Bor yak tl araba motoru nas l çal r?

Arabayla ha r ne ir olan hemen herkes en az ndan bir kere araban n kaputunu aç p içine bakm t r. lk bak ta araba motoru kafa kar t r c metal, boru ve kablolardan olu mu karma k bir yap d r.

Bu makalede motorun ard ndaki temel fikir ve performans artt r p hatalar gidermek için baz ayr nt l bilgiler verilecektir. Benzinli motorlar n temel amac benzini hareket enerjisine çevirmektir. Benzini harekete çevirmenin günümüzdeki en kolay yolu, benzinin bir motor içinde yak lmas d r. Bu yüzden araba motorlar içten yanmal motorlar olarak bilinir. Burada not olarak dü ülmesi gereken iki ey vard r : - çten yanmal motorlar n iki farkl ekli vard r. Bunlar dizel motorlar ve benzinli motorlard r. - Eski buharl motorlar kullanan tren, buharl gemi gibi makinalardaki motorlar d tan yanmal motorlard r. Buharl motorlarda, buhar olu turulabilmesi için kömür, odun, petrol vb yak tlar motorun d nda yak l r. çten yanmal motorlar d tan yanmal motorlara göre daha verimlidir. Bunun yan s ra içten yanmal bir motor d tan yanmal e de erine göre oldukça ufak boyutlara sahiptir. çten Yanma Benzin gibi yüksek enerjili bir yak t çok az miktarda kullanarak, ufak ve kapal bir bo lu a koyup ate lenirse genle mi gaz formunda inan lmaz bir enerji aç a ç kacakt r. Bu enerjiyle bir patatesi 150 metre uza a f rlatabilirsiniz. Böylece yanma enerjisi patates üzerinde hareket enerjisine dönü türülmü olur. Bu i lemin belli bir döngü içinde ve dakikada bunun gibi

yüzlerce patlama yapacak ekilde yap lmas araba motorunun temelini olu turur.

Günümüzde araçlar n ço unda 4 zamanl benzinli motorlar kullan l r. 4 zamanl motor uygulamalar mucidi Nikolaus Otto¶ yu onore etmek için Otto Döngüsü olarakta isimlendirilir. Dört zamanl motorun i lem ad mlar - çeri yak t alma - S k t rma - Yakma - Egzoz Bu örnekte patates silah ndaki patatesin yerini pistonun ald görülmektedir. Piston ba lant çubu uyla krank miline ba l d r. Krank mili döndü ünde pistonu bo altma i levi görür. Döngüsü boyunca motorda meydana gelen olaylar : 1- Piston en tepede ba lar, yak t içeri alma vanas aç l r. Piston motor silindirinin hava ve benzin ile tam olarak dolmas için a a iner. Bu olaya içeri yak t alma zaman denir. 2- Yak t al nd ktan sonra piston eski yerine hareket eder ve hava/benzin kar m n s k t r r. S k t rma patlamay daha iddetli hale getirir. 3- Piston tepe noktas na ula t nda ate leme ünitesi benzini ate ler. Silindir içinde depolanm benzin patlama yapar ve pistonu a a iter. 4- Piston bir kez en alt noktas na çarpt egzoz borusuna gönderir. nda egzoz vanas aç l r ve silindirin içindeki egzozu

Art k motor bir sonraki döngü için haz rd r. Bu bir döngü halinde devam eder. Ancak burda içten yanmal motorda meydana gelen hareketin dairesel, patates üzerinde meydana gelen hareketin ise do rusal oldu u unutulmamal d r. Araba motorunda pistonlar n lineer hareketi krank mili sayesinde dairesel harekete dönü türülmektedir.

Temel Motor Parçalar Motorun çekirde ini silindir ve silindir içinde yukar a a hareket eden pistonlar olu turur. Yukar da örnek verilen motor tek silindirlidir. Ancak birçok araçta 4-6 ve 8 silindir bulunmaktad r. Çok silindirli motorlar genellikle dizili lerine göre s ral , V ve flat olmak üzere üçe ayr l rlar.

S ral silindirler

V tipi silindirler

Alt Karter : Krank milini çevreler. Piston : Piston silindir içinde yukar a a hareket eden silindir bir parçad r. Bu 3 temel problemin motor üzerindeki etkilerini inceleyelim Kötü Yak t Kar m : Bu problem birçok farkl ekilde ortaya ç kabilir.Flat tip silindirler De i ik konfigürasyonlar farkl avantajlar ve dezavantajlar getirmektedir. Motor Problemleri Motorla ilgili ortaya ç kan problemler 3 ana sorundan biri olabilir. .Yak tta kirlilik olabilir ( Örne in yak t tank nda su olmas ).Yak t sistemi çok fazla yada çok az yak t veriyor olabilir. çten yanmal motoru ya lamak için ya n pompaland ve devir daim için tekrar geri döndü ü depodur. Vanalar : Yak t giri ve egzoz vanalar kendi zamanlar nda aç l p kapanarak hava ve yak t n girmesini ve d ar at lmas n sa larlar. Yak ttaki bu kirlilik yak n yanmas n önleyebilir. Ba lant Çubu u : Bu çubuk pistonu krank miline ba lar.Hava alma vanas t kanm olabilir . Araca uygun seçim yap lmal d r. .Ate leme eksikli i Bunun yan nda binlerce tali neden problem yaratabilir. Daha düzgün bir çal ma için k v lc m do ru anda çakmal d r. Baz temel motor parçalar incelenecek olursa : Ate leme : Bu ünite hava/yak t kar m n n yanmas için ate ler.S k t rma eksikli i . dolay s yla motor hava alabilir ancak benzin alamaz. Bu iki vanada s k t rma ve yanma zamanlar nda kapal d r. .Benzin bitmi tir.Kötü yak t kar m . Krank Mili : Krank pili pistonun do rusal hareketini dairesel harekete dönü türür. Bu yüzden tam do ru bir yanma gerçekle emez. Piston Halkalar : Piston halkalar pistonun alt ve üst kö elerinden s zma olmas n engeller. . .

özgürce hareket edemeyecek ve a n rsa krank mili dönemeyecek . . Genellikle silindir ve silindir kafas iyi bir s zd rmazl k sa lamak için contayla birbirlerine tutturulurlar.E er akü bitmi se motor aç lamaz .E er ya bitmi se pistonlar silindir içinde yukar a a motoru yava latacakt r. . . S k t rma eksikli üç nedenden kaynaklanabilir : . Ate leme Eksikli i : Ate leme baz nedenlerden dolay ya yetersiz olabilir yada hiç olmayabilir. E er conta k r l rsa silindir ve silindir kafas aras nda küçük bo luklar olu abilir.E er kablo ba lant s kopmu veya unutulmu sa ate leme gerçekle mez.Piston halkalar y pranm olabilir .Ç k ve giri vanalar s zd rma yap yor olabilir .E er krank milinin rahatça dönmesini sa layan mil yata dolay s yla motor çal mayacakt r.S k t rma Eksikli i : E er hava ve yak t kar m do ru bir ekilde kar t r lamazsa yanma i lemi olmas gerekti i gibi olmayacakt r.E er ate leme istenen zamandan önce veya sonra yap l rsa yak t do ru zamanda ate lenemeyecektir.E er egzoz borusuna bi eyler s k t r lm sa egzoz duman d ar ç kamayaca ndan motor çal mayacakt r .Silindir üzerinde delik olabilir Silindirler üzerinde en s k görülen delik silindir kafas olarak bilinen yerde görülür.E er valfler do ru zamanda aç lmazsa veya kapanmazsa hava giri i ve ç k olmayaca ndan motor çal maz . . Kar la abilinecek di er belli ba l sorunlar : .E er ate leme bujisi eskimi se ate leme gerçekle mez. Bu delikler kaça a neden olacakt r.

Distribütör merkezden giden bir kablo v d ar dan distribütöre giren 4-6 veya sekiz tel vard r ( silindir say s na göre ). Bu aç lma ve kapanma sistemlerine eksantrik mili de denmektedir. Elektrik ilk olarak distribütöre gider. Ate leme sistemi yüksek voltajl bir elektrik olu turur ve bunu buji ile ate leme teline ula t r r. Ekstantrik milinde yukar ve a a hareket etmesini sa layan yuvarlak bölümler vard r. üphesizki en iyi teknolojilerin kullan m motorun performans n artt racakt r. Birçok modern motor endirekt millere sahiptir.Motor Valfleri ve Ate leme Sistemleri Birçok motor alt sistemi farkl teknolojiler kullan r. Birçok yüksek performansl motor silindir ba na 4 valf bulundurur. Bu valflerin ikisi giri için ikisi ç k için kullan lr. Bu dizilim silindir ba na iki eksantrik mili kullan m gerektirir. Eski nesil motorlarda ise eksantrik mil krank milinin yan nta bulunan alt karterde bulunurdu. Mildeki mil dirse i valfleri çok k sa bir ba lant yla do rudan aktive eder. Bu eksantrik milin yukar da görüldü ü gibi vanalar n alt na yerle tirildi i anlam na gelir. Modern motorlardaki bu alt sistemlerin incelenmesine valf dizilerinden ba lanabilir Valf dizileri valfler ve bunlar n aç l p kapanmas n sa layan mekanizmalardan olu ur. Zamanlama kemeri veya zamanlama zinciri krank mili ile eksantrik mili aras nda ba lant yapar ve valflerin pistonlarla senkronize çal mas n sa lar. Bu ate leme . Bu uygulama mil dirse inin hareketini yava latmaktayd .

Daha sonra radyatörden geçerek so utulur. çim biçme makinas ile pek az arabada hava so utma kullan lmaktad r. Böylece herbir silindire daha fazla hava yak t kar m s k t r labilir ve motorun performans artt r labilir. Böylece gelen havayla s k t rma türbini çal r. Motorsiklet. Turbocharger¶ lar egzoz borusuna ba l küçük bir türbin kullan rlar. Hava so utma motoru hafifle tirir ancak motor daha s cak olacakt r. Su silindirler etraf ndaki dar geçitten geçer.kablolar herbir bujiye elektrik arj gönderir. Birçok araban n normalde bir havaland rmas vard r. Bu havan n motorlara en ba ta bas nçl olarak geldi i anlam n ta r. Supercharger ise kompresörün çal mas için do rudan . Yüksek performansl motorlar turbo arjl veya super arjl d r. Buda motor performans n ve ömrünü azaltacakt r. Motor So utma Sistemi Birçok arabada so utma sistemi olarak radyatör ve su pompas bulunmaktad r. Yani hava ak m hava filtresinden geçerek do rudan silindirlere gider.

Eksantrik milini aç p kapamak için gerekli enerji . Yak t.Motora ba l su pompas . Araba anahtar aç ld nda bu motora güç sa lamak için selonoidi aktif hale getirir. Ya lama sistemleri motor içindeki hareketli parçalar n daha rahat hareket edebilmelerini sa lar. Böylece do ru hava/yak t kar m silindirlere gidebilir. ya pompas . Bu yüzden starter motorundan yüzlerce amper ak m akar. alternator vb. Ba lang ç motoru a a dakilerin üstesinden gelmelidir : .Piston halkalar ndan kaynaklanan tüm sürtünmelere .Yak t enjekteli motorlarda ise do ru miktarda yak t silindirlere ayr ayr enjekte edilir. . Voltaj dü ük oldu u için amper yüksek olmal d r.Herhangi bir silindirim s k t rma bas nc na . Motorun Ya . Egzoz ve Elektrik Sistemleri Motorun yak t sistemi benzini benzin tank ndan pompalar ve havayla kar t r r. . Bunlar carburetion. Araba anahtar çevrildi inde ba latma motoru dönmeye ba lar. Ya n önemli bir görevi vard r. krankmili ve eksantrik mil gibi hareketli . Birkaç dönmeden sonra yak t yakma i lemi ba layabilir. Pistonlar. Arabay çal t ran sisteme ba lang ç sistemi denir. her eye Araçlar 12 volt elektrik sistemi kulland klar için çok fazla enerjiye ihtiyaç vard r. port fuel injection ve direct fuel injectiondur.Carburetion yönteminde karbüratör isimli cihaz havayla benzini birle tirir. Bu sistem bir elektrik starter motoru ve starter selonoidinden olu ur.motora ba lanmaktad r. Yak t 3 temel yolla götürülebilir.

. Daha Fazla Motor Gücü Elde Etmek Tüm bu bilgiler incelendi inde motor performans n artt rmak için birçok farkl yol oldu u görülür. S k t rma Oran n Artt rmak : Daha yüksek s k t rma oran üretilen gücü artt racakt r. Egzoz üzerindeki oksijen sensörleri gerekli ölçümleri yaparak ihtiyaca göre ayarlamalar yapar. Hava yak t kar m n n bas nc artt r ld nda ate leme olmadan bile parlama yapabilir. Modern arabalardaki emisyon kontrol sistemleri sensör ve aktuatörlerden olu an katalitik konverter içerirler. Egzoz sistemi ayr ca katalitik kovertörü içerir. Alternatör motora bir kay ile ba lanm t r ve aküyü yeniden arj eder.parçalar ya lamaya ihtiyaç duyar. Akü arac n ihtiyaç duydu u 12 volt elektri i sa lar. Yerde i tirme silindirler daha büyük yap larak veya daha fazla silindir eklenilerek artt r labilir. Çünkü motorun döngüsü s ras nda daha fazla benzin yak labilir. Yerde i tirmeyi Artt rmak : Daha fazla yerde i tirme daha fazla güç anlam na gelecektir. Elektrik sistemi akü ve alternatörden olu ur. Araba üreticileri a a daki de i kenlerle oynayarak motor performans n ve/veya yak t ekonomisini sa larlar. Örne in katalitik konvrter bir katalist ve oksijen kullanarak kullan lmam yak t ve di er kimyasallar n yanmas n sa lar. Bu yüzden daha fazla güç elde etmek için yüksek bas nç kullanan üst düzey performansl araçlar genelde yüksek oktanl benzine ihtiyaç duyarlar. Yüksek oktanl benzinler erken ate lemeyi engeller. Egzoz sistemi egzoz borusu ve susturucudan olu ur. Her ey bilgisayar kontrollü ve ayarl d r. Susturucu olmadan egzoz borusundan gelen binlerce küçük patlaman n sesi duyulacakt r. Susturucu sesleri bast r r.

Silindirlere Daha Fazla Madde Giri i : E er silindirlerin için daha daha fazla hava/yak t kar m doldurulabilirse elde edilen güçte artacakt r. patlay c özellikler gösterdi i bilinmeketir. Egzozun Kolayca Ç k n Sa lamak : Hava direnci nedeniyle silindirden ç kan egzoz ç k yava larsa motor performans dü ecektir. Bor elementi uygun ko ullar sa land nda yüksek seviyede yan c . Hava direnci herbir silindirde iki adet kullan larak önemli ölçüde azalt labilir. Daha büyük hava filtreleride hava ak n artt rabilir. Havan n Daha Kolay Girmesini Sa lamak : Pistonlar a a do ru hareket etti inde hava direnci motor gücünü azaltabilir. Do ada serbest olarak bulunan bir element de ildir. Pistonun her yön de i tirmesinde piston durmak için bir enerji harcayacakt r. D ar s yayan bu kimyasal reaksiyon sonucu bir gaz emisyonu da olmamaktad r. Bununla beraber silindirler içinde s cak havadan ziyade so uk havan n olmas tercih edilir. Günümüzde bor elementinin yak t olarak kullan ld teknik olarak yeterli motorlar geli tirilmesine ra men yüksek maliyetler nedeniyle u an için günlük kullan ma inmemi tir. E er egzoz borusu çok k saysa veya susturucuda çok fazla hava direnci varsa bu geriye do ru bask uygulayaca ndan motor performans n dü ürecektir. Yak t n Enjeksiyonu : Yak t enjeksiyonu yak t n herbir silindire hassas bir ölçümle gönderilmesini sa lar. Bor Yak tl Motor Sistemlerinin Temel Bile enleri Yak t olarak boru kullanan motorlarda ortak olarak bulunan parçalar : . Bu yüzden bor elementinin alternatif yak t olarak kullan lmas üzerine yo un çal malar yap lmaktad r. Hava direnci herbir silindire ikinci egzoz valfi eklenerek azalt labilir. Bu yüzden birçok turbo arj ve super arjl araçlar intercooler¶ a sahiptirler. Bor yak tl otomobil motorlar : Bor elmasa yak n bir sertli e sahip. Böylece yak t performans ve yak t ekonomisi artacakt r. k ran bir elementtir. Her eyi Daha Hafif Yapmak : Hafif parçalar motor performans n artt racakt r. Atom numaras 5 tir ve B sembolü ile gösterilir. E er parçalar hafif olursa bu i lem için daha az enerji tüketilecektir. ntercooler s k t r lm havan n silindirlere girmeden so utulmas n sa layan özel bir radyatördür. Gelen Havay So utmak : Havan n s k t r lmas s cakl n artt racakt r.

Bor yak t kolayl kla yanmayan bir yap da oldu u için güvenli i di er yak tlara göre daha yüksektir. Yanma. Saf bor. Saf oksijen ise arac n önüne yerle tirilecek gümü filtrelerin araç giderken havada %21 oran nda bulunan oksijeni filtre etmesiyle bulunacakt r.. Borun oda s cakl nda herhangi bir yan c veya patlay c özelli i yoktur. Pistonun s k t rmas yla elde edilen 100 bar bas nç oksijen ve borun egzotermik bir reaksiyona girmesine ve bu reaksiyon sonucunda da patlama yaparak pistonu yukar itmesini sa lar.Piston kolu . .Saf oksijen besleme filtresi .Yak t besleme ünitesi . Sadece belli miktar oksijenle belirli bir bas nç alt nda birle tirildi inde yanma veya patlama gerçekle tirerek içten yanmal motorlar n çal mas için gerekli olan itme kuvvetini olu turur. Bu at k so utularak veya preslenerek külçe halinde saklanabilir ve yeniden safla t r larak yak t olarak kullan labilir.Yakma sonucu ortaya ç kan at klar üzerinde i lem yapan birim Bor Yak tl Motorun Çal ma Prensibi Safla t r lm bor uygun miktarda saf oksijenle birlikte yanma hücresinin içine al n r. Buda depolama aç s ndan bora çok büyük bir avantaj . Bor motor sisteminde sistemin girdileri saf bor ile %99-100 safl k derecesinde oksijendir. Bor motorun çal ma prensibi temel olarak buna dayanmaktad r.2 birim bor yapabilmektedir.Yakma hücresi . Bor motorlar n klasik yak tl motorlara göre birçok avantaj bulunmaktad r. k v lc mlanma vb riskleri yoktur. Yani ayn a rl ktaki hidrojen bora göre 11 kat fazla hacim kaplamaktad r. boroksitin parçalanmas yla kolayca eldeedilebilir. Ancak ayn birim hacimdeki borun a rl hidrojenin a rl ndan 11 kat daha küçüktür. Bor yak tl motorlar n at cams bir s v yap s na sahip diboron trioksittir. .1 birim hidrojenin yapt i i 2.Saf oksijen elde etme filtresi .

hayvan ya vb.Bor zaten do ada bulunan bir element oldu u için do ada kirlenmeye neden olmayacakt r. Genel olarak anlatmak gerekirse biyodizel standart dizel yak t na alternatif veya ek olarak kullan labilecek.sa lamaktad r. soya. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Biyodizel Nedir? Nas l Çal r ? Biyodizel Nedir? Biyodizel. olabilir. Benzinli arabalara alternatif olarak elektrikli ve hidrojenli arabalar dü ünülmektedir. Bu geçi döneminde biyodizel yak tl arabalar iyi bir tercihtir. ayçiçek. Bu iki .Bor yak tlar bir yak t tank nda de il iplik halinde bir makara üzerinde korunur. . Uçuculuk özelli i olmad için y llarca kullan lmasa da herhangi bir eksilme olmayacakt r.kanola. Zaten yanma sonucu herhangi bir gaz emisyonu gerçekle meyecektir. aspir gibi ya l tohum bitkilerinden elde edilen ya lar n veya hayvansal ya lar n bir katalizatör e li inde k sa zincirli bir alkol ile ( metanol veya etanol ) reaksiyonu sonucunda aç a ç kan ve yak t olarak kullan lan bir üründür. Bu seçeneklerden biri de biyodizeldir. Bu biyolojik içeriklerin temel maddesi m s r. kolza . petrol yerine biyolojik içerikten yap lm bir yak tt r. Tarih: Aral k 24th. soya fasulyesi. . Evsel k zartma ya lar ve hayvansal ya lar da biyodizel hammaddesi olarak kullan labilir. Biyoyak tlar yak t fosil yak tlar n tersine biyolojik içeriklerden olu ur. Ancak u anki teknoloji bu arabalar n günlük hayatta verimli bir ekilde kullan mlar n n önünde engel te kil etmektedir. Bu makalede en yayg n biyoyak tlardan olan biodiesel daha yak ndan incelenecektir. hidrojen için ise kal n ve so utulmu bir tank içerisinde saklanmal d r. Biyodizel Nas l Çal r ? Artan petrol fiyatlar ve petrol tabanl yak tlar n çevreye verdi i zararlar nedeniyle daha çevreci yak tlar ve yeni enerji kaynaklar bulmak için yap lan ara t rmalar yo unla m ve h zland r lm t r. Bunun d nda bor iplik eklindeki yap s yla bir makarada yer alacakt r. Biyodizel çe itli kimyasal reaksiyonlardan geçirilmi bitki ya lar veya hayvan ya lar ndan üretilir.

Biyodizel güvenlidir ve dizel motorlarda ya çok küçük bir de i ikli e ihtiyaç duyarak yada hiçbir de i ikli e ihtiyaç duymadan kullan labilir. ayçiçe i. xx kar mdaki biyodizel yüzdesini verir. Trigliseroller oldukça yayg nd r. Bitkisel ya lar oda s cakl nda s v haldeki ya lard r. Bilimadamlar ve mühendisler soya fasulyesi. Hayvansal ya larda kullan labilmesine ra men genellikle bitkisel ya lar tercih edilir. hurma. Gliserol sabun. Bu ya lar trigliseridler olarakta isimlendirilirler. Bu gliserol omurgas na karbon. kanola. Biyodizel kaynaklar n n ortak noktas hepsinde çe itli formlarda ya bulunmas d r. Biyodizel kullan lm yemeklik ya dan bile üretilebilmektedir. Biyodizel saf olarak kullan labilmesine ra men genelde standart dizel yak tla kar t r larak kullan l r. Trigliseroller ³E´ harfiyle görselle tirilebilir. kozmetik ürünler ve ilaç yap m nda s kça kullan lan bir bile iktir. hidrojen ve oksijen atomlar n n birbirine ba lan p kendilerine has bir dizilime sahip olmas ndan olu maktad rlar. B100 saf biyodizeli göstermektedir. E¶ nin yatay ekli gliserol molekülü olarak bilinir. Karbon. Kar m Bxx k saltmas yla gösterilir.kaynakta toksik de ildir ve yenilenebilir. Ya ve Biodiesel Biyodizelin en ilginç ve dikkat çeken yan çe itli do al kaynaklardan üretilebilmesidir. Evde kullan lan bitkisel ya lar n yan nda tereya ve domuz ya nda da bulunmaktad r. Örne in en yayg n kullan lan kar m B20 dir. pamuk çekirde i. yer f st n biyodizel üretmek için kullanmaktad rlar.oksijen ve hidrojenden olu an 3 uzun zincir eklenirse olu an . Bu kar mda %20 biyodizel vard r. kolza.

lk defa 1900 y l nda Paris¶ teki dünya fuar nda motorunu yerf st ya yla deneyerek sunmu tur. Ayn ekilde Henry Ford. Model T arabas n bir m s r ürünü olan ethanol ile çal t rm t r. Bu i lemde ya öncelikle ar nd r l r ve sonra alkolle reaksiyona sokulur. Alkol olarak genellikle methanol ( CH3OH) veya ethanol (CH3CH2OH) . Biyodizel yap m için bir kaç farkl yol olmas na ra men birçok üretim tesisi transesterification denilen bir i lem uygularlar. Sonuç olarak Diesel ve Ford¶ un bu çal malar petrolün o zamanki artlar için daha mant kl bir yak t olmas nedeniyle . katalizör olarakta potasyum hidroksit (KOH) veya sodyum hidroksit (NaOH) kullan l r. Diesel motorun mucidi Rudolf Diesel bitkisel ya lardan yak t elde etmeyi dü ünen ilk ki idir. Esterler biyodizel olarak tan mlayaca m z eyi olu turur. Daha önce saf bitkisel ya kullan m denendiyse de bu motorlarda problemlere yol açm t r. Bu i lemden sonra trigliserol esterler ve gliserole dönü ür. Biyoyak t n Tarihi Biyoyak t fikri a lacak derecede eskidir. Saf bitkisel ya yak t haline gelmesi için bir tak m kimyasal reaksiyonlara sokulur. Peki trigliseroller araçlarda çal acak duruma nas l gelirler ? Biyodizeller saf bitkisel ya lar de ildir.yap ya ya asidi denir.

. 1973-1974 teki Arap petrol ambargosu. Yanmam hidrokarbonlar ise dumanl sise ve ozon tabakas n n delinmesine yol açmaktad rlar. Biodizel standart dizel yak ttan daha az at olmaktad r. Ayr ca biodizel yenilenebilir bir enerji kayna d r. A ustos 1982 Birinci Uluslararas Bitki ve Sebze Ya lar kongresinde de bitkisel ya lardan yak t üretimi konusunda durulmu tur. . 1970 ve 1980 li y llarda biyolojik yak t kavram Amerika Birle in Devletlerinde tekrardan ele al nm t r. Avantajlar Biyodizelin birçok önemli avantaj bulunmaktad r. Emisyonlar biodiesele geçi tart malar n n merkezini olu turmaktad r.D kaynakl petrol ba ml l n azalt r . kanun koyucular ve mü teriler taraf ndan özellikle dikkat edilen baz zararl emisyonlar vard r. Karbondioksit sera etkisi yaratmaktad r.durmu tur. Parçac k halinde dola an at klar sa l k üzerinde negatif etki olu turmaktad r.Geleneksel dizelden daha güvenlidir Biyodizelin tercih edilmesindeki en önemli etken çevre dostu olmas d r. Özellikle çevre kirlili i. Bunlar n d nda az bilinen ba ka baz zararl at klarda vard r. böylece a nmay azalt r .Hiçbir de i iklik yapmadan veya çok ufak de i ikliklere her dizel motorda kullan labilir .Çevre dostudur . Karbonmonoksit kuvvetli bir zehir olarak bilinmektedir.Motorun kendini ya lamas n sa lar. Bilimadamlar . Sülfür ve buna ba l baz at klar asit ya murlar na neden olmaktad r. 1978-1979 daki ran Devrimi petrol fiyatlar n iki kat artt rm t r. Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar ( PAHs). Petrol fiyatlar ndaki art ara t rmac lar n ba ka kaynaklara yönelmelerine neden olmu tur. gibi eyler bu çal malar n tekrar ba lamas nda etkili olmu tur. kansere neden olmaktad r. ozon deli i vb.

Ayr ca baz motorlarda hem yak t ekonomisini hemde elde edilen gücü çok küçük bir miktar dü ürür. Biyodizel ülkemizin petrol ihtiyac n n artt dönemde büyük önem arzetmektedir. Yüksek yanma noktas kazara meydana gelen yanmalar azalt r. Sadece %1 lik biyodizel kar m bile yak t n ya lanma seviyesini %65 artt r r. Biyodizel zehirli de ildir. Güçte ortalama olarak %10 bir dü ü ya an r. lave olarak söylemek gerekirse B100 karbondioksit emisyonunu %78 ve dizel yak tlar n neden oldu u kanserojen etkileri %94 oran nda azalt r.Biyodizel tehlikeli emisyonlar azalt r. Yanma noktas klasik dizele göre daha yüksektir. Biyodizelin Dezavantajlar Hiçbir ey kusursuz olmad için biyodizelinde zay f yanlar vard r. Bakteri gibi do al etkilerle ayr t r labilir. Bu özellik iki taraf keskin k l gibidir. 1 litre standart dizele e ittir. Di er bir de i le 1. Di er bir problem ise biyodizelin bir çözücü olarak davranmas d r. Buda motorun stabilitesini ve hareketini kolayla t r r. . Dizel yak t üretiminde genellikle emisyondaki kat parçac klar azalt ld nda buna ba l olarak nitrojen oksit miktar nda art olur.1 galon biyodizel. Biyodizel ayr ca daha güvenlidir. Böylece motor daha rahat hareket edebilir. Problemlerden biri biyodizel emisyonlar nda artan nitrojen oksittir. Biyodizel üreticileri yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m na geçildikten sonra yak t pompas n n de i tirilmesini önermektedirler. Biyodizel bir çözücü gibi davran p motor içinde t kanmaya sebep olabilecek tortular da süpürür. Baz eski model dizel araçlarda ( 1992 den önceki ) yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m motorda t kanmaya yol açabilir. ancak dünyadaki petrol üretiminin azald bir Biyodizel ayr ca motorun ya lanmas n da sa layacakt r. Nitrojen oksit oran n azaltmak için çal malar hala sürdürülmektedir. Biyodizelin di er bir özelli i geridönü ümlü olmas d r. Biyodiel geleneksel dizel yak ta göre 4 kat daha h zl bir ekilde ayr t r labilir.

bozk rlarda kurulmu siyah camlar olarak uzun y llard r görülmekte ve kulan lmaktad rlar. En çok incelenen makaleler sizin de ilginizi çekebilir. Biyodizel yak t.Biyodizelin u anki en büyük dezavantaj ise fiyat d r. . X10 TEKNOLOJ S LE EV OTOMASYONU D J TAL GÜVENL K S STEMLER EV GÜVENL K C HAZLARI.7m x 0. Örne in B20 standart dizelden galon ba na 30-40 sent daha maliyetlidir. standart dizel yak tlar gibi heryerde bulunamamaktad rlar. Ancak 1. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Pilleri Yeni Teknoloji : nce Film Solar Panel Solar paneller en popüler yenilenebilir enerji ikonlar ndan biridir. Evlerin çat lar nda.8m x 5 cm boyutlar ndaki solar paneller art k tarih olabilir. Çünkü yeni nesil daha verimli ve ekonomik güne panelleri üretilmeye ba land . tarlalarda . KABLOSUZ ALARM CCTV KAPALI DEVRE KAMERA S STEMLER YEN LENEB L R TEM Z ENERJ KAYNAKLARI YÜKSEK TEKNOLOJ S STEMLER HAKKINDA B LG LER NETWORK SWITCH NED R? NASIL ÇALI IR EL KAMERASI NED R? NASIL ÇALI IR? UZAK MASA ÜSTÜ PROGRAMI LE B LG SAYARI UZAKTAN YÖNETME ELEKTR K EBEKES ÜZER NDEN A OLU TURMA TELEFON HATTI ÜZER NDEN NETWORK KURULUM D G TAL FOTOGRAF MAK NES NED R? NASIL ÇALI IR? B YOMETR K S STEMLER NED R? NASIL ÇALI IR? IP KORUMA SINIFI NED R? RFID NED R? RADYO FREKANSIYLA TANIMLAMA TEKNOLOJ S KABLOSUZ ELEKTR K ENERJ S LET M DEPREME DAYANIKLI AKILLI EV TEKNOLOJ S MOBESE EH R ZLEME GÜVENL K KAMERASI S STEM CAM LERE GÜVENL K KAMERALARI YÜZ TANIMA NED R? YUZ TANIMLAMA S STEMLER Tarih: Aral k 20th. AKILLI EVLER. Lütfen ilgilendi iniz yaz n n üzerini t klay n z. Yeni nesil ince-film fotovoltaik hücrelerin 2010 y l nda dünya genelinde 3700 megawatt elektrik üretmesi beklenmektedir. Di er bir önemli dezavantaj ise ula labilirliktir.

2010 y l ndan sonra ince-film solar paneller tüm dünyada yayg nla arak kullan lacakt r. Daha ince a-Si hücreler bu sorunun üzerinden gelir ancak ince katmanlar n k emme kapasiteleri azal r. Tüm bu faktörleri inceledi imizde a-Si hücrelere hesap makinas vb gibi küçük çapl uygulamalar için idealdir. neden daha verimli oldu u ve neden daha esnek bir yap ya sahip oldu u incelenecektir. Silikon levhalardan farkl olarak k emici tabakalar 350 mikron kal nl ndad r ve ince-film güne hücreleri 1 mikron kal nl nda k emici tabakalar ta r. a-Si solar hücreler verimsiz de ildir.5 cm uzunlu unda ve 0. Hücrenin inceli i teknoloji karakteristi ini belirtir. nce-film güne hücrelerinin 3 temel çe idi bulunmaktad r. Yar iletkenler saf halde yal tkand rlar. Bu yüzden en s k kullan lan çe it a-Si¶ dir. Hesap makinas ndaki bu küçük hücre büyük bir yap da de ildir. Genelde 2.6 cm geni li indedir. Amorf silisyum basitçe geleneksel silisyum hücrelerin inceltilmi i olarak dü ünülebilir. a-Si solar hücrelerle ilgili en büyük problem silisyumun herzaman kolayl kla ve ihtiyaç kadar bulunamamas d r. nce-Film Solar Hücre Nedir ? E er güne enerjisiyle çal an bir hesap makinas kulland ysan z ince-film teknolojisiyle tan m s n z demektir. 1 mikron metrenin milyonda biridir. nce-film Solar Hücrelerin Yap lar Güne enerji hücrelerinde yap ve çal ma birbiriyle çok ili kili oldu u için nas l çal t klar n incelemek gerekir. Ancak güne e kar korunmas z b rak ld klar nda ç k güçlerinin önemli bir k sm n kaybederler. Fotovoltaik hücreler yar iletken olarak bilinen materyalden yap l rlar. kadmiyum tellürid (CdTe) ve bak r indiyum galyum deselenid (CIGS). Ancak s t ld klar nda veya ba ka bir maddeyle kar t r ld klar nda . Bunlar kullan lan yar iletkene göre farkl l k gösteren amorf-silisyum (a-Si). Bu makalede ince-film solar panellerin geleneksel panellerden neden daha ucuza üretilebildi i.

Bu tip yar iletkenlere ise ptipi yar iletken denir. I k yokken bile çok az miktarda elektron n-tip¶ ten p-tip¶ e junction bölgesinden geçerek ula r. Yar iletken boron gibi ba ka bir materyalle kar t r l rsa elektron kabul edebilen delikler aç l r. Bu tip yar iletkenlere n-tipi yar iletken denir. Yar iletken fosfor gibi bir elementle birle ti inde aç a fazladan elektronlar ç kar. CIGS güne hücrelerinin iki temel konfigürasyonu vard r. Bu ekstra katman CIGS-on-foil hücrelerde gerekli de ildir. Bu materyallerin birle me noktas na junction denir. Geleneksel solar hücreler n-tip ve p-tip katmanlarda silisyum kullanmaktad r. Ancak yeni jenerasyon ince-film hücreler kadmiyum tellürid veya bak r galyum deselenid kullan r. Çünkü folyo zaten elektrolid görevi görmektedir. CIGS-on-glass hücresi daha etkili bir elektrod olu turmak için molibden katman ndan yap lm t r. PV hücre n-tip ve p-tip materyallerin birle iminden olu ur. Bu geçi az miktarda voltaj olu mas na neden olur. . Çinko oksit (ZnO) katman CIGS hücresinin di er bir elektrodu i levini görür. Ortamda k varsa elektronlar n bu geçi i daha fazla olacak ve olu acak ak m elektrikli cihazlarda kullan labilecek büyüklü e ula acakt r.iletken konuma geçebilirler.

Bir elektrod bak r a l karbon katman ndan olu ur. Bu n-tip ve p-tip katmanlar sayesinde elektron hareketlerinden ak m olu turulabilir.Yar iletken malzeme ve kadmiyum sulfid katmanlar bu iki elektrod katman n aras nda yer al r ve n-tip. CdTe hemen yan ndaki kadmiyum sülfat (CdS) ile n-tip ve p-tip katmanlar olu turur. Bu tip güne hücrelerinde ise yar iletken kadmiyum tellürid olur (CdTe). p-tip malzeme olarak davran rlar. . di er elektrod ise kalay oksid (SnO2) veya kadmiyum stanat (Cd2SnO4) olu ur. CdTe güne hücreleri benzer bir yap ya sahiptir.

Bu üzerine dü en güne enerjisinin sadece yar s n elektrik enerjisine çevirdi i anlam na gelir. Klasik silisyum güne hücrelerinin üretimi karma k.Son olarak haz rlanan folyo hücreler halinde kesilerek kullan ma haz r hale getirilir.nce-film güne hücrelerini geleneksel güne hücrelerinin verimlerini kar la t rmak gerekirse . Çünkü kadmiyum yemek zincirine kar abilecek yüksek derecede zehirli civa maddesinden olu ur. Silisyumdan yap lmayan ince-film güne hücrelerinin üretimi ise çok daha kolayd r ve bu özelli ide üretim engellerini ortadan kald r r. ZnO k yans tmaz bir tabakad r. 2.Ba ka bir pres CdS ve ZnO katmanlar olu turur. 4. Bu üretim ekli bir devrim yaratm maliyetleri ve üretim süresini önemli ölçüde dü ürmü tür. . Elde edilen alüminyum folyo birkaç metre geni li inde ve bir kaç kilometre uzunlu unda olabilir. Gerçekte ise silisyum tabakal geleneksel güne pilleri ancak %15 ~ %25 verimlili e ula abilir. Bu özelli i ürünün birçok farkl uygulamaya adapte olabilmesini sa lar. Al nan tüm güne n n yar iletken tabakaya ula mas n sa lar. CdTe güne hücrelerinin verimi %15. CIGS güne hücrelerinin verimi ise %20 ye ula m t r. Son teknolojik geli melerle beraber ince-film güne hücrelerinin verimleride geleneksel güne hücreleriyle yar abilir hale gelmi tir. nce-film Solar Hücrenin Üretimi Maliyetlerin büyüklü ü güne enerji teknolojisinin yayg nla mas n n önünde bir bariyer olarak durmaktad r. teorik olarak silisyum tabakal geleneksel güne pilleri %50 enerji verimlili i sa lar.Bir alüminyum folyo topu büyük bir pres içine sürülür. Bununla beraber kadmiyum kullan m sa l k aç s ndan sak ncal d r.Aç k hava artlar nda çal an bir yaz c alüminyum tabaka üzerine yar iletken mürekkepten olu an bir tabaka olu turur. Bu da watt ba na üretim maliyetini artt r r. 1. çok zaman alan bir i lemdir. 3.

Ara t r lan kaynaklardan birisi de helyum-3 ü nükleer füzyon reaksiyonunda kullanmakt r. solar. rüzgar enerjisi istikrarl de ildir. Nükleer. Nükleer fizyonda atom çekirde i ikiye bölünürken. Tam olarak çal abilen bir çözüm bize birkaç k y l uzakta olabilir. Baz ara t rmac lar enerji ihtiyac m z n y ld zlardan sa lanabilece ini dü ünmektedirler.Tarih: Kas m 7th. rüzgar. Nükleer füzyon reaksiyonu hidrojen izotoplar olan döteryum ve tirityum ile denenmi tir ve bu reaksiyonlar sonucu sahip oldu u enerjinin büyük ço unlu unu radyoaktif nötronlar olarak verebilmi tir. Bir enerji kayna tam testi geçecekken hemen önemli bir kusuru ortaya ç kmaktad r. Ayr ca güvenlik ve üretim verimlili i artm t r. füzyon reaksiyonunda atom çekirde i enerji üretmek için biraraya toplan r. güne bulutlardan herzaman geçmeyebilir ve hidroelektrik barajlar do al çevreyi bozmaktad r. ve hidroelektrik enerjilerin hepsinde baz kusurlar vard r. Örne in gelenekel nükleer fizyon ile nükleer enerji çok risklidir. . 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Uzay Kaynakl Enerji Üretim Yöntemleri nsanl k on y llard r temiz enerji kaynaklar konusunda ara t rmalar yapmaktad r.

bulut. Üretilen elektrik mikrodalgalara çevrilir ve yeryüzüne do ru yollan r. Ancak bilim adamlar n n hesaplamalar na göre helyum-3 elementi ayda 1 milyon ton civar nda bulunmaktad r.Di er bir yandan Helyum-3 te mükkemmel derecede güvenlidir. Günümüzdeki füzyon reaktörleri elektrik üretmek için gerekli yüksek s cakl klara ula may tam olarak ba aramam lard r ve ay yüzeyinden al nan topraktan helyum-3 ü ay klamak için yo un rafine i leminden geçmesi gerekmektedir. Helyumun izotopu olan helyum-3.Space Solar Power ) geleneksel güne enerji sistemleriyle ayn ekilde çal r. Bu kadar helyum elementi dünyada bulunan tüm fosil yak tlardan 10 kat daha fazla enerji üretecektir. Geriye bu helyumu ç karmak ve ince ayarl bir füzyon i leminden geçirmek gerekmektedir. Uzaya yerle tirilecek güne panelleri. Yüksek s cakl kta s t l p döteryumla birle tirildi inde inan lmaz ölçülerde enerji aç a ç kar r. E er bu kadar yak t para ile ifade edecek olursak u anki petrol fiyalar na göre tonu yakla k 4 milyar dolar olacakt r. 1 kilogram helyum-3 ile 0. Yeryüzünde do rultucu antenler vas tas yla bu mikrodalgalar toplan r ve tekrar elektri e çevrilir. As l problem 25 ton helyum-3 ü dünyada do al yollarla bulamamakt r.67 likogram döteryum 19 megawatt/y l enerji üretebilir.mevsimsel farkl l klar gibi olumsuz etkilerden etkilenmeyeceklerdir. 2 proton ve sadece bir nötron ta r. Kabaca 25 ton helyum-3 Amerikan n 1 y ll k enerji ihtiyac n kar layabilir. Bu da u anki mevcut teknoloji ile helyum-3 ün potansiyelinden tam olarak yararlanamayaca m z anlam na gelir. Herhangi bir kirlilik veya radyoaktif at k olu turmaz. Uzay Güne Enerjisi ( SSP . ya mur. . En çok gelecek vaadeden uzay-temelli eneji kaynaklar ndan biri de güne enerjisidir. Tek fark uydular veya ay üzerine kurulmas d r.

Mikrodalga transfer yönteminin çok uzun y llard r tüm detaylar yla bilinmesi.000 kilometre yüksekli e yerle tirilecek olan güne panelleri yeryüzüne göre sabit konumda duracak ve 5 km¶ ye 10 km boyutlar nda olacakt r. Solar Enerji Sistemi . Bu proje ekonomik aç dan imkans z oldu u için uygulanamam t r. güne panellerinin ilk zamanlar na göre 3 kat daha verimli olmas sebebiyle uzay tabanl güne enerji sistemlerinin dikkate al nmas gereken bir yöntemdir. Bu büyüklükte bir güne paneli 1000 evin elektrik ihtiyac n kar layabilir. Bu konuyla ilgili ilk proje 1970 li y llarda ortaya at lm t r. Bu büyüklükteki bir güne enerji paneli y ll k üretim kapasitesi 400 milyon kW/saat olan Amerikadaki Hoover baraj ndan iki kat daha fazla enerji üretecektir. Bu projelerden biri dünya çevresinde dönen ve daha küçük oldu u için yönetimi daha kolay olan güne enerji sistemleri kullanmakt r. Tarih: Kas m 6th. Bu uydular yerden 540 km yüksekli e yerle tirilecek ve yakla k 300 metre boyutlar nda olacakt r.Asl nda bu yöntemin benzerini haberle me uydular cep telefonu görü melerini iletirken yapmaktad r. Son y llarda ise geli en teknoloji ile farkl sistemler üzerinde dü ünülmeye ba lanm t r. yerden 36. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Enerjisi Nedir.

güne panellerinden elde edilen enerjiyi depolamak için bataryalar. Bataryalardan al nan enerji ç k n ev aletlerimizde kullan lacak seviyeye getiren inverterler kullanmak gereklidir. Güne panellerinden elde edilen 12 volt DC gerilimi 220 volt AC gerilime dönü türür.Güne enerji sistemleri en popüler do al enerji sistemlerindendir. Yukar da bir güne enerji sisteminde bulunan en temel elamanlar ema halinde sunulmu tur. bataryalar n arj olmas n kontrol etmek için arj kontrolerler. Do ru bir ekilde arj edilmesi bataryalar n zarar görmesini önleyecek.Batarya . Bir güne enerji sistemi olu tururken öncelikle ihtiyaç duyulan güç hesaplan r ve buna uygun büyüklükte güne enerji panelleri seçilir. Solar Paneller Güne enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistem parças d r. nverter Güne enerji sisteminin en önemli parçalar ndan biridir. arj Kontrolörler Bataryalarda arj a m olmas n önler. performans n ve kullan m ömrünü artt racakt r. Güne ten enerji elde etmek için ihtiyaç duyulan güce e de er güne paneli.

Baz üreticiler gölgeye kar dayan kl ürünler üretselerde güne panellerinin gölge görmemesine özen gösterilmelidir. Birbirinden ba ms z silikon hücrelerin birle iminden olu ur. Güne enerji sistemlerinin en uçtaki eleman d r. Depolama yap lmad taktirde güne enerji sistemlerinden sadece güne varken enerji elde edilebilir. Böylece 72 hücreden olu an 24 volt ç k l bir sistem elde edilebilir. Güne nlar bu hücreler üzerine dü tü ünde elektronlar hareket ettirerek elektrik ak m olu mas n sa larlar.5 volt elektrik üretebilir.14 volt seviyelerine iner. Üç çe it güne paneli vard r. Birden fazla solar panel paralel ba lanarak ak m kapasiteleri ( dolay s yla daha fazla güç ) artt r labilir. Sadece bir silikon hücresi 0. Örne in 40 cm e 80 cm standart bir 12 volt panel birbirine seri ba l 36 hücre içerir ve ç k tepe de eri 17 volt civar nda olur. Paneller monte edilirken herbir panel aras nda yeterli havaland rman n olaca ekilde bo luk b rak lmal d r.Elektrik gücünün bir kimyasal reaksiyon formunda sakland bölümdür. E er iki solar panel 24 volt ç k al nacak ekilde konfigüre edilmek istenirse bu iki güne panelini seri ba layabiliriz. Güne paneli sistemlerinden yüksek voltajl ç k almak ak m dü ürüce inden üretilen elektrik enerjisinin daha küçük çapl kablolarla ta nabilmesini sa lar. Güne Panelleri : Çevre Dostu Elektrik Üreteci Güne panelleri güne nlar n herhangi bir zehirli at k sal n m yapmadan ve bak m gerektirmeden elektri e dönü türür. S cakl k ve Havaland rma : Bir önceki ba l kta incelendi i gibi güne panelleri direkt güne gören ve gölge almayan bir yere kurulmal d r. Yük alt nda bu ç k 12 . . Gölge sadece ç k gücünü azaltmakla kalmayacak ayn zamanda paneller üzerinde hasarlara da neden olabilecektir. Monokristal solar panel : Polikristal güne panelleri : Amorf solar paneller : Güne Panelleri Üzerinde Gölge Olu umu : Solar panellerin kurulum yap laca yeri seçerken özellikle gün saatlerinde ( 09:00 ile 16:00 aras ) paneller üzerine herhangi bir gölge dü medi inden emin olunmal d r. Ancak s yükselmesi de verimi dü üren di er bir problemdir. Çünkü solar panellerin verimi s s yükseldikçe dü ecektir.

Bunlar : Bulk : So urma : Rölanti : Maksimum Güç Noktas zleme ( MPPT . Neden arj Kontrolör Gereklidir ? Güne li bir günde güne panelleri daha fazla voltaj üretecektir. Ak m ve gerilimin bu 3 seviyedeki durumu a a daki gibidir. Örne in 100 watt l k bir güne panelinden batarya optimum voltajda olmad kça 100 watt güç ç k al namaz.Aralar ndaki bu bo luk sayesinde rüzgar rahatl kla dola abilecek ve do al so utma sa lanacakt r. Solar panellerin güç ç k lar n bataryan n voltaj ile e le tirip maksimum arj garanti etmektedir. arj kontrolör bataryadaki arj düzeyini kontrol eder ve herhangi bir a m durumunda arj düzenleyerek bataryalar n zarar görmesini engeller Modern çok evreli arj kontrolörBirçok kaliteli arj kontrolörde bilinen 3 arj seviyesi vard r.Darbe geni lik modülasyonu ) kullan l r. Ancak yeni nesil MPPT kontrolörler daha iyi sonuçlar vermektedir. .Maximum Power Point Tracking ) : Yayg n olarak kullan lan birçok eski nesil çok seviyeli arj kontrolörü PWM ( Pulse Width Modulation . Voltajdaki bu a r art bataryalara zarar verebilmektedir.

Düzeltilmi Sinüs Dalga nverteri : Belkide en çok kullan lan ve en ekonomik inverter çe ididir. Ancak ev uygulamalar için çok uygun de ildir. Bu tip inverterlerin 500 watt ve daha dü ük de erde olan modelleri genelde çok ucuzdur ve otomobillerde kullan lmaktad r.80 watt aras nda bir solar panel kullan l yorsa 40 amper de erinde bir arj kontrolör kullan lmal d r. nverter Bataryalarda depolanan elektri in günlük hayatta kullan lan cihazlar çal t rmas planlan yorsa inverter üniteleri kullanmak gereklidir. Bu ç k ço u zaman normal elektrik ebekesinden daha temiz bir güç ç k verecektir. Sadece 12 volt DC voltaj 220 volt AC ye çevirmekle kalmaz ayn zamanda elektrik hatt na ba l ysa bataryalar da arj edebilir. Kare dalga verimsizdir ve birçok cihaz çal t ramaz.4 volt x 6 A = 75 watt enerji depolanabilir. Bataryadaki gerilim 12. MPPT kontrolörler ak m artt rarak bataryalar n solar panelden ç kan tüm gücü depolayabilmesini sa lar. Bu sistemde güne enerji sisteminden elde edilen enerji . Power inverter güne enerji sisteminin kalbidir. Fiyatlar göreceli olarak ucuzdur ve istisnalar olmakla birlikte elektrikli aletler ve bilgisayarlar n ço unu çal t rabilir. Herçe it AC uygulamayla beraber çal r ve en pahal inverter modelidir. Gerçek sinüsle kare dalga aras nda bir AC dalga formu ç k verir.4 volt olsun ve klasik arj kontrolörlerden biri kullan ls n. 100 watt bir güne paneli kullan l yorsa bu panel 6 amper ak m ve 16. Gerçek sinüs dalga inverteri ile cihazlar daha az enerji harcayarak daha verimli bir ekilde çal r. arj kontrolörün daha yüksek bir ak mda seçilmesinin sebebi güne n n bulut yans ma etkisi sebebiyle ç k 24 A olmas gereken panellerden 32 A ç k a sebep olabilmesidir. Gerçek Sinüs Dalga nverteri : Bu inverter gerçek bir sinüs dalga ç k sa lar. Özet : E er 4 adet 75 .5 volt ( 16. zamanlay c gibi uygulamalar düzeltilmi sinüs dalga ile iyi bir ekilde çal mayabilir. Bunlar n toplam ç k 6 A x 4 = 24 A olmaktad r. Bu tür inverterler özellikle küçük uygulamalar için tavsiye edilir.4 volt oldu undan 6 amper ak mla sadece 12. Her bir panel 6 amper de erine sahiptir. Bu da panelin ç k gücünden %25 kay p oldu u anlam na gelir. arj kontrolörler gün panelleri ile bataryalar aras na konumland r l r.Örne in bataryalardaki gerilim 12. ebeke Destekli nverter : Kullan lan ebeke gerilimine ilave olarak güne enerji sistemi kullan lacaksa kullan labilir. Ancak motor h z kontrolü. Kare Dalga nverter : En ucuz ve en az tercih edilen inverterdir.5 volt x 6 A = 100 watt ) de erlerine sahiptir.

AGM : : AGM bataryalar güne enerji sistemleri için en iyi batarya seçimidir. Bütün sulu tip bataryalar arj oldu unda d ar ya gaz ç k yapar. 1. Bulk seviyesine eri ildi inde so urma evresine geçilir.RV / Marine Tip : 2.ebekeden çekilen enerjiyi azaltacak hatta güne enerji panellerinden üretilen enerji ihtiyaçtan fazla ise üretilen fazla enerji elektrik irketine geri sat labilecektir. arj n bulk faz nda voltaj a amal olarak 14.7 volt ) ve ak mda di er döngü zaman na kadar dü ük seviyeye iner.6 volt olan bulk seviyesine yükselir. Kur un plakalar aras nda koyu k vaml jel halinde asit vard r. Kur un plakalar aras nda cam yünü benzeri bir malzeme vard r. Ancak bataryalar kullan ld nda gün nda elde edilen enerjinin fazlas depolan r ve güne ten elektrik elde edilemeyen gece.14.13. Özellikle küçük uygulamalar için kullan labilir. ç ortamda kullan labilmesi bataryalar n daha sabit bir s cakl kta muhafaza edilmesini sa lar tabiki bu da bataryalar n performans n artt r r.4 volt . voltaj dengesi daha iyidir. Yüksek voltaj kullan ld nda dü ük amper ve buna ba l olarak küçük çapl kablo kullan m mümkün olur. S zd rmazd rlar ve arj s ras nda gaz aç a salmazlar. . kendi kendine de arj daha yava t r ve daha uzun ömürlüdür.48 volt inverterlerden hangisini kullanmal y m ?: Giri voltaj na karar verirken solar paneller ile batarya bankas aras ndaki mesafe gözününde tutulmal d r. Gaz ç k olmad ndan iç ortamda rahatl kla kullan labilir. Bu aküde kur un plakalar aras nda s v asit bulunur. Ancak devaml arj de arj döngüsü alt nda uzun y llar çal amaz. Sistem Bulk voltaj seviyesinde belirli bir zaman ( yakla k 1 saat ) çal t nda ak m ad m ad m dü meye ba lar. Bataryalar : Bataryalar güne enerji sisteminin yak t tank d r.Sulu Tip Batarya : 3. RV veya marine tip olarak isimlendirilen bu bataryalar en basit anlamda tekne. S zd rmazd rlar bu nedenle jel bataryalar n gaz ç k yoktur. hastanelerde.4 volt . Bataryalar olmaks z n sadece güne oldu u zaman elektrik elde edilebilir.24 . bu bataryalara düzenli olarak su eklemek gerekir. Ayr ca solar panel. Uçaklarda. Birden Fazla nverter Kullan m : ki inverter bir arada kullan labilir ve böylece daha fazla güç veya daha yüksek voltaj elde edilebilir. Giri Voltaj : 12 . E er paralel ba lan rsa güç iki kat na ç kacakt r. inverter ve bataryalar n ayn voltaj de erine sahip olmalar gereklidir. Bu yüzden bu bataryalar iç ortamda kullan lamaz. üst düzey performans gösterirler. Bunun d nda daha yüksek bir kalite sunar. E er bir muhafaza içine kurulmu sa bir havaland rma sistemi içerideki gaz n d ar ya ç kmas n sa lamalad r çünkü aç a ç kan gaz yan c -patlay c özellik ta r.Jel Tipi : 4. bataryalar maksimum ak m çeker. bulutlu gün gibi dönemlerde kullan l r. So urma zaman geçtikten sonra voltaj rölanti de erine dü er ( genellikle 13. 4 temel batarya çe idi vard r. Jel tipiyle ayn avantajlara sahiptir. Bu sistemde yedek enerji kayna olarak elektrik ebekesi kullan laca ndan büyük bir batarya sistemi kurmaya gerek yoktur. E er iki uyumlu inverter seri olarak ba lan rsa ç k voltaj iki kat na ç kacakt r. Uygun fiyatl d r ve uzun çal ma ömrü vard r. baz istasyonlar nda vb yerlerde kullan l r. kampç lar ve di er çok küçük uygulamalar için kullan l r.

Bu güne hücreleri çok saf silikonun tek bir kristalin üzerine yap land r lmas yla elde edilir. Metal veya cam gibi bir materyalin üzerinin ince bir silikon tabakas yla örtülmesi sonucu olu uturulurlar. Multikristal paneller olarakta isimlendirilir. En verimli ve pahal güne panelleridir. Bu hücreler birbirine ba lant lanarak solar panel olu turulur. Verimleri ve fiyatlar bu yüzden daha dü üktür. Monokristal veya Polikristal güne panelleriyle ayn enerji ç kt s n vermesi için onlardan 4 kata daha fazla alan n kaplanmas gerekir. Monokristal panellerden biraz daha ucuzdur ve verimleri biraz daha dü üktür. Di er üretim a amalar monokristal yap ile ayn d r.Gerçek kristal de ildirler. Uzun silikon çubuklar 2 . Monokristal hücreler ile yap l r. Monokristal yap gibi tek bir kristal üzerine de il bir kristal blo u üzerine yap land r l rlar. Özellikle çat vb kapmalama uygulamalar nda kullan l r.4 mm kal nl kta disk eklinde kesilir ve herbiri ayr bir hücre olacak ekilde i leme tabi tutulur. . Bu da güne panellerine k r k cam görüntüsü verir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful