T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DONATI ÇİZİMİ -3

ANKARA 2006

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

• • •

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. DÖŞEME ŞEKLİNİ ÇİZMEK............................................................................................. 3 1.1. Döşeme ......................................................................................................................... 3 1.1.1. Tanımı.................................................................................................................... 3 1.1.2.Çeşitleri................................................................................................................... 3 1.1.3.Şekilleri................................................................................................................... 4 1.1.4. Çizim Uygulamaları............................................................................................... 4 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ...................................................................................... 6 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................... 7 2. DÖŞEME DONATISI ÇİZMEK ......................................................................................... 7 2.1. Döşeme Donatısı ........................................................................................................... 7 2.1.1. Tanımı.................................................................................................................... 7 2.1.2. Çeşit ve Şekilleri.................................................................................................... 7 2.1.3. Serbest Oturan veya Ankastre Döşemeler ........................................................... 12 2.2. Çizim Uygulamaları.................................................................................................... 25 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 31 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 32 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 35 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 36 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 38

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK 582YIM197 İnşaat Teknolojisi Betonarme Demirciliği Donatı Çizimi–3 Yeterli araç, gereç ve donanımlar yardımı ile çizim tekniğine uygun betonarme döşeme demir donatı çizim becerilerini öğrenme materyalidir. 40/32 Donatı Elemanları Çizim Modülünü başarmak. Donatı Çizmek. Genel Amaç Gerekli ortam, araç ve gereç sağlandığında betonarme döşeme demir donatısını çizebileceksiniz. Amaçlar Döşeme şeklini kuralına uygun çizebileceksiniz. Döşeme donatılarını kuralına uygun çizebileceksiniz

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Çizim masası, çizim kâğıdı, çizim kalemleri, silgi, cetveller, kalemtıraş, gönyeler(450,600).

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyet sonrasında, o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ve uygulamaları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen, modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçme aracı ile ölçerek değerlendirecektir.

ii

çizgiler ve semboller olarak kabul edilmektedir. detaylandırabilen yapım şartnameleri hakkında bilgi sahibi olan. Meslek Resimin uluslararası dili. Bu amaca yönelik olarak hızla gelişen inşaat sektörüne. deprem kuşağında bulunan ülkemizde olmazsa olmaz kural tekniğine uygun yapılmış sağlam ve estetik yapılar olmalıdır. refah düzeyinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. uygulamalardaki yanlışlıkları yorumlayabilen projeyi okuyan. Teknolojinin de gelişmesiyle proje alanında kusursuz tasarımlar yapılmaktadır ve bu tasarımların temelinde meslek resimin önemi büyüktür. Toplumların genel hedefi olan kalkınma. 1 . dünyadaki gelişmelere paralel olarak. Bu amaç doğrultusunda ülkeler. estetik ve ekonomiye önem veren ülkesini ve milletini seven Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalifiye ara eleman yetiştirmektir. tatbik edebilen. yaptığı işlerde kalite. Dünyadaki bilgi paylaşımından yararlanarak. topografik etüt ve analizleri uygulayan.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. mesleki alanda yetişmiş insan gücüne büyük önem vermekte ve araştırma geliştirme birimleri oluşturmaktadır.

2 .

1. ARAŞTIRMA Çevrenizde betonarme döşeme şekilleri ile ilgili bir yazı hazırlayınız. 1. Döşeme kalınlıkları hesap sonucu bulunmakla birlikte normal döşemeler 10 cm’ den az olamaz. döşeme şekli çizimini kurallarına uygun olarak çizebileceksiniz. Mimarlık bürolarından konunuzla ilgili çizilmiş projeler temin ediniz ve bu konuyu sınıfınızda tartışınız. DÖŞEME ŞEKLİNİ ÇİZMEK 1. üzerine gelen yükleri kirişlere aktaran yatay taşıyıcı elemanlardır. Döşeme 1.1.1. Bu konuyu sınıfınızda tartışınız.Çeşitleri Devam eden veya bağlanış durumuna göre döşemeler 6 guruba ayrılır Dört tarafı serbest oturan devam etmeyen döşeme Üç kenarda serbest oturan ve bir kenarda devam eden döşeme Karşılıklı iki kenardan serbest oturan ve karşılıklı iki kenardan devam eden döşeme Bitişik iki kenardan serbest oturan ve bitişik iki kenardan devam eden döşeme Bir kenardan serbest oturan ve üç kenardan devam eden döşeme Dört kenardan da devam eden döşeme 3 .ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında. 1. Tanımı Binayı katlara bölen.2.1.

Karşılıklı iki kenardan serbest oturan ve karşılıklı iki kenardan devam eden döşemeyi çiziniz. Çizim Uygulamaları Dört tarafı serbest oturan devam etmeyen döşemeyi çiziniz.4.1.3.1.Şekilleri 1 2 3 1 4 5 6 2 4 5 5 4 3 5 6 65 2 4 4 5 5 4 1.1. Üç kenarda serbest oturan ve bir kenarda devam eden döşemeyi çiziniz. 4 .

Bir kenardan serbest oturan ve üç kenardan devam eden döşemeyi çiziniz. Dörtkenardan da devam eden döşemeyi çiziniz.Bitişik iki kenardan serbest oturan ve bitişik iki kenardan devam eden döşemeyi çiziniz. 5 .

Dersin adı Amaç Konu 1 2 3 4 5 6 Donatı Meslek Resmi Öğrencinin Döşeme donatısı çizme becerisini Adı soyadı kazanacaksınız. 6 . kendinizin veya arkadaşınızın yaptığı döşeme donatısı çizme işlerini değerlendiriniz. Döşeme Donatısı Çizme Sınıf Nu GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Dört tarafı serbest oturan devam etmeyen döşemeyi çizdiniz mi? Üç kenarı da serbest oturan ve bir kenarda devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Karşılıklı iki kenardan serbest oturan ve karşılıklı iki kenardan devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Bitişik iki kenardan serbest oturan ve bitişik iki kenardan devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Bir kenardan serbest oturan ve üç kenardan devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Dörtkenardan da devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Toplam evet ve hayır cevap sayıları Evet Hayır Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksikliklerinizi tamamlayınız. evet-hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre. Gerçekleşme düzeyine göre.

2.2.2.5.1. DÖŞEME DONATISI ÇİZMEK 2.1.4. ARAŞTIRMA Çevrenizde betonarme döşeme donatısı ve şekilleri ile ilgili bir yazı hazırlayınız.1.2.2.2. Konsol betonarme döşeme 2.7. Alttan kaplamalı nervürlü döşemeler 2.8. Dal döşeme Mesnetlere oturmaları bakımından 6 grupta toplanır 2.1.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ–2 Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında.1.1.1.1. Döşemeler üzerlerine oturduğu mesnetlerin kenarlarının oranları bakımından 2 ye ayrılır. Çeşit ve Şekilleri Betonarme döşemeler çalışma şekline göre isim alırlar.1.3.2.2. 2. Nervürlü betonarme döşemeler 2.1. Devam eden-mütemadi-döşeme 2.6.11.1.2.1.10. Hurdi döşeme 2. Dişli döşemeler 2.2. Tanımı Betonarme döşemelere konan düz.1. ilave ve pilye çeliklerine döşeme donatısı denir. Döşeme Donatısı 2.2. döşeme donatı şekli çizimini kurallarına uygun olarak çizebileceksiniz.2.9.1. 2.2.1.2. dağıtma. Bloklu döşemeler 7 . Serbest oturan veya ankastre döşemeler 2. Mantar döşeme 2. Kirişli betonarme döşeme 2. Bu konuyu sınıfınızda tartışınız.1.

09<2 Dal döşeme çif yönlü pilye 320 uygulanır 010/20 = 2.2.DÖŞEMELERDE DEMİR DONATI L5 K1 L1 A12 A11 K2 L2 K3 c K5 320 A3 A2 010/20 150 010/20 A5 A6 A4 A7 010/20 A10 350 L4 A1 010/20 A13 010/20 A8 İlave mesnet donatısı 350 =1.1: Örnek döşeme demir donatı planı ölçek 1/50 2.1. Bu döşemede pilye çelikleri uçtan L/6 oranında kırılır. Yani kısa kenar doğrultusunda bir düz bir pilye olarak yerleştirilir uzun kenar doğrultusunda sadece 20 cm aralıklarla düz demir konur (Şekil 2.5 (Lk/Lu<0. A9 8 . Hurdi (Tek Doğrultuda Çalışan) Döşeme Döşeme alanı dikdörtgen şeklinde olup uzun kenar/kısa kenar>2 (Lu/Lk>2) veya kısa kenar/uzun kenar<0.3>2 Hurdi 150 döşem kısa kenar doğrultusunda pilye kırılır 350 D K4 L6 L3 Şekil 2.1. Döşeme kısa kenar doğrultusunda çalıştırılır.2).5) olan döşeme şeklidir.

Uzun kenar/kısa kenar (Lu/Lk) oranı 2’ den az veya 0.5’ ten fazla olduğu zaman iki doğrultuda çalışacağı için her iki doğrultuda düz ve pilye çelikleri konur.2.2: Hurdi döşeme ölçek 1/50 Döşeme kalınlığı:10cm Pas payı: 2 cm alındı.2).150 25 25 20 150 20 25 500 23 25 88 0 1 0 /2 0 0 1 0 /2 0 11 11 010/20 L=545 25 L=240 L=195 23 20 Şekil 2.3<0.1. Dal (Çift Doğrultuda Çalışan) Döşeme Döşeme alanı kare veya kenarlar arası uzunluk farkı az olan dikdörtgen şeklinde olan döşemelerdir.3>2 veya 150/500:0.2. Nervürlü çelik kullanıldığı için kanca bükülmez 2.5 katı veya 20 cm den büyük olmaz (Şekil 2.3:) ve (Resim 2.5 olduğu için hurdi döşeme Pilye boy hesabı:23+25+11+88+11+25+23 =202~200cm alınır. Kısa doğrultudaki çelikler alta konur ve çelik araları çelik çapının 1. 25 9 . 500/150:3.1) (Resim 2.

400 25 25 20 k127 25/50 25/50 010/20 L=600 010/20 L=535 010/20 L=440 010/20 L=435 20 400 25 25 25/50 k126 Şekil 2.3: Dal döşeme k101 500 25 25/50 k102 10 25 500 .

1: Çift yönlü döşeme donatısı Resim 2.2:Döşemelerde pilye kıvrım ve bağlama şekli 11 .Resim 2.

2. Serbest Oturan veya Ankastre Döşemeler Kagir duvarlar üzerine oturan veya gömülen döşemelerdir.4).1.4: Serbest oturan veya ankastre döşeme çelik donatısı plan ve kesiti 12 25 350 . Yapılarda kirişler üzerine oturduğundan döşeme donatısı kiriş donatısına bağlanır ve betonları aynı anda dökülür.3.Bu döşemeler ankastre şeklinde çalışır pilye kıvrımları L/6 mesafesinde kırılır Şekil (2. 25 k106 300 25 25 k107 010/20 L=440 010/20 L=395 k108 010/20 L=350 010/20 L=385 k105 Şekil2.

2. 3 :Konsol kiriş 13 .1.3). Döşemenin üst tarafında çekme gerilmesi olacağından esas çelikler üste konur. Askıda olan uç 7 cm kadar inceltilebilir. Konsol Betonarme Döşeme Bir ucu askıda diğer ucu ankastre olan betonarme döşemedir.2. Döşemenin bir ucu duvara gömülecek ise duvar kalınlığı en az 20 cm olmalıdır.4. Pilyeler devam eden döşemeye L/4 oranında uzatılır. gömülen uçlara kanca yapılarak hatıl veya kiriş donatısına bağlanır. Genelde balkon ve çıkmalarda uygulanır (Resim 2.5 ) ve (Resim 2. 3) Bazı durumlarda çelikler firkete şeklinde konur. Donatı şekli hurdi konsol ve dal döşemenin birleştirilmiş şeklidir.5: Konsol çelik donatı döşeme plan ve kesiti 25/50 k305 010/20 L=535 35 Resim 2. (Şekil 2. En fazla 150 cm 25 25 25/50 150 010/20 L=205 35 60 16 35 010/30 L=130 45 11 110 010/30 L=200 45 45 35 Şekil 2.

2.6: Devam eden döşemede. Devam Eden-Mütemadi-Döşeme Birden fazla bölümleri olan döşemelerle üzerine gelen yükleri taşımak ve oturdukları mesnetlere taşımak için yapılan döşemelerdir. en kesit.1. Pilyeler ¼ oranında komşu döşemeye uzatılır. boy kesit.4).5. Bitişik döşemelerde çelik donatı teknik olarak bir sakınca yoksa devam ettirilir. 150 170 360 25/50 25/50 76 85 224 88 11 11 51 84 O10/20 L=260 O10/20L=220 51 O10/20 L=420 O10/20 L=405 Merdiven Boşluğu 172 O10 /20 L=400 11 O10 /20 L=385 287 109 30/70 125 25/50 O10 /20 L=350 O10 /20 L=185 25/50 82 120 O10/20 L=690 61 30/70 25/50 106 167 O10 /20 L=385 O10 /20 L=320 120 167 O10 /20 L=390 106 275 64 O10 /20 L=320 135 168 O10/20 L=410 O10/20 L=270 72 25/50 154 O10/20 L=450 70 25/50 403 25/50 227 Şekil 2. Çelik donatıya gerektiği yerde ilave donatı takviye yapılır (Şekil 2. plan ve çelik donatısı ölçek1/50 14 20 253 O10/20 L=535 85 25/50 .6 ) ve (Resim 2. Döşemenin şekline göre çelik donatısı dal veya hurdi olarak yapılır.2.

Resim 2.4: Devam eden mütemadi döşemede pilye ve düz demir aralıkları 2.1.7). Çelik donatı kolonların üstündeki döşemenin üstüne kolonlar arasındaki döşemenin alt yüzlerine konur. Mantar Döşeme Açıklığı fazla olan döşemelerde kiriş kullanmadan yükü kolonlara nakletmek için yapılır.6.2. Döşeme kalınlığı en az 15 cm olmalıdır.Döşemenin kolon üzerindeki donatısı daha sık yapılarak kiriş gibi çalışması sağlanır. Tabla genişliği 30 cm den az olmamalıdır (a>30 cm). 15 . Kolonun üzerine döşemenin oturduğu alanı genişletmek için 450 eğimli başlık yapılır ve başlık kolon eksenleri arasındaki mesafenin L/10 kadar olmalıdır (b>L/10). Gerekirse kolon ve başlıkların üzerine daha kalın özel donatı konur ( Şekil 2.

7.2.a>L/20 veya a>30 cm Döşeme 15 45° a/4 Tabla 8kalınlık d/2 Başlık d L Ø14/10 Ø14/10 Ø14/20 Ø14/20 Ø14/15 Ø16/15 Ø16/15 Şekil 2. Döşeme kalınlığının çok fazla artması durumunda ekonomik olamayacağından döşeme daha küçük bölümlere ayrılarak kirişler kısa doğrultuda konur.( Şekil 2.7: Betonarme mantar döşeme plan kesit ve çelik donatı dağılımı 2.1. Kirişli Betonarme döşeme Döşemenin taşıdığı yük fazlalaştıkça veya mesnetler arasındaki açıklık arttıkça döşemenin kalınlığı da artar. Kiriş eksenleri arasındaki mesafe en az 90 cm alınır.8) 16 . Gerektiğinde ana kirişler de bırakılır ve aralarına ara kirişler konarak döşeme yükleri bu kirişlere nakledilir.

Nervürlü Betonarme Döşemeler Betonarme yapılarda çekme gerilmesinin bulunduğu yerlere konur. 8: Kirişli betonarme döşeme ölçek 1/20 2.2. Döşeme kesitinde alt kısma konulan çeliklerin etrafı betonla sarılır ve arada boşluk kalacak şekilde düzenlenir. Nervürler kısa kenar doğrultusunda yapılır. Nervürlü döşeme normal döşemelerin kalınlığı arttığı. Nervürler arası yük dağılımını sağlamak için nervürlere dik doğrultuda ø8/20 aralıklara çelikler konur (Şekil2.1. 17 10Ø15 . Bu döşeme sistemi normal döşemeye göre oldukça pahalı bir sistemdir. Açıklığın fazla olduğu yerlerde bağlantı kirişleri konarak kirişli döşeme sisteminde çalıştırılır. 9).8. tavanın süslü ve estetik olması istendiği ses ve ısı yalıtımı gerektiği yerlerde yapılır.L1=120 25 25 L2=100 25 L3=120 25 L=346 10Ø20 L2/4 (74) 10Ø20 L=220 10Ø15 10Ø20 40 20 300 10Ø15 64 11 11 10Ø20 l=166 L3/4 L1/4 10Ø20 10Ø20 Şekil 2.

1. Dağıtma çelikleri her iki doğrultuda konur ve bağlanır ( Şekil 2. Tek doğrultuda diş yapıldığında nervürler enlemesine düzenlenir.2.10). 18 .11). uzun kenar doğrultusundaki dişlerin çelik donanımı üste konur. Bu döşemede özel olarak hazırlanmış metal kalıplar kullanılır.C C=En az 15 cm olmalı D Nervür Nervür Nervür Nervür A A=30-70 Cm 2. Esas çelikler nervürler içine yerleştirilir.9: B B=En az 5 cm D=A/10~5cm Tavanın güzel olması istendiğinde diş adı verilen nervürler bir veya iki doğrultuda düzenlenir. Dişli döşemeler A1 A1=En fazla 30cm Şekil 2. Dişlerin kenarları güzel görünmesi için eğik veya profilli olarak yapılır.9. dağıtma çelikleri esas çeliklere dik döşemenin uzun kenar doğrultusunda yerleştirilir ( Şekil 2. İki doğrultuda yapılan dişli döşemelerde ilk önce kısa kenar doğrultusundaki dişlerin çelik donanımı alta.

25 130 650 41 25 130 28 15 29 6 28 332 Ø14 L=730 41 Ø14 L=695 Çelik donatısı Ø8/20 L=94 Boy kesit Ø14 /20 Dağıtma donatısı Tek Doğrultulu Dişli Döşeme planı Şekil 2.10: 19 33 8 .

B o y u n a D o n a tı ç e lik le r i 33 25 130 650 25 130 28 15 29 6 15 28 29 6 33 25 78 28 215 Ø 14 L=520 Ø 14 L=445 28 332 Ø 14 L=730 Ø 14 L=695 E n i n e D o n a tı Ç e lik le r i 8 400 25 78 B o y K e s it En kesit Ø14/20 Ø 1 4 /2 0 D a ğ ıt m a d o n a tı s ı Ç if t D o ğ r u ltu lu D iş li d ö ş e m e p la n ı Şekil 2.11: 20 47 41 8 41 47 .

12) Ahşap lata Ahşap Takoz Tavan Kaplaması Doğal ve Yapışık Ahşap plaklarla alttan kaplamalı nervürlü döş. ( Şekil 2. ( Şekil 2.1. Attan Kaplamalı Nervürlü Döşemeler Tavanın düz olması ve betonarme döşemede boşluk bırakılması istendiğinde çelik donanımı dişli döşemede olduğu gibi yapılır. Metal profiller bu çeliklere kaynak veya kıvrım ile tutturulur.12: Tavan kaplaması rabit üzerine sıva veya metal ızgara üzerine levha (alçıpan v.13: 21 .13 ) profil Çelik uzantılar(sakal) Alttan levha veya plak kaplamalı nervürlü döşeme plak tavan kaplaması Şekil 2. Tavana kaplama yapılması istendiğinde ızgaraların bağlanabilmesi için dişlerin alt kenarına 25–50 cm aralıklarla yalıtılmış kırlangıç kuyruğu kesitli ahşap takozlar konur.b) şeklindeki malzemelerden yapılacaksa metal profil döşemenin tutturulması için plaka betonun içinden sakal denen ø8 lik çelikler uçları kıvrılarak sarkıtılır. Şekil 2.2.2.10.

15: Pişirilmiş kil ve betonda yapılmış asmolen döşeme blokları Resim 2.6. Asmolen (Bloklu) Döşeme Asmolen döşemeler (25+7) 32 cm’ den az olamaz.2.7. Şekil 2.2. Isı ve sesi kısmen önler.1.b. Pişirilmiş kil v. malzemeden yapılan bloklarla döşeme altında kirişler oluşturularak yapılan döşemedir (Şekil 14) ve Resim(2.14: Asmolen bloklu döşeme 20 -3 0 3 5 -5 5 c m 3 5 -5 5 c m P işrilm iş k il B lo k B e to n B lo k Şekil 2.11.Döşeme alt kısmında diş olmayacağından tavan düzgün görünür.5.8).5: Pişirilmiş kil blok 22 12-35 .

6:Pişirilmiş kil blok donatıya göre döşeme şekli Resim 2.Resim 2.7:Pişirilmiş kil blok döşenmiş döşemenin genel görünümü 23 .

kolon ve kiriş demir donatı bağlantısı 24 .Resim 2.8 Pişirilmiş kil blok döşenmiş döşeme.

2.16).2.16: ölçek 1/50 K203 25 K205 . 25 320 345 25 140 165 K204 25 25 K201 D201 D202 350 375 K207 K206 25 K202 Şekil 2. Çizim Uygulamaları 1-Döşemeyi 1/50 ölçeğinde boş olarak akslardan ölçü alarak çiziniz (Şekil 2.

Uzun doğrultuda demir boyu=350+25+25–2–2(pas payları)→ 400–4=396 cm Kısa doğrultuda demir boyu=25+320+25–2–2→ 370–4=366 cm D201 Döşemesinin pilyelerinin yerleştirilmesi (Şekil 2. 26 K205 .Uzun ve kısa kenar doğrultusunda düz ve pilye demirleri kullanılır.086<2 olduğundan döşeme şekli dal (çift doğrultuda çalışan) döşemedir.2-D201 döşemesinin hesap açıklığı aks ölçüleridir.17: Pas payı 2 cm alındı. Uzun kenar/kısa kenar < 2 formülü doğrultusunda L3 / L1 : 375 / 345 :1.D01 döşemesinin düz demirlerini yerleştirelim (pas payı 2 cm alındı) (Şekil 2.18).17). 25 320 L1=345 25 140 L2=165 K204 25 25 K201 D201 010/20 L=396 D202 350 L3=375 K207 K206 010/20 L=366 25 K202 K203 Şekil 2.

2~11cm Pilye boyu=20+10+L1/5+11+191+11+L1/5+L2/4→ 30+69+213+69+42=423 cm Dikey yönde pilye hesabı=20+10+L3/5+11+209+11+L3/5+10+20 30+75+231+75+30=411cm 27 10 20 K202 20 K203 75 11 209 012/20 L=441 350 L3=375 K207 K206 11 L3/5 75 .18: Yatay yönde pilye hesabı: h=Eğik yüzey: Döşeme kalınlığı-(2x pas payı) h=12-(2x2)→ 12–4=8 cm Eğimli yüzeyin boyu=hx1.41→ 8x1.25 320 L1=345 25 140 L2=165 25 10 20 K205 L3/5 25 K201 85 20 K204 D201 D202 11 209 012/20 L=441 11 20 012/20 L=423 11 11 79 191 111 85 25 L1/5 11 L1/5 191 69 11 L2/4 42 10 20 69 012/20 L=423 Şekil 2.41=11.

Uzun kenar/kısa kenar < 2 formülü doğrultusunda L3 / L2: 375 / 165: 2.2-D202 döşemesi Hesap açıklığı aks ölçüleridir.19: Pas payı 2 cm alındı. Uzun doğrultuda demir boyu=350+25+25–2–2(pas payları)→ 400–4=396 cm Kısa doğrultuda demir boyu =140+50. Uzun kenar doğrultusunda düz.D202 döşemesinin düz demirlerini yerleştirelim (pas payı 2 cm alındı) (Şekil 2.27>2 olduğundan döşeme şekli hurdi (tek doğrultuda çalışan) döşemedir.19) 25 320 L1=345 25 140 L2=165 K204 25 25 K201 D201 D202 350 L3=375 K207 K206 010/20 L=186 010/10 L=396 K205 K203 25 K202 Şekil 2.(2xpas payları) →190–4=186 cm 28 . kısa kenar doğrultusunda bir düz bir pilye konur.

41=11.20) 25 320 L1=345 25 140 L2=165 K204 25 25 K201 D201 D202 11 11 11 120 012/20 L=288 350 L3=375 K207 K206 25 K202 L1/4 87 L2/5 33 K203 L2/5 83 33 10 20 012/20 L=288 Şekil 2.3-D202 döşemesinin kısa kenar doğrultusundaki pilyelerinin yerleştirilmesi (Şekil 2.20: Pilye hesabı: h=Eğik yüzey: Döşeme kalınlığı-(2x pas payı) h=12-(2x2)→ 12–4=8 cm Eğimli yüzeyin boyu=hx1.2~11cm Pilye boyu=L1/4+L2/5+11+83+11+L2/5+10+20→ 87+33+105+33+30=288 cm 29 11 010/10 L=396 K205 20 83 43 .41→ 8x1.

4-Bütün donatı çizimlerini bir plan üzerinde gösteriniz (Şekil 2.21). 25 320 L1=345 25 140 L2=165 25 25 20 K201 K204 010/20 L=396 85 D201 D202 120 43 209 012/20 L=441 11 83 11 350 L3=375 012/20 L=288 K206 010/20 L=186 11 K207 11 20 012/20 L=423 010/20 L=366 11 25 K202 20 85 11 79 191 111 K203 Şekil 2.21: ölçek:1/50 30 010/10 L=396 K205 20 .

Kiriş genişliğini hesaplayınız. Komşu döşeme içine uzanacak demir paylarını hesaplamayı unutmayınız. Demir donatıda pas paylarını düşmeyi ve kanca boylarını ilave etmeyi unutmayınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Bu işlem için projede bırakılan döşeme en boy uzunluğuna dikkat ediniz. Pilye kıvrım hesap tablosunu kullanarak hesaplama yapınız Donatının kesitini çiziniz. çap ve adetlerini yazmayı unutmayınız. Pilye demirlerini ölçerek kalıp içerisine yerleştiriniz. Kirişler içine uzanacak demir paylarını hesaplamayı unutmayınız. Boy demir donatısını ölçerek kalıp içerisine çiziniz. Hesap sonucu çıkan değerleri ‘0’ ve ‘5’ e tamamlayınız. Döşeme şeklini belirleyiniz. 31 . Arkadaşlarınız ile bilgi alış verişi yapınız. Donatı demirlerinin uzunluk.

aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyeceksiniz. Dersin adı Amaç Konu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Donatı Meslek Resmi Öğrencinin Döşeme donatısı çizme becerisini Adı soyadı kazanacaksınız. evethayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre. boy ve adetlerini yazdınız mı? Kesit taramalarınızı yaptınız mı? Donatı ve tarama çizimlerinde uygun kalemleri kullandınız mı? Çizime göre rapido kalem kullandınız mı? Çiziminizi kontrol edip temizlediniz mi? Toplam evet ve hayır cevap sayıları Evet Hayır Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksikliklerinizi tamamlayınız. Döşeme donatısı çizme Sınıf Nu Gözlenecek Davranışlar Gerekli çizim gereçlerini temin ettiniz mi? Döşeme şeklini belirlediniz mi? Hurdi veya dal döşeme şekline uygun çizim yaptınız mı? Döşeme esas demir donatı hesaplarken pas paylarını düştünüz. kendinizin veya arkadaşınızın yaptığı döşeme donatısı çizme işlerini değerlendiriniz. 32 . kiriş içine giren demir payını ilave ettiniz mi? Çizimlerde konsol döşeme donatısına dikkat ettiniz mi? Pilye boylarını hesaplarken bitişik döşemeye uzanan boyunu hesaba kattınız mı? Pilye kırım hesaplamalarını formül ile hesapladınız mı? Asmolen döşeme kalınlığını projede hesaplayıp çizdiniz mi? Donatı kesit çizimlerinde farklı kalemler kullandınız mı? Demirlerin üzerine çap. Gerçekleşme düzeyine göre.

5 C) Lu/Lk<2 D) Lu/Lk>2 Döşemelerde konsol çıkıntısı en fazla kaç cm olmalıdır A) 100 cm B) 150 cm C)200 cm D)250 cm Döşeme demir donatı çiziminde çinileme yapılacaksa hangi kalemler kullanılmalıdır? A) B. 6. A) Bileşik döşeme B) Mütemadi döşeme C)Konsol döşeme D) Asmolen döşeme Döşeme kesit ölçeği aşağıdakilerden hangisi ile çizilebilir. 7. 1. 3. 4. Aşağıdakilerden hangisi döşeme çeşidi değildir. 33 .1 rapido B) 0.1 rapido D) H veya 2H kurşun kalem ve en az 0.4 rapido Pilyelerin bitişik döşemeye geçme oranı döşeme uzunluğuna (L) oranı kaçtır? A) L/4 B) L/2 C) L/6 D) L/7 2.ÖLÇME SORULARI (Doğru.Yanlış) Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.2 rapido C) 0. A) 1/50 B)1/20 C)1/100 D)1/200 Hurdi döşemede uzun kenarın kısa kenarı oranı kaç olmalıdır? A )Lu/Lk>1 B) Lu/Lk>1.5 D) Lu/Lk>2 Dal döşemede uzun kenarın kısa kenarı oranı kaç olmalıdır A) Lu/Lk<1 B )Lu/Lk>1.5 C) ) Lu/Lk>0.2B kurşunkalem ve en az 0. 5.

41 C)d-(Dx10) D)Dxh/2 Asmolen döşeme kalınlığı kaç cm’ den az olmalıdır? A) 32cm B)25cm C) 35cm D)15cm Cevaplara cevap anahtarından bakınız. 10. 9.8. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Döşeme demir donatı çapı en az ∅ kaç olmalıdır? A) ∅12 B) ∅8 C) ∅10 D) ∅16 Pilye kıvrım hesabı hangi formül ile yapılır. 34 . d=(D-pas payları) A)dx5 B) d x1. Tüm soruları doğru cevapladıysanız diğer faaliyete geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Soru : Ölçüleri verilen döşemenin şeklini ve donatılarını çiziniz? Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterlilikleri ölçebilirsiniz. Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. PERFORMANS TESTİ Dersin Donatı Meslek Resmi Öğrencinin adı Döşeme şekli ve donatısı çizme becerilerini Amaç Adı soyadı kazanacaksınız. boy ve adetlerini yazdınız mı? 16 Kesit taramalarınızı yaptınız mı? 17 Donatı ve tarama çizimlerinde uygun kalemleri kullandınız mı? 18 Çizime göre rapido kalem kullandınız mı? 19 Çiziminizi kontrol edip temizlediniz mi? 20 Toplam evet ve hayır cevap sayıları Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. 10 kiriş içine giren demir payını ilave ettiniz mi? Çizimlerde konsol döşeme donatısına dikkat ettiniz mi? 11 Pilye boylarını hesaplarken bitişik döşemeye uzanan boyunu 12 hesaba kattınız mı? Pilye kırım hesaplamalarını formül ile hesapladınız mı? 13 Asmolen döşeme kalınlığını projede hesaplayıp çizdiniz mi? 14 Donatı kesit çizimlerinde farklı kalemler kullandınız mı? 15 Demirlerin üzerine çap. 35 . Döşeme Şekli ve Donatısı Çizme Konu Sınıf No Başlangıç saati Zaman Bitiş saati Toplam süre Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır Dört tarafı serbest oturan devam etmeyen döşemeyi çizdiniz 1 mi? Üç kenarı da serbest oturan ve bir kenarda devam eden 2 döşemeyi çizdiniz mi? Karşılıklı iki kenardan serbest oturan ve karşılıklı iki kenardan 3 devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Bitişik iki kenardan serbest oturan ve bitişik iki kenardan 4 devam eden döşemeyi çizdiniz mi? Bir kenardan serbest oturan ve üç kenardan devam eden 5 döşemeyi çizdiniz mi? Dörtkenardan da devam eden döşemeyi çizdiniz mi? 6 Gerekli çizim gereçlerini temin ettiniz mi? 7 Döşeme şeklini belirlediniz mi? 8 Hurdi veya dal döşeme şekline uygun çizim yaptınız mı? 9 Döşeme esas demir donatı hesaplarken pas paylarını düştünüz.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B D C B D A C B A 36 .

E. Yapı Bilgisi III. B. İstanbul 1987.sınıf M. YEGÜL Ümit. KUMBASAR Nahit. ÖKSÜZOĞLU Halim. Yapıcılık Bölümü (Kâgir) İş ve İşlem Yaprakları 111. TAYMAZ Haydar. İstanbul 1996. ÖZCAN Köksal. 37 . YAMAN Naim.ÖNERİLEN KAYNAKLAR KAYNAKLAR CELEP Zekai. Bina Bilgisi Temel Ders Kitabı MEB Ankara2000. ERASLAN Adnan. DÜNDAR Nazım. Betonarme Yapılar Sema yayıncılık.

KARAASLAN Osman.tr. AutoCAD Ders notu çizimleri.com.com.deprem.probina. 38 .tr www.KAYNAKÇA KAYNAKÇA İnşaat Mühendisleri Odası Samsun www.tr www.yutong.gov.