P. 1
Gauss Yasası Sorular ve Cevapları2 (1)

Gauss Yasası Sorular ve Cevapları2 (1)

|Views: 2,148|Likes:
Yayınlayan: BerkanErol

More info:

Published by: BerkanErol on Feb 09, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

FZK2 GAUSS YASASI

2007512008 ATAKAN BATI 2007512047 SEÇ L ÜNER 2008512034 EZG MAN 2007512049 S NEM YALÇINKAYA 2007512013 MEL H ÇOBAN

1

KONU BA LIKLARI 
 Elektrik Ak s Gauss Yasas Gauss Yasas n n Yüklü Yal tkanlara Uygulanmas Elektrostatik Dengedeki letkenler Gauss Yasas ve Coulomb Yasas n n Deneysel Do rulanmas

2

Elektrik Ak s  

Elektrik alan çizgilerini daha iyi anlamak için elektrik ak kavram kullan l r. Elektrik ak s bir yüzeyden geçen elektrik alan çizgileri say s ile orant l d r. Bir yüzeyden geçen elektrik alan çizgileri say s Elektrik Ak s n verir.

J) ! EA( N .m / C )

2

3

cos ile hesaplan r. Bu nedenle alanla aç s yapan bir A yüzölçümünden geçen düzgün elektrik alan E=EA. 4 . Elektrik ak s alan elektrik alana dik de ilse yüzeyden geçen ak daha az olur.

00.6.00 m ye 3.2. cos10r ! 36.0 e imli bir yolda yoku a a inmektedir.00 m boyutlar nda dikdörtgen biçimli bir araba 10.10^ E=2.10 . Çözüm:  *E ! E.00.10 N / Cbüyüklü ünde dü ey bir elektrik alan olu uyor.Örnek: 4 im ekli bir günde yeryüzü yukar s nda 2.00.10^4 N/C =10. cosU A=18 m² m² E=2.A.Araban n taban ndan geçen elektrik ak s n bulunuz.10 cos10r 4 4 5 .0 aç s yapan bir A yüzölçümünden geçen elektrik alan * E !18.

bu vektörden geçen (* E elektrik ak s iki vektörün skaler çarp m tan m kullan larak.dA (Aip0 6 . ekildeki gibi (Ai vektörü yüzeye dik olarak al n rsa. bütün ö elerin katk s toplanarak bulunur. (* E ! Ei (Ai cos 5 ! Ei . * E ! lim § Ei (Ai ! ´ E.olur.(Ai Yüzeyden geçen toplan ak .

Örnek: X do rultusunda yönelmi düzgün bir E elektrik alan göz önüne al ns n. ekilde görüldü ü gibi yönlendirilen kenar uzunluklu bir kübün yüzeyinden geçen net elektrik ak s n bulunuz. 7 .

Buna göre bu yüzden geçen ak : ´ E.Çözüm: Bir yüzünde E sabit ve içeri do ru.cos180r.dA ! ´ E. A= ² oldu una göre.dA ! E ´ dA ! EA 2 yüzü için E sabittir ve dA ile ayn do rultudad r.dA ! ´ E. ´ E. her bir yüzün alan . cos 0r.dA ! E ´ dA ! EA Böylece 6 yüz için net ak . dA ise d a do rudur. * E ! EA EA 0 0 0 0 ! 0 8 .Böylece bu yüzden geçen ak .

kapal bir yüzeyden (gauss yüzeyde) geçen net elektrik ak s yla yüzey taraf ndan sar lan yük aras ndaki genel ba nt d r.GAUSS KANUNU  Gauss yasas . Küre yüzeyinden geçen elektrik alan büyüklü ü: E ! ke q / r 2 9 .

dA ! ´ EdA ! E ´ dA bulunur. r Elektrik alan konusundan ö rendi imiz gibi ke ! 1 /(44E0 ) oldu u için * ! q E biçiminde yaz labilir.  Gauss yüzeyinden geçen net ak n n. yüzey net oldu undan ´ dir. simetri nedeniyle yüzey üzerinde sabit ve E ! k q / r ile verildi inden integral d na al narak * E ! ´ E. E. 2 e E 0 10 . dA ! A ! 44r 2 Üstelik.Bu nedenle Gauss yüzeyinden geçen ke q * E ! 2 ( 44 r 2 ) ! 44ke q net ak : olur.

 Yük sarmayan kapal bir yüzeyden geçen net elektrik ak s s f rd r. 11 . Kapal bir yüzeyden geçen net elektrik ak s yüzeyin biçiminden ba ms zd r ve nokta bir q yükünü saran herhangi bir kapal yüzeyden geçen net ak q / E0 d r.

dA ! qiç E ´ E0 Yük küre merkezinde oldu unda elektrik alan her yerde yüzeye dik ve sabittir. 12 .Geçen net ak : * E. Herhangi kapal bir yüzeyden geçen net elektrik ak s yaln zca o yüzey içindeki yüke ba l d r.

A)yükün üç kat na ç kar lmas .Yüzeyden geçen toplam ak yla. 13 . Çözüm: A)Yüzeyin içindeki yük miktar ile ak orant l olaca ndan yüzeyden geçen ak üç kat na ç kar. B)Yükten geçen tüm elektrik alan çizgileri kürenin yar çap na bak lmaks z n küreden geçece i için ak de i mez.Örnek:     Küresel bir Gauss yüzeyi bir q nokta yükünü sarmaktad r. B)kürenin yar çap na ç kar lmas C)Yüzeyin küp ekline dönü türülmesi ve yükün içinde ba ka bir konuma götürülmesi durumunda ne oldu unu anlat n z. C)Yükten ç kan tüm elektrik alan çizgilerinin yüzeyinin biçimine bak lmaks z n yüzeyden geçece i için gauss yüzeyinin biçimi de i ti inde ak de i mez.

14 .Gauss Yasas n n Yüklü Yal tkanlara Uygulanmas  Gauss kanunu yük da l mlar ve kapal yüzeyler için geçerlidir. Gauss yüzeyi olarak bilinen bu yüksek simetriye sahip yük da l m verilmi se Gauss Yasas kullan larak bu yüzeydeki elektrik alan vektörü bulunabilir. Gauss yasas yük da l m yüksek simetrili oldu undan elektrik alanlar n n bulunmas nda kullan l d r.

dA çarp m olarak belirtilebilir. Bu tür hesab n amac : 1)Elektrik alan n büyüklü ü simetri uyar nca yüzey üzerinde sabit olabilir. 2)Yandaki ekilde skaler çarp m E ve dA paralel olduklar ndan cebirsel basit bir E. Ko ullar n sa layan bir yüzey bulmakt r. 3) ekildeki skaler çarp m E ve dA dik olduklar ndan s f rd r. 15 . 4)Yüzey üzerinde alan s f r olabilir.

yal t lm bir q nokta yükünün elektrik alan n hesaplay n z.Örnek: Gauss yasas ndan ba layarak.dA skaler çarp m basit cebirsel bir ekilde E.dA ! Io eklinde olur. Çözüm: q * E ! E. E.dA eklinde olur. Art bir nokta yükün elektrik alan simetriden dolay çap boyunca d a do ru olaca ndan yüzeye her noktada diktir.Gauss yasas na göre. dA ya paralel oldu unda.dA ! ´ E. 16 . E.

17 . alan n büyüklü ü.Küre yüzölçümünü de 4 r² olarak al rsak. q ´ E.dA ! E ´ dA ! (4Tr ) ! I 0 2 Buna göre. q E! 2 4TI 0 r olarak bulunur. Simetri uyar nca E yüzeyin her yerinde sabit oldu undan integral d na al nabilir.

Q E ! ke 2 r Q E ! ke 2 r 18 . Küresel simetrili bir yük da l m : nce küresel tabakan n elektrik alan :küresel tabakan n iç k sm nda elektrik alan s f rd r.

dA ! E ´ dA ! EA ! P E ! 2ke r qiç I0 PN ! I0 Yal tkan düzlem bir yük tabakas : W E ! 2I 0 19 . Silindirik simetrili bir yük da l m : *E ! ´ E.

an lan noktadaki yüzeysel yük yo unlu udur. iletkenin yüzeyinde bulunur. 2)yal t lm bir iletkende bir yük varsa bu yük. 3)Yüklü bir iletkenin hemen d ndaki elektrik alan /E0büyüklü ündedir.Burada iletken yüzeyine dik olup . 4)Düzgün biçimli olmayan bir iletkende. 20 . 1)iletken içinde her yerde elektrik alan s f rd r. iletken elektrostatik dengededir.Elektrostatik Dengedeki letkenler  yi bir elektriksel iletkende madde içinde özgürce dola abilen yükler bulunur. letken içinde net bir yük hareketi olmad nda. yüzeyin e rilik yar çap n n en küçük oldu u yerlerde yüzeysel yük yo unlu u en büyüktür. Elektrostatik dengedeki bir iletkenin özellikleri.

d alana kar bir elektrik alan meydana getirirler.Dilimin iki yüzeyinde etkiyle olu an yükler dilim içinde bile ke alan s f r yapacak biçimde. 21 . Bir d E elektrik alan nda iletken bir dilim.

bir iletken içinde net bir yükü ya da e de er olarak elektrik alan saptama giri imiyle s n rlanabilir. Bu iki yasan n geçerlili i.Bu kesimde bu yükün olmayaca n n deneysel do rulanmas incelenecektir.Bu durumda. letken içinde s f rdan farkl bir alan saptan rsa Gauss ve Coulomb yasalar geçersiz olur. 22 . Gauss Yasas na göre iletken içinde net yük bulunamaz.Gauss ve Coulomb Yasalar n n Deneysel Do rulanmas  Bir iletkene net bir yük konuldu unda bu yük iletken yüzeyine içerdeki elektrik alan n s f r yapacak ekilde da l r.

D çeperde art yük bulundu u elektrometrenin sapmas ndan anla l r. 23 . etkiyle eksi bir yük olu turarak d çeperde art yük b rak r.Yap labilecek deneylerden biri: Art yüklü bir metal top. içi oyuk yüksüz bir iletken üzerindeki küçük bir delikten içeri sark t l r.Top iletkenin iç çeperinde.

24 . iletkenin iç çeperine de dirilir. göstergenin sapmamas ndan anla l r.Bu.D yüzeydeki yükün de i medi i.Top ve iç çeper aras ndaki yük aktar m sonucu her ikisi de yüksüz olur. top ile iletkenin iç yüzü aras nda yük aktar m oldu unu do rular. Metal top.

25 . Sonuçta. ba lang çta topta bulunan yük bu durumda iletkende ortaya ç kar. letkenin içinde ne oldu una bak lmaks z n. iletkenin d yüzeyindeki yükü ölçen elektrometrenin de i meden kalmas . sistemdeki net yükün her zaman iletkenin d yüzeyinde bulunaca n gösterir.

 Topa ba ka bir art yük verilip iletkenin d nda yak n bir yerine konulursa top. 26 . iletken d nda E nin s f r olmad n ortaya koyarak iletkenin net bir yük ta d n gösterir. iletken taraf ndan itilir.Bu.Bu top bu kez iletkenin içine indirilirse hiçbir elektrik kuvvet belirtisi göstermez.Bu içi oyuk iletken içinde E=0 oldu unu gösterir. Bu deney Gauss yasas n n öngörülerini ve böylece Coulomb yasas n do rular.

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

Carl Friedrich GAUSS 32 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->