Bor yak tl araba motoru nas l çal r?

Arabayla ha r ne ir olan hemen herkes en az ndan bir kere araban n kaputunu aç p içine bakm t r. lk bak ta araba motoru kafa kar t r c metal, boru ve kablolardan olu mu karma k bir yap d r.

Bu makalede motorun ard ndaki temel fikir ve performans artt r p hatalar gidermek için baz ayr nt l bilgiler verilecektir. Benzinli motorlar n temel amac benzini hareket enerjisine çevirmektir. Benzini harekete çevirmenin günümüzdeki en kolay yolu, benzinin bir motor içinde yak lmas d r. Bu yüzden araba motorlar içten yanmal motorlar olarak bilinir. Burada not olarak dü ülmesi gereken iki ey vard r : - çten yanmal motorlar n iki farkl ekli vard r. Bunlar dizel motorlar ve benzinli motorlard r. - Eski buharl motorlar kullanan tren, buharl gemi gibi makinalardaki motorlar d tan yanmal motorlard r. Buharl motorlarda, buhar olu turulabilmesi için kömür, odun, petrol vb yak tlar motorun d nda yak l r. çten yanmal motorlar d tan yanmal motorlara göre daha verimlidir. Bunun yan s ra içten yanmal bir motor d tan yanmal e de erine göre oldukça ufak boyutlara sahiptir. çten Yanma Benzin gibi yüksek enerjili bir yak t çok az miktarda kullanarak, ufak ve kapal bir bo lu a koyup ate lenirse genle mi gaz formunda inan lmaz bir enerji aç a ç kacakt r. Bu enerjiyle bir patatesi 150 metre uza a f rlatabilirsiniz. Böylece yanma enerjisi patates üzerinde hareket enerjisine dönü türülmü olur. Bu i lemin belli bir döngü içinde ve dakikada bunun gibi

yüzlerce patlama yapacak ekilde yap lmas araba motorunun temelini olu turur.

Günümüzde araçlar n ço unda 4 zamanl benzinli motorlar kullan l r. 4 zamanl motor uygulamalar mucidi Nikolaus Otto¶ yu onore etmek için Otto Döngüsü olarakta isimlendirilir. Dört zamanl motorun i lem ad mlar - çeri yak t alma - S k t rma - Yakma - Egzoz Bu örnekte patates silah ndaki patatesin yerini pistonun ald görülmektedir. Piston ba lant çubu uyla krank miline ba l d r. Krank mili döndü ünde pistonu bo altma i levi görür. Döngüsü boyunca motorda meydana gelen olaylar : 1- Piston en tepede ba lar, yak t içeri alma vanas aç l r. Piston motor silindirinin hava ve benzin ile tam olarak dolmas için a a iner. Bu olaya içeri yak t alma zaman denir. 2- Yak t al nd ktan sonra piston eski yerine hareket eder ve hava/benzin kar m n s k t r r. S k t rma patlamay daha iddetli hale getirir. 3- Piston tepe noktas na ula t nda ate leme ünitesi benzini ate ler. Silindir içinde depolanm benzin patlama yapar ve pistonu a a iter. 4- Piston bir kez en alt noktas na çarpt egzoz borusuna gönderir. nda egzoz vanas aç l r ve silindirin içindeki egzozu

Art k motor bir sonraki döngü için haz rd r. Bu bir döngü halinde devam eder. Ancak burda içten yanmal motorda meydana gelen hareketin dairesel, patates üzerinde meydana gelen hareketin ise do rusal oldu u unutulmamal d r. Araba motorunda pistonlar n lineer hareketi krank mili sayesinde dairesel harekete dönü türülmektedir.

Temel Motor Parçalar Motorun çekirde ini silindir ve silindir içinde yukar a a hareket eden pistonlar olu turur. Yukar da örnek verilen motor tek silindirlidir. Ancak birçok araçta 4-6 ve 8 silindir bulunmaktad r. Çok silindirli motorlar genellikle dizili lerine göre s ral , V ve flat olmak üzere üçe ayr l rlar.

S ral silindirler

V tipi silindirler

.Ate leme eksikli i Bunun yan nda binlerce tali neden problem yaratabilir. Yak ttaki bu kirlilik yak n yanmas n önleyebilir.Yak t sistemi çok fazla yada çok az yak t veriyor olabilir.Flat tip silindirler De i ik konfigürasyonlar farkl avantajlar ve dezavantajlar getirmektedir. Bu yüzden tam do ru bir yanma gerçekle emez. . Araca uygun seçim yap lmal d r. Baz temel motor parçalar incelenecek olursa : Ate leme : Bu ünite hava/yak t kar m n n yanmas için ate ler. Alt Karter : Krank milini çevreler.Hava alma vanas t kanm olabilir .Yak tta kirlilik olabilir ( Örne in yak t tank nda su olmas ). . . Daha düzgün bir çal ma için k v lc m do ru anda çakmal d r. .Benzin bitmi tir.S k t rma eksikli i . Piston Halkalar : Piston halkalar pistonun alt ve üst kö elerinden s zma olmas n engeller. Ba lant Çubu u : Bu çubuk pistonu krank miline ba lar.Kötü yak t kar m . Motor Problemleri Motorla ilgili ortaya ç kan problemler 3 ana sorundan biri olabilir. Bu iki vanada s k t rma ve yanma zamanlar nda kapal d r. Vanalar : Yak t giri ve egzoz vanalar kendi zamanlar nda aç l p kapanarak hava ve yak t n girmesini ve d ar at lmas n sa larlar. Bu 3 temel problemin motor üzerindeki etkilerini inceleyelim Kötü Yak t Kar m : Bu problem birçok farkl ekilde ortaya ç kabilir. dolay s yla motor hava alabilir ancak benzin alamaz. çten yanmal motoru ya lamak için ya n pompaland ve devir daim için tekrar geri döndü ü depodur. Krank Mili : Krank pili pistonun do rusal hareketini dairesel harekete dönü türür. Piston : Piston silindir içinde yukar a a hareket eden silindir bir parçad r.

E er egzoz borusuna bi eyler s k t r lm sa egzoz duman d ar ç kamayaca ndan motor çal mayacakt r . S k t rma eksikli üç nedenden kaynaklanabilir : .E er ate leme bujisi eskimi se ate leme gerçekle mez. .E er ya bitmi se pistonlar silindir içinde yukar a a motoru yava latacakt r.E er valfler do ru zamanda aç lmazsa veya kapanmazsa hava giri i ve ç k olmayaca ndan motor çal maz . E er conta k r l rsa silindir ve silindir kafas aras nda küçük bo luklar olu abilir. Ate leme Eksikli i : Ate leme baz nedenlerden dolay ya yetersiz olabilir yada hiç olmayabilir.E er ate leme istenen zamandan önce veya sonra yap l rsa yak t do ru zamanda ate lenemeyecektir. . özgürce hareket edemeyecek ve a n rsa krank mili dönemeyecek .S k t rma Eksikli i : E er hava ve yak t kar m do ru bir ekilde kar t r lamazsa yanma i lemi olmas gerekti i gibi olmayacakt r. Bu delikler kaça a neden olacakt r. . Genellikle silindir ve silindir kafas iyi bir s zd rmazl k sa lamak için contayla birbirlerine tutturulurlar.Piston halkalar y pranm olabilir .E er krank milinin rahatça dönmesini sa layan mil yata dolay s yla motor çal mayacakt r. Kar la abilinecek di er belli ba l sorunlar : .Ç k ve giri vanalar s zd rma yap yor olabilir . .E er kablo ba lant s kopmu veya unutulmu sa ate leme gerçekle mez.E er akü bitmi se motor aç lamaz .Silindir üzerinde delik olabilir Silindirler üzerinde en s k görülen delik silindir kafas olarak bilinen yerde görülür.

Ekstantrik milinde yukar ve a a hareket etmesini sa layan yuvarlak bölümler vard r. Eski nesil motorlarda ise eksantrik mil krank milinin yan nta bulunan alt karterde bulunurdu. Birçok modern motor endirekt millere sahiptir. Bu aç lma ve kapanma sistemlerine eksantrik mili de denmektedir. Bu dizilim silindir ba na iki eksantrik mili kullan m gerektirir. Bu eksantrik milin yukar da görüldü ü gibi vanalar n alt na yerle tirildi i anlam na gelir. Bu uygulama mil dirse inin hareketini yava latmaktayd . Zamanlama kemeri veya zamanlama zinciri krank mili ile eksantrik mili aras nda ba lant yapar ve valflerin pistonlarla senkronize çal mas n sa lar. üphesizki en iyi teknolojilerin kullan m motorun performans n artt racakt r. Modern motorlardaki bu alt sistemlerin incelenmesine valf dizilerinden ba lanabilir Valf dizileri valfler ve bunlar n aç l p kapanmas n sa layan mekanizmalardan olu ur. Elektrik ilk olarak distribütöre gider. Birçok yüksek performansl motor silindir ba na 4 valf bulundurur. Mildeki mil dirse i valfleri çok k sa bir ba lant yla do rudan aktive eder. Distribütör merkezden giden bir kablo v d ar dan distribütöre giren 4-6 veya sekiz tel vard r ( silindir say s na göre ). Bu ate leme . Ate leme sistemi yüksek voltajl bir elektrik olu turur ve bunu buji ile ate leme teline ula t r r.Motor Valfleri ve Ate leme Sistemleri Birçok motor alt sistemi farkl teknolojiler kullan r. Bu valflerin ikisi giri için ikisi ç k için kullan lr.

Böylece gelen havayla s k t rma türbini çal r. çim biçme makinas ile pek az arabada hava so utma kullan lmaktad r. Yüksek performansl motorlar turbo arjl veya super arjl d r. Daha sonra radyatörden geçerek so utulur.kablolar herbir bujiye elektrik arj gönderir. Yani hava ak m hava filtresinden geçerek do rudan silindirlere gider. Birçok araban n normalde bir havaland rmas vard r. Motorsiklet. Bu havan n motorlara en ba ta bas nçl olarak geldi i anlam n ta r. Su silindirler etraf ndaki dar geçitten geçer. Supercharger ise kompresörün çal mas için do rudan . Turbocharger¶ lar egzoz borusuna ba l küçük bir türbin kullan rlar. Buda motor performans n ve ömrünü azaltacakt r. Motor So utma Sistemi Birçok arabada so utma sistemi olarak radyatör ve su pompas bulunmaktad r. Hava so utma motoru hafifle tirir ancak motor daha s cak olacakt r. Böylece herbir silindire daha fazla hava yak t kar m s k t r labilir ve motorun performans artt r labilir.

Arabay çal t ran sisteme ba lang ç sistemi denir. Yak t 3 temel yolla götürülebilir. Bu yüzden starter motorundan yüzlerce amper ak m akar. Bunlar carburetion. Motorun Ya .Herhangi bir silindirim s k t rma bas nc na . Bu sistem bir elektrik starter motoru ve starter selonoidinden olu ur. port fuel injection ve direct fuel injectiondur. Birkaç dönmeden sonra yak t yakma i lemi ba layabilir.Motora ba l su pompas . alternator vb.Piston halkalar ndan kaynaklanan tüm sürtünmelere . . Araba anahtar çevrildi inde ba latma motoru dönmeye ba lar. . Ba lang ç motoru a a dakilerin üstesinden gelmelidir : . Ya n önemli bir görevi vard r. Voltaj dü ük oldu u için amper yüksek olmal d r. Egzoz ve Elektrik Sistemleri Motorun yak t sistemi benzini benzin tank ndan pompalar ve havayla kar t r r. krankmili ve eksantrik mil gibi hareketli .Yak t enjekteli motorlarda ise do ru miktarda yak t silindirlere ayr ayr enjekte edilir. Araba anahtar aç ld nda bu motora güç sa lamak için selonoidi aktif hale getirir.Carburetion yönteminde karbüratör isimli cihaz havayla benzini birle tirir. Ya lama sistemleri motor içindeki hareketli parçalar n daha rahat hareket edebilmelerini sa lar. Böylece do ru hava/yak t kar m silindirlere gidebilir. Yak t.motora ba lanmaktad r. her eye Araçlar 12 volt elektrik sistemi kulland klar için çok fazla enerjiye ihtiyaç vard r. ya pompas .Eksantrik milini aç p kapamak için gerekli enerji . Pistonlar.

. Örne in katalitik konvrter bir katalist ve oksijen kullanarak kullan lmam yak t ve di er kimyasallar n yanmas n sa lar. Susturucu olmadan egzoz borusundan gelen binlerce küçük patlaman n sesi duyulacakt r. Alternatör motora bir kay ile ba lanm t r ve aküyü yeniden arj eder. Her ey bilgisayar kontrollü ve ayarl d r. Yerde i tirmeyi Artt rmak : Daha fazla yerde i tirme daha fazla güç anlam na gelecektir. Araba üreticileri a a daki de i kenlerle oynayarak motor performans n ve/veya yak t ekonomisini sa larlar. Çünkü motorun döngüsü s ras nda daha fazla benzin yak labilir. Egzoz üzerindeki oksijen sensörleri gerekli ölçümleri yaparak ihtiyaca göre ayarlamalar yapar. Modern arabalardaki emisyon kontrol sistemleri sensör ve aktuatörlerden olu an katalitik konverter içerirler. S k t rma Oran n Artt rmak : Daha yüksek s k t rma oran üretilen gücü artt racakt r. Daha Fazla Motor Gücü Elde Etmek Tüm bu bilgiler incelendi inde motor performans n artt rmak için birçok farkl yol oldu u görülür. Elektrik sistemi akü ve alternatörden olu ur. Yerde i tirme silindirler daha büyük yap larak veya daha fazla silindir eklenilerek artt r labilir.parçalar ya lamaya ihtiyaç duyar. Yüksek oktanl benzinler erken ate lemeyi engeller. Egzoz sistemi egzoz borusu ve susturucudan olu ur. Bu yüzden daha fazla güç elde etmek için yüksek bas nç kullanan üst düzey performansl araçlar genelde yüksek oktanl benzine ihtiyaç duyarlar. Egzoz sistemi ayr ca katalitik kovertörü içerir. Susturucu sesleri bast r r. Hava yak t kar m n n bas nc artt r ld nda ate leme olmadan bile parlama yapabilir. Akü arac n ihtiyaç duydu u 12 volt elektri i sa lar.

Böylece yak t performans ve yak t ekonomisi artacakt r. Bu yüzden birçok turbo arj ve super arjl araçlar intercooler¶ a sahiptirler. Hava direnci herbir silindire ikinci egzoz valfi eklenerek azalt labilir. Atom numaras 5 tir ve B sembolü ile gösterilir.Silindirlere Daha Fazla Madde Giri i : E er silindirlerin için daha daha fazla hava/yak t kar m doldurulabilirse elde edilen güçte artacakt r. Do ada serbest olarak bulunan bir element de ildir. Egzozun Kolayca Ç k n Sa lamak : Hava direnci nedeniyle silindirden ç kan egzoz ç k yava larsa motor performans dü ecektir. Bununla beraber silindirler içinde s cak havadan ziyade so uk havan n olmas tercih edilir. Her eyi Daha Hafif Yapmak : Hafif parçalar motor performans n artt racakt r. Günümüzde bor elementinin yak t olarak kullan ld teknik olarak yeterli motorlar geli tirilmesine ra men yüksek maliyetler nedeniyle u an için günlük kullan ma inmemi tir. Yak t n Enjeksiyonu : Yak t enjeksiyonu yak t n herbir silindire hassas bir ölçümle gönderilmesini sa lar. Bu yüzden bor elementinin alternatif yak t olarak kullan lmas üzerine yo un çal malar yap lmaktad r. Gelen Havay So utmak : Havan n s k t r lmas s cakl n artt racakt r. Bor yak tl otomobil motorlar : Bor elmasa yak n bir sertli e sahip. Daha büyük hava filtreleride hava ak n artt rabilir. D ar s yayan bu kimyasal reaksiyon sonucu bir gaz emisyonu da olmamaktad r. Bor elementi uygun ko ullar sa land nda yüksek seviyede yan c . patlay c özellikler gösterdi i bilinmeketir. Bor Yak tl Motor Sistemlerinin Temel Bile enleri Yak t olarak boru kullanan motorlarda ortak olarak bulunan parçalar : . Hava direnci herbir silindirde iki adet kullan larak önemli ölçüde azalt labilir. Havan n Daha Kolay Girmesini Sa lamak : Pistonlar a a do ru hareket etti inde hava direnci motor gücünü azaltabilir. E er egzoz borusu çok k saysa veya susturucuda çok fazla hava direnci varsa bu geriye do ru bask uygulayaca ndan motor performans n dü ürecektir. E er parçalar hafif olursa bu i lem için daha az enerji tüketilecektir. ntercooler s k t r lm havan n silindirlere girmeden so utulmas n sa layan özel bir radyatördür. Pistonun her yön de i tirmesinde piston durmak için bir enerji harcayacakt r. k ran bir elementtir.

Saf oksijen besleme filtresi . Bor motorlar n klasik yak tl motorlara göre birçok avantaj bulunmaktad r. Bu at k so utularak veya preslenerek külçe halinde saklanabilir ve yeniden safla t r larak yak t olarak kullan labilir. Sadece belli miktar oksijenle belirli bir bas nç alt nda birle tirildi inde yanma veya patlama gerçekle tirerek içten yanmal motorlar n çal mas için gerekli olan itme kuvvetini olu turur. Bor yak tl motorlar n at cams bir s v yap s na sahip diboron trioksittir.2 birim bor yapabilmektedir. Pistonun s k t rmas yla elde edilen 100 bar bas nç oksijen ve borun egzotermik bir reaksiyona girmesine ve bu reaksiyon sonucunda da patlama yaparak pistonu yukar itmesini sa lar. Saf oksijen ise arac n önüne yerle tirilecek gümü filtrelerin araç giderken havada %21 oran nda bulunan oksijeni filtre etmesiyle bulunacakt r. Bor motor sisteminde sistemin girdileri saf bor ile %99-100 safl k derecesinde oksijendir. Saf bor. Yanma. Buda depolama aç s ndan bora çok büyük bir avantaj . Bor motorun çal ma prensibi temel olarak buna dayanmaktad r.1 birim hidrojenin yapt i i 2. . boroksitin parçalanmas yla kolayca eldeedilebilir.Yakma hücresi .Saf oksijen elde etme filtresi . Ancak ayn birim hacimdeki borun a rl hidrojenin a rl ndan 11 kat daha küçüktür. Borun oda s cakl nda herhangi bir yan c veya patlay c özelli i yoktur..Yak t besleme ünitesi .Yakma sonucu ortaya ç kan at klar üzerinde i lem yapan birim Bor Yak tl Motorun Çal ma Prensibi Safla t r lm bor uygun miktarda saf oksijenle birlikte yanma hücresinin içine al n r.Bor yak t kolayl kla yanmayan bir yap da oldu u için güvenli i di er yak tlara göre daha yüksektir. k v lc mlanma vb riskleri yoktur.Piston kolu . Yani ayn a rl ktaki hidrojen bora göre 11 kat fazla hacim kaplamaktad r. .

Tarih: Aral k 24th. Bu seçeneklerden biri de biyodizeldir. . Bunun d nda bor iplik eklindeki yap s yla bir makarada yer alacakt r. . Biyodizel Nas l Çal r ? Artan petrol fiyatlar ve petrol tabanl yak tlar n çevreye verdi i zararlar nedeniyle daha çevreci yak tlar ve yeni enerji kaynaklar bulmak için yap lan ara t rmalar yo unla m ve h zland r lm t r. hidrojen için ise kal n ve so utulmu bir tank içerisinde saklanmal d r. Evsel k zartma ya lar ve hayvansal ya lar da biyodizel hammaddesi olarak kullan labilir. olabilir. Bu biyolojik içeriklerin temel maddesi m s r. kolza . Ancak u anki teknoloji bu arabalar n günlük hayatta verimli bir ekilde kullan mlar n n önünde engel te kil etmektedir. Zaten yanma sonucu herhangi bir gaz emisyonu gerçekle meyecektir. soya. aspir gibi ya l tohum bitkilerinden elde edilen ya lar n veya hayvansal ya lar n bir katalizatör e li inde k sa zincirli bir alkol ile ( metanol veya etanol ) reaksiyonu sonucunda aç a ç kan ve yak t olarak kullan lan bir üründür.sa lamaktad r. Biyodizel çe itli kimyasal reaksiyonlardan geçirilmi bitki ya lar veya hayvan ya lar ndan üretilir. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Biyodizel Nedir? Nas l Çal r ? Biyodizel Nedir? Biyodizel.kanola. petrol yerine biyolojik içerikten yap lm bir yak tt r. Genel olarak anlatmak gerekirse biyodizel standart dizel yak t na alternatif veya ek olarak kullan labilecek. soya fasulyesi. Benzinli arabalara alternatif olarak elektrikli ve hidrojenli arabalar dü ünülmektedir. Bu geçi döneminde biyodizel yak tl arabalar iyi bir tercihtir. Biyoyak tlar yak t fosil yak tlar n tersine biyolojik içeriklerden olu ur. hayvan ya vb.Bor zaten do ada bulunan bir element oldu u için do ada kirlenmeye neden olmayacakt r. ayçiçek. Uçuculuk özelli i olmad için y llarca kullan lmasa da herhangi bir eksilme olmayacakt r. Bu makalede en yayg n biyoyak tlardan olan biodiesel daha yak ndan incelenecektir.Bor yak tlar bir yak t tank nda de il iplik halinde bir makara üzerinde korunur. Bu iki .

hurma. Trigliseroller ³E´ harfiyle görselle tirilebilir. hidrojen ve oksijen atomlar n n birbirine ba lan p kendilerine has bir dizilime sahip olmas ndan olu maktad rlar. kolza. Bitkisel ya lar oda s cakl nda s v haldeki ya lard r. Biyodizel kullan lm yemeklik ya dan bile üretilebilmektedir. Evde kullan lan bitkisel ya lar n yan nda tereya ve domuz ya nda da bulunmaktad r. Bu gliserol omurgas na karbon. Bu kar mda %20 biyodizel vard r. xx kar mdaki biyodizel yüzdesini verir. Biyodizel kaynaklar n n ortak noktas hepsinde çe itli formlarda ya bulunmas d r. Gliserol sabun. Biyodizel güvenlidir ve dizel motorlarda ya çok küçük bir de i ikli e ihtiyaç duyarak yada hiçbir de i ikli e ihtiyaç duymadan kullan labilir. Karbon. Kar m Bxx k saltmas yla gösterilir.oksijen ve hidrojenden olu an 3 uzun zincir eklenirse olu an . Hayvansal ya larda kullan labilmesine ra men genellikle bitkisel ya lar tercih edilir. Biyodizel saf olarak kullan labilmesine ra men genelde standart dizel yak tla kar t r larak kullan l r.kaynakta toksik de ildir ve yenilenebilir. B100 saf biyodizeli göstermektedir. pamuk çekirde i. Bu ya lar trigliseridler olarakta isimlendirilirler. kanola. E¶ nin yatay ekli gliserol molekülü olarak bilinir. Ya ve Biodiesel Biyodizelin en ilginç ve dikkat çeken yan çe itli do al kaynaklardan üretilebilmesidir. Örne in en yayg n kullan lan kar m B20 dir. Trigliseroller oldukça yayg nd r. ayçiçe i. yer f st n biyodizel üretmek için kullanmaktad rlar. kozmetik ürünler ve ilaç yap m nda s kça kullan lan bir bile iktir. Bilimadamlar ve mühendisler soya fasulyesi.

Sonuç olarak Diesel ve Ford¶ un bu çal malar petrolün o zamanki artlar için daha mant kl bir yak t olmas nedeniyle . Ayn ekilde Henry Ford. Esterler biyodizel olarak tan mlayaca m z eyi olu turur. Bu i lemden sonra trigliserol esterler ve gliserole dönü ür. Diesel motorun mucidi Rudolf Diesel bitkisel ya lardan yak t elde etmeyi dü ünen ilk ki idir. Saf bitkisel ya yak t haline gelmesi için bir tak m kimyasal reaksiyonlara sokulur. Bu i lemde ya öncelikle ar nd r l r ve sonra alkolle reaksiyona sokulur.yap ya ya asidi denir. lk defa 1900 y l nda Paris¶ teki dünya fuar nda motorunu yerf st ya yla deneyerek sunmu tur. Peki trigliseroller araçlarda çal acak duruma nas l gelirler ? Biyodizeller saf bitkisel ya lar de ildir. katalizör olarakta potasyum hidroksit (KOH) veya sodyum hidroksit (NaOH) kullan l r. Biyoyak t n Tarihi Biyoyak t fikri a lacak derecede eskidir. Biyodizel yap m için bir kaç farkl yol olmas na ra men birçok üretim tesisi transesterification denilen bir i lem uygularlar. Model T arabas n bir m s r ürünü olan ethanol ile çal t rm t r. Daha önce saf bitkisel ya kullan m denendiyse de bu motorlarda problemlere yol açm t r. Alkol olarak genellikle methanol ( CH3OH) veya ethanol (CH3CH2OH) .

Motorun kendini ya lamas n sa lar. Karbonmonoksit kuvvetli bir zehir olarak bilinmektedir.Hiçbir de i iklik yapmadan veya çok ufak de i ikliklere her dizel motorda kullan labilir .durmu tur.Çevre dostudur . Petrol fiyatlar ndaki art ara t rmac lar n ba ka kaynaklara yönelmelerine neden olmu tur. Yanmam hidrokarbonlar ise dumanl sise ve ozon tabakas n n delinmesine yol açmaktad rlar.D kaynakl petrol ba ml l n azalt r . Karbondioksit sera etkisi yaratmaktad r. gibi eyler bu çal malar n tekrar ba lamas nda etkili olmu tur. Bilimadamlar . ozon deli i vb. Özellikle çevre kirlili i. Sülfür ve buna ba l baz at klar asit ya murlar na neden olmaktad r. böylece a nmay azalt r .Geleneksel dizelden daha güvenlidir Biyodizelin tercih edilmesindeki en önemli etken çevre dostu olmas d r. Emisyonlar biodiesele geçi tart malar n n merkezini olu turmaktad r. kanun koyucular ve mü teriler taraf ndan özellikle dikkat edilen baz zararl emisyonlar vard r. kansere neden olmaktad r. A ustos 1982 Birinci Uluslararas Bitki ve Sebze Ya lar kongresinde de bitkisel ya lardan yak t üretimi konusunda durulmu tur. . 1973-1974 teki Arap petrol ambargosu. Avantajlar Biyodizelin birçok önemli avantaj bulunmaktad r. 1978-1979 daki ran Devrimi petrol fiyatlar n iki kat artt rm t r. Ayr ca biodizel yenilenebilir bir enerji kayna d r. . Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar ( PAHs). Biodizel standart dizel yak ttan daha az at olmaktad r. Bunlar n d nda az bilinen ba ka baz zararl at klarda vard r. Parçac k halinde dola an at klar sa l k üzerinde negatif etki olu turmaktad r. 1970 ve 1980 li y llarda biyolojik yak t kavram Amerika Birle in Devletlerinde tekrardan ele al nm t r.

Problemlerden biri biyodizel emisyonlar nda artan nitrojen oksittir. Di er bir problem ise biyodizelin bir çözücü olarak davranmas d r. Nitrojen oksit oran n azaltmak için çal malar hala sürdürülmektedir. Biyodiel geleneksel dizel yak ta göre 4 kat daha h zl bir ekilde ayr t r labilir. Biyodizel ayr ca daha güvenlidir. Biyodizelin Dezavantajlar Hiçbir ey kusursuz olmad için biyodizelinde zay f yanlar vard r. Di er bir de i le 1. . Güçte ortalama olarak %10 bir dü ü ya an r. Biyodizel bir çözücü gibi davran p motor içinde t kanmaya sebep olabilecek tortular da süpürür.Biyodizel tehlikeli emisyonlar azalt r. Biyodizel zehirli de ildir. ancak dünyadaki petrol üretiminin azald bir Biyodizel ayr ca motorun ya lanmas n da sa layacakt r. Biyodizel üreticileri yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m na geçildikten sonra yak t pompas n n de i tirilmesini önermektedirler. Yüksek yanma noktas kazara meydana gelen yanmalar azalt r. lave olarak söylemek gerekirse B100 karbondioksit emisyonunu %78 ve dizel yak tlar n neden oldu u kanserojen etkileri %94 oran nda azalt r. Sadece %1 lik biyodizel kar m bile yak t n ya lanma seviyesini %65 artt r r. Bu özellik iki taraf keskin k l gibidir.1 galon biyodizel. Yanma noktas klasik dizele göre daha yüksektir. Bakteri gibi do al etkilerle ayr t r labilir. Biyodizel ülkemizin petrol ihtiyac n n artt dönemde büyük önem arzetmektedir. 1 litre standart dizele e ittir. Baz eski model dizel araçlarda ( 1992 den önceki ) yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m motorda t kanmaya yol açabilir. Buda motorun stabilitesini ve hareketini kolayla t r r. Ayr ca baz motorlarda hem yak t ekonomisini hemde elde edilen gücü çok küçük bir miktar dü ürür. Biyodizelin di er bir özelli i geridönü ümlü olmas d r. Böylece motor daha rahat hareket edebilir. Dizel yak t üretiminde genellikle emisyondaki kat parçac klar azalt ld nda buna ba l olarak nitrojen oksit miktar nda art olur.

Evlerin çat lar nda. Yeni nesil ince-film fotovoltaik hücrelerin 2010 y l nda dünya genelinde 3700 megawatt elektrik üretmesi beklenmektedir. Ancak 1. tarlalarda . AKILLI EVLER. standart dizel yak tlar gibi heryerde bulunamamaktad rlar. bozk rlarda kurulmu siyah camlar olarak uzun y llard r görülmekte ve kulan lmaktad rlar. Biyodizel yak t. KABLOSUZ ALARM CCTV KAPALI DEVRE KAMERA S STEMLER YEN LENEB L R TEM Z ENERJ KAYNAKLARI YÜKSEK TEKNOLOJ S STEMLER HAKKINDA B LG LER NETWORK SWITCH NED R? NASIL ÇALI IR EL KAMERASI NED R? NASIL ÇALI IR? UZAK MASA ÜSTÜ PROGRAMI LE B LG SAYARI UZAKTAN YÖNETME ELEKTR K EBEKES ÜZER NDEN A OLU TURMA TELEFON HATTI ÜZER NDEN NETWORK KURULUM D G TAL FOTOGRAF MAK NES NED R? NASIL ÇALI IR? B YOMETR K S STEMLER NED R? NASIL ÇALI IR? IP KORUMA SINIFI NED R? RFID NED R? RADYO FREKANSIYLA TANIMLAMA TEKNOLOJ S KABLOSUZ ELEKTR K ENERJ S LET M DEPREME DAYANIKLI AKILLI EV TEKNOLOJ S MOBESE EH R ZLEME GÜVENL K KAMERASI S STEM CAM LERE GÜVENL K KAMERALARI YÜZ TANIMA NED R? YUZ TANIMLAMA S STEMLER Tarih: Aral k 20th. Di er bir önemli dezavantaj ise ula labilirliktir. Çünkü yeni nesil daha verimli ve ekonomik güne panelleri üretilmeye ba land . 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Pilleri Yeni Teknoloji : nce Film Solar Panel Solar paneller en popüler yenilenebilir enerji ikonlar ndan biridir.Biyodizelin u anki en büyük dezavantaj ise fiyat d r. En çok incelenen makaleler sizin de ilginizi çekebilir.7m x 0.8m x 5 cm boyutlar ndaki solar paneller art k tarih olabilir. . Örne in B20 standart dizelden galon ba na 30-40 sent daha maliyetlidir. Lütfen ilgilendi iniz yaz n n üzerini t klay n z. X10 TEKNOLOJ S LE EV OTOMASYONU D J TAL GÜVENL K S STEMLER EV GÜVENL K C HAZLARI.

kadmiyum tellürid (CdTe) ve bak r indiyum galyum deselenid (CIGS). Hücrenin inceli i teknoloji karakteristi ini belirtir. nce-film Solar Hücrelerin Yap lar Güne enerji hücrelerinde yap ve çal ma birbiriyle çok ili kili oldu u için nas l çal t klar n incelemek gerekir. a-Si solar hücreler verimsiz de ildir. nce-film güne hücrelerinin 3 temel çe idi bulunmaktad r. neden daha verimli oldu u ve neden daha esnek bir yap ya sahip oldu u incelenecektir. Yar iletkenler saf halde yal tkand rlar. Silikon levhalardan farkl olarak k emici tabakalar 350 mikron kal nl ndad r ve ince-film güne hücreleri 1 mikron kal nl nda k emici tabakalar ta r. Ancak güne e kar korunmas z b rak ld klar nda ç k güçlerinin önemli bir k sm n kaybederler. Fotovoltaik hücreler yar iletken olarak bilinen materyalden yap l rlar. Daha ince a-Si hücreler bu sorunun üzerinden gelir ancak ince katmanlar n k emme kapasiteleri azal r. Tüm bu faktörleri inceledi imizde a-Si hücrelere hesap makinas vb gibi küçük çapl uygulamalar için idealdir. Bu yüzden en s k kullan lan çe it a-Si¶ dir. 1 mikron metrenin milyonda biridir. nce-Film Solar Hücre Nedir ? E er güne enerjisiyle çal an bir hesap makinas kulland ysan z ince-film teknolojisiyle tan m s n z demektir. Bu makalede ince-film solar panellerin geleneksel panellerden neden daha ucuza üretilebildi i. Amorf silisyum basitçe geleneksel silisyum hücrelerin inceltilmi i olarak dü ünülebilir.5 cm uzunlu unda ve 0.6 cm geni li indedir. Hesap makinas ndaki bu küçük hücre büyük bir yap da de ildir. Genelde 2. Ancak s t ld klar nda veya ba ka bir maddeyle kar t r ld klar nda . a-Si solar hücrelerle ilgili en büyük problem silisyumun herzaman kolayl kla ve ihtiyaç kadar bulunamamas d r. Bunlar kullan lan yar iletkene göre farkl l k gösteren amorf-silisyum (a-Si).2010 y l ndan sonra ince-film solar paneller tüm dünyada yayg nla arak kullan lacakt r.

CIGS-on-glass hücresi daha etkili bir elektrod olu turmak için molibden katman ndan yap lm t r. CIGS güne hücrelerinin iki temel konfigürasyonu vard r. . Geleneksel solar hücreler n-tip ve p-tip katmanlarda silisyum kullanmaktad r. Yar iletken boron gibi ba ka bir materyalle kar t r l rsa elektron kabul edebilen delikler aç l r. Çünkü folyo zaten elektrolid görevi görmektedir. Bu geçi az miktarda voltaj olu mas na neden olur.iletken konuma geçebilirler. Yar iletken fosfor gibi bir elementle birle ti inde aç a fazladan elektronlar ç kar. PV hücre n-tip ve p-tip materyallerin birle iminden olu ur. Bu tip yar iletkenlere n-tipi yar iletken denir. Bu materyallerin birle me noktas na junction denir. Bu tip yar iletkenlere ise ptipi yar iletken denir. I k yokken bile çok az miktarda elektron n-tip¶ ten p-tip¶ e junction bölgesinden geçerek ula r. Bu ekstra katman CIGS-on-foil hücrelerde gerekli de ildir. Ortamda k varsa elektronlar n bu geçi i daha fazla olacak ve olu acak ak m elektrikli cihazlarda kullan labilecek büyüklü e ula acakt r. Ancak yeni jenerasyon ince-film hücreler kadmiyum tellürid veya bak r galyum deselenid kullan r. Çinko oksit (ZnO) katman CIGS hücresinin di er bir elektrodu i levini görür.

Bir elektrod bak r a l karbon katman ndan olu ur. CdTe hemen yan ndaki kadmiyum sülfat (CdS) ile n-tip ve p-tip katmanlar olu turur. p-tip malzeme olarak davran rlar.Yar iletken malzeme ve kadmiyum sulfid katmanlar bu iki elektrod katman n aras nda yer al r ve n-tip. . CdTe güne hücreleri benzer bir yap ya sahiptir. di er elektrod ise kalay oksid (SnO2) veya kadmiyum stanat (Cd2SnO4) olu ur. Bu tip güne hücrelerinde ise yar iletken kadmiyum tellürid olur (CdTe). Bu n-tip ve p-tip katmanlar sayesinde elektron hareketlerinden ak m olu turulabilir.

3.Aç k hava artlar nda çal an bir yaz c alüminyum tabaka üzerine yar iletken mürekkepten olu an bir tabaka olu turur. Bu üretim ekli bir devrim yaratm maliyetleri ve üretim süresini önemli ölçüde dü ürmü tür.Ba ka bir pres CdS ve ZnO katmanlar olu turur. . 2. 1. Son teknolojik geli melerle beraber ince-film güne hücrelerinin verimleride geleneksel güne hücreleriyle yar abilir hale gelmi tir. teorik olarak silisyum tabakal geleneksel güne pilleri %50 enerji verimlili i sa lar. çok zaman alan bir i lemdir. Bu özelli i ürünün birçok farkl uygulamaya adapte olabilmesini sa lar. Silisyumdan yap lmayan ince-film güne hücrelerinin üretimi ise çok daha kolayd r ve bu özelli ide üretim engellerini ortadan kald r r. Elde edilen alüminyum folyo birkaç metre geni li inde ve bir kaç kilometre uzunlu unda olabilir. Bu üzerine dü en güne enerjisinin sadece yar s n elektrik enerjisine çevirdi i anlam na gelir. nce-film Solar Hücrenin Üretimi Maliyetlerin büyüklü ü güne enerji teknolojisinin yayg nla mas n n önünde bir bariyer olarak durmaktad r. Klasik silisyum güne hücrelerinin üretimi karma k. CIGS güne hücrelerinin verimi ise %20 ye ula m t r. Al nan tüm güne n n yar iletken tabakaya ula mas n sa lar. Çünkü kadmiyum yemek zincirine kar abilecek yüksek derecede zehirli civa maddesinden olu ur.Bir alüminyum folyo topu büyük bir pres içine sürülür. Bununla beraber kadmiyum kullan m sa l k aç s ndan sak ncal d r. CdTe güne hücrelerinin verimi %15.Son olarak haz rlanan folyo hücreler halinde kesilerek kullan ma haz r hale getirilir.nce-film güne hücrelerini geleneksel güne hücrelerinin verimlerini kar la t rmak gerekirse . ZnO k yans tmaz bir tabakad r. Bu da watt ba na üretim maliyetini artt r r. 4. Gerçekte ise silisyum tabakal geleneksel güne pilleri ancak %15 ~ %25 verimlili e ula abilir.

rüzgar enerjisi istikrarl de ildir. füzyon reaksiyonunda atom çekirde i enerji üretmek için biraraya toplan r. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Uzay Kaynakl Enerji Üretim Yöntemleri nsanl k on y llard r temiz enerji kaynaklar konusunda ara t rmalar yapmaktad r.Tarih: Kas m 7th. Ara t r lan kaynaklardan birisi de helyum-3 ü nükleer füzyon reaksiyonunda kullanmakt r. Baz ara t rmac lar enerji ihtiyac m z n y ld zlardan sa lanabilece ini dü ünmektedirler. Nükleer füzyon reaksiyonu hidrojen izotoplar olan döteryum ve tirityum ile denenmi tir ve bu reaksiyonlar sonucu sahip oldu u enerjinin büyük ço unlu unu radyoaktif nötronlar olarak verebilmi tir. . güne bulutlardan herzaman geçmeyebilir ve hidroelektrik barajlar do al çevreyi bozmaktad r. rüzgar. Ayr ca güvenlik ve üretim verimlili i artm t r. Tam olarak çal abilen bir çözüm bize birkaç k y l uzakta olabilir. ve hidroelektrik enerjilerin hepsinde baz kusurlar vard r. Nükleer. Nükleer fizyonda atom çekirde i ikiye bölünürken. solar. Bir enerji kayna tam testi geçecekken hemen önemli bir kusuru ortaya ç kmaktad r. Örne in gelenekel nükleer fizyon ile nükleer enerji çok risklidir.

Geriye bu helyumu ç karmak ve ince ayarl bir füzyon i leminden geçirmek gerekmektedir. As l problem 25 ton helyum-3 ü dünyada do al yollarla bulamamakt r.Space Solar Power ) geleneksel güne enerji sistemleriyle ayn ekilde çal r. Uzaya yerle tirilecek güne panelleri. Helyumun izotopu olan helyum-3. Tek fark uydular veya ay üzerine kurulmas d r. Ancak bilim adamlar n n hesaplamalar na göre helyum-3 elementi ayda 1 milyon ton civar nda bulunmaktad r. En çok gelecek vaadeden uzay-temelli eneji kaynaklar ndan biri de güne enerjisidir. . Uzay Güne Enerjisi ( SSP . Üretilen elektrik mikrodalgalara çevrilir ve yeryüzüne do ru yollan r.67 likogram döteryum 19 megawatt/y l enerji üretebilir. Bu da u anki mevcut teknoloji ile helyum-3 ün potansiyelinden tam olarak yararlanamayaca m z anlam na gelir. 1 kilogram helyum-3 ile 0. bulut.Di er bir yandan Helyum-3 te mükkemmel derecede güvenlidir. ya mur. Herhangi bir kirlilik veya radyoaktif at k olu turmaz. Yüksek s cakl kta s t l p döteryumla birle tirildi inde inan lmaz ölçülerde enerji aç a ç kar r. Bu kadar helyum elementi dünyada bulunan tüm fosil yak tlardan 10 kat daha fazla enerji üretecektir. Yeryüzünde do rultucu antenler vas tas yla bu mikrodalgalar toplan r ve tekrar elektri e çevrilir. 2 proton ve sadece bir nötron ta r. E er bu kadar yak t para ile ifade edecek olursak u anki petrol fiyalar na göre tonu yakla k 4 milyar dolar olacakt r. Kabaca 25 ton helyum-3 Amerikan n 1 y ll k enerji ihtiyac n kar layabilir.mevsimsel farkl l klar gibi olumsuz etkilerden etkilenmeyeceklerdir. Günümüzdeki füzyon reaktörleri elektrik üretmek için gerekli yüksek s cakl klara ula may tam olarak ba aramam lard r ve ay yüzeyinden al nan topraktan helyum-3 ü ay klamak için yo un rafine i leminden geçmesi gerekmektedir.

Bu büyüklükte bir güne paneli 1000 evin elektrik ihtiyac n kar layabilir. Bu konuyla ilgili ilk proje 1970 li y llarda ortaya at lm t r. Bu büyüklükteki bir güne enerji paneli y ll k üretim kapasitesi 400 milyon kW/saat olan Amerikadaki Hoover baraj ndan iki kat daha fazla enerji üretecektir. Son y llarda ise geli en teknoloji ile farkl sistemler üzerinde dü ünülmeye ba lanm t r. Mikrodalga transfer yönteminin çok uzun y llard r tüm detaylar yla bilinmesi.000 kilometre yüksekli e yerle tirilecek olan güne panelleri yeryüzüne göre sabit konumda duracak ve 5 km¶ ye 10 km boyutlar nda olacakt r. yerden 36.Asl nda bu yöntemin benzerini haberle me uydular cep telefonu görü melerini iletirken yapmaktad r. Bu uydular yerden 540 km yüksekli e yerle tirilecek ve yakla k 300 metre boyutlar nda olacakt r. Tarih: Kas m 6th. Bu projelerden biri dünya çevresinde dönen ve daha küçük oldu u için yönetimi daha kolay olan güne enerji sistemleri kullanmakt r. güne panellerinin ilk zamanlar na göre 3 kat daha verimli olmas sebebiyle uzay tabanl güne enerji sistemlerinin dikkate al nmas gereken bir yöntemdir. Solar Enerji Sistemi . Bu proje ekonomik aç dan imkans z oldu u için uygulanamam t r. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Enerjisi Nedir.

Batarya .Güne enerji sistemleri en popüler do al enerji sistemlerindendir. güne panellerinden elde edilen enerjiyi depolamak için bataryalar. bataryalar n arj olmas n kontrol etmek için arj kontrolerler. Güne ten enerji elde etmek için ihtiyaç duyulan güce e de er güne paneli. performans n ve kullan m ömrünü artt racakt r. Bataryalardan al nan enerji ç k n ev aletlerimizde kullan lacak seviyeye getiren inverterler kullanmak gereklidir. nverter Güne enerji sisteminin en önemli parçalar ndan biridir. Do ru bir ekilde arj edilmesi bataryalar n zarar görmesini önleyecek. Yukar da bir güne enerji sisteminde bulunan en temel elamanlar ema halinde sunulmu tur. Güne panellerinden elde edilen 12 volt DC gerilimi 220 volt AC gerilime dönü türür. arj Kontrolörler Bataryalarda arj a m olmas n önler. Bir güne enerji sistemi olu tururken öncelikle ihtiyaç duyulan güç hesaplan r ve buna uygun büyüklükte güne enerji panelleri seçilir. Solar Paneller Güne enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistem parças d r.

Güne paneli sistemlerinden yüksek voltajl ç k almak ak m dü ürüce inden üretilen elektrik enerjisinin daha küçük çapl kablolarla ta nabilmesini sa lar. Birbirinden ba ms z silikon hücrelerin birle iminden olu ur. Üç çe it güne paneli vard r. E er iki solar panel 24 volt ç k al nacak ekilde konfigüre edilmek istenirse bu iki güne panelini seri ba layabiliriz. Sadece bir silikon hücresi 0. Güne Panelleri : Çevre Dostu Elektrik Üreteci Güne panelleri güne nlar n herhangi bir zehirli at k sal n m yapmadan ve bak m gerektirmeden elektri e dönü türür. Paneller monte edilirken herbir panel aras nda yeterli havaland rman n olaca ekilde bo luk b rak lmal d r. . Örne in 40 cm e 80 cm standart bir 12 volt panel birbirine seri ba l 36 hücre içerir ve ç k tepe de eri 17 volt civar nda olur. Böylece 72 hücreden olu an 24 volt ç k l bir sistem elde edilebilir. Depolama yap lmad taktirde güne enerji sistemlerinden sadece güne varken enerji elde edilebilir.Elektrik gücünün bir kimyasal reaksiyon formunda sakland bölümdür.14 volt seviyelerine iner. Monokristal solar panel : Polikristal güne panelleri : Amorf solar paneller : Güne Panelleri Üzerinde Gölge Olu umu : Solar panellerin kurulum yap laca yeri seçerken özellikle gün saatlerinde ( 09:00 ile 16:00 aras ) paneller üzerine herhangi bir gölge dü medi inden emin olunmal d r. Güne enerji sistemlerinin en uçtaki eleman d r. Çünkü solar panellerin verimi s s yükseldikçe dü ecektir. S cakl k ve Havaland rma : Bir önceki ba l kta incelendi i gibi güne panelleri direkt güne gören ve gölge almayan bir yere kurulmal d r. Birden fazla solar panel paralel ba lanarak ak m kapasiteleri ( dolay s yla daha fazla güç ) artt r labilir.5 volt elektrik üretebilir. Baz üreticiler gölgeye kar dayan kl ürünler üretselerde güne panellerinin gölge görmemesine özen gösterilmelidir. Güne nlar bu hücreler üzerine dü tü ünde elektronlar hareket ettirerek elektrik ak m olu mas n sa larlar. Yük alt nda bu ç k 12 . Ancak s yükselmesi de verimi dü üren di er bir problemdir. Gölge sadece ç k gücünü azaltmakla kalmayacak ayn zamanda paneller üzerinde hasarlara da neden olabilecektir.

Darbe geni lik modülasyonu ) kullan l r. Neden arj Kontrolör Gereklidir ? Güne li bir günde güne panelleri daha fazla voltaj üretecektir. Ancak yeni nesil MPPT kontrolörler daha iyi sonuçlar vermektedir. arj kontrolör bataryadaki arj düzeyini kontrol eder ve herhangi bir a m durumunda arj düzenleyerek bataryalar n zarar görmesini engeller Modern çok evreli arj kontrolörBirçok kaliteli arj kontrolörde bilinen 3 arj seviyesi vard r.Maximum Power Point Tracking ) : Yayg n olarak kullan lan birçok eski nesil çok seviyeli arj kontrolörü PWM ( Pulse Width Modulation . Solar panellerin güç ç k lar n bataryan n voltaj ile e le tirip maksimum arj garanti etmektedir. Voltajdaki bu a r art bataryalara zarar verebilmektedir.Aralar ndaki bu bo luk sayesinde rüzgar rahatl kla dola abilecek ve do al so utma sa lanacakt r. . Örne in 100 watt l k bir güne panelinden batarya optimum voltajda olmad kça 100 watt güç ç k al namaz. Ak m ve gerilimin bu 3 seviyedeki durumu a a daki gibidir. Bunlar : Bulk : So urma : Rölanti : Maksimum Güç Noktas zleme ( MPPT .

MPPT kontrolörler ak m artt rarak bataryalar n solar panelden ç kan tüm gücü depolayabilmesini sa lar.5 volt ( 16. Ancak ev uygulamalar için çok uygun de ildir. Herçe it AC uygulamayla beraber çal r ve en pahal inverter modelidir. zamanlay c gibi uygulamalar düzeltilmi sinüs dalga ile iyi bir ekilde çal mayabilir. 100 watt bir güne paneli kullan l yorsa bu panel 6 amper ak m ve 16. Ancak motor h z kontrolü. Sadece 12 volt DC voltaj 220 volt AC ye çevirmekle kalmaz ayn zamanda elektrik hatt na ba l ysa bataryalar da arj edebilir. Kare Dalga nverter : En ucuz ve en az tercih edilen inverterdir.4 volt oldu undan 6 amper ak mla sadece 12. Bu da panelin ç k gücünden %25 kay p oldu u anlam na gelir. Power inverter güne enerji sisteminin kalbidir. Düzeltilmi Sinüs Dalga nverteri : Belkide en çok kullan lan ve en ekonomik inverter çe ididir. arj kontrolörler gün panelleri ile bataryalar aras na konumland r l r. Bataryadaki gerilim 12.80 watt aras nda bir solar panel kullan l yorsa 40 amper de erinde bir arj kontrolör kullan lmal d r.4 volt x 6 A = 75 watt enerji depolanabilir.5 volt x 6 A = 100 watt ) de erlerine sahiptir. Özet : E er 4 adet 75 .4 volt olsun ve klasik arj kontrolörlerden biri kullan ls n. Bunlar n toplam ç k 6 A x 4 = 24 A olmaktad r. Bu tür inverterler özellikle küçük uygulamalar için tavsiye edilir.Örne in bataryalardaki gerilim 12. Gerçek Sinüs Dalga nverteri : Bu inverter gerçek bir sinüs dalga ç k sa lar. Gerçek sinüsle kare dalga aras nda bir AC dalga formu ç k verir. ebeke Destekli nverter : Kullan lan ebeke gerilimine ilave olarak güne enerji sistemi kullan lacaksa kullan labilir. Bu tip inverterlerin 500 watt ve daha dü ük de erde olan modelleri genelde çok ucuzdur ve otomobillerde kullan lmaktad r. Her bir panel 6 amper de erine sahiptir. Bu sistemde güne enerji sisteminden elde edilen enerji . Kare dalga verimsizdir ve birçok cihaz çal t ramaz. Fiyatlar göreceli olarak ucuzdur ve istisnalar olmakla birlikte elektrikli aletler ve bilgisayarlar n ço unu çal t rabilir. nverter Bataryalarda depolanan elektri in günlük hayatta kullan lan cihazlar çal t rmas planlan yorsa inverter üniteleri kullanmak gereklidir. arj kontrolörün daha yüksek bir ak mda seçilmesinin sebebi güne n n bulut yans ma etkisi sebebiyle ç k 24 A olmas gereken panellerden 32 A ç k a sebep olabilmesidir. Gerçek sinüs dalga inverteri ile cihazlar daha az enerji harcayarak daha verimli bir ekilde çal r. Bu ç k ço u zaman normal elektrik ebekesinden daha temiz bir güç ç k verecektir.

E er iki uyumlu inverter seri olarak ba lan rsa ç k voltaj iki kat na ç kacakt r. baz istasyonlar nda vb yerlerde kullan l r. S zd rmazd rlar ve arj s ras nda gaz aç a salmazlar. Jel tipiyle ayn avantajlara sahiptir. Bu aküde kur un plakalar aras nda s v asit bulunur. Giri Voltaj : 12 . Uygun fiyatl d r ve uzun çal ma ömrü vard r. E er paralel ba lan rsa güç iki kat na ç kacakt r. Uçaklarda. Sistem Bulk voltaj seviyesinde belirli bir zaman ( yakla k 1 saat ) çal t nda ak m ad m ad m dü meye ba lar.Jel Tipi : 4. S zd rmazd rlar bu nedenle jel bataryalar n gaz ç k yoktur.7 volt ) ve ak mda di er döngü zaman na kadar dü ük seviyeye iner. Bütün sulu tip bataryalar arj oldu unda d ar ya gaz ç k yapar. arj n bulk faz nda voltaj a amal olarak 14. Birden Fazla nverter Kullan m : ki inverter bir arada kullan labilir ve böylece daha fazla güç veya daha yüksek voltaj elde edilebilir. Ancak bataryalar kullan ld nda gün nda elde edilen enerjinin fazlas depolan r ve güne ten elektrik elde edilemeyen gece. üst düzey performans gösterirler. Ancak devaml arj de arj döngüsü alt nda uzun y llar çal amaz.RV / Marine Tip : 2.48 volt inverterlerden hangisini kullanmal y m ?: Giri voltaj na karar verirken solar paneller ile batarya bankas aras ndaki mesafe gözününde tutulmal d r. Kur un plakalar aras nda koyu k vaml jel halinde asit vard r. Bulk seviyesine eri ildi inde so urma evresine geçilir.AGM : : AGM bataryalar güne enerji sistemleri için en iyi batarya seçimidir. kendi kendine de arj daha yava t r ve daha uzun ömürlüdür. inverter ve bataryalar n ayn voltaj de erine sahip olmalar gereklidir. . 1. Bu yüzden bu bataryalar iç ortamda kullan lamaz.24 . Yüksek voltaj kullan ld nda dü ük amper ve buna ba l olarak küçük çapl kablo kullan m mümkün olur. bu bataryalara düzenli olarak su eklemek gerekir. Bataryalar olmaks z n sadece güne oldu u zaman elektrik elde edilebilir.4 volt . Kur un plakalar aras nda cam yünü benzeri bir malzeme vard r.4 volt . Ayr ca solar panel. bulutlu gün gibi dönemlerde kullan l r.ebekeden çekilen enerjiyi azaltacak hatta güne enerji panellerinden üretilen enerji ihtiyaçtan fazla ise üretilen fazla enerji elektrik irketine geri sat labilecektir. So urma zaman geçtikten sonra voltaj rölanti de erine dü er ( genellikle 13. RV veya marine tip olarak isimlendirilen bu bataryalar en basit anlamda tekne. Gaz ç k olmad ndan iç ortamda rahatl kla kullan labilir.Sulu Tip Batarya : 3. Bunun d nda daha yüksek bir kalite sunar.13. ç ortamda kullan labilmesi bataryalar n daha sabit bir s cakl kta muhafaza edilmesini sa lar tabiki bu da bataryalar n performans n artt r r.14. Bu sistemde yedek enerji kayna olarak elektrik ebekesi kullan laca ndan büyük bir batarya sistemi kurmaya gerek yoktur. bataryalar maksimum ak m çeker.6 volt olan bulk seviyesine yükselir. Özellikle küçük uygulamalar için kullan labilir. 4 temel batarya çe idi vard r. voltaj dengesi daha iyidir. E er bir muhafaza içine kurulmu sa bir havaland rma sistemi içerideki gaz n d ar ya ç kmas n sa lamalad r çünkü aç a ç kan gaz yan c -patlay c özellik ta r. Bataryalar : Bataryalar güne enerji sisteminin yak t tank d r. hastanelerde. kampç lar ve di er çok küçük uygulamalar için kullan l r.

4 mm kal nl kta disk eklinde kesilir ve herbiri ayr bir hücre olacak ekilde i leme tabi tutulur. Monokristal veya Polikristal güne panelleriyle ayn enerji ç kt s n vermesi için onlardan 4 kata daha fazla alan n kaplanmas gerekir. Monokristal hücreler ile yap l r. . Verimleri ve fiyatlar bu yüzden daha dü üktür. Multikristal paneller olarakta isimlendirilir. Monokristal panellerden biraz daha ucuzdur ve verimleri biraz daha dü üktür. Özellikle çat vb kapmalama uygulamalar nda kullan l r. Monokristal yap gibi tek bir kristal üzerine de il bir kristal blo u üzerine yap land r l rlar. Metal veya cam gibi bir materyalin üzerinin ince bir silikon tabakas yla örtülmesi sonucu olu uturulurlar. Bu da güne panellerine k r k cam görüntüsü verir. Di er üretim a amalar monokristal yap ile ayn d r. En verimli ve pahal güne panelleridir.Gerçek kristal de ildirler. Bu hücreler birbirine ba lant lanarak solar panel olu turulur. Bu güne hücreleri çok saf silikonun tek bir kristalin üzerine yap land r lmas yla elde edilir. Uzun silikon çubuklar 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful