P. 1
Bor yakıtlı araba motoru nasıl çalışır

Bor yakıtlı araba motoru nasıl çalışır

|Views: 256|Likes:
Yayınlayan: Ertan Şanlı

More info:

Published by: Ertan Şanlı on Feb 19, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2014

pdf

text

original

Bor yak tl araba motoru nas l çal r?

Arabayla ha r ne ir olan hemen herkes en az ndan bir kere araban n kaputunu aç p içine bakm t r. lk bak ta araba motoru kafa kar t r c metal, boru ve kablolardan olu mu karma k bir yap d r.

Bu makalede motorun ard ndaki temel fikir ve performans artt r p hatalar gidermek için baz ayr nt l bilgiler verilecektir. Benzinli motorlar n temel amac benzini hareket enerjisine çevirmektir. Benzini harekete çevirmenin günümüzdeki en kolay yolu, benzinin bir motor içinde yak lmas d r. Bu yüzden araba motorlar içten yanmal motorlar olarak bilinir. Burada not olarak dü ülmesi gereken iki ey vard r : - çten yanmal motorlar n iki farkl ekli vard r. Bunlar dizel motorlar ve benzinli motorlard r. - Eski buharl motorlar kullanan tren, buharl gemi gibi makinalardaki motorlar d tan yanmal motorlard r. Buharl motorlarda, buhar olu turulabilmesi için kömür, odun, petrol vb yak tlar motorun d nda yak l r. çten yanmal motorlar d tan yanmal motorlara göre daha verimlidir. Bunun yan s ra içten yanmal bir motor d tan yanmal e de erine göre oldukça ufak boyutlara sahiptir. çten Yanma Benzin gibi yüksek enerjili bir yak t çok az miktarda kullanarak, ufak ve kapal bir bo lu a koyup ate lenirse genle mi gaz formunda inan lmaz bir enerji aç a ç kacakt r. Bu enerjiyle bir patatesi 150 metre uza a f rlatabilirsiniz. Böylece yanma enerjisi patates üzerinde hareket enerjisine dönü türülmü olur. Bu i lemin belli bir döngü içinde ve dakikada bunun gibi

yüzlerce patlama yapacak ekilde yap lmas araba motorunun temelini olu turur.

Günümüzde araçlar n ço unda 4 zamanl benzinli motorlar kullan l r. 4 zamanl motor uygulamalar mucidi Nikolaus Otto¶ yu onore etmek için Otto Döngüsü olarakta isimlendirilir. Dört zamanl motorun i lem ad mlar - çeri yak t alma - S k t rma - Yakma - Egzoz Bu örnekte patates silah ndaki patatesin yerini pistonun ald görülmektedir. Piston ba lant çubu uyla krank miline ba l d r. Krank mili döndü ünde pistonu bo altma i levi görür. Döngüsü boyunca motorda meydana gelen olaylar : 1- Piston en tepede ba lar, yak t içeri alma vanas aç l r. Piston motor silindirinin hava ve benzin ile tam olarak dolmas için a a iner. Bu olaya içeri yak t alma zaman denir. 2- Yak t al nd ktan sonra piston eski yerine hareket eder ve hava/benzin kar m n s k t r r. S k t rma patlamay daha iddetli hale getirir. 3- Piston tepe noktas na ula t nda ate leme ünitesi benzini ate ler. Silindir içinde depolanm benzin patlama yapar ve pistonu a a iter. 4- Piston bir kez en alt noktas na çarpt egzoz borusuna gönderir. nda egzoz vanas aç l r ve silindirin içindeki egzozu

Art k motor bir sonraki döngü için haz rd r. Bu bir döngü halinde devam eder. Ancak burda içten yanmal motorda meydana gelen hareketin dairesel, patates üzerinde meydana gelen hareketin ise do rusal oldu u unutulmamal d r. Araba motorunda pistonlar n lineer hareketi krank mili sayesinde dairesel harekete dönü türülmektedir.

Temel Motor Parçalar Motorun çekirde ini silindir ve silindir içinde yukar a a hareket eden pistonlar olu turur. Yukar da örnek verilen motor tek silindirlidir. Ancak birçok araçta 4-6 ve 8 silindir bulunmaktad r. Çok silindirli motorlar genellikle dizili lerine göre s ral , V ve flat olmak üzere üçe ayr l rlar.

S ral silindirler

V tipi silindirler

Ba lant Çubu u : Bu çubuk pistonu krank miline ba lar. . . Alt Karter : Krank milini çevreler. Bu 3 temel problemin motor üzerindeki etkilerini inceleyelim Kötü Yak t Kar m : Bu problem birçok farkl ekilde ortaya ç kabilir. .S k t rma eksikli i . dolay s yla motor hava alabilir ancak benzin alamaz. Motor Problemleri Motorla ilgili ortaya ç kan problemler 3 ana sorundan biri olabilir. Krank Mili : Krank pili pistonun do rusal hareketini dairesel harekete dönü türür. Vanalar : Yak t giri ve egzoz vanalar kendi zamanlar nda aç l p kapanarak hava ve yak t n girmesini ve d ar at lmas n sa larlar. çten yanmal motoru ya lamak için ya n pompaland ve devir daim için tekrar geri döndü ü depodur. Piston Halkalar : Piston halkalar pistonun alt ve üst kö elerinden s zma olmas n engeller. Bu iki vanada s k t rma ve yanma zamanlar nda kapal d r.Kötü yak t kar m .Flat tip silindirler De i ik konfigürasyonlar farkl avantajlar ve dezavantajlar getirmektedir.Ate leme eksikli i Bunun yan nda binlerce tali neden problem yaratabilir.Yak tta kirlilik olabilir ( Örne in yak t tank nda su olmas ). Yak ttaki bu kirlilik yak n yanmas n önleyebilir.Yak t sistemi çok fazla yada çok az yak t veriyor olabilir. Piston : Piston silindir içinde yukar a a hareket eden silindir bir parçad r. Baz temel motor parçalar incelenecek olursa : Ate leme : Bu ünite hava/yak t kar m n n yanmas için ate ler. . . Bu yüzden tam do ru bir yanma gerçekle emez. Araca uygun seçim yap lmal d r.Benzin bitmi tir. Daha düzgün bir çal ma için k v lc m do ru anda çakmal d r.Hava alma vanas t kanm olabilir .

E er krank milinin rahatça dönmesini sa layan mil yata dolay s yla motor çal mayacakt r. . Ate leme Eksikli i : Ate leme baz nedenlerden dolay ya yetersiz olabilir yada hiç olmayabilir.Ç k ve giri vanalar s zd rma yap yor olabilir . S k t rma eksikli üç nedenden kaynaklanabilir : .S k t rma Eksikli i : E er hava ve yak t kar m do ru bir ekilde kar t r lamazsa yanma i lemi olmas gerekti i gibi olmayacakt r.E er valfler do ru zamanda aç lmazsa veya kapanmazsa hava giri i ve ç k olmayaca ndan motor çal maz .Silindir üzerinde delik olabilir Silindirler üzerinde en s k görülen delik silindir kafas olarak bilinen yerde görülür.E er kablo ba lant s kopmu veya unutulmu sa ate leme gerçekle mez. özgürce hareket edemeyecek ve a n rsa krank mili dönemeyecek .Piston halkalar y pranm olabilir . . Kar la abilinecek di er belli ba l sorunlar : . Genellikle silindir ve silindir kafas iyi bir s zd rmazl k sa lamak için contayla birbirlerine tutturulurlar.E er ya bitmi se pistonlar silindir içinde yukar a a motoru yava latacakt r. E er conta k r l rsa silindir ve silindir kafas aras nda küçük bo luklar olu abilir.E er akü bitmi se motor aç lamaz . . Bu delikler kaça a neden olacakt r.E er egzoz borusuna bi eyler s k t r lm sa egzoz duman d ar ç kamayaca ndan motor çal mayacakt r .E er ate leme istenen zamandan önce veya sonra yap l rsa yak t do ru zamanda ate lenemeyecektir.E er ate leme bujisi eskimi se ate leme gerçekle mez. .

Bu eksantrik milin yukar da görüldü ü gibi vanalar n alt na yerle tirildi i anlam na gelir. Bu ate leme . Ekstantrik milinde yukar ve a a hareket etmesini sa layan yuvarlak bölümler vard r. üphesizki en iyi teknolojilerin kullan m motorun performans n artt racakt r. Ate leme sistemi yüksek voltajl bir elektrik olu turur ve bunu buji ile ate leme teline ula t r r. Eski nesil motorlarda ise eksantrik mil krank milinin yan nta bulunan alt karterde bulunurdu.Motor Valfleri ve Ate leme Sistemleri Birçok motor alt sistemi farkl teknolojiler kullan r. Birçok yüksek performansl motor silindir ba na 4 valf bulundurur. Bu uygulama mil dirse inin hareketini yava latmaktayd . Birçok modern motor endirekt millere sahiptir. Bu valflerin ikisi giri için ikisi ç k için kullan lr. Bu dizilim silindir ba na iki eksantrik mili kullan m gerektirir. Distribütör merkezden giden bir kablo v d ar dan distribütöre giren 4-6 veya sekiz tel vard r ( silindir say s na göre ). Elektrik ilk olarak distribütöre gider. Mildeki mil dirse i valfleri çok k sa bir ba lant yla do rudan aktive eder. Modern motorlardaki bu alt sistemlerin incelenmesine valf dizilerinden ba lanabilir Valf dizileri valfler ve bunlar n aç l p kapanmas n sa layan mekanizmalardan olu ur. Zamanlama kemeri veya zamanlama zinciri krank mili ile eksantrik mili aras nda ba lant yapar ve valflerin pistonlarla senkronize çal mas n sa lar. Bu aç lma ve kapanma sistemlerine eksantrik mili de denmektedir.

Motor So utma Sistemi Birçok arabada so utma sistemi olarak radyatör ve su pompas bulunmaktad r. Motorsiklet. Böylece gelen havayla s k t rma türbini çal r. Böylece herbir silindire daha fazla hava yak t kar m s k t r labilir ve motorun performans artt r labilir. Daha sonra radyatörden geçerek so utulur. çim biçme makinas ile pek az arabada hava so utma kullan lmaktad r. Birçok araban n normalde bir havaland rmas vard r.kablolar herbir bujiye elektrik arj gönderir. Supercharger ise kompresörün çal mas için do rudan . Hava so utma motoru hafifle tirir ancak motor daha s cak olacakt r. Su silindirler etraf ndaki dar geçitten geçer. Yüksek performansl motorlar turbo arjl veya super arjl d r. Bu havan n motorlara en ba ta bas nçl olarak geldi i anlam n ta r. Turbocharger¶ lar egzoz borusuna ba l küçük bir türbin kullan rlar. Yani hava ak m hava filtresinden geçerek do rudan silindirlere gider. Buda motor performans n ve ömrünü azaltacakt r.

Böylece do ru hava/yak t kar m silindirlere gidebilir. . Bu yüzden starter motorundan yüzlerce amper ak m akar. Ya lama sistemleri motor içindeki hareketli parçalar n daha rahat hareket edebilmelerini sa lar. Bunlar carburetion.Piston halkalar ndan kaynaklanan tüm sürtünmelere . Araba anahtar aç ld nda bu motora güç sa lamak için selonoidi aktif hale getirir. Yak t. alternator vb.motora ba lanmaktad r. Arabay çal t ran sisteme ba lang ç sistemi denir. Motorun Ya . Ya n önemli bir görevi vard r. Voltaj dü ük oldu u için amper yüksek olmal d r. Egzoz ve Elektrik Sistemleri Motorun yak t sistemi benzini benzin tank ndan pompalar ve havayla kar t r r.Yak t enjekteli motorlarda ise do ru miktarda yak t silindirlere ayr ayr enjekte edilir. her eye Araçlar 12 volt elektrik sistemi kulland klar için çok fazla enerjiye ihtiyaç vard r. krankmili ve eksantrik mil gibi hareketli .Herhangi bir silindirim s k t rma bas nc na . Pistonlar. Yak t 3 temel yolla götürülebilir. Birkaç dönmeden sonra yak t yakma i lemi ba layabilir. Ba lang ç motoru a a dakilerin üstesinden gelmelidir : . ya pompas .Carburetion yönteminde karbüratör isimli cihaz havayla benzini birle tirir. port fuel injection ve direct fuel injectiondur. Araba anahtar çevrildi inde ba latma motoru dönmeye ba lar. Bu sistem bir elektrik starter motoru ve starter selonoidinden olu ur.Eksantrik milini aç p kapamak için gerekli enerji .Motora ba l su pompas . .

Örne in katalitik konvrter bir katalist ve oksijen kullanarak kullan lmam yak t ve di er kimyasallar n yanmas n sa lar. Bu yüzden daha fazla güç elde etmek için yüksek bas nç kullanan üst düzey performansl araçlar genelde yüksek oktanl benzine ihtiyaç duyarlar. Egzoz üzerindeki oksijen sensörleri gerekli ölçümleri yaparak ihtiyaca göre ayarlamalar yapar. Akü arac n ihtiyaç duydu u 12 volt elektri i sa lar. Daha Fazla Motor Gücü Elde Etmek Tüm bu bilgiler incelendi inde motor performans n artt rmak için birçok farkl yol oldu u görülür. S k t rma Oran n Artt rmak : Daha yüksek s k t rma oran üretilen gücü artt racakt r. Modern arabalardaki emisyon kontrol sistemleri sensör ve aktuatörlerden olu an katalitik konverter içerirler. Yerde i tirmeyi Artt rmak : Daha fazla yerde i tirme daha fazla güç anlam na gelecektir. Araba üreticileri a a daki de i kenlerle oynayarak motor performans n ve/veya yak t ekonomisini sa larlar. Alternatör motora bir kay ile ba lanm t r ve aküyü yeniden arj eder. Her ey bilgisayar kontrollü ve ayarl d r. . Elektrik sistemi akü ve alternatörden olu ur. Egzoz sistemi egzoz borusu ve susturucudan olu ur. Çünkü motorun döngüsü s ras nda daha fazla benzin yak labilir.parçalar ya lamaya ihtiyaç duyar. Yerde i tirme silindirler daha büyük yap larak veya daha fazla silindir eklenilerek artt r labilir. Yüksek oktanl benzinler erken ate lemeyi engeller. Susturucu sesleri bast r r. Susturucu olmadan egzoz borusundan gelen binlerce küçük patlaman n sesi duyulacakt r. Hava yak t kar m n n bas nc artt r ld nda ate leme olmadan bile parlama yapabilir. Egzoz sistemi ayr ca katalitik kovertörü içerir.

Gelen Havay So utmak : Havan n s k t r lmas s cakl n artt racakt r. Do ada serbest olarak bulunan bir element de ildir. ntercooler s k t r lm havan n silindirlere girmeden so utulmas n sa layan özel bir radyatördür. patlay c özellikler gösterdi i bilinmeketir. Bu yüzden birçok turbo arj ve super arjl araçlar intercooler¶ a sahiptirler. Hava direnci herbir silindirde iki adet kullan larak önemli ölçüde azalt labilir. Bor Yak tl Motor Sistemlerinin Temel Bile enleri Yak t olarak boru kullanan motorlarda ortak olarak bulunan parçalar : . Hava direnci herbir silindire ikinci egzoz valfi eklenerek azalt labilir. Atom numaras 5 tir ve B sembolü ile gösterilir. Daha büyük hava filtreleride hava ak n artt rabilir. Böylece yak t performans ve yak t ekonomisi artacakt r.Silindirlere Daha Fazla Madde Giri i : E er silindirlerin için daha daha fazla hava/yak t kar m doldurulabilirse elde edilen güçte artacakt r. Havan n Daha Kolay Girmesini Sa lamak : Pistonlar a a do ru hareket etti inde hava direnci motor gücünü azaltabilir. k ran bir elementtir. Bununla beraber silindirler içinde s cak havadan ziyade so uk havan n olmas tercih edilir. Günümüzde bor elementinin yak t olarak kullan ld teknik olarak yeterli motorlar geli tirilmesine ra men yüksek maliyetler nedeniyle u an için günlük kullan ma inmemi tir. D ar s yayan bu kimyasal reaksiyon sonucu bir gaz emisyonu da olmamaktad r. Bor yak tl otomobil motorlar : Bor elmasa yak n bir sertli e sahip. E er egzoz borusu çok k saysa veya susturucuda çok fazla hava direnci varsa bu geriye do ru bask uygulayaca ndan motor performans n dü ürecektir. Pistonun her yön de i tirmesinde piston durmak için bir enerji harcayacakt r. Egzozun Kolayca Ç k n Sa lamak : Hava direnci nedeniyle silindirden ç kan egzoz ç k yava larsa motor performans dü ecektir. Bu yüzden bor elementinin alternatif yak t olarak kullan lmas üzerine yo un çal malar yap lmaktad r. E er parçalar hafif olursa bu i lem için daha az enerji tüketilecektir. Yak t n Enjeksiyonu : Yak t enjeksiyonu yak t n herbir silindire hassas bir ölçümle gönderilmesini sa lar. Her eyi Daha Hafif Yapmak : Hafif parçalar motor performans n artt racakt r. Bor elementi uygun ko ullar sa land nda yüksek seviyede yan c .

Saf bor. boroksitin parçalanmas yla kolayca eldeedilebilir.. Bor motorun çal ma prensibi temel olarak buna dayanmaktad r. Yanma.Yakma hücresi .Bor yak t kolayl kla yanmayan bir yap da oldu u için güvenli i di er yak tlara göre daha yüksektir.Saf oksijen elde etme filtresi . Buda depolama aç s ndan bora çok büyük bir avantaj .Saf oksijen besleme filtresi . Bu at k so utularak veya preslenerek külçe halinde saklanabilir ve yeniden safla t r larak yak t olarak kullan labilir. .1 birim hidrojenin yapt i i 2. Bor yak tl motorlar n at cams bir s v yap s na sahip diboron trioksittir. Bor motor sisteminde sistemin girdileri saf bor ile %99-100 safl k derecesinde oksijendir. Bor motorlar n klasik yak tl motorlara göre birçok avantaj bulunmaktad r. Ancak ayn birim hacimdeki borun a rl hidrojenin a rl ndan 11 kat daha küçüktür. Borun oda s cakl nda herhangi bir yan c veya patlay c özelli i yoktur.Piston kolu .2 birim bor yapabilmektedir. k v lc mlanma vb riskleri yoktur. . Yani ayn a rl ktaki hidrojen bora göre 11 kat fazla hacim kaplamaktad r.Yakma sonucu ortaya ç kan at klar üzerinde i lem yapan birim Bor Yak tl Motorun Çal ma Prensibi Safla t r lm bor uygun miktarda saf oksijenle birlikte yanma hücresinin içine al n r. Saf oksijen ise arac n önüne yerle tirilecek gümü filtrelerin araç giderken havada %21 oran nda bulunan oksijeni filtre etmesiyle bulunacakt r.Yak t besleme ünitesi . Sadece belli miktar oksijenle belirli bir bas nç alt nda birle tirildi inde yanma veya patlama gerçekle tirerek içten yanmal motorlar n çal mas için gerekli olan itme kuvvetini olu turur. Pistonun s k t rmas yla elde edilen 100 bar bas nç oksijen ve borun egzotermik bir reaksiyona girmesine ve bu reaksiyon sonucunda da patlama yaparak pistonu yukar itmesini sa lar.

soya fasulyesi. . Bu seçeneklerden biri de biyodizeldir. Evsel k zartma ya lar ve hayvansal ya lar da biyodizel hammaddesi olarak kullan labilir. Bu geçi döneminde biyodizel yak tl arabalar iyi bir tercihtir. Biyodizel çe itli kimyasal reaksiyonlardan geçirilmi bitki ya lar veya hayvan ya lar ndan üretilir. Biyodizel Nas l Çal r ? Artan petrol fiyatlar ve petrol tabanl yak tlar n çevreye verdi i zararlar nedeniyle daha çevreci yak tlar ve yeni enerji kaynaklar bulmak için yap lan ara t rmalar yo unla m ve h zland r lm t r. Tarih: Aral k 24th.kanola. petrol yerine biyolojik içerikten yap lm bir yak tt r.sa lamaktad r. Biyoyak tlar yak t fosil yak tlar n tersine biyolojik içeriklerden olu ur. kolza . Zaten yanma sonucu herhangi bir gaz emisyonu gerçekle meyecektir. hayvan ya vb. Uçuculuk özelli i olmad için y llarca kullan lmasa da herhangi bir eksilme olmayacakt r. Bu biyolojik içeriklerin temel maddesi m s r. . Ancak u anki teknoloji bu arabalar n günlük hayatta verimli bir ekilde kullan mlar n n önünde engel te kil etmektedir. Bu makalede en yayg n biyoyak tlardan olan biodiesel daha yak ndan incelenecektir. olabilir. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Biyodizel Nedir? Nas l Çal r ? Biyodizel Nedir? Biyodizel. Bu iki . Genel olarak anlatmak gerekirse biyodizel standart dizel yak t na alternatif veya ek olarak kullan labilecek. soya.Bor yak tlar bir yak t tank nda de il iplik halinde bir makara üzerinde korunur. Bunun d nda bor iplik eklindeki yap s yla bir makarada yer alacakt r. hidrojen için ise kal n ve so utulmu bir tank içerisinde saklanmal d r. Benzinli arabalara alternatif olarak elektrikli ve hidrojenli arabalar dü ünülmektedir. aspir gibi ya l tohum bitkilerinden elde edilen ya lar n veya hayvansal ya lar n bir katalizatör e li inde k sa zincirli bir alkol ile ( metanol veya etanol ) reaksiyonu sonucunda aç a ç kan ve yak t olarak kullan lan bir üründür.Bor zaten do ada bulunan bir element oldu u için do ada kirlenmeye neden olmayacakt r. ayçiçek.

Biyodizel saf olarak kullan labilmesine ra men genelde standart dizel yak tla kar t r larak kullan l r. kolza. hurma. Biyodizel güvenlidir ve dizel motorlarda ya çok küçük bir de i ikli e ihtiyaç duyarak yada hiçbir de i ikli e ihtiyaç duymadan kullan labilir. Bilimadamlar ve mühendisler soya fasulyesi. Bu gliserol omurgas na karbon.oksijen ve hidrojenden olu an 3 uzun zincir eklenirse olu an . Karbon. kanola. Ya ve Biodiesel Biyodizelin en ilginç ve dikkat çeken yan çe itli do al kaynaklardan üretilebilmesidir. kozmetik ürünler ve ilaç yap m nda s kça kullan lan bir bile iktir. Örne in en yayg n kullan lan kar m B20 dir. ayçiçe i. Biyodizel kullan lm yemeklik ya dan bile üretilebilmektedir. Evde kullan lan bitkisel ya lar n yan nda tereya ve domuz ya nda da bulunmaktad r. yer f st n biyodizel üretmek için kullanmaktad rlar.kaynakta toksik de ildir ve yenilenebilir. xx kar mdaki biyodizel yüzdesini verir. Trigliseroller oldukça yayg nd r. Bu ya lar trigliseridler olarakta isimlendirilirler. Biyodizel kaynaklar n n ortak noktas hepsinde çe itli formlarda ya bulunmas d r. Gliserol sabun. hidrojen ve oksijen atomlar n n birbirine ba lan p kendilerine has bir dizilime sahip olmas ndan olu maktad rlar. Bu kar mda %20 biyodizel vard r. Hayvansal ya larda kullan labilmesine ra men genellikle bitkisel ya lar tercih edilir. Trigliseroller ³E´ harfiyle görselle tirilebilir. E¶ nin yatay ekli gliserol molekülü olarak bilinir. pamuk çekirde i. B100 saf biyodizeli göstermektedir. Bitkisel ya lar oda s cakl nda s v haldeki ya lard r. Kar m Bxx k saltmas yla gösterilir.

Ayn ekilde Henry Ford. Daha önce saf bitkisel ya kullan m denendiyse de bu motorlarda problemlere yol açm t r. lk defa 1900 y l nda Paris¶ teki dünya fuar nda motorunu yerf st ya yla deneyerek sunmu tur. Model T arabas n bir m s r ürünü olan ethanol ile çal t rm t r. Sonuç olarak Diesel ve Ford¶ un bu çal malar petrolün o zamanki artlar için daha mant kl bir yak t olmas nedeniyle . Esterler biyodizel olarak tan mlayaca m z eyi olu turur.yap ya ya asidi denir. katalizör olarakta potasyum hidroksit (KOH) veya sodyum hidroksit (NaOH) kullan l r. Peki trigliseroller araçlarda çal acak duruma nas l gelirler ? Biyodizeller saf bitkisel ya lar de ildir. Bu i lemde ya öncelikle ar nd r l r ve sonra alkolle reaksiyona sokulur. Biyoyak t n Tarihi Biyoyak t fikri a lacak derecede eskidir. Biyodizel yap m için bir kaç farkl yol olmas na ra men birçok üretim tesisi transesterification denilen bir i lem uygularlar. Bu i lemden sonra trigliserol esterler ve gliserole dönü ür. Saf bitkisel ya yak t haline gelmesi için bir tak m kimyasal reaksiyonlara sokulur. Alkol olarak genellikle methanol ( CH3OH) veya ethanol (CH3CH2OH) . Diesel motorun mucidi Rudolf Diesel bitkisel ya lardan yak t elde etmeyi dü ünen ilk ki idir.

Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar ( PAHs). ozon deli i vb. Bunlar n d nda az bilinen ba ka baz zararl at klarda vard r. . Yanmam hidrokarbonlar ise dumanl sise ve ozon tabakas n n delinmesine yol açmaktad rlar. Özellikle çevre kirlili i. . Petrol fiyatlar ndaki art ara t rmac lar n ba ka kaynaklara yönelmelerine neden olmu tur. A ustos 1982 Birinci Uluslararas Bitki ve Sebze Ya lar kongresinde de bitkisel ya lardan yak t üretimi konusunda durulmu tur. 1978-1979 daki ran Devrimi petrol fiyatlar n iki kat artt rm t r. kansere neden olmaktad r. Karbondioksit sera etkisi yaratmaktad r.D kaynakl petrol ba ml l n azalt r . Ayr ca biodizel yenilenebilir bir enerji kayna d r. kanun koyucular ve mü teriler taraf ndan özellikle dikkat edilen baz zararl emisyonlar vard r. Avantajlar Biyodizelin birçok önemli avantaj bulunmaktad r.Hiçbir de i iklik yapmadan veya çok ufak de i ikliklere her dizel motorda kullan labilir .Geleneksel dizelden daha güvenlidir Biyodizelin tercih edilmesindeki en önemli etken çevre dostu olmas d r.Çevre dostudur . Bilimadamlar . böylece a nmay azalt r . gibi eyler bu çal malar n tekrar ba lamas nda etkili olmu tur. 1973-1974 teki Arap petrol ambargosu. Emisyonlar biodiesele geçi tart malar n n merkezini olu turmaktad r.Motorun kendini ya lamas n sa lar. Karbonmonoksit kuvvetli bir zehir olarak bilinmektedir. 1970 ve 1980 li y llarda biyolojik yak t kavram Amerika Birle in Devletlerinde tekrardan ele al nm t r.durmu tur. Sülfür ve buna ba l baz at klar asit ya murlar na neden olmaktad r. Biodizel standart dizel yak ttan daha az at olmaktad r. Parçac k halinde dola an at klar sa l k üzerinde negatif etki olu turmaktad r.

Problemlerden biri biyodizel emisyonlar nda artan nitrojen oksittir. Nitrojen oksit oran n azaltmak için çal malar hala sürdürülmektedir. Biyodizelin di er bir özelli i geridönü ümlü olmas d r. Dizel yak t üretiminde genellikle emisyondaki kat parçac klar azalt ld nda buna ba l olarak nitrojen oksit miktar nda art olur. .Biyodizel tehlikeli emisyonlar azalt r. Bakteri gibi do al etkilerle ayr t r labilir. Biyodizel ülkemizin petrol ihtiyac n n artt dönemde büyük önem arzetmektedir. Bu özellik iki taraf keskin k l gibidir. 1 litre standart dizele e ittir. Baz eski model dizel araçlarda ( 1992 den önceki ) yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m motorda t kanmaya yol açabilir. Biyodizel ayr ca daha güvenlidir. Yüksek yanma noktas kazara meydana gelen yanmalar azalt r. Güçte ortalama olarak %10 bir dü ü ya an r.1 galon biyodizel. Buda motorun stabilitesini ve hareketini kolayla t r r. Biyodiel geleneksel dizel yak ta göre 4 kat daha h zl bir ekilde ayr t r labilir. Di er bir de i le 1. Ayr ca baz motorlarda hem yak t ekonomisini hemde elde edilen gücü çok küçük bir miktar dü ürür. Biyodizel zehirli de ildir. Di er bir problem ise biyodizelin bir çözücü olarak davranmas d r. Biyodizel bir çözücü gibi davran p motor içinde t kanmaya sebep olabilecek tortular da süpürür. lave olarak söylemek gerekirse B100 karbondioksit emisyonunu %78 ve dizel yak tlar n neden oldu u kanserojen etkileri %94 oran nda azalt r. Biyodizel üreticileri yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m na geçildikten sonra yak t pompas n n de i tirilmesini önermektedirler. Biyodizelin Dezavantajlar Hiçbir ey kusursuz olmad için biyodizelinde zay f yanlar vard r. Yanma noktas klasik dizele göre daha yüksektir. Böylece motor daha rahat hareket edebilir. Sadece %1 lik biyodizel kar m bile yak t n ya lanma seviyesini %65 artt r r. ancak dünyadaki petrol üretiminin azald bir Biyodizel ayr ca motorun ya lanmas n da sa layacakt r.

X10 TEKNOLOJ S LE EV OTOMASYONU D J TAL GÜVENL K S STEMLER EV GÜVENL K C HAZLARI. Örne in B20 standart dizelden galon ba na 30-40 sent daha maliyetlidir. Di er bir önemli dezavantaj ise ula labilirliktir. Lütfen ilgilendi iniz yaz n n üzerini t klay n z. Çünkü yeni nesil daha verimli ve ekonomik güne panelleri üretilmeye ba land . Biyodizel yak t. Evlerin çat lar nda. standart dizel yak tlar gibi heryerde bulunamamaktad rlar.8m x 5 cm boyutlar ndaki solar paneller art k tarih olabilir. tarlalarda . Ancak 1. AKILLI EVLER. KABLOSUZ ALARM CCTV KAPALI DEVRE KAMERA S STEMLER YEN LENEB L R TEM Z ENERJ KAYNAKLARI YÜKSEK TEKNOLOJ S STEMLER HAKKINDA B LG LER NETWORK SWITCH NED R? NASIL ÇALI IR EL KAMERASI NED R? NASIL ÇALI IR? UZAK MASA ÜSTÜ PROGRAMI LE B LG SAYARI UZAKTAN YÖNETME ELEKTR K EBEKES ÜZER NDEN A OLU TURMA TELEFON HATTI ÜZER NDEN NETWORK KURULUM D G TAL FOTOGRAF MAK NES NED R? NASIL ÇALI IR? B YOMETR K S STEMLER NED R? NASIL ÇALI IR? IP KORUMA SINIFI NED R? RFID NED R? RADYO FREKANSIYLA TANIMLAMA TEKNOLOJ S KABLOSUZ ELEKTR K ENERJ S LET M DEPREME DAYANIKLI AKILLI EV TEKNOLOJ S MOBESE EH R ZLEME GÜVENL K KAMERASI S STEM CAM LERE GÜVENL K KAMERALARI YÜZ TANIMA NED R? YUZ TANIMLAMA S STEMLER Tarih: Aral k 20th.Biyodizelin u anki en büyük dezavantaj ise fiyat d r. Yeni nesil ince-film fotovoltaik hücrelerin 2010 y l nda dünya genelinde 3700 megawatt elektrik üretmesi beklenmektedir. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Pilleri Yeni Teknoloji : nce Film Solar Panel Solar paneller en popüler yenilenebilir enerji ikonlar ndan biridir. En çok incelenen makaleler sizin de ilginizi çekebilir. bozk rlarda kurulmu siyah camlar olarak uzun y llard r görülmekte ve kulan lmaktad rlar. .7m x 0.

Bu makalede ince-film solar panellerin geleneksel panellerden neden daha ucuza üretilebildi i. Tüm bu faktörleri inceledi imizde a-Si hücrelere hesap makinas vb gibi küçük çapl uygulamalar için idealdir. 1 mikron metrenin milyonda biridir. a-Si solar hücrelerle ilgili en büyük problem silisyumun herzaman kolayl kla ve ihtiyaç kadar bulunamamas d r. Yar iletkenler saf halde yal tkand rlar. Genelde 2. nce-film güne hücrelerinin 3 temel çe idi bulunmaktad r. kadmiyum tellürid (CdTe) ve bak r indiyum galyum deselenid (CIGS). Ancak güne e kar korunmas z b rak ld klar nda ç k güçlerinin önemli bir k sm n kaybederler. Hesap makinas ndaki bu küçük hücre büyük bir yap da de ildir. Hücrenin inceli i teknoloji karakteristi ini belirtir.6 cm geni li indedir. Daha ince a-Si hücreler bu sorunun üzerinden gelir ancak ince katmanlar n k emme kapasiteleri azal r. neden daha verimli oldu u ve neden daha esnek bir yap ya sahip oldu u incelenecektir. Silikon levhalardan farkl olarak k emici tabakalar 350 mikron kal nl ndad r ve ince-film güne hücreleri 1 mikron kal nl nda k emici tabakalar ta r. nce-Film Solar Hücre Nedir ? E er güne enerjisiyle çal an bir hesap makinas kulland ysan z ince-film teknolojisiyle tan m s n z demektir. Fotovoltaik hücreler yar iletken olarak bilinen materyalden yap l rlar. Amorf silisyum basitçe geleneksel silisyum hücrelerin inceltilmi i olarak dü ünülebilir. nce-film Solar Hücrelerin Yap lar Güne enerji hücrelerinde yap ve çal ma birbiriyle çok ili kili oldu u için nas l çal t klar n incelemek gerekir.2010 y l ndan sonra ince-film solar paneller tüm dünyada yayg nla arak kullan lacakt r.5 cm uzunlu unda ve 0. Bu yüzden en s k kullan lan çe it a-Si¶ dir. Ancak s t ld klar nda veya ba ka bir maddeyle kar t r ld klar nda . Bunlar kullan lan yar iletkene göre farkl l k gösteren amorf-silisyum (a-Si). a-Si solar hücreler verimsiz de ildir.

CIGS güne hücrelerinin iki temel konfigürasyonu vard r. PV hücre n-tip ve p-tip materyallerin birle iminden olu ur. Bu tip yar iletkenlere ise ptipi yar iletken denir.iletken konuma geçebilirler. Yar iletken boron gibi ba ka bir materyalle kar t r l rsa elektron kabul edebilen delikler aç l r. Bu tip yar iletkenlere n-tipi yar iletken denir. Bu materyallerin birle me noktas na junction denir. Yar iletken fosfor gibi bir elementle birle ti inde aç a fazladan elektronlar ç kar. CIGS-on-glass hücresi daha etkili bir elektrod olu turmak için molibden katman ndan yap lm t r. Bu ekstra katman CIGS-on-foil hücrelerde gerekli de ildir. Ortamda k varsa elektronlar n bu geçi i daha fazla olacak ve olu acak ak m elektrikli cihazlarda kullan labilecek büyüklü e ula acakt r. Geleneksel solar hücreler n-tip ve p-tip katmanlarda silisyum kullanmaktad r. . Çünkü folyo zaten elektrolid görevi görmektedir. Ancak yeni jenerasyon ince-film hücreler kadmiyum tellürid veya bak r galyum deselenid kullan r. Bu geçi az miktarda voltaj olu mas na neden olur. Çinko oksit (ZnO) katman CIGS hücresinin di er bir elektrodu i levini görür. I k yokken bile çok az miktarda elektron n-tip¶ ten p-tip¶ e junction bölgesinden geçerek ula r.

Bu n-tip ve p-tip katmanlar sayesinde elektron hareketlerinden ak m olu turulabilir. Bir elektrod bak r a l karbon katman ndan olu ur. Bu tip güne hücrelerinde ise yar iletken kadmiyum tellürid olur (CdTe). . CdTe güne hücreleri benzer bir yap ya sahiptir. p-tip malzeme olarak davran rlar.Yar iletken malzeme ve kadmiyum sulfid katmanlar bu iki elektrod katman n aras nda yer al r ve n-tip. di er elektrod ise kalay oksid (SnO2) veya kadmiyum stanat (Cd2SnO4) olu ur. CdTe hemen yan ndaki kadmiyum sülfat (CdS) ile n-tip ve p-tip katmanlar olu turur.

Bu üzerine dü en güne enerjisinin sadece yar s n elektrik enerjisine çevirdi i anlam na gelir. teorik olarak silisyum tabakal geleneksel güne pilleri %50 enerji verimlili i sa lar.Son olarak haz rlanan folyo hücreler halinde kesilerek kullan ma haz r hale getirilir. Bununla beraber kadmiyum kullan m sa l k aç s ndan sak ncal d r. CdTe güne hücrelerinin verimi %15. Elde edilen alüminyum folyo birkaç metre geni li inde ve bir kaç kilometre uzunlu unda olabilir. 3. Çünkü kadmiyum yemek zincirine kar abilecek yüksek derecede zehirli civa maddesinden olu ur. . 1. Klasik silisyum güne hücrelerinin üretimi karma k. Silisyumdan yap lmayan ince-film güne hücrelerinin üretimi ise çok daha kolayd r ve bu özelli ide üretim engellerini ortadan kald r r.Ba ka bir pres CdS ve ZnO katmanlar olu turur. CIGS güne hücrelerinin verimi ise %20 ye ula m t r.Bir alüminyum folyo topu büyük bir pres içine sürülür. çok zaman alan bir i lemdir. Al nan tüm güne n n yar iletken tabakaya ula mas n sa lar. Bu üretim ekli bir devrim yaratm maliyetleri ve üretim süresini önemli ölçüde dü ürmü tür. ZnO k yans tmaz bir tabakad r.Aç k hava artlar nda çal an bir yaz c alüminyum tabaka üzerine yar iletken mürekkepten olu an bir tabaka olu turur. Gerçekte ise silisyum tabakal geleneksel güne pilleri ancak %15 ~ %25 verimlili e ula abilir.nce-film güne hücrelerini geleneksel güne hücrelerinin verimlerini kar la t rmak gerekirse . Bu da watt ba na üretim maliyetini artt r r. 4. Son teknolojik geli melerle beraber ince-film güne hücrelerinin verimleride geleneksel güne hücreleriyle yar abilir hale gelmi tir. Bu özelli i ürünün birçok farkl uygulamaya adapte olabilmesini sa lar. nce-film Solar Hücrenin Üretimi Maliyetlerin büyüklü ü güne enerji teknolojisinin yayg nla mas n n önünde bir bariyer olarak durmaktad r. 2.

. rüzgar. Nükleer füzyon reaksiyonu hidrojen izotoplar olan döteryum ve tirityum ile denenmi tir ve bu reaksiyonlar sonucu sahip oldu u enerjinin büyük ço unlu unu radyoaktif nötronlar olarak verebilmi tir. ve hidroelektrik enerjilerin hepsinde baz kusurlar vard r. rüzgar enerjisi istikrarl de ildir. solar. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Uzay Kaynakl Enerji Üretim Yöntemleri nsanl k on y llard r temiz enerji kaynaklar konusunda ara t rmalar yapmaktad r. Bir enerji kayna tam testi geçecekken hemen önemli bir kusuru ortaya ç kmaktad r. füzyon reaksiyonunda atom çekirde i enerji üretmek için biraraya toplan r.Tarih: Kas m 7th. Ayr ca güvenlik ve üretim verimlili i artm t r. Nükleer fizyonda atom çekirde i ikiye bölünürken. güne bulutlardan herzaman geçmeyebilir ve hidroelektrik barajlar do al çevreyi bozmaktad r. Ara t r lan kaynaklardan birisi de helyum-3 ü nükleer füzyon reaksiyonunda kullanmakt r. Tam olarak çal abilen bir çözüm bize birkaç k y l uzakta olabilir. Örne in gelenekel nükleer fizyon ile nükleer enerji çok risklidir. Nükleer. Baz ara t rmac lar enerji ihtiyac m z n y ld zlardan sa lanabilece ini dü ünmektedirler.

Di er bir yandan Helyum-3 te mükkemmel derecede güvenlidir. bulut. Bu kadar helyum elementi dünyada bulunan tüm fosil yak tlardan 10 kat daha fazla enerji üretecektir.mevsimsel farkl l klar gibi olumsuz etkilerden etkilenmeyeceklerdir. 2 proton ve sadece bir nötron ta r. Ancak bilim adamlar n n hesaplamalar na göre helyum-3 elementi ayda 1 milyon ton civar nda bulunmaktad r. 1 kilogram helyum-3 ile 0. Yeryüzünde do rultucu antenler vas tas yla bu mikrodalgalar toplan r ve tekrar elektri e çevrilir.Space Solar Power ) geleneksel güne enerji sistemleriyle ayn ekilde çal r. Uzay Güne Enerjisi ( SSP . Yüksek s cakl kta s t l p döteryumla birle tirildi inde inan lmaz ölçülerde enerji aç a ç kar r. Kabaca 25 ton helyum-3 Amerikan n 1 y ll k enerji ihtiyac n kar layabilir. As l problem 25 ton helyum-3 ü dünyada do al yollarla bulamamakt r. Tek fark uydular veya ay üzerine kurulmas d r. ya mur. Bu da u anki mevcut teknoloji ile helyum-3 ün potansiyelinden tam olarak yararlanamayaca m z anlam na gelir. Üretilen elektrik mikrodalgalara çevrilir ve yeryüzüne do ru yollan r. E er bu kadar yak t para ile ifade edecek olursak u anki petrol fiyalar na göre tonu yakla k 4 milyar dolar olacakt r. Geriye bu helyumu ç karmak ve ince ayarl bir füzyon i leminden geçirmek gerekmektedir. . En çok gelecek vaadeden uzay-temelli eneji kaynaklar ndan biri de güne enerjisidir. Uzaya yerle tirilecek güne panelleri. Günümüzdeki füzyon reaktörleri elektrik üretmek için gerekli yüksek s cakl klara ula may tam olarak ba aramam lard r ve ay yüzeyinden al nan topraktan helyum-3 ü ay klamak için yo un rafine i leminden geçmesi gerekmektedir. Helyumun izotopu olan helyum-3.67 likogram döteryum 19 megawatt/y l enerji üretebilir. Herhangi bir kirlilik veya radyoaktif at k olu turmaz.

Asl nda bu yöntemin benzerini haberle me uydular cep telefonu görü melerini iletirken yapmaktad r. Son y llarda ise geli en teknoloji ile farkl sistemler üzerinde dü ünülmeye ba lanm t r. Bu büyüklükte bir güne paneli 1000 evin elektrik ihtiyac n kar layabilir. Tarih: Kas m 6th. yerden 36. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Enerjisi Nedir. Solar Enerji Sistemi . Bu büyüklükteki bir güne enerji paneli y ll k üretim kapasitesi 400 milyon kW/saat olan Amerikadaki Hoover baraj ndan iki kat daha fazla enerji üretecektir. güne panellerinin ilk zamanlar na göre 3 kat daha verimli olmas sebebiyle uzay tabanl güne enerji sistemlerinin dikkate al nmas gereken bir yöntemdir. Mikrodalga transfer yönteminin çok uzun y llard r tüm detaylar yla bilinmesi. Bu uydular yerden 540 km yüksekli e yerle tirilecek ve yakla k 300 metre boyutlar nda olacakt r.000 kilometre yüksekli e yerle tirilecek olan güne panelleri yeryüzüne göre sabit konumda duracak ve 5 km¶ ye 10 km boyutlar nda olacakt r. Bu konuyla ilgili ilk proje 1970 li y llarda ortaya at lm t r. Bu projelerden biri dünya çevresinde dönen ve daha küçük oldu u için yönetimi daha kolay olan güne enerji sistemleri kullanmakt r. Bu proje ekonomik aç dan imkans z oldu u için uygulanamam t r.

Batarya . Güne ten enerji elde etmek için ihtiyaç duyulan güce e de er güne paneli.Güne enerji sistemleri en popüler do al enerji sistemlerindendir. Do ru bir ekilde arj edilmesi bataryalar n zarar görmesini önleyecek. Bataryalardan al nan enerji ç k n ev aletlerimizde kullan lacak seviyeye getiren inverterler kullanmak gereklidir. Güne panellerinden elde edilen 12 volt DC gerilimi 220 volt AC gerilime dönü türür. Solar Paneller Güne enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistem parças d r. arj Kontrolörler Bataryalarda arj a m olmas n önler. güne panellerinden elde edilen enerjiyi depolamak için bataryalar. Bir güne enerji sistemi olu tururken öncelikle ihtiyaç duyulan güç hesaplan r ve buna uygun büyüklükte güne enerji panelleri seçilir. nverter Güne enerji sisteminin en önemli parçalar ndan biridir. Yukar da bir güne enerji sisteminde bulunan en temel elamanlar ema halinde sunulmu tur. bataryalar n arj olmas n kontrol etmek için arj kontrolerler. performans n ve kullan m ömrünü artt racakt r.

Ancak s yükselmesi de verimi dü üren di er bir problemdir. Depolama yap lmad taktirde güne enerji sistemlerinden sadece güne varken enerji elde edilebilir. Güne enerji sistemlerinin en uçtaki eleman d r.14 volt seviyelerine iner. Çünkü solar panellerin verimi s s yükseldikçe dü ecektir. . Gölge sadece ç k gücünü azaltmakla kalmayacak ayn zamanda paneller üzerinde hasarlara da neden olabilecektir. Paneller monte edilirken herbir panel aras nda yeterli havaland rman n olaca ekilde bo luk b rak lmal d r. E er iki solar panel 24 volt ç k al nacak ekilde konfigüre edilmek istenirse bu iki güne panelini seri ba layabiliriz.Elektrik gücünün bir kimyasal reaksiyon formunda sakland bölümdür. Birbirinden ba ms z silikon hücrelerin birle iminden olu ur. Monokristal solar panel : Polikristal güne panelleri : Amorf solar paneller : Güne Panelleri Üzerinde Gölge Olu umu : Solar panellerin kurulum yap laca yeri seçerken özellikle gün saatlerinde ( 09:00 ile 16:00 aras ) paneller üzerine herhangi bir gölge dü medi inden emin olunmal d r. Güne paneli sistemlerinden yüksek voltajl ç k almak ak m dü ürüce inden üretilen elektrik enerjisinin daha küçük çapl kablolarla ta nabilmesini sa lar. Böylece 72 hücreden olu an 24 volt ç k l bir sistem elde edilebilir. Baz üreticiler gölgeye kar dayan kl ürünler üretselerde güne panellerinin gölge görmemesine özen gösterilmelidir. S cakl k ve Havaland rma : Bir önceki ba l kta incelendi i gibi güne panelleri direkt güne gören ve gölge almayan bir yere kurulmal d r. Yük alt nda bu ç k 12 . Güne nlar bu hücreler üzerine dü tü ünde elektronlar hareket ettirerek elektrik ak m olu mas n sa larlar.5 volt elektrik üretebilir. Birden fazla solar panel paralel ba lanarak ak m kapasiteleri ( dolay s yla daha fazla güç ) artt r labilir. Sadece bir silikon hücresi 0. Güne Panelleri : Çevre Dostu Elektrik Üreteci Güne panelleri güne nlar n herhangi bir zehirli at k sal n m yapmadan ve bak m gerektirmeden elektri e dönü türür. Örne in 40 cm e 80 cm standart bir 12 volt panel birbirine seri ba l 36 hücre içerir ve ç k tepe de eri 17 volt civar nda olur. Üç çe it güne paneli vard r.

Bunlar : Bulk : So urma : Rölanti : Maksimum Güç Noktas zleme ( MPPT .Maximum Power Point Tracking ) : Yayg n olarak kullan lan birçok eski nesil çok seviyeli arj kontrolörü PWM ( Pulse Width Modulation . Örne in 100 watt l k bir güne panelinden batarya optimum voltajda olmad kça 100 watt güç ç k al namaz. . Voltajdaki bu a r art bataryalara zarar verebilmektedir.Darbe geni lik modülasyonu ) kullan l r. Neden arj Kontrolör Gereklidir ? Güne li bir günde güne panelleri daha fazla voltaj üretecektir.Aralar ndaki bu bo luk sayesinde rüzgar rahatl kla dola abilecek ve do al so utma sa lanacakt r. Ak m ve gerilimin bu 3 seviyedeki durumu a a daki gibidir. Solar panellerin güç ç k lar n bataryan n voltaj ile e le tirip maksimum arj garanti etmektedir. arj kontrolör bataryadaki arj düzeyini kontrol eder ve herhangi bir a m durumunda arj düzenleyerek bataryalar n zarar görmesini engeller Modern çok evreli arj kontrolörBirçok kaliteli arj kontrolörde bilinen 3 arj seviyesi vard r. Ancak yeni nesil MPPT kontrolörler daha iyi sonuçlar vermektedir.

Bataryadaki gerilim 12.4 volt x 6 A = 75 watt enerji depolanabilir. Özet : E er 4 adet 75 . Ancak motor h z kontrolü. Bu sistemde güne enerji sisteminden elde edilen enerji . nverter Bataryalarda depolanan elektri in günlük hayatta kullan lan cihazlar çal t rmas planlan yorsa inverter üniteleri kullanmak gereklidir. Power inverter güne enerji sisteminin kalbidir. Düzeltilmi Sinüs Dalga nverteri : Belkide en çok kullan lan ve en ekonomik inverter çe ididir. Kare Dalga nverter : En ucuz ve en az tercih edilen inverterdir. Bunlar n toplam ç k 6 A x 4 = 24 A olmaktad r. Herçe it AC uygulamayla beraber çal r ve en pahal inverter modelidir. Fiyatlar göreceli olarak ucuzdur ve istisnalar olmakla birlikte elektrikli aletler ve bilgisayarlar n ço unu çal t rabilir. Gerçek sinüsle kare dalga aras nda bir AC dalga formu ç k verir. Gerçek Sinüs Dalga nverteri : Bu inverter gerçek bir sinüs dalga ç k sa lar. Gerçek sinüs dalga inverteri ile cihazlar daha az enerji harcayarak daha verimli bir ekilde çal r. Kare dalga verimsizdir ve birçok cihaz çal t ramaz.5 volt x 6 A = 100 watt ) de erlerine sahiptir. Bu tip inverterlerin 500 watt ve daha dü ük de erde olan modelleri genelde çok ucuzdur ve otomobillerde kullan lmaktad r. ebeke Destekli nverter : Kullan lan ebeke gerilimine ilave olarak güne enerji sistemi kullan lacaksa kullan labilir.4 volt oldu undan 6 amper ak mla sadece 12. Her bir panel 6 amper de erine sahiptir. Bu da panelin ç k gücünden %25 kay p oldu u anlam na gelir. arj kontrolörler gün panelleri ile bataryalar aras na konumland r l r. Bu ç k ço u zaman normal elektrik ebekesinden daha temiz bir güç ç k verecektir. Ancak ev uygulamalar için çok uygun de ildir.5 volt ( 16. 100 watt bir güne paneli kullan l yorsa bu panel 6 amper ak m ve 16. Sadece 12 volt DC voltaj 220 volt AC ye çevirmekle kalmaz ayn zamanda elektrik hatt na ba l ysa bataryalar da arj edebilir.Örne in bataryalardaki gerilim 12.80 watt aras nda bir solar panel kullan l yorsa 40 amper de erinde bir arj kontrolör kullan lmal d r.4 volt olsun ve klasik arj kontrolörlerden biri kullan ls n. Bu tür inverterler özellikle küçük uygulamalar için tavsiye edilir. zamanlay c gibi uygulamalar düzeltilmi sinüs dalga ile iyi bir ekilde çal mayabilir. arj kontrolörün daha yüksek bir ak mda seçilmesinin sebebi güne n n bulut yans ma etkisi sebebiyle ç k 24 A olmas gereken panellerden 32 A ç k a sebep olabilmesidir. MPPT kontrolörler ak m artt rarak bataryalar n solar panelden ç kan tüm gücü depolayabilmesini sa lar.

Jel tipiyle ayn avantajlara sahiptir. Gaz ç k olmad ndan iç ortamda rahatl kla kullan labilir. 4 temel batarya çe idi vard r. ç ortamda kullan labilmesi bataryalar n daha sabit bir s cakl kta muhafaza edilmesini sa lar tabiki bu da bataryalar n performans n artt r r. baz istasyonlar nda vb yerlerde kullan l r. E er iki uyumlu inverter seri olarak ba lan rsa ç k voltaj iki kat na ç kacakt r. inverter ve bataryalar n ayn voltaj de erine sahip olmalar gereklidir. Ayr ca solar panel.14. Yüksek voltaj kullan ld nda dü ük amper ve buna ba l olarak küçük çapl kablo kullan m mümkün olur. Birden Fazla nverter Kullan m : ki inverter bir arada kullan labilir ve böylece daha fazla güç veya daha yüksek voltaj elde edilebilir. Bütün sulu tip bataryalar arj oldu unda d ar ya gaz ç k yapar. Bataryalar olmaks z n sadece güne oldu u zaman elektrik elde edilebilir. Uçaklarda. Bulk seviyesine eri ildi inde so urma evresine geçilir. E er bir muhafaza içine kurulmu sa bir havaland rma sistemi içerideki gaz n d ar ya ç kmas n sa lamalad r çünkü aç a ç kan gaz yan c -patlay c özellik ta r. kendi kendine de arj daha yava t r ve daha uzun ömürlüdür. üst düzey performans gösterirler. Bataryalar : Bataryalar güne enerji sisteminin yak t tank d r. Uygun fiyatl d r ve uzun çal ma ömrü vard r. S zd rmazd rlar ve arj s ras nda gaz aç a salmazlar. Ancak devaml arj de arj döngüsü alt nda uzun y llar çal amaz.Jel Tipi : 4.13. Kur un plakalar aras nda cam yünü benzeri bir malzeme vard r. Bunun d nda daha yüksek bir kalite sunar.48 volt inverterlerden hangisini kullanmal y m ?: Giri voltaj na karar verirken solar paneller ile batarya bankas aras ndaki mesafe gözününde tutulmal d r.7 volt ) ve ak mda di er döngü zaman na kadar dü ük seviyeye iner.4 volt .Sulu Tip Batarya : 3. kampç lar ve di er çok küçük uygulamalar için kullan l r. arj n bulk faz nda voltaj a amal olarak 14. Bu yüzden bu bataryalar iç ortamda kullan lamaz. . RV veya marine tip olarak isimlendirilen bu bataryalar en basit anlamda tekne.24 . Özellikle küçük uygulamalar için kullan labilir.ebekeden çekilen enerjiyi azaltacak hatta güne enerji panellerinden üretilen enerji ihtiyaçtan fazla ise üretilen fazla enerji elektrik irketine geri sat labilecektir. bataryalar maksimum ak m çeker.6 volt olan bulk seviyesine yükselir.AGM : : AGM bataryalar güne enerji sistemleri için en iyi batarya seçimidir. Bu aküde kur un plakalar aras nda s v asit bulunur.4 volt . Bu sistemde yedek enerji kayna olarak elektrik ebekesi kullan laca ndan büyük bir batarya sistemi kurmaya gerek yoktur. Sistem Bulk voltaj seviyesinde belirli bir zaman ( yakla k 1 saat ) çal t nda ak m ad m ad m dü meye ba lar. bulutlu gün gibi dönemlerde kullan l r. So urma zaman geçtikten sonra voltaj rölanti de erine dü er ( genellikle 13. E er paralel ba lan rsa güç iki kat na ç kacakt r. Kur un plakalar aras nda koyu k vaml jel halinde asit vard r. voltaj dengesi daha iyidir. S zd rmazd rlar bu nedenle jel bataryalar n gaz ç k yoktur. Ancak bataryalar kullan ld nda gün nda elde edilen enerjinin fazlas depolan r ve güne ten elektrik elde edilemeyen gece.RV / Marine Tip : 2. bu bataryalara düzenli olarak su eklemek gerekir. 1. Giri Voltaj : 12 . hastanelerde.

Metal veya cam gibi bir materyalin üzerinin ince bir silikon tabakas yla örtülmesi sonucu olu uturulurlar. Monokristal hücreler ile yap l r. Monokristal yap gibi tek bir kristal üzerine de il bir kristal blo u üzerine yap land r l rlar. Bu da güne panellerine k r k cam görüntüsü verir. Özellikle çat vb kapmalama uygulamalar nda kullan l r. Uzun silikon çubuklar 2 . . Bu güne hücreleri çok saf silikonun tek bir kristalin üzerine yap land r lmas yla elde edilir.Gerçek kristal de ildirler. En verimli ve pahal güne panelleridir. Multikristal paneller olarakta isimlendirilir.4 mm kal nl kta disk eklinde kesilir ve herbiri ayr bir hücre olacak ekilde i leme tabi tutulur. Verimleri ve fiyatlar bu yüzden daha dü üktür. Di er üretim a amalar monokristal yap ile ayn d r. Bu hücreler birbirine ba lant lanarak solar panel olu turulur. Monokristal panellerden biraz daha ucuzdur ve verimleri biraz daha dü üktür. Monokristal veya Polikristal güne panelleriyle ayn enerji ç kt s n vermesi için onlardan 4 kata daha fazla alan n kaplanmas gerekir.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->