P. 1
Bor yakıtlı araba motoru nasıl çalışır

Bor yakıtlı araba motoru nasıl çalışır

|Views: 256|Likes:
Yayınlayan: Ertan Şanlı

More info:

Published by: Ertan Şanlı on Feb 19, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2014

pdf

text

original

Bor yak tl araba motoru nas l çal r?

Arabayla ha r ne ir olan hemen herkes en az ndan bir kere araban n kaputunu aç p içine bakm t r. lk bak ta araba motoru kafa kar t r c metal, boru ve kablolardan olu mu karma k bir yap d r.

Bu makalede motorun ard ndaki temel fikir ve performans artt r p hatalar gidermek için baz ayr nt l bilgiler verilecektir. Benzinli motorlar n temel amac benzini hareket enerjisine çevirmektir. Benzini harekete çevirmenin günümüzdeki en kolay yolu, benzinin bir motor içinde yak lmas d r. Bu yüzden araba motorlar içten yanmal motorlar olarak bilinir. Burada not olarak dü ülmesi gereken iki ey vard r : - çten yanmal motorlar n iki farkl ekli vard r. Bunlar dizel motorlar ve benzinli motorlard r. - Eski buharl motorlar kullanan tren, buharl gemi gibi makinalardaki motorlar d tan yanmal motorlard r. Buharl motorlarda, buhar olu turulabilmesi için kömür, odun, petrol vb yak tlar motorun d nda yak l r. çten yanmal motorlar d tan yanmal motorlara göre daha verimlidir. Bunun yan s ra içten yanmal bir motor d tan yanmal e de erine göre oldukça ufak boyutlara sahiptir. çten Yanma Benzin gibi yüksek enerjili bir yak t çok az miktarda kullanarak, ufak ve kapal bir bo lu a koyup ate lenirse genle mi gaz formunda inan lmaz bir enerji aç a ç kacakt r. Bu enerjiyle bir patatesi 150 metre uza a f rlatabilirsiniz. Böylece yanma enerjisi patates üzerinde hareket enerjisine dönü türülmü olur. Bu i lemin belli bir döngü içinde ve dakikada bunun gibi

yüzlerce patlama yapacak ekilde yap lmas araba motorunun temelini olu turur.

Günümüzde araçlar n ço unda 4 zamanl benzinli motorlar kullan l r. 4 zamanl motor uygulamalar mucidi Nikolaus Otto¶ yu onore etmek için Otto Döngüsü olarakta isimlendirilir. Dört zamanl motorun i lem ad mlar - çeri yak t alma - S k t rma - Yakma - Egzoz Bu örnekte patates silah ndaki patatesin yerini pistonun ald görülmektedir. Piston ba lant çubu uyla krank miline ba l d r. Krank mili döndü ünde pistonu bo altma i levi görür. Döngüsü boyunca motorda meydana gelen olaylar : 1- Piston en tepede ba lar, yak t içeri alma vanas aç l r. Piston motor silindirinin hava ve benzin ile tam olarak dolmas için a a iner. Bu olaya içeri yak t alma zaman denir. 2- Yak t al nd ktan sonra piston eski yerine hareket eder ve hava/benzin kar m n s k t r r. S k t rma patlamay daha iddetli hale getirir. 3- Piston tepe noktas na ula t nda ate leme ünitesi benzini ate ler. Silindir içinde depolanm benzin patlama yapar ve pistonu a a iter. 4- Piston bir kez en alt noktas na çarpt egzoz borusuna gönderir. nda egzoz vanas aç l r ve silindirin içindeki egzozu

Art k motor bir sonraki döngü için haz rd r. Bu bir döngü halinde devam eder. Ancak burda içten yanmal motorda meydana gelen hareketin dairesel, patates üzerinde meydana gelen hareketin ise do rusal oldu u unutulmamal d r. Araba motorunda pistonlar n lineer hareketi krank mili sayesinde dairesel harekete dönü türülmektedir.

Temel Motor Parçalar Motorun çekirde ini silindir ve silindir içinde yukar a a hareket eden pistonlar olu turur. Yukar da örnek verilen motor tek silindirlidir. Ancak birçok araçta 4-6 ve 8 silindir bulunmaktad r. Çok silindirli motorlar genellikle dizili lerine göre s ral , V ve flat olmak üzere üçe ayr l rlar.

S ral silindirler

V tipi silindirler

Daha düzgün bir çal ma için k v lc m do ru anda çakmal d r.Yak tta kirlilik olabilir ( Örne in yak t tank nda su olmas ). Motor Problemleri Motorla ilgili ortaya ç kan problemler 3 ana sorundan biri olabilir.Ate leme eksikli i Bunun yan nda binlerce tali neden problem yaratabilir. . Bu 3 temel problemin motor üzerindeki etkilerini inceleyelim Kötü Yak t Kar m : Bu problem birçok farkl ekilde ortaya ç kabilir. . Ba lant Çubu u : Bu çubuk pistonu krank miline ba lar.Kötü yak t kar m . . Alt Karter : Krank milini çevreler. çten yanmal motoru ya lamak için ya n pompaland ve devir daim için tekrar geri döndü ü depodur. Bu yüzden tam do ru bir yanma gerçekle emez. dolay s yla motor hava alabilir ancak benzin alamaz. Baz temel motor parçalar incelenecek olursa : Ate leme : Bu ünite hava/yak t kar m n n yanmas için ate ler. .Yak t sistemi çok fazla yada çok az yak t veriyor olabilir. Araca uygun seçim yap lmal d r.S k t rma eksikli i .Benzin bitmi tir. Krank Mili : Krank pili pistonun do rusal hareketini dairesel harekete dönü türür. Vanalar : Yak t giri ve egzoz vanalar kendi zamanlar nda aç l p kapanarak hava ve yak t n girmesini ve d ar at lmas n sa larlar. Piston : Piston silindir içinde yukar a a hareket eden silindir bir parçad r.Hava alma vanas t kanm olabilir . Bu iki vanada s k t rma ve yanma zamanlar nda kapal d r.Flat tip silindirler De i ik konfigürasyonlar farkl avantajlar ve dezavantajlar getirmektedir. Yak ttaki bu kirlilik yak n yanmas n önleyebilir. Piston Halkalar : Piston halkalar pistonun alt ve üst kö elerinden s zma olmas n engeller. .

E er valfler do ru zamanda aç lmazsa veya kapanmazsa hava giri i ve ç k olmayaca ndan motor çal maz . . Genellikle silindir ve silindir kafas iyi bir s zd rmazl k sa lamak için contayla birbirlerine tutturulurlar.E er ate leme bujisi eskimi se ate leme gerçekle mez. S k t rma eksikli üç nedenden kaynaklanabilir : .E er ya bitmi se pistonlar silindir içinde yukar a a motoru yava latacakt r.E er akü bitmi se motor aç lamaz . . E er conta k r l rsa silindir ve silindir kafas aras nda küçük bo luklar olu abilir.E er ate leme istenen zamandan önce veya sonra yap l rsa yak t do ru zamanda ate lenemeyecektir. özgürce hareket edemeyecek ve a n rsa krank mili dönemeyecek .S k t rma Eksikli i : E er hava ve yak t kar m do ru bir ekilde kar t r lamazsa yanma i lemi olmas gerekti i gibi olmayacakt r. Ate leme Eksikli i : Ate leme baz nedenlerden dolay ya yetersiz olabilir yada hiç olmayabilir.E er krank milinin rahatça dönmesini sa layan mil yata dolay s yla motor çal mayacakt r. Bu delikler kaça a neden olacakt r. .E er egzoz borusuna bi eyler s k t r lm sa egzoz duman d ar ç kamayaca ndan motor çal mayacakt r .Ç k ve giri vanalar s zd rma yap yor olabilir .Silindir üzerinde delik olabilir Silindirler üzerinde en s k görülen delik silindir kafas olarak bilinen yerde görülür.E er kablo ba lant s kopmu veya unutulmu sa ate leme gerçekle mez. Kar la abilinecek di er belli ba l sorunlar : .Piston halkalar y pranm olabilir . .

Distribütör merkezden giden bir kablo v d ar dan distribütöre giren 4-6 veya sekiz tel vard r ( silindir say s na göre ). Modern motorlardaki bu alt sistemlerin incelenmesine valf dizilerinden ba lanabilir Valf dizileri valfler ve bunlar n aç l p kapanmas n sa layan mekanizmalardan olu ur. Bu aç lma ve kapanma sistemlerine eksantrik mili de denmektedir. Bu dizilim silindir ba na iki eksantrik mili kullan m gerektirir. Bu ate leme .Motor Valfleri ve Ate leme Sistemleri Birçok motor alt sistemi farkl teknolojiler kullan r. üphesizki en iyi teknolojilerin kullan m motorun performans n artt racakt r. Elektrik ilk olarak distribütöre gider. Ekstantrik milinde yukar ve a a hareket etmesini sa layan yuvarlak bölümler vard r. Ate leme sistemi yüksek voltajl bir elektrik olu turur ve bunu buji ile ate leme teline ula t r r. Birçok modern motor endirekt millere sahiptir. Zamanlama kemeri veya zamanlama zinciri krank mili ile eksantrik mili aras nda ba lant yapar ve valflerin pistonlarla senkronize çal mas n sa lar. Bu uygulama mil dirse inin hareketini yava latmaktayd . Bu valflerin ikisi giri için ikisi ç k için kullan lr. Eski nesil motorlarda ise eksantrik mil krank milinin yan nta bulunan alt karterde bulunurdu. Mildeki mil dirse i valfleri çok k sa bir ba lant yla do rudan aktive eder. Bu eksantrik milin yukar da görüldü ü gibi vanalar n alt na yerle tirildi i anlam na gelir. Birçok yüksek performansl motor silindir ba na 4 valf bulundurur.

Birçok araban n normalde bir havaland rmas vard r. çim biçme makinas ile pek az arabada hava so utma kullan lmaktad r. Motorsiklet. Böylece herbir silindire daha fazla hava yak t kar m s k t r labilir ve motorun performans artt r labilir. Supercharger ise kompresörün çal mas için do rudan . Yani hava ak m hava filtresinden geçerek do rudan silindirlere gider. Daha sonra radyatörden geçerek so utulur. Böylece gelen havayla s k t rma türbini çal r. Su silindirler etraf ndaki dar geçitten geçer. Motor So utma Sistemi Birçok arabada so utma sistemi olarak radyatör ve su pompas bulunmaktad r.kablolar herbir bujiye elektrik arj gönderir. Bu havan n motorlara en ba ta bas nçl olarak geldi i anlam n ta r. Turbocharger¶ lar egzoz borusuna ba l küçük bir türbin kullan rlar. Yüksek performansl motorlar turbo arjl veya super arjl d r. Buda motor performans n ve ömrünü azaltacakt r. Hava so utma motoru hafifle tirir ancak motor daha s cak olacakt r.

krankmili ve eksantrik mil gibi hareketli . . Birkaç dönmeden sonra yak t yakma i lemi ba layabilir. port fuel injection ve direct fuel injectiondur. Bu sistem bir elektrik starter motoru ve starter selonoidinden olu ur. Araba anahtar çevrildi inde ba latma motoru dönmeye ba lar. Bunlar carburetion. Bu yüzden starter motorundan yüzlerce amper ak m akar. Araba anahtar aç ld nda bu motora güç sa lamak için selonoidi aktif hale getirir. Arabay çal t ran sisteme ba lang ç sistemi denir. Motorun Ya .Carburetion yönteminde karbüratör isimli cihaz havayla benzini birle tirir. Böylece do ru hava/yak t kar m silindirlere gidebilir. Voltaj dü ük oldu u için amper yüksek olmal d r. Ya n önemli bir görevi vard r. Ya lama sistemleri motor içindeki hareketli parçalar n daha rahat hareket edebilmelerini sa lar. . Yak t.Herhangi bir silindirim s k t rma bas nc na . Yak t 3 temel yolla götürülebilir.Motora ba l su pompas .Eksantrik milini aç p kapamak için gerekli enerji .Yak t enjekteli motorlarda ise do ru miktarda yak t silindirlere ayr ayr enjekte edilir. Egzoz ve Elektrik Sistemleri Motorun yak t sistemi benzini benzin tank ndan pompalar ve havayla kar t r r. Ba lang ç motoru a a dakilerin üstesinden gelmelidir : .motora ba lanmaktad r. Pistonlar.Piston halkalar ndan kaynaklanan tüm sürtünmelere . her eye Araçlar 12 volt elektrik sistemi kulland klar için çok fazla enerjiye ihtiyaç vard r. ya pompas . alternator vb.

Yerde i tirmeyi Artt rmak : Daha fazla yerde i tirme daha fazla güç anlam na gelecektir. Elektrik sistemi akü ve alternatörden olu ur. Egzoz sistemi egzoz borusu ve susturucudan olu ur. Çünkü motorun döngüsü s ras nda daha fazla benzin yak labilir. Egzoz üzerindeki oksijen sensörleri gerekli ölçümleri yaparak ihtiyaca göre ayarlamalar yapar. Araba üreticileri a a daki de i kenlerle oynayarak motor performans n ve/veya yak t ekonomisini sa larlar. Her ey bilgisayar kontrollü ve ayarl d r. .parçalar ya lamaya ihtiyaç duyar. Yüksek oktanl benzinler erken ate lemeyi engeller. Örne in katalitik konvrter bir katalist ve oksijen kullanarak kullan lmam yak t ve di er kimyasallar n yanmas n sa lar. Susturucu olmadan egzoz borusundan gelen binlerce küçük patlaman n sesi duyulacakt r. Daha Fazla Motor Gücü Elde Etmek Tüm bu bilgiler incelendi inde motor performans n artt rmak için birçok farkl yol oldu u görülür. Egzoz sistemi ayr ca katalitik kovertörü içerir. Yerde i tirme silindirler daha büyük yap larak veya daha fazla silindir eklenilerek artt r labilir. Susturucu sesleri bast r r. Modern arabalardaki emisyon kontrol sistemleri sensör ve aktuatörlerden olu an katalitik konverter içerirler. S k t rma Oran n Artt rmak : Daha yüksek s k t rma oran üretilen gücü artt racakt r. Bu yüzden daha fazla güç elde etmek için yüksek bas nç kullanan üst düzey performansl araçlar genelde yüksek oktanl benzine ihtiyaç duyarlar. Hava yak t kar m n n bas nc artt r ld nda ate leme olmadan bile parlama yapabilir. Alternatör motora bir kay ile ba lanm t r ve aküyü yeniden arj eder. Akü arac n ihtiyaç duydu u 12 volt elektri i sa lar.

E er egzoz borusu çok k saysa veya susturucuda çok fazla hava direnci varsa bu geriye do ru bask uygulayaca ndan motor performans n dü ürecektir. Yak t n Enjeksiyonu : Yak t enjeksiyonu yak t n herbir silindire hassas bir ölçümle gönderilmesini sa lar. Atom numaras 5 tir ve B sembolü ile gösterilir. Bu yüzden bor elementinin alternatif yak t olarak kullan lmas üzerine yo un çal malar yap lmaktad r. k ran bir elementtir. Böylece yak t performans ve yak t ekonomisi artacakt r. Her eyi Daha Hafif Yapmak : Hafif parçalar motor performans n artt racakt r. Bor elementi uygun ko ullar sa land nda yüksek seviyede yan c . Bununla beraber silindirler içinde s cak havadan ziyade so uk havan n olmas tercih edilir. Do ada serbest olarak bulunan bir element de ildir. E er parçalar hafif olursa bu i lem için daha az enerji tüketilecektir. Bor Yak tl Motor Sistemlerinin Temel Bile enleri Yak t olarak boru kullanan motorlarda ortak olarak bulunan parçalar : . D ar s yayan bu kimyasal reaksiyon sonucu bir gaz emisyonu da olmamaktad r. Pistonun her yön de i tirmesinde piston durmak için bir enerji harcayacakt r. Gelen Havay So utmak : Havan n s k t r lmas s cakl n artt racakt r. Bu yüzden birçok turbo arj ve super arjl araçlar intercooler¶ a sahiptirler. ntercooler s k t r lm havan n silindirlere girmeden so utulmas n sa layan özel bir radyatördür. patlay c özellikler gösterdi i bilinmeketir. Hava direnci herbir silindirde iki adet kullan larak önemli ölçüde azalt labilir. Günümüzde bor elementinin yak t olarak kullan ld teknik olarak yeterli motorlar geli tirilmesine ra men yüksek maliyetler nedeniyle u an için günlük kullan ma inmemi tir. Havan n Daha Kolay Girmesini Sa lamak : Pistonlar a a do ru hareket etti inde hava direnci motor gücünü azaltabilir. Hava direnci herbir silindire ikinci egzoz valfi eklenerek azalt labilir. Bor yak tl otomobil motorlar : Bor elmasa yak n bir sertli e sahip. Daha büyük hava filtreleride hava ak n artt rabilir. Egzozun Kolayca Ç k n Sa lamak : Hava direnci nedeniyle silindirden ç kan egzoz ç k yava larsa motor performans dü ecektir.Silindirlere Daha Fazla Madde Giri i : E er silindirlerin için daha daha fazla hava/yak t kar m doldurulabilirse elde edilen güçte artacakt r.

boroksitin parçalanmas yla kolayca eldeedilebilir. Bor motorun çal ma prensibi temel olarak buna dayanmaktad r.. Bor motorlar n klasik yak tl motorlara göre birçok avantaj bulunmaktad r.Piston kolu . Bor motor sisteminde sistemin girdileri saf bor ile %99-100 safl k derecesinde oksijendir. Saf oksijen ise arac n önüne yerle tirilecek gümü filtrelerin araç giderken havada %21 oran nda bulunan oksijeni filtre etmesiyle bulunacakt r. . Borun oda s cakl nda herhangi bir yan c veya patlay c özelli i yoktur. Buda depolama aç s ndan bora çok büyük bir avantaj .Saf oksijen besleme filtresi . k v lc mlanma vb riskleri yoktur. Sadece belli miktar oksijenle belirli bir bas nç alt nda birle tirildi inde yanma veya patlama gerçekle tirerek içten yanmal motorlar n çal mas için gerekli olan itme kuvvetini olu turur. Saf bor. Yanma. Ancak ayn birim hacimdeki borun a rl hidrojenin a rl ndan 11 kat daha küçüktür.Yakma hücresi . . Pistonun s k t rmas yla elde edilen 100 bar bas nç oksijen ve borun egzotermik bir reaksiyona girmesine ve bu reaksiyon sonucunda da patlama yaparak pistonu yukar itmesini sa lar.1 birim hidrojenin yapt i i 2. Bor yak tl motorlar n at cams bir s v yap s na sahip diboron trioksittir.Saf oksijen elde etme filtresi .2 birim bor yapabilmektedir. Bu at k so utularak veya preslenerek külçe halinde saklanabilir ve yeniden safla t r larak yak t olarak kullan labilir. Yani ayn a rl ktaki hidrojen bora göre 11 kat fazla hacim kaplamaktad r.Yakma sonucu ortaya ç kan at klar üzerinde i lem yapan birim Bor Yak tl Motorun Çal ma Prensibi Safla t r lm bor uygun miktarda saf oksijenle birlikte yanma hücresinin içine al n r.Yak t besleme ünitesi .Bor yak t kolayl kla yanmayan bir yap da oldu u için güvenli i di er yak tlara göre daha yüksektir.

. Evsel k zartma ya lar ve hayvansal ya lar da biyodizel hammaddesi olarak kullan labilir.sa lamaktad r. kolza . Biyoyak tlar yak t fosil yak tlar n tersine biyolojik içeriklerden olu ur. olabilir. petrol yerine biyolojik içerikten yap lm bir yak tt r. hidrojen için ise kal n ve so utulmu bir tank içerisinde saklanmal d r. aspir gibi ya l tohum bitkilerinden elde edilen ya lar n veya hayvansal ya lar n bir katalizatör e li inde k sa zincirli bir alkol ile ( metanol veya etanol ) reaksiyonu sonucunda aç a ç kan ve yak t olarak kullan lan bir üründür. soya fasulyesi.Bor yak tlar bir yak t tank nda de il iplik halinde bir makara üzerinde korunur. Benzinli arabalara alternatif olarak elektrikli ve hidrojenli arabalar dü ünülmektedir.kanola. Bu biyolojik içeriklerin temel maddesi m s r. Biyodizel çe itli kimyasal reaksiyonlardan geçirilmi bitki ya lar veya hayvan ya lar ndan üretilir. Bu iki . Ancak u anki teknoloji bu arabalar n günlük hayatta verimli bir ekilde kullan mlar n n önünde engel te kil etmektedir.Bor zaten do ada bulunan bir element oldu u için do ada kirlenmeye neden olmayacakt r. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Biyodizel Nedir? Nas l Çal r ? Biyodizel Nedir? Biyodizel. Genel olarak anlatmak gerekirse biyodizel standart dizel yak t na alternatif veya ek olarak kullan labilecek. ayçiçek. Bu seçeneklerden biri de biyodizeldir. soya. Bu makalede en yayg n biyoyak tlardan olan biodiesel daha yak ndan incelenecektir. . Zaten yanma sonucu herhangi bir gaz emisyonu gerçekle meyecektir. hayvan ya vb. Bunun d nda bor iplik eklindeki yap s yla bir makarada yer alacakt r. Bu geçi döneminde biyodizel yak tl arabalar iyi bir tercihtir. Biyodizel Nas l Çal r ? Artan petrol fiyatlar ve petrol tabanl yak tlar n çevreye verdi i zararlar nedeniyle daha çevreci yak tlar ve yeni enerji kaynaklar bulmak için yap lan ara t rmalar yo unla m ve h zland r lm t r. Uçuculuk özelli i olmad için y llarca kullan lmasa da herhangi bir eksilme olmayacakt r. Tarih: Aral k 24th.

oksijen ve hidrojenden olu an 3 uzun zincir eklenirse olu an . E¶ nin yatay ekli gliserol molekülü olarak bilinir. Biyodizel güvenlidir ve dizel motorlarda ya çok küçük bir de i ikli e ihtiyaç duyarak yada hiçbir de i ikli e ihtiyaç duymadan kullan labilir. Bu gliserol omurgas na karbon. Kar m Bxx k saltmas yla gösterilir. hurma. Gliserol sabun. Biyodizel saf olarak kullan labilmesine ra men genelde standart dizel yak tla kar t r larak kullan l r. Örne in en yayg n kullan lan kar m B20 dir. yer f st n biyodizel üretmek için kullanmaktad rlar. Biyodizel kaynaklar n n ortak noktas hepsinde çe itli formlarda ya bulunmas d r. Bitkisel ya lar oda s cakl nda s v haldeki ya lard r. B100 saf biyodizeli göstermektedir. Bu kar mda %20 biyodizel vard r.kaynakta toksik de ildir ve yenilenebilir. pamuk çekirde i. Trigliseroller ³E´ harfiyle görselle tirilebilir. Hayvansal ya larda kullan labilmesine ra men genellikle bitkisel ya lar tercih edilir. hidrojen ve oksijen atomlar n n birbirine ba lan p kendilerine has bir dizilime sahip olmas ndan olu maktad rlar. Evde kullan lan bitkisel ya lar n yan nda tereya ve domuz ya nda da bulunmaktad r. ayçiçe i. Bilimadamlar ve mühendisler soya fasulyesi. kolza. Bu ya lar trigliseridler olarakta isimlendirilirler. Trigliseroller oldukça yayg nd r. Biyodizel kullan lm yemeklik ya dan bile üretilebilmektedir. xx kar mdaki biyodizel yüzdesini verir. kozmetik ürünler ve ilaç yap m nda s kça kullan lan bir bile iktir. Ya ve Biodiesel Biyodizelin en ilginç ve dikkat çeken yan çe itli do al kaynaklardan üretilebilmesidir. Karbon. kanola.

Diesel motorun mucidi Rudolf Diesel bitkisel ya lardan yak t elde etmeyi dü ünen ilk ki idir. Peki trigliseroller araçlarda çal acak duruma nas l gelirler ? Biyodizeller saf bitkisel ya lar de ildir. Ayn ekilde Henry Ford. Saf bitkisel ya yak t haline gelmesi için bir tak m kimyasal reaksiyonlara sokulur. Sonuç olarak Diesel ve Ford¶ un bu çal malar petrolün o zamanki artlar için daha mant kl bir yak t olmas nedeniyle . Biyodizel yap m için bir kaç farkl yol olmas na ra men birçok üretim tesisi transesterification denilen bir i lem uygularlar. lk defa 1900 y l nda Paris¶ teki dünya fuar nda motorunu yerf st ya yla deneyerek sunmu tur. Bu i lemden sonra trigliserol esterler ve gliserole dönü ür.yap ya ya asidi denir. Alkol olarak genellikle methanol ( CH3OH) veya ethanol (CH3CH2OH) . katalizör olarakta potasyum hidroksit (KOH) veya sodyum hidroksit (NaOH) kullan l r. Esterler biyodizel olarak tan mlayaca m z eyi olu turur. Daha önce saf bitkisel ya kullan m denendiyse de bu motorlarda problemlere yol açm t r. Model T arabas n bir m s r ürünü olan ethanol ile çal t rm t r. Bu i lemde ya öncelikle ar nd r l r ve sonra alkolle reaksiyona sokulur. Biyoyak t n Tarihi Biyoyak t fikri a lacak derecede eskidir.

Sülfür ve buna ba l baz at klar asit ya murlar na neden olmaktad r. Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar ( PAHs). Yanmam hidrokarbonlar ise dumanl sise ve ozon tabakas n n delinmesine yol açmaktad rlar.durmu tur. Karbonmonoksit kuvvetli bir zehir olarak bilinmektedir. 1978-1979 daki ran Devrimi petrol fiyatlar n iki kat artt rm t r. 1970 ve 1980 li y llarda biyolojik yak t kavram Amerika Birle in Devletlerinde tekrardan ele al nm t r. gibi eyler bu çal malar n tekrar ba lamas nda etkili olmu tur. . Karbondioksit sera etkisi yaratmaktad r. Emisyonlar biodiesele geçi tart malar n n merkezini olu turmaktad r. ozon deli i vb. kanun koyucular ve mü teriler taraf ndan özellikle dikkat edilen baz zararl emisyonlar vard r.Geleneksel dizelden daha güvenlidir Biyodizelin tercih edilmesindeki en önemli etken çevre dostu olmas d r.Çevre dostudur . kansere neden olmaktad r. Avantajlar Biyodizelin birçok önemli avantaj bulunmaktad r.D kaynakl petrol ba ml l n azalt r .Hiçbir de i iklik yapmadan veya çok ufak de i ikliklere her dizel motorda kullan labilir . Bilimadamlar . Bunlar n d nda az bilinen ba ka baz zararl at klarda vard r. Biodizel standart dizel yak ttan daha az at olmaktad r. 1973-1974 teki Arap petrol ambargosu. Özellikle çevre kirlili i.Motorun kendini ya lamas n sa lar. Parçac k halinde dola an at klar sa l k üzerinde negatif etki olu turmaktad r. Ayr ca biodizel yenilenebilir bir enerji kayna d r. böylece a nmay azalt r . . Petrol fiyatlar ndaki art ara t rmac lar n ba ka kaynaklara yönelmelerine neden olmu tur. A ustos 1982 Birinci Uluslararas Bitki ve Sebze Ya lar kongresinde de bitkisel ya lardan yak t üretimi konusunda durulmu tur.

1 litre standart dizele e ittir. . Di er bir de i le 1. Dizel yak t üretiminde genellikle emisyondaki kat parçac klar azalt ld nda buna ba l olarak nitrojen oksit miktar nda art olur. Güçte ortalama olarak %10 bir dü ü ya an r. Biyodiel geleneksel dizel yak ta göre 4 kat daha h zl bir ekilde ayr t r labilir.1 galon biyodizel. Di er bir problem ise biyodizelin bir çözücü olarak davranmas d r. Ayr ca baz motorlarda hem yak t ekonomisini hemde elde edilen gücü çok küçük bir miktar dü ürür. Biyodizel ülkemizin petrol ihtiyac n n artt dönemde büyük önem arzetmektedir. Baz eski model dizel araçlarda ( 1992 den önceki ) yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m motorda t kanmaya yol açabilir.Biyodizel tehlikeli emisyonlar azalt r. Biyodizel üreticileri yüksek konsantrasyonlu biyodizel kullan m na geçildikten sonra yak t pompas n n de i tirilmesini önermektedirler. Sadece %1 lik biyodizel kar m bile yak t n ya lanma seviyesini %65 artt r r. Biyodizel ayr ca daha güvenlidir. Biyodizelin Dezavantajlar Hiçbir ey kusursuz olmad için biyodizelinde zay f yanlar vard r. Yanma noktas klasik dizele göre daha yüksektir. Yüksek yanma noktas kazara meydana gelen yanmalar azalt r. Bu özellik iki taraf keskin k l gibidir. Nitrojen oksit oran n azaltmak için çal malar hala sürdürülmektedir. ancak dünyadaki petrol üretiminin azald bir Biyodizel ayr ca motorun ya lanmas n da sa layacakt r. Biyodizel bir çözücü gibi davran p motor içinde t kanmaya sebep olabilecek tortular da süpürür. Biyodizel zehirli de ildir. Böylece motor daha rahat hareket edebilir. lave olarak söylemek gerekirse B100 karbondioksit emisyonunu %78 ve dizel yak tlar n neden oldu u kanserojen etkileri %94 oran nda azalt r. Buda motorun stabilitesini ve hareketini kolayla t r r. Biyodizelin di er bir özelli i geridönü ümlü olmas d r. Problemlerden biri biyodizel emisyonlar nda artan nitrojen oksittir. Bakteri gibi do al etkilerle ayr t r labilir.

8m x 5 cm boyutlar ndaki solar paneller art k tarih olabilir. X10 TEKNOLOJ S LE EV OTOMASYONU D J TAL GÜVENL K S STEMLER EV GÜVENL K C HAZLARI. Çünkü yeni nesil daha verimli ve ekonomik güne panelleri üretilmeye ba land . KABLOSUZ ALARM CCTV KAPALI DEVRE KAMERA S STEMLER YEN LENEB L R TEM Z ENERJ KAYNAKLARI YÜKSEK TEKNOLOJ S STEMLER HAKKINDA B LG LER NETWORK SWITCH NED R? NASIL ÇALI IR EL KAMERASI NED R? NASIL ÇALI IR? UZAK MASA ÜSTÜ PROGRAMI LE B LG SAYARI UZAKTAN YÖNETME ELEKTR K EBEKES ÜZER NDEN A OLU TURMA TELEFON HATTI ÜZER NDEN NETWORK KURULUM D G TAL FOTOGRAF MAK NES NED R? NASIL ÇALI IR? B YOMETR K S STEMLER NED R? NASIL ÇALI IR? IP KORUMA SINIFI NED R? RFID NED R? RADYO FREKANSIYLA TANIMLAMA TEKNOLOJ S KABLOSUZ ELEKTR K ENERJ S LET M DEPREME DAYANIKLI AKILLI EV TEKNOLOJ S MOBESE EH R ZLEME GÜVENL K KAMERASI S STEM CAM LERE GÜVENL K KAMERALARI YÜZ TANIMA NED R? YUZ TANIMLAMA S STEMLER Tarih: Aral k 20th. Di er bir önemli dezavantaj ise ula labilirliktir. tarlalarda .Biyodizelin u anki en büyük dezavantaj ise fiyat d r. Evlerin çat lar nda. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Pilleri Yeni Teknoloji : nce Film Solar Panel Solar paneller en popüler yenilenebilir enerji ikonlar ndan biridir. En çok incelenen makaleler sizin de ilginizi çekebilir. Ancak 1. Yeni nesil ince-film fotovoltaik hücrelerin 2010 y l nda dünya genelinde 3700 megawatt elektrik üretmesi beklenmektedir. AKILLI EVLER. . bozk rlarda kurulmu siyah camlar olarak uzun y llard r görülmekte ve kulan lmaktad rlar. Örne in B20 standart dizelden galon ba na 30-40 sent daha maliyetlidir. Biyodizel yak t. Lütfen ilgilendi iniz yaz n n üzerini t klay n z.7m x 0. standart dizel yak tlar gibi heryerde bulunamamaktad rlar.

nce-film Solar Hücrelerin Yap lar Güne enerji hücrelerinde yap ve çal ma birbiriyle çok ili kili oldu u için nas l çal t klar n incelemek gerekir. Tüm bu faktörleri inceledi imizde a-Si hücrelere hesap makinas vb gibi küçük çapl uygulamalar için idealdir.6 cm geni li indedir. nce-Film Solar Hücre Nedir ? E er güne enerjisiyle çal an bir hesap makinas kulland ysan z ince-film teknolojisiyle tan m s n z demektir. Ancak s t ld klar nda veya ba ka bir maddeyle kar t r ld klar nda . a-Si solar hücrelerle ilgili en büyük problem silisyumun herzaman kolayl kla ve ihtiyaç kadar bulunamamas d r.2010 y l ndan sonra ince-film solar paneller tüm dünyada yayg nla arak kullan lacakt r. kadmiyum tellürid (CdTe) ve bak r indiyum galyum deselenid (CIGS). Bunlar kullan lan yar iletkene göre farkl l k gösteren amorf-silisyum (a-Si). Daha ince a-Si hücreler bu sorunun üzerinden gelir ancak ince katmanlar n k emme kapasiteleri azal r. Fotovoltaik hücreler yar iletken olarak bilinen materyalden yap l rlar. 1 mikron metrenin milyonda biridir. Silikon levhalardan farkl olarak k emici tabakalar 350 mikron kal nl ndad r ve ince-film güne hücreleri 1 mikron kal nl nda k emici tabakalar ta r. Ancak güne e kar korunmas z b rak ld klar nda ç k güçlerinin önemli bir k sm n kaybederler. Hesap makinas ndaki bu küçük hücre büyük bir yap da de ildir.5 cm uzunlu unda ve 0. Yar iletkenler saf halde yal tkand rlar. a-Si solar hücreler verimsiz de ildir. Hücrenin inceli i teknoloji karakteristi ini belirtir. Amorf silisyum basitçe geleneksel silisyum hücrelerin inceltilmi i olarak dü ünülebilir. Bu yüzden en s k kullan lan çe it a-Si¶ dir. Bu makalede ince-film solar panellerin geleneksel panellerden neden daha ucuza üretilebildi i. nce-film güne hücrelerinin 3 temel çe idi bulunmaktad r. neden daha verimli oldu u ve neden daha esnek bir yap ya sahip oldu u incelenecektir. Genelde 2.

Yar iletken boron gibi ba ka bir materyalle kar t r l rsa elektron kabul edebilen delikler aç l r.iletken konuma geçebilirler. Bu tip yar iletkenlere ise ptipi yar iletken denir. Çünkü folyo zaten elektrolid görevi görmektedir. Geleneksel solar hücreler n-tip ve p-tip katmanlarda silisyum kullanmaktad r. Çinko oksit (ZnO) katman CIGS hücresinin di er bir elektrodu i levini görür. Ortamda k varsa elektronlar n bu geçi i daha fazla olacak ve olu acak ak m elektrikli cihazlarda kullan labilecek büyüklü e ula acakt r. . Bu geçi az miktarda voltaj olu mas na neden olur. PV hücre n-tip ve p-tip materyallerin birle iminden olu ur. CIGS güne hücrelerinin iki temel konfigürasyonu vard r. Ancak yeni jenerasyon ince-film hücreler kadmiyum tellürid veya bak r galyum deselenid kullan r. CIGS-on-glass hücresi daha etkili bir elektrod olu turmak için molibden katman ndan yap lm t r. I k yokken bile çok az miktarda elektron n-tip¶ ten p-tip¶ e junction bölgesinden geçerek ula r. Bu tip yar iletkenlere n-tipi yar iletken denir. Bu materyallerin birle me noktas na junction denir. Bu ekstra katman CIGS-on-foil hücrelerde gerekli de ildir. Yar iletken fosfor gibi bir elementle birle ti inde aç a fazladan elektronlar ç kar.

Bir elektrod bak r a l karbon katman ndan olu ur.Yar iletken malzeme ve kadmiyum sulfid katmanlar bu iki elektrod katman n aras nda yer al r ve n-tip. CdTe güne hücreleri benzer bir yap ya sahiptir. di er elektrod ise kalay oksid (SnO2) veya kadmiyum stanat (Cd2SnO4) olu ur. p-tip malzeme olarak davran rlar. CdTe hemen yan ndaki kadmiyum sülfat (CdS) ile n-tip ve p-tip katmanlar olu turur. Bu n-tip ve p-tip katmanlar sayesinde elektron hareketlerinden ak m olu turulabilir. Bu tip güne hücrelerinde ise yar iletken kadmiyum tellürid olur (CdTe). .

nce-film Solar Hücrenin Üretimi Maliyetlerin büyüklü ü güne enerji teknolojisinin yayg nla mas n n önünde bir bariyer olarak durmaktad r.Aç k hava artlar nda çal an bir yaz c alüminyum tabaka üzerine yar iletken mürekkepten olu an bir tabaka olu turur. Bu özelli i ürünün birçok farkl uygulamaya adapte olabilmesini sa lar. Son teknolojik geli melerle beraber ince-film güne hücrelerinin verimleride geleneksel güne hücreleriyle yar abilir hale gelmi tir.Son olarak haz rlanan folyo hücreler halinde kesilerek kullan ma haz r hale getirilir. Çünkü kadmiyum yemek zincirine kar abilecek yüksek derecede zehirli civa maddesinden olu ur.Bir alüminyum folyo topu büyük bir pres içine sürülür. 3. 2. CdTe güne hücrelerinin verimi %15. . Bu da watt ba na üretim maliyetini artt r r. Klasik silisyum güne hücrelerinin üretimi karma k.nce-film güne hücrelerini geleneksel güne hücrelerinin verimlerini kar la t rmak gerekirse . 1. Bu üretim ekli bir devrim yaratm maliyetleri ve üretim süresini önemli ölçüde dü ürmü tür. Bu üzerine dü en güne enerjisinin sadece yar s n elektrik enerjisine çevirdi i anlam na gelir. Gerçekte ise silisyum tabakal geleneksel güne pilleri ancak %15 ~ %25 verimlili e ula abilir. Silisyumdan yap lmayan ince-film güne hücrelerinin üretimi ise çok daha kolayd r ve bu özelli ide üretim engellerini ortadan kald r r. teorik olarak silisyum tabakal geleneksel güne pilleri %50 enerji verimlili i sa lar. Al nan tüm güne n n yar iletken tabakaya ula mas n sa lar.Ba ka bir pres CdS ve ZnO katmanlar olu turur. 4. çok zaman alan bir i lemdir. ZnO k yans tmaz bir tabakad r. Elde edilen alüminyum folyo birkaç metre geni li inde ve bir kaç kilometre uzunlu unda olabilir. Bununla beraber kadmiyum kullan m sa l k aç s ndan sak ncal d r. CIGS güne hücrelerinin verimi ise %20 ye ula m t r.

güne bulutlardan herzaman geçmeyebilir ve hidroelektrik barajlar do al çevreyi bozmaktad r. Baz ara t rmac lar enerji ihtiyac m z n y ld zlardan sa lanabilece ini dü ünmektedirler. Nükleer. Ara t r lan kaynaklardan birisi de helyum-3 ü nükleer füzyon reaksiyonunda kullanmakt r. Örne in gelenekel nükleer fizyon ile nükleer enerji çok risklidir. Bir enerji kayna tam testi geçecekken hemen önemli bir kusuru ortaya ç kmaktad r. Tam olarak çal abilen bir çözüm bize birkaç k y l uzakta olabilir. rüzgar.Tarih: Kas m 7th. rüzgar enerjisi istikrarl de ildir. ve hidroelektrik enerjilerin hepsinde baz kusurlar vard r. füzyon reaksiyonunda atom çekirde i enerji üretmek için biraraya toplan r. Nükleer fizyonda atom çekirde i ikiye bölünürken. Ayr ca güvenlik ve üretim verimlili i artm t r. solar. 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Uzay Kaynakl Enerji Üretim Yöntemleri nsanl k on y llard r temiz enerji kaynaklar konusunda ara t rmalar yapmaktad r. Nükleer füzyon reaksiyonu hidrojen izotoplar olan döteryum ve tirityum ile denenmi tir ve bu reaksiyonlar sonucu sahip oldu u enerjinin büyük ço unlu unu radyoaktif nötronlar olarak verebilmi tir. .

E er bu kadar yak t para ile ifade edecek olursak u anki petrol fiyalar na göre tonu yakla k 4 milyar dolar olacakt r. As l problem 25 ton helyum-3 ü dünyada do al yollarla bulamamakt r.mevsimsel farkl l klar gibi olumsuz etkilerden etkilenmeyeceklerdir. Yeryüzünde do rultucu antenler vas tas yla bu mikrodalgalar toplan r ve tekrar elektri e çevrilir. Uzay Güne Enerjisi ( SSP . Bu da u anki mevcut teknoloji ile helyum-3 ün potansiyelinden tam olarak yararlanamayaca m z anlam na gelir. Günümüzdeki füzyon reaktörleri elektrik üretmek için gerekli yüksek s cakl klara ula may tam olarak ba aramam lard r ve ay yüzeyinden al nan topraktan helyum-3 ü ay klamak için yo un rafine i leminden geçmesi gerekmektedir. En çok gelecek vaadeden uzay-temelli eneji kaynaklar ndan biri de güne enerjisidir. 2 proton ve sadece bir nötron ta r. Tek fark uydular veya ay üzerine kurulmas d r. Üretilen elektrik mikrodalgalara çevrilir ve yeryüzüne do ru yollan r. Yüksek s cakl kta s t l p döteryumla birle tirildi inde inan lmaz ölçülerde enerji aç a ç kar r. Geriye bu helyumu ç karmak ve ince ayarl bir füzyon i leminden geçirmek gerekmektedir. Bu kadar helyum elementi dünyada bulunan tüm fosil yak tlardan 10 kat daha fazla enerji üretecektir.Space Solar Power ) geleneksel güne enerji sistemleriyle ayn ekilde çal r. Ancak bilim adamlar n n hesaplamalar na göre helyum-3 elementi ayda 1 milyon ton civar nda bulunmaktad r. Herhangi bir kirlilik veya radyoaktif at k olu turmaz. . bulut. Kabaca 25 ton helyum-3 Amerikan n 1 y ll k enerji ihtiyac n kar layabilir. 1 kilogram helyum-3 ile 0. Helyumun izotopu olan helyum-3. Uzaya yerle tirilecek güne panelleri. ya mur.Di er bir yandan Helyum-3 te mükkemmel derecede güvenlidir.67 likogram döteryum 19 megawatt/y l enerji üretebilir.

Bu büyüklükteki bir güne enerji paneli y ll k üretim kapasitesi 400 milyon kW/saat olan Amerikadaki Hoover baraj ndan iki kat daha fazla enerji üretecektir. Solar Enerji Sistemi . 2008 Yazar: admin Yorum yok | Kategori Rüzgar güne temiz enerji Güne Enerjisi Nedir. Son y llarda ise geli en teknoloji ile farkl sistemler üzerinde dü ünülmeye ba lanm t r. Mikrodalga transfer yönteminin çok uzun y llard r tüm detaylar yla bilinmesi. Bu proje ekonomik aç dan imkans z oldu u için uygulanamam t r. Bu uydular yerden 540 km yüksekli e yerle tirilecek ve yakla k 300 metre boyutlar nda olacakt r. güne panellerinin ilk zamanlar na göre 3 kat daha verimli olmas sebebiyle uzay tabanl güne enerji sistemlerinin dikkate al nmas gereken bir yöntemdir. Bu projelerden biri dünya çevresinde dönen ve daha küçük oldu u için yönetimi daha kolay olan güne enerji sistemleri kullanmakt r. yerden 36.000 kilometre yüksekli e yerle tirilecek olan güne panelleri yeryüzüne göre sabit konumda duracak ve 5 km¶ ye 10 km boyutlar nda olacakt r. Bu büyüklükte bir güne paneli 1000 evin elektrik ihtiyac n kar layabilir. Bu konuyla ilgili ilk proje 1970 li y llarda ortaya at lm t r.Asl nda bu yöntemin benzerini haberle me uydular cep telefonu görü melerini iletirken yapmaktad r. Tarih: Kas m 6th.

Bir güne enerji sistemi olu tururken öncelikle ihtiyaç duyulan güç hesaplan r ve buna uygun büyüklükte güne enerji panelleri seçilir. güne panellerinden elde edilen enerjiyi depolamak için bataryalar. Güne ten enerji elde etmek için ihtiyaç duyulan güce e de er güne paneli. Bataryalardan al nan enerji ç k n ev aletlerimizde kullan lacak seviyeye getiren inverterler kullanmak gereklidir. bataryalar n arj olmas n kontrol etmek için arj kontrolerler. arj Kontrolörler Bataryalarda arj a m olmas n önler. nverter Güne enerji sisteminin en önemli parçalar ndan biridir. performans n ve kullan m ömrünü artt racakt r.Batarya . Yukar da bir güne enerji sisteminde bulunan en temel elamanlar ema halinde sunulmu tur.Güne enerji sistemleri en popüler do al enerji sistemlerindendir. Do ru bir ekilde arj edilmesi bataryalar n zarar görmesini önleyecek. Güne panellerinden elde edilen 12 volt DC gerilimi 220 volt AC gerilime dönü türür. Solar Paneller Güne enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistem parças d r.

Ancak s yükselmesi de verimi dü üren di er bir problemdir. Paneller monte edilirken herbir panel aras nda yeterli havaland rman n olaca ekilde bo luk b rak lmal d r. Birden fazla solar panel paralel ba lanarak ak m kapasiteleri ( dolay s yla daha fazla güç ) artt r labilir. S cakl k ve Havaland rma : Bir önceki ba l kta incelendi i gibi güne panelleri direkt güne gören ve gölge almayan bir yere kurulmal d r. Güne paneli sistemlerinden yüksek voltajl ç k almak ak m dü ürüce inden üretilen elektrik enerjisinin daha küçük çapl kablolarla ta nabilmesini sa lar. Yük alt nda bu ç k 12 . Böylece 72 hücreden olu an 24 volt ç k l bir sistem elde edilebilir. Üç çe it güne paneli vard r. Depolama yap lmad taktirde güne enerji sistemlerinden sadece güne varken enerji elde edilebilir. Baz üreticiler gölgeye kar dayan kl ürünler üretselerde güne panellerinin gölge görmemesine özen gösterilmelidir. Güne Panelleri : Çevre Dostu Elektrik Üreteci Güne panelleri güne nlar n herhangi bir zehirli at k sal n m yapmadan ve bak m gerektirmeden elektri e dönü türür. Güne enerji sistemlerinin en uçtaki eleman d r. Örne in 40 cm e 80 cm standart bir 12 volt panel birbirine seri ba l 36 hücre içerir ve ç k tepe de eri 17 volt civar nda olur. Birbirinden ba ms z silikon hücrelerin birle iminden olu ur. E er iki solar panel 24 volt ç k al nacak ekilde konfigüre edilmek istenirse bu iki güne panelini seri ba layabiliriz. Sadece bir silikon hücresi 0.14 volt seviyelerine iner. Monokristal solar panel : Polikristal güne panelleri : Amorf solar paneller : Güne Panelleri Üzerinde Gölge Olu umu : Solar panellerin kurulum yap laca yeri seçerken özellikle gün saatlerinde ( 09:00 ile 16:00 aras ) paneller üzerine herhangi bir gölge dü medi inden emin olunmal d r. Çünkü solar panellerin verimi s s yükseldikçe dü ecektir. .Elektrik gücünün bir kimyasal reaksiyon formunda sakland bölümdür.5 volt elektrik üretebilir. Gölge sadece ç k gücünü azaltmakla kalmayacak ayn zamanda paneller üzerinde hasarlara da neden olabilecektir. Güne nlar bu hücreler üzerine dü tü ünde elektronlar hareket ettirerek elektrik ak m olu mas n sa larlar.

Ak m ve gerilimin bu 3 seviyedeki durumu a a daki gibidir. Örne in 100 watt l k bir güne panelinden batarya optimum voltajda olmad kça 100 watt güç ç k al namaz. .Darbe geni lik modülasyonu ) kullan l r. Ancak yeni nesil MPPT kontrolörler daha iyi sonuçlar vermektedir. Voltajdaki bu a r art bataryalara zarar verebilmektedir.Maximum Power Point Tracking ) : Yayg n olarak kullan lan birçok eski nesil çok seviyeli arj kontrolörü PWM ( Pulse Width Modulation . Bunlar : Bulk : So urma : Rölanti : Maksimum Güç Noktas zleme ( MPPT . Neden arj Kontrolör Gereklidir ? Güne li bir günde güne panelleri daha fazla voltaj üretecektir.Aralar ndaki bu bo luk sayesinde rüzgar rahatl kla dola abilecek ve do al so utma sa lanacakt r. arj kontrolör bataryadaki arj düzeyini kontrol eder ve herhangi bir a m durumunda arj düzenleyerek bataryalar n zarar görmesini engeller Modern çok evreli arj kontrolörBirçok kaliteli arj kontrolörde bilinen 3 arj seviyesi vard r. Solar panellerin güç ç k lar n bataryan n voltaj ile e le tirip maksimum arj garanti etmektedir.

80 watt aras nda bir solar panel kullan l yorsa 40 amper de erinde bir arj kontrolör kullan lmal d r. Her bir panel 6 amper de erine sahiptir. arj kontrolörün daha yüksek bir ak mda seçilmesinin sebebi güne n n bulut yans ma etkisi sebebiyle ç k 24 A olmas gereken panellerden 32 A ç k a sebep olabilmesidir. arj kontrolörler gün panelleri ile bataryalar aras na konumland r l r. zamanlay c gibi uygulamalar düzeltilmi sinüs dalga ile iyi bir ekilde çal mayabilir. Sadece 12 volt DC voltaj 220 volt AC ye çevirmekle kalmaz ayn zamanda elektrik hatt na ba l ysa bataryalar da arj edebilir.5 volt x 6 A = 100 watt ) de erlerine sahiptir. Power inverter güne enerji sisteminin kalbidir. Bu tip inverterlerin 500 watt ve daha dü ük de erde olan modelleri genelde çok ucuzdur ve otomobillerde kullan lmaktad r. Bunlar n toplam ç k 6 A x 4 = 24 A olmaktad r. Bu tür inverterler özellikle küçük uygulamalar için tavsiye edilir. Gerçek sinüs dalga inverteri ile cihazlar daha az enerji harcayarak daha verimli bir ekilde çal r.Örne in bataryalardaki gerilim 12. Fiyatlar göreceli olarak ucuzdur ve istisnalar olmakla birlikte elektrikli aletler ve bilgisayarlar n ço unu çal t rabilir.4 volt x 6 A = 75 watt enerji depolanabilir. MPPT kontrolörler ak m artt rarak bataryalar n solar panelden ç kan tüm gücü depolayabilmesini sa lar. ebeke Destekli nverter : Kullan lan ebeke gerilimine ilave olarak güne enerji sistemi kullan lacaksa kullan labilir. Düzeltilmi Sinüs Dalga nverteri : Belkide en çok kullan lan ve en ekonomik inverter çe ididir. Bu da panelin ç k gücünden %25 kay p oldu u anlam na gelir. nverter Bataryalarda depolanan elektri in günlük hayatta kullan lan cihazlar çal t rmas planlan yorsa inverter üniteleri kullanmak gereklidir. Ancak ev uygulamalar için çok uygun de ildir. Kare Dalga nverter : En ucuz ve en az tercih edilen inverterdir. Özet : E er 4 adet 75 . Bu ç k ço u zaman normal elektrik ebekesinden daha temiz bir güç ç k verecektir. Gerçek sinüsle kare dalga aras nda bir AC dalga formu ç k verir.4 volt oldu undan 6 amper ak mla sadece 12. 100 watt bir güne paneli kullan l yorsa bu panel 6 amper ak m ve 16. Herçe it AC uygulamayla beraber çal r ve en pahal inverter modelidir.5 volt ( 16. Bu sistemde güne enerji sisteminden elde edilen enerji . Gerçek Sinüs Dalga nverteri : Bu inverter gerçek bir sinüs dalga ç k sa lar.4 volt olsun ve klasik arj kontrolörlerden biri kullan ls n. Bataryadaki gerilim 12. Kare dalga verimsizdir ve birçok cihaz çal t ramaz. Ancak motor h z kontrolü.

baz istasyonlar nda vb yerlerde kullan l r. S zd rmazd rlar ve arj s ras nda gaz aç a salmazlar. kendi kendine de arj daha yava t r ve daha uzun ömürlüdür. Bulk seviyesine eri ildi inde so urma evresine geçilir. Uygun fiyatl d r ve uzun çal ma ömrü vard r. üst düzey performans gösterirler. kampç lar ve di er çok küçük uygulamalar için kullan l r. Birden Fazla nverter Kullan m : ki inverter bir arada kullan labilir ve böylece daha fazla güç veya daha yüksek voltaj elde edilebilir. 4 temel batarya çe idi vard r. Giri Voltaj : 12 .ebekeden çekilen enerjiyi azaltacak hatta güne enerji panellerinden üretilen enerji ihtiyaçtan fazla ise üretilen fazla enerji elektrik irketine geri sat labilecektir. Bu aküde kur un plakalar aras nda s v asit bulunur.4 volt .48 volt inverterlerden hangisini kullanmal y m ?: Giri voltaj na karar verirken solar paneller ile batarya bankas aras ndaki mesafe gözününde tutulmal d r.AGM : : AGM bataryalar güne enerji sistemleri için en iyi batarya seçimidir. Sistem Bulk voltaj seviyesinde belirli bir zaman ( yakla k 1 saat ) çal t nda ak m ad m ad m dü meye ba lar.RV / Marine Tip : 2.13. 1.Jel Tipi : 4. bu bataryalara düzenli olarak su eklemek gerekir. ç ortamda kullan labilmesi bataryalar n daha sabit bir s cakl kta muhafaza edilmesini sa lar tabiki bu da bataryalar n performans n artt r r. bataryalar maksimum ak m çeker. Özellikle küçük uygulamalar için kullan labilir. Bu sistemde yedek enerji kayna olarak elektrik ebekesi kullan laca ndan büyük bir batarya sistemi kurmaya gerek yoktur. Ayr ca solar panel. E er paralel ba lan rsa güç iki kat na ç kacakt r. RV veya marine tip olarak isimlendirilen bu bataryalar en basit anlamda tekne. Bataryalar olmaks z n sadece güne oldu u zaman elektrik elde edilebilir. inverter ve bataryalar n ayn voltaj de erine sahip olmalar gereklidir. E er iki uyumlu inverter seri olarak ba lan rsa ç k voltaj iki kat na ç kacakt r.24 .7 volt ) ve ak mda di er döngü zaman na kadar dü ük seviyeye iner.6 volt olan bulk seviyesine yükselir. Yüksek voltaj kullan ld nda dü ük amper ve buna ba l olarak küçük çapl kablo kullan m mümkün olur. Bu yüzden bu bataryalar iç ortamda kullan lamaz. Bütün sulu tip bataryalar arj oldu unda d ar ya gaz ç k yapar. S zd rmazd rlar bu nedenle jel bataryalar n gaz ç k yoktur. Ancak bataryalar kullan ld nda gün nda elde edilen enerjinin fazlas depolan r ve güne ten elektrik elde edilemeyen gece.Sulu Tip Batarya : 3.4 volt . Kur un plakalar aras nda koyu k vaml jel halinde asit vard r. Bunun d nda daha yüksek bir kalite sunar. Ancak devaml arj de arj döngüsü alt nda uzun y llar çal amaz. Gaz ç k olmad ndan iç ortamda rahatl kla kullan labilir.14. E er bir muhafaza içine kurulmu sa bir havaland rma sistemi içerideki gaz n d ar ya ç kmas n sa lamalad r çünkü aç a ç kan gaz yan c -patlay c özellik ta r. bulutlu gün gibi dönemlerde kullan l r. Jel tipiyle ayn avantajlara sahiptir. voltaj dengesi daha iyidir. . arj n bulk faz nda voltaj a amal olarak 14. Bataryalar : Bataryalar güne enerji sisteminin yak t tank d r. Kur un plakalar aras nda cam yünü benzeri bir malzeme vard r. So urma zaman geçtikten sonra voltaj rölanti de erine dü er ( genellikle 13. Uçaklarda. hastanelerde.

Multikristal paneller olarakta isimlendirilir. Monokristal hücreler ile yap l r.Gerçek kristal de ildirler. Metal veya cam gibi bir materyalin üzerinin ince bir silikon tabakas yla örtülmesi sonucu olu uturulurlar. Monokristal panellerden biraz daha ucuzdur ve verimleri biraz daha dü üktür. Di er üretim a amalar monokristal yap ile ayn d r. Monokristal veya Polikristal güne panelleriyle ayn enerji ç kt s n vermesi için onlardan 4 kata daha fazla alan n kaplanmas gerekir. Verimleri ve fiyatlar bu yüzden daha dü üktür. Bu da güne panellerine k r k cam görüntüsü verir. Bu hücreler birbirine ba lant lanarak solar panel olu turulur. Uzun silikon çubuklar 2 . Bu güne hücreleri çok saf silikonun tek bir kristalin üzerine yap land r lmas yla elde edilir. . Özellikle çat vb kapmalama uygulamalar nda kullan l r.4 mm kal nl kta disk eklinde kesilir ve herbiri ayr bir hücre olacak ekilde i leme tabi tutulur. En verimli ve pahal güne panelleridir. Monokristal yap gibi tek bir kristal üzerine de il bir kristal blo u üzerine yap land r l rlar.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->