Bor yak tl araba motoru nas l çal r?

Arabayla ha r ne ir olan hemen herkes en az ndan bir kere araban n kaputunu aç p içine bakm t r. lk bak ta araba motoru kafa kar t r c metal, boru ve kablolardan olu mu karma k bir yap d r.

Bu makalede motorun ard ndaki temel fikir ve performans artt r p hatalar gidermek için baz ayr nt l bilgiler verilecektir. Benzinli motorlar n temel amac benzini hareket enerjisine çevirmektir. Benzini harekete çevirmenin günümüzdeki en kolay yolu, benzinin bir motor içinde yak lmas d r. Bu yüzden araba motorlar içten yanmal motorlar olarak bilinir. Burada not olarak dü ülmesi gereken iki ey vard r : - çten yanmal motorlar n iki farkl ekli vard r. Bunlar dizel motorlar ve benzinli motorlard r. - Eski buharl motorlar kullanan tren, buharl gemi gibi makinalardaki motorlar d tan yanmal motorlard r. Buharl motorlarda, buhar olu turulabilmesi için kömür, odun, petrol vb yak tlar motorun d nda yak l r. çten yanmal motorlar d tan yanmal motorlara göre daha verimlidir. Bunun yan s ra içten yanmal bir motor d tan yanmal e de erine göre oldukça ufak boyutlara sahiptir. çten Yanma Benzin gibi yüksek enerjili bir yak t çok az miktarda kullanarak, ufak ve kapal bir bo lu a koyup ate lenirse genle mi gaz formunda inan lmaz bir enerji aç a ç kacakt r. Bu enerjiyle bir patatesi 150 metre uza a f rlatabilirsiniz. Böylece yanma enerjisi patates üzerinde hareket enerjisine dönü türülmü olur. Bu i lemin belli bir döngü içinde ve dakikada bunun gibi

yüzlerce patlama yapacak ekilde yap lmas araba motorunun temelini olu turur.

Günümüzde araçlar n ço unda 4 zamanl benzinli motorlar kullan l r. 4 zamanl motor uygulamalar mucidi Nikolaus Otto¶ yu onore etmek için Otto Döngüsü olarakta isimlendirilir. Dört zamanl motorun i lem ad mlar - çeri yak t alma - S k t rma - Yakma - Egzoz Bu örnekte patates silah ndaki patatesin yerini pistonun ald görülmektedir. Piston ba lant çubu uyla krank miline ba l d r. Krank mili döndü ünde pistonu bo altma i levi görür. Döngüsü boyunca motorda meydana gelen olaylar : 1- Piston en tepede ba lar, yak t içeri alma vanas aç l r. Piston motor silindirinin hava ve benzin ile tam olarak dolmas için a a iner. Bu olaya içeri yak t alma zaman denir. 2- Yak t al nd ktan sonra piston eski yerine hareket eder ve hava/benzin kar m n s k t r r. S k t rma patlamay daha iddetli hale getirir. 3- Piston tepe noktas na ula t nda ate leme ünitesi benzini ate ler. Silindir içinde depolanm benzin patlama yapar ve pistonu a a iter. 4- Piston bir kez en alt noktas na çarpt egzoz borusuna gönderir. nda egzoz vanas aç l r ve silindirin içindeki egzozu

Art k motor bir sonraki döngü için haz rd r. Bu bir döngü halinde devam eder. Ancak burda içten yanmal motorda meydana gelen hareketin dairesel, patates üzerinde meydana gelen hareketin ise do rusal oldu u unutulmamal d r. Araba motorunda pistonlar n lineer hareketi krank mili sayesinde dairesel harekete dönü türülmektedir.

Temel Motor Parçalar Motorun çekirde ini silindir ve silindir içinde yukar a a hareket eden pistonlar olu turur. Yukar da örnek verilen motor tek silindirlidir. Ancak birçok araçta 4-6 ve 8 silindir bulunmaktad r. Çok silindirli motorlar genellikle dizili lerine göre s ral , V ve flat olmak üzere üçe ayr l rlar.

S ral silindirler

V tipi silindirler

çten yanmal motoru ya lamak için ya n pompaland ve devir daim için tekrar geri döndü ü depodur. . Motor Problemleri Motorla ilgili ortaya ç kan problemler 3 ana sorundan biri olabilir. Piston Halkalar : Piston halkalar pistonun alt ve üst kö elerinden s zma olmas n engeller. . Alt Karter : Krank milini çevreler. dolay s yla motor hava alabilir ancak benzin alamaz.Ate leme eksikli i Bunun yan nda binlerce tali neden problem yaratabilir. Piston : Piston silindir içinde yukar a a hareket eden silindir bir parçad r.S k t rma eksikli i . Yak ttaki bu kirlilik yak n yanmas n önleyebilir.Flat tip silindirler De i ik konfigürasyonlar farkl avantajlar ve dezavantajlar getirmektedir.Kötü yak t kar m . . Bu yüzden tam do ru bir yanma gerçekle emez.Hava alma vanas t kanm olabilir . Ba lant Çubu u : Bu çubuk pistonu krank miline ba lar. Daha düzgün bir çal ma için k v lc m do ru anda çakmal d r. Krank Mili : Krank pili pistonun do rusal hareketini dairesel harekete dönü türür. Bu iki vanada s k t rma ve yanma zamanlar nda kapal d r. Vanalar : Yak t giri ve egzoz vanalar kendi zamanlar nda aç l p kapanarak hava ve yak t n girmesini ve d ar at lmas n sa larlar. . Bu 3 temel problemin motor üzerindeki etkilerini inceleyelim Kötü Yak t Kar m : Bu problem birçok farkl ekilde ortaya ç kabilir. Baz temel motor parçalar incelenecek olursa : Ate leme : Bu ünite hava/yak t kar m n n yanmas için ate ler.Benzin bitmi tir. . Araca uygun seçim yap lmal d r.Yak tta kirlilik olabilir ( Örne in yak t tank nda su olmas ).Yak t sistemi çok fazla yada çok az yak t veriyor olabilir.

Silindir üzerinde delik olabilir Silindirler üzerinde en s k görülen delik silindir kafas olarak bilinen yerde görülür.Piston halkalar y pranm olabilir .E er akü bitmi se motor aç lamaz . Genellikle silindir ve silindir kafas iyi bir s zd rmazl k sa lamak için contayla birbirlerine tutturulurlar. E er conta k r l rsa silindir ve silindir kafas aras nda küçük bo luklar olu abilir.E er ya bitmi se pistonlar silindir içinde yukar a a motoru yava latacakt r. . Bu delikler kaça a neden olacakt r.E er ate leme bujisi eskimi se ate leme gerçekle mez.E er ate leme istenen zamandan önce veya sonra yap l rsa yak t do ru zamanda ate lenemeyecektir. . özgürce hareket edemeyecek ve a n rsa krank mili dönemeyecek . . . Kar la abilinecek di er belli ba l sorunlar : .E er kablo ba lant s kopmu veya unutulmu sa ate leme gerçekle mez. Ate leme Eksikli i : Ate leme baz nedenlerden dolay ya yetersiz olabilir yada hiç olmayabilir. S k t rma eksikli üç nedenden kaynaklanabilir : .E er egzoz borusuna bi eyler s k t r lm sa egzoz duman d ar ç kamayaca ndan motor çal mayacakt r .Ç k ve giri vanalar s zd rma yap yor olabilir .E er valfler do ru zamanda aç lmazsa veya kapanmazsa hava giri i ve ç k olmayaca ndan motor çal maz .E er krank milinin rahatça dönmesini sa layan mil yata dolay s yla motor çal mayacakt r.S k t rma Eksikli i : E er hava ve yak t kar m do ru bir ekilde kar t r lamazsa yanma i lemi olmas gerekti i gibi olmayacakt r.

Birçok modern motor endirekt millere sahiptir. Zamanlama kemeri veya zamanlama zinciri krank mili ile eksantrik mili aras nda ba lant yapar ve valflerin pistonlarla senkronize çal mas n sa lar. Bu aç lma ve kapanma sistemlerine eksantrik mili de denmektedir. Ekstantrik milinde yukar ve a a hareket etmesini sa layan yuvarlak bölümler vard r.Motor Valfleri ve Ate leme Sistemleri Birçok motor alt sistemi farkl teknolojiler kullan r. Bu ate leme . Elektrik ilk olarak distribütöre gider. Bu eksantrik milin yukar da görüldü ü gibi vanalar n alt na yerle tirildi i anlam na gelir. Bu valflerin ikisi giri için ikisi ç k için kullan lr. Mildeki mil dirse i valfleri çok k sa bir ba lant yla do rudan aktive eder. Distribütör merkezden giden bir kablo v d ar dan distribütöre giren 4-6 veya sekiz tel vard r ( silindir say s na göre ). Birçok yüksek performansl motor silindir ba na 4 valf bulundurur. üphesizki en iyi teknolojilerin kullan m motorun performans n artt racakt r. Modern motorlardaki bu alt sistemlerin incelenmesine valf dizilerinden ba lanabilir Valf dizileri valfler ve bunlar n aç l p kapanmas n sa layan mekanizmalardan olu ur. Bu uygulama mil dirse inin hareketini yava latmaktayd . Eski nesil motorlarda ise eksantrik mil krank milinin yan nta bulunan alt karterde bulunurdu. Bu dizilim silindir ba na iki eksantrik mili kullan m gerektirir. Ate leme sistemi yüksek voltajl bir elektrik olu turur ve bunu buji ile ate leme teline ula t r r.

Bu havan n motorlara en ba ta bas nçl olarak geldi i anlam n ta r. Su silindirler etraf ndaki dar geçitten geçer. Hava so utma motoru hafifle tirir ancak motor daha s cak olacakt r. Birçok araban n normalde bir havaland rmas vard r.kablolar herbir bujiye elektrik arj gönderir. çim biçme makinas ile pek az arabada hava so utma kullan lmaktad r. Buda motor performans n ve ömrünü azaltacakt r. Böylece gelen havayla s k t rma türbini çal r. Böylece herbir silindire daha fazla hava yak t kar m s k t r labilir ve motorun performans artt r labilir. Turbocharger¶ lar egzoz borusuna ba l küçük bir türbin kullan rlar. Yani hava ak m hava filtresinden geçerek do rudan silindirlere gider. Yüksek performansl motorlar turbo arjl veya super arjl d r. Motorsiklet. Supercharger ise kompresörün çal mas için do rudan . Motor So utma Sistemi Birçok arabada so utma sistemi olarak radyatör ve su pompas bulunmaktad r. Daha sonra radyatörden geçerek so utulur.

Yak t enjekteli motorlarda ise do ru miktarda yak t silindirlere ayr ayr enjekte edilir. port fuel injection ve direct fuel injectiondur. Bu sistem bir elektrik starter motoru ve starter selonoidinden olu ur. Araba anahtar aç ld nda bu motora güç sa lamak için selonoidi aktif hale getirir.motora ba lanmaktad r. ya pompas .Motora ba l su pompas . Bunlar carburetion. Ba lang ç motoru a a dakilerin üstesinden gelmelidir : . Pistonlar. Egzoz ve Elektrik Sistemleri Motorun yak t sistemi benzini benzin tank ndan pompalar ve havayla kar t r r. .Carburetion yönteminde karbüratör isimli cihaz havayla benzini birle tirir. Bu yüzden starter motorundan yüzlerce amper ak m akar. .Eksantrik milini aç p kapamak için gerekli enerji . Arabay çal t ran sisteme ba lang ç sistemi denir. alternator vb. her eye Araçlar 12 volt elektrik sistemi kulland klar için çok fazla enerjiye ihtiyaç vard r. Motorun Ya . krankmili ve eksantrik mil gibi hareketli . Ya lama sistemleri motor içindeki hareketli parçalar n daha rahat hareket edebilmelerini sa lar. Voltaj dü ük oldu u için amper yüksek olmal d r. Yak t. Birkaç dönmeden sonra yak t yakma i lemi ba layabilir. Ya n önemli bir görevi vard r. Böylece do ru hava/yak t kar m silindirlere gidebilir.Piston halkalar ndan kaynaklanan tüm sürtünmelere . Yak t 3 temel yolla götürülebilir.Herhangi bir silindirim s k t rma bas nc na . Araba anahtar çevrildi inde ba latma motoru dönmeye ba lar.

Daha Fazla Motor Gücü Elde Etmek Tüm bu bilgiler incelendi inde motor performans n artt rmak için birçok farkl yol oldu u görülür. . Alternatör motora bir kay ile ba lanm t r ve aküyü yeniden arj eder. Hava yak t kar m n n bas nc artt r ld nda ate leme olmadan bile parlama yapabilir. Yüksek oktanl benzinler erken ate lemeyi engeller. Akü arac n ihtiyaç duydu u 12 volt elektri i sa lar.parçalar ya lamaya ihtiyaç duyar. Bu yüzden daha fazla güç elde etmek için yüksek bas nç kullanan üst düzey performansl araçlar genelde yüksek oktanl benzine ihtiyaç duyarlar. Egzoz sistemi egzoz borusu ve susturucudan olu ur. Egzoz sistemi ayr ca katalitik kovertörü içerir. Modern arabalardaki emisyon kontrol sistemleri sensör ve aktuatörlerden olu an katalitik konverter içerirler. Yerde i tirmeyi Artt rmak : Daha fazla yerde i tirme daha fazla güç anlam na gelecektir. Egzoz üzerindeki oksijen sensörleri gerekli ölçümleri yaparak ihtiyaca göre ayarlamalar yapar. S k t rma Oran n Artt rmak : Daha yüksek s k t rma oran üretilen gücü artt racakt r. Susturucu olmadan egzoz borusundan gelen binlerce küçük patlaman n sesi duyulacakt r. Yerde i tirme silindirler daha büyük yap larak veya daha fazla silindir eklenilerek artt r labilir. Çünkü motorun döngüsü s ras nda daha fazla benzin yak labilir. Her ey bilgisayar kontrollü ve ayarl d r. Örne in katalitik konvrter bir katalist ve oksijen kullanarak kullan lmam yak t ve di er kimyasallar n yanmas n sa lar. Araba üreticileri a a daki de i kenlerle oynayarak motor performans n ve/veya yak t ekonomisini sa larlar. Susturucu sesleri bast r r. Elektrik sistemi akü ve alternatörden olu ur.

Silindirlere Daha Fazla Madde Giri i : E er silindirlerin için daha daha fazla hava/yak t kar m doldurulabilirse elde edilen güçte artacakt r. D ar s yayan bu kimyasal reaksiyon sonucu bir gaz emisyonu da olmamaktad r. Bununla beraber silindirler içinde s cak havadan ziyade so uk havan n olmas tercih edilir. E er egzoz borusu çok k saysa veya susturucuda çok fazla hava direnci varsa bu geriye do ru bask uygulayaca ndan motor performans n dü ürecektir. ntercooler s k t r lm havan n silindirlere girmeden so utulmas n sa layan özel bir radyatördür. k ran bir elementtir. Hava direnci herbir silindire ikinci egzoz valfi eklenerek azalt labilir. Hava direnci herbir silindirde iki adet kullan larak önemli ölçüde azalt labilir. Böylece yak t performans ve yak t ekonomisi artacakt r. Bu yüzden bor elementinin alternatif yak t olarak kullan lmas üzerine yo un çal malar yap lmaktad r. Havan n Daha Kolay Girmesini Sa lamak : Pistonlar a a do ru hareket etti inde hava direnci motor gücünü azaltabilir. Daha büyük hava filtreleride hava ak n artt rabilir. Egzozun Kolayca Ç k n Sa lamak : Hava direnci nedeniyle silindirden ç kan egzoz ç k yava larsa motor performans dü ecektir. Her eyi Daha Hafif Yapmak : Hafif parçalar motor performans n artt racakt r. E er parçalar hafif olursa bu i lem için daha az enerji tüketilecektir. Gelen Havay So utmak : Havan n s k t r lmas s cakl n artt racakt r. Do ada serbest olarak bulunan bir element de ildir. Bor Yak tl Motor Sistemlerinin Temel Bile enleri Yak t olarak boru kullanan motorlarda ortak olarak bulunan parçalar : . Yak t n Enjeksiyonu : Yak t enjeksiyonu yak t n herbir silindire hassas bir ölçümle gönderilmesini sa lar. Pistonun her yön de i tirmesinde piston durmak için bir enerji harcayacakt r. Günümüzde bor elementinin yak t olarak kullan ld teknik olarak yeterli motorlar geli tirilmesine ra men yüksek maliyetler nedeniyle u an için günlük kullan ma inmemi tir. Bor yak tl otomobil motorlar : Bor elmasa yak n bir sertli e sahip. Bor elementi uygun ko ullar sa land nda yüksek seviyede yan c . Atom numaras 5 tir ve B sembolü ile gösterilir. patlay c özellikler gösterdi i bilinmeketir. Bu yüzden birçok turbo arj ve super arjl araçlar intercooler¶ a sahiptirler.

Yakma sonucu ortaya ç kan at klar üzerinde i lem yapan birim Bor Yak tl Motorun Çal ma Prensibi Safla t r lm bor uygun miktarda saf oksijenle birlikte yanma hücresinin içine al n r.. Yani ayn a rl ktaki hidrojen bora göre 11 kat fazla hacim kaplamaktad r. . Borun oda s cakl nda herhangi bir yan c veya patlay c özelli i yoktur.1 birim hidrojenin yapt i i 2.2 birim bor yapabilmektedir. Saf oksijen ise arac n önüne yerle tirilecek gümü filtrelerin araç giderken havada %21 oran nda bulunan oksijeni filtre etmesiyle bulunacakt r. Bor motorun çal ma prensibi temel olarak buna dayanmaktad r. Pistonun s k t rmas yla elde edilen 100 bar bas nç oksijen ve borun egzotermik bir reaksiyona girmesine ve bu reaksiyon sonucunda da patlama yaparak pistonu yukar itmesini sa lar. Bor yak tl motorlar n at cams bir s v yap s na sahip diboron trioksittir.Yak t besleme ünitesi .Bor yak t kolayl kla yanmayan bir yap da oldu u için güvenli i di er yak tlara göre daha yüksektir. Bor motorlar n klasik yak tl motorlara göre birçok avantaj bulunmaktad r. Yanma. . Bor motor sisteminde sistemin girdileri saf bor ile %99-100 safl k derecesinde oksijendir.Yakma hücresi .Saf oksijen elde etme filtresi . Saf bor.Saf oksijen besleme filtresi . k v lc mlanma vb riskleri yoktur. Sadece belli miktar oksijenle belirli bir bas nç alt nda birle tirildi inde yanma veya patlama gerçekle tirerek içten yanmal motorlar n çal mas için gerekli olan itme kuvvetini olu turur. Bu at k so utularak veya preslenerek külçe halinde saklanabilir ve yeniden safla t r larak yak t olarak kullan labilir. Ancak ayn birim hacimdeki borun a rl hidrojenin a rl ndan 11 kat daha küçüktür. Buda depolama aç s ndan bora çok büyük bir avantaj .Piston kolu . boroksitin parçalanmas yla kolayca eldeedilebilir.

Bu iki . Bunun d nda bor iplik eklindeki yap s yla bir makarada yer alacakt r. aspir gibi ya l tohum bitkilerinden elde edilen ya lar n veya hayvansal ya lar n bir katalizatör e li inde k sa zincirli bir alkol ile ( metanol veya etanol ) reaksiyonu sonucunda aç a ç kan ve yak t olarak kullan lan bir üründür. Bu biyolojik içeriklerin temel maddesi m s r. Bu makalede en yayg n biyoyak tlardan olan biodiesel daha yak ndan incelenecektir. kolza . Bu geçi döneminde biyodizel yak tl arabalar iyi bir tercihtir. Ancak u anki teknoloji bu arabalar n günlük hayatta verimli bir ekilde kullan mlar n n önünde engel te kil etmektedir. soya. hayvan ya vb. Uçuculuk özelli i olmad için y llarca kullan lmasa da herhangi bir eksilme olmayacakt r. Zaten yanma sonucu herhangi bir gaz emisyonu gerçekle meyecektir. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Biyodizel Nedir? Nas l Çal r ? Biyodizel Nedir? Biyodizel. Benzinli arabalara alternatif olarak elektrikli ve hidrojenli arabalar dü ünülmektedir. soya fasulyesi. Biyodizel çe itli kimyasal reaksiyonlardan geçirilmi bitki ya lar veya hayvan ya lar ndan üretilir. Evsel k zartma ya lar ve hayvansal ya lar da biyodizel hammaddesi olarak kullan labilir. ayçiçek.sa lamaktad r. petrol yerine biyolojik içerikten yap lm bir yak tt r. olabilir. Genel olarak anlatmak gerekirse biyodizel standart dizel yak t na alternatif veya ek olarak kullan labilecek.Bor yak tlar bir yak t tank nda de il iplik halinde bir makara üzerinde korunur.Bor zaten do ada bulunan bir element oldu u için do ada kirlenmeye neden olmayacakt r. . Biyodizel Nas l Çal r ? Artan petrol fiyatlar ve petrol tabanl yak tlar n çevreye verdi i zararlar nedeniyle daha çevreci yak tlar ve yeni enerji kaynaklar bulmak için yap lan ara t rmalar yo unla m ve h zland r lm t r. . Biyoyak tlar yak t fosil yak tlar n tersine biyolojik içeriklerden olu ur. Bu seçeneklerden biri de biyodizeldir. hidrojen için ise kal n ve so utulmu bir tank içerisinde saklanmal d r. Tarih: Aral k 24th.kanola.

Trigliseroller oldukça yayg nd r. yer f st n biyodizel üretmek için kullanmaktad rlar. E¶ nin yatay ekli gliserol molekülü olarak bilinir. pamuk çekirde i. Bu gliserol omurgas na karbon.oksijen ve hidrojenden olu an 3 uzun zincir eklenirse olu an . hidrojen ve oksijen atomlar n n birbirine ba lan p kendilerine has bir dizilime sahip olmas ndan olu maktad rlar. Biyodizel güvenlidir ve dizel motorlarda ya çok küçük bir de i ikli e ihtiyaç duyarak yada hiçbir de i ikli e ihtiyaç duymadan kullan labilir. Evde kullan lan bitkisel ya lar n yan nda tereya ve domuz ya nda da bulunmaktad r. Gliserol sabun. Ya ve Biodiesel Biyodizelin en ilginç ve dikkat çeken yan çe itli do al kaynaklardan üretilebilmesidir. kolza. Örne in en yayg n kullan lan kar m B20 dir. Biyodizel saf olarak kullan labilmesine ra men genelde standart dizel yak tla kar t r larak kullan l r. Biyodizel kaynaklar n n ortak noktas hepsinde çe itli formlarda ya bulunmas d r. xx kar mdaki biyodizel yüzdesini verir. hurma.kaynakta toksik de ildir ve yenilenebilir. Bilimadamlar ve mühendisler soya fasulyesi. Bu ya lar trigliseridler olarakta isimlendirilirler. B100 saf biyodizeli göstermektedir. kanola. ayçiçe i. Hayvansal ya larda kullan labilmesine ra men genellikle bitkisel ya lar tercih edilir. Kar m Bxx k saltmas yla gösterilir. Bu kar mda %20 biyodizel vard r. kozmetik ürünler ve ilaç yap m nda s kça kullan lan bir bile iktir. Trigliseroller ³E´ harfiyle görselle tirilebilir. Karbon. Biyodizel kullan lm yemeklik ya dan bile üretilebilmektedir. Bitkisel ya lar oda s cakl nda s v haldeki ya lard r.

Saf bitkisel ya yak t haline gelmesi için bir tak m kimyasal reaksiyonlara sokulur. Biyoyak t n Tarihi Biyoyak t fikri a lacak derecede eskidir. Bu i lemden sonra trigliserol esterler ve gliserole dönü ür. Esterler biyodizel olarak tan mlayaca m z eyi olu turur. Daha önce saf bitkisel ya kullan m denendiyse de bu motorlarda problemlere yol açm t r.yap ya ya asidi denir. Alkol olarak genellikle methanol ( CH3OH) veya ethanol (CH3CH2OH) . lk defa 1900 y l nda Paris¶ teki dünya fuar nda motorunu yerf st ya yla deneyerek sunmu tur. Biyodizel yap m için bir kaç farkl yol olmas na ra men birçok üretim tesisi transesterification denilen bir i lem uygularlar. Ayn ekilde Henry Ford. Model T arabas n bir m s r ürünü olan ethanol ile çal t rm t r. Diesel motorun mucidi Rudolf Diesel bitkisel ya lardan yak t elde etmeyi dü ünen ilk ki idir. katalizör olarakta potasyum hidroksit (KOH) veya sodyum hidroksit (NaOH) kullan l r. Peki trigliseroller araçlarda çal acak duruma nas l gelirler ? Biyodizeller saf bitkisel ya lar de ildir. Bu i lemde ya öncelikle ar nd r l r ve sonra alkolle reaksiyona sokulur. Sonuç olarak Diesel ve Ford¶ un bu çal malar petrolün o zamanki artlar için daha mant kl bir yak t olmas nedeniyle .

Petrol fiyatlar ndaki art ara t rmac lar n ba ka kaynaklara yönelmelerine neden olmu tur. kanun koyucular ve mü teriler taraf ndan özellikle dikkat edilen baz zararl emisyonlar vard r. Bilimadamlar . Avantajlar Biyodizelin birçok önemli avantaj bulunmaktad r. Özellikle çevre kirlili i. Ayr ca biodizel yenilenebilir bir enerji kayna d r.Geleneksel dizelden daha güvenlidir Biyodizelin tercih edilmesindeki en önemli etken çevre dostu olmas d r. Sülfür ve buna ba l baz at klar asit ya murlar na neden olmaktad r. A ustos 1982 Birinci Uluslararas Bitki ve Sebze Ya lar kongresinde de bitkisel ya lardan yak t üretimi konusunda durulmu tur. Bunlar n d nda az bilinen ba ka baz zararl at klarda vard r. 1973-1974 teki Arap petrol ambargosu. Biodizel standart dizel yak ttan daha az at olmaktad r. Karbondioksit sera etkisi yaratmaktad r. Yanmam hidrokarbonlar ise dumanl sise ve ozon tabakas n n delinmesine yol açmaktad rlar. kansere neden olmaktad r. böylece a nmay azalt r . gibi eyler bu çal malar n tekrar ba lamas nda etkili olmu tur. Karbonmonoksit kuvvetli bir zehir olarak bilinmektedir. . Emisyonlar biodiesele geçi tart malar n n merkezini olu turmaktad r. 1978-1979 daki ran Devrimi petrol fiyatlar n iki kat artt rm t r. Parçac k halinde dola an at klar sa l k üzerinde negatif etki olu turmaktad r.D kaynakl petrol ba ml l n azalt r . 1970 ve 1980 li y llarda biyolojik yak t kavram Amerika Birle in Devletlerinde tekrardan ele al nm t r. .durmu tur. ozon deli i vb. Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar ( PAHs).Hiçbir de i iklik yapmadan veya çok ufak de i ikliklere her dizel motorda kullan labilir .Motorun kendini ya lamas n sa lar.Çevre dostudur .

Biyodizel üreticileri yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m na geçildikten sonra yak t pompas n n de i tirilmesini önermektedirler. Dizel yak t üretiminde genellikle emisyondaki kat parçac klar azalt ld nda buna ba l olarak nitrojen oksit miktar nda art olur. Di er bir de i le 1. Bu özellik iki taraf keskin k l gibidir.Biyodizel tehlikeli emisyonlar azalt r. 1 litre standart dizele e ittir. Biyodizel ayr ca daha güvenlidir. Ayr ca baz motorlarda hem yak t ekonomisini hemde elde edilen gücü çok küçük bir miktar dü ürür. Bakteri gibi do al etkilerle ayr t r labilir. Güçte ortalama olarak %10 bir dü ü ya an r. Baz eski model dizel araçlarda ( 1992 den önceki ) yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m motorda t kanmaya yol açabilir. Biyodiel geleneksel dizel yak ta göre 4 kat daha h zl bir ekilde ayr t r labilir. Problemlerden biri biyodizel emisyonlar nda artan nitrojen oksittir. Yüksek yanma noktas kazara meydana gelen yanmalar azalt r. Yanma noktas klasik dizele göre daha yüksektir. Biyodizel ülkemizin petrol ihtiyac n n artt dönemde büyük önem arzetmektedir.1 galon biyodizel. ancak dünyadaki petrol üretiminin azald bir Biyodizel ayr ca motorun ya lanmas n da sa layacakt r. Di er bir problem ise biyodizelin bir çözücü olarak davranmas d r. . Nitrojen oksit oran n azaltmak için çal malar hala sürdürülmektedir. Biyodizelin di er bir özelli i geridönü ümlü olmas d r. Biyodizelin Dezavantajlar Hiçbir ey kusursuz olmad için biyodizelinde zay f yanlar vard r. Buda motorun stabilitesini ve hareketini kolayla t r r. Biyodizel bir çözücü gibi davran p motor içinde t kanmaya sebep olabilecek tortular da süpürür. Biyodizel zehirli de ildir. lave olarak söylemek gerekirse B100 karbondioksit emisyonunu %78 ve dizel yak tlar n neden oldu u kanserojen etkileri %94 oran nda azalt r. Sadece %1 lik biyodizel kar m bile yak t n ya lanma seviyesini %65 artt r r. Böylece motor daha rahat hareket edebilir.

Yeni nesil ince-film fotovoltaik hücrelerin 2010 y l nda dünya genelinde 3700 megawatt elektrik üretmesi beklenmektedir. Di er bir önemli dezavantaj ise ula labilirliktir. Biyodizel yak t. En çok incelenen makaleler sizin de ilginizi çekebilir. standart dizel yak tlar gibi heryerde bulunamamaktad rlar. Örne in B20 standart dizelden galon ba na 30-40 sent daha maliyetlidir.8m x 5 cm boyutlar ndaki solar paneller art k tarih olabilir. . Lütfen ilgilendi iniz yaz n n üzerini t klay n z. bozk rlarda kurulmu siyah camlar olarak uzun y llard r görülmekte ve kulan lmaktad rlar. Evlerin çat lar nda. X10 TEKNOLOJ S LE EV OTOMASYONU D J TAL GÜVENL K S STEMLER EV GÜVENL K C HAZLARI.7m x 0. tarlalarda . Çünkü yeni nesil daha verimli ve ekonomik güne panelleri üretilmeye ba land . Ancak 1.Biyodizelin u anki en büyük dezavantaj ise fiyat d r. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Pilleri Yeni Teknoloji : nce Film Solar Panel Solar paneller en popüler yenilenebilir enerji ikonlar ndan biridir. AKILLI EVLER. KABLOSUZ ALARM CCTV KAPALI DEVRE KAMERA S STEMLER YEN LENEB L R TEM Z ENERJ KAYNAKLARI YÜKSEK TEKNOLOJ S STEMLER HAKKINDA B LG LER NETWORK SWITCH NED R? NASIL ÇALI IR EL KAMERASI NED R? NASIL ÇALI IR? UZAK MASA ÜSTÜ PROGRAMI LE B LG SAYARI UZAKTAN YÖNETME ELEKTR K EBEKES ÜZER NDEN A OLU TURMA TELEFON HATTI ÜZER NDEN NETWORK KURULUM D G TAL FOTOGRAF MAK NES NED R? NASIL ÇALI IR? B YOMETR K S STEMLER NED R? NASIL ÇALI IR? IP KORUMA SINIFI NED R? RFID NED R? RADYO FREKANSIYLA TANIMLAMA TEKNOLOJ S KABLOSUZ ELEKTR K ENERJ S LET M DEPREME DAYANIKLI AKILLI EV TEKNOLOJ S MOBESE EH R ZLEME GÜVENL K KAMERASI S STEM CAM LERE GÜVENL K KAMERALARI YÜZ TANIMA NED R? YUZ TANIMLAMA S STEMLER Tarih: Aral k 20th.

Bu yüzden en s k kullan lan çe it a-Si¶ dir. Fotovoltaik hücreler yar iletken olarak bilinen materyalden yap l rlar. 1 mikron metrenin milyonda biridir. Ancak güne e kar korunmas z b rak ld klar nda ç k güçlerinin önemli bir k sm n kaybederler. Hücrenin inceli i teknoloji karakteristi ini belirtir. nce-film Solar Hücrelerin Yap lar Güne enerji hücrelerinde yap ve çal ma birbiriyle çok ili kili oldu u için nas l çal t klar n incelemek gerekir. Bu makalede ince-film solar panellerin geleneksel panellerden neden daha ucuza üretilebildi i. Hesap makinas ndaki bu küçük hücre büyük bir yap da de ildir. neden daha verimli oldu u ve neden daha esnek bir yap ya sahip oldu u incelenecektir. Daha ince a-Si hücreler bu sorunun üzerinden gelir ancak ince katmanlar n k emme kapasiteleri azal r. Ancak s t ld klar nda veya ba ka bir maddeyle kar t r ld klar nda . nce-film güne hücrelerinin 3 temel çe idi bulunmaktad r. Yar iletkenler saf halde yal tkand rlar. Amorf silisyum basitçe geleneksel silisyum hücrelerin inceltilmi i olarak dü ünülebilir.2010 y l ndan sonra ince-film solar paneller tüm dünyada yayg nla arak kullan lacakt r. Bunlar kullan lan yar iletkene göre farkl l k gösteren amorf-silisyum (a-Si). Silikon levhalardan farkl olarak k emici tabakalar 350 mikron kal nl ndad r ve ince-film güne hücreleri 1 mikron kal nl nda k emici tabakalar ta r. a-Si solar hücreler verimsiz de ildir. Genelde 2.5 cm uzunlu unda ve 0. a-Si solar hücrelerle ilgili en büyük problem silisyumun herzaman kolayl kla ve ihtiyaç kadar bulunamamas d r.6 cm geni li indedir. Tüm bu faktörleri inceledi imizde a-Si hücrelere hesap makinas vb gibi küçük çapl uygulamalar için idealdir. kadmiyum tellürid (CdTe) ve bak r indiyum galyum deselenid (CIGS). nce-Film Solar Hücre Nedir ? E er güne enerjisiyle çal an bir hesap makinas kulland ysan z ince-film teknolojisiyle tan m s n z demektir.

Bu geçi az miktarda voltaj olu mas na neden olur. Ancak yeni jenerasyon ince-film hücreler kadmiyum tellürid veya bak r galyum deselenid kullan r. CIGS-on-glass hücresi daha etkili bir elektrod olu turmak için molibden katman ndan yap lm t r. Geleneksel solar hücreler n-tip ve p-tip katmanlarda silisyum kullanmaktad r. I k yokken bile çok az miktarda elektron n-tip¶ ten p-tip¶ e junction bölgesinden geçerek ula r. . Yar iletken fosfor gibi bir elementle birle ti inde aç a fazladan elektronlar ç kar. Bu tip yar iletkenlere n-tipi yar iletken denir. Bu ekstra katman CIGS-on-foil hücrelerde gerekli de ildir. Çünkü folyo zaten elektrolid görevi görmektedir. CIGS güne hücrelerinin iki temel konfigürasyonu vard r. Bu materyallerin birle me noktas na junction denir. Ortamda k varsa elektronlar n bu geçi i daha fazla olacak ve olu acak ak m elektrikli cihazlarda kullan labilecek büyüklü e ula acakt r.iletken konuma geçebilirler. PV hücre n-tip ve p-tip materyallerin birle iminden olu ur. Bu tip yar iletkenlere ise ptipi yar iletken denir. Yar iletken boron gibi ba ka bir materyalle kar t r l rsa elektron kabul edebilen delikler aç l r. Çinko oksit (ZnO) katman CIGS hücresinin di er bir elektrodu i levini görür.

. Bu tip güne hücrelerinde ise yar iletken kadmiyum tellürid olur (CdTe). Bu n-tip ve p-tip katmanlar sayesinde elektron hareketlerinden ak m olu turulabilir.Yar iletken malzeme ve kadmiyum sulfid katmanlar bu iki elektrod katman n aras nda yer al r ve n-tip. p-tip malzeme olarak davran rlar. Bir elektrod bak r a l karbon katman ndan olu ur. CdTe güne hücreleri benzer bir yap ya sahiptir. di er elektrod ise kalay oksid (SnO2) veya kadmiyum stanat (Cd2SnO4) olu ur. CdTe hemen yan ndaki kadmiyum sülfat (CdS) ile n-tip ve p-tip katmanlar olu turur.

Bir alüminyum folyo topu büyük bir pres içine sürülür. Bu özelli i ürünün birçok farkl uygulamaya adapte olabilmesini sa lar. 1. CdTe güne hücrelerinin verimi %15. Çünkü kadmiyum yemek zincirine kar abilecek yüksek derecede zehirli civa maddesinden olu ur. Klasik silisyum güne hücrelerinin üretimi karma k. Silisyumdan yap lmayan ince-film güne hücrelerinin üretimi ise çok daha kolayd r ve bu özelli ide üretim engellerini ortadan kald r r. Al nan tüm güne n n yar iletken tabakaya ula mas n sa lar.Ba ka bir pres CdS ve ZnO katmanlar olu turur. nce-film Solar Hücrenin Üretimi Maliyetlerin büyüklü ü güne enerji teknolojisinin yayg nla mas n n önünde bir bariyer olarak durmaktad r. CIGS güne hücrelerinin verimi ise %20 ye ula m t r.Son olarak haz rlanan folyo hücreler halinde kesilerek kullan ma haz r hale getirilir. Son teknolojik geli melerle beraber ince-film güne hücrelerinin verimleride geleneksel güne hücreleriyle yar abilir hale gelmi tir. 3. teorik olarak silisyum tabakal geleneksel güne pilleri %50 enerji verimlili i sa lar.Aç k hava artlar nda çal an bir yaz c alüminyum tabaka üzerine yar iletken mürekkepten olu an bir tabaka olu turur. çok zaman alan bir i lemdir. 4.nce-film güne hücrelerini geleneksel güne hücrelerinin verimlerini kar la t rmak gerekirse . Elde edilen alüminyum folyo birkaç metre geni li inde ve bir kaç kilometre uzunlu unda olabilir. Bu üzerine dü en güne enerjisinin sadece yar s n elektrik enerjisine çevirdi i anlam na gelir. Bu da watt ba na üretim maliyetini artt r r. ZnO k yans tmaz bir tabakad r. Bununla beraber kadmiyum kullan m sa l k aç s ndan sak ncal d r. Bu üretim ekli bir devrim yaratm maliyetleri ve üretim süresini önemli ölçüde dü ürmü tür. 2. . Gerçekte ise silisyum tabakal geleneksel güne pilleri ancak %15 ~ %25 verimlili e ula abilir.

Bir enerji kayna tam testi geçecekken hemen önemli bir kusuru ortaya ç kmaktad r. Nükleer fizyonda atom çekirde i ikiye bölünürken. Tam olarak çal abilen bir çözüm bize birkaç k y l uzakta olabilir. Örne in gelenekel nükleer fizyon ile nükleer enerji çok risklidir. . Ara t r lan kaynaklardan birisi de helyum-3 ü nükleer füzyon reaksiyonunda kullanmakt r. solar. rüzgar. Baz ara t rmac lar enerji ihtiyac m z n y ld zlardan sa lanabilece ini dü ünmektedirler. Nükleer. füzyon reaksiyonunda atom çekirde i enerji üretmek için biraraya toplan r. Ayr ca güvenlik ve üretim verimlili i artm t r. Nükleer füzyon reaksiyonu hidrojen izotoplar olan döteryum ve tirityum ile denenmi tir ve bu reaksiyonlar sonucu sahip oldu u enerjinin büyük ço unlu unu radyoaktif nötronlar olarak verebilmi tir.Tarih: Kas m 7th. güne bulutlardan herzaman geçmeyebilir ve hidroelektrik barajlar do al çevreyi bozmaktad r. ve hidroelektrik enerjilerin hepsinde baz kusurlar vard r. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Uzay Kaynakl Enerji Üretim Yöntemleri nsanl k on y llard r temiz enerji kaynaklar konusunda ara t rmalar yapmaktad r. rüzgar enerjisi istikrarl de ildir.

mevsimsel farkl l klar gibi olumsuz etkilerden etkilenmeyeceklerdir. Tek fark uydular veya ay üzerine kurulmas d r. Herhangi bir kirlilik veya radyoaktif at k olu turmaz. Bu kadar helyum elementi dünyada bulunan tüm fosil yak tlardan 10 kat daha fazla enerji üretecektir. Bu da u anki mevcut teknoloji ile helyum-3 ün potansiyelinden tam olarak yararlanamayaca m z anlam na gelir. ya mur. . As l problem 25 ton helyum-3 ü dünyada do al yollarla bulamamakt r. Kabaca 25 ton helyum-3 Amerikan n 1 y ll k enerji ihtiyac n kar layabilir. 1 kilogram helyum-3 ile 0.Di er bir yandan Helyum-3 te mükkemmel derecede güvenlidir. Ancak bilim adamlar n n hesaplamalar na göre helyum-3 elementi ayda 1 milyon ton civar nda bulunmaktad r. En çok gelecek vaadeden uzay-temelli eneji kaynaklar ndan biri de güne enerjisidir. Geriye bu helyumu ç karmak ve ince ayarl bir füzyon i leminden geçirmek gerekmektedir. E er bu kadar yak t para ile ifade edecek olursak u anki petrol fiyalar na göre tonu yakla k 4 milyar dolar olacakt r. Uzaya yerle tirilecek güne panelleri. Helyumun izotopu olan helyum-3.Space Solar Power ) geleneksel güne enerji sistemleriyle ayn ekilde çal r.67 likogram döteryum 19 megawatt/y l enerji üretebilir. bulut. Günümüzdeki füzyon reaktörleri elektrik üretmek için gerekli yüksek s cakl klara ula may tam olarak ba aramam lard r ve ay yüzeyinden al nan topraktan helyum-3 ü ay klamak için yo un rafine i leminden geçmesi gerekmektedir. 2 proton ve sadece bir nötron ta r. Yüksek s cakl kta s t l p döteryumla birle tirildi inde inan lmaz ölçülerde enerji aç a ç kar r. Uzay Güne Enerjisi ( SSP . Üretilen elektrik mikrodalgalara çevrilir ve yeryüzüne do ru yollan r. Yeryüzünde do rultucu antenler vas tas yla bu mikrodalgalar toplan r ve tekrar elektri e çevrilir.

Mikrodalga transfer yönteminin çok uzun y llard r tüm detaylar yla bilinmesi. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Enerjisi Nedir. Bu projelerden biri dünya çevresinde dönen ve daha küçük oldu u için yönetimi daha kolay olan güne enerji sistemleri kullanmakt r. Bu konuyla ilgili ilk proje 1970 li y llarda ortaya at lm t r. Bu büyüklükteki bir güne enerji paneli y ll k üretim kapasitesi 400 milyon kW/saat olan Amerikadaki Hoover baraj ndan iki kat daha fazla enerji üretecektir. Tarih: Kas m 6th. Solar Enerji Sistemi . Bu büyüklükte bir güne paneli 1000 evin elektrik ihtiyac n kar layabilir. Bu uydular yerden 540 km yüksekli e yerle tirilecek ve yakla k 300 metre boyutlar nda olacakt r. Bu proje ekonomik aç dan imkans z oldu u için uygulanamam t r. Son y llarda ise geli en teknoloji ile farkl sistemler üzerinde dü ünülmeye ba lanm t r. yerden 36.Asl nda bu yöntemin benzerini haberle me uydular cep telefonu görü melerini iletirken yapmaktad r.000 kilometre yüksekli e yerle tirilecek olan güne panelleri yeryüzüne göre sabit konumda duracak ve 5 km¶ ye 10 km boyutlar nda olacakt r. güne panellerinin ilk zamanlar na göre 3 kat daha verimli olmas sebebiyle uzay tabanl güne enerji sistemlerinin dikkate al nmas gereken bir yöntemdir.

Batarya . arj Kontrolörler Bataryalarda arj a m olmas n önler.Güne enerji sistemleri en popüler do al enerji sistemlerindendir. Bir güne enerji sistemi olu tururken öncelikle ihtiyaç duyulan güç hesaplan r ve buna uygun büyüklükte güne enerji panelleri seçilir. Güne panellerinden elde edilen 12 volt DC gerilimi 220 volt AC gerilime dönü türür. güne panellerinden elde edilen enerjiyi depolamak için bataryalar. Do ru bir ekilde arj edilmesi bataryalar n zarar görmesini önleyecek. Bataryalardan al nan enerji ç k n ev aletlerimizde kullan lacak seviyeye getiren inverterler kullanmak gereklidir. Yukar da bir güne enerji sisteminde bulunan en temel elamanlar ema halinde sunulmu tur. Güne ten enerji elde etmek için ihtiyaç duyulan güce e de er güne paneli. Solar Paneller Güne enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistem parças d r. bataryalar n arj olmas n kontrol etmek için arj kontrolerler. performans n ve kullan m ömrünü artt racakt r. nverter Güne enerji sisteminin en önemli parçalar ndan biridir.

Elektrik gücünün bir kimyasal reaksiyon formunda sakland bölümdür. Birbirinden ba ms z silikon hücrelerin birle iminden olu ur. Yük alt nda bu ç k 12 . Ancak s yükselmesi de verimi dü üren di er bir problemdir. Depolama yap lmad taktirde güne enerji sistemlerinden sadece güne varken enerji elde edilebilir. Baz üreticiler gölgeye kar dayan kl ürünler üretselerde güne panellerinin gölge görmemesine özen gösterilmelidir. S cakl k ve Havaland rma : Bir önceki ba l kta incelendi i gibi güne panelleri direkt güne gören ve gölge almayan bir yere kurulmal d r. Güne paneli sistemlerinden yüksek voltajl ç k almak ak m dü ürüce inden üretilen elektrik enerjisinin daha küçük çapl kablolarla ta nabilmesini sa lar. . Güne enerji sistemlerinin en uçtaki eleman d r. Örne in 40 cm e 80 cm standart bir 12 volt panel birbirine seri ba l 36 hücre içerir ve ç k tepe de eri 17 volt civar nda olur. Monokristal solar panel : Polikristal güne panelleri : Amorf solar paneller : Güne Panelleri Üzerinde Gölge Olu umu : Solar panellerin kurulum yap laca yeri seçerken özellikle gün saatlerinde ( 09:00 ile 16:00 aras ) paneller üzerine herhangi bir gölge dü medi inden emin olunmal d r. Güne nlar bu hücreler üzerine dü tü ünde elektronlar hareket ettirerek elektrik ak m olu mas n sa larlar. E er iki solar panel 24 volt ç k al nacak ekilde konfigüre edilmek istenirse bu iki güne panelini seri ba layabiliriz. Çünkü solar panellerin verimi s s yükseldikçe dü ecektir. Paneller monte edilirken herbir panel aras nda yeterli havaland rman n olaca ekilde bo luk b rak lmal d r. Gölge sadece ç k gücünü azaltmakla kalmayacak ayn zamanda paneller üzerinde hasarlara da neden olabilecektir.14 volt seviyelerine iner.5 volt elektrik üretebilir. Sadece bir silikon hücresi 0. Üç çe it güne paneli vard r. Böylece 72 hücreden olu an 24 volt ç k l bir sistem elde edilebilir. Birden fazla solar panel paralel ba lanarak ak m kapasiteleri ( dolay s yla daha fazla güç ) artt r labilir. Güne Panelleri : Çevre Dostu Elektrik Üreteci Güne panelleri güne nlar n herhangi bir zehirli at k sal n m yapmadan ve bak m gerektirmeden elektri e dönü türür.

arj kontrolör bataryadaki arj düzeyini kontrol eder ve herhangi bir a m durumunda arj düzenleyerek bataryalar n zarar görmesini engeller Modern çok evreli arj kontrolörBirçok kaliteli arj kontrolörde bilinen 3 arj seviyesi vard r.Maximum Power Point Tracking ) : Yayg n olarak kullan lan birçok eski nesil çok seviyeli arj kontrolörü PWM ( Pulse Width Modulation . Bunlar : Bulk : So urma : Rölanti : Maksimum Güç Noktas zleme ( MPPT . Ak m ve gerilimin bu 3 seviyedeki durumu a a daki gibidir. Solar panellerin güç ç k lar n bataryan n voltaj ile e le tirip maksimum arj garanti etmektedir. Ancak yeni nesil MPPT kontrolörler daha iyi sonuçlar vermektedir. Örne in 100 watt l k bir güne panelinden batarya optimum voltajda olmad kça 100 watt güç ç k al namaz. Voltajdaki bu a r art bataryalara zarar verebilmektedir.Aralar ndaki bu bo luk sayesinde rüzgar rahatl kla dola abilecek ve do al so utma sa lanacakt r. Neden arj Kontrolör Gereklidir ? Güne li bir günde güne panelleri daha fazla voltaj üretecektir.Darbe geni lik modülasyonu ) kullan l r. .

Gerçek sinüsle kare dalga aras nda bir AC dalga formu ç k verir. ebeke Destekli nverter : Kullan lan ebeke gerilimine ilave olarak güne enerji sistemi kullan lacaksa kullan labilir. Düzeltilmi Sinüs Dalga nverteri : Belkide en çok kullan lan ve en ekonomik inverter çe ididir. Bu ç k ço u zaman normal elektrik ebekesinden daha temiz bir güç ç k verecektir. Herçe it AC uygulamayla beraber çal r ve en pahal inverter modelidir. Gerçek Sinüs Dalga nverteri : Bu inverter gerçek bir sinüs dalga ç k sa lar. MPPT kontrolörler ak m artt rarak bataryalar n solar panelden ç kan tüm gücü depolayabilmesini sa lar.4 volt x 6 A = 75 watt enerji depolanabilir. zamanlay c gibi uygulamalar düzeltilmi sinüs dalga ile iyi bir ekilde çal mayabilir. Bu tip inverterlerin 500 watt ve daha dü ük de erde olan modelleri genelde çok ucuzdur ve otomobillerde kullan lmaktad r. Bunlar n toplam ç k 6 A x 4 = 24 A olmaktad r. Fiyatlar göreceli olarak ucuzdur ve istisnalar olmakla birlikte elektrikli aletler ve bilgisayarlar n ço unu çal t rabilir. Ancak ev uygulamalar için çok uygun de ildir. Bu tür inverterler özellikle küçük uygulamalar için tavsiye edilir. Bu da panelin ç k gücünden %25 kay p oldu u anlam na gelir. Gerçek sinüs dalga inverteri ile cihazlar daha az enerji harcayarak daha verimli bir ekilde çal r.4 volt oldu undan 6 amper ak mla sadece 12. Power inverter güne enerji sisteminin kalbidir.5 volt x 6 A = 100 watt ) de erlerine sahiptir.5 volt ( 16. Bataryadaki gerilim 12. Özet : E er 4 adet 75 .Örne in bataryalardaki gerilim 12. arj kontrolörün daha yüksek bir ak mda seçilmesinin sebebi güne n n bulut yans ma etkisi sebebiyle ç k 24 A olmas gereken panellerden 32 A ç k a sebep olabilmesidir. arj kontrolörler gün panelleri ile bataryalar aras na konumland r l r.4 volt olsun ve klasik arj kontrolörlerden biri kullan ls n. Kare Dalga nverter : En ucuz ve en az tercih edilen inverterdir. Her bir panel 6 amper de erine sahiptir. nverter Bataryalarda depolanan elektri in günlük hayatta kullan lan cihazlar çal t rmas planlan yorsa inverter üniteleri kullanmak gereklidir. Sadece 12 volt DC voltaj 220 volt AC ye çevirmekle kalmaz ayn zamanda elektrik hatt na ba l ysa bataryalar da arj edebilir. Kare dalga verimsizdir ve birçok cihaz çal t ramaz. Ancak motor h z kontrolü. 100 watt bir güne paneli kullan l yorsa bu panel 6 amper ak m ve 16.80 watt aras nda bir solar panel kullan l yorsa 40 amper de erinde bir arj kontrolör kullan lmal d r. Bu sistemde güne enerji sisteminden elde edilen enerji .

Ayr ca solar panel. 4 temel batarya çe idi vard r. bulutlu gün gibi dönemlerde kullan l r. Birden Fazla nverter Kullan m : ki inverter bir arada kullan labilir ve böylece daha fazla güç veya daha yüksek voltaj elde edilebilir. Bataryalar : Bataryalar güne enerji sisteminin yak t tank d r. RV veya marine tip olarak isimlendirilen bu bataryalar en basit anlamda tekne. Uygun fiyatl d r ve uzun çal ma ömrü vard r.6 volt olan bulk seviyesine yükselir. Sistem Bulk voltaj seviyesinde belirli bir zaman ( yakla k 1 saat ) çal t nda ak m ad m ad m dü meye ba lar. hastanelerde.4 volt . Bu yüzden bu bataryalar iç ortamda kullan lamaz.13. Gaz ç k olmad ndan iç ortamda rahatl kla kullan labilir.RV / Marine Tip : 2. Bu aküde kur un plakalar aras nda s v asit bulunur.AGM : : AGM bataryalar güne enerji sistemleri için en iyi batarya seçimidir. Uçaklarda.4 volt . Ancak bataryalar kullan ld nda gün nda elde edilen enerjinin fazlas depolan r ve güne ten elektrik elde edilemeyen gece. inverter ve bataryalar n ayn voltaj de erine sahip olmalar gereklidir.ebekeden çekilen enerjiyi azaltacak hatta güne enerji panellerinden üretilen enerji ihtiyaçtan fazla ise üretilen fazla enerji elektrik irketine geri sat labilecektir. baz istasyonlar nda vb yerlerde kullan l r. S zd rmazd rlar bu nedenle jel bataryalar n gaz ç k yoktur. Kur un plakalar aras nda koyu k vaml jel halinde asit vard r.48 volt inverterlerden hangisini kullanmal y m ?: Giri voltaj na karar verirken solar paneller ile batarya bankas aras ndaki mesafe gözününde tutulmal d r. Bunun d nda daha yüksek bir kalite sunar. Jel tipiyle ayn avantajlara sahiptir.14. E er iki uyumlu inverter seri olarak ba lan rsa ç k voltaj iki kat na ç kacakt r. kampç lar ve di er çok küçük uygulamalar için kullan l r. Bütün sulu tip bataryalar arj oldu unda d ar ya gaz ç k yapar. Bataryalar olmaks z n sadece güne oldu u zaman elektrik elde edilebilir. Giri Voltaj : 12 . kendi kendine de arj daha yava t r ve daha uzun ömürlüdür. Bu sistemde yedek enerji kayna olarak elektrik ebekesi kullan laca ndan büyük bir batarya sistemi kurmaya gerek yoktur. Kur un plakalar aras nda cam yünü benzeri bir malzeme vard r. 1.24 . S zd rmazd rlar ve arj s ras nda gaz aç a salmazlar. bataryalar maksimum ak m çeker. bu bataryalara düzenli olarak su eklemek gerekir.Sulu Tip Batarya : 3.7 volt ) ve ak mda di er döngü zaman na kadar dü ük seviyeye iner.Jel Tipi : 4. So urma zaman geçtikten sonra voltaj rölanti de erine dü er ( genellikle 13. ç ortamda kullan labilmesi bataryalar n daha sabit bir s cakl kta muhafaza edilmesini sa lar tabiki bu da bataryalar n performans n artt r r. E er bir muhafaza içine kurulmu sa bir havaland rma sistemi içerideki gaz n d ar ya ç kmas n sa lamalad r çünkü aç a ç kan gaz yan c -patlay c özellik ta r. . voltaj dengesi daha iyidir. Bulk seviyesine eri ildi inde so urma evresine geçilir. Özellikle küçük uygulamalar için kullan labilir. Ancak devaml arj de arj döngüsü alt nda uzun y llar çal amaz. arj n bulk faz nda voltaj a amal olarak 14. üst düzey performans gösterirler. Yüksek voltaj kullan ld nda dü ük amper ve buna ba l olarak küçük çapl kablo kullan m mümkün olur. E er paralel ba lan rsa güç iki kat na ç kacakt r.

Monokristal panellerden biraz daha ucuzdur ve verimleri biraz daha dü üktür. Multikristal paneller olarakta isimlendirilir. Bu hücreler birbirine ba lant lanarak solar panel olu turulur. Metal veya cam gibi bir materyalin üzerinin ince bir silikon tabakas yla örtülmesi sonucu olu uturulurlar. En verimli ve pahal güne panelleridir.Gerçek kristal de ildirler. Özellikle çat vb kapmalama uygulamalar nda kullan l r. Monokristal hücreler ile yap l r. Bu güne hücreleri çok saf silikonun tek bir kristalin üzerine yap land r lmas yla elde edilir.4 mm kal nl kta disk eklinde kesilir ve herbiri ayr bir hücre olacak ekilde i leme tabi tutulur. Monokristal veya Polikristal güne panelleriyle ayn enerji ç kt s n vermesi için onlardan 4 kata daha fazla alan n kaplanmas gerekir. . Verimleri ve fiyatlar bu yüzden daha dü üktür. Bu da güne panellerine k r k cam görüntüsü verir. Di er üretim a amalar monokristal yap ile ayn d r. Uzun silikon çubuklar 2 . Monokristal yap gibi tek bir kristal üzerine de il bir kristal blo u üzerine yap land r l rlar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful