Bor yak tl araba motoru nas l çal r?

Arabayla ha r ne ir olan hemen herkes en az ndan bir kere araban n kaputunu aç p içine bakm t r. lk bak ta araba motoru kafa kar t r c metal, boru ve kablolardan olu mu karma k bir yap d r.

Bu makalede motorun ard ndaki temel fikir ve performans artt r p hatalar gidermek için baz ayr nt l bilgiler verilecektir. Benzinli motorlar n temel amac benzini hareket enerjisine çevirmektir. Benzini harekete çevirmenin günümüzdeki en kolay yolu, benzinin bir motor içinde yak lmas d r. Bu yüzden araba motorlar içten yanmal motorlar olarak bilinir. Burada not olarak dü ülmesi gereken iki ey vard r : - çten yanmal motorlar n iki farkl ekli vard r. Bunlar dizel motorlar ve benzinli motorlard r. - Eski buharl motorlar kullanan tren, buharl gemi gibi makinalardaki motorlar d tan yanmal motorlard r. Buharl motorlarda, buhar olu turulabilmesi için kömür, odun, petrol vb yak tlar motorun d nda yak l r. çten yanmal motorlar d tan yanmal motorlara göre daha verimlidir. Bunun yan s ra içten yanmal bir motor d tan yanmal e de erine göre oldukça ufak boyutlara sahiptir. çten Yanma Benzin gibi yüksek enerjili bir yak t çok az miktarda kullanarak, ufak ve kapal bir bo lu a koyup ate lenirse genle mi gaz formunda inan lmaz bir enerji aç a ç kacakt r. Bu enerjiyle bir patatesi 150 metre uza a f rlatabilirsiniz. Böylece yanma enerjisi patates üzerinde hareket enerjisine dönü türülmü olur. Bu i lemin belli bir döngü içinde ve dakikada bunun gibi

yüzlerce patlama yapacak ekilde yap lmas araba motorunun temelini olu turur.

Günümüzde araçlar n ço unda 4 zamanl benzinli motorlar kullan l r. 4 zamanl motor uygulamalar mucidi Nikolaus Otto¶ yu onore etmek için Otto Döngüsü olarakta isimlendirilir. Dört zamanl motorun i lem ad mlar - çeri yak t alma - S k t rma - Yakma - Egzoz Bu örnekte patates silah ndaki patatesin yerini pistonun ald görülmektedir. Piston ba lant çubu uyla krank miline ba l d r. Krank mili döndü ünde pistonu bo altma i levi görür. Döngüsü boyunca motorda meydana gelen olaylar : 1- Piston en tepede ba lar, yak t içeri alma vanas aç l r. Piston motor silindirinin hava ve benzin ile tam olarak dolmas için a a iner. Bu olaya içeri yak t alma zaman denir. 2- Yak t al nd ktan sonra piston eski yerine hareket eder ve hava/benzin kar m n s k t r r. S k t rma patlamay daha iddetli hale getirir. 3- Piston tepe noktas na ula t nda ate leme ünitesi benzini ate ler. Silindir içinde depolanm benzin patlama yapar ve pistonu a a iter. 4- Piston bir kez en alt noktas na çarpt egzoz borusuna gönderir. nda egzoz vanas aç l r ve silindirin içindeki egzozu

Art k motor bir sonraki döngü için haz rd r. Bu bir döngü halinde devam eder. Ancak burda içten yanmal motorda meydana gelen hareketin dairesel, patates üzerinde meydana gelen hareketin ise do rusal oldu u unutulmamal d r. Araba motorunda pistonlar n lineer hareketi krank mili sayesinde dairesel harekete dönü türülmektedir.

Temel Motor Parçalar Motorun çekirde ini silindir ve silindir içinde yukar a a hareket eden pistonlar olu turur. Yukar da örnek verilen motor tek silindirlidir. Ancak birçok araçta 4-6 ve 8 silindir bulunmaktad r. Çok silindirli motorlar genellikle dizili lerine göre s ral , V ve flat olmak üzere üçe ayr l rlar.

S ral silindirler

V tipi silindirler

. Baz temel motor parçalar incelenecek olursa : Ate leme : Bu ünite hava/yak t kar m n n yanmas için ate ler. Piston : Piston silindir içinde yukar a a hareket eden silindir bir parçad r. Daha düzgün bir çal ma için k v lc m do ru anda çakmal d r. .Kötü yak t kar m . Bu yüzden tam do ru bir yanma gerçekle emez.Yak tta kirlilik olabilir ( Örne in yak t tank nda su olmas ). dolay s yla motor hava alabilir ancak benzin alamaz. Bu iki vanada s k t rma ve yanma zamanlar nda kapal d r. .Benzin bitmi tir. Piston Halkalar : Piston halkalar pistonun alt ve üst kö elerinden s zma olmas n engeller. Araca uygun seçim yap lmal d r.S k t rma eksikli i . . Motor Problemleri Motorla ilgili ortaya ç kan problemler 3 ana sorundan biri olabilir. Krank Mili : Krank pili pistonun do rusal hareketini dairesel harekete dönü türür.Ate leme eksikli i Bunun yan nda binlerce tali neden problem yaratabilir.Yak t sistemi çok fazla yada çok az yak t veriyor olabilir. çten yanmal motoru ya lamak için ya n pompaland ve devir daim için tekrar geri döndü ü depodur. Yak ttaki bu kirlilik yak n yanmas n önleyebilir. Bu 3 temel problemin motor üzerindeki etkilerini inceleyelim Kötü Yak t Kar m : Bu problem birçok farkl ekilde ortaya ç kabilir. Ba lant Çubu u : Bu çubuk pistonu krank miline ba lar.Hava alma vanas t kanm olabilir . Alt Karter : Krank milini çevreler. Vanalar : Yak t giri ve egzoz vanalar kendi zamanlar nda aç l p kapanarak hava ve yak t n girmesini ve d ar at lmas n sa larlar.Flat tip silindirler De i ik konfigürasyonlar farkl avantajlar ve dezavantajlar getirmektedir. .

E er krank milinin rahatça dönmesini sa layan mil yata dolay s yla motor çal mayacakt r.Silindir üzerinde delik olabilir Silindirler üzerinde en s k görülen delik silindir kafas olarak bilinen yerde görülür. Bu delikler kaça a neden olacakt r.E er akü bitmi se motor aç lamaz . S k t rma eksikli üç nedenden kaynaklanabilir : . E er conta k r l rsa silindir ve silindir kafas aras nda küçük bo luklar olu abilir. özgürce hareket edemeyecek ve a n rsa krank mili dönemeyecek .E er ya bitmi se pistonlar silindir içinde yukar a a motoru yava latacakt r. . .S k t rma Eksikli i : E er hava ve yak t kar m do ru bir ekilde kar t r lamazsa yanma i lemi olmas gerekti i gibi olmayacakt r.E er ate leme bujisi eskimi se ate leme gerçekle mez. Kar la abilinecek di er belli ba l sorunlar : . Genellikle silindir ve silindir kafas iyi bir s zd rmazl k sa lamak için contayla birbirlerine tutturulurlar. .E er kablo ba lant s kopmu veya unutulmu sa ate leme gerçekle mez.Piston halkalar y pranm olabilir .Ç k ve giri vanalar s zd rma yap yor olabilir . Ate leme Eksikli i : Ate leme baz nedenlerden dolay ya yetersiz olabilir yada hiç olmayabilir.E er ate leme istenen zamandan önce veya sonra yap l rsa yak t do ru zamanda ate lenemeyecektir.E er egzoz borusuna bi eyler s k t r lm sa egzoz duman d ar ç kamayaca ndan motor çal mayacakt r .E er valfler do ru zamanda aç lmazsa veya kapanmazsa hava giri i ve ç k olmayaca ndan motor çal maz . .

Zamanlama kemeri veya zamanlama zinciri krank mili ile eksantrik mili aras nda ba lant yapar ve valflerin pistonlarla senkronize çal mas n sa lar. Elektrik ilk olarak distribütöre gider. Bu dizilim silindir ba na iki eksantrik mili kullan m gerektirir. Ekstantrik milinde yukar ve a a hareket etmesini sa layan yuvarlak bölümler vard r. Bu valflerin ikisi giri için ikisi ç k için kullan lr. Birçok modern motor endirekt millere sahiptir. Bu uygulama mil dirse inin hareketini yava latmaktayd . Bu ate leme . Eski nesil motorlarda ise eksantrik mil krank milinin yan nta bulunan alt karterde bulunurdu. Birçok yüksek performansl motor silindir ba na 4 valf bulundurur. Bu aç lma ve kapanma sistemlerine eksantrik mili de denmektedir. üphesizki en iyi teknolojilerin kullan m motorun performans n artt racakt r.Motor Valfleri ve Ate leme Sistemleri Birçok motor alt sistemi farkl teknolojiler kullan r. Distribütör merkezden giden bir kablo v d ar dan distribütöre giren 4-6 veya sekiz tel vard r ( silindir say s na göre ). Ate leme sistemi yüksek voltajl bir elektrik olu turur ve bunu buji ile ate leme teline ula t r r. Mildeki mil dirse i valfleri çok k sa bir ba lant yla do rudan aktive eder. Modern motorlardaki bu alt sistemlerin incelenmesine valf dizilerinden ba lanabilir Valf dizileri valfler ve bunlar n aç l p kapanmas n sa layan mekanizmalardan olu ur. Bu eksantrik milin yukar da görüldü ü gibi vanalar n alt na yerle tirildi i anlam na gelir.

Motorsiklet. çim biçme makinas ile pek az arabada hava so utma kullan lmaktad r. Turbocharger¶ lar egzoz borusuna ba l küçük bir türbin kullan rlar. Bu havan n motorlara en ba ta bas nçl olarak geldi i anlam n ta r. Böylece herbir silindire daha fazla hava yak t kar m s k t r labilir ve motorun performans artt r labilir. Böylece gelen havayla s k t rma türbini çal r. Su silindirler etraf ndaki dar geçitten geçer. Buda motor performans n ve ömrünü azaltacakt r. Supercharger ise kompresörün çal mas için do rudan . Hava so utma motoru hafifle tirir ancak motor daha s cak olacakt r. Motor So utma Sistemi Birçok arabada so utma sistemi olarak radyatör ve su pompas bulunmaktad r. Yüksek performansl motorlar turbo arjl veya super arjl d r.kablolar herbir bujiye elektrik arj gönderir. Yani hava ak m hava filtresinden geçerek do rudan silindirlere gider. Daha sonra radyatörden geçerek so utulur. Birçok araban n normalde bir havaland rmas vard r.

motora ba lanmaktad r. alternator vb.Yak t enjekteli motorlarda ise do ru miktarda yak t silindirlere ayr ayr enjekte edilir. Voltaj dü ük oldu u için amper yüksek olmal d r. Bu sistem bir elektrik starter motoru ve starter selonoidinden olu ur. Birkaç dönmeden sonra yak t yakma i lemi ba layabilir.Piston halkalar ndan kaynaklanan tüm sürtünmelere . Arabay çal t ran sisteme ba lang ç sistemi denir. Yak t 3 temel yolla götürülebilir. Araba anahtar aç ld nda bu motora güç sa lamak için selonoidi aktif hale getirir. her eye Araçlar 12 volt elektrik sistemi kulland klar için çok fazla enerjiye ihtiyaç vard r. Böylece do ru hava/yak t kar m silindirlere gidebilir.Motora ba l su pompas . Bunlar carburetion. Araba anahtar çevrildi inde ba latma motoru dönmeye ba lar.Eksantrik milini aç p kapamak için gerekli enerji . . Egzoz ve Elektrik Sistemleri Motorun yak t sistemi benzini benzin tank ndan pompalar ve havayla kar t r r. Bu yüzden starter motorundan yüzlerce amper ak m akar. krankmili ve eksantrik mil gibi hareketli . Pistonlar. Ya n önemli bir görevi vard r. Motorun Ya . .Herhangi bir silindirim s k t rma bas nc na . Ya lama sistemleri motor içindeki hareketli parçalar n daha rahat hareket edebilmelerini sa lar. Ba lang ç motoru a a dakilerin üstesinden gelmelidir : . ya pompas . Yak t.Carburetion yönteminde karbüratör isimli cihaz havayla benzini birle tirir. port fuel injection ve direct fuel injectiondur.

Hava yak t kar m n n bas nc artt r ld nda ate leme olmadan bile parlama yapabilir. Susturucu sesleri bast r r. . Daha Fazla Motor Gücü Elde Etmek Tüm bu bilgiler incelendi inde motor performans n artt rmak için birçok farkl yol oldu u görülür. Alternatör motora bir kay ile ba lanm t r ve aküyü yeniden arj eder. Bu yüzden daha fazla güç elde etmek için yüksek bas nç kullanan üst düzey performansl araçlar genelde yüksek oktanl benzine ihtiyaç duyarlar. Egzoz üzerindeki oksijen sensörleri gerekli ölçümleri yaparak ihtiyaca göre ayarlamalar yapar. Egzoz sistemi egzoz borusu ve susturucudan olu ur. Susturucu olmadan egzoz borusundan gelen binlerce küçük patlaman n sesi duyulacakt r. Yerde i tirme silindirler daha büyük yap larak veya daha fazla silindir eklenilerek artt r labilir. Araba üreticileri a a daki de i kenlerle oynayarak motor performans n ve/veya yak t ekonomisini sa larlar. Akü arac n ihtiyaç duydu u 12 volt elektri i sa lar. Yüksek oktanl benzinler erken ate lemeyi engeller. Örne in katalitik konvrter bir katalist ve oksijen kullanarak kullan lmam yak t ve di er kimyasallar n yanmas n sa lar. Her ey bilgisayar kontrollü ve ayarl d r.parçalar ya lamaya ihtiyaç duyar. Egzoz sistemi ayr ca katalitik kovertörü içerir. Modern arabalardaki emisyon kontrol sistemleri sensör ve aktuatörlerden olu an katalitik konverter içerirler. Elektrik sistemi akü ve alternatörden olu ur. Çünkü motorun döngüsü s ras nda daha fazla benzin yak labilir. Yerde i tirmeyi Artt rmak : Daha fazla yerde i tirme daha fazla güç anlam na gelecektir. S k t rma Oran n Artt rmak : Daha yüksek s k t rma oran üretilen gücü artt racakt r.

Bor Yak tl Motor Sistemlerinin Temel Bile enleri Yak t olarak boru kullanan motorlarda ortak olarak bulunan parçalar : . k ran bir elementtir. D ar s yayan bu kimyasal reaksiyon sonucu bir gaz emisyonu da olmamaktad r. Böylece yak t performans ve yak t ekonomisi artacakt r. E er egzoz borusu çok k saysa veya susturucuda çok fazla hava direnci varsa bu geriye do ru bask uygulayaca ndan motor performans n dü ürecektir.Silindirlere Daha Fazla Madde Giri i : E er silindirlerin için daha daha fazla hava/yak t kar m doldurulabilirse elde edilen güçte artacakt r. E er parçalar hafif olursa bu i lem için daha az enerji tüketilecektir. Atom numaras 5 tir ve B sembolü ile gösterilir. Daha büyük hava filtreleride hava ak n artt rabilir. Egzozun Kolayca Ç k n Sa lamak : Hava direnci nedeniyle silindirden ç kan egzoz ç k yava larsa motor performans dü ecektir. patlay c özellikler gösterdi i bilinmeketir. Yak t n Enjeksiyonu : Yak t enjeksiyonu yak t n herbir silindire hassas bir ölçümle gönderilmesini sa lar. Bu yüzden birçok turbo arj ve super arjl araçlar intercooler¶ a sahiptirler. Havan n Daha Kolay Girmesini Sa lamak : Pistonlar a a do ru hareket etti inde hava direnci motor gücünü azaltabilir. Hava direnci herbir silindire ikinci egzoz valfi eklenerek azalt labilir. Bor elementi uygun ko ullar sa land nda yüksek seviyede yan c . Bor yak tl otomobil motorlar : Bor elmasa yak n bir sertli e sahip. Bu yüzden bor elementinin alternatif yak t olarak kullan lmas üzerine yo un çal malar yap lmaktad r. Her eyi Daha Hafif Yapmak : Hafif parçalar motor performans n artt racakt r. Pistonun her yön de i tirmesinde piston durmak için bir enerji harcayacakt r. Günümüzde bor elementinin yak t olarak kullan ld teknik olarak yeterli motorlar geli tirilmesine ra men yüksek maliyetler nedeniyle u an için günlük kullan ma inmemi tir. Hava direnci herbir silindirde iki adet kullan larak önemli ölçüde azalt labilir. Do ada serbest olarak bulunan bir element de ildir. Gelen Havay So utmak : Havan n s k t r lmas s cakl n artt racakt r. Bununla beraber silindirler içinde s cak havadan ziyade so uk havan n olmas tercih edilir. ntercooler s k t r lm havan n silindirlere girmeden so utulmas n sa layan özel bir radyatördür.

Bor motorlar n klasik yak tl motorlara göre birçok avantaj bulunmaktad r. . Bor motorun çal ma prensibi temel olarak buna dayanmaktad r. Saf bor.Yakma sonucu ortaya ç kan at klar üzerinde i lem yapan birim Bor Yak tl Motorun Çal ma Prensibi Safla t r lm bor uygun miktarda saf oksijenle birlikte yanma hücresinin içine al n r. Buda depolama aç s ndan bora çok büyük bir avantaj . .. Borun oda s cakl nda herhangi bir yan c veya patlay c özelli i yoktur. Pistonun s k t rmas yla elde edilen 100 bar bas nç oksijen ve borun egzotermik bir reaksiyona girmesine ve bu reaksiyon sonucunda da patlama yaparak pistonu yukar itmesini sa lar. Ancak ayn birim hacimdeki borun a rl hidrojenin a rl ndan 11 kat daha küçüktür. boroksitin parçalanmas yla kolayca eldeedilebilir. Yanma.1 birim hidrojenin yapt i i 2.2 birim bor yapabilmektedir.Bor yak t kolayl kla yanmayan bir yap da oldu u için güvenli i di er yak tlara göre daha yüksektir. k v lc mlanma vb riskleri yoktur.Piston kolu .Saf oksijen besleme filtresi . Bor yak tl motorlar n at cams bir s v yap s na sahip diboron trioksittir.Yak t besleme ünitesi . Yani ayn a rl ktaki hidrojen bora göre 11 kat fazla hacim kaplamaktad r. Bu at k so utularak veya preslenerek külçe halinde saklanabilir ve yeniden safla t r larak yak t olarak kullan labilir.Yakma hücresi . Bor motor sisteminde sistemin girdileri saf bor ile %99-100 safl k derecesinde oksijendir.Saf oksijen elde etme filtresi . Saf oksijen ise arac n önüne yerle tirilecek gümü filtrelerin araç giderken havada %21 oran nda bulunan oksijeni filtre etmesiyle bulunacakt r. Sadece belli miktar oksijenle belirli bir bas nç alt nda birle tirildi inde yanma veya patlama gerçekle tirerek içten yanmal motorlar n çal mas için gerekli olan itme kuvvetini olu turur.

Bu seçeneklerden biri de biyodizeldir.sa lamaktad r.Bor yak tlar bir yak t tank nda de il iplik halinde bir makara üzerinde korunur. olabilir. Bu biyolojik içeriklerin temel maddesi m s r. Zaten yanma sonucu herhangi bir gaz emisyonu gerçekle meyecektir. Evsel k zartma ya lar ve hayvansal ya lar da biyodizel hammaddesi olarak kullan labilir.kanola. Bu makalede en yayg n biyoyak tlardan olan biodiesel daha yak ndan incelenecektir. Benzinli arabalara alternatif olarak elektrikli ve hidrojenli arabalar dü ünülmektedir. . Uçuculuk özelli i olmad için y llarca kullan lmasa da herhangi bir eksilme olmayacakt r. soya fasulyesi. Bu geçi döneminde biyodizel yak tl arabalar iyi bir tercihtir. ayçiçek. . Bu iki . Biyodizel çe itli kimyasal reaksiyonlardan geçirilmi bitki ya lar veya hayvan ya lar ndan üretilir. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Biyodizel Nedir? Nas l Çal r ? Biyodizel Nedir? Biyodizel. Biyoyak tlar yak t fosil yak tlar n tersine biyolojik içeriklerden olu ur. kolza . Tarih: Aral k 24th. Biyodizel Nas l Çal r ? Artan petrol fiyatlar ve petrol tabanl yak tlar n çevreye verdi i zararlar nedeniyle daha çevreci yak tlar ve yeni enerji kaynaklar bulmak için yap lan ara t rmalar yo unla m ve h zland r lm t r. soya. petrol yerine biyolojik içerikten yap lm bir yak tt r. Bunun d nda bor iplik eklindeki yap s yla bir makarada yer alacakt r. Genel olarak anlatmak gerekirse biyodizel standart dizel yak t na alternatif veya ek olarak kullan labilecek. Ancak u anki teknoloji bu arabalar n günlük hayatta verimli bir ekilde kullan mlar n n önünde engel te kil etmektedir. aspir gibi ya l tohum bitkilerinden elde edilen ya lar n veya hayvansal ya lar n bir katalizatör e li inde k sa zincirli bir alkol ile ( metanol veya etanol ) reaksiyonu sonucunda aç a ç kan ve yak t olarak kullan lan bir üründür.Bor zaten do ada bulunan bir element oldu u için do ada kirlenmeye neden olmayacakt r. hayvan ya vb. hidrojen için ise kal n ve so utulmu bir tank içerisinde saklanmal d r.

Bitkisel ya lar oda s cakl nda s v haldeki ya lard r. pamuk çekirde i.kaynakta toksik de ildir ve yenilenebilir.oksijen ve hidrojenden olu an 3 uzun zincir eklenirse olu an . Bu ya lar trigliseridler olarakta isimlendirilirler. hidrojen ve oksijen atomlar n n birbirine ba lan p kendilerine has bir dizilime sahip olmas ndan olu maktad rlar. Bu kar mda %20 biyodizel vard r. Hayvansal ya larda kullan labilmesine ra men genellikle bitkisel ya lar tercih edilir. Kar m Bxx k saltmas yla gösterilir. Biyodizel kaynaklar n n ortak noktas hepsinde çe itli formlarda ya bulunmas d r. ayçiçe i. Biyodizel güvenlidir ve dizel motorlarda ya çok küçük bir de i ikli e ihtiyaç duyarak yada hiçbir de i ikli e ihtiyaç duymadan kullan labilir. Trigliseroller oldukça yayg nd r. hurma. Ya ve Biodiesel Biyodizelin en ilginç ve dikkat çeken yan çe itli do al kaynaklardan üretilebilmesidir. Biyodizel kullan lm yemeklik ya dan bile üretilebilmektedir. Biyodizel saf olarak kullan labilmesine ra men genelde standart dizel yak tla kar t r larak kullan l r. xx kar mdaki biyodizel yüzdesini verir. yer f st n biyodizel üretmek için kullanmaktad rlar. Bu gliserol omurgas na karbon. Gliserol sabun. kanola. Karbon. Trigliseroller ³E´ harfiyle görselle tirilebilir. Evde kullan lan bitkisel ya lar n yan nda tereya ve domuz ya nda da bulunmaktad r. Örne in en yayg n kullan lan kar m B20 dir. kozmetik ürünler ve ilaç yap m nda s kça kullan lan bir bile iktir. E¶ nin yatay ekli gliserol molekülü olarak bilinir. kolza. B100 saf biyodizeli göstermektedir. Bilimadamlar ve mühendisler soya fasulyesi.

Ayn ekilde Henry Ford. Esterler biyodizel olarak tan mlayaca m z eyi olu turur. Model T arabas n bir m s r ürünü olan ethanol ile çal t rm t r.yap ya ya asidi denir. Biyoyak t n Tarihi Biyoyak t fikri a lacak derecede eskidir. Sonuç olarak Diesel ve Ford¶ un bu çal malar petrolün o zamanki artlar için daha mant kl bir yak t olmas nedeniyle . Bu i lemden sonra trigliserol esterler ve gliserole dönü ür. Saf bitkisel ya yak t haline gelmesi için bir tak m kimyasal reaksiyonlara sokulur. Biyodizel yap m için bir kaç farkl yol olmas na ra men birçok üretim tesisi transesterification denilen bir i lem uygularlar. lk defa 1900 y l nda Paris¶ teki dünya fuar nda motorunu yerf st ya yla deneyerek sunmu tur. katalizör olarakta potasyum hidroksit (KOH) veya sodyum hidroksit (NaOH) kullan l r. Bu i lemde ya öncelikle ar nd r l r ve sonra alkolle reaksiyona sokulur. Daha önce saf bitkisel ya kullan m denendiyse de bu motorlarda problemlere yol açm t r. Peki trigliseroller araçlarda çal acak duruma nas l gelirler ? Biyodizeller saf bitkisel ya lar de ildir. Diesel motorun mucidi Rudolf Diesel bitkisel ya lardan yak t elde etmeyi dü ünen ilk ki idir. Alkol olarak genellikle methanol ( CH3OH) veya ethanol (CH3CH2OH) .

kanun koyucular ve mü teriler taraf ndan özellikle dikkat edilen baz zararl emisyonlar vard r. kansere neden olmaktad r. gibi eyler bu çal malar n tekrar ba lamas nda etkili olmu tur. Karbondioksit sera etkisi yaratmaktad r. .Motorun kendini ya lamas n sa lar. A ustos 1982 Birinci Uluslararas Bitki ve Sebze Ya lar kongresinde de bitkisel ya lardan yak t üretimi konusunda durulmu tur. Bunlar n d nda az bilinen ba ka baz zararl at klarda vard r. Sülfür ve buna ba l baz at klar asit ya murlar na neden olmaktad r.D kaynakl petrol ba ml l n azalt r . Avantajlar Biyodizelin birçok önemli avantaj bulunmaktad r. 1973-1974 teki Arap petrol ambargosu. Yanmam hidrokarbonlar ise dumanl sise ve ozon tabakas n n delinmesine yol açmaktad rlar. Bilimadamlar . Özellikle çevre kirlili i. .Çevre dostudur . Biodizel standart dizel yak ttan daha az at olmaktad r.durmu tur. böylece a nmay azalt r .Geleneksel dizelden daha güvenlidir Biyodizelin tercih edilmesindeki en önemli etken çevre dostu olmas d r. 1970 ve 1980 li y llarda biyolojik yak t kavram Amerika Birle in Devletlerinde tekrardan ele al nm t r. Parçac k halinde dola an at klar sa l k üzerinde negatif etki olu turmaktad r. Emisyonlar biodiesele geçi tart malar n n merkezini olu turmaktad r. Karbonmonoksit kuvvetli bir zehir olarak bilinmektedir. ozon deli i vb. Petrol fiyatlar ndaki art ara t rmac lar n ba ka kaynaklara yönelmelerine neden olmu tur. 1978-1979 daki ran Devrimi petrol fiyatlar n iki kat artt rm t r. Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar ( PAHs). Ayr ca biodizel yenilenebilir bir enerji kayna d r.Hiçbir de i iklik yapmadan veya çok ufak de i ikliklere her dizel motorda kullan labilir .

Dizel yak t üretiminde genellikle emisyondaki kat parçac klar azalt ld nda buna ba l olarak nitrojen oksit miktar nda art olur. Biyodizel zehirli de ildir. Biyodiel geleneksel dizel yak ta göre 4 kat daha h zl bir ekilde ayr t r labilir. Sadece %1 lik biyodizel kar m bile yak t n ya lanma seviyesini %65 artt r r. Baz eski model dizel araçlarda ( 1992 den önceki ) yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m motorda t kanmaya yol açabilir. Bu özellik iki taraf keskin k l gibidir. Di er bir problem ise biyodizelin bir çözücü olarak davranmas d r. Yüksek yanma noktas kazara meydana gelen yanmalar azalt r. Nitrojen oksit oran n azaltmak için çal malar hala sürdürülmektedir. Biyodizel bir çözücü gibi davran p motor içinde t kanmaya sebep olabilecek tortular da süpürür. Ayr ca baz motorlarda hem yak t ekonomisini hemde elde edilen gücü çok küçük bir miktar dü ürür. Buda motorun stabilitesini ve hareketini kolayla t r r. Güçte ortalama olarak %10 bir dü ü ya an r.Biyodizel tehlikeli emisyonlar azalt r.1 galon biyodizel. Yanma noktas klasik dizele göre daha yüksektir. Böylece motor daha rahat hareket edebilir. lave olarak söylemek gerekirse B100 karbondioksit emisyonunu %78 ve dizel yak tlar n neden oldu u kanserojen etkileri %94 oran nda azalt r. Bakteri gibi do al etkilerle ayr t r labilir. Biyodizelin Dezavantajlar Hiçbir ey kusursuz olmad için biyodizelinde zay f yanlar vard r. Biyodizel üreticileri yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m na geçildikten sonra yak t pompas n n de i tirilmesini önermektedirler. Di er bir de i le 1. Problemlerden biri biyodizel emisyonlar nda artan nitrojen oksittir. . Biyodizelin di er bir özelli i geridönü ümlü olmas d r. 1 litre standart dizele e ittir. ancak dünyadaki petrol üretiminin azald bir Biyodizel ayr ca motorun ya lanmas n da sa layacakt r. Biyodizel ayr ca daha güvenlidir. Biyodizel ülkemizin petrol ihtiyac n n artt dönemde büyük önem arzetmektedir.

8m x 5 cm boyutlar ndaki solar paneller art k tarih olabilir. Çünkü yeni nesil daha verimli ve ekonomik güne panelleri üretilmeye ba land . Yeni nesil ince-film fotovoltaik hücrelerin 2010 y l nda dünya genelinde 3700 megawatt elektrik üretmesi beklenmektedir. Evlerin çat lar nda. standart dizel yak tlar gibi heryerde bulunamamaktad rlar. tarlalarda . Örne in B20 standart dizelden galon ba na 30-40 sent daha maliyetlidir. AKILLI EVLER. bozk rlarda kurulmu siyah camlar olarak uzun y llard r görülmekte ve kulan lmaktad rlar. Lütfen ilgilendi iniz yaz n n üzerini t klay n z. X10 TEKNOLOJ S LE EV OTOMASYONU D J TAL GÜVENL K S STEMLER EV GÜVENL K C HAZLARI.Biyodizelin u anki en büyük dezavantaj ise fiyat d r. En çok incelenen makaleler sizin de ilginizi çekebilir. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Pilleri Yeni Teknoloji : nce Film Solar Panel Solar paneller en popüler yenilenebilir enerji ikonlar ndan biridir.7m x 0. KABLOSUZ ALARM CCTV KAPALI DEVRE KAMERA S STEMLER YEN LENEB L R TEM Z ENERJ KAYNAKLARI YÜKSEK TEKNOLOJ S STEMLER HAKKINDA B LG LER NETWORK SWITCH NED R? NASIL ÇALI IR EL KAMERASI NED R? NASIL ÇALI IR? UZAK MASA ÜSTÜ PROGRAMI LE B LG SAYARI UZAKTAN YÖNETME ELEKTR K EBEKES ÜZER NDEN A OLU TURMA TELEFON HATTI ÜZER NDEN NETWORK KURULUM D G TAL FOTOGRAF MAK NES NED R? NASIL ÇALI IR? B YOMETR K S STEMLER NED R? NASIL ÇALI IR? IP KORUMA SINIFI NED R? RFID NED R? RADYO FREKANSIYLA TANIMLAMA TEKNOLOJ S KABLOSUZ ELEKTR K ENERJ S LET M DEPREME DAYANIKLI AKILLI EV TEKNOLOJ S MOBESE EH R ZLEME GÜVENL K KAMERASI S STEM CAM LERE GÜVENL K KAMERALARI YÜZ TANIMA NED R? YUZ TANIMLAMA S STEMLER Tarih: Aral k 20th. . Ancak 1. Di er bir önemli dezavantaj ise ula labilirliktir. Biyodizel yak t.

Tüm bu faktörleri inceledi imizde a-Si hücrelere hesap makinas vb gibi küçük çapl uygulamalar için idealdir. kadmiyum tellürid (CdTe) ve bak r indiyum galyum deselenid (CIGS). Bu makalede ince-film solar panellerin geleneksel panellerden neden daha ucuza üretilebildi i. Hesap makinas ndaki bu küçük hücre büyük bir yap da de ildir. a-Si solar hücreler verimsiz de ildir. a-Si solar hücrelerle ilgili en büyük problem silisyumun herzaman kolayl kla ve ihtiyaç kadar bulunamamas d r. Bu yüzden en s k kullan lan çe it a-Si¶ dir.5 cm uzunlu unda ve 0. Fotovoltaik hücreler yar iletken olarak bilinen materyalden yap l rlar. Hücrenin inceli i teknoloji karakteristi ini belirtir. 1 mikron metrenin milyonda biridir. Genelde 2. neden daha verimli oldu u ve neden daha esnek bir yap ya sahip oldu u incelenecektir. nce-Film Solar Hücre Nedir ? E er güne enerjisiyle çal an bir hesap makinas kulland ysan z ince-film teknolojisiyle tan m s n z demektir. Amorf silisyum basitçe geleneksel silisyum hücrelerin inceltilmi i olarak dü ünülebilir.2010 y l ndan sonra ince-film solar paneller tüm dünyada yayg nla arak kullan lacakt r. Yar iletkenler saf halde yal tkand rlar. Ancak güne e kar korunmas z b rak ld klar nda ç k güçlerinin önemli bir k sm n kaybederler.6 cm geni li indedir. Silikon levhalardan farkl olarak k emici tabakalar 350 mikron kal nl ndad r ve ince-film güne hücreleri 1 mikron kal nl nda k emici tabakalar ta r. Ancak s t ld klar nda veya ba ka bir maddeyle kar t r ld klar nda . nce-film güne hücrelerinin 3 temel çe idi bulunmaktad r. nce-film Solar Hücrelerin Yap lar Güne enerji hücrelerinde yap ve çal ma birbiriyle çok ili kili oldu u için nas l çal t klar n incelemek gerekir. Bunlar kullan lan yar iletkene göre farkl l k gösteren amorf-silisyum (a-Si). Daha ince a-Si hücreler bu sorunun üzerinden gelir ancak ince katmanlar n k emme kapasiteleri azal r.

Geleneksel solar hücreler n-tip ve p-tip katmanlarda silisyum kullanmaktad r. CIGS-on-glass hücresi daha etkili bir elektrod olu turmak için molibden katman ndan yap lm t r. Bu materyallerin birle me noktas na junction denir. I k yokken bile çok az miktarda elektron n-tip¶ ten p-tip¶ e junction bölgesinden geçerek ula r. Bu ekstra katman CIGS-on-foil hücrelerde gerekli de ildir. Çünkü folyo zaten elektrolid görevi görmektedir. Yar iletken boron gibi ba ka bir materyalle kar t r l rsa elektron kabul edebilen delikler aç l r. Bu tip yar iletkenlere ise ptipi yar iletken denir. . Yar iletken fosfor gibi bir elementle birle ti inde aç a fazladan elektronlar ç kar. Bu geçi az miktarda voltaj olu mas na neden olur. Ortamda k varsa elektronlar n bu geçi i daha fazla olacak ve olu acak ak m elektrikli cihazlarda kullan labilecek büyüklü e ula acakt r. Bu tip yar iletkenlere n-tipi yar iletken denir.iletken konuma geçebilirler. PV hücre n-tip ve p-tip materyallerin birle iminden olu ur. CIGS güne hücrelerinin iki temel konfigürasyonu vard r. Ancak yeni jenerasyon ince-film hücreler kadmiyum tellürid veya bak r galyum deselenid kullan r. Çinko oksit (ZnO) katman CIGS hücresinin di er bir elektrodu i levini görür.

Bir elektrod bak r a l karbon katman ndan olu ur.Yar iletken malzeme ve kadmiyum sulfid katmanlar bu iki elektrod katman n aras nda yer al r ve n-tip. Bu tip güne hücrelerinde ise yar iletken kadmiyum tellürid olur (CdTe). CdTe hemen yan ndaki kadmiyum sülfat (CdS) ile n-tip ve p-tip katmanlar olu turur. CdTe güne hücreleri benzer bir yap ya sahiptir. Bu n-tip ve p-tip katmanlar sayesinde elektron hareketlerinden ak m olu turulabilir. p-tip malzeme olarak davran rlar. di er elektrod ise kalay oksid (SnO2) veya kadmiyum stanat (Cd2SnO4) olu ur. .

Bu üretim ekli bir devrim yaratm maliyetleri ve üretim süresini önemli ölçüde dü ürmü tür. Bununla beraber kadmiyum kullan m sa l k aç s ndan sak ncal d r. Elde edilen alüminyum folyo birkaç metre geni li inde ve bir kaç kilometre uzunlu unda olabilir. çok zaman alan bir i lemdir. Çünkü kadmiyum yemek zincirine kar abilecek yüksek derecede zehirli civa maddesinden olu ur. Gerçekte ise silisyum tabakal geleneksel güne pilleri ancak %15 ~ %25 verimlili e ula abilir. Bu özelli i ürünün birçok farkl uygulamaya adapte olabilmesini sa lar. 2. 1. CIGS güne hücrelerinin verimi ise %20 ye ula m t r. CdTe güne hücrelerinin verimi %15.Ba ka bir pres CdS ve ZnO katmanlar olu turur.Son olarak haz rlanan folyo hücreler halinde kesilerek kullan ma haz r hale getirilir. ZnO k yans tmaz bir tabakad r. Son teknolojik geli melerle beraber ince-film güne hücrelerinin verimleride geleneksel güne hücreleriyle yar abilir hale gelmi tir. Silisyumdan yap lmayan ince-film güne hücrelerinin üretimi ise çok daha kolayd r ve bu özelli ide üretim engellerini ortadan kald r r.Bir alüminyum folyo topu büyük bir pres içine sürülür. 3.nce-film güne hücrelerini geleneksel güne hücrelerinin verimlerini kar la t rmak gerekirse . Klasik silisyum güne hücrelerinin üretimi karma k. nce-film Solar Hücrenin Üretimi Maliyetlerin büyüklü ü güne enerji teknolojisinin yayg nla mas n n önünde bir bariyer olarak durmaktad r. . teorik olarak silisyum tabakal geleneksel güne pilleri %50 enerji verimlili i sa lar.Aç k hava artlar nda çal an bir yaz c alüminyum tabaka üzerine yar iletken mürekkepten olu an bir tabaka olu turur. Al nan tüm güne n n yar iletken tabakaya ula mas n sa lar. Bu üzerine dü en güne enerjisinin sadece yar s n elektrik enerjisine çevirdi i anlam na gelir. Bu da watt ba na üretim maliyetini artt r r. 4.

Örne in gelenekel nükleer fizyon ile nükleer enerji çok risklidir. solar. füzyon reaksiyonunda atom çekirde i enerji üretmek için biraraya toplan r. Ara t r lan kaynaklardan birisi de helyum-3 ü nükleer füzyon reaksiyonunda kullanmakt r. Nükleer. Tam olarak çal abilen bir çözüm bize birkaç k y l uzakta olabilir. rüzgar enerjisi istikrarl de ildir. . Bir enerji kayna tam testi geçecekken hemen önemli bir kusuru ortaya ç kmaktad r. ve hidroelektrik enerjilerin hepsinde baz kusurlar vard r. güne bulutlardan herzaman geçmeyebilir ve hidroelektrik barajlar do al çevreyi bozmaktad r.Tarih: Kas m 7th. rüzgar. Baz ara t rmac lar enerji ihtiyac m z n y ld zlardan sa lanabilece ini dü ünmektedirler. Ayr ca güvenlik ve üretim verimlili i artm t r. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Uzay Kaynakl Enerji Üretim Yöntemleri nsanl k on y llard r temiz enerji kaynaklar konusunda ara t rmalar yapmaktad r. Nükleer fizyonda atom çekirde i ikiye bölünürken. Nükleer füzyon reaksiyonu hidrojen izotoplar olan döteryum ve tirityum ile denenmi tir ve bu reaksiyonlar sonucu sahip oldu u enerjinin büyük ço unlu unu radyoaktif nötronlar olarak verebilmi tir.

Herhangi bir kirlilik veya radyoaktif at k olu turmaz. Uzay Güne Enerjisi ( SSP . 1 kilogram helyum-3 ile 0. Bu da u anki mevcut teknoloji ile helyum-3 ün potansiyelinden tam olarak yararlanamayaca m z anlam na gelir.Di er bir yandan Helyum-3 te mükkemmel derecede güvenlidir. Uzaya yerle tirilecek güne panelleri. Geriye bu helyumu ç karmak ve ince ayarl bir füzyon i leminden geçirmek gerekmektedir. ya mur. Ancak bilim adamlar n n hesaplamalar na göre helyum-3 elementi ayda 1 milyon ton civar nda bulunmaktad r. bulut. Yüksek s cakl kta s t l p döteryumla birle tirildi inde inan lmaz ölçülerde enerji aç a ç kar r.Space Solar Power ) geleneksel güne enerji sistemleriyle ayn ekilde çal r. Yeryüzünde do rultucu antenler vas tas yla bu mikrodalgalar toplan r ve tekrar elektri e çevrilir. Tek fark uydular veya ay üzerine kurulmas d r. Helyumun izotopu olan helyum-3.67 likogram döteryum 19 megawatt/y l enerji üretebilir. As l problem 25 ton helyum-3 ü dünyada do al yollarla bulamamakt r.mevsimsel farkl l klar gibi olumsuz etkilerden etkilenmeyeceklerdir. Bu kadar helyum elementi dünyada bulunan tüm fosil yak tlardan 10 kat daha fazla enerji üretecektir. 2 proton ve sadece bir nötron ta r. Kabaca 25 ton helyum-3 Amerikan n 1 y ll k enerji ihtiyac n kar layabilir. En çok gelecek vaadeden uzay-temelli eneji kaynaklar ndan biri de güne enerjisidir. Günümüzdeki füzyon reaktörleri elektrik üretmek için gerekli yüksek s cakl klara ula may tam olarak ba aramam lard r ve ay yüzeyinden al nan topraktan helyum-3 ü ay klamak için yo un rafine i leminden geçmesi gerekmektedir. . E er bu kadar yak t para ile ifade edecek olursak u anki petrol fiyalar na göre tonu yakla k 4 milyar dolar olacakt r. Üretilen elektrik mikrodalgalara çevrilir ve yeryüzüne do ru yollan r.

Bu uydular yerden 540 km yüksekli e yerle tirilecek ve yakla k 300 metre boyutlar nda olacakt r. Bu konuyla ilgili ilk proje 1970 li y llarda ortaya at lm t r. Bu büyüklükte bir güne paneli 1000 evin elektrik ihtiyac n kar layabilir. Bu proje ekonomik aç dan imkans z oldu u için uygulanamam t r. yerden 36. Solar Enerji Sistemi . 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Enerjisi Nedir.000 kilometre yüksekli e yerle tirilecek olan güne panelleri yeryüzüne göre sabit konumda duracak ve 5 km¶ ye 10 km boyutlar nda olacakt r. Tarih: Kas m 6th. Bu projelerden biri dünya çevresinde dönen ve daha küçük oldu u için yönetimi daha kolay olan güne enerji sistemleri kullanmakt r.Asl nda bu yöntemin benzerini haberle me uydular cep telefonu görü melerini iletirken yapmaktad r. Mikrodalga transfer yönteminin çok uzun y llard r tüm detaylar yla bilinmesi. Son y llarda ise geli en teknoloji ile farkl sistemler üzerinde dü ünülmeye ba lanm t r. güne panellerinin ilk zamanlar na göre 3 kat daha verimli olmas sebebiyle uzay tabanl güne enerji sistemlerinin dikkate al nmas gereken bir yöntemdir. Bu büyüklükteki bir güne enerji paneli y ll k üretim kapasitesi 400 milyon kW/saat olan Amerikadaki Hoover baraj ndan iki kat daha fazla enerji üretecektir.

Güne ten enerji elde etmek için ihtiyaç duyulan güce e de er güne paneli. performans n ve kullan m ömrünü artt racakt r. Yukar da bir güne enerji sisteminde bulunan en temel elamanlar ema halinde sunulmu tur. güne panellerinden elde edilen enerjiyi depolamak için bataryalar. Bataryalardan al nan enerji ç k n ev aletlerimizde kullan lacak seviyeye getiren inverterler kullanmak gereklidir. Solar Paneller Güne enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistem parças d r. bataryalar n arj olmas n kontrol etmek için arj kontrolerler. Do ru bir ekilde arj edilmesi bataryalar n zarar görmesini önleyecek.Batarya . Güne panellerinden elde edilen 12 volt DC gerilimi 220 volt AC gerilime dönü türür.Güne enerji sistemleri en popüler do al enerji sistemlerindendir. Bir güne enerji sistemi olu tururken öncelikle ihtiyaç duyulan güç hesaplan r ve buna uygun büyüklükte güne enerji panelleri seçilir. nverter Güne enerji sisteminin en önemli parçalar ndan biridir. arj Kontrolörler Bataryalarda arj a m olmas n önler.

Güne paneli sistemlerinden yüksek voltajl ç k almak ak m dü ürüce inden üretilen elektrik enerjisinin daha küçük çapl kablolarla ta nabilmesini sa lar. Ancak s yükselmesi de verimi dü üren di er bir problemdir. Gölge sadece ç k gücünü azaltmakla kalmayacak ayn zamanda paneller üzerinde hasarlara da neden olabilecektir. Monokristal solar panel : Polikristal güne panelleri : Amorf solar paneller : Güne Panelleri Üzerinde Gölge Olu umu : Solar panellerin kurulum yap laca yeri seçerken özellikle gün saatlerinde ( 09:00 ile 16:00 aras ) paneller üzerine herhangi bir gölge dü medi inden emin olunmal d r. Üç çe it güne paneli vard r. Yük alt nda bu ç k 12 . Paneller monte edilirken herbir panel aras nda yeterli havaland rman n olaca ekilde bo luk b rak lmal d r.14 volt seviyelerine iner.5 volt elektrik üretebilir. S cakl k ve Havaland rma : Bir önceki ba l kta incelendi i gibi güne panelleri direkt güne gören ve gölge almayan bir yere kurulmal d r. Böylece 72 hücreden olu an 24 volt ç k l bir sistem elde edilebilir. . Birbirinden ba ms z silikon hücrelerin birle iminden olu ur. Depolama yap lmad taktirde güne enerji sistemlerinden sadece güne varken enerji elde edilebilir. Güne enerji sistemlerinin en uçtaki eleman d r.Elektrik gücünün bir kimyasal reaksiyon formunda sakland bölümdür. E er iki solar panel 24 volt ç k al nacak ekilde konfigüre edilmek istenirse bu iki güne panelini seri ba layabiliriz. Birden fazla solar panel paralel ba lanarak ak m kapasiteleri ( dolay s yla daha fazla güç ) artt r labilir. Güne nlar bu hücreler üzerine dü tü ünde elektronlar hareket ettirerek elektrik ak m olu mas n sa larlar. Baz üreticiler gölgeye kar dayan kl ürünler üretselerde güne panellerinin gölge görmemesine özen gösterilmelidir. Örne in 40 cm e 80 cm standart bir 12 volt panel birbirine seri ba l 36 hücre içerir ve ç k tepe de eri 17 volt civar nda olur. Çünkü solar panellerin verimi s s yükseldikçe dü ecektir. Sadece bir silikon hücresi 0. Güne Panelleri : Çevre Dostu Elektrik Üreteci Güne panelleri güne nlar n herhangi bir zehirli at k sal n m yapmadan ve bak m gerektirmeden elektri e dönü türür.

Maximum Power Point Tracking ) : Yayg n olarak kullan lan birçok eski nesil çok seviyeli arj kontrolörü PWM ( Pulse Width Modulation . Ak m ve gerilimin bu 3 seviyedeki durumu a a daki gibidir. Solar panellerin güç ç k lar n bataryan n voltaj ile e le tirip maksimum arj garanti etmektedir.Darbe geni lik modülasyonu ) kullan l r. . Ancak yeni nesil MPPT kontrolörler daha iyi sonuçlar vermektedir. Bunlar : Bulk : So urma : Rölanti : Maksimum Güç Noktas zleme ( MPPT . Voltajdaki bu a r art bataryalara zarar verebilmektedir. Örne in 100 watt l k bir güne panelinden batarya optimum voltajda olmad kça 100 watt güç ç k al namaz.Aralar ndaki bu bo luk sayesinde rüzgar rahatl kla dola abilecek ve do al so utma sa lanacakt r. arj kontrolör bataryadaki arj düzeyini kontrol eder ve herhangi bir a m durumunda arj düzenleyerek bataryalar n zarar görmesini engeller Modern çok evreli arj kontrolörBirçok kaliteli arj kontrolörde bilinen 3 arj seviyesi vard r. Neden arj Kontrolör Gereklidir ? Güne li bir günde güne panelleri daha fazla voltaj üretecektir.

Bu tür inverterler özellikle küçük uygulamalar için tavsiye edilir. Her bir panel 6 amper de erine sahiptir. Bataryadaki gerilim 12. Kare Dalga nverter : En ucuz ve en az tercih edilen inverterdir. Sadece 12 volt DC voltaj 220 volt AC ye çevirmekle kalmaz ayn zamanda elektrik hatt na ba l ysa bataryalar da arj edebilir. ebeke Destekli nverter : Kullan lan ebeke gerilimine ilave olarak güne enerji sistemi kullan lacaksa kullan labilir. Özet : E er 4 adet 75 . Bu da panelin ç k gücünden %25 kay p oldu u anlam na gelir.Örne in bataryalardaki gerilim 12. Power inverter güne enerji sisteminin kalbidir. Düzeltilmi Sinüs Dalga nverteri : Belkide en çok kullan lan ve en ekonomik inverter çe ididir. Ancak motor h z kontrolü.5 volt ( 16. nverter Bataryalarda depolanan elektri in günlük hayatta kullan lan cihazlar çal t rmas planlan yorsa inverter üniteleri kullanmak gereklidir.4 volt oldu undan 6 amper ak mla sadece 12. Ancak ev uygulamalar için çok uygun de ildir. arj kontrolörler gün panelleri ile bataryalar aras na konumland r l r. Bunlar n toplam ç k 6 A x 4 = 24 A olmaktad r. Gerçek sinüsle kare dalga aras nda bir AC dalga formu ç k verir. Kare dalga verimsizdir ve birçok cihaz çal t ramaz.4 volt x 6 A = 75 watt enerji depolanabilir.4 volt olsun ve klasik arj kontrolörlerden biri kullan ls n. Bu tip inverterlerin 500 watt ve daha dü ük de erde olan modelleri genelde çok ucuzdur ve otomobillerde kullan lmaktad r. Gerçek sinüs dalga inverteri ile cihazlar daha az enerji harcayarak daha verimli bir ekilde çal r. 100 watt bir güne paneli kullan l yorsa bu panel 6 amper ak m ve 16. arj kontrolörün daha yüksek bir ak mda seçilmesinin sebebi güne n n bulut yans ma etkisi sebebiyle ç k 24 A olmas gereken panellerden 32 A ç k a sebep olabilmesidir.5 volt x 6 A = 100 watt ) de erlerine sahiptir. Fiyatlar göreceli olarak ucuzdur ve istisnalar olmakla birlikte elektrikli aletler ve bilgisayarlar n ço unu çal t rabilir. Bu ç k ço u zaman normal elektrik ebekesinden daha temiz bir güç ç k verecektir. Herçe it AC uygulamayla beraber çal r ve en pahal inverter modelidir.80 watt aras nda bir solar panel kullan l yorsa 40 amper de erinde bir arj kontrolör kullan lmal d r. Bu sistemde güne enerji sisteminden elde edilen enerji . Gerçek Sinüs Dalga nverteri : Bu inverter gerçek bir sinüs dalga ç k sa lar. zamanlay c gibi uygulamalar düzeltilmi sinüs dalga ile iyi bir ekilde çal mayabilir. MPPT kontrolörler ak m artt rarak bataryalar n solar panelden ç kan tüm gücü depolayabilmesini sa lar.

Bu yüzden bu bataryalar iç ortamda kullan lamaz. Bu sistemde yedek enerji kayna olarak elektrik ebekesi kullan laca ndan büyük bir batarya sistemi kurmaya gerek yoktur. Giri Voltaj : 12 . arj n bulk faz nda voltaj a amal olarak 14. S zd rmazd rlar ve arj s ras nda gaz aç a salmazlar. Özellikle küçük uygulamalar için kullan labilir. Kur un plakalar aras nda koyu k vaml jel halinde asit vard r. hastanelerde. Bulk seviyesine eri ildi inde so urma evresine geçilir. Uygun fiyatl d r ve uzun çal ma ömrü vard r. So urma zaman geçtikten sonra voltaj rölanti de erine dü er ( genellikle 13. üst düzey performans gösterirler. Gaz ç k olmad ndan iç ortamda rahatl kla kullan labilir. Bunun d nda daha yüksek bir kalite sunar.48 volt inverterlerden hangisini kullanmal y m ?: Giri voltaj na karar verirken solar paneller ile batarya bankas aras ndaki mesafe gözününde tutulmal d r. Ancak devaml arj de arj döngüsü alt nda uzun y llar çal amaz. voltaj dengesi daha iyidir. bu bataryalara düzenli olarak su eklemek gerekir.AGM : : AGM bataryalar güne enerji sistemleri için en iyi batarya seçimidir. bataryalar maksimum ak m çeker.13.4 volt . Uçaklarda. 4 temel batarya çe idi vard r.14. Ayr ca solar panel. Yüksek voltaj kullan ld nda dü ük amper ve buna ba l olarak küçük çapl kablo kullan m mümkün olur. Bütün sulu tip bataryalar arj oldu unda d ar ya gaz ç k yapar. Ancak bataryalar kullan ld nda gün nda elde edilen enerjinin fazlas depolan r ve güne ten elektrik elde edilemeyen gece.7 volt ) ve ak mda di er döngü zaman na kadar dü ük seviyeye iner. Jel tipiyle ayn avantajlara sahiptir.24 . E er bir muhafaza içine kurulmu sa bir havaland rma sistemi içerideki gaz n d ar ya ç kmas n sa lamalad r çünkü aç a ç kan gaz yan c -patlay c özellik ta r. RV veya marine tip olarak isimlendirilen bu bataryalar en basit anlamda tekne.Jel Tipi : 4.6 volt olan bulk seviyesine yükselir.RV / Marine Tip : 2. Birden Fazla nverter Kullan m : ki inverter bir arada kullan labilir ve böylece daha fazla güç veya daha yüksek voltaj elde edilebilir. baz istasyonlar nda vb yerlerde kullan l r. 1. Bataryalar : Bataryalar güne enerji sisteminin yak t tank d r. E er paralel ba lan rsa güç iki kat na ç kacakt r. inverter ve bataryalar n ayn voltaj de erine sahip olmalar gereklidir. Bataryalar olmaks z n sadece güne oldu u zaman elektrik elde edilebilir.ebekeden çekilen enerjiyi azaltacak hatta güne enerji panellerinden üretilen enerji ihtiyaçtan fazla ise üretilen fazla enerji elektrik irketine geri sat labilecektir.4 volt . bulutlu gün gibi dönemlerde kullan l r. S zd rmazd rlar bu nedenle jel bataryalar n gaz ç k yoktur.Sulu Tip Batarya : 3. ç ortamda kullan labilmesi bataryalar n daha sabit bir s cakl kta muhafaza edilmesini sa lar tabiki bu da bataryalar n performans n artt r r. kampç lar ve di er çok küçük uygulamalar için kullan l r. E er iki uyumlu inverter seri olarak ba lan rsa ç k voltaj iki kat na ç kacakt r. Sistem Bulk voltaj seviyesinde belirli bir zaman ( yakla k 1 saat ) çal t nda ak m ad m ad m dü meye ba lar. . Kur un plakalar aras nda cam yünü benzeri bir malzeme vard r. kendi kendine de arj daha yava t r ve daha uzun ömürlüdür. Bu aküde kur un plakalar aras nda s v asit bulunur.

Uzun silikon çubuklar 2 . Monokristal hücreler ile yap l r.4 mm kal nl kta disk eklinde kesilir ve herbiri ayr bir hücre olacak ekilde i leme tabi tutulur. Özellikle çat vb kapmalama uygulamalar nda kullan l r. Monokristal panellerden biraz daha ucuzdur ve verimleri biraz daha dü üktür. Multikristal paneller olarakta isimlendirilir. Monokristal yap gibi tek bir kristal üzerine de il bir kristal blo u üzerine yap land r l rlar. Bu da güne panellerine k r k cam görüntüsü verir. En verimli ve pahal güne panelleridir. Metal veya cam gibi bir materyalin üzerinin ince bir silikon tabakas yla örtülmesi sonucu olu uturulurlar.Gerçek kristal de ildirler. Monokristal veya Polikristal güne panelleriyle ayn enerji ç kt s n vermesi için onlardan 4 kata daha fazla alan n kaplanmas gerekir. Verimleri ve fiyatlar bu yüzden daha dü üktür. . Di er üretim a amalar monokristal yap ile ayn d r. Bu güne hücreleri çok saf silikonun tek bir kristalin üzerine yap land r lmas yla elde edilir. Bu hücreler birbirine ba lant lanarak solar panel olu turulur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful