P. 1
kadastro_bilgisi_kitabi2005Aralik

kadastro_bilgisi_kitabi2005Aralik

|Views: 430|Likes:
Yayınlayan: bidurlan

More info:

Published by: bidurlan on Jan 18, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

KADASTRO BİLGİSİ

Doç. Dr. Hülya DEMİR
2004-2005, İSTANBUL

1. GİRİŞ Toplumsal yaşamın başından bu yana toprak, her dönemde kişisel ve toplumsal zenginliğin başlıca kaynağı olmuştur. Üretilemeyen, miktarı artırılamayan, hatta erozyon gibi doğal olaylarla azalabilen toprak üzerindeki en önemli baskı unsurunu nüfus artışı oluşturmaktadır. Sanayi toplumu ile birlikte karşılık olarak ta gösterilmeye başlanması, alanının sabit kalmasına karşın üzerinde daha çok insanın yaşama zorunluluğu toprağı pahalı, edinilmesi güç, baskı unsuru olarak kullanılan bir mal yapmıştır. Toplumsal ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak oluşan ihtiyaç ve amaçlar sonucu toprağın iyeliği ve sınırlarının belirlenmesi önem kazanmış, yasal güvence altına alınması zorunluluğu doğmuştur. Bu da, artık günümüzde toprakla ilgili her türlü projelendirme hizmetlerinin altyapısını oluşturan niteliğe gelmiş kadastroyu doğurmuştur. Dinamik bir hizmet olan kadastro, ülkemizde de 1912 yılından bu yana uygulanmaktadır. İyelik ve buna ilişkin hakların tespit edilerek, Anayasa ile güvence altına alınması Devletin en önemli fonksiyonlarından biri olup rejimin temelini oluşturmaktadır. Günümüzde, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin sonucu meydana gelen yaklaşımlar, toprağa dayalı hizmetlere de yeni bir anlayış getirmiş, kadastro çalışmalarını da etkilemiştir. Kadastro, kamu ve özel sektörün birlikte çalıştığı, tüm arazi kayıt bilgilerine sahip, mekana dayalı bilgi sistemlerinin temeli olmuştur.

2. İYELİK Türkçe sözlük iyeliği, “Kendisinin olan bir şey üzerinde, yasaya uygun bir biçimde, dilediği, istediği gibi kullanma hakkı bulunma durumu, kendisinin olan şeyi istediği gibi kullanabilme hakkını veren yasal ilişki” olarak tanımlamaktadır1. İyelik, iye ile nesne arasındaki ilişkidir. Dilimizdeki iyelik (mülkiyet) kelimesi Arapça “mulk” sözcüğünden türemiştir. Mulk, hüküm ile bir nesnenin zapt ve tasarrufu olarak tanımlanmakta, azim, azamet, saltanat anlamlarına gelmektedir. Melik, mülke sahip olan yani hükümdar anlamındadır. Arapça’da iyelik ile egemenlik, hakimiyet, kavramları arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu ilişkinin benzeri Yunan ve Latin dillerinde de görülmektedir. Bu kelimeler (Yunanca’da Ktema, Latince’de Dominium) efendi, hakim, ev sahibi anlamına gelen Kyrios’tan gelmektedir. İnsanın yaşaması, varlığını devam ettirebilmesi için tabiatta bulunan nesneleri elde etmesi gerekir. İşte insanla tabiat arasındaki bu kaçınılmaz ve zorunlu ilişki iyelik sorununun temelini meydana getirir. İnsan sosyal bir varlık olarak yasamak durumundadır. Bu nedenle iyelik konusunda dikkatimizi çeken insan tabiat ilişkisinin aynı zamanda insanın içinde bulunduğu sosyal çevreyi de ilgilendirdiğidir. Dolayısıyla insan iyelik ilişkisi sosyal bir ilişki niteliği taşır. İye, iyelik adı verilen ilişkinin birinci öğesidir ve karşımıza kişi olarak çıkmaktadır. Bu kişi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Nesne ise taşınır olabileceği gibi taşınmaz da olabilir. Ayrıca zamanla patent hakkı, hisse senetleri üzerindeki haklar vb. gibi gayri maddi haklarda iyeliğe konu olmuştur. Sosyal gelişme süreci içinde, bazı şeylerin iyeliğe hiç konu olamayacağı (Açık deniz, ceset gibi), bazı şeylerin devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmaları (Tuz, maden gibi) bazılarının da kamu malı olmaları nedeniyle özel iyelik konusu sayılamayacakları ortaya çıkmıştır. İlişki ise, elde bulundurma, başkasına engel olma, kullanma, yararlanma, tasarruf etme yetkileridir. 20.10.1982 gün ve 2709 sayılı Anayasamızın 35. maddesinde iyelik “Herkes iyelik ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacı ile ve kanunla sınırlanabilir. İyelik hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” şeklinde hükme bağlanmıştır. İyeliğin bir hak olduğu, buna ancak kamu yararı amacı ile sınırlama getirilebileceği ve toplum yararına aykırı kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır.

2.1.

İyelik Hakkının İçeriği

1

Püsküllüoğlu, A., (1999), “Türkçe Sözlük”, sayfa: 836, Doğan Kitapçılık AŞ, İstanbul

fakat salt bir iyelik kavramı ve iyelik tanımı bulamamıştır. bir devrin ya da sistemin iyelik kavramına verdiği değeri tespit ederken. yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. sosyal ve ahlak değerlerinin de göz önünde tutulması gerekir. Diğer bir neden de.1. hukuk düzeninin sınırları içinde. iyeliğin soyut bir kavram olmayıp ilk toplum hayatından bugüne kadar töre ve kurumların sürekli gelişmesi sonucu hazırlanmış sosyal bir yöntem oluşudur.2. 684. 683. iyelik hakkının kapsamını üçe ayırmıştır: • • • Bütünleyici parça Doğal ürünler Eklenti 2. Bu nedenle. yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe. o devir veya sistemin birbirleriyle sıkı bir ilişki içinde olan hukuk.” 2. o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. TMK. 2. her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir.2. dönemsel olarak elde edilen doğal veya hukukî ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca göre âdetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir. ekonomi. Ürünler. o şey üzerinde dilediği gibi kullanma. sosyal ve ahlaki bir yöntem oluşudur. aynı milletin hukuk sistemi içinde dahi zamanla değişmeler göstermiştir. İyelik Hakkının Kapsamı TMK. maddesinde iyelik hakkının içeriğini “Bir şeye malik olan kimse.2. bir haktır.” . zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır. Doğal Ürünler Doğal ürünler TMK. 685. Doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasıdır. onun ürünlerinin de maliki olur.2.” şeklinde hükme bağlamıştır.İyelik hakkı kişiye bir şey (nesne) üzerinde “Bu benimdir. Bütünleyici Parça Bütünleyici parça TMK. iyeliğin sadece hukuki bir yöntem değil aynı zamanda ekonomik. Bunun nedeni. maddede hükme bağlanmıştır: “Bir şeyin maliki. Malik. Bütünleyici parça. yüzyıllar boyu değişmez bir iyelik kavramı aramış. maddede hükme bağlanmıştır: “Bir şeye malik olan kimse. Hukuk. malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi. bana aittir” dedirten ve üzerinde tarih boyunca uzun tartışmaların yapıldığı. Bu nedenle iyenin eşya üzerindeki yetki ve ödevleri çeşitli hukuk sistemlerine göre farklı olduğu gibi.

2.3. 688. paylar eşit sayılır.2. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur.” olarak tanımlanmış. İyelik Çeşitleri 2. maddede genel kuralları ile hükme bağlanmıştır: “Paylı mülkiyette birden çok kimse. birden çok kişinin bir nesne üzerindeki iyeliğidir. TMK birlikte iyeliği. TMK. takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. maddede de eklenti sayılmayanlar hükme bağlanmıştır: “Asıl şeye zilyet olan kimsenin sadece geçici olarak kullanması veya tüketmesi için özgülenen ya da asıl şeyin özel niteliği ile herhangi bir ilişkisi bulunmadan sadece korunmak.1. Başka türlü belirlenmedikçe. 687. aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar. asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez. satılmak veya kiraya verilmek üzere onunla birleştirilen şeyler eklenti sayılmaz.” Paylı . özel ya da tüzel bir kişinin bir nesne üzerindeki tek başına iyeliğidir.3.3. Paylı İyelik Paylı iyelik. Eklenti. rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.2. maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme. Birlikte İyelik Birlikte iyelik.3. Eklenti. asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre. Pay devredilebilir. 2. Eklenti TMK. işletilmesi. Bağımsız iyelik Bağımsız iyelik. • • Paylı iyelik ve Elbirliği iyeliği olarak ikiye ayırmıştır. 2.3. madde 686’da eklenti “Bir şeye ilişkin tasarruflar.2.1.” 2.

nitelik.. Elbirliği iyelik ile ilgili diğer ayrıntılar 702 ve 703.3. “Mülkiyet Üzerine”.4. http://www. yani kolektif iyelik biçimi giderek yerini bireysel iyelik biçimine bırakmıştır. toprak iyeliğinin en eski biçiminin yani toprağın ortaklaşa edinilmesi ve kullanılmasının ön koşuludur. insanın emeğiyle kendisini bütün canlı varlıklardan ayıran özellikleri kazanmasından sonra ortaya çıkan ilk sosyal biçimdir. 701. 690.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. buna karşılık ödevleri yadsıyan klasik iyelik anlayışı ile özel iyeliğe yaşam hakkı tanımayan Marksizm bir kenara itilerek. maddede. 698.2. 695. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı. ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. TMK. maddelerde2 verilmiştir. Elbirliği İyeliği Elbirliği iyeliği. kanunca tanındıkça varolan ve kapsamı da kanunla çizilen bir hak olarak kabul edilmiştir. elbirliği mülkiyetidir. İnsanlığın ilk aşamalarında kolektif yaşama. 692. İyeliğin Tarihsel Gelişimi İyelik ilişkisi. 691. maddelerde3 verilmiştir. Komunal Toplumlarda İyelik İlkel topluluk.. 2. İyelik hakkı.” şeklinde kaynakları ve niteliği ile gösterilmiştir. 699 ve 700.msb.htm 5 Erdoğan. doğal bir hak ve ilişki olarak kabul edilmiştir. Kendiliğinden bir evrimle doğan insan topluluğu.4.2. 693. 5. 694. yani göçebe aile. ilkel çağlardan bu yana dokunulmaz.1. Günümüzde iyelik kavramının özünde. ama biçimde bu hakkın kullanılmasını sınırlandıran ve bunun toplum yararına aykırı olamayacağını benimseyen bir karma iyelik anlayışı geliştirilmiştir4. 2. sadece yetkileri öngören. “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti. 696. kapsam ve teorik açıklanma açısından büyük değişikliklere uğramış çağlar ve sistemler içinde anlam kazanarak gelişmiştir.gov. İlkel. kutsal. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”.asp?IDNO=34 .iyelik ile ilgili diğer ayrıntılar 689. Bu ilişki.geocities.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. Y. üretme ve tüketme biçimine uygun olarak toplumsal bir karakter taşıyan ve özde topluma ait kabul edilen eşyalar üzerinde hak ileri sürebilme olgusu toplumsallıktan bireyselliğe doğru bir süreç izlemiş. İyeyle nesne arasında başka bir güç söz konusu değildir. 697. Zamanla bu hak niteliği kanunlarla tanınan bir hak durumuna gelmiştir. İnsan Evrensel Hakları Bildirgesi’nde doğal bir hak olmaktan çıkarılarak. özde iyelik hakkının varlığını tanıyan. kabile ve kabileler birliği. S. 2 3 Bakınız: TMK ilgili maddeleri Bakınız: TMK ilgili maddeleri 4 Dal. 2. www.

İyeliğin ve ailenin devamını sağlamak için ilgili toprak tümü ile ailenin erkek çocuğuna. bu gelişmeler sonucu insanlar da iyelik konusu olmaya başlamış. O’na göre hem yoksulluk hem de zenginlik zararlıdır. Bu yüzden üretim araçları üzerinde özel iyelik yoktur. aristokrat yöneticiler ve koruyucular ise devletin yönetim ve güvenliğini sağlayacaklar. N. Aristo da Eflatun gibi faizin yasaklanması 6 7 Yıldız.Üretim araçlarının ilkelliği yüzünden. Yaşayanların elinde sadece bir emanetti. İstanbul Erkan.4. Aristo. Üstünlük. Kutsal ocak hangi toprakta kurulmuş ise o toprağın iyeliği ölenin ailesine aitti. İyelik eşitsizliğini körükleyen faiz kesinlikle yasaktır. Diğer toprakların ise eşit olarak dağıtılmasını ve bunlarda vatandaşların kendi kölelerine işleteceği özel bir iyeliği öngörür. esnaf ve tüccar ortak iyelikteki üretim araçlarını kullanarak üretim yapacaklar. Vatandaşlar arasında iyelik eşitsizliğinin sınırları 5'e 1'dir. yy) ideal "Devlet"inde ortak iyeliği önermiştir. yy) bazı hallerde ortak iyeliğe de yer verilmesini ister. sayfa: 9. (1989). ticaretin gelişmesi. Bu tanrısal varlıklara bir kutsal ocak kurulur ve kurulduğu yer bir daha değiştirilmezdi. soyun ölüleri yaşamakta kabul edilir ve onların artık tanrısal varlıklar haline geldikleri düşünülürdü. Daha pratik ve uygulanabilir devlet teorisini ele aldığı ve "Devlet"ten sonra yazdığı "Kanunlar"da Eflatun. Ticaret ve üretim faaliyetleri aşağılayıcıdır. 2. 4. Köleler ile efendiler arasında doğan çatışmalar. toplumda köleler ve efendiler oluşmuştur. “Kadastro Bilgisi”. "Politika"sında ortak köleler tarafından işletilecek bir kısım toprakta ortak iyeliği savunur. bazı sınırlamalarla özel iyeliği kabul etmiştir: • • • • Her vatandaş. bu toprak iyeliği anlayışını sarsmaya başlamış ve kişiye ait özel iyelik aile iyeliği aleyhine gelişmiş. Biri en fakir olandan 5 kattan daha fazla varlıklı ise 5 kattan sonrasına devlet el koymalıdır. Eski Yunanda İyelik Yunanlıların ilk dönemlerinde. Eflatun'un deyimiyle geçmişe ve geleceğe aitti. İnsanların tabiî eşitsizliğinden hareketle aşağı sınıf olarak kabul ettiği çiftçi. Zamanla. H. (1986). “Kadastro Bilgisi Ders Notları”. sayfa: 14.. Toprak kabilelerinin ortak malındır ve çok sayıda aile tarafından kullanılır. Ankara . gerek geçim gerekse korunma amacı ile ortaklaşa çalışmak zorunluluğu. neticede nesneler (şeyler) ortaklaşa paylaşılacaktır. karışıklıklar. Toprak sadece ailenin yaşayanlarına değil ölenlere ve doğacaklara. 4. TMMOB HKMO Yayını. üretimi iyeliğe konu olan kölelerin yaptığı toprak parçalarına sahiptir. Bu bir aile iyeliğiydi. Eflatun (MÖ. birkaç erkek varsa en büyüğüne kalırdı. Ortak toprakların geliri kamu giderleri için kullanılmalıdır.2. bu işler yabancılara bırakılmalıdır. Bu düşünürlerin en önemlileri Eflatun ve Aristo’dur. yaratıcılık için biricik itici güç ve mutluluk öğesi olarak değerlendirerek özel iyeliği savunan Aristo (MÖ. değerli madenlere ve gümüşe verilen önem. üzüntüler bazı düşünürleri de yeni devlet düzenleri ve iyelik sistemleri aramaya yöneltmiştir7. Bu nedenle bu topraklarda sömürü ve sınıfların varlığı söz konusu değildir6.. üretim araçlarının ve üretim ürünlerinin ortaklaşa olmasına yol açmıştır.

taraftarıdır. Roma hukuku. Cicero’ya göre tabiî hukukun temel unsuru insanların eşitliğidir. yararlanma ve tasarruf etme haklarını birleştiren iyelik hakkı. Cicero. işgal. ticaret ve üretim işleriyle uğraşıp zenginleşen ancak vergiden ve askerlikten ayrıcalıklı tutulan Roma'nın eski yerlileri Plepler'in. Yararlanma hakkı ise o şeyden kendi ya da başkasına kiralamak suretiyle yararlanma . geçim sıkıntısından bağımsız." der. Evrensel şekilde uygulanır. Hesirodes. tabiî hukuka göre ortak şeyler sayılan "hava. Bu hukuku yazan. o şeyi istediği zaman ve istediği sürece kullanabilme. iyeliğin şey (nesne) üzerinde oluşturulabileceği kabul edilmiştir. Günümüz Batı ülkelerinde ve Batı değer yargılarını uygarlığın ölçüsü olarak kabul eden dünyanın diğer pek çok ülkesinde uygulama alanı bulan Roma hukuku'nun doğuşu "On İki Levha Kanunları"na dayandırılabilir. yasaklarıyla yanlış fiilleri önler. Bünyesinde kullanma. Romalı Seneca. doğal olmadığı için karşı çıkar. ortak ve özgür. Bu nesnelerde taşınır ve taşınmaz olarak iki cinse ayrılmıştır. Tabiî hukuka uymayan kendinden kaçmakta. iyeye sahip olduğu nesneyi hibe ve vasiyet edebilme. Emirleriyle ödeve çağırır. kavgasız. Bundan diğer nesneler üzerinde özel iyeliğin kurulabileceği çıkmaktadır.4. Roma hukukunda. • • • Tasarruf hakkı. 2. çok eski geçmişe ait bir efsanedir. "gerçek hukuk. satabilme ve ortadan kaldırabilme. kendi tabiatını inkar etmektedir. Bu yüzden yöneticiler iyelikte hiç olmazsa göreli bir eşitliği sağlamalıdırlar. sahibine mülkü üzerinde neredeyse sınırsız bir yetki verir. "İşler ve Günler" isimli eserinde insanlık tarihini altın çağ-gümüş çağ-bronz çağ-kahramanlık çağı ve demir çağ olarak beş döneme ayırır. Eşitsiz iyelik dağılımı kargaşa ve devrimlerin temel nedenidir. "Altın Çağ"ı insanların eşit. çekişmesiz ve tabiatın cömert olduğu bir çağ olarak tanımlar.3. değişim ve yağmadan kaynaklandığını ancak hukuk bakımından herkes eşit olduğundan devletin özel iyeliğe karışmaması ve sadece koruması gerektiğini söyler. 8. Roma’da İyelik Romalı düşünür Cicero. Doğal eşitlik ve ortaklığın olduğunu varsaydığı eski geçmişe. iyelik hakkını mutlak bir hak olarak kabul eder. deniz ve kıyısının" özel iyeliğe konu olamayacağını kabul eder. "Cumhuriyet"inde özel iyeliğin tabiattan değil. "doğal durum"a veya "Altın Çağ"a göndermede bulunur. Roma'da iyelik hakkının hukukî yönden gelişmesine karşın mülkler arasında eşitsizlik giderek artmıştır. "Altın Çağ". Roma'da böylece belirmeye başlayan özel iyelik gelecek yüzyıllarda gelişmeye devam etmiştir. tabiata uygun akıldır. Bu kanunlar. değişmez ve ebedidir. vatandaş olma ayrıcalığına sahip Partice'leri zorlamaları sonucunda kabul edilmiştir. Kullanma hakkı. akarsu. yayınlayan ve uygulayan Tanrı’dır. Bu kavramı ilk kullanan Yunan düşünürü Hesirodes'tir (MÖ. Özel iyelik hakkını miras sistemiyle destekleyen Roma hukuku. yy). özel iyeliğe. hukuk. orayı özler.

“Mülkiyet Üzerine”.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay.4.asp?IDNO=34 . intifa ve irtifak hakları gibi diğer kişiler yararına iyeliğin konusuna yükümlülükler koyması da sınırlı niteliktedir. İyenin. iyeye ödevler yüklenmiştir. Feodal toprak düzeninde senyörün ve ona bağlı olarak çalışan vasalin hakları ve ödevleri vardır. Toplumda en alt kademede serfler yer almaktadır. İngiliz hukukunda. İngiltere’de İyelik İngiltere'de 1688 devrimiyle doğal bir hak sayılan iyelik hakkı. eşitlik gibi doğal bir hak olarak benimsenmiştir. dolayısıyla taşınır ve taşınmaz nesneler iyeliğin konusu olmuştur.4. Fransa'da ise 1789 devrimiyle doğal bir hak sayılmıştır.1. Devrim. ayrıca vasale belli bir toprak parçası vererek geçindirmekle yükümlüdür. Senyörden fief elde eden vasal kendi fiefi üzerinde başkalarına fief tanıyabilir.4. Kara Avrupasında iyelik hakkı eşya (nesne) ile ilgili bir hak sayılmış.gov. Oysa İngiliz hukuku bunların yanı sıra maddi olmayan hakları (Fikri haklar. Vasal senyöre sadakat ve gerekli hallerde yardım borcu altındadır. devletin özel iyeliğe müdahalesi bir esas değil ayrıcalıktır. patent hakları gibi) ve kişinin alacak haklarını da iyelik kavramı içinde değerlendirmiştir.9. ayrıcalıklara yol açan bu iyelik kavramına iyelik hakkının özüne dokunmadan saldırmış ve bu hak somutlaştırıp özgürlük.. ilk dönemlerde iyelik hakkının sınırsız yani mutlak yetkileri kapsadığı kabul edilmişken zamanla şehir planlamaları. www. S.4. Böylece aynı toprak fief yoluyla birden fazla vasale bağlanabilir. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. Fransız Devriminden önce derebeylik anlamında bir iyelik hakkı vardı.msb. Orta Çağ Avrupası’nda İyelik Orta Çağ Avrupa’sında (feodalizmde) Roma hukukunun mutlak iyelik kavramı değişmiştir.4. 2. Bedelini ödemek koşuluyla kamulaştırma. Amerika'da 1776. Buna karşılık senyör ise vasali mahkemelerde hukuki bakımdan korumak. 8 9 Dal. 2.2.4. kamu yararı.. İyelik hakkı parçalanmış ve hiyerarşik özellik taşıyan hakların ve ödevlerin konusu haline gelmiştir. İngiliz iyelik anlayışının kara Avrupası anlayışından farklı yönleri vardır. Y. öldüğü zamanda çocuklarına bakmak. http://www. Zaman aşımı yoluyla iyeliğin kaybı da çok azdır. Senyör tarafından vasale verilen toprağa fief denir. İyeliğin kralın bağışladığı bir hak değil.htm Erdoğan. Fransa’da İyelik Fransız hukukunda. miras hukukuna ilişkin gerekçelerle sınırlamalar getirilmiştir. Serfler toprakta çalışmak ve toprak el değiştirince onunla birlikte sahip değiştirmek durumundadır8. doğal bir hak olarak ele alınması istenmiştir. 2. Özel iyelik.yetkisini verir.geocities. sınırlı kalmıştır.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. mutlak ve parçalanamayan hak olmaktan çıkmış.

4 Temmuz 1776 Bağımsızlık Demecini hazırlayan Thomas Jefferson. Güvencesi de 17.5. 2.”. ABD’de İyelik ABD’de. adil ve peşin bir tazminat ödemedikçe hiç kimse bu haktan yoksun bırakılamaz. İyeliğe konulan sınırlamalar daha çok kamu yararı ve kamu düzeni amaçlarını gerçekleştirmeyi hedef almıştır. İyelik kutsal sayılmış olsa da. Avrupa’ya hükmeden monarşi sonrasında meydana gelen Fransız Devrimi ile Roma Hukuku sistemine dönülmüştür. sunîdir. Fransız Devrimi’nin bu iyelik anlayışı o dönemde yapılan bütün medeni kanunları (Örneğin. dokunulmaz. yüzyıl iyelik anlayışından daha farklı bir yaklaşımı yansıttığı söylenebilir. bedeli ödenmek koşuluyla müdahale edilebilmektedir. Bu yeni yaklaşım iyelik konusunda Roma hukukundan gelen şey (nesne) kavramı yerine değer kavramını kullanmak eğilimi taşımaktadır. imar. 1804 Fransız Medeni Kanunu’nda da iyeliğin tabiattan gelme bir hak olduğu üzerinde durulmuştur. Özel iyelik doğal. yüzyıldan bu yana gerçekleşen teknolojik ve endüstriyel gelişme ile ortayan çıkan elektrik enerjisi. Dolayısıyla sunî kilisenin iyeliği de sunî kabul edilmiş ve el konulmuştur. Ancak. madde 2’de iyeliğin “İnsanın doğal ve zaman aşımına uğramaz hakları” arasında yer aldığı belirtilmiştir. iyelik hakkını tabiî kabul edilip devlet müdahalesini sakıncalı görmüştür. İsviçre) etkilemiştir. Roma hukukundan gelen iyelik tanımı geçerliliğini kısmen yitirmiştir. Medeni Kanunda “Nesneler üzerinde en mutlak şekilde tasarruf ve yararlanma” hakkı olarak tanımlanmıştır. nükleer enerji gibi ekonomik değerler ne taşınır ne de taşınmaz sayılmadığı için. Avusturya. mutlak olduğu anlamına gelmez. O’na göre. 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi. diğer iyelik çeşitleri ise doğal olamayan. Günümüz Fransa’sında da bu Bildirge esas alınmıştır. Alman. İyelik. İyelik hakkı. XIX. . Nitekim Devrim Meclisi. Genel çıkarın varlığı halinde hakkın etki ve anlamını bozmamak kaydıyla iyelik hakkının kullanımı sınırlanabilir ya da ortadan kaldırılabilir (kamulaştırma. bu hakkın kanun koyucu tarafından sınırlanabileceği ve toplum yönünden zorunlu olduğu takdirde zararın ödenmesi koşuluyla özel mülke dokunulabileceği açıklanmıştır. özel iyeliğin varolduğunu. Vergi. 1789 Kasım'ında kilisenin bütün mallarına. sonradan ortaya çıktığını ileri sürmüşlerdir. XlX. iyesine toplum yararına bazı ödev ve görevler yükleyen sosyal bir hak olarak görülmeye başlanmıştır. yasayla belirlenen kamusal zorunluluklar açık bir biçimde gerektirmedikçe. Devletin görevi iyeliği düzenlemek değil iyelikten yoksul kalan insanlara iş alanı ve fırsatı sağlamaktır. devletleştirme). kira kanunlarıyla iyelik hakkına getirilen sınırlamaların XlX. ancak buna karşılık devlet dahil bütün kurumların ve onlara ait iyeliklerin söz konusu olmadığını. 1791 yılında da sunî devletin olanaklarıyla büyük iyeliklere kavuşan soyluların topraklarına tazminat ödenmeksizin el koymuştur. kutsal ve doğal haklardan sayılırken günümüzde bu görüş değişmiş ve iyelik hakkı. İyelik hakkının kullanılmasına sınırlama getiren kuralların sayısında da artış olduğu dikkati çekmektedir.Devrimciler. yüzyılın bireyci öğretilerinin etkisi altında iyenin kişiliğine bağlı. maddede gösterilmiştir: “İyelik dokunulmaz ve kutsal bir hak olduğundan.4.

. faizle borç verdi.1. Ancak. Hz. yarattığı diğer şeyleri serbestçe kullanma olanağı vermiştir..asp?IDNO=34 . Musa’nın vaat ettiği Kenan iline yerleştikten sonra (MÖ. Bunlar kabilelere ayrılmış ve her kabile de farklı ailelerden oluşan klanlara bölünmüştü.6.msb.. Hıristiyanlıkta İyelik Hıristiyanlık genel olarak iyeliği yeniden düzenlemeye yönelmiş değildir.13. İyelik bireye değil.) tebliğleri de Yahudiler'e etki edemedi." Yahudiler Hz. yy. Sahip olan olmayanı sömürdükçe sömürdü.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay.4. İyelik.1776 Virginia Haklar Demeci. 14. Din Kurallarında İyelik 2.msb. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”.4.geocities. Kenan (Filistin) iline yerleşmeden önce onlara İbranîler denilirdi. Mika. havayı. "Hiç kimsenin hukuka aykırı şekilde hayat. www. 2.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk.4. Zira beslenme-giyim ve barınak (çadır) gibi doğal ihtiyaçlar sürülerden karşılanırdı. mutlak ve dokunulmaz kabul ederek karşı girişimleri önlemiştir10. Hz. Hayvan sürüleri aile iyeliğine. İlyas. www. hürriyet ve iyelikten yoksun bırakılamayacağı ve özel mülkün haklı bir neden olmaksızın ve tazminat ödenmeksizin genel kullanma için alınamayacağı" görüşü Anayasaya alınmıştır. ABD Yüksek Mahkemesi ise özel iyelik hakkını doğal. Y. aileye ya da topluluğa aittir. yerleştikleri topraklar ise ortaklaşa iyeliğe bağlıydı. Y.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay.geocities.11.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. adaleti sağlamak için birçok peygamberin (Hz. İyelik bireye değil. http://www. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. 2. Musa'dan önce Yahudiler. Ancak faiz-güç-hile iyelikte eşitsizliği getirdi.6. Tanrı insana toprağı. Massachusetts Haklar Demeci ve 1774 Kıta Kongresi bildirisi gibi aynı dönemde yayınlanan Amerikan demeçlerinde iyelik.asp?IDNO=34 12 Dal. sonra borcunu ödeyemeyen fakir yığınları köleleştirdi.gov. hayat ve hürriyet hakları tabiî hak olarak ilan ve kabul edilmiştir. Hz.. S. Yeremya. hayvancılıkla uğraşan. Tarım ve meyvecilikle uğraşıyorlardı.gov.htm 13 Erdoğan.htm Erdoğan. “Mülkiyet Üzerine”. http://www. Haksızlıkları önlemek. Zenginliğin ölçüsü malik olunan sürülerdi. Tanrının insana bir bağışı olduğu için iyi sayılması gerekir.. “Mülkiyet Üzerine”. Taşınır mallardaki özel iyelik zamanla toprak üzerinde de görüldü. Aile servetleri arasında aşırı bir fark yoktu: "En fakir. Hıristiyanlıkta da kuramsal olarak yeryüzündeki her şeyin iyeliğinin Tanrıya ait olduğu 10 11 Dal. İsrail. en zengine eşitti.6. suyu.2. S. Yahudilikte İyelik Hz. aileye aittir diyerek başlangıçta iyelik ortaklığı sistemini savunan Yahudi toplumlarında zamanla özel iyelik yerleşmiştir12.) göçebeliği bırakıp yerleşik hayata geçtiler. çadırlarda yaşayan göçebe Samîlerdi. Tevrat’ın iyelikle ilgili üç önemli ilkesi vardır: • • • Her şeyin iyeliği Tanrıya aittir..

Aziz Augustinus da aynı düşüncededir. özel iyeliği eleştirir. "Hırsızlık yapmayacaksın!" On Emir'deki bu ilkeden hareketle reformist Luther (14831546) özel iyeliğin yasal olduğunu savunur.htm Erdoğan.msb. ağaçlandırılması. Bir şeyin yararlanması birisine. İslam hukukunda yararlanması.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. O. temelde Allahın iyeliği altındadır. Her insana belli bir şey bırakılırsa hayat daha düzenli olur. Böylece toprağın ihyası iyelik edinme nedeni olabilmektedir. faize ve çalışmayanların ferah hayat sürmelerine karşı çıkan bu Alman din adamı "Bir insan çalışmıyorsa yememelidir de!" der14.anlayışı vardır.6.” diyerek özel iyeliği savunmuştur. rakabesi başka birisine ait olabilir. Gerçek iye Allah’tır.. Y. yararlanma ve tasarruf etme yönlerinden hemen hemen mutlak yetkilere sahiptir. onun işlenir duruma getirilmesi. Ancak. 2. Cataldine ve Maceta isimli iki Cizvit sahibi tarafından Paraguay'da 1610 yılında kurulan Guaranie Cumhuriyeti Hıristiyanlık ilkelerine dayanan ortakçı bir toplum denemesidir. üzerine tesisler kurulması durumunda mülk haline gelebilir.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. ortaklaşa iyelik hakkı doğanın hediyesidir". Her insan kendine ait olandan hoşnutsa toplumda barışçı bir düzen kurulabilir.4. http://www.15. ölü topraklar ve mülk topraklar olarak başlıca iki bölüme ayırmışlardır. “Mülkiyet Üzerine”. Bazı kilise önderleri İncil’e dayanarak görüşler geliştirmeye çalışmışlardır. www. İnsanların mallar üzerinde kullanma. yy'da Aziz François d' Assise ise her şeyi reddedip fakirliği övmüştür.. Aziz Thomas “İnsan sadece kendisine ait olanı üretme konusunda herkese ait olanı üretmeye oranla daha isteklidir. 4. yararlanma ve tasarruf yetkilerini kapsayan hakları bir yed-i eminin durumuna benzemektedir. Tertullian. başkasına devredilebilen şeye rakabe denir. İslam hukukçuları toprağı. 14 15 Dal. 12-13. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”.gov. Hıristiyanlığın ilk yıllarında azizler. servetin gereksiz yere harap edilmesi ya da savurganlığı günahtır. Bugünkü hukukta da yararlanma (intifa) hakkı bir kişiye. yy'da Aziz Ambrosius göre "özel iyelik hakkı zorbalığın ürünü. ölü toprak emek verilmesi. Kimi Hıristiyan topluluklarının ortak iyeliği savunmalarına karşın Hıristiyanlığın özel iyelikten yana olduğu söylenebilir. Ancak. özel mülkü üzerinde kullanma. S. çıplak iyelik başka birisine ait olabilir. İslam toprak rejiminde iye. Kuran. İnsanlar dış dünyada var olan şeylerden yararlanma hakkına sahiptirler. ortaklaşa iyeliği över.asp?IDNO=34 .3. ortaklaşa kullanımı savunmuştur.geocities. iyeliğin doğal hukuk gereğince ortak olduğu görüşünü reddeder ve On Emir'le doğal hukuku birbirinin aynı sayar. özel iyeliğe karşı değildir. Müslümanlıkta İyelik İslam anlayışına göre kuramsal olarak yeryüzündeki her şey. Kilisenin servetine.

kişiye toplum çıkarı uğruna da olsa.17. Y. Bu sistemin temel aldığı değer kişidir. bazı şeylerin iyeliğe konu olamayacağını belirtmiştir.İslam hukuku. Klasik iyelik anlayışına göre. İyelik kavramı ile ödev kavramı birbiri ile bağdaşmaz.asp?IDNO=34 18 Dal. çukur kazar. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. ödevler içermez. 2.19: • • • Klasik sistem Marksist sistem Modern (sosyal) sistem Klasik Sistem (Kapitalizm . ve 17. İyenin mülkü üzerinde mutlak. zaman aşımına uğramaz kutsal bir haktır. toplum yararına aykırı olabileceği gibi.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. http://www. Bu nedenle kişi-eşya ilişkisinde kişiye sınırsız haklar tanır. S. umumi yollar gibi kimseye ait olmayan şeylerdir.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. İyelik hakkına dışarıdan hiçbir müdahale yapılamaz.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. su. sınırsız ve tekelci bir egemenlik hakkı vardır. sömürme sonucu da doğurabilir.Liberalizm) 2. www. Sahibine hiçbir ödev yüklemeyip sadece yetkiler veren klasik iyelik anlayışı.1. eşyanın doğasına uygun olarak.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. Bunlar hava. iyenin hakkı.7.msb. Kişi dilediği gibi hareket etmekte serbesttir. 2. boş bırakır..geocities. Çünkü iye malının mutlak hakimidir. Ekonomi Sistemleri Açından İyelik İyelik konusunda başlıca üç sistem vardır18. dokunulmaz.7. Devlet. Bu sistemi savunanlara göre. www.gov. kanundaki sınırlarla üçüncü kişilerin hakları iyelik kavramına sokulmuş ödevler değildir. bu hak kişiye bağlı. Y.msb.2.. kanun hükümleri ve üçüncü kişilerin haklarıyla sınırlıdır.gov. S. Bireysel iyelik anlayışı. müdahale edemez. “Mülkiyet Üzerine”. Toprağı olan kişi dilerse bunu eker.htm Erdoğan. vazgeçilmez..htm 19 Erdoğan. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. nehirler. “Mülkiyet Üzerine”. Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’nin 2.. Kişinin çıkarı toplumun çıkarından önce gelir. feodalizmin yerini alan kapitalizminden doğmuştur. Çünkü kişi kendi çıkarlarını daha iyi değerlendirir ve çıkarlarının gerçekleşmesi sonucu toplum çıkarı da kendiliğinden gerçekleşmiş olur.4.7.4.asp?IDNO=34 .4.geocities. yakar. iyelik hakkının kapsamı yetkilerden oluşur. http://www. Kamuya zarar vermemek koşuluyla herkes bunlardan faydalanabilir16. Bu sistemde. maddelerinde iyelik hakkının bu niteliği belirtilmiştir. Ancak. Marksist Sistem 16 17 Dal.

Geliştirilen bu sistemde iyelik hakkının özüne egemen olan tasarruf serbestisini sınırsız olarak kabul etmek olanaksızdır. hürriyetin bir koşuludur. Kişi bazen kamu için malını feda etmek zorunda kalabilir. iyelik hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağıdır. Bu sisteme göre. Hürriyet “Alternatif davranış olanaklarının varlığı” olarak iyeliğin varlığına bağlıdır. kullanma.7. ilke olarak olanaklı değildir. Yapmama (kaçınma) ödevi. Yapma ödevleri olarak ayrıştırılabilir. eşyanın iyeliğini kişiden alarak topluma. Tüm üretim araçlarının devlet eline terk edilmesi anlamına gelen Marksist sistemde. genel olarak elde bulundurma. İmar planlarında inşaat yasağı getirilen parsellerde inşaat yapılamaması örnek olarak verilebilir. İyelik. İyelik hakkının kapsamını iyenin yetki ve ödevleri oluşturmaktadır. mutlak ve sınırsız yetkiler tanıyan dokunulmaz bir hak olmamalıdır. yani devlete taşımıştır. Aykırı kullanırsa artık Anayasadaki güvenceden faydalanamaz. Bu görüş. Modern (Sosyal) Sistem Modern (sosyal) sistemin getirdiği iyelik kavramının özünde. Bu hüküm. eşya üzerinde hukuki ve fiili tasarrufta bulunmadır. İyenin yetkileri. 2. klasik anlayışın aksine. yetkilerin yanında ödevler de bulunduğunu kabul etmektedir. Modern görüşe göre. özel iyeliğin yaratmış olduğu sosyal adaletsizlik. Yapma ödevi. klasik sistemin tam aksi yönünde değiştirmiş.3. iyenin hukuk düzeninin iyeliğe çizdiği sınırları aşan eylem ve işlemleri yapmamasıdır. fakat biçimde bu hakkın kullanılmasını sınırlandıran ve bunun toplum yararına aykırı olamayacağını benimseyen bir karma iyelik anlayışı geliştirilmiştir. eşyanın ürün ve gelirinden yararlanma. kişi-eşya ilişkisini. iyeliğin içeriğinde sadece yetkiler değil. Katlanma. hem sadece yetkileri gören. .4. buna karşılık ödevleri yadsıyan klasik iyelik anlayışı hem de üretim araçları üzerinde iyeliğe yaşam hakkı tanımayan Marksist iyelik yaklaşımı reddedilerek özde iyelik hakkının varlığını tanıyan. iyelik. İyenin ödevleri genel olarak • • • Yapmama. Marksizmle özel iyelik hakkının birbiriyle bağdaşması. Marksistlere göre. ancak üretim araçları üzerindeki özel iyelik hakkının devletleştirilmesiyle önlenebilir. özel iyelik insanın insan tarafından sömürülmesini sağladığından toplumlaştırılmalıdır. iyenin vergi yükümlülüğü gibi olumlu bir takım davranışlarda bulunmasını gerektirir. Katlanma ödevine örnek olarak ta kamulaştırma gösterilebilir.Marksist sistem. Yapmama ödevi yönünden Anayasamızda da hüküm getirilmiştir. insanlar için alternatif davranış olanağı hemen hemen yok olmuştur.

Konfüçyüs. kişilerin iradî davranışlarını genel bir hürriyet kanununa göre uzlaştırır. ortak anlaşmayla dağıtılmasına bağlar. gibi diğer klasik iktisatçılar da iyeliğin yasallığını emeğe dayandırırlar. refahı değil insanlığı iste. anarşist Proudhon ise çalındığını iddia etmiştir. Üyeleri. Onlarla sınırlı olmalıdır. emeğin hakkının "artık değer" ile gasp-istismar edildiğini. Toprakta özel iyeliğin doğuşunu kardeş katili Kabil'e bağlayan ve ortaklaşa iyeliği erdemlilik sayan tarihçi Josephus ve filozof Philon'un (MÖ. her türlü özel iyeliği yasaklamıştır. Ona göre büyük iyeliğin bulunduğu yerde büyük eşitsizlikler kaçınılmazdır. Kişisel iyeliğin sınırını çizen.8. isteklerimiz yüzündendir. yy'da kurulan Eseni tarikatı. kurtuluşa ereceksin. diğer insanların varlığıdır. Özel iyelik hakkı da medenî toplumlarda hürriyetleri düzenleyen "genel hürriyet kanunu"nun sonucudur. Çin devlet başkanı mutlak hâkimdir. iyeliğin her türlüsüne karşı çıkarak. şehvet. yiyecek ve eşyalar ortaklaşa ambarlarda korunmuştur. "Eğer acı çekiyorsak. Dünya malını hor ve hakir gör. yy) aktardıklarına göre MÖ.4. Friedrich Hegel (1770-1831). Budizm’de. Düşüncelerini şöyle savunur: “Bir toprak parçasını çevirerek "bu benimdir" demeyi düşünen ve kendisine inanacak kadar saf insanlar bulan kişi. tarım ve balıkçılıkla uğraşan. Buna göre diğer hürriyetler gibi iyelik hürriyeti de başkalarının hürriyetlerinin başladığı yerde bitmelidir. ticaretin hoş görünmediği. servet edinmek için çalışmayı. böbürlenme ve servet edinme hevesindendir. diğer iyelik türlerinin temelidir. her şeyin sahibi odur. Ancak klasik iktisatçılardan hiçbirisi çalışmadan büyük iyeliklere sahip olan kapitalistlerin servetlerinin gayrı meşru olduğunu dile getirmez. "Altın Çağ" olarak nitelendirdiği tabiat durumundan medenî topluma geçişi özel iyeliğin ortaya çıkışına bağlar." der. köleliğin olmadığı bu tarikatta herkese ait giyecek.2.” İktisat biliminin kurucusu Adam Smith (1723-1790). "Her insanın kendi emeği üzerindeki iyeliği. Hukuk. Smith. Kazıkları çekip atarak veya hendeği doldurarak insanlara. özel iyelik hakkını insanlık için bir yıkım faktörü olarak görür. kişi ile eşya arasında söz konusu olan herhangi bir ödev ilişkisi değil. dokunulmaz ve kutsal nitelik taşır.J. devlet iyeliğini savunmuştur. ödevler yükleyen genel hürriyet kurallarının kaynağı ise bağlayıcı bir irade olan toplum iradesidir. Bu çelişkiyi yakalayan Marx. ticaret ve ziraatla uğraşmayı affedilmez günahlardan saymıştır. medenî toplumun gerçek kurucusudur. 1. "bu yalancıyı dinlemekten sakınınız. meyvelerin herkesin olduğunu ve toprağın kimseye . 2. Bunların hepsine sırtını dönecek ve işte o zaman Nirvana'ya varacaksın. Fikirleriyle anarşistleri ve sosyalistleri etkileyen J. Smith toprak iyeliğini emeğe değil. Rousseau "İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temeli Hakkında" isimli incelemesinde." görüşleri benimsenerek bir anlamda iyelik reddedilmiştir. Servet seni insan olmaktan uzaklaştırır. iyeliğin konusunu kişisel iradenin belirme alanı olarak görmüştür: “Kişiyi irade belirtmeye iten neden. İyelik Üzerine Bazı Görüşler Hindistan'da Brahmanizm.

Elde etmek yeteneğinde olduğumu elde ederim. dehanın kıvılcımını söndürmüş. özel iyelik kurumuna şiddetli eleştiriler yöneltmişlerdir. İyeliğin nasıl düzenlenmesi gerektiği hususunda farklı fikirler ileri süren Anarşistler. işte bundan dolayı da hiçbir hak tanımak zorunda değilim. mahkemelere gidilmemeli. İyelik o kadar eşitsiz ve keyfî dağılmıştır ki. Rousseau'ya göre. insanların pek çoğunu en pis tasaların içinde boğmuştur.ait olmadığını unutursanız batarsınız" diyen adam. zihinsel faaliyetlerde bulunacakları yerde kendilerini en bayağı zevklere vermiş zenginler vardır. "her insanın ancak kendi çalışmasının ürününü alacağı" bir gelecek vardır ve orada her şeyi Hıristiyanlığın sevgi ilkesi düzenlemektedir. Bunu güvenlik altına alan devlettir. Her türlü otorite ve düzen fikrini inkar eden anarşizm ilk olarak "gerçek ve dolaysız demokrasi" olarak "Cumhuriyet"inde dile getiren Eflatun'dan etkilenmiştir. insanların düşünme gücünü yıkmakta. en akıllı insanlar ailelerini açlıktan kurtarmak için en büyük çabayı harcamaktadır. ne de gücü bulunan yoksullar durur. Stirner'in özlediği. komünist bir toplum düzenine de karşıdır: "Liberal devlet. ferde başını sokacağı son bir sığınak bırakmıştı. yani faizle tefeciye gitmektedir. 19. Adaletsizliğin kaynağı ise kapitalizmdir. malların insan mutluluğunu gerçekleştirecek şekilde dağıtıldığı devletsiz bir toplum düzenidir. iyeliğin kişinin kendi gücü ve yetenekleri ile sınırlı olduğu. en yoksul olanlar da yoksulluğu başkalarının mallarını almak için bir hak saymaya başlamışlardır. . Öte yandan da kendilerine düşen malların bolluğu ile baştan çıkmış. aile hayatının gelişmesi. yoksulları ise hileye. Kapitalist düzenin şiddet yoluyla değil de ikna yoluyla yok edilmesini savunan Tucker'in idealinde. avcılık için araçların bulunması ve insan isteklerinin giderek çoğalması özel iyelik fikrinin belirmesini etkilemiş ve bu da insanlar arasındaki tabiî eşitliğin yerini giderek eşitsizliğe bırakmasına neden olmuş. O halde devlete-hukuka ve iyeliğe boyun eğilmemelidir. iyeliğin özel olmasına değil ama onun adaletsiz dağılımına ve işleyişine karşı tavır alır.". işçinin meydana getirdiği "artık-değer" her türlü kira ve kârla. en aktif. onları nefrete sürüklemekte. Malların eşitsiz dağılımı. yeni ortaya çıkan toplumda en kuvvetli olanlar kuvveti. vergi ödenmemelidir. Malların bazı ellerde birikimi fikrin gücünü yerle bir etmiş." der. Stirner. Kapitalist düzende işçi asgarî düzeyde yaşarken. sürekli oturulacak barınakların yapılması. her şeyi kendine mal edecek ve ferdin hiçbir şeyi kalmayacaktır. Anarşizmin öncüsü İngiliz düşünürü William Godwin'dir. Godwin şöyle der: "Bir yanda. kendini beğenmeye.”. Bundan sonra da artık kutsalın kutsalı toplum. Devlete asker ve polis olmamalı. elde etmemiş olduğum da hakkımın dışında kalır. Bireyci anarşizmin temsilcisi Benjamin Tucker. zenginleri ihtirasa. suça teşvik etmektedir. "Hiçbir hak istemiyorum. Godwin'den sonra Max Stirner. yy’ın başlarında İngiltere’deki özel iyelik kurumunu "herkesin iyiliği" ilkesine temelde aykırı görür. malların insanlar arasında "her insana ihtiyaç ve durumuna göre" dağıtılmasını öngörür. günlük ekmeğini çıkarabilmek için mücadeleye dalmış ve varlıklarının en değerli kısmı olan akıllarını işletmek için ne zaman. savaştan ve cinayetten korumuş olur. Oysa komünizm bu son barınağı da toplum adına istemektedir. insanlığı ne kadar cürümden.” Devletin varlığına da karşı çıkan Godwin.

Her kişi ve aile. Orada işçinin emeğinin bütün ürünü kendisinindir. O her şeyde kolektif iyeliği savunur: "Her şey herkese aittir.". diğerlerinin ürettikleri şeylerden pay almaya hak kazanırlar. Aleksandroviç Bakunin (1814-1876). İyeliği emeğe. adaletsizliğinin kaldırılması. tabiî hukuka. Çünkü zilyetlik adalete ne derece uygunsa. tüketim mallarında da özel iyeliği reddeder. İyelik başkalarını yoksun bırakma hakkıdır. bir insanın bir şeyden yararlanması hakkından çok başkalarının o şeyden yararlanmasını önlemek hakkıdır. iyelik de o derece aykırıdır. iyelik kurumunun yerini kişisel "elde bulundurma" nın (zilyetlik) alması gerektiğini savunur. ütopist ve idealist Pierre Joseph Proudhon (1809-1865). Her kadın ve erkek gerekli nesnelerin üretimine paylarını katmaları koşuluyla. rantla. işgale. eşit olmayan emeklerin. kamu yararına ve sosyal sözleşmeye dayandıran görüşleri eleştiren Proudhon. kapitalizmin. çiftlik-konak-toprak kirasıyla. özel iyeliği toplumun başlıca hastalığı olarak kabul etmektedir. bununla birlikte tüketim malları üzerinde özel iyeliğin devam edeceğini öngörür. küçük bir azınlığı zenginleştirirken çalışan kitleyi köleleştirip yoksulluğa ittiğini ileri sürerek iyeliğin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemiştir. Ütopist sosyalistlerden Blanc (1811-1882) ve Fourier (1772-1837) sosyalizme geçiş olanaklarını hazırlamak amacıyla işçi kooperatiflerinin öncülüğünü yapmışlardır. kumar ve piyangoyla. Bununla birlikte. Bazen aksini söylemiş olsa da onun amacı iyelik eşitsizliğinin değil. Kendi sisteminin komünist değil kolektivist olduğunu ileri süren Bakunin.". özel iyeliğin devam etmesini. hileli iflasla. ticaret yoluyla. hem özel. evrakta oynamalarla.Anarşist. Üretime katılan herkes bölüşümden pay alacaktır. Proudhon’a göre iyelik. her türlü düzenleyici otoriteye karşıdır: "Toplumun ve kolektif iyeliğin organizasyonu aşağıdan yukarıya hür birleşme yoluyla olmalı. Saint-Simon'a göre bütün kötülüklerin nedeni. Orada herkese emeğinin karşılığı. Kolektif anarşizmin savunucularından M. ayrıcalık ve tekele dayalı eşitsizliklere son verilmesidir. geleceğin toplumunda toprak ve üretim araçlarının topluma ait olacağını. Büyük topraklar ve büyük sanayi tesisleri toplum adına devletindir. Hırsızlık: Aşırma yoluyla. Evrim sürecinde özel iyeliğin yerini kolektivizme (ortaklaşacılığa) bırakacağına inanan Bakunin. İdealist-ütopist sosyalizmin kurucusu Saint-Simon (1760-1825). yukarıdan aşağıya herhangi bir otorite aracılığı ile birlik kurulmamalıdır. eksperler ve idareciler tarafından kurulan ve yönetilen yeni bir sosyal düzen vardır. Komünist anarşizmin temsilcisi sayılan Kropotkin. eşit olmayan iyelikleri doğurmasını adaletsizlik olarak görmez. O başkaları: Yoksul halk kitlesidir. İyelik nedir? Hırsızlıktır. yankesicilik ve dolandırıcılıkla. hem devlet iyeliğine karşıdır. Onun özlediği ekonomik alanda mutlak yetkilere sahip bir devlet. sadece sermayenin faizi ve toprağın rantının yani "zehirli organlar" ın devlet eliyle toplanıp paylaşıma bağlanması koşuluyla olanaklı görmektedir. üretim araçlarında ve Bakunin'in aksine. adil bir değişim ilkesine göre emeğinin karşılığını almalıdır. İyelik nedir? Hırsızlıktır!" der. faizcilikle. güveni kötüye kullanmayla. tefecilikle. sosyalist. hakkıyla ödenecektir. ekonomik düzenin ferdiyetçilik ve fert çıkarları üzerine kurulmasıdır. Almanya'da devlet sosyalizmini savunan Karl Rodbertus (1805-1875). ne eksik ne fazla. "Kölelik nedir? Tasarılı öldürmedir. Proudhon. .

Tarihi maddeciliğe göre bu evrim süreci yaşanacaktır ve yaşanmıştır. Ancak Marksizm’e göre kapitalist toplum düzeninden komünist aşamaya geçiş "geçici nitelik taşıyan proletarya diktatörlüğü" olmaksızın imkansızdır. hukuk ve iyelik gibi üstyapı kurumlarının biçim ve içeriğini belirleyen "üretim ilişkilerinin. Burada bütün üretim araçlarının iyeliği kapitalistlere aittir. kapital birikimi. Toplumsal zenginliğin toplum üyeleri arasında dağılış şeklini (iyeliği) belirleyen toplumsal üretim güçleri ve ilişkileri değiştikçe ve geliştikçe. daha gelişmiş bir aşamayı ifade eden kapitalizme bırakır. Sömürünün olmadığı bu dönemde hem hukukî hem de fiili eşitlik sürüp gitmekteydi. yani Marx'ın deyimiyle "üretim güçlerinin gelişmesiyle" ilkel kolektif iyelik yerini kabile iyeliğine bıraktı. Üretim güçleri tarafından belirlenen iyelik biçimleri ve iyelik ilişkileri. sınaî alanda devletçiliğe gidileceği ilan edilir. Tarihi süreçte bir aşamadan daha ileri bir aşamaya geçiş nasıl ki sınıflar arasındaki çatışmayla olanaklı olmuş ise proletarya diktatörlüğüne geçiş de ancak ezilen işçi sınıfının hakim kapitalist sınıfla çatışmasıyla yani bir devrimle olanaklı olacaktır. sanat. Tabiat döneminde. Nasıl ki kolektif temelli ilkel toplum (tez). Zamanla üretim güçleri ve ilişkileri daha da gelişerek kabile iyeliğinin yerini ondan daha gelişmiş bir aşamayı oluşturan komşuluk iyeliği (tarımsal komün) aldı. üretim ve ulaştırma araçlarının devlete devredileceği. sağlık ve diğer toplumsal tüketim ihtiyaçlarını karşılayacak giderler indirildikten sonra geriye kalan fon yukarıdaki ilkeye göre fertlere paylaştırılacaktır. Bu altyapı tarafından belirlenen ve onun üzerine kurulan üst-yapı kurumları her zaman ve mekanda hakim sınıfların çıkarlarını yansıtır. . Marksizm'e göre her üretim ilişkisine karşılık gelen bir iyelik biçimi vardır. devlet. üretim güçlerinde bir değişme olmadıkça kendiliğinden değişmez. şayet proletarya kapitalist ülkelerde iktidarı ele geçirirse. Toplam gayrı safî üründen amortisman. kamu yönetim giderleri. eğitim. kapitalizmin yerini son aşamayı teşkil eden komünizme bırakmasıdır. "tarım komünü"nü. Din. iyeliği hukukî bir üstyapı kurumu olarak algılar. temeli kolektif olan fakat ilkel komünizme üstün olan komünist topluma (sentez) bırakacaktır. Feodal toplumda üretim araçlarına feodal lordlar sahipse de serfler de kısmen üretim araçlarına sahip olabiliyorlardı. Marx ve Engels tarafından kaleme alınan 1948 tarihli Komünist Partisi Manifestosu'nda. Bundan sonrası. toplumsal ekonomik yapının gerçek temelinin ifadesi olan altyapı"dır. miras kurumunun kaldırılacağı. herkese çalışmasına göre" ilkesi geçerli olacaktır. yerini özel iyeliğe dayanan farklılaşmış topluma (anti-tez) bıraktıysa o da yerini. birçok kabilenin birleşerek anlaşma ve fetih yoluyla kurdukları site devletlerdir ki. Proletarya Diktatörlüğü'nde tüketim malları üzerinde özel iyelik devam edecek ve ürünlerin paylaşımında Saint-Somoncuların sloganı olan "herkesten yeteneklerine. tabiatın insanlara sağladığı üretim araçları boldu ve bu üretim araçlarının üzerinde ortaklaşa iyelik söz konusuydu. iyelik de değişir ve gelişir. politika. "ortak iyeliğe dayanan toplumdan özel iyeliğe dayanan topluma geçişin aşaması" olarak niteler. Ancak Engels'e göre aynı toprak üzerinde yaşayan insanların çoğalması ve iş bölümünün yavaş yavaş üretim sürecine etki etmesiyle.Karl Marx (1818-1883) ve Friedrich Engels (1820-1895) tarafından geliştirilen Marksizm ve Marksist Sosyalizm. Marx. artık burada esir de diğer üretim araçlarıyla birlikte özel iyeliğin konusudur. Feodal düzen ise üretim güçlerindeki gelişmeyle (özellikle buhar makinesinin keşfi) yerini. Tarımsal komünden sonraki aşama. toprakta özel iyeliğe son verileceği. Üretim güçlerindeki gelişme devam etmekte (özellikle el tezgahlarının keşfi) ve sahneye feodal iyelik düzeni çıkmaktadır.

Hüküm hiçbir sınırlama getirmemiştir. . iyeliğin kullanılmasını toplum yararına bağlayan iyelik anlayışı getirmiştir. kanunla sınırlanabilir. bundan sonra kamu yararı için lüzumu sabit olmadıkça ve kanuna göre değer pahası peşin verilmedikçe kimsenin tasarrufunda olan mülkün alınamayacağı açıklanmıştır. Bu temel daha sonraki belgelerde de kendisini göstermiştir. 1921 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen. mal güvenliğinin gerektiği de benimsenmiştir. Bu hükümle kamulaştırmanın temelleri konulmuştur. devletin. komünist düzene erişildiğinde artık tüketim malları üzerindeki özel iyelik de ortadan kalkacak ve her şeyde toplum iyeliği söz konusu olacaktır. Osmanlı döneminde yayımlanan 1876 tarihli ilk Türk anayasası Kanuni Esasi’nin 21. Bu haklar.”. “Herkes usulen mutasarrıf olduğu mal ve mülkünden emindir”. toplum yararının üstün tutulması gerekir. dinin ve ailenin olmadığı sınıfsız topluma. kamulaştırma hakkını sınırlayarak iyelik hakkını daha fazla güvenceye bağlamıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında hazırlanan Anayasa’da iyelik konusunda herhangi bir ilke yer almamaktadır. ancak kamu yararı amacıyla. niteliği ve kapsamı üzerinde açıklama yapılmamıştır. iyelik hakkının toplumsal bir niteliği olduğu gerekçesiyle. Bu Fermanda can ve mal güvenliği ile vergi alınması konularında gereken kanunların çıkarılmasının zorunlu olduğuna da değinilmiştir. 1961 Anayasası’nda herkesin iyelik ve miras hakkına sahip olduğu belirtilmiş fakat iyelik hakkının tanımı. bu konuda kişi ile toplum yararının çakışması halinde. 70. sonsuz bolluk toplumuna.9. yabancılaşmanın. maddesi. Türk Hukuk Tarihinde İyelik 1839 Tanzimat Fermanı’nda herkesin malından ve mülkünden emin olması gereği üzerinde durulmuş. Tanzimat Fermanı can ile birlikte maldan söz açarak iyelik ilkesini tekrar etmiştir. 1924 Anayasası’nda iyelik kavramı doğal hukuk doktrinine dayanmıştır.Proletarya Diktatörlüğü'nün de ortadan kalkacağı son aşamaya. Aynı maddede. Anayasanın sosyal bir nitelik kazandırdığı iyelik hakkının toplumla ve toplum yararı ile yakından ilgili olması nedeniyle. mal ve mülk güvenliği sağlandığı takdirde herkesin işi ve gücü ile uğraşıp devlete ve millete yararlı olacağından söz edilmiştir. Maddesi bu metinlerden farklı olarak şu ilkeyi belirtmiştir. mülk edinme ve bunu kullanma hakkını Türklerin doğal hakları arasında saymıştır. 1961 Anayasası. İnsan için can güvenliği kadar. İyelik hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. onu sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler bölümünde (36. 1876 Anayasası’nda 1909 yılında yapılan değişiklikte bu hükümde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 1961 Anayasası.maddede) şu şekilde düzenlenmiştir: “Herkes iyelik ve miras haklarına sahiptir. 1924 Anayasası 1793 Fransız Anayasası’ndan esinlendiği için oradaki liberal anlayışı getirmek istemiştir. 2.4. 1856 Islahat Fermanı’nda da bütün Osmanlı tabası bakımından can ve mal güvenliğinin geçerli olması ilkesinin doğrulandığı dikkati çekmektedir.

” 21 Anayasa Mahkemesi Kararı Esas No:1988/34. toplum yararının üstün tutulması tartışılamayacak kadar açıktır”21. 1961 Anayasası’nda sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler bölümünde düzenlendiği halde. maddesinde de iyelik hakkı klasik anlayışa göre düzenlenmiştir: “Bir şeye malik olan kimse. fikri haklar gibi maddi ve maddi olmayan mallar üzerindeki diğer mutlak haklar girmektedir. Metin olarak 1961 Anayasası ile aynıdır. Maddede “ancak kamu yararı” deyimi kullanılmış olsa da iyelik hakkı da diğer bütün haklar gibi gerektiğinde Anayasanın 13. Anayasa Mahkemesi de çeşitli kararlarında iyelik hakkının sosyal niteliğini vurgulamıştır: “Sosyal nitelik taşıyan iyelik hakkının toplum ve toplum yararı ile doğrudan ve yakından ilgili olması karşısında bu konuda. Karar No:1989/26 . 1982 Anayasası’nda klasik haklar arasında düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. İkinci fıkrada iyelik ve miras haklarının “kamu yararı” için “kanunla” sınırlanabileceği belirtilmiştir. ayrı bir bölümde düzenlenmiştir. Metin aynen alınmış olmakla birlikte bu hakkın yer aldığı bölüm değiştirilmiştir. Anayasa garantisine hem taşınır hem de taşınmazlar üzerindeki iyelik hem de patent. Türk Medeni Kanunu’nun 683. “Toplum yararına aykırı kullanılamayacağı” için günümüzde artık bir ekonomik ve sosyal hak olarak kabul edilmektedir. Gerçekten de iyelik hakkı. 1982 Anayasası sosyal devlet anlayışını benimsemiştir. kıyılardan yararlanma hakkı gibi haklar sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlığı altında. Cumhuriyetin. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün. Alacak (şahsi) haklar da anayasal garanti altında bulunmaktadır.İyelik. madde 13: “Temel hak ve hürriyetler. 1982 Anayasası’ndaki yer değişikliği ilk evrensel metinlere uygundur. 1982 Anayasası’nda klasik haklar arasında (35. bireyle toplum yararının karşılaştığı durumlarda. o şey 20 TC Anayasası. Nitekim 35. genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle. Sosyal devlet özel iyelik anlayışına dayanır. Anayasanın 35.maddede) düzenlenmiştir. Bu emir “iyelik hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” şeklinde ifade edilmiştir. Sınırlamanın kamu yararının korunması için kanunla yapılması gerekir. milli egemenliğinin. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nde ve Fransız Devrimi’nin İnsan Ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’nde kişinin haklarından hem de en temel haklarından sayılmıştır. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. niteliği ve maddedeki düzenleniş şeklinde de açıklandığı gibi. hukuk düzeninin sınırları içinde. Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Üçüncü fıkrada ise bütün iyelere yönelen genel bir emir yer almaktadır. Her ne kadar iyelik hakkı bir klasik hak olarak düzenlenmişse de. Bu hakla ilgili kamulaştırma. maddenin birinci fıkrası iyelik ve miras haklarını tanıyan ve koruyan genel ilkeyi açıklamaktadır. devletleştirme. milli güvenliğin. kamu düzeninin. kamu yararının. maddesinde20 yer alan diğer nedenlerle de sınırlanabilir. Sosyal devletin iyelik anlayışı. genel asayişin. klasik iyelik anlayışında olduğu gibi mutlak ve sınırsız bir hak vermediği gibi iyeliğin haklarla birlikte ödevler de yüklediğini kabul eder. maddede bu hakkın kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği ve kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı belirtilmiştir.

Püsküllüoğlu ise taşınmazı. tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilmiş olma ilkesi eklenmiştir. “Türk Medeni Kanunu”. Arazi.10.” 22 Erdoğan. 2.msb. .10. üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. en üstün hukuk normu olduğuna göre. bitkiler ve kaynaklar da girer. yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar. TMK. Maddenin gerekçesinde bağımsız ve sürekli hakların taşınmaz sayılabilmesi için. B. maddesindeki sınırsız iyelik kavramı. sayfa: 1425 24 Püsküllüoğlu. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. madde 718’de hükme bağlanmıştır: “Arazi üzerindeki mülkiyet. Turan Kitabevi. ayrı bir kanunla özel bir rejime tabi tutulmuş olduğundan maddeden çıkarılmıştır25. a. ev gibi mal” olarak tanımlamıştır24.4. Anayasanın 35. Bu mülkiyetin kapsamına. A.asp?IDNO=34 23 Milliyet Türkçe Sözlük. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar.10. taşınabilir olmayan tarla. 2.10. Taşınmaz İyeliğinin Kapsamı Taşınmaz iyeliğinin kapsamı.4. 743 sayılı TMK’nda yer alan “Madenler”. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak hükme bağlanmıştır (TMK.1. kullanılmasında yarar olduğu ölçüde. TMK’yi de etkiler.4. Taşınmaz İyeliğinin Konusu Türk Medeni Kanun’unda taşınmaz iyeliğinin konusu: 1. sayfa: 1463 25 Öztan. http://www.üzerinde dilediği gibi kullanma. Taşınmaz İyeliği 2. Taşınmaz Türkçe sözlük taşınmazı tanımlarken “Ev. Ankara. mutlak ve sınırsız yetkiler verir. “Bir yerden başka bir yere götürülemeyen. yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir”.g. Y.e. m.. 2. nesneler üzerinde. 704). 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile getirilen yeni bir taşınmaz konusu olan “Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler” de taşınmaz iyeliğinin konusunu oluşturan varlıklar arasına alınmıştır.2.gov. sayfa: 490.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. 3. İyelik hakkı. tarla gibi taşınamayan (mülk). (2002). maddesi karşısında TMK’nin 683. Anayasa... kanunlarla bu yetkilerin kullanılmasına sınırlamalar getirilebilir. gayrimenkul” ifadesini kullanmıştır23.4. toplum yararıyla sınırlı ve bağımlı olarak yorumlanmalıdır22. iyeye.3. 2.

Savaş ve fetihler bir ordu şeklinde örgütlenmeyi gerektirdiğinden. Türk ordu örgütünün temellerini toprak sorunuyla birleştirerek ve ordu kuruluşunu ön plana alarak askeri ikta sisteminin temellerini belirlemiştir. has. Eski Türklerde Toprak İyeliği İlk Türk toplumlarının yapısı kabile iyeliği olarak adlandırılabilecek göçebe model olarak ele alınabilir. a. İyelik olayı genelde davar. Bir kısmı çiftçiler tarafından işlenir.g.11. ikta ve harici topraklar olmak üzere üç ana grupta toplanır: Has Topraklar: Sultanın kendisine ait olan topraklardır. bir liderin üstün otoritesi altında sürekli bir ordu şeklinde örgütlenmiştir. Nizam-ül Mülk. Yani toprak ailenin değil toplumun malıdır.e. Hayvancılık toplulukları yerleşik bir yapı yerine sürekli yer değiştiren gezici bir yaşama sürüklemiştir. Göçebe toplumlardaki toplumsal iyeliğin temeli. Selçuklu toprak iyeliği sistemi. İkta sahibinin ölümünde ya da sultanın 26 Erkan. Varlığı yerleşik toplumların artık ürünlerinin talanına bağlı olan göçebe imparatorlukları. Böylece tımar (ikta) dağıtımı. İkta Topraklar: Ordu üyelerine ve taşrada oturup seferlere asker götürerek katılanlara ülkenin çeşitli yerlerinden verilen topraklardır. Gerek Selçuklu İmparatorluğu gerekse Anadolu Selçuklularının yıkılmasına kadar uygulanan ve Osmanlı İmparatorluğu’nda da bazı değişikliklerle süregelen toprak düzeninin en belirgin şeklini aldığı dönem Melikşah ve Nizam-ül Mülk dönemidir. Coğrafi koşullardan dolayı steplerin tarıma elverişli olmaması hayvancılığı ön plana çıkarmış. merkezi otoritenin kontrolü altındaki üretim güçlerinden askeri hizmetler yerine getirmeleri istenmiştir. Soyun üyeleri. Oluşmuş Türk imparatorluklarının yapısı da bir göçebe kabileler birliği niteliğindedir. H. özellikle erkek olanları belirli büyüklükte olan bir toprak parçasını (tımar) belirli bir askeri görev karşılığı alırdı.2. sayfa: 20 . Bu sistem gereği bütünüyle sultanın malı sayılan imparatorluk toprakları. Göçebe toplumlarda toplumsal (ortak) iyelik söz konusudur.4. Bu nedenle toprak üzerinde özel iyelik gelişmemiş aksine toplumsal iyelik oluşmuştur. imparator Han’ın yönetiminde Han soyuna aittir. Tımar mirasla geçerdi. belli sayıda askerle savaşa katılmaları koşulu istenmiştir.1.11. Türklerde Toprak İyeliği 2. Çiftçilerin işlediği parçalardan toplanan vergi hazineye aktarılır.4. tarımın örgütlenmesi yoluyla üretimin arttırılması değil. ana geçim kaynağı olmuştur. (1989). hayvan sürüleri vb. askeri hizmetlere bağlanmış ve ikta sahiplerinden. İyeliği sultana ait olan bu topraklar babadan oğula geçmektedir. Eski göçebe geleneklerini sürdüren Moğollarda ise bütün toprak.. beslenme sorununun geçici biçimde çözülmesi için savaş ve yağmaya dönük bir örgütlenme gereksinimidir.. taşınanlar üzerinde vardır. Türklerin siyasal teşkilatlanma düzeni ile İslam toprak iyeliği anlayışının bir sentezi olmuştur26.

Miri toprak sisteminde. Sahipsiz kalan dirlikler.11. Miri Topraklar: İyeliği devlete ait olan toprakladır.. vezirler. Bu yönteme iltizam adı verilmiştir.e. Osmanlı İmparatorluğu’nun bir yandan güçlü bir orduya sahip olmasına yaramış. Bu sistem. H. (1989). sipahilere verilen geliri üç bin ile yirmi bin akçe arasındaki topraklardır. Kanuni Sultan Süleyman’ın son yıllarında başlayan bir bozulma görülmektedir. padişah yakınları. savaş zamanında savaşa geliri ile doğru orantılı miktarda atlı asker (cebel) götürmek zorundadır.g. Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak İyeliği Osmanlı Devleti toprak hukuku alanında İslam Hukuku’ndan yararlanmıştır. batıda olduğu gibi. Tımar topraklar. açık artırma ile isteklilere dağıtılmaya başlanmıştır. diğer yandan toprak sahiplerinin. Toprağı kullanan da toprağın başında bir tür devlete bağlı memur haline getirmiştir.4. 27 Erkan. Bunlardan başka geliri üç bin akçeden daha az olan yurtluk ve ocaklıklar da bulunmaktadır. güçlenmelerini önlemiştir. zeamet ve tımar adını taşıyan dirliklere ayrılmış ve bunların geliri askeri görevler karşılığında kişilere bırakılmıştır. Tanzimat’a kadar Osmanlı Devletinde modern anlamda. Osmanlılarda geliştirilen bu toprak iyeliği sistemine dirlik sistemi denir. alay beyleri ve birinci dereceden devlet memurlarına verilen geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasındaki topraklardır. müslüman olmayan prenslerin elinde bırakılarak islami ilkelere göre yüksek oranlı vergi (ürünün ½’sine kadar varan oranlarda) şeklinde haraca bağlanan topraklardır. Bu topraklar Osmanlı İmparatorluğu’nun asker yapısına uygun olarak has. sayfa: 21 . İltizam. Zeamet topraklar. Harici Topraklar: Fethedilen yerlerde. a. Osmanlı İmparatorluğu. geliri yüz bin akçeden fazla olan topraklardır. Buna karşılık dirlik sahibi. beylerbeyi ve sancak beylerine verilen. feodal bey olarak gelişmelerini. kullanılmasını tapu adı verilen bir bedel karşılığında çiftçiye vermiştir (tevfiz etmiştir). Has topraklar.. toprakların istekli kişilere bir çok vergilerin yıllığının. toprağı işleyen reaya adı verilen çiftçilerden belli oranlı vergi almak hakkına sahiptir. toprağın kuru iyeliğini mirileştirerek (devlete mal ederek) belli bir sisteme bağlamış. Dirlik sisteminde başlıca üç toprak türü görülür27: 1. toprağın kuru iyeliği devlete aittir. padişah.2. İkta sahipleri yasaya uygun olarak çiftçilerden (reaya) belirli miktarda vergi almaya.değişmesinde ikta beratları onaylanmak zorundadır. 2. daha sonraları da birkaç yıllığının peşin para karşılığında bırakılmasıdır. onlara iyi davranarak can ve mallarını korumaya yetkilidirler. Bu sistemde. Dirlik sahipleri. Arazi hakkında bağımsız bir sistem yoktur. bütün ülke topraklarında geçerli olan bir arazi kanununa rastlanmaz.

koru ve benzeri topraklardır.2. Vakıflara vergi muafiyetleri tanınmıştır. yaylak.g. Tanzimat’ın ilanından Arazi Kanunnamesi’nin çıkarıldığı 1858 yılına kadar geçen sürede. zor alıma konu olamaz. kişileri aslında sahibi olmadıkları toprakları ve gelirlerini. dokunulmazdır. Bu tür kurumların ve vakıfların bir tüzel kişiliği vardır. Vakıf Araziler: Vakıflar. Bu Kanuna göre Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan araziler beş gruba ayrılmıştı28: • • • • • Arazi-i miriye (Devlet toprakları) Arazi-i mevkufe (vakıf topraklar) Arazi-i metruka (kamusal topraklar) Arazi-i mevat (ölü topraklar) Arazi-i memluke (mülk topraklar) Arazi-i Miriye Ülke topraklarının geniş bir kısmını içine alan ve çıplak iyeliği devlete ait olan topraklardır. haciz edilemez. 1839 Tanzimat Fermanı’na kadar çağdaş anlamda bir kanunlaştırma çabasına rastlanmaz. Bu Kanun. Tevfiz devleti temsil eden memurlar tarafından yapılmaktadır. zamanla yozlaştırılmış. Yeni iyelik sistemini düzenleyen “Arazi Kanunnamei Hümayunu” toprak hukuku ile ilgili ilk ayrıntılı kanundur.e. Osmanlı İmparatorluğu’nda. a. Vakıf kuran. Erkan. sayfa: 22 . toprakta iyelik şekillerini ayrıntılı olarak tespit ediyor ve her bir iyelik türünün kurallarını da gösteriyordu. vakıf yönetiminin düzenlenmesinde tamamen serbesttir. insancıl ve ruhsal amaçlı. Vakfa ait mallar satılamaz. tarla. hayri ve kamu yararı amacıyla kurulmakla birlikte.. Vakıf kurmanın sağladığı birçok üstünlükten bazıları şunlardır: • • • • • Dini amaçla bir tesis yapmak isteyen hiçbir kayda tabi değildir. Bu araziler. batı hukuku çerçevesinde ve ülkenin bütününde uygulandığı bir dönemdir. Bu arazi işletilmek üzere sınırsız olarak köylüye (reayaya) verilmektedir (tefviz). kamu yararına dönük gibi gösterilerek bir tür özel toprak iyeliği yaratılmıştır. değiştirilemez. öşür ve haraç vergisine bağlanmış topraklar olmak üzere ikiye ayrılan ve kişiye en geniş anlamı ile kullanma hakkı veren topraklardır. kendi ya da ailelerinin geleceklerini sağlama almak için kullanma girişimlerine yöneltmiştir. hayri. Devletin gelir kaynaklarından önemli bir kısmını tamamen kurutan vakıflar çok defada gerçekten dini. Bu arazinin özellikleri: • • • • • 28 Çıplak iyeliği devlete aittir. Tanzimat dönemi. H. Sayılan bu üstünlükler. Dini. Mülk Topraklar: Mülk topraklar. toprakta iyelik sisteminin. Miri araziler üzerinde miras hakkı vardır. (1989). amaçlarından saptırılmıştır. kışlak. 3. çayırlık. kamu yararı için kurulmuş kurumlardır.. Öşür topraklar yalnızca müslüman halka verilirken haraç topraklar müslüman olmayanlara verilirdi. miri toprak iyeliği kurallarının Batı’nın özel iyelik anlayışına göre değiştirilmesi yolunda hazırlıklar yapılmıştır.

Osmanlı toplum yapısının doğurduğu bir toprak düzenidir. vb. Osmanlı miri arazi düzeni. vakfın konusu olan arazi miri arazidir. miri araziyi tasarruf yetkisine sahip olan kişinin. mülk arazi. yol. en geniş anlamı ile kullanma hakkı veren ve iyelik hakkına ilişkin tasarruf yetkisi sağlayan bir arazi iyeliği türüdür. Günümüzde miri arazinin 743 sayılı TMK ile kaldırılıp kaldırılmadığı tartışılmaktadır. Bu olgu Cumhuriyet döneminde devam etmiş ve tartışmalı bir biçimde tamamlanmıştır. yaylak ve kışlaklardır. Sonuçları bugün bile önemlidir. arazisini satmak. Arazi-i Metruka (Kamusal Topraklar) Kamunun ya da belli bir kasaba veya köyün kullanımına ayrılan pazar. Devlet bu topraklardan yararlanma biçimini düzenleyebilir. Bu topraklarda zaman aşımı yoktur. alınıp satılamaz. Kamusal topraklar. bir iyelik ya da tasarruf hakkına konu olamaz. bağışlamak. köy ve kasabadan gür sesli bir adamın sesinin işitilemeyeceği uzaklıktaki arazilerdir. Arazi-i Mevat (Ölü Topraklar) Bir kimsenin tasarrufunda bulunmayan. Arazinin maliki. tarıma elverişli olmayan. Her toplumsal kurumda olduğu gibi. kamuya ayrılmayan. ona malik olan kişiye. Gayri sahih vakıflar: Bu vakıflarda. ile mera. İslam ve bir çok Türk-İslam devletlerinde var olduğu gibi Bizans ve Roma’da da vardır. devlet tarafından herhangi bir cemaate ayrılamaz. Arazi-i Memluke (Mülk Topraklar) Mülk arazi. tahsis yönleri değiştirilemez. vakıf ve vasiyet konusu yapmak gibi geniş tasarruf yetkisini kullanabilirdi. sosyal yardım amacıyla bir malın bir hayır işine tahsisidir. toprağın ancak tasarruf hakkına sahip olur.Miri arazi düzeni yalnızca Osmanlılara özgü bir toprak rejimi değildir. ona malik olan kişi tarafından zamanla sınırlı olmamak üzere bir hayır işi için ayrılır. Arazi Kanunnamesine göre ölü araziyi ihya eden kimse. ihya edilen ölü arazi miri arazi niteliği kazanır. miri arazi de mülk araziye dönüşmüştür. Eğer miri arazi sistemi geçerli olursa bugün mülk sayılan birçok arazi devletin sayılabilecektir. Osmanlı toplumunun yeni yapısal özellikleriyle uyuşamamış. Arazi Kanunnamesine göre mülk arazi dört türe ayrılmıştır: . Yani. ancak sultanın izni ile bu topraklar mülk toprak haline gelir. araziyi bir hayır işine tahsis etmesi ile kurulur. Arazi Kanunnamesine göre vakıf arazi iki kısma ayrılmıştır. Vakıf. Malikin ölümü halinde. miri arazi kurumu da evrimin zirvesine ulaştıktan sonra. panayır. köprü. çıplak iyeliği devlet geçer. kanunun çizdiği sınırlar içinde olmak koşuluyla. giderek özel iyelik gelişmiş. Sahih vakıflar: Bu tür vakıflarda. Arazi-i Mevkufe (Vakıf Topraklar) Vakıf. toprak mirasçılarına geçerdi.

“Kadastro Bilgisi”. Bu yıllarda miri arazi düzeninin bazı özellikleri tamamen ortadan kaldırılmamış. Türkiye’de tek tip arazi olduğu ve bu arazide mutlak iyelik kuralını getiren. d) Haraçlı arazi: Bu tür mülk araziler savaş sonrası kazanılmış ve müslüman olmayan kişilere belli bir harcın (vergi) karşılığında bırakılmış arazilerdir. b) Miri arazinin özel iyelik biçiminde tasarruf edilmek üzere. askerlere ve İslamiyeti kabul edenlere dağıtılan arazilerdir.4.Köy ve kasabalar içindeki arazi: Köy ve kasabaların içindeki araziler ile köy ve kasabaların kenarlarında bulunan oturulan yerlerle. 19. Dirlik sahiplerine verilmiş tasarruf senetlerinin yerini devletçe düzenlenmiş tuğralı tapu senetleri almıştır. arazinin kuru iyeliğinin devlette kalma koşulu korunmuştu.. 864 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Uygulama Kanunu gereğince de (madde 43) Arazi Kanunnamesi dolaylı olarak ortadan kalkmıştır. tek tip ve kuru iyelik ile tasarruf hakkını aynı elde toplayan mutlak iyelik esası getirilmiştir. a) Mülk arazi malikinin mirasçısının olmaması ve vasiyetname bırakmamış olması durumunda arazi devlete kalır ve miri arazi niteliği kazanır.1924 tarih ve 810 sayılı. Bu tür arazilerin ürünlerinden 1/10 oranında öşür adı verilen vergi alınırdı. Ana ve babaya evladının arazisinden intikal hakkı tanınmıştır.. sayfa: 22. kamu yararı amacıyla padişahlar tarafından satılmış kısmıdır. bunların uzantısı sayılan 460 m2 yüzölçümündeki arazilerdir. iyileştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu sırada miri arazi fiilen mülk haline geçmiş olduğu halde. 1922 yılında çıkarılan 522 sayılı yasayla öşür kaldırılmış vergiye dönüşmüştür. Bunun nedeni. Trabzon. C. T. Osmanlılardan devralınan Arazi Kanunu’nun Cumhuriyetin ilk yıllarında da sürmesiydi.3. maddesi uyarınca TMK’nun yürürlüğe girdiği sırada var olan taşınmazlarla ilgili 29 Tüdeş. (1994). . c) Öşürlü arazi: Savaş sonucu kazanılan ve komutanlara. 743 sayılı TMK’na göre. Bıyık. 2. Senetsiz Mülklerin Senede Bağlanması İle İlgili Kanun yürürlükten kalkmış. eski tip arazi rejimi uygulamasına son verilmiş. Yani miri olan arazi filen mülk haline geçirilmiş ancak çıplak iyeliğin devlette kalma koşuluna dokunulmamıştı. KTÜ Basımevi. Uygulama Kanunu’nun 18.4.11. Cumhuriyet Döneminde Toprak İyeliği Osmanlı arazi sisteminin bozulması ve bu arazilerin mülk arazi haline dönüşümü sonunda Anadolu’da özellikle nüfus yoğunluğunun az olduğu bazı yerlerde büyük toprak sahipleri türemişti29. İsviçre Medeni Kanunu esas alınmak suretiyle hazırlanan 743 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girmiştir. Arazi Kanunnamesinin Osmanlı toprak iyeliğine getirdiği değişiklikler aşağıdaki biçimde sıralanabilir: • • • • Kanun biçim ve teknik bakımdan batı hukuku çerçevesinde ele almış olup moderndir. Miri arazinin verilmesinde devleti temsil eden devlet memurları yer almıştır.

TMK’na ve tescil ilkesine uydurabilmek için Uygulama Kanunu’nun 20. TMK’nun yürürlüğe girmesinden önce fiilen malik durumunda olan kullanım hakkı sahipleri (tasarruf edenler) malik kabul edilmiştir. Senetsiz Mülklerin Senede Bağlanması İle İlgili Kanun hükmü uygulanmıştır. tapu defterlerinde kayıtlı olup ta başkasının iyeliğine geçmiş olan arazinin 10 yıl. yürürlükten sonra TMK’na bağlı olduğu.1929 tarih ve 1515 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymeti Kaybolanların Tasfiyesine Dair Kanun uyarınca. maddesi ve TMK’nun “tapusuz araziyi nizasız (çekişmesiz). . maddesi uyarınca TMK’nun yürürlüğünden önce oluşmuş zilyetliğin. araziyi tasarruf etmekte olanlara. Bu hükümler uyarınca. bahçe ve arsaların 15 yıl süre ile tasarruf edilmesi halinde zilyedi (elmeni) adına tapu dairesince tescil edilip tapu senedi verileceği hükme bağlanmıştır. Bu Kanunun nasıl uygulanacağına dair 9331 sayılı tüzüğe eklenen bir madde ile tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların da aynı şekilde tescil edileceği kabul edilmiştir. maddesi uyarınca da eski yasa uyarınca tescil edilmiş hakların yeni tapu kütüklerine doğrudan doğruya ilgililerce geçirileceği kuralları getirilmiştir.6. maddesi birlikte uygulanmış. bağ.hakların saklılığı. 36. 1950 yılından sonra zilyetlikle edinme yasayla yargıç kararına bağlanmıştır. fasılasız (aralıksız) 20 yıl elinde bulunduran kimsenin bu araziye malik olacağı” hakkındaki 639. Bu karara göre yapılan işlemlerde. maddesine göre. yargı yoluna başvurmadan tapu dairelerince tapu senedi verilmesine ilişkin hükümleri içeren TMK uyarınca kaldırılmış olan 810 sayılı. TMK’dan önce ve sonra geçen süreler birbirine eklenip araziyi tasarruf edenler zilyet sayılarak arazi adlarına tapuya tecil edilmiştir. 2. Uygulama Kanunu’nun 4. kendisinden kazanılmış bir hak doğmayan eski olaylarda 501 sayılı TBMM’nin Yorum Kararı uygulanmıştır. 37.

1. A.. kat iyeliği ve kat irtifakı tesisi vb. 3. ölünceye kadar bakma akdi. Tapu Hizmetleri Tapu hizmetleri. Günümüzde insanların düşünce ve emekleri sonucu elde ettikleri birikimleri güven altına alma ve geleceğe aktarma ihtiyacı. İlk çağlarda ortaya çıkan bu sahip olma arzusu iyelik hakkının tarihteki ilk doğumudur. Devlet tarafından verilen resmi belgedir. Püsküllüoğlu. toplumsal hayatı ortaya çıkarmış. mülk edinme isteğini güdülemektedir. Toprağa yerleşmenin artması. bu hizmetlerin devlet tarafından ve devletin sorumluluğu altında bulunmasını zorunlu kılmaktadır. intikal. Giderek artan ve yoğunlaşan dünya nüfusuna karşı kullanılabilen toprakların sınırlı olması. ipotek. Taşınmaz. buna bağlı olarak insan ve toplum ilişkilerini düzenlendiği kabileler oluşmuştur. Bu da tapu hizmetleri ile sağlanır. TMK’nin 705. Devletlerin kuruluşu ile birlikte insanların yaşamı yazılı kurallara bağlanmış. Taşınmaza yönelik işlemlerin sağlıklı ve güven içinde yürütülebilmesi gereği. a. İnsan toprak ilişkileri ve toprağa sahip olma istek ve ihtiyacı devlet hayatından önce başlamıştır. taşınmaz iyeliğinin kazanımının tapu kütüğüne tescil ile sağlanacağını hükme bağlamıştır. rant artışının yüksek olması ekonomide taşınmaza yönelmeyi sağlamıştır. maddesi. Tapu. sayfa:1455 30 . bir taşınmazın sahibinin kim ya da kimler olduğunu gösteren. • Akde yönelik hizmetler (Satış. Üzerinde ayni ve şahsi haklar kurulabilmesi.e. bu kurallara uymayanlar cezalandırılmıştır. taksim. servetlerin temelini teşkil eden önemli bir ekonomik öz varlıktır. TAPU İlk çağlarda avcılık ve madencilikle yaşamlarını sürdüren insanların toprağı işlemeyi öğrenmeleri göçebe toplumdan yerleşik hayata geçilmesi sonucunu doğurmuş ve insanların işledikleri topraklara sahip olma düşüncelerini ortaya çıkarmıştır. üretilememesi topraktan daha farklı şekillerde yararlanma sonucunu doğurmaktadır.g.3. bağış. tapu işlemlerinin yürütüldüğü devlet dairesi anlamında da kullanılmaktadır30.). (1999). Tapu. trampa. Kabilelerin bir araya gelmesi ile de devletler kurulmuştur..

Akit. Daha pek çok kanun. 3. imar tescilleri vb). Akde Yönelik Hizmetler Tapu sicil müdürlüklerinde yapılan hizmetlerden en önemlisi akit düzenlenmesidir. 7 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tapu Sicil Tüzüğünün 16 ve 20.• • • Tescile yönelik hizmetler (Cins tashihi. Borçlar Kanunu’nun 213. tek personelle hizmet vermeye çalışan müdürlükler bulunmaktadır. 826. maddesinde akit. TKGM’nin otomasyon uygulamasına geçilmiş müdürlüklerinde bazı işlemlere yönelik akit hizmetleri bilgisayarla karşılanabilmektedir. tarımsal kredi nedeniyle bankalar ve kamu kurum ve kuruluşları lehine teminat olarak gösterilen taşınmazların ipotek işlemlerinde kolaylık getirilerek bu işlemler resmi senet düzenleme gereğinden muaf tutulmuştur. “icap ve kabulün karşılıklı bir araya gelerek uyuşmaları” olarak tanımlanmıştır. ifraz (ayırma). alacaklı. 31 32 VIII. işletmecilere. 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26. Tapu idarelerince yapılan akitler düzenleme şeklinde hazırlanır. Ancak uygulamada kanunun öngördüğü bu ikinci memuru olmayan. sanayicilere. maddesine 3000 sayılı Kanunla eklenen ek fıkra ile. 781. konut yapanlara.1. Kat Mülkiyeti Kanununun 13. 3163 sayılı Kanunla. maddelerinde ise bu görevin nasıl yerine getirileceği açıklanmıştır34. maddelerinde 33 taşınmaz iyeliği ve iyelikten gayri ayni haklara yönelik resmi senetlerin tapu sicil müdürlüklerince düzenleneceği belirtilmiştir. Taşınmazın devir ve temlikini veya üzerinde iyelikten başka ayni hak kurulmasını gerektiren istemler için resmi senet düzenlenmekte ve resmi senet düzenlenen bu işlemlere uygulamada “Akitli İşlemler” adı verilmektedir .1. tüzük ve yönetmelikte tapu sicil müdürlüklerine akit düzenleme görev ve yetkisi verilmiştir. ihracatçılara. 101532. Borçlar Kanunu’nun kullandığı bir kavram olup mukavele ve sözleşme anlamına gelir. turizm tesisi yapanlarla. 856. Borçlar Kanunu’nun 1. Arşive yönelik ve Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik hizmetler olarak dört ana başlık altında toplanabilir31. Bu düzenlemeye müdürün yanında bir memurun da katılması akdin doğruluğu için gereklidir. borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi ve borç sözleşmelerine göre tapuya tescil edilerek akit düzenlemeye yönelik bazı kolaylıklar getirilmiştir. tevhit (birleştirme). Tapu Kanunu’nun 26. Türk Medeni Kanunu’nun 706. esnaf ve sanatkarlara konuları ile ilgili olarak bankalarca ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil) açılacak kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazlar ipotek işlemleri. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu Bakınız: Türk Medeni Kanunu 33 Bakınız: Tapu Kanunu 34 Bakınız: Tapu Sicil Tüzüğü .

30 metre uzunluğundaki “Ayasofya Camii Vakfiyesi” nin de aralarında bulunduğu (15 ile 19. belge ve nüfus bilgileri yardımıyla ayrıntılı bir şekilde araştırıp doğrulatırlar.1. Doğan Kitapçılık AŞ. Kural olarak tapu kütüğüne tescil zorunlu ise de. kamulaştırma. söz konusu dökümanlara bakan kurum ve bunları barındıran yerler olarak tanımlanabilmektedir. Bu da uygulamaya önemli bir yenilik ve kolaylık getirmiştir. 3. miras. 35 Püsküllüoğlu.En eski belge olarak 1460 tarihli.2. hukuki sonuç doğurması ancak akdin veya istem belgesinin yevmiyeye alınarak tapu kütüğüne tescil edilmesine bağlıdır. belgelerin ve belge değeri taşıyan şeylerin saklandığı. Her tescilin mutlaka geçerli bir hukuki nedene dayalı olarak yapılması gerekir. A. Varsa temsilciye ait bilgi ve belgeler istenir. “tescilin gerekliliği ilkesine” ayrıcalık getirmiştir. 3. tescil istem belgesine yazılmaktadır. korunduğu ve yararlanmaya sunulduğu yer35. Geçerli hukuki nedeni “akit ve tescil istem belgesi” oluşturur. başta mahkemeler olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu ile vatandaşların çalışmalarına yardımcı olmaktadır.1.3. Merkez Arşivinde. sayfa: 233. Arşiv Hizmetleri Arşiv (belgelik). Tapu sicil müdürlükleri. Akitsiz işlemlerde bu tek tarafın iradesi resmi senet yerine. ceylan derisi üzerine yazılmış 65.Bankaların ipotek işlemleri tapu sicil müdürlüklerinde sayfalarca resmi senet yazılması. Tek taraflı iradeyle yapılabilen işlemlerdir. (1999).. kurumların gerçek ya da tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen ve bu amaçla saklanan dökümantasyon. Medeni Kanun işgal. Medeni Kanun’un hükümlerine göre taşınmaz iyeliğinin edinilmesi ya da üzerinde ayni bir hakkın kazanılması. yy. akit düzenlemeden önce • • Öncelikle talepte bulunan kişinin hak sahibi olup olmadığını.ları kapsayan) 2322 cilt Tahrir Defteri. TKGM merkez ve taşra arşivleri taşınmaza ilişkin iyelik ve diğer hakların tespit ve korunmasını sağlamaktadır. Tescile Yönelik Hizmetler Bir akit düzenlemesini gerektirmeyen işlemlere ise uygulamada “Akitsiz İşlemler” denmektedir. Tasarruf ehliyetinin bulunup bulunmadığını kayıt. İstanbul . yoğun bir emek ve zaman harcanması gerektirdiğinden TKGM’nin olumlu görüşü alınmak koşuluyla bankalarca matbu resmi senet düzenlenmesine olanak sağlanmıştır. cebri icra ve mahkeme kararında sözü geçen hakların iktisabı (kazanımı) için tescilin şart olmadığını belirterek. bütün bu araştırmalar sonucunda hiç bir ikircik yok ise karşılanmaktadır. Talep edilen akit. 1. Türkçe Sözlük. TKGM’nin çalışmaları sonucu oluşan arşiv.

kat mülkiyeti kütüğü. ikinci nüsha tapu senedi. taşınmaz iyeliğinin korunması ve kullanılmasının yanı sıra. Kuruluşlara Yönelik Diğer Hizmetler Tapu hizmetleri. Bu hizmetler.1847 tarihinden 1914’e kadar milli sınırlar dışındaki yerlere ait 8. kadastro beyannameleri. sosyal ve ekonomik ilişkilerde de önemli bir yer oluşturmaktadır. Tapu sicil müdürlükleri arşivlerinde ise.000 cilt ikinci nüsha tapu kütüğü. toprak düzenlemeleri.000 cilt. 1925-1967 yılları arasındaki döneme ait köy sınır kayıtları ve mer’a tahsis kararları bulunmaktadır.2. Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tutulan tapu sicili. evrak geliş-gidiş defteri. 360.İyelik hakkının tanınarak kayıt altına alınmaya başlandığı 1847 tarihinden 1933’e kadar milli sınırlar içindeki yerlere ait 14. harita. kamulaştırma. tablo-mahzen defteri. 4. zabıt-kayıt defteri. 3. Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek akit ve tescile yönelik.1933 tarihinden günümüze kadar 290. yol-su-baraj ve elektrik hizmetleri. Ayrıca. toplulaştırma. vekaletten azil defteri.023 cilt Zabıt-Kayıt Defteri. mevzuata uygun talepler tapu hizmetleri ile karşılanmaktadır. ülke kalkınmasında çok önemli rolleri bulunan. özel ve kamusal faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. ipotek belgesi ve ipotek terkin cetveli.277 cilt ZabıtKayıt Defteri. proje vb. 3. taşınmaza ilişkin haklarla. aşağıdaki şekilde sıralanabilir: • • • • • • • • • • • • Belediyelere yönelik hizmetler Yargıya yönelik hizmetler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na yönelik hizmetler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na yönelik hizmetler Turizm Bakanlığı’na yönelik hizmetler Ulaştırma Bakanlığı’na yönelik hizmetler Maliye Bakanlığı’na yönelik hizmetler Milli Savunma Bakanlığı’na yönelik hizmetler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yönelik hizmetler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yönelik hizmetler Orman Bakanlığı’na yönelik hizmetler Kültür Bakanlığı’na yönelik hizmetler . yevmiye defteri. vergi düzenlemeleri vb. başta yargı işlemleri olmak üzere yerel yönetimlerin teknik hizmetlerinden yeşil kart uygulamasına kadar ilk bakışta göze çarpmayan birçok hizmetin yerine getirilmesi de tapudan alınan bilgilerle olanaklı olmaktadır.1.4. Tapu bilgileri. işlemleri düzenleyici ve yönlendirici bir role sahip bulunmaktadır. dökümanlar bulunmaktadır. 1001 Cilt tablo-mahzen defteri. resmi senet. tapu kütüğü.

Torrens Sistemi’nde tescili yapılan tüm topraklar ölçülmüş ve gerekli sınır işaretleri sertifikaya işaretlenmiştir. sicile bağlı güven. gerçek folye ve kayıt kuralları temeline dayanır. Orta Avrupadaki gibi silsile tarzı tapu sicili oluşturma.2. ayrıcalıklı ipotek tesisi gibi konularda yapılan çalışmalarla sistem geliştirilmiştir. zamanımızda geniş ölçüde uygulanmaya başlanan reformlar açısından da büyük önem taşımaktadır. yüzyıldaki gelişmeler ise tapu sicil hukukunda daha geniş uzlaşma şeklinde kendini göstermiştir. Tapu Hizmetlerinin Dünyadaki Durumu Dünya genelinde liberal bir hukuk devletinde hukuk düzeninin kurulmasında iyelik hukukunun yeniden düzenlenmesi özel bir önem taşır. geleneklerin yön verdiği bir sistemdir. yüzyıl Alman devletleri ve Avusturya’daki yasal mevzuat bu ülkelerdeki tapu sicil sistemlerinin gelişmesinde etkili olmuştur. Bu alandaki yasal hükümler. sadece toprağın politik ve hukuksal önemiden değil. Orta Avrupa Tapu Sicili Sistemi Orta Avrupa tapu sicili sistemi.2. 36 VIII. 3.1.• • • • • • • • DİE’ye yönelik hizmetler Kooperatiflere yönelik hizmetler Derneklere yönelik hizmetler Şirketlere yönelik hizmetler Bankalara yönelik hizmetler Sendikalara yönelik hizmetler Vakıflara yönelik hizmetler Diğer tüzel kişilere yönelik hizmetler 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu .2. 19. Ana kütüğün geliştirilmesi. kuvvetli tarihsel bağların hakim olduğu. Toprak kredisinin özendirilmesini bir ihtiyaç olarak ortaya koyan. uygulanan başlıca sistemler yönüyle değerlendirildiğinde.2. koruma. Kayıtlı iyeye verilen sertifika. kayıt esaslarının tespiti. ana kütüğün kadastro planı ile bağlantısı. Torrens Sistemi. Önceki hakların araştırılması koşulu vardır. karşımıza aşağıda ana başlıkları ile verilen sistemler çıkmaktadır36. mülki idare için tapu kütüğünün kurulması ve yürütülmesinde koordinasyon. Torrens Sistemi İngiliz sömürge memurlarından Sir Robert Torrens tarafından Avusturalya’da geliştirilen bir sistemdir. sıralı kütük oluşturma. Tapu hizmetleri. 3. şahsi ve mali çıkarların gizli tutulması (pozitif yayın prensibi). Avrupa ve dünyadaki sistemler Orta Avrupa tapu sicil sistemi tipine dayanmaktadır. daha sonraki hak sahibi ya da alacaklıya tapu kaydına eşdeğerde bir güven sağlar. 18. taşınmaz sayfa sistemine göre ana kütüğün değişik bölümlerinde kayıtların sınıflandırılması.

daha az güvenlik ve parsel iyeleri için oldukça yüksek maliyettir. Letonya. Tapu araştırmasında büyük veri yığınları ile uğraşmak gerektiğinden bu işlemlerin kontrolü ve bu konudaki garanti-sigorta işlemleri avukatların uğraşı alanı haline gelmiştir. Macaristan. İngiltere’de tapu araştırması hem alıcı hem de satıcının aracısı (avukatı) tarafından yapılır. 1955’te oluşturulan arazi kartları teknik bakımdan Orta Avrupa tapu kütüğüne benzemektedir. Üçüncü şahıslara karşı ayni hak sahipliği kayda bağlı olduğundan ve ayrıca devir temlik yapanın önceki kaydı bir devir temlik zorunluluğu gerektirdiğinden kayıt sorumluluğu vardır.4. Fransız Sistemi ile Orta Avrupa Sistemi arasında bir konuma sahiptirler. Lüksemburg ve kısmen de İtalya’da uygulanmaktadır.2. Amerika Birleşik Devletleri’nde kayıtların etkisi için bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu dolaylı kayıt sorumluluğu. Yugoslavya. 3.3. düzenli ve bilgisayar ortamında kadastro planları ile çalışmayı gerektirmektedir. Slovakya. Macaristan. Bulgaristan. Senetlerin tescil edildiği bu sistem İngiltere’de Amerika’dakinden daha masraflı ancak mal sahibi için daha risksizdir. Litvanya gibi reform devletlerinde taşınmaz konusunda hızlı bir özelleştirme yaşanmış. Tapu memurlarının hatasından kaynaklanan hak kayıplarında tazminat fonu aracılığıyla gerçek hak sahibini korur. Slovenya . ayni hak değişiklikleri bir forma bağlı olmayan anlaşmalarla yapılır. Bunun için standart 40 yıldır. Tapu işlerinde kaynağına kadar gidilmesi gerekir. Estonya. Fransız hukukunda bütün ayni haklar alanında Anglo Amerikan Sisteminde (Senet Tescili) olduğu gibi (30 yıl) kaynağına inmek gerekir. Bu sistemin dezavantajı. İngiltere’de kayıtların yarısı Torrens kayıtlarıdır ve tescili kraliyet onayı ile yapılır. tapu araştırması koşuludur. Avusturya. 3. tapunun noterde onaylanması şeklinde kendini gösterir. Doğu Almanya.2. Aleniyet konusunda Avrupa ülkelerinde çok farklı düzenlemeler söz konusudur. Reform ülkelerinde tapu kütüğü içeriğinin güncelleştirilmesi ve ana kütüğün yeniden oluşturulması öncelikli bir görevdir.2. Sistemin uygulamadaki güçlüğü. Bu sistem Fransa’nın yanı sıra Belçika. Bu sistemler. Senetlerin Tescili Anglo Amerikan bölgesinde Torrens Sistemi karşısında bu sistem uygulanmaktadır. Hırvatistan ve eski Yugoslavya’ya bağlı diğer . işlem koruma ve iyelik koruma arasında adil bir çıkar dengesi kurmada oldukça kuvvetlidir. Mal edinen (iktisap eden) kendinden önceki durumu bilmek zorundadır. Polonya. 3. Hırvatistan. Fransa Sistemi Bu sistemde. Slovenya. Çek Cumhuriyeti.5.Torrens Sistemi. serbest noterliğin yeniden oluşturulması ilk önce planlanan ve gerçekleştirilen olmuştur. Bu çalışma. Diğer Sistemler En belirginleri Hollanda ve İspanya sistemleridir.

ABD. Dirlik sahipleri. 3. her yıl o yılın ürünü üzerinden icare-i muaccele adı verilen bir vergiyi dirlik sahibine ödemek zorundaydı. Dirlik sahipleri.2. ülkenin savunması. Lüksemburg. hem idari. Buna öşür ismi de verilmiştir. Dirlik sahiplerinin Devlete olan yükümlülükleri ise. köylülere tefviz ettikleri bu miri araziye karşılık tapu resmi adı altında bir para alarak onlara da yararlanma haklarını belirlemek üzere temessük denilen bir belge verirlerdi. Fransa ve İngiltere’de kayıtların doğrudan incelenmesi olanaksızdır.1. Polonya ve yeni yasası ile Çek Cumhuriyeti’nde sınırsız bir aleniyet ilkesi geçerlidir. Avusturya. Noterler bundan muaftır. Hollanda. bunların donanımını sağlamak ve sınır boyundaki kalelere bakmaktı. hem askeri hem de tarıma dayalı ekonominin sürdürülmesinde en önemli rolü oynamıştır. İngiltere. Orhangazi Zamanından 1534 Yılına Kadarki Dönem Osmanlı Devletinin kuruluş yapısına hakim olan asker devlet anlayışı ve İslam Hukukunun etkisi arazi rejiminin temelini oluşturmuştur. Danimarka. Yararlanma hakkının köylüye verilmesine tefviz adı verilmiştir. İsviçre. sadece kopyası verilir. 1534 ile 1847 Yılları Arasındaki Dönem 37 VIII. Dirlik sahipleri. Köylü ise.3. İtalya gibi ülkelerde tapu işlemleri elektronik anlamda bilgisayarlar aracılığıyla yapılmaktadır. Bu sistem. 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu .3. Norveç.3. Osmanlı toprak yönetimi dirlik (timar) sistemi içinde yürütülmüştür. 1534 ile 1847 yılları arasındaki dönem. İsveç. yeni savaşlar için asker yetiştirmek. Ülkemizde Tapu Hizmetlerinin Gelişimi Ülkemizde tapu sicilinin gelişimini dört dönemde inceleyebiliriz37: • • • • Orhangazi zamanından 1534 yılına kadarki dönem. Belçika. Almanya ve İsviçre’de tapu kütüğü ilgilisine açıktır. 1847 ile 1926 yılları arasındaki dönem.ülkeler. Almanya. Avustralya. Bu ülkelerin hemen hepsinde tapu işlemleri noterler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 3. 1534 yılına kadar kullanılan. arazinin tasarruf şekilleri ve gelirlerini gösteren kayıtlar (Defter-i Köhne) düzenlenmiştir. Fransa. Devlete ait olan miri araziyi işletmek üzere köylüye dağıtmışlardı. 1926’dan sonraki dönem. dirlik içinde bulunan toprakların maliki olmadıkları gibi yararlanma hakkına da sahip değillerdi.

Böylece Defterhane-i Amire Kalemi. icmal (özet). orman. o taşınmazın kimden kime ne suretle geçtiğini. Yargıtay 14. arazinin bağlı bulunduğu vilayet. kışlak ve su hakları anlaşmazlıklarını çözen kararların işlendiği defterlerin (Kuyudu kadime) tutulmasına Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlanmıştır.Nahiye esasına göre düzenlenmiş. koru. mufassal (ayrıntı). Defter-i Hakani Eminliği idaresinde kurulan Defterhane-i Amire Kalemi’nin kuruluş tarihi olan 21 Mayıs 1847 tarihi TKGM’nin kuruluş tarihi olarak benimsenmiştir. bu kayıtların kesin delil niteliğinde sayılacağına işaret etmiştir.1976 tarih ve 2954-3862 Esas sayılı kararında. yüzölçümünü. ruznamçe (günlük gelir ve giderlerin ya da günlük olayların yazıldığı defter) ve kal’a ve mustahfazat defterleri olarak gruplara ayrılmaktadır. mer’a. arazinin nev’ileri divan katipleri denilen memurlar aracılığıyla özenle araştırılıp tespit edilerek defterlere geçilmeye başlanmıştır. miri araziye ilişkin tasarruf işlemlerinde verilecek senetlerin Defter-i Hakani Eminliği idaresinde oluşturulan Defterhane-i Amire Kalemi’nde kayıtlarının tutulması ve tapu senetlerinin Defterhaneden verilmesi esası kabul edilmiştir. halkın yararlanmasına ayrılmış olan mera. Defterhane-i Amire Kalemi’nde düzenlenen tapu kayıtları. kasaba ve köylerdeki arazi.06. bucak ve köy ile arazinin mevkiini. hem bu kayıtlar üzerinden hem de ilgililerin elindeki tuğralı tapu senetlerinden izlenmiştir. hudutlarını. Bu kayıtlar miri ve vakıf arazilerinin belirtilmesine dayalı olup şahısların tasarruf ve iyelik haklarıyla bir ilgisi yoktur. Miri araziye ilişkin arazi alım ve satımı tevfiz ve ihale işleri Tanzimatın ilanına (1839) kadar dirlik (tımar ve zeamet) sahipleri tarafından. Hukuk Dairesi 30. yaylak ve kışlaklarla bunların hangi köy ve kasabaya ait olduğu. yöresindeki miri araziye ilişkin tasarruf işlemlerinde verilecek senetlerin kaydı. Tahrir işlemlerinin yapıldığı döneme ait tahrir defterlerinden 2322 cildi Kuyud-ı Kadime ya da Kuyud-ı Hakani defterleri adı altında TKGM arşivinde korunmaktadır. Her işlem için yeni kayıt düzenlenmesi ve yeni tapu senedi verilmesi esası kabul edilip eski kayıtla yenisi arasında bir bağlantı kurulması kuralına münakale (bağlantı) denilmiştir. . korunması ve tuğralı tapu senetlerinin buradan yazılarak mal sahiplerine iletilmesi görevi ile yetkili kılınmıştır. Mülk olmayan toprakların genel ve ağırlıklı tahriri (yazımı) 1534 ile 1634 tarihleri arasında yapılmıştır. kaza. Tahrir defterleri. intikal gibi nedenlerden dolayı şahıslar arasında meydana gelen dolanımlar. belli başlı tarım ürünleri ve bunların miktarları. 1847 tarihinde yayımlanan kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 1847 tarihli Tapu Hakkında İcra Olunacak Nizamname ile. Osmanlı Devleti’nin o zamanki sınırları içerisinde bulunan bütün şehir. Bu kayıtlar oluşturulduktan sonra alım satım. bu tarihten sonra da 1847 tarihli Tapu Hakkında İcra Olunacak Nizamat esasları çerçevesinde Arazi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1858 tarihine kadar mültezim ve muhasıllar tarafından yürütülmüştür. iktisap (edinim) nedenini ve sahiplerini gösterecek şekilde düzenlenmiştir. derdest (tutma). evkaf (vakıflar). Özel iyeliğe esas olacak hiçbir bilgiyi içermemektedir. hayvan çeşitleri. yaylak.

Taşra örgütü 1868 tarihli Tapu Mesalihi Hakkında Talimat ile örgütlenmesini tamamlamıştır. sancak ve vilayet teşkilatı ise merkezde Defterhane-i Hakani Emaneti’ne bağlı kılınmıştır. mültezim (maliyeci) ve muhasılların (vergi tahsildarı) görev ve yetkileri son bulmuştur. Yoklama usulü. Buna göre. mal müdürleri. O tarihlerde mülk adı verilen hem tasarruf hakkı hem de rakabesi (bir malın sahipliği) kişilere ait olan her nev’i bina. Yoklama usulü ile meydana getirilen yoklama esas defterlerinin sonları. 1847 tarihinden itibaren tesis olunan tapu kayıtları ile 1872 tarihinde başlayan yoklamalar yalnız miri araziye ilişkindi. yaylak. harman yeri. her sancakta bir arazi memuru ve beraberinde iki veya üç katip. Yoklama usulü. kaza müdürleri ve tapu katipleri yetkili kılınmış. şehir ve kasabalarda mahalle mahalle tapu kayıtlarının meydana getirilmesi sistemidir. Ağustos 1909’dan itibaren kaldırılarak bu yetki mahalli tapu idarelerine bırakılmıştır. tahmini yüzölçümü. intikal vb işlemleri yapma yetkisi tapu idarelerine verilmemişti. Bunlar. İyelere verilen tuğralı tapu senetlerinin Defterhanede doldurularak yerlerine gönderilmesi yöntemi. arsa. Kaza. bağ ve bahçelere ilişkin alım. kazalarda ise birer tapu katibi bulunacak şekilde örgütlendirilmiş ve bunlar merkez vilayette bulunan bir müdür. 1872 tarihinde başlatılmış olup 1909 tarihinde uygulamaya son verilmiştir. 1876 tarihli nizamname ile de mazbut ve mülhak vakıfların yapı ve eklentilerine ait her cins işlemin tapu idarelerince yapılması ve tapu senetlerinin defterhaneden verilmesi yöntemi kabul edilmiştir. 1872 tarihinde yoklama usulü getirilmiştir. İdare heyetlerince onaylanmış olan yoklama esas defterlerinin tapu harçları tamamen tahsil edilip tapu idarelerince sahiplerine onay tasarruf ilmühaberi (resmi belgesi) verildikten sonra birer örneği aynen çıkarılarak Defterhaneye gönderilirdi. satım. miri arazinin tefviz ve ihalesine mal memurları denilen defterdar. yoklamayı yapan memur ile o yerin ihtiyar heyeti tarafından mühürlenip imza edildikten sonra idare heyetlerince onaylanırdı. kışlak ve koruluk gibi) yetkili memurlar aracılığıyla yerlerinde görülüp incelenerek mevki ve sınırları. Taşınmaz işlemleri şer’iye mahkemelerinde tescil edilir ve ilgililerine şer’iye hücceti belgeleri verilirdi. 1875 tarihli nizamname gereğince mazbut ve mülhak vakıfların yalnız arazisine. şahısların tasarrufları altında bulunan miri arazinin (tarla. bir muavin ve yedi katipten oluşan Defterhane-i Hakani Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.3. çayırlık. 1847 İle 1926 Yılları Arasındaki Dönem Arazi Kanunu’nun yayımından sonra kabul edilen 1859 tarihli Tapu Nizamnamesi ile. ne şekilde tasarruf altına alındığı ve iktisap hakkı. yoncalık. . sahibinin ismi ve şöhreti gösterilmek üzere köy köy. 1874 tarihli nizamname ile mülk taşınmazlara. kesin tapu kaydı niteliğindeydi.3. tapu kaydı sayılmayıp ispat belgesi niteliğindedir. Nizamnamenin uygulanması için ilk defa takrir (beyan) komisyonları oluşturulmuştur.3. Yerine gidilmemiş olan ve sonuç olarak Defterhaneye gönderilmemiş bulunan defterlerdeki kayıtlar ise. Vakıf taşınmazlarda ise ya mütevveli denilen vakıf temsilcileri ya da evkaf idareleri tarafından kayıtlar tutularak sahiplerine senetler verilirdi.

Tapu Sicili . 1861 tarihinde Defterhane-i Hakani Nazırlığı. 2. Bu defterler.Tapu idarelerince miri.4. 1916 tarihli Nizamname ile Defteri-i Hakani müdür ve tapu memurları tarafından iki şahit huzurunda alınmaya başlanmıştır. 1847 tarihinde Defterhane-i Hakani Emaneti olarak kurulmuş olan bu kurum. Kadastrosu yapılmayan yerlerde tapu idareleri tarafından tutulan zabıt defterleri kullanılmakta olup bütün kayıtlar bu defterler üzerinde işlenmektedir. 1899 yılından sonra tutulan kayıtların bulunduğu defterlere tapu idarelerince zabıtkayıt defteri denilmiştir. 1913 tarihinde Defterne-i Hakani Eminliği ve 1922 tarihinde ise Umur-ı Tasarrufiye Müdüriyet-i Umumiyesi. Tapu sicili ülkemizde TMK’nun 997. yine bir numaradan başlayıp ay esasında dizi sıra numarası altında tutulan defterlerdir. Böylece tapu daireleri görev ve sorumluluklarının gereği olan yetkilerine kavuşmuştur. maddesi uyarınca tutulmakta ve başbakanlığa bağlı olarak yürütülmektedir. Bu nedenle tapu idarelerinde mevcut daimi defterlerdeki kayıtların her köy ve mahallesi için ayrıca birer arama defteri (fihrist defteri) düzenlenmiştir. Takrir komisyonlarınca alınmakta olan takrirler. Daimi kayıtlar: Tapu idarelerine iş sahipleri tarafından her gün yapılan başvurulara göre. bu defterler yoklama usulünde olduğu gibi köy ve mahalleye ayrılmamıştır.3. cinsleri mülk. 1909 tarihinde muvakkat ilmuhaber (geçici resmi belge) yöntemi kaldırılmıştır. Tapu idarelerindeki kayıtlar 1872 tarihinden sonra tutuluş şekilleri ve niteliklerine göre iki kısma ayrılmıştır.4. miri ve vakıf olan bütün taşınmazların kayıtları bir deftere işlenmeye başlanmıştır. Yoklama kaydı: Her köy ve mahalle için her cins taşınmaza bir numaradan başlayarak taşınmazların yoklaması tamam oluncaya kadar dizi bir sıra numarası verilmek suretiyle ayrı ayrı defterler halinde tutulan kayıtlardır. Daimi defterlerinde o kazanın çeşitli köy ve mahallelerine ait ve başka başka şahıslar adına kayıtlı birden fazla taşınmazın kayıtları bulunmaktadır. Kadastrosu yapılarak modern tapu sicilleri meydana getirilinceye kadar işlemler zabıt defterleri üzerinde görülecektir. Taşınmazların cinsleri itibariyle ayrı ayrı defter tutma usulü 1884 yılından sonra kaldırılmış. mülk ve vakıf taşınmazlar için başlangıçta ayrı ayrı defterler tutulmuştur. Tapu Umum Müdürlüğü adlarını almış ve 1925 tarihinde de örgüte kadastro birimi eklenmiştir. 3. 1. 3. Bu yüzden daimi defterlerde herhangi bir köy ya da mahallede bir kişi adına taşınmaz kaydı olup olmadığını hemen tespit etmek güçtür. Bir defter dolunca diğerine başlanmakta olduğu için. 1926’dan Sonraki Dönem Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra taşınmaz hukuku alanında yapılan değişikliklerin temeli 743 sayılı TMK’na dayandırılmıştır. hem tescil hem de akit tablosunu içerir. 1930 yılında Tapu Sicil Nizamnamesi kabul edilerek bu tarihten sonra tutulan kütüklere tapu sicili denmeye başlanmıştır.

ada. Tapu Sicili Bileşenleri 3. silinti.) Tapu Kütüğü Taşınmazın hukuki durumunu açıklayan ana defterdir. umum no. yasa ve tüzük hükümlerine göre şerh ve tescil gereken bütün hak ve yükümlülükler tapu kütüğünde yer almak suretiyle tapu sicilinin sağladığı güvenceye kavuşur.4.1930 tarih ve 10012 sayılı Tapu Sicil Nizamnamesi. nevi Şerhler (MK. mahkeme kararı.10. plan ve belgelerinden oluşan bugünkü tapu sicili düzenine ulaşmıştır. matbuat. mal sahipleri sicil no İyeliğin edinme sebebi.1. Özel iyelik konusu olan taşınmazlara ilişkin iyelik hakkı. 1009. soyadı ve baba adı. husus no.1. gerçekleştirilmesi bu kütüğe yapılan tescile bağlıdır. 1011)39 Maliğin adı. çıkıntı yapılamaz. Taşınmazların el değiştirme işlemlerini tarih sırasına göre gösteren bu kayıtlar zamanla her mahalle için tutulmaya başlanmış. Her taşınmaz ayrı bir sayfaya kayıt edilir. Yevmiye Defteri. 6’ya göre tapu sicili. parsel no Semti.da Almanya’da rastlanmıştır. eski. Kat Mülkiyeti Kütüğü. 1010. • • • • Ana Siciller Tapu Kütüğü.1. Ayni hakların doğması. plan. Tapu kütüğünde aşağıdaki veriler bulunur: • • • • • • • • 38 39 Sayfa no (yeni. köyü. 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur38. Resmi Belgeler (Resmi Senet. bağımsız bölüm sayfa no. m. Tapu kütüğü üzerinde kazıntı. mevkii. mahallesi. md. sokağı Yüzölçümü Taşınmazın niteliği.4. 3. vb. Ülkemizde 1930 yılında yürürlüğe giren Tapu Sicil Nizamnamesi geçen süre içerisinde mevzuatta meydana gelen değişikliklere ve gelişen teknolojiye paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve yeni Tapu Sicil Tüzüğü Resmi Gazetenin 7 Haziran 1994 gün 21953 sayılı nüshasında yayımlanan 18 Mayıs 1994 gün.ları) Pafta. ana ve yardımcı sicillerden oluşur.Taşınmaz ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tutulan tapu sicili ile ilgili ilk kayıtlara 12 yy. 8. her taşınmazın ayrı bir sayfada gösterildiği kütükle. değiştirilmesi. satış bedeli ve kayıt tarihi ile yevmiye no Bakınız: Tapu Sicil Tüzüğü Bakınız: TMK ilgili maddeleri . sonunda.

• •

İrtifak hakları ve taşınmaz mükellefiyetleri ve bunların kayıt tarihi, yevmiye no Beyanlar Taşınmaz rehinleri ve bunların mahiyeti, tesis tarihinde alacaklıların adı, soyadı, baba adı, alacak miktarı, faiz, derece, müddet, kayıt tarihi, yevmiye no ile rehin hakkı için düşünceler.

Kat Mülkiyeti Kütüğü Kat iyeliğinin tescil edildiği kütüktür. Kat mülkiyeti kütüğünde aşağıdaki veriler bulunur: • • • • • • •

• •
• • •

Kat iyeliği sayfa no (eski, yeni, devam, ana taşınmaz sayfa no) Bağımsız bölümün onaylı bina planındaki kat no, müstakil bölüm no, proje no ve tarihi Bağımsız bölümün vergi hesap no, arsa payı, niteliği Bağımsız bölümün özel sigorta no ve tarihi, süresi, miktarı Ana taşınmazın mahallesi, sokağı, kapı no Ana taşınmazın pafta, ada, parsel no, yüzölçümü, niteliği Ana taşınmazın genel sigorta no ve tarihi, süresi, miktarı Şerhler (MK, m. 1009, 1010, 1011)40 Maliğin adı, soyadı ve baba adı, mal sahipleri sicil no İyeliğin edinme sebebi, satış bedeli ve kayıt tarihi ile yevmiye no İrtifak hakları ve taşınmaz mükellefiyetleri ve bunların kayıt tarihi, yevmiye no Beyanlar Taşınmaz rehinleri ve bunların mahiyeti, tesis tarihinde alacaklıların adı, soyadı, baba adı, alacak miktarı, faiz, derece, müddet, kayıt tarihi, yevmiye no ile rehin hakkı için düşünceler.

Yevmiye Defteri Tapu kütüğüne tescil edilen ayni hakların sırasını belirleme yönünden önemli defterdir. İyeliğin devri, ayni hakların kurulması, değiştirilmesi, terkini ile ilgili istemler başvuru tarih ve sırasına göre yevmiye defterine kayıt edilir. Yevmiye defterine her yıl başında 1’den başlayarak sıra no verilir. Yevmiye defterinde aşağıdaki veriler bulunur: • • • • • • • Sıra no Alındığı saat, dakika İstem sahibinin adı, soyadı ve adresi, köy veya mahallesi Sayfa no İstemin konusu Eklenti sayısı Düşünceler, yapılan işlem

Resmi Belgeler

40

Bakınız: TMK ilgili maddeleri

Tapu kütüğündeki mevcut hakların ayrıntılarını, kayıtların hukuki dayanağını sağlarlar. Resmi senet, plan, mahkeme kararları ve diğer belgeler resmi belgeler olarak sayılabilir. İşleme konu taşınmaz ve tarafların isteğinin açıkça yazıldığı belgeler resmi senettir. Resmi senetlerde silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamaz. Plan; ölçü tekniğine göre, belli ölçekte, taşınmazların zemindeki sınır ve yüzölçümlerini gösteren belgedir. Mahkeme kararı; bir hakkın tescil, değiştirme, terkin ya da düzeltilmesini gerektiren kararlardır. Vekaletnameler, mirasçılık belgeleri, vasiyetnameler, rüşt kararları vb. diğer belgeler olarak sayılabilir. 3.4.1.2. • • • • Yardımcı Siciller

Mal Sahipleri Sicili, Aziller Sicili, Düzeltmeler Sicili, Kamu Orta Malları Sicili (Mera, yaylak, kışlak kütüğü)

Mal Sahipleri Sicili Mal sahipleri sicili soyadının baş harfine göre her harf için ayrı olarak tutulan kütüklerden oluşur. Maliğin sahip olduğu taşınmazlar bir sayfada gösterilir. Maliğin iyeliğinden çıkan taşınmazın ada ve parsel no kırmızı mürekkeple çizilir. Ayırma, birleştirme işlemlerinde eski ada, parsel ve sayfa no.ları çizilip yeni no.lar yazılır. İkametgah değişikliklerinde de yeni ikametgah yazılır. Mal sahipleri sicili; • • • Mal sahibinin adı, soyadı, baba adı, tabiiyeti İkametgahı, mahalle ya da köyü Sayfa no

verilerinden oluşur. Aziller Sicili Vekil aracılığıyla yapılan işlemlerde vekilin azledilmiş olup olmadığını kontrol olanağı sağlar. Vekalet verenlerin soyadının baş harfine göre sicil tutulur. Azil geldiğinde tarih, saat, dakika hemen kaydedilir. Vekaletnameye dayalı işlem geldiğinde kontrol edilir. Düzeltmeler Sicili

İlgilisinin kusuru olmaksızın tapu kütüğüne yanlış olarak yapılmış tescillerin düzeltilmesine ve düzeltme nedeninin açıklanmasına yarayan defterdir. Düzeltmeler sicili; • • • Sıra no Düzeltme tarihi Düzeltmenin içeriği

verilerinden oluşur. Kamu Orta Malları Sicili Bölge itibarıyla tutulan, kamu orta mallarının yazıldığı, bu malların hangi köy ya da belediyeye ait olduğunu gösteren sicildir. Tescil niteliğinde olmayıp bilgi niteliğindedir. 3.4.2. Tapu Sicilinin İlkeleri

Tapu sicil sistemi temeli TMK’na dayanan beş temel ilkeye sahiptir. Bu ilkeler kadastro için de geçerlidir. 3.4.2.1. Tescil İlkesi

TMK, madde 1022 “Ayni haklar, kütüğe tescil ile doğar; sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır..” şeklindedir. Taşınmaz iyeliğinin kazanılması ya da bir taşınmaz üzerinde herhangi bir ayni hakkın kurulabilmesi için tapu siciline kayıt gereklidir. Bu kayıtlar tescil olarak adlandırılır. Bir ayni hak, tescil olmadıkça ayni hak niteliğini kazanamaz. Her taşınmaz TMK, madde 1004 gereğince bulunduğu bölgenin tapu siciline kaydedilir. TMK, madde 1005 uyarınca birden fazla bölgeye giren taşınmazlar, diğer bölge sicillerinde kaydedildiği gösterilmek koşuluyla her bölgede ayrı ayrı kaydedilir41. Tapu Sicil Tüzüğü’nün 6. maddesi42 ile tescillerin de bilgisayar ortamında yapılabilmesine olanak tanınmıştır. TKGM’nin otomasyon uygulamasına geçilen müdürlüklerinde tesciller hem kütükler üzerinde hem de bilgisayar ortamında yapılmasına karşın, zamanla kütük sisteminden vazgeçilerek tamamen bilgisayar ortamında tutulmasına yönelik proje çalışmaları devam etmektedir. 3.4.2.2. Açıklık İlkesi

TMK’nun 1020. maddesi uyarınca tapu sicili, ilgilisi olan herkese açıktır. TMK’nun 1020. maddesi “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez.” uyarınca açıklık ilkesi gerçekleşir. Bu ilke kadastro bilgi ve belgeleri için de geçerlidir.
41 42

Bakınız TMK ilgili maddedleri Bakınız: Tapu Sicil Tüzüğü

Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . 1023. Devletin Sorumluğu İlkesi TMK’nun 1007. tapu sicilindeki kayda dayanarak iyi niyetle iyelik ya da diğer bir ayni hak iddia edenin bu hakkı geçerli olur. Kadastro Tapu Sicili İlişkisi Tapu hizmetleri bir bölgede kadastro yapılmadan öncede vardır.4. tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Kadastrosu yapılan alanlarda ise tapu sicilleri düzenlenerek bütün işlemler bu siciller üzerinde yapılmaya devam eder.2. Bu madde bağlamında. Nedensellik İlkesi Tapu siciline yapılan bir tescilin geçerliliği. Zarar gören hak sahibi.3. 3. tescile esas olan hukuki işlemin geçerliliğine bağlıdır. 3. Aşağıda verilenler bunlardan yalnızca birkaçıdır43. maddesi “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Bu maddeye göre bu sorumluluk. Kısaca taşınmazın hem ölçü ve plana bağlı konumu hem de devlet güvencesi altına alınmış belgesi vardır. ancak hatalı bir tescildir.4. maddesi uyarınca. 3.4.5. Devlet. Taşınmaz iyeliğinin güvence altına alınması için ikisinin de eksiksiz ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir.” şeklindedir. Tapu Hizmetlerinde Görülen Sorunlar sorunlarla Ülkemizde tapu hizmetlerinin gerçekleşmesi sırasında bir takım karşılaşılmaktadır. şekil olarak vardır. zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar. haksız uygulamadan dolayı dava açarak zararın giderilmesini isteyebilir.3.4. tapu sicilindeki kayıtların doğru ve tam olduğuna güvenebilir. Kadastro ve tapu sicili birbirini tamamlayan. 43 VIII.4. hem araziye uygulanması zor hem de alanlarına ilişkin değerlerin güvenilirliği kuşku doludur. Çünkü bunlar ölçü ve plana bağlı değillerdir.5.3. Güven İlkesi TMK. Bu durum nedeniyle zarara uğrayanlar devletten bunun ortadan kaldırılmasını isteyebilir. Ancak bu tapuların. biri olmazsa diğerinin işlevleri eksik kalan iki ayrı çalışmadır.2. devlet aleyhine. Geçerli bir hukuki işleme dayanmayan tescil.2. herkes. 3. yalnızca tapu siciline yapılan tescil işlemleri ile sınırlıdır.

başta Türk Medeni Kanunu44 olmak üzere Tapu Kanunu45. Bu zorunluluk. Hizmetin nitelik ve nicelik açısından yeterli olmayan personelle yürütülmesinin doğuracağı aksaklıklar. buna bağlı olarak da yeni tapu sicil müdürlüklerinin örgütlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bunun da bilinen en temel yolu eğitimdir.2.5.5. 3. Tapu hizmetlerini yürütecek personel.1. Diğer idarelerden belirli bilgi ya da belge alındıktan sonra talepler karşılanabilmektedir.5. Mesleğe yeni personel alınamaması yanı sıra nitelikli personel çalıştırılamaması nedeniyle hızlı ve daha çağdaş hizmet sunulması zorlaşmaktadır. hizmetin özellikli olmasından kaynaklanmaktadır. yeni il ve ilçelerin kurulmasını. tapu. hukuki ve teknik konularda yetişmiş olmalıdır.4. kadastro ve coğrafi bilgi sistemleri konularında yeterli sayıda eğitilmiş insan gücü potansiyeli vardır. İmar Kanunu. 3. Ancak bu kanunların bir çoğunun yürürlüğe giriş tarihi eski olup çağın gereklerine yanıt vermemektedir. teknoloji kullanımın yanı sıra. Bu konuya gereken önem verilerek öğrenci ve elemanların uygulama alanlarına kaydırılması sağlanmalıdır. Eğitime İlişkin Sorunlar Yarını yakalamanın en önemli koşulu.5. Ülkemizde harita. 44 45 Bakınız: Türk Medeni Kanunu Bakınız: Tapu Kanunu . sosyal ve ekonomik sorunların ortaya çıkmasına da yol açabilecektir. Mevzuata İlişkin Sorunlar Tapu hizmetleri. Devletin sorumluluğu altında tutulan tapu sicillerine güven duygusunu zedeleyeceği gibi. içtihat ve doktrine dayanmaktadır. tarıma bağlı nüfusun azalarak şehirleşmenin yoğunlaşması. Donanım ve Yerleşime İlişkin Sorunlar Tapu hizmetlerinin önemli bir bölümü. nitelikli insan kaynağına sahip olmaktır.3. Kamulaştırma Kanunu. Türk Ticaret Kanunu gibi temel kanunların yanı sıra pek çok mevzuat. Personele İlişkin Sorunlar Ülkemizde sanayi ve ticaretin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan şehirleşme. Borçlar Kanunu. Ancak teorik olarak kazanılmış olan bilgiler uygulama sahasına gelindiğinde problemleri çözmeye yetmemektedir. tapu hizmetlerinin nicelik ve nitelik olarak artışına yol açmaktadır. Bu. talepte bulunanın hak sahibi ya da vekili olduğunun tespitini ve sicillerin incelenerek talebin karşılanmasında bir engel olup olmadığının belirlenmesini gerektirmektedir. 3.3.

6. Donanımlarda teknolojiden en yüksek düzeyde yararlanılması hizmetlerdeki verimin artmasını sağlayacaktır. gerekse büyük emek ve zaman kaybına yol açan veri toplama faaliyetlerinin daha hızlı karşılanabilmesi için. Yapısal uyum programları kapsamında şu an için en belirgin olanı. güçlü mahalli birimlerin oluşturulması gerekli görülmektedir. iş hacmi çok sınırlı olan mülki birimlerde dahi tapu sicil müdürlüklerinin kurulması.2. derleyip bir bilgi ağı ile kullanıma sunarak etkin bir hizmet gerçekleştirebilecekler ve ülke insanlarının bu hizmetten beklentilerini karşılayabileceklerdir46. Eldeki olanaklarla hizmetin en uç noktalara kadar götürülmesi de çağdaş devletin amaçları arasında yer almaktadır. 3.1. 3.6. Avrupa Birliği ülkeleri için yeniden değerlendirilmelidir. koordine ve etkin hizmete ulaşılabilmesi ve sorunların bulunduğu yerde çözümlenmesini sağlamak amacıyla yaygın ve yetersiz idari birimler yerine. 3. Dünyada bilgi toplumu olma yönünde gerekli hazırlıklarını tamamlayan ülkeler. Bu doğrultuda.Gerek akit ve tescile yönelik tapu hizmetlerinin. Dünyada Tapu Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler Haberleşme ve ulaştırma teknolojisindeki hızlı gelişme dünyanın her yerindeki insanlarda belirli bir standartta yaşam özlemi yaratmaktadır. birlik içerisindeki ülkelerin iyelik edinim haklarıdır. Dünyada ve Türkiye’de Tapu Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler 3. diğer hizmetlerde olduğu gibi tapu hizmetine ilişkin bilgileri üretip.5.6. kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine uygun bulunmamakta. karşılıklılık esasları çerçevesinde düzenlenen yabancıların mülk edinim konusunu. kayıt ve bilgilere daha kısa sürede ulaşılmasını sağlayacak teknolojik donanımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . hizmetin etkin bir şekilde yerine getirilmesine engel teşkil etmektedir.5. Sicillerin temiz. düzenli ve güven içerisinde korunabilmesi için de yeni donanımlar gereklidir. her sektörde olduğu gibi harita-tapu ve kadastro sektöründe de mevzuat uyum çalışmalarına başlanacaktır. Ancak. Türkiye’de Tapu Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık konusunun gerçekleşmesi üzerine. Ekonomik ve sosyal alandaki gelişmeler de bu birleşmeye uyum sağlamıştır. 46 VIII. Bu gelişme ülkelerin kalkınma eylemlerini küresel bir çerçeve içerisinde düzenlemelerini gerekli kılmıştır. Örgütlenmeye İlişkin Sorunlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün örgütlenme yapısı var olan olanak ve kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi yoluyla amacın gerçekleştirilmesine uygun olmalıdır. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada daha hızlı.

tapu idarelerinin özel kanun hükümlerine tabi olması hüküm altına alınmıştır. tapu idaresinin özel statüsünü güçlendirecek olan aşağıdaki öneriler uygun bulunmaktadır48: • AB' ne girmeyi planlayan ülkemizde. Medeni Kanunun 1006. İlgili mevzuat günümüz gereklerine yanıt verecek şekilde yeniden düzenlenerek sade ve anlaşılır hale getirilmelidir. Tapu Kanunu’nun 28. 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu VIII. uzman personelce yürütülmesi ve gerektirdiği tarafsızlık özellikleri dikkate alınarak. proje uygulanması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir47. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu .7. AB standartlarına ulaşmak amacıyla 8. gerek akit ve tescile gerekse arşiv ve ilgililerini bilgilendirmeye yönelik tapu hizmetlerinin çağdaş ve düzenli bir şekilde ve daha kısa süre içerisinde karşılanmasını sağlamaktır. mali ve hukuki önlemler alınmalıdır. yargı kararları dışında. Taşınmaz iyelik sisteminin toplum düzeni ve rejimin temelini oluşturduğu dikkate alınarak. Hedefler Temel hedef. 3. ilgili diğer kamu hizmetlerine ilişkin bilgileri de içeren bilgi sisteminin oluşturulması. belirli bir işlemi yapmaya ya da yapmamaya zorlanmaları olanaksızdır.7. akit ve tescile yönelik tapu işlemlerinin idari emirlerle durdurulmasının olanaklı olamayacağı belirlenmiştir.7. Politikalar Tapu hizmetlerinin sosyal ve ekonomik yaşam için taşıdığı önem. Akit ve tescil işlemlerinde tapu sicil müdürlüklerinin. Avrupa Birliği ile ortak standartlara yönelik idari ve örgütsel düzenlemeler yapılması gerekmektedir.2. • 47 48 VIII. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Tapu Hizmetlerinde Öngörülen Hedef Ve Politikalar 3. bilgisayar ve diğer teknolojik donanımlardan daha yoğun bir şekilde yararlanılması.1992 yılında başlatılan ve tapu müdürlüklerine yaygınlaştırılan otomasyona yönelik çalışmalar bilgi sistemi mantığıyla yeniden değerlendirilerek. maddesi ile.1. Bu hedefe ulaşabilmek ve devamlılığını koruyabilmek için. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde tapu hizmetlerinde AB uyum sağlayacak idari. maddesi ile. bu kapsamda tapu bilgi sisteminin kurulabilmesi için bilimsel ve teknik taban oluşturulması.

Ayrıca. Tapu hizmetlerini yürütenlere taşıdıkları ağır sorumluluğa uygun düşecek ölçüde ücret ve risk tazminatı ödenmesi ve tapu sicillerinin tutulmasından doğabilecek zararların oluşturulacak fon veya sigorta kaynaklarından karşılanması sağlanmalıdır. Bu sistem ile kayıt ve belgelere daha kısa sürede ulaşılarak. Bu anlamda. bilgi sistemi oluşturulmalıdır. tapu sicilinde kayıtlı bilgilerin güncelleştirilmesi ve güncelliğinin korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Müdür ve personelin görev ve yetkileri ile yetki devri hususu yeniden düzenlenmelidir. • • • • • • • • .b) taşınmaz bilgileri ilişkilendirilmelidir. vatandaş ile kamu idareleri arasında isteğe bağlı olarak ortaya çıkan aracılık ve bilgilendirme hizmetlerinin hukuk çerçevesinde ve belirli bir disiplin altında yürütülebilmesi için taşınmazlar ile ilgili aracı kişi ve kuruluşların yasal statüye kavuşturulması sağlanmalıdır. Ret kararlarının bölge ve merkezde oluşturulacak kurullarda görüşülerek karara bağlanmasına yönelik yasal değişiklik yapılmalıdır. işlem sayısı az olan müdürlükler yakın müdürlüklerden yetki ile idare edilmeli ya da akit memuru bulundurmak veya göndermek suretiyle mevcut müdürlük sayısı azaltılmalıdır. nüfus bilgileri v. sisteme esas olacak bilgiler belirlenerek. çağdaş ve süratli hizmet sunulabilmesi için. Taşınmazlara ilişkin hizmetleri yerine getiren kamu idarelerine duyulan güvenin korunması. standart hale getirilmesi sağlanmalıdır. Tapu Kadastro Bilgi Sistemine bağlı olarak. Her ilçede müdürlük açılmasına gerek olmadan. her müdürlüğün ülkenin her yerindeki taşınmazlarla ilgili tapu işlemleri yapabilmesine olanak sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır. diğer hizmet sektörleri ile (vergi. tapu sicilinin açıklık ilkesine yönelik Medeni Kanunun 1020. maddesindeki “ilgilisi” deyimi yeniden değerlendirilmeli. Arşiv hizmetlerinin daha fonksiyonel hale gelmesi için merkezde bulunması zorunlu olmayan bilgi ve belgeler bölgelerde oluşturulacak arşivlerde mikro filmlerle korunmalıdır. Her ilçede birden çok tapu sicil müdürlüğü yerine tek bir tapu sicil müdürlüğü kurulmalıdır.• Teknolojik gelişmelerden yararlanarak. Vergi kaybının önlenmesi ve taşınmazlar ile ilgili işlemlerin gerçek değerleri üzerinden yürütülebilmesi için taşınmazların gerçek değerlerini belirleyecek iyelik değerleme ve sigorta sistemi oluşturulmalıdır.

Trabzon. caputetestio (nüfus başına düşen vergi). idari birimlere göre bölümlenmiş olarak bütün taşınmaz malları. elde edilen verilerin harita üzerinde gösterimi ile TMK’nin öngördüğü şekilde tapu siciline tescili şeklinde tespit.g. KADASTRO Kadastro.” şeklinde tanımlamıştır51. genellikle taşınmaz kadastrosu. T. 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 1.. a. Uluslararası Jeodeziciler Birliği (FIG) tarafından “kadastro teşkilatı tarafından yürütülen kütüklerden ve büyük ölçekli haritalardan oluşan. registrum (tescil. 1987 tarih. Hem Türkçe sözlük hem de 2613 ve 3402 sayılı Kanunlar incelendiğinde ülkemizde. Taşınmaz kadastrosu.e. çok amaçlı bir anlayışla ortaya çıkmıştır. 23.e. Püsküllüoğlu. KTÜ Basımevi.g. eski Mısır ve Mezopotamya gibi uygarlıklarda iyelik sınırlarının tespiti. A. Bıyık.. maddesinde kadastro “Taşınmaz malların hukuki ve geometrik durumlarını tespit eder ve gösterir. sayfa: 2 . “Kadastro Bilgisi”. Sayfa: 2..4. a.. gösterim ve tescil üçgeninden oluşan bir kadastro anlayışı ile karşı karşıya kalırız. kayıt) kelimelerinin birleşiminden oluşan caputastrum kelimesinden türetilmiştir49. Roma.” biçiminde tanımlanmıştır.1934 tarih.. (1994). Bizans ve Avrupa’da arazilere bağlı vergi toplama için gerekli bilgi üretimidir.. değerlerinin ve hukuksal durumlarının devlet eliyle saptanıp plana bağlanması işi” olarak tanımlamıştır50. Kadastro kelimesinin türetildiği kelimelerden de anlaşılacağı gibi temelinde vergi amaçlı kayıt söz konusu olmuştur.. Bıyık. 49 50 Tüdeş. alanlarının. (1999). Latince’de caput (bir arazi vergi birimi). Türkçe sözlük kadastroyu “Düzenli ve sağlam bir tapu sicili oluşturmak ereğiyle bir ülkedeki bütün arazi. T. C. taşınmazların geometrik ve hukuki tespiti. sayfa: 851 51 Tüdeş. Eski Türk devletleri ve Osmanlılarda ise kadastro. maddesi “Memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak” şeklinde kadastronun amacını hükme bağlamıştır. arsa ve mülklerin yerlerinin. C.11. Kadastronun ortaya çıkma nedeni. Uluslararası Kadastrocular Birliği (OICRF) kadastroyu “Aynı türden nesnelerin siciller ya da grafikler biçiminde bir araya toplanmasının ifadesidir ki. sınırlarının. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 1. vergi kadastrosu gibi terim bağlantıları ile kullanılır.

orman ve mera arazilerinin tespitinde.e. bilimsel araştırmalarda. Ülkemizde Medeni Kanun ile belirlenen ayni hakların varlığı tapu sicili ile belirlenirken. yeni yerleşim alanları belirlenmesi. Kadastroya uluslararası yaklaşım ülkemizdekinin aksine çok yönlüdür. Bunun yanında kadastro ürünlerinden. bunların imar planlarının yapılması. Kadastronun esas görevi. tapulu taşınmazların da ölçülmesi ve teknik tanımlanması yapılmaktadır. kadastral çalışmaların hazırlanış yöntemlerinin ve kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. sürekli olarak güncel halde tutulmalıdır. tüm altyapı gereklerinin oluşturulması zorunludur. Bu nedenle ileriye dönük olarak oluşacak koşullar tahmin edilerek. hazine ve kamu mallarının belirlenmesinde. Bir hakkın korunabilmesi ve kullanılabilmesinin temel koşulu sınırlarının belirlenmiş olmasıdır. Ülkemizde taşınmaz iyeliği Anayasa ve yasalarla koruma altına alınmış kutsal bir haktır. tarımsal faaliyetlerde. kadastro ile taşınmazların kayıtları tescil ve tesis edilmektedir. yeterli kapsamda ve güncel aşağıda yer alan tapu ve kadastro bilgilerine gereksinim vardır: • • 52 Parselin iyeleri. H. Örneğin gemi kadastrosu. Bu kapsamda. hukuki problemlerin çözümünde.” olarak belirlenmiştir52. uçak kadastrosu gibi. Tüm bu tanımlar göz önünde bulundurulup çağdaş boyutu ile düşünüldüğünde kadastro. günün gereklerine yanıt veren. Kadastro. ekonomik projelerin planlanmasında. Kadastro. iyelik yapısını tespit ederek teknik esaslara bağlamaktır. sayfa: 2. sürekli bir çalışmadır. Önemi Ve Kapsamı Kadastro toprak-insan ilişkilerini düzenleyen bir hizmet kurumudur. kamu yönetiminin. uçak gibi aynı türden nesnelerin bir araya gelmesi de bir kadastro oluşturabilir.hukukun. bu görevleri yaparken tapu ve harita bilgileri arasındaki ilişkiyi kurar. Bu tanıma göre gemi. istatistikte birinci derecede yararlanılır. Sınırsız hiçbir hak yoktur. Hızla artan nüfus gereksinimlerini karşılayabilmek amacı ile kalkınma projelerin hazırlanması. biten değil. toprakla ilgili her türlü plan.g. Öncelikle OICRF’nin yaklaşımında kadastro yalnızca taşınmazlar kadastrosu olarak görülmemiştir. Kullanıcıları. konumsal özellikli her türlü projenin başarıya ulaşabilmesi için altyapı olarak kullanılmalıdır. toprak-insan ilişkilerini modellendiren.1. nicelikleri de kadastro ile tespit edilmektedir. Kadastro sırasında hiç tapuya kaydedilmemiş taşınmazların yanı sıra. a. proje ve hizmetlere altlık oluşturan bir bilgi sistemidir şeklinde tanımlanabilir. ekonominin ve istatistiğin ihtiyaç duyduğu biçimde gösteren ve tanımlayan bir kamu hizmetidir. Bu nedenle. 4. Erkan.. Kadastro bilgileri. kentsel arazi kullanımının planlanmasında. Kadastral bilgilerin projelere altlık olarak daha fazla yararlı olabilmesi için teknoloji ve günün koşulları iyi değerlendirilmeli. . FIG ise taşınmaz kadastrosunu yürütülmesi açısından bir elde toplayıp hizmet alanını genişleterek ele almıştır..

VIII. bilgiler). Hukuk. iyelikten başka diğer ayni hakların ve arazilerin yükseklik modellerinin belirlenmesi. kanal. Yetiştirilecek olan ürünlerin değerlendirme merkezlerine olan uzaklığı vb. telefon vs. sınırlarının. Kadastronun uygulama alanları incelendiğinde • • • • • Ölçme. Topoğrafyası. Sulama durumları. Bu doğrultuda. maden vs. bu gereklerin bir kısmını karşılayamaz. üzerindeki mütemmim cüz (tamamlayıcılar) ve detayların.• • • • • • • • • • • • Parsel büyüklükleri. Ekonomi. Bir kısmı yukarıda anlatılan kadastrodan yararlanılan alanlar incelendiğinde. bilgiler. su. yüzölçümlerinin. Ne kadar. Yerüstündeki toprağın kullanımına etki edecek yapay tesisler (Elektrik. Bu tür projelerin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için mutlaka taşınmazla ilgili her türlü nitelik ve öznitelik verilerine sahip kapsamlı bilgi sistemlerine gereksinim vardır. Halkın üretilmek istenen ürünler ile ilgili bilgi düzeyi. Nerede. Bölgelerle ilgili yol durumları. Yeraltındaki toprağın kullanımına etki edecek kaynak. çağdaş boyutu ile kadastronun yalnızca • • • • Kimin. Kırsal ve kentsel alan düzenlemeleri ve İstatistik konularını içeren özel hukuk ve kamu hukukunun büyük yer kapladığı görülmektedir. her türlü hizmete altlık oluşturacak verilere sahip olması gerektiğini de görebiliriz. kadastro hizmetleri ve ürünlerinden aşağıdaki alanlarda doğrudan ve dolaylı olarak faydalanılmaktadır53: • Özel ve tüzel kişilerin iyeliğindeki taşınmazların iyelerinin. Ülkemizde uygulanmakta olan sınır kadastrosu ile üretilen bilgiler. Parsellerin şekilleri. Hangi nitelikte taşınmazı olduğunu göstermekle kalmayıp. kadastral bilgilerin güncel olarak yer almasını sağlamak amacıyla var olan kadastral bilgilerin belirlenecek öncelikler sırasıyla bilgi sistemlerine altlık olabilecek çağdaş bir niteliğe kavuşturulması gerekmektedir. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu 53 . Bu bilgi sistemlerinde. Toprak analizleri. Yerleşim yerlerine olan uzaklıklar.

Kamulaştırma çalışmalarında öncelikle kullanılma. Toprak erozyonunun önlenmesi için arazilerin iyelik durumunun belirlenmesine bağlı olarak sahipsiz yerlerin hızla ağaçlandırılması. Çarpık kentleşmenin ve yapılaşmanın engellenmesi. Bölge kalkınma planlarının yapılması ve uygulanması. kanalizasyon vd. altyapı tesisleri için irtifak kurulması ve uygun bedel tespitine katılma. işleme. Tarımsal üretim planlama ve rekolte tahminlerini zamanında ve gerçekçi bir biçimde yaparak. Kentsel altyapının belirlenmesi ve çevreye zarar vermeyecek biçimde hizmete sunulmasının sağlanması. Her çeşit bayındırlık yapı ve faaliyetlerinin planlanması ve yerine uygulanması. Orman alanlarının belirlenmesi ve koruma altına alınması. adaletli ve düzenli bir biçimde toplayabilmelerine yardımcı olunması. Günümüzde temel bir ihtiyaç haline gelen ve başta yerel yönetimler olmak üzere birçok özel ve tüzel kişi ve kurumların ihtiyacı olan bilgilerin bulunacağı “Coğrafi Bilgi Sistemi” nin altyapısının oluşturulması. Araziler üzerinden geçen elektrik. • • • • • • • • • • • • • • • .• • Arazi ve her türlü taşınmaz iyeliğine yönelik tecavüzlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü davalarının aydınlatılması. Taşınmazlarla ilgili her türlü istatistik bilgilerin toplanması ve başta bilimsel araştırmalar olmak üzere birçok kullanıcıya sunulması. çevre ve temizlik vergilerini eksiksiz. Tarım arazilerinin en fazla verim elde edilebilecek biçimde planlanması ve düzenlenmesi. nakletme ve pazarlama gibi önlemlerin alınmasına yardımcı olma. önceden depolama. PTT. Yerel yönetimlerin emlak. Kent arazilerinin ve kent alanlarına yeni katılan arazilerin planlanması ve gecekondulaşmanın önlenmesi. Vakıflar. doğal gaz. Mera. belediyeler ve diğer kamu kurumlarına ait taşınmazların belirlenmesi ve işletilmesinin sağlanması. yaylak ve kışlak arazilerinin belirlenmesi ve amacına uygun bir biçimde kullanılmalarının sağlanması.

2. Romalılarda toprakların vergilendirilmesi amacıyla. taşınmazların durumunu ve değerlerini bildirmekle yükümlü kılınmıştır.2. 10 Aralık 1656’da Almanya’da Wilhelm von Hessen Prensliği’ne ait bir yönetmelikle ilk defa “kataster” terimi kullanılmıştır.. sayfa:5. 4. bütün toprak sahipleri. Eski Mısır’da yüzölçümü ve net gelire dayalı olarak toprak vergisinin de alındığı bilinmektedir. H. 26.e. a. 4. a. C. İlkçağlarda Kadastro Kadastro işlemlerinin yapıldığını gösteren en eski belge MÖ 5000 yılına ait olduğu tahmin edilen Mısırlıların kerpiç tabletler üzerine çizdikleri şekillerdir. Roma İmparatorluğu zamanında haritacıların bütün Yunanistan arazisini ölçtükleri ve parselleri gösteren haritaların mermer ya da bronz tabletler üzerine çizildiği bazı tarihçiler tarafından belirtilmiştir. Zamanla..2. taşınmazlara ilişkin iyelik ve sınır anlaşmazlıklarının çözümünde de kullanılabilecek güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiş ve bu özelliğinden yararlanılmıştır. XVIII. başlangıçta toplumların ortak giderlerini karşılamak amacıyla tarım topraklarından adil ve düzenli bir biçimde vergi alınabilmesi için düzenlenmiş bir kamu hizmetidir.2.4. 35 Tüdeş... Bu bildirimlere dayanılarak toprakların yüzölçümünü. 1688 yılında ilk resmi ölçme işlemleri Dortmund şehri çevresinde başlamıştır. Eski Yunanistan’da mal sahiplerinin bildirimine ve nüfus sayımına dayanan bir kadastro olduğu.g. Arabistan çölünde bulunan ve MÖ 4000 yılına ait tuğladan bir planda. araziye yönelik her tür araştırma. (1994).g. yüzyılın başından itibaren ölçmeler geniş çevrede uygulanıp sonuçlar kütük ve plan şeklinde düzenlenmiştir. toprak kayıtlarının yazımı ile 1085 yılında İngiltere’de başlamıştır. Avrupa’da Kadastro Kadastronun Avrupa’ya girişi. sayfa: 25.. Bıyık. cinsini ve gelirlerini gösterir kütükler düzenlenmiştir.1. (1989). Tabletlere. Bu 54 55 Erkan. 27 . Nil kıyısında bulunan tarım alanlarının parsel sınırları işaretlenmiş ve bunlardan taşkın sonrasında sınırların tekrar eski sahiplerine gösterilmesi ve anlaşmazlıkların giderilmesinde yararlanılmıştır55.e. yükseklikleri ve alanları ile belirli bir arazinin payları gösterilmiştir. T. Tarihsel Gelişimi Kadastro. Önceleri vergi toplamak amacıyla yapılan kadastrodan daha sonraları Nil nehrinin taşması sonucu ortaya çıkan sınır sorunlarının giderilmesinde de yararlanılmıştır. 6. planlama ve projelendirme çalışmalarında temel altlık ve hazırlanan plan ve projelerin araziye uygulanmasında vazgeçilmez bir araç özelliği kazanmıştır54. Giderek kadastronun gücü ve yararı artmış ve bugün artık.

hukuki ağırlıklı ilk kadastro işlemleri bitirilmiştir. İsviçre’de ise. toprak vergi ve harçlarının adil ve düzenli dağılımını gerçekleştirmektir. Cumhuriyet döneminde kadastro çalışmaları olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz. Fransa’da Napolyon Kadastrosu adıyla anılan. olabildiğince.2. 1535 yılından 1847’e kadar devam eden tapu tahriri (yazımı) kayıtları tutulmuştur. 1871’de çıkarılan bir buyruk ile köylerde “Yoklama” adı altında tapu tahrirleri (yazımları) yapılmış ve bu işlem 1909 yılına kadar devam etmiştir. yaylak ve kışlak yerlerinde oraya çıkan anlaşmazlıklarda günümüzde de bu kayıtlardan yararlanılmaktadır. çizgisel kadastroya ise yirminci yüzyılla birlikte başlanmıştır. Köy sınırları ya da mera. 4. 1800 yıllarında ülke nirengi ağına dayalı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kadastro çalışmaları ve 2. . tarım türüne göre bir hektarlık alana düşen kira ve alım satım değerini gösteren listelerin hazırlanması ve bunlara bağlı olarak kira sözleşmelerinin uygunluğunun kontrolü. 4.3.çalışmaların amacı. ancak kadastro kuruluşları toprak vergi ve harçlarının adil ve düzenli dağılımını amaçlayan geniş kapsamlı vergilendirme ödevlerini de yerine getirmişlerdir. 1650’li yıllarda başlayan Avrupa kadastrosu değişik amaçlar için birkaç kez tamamen bitirilmiş ve bugün bilgi sistemlerine altlık eden çağdaş çok amaçlı kadastro şeklini almıştır. 1. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kadastro Çalışmaları Osman Gazi zamanında ilk tapu kayıtları tutulduğu sanılmaktadır.1. Türk Devletleri ve Osmanlılarda yirminci yüzyılın başlarına kadar yazılı kadastro ürünleri olan defterler üretilmiş. Toprağa verilen verim derecesi ve toprak sınıfının belirlenerek parsellerin her birinin sınıflandırılması. Dortmund kentinde 1826-1833 yılları arasında ülke nirengi ağına dayalı kadastro çalışmaları yapılmış ve hazırlanan planlar arazi vergi haritalarının altlığını oluşturmuştur. 1872 yılında Prusya tapu sicil yönetmeliği ile vergi kadastrosundan iyelik kadastrosuna dönüşmüş.2.3. 1847 yılından sonra tapu belgeleri “Defterhane” (Tapu İdaresi) tarafından verilmeye başlanmıştır. her parselin yüzölçümüne göre kadastro gelirini belirlemek gibi tamamen mali amaçlı olan bu kadastro 1861’den sonra yerini tapu kütüğüne dayalı iyelik kadastrosuna bırakmıştır. Almanya’da kadastro. Ülkemizde Kadastro Ülkemizde kadastro çalışmalarını. ölçüye ve plana dayalı ilk kadastro çalışmaları 1808 yılında başlayıp 1850’de tamamlanmıştır.

Özetle. rehin verme. Ardahan. Cumhuriyet Döneminde Kadastro Çalışmaları 10 Nisan 1924 tarih ve 474 sayılı “Artvin.2. haciz vb. 1915 yılında İstanbul’da. sayfa: 7. ülkedeki tüm taşınmazların sınırlandırılmasını ve yazımını öngören “Emval-i (Mallar) Gayrimenkulenin Tahdit (Sınırlama) ve Tahrirî Hakkında Kanun-u Muvakkat” çıkarılmıştır.2.5 Şubat 1912’de ilk kadastro kanunu olarak kabul edilebilecek. Büyükada’da yerel (mevzii) nirengi tesis edilmiştir. sadece anlaşmazlıkların çözümünde mahkemelere belge olarak sunulmaktadır. Iğdır Kazaları ve Hopa Kazasının Kemalpaşa Nahiyesi’ndeki Araziler Hakkında Tasarrufa Ait Kanun” uyarınca Cumhuriyet döneminde ilk kadastro çalışmaları Artvin. D. • Yerleşme alanlarında ve tarımsal alanlarda yol. birleştirme. 4. teminat. Bu Kanunda çağdaş çok amaçlı kadastroya yönelik bir anlayış görülmektedir.1925 tarih ve 658 sayılı Kadastro Kanunu çıkarılmıştır. Kars Vilayetleri ile Kulp. yollarla taşınmazlar üzerinde oluşan değişiklik ve olayları izlemeyi amaç edinen. Ardahan ve Kars illerinde başlatılmıştır. su kanalı.. Bu çalışmalar da Kurtuluş Savaşı’nın bitimine kadar durdurulmuştur. İTÜ. • Sosyal ve ekonomik her tür sorun ve yatırımlara altlık olan ve bu amaçla gereken bilgileri. İstanbul .3.4. • • İmparatorluğu döneminde. Tüm Türkiye sınırları içinde tam bir kadastro uygulaması gerçekleştirmek amacıyla 22. mekanla ilişkili biçimde verebilen 56 Yalın. Kanunun gerekçesinde aşağıdaki ifadelerden kolayca anlaşılabilir: • Kadastro. Ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verilen bu çalışmalar yalnız Konya’nın Çumra ilçesinde kısmen uygulanabilmiştir. • Kadastro. taşınmazların iyeliklerinin belirlenip gelir ve değerlerinin tahmin ve tayin edilip ölçülerek plana bağlandığı bu kadastro çalışmalarına ait belgelerin birer örneği TKGM arşivine geçmediği için günümüzde kadastro yerine kullanılmamakta. • Devretme. Karaköy ve Büyükada’da kadastro işlemlerine başlanmış. O günün gereklerine göre. “Kadastro Bilgisi Ders Notları”. miras yolu ile bırakma. ayırma. demiryolu. (1999). Bu. Osmanlı çalışmalarda. kadastro diye adlandırılabilecek Dönemin koşullarına göre devletin ihtiyacı olan vergiyi alabilmek ve Devlet arazisine sahip çıkmak için arazi kayıtlarını tutmanın esas alındığı görülmektedir56. • Her tür taşınmazın değerini belirlemeye altlık olan. taşınmazların yalnızca mali yönü ile vergi miktarını belirleyen bir kamu hizmeti olarak görülmemelidir. sanayi bölgelerinde ve belediye hizmetlerinde altlık olarak kullanılan. Galata.

1926 yılında kabul edilen 743 sayılı TMK ile 1930 yılında yürürlüğe konulmuş olan Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak 11. 1964 yılında 509. 4.. H.10.1934 tarih ve 2613 sayılı “Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu” yürürlüğe girmiştir. gereksinimlerin çeşitlenmesi. parasal değerleri ve verimliliklerine ilişkin verileri hazırlayan ve sınıflandırarak gösteren kadastrodur. (1989).3.3.g. kadastronun hızlı ve ekonomik üretimi amacıyla 658 sayılı Kadastro Kanununun çağdaş kadastroya yaklaşımı kesintiye uğratılmıştır. köy ve çiftliklerdeki arazilerin kadastrosunun yapılması için 15. İşlevindeki Değişimlere Göre Kadastro Doğuşundan bu yana toprağa ilişkin verileri saptama ve verme görevini üstlenmiş olan kadastronun işlevi vergi amaçlı başlamış. a. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun yürürlükte olduğu sürece uygulamaların kent topraklarına özgü kalması.bir kamu hizmetidir. çalışmaların yavaş yürümesi ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle tarımın önem kazanması üzerine kasaba. • • Taşınmazların sınırlarının plan üzerinde gösterilmesi ve arazide işaretlenmesi. Ada paftaları daha uygun olup. (1989). Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gerekçesinde. sayfa:38-44 Erkan. a. taşınmazların değerlerinin belirlenmesi işinin kanunlar gereğince Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün işi olduğu.e. Sınırlaması yapılan taşınmazların iyelerinin belirlenmesi amacıyla çıkarılan bu Kanun uyarınca yapılan çalışmalarla 1950 yılına kadar kentlerde ve köylerdeki birçok arazi tapuya kaydedilmiştir. H..e. teknolojinin ilerlemesi. sanayi toplumu ile birlikte gelişen tüketim alışkanlıklarının artmasıyla çok amaçlı hale gelmiştir58. sayfa:9.1. kesin sınır işaretlenmesine gerek yoktur.12. Böylece. Vergi kadastrosu gereğinden fazla duyarlı ölçmeleri gerektirmez.. 1966 yılında 766 sayılı Tapulama Kanunları ile devam eden bu çalışmalar kent kadastrosu ile tapulama çalışmalarını birleştiren 26 haziran 1987 gün ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.1987 tarihinden bu yana yürürlüktedir57. 57 58 Erkan.. 10 . bu nedenle kadastro ekiplerinin yeniden değer belirleme işinin hem emek hem de para kaybına neden olacağı belirtilerek kadastro ekiplerine değer belirlemeye ilişkin bir görev verilmemiştir. tek boyutlu bir kadastro türüdür. Vergi kadastrosunda siciller haritalardan daha önemli olduğundan çoğunlukla grafik kadastro amaç için yeterlidir.3. Vergi Kadastrosu (Mali Kadastro) Sadece taşınmazların vergilendirmesine yönelik.1950 tarih ve 5602 sayılı Tapulama Kanunu yürürlüğe konulmuştur. 4.g. Bu Kanun 9. En önemli üretim aracı olan tarım topraklarının vergilendirilmesi amacıyla bunların yüzölçümleri.

İyelik Kadastrosu Toplumların ekonomik yapılarında sanayiinin giderek önem kazanması. Bu ilişkilerin yeni döneminde taşınmaz iyeliği giderek daha çok önem kazanmış ve bir güvence unsuruna dönüşmüştür. üretim ve iyelik ilişkilerinin toplumsal yaşamda etkili olması sonucunu doğurmuştur.3.3. Kişiler arası ilişkileri düzenleyen kuralları kapsayan özel hukukun konusu olan taşınmaz iyeliği. Ekonomik kadastro. hukuksal temellere dayandırmak ve böylece hukuksal açıdan güvenli duruma getirmek iyelik kadastrosunun temel özelliğidir. .Günümüzde çağdaş çok amaçlı kadastronun da bir kolu olması gereken vergi kadastrosu aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir: • • • İyelik. toprak-insan ilişkilerini belirleyerek somutlaştırmak. sicillerin oluşumunun ön aşamasını oluşturmuşlardır. Taşınmaz iyeliği sınırları arazide uygun biçimde işaretlenerek nirengi. Taşınmazlara bir ekonomik değişim değeri verilmesi sonucu kadastro bu ilişkileri düzenleme görevini üstlenmiş ve ekonomik kadastro adını almıştır. Parsellerin numaralandırılması. İyelik kadastrosu ile birlikte haritalar sicillerden daha çok önem kazanmaya başlamış.3. Toprağın gelir durumu ve temel verimi için sınıflandırılması. alan ve yapılanma biçimi. taşınmaz iyeliğinin güvence altına alınması ve taşınmazlar üzerindeki her türlü hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine yarar. tapu kayıtlarının. Böylece taşınmazlar ekonomik yaşamda diğer mallar gibi yer almaya başlamıştır. Ekonomik Kadastro XIX. İyelik kadastrosunda sınırlar vergi kadastrosuna göre daha incelikli olarak ölçülmeli ve haritalanmalıdır. poligon gibi ölçü noktalarına bağlı biçimde ve yeteri incelikte ölçülmelidir.2. Tapu sicillerinin oluşturulmasını amaçlayan iyelik kadastrosu. 4. toplumların tümünü ilgilendirmeye başlayınca bunun güvencelenmesi de gündeme gelmiştir. büyük ölçekli haritalar ve içerilen taşınmaz yerleşimi ile başvuru ve sorgulama yapılmasına olanak vermelidir. üretkenliği. tarımsal bölgelerde ortalama verim gücü ve sulama olanakları. taşınmazların hukuki ve geometrik durumları yanında ekonomik değerlerini de (parasal karşılıklarını) gösteren ve taşınmazlar üzerindeki her türlü ticari ilişkilerin güven ve düzen içinde yürütülmesine olanak veren kadastrodur. Taşınmaz iyeliğinin güncel yapısını. toprak kullanımı ve yapısal özellikleri gibi ölçüler var olmalıdır. 4. yapıların gelişmelerini vb kapsayan bilgiler her parsel için saptanmalı ve yazımlanmalıdır. yerleşim alanlarında konum. yüzyılın ikinci yarısında sanayileşmenin artmasına paralel olarak ticari ilişkiler de gelişmiş ve tarım toprakları ile kent toprakları karşılık gösterilerek para dolaşımı hız kazanmıştır.

H.4. gerekse toplumsal olgulara yaklaşımda artan önem kazanan bilimsel yaklaşımlar sonucu kadastronun bütünsel olarak değerlendirilmesi çok amaçlı kadastro (ÇAK) olgusunun doğmasına neden olmuştur. nitelikli. Ayrıntılı arazi bilgi sisteminin kurulmasına temel olan verilerin sürekli akımını sağlayan devingen ve sistemli bir süreçtir59. Kadastro Bilsiiiiiiiiiiiiiiii . bu da kadastral veriye duyulan dolaylı ve dolaysız istemin büyümesi sonucunu doğurmuştur. Teknolojik gelişmeleri jeodezi uygulamalarına uyarlayan. • • • • • • • Yalnız kişilerin değil. Çok Amaçlı Kadastro (ÇAK) Gerek toplumsal gereksinimlerin ortaya çıkardığı toprağa ilişkin kapsamlı bilgi gereksinmesi.. ekonomi. 4. ÇAK. kullanıma ve işlemeye hazır bulunduran. Ülkenin doğal kaynaklarının korunmasını ve uygun kullanımını amaçlayan. değerleme ve öteki veriler ve bunların eşgüdümü ile ilgili daha çok şey bilmek istemiş. Yeni yapılanma hedefleri ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte ortak ilkeler. • • • • verimliliğin artırılması ve maliyet/yarar kullanıcıya daha iyi hizmet sunmak. Böylece kadastronun işlevsellik merkezi. planlama. hukuk.4. kamunun taşınmazlarını da güvence ve denetim altına alan. arazi ölçmelerinden veri yönetimine kaymış ve verileri farklı kullanıcılar için daha yararlı olmaya başlamıştır.3. ekonomik gelişme ve çevre yönetimindeki işlevi nedeniyle küreselleşme düzeni içinde daha da önem kazanan bir faaliyet alanı olmuştur. özel sektörün katılımını artırmak oranının iyileştirilmesi yoluyla 59 Özen.5. Kamu ve toplum yararına bir iyelik anlayışından kaynaklanan. verilerin güncelliğini sağlamak. istatistik. toprak üzerinde yapılacak her türlü düzenleme için kaynak veri hazırlayan. verilere mekan boyutunu kazandıran ve yeryüzünün topoğrafik yapısını gösteren. kamu yönetimi ve çeşitli bilimsel araştırmaların gereklerine yanıt verebilecek içerikteki kadastrodur. Veriye erişim kolaylaştıkça kullanıcılar. iyelik.3. Merkezi ve yerel yönetimlerin gereksindikleri bilgileri kapsayan. Geleceğin Kadastrosu (2014 Kadastrosu) Kadastro. ÇAK. Gerekli verileri ülke. çok amaçlı veri hazırlamak. Bu gelişmeler kadastroyu yeniden yapılanmaya yöneltmektedir. bölge ve kent ölçeğinde planlı kalkınmaya.

Kadastro 2014.. 2014 Kadastrosu’na göre yeniden yapılanma (Demirel. kurallar ve örgütsel yapı başlıkları altında aşağıdaki gibi somutlaştırılabilir : sayısallaştırma sistemin otomasyonu KURAMLAR ağ yapılarının kurulması vb…. • Doğru. • Çok amaçlı. Bu ilkelere göre kadastronun vizyonu ve gelecekteki yapısı. • Sayısal ortamda. ‘ne kadar ?’. değerini ve ona bağlı yasal hak ve kısıtlamalarını gösterir. Sınırlar ve niteleyici verilerle tanımlayıcılar. vd. • Hızlı veri erişimli.. • Verimli. güvenilir ve güncel. kamusal haklar ve sınırlamalar doğrultusunda ‘Kadastro 2014 Raporu’ ile biçimlendirilmiştir.. Özünde. Kadastroda yeniden yapılanmanın gelişme eğilimleri görev tanımı.olarak saptanmıştır. sistematik olarak belirli özel tanımlayıcılarla betimlenir ve tüzel olarak tanımlanır. büyüklüğünü. . kuramlar. sınır ölçümlerine dayandırılmış ‘taşınmaz’a ilişkin verilerin kamu adına kaydedilmesi yöntemidir. her bir taşınmazın doğal durumunu. Kullanıcı dostu sayısal hızlı veri erişimli doğru ve güncel eşgüdümlendirme özel sektörün katılımı kamu yapısının düzenlenmesi personel sayısında indirim ÖRGÜTSEL YAPIdönüşümü maliyetin geri sistemin yerelleştirilmesi vb… GÖREV TANIMI çok amaçlı verimli özel sektör katılımı kaynakların korunması vb…. Kadastr o 2014 çok amaçlı kadastro KURALLAR arazi bilgi sistemi yeni tüze vb…. Kadastro 2014 ‘nerede ?’. Z. Bu taşınmaz. ‘kim ?’ ve ‘nasıl ?’ sorularını yanıtlar. 2003) Görev tanımı • Kullanıcı gereksinimlerini karşılayan.

Maliyet dönüşüm sistemleri çalıştırılması. sayısallaştırma. vd. vb. Kuralları • • • • • • Çok amaçlı kadastronun (ÇAK) ve arazi bilgi sisteminin (ABS) oluşturulması. Tüze yenilemesi. katı kamu yapısının düzenlenmesi. Özel sektörün katılımının sağlanması. • Özel sektör katılımını artıran • vb. 2003 . Sistemin yerelleştirilmesi. Konu Gösterim Veri çeşitliliği Veri doğruluğu Veri duyarlılığı İnternet ve İntranet Otomasyonu Ölçek Yasal düzenlemeler Kullanımı Veri üretim altyapısı Özel sektörün katılımı Veri Saklama ve Depolama İstatiksel veri üretimi Sistemin kendini finansmanı Jeodezik altyapı Türkiye Kadastrosu Klasik harita Kısmen sayısal harita Geometrik sınırlar. • Krediler için güvence oluşturan ve vergilendirmeyi destekleyen.Çevresel verilerle bağlantılı ve doğal kaynakları koruyucu. Personel sayısında indirim. ekonomi vb. iyelik. • vb. pek çok altlık kullanılıyor Altlık haritanın ölçeğine göre değişiyor Yok Sabit ölçekler Yetersiz İyeliği güvencelemek (Tescil ve Tespit) Yetersiz Yetersiz Klasik ve sayısal ortamda Yok Var Yetersiz 2014 Kadastrosu %100 Sayısal Amaçlara göre çok çeşitli Güncel Hassas ve istenilen doğrulukta Kamuya-kamu intranet Toplum-kamu-toplum internet Esnek ve amaca yönelik Yeterli İyelik. Gelişmiş Var Veri tabanı. hak ve yükümlülükler Güncel değil. vb. Taşınmaz idaresi ile ilgili kurumların eşgüdümlendirilmesi. Kuramları • Sistemin otomasyonu. Örgütsel yapısı yeniden • • • • Yürürlükte olan 3402 sayılı Kadastro Yasası ve 2014 Kadastrosu karşılaştırıldığında aşağıda yer alan çizelgedeki sonuçlar ortaya çıkmaktadır60. Z. • Ağ yapılarının kurulması ve başka sistemlerle bağlantılarının sağlanması. bilgi sistemi Var Var Yeterli 60 Demirel. planlama.

arazinin değeri. iyileştirme ve yenileştirmeye dönük. teknik altyapı. kamu kanalı ile yapıldığı gibi aynı koşullar ile özel sektör tarafından da yapılabilmektedir. 2003) 4.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre yapılmakta olan hukuksal kadastro ya da sınır kadastrosu olarak da adlandırılan iyelik kadastrosudur. kullanıcıların yararlanmasına sunulmaktadır. isteyen kurumların kullanımına ücreti ödenmek koşulu ile sunulmuştur. Belli merkezde toplanan bu bilgiler. Dünyadaki Durum Tesis kadastrosunu tamamlanmış gelişmiş ülkelerde. vd. özel sektör tarafından yapılan her türlü teknik çalışmalar ile ilgili (kontrolden geçse dahi) ilerde doğabilecek hatalarda işi yapan yüklenicinin sorumluluğu devam etmektedir. Bu ülkelerdeki kadastro sonrası teknik hizmetler. Kadastroda Mevcut Durum 4.2.4. Z. Batı Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde. Türkiye’deki mevcut duruma ait veriler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur61.06. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . 21. Oluşturulan arazi bilgi sistemleri sayesinde tüm kadastral bilgiler.4.2.4. bilgisayar ortamına aktarılmıştır.4. Mevcut Durum Türkiye’de yapılmakta olan kadastro çalışmaları. topoğrafik durum. Aynı zamanda taşınmazlardaki değişikliklerin kadastral belgelere geçirilmesi zorunluluğu getirilerek hem kadastronun güncelliği sağlanmış hem de taşınmaz vergisinin ödenmesinde denetim kolaylığı getirilmiştir. Bilgisayar ortamına aktarılan bilgiler kolay bir şekilde arşivlenmekte (depolanmakta) ve güncelleşmektedir. Türkiye’deki Durum 4. ülke ekonomisi üzerinde büyük önemi bulunan değerlendirme haritalarının çıkarılmasına yönelik olarak arazi bilgi sistemleri oluşturulmaktadır. Yine bu ülkelerde. Kadastro verileri bilgisayar olanakları ile geliştirilmekte ve istenildiğinde grafik ya da hukuksal bilgiler arzu edildiği şekilde görülebilmekte.1. ileri teknolojiye dayalı.. Böylece istenilen koşullara uygun her türlü mühendislik plan ve projelerinin hazırlanması.Türkiye’deki mevcut kadastronun 2014 Kadastrosu ile karşılaştırılması (Demirel. kadastro hizmetlerinin yerine getirilmesinde günün teknolojisinden en iyi şekilde yararlanılmakta ve arazi bilgi sistemleri oluşturulmaktadır. bitki örtüsü. Hatta bazı ülkelerde özel sektörün canlandırılması amacıyla belirlenen oranda işin özel sektöre yaptırılması ilke haline gelmiştir.1. verilen bilgilerin geliştirme ve dönüştürülmesi olanaklı olmaktadır. 61 VIII. 4. toprak sınıfı.

97 97.09 78.72 98.27 68.29 Şehir Kadastrosu Türkiye’de illerin toplam mahalle ve köy sayılarına göre kadastrosunun yapılma durumları aşağıda gösterilmiştir.71 68.30 39.70 100 100 91.70 100 88.29 99.18 56.9.87 52.51 Yeni kurulan Düzce iline ait bilgiler Bolu ilinde gösterilmiştir.69 89. TÜRKİYE KADASTROSU SONUÇ BİLGİLERİ (30.60 49.1999) İL TOPLAM BİTEN GERÇEKLEŞME ( %) MAH KÖY MAH KÖY MAH KÖY ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU62 BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY ISPARTA 62 DEVAM MAH 1 2 4 8 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 1 7 0 5 2 10 0 0 3 0 2 0 0 KÖY 8 16 20 11 0 1 15 3 15 52 13 9 1 14 5 19 9 14 19 8 9 3 8 8 53 1 1 17 13 1 0 13 KALAN MAH 3 3 1 8 0 0 5 3 0 0 0 15 1 2 1 0 0 0 1 1 23 0 10 0 10 0 0 11 0 7 0 0 KÖY 111 48 134 239 1 9 177 268 39 309 57 198 110 184 48 123 82 182 135 43 244 0 128 281 582 0 0 375 147 107 0 11 100 83 206 52 70 439 186 31 106 148 34 42 55 96 77 255 51 58 105 105 137 76 70 53 177 117 147 108 32 25 127 134 588 407 484 36 366 924 630 314 517 943 252 322 358 808 203 722 591 385 754 453 756 265 576 559 1056 404 501 559 335 111 395 209 96 78 201 572 70 439 181 24 106 148 34 25 53 94 76 255 51 53 104 103 107 76 55 51 157 117 147 94 32 16 127 134 469 343 330 322 365 914 438 43 463 582 182 115 247 610 150 580 500 189 600 402 503 262 440 270 421 403 500 167 175 3 395 185 96 93.57 69.99 75. .49 73.22 35.41 100 100 100 59.57 88.52 13.33 84.36 97.91 98.75 99.52 96.03 100 64 100 100 79.83 27 003 679 311 883 703 379 000 000 %82.09 79.23 100 100 97.76 84.86 76.80 29.74 66.57 96.10 100 78.53 98.04 98.70 100 100 87.86 99.89 80.23 2.55 61.Köy Kadastrosu Toplam Köy Sayısı Tesis Kadastrosu Tamamlanan Köy Sayısı Devam Eden Köy Sayısı Yapılmamış Köy Sayısı Köy Sayısı Bazında Gerçekleşme Tesis Kadastrosu Tamamlanan Parsel Adedi Tesis Kadastrosu Tamamlanan Alan (Dönüm) DPT Tarafından Tespit Edilen Kadastrolanacak Alan (Dönüm) Alan Bazında Gerçekleşme 37 089 24 416 962 11 711 % 65.71 72.91 69.31 77.22 88.37 99.38 48.

36 77.İÇEL İSTANBUL İZMİR KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA K.16 74.23 51.16 99.72 95.20 96.63 100 100 88 100 65.55 48.83 0 0 0 3 5 2 2 0 0 1 0 3 0 0 7 0 0 2 0 8 7 0 0 0 12 0 1 2 3 0 0 5 3 0 0 0 1 0 11 1 3 3 1 0 3 0 1 150 19 1 19 18 19 35 10 0 6 31 17 24 11 27 0 11 4 6 13 20 7 17 23 16 50 0 27 34 3 0 10 12 21 22 2 6 4 0 0 2 5 6 6 3 15 0 2 962 0 0 0 0 26 6 1 0 0 5 5 11 0 2 13 0 0 0 1 38 23 0 11 2 12 0 1 7 7 0 0 8 0 9 0 0 8 0 10 12 0 3 0 0 0 0 2 341 70 0 173 245 769 199 47 0 62 181 314 133 135 161 201 84 28 45 25 286 184 159 226 210 901 0 131 312 177 0 33 221 222 248 0 1 44 0 125 121 162 215 45 5 229 0 13 11711 Kadastro Çalışmaları Özeti ( 30 / 09 / 1999 Tarihine Göre) MEVCUT Toplam İl Sayısı Toplam İlçe Sayısı 81 950 BİTEN 79 794 (127 si Merkez İlçe) .46 98.17 76.21 84.MARAŞ MARDİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ ŞANLIURFA UŞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRıKALE BATMAN ŞIRNAK BARTIN ARDAHAN IĞDIR YALOVA KARABÜK KİLİS OSMANİYE TÜRKİYE 177 598 408 34 136 239 46 37 51 498 79 148 205 77 55 75 36 79 70 136 126 80 166 39 160 49 125 118 35 70 41 78 100 49 66 16 75 38 61 33 25 22 21 13 61 21 62 8479 568 213 699 385 1083 487 195 258 272 784 607 541 829 520 564 430 379 172 158 549 352 536 989 467 1273 283 676 541 375 896 262 585 630 398 187 175 168 191 258 240 271 245 160 53 277 140 166 37089 177 598 408 31 105 231 43 37 51 492 74 134 205 75 35 75 36 77 69 90 96 80 155 37 136 49 123 109 25 70 41 65 97 40 66 16 66 38 40 20 22 16 20 13 58 21 59 7988 479 212 507 122 295 253 138 258 204 572 276 384 683 332 363 335 347 121 120 243 161 360 740 241 322 283 518 195 195 896 219 352 387 128 186 168 120 191 133 117 104 24 109 45 33 140 151 24416 100 100 100 91.26 45.84 64.12 84.57 60.46 70.34 75.63 100 100 97.33 97 81.79 68.17 77.04 52 100 83.38 63.95 70.95 45.79 93.67 90.42 100 100 83.87 85 100 98.75 38.53 72.33 99.65 93.40 92.23 100 95.90 11.37 94.60 88 72.42 32.90 91.08 100 95.16 94.42 100 51.4 63.47 100 100 98.55 70.68 27.96 65.37 71.46 96 71.53 31.73 67.17 61.57 66.91 100 90.19 100 93.54 100 97.76 100 75 72.62 36.29 100 76.94 44.37 9.60 25.58 61.97 82.82 51.

zeminde sınırları gerçeğe uygun olarak göstermediği tespit edilen tapulama ve kadastro paftaları 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna63 göre yenilenmektedir. 31/10/1999 tarihine kadar 13 129 adet parselin (17 040 dönüm) afet kadastrosu yapılmıştır. kaya düşmesi. bu sınır noktalarına kalıcı zemin işaretleri tesis etmek ve kaybolmaması ya da ihya edilebilmeleri için gerekli önlemleri almak şeklinde özetlenebilir.Kentsel Kadastro Toplam Mahalle Sayısı Tesis Kadastrosu Tamamlanan Mahalle Sayısı Devam Eden Mahalle Sayısı Yapılmamış Mahalle Sayısı Mahalle Sayısı Bazında Gerçekleşme Tesis Kadastrosu Tamamlanan Parsel Adedi Tesis Kadastrosu Tamamlanan Alan (Dönüm) DPT Tarafından Tespit Edilen Kadastrolanacak Alan (Dönüm) Alan Bazında Gerçekleşme 8 479 7 988 150 341 %94. yangın. geçici yerleşim planlarının araziye uygulanması. afetler sonucunda yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak şekilde zarar gören veya görmesi olası olan yerlerdeki afetzedeler için seçilen yeni yerleşim yerlerinden kadastrosu yapılmamış olanların Bayındırlık ve İskan Bakanlığının talebi üzerine 7269/1051 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca öncelikle kadastrolanması çalışmalarını içerir. Yenileme Çalışmaları Tamamlanan Parsel (Adet) Tamamlanan Alan (Dönüm) 222.97 Yenileme Çalışmaları Önceden tapulama ve kadastroları yapılmış olup da teknik nedenlerle yetersiz kalan. yer kayması. Orman Kadastrosu Orman tahdit (sınırlandırma) ve kadastrosu ya da orman kadastrosu olarak adlandırılan çalışmaların esası. uygulama niteliğini kaybeden. su basması. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri sonrasında deprem bölgelerinde ilgili kuruluşlarca geçici yerleşim yerlerinin belirlenmesi işlemleri. kalıcı yerleşim yerlerinde ise imar planlarına altlık olmak üzere seçilen yerleşim alanlarındaki taşınmazların iyelik durumlarının belirlenmesi çalışmaları da afet kadastrosu çalışmaları kapsamında tamamlanmıştır. 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre belirlenecek orman alanlarının sınırlarını belirlemek.307 1 147 532 Afet Kadastrosu Deprem. 63 Bakınız: Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun .21 5 778 258 37 987 880 38 000 000 %99. Bu çerçevede 1999 tarihi itibariyle aşağıda verilen tablodaki sonuçlar çıkmıştır. çığ vb.

11.1999 tarihi itibariyle aşağıda sunulan tablodaki değerlere ulaşılmıştır: Birim (Adet): Tamamlanan (Köy/Mahalle) Devam Eden (Köy/Mahalle) 463 160 Alan (Ha): 43 694. Kısaca 2/B kadastrosu olarak adlandırılan bu çalışmalarla. orman sınırlandırılması ve kadastrosu yapılan yerlerin.Bu çalışmalar Orman Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.11. Orman Dışına Çıkarılan Alanların Kadastrosu 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine göre Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin kadastrosu. değerlendirme. fiilen kullananlar ile yapı ve tesis sahiplerinin isimleri kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir. özellikle haritalarının tescile esas evrak niteliğinde olmayışıdır.56 13 845. Uygulamada kısaca İmar Affı Kanunu olarak da nitelenen bu Kanunun amacı. uygulama ve duyuru esasları ile diğer konuları belirlemektir. 30 günlük askı ilanı sonunda tespitleri kesinleşen parseller tapuya tescil edilerek sonuç bilgileri OR-KÖY Genel Müdürlüğüne bildirilir. Halen 5 666 094 hektar alanın orman kadastrosu yapılmamıştır.68 İmar Affı Çalışmaları 2981/3290/3366 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca bu Kanun ile görevli kılınan idarelerle beraber yapılan çalışmalardır. Ölçümü yapılan parsellerin tespitleri. Türkiye’de düzenli olarak 1937 yılından beri yapılmakta olan bu çalışmalarla. Kullanılan ölçü yöntemlerinin yönetmeliklerde belirtilen ölçü tekniklerine uygun olmayışı tescil edilmelerini engellemiştir. 31. Hazine adına yapılmakla birlikte parseli.1999 tarihi itibariyle aşağıda sunulan tablodaki değerlere ulaşılmıştır: Tamamlanan Parsel (Adet) 619 071 . (c) fıkrası kapsamına giren alanlarda ise Kanunun öngördüğü ölçütlere uyularak imar uygulaması biçiminde çalışmalar yapılmaktadır. Kanunun 10. imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ya da inşa halindeki işlemleri düzenlemek. 10 909 884 hektarlık alanın tapuya tescil edilmemesinin en önemli nedeni. bunun 4 127 145 hektarının tapuya tescili gerçekleştirilmiştir. Orman Bakanlığına bağlı Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün (OR-KÖY) talebi üzerine 2924/4127 sayılı Kanunlar uyarınca Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. 31. ayrı parseller halinde ölçülür. Yapılan çalışmalar sonucunda. Ülkemizde yaklaşık 1 250 000 imara aykırı yapı ve 575 000 civarında da gecekondu bulunduğu kestirilmektedir. tespit. valilik ve belediyelerin istemi üzerine kadastro çalışmaları. maddesinin (b) fıkrası kapsamında bulunan alanlarda. kişilerin kullanımındaki kısımlar. varsa üzerindeki yapı ve tesislerle beraber fiili kullanım sınırları dikkate alınarak. 20 milyon hektar olarak tahmin edilen orman varlığının 15 037 029 hektarının orman sınırlandırılması ve kadastrosu yapılmış olup. bu işlemler ait başvuru.

yaylak ve kışlaklara ait kayıt. 4342 sayılı Mera Kanunu ve ilgili protokol hükümlerine yönelik uygulamalar yeni başlamıştır. 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. belirlenen usul ve esaslar uyarınca tapu tahsis belgeleri verilerek. yaylak ve kışlaklarla ilgili belgelerin teknik mevzuata uygunluğunun kontrol edilmek suretiyle özel siciline kaydedilmesi. sınırlandırma ve tespitleri yapılarak kesinleştirilen ve özel siciline tescil edilmek için gönderilen mera. çalışmaların başlamasından en az 4 ay önce. yaylak ve kışlakların tespit. harita ve belge örneklerinin talep edildiğinde geciktirilmeden verilmesi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce. • Kamu malları özel siciline kayıtlı bulunan mera.08. yaylak ve kışlakların haritalarının yapılması ya da yaptırılması ile özel sicile kaydedilmiş olanların araziye aplikasyonları • olarak sıralanabilir. hazine. Yukarıda sıralanan çalışmalarla ilgili olarak Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında 28. 31. yaylak ve kışlakların kadastro işlemlerinin kadastro komisyonlarınca yapılması.05. ölçü ve tahsisi (dağıtımı) gibi işlemler. maddesine göre. Mera Yaylak ve Kışlaklarla İlgili Çalışmalar Mera. il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idaresindeki araziler üzerinde yapılmış gecekonduların sahiplerine. Mera Komisyonları tarafından. • Mera komisyonları ile bu komisyonların emrinde oluşturulacak teknik ekiplere üye olarak kadastro teknik elemanı görevlendirilmesi. tahdit (sınırlandırma). • İstem halinde. Mera Kanunu’nun uygulanmasında tapu ve kadastro idarelerine düşen başlıca görevler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bildirilmesine karşın bu süre içerisinde kesinleşmiş olarak sınırlandırma ve tespitleri yapılamayan mera. 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca programa alınan yerlerin. • Mera Kanunu’nun 7. mera komisyonlarınca tespit ve sınırlandırması yapılan mera.1999 tarihli protokol düzenlenmiştir.1999 tarihine kadar 377994 adet tapu tahsis belgesi şerh edilmiştir. tahsise konu taşınmazların tapu kütüğü sayfalarının beyanlar hanesine belirtme yapılmakta ve daha sonra da bu tapu tahsis belgeleri. İlgili İdarece bugüne kadar yapılan çalışmalarda aşağıda sunulan tablodaki değerlere ulaşmıştır: . görevli kuruluşların talebi doğrultusunda tapu senedine dönüştürülmektedir.Tamamlanan Alan (Dönüm) 334 424 Ayrıca. belediye. Kanunun 10. maddesinin (a) fıkrasına göre.

4.İlgili İdarece İstenen Mera Aplikasyonu (Hektar) Tamamlanan Mera Aplikasyonu (Hektar) İlgili İdarece İstenen Harita Yapımı (Hektar) Tamamlanan Mera Harita Yapımı (Hektar) 49 800 9 350 7 514 316 Yaşatma ve Güncelleme Çalışmaları Kadastro hizmetinin tamamlanmasından sonra. taşınmazlar üzerindeki haklarda ve fiziksel durumlarında bir takım değişiklikler meydana gelmektedir. cinsleri ve irtifak hakkı tesisi gibi hususları kapsamaktadır. Bu durum ise haklarını aramak durumunda olan 64 VIII. Ayrıca parsellerin yerinde gösterilmesi. Bu anlamdaki işlem ise yıllardan beri TKGM’nce yürütülmektedir. yaşatma ve güncel tutma olarak tanımlanmaktadır. Toprağa dayalı hakların belirlenmesi ve devlet güvencesi altında kayda bağlanması şeklinde tanımlayabileceğimiz kadastronun. Kadastro bilgilerinin güncel olabilmesi için bu değişikliklerin. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu .2. Örneğin. mera nitelikli araziler ise 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre Tarım Bakanlığı bünyesinde kurulan mera komisyonlarınca. İsteğe bağlı olarak yapılan bu değişiklikler genel olarak parsellerin geometrik şekilleri. tespit ve haritalandırma işlemlerinin iyelik haklarının belirlenmesine ilişkin ölçütlere uygun olarak gerçekleştirilmediği görülmektedir. 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre Orman Genel Müdürlüğünce.2. 4. 6831 ve 4342 sayılı Kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlarca kadastro anlamında yapılmakta olan sınırlandırma. değişik alanların değişik kurumlarca kadastro çalışmaları yapılmaktadır. Sorunlar Türkiye’deki kadastro çalışmaları incelendiğinde aşağıda genel hatlarıyla verilmiş sorunlarla karşılaşılmaktadır64 • • • • • • • • Kadastro müdürlüklerinin yeniden planlanmasıyla ilgili sorunlar Personel sorunları Teknolojik gelişmelerden yararlanmadaki sorunlar Mevzuatla ilgili sorunlar Kadastrosu biten yerlerle ilgili sorunlar Teknolojik gelişmelerden yararlanma sorunları Kadastronun yenilenmesindeki sorunlar Arşivleme ile ilgili sorunlar Ülkemizde. bu konuda uzmanlığı olan görevlilerce yapılması zorunludur. kadastro belgelerine yansıtılması gerekmektedir. Bu çalışmaların tümü. plan ve belge örneklerinin verilmesi vb hizmetler de yerine getirilmektedir. bunların dışında kalan yerlerle Orman Kanunu hükümlerine göre Hazine adına orman dışına çıkarılmış olan yerlerden Orman Bakanlığınca kadastrosu talep edilen yerler 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre TKGM’nce kadastrolanmaktadır. ormanlar.

Üretilmiş olan tüm bilgilere hızla ulaşılamaması. • Yapısı itibariyle otomasyona geçişe uygun verilerinin olmayışı. bu bilgilerin. • Yetersizliklerinin aşılmasına uygun düzenlemelerin bulunmaması gibi sorunlardan dolayı halkın kadastrodan beklentilerine zamanın ölçütlerine göre gereken yanıt vermemektedir. kısaca bilgilendirmeye ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından ilgililer. üçüncü boyutla ilgili bir kısım bilgiler toplanarak arşivlenmekte. 3402 sayılı Kadastro Kanunu öncesinde yürürlükte bulunan Tapulama ve Kadastro Kanunları uygulamaları sonucunda üretilmiş olan kadastral haritalar. maddesi hükümlerine göre. • Bu nedenlere dayalı pafta-zemin uyumsuzlukları. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 1. • Gerek o günkü teknik koşullar gerekse diğer nedenlerle oluşan teknik yetersizliklerinin varlığı. mahkeme giderlerinin. yoksa yatırımlar için buna ihtiyaç duyulacak yerlerde mi olması gerektiğinin tartışılmasında yarar görülmektedir. yalnızca kadastronun ihale yoluyla yükleniciye yaptırılan teknik işlerine ait yerlerin haritaları üç boyutlu. Ancak ülkemiz kadastrosunun büyük oranda tamamlanmış olması ve kalan kısımların büyük bölümünün dağlık engebelik ve ormanla ilişkili alanları oluşturması yüzünden. yapılan kadastro tespitlerinin ilgililerince incelenmesi. gelecek yıllara yanıt verebilecek şekilde bilgi sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Ayrıca bu nedenlere dayalı ve mahkemelere intikal eden anlaşmazlıklar büyük boyutlara ulaşmakta ve çözümleri de uzun sürmektedir. Uygulamada. çoğu kez taşınmazların değerine göre yüksek oranda olması gibi nedenlerle ilgililerin haklarını aramak için genelde dava açmaktan vazgeçtikleri gözlenmektedir. askı ilanını bekler durumdadırlar. yeni gerekler ve gelişmeler dikkate alınarak daha fazla geciktirilmeden . kısıtlı bütçe olanakları da dikkate alınırsa. Bu durumlar da her türlü gelişimi olumsuz yönde etkilemektedir. kadastro haritalarının topoğrafik nitelikte düzenlenmesi gerekmektedir. itirazların kadastro mahkemesine yapılması. maddesi ile Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği’nin 2. Günümüz gereklerine yeterli düzeyde yanıt veremeyen Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği (BÖHYY). Askı ilanı öncesinde. itiraz için. günün getirdiği teknolojik olanaklar çerçevesinde. kullanılmakta olan yeni tekniklerle istenildiği şekilde irdelenemiyor ve planlama çalışmalarında hızla ve ihtiyaç ölçülerinde kullanılamıyor olması sorunlarının giderilebilmesi için.taşınmaz iyeleri ile devleti karşı karşıya getirmektedir. teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Üç boyutlu haritaya ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlar. ek sorun getiren üçüncü boyutun her yerde mi. öğrenilmesi ve bunların duyurulmasına. Bu nedenlerden. Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS). bu haritaları kendi ölçütlerine uygun biçimde yaptırdıkları göz önüne alınırsa. ülke kadastro görevinin tek kamu kurumu tarafından yapılması için gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Askı ilanında. kadastro hizmetleri açısından anılan madde hükmünün yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. yani topoğrafik niteliği de taşıyacak biçimde hazırlanmaktadır.

Mevcut uygulamada. Türkiye’de kadastral çalışmaların başladığı yıllarda eğitilmiş elemanın az olması. Bu yüzden pafta ile arazi birbirine uymamaktadır. Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . • Grafik sistemde yapılan paftalar gereksinimler karşısında yetersiz kalmaktadır. Değişmediği anlaşılan sınırlara göre uygulama yeteneği dahi yoktur. arşivden beklenen amacı tam olarak yansıtmamaktadır. Çoğunun yerlerine konulmaları da olanaklı değildir. Ancak. • Plan ölçekleri gereksinimlere yanıt vermemektedir. yeni arşiv sistemi oluşturularak tüm kurumların ortaklaşa yararlanacağı merkezi bir arşiv kurulmalıdır. • Kadastro sonrasında. 4. kalan köylerin büyük çoğunluğu ormanla ilişkili olduğuna göre. • Bazı paftalar fotoplan olduğu için yetersizdir. Beş Yıllık Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda aşağıdaki şekilde sunulmuştur66: • Tesis kadastrosu öncelikle tamamlanmalıdır. • Kadastronun ölçü ve haritalara işlenmesinde yanılma sınırı dışında hatalar vardır. Bu nedenle. • Kullanılan pafta altlıkları ya eskimiştir ya da kalitesizdir. Türkiye’de Kadastro Çalışmalarında İzlenmesi Gerekli Politikalar Türkiye’de kadastro çalışmalarında kısa ve uzun dönemde izlenmesi gerekli politikalar VIII. Büyütülmeleri halinde yanılma sınırı dışında hatalar ortaya çıkmaktadır. çerçevesinin çok dar olması nedeniyle sorunun çözümüne yeterli yanıt getirememiştir. işlenerek günlük izlenemediği ve sadece dosyalanarak arşivlendiğinden. Ancak gönderilen bu belgeler. Kullanılmasının devamı. arşivlemede otomasyona geçilmeli. teknolojik olanaklar kullanılarak.4. var olan teknik donanımın yetersizliği gibi nedenlerle yapılan çalışmalar sonucu çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. yanılma sınırları dışında hatalara neden olmaktadır. öncelikle orman kadastro problemleri çözümlenmelidir. planlar üzerindeki değişiklikler gereği gibi izlenememiş ve güncelleştirilememiştir. değişiklik işlemleri ile ilgili belgeler kadastro müdürlükleri tarafından periyodik olarak merkeze ya da bu amaçla arşiv tutan bölge müdürlüklerine gönderilmektedir. Ancak bu Kanun. • Bu sorunların giderilmesine çare olarak 2859 sayılı “Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Kanunu” yürürlüğe girmiştir65.oluşturulmasına başlanmalıdır. poligon gibi yer kontrol noktaları kaybolmuştur.2. 65 66 Bakınız: Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Kanunu Ayrıntı için bakınız: VIII. Sistemlerin ülke genelinde uygulanabilir olmasını sağlayacak içerikte gereken yasal düzenlemeler (Bilgi ve Bilgi Standardı Kanunu gibi) getirilmelidir.3. Bu sorunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Nirengi.

hizmet alma ve her türlü teknik iş birliği olanaklarının yaratılması amaçlanmalıdır. kadastro paftaları ülke koordinat sisteminde açılmadığından kenarlaştırma sorunları yaşanmakta. özel sektörden daha fazla yararlanmaya yönelik olarak kadastronun güncelleme ve yaşatma hizmetlerinin lisanslı ölçme büroları tarafından yapılması. kullanıma sunma ve hizmetleri kontrol etme konumuna getirilmesini sağlamak için yeniden yapılanmasına ihtiyaç vardır. bilgi standartlarının belirlenmesi. bu değerler nesnel ölçütlerden çok öznel ölçütlere dayanmakta. tüzenin uyarlanması gibi çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir. yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara hizmet satma. sağlıklı bir değerlendirme olanaklı olmamaktadır. standart bilgi depolama. hazine taşınmazlarının modern değerlendirme yöntemleriyle ekonomiye kazandırılması gerekliliği vardır. Taşınmazların rayiçlerinin belirlenmesinde sağlıklı bir yöntem tespit edilmemiş olduğundan. tüm kadastro paftaları ülke koordinat sisteminde sayısal hale getirilmeli ve tapu kayıt bilgileriyle beraber bilgisayar ortamında tutulmalıdır. Bunun için. Türkiye’nin kadastrosu tamamlanan pek çok yerinde. taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili hem nesnel bir ölçüt hem de sağlıklı yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. coğrafi altlıkların elde edilmesi. Çok amaçlı tapu ve kadastro bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak. yeni datumun gritlerine işlenmesi ve mevcut kadastro haritalarının yeni datumdaki sisteme dönüştürülerek yenilenmesi gerekli olacaktır. • • • • TKGM’nin. dolayısıyla hem sorunların boyutu bilinmemekte. • Ülke jeodezik ağının yenilenmesi ile yeni elipsoid parametrelerinin belirlenmesi. hukuki ve idari düzenlemelerin yapılması. rastgele ve tahminlerle belirlenmektedir. uygulamada haritaya yeterince önem verilmediğinden. Taşınmazların değerlendirilmesinde harita ve harita bilgileri vazgeçilmez temel öge teşkil etmesine karşın. Hazırlanacak bir proje çerçevesinde. Ülkemizde taşınmaz piyasası sağlıklı gelişmediğinden. Günümüz ihtiyaç ve koşulları da dikkate alınacak olduğunda. hem de tescil dışı alanların belirlenmesinde büyük problemlerle karşılaşılmaktadır. • • TKGM'nin yeniden yapılanmasında. hem de toprağa ilişkin planlama ve projelendirmelerde temel veri olarak yararlanılacaktır. Böylece hem sorunlar daha kolayca belirlenerek çözümlenebilecek. Bu çalışmalar sırasında ortaya çıkacak olan hukuksal ve teknik hataların kolayca giderilebilmesi için ikinci kadastroyu da içeren yasal düzenlemeler mutlak yapılmalıdır.• Kadastro paftalarının sayısallaştırılması ve ihtiyaç halinde de yenilenmesi bir gerekliliktir. tapu ve kadastro bilgi sistemi oluşturmaya yönelik teknik. bu konudaki uygulamaların yetkili bir birim tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır. tapu sicilinin tam otomasyonu. yasal düzenlemeye gidilerek. . kadastral haritaların sayısal üretimi. çok amaçlı kadastronun kapsamı. sağlıklı sayım (envanter) ve veri tabanı oluşturulması.

ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine giriş süreci içerisinde. Avrupa Birliği standartları ile ülkemizin ihtiyaç ve koşullarına uygun bir yapılanma projesi oluşturularak. bu proje çerçevesinde TKGM’nin ayrı bütçeli özerk bir kurum statüsünde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. .• Özellikle.

denetlemek ve arşivlemek. 7. taşınmazlara ilişkin her türlü devir. İlk tapu kurumu 21 Mayıs 1847 yılında "Defterhane-i Amire Kalemi" adı altında ve taşınmazlara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmuştur. 25. 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 916.1939 tarihli ve 3707 sayılı Kanunla Adalet Bakanlığına.1932 tarih ve 2015 sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilatına Dair Kanun ile 29. Cumhuriyetin kurulmasından sonra iyelik ve tapu işlemlerine ait çalışmalar daha fazla önem kazanmış. Bu kurum. bunlar üzerindeki değişikliklerin izlenmesi. temlik ve tescil işlemlerinin yapılması. sicillerinin tutulması. fotogrametrik harita yapımı için gerekli nirengi sıklaştırma. 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu 67 68 .9. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluncaya kadar "Defterhane-i Hakani Emaneti".tr VIII.8. 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü teşkilatı kurulmuştur. resim alımı. tapu dairelerinin kuruluş ve görevlerinin düzenlenmesini özel kanunlarına bırakmıştır.gov.1951 tarihli ve 5840 sayılı Kanunla da Adalet Bakanlığından alınarak Başbakanlığa bağlanmıştır.1984 tarih ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.7. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bağımsız bütçeli bir Genel Müdürlük olarak Maliye Bakanlığı’na.5.6. TKGM Tapu kadastro hizmetlerinin yönetim birimi ülkemizde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’dür (TKGM). Taşınmazlar üzerindeki hakların belirlenmesi. "Defter Eminliği" ve "Defterhane-i Hakani Nezareti" gibi çeşitli isimler altında varlığını sürdürmüştür. değerlendirme ve kartografik işlerin yapılması.tapu.1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur. 2997 sayılı Kanunla. maddesi. harita ve planlarının yapılarak tapu sicillerinin oluşturulması ve bunlarla ilgili temel ilkelerin tespiti. Tapu Umum Müdürlüğü’ne 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir 67. korunması. Tesis kadastrosu yaparak taşınmazların hukuki ve teknik durumlarını belirlemek.5. www. TMK’nin bu hükmü ile. Tapu ve Kadastro sıralanabilir:68 • • Genel Müdürlüğünün ana görevleri aşağıdaki şekilde • • Yasalarla belirlenmiş olan. banyo ve baskı işleri. Memleketin topoğrafik kadastral haritalarını üretmek. TKGM’nin idari yapısı 26.

bilgi sistemi oluşturma çalışmalarına uygun örgütsel bir yapıdır69. • • "Kimin ve nasıl?" soruları ile belirlenen hukuki vb.tapu. TKGM’de temel olarak “Orta Avrupa Sistemi” benimsenmiştir.gov.tr VIII. "Nerede ve ne kadar?" soruları ile belirlenen konum ve teknik duruma ilişkin uygulamalarını kadastro çatısı altında birleştirerek görevini sürdürmektedir. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . durumlarını tapu. TKGM’nün bu yapısı. Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim.• • Kadastro haritalarının yenileme ve güncelleştirilmesi. taşınmazlara ilişkin. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması (TKGM Web Sayfası) Günümüzde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde hizmet alanına giren uygulamaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla birtakım proje ve çalışmalar yürütülmektedir70: 69 70 www. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

sistem birliği ve standardı oluşturmak. Bugün tapu ve kadastro hizmetleri bölge müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren tapu sicil ve kadastro müdürlüklerince karşılanmaktadır. verim artışı sağlamak. 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenen TKGM’nin idari yapısında. Anılan bölgelerde geçici görevlendirmelerle ekipler oluşturulmuş.htm 73 Bakınız: Tapu Sicil Tüzüğü . MERLIS Projesi: Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilecek bu proje ile 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden etkilenen alanlarda tapu ve kadastro işlemlerinin iyileştirilmesi ve bir arazi bilgi sisteminin kurulması planlanmıştır. Gümüşhane.istanbultapubolge. Kastamonu ve Zonguldak illerinde kadastrosu yapılmayan yerleşim birimlerinin tesis kadastrosunu bitirmek amacıyla yapılan projedir. Bu işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir72 73: • 71 72 Bağış Bakınız: 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun http://www. Proje Ocak-2000 tarihinde başlamıştır. Hızlandırılmış Kadastro Projesi: Kadastro hizmetleri yönüyle oldukça geride olduğu tespit edilen Erzurum.tr/kadastro/html/tap_ana. zeminde sınırları gerçeğe uygun olarak gösterilmediği tespit edilen kadastro paftaları 2859 sayılı Kanuna göre yenilenmektedir71. tapu sicil müdürlüklerinin yetki alanlarını il ve ilçelerin idari sınırları oluşturmaktadır. Bugün her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinde bir tapu sicil müdürlüğü bulunmakta. Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı Projesi (TUTGA): Kadastro ve her türlü büyük ölçekli harita çalışmasının dayandırılacağı mevcut ülke temel jeodezi ağının kadastrodan beklenen duyarlık isteklerine yanıt vermekten uzak ve yetersiz olması nedeniyle.gov. Yenileme Çalışmaları: Önceden tesis kadastrosu tamamlanmış olup da teknik nedenlerle yetersiz kalan. iş hacmi yoğun olan ilçelerde müdürlük sayısı işlem adedine göre artmaktadır. Sivas. Kadastro müdürlüklerinin yetki alanları yörenin koşullarına ve iş kapasitesine göre değişebilmesine karşın. taşınmazlara ilişkin akit ve tescil işlemlerine ait hizmetler TKGM Bölge Müdürlüklerine bağlı tapu sicil müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Hazırlanan proje Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün finansman desteğiyle Harita Genel Komutanlığınca gerçekleştirilmiştir. uygulama niteliğini kaybeden. kadastro sonrası kayıtların bilgisayar ortamında oluşturulması.Kadastro Otomasyonu Projesi: Bu proje ile sayısal kadastro üretimi. uydu jeodezisinin getirdiği olanaklardan yararlanarak yeni bir ülke jeodezi ağının oluşturulması zorunlu görülmüştür. kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgileri zamanında doğru ve güncel olarak bilgisayar ortamında sunmak hedeflenmiştir. Tapu Otomasyonu Projesi: Bu proje ile kütüklere ve gerekli belgelere hızlı ulaşmak. eksikliği görülen. mevcut kadastro bilgi ve belgelerinin sayısallaştırılması ve kadastro müdürlüklerinin tam otomasyona geçirilmesi amaçlanmaktadır. kadastro müdürlükleri modern donanımlarla desteklenmiştir. işlemleri bilgisayar ortamında tutmak ve güncellemek.

derece. taşınmaz iyesi veya bunların . kayyum ve kanuni temsilcileri aracılığıyla talepte bulunurlar. vade.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cebri satış Cins değişikliği Devremülk hakkı tesisi Geçit hakkı tesisi ve terkini Hükmen tescil İflas şerhi ve terkini İfraz Haciz İhtiyati haciz şerhi ve terkini İhtiyati tedbir şerhi ve terkini İntifa hakkı terkini İntikal İmar uygulaması İpotek alacağının devri İpotek değişiklikleri (Nokta. İyelik ve iyelikten gayri ayni haklara ait resmi senetler. faiz değişiklikleri) İpotek terkini İpotek tesisi İştira hakkı tesisi ve terkini Kamulaştırma Kat irtifakı Kat irtifakının kat mülkiyetine dönüştürülmesi Kat mülkiyeti Kaynak hakkı tesisi ve terkini Kesinleşmemiş ilam şerhi ve terkini Kira şerhi tesisi ve terkini Konkordato şerhi ve terkini Kooperatif işlemleri Mahkeme ilamları Muvakkat tescili ve tescilin terkini Ölünceye kadar bakma akdi Satış Satış vaadi şerhi ve terkini Satışa arz şerhi ve terkini Sukna tesisi ve terkini Şufa hakkı şerhi ve terkini Şufa hakkından feragat tesisi ve terkini Taksim Teknik Hata Temsil Tevhit Trampa Üst hakkı tesisi ve terkini Vefa hakkı şerhi ve terkini Yabancıların iktisabı Yola terk Yoldan ihdas Tapu sicil müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler kendisi ya da vekilleri (temsilcileri) varsa vasi.

Çap olarak ta adlandırılan plan örneği. Doktora Tezi. Taşınmaz iyesinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği.gov. Kadastro müdürlüklerince yapılan bazı işlemler ve bunların içerikleri aşağıda verilmiştir75: Harita (Plan) Örneği Parselin tescilli olduğu haritasından aynen alınan örneğidir. YTÜ FBE. Taşınmaz sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. sayfa: 41. “Türkiye’de Yapı Denetim Sisteminin Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma”. Tescile konu her türlü harita ve planların kontrolü ve arşivlenmesi. Ülke genelindeki kadastro müdürlüklerinde yürütülen kadastro hizmetlerinin genel kapsamı.. ölçeğe bağlı olarak parselin komşu parseller ve yollarla olan geometrik durumunu gösteren.html 76 Demir. Taşınmaz iyesinin temsilcisi vasi ya da kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği. (1996).vekilleri huzurunda tapu sicil müdürlüğünce düzenlenmekte olup akdi gerektirmeyen işlemlerde ise istem belgesi düzenlenmektedir. yetki belgesi ile kimliği. Taleplerin karşılanması şeklinde sıralanabilir74.istanbultapubolge. İstanbul . vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise. veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği. güncel tutulması. H. Tapusuz taşınmazların tapuya bağlanması. Yenileme. Talep sahibi şirket. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır. Plan örneği çıkarılması istenen taşınmazın iyesi ya da hissedarlarından herhangi biri aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat ya da yasal temsilcisi aracılığı ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur: • • • • • Plan örneği istenen taşınmazın tapu senedi ya da tapu kayıt örneği. imar durumuna altlık oluşturan belgedir76.tr/kadastro/html/kad_ana. • • • • • • Tapulu taşınmazların tapularının yenilenmesi. İstenen plan örneği üst yazı ile gönderilir. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenip harç ve eğitime katkı payı alınarak plan örneği ilgilisine imza karşılığı verilir. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu http://www. Yapılan çalışmaların yaşatılması. Tevhid (Birleştirme) 74 75 VIII.

Tevhid (Birleştirme) tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı. İye veya iyelerin ya da vekaleten yapılıyorsa temsilcinin (vekilin) ikişer adet fotoğrafları. iye veya iyeler bizzat başvurmuyorlarsa ifraz işlemi için açık yetkinin bulunduğu düzenleme şeklinde vekaletnameleriyle vekilin nüfus cüzdanı ya da pasaportu. İşlem süreci aşağıdaki gibidir: • • • • • Serbest mühendislerce düzenlenmiş ifraz (ayırma) işlemini gösterir krokili beyannamenin kadastro müdürlüğüne gösterilmesi. her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemidir. belediye veya mücavir alan dışında ise il idare kurulu kararı ile kadastro müdürlüğüne taşınmaz iyesi ya da iyelerinin nüfus cüzdanları veya pasaportları. İfraz işleminin teknik yönü serbest harita mühendisliklerince. Taşınmaz belediye veya mücavir alanı içinde ise belediye encümen kararı. Tapu sicil müdürlüğünce hukuksal bir engelin bulunmaması halinde. Kadastro müdürlüğünce birleştirme işlemine konu her parsel için hizmet bedeli. dışında ise il idare kurulu kararı. Kadastro müdürlüğünce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onanması. Kadastro müdürlüğünce evrakın tapu sicil müdürlüğüne sevki. kontrol hizmeti için döner sermaye ücreti alınmaktadır. iyeler bizzat müracaat etmiyorsa tevhide açık yetki bulunan düzenleme şeklinde vekaletnameleri ile vekilin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve malik veya vekillerin ikişer adet fotoğrafları ile başvurulur. İfraz (Ayırma) İfraz (ayırma) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın imar tüzesine göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse rızaen (yargı yoluyla veya anlaşarak) belli parsellere bölünerek. Parselin Yerinde Gösterilmesi . tapu harçlarının alınması suretiyle işlemin sonuçlandırılıp tescilinin yapılması. Taşınmaz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ise belediye encümen kararı. İfraz işlemi için gerekli belgeler şunlardır: • • • • Kadastro müdürlüğünce düzenlenmiş krokili beyanname. Kadastro müdürlüğünce değişiklik tasarımı hazırlanıp onaylanarak işlem tapu sicil müdürlüğüne geçirilir. İşlemin belediye encümeni ve il idare kurulunca onayı. Ayrıca tapu harcı ve tapu sicil müdürlüğünce de döner sermaye ücreti alınır. birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın imar tüzesine göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir. tapu harcı ile döner sermaye ücreti alınır. Taşınmaz iyesinin veya iyelerinin nüfus cüzdanları ya da pasaportları. kontrolü de kadastro müdürlüklerince yapıldığından.

Taşınmazın bulunduğu yerin her hangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftasından faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir. Taşınmaz sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır. Kadastro elemanlarınca inceleme tutanağı ve sınırlandırma krokisi düzenlenip ilgilisine imza karşılığında teslim edilir. Taşınmaz iyesi ya da hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi aracılığıyle ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur. vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise. Taşınmaz iyesinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği. Taşınmaz iyesinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği. yetki belgesi ile kimliği. İstenen belge ve bilgiler şunlardır: • • • • • Sınırlandırma haritası yapılacak taşınmazın tapu senedi veya tapu kayıt örneği. yetki belgesi ile kimliği. . Talep sahibi şirket. Taşınmaz iyesinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. Sınırlandırma haritası yapılacak taşınmazın iyesi ya da hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi aracılığı ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenip hizmet bedeli alınarak başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte taşınmazın bulunduğu yere gidilerek görevli kadastro elemanınca herhangi bir ölçü yapılmadan pafta örneğinden faydalanılarak taşınmaz ilgilisine gösterilir. vakıf. Taşınmaz iyesinin temsilcisi vasi ya da kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği. İstenen bilgi ve belgeler şunlardır: • • • • • Taşınmazın tapu senedi ya da tapu kayıt örneği. Talep sahibi şirket. Sınırlandırma Krokileri (Haritaları) Tapuda kayıtlı olup henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmazların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Hizmet bedeli ilgilisinden alınır. Taşınmazın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. dernek veya kooperatif temsilcisi ise. veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği. Sınırlandırma haritası istenen taşınmazın kadastro müdürü ya da yardımcısı kontrol mühendisi ve kadastro üyesi tarafından tapu araştırması yapılıp tapu sınırları ile tasarruf sınırları zeminde belirlenerek sınır noktaları işaretlenir.

Talep sahibi şirket. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Talep Kamu Kurum ve Kuruluşlarından olmuş ise aplikasyon krokisi üst yazı ile ilgili kuruma gönderilir. Bu amaçla istem sahibine parsel sınırlarının belirlendiği. (1996).. dernek veya kooperatif temsilcisi ise yetki belgesi ile kimliği. Aplikasyon Aplikasyon (Yer tespiti). Taşınmaz iyesinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği. Aplikasyonu istenen taşınmazın iyesi ya da hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi aracılığı ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur. H. Başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte taşınmazın bulunduğu mahalle gidilerek görevli kadastro elemanlarınca hazırlanan aplikasyon krokisi zemine uygulanıp parselin köşe noktaları zeminde işaretlenir. Aplikasyon işlemi için istenen belge ve bilgiler: • • • • • Aplikasyonu istenen taşınmazın tapu senedi veya tapu kayıt örneği. Hizmet bedeli ilgilisi tarafından yatırılır.Taşınmaz mahallinde yapılacak tapu araştırması sırasında taşınmazın iyesi ya da yetkili temsilcisi ile sınır komşuları. a. vakıf. muhtar. Aplikasyon işleminin bitiminden sonra görevli kadastro elemanlarınca hazırlanan aplikasyon krokisinin bir kopyası ilgilisine imza karşılığında verilir. Taşınmaz sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. hazine ve diğer ilgili kuruluşların temsilcileri hazır bulundurularak sınırlandırma krokisi ile tutanağına imzaları alınır. Taşınmaz iyesinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 77 Demir. sayfa: 42 .g. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.. tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesidir. veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği. ihtiyar heyetince seçilecek mahalli üç bilirkişi ile ilgilendiriyorsa belediye. parselin köşe noktalarının yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak gösterilip zeminden alınan ölçü ve parsel cephe değerlerinin yazıldığı aplikasyon krokisi (röperli kroki) verilir77.e.

” hükmü ile bu Kanun uyarınca yapılan çalışmaların amacını belirlemiştir. Kadastro çalışmalarının bir çok anlaşmazlığa sebep olacağı ve bunların genel mahkemelerde çözülmesi halinde bu mahkemelerdeki diğer davaların da gecikeceği düşüncesiyle. varsa yerel gazetede ilan olunur. Böylece o bölgede kadastro yapılması kararlaştırılmış olur. İlk İşlemler 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 2. Bunların yanı sıra alışılmış yollarla da ilan yapılır. Ancak. bölgede daha önceden kurulmuş mevcut kadastro müdürlüğü bulunuyorsa işlemleri bu müdürlük yürütür. 9. KK’nun 24. “Bu Kanunun amacı. kadastroya başlanan bölgelerde henüz sırası gelmeyen çalışma alanları içindeki yatırımlarla ilgili mevki ve adaların kadastroları öncelikle yapılır. Bu sıra düzenin yanı sıra. Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini oluşturur.1. Kanunun 1. Eğer bölgede daha önceden kurulmuş bir müdürlük bulunmuyor ise yeni bir kadastro müdürlüğü veya kadastro şefliği kurulur. maddesi78 uyarınca her kadastro bölgesinde tek hakimli ve 78 Bakınız: Kadastro Kanunu . 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNA GÖRE TÜRKİYE’DE KADASTRO ÇALIŞMALARI Türkiye’de kadastro çalışmaları. kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak TKGM’nün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir. Her ikisinin de kurulamaması durumunda en yakın ilçenin kadastro müdürlüğüne yetki verilir. memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmazların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle TMK’nun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. Kadastro yapılmasına karar verilen bu bölgeler en az bir ay önceden Resmi Gazete (RG).1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre yürütülmektedir. radyo veya televizyonda. maddesi.6. Kadastro yapılacak bölgede çalışmaları yürütecek kadastro müdürlüğü kurulur. bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde. ilgililerince ve istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşunca TKGM Döner Sermaye İşletmesi hesabına giderlerinin tamamı yatırılması halinde. Böylece. maddesi uyarınca. gerçekleştirilmesi iyelik belirlemesine bağlı kalkınma projelerinin geciktirilmeden sonuçlandırılması sağlanabilir.7. 6.

asliye mahkemesi sıfatına sahip uygun sayıda kadastro mahkemesi kurulur. Kadastro mahkemesinin kurulması için TKGM’nce Adalet Bakanlığı’na başvurulur. 6.2. Teknik İşler

Kadastro işlemleri sırasında yapılan teknik işlemler; 3402 sayılı Kadastro Kanunu, bu Kanunun 47/D maddesi79 uyarınca çıkarılan Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği’ne (BÖHYY) bağlı olarak uygulanır. Teknik işlemlerin amacı KK’nun 1. maddesinde belirtilen kadastral topoğrafik haritaları oluşturmaktır. Teknik işlemler TKGM ve KK, md. 39/380 uyarınca TKGM’nün, bağlı olduğu Bakanlığın onayını alması kaydıyla gerçek veya tüzelkişilere ihale yoluyla yaptırılabilir. 6.2.1. Ölçek ve Ölçüm Yönteminin Saptanması

Kadastro haritalarının ölçekleri kent ve kasabaların yerleşim alanlarında 1/500, 1/1000; bunların yerleşim bölgeleri dışında 1/2000; köy merkezlerinde 1/1000, tarım arazilerinde ise 1/5000 olarak alınır. 1/500, 1/1000 ve 1/2000 ölçekli haritalar BÖHYY, md. 2 uyarınca yersel ya da fotogrametrik yöntemle, ülke nirengi ve nivelman ağına dayalı ve ülke pafta bölümleme sisteminde üretilir. 1/5000 ölçekli haritalar ise yalnız fotogrametrik yöntem kullanılarak üretilir. Teknik işlemler sırasında kullanılacak ölçek ve ölçü yöntemleri TKGM tarafından belirlenir. 6.2.2. Pafta Bölümlemesi

Ülkemizde, nirengi sisteminin koordinatları Gauss-Krüger projeksiyon sisteminde ve 30’lik dilim esasına göre yapılır. Pafta bölümlemede temel olarak 1/250 000 ölçekli paftanın çizim alanı alınır. Buradan daha büyük ölçekli paftaların köşe koordinatları hesaplanır. 6.2.3. Topoğrafik Haritaların Kadastral Alıma Hazırlanması

Fotogrametrik ölçüm yöntemiyle yapılmış topoğrafik haritaların ve büyütülmüş hava resimlerinin kopyaları merkezden getirilir. Bunlarla arazide parsellerin sınırlandırılması yapılır. Fotogrametrik alım ve değerlendirme için oluşturulan sabit noktaların sıklaştırmasının parsel ölçümünde yetmemesi halinde arazide yeniden sabit noktalar tesis edilir. Böylece, fotogrametrik ya da klasik olarak yapılan haritalarda topoğrafik bakımdan paralellik sağlanarak bunlar parsel ölçümlerine hazır duruma getirilir. Parsel sınırlandırma krokisi ile birlikte hazırlanan parsel ölçüm krokisi ve ölçüm işleri değerlendirildikten (çizildikten) sonra topoğrafik kadastral harita büyük ölçüde tamamlanmış olur. Bu işlemler sonunda alan hesabına geçilir.

79 80

Bakınız: Kadastro Kanunu Bakınız: Kadastro Kanunu

6.2.4.

Alan Hesapları

Alan hesapları BÖHYY’nin 259, 260 ve 261. maddelerine uygun olarak yapılır. BÖHYY, md. 259: “Parsellerin yüzölçümleri, köşe noktalarının koordinatları ile desimetreye kadar hesaplanır. Kontrol amacı ile ada veya parsel topluluğunun yüzölçümleri grafik yöntemle hesaplanarak parsel yüzölçümleri toplamı ile karşılaştırılır. Bu iki hesaptan bulunan yüzölçüm farkı,
f =0.0 3 1 M +0.0 0 F F 03

formülünün verdiği miktardan büyük olamaz. Farkın büyük olması durumunda çizim ve hesaplar kontrol edilerek hata giderilir. M= Ölçek paydası F=m2 cinsinden alan.” BÖHYY, md. 260: “Yapılaşmamış alanlarda idarenin izni ile parsellerin yüzölçümleri grafik olarak hesaplanabilir. Parsellerin yüzölçümleri ayrı ayrı grafik yöntemle hesaplandıktan sonra ada veya parsel topluluklarının yüzölçümleri de aynı yöntemle hesaplanır ve bu topluluğa giren parsel yüzölçümlerinin toplamı ile karşılaştırılır. Aradaki fark,
f =0.0 0 M 04 F +0.0 0 F 03

formülünün verdiği miktardan büyük olamaz. Bu fark parsellerin yüzölçümleri ile orantılı ve desimetrekare birimine kadar dağıtılarak geçerli parsel yüzölçümleri bulunur.” BÖHYY, md. 261: “Planimetre ile grafik olarak yapılan yüzölçümü hesaplarında planimetre katsayısı, md. 260’daki formülden bulunan yanılma sınırından küçük olmalıdır.” Farkın, hata sınırı dışında olması durumunda hesaplar ve çizim kontrol edilerek yanlışlık giderilir. 6.3. Yasal İşler (Tespit ve Sınırlandırma)

6.3.1.

Hazırlık Çalışmaları

Yasal işlerin hazırlık çalışmaları KK, md. 3’e göre kadastro ekipleri ile kadastro komisyonlarının kurulmasından oluşur.

6.3.1.1.

Kadastro Ekiplerinin Kurulması

KK, md. 3’e göre kadastro çalışmalarında sınırlandırma ve tespit işlemlerini yapmak üzere kadastro ekipleri kurulur. Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni, mahalle ya da köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşur. Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir nedenle hazır bulunmaması durumunda, yerine kanuni vekili katılır. Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından bir ekip için altı bilirkişinin adı en geç on beş gün içinde kadastro müdürlüğüne bildirilir. Çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. Seçilen bilirkişilerin 40 yaşını bitirmiş olması ve kısıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti bulunmamış olması gerekir. Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirkişiliklerine engel hallerinin bulunması durumunda, bölgenin mülki amiri tarafından aynı sayıda bilirkişi belirlenir. Taşınmazların sınırları ve hak sahiplerini bilmesi ve yörede 10 yıldır oturmakta olması gereken bilirkişiler, kadastro ekibinin çalışması sırasında, herhangi bir çıkar ya da akrabalık ilişkisi söz konusu olan taşınmazlar konusunda dinlenmezler. Bilirkişiliğe engel bu durumlar, kadastro teknisyeni, muhtar ve diğer görevliler hakkında da uygulanır. Kadastro ekibi çalışmalarının kapsamına göre birden fazla kurulabilir. 6.3.1.2. Kadastro Komisyonlarının Kurulması

KK, md. 3’e ve İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 81 madde 3’e göre kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itirazın niteliğine göre kontrol mühendisi veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması durumunda yerine fen kontrol memuru katılır. Kadastro komisyonu çalışmalarının kapsamına göre birden fazla kurulabilir. 6.3.2. Kadastro Çalışma Alanının Sınırlandırılması İlanı

KK, md. 4’e göre, kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını oluşturur. Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü, en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu mahalle ve belediyelerde alışılmış araçlarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sınırlarının tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı belirtilir. Bunun yanı sıra çalışma alanı sınırında taşınmazı bulunan kişi veya temsilciler aşağıdaki konular hakkında bilgilendirilir: • Sınırları belli olmayan taşınmazların köşe noktalarına mahallin örf ve adetlerine uygun kalıcı işaretler koymaları,
Bakınız: İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

81

kadastro teknisyenliğince yapılacak ada veya mevkii ilanında belirtilen gün ve saatte taşınmazlarının başında hazır bulunmaları. emlak vergisi beyan değeri üzerinden. İtiraz sonuçlarının askı cetvellerinde gösterileceği. Ayrıca mahalle ya da köy muhtarlıklarında ilan .3. Kadastro Çalışma Alanının Sınırlandırılması Kadastro ekibi. Tespit edilen sınırlar harita veya ölçü krokisinde gösterilir. İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenmemesi halinde kadastro çalışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve çalışmalar 3402 sayılı KK uyarınca yürütülür. bulunmayanların yokluklarında işlem yapılacağı. Bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir. Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunan yerlerde orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tespit edilir ve haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir. tapulu ve tapusuz yerler için farklı oranlarda ve taşınmazlarının başında bulunanlardan bulunmayanlara göre daha düşük oranda alınacağı. Orman kadastrosu tamamlanmış yerlerde bu sınırlara aynen uyulur.• • • • İyelik ve iyelikten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte. bu itirazların kadastro komisyonunda inceleneceği. kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve ilçelerin belediye sınırları ile köy sınırlarını dikkate alır. Çalışma alanı sınırının belirlenmesi sırasında hazır bulunmayan belediye başkanları ile mahalle ve köy muhtarlarına çalışma alanının sınır krokisinin bir örneği gönderilir. Çalışma alanı krokisinin onaylı bir örneği ilgili kadastro mahkemesine gönderilir. Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunursa. Bu sınırlar mahalle. Kadastro ekibinin çalışma alanındaki görevleri sona erene kadar sınırlandırma ve tespitlere yapılacak itirazları için belgelerle birlikte kadastro müdürlüğü veya kadastro teknisyenliğine başvurmaları. belediye. 6. Kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de tamamlanmış sayılır. Sınır tespitlerinde komşu mahalle veya köyün bilgi ve belgelerinden yararlanılır. köy idari sınırları sayılmaz. çalışma alanındaki görevin sona ermesi tarihinden sonraki itirazların ise kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesine dava açmak suretiyle yapılabileceği. durum çalışmaya başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürlüğü’ne bildirilir. İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenmemesi halinde kadastro çalışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve çalışmalar 3402 sayılı KK uyarınca yürütülür. Orman kadastrosu tamamlanmış yerlerde bu sınırlara aynen uyulur.3. Hazır bulunanlara ise yerinde bir tutanakla tebliğ edilir. Kadastro harçlarının. Kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de tamamlanmış sayılır.

110. pafta nitelikli altlıklara çizilir ve mürekkeplenir. BÖHYY. ve 47/A maddeleri gereğince düzenlenen yönetmelik esaslarına göre belirlenen kadastro çalışma alanı sınırları için bir kroki düzenlenir (Bakınız Örnek 1. kesinleşme tarihlerine göre ve en eski tarihli en alta gelmek üzere nokta numaraları birer kesir çizgisi ile alt alta gösterilir. 113. İlan tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgili belediye başkanı. “Kadastro çalışma alanı sınırına rastlayan taşınmazların sınır köşe noktaları ölçülerek (en yakın sınır betonu veya yardımcı ölçü betonlarından ölçülerek) gösterilir ve mal sahipleri belirtilir. “3402 sayılı KK’nun 4. mahalle veya köy muhtarı ve orman idaresinin yerel kuruluşu ile sınırdaki taşınmazlara ilişkin özel ve tüzel kişiler kadastro müdürlüğüne itiraz edebilirler.5) . anlaşmazlık sonuçlanıncaya kadar kurşun kalemle ve kesik çizgilerle gösterilir (Bu tür sınırlar üzerindeki kırık noktalara numara verilmez. duruşmasız ve gerektiğinde mahallinde inceleme yapılarak. 110. köprü.edilir. varsa yakındaki yer kontrol noktalarına bağlantı ölçüleri yapılır. Anlaşmazlık olan sınırlar. Bütün kırık noktalara birden başlayarak numara verilir (Kuzey-batıdan saat ibresi yönünde) (Bakınız Örnek 3. Anlaşmazlık sonuçlandığında ortaya çıkacak yeni kırık noktalara. s. Sınırda bulunan veya sınıra yakın olan dere. s. çalışma alanındaki son kırık . md. 109. Bu karara karşı 7 gün içinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. tespit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş mahkeme kararı var ise aynı konuda itirazda bulunulamaz. “Çalışma alanı sınır kırık noktaları arasındaki açı ve uzunluklar (detay olarak ölçülenler hariç) ölçülür. Ancak kenarları kısa olan kırık noktalar.” BÖHYY. ” BÖHYY.” BÖHYY. Bunlar. BÖHYY. Böylece yersiz itirazlar önlenmiş olur. 108. DÜZENLE0. 15 gün içinde kesin karara bağlanır.) (Bakınız Örnek 4. 113. md. 111. s. DÜZENLE 1(Bir sayfa)ve Örnek 2. tepe. belirlenecek olan bu çalışma alanı sınırındaki kırık noktalara poligon zemin tesisleri gibi beton tesisler yapılır. 108. yeni çalışma alanı sınır noktalarına payda olarak eklenir (İkiden fazla çalışma alanının ortak sınır noktası bulunuyorsa. yol ve benzerleri özel işaretleri ile komşu kadastro çalışma alanları adları yazılarak gösterilir. gerekirse yerinde inceleme yapılarak 7 gün içinde karara bağlanır ve ilgililere tebliğ edilir. 109.” BÖHYY. 112. DÜZENLE1). md. md. “Zemin tesisi yapılan çalışma alanı sınır kırık noktaları poligon noktalarında olduğu gibi röperlenerek krokileri düzenlenir. md. DÜZENLE0. md. 112. en yakın betondan detay alımı için belirlenen kurallara göre ölçülür (Bu noktalara beton dökülmez. 111. md.5). “Her kadastro çalışma alanı için düzenlenecek olan sınır krokileri uygun yaklaşık ölçekte. s. Bu itiraz. “Kadastro çalışma alanı köy birimi ise. 114 ve 115 uyarınca kadastro çalışma alanı sınırlandırması ve krokisi hazırlanır. Bu itirazlar.” BÖHYY. Ancak. çalışma alanını sınırındaki betonlardan veya bu betonlar arasında bir poligon dizisi gibi tesis edilen yardımcı ölçü betonlarından detay noktaları gibi ölçülürler). Çalışma alanına komşu belediye ve köylerin evvelce kesinleşmiş kadastro çalışma alanı sınırlarındaki noktaların numaraları. sınır krokisinde gösterilir.

110. Çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde. Belediye. ölçülmeden ve sınır noktalarına zemin tesisi yapılmadan belirlenir. C. kontrol mühendisi yoksa fen kontrol memuru ile düzenleyen teknisyenler tarafından imzalanır. Vergi Kaydı. a. Yararlanılacak olan haritaların yeterli olmaması durumunda.nokta numarasından başlayarak numara verilir ve kesinleşen sınır çizgisi mürekkeplenir. kadastrosu yapılacak mahalle ya da köye ait tüm tapu ve vergi yazım kayıtlarını çıkartırlar. Sınırlanacak mahalle biriminin. “Gerektiğinde birden çok mahalle birimindeki kadastro çalışma alanı sınırı aynı altlık üzerinde gösterilebilir.g. Bu kayıtları tarih sırasına göre çalışma alanı için düzenlenen tapu ve vergi kayıt defterine yazarlar.” BÖHYY.4. ilk parsel için kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra idari teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik. aynı idari sınır içerisindeki diğer komşu mahalleler arasındaki sınırları. vakıflar. vergi dairesi ve köy muhtarlıkları vergi kayıtlarının çıkartılması esnasında gerekli tüm kolaylıkları göstermek zorundadır.). ilgili yerin orman sınır haritası varsa bu haritaların gönderilmesi. bu birimde de sınır belirleme ölçüleri yukarıda belirtilen esaslara göre yapılır. başlanan kadastroyu durdurmaz. sayfa 322 . yoksa orman sınırlarının. Harita ve Diğer Belgelerin Çıkarılması Çalışma alanında işe başlamadan önce. durum çalışmaya başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürlüğü’ne bildirilerek. Kadastro müdürü ayrıca..3.. sağlanacak haritalardan ve mahalle sınırlarını gösterir belgelerden yararlanılarak. kadastro müdürü tarafından görevlendirilen yeterli sayıda memur. Anlaşmazlık sonuçlandığında kesinleşen sınırlar mürekkeplenir. bu haritaların elde edilememesi durumunda. Tapu kayıtlarının harita veya krokisi varsa bunlar da tapu kayıt defterinde belirtilir. orman kadastro komisyonlarınca tespit edilerek haritasına işlenmesi istenir. T. md. Sınır tespit tutanaklarında imzaları bulunan komşu çalışma alanlarının varsa belediye başkanı yoksa muhtar ve ihtiyar kurulu üyeleri ile bilirkişiler ve kadastro müdürü.” BÖHYY. 114. bütün resmi daireler. Yazıda ayrıca. 115.” Kadastro çalışma alanı içinde. Çıkarılan kayıtların sağ üst kenarına. (1994). özel idareler ve işletmeler tarafından yapılmış harita ve planlar ile bunlara ait belgelerden çalışma 82 Tüdeş. maddedeki esaslar içerisinde belirlenmek üzere ölçülür ve bu ölçüler daha önce belirlenmiş diğer sınırlarla ilişkilendirilir. özel idare. Bu takdirde ölçüyü kadastro örgütü yapar. kırmızı kalemle “KADASTRO” yazılır.e. gerekirse her iki iddia ayrı ayrı olmak üzere kurşun kalemle ve kesik çizgilerle gösterilir. “Kadastro çalışma alanı mahalle birimi ise. belediyeler. Anlaşmazlık olan sınırlar. Bıyık. 6. Tapu. Orman idaresince bunların hiçbiri yapılmadığı takdirde orman sınırları kadastro teknisyenlerince belirlenir82. md.. orman idaresince sınırların arazide işaretlenmesi istenir.

bunlarla ilgili tutanakları bir hafta içinde kadastro mahkemelerine gönderir ve bu durumdan listenin alındığı mahalli mahkemeyi bilgilendirir. bu çalışma alanında taşınmazlar hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla. hangi mevkii veya adada kadastro çalışmasına başlayacaklarını en az 7 gün önceden alışılmış araçlarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir ve ilanın yapıldığına dair bir tutanak düzenler. Sınırlandırma ve tespitlere karşı. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan yenilenir. dere. 116. emlak vergisi beyan değeri üzerinden. hükme bağlanmış olup ta henüz kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu diğer belgelerle birlikte kadastro teknisyenliğine verir. Ada ya da mevkii ilanında ilgili mahalle ya da köyün hangi ada ya da mevkiinde bulunan taşınmazların kadastro işlemine hangi gün ve saatten itibaren başlanacağı ve bunun yanı sıra bu ada veya mevkide taşınmazı bulunan kişiler ile hak iddiasında bulunanların veya temsilcilerinin: • • Sınırları belli olmayan taşınmazların köşe noktalarına mahallin örf ve adetlerine uygun kalıcı işaretler koymaları. Kadastro müdürü. bu tarihten sonraki itirazların ise kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılacağı • • duyurulur. bu listelerdeki davalı taşınmazların tespiti yapıldıktan sonra.3. emlak vergisi beyannamesi ve sair ne gibi belgeleri varsa bunları ibraz etmek için taşınmazlarının başında hazır bulunmaları.alanına ait olanlarının birer örneğini yazılı olarak ister ve tespit ve sınırlandırma çalışmaları sırasında bir temsilci eleman bulundurmalarını belirtir. BÖHYY. deniz gibi doğal yapay sınırlarla. kanal. Tüm bunların yanı sıra kadastro müdürü. yol. ark. 119. 120. Listenin alınmasından sonra o çalışma alanında bulunan taşınmazlar hakkında mahalli hukuk mahkemelerine açılan davalar. “Kadastro adası. göl. 117. 121 ve 122 uyarınca ada bölümleri ve krokisi hazırlanır. sınırları göstermek ve varsa iyelik ve iyelikten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı tapu. Parselleri Sınırlandırılacak Mevkii ya da Ada İlanı Kadastro teknisyenleri. tapulu ve tapusuz yerler için farklı oranlarda ve taşınmazlarının başında bulunanlardan bulunmayanlara göre daha düşük oranda alınacağı. senet. bulunmayanlara ait sınırlandırma ve tespit işlemlerinin yokluklarında yapılacağı. sokak.5. vergi kaydı. itiraz sonuçlarının taraflara tebliğ edilmeyip askı cetvellerinde gösterileceği. kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğudur. 118. derhal kadastro müdürüne bildirilir. md. 116. BÖHYY. mahalli hukuk mahkemesinden. Çalışmalar sırasında. 6. itirazları olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne başvurmaları. md.” . kadastro ekibinin çalışma alanındaki görevleri sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden. çevresi kamuya ait cadde. Kadastro harçlarının.

120.” BÖHYY. md. .” BÖHYY. sınırlandırma sırasına göre 101’den başlayarak ada numarası verilir. 122. md. ilçe.1.” BÖHYY. birleşen eski adanın en küçük numarası verilir. bucak belediyeleri veya köy sınırları içindeki tüm mahallelerin sınırlandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar adalara verilen numaralar aralıksız birbirini izler (Bir mahalledeki adalar sürekli numaralandırılmadan başka bir mahalledeki adalara numara verilmez. md. Birkaç mahallenin ada bölümü krokileri bir altlık üzerinde gösterilebilir (Bakınız Örnek 5. md. eski ada numarası. ” b) Bir adanın iki veya daha fazla adaya bölünmesi durumunda.6.6.” BÖHYY. kadastro çalışmalarının en uzun ve kapsamlı bölümünü oluşturur. Hazırlanması Teknik ve yasal işlemlerden oluşan parsel sınırlandırma krokileri ve iyelik tutanağının hazırlanması.3. “Ek sınırlandırma krokilerinin düzenlenmesi sırasında. “Sınırlandırılması biten çalışma alanları için. bir takım da kadastro mahkemesine teslim edilir. DÜZENLE1).). Teknik İşlemler (Parsel Sınırlandırma Krokisi) Parsel Sınırlandırma Krokisi ve İyelik Tutanağının BÖHYY’nin aşağıdaki maddeleri uyarınca parsel sınırlandırma krokileri hazırlanır. a) İki veya daha fazla adanın birleşmesi durumunda oluşan yeni adaya. md. yoksa en son ada numarasını izleyen ada numaraları verilir. hangi adanın hangi paftada bulunduğunu gösterir bir çizelge düzenlenir. daha sonra oluşan ya da oluşacak adalara verilmek üzere saklanır.3. “Kadastro çalışma alanı sınırları içinde kalan adalara. diğer adalara varsa eskiden iptal edilmiş ada numaralarından kalan numaralar. 119. 121. “Ada numaralarında karışıklık ve tekrar olmaması için. 118. “Kadastro çalışma alanı içinde kalan alanın tümü kadastro adalarına bölünür. “Çalışma alanı sınır ve ada bölümleri krokileri birer asıl üçer kopya olarak düzenlenir. Asılları merkeze gönderilir. pafta nitelikli altlıklara uygun ve yaklaşık ölçekte olmak üzere ada bölümü krokisi düzenlenir. adalardan uygun görülecek birinde bırakılarak. 117.” BÖHYY. Diğer numaralar. 6. Örneklerinden bir takım kadastro müdürlüğünde bırakılır. bir takım ilgili belediye başkanlığı ya da köy muhtarlığına.” 6. md. Bu çizelgeler ada numarasına göre hazırlanır.BÖHYY. İl.

damlalık. her parça kağıda 1’den başlayarak parantez içinde yazılı numara verilir.” BÖHYY. “Sınırlandırma krokilerinde mecralar. aidiyetleri ve içinde bulunan doğal ve yapay tesisler yaklaşık ölçekte. aydınlık gibi her türlü irtifak hakları uzunluk ve genişlikleri ile gösterilir ve gerekirse röperlenir.BÖHYY.” BÖHYY. 132. 128. sayfa DÜZENLE2). “Bir ada içindeki bütün parsellere 1’den başlayarak parsel numarası verilir. “Sınırlandırma işlemleri. Sınırlandırma ada esasına göre yapılır (Yani.” BÖHYY. Her parça krokide diğer parçaların ilgili sınır çizgileri ve parsel numaraları gösterilir. 123. md. C.” BÖHYY. Parsel numaraları adanın kuzey batısından başlar ve saat ibresi yönünde devam eder.” BÖHYY. kuzeye yönlendirilmiş olarak 297 mm x 420 mm boyutlarında basılı kağıtlara yapılır (Bakınız Örnek 6. DÜZENLE 1). Belirli olmayan sınır kırık ve köşe noktaları en az üç değişmez noktadan röperlenir. elektrik ve telefon hatları. 129.). taşınmaz malların sınır ve cinsleri. md. md. Bir parselin birkaç krokide gösterilmesi durumunda. md.” BÖHYY. kablo. 131. “Taşınmaz mal sınırlandırma. ölçü işlerinden önce yapılır. Her kağıda. “Sınırlandırma krokileri içerdikleri bilgiler bakımından açık. noktada özel bir tesis varsa özel işaretleriyle. Kadastro planlarının özel sektöre yaptırılması durumunda sınırlandırma. md. Bu tesislerden sadece irtifak hakkı kurulmuş olanlar kadastro paftalarına aktarılır. bir taşınmaz mala ait tapu kaydında. B. md. her sınırlandırma krokisinde 1 ada bulunur. 127. yoksa nokta ile gösterilir. 124. bu sınırların arazide işaretlenmesi ve bu duruma göre de kroki olarak bir kağıda çizilmesi işlemlerinden oluşur. md. ölçü işlemleri ile birlikte veya ölçü işlemlerinden ayrı olarak yürütülebilir. md. md. parçaların birleşme durumunu gösterir bir indeks kroki çizilir.” BÖHYY. irtifak hakları ve belirsiz sınırlar röper ölçüleri ile gösterilir. D gibi harflerle işaretlenir (Bakınız Örnek 7.” BÖHYY. “Sınırlandırma krokilerinde iyelik sınır çizgileri ve sınırlardaki tesisler özel işaretlerine göre gösterilir ve krokiler siyah renkte mürekkeplenir. 126. su boruları. vergi kaydında veya herhangi bir resmi belgede belirtilen sınırların arazide gösterilmesi. 130. açık ve kapalı geçitler. kesin ve duraksamaya (tereddüde) yer vermeyecek biçimde düzenlenir. “Sınırlandırma krokilerinde. sınır işaretleri.” . tünel. “Bir tek kağıda sığmayan büyük adaların birkaç kağıda çizilmesi zorunlu olduğunda. Bu krokiler. parselin her parça krokideki birleşme noktaları A. “Sınır kırık ve köşe noktaları.

“Yapıların sokak kısmı hariç iyelik sınırındaki duvarlar aidiyeti ile gösterilir.” BÖHYY.” BÖHYY. “Sokak adları ya da numaraları. karşı ada cepheleri siyah çini mürekkebi ile ince olarak çizilir ve ada numaraları yazılır. Zemine uygulanamayan tapu haritalarından şeklen yararlanılır ve durum tapu haritası üzerinde açıklanır. md. 139.” BÖHYY. sınırlandırma krokisinin uygun bir yerinde gösterilir (Sınırlandırma krokisinin uygun bir yerine “Bu parsellerin tapu haritası vardır” biçiminde açıklama yapılır. sınırlandırma ve ölçü işleri bir arada yürütülür. çalışma alanlarından birine katılır.” .” BÖHYY. md. 138. md. Tapu haritası olan parseller.” BÖHYY. Bir kadastro çalışma alanı içindeki demiryolunun iki veya daha fazla parçalara ayrılması durumunda. “Demiryollarına geçtikleri her köy ve mahallede ayrı ada ve parsel numarası verilir ve sınırlandırma krokileri ayrıca yapılır.BÖHYY. “Sınırlandırma krokisi üzerinde. Tesislerin kısa zamanda kaybolma olasılığı varsa. “Sokak kapıları kapının bulunduğu yerde sadece ince bir okla gösterilir ve kapı numaraları okun altına yazılır. md. belediyeden alınarak uygun bir yerine çini mürekkebi ve blok harfleri ile yazı yazılır. kesin olarak gösterilmemiş olan yangın yerleri ile tarla. İki kadastro çalışma alanının ortak sınırına rastlayan demiryolu.” BÖHYY. bağ. mevcut planlar uygulanmak suretiyle ada ve parsel köşe noktası belirtme tesisi konur. 137. parsel köşeleri ve adalar içindeki bazı parsel sınırları. bahçe iken adalar teşkili suretiyle parseller meydana getirilen ve poligon tesisleri olmayan yerlerde kadastro sınırlandırma ekibi tarafından bütün adaların köşe noktalarına ve adalar içindeki gerekli görülen önemli kırık noktalara. 140. Sınırlandırma ekibince bu işaretlere göre gerekli ölçü ve röper işleri yapılarak sınırlandırma krokileri düzenlenir. Tapu haritaları ilgili kadastro tutanağına eklenir. İşaretleme işlemi belediye harita kadastro mühendisi veya fen memuru.). “İyelik sınırları belli edilmeyen ve harita ya da planı bulunmayan yangın ve afet yerleri tek parsel olarak sınırlandırılır. parçalardan her birine ayrı ada ve parsel numarası verilir. md. md. 136. “Belli edilmemiş olan imar ada. md. Bu yerlere ait sınırlandırma krokileri. yoksa yetkili bir eleman ile birlikte yapılır. md. sınırlandırmaya katılan belediye yetkililerince de imzalanır. 134. 135. “Tescil edilmiş tapu haritaları bulunan parsellerin sınırlandırılmasında bu haritalar göz önüne alınır ve sınırlandırma ona göre yapılır.” BÖHYY. 133.

“Ada sınırlandırma krokisinin uygun bir yerine üzerine kat hakkı bulunan parsellerin numaraları yazılarak karşılarına “bu parselin aleyhine ve kat hakkını gösteren krokideki röperlerine göre ... 141.” BÖHYY.. 145. dereler. yapı cinsleri belirtilir.. içten içe ölçülür. Akarsuların akış yönü bir okla işaretlenir.. 142... sadece sınırlandırma krokilerinde olduğu gibi kapı numaraları gösterilir.. “Kat sayısının fazla olması durumunda. md. “Üzerinde kat hakkı bulunan taşınmaz malların sınırlandırma krokileri aşağıdaki gibi yapılır: • • Zemin ve katlara ait sınırlandırma krokilerinde taşınmaz malların sınırları. md. ve ..” BÖHYY.. yapay ve doğal bütün tesisler özel işaretleri ile gösterilir. su kanalları. “Sınırlandırma krokilerinde bütün yapılar yapı malzemesi türleri ve kat sayısı ile. her parsel için ayrı basılı kağıtlara yapılır ve bu durum.” • ..BÖHYY. nehirler. ayrı parsel numarası verilir. Bağımsız bölümlerin tespitinde bu planlar ile kat iyeliğinin kuruluşunda kullanılan ilgili diğer belgelerden ve zemin sınırlandırma krokilerinden yararlanılır .. metre yükseklikte . normal bir parsel gibi taşınmaz malın sınırlandırma krokisi ada içindeki diğer parseller ile birlikte yapılır. md. md. dış ve iç beden duvarları... Tapuda kat iyeliğinin kuruluşuna esas olan kat planları projesi.. nolu taşınmaz malın yararına ve krokideki röperlerine göre . kapı nolu taşınmaz malları vardır” sözcükleri yazılır. 143. Bu krokilerde duvarların kalınlıkları gösterilir. kale duvarları gibi taranır. Parsel numarası alan bu duvarlar. leh ve aleyhte haklar belirtilerek krokileri düzenlenir.... md.. 144. “Kat mülkiyeti uygulanan alanlarda sınırlandırma krokileri aşağıdaki gibi düzenlenir: • Kat iyeliği durumu düşünülmeden..” BÖHYY.. metre yüksekliğinde kat hakkı vardır” sözü yazılır.. Katlar için ayrıca sınırlandırma krokileri yapılmaz.” sözleri yazılır. ara duvarlar hariç olmak üzere.. numaralı parsellerde kat iyeliği kuruludur... zemin sınırlandırma krokisinde olduğu gibi gösterilir ve taranır. md. Bu sınırlandırma krokisinin uygun bir yerine “. Zemin sınırlandırma krokilerinde duvarlara..... deniz kenarları. Katların sınırlandırma krokilerinde dış ve iç beden duvarları.. kuyular.. Bunlara ayrıca parsel numarası verilmez... parsellerin bulunduğu sınırlandırma krokisinde belirtilir.” BÖHYY..... Tamamlayıcı krokilerin uygun bir yerine “. giriş ve avlu ile bağlantısı bulunması durumunda aynı parsel numarası. parsellerin üzerinde ve ..” BÖHYY. havuzlar vb. md.” • BÖHYY.. duvarların avlu ile ya da birbirleri ile bağlantısı olmaması durumunda. bağımsız bölümlerin sınırlandırma krokisi yerine kullanılır. kat hakları bulunan parsellere ait kat hakkı krokileri. “Kat haklarını gösterir tamamlayıcı krokilerde taşınmaz mallara parsel numarası verilmez. 147. “Sınırlandırma krokilerinde.. 146.

ölçü işlerinde önce sınırlandırma krokisi düzenlenmesi zorunludur. “Sınırlandırma krokileri ve ek sınırlandırma krokileri bir asıl iki suret olarak hazırlanır.3. b) Rakam ve yazılardaki yanlışlıklar. Yapılan düzeltmeler. md. 7 uyarınca kadastro teknisyenleri. asıl sınırlandırma krokisinde o parsel numaralarını içine alacak şekilde bir daire çizilir.. Ek sınırlandırma krokileri de kadastro ekibi ya da kadastro komisyonu tarafından imzalanır. Anlaşmazlık giderildikten sonra kroki mürekkeplenir. okunurluğu kaybolmayacak şekilde. “Sınırlandırma krokilerinde kazıntı ve silinti yapılmaz. md. Asıl sınırlandırma krokisinin uygun bir yerine “. md. yasal işlemler çekişmesiz (davasız) ve çekişmeli (davalı) taşınmazlar olarak ikiye ayrılır. a.” BÖHYY. KK. “Aralarında anlaşmazlık olan parsellerin sınırları. Çekişmesiz (Davasız) Parsellerin Sınırlandırılması ve İyelik Tutanaklarının Hazırlanması Kadastro teknisyenleri ilan edilen gün ve saatte muhtar ve bilirkişilerle beraber belirtilen ada ya da mevkie giderler.. Bu durumda düzenlenen ölçü krokilerinin altları kadastro ekibinin tüm üyeleri tarafından imzalanır. Asıl sınırlandırma krokisi TKGM’ne. sınırlandırma krokilerinde kurşun kalemle ve kesik çizgilerle gösterilir. “Sınırlandırma krokileri için ek sınırlandırma krokisi yapılması gereken durumlarda.. Herhangi bir şekilde yapılmış olan yanlışlıklar aşağıdaki şekilde düzeltilebilir: a) Yanlış mürekkeplenen çizgiler (X) işareti ile iptal edilerek. hangi parsel ya da parseller için ek krokiler yapılmış ise.” BÖHYY.. md.” 6.. sınırlandırma krokilerinin uygun bir yerinde açıklanır ve açıklamanın altı kadastro ekibi elemanları tarafından imzalanır.2. 152... md. 149. numaralı parsellerin ek sınırlandırma krokileri vardır” sözleri yazılır.” BÖHYY. düz siyah bir çizgi ile iptal edilir ve doğrusu uygun biçimde yazılır. Ölçü işleri özel sektöre yaptırılacak yerlerde.6. siyah renkte mürekkeplenir.. tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri. hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda. Sınırlandırma krokisi yerine geçen ölçü krokileri. 148. 150.” BÖHYY. md. en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak . “Yapılaşmış alanlarda sınırlandırma krokileri ölçü sırasında yapılabilir. Yasal İşlemler Parsel sınırlandırma krokisi ve iyelik tutanağının hazırlanması çalışmalarındaki. varsa harita. bir suret tapu sicil müdürlüğüne verilir. 151.BÖHYY. doğrusu uygun biçimde çizilir.

Sınırlandırma. -Kütük sayfa no.inceler ve mahallinde uygular. rehinin mahiyeti (içyüzü). Bu çalışmalara. Edinme sebebi. diğer kimselerin bilgi ve tanıklıklarına başvurabilirler. sayfası. kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya röperli kroki üzerinde gösterilir. Teknisyenler. -Parsel. 83 . Taşınmazların sınırları sınır komşuları yazılarak gösterilir. hazine hukukunun korunması amacıyla istedikleri takdirde Maliye Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün temsilcileri de gözlemci olarak katılabilirler. -İrtifak hakları ve taşınmaz mükellefiyeti. tesis tarihindeki alacaklının ad ve soyadı. -Mahalle/Köyü. Eğer bu temsilciler gözlemci olarak hazır bulunmuşlarsa. -Mevkii/Sokağı. borç miktarı. -Tapu kaydının çalışma defterindeki cilt no. Ancak bu durumun kayıt ve belgelere dayandırılarak yapılması ve nedenlerinin kadastro tutanağında açıklanması zorunludur. 4. -Tutanağa eklenen belgelerin çeşidi. Böylece KK hükümlerine göre taşınmazı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin ederler. -Kanuna göre değerlendirilecek vergi kaydının mevki. 2. sayfa ve yüzölçümü. düşünceler. -Kadastro harcı oran ve tutarı. Taşınmazın. Kadastro tutanağında aşağıdaki bilgiler bulunur: 1. Kanaatlerini her taşınmaz için düzenleyecekleri kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda açıklarlar. İyelikte gayri ayni ve şahsi haklar. süresi. 3. sayısı ve ek adedi. sıra. -Beyanlar. -Ada. derecesi. anlaşmazlık olan sınırlar ayrıca belirtilir. -Yüzölçümü. 5. faizi. -Pafta no. -Tapu kaydının zabıt defterindeki83 tarih. gerektiğinde bunlarında bilgilerine başvurulup tutanağın ilgililer sütununa imzaları alınır. bunların beyanlarına bağlı olmaksızın. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde kütük yerine zabıt defteri ve kat mülkiyeti zabıt defteri tutulur. -Şerhler. tarihi. -Harca esas değeri. -İli. Kadastro teknisyenleri. Taşınmaz rehinlerinin harfi. no. cilt. bilirkişilerin bilgi ve beyanları ile kanaate varamadıkları durumda. -İlçesi. yıl ve yüzölçümü. ilgilisine alındı belgesi vererek elde ettikleri belgeleri değerlendirerek taşınmazın yasal durumunu tespit ederler. Tespit dayanağı belgeler. kayıt tarih ve no.

Beyanda bulunan ilgililerin ad. md. 14). hissesi. Kamu malları (KK. 16 ve 18). adresi. soyad ve imzası. Okuyan ve tescil edenlerin adı. soyadı. Toplu yapılar (KK. soyadı. 14. soyad ve imzası. Ancak. soyad ve imzası. KK. KK gereğince sınırlandırma ve tespit yapılarak tutanak düzenlenir ve iddia nedenleri açıklanarak kadastro komisyonuna verilir. Tescili kontrol edenlerin adı. 40 uyarınca. md. soyadı. md. bunlar. Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmazlar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmazlardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin kadastroya tabi olması yolunda iddia olursa. baba adı. 12. md. Sınırlandırma ve iyelik tespiti işlemleri aşağıdaki taşınmazlar için gerçekleştirilir: • • • • • • Tapuda kayıtlı taşınmazlar (KK. 13). Malik hanesi yeni duruma göre değiştirilir. md. İhya edilen taşınmazlar (KK. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar . imzası.6. Sınırlandırma ve tespitin sonucu. nüfus kaydı. 13. Görevlilerin ad. 11. soyadı. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar (KK. Kadastro tutanağı düzenlenip ekipteki görevlilerce imzalandıktan sonra KK ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen ayrıcalıklar dışında değişiklik ya da ek yapılmaz. 7. baba adı ve itirazın nedeni. Sınırlandırma ve tespite itiraz edenin adı. kadastro teknisyenlerince durum açıklanmak ve tutanağı imzalamış olan muhtar ve bilirkişilerin imzaları alınmak suretiyle düzeltilir. md. adına tespit edilen kimse tarafından yapılan devir ve temlikler dikkate alınır. İtiraz edilen belgenin niteliği ve tarihi. Yapılan inceleme sonucunda belirlenen hak sahiplerinin adı. Tutanağın edinme sebebinde ilgililerin haklarını etkilemeyen adi yazım hataları ile eksikliklerin sonradan farkına varılırsa. 9. 10. 17). 44). Tutanağı kontrol eden elemanın ad. imzası. Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette (gerçeklikte) görüldüğü takdirde taşınmaza ait tutanak gerekçesi ile birlikte çözümlenmek üzere kadastro komisyonuna gönderilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler. 8.

onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl boyunca çekişmesiz. çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur.). aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde. ibraz edilmesi (gösterilmesi) halinde veraset (hak sahibi olma) belgesine göre. c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine (kayıplığına) hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar 84 TMK. zilyet adına. B) Kayıt sahibi veya mirasçılardan başkası zilyet bulunuyorsa. Bu tür haklar kadastro tutanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. anlaşmaları çerçevesinde.Tapuda kayıtlı taşınmaz: A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet84 bulunuyorsa. kuyu vb. Çalışma alanı ilanının yapıldığı günden sonraki tarihli tapu dışı sözleşmelerle yapılan devir ve temlikler kabul edilmez. hak sahipleri adına sınırlandırma ve tespiti yapılır. ihdas tarihi ve edinme sebebi belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılır. Sınırlandırılmamış orman sınırları içinde kalan tapulu taşınmazların. ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına. md.13). veraset belgesi yoksa muhtar ve bilirkişi beyanlarının köy nüfus defteri ya da nüfus idarelerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneklerindeki bilgilerle karşılaştırılıp uyum sağlandıktan sonra yapılır. Hak sahiplerine kolaylık sağlanması amacıyla. çit. taşınmazı. tek iyeliğe dönüştürebilir. c) Mirasçılar tayin edilemezse. Zilyet adına tespitlerde. a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda onay vermeleri halinde zilyet adına. 973 zilyetliği şu şekilde açıklar: “Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse o şeyin zilyedidir. Tarafların onayı halinde kadastro teknisyenleri ya da kadastro komisyonları ikili kullanmayı. . cinsi. a) Kayıt sahibi adına. kayıt malikinden veya mirasçılarından veya temsilcilerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini (kazandığını). md. b) Zilyet. mevcut ve her türlü kısıtlama ve sınırlı ayni haklar saklı tutulur. noter tarafından tespit ve tevsik edilen (belgelendirilen) onay beyanı veya düzenlenen satış vaadi senedi teknisyen huzurunda yapılmış kabul sayılır (KK. Taşınmaz üzerinde iyeden başka birine ait bina. başka bir şart aranmaksızın. muhdesat var ise bunun sahibi. b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına (Mirasçıların belirlenmesi. duvar.

h. Hissedarlar arasındaki taksimlerde.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları. tapulu taşınmazlarda yazılı. İyelik sütununda iştirak hali çözülmeden payını devreden mirasçının adı yerine devralan mirasçının adı yazılarak tespit yapılır. Onaylı irade suretleri ile fermanlar. çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir. e. Ayırma işlemi gerektiren tapulu ve tapusuz taşınmazların taksimlerinde ayırma tarihindeki imar mevzuatına göre işlem yapılır.. 15 uyarınca. a. f. delillendirme koşulları dışında ayrıca şu belgelerden birine dayandırılması gerekir: a. md. b. Bu durum. c. kadastro tutanağının düzenleme tarihine kadar kabul edilerek tespit. taksim sonucu her hissedara hangi taşınmazın isabet ettiği. T. Mülkname. onun ayrılması mümkün bir kısmının veya belli bir payının. mültezim. 31. bu mallar taksim gereğince zilyetler adına tespit olunur. Mubayaa. İştirak halinde iyelik hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde. muhasebatı atika kalemi kayıtları. sayfa: 346 .12. C. KK’da zilyet lehine kabul edilen nedenlere iktisabı uygundur. istihkam ve ihbar hüccetleri.. Onaysız tapu yoklama kayıtları. Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları.g. sipahi. 40 ya da 100 dönüm kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için. d. 85 Tüdeş. Geçerli mütevelli. mirasçılar arasındaki taksimlerde ise her mirasçının miras payına karşılık aldığı taşınır ve taşınmazlar. Kayıtları bulunmayan tapu ve kaldırılan hazinei hassa senetleri veya geçici tasarruf ilmühaberleri.e. Bıyık. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların devir ve temliki. kuru topraklarda 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz. temessük veya senetleri.Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam alanı sulu topraklarda 40.. kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda açıklanır85. KK. 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu hükümlerine göre yapılır: Taşınmazın. son zilyedi adına yapılır. tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların ise KK uyarınca belirlenen zilyetleri arasında taksim edildikleri belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile sabit olduğu durumda. iştirakçilerden biri veya birkaçının belirli bir taşınmazdaki hissesinin diğer iştirakçilere devir ve temliki. tapuda kayıtlı taşınmazların iyeleri veya bunların mirasçıları arasında. g. kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda açıklanır. Sulu veya kuru toprak ayrımı. Taşınmaz tapuda kayıtlı olsun olmasın. (1994). tapusuzlarda ise her türlü delille ispat edilebilir.

otlak. özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel iyeliğe konu teşkil etmezler. Çalışma alanı sınırları içinde kalan Devlet ormanları sınırlandırılarak orman özelliği ile hazine adına tespit ve tescil edilir. karakol. kuyular. parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınmazlar özel siciline yazılır. b. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Araziler Özel ve tüzel kişiler adına iktisap koşulları gerçekleşmeyen ve tescile tabi bulunan taşınmazlar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerlerin hazine adına tescil edileceği KK. tepeler. tapulu olsa dahi. meydan. istisnalar saklıdır. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar. Kamu hizmetinde kullanılan. yaylak. Yol. belediye. belge veya özel kanunlarına göre Hazine. kayalar.Kamu Malları Kamunun ortak kullanmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden: a. Sınırlandırılmış ormanlar için tahdit haritasındaki sınırlar esas alınarak bulunduğu adanın son parsel numarası verilmek suretiyle tapu kütüğüne aynen aktarılır. genel mezarlık. tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmazlar. bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler (Hükümet. Bu sınırlandırma. çeşme. d. bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde. tepeler. nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir. . köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunur. md. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar. harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen orta malı taşınmazlar sınırlandırılır. kütüphane. Özel kanunları hükümlerine tabi olan ormanlar Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunur. park ve bahçeler. pazar yerleri. Tarım alanına dönüştürülmesi ya da ekonomik yarar sağlanması mümkün olan hali arazi ya da ham toprak gibi nitelikli yerler hazine adına tespit edilir ve tutanakta bu husus ayrıntılı olarak açıklanır. 18 ile hükme bağlanmıştır. namazgah. yunak ile kapanmış olan yollar. e. cami. köprü gibi orta malları ise haritasında gösterilmekle yetinilir. Mera. c. okul binaları. belediye. kışlak. tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz. Ayrıca Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dağlar. hastane veya diğer sağlık tesisleri. Sınırlandırılmış Devlet ormanları içinde kalan ve sınırlandırma tutanaklarında da kabul edilmeyen özel iyeliğe konu taşınmazlar. boşluklar ve benzeri hizmet alanları) kayıt. dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi. özel kanunları hükümlerine tabidir. il. göl. kamu kurum ve kuruluşları. kitaplık. meydanlar. köy odası. kadastrolamaya tabi tutulmaz.

bunlardan çıkan kaynaklar gibi tarıma uygun olmayan sahipsiz yerler ile deniz. Kat iyeliği esasına göre yapılacak tespitlerde ana taşınmaz ve her bağımsız bölüm için ayrı ayrı kadastro tutanağı düzenlenir ve bağımsız bölümlere ait tutanaklar ana taşınmaz için düzenlenen tutanağa eklenir. Toplu Yapılar Kooperatif. Orta malları. ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmazlarda bu hüküm uygulanmaz. • Daha önce kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmazların. Bağımsız bölümler için düzenlenecek tutanaklarda bağımsız bölüm numarası parsel numarası ile kesirli (1/1. talepte bulunan paydaşların. Bağımsız bölüm olarak tespit yapılabilmesi için: • • Tüzel kişiliğe sahip yapı kooperatifleri ve şirketlerin yönetim kurullarınca alınıp genel kurullarının oy çokluğu ile kabul edilen yönetim kurulu kararı bulunmalıdır. tüzel kişilerin ya da topluluk temsilcilerinin talebi üzerine TKGM’nün izni alınmak suretiyle ikinci defa kadastrosu yapılır. Şahıs topluluklarına ait taşınmazlarda. tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların tespiti ile ilgili koşullar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına. bağımsız bölümlerin kime ait olduğu. Tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının malik olduğu taşınmazlarda ise. şahıs topluluklarında ise oy çokluğu ile alınan karar gerekir. göl. tapuda kayıtlı olsun olmasın kazandırıcı zaman aşımı yolu ile iktisap edilemez. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kat iyeliği ya da kat irtifakı tesis edilip bağımsız bölümler şeklinde kadastro tespitleri yapılır. ve 14. kendi imar ya da vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde birleştirilerek ya da parçalara ayrılarak. şirket ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden fazla yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmazların. Ana taşınmaz için düzenlenecek tutanağın edinme sebebinde. Ayrıca. İl. Kayden malik oldukları paylar arsa payı olarak kabul edilir. nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırma dışında tutulur. maddelerinde sayılan belgeler mevcut olmalıdır. Bu şekilde tespitler için tüzel kişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile geçen yönetim kurulu kararı. hizmet malları. arsa payları ve edinme nedenleri etraflıca açılanır ve iyelik sütununda malikleri ve payları gösterilir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12. bağımsız bölümleri gösterir noterden onaylı liste aranmaz. 1/3 gibi) yazılır. maliklerin adet ve pay olarak yarıdan bir fazlasının noterlerce düzenlenmiş yazılı onayları gerekir. ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup ta bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmazlar. masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmazlar. İhya Edilen Taşınmazlar Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden. yönetim planını imzalaması yeterlidir. aksi takdirde hazine adına tespit edilir. Edinme sebebinde ise o bağımsız bölümün .

kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınır içeriyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar. plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar mahalline uygulanabiliyor ve bu sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tarafından kullanılıyor ise. mahalli hukuk mahkemesinden. miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde. tefviz. plan ve krokideki sınırlara uyulur. 5 uyarınca kadastro müdürü tarafından. • KK. b. özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye uygun olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan. bu çalışma alanında taşınmazlar 86 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde. md. Çekişmeli (Davalı) Parsellerin Tespiti • • • Taşınmaz iyeliğine ve sınırlı ayni haklara. Ancak. fiziki yapıları ve konumları itibariyle belli bir yeri kapsıyorsa. 10 yıllık süre dolmamış ise miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan (tespit sırasında zilyet hazır bulunmaz ise zilyedin yararına uygun düşen taraftan) bölünerek maliye hazinesi adına kayıt edilir. miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. kayıt ve belgelerde gösterilen yer esas alınarak tespit yapılır. miktarına bakılmaksızın kayıt sahibi adına tespit edilir. tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise. Çalışma alanında işe başlamadan önce KK. Zilyet. 20 uyarınca aşağıdaki şekilde hareket edilir: • • • Kayıt ve belgeler. md. değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırdaki taşınmazların kayıtları. md. Tapuya tescil ya da şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek diğer haklara. Sınır ve ölçüm uyuşmazlıklarına ilişkin kadastroyu ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara konu taşınmazlar çekişmeli sayılır86. Askı cetvellerinde bağımsız bölümlerin tespit sonuçları yazılıp tapu kütüğüne yazım işlemleri Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre yapılır. Harita. zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. bunlarda gösterilen miktara itibar olunur. taşınmazla birlikte satış. değişebilir ve genişletilmeye elverişli nitelikte ise. plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerlerine uygulanması olanaklı ise. tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz. tefviz (dağıtma) veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmazlarda çıkan fazlalık. KK.tespit şekli açıklanır. tespit o sınır esas alınarak yapılır. harita. 21’e göre kayıt ve belgelerde yazılı miktara uyulması gereken hallerde. Harita. Hazinece. Sınırlandırma ve iyelik tespiti işlemlerinde tapu kayıtları ve diğer belgelerin kapsadığı yerin tayininde (belirlenmesinde). harita. madde: 3 .

Davanın dosya numarası belirtilerek maliki tayin edilmeden (iyelik tablosu doldurulmadan) kadastro tutanağı düzenlenir. 87 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. Sonuçları ve varacakları kanaatleri tutanağın edinme sebebi sütununa etraflıca açıklanır. a ve b’de açıklandığı şekilde. davalı taşınmazın mevkii ve sınırları ile varsa davaya dayanak belgelerin cinsi. taşınmaz teknisyenlerce ölçülür. davacı ve davalının adı. tarafların iddiaları. Kadastro mahkemesi görevi içine giren ve çekişmeli parsellere konu olan davalar tespit edildikten sonra bu liste ve davalarla ilgili belgeler kadastro teknisyenlerine imza karşılığı teslim edilir87. Bu taşınmazlara ait kadastro tutanakları. tarih ve numarası belirtilir. varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerlendirilir. b. c. Dava iyeliğe yönelik ise. Tarafların iddia ettikleri sınırlar ile zeminde mevcut olan sınır ayrı bir kroki üzerinde gösterilir ve bu kroki kadastro tutanağına eklenir. Ayrıca. davanın konusu. Ancak yüzölçümü hesaplanmaz. Davalı olan tutanakların sağ üst köşesine kırmızı kalemle “davalıdır” yazıldıktan sonra tutanağın dava dosyası ile kolayca birleşmesini sağlamak için mahkemenin adı ve esas numarası yazılır. taşınmaz teknisyenlerce ölçülür. davanın görülmekte olduğu mahalli mahkemeye de bilgi verilir. Yüzölçümü hesaplanmaz. Kadastro teknisyenlerine teslim edilen davalı taşınmazların sınırlandırma ve tespiti dava konusuna göre aşağıdaki şekilde yapılır88: a. maliki tayin edilir. taşınmazın sınırları belirlenir. davanın konusu ile dosya numarası kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda ayrıntılı olarak açıklanır. Dava sınıra ve yüzölçümüne yönelik ise. madde: 4 88 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. hükme bağlanmış olup ta henüz kesinleşmeyen davaların listesi yazılı olarak istenir. madde: 6 . teknisyenlerce. Taşınmazın iyesi tayin edilerek kadastro tutanağı düzenlenir. madde: 5 89 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerlendirilir. taşınmazın iyeliği tayin edilmeden davaya konu sınırlar paftasında kurşun kalemle işaretlenir. Dava listeleri müdür ya da müdür yardımcısı tarafından incelenir. soyadı ve adresleri. tarafların iddiaları. Davanın iyelikle birlikte sınıra da yönelik olması halinde. tapuya tescil ya da şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek haklara yönelik olması halinde. Davaya konu sınırlar paftasında mürekkeplenmeden kurşun kalemle işaretlenir. Davanın sınırlı ayni haklara. davanın esas numarası. Mahalli mahkemede görülmekte olan dava aynı çalışma alanında birden fazla taşınmazı ilgilendiriyorsa her bir parselin kadastro tutanağı düzenlendikçe ayrı ayrı kadastro mahkemesine gönderilir89. d. Davalı taşınmaza ait tutanak ve eklerinin asılları kadastro müdürünce en geç 7 gün içinde kadastro mahkemesine gönderilir.hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla. Yerel hukuk mahkemelerince düzenlenecek listelerde. kadastro mahkemesine gönderilmek üzere pafta örnekleri ile birlikte en geç 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir.

Askı ilanı süresi içinde dava açılmış ise. Tutanağın uygun bir yerine kadastro ekibince şerh verilerek parsel davalı hale getirilir. devredilmemiş ise kadastro müdürlüğünce ilgili parselin tapu kütüğü sayfasının beyanlar hanesine. Dava listesi kadastro müdürlüğüne verildikten sonra mahalli hukuk mahkemelerinde açılan davalara ilişkin işlemler Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. o çalışma alanında bulunan taşınmazlarla ilgili olarak yeni açılan davaların mahkemelerce kadastro müdürlüğüne bildirilmesi üzerine. diğer belgelerle birlikte tapu sicil müdürlüğüne devredilir. dava listesine dahil edilmeyen ya da davalı olduğu mahkemelerce bildirildiği halde bu husus göz önünde bulundurulmayarak tespitleri kesinleştirilen taşınmazlar bulunabilir. Bir örneği de aslına uygunluğu onaylanarak kadastro müdürlüğünde saklanır. madde: 8 . Kadastro tutanağının düzenlenmesinden önce dava açılmış. Kadastro tutanağı henüz düzenlenmeden dava açılmış ise. d. Davalı olduğu halde tutanaklar kesinleştirilmiş ise. madde 7 uyarınca aşağıdaki gibi yapılır: a. tutanak üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan derhal mahalli mahkemeye açıklayıcı bir yazı ile kadastro tutanağının düzenlendiği bildirilir. 90 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. bu süre içinde taşınmazlarla ilgili olarak kadastro mahkemesinde dava açılabileceğinden. tespitin davalı olması nedeniyle kesinleşmediği yazılarak sınırlandırılır. madde 30 uyarınca mahkemece ayrılabilir. Mahkemenin bildirisi üzerine ihtilafsız kısma son parsel numarası verilerek tescili yapılır90. b. Bunlar. kadastro müdürünce bu listeler derhal kadastro teknisyenlerine verilir. Kadastro mahkemesinde sınır uyuşmazlığı nedeniyle açılmış davalarda. devredilmişse tapu sicil müdürlüğünce. teknisyenlerce kadastro tutanağının malik sütunu kırmızı kalemle çizilerek mahkemenin adı ve esas numarası yazılır. Ayrıca. ancak tutanak düzenlendikten sonra kadastro müdürlüğüne bildirilmiş ise. c. ayırma işlemini yapmak üzere kadastro müdürlüğüne talepte bulunur. Dava konusu taşınmazın tespitinin yapılarak 30 günlük askı ilanına alındığı konusunda davanın açıldığı mahkemeye ayrıntılı bilgi verilir. teknisyenlerce sınırlandırma ve tespit işlemleri tamamlanır ve davalı tutanaklar kadastro mahkemesine verilir. Davalı tutanaklar kadastro mahkemesine devredilir. Taşınmaz tapu kütüğüne tescil edildikten sonra el değiştirmiş ise hiçbir işlem yapılmadan ilgililerine mahkemeye başvurmaları gerektiği bildirilir. Kadastro müdürlüğü bu ayırmanın imara uygunluğunu yetkili mercilerden sağladıktan sonra ayrımı yapar ve sonucunu mahkemeye iletir. Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra dava açılmış ise. davalı tutanaklar kadastro mahkemesine devredilir. Davanın mahiyetine göre. ilgililerin talebi üzerine dava konusu taşınmazın anlaşmazlık dışında kalan kısmı KK. e. bu süre içinde mahalli hukuk mahkemesinde açılan davalar hakkında kadastro müdürlüklerince kadastro tutanağı üzerinde bir işlem yapılmaz. Mahkeme.Davalı taşınmazlara ait kadastro tutanağı ile ekler çalışmaların tamamlanmasından sonra.

sadece belgeye dayalı itirazlar komisyonca incelenir. Bu. Kadastro Harçlarının Belirlenmesi taşınmazların tespiti sırasında.3. İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir.4. madde 22 uyarınca gerçekleşir: “Kadastro çalışmaları esnasında kontrol elemanları tarafından.6. Köy beyan defteri ya da c. 6. Sınırlandırma ve tespite itiraz. kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir. ilgililerince Kadastro çalışma alanlarındaki belediyelere verilen. 8 ve Taşınmaz Malların Sınırlandırma. bunlar yoksa fen kontrol memurları ya da her ikisi tarafından. md. Eksiklikler ve yanlışlıklar kadastro ekibine tamamlattırılır ya da düzelttirilir. 9 uyarınca. kadastro ekibine tamamlattırılır veya düzeltilir. Kadastro Tespitine İtiraz KK. kadastro tutanağı ekleri ile beraber konunun çözümlenmesi ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kadastro komisyonuna devredilir. İtiraz üzerine kadastro tutanağı ve ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir.3. tutanak. Yapılacak düzeltme işlemi ilgililerin haklarını etkiliyor veya kontrol elemanları ile kadastro ekibi arasında görüş ayrılığı bulunuyorsa.3. kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. Teknik kontrol işlemleri harita mühendisleri. idari ve hukuksal konuları içeren kontrol işlemleri KK. Kontrol sonuçları her çalışma alanı için tutulan onaylı kontrol defterine yazılır.6.3.5. ekleri ile birlikte kadastro komisyonuna gönderilir. Belediye ya da köy muhtarlıklarınca onaylı ilgililerince ibraz edilecek belgelerdeki . Kroki. idari ve hukuki noksan ve yanlışlıklar.6. Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik.6. ilgililerin haklarını etkilemekte veya kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise. 6. b. Tutanak ve Ölçümlerin Kontrolü Teknik. md.” Kontrol belirli periyotlarla yapılır. Yapılan işlem. tutanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan incelemelerde tespit edilen teknik. hukuki kontrol ise tasarruf kontrol memurları tarafından gerçekleştirilir. a. kadastro çalışmalarının hızla sonuçlandırılması ve kadastro komisyonlarında iş birikimini önlemeyi amaçlamaktadır. Emlak vergisi beyannamesi. İtirazları yerinde görülmeyen kişilerin ilan süresi içinde de dava açma hakkı saklıdır. Gelişigüzel itirazların önlenmesi amacıyla.

maddesi uyarınca düzenlenen tutanakların geometrik ve yasal konularının çözümlenmesi. alanı ve özellikleri yazılarak düzenlenecek bir listesi kadastro müdürüne teslim edilir. kendisine intikal eden işleri itirazlı işlemler ve itiraz dışı işlemler olarak iki ayrı grupta inceler: Komisyon. Kadastrosu yapılan yerlerde.6. maddeleri . 7/4. Paylı olup ta bir kısım paydaşlarca beyanda bulunulmayan ya da Beyan tarihinden sonra özelliği değişen taşınmazlar tespit edilmiş olabilir.yazılı emlak vergisi değer miktarları.6. Kadastro tespitlerine yapılan itirazlar ancak iki halde incelenir: 91 Bakınız: Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik 92 Bakınız: İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 93 Bakınız: Kadastro Kanunu’nun 7/3. Bunların her ada ya da mevkiin bitiminde teknisyenlerce.3. son beyan dönemi emlak vergisi değeri belli olmayan taşınmazlara. emlak vergisi değerlerinin belirlenmesini ister. maddesi uyarınca kadastro tespitlerine yapılan itirazların çözümlenmesi. Çalışma alanı sınırları içinde veya bitişiğindeki taşınmazlar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmazlardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin. 3 uyarınca kurulan kadastro komisyonlarının görevleri ilgili kanun ve bu konuda hazırlanmış yönetmelik92 hükümlerine göre şunlardır93: • • Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görülmesi nedeniyle KK’nin 7/3. en geç çalışma alanında kadastro ekibinin faaliyeti sona erinceye kadar sonuçlandırılır. İlgililerince son beyan döneminde • • • Vergi beyannamesi verilmeyen. Kadastro müdürü de bunları en kısa sürede kadastro komisyonuna havale ederek. kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere vergi kıymet takdir edilmesi için gönderilen işler. md. Kadastro Komisyonunun Görevleri KK. maddesi gereğince çözümlenmek üzere gönderilen işler. kadastroya tabi olması yolunda iddia olursa. mevki ve sokak adı. intikal tarihinden itibaren bir ay içinde ya da gerekçe göstermek suretiyle. maddesinde açıklanan konularda görüş ayrılığı bulunması nedeniyle bu aykırılığın giderilmesine. ada ve parsel numarası. 8 ve 9. • • • Kadastro komisyonu. kendisine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları. kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında KK’nin 8. KK’nin 7/4. kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere. Kontrol işlemleri sırasında. kadastro harcı ve yargılama giderlerine matrah olmak üzere kadastro tutanağının ilgili sütununa teknisyenlerce işlenir. Kadastro komisyonunun saptadığı emlak vergisi değeri de dikkate alınarak her parsel için kadastro harcı tahakkuk ettirilir91. KK’nin 9. 6.

• • Tespite esas alınan belgenin geçersiz olduğu ileri sürülebilir. gerektiğinde tutanakta beyanları alınan kimselerin de görüşlerinden yararlanmak suretiyle hak sahibini belli eder. İtiraz eden kimse. Gerektiğinde yerinde uygulama. Binaların m2 inşaat maliyet bedelleri. madde 4 . Kadastro komisyonlarınca takdir edilen bu değerlere maddi hesap hataları dışında itiraz edilemez. Görülmekte olan davaların konusunu teşkil eden taşınmazların yargılama giderlerine esas olmak üzere kadastro mahkemelerince kıymetinin belirlenmesi istenmesi halinde. bu taşınmazlara kıymet takdir edilir ve en geç bir ay içinde ilgili mahkemeye bildirilir. Kadastro komisyonu tarafından sonuçlandırılan emlak vergisi değeri bulunmayan taşınmazların kıymet takdiri işleri de itiraz dışı işlemlerdendir. Matrah belirlenirken: • • • • • Vergi daireleri ya da belediyelerde bulunan emlak vergisi asgari m 2 birim değerleri cetveli. Müdürlükçe kadastro komisyonuna intikal ettirilen listelerdeki taşınmazlara kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerine esas olacak matrah belirlenir. itirazlar henüz sonuçlandırılmamış ise. Kadastro komisyonunca takdir edilen bu değerler teknisyenler tarafından kadastro tutanağına işlenir. muhtar ve üçüncü kişileri dinleyerek gerçek hak sahibini belirler. İtiraz dışı işlemlerde komisyon incelenme ve araştırma ile sınırlandırılmamıştır. Bina aşınma payı oranlarını gösteren cetveller. Komşu parsellerin beyan edilen değerleri göz önünde tutulur. Aynı parsel için birden fazla itiraz yapılması halinde. itirazı için doğrudan başvurduğu zaman. Komisyon. soruşturma ve inceleme yapıp bilirkişi. sonucun askı 94 Bakınız: İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik. askı cetvellerinde bütün itirazlar incelenerek en son durum gösterilir94. Matrahın tespitinde ya da harcın tahakkukunda meydana getirilen maddi hesap hataları nedeniyle 30 günlük askı ilanı sonuna kadar yapılacak itirazlar kadastro müdürü tarafından incelenip düzeltilir. Tutanaklar devredilmiş ise bu işi müdürlük yapar. bir belgeye ya da bilirkişi beyanlarına dayalı olarak yapılmakla beraber taşınmaz üzerinde hak iddia eden kimse belgeye dayanabilir. belgenin yasal durumu ve bu yere ait olup olmadığı hususu ile sınırlıdır. birlikte incelenerek sorun çözümlenir. gönderilen tutanaktaki bilgilerden. Ancak. Tespit. kendisine tebligat yapılmayacağı. İtirazların sonuca bağlanmasından sonra yapılacak itirazlar ise ayrıca incelenip yeniden komisyon tutanağı düzenlenir. Gerektiğinde mahallinde araştırma yapılır ve bilirkişilerden de yararlanılır95. Taşınmazın yüzölçümü ve özellikleri. madde 8 95 Bakınız: Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik. Komisyonun buradaki incelemesi yalnızca.

7. KK.8. Bu cetvelleri ve pafta örneklerini. 6. 11’de belirtilen. İlgililerince imzalanan bu tutanakta komisyon üyeleri arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde. Komisyonca düzenlenen tutanakların sonucu askı ilanında belirtilir. Kadastro müdürü bu işlemleri. md.6. itirazın geri alınma nedeni açıklanarak bir tutanak düzenlenir ve itirazını geri alanın imzası alınarak itiraz kaldırılır. 6. kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapmak zorundadır. md. md. İtirazı olanların ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabileceklerini belirtir. . aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan veya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konulara ilişkin kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davalar. tam üye sayısı ile toplanılır ve oy çokluğuna dayalı olarak tutanak düzenlenir. müdüriyette ve ayrıca muhtarın çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan ettirir. b.ilanında açıklanacağı belirtilir. md. KK.6. Müdür. askı cetvellerini düzenler.3. Kadastro Mahkemesinin Görevleri ve Tutanakların Kesinleşmesi KK. c. ilgili gerçek kişilere. Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan ya da çözümü yasalarla mahkemelerin takdirine bırakılan konularda kadastro komisyonu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle düzenlenecek komisyon tutanağı ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir. Düzenlenen bu tutanak ta kadastro tutanağına eklenir. 11 uyarınca kadastro müdürü. 30 günlük askı ilanı süresi içinde kadastro mahkemesinde açılan davalar. KK uyarınca yapılan ilanlar.3. md. bir ada veya mevkiden daha küçük olmamak üzere kadastro çalışmaları sonuçlanan taşınmazlara ait kısmi ilanı aynı esaslara göre yapabilir. Kadastro tutanağına yapılan itirazların geri alınmasının istenilmesi halinde. md. bucak merkezi ve köyde. 24 uyarınca kurulan kadastro mahkemesi aşağıdaki davalara bakar ve sonuçlandırır (KK. Bu ilanda kadastro harçları da gösterilir. İtirazlı ve itiraz dışı işlemlerde hak sahibi belirlendikten sonra yeniden komisyon tutanağı düzenlenir. sınırlandırma ve tespit sonucu düzenlenen kadastro tutanaklarına dayanarak. Genel Müdürlüğün iznini alarak kadastrosu henüz tamamlanmayan çalışma alanlarında mahalle. 10/4 uyarınca. komisyonca kimlik tespiti yapılır. Tutanağın ve itiraz kayıt defterinin ilgili sütununa itirazın kaldırıldığı işaret edilir. Askı İlanı KK. 26): a. 27 uyarınca mahalli hukuk mahkemelerinden kadastro mahkemelerine devredilen dava ve dosyalar. kamu ve özel hukuk tüzelkişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. ayrıca 30 günlük askı ilanı süresince kadastro mahkemesine dava açma hakkı vardır. KK. İtiraz edenin.

madde 12 uyarınca hükme bağlanmıştır: “30 günlük ilan süresi geçtikten sonra.6. KK. Revizyon yapılan kayıtların uygun bir yeri ile kayıt defterleri işleyen kişilerce imzalanır. sınırlandırmalar ve tespitler 30 günlük askı ilanı sonunda kesinlik kazanır. Bu tutanaklarda belirtilen haklara. Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları. dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir. Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları. çalışma alanında kadastrosu yapılmayan taşınmaz kalmadığına. Kesinlik kazanan kadastro tutanakları müdür tarafından onaylanır. sınırlandırma ve tespit işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bir tutanak tutularak imzalanır. Hak Düşürücü Süre Kadastro tutanaklarının kesinleşmesi ve hak düşürücü süre. 6. tescil işleminden önce tapu sicil müdürlüğündeki tapu kayıtlarına gerekli revizyonlar işlenir. sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra. kanunun belirlediği sürede bir dava açılmaması halinde hakkın kendisinin sona ermesidir.9. Davalı taşınmazlara ait tutanaklar. Kanunun ön gördüğü belli bir süre içinde hak istenmediği . Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz. Kadastro mahkemelerine dava açıldıktan sonra.d. taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurulanlar ile bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda medeni kanunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar. işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. bilirkişiler ve kadastro teknisyenlerince imzalanır. tespitten önceki haklara dayanarak. iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın. Çalışmaların bitiminden sonra. Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse. uygulanamayan tapu kayıtlarının uygulanamama nedenleri açıklanmak suretiyle düzenlenen tutanak muhtar. Yargıtay’da bunlara karşı itiraz edilemez.3. Ayrıca. Zemine uygulanamayan tapu kayıtlarının zabıt defterlerindeki uygun bir yere kırmızı kalemle uygulanamadı diye işaret düşülür. kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. sınırlandırma ve tespitler ancak kadastro mahkemesinin kararı sonucunda kesinleşir. kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir. Tutulan bu zabıttaki bilgiler ve çalışma alanına ait tapu kayıt defterlerine göre 30 günlük askı ilanından sonra. İtiraz edilmeyen ve davalı olmayan kadastro tutanakları.” Hak düşürücü süre. Kadastro mahkemelerinin sonuçlandırdığı davalara ait kararlar kesindir. aslî müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıklar.

Hak düşürücü süreye uymama hakkın kaybına neden olur. Komisyon tarafından iki nüsha tescil dosyası hazırlanır. Hak düşürücü sürenin başlangıcı tutanağın kesinleştiği tarihtir. a. İlgili davanın esas numarası. Kesinleşme tarihleri tescil tarihleri olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde ada ve parsel sırasına göre tapu kütüklerine kaydedilir. c. Bıyık. (1994). Tapu Kütüğüne Tescil Tescil işlemleri kadastro mahkemesince kesinleşen veya ilan süresince itiraz edilmeden kesinleşen tutanak ve eklerine dayanarak yapılır. Hak düşürücü süre kanun düzeni ile ilgilidir..4. sayfa: 365 Özmen..Çorbalı. İ.. Son İşlemler Kadastroda teknik ve yasal işlemlerin kesinleşmesinden sonra gerçekleştirilen • • • • Tapu kütüğüne tescil. 6. C. sayfa: 225.1.takdirde. H. Buna göre. Hakim. Devlete ait ormanlar harç ve resm alınmaksızın hazine adına tapuya tescil edilir. md.4. Feryal Matbaası. hak düşürücü süreyi resen gözönünde bulundurmalıdır. b. T. 6.g.. Eski tapu kayıtlarının kapatılması. Kadastrosu yapılan ormanlarla 96 97 Tüdeş.. kadastrodan önceki yasal nedenlere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz (KK.e. Ankara . Kadastro tutanaklarında belirtilen haklara.12). (1988). Tüdeş ve Bıyık hak düşürücü sürenin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamıştır: a. hak düşürücü süre davalı taşınmazlarda. kadastro mahkemesinin kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar. artık o hakkı isteme yetkisinin sona ermesi ise hak düşürücü süreye benzeyen zaman aşımıdır96. Çaplı tasarruf belgelerinin ilgililere dağıtılması ve Devir ve teslim çalışmaları son işlemleri oluşturur. sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra. “3402 sayılı Kadastro Kanunu Şerhi. kütük sayfasının beyanlar hanesinde kurşun kalemle belirtilir. Orman tapuları birisi dosyasına konmak. diğeri ise aslı ile beraber Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere iki nüsha hazırlanır. 97. Davalı olup kadastro mahkemesine intikal etmiş bulunan taşınmazların kütük sayfalarının itirazla ilgili hanesi boş bırakılır.

sayfa: 393 .4. Devir teslim için üç nüsha tutanak düzenlenir.4.. Bunlar kadastro ve tapu müdürleri tarafından imzalanır. ölçü krokileri. sınırlandırma krokileri. sınır köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri. kıymet. yüzölçümü hesap çizelgeleri. C. parsel sırasınca ayrı klasörlerde toplanarak ve bir cetvele bağlı olarak tapu sicil müdürlüğüne devredilir. a. vergi. 98 Tüdeş. kadastro çalışma alanı sınır krokileri. mahalle ya da köy klasörlerinin birer örnekleri de TKGM’ne gönderilir. Bu kayıtlara dayanılarak işlem yapılamaz. Eski Tapu Kayıtlarının Kapatılması Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içinde kalan eski tapu kayıtları kapatılarak. ayrıca belde/köy orman kadastrosu dosyaları düzenlenir98. Kadastro paftalarının birer örnekleri ile hazırlanan tapu kütüklerinin birer kopyası TKGM’ne gönderilir.4. kütük. nirengi ve poligon özet çizelgeleri. Bıyık.. (1994). Pafta ve fenni belgelerin asılları kadastro müdürlüğünde saklanır. ada bölümü krokileri. Bunların dışında nirengi röper krokileri. Orman Genel Müdürlüğü’nde orman kadastrosu sicil defteri. nirengi ve poligon kanavaları.. 6. 6.g. işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. iyelik bilgileri yanı sıra taşınmazın komşu parsel ve yollarla olan durumunu gösteren krokisinin de bulunduğu çaplı tasarruf belgeleri tescil işlemleri tamamlandıktan sonra ilgililerine dağıtılır. ilçelerde ilçe orman kadastro dosyaları.2. Devir ve Teslim Kadastrosu biten çalışma alanlarına ait bütün tutanak ve ekleri ile paftaları mahalle ya da köy itibariyle ve ada. Harç çizelgelerinin birer kopyası yerel vergi dairesine gönderilir. 6.3. T.e.4.ilgili olarak. Çaplı Tasarruf Belgelerinin İlgililerine Dağıtımı Taşınmaza ait konum.

sayfa: 153. ilgilinin başvurusu ya da kadastro müdürlüğünce resen düzeltilir. Kenar koordinatlarının yanlış yazılması. (1997). taşınmaz iyeleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. md. tersimat (çizim) ve hesaplamalardan doğan hatalar. İstanbul . E. Sayısallaştırma işlemi nedeniyle ortaya çıkacak düzeltmelerin.. paftaların sayısallaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. çizim ve hesaplamadan doğan teknik hatalar meydana gelebilir. KK. maddeye göre. yapılan düzeltme kesinleşir. ada. Düzeltmeye konu olan kadastro hataları şunlardır100: • • • • 99 100 İl. Ölçeğin yanlış yazılması. “Kadastroları kesinleşmiş taşınmazlarda vasıf (nitelik) ve iyelik değişikliği dışında kalan ölçü.7. bu gibi hataların idari yolla düzeltilmesi amacıyla KK’nun 41. Bu maddenin uygulanmasında. VIII. Uygulamada. maddede belirtilen hak düşürücü süre aranmaz. çizgisel olarak üretilmiş kadastro haritalarının. KADASTRO HATALARI VE DÜZELTİLMESİ Kadastro çalışmaları sırasında ölçü. Pafta. Taşınmaz iyelerinin gereksiz yere mahkemeye gitmelerini önlemek. maddesi bu hataların düzeltilmesini hükme bağlamıştır. kadastro kesinleştikten sonra ortaya çıkan hataların düzeltme işlemlerinde. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu Ülger. taşınmaz iyeliğinde değişikliğe neden olduğu yorum ve gerekçesiyle uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Çalışma alanı içinde. Ancak taşınmazların teknik belgelerine uyularak kadastro paftalarında yapılan sınır ve yüzölçüm düzeltmelerinin. ilçe. maddede nitelik ve iyelik değişikliği doğuran hatalar düzeltme dışı tutulmuştur. parsellerin paftadaki sınır ve yüzölçüm miktarlarında düzeltme yapılabilmektedir. Sayısallaştırma işlemleri sırasında. mahalle adlarının yanlış yazılması. Tebliğ tarihinden başlayan 30 gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda sulh mahkemesinde dava açılmadığı takdirde. Düzeltme. ortaya çıkan yorum ve görüş ayrılıklarının giderilmesi için hak kaybına meydan vermeyecek ve pratik olarak çözümlenmesini sağlayabilecek şekilde yasal düzenlemeye gidilmesinde yarar vardır99. ölçü değerlerinden yararlanarak ya da paftasından değer alınarak ve elde edilen değerlerin zeminle karşılaştırılması yapılarak. “Kadastro Bilgisi Ders Notları”. 12’de hükme bağlanmış olan 10 yıllık hak düşürücü süre dikkate alınmaz. 41. 12. parsel numaralarının yanlış yazılması.” 41.

nokta atlanması. parsel değerinin doğru belirlenmemesi).). Diğer idarelerin düzenledikleri belgelere dayalı olarak meydana gelen hatalar için düzeltme harcı alınır. Bilirkişilerin. Mahkemeye gidilmemesi halinde 30 gün sonra kesinleşen düzeltme kararı tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. duvar vb. mira. baba adları veya paylarının yanlış yazılması ya da iki adından yalnız birinin kaydedilmesi. cinsiyeti. Sınırların yanlış mürekkeplenmesi. Hatalar birden fazla parseli ilgilendirdiğinde taraflar adreslerinde bulunamıyor ya da adresleri saptanamıyorsa gazete ilanı ile bildirim yapılarak hatalar düzeltilir. yemin ettirilmeden çalıştırılması. . Ayrıca. Ölçümlerin yanlış yapılması (prizmatik/kombine ya da kurulsal/takeometrik ölçümlerde yanlış nokta ölçülmesi. tesislerin sınırlandırma krokisinde yanlış belirtilmesinden doğan kazalar). Kadastro hatalarının düzeltilmesi işlemleri yapılırken ilgili mal sahipleri yanlışlığın giderilmesi için yazılı onay verirlerse o zaman 30 gün beklemeden karar kesinleştirilir. hatalı hesaplanması). küçük nokta. Mal sahibinin adının hiç yazılmaması. Taşınmazları devir ve temliki esnasında yanlışlıklar yapılması. 30 gün içinde sulh hukuk mahkemesinde dava açarlarsa verilecek karar beklenir. yüzölçümlerinin vb. Taraflar. Teknik hatalar tarafların kusuru olmaksızın görevli memurların dikkatsizliğinden kaynaklanıyor ise büro ve zeminde gerekli incelemeler yapıldıktan ve bir tutanakla durum belirlendikten sonra gerekli düzeltmeler kadastro ve tapu sicil müdürlükleri tarafından yapılır. İyelik sınırının yanlış geçirilmesi (kırık noktaların yanlış birleştirilmesi vb. Gerek kadastro gerekse tapu sicil müdürlüklerinin neden oldukları hataların düzeltilmesinden hiç bir harç alınmaz.). kadastro müdürlüğü tarafında durum taraflara tebliğ edilir. Taşınmaz iyesinin teknik hatayı fark ederek başvurması ya da röperli kroki veya çap istemi sırasında yanlışlığın anlaşılması halinde de büro ve zeminde gerekli incelemeler yapılıp bir tutanakla durum belirlendikten sonra kadastro ve tapu sicil müdürlükleri tarafından gerekli düzeltmeler yapılır. Hesapların yanlış yapılması (poligon.• • • • • • • • • • • • Sınırlandırmanın yanlış yapılması (parsel sınırlarının tam olarak saptanamaması ya da nereden geçtiklerinin ve birbirlerinden ne gibi tesislerle ayrıldıklarının veya sınırlardaki çit. İlan süresinin kısa tutulması nedeniyle usul hatasının ortaya çıkması. soyadları. İyelik bilgilerinin yanlış belirtilmesi (beyannamelerde ilgili parsellerinin iyelerinin adları. Değişikliklere ilişkin geometrik verilerin doğru işlenmemesi. nokta numaralarının yanlış yazılması. Kadastro müdürlüğü tarafından bizzat fark edilen hatalar için de aynı işlemler yapılır. açı ya da uzunluk ölçülerinde hata yapılması vb.

imar uygulaması. saydam paftalara mürekkeple çizilir. Devletin aslen yapmakla yükümlü olmadığı bu tür hizmetleri bizzat yapmak yerine.1.8. sınır ve şekil değişiklikleri gibi talebe bağlı değişiklik de kadastro müdürlüklerince yürütülmektedir. 8. Mahalle ya da birlik klasörleri de yeni duruma göre düzeltilir. kadastro müdürlüklerinin kendiliğinden dikkate alması ve paftalarında güncel durumu izlemesi zorunluluğu bulunmadığından. Ayrıca. taşınmazlar üzerinde meydana gelen sınır değişiklikleri. KADASTRONUN YAŞATILMASI Kadastro en son durumu gösterdiği takdirde. Kadastronun Güncelleştirilmesi Kadastro hizmetlerinin tamamlanmasından sonra. oldukça dinamik bir yapıya sahip olan taşınmazlar üzerindeki değişiklikler düzenli olarak izlenip ilgili altlıklara işlenmezse belli bir süre sonra geçerliliğini kaybeder. tevhit. Kadastro hizmetinin tamamlanmasından sonra meydana gelen bu değişiklikleri. Taşınmazlar üzerine meydana gelen her değişikliği kadastro paftası ve tapu siciline düzenli olarak aktaracak bir sistem ve düzenlemeye ihtiyaç vardır. Kadastronun yenilemesi ile gerçekleştirilir. cins değişikliği. Kadastronun güncelleştirilmesi ve b. Yapılan kadastro çalışmalarının geçerliliğini sürdürmesi için yapılacak iş kadastronun yaşatılmasını sağlamaktır. ifraz. Kadastronun yaşatılması. Bu nedenle kadastronun güncel tutulması ve yenilenmesi gibi çalışmalar aksayabilmektedir. özel sektörün olanak ve gücünden yararlanılarak bu aksaklıklar giderilebilir. kadastro haritaları zaman içinde güncelliğini yitirmektedir. söz konusu değişiklik işlemlerinin lisanslı harita ve kadastro . yol gösteren ve denetleyen konumunda olması gerektiğinden. Kadastro belge ve haritalarında meydana gelen değişiklikler orijinal paftaya kurşun kalemle. Çünkü. Talebe bağlı değişiklik işlemlerinde. Kadastrosu tamamlanmış olan yerlerde. ilgililerinin isteklerine göre yapılan kadastro parsellerinin üzerindeki tesis. yaptıran. kullanım türü ve tasarrufu etkileyen değişikliklerin kadastro belge ve haritaları üzerinde izlenmesi ve bu suretle kadastronun yaşatılması ve güncel tutulması gerekmektedir. tesis inşası gibi geometri. a. Devletin taşınmaz iyeliğini güvence altına alması ilkesi yerine getirilmiş olur. toprakla ilgili her türlü plan ve projeye altlık teşkil eder diye tanımladığımız ÇAK’nun görevini tam olarak yerine getirebilmesi için de en son kadastral durumlara ihtiyaç vardır.

yola terk. 8. kamulaştırma örnek verilebilir. iken arazi. Arsa ve arazi düzenlemeleri. arsa iken yapılı arsa.1. yapılı iken yapısız arsa olması durumunda paftasında ve tapu sicilinde yapılan değişiklikler kullanma türü değişikliğini oluşturur.2. Geometrik şekil değişikliğine neden olan bazı işlemler şunlardır: • • • • • Ayırma ve birleştirme.1. 101 VIII. Geometrik şekil değişikliklerinin bazıları ölçmeyi gerektirirken bazıları da ölçmeyi gerektirmez. alanı veya boyutunda değişikliklere neden olan geometrik şekil değişikliği. Kullanım türü değişiklikleri bazı durumlarda ölçmeyi gerektirirken bazen de ölçmeyi gerektirmez. • • Mal sahibinin isteği ya da Kamu yararı amacıyla zorunlu olarak oluşur.1. Bir parselin geometrisinin (şekli) değiştiği ve yeni şeklin belirlenmesi için mutlaka ölçme işleminin gerektiği ölçmeyi gerektiren geometrik şekil değişikliklerine ayırma. Ölçmeyi gerektirmeyen kullanma türü değişikliklerinde yalnızca tapu kütüğüne düzeltme yapılır ve ilgili vergi dairesine durum bildirilir. 8. arazi iken arsa. Vergi dairesine de haber verilerek vergi türü yeni duruma göre düzeltilir.mühendislik bürolarınca yaptırılmasını temin edecek yasal düzenlemeye gereksinim vardır101. Eğer yapılan yapının komşu parsele tecavüz ettiği anlaşılırsa nitelik değişikliği tapu kütüğüne işlenmekle birlikte kütüğün beyanlar hanesine yapının tecavüz ettiği belirtilir. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . tarla vb. Kullanma Türü (Cins) Değişikliği Taşınmazların bağ. arsa ve arazi düzenlemeleri. bahçe. Vb. Birleştirme ise ölçmeyi gerektirmeyen geometrik şekil değişikliğidir. Kamulaştırma. Yola terk. Ölçmeyi gerektiren kullanma türü değişikliklerinde ise işlem sonucu kadastro ve tapu kütüğüne işlenir. Geometrik Şekil Değişikliği Taşınmazların sınırları.

Yenileme çalışmaları. maddesinde ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda yenilemeye ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca Kanunun 4.3. yaşatılması için gerekli önlemler alınmayan kadastro ölçü ve belgeleri bir süre sonra geçerliliklerini yitirerek. Geçmişte üretilen tapulama ve kadastro paftaları. ölçü yapılmasına ihtiyaç duyulmayan değişikliklerdir. günümüz koşullarına yanıt verebilmesi için kadastronun yenilenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermeyen tapulama ve kadastro haritaları yenilenir denerek yenilemenin amacı da belirlenmiştir. maddesinde yer alan. kadastral harita üzerinde herhangi bir değişiklik gerektirmeyen. Meydana gelen değişikliklerin sürekli ve düzenli olarak işlenilmediği. her ne kadar 2859 sayılı Kanun kapsamında yapılıyor ise de 3194. 8.” hükmü ile yenileme çalışmalarının kapsamı belirlenmiştir. buna bağlı olarak taşınmazların değerlerinin artması. Kadastronun Yenilenmesi Kadastronun yaşayan ve devamlılık gerektiren bir hizmet olması için üretilmiş olan tapulama ve kadastro paftalarının teknik nedenlerin yanı sıra toplumun sosyoekonomik yapısındaki dinamizmine paralel olarak da günün koşullarına ve teknolojisine uygun hale getirilmesi. TMK’nin 719. Tasarruf Değişikliği Tasarruf değişiklikleri. harita ve sicillerdeki durumun arazideki değişimin gerisinde kaldığı.2. Ülkemizde yenileme çalışmaları. En az bir mevki veya ada biriminde. yalnızca tapu sicili üzerinde değişiklik yapılmasını gerektiren. • • • Teknik nedenlerle yetersiz kalan. Ortaya çıkan pafta zemin uyuşumsuzluklarının çözümlenebilmesi. .1. trampa. Gerektiğinde ilgili vergi dairesine de işleme ait bilgi verilir. 3083 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan düzenleme çalışmalarıyla da paftaların yenilenmesi söz konusu olmaktadır. Uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen. imar planı uygulamaları. 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanunun 1. hibe. hızlı kentleşme. 2981. Alım-satım. Tapu siciline geçmiş veya geçmemiş iyelik veya iyeliğe ilişkin haklar inceleme konusu olamaz. maddesinde. toprakla ilgili plan ve projelerin gereklerini karşılayamaz duruma düşerler. “Yenileme yalnız teknik çalışmaları kapsar. daha hassas ölçü ve planlara gerek duyulması gibi nedenlerle günümüzün gereksinmelerine yanıt veremezler. yenilenmesi gereklidir.8. 1983 tarih ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun ile 21 Mart 1995 tarih ve 22234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmaktadır. rehin vb tasarruf türü değişikliklerine örnek olarak verilebilir.

gerekli hallerde ikinci kez kadastro yapılmasını sağlayacak yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır102.” hükümleri yer almaktadır. TMK ve Tapu Sicil Tüzüğü hükümlerine göre. hatasız tutulması zorunlu olup tapu sicilini oluşturan haritanın da aynı derecede doğru. plan. Ancak TMK’nin 719. tapu sicilinin ana siciller bölümünde yer almaktadır. plan ve zemin arasında fark olduğunda asıl olan plandır hükmü yer aldığından.2859 sayılı Kanun ve yenileme işlemlerinin esaslarını ve uygulanacak teknik yöntemleri göstermek üzere 16. Eğer harita hatalı ise. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . Teknik belgelerine uymayan. iyelik güvenliğini sağlaması olanaklı değildir. Ülkemizde. 22/1’de. 3402 sayılı KK. yapılmışsa da bunun bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle. önceden kadastrosu ya da tapulaması yapılmış bir yerde yeniden kadastro yapılamayacağı. taşınmazlar üzerindeki hakların gerçek durumunun gösterilmesi ile iyelik sınırlarının güvenliğini sağlayacak nitelikte doğru haritaların düzenlenmesidir. tapu sicilindeki durumun zemindeki durumla uyum sağlamasına yöneliktir. sınırları aynen yansıtacak şekilde hatasız oluşturulması asıldır. “Yenileme işlemi sırasında ilk kadastro veya tapulamanın tahdit ve tespit ettiği parsel sınırlarına itibar olunması esas alınır. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. hataların giderilerek haritaların sağlıklı hale getirilmesi gerekmekte olup halen yürürlükte olan 2859 sayılı Yenileme Kanunu bu ihtiyacı karşılamaya yeterli olmadığından. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu VIII. maddesinde. Parselin zemindeki sınırları değişmiş veya işaretsiz ise ilk kadastro veya tapulamanın pafta ve fenni belgelerinden yararlanarak sınırlar tespit edilir. hatalı ve eksik olduğu anlaşılan kadastro haritasının. Parselin zemindeki sınırları değişmemiş ise ölçümleme sonucunda bulunan değerler aynen kabul edilir. Yenileme işlemleri. maddesinde.1983 gün ve 18253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konan Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenileme Yönetmeliği sadece tapulama ve kadastro paftalarının yenilenmesini öngörmektedir. gerçeği yansıtmayan. Bunun için. Bu nedenle. hatasız ve teknik belgelerine uygun olma zorunluluğu vardır. mevcut kadastro haritalarının zemindeki ayrıntıları doğru biçimde göstermemesinden kaynaklanan sorunların yaşandığı bilinmektedir. kadastronun amacına ulaşması olanaklı olmayıp tapu sicilinin asli unsurlarından birisi eksik kalmış sayılır. Tapu kütüğünün hukuka ve evraklara uygun. yenilemeyi gerektiren sorunları teknik ve sosyo-ekonomik sorunlar olarak ele alınabiliz103: 102 103 VIII. maddesinde yer alan “ikinci kez kadastro yapılamaz” hükmüne ayrıcalık getirilerek. 2859 sayılı Kanunun 4.12. haritanın. eksikliğinin görülmesi ya da zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediğinin belirlenmesi durumunda. Kadastrodan beklenen amaç. teknik nedenlerle yetersiz kalması. daha önce kadastro ya da tapulaması yapılan yerlerdeki haritaların. Bu hükümlerden kadastronun yenilenmesinin yeniden kadastro anlamına gelmediği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. md.

5. 104 VIII. 8. Plan ölçeklerinin ihtiyaca yanıt verememesi. aşınması. kullanılması halinde yanılma sınırları dışında hatalara neden olması. Kadastronun başladığı yıllarda eğitilmiş elemanın ve teknik donanım yetmezliği. Yenileme ilanı. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde mahalle ve köy kapsamında yenilenmesi gerekenler alanlar aşağıda gösterilmiştir104. Taşınmazlardaki değer artışları. Yenilemeye karar verilmesi. Kullanılan pafta altlıklarının yıpranması. önceki paftaların plan hassasiyetinin artırılamaması. Potansiyel olarak yenilenecek alanlar MAHALLE Toplam Birim 359 Toplam Parsel 421825 Toplam Dönüm 3288764 Toplam Pafta 4936 KÖY Toplam Birim 4310 Toplam Parsel 4732503 Toplam Dönüm 45242481 Toplam Pafta 80758 GENEL TOPLAM Toplam Birim 4669 Toplam Parsel 5154328 Toplam Dönüm 48531245 Toplam Pafta 85696 Yenileme işlemleri süreci aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Şehirlerin hızlı büyümesi. Plansız kentleşme. 2. Kadastro sonrasında yapılan değişikliklerin güncelleştirilememesi. 6. Sosyo-Ekonomik Sorunlar • • • • • Köyden kente göç. bu pafta bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılamamasıdır. Yenileme isteklerinin incelenmesi. Yenileme isteğinin bildirilmesi. Kayıt ve belgelerin toplanması. 3. Tapuya şerh konulması. büyültme durumunda ise yanılma sınırı dışında hataların oluşması. İmar planı uygulamaları. Kadastro çalışmaları sırasında yapılan ölçü ve tersimat hataları ve bunlara bağlı olarak meydana gelen zeminle pafta arasındaki uyuşmazlıklar ve sabit sınırlarda bile uygulama kabiliyeti olmayışı.Teknik Sorunlar • • • • • • Nirengi poligon gibi yer kontrol noktalarına ait tesislerin kaybolması ya da ihya edilemez olması. 7. 9. kalitesiz oluşları nedeniyle kullanılamaz duruma gelmeleri. Mahkemelerden dava listelerinin istenmesi. Ülke nirengi ağına bağlama için ön hazırlık işlemleri. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . 4. Sınırların belirlenmesi.

10. rölöve ölçüleri ve çizim. geçerlik kazanması ve ilanı. 14. Tapu kütüğünde düzeltme. 18. Eski paftaların geçersiz sayılması. Yeni paftaların kontrolü. 20. Ölçü. 13. 16. Parsellerin düzenlemesi. . Plan aplikasyonu. 12. Davalı taşınmazlar. Yenileme tutanağı ve rapor düzenlenmesi. Yenilemeye itirazlar. 21. Merkeze gönderme. Davaların tapu kütüğünde belirtilmesi. 19. 15. 11. hesap ve çizim işlemleri. 17. Hak sahiplerine duyuru.

İstanbul . E. Lisans Bitirme Çalışması. Parklar. Ancak. • • • • • Sazlıklar. (1999). Yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre. ağaççık. 106 Cebeci. Şehir mezarlıklarıyla. asli unsurun arazi olduğu. ülke yüzey ağlarına dayalı olmayan ve standart birlik içinde üretilmemiş bilgilerle. çeşitli fayda ve fonksiyonları nedeniyle toplum açısından son derece önemli. “Ormanların Sınırlandırılması ve Kadastro Çalışmaları”. tabii olarak yetişen ya da emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.. taşınmaz kadastrosunun önemli bir boyutudur. eğrelti ve mantarlar. Her çeşit dikenler. Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) görev ve yetkisinde yürütülmektedir. Hukuki açıdan ise ormanı tanımlamak oldukça zordur. yosun. Sayfa: 4. toprağın altında ve üstünde yaşayan mikroorganizmalar ve çeşitli böcek ve hayvanlarla. TMMOB.1. HKMO.9. U. yenilenebilir doğal kaynaklardandır. 9. Y) kadastral haritalara dayalı olarak taşınmazların sınırlarının yalnızca haritada grafik olarak gösterilerek saptanması. ormanların sınırlandırılması yer almamaktadır105. Ankara. Biyolojik açıdan orman. çalı ve otsu bitkiler. Çünkü. TKGM tarafından değil. sayfa: 2. geniş alanlarda kendine özgü bir iklim yaratabilen. ağaç bulunan her yere orman denemeyeceği gibi. ORMAN KADASTROSU Orman kadastrosu. ağaç bulunmayan bazı alanların da orman kapsamına sokulması gerekmektedir. (2000). kasaba ve köylerin hudutları içinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler. yapı ve sıklıktaki ağaçların. Hukuki açıdan orman. Orman Nedir? Ormanlar. orman toprağının birlikte oluşturduğu bir yaşam birliği (Biosonöse) olarak tanımlanabilir. yalnızca TMK’nun öngördüğü tüzel (hukuki) amaçlı bir tapu sicilinin kurulmasına indirgenen Türkiye kadastrosunun amacında. Yedinci Harita Kurultayı. Step nebatlarıyla örtülü yerler. YTÜ. ÇAK’nun amaçlarının aksine ülkemizde. ağaç ve ağaççık topluluklarının mütemmim cüz (tamamlayıcı parça) olarak yer aldığı bileşik eşya olarak nitelendirilir106. ülkemizde orman kadastrosu işlemleri. 105 Köktürk. “Orman Kadastrosu”. belli yükseklik. Ancak buna karşın. iki boyutlu (X..

sayfa: 2 . Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun. 9. maddede. Kadastro Kanunu (KK).2. a. Sahipli ziraat arazisi olarak kullanılan ve dağınık. yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devir olunamaz. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. bozuk. 131. Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir.• • • • • • Sahipli arazide bulunan ve civardaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler.2. “Devlet.. 9.3 milyon hektar orman alanı ise verim gücü düşük ormanlardan ya da tamamen verimsiz. 5. 4. Anayasa. Geriye kalan 11. Devlet ormanları Kanuna göre devletçe yönetilir ve işletilir. Sağladıkları toplumsal yararlar nedeniyle toplumun ortak malı kabul edilen ve bu nedenle devletin gözetim ve denetimi altında bulunan ormanlık alanların. Sahipli arazide ve çevrenin özelliklerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık çamları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar. makilik ve çalılıklardan oluşmuştur107. Anayasalarımızda Orman Kadastrosu Ormanlarla ilgili ilk anayasal düzenleme 1961 Anayasası’nın 131.. ormanlarının korunması ve ormanlık sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve önlemleri alır. 107 Cebeci. Bu alanların tamamı verimli orman niteliğinde olmayıp ürün verebilen orman alanı 8. Devlet ormanlarına bitişik olmayan ve yüzölçümü 3 hektardan yukarı bulunmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar. sakızlık ve harnupluklar. özel kanunu gereğince.e. Orman Kadastrosu Çalışmalarında Yasal Dayanaklar Ülke genelinde. Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler Orman Kanunu’nun 1. yer yer küme ve sıra halinde bulunan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler.9 milyon hektardır. 3. maddesiyle yapılmıştır.1. (2000). ormanların sınırlandırılması ve kadastro çalışmalarını düzenleyen ve etkileyen beş temel yasal dayanak vardır: 1. Devlet ormanlarının iyeliği. ıslah. 2. Orman Kanunları.g. TMK. temlik koşulları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ve 6777 sayılı Kanunda belirtilen yabani veya aşılanmış fıstıklık. maddesine göre orman sayılmaz. devlet ormanlarından ayırt edilen ve edilecek olan imar. U. yurdumuzda kapladığı alan 20 199 296 hektardır (ülkemiz yüzölçümünün % 26’sı).

orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir. TMK’de Orman Kadastrosu TMK’nin. toprağın iyileştirilmesi (md. maddelerinde ormanların korunması ve geliştirilmesi. şehir. orman köylüsünün korunması ile ilgili maddeler yer almıştır. 715).12. 751). “Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması. ormanların ve bütünlüğünün korunmaları bakımlarından.04. meyvelik. zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler. orman rejimi dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi esaslarını getirmiştir108. 1982 Anayasasının 169 ve 170. 755). (2000). Bu yasaya göre. Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Bu değişiklik ile bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak yitiren. Orman suçları için genel af çıkarılamaz. zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan topraklarla.e. 729). iyesi nesneler ve kamu malları (md..” denmektedir. ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı önlemlerle. ormanların tahribine yol açacak hiçbir siyasi propaganda yapılamaz. sayfa: 5 Bakınız: TMK ilgili maddeleri . bilim ve fen bakımından orman olarak korunmasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması. tarım ve hayvancılıkta kullanılmasında yarar görülen orman alanlarının orman rejimi dışına çıkarılması ilkesi getirilmiştir. diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı önlemler alır. Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla. tarım alanlarında daraltma yapılamayacağı belirtilmiştir. maddede orman ile ilgili genel hususlar belirtildikten sonra orman olarak korunmasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla. . kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. maddede ise. bağ.2. maddesinde çizilen çerçeve dahilinde 1983 yılında 2924 sayılı Kanun yürürlüğe girerek.” hükmü yer almıştır. dal ve köklerin komşu toprağa geçmesi (md. 169. kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında. 740). bağ. 818) başlıklı maddeleri orman kadastrosunu ilgilendirir109.g.12. şehir.. aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31. Devlet bu halkın işletme araç ve gereçleriyle. 170.. meyvelik. 9.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi.2. Bu madde 17. dikilen bitkiler (md. ormanlar (md. ağaç. a. 31. 108 109 Cebeci. U. orman ve mera (md. 1255 sayılı yasa ile değişikliğe uğramıştır.1970 tarih.. Anayasanın 170.

09.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanun.06.. Halen yürürlükte bulunan Kanundur.03.2.3. Kanunlarımızda Orman Kadastrosu 9..2. Ormanın hukuki tanımı ilk kez bu Kanunla yapılmıştır. sayfa: 2 112 Cebeci.g. sayfa: 7 .1982 tarih ve 2655 sayılı Kanun. a. Bu yöntem 1965 yılına kadar tek başına ve o tarihten sonra fotogrametrik yöntemle birlikte 1974 yılına kadar devam etmiştir110 Bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar şunlardır111: • • • • 16.2. (1999). Bu Kanuna göre orman sınırlarının ölçülüp plana bağlanması işlemleri..g.3.e.07. a.05. Ormanların sınırlandırılması işlemlerine ilk kez bu Kanunda yer verilmiş ve bu işlemlerin 1937 tarihinden itibaren 10 yıl içinde bitirilmesi öngörülmüştür. 9..03.06.03.2.1987 tarih ve 3373 sayılı Kanun.04.1945 tarih ve 4785 sayılı Kanun. 24. orman sınırlarını birleştiren doğrultuların (hatların). Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 31.1971 tarih ve 1444 sayılı Kanun. 05.715.1975 tarih ve 1906 sayılı Kanun. (2000). 110 111 Cebeci. U.06. 24. E.” ormanların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu hükme bağlamıştır. 08..1.1938 tarih ve 3444 sayılı Kanun.11..1983 tarih ve 2896 sayılı Kanun.1937 tarih ve 3116 sayılı Orman Kanunu Ülkemizde orman alanlarının sınırlandırılıp güvence altına alınması çalışmaları çağdaş ve teknik boyutta bu Kanun ile başlamıştır. U.1950 tarih ve 5653 sayılı Kanun. Bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar şunlardır112: • • • • • • • • 19.e.07. Bu Kanunda yer alan ormancılıkla ilgili esasların çoğu bugün yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanununda yer almıştır. 22. sayfa: 6 Köktürk..02.09.08. 14.e. 23. 05. 20.1988 tarih ve 3493 sayılı Kanun.g.1986 tarih ve 3302 sayılı Kanun. madde “Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait olan mallar.1950 tarih ve 5658 sayılı Kanun.. manyetik kuzey ile yaptıkları açıların ve optik yoldan uzaklıkların ölçülmesi şeklinde tanımlanabilen puslalı kat’ı mesafe yönteminin uygulanmasıyla başlamıştır.3. (2000). a.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanunu 9. 03.

tepeler. işletilmesi ve kullanılması için özel kurallar konur hükmü getirilmiştir. madde “. orman sınırları dışına çıkarıldıkları tarihteki fiili durumlarına göre ifraz edilerek. Pazar ve panayır yerleri gibi orta malları da tapuya tescil amacı taşımayan sınırlandırma işlemine bağlı kılınmıştır.4. fıstıklık (antepfıstığı) gibi tarım alanları ve buralardaki yapı ve tesislerin yerleri. 912. md. bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırı çıkarma işlemlerinin 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre. FIG tarafından yapılan kadastro tanımlamasının aksine. maddesi uyarınca orman kadastro komisyonlarınca yerine getirilmektedir. zeytinlik. tutanaklar ile kadastro ekiplerine teslim edileceği. sahipsiz kayalar. Kimsenin özel malı olmayan ve kamunun kullanımına ayrılan bu yerler. otlak. ormanların sınırlandırması ve kadastrosu yer almamaktadır. orman kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işlenerek. bahçe.onlara ilişkin ve tapuya tescili gerekli bir nesnel hak bulunmadıkça. Bu görev. bu yerleri kullanan kişilere. Bunun temel nedeni olarak ülkemizde ÇAK’nun kurulamamış olması gösterilebilir. harman yeri.08. tapuya tescile bağlı değildirler. farklı yasal altlıklara bağlı olarak yerine getirilmektedir.1991 tarih ve 3763 sayılı Kanun. 17.1995 tarih ve 4127 sayılı Kanun. fındıklık. Bu Kanunda değişiklik yapan yasalar şunlardır: • • 28. 21. 04. 9. Ormanların Sınırlandırılması ve Kadastrosu Kavramalarına Yaklaşımlar Türkiye kadastrosunun temelinde. Yeni TMK. Ülkemizdeki ormanların sınırlandırılması ve kadastrosu çalışmaları. Mera. Türkiye kadastrosuna yön veren 766 sayılı Tapulama Kanunu’na göre ormanlar. tek bir kadastro örgütü (tek elden) tarafından değil. Devlet ormanları ve devlet ormanı sayılan yerlere ilişkin her çeşit işler (buna ormanların sınırlandırılması ve kadastrosu da dahildir) Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) görevleri arasında bulunmaktadır. tarla. orman kadastrosu doğmuştur.1983 tarih ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun Bu Kanunla tarım alanlarına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesinde.2. Genel kadastrodan ayrı.5. ancak 2 ay içinde orman kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenememesi halinde kadastro ekiplerince belirleneceği ve kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemlerinin de tamamlanmış sayılacağı hükmü getirilmiştir.2.10..9. yaylak. maddesiyle kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde.3. farklı kurumların görev. rayiç bedelleri peşin ya da on yıllık süre içinde ve eşit taksitle alınmak üzere Orman Bakanlığı’nca satılır hükmü getirilmiştir. bağ. .” hükmü gereğince tescil dışı bırakılmıştır. eski TMK. 9.11. meyvelik.. kışlak.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu Bu Kanunun 4. yetki ve sorumluluğu altında. dağlar yazım dışı bırakmıştır. 715’e göre bu yerlerin benimsenmesi.06. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 7.

Orman Bakanlığı’nın onayı ile belirlenir.3. sayfa: 10 . etkinliklerin bir harita çalışmasını gerektirmediği. çalışmanın başlamasından en az 15 gün önce bu belde ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilan kağıdı ile duyurulur. genel kadastronun yalın bir uygulaması biçiminde değerlendirilmelidir. Edin’e göre. çalışma başlamadan en az bir ay önce radyo ile. Böylece sınırlandırma kavramından kadastro kavramına geçilmiştir. Orman kadastrosu ve Orman Kanununun 2/B maddesi uygulamasının yapılacağı ilgili ilçelerde. maddesi Devlet ormanlarının tescile tabi tutulması hükmünü getirmiştir. 22. E. sayfa: 6 Cebeci. tapulama ve kadastro çalışmalarının programa alındığı yerlere öncelik verilerek Orman Genel Müdürlüğü’nün teklifi. Kızılay ise. iyelik ihtilaflarının yoğun olduğu yerler ile devlet yatırım alanlarına. orman kadastrosu.17.e. belediye yayın araçları ya da belediye ilan tahtasında askı suretiyle ilan olunur. Tespit ve Kontrol İşleri Hakkında Yönetmeliğinin “Çalışma alanı içerisindeki ormanlar” başlıklı 17. 18. Orman kadastro komisyonları. Ormanların tescili. yapılan haritalar üzerinde orman sınırlarının ve bu sınırlar içinde kalan alanların işlenmesinden oluştuğu düşüncesindedir113. bulunduğu adanın son parsel numarası verilmek suretiyle kütüğüne aynen aktarılır. U. a.g.g. adına iyelik belgesi düzenlenecek taraf ise devlettir. 9.. İlan edilen ilçelerdeki çalışma yapılacak belde ve köylerde. sınırlandırma ve kadastro çalışmaları öncesi. Taşınmaz Malların Sınırlandırma.e. orman kadastrosu adıyla ayrı bir kadastro yoktur ve bu çalışmalar genel kadastronun bir parçasını oluşturduğundan her ikisinin de içiçe çalışması doğal kılınmalıdır.” hükme bağlanmıştır. orman kadastrosu adıyla sürdürülen çalışmaların temelinin ormanın niteliğinin belirlenmesi olduğu. Ormanların Kadastrosu ve 2/B Uygulaması Orman kadastrosu ve Orman Kanununun 2/B maddesi uygulaması yapılacak il ve ilçeler.1. çalışma alanı ile ilgili olarak 2/B Yönetmeliği. tahdit haritasındaki sınırları esas alınarak Kadastro Kanununun 22 nci maddesine göre. Ayrıca bu çalışmalar Orman İşletme Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı’nın mahalli birimlerine çalışmaya başlamadan 15 gün önce ilgili Orman Kadastro Komisyonu Başkanlığı’nca yazı ile bildirilir114. ölçülüp haritaya işlenecek taşınmaz orman alanı. • • • Devlet orman işletme müdürlüklerinden. orman kadastrosunda. İl ve ilçelerden belge ve bilgileri isterler. a..1987 tarih ve 3373 sayılı yasa ile değiştirilen 11. maddesi ile “Çalışma alanı sınırları içinde kalan tahdit görmemiş Devlet ormanları sınırlandırılarak orman vasfı ile Hazine adına tespit ve tescil edilir. 22. Tokmanoğlu’na göre.. Dolayısıyla. Tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinden. maddesi ile de ormanlar tescile konu olmuştur. 3402 sayılı KK uyarınca çıkarılan. Bu yasadan 3 ay sonra yürülüğe giren 3402 sayılı KK. 19 uyarınca.5. (1999). 113 114 Köktürk. md. (2000).6831 sayılı Orman Kanunu’nun. Tahdit görmüş ormanların ise.

maddesi ile değişikliğe uğramıştır.. Orman kadastro çalışmalarının kadastro tekniğine. a. 115 116 Tüdeş. sınırları kesinleşmiş ormanların tahdit haritalarının ya da memleket haritalarının ya da hava fotoğraflarının araziye uygulanması da. T. yürürlükteki yönetmelik ve haritacılık standartlarına uygun yürütülmemesi de böylesi bir sonuç doğurmaktadır.. Mahalli ziraat odalarınca bildirilecek bir temsilci. Harita hizmetleri.2. Bıyık. faaliyetlerde kadastro mühendislerinin kontrol.” hükmü uyarınca istihdam edilen harita teknisyenleri tarafından yerine getirilir. Bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri. Orman Kanunu’nda yapılan her kanun değişikliği ile. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca. daha önceleri yapılan orman sınırlandırma çalışmaları tartışmalı duruma getirilmektedir. orman sınır noktalarını aplike etmek. Çalışmalarda. sayfa: 13. (1999). deneyim ve potansiyellerinden gereği gibi yararlanılmadığı yargı kararlarına da girmiştir. 6831 sayılı Orman Kanunu 2/B maddesi uygulaması sonunda ortaya çıkan yeni orman sınırlarını tespit etmek.3. Kadastro komisyonlarının görevleri 6831 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca (Bu madde.e. Orman tahdit ya da kadastrosu daha önce yapılmış yerlerde. E. o kadar harita mühendislerinin işi ve görevidir. C. sayfa: 376 Köktürk.) bir başkan ve dört üyeden oluşur: • • • • • Bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi (başkan).9. a. konuya taraf olan Orman Genel Müdürlüğü ve TKGM arasında kurumsal işbirliği ve eşgüdüm düzeneğinin sağlıklı bir biçimde bir an önce kurulması zorunludur116. maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: • • • Ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmazların ormanlarla ortak sınırlarını saptamak ve belirlemek. İyelik kadastrosunda ise. maddesi ve 2/B yönetmeliğinin 8. Bir ziraat yüksek mühendisi ya da ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknisyeni. Beldelerde belediye encümenince.g.g.. Orman Kadastro Komisyonu ve Görevleri Bölgelerindeki orman kadastro çalışmalarını yapan veya yapılmasına katkıda bulunan orman kadastro komisyonları 6831 sayılı kanunun 7. denetim ve onayı esastır115.e. 20 . “Orman kadastro komisyonlarının emrine ayrıca yeteri kadar teknik eleman ve memur verilir.. orman sayılan yerlerden orman sınırı dışına çıkarılması gereken yerleri belirlemek.05. Sorunun sağlıklı bir biçimde çözümü açısından. 22. Bu komisyonda kadastro çalışmalarının hukuki ve teknik yönünü içeren bir eğitim almış olan harita mühendisi bulunmamaktadır. harita mühendislerinin bilgi. (1994). Bir yerin orman olup olmadığının saptanması ve belirlenmesi ne kadar orman mühendislerinin uzmanlık alanına giriyorsa.1987 tarih ve 3373 sayılı kanunun 4.. köylerde köy muhtarlığınca bildirilecek bir temsilci.

3. kışlak. Ayrıca. 31.g.3. T. zeytinlik. 6831 sayılı Kanunun 2. Orman Sınırlarının İşaretlenmesi ve Nitelik Belirlenmesi Mevcut belge ve bilgiler ışığında. koruma ormanı. fıstıklık (antepfıstığı. orman olan yerler belirlenerek bunların dış ve iç sınırları orman kadastro ekipleri tarafından arazide belirlenerek sınır noktalarına özel işaretler dikilir.. milli park ormanı olarak ayrılan.12. 9. izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda ve orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı süresince. Bu madde hükümleri. kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları • orman sınırları dışına çıkartılır. (1994). tarla. bağ. sayfa: 383 . Orman içinde ve bitişiğindeki taşınmazlarda nitelik belirlenirken. fındıklık. özel orman ise iyeleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. orman olarak korunmasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler. 117 Tüdeş. a.4. 9. devlete ait ise hazine adına. Bıyık. Orman tahdit ve kadastrosu evvelce yapılmış yerlerde yapılan 2/B uygulamasında da ilçe. yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen arazilerle şehir.. C. orman olup ta. Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler.3.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden.1986 tarih ve 3302 sayılı Kanunla değişik. bahçe. belde ve köy bütünlüğü esastır.e. Bu sırada bilirkişilerin de görüşlerine başvurularak. yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz. 3402 sayılı Kanun uygulamalarında dikkate alınan zilyetliği ispat belgeleri burada da dikkate alınır117. maddesine göre • Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla. uygulamada güçlük çekilen orman sınır hattının haritalarını tekniğine uygun olarak yapmak. çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak.06. 6831/2-B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılması gereken yerler de belirlenir. 6831 sayılı Kanunun 1.• Sınırlandırması ya da kadastrosu yapılan ölçü ve haritaları günün tekniğine uymayan. maddesi uyarınca orman tanımına giren yerlerin hangi nitelikte orman alanı olduğu belirlenerek tutanaklara yazılır. Orman kadastrosu ve 2/B uygulaması tamamlanmış ve kesinleşmiş belde ve köylerde bu amaçla tekrar çalışma yapılamaz. Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerlerin Belirlenmesi 05. Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. maddesi ve ilgili yönetmeliğin 20. amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına. meyvelik..

ilgili köy ve beldelerin uygun yerlerinde asılmak suretiyle ilan edilir. 9. Günümüzde öncelik arz eden bazı yerlerde istenilen hassasiyet sağlandığı takdirde doğrudan fotogrametrik yöntemden yararlanılabilmektedir.Ancak kanunlarda değişiklik yapıldığı takdirde yeni kanun değişikliklerinin uygulaması yapılır. Ancak fotogrametrik yöntem saptanan kaba hataları nedeni ile 1983 yılında terkedilmiştir. Evvelce sınırlaması yapılmış. ileride mahkemelerce verilecek kararlar saklı kalmak koşuluyla hazine adına orman sınırları dışına çıkarılır. kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro Orman Kadastrosu ve 2/B Maddesi Uygulamalarının .3. Orman Bölge Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaparak varsa şekli ve hukuki noksanlıkların düzeltilmesi için gerekçe ve belgelerini komisyona verir ve bu noksanlıkların düzeltilmesini komisyondan ister.6. 9. Orman Kadastrosu ve 2/B Maddesi Uygulamaları Çalışmalarında Teknik Esaslar Orman kadastrosu ve 2/B maddesi uygulamalarında yersel metot esastır. Orman kadastrosu ve 2/B maddesi uygulama haritalarının 1/5000 ölçekli olarak hazırlanması esastır. İlgili kuruluşlarca 1/5000 ölçekli standart topoğrafik haritası yapılacağı bildirilen yerler orman alanlarına rastlıyor ve buralarda da orman kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılıyorsa orman sınır veya bağlantı noktalarına hava işareti tesis edilmek suretiyle fotogrametrik metotla da çalışma yapılabilir. Bu tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren 6 ay içinde kadastro mahkemelerine.3. gerekli düzeltmeleri yaparak karara bağlar. değiştirilecek bir husus varsa evvelce almış olduğu kararı iptal eder. Bitirilmesi Orman kadastro komisyonu sınırlama ve 2/B maddesi uygulamalarının bitiminde durumu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirir.5. Ancak 1/5000 ölçekli haritaların bulunmadığı yerlerde 1/10000 ölçekli haritalar yapılır. Fotoğrafta çıkmayan sınır noktaları ile bağlantı noktaları arasındaki orman sınırları yersel olarak ölçülür. Kıymetli arazilerde büyük ölçekli haritalar yapılabilir. Orman sınırlarının kısa aralıklarla değiştiği yerlerde harita ve arazide mevcut belirgin noktalardan faydalanarak ta ölçme yapılabilir. Komisyon belge ve gerekçeleri inceler. fakat orman tahdit veya kadastrosuna itiraz nedeni ile mahkemeye intikal etmiş olan 2/B maddesini taşıyan yerler. 1/5000 ölçekli standart topoğrafik harita veya daha büyük ölçekli haritaların mevcut olduğu yerlerde yapılacak çalışmalarda orman sınırları haritada belirgin ise bu sınırlara komisyonca aynen uyulduğu takdirde ayrıca ölçme yapılmaz. Orman kadastrosu ve 2/B maddesi uygulama dosyasının bir nüshası onaylanmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü’nce ilgili valiliğe gönderilir. Orman kadastrosu işlemleri valiliğin onayı ile yürürlüğe girer.

1983 tarih ve 2896 ile 19. Ancak tapulu taşınmazlarda tapu sahipleri 10 yıllık süre içinde dava açabilirler. 1961 Anayasasının 17. 9. gerekse 2/B maddesi ile orman sayılan yerlerin orman rejiminden çıkarılma kriterleri özellikle seçim dönemlerinde yapılan yasal düzenleme ve değişikliklerle ve her değişiklik sonucu özellikle orman köylüsünün kalkındırılması adı altında Orman Kanununda yapılan 22 köklü değişiklik ile ormanlarımızın sınırları sürekli geri çekilerek ormanlık alanlarda büyük kayıplar meydana getirilmiştir. 1982 Anayasasında ise 31... maddelerinde yer almış ve başlıca 27. Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 1988 yılı sonuna kadar fiili olarak 431 111 hektar alan orman niteliğini kaybettiği gerekçesi ile orman sınırları dışına çıkarılmıştır. sayfa: 18 . (2000). U. a. Anayasanın yürürlük tarihinden önce (15.4.3. Sınırlamaya yapılan itiraz davaları her türlü harç ve resimlerden muaf olmasına rağmen.4. gerek ormanın tanımı. maddesinde. 26 Cebeci. orman sınırları dışına çıkarılması 1961 Anayasasının 131. 6 ay içinde itiraz davası açılmadığı takdirde komisyon kararları aynen kesinleşecek olup bu süre hak düşürücü süredir.1970 tarihinde çıkarılan 1255 sayılı Kanunla değiştirilmesiyle benimsenip 4.) 3 582 386 Cebeci.7. U. Orman Tahdit (Sınırlandırma) ve Kadastrosu ile 2/B Maddesi Uygulamalarının Yıllara Göre Dağılımı Orman tahdit (sınırlandırma) ve kadastrosu ile 2/B maddesi uygulamalarının yıllara göre dağılımı incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir119: Yıllar 1937-1950 arası 118 119 Kanun No 3116 Yapılan Orman Kadastrosu (ha.1961)nitelik kaybeden yerler denilmiş. 7 Kasım 1982 tarihli Anayasanın 169.e.1970 tarih ve 1255 sayılı Kanun ile değiştirilen 131. 9. a.davalarına bakmakla görevli mahkemeye başvuru ile sınırlamaya ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2. 2/B Maddesi Uygulamalarının Değerlendirilmesi Bilim ve fen bakımından niteliğini kaybeden ormanların.1981 tarihinden önce nitelik kaybeden yerler esas alınarak nitelik kaybına devamlılık kazandırılmıştır.6. 25.. Bu kayıpların 600 bin hektara ulaşacağı Orman Genel Müdürlüğü yetkililerince tahmin edilmektedir118. Aynı konu. Orman Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler itiraz edebilmektedir. 2/B maddesi uygulamalarında yapılan itiraz davaları harç ve resme tabidir.9.1986 tarih ve 3302 sayılı Kanunlarla uygulaması sürdürülmüştür.3. maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine. Orman ile ilgili kanunlarda. maddesinin 17. sayfa: 15.8.12..10.g.7.e.g. (2000).1973 tarihinde yayımlanan 1744 sayılı yasanın 2 maddesinde yerini almıştır. 170.

1950-1957 arası 1957-1974 arası 1974-1984 arası 1984-1986 arası 1986 1987-1999 arası Toplam 5653 6831 1744 2896 3302 3302 ve 3373 255 316 2 569 449 2 831 358 312 574 136 938 5 349 008 15 037 029 .

donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan kapalı bir sistem olarak tanımlamıştır. D.. 10. sayfa: 186 122 Tüdeş. D . tüm organizasyonların yönetimsel fonksiyonlarını desteklemek için bilgiyi toplayan. kolay. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için mekana dayalı bilgi sistemlerinin temelini oluşturan kadastro bilgi sisteminin kurulması kaçınılmaz bir gerekliliktir. vukuf.” olarak tanımlamaktadır121. malumat. Bıyık. b. Bilgi ve Bilgi Sistemi Türkçe sözlük bilgiyi. Kadastro çalışmalarında da böyle bir erişimin sağlanabilmesi ve bilgi ve belgelerin analizi ile istenildiği şekilde sorgulanmasının gerekliliği olmazsa olmaz bir gerçektir. 2. a. sayfa: 475 123 Öneren. gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad... sayfa: 4. Mevcut bilgiler: a. doğru ve standart bir erişimde önem kazanmıştır. (2000).10. Bilgi sistemleri.. Alkış. “1.g. Değişken bilgiler (sıcaklık ve basınç bilgileri gibi) c. Öğrenme. “Kadastro Bilgi Sitemi”. YTÜ. 3. malumat. ise bilgi sistemini kullanıcı. parsel bazında bir bilgi sistemi olarak tanımlanacak olan kadastro oluşturmaktadır120. üreten ve dağıtan bir mekanizma olarak tanımlanır. Gelişmiş ülkelerde. sayfa: 48. Milliyet Türkçe Sözlük. Sabit bilgiler (örneğin özel isimler gibi). KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Günümüzde bilginin önem kazanması ile birlikte bu bilgilere hızlı... araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. bilgisayar teknolojisine paralel gelişen ve uygulama alanı bulan araziye ilişkin bilgi sistemlerinin temelini. Bitirme Projesi Çalışması. yenileme bilgileri). Planlanan bilgiler (imar planlı gibi) olmak üzere üç grupta toplanır ve ortak özellikleri de hepsinin insan gereklerini karşılamaya yönelik olmasıdır122.e. 5 . 2. Bilgi sistemi. Üretilen bilgiler (koordinat ve alan bilgileri. Şekil 3’de görüldüğü gibi bilgi sistemlerini temelde iki gruba ayırmak olasıdır123: 120 121 Öneren. T. C. a. Birikimli bilgiler (Taşınmaz sicilleri gibi). İstanbul.g.1.. (2000). Bilgiler. (1994).. depolayan. İnsan aklının erebileceği olgu. 1. tüm kurum ve kuruluşların amaçları doğrultusunda kurmak için çalıştıkları önemli bir teknolojik yapıdır.e.

işleme. konuma dayalı. (1997). Z koordinat verileri ile bunların tanımsal bilgilerini içerirler. grafik ve grafik olmayan verileri bir bütün içinde işlemeye yarayan teknolojik bir araçtır.1.e. Coğrafi bilgi sistemi. Teknik Altyapı.) KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ 124 Ülger. gözlem ve ölçmeler sonucunda elde edilen. Cad-Cam) Diğer Coğrafi Bilgi Sistemleri (Örn. Orman. E. veri yönetimi. Sosyo Ekonomik) Arazi Bilgi Sistemleri (ABS. Mekansal bilgi sistemleri Mekansal olmayan bilgi sistemleri yalnız yönetimsel fonksiyonları. Hesaplama Sistemleri) Mekansal Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS. Jeoloji vb. yeryüzü referanslı verileri idare etmek için girdi.g. analiz ve çıktı yeteneklerine sahip bilgisayar bazlı bir sistemdir. Büyük Ölçek) Parsel Bazında Arazi Bilgi Sistemleri Diğer Arazi Bilgi Sistemleri (Örn.. Bilgi Sistemlerinin Sınıflandırılması124 BİLGİ SİSTEMLERİ Mekansal Olmayan Bilgi Sistemleri (Örn. a. Küçük Ölçek) Diğer Mekansal Bilgi Sistemleri (Örn. Mekansal olmayan bilgi sistemleri 2. sayfa: 26 . Y.. mekansal bilgi sistemleri ise objelerin X. Coğrafi bilgi sistemi (CBS).

detaylı mal sahipleri bilgilerini de idare edecek şekilde tasarlanan. Doğal kaynaklarla ilgili veriler • • • • • Jeolojik özellikler Zemin özellikleri Su durumu Orman durumu İklim 4. İyelik verileri • • • İyelik bilgileri Ayni haklar Kısıtlamalar 3. T.. Arazi bilgi sistemi veya arazi ile ilişkili bilgi sistemi. sayfa: 5 Tüdeş. ABS’nin kapsayacağı bilgi kümeleri şunlardır126: 1. Bu anlamı ile ABS. Çevreyi etkileyen faktörlere ait veriler • • • • Su kalitesi Hava kirliliği Gürültü Trafik yoğunluğu 6.e.. kullanım biçimi) 2. (2000). Jeodezik veriler • • Geometrik veriler (konum. C. coğrafi bilgi sisteminin özel bir şeklidir. yüzölçümü. D.Arazi bilgi sistemi (ABS)...g. Teknik tesislere ait veriler • • • • • Yeraltı ve yerüstü hatları Enerji ve sanayi tesisleri Konut alanları Ticaret ve işyeri alanları Trafik tesisleri 5. a. Bıyık. (1994). Ekonomik ve sosyo-politik veriler • • • 125 126 Nüfus yoğunluğu İş ve geçim kaynakları Eğitim ve kültür tesisleri Öneren.e. sayfa: 479 .g. CBS’nin özel bir şeklidir125.. a. değer. CBS literatüründe mal sahipleri bilgilerini de içeren bir sistem olarak tanımlanmaktadır. biçim) Semantik veriler (gösterim.

Kadastro bilgi sistemi.” olgusu HAKAR projesi ile olgunlaşmış. 2. Kadastral kayıt. (2000). tapu. Her kadastro sisteminde üç temel bileşen mevcuttur127: 1. Ülkemizde Kadastro Bilgi Sistemi Çalışmaları Sektörümüzde mekansal bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar TKGM tarafından 1986 yılında hazırlatılan HAKAR projesinde yerini almıştır.2. kadastro ve tapu bilgilerinin süratli. ilçe TAKBİS’lerden gelen verilerin bölge TAKBİS’lerinden kullanıcı çevresine sunulması. mükerrer harita yapımını önlemek. analiz. ilçe ve bölge tapu ve kadastro bilgi sistemlerinin birbirine bağlanması.• Sağlık durumları ABS’nin harita. TAKBİS projesi.. ancak kadastronun çok yönlü kadastroya ya da daha doğru deyimi ile KBS’ne kavuşturulması ile olanaklıdır. standartların belirlenmesinin ardından. talep edilecek harita. doğru ve eksiksiz olarak karşılanmasını sağlamak amacıyla 6. kurulacak olan tapu ve kadastro bilgi sistemini oluşturma için çerçeve projedir. kadastral işlemleri esas alarak. kolay. daha önce üretilmiş olan kadastro bilgi ve belgelerinde bulunmayan. a. kadastro sektöründeki en önemli uygulama alanı. Plan döneminde.e. D. Arşiv. 1990-1994 yıllarını kapsayan 6. 10. sorgulama ve sunum günümüzün bir gereğidir. doğru ve standart bir şekilde erişim. Kadastrodan beklenen toprağa ilişkin her türlü projelendirme çalışmalarının ihtiyaç duyduğu verilerin elde edilmesi ve kullanıcılara mekan boyutu ile sunulabilmesi. hızlı. • • • TKGM tarafından gittikçe artan sayısal bilgi ihtiyacı nedeniyle 1990 yılında Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Oluşturma Projesi (TAKBİS) hazırlanarak yatırım bütçesine girmiştir. TAKBİS ile. kadastro ve tapu verilerinin ilişkilendirilerek.g. sayfa: 6 . KBS’nin hem harita hem de tapu bilgilerini içerdiği dikkate alınarak öngörülen sistemin KBS biçiminde ve bu ad altında oluşturulması ve bilgi sistemi hedefinin sürekli göz önünde tutulması gerekmektedir. Kadastro hizmetlerinde standardizasyon ve arşiv birliğini sağlamak. ulusal tapu ve kadastro bilgi sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. parsel bazında parsel-iye arasındaki ilişkileri düzenler. başka kuruluşlarca daha önce üretilmiş olan ya da yeniden toplanması gereken bilgilerin belirlenerek toplanılmasına geçilecektir. Kadastral parsel. 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi başlangıcında KBS Kanunu yürürlüğe konmalıdır. parsel bazında bir bilgi sistemi olarak tanımlanabilecek kadastro bilgi sistemidir (KBS).. Bu bilgi sistemi diğer bilgi sistemlerine de bağlanarak ulusal bilgi sisteminin önemli bir parçası ve kent bilgi 127 Öneren. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda aşağıda bir kısmı ile özetlenen kapsamlı bir şekilde yer almıştır: • • Kadastro üretiminin temel hedefi KBS’yi oluşturmaktır. “Toprağa dayalı bütün yatırımlara altlık oluşturan kadastro bilgilerine. KBS’ne toplanması öngörülen bilgi ve belgelerin kesinleştirilmesi.

işyerinden veya internet cafelerden sahip olduğu taşınmazla ilgili en son bilgileri görmelerini. tapu sicil müdürlüklerini bu tür iş yüklerinden arındıracak.” şeklinde tanımlanmıştır Çok katmanlı hiyerarşik yapıya ve ülke geneline dağılmış taşra teşkilatına sahip kurumların yönetsel ve işlevsel faaliyetlerinin Entegre Bilgi Sistemi mantığı ile otomasyona tabi tutulması ile üretilen ya da sahip olunan bilginin. paylaşılabilir. teknik. bilgi ve veri değişim standartlarının belirlenmesi. Bu sistem için TKGM tarafından çözümlenebilecek problemler olduğu gibi bütün meslek çevrelerinin ve diğer disiplinlerin ortak çözüm aramaları gereken vatandaşlık numarası. karar üretilebilir Yılmaz. değerlendirilebilir. problemler bulunmaktadır128. kurumsal ve kurumlar arası işbirliği vb. harita bilgileri için standartlar oluşturulması.gov. TKGM’de TAKBİS bağlamında yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur 129: TKGM’ce. A. geliştirilecek uygulama yazılımlarına dahil edilecek kontrol ve uyarı mekanizmaları ile memurun yaptığı işlemle ilgili riskini minimize edecek veya ortadan kaldıracak. müdürlüklerin ve müdürlük personelinin performansının üst hiyerarşi tarafından izlenebilmesini sağlayacak. işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mantığında gerçekleştirecek entegre bir bilgi sistemi'dir. mali suç araştırmaları ve mal varlığı sorgulamalarını tek bir merkezden yaparak. ilgili memura ekranı üzerinden yaptığı işlemle ilgili en son mevzuat desteği sağlayacak. “TAKBİS. sayfa: 322 www. Günümüz itibariyle. • • • • 128 129 görünür. geliştirilecek Vatandaş Bilgi Sistemi (TAPUNET) uygulamasıyla vatandaşın kendi evinden.. başvuru öncesinde tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili bilgi ve belge edinmelerini sağlayacak. S. hukuksal.tr . Yıldız. • • • • • • • • TKGM’nin tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinde (şeflikler dahil) yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayacak. TAKBİS projesinde şimdiye kadar yapılan çalışmaların asıl hedefi kurulacak olan bilgi sisteminin ihtiyaç duyacağı altlık bilgileri veri tabanında güncel tutmak olmuştur.sisteminin altlığı olacaktır.. herhangi bir kamu kuruluşu için taşınmaz ile ilgili stratejik konularda anlık istatistiki sonuçlar üretecek. yapılan işlemle ilgili açıklayıcı bilgi sağlayarak kendi ekranı üzerinden bilgisayar destekli eğitim imkanı getirecek. merkezde oluşan bilgileri kullanarak bölge müdürlükleri ve genel müdürlük merkez birimleri için karar destek fonksiyonları ve raporları üretecek.tapu.

hızlı. tapu kayıtları ve kadastro haritaların güncel tutulması. Şekil TAKBİS Nedir?130 KURUM VİZYONU (Ülkenin her yerinden işlem yapabilme) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (Performans İzleme ve Çeşitli Özel Analizler) İleri Bilgi Teknolojileri Kullanışlı Ekranlar Kapsamlı Analiz Kurumsal Yapıya Uygun Tasarım Kontrol ve Uyarı Mekanizması Taşınabilir Sistem Tasarımı Kullanıcı Destek Servisleri CBS ABS TAPUNET (Vatandaş Bilgi Sistemi) • • Mevzuata Uygunluk UYGULAMA STANDARDİZASYONU (Ülkenin her yerinde aynı işlem. TAKBİS Projesinin amaçları ise aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: • Arazi ve araziye ilişkin her türlü faaliyetler ve karar verici mekanizmalar için gerekli olan. bilgilerin güncel olarak bilgisayar ortamında tutulması ve bunların bilgi sistemleri teknolojisi kapsamında yeniden değerlendirilmesi ve kullanıma sunulması. Avrupa Topluluğu’na giriş sürecinde veri standardının sağlanması ve üretilen verinin paylaşılmasının büyük önem taşıdığı. güvenilir ve etkin bir şekilde plânlanması. Bu anlamda temel görevlerinden biri kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu 130 www. aynı uygulama) Dış Kullanıcılar (TAKBİS Veri Sözlüğü) Tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından iyeliğe ait sözel bilgiler ile iyelik sınırlarını (arazinin geometrisini) içeren harita bilgileri kullanılmaktadır. ayrıca TAKBİS’in strateji ve ülke güvenliği için de çok önemli bir proje olduğu vurgulanmıştır.tapu. dış kullanıcıların da katılımyla Çok Amaçlı Arazi Bilgi Sistemine dönüştürülmesi. bu bilgilerin güvenli ortamda tutulması ve güvenli bir şekilde erişiminin sağlanması. diğer kurum ve kuruluşlara vermekte olduğu verilerin daha yaygın bir şekilde kullanımının sağlanması.hale dönüştürülebileceği belirtilmiş. mevcut durumu yansıtan geçerli ve güvenilir arazi bilgilerinin sağlanması. Tapu ve kadastro çalışmalarının ve bilgilerinin. TKGM hizmetlerinin daha sağlıklı.tr . yönetilmesi ve faaliyete geçirilmesi. tüm bilgilerin veri tabanına aktarılması.gov. Bu ise kurumların tapu ve kadastro müdürlüklerinden veri alışverişi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

TAKBİS Projesi ile ülke kalkınması açısından da büyük önem taşıyan ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan veriler.gov. Kentsel ve kırsal alanda bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına dolaysız ve dolaylı olarak getireceği. güncel tutulacak ve kullanım hakları çerçevesinde ihtiyacı olanların kullanımına sunulacaktır131.tapu. Taşınmaz edinmek isteyenlere. Taşınmazlardan sadece zilyet sıfatıyla yararlananlara. arazi istatistiği ve arazi yönetimi gibi ülke 131 www. refah ve güven gibi sayısız çıkarları olacaktır. huzur. verinin sorumluluğuna sahip olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimleri tarafından sağlıklı ve doğru bir biçimde üretilecek. TAKBİS’in dış kullanıcıları TKGM’nin web sayfasında aşağıdaki birimler olarak sıralanmıştır: • • • • • • • • • • Vatandaş Bakanlıklar Telekom Tedaş Orman Genel Müdürlüğü Botaş Bankalar Su ve kanalizasyon idaresi Doğalgaz idaresi Vd. konu aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: Tapu ve kadastro tabanlı bilgi sisteminin. bilgi teknolojileri projelerinde standart oluşturmak. Mühendislik hizmetlerine. taşınmazlardan vergi toplamanın yanında arazi ekonomisi. Kent ve il yönetimlerine. aynı verinin tekrar edilerek farklı kuruluşlarca üretilmesiyle oluşacak maddi ve manevi kayıpları ortadan kaldırmak.tr . Hazineye. Çünkü çok amaçlı kadastro ile. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita. arazi planlaması. • • • • • • • • Taşınmaz iyelerine. başta belediyelerin kurmak istedikleri Kent Bilgi Sistemleri olmak üzere. bir çok kamu projelerinde tapu ve kadastro verilerinin altlık olarak kullanılması gerekecektir. adalet. Hukuk uygulamalarına. verilerin sorumlusu olan kuruluş tarafından bir kez üretilmesini ve ihtiyacı olan diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ölçüsünde kullanmasını sağlanmak üzere KAMUNET projesini başlatmıştır. Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda da bilgi sistemleri özellikle getireceği yararlar yönünden ele alınmış. Bu bağlamda.sağlamak olan Başbakanlık.

çok amaçlı kadastro çalışmaları gibi kadastroda yeni anlayışa paralel çalışmalar olmalıdır.2. bölge . Günümüzde. Doğal afete uğrayabilecek yerlerin belirlenmesi ve bu yerlerden yararlanmak amacıyla planlar yapılırken bu durumun göz ardı edilmemesi. faaliyetlerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi. yeniliklere açık. katkıda bulunacak oluşumların Tapu ve kadastro bilgi sistemi tabanlı bir bilgi sistemi ile ekonomik ve sosyal faaliyetlere sağlanacak yararlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) Kentsel ve kırsal alanda sağlam bir iyelik düzeni kurulması. kamulaştırma. İyelik ve kullanım uygulamalarından doğal anlaşmazlıklara kalıcı çözüm. Kentlerdeki gecekondulaşmanın önlenmesi ve mevcut gecekondu bölgelerinin ıslahı. Taşınmaz kullanımının kurallara bağlanması ve kuralsızlık sebebiyle doğan sosyal ve toplumsal problemlerin önlenmesi. kadastro çalışmaları sadece sınır kadastrosu çalışmaları olmayıp ülke bilgi sistemleri için kendinden beklenen hizmetleri de içerecek. buna bağlı olarak hayvancılığın geliştirilmesi. çizgisel olarak yürütülen kadastro hizmetlerinin sayısal hale getirilmesi. Kadastroda Otomasyon Uygulamaları Kadastro hizmetlerinde bilgi sisteminin ilk adımını oluşturan kadastro otomasyonuna geçilmesi amacı ile Kadastro Otomasyon Projesi yapılmıştır. Taşınmazlarla ilgili vergilerin sadece verenden değil. Mera. Kamu mallarının belirlenmesi ve verimli işletilmesi. Tarım topraklarının belirlenmesi ve tarım dışı amaçlar için kullanımının önlenmesi. Devlet güvencesinde temliki tasarruflar. vb. Orman arazilerinin korunması ve ormancılığın geliştirilmesi. ÇAK’ye paralel ülkemizde de kadastro sisteminin. Bu projeye göre. taşınmaz değerlemesi. yargı. vermesi gereken herkesten alınmasının sağlanması. bir veri tabanı yönetim sistemi içinde tutulması ve sorgulanabilmesi amacıyla TKGM bünyesinde. sağlıklı. Kadastro. Vergi.1. güncel ve hassas bilgilere sahip yeni politikalarla planlanmalıdır. belediye teknik hizmetleri.ekonomisine ve kullanıcıların çıkarlarına gerçekleştirilmesi sağlanmış olacaktır. Atıl duran hazine arazilerinin kullanıma açılması. Kıyıların planlanması ve amacı doğrultusunda kullanılması. Tapu sicil otomasyon uygulamaları 10. Kadastro otomasyon uygulamaları 2. yatırım planlaması. günden güne değişen taleplere hızlı ve kapsamlı bir şekilde yanıt verebilmesi gerekmektedir. Tarımda ürün değerlendirmesi ve pazarlamalarına önceden karışma amacıyla doğru rekolte tahminleri. yaylak ve kışlak yelerinin amaç dışı kullanılmalarının önlenmesi. Tarımsal üretim planlamaları. arazi ve arsa düzenlemeleri. gerektiğinde birbirleri ile bağlantı kurabilecek iki adet uygulama çalışmasına başlanmıştır: 1. Kentsel ve kırsal alanda planlı ve düzenli kullanım.

Mevcut kadastro bilgi. Donanımların.) • Parsel alanlarının hesaplanması 4. Kadastro sonrası kayıtların bilgisayar ortamında oluşturulması. Yıldız. sayfa: 322 . olanaklar ölçüsünde ileri teknoloji ürünü ve düşük maliyetli olması tercih edilmektedir.Mevcut belge ve bilgilerden sayısallaştırma 2. Türkiye genelinde tüm kadastro müdürlüklerinin tam otomasyona geçirilmesi amaçlanmaktadır132. Kadastroda otomasyon uygulamaları dört işlem adımından oluşmaktadır133: 1. Bilgi Sunma Kadastral bilgileri TKGM formatı olarak kabul edilen formatta ve manyetik ortamlarda kullanıma sunmak. Toplanan Bilgilerin Kalite Kontrolü ve Düzenlemeler • Düzeltmeler • Koordinat hesaplamaları • Dönüşümler • Dengelemeler • Uygun çizimler oluşturulması (TKGM’nce tescile konu haritalar için uyulması gereken asgari standartlar ve formatlar (diğer harita yapan kurum ve kuruluşların standartları ile uyuşuyor mu?). Yurt içinde özel sektörce hazırlanmış haritacılık programları yabancı menşeli programlara göre daha sorunsuz çalışabilir durumdadır. A..müdürlüklerinde "otomasyon" birimleri otomasyon projesi tamamlandığında. S. Bilgi Toplama . Kadastroda otomasyon çalışmalarında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır: • • • • 132 133 Donanım seçme konusunda problem yaşanmamaktadır.Araziden bilgi toplama • Elektronik ölçü aletleri • Fotogrametri • GPS . belge ve haritalarının sayısallaştırılması. 3. Kullanılan yazılımı geliştirme daha doğru bir yol gibi görünmekle birlikte zaman kaybı ve gelişme döneminin oldukça uzun olması sonucuyla karşılaşılmaktadır.. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu Yılmaz. harita yapımında izlenecek yöntemler ve kontrollerin nasıl yapılacağı belirlenmiştir. Yurt dışında üretilmiş genel amaçlı CAD programlarından bir paket program gibi yararlanmak ve paketi kullanabilmek için uygulama programları geliştirmek her zaman tam anlamı ile problemi çözememektedir. Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi: Veri kaydediciler ile toplanan arazi bilgileri aktarma programları yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Kadastro Sayısal kadastro üretimi. VIII. • • • • oluşturulmaya başlanmıştır.

Maliye Bakanlığı’na.2. belediyeler ve mahkemelere bilgi formları yerine manyetik ortamda veya on-line hatlar ile iletilecektir. doğru ve güncel olarak istendiğinde manyetik ortamda sunmaktır. %30-%40 civarında iş kolaylığı ve verim artışı sağlamak. Ankara. Tapu Sicil Otomasyon Uygulamaları Bir yıl içerisinde yaklaşık 12 milyon kişiye hizmet verilmekte olup yapılan başvurular. iş sahiplerine çağın gereklerine uygun hizmet sunmak ve müdürlüğün işleyişinde %50-60 oranında iş kolaylığı ve verim artışı sağlamaktır. Otomasyon çalışmalarındaki amaç sadece sistem birliğini ve bilgi standardını sağlamak değil. Bilgiler.tr Yılmaz. güvenilir bir biçimde gerçekleştirerek çağı yakalamak. Yıldız. A. Maliye Bakanlığına. tam. mümkün olan en kısa sürede yerine getirilmektedir.) Projenin donanım maliyeti yaklaşık olarak 20 milyon $’dır. sayfa: 322 . çok yakın gelecekte kurulması kaçınılmaz olan bilgi sisteminin ihtiyaç duyduğu altlık bilgileri oluşturmaktır134. İzmir gibi illerimizde) tüm kayıtlar bilgisayar ortamına girilmiş olup otomasyon çalışmaları hızla yaygınlaşmaktadır.2. Maliye Bakanlığı. belediyelere. mahkemelere ve diğer kullanıcılara zamanında.gov. Uygulamada doğacak aksaklıkları belirlemek ve çözüm bulmak. Sistem birliği ve bilgi standardı sağlamak. S.. Maliye Bakanlığı’na manyetik ortamda veya on-line hatlar ile iletilen bilgiler. Belediyelere. mahkemelere ve diğer kullanıcılara. günlük işlemleri bilgisayar ortamında çok daha hızlı. Otomasyon çalışmalarının bir diğer amacı da. Bilgileri bilgisayar ortamında güncel tutmak. Grafik bilgilerle uyum sağlayacak verileri toplamak. tam. tapu sicil müdürlüklerinde otomasyon çalışmaları devam etmektedir. 10. Bilgi çalışmalarındaki temel hedef ise. doğru ve güncel bilgileri sayısal formda sunmak. Bu hizmetlerin daha süratli ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla. Yapılan kadastro çalışmalarının çoğu kullanılamaz durumda iken böyle bir süre gerçekçi olamaz. Tapu sicil sisteminde otomasyonun amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir135: • • • • • • • • Mevcut karteks sistemini ortadan kaldırarak. Kütüklere ve gerekli belgelere hızla ulaşmak ve işlemi bilgisayar ortamında sürdürmek. Bugün 250 tapu sicil müdürlüğünde (özellikle İstanbul.. istedikleri bilgileri zamanında. Bu çalışmalar paralelinde oluşturulan tapumatik ile iyeye aşağıdaki kolaylıklar sağlanacaktır: 134 135 www.tapu. etkin vergi denetimi amacıyla kullanılabilecektir.• • Tüm kadastro birimlerinin tam otomasyonunun sağlanması 10 yıl olarak hesaplanmıştır (Burada olaya nesnel bir yaklaşım söz konusu değildir.

Ülkemizdeki Kadastro Bilgi Sistemi Çalışmalarının Değerlendirilmesi • Oluşturulacak kadastro bilgi sisteminde (KBS) teknik açıdan en büyük problemi mevcut paftaların çoğunun kullanılabilir durumda olmaması oluşturmaktadır. •Veri sınıflandırma standardı. Tapu senedi alabilecek. Yeni bir ülke temel jeodezik ağı oluşturularak tüm kadastro çalışmaları bu ağa dayandırılmalıdır. Bunların yanı sıra teknik ve yasal boyutları iyice değerlendirilip gerekli altlıkları hazırlandıktan sonra ikinci kadastro kavramı gündeme getirilmelidir. 10. yerine göre yersel. Tapu işlemleri hakkında bilgi edinebilecektir. Kadastro paftalarının.g.3. • • • • 136 Öneren.. uydu bazlı sistemler kullanarak. •Değişim formatı. Ayrıca. (2000). Yukarıda sayılanların yanı sıra nitelikli ve yeter sayıda insan gücünü sağlayabilmek KBS’nin hem kurulması hem de yaşatılması için oldukça önemlidir. Tespit ve tescil verileri ile kısıtlı kadastro verilerinin kapsamı ÇAK’ya yanıt verebilecek şekilde genişletilmelidir. arazi ve arsa düzenlemeleri sonucunda oluşan yeni durumlar da kadastronun yenilenmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda oluşturulan kadastral haritalar da toprağa yatırım yapan kuruluşların gereklerinı karşılayacak şekilde çok amaçlı olarak üretilmelidir. mevcut duruma bile beklenen duyarlılıkta yanıt vermemektedir..• • • • • Tapu kaydını ekranda inceleyecek. sayfa: 62 . fotogrametrik. KBS’ye hazırlık amacı ile diğer veri üretici ve kullanıcı kurumlarla eşgüdüm halinde aşağıdaki standartlar oluşturulmalıdır136: •Terminoloji standardı.2. a. •Veri modeli standardı. gerektiğinde kartografik sayısallaştırma ile yenilenmesi gerekmektedir. •Veri kalitesi standardı. KBS’de düzenli bir güncelleme çalışması için yasal dayanaklar oluşturulmalıdır. Ulusal ülke temel jeodezik ağı bırakın oluşturulacak KBS. Başvuruda bulunabilecek.e. Tapu kaydının dökümü alabilecek. Bilgi sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri de güncel veriye sahip olmalarıdır. D.

kablolu TV. Kurumlar ve yapılan işler arasında eşgüdümü. • • • Trafik alanlarının altında bulunan yeraltı mekanının gittikçe daralması. Proje yöneticisi ve Karar organlarına konu hakkında yeterince açık fikir verecek şekilde oluşturulmalı. aranması. Bu gereksinme. Toplumumuz için altyapı sistemi daha karmaşık. pis su. Teknik altyapı tesislerinin değiştirilmesi. Zararın ve maliyetin azaltılmasını. vb. sayfa: 42 .1. onarımı sırasında güvenilirliğin yükselmesini. daha çok nüfusa daha geniş kentsel alanlarda. teknik altyapı donatıları için değişmez bir haritalama sistemine olan gereksinmeyi giderek arttırmaktadır.. Teknik Altyapı. yeni teknik altyapı olanaklarının sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Teknik altyapı donatılarının yerleştirilmesi için. Eksik verilerle kentlerin planlanması ve planlama sürecinde teknik altyapının göz önüne alınmaması. a. teknik ve sosyal altyapı yetersizliği kentsel yaşamı zorlaştırmaktadır. • • • • • Var olan yeraltı mekanın en uygun kullanılmasını. (1997). altyapının tüm elemanlarıyla ilgili her türlü temel bilgiye ihtiyacı olan • • • Yerel planlamacı. güncel olanla ileride değişme olasılığı olan elemanlar hakkında bilgi vermelidir.e. fiziksel çevre koşulları giderek kötüleşmekte. kesin işletme planlarına sahip olmaması gibi nedenler. 137 Ülger. arıtma ve çöp yok etme tesislerine verilen genel isimdir.. kentleri ve belediye yönetimlerini içinden çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya getirmektedir. telefon. Yerleştirilen donatıların niteliğinin ve niceliğinin yükselmesi. temiz su. Teknik Altyapı Kadastrosu Teknik altyapı. doğalgaz. hatlar ile su kazanma.11. Bireysel her kurumun değişmez.g. Teknik Altyapı Kadastrosu Hızlı kentleşme. ABS kurulmasında temel öğelerden biri olan teknik altyapıya ilişkin verilerin elde edilmesini sağlar137. doğru ve günün koşullarına uygun bir bilgi sistemine duyulan gereksinim daha da artmaktadır. konut bölgelerinde sürekli yoğunluk artışları sonucu. merkezi ısıtma. daha pahalı ve daha gerekli biçime geldikçe. bakımı. Büyük kentler içinde. havagazı. 11. bütüncül. E. Kurulması kaçınılmaz teknik altyapı kadastrosu özet olarak.

a. Ülkemizde Teknik Altyapı Kadastrosuna Yaklaşım Teknik altyapı tesisleri. bunların belirli bir kurum tarafından ölçülerek haritalarının ya da bilgi sistemlerinin oluşturulması gerekir138. Teknik altyapı tesislerine ait aşağıdaki veriler kırık. 727). işletmek veya işlettirmek sayılmıştır. 6 Şubat 1972’de 1097 sayılı Türk Standardı ile teknik altyapı tesislerinin yolun neresine.Fischer ve Höflinger’e göre teknik altyapı kadastrosu. 744. merkezi ısıtma ve toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak. havagazı tesislerinin görünen kısımlarının prizmatik olarak ölçülmesi öngörülmüştür. başlangıç.2. md. bu nedenle teknik altyapı tesislerinin ölçülmesi ve haritalanmasının da bir kadastro faaliyeti olmadığı görüşü savunulmaktadır. grafik ve sayısal olarak gösterildiği.g. Teknik altyapı tesislerinin kadastro ile ilgisi. 138 Tüdeş. su. kütüğe geçmeyen ve iyeliğe konu olmayan taşınmazlarla kadastronun uğraşmadığı. her nevi gaz. kanalizasyon. Bıyık.. 11. 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Kanun ile merkezi anlamda bir teknik altyapı kadastrosu kurulması öngörülmüştür. günlük kullanım için yeterli nitelik ve nicelikte bir gösterimle donatıldığı ÇAK’nun bir bölümüdür. maddesinde. üç boyutlu teknik altyapı tesislerinin hem konumsal hem de yükseklikleri ile belirlendiği. (1994). büyükşehir dahilindeki altyapı ile kara ve deniz taşımacılığı hizmetlerinin bir koordinasyon içinde yürütülebilmesi için Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ve Ulaşım Koordinasyon Merkezlerinin (UKOME) kurulması hükme bağlanmıştır. Ayrıca. kurdurmak... Plancıların.3. kadastro paftalarına tersim edilmeyen. Bu durumda olanlar ya kamulaştırılır ya da irtifak hakkı tesis edilir (TMK. 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapılmasına Ait Teknik Yönetmeliğin 271. büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görevleri içinde büyükşehir dahilinde su. geometrisinin birleşik.e. birbirine göre hangi derinlik ve uzaklıkta yerleştirilmesi gerektiği bir standarda bağlanmıştır. Türkiye’de. hem gelişim yönünü izleyebilmek hem de planların gerçekçi olmasını sağlamak için teknik altyapı hatlarının planlanmasını yaparken iyelik sınırlarının göz önüne alınması gerekmektedir. Teknik altyapı hatlarının tamamının kadastro ile ilgisi olmasa bile. tapulu arazilerden geçmeleri nedeniyledir. Tüm teknik altyapı tesisleri ve yollardaki donatılar jeodezik ağa dayalı olarak ölçülmelidir. elektrik. C. sayfa: 463 . TMK’nin 704. 11. yeraltında bulunan kanalizasyon. özel iyeliğe konu olan taşınmazların sınırlarının belirlenmesi ile olanaklıdır. Bu Kanunda. maddesine göre belirlenen taşınmazlar sınıfına girmemektedir. Bir kısım çevrelerde. T. Teknik Altyapı Kadastrosunun Teknik İşlemleri Genelde kamusal alanlara yerleştirilen teknik altyapı donatılarının geçeceği alanların doğru yerleri. Teknik altyapı tesislerinin ölçülmesi yatay ve düşey konum belirleme şeklinde olmalıdır.

Arazi üzerindeki nesneler: Kanal bacaları. alt geçitler. a.Y.g. a. kadastro ve taşınmaz sınırları vb. sayfa: 54.) Yerleri (X. kanallar. yapılaşmamış alanlarda ise 1/1000 ile 1/5000’e kadar ölçekler kullanılmalıdır. su. Diğer veriler: Hatlarla ilgili haklar. E. kablo sayısı vb..bitim noktaları.g. Yapılaşmanın bulunduğu alanlarda yapı yoğunluğuna göre 1/200 ile 1/500 arasında. köprüler. Bacalar vb. (1997). iletişim. sayfa: 63 . elektrik. Güncel. demiryolu. ısıtma. petrol. çap. Z) Tüketicilere Yönelik Veriler Tüketicilerin Adresleri Tüketim Miktarları 139 140 Ülger. yanlışlıklar kısa zamanda etkileşimli olarak düzeltilmeli ve sonuçlar veri tabanında saklanmalıdır. yükseklik noktaları. malzeme cinsi.. ızgaralar. üst geçitler. E. fabrikalar vb. (1997). elektrik direkleri. Çitler Arazi Kullanım Biçimi Sokak Adları Yapılar Yaya ve Platform Sınırları Ağaçlar Çeşitli TA Hatlarının Yerüstündeki Ayrılmaz Bölümlerinin (Direkler. gerilim.. Soyut veriler: Sabit noktalar. hatları.. trigonometrik kestirme ve poligon noktaları. Teknik altyapı tesislerine ait konum bilgileri farklı renk ve kalınlıkta özel işaretleri ile yapı yoğunluğuna uygun olarak seçilen ölçekler kullanılarak haritada gösterilmelidir. yollar. doğru ve güvenilir veri ve bilgiye ulaşım için teknik altyapı tesislerinde oluşan değişiklikler. vanalar. tramvay yolu. Arazi altındaki nesneler: Metro. Kapaklar.. bölge. Oluşturulacak bir teknik altyapı veri tabanı veri türleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir140. Şekil: Teknik Altyapı Veri Türleri Teknik Altyapı Veri Türleri Donatılara İlişkin Özel Veriler Malzeme Cinsi Döşeme Tarihi Yük Alabilirliği Bakım Kayıtları Boru Çapı Topoğrafik Kadastral Veriler Yapıların Dış Sınırları.e. Y.Z) Hatların Değişim Yerlerinin Koordinatları (X. Arazideki nesneler: Binalar. trafik sinyalizasyon vb. yangın muslukları. yükümlülükler. 58 Ülger. bunların ev bağlantıları.e. kaldırımlar. boyut değiştirdikleri yerlerin konum ve yükseklikleri ile belirlenmeli ve ölçülmelidir139: • • • • • • Konum verileri. Duvarlar.. irtifak hakları. havagazı.

ortak ölçü yöntem ve teknikleri kullanılarak edinilmektedirler.e. Sonuçta ABS hem teknik altyapıya hem de kadastroya ilişkin verileri içermektedir141. a. Bu da teknik altyapı sistemine. (1997).Teknik altyapı veri türlerinden topoğrafik kadastral veriler kadastro sistemi içinde de yer almaktadır. kadastro bilgi isteminin (KBS) bir öğesi. Kısaca oluşturulacak bir teknik altyapı bilgi sistemi (TABS). E..g. sayfa: 64 .. KBS’de ABS’nin temelidir. Şekil TABS/KBS/ABS İlişkisi ABS KBS TABS 141 Ülger. Bunlar aynı jeodezik ağa dayalı. ulusal kadastro sisteminin bir parçası olarak bakılmasını gerektirir.

7. çığ ve benzeri afetler sonucunda. Tasarruf kontrollerinin yapılması. yer kayması. maddesine göre.. İmar ve İskan Bakanlığı’nca lüzum görülecek yerlerin kadastrosu. 1051 sayılı Kanunla değişik 18. ilanların yapılmasına... su basması.. 7269 sayılı Afetler Kanunu’nun 17. deprem. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda afet kadastrosu ile ilgili bir madde bulunmamaktadır. su baskınına uğramış veya uğrayabilir yerler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın teklifi üzerine Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkça. kaya düşmesi.. değiştirmeye Bayındırlık ve İskan 142 143 www.12. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının talebi üzerine. . 7269/1051 sayılı Kanunun 18. Bu işlerin doğru ve hakça yapılabilmesi için afetten önce o bölgelerde kadastro çalışmalarının bitirilmesi öncelikli koşullardan biridir.7.. AFET KADASTROSU Afet kadastrosu.. yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi olası olan yerlerdeki afetzedeler için seçilen yeni yerleşim yerlerinden kadastro görmemiş olanların.. Anlaşmazlıkların kadastro mahkemesi yerine mahalli çözümlenmesi. 18. maddede hükme bağlanan ve 3402 sayılı KK’nun genel uygulamasından değişik olarak getirilen noktalar şunlardır143: • • • • • • İlanların yapılması. belediyece / köy ihtiyar heyetince iki bilirkişi verilmek ve tasarruf tetkikleri mahalli kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu’na göre öncelikle TKGM’nce yapılır. mahkemelerde 7269 sayılı Afetler Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca kadastrolanmasıdır142. Ankara. maddesine göre. “Afet sebebiyle. imar planı bulunmayan kasaba ve köylerde harita ve krokilere işlenerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığının isteği üzerine ilgili Valilikçe ilan olunur... Tespitlerin 3402 sayılı KK hükümlerine göre yapılması.tapu. Afet nedeniyle belirlenen yerlerin kadastrosunda işlemlerin hızlandırılması ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla.”.1968 tarih.1968 tarih... Mülkiyet Dergisi..gov. diğer tabi afetler veya afet olabilecek yerler ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. .sayfa: 10... kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksızın kadastro paftalarına.. Kadastro komisyonlarının kurulması. Kadastro ekibine iki bilirkişi verilmesi.tr Altındal. Afet bölgesi ilan edilen yerlerin halihazır harita ve imar planlarını yapmaya. yangın. 1051 sayılı Kanunla değişik 2. 2613 sayılı Kanun yürürlükte olmadığı için yerine 3402 sayılı Kanun uygulanır. Bu yerlerin sınırları imar planına.

Bakanlığı yetkilidir. C. 144 145 Tüdeş. tapu memurlarına gerek görülmemektedir. poligon gibi sabit tesislere dayandırılmamış ve güncelleme işlemleri de gerçekleşmemiş ise parsellerin aplikasyonu güç ve nispeten kaba olacaktır. maddesine göre kadastro görmemiş yerlerde kamulaştırma yapması durumunda. Afet kadastrosu işlemlerinde görüş ayrılıklarının giderilmesi ve tespite itiraz nedeniyle kadastro komisyonlarının kurulmasına gerek yoktur. idareden kamulaştırma ile ilgili evrak. Eski ölçülere göre sınırlar yeniden tesis edilebilir.e. Afetler Kanunu’nun 21. İmar planı olan yerlerin tespitinde imar mevzuatı ve teknik yönetmelikler dikkate alınır. Afet kadastrodan sonra olmuş ise önemli bir problem yoktur. mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşmaktadır. Kadastronun varlığına ve niteliğine göre yapılan aplikasyonun hassasiyeti ve doğruluğu değişir. Afet kadastrosu bir kadastro yapımından çok bir çeşit aplikasyon işlemidir. Hisseli arsalar üzerinde yapılmış ve paftasına işlenmemiş ve afet sonrası tamamen yıkılmış binalar ile kadastro görmemiş alanlardaki binaların aplikasyonu çok daha kaba olacaktır145. Afet bölgesi ilan edilen yerin bulunduğu ilçenin. Bölgenin önceden kadastrosu yapılmamış ise tespitler. (1994).g. Afet kadastrosunda sınırlandırma ve tespitler KK’nun ilgili maddeleri ile yönetmeliklere uygun olarak yapılır.. T. en az iki kadastro teknisyeni. Bıyık. nirengi. (1994). Afet kadastrosu önceşinde ilgili idarenin Kamulaştırma Kanunu’nun 9. 3402 sayılı KK’nda kadastro ekibi. C. Uygulamada TKGM’nce ilgili kadastro müdürlüğü görevlendirilmekte. maddesine göre bölge ilanı yapılmamış ise bölge ilanı yapılmadan afet kadastrosuna başlanır. Afet protokolü gereğince bu uygulamalarda kadastro harcı alınmaz. Uygulama Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile TKGM’nün bağlı bulunduğu bakanlık arasında ortaklaşa tespit edilecek esaslar dahilinde yapılır... sayfa: 470 Tüdeş.g.. Afet kadastrosu işlemlerinde düzenlenen tutanakların tasarruf kontrolleri kadastro komisyonu yerine ilgili kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından yapılır. sayfa: 471 . Afet kadastrosu köy ve mahallelerden afete maruz kalan evlerin yerleşim sahaları ile sınırlı olduğu için mevzii bir kadastro uygulamasıdır. Yerel özelliklerinden dolayı yangın afetine uğraması olası alanlar şehir ve kasabalarda belediye meclisleri. maddesi uyarınca afet bölgesinde ilgili idareye kamulaştırma mevzuatı dahilinde kamulaştırma yetkisi verilmiştir. KK. Eğer kadastro çok önceden yapılmış. belge ve kayıtlar alınarak kadastroda uygulanmalıdır. T. Afet kadastrosu işlemleri için 2 kişilik kadastro ekibi yeterlidir. mahalli bilirkişiler yardımıyla ve mevcut bilgi ve belgelerden yararlanılarak yapılır.e. a. masraflar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca karşılanır144. köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit edilip kaymakamların düşüncesi alındıktan sonra valilerin onayı üzerine ilgili bölgelerde ilan edilir. 2.. a.. Bıyık.

her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe..Asıl şeye zilyet olan kimsenin sadece geçici olarak kullanması veya tüketmesi için özgülenen ya da asıl şeyin özel niteliği ile herhangi bir ilişkisi bulunmadan sadece korunmak.Paylı mülkiyette birden çok kimse. Başka türlü belirlenmedikçe. 2. asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre. işletilmesi. böyle bir anlaşmayla paydaşların aşağıdaki hak ve yetkileri kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz: . Tanım MADDE 686. paylar eşit sayılır. malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi.Paydaşlar. maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Yönetim ve tasarruf a. Ancak. Eklenti sayılmayanlar MADDE 687.. Ürünler. Birlikte mülkiyet I. Paylı mülkiyet 1.2001 DÖRDÜNCÜ KİTAP EŞYA HUKUKU BİRİNCİ KISIM MÜLKİYET BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. C. Doğal ürünler MADDE 685. Bütünleyici parça MADDE 684. Anlaşmalar MADDE 689. Malik. B. Eklenti 1. takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme.. Eklenti. Genel kurallar MADDE 688.11. rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir. Mülkiyet hakkının içeriği MADDE 683. Pay devredilebilir. İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRK MEDENÎ KANUNU Kanun No Kabul Tarihi : 4721 : 22. hukuk düzeninin sınırları içinde. asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez. III.13. zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır.Bir şeye malik olan kimse. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur.Bir şeye malik olan kimse. Bütünleyici parça. 2. kendi aralarında oybirliğiyle anlaşarak yararlanma. Mülkiyet hakkının kapsamı I.Bir şeyin maliki. satılmak veya kiraya verilmek üzere onunla birleştirilen şeyler eklenti sayılmaz. o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. dönemsel olarak elde edilen doğal veya hukukî ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca göre âdetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir... Doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasıdır. onun ürünlerinin de maliki olur. Eklenti.Bir şeye ilişkin tasarruflar. II. kullanma ve yönetime ilişkin konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme yapabilirler.. aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar. yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.. o şey üzerinde dilediği gibi kullanma.

5. sonradan paydaş olan veya pay üzerinde aynî hak kazanan kimseleri de bağlar. Paydaşlardan her biri. çıkarma istemini haklı gördüğü takdirde. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması MADDE 697. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler.İşletme usulünün veya tarım türünün değiştirilmesi. onarım ve yapı işlerinde de aynı çoğunluk aranır. b. Davanın kabulü hâlinde payın istemde bulunan adına tesciline hükmolunur. Ancak.Kendi tutum ve davranışlarıyla veya malın kullanılmasını bıraktığı ya da fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranışlarıyla diğer paydaşların tamamına veya bir kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde çiğneyen paydaş. Davanın açılması. mahkeme kararıyla paydaşlıktan çıkarılabilir. 6. adî kiraya veya ürün kirasına ilişkin sözleşmelerin yapılması veya feshi. paydaşların çoğunlukla alacağı kararla olağan yönetim işlerinde yetkiyle ilgili farklı düzenleme getirilebilir. bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir. bunların tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekir. Önemli yönetim işleri MADDE 691.Paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi. Uyuşmazlık hâlinde yararlanma ve kullanma şeklini hâkim belirler. Aynen ayrılmasına olanak bulunmayan maldaki payın dava tarihindeki değeriyle kendilerine devrini isteyen paydaş veya paydaşlar bu istemlerini paydaşlıktan çıkarma istemi ile birlikte ileri sürmek zorundadırlar. hüküm vermeden önce re'sen belirleyeceği uygun bir süre içinde pay değerinin ödenmesine veya tevdiine karar verir.Yararlanma. Paylaşma biçimi . Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar MADDE 692.Paydaşlardan her biri olağan yönetim işlerini yapmaya. Payı karşılayacak kısım maldan aynen ayrılamaz ve bu payı isteyen paydaş da bulunmazsa hâkim. oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış olmadıkça. aksine bir hüküm bulunmadıkça.. Payına düşenden fazlasını ödemiş bulunan paydaş. c. Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korumak için derhâl alınması gereken önlemleri bütün paydaşlar hesabına almak.. Paydaşın çıkarılması MADDE 696.. Bu belirleme. 2. Hâkim. davalıya payını devretmesi için bir süre belirler ve bu süre içinde devredilmeyen payın açık artırmayla satışına karar verir. kullanma ve yönetime ilişkin kararların sonradan paydaş olan veya pay üzerinde aynî hak kazananları bağlaması için. 4. Paydaşlıktan çıkarma a. Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz. Paylar üzerinde taşınmaz rehni veya taşınmaz yükü kurulmuşsa.1. diğerlerine payları oranında rücu edebilir. Paylaşma istemi MADDE 698. paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Zorunlu ve ivedi işlerin yapılmasına ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla. kullanma ve yönetime ilişkin konularda paydaşların yaptıkları düzenleme ve aldıkları kararlar ile mahkemece verilen kararlar.Paylı mülkiyetten doğan veya paylı malı ilgilendiren yönetim giderleri. 7. 3. vergiler ve diğer yükümlülükler. Kararların bağlayıcılığı MADDE 695. pay üzerinde intifa veya diğer bir aynî ya da tapuya şerh edilmiş kişisel yararlanma hakkı sahipleri hakkında da uygulanır. özellikle küçük onarımları yaptırmaya ve tarımsal işleri yürütmeye yetkilidir. paydaşlardan birinin istemi üzerine bütün paydaşların menfaatini gözeterek hakkaniyete uygun bir karar verir. Giderler ve yükümlülükler MADDE 694. bu ayırmayı yaparak ayrılan parçanın paylı mülkiyetten çıkarılana özgülenmesine karar verir. paylı malın kullanılmasının zaman veya yer itibarıyla paydaşlar arasında bölünmesi biçiminde de olabilir. Paylı mülkiyetin sona ermesi a. kıyas yoluyla. diğerlerinin hakları ile bağdaştığı ölçüde paylı maldan yararlanabilir ve onu kullanabilir.Paydaşlardan her biri. kullanma ve koruma MADDE 693. Yararlanma. Hâkim. korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması... Satış kararı. toprağın ıslahı gibi önemli yönetim işleri için pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesi gerekir.. Taşınmazlarda yararlanma. d. hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Pay ve paydaşların eşitliği hâlinde hâkim. Taşınmazlarla ilgili anlaşmalar imzalarının noterlikçe onaylanması koşuluyla paydaşlardan birinin başvurusu üzerine tapu kütüğüne şerh verilebilir. b. bütün paydaşların kabulüne bağlıdır. çıkarılacak paydaşın payını karşılayacak kısmı maldan ayırmaya olanak varsa. b.. aksi kararlaştırılmış olmadıkça. Olağan yönetim işleri MADDE 690. Olağan yönetim sınırlarını aşan ve paylı malın değerinin veya yarar sağlamaya elverişliliğinin korunması için gerekli bakım. bu yüzden onlar için paylı mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hâle getirmişse. cebrî icra yoluyla paraya çevirmeye ilişkin hükümler uyarınca yerine getirilir. pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesine bağlıdır. paydaşlar malın tamamını benzer haklarla kayıtlayamazlar.Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça..Bir paydaşın çıkarılmasına ilişkin hükümler. resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir. Paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliğinin ve değerinin korunması için zorunlu olan yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin alınmasını istemek. gerekli gördüğü işlerin yapılması için paydaşlar arasından veya dışarıdan bir kayyım atayabilir.. paydaşlar tarafından payları oranında karşılanır. devri caiz olmayan bir hakkın uygun bir tazminat karşılığında sona ermesine karar verilir. Paylaşmayı isteme hakkı.

. işgal. İKİNCİ BÖLÜM TAŞINMAZ MÜLKİYETİ BİRİNCİ AYIRIM TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU. bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir. paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim.. gerek yönetim. elbirliği mülkiyetidir. mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.. malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. cebrî icra. paylaşma yapılamaz ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz.Arazi kayması sınır değişikliğini gerektirmez. 3. Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı. kendilerine özgü şekillere tâbidir. II. II. 2. Taşınmaz mülkiyetinin konusu MADDE 704. ancak kaydının malikin istemiyle terkin edilmiş olmasına bağlıdır. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde işgal yoluyla mülkiyet kazanılamaz. malın devri. Sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece.Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti.. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar. topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. KAZANILMASI VE KAYBI A. bu araziyi kamusal bir sakınca bulunmadığı takdirde öncelikle arazisi kayba uğrayana veya bitişik arazi malikine devredebilir. Toprak parçalarının kendi arazisinden koptuğunu ispat eden malik. paylı mülkiyet hükümlerine göre yapılır. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır. mahkeme kararı.Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması.Birikme. buna ilişkin paya düşecek bedel üzerinde devam eder.Bir paydaşın kendi payı üzerinde intifa hakkı kurması hâlinde. Devlet. bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi. durumu öğrendiği tarihten başlayarak bir ve her hâlde oluşumun gerçekleştiği tarihten başlayarak on yıl içinde geri alabilir. diğer paydaşlardan biri intifa hakkının kurulduğunun kendisine tebliğinden başlayarak üç ay içinde paylaşma isteminde bulunursa. İşgal MADDE 707. Arazi kayması a. Ancak.Ortakların hakları ve yükümlülükleri. Elbirliği mülkiyeti 1. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi. Kaynakları ve niteliği MADDE 701. Genel olarak MADDE 709. topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirlenir. Hukukî işlem MADDE 706. Tescil MADDE 705. Hükümleri MADDE 702. satış yoluyla paylaşmada intifa hakkı.Elbirliği mülkiyeti. Miras.. açık artırmayla satışa hükmolunur.Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması. İntifa hakkı sahibinin durumu MADDE 700. 3. 4. 3.MADDE 699. Sona ermesi MADDE 703. bütün paydaşların rızasına bağlıdır.. 2. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması I. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler. Kazanma yolları 1. kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde.Taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır: 1. Paylaştırma. topluluğun dağılması veya paylı mülkiyete geçilmesiyle sona erer. bunları. Ölüme bağlı tasarruflar ve mal rejimi sözleşmeleri.. dolma. .. Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça.. malın aynen bölünerek paylaştırılmasına. ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. c.Paylaşma. aksine bir hüküm bulunmadıkça. mülkiyet tescilden önce kazanılır.. toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazi Devlete ait olur. Yeni arazi oluşması MADDE 708. tescille olur. gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir. Arazi. Ortaklardan her biri.. B. resmî şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.Tapu kütüğüne kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetinin işgal yoluyla kazanılması. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa. 2.

. Olağanüstü zamanaşımı MADDE 713. Sürelerin hesabı MADDE 714. korunması. mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilân olunur..Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği I. C. işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar MADDE 715. Bu yörelerin belirlenmesi sırasında yöredeki arazinin yapısı göz önünde tutulur. tescili istenilen taşınmazın niteliği. kamulaştırma.. o taşınmazın tamamı. arazi kayması sebebiyle gerçeği yansıtmıyorsa. Tescil davası. Mülkiyet. hâkim tescile karar verir. Heyelân MADDE 710. Aksi ispatlanmadıkça. bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Davalılar ve itiraz edenler.. bakımı. Bir taşınmazın mülkiyetinde eşler arasındaki mal rejimi dolayısıyla meydana gelen değişiklikler. birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur. ilgili taşınmaz maliki. Tescili isteme hakkı MADDE 716. aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler.. miras.Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar. Kamulaştırma hâlinde mülkiyetin ne zaman sona ereceği özel kanunla belirlenir İKİNCİ AYIRIM TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ VE KISITLAMALARI A. sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara. Özel kanun hükümleri saklıdır. Sınırın yeniden belirlenmesi MADDE 711. mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir. tepeler. maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de. Fazlalık ve eksiklikler denkleştirilir. bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. bitkiler ve kaynaklar da girer. eşlerden birinin istemiyle tapu kütüğüne doğrudan tescil olunur..Taşınmaz mülkiyeti. kullanılmasında yarar olduğu ölçüde. b. Olağan zamanaşımı MADDE 712. Davanın konusu. Aynı koşullar altında. kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. cebrî icra veya mahkeme kararına dayanarak kazanan kişi tescili doğrudan doğruya yaptırabilir... malikin kaçınması hâlinde hâkimden.Kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında. c. buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar.Arazi üzerindeki mülkiyet. yararı kamuya ait sular ile kayalar. Bir taşınmazın böyle bir yörede bulunduğu. III. uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir. Son ilândan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa. Kapsam MADDE 718.Arazi kayması sebebiyle bir taşınmazdan diğerine geçmiş olan arazi parçaları ve diğer cisimler hakkında sürüklenen şeylere ve karışmaya ilişkin hükümler uygulanır. dağlar.Sınır. ilgililere uygun biçimde bildirilir ve tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazılır. c.Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi. Kararda. yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar. onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez. Kazandırıcı zamanaşımı a. 6. Bir taşınmazın mülkiyetini işgal. II.. o taşınmazın tamamı. Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz. yeri. kesilmesinde ve durmasında. sınırın yeniden belirlenmesini isteyebilir. terkin veya taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona erer. Bu mülkiyetin kapsamına. üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. Sınırlar 1. taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse. Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması. b.Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukukî sebebe dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan kimse.Arazi kaymasının sınır değişikliğine yol açmayacağı ilkesi. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı MADDE 717. Sınırların belirlenmesi . 5. Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır.

Taşınmaz malikinin sorumluluğu MADDE 730. Tazminat MADDE 723. taşınır mal hükümlerine tâbi olur ve tapu kütüğünde gösterilmez. Aynı koşullar altında arazinin maliki de. aksine bir düzenleme olmadıkça o işletmenin eklentisi ve işletme malikinin malı sayılır. Komşuluk hukukunun gerektirdiği hâller dışında bir taşınmazın böyle bir mecra ile aynî hak olarak yüklenmesi. ancak bir irtifak hakkı kurulması suretiyle olabilir. sahibinin rızası olmaksızın kullanılmış olan malzemenin sökülmesi aşırı zarara yol açmayacaksa. bu malzeme arazinin bütünleyici parçası olur. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet MADDE 721. İrtifak hakkı. komşusunun istemi üzerine belli olmayan sınırların belirlenmesi için tapu plânlarının düzeltilmesine veya arz üzerine sınır işaretleri konulmasına katkıda bulunmakla yükümlüdür. Araziye dikilen fidanlar MADDE 729. V. tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. Kat Mülkiyeti Kanununa tâbidir. aynı zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları ..İki taşınmazı birbirinden ayırmaya yarayan duvar. Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi MADDE 724.Malzeme sökülüp alınmazsa arazi maliki. Sınır belirleme yükümlülüğü MADDE 720. Yapıyı yaptıran malzeme sahibi iyiniyetli değilse. 3. zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itiraz etmediği. Taşınır yapılar MADDE 728. gideri yapıyı yaptırana ait olmak üzere bunların sökülüp kendisine verilmesini isteyebilir.. baraka ve benzeri hafif yapılar. büfe. Bir binanın başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması. Yapıyı yaptıran arazi maliki iyiniyetli değilse hâkim.Başkasının arazisi üzerinde kalıcı olması amaçlanmaksızın yapılan kulübe. III.. parmaklık. malzeme sahibinin uğradığı zararın tamamının tazmin edilmesine karar verebilir. 2.. 2. yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesine karar verebilir. yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz.Su. her iki komşunun paylı malı sayılır. başkasının malzemesini kullanarak yapılan yapılara veya taşınır yapılara ilişkin hükümler bunlar hakkında da uygulanır. Mülkiyet ilişkisi MADDE 722.Bir üst irtifakına dayalı olarak başkasına ait bir arazinin altında veya üstünde sürekli kalmak üzere inşa edilen yapıların mülkiyeti. gideri yapıyı yaptırana ait olmak üzere sökülüp kaldırılmasını isteyebilir. B.. Hâkim. Mecralar MADDE 727. elektrik ve benzerlerinin mecraları. çardak.Taşınmazın sınırları.Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa. Üst hakkı MADDE 726. 4.. Böyle bir irtifak hakkı yoksa. Ancak. Tapu plânları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa...MADDE 719. 3. durumun eski hâline getirilmesini.Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı. Bu tür yapılar. çit gibi sınırlıklar. Bu kural. eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa. mecra dışarıdan görülmüyorsa tapu kütüğüne tesciliyle. asıl olan plândaki sınırdır. b. dışarıdan görülüyorsa noterce düzenlenecek sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla doğar. işletmenin bulunduğu taşınmazın dışında olsalar bile. 5.Bir kimse başkasının fidanını kendi arazisine ya da kendisinin veya bir üçüncü kişinin fidanını başkasının arazisine dikerse. gaz. Arazideki yapılar 1.. Bağımsız bölümler üzerinde ayrıca üst hakkı kurulamaz. malzeme sahibi. c..Bir kimse kendi arazisindeki yapıda başkasının malzemesini ya da başkasının arazisindeki yapıda kendisinin veya bir başkasının malzemesini kullanırsa. aksi ispat edilmedikçe. IV. Arazi ve yapı malzemesi a. rızası olmaksızın yapılan yapıda kullanılan malzemenin. irtifak hakkı sahibine ait olur. taşkın yapıyı iyiniyetle yapan kimse. ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olur. malzeme sahibine uygun bir tazminat ödemekle yükümlüdür. tapu plânları ve arz üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir.. Ağaçlar ve ormanlar üst hakkına konu olamaz. hâkimin hükmedeceği miktar bu malzemenin arazi maliki için taşıdığı en az değeri geçmeyebilir.Her arazi maliki..Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse. bunların malikine aittir. uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir. iyiniyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini isteyebilir. Taşkın yapılar MADDE 725.

. kurum. 3. Kural MADDE 740. buğu.Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı. Genel olarak MADDE 731.Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde. satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır. gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır. Önalım hakkı. tapu siciline tescil edilmeksizin etkili olur. Kullanma yasağı.Önalım hakkı. Komşu ormanlar hakkında bu hükümler uygulanmaz. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır. Alım ve geri alım hakları MADDE 736.Komşu taşınmaz maliklerinin bitki dikerken uymak zorunda oldukları kurallar özel kanunlarla belirlenir. kazı ve yapı yaparken komşu taşınmazlara. Fazla suyun akıtılması .Komşunun arazisine taşarak zarar veren dal ve kökler.I..Cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. kar ve tutulmamış kaynak sularının akışına katlanmak zorundadır. şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. hâkim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür. Kazı ve yapılar a. her durumda.Malik.Taşınmaz maliki. 3. komşu bu dal ve kökleri kesip kendi mülkiyetine geçirebilir. diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Kamu yararı için konulan kısıtlamalar kaldırılamaz ve değiştirilemez. komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Yapılan satış...-Taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamaları. Kural MADDE 738. Önalım hakkı sahibi. b. şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Şerhin etkisi her durumda.. 2. taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken. Kullanma biçimi MADDE 737. onların topraklarını sarsmak veya tehlikeye düşürmek ya da üzerlerindeki tesisleri etkilemek suretiyle zarar vermekten kaçınmak zorundadır. Devir hakkının kısıtlamaları 1. Özel kurallar MADDE 741.Tapu kütüğüne şerh verilen alım ve geri alım hakları. toz. şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. Özellikle. Komşuluk hukuku kurallarına aykırı yapılar hakkında taşkın yapılara ilişkin hükümler uygulanır. alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. taşınmazın durumuna. satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini... şerhde belirtilen süre içinde her malike karşı kullanılabilir. b. ancak kendi taşınmazı için zorunlu olduğu ölçüde tutabilir. Yasal önalım hakkı a. 4. Bitkiler a. Komşu hakkı 1.Herkes.. Önalım hakkı sahibi MADDE 732. Doğal olarak akan su MADDE 742. c. 2. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme. b.Kazı ve yapılarda uyulması gerekli kurallar özel kanunlarla belirlenir.. Komşulardan hiçbiri bu suların akışını diğerinin zararına değiştiremez. alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Özel kurallar MADDE 739. Üstteki arazi maliki. 5. Ekilmiş veya üzerine yapı yapılmış arazisine dalların taşmasına katlanan komşu. Kullanılması MADDE 734. onun istemi üzerine uygun bir süre içinde kaldırılmazsa.. Sözleşmeden doğan önalım hakkı MADDE 735. Şerhin etkisi. buna ilişkin sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesine ve tapu kütüğüne şerh verilmesine bağlıdır. koku çıkartarak. Bu kısıtlamaların ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi. adına payın tesciline karar verilmeden önce. III. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır. yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir. alt taraftaki taşınmaza gerekli olan suyu.. bu dallarda yetişen meyvaları toplama hakkına sahip olur. feragat ve hak düşürücü süre MADDE 733. niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman. II. üst taraftaki araziden kendi arazisine doğal olarak akan suların ve özellikle yağmur.

bu yüzden uğradığı zararın denkleştirilmesini istemek ve denkleştirme bedeli kendisine ödeninceye kadar o şeyleri hapsetmek hakkına sahiptir. Arazinin üzerinden geçecek mecralarda olağanüstü durumlar varsa malik.Yükümlü taşınmaz maliki.Durum değişirse. kendi menfaatinin hakkaniyete uygun bir biçimde gözetilmesini isteyebilir. Bataklıkların kurutulması hakkındaki özel kanun hükümleri saklıdır. uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması MADDE 745. su yolu.. tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir.Yetkili makamlar tarafından bitki örtüsünü korumak amacıyla yasaklanmadıkça.. taşınmazının sınırının çit veya duvar gibi sınırlıklarla çevrilmesi için yapılan giderleri karşılar. ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılır. hak sahibinin istemi üzerine ve giderleri ödemesi koşuluyla tapu kütüğüne tescil edilir. Geçit hakları a. 9. bu Kanunun mecralara ilişkin komşuluk hükümleri uygulanmaz. kanatlı hayvan ve balık gibi hayvanların hak sahipleri tarafından aranıp alınmasına.Her taşınmaz maliki. Başkasının arazisine girme hakkı 1. yükümlü taşınmaz maliki. alt taraftaki arazi maliki.Her taşınmaz maliki. bu mecraların üzerinden geçirileceği arazi parçasının uygun bir kısmının. Kamu hukuku kısıtlamaları 1. Arazinin sınırlıklarla çevrilmesi yükümlülüğü ve biçimine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.Bir arazinin suyu öteden beri alt taraftaki araziye doğal bir şekilde akmakta ise. Genel olarak . Durumun değişmesi MADDE 746. Özel durumlar haklı gösterdiği takdirde. malik buna katlanmak zorundadır. Sınırlıklar MADDE 749. bu yüzden uğradığı zarar için hakkaniyete uygun bir denkleştirme bedeli isteyebilir. 6. Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması MADDE 752. Zorunluluk hâlinde MADDE 753. hayvan sulama yolu. kendi yararlanması oranında katılmakla yükümlüdür. b. başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde. herkes başkasının orman ve merasına girebilir ve oralarda yetişen yabanî meyve. 8. c.Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyete ilişkin hükümler saklı kalmak üzere.Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik. Arazi maliki. Orman ve meraya girme MADDE 751. kış geçidi. kendi arazisinde yapılacak mecrayla suyun akıtılmasını isteyebilir. V.Taşınmaz malikinin taşınmazını işletme veya iyileştirme ya da taşınmazı üzerinde yapı yapma amacıyla komşu taşınmaza geçici olarak girme hakkı ile tarla yolu. yerel âdetlerin izin verdiği ölçüde toplayıp alabilir.. Zorunlu geçit MADDE 747. zararını tam olarak karşılayacak bir bedelle satın alınmasını isteyebilir. mecranın kendi yararına olarak başka bir yere nakledilmesini isteyebilir. Mecrayı geçirme hakkı. arı oğulu. mantar ve benzeri şeyleri. Katılma yükümlülüğü MADDE 750. Katlanma yükümlülüğü MADDE 744. 2.Su... IV. Diğer geçit hakları MADDE 748. arazi maliki izin vermek zorundadır. Malik. tapu kütüğüne tescil edilmeksizin doğar.Bir kimse kendisini veya başkasını tehdit eden bir zararı veya o anda mevcut bir tehlikeyi ancak başkasının taşınmazına müdahale ile önleyebilecek ve bu zarar ya da tehlike taşınmaza müdahaleden doğacak zarardan önemli ölçüde büyük ise. kural olarak mecra hakkı sahibine aittir. gaz ve benzerlerine ait boruların. komşuluk hukukundan doğan yetkilerin kullanılması için gerekli işlere ve bunların giderlerine. Mecra geçirilmesinin kamulaştırma kurallarına bağlı olması hâlinde. Avlanmak ve balık tutmak için başkasının arazisine girme.. Özel kanun hükmü yoksa yerel âdet uygulanır. rüzgâr. Ancak. kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür. her arazi maliki.. özel kanun hükümlerine tâbidir..MADDE 743. gideri üstteki arazi malikine ait olmak üzere. 3. Alt taraftaki arazi maliki boşaltma dolayısıyla akan sulardan zarar görmekte ise. elektrik hat ve kablolarının. kurutma kanalı.. üst taraftaki araziden fazla suyun boşaltılması sırasında da bu suları tazminat isteme hakkı olmaksızın kabul etmek zorundadır. Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belirlenir. bunlardan sürekli nitelikte olanlar beyanlar sütununda gösterilir. Yer değiştirme giderleri.. taşınmaz maliki de giderlerin uygun bir kısmına katılmakla yükümlü tutulabilir. b.. Bu hak. 7. çığ veya diğer doğal güçlerin etkisiyle ya da rastlantı sonucunda başkasının arazisine sürüklenen veya düşen şeyler ile buraya giren büyük ve küçük baş hayvan. tomruk kaydırma yolu ve oluğu ve bunlara benzer diğer geçitler özel kanun hükümlerine tâbidir. Doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit hakları. Mecra geçirilmesi a.

Toprağın iyileştirilmesi MADDE 755.Özel mülkiyete tâbi arazide bulunan kaynak. Durum değişirse. komşusundan. kamu yararına ait sulardandır. ılıcalar. doğal güzellikler. ancak özel hâller haklı gösterdiği takdirde istenebilir. Kavram MADDE 973. tarım topraklarının veya yapıya özgü arsaların birleştirilmesine. onun altındaki yeraltı sularına da malik olmak sonucunu doğurmaz.Evi.Kaynaklar. bunu aşırı zahmet ve gidere katlanmaksızın başka yoldan sağlayamayan taşınmaz maliki. onun ihtiyacından fazla olan suyu tam bir bedel karşılığında almasını sağlayacak bir irtifak kurulmasını isteyebilir. manzaralar. ancak ilgili maliklerin ortak girişimleriyle yapılabilecekse.Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir. Özel kanun hükmü yoksa yerel âdet uygulanır. Başkasının arazisinde bulunan kaynaklar üzerindeki hak. bu kaynakların birlikte tutulmasını ve suyun hak sahiplerine o zamana kadarki yararlanmaları oranında dağıtılmasını isteyebilir. eski eserler. kaynağın olabildiği ölçüde eski duruma getirilmesi istenebilir. sulama. kurulmuş irtifak hakkının değiştirilmesi veya kaldırılması istenebilir. tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilir. Bir şeyde malik sıfatıyla zilyet olan aslî zilyet. onu işletmek veya bir yerin içme ya da kullanma suyunu sağlamak için gerekli olan kaynaklar kesilir ve kirletilirse. 2. arazinin yarısından fazlasına sahip bulunmak koşuluyla maliklerin üçte ikisinin bu yolda karar vermeleri gerekir. Zarar kasten veya ihmal yoluyla verilmemişse ya da zarar görenin de kusuru varsa hâkim. hak sahiplerinden her biri. bir irtifak hakkı olarak tapu kütüğüne tescil ile kurulur. özellikle yapı.. Tazminat MADDE 757. III. Zorunlu su MADDE 761.. V. ÜÇÜNCÜ KISIM ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ BİRİNCİ BÖLÜM ZİLYETLİK A. Kaynak ve yeraltı suları I. gerekiyorsa miktar ve türünü takdir eder. Arza malik olmak. Mülkiyet ve irtifak hakkı MADDE 756. deniz ve göl kıyılarındaki ana ve tali yollara sınır işaretleri ve nirengi noktaları konulmasına. Hak sahipleri.Önemli ölçüde yararlanılan veya yararlanmak amacıyla suyu biriktirilen kaynakları veya kuyuları kazı.. ortak bir ana kaynaktan beslenmekte ise maliklerden her biri.Zilyet. ortak tesis masraflarını yararlanmaları oranında üstlenirler... bunların ikisi de zilyet olur. Aynı yataktan beslenen kaynaklar MADDE 759. Zilyetlik kavramı ve türleri I. Birinin karşı çıkması hâlinde. kendi kaynağındaki suyun tutulup akıtılması için gerekli işleri yapabilir ve kendi kaynağına gelen suyun miktarı bu işler sonunda çoğaldığı takdirde. . arazisi veya işletmesi için gerekli sudan yoksun olup. yol açma. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet MADDE 760. diğeri fer'î zilyettir. maden ve kaynak sularının korunmasına ilişkin mülkiyet kısıtlamaları.Su yollarını düzeltme. toprağın iyileştirilmesine veya bölünmesine. Arazi maliklerinin yeraltı sularından yararlanma biçimi ve ölçüsüne ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. Bu konulara ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. Eski duruma getirme MADDE 758. doğal afetler ve sağlıkla ilgili kolluk hizmetlerine..Bir taşınmazda oturmak. Aslî ve fer'î zilyetlik MADDE 974. 2.. bataklık yerlerini kurutma. yapı veya benzeri faaliyetler yüzünden kısmen olsun keserek ya da kirleterek malikine veya onda hak sahibi olana zarar veren kimse. Alınan karar. ancak bu çoğalma oranında bir bedel vermekle yükümlü olur. II. su alma veya hayvan sulama ya da benzer yollarla yararlanmaları özel kanun hükümlerine tâbidir. bir sınırlı aynî hak veya bir kişisel hakkın kurulmasını ya da kullanılmasını sağlamak için şeyi başkasına teslim ederse..MADDE 754.Taşınmaz mülkiyeti hakkının kamu yararı için kısıtlanması. Diğer malikler de bu karara uymak zorundadır. Bunlar dışında eski duruma getirme. bunların mülkiyeti ancak kaynadıkları arazinin mülkiyeti ile birlikte kazanılabilir. Zorunlu su irtifakının kurulmasında öncelikle kaynak sahibinin menfaati gözetilir. orman ve yollara..Değişik maliklere ait komşu kaynaklar. seyirlik noktaları ve ender doğa anıtları ile içmeler. bu zararı gidermekle yükümlüdür. C. kuyu veya derelerden komşuların ve diğer kişilerin su içme. Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılır. yangın. Türleri 1. tazminatın gerekip gerekmediğini. arazinin bütünleyici parçası olup. IV. Kaynaklara zarar verilmesi 1. orman yetiştirme. özel kanun hükümlerine tâbidir. arazileri toplulaştırma gibi iyileştirme işleri. Yeraltı suları. diğer kaynaklardaki su azalacak olsa bile. II..

Bir üçüncü kişi veya zilyetliği devreden. zilyetliği saldırıya uğrayan. kendisine karşı açılan her davada üstün hakka sahip olduğu karinesine dayanabilir. zilyet bu karineyi şeyi kendisine vermiş olan kişiye karşı ileri süremez.Taşınırın zilyedi onun maliki sayılır. ancak durumun devreden tarafından kendisine bildirildiği andan başlayarak hüküm doğurur. 2.Temsilciye yapılan teslim. B.Saldırıda bulunan. şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların.Fiilî hâkimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olanağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmez.Gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı. saldırının sona erdirilmesine. Zilyet. Zilyetliğin devri I. ona karşı dava açabilir. Dava.. şeyin geri verilmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur. Korunması 1. zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır.. III. Zilyetliğin hükümleri I. Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi MADDE 980. zilyedin fiili ve failini öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her hâlde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle düşer. her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir. Ancak. Savunma hakkı MADDE 981. II.. Davaya karşı savunma MADDE 987. IV.. Teslimsiz devir MADDE 979.. Zilyetliğin bu yolla devri.Bir taşınırın zilyedi. Gasp veya saldırıya ilişkin hükümler saklıdır. Tasarruf yetkisi ve taşınır davası a. emtianın teslimi gibi sonuç doğurur. taşınırı kendisinden iyiniyetle aldığı kişinin mülkiyet karinesine dayanabilir. Davalı.. Önceki zilyetler de zilyetlikleri süresince o taşınırın maliki sayılırlar. Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından .Bir taşıyıcıya veya umumî mağazaya bırakılmış emtiayı temsil eden kıymetli evrakın teslimi. o şeyi davacıdan geri almasını gerektirecek üstün bir hakka sahip olduğunu derhâl ispat ederse onu geri vermekten kaçınabilir.Bir taşınıra malik olma iradesi bulunmaksızın zilyet olan kimse..Başkasının zilyet bulunduğu bir şeyi gasbeden kimse. 3. Fer'î zilyetlikte karine MADDE 986. 2.. temsil edilene yapılmış gibi zilyetliği geçirir. Üçüncü kişi. Zilyetliğin gasbında dava hakkı MADDE 982. III. C. 4. zilyet olmakta devam eden üçüncü kişiye karşı. taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. o şey üzerinde üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle yükümlüdür. Zilyetliğe saldırıya dava hakkı MADDE 983.... Taşınıra bir sınırlı aynî hak veya kişisel hak iddiasıyla zilyet bulunan kimsenin iddia ettiği hakkın varlığı karine olarak kabul edilir. II. Kıymetli evrakı iyiniyetle teslim alan kimse ile emtiayı iyiniyetle teslim alan kimse arasında uyuşmazlık çıkarsa emtiayı teslim alan tercih olunur. 4. zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur. zilyetliği devredene karşı ileri sürebileceği sebeplerle şeyi edinene vermekten kaçınabilir. b. 3. Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından MADDE 988... Dava hakkının düşmesi MADDE 984.2. sebebinin önlenmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur.Bir şeyde fiilî hâkimiyetini doğrudan doğruya sürdüren kimse dolaysız zilyet..Zilyet. Mülkiyet karinesi MADDE 985. başka bir kişi aracılığı ile sürdüren kimse dolaylı zilyettir. şey üzerinde bir hak iddia etse bile. edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş olur. teslim gerçekleşmeksizin kazanılmış olur.Zilyetlik. rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak. Ancak. özel bir hukukî ilişkiye dayanarak zilyet olmakta devam ederse zilyetlik.Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı aynî hak edinen kimsenin edinimi. Hazır olmayanlar arasında MADDE 978. Geçici olarak kesilme MADDE 976. Dolaylı ve dolaysız zilyetlik MADDE 975. Dava. Hazırlar arasında MADDE 977. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması 1.

para ve hamile yazılı senetleri iyiniyetle edinmiş olan kimseye karşı taşınır davası açamaz. III.Taşınırı çalınan. İyiniyetli zilyet. o şeyi geri vermekle yükümlü olduğu kimseye karşı bu yüzden herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir. Kaydedilmeyecek taşınmazlar MADDE 999. Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar.Tapuya kayıtlı taşınmazlarda. İyiniyetli zilyet bakımından a.. Sorumluluk 1. İyiniyetli olmayan zilyet. iyiniyetli birinci ve sonraki edinenlere karşı taşınır davası. Bağımsız ve sürekli hakların kaydedilmesi için gerekli koşullar ve usul tüzükle belirlenir. Bununla birlikte taşınmaz üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse. Genel olarak MADDE 997. Para ve hamile yazılı senetlerde MADDE 990. gasp veya saldırı sebebiyle dava açabilir. karineyle mevcut hakkına uygun şekilde kullanan veya ondan yararlanan zilyet. özel kanun hükümlerine tâbidir. tapu sicilinden çıkarılır. Tazminat MADDE 994. tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan oluşur.İyiniyetli zilyet. zilyetliği kendisine devreden aynı yetkiye sahip idiyse onun zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebilir. Kaydedilecek taşınmazlar MADDE 998. yaptığı giderler sebebiyle doğan alacaklarına mahsup edilir. İyiniyetli olmayan zilyet. açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyiniyetle edinilmiş ise. Eğer önceki zilyet de.. Taşınmazlarda karine MADDE 992. diğer giderler için tazminat isteyemez. bunlara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz. yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir. Tapu kütüğü MADDE 1000. şeyin geri verilmesinden önce kendisine bu giderler için bir tazminat önerilmezse. b. . 5.MADDE 989. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler. 2.. hak karinesinden ve zilyetlikten doğan dava açma hakkından yalnız adına tescil bulunan kimse yararlanır.Bir taşınırın zilyetliğini iyiniyetle edinmemiş olan kimseye karşı önceki zilyet. İyiniyetli olmama hâlinde MADDE 991. Ancak. 2. Sicil bakımından 1.Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir: 1. Arazinin tapu siciline kaydı. 3.Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar. İyiniyetli zilyet.Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur. b. o şeyi elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir. Taşınmazların kaydedilmesi a. Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için hakkın süresiz veya en az otuz yıl süreli olması gerekir. ancak ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilir.İyiniyetle zilyedi bulunduğu şeyi.Her taşınmaza kütükte bir sayfa ayrılır ve sayfa numaraları birbirini izler. kendisi tarafından o şeyle birleştirilen ve zararsızca ayrılması mümkün bulunan eklemeleri o şeyi geri vermeden önce ayırıp alabilir.. Sicilin unsurları a. Zilyedin elde ettiği ürünler. 2..Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma hakkına sahip olan zilyet. Diğer konularda iyiniyetli zilyedin haklarına ilişkin hükümler uygulanır. şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur. zilyetliği iyiniyetle edinmemiş ise sonraki zilyede karşı taşınır davası açamaz. d.. Arazi. Yararlanma MADDE 993. Bu taşınır. kaybolan ya da iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyet. Tapu sicili. şeyin kaybedilmesinden. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma MADDE 996. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak kaydı. Kurulması I. IV. kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse. yok olmasından veya hasara uğramasından sorumlu olmaz. geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır. c. 3.. nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller tüzükle belirlenir.. Sicilin örneği. özel kanun hükümlerine tâbidir.. iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile. İyiniyetli olmayan zilyet bakımından MADDE 995.İyiniyetli olmayan zilyet.. her zaman taşınır davası açabilir.. geri vermeyi isteyen kimseden şey için yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderleri tazmin etmesini isteyebilir ve bu tazminat ödeninceye kadar şeyi geri vermekten kaçınabilir. Tapuya kayıtlı bir taşınmaz.Zilyet. İKİNCİ BÖLÜM TAPU SİCİLİ A..

Bir taşınmazın bölünmesi veya birden çok taşınmazın birleştirilmesi hâlinde uyulacak usul tüzükle belirlenir. Kütüğün her sayfasındaki özel sütunlara şunlar tescil edilir: 1. Mülkiyet, 2. Taşınmaz üzerinde kurulmuş olan veya o taşınmaz lehine başka taşınmaz üzerinde kurulmuş bulunan irtifak hakları ile taşınmaz yükü, 3. Taşınmaz üzerindeki rehin hakları. Eklentiler, malikin isteği üzerine beyanlar sütununa kaydedilir. Yapılan bu kayıt, ancak kütükte hak sahibi olarak görünenlerin rızasıyla kütükten silinebilir. Aynı malike ait olan birden çok taşınmaz, sınırları birbirine bitişik olmasa bile, malikin istemiyle kütükte ortak bir sayfaya kaydedilebilir. Bu sayfaya yapılan rehin tescilleri, o sayfada kayıtlı bulunan bütün taşınmazları bağlar; aynı sayfada kayıtlı bu gibi taşınmazlardan bir kısmı malikin istemi üzerine veya mahkeme kararıyla o sayfadan çıkarılırsa, çıkarılan taşınmazlar üzerinde tescil edilmiş bulunan haklar saklı kalır. b. Kat mülkiyeti kütüğü MADDE 1001.- Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler, ayrıca tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne yazılır. Özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kütükte yapılacak işlemler hakkında tapu kütüğüne ilişkin hükümler uygulanır. c. Yevmiye defteri ve belgeler MADDE 1002.- Tapu kütüğüne tescil istemleri, isteyenin kimliği ve istemin konusu belirtilerek istem sırasına göre derhâl yevmiye defterine yazılır. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler, özenle sıraya konulur ve saklanır. d. Plân MADDE 1003.- Bir taşınmazın kütüğe kaydı ve belirlenmesinde resmî bir ölçüme dayanan plân esas alınır. Plânların nasıl hazırlanacağı tüzükle belirlenir. II. Tapu sicilinin tutulması 1. Bir bölgede MADDE 1004.- Taşınmazlar, bulundukları bölgenin tapu siciline kaydedilir. 2. Birden çok bölgede MADDE 1005.- Birden çok bölgede bulunan taşınmaz, diğer bölge sicillerine kayıtlı olduğu belirtilmek suretiyle her bölgedeki sicile ayrı ayrı kaydedilir. Böyle bir taşınmaza ilişkin tescil istemleri ve tescil işlemleri taşınmazın büyük kısmının bulunduğu bölgede yapılır ve yapılan tescil kütüğe işlenmek üzere diğer bölgelerdeki tapu idarelerine bildirilir. III. Tapu idareleri 1. Kuruluş MADDE 1006.- Tapu idarelerinin kuruluş, işleyiş ve hizmetlerinin yürütülmesi, özel kanun hükümlerine tâbidir. 2. Sorumluluk MADDE 1007.- Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. B. İşlemler I. İşlemlerin konusu 1. Tescil MADDE 1008.- Taşınmaza ilişkin aşağıdaki haklar, tapu kütüğüne tescil edilir: 1. Mülkiyet, 2. İrtifak hakları ve taşınmaz yükleri, 3. Rehin hakları. 2. Şerhler a. Kişisel haklarda MADDE 1009.- Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir. Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir. b. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında MADDE 1010.- Aşağıdaki sebeplere dayanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları, tapu kütüğüne şerh verilebilir: 1. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları, 2. Haciz, iflâs kararı veya konkordato ile verilen süre, 3. Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması gibi şerh verilmesi kanunen öngörülen işlemler. Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir. c. Geçici tescil şerhi MADDE 1011.- Aşağıdaki hâllerde geçici tescil şerhi verilebilir: 1. İddia edilen bir aynî hakkın güvence altına alınması gerekiyorsa, 2. Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanlıkların sonradan tamamlanmasına kanun olanak tanıyorsa. Geçici tescil şerhi, bütün ilgililerin razı olmasına veya hâkimin karar vermesine bağlıdır. Şerhin konusu olan hak sonradan gerçekleşirse, şerh tarihinden başlayarak üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.

Geçici tescil şerhi verilmesi istemi üzerine hâkim, tarafları dinleyerek veya dosya üzerinde inceleme yaparak şerhe konu olan hakkın varlığının kabul edilebileceği kanaatına varırsa, şerh kararı verir. Kararda şerhin etki bakımından süresi ve içeriği belirlenir; gerektiğinde mahkemeye başvurulması için bir süre verilir. 3. Beyanlar MADDE 1012.- Bir taşınmazın eklentileri, malikin istemi üzerine kütükteki beyanlar sütununa yazılır. Bu kaydın terkini, kütükte hak sahibi görünen bütün ilgililerin rızasına bağlıdır. Taşınmaz mülkiyetine ilişkin kamu hukuku kısıtlamalarının beyanlar sütununa yazılması ve bu sütuna yazılabilecek diğer hususlar tüzükle belirlenir. Özel kanun hükümleri saklıdır. II. Tescilin ve terkinin koşulları 1. İstem a. Tescil için MADDE 1013.- Tescil, tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı beyanı üzerine yapılır. Edinen kimse, kanun hükmüne, kesinleşmiş mahkeme kararına veya buna eşdeğer bir belgeye dayanıyorsa, bu beyana gerek yoktur. Bir aynî hakkı tescilden önce kazanan kimse, gerekli belgeleri ibraz ederek tescili isteyebilir. b. Terkin ve değişiklik için MADDE 1014.- Bir tescilin terkin edilmesi veya değiştirilmesi, ancak bu kaydın kendilerine hak sağladığı kimselerin yazılı beyanı üzerine yapılabilir. 2. Yetkinin ve sebebin belirlenmesi MADDE 1015.- Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukukî sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır. İstemde bulunan kimse, kendisinin, sicilde hak sahibi görünen kişi veya bu kişinin temsilcisi olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini belgelemiş olur. Hukukî sebebin belgelenmesi, bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle uyulduğunun ispatı suretiyle olur. 3. Belgelerin tamamlanması MADDE 1016.- Tasarruf yetkisine ve hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam değilse istem reddedilir. Bununla birlikte, hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam olmasına rağmen, tasarruf yetkisini belirten belgenin tamamlanması gereken hâllerde, malikin rızası veya hâkimin kararıyla geçici tescil şerhi verilebilir. III. Tescilin biçimi 1. Genel olarak MADDE 1017.- Kütüğe tesciller, istem tarihine ve sırasına göre yapılır. Sicildeki kaydın bir örneği isteyen ilgiliye verilir. Tescil ve terkin ile verilecek örneklerin şekli tüzükle belirlenir. 2. Taşınmaz lehine irtifaklarda MADDE 1018.- Taşınmaz lehine irtifakların tescil ve terkini hem yüklü, hem yararlanan taşınmazların sayfalarına kaydedilir. IV. Tebliğ zorunluluğu MADDE 1019.- Tapu memuru, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle yükümlüdür. İlgililerin bu işlemlere karşı itiraz süresi, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden işlemeye başlar. C. Tapu sicilinin açıklığı MADDE 1020.- Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez. D. Tescilin etkileri I. Tescilin yapılmamasının sonuçları MADDE 1021.- Kurulması kanunen tescile tâbi aynî haklar, tescil edilmedikçe varlık kazanamaz. II. Tescilin sonuçları 1. Genel olarak MADDE 1022.- Aynî haklar, kütüğe tescil ile doğar; sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır. Tescilin etkisi, kanunen öngörülen belgeler isteme eklenmiş veya geçici tescil hâlinde belgelerin uygun zamanda tamamlanmış olması koşuluyla yevmiye defterine yapılan kayıt tarihinden başlar. Bir hakkın içeriği, tescilin sınırları içinde, dayandığı belgelere göre veya diğer herhangi bir yolla belirlenir. 2. İyiniyetli üçüncü kişilere karşı MADDE 1023.- Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. 3. İyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı MADDE 1024.- Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz. Bağlayıcı olmayan bir hukukî işleme dayanan veya hukukî sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur.

Böyle bir tescil yüzünden aynî hakkı zedelenen kimse, tescilin yolsuz olduğunu iyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir. E. Terkin ve değiştirme I. Yolsuz tescilde MADDE 1025.- Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir. İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır. II. Aynî hakların sona ermesi MADDE 1026.- Bir aynî hakkın sona ermesiyle tescil her türlü hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir. Tapu memuru, re'sen hâkime başvurarak aynî hakkın sona erdiğinin belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hâkimin vereceği karara dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir. III. Düzeltme MADDE 1027.- İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re'sen düzeltir. Yürürlükten kaldırılan kanun MADDE 1028.- 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 1029.- Bu Kanun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 1030.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde 15 . Belediye sınırı dışında ise alâkalarına göre vilâyet veya kaza idare heyetlerinin muvafakatı alınır. Madde 3 . 9. dalgakıran. belediyelere ve köylere ait orman. Madde 2 . Madde 13 . Madde 4 . koru ve baltalıklardan tarla açılamaz ve hususi bina yapılamaz. Madde 5 .Denizden doldurulmak istenilen yerler için o yerin en büyük mal memurundan izin almak lazımdır.) Madde 8 .İzinsiz doldurulmuş olan yerlerin tescilinde mahzur olmadığı alakalı daire ve heyetlerce kabul olunursa doldurulan yerlerin doldurulmuş olduğu halindeki değer bahasının onda biri alınmak şartı ile dolduran namına tescili yapılır. Madde 12 .4070/15 md. Madde 9 .Kadastro veya tapu tahriri yapılmış olan yerlerle tapu senet veya kayıtlarına sahiplerinin fotoğrafı yapıştırılmış olan gayri menkullerin vuku bulacak tasarruf muameleleri için belediye veya köy ilmühaberleri aranmaz. Bu izin doldurulacak yer belediye sınırı içinde ise belediyenin. diğer arazinin on seneden daha az bir müddet . Madde 18 . Madde 19 . Bir yıl içinde talip olmadığı takdirde başkalarına satılır.Tapu Kanunu Kanun No Tarihi Resmi GazeteTarihi Resmi Gazete Sayısı : 2644 : 22/12/1934 : 29/12/1934 : 2892 Madde 1 . hususi idareye ait ise vali. Şahıslara ait ormanlarda dahi ait olduğu vekâletten izin alınmadıkça tarla açılamaz.4753/64 md. başka suretle mukavele bulunmadığı takdirde bu muamele işin şartları mahfuz olmak üzere doldurulan yerde de sâri olunur. İki seneye ait taksit ödenince gayrimenkul sahibi namına tescil edilir ve geri kalan taksitler için o gayrimenkul ipotekli olur. Devlet. içtimai veya iktisadi sebeplerle yapılacak doldurma işlerinde yukarıdaki fıkrada yazılı gayrimenkul sahiplerine doldurmağa yetecek mühlet verilerek doldurma teklif olunur. İzinle doldurulan bu yerler izin veren dairelerden alınacak belgeler üzerine değer baha aranmaksızın dolduran namına tapu sicillerine geçirilir.3678/31 md.) Madde 7 .Bu kanunun neşrinden evvel muamelesi bitipte tahakkuk ettirilmiş olan değer bahalar dahi 19 uncu maddede yazılı şekilde taksitle tahsil olunur. ilmi. Madde 17 .5516/12 md.) Bu takdirde. Bu mümessillerin salahiyetlerini kullanma şeklini gösteren kanunlar hükmü yerinde durmaktadır. Üç yıl içinde makbul bir özür olmaksızın doldurma işini bitirmeyenlerin bu yerlerden eli çektirilir. vilâyet.(Mülga: 16/2/1995 . limanı da alâkadar ediyorsa liman daireşinin veya deniz ticareti idareşinin ve müstahkem mevki kumandanlığı olan yerlerde müstahkem mevki kumandanlığının muvafakatları alındıktan sonra 3 yıl müddetle verilir. inşaatıile temizleme ve taramadan meydana gelecek arazi hususi kanunlarındaki hükümlere bağlıdır.Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru.Bu kanunda yazılı vergi kıymetleri 1837 numaralı Bina Vergisi ve 1933 numaralı Arazi Vergisi Kanunları mucibince vergiye matrah olan kıymettir. Bu yerleri satın alanların o yeri korumak için rıhtım inşası hakkı olacaktır.Bir gayrimenkulun önünde veya bitişiğinde olup ta sahibi tarafından doldurulmak istenilen yerin doldurma işi bitirilmeksizin o gayrimenkul bir başkasının iyeliğine geçer veya ayni bir hakla takyit olunursa.) Sahipli arazide husule gelen bataklıkların sıhhi sebeplerinden dolayı kurutulması zarureti tahakkuk edince Devlet veya vilâyet tarafından verilecek müsait bir mühlet içinde sahipleri kurutmadıkları takdirde o bataklık Devlet veya vilâyet tarafından kurutulur.Köy ve belediye sınırları içinde kapanmış yollarla yol fazlaları köy veya belediye namına tescil olunur. Kanunu Medeninin mer'iyeti tarihine kadar musakkaf ve hükümde olan bağ ve bahçe ve arsaların on beş.Erbabı vukufa takdir ettirilen değer bahaların ikinci derecede tasdiki belediyelerce seçilecek iki zatın da iştirakiyle mahalli idare heyetlerine aittir. Ticaret Şirketleri bu belgeyi ticaret sicil memurundan alırlar. (Değişik: 18/10/1962 -79/1 md.Değer bahalar müsavi taksitlerle beş yıl içinde vergi ile birlikte Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur. evkafa ait ise evkaf müdürü veya memuru. Madde 11 .Devletçe veya vilâyet ve belediyelerce yapılan liman. Bu yerler başlı başına tasarruf olunmayacak halde ise takdir olunacak değer baha ile bitişiğindeki gayrimenkul sahiplerine temlik olunarak kendileri borçlandırılır.Sahipli bir gayri menkulün önü veya bitişiği doldurulmak istenildiği takdirde sahibinden başkasına izin verilemez. köye ait ise muhtar ve mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer hükmi şahıslara ait ise bunların kanuni mümessilleri salahiyetlidirler. göl veya nehir metrukâtı bulunan sahipsiz yerler sahipli bir gayri menkulün önünde veya bitişiğinde bulunursa o gayrimenkul sahibine değer baha ile satın alması teklif olunur.8. Göl veya nehrin istilâ veya tahrip ettiği yerlerin sahiplerine Kanunu Medeninin 636 ve 637 nci maddeleri hükmü yerinde durmak üzere mukabil tarafta bu sebeplerden meydana gelmiş arazi var ise muadili parasız verilebilir. Şu kadar ki nehrin asıl yatağını ve suların akıntısını bozmadığı ve alt taraflara ve başkalarına mazarrattı olmayacağı hakkında fenni rapor aranır.) Madde 6 . Madde 14 . Sahiplerinden kurutma masrafına iştirak edenlerin arazisi kendilerine verilir. belediyeye ait ise belediye reisi. Madde 16 .(Birinci fıkra Mülga: 18/1/1950 . Başlı başına tasarruf olunabilecek deniz. belediye veya köy meclisince sıhhi.Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tanınmış olan yabancılara ait dini. İzinsiz olarak sahibi tarafından doldurulan böyle bir yerin tescilinde mahzur olmadığı alâkalı daire ve heyetlerce bildirildiği takdirde doldurulan yerin doldurulmuş olduğu haldeki kıymetinin onda biri alınıp dolduranın veya dolduranın yerine geçenin namına asıl mülkü ile birleştirilerek tescil olunur. Bu müddet içinde doldurmadıkları takdirde bu hakları kalmaz. Madde 22 . gayri menkulün bataklık halindeki gerçek karşılığı olarak arazi sahibine ödenecek bedelinin tespitinde 6830 sayılı İstimlâk Kanunu hükümleri uygulanır.Madenlerin tesciline ait muamelelerde mahsus kanun ve nizamlarına göre verilecek belgelerin İktisat Vekaletince tasdik edilmiş olması şarttır. Madde 20 .(Mülga: 4/11/1990 . hayri müesseselerin fermanlara ve Hükümet kararlarına müsteniden sahiplendikleri gayri menkuller bu belgelerin sınırları dışına çıkmamak ve Hükümetin izni alınmak şartı ile müesseselerin hükmi şahsiyetleri namına tescil olunabilir. Madde 10 . 11 ve 12 nci maddeler hükmü bataklık olmayan göl ve nehir kenarlarında da caridir. Madde 21 .(Mülga: 11/6/1945 .Hükmi şahısların tapu işlerinde merkez veya şubelerinin bulundukları yerin en büyük mülkiye amirinden nizamnamelerine göre gayrimenkul tasarrufuna izinli olduklarına ve tescil işini yapacak mümessilin salahiyetine dair alınacak belgenin verilmesi mecburidir.Hususi kanunlarında müsaade edilenleri hariç olmak üzere Devlete.Deniz kıyısında teressübattan veya denizlerin med ve cezrinden dolmuş yerlerin satılmasında mahzur olmadığı sekizinci maddede yazılı alakalı dairelerce bildirildiği takdirde o yerlerin kendi gayri menkulüne bitişik olan kısmını o gayrimenkul sahibinin kendisine yapılacak tebligattan itibaren iki sene içinde takdir olunacak değer baha ile almağa hakkı vardır. Masrafa iştirak etmeyenlerin arazisi kurutanın mülkü olur. 10.

içinde husul bulmuş olan iktisap sebeplerine veya Kanunu Medeninin meriyetinden sonra düşürülmüş olan kayıtlara müstenit tasarruf muameleleri için dahi böyle yapılır. Ancak bu muamelelerde kayıt sahibinin fotoğraf vermesi ve bu fotoğrafın kayda yapıştırılması lâzımdır. Bu çerçeve dışında kalan muamelelerle 2 nci fıkradaki hallerde fotoğraf veremeyenler için gayri menkulün sahibi olduğuna ve başkasının alakası bulunmadığına dair belediye veya köy ilmühaberi almak lâzımdır. Madde 23 - İlmühaber alınması lâzım gelen muameleler için belediye veya ihtiyar meclisi ilmühaberi tasdikten imtina ederse bu imtina sebeplerini şerh ile izaha mecburdur. Bunu yapamazsa hakkında kanuni takibat yapılır. Tapu idareleri yapacakları tetkik ve tahkik üzerine bu sebeplerin kanuni olmadığını anlarlarsa işi tapu komisyonuna verirler. Komisyon da sebeplerin kanuni olmadığına karar verirse tapu idarelerince muamele yapılır. Aksine karar verirse tapu idareleri 1515 numaralı kanunun şumülü dışındaki hallerde alâkalıyı mahkemeye gönderir. Kaza tapu komisyonlarının kararlarına karış alakalıların vilâyet tapu komisyonlarına itiraz hakları vardır. Madde 24 - Köylerde bulunan metruk ve kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait umumi mezarlıklar köyün manevi şahsiyeti namına tescil olunur. Madde 25 - 1580 sayılı Belediye Kanununun 159 uncu maddesi ile 2510 sayılı İskân Kanununun 21 inci maddesi dışında kalan mera, baltalık gibi köy orta malı sayılan yerlerin tescili ve alım satım şekilleri hakkında hususi hükümler konulacaktır. Madde 26 - (Değişik: 6/1/1954 - 6217/1 md.) İyeliğe, iyeliğin gayri aynı haklara ve müşterek bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayri menkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muayyen bir katından veya daireşinden yahut müstakilen istimale elverişli bir bölümünden münhasıran istifadeşinin temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil muhafızları veya memurları tarafından tanzim edilir. Alâkalıların isteği halinde resmi senedi tanzim için memurlar ikametgahlara giderler, bu sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmi senedi yapmak için ikametgaha gitmiş olan memura tebliğ olunur. (Ek:02.04.1998-4358/3 md) Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ile birlikte vergi kimlik numaraları da kaydedilir. (Değişik: 6/3/1981 - 2421/1 md.) Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan memur ve tapu sicil muhafızı imzalar. Tarafların kimliklerinde şüpheye düşülen hallerde tanık getirilmesi istenebilir. Kanunların tanık bulundurulmasını zorunlu kıldığı hükümler saklıdır. 11 Ocak 1926 tarihli ve 711 sayılı Kanun gereğince yapılacak akitlerde de aynı usul uygulanır. Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı tesisi vaitleri tapu siciline re'sen şerh verilir. Bunlardan irtifak hakkı tesisi vadine mütedair resmi senetler tapuya şerh verilmekle, taalluk ettiği gayri menkulün sonraki maliklerini de ilzam eder. Noterlik Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir. Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından re'sen terkin olunur. (Ek: 26/4/1984 - 3000/1 md.) Konut yapanlara, ihracatçılara, turizm tesisi yapanlarla işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkârlara konuları ile ilgili olarak bankalarca veya kamu kurum veya kuruluşlarınca (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil) açılacak kredilere karşılık teminat gösterilen gayri menkullerin ipotek işlemleri, resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden, ilgililerin talebi üzerine, tapu sicil muhafızlıklarınca tapuya tescil edilir. (Ek: 12/3/1985 - 3163/1 md.) Tarımsal kredi sebebiyle bankalar veya kamu kurum ve kuruluşları lehine teminat olarak gösterilen gayri menkullerin ipotek işlemlerinde de bu usule uyulur. Madde 27 - Tapu Sicil Muhafız veya memurları tarafından yapılan resmi senetlere iki tarafın ve tapu senetleriyle akte müstenit olmayan iktibaslarda kayıtlara sahibinin 6x4 büyüklüğünde ve mümkün olan yerlerde fotoğrafları yapıştırılır. Bu imkânı idare heyeti tayin eder. Tapu sicil muhafızları veya memurları da küçüklük ve sair makbul mazeretleri göz önüne alabilirler. 1515 numaralı kanunun şümulüne girmeyen fotoğrafsız tapu kayıt ve senetlerine fotoğraf yapıştırılmak istenildikçe tapu memurluğunca hüviyet bilinmeyenler için hüviyetleri tasdik ettirilerek fotoğraf yapıştırılır. Madde 28 - Akte ve tescile müteallik tapu işleri idari emirlerle durdurulamaz. Madde 29 - (Mülga : 25/2/1952 - 5887/126 md.) Madde 30 - Plan ve resmi mesahaya istinat etmeyen gayrimenkul mallarda eskiden beri malum ve muayyen olan hududa itibar olunur. Borçlar Kanununun 215'inci maddesi hükmü yerinde durmaktadır. Madde 31 - (Değişik: 25/1/1950-5520/1 md.) Gayrimenkul malların yüz ölçüsü tapu sicilinde yazılı miktardan fazla çıkıp ta bu fazlalığın bitişik araziye el uzatmaktan ileri gelmediğine ve sınırca da bir değişiklik olmadığına mahkemece karar verilirse sicile karar veçhile kaydolunur. Mahkeme gayri menkulün başında incelemeler yapar ve bitişik gayrimenkul maliklerini dinler. Mahkeme kararına, tapu fen memurlarına ve bunlar yoksa yetkili fen memurlarına veya mühendislere yaptırılacak o yere ait harita da eklenir. İtiraz halinde genel hükümler çerçevesinde dava açılır. Madde 32 - Planı veya resmi şekilde yapılmış haritası bulunan gayri menkullerin gerek kazaen ve gerekse rızaen parçalara ayrılmasında harita yapılması mecburidir. Şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde olup ta tapu fen memuru bulunan yerlerde plan ve haritaya bağlı olmayan gayri menkullerin parçalara ayrılmasında harita yapılır. Belediye sınırları dışında bulunan gayri menkullerden kazai şekilde parçalara ayrılanların haritasını yaptırmak hakimin takdirine bağlıdır. Madde 33 - Kanunu Medeninin 934, 935 inci maddelerine göre sicillin tashihine ve bir ayni hakkın sükut edip etmediğinin tayinine dair tapu sicil muhafız veya memuru tarafından mahkemeye yapılacak müracaatlar ve bunun üzerine verilecek kararlardan bir güna harç ve resim alınmaz ve bunlara damga pulu yapıştırılmaz. Madde 34 - Bedelli âkitlerde ve bir akdin yapılması diğerinin yapılmış olmasına bağlı olan hallerde alakalılar tapu sicil muhafız veya memurunu yedi adil yapabilirler. Bu takdirde memur tarafından paranın hak sahiplerine verilmesi Akitlerin tamam olmasın bağlıdır. Akitler tamam olmazsa memur parayı kimden almış ise alâkalılar dağılmadan huzurlarında derhal ona geri verir ve taalluk ettiği muameleleri bozar. Madde 35 - Tahdidi mutazammın kanuni hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı olmak şartıyla yabancı hakiki şahıslar Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler. (Ek fıkra: 21/6/1984-3029/1 md.; iptâl: An. Mah. 13/6/1985 tarih ve E. 1984/14, K. 1985/7 sayılı Kararı ile) (Ek fıkralar: 22/4/1986 - 3278/1 md.; iptâl: An. Mah 9/10/1986 tarih ve E. 1986/18, K. 1986/24 sayılı Kararı ile) Madde 36 - Yabancı hakiki şahıslar bir köye bağlı olmayan müstakil çiftçilere ve köy sınırları dışında kalan arazinin otuz hektardan çoğuna ancak hükümetin izniyle sahip olabilirler. Kanuni miras bu hükümden dışarıdır. Adı geçen çiftliklere ve arazinin otuz hektardan ziyadeşine vasiyet suretiyle veya mensup mirasçı sıfatıyla yabancı hakiki şahısların sahip olabilmesi de hükümetin iznine bağlı olup izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretiyle bedele çevrilir.

Madde 37 - Yabancı hakiki şahısların intikal işleri Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden verilen veyahut kendi salâhiyetli makamlarından verilip de Türk kanunlarının veraset usulü hakkındaki hükümlerine uygun olduğu Türk mahkemelerince tasdik edilen veraset senetlerine istinaden yapılır. Madde 38 - 8 cemaziyülevvel 1275 tarihli tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve 28 recep 1291 tarihli emlâk nizamnamesinin ve 7 muharrem 1293 tarihli arazi hakkındaki fıkaratı nizamiyenin ve 8 recep 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan tapu senedatı hakkındaki talimatnamenin ve 28 recep 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan tarifnamenin ve emvali gayri menkullerin tasarrufuna dair 3 mart 1329 tarihli muvakkat kanununun ve defter hane idarelerinin teşkilat ve tensikatına dair 17 Temmuz 1323 tarihli nizamname ile zeyillerinin ve emvali gayrimenkul erin muamelâtı tasarrufiyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına alâkadarının fotoğrafları yapıştırılmasına dair 30 kânunusani 1926 tarihli kanunun Kanunu Medeni ile Kanunu Medeninin tatbikine ait kanun ve Borçlar Kanunu ile ortadan kalkmamış olan hükümleriyle başka kanunların bu kanuna uygun olmayan hükümleri kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 - (2644 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Bu kanunun mer'iyetinden evvel açılarak tarla veya bağ ve bahçe haline konulmuş olup ta henüz muamelesi bitmemiş yerler hakkında da bu kanunun 6 ıncı maddesi hükümleri tatbik olunur. Madde 39 - Bu kanun hükümleri, neşrolunduğu tarihten itibaren yürümeğe başlar. Madde 40 - Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, Maliye Bakanları yerine getirir.

Kadastro Kanunu Kanun No Tarihi Resmi GazeteTarihi Resmi Gazete Sayısı BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlke Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medenî Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. İKİNCİ BÖLÜM Kadastro Çalışmaları Kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı Madde 2 - Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idarî sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder. Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir. Kadastrosuna başlanacak bölgeler en az bir ay önceden Resmi Gazete, Radyo veya Televizyonda, bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde, varsa yerel gazetede ilan olunur ve ayrıca alışılmış vasıtalarla duyurulur. Kadastro ekibi ve komisyonunun kuruluşu Madde 3 - Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni; mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşur. Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir sebeple hazır bulunmaması halinde, yerine kanuni vekili katılır. Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç on beş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. Seçilen bilirkişilerin 40 yaşını bitirmiş olması ve kasıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması gerekir. Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirkişiliklerine mani hallerin bulunması halinde, bölgenin mülkî amiri tarafından aynı sayıda bilirkişi belirlenir. Seçilen bilirkişiler kadastro ekibinin çalışması sırasında; kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait tespitler ile bunların hak iddia ettiği tespitlerde ve ayrıca hak iddia edenlerden biri ile kendisi veya usul ve füruu arasında davası bulunanlara ait tespitlerde de bilirkişi olarak dinlenemezler. Bilirkişiliğe mani yukarıdaki haller, kadastro teksisyeni, muhtar ve diğer görevliler ile bunların yerine kaim olanlar hakkında da uygulanır. Kadasto komisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itirazın mahiyetine göre kontro mühendisinden veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması halinde yerine fen kontrol memuru katılır. Bu maddede unvanları belirtilen memurlar bu maksatla açılmış okul veya kurslardan mezun olanlar arasından atanırlar. Kadastro komisyonlarında veya kadasatro hizmetlerinde görevli personele, arazide fiilen çalıştıkları sürelere münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının (ek gösterge dahil), bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere, her yıl Tapu ve Kadastro Genel Müdürüğünün teklifi ve bağlı olduğu Bakanlığın onayı ile hizmettin ağırlığı ve sorumluluğuna göre tespit edilecek miktarda aylık ödenek ayrıca ödenir. Kadastro çalışma alanı, ilan ve itiraz Madde 4 - Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını teşkil eder. Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü, en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sınırlarının tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı belirtilir. Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde; durum çalışmaya başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürüğüne bildirilir. Bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre ormar kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir. Bu yerlerin ölçü ve harita işlemleri yukarıdaki sınırlar esas alınarak kadastro ekiplerince ikmal edilir. İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenmemesi halinde kadastro çalışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve çalışmalar bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. Kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de ikmal edilmiş sayılır. Orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde bu sınırlara aynen uyulur. Kadastro ekibi; kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve ilçelerin belediye sınırları ile köy sınırlarını dikkate alır. Bu sınırlar mahalle, belediye, köy idari sınırları sayılmaz. Sınır tespitlerinde; komşu mahalle veya köyün bilgi ve belgelerinden istifade edilir. Tespit edilen sınır; harita veya ölçü krokisinde gösterilir. Kadastro teknisyenlerince tespit edilen sınıra yedi gün içerisinde kadastro müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir. Kadastro müdürü, bu itirazı inceleyerek yedi gün içerisinde karara bağlar. İlgililer hazırsa tefhim, değilse derhal tebliğ edilen bu karara karşı yedi gün içerisinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, duruşmasız ve gerektiğinde mahallinde ineleme yapılarak, onbeş gün içinde kesin karara bağlanır. Ancak; tespit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş mahkame kararı var ise aynı konuda itirazda bulunulamaz. Kadasatro çalışma alanı içinde, iki parsel için kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra idarî teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik, başlanan kadastroyu durdurmaz. Dava listesi ve diğer belgelerin alınması Madde 5 - Kadastro müdürü, çalışma alanında işe başlamadan önce mahalli hukuk mahkemesinde, bu alandaki taşınmaz mallar hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu çalışma alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge örnekleri ile birikte kadastro teknisyenliğine verir. Listenin : 3402 : 21/06/1987 : 09/07/1987 : 19512

sonuç askı ilan ile ilgililere duyurulur. tutanak. Kadastro müdürü. Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları. kadastrosu henüz tamamlanmayan çalışma alanlarında mahalle. İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapıbalilir. kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurulanlar ile bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda medeni kanunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar. Bu durumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir. Kadasatro müdürü bu işlemleri. İtiraz. bunların beyanlarına bağlı olmaksızın. varsa harita. . elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatleri her taşınmaz mal için düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazarak bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz malı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin eder. en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak inceler ve mahalline uygular.müdür tarafından alınmasından sonra o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallar hakkında mahalli hukuk mahkemelerine açılan davalar.Kadastro teknisyenleri. Bu Kanun gereğince yapılan ilanlar. Sınırlandırma. Kadastro teknisyenleri. Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmaz mallar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmaz mallardan kadastro tutanağı düzenlemeyen yerlerin kadastroya tabi olması yolunda iddia vaki olursa. bu cetvelleri ve pafta örneklerini. dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir. tam üye sayısı ile toplanarak oy çokluğu ile tespit yapar. İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır. Ancak. diğer kimselerin bilgi ve şahadetlerine başvurulabilir. Yapılan işlem. hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz. bilirkişilerin bilgi ve beyanlarına uymayan tespitlerde. Teknisyenler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınırlandırma ve Tespit İşleri Mevki veya ada ilanı Madde 6 . kadastro ekibine tamamlattırılır veya düzeltttirilir.Kadastro teknisyeneri. Bu incelemeler sonucunda eski tutanağın yerine kaim olmak üzere hak sahibinin belirleyeci yen bir tutanak düzenlenir. Bu çalışmalara. Bir belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez. Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görüldüğü takdirde taşınmaza ait tutanak gerekçesi ile birlikte çözümlenmek üzere kadastro komisyonuna gönderilir. bucak.Kadastro çalışmaları esnasında kontrol elemanları tarafından. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan yenilenir. Taşınmaz malların sınırlandırılması Madde 7 . bilirkişilerin bilgi ve beyanlarıyla kanaate varamadıkları takdirde. Bu halde de kadastro müdürü. Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılmayan veya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konular. Kadastro sonuçlarının ilanı Madde 11 . merkezi ve köyde bir ada veya mevkiden daha küçük olmamak üzere kadastro çalışmaları sonuçlanan taşınmaz mallara ait kısmi ilanı yukarıdaki esaslara göre yapabilir. durumun kayıt ve belgelere dayandırılması ve ayrıca sebeplerinin kadastro tutanağında açıklanması zorunludur. bunlarla ilgili tutanakları bir hafta içinde kadastro mahkemesine gönderir ve durumdan listenin alındığı mahalli mahkemeyi haberdar eder. Müdür.Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir. Kontrol Madde 8 . ihtilaflı sınırlar ayrıca belirtilir. işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse. ilgili gerçek kişilere. kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya röperli kroki üzerinde göste-rilir. iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın. ekleri ile birlikte kadastro komisyonuna gönderilir. Bu ilanda kadastro harçları da gösterilir. derhal kadastro müdürüne bildirilir. Komisyon incelemesi Madde 10 . müdüriyette ve ayrıca muhtarın çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan ettirir. kendisine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları.Komisyon. tutanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan incelemede tespit edilen teknik. Belgeye karşı şahit dinlenmez. itirazı olanların ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabileceklerini belirtir. kadastro tutanaklarına göre yapılan tespitlere dayanarak. tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri.30 günlük ilan süresi geçtikten sonra. Genel Müdürlüğün iznini alarak. Bu tutanaklarda belirtilen haklara. bu listedeki davalı taşınmaz malların tespiti yapıldıktan sonra. Kadastro tutanaklarının kesinleşmesi ve hak düşürücü süre Madde 12 . intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle kadastro ekibinin çalışma alanındaki faaliyetleri sona erinceye kadar incelemek zorundadır. kadastrosuna başlayacakları mevki veya adaları en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir. askı cetvellerini düzenler. Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları. kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarih-ten itibaren en geç üç ay içerisinde yapmak zorundadır. ilgililerin haklarını etkilemekte veya kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise. Gerektiğinde bilirkişilerin ve muhtarın bilgilerinden yararlanabilir. Komisyon.Kadastro müdürü. kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir. kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. kamu ve özel hukuk tüzelkişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. Kadastro tespitine itiraz Madde 9 . kadastro komisyunu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle tutanak ve ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir. bu Kanun gereğince tahdit ve tespiti yapılarak tutanak düzenlenir ve iddia sebepleri açıklanarak kadastro komisyonuna tevdi edilir. sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra. idarî ve hukuki noksan ve yanlışlıklar. yukarıdaki fıkra hükmü uyarınca işlem yapar. istedikleri takdirde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü temsilcilikleri de gözlemci olarak katılabilirler.

kuyular. yunak ile kapanmış olan yollar. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tespiti Madde 14 . göl. kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini. c) Mirasçılar tayin olunamazsa. c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılmamış ise. İştirak halinde iyelik hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde. b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına. B) Mera. 8) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mükliyete konu teşkil etmezler. 1) 31. B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa. 7) Mubayaa. birinci fıkra gereğince delillendirilen zilyetliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır. Taşınmaz malın. köy odası. b) Zilyet. il. ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm uygulanmaz. bu mallar taksim gereğince zilyetleri adına tespit olunur. parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınaz mallar özel siciline yazılır.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları. Bu sınırandırma. adlarına tespit olunur. kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal. köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği. 4) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmuhaberleri. 5) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları. belediye. tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmaz mallar. Sulu veya kuru toprak ayrımı. Yol. tapusuzlarda ise her türlü delille ispat edilebilir.Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden. belediye. bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler. kütüphane. genel mezarlık. özel kanunları hükümlerine tabidir. masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar 14 üncü maddedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına aksi takdirde hazine adına tespit edilir. onun ayrılması mümkün bir kısmının veya belirli bir payının.Tapuda kayıtlı taşınmaz mal: A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa. İhya edilen taşınmaz mallar Madde 17 . yukarıdaki fıkranın kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için. tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların ise ondördüncü madde gereğince belirlenen zilyetleri arasında taksim edildikleri belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile sabit olduğu takdirde. cami.Kamunun ortak kullanmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden: A) Kamu hizmetinde kullanılan. (Hükümet. bu Kanunda zilyet lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir. İl. belge veya özel kanunlarına göre Hazine. 3) Muteber mütevelli. zilyet adına. 6) Mülkname. pazar yerleri.12. istisnalar saklıdır. . mültezim. aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde. muhasebatı atika kalemi kayıtları. bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde. nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir. ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına. onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle çekişmesiz. kışlak. tapulu taşınmaz mallarda yazılı. Taksim ve kısmi iktisap hali Madde 15 . meydan. 3083 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. yaylak. parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri (hizmet malları) kayıt. a) Kayıt sahibi adına. köprü gibi (orta malları) ise haritasında gösterilmekle yetinilir. a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatları halinde zilyet adına. C) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar. kamu kurum ve kurumuşları.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İyelik Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar Tapuda kayıtlı taşınmaz malların tespiti Madde 13 . çeşme. namazgah.Yukarıdaki maddelerin hükümleri dışında kalan ve tescile tabi bulunan taşınmaz mallar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerler Hazine adına tespit olunur. Ayırmayı gerektiren taksimlerde ayırma tarihindeki imar mevzuatı dikkate alınır.Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40. çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi ad ına tespit edilir. temessük veya senetleri. dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi. okul binaları. Hazine adına tespit Madde 18 . Noter tarafından tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanı veya düzenlenen satış vaadi senedi teknisyen huzurunda yapılmış muvafakat sayılır. Taşınmaz mal tapuda kayıtlı olsun veya olmasın. tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz. D) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar. harman ve panayır yerleri gibi paralı parasız kamunun yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen (orta malı) taşınmaz mallar sınırlandırılır. hastane veya diğer sağlık tesisleri.Tapuda kayıtlı taşınmaz malların malikleri veya bunların mirasçıları arasında. otlak. iştirakçilerinden biri veya birkaçının belirli bir taşınmaz maldaki hisseşinin diğer iştirakçilere devir ve temlik. sipahi. istihkâm ve ihbar hüccetleri. çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur. tepeler. 2) Tasdiki irade suretleri ile fermanlar. karakol. taşınmaz malı. Kamu malları Madde 16 . kitaplık. meydanlar.

kadastro mahkemesinin görevi dışındadır. cinsi. hizmet malları. plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar. tefviz. kadastro tutanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerlerine uygulanması mümkün bulunmakta ise. B) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 ve bunu takip eden maddeleri gereğince adli yardım taleplerini inceleyerek kabul edebilir. Bu gibi yerler ikinci bir defa kadastroya tabi tutulmuşsa. değişebilir ve genişeltilmeye elverişli nitelikte ise. Bu kararı hemen o yerin kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine bildirir. yalnız kadastro işlerine münhasır olmak üzere.Orta malları. Eski tapu kayıtlarındaki bu tür hak ve mükellefiyetler. miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde. şuyuun giderilmesi veya muhdesata bağlı olarak aşınmaz malı iktisap. fizik yapıları ve konumarı itibariyle belli bir yeri kapsıyorsa. kadastro tutanağının düzenlenmesi gününden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzeltilmiş ise. harita. Süreşinde dava açılmadığı takdirde. Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde. zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. 14 üncü ve 17 nci madde hükümleri uygulanır. Bu maddede yazılı taşınmaz mallarda meydana gelen fazlalıklar hakkında şartlar uygun bulunduğu takdirde. Bunların menfaatleri korumak amacıyla Türk Medeni Kanunun hâkimin iznini şart kıldğı hallerde bu izni verir. C) Tutanağı düzenlenen taşınmaz mallara ait ihtiyatî tedbir kararı verebilir. Kadastro veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği gibi.Evvelce tespit. Miktar fazlasının ifrazı Madde 21 . ihdas tarihi ve iktisap sebebi belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar haneşinde gösterilir. Bu Kanunun 26 ve 40 ıncı madde hükümleri saklı kalmak üzere. Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır.Bu bölümde aksine hüküm bulunmayan hallerde. taksim. tapuda kayıtlı olsun olmasın kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez. Diğer Kanun hükümlerinin uygulanacağı haller Madde 23 . Daha önce sadece kadastro tahriri yapılan veya 23. taşınmaz mal iyeliğine ve sınırlı aynî haklara. taşınmaz malla birlikte satış. tapu sicil müdürlüğünce resen iptal edilir. Evvelce kadastrosu yapılan yerler Madde 22 . plan ve krokideki sınırları itibar olunur. plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar mahalline uygulanabilir ve bu sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tarafından kullanılıyor ise. bunlarda gösterilen miktara itibar olunur. Kadastro mahkemesi.1983 tarih ve 2859 sayılı Kanuna göre yenileme yapılacak yerler ile 2981 sayılı Kanun ve değişiklikleri hükümlerine tabi yerlerde bu madde hükmü uygulanmaz. özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan. A) Velisi veya vasisi bulunmayan küçüklere ve kısıtlılara kayyım tayin eder. tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar haneşinde gösterilecek sair haklara sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına. o günden sonra doğan haklara dair istekler. D) Hazinece. B) Harita. Türk Medeni Kanunu ile diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin hükümleri uygulanır. Bu mahkeme hâkimleri 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabidir. kayıt ve belgelerde gösterilen sınırlar esas alınarak tespit yapılır. ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medeni Kanununun 934 üncü maddesine göre işlem yapılır. belirlenen usul ve esaslara göre bakmak üzere her kadastro bölgesinde tek hâkimli ve Asliye Mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda kadastro mahkemesi kurulur. Kayıt ve belgelerin kapsamını tayin Madde 20 . istek üzerine veraset belgesi de verebilir.Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde.Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayinde. ikinci defa yapılan kadastro. tespit o sınır esas alınarak yapılır. kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. Taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait muhdesat mevcut ise bunun sahibi. Ancak. Tedbir kararı alan taraf karar gününden itibaren usulün öngördüğü süre içinde kadastro mahkemesinde dava açmadığı takdirde tedbir kendiliğinden hükümsüz kalır. harita.Kadastro mahkemesi.Tapuda kayıtlı taşınmaz malın zilyet lehine tespitinde. değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlardaki taşınmazmalların kayıtları. . Tarafların muvafakatı halinde kadastro teknisyenleri veya kadastro komisyonu ikili kullanmayı anlaşmaları çerçevesinde tek iyeliğe dönüştürülebilir. muhdesatın yıkılıp kaldırıması ve benzeri nitelikte olan ve mahkemeden yenilik doğrucu hüküm almayı gerektiren dava ile ilgili isteklerin incelenmesi. tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise miktarına bakılmaksızın kayıt sahibi adına tesbit edilir. Genel olarak görev Madde 25 . ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmaz mallar. sınırlı ayni haklar ve muhdesat Madde 19 .6. miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. Zilyed tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz. tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakar. Tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait kayıt ve belgeler tapu kütüğüne olduğu gibi aktarılır. Takyitler. A) Kayıt ve belgeler. C) Harita. BEŞİNCİ BÖLÜM Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi Adli kuruluş Madde 24 .Genel mahkemelere ait olup da bu Kanunun uygulanması ile ilgili dava ve işlere. tefviz veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık. mevcut ve her türlü takyid ile sınırlı ayni haklar saklı tutulur.

taraf olduğu işlerde. Davacı. Hâkim. teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç. bunu gidermek için tutanakta beyanlarına başvurulan kimseleri tanık sıfatıyla yeniden dinleyebilir. devredilen bu dava dosyaları ile beşinci madde gereğince müdür tarafından gönderilen kadastro tutanaklarını birleştirerek 11 inci maddede yazılı şekle uygun olarak askı ilanını yaptırır. Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir dava konusu taşınmaz mal 40 ıncı madde uyarınca başkasına devredildiği takdirde. . 30 uncu madde ikinci fıkrası hükmü saklıdır. Ayrıca müracaata kalmış davaların yenilenmesi halinde de yukarıdaki hüküm uygulanır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz. Davanın açılmamış sayılması halinde davacının hak düşürücü süre içireşinde mahallî hukuk mahkemelerinde yeniden dava hakkı saklıdır. D) Kadastro Mahkemelerine dava açıldıktan sonra. yeniden dinlenmezler. Kadastro hâkimi. ihtilaf taşınmaz malın muayyen bir kısmına münhasır kalıyorsa.Kadastro hâkimi.Kadastro Mahkemesi. Dilekçede bu husus bidirilmemiş ise. Yargılama usulü Madde 29 . hâkim gönderilecek davetiye ile dava sebep ve delillerini bildirmesini davacıya tebliğ eder. Yeni ilçe kurulup. ½u kadar ki. tesbitten önceki haklara dayanarak. Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. C) Mahalli hukuk mahkemelerinden 27 nci madde uyarınca Kadastro Mahkemesine devredilen dava ve dosyaları. Hâkim. Kadastro davalarında usul Madde 28 . veki-lin sarf ettiği emek. ölünün ismi açıklanarak mirasçıları denilmek suretiyle mirasçılar aleyhinde dava açılabilir. Kadastro komisyonları tarafından 10 uncu madde uyarınca gönderilen tutanaklar için de hemen askı ilan yaptırılarak 28 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. tarafların davada iyi niyetle hareket edip etmediği. Avukat veya dava vekili ile takip edilen davalarda vekâlet ücreti. Henüz kesinleşmemiş olan davalara.Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar saklı kalmak ve davaya menfaatleri zıt olmamak şartıyla. davanın önemi. asli müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıkları. davaya devralan devam eder. Kadastro komisyonlarından gönderilen tutanaklar ile mahalli mahkemelerden devredilen dosyaların muhtevasından malik tespiti yapılmadığı veya dava açan mirasçının dışında başka mirasçıarın da bulunduğu anlaşıldığı takdirde.Kadastro mahkemesine gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Kadastro mahkemesinde açılmış davalarda. Ancak hâkim. avukatları bulunmadığı takdirde. hak ve eşitlik kuralları göz önünde tutularak maktuan takdir ve tayin olunur. Bu hüküm davetiyede açıkça belirtilir. Davacı gerçek ve tüzelkişiler. ilgililerin talebi üzerine ve imar mevzuatı da engel teşkil etmediği takdirde intilaflı olmayan kısım ifraz edilerek. bu beyanlarına gerekçe gösterilerek itiraz edilmedikçe. daire amiri veya daire amirinin yetkili kılacağı memurlarca temsil edilir. avukatlarıyla. Mirasçılarının tayin edilmemesi sebebiyle ölü olduğu belirtilerek kayıt sahibi adına tespiti yapılan taşınmaz mallar hakkında. toplanması mümkün olan delilleri inceler ve 30 uncu madde hükmünce işi karara bağlar. taşınmaz malın değerine göre avukatlık ücret tarifeşinin tayin ettiği nispi vekalet ücreti sınırlarının üstünde olamaz. Dava sırasında. takdir edilecek vekâlet ücretinin miktarı. A) 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davaları. usul ve şekle ilişkin eksiklikler sebebiyle tutanakları kadastro müdürlüğüne iade edemez. hâkim. tespit sırasında yaptığı itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değildir. Davacı. Kadastro mahkemeleri adli tatile tabi değildir. askı süresi içinde açılacak davalar ve kadastro müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ve mahallî hukuk mahkemelerinden devredilen işler hakkında dava dosyası açar. idarî kuruluşta yapılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklar. Kamu kurum ve kuruluşları. ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir. dava sebep ve delillerini dilekçelerinde bildirmek zorundadır. kadastro işlerinde karı ve koca birbirlerini vekil tayin edebilirler. Mahalli mahkemelerde görülmekte olan davaların devri ve eksik idari işler hakkında yapılacak işlem Madde 27 . Bu yetkiyi bölgenin idarî sınırları belli eder. Vekalet Madde 31 . kaldıkları noktadan bu Kanunda öngörülen esas ve usul daireşinde devam olunur. B) 11 inci maddede belirtilen askı ilanı içinde açılan davaları. İlgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın çözümlenmesine etkili olabilecek kayıt ve diğer bilgileri ile dairelerden getirtir. davaya ihtilaflı kısım üzerinde devam edilir. İlan süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. davalının davadan önce öldüğünün anlaşılması halinde davaya mirasçıları aleyhine devam edilir. kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağlanır. davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir.Kadastro tutanaklarında beyanlarına başvurulan kişiler. keşif yapılmışsa. Hâkim. duruşma sırasında topladığı deliller arasında çelişki görürse. Kadastro veya sulh hâkimi tarafından tasdik edilmiş vekâletnameler de geçerlidir. İnceler ve karara bağlar. duruşma gününü taraflara Tebligat Kanunun hükümlerine göre resen tebliğ eder. Bir mirasçı diğerlerinin muvafakatı olmadan dava açabilir ve yalnız başına davaya devam edebilir.Zaman bakımından görev ve yetki Madde 26 . Kadastro işlerinde 3553 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Deliller ve hakimin takdiri Madde 30 . kadastro tutanağındaki beyanla. hâkim resen lüzum gördüğü diğer delilleri toplayarak taşınmaz malın kimin adına tescil edileceğine karar vermekle yükümlüdür. Bu Kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmayan hallerde basit yargılama usulü uygulanır. ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk o turuma gelmek suretiyle bildirmez ise. Taşınmaz malın ölü bir şahsa ait olduğu anlaşılır ve mirsaçıları da tespit edilmezse.Mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan kadastro ile ilgili ve henüz kesinleşmemiş bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkında o taşınmaz mal için kadastro tutanağı düzenlendiği tarihte bu mahkemelerin görevi sona erer ve davalara ait dosyalar mahkemesine resen devrolunur.

kamu kurum ve kuruluşlarından veya yerli gerçek ve tüzelkişilerden sipariş almaya ve her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir. hâkim tarafından belirlenecek süre içinde gerekli giderleri mahkeme vezneşine yatırmadığı takdirde. . Kadastro hâkimi. kaldığı noktadan devam olunur. kesinleşen ilamları dayanakları olan dava dosyaları ile birlikte tescil edilmek üzere ilgili kadastro veya tapu sicil müdürlüğüne devreder. Davacı. kadastro harcı ve tahakkuku Madde 36 . Bu mahkemede davaya bu Kanunda yazılı usul ve esasa göre. kendilerine 100–300 rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan.Döner Sermaye İşletmeleri.Bu Kanuna göre bağışlama veya veraset suretiyle tespit edilen taşınmaz mallar hakkındaki işlemler. Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar artırılabilir. tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği gider veya harcamalar ile kiralama. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır. ilama eklenir. Döner sermaye işletmeleri için genel bütçeden 300 milyon lira sermaye tahsis olunmuştur. araç. Süresi içinde ödenmeyen giderler için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Devredilen bu davalar ile kesinleşmemiş kadastro tespitleri aleyhine sonradan mahalli mahkemelerde açılacak davalarda. dördüncü bölüm hükümleri uygulanır. satın alma. Elde edilen kârlar ödenmiş sermaye. bağış ve yardımlardan meydana gelir. her türlü bilgi ve belgeleri bedel karşlığında verebilir. Bu Kanun gereğince resen yapılması gereken soruşturma ve tebligat işlemleri için zaruri giderler. 17. Ancak. Tescilin tapu sicil müdürülünde yapılması halinde bu sorumluluk. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında mahkemece tesis edilen hüküm yukarıda sözü edilenleri de bağlar. Elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir ertesi yıl döner sermaye gelirine eklenir. gereç. Döner sermaye işlemlerinde. veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır. onunla ilgili delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılır. kadastro harcı tahakkuk ettirilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçeşine bu amaçla konulan ödenekler ile işletme faaliyetinden elde edilecek kârlar. Adalet Bakanlığı o bölgede kadastro mahkemesini kaldırmaya ve görülmekte olan dava dosyalarını taşınmaz malların bulunduğu mahallî asliye hukuk mahkemesine devretmeye yetkilidir. fotoğraf. 1050 sayılı Muuhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personeline ek görev olarak yaptırıldığı takdirde. ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere bütçeye konulan ödenekten karşılanır. Genel Müdürlükçe meydana getirilmiş olan kadastral ve topografik harita.Kadastro mahkemesi kararları Tebligat Kanunu hükümlerine göre resen taraflara tebliğ olunur. araştırma ve eğitim giderleri ve diğer gerekler döner sermayeden kaşılanır. Bu Kanunun uygulandığı yerler dışında bulunan taşınmaz mallar hakkında da 14. Bu kanunun uygulanacağı diğer haller Madde 33 . Yargılama giderleri. 20. hükmün kesinleşmesinden itibaren onbeş gün içinde giderin miktarı ile mükellefin kimliği ve en son ikametgahını bir yazı ile maliyeye bildirir. uçakları ve benzeri araç ve gereçleri kiralayabilir. emlak vergisi son beyan dönemi esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifede gösterilen oranlarda. kanun yollarına başvurma ve ilamların infazı Madde 32 . Döner Sermaye işletmelerinin yetkileri Madde 38 . kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere kadastro komisyonunca kıymet takdir edilir. Kadastrosu yapılan yerlerde. Kesin hüküm Madde 34 . tapu sicil müdürlüğüne düşer. Mahkeme kararı kadastro haritasında değişikliği gerektiriyorsa. Bu kararlara karşı kanun yollarına asliye mahkemelerindeki usule uygun olarak başvurulur.Kararların tebliği.Taraflardan her biri dava harcını. Kadastro yapılan taşınmaz mallara. Döner Sermayeden bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamaz. nirengi ve poligon değerleri. Bu Kanunun zilyede tanıdığı haklar kadastrosuna başlanan bölgede zilyedin leh ve aleyhine açılan davalarda iddia ve defi olarak ileri sürülebilir. davada taraf olanlar ile taraflar dışında hak iddia ederek davaya müdahil sıfatıyla katılanların leh ve aleyhinde kesin hüküm teşkil eder. Döner sermaye. dinlenmesini talep ettiği tanık ve bilirkişi ücretini ve diğer yargılama giderlerini karşılamak zorundadır. 15.Kadastro mahkemeleri kararları. döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere. teknik aletleri. Bu hükümler henüz kesinleşmemiş davalarda da uygulanır. Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya. yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık ek görev ücreti verilebilir. bu değişikliği gösteren ve mahkemece tasdiki gereken harita. ALTINCI BÖLÜM Mali Hükümler Veraset ve intikal vergisi Madde 35 . Hâkim. dava harcı. Bu yazıda belirtilen giderler maliye tarafından yapılacak tebligattan başlayarak iki ay içinde ödenir. 18. emlak vergisi değeri belli olmayan taşınmaz mallara. bilanço ve eklerinin onaylı birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. Mahkeme. yargılama giderlerinin tespit ve hesaplanmasında ilgili taşınmaz mala ait son beyan dönemi emlak vergisi değerini esas alır. tescillerden sonra bir ay içinde maliye dairesine vermekle yükümlüdür. kadastro müdürü bu taşınmaz malların listesini. kamu yararının ve Milli ekonomimizin gerektirdiği veya teknik olarak yapılması mümkün olduğu hallerde. Döner sermaye teşkili Madde 37 .Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde veya Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bölge müdürlüklerinde döner sermaye işletmeleri kurulabilir. 21 inci maddeler uygulanır.Kadastro işlemlerinin bir bölgede tamamlanasından sonra veya iş hacmi itibariyle kadastro mahkemesinin devamına ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde.

½irketlerin bütün hak ve yükümlülükleri kurulacak kooperatife aynen intikal eder. ihtiyati tedbir. eylemi daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde. ikinci defa kadastrosu yapılabilir.Çalışma alanlarında. kadastroya başladıktan sonra her türlü akit ve tescil işlemleri taşınmaz malların o andaki kadastro tespit durumu.Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı taşınmaz malı kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait taşınmaz malı başkası adına yazdırmak için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 343 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza uyglanır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Ceza Hükümleri Ceza Madde 42 . dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir. aktin veya tescilin yapılmasını isterlerse. Bu tespitler bütün hissedarları bağlar. Bu maddenin uygulanmasında. altı aydan üç yıla kadar hapis ve ayrıca beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. hiç bir vergi. İkinci fıkrada yazılı fiilleri. Düzeltme. yapılan düzeltme kesinleşir. Kadasatro tespiti kayıt sahibi veye mirascılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise. el değiştirme. resim ve harç alınmaz.Kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve iyelik değişikliği dışında kalan ölçü. Bunun için tüzelkişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile geçen yönetim kurulu kararı veya şahıs topluluklarında oy çokluğu ile alınan karara dayanılarak kadastro tespitleri yapılır. taşınmaz mal malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. şahıs toplulukları ile gerçek kişiler arasında yapılacak ifraz. tescil. Daha evvel kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmaz malların. kadastro müdüründen sorularak alınacak cevaba göre tapu sicil müdürlükleri tarafından yapılır ve kayıt örnekleri derhal kadastro müdürlüğüne gönderilir. Bu maddenin uygulanmasında. yargılama sırasında ise resen araştırma inceleme yapılarak kadastro hâkimi tarafından verilir. kanun veya yetkili makamlarca görevlendirilen kimselerin işlemesi halinde ceza üçte bir oranında artırılarak hükmolunur. şirket veya tüzelkişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden çok yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmaz malların.Öncelikli kadastro ve ihale Madde 39 . bu işlemler tapu sicil müdürlüğünde yapılır ve keyfiyet derhal kadastro müdürlüğüne. ancak ilgililer kadastro sonunda hâsıl olacak kesin durumu kabul edeceklerini noterde düzenlenmiş bir belge ile veya tapu sicil müdürü huzurunda tespit olunacak ifadeleri ile beyan ederek. beşbin liradan onbin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. 12 nci maddede belirtilen hak düşürücü süre aranmaz. kadastro sonucunu beklemeleri. ilgililere tebliğ olunur. Kadastro çalışması veya itirazın incelenmesi sırasında çağrılan yerlere yahut kadastro mahkemesince davetiyede ücret verileceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmeyen bilirkişi veya tanıklar. tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar.) . Kat İyeliği Kanunu hükümlerine göre bağımsız bölümler şeklinde tespitleri yapılır. eylemleri daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde onbin liradan yirmibin liraya kadar. yapı kooperatifleri şekline dönüşebilirler. ihtiyati haciz ve benzeri kararlarla ilgili talepler tapu sicil müdürlüğünce derhal tapu siciline işlenmekle birlikte kadastro tutanağına da geçirilmek üzere resen kadastro müdürlüğüne veya dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir. Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösteren sebeplerin varlığı halinde verilen ceza kaldırılır. tüzelkişilerin veya topluluk temsilcilerinin talebi üzerine maksada uygun hale getirmek için. bu Kanunun öngördüğü ilanlardan mevki veya ada ilanı ile yetinilerek yapılıp. Bu ihalelerde gelecek yıllara sari taahhütlerde bulunabilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Orman içinde ve dışındaki taşınmaz mallarda iktisap Madde 45 . kadastronun fenni işlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek ve tüzelkişilere ihale yolu ile yaptırabilir. 11 inci maddesine göre ilan edilir. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kadastro başladıktan sonraki akit ve tescil işlemleri Madde 40 . kendisi veya başkası adına keydettirirse. ilgili kamu kurum ve kuruluşunun talebi üzerine. DOKUZUNCU BÖLÜM İntikal ve Son Hükümler Toplu yapıların kadastrosu Madde 44 . Bu maddede belirtilen eylemler için kadastrno sırasında. ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce resen düzeltilir. bağlı olduğu Bakanlığın onayını almak kaydı ile.Bu Kanunda belirli yükümlülükleri yerine getirmeyenler. Yalan beyan. Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı bir taşınmaz malı hile ve desise veya kendisine ait olmayan kayıt ve belgeler kullanarak. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ortaklarına yapı yapmak amacıyla kurulmuş bulunan şirketler. Onanmış imar planlarının kapsadığı alanlar ile kamulaştırma kararı kesinleşmiş olan ve toplu halde bulunan taşınmaz malların kadastrosu. kendi imar veya vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde birleştirerek veya parçalara ayırarak.(İptal: ilgili Maddenin 1 ve 2 nci fıkraları Anayasa Mahkemesinin 20/8/1988 gün ve 19905 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kararı ile İptal Edilmiştir. cins değişikliği. hile ve desise Madde 43 .Kadastroya başlanan bölgelerde henüz sırası gelmeyen çalışma alanları içindeki yatırımlarla ilgili mevki ve adaların kadastro giderlerinin tamamının ilgililerince veya istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması halinde kadastroları öncelikle yapılır.Kooperatif. Tebliğ tarihinden başlayan 30 gün içinde düzeltmenin kaldırılması yo-lunda sulh mahkemesinde dava açılmadığı takdirde. kadastro müdürünün yazısı üzerine. genel kurullarının oy çokluğu kararıyla. hisse değişikliği gibi hukuki işlemlerden kadastro harcı hariç. Teknik hataların düzeltilmesi Madde 41 . tüzelkişiler.

Asliye hukuk mahkemelerinde bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa göre açılan veya müracaata bırakılan davalara. ONUNCU BÖLÜM Geçici Hükümler Geçici Madde 1 . bilirkişiliği engelleyen haller. B) Tutanak bilirkişilerinin seçilme usul ve esasları. bu Kanunda belirtilen unvanlarda görevlendirilebilir. malî işlemleri ile harcama usul ve esasları. 2613 ve 766 sayılı kanunlara yaptığı atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. dava bu Kanunun hükümlerine göre yürütülür. mahallinde inceleme ve yeniden tutanak tanzimi usul ve esasları. İ) Kadastro görevlilerinin taşınmaz mallara girme şekli ve müsaade verecek makamlar. daha önce kadastrosu yapılan yerlerde bu maddeye dayanan talep ve dava hakkı. D) Taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitlerinde ve kontrol işlerinde takip edilecek teknik. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan personel. Hazinenin iyeliğinden çıkmış bulunan veya amme hizmetine tasis edilen taşınmaz mallar hakkında bu madde uygulanmaz. Geçici Madde 2 . tutulma şekli. müfettişler refakatında çalıştırmaya ilişkin usul ve esaslar. Yönetmelikler Madde 47 . L) Bölge kontrolörlerinin işe alınma ve istihdamları ile görev.Bu Kanun gereğince ihtiyaç duyulan kadroların ihdası ve mevcut kadrolardan yapılacak değişiklikler. komşu çalışma alanlarında yapılacak işlemler. yeni kadroların ihdası ve mevcut kadrolarda yapılacak değişikliğe kadar. ilk duruşma için birlik merkezine gidilmeyerek. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre 8 ay içinde gerçekleştirilir. kıymetini takdir etme usul ve esasları. Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallarda iktisap Madde 46 . G) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları. Orman Kanunları hükümlerine göre tahsis edilen yerlerde ve imar planlarının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallar hakkında yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Kaldırılan kanun ve hükümler Madde 48 . tapulama mahkemelerinde görevli diğer personel hakkında da uygulanır. K) Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmelerde uygulanacak usul ve esaslar. ilanlarda belirtilecek hususlar. muhafaza ve devri gibi işlemler. duyurulacak kamu kurum ve kuruluşları. ihtilafların çözümü usul ve esasları. H) Kadastrosu yapılan yerlerde emlak vergisi kıymeti belli olmayan taşınmaz malların. asılacağı yerler.Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş tapulama mahkemeleri. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte. Bu hüküm. C) Mahallî mahkemelerde davalı taşınmaz malların tutanaklarının tanzim şekli. gelir kaynakları. Bu madde gereğince. Bu Kanunun yürürlüğünden önce düzenlenmiş tapulama tutanakları ve kadastro beyannameleri ile verilmiş bulunan komisyon kararları geçerliliklerini korurlar. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereğince belirtielen turizm alanlarında. (İptal: Yukarıdaki fıkrada geçen "tapulu yerler" ibaresi Anayasa Mahkemesinin 20/8/1988 gün ve 19905 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan. Bu şekilde hak sahipleri adına tespit ve tescil işlemleri gerçekleşinceye kadarki süre içinde evvelce tahakkuk ettirilenler de dahil olmak üzere ecri-misil alınmaz. dosyaların kadastro mahkemesine devri usulül. ücretleri. belgelerinin değerlendirilmesi. kadastro mahkemelerinde bu Kanundaki hükümler doğrultusunda bakılmaya devam olunur.Orman sınırları içerisinde kalan veya orman dışına çıkarılan alanlarda toprak tevzi yoluyla verilen yerler (İşlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmadan hak sahipleri adına tespit ve tescil edilir. Geçici Madde 3 . ikamet süreleri. da duruşma henüz açılmamışsa. üyelerinin niteliği. Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskân suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yerler (işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmaksızın. yetki ve sorumlulukları. kayıt ve belgelerin bulunması. görevi. değerlendirilmesi. yeminleri. tutanakların muhteviyatı. çalışma şekli. Tapulama hâkimleri ile tapulama mahkemelerinde yetkili olarak görev yapan hâkimler yeniden bir atamaya veya yetkilendirilmeye gerek olmadan kadastro hâkimi olarak görevlerini yürütürler. .Tapulama ve kadastro mahkemelerince bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kesin hükme bağlanmış uyuşmazlıklara bu Kanun uygulanmaz. bu Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren 2 yıl geçmekle düşer. İlgililerin. 28 Haziran 1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu ile 19 Temmuz 1972 tarih ve 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanununun 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. kadastro mahkemesi adını alır ve açılmış davaları. Geçici Madde 4 . çıkarılması. Diğer kanunların. Bunlara süresi içinde itiraz durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır.Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak aşağdaki konularda yönetmelikler çıkarılır.Tapulama Kanununa göre birlik merkezinde duruşma açılmasına karar verilmiş olup. Tapulama mahkemeleri ile kadastro mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye mahkemelerinde halen görülmekte olan davalar ile 10 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılacak davalara bu Kanun hükümleri uygulanır. A) Kadastro çalışma alanı sınırlarının belirlenmesi. hak sahipleri adına tespitve tescil olunur. yaşları. hukukî ve idarî usul ve esaslar. revizyon gören eski kayıtların kapatılması gibi hususlar.Kadastrosu yapılacak veya daha önce tapulama ve kadastrosu tamamlanmamış bulunan yerlerde 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesi veya 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına kaydedilen taşınmaz mallar bu Kanun hükümlerine göre doğan iktisap şartlarına istinaden zilyetleri adına tespit ve tescil olunur. 6831 Sayıl Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulanmasında bu madde hükmü tatbik edilir.15 Aralık 1934 Tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu. E) İtirazları inceleyecek kadastro komisyonunun kuruluşu. bu Kanundaki hükümlere göre yürütür. F) Bu Kanunla belirtilen ilanların yapılış şekli. yine aynı fıkrada geçen "İskân Suretiyle veya" ibaresi ise Anayasa Mahkemesinin 25/8/1988 gün ve 20263 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararları ile iptal edilmiştir.

Yürütme Madde 50 .Bu Kanun Bakanlar Kurulu yürütür. Geçici Madde 5 .Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 766 ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş komisyonlara intikal etmiş veya edecek itirazlar. bu Kanun hükümlerine göre bunarın kadastrosu yapılır. Tebligat ve ilanlar 766 ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. bu komisyonlarda bu Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır. Yürürlük Madde 49 . .2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile diğer kanunlar gereğince özel kadastrosu yapılan ve tutanakları kesinleşmiş bulunan taşınmazlar için 10 yıllık hat düşürücü süre geçmiş ise. bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hak sahipleri dava açabilirler.Bu Kanun yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer. Tapulama ve kadastrosu yapılıp tespit dışı bırakılan yerlerde tapulu taşınmazların maliklerinin talep etmesi halinde.

Teknik nedenlerle yetersiz kalan. Parselin zemindeki sınırları değişmemiş ise ölçümleme sonunda yeni bulunan değerler aynen kabul edilir.Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yenileme yalnız teknik çalışmaları kapsar. Yetki ve uygulanacak hükümler Madde 3 .Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Bu topuluk içindeki sınırları değişmemiş parseller dengelemeye dahil edilmeyip haklarında üçüncü fıkra hükümü uygulanır. Yenileme işlemi sırasında ilk kadastro veya tapulamanın tahdit ve tespit ettiği parsel sınırlarına itibar olunması esas alınır. mevzii.Yenileme tespitlerine yapılacak itirazlar ve komisyon kararlarına karşı açılacak davalar 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 766 sayılı Tapulama Kanununun ilgili hükümlerine göre sonuçlandırlır. Tapu siciline geçmiş veya geçmemiş iyelik ve iyeliğe ilişkin haklar inceleme konusu yapılamaz.Yenileme işlemleri. Parselin zemindeki sınırarı değişmiş veya işaretsiz ise ilk kadastro veya tapulamanın pafta ve fenni belgelerinden yararlanılarak sınırlar tespit edilir. Bu topluluk içindeki parselerin konumu dikkate alınarak yüzölçümü farklılıkları her bir parselin sicilindeki yüzölçümü ile orantılı olarak bütün parsellere dağıtılmak suretiyle dengelenir. köy veya mahallesi. Yenilemenin esasları Madde 4 . il ve ilçe belediye sınırları içinde 2613 sayılı Kadasatro ve Tapu Tahrir Kanunundaki. Yönetmelik Madde 6 . Ancak. hak sahiplerinin birbirleri ile uyuşmazlık çıkarmadan kabullendikleri yerleşme biçimlerinin olduğu gibi muhafazası gözönünde bulundurulur. Bu işlemler sırasında parseller içindeki mevcut daimi yapı ve tesislerin aynı parsel içerisinde bırakılması. Yürütme Madde 8 .Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun Kanun No Tarihi Resmi GazeteTarihi Resmi Gazete Sayısı : 2859 : 23/06/1983 : 25/06/1983 : 18088 Yenileme Madde 1 .Yenilemeye tabi tutulacak birimlerin ilçe. dere ve benzeri tabii ve suni tesislerle çevrili parseller topluluğu bir bütün olarak ele alınır. tapulama komisyon kararlarına karşı açılacak davalar. Bu müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yetkili kılıncak müdürlüklerce yenileme işlemi yapılır. uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen ve en az bir mevki veya ada biriminde zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen tapulama ve kadastro paftaları. ayrıca Ankara ve İstanbul'da çıkan günlük gazatede ve radyo ile ilan olunur. bunun dışında kalan yerlerde 766 sayılı Tapulama Kanunundaki usul ve esaslara ilişkin hükümlere uyularak kadastro veya tapulama müdürlüklerince yerine getirilir. Buna göre tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılır. . Parsel sınırlarının tespit edilememesi halinde yol. 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri uyarınca çözümlenir. pafta ve ada numaraları en az bir ay önce Resmi Gazetede. bu Kanun hükülerine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve ilgili bakanın onayı ile yenilenir. o mahallin asliye hukuk mahkemelerince. bölge merkezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur.Yenilemenin yapılış biçimi ve uygulanacak teknik yöntemler bu Kanunun yaymından itibaren üç ay içerisinde hazırlanıp Resmi Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Yürürlük Madde 7 . İtiraz ve davalar Madde 5 . İlan Madde 2 . tapulama mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde.

c) Müdür: Tapu Sicil Müdürü. d) Resmi belgeler (resmi senet. kamunun ortak kullanımına ayrılmış taşınmaz mallar kütüğe yazılamaz. Bağımsız Bölümler Madde 9 – Ana taşınmaz malın bağımsız iyeliğe konu olan bölümleri. iyelik ve iyelik dışındaki aynî ve şahsî hakların tapu siciline tescil edilme koşullarını. Bu müdürlükçe yapılan işlemler ilgili müdürlüklere bildirilerek. c) Düzeltmeler sicili.TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı :07/06/1994 :21953 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç. d) Kütük: Tapu Kütüğü ve Kat İyeliği Kütüğü. Kapsam ve Kısaltmalar Amaç Madde 1. değişiklik.Tapu sicili.Bu Tüzükte geçen. ilgili olduğu her sicil bölgesi kütüğüne ayrı ayrı yazılır ve kayıtlı olduğu diğer sicil bölgeleri de gösterilir. üzerinde kurulduğu taşınmaz malla irtibatlandırılarak kütüğün ayrı bir sayfasına taşınmaz mal olarak yazılır. Mevzuat çerçevesinde tescilleri zorunlu hale gelmedikçe Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle. üçüncü kişilere devir olunabilir. c) Yevmiye defteri. a) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Tapu Sicilinin Oluşumu Madde 6 – Tapu sicili. taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. tapu sicili üzerinde gerekli değişikliğin yapılması sağlanır. Tapu sicili. Bu taşınmaz malla ilgili her türlü talep büyük kısmının bulunduğu müdürlüğe yapılır. Müstakil ve Daimi Haklar Madde 10 – Müstakil ve daimi niteliği bulunan irtifak hakları.Bu Tüzük. b) Bağımsız bölümler. b) Kat iyeliği kütüğü. Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir. b) Aziller sicili. Kısaltmalar Madde 3. anlamında kullanılmıştır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü yerlerde sicillerin bir kısmını ya da tamamını karteks şekinde veya bilgisayar ortamında tuturmaya yetkilidir. mahkeme kararı ve diğerleri) B) Yardımcı Siciller. tescil. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tapu Sicili Madde 4. Sicil Bölgeler Madde 5. Birden fazla sicil bölgesinde kalan taşınmaz mal. a) Arazi. plan. kat iyeliği kütüğünde ayrı ayrı sayfalara yazılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM . işlemlerin ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde birden fazla müdürlük oluşturabilir. terkin ve düzeltme işlemlerini kapsar. mirasçılara intikal edebilir ve üzerlerinde her türlü aynî ve şahsî hak kurulabilir. d) Kamu orta malları sicili. b) Müdürlük: Tapu Sicil Müdürlüğü. aşağıda belirtilen ana ve yardımcı sicillerden oluşur: A) Ana Siciller: a) Tapu kütüğü. Kapsam Madde 2. a) Mal sahipleri sicili. Tapu Siciline Yazımı Gereken Taşınmaz Mal ve Haklar Madde 7 – Tapu siciline aşağıdakiler taşınmaz mal ve hak olarak yazılır. Genel Müdürlük. Arazi Madde 8 – Bir sicil bölgesindeki arazi. bölgesi içindeki her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir. c) Müstakil ve daimi haklar.Bu Tüzüğün amacı. Bu şekilde kütüğe taşınmaz mal olarak yazılan müstakil ve daimi haklar. tamamının veya büyük kısmının bulunduğu mahalle veya köyün kütüğüne yazılır.

Bu halde başvuru belgeşinde adres ve varsa telefon numarası da belirtilir. f) Kanunların öngördüğü işlemlerde iki tanık bulundurulur. işlemin yapılmasına engel ise müdür istemi reddeder. e) Ölünceye kadar bakma akitlerinde. daire mührü ile kendi imza yerini ve fotoğrafları mühürler. İstemde Bulunacaklar Madde 12 – Kanuni istisnalar dışında. Hak Sahibinin Belirlenmesi Madde 13 – İstem. Tanık Bulundurulması Gereken Haller Madde 17 – Akitli ve akitsiz işlemlerde. İstem sahibi belgeyi. b) Taraflardan biri veya birkaçı okuma yazma bilmiyorsa. İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise. nüfus cüzdanı veya pasaport istenilerek kütük. c) Taraflardan biri veya birkaçı sağır. Vekil. tarih atılmak.İstem ve Belgelenmesi İstem Zorunluluğu Madde 11 – Kanunlarda veya bu Tüzükte yazılı istisnalar dışında. Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde. Taraflar akdi imza etmemiş ise. hem imza yerlerini ve hem de karşılıklı birbirlerinin fotoğrafı üzerini imzalarlar. İkametgahta İstem Belgesi Düzenlenmesi veya Akit Yapılması Madde 19 – Taraflardan birinin tapu idareşine gelmesine engel bir durumu varsa ikametgahta istem belgeşinin düzenlenmesi veya akdin yapılması istenebilir. Tanıklar ve tercüman da resmi senedi imza ederler. yetkili olduğunu belirten karar veya belge istenir. memur ve başvuruda bulunan tarafından imzalanmak suretiyle yazılı hale getirilir. İmza Bilmeyenin İşareti Madde 18 – Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa. İstem resmi kuruluşlarca yapılırsa. Memurlar belirtilen adrese gittikten sonra. Sağır. kör veya dilsiz ise. yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılmaz. İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise. Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri eksiksiz yazılır. ayrıca dayanağı olan vekaletname de aranır. tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise. Akdi Gerektirmeyen İşlemlerde İstem Belgesi Düzenlenmesi Madde 15 – Akit yapılmasını gerektirmeyen işlemlerde istem sahibinin kimlik bilgileriyle adreşini içeren istem belgesi düzenlenir. Resmi Senedin İçeriği . İstem vekaleten yapılmışsa vekilden Noterlik Kanununa göre. sol elin baş parmağı. düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekaletname istenir. kuruluşların ve temsilcilerinin yetkilerinin olup olmadığı araştırılır. Düzenlenen resmi senet memur tarafından müdür ve tarafların huzurunda okunur. ayrıca yeminli tercüman bulundurulur. Resmi senede tanık ve tercümanın kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri yazılır. Resmi senede tarafların fotoğrafları yapıştırılır. yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır. a) Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa. Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya düşülürse. İstem. tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabilir. akitli işlemlerde iki memuru ikametgahta işlem yapmaları için görevlendirir. Vekilin kimliği saptandıktan sonra tapu sicilindeki hak sahibi ile vekaletnamedeki müvekkilinin kimliği karşılaştırılır. tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamaz. Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi Madde 14 – İstemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı araştırılır. gelen kısıtlama taraflara memur tarafından bildirilir ve yevmiye defterine işlemden önce kaydedilir. Belge. Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorunludur. "okudum" ibareşini yazarak imzalar. müdür ve düzenleyen memur da imza ederler. Tanıklar mühür ve parmak izini onaylarlar. Taraflar resmi senetteki imza yerine "okudum" ibareşini yazdıktan sonra. Müdür. Gelen kısıtlama. talep edilen işlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten. Taraflar isterlerse resmi senedi kendileri de alıp okuyabilirler. resmi senet ve taşınmaz mal dosyasındaki belgelerde yer alan imza ve fotoğraflara göre aynı kişi olup olmadığı belirlenir. dilsiz ve körler ile okuma yazma bilmeyenler tarafından yapılacak başvurularda bu tüzüğün 17 nci ve 18 nci maddeleri hükümleri uygulanır. o taşınmaz malla ilgili kısıtlayıcı bir istem gelirse telefonla veya memur gönderilerek durum bildirilir. müdürle belgeyi düzenleyen memur tarafından imza edilir ve daire mührü ile onanır. kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi aranır. Tanık ve tercümanın okuma yazma bilmesi ve temyiz kudreti bulunan reşit kimselerden olması gerekir. Tapu siciline yazımdan önce hak sahibi olmuş kişiler de bu hakkın yazımı için gerekli belgelerle istemde bulunabilirler. İstemde bulunan kişi kanuni temsilci ise. d) Tarafların kimliğinde kuşkuya düşülmüş ise. memur tarafından başvuru belgesi doldurulmak. Müdürlüklere her türlü işlem için yapılacak başvurular. Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında kimlik tespitinde kabul edilebilecek diğer belgeleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Ayrıca müdür. Akdi Gerektiren İşlemlerde Resmi Senet Düzenlenmesi Madde 16 – Akdi gerektiren işlemlerde resmi senet düzenlenir. müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir. müdür veya görevlendireceği bir memur tarafından incelenerek hak sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı saptanır. İşlemin yapıldığı dairede çalışanlar tanıklık yapamazlar.

bu deftere yazım tarih ve sıra numarasına göre belirlenir. soyadı ve adresi yazılır. ortaklaşa kullanılan taşınmaz malın. Faydalanan taşınmaz malların kütük sayfasının beyanlar bölümüne. paydaşların adı. saat ve dakikası belirtilir. ticari mahal yüzme havuzu. ortak sınırı olmaksızın ayrı ada ve parsellerde de bulunabilir. ilgili kanuna uygun şekilde ve yetkili mercilerce verilen karar ve dağıtım cetvellerine dayalı olarak hak sahipleri adına tescil edilir. İstemin Reddedilmesi Madde 23 – Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk Medeni Kanununun 921 inci maddesine göre geçici şerhe de imkan bulunmayan istemler. geciktirilmeden gerekçesi. baba adı ve irtifak . ilgili taşınmaz malın kütük sayfası irtifak hakları sütununda mükellefiyet anlamına gelen "M' harfi ile gösterilir. Yevmiye Defterlerine Kayıt Madde 22 – Müdürlüğe gelen istemler. istem belgeşinin imzalanmasından. faydalanan bütün taşınmaz mal maliklerinin birlikte istemleri olmadan müşterek iyeliğe dönüştürülemez. Müdür göreve dönünce. İmar Uygulanmasının Tescili Madde 27 – Kesinleşmiş imar parselasyon planlarıyla ada dağıtım cetvelleri. İştirak halinde iyelikte iştiraki doğuran neden. ayni tarih ve yevmiye numarası ile kütüğe tescil edilir. Yevmiye defterine. a) Akitli işlemlerde. Malik sütununun ilk boş satırına yeni malikin adı. Resmi senetlerdeki yanlışlık ve eksiklik akdin altına yazılarak taraflar ve memurlarca imzalanır. soyadı ve baba adı. Resmi senet birkaç sayfa ise her sayfası ayrı ayrı imzalanır. b) İstem. Ret kararına. kanuni veya mansup mirasçılar tarafından yapılırsa hakim tarafından verilmiş veraset belgesi. Yevmiye defteri işlem olmadığı günlerde açılıp kapatılmaz. a) İstem. İyelik Hakkının Tescili Madde 25 – Kütük sayfası malik sütunundaki devreden kişinin adı ve soyadı. göreve başlandığı yine yevmiye defterine yazar ve imza eder. kütük sayfasında ayrılan özel sütununa tescil edilir. yevmiye defterine kaydedildikten sonra. Bir paydaş sonradan başka paya sahip olduğu takdirde. soyadı ve baba adından sonraki kısımda. Yevmiye defterine. malik sütununa faydalanan taşınmaz malların ada ve parsel veya bağımsız bölüm numaralı yazılır. Tescillerde yevmiye defterindeki sıra numarası esas alınır. sonra yevmiye defterine kaydedilir. Yevmiye defterine her sene başında. faydalanan taşınmaz mallarla aynı ada ve parsel içerisinde olabileceği gibi. tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu üst birime. edinme nedeni. bayağı kesir olarak gösterilir. birden başlayan sıra numarası verilir. malik isimlerinin ortak paranteze alınmasından sonra belirtilir. Ret kararı. silinti. Kütük üzerinde kazıntı. silinti. kanuni istisnalar dışında. b) Akitsiz işlemlerde. baba adı ile edinme nedeni. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tesciller Tescilin Şekli Madde 24 – İstem. istemin niteliği. itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir. Tescil. Tapu sicili üzerinde kayıtlı hakların birbirlerine üstünlüğü. Yevmiye defterine kayıtlar siyah veya mavi mürekkepli kalemle yazılır. c) Miras taksimi noter tarafından yapılmış ise sözleşme. e) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda. kazıntı. İrtifak Hakları ve Taşınmaz Mal Mükellefiyetinin Tescili Madde 30 – İrtifak hakları. Yevmiye defteri müdür tarafından her iş günü tarih atılarak açılır ve iş günü sonunda kapatılarak imzalanır. Şahsi irtifak hakları. mirasçılar arasında yazılı olarak yapılmış olup da. payın tescili sırasında payların toplamı yazılır. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili Madde 26 – Sosyal tesis. kesinleşmiş mahkeme kararı. tarihi. bu birimin kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. maliklerin rızası alınmadan re'sen tescil edilir. d) Hükmen yapılan kamulaştırmalarda. lehine vasiyet edilen tarafından yapılırsa hakim tarafından tescil için yazılan yazı ile birlikte tenfiz kararı ve vasiyetnamenin onaylı bir örneği. Ortaklaşa kullanılan yerler. Müdür daire dışına çıkarken veya izin ve rapor gibi nedenlerle görevinden ayrılırken yetki verdiği memuru yevmiye defterine yazar ve imza eder.Madde 20 – Resmi senede. tarih ve yevmiye numarası kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve yine kırmızı mürekkepli kalemle tarih ve yevmiye numarası yazılır. tarih ve yevmiye numarası yazılır. istemde bulunanın adı. Hak sahibinin adı. aranır. çıkıntı yapılamaz. Müşterek iyelikte pay miktarı. f) Mahkeme kararına dayalı tescillerde. Ortaklaşa kullanılan yerler. taşınmaz malın kime ihale edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazısı. c) Resmi kurumların akitsiz işlemlerine ait yazılarının alınmasından. siyah veya mavi mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle okunaklı şekilde yazılır. soyadı. usulüne uygun resmi senet düzenlenerek taraflarca imzalanmasından. istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemlerde Aranacak Belgeler Madde 21 – Resmi senet düzenlenmesini gerektirmeyen hallerde ayni hakların tescili için. tapu sicili üzerinde işlem yapılmasını gerektiren veya reddedilen istemler kaydedilir. çıkıntı yapılamaz. Tahsis Yoluyla Tescil Madde 28 – Devlet veya kamu kurumlarınca dağıtılan taşınmaz mallar. işleme konu taşınmaz mal ve tarafların isteği açıkça yazılır ve yevmiye defterine kaydedildiği tarih. Tüzel kişilerin adı tam olarak yazılır. Arazi Toplulaştırmalarında Tescil Madde 29 – Arazi toplulaştırmalarında yeni doğan parseller. saat ve dakikası. imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanların başvuruları. Resmi senette. tenis kortu gibi taşınmaz mal veya bağımsız bölümleri ortaklaşa kullanıma ayrılmış ise. yetkili mercilerce onanan kesinleşmiş toplulaştırma planları ile yeni maliklerini gösteren cetvellere dayanılarak hak sahipleri adına tescil edilir. hangi ada ve parsel veya bağımsız bölümle ortak olduğu belirtilir. kesinleşmiş mahkeme kararı. mirasçıların imzaları noterce onaylanmamışsa tüm mirasçıların.

irat senedi "İ. Kat irtifakı kurulmuş taşınmaz mal üzerinde. Rehin Haklarına Ait Düşünceler Madde 35 – Rehin haklarına ait düşünceler sütunundaki rehinle ilgili belirtmeler. a) Kadastro müdürlüğünden varsa mühendis yoksa kontrol memuru. arsa payları ayrı ayrı rehne konu olabilir. B. İrat Senetleri ve Taşınmaz Mal Karşılık Gösterilerek Çıkarılan Senetler Değerlendirme Komisyonu Madde 39 – İpotekli borç senedi ve irat senedi tesisi için taşınmaz malın kıymeti. iştirak çözülmeden bir paydaşın payı rehnedilemez. Aynı rehin için birden fazla belirtme yazılması halinde de aynı harf kullanılır. a) Her bir rehin hakkı. gibi harfler altında tescil edilir. Bu hakların tescilinde. düşünceler sütununda belirtilir. Olmak üzere (beş) kişiden oluşur. "Kontrol edilmiştir" cümlesi yazılarak imza edilir. soyadı ve baba adı. devir işlemine ilişkin tarih ve yevmiye ile rehne ait harf kullanılmak suretiyle yeni malikin adı yazılır.S. müdürün başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından belirlenir. Yapılan tesciller. aynı zamanda yararlanan taşınmaz mal kütük sayfası irtifak sütununda niteliği de belirtilerek tescil edilir. Korunmuş Miktar Madde 34 – Daha sonra tesis edilecek rehin için saklı derece bırakılmak istenirse rehindeki şekle uyulmakla beraber. Belirli bir taşınmaz mal lehine. ilgili taşınmaz malların kütük sayfaları rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte. istem hangi müdürlüğe yapılmış ise. rehin derecesi. C . b) Defterdarlık veya mal müdürlüğünden bir temsilci. Faiz ve müddet sütunu boş bırakılır. kütük sayfası özel kısmından aşağıdaki şekilde yapılır . kütük sayfası rehin sütunu alacaklı adı kısmına "korunmuş miktar" ibaresi ve alacak sütununa da miktarı yazılır. c) İlgisine göre belediye encümeni veya il veya ilçe İdare Kurulu tarafından belirlenecek bir teknik eleman. b) Tescilde. düşünceler sütunundaki eski malikin adı çizilip. tüzel kişinin ünvanı yazılır. Rehnin terkini halinde düşünceler sütunundaki rehne ilişkin belirtmeler de terkin edilir. Yararlanan arazinin kütük sayfası irtifak hakları sütununda hangi taşınmaz mal aleyhine nasıl bir irtifak hakkı olduğu tescil edilir. ayrıca her bir irtifak hakkı için A. rehin müddeti ile tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılır. Yükümlü taşınmaz malın kütük sayfasında ise hangi taşınmaz mal lehine nasıl bir irtifak hakkı olduğu tescil edilir.". irtifak hakkı tesis edilen yararlanan (hakim) arazinin kütük sayfasında hak anlamına gelen "H" harfi ile. İlgili taşınmaz malların kütük sayfaları rehin sütununa. Müşterek Rehnin Tescili Madde 32 –Müşterek rehnin tescili aşağıdaki şekilde yapılır: a) Aynı malike ait birden çok taşınmaz mal veya payı aynı alacak için rehin edilirse.. kimin payının rehinli olduğu düşünceler sütununda belirtilir. aleyhinde irtifak hakkı tesis edilen yükümlü (hadim) arazinin kütük sayfasında ise. resmi senedin. ipotekli borç senedi "İ. c) Müşterek ve/veya müteselsil borç durumu söz konusu olmaksızın. taksim ve trampa işlemleri. C . Taşınmaz mal paylara ayrılarak rehnedilemeyeceği gibi. Tescilin Kontrolü Madde 38 – Tescili yapan memur. İpotekli borç senedi hamiline yazılı ise. d) Rehin miktarı. düşünceler sütununda hangi taşınmaz mallarla müşterek rehinli olduğu belirtilerek. soyadını yazarak imza eder. Bu komisyon. . İstemde bulununlar her bir taşınmaz malın ne miktar için rehnedildiğini belirtmezlerse. Taşınmaz mal mükellefiyeti. taşınmaz mal veya paylardan her birinin bu alacağını belli bir kısmı için rehin edilmesi gerekir. Gerekiyorsa planında da gösterilir. müşterek ve müteselsil borç olduğu ayrıca açıklanır. ilgili bütün taşınmaz mal kütük sayfaları. İşçi ve Yüklenici İpoteğinin Tescili Madde 37 – İşçi ve yüklenici ipoteklerinin tescilinde kütüğün rehin haklarına ait düşünceler kısmında "inşaatçı ipoteği" olduğu belirtilir. "M" harfi ile gösterilir. müdür veya bu iş için görevlendirilen memur tarafından. lehine. yükümlülük söz konusu ise. rehin hangi harf ile tescil edilmiş ise o harf kullanılarak yazılır. Rehinle yükümlü pay devre konu olursa. gibi harfler kullanılır.. Arzî irtifak hakları. ilgili müdürlüklerinden yetki alınmak suretiyle o müdürlükçe sonuçlandırılır ve tescilin yapılması için resmi senet ve diğer belgelerin tasdikli birer örneği ilgili müdürlüklere gönderilir. Hak sahibi ve kıymeti belirtilir.. düşünceler sütununda hangi taşınmaz mallarla müştereken rehinli olduğu belirtilir. istem reddedilir. varsa faiz oranı. Ayrı Müdürlüklerle İlgili İstem ve Yetki Madde 36 – Ayrı müdürlüklerin yetki alanlarında bulunan taşınmaz mallarla ilgili müşterek rehin. Rehin Haklarının Tescili Madde 31 – Taşınmaz mal rehin haklarının tescili. A. yükümlü arazinin kütük sayfası irtifak hakları sütununa tescil edilir. aynı alacak için birden çok kişilere ait taşınmaz mal veya pay rehin edilirse. arsa veya bina ise ticaret veya sanayi odası tarafından belirlenecek bir teknik eleman.. b) Müştereken ve/veya müteselsilen borçlu kimselere ait birden çok taşınmaz mal veya payı aynı alacak için rehin edilirse. Rehin hakkının tesisindeki şartlarda yapılan değişikliğe ait sözleşmelerle alacağın kısmen ödenmesine ilişkin istemler ve Borçlar Kanununun 162 nci maddesi uyarınca yapılacak alacağın temliki sözleşmeleri ve benzerleri. rehin miktarından taşınmaz mala isabet eden miktarı tescil edilir. paydaşın payı da bölünerek rehin edilemez. BEŞİNCİ BÖLÜM İpotekli Borç Senetleri. rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte. akitsiz işlemlerde de istem belgeşinin arka yüzündeki özel bölümünde "Tescil tarafımdan yapılmıştır" cümleşinin altına adını. ipotek "İ". Payın Rehnedilmesi Madde 33 – Müşterek iyeliğe konu taşınmaz mallarda payın rehnedilmesi halinde. d) Kıymeti takdir olunacak taşınmaz mal tarım arazisi ise tarım müdürlüğünce. B. İştirak halinde iyelikte. bu durum belirtilir. B. Serbest dereceden yararlanma hakkı veren sözleşmeler şerhler sütununda gösterilir. akitli işlemlerde.hakkının çeşidi belirtilerek ve varsa süresi yazılarak tescil edilir." harfleriyle gösterilir. c) Alacaklının adı.

e) Varsa resmi makamlarca yapılmış değer takdiri. kalan net hasılat kabul edilerek on yıllık toplamı gelir gider değeri kabul edilir. a) Cinsi. Bir senet iptal edilip de yerine yeniden senet verildiğinde. borçlunun ve taşınmaz mal malikinin birlikte istemde bulunmaları halinde istem belgeşinde veya resmi senette vekilin kimliği ve adresi açıkça yazılır. Karara katılmayan üye katılmama gerekçeşini yazmak zorundadır. taşınmaz malın gelir değerinin üçte ikisine varsa. Sonradan Taşınmaz Mal İlavesi Madde 47 – Bir ipotekli borç senedinin veya irat senedinin tesisinden sonra. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinde Vekil Madde 49 – İpotekli borç senedi veya irat senedinin tesisi sırasında. belirlenen değerden fazla olamaz. resmi değeri. istem belgesi veya gerekiyorsa resmi senet düzenlendikten sonra düzenlenir. d) Emlak vergisi beyan değeri. taşınmaz malın değeri kabul edilir. g) Arsa ve arazilerde emsal satış değerleri. binalar ve arsalar üzerinde tesis edilebilir. Harcırah Kanununun birinci derecedeki memurlara öngördüğü miktarın üç katından fazla olmamak üzere genel müdürlükçe belirlenir. h) Binalarda resmi birim fiyatları ve yıpranma payı. f) Getireceği gelir. Olağan kira. aynı bölgede bulunan diğer taşınmaz malların aynı rehin hakkına dahil edilmesi. niteliği. İpotekli Borç Senedi veya İrat Senetlerinin Düzenlenmesi Madde 45 – ipotekli borç senedi veya irat senedi. . üzerindeki bina değerinin yarısının eklenmesinden oluşan miktar.Komisyon üyeleri. c) Değerini etkileyecek nitelikleri. Komisyon Üyelerinin Ücreti ve Giderleri Madde 44 – Komisyon üyelerine. Gelir değeri belirlenecek taşınmaz mal kiraya verilmemiş olur ve bulunduğu bölge içinde veya civar bölgelerde karşılaştırma yoluyla olağan ve ortalama kirayı da belirleme mümkün olmaz ise. Taşınmaz Malın Gelir Değerinin Belirlenmesi Madde 42 – Tarım arazisinin gelir değeri. üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla alacağı kararla değeri belirler. birden çok taşınmaz mal üzerinde aynı alacak için ipotekli borç senedi veya irat senedi tesisinde istemin yapıldığı müdürlük: a) Taşınmaz malların bulunduğu yer müdürlüklerinden değer belirlemesinin yaptırılmasını ve kayıt örneğiyle birlikte gönderilmesini ister. İrat senedi imar alanı içindeki taşınmaz mal üzerinde tesis edilecekse. En Yüksek Değerin Belirlenmesi Madde 43 – İpotekli borç senedi ve irat senedi tesisi için belirlenecek değerler. bu bölümdeki hükümlere göre yapılır. Değişik Bölgelerde Bulunan Taşınmaz Malların Rehnedilmesi Madde 48 – Değişik bölgelerde. İpotekli borç Senedi İçin Değer Belirleme Madde 40 – Taşınmaz malın değeri. b) Yüzölçümü. taşınmaz mal sahibiyle birlikte borçlu tarafından imzalanır. Bu ücret. sokağı. İrat senedi tarım arazisi üzerinde tesis edilecekse. çalışacakları günler için ücret ödenir. b) İstem belgeşini veya gerekiyorsa. Tesis edilecek ipotekli borç senedi miktarı. taşınmaz malı kısıtlayan her alacak için ayrı senet verilir. müdürün yazılı talebi üzerine ilgili idarelerce yedi gün içerisinde belirlenerek müdürlüğe bildirilir. resmi senedi düzenler. değeri belirlenecek arazinin geriye doğru on senelik getirdiği kira toplamının onda biridir. Ücret. rayiç değerinin beşte üçü değeri kabul edilir. müdürün üyelere yazılı olarak bildireceği yer. Ayrıca vekilin adı rehin senedinde ve kütük sayfasının rehin haklarına ait düşünceler sütununda belirtilir. gün ve saatte. İpotekli borç ve irat senetleri. Hasılat ortalamasının bulunmasında. c) İstem belgesi veya resmi senedin düzenlenmesinden sonra 45 inci maddeye uygun olarak ipotekli borç veya irat senetlerini düzenler. genel hasılatın ortalaması bulunur. kapsamı sicil içeriğine uygun olduğu takdirde ilgili müdür ile yetkili hakim tarafından imza edilir. Vekilin sonradan tayininde ilgililerin istemi veya mahkeme kararı gerekir. on yılda getirdiği hasılat göz önüne alınır. türü. keşif ve inceleme giderleri ilgililer tarafından ödenir. yıllık olağan kira ile ortalama kira bedeli toplamının yarısının on (10) rakamı ile çarpımından elde edilecek tutardır. ada ve parsel numaraları. mahallesi veya köyü. İrat Senedi İçin Değer Belirleme Madde 41 – İrat senedi. esas alınarak bir rapora dayalı olarak belirlenir. Ortalama kira. Taşınmaz mal arsa ise. tarımsal taşınmaz mallar. Komisyon. d) Varsa resmi senedin yoksa istem belgeşinin bir örneği ile imzalı rehin senedini. Aynı alacak için birden çok kişiye ait taşınmaz mal veya payı üzerinde müşterek borç durumu söz konusu olmaksızın ipotekli borç senedi veya irat senedi tesis edilirse. taşınmaz malı önceden sınırlamış yükümlülükler ve taşınmaz mala ilişkin irtifak hakları ve rehin hakları yer alır. araziyi işleten kimsenin emek ve masrafına karşılık makul bir kazanç elde etmesine elverişli olan kiradır. alacaklının. yeni senette eski senedin yerine verildiği belirtilir. taşınmaz malın gelir değerine arsa ve varsa bina değerlerinin katılmasından oluşan toplamın yarısının beşte üçü taşınmaz malın değeri kabul edilir. Bu senetlerde taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu kütüğün sayfa numarası. emlak vergisine esas vergi değerinden fazla olamaz. İpotekli borç ve irat senetleri tapu siciliyle karşılaştırılarak. Birden Çok Taşınmaz Malın Kısıtlanmasında Senetler Madde 46 – Aynı alacak için aynı malike veya müşterek ve/veya müteselsil borçlu olan kimselere ait birden çok taşınmaz mal üzerinde ipotekli borç senedi veya irat senedi tesis edilirse tek bir senet verilir. diğer müdürlüğe göndererek rehin senedinin o yer müdürü ile yetkili hakimin imzalamasından sonra ilgilisine verilmek üzere gönderilmesini ister. Tarımın gerektirdiği masraf düşülüp.

c) Alım (iştira). borçlunun ve kısıtlanan taşınmaz mal sahibinin yazılı istemi ile senedi alacaklıya veya vekiline teslim eder. tarih ve yevmiye numarası ile varsa değeri gösterilerek yazılır. a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yazısı. ALTINCI BÖLÜM Şerhler Şerhler Sütununda Belirtme Madde 54 – Kütüğün şerhler sütununa kişisel haklar. Geçici Şerhler (G. iyelik hakkı sahibinin yazlı istemi üzerine herhangi bir belge aranılmaksızın kütüğün beyanlar sütununa yazılır. taşınmaz malın kütüğünün beyanlar sütununa yazılır. Tesisi Artık Mümkün Olmayan Ayni Hakların Yazımı Madde 62 – Türk Medeni Kanununun taşınmaz mal sicilleri ile ilgili hükümlerine göre kurulmaları artık mümkün olmayan ayni haklar. rehinle ilgili işlemlerden başka. Tahvillerin adet ve niteliği ile varsa alacaklı ve borçluyu temsil eden kişinin adı rehin haklarına düşünceler sütununda belirtilir. tescille ilgili geçici şerhler ile kanunların öngördüğü hususlar yazılır. terkin olunacak şerhin tarih ve yevmiye numarası ile yapılır. Kişisel hakların Şerhi İçin Aranacak Belgeler Madde 55 – Kişisel hakların. bağışlama vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme. çıkarılan senetlerin adedi. kütük sayfasındaki özel sütunda. Beyanlar sütunu. rehin olarak tescil edilirken. b) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmi yazısı. İpotekli Borç ve İrat Senedi ile Kısıtlı Taşınmaz Malın İfraz ve Taksimi Madde 52 – İpotekli borç senedi ve irat senedi ile kısıtlanmış taşınmaz malın ifraz ve taksim halinde. alacaklılar sütununda ayrıca belirtilir. konusu. d) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler aranır.Senetlerin Alacaklıya veya Vekile Verilmesi Madde 50 – Müdür. müstakil ve daimi hakların kaydı usulüne tabidir. kütük sayfasının şerhler sütununa kaydı için.) harfleriyle gösterilir. Tescil ile İlgili Geçici Şerh Madde 58 – Tescille ilgili geçici şerh mal sahibi ve ilgililerin istemi veya mahkeme kararıyla yapılır. 70 ve 71 inci maddelerde yazılı hükümler uygulanır. Bu yazımda teferruatın adedi. dosyasındaki istem belgeşine yollama yapılır. Temlik Hakkını Yasaklayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 57 – Temlik hakkını yasaklayan şerhler için: a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı veya yazısı. bağışla birlikte tesis edilen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen serbest dereceden istifade hakkı için resmi senet. b) Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı (vefa) bağış akdinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinden ayrı olarak düzenlenen serbest dereceden istifade hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme. Kesin tescil. Şerhin Şekli Madde 59 – Şerhler. 69. sözleşmeden doğan ön alım (şuf'a). Ş. Temlik Hakkını Kısıtlayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 56 – Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için. Bu hakların tasarruf işlemleri. tahvillerin nama veya hamiline yazılı olduğu. Tahvilleri güvence altına almak üzere çıkarılan ipotekli borç veya irat senetleri. 68. b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanmış senet. Senetlerin Şekli Madde 53 – İpotekli borç ve irat senetlerinin şekilleri Genel Müdürlükçe belirlenir. mevzuatın yazılmasını öngördüğü hususlar ta-rih ve yevmiye numarası belirtilerek yazılır. varsa şerhler bölümündeki eski malikin adı çizilip. süresi. şerhin tarihi ve yevmiye numarası değiştirilmeksizin. temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhler. satış vaadi. Teferruatın Yazımı Madde 61 – Teferruat. yazılı istemin tarih ve yevmiye numarası belirtilerek. YEDİNCİ BÖLÜM Beyanlar Beyanlar Sütununda Belirtme Madde 60 – Kütüğün beyanlar sütununa. cinsi ve kıymeti gösterilir. . d) Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi aranır. Senet İhracı Halinde İstem Madde 51 – Türk Medeni Kanununun 845 inci maddesi uyarınca tertip halinde senet ihraç edilirse. a) Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı (vefa). devir işlemine ilişkin tarih ve yevmiye numarası ile yeni malikin adı yazılır. taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının rehinler hanesine ait düşünceler sütununda belirtilir. Şerhle yükümlü taşınmaz mal devre konu olursa. teferruatın yazımı için yeterli olmaz ise. c) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngürdüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler aranır. c) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı.

sözleşme yoksa. taşınmaz malın diğer kısmı için olduğu gibi bırakılır. İşlemin sonucu alacaklıya duyurulur. oluşan yeni parsellerin kütük sayfalarına aynen nakledilir ve beyanlar sütunlarında aralarındaki bağlantı gösterilir. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin olunur. müşterek ve müteselsilen sorumlu olmaksızın ayrı ayrı rehinli olup da aynen taksim edilir ise. SEKİZİNCİ BÖLÜM Taşınmaz Malların Ayrılması -Birleşmesi . kütükteki bütün hak sahipleri son durumdan haberdar edilir. bu istemi istifade eden irtifak hakkı sahibine tebliğ eder.İşçi ve yüklenicinin işe başlama tarihi. ayırma tarihi ve yevmiye numarası ile ayırma nedeni taşınmaz malın yüzölçümü kısmında gösterilir ve miktarından düşülür. rehin bütün taşınmaz mallar üzerinde olduğu gibi muhafaza edilir. kütük sayfası. Kamulaştırma işleminin sonucunda. Ayrılan parçanın yüzölçümü. rehin hakları yeni taşınmaz malların hepsinin sayfalarına aynen nakledilir. durum taşınmaz malların kütüğünün beyanlar sütununa. Birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde. Taşınmaz Malların Ayırma Yolu ile Taksiminde Rehnin Nakli Madde 70 – Hisseli bir taşınmaz malın paydaşlarından bir veya birkaçının payı üzerinde rehin hakkı olup da. Rehin hakkı ile yükümlü olmayan paydaş veya paydaşlara ait taşınmaz mallar ise serbest bırakılır. Oluşan parsellerin tapu kütük sayfalarının düşünceler sütununda birbirleriyle bağlantıları belirtilir. Ancak irtifak hakkı bir kısım üzerinde kullanılamazsa. Ancak bu haktan yalnız bir kısım taşınmaz mal istifade edebiliyorsa. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin olunur. Tapu idaresi. taşınmaz malın kütüğünün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile birlikte yazılır. aşağıdaki hükümlere göre yeni sayfasına nakledilerek eski sayfa kapatılır.Vesayet Altına Alınma Madde 63 – Müdürlüğün. Taşınmaz Malların Birleştirilmesi ve Üzerindeki Hakların Nakli Madde 75 – Aynı veya değişik kişilere ait birbirine bitişik taşınmaz malların birleştirilmesi mümkündür. bu taşınmaz mal parçalara ayrılarak taksim edilirse. İşçi ve Yüklenicinin İşe Başlama Tarihi Madde 64 . Nakledilen haklar ve yükümlülüklerin paydaşlardan hangisine ait olduğu da ayrıca belirtilir ve eski sayfalar kapatılır. oluşan parsellerin sayfalarına aynen nakledilerek aralarında bağlantı sağlanır. talep eden tarafın mahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır. yükümlü taşınmaz mal sahibi irtifak hakkının diğer parçalardan terkinini isteyebilir. İşlem sonucu alacaklıya hemen duyurulur.Taksimi Kayıtların Nakli Taşınmaz malların Ayrılması Madde 65 – Bir taşınmaz malın ayrılmasında her yeni parsel için bir kütük sayfası açılıp resen tescil edilir. Taşınmaz Malın Ayrılmasında Yükümlü Taşınmaz Mal Yönünden İrtifak Haklarının Nakli Madde 67 – Yükümlü taşınmaz malın ayrılması halinde irtifak hakkı her kısım için devam eder. ayrılma söz konusu olmaksızın taksim edilir ise. yeni oluşan taşınmaz malın kütük sayfasına aynen nakledilir. alacaklılara hemen bildirilir. Önceki sayfadaki kayıtlar. Şerhlerin ve Beyanlar Sütunundaki Belirtmelerin Nakli Madde 73 – Bir taşınmaz malın ayrılmasında üzerindeki bütün şerhler ve beyan kayıtları. rehin hakları bununla yükümlü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşınmaz mallara aynen nakledilir. işlem kamulaştırmayı yapan idareye ve hak sahiplerine duyurulur. Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz mal. rehin hakkı bununla yükümlü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşınmaz mallara aynen nakledilir. rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmiş haklar ile taşınmaz mal yükümlülükleri gibi şerh edilmiş haklar varsa. Taşınmaz Mal Ayrılmasında Faydalanan Taşınmaz Mal Yönünden İrtifak Haklarının Nakli Madde 66 – İrtifak hakkından istifade eden taşınmaz mal parçalara ayrıldığında. Taşınmaz Malların Ayrılmasında Rehnin Nakli Madde 68 – Taşınmaz malların ayrılmasında. Ayrıca. irtifak hakkı her kısım için devam eder. Beyan kaydı ile ilgili olan parseller hukuken ve teknik açıdan belirlenebilir ise. Faydalanan ve Yükümlü Taşınmaz Malların Ayrılması Madde 72 – Faydalanan ve yükümlü taşınmaz malların ayrılmasında kütük sayfasında mevcut hak ve yükümlülük. bir kişinin vesayet altına alındığına veya vesayetin kaldırıldığına dair mahkeme kararlarından yazılı olarak bilgisi olursa. bedelin dağıtımında dikkate alınmak üzere. alacaklı ile borçlunun aralarında yapacakları sözleşmeye. sadece o parsellere nakledilmekle yetinilir. İşlemin soncu alacaklıya hemen duyurulur. o kısım maliki irtifak hakkının kendi taşınmaz malından terkin olunmasını isteyebilir. Bu durumdan taşınmaz mal malikine bilgi verilir. Ayırma ve nakil işlemi. Birleştirilen taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yükümlülükler. Yeni Parsel Oluşumunu Gerektirmeyen Ayrılmalarda Hakların Durumu Madde 74 – Bir taşınmaz maldan kamulaştırma gibi bir nedenle hakların ve yükümlülüklerin nakline gerek olmadan bir parçası ayrılarak sicilden terkini gerekiyor ise. bütün hak sahiplerinin ve rehnin alacaklılarının muvafakatlarının alınması zorunludur. Ek Sayfa Açılması . Tapu idaresi bu istemi irtifak hakkı sahibine tebliğ eder. İşlemin sonucu alacaklıya hemen duyurulur . Taşınmaz Malın Ayrılmasında Rehnin Bölünmesi Madde 69 – Taşınmaz malın ayrılması sırasında üzerinde bulunan rehnin de ayrılan parçaların kıymeti oranında bölünmesi istenirse. işçi veya yüklenicilerden birinin istemi halinde inşaatla ilgili sözleşme ve belediye yer teslim tutanağının verilmesi üzerine. Taşınmaz Malların Aynen Taksiminde Rehnin Nakli Madde 71 – Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz mal müşterek ve müteselsilen rehinli olup da. tarih ve yevmiye numarası da gösterilerek yazılır.

Belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine. derece. soyadı. Açılan ek sayfalarda taşınmaz malın yüzölçümü ve niteliği belirtilmez. kütük sayfasının ilgili kısmında eski alacaklının adı. talep eder. taşınmaz mal kaydının terkini ve nakli durumlarında kütük sayfası kapatılır. Kadastro Tespitleri Sırasında Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi Madde 87 – Kadastro çalışmaları sırasında meydana gelen yazım hatalarıyla ad. Sayfa Kapatılması ve Yeni Sayfa Açılması Madde 77 – Ayırma. faiz. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi Üzerinde Yapılacak Değişiklikler Madde 83 – İpotekli borç ve irat senetleri kayıtlarının değiştirilmesi. Rehinli Alacağın Temliki Madde 84 – Rehinli alacağın temliki halinde. müdür defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için dava açılmasını. soyadı ve baba adı kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve üzerine düşüncelere bakınız anlamına gelen "D. Sonradan Gelen Hak Sahiplerinin Durumu Madde 86 – Yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını etkileyici nitelikte ise. Kapatılan sayfa üzerinde işlem yapılamaz. Kayıtların terkininde tescil istemleriyle ilgili hükümler aynen uygulanır. üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilip. yeniden verilme nedeni belirtmek suretiyle yeni senet verilir. birleştirme. soyadı ve baba adındaki yanlışlık veya eksiklikler ilgilisinin başvurusu üzerine. B. Rehinle İlgili Değişiklikler Madde 82 – Rehinli alacağın kısmen ödenmesi veya rehnin miktar. aynı usulle ve üzerinde iptal nedeni yazıldıktan sonra iptal edilip. hak sahibinin veya yetkili makamın istemine ya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılır. ayrıca kütük sayfasının beyanlar sütununda belirtilir. Bir senet yıpranmış ve okunamayacak hale gelmiş ise. İptal edilen senetler kütük sayfasına ait dosyada saklanır. düşünceler sütununda ilgili rehnin harfi kullanılmak suretiyle belirtilir. bu sürenin dolması halinde taşınmaz mal malikinin istemi üzerine de terkin işlemi yapılabilir. DOKUZUNCU BÖLÜM Terkin . İpotekli borç senedi ve irat senetlerinin terkininde bu senetlerin müdürlüğe ibrazı veya mahkemece hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması zorunludur." harfleri. Kapatılan sayfa ve sayfalar üzerindeki terkin edilmemiş haklar ve beyanlar. baba adı. ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa. Anlaşma olmazsa mahkeme kararı olmadan değişiklik yapılamaz. düşünceler sütununda da rehinle ilgili harfle yeni alacaklının adı. ONUNCU BÖLÜM Düzeltmeler Kütük Üzerinde Düzeltmeler Madde 85 – Kütük üzerinde belgelere aykırı tescil veya yazımın düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması ve yevmiye defterine kaydedilmesi gerekir. açılan yeni sayfaya kendi tarih ve yevmiye numaraları değiştirilmeden aynen nakledilir. Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından resen dava açılır. Rehinler hakkındaki özel hükümler saklı kalmak koşuluyla tapu sicilindeki değişiklikler. işlemle ilgili tarih ve yevmiye numarası yazılır. Kütükte belgeşine aykırı olarak adi yazım hatası yapıldığının işlem sırasında saptanması halinde. terkin edilecek hakla ilgili kaydın üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilmesi ve altındaki satıra yine kırmızı mürekkepli kalemle "terkin edilmiştir" ibaresi ile tarih ve yevmiye numarasının yazılması ve müdürün veya görevlendireceği bir memurun imza etmesi ile olur. süre gibi unsurlarında yapılacak değişiklikler.Madde 76 – Bir taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının bölümlerinden herhangi birisinin dolması halinde. tarafların anlaşması ve senetlerin müdürlüğe verilmesi ile yapılabilir. ilgili mahalle veya köyün son kütüğünde ilk boş sayfa açılır ve sayfanın numara bölümündeki ek sayfa numarası ile karşılıklı bağlantı sağlanır. Bir taşınmaz mala ait kütük sayfası yıpranma veya kopma gibi nedenlerle kullanılamaz veya okunamaz hale gelirse. Önceki kayıt bir harfle yazılır ise. Yeni senet müdür ve hakim tarafından imzalanır. "İyelik" sütununda maliklerden sonra gelen ilk boş satır da yatay olmak üzere kırmızı mürekkepli kalemle ve çift çizgi ile çizilir. Kapatılan kütük sayfası ile birlikte varsa ek sayfalar da aynı şekilde kapatılır. Terkinin Şekli Madde 79 – Tapu sicili üzerinde yapılacak terkinler. bu hak sahiplerinin de yazılı olurları aranır. Eklenen sayfada herhangi bir bölümün dolması halinde de yeni ek sayfa açılması mümkündür. yine aynı harf kullanılır.Değişiklik Terkin İstemi Madde 78 – Tapu sicilinde terkin. değişiklik tarih ve yevmiye numarasıyla yeni kaydın yazılması suretiyle yapılır. Kayıt üzerinde yapılan değişiklikler. Bunun için "Sayfa No" sütunu sol üst köşeden sağa çapraz. İkinci ve üçüncü fıkralardaki durum.Senetlerin İptali . Hakkın tescilinde harf kullanılmış ise terkininde de aynı harf kullanılır. müdürce nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak resen düzeltme yapılır. . Beyanlar sütununda kapatılma nedeni yine kırmızı mürekkepli kalemle açıklanarak. kırmızı mürekkepli kalemle çapraz çizgi çekilmek ve terkin edildiği hususu yazılmak. Kanunda açıkça gösterilen haller ile şerh edilmiş şahsi haklarda ve tescil edilmiş arzi ve şahsi irtifak haklarında belli bir süre söz konusu ise. hak sahibinin veya yetkili makamın istemi ya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılır. Kaydın Değiştirilmesi Madde 81 – Tapu sicilinde değişiklik. re'sen kapatılır ve yeni sayfa açılır. senetler üzerine de yazılmak suretiyle müdür ve hakim tarafından imza edilir. terkine ilişkin tarih ve yevmiye numarası belirtilmek ve müdür tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinin İptali Madde 80 – Bir ipotekli borç senedi veya irat senedinin iptali. işleme ait tarih ve yevmiye numarası yazılır.

Azil belgesi geldiğinde. Tablo . İlgili belgeler özel dosyasında saklanır. yaylak. sayfa numaraları ile mahalle veya köyleri mal sahipleri siciline yazılır. örnekleri müdür tarafından tasdik edilip. ikametgahını değiştirdiğini bildirdiğinde. Aziller Sicili Madde 90 – Vekaletten aziller. Maliklerin soyadının baş harfine göre her harf için ayrı bir defter açılır. zabıt defteri. idari sınırlar defterine yazılır ve belgeleri özel dosyasında saklanır. Diğer Defterler Madde 93 – Tapu dairelerinde ayrıca tablo . Kazıntı. Devlete. Taşınmaz mal dosyaları. Döner Sermaye İşletmesine ait belgeler tarih ve yevmiye numarasına göre bu dosyaya konulur. özel siciline yazılır ve hangi köy veya belediye tahsisli olduğu belirtilir. Belgelere birden başlayan numaralar verilir ve dosya kapağının iç kısmına hangi belgelerin hangi tarih ve yevmiye işleme ait olduğu yazılır. Düzeltmenin Şekli Madde 88 – Yanlış yazım okunacak şekilde kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve ilk boş sütuna doğrusu yazılır. tapu dairesi dışına çıkarılamaz. malikinin iyeliğinden çıkıncı kırmızı mürekkepli kalemle ada ve parsel numarası çizilir. Yevmiye defterine kaydedilerek yapılan düzeltmelerde tarih ve yevmiye numarası. satır aralarına veya sayfa kenarına çıkıntı veya kayda ek yapılmak suretiyle düzeltme yapılamaz. tamamı aynı sütunda gösterilir. Kamu Orta Malları Sicili Madde 92 – Mer'a. parsel ve sayfa numaraları çizilip yeni numaralar yazılır. gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi. ikametgahları ve sahip oldukları taşınmaz malların ada. yazışma defteri ve idari sınırlar kayıt defteri de tutulur. Bir taşınmaz mal. mal sahipleri sicilinin ilgili kısmına yeni ikametgah yazılır. müdür veya görevlendireceği memur tarafından üzerine alındığı tarih. düzeltmeler siciline kaydedilir. Tapu Senedi ve Örnekler . onaylı örnekleri verilir Ancak mahkemelerce sicil veya belgelerin aslı istenildiği taktirde. ONİKİNCİ BÖLÜM Sicillerin Saklanması Sicil ve Defterlerin Saklanması Madde 97 – Bu tüzükte yazılı ana ve yardımcı siciller ile defterler özenle saklanır ve imha edilemezler. düzeltmeler siciline kaydedilerek yapılanlarda ise bu sicilin numarası düzeltilen işlemin üzerine yazılır. ONBİRİNCİ BÖLÜM Yardımcı Siciller Mal Sahipleri Sicili Madde 89 – Taşınmaz mal maliklerinin adı. Yazışma Defteri Madde 95 – Yevmiye defteri ve aziller siciline yazılan işlem ve belgeler dışında tapu dairesine gelen ve giden bütün yazılar ve istemler yazışma defterine kaydedilir. Ayırma ve birleştirme işlemlerinde. silinti. arşivde her mahalle veya köy itibariyle kütük sayfası numarası sırasına göre dizilir. b) Kayda dayalı tespitlerde. İncelenerek. parsel. saat ve dakika hemen yazılarak aziller siciline kaydedilir. Kişinin bir-den fazla taşınmaz malı varsa. yevmiye defteri ve resmi senet ciltleri ile yardımcı siciller tablo mahzen defterine kaydedilir.a) Senetsizden tespitlerde. vekalet verenlerin soyadının baş harflerine göre. Resmi Senetlerin Saklanması Madde 98 – Resmi senetler her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ciltlenerek saklanır. Taşınmaz mal sahibi. her yıl sonunda Genel Müdürlüğe bildirilir. dayanağı kayıt ve belgeler. bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde. Düzeltmeler Sicili Madde 91 – Yevmiye defterine yazılması gerekmeyen düzeltmelerin sebebi. Düzeltme ile ilgili belgeler taşınmaz mala ait dosyada saklanır.Mahzen Defteri Madde 94 – Müdürlükte bulunan bütün kütük. iade edilmek üzere imza karşılığında asılları verilir. nüfus kayıt örneği ve taşınmaz malın bulunduğu mahalle veya köy muhtarlığından alınacak fotoğraflı ilmühaber. talebin gerçek hak sahibinden geldiğine kanaat getirilmesi şartıyla ve talep yevmiye defterine kaydedilmek suretiyle düzeltilebilir.mahzen defteri. Bir belge birkaç taşınmaz malla ilgili ise en küçük sayfalı taşınmaz mal dosyasına konulur ve bu belgenin hangi dosyada olduğu diğer dosyalarda belirtilir. eski ada . ada ve parsel numarası yazılır. Tablo . her harf için sicilde ayrılan bölüme yazılır. Tapu işlemleriyle. soyadı. Belgelerin Saklanması Madde 99 – Her taşınmaz mal için bir dosya açılır ve dosya üzerine mahalle veya köyü ile kütük sayfası. kışlak gibi kamu orta malları. ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Örnekler ve Genel Müdürlüğe Bilgi Verme Sicillerin Daire Dışına Çıkarılması Madde 100 – Tapu sicilleri. İdari Sınırlar Kayıt Defteri Madde 96 – Yetkili mercilerce karara bağlanan idari sınırlarla ilgili kararlar ve köy sınırları.mahzen defterindeki yazımlar.

sayfa araları da ayrıca daire mührü ile mühürlenir. işlemi izleyen ayın ilk haftası içinde Genel Müdürlüğe gönde-rilir. İşlemlere ait dosyalar ayrıca aylık olarak arşivlenir. İlgilisinin istemi halinde de. tapu sicilini oluşturan bilgi ve belgelerin örneği verilir. Belgelerin Gönderilmesi Madde 103 – Tapu senetleri ve ipotek belgelerinin fotoğrafsız birer örneği ile ipotek terkin işlemleri liste halinde. imza ve mühürle onanır. Taşınmaz malın varsa resmi haritası veya planı dosyasında saklanır. Genel Müdürlük bölge arşivleri oluşturmaya yetkilidir. Yürütme Madde 107 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. müdür tarafından hak sahipilerine verilir. Yürürlük Madde 106 – Türk Medeni Kanununun 910 uncu maddesine göre hazırlanıp Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük. Kaldırılan Hükümler Madde 105 – 8/10/1930 tarih ve 10012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Sicilli Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. her işleme ait belgeler. birbirini takip eden sayfa numaraları verilerek müdür tarafından kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfaya yazılıp tarih. o işlem için ayrı bir dosya içinde üzeri tarih. Belgelerin Şekli Madde 102 – Tapu işlemlerinde kullanılacak belgelerin şekilleri. Genel Müdürlük tarafından belirlenir.Madde 101 – Tapu daireşinde akitli veya akitsiz işlemlerle ilgili olarak düzenlenen tapu senedi veya ipotek belgelerinin birer örneği. Yevmiye Defteri ve Yardımcı Sicillerin Onanması Madde 104 – Kütükler. yevmiye defteri ve yardımcı siciller üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce. Kadastro aşamasında oluşturulan kütüklerin onama işlemi kadastro müdürü tarafından yapılır. Kütük. ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kadastro Görmemiş Taşınmaz Malın Yazımı Geçici Madde 1 – Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde kütük yerine zabıt defteri ve kat iyeliği zabıt defteri tutulur. . sıra ve yevmiye numarası yazılarak saklanır. Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde Belgelerin Saklanması Geçici Madde 2 – Kadastrosu yapılmamış yerlerde. Taşınmaz malların sınırları hudut komşuları yazılarak gösterilir. Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Türk vatandaşı olması. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kadastro ekiplerinde görevlendirilecek (kadastro mahkemeleri hariç) bilirkişilerin seçimi. köy derneği veya belediye meclisince seçilen bilirkişilerin yaş durumları nüfus idaresinden. bilirkişiler. Kadastro müdürlüğünce. köylerde köy karar defterinde. sabıka durumları ise cumhuriyet savcılığından bir yazı ile sorulur. bir örneği de ekip dosyasında saklanır. çalışma alanı belediye hudutları içinde ise ilgili belediye başkanlığından. yoksa öteki herhangi bir parmağını basması imza yerine geçer. nun uygulamasında olduğu gibi "Kadastro tespitleri sırasında. irtikap.Zimmet. Ancak. Bu tutanağın aslı müdürlük dosyasında.40 yaşını bitiriş olması. Yapılan araştırma sonucunda yukarıdaki şartları taşımayan veya seçildikten sonra bilirkişi olma niteliklerini kaybedenlerin yerine yenileri seçtirilir. Bilirkişilerde aranacak nitelikler Madde 5 .M. . ihtilas.Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması.Bu Yönetmelik. b. dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması. f. belediyelerde ise bu konuda alınacak meclis kararında belirtilir.a) Karar organları tarafından seçilmesi: Bilirkişi. kadastro bilirkişisi olarak bilgime başvurulduğunda.Bu Yönetmeliğin amacı. inancı kötüye kullanmak. köy hudutları içinde ise köy muhtarlığından. c.K. bilirkişinin yeminleri yaptırıldıktan sonra düzenlenecek yemin tutanağı kadastro müdürlüğüne gönderilir. Bilirkişilere yemin ettirilmesi Madde 6 .Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince kadastro müdürünün talebi ile mülki amir tarafından o köy veya mahalleden ya da mücavir veya yakın köy ve mahallelerden istenilen sayıda bilirkişi belirlenir. Dayanak Madde 2 . Okuma .En az on yıldan beri o mahalle veya köyde ikamet etmesi. H.Bilirkişi seçilen kimseler. hırsızlık.Kadastro müdürü. okuma . 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/B maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. Seçim sonuçları. belediye meclisi veya köy derneğince salt çoğunlukla seçilir. ikinci toplantıda bulunanların çoğunluğu ile seçilir. çalışma alanının ilanını müteakip. Bu durumda. muhtar veya belediye başkanlığınca kadastro müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmek suretiyle. Belediye meclislerinin toplantı halinde olmadığı zamanlarda.yazma bilenler arasında bilirkişi olabilecek nitelikte kimse bulunmadığı takdirde. duygu ve bilgimi gerçeğe uygun şekilde bildireceğime.U. bilirkişi olarak seçilecek kişilerin çalışma alanı içinde bulunan taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen kimseler olmasını ve bu Yönetmelikte belirtilen engel hallerin bulunmaması gerektiğini açıklar. Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler Madde 7 . (Mülki amir tarafından belirlenen kimselerde bu şart aranmaz. kadastro çalışma alanı içerisindeki taşınmaz maların sınırlandırma ve tespitlerinde bilgisine başvurulmak üzere. nitelikleri. Kadastro Kanununa göre düzenlencek belgelere sol elinin baş parmağını. d.yazma bilmesi gerekir. rüşvet. a. görev yapma usul ve esasları ile ödenecek ücretleri belirlemektir. görgü. kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere onbeş gün içinde altı adet bilirkişi (çalışma alanında birden fazla ekip görev yapacaksa diğer her ekip için ayrıca üç bilirkişi) seçmelerini ve isimlerinin de bildirilmesini bir yazı ile ister. seçilen veya belirlenen bilirkişileri bir yazı ile kadastro mahkemesine (bölgede kadastro mahkemesi henüz kurulmamışsa sulh hukuk mahkemesine) göndererek.yazma bilmeyen bilirkişilerin. oy ve düşüncemi tarafısız olarak açıklayacağıma Allahım ve namusum üzerine yemin ederim" şeklinde yeminlerinin yapılmasını ister.Kadastro müdürü. b) Mülki amir tarafından belirlenmesi: Bilirkişilerin süresi içinde seçilmemesi veya bilirkişiliklerine engel sebeplerinin bulunması ya da köy veya mahalle sınırlarının değişmış olması nedeniyle seçilen bilirkişilerin ta-şınmaz mallar hakkında yeterli bilgi verememeleri halinde.yazma bilmeyen kişilerde seçilebilirler .) e. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Bilirkişi seçimi için talepte bulunulması Madde 3 . parmak izinin kime ve hangi el ve parmağa ait olduğu ekipte görevli kadastro teknisyenleri ile muhtar tarafından tasdik edilir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı ertesi güne bırakılır. çalışma alanı içinde okuma .Kadastro ekiplerinde görev alacak bilirkişiler. Bilirkişilerin seçimi Madde 4 . Bu yazıda. Mahkemece. belediye hudutları içinde görev yapacak bilirkişilerin belediye meclisince.Okuma . köylerde görev yapacak bilirkişilerin ise köy derneğince seçilmeleri açıkça belirtilir. 1580 sayılı Belediye Kanununun 83 üncü maddesinin son fıkrası gereğince belediye encümenince seçilebilir.

d.Tespiti yapılan taşınmaz mal üzerinde hak idia edenlerle (a) bendinde yazılı derecede hısımlığı olanlar. Görevini yapmayan bilirkişilere uygulanacak hükümler Madde 9 . belediye meclisi ve encümeni ile köy ihtiyar kurulu üyesi olarak görev yapanlar bilirkişi olarak dinlenemezler. Bilirkişilere ücret ödenmesi Madde 8 -Kadastro ekibinde görev yapacak bilirkişilere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce .Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 10 .Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesine göre belediye veya köy tüzel kişilikleri adına yapılacak sınırlandırma ve tespitlerde. görevli bilirkişilerin geçerli mazeretleri olmaksızın görevden kaçınmaları veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları halinde.a) Kendisine. kardeşine. b.Tespiti yapılan taşınmaz mal üzerinde hak iddia edenlerden biri ile arasında dava veya husumet bulunanlar. Yürütme Madde 11 .Kadastro çalışmalarında. . 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre (madde 50/5) belirlenecek miktar üzerinde çalıştıkları iş günü hesabıyla her ayın sonunda ücretleri ödenir. çalışmalara başlanmadan önce kadastro müdürü tarafından bir yazı ile bilirkişilere duyurulur. Bu husus. c. Kadastro Kanununun 42 ve 43 üncü maddeleri hükmü uygulanır. eşine. usul ve furuuna. kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve furuuna ait taşınmaz malların tespitinde.

Dayanak Madde 2. o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallarla ilgili olarak yeni açılan davaların mahkemelerce kadastro müdürlüğüne bildirlmesi üzerine. Dava listelerinin kadastro müdürlüğünce gönderilmesinden sonra. taşınmaz malın sınırları belirlenip maliki tayin edilir. kadastro müdürünce bu listeler derhal kadastro teknisyenleine ve-rilir. b. teknisyenlerce. Tarafların iddia ettikleri sınırlar ile zeminde mevcut olan sınır ayrı bir kroki üzerinde gösterilip. davacı ve davalının adı-soyadı ile adresleri. davaya konu hudutlar paftasında mürekkeplenmeden kurşun kalemle işaretlenip yüzölçümü hesaplanmaz. kadastro müdürü tarafından aslına uygunluğu tasdik edilerek ayrı bir dosyada saklanır ve çalışmaların tamamlanmasından sonra. Bu maddeye göre sınırlandırma ve tespiti yapılan taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları. taşınmaz mal teknisyenlerce ölçülüp tarafların iddiaları. davalı taşınmaz malın mevki ve hudutları ile varsa davaya dayanak belgelerin cinsi. davanın . bu alan içerisinde kalan taşınmaz mallar hakkında. durum ilgili mahalli mahkemeden sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılır. davanın görülmekte olduğu mahali hukuk mahkemesine de bilgi verilir. taşınmaz malın maliki tayin edilmek suretiyle kadastro tutanağı düzenlenir. bu dosya diğer evrakı müsbitelerle birlikte tapu sicil müdürüğüne devredilir. taşınmaz malın maliki tayin edilmeksizin davaya konu hudutlar paftasında kurşun kalemle işaretlenir ve yüzölçümü hesaplanmaz. kadastro müdürü tarafından bu mahkemelerden yazılı olarak istenir.Çalışma alanında işe başlamadan önce. c. d. Davalı taşınmaz malların sınırlandırma ve tespiti Madde 5 . Davalı listeleri kadastro müdürlüğüne verildikten sonra mahalli hukuk mahkemelerinde açılan davalar Madde 7 .Davanın mülkiyetle birlikte hududu da (hudut ve yüzölçümü) yönelik olması halinde. Dava listeleri. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5 inci maddesi uyarınca kadastro çalışmalarına başlamadan önce mahalli hukuk mahkemelerinde davalı bulunan veya davaları karara bağlanıp da henüz kesinleşmeyen taşınmaz malların. taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara. mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davalardan kadastro ile ilgili olanların listesi. müdür veya müdür yardımcısı tarafından incelenir. davanın esas numarası. davanın konusu.Teknisyenlerce kadastro müdürüne teslim edilen davalı taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ile eklerinin kadastro müdürünce derhal fotokopisi veya örnekleri çıkarılarak. davalı sayılır.Davalı olan tutanakların üst sağ köşesine kırmızı kalemle ve dikkati çekecek şekilde (davalıdır) sözcüğü yazıldıktan sonra.3402 sayılı Kadastro Kanununun 25 inci maddesi sayılan.Dava mülkiyete yönelik ise. tespiti ve kadastro tutanaklarının tanzim şekli ile dosyalarının kadastro mahkemelerine devri usulünü belirlemektir. e. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Davacı sayılacak taşınmaz mallar Madde 3 .a) Kadastro tutanağı henüz düzenlenmeden dava açılmışsa. Dava listesinde kadastroyu ilgilendirmeyen dava bulunduğu takdirde. her bir parselin kadastro tutanağı düzenlendikçe ayrı ayrı kadastro mahkemesine gönderilir.Dava hududa ve yüzölçümüne yönelik ise (a) fıkrasında belirtildiği şekilde gerekli ölçüm ve inceleme yapıldıktan sonra. Mahalli hukuk mahkemelerince düzenenecek listelerde. Mahalli mahkemede görülmekte olan aynı çalışma alanında birden fazla taşınmaz malı (parseli) ilgilendiriyor ise. tutanağın dava dosyası ile kolayca birleşmesini sağlamak için mahkemenin adı ve esas numarası yazılır. tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara.Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . asılları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrası uyarınca en geç 7 gün içinde kadastro mahkemesine gönderilir. Davalı taşınmaz mallara ait kadastro tutanağı ile eklerinin fotokopisi veya örneği. davanın konusu ile dosya numarası kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda etraflıca açıklanır. kadastro mahkemesi görev içerisine giren davalar tespit edildikten sonra bu liste ve davalarla ilgili belgeler kadastro teknisyenlerine imza karşılığı teslim edilir. sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına ilişkin kadastroyu ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara konu taşınmaz mallar. Dava listelerinin alınması Madde 4 . tarih ve numarası belirtilir.Davanın sınırlı ayni haklara. varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerendirildikten sonra. kadastro mahkemesine gönderilmek üzere pafta örnekleri ile birikte en geç 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir. Dava listelerinde belirtilen taşınmaz malların kadastro tutanağı henüz düzenlenmemiş ise. (a) ve (b) fıkralarında açıklandığı gibi.Bu Yönetmelik. kadastro mahkemesine bu dava ile ilgili başka taşınmaz malların da (parsellerin) bulunduğu ve kadastro tutanakları düzenlendikçe bunların da gönde-rileceği hususu yazıda açıkça belirtilir.Bu yönetmeliğin amacı.Davalının konusuna göre: a. sonuçları ve varacakları kanaatları tutanağın edinme sebebi sütununda etrafınca açıklanmak ve davanın dosya numarası belirtilmek suretiyle maliki tayin edilmeden (mülkiyet tablosu doldurulmadan) kadastro tutanağı düzenlenir. bu kroki kadastro tutanağına eklenir. Ayrıca. Ancak. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/C maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. Davalı tutanakların kadastro mahkemesine devri Madde 6 . tapuya tescil ve şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek haklara yönelik olması halinde.

Bundan sonra yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre işlem yapılır. Mahkemenin bildirişi üzerine ihtilafsız kısma son parsel numarası verilerek tescili yapılır. kadastro tutanağının malik sütunu kırmızı kalemle çizilerek mahkemenin adı ve esas numarası yazılı tutanağın uygun bir yerine kadastro ekibince şerh verilmek suretiyle parsel davalı hale getirilir. Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra kadastro mahkemesinin görevi başladığından. ayırma işlemini yapmak üzere kadastro müdürlüğüne talepte bulunur. b) Kadastro tutanağının düzenlenmesinden önce dava açılmış. tespitin davalı olması nedeniyle kesinleşmediği yazılarak bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ıncı maddeleri uyarınca işlem yapılır. tutanak üzerinden herhangi bir işlem yapılmadan.Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. bu süre içerisinde mahalli hukuk mahkemelerinde açılan davalar hakkında kadastro müdürlüklerince kadastro tutanağı üzerinde bir işlem yapılmaz. 30 günlük askı ilanına alınan taşınmaz mallarla ilgili olarak kadastro mahkemesinde dava açılabileceğinden. teknisyenlerce bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca sınırlandırma ve tesbit yapıldıktan sonra 6 ncı maddesine göre işleme yapılır. İhtilafsız kısmın ayrılması Madde 8 . Taşınmaz mal tapu kütüğüne tescil edildikten sonra el değiştirmiş ise.mahiyetine göre. derhal mahalli mahkemeye açıklayıcı bir yazı ile kadastro tutanağının düzenlendiği bildirilir. Kadastro öncesi davalı olduğu halde. devredilmişse tapu sicil müdürlüğünce. . ilgililerin talebi üzerine dava konusu taşınmaz malın ihtilaf dışında kalan kısmı. Yürütme Madde 10 .Kadastro mahkemesinde sınır uyuşmazlığı nedeniyle açılmış davalarda. d) Askı ilanı süresi içerisinde dava. c) Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra dava açılmışsa. dava listesine dahil edilmemesi veya davalı olduğu mahkemelerece bildirildiği halde bu husus gözönünde bulundurulmıyarak tespitleri kesinleştirilen taşınmaz mallar bulunduğu takdirde.Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. Mahkeme. ancak tutanak düzenlendikten sonra kadastro müdürlüğüne bildirilmişse. e) Davalı olduğu halde tutanaklar kesinleştirilmişse. Teknisyenlerce. 3402 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince mahkemece ayrılabilir. Dava konusu taşınmaz malın tespitinin yapılarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ilana alındığı hususunda davanın açıldığı mahkemeye ayrıntılı bilgi verilir. Kadastro müdürlüğü bu ayırmanın imara uygunluğunu yetkili mercilerden sağladıktan sonra ayır ımı yapar ve sonucunu mahkemeye iletir. hiçbir işlem yapılmadan ilgililerin mahkemeye başvurmları gerektiği tebliğ edilir. devredilmemiş ise kadastro müdürlüğünce ilgili parselin tapu kütüğü sahifesinin beyanlar hanesine. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 9 .

Köy nüfusuna kayıtlı hak sahiplerini gerçek kimliği nüfus kaydı ibraz edilmediği takdirde köy nüfus defterinden tespit edilir. Sınırlandırma ve tespit Madde 4 . Aynı iktisap şartlarına bağlı tutanaklar. Diğer kişilerin bilgilerine başvurma Madde 5 . 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre taşınmaz malların sınırlandırma. muhafaza ve devri gibi işlemleri ve revizyon gören eski kayıtların kapatılması hususlarını belirlemektir. Sonradan çıkarılan veya ilgililerce ibraz edilen kayıtlar bu deftere ilave edilip yazan kişi tarafından imzalanır. Vergi kayıtlarının çıkartılması sırasında.Kadastro müdürü. çalışma alanına ait tapu ve vergi kayıt defterine yazılır. Ancak gerektiğinde sadece tutanağın "edinme sütunu" matbu hale getirilerek boş bırakılacak yerler teknisyenlerce doldurulmak suretiyle düzenlenebilir. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kayıt ve belgelerin çıkarılması ve yararlanma Madde 3 . kayıt ve belgelerin bulunması. muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanları ile kanaata varamadıkları takdirde.Kadastro teknisyenleri. çalışma alanında işe başlamadan önce. vergi dairesi ve köy muhtarlıklarınca gereken kolaylık gösterilir. bilirkişiler ile ilgililerden elde edilecek tüm bilgileri değerlendirip taşınmaz malın hukuksal durumunu tespit ettikten sonra.Tespit ve Kontrol İşleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . tespit ve kontrol işlerinde takip edilecek teknik. nüfus hüviyet cüzdanı veya nüfus kayıt örneğinden yararlanılır. Kadastro müdürü. Ayrıca . muhtar ve bilirkişilerle varsa düşünce ve tanıklığına başvurulan kimselerle birlikte teknisyenlerce imzalanır. muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanlarına aykırı olarak yapılan tespitlerin kayıt ve belgelere dayandırlması. 1981 yılı beyan döneminde beyanname verilmeyen taşınmaz malların da. ilan edilen gün ve saatte. kanaatlarını her taşınmaz mal için düzenleyecekleri kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda izah ederler. tutulma şekli. Dayanak Madde 2 . İbraz edilen belgeler. özel idare. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/D maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. çalışma yapılacak mahalle veya köye ait tapu ve vergi kayıtlarının çıkarılması için yeteri kadar memur görevlendirir. Ancak. muhtar ve bilirkişilere (edinme sebebinin bittiği yerde ve boş satır bırakmadan) kendi el yazıları ile "Okudum" ibaresi yazdırılıktan sonra imza ettirilir. Çıkarılan kayıtların sağ kenarına örneği alındığını belirtmek amacıyla kırmızı kalemle "KADASTRO" ibaresi yazılır. edinme sebeplerine atıf suretiyle düzenlenmez. çıkarılması. Görevlendirilen memurlarca. Alınan belge ve haritalar.Bu Yönetmelik. Kadastro Kanununun 18 inci maddesi tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerler "Hali arazi" veya "Ham toprak" gibi vasıflarla Hazine adına tespit edilir ve tutanakta bu huuss etrafınca açıkanır. bu şekilde yapılacak tespite muhtar ve bilirkişilerin muhalif olmaları halinde mahalefet şerhi yazılmak suretiyle imzalarının alınması . çalışma yapılacak mahalle veya köye ait tapu ve vergi tahrir kayıtları. bütün resmi daireler. sebeplerinin kadastro tutanağında açıklanması. harita veya krokinin hangi tapu kaydına ait olduğu ve başkaca harita ve kroki bulunmadığı hususu dizi pusulasında belirtilerek imzalanır. muhtar ve bilirkişilerle birlikte giderler. belediyeler. Ayrıca. belediye. 1981 yılı emlak vergisi beyan dönemine ait.Kadastro teknisyenleri. Hazır bulundukları takdirde ilgilelerin mahallinde verdiği belgeler de gözönünde tutularak. çıkarılan tapu ve vergi kayıtları ile dava listeleri imza karşılığında kadastro teknisyenlerine teslim edilir. Teknisyenler. ilgili sütununa işlenmek suretiyle kadastro tutanağına eklenerek ilgilisine Ek.3 deki alındı belgesi verilir.Taşınmaz Malların Sınırlandırma. hukuki ve idari usul ve esaslar. il ve ilçelerde ise emlak vergisi beyannamelerinin örneği (fotokopisi) vergi dairelerinden (Belediyelere devredilmiş ise belediyeden) teslim alınır. nedeni tutanakta açıkça gösterilmek şartı ile diğer kimselerin de bilgi ve şahadetlerine başvurabilirler. önceki beyan dönemlerine ait beyannameleri alınır veya tasdikli birer suretleri ilgililerinden istenir. Düzenlenen tutanaklar.Bu Yönetmeliğin amacı. değerlendirilmesi. tutanakların muhteviyatı. belirtilen ada veya mevkiye. Bu harita ve krokilerin birer örneği dizi pusulasına bağlı olarak bir dosya içinde muhafaza edilir. tarih sırasına göre. Taşınmaz mal maliklerinin hüviyetinin tespitinde. Kaydı çıkaran ve kontrol eden tarafından. varsa tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeler. Çıkarılan kayıtların harita veya krokisi varsa. doğruluğu ve başkaca çıkarılması gereken kayıt bulunmadığı hususu tanzim edilen tapu ve vergi kayıt defterinde belirtilerek imzalanır. çalışma alanı için tanzim edilen tapu kayıt defterinde belirtilir. en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanmak suretiyle mahalline uygulanır ve teknik yönetmeliğe göre taşınmaz malın sınırlandırılması yapılır. köylerde emlak vergisi beyan defterlerinin. özel idareler ve müesseseler tarafından yapılmış harita ve planlar ile bunlara ait belgelerden çalışma alanına ait olanlarının birer örneğini yazılı olarak ister ve ayrıcıa çalışmalar sırasında temsilci bulundurabileceklerini bildirir.

. İzin verilmedikçe.Tapuda kayıtlı t aşınmaz mal. Tutanakların kapsamı Madde 6 . Tutanak ve matbu belgelerin tanzimi ve değiştirilmesi Madde 7 . zilyedi adına tespit edilir. ibraz edilen belgelerin niteliği ve tarihini. kadastro harcına esas olan değerini. Kadastro Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca adına tespit edilen kimse tarafından yapılan devir ve temlikler dikkate alınarak malik hanesinde gerekli değişiklik yapılır. e) Sınırlandırma ve tespitte görev alan. ilçe. bu belgelerin şekil ve içeriğinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılabilir. b) Kütük sahifesi.gerekir. gerektiğinde bunların da bilgilerine başvurulup tutanağın ilgililer sütununa imzaları alınır. komisyonun tespit gerekçesini. Tapuda kayıtlı taşınmaz mal kayıt sahibi veya mirasçılarından başkasının zilyet ve tasarrufunda bulunuyorsa. kadastro üyesi ve tespiti denetleme ile görevli kontrol elemanının adı. gayrimenkul rehinerini. muhtar. ibraz edilmesi halinde veraset belgesine göre. gün ve sayısını. soyadı ve imzalarını kapsar. Beyan ve belgeler arasında mutabakat sağlanmadığı takdirde tespit kayıt maliki adına yapılıp. soyadı ve imzalarını. çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyed bulunan kimse adına tespit edilir.Kadastro tutanağı. Tapuda kayıtlı taşınmaz malların tespiti Madde 9 . baba adı. emlak beyannamesi ve tutanağa eklenen belgelerin adetleri ile çeşit. kuru toprakta 100 dönüme kadar bir veya birden fazla taşınmaz mal. onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleri ile ispat ettiği ve ayrıca. zilyedlik şartları belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile ispat edildiği takdirde. komisyon başkanı ve üyeleri ile hazır bulunanları adı.Kadastro Kanununun 14 üncü maddesinde sayılan belgeler dışında kalan ve zilyedlikle iktisabı mümkün olan ve bir çalışma alanı içerisinde toplam yüzölçümü sulu toprakta 40. i) Sınırlandırma ve tespitinin sonucunu. soyadı. parsel ve pafta numarasını. aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde. mahalle veya köyü (çalışma alanı) ile mevki veya sokağını. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tespiti Madde 10 . Sınırlandırma ve tespit çalışmaları sırasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri gözlemci olarak hazır bulunmuşlarsa. teknisyenler. ayrıca kayıt maliki veya mirasçılarının muvafakat beyanları aranmaz. kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini. d) Edinme sebebini ve yapılan inceleme sonucunda belirlenen hak sahipilerinin kimliklerini. kaydında sulu tarla yazsa dahi kuru toprak olarak kabul edilir. Tutanağın edinme sebebinde. Çalışma alanı ilanının yapıldığı günden sonraki tarihi taşıyan tapu dışı sözleşmelerle yapılan devir ve temlikler kabul edilmez. g) Mülkiyetin gayri ayni ve şahsi hakları.Kadastro tutanağı düzenlenip ekipteki görevlilerce imzalandıktan sonra. Mirasçıların belirlenmesi. malikin ölü olduğu kadastro tutanağının edinme sebebinde açıklanarak beyanlar hanesinde gösterilir. Noterlerce tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanları veya satış vaadi senetlerinin kadastro teknisyenlerine ibrazı halinde. Kişilerin kendi imkanlarıyla suladığı topraklar. veraset belgesi yoksa. a) Taşınmaz malın bağlı bulunduğu il. soyadı ve imzalarını. bu husus tutanağın uygun bir yerinde belirtilerek diğer hazır bulunanlarca imzalanır. beyanda bulunan ilgililer ve tanıkların adı. itiraz özeti.Kadastro ve komisyon tutanakları Ek 1 ve 2 de belirlenmiştir. Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış olan taşınmaz mallar. taşınmaz malı. Bunlar ekip görevlisi yet-kisine haiz değildir. f) Kadastro müdürü. Gerektiğinde. Satış vaadi taraflara vecibe yüklemişse. ilgililerin haklarını etkilemeyen adi yazım hataları ile eksikliklerin sonradan farkına varılması halinde. yerine getirilmiş olduğu aranır. zilyet adına tespit edilir. müdürlükler ve diğer özel ve tüzel kişilerce basılamaz ve kullanılamaz. tapu kütüğüne tescil edenler ile tescili kontrol edenlerin adı. aksi takdirde kayıt maliki veya mirasçıları adına tespit yapılır. Ancak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce çoğaltılıp kadastro müdürlüklerine gönderilir. kadastro teknisyenlerince durum açıklanmak ve tutanağı imzalanmış olan muhtar ve bilirkişilerin imzaları alınmak suretiyle düzeltilir. On yıllık zilyedlik süresi dolmamış ise kayıt maliki veya mirasçılarının muvafakatları aranır. şerhler ve beyanları. Tutanaklar üzerinde yapılabilecek değişiklikler Madde 8 . kayıt sahibinin zilyetliğinde bulunuyorsa kayıt sahibi adına. Muhtar veya bilirkişilerin kadastro tutanağını imzalamaktan kaçınması durumunda. ada. h) Sınırlandırma ve tespit işlerine itiraz edenlerin adı. yüzölçümünü. sıınrlandırma ve tespitin sonucunu. komisyonca takdir edilen değerini. Sulu toprak (arazi) 3083 sayılı Kanunda "Devletçe sulanan arazi" olarak tanımlanmıştır. bilirkişiler. mahalle veya köyü (çalışma alanı) ile mevki veya sokağını. c) Sınırlandırma ve tespite esas alınacak tapu ve vergi kaydı. harcın tutarını ve niteliğini. çalışma alanının ilanından önce en az on yıl müdetle çekişmesiz. belgeler. soyadı ve imzalarını. Bu Yönetmelikte belirtilen tutanak ve matbu belgeler. Taşınmaz malın bağlı bulunduğu il. j) Tapu kütüğüne tescil edenler ile tescili kontrol edenlerin adı. Muvafakat temin edildiği takdirde muvafakat beyanlarına ilişkin imzaları kadastro tutanağının "Beyanda bulunan ilgililer" sütununa alınmak ve edinme sebebi sütununda açıklanmak suretiyle zilyedi adına. zilyet. kütük sahifesi. komisyonca belirlenen hak sahiplerinin kimliklerini kapsar. muhtar ve bilirkişi beyanlarının köy nüfus defteri veya nüfus idarelerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneklerindeki bilgilerle karşılaştırıp mutabakat sağlandıktan sonra yapılır. mirasçıların zilyetliğinde bulunuyorsa mirasçılara adına tespit edilir. Komisyon tutanağı. 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerde belirlenen istisnalar dışında değişiklik ya da ilave yapılamaz. pafta ada ve parsel numarası. ilçe. soyadı ve imzalarını.

kamu kurum ve kuruluşları. okul. kitaplık. Sınırlandırılarak tespit ve tescili edilir. hükümet. bu belgelerin uygulanabilir olması halinde aynen uygulanmak. kayıt. mirasçıları veya haricen iktisap edenler arasında. bulundukları yere göre belediye veya köy tüzel kişiliği boşluklar ise Hazine adına. Bu belgelerden birine dayanılmakla birlikte hudutları sabit olmayan ya da sınır ihtilafı bulununan taşınmaz mallar ise. mültezim.Tapuda kayıtlı taşınaz malların malikleri. hizmet malları. kuyu. haritasında özel işaretiyle gösterilir.Zilyedin. Hissedarlar arasındaki taksimlerde. . Taksim ve kısmi iktisap Madde 11 . Kayıt ve belgelerin kapsamının tayini Madde 14 . aksi halde. G) Mubayaa. yukarıdaki fıkranın kapsam dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için. İştirak halinde mülkiyet olarak tasarruf edilen taşınmaz mallarda. ormanlar ve bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile özel kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmaz malların dışında kalan araziden. belediye. beyan ve imzası kadastro tutanağına alınarak tercihine göre. istihkam ve ihbar hüccetleri. plan ve krokiye dayanmakta ve bunların uygulanması mümkün ise. C)Muteber mütevelli. cami. Bu durum. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların devir ve temliki. namazgah. plan veya krokinin uygun bir yerine yazılarak kadastro teknisyenlerince imzalanır. bir çalışma alanı içerisinde sulu ve kuru arazisi varsa ve tespitte hazır bulunuyorsa. Kadastro Kanununun 14 üncü maddesindeki 40/100 ilkesi gözönünde bulundurularak (1 dönüm sulu arazi=2. Kayıt dayanağı bu belgelerin. 3402 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin. (B) fıkrasında sayılan orta malı taşınmaz mallar. birinci fıkra gereğince delillendiren zilyedliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır. bahçe ve benzeri yerler. F) Mülkname. mülkiyet sütununda iştirak hali çözülmeden hissesini devreden mirsaçının ismi yerine devralan mirasçının ismi tekrar yazılmak suretiyle tespit yapılır. "Hudutları sabit taşınmaz mallar için" sınırlandırma ihtilafsız fiili sınırlara göre yapılır ve keyfiyet. ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlar dışında olup da. detay noksanlıkları gibi sebeplerle ait olduğu taşınmaz malların fiili hudutlarına uygun olmadığının belirlenmesi halinde. taksim gereğince tespit yapılır. meydan. tutanağın edinme sebebinde açıklanarak.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları. kadastro tutanağının düzenlenme tarihine kadar kabul edilerek tespit son zilyedi adına yapılır. çeşme. A) 31. köyodası. yunak gibi bina ve tesisler ile pazar yeri. B) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar. muhasebatı atika kalemi kayıtları. hastane. mirasçılar arasındaki taksimlerde ise her mirasçının miras payına karşılık aldığı taşınır ve taşınmaz mallar. iştirakçilerden biri veya bir kaçının hissesinin diğer bir iştirakçi veya iştirakçilere devir . diğer sağlık tesisleri.Kamu hizmetinin görülmesine veya ortak kullanılmasına ayrılan yerler Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden.temlik mümkündür. Yol. belge veya özel kanunlarına göre Hazine. a. E) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları. H) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. hazır bulunmadığı takdirde ise menfaatine uygun düşen taraftan.Kayıt ve belgeler. zilyedleri arasında taksim edildiği belge veya bilirkişi ya da tanık beyanları ile anlaşıldğı takdirde. İhya edilen taşınmaz malların tespiti Madde 13 .12. köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına. D) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmuhaberleri. Kapanmış yollar ile meydanlar. şekil ve miktarları ile kenar uzunlukları bir arada değerlendirilmek suretiyle tayin edilebilecek hatlara göre sınırlandırılır.İl. kuru arazide 100 dönümü geçemez. tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların ise. sipahi. park. masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar. (A) fıkrasında sayılan taşınmaz mallardan. karakol. temesük veya senetleri. Bu şekilde yapılacak tespitler. kamuya ait orta malları. köprü gibi orta mallları ise. belirlenmesi gereken sınırları için. plan ve krokideki sınırlara itibar edilir. ada ve parsel numarası verilmek suretiyle sınırlandırılıp yüzölçümü hesaplanır düzenlenecek kadastro tutanağının malik sütununa "orta maldır" şeklinde belirtme yapılarak" özel siciline" işlenir.5 dönüm kuru arazi) orantı kurulmak suretiyle adına sınırlandırma ve tespit yapılır. taksim sonucu hissedara hangi taşınmaz malın isabet ettiği. İmar ve ihya nedeniyle yapıla tespitler ile belgesiz olarak yapılan tespitlerin yüzölçümü toplamları bir çalışma alanı içerisinde sulu arazide. belediye. Taşınmaz malın. il.Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayinde. 40. Kamu mallarının sınırlandırma ve tespiti Madde 12 . harita. 3402 sayılı Kanununun 14 üncü maddesindeki şartların gerçekeşmesi halinde imar ve ihya edenler veya halefleri adına tespit edilir. kütüphane. ilgili harita. malikin adı ve soyadına göre her çalışma alanı için ayrı ayrı düzenlenecek bir çizelge veya deftere işlenmek suretiyle takip edilir. yapım tekniği. bu harita. genel mezarlık. kadastro tutanağının edinme sebebinde hiç bir tereddüte yer vermeyecek şekilde açıklanır.

bağımsız bölümün numarası parsel numarası ile taksimli (1/1. Ana taşınmaz mal için düzenlenecek tutanağın edinme sebebinde. Bağımsız bölümler için düzenlencek tutanaklarda. (3402 Sayılı Kanunun 45/1 ve 2 nci fıkraları tamamen 3 üncü fıkrasındaki "tapulu yerler" "İskân suretiyle veya" ibareleri iptal edildiğinden uygulama kabiliyeti kalmamıştır.Miktar fazlası olaarak ayrılan taşınmaz mallar. şehir. d. a. (3402 Sayılı Kanunun 45/1 ve 2 nci fıkraları tamamen 3 üncü fıkrasındaki "tapulu yerler" "İskân suretiyle veya" ibareleri iptal edildiğinden uygulama kabiliyeti kalmamıştır. Kat mülkiyeti esasına göre yapılacak tespitlerde. tapu kütüğüne yazım işlemleri Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre yapılır. c. Hudutları genişletilmeye elverişli taşınmaz malların kayıtları. yönetim planını talepte bulunan hissedarların imzalanması yeterlidir. iskân suretiyle veya toprak tevzii yoluyla verilen taşınmaz mallar çeşitli nedenlerle işlemleri tamamlanmamış olsa dahi zilyetlik ve mülk edinme şartları mevcutsa. taşınmaz malın kayıt miktarına bakılmaksızın tamamı kayıt sahibi adına.Tahdit görmemiş orman sınırları içinde kalan tapulu taşınmaz malların başka bir şart aranmaksızın hak sahipleri adına sınırlandırma ve tespiti yapılır. taşınmaz malla birlikte kullanılıyor ve satış. ½u kadar ki zilyedlik müddeti 31 Aralık 1981 tarihinden önce dolmuş olmalıdır. 1/2.Orman içinde ve dışında kalan özel mülkiyet konu taşınmaz malların sınırlandırma ve tespiti aşağıdaki esaslara göre yapılır.Tahdit görmemiş orman sınırları içerisindeki. Evvelce orman sınırları dışına çıkartılarak hazine adına tescil edilen veya edilmeyen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır.Hazinece. Şahıs topluluklarına ait taşınmaz mallarda.) (3402 Sayılı Kanunun 45/1 ve 2 nci fıkraları tamamen 3 üncü fıkrasındaki "tapulu yerler" "İskân suretiyle veya" ibareleri iptal edildiğinden uygulama kabiliyeti kalmamıştır. fizik yapıları ve konumları itibariyle belli bir yeri kapsıyorsa. Bu maddeye göre bağımsız bölüm olarak tespit yapılabilmesi için. Genel Müdürlüğün izni alınmak suretiyle ikinci defa kadastro yapılır. maliklerin adet ve hisse olarak yarıdan bir fazlasının noterlerce düzenlenmiş yazılı muvafakatlarının. on yıllık süre dolmamışsa miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan (zilyed tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa zilyedin yararına uygun düşen taraftan) ifrazen Maliye Hazinesi adına tespit edilir. Ayrıca. d. değişebilir ve genişletilmeye elverişli ise taşınmaz malın kaydında yazılı miktara itibar edilerek sınırlandırma ve tespit yapılır. şahıs topluluklarında ise oy çokluğu ile alınan karara göre kadastro tespitleri yapılır. c. 1/3 gibi) yazılır.Değişik 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi (B) bendi gereğince orman sınırları dışına çıkarılmış veya çıkarılacak yerlerdeki. tefviz. kasaba ve köy yerleşim sahaları ile tarım arazileri. Daha önce kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmaz malların. tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren de onyıl geçmiş ise. Orman içinde ve dışında kalan taşnmaz malların kadastrosu Madde 16 . bağımsız bölümleri gösterir noterden tasdikli liste de aranmaz. b. a. tüzel kişilerin veya topluluk temsilcilerinin talebi üzerine. Toplu yapılanların kadastrosu Madde 15 -Kooperatif.Harita. 31 Aralık 1981 tarihinden öneki vergi kaydı veya geçerli bir belgeye dayanmak ve Kadastro Kanununun 14 üncü maddesindeki zilyedlik şartları bulunmak koşuluyla zilyedleri adına tespit edilir. Karayolları gibi) harita ve planlar aynen uygulanır ve bunların bitişiğindeki diğer taşınmaz malların müşterek hudutları bu uygulama sonucuna göre belirlenir. c. Kadastro teknisyenlerine ibraz edilmesi gerekir. mahalline uygulanabiliyor ve hak sahibi tarafından ihtilafsız olarak kullanılıyor ise bu sabit hudutlar esas alınarak. Edinme sebebinde ise o bağımsız bölümün tespit şekli açıklanır. kayden malik oldukları hisseler arsa payı olarak kabul edilir. b. 3402 sayılı Kanunun 14 ve 17 nci maddelerindeki şartların tahakkuku halinde zilyedleri adına tespit edilir. tefviz veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık. kendi imar veya vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde birleştirilerek veya parçalara ayrılarak.Tahdit görmüş Devlet ormanarı içinde kalan ve tahdit zabıtlarında da kabul edilmeyen özel mülkiyete konu taşınmaz mallar tapulu olsa dahi kadastroya tabi tutulmaz. plan veya krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde yazılı hudutlar. ana taşınmaz mal ve her bağımsız bölüm için ayrı ayrı kadastro tutanağı düzenlenir ve bağımsız bölümlere ait tutanaklar ana taşınmaz mal için düzenlenen tutanağa eklenir. iskân veya belirtmelik tutanağında veya yetkili merciden ve-rilen belgede ismi yazılı kimseler veya bunların kanuni mirasçıları adına tespit edilir. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilerek bağımsız bölümler şeklinde.Kat Mülkiyeti Kanununun 12 veya 14 üncü maddelerinde sayılan belgelerin. şirket veya tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden çok yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmaz malların. b. Çalışma alanı içerisindeki ormanlar . arsa payları ve edinme nedeneri etraflıca açıklanır ve mülkiyet sütununda malikleri ve hisseleri gösterilir. (Tapu maliklerinin 10 yıllık dava hakkı saklıdır. özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan. Askı cetvevellerine bağımsız bölümerin tespit sonuçları yazılıp. bağımsız bölümlerin kimlere ait olduğu.Tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının malik olduğu taşınmaz mallarda ise. o sınırlar esas alınır.Tüzel kişiliğe haiz yapı kooperatifleri ve şirketlerin.Kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılmış olan (Devlet Demiryolları. tüzel kişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile geçen yönetim kurulu kararına. yönetim kurullarınca alınıp genel kurullarının oy çokluğu ile kabul edilen yönetim kurulu kararının.

Yapılan işlemleri kontrol defterinde göstererek tutanaktaki ilgili sütunu imzalarlar. malik tablosu doldurulmadan veya ihtilaf sınıra ait ise sınırlar kesinleştirilmeden. Kontrol elemanları. dağıtım cetvelleri veya ilgili idarelerce düzenlenmiş herhangi bir belgeye istinaden başka bir şart aranmaksızın hak sahibi adına. Tahdit görmüş ormanların ise. Kadastrosu ve tapulaması yapılmış yerlerdeki bu gibi taşınmazın mallarla ilgili talep ve dava hakkı. Hak sahiplerince idari yoldan tescil talebinde bulunulması halinde. kadastro komisyonunca incelenerek eski tutanağın yerine kaim olmak üzere yeni bir tutanak düzenlenir. Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar Madde 18 . . süre dolmadan evvel talebin idari. Komisyona intikal ettirilecek işler Madde 21 . Kontrol elemanları. arazi ve büro çalışmalarını fenni yönden devamlı izleyip kontrol ederek gördüğü aksaklık ve eksikliklerin giderilmesini sağlar. Mühendis ve fen kontrol memurları kontrol mühendisine karşı sorumlu olup. kadastro ekibine tasdikli bir kontrol defteri verir. bu taşınmaz mal bir başka çalışma alanında değilse. konu kadastro komisyonunda çözümlenmek üzere tutanak ve ekleri en geç 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir.Kadastro Kanununun yürürlüğe girmesinden önce tapulama. 27 Mart 1950 tarihinden önce imar ve ihya edilip de Hazine adına tespit ve tescil olunan ve ayrıca tapu kütüğünün beyanlar sütununda ihya edenlerle kanuni veya akdi halefleri gösterilen taşınmaz malların. idari noksan ve yanlışlıkları kadastro ekibine tamamlattırır veya düzelttirir.Evvelce yapılan tapulama sırasında 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre.Çalışma alanı sınırları içinde kalan tahdit görmemiş Devlet ormanları sınırlandırılarak orman vasfı ile Hazine adına tespit ve tescil edilir. varsa iskân defterleri. kadastroya tabi olması yolunda iddia vaki olursa. Kontrol işleri Madde 22 . bulunduğu adanın son parsel numarası verilmek suretiyle kütüğüne aynen aktarılır.4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına tesis edilmiş tapu kayıtlarına istinaden kadastro veya tapulama sonucu Hazine adına tespit ve tescil edilmiş taşınmaz mallardan. Hazine adına yapılmış olan tescilin tashihen düzeltilmesi için durum mahalli maliye kuruluşundan sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılır. 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre dağıtılmak üzere Hazine adına tescil edilmiş yerlerin.Kadasatro müdürü. işlemleri tamamlanmamış olsa dahi. toprak tevzi komisyonlarınca Hazine adına tescil edildiği tarihe kadar 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesindeki zilyedlik şartları oluşmuş olanlarının. kontrol ettiği belgeleri imzalar ve yaptığı kontrolları kontrol defterinde gösterir. Kadastro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl geçmekle düşeceği ve idareye yapılan talep de bu süreyi durdurmayacağından. yoldan karşılanmaması halinde dava açılması gerektiği talep sırasında ilgilisine hatırlatılarak talebin uygun bir yerine bu husus yazılıp imzası alınır. kadastro müdürlüklerince gerekli araştırma yapılıp hak sahibi belirlendikten sonra.Çalışma alanı içinde ve bitişiğinde taşınmaz mallar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmaz mallardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin. Müdür.Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskân suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yerler.Kadastro teknisyenleri arasında taşınmaz malın geometrik ve hukuksal durumu hakkında görüş ayrılğı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görüldüğü takdirde. tutanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan incelemede tesbit edilen teknik. kadastro veya genel mahkemelerce kesin hükme bağlanmış taşınmaz mallara bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. kontrol sırasında eksik veya gerekli gördükleri bilgi ve belgeleri tamamlamak üzere kadastro müdürünün izni ile ilgili tapu sicil müdürlüğü ve diğer kurumların mahalli kuruluşlarına gidebilir. b.Kişilerin zilyedliğinde iken. Hazine adına tapuya tescil edildiği tarihe kadar. kontrol memurları veya kadastro üyesi aracılığıyla denetim yapar ve gerekli gördüğü önlemleri alır. hukuki. Kadastrosu yapılacak yerlerde: a.Kadastrosu yapılacak veya daha önce tapulama veya kadastrosu tamamlanmış bulunnan yerlerde. Kadastro veya tapulama yapılmış yerlerde: Kadastro veya tapulaması yapılmış yerlerin ikinci defa kadastrosu yapılamayacağından: a. Kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerler Madde 20 . Bu gibi yerler. kontrol mühendisi. çalışma yapılacak alanlarla ilgili bir kontrol planı yapar ve her çalışma alanı için.Madde 17 . çalışmaların her aşamasında bizzat veya müdür yardımcısı. kontrol mühendisleri. 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre veya 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca topraksız çiftçilere dağıtılmak üzere Hazine adına tesil edilmiş olup da kayden Hazinenin mülkiyetinde bulunan ve bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz malların. sınırlandırma ve tespiti yapılarak iddia sebepleri açıklanmak suretiyle düzenlenen kadastro tutanağına itiraz edilmese dahi kadastro komisyonunda incelenmek üzere tutanak ve ekleri kadastro müdürüne teslim edilir. Hükme bağlanmış uyuşmazlıklar Madde 19 . Bu planda mühendis ve kontrol memurlarının hangi mahalle veya köylerin kontrolundan sorumlu oldukları belirtilir. Sınırlandırma ve tespit yapılır. b. tahdit haritasındaki sınırları esas alınarak Kadastro Kanununun 22 nci maddesine göre. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesindeki zilyedlik şartları oluşmuş ise zilyedi adına. taşınmaz mala ait kadastro tutanağında açıklama yapılıp.

Bu Yönetmelik yayımı t arihinde yürürlüğe girer. 20685 S. taşınmaz malların ada ve parsel numaraları sırasına göre. (Bölge arşivleri kurulduğu takdirde bu belgeler bölge müdürlüklerine gönderilecektir.Çalışma alanında. kadastro mahkemesine intikal etmiş bulunan taşınmaz malların kütük sahifeleri boş bırakılır. R. Tescil ve muhafaza işleri Madde 26 . İlgili davanın esas numarası. uygulanamama nedenleri açıklanmak suretiyle düzenlenen tutanak. Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . mühendis ve kontrol memurları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı çıkarsa veya kontrol sonucu yapılması istenen düzeltmeler ilgililerin haklarını etkiliyorsa. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/F maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. duyurulacak kamu kuruluşlarını belirlemektir. Pafta ve fenni belgelerin asılları kadastro müdürlüğünde muhafaza edilir. kadastro tutanakları. Uygulanmayan kayıtlar Madde 24 . müdür tarafından imzalanarak teknisyenlere iade edilir.Bu Yönetmelik. Davalı olup. uygulanamayan tapu kayıtlarının. kadastro işinin bitiminden sonra teknisyenler tarafından. (Değişik: 4. maliklerinin ad ve soyadlarını.Kadastro tutanaklarının bütün sütunlarının eksiksiz doldurulup doldurulmadığı kadastro üyesi tarafından incelenip görülen noksanlıklar ilgili teknisyenlere tamamlattırılır ve bu incelemenin yapıldığı tutanağın mahsus sütununa el yazısı ile yazılarak imzalanır. Kesinleşerek tescillleri yapılan tutanaklar ile kadastro mahkemesine gönderilmesi nedeniyle suretleri alıkonulan davalı taşınmaz mallara ait tutanaklar (ada ve parsel sırasına göre bir klasör dosya içerisine konulmak suretiyle) ve tapu kütükleri. kadatro üyesi ve kadastro müdürü birlikte sorumludur. Kanunun 12 nci maddesine göre dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tesiptler ilanın bitimini takip eden gün itibariyle kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleştirilir.Haritaların teknik yönetmeliğe göre düzenlenip düzenlenmediği fen kontrol elemanlarınca incelenir ve müdür ile birlikte doğru olduğu imza altına alınır. Tutanakların devri ve kesinleştirilmesi Madde 25 . Dayanak Madde 2 .Çalışma alanındaki çalışmaların bitiminden evvel: a. tapu senetleri düzenlenerek ilgililerine dağıtılır. sınırlandırma ve tespit işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bir tutanak düzenlenerek aynı kişilerce imzalanır. 3402 sayılı Kadastro Kanununda öngörülen ilanların yapılış şekli. asılacağı yer ve süreleri. tutanağa eklenen belgelerin sayısını ve itirazlı olanlarını da gösterir iki nüsha cetvel ile birlikte kadastro müdürüne teslim edilir. Bu işlemin yerine getirilmemesinden.Kesinleşen tutanakları. Tutanak ve haritaların imzalanması Madde 23 .Kontrol mühendisi. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 28 . çalışma alanı içinde kadastrosu yapılmayan taşınmaz mal kalmadığına. b.Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. tapu sicil müdürlüğündeki tapu kayıtlarına gerekli revizyonlar işlenir ve revizyon yapılan kayıtların uygun bir yeri ile birlikte kayıt defterleri bu kişilerce imzalanır.) Revizyon işleri Madde 27 .Çalışmaların bitiminden sonra. Cetvelin bir nüshası.30 günlük askı.G. Sicil ve paftaların ikinci nüshaları Merkeze göenderilir. durum kontrol defterine yazılıp tutanak ekleri ile birlikte kadastro komisyonuna gönderilir. bilirkişiler ve kadastro teknisyenlerince imzalanır. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesi gereğince yapılacak ilandan sonra. İkinci nüshası dosyasından saklanır. Yürütme Madde 29 . Ayrıca.11.Bu Yönetmeliğin amacı. kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç üç ay içinde tapu kütüklerine ada ve parsel sırasına göre tescilleri yapılır. . ilanlarda belirtilecek hususları.1990 gün.) Tescil işlemi tamamlandıktan sonra. muhtar. Zemine uygulanamayan tapu kayıtlarının zabıt defterindeki uygun bir yerine kırmızı kalemle "uygulanamadı" diye işaret edilir. tescil işleminden önce. ilanından sonra kadastro müdürünün görevlendireceği elemanlarca. diğer belgelerle birlikte kadastro müdürlüğünce ilgili tapu sicil müdürlüğüne bir cetvele bağlı olarak devir ve teslim edilir. çalışma alanına ait tapu kayıt defterleri ile bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesu uyarınca düzenlenen zabıtlardaki bilgilere göre. kütük sahifesinin beyanlar hanesinde kurşun kalemle belirtilir.

mahallesi veya köyü. Mevki veya ada ilanı Madde 5 . Üç ayrı yerde de ilan yapıldığına dair tutanak düzenlenir (Ek-7). belgeye dayanamayan itirazların kabul edilmeyeceği ve ayrıca itirazların çalışma alanındaki faaliyetler sırasında yapılabileceği ve benzeri hususlar belirtilir (Ek-3). Kadastro askı cetvellerinin kapsamı Madde 6 . beyanlar ve rehinler ile ilandan önceki itirazların sonucu yer alır (Ek-5) Kadastro tutanaklarının ilanı Madde 7 . belediye teşkilatı varsa sadece ilan cetvelinin bir örneğini belediye başkanının göstereceği yere aynı günde astırarak 30 gün süre ile ilan ettirir (Ek-6). Mahkemelerce yaptırılacak askı ilanı Madde 8 . iddialarını bildirmeleri varsa belgelerini vermeleri ve gelmemeleri veya temsilci göndermemeleri halinde sınırlandırma ve tespitin gıyaplarında yapılacağı. çalışma alanında. sokak veya mevkii. Ayrıca.Kadastro teknisyeneleri. kadastro çalışmalarına başlanmadan en az 15 gün önce kadastro müdürü tarafından bölge merkezinde. mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine. ili. köy veya mahallenin devir evrakı ile birlikte tapu sicil müdürlüğüne devredilir ve birer nüshası da müdürlükte saklanır. soyadı. (Ek-1) ve ilanın yapıldığı bir tutanakla tespit edilir. Kadastro çalışma alanı ilanı Madde 4 . il özel idaresine ve ilgisi var ise orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mahalli ünitelerine bildirilir. mahalle. Ayrıca. 10 ve 27 ni maddeleri gereğince kendisine intikal eden dava dosyaları ile kadastro tutanaklarını birleştirerek askı ilanını yaptırır. kazandırıcı zaman aşımı ve hak düşürücü süre-ler. . kadastrosu yapılacak mevki. Ancak. Bu cetvelleri ve pafta örneklerini. İlanlar aynı günde yapılmadığı takdirde son ilan tarihi hepsinde esas alınır.tespit malikinin adı. kadastro çalışma alanı sınırlarını belirledikten sonra çalışma alanını. muhtar ve belediye başkanlığı ile temas kurulup özel tedbirler alınır. pafta. kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapmak zorundadır. Genel müdürlükten izin alınmak suretiyle. ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlendikten sonra bağlı bulunduğu Bakan tarafından uygun görülenlerin ilanları Genel Müdürlükçe en az bir ay öneden Resmi Gazete. İlanı yapılan mevki veya adada sınırlandırma ve tespit işlemleri ilan edilen günde ikmal edilmediği takdirde. ilçelerde mal müdürlüğü) ve orman idaresine gönderir. yüzölçümü. taşınmaz malların bulunduğu köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde ve ayrıca. ada. sınırlarını göstermeleri. jandarma komutanlığı. mevki veya ada durumlarına göre kısımlara ayırarak bir iş proğramı düzenler. herhangi bir sebeple kadastro çalışmalarına üç aydan fazla ara verilmesi halinde bu ilan yenilenir.Kadastrosu yapılacak bölgeler.İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Bölgelerin belirlenmesi ve ilanı Madde 3 . ikametgah adresi ve hisse miktarı. Türkiye Radyo veya Televizyonda.Bu yönetmeliğe göre yapılacak ilanlar ve alınacak belgelerin korunması ve ilan sonuna kadar asıldığı yerde muhafaza edilmesi için. Kopan veya yırtılan cetvellerin yerine hemen yenileri konulur.Kadastro Kanunundaki usul. cinsi. 18/Haziran/1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 160-162 nci maddeleri gereğince hesaplanır. İlanların korunması Madde 10 .Kadastro müdürü. ayrıca bir ilana gerek kalmaksızın bunu takip eden günlerde de çalışmalara devam edilir. "itiraz red veya kabul edildi" şeklinde ilgili sütununda belirtilir. tapu sicil müdürlüğüne. mülkiyetten gayri haklar. çalışma alanında faaliyet bitinceye kadar itiraz edilen parseller hakkında kadastro komisyonunca yapılan işlemin sonucu. bir ada veya mevkiden az olmamak üzere aynı esaslara göre kısmi ilan yapılabilir. komşu köy. Askı cetvelinde. jandarma karakolu belediye zabıtası. kadastro harcı tutarı ve oranı. mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine.Bu Yönetmeliğe göre yapılan ilanlar ile düzenlenen tutanaklar. İlanın yapıldığına dair bir tutanak düzenlenir (Ek-4). Kadastro Kanununun 11 inci maddesindeki şekle uygun olarak yerine getirilir. mahalle veya köy esasına göre askı cetvellerini düzenler. Kadastro Kanununun 5. kadastro müdürleri kadastro hakimliğine her türlü yardımı sağlar. müdüriyette. Kadastro kanunundaki sürelerin tespiti Madde 9 .Kadastro çalışma alanı. baba adı.Askı cetvellerinde taşınmaz malın. bulunduğu yere göre il veya ilçe emniyet müdürlüğü ve amirliği. maliye kuruluşuna (ilerde defterdarlar. vakıflar idaresine. kadastro müdürlüğünce çalışma alanlarına göre ayrı ayrı bir dosyada toplanarak. şerhler. sokak açık olarak gösterilir. ilanın asıldığı. İlanın yapılışnda. Bu ilan. emlak vergisi değeri. parsel numarası. Hangi mevki veya adada çalışmaya başlanacağını en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir. İlanda. sınırlandırma ve tespit sonucu düzenlenen kadastro tutanaklarına dayanarak. mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla ilan edilir.Kadastro hakimi. ilçelerle mal müdürlükleri). ilçesi. bu ilanla ilgili işlemleri. taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetin gayri ayni hakları olanların belirli günde taşınmaz mallarının başında hazır bulunarak. (Ek-2) İlanın yapıldığı mahallin mülki amirine. bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde alışılmış vasıtalarla varsa mahalli gazetelerden birisi ile ayrıca duyurulur. Devir işleri Madde 11 . ilgisi olan kamu kurum ve kuruluşlarına da bir yazı ile bildirilir. Askı cetvelinin bir örneğini mahalli maliye kuruluşuna (illerde defterdarlık. Kadastro müdürü.

........ tapusuz yerleri için binde altı oranlarında alınacağı. hazır bulunmayanlardan ise tapulu yerleri için binde dört...../.................. 3402 sayılı kanunun 4 ncü maddesi uyarınca duyurulur..............................Bu Yönetmelikte belirtilen ilan ve matbu belgeleri...... emlak vergisi beyannamesi ve sair ne gibi belgeleri varsa bunları ibraz etmek için taşınmaz mallarının başında hazır bulunmaları.........günü.............................. taşınmaz malların başında hazır bulunanlardan tapulu yerleri için binde üç......................................../...... Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce çoğaltılıp kadastro müdürlüklerine gönderilir..... ...................günü.....İli .. Yürütme Madde 14 . ....'na asılmak üzere. .. Bu çalışma alanı sınırı içerisinde taşınmaz mal bulunan kişilerin veya temsilcilerinin.............. ........ tapusuz yerleri için binde beş./........................... malların kadastro . mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte.....Mahallesinde/ Köyünde........İlçesinin ... (x) Köylerde muhtar ve üç ihtiyar kurulu üyesi.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.... saat.... Sınırları belli olmayan taşınmaz malların köşe noktalarına mahallin örf ve adetine uygun kalıcı işaretler koymaları..... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 13 .......... saat ...... vergi kaydı................. (x) .... itiraz sonuçlarının askı cetvellerinde gösterileceği................. soyadı ve görevi yazılmak suretiyle imzalanacaktır..... tapasuz yerleri için binde altı oranlarında alınacağı.....KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN ............. Ek .........Kadastro Müdürlüğünden teslim alınıp....../.......... Tahdit ve tespitlere kadastro ekibinin çalışma alanındaki görevinin sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden................ belirtilen günde ve usulüne uygun şekilde ilan yapıldığını gösterir işbu tutanak tarafımızdan düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır..../... itirazı olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte müdürlüğümüze veya kadastro teknisyenliğine müracaat etmeleri............ Çalışmalar sırasında....... bu belgelerin şekil ve içeriğinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılabilir.............. belediyelerde Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişi ile diğer üç yetkili tarafından adı.............. Kadastro Müdürü Ek .../.. Gerektiğinde........Sokağında (........... hazır bulunmayanlardan ise tapulu yerleri için binde dört..Mahallesinde/ Köyünden kadastro çalışma alanı sınırı tespitine ve bu çalışma alanı içinde bulunan taşınmaz işlemlerine....dan itibaren başlanacaktır./.İli... kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılabileceği...... senet...... kadastro teknisyenliğince yapılacak ada veya mevki ilanında belirtilen gün ve saatte taşınmaz mallarının başında hazır bulunmaları.. taşınmaz malların başında hazır bulunanlardan tapulu yerleri için binde üç........ tapusuz yerleri için binde beş. ...................İlçesinin ....3 ADA / MEVKİ İLANI ................ emlak vergisi beyan değeri üzerinden..KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ .. Kadastro harçlarının.....günü.1 ÇALIŞMA ALANI İLANI ..............Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.../...... Bu ada veya mevkide taşınmaz malı bulunan kişiler ile hak iddiasında bulunanların veya temsilcilerinin../.. hazır bulunmayanların yokluğunda işlem yapılacağı....../. 3402 saylı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yapılacak kadastro çalışma alanı sınırlarının tespiti ve bu çalışma alanındaki taşınmaz malların kadastro işlemlerine ......... bu tarihten sonraki itirazların ise.. Kadastro harçlarının.......dan itibaren başlanacağını belirten ilanın bir örneği ......./....Mahallesi/Köyünün .......... ..... Sınırları belli olmayan taşınmaz mallarının köşe noktalarının mahallin örf ve adetine uygun kalıcı işaretler koymaları...........nolu adada) /Mevkiinde bulunan taşınmaz malların kadastro işlemine .................2 ÇALIŞMA ALANI İLAN TUTANAĞI .............İlan ve matbu belgelerin tanzimi ve değiştirilmesi Madde 12 . emlak vergisi beyan değeri üzerinden... Ek ......... hazır bulunmayanlara ait taşınmaz malların tahdit ve tesbitinin yokluklarında yapılacağı.................. saat...... sınırlarını göstermek ve varsa mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı tapu............dan itibaren başlanacaktır.... günü ilan edilmek ve ....... .....

....... dava açılmayan taşınmaz mallara ilişkin kadastro işlemlerinin kesinleştirileceği........... ....Mahallesi / Köyü kadastro çalışma alanı sınırları içinde bulunan taşınmaz malların............................İli ............................../... tarihleri arasında ..........Mevkiinde / Adasında (..... Kadastro Müdürü Ek ... 3402 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine uygun şekilde yapılıdığını ve ilanın bir örneğinin .Tahdit ve tespitlere karşı. Kadastro Teknisyeni Ek .......... ilan müddeti olan .'na asılmak üzere ......................................İlçesinin .... belirtilen tarihler arasında usulune uygun şekilde ilan yapıldığını gösterir işbu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır ....................'na asıldığını belirten işbu tutanak tarafından düzenlenerek imza altına alınmıştır................KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN ........ 3402 sayılı kadastro kanunu hükümlerine göre yapılan tahdit ve tespitleri ile bu taşınmaz mallara tahakkuk ettirilen kadastro harçları ve kadastro komisyonuna yapılmış olan itirazların sonuçları ekli cevtvelde.. günü başlanacak kadastro çalışmaları ilanının.... ... .......... ........Kadastro Müdürlüğüne müracaat etmeleri... 3402 sayılı kanununun 11 inci maddesi uyarınca duyurulur.... itirazı olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte teknisyenliğimize veya ........ ekibimizin çalışma alanındaki görevinin sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden./... 3402 sayılı kanunun 6 ncı maddesi uyarınca duyurulur..../......................./ ..... bu tarihden sonraki itirazların ise kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılacağı....../............/..................... ............. Kadastro Mahkemesinde dava açmaları ve dava açıldığına dair mahkemeden alınacak belgenin müdürlüğümüze ibraz edilmesi.Kadastro Müdürlüğünden teslimi alınıp.. Ek .../.......... sınırları ise pafta ozalit kopyalarında gösterilmiştir.........../......../...................................İli ............../............ (x) .............. ila ......... ........................ (x) Köylerde muhtar ve üç ihtiyar kurulu üyesi............................İlçesinin ............. belediyelerde Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişi ile diğer üç yetkili tarafından adı soyadı ve görevi yazılmak suretiyle imzalanacaktır. kadastro sonucunu gösterir aski cetvelleri ile pafta ozalit kopyaları ....../..... itiraz sonuçlarının taraflara tebliğ edilmeyip askı cetvellerinde göste-rileceği./...sokakları) ......4 ADA / MEVKİ İLAN TUTANAĞI . cetvellerde yazılı taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayir ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile sınırlarının tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin.................................7 ASKI CETVELİ İLAN TUTANAĞI ........../.ila ...../.......................Mahallesi / Köyü ./...6 ASKI CETVELİ İLANI ...../.............../.... tarihleri arasında ilan edilmek ve ........... ....................Mahallesi / Köyü kadastro çalışma alanı sınırları içinde bulunan taşınmaz malların.... (x) Kadasatro Teknisyeni Muhtar Üye Üye Üye (x) Adı ve Soyadı yazılmak suretiyle imzalanacaktır..................../............... ............... Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek........... Kadastro Teknisyenliği tarafından .............

Antalya. Amasya. Kocaeli. Tunceli. Gaziantep. Bolu. Kırıkkale. bu gibi yerlerde imar düzenine tabi kılınma tarihinden sonraki ayırma ve birleştirme işlemleri için belediye encümen kararı aranır. 16 Ocak 1957 tarihinden sonra belediye teşkilatı kurulan yerlerde. Nevşehir.Bu Yönetmelik. Dayanak Madde 2 . İzmir. Kayseri.Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ise. Siirt. Artvin. Giresun.Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmlerde şartlar uygun bulunuyorsa. A. Sivas. Balıkesir.Ayırma veya birleştirme işleminin 3194 sayılı İmar Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen ek 7 ve 8 inci maddeleri ilişkin yönetmelik gereğince. Çankırı. Muş. Sinop. telörgü gibi işaretlerle belirlenen taşınmaz mallar. İçel. Gümüşhane. Samsun. İllerin imar düzenine tabi kılınması kararlaştırılan Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı Resmi Gazetelerin tarih ve numaraları.İlin imar düzenine tabi tutulduğu tarihten sonra yapıldığının anlaşılması halinde ise. Niğde. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/K maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. Çanakkale. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Harici ayırma ve birleştirme işlemleri Madde 3 . Adıyaman. Mardin. Sakarya.Bitlis. taksim sebebiyle yapılacak ayırma (ifraz) ve birleştirme (tevhit) işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Tokat. Edirne. İstanbul. ifrazdan önceki taşınmaz mal) için belediye encümeni veya il idare kurulu kararı getirmeleri istenir. Bilecik. Erzincan ili 22 Nisan 1980 tarih 16968 sayılı. Diyarbakır. ek ve değişiklikleri de dikkate alınır. Kastamonu. Ağrı. kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallarda 3402 sayılı Kadastro Kanununun 15 inci maddesine göre. harici ayırma veya birleştirmeye konu olan her taşınmaz mal (ifrazen oluşan her parça için değil. Bursa. il idare kurulunun olumlu kararı alınmak suretiyle. a. Hatay.16 Ocak 1957 tarihinden sonra yapıldığının anlaşılması halinde ise. Kars. Erzurum. .Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . Zonguldak illeri 10 Ocak 1975 tarih 15114 sayılı. Elazığ.Bu Yönetmeliğin amacı. fiili zemin durumuna göre sınırlandırma ve tespiti yapılır. Yozgat İlleri 1 Haziran 1983 tarih 18064 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanmıştır. duvar. b. B . Burdur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 5 . Köy.Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. belediye encümeni kararı aranılmadan. Trabzon. Ankara. Isparta.Taşınmaz malların harici ayırma veya birleştirilmesiyle ilgili olarak belediye encümeni veya il idare kurullarınca çalışma alanının tamamını veya bir kısmını kapsar şekilde ve-rilen kararlar kabul edilmeyerek.Ayırma veya birleştirme işleminin 3194 sayılı İmir Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 6785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 16 Ocak 1957 tarihinden önce yapıldığının anlaşılması halinde. Manisa. Aydın. belediye encümeninin olumlu kararı alınmak suretiyle. Afyon. ilin imar düzenine tabi kılındığı tarihten sonra belediye teşkilatı kurulmuş ise. ve bucaklarda." c. Hakkari. Tekirdağ. Konya. İmar affı uygulaması Madde 4 .Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Malatya. Denizli. Van. Kahramanmaraş. "Adana. illere göre aşağıda gösterilmiştir. Kütahya. a. ilin imar düzenine tabi tutulduğu tarihten önce yapıldığının anlaşılması halinde il idare kurulu kararı aranılmadan. çit. Eskişehir. Şanlıurfa. belgelerle veya bilirkişi ya da tanık beyanlarıyla anlaşılan ve zeminde hudutları.Tapuda kayıtlı taşınmaz malların malikleri veya mirasçıları. Madde 6 . Bingöl. tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların da zilyedleri arasında harici ayırma veya birleştirme sonucu müstakil hale getirildiği. Rize. Çor um. Ordu.Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise. b. fiili zemin durumuna göre sınırlandırma ve tespit yapılır. 2981 sayılı Kanun. ilgililerden. Muğla. Kırşehir illeri 23 Kasım 1982 tarih 17877 sayılı Uşak İli 29 Mart 1983 tarih 18002 sayılı. belediyenin kuruluş tarihi esas alınır.

Belge sahiplerinin kusuru sonucu doğan zarar ve ziyanın tazimninden. b) Yetki Belgesi: Kadastro çalışmaları için. Tanımlar Madde 3 . tahtaperde. depo. c) Binalara. b) Açık girişi olmayan taşınmaz mallara. kadastro görevlilerinin girme şekli ile ilgili hususları belirlemektir.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. büro. yetki belgesi sahibi kadastro görevlisi tarafından bir tutanakla olay yerinde tespit olunur. . Bu belgelerin kimlere verildiği. Bu tatanakta zarar ve ziyana sebep olan kişi veya kişiler ile hadisenin oluş şekli ve nelere zarar ve ziyan verildiği belirlenir. Taşınmaz mallara girme Madde 5 . kadastro çalışması yapılan alanlarda hizmetin devam müddetince geçerlidir. duvar veya benzeri bir tesis ile çevrilmiş içinde binası olan ve olmayan taşınmaz malları. kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallara. veriliş tarihi ve iptal tarihi kadastro müdürlüğünce tutalacak bir deftere kaydedilir. d) Bina: Mesken. görevlilere şahsi kusurları sebebiyle rücu etme hakkına haizdir. görevi veren kuruluş birinci derecede sorumludur . c) Açık Girişi Olmayan Taşınmaz Mal: Etrafı. mesai saatleri içinde.Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. Dayanak Madde 2 . hak sahibi veya hak sahibi adına hareket edenin isteği üzerinde durum. kiracı. taşınmaz mala. Yürütme Madde 9 . Kadastro çalışmasının bitmesi ya da kadastro görevlisinin hangi sebeple olursa olsun bölgedeki görevinin sona ermesi halinde. dükkan. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/i maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 üncü ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 917 nci maddesi gereğince kuruluş.Kadastro görevlileri ile bunların sorumluluğundaki yardımcı eleman ve kişiler. bu belgeler düzenleyenler tarafından geri alanırak iptal edilir. bu gibi yerlere mahakeme kararı ile girilir.Kadastro çalışmaları için taşınmaz mallara girme yetkisine sahip kadastro görevlilerine göre bu Yönetmeliğe ekli Yetki Belgesi verilir Bu belge. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yetki belgeşinin verilmesi Madde 4 . ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zarar ve Ziyan Zarar ve ziyanın tespiti Madde 6 .Bu Yönetmeliğin amacı. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 8 . görevleri gereği yaptıkları çalışmalar sırasında. Zarar ve ziyanın tazmini Madde 7 .Bu Yönetmelik. nöbetçi ve benzeri bir sıfatla. ortakça ve benzeri bir sıfatla taşınmaz malı kullananlar ile bekçi. Muvafakat verilmediği takdirde. Yetki bölgesi. çit. yarıcı.Bu Yönetmelikte geçen. kullanıcı adına hareket eden sorumlulara alışılmış vasıtalarla haber verilmek suretiyle. zilyet. ilgilisi hazır olmazsa dahi gün doğumundan gün batımına kadar. Tazminatın ödenmesi ve gerektiğinde zarar ve ziyanı doğuranlara yüklenmesinde Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. ifade eder. ardiye ve benzeri taşınmaz malları. burada bulanan her türlü mal veya ürüne türüne herhangi bir zarar ve ziyan verdikleri takdirde.Kadastro Çalışma Alanlarındaki Taşınmaz Mallara Girebilecek Görevliler Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . tel örgü. malik. taşınmaz mallara girmeye yetkili olan görevlilere verilen belgeyi. kadastro müdürünce düzenlenir ve mahallin mülki amirince tasdik edilir.Kadastro çalışmaları sırasında yetki belgesi olanlar ile bunarın sorumluluğundaki yardımcı elemanlar ve kişilerce çalışmaları devam ettiği sürede: a) Açık girişi olan taşınmaz mallara. Girilir. a) Görevliler: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya kadastro müdürlüğü personeli ile kadastro ekibinde görev alacak muhtar ve bilirkişiler ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca kadastronun fenni işlerinin yapımını üstlenen özel hukuk gerçek ve tüzel kişilikler personelini. mesai saatleri dahilinde ve içinde oturan ya da kullananların muvafakatı alınarak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 7 . Yürütme Madde 8 . 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/H maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . Kadastro komisyonunca yapılacak işlem Madde 4 . Teknisyenlerce. Kadastro mahkemelerince.Müdürlükçe kadastro komisyonuna intikal ettirilen listelerdeki taşınmaz mallara. gerektiğinde mahallinde inceleme yapılmak ve bilirkişilerden de yararlanmak suretiyle komisyonca kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerine esas olacak matrah belirlenir. son beyan dönemine ait emlak vergi değeri olmayanların. bunların her ada veya mevkiin bitiminde. yüzölçümü ve vasıfları yazılmak suretiyle düzenlenecek bir listesi kadastro müdürüne teslim edilir.Kadastro komisyonlarınca kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere takdir edilen bu değerlere karşı maddi hesap hataları dışında itiraz edilemez.Bu Yönetmelik. köy beyan defterlerindeki veya ilgililerince ibraz edilecek (belediye ya da köy muhtarlarınca tasdikli) belgelerdeki yazılı miktarlar.Kadastro çalışma aalnlarındaki taşınmaz malların tespiti sırasında. ait oldukları taşınmaz malların kadastro tutanağının ilgili sütununa işlenir. kadastro komisyonunca takdir edilen bu değerler. bu listeleri en kısa sürede kadastro komisyonuna havale ederek. Dayanak Madde 2 . İlgililerince son beyan döneminde beyanname verilmeyen veya hisseli olup da bir kısım hissedarlarca beyanda bulunulmayan veya beyan tarihinden sonra vasfı değişen taşınmaz maların tespiti halinde. Tutanaklar devrredilmiş ise bu işi müdürlük yapar.Matrahın tespitinde veya harcın tahakkukunda meydana getirilen maddi hesap hataları nedeniyle 30 günlük askı ilanı sonuna kadar yapılacak itirazlar kadastro müdürü tarafından incelenip düzeltilir. değerlerinin belirlenmesini ister. Kadastro komisyonunca takdir edilen değere itiraz Madde 5 . İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kadastro teknisyenlerince yapılacak işlem Madde 3 . en geç bir ay içinde ilgili mahkemeye bildirilir. yetkili müdürlük Tapu va Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir. Bu belirlemede. Takdir edilen değerler. ilgilile-rince belediyelere verilen beyannamelerdeki.Bu Yönetmelik hükümlerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. görülmekte olan davaların konusunu teşkil eden taşınmaz malların yargılama giderlerine esas olamak üzere kıymetinin belirlenmesinin istenmesi halinde. kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallardan. Kadastro müdürü. kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere. derhal teknisyenlerce. bu taşınmaz mallara yukarıdaki esaslara göre kıymet takdir edilerek. ada ve parsel numarası. Belirlenen bu değerler. mevki veya ada esasına göre iki nüsha olarak düzenlenecek bir listede gösterilerek komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalandıktan sonra bir örneği kadastro teknisyenlerine gönderilir. . kadastro harcı ve yargılama giderlerine matrah olmak üzere kadastro tutanağının ilgili sütununa teknisyenlerce işlenir. komşu parsellerin beyan edilen değerleri de dikkete alınır. mevki ve sokak ismi. sadece kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerinin hesaplanmasında kullanılır. taşınmaz malın yüzölçümü ve vasfı dikkate alınıp. Madde 6 . 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca alıncak kadastro harcı ve yargılama giderle-rine esas olmak üzere değer takdir etmek usul ve esaslarını belirlemektedir.Bu Yönetmeliğin amacı. vergi daireleri veya belediyelerde bulunan emlak vergisi asgari metrakere birim değerleri cetveli ve binaların metrekare inşaat maliyet bedelleri ile aşınma payları oranlarını gösteren cetveller (bu cetvellerde gösterilen değerler davalı olsa dahi) esas alınarak. O bölgede kadastro faaliyeti bitmiş ise.

Türk Anayasa Hukuku. Akad Mehmet. Ankara. Muammer. Önbilgin. 2. 6. I. Arpaz Matbaacilik.St. 1961 Anayasasi’na Göre Temel Haklar Ve Ödevler. Anayasanin Anlami. “Mülkiyet Kavrami”. Mecmuasi. 1976. Kaboglu Ibrahim.Cilt. Gerçek Yayinevi. 11. Yektin Yayinlari. A. Örücü. 1. Istanbul. Armagan Servet. Fevzi. Armagan Servet. Karagözoglu H. 1991-94. 3. 1993. 1983. 2. Ankara. Ankara. Ayan Mehmet. Türk Anayasa Hukuku.BIBLIYOGRAFYA KITAPLAR 1. Fakülteler Matbaasi. Esya Hukuku. Sayi:6. 10. 4. Mimoza Basim. 4. 1986. Istanbul. 1983.Basi.H. Dogan Basimevi. Istanbul. Iktisadi ve Ticari Ilimler Dergisi. Soysal Mümtaz. 1980. Konya.F. 6.Basi. 1993. Filiz Kitapevi. 1977. 3. Istanbul. Gürbüz ve Oytan.Basi. “Türk Hukuk Sisteminde Insan Haklari” Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.. Kamu Hukuku. 1992. 4. Özelmas Ekrem. 1993. 13. Fakülteler Matbaasi. 8. Istanbul.Ü. Hukuk Baslangici.Basi. Alfa Yayinlari. 1974. “Hürriyet ile Mülkiyet”. Ersin. T.F. “Türk Miras Hukukunun Anayasal Temelleri”.C.Ü.Basimevi. Ankara. Genel Kamu Hukuku. MAKALELER 1. 1974. 2. 12. Özbudun Ergun.. . Filiz Kitapevi. Turhan Kitapevi. Istanbul. Kaneti Selim.H. A. 3. Hukuk Fakültesi Yayinlari. Hukuk Baslangici.Recai Seçkin’e Armagan A. Istanbul. Istanbul Gaye Ltd. 14. Akin Ilhan F. 1991. Eren Fikret. 7. Mülkiyet Hakkınin Sinirlanmasi. Özgürlükler Hukuku. Kamulastirma. Yayinlari No:351. Sayi:2. 1996. Güriz Adnan.Basi. Duman Ilker Hasan. Yayin No:473.Ü. 1985. 5. Esya Hukuku. Bilge Necip. Anayasasinin Ilke ve Kurallari ile Anayasa Mahkemesi Kararlari Dizini. Sayi:1-4. Hatemi/Serozon/Arpaci. 9. 3.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->