Bor yak tl araba motoru nas l çal r?

Arabayla ha r ne ir olan hemen herkes en az ndan bir kere araban n kaputunu aç p içine bakm t r. lk bak ta araba motoru kafa kar t r c metal, boru ve kablolardan olu mu karma k bir yap d r.

Bu makalede motorun ard ndaki temel fikir ve performans artt r p hatalar gidermek için baz ayr nt l bilgiler verilecektir. Benzinli motorlar n temel amac benzini hareket enerjisine çevirmektir. Benzini harekete çevirmenin günümüzdeki en kolay yolu, benzinin bir motor içinde yak lmas d r. Bu yüzden araba motorlar içten yanmal motorlar olarak bilinir. Burada not olarak dü ülmesi gereken iki ey vard r : - çten yanmal motorlar n iki farkl ekli vard r. Bunlar dizel motorlar ve benzinli motorlard r. - Eski buharl motorlar kullanan tren, buharl gemi gibi makinalardaki motorlar d tan yanmal motorlard r. Buharl motorlarda, buhar olu turulabilmesi için kömür, odun, petrol vb yak tlar motorun d nda yak l r. çten yanmal motorlar d tan yanmal motorlara göre daha verimlidir. Bunun yan s ra içten yanmal bir motor d tan yanmal e de erine göre oldukça ufak boyutlara sahiptir. çten Yanma Benzin gibi yüksek enerjili bir yak t çok az miktarda kullanarak, ufak ve kapal bir bo lu a koyup ate lenirse genle mi gaz formunda inan lmaz bir enerji aç a ç kacakt r. Bu enerjiyle bir patatesi 150 metre uza a f rlatabilirsiniz. Böylece yanma enerjisi patates üzerinde hareket enerjisine dönü türülmü olur. Bu i lemin belli bir döngü içinde ve dakikada bunun gibi

yüzlerce patlama yapacak ekilde yap lmas araba motorunun temelini olu turur.

Günümüzde araçlar n ço unda 4 zamanl benzinli motorlar kullan l r. 4 zamanl motor uygulamalar mucidi Nikolaus Otto¶ yu onore etmek için Otto Döngüsü olarakta isimlendirilir. Dört zamanl motorun i lem ad mlar - çeri yak t alma - S k t rma - Yakma - Egzoz Bu örnekte patates silah ndaki patatesin yerini pistonun ald görülmektedir. Piston ba lant çubu uyla krank miline ba l d r. Krank mili döndü ünde pistonu bo altma i levi görür. Döngüsü boyunca motorda meydana gelen olaylar : 1- Piston en tepede ba lar, yak t içeri alma vanas aç l r. Piston motor silindirinin hava ve benzin ile tam olarak dolmas için a a iner. Bu olaya içeri yak t alma zaman denir. 2- Yak t al nd ktan sonra piston eski yerine hareket eder ve hava/benzin kar m n s k t r r. S k t rma patlamay daha iddetli hale getirir. 3- Piston tepe noktas na ula t nda ate leme ünitesi benzini ate ler. Silindir içinde depolanm benzin patlama yapar ve pistonu a a iter. 4- Piston bir kez en alt noktas na çarpt egzoz borusuna gönderir. nda egzoz vanas aç l r ve silindirin içindeki egzozu

Art k motor bir sonraki döngü için haz rd r. Bu bir döngü halinde devam eder. Ancak burda içten yanmal motorda meydana gelen hareketin dairesel, patates üzerinde meydana gelen hareketin ise do rusal oldu u unutulmamal d r. Araba motorunda pistonlar n lineer hareketi krank mili sayesinde dairesel harekete dönü türülmektedir.

Temel Motor Parçalar Motorun çekirde ini silindir ve silindir içinde yukar a a hareket eden pistonlar olu turur. Yukar da örnek verilen motor tek silindirlidir. Ancak birçok araçta 4-6 ve 8 silindir bulunmaktad r. Çok silindirli motorlar genellikle dizili lerine göre s ral , V ve flat olmak üzere üçe ayr l rlar.

S ral silindirler

V tipi silindirler

Piston Halkalar : Piston halkalar pistonun alt ve üst kö elerinden s zma olmas n engeller. Yak ttaki bu kirlilik yak n yanmas n önleyebilir.Flat tip silindirler De i ik konfigürasyonlar farkl avantajlar ve dezavantajlar getirmektedir.Yak tta kirlilik olabilir ( Örne in yak t tank nda su olmas ).Yak t sistemi çok fazla yada çok az yak t veriyor olabilir. dolay s yla motor hava alabilir ancak benzin alamaz. Bu yüzden tam do ru bir yanma gerçekle emez. Bu iki vanada s k t rma ve yanma zamanlar nda kapal d r.Ate leme eksikli i Bunun yan nda binlerce tali neden problem yaratabilir.Benzin bitmi tir. . Bu 3 temel problemin motor üzerindeki etkilerini inceleyelim Kötü Yak t Kar m : Bu problem birçok farkl ekilde ortaya ç kabilir. Motor Problemleri Motorla ilgili ortaya ç kan problemler 3 ana sorundan biri olabilir. . Krank Mili : Krank pili pistonun do rusal hareketini dairesel harekete dönü türür. Alt Karter : Krank milini çevreler. . Vanalar : Yak t giri ve egzoz vanalar kendi zamanlar nda aç l p kapanarak hava ve yak t n girmesini ve d ar at lmas n sa larlar. Araca uygun seçim yap lmal d r.Hava alma vanas t kanm olabilir . . Daha düzgün bir çal ma için k v lc m do ru anda çakmal d r. çten yanmal motoru ya lamak için ya n pompaland ve devir daim için tekrar geri döndü ü depodur. Baz temel motor parçalar incelenecek olursa : Ate leme : Bu ünite hava/yak t kar m n n yanmas için ate ler.S k t rma eksikli i . Ba lant Çubu u : Bu çubuk pistonu krank miline ba lar. Piston : Piston silindir içinde yukar a a hareket eden silindir bir parçad r.Kötü yak t kar m . .

E er conta k r l rsa silindir ve silindir kafas aras nda küçük bo luklar olu abilir. S k t rma eksikli üç nedenden kaynaklanabilir : .S k t rma Eksikli i : E er hava ve yak t kar m do ru bir ekilde kar t r lamazsa yanma i lemi olmas gerekti i gibi olmayacakt r. .E er ate leme istenen zamandan önce veya sonra yap l rsa yak t do ru zamanda ate lenemeyecektir.Silindir üzerinde delik olabilir Silindirler üzerinde en s k görülen delik silindir kafas olarak bilinen yerde görülür. .Ç k ve giri vanalar s zd rma yap yor olabilir .E er valfler do ru zamanda aç lmazsa veya kapanmazsa hava giri i ve ç k olmayaca ndan motor çal maz . . özgürce hareket edemeyecek ve a n rsa krank mili dönemeyecek . Kar la abilinecek di er belli ba l sorunlar : . Genellikle silindir ve silindir kafas iyi bir s zd rmazl k sa lamak için contayla birbirlerine tutturulurlar. .E er krank milinin rahatça dönmesini sa layan mil yata dolay s yla motor çal mayacakt r.E er kablo ba lant s kopmu veya unutulmu sa ate leme gerçekle mez. Bu delikler kaça a neden olacakt r.E er ya bitmi se pistonlar silindir içinde yukar a a motoru yava latacakt r. Ate leme Eksikli i : Ate leme baz nedenlerden dolay ya yetersiz olabilir yada hiç olmayabilir.E er ate leme bujisi eskimi se ate leme gerçekle mez.Piston halkalar y pranm olabilir .E er akü bitmi se motor aç lamaz .E er egzoz borusuna bi eyler s k t r lm sa egzoz duman d ar ç kamayaca ndan motor çal mayacakt r .

üphesizki en iyi teknolojilerin kullan m motorun performans n artt racakt r. Bu uygulama mil dirse inin hareketini yava latmaktayd . Bu ate leme . Bu dizilim silindir ba na iki eksantrik mili kullan m gerektirir. Zamanlama kemeri veya zamanlama zinciri krank mili ile eksantrik mili aras nda ba lant yapar ve valflerin pistonlarla senkronize çal mas n sa lar. Bu valflerin ikisi giri için ikisi ç k için kullan lr. Distribütör merkezden giden bir kablo v d ar dan distribütöre giren 4-6 veya sekiz tel vard r ( silindir say s na göre ). Mildeki mil dirse i valfleri çok k sa bir ba lant yla do rudan aktive eder. Modern motorlardaki bu alt sistemlerin incelenmesine valf dizilerinden ba lanabilir Valf dizileri valfler ve bunlar n aç l p kapanmas n sa layan mekanizmalardan olu ur. Eski nesil motorlarda ise eksantrik mil krank milinin yan nta bulunan alt karterde bulunurdu.Motor Valfleri ve Ate leme Sistemleri Birçok motor alt sistemi farkl teknolojiler kullan r. Bu eksantrik milin yukar da görüldü ü gibi vanalar n alt na yerle tirildi i anlam na gelir. Birçok modern motor endirekt millere sahiptir. Ekstantrik milinde yukar ve a a hareket etmesini sa layan yuvarlak bölümler vard r. Bu aç lma ve kapanma sistemlerine eksantrik mili de denmektedir. Elektrik ilk olarak distribütöre gider. Birçok yüksek performansl motor silindir ba na 4 valf bulundurur. Ate leme sistemi yüksek voltajl bir elektrik olu turur ve bunu buji ile ate leme teline ula t r r.

Yüksek performansl motorlar turbo arjl veya super arjl d r. Yani hava ak m hava filtresinden geçerek do rudan silindirlere gider. Motor So utma Sistemi Birçok arabada so utma sistemi olarak radyatör ve su pompas bulunmaktad r. Birçok araban n normalde bir havaland rmas vard r. Supercharger ise kompresörün çal mas için do rudan . Buda motor performans n ve ömrünü azaltacakt r. Daha sonra radyatörden geçerek so utulur. Böylece herbir silindire daha fazla hava yak t kar m s k t r labilir ve motorun performans artt r labilir. Böylece gelen havayla s k t rma türbini çal r. Turbocharger¶ lar egzoz borusuna ba l küçük bir türbin kullan rlar.kablolar herbir bujiye elektrik arj gönderir. Su silindirler etraf ndaki dar geçitten geçer. Hava so utma motoru hafifle tirir ancak motor daha s cak olacakt r. Motorsiklet. Bu havan n motorlara en ba ta bas nçl olarak geldi i anlam n ta r. çim biçme makinas ile pek az arabada hava so utma kullan lmaktad r.

krankmili ve eksantrik mil gibi hareketli .Eksantrik milini aç p kapamak için gerekli enerji . Birkaç dönmeden sonra yak t yakma i lemi ba layabilir. Bu yüzden starter motorundan yüzlerce amper ak m akar. .Piston halkalar ndan kaynaklanan tüm sürtünmelere . Araba anahtar çevrildi inde ba latma motoru dönmeye ba lar. Böylece do ru hava/yak t kar m silindirlere gidebilir.Yak t enjekteli motorlarda ise do ru miktarda yak t silindirlere ayr ayr enjekte edilir. .Herhangi bir silindirim s k t rma bas nc na . Ba lang ç motoru a a dakilerin üstesinden gelmelidir : .Carburetion yönteminde karbüratör isimli cihaz havayla benzini birle tirir. Ya lama sistemleri motor içindeki hareketli parçalar n daha rahat hareket edebilmelerini sa lar. Araba anahtar aç ld nda bu motora güç sa lamak için selonoidi aktif hale getirir. her eye Araçlar 12 volt elektrik sistemi kulland klar için çok fazla enerjiye ihtiyaç vard r.motora ba lanmaktad r. Motorun Ya . Arabay çal t ran sisteme ba lang ç sistemi denir.Motora ba l su pompas . Bunlar carburetion. Voltaj dü ük oldu u için amper yüksek olmal d r. Yak t. ya pompas . alternator vb. Yak t 3 temel yolla götürülebilir. Pistonlar. Bu sistem bir elektrik starter motoru ve starter selonoidinden olu ur. Egzoz ve Elektrik Sistemleri Motorun yak t sistemi benzini benzin tank ndan pompalar ve havayla kar t r r. port fuel injection ve direct fuel injectiondur. Ya n önemli bir görevi vard r.

parçalar ya lamaya ihtiyaç duyar. Araba üreticileri a a daki de i kenlerle oynayarak motor performans n ve/veya yak t ekonomisini sa larlar. Elektrik sistemi akü ve alternatörden olu ur. Egzoz sistemi ayr ca katalitik kovertörü içerir. Hava yak t kar m n n bas nc artt r ld nda ate leme olmadan bile parlama yapabilir. Yüksek oktanl benzinler erken ate lemeyi engeller. Bu yüzden daha fazla güç elde etmek için yüksek bas nç kullanan üst düzey performansl araçlar genelde yüksek oktanl benzine ihtiyaç duyarlar. Yerde i tirmeyi Artt rmak : Daha fazla yerde i tirme daha fazla güç anlam na gelecektir. Akü arac n ihtiyaç duydu u 12 volt elektri i sa lar. . Susturucu olmadan egzoz borusundan gelen binlerce küçük patlaman n sesi duyulacakt r. Modern arabalardaki emisyon kontrol sistemleri sensör ve aktuatörlerden olu an katalitik konverter içerirler. Daha Fazla Motor Gücü Elde Etmek Tüm bu bilgiler incelendi inde motor performans n artt rmak için birçok farkl yol oldu u görülür. Susturucu sesleri bast r r. S k t rma Oran n Artt rmak : Daha yüksek s k t rma oran üretilen gücü artt racakt r. Egzoz üzerindeki oksijen sensörleri gerekli ölçümleri yaparak ihtiyaca göre ayarlamalar yapar. Alternatör motora bir kay ile ba lanm t r ve aküyü yeniden arj eder. Egzoz sistemi egzoz borusu ve susturucudan olu ur. Her ey bilgisayar kontrollü ve ayarl d r. Yerde i tirme silindirler daha büyük yap larak veya daha fazla silindir eklenilerek artt r labilir. Örne in katalitik konvrter bir katalist ve oksijen kullanarak kullan lmam yak t ve di er kimyasallar n yanmas n sa lar. Çünkü motorun döngüsü s ras nda daha fazla benzin yak labilir.

Bor yak tl otomobil motorlar : Bor elmasa yak n bir sertli e sahip. Böylece yak t performans ve yak t ekonomisi artacakt r. Daha büyük hava filtreleride hava ak n artt rabilir. patlay c özellikler gösterdi i bilinmeketir. E er egzoz borusu çok k saysa veya susturucuda çok fazla hava direnci varsa bu geriye do ru bask uygulayaca ndan motor performans n dü ürecektir. Bu yüzden birçok turbo arj ve super arjl araçlar intercooler¶ a sahiptirler. Günümüzde bor elementinin yak t olarak kullan ld teknik olarak yeterli motorlar geli tirilmesine ra men yüksek maliyetler nedeniyle u an için günlük kullan ma inmemi tir. ntercooler s k t r lm havan n silindirlere girmeden so utulmas n sa layan özel bir radyatördür.Silindirlere Daha Fazla Madde Giri i : E er silindirlerin için daha daha fazla hava/yak t kar m doldurulabilirse elde edilen güçte artacakt r. Gelen Havay So utmak : Havan n s k t r lmas s cakl n artt racakt r. Bu yüzden bor elementinin alternatif yak t olarak kullan lmas üzerine yo un çal malar yap lmaktad r. Egzozun Kolayca Ç k n Sa lamak : Hava direnci nedeniyle silindirden ç kan egzoz ç k yava larsa motor performans dü ecektir. Bor elementi uygun ko ullar sa land nda yüksek seviyede yan c . Havan n Daha Kolay Girmesini Sa lamak : Pistonlar a a do ru hareket etti inde hava direnci motor gücünü azaltabilir. Hava direnci herbir silindirde iki adet kullan larak önemli ölçüde azalt labilir. D ar s yayan bu kimyasal reaksiyon sonucu bir gaz emisyonu da olmamaktad r. Her eyi Daha Hafif Yapmak : Hafif parçalar motor performans n artt racakt r. Bununla beraber silindirler içinde s cak havadan ziyade so uk havan n olmas tercih edilir. Pistonun her yön de i tirmesinde piston durmak için bir enerji harcayacakt r. Yak t n Enjeksiyonu : Yak t enjeksiyonu yak t n herbir silindire hassas bir ölçümle gönderilmesini sa lar. Do ada serbest olarak bulunan bir element de ildir. k ran bir elementtir. Atom numaras 5 tir ve B sembolü ile gösterilir. E er parçalar hafif olursa bu i lem için daha az enerji tüketilecektir. Bor Yak tl Motor Sistemlerinin Temel Bile enleri Yak t olarak boru kullanan motorlarda ortak olarak bulunan parçalar : . Hava direnci herbir silindire ikinci egzoz valfi eklenerek azalt labilir.

Saf oksijen ise arac n önüne yerle tirilecek gümü filtrelerin araç giderken havada %21 oran nda bulunan oksijeni filtre etmesiyle bulunacakt r.Yak t besleme ünitesi . boroksitin parçalanmas yla kolayca eldeedilebilir. Borun oda s cakl nda herhangi bir yan c veya patlay c özelli i yoktur.. Bu at k so utularak veya preslenerek külçe halinde saklanabilir ve yeniden safla t r larak yak t olarak kullan labilir.2 birim bor yapabilmektedir. k v lc mlanma vb riskleri yoktur.Saf oksijen besleme filtresi .Yakma hücresi . Yanma.Saf oksijen elde etme filtresi . Bor yak tl motorlar n at cams bir s v yap s na sahip diboron trioksittir. Pistonun s k t rmas yla elde edilen 100 bar bas nç oksijen ve borun egzotermik bir reaksiyona girmesine ve bu reaksiyon sonucunda da patlama yaparak pistonu yukar itmesini sa lar. Bor motor sisteminde sistemin girdileri saf bor ile %99-100 safl k derecesinde oksijendir. . Saf bor. Bor motorun çal ma prensibi temel olarak buna dayanmaktad r. Yani ayn a rl ktaki hidrojen bora göre 11 kat fazla hacim kaplamaktad r. Ancak ayn birim hacimdeki borun a rl hidrojenin a rl ndan 11 kat daha küçüktür. .Bor yak t kolayl kla yanmayan bir yap da oldu u için güvenli i di er yak tlara göre daha yüksektir.1 birim hidrojenin yapt i i 2. Sadece belli miktar oksijenle belirli bir bas nç alt nda birle tirildi inde yanma veya patlama gerçekle tirerek içten yanmal motorlar n çal mas için gerekli olan itme kuvvetini olu turur.Piston kolu . Bor motorlar n klasik yak tl motorlara göre birçok avantaj bulunmaktad r.Yakma sonucu ortaya ç kan at klar üzerinde i lem yapan birim Bor Yak tl Motorun Çal ma Prensibi Safla t r lm bor uygun miktarda saf oksijenle birlikte yanma hücresinin içine al n r. Buda depolama aç s ndan bora çok büyük bir avantaj .

Bu iki . Biyodizel çe itli kimyasal reaksiyonlardan geçirilmi bitki ya lar veya hayvan ya lar ndan üretilir. Evsel k zartma ya lar ve hayvansal ya lar da biyodizel hammaddesi olarak kullan labilir. soya fasulyesi. petrol yerine biyolojik içerikten yap lm bir yak tt r. Biyoyak tlar yak t fosil yak tlar n tersine biyolojik içeriklerden olu ur. Benzinli arabalara alternatif olarak elektrikli ve hidrojenli arabalar dü ünülmektedir. soya. Bu geçi döneminde biyodizel yak tl arabalar iyi bir tercihtir. Zaten yanma sonucu herhangi bir gaz emisyonu gerçekle meyecektir.Bor zaten do ada bulunan bir element oldu u için do ada kirlenmeye neden olmayacakt r. Uçuculuk özelli i olmad için y llarca kullan lmasa da herhangi bir eksilme olmayacakt r. ayçiçek. kolza . aspir gibi ya l tohum bitkilerinden elde edilen ya lar n veya hayvansal ya lar n bir katalizatör e li inde k sa zincirli bir alkol ile ( metanol veya etanol ) reaksiyonu sonucunda aç a ç kan ve yak t olarak kullan lan bir üründür. Bu biyolojik içeriklerin temel maddesi m s r.Bor yak tlar bir yak t tank nda de il iplik halinde bir makara üzerinde korunur. Bu seçeneklerden biri de biyodizeldir. Bunun d nda bor iplik eklindeki yap s yla bir makarada yer alacakt r. Tarih: Aral k 24th.kanola. hidrojen için ise kal n ve so utulmu bir tank içerisinde saklanmal d r. olabilir. . .sa lamaktad r. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Biyodizel Nedir? Nas l Çal r ? Biyodizel Nedir? Biyodizel. hayvan ya vb. Biyodizel Nas l Çal r ? Artan petrol fiyatlar ve petrol tabanl yak tlar n çevreye verdi i zararlar nedeniyle daha çevreci yak tlar ve yeni enerji kaynaklar bulmak için yap lan ara t rmalar yo unla m ve h zland r lm t r. Genel olarak anlatmak gerekirse biyodizel standart dizel yak t na alternatif veya ek olarak kullan labilecek. Bu makalede en yayg n biyoyak tlardan olan biodiesel daha yak ndan incelenecektir. Ancak u anki teknoloji bu arabalar n günlük hayatta verimli bir ekilde kullan mlar n n önünde engel te kil etmektedir.

ayçiçe i. Bu kar mda %20 biyodizel vard r. Ya ve Biodiesel Biyodizelin en ilginç ve dikkat çeken yan çe itli do al kaynaklardan üretilebilmesidir. Biyodizel güvenlidir ve dizel motorlarda ya çok küçük bir de i ikli e ihtiyaç duyarak yada hiçbir de i ikli e ihtiyaç duymadan kullan labilir. E¶ nin yatay ekli gliserol molekülü olarak bilinir. xx kar mdaki biyodizel yüzdesini verir. kolza. B100 saf biyodizeli göstermektedir. Biyodizel kullan lm yemeklik ya dan bile üretilebilmektedir. Bilimadamlar ve mühendisler soya fasulyesi. Biyodizel saf olarak kullan labilmesine ra men genelde standart dizel yak tla kar t r larak kullan l r. Trigliseroller ³E´ harfiyle görselle tirilebilir. Kar m Bxx k saltmas yla gösterilir. Karbon. kanola. Bu gliserol omurgas na karbon. pamuk çekirde i. Örne in en yayg n kullan lan kar m B20 dir.oksijen ve hidrojenden olu an 3 uzun zincir eklenirse olu an . Bu ya lar trigliseridler olarakta isimlendirilirler. Bitkisel ya lar oda s cakl nda s v haldeki ya lard r. Hayvansal ya larda kullan labilmesine ra men genellikle bitkisel ya lar tercih edilir. kozmetik ürünler ve ilaç yap m nda s kça kullan lan bir bile iktir. Gliserol sabun. Trigliseroller oldukça yayg nd r. hurma. Biyodizel kaynaklar n n ortak noktas hepsinde çe itli formlarda ya bulunmas d r. Evde kullan lan bitkisel ya lar n yan nda tereya ve domuz ya nda da bulunmaktad r. yer f st n biyodizel üretmek için kullanmaktad rlar.kaynakta toksik de ildir ve yenilenebilir. hidrojen ve oksijen atomlar n n birbirine ba lan p kendilerine has bir dizilime sahip olmas ndan olu maktad rlar.

katalizör olarakta potasyum hidroksit (KOH) veya sodyum hidroksit (NaOH) kullan l r. lk defa 1900 y l nda Paris¶ teki dünya fuar nda motorunu yerf st ya yla deneyerek sunmu tur. Peki trigliseroller araçlarda çal acak duruma nas l gelirler ? Biyodizeller saf bitkisel ya lar de ildir. Sonuç olarak Diesel ve Ford¶ un bu çal malar petrolün o zamanki artlar için daha mant kl bir yak t olmas nedeniyle . Bu i lemden sonra trigliserol esterler ve gliserole dönü ür. Diesel motorun mucidi Rudolf Diesel bitkisel ya lardan yak t elde etmeyi dü ünen ilk ki idir. Saf bitkisel ya yak t haline gelmesi için bir tak m kimyasal reaksiyonlara sokulur.yap ya ya asidi denir. Esterler biyodizel olarak tan mlayaca m z eyi olu turur. Biyodizel yap m için bir kaç farkl yol olmas na ra men birçok üretim tesisi transesterification denilen bir i lem uygularlar. Biyoyak t n Tarihi Biyoyak t fikri a lacak derecede eskidir. Ayn ekilde Henry Ford. Daha önce saf bitkisel ya kullan m denendiyse de bu motorlarda problemlere yol açm t r. Model T arabas n bir m s r ürünü olan ethanol ile çal t rm t r. Bu i lemde ya öncelikle ar nd r l r ve sonra alkolle reaksiyona sokulur. Alkol olarak genellikle methanol ( CH3OH) veya ethanol (CH3CH2OH) .

ozon deli i vb. böylece a nmay azalt r . gibi eyler bu çal malar n tekrar ba lamas nda etkili olmu tur. Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar ( PAHs).Hiçbir de i iklik yapmadan veya çok ufak de i ikliklere her dizel motorda kullan labilir .Geleneksel dizelden daha güvenlidir Biyodizelin tercih edilmesindeki en önemli etken çevre dostu olmas d r.Motorun kendini ya lamas n sa lar.Çevre dostudur . Bunlar n d nda az bilinen ba ka baz zararl at klarda vard r. Özellikle çevre kirlili i.D kaynakl petrol ba ml l n azalt r . . kansere neden olmaktad r. Avantajlar Biyodizelin birçok önemli avantaj bulunmaktad r. Petrol fiyatlar ndaki art ara t rmac lar n ba ka kaynaklara yönelmelerine neden olmu tur. Karbondioksit sera etkisi yaratmaktad r. . Emisyonlar biodiesele geçi tart malar n n merkezini olu turmaktad r. Parçac k halinde dola an at klar sa l k üzerinde negatif etki olu turmaktad r. A ustos 1982 Birinci Uluslararas Bitki ve Sebze Ya lar kongresinde de bitkisel ya lardan yak t üretimi konusunda durulmu tur. 1973-1974 teki Arap petrol ambargosu. Yanmam hidrokarbonlar ise dumanl sise ve ozon tabakas n n delinmesine yol açmaktad rlar. Biodizel standart dizel yak ttan daha az at olmaktad r.durmu tur. 1970 ve 1980 li y llarda biyolojik yak t kavram Amerika Birle in Devletlerinde tekrardan ele al nm t r. Sülfür ve buna ba l baz at klar asit ya murlar na neden olmaktad r. Karbonmonoksit kuvvetli bir zehir olarak bilinmektedir. 1978-1979 daki ran Devrimi petrol fiyatlar n iki kat artt rm t r. kanun koyucular ve mü teriler taraf ndan özellikle dikkat edilen baz zararl emisyonlar vard r. Ayr ca biodizel yenilenebilir bir enerji kayna d r. Bilimadamlar .

Güçte ortalama olarak %10 bir dü ü ya an r. ancak dünyadaki petrol üretiminin azald bir Biyodizel ayr ca motorun ya lanmas n da sa layacakt r. Sadece %1 lik biyodizel kar m bile yak t n ya lanma seviyesini %65 artt r r. Biyodizelin di er bir özelli i geridönü ümlü olmas d r. Böylece motor daha rahat hareket edebilir.Biyodizel tehlikeli emisyonlar azalt r. Biyodizelin Dezavantajlar Hiçbir ey kusursuz olmad için biyodizelinde zay f yanlar vard r. Di er bir de i le 1. Nitrojen oksit oran n azaltmak için çal malar hala sürdürülmektedir. Problemlerden biri biyodizel emisyonlar nda artan nitrojen oksittir. Bakteri gibi do al etkilerle ayr t r labilir. Yanma noktas klasik dizele göre daha yüksektir. Biyodizel zehirli de ildir. . 1 litre standart dizele e ittir. Biyodizel ülkemizin petrol ihtiyac n n artt dönemde büyük önem arzetmektedir. Biyodiel geleneksel dizel yak ta göre 4 kat daha h zl bir ekilde ayr t r labilir. Biyodizel ayr ca daha güvenlidir. Di er bir problem ise biyodizelin bir çözücü olarak davranmas d r. Baz eski model dizel araçlarda ( 1992 den önceki ) yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m motorda t kanmaya yol açabilir. Yüksek yanma noktas kazara meydana gelen yanmalar azalt r.1 galon biyodizel. Buda motorun stabilitesini ve hareketini kolayla t r r. Ayr ca baz motorlarda hem yak t ekonomisini hemde elde edilen gücü çok küçük bir miktar dü ürür. Biyodizel bir çözücü gibi davran p motor içinde t kanmaya sebep olabilecek tortular da süpürür. Dizel yak t üretiminde genellikle emisyondaki kat parçac klar azalt ld nda buna ba l olarak nitrojen oksit miktar nda art olur. Bu özellik iki taraf keskin k l gibidir. lave olarak söylemek gerekirse B100 karbondioksit emisyonunu %78 ve dizel yak tlar n neden oldu u kanserojen etkileri %94 oran nda azalt r. Biyodizel üreticileri yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m na geçildikten sonra yak t pompas n n de i tirilmesini önermektedirler.

Evlerin çat lar nda. standart dizel yak tlar gibi heryerde bulunamamaktad rlar. KABLOSUZ ALARM CCTV KAPALI DEVRE KAMERA S STEMLER YEN LENEB L R TEM Z ENERJ KAYNAKLARI YÜKSEK TEKNOLOJ S STEMLER HAKKINDA B LG LER NETWORK SWITCH NED R? NASIL ÇALI IR EL KAMERASI NED R? NASIL ÇALI IR? UZAK MASA ÜSTÜ PROGRAMI LE B LG SAYARI UZAKTAN YÖNETME ELEKTR K EBEKES ÜZER NDEN A OLU TURMA TELEFON HATTI ÜZER NDEN NETWORK KURULUM D G TAL FOTOGRAF MAK NES NED R? NASIL ÇALI IR? B YOMETR K S STEMLER NED R? NASIL ÇALI IR? IP KORUMA SINIFI NED R? RFID NED R? RADYO FREKANSIYLA TANIMLAMA TEKNOLOJ S KABLOSUZ ELEKTR K ENERJ S LET M DEPREME DAYANIKLI AKILLI EV TEKNOLOJ S MOBESE EH R ZLEME GÜVENL K KAMERASI S STEM CAM LERE GÜVENL K KAMERALARI YÜZ TANIMA NED R? YUZ TANIMLAMA S STEMLER Tarih: Aral k 20th. Biyodizel yak t. Yeni nesil ince-film fotovoltaik hücrelerin 2010 y l nda dünya genelinde 3700 megawatt elektrik üretmesi beklenmektedir. X10 TEKNOLOJ S LE EV OTOMASYONU D J TAL GÜVENL K S STEMLER EV GÜVENL K C HAZLARI. Çünkü yeni nesil daha verimli ve ekonomik güne panelleri üretilmeye ba land . tarlalarda . . 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Pilleri Yeni Teknoloji : nce Film Solar Panel Solar paneller en popüler yenilenebilir enerji ikonlar ndan biridir. Ancak 1. Lütfen ilgilendi iniz yaz n n üzerini t klay n z.Biyodizelin u anki en büyük dezavantaj ise fiyat d r.8m x 5 cm boyutlar ndaki solar paneller art k tarih olabilir. bozk rlarda kurulmu siyah camlar olarak uzun y llard r görülmekte ve kulan lmaktad rlar. Di er bir önemli dezavantaj ise ula labilirliktir. Örne in B20 standart dizelden galon ba na 30-40 sent daha maliyetlidir. En çok incelenen makaleler sizin de ilginizi çekebilir. AKILLI EVLER.7m x 0.

nce-film Solar Hücrelerin Yap lar Güne enerji hücrelerinde yap ve çal ma birbiriyle çok ili kili oldu u için nas l çal t klar n incelemek gerekir. Yar iletkenler saf halde yal tkand rlar. Hesap makinas ndaki bu küçük hücre büyük bir yap da de ildir. a-Si solar hücrelerle ilgili en büyük problem silisyumun herzaman kolayl kla ve ihtiyaç kadar bulunamamas d r.2010 y l ndan sonra ince-film solar paneller tüm dünyada yayg nla arak kullan lacakt r. Hücrenin inceli i teknoloji karakteristi ini belirtir. Bu yüzden en s k kullan lan çe it a-Si¶ dir. 1 mikron metrenin milyonda biridir. Ancak güne e kar korunmas z b rak ld klar nda ç k güçlerinin önemli bir k sm n kaybederler. a-Si solar hücreler verimsiz de ildir. neden daha verimli oldu u ve neden daha esnek bir yap ya sahip oldu u incelenecektir. Daha ince a-Si hücreler bu sorunun üzerinden gelir ancak ince katmanlar n k emme kapasiteleri azal r.6 cm geni li indedir. Amorf silisyum basitçe geleneksel silisyum hücrelerin inceltilmi i olarak dü ünülebilir. nce-film güne hücrelerinin 3 temel çe idi bulunmaktad r. Bu makalede ince-film solar panellerin geleneksel panellerden neden daha ucuza üretilebildi i. kadmiyum tellürid (CdTe) ve bak r indiyum galyum deselenid (CIGS). Bunlar kullan lan yar iletkene göre farkl l k gösteren amorf-silisyum (a-Si).5 cm uzunlu unda ve 0. Genelde 2. Fotovoltaik hücreler yar iletken olarak bilinen materyalden yap l rlar. Tüm bu faktörleri inceledi imizde a-Si hücrelere hesap makinas vb gibi küçük çapl uygulamalar için idealdir. Ancak s t ld klar nda veya ba ka bir maddeyle kar t r ld klar nda . nce-Film Solar Hücre Nedir ? E er güne enerjisiyle çal an bir hesap makinas kulland ysan z ince-film teknolojisiyle tan m s n z demektir. Silikon levhalardan farkl olarak k emici tabakalar 350 mikron kal nl ndad r ve ince-film güne hücreleri 1 mikron kal nl nda k emici tabakalar ta r.

Bu tip yar iletkenlere ise ptipi yar iletken denir.iletken konuma geçebilirler. CIGS güne hücrelerinin iki temel konfigürasyonu vard r. Yar iletken fosfor gibi bir elementle birle ti inde aç a fazladan elektronlar ç kar. Bu geçi az miktarda voltaj olu mas na neden olur. CIGS-on-glass hücresi daha etkili bir elektrod olu turmak için molibden katman ndan yap lm t r. PV hücre n-tip ve p-tip materyallerin birle iminden olu ur. . Çinko oksit (ZnO) katman CIGS hücresinin di er bir elektrodu i levini görür. Bu ekstra katman CIGS-on-foil hücrelerde gerekli de ildir. Bu tip yar iletkenlere n-tipi yar iletken denir. Ortamda k varsa elektronlar n bu geçi i daha fazla olacak ve olu acak ak m elektrikli cihazlarda kullan labilecek büyüklü e ula acakt r. Geleneksel solar hücreler n-tip ve p-tip katmanlarda silisyum kullanmaktad r. Bu materyallerin birle me noktas na junction denir. Ancak yeni jenerasyon ince-film hücreler kadmiyum tellürid veya bak r galyum deselenid kullan r. Çünkü folyo zaten elektrolid görevi görmektedir. I k yokken bile çok az miktarda elektron n-tip¶ ten p-tip¶ e junction bölgesinden geçerek ula r. Yar iletken boron gibi ba ka bir materyalle kar t r l rsa elektron kabul edebilen delikler aç l r.

Yar iletken malzeme ve kadmiyum sulfid katmanlar bu iki elektrod katman n aras nda yer al r ve n-tip. Bir elektrod bak r a l karbon katman ndan olu ur. di er elektrod ise kalay oksid (SnO2) veya kadmiyum stanat (Cd2SnO4) olu ur. CdTe hemen yan ndaki kadmiyum sülfat (CdS) ile n-tip ve p-tip katmanlar olu turur. . CdTe güne hücreleri benzer bir yap ya sahiptir. Bu tip güne hücrelerinde ise yar iletken kadmiyum tellürid olur (CdTe). p-tip malzeme olarak davran rlar. Bu n-tip ve p-tip katmanlar sayesinde elektron hareketlerinden ak m olu turulabilir.

. 2. Silisyumdan yap lmayan ince-film güne hücrelerinin üretimi ise çok daha kolayd r ve bu özelli ide üretim engellerini ortadan kald r r.Bir alüminyum folyo topu büyük bir pres içine sürülür. Çünkü kadmiyum yemek zincirine kar abilecek yüksek derecede zehirli civa maddesinden olu ur. 4. ZnO k yans tmaz bir tabakad r. CdTe güne hücrelerinin verimi %15. Al nan tüm güne n n yar iletken tabakaya ula mas n sa lar. Bu üzerine dü en güne enerjisinin sadece yar s n elektrik enerjisine çevirdi i anlam na gelir.Son olarak haz rlanan folyo hücreler halinde kesilerek kullan ma haz r hale getirilir. çok zaman alan bir i lemdir. Bu da watt ba na üretim maliyetini artt r r. Gerçekte ise silisyum tabakal geleneksel güne pilleri ancak %15 ~ %25 verimlili e ula abilir.Ba ka bir pres CdS ve ZnO katmanlar olu turur. teorik olarak silisyum tabakal geleneksel güne pilleri %50 enerji verimlili i sa lar. nce-film Solar Hücrenin Üretimi Maliyetlerin büyüklü ü güne enerji teknolojisinin yayg nla mas n n önünde bir bariyer olarak durmaktad r. Bununla beraber kadmiyum kullan m sa l k aç s ndan sak ncal d r. Bu özelli i ürünün birçok farkl uygulamaya adapte olabilmesini sa lar. CIGS güne hücrelerinin verimi ise %20 ye ula m t r. Elde edilen alüminyum folyo birkaç metre geni li inde ve bir kaç kilometre uzunlu unda olabilir.nce-film güne hücrelerini geleneksel güne hücrelerinin verimlerini kar la t rmak gerekirse . Bu üretim ekli bir devrim yaratm maliyetleri ve üretim süresini önemli ölçüde dü ürmü tür. Son teknolojik geli melerle beraber ince-film güne hücrelerinin verimleride geleneksel güne hücreleriyle yar abilir hale gelmi tir.Aç k hava artlar nda çal an bir yaz c alüminyum tabaka üzerine yar iletken mürekkepten olu an bir tabaka olu turur. 3. 1. Klasik silisyum güne hücrelerinin üretimi karma k.

Baz ara t rmac lar enerji ihtiyac m z n y ld zlardan sa lanabilece ini dü ünmektedirler. Ara t r lan kaynaklardan birisi de helyum-3 ü nükleer füzyon reaksiyonunda kullanmakt r. Nükleer. Nükleer fizyonda atom çekirde i ikiye bölünürken. güne bulutlardan herzaman geçmeyebilir ve hidroelektrik barajlar do al çevreyi bozmaktad r. Ayr ca güvenlik ve üretim verimlili i artm t r. rüzgar enerjisi istikrarl de ildir. Örne in gelenekel nükleer fizyon ile nükleer enerji çok risklidir. rüzgar. ve hidroelektrik enerjilerin hepsinde baz kusurlar vard r. füzyon reaksiyonunda atom çekirde i enerji üretmek için biraraya toplan r. solar.Tarih: Kas m 7th. . 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Uzay Kaynakl Enerji Üretim Yöntemleri nsanl k on y llard r temiz enerji kaynaklar konusunda ara t rmalar yapmaktad r. Tam olarak çal abilen bir çözüm bize birkaç k y l uzakta olabilir. Bir enerji kayna tam testi geçecekken hemen önemli bir kusuru ortaya ç kmaktad r. Nükleer füzyon reaksiyonu hidrojen izotoplar olan döteryum ve tirityum ile denenmi tir ve bu reaksiyonlar sonucu sahip oldu u enerjinin büyük ço unlu unu radyoaktif nötronlar olarak verebilmi tir.

Bu kadar helyum elementi dünyada bulunan tüm fosil yak tlardan 10 kat daha fazla enerji üretecektir.Space Solar Power ) geleneksel güne enerji sistemleriyle ayn ekilde çal r. Yeryüzünde do rultucu antenler vas tas yla bu mikrodalgalar toplan r ve tekrar elektri e çevrilir. Ancak bilim adamlar n n hesaplamalar na göre helyum-3 elementi ayda 1 milyon ton civar nda bulunmaktad r. Helyumun izotopu olan helyum-3. ya mur. Tek fark uydular veya ay üzerine kurulmas d r. En çok gelecek vaadeden uzay-temelli eneji kaynaklar ndan biri de güne enerjisidir. Uzaya yerle tirilecek güne panelleri. Üretilen elektrik mikrodalgalara çevrilir ve yeryüzüne do ru yollan r. Bu da u anki mevcut teknoloji ile helyum-3 ün potansiyelinden tam olarak yararlanamayaca m z anlam na gelir.mevsimsel farkl l klar gibi olumsuz etkilerden etkilenmeyeceklerdir. 1 kilogram helyum-3 ile 0. bulut.Di er bir yandan Helyum-3 te mükkemmel derecede güvenlidir. Herhangi bir kirlilik veya radyoaktif at k olu turmaz. Kabaca 25 ton helyum-3 Amerikan n 1 y ll k enerji ihtiyac n kar layabilir. As l problem 25 ton helyum-3 ü dünyada do al yollarla bulamamakt r. Uzay Güne Enerjisi ( SSP . E er bu kadar yak t para ile ifade edecek olursak u anki petrol fiyalar na göre tonu yakla k 4 milyar dolar olacakt r. Günümüzdeki füzyon reaktörleri elektrik üretmek için gerekli yüksek s cakl klara ula may tam olarak ba aramam lard r ve ay yüzeyinden al nan topraktan helyum-3 ü ay klamak için yo un rafine i leminden geçmesi gerekmektedir.67 likogram döteryum 19 megawatt/y l enerji üretebilir. . 2 proton ve sadece bir nötron ta r. Yüksek s cakl kta s t l p döteryumla birle tirildi inde inan lmaz ölçülerde enerji aç a ç kar r. Geriye bu helyumu ç karmak ve ince ayarl bir füzyon i leminden geçirmek gerekmektedir.

Bu konuyla ilgili ilk proje 1970 li y llarda ortaya at lm t r. Mikrodalga transfer yönteminin çok uzun y llard r tüm detaylar yla bilinmesi. Tarih: Kas m 6th.000 kilometre yüksekli e yerle tirilecek olan güne panelleri yeryüzüne göre sabit konumda duracak ve 5 km¶ ye 10 km boyutlar nda olacakt r.Asl nda bu yöntemin benzerini haberle me uydular cep telefonu görü melerini iletirken yapmaktad r. güne panellerinin ilk zamanlar na göre 3 kat daha verimli olmas sebebiyle uzay tabanl güne enerji sistemlerinin dikkate al nmas gereken bir yöntemdir. Bu büyüklükteki bir güne enerji paneli y ll k üretim kapasitesi 400 milyon kW/saat olan Amerikadaki Hoover baraj ndan iki kat daha fazla enerji üretecektir. yerden 36. Son y llarda ise geli en teknoloji ile farkl sistemler üzerinde dü ünülmeye ba lanm t r. Bu büyüklükte bir güne paneli 1000 evin elektrik ihtiyac n kar layabilir. Bu projelerden biri dünya çevresinde dönen ve daha küçük oldu u için yönetimi daha kolay olan güne enerji sistemleri kullanmakt r. Bu proje ekonomik aç dan imkans z oldu u için uygulanamam t r. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Enerjisi Nedir. Bu uydular yerden 540 km yüksekli e yerle tirilecek ve yakla k 300 metre boyutlar nda olacakt r. Solar Enerji Sistemi .

nverter Güne enerji sisteminin en önemli parçalar ndan biridir. güne panellerinden elde edilen enerjiyi depolamak için bataryalar. Do ru bir ekilde arj edilmesi bataryalar n zarar görmesini önleyecek. bataryalar n arj olmas n kontrol etmek için arj kontrolerler. Bir güne enerji sistemi olu tururken öncelikle ihtiyaç duyulan güç hesaplan r ve buna uygun büyüklükte güne enerji panelleri seçilir. Bataryalardan al nan enerji ç k n ev aletlerimizde kullan lacak seviyeye getiren inverterler kullanmak gereklidir.Güne enerji sistemleri en popüler do al enerji sistemlerindendir. Yukar da bir güne enerji sisteminde bulunan en temel elamanlar ema halinde sunulmu tur. Solar Paneller Güne enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistem parças d r. performans n ve kullan m ömrünü artt racakt r. Güne panellerinden elde edilen 12 volt DC gerilimi 220 volt AC gerilime dönü türür. arj Kontrolörler Bataryalarda arj a m olmas n önler.Batarya . Güne ten enerji elde etmek için ihtiyaç duyulan güce e de er güne paneli.

Monokristal solar panel : Polikristal güne panelleri : Amorf solar paneller : Güne Panelleri Üzerinde Gölge Olu umu : Solar panellerin kurulum yap laca yeri seçerken özellikle gün saatlerinde ( 09:00 ile 16:00 aras ) paneller üzerine herhangi bir gölge dü medi inden emin olunmal d r. Paneller monte edilirken herbir panel aras nda yeterli havaland rman n olaca ekilde bo luk b rak lmal d r. E er iki solar panel 24 volt ç k al nacak ekilde konfigüre edilmek istenirse bu iki güne panelini seri ba layabiliriz. Böylece 72 hücreden olu an 24 volt ç k l bir sistem elde edilebilir. Ancak s yükselmesi de verimi dü üren di er bir problemdir. Güne paneli sistemlerinden yüksek voltajl ç k almak ak m dü ürüce inden üretilen elektrik enerjisinin daha küçük çapl kablolarla ta nabilmesini sa lar. Üç çe it güne paneli vard r.14 volt seviyelerine iner. Birden fazla solar panel paralel ba lanarak ak m kapasiteleri ( dolay s yla daha fazla güç ) artt r labilir. Depolama yap lmad taktirde güne enerji sistemlerinden sadece güne varken enerji elde edilebilir. Örne in 40 cm e 80 cm standart bir 12 volt panel birbirine seri ba l 36 hücre içerir ve ç k tepe de eri 17 volt civar nda olur. Çünkü solar panellerin verimi s s yükseldikçe dü ecektir. Gölge sadece ç k gücünü azaltmakla kalmayacak ayn zamanda paneller üzerinde hasarlara da neden olabilecektir. Güne Panelleri : Çevre Dostu Elektrik Üreteci Güne panelleri güne nlar n herhangi bir zehirli at k sal n m yapmadan ve bak m gerektirmeden elektri e dönü türür. S cakl k ve Havaland rma : Bir önceki ba l kta incelendi i gibi güne panelleri direkt güne gören ve gölge almayan bir yere kurulmal d r.5 volt elektrik üretebilir. Baz üreticiler gölgeye kar dayan kl ürünler üretselerde güne panellerinin gölge görmemesine özen gösterilmelidir. Güne enerji sistemlerinin en uçtaki eleman d r. Birbirinden ba ms z silikon hücrelerin birle iminden olu ur. Yük alt nda bu ç k 12 . . Sadece bir silikon hücresi 0.Elektrik gücünün bir kimyasal reaksiyon formunda sakland bölümdür. Güne nlar bu hücreler üzerine dü tü ünde elektronlar hareket ettirerek elektrik ak m olu mas n sa larlar.

arj kontrolör bataryadaki arj düzeyini kontrol eder ve herhangi bir a m durumunda arj düzenleyerek bataryalar n zarar görmesini engeller Modern çok evreli arj kontrolörBirçok kaliteli arj kontrolörde bilinen 3 arj seviyesi vard r. Ancak yeni nesil MPPT kontrolörler daha iyi sonuçlar vermektedir. . Bunlar : Bulk : So urma : Rölanti : Maksimum Güç Noktas zleme ( MPPT . Örne in 100 watt l k bir güne panelinden batarya optimum voltajda olmad kça 100 watt güç ç k al namaz.Aralar ndaki bu bo luk sayesinde rüzgar rahatl kla dola abilecek ve do al so utma sa lanacakt r. Solar panellerin güç ç k lar n bataryan n voltaj ile e le tirip maksimum arj garanti etmektedir. Ak m ve gerilimin bu 3 seviyedeki durumu a a daki gibidir. Neden arj Kontrolör Gereklidir ? Güne li bir günde güne panelleri daha fazla voltaj üretecektir.Darbe geni lik modülasyonu ) kullan l r. Voltajdaki bu a r art bataryalara zarar verebilmektedir.Maximum Power Point Tracking ) : Yayg n olarak kullan lan birçok eski nesil çok seviyeli arj kontrolörü PWM ( Pulse Width Modulation .

Fiyatlar göreceli olarak ucuzdur ve istisnalar olmakla birlikte elektrikli aletler ve bilgisayarlar n ço unu çal t rabilir.4 volt olsun ve klasik arj kontrolörlerden biri kullan ls n.4 volt x 6 A = 75 watt enerji depolanabilir.5 volt x 6 A = 100 watt ) de erlerine sahiptir.80 watt aras nda bir solar panel kullan l yorsa 40 amper de erinde bir arj kontrolör kullan lmal d r. Gerçek Sinüs Dalga nverteri : Bu inverter gerçek bir sinüs dalga ç k sa lar. Sadece 12 volt DC voltaj 220 volt AC ye çevirmekle kalmaz ayn zamanda elektrik hatt na ba l ysa bataryalar da arj edebilir. 100 watt bir güne paneli kullan l yorsa bu panel 6 amper ak m ve 16. Bu tür inverterler özellikle küçük uygulamalar için tavsiye edilir. Kare dalga verimsizdir ve birçok cihaz çal t ramaz. Düzeltilmi Sinüs Dalga nverteri : Belkide en çok kullan lan ve en ekonomik inverter çe ididir. Herçe it AC uygulamayla beraber çal r ve en pahal inverter modelidir. nverter Bataryalarda depolanan elektri in günlük hayatta kullan lan cihazlar çal t rmas planlan yorsa inverter üniteleri kullanmak gereklidir. Gerçek sinüsle kare dalga aras nda bir AC dalga formu ç k verir.Örne in bataryalardaki gerilim 12. zamanlay c gibi uygulamalar düzeltilmi sinüs dalga ile iyi bir ekilde çal mayabilir. Özet : E er 4 adet 75 . Bu ç k ço u zaman normal elektrik ebekesinden daha temiz bir güç ç k verecektir. Bu tip inverterlerin 500 watt ve daha dü ük de erde olan modelleri genelde çok ucuzdur ve otomobillerde kullan lmaktad r. Power inverter güne enerji sisteminin kalbidir. ebeke Destekli nverter : Kullan lan ebeke gerilimine ilave olarak güne enerji sistemi kullan lacaksa kullan labilir. Ancak ev uygulamalar için çok uygun de ildir.5 volt ( 16. Bu da panelin ç k gücünden %25 kay p oldu u anlam na gelir. arj kontrolörün daha yüksek bir ak mda seçilmesinin sebebi güne n n bulut yans ma etkisi sebebiyle ç k 24 A olmas gereken panellerden 32 A ç k a sebep olabilmesidir. Kare Dalga nverter : En ucuz ve en az tercih edilen inverterdir. Her bir panel 6 amper de erine sahiptir. Bu sistemde güne enerji sisteminden elde edilen enerji . Gerçek sinüs dalga inverteri ile cihazlar daha az enerji harcayarak daha verimli bir ekilde çal r. arj kontrolörler gün panelleri ile bataryalar aras na konumland r l r. Bataryadaki gerilim 12.4 volt oldu undan 6 amper ak mla sadece 12. Ancak motor h z kontrolü. Bunlar n toplam ç k 6 A x 4 = 24 A olmaktad r. MPPT kontrolörler ak m artt rarak bataryalar n solar panelden ç kan tüm gücü depolayabilmesini sa lar.

Jel tipiyle ayn avantajlara sahiptir. Kur un plakalar aras nda cam yünü benzeri bir malzeme vard r.13.Jel Tipi : 4. 4 temel batarya çe idi vard r.24 .48 volt inverterlerden hangisini kullanmal y m ?: Giri voltaj na karar verirken solar paneller ile batarya bankas aras ndaki mesafe gözününde tutulmal d r. . 1. Kur un plakalar aras nda koyu k vaml jel halinde asit vard r. Uygun fiyatl d r ve uzun çal ma ömrü vard r. üst düzey performans gösterirler. voltaj dengesi daha iyidir.RV / Marine Tip : 2. Birden Fazla nverter Kullan m : ki inverter bir arada kullan labilir ve böylece daha fazla güç veya daha yüksek voltaj elde edilebilir. Bunun d nda daha yüksek bir kalite sunar. E er bir muhafaza içine kurulmu sa bir havaland rma sistemi içerideki gaz n d ar ya ç kmas n sa lamalad r çünkü aç a ç kan gaz yan c -patlay c özellik ta r.14.6 volt olan bulk seviyesine yükselir. Bu yüzden bu bataryalar iç ortamda kullan lamaz. Yüksek voltaj kullan ld nda dü ük amper ve buna ba l olarak küçük çapl kablo kullan m mümkün olur. Giri Voltaj : 12 . Özellikle küçük uygulamalar için kullan labilir. Ayr ca solar panel. Bataryalar : Bataryalar güne enerji sisteminin yak t tank d r. RV veya marine tip olarak isimlendirilen bu bataryalar en basit anlamda tekne. bulutlu gün gibi dönemlerde kullan l r. hastanelerde. baz istasyonlar nda vb yerlerde kullan l r. Ancak bataryalar kullan ld nda gün nda elde edilen enerjinin fazlas depolan r ve güne ten elektrik elde edilemeyen gece. Ancak devaml arj de arj döngüsü alt nda uzun y llar çal amaz. So urma zaman geçtikten sonra voltaj rölanti de erine dü er ( genellikle 13. inverter ve bataryalar n ayn voltaj de erine sahip olmalar gereklidir.AGM : : AGM bataryalar güne enerji sistemleri için en iyi batarya seçimidir. E er iki uyumlu inverter seri olarak ba lan rsa ç k voltaj iki kat na ç kacakt r. S zd rmazd rlar ve arj s ras nda gaz aç a salmazlar. ç ortamda kullan labilmesi bataryalar n daha sabit bir s cakl kta muhafaza edilmesini sa lar tabiki bu da bataryalar n performans n artt r r. E er paralel ba lan rsa güç iki kat na ç kacakt r.Sulu Tip Batarya : 3. Bulk seviyesine eri ildi inde so urma evresine geçilir. arj n bulk faz nda voltaj a amal olarak 14. bataryalar maksimum ak m çeker. kendi kendine de arj daha yava t r ve daha uzun ömürlüdür. Bu sistemde yedek enerji kayna olarak elektrik ebekesi kullan laca ndan büyük bir batarya sistemi kurmaya gerek yoktur. Sistem Bulk voltaj seviyesinde belirli bir zaman ( yakla k 1 saat ) çal t nda ak m ad m ad m dü meye ba lar. kampç lar ve di er çok küçük uygulamalar için kullan l r. Uçaklarda.4 volt . Bütün sulu tip bataryalar arj oldu unda d ar ya gaz ç k yapar. Bataryalar olmaks z n sadece güne oldu u zaman elektrik elde edilebilir.ebekeden çekilen enerjiyi azaltacak hatta güne enerji panellerinden üretilen enerji ihtiyaçtan fazla ise üretilen fazla enerji elektrik irketine geri sat labilecektir.4 volt . Gaz ç k olmad ndan iç ortamda rahatl kla kullan labilir. Bu aküde kur un plakalar aras nda s v asit bulunur.7 volt ) ve ak mda di er döngü zaman na kadar dü ük seviyeye iner. S zd rmazd rlar bu nedenle jel bataryalar n gaz ç k yoktur. bu bataryalara düzenli olarak su eklemek gerekir.

Özellikle çat vb kapmalama uygulamalar nda kullan l r. Multikristal paneller olarakta isimlendirilir. Monokristal yap gibi tek bir kristal üzerine de il bir kristal blo u üzerine yap land r l rlar. Monokristal panellerden biraz daha ucuzdur ve verimleri biraz daha dü üktür. Metal veya cam gibi bir materyalin üzerinin ince bir silikon tabakas yla örtülmesi sonucu olu uturulurlar. En verimli ve pahal güne panelleridir. Verimleri ve fiyatlar bu yüzden daha dü üktür. .4 mm kal nl kta disk eklinde kesilir ve herbiri ayr bir hücre olacak ekilde i leme tabi tutulur. Di er üretim a amalar monokristal yap ile ayn d r.Gerçek kristal de ildirler. Monokristal hücreler ile yap l r. Bu da güne panellerine k r k cam görüntüsü verir. Monokristal veya Polikristal güne panelleriyle ayn enerji ç kt s n vermesi için onlardan 4 kata daha fazla alan n kaplanmas gerekir. Bu hücreler birbirine ba lant lanarak solar panel olu turulur. Bu güne hücreleri çok saf silikonun tek bir kristalin üzerine yap land r lmas yla elde edilir. Uzun silikon çubuklar 2 .