsa motor performans dü ecektir. Hava direnci herbir silindire ikinci egzoz valfi eklenerek azalt labilir.

Yakma sonucu ortaya ç kan at klar üzerinde i lem yapan birim Bor Yak tl Motorun Çal ma Prensibi Safla t r lm bor uygun miktarda saf oksijenle birlikte yanma hücresinin içine al n r.Yakma hücresi .Yak t besleme ünitesi . Bor motorun çal ma prensibi temel olarak buna dayanmaktad r.Saf oksijen elde etme filtresi . Saf oksijen ise arac n önüne yerle tirilecek gümü filtrelerin araç giderken havada %21 oran nda bulunan oksijeni filtre etmesiyle bulunacakt r. Bor motorlar n klasik yak tl motorlara göre birçok avantaj bulunmaktad r. Yanma. Ancak ayn birim hacimdeki borun a rl hidrojenin a rl ndan 11 kat daha küçüktür.Bor yak t kolayl kla yanmayan bir yap da oldu u için güvenli i di er yak tlara göre daha yüksektir. Bor motor sisteminde sistemin girdileri saf bor ile %99-100 safl k derecesinde oksijendir. . Pistonun s k t rmas yla elde edilen 100 bar bas nç oksijen ve borun egzotermik bir reaksiyona girmesine ve bu reaksiyon sonucunda da patlama yaparak pistonu yukar itmesini sa lar. boroksitin parçalanmas yla kolayca eldeedilebilir. Bor yak tl motorlar n at cams bir s v yap s na sahip diboron trioksittir. Bu at k so utularak veya preslenerek külçe halinde saklanabilir ve yeniden safla t r larak yak t olarak kullan labilir. Buda depolama aç s ndan bora çok büyük bir avantaj .. Borun oda s cakl nda herhangi bir yan c veya patlay c özelli i yoktur.Piston kolu .Saf oksijen besleme filtresi . k v lc mlanma vb riskleri yoktur.2 birim bor yapabilmektedir. Yani ayn a rl ktaki hidrojen bora göre 11 kat fazla hacim kaplamaktad r. Sadece belli miktar oksijenle belirli bir bas nç alt nda birle tirildi inde yanma veya patlama gerçekle tirerek içten yanmal motorlar n çal mas için gerekli olan itme kuvvetini olu turur. Saf bor.1 birim hidrojenin yapt i i 2. .

2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Biyodizel Nedir? Nas l Çal r ? Biyodizel Nedir? Biyodizel. Bu biyolojik içeriklerin temel maddesi m s r. ayçiçek. Bu seçeneklerden biri de biyodizeldir. Bunun d nda bor iplik eklindeki yap s yla bir makarada yer alacakt r. Bu geçi döneminde biyodizel yak tl arabalar iyi bir tercihtir. petrol yerine biyolojik içerikten yap lm bir yak tt r.Bor zaten do ada bulunan bir element oldu u için do ada kirlenmeye neden olmayacakt r. Ancak u anki teknoloji bu arabalar n günlük hayatta verimli bir ekilde kullan mlar n n önünde engel te kil etmektedir. hidrojen için ise kal n ve so utulmu bir tank içerisinde saklanmal d r. . soya.kanola. Evsel k zartma ya lar ve hayvansal ya lar da biyodizel hammaddesi olarak kullan labilir. Genel olarak anlatmak gerekirse biyodizel standart dizel yak t na alternatif veya ek olarak kullan labilecek. hayvan ya vb. soya fasulyesi. aspir gibi ya l tohum bitkilerinden elde edilen ya lar n veya hayvansal ya lar n bir katalizatör e li inde k sa zincirli bir alkol ile ( metanol veya etanol ) reaksiyonu sonucunda aç a ç kan ve yak t olarak kullan lan bir üründür. Biyodizel çe itli kimyasal reaksiyonlardan geçirilmi bitki ya lar veya hayvan ya lar ndan üretilir. Tarih: Aral k 24th. Benzinli arabalara alternatif olarak elektrikli ve hidrojenli arabalar dü ünülmektedir. Bu iki . Uçuculuk özelli i olmad için y llarca kullan lmasa da herhangi bir eksilme olmayacakt r. Biyodizel Nas l Çal r ? Artan petrol fiyatlar ve petrol tabanl yak tlar n çevreye verdi i zararlar nedeniyle daha çevreci yak tlar ve yeni enerji kaynaklar bulmak için yap lan ara t rmalar yo unla m ve h zland r lm t r. .sa lamaktad r. Zaten yanma sonucu herhangi bir gaz emisyonu gerçekle meyecektir. Biyoyak tlar yak t fosil yak tlar n tersine biyolojik içeriklerden olu ur.Bor yak tlar bir yak t tank nda de il iplik halinde bir makara üzerinde korunur. olabilir. Bu makalede en yayg n biyoyak tlardan olan biodiesel daha yak ndan incelenecektir. kolza .

pamuk çekirde i. Bitkisel ya lar oda s cakl nda s v haldeki ya lard r. kozmetik ürünler ve ilaç yap m nda s kça kullan lan bir bile iktir. Bu ya lar trigliseridler olarakta isimlendirilirler. Biyodizel saf olarak kullan labilmesine ra men genelde standart dizel yak tla kar t r larak kullan l r. hurma. Kar m Bxx k saltmas yla gösterilir. Bu gliserol omurgas na karbon. Bilimadamlar ve mühendisler soya fasulyesi. Trigliseroller oldukça yayg nd r. ayçiçe i. B100 saf biyodizeli göstermektedir. Biyodizel kaynaklar n n ortak noktas hepsinde çe itli formlarda ya bulunmas d r. Evde kullan lan bitkisel ya lar n yan nda tereya ve domuz ya nda da bulunmaktad r. Biyodizel güvenlidir ve dizel motorlarda ya çok küçük bir de i ikli e ihtiyaç duyarak yada hiçbir de i ikli e ihtiyaç duymadan kullan labilir. Örne in en yayg n kullan lan kar m B20 dir. hidrojen ve oksijen atomlar n n birbirine ba lan p kendilerine has bir dizilime sahip olmas ndan olu maktad rlar. kanola.oksijen ve hidrojenden olu an 3 uzun zincir eklenirse olu an . kolza. yer f st n biyodizel üretmek için kullanmaktad rlar. Trigliseroller ³E´ harfiyle görselle tirilebilir. Bu kar mda %20 biyodizel vard r. Biyodizel kullan lm yemeklik ya dan bile üretilebilmektedir. Ya ve Biodiesel Biyodizelin en ilginç ve dikkat çeken yan çe itli do al kaynaklardan üretilebilmesidir.kaynakta toksik de ildir ve yenilenebilir. Karbon. Hayvansal ya larda kullan labilmesine ra men genellikle bitkisel ya lar tercih edilir. Gliserol sabun. E¶ nin yatay ekli gliserol molekülü olarak bilinir. xx kar mdaki biyodizel yüzdesini verir.

Biyodizel yap m için bir kaç farkl yol olmas na ra men birçok üretim tesisi transesterification denilen bir i lem uygularlar.yap ya ya asidi denir. Diesel motorun mucidi Rudolf Diesel bitkisel ya lardan yak t elde etmeyi dü ünen ilk ki idir. Ayn ekilde Henry Ford. Biyoyak t n Tarihi Biyoyak t fikri a lacak derecede eskidir. lk defa 1900 y l nda Paris¶ teki dünya fuar nda motorunu yerf st ya yla deneyerek sunmu tur. Model T arabas n bir m s r ürünü olan ethanol ile çal t rm t r. Saf bitkisel ya yak t haline gelmesi için bir tak m kimyasal reaksiyonlara sokulur. katalizör olarakta potasyum hidroksit (KOH) veya sodyum hidroksit (NaOH) kullan l r. Peki trigliseroller araçlarda çal acak duruma nas l gelirler ? Biyodizeller saf bitkisel ya lar de ildir. Alkol olarak genellikle methanol ( CH3OH) veya ethanol (CH3CH2OH) . Daha önce saf bitkisel ya kullan m denendiyse de bu motorlarda problemlere yol açm t r. Bu i lemden sonra trigliserol esterler ve gliserole dönü ür. Esterler biyodizel olarak tan mlayaca m z eyi olu turur. Bu i lemde ya öncelikle ar nd r l r ve sonra alkolle reaksiyona sokulur. Sonuç olarak Diesel ve Ford¶ un bu çal malar petrolün o zamanki artlar için daha mant kl bir yak t olmas nedeniyle .

Hiçbir de i iklik yapmadan veya çok ufak de i ikliklere her dizel motorda kullan labilir . Bilimadamlar .Çevre dostudur . Bunlar n d nda az bilinen ba ka baz zararl at klarda vard r. 1973-1974 teki Arap petrol ambargosu. Parçac k halinde dola an at klar sa l k üzerinde negatif etki olu turmaktad r. . Ayr ca biodizel yenilenebilir bir enerji kayna d r. kansere neden olmaktad r. Yanmam hidrokarbonlar ise dumanl sise ve ozon tabakas n n delinmesine yol açmaktad rlar.durmu tur.D kaynakl petrol ba ml l n azalt r . 1978-1979 daki ran Devrimi petrol fiyatlar n iki kat artt rm t r. Biodizel standart dizel yak ttan daha az at olmaktad r. gibi eyler bu çal malar n tekrar ba lamas nda etkili olmu tur. Petrol fiyatlar ndaki art ara t rmac lar n ba ka kaynaklara yönelmelerine neden olmu tur.Motorun kendini ya lamas n sa lar. Özellikle çevre kirlili i. Avantajlar Biyodizelin birçok önemli avantaj bulunmaktad r. Sülfür ve buna ba l baz at klar asit ya murlar na neden olmaktad r. . Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar ( PAHs). Karbonmonoksit kuvvetli bir zehir olarak bilinmektedir. A ustos 1982 Birinci Uluslararas Bitki ve Sebze Ya lar kongresinde de bitkisel ya lardan yak t üretimi konusunda durulmu tur. Karbondioksit sera etkisi yaratmaktad r. ozon deli i vb. böylece a nmay azalt r .Geleneksel dizelden daha güvenlidir Biyodizelin tercih edilmesindeki en önemli etken çevre dostu olmas d r. Emisyonlar biodiesele geçi tart malar n n merkezini olu turmaktad r. 1970 ve 1980 li y llarda biyolojik yak t kavram Amerika Birle in Devletlerinde tekrardan ele al nm t r. kanun koyucular ve mü teriler taraf ndan özellikle dikkat edilen baz zararl emisyonlar vard r.

Biyodizel bir çözücü gibi davran p motor içinde t kanmaya sebep olabilecek tortular da süpürür. Buda motorun stabilitesini ve hareketini kolayla t r r. Bu özellik iki taraf keskin k l gibidir. Biyodizel üreticileri yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m na geçildikten sonra yak t pompas n n de i tirilmesini önermektedirler.Biyodizel tehlikeli emisyonlar azalt r. lave olarak söylemek gerekirse B100 karbondioksit emisyonunu %78 ve dizel yak tlar n neden oldu u kanserojen etkileri %94 oran nda azalt r. Böylece motor daha rahat hareket edebilir. Di er bir problem ise biyodizelin bir çözücü olarak davranmas d r. Dizel yak t üretiminde genellikle emisyondaki kat parçac klar azalt ld nda buna ba l olarak nitrojen oksit miktar nda art olur. Güçte ortalama olarak %10 bir dü ü ya an r. Baz eski model dizel araçlarda ( 1992 den önceki ) yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m motorda t kanmaya yol açabilir. Biyodizelin Dezavantajlar Hiçbir ey kusursuz olmad için biyodizelinde zay f yanlar vard r. Sadece %1 lik biyodizel kar m bile yak t n ya lanma seviyesini %65 artt r r. . Di er bir de i le 1. Yanma noktas klasik dizele göre daha yüksektir. Biyodiel geleneksel dizel yak ta göre 4 kat daha h zl bir ekilde ayr t r labilir. Biyodizel zehirli de ildir. Biyodizel ülkemizin petrol ihtiyac n n artt dönemde büyük önem arzetmektedir. ancak dünyadaki petrol üretiminin azald bir Biyodizel ayr ca motorun ya lanmas n da sa layacakt r. Biyodizelin di er bir özelli i geridönü ümlü olmas d r. Nitrojen oksit oran n azaltmak için çal malar hala sürdürülmektedir. 1 litre standart dizele e ittir.1 galon biyodizel. Biyodizel ayr ca daha güvenlidir. Bakteri gibi do al etkilerle ayr t r labilir. Yüksek yanma noktas kazara meydana gelen yanmalar azalt r. Ayr ca baz motorlarda hem yak t ekonomisini hemde elde edilen gücü çok küçük bir miktar dü ürür. Problemlerden biri biyodizel emisyonlar nda artan nitrojen oksittir.

En çok incelenen makaleler sizin de ilginizi çekebilir. . Biyodizel yak t.Biyodizelin u anki en büyük dezavantaj ise fiyat d r. standart dizel yak tlar gibi heryerde bulunamamaktad rlar. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Pilleri Yeni Teknoloji : nce Film Solar Panel Solar paneller en popüler yenilenebilir enerji ikonlar ndan biridir.8m x 5 cm boyutlar ndaki solar paneller art k tarih olabilir. Örne in B20 standart dizelden galon ba na 30-40 sent daha maliyetlidir. Evlerin çat lar nda. AKILLI EVLER. X10 TEKNOLOJ S LE EV OTOMASYONU D J TAL GÜVENL K S STEMLER EV GÜVENL K C HAZLARI. tarlalarda .7m x 0. KABLOSUZ ALARM CCTV KAPALI DEVRE KAMERA S STEMLER YEN LENEB L R TEM Z ENERJ KAYNAKLARI YÜKSEK TEKNOLOJ S STEMLER HAKKINDA B LG LER NETWORK SWITCH NED R? NASIL ÇALI IR EL KAMERASI NED R? NASIL ÇALI IR? UZAK MASA ÜSTÜ PROGRAMI LE B LG SAYARI UZAKTAN YÖNETME ELEKTR K EBEKES ÜZER NDEN A OLU TURMA TELEFON HATTI ÜZER NDEN NETWORK KURULUM D G TAL FOTOGRAF MAK NES NED R? NASIL ÇALI IR? B YOMETR K S STEMLER NED R? NASIL ÇALI IR? IP KORUMA SINIFI NED R? RFID NED R? RADYO FREKANSIYLA TANIMLAMA TEKNOLOJ S KABLOSUZ ELEKTR K ENERJ S LET M DEPREME DAYANIKLI AKILLI EV TEKNOLOJ S MOBESE EH R ZLEME GÜVENL K KAMERASI S STEM CAM LERE GÜVENL K KAMERALARI YÜZ TANIMA NED R? YUZ TANIMLAMA S STEMLER Tarih: Aral k 20th. Lütfen ilgilendi iniz yaz n n üzerini t klay n z. Ancak 1. Yeni nesil ince-film fotovoltaik hücrelerin 2010 y l nda dünya genelinde 3700 megawatt elektrik üretmesi beklenmektedir. Çünkü yeni nesil daha verimli ve ekonomik güne panelleri üretilmeye ba land . bozk rlarda kurulmu siyah camlar olarak uzun y llard r görülmekte ve kulan lmaktad rlar. Di er bir önemli dezavantaj ise ula labilirliktir.

Ancak s t ld klar nda veya ba ka bir maddeyle kar t r ld klar nda .2010 y l ndan sonra ince-film solar paneller tüm dünyada yayg nla arak kullan lacakt r. Hesap makinas ndaki bu küçük hücre büyük bir yap da de ildir. Bunlar kullan lan yar iletkene göre farkl l k gösteren amorf-silisyum (a-Si). nce-Film Solar Hücre Nedir ? E er güne enerjisiyle çal an bir hesap makinas kulland ysan z ince-film teknolojisiyle tan m s n z demektir. a-Si solar hücreler verimsiz de ildir. nce-film güne hücrelerinin 3 temel çe idi bulunmaktad r. Genelde 2. Hücrenin inceli i teknoloji karakteristi ini belirtir. 1 mikron metrenin milyonda biridir. neden daha verimli oldu u ve neden daha esnek bir yap ya sahip oldu u incelenecektir. a-Si solar hücrelerle ilgili en büyük problem silisyumun herzaman kolayl kla ve ihtiyaç kadar bulunamamas d r. Silikon levhalardan farkl olarak k emici tabakalar 350 mikron kal nl ndad r ve ince-film güne hücreleri 1 mikron kal nl nda k emici tabakalar ta r. Yar iletkenler saf halde yal tkand rlar.5 cm uzunlu unda ve 0.6 cm geni li indedir. Fotovoltaik hücreler yar iletken olarak bilinen materyalden yap l rlar. Daha ince a-Si hücreler bu sorunun üzerinden gelir ancak ince katmanlar n k emme kapasiteleri azal r. Bu yüzden en s k kullan lan çe it a-Si¶ dir. nce-film Solar Hücrelerin Yap lar Güne enerji hücrelerinde yap ve çal ma birbiriyle çok ili kili oldu u için nas l çal t klar n incelemek gerekir. Amorf silisyum basitçe geleneksel silisyum hücrelerin inceltilmi i olarak dü ünülebilir. kadmiyum tellürid (CdTe) ve bak r indiyum galyum deselenid (CIGS). Tüm bu faktörleri inceledi imizde a-Si hücrelere hesap makinas vb gibi küçük çapl uygulamalar için idealdir. Bu makalede ince-film solar panellerin geleneksel panellerden neden daha ucuza üretilebildi i. Ancak güne e kar korunmas z b rak ld klar nda ç k güçlerinin önemli bir k sm n kaybederler.

Bu materyallerin birle me noktas na junction denir. Bu tip yar iletkenlere ise ptipi yar iletken denir. Yar iletken fosfor gibi bir elementle birle ti inde aç a fazladan elektronlar ç kar. Çünkü folyo zaten elektrolid görevi görmektedir. . CIGS-on-glass hücresi daha etkili bir elektrod olu turmak için molibden katman ndan yap lm t r. Ortamda k varsa elektronlar n bu geçi i daha fazla olacak ve olu acak ak m elektrikli cihazlarda kullan labilecek büyüklü e ula acakt r. Çinko oksit (ZnO) katman CIGS hücresinin di er bir elektrodu i levini görür. Bu tip yar iletkenlere n-tipi yar iletken denir. Ancak yeni jenerasyon ince-film hücreler kadmiyum tellürid veya bak r galyum deselenid kullan r. Bu geçi az miktarda voltaj olu mas na neden olur. Yar iletken boron gibi ba ka bir materyalle kar t r l rsa elektron kabul edebilen delikler aç l r.iletken konuma geçebilirler. PV hücre n-tip ve p-tip materyallerin birle iminden olu ur. Geleneksel solar hücreler n-tip ve p-tip katmanlarda silisyum kullanmaktad r. I k yokken bile çok az miktarda elektron n-tip¶ ten p-tip¶ e junction bölgesinden geçerek ula r. Bu ekstra katman CIGS-on-foil hücrelerde gerekli de ildir. CIGS güne hücrelerinin iki temel konfigürasyonu vard r.

. di er elektrod ise kalay oksid (SnO2) veya kadmiyum stanat (Cd2SnO4) olu ur. Bir elektrod bak r a l karbon katman ndan olu ur. Bu n-tip ve p-tip katmanlar sayesinde elektron hareketlerinden ak m olu turulabilir. CdTe güne hücreleri benzer bir yap ya sahiptir. Bu tip güne hücrelerinde ise yar iletken kadmiyum tellürid olur (CdTe). p-tip malzeme olarak davran rlar. CdTe hemen yan ndaki kadmiyum sülfat (CdS) ile n-tip ve p-tip katmanlar olu turur.Yar iletken malzeme ve kadmiyum sulfid katmanlar bu iki elektrod katman n aras nda yer al r ve n-tip.

3.Ba ka bir pres CdS ve ZnO katmanlar olu turur. 1. ZnO k yans tmaz bir tabakad r. Son teknolojik geli melerle beraber ince-film güne hücrelerinin verimleride geleneksel güne hücreleriyle yar abilir hale gelmi tir. çok zaman alan bir i lemdir. Bu üzerine dü en güne enerjisinin sadece yar s n elektrik enerjisine çevirdi i anlam na gelir. Elde edilen alüminyum folyo birkaç metre geni li inde ve bir kaç kilometre uzunlu unda olabilir. CdTe güne hücrelerinin verimi %15. Silisyumdan yap lmayan ince-film güne hücrelerinin üretimi ise çok daha kolayd r ve bu özelli ide üretim engellerini ortadan kald r r. Bu da watt ba na üretim maliyetini artt r r. teorik olarak silisyum tabakal geleneksel güne pilleri %50 enerji verimlili i sa lar. Çünkü kadmiyum yemek zincirine kar abilecek yüksek derecede zehirli civa maddesinden olu ur. Bu üretim ekli bir devrim yaratm maliyetleri ve üretim süresini önemli ölçüde dü ürmü tür. Bununla beraber kadmiyum kullan m sa l k aç s ndan sak ncal d r. nce-film Solar Hücrenin Üretimi Maliyetlerin büyüklü ü güne enerji teknolojisinin yayg nla mas n n önünde bir bariyer olarak durmaktad r. Bu özelli i ürünün birçok farkl uygulamaya adapte olabilmesini sa lar. .Bir alüminyum folyo topu büyük bir pres içine sürülür. CIGS güne hücrelerinin verimi ise %20 ye ula m t r. 2. Klasik silisyum güne hücrelerinin üretimi karma k. 4. Gerçekte ise silisyum tabakal geleneksel güne pilleri ancak %15 ~ %25 verimlili e ula abilir.nce-film güne hücrelerini geleneksel güne hücrelerinin verimlerini kar la t rmak gerekirse .Aç k hava artlar nda çal an bir yaz c alüminyum tabaka üzerine yar iletken mürekkepten olu an bir tabaka olu turur. Al nan tüm güne n n yar iletken tabakaya ula mas n sa lar.Son olarak haz rlanan folyo hücreler halinde kesilerek kullan ma haz r hale getirilir.

. Nükleer. Ayr ca güvenlik ve üretim verimlili i artm t r. Tam olarak çal abilen bir çözüm bize birkaç k y l uzakta olabilir. Ara t r lan kaynaklardan birisi de helyum-3 ü nükleer füzyon reaksiyonunda kullanmakt r. Nükleer füzyon reaksiyonu hidrojen izotoplar olan döteryum ve tirityum ile denenmi tir ve bu reaksiyonlar sonucu sahip oldu u enerjinin büyük ço unlu unu radyoaktif nötronlar olarak verebilmi tir. Baz ara t rmac lar enerji ihtiyac m z n y ld zlardan sa lanabilece ini dü ünmektedirler. ve hidroelektrik enerjilerin hepsinde baz kusurlar vard r.Tarih: Kas m 7th. Nükleer fizyonda atom çekirde i ikiye bölünürken. rüzgar. rüzgar enerjisi istikrarl de ildir. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Uzay Kaynakl Enerji Üretim Yöntemleri nsanl k on y llard r temiz enerji kaynaklar konusunda ara t rmalar yapmaktad r. füzyon reaksiyonunda atom çekirde i enerji üretmek için biraraya toplan r. Örne in gelenekel nükleer fizyon ile nükleer enerji çok risklidir. Bir enerji kayna tam testi geçecekken hemen önemli bir kusuru ortaya ç kmaktad r. solar. güne bulutlardan herzaman geçmeyebilir ve hidroelektrik barajlar do al çevreyi bozmaktad r.

mevsimsel farkl l klar gibi olumsuz etkilerden etkilenmeyeceklerdir. Yeryüzünde do rultucu antenler vas tas yla bu mikrodalgalar toplan r ve tekrar elektri e çevrilir. ya mur. Geriye bu helyumu ç karmak ve ince ayarl bir füzyon i leminden geçirmek gerekmektedir. Uzaya yerle tirilecek güne panelleri. En çok gelecek vaadeden uzay-temelli eneji kaynaklar ndan biri de güne enerjisidir. E er bu kadar yak t para ile ifade edecek olursak u anki petrol fiyalar na göre tonu yakla k 4 milyar dolar olacakt r.Space Solar Power ) geleneksel güne enerji sistemleriyle ayn ekilde çal r. Uzay Güne Enerjisi ( SSP . Tek fark uydular veya ay üzerine kurulmas d r. Günümüzdeki füzyon reaktörleri elektrik üretmek için gerekli yüksek s cakl klara ula may tam olarak ba aramam lard r ve ay yüzeyinden al nan topraktan helyum-3 ü ay klamak için yo un rafine i leminden geçmesi gerekmektedir.67 likogram döteryum 19 megawatt/y l enerji üretebilir. Üretilen elektrik mikrodalgalara çevrilir ve yeryüzüne do ru yollan r. Herhangi bir kirlilik veya radyoaktif at k olu turmaz.Di er bir yandan Helyum-3 te mükkemmel derecede güvenlidir. Bu da u anki mevcut teknoloji ile helyum-3 ün potansiyelinden tam olarak yararlanamayaca m z anlam na gelir. Bu kadar helyum elementi dünyada bulunan tüm fosil yak tlardan 10 kat daha fazla enerji üretecektir. As l problem 25 ton helyum-3 ü dünyada do al yollarla bulamamakt r. Ancak bilim adamlar n n hesaplamalar na göre helyum-3 elementi ayda 1 milyon ton civar nda bulunmaktad r. Helyumun izotopu olan helyum-3. Kabaca 25 ton helyum-3 Amerikan n 1 y ll k enerji ihtiyac n kar layabilir. . bulut. 2 proton ve sadece bir nötron ta r. Yüksek s cakl kta s t l p döteryumla birle tirildi inde inan lmaz ölçülerde enerji aç a ç kar r. 1 kilogram helyum-3 ile 0.

Bu uydular yerden 540 km yüksekli e yerle tirilecek ve yakla k 300 metre boyutlar nda olacakt r. Son y llarda ise geli en teknoloji ile farkl sistemler üzerinde dü ünülmeye ba lanm t r. Bu büyüklükteki bir güne enerji paneli y ll k üretim kapasitesi 400 milyon kW/saat olan Amerikadaki Hoover baraj ndan iki kat daha fazla enerji üretecektir. Tarih: Kas m 6th. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Enerjisi Nedir. Bu proje ekonomik aç dan imkans z oldu u için uygulanamam t r. Bu projelerden biri dünya çevresinde dönen ve daha küçük oldu u için yönetimi daha kolay olan güne enerji sistemleri kullanmakt r.Asl nda bu yöntemin benzerini haberle me uydular cep telefonu görü melerini iletirken yapmaktad r. Bu konuyla ilgili ilk proje 1970 li y llarda ortaya at lm t r. güne panellerinin ilk zamanlar na göre 3 kat daha verimli olmas sebebiyle uzay tabanl güne enerji sistemlerinin dikkate al nmas gereken bir yöntemdir. yerden 36. Bu büyüklükte bir güne paneli 1000 evin elektrik ihtiyac n kar layabilir.000 kilometre yüksekli e yerle tirilecek olan güne panelleri yeryüzüne göre sabit konumda duracak ve 5 km¶ ye 10 km boyutlar nda olacakt r. Solar Enerji Sistemi . Mikrodalga transfer yönteminin çok uzun y llard r tüm detaylar yla bilinmesi.

Solar Paneller Güne enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistem parças d r. Yukar da bir güne enerji sisteminde bulunan en temel elamanlar ema halinde sunulmu tur.Güne enerji sistemleri en popüler do al enerji sistemlerindendir. Do ru bir ekilde arj edilmesi bataryalar n zarar görmesini önleyecek. güne panellerinden elde edilen enerjiyi depolamak için bataryalar. Güne ten enerji elde etmek için ihtiyaç duyulan güce e de er güne paneli.Batarya . bataryalar n arj olmas n kontrol etmek için arj kontrolerler. nverter Güne enerji sisteminin en önemli parçalar ndan biridir. Bataryalardan al nan enerji ç k n ev aletlerimizde kullan lacak seviyeye getiren inverterler kullanmak gereklidir. arj Kontrolörler Bataryalarda arj a m olmas n önler. Güne panellerinden elde edilen 12 volt DC gerilimi 220 volt AC gerilime dönü türür. Bir güne enerji sistemi olu tururken öncelikle ihtiyaç duyulan güç hesaplan r ve buna uygun büyüklükte güne enerji panelleri seçilir. performans n ve kullan m ömrünü artt racakt r.

Üç çe it güne paneli vard r. Güne paneli sistemlerinden yüksek voltajl ç k almak ak m dü ürüce inden üretilen elektrik enerjisinin daha küçük çapl kablolarla ta nabilmesini sa lar. Birden fazla solar panel paralel ba lanarak ak m kapasiteleri ( dolay s yla daha fazla güç ) artt r labilir. Depolama yap lmad taktirde güne enerji sistemlerinden sadece güne varken enerji elde edilebilir. Böylece 72 hücreden olu an 24 volt ç k l bir sistem elde edilebilir. Yük alt nda bu ç k 12 . Sadece bir silikon hücresi 0. Gölge sadece ç k gücünü azaltmakla kalmayacak ayn zamanda paneller üzerinde hasarlara da neden olabilecektir. S cakl k ve Havaland rma : Bir önceki ba l kta incelendi i gibi güne panelleri direkt güne gören ve gölge almayan bir yere kurulmal d r. Örne in 40 cm e 80 cm standart bir 12 volt panel birbirine seri ba l 36 hücre içerir ve ç k tepe de eri 17 volt civar nda olur. Birbirinden ba ms z silikon hücrelerin birle iminden olu ur. Monokristal solar panel : Polikristal güne panelleri : Amorf solar paneller : Güne Panelleri Üzerinde Gölge Olu umu : Solar panellerin kurulum yap laca yeri seçerken özellikle gün saatlerinde ( 09:00 ile 16:00 aras ) paneller üzerine herhangi bir gölge dü medi inden emin olunmal d r. Baz üreticiler gölgeye kar dayan kl ürünler üretselerde güne panellerinin gölge görmemesine özen gösterilmelidir. Güne enerji sistemlerinin en uçtaki eleman d r. Güne Panelleri : Çevre Dostu Elektrik Üreteci Güne panelleri güne nlar n herhangi bir zehirli at k sal n m yapmadan ve bak m gerektirmeden elektri e dönü türür. . Ancak s yükselmesi de verimi dü üren di er bir problemdir.Elektrik gücünün bir kimyasal reaksiyon formunda sakland bölümdür. Paneller monte edilirken herbir panel aras nda yeterli havaland rman n olaca ekilde bo luk b rak lmal d r. E er iki solar panel 24 volt ç k al nacak ekilde konfigüre edilmek istenirse bu iki güne panelini seri ba layabiliriz.5 volt elektrik üretebilir. Çünkü solar panellerin verimi s s yükseldikçe dü ecektir.14 volt seviyelerine iner. Güne nlar bu hücreler üzerine dü tü ünde elektronlar hareket ettirerek elektrik ak m olu mas n sa larlar.

Voltajdaki bu a r art bataryalara zarar verebilmektedir. Bunlar : Bulk : So urma : Rölanti : Maksimum Güç Noktas zleme ( MPPT . Ak m ve gerilimin bu 3 seviyedeki durumu a a daki gibidir. Solar panellerin güç ç k lar n bataryan n voltaj ile e le tirip maksimum arj garanti etmektedir. arj kontrolör bataryadaki arj düzeyini kontrol eder ve herhangi bir a m durumunda arj düzenleyerek bataryalar n zarar görmesini engeller Modern çok evreli arj kontrolörBirçok kaliteli arj kontrolörde bilinen 3 arj seviyesi vard r. Neden arj Kontrolör Gereklidir ? Güne li bir günde güne panelleri daha fazla voltaj üretecektir.Aralar ndaki bu bo luk sayesinde rüzgar rahatl kla dola abilecek ve do al so utma sa lanacakt r.Darbe geni lik modülasyonu ) kullan l r. Örne in 100 watt l k bir güne panelinden batarya optimum voltajda olmad kça 100 watt güç ç k al namaz. Ancak yeni nesil MPPT kontrolörler daha iyi sonuçlar vermektedir. .Maximum Power Point Tracking ) : Yayg n olarak kullan lan birçok eski nesil çok seviyeli arj kontrolörü PWM ( Pulse Width Modulation .

Özet : E er 4 adet 75 . Bu sistemde güne enerji sisteminden elde edilen enerji . nverter Bataryalarda depolanan elektri in günlük hayatta kullan lan cihazlar çal t rmas planlan yorsa inverter üniteleri kullanmak gereklidir. Kare Dalga nverter : En ucuz ve en az tercih edilen inverterdir. Sadece 12 volt DC voltaj 220 volt AC ye çevirmekle kalmaz ayn zamanda elektrik hatt na ba l ysa bataryalar da arj edebilir.4 volt x 6 A = 75 watt enerji depolanabilir.5 volt x 6 A = 100 watt ) de erlerine sahiptir. Bunlar n toplam ç k 6 A x 4 = 24 A olmaktad r. Bataryadaki gerilim 12.5 volt ( 16.Örne in bataryalardaki gerilim 12. Bu tür inverterler özellikle küçük uygulamalar için tavsiye edilir. ebeke Destekli nverter : Kullan lan ebeke gerilimine ilave olarak güne enerji sistemi kullan lacaksa kullan labilir. Bu ç k ço u zaman normal elektrik ebekesinden daha temiz bir güç ç k verecektir. Gerçek Sinüs Dalga nverteri : Bu inverter gerçek bir sinüs dalga ç k sa lar. Gerçek sinüs dalga inverteri ile cihazlar daha az enerji harcayarak daha verimli bir ekilde çal r. Bu da panelin ç k gücünden %25 kay p oldu u anlam na gelir. Ancak motor h z kontrolü. Kare dalga verimsizdir ve birçok cihaz çal t ramaz. Her bir panel 6 amper de erine sahiptir. Power inverter güne enerji sisteminin kalbidir. Gerçek sinüsle kare dalga aras nda bir AC dalga formu ç k verir. arj kontrolörler gün panelleri ile bataryalar aras na konumland r l r. Herçe it AC uygulamayla beraber çal r ve en pahal inverter modelidir. Bu tip inverterlerin 500 watt ve daha dü ük de erde olan modelleri genelde çok ucuzdur ve otomobillerde kullan lmaktad r. Ancak ev uygulamalar için çok uygun de ildir.80 watt aras nda bir solar panel kullan l yorsa 40 amper de erinde bir arj kontrolör kullan lmal d r. Fiyatlar göreceli olarak ucuzdur ve istisnalar olmakla birlikte elektrikli aletler ve bilgisayarlar n ço unu çal t rabilir. 100 watt bir güne paneli kullan l yorsa bu panel 6 amper ak m ve 16.4 volt olsun ve klasik arj kontrolörlerden biri kullan ls n. arj kontrolörün daha yüksek bir ak mda seçilmesinin sebebi güne n n bulut yans ma etkisi sebebiyle ç k 24 A olmas gereken panellerden 32 A ç k a sebep olabilmesidir. zamanlay c gibi uygulamalar düzeltilmi sinüs dalga ile iyi bir ekilde çal mayabilir. Düzeltilmi Sinüs Dalga nverteri : Belkide en çok kullan lan ve en ekonomik inverter çe ididir. MPPT kontrolörler ak m artt rarak bataryalar n solar panelden ç kan tüm gücü depolayabilmesini sa lar.4 volt oldu undan 6 amper ak mla sadece 12.

RV veya marine tip olarak isimlendirilen bu bataryalar en basit anlamda tekne. inverter ve bataryalar n ayn voltaj de erine sahip olmalar gereklidir. kampç lar ve di er çok küçük uygulamalar için kullan l r.24 . voltaj dengesi daha iyidir.7 volt ) ve ak mda di er döngü zaman na kadar dü ük seviyeye iner. baz istasyonlar nda vb yerlerde kullan l r. Uygun fiyatl d r ve uzun çal ma ömrü vard r. Bu yüzden bu bataryalar iç ortamda kullan lamaz.ebekeden çekilen enerjiyi azaltacak hatta güne enerji panellerinden üretilen enerji ihtiyaçtan fazla ise üretilen fazla enerji elektrik irketine geri sat labilecektir. Giri Voltaj : 12 .4 volt . Ancak devaml arj de arj döngüsü alt nda uzun y llar çal amaz.RV / Marine Tip : 2. Bulk seviyesine eri ildi inde so urma evresine geçilir. üst düzey performans gösterirler. Bu aküde kur un plakalar aras nda s v asit bulunur. Birden Fazla nverter Kullan m : ki inverter bir arada kullan labilir ve böylece daha fazla güç veya daha yüksek voltaj elde edilebilir. arj n bulk faz nda voltaj a amal olarak 14. 4 temel batarya çe idi vard r. bataryalar maksimum ak m çeker. E er bir muhafaza içine kurulmu sa bir havaland rma sistemi içerideki gaz n d ar ya ç kmas n sa lamalad r çünkü aç a ç kan gaz yan c -patlay c özellik ta r. .48 volt inverterlerden hangisini kullanmal y m ?: Giri voltaj na karar verirken solar paneller ile batarya bankas aras ndaki mesafe gözününde tutulmal d r. hastanelerde. Bu sistemde yedek enerji kayna olarak elektrik ebekesi kullan laca ndan büyük bir batarya sistemi kurmaya gerek yoktur. Özellikle küçük uygulamalar için kullan labilir. bulutlu gün gibi dönemlerde kullan l r. Ayr ca solar panel. Kur un plakalar aras nda cam yünü benzeri bir malzeme vard r.Sulu Tip Batarya : 3. Bataryalar olmaks z n sadece güne oldu u zaman elektrik elde edilebilir. Gaz ç k olmad ndan iç ortamda rahatl kla kullan labilir. Bunun d nda daha yüksek bir kalite sunar.4 volt . S zd rmazd rlar ve arj s ras nda gaz aç a salmazlar. ç ortamda kullan labilmesi bataryalar n daha sabit bir s cakl kta muhafaza edilmesini sa lar tabiki bu da bataryalar n performans n artt r r. Yüksek voltaj kullan ld nda dü ük amper ve buna ba l olarak küçük çapl kablo kullan m mümkün olur. Uçaklarda.6 volt olan bulk seviyesine yükselir. bu bataryalara düzenli olarak su eklemek gerekir. Sistem Bulk voltaj seviyesinde belirli bir zaman ( yakla k 1 saat ) çal t nda ak m ad m ad m dü meye ba lar. E er iki uyumlu inverter seri olarak ba lan rsa ç k voltaj iki kat na ç kacakt r.Jel Tipi : 4. Bütün sulu tip bataryalar arj oldu unda d ar ya gaz ç k yapar. S zd rmazd rlar bu nedenle jel bataryalar n gaz ç k yoktur. Jel tipiyle ayn avantajlara sahiptir. E er paralel ba lan rsa güç iki kat na ç kacakt r.AGM : : AGM bataryalar güne enerji sistemleri için en iyi batarya seçimidir. Ancak bataryalar kullan ld nda gün nda elde edilen enerjinin fazlas depolan r ve güne ten elektrik elde edilemeyen gece. So urma zaman geçtikten sonra voltaj rölanti de erine dü er ( genellikle 13.13. 1. Kur un plakalar aras nda koyu k vaml jel halinde asit vard r. Bataryalar : Bataryalar güne enerji sisteminin yak t tank d r.14. kendi kendine de arj daha yava t r ve daha uzun ömürlüdür.

Monokristal yap gibi tek bir kristal üzerine de il bir kristal blo u üzerine yap land r l rlar. . Di er üretim a amalar monokristal yap ile ayn d r. Monokristal veya Polikristal güne panelleriyle ayn enerji ç kt s n vermesi için onlardan 4 kata daha fazla alan n kaplanmas gerekir. Bu güne hücreleri çok saf silikonun tek bir kristalin üzerine yap land r lmas yla elde edilir. En verimli ve pahal güne panelleridir. Bu hücreler birbirine ba lant lanarak solar panel olu turulur. Verimleri ve fiyatlar bu yüzden daha dü üktür. Monokristal hücreler ile yap l r. Multikristal paneller olarakta isimlendirilir.4 mm kal nl kta disk eklinde kesilir ve herbiri ayr bir hücre olacak ekilde i leme tabi tutulur. Uzun silikon çubuklar 2 . Özellikle çat vb kapmalama uygulamalar nda kullan l r. Metal veya cam gibi bir materyalin üzerinin ince bir silikon tabakas yla örtülmesi sonucu olu uturulurlar.Gerçek kristal de ildirler. Monokristal panellerden biraz daha ucuzdur ve verimleri biraz daha dü üktür. Bu da güne panellerine k r k cam görüntüsü verir.