Milli Mücadele Sırasında Kurulmuş Yararlı/Zararlı Cemiyetler..

Zararlı Cemiyetler Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler Özellikleri Nelerdir? Mondros Mütarekesi’nden sonra, ordunun terhis edilmesi ve devlet otoritesinin kalmaması üzerine ortaya çıktı.Azınlıklar tarafından, işgalci emellerine hizmet eden kuruluşlardı.Anadolu hareketine ve Türklerin milli devletine karşıydılar.Bu cemiyetlerin hepsi Rum Patrikhanesi tarafından yönetiliyordu. İtilaf Devletlerince ekonomik ve siyasi açıdan destekleniyorlardı. Wilson İlkeleri’ne göre bulundukları yerlerin kendilerine verilmesini istiyorlardı. Mondros Mütarekesi’nin yedinci ve yirmi dördüncü maddelerini uygulatmak istiyorlardı. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesi şu şekildeydi : “İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde, herhangi bir bölgeyi işgal edebilecek.” Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesi şu şekildeydi: Altı Vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, bu vilayetlerin herhangi bir kısmı işgal edilebilecek. Cemiyetler Mondros Mütarekesi’nden sonra Türk ordusunun terhisinden cesaret alan bazı azınlıklar, Milli Mücadele’ye karşı bir takım cemiyetler kurmuşlardı. Mavri Mira İstanbul’daki Rum Patrikhanesi tarafından kurulan bu cemiyet, Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak ve Ege Bölgesi’nde ilerleyen Yunan ordusuna yardımcı olmak amacını güdüyordu. Çalışma alanı; Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Bandırma idi. Yunan Kızılhaç, Resmi Göçmenler Komisyonu, Rum okullarındaki izcilik kurumları, Mavri Mira’nın emrinde çalışıyordu. Trakya ve Yunan Komitesi Trakya’nın işgalinden doğan sorunları Yunanistan açısından çözmeye çalışan bir örgüttür. Buradaki milli direnişi ortadan kaldırmak ve tüm Doğu Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini sağlamak temel amaçlarıydı. Pontus Rum Cemiyeti Yunanistan’ın milli örgütü olan ve Yunanistan’ın 1829′da bağımsız olmasını sağlayan Etnik-i Eterya Cemiyeti Trabzon ve dolaylarında bir Rum Pontus Devleti kurmak amacıyla Pontus

Bundan sonra parti sıkı bir muhalefete yöneldi. Fırka’nın temel amacı. Ermeni İntikam Alayları da. İttihat ve Terakki karşıtı olan bu fırka. İttihat ve Terakki iktidarını yıkmaktı. Osmanlıcı ve hilafetçiydiler. özel girişimi. Fransızlardan aldıkları destek ile Adana ve dolaylarında faaliyet gösteriyorlardı. Başat Hürriyet ve İtilaf Fırkası etrafına toplanmışlardı. Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Özellikleri Nelerdir? Milliyetçi amaçlara tamamen karşıydılar. özyönetimi. Anadolu hareketine karşıydılar. . Zaven Efendi tarafından kurulan bu cemiyetin adı. Yahudi Cemiyetleri Yahudilerin çok büyük bir çoğunluğu bölücü çalışmalarda bulunmadı. Ulusal örgütlere karşı direniş göstermişlerdir. Ermeni Patriği Zaven Efendi de Mavri Mira’ya benzer bir örgüt kurup Rumlarla işbirliği yaptı. Marmara kıyıları ve İzmir gibi yörelerde düzeni bozma. Sinop’a dürgün edildi ve ordan Avrupa’ya kaçtı. Trakya. Programında Osmanlcılığı. 1912 “sopalı seçimleri” ne kadar iktidarda kalan parti bu seçimde ancak 6 milletvekilini Meclis’e sokabildi. 1913′deki Babıali Baskını’ndan sonra parti dağılmaya başladı. bu yörelerdeki Rum azınlığı sayıca çoğaltma görevi verilmiştir. ancak “Makkabi Cemiyeti” ve “Alyans israilit Cemiyeti” işgalcilere destek verdi. idam edildi. Manda ve himaye taraftarıydılar. Mahmut Şevket Paşa suikastından sonra bir kısım parti mensubu yargılandı. bağımsızların ve gayr-i müslüm mebusların desteğiyle güçlendi. “Rum-Ermeni Birliği Komitesi” idi. Yunanistan’dan gelen özel görevlileri Rum göçmeni göstererek Doğu Karadeniz dolaylarına yerleştirme. Kordos Cemiyeti Yunanistan tarafından İstanbul’da “Rum Göçmenleri Merkez Komisyonu” adıyla kurduruldu. Ermenilerin Kurduğu Cemiyetler Daha önceleri Ermenilerin kurmuş oldukları “Taşnaksütyun” ve “Hıncak” adlı gizli örgütler milli mücadeleye karşı çıktılar ve işgalcilerle işbirliği yaptılar. Derneğe İstanbul. Trabzon. “İkdam” ve “Alemdar” gazeteleri partinin yayın organı oldu.Rum Cemiyeti’ni meydana getirdi. meşrutiyeti ve liberal iktisat’ı savunmaktaydı. Hürriyet ve İtilaf Partisi Kasım 1911′de Trablusgarp Savaşı’nın yarattığı kaos döneminde Ahrar ve Mutedil Hürriyetperveran Fırkalarının birleşmesinden oluşmuştur.

Teali-i İslam Cemiyeti İşgalcilerle mücadele edilemeyeceğini. 25-02-2008. Hürriyet ve İtilaf Fırkası İttihat ve Terakki Partisi’ne düşman olarak çıkan bu cemiyet. Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası Bu cemiyet milli mücadeleye karşı çıkan Damat Ferit Hükümeti’ni desteklemiş. padişah ve halifeye bağlı kalmakla vatanın kurtulacağını savunmuştur. Bu parti (fırka) Damat Ferit tarafından özellikle milli direnişe karşı yönlendirilmiştir. Wilson Prensipleri Cemiyeti Ülkeyi Milletler Cemiyeti içerisinde diğer devletlerle eşit haklara sahip bir varlık haline getirmek amacıyla kurulmuştur. Kürdistan Teali Cemiyeti Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan bu cemiyet Wilson İlkeleri’nden yararlanarak özerk bir Kürt devleti kurmak için mücadele etmiştir. 12:02 #2 . bundan dolayı halifenin etrafında toplanmanın gerekliliğini savunmuşlardır.Diğer Cemiyetler Bu cemiyetler Mondros Mütarekesi’nden sonra Osmanlı Devleti’nin bağımsız yaşayamayacağını düşünen. İngiliz Muhibleri Cemiyeti Bu cemiyetin başkanı bir İngiliz din adamı olan Rahip Fru idi. Milli Mücadele’ye karşı manda ve himaye yanlısıydılar. İşgallere karşı koymanın olanaksız olduğunu savunan bu cemiyete Damat Ferit de üye idi. Kurucularının Amerika Birleşik Devletleri’nin manda ve himayesi altına girmekten yana oldukları bilinmektedir. Anadolu’daki milli kurtuluş hareketine karşı en büyük tepkiyi göstermiştir.

İngiltere ve diğer batılı devletlerin desteği ile Yunanlılar da İzmir’i işgal ettiler. maddi olarak Yunan Kızılhaçı ile Atina ve Selanik bankaları destekliyordu. Türklere karşı katliamlara başladılar. Mondros Mütarekesi ve Azınlıkların Faaliyetleri a) Rumların Faaliyetleri Mondros Mütarekesinin imzalanmasını müteakip Anadolu’nun muhtelif yerlerinde işgaller başladı..sewd@lı --->: Milli Mücadele Sırasında Kurulmuş Yararlı/Zararlı Cemiyetler. Bu cemiyetleri şöyle sıralayabiliriz. Etnik-i Eterya Cemiyeti Fener Rum Patrikhanesi ve Kiliseler Mavri Mira Cemiyeti Pontus Cemiyeti Trakya Komitesi Rum İzci Teşkilatı Rum Matbuat Cemiyeti Beyoğlu Rum Edebiye Cemiyeti Rum Ticariye Cemiyeti Asya-yı Suğra Cemiyeti Rum-Yunan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Rum-Yunan İttihad-ı Milliye Cemiyeti Yunan-Rum Sahib-i Ahmer Cemiyeti Yunan Bahriye İdaresi Yunan Ahz-ı Askeri Şubesi Yukarda adlarını verdiğimiz cemiyetlerin tamamı da Patrikhaneden maddî ve manevi destek alıyordu. Fener Rum Patrikhanesi . Çünkü Rumları teşkilatlandıran ve Müslüman-Türk düşmanlığını onlara aşılayan başta Fener Patrikhanesi olmak üzere birçok Yunan-Rum cemiyetleri vardı. Yunan askerlerinin Anadolu’ya ayak basmasıyla birlikte yıllarca içimizde yaşayan Osmanlı Devleti’nin tebaası olan Rumlar da Yunan askerleriyle birlikte. Cemiyetleri. Yunanlıların İzmir’i işgaliyle başlayan ilerleyişleri iç kısımlara doğru devam edecektir.

Yunanlı ilim adamlarından Prof. Cemiyetin sekiz üyesinden beşini yerli Rumlar. Ayasofya’yı kiliseye çevirmek isteyen Rumlar. Askerî ve siyasî kuruluşların birlikte çalışmaları sağlandı. Venizelos başbakanlığa geçmiş ve Adalar Denizini bir “Yunan Denizi” yapmak gayesiyle. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren siyasî faaliyetlerini artırarak “Megalo İdea” yani “Büyük Fikir” “Büyük Ülkü”yü gerçekleştirmek istemiştir. İzcilik Cemiyeti Kadıköy. Türkleri katletmek için görevlendirildiler. Ama onlar. Bu çalışmalarının meyvesini de. Bu büyük fikir ise Bizans İmparatorluğu’nu diriltmek. Aslında. üçünü de Yunanlılar oluşturuyordu. verilen emirler doğrultusunda cinayetler. suikastler işledi. Mondros Mütarekesinden sonra da Fener Patrikhanesi Türkler aleyhindeki çalışmalarına devam etti. Daha doğrusu. bu devletin sınırlarının genişlemesi ve Osmanlı devletinden devamlı toprak alınması için çalışmalarına devam etmiş ve Yunanistan’ın emrinde çalışmıştır. Büyük Yunanistan’ı kurmak idi. Mahmud zamanında Mora isyanını çıkartmak ve Etniki Eterya Cemiyetine verdiği destek sonunda Yunanistan’ın kurulmasıyla almıştır. Fener Rum Patrikhanesi. Girit’in Türklerden alınmasından sonra. caminin çevresindeki müslümanlara ait ev ve arsaları yüksek fiyatla satın almaya başlayınca. Luvaris kilisenin faaliyetini şu sözlerle açıklamaktadır: “Kilise muayyen ölçüde çöken ülkenin haklarının mirasçısı halinde yükseltildi. adalardaki RumYunan halkın ayaklanmaları için Patrikhane ile işbirliği yapmıştır. Cemiyet.” Görüldüğü gibi Patrikhane “Megalo İdea”nın adeta bekçisi ve takipçisi olmuştur. Patrik. Bunlar. İtilaf Devletlerini harekete geçirerek İstanbul hapishanelerindeki beşyüzden fazla Rum ve Ermeni’yi tahliye ettirdi. Hristiyanlar için Bizans İmparatorluğunun yerini aldı ve bununla imparatorun kıyafetini ve Bizans devlet alametlerini bu arada iki başlı kartalı da aldı. Cemiyet. Rum Matbuat Cemiyeti adı ile teşkilatlanan Rumlar. toplantılarını Yunan Konsolosluğunda yapıyordu. Rum İzcilik Cemiyetini geliştirdi. duruma Evkaf Nezaretince el konularak. Yunanlılar’ın Bizansla bir ilgisi yoktur. Dr. Yunanistan devletini kurdurmuştur. Yunanistan bağımsız bir devlet haline geldikten sonra. II. emlakini satmak isteyenlerin ev ve arsaları alındı. Beyoğlu ve İstanbul olmak üzere beşyüzer kişilik gruplar halinde organize olarak başlarına Yunan subayları getirildi. Mavri Mira Cemiyeti Rum-Yunan faaliyetlerinin başka bir ad ile ortaya çıkmasıdır. Matbuat Cemiyeti. Bir Türk askerî birliği de cami avlusuna yerleştirildi.Fener Rum Patrikhanesi. cinayetlerini gizlemek için bu adı seçmişlerdir. Hristiyan devletlerin desteğini almak için kendilerini Bizansın varisi olarak gösteriyorlardı. .

. Tekirdağ. Osmanlı tebaası Hristiyan azınlıkları örgütleyerek devlete karşı kullanmışlardır. Dünya Harbi sırasında Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu kötü durumu fırsat bilerek Samsun. Ermenileri Osmanlı devletine karşı silahlandıran ve teşkilatlandıran kuruluşlar Taşnaksutyun ve Hınçak cemiyetleridir. Türklere ait köy ve kasabaları yağmalattırıyor. mallarını gasbettiler. Rusya’dan getirdikleri Rum ve Ermenileri silahlandırarak muhtelif bölgelere gönderiyorlardı. Üsküdar tedhişçilik yaptıkları bölgelerdi. Samsun bölgelerinde binlerce Türkü öldürdüler. Batum’dan İstanbul boğazına kadar Karadeniz kıyıları ile Kastamonu. Rumları silahlandırarak müslüman Türk halkını öldürtüyorlardı. İstanbul’un işgalinden sonra Pontusçuların katliamları arttı. Çorum. Tokat. Silahlı Rumlar. Türklerin oturduğu kasaba ve köyleri yakıp yıkarak büyük zararlar veriyorlardı. Çankırı. Fransa ve Rusya.Cemiyet Yunanistan’dan her türlü yardımı almaktaydı. I. Amasya. Pontus adlı gazete ve dergi çıkarıyorlar. Kartal ve Pendik bölgesinde küçük yaştaki Türk çocuklarını öldürdükleri gibi. Bütün cemiyetlerin destekçisi olan Fener Rum Patrikhanesi Pontus faaliyetlerini de destekliyordu. Çarşamba. kuracakları devletin haritasını bastırıyorlardı. Özellikle. Erzincan vilayetlerini içine alan bir Pontus Devleti kurulacak ve merkezi de Samsun olacaktı. II. Gümüşhane. Ege. Abdülhamid’e suikasttan banka soygunlarına kadar birçok olaylar çıkardılar. Sivas. Kırklareli. Rum cemiyetleri yanında Ermeni cemiyetleri de kurdurmuşlardır. Ermenilerin Faaliyetleri Osmanlı Devleti’ni yıkmak isteyen İngiltere. Pontus Cemiyeti’nin organizesinde Amasya metropoliti Yermanos ve Samsun metropoliti Tekomanidis önemli rol oynamışlardır. Pontuscu Rumların teşkilatlanmasında Merzifon Amerikan Koleji de önemli rol oynadı. Ermeniler Osmanlı Devleti’ne karşı devamlı kullanıldılar. Marmara. Bu tarihten sonra. Komitenin başkanı Yunanistan’lı bir Rum’du. Özellikle Samsun ve çevresinde daha çok faaliyet gösteriyorlardı. bu silahlı çetelere yol kestiriyor. Bafra ve diğer Karadeniz sahillerindeki Rumları silahlandıran cemiyet. Kordos Komitesi Rumların silahlı örgütlerinden birisi de Kordos komitesidir. Bu olaylar I. 1877ğ1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra İngiltere’nin isteği ile Ermeni meselesi gündeme getirilmiş ve Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapılması maddesi Berlin Andlaşması’na konulmuştu. Yozgat. müslüman halkı öldürtüyordu. Cemiyetin merkezi İstanbul idi. ırzlarına da tecavüz etmişlerdi. Haritaya göre. Amasya. Tokat. Pontus Cemiyeti Karadeniz bölgesinden İç Anadolu’nun kuzeyine kadar olan sahada Pontus devleti kurmak amacıyla 1904’te kurulmuş bir Rum Cemiyetidir.

Ermenilerin yaptıkları bu zulmün. Şehir baştan başa yakıldı. Van’da 23 gün kanlı olaylar devam etti ve şehri tamamen işgal ettiler. 10 Nisan 1919’da idam edildi. Bu arada I. Ermeniler Urfa’da da büyük olaylar meydana getirdiler. Ruslar Doğu Anadolu’yu işgal edince.Dünya savaşı sırasında da devam etti. Van’da olay çıkaran Ermeniler polislere. Dünya Harbini sona erdiren anlaşmalar yapıldı. Ermenilere ve İtilaf Devletleri’ne hoş görünmek için önceki hükümetin verdiği emirleri yerine getiren ve Ermenilerin Boğazlıyan’dan çıkmalarını sağlayan Kaymakam Kemal Bey’i. Ermenilerle Urfa’da çarpışma uzun müddet devam etti. Hamile kadınların karınlarından süngülerle çocukları çıkarıp parçaladılar. Ordudaki Ermeni askerleri de silahlarıyla kaçarak Ermeni komitecilerine katıldılar. Diyarbakır. Osmanlı Devleti de Mondros Mütarekesini imzaladı. Dağlara çıkan Ermeni çeteleri. Müslüman Türk kadınlarını ve kızlarını toplayarak binbir işkenceyi. göç ettirilme sırasında müslümanları öldürmeğe devam ettiler. Mütareke ile birlikte Sadrazamlık makamına Damat Ferit Paşa getirildi. kadınların ırzlarına tecavüz ettiler. Kolordu. Ordudan yardım istendi. Ankara ve Trabzon’da sayısız olaylar çıkararak müslüman Türkleri öldürdüler. Sivas. 8 Nisan 1919’da idam kararı verilen Kemal Bey. Bu kalanları da Van’da görevli Amerikalılar korumuşlardır. İttihatçı düşmanlığı ile tanınan Damad Ferid’in yaptığı işlerden ilki. Şarki Karahisar’da müslüman mahalleleri ateşe vererek yaktılar. Birçok binayı bombaladılar. müslüman halkın oturduğu mahalleleri ateşe verdiler. vahşetin önüne geçmek için Hükümet 14 Mayıs 1915’de “Tehcir Kanunu”nu çıkardı. Tümen ve Müstakil Mevki Komutanlarına yetkiler verildi. hükümet konağını işgal ederek jandarmaları öldürdüler. Ermeniler Maraş bölgesi dışında Bitlis yöresinde de birçok olaylar çıkardılar. Ermeni tehcirini (göçünü) “o vakitki Osmanlı Hükümetinin bir eser-i vahşeti” diye tasvir ettiğini söylemiştir. rezaleti yaptılar. Ermeni zulüm ve vahşeti her tarafta arttı. Van şehrimiz Ermeniler tarafından Ruslara teslim edildi. Bu kanunla Ordu. Ermeniler. Asayişin sağlanması için bölge halkı başka yerlere göç ettirilecekti. Müslüman halkın binlercesi katledildiği gibi. müslüman köylerini yakıp yıktılar. Ermeniler fırsattan istifade ederek. Müslüman halkı katlettiler. Ermeniler. Van’da 1500 kadar kadın ve çocuk kalmıştı. Bu isyanlardan ilki Maraş ilimizin Zeytun (Süleymanlı) kasabasında çıkarıldı. Ermeniler Van’da geçici bir hükümet teşkil ederek kuracakları Ermeni devletini 14 eyalete ayırdılar. jandarmalara ve kışladaki askerlere saldırdılar. Ermenilerin yaptıkları katliamları görmezlikten gelen ve adeta bir Ermeni gibi davranan Sadrazam Damad Ferid. Çıkan çatışmada binbaşı Süleyman Bey olmak üzere yirmibeş askerimizi şehit ettiler. Kürt Mustafa Paşa Divan-ı Harbinde idama mahkum ettirmek olmuştur. Elazığ. kurdukları silahlı çetelerle ve Osmanlı ordusundan kaçan Ermenilerle birçok olaylar çıkardılar. Şehirdeki mevcut polis ve jandarma Ermenilerin çıkardığı olayları önleyemedi ve 4. Ermenilerle buradaki mücadele yirmibeş gün devam etti. . Van şehrimiz tamamen bir kan deryasına döndü.

milli birlik ve beraberliğimizi bozucu. Ermeniler. Damad Ferid’in. cephanenin karşılanması. Seyit Abdullah ve Şefik Beylerden oluşmaktadır.Damad Ferid Paşa’nın acizliği ve ihaneti Ermenileri daha da cesaretlendirmiş ve Ermeni temsilcisi Bogos Nubar Paşa mütarekeden bir ay sonra 30 Kasım 1918’de İtilaf Devletlerine müracaatla müstakil bir Ermenistan devleti kurulmasını istemiştir. Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson. Elazığ. yıllarca sürecek bir maddi yardım ve hangi devletin mandaterliğinde olacağı konuları üzerinde tam bir anlaşma sağlanamadı. Ermeni temsilcileri 26 Şubat 1919’da “Onlar Konseyi”nde Ermeni isteklerini açıkladılar. Ermenilere özerklik verileceğini söylemesi de etkili olmuştur. İngilizler ve İtalyanlar kuvvet veremeyeceklerini belirttiler. Kâzım Karabekir Paşa Ermeniler üzerine sefer için görevlendirilecek ve 3 Aralık 1920’de Gümrü Andlaşmasıyla mesele halledilecektir. Zararlı Cemiyetler Milli Mücadele’de azınlıkların kurduğu cemiyetlerin yanında milli çıkarlarımızla bağdaşmayan. Bediüzzaman (Said-i Nursi). “Ayan azasından cemiyet başkanı Seyit Abdülkadir. Başta kendisini. işgalci devletlerin destek ve yardımlarıyla Türkler tarafından kurulan cemiyetler de mevcuttur. Sivas. Ermeni zulüm ve vahşeti de ancak Türk askerinin süngüsüyle sona erdirilebilirdi ki. a) Kürt Teali Cemiyeti Bedirhani. Kurulacak bir Ermeni devletinin savunulması.” 6 Kasım 1917’de kurulan cemiyet Dahiliye Nezareti’ne 7 Aralık 1918 tarihinde bir yazıyla başvurmuş. Ermenilerin isteklerinde direnmelerinde. Diyarbakır) Maraş. Baban ve Şemdinan aşiretlerinden İstanbul’da oturan Kürt aileler ve entellektüel aydınlardan kurucuları arısında. Senato’nun tasvibi şartıyla Ermeni mandasını kabul edebileceğini söyleyerek Ermeni isteklerine destek verdi. Sadece Fransa askerî kuvvet vereceğini söyledi. Bedirhani Emin Ali. Ermeni isteklerini görüşen “Onlar Konseyi”nin üyelerinin bir kısmı Ermeni isteklerini çok abartılı buluyorlardı. Kilikya (Çukurova bölgesi) Trabzon’un bir kısmını da içine alan bir Ermenistan devleti kurulacaktı. “1908 yılında kurulan Osmanlılık idealine bağlı bir . Dahiliye Nezareti 19 Şubat 1919 tarih ve 74 sayılı kararla kurulma izni vermiştir. Bu isteklere göre Vilayet-i Sitte denilen altı vilayetle birlikte (Erzurum. müstakil bir devlet kurmak istediklerinden Damad Ferid’in bu teklifini de kabul etmemişlerdir. sonuçta öyle olacak. Ermeni patriği Zaven Efendi de 12 Şubat 1919’da Paris ve Londra’ya giderek Fransa ve İngiltere devlet adamlarıyla görüşerek bağımsız bir Ermeni devleti kurulması için yardım istemiştir. Van. ordusuna verilecek silah. Molla Said. Bitlis. Katipler: Babanzade Abdülaziz. Başkan vekilleri Babanzade Mustafa Zihni Paşa.

Mardin. “Barış Konferansına iki muhtıra ve bir Kürdistan haritası sunan Şerif Paşa. İngiliz Yüksek komiserliğinin Ali Bedirhani’ye güvenmemesi ve konunun Osmanlı Devletinin iç işlerine müdahele olacağı düşüncesiyle gerçekleşmedi. Seyit Abdülkadir ve ekibinin. Merkezi İstanbul’da bulunan cemiyetin Diyarbakır. boş yere fırtına koparıp Türk halkından toprak isteyen Kürt Teali Cemiyeti üyeleri. Bu arada yapılan 1919 Meclis-i Mebusan seçimlerini de bir dernek değilmiş gibi “Anadolu’da Kuvayı Milliye’nin seçime faal bir surette müdahele ettiği gerekçesiyle veto edip katılmadı”. Fakat Kürdistan dağlarına gemileriniz çıkamaz bu kararınız da uygulanamaz. Amerika’dan Kürt milli haklarına yardımcı olmaları yönündeki isteklerine Amerikan Komiseri. “Sen kendin yardımcı ol. bütün Türkler ve en çok Doğu Anadolu vilayetleri halkı tarafından şiddetle reddedildi. Allah da sana yardım eder” diyerek toplantıyı sona erdirdi. Haydarizade İbrahim Efendi.” dedi. sonuç olarak “Kürdistan”a bir Kürt vali atanması ve belli sayıda Kürt görevlinin gönderilmesi fikrini benimsettiler. İstanbul’da bulunan İngiliz.hayır cemiyeti görünümünde olan Kürt Teavün ve Terakki Cemiyetinin devamı gibi gösterdiyse de asıl amacı: mütarekenin yarattığı elverişli koşullardan yararlanarak bağımsız bir Kürt Devleti kurmaktı”. “Jin” ve “Kürdistan” dergileri çıkararak. Van vilayetlerinde şubeleri ve geniş manada faaliyetleri vardı. Bitlis. Türk toprakları üzerinde İtilaf Devletlerinin menfaatleri doğrultusunda propaganda yaparak Osmanlıyı içten yıkmak için ellerinden gelen gayreti göstererek Millî Mücadele’yi aksatma çalışmalarıyla zararlı hale geldiler. Amerikan Komiserinin Kürdistan’ın büyük bir kısmını içine alan Ermenistan Devleti’nin kurulmasına karar verildiğini söylemesi üzerine kızan Bediüzzaman Said Nursi cevaben. Kürtleri Türkler’den ayrı bir kavim sayarak birbirlerine düşman ilân etmeye çalışması Wilson ilkelerinden faydalanarak bağımsız bir Kürdistan kurmayı amaçlaması. “Kürdistan hudutlarının gösterildiği bir haritayı vererek denize de bir çıkışlarının bulunmasını istediler”. Amerikan komisyon üyelerini ziyaretle isteklerde bulundular. Hamdi Paşa’nın 10. . Fransız. Elazığ. 4 Ağustos 1919’da Amerikan heyetiyle İstanbul’da Seyit Abdülkadir başkanlığında görüşen cemiyet üyeleri. Mevlanzade Rifat. Abuk Ahmet Paşa’dan oluşan grup. Ali Bedirhani’nin Diyarbakır Valiliğine. Türk milletinin aleyhinde çalışıp. Kendilerini Kürt davasının tek temsilcisi sayan cemiyet üyeleri. “Kürdistan eğer deniz sahilinde olsaydı harp gemilerinizle belki bu kararı tatbik edebilirdiniz. bir başka Kürt’ün Mardin valiliğine atanması işlemi. Kürt Şerif Paşa’nın Paris’teki girişimlerini desteklediler. Doğu illerine Kürt memurların atanmasını isteyen kuruculardan Avni Paşa. Erzurum. Kolordu komutanlığına.

Üyelerinin herbirinin kafasından ayrı bir ses çıkması cemiyetin kapanmasıyla ilgili bir kararında alınamayışına sebep oldu.Ermeni temsilci Bogos Nubar Paşa ile de bir andlaşma yaptı. .M. Seyit Abdülkadir Ermeniler lehine çıkacak bir kararın sebebi olabileceğini düşünerek 17 Mayıs 1920’de Paris’e konfrans delegelerine çektiği telgrafında. Kürt Teali Cemiyeti içindeki çekişmeler 1919’un son ayları ile 1920 yılı içinde hızlandı. “Şerif Paşa’nın cemiyetlerinin delegesi olduğunu.B. “Kürtlerin Şerif Paşa’nın çekilmesiyle konferansta temsil edilmediğini bu nedenle konferansın alacağı kararların Kürtleri bağlamayacağı hatta kararların geçerli sayılmayacağını duyurdu. “Kürt Tamimi Maarif Cemiyeti. Türk Devrim Tarihi’nde Teali-i İslâm (müslümanları yükseltme yüceltme) Derneği diye tanımladığı cemiyet İstanbul Süleymaniye Elmaruf mahallesi Kirazlı Mescit sokağı No 17’de 19 Şubat 1919 tarihinde (Cemiyet-i Müderrisin) adıyla kuruldu. Kurucuları.” Kürt aşiret ahalisi de Şerif Paşa’nın gereksiz vekilliğine karşı durdu. Süleymaniye Tarihi Edyan Müderrisi Bergamalı Mehmet Zeki Efendi idi. Katip. Bunun üzerine. Seyit Abdülkadir’in İstanbul gazete sütunlarında yer alan “Kürtler bağımsızlık istemiyorlar” açıklaması teşkilatta bölünmeyi hızlandırdı. Kürtleri temsil edebileceği ve altı doğu vilayetinde Kürtlerin çoğunlukta bulunması nedeniyle bu iller için özerklik istendiğini. Osmanlı hükümetinin de Haziran 1920’den itibaren cemiyet şubelerini kapatışı ve bazı üyelerini tutuklaması cemiyet içindeki huzursuzluğu artırdı.” Paris Barış Konferansı’nın devam ettiği bir sırada. Meclis-i Mebusan’daki Kürdistanla ilgili tartışmalar. Başkan yardımcısı Sahn Medresesi Arap Edebiyatı Müdürü Konyalı Abdullah Atıf Efendi. Başkan Darülhilafetül-aliyye İptidai Dahil Medresesi Müdürü Umumisi İskilipli Mehmet Atıf Efendi. ancak Ermenilerin mi yoksa Kürtlerin mi çoğunlukta bulunduğunu İtilaf Devletlerince oluşturulacak bir kurulun yerinde araştıracağını. Kürt Talebe Hevi Cemiyeti ve Kürt Kadınları Teali Cemiyetiyle birlikte Milli Mücadele sonunda T. Destek verdiği.” İtilaf Devletleri’nin Kürtleri. b) İslâm Teali Cemiyeti Suna Kili’nin. Türklerden ayrı olarak düşünmeyip Paris Barış konferansında Ermeniler lehine aldığı kararlar Kürt toplumunda ikiliğe yol açtı.M. bunun için Ermeni temsilci ile andlaşma yapıldığını söylemesi tepkilere neden oldu. Seyit Abdülkadir’in bir gazeteciye. konferanstan çekilen Şerif Paşa’nın davranışını. radikallerden oluşan ikinci grup hâlâ bağımsız Kürdistan hayaliyle yaşadılar. Osmanlı toprak bütünlüğü içinde bir Kürt otonomisi fikrini savunurken. hükümetinin kuruluşuyla son buldu. Cemiyet üyelerinden Arif Paşa başkanlığında oluşturulan heyet de destek vermek üzere Paris’e gönderildi. Siyasî hayatı sona doğru hızla ilerledi. Kürdistan’ın bağımsızlığından vazgeçen Seyit Abdülkadir.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlısı gazetelerde muhtelif konularda çeşitli makale ve beyannameler yayınlayarak Milli Mücadeleyi baltaladılar. Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü kötü durumdan ve bunalımdan kurtulması için dinî esaslara dayalı olarak hilafet ve saltanatın nüfuzunu kuvvetlendirmekti. c) İngiliz Muhipleri Cemiyeti Milli birlik ve beraberliğimizi bozucu kuruluşların hepsinin birleştikleri nokta. sabık Şurayı Devlet azası Said Molla ve İngiliz ajanı Rahip Dr. İngiliz casusluğu görevini de yürüten Muhipler Cemiyeti üyeleri. milli şuuru felce uğratmak. Miralay Sadık-Gümülcineli İsmail grubu 22 Eylül 1921 .Konya’da şubesi bulunan cemiyetin amacı: Din ve devlet ayrılığına taraftar olmadan ilmî. “Osmanlı Devleti artık egemen bir devlet halinde yaşayamaz. memleket içinde teşkilat yaparak isyan ve ihtilal çıkarmak. Anadolu millî hareketine karşı cephe almada birleştiler. Cemiyet ayrıca. ecnebi müdahelesini kolaylaştırmak gibi haince teşebbüsleri vardı” der. ancak himaye altına girmesiyle mümkündür” görüşüdür. “Düşmana karşı direnmenin yararsız olduğu görüşünde ve halifeye bağlılıktan başka bir şeyin memleketi kurtaramayacağı düşüncesinde idi. ahlakî ve sosyal yollarla siyasî hayata tesir etmek. Marmara ve Ege bölgelerinde çıkan isyanlar dahil. Yukarıdaki cümleden hareketle.” Bu gaye etrafında çalışan cemiyet üyeleri Hürriyet ve İtilaf Fırkası safında. Mahkeme-i Temyiz reisi Ali Rüşdi Efendi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile sıkı işbirliğinde olan teşkilatta ikilik ortaya çıktı. damadı Hazreti şehriyari Ahmet Zülküfül Paşa. İngiliz ekonomik sermayesiyle güçlenen teşkilat. Şehremini Cemil Paşa. Varlığını koruması. Konya-Bozkır ayaklanmaları ile Konya Delibaş Mehmet İsyanı hareketinde de büyük rolleri olan cemiyetin yayın organı “İstanbul” gazetesiydi. İngiliz David Lloyd George (1863ğ1945)’un Türkiye üzerindeki planlarını gerçekleştirmek için kurulan cemiyetin kurucuları arasında eski Dahiliye Nazırı Memduh Paşa. Gazi Mustafa Kemal Nutuk’ta cemiyetin biri açık diğeri gizli iki amacının olduğunu belirtir ve devamla: “asıl faaliyeti gizli cehti olup. “İngiliz Muhipler Cemiyeti” namıyla bir cemiyet teşekkül etmiştir”. Robert Rew Frew gibi ünlüler vardı. desteklediği diğer yan kuruluşlarla Anadolu’da oluşan Kuvâ-yı Milliye’yi yok etmeye yönelik hareketini hızlandırdı. 20 Mayıs 1919 salı günü kuruluş beyannamesi Dahiliye Nezareti’ne verilen İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin beyannamesinin sonunda şöyle deniyordu: İngiltere devleti fahimesinin muaveneti hayırhahanesiyle memalîk-i Osmaniyenin temin ve vahdeti hukuku için. İstanbul’un en yoksul semtlerindeki Türk ailelerine hergün çok miktarda et dağıtarak işe başladı. Frew’in talimatıyla.

Fakat Millî kuvvetlerin Anadolu’ya hakim olmalarıyla siyaset sahnesinden silindiler.tarihinde bir kongre yapıp yeni idare heyeti oluşturduysa da Rahip Frew’in desteğindeki Mustafa Sabri-Said Molla grubu da noter huzurunda 19 Ekim 1921 tarihinde ikinci bir alternatif kongre yaptılar. İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti Vatanın maddi ve manevi yönlerden yükselmesini sağlamak ve Türklerin haklarını korumak amacı ile kurulmuştur. doğuda müdafaa-i hukuk akımını temsil ederek Mustafa Kemal’in sevk ve idaresinde güçlenmiş. sewd@lı Kurtuluş Savaşı'nda milli varlığa yararlı cemiyetler Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Ağustos 1919 tarihinde. önce İstanbul’da kurulmuş olan Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetine bağlı olarak açılmış. Bu cemiyet. daha sonra Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı ile İstanbul’dan ayrılmış. 25-02-2008.. Alaşehir Kongresi’nden sonra faaliyetlerini İstanbul’a nakletmiş ve Milli Mücadele içinde yer alan kuruluşlarla anlaşarak Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılmasına yardımcı olmuştur. İşgallere karşı silahla vatanı koruma amacı güden cemiyet. Daha sonra 19 Mart Kongresi ile İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti ile birleşmiştir. bütün memlekete yayılacak bir program hazırlamıştır. Basın yoluyla da mücadelede bulunmuştur İstihlası Vatan Cemiyeti İstihlası Vatan Cemiyeti Manisa’da kurulmuş olup Ege’de öncü müdafaa-i hukuk cemiyetlerinden biridir. 12:09 #3 --->: Milli Mücadele Sırasında Kurulmuş Yararlı/Zararlı Cemiyetler. . Erzurum’da kurulmuştur.

20 Aralık 1918’de Adana işgal edilmiştir. in Ankara Antlaşmasıyla sona ermişdir. 1868 . Antep. TBMM ile birleşme ve programını Müdafaa-i Hukuk programı ile denkleştirme. Birinci Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi hükümlerine dayanarak. Fransa bu bölgeyi kendi kolonisi olarak 1 Ocak 1919 Fransız valisi Édouard Brémond (b.M. Kilikya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Adana Savunması veya Çukurova savunması Fransa nın Adana ilini ve ilçelerinde hakimiyet kurma ve Ermenilerin bu bölgeye yerleştirilmesi politikalarına karşı çıkan bir halk haraketi sonucu oluşmuşdur. Güney Anadolu’yu denetimi altında tutacak olan Fransızlar 17 Aralık 1918’de Mersin’e çıkarma yaptılar. Eylül 1919’da gelindiğinde ana merkez Çukurova da olmak üzere Urfa. Erzurum Kongresi’nden sonra Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin şubesi haline gelmiştir . Maraş ve Kayseri’nin Develi Kazasının 20 km.M.B. 1 Ocak 1919 başlayan işgal 9 Mart 1921 de T.d. Mersin’i işgal ettiler. Bu yörede faaliyet gösteren Trabzon Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti ile mücadele eden bu teşkilat.Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi 1918’de kurulmuş ve Trakya’nın işgaline karşı çıkmıştır. Anadolu hareketinin etkisiyle adını Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti haline getirmiş ve. 1948) u atamış Bu valinin ermeni politikaları halk karşıtlığı doğurunca 4 Eylül 1920 da bu valiyi Eylül 1920 Julien Dufieux le depiştirmişdir. . Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin şubesi olmuştur. Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti Karadeniz kıyıları üzerindeki yabancı emellerine tepki olarak ortaya çıkmıştır. gibi kararlar almıştır. Düzenlediği iki kongrede silahlı savunma. 18 Aralık 1918’de Tarsus. Zamantı suyunu sınır kabuletmişler ve Bakırdağ Nahiyesini denetimleri altına alırlar. yakınlarına dek ilerlemişlerdi. asker toplama.

burada Adana Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurarak. Böylece Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Adana Heyet-i Merkeziyesi Kayseri'de faaliyete geçmişti.Hareket-i Milliye ve Redd-i İlhak Teşkilatları İzmir’in işgalinin yarattığı tepki içinde. Ellerinde alet ittihaz . bulundukları yerlerin idari ve askeri işlerini ele almışlar ve milis teşkilatları oluşturarak Yunan işgaline karşı fiilen direnmişlerdir. Birinci Balıkesir. Redd-i İlhak. 28 Nisan 1919'da Çukurova'da genel olarak işgalciler tarafından yapılan aramalarda evinde silah ele geçirilen Ahmet Remzi Yüreğir gıyabında idama mahkum edilmişti. bütünleşen Müdafaa-i Hukuk fikri Sivas Kongresi ile genelleşmiş ve bütün memlekete yayılmıştır. Redd-i İşgal. Adana Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Adana Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Amerika. Çukurova'nın işgalini ve işlenen cinayetleri protesto eden Adanalılar Kayseri'de Adana Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Merkeziyesi namı altında. İngiltere. Oysa Ahmet Remzi. Ahmet Remzi Yüreğir tarafından Çukurova ve Adana'nın işgalden kurtarılması amacıyla kurulan müdaafa cemiyeti. İtalya Siyasi Mümessillerine Kilikya'yı adalet tevziî ve asayiş temini vaadiyle işgal eden Fransızların oraya girdikleri günden beri adalet ve asayişin yüzü bile görülmemiştir. bölgeyi savunmak için kurulmuş kuruluşlardır. orada Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş ve neticede bu görüşmeden aldığı direktifle Kayseri'ye gelerek. 18 Aralık 1919 tarihli Erciyes gazetesinde şu beyannameyi yayınlamışlardı : "Sivas'ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesine. Orada Fransız büyük memurlarından Bremond. Daha sonra Ahmet Remzi Bey Sivas'a giderek. Norman'ın emir ve arzuları kanun ve adalet yerine kaimdir. cemiyetin tabelasını da bir otel odasına asmış ve aynı zamanda bu cemiyetin meşruluğunu da Kayseri valiliğine onaylatmıştır . Alaşehir ve İkinci Balıkesir Kongreleri ile organlaşan. Dersaadet'te Sadaret-i Uzmaya. Fransa. bu olaydan önce Adana'dan ayrılmıştı. İstihlası Vatan ve Heyet-i Milliye isimleri ile kurulan bu teşekküller.

hırsız çetesi diye Fransızların kurşuna dizdikleri Türklerin hakkı aranamıyordu . İşte son günlerde hırsız çeteleriyle alâkadar diye ekserisi Ceyhan kazasından olmak üzere en namuslu ve servet sahibi zürra ağalardan yirmi beş kişi kurşuna dizilmiştir. Böylelikle cemiyet önce Kayseri. bu cemiyet merkezini İstanbul'dan Adana'ya (Pozantı.ettikleri Ermenilerin şahâdet ve iftiralarıyla hergün birçok Türk'ün ya malı gasbedilir. Bunun üzerine. hırsız çetesi olmayıp. yahut hürriyet-i şahsiyetlerinden mahrum edilerek. bölgenin her tarafında yerli halkın teşebbüsü ile millî . hırsız çetesi diye Fransızların kurşuna dizdikleri Türklerin hakkı aranamıyordu. adaletsizliği ve Adana Türklüğünü mahvetmek politikasını bütün mevcudiyetimizle medeniyet âlemine karşı protesto eder. Saadettin Beybaba Bey. Tevfik (Gülek) Bey. Daha sonra Kayseri'den Niğde'ye hareket eden Ahmet Remzi Bey. Norman emriyle mi olmuştur? Bremond tarafından mühim bir icraat olarak tâ Fransa'ya kadar ilân edildiği üzere. bu zavallılar. yoksa birkaç Ermeni'nin yalan şehâdeti ve Bremond. sonra Niğde olmak üzere faaliyetlerde bulunmuş daha sonra ise. Diğer taraftan. Hulusi (Akdağ) Bey. Adana ve civarında Ermenilerin. Remzi Bey (Niğdeli). Toroslarda silahlı teşkilatın oluşmasına yardımcı olmuşlardı . artık Türklerin de bir hayat hakkına ve adalete müstahak olduklarının teslim edilmesini bekleriz. Sivas Kongresi'nden sonra kurulan bu cemiyetin faaliyetine başlaması üzerine İstanbul'da bulunan Kilikya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise gayrı faal bir vaziyete düşmüştü. hapse konulduğu görülür. İşte bu haksızlığı. 1 Nisan 1920 tarihinde millî kuvvetlerin eline geçen Karaisalı'ya taşınarak faaliyetini burada sürdürmüştür . Kethüdazade İbrahim Bey'den meydana gelen bir yürütme kurulu oluşturmuştur . Böylece Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin teşkilatlanmasını tamamladıktan sonra. Kabahati ise yalınız Türk olduğudur. Fransızlardan arka alarak işledikleri cinayetlerin hesabı sorulamıyor. Adana ve civarında Ermenilerin. Cemiyetin teşkilatlanmasını burada şu şekilde devam ettirmiştir. Adana Vilâyetinin merkezi durumundaydı) naklederek. Ahmet Remzi Yüreğir Bey. önüne geçilmez bir hal almıştı. Bu protesto da hiç yankı uyandırmamış. buradaki Adana Müdafaa-i Hukuk ve İntibah Cemiyetleri ile birlikte. Acaba bu zavallılar hangi âdil mahkemenin hükmüyle idam ediliyorlar? Adana vilayetinde Türk kanunlarının icra-yı hükm edeceğini ilân eden işgal kuvvetleri bu bîçarelerin idamında onu tatbik etmiş mi. Fransızlardan arka alarak işledikleri cinayetlerin hesabı sorulamıyor. Adana'daki cinayetler. namus ve servet sahibi olduklarını her zaman isbata hazırdır. Emin Bey (Posta ve Telgraf Müdürü).

müfrezeler kurulmaya ve düşman kuvvetlerine baskınlar yapılmaya başlanmıştır. 11 Eylül 1919 da Kongre Başkanı Mustafa Kemal'in Sivas Vilâyet makamına verdiği dilekçe ile resmen faaliyete geçmiştir. Faaliyetleri ile. Bütün Güney cephesinde. bütün olarak her türlü fedakarlığa katlanacaklarının en büyük simgesi olmuştur Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstiklâl Savaşımızda ve millî mücadele dâvalarında kuvvetli bir dayanak vazifesi görmüş olan millî teşkilatımızın adı. Niğde gibi merkezlerde şubeler açan Cemiyet. Raddi İlhak heyetlerinin Sivas'ta 3 Eylül 335 tarihinde akdettikleri umumî kongre kararıyla “Anadolu ve Rumeli Müdaai Hukuk Cemiyeti” namı menâfii Osmaniyeyi müdafaa etmek üzere birleşmiştir.) denilmekte ve normal kanuni işlemin yapılması bildirilmektedir. “Şarkî Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti” nin tüzüğü esas alınarak kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti. düşman işgallerini büyük bir duyarlılık ve dikkatle izleyerek İtilaf Devletlerine ve İstanbul Hükümetine karşı protestolar yayımlamış. Erzincan. Türk milletinin kadını ile erkeği ile. Amasya. Anadolu’da Burdur. Kayseri. yaygın olarak Kuvâyı Milliye'nin kurulması ise. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Sivas’ta. Buna paralel olarak. Sivas Kongresi'nden sonra mümkün olmuştur. daha önce de temas ettiğimiz gibi güneyde Fransız işgaline karşı silahlı ilk direnme Dörtyol'da olmuştu. Vali Reşit Paşa’nın eşi Melek Reşit Hanım ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Mustafa Kemal'in el yazısıyla verilen bu beyannamede (Anadolu ve Rumelide müteşekkil bilûmum Müdafaai Hukuku Milliye vesair millî ve vatanî millî cemiyetlerle. . 4 Eylül 1919 da toplanan Sivas Kongresinde bütün yurdun maddî ve manevî kuvvetlerine dayanan bir millî teşkilât kurulması kabul edilmiştir. vatanını kurtarmak ve bağımsızlığa kavuşmak için. Kastamonu. Bolu. Milli Mücadeleye moral desteği sağlamıştır. Milli Ordu’ya para ve mal yardımı kampanyaları açmış.

bu görüşmeler sonunda da İstanbul'da Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın toplanması kararlaşmıştır. 28 Ocak 1920 günü yaptığı gizli bir toplantıda Misak-i Mil-lî'yi kabul etmiş. buralara gönderilerek.Mustafa Kemal'in verdiği karar üzerine 12 Eylül 1919 dan itibaren kurtuluş dâvasına düşman olan Damat Ferit hükümeti ile bütün ilgiler kes 1 imiş ve cemiyetin teşkilâtı. teşkilat ve teşebbüse geçilmesi kararlaştırıldı. fakat İstanbul'un yabancı devletler tarafından işgal edilmesi üzerine dağılmıştır. Heyeti Temsiliye'nin o güne kadar gördüğü birleştirici ve idare edici vazife. Mustafa Kemal'in 8 Nisan 1923 de dokuz umde adı altında yayınladığı beyannamede Halk Fırkası adı altında yeni bir siyasî teşkilâtın kurulacağını bildirmesi üzerine tarihî vazifesini bitirmiş ve Halk Fırkasının esasını meydana getirmiştir. Büyük Millet Meclisine geçmiştir. 7 Mart 1919'da Kozan'ın işgali ile kurulan müdaafa cemiyeti. 1 Temmuz 1920 de İcra Vekilleri Hey'eti aldığı bir kararla hükümetle cemiyet teşkilâtının işbirliği etmesini bir esasa bağlamıştır. Kozan heyetinden Adana ve Kozan’ın durumu hakkında genel bir bilgi almıştır. kısa zamanda memleketin düşman ayağı basmamış her köşesinde kurulmuş ve kökleşmiştir. Koyunevi Tabur Komutanı Sarıbahçeli Ahmet Ağa. Ağzıkaraca köyünden Musa Hoca Berber Bölüğü Komutanı Kurtlu Uşaklı Hacı Efendi. toplanarak. bu teşkilâtın temsilcisi “Heyeti Temsiliye” ile görüşmelerde bulunmak üzere bir Nazırını Amasya'ya göndermiş. Arslanlı Bölüğü Komutanı Topaizade Halil Efendi. Kırmızı Osman. Böylece bu cemiyetin teşkilâtına dayanan Türk Millî Hükümeti gerçek anlamıyla kurulmuştur. Hamam Köyü Grup Komutanı Bayramoğlu Hacı Mehmet Öztorun Ceritler Grup Komutanı KurdoğluHulusi Bey Mansurlu Bölüğü Komutanı Abdussamet Samimi . İstiklâlin korunması dâvasına inanmış Türk vatanseverlerinin katıldığı bu teşkilâtın gün geçtikçe kuvvetlenmesi üzerine padişah Vahdettin. 23 Nisan 1920 de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunca. İstiklâl Savaşının kazanılması için Türk milletini bu dâva çevresinde kuvvetli bir şuur ve heyecanla birleştirmek hususunda en esaslı bir vasıta olan bu cemiyet. 30 Ekim 1919 Heyet-i Temsiliye. Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti. Cemiyet üyelerinin katıldığı Meclisi Mebusan. büyük zafer kazanıldıktan sonra en önemli vazifesini tamamlamıştır. Bunun üzerine bölgede teşkilat yapılması hakkında kararlar verilerek Kilikya mıntıkasına Topçu Binbaşı Kemal ve Yüzbaşı Osman Tufan.

Kamalı Mehmet. Gebenli Ali ve Cücen Ali Hoca. Köreken Müfrezesi komutanı Bayatoğlu Ahmet Çavuş.Karacalar Bölüğü komutanı Yigenoğlu Ahmet Efendi. Döşeme müfrezesi Komutanı Yiğit Ağa (Kahraman Bey) ve Kadirlili mücahitler. Sıralif Grup Komutanı Karabucaklı Deli Hacı Ağa. Kuyuluk Bölüğü komutanı Üzeyir Hoca oğlu Hasan Efendi. Andıl ve havalisi Müfreze Komutanı Hakkı Efendi (Turgut). Kamalı Hasan. Ferhatlılı Hamdi Ağca. Kayhan Grup Komutanı Çolak Hacı Ağa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful