P. 1
kadastro_bilgisi_kitabi2005Aralik

kadastro_bilgisi_kitabi2005Aralik

|Views: 434|Likes:
Yayınlayan: bidurlan

More info:

Published by: bidurlan on Jan 18, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

KADASTRO BİLGİSİ

Doç. Dr. Hülya DEMİR
2004-2005, İSTANBUL

1. GİRİŞ Toplumsal yaşamın başından bu yana toprak, her dönemde kişisel ve toplumsal zenginliğin başlıca kaynağı olmuştur. Üretilemeyen, miktarı artırılamayan, hatta erozyon gibi doğal olaylarla azalabilen toprak üzerindeki en önemli baskı unsurunu nüfus artışı oluşturmaktadır. Sanayi toplumu ile birlikte karşılık olarak ta gösterilmeye başlanması, alanının sabit kalmasına karşın üzerinde daha çok insanın yaşama zorunluluğu toprağı pahalı, edinilmesi güç, baskı unsuru olarak kullanılan bir mal yapmıştır. Toplumsal ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak oluşan ihtiyaç ve amaçlar sonucu toprağın iyeliği ve sınırlarının belirlenmesi önem kazanmış, yasal güvence altına alınması zorunluluğu doğmuştur. Bu da, artık günümüzde toprakla ilgili her türlü projelendirme hizmetlerinin altyapısını oluşturan niteliğe gelmiş kadastroyu doğurmuştur. Dinamik bir hizmet olan kadastro, ülkemizde de 1912 yılından bu yana uygulanmaktadır. İyelik ve buna ilişkin hakların tespit edilerek, Anayasa ile güvence altına alınması Devletin en önemli fonksiyonlarından biri olup rejimin temelini oluşturmaktadır. Günümüzde, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin sonucu meydana gelen yaklaşımlar, toprağa dayalı hizmetlere de yeni bir anlayış getirmiş, kadastro çalışmalarını da etkilemiştir. Kadastro, kamu ve özel sektörün birlikte çalıştığı, tüm arazi kayıt bilgilerine sahip, mekana dayalı bilgi sistemlerinin temeli olmuştur.

2. İYELİK Türkçe sözlük iyeliği, “Kendisinin olan bir şey üzerinde, yasaya uygun bir biçimde, dilediği, istediği gibi kullanma hakkı bulunma durumu, kendisinin olan şeyi istediği gibi kullanabilme hakkını veren yasal ilişki” olarak tanımlamaktadır1. İyelik, iye ile nesne arasındaki ilişkidir. Dilimizdeki iyelik (mülkiyet) kelimesi Arapça “mulk” sözcüğünden türemiştir. Mulk, hüküm ile bir nesnenin zapt ve tasarrufu olarak tanımlanmakta, azim, azamet, saltanat anlamlarına gelmektedir. Melik, mülke sahip olan yani hükümdar anlamındadır. Arapça’da iyelik ile egemenlik, hakimiyet, kavramları arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu ilişkinin benzeri Yunan ve Latin dillerinde de görülmektedir. Bu kelimeler (Yunanca’da Ktema, Latince’de Dominium) efendi, hakim, ev sahibi anlamına gelen Kyrios’tan gelmektedir. İnsanın yaşaması, varlığını devam ettirebilmesi için tabiatta bulunan nesneleri elde etmesi gerekir. İşte insanla tabiat arasındaki bu kaçınılmaz ve zorunlu ilişki iyelik sorununun temelini meydana getirir. İnsan sosyal bir varlık olarak yasamak durumundadır. Bu nedenle iyelik konusunda dikkatimizi çeken insan tabiat ilişkisinin aynı zamanda insanın içinde bulunduğu sosyal çevreyi de ilgilendirdiğidir. Dolayısıyla insan iyelik ilişkisi sosyal bir ilişki niteliği taşır. İye, iyelik adı verilen ilişkinin birinci öğesidir ve karşımıza kişi olarak çıkmaktadır. Bu kişi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Nesne ise taşınır olabileceği gibi taşınmaz da olabilir. Ayrıca zamanla patent hakkı, hisse senetleri üzerindeki haklar vb. gibi gayri maddi haklarda iyeliğe konu olmuştur. Sosyal gelişme süreci içinde, bazı şeylerin iyeliğe hiç konu olamayacağı (Açık deniz, ceset gibi), bazı şeylerin devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmaları (Tuz, maden gibi) bazılarının da kamu malı olmaları nedeniyle özel iyelik konusu sayılamayacakları ortaya çıkmıştır. İlişki ise, elde bulundurma, başkasına engel olma, kullanma, yararlanma, tasarruf etme yetkileridir. 20.10.1982 gün ve 2709 sayılı Anayasamızın 35. maddesinde iyelik “Herkes iyelik ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacı ile ve kanunla sınırlanabilir. İyelik hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” şeklinde hükme bağlanmıştır. İyeliğin bir hak olduğu, buna ancak kamu yararı amacı ile sınırlama getirilebileceği ve toplum yararına aykırı kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır.

2.1.

İyelik Hakkının İçeriği

1

Püsküllüoğlu, A., (1999), “Türkçe Sözlük”, sayfa: 836, Doğan Kitapçılık AŞ, İstanbul

ekonomi. dönemsel olarak elde edilen doğal veya hukukî ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca göre âdetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir. Doğal Ürünler Doğal ürünler TMK. sosyal ve ahlak değerlerinin de göz önünde tutulması gerekir. maddede hükme bağlanmıştır: “Bir şeyin maliki. Malik. yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. 684. 685. hukuk düzeninin sınırları içinde. 2. Diğer bir neden de. iyelik hakkının kapsamını üçe ayırmıştır: • • • Bütünleyici parça Doğal ürünler Eklenti 2. iyeliğin sadece hukuki bir yöntem değil aynı zamanda ekonomik. yüzyıllar boyu değişmez bir iyelik kavramı aramış.” .2. Bütünleyici parça.” 2. zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır. Bunun nedeni. fakat salt bir iyelik kavramı ve iyelik tanımı bulamamıştır. maddede hükme bağlanmıştır: “Bir şeye malik olan kimse. Bütünleyici Parça Bütünleyici parça TMK. Bu nedenle iyenin eşya üzerindeki yetki ve ödevleri çeşitli hukuk sistemlerine göre farklı olduğu gibi.2. her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. sosyal ve ahlaki bir yöntem oluşudur. Ürünler. Doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasıdır.İyelik hakkı kişiye bir şey (nesne) üzerinde “Bu benimdir. maddesinde iyelik hakkının içeriğini “Bir şeye malik olan kimse. 683. Bu nedenle. onun ürünlerinin de maliki olur. o devir veya sistemin birbirleriyle sıkı bir ilişki içinde olan hukuk. yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe.2.1. aynı milletin hukuk sistemi içinde dahi zamanla değişmeler göstermiştir. bir devrin ya da sistemin iyelik kavramına verdiği değeri tespit ederken.2. bir haktır. iyeliğin soyut bir kavram olmayıp ilk toplum hayatından bugüne kadar töre ve kurumların sürekli gelişmesi sonucu hazırlanmış sosyal bir yöntem oluşudur. İyelik Hakkının Kapsamı TMK. malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi. TMK. Hukuk. o şey üzerinde dilediği gibi kullanma.” şeklinde hükme bağlamıştır. o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. bana aittir” dedirten ve üzerinde tarih boyunca uzun tartışmaların yapıldığı.

Eklenti TMK. asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre.2.3. birden çok kişinin bir nesne üzerindeki iyeliğidir. rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir. korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme. özel ya da tüzel bir kişinin bir nesne üzerindeki tek başına iyeliğidir. İyelik Çeşitleri 2. paylar eşit sayılır. madde 686’da eklenti “Bir şeye ilişkin tasarruflar. Pay devredilebilir. maddede de eklenti sayılmayanlar hükme bağlanmıştır: “Asıl şeye zilyet olan kimsenin sadece geçici olarak kullanması veya tüketmesi için özgülenen ya da asıl şeyin özel niteliği ile herhangi bir ilişkisi bulunmadan sadece korunmak.3.3. maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. işletilmesi. asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez. 2. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur.3. 687. • • Paylı iyelik ve Elbirliği iyeliği olarak ikiye ayırmıştır. 688.2.1. 2. Eklenti.” 2. TMK. Bağımsız iyelik Bağımsız iyelik. Birlikte İyelik Birlikte iyelik.2. Eklenti. Paylı İyelik Paylı iyelik.1. maddede genel kuralları ile hükme bağlanmıştır: “Paylı mülkiyette birden çok kimse. aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar. Başka türlü belirlenmedikçe.2.” olarak tanımlanmış.” Paylı . satılmak veya kiraya verilmek üzere onunla birleştirilen şeyler eklenti sayılmaz. takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. TMK birlikte iyeliği.3.

kanunca tanındıkça varolan ve kapsamı da kanunla çizilen bir hak olarak kabul edilmiştir.geocities. İyeliğin Tarihsel Gelişimi İyelik ilişkisi.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. 695.” şeklinde kaynakları ve niteliği ile gösterilmiştir.3. 696. 693. insanın emeğiyle kendisini bütün canlı varlıklardan ayıran özellikleri kazanmasından sonra ortaya çıkan ilk sosyal biçimdir. 698. “Mülkiyet Üzerine”. Zamanla bu hak niteliği kanunlarla tanınan bir hak durumuna gelmiştir. özde iyelik hakkının varlığını tanıyan. İlkel. Elbirliği iyelik ile ilgili diğer ayrıntılar 702 ve 703. maddelerde3 verilmiştir.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. Elbirliği İyeliği Elbirliği iyeliği. http://www. toprak iyeliğinin en eski biçiminin yani toprağın ortaklaşa edinilmesi ve kullanılmasının ön koşuludur. sadece yetkileri öngören. 5. yani göçebe aile.4. 701. www. doğal bir hak ve ilişki olarak kabul edilmiştir. İnsan Evrensel Hakları Bildirgesi’nde doğal bir hak olmaktan çıkarılarak. 2. kapsam ve teorik açıklanma açısından büyük değişikliklere uğramış çağlar ve sistemler içinde anlam kazanarak gelişmiştir. kutsal.iyelik ile ilgili diğer ayrıntılar 689. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı. 690. S.asp?IDNO=34 ..msb. 697. İnsanlığın ilk aşamalarında kolektif yaşama. “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti. yani kolektif iyelik biçimi giderek yerini bireysel iyelik biçimine bırakmıştır. maddelerde2 verilmiştir. 2 3 Bakınız: TMK ilgili maddeleri Bakınız: TMK ilgili maddeleri 4 Dal. Bu ilişki. Komunal Toplumlarda İyelik İlkel topluluk. nitelik. elbirliği mülkiyetidir.gov. kabile ve kabileler birliği. 2. ama biçimde bu hakkın kullanılmasını sınırlandıran ve bunun toplum yararına aykırı olamayacağını benimseyen bir karma iyelik anlayışı geliştirilmiştir4. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. 699 ve 700.4. 694. İyelik hakkı. ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. Y. Günümüzde iyelik kavramının özünde..1.htm 5 Erdoğan.2. Kendiliğinden bir evrimle doğan insan topluluğu. 691. 692. maddede. ilkel çağlardan bu yana dokunulmaz. 2. üretme ve tüketme biçimine uygun olarak toplumsal bir karakter taşıyan ve özde topluma ait kabul edilen eşyalar üzerinde hak ileri sürebilme olgusu toplumsallıktan bireyselliğe doğru bir süreç izlemiş. buna karşılık ödevleri yadsıyan klasik iyelik anlayışı ile özel iyeliğe yaşam hakkı tanımayan Marksizm bir kenara itilerek. TMK.2. İyeyle nesne arasında başka bir güç söz konusu değildir.

Aristo. Diğer toprakların ise eşit olarak dağıtılmasını ve bunlarda vatandaşların kendi kölelerine işleteceği özel bir iyeliği öngörür. sayfa: 14. yy) ideal "Devlet"inde ortak iyeliği önermiştir. üretim araçlarının ve üretim ürünlerinin ortaklaşa olmasına yol açmıştır. Eski Yunanda İyelik Yunanlıların ilk dönemlerinde. H. toplumda köleler ve efendiler oluşmuştur. Kutsal ocak hangi toprakta kurulmuş ise o toprağın iyeliği ölenin ailesine aitti. Yaşayanların elinde sadece bir emanetti. Ankara . aristokrat yöneticiler ve koruyucular ise devletin yönetim ve güvenliğini sağlayacaklar. N. yy) bazı hallerde ortak iyeliğe de yer verilmesini ister. bu gelişmeler sonucu insanlar da iyelik konusu olmaya başlamış. yaratıcılık için biricik itici güç ve mutluluk öğesi olarak değerlendirerek özel iyeliği savunan Aristo (MÖ. TMMOB HKMO Yayını.. (1989).2. İnsanların tabiî eşitsizliğinden hareketle aşağı sınıf olarak kabul ettiği çiftçi. soyun ölüleri yaşamakta kabul edilir ve onların artık tanrısal varlıklar haline geldikleri düşünülürdü. bu işler yabancılara bırakılmalıdır. Ticaret ve üretim faaliyetleri aşağılayıcıdır. Ortak toprakların geliri kamu giderleri için kullanılmalıdır. bu toprak iyeliği anlayışını sarsmaya başlamış ve kişiye ait özel iyelik aile iyeliği aleyhine gelişmiş. 2. sayfa: 9. Bu düşünürlerin en önemlileri Eflatun ve Aristo’dur. Köleler ile efendiler arasında doğan çatışmalar. neticede nesneler (şeyler) ortaklaşa paylaşılacaktır. Bu tanrısal varlıklara bir kutsal ocak kurulur ve kurulduğu yer bir daha değiştirilmezdi. Üstünlük. Daha pratik ve uygulanabilir devlet teorisini ele aldığı ve "Devlet"ten sonra yazdığı "Kanunlar"da Eflatun. Toprak sadece ailenin yaşayanlarına değil ölenlere ve doğacaklara. üzüntüler bazı düşünürleri de yeni devlet düzenleri ve iyelik sistemleri aramaya yöneltmiştir7. Eflatun (MÖ.Üretim araçlarının ilkelliği yüzünden. İyeliğin ve ailenin devamını sağlamak için ilgili toprak tümü ile ailenin erkek çocuğuna. Vatandaşlar arasında iyelik eşitsizliğinin sınırları 5'e 1'dir. (1986). esnaf ve tüccar ortak iyelikteki üretim araçlarını kullanarak üretim yapacaklar. Bu nedenle bu topraklarda sömürü ve sınıfların varlığı söz konusu değildir6. “Kadastro Bilgisi Ders Notları”. birkaç erkek varsa en büyüğüne kalırdı. Bu bir aile iyeliğiydi. 4. gerek geçim gerekse korunma amacı ile ortaklaşa çalışmak zorunluluğu. değerli madenlere ve gümüşe verilen önem. “Kadastro Bilgisi”. ticaretin gelişmesi. üretimi iyeliğe konu olan kölelerin yaptığı toprak parçalarına sahiptir. Eflatun'un deyimiyle geçmişe ve geleceğe aitti. Toprak kabilelerinin ortak malındır ve çok sayıda aile tarafından kullanılır. karışıklıklar. 4.. Aristo da Eflatun gibi faizin yasaklanması 6 7 Yıldız. bazı sınırlamalarla özel iyeliği kabul etmiştir: • • • • Her vatandaş. Biri en fakir olandan 5 kattan daha fazla varlıklı ise 5 kattan sonrasına devlet el koymalıdır. Zamanla.4. İstanbul Erkan. İyelik eşitsizliğini körükleyen faiz kesinlikle yasaktır. "Politika"sında ortak köleler tarafından işletilecek bir kısım toprakta ortak iyeliği savunur. Bu yüzden üretim araçları üzerinde özel iyelik yoktur. O’na göre hem yoksulluk hem de zenginlik zararlıdır.

ortak ve özgür. tabiî hukuka göre ortak şeyler sayılan "hava. iyeliğin şey (nesne) üzerinde oluşturulabileceği kabul edilmiştir. 8. Bu kavramı ilk kullanan Yunan düşünürü Hesirodes'tir (MÖ. Bünyesinde kullanma. Bu nesnelerde taşınır ve taşınmaz olarak iki cinse ayrılmıştır. Özel iyelik hakkını miras sistemiyle destekleyen Roma hukuku. değişim ve yağmadan kaynaklandığını ancak hukuk bakımından herkes eşit olduğundan devletin özel iyeliğe karışmaması ve sadece koruması gerektiğini söyler. işgal. hukuk. özel iyeliğe. Bu yüzden yöneticiler iyelikte hiç olmazsa göreli bir eşitliği sağlamalıdırlar. satabilme ve ortadan kaldırabilme. yasaklarıyla yanlış fiilleri önler. Eşitsiz iyelik dağılımı kargaşa ve devrimlerin temel nedenidir. o şeyi istediği zaman ve istediği sürece kullanabilme. • • • Tasarruf hakkı. Bundan diğer nesneler üzerinde özel iyeliğin kurulabileceği çıkmaktadır.3. deniz ve kıyısının" özel iyeliğe konu olamayacağını kabul eder. vatandaş olma ayrıcalığına sahip Partice'leri zorlamaları sonucunda kabul edilmiştir. Romalı Seneca. Roma’da İyelik Romalı düşünür Cicero. Tabiî hukuka uymayan kendinden kaçmakta. yayınlayan ve uygulayan Tanrı’dır. değişmez ve ebedidir. tabiata uygun akıldır. orayı özler. kendi tabiatını inkar etmektedir. geçim sıkıntısından bağımsız. "Cumhuriyet"inde özel iyeliğin tabiattan değil. Günümüz Batı ülkelerinde ve Batı değer yargılarını uygarlığın ölçüsü olarak kabul eden dünyanın diğer pek çok ülkesinde uygulama alanı bulan Roma hukuku'nun doğuşu "On İki Levha Kanunları"na dayandırılabilir. "İşler ve Günler" isimli eserinde insanlık tarihini altın çağ-gümüş çağ-bronz çağ-kahramanlık çağı ve demir çağ olarak beş döneme ayırır. "Altın Çağ". doğal olmadığı için karşı çıkar." der. Roma'da iyelik hakkının hukukî yönden gelişmesine karşın mülkler arasında eşitsizlik giderek artmıştır. Evrensel şekilde uygulanır. Roma hukukunda. Bu kanunlar. Cicero’ya göre tabiî hukukun temel unsuru insanların eşitliğidir. çok eski geçmişe ait bir efsanedir. Kullanma hakkı. akarsu. "Altın Çağ"ı insanların eşit. sahibine mülkü üzerinde neredeyse sınırsız bir yetki verir. "doğal durum"a veya "Altın Çağ"a göndermede bulunur. Hesirodes. yararlanma ve tasarruf etme haklarını birleştiren iyelik hakkı. iyelik hakkını mutlak bir hak olarak kabul eder. iyeye sahip olduğu nesneyi hibe ve vasiyet edebilme. Bu hukuku yazan. çekişmesiz ve tabiatın cömert olduğu bir çağ olarak tanımlar. Doğal eşitlik ve ortaklığın olduğunu varsaydığı eski geçmişe. Cicero. Emirleriyle ödeve çağırır. yy). kavgasız.taraftarıdır. "gerçek hukuk.4. ticaret ve üretim işleriyle uğraşıp zenginleşen ancak vergiden ve askerlikten ayrıcalıklı tutulan Roma'nın eski yerlileri Plepler'in. Yararlanma hakkı ise o şeyden kendi ya da başkasına kiralamak suretiyle yararlanma . 2. Roma'da böylece belirmeye başlayan özel iyelik gelecek yüzyıllarda gelişmeye devam etmiştir. Roma hukuku.

msb. öldüğü zamanda çocuklarına bakmak. ayrıcalıklara yol açan bu iyelik kavramına iyelik hakkının özüne dokunmadan saldırmış ve bu hak somutlaştırıp özgürlük. mutlak ve parçalanamayan hak olmaktan çıkmış. eşitlik gibi doğal bir hak olarak benimsenmiştir. Serfler toprakta çalışmak ve toprak el değiştirince onunla birlikte sahip değiştirmek durumundadır8.4. Zaman aşımı yoluyla iyeliğin kaybı da çok azdır. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”.4. sınırlı kalmıştır. Böylece aynı toprak fief yoluyla birden fazla vasale bağlanabilir. “Mülkiyet Üzerine”. S. dolayısıyla taşınır ve taşınmaz nesneler iyeliğin konusu olmuştur.geocities. Oysa İngiliz hukuku bunların yanı sıra maddi olmayan hakları (Fikri haklar. İngiliz hukukunda. doğal bir hak olarak ele alınması istenmiştir.gov. Buna karşılık senyör ise vasali mahkemelerde hukuki bakımdan korumak. ilk dönemlerde iyelik hakkının sınırsız yani mutlak yetkileri kapsadığı kabul edilmişken zamanla şehir planlamaları. İyenin.1..4. İyelik hakkı parçalanmış ve hiyerarşik özellik taşıyan hakların ve ödevlerin konusu haline gelmiştir. Özel iyelik. 2. Devrim. miras hukukuna ilişkin gerekçelerle sınırlamalar getirilmiştir. Feodal toprak düzeninde senyörün ve ona bağlı olarak çalışan vasalin hakları ve ödevleri vardır. İngiliz iyelik anlayışının kara Avrupası anlayışından farklı yönleri vardır. iyeye ödevler yüklenmiştir. Senyör tarafından vasale verilen toprağa fief denir. Fransa’da İyelik Fransız hukukunda.. Amerika'da 1776.asp?IDNO=34 . İngiltere’de İyelik İngiltere'de 1688 devrimiyle doğal bir hak sayılan iyelik hakkı.4. 8 9 Dal.4. intifa ve irtifak hakları gibi diğer kişiler yararına iyeliğin konusuna yükümlülükler koyması da sınırlı niteliktedir. devletin özel iyeliğe müdahalesi bir esas değil ayrıcalıktır. Senyörden fief elde eden vasal kendi fiefi üzerinde başkalarına fief tanıyabilir. Bedelini ödemek koşuluyla kamulaştırma. kamu yararı. 2.yetkisini verir. www. Vasal senyöre sadakat ve gerekli hallerde yardım borcu altındadır. http://www.htm Erdoğan. Kara Avrupasında iyelik hakkı eşya (nesne) ile ilgili bir hak sayılmış.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. Orta Çağ Avrupası’nda İyelik Orta Çağ Avrupa’sında (feodalizmde) Roma hukukunun mutlak iyelik kavramı değişmiştir.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. ayrıca vasale belli bir toprak parçası vererek geçindirmekle yükümlüdür.4. patent hakları gibi) ve kişinin alacak haklarını da iyelik kavramı içinde değerlendirmiştir. Fransız Devriminden önce derebeylik anlamında bir iyelik hakkı vardı. Fransa'da ise 1789 devrimiyle doğal bir hak sayılmıştır. İyeliğin kralın bağışladığı bir hak değil.9. 2. Toplumda en alt kademede serfler yer almaktadır. Y.2.

mutlak olduğu anlamına gelmez. yüzyıldan bu yana gerçekleşen teknolojik ve endüstriyel gelişme ile ortayan çıkan elektrik enerjisi. madde 2’de iyeliğin “İnsanın doğal ve zaman aşımına uğramaz hakları” arasında yer aldığı belirtilmiştir. İyelik. Alman. yüzyıl iyelik anlayışından daha farklı bir yaklaşımı yansıttığı söylenebilir. nükleer enerji gibi ekonomik değerler ne taşınır ne de taşınmaz sayılmadığı için.5. Devletin görevi iyeliği düzenlemek değil iyelikten yoksul kalan insanlara iş alanı ve fırsatı sağlamaktır. 1804 Fransız Medeni Kanunu’nda da iyeliğin tabiattan gelme bir hak olduğu üzerinde durulmuştur. 4 Temmuz 1776 Bağımsızlık Demecini hazırlayan Thomas Jefferson. kira kanunlarıyla iyelik hakkına getirilen sınırlamaların XlX. yüzyılın bireyci öğretilerinin etkisi altında iyenin kişiliğine bağlı. İyelik kutsal sayılmış olsa da. Vergi. dokunulmaz. iyesine toplum yararına bazı ödev ve görevler yükleyen sosyal bir hak olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yeni yaklaşım iyelik konusunda Roma hukukundan gelen şey (nesne) kavramı yerine değer kavramını kullanmak eğilimi taşımaktadır. ABD’de İyelik ABD’de. adil ve peşin bir tazminat ödemedikçe hiç kimse bu haktan yoksun bırakılamaz. ancak buna karşılık devlet dahil bütün kurumların ve onlara ait iyeliklerin söz konusu olmadığını. İyelik hakkı.4. Güvencesi de 17. imar. XlX. Günümüz Fransa’sında da bu Bildirge esas alınmıştır. Dolayısıyla sunî kilisenin iyeliği de sunî kabul edilmiş ve el konulmuştur. iyelik hakkını tabiî kabul edilip devlet müdahalesini sakıncalı görmüştür. diğer iyelik çeşitleri ise doğal olamayan. Ancak. maddede gösterilmiştir: “İyelik dokunulmaz ve kutsal bir hak olduğundan. yasayla belirlenen kamusal zorunluluklar açık bir biçimde gerektirmedikçe. Nitekim Devrim Meclisi. İyelik hakkının kullanılmasına sınırlama getiren kuralların sayısında da artış olduğu dikkati çekmektedir. Fransız Devrimi’nin bu iyelik anlayışı o dönemde yapılan bütün medeni kanunları (Örneğin. 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi.”. 2. . bedeli ödenmek koşuluyla müdahale edilebilmektedir. Medeni Kanunda “Nesneler üzerinde en mutlak şekilde tasarruf ve yararlanma” hakkı olarak tanımlanmıştır.Devrimciler. sonradan ortaya çıktığını ileri sürmüşlerdir. O’na göre. özel iyeliğin varolduğunu. 1791 yılında da sunî devletin olanaklarıyla büyük iyeliklere kavuşan soyluların topraklarına tazminat ödenmeksizin el koymuştur. 1789 Kasım'ında kilisenin bütün mallarına. XIX. Roma hukukundan gelen iyelik tanımı geçerliliğini kısmen yitirmiştir. Özel iyelik doğal. İsviçre) etkilemiştir. bu hakkın kanun koyucu tarafından sınırlanabileceği ve toplum yönünden zorunlu olduğu takdirde zararın ödenmesi koşuluyla özel mülke dokunulabileceği açıklanmıştır. Avrupa’ya hükmeden monarşi sonrasında meydana gelen Fransız Devrimi ile Roma Hukuku sistemine dönülmüştür. devletleştirme). kutsal ve doğal haklardan sayılırken günümüzde bu görüş değişmiş ve iyelik hakkı. İyeliğe konulan sınırlamalar daha çok kamu yararı ve kamu düzeni amaçlarını gerçekleştirmeyi hedef almıştır. sunîdir. Genel çıkarın varlığı halinde hakkın etki ve anlamını bozmamak kaydıyla iyelik hakkının kullanımı sınırlanabilir ya da ortadan kaldırılabilir (kamulaştırma. Avusturya.

2.) tebliğleri de Yahudiler'e etki edemedi. İsrail.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk.htm Erdoğan. Musa'dan önce Yahudiler.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. Yahudilikte İyelik Hz.4.geocities. Aile servetleri arasında aşırı bir fark yoktu: "En fakir. Tanrının insana bir bağışı olduğu için iyi sayılması gerekir. Y.htm 13 Erdoğan.gov. 14. Sahip olan olmayanı sömürdükçe sömürdü. www. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. Massachusetts Haklar Demeci ve 1774 Kıta Kongresi bildirisi gibi aynı dönemde yayınlanan Amerikan demeçlerinde iyelik. hayvancılıkla uğraşan.4. İyelik bireye değil. hayat ve hürriyet hakları tabiî hak olarak ilan ve kabul edilmiştir. 2..2. Hz.1. faizle borç verdi.gov. İyelik. Hıristiyanlıkta İyelik Hıristiyanlık genel olarak iyeliği yeniden düzenlemeye yönelmiş değildir.6. Tevrat’ın iyelikle ilgili üç önemli ilkesi vardır: • • • Her şeyin iyeliği Tanrıya aittir. adaleti sağlamak için birçok peygamberin (Hz. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”.) göçebeliği bırakıp yerleşik hayata geçtiler. Taşınır mallardaki özel iyelik zamanla toprak üzerinde de görüldü.1776 Virginia Haklar Demeci. Hz.13. İlyas. “Mülkiyet Üzerine”. Hayvan sürüleri aile iyeliğine. Ancak. Zenginliğin ölçüsü malik olunan sürülerdi. Mika.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. Tanrı insana toprağı. sonra borcunu ödeyemeyen fakir yığınları köleleştirdi. S..geocities.6.asp?IDNO=34 . hürriyet ve iyelikten yoksun bırakılamayacağı ve özel mülkün haklı bir neden olmaksızın ve tazminat ödenmeksizin genel kullanma için alınamayacağı" görüşü Anayasaya alınmıştır. aileye aittir diyerek başlangıçta iyelik ortaklığı sistemini savunan Yahudi toplumlarında zamanla özel iyelik yerleşmiştir12.6. http://www.. yerleştikleri topraklar ise ortaklaşa iyeliğe bağlıydı. mutlak ve dokunulmaz kabul ederek karşı girişimleri önlemiştir10. çadırlarda yaşayan göçebe Samîlerdi. Yeremya. “Mülkiyet Üzerine”.11.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. Hıristiyanlıkta da kuramsal olarak yeryüzündeki her şeyin iyeliğinin Tanrıya ait olduğu 10 11 Dal. aileye ya da topluluğa aittir. en zengine eşitti. www.msb.. Din Kurallarında İyelik 2. yarattığı diğer şeyleri serbestçe kullanma olanağı vermiştir. Hz. Ancak faiz-güç-hile iyelikte eşitsizliği getirdi. Bunlar kabilelere ayrılmış ve her kabile de farklı ailelerden oluşan klanlara bölünmüştü. Tarım ve meyvecilikle uğraşıyorlardı.. http://www." Yahudiler Hz. Haksızlıkları önlemek.4. havayı. Kenan (Filistin) iline yerleşmeden önce onlara İbranîler denilirdi. "Hiç kimsenin hukuka aykırı şekilde hayat. Zira beslenme-giyim ve barınak (çadır) gibi doğal ihtiyaçlar sürülerden karşılanırdı. Musa’nın vaat ettiği Kenan iline yerleştikten sonra (MÖ..asp?IDNO=34 12 Dal.msb. Y. S. suyu. yy. ABD Yüksek Mahkemesi ise özel iyelik hakkını doğal. İyelik bireye değil.

Gerçek iye Allah’tır. çıplak iyelik başka birisine ait olabilir. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. faize ve çalışmayanların ferah hayat sürmelerine karşı çıkan bu Alman din adamı "Bir insan çalışmıyorsa yememelidir de!" der14. İslam toprak rejiminde iye. İnsanlar dış dünyada var olan şeylerden yararlanma hakkına sahiptirler.15. ağaçlandırılması. İnsanların mallar üzerinde kullanma. Bugünkü hukukta da yararlanma (intifa) hakkı bir kişiye. Böylece toprağın ihyası iyelik edinme nedeni olabilmektedir. ölü topraklar ve mülk topraklar olarak başlıca iki bölüme ayırmışlardır. Hıristiyanlığın ilk yıllarında azizler.gov. S. 12-13. onun işlenir duruma getirilmesi. Cataldine ve Maceta isimli iki Cizvit sahibi tarafından Paraguay'da 1610 yılında kurulan Guaranie Cumhuriyeti Hıristiyanlık ilkelerine dayanan ortakçı bir toplum denemesidir. http://www. Ancak. Aziz Augustinus da aynı düşüncededir. rakabesi başka birisine ait olabilir. üzerine tesisler kurulması durumunda mülk haline gelebilir. 4. O. yararlanma ve tasarruf etme yönlerinden hemen hemen mutlak yetkilere sahiptir. Ancak. 2. Tertullian. Y. Kimi Hıristiyan topluluklarının ortak iyeliği savunmalarına karşın Hıristiyanlığın özel iyelikten yana olduğu söylenebilir. Kuran.asp?IDNO=34 . Müslümanlıkta İyelik İslam anlayışına göre kuramsal olarak yeryüzündeki her şey. iyeliğin doğal hukuk gereğince ortak olduğu görüşünü reddeder ve On Emir'le doğal hukuku birbirinin aynı sayar. özel iyeliğe karşı değildir. ölü toprak emek verilmesi..” diyerek özel iyeliği savunmuştur. www. özel mülkü üzerinde kullanma.4. Bir şeyin yararlanması birisine.htm Erdoğan. yy'da Aziz François d' Assise ise her şeyi reddedip fakirliği övmüştür. 14 15 Dal. ortaklaşa iyelik hakkı doğanın hediyesidir". Bazı kilise önderleri İncil’e dayanarak görüşler geliştirmeye çalışmışlardır.6. ortaklaşa iyeliği över. Her insana belli bir şey bırakılırsa hayat daha düzenli olur. İslam hukukunda yararlanması. yararlanma ve tasarruf yetkilerini kapsayan hakları bir yed-i eminin durumuna benzemektedir.anlayışı vardır.geocities. "Hırsızlık yapmayacaksın!" On Emir'deki bu ilkeden hareketle reformist Luther (14831546) özel iyeliğin yasal olduğunu savunur. Kilisenin servetine. temelde Allahın iyeliği altındadır. Her insan kendine ait olandan hoşnutsa toplumda barışçı bir düzen kurulabilir.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay.3.. ortaklaşa kullanımı savunmuştur. yy'da Aziz Ambrosius göre "özel iyelik hakkı zorbalığın ürünü. “Mülkiyet Üzerine”. başkasına devredilebilen şeye rakabe denir. özel iyeliği eleştirir. Aziz Thomas “İnsan sadece kendisine ait olanı üretme konusunda herkese ait olanı üretmeye oranla daha isteklidir. İslam hukukçuları toprağı.msb. servetin gereksiz yere harap edilmesi ya da savurganlığı günahtır.

.4. Toprağı olan kişi dilerse bunu eker.7. sınırsız ve tekelci bir egemenlik hakkı vardır. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. kanun hükümleri ve üçüncü kişilerin haklarıyla sınırlıdır.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. İyelik kavramı ile ödev kavramı birbiri ile bağdaşmaz. boş bırakır.7. feodalizmin yerini alan kapitalizminden doğmuştur. “Mülkiyet Üzerine”. su. Bunlar hava. çukur kazar.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. yakar.gov. İyelik hakkına dışarıdan hiçbir müdahale yapılamaz.19: • • • Klasik sistem Marksist sistem Modern (sosyal) sistem Klasik Sistem (Kapitalizm . toplum yararına aykırı olabileceği gibi. Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’nin 2. Kamuya zarar vermemek koşuluyla herkes bunlardan faydalanabilir16. kanundaki sınırlarla üçüncü kişilerin hakları iyelik kavramına sokulmuş ödevler değildir. iyenin hakkı.geocities. zaman aşımına uğramaz kutsal bir haktır.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. http://www. ve 17.Liberalizm) 2. Bu sistemi savunanlara göre.com/akademyaarsiv1/basyucelikmulk. Kişinin çıkarı toplumun çıkarından önce gelir. S. dokunulmaz. vazgeçilmez.İslam hukuku. Sahibine hiçbir ödev yüklemeyip sadece yetkiler veren klasik iyelik anlayışı. eşyanın doğasına uygun olarak. Bu nedenle kişi-eşya ilişkisinde kişiye sınırsız haklar tanır.asp?IDNO=34 18 Dal. nehirler. http://www.4. 2. İyenin mülkü üzerinde mutlak. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”. 2. umumi yollar gibi kimseye ait olmayan şeylerdir. Ekonomi Sistemleri Açından İyelik İyelik konusunda başlıca üç sistem vardır18. Klasik iyelik anlayışına göre. www. Bireysel iyelik anlayışı.. www..gov.. iyelik hakkının kapsamı yetkilerden oluşur.htm Erdoğan. “Mülkiyet Üzerine”.msb.msb. kişiye toplum çıkarı uğruna da olsa. Kişi dilediği gibi hareket etmekte serbesttir.4.htm 19 Erdoğan. bu hak kişiye bağlı. müdahale edemez.17. Bu sistemde. bazı şeylerin iyeliğe konu olamayacağını belirtmiştir. Marksist Sistem 16 17 Dal. Devlet.1.geocities. ödevler içermez.7. Y. Çünkü kişi kendi çıkarlarını daha iyi değerlendirir ve çıkarlarının gerçekleşmesi sonucu toplum çıkarı da kendiliğinden gerçekleşmiş olur. Y.asp?IDNO=34 . maddelerinde iyelik hakkının bu niteliği belirtilmiştir. Ancak.2. Bu sistemin temel aldığı değer kişidir. sömürme sonucu da doğurabilir. Çünkü iye malının mutlak hakimidir. S.

özel iyeliğin yaratmış olduğu sosyal adaletsizlik. İmar planlarında inşaat yasağı getirilen parsellerde inşaat yapılamaması örnek olarak verilebilir. Yapma ödevi. . kullanma. Marksizmle özel iyelik hakkının birbiriyle bağdaşması. yani devlete taşımıştır. Hürriyet “Alternatif davranış olanaklarının varlığı” olarak iyeliğin varlığına bağlıdır. insanlar için alternatif davranış olanağı hemen hemen yok olmuştur.4. iyenin vergi yükümlülüğü gibi olumlu bir takım davranışlarda bulunmasını gerektirir. Marksistlere göre. fakat biçimde bu hakkın kullanılmasını sınırlandıran ve bunun toplum yararına aykırı olamayacağını benimseyen bir karma iyelik anlayışı geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sistemde iyelik hakkının özüne egemen olan tasarruf serbestisini sınırsız olarak kabul etmek olanaksızdır.Marksist sistem. iyenin hukuk düzeninin iyeliğe çizdiği sınırları aşan eylem ve işlemleri yapmamasıdır. Katlanma. klasik anlayışın aksine. 2. Yapmama (kaçınma) ödevi. İyelik.3. Modern (Sosyal) Sistem Modern (sosyal) sistemin getirdiği iyelik kavramının özünde.7. Modern görüşe göre. mutlak ve sınırsız yetkiler tanıyan dokunulmaz bir hak olmamalıdır. ilke olarak olanaklı değildir. iyeliğin içeriğinde sadece yetkiler değil. özel iyelik insanın insan tarafından sömürülmesini sağladığından toplumlaştırılmalıdır. İyelik hakkının kapsamını iyenin yetki ve ödevleri oluşturmaktadır. Yapma ödevleri olarak ayrıştırılabilir. eşyanın iyeliğini kişiden alarak topluma. yetkilerin yanında ödevler de bulunduğunu kabul etmektedir. hürriyetin bir koşuludur. klasik sistemin tam aksi yönünde değiştirmiş. ancak üretim araçları üzerindeki özel iyelik hakkının devletleştirilmesiyle önlenebilir. Aykırı kullanırsa artık Anayasadaki güvenceden faydalanamaz. hem sadece yetkileri gören. genel olarak elde bulundurma. Bu hüküm. kişi-eşya ilişkisini. Bu görüş. eşyanın ürün ve gelirinden yararlanma. buna karşılık ödevleri yadsıyan klasik iyelik anlayışı hem de üretim araçları üzerinde iyeliğe yaşam hakkı tanımayan Marksist iyelik yaklaşımı reddedilerek özde iyelik hakkının varlığını tanıyan. Bu sisteme göre. Kişi bazen kamu için malını feda etmek zorunda kalabilir. İyenin yetkileri. iyelik. iyelik hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağıdır. Katlanma ödevine örnek olarak ta kamulaştırma gösterilebilir. İyenin ödevleri genel olarak • • • Yapmama. eşya üzerinde hukuki ve fiili tasarrufta bulunmadır. Yapmama ödevi yönünden Anayasamızda da hüküm getirilmiştir. Tüm üretim araçlarının devlet eline terk edilmesi anlamına gelen Marksist sistemde.

1. Fikirleriyle anarşistleri ve sosyalistleri etkileyen J. "Her insanın kendi emeği üzerindeki iyeliği. Konfüçyüs.8. Buna göre diğer hürriyetler gibi iyelik hürriyeti de başkalarının hürriyetlerinin başladığı yerde bitmelidir.” İktisat biliminin kurucusu Adam Smith (1723-1790). Düşüncelerini şöyle savunur: “Bir toprak parçasını çevirerek "bu benimdir" demeyi düşünen ve kendisine inanacak kadar saf insanlar bulan kişi. anarşist Proudhon ise çalındığını iddia etmiştir. Ona göre büyük iyeliğin bulunduğu yerde büyük eşitsizlikler kaçınılmazdır. refahı değil insanlığı iste. yy'da kurulan Eseni tarikatı.J. böbürlenme ve servet edinme hevesindendir." der. Hukuk. İyelik Üzerine Bazı Görüşler Hindistan'da Brahmanizm. ödevler yükleyen genel hürriyet kurallarının kaynağı ise bağlayıcı bir irade olan toplum iradesidir. şehvet. kurtuluşa ereceksin. "Altın Çağ" olarak nitelendirdiği tabiat durumundan medenî topluma geçişi özel iyeliğin ortaya çıkışına bağlar. devlet iyeliğini savunmuştur. Kazıkları çekip atarak veya hendeği doldurarak insanlara. meyvelerin herkesin olduğunu ve toprağın kimseye .2. Onlarla sınırlı olmalıdır. emeğin hakkının "artık değer" ile gasp-istismar edildiğini. Friedrich Hegel (1770-1831). "bu yalancıyı dinlemekten sakınınız. her şeyin sahibi odur. gibi diğer klasik iktisatçılar da iyeliğin yasallığını emeğe dayandırırlar. Smith. Çin devlet başkanı mutlak hâkimdir. ticaretin hoş görünmediği. özel iyelik hakkını insanlık için bir yıkım faktörü olarak görür. dokunulmaz ve kutsal nitelik taşır. Özel iyelik hakkı da medenî toplumlarda hürriyetleri düzenleyen "genel hürriyet kanunu"nun sonucudur. medenî toplumun gerçek kurucusudur. diğer insanların varlığıdır. Servet seni insan olmaktan uzaklaştırır. yy) aktardıklarına göre MÖ. ortak anlaşmayla dağıtılmasına bağlar. iyeliğin her türlüsüne karşı çıkarak." görüşleri benimsenerek bir anlamda iyelik reddedilmiştir. tarım ve balıkçılıkla uğraşan. kişilerin iradî davranışlarını genel bir hürriyet kanununa göre uzlaştırır. ticaret ve ziraatla uğraşmayı affedilmez günahlardan saymıştır. diğer iyelik türlerinin temelidir.4. köleliğin olmadığı bu tarikatta herkese ait giyecek. Rousseau "İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temeli Hakkında" isimli incelemesinde. Budizm’de. isteklerimiz yüzündendir. Ancak klasik iktisatçılardan hiçbirisi çalışmadan büyük iyeliklere sahip olan kapitalistlerin servetlerinin gayrı meşru olduğunu dile getirmez. Smith toprak iyeliğini emeğe değil. yiyecek ve eşyalar ortaklaşa ambarlarda korunmuştur. her türlü özel iyeliği yasaklamıştır. Üyeleri. "Eğer acı çekiyorsak. 2. Kişisel iyeliğin sınırını çizen. servet edinmek için çalışmayı. Bunların hepsine sırtını dönecek ve işte o zaman Nirvana'ya varacaksın. iyeliğin konusunu kişisel iradenin belirme alanı olarak görmüştür: “Kişiyi irade belirtmeye iten neden. kişi ile eşya arasında söz konusu olan herhangi bir ödev ilişkisi değil. Dünya malını hor ve hakir gör. Toprakta özel iyeliğin doğuşunu kardeş katili Kabil'e bağlayan ve ortaklaşa iyeliği erdemlilik sayan tarihçi Josephus ve filozof Philon'un (MÖ. Bu çelişkiyi yakalayan Marx.

"her insanın ancak kendi çalışmasının ürününü alacağı" bir gelecek vardır ve orada her şeyi Hıristiyanlığın sevgi ilkesi düzenlemektedir. insanların düşünme gücünü yıkmakta.ait olmadığını unutursanız batarsınız" diyen adam. Stirner'in özlediği. Elde etmek yeteneğinde olduğumu elde ederim. ne de gücü bulunan yoksullar durur. avcılık için araçların bulunması ve insan isteklerinin giderek çoğalması özel iyelik fikrinin belirmesini etkilemiş ve bu da insanlar arasındaki tabiî eşitliğin yerini giderek eşitsizliğe bırakmasına neden olmuş. Rousseau'ya göre. işte bundan dolayı da hiçbir hak tanımak zorunda değilim. Kapitalist düzende işçi asgarî düzeyde yaşarken. elde etmemiş olduğum da hakkımın dışında kalır. yeni ortaya çıkan toplumda en kuvvetli olanlar kuvveti.” Devletin varlığına da karşı çıkan Godwin. komünist bir toplum düzenine de karşıdır: "Liberal devlet. Godwin şöyle der: "Bir yanda. . Bundan sonra da artık kutsalın kutsalı toplum. Her türlü otorite ve düzen fikrini inkar eden anarşizm ilk olarak "gerçek ve dolaysız demokrasi" olarak "Cumhuriyet"inde dile getiren Eflatun'dan etkilenmiştir. yy’ın başlarında İngiltere’deki özel iyelik kurumunu "herkesin iyiliği" ilkesine temelde aykırı görür. zihinsel faaliyetlerde bulunacakları yerde kendilerini en bayağı zevklere vermiş zenginler vardır. İyelik o kadar eşitsiz ve keyfî dağılmıştır ki. mahkemelere gidilmemeli. onları nefrete sürüklemekte.”. Malların eşitsiz dağılımı." der. malların insan mutluluğunu gerçekleştirecek şekilde dağıtıldığı devletsiz bir toplum düzenidir. Adaletsizliğin kaynağı ise kapitalizmdir. vergi ödenmemelidir. en akıllı insanlar ailelerini açlıktan kurtarmak için en büyük çabayı harcamaktadır. Godwin'den sonra Max Stirner. Kapitalist düzenin şiddet yoluyla değil de ikna yoluyla yok edilmesini savunan Tucker'in idealinde. yoksulları ise hileye. Oysa komünizm bu son barınağı da toplum adına istemektedir. Bireyci anarşizmin temsilcisi Benjamin Tucker. insanlığı ne kadar cürümden. en yoksul olanlar da yoksulluğu başkalarının mallarını almak için bir hak saymaya başlamışlardır. en aktif. suça teşvik etmektedir. malların insanlar arasında "her insana ihtiyaç ve durumuna göre" dağıtılmasını öngörür. her şeyi kendine mal edecek ve ferdin hiçbir şeyi kalmayacaktır. dehanın kıvılcımını söndürmüş. O halde devlete-hukuka ve iyeliğe boyun eğilmemelidir. iyeliğin kişinin kendi gücü ve yetenekleri ile sınırlı olduğu. Öte yandan da kendilerine düşen malların bolluğu ile baştan çıkmış. Devlete asker ve polis olmamalı. savaştan ve cinayetten korumuş olur. İyeliğin nasıl düzenlenmesi gerektiği hususunda farklı fikirler ileri süren Anarşistler. 19. "Hiçbir hak istemiyorum. işçinin meydana getirdiği "artık-değer" her türlü kira ve kârla. günlük ekmeğini çıkarabilmek için mücadeleye dalmış ve varlıklarının en değerli kısmı olan akıllarını işletmek için ne zaman. iyeliğin özel olmasına değil ama onun adaletsiz dağılımına ve işleyişine karşı tavır alır. Malların bazı ellerde birikimi fikrin gücünü yerle bir etmiş. ferde başını sokacağı son bir sığınak bırakmıştı.". insanların pek çoğunu en pis tasaların içinde boğmuştur. zenginleri ihtirasa. yani faizle tefeciye gitmektedir. Stirner. aile hayatının gelişmesi. Anarşizmin öncüsü İngiliz düşünürü William Godwin'dir. özel iyelik kurumuna şiddetli eleştiriler yöneltmişlerdir. kendini beğenmeye. sürekli oturulacak barınakların yapılması. Bunu güvenlik altına alan devlettir.

"Kölelik nedir? Tasarılı öldürmedir.". O başkaları: Yoksul halk kitlesidir. Proudhon. iyelik kurumunun yerini kişisel "elde bulundurma" nın (zilyetlik) alması gerektiğini savunur. Çünkü zilyetlik adalete ne derece uygunsa. ne eksik ne fazla. kumar ve piyangoyla. ekonomik düzenin ferdiyetçilik ve fert çıkarları üzerine kurulmasıdır. tefecilikle. İdealist-ütopist sosyalizmin kurucusu Saint-Simon (1760-1825). Kolektif anarşizmin savunucularından M. Evrim sürecinde özel iyeliğin yerini kolektivizme (ortaklaşacılığa) bırakacağına inanan Bakunin.". sadece sermayenin faizi ve toprağın rantının yani "zehirli organlar" ın devlet eliyle toplanıp paylaşıma bağlanması koşuluyla olanaklı görmektedir. İyelik nedir? Hırsızlıktır!" der. kapitalizmin. O her şeyde kolektif iyeliği savunur: "Her şey herkese aittir. iyelik de o derece aykırıdır. İyelik başkalarını yoksun bırakma hakkıdır. yankesicilik ve dolandırıcılıkla. Üretime katılan herkes bölüşümden pay alacaktır. evrakta oynamalarla. Her kadın ve erkek gerekli nesnelerin üretimine paylarını katmaları koşuluyla. Hırsızlık: Aşırma yoluyla. rantla. eşit olmayan emeklerin. her türlü düzenleyici otoriteye karşıdır: "Toplumun ve kolektif iyeliğin organizasyonu aşağıdan yukarıya hür birleşme yoluyla olmalı. tabiî hukuka. üretim araçlarında ve Bakunin'in aksine. İyeliği emeğe. adil bir değişim ilkesine göre emeğinin karşılığını almalıdır. hileli iflasla. Her kişi ve aile. hem özel. adaletsizliğinin kaldırılması. bir insanın bir şeyden yararlanması hakkından çok başkalarının o şeyden yararlanmasını önlemek hakkıdır. geleceğin toplumunda toprak ve üretim araçlarının topluma ait olacağını. güveni kötüye kullanmayla. Almanya'da devlet sosyalizmini savunan Karl Rodbertus (1805-1875). Orada herkese emeğinin karşılığı. ayrıcalık ve tekele dayalı eşitsizliklere son verilmesidir. Komünist anarşizmin temsilcisi sayılan Kropotkin. sosyalist. çiftlik-konak-toprak kirasıyla. Aleksandroviç Bakunin (1814-1876). eksperler ve idareciler tarafından kurulan ve yönetilen yeni bir sosyal düzen vardır. Proudhon’a göre iyelik. özel iyeliği toplumun başlıca hastalığı olarak kabul etmektedir. Onun özlediği ekonomik alanda mutlak yetkilere sahip bir devlet. işgale. ticaret yoluyla. Bununla birlikte. diğerlerinin ürettikleri şeylerden pay almaya hak kazanırlar. hakkıyla ödenecektir. Saint-Simon'a göre bütün kötülüklerin nedeni. özel iyeliğin devam etmesini. ütopist ve idealist Pierre Joseph Proudhon (1809-1865). eşit olmayan iyelikleri doğurmasını adaletsizlik olarak görmez. hem devlet iyeliğine karşıdır. bununla birlikte tüketim malları üzerinde özel iyeliğin devam edeceğini öngörür. Büyük topraklar ve büyük sanayi tesisleri toplum adına devletindir. yukarıdan aşağıya herhangi bir otorite aracılığı ile birlik kurulmamalıdır. . Orada işçinin emeğinin bütün ürünü kendisinindir. Ütopist sosyalistlerden Blanc (1811-1882) ve Fourier (1772-1837) sosyalizme geçiş olanaklarını hazırlamak amacıyla işçi kooperatiflerinin öncülüğünü yapmışlardır. İyelik nedir? Hırsızlıktır. tüketim mallarında da özel iyeliği reddeder. Kendi sisteminin komünist değil kolektivist olduğunu ileri süren Bakunin. küçük bir azınlığı zenginleştirirken çalışan kitleyi köleleştirip yoksulluğa ittiğini ileri sürerek iyeliğin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemiştir.Anarşist. faizcilikle. Bazen aksini söylemiş olsa da onun amacı iyelik eşitsizliğinin değil. kamu yararına ve sosyal sözleşmeye dayandıran görüşleri eleştiren Proudhon.

Burada bütün üretim araçlarının iyeliği kapitalistlere aittir. devlet. kapital birikimi. "tarım komünü"nü. Marx. Proletarya Diktatörlüğü'nde tüketim malları üzerinde özel iyelik devam edecek ve ürünlerin paylaşımında Saint-Somoncuların sloganı olan "herkesten yeteneklerine. miras kurumunun kaldırılacağı. artık burada esir de diğer üretim araçlarıyla birlikte özel iyeliğin konusudur. kamu yönetim giderleri. eğitim. daha gelişmiş bir aşamayı ifade eden kapitalizme bırakır.Karl Marx (1818-1883) ve Friedrich Engels (1820-1895) tarafından geliştirilen Marksizm ve Marksist Sosyalizm. toplumsal ekonomik yapının gerçek temelinin ifadesi olan altyapı"dır. Sömürünün olmadığı bu dönemde hem hukukî hem de fiili eşitlik sürüp gitmekteydi. Marksizm'e göre her üretim ilişkisine karşılık gelen bir iyelik biçimi vardır. iyelik de değişir ve gelişir. Din. Üretim güçlerindeki gelişme devam etmekte (özellikle el tezgahlarının keşfi) ve sahneye feodal iyelik düzeni çıkmaktadır. tabiatın insanlara sağladığı üretim araçları boldu ve bu üretim araçlarının üzerinde ortaklaşa iyelik söz konusuydu. Feodal toplumda üretim araçlarına feodal lordlar sahipse de serfler de kısmen üretim araçlarına sahip olabiliyorlardı. Tarihi süreçte bir aşamadan daha ileri bir aşamaya geçiş nasıl ki sınıflar arasındaki çatışmayla olanaklı olmuş ise proletarya diktatörlüğüne geçiş de ancak ezilen işçi sınıfının hakim kapitalist sınıfla çatışmasıyla yani bir devrimle olanaklı olacaktır. Tarımsal komünden sonraki aşama. hukuk ve iyelik gibi üstyapı kurumlarının biçim ve içeriğini belirleyen "üretim ilişkilerinin. Zamanla üretim güçleri ve ilişkileri daha da gelişerek kabile iyeliğinin yerini ondan daha gelişmiş bir aşamayı oluşturan komşuluk iyeliği (tarımsal komün) aldı. temeli kolektif olan fakat ilkel komünizme üstün olan komünist topluma (sentez) bırakacaktır. yani Marx'ın deyimiyle "üretim güçlerinin gelişmesiyle" ilkel kolektif iyelik yerini kabile iyeliğine bıraktı. Feodal düzen ise üretim güçlerindeki gelişmeyle (özellikle buhar makinesinin keşfi) yerini. kapitalizmin yerini son aşamayı teşkil eden komünizme bırakmasıdır. herkese çalışmasına göre" ilkesi geçerli olacaktır. Nasıl ki kolektif temelli ilkel toplum (tez). yerini özel iyeliğe dayanan farklılaşmış topluma (anti-tez) bıraktıysa o da yerini. Bundan sonrası. sağlık ve diğer toplumsal tüketim ihtiyaçlarını karşılayacak giderler indirildikten sonra geriye kalan fon yukarıdaki ilkeye göre fertlere paylaştırılacaktır. . üretim güçlerinde bir değişme olmadıkça kendiliğinden değişmez. Tabiat döneminde. "ortak iyeliğe dayanan toplumdan özel iyeliğe dayanan topluma geçişin aşaması" olarak niteler. üretim ve ulaştırma araçlarının devlete devredileceği. politika. Bu altyapı tarafından belirlenen ve onun üzerine kurulan üst-yapı kurumları her zaman ve mekanda hakim sınıfların çıkarlarını yansıtır. Toplumsal zenginliğin toplum üyeleri arasında dağılış şeklini (iyeliği) belirleyen toplumsal üretim güçleri ve ilişkileri değiştikçe ve geliştikçe. Üretim güçleri tarafından belirlenen iyelik biçimleri ve iyelik ilişkileri. sanat. Toplam gayrı safî üründen amortisman. şayet proletarya kapitalist ülkelerde iktidarı ele geçirirse. Tarihi maddeciliğe göre bu evrim süreci yaşanacaktır ve yaşanmıştır. Ancak Engels'e göre aynı toprak üzerinde yaşayan insanların çoğalması ve iş bölümünün yavaş yavaş üretim sürecine etki etmesiyle. Ancak Marksizm’e göre kapitalist toplum düzeninden komünist aşamaya geçiş "geçici nitelik taşıyan proletarya diktatörlüğü" olmaksızın imkansızdır. sınaî alanda devletçiliğe gidileceği ilan edilir. toprakta özel iyeliğe son verileceği. Marx ve Engels tarafından kaleme alınan 1948 tarihli Komünist Partisi Manifestosu'nda. birçok kabilenin birleşerek anlaşma ve fetih yoluyla kurdukları site devletlerdir ki. iyeliği hukukî bir üstyapı kurumu olarak algılar.

1961 Anayasası’nda herkesin iyelik ve miras hakkına sahip olduğu belirtilmiş fakat iyelik hakkının tanımı. dinin ve ailenin olmadığı sınıfsız topluma. 1876 Anayasası’nda 1909 yılında yapılan değişiklikte bu hükümde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu Fermanda can ve mal güvenliği ile vergi alınması konularında gereken kanunların çıkarılmasının zorunlu olduğuna da değinilmiştir. iyeliğin kullanılmasını toplum yararına bağlayan iyelik anlayışı getirmiştir. devletin. . maddesi. 1924 Anayasası 1793 Fransız Anayasası’ndan esinlendiği için oradaki liberal anlayışı getirmek istemiştir. iyelik hakkının toplumsal bir niteliği olduğu gerekçesiyle. Bu haklar. 70. yabancılaşmanın. niteliği ve kapsamı üzerinde açıklama yapılmamıştır. mal güvenliğinin gerektiği de benimsenmiştir. Osmanlı döneminde yayımlanan 1876 tarihli ilk Türk anayasası Kanuni Esasi’nin 21. Maddesi bu metinlerden farklı olarak şu ilkeyi belirtmiştir. Türk Hukuk Tarihinde İyelik 1839 Tanzimat Fermanı’nda herkesin malından ve mülkünden emin olması gereği üzerinde durulmuş. Tanzimat Fermanı can ile birlikte maldan söz açarak iyelik ilkesini tekrar etmiştir. “Herkes usulen mutasarrıf olduğu mal ve mülkünden emindir”. mülk edinme ve bunu kullanma hakkını Türklerin doğal hakları arasında saymıştır.”. bu konuda kişi ile toplum yararının çakışması halinde. Bu hükümle kamulaştırmanın temelleri konulmuştur. kamulaştırma hakkını sınırlayarak iyelik hakkını daha fazla güvenceye bağlamıştır. 1961 Anayasası. Kurtuluş Savaşı sırasında hazırlanan Anayasa’da iyelik konusunda herhangi bir ilke yer almamaktadır. 2. sonsuz bolluk toplumuna.Proletarya Diktatörlüğü'nün de ortadan kalkacağı son aşamaya. 1856 Islahat Fermanı’nda da bütün Osmanlı tabası bakımından can ve mal güvenliğinin geçerli olması ilkesinin doğrulandığı dikkati çekmektedir. mal ve mülk güvenliği sağlandığı takdirde herkesin işi ve gücü ile uğraşıp devlete ve millete yararlı olacağından söz edilmiştir. bundan sonra kamu yararı için lüzumu sabit olmadıkça ve kanuna göre değer pahası peşin verilmedikçe kimsenin tasarrufunda olan mülkün alınamayacağı açıklanmıştır. Anayasanın sosyal bir nitelik kazandırdığı iyelik hakkının toplumla ve toplum yararı ile yakından ilgili olması nedeniyle. 1961 Anayasası. ancak kamu yararı amacıyla. 1924 Anayasası’nda iyelik kavramı doğal hukuk doktrinine dayanmıştır.maddede) şu şekilde düzenlenmiştir: “Herkes iyelik ve miras haklarına sahiptir. Bu temel daha sonraki belgelerde de kendisini göstermiştir. Aynı maddede.4. toplum yararının üstün tutulması gerekir.9. İyelik hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Hüküm hiçbir sınırlama getirmemiştir. onu sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler bölümünde (36. komünist düzene erişildiğinde artık tüketim malları üzerindeki özel iyelik de ortadan kalkacak ve her şeyde toplum iyeliği söz konusu olacaktır. 1921 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen. kanunla sınırlanabilir. İnsan için can güvenliği kadar.

İkinci fıkrada iyelik ve miras haklarının “kamu yararı” için “kanunla” sınırlanabileceği belirtilmiştir. devletleştirme. toplum yararının üstün tutulması tartışılamayacak kadar açıktır”21. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. 1982 Anayasası’ndaki yer değişikliği ilk evrensel metinlere uygundur. Anayasa garantisine hem taşınır hem de taşınmazlar üzerindeki iyelik hem de patent. maddesinde20 yer alan diğer nedenlerle de sınırlanabilir. milli egemenliğinin. Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. fikri haklar gibi maddi ve maddi olmayan mallar üzerindeki diğer mutlak haklar girmektedir. Nitekim 35. Gerçekten de iyelik hakkı. Sınırlamanın kamu yararının korunması için kanunla yapılması gerekir. Cumhuriyetin. Bu hakla ilgili kamulaştırma. “Toplum yararına aykırı kullanılamayacağı” için günümüzde artık bir ekonomik ve sosyal hak olarak kabul edilmektedir. Anayasanın 35. genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle. bireyle toplum yararının karşılaştığı durumlarda. o şey 20 TC Anayasası.” 21 Anayasa Mahkemesi Kararı Esas No:1988/34. Metin aynen alınmış olmakla birlikte bu hakkın yer aldığı bölüm değiştirilmiştir. kıyılardan yararlanma hakkı gibi haklar sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlığı altında. Anayasa Mahkemesi de çeşitli kararlarında iyelik hakkının sosyal niteliğini vurgulamıştır: “Sosyal nitelik taşıyan iyelik hakkının toplum ve toplum yararı ile doğrudan ve yakından ilgili olması karşısında bu konuda. kamu yararının. Türk Medeni Kanunu’nun 683. Bu emir “iyelik hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” şeklinde ifade edilmiştir. niteliği ve maddedeki düzenleniş şeklinde de açıklandığı gibi. Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. Maddede “ancak kamu yararı” deyimi kullanılmış olsa da iyelik hakkı da diğer bütün haklar gibi gerektiğinde Anayasanın 13. milli güvenliğin.maddede) düzenlenmiştir. hukuk düzeninin sınırları içinde. 1982 Anayasası’nda klasik haklar arasında düzenlenmiştir. ayrı bir bölümde düzenlenmiştir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün. 1961 Anayasası’nda sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler bölümünde düzenlendiği halde. Her ne kadar iyelik hakkı bir klasik hak olarak düzenlenmişse de. klasik iyelik anlayışında olduğu gibi mutlak ve sınırsız bir hak vermediği gibi iyeliğin haklarla birlikte ödevler de yüklediğini kabul eder. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nde ve Fransız Devrimi’nin İnsan Ve Vatandaş Hakları Bildirgesi’nde kişinin haklarından hem de en temel haklarından sayılmıştır. maddede bu hakkın kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği ve kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı belirtilmiştir. kamu düzeninin. Sosyal devlet özel iyelik anlayışına dayanır. 1982 Anayasası sosyal devlet anlayışını benimsemiştir. Karar No:1989/26 . Metin olarak 1961 Anayasası ile aynıdır. Üçüncü fıkrada ise bütün iyelere yönelen genel bir emir yer almaktadır. maddesinde de iyelik hakkı klasik anlayışa göre düzenlenmiştir: “Bir şeye malik olan kimse.İyelik. genel asayişin. madde 13: “Temel hak ve hürriyetler. maddenin birinci fıkrası iyelik ve miras haklarını tanıyan ve koruyan genel ilkeyi açıklamaktadır. Alacak (şahsi) haklar da anayasal garanti altında bulunmaktadır. 1982 Anayasası’nda klasik haklar arasında (35. Sosyal devletin iyelik anlayışı.

4. A. a. 2. yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir”.tr /prgs/ayim/ Ayim_makale_detay. bitkiler ve kaynaklar da girer. mutlak ve sınırsız yetkiler verir.g.gov. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile getirilen yeni bir taşınmaz konusu olan “Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler” de taşınmaz iyeliğinin konusunu oluşturan varlıklar arasına alınmıştır. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak hükme bağlanmıştır (TMK.. Turan Kitabevi.4. Taşınmaz Türkçe sözlük taşınmazı tanımlarken “Ev. 2. maddesi karşısında TMK’nin 683. toplum yararıyla sınırlı ve bağımlı olarak yorumlanmalıdır22. iyeye. (2002).” 22 Erdoğan.1. gayrimenkul” ifadesini kullanmıştır23. sayfa: 490. http://www.4. TMK. taşınabilir olmayan tarla. Y. Maddenin gerekçesinde bağımsız ve sürekli hakların taşınmaz sayılabilmesi için. sayfa: 1425 24 Püsküllüoğlu.10. maddesindeki sınırsız iyelik kavramı. Taşınmaz İyeliğinin Konusu Türk Medeni Kanun’unda taşınmaz iyeliğinin konusu: 1.3. Anayasanın 35. Bu mülkiyetin kapsamına. Arazi. Taşınmaz İyeliğinin Kapsamı Taşınmaz iyeliğinin kapsamı. kanunlarla bu yetkilerin kullanılmasına sınırlamalar getirilebilir. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar. üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. ayrı bir kanunla özel bir rejime tabi tutulmuş olduğundan maddeden çıkarılmıştır25.4. TMK’yi de etkiler. B. Taşınmaz İyeliği 2. İyelik hakkı.asp?IDNO=34 23 Milliyet Türkçe Sözlük. “Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı”.e. “Türk Medeni Kanunu”. m. Anayasa.. tarla gibi taşınamayan (mülk). “Bir yerden başka bir yere götürülemeyen.msb. kullanılmasında yarar olduğu ölçüde. nesneler üzerinde. 2. en üstün hukuk normu olduğuna göre. sayfa: 1463 25 Öztan.üzerinde dilediği gibi kullanma.10. 2. madde 718’de hükme bağlanmıştır: “Arazi üzerindeki mülkiyet.2.10. Püsküllüoğlu ise taşınmazı. . 704). yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar.10. tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilmiş olma ilkesi eklenmiştir. Ankara. 743 sayılı TMK’nda yer alan “Madenler”. ev gibi mal” olarak tanımlamıştır24. 3..

Böylece tımar (ikta) dağıtımı. bir liderin üstün otoritesi altında sürekli bir ordu şeklinde örgütlenmiştir. İyelik olayı genelde davar.2. askeri hizmetlere bağlanmış ve ikta sahiplerinden. a. Oluşmuş Türk imparatorluklarının yapısı da bir göçebe kabileler birliği niteliğindedir. taşınanlar üzerinde vardır. Bu nedenle toprak üzerinde özel iyelik gelişmemiş aksine toplumsal iyelik oluşmuştur. Göçebe toplumlarda toplumsal (ortak) iyelik söz konusudur. Soyun üyeleri.g.4. Türk ordu örgütünün temellerini toprak sorunuyla birleştirerek ve ordu kuruluşunu ön plana alarak askeri ikta sisteminin temellerini belirlemiştir. ikta ve harici topraklar olmak üzere üç ana grupta toplanır: Has Topraklar: Sultanın kendisine ait olan topraklardır.. imparator Han’ın yönetiminde Han soyuna aittir. Hayvancılık toplulukları yerleşik bir yapı yerine sürekli yer değiştiren gezici bir yaşama sürüklemiştir. (1989). Selçuklu toprak iyeliği sistemi. Eski Türklerde Toprak İyeliği İlk Türk toplumlarının yapısı kabile iyeliği olarak adlandırılabilecek göçebe model olarak ele alınabilir..1. özellikle erkek olanları belirli büyüklükte olan bir toprak parçasını (tımar) belirli bir askeri görev karşılığı alırdı. Nizam-ül Mülk.11. Yani toprak ailenin değil toplumun malıdır. Coğrafi koşullardan dolayı steplerin tarıma elverişli olmaması hayvancılığı ön plana çıkarmış. tarımın örgütlenmesi yoluyla üretimin arttırılması değil. beslenme sorununun geçici biçimde çözülmesi için savaş ve yağmaya dönük bir örgütlenme gereksinimidir. Tımar mirasla geçerdi.e. Bir kısmı çiftçiler tarafından işlenir. Gerek Selçuklu İmparatorluğu gerekse Anadolu Selçuklularının yıkılmasına kadar uygulanan ve Osmanlı İmparatorluğu’nda da bazı değişikliklerle süregelen toprak düzeninin en belirgin şeklini aldığı dönem Melikşah ve Nizam-ül Mülk dönemidir. Göçebe toplumlardaki toplumsal iyeliğin temeli. merkezi otoritenin kontrolü altındaki üretim güçlerinden askeri hizmetler yerine getirmeleri istenmiştir. İkta sahibinin ölümünde ya da sultanın 26 Erkan. İkta Topraklar: Ordu üyelerine ve taşrada oturup seferlere asker götürerek katılanlara ülkenin çeşitli yerlerinden verilen topraklardır. Türklerin siyasal teşkilatlanma düzeni ile İslam toprak iyeliği anlayışının bir sentezi olmuştur26. Eski göçebe geleneklerini sürdüren Moğollarda ise bütün toprak. Çiftçilerin işlediği parçalardan toplanan vergi hazineye aktarılır.11. hayvan sürüleri vb. ana geçim kaynağı olmuştur. has. Varlığı yerleşik toplumların artık ürünlerinin talanına bağlı olan göçebe imparatorlukları. Savaş ve fetihler bir ordu şeklinde örgütlenmeyi gerektirdiğinden.4. belli sayıda askerle savaşa katılmaları koşulu istenmiştir. Türklerde Toprak İyeliği 2. Bu sistem gereği bütünüyle sultanın malı sayılan imparatorluk toprakları. İyeliği sultana ait olan bu topraklar babadan oğula geçmektedir. H. sayfa: 20 .

padişah. Zeamet topraklar. Dirlik sahipleri. beylerbeyi ve sancak beylerine verilen. savaş zamanında savaşa geliri ile doğru orantılı miktarda atlı asker (cebel) götürmek zorundadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun bir yandan güçlü bir orduya sahip olmasına yaramış. batıda olduğu gibi. toprağı işleyen reaya adı verilen çiftçilerden belli oranlı vergi almak hakkına sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak İyeliği Osmanlı Devleti toprak hukuku alanında İslam Hukuku’ndan yararlanmıştır. Sahipsiz kalan dirlikler. Dirlik sisteminde başlıca üç toprak türü görülür27: 1. bütün ülke topraklarında geçerli olan bir arazi kanununa rastlanmaz. (1989). H. Bu yönteme iltizam adı verilmiştir. alay beyleri ve birinci dereceden devlet memurlarına verilen geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasındaki topraklardır. Harici Topraklar: Fethedilen yerlerde. Bu sistem. Miri Topraklar: İyeliği devlete ait olan toprakladır. diğer yandan toprak sahiplerinin. Osmanlılarda geliştirilen bu toprak iyeliği sistemine dirlik sistemi denir.4. a. onlara iyi davranarak can ve mallarını korumaya yetkilidirler. Osmanlı İmparatorluğu. Kanuni Sultan Süleyman’ın son yıllarında başlayan bir bozulma görülmektedir. daha sonraları da birkaç yıllığının peşin para karşılığında bırakılmasıdır. Tanzimat’a kadar Osmanlı Devletinde modern anlamda.e.11. 27 Erkan. İltizam. Tımar topraklar.g. İkta sahipleri yasaya uygun olarak çiftçilerden (reaya) belirli miktarda vergi almaya.. toprağın kuru iyeliğini mirileştirerek (devlete mal ederek) belli bir sisteme bağlamış. padişah yakınları.. Bu topraklar Osmanlı İmparatorluğu’nun asker yapısına uygun olarak has. Buna karşılık dirlik sahibi. müslüman olmayan prenslerin elinde bırakılarak islami ilkelere göre yüksek oranlı vergi (ürünün ½’sine kadar varan oranlarda) şeklinde haraca bağlanan topraklardır. güçlenmelerini önlemiştir. Has topraklar. Bu sistemde. Miri toprak sisteminde. Arazi hakkında bağımsız bir sistem yoktur. zeamet ve tımar adını taşıyan dirliklere ayrılmış ve bunların geliri askeri görevler karşılığında kişilere bırakılmıştır. açık artırma ile isteklilere dağıtılmaya başlanmıştır.2. vezirler. toprağın kuru iyeliği devlete aittir.değişmesinde ikta beratları onaylanmak zorundadır. toprakların istekli kişilere bir çok vergilerin yıllığının. kullanılmasını tapu adı verilen bir bedel karşılığında çiftçiye vermiştir (tevfiz etmiştir). feodal bey olarak gelişmelerini. geliri yüz bin akçeden fazla olan topraklardır. Toprağı kullanan da toprağın başında bir tür devlete bağlı memur haline getirmiştir. Bunlardan başka geliri üç bin akçeden daha az olan yurtluk ve ocaklıklar da bulunmaktadır. sipahilere verilen geliri üç bin ile yirmi bin akçe arasındaki topraklardır. sayfa: 21 . 2.

Yeni iyelik sistemini düzenleyen “Arazi Kanunnamei Hümayunu” toprak hukuku ile ilgili ilk ayrıntılı kanundur. Sayılan bu üstünlükler. koru ve benzeri topraklardır. yaylak. sayfa: 22 . Vakıf Araziler: Vakıflar. insancıl ve ruhsal amaçlı. Erkan. hayri ve kamu yararı amacıyla kurulmakla birlikte. Bu arazinin özellikleri: • • • • • 28 Çıplak iyeliği devlete aittir. kamu yararı için kurulmuş kurumlardır. tarla. 3. Tevfiz devleti temsil eden memurlar tarafından yapılmaktadır. Vakfa ait mallar satılamaz. dokunulmazdır.. Dini. miri toprak iyeliği kurallarının Batı’nın özel iyelik anlayışına göre değiştirilmesi yolunda hazırlıklar yapılmıştır. öşür ve haraç vergisine bağlanmış topraklar olmak üzere ikiye ayrılan ve kişiye en geniş anlamı ile kullanma hakkı veren topraklardır. Bu Kanun. zamanla yozlaştırılmış. değiştirilemez. Tanzimat’ın ilanından Arazi Kanunnamesi’nin çıkarıldığı 1858 yılına kadar geçen sürede. toprakta iyelik sisteminin. Vakıflara vergi muafiyetleri tanınmıştır. Bu arazi işletilmek üzere sınırsız olarak köylüye (reayaya) verilmektedir (tefviz). (1989). Miri araziler üzerinde miras hakkı vardır. zor alıma konu olamaz. Bu tür kurumların ve vakıfların bir tüzel kişiliği vardır. haciz edilemez. amaçlarından saptırılmıştır. Bu araziler. 1839 Tanzimat Fermanı’na kadar çağdaş anlamda bir kanunlaştırma çabasına rastlanmaz.2. a. Vakıf kurmanın sağladığı birçok üstünlükten bazıları şunlardır: • • • • • Dini amaçla bir tesis yapmak isteyen hiçbir kayda tabi değildir.e.g. hayri. Devletin gelir kaynaklarından önemli bir kısmını tamamen kurutan vakıflar çok defada gerçekten dini. kişileri aslında sahibi olmadıkları toprakları ve gelirlerini. kendi ya da ailelerinin geleceklerini sağlama almak için kullanma girişimlerine yöneltmiştir. Vakıf kuran. kamu yararına dönük gibi gösterilerek bir tür özel toprak iyeliği yaratılmıştır. Tanzimat dönemi. vakıf yönetiminin düzenlenmesinde tamamen serbesttir. Öşür topraklar yalnızca müslüman halka verilirken haraç topraklar müslüman olmayanlara verilirdi.. çayırlık. Bu Kanuna göre Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan araziler beş gruba ayrılmıştı28: • • • • • Arazi-i miriye (Devlet toprakları) Arazi-i mevkufe (vakıf topraklar) Arazi-i metruka (kamusal topraklar) Arazi-i mevat (ölü topraklar) Arazi-i memluke (mülk topraklar) Arazi-i Miriye Ülke topraklarının geniş bir kısmını içine alan ve çıplak iyeliği devlete ait olan topraklardır. Osmanlı İmparatorluğu’nda. batı hukuku çerçevesinde ve ülkenin bütününde uygulandığı bir dönemdir. Mülk Topraklar: Mülk topraklar. kışlak. toprakta iyelik şekillerini ayrıntılı olarak tespit ediyor ve her bir iyelik türünün kurallarını da gösteriyordu. H.

Sahih vakıflar: Bu tür vakıflarda. köprü. ile mera. miri araziyi tasarruf yetkisine sahip olan kişinin. Arazi-i Memluke (Mülk Topraklar) Mülk arazi. devlet tarafından herhangi bir cemaate ayrılamaz. kanunun çizdiği sınırlar içinde olmak koşuluyla. ona malik olan kişi tarafından zamanla sınırlı olmamak üzere bir hayır işi için ayrılır. yaylak ve kışlaklardır. miri arazi kurumu da evrimin zirvesine ulaştıktan sonra. Osmanlı toplumunun yeni yapısal özellikleriyle uyuşamamış. Gayri sahih vakıflar: Bu vakıflarda. Arazi-i Mevat (Ölü Topraklar) Bir kimsenin tasarrufunda bulunmayan. çıplak iyeliği devlet geçer. Devlet bu topraklardan yararlanma biçimini düzenleyebilir. kamuya ayrılmayan. ihya edilen ölü arazi miri arazi niteliği kazanır. Arazi Kanunnamesine göre vakıf arazi iki kısma ayrılmıştır. köy ve kasabadan gür sesli bir adamın sesinin işitilemeyeceği uzaklıktaki arazilerdir. yol. en geniş anlamı ile kullanma hakkı veren ve iyelik hakkına ilişkin tasarruf yetkisi sağlayan bir arazi iyeliği türüdür. ancak sultanın izni ile bu topraklar mülk toprak haline gelir. Günümüzde miri arazinin 743 sayılı TMK ile kaldırılıp kaldırılmadığı tartışılmaktadır. vakfın konusu olan arazi miri arazidir. Arazi Kanunnamesine göre ölü araziyi ihya eden kimse. giderek özel iyelik gelişmiş. Her toplumsal kurumda olduğu gibi. miri arazi de mülk araziye dönüşmüştür.Miri arazi düzeni yalnızca Osmanlılara özgü bir toprak rejimi değildir. Arazi-i Mevkufe (Vakıf Topraklar) Vakıf. bağışlamak. bir iyelik ya da tasarruf hakkına konu olamaz. panayır. Arazi-i Metruka (Kamusal Topraklar) Kamunun ya da belli bir kasaba veya köyün kullanımına ayrılan pazar. vb. Eğer miri arazi sistemi geçerli olursa bugün mülk sayılan birçok arazi devletin sayılabilecektir. Vakıf. Kamusal topraklar. Malikin ölümü halinde. ona malik olan kişiye. Sonuçları bugün bile önemlidir. toprağın ancak tasarruf hakkına sahip olur. vakıf ve vasiyet konusu yapmak gibi geniş tasarruf yetkisini kullanabilirdi. mülk arazi. tahsis yönleri değiştirilemez. İslam ve bir çok Türk-İslam devletlerinde var olduğu gibi Bizans ve Roma’da da vardır. Arazi Kanunnamesine göre mülk arazi dört türe ayrılmıştır: . Osmanlı toplum yapısının doğurduğu bir toprak düzenidir. Bu topraklarda zaman aşımı yoktur. tarıma elverişli olmayan. Yani. Osmanlı miri arazi düzeni. Bu olgu Cumhuriyet döneminde devam etmiş ve tartışmalı bir biçimde tamamlanmıştır. toprak mirasçılarına geçerdi. araziyi bir hayır işine tahsis etmesi ile kurulur. sosyal yardım amacıyla bir malın bir hayır işine tahsisidir. arazisini satmak. Arazinin maliki. alınıp satılamaz.

İsviçre Medeni Kanunu esas alınmak suretiyle hazırlanan 743 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girmiştir. C. (1994). Senetsiz Mülklerin Senede Bağlanması İle İlgili Kanun yürürlükten kalkmış. arazinin kuru iyeliğinin devlette kalma koşulu korunmuştu. 743 sayılı TMK’na göre. tek tip ve kuru iyelik ile tasarruf hakkını aynı elde toplayan mutlak iyelik esası getirilmiştir. Bu yıllarda miri arazi düzeninin bazı özellikleri tamamen ortadan kaldırılmamış. maddesi uyarınca TMK’nun yürürlüğe girdiği sırada var olan taşınmazlarla ilgili 29 Tüdeş. bunların uzantısı sayılan 460 m2 yüzölçümündeki arazilerdir. 864 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Uygulama Kanunu gereğince de (madde 43) Arazi Kanunnamesi dolaylı olarak ortadan kalkmıştır. a) Mülk arazi malikinin mirasçısının olmaması ve vasiyetname bırakmamış olması durumunda arazi devlete kalır ve miri arazi niteliği kazanır. 2.1924 tarih ve 810 sayılı. 19. iyileştirilmiştir. T. sayfa: 22. Dirlik sahiplerine verilmiş tasarruf senetlerinin yerini devletçe düzenlenmiş tuğralı tapu senetleri almıştır. . Bunun nedeni.. Trabzon.4.Köy ve kasabalar içindeki arazi: Köy ve kasabaların içindeki araziler ile köy ve kasabaların kenarlarında bulunan oturulan yerlerle. b) Miri arazinin özel iyelik biçiminde tasarruf edilmek üzere. Türkiye’de tek tip arazi olduğu ve bu arazide mutlak iyelik kuralını getiren. kamu yararı amacıyla padişahlar tarafından satılmış kısmıdır.4.. askerlere ve İslamiyeti kabul edenlere dağıtılan arazilerdir. c) Öşürlü arazi: Savaş sonucu kazanılan ve komutanlara. KTÜ Basımevi. Bu tür arazilerin ürünlerinden 1/10 oranında öşür adı verilen vergi alınırdı.3. Bıyık. Miri arazinin verilmesinde devleti temsil eden devlet memurları yer almıştır. Uygulama Kanunu’nun 18. 1922 yılında çıkarılan 522 sayılı yasayla öşür kaldırılmış vergiye dönüşmüştür. Ana ve babaya evladının arazisinden intikal hakkı tanınmıştır.11. d) Haraçlı arazi: Bu tür mülk araziler savaş sonrası kazanılmış ve müslüman olmayan kişilere belli bir harcın (vergi) karşılığında bırakılmış arazilerdir. eski tip arazi rejimi uygulamasına son verilmiş. Cumhuriyet Döneminde Toprak İyeliği Osmanlı arazi sisteminin bozulması ve bu arazilerin mülk arazi haline dönüşümü sonunda Anadolu’da özellikle nüfus yoğunluğunun az olduğu bazı yerlerde büyük toprak sahipleri türemişti29. “Kadastro Bilgisi”. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu sırada miri arazi fiilen mülk haline geçmiş olduğu halde. Yani miri olan arazi filen mülk haline geçirilmiş ancak çıplak iyeliğin devlette kalma koşuluna dokunulmamıştı. Osmanlılardan devralınan Arazi Kanunu’nun Cumhuriyetin ilk yıllarında da sürmesiydi. Arazi Kanunnamesinin Osmanlı toprak iyeliğine getirdiği değişiklikler aşağıdaki biçimde sıralanabilir: • • • • Kanun biçim ve teknik bakımdan batı hukuku çerçevesinde ele almış olup moderndir.

bahçe ve arsaların 15 yıl süre ile tasarruf edilmesi halinde zilyedi (elmeni) adına tapu dairesince tescil edilip tapu senedi verileceği hükme bağlanmıştır. tapu defterlerinde kayıtlı olup ta başkasının iyeliğine geçmiş olan arazinin 10 yıl. bağ. yürürlükten sonra TMK’na bağlı olduğu. maddesi ve TMK’nun “tapusuz araziyi nizasız (çekişmesiz). .hakların saklılığı. 36. maddesine göre. Senetsiz Mülklerin Senede Bağlanması İle İlgili Kanun hükmü uygulanmıştır. yargı yoluna başvurmadan tapu dairelerince tapu senedi verilmesine ilişkin hükümleri içeren TMK uyarınca kaldırılmış olan 810 sayılı. TMK’nun yürürlüğe girmesinden önce fiilen malik durumunda olan kullanım hakkı sahipleri (tasarruf edenler) malik kabul edilmiştir. araziyi tasarruf etmekte olanlara. maddesi birlikte uygulanmış.6. 2. maddesi uyarınca TMK’nun yürürlüğünden önce oluşmuş zilyetliğin. fasılasız (aralıksız) 20 yıl elinde bulunduran kimsenin bu araziye malik olacağı” hakkındaki 639. Bu karara göre yapılan işlemlerde. Uygulama Kanunu’nun 4. Bu hükümler uyarınca. 37. TMK’na ve tescil ilkesine uydurabilmek için Uygulama Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca da eski yasa uyarınca tescil edilmiş hakların yeni tapu kütüklerine doğrudan doğruya ilgililerce geçirileceği kuralları getirilmiştir.1929 tarih ve 1515 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymeti Kaybolanların Tasfiyesine Dair Kanun uyarınca. Bu Kanunun nasıl uygulanacağına dair 9331 sayılı tüzüğe eklenen bir madde ile tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların da aynı şekilde tescil edileceği kabul edilmiştir. kendisinden kazanılmış bir hak doğmayan eski olaylarda 501 sayılı TBMM’nin Yorum Kararı uygulanmıştır. TMK’dan önce ve sonra geçen süreler birbirine eklenip araziyi tasarruf edenler zilyet sayılarak arazi adlarına tapuya tecil edilmiştir. 1950 yılından sonra zilyetlikle edinme yasayla yargıç kararına bağlanmıştır.

üretilememesi topraktan daha farklı şekillerde yararlanma sonucunu doğurmaktadır..3. İlk çağlarda ortaya çıkan bu sahip olma arzusu iyelik hakkının tarihteki ilk doğumudur. sayfa:1455 30 . Giderek artan ve yoğunlaşan dünya nüfusuna karşı kullanılabilen toprakların sınırlı olması. Devlet tarafından verilen resmi belgedir. maddesi.g. Tapu. (1999). bu kurallara uymayanlar cezalandırılmıştır. bu hizmetlerin devlet tarafından ve devletin sorumluluğu altında bulunmasını zorunlu kılmaktadır. intikal. Bu da tapu hizmetleri ile sağlanır.e. tapu işlemlerinin yürütüldüğü devlet dairesi anlamında da kullanılmaktadır30. 3. buna bağlı olarak insan ve toplum ilişkilerini düzenlendiği kabileler oluşmuştur. TMK’nin 705. bir taşınmazın sahibinin kim ya da kimler olduğunu gösteren.. • Akde yönelik hizmetler (Satış. Devletlerin kuruluşu ile birlikte insanların yaşamı yazılı kurallara bağlanmış. İnsan toprak ilişkileri ve toprağa sahip olma istek ve ihtiyacı devlet hayatından önce başlamıştır. toplumsal hayatı ortaya çıkarmış. Kabilelerin bir araya gelmesi ile de devletler kurulmuştur.1. TAPU İlk çağlarda avcılık ve madencilikle yaşamlarını sürdüren insanların toprağı işlemeyi öğrenmeleri göçebe toplumdan yerleşik hayata geçilmesi sonucunu doğurmuş ve insanların işledikleri topraklara sahip olma düşüncelerini ortaya çıkarmıştır. A.). taşınmaz iyeliğinin kazanımının tapu kütüğüne tescil ile sağlanacağını hükme bağlamıştır. ipotek. Taşınmaza yönelik işlemlerin sağlıklı ve güven içinde yürütülebilmesi gereği. Taşınmaz. servetlerin temelini teşkil eden önemli bir ekonomik öz varlıktır. Üzerinde ayni ve şahsi haklar kurulabilmesi. trampa. kat iyeliği ve kat irtifakı tesisi vb. Püsküllüoğlu. Toprağa yerleşmenin artması. Tapu Hizmetleri Tapu hizmetleri. Günümüzde insanların düşünce ve emekleri sonucu elde ettikleri birikimleri güven altına alma ve geleceğe aktarma ihtiyacı. taksim. ölünceye kadar bakma akdi. mülk edinme isteğini güdülemektedir. a. rant artışının yüksek olması ekonomide taşınmaza yönelmeyi sağlamıştır. bağış. Tapu.

tüzük ve yönetmelikte tapu sicil müdürlüklerine akit düzenleme görev ve yetkisi verilmiştir. Tapu idarelerince yapılan akitler düzenleme şeklinde hazırlanır. alacaklı. tarımsal kredi nedeniyle bankalar ve kamu kurum ve kuruluşları lehine teminat olarak gösterilen taşınmazların ipotek işlemlerinde kolaylık getirilerek bu işlemler resmi senet düzenleme gereğinden muaf tutulmuştur. 781. 3163 sayılı Kanunla. 826. Arşive yönelik ve Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik hizmetler olarak dört ana başlık altında toplanabilir31. ifraz (ayırma). tevhit (birleştirme). 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26. 7 Haziran 1994 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tapu Sicil Tüzüğünün 16 ve 20. “icap ve kabulün karşılıklı bir araya gelerek uyuşmaları” olarak tanımlanmıştır. 3. Tapu Kanunu’nun 26. Borçlar Kanunu’nun kullandığı bir kavram olup mukavele ve sözleşme anlamına gelir. maddesine 3000 sayılı Kanunla eklenen ek fıkra ile. maddesinde akit. konut yapanlara. 856. imar tescilleri vb).1. tek personelle hizmet vermeye çalışan müdürlükler bulunmaktadır. esnaf ve sanatkarlara konuları ile ilgili olarak bankalarca ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil) açılacak kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazlar ipotek işlemleri. Daha pek çok kanun.1. sanayicilere. Taşınmazın devir ve temlikini veya üzerinde iyelikten başka ayni hak kurulmasını gerektiren istemler için resmi senet düzenlenmekte ve resmi senet düzenlenen bu işlemlere uygulamada “Akitli İşlemler” adı verilmektedir . işletmecilere. 31 32 VIII. Borçlar Kanunu’nun 213. TKGM’nin otomasyon uygulamasına geçilmiş müdürlüklerinde bazı işlemlere yönelik akit hizmetleri bilgisayarla karşılanabilmektedir. turizm tesisi yapanlarla. Borçlar Kanunu’nun 1. Akit.• • • Tescile yönelik hizmetler (Cins tashihi. maddelerinde 33 taşınmaz iyeliği ve iyelikten gayri ayni haklara yönelik resmi senetlerin tapu sicil müdürlüklerince düzenleneceği belirtilmiştir. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu Bakınız: Türk Medeni Kanunu 33 Bakınız: Tapu Kanunu 34 Bakınız: Tapu Sicil Tüzüğü . Bu düzenlemeye müdürün yanında bir memurun da katılması akdin doğruluğu için gereklidir. Ancak uygulamada kanunun öngördüğü bu ikinci memuru olmayan. 101532. maddelerinde ise bu görevin nasıl yerine getirileceği açıklanmıştır34. Türk Medeni Kanunu’nun 706. Kat Mülkiyeti Kanununun 13. borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi ve borç sözleşmelerine göre tapuya tescil edilerek akit düzenlemeye yönelik bazı kolaylıklar getirilmiştir. ihracatçılara. Akde Yönelik Hizmetler Tapu sicil müdürlüklerinde yapılan hizmetlerden en önemlisi akit düzenlenmesidir.

TKGM’nin çalışmaları sonucu oluşan arşiv. sayfa: 233. belgelerin ve belge değeri taşıyan şeylerin saklandığı. Bu da uygulamaya önemli bir yenilik ve kolaylık getirmiştir. 3. başta mahkemeler olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu ile vatandaşların çalışmalarına yardımcı olmaktadır. miras.ları kapsayan) 2322 cilt Tahrir Defteri.3. Tapu sicil müdürlükleri.1. Tek taraflı iradeyle yapılabilen işlemlerdir.En eski belge olarak 1460 tarihli. hukuki sonuç doğurması ancak akdin veya istem belgesinin yevmiyeye alınarak tapu kütüğüne tescil edilmesine bağlıdır.. Tasarruf ehliyetinin bulunup bulunmadığını kayıt. Medeni Kanun’un hükümlerine göre taşınmaz iyeliğinin edinilmesi ya da üzerinde ayni bir hakkın kazanılması. bütün bu araştırmalar sonucunda hiç bir ikircik yok ise karşılanmaktadır. A. ceylan derisi üzerine yazılmış 65.2. söz konusu dökümanlara bakan kurum ve bunları barındıran yerler olarak tanımlanabilmektedir. 3. Geçerli hukuki nedeni “akit ve tescil istem belgesi” oluşturur. kamulaştırma. Talep edilen akit. “tescilin gerekliliği ilkesine” ayrıcalık getirmiştir.1. cebri icra ve mahkeme kararında sözü geçen hakların iktisabı (kazanımı) için tescilin şart olmadığını belirterek. Her tescilin mutlaka geçerli bir hukuki nedene dayalı olarak yapılması gerekir. Doğan Kitapçılık AŞ.Bankaların ipotek işlemleri tapu sicil müdürlüklerinde sayfalarca resmi senet yazılması. Medeni Kanun işgal. kurumların gerçek ya da tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen ve bu amaçla saklanan dökümantasyon. Kural olarak tapu kütüğüne tescil zorunlu ise de. Tescile Yönelik Hizmetler Bir akit düzenlemesini gerektirmeyen işlemlere ise uygulamada “Akitsiz İşlemler” denmektedir. yoğun bir emek ve zaman harcanması gerektirdiğinden TKGM’nin olumlu görüşü alınmak koşuluyla bankalarca matbu resmi senet düzenlenmesine olanak sağlanmıştır. Türkçe Sözlük.30 metre uzunluğundaki “Ayasofya Camii Vakfiyesi” nin de aralarında bulunduğu (15 ile 19. Merkez Arşivinde. akit düzenlemeden önce • • Öncelikle talepte bulunan kişinin hak sahibi olup olmadığını. belge ve nüfus bilgileri yardımıyla ayrıntılı bir şekilde araştırıp doğrulatırlar. İstanbul . Akitsiz işlemlerde bu tek tarafın iradesi resmi senet yerine. yy. 35 Püsküllüoğlu. Arşiv Hizmetleri Arşiv (belgelik). TKGM merkez ve taşra arşivleri taşınmaza ilişkin iyelik ve diğer hakların tespit ve korunmasını sağlamaktadır. korunduğu ve yararlanmaya sunulduğu yer35. 1. tescil istem belgesine yazılmaktadır. (1999). Varsa temsilciye ait bilgi ve belgeler istenir.

Tapu bilgileri. kadastro beyannameleri. evrak geliş-gidiş defteri. Ayrıca.2. başta yargı işlemleri olmak üzere yerel yönetimlerin teknik hizmetlerinden yeşil kart uygulamasına kadar ilk bakışta göze çarpmayan birçok hizmetin yerine getirilmesi de tapudan alınan bilgilerle olanaklı olmaktadır.4. taşınmaza ilişkin haklarla. özel ve kamusal faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. harita. zabıt-kayıt defteri. sosyal ve ekonomik ilişkilerde de önemli bir yer oluşturmaktadır. dökümanlar bulunmaktadır. vekaletten azil defteri. ikinci nüsha tapu senedi. 3. işlemleri düzenleyici ve yönlendirici bir role sahip bulunmaktadır. proje vb. yol-su-baraj ve elektrik hizmetleri.1933 tarihinden günümüze kadar 290. 3. Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek akit ve tescile yönelik. toprak düzenlemeleri.277 cilt ZabıtKayıt Defteri.İyelik hakkının tanınarak kayıt altına alınmaya başlandığı 1847 tarihinden 1933’e kadar milli sınırlar içindeki yerlere ait 14. ülke kalkınmasında çok önemli rolleri bulunan. toplulaştırma. taşınmaz iyeliğinin korunması ve kullanılmasının yanı sıra.000 cilt ikinci nüsha tapu kütüğü. tapu kütüğü. Kuruluşlara Yönelik Diğer Hizmetler Tapu hizmetleri. kamulaştırma.1847 tarihinden 1914’e kadar milli sınırlar dışındaki yerlere ait 8.000 cilt. yevmiye defteri.023 cilt Zabıt-Kayıt Defteri. 1001 Cilt tablo-mahzen defteri.1. Bu hizmetler. 1925-1967 yılları arasındaki döneme ait köy sınır kayıtları ve mer’a tahsis kararları bulunmaktadır. Tapu sicil müdürlükleri arşivlerinde ise. ipotek belgesi ve ipotek terkin cetveli. vergi düzenlemeleri vb. tablo-mahzen defteri. resmi senet. 4. kat mülkiyeti kütüğü. aşağıdaki şekilde sıralanabilir: • • • • • • • • • • • • Belediyelere yönelik hizmetler Yargıya yönelik hizmetler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na yönelik hizmetler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na yönelik hizmetler Turizm Bakanlığı’na yönelik hizmetler Ulaştırma Bakanlığı’na yönelik hizmetler Maliye Bakanlığı’na yönelik hizmetler Milli Savunma Bakanlığı’na yönelik hizmetler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yönelik hizmetler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yönelik hizmetler Orman Bakanlığı’na yönelik hizmetler Kültür Bakanlığı’na yönelik hizmetler . 360. Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tutulan tapu sicili. mevzuata uygun talepler tapu hizmetleri ile karşılanmaktadır.

ana kütüğün kadastro planı ile bağlantısı. mülki idare için tapu kütüğünün kurulması ve yürütülmesinde koordinasyon. kuvvetli tarihsel bağların hakim olduğu. Tapu hizmetleri. gerçek folye ve kayıt kuralları temeline dayanır. kayıt esaslarının tespiti. Torrens Sistemi.2. ayrıcalıklı ipotek tesisi gibi konularda yapılan çalışmalarla sistem geliştirilmiştir. yüzyıldaki gelişmeler ise tapu sicil hukukunda daha geniş uzlaşma şeklinde kendini göstermiştir. 3.2. Toprak kredisinin özendirilmesini bir ihtiyaç olarak ortaya koyan. karşımıza aşağıda ana başlıkları ile verilen sistemler çıkmaktadır36. Ana kütüğün geliştirilmesi. yüzyıl Alman devletleri ve Avusturya’daki yasal mevzuat bu ülkelerdeki tapu sicil sistemlerinin gelişmesinde etkili olmuştur. Avrupa ve dünyadaki sistemler Orta Avrupa tapu sicil sistemi tipine dayanmaktadır.1. Bu alandaki yasal hükümler. 19. 18. 3. 36 VIII.2. Tapu Hizmetlerinin Dünyadaki Durumu Dünya genelinde liberal bir hukuk devletinde hukuk düzeninin kurulmasında iyelik hukukunun yeniden düzenlenmesi özel bir önem taşır. Kayıtlı iyeye verilen sertifika. Orta Avrupa Tapu Sicili Sistemi Orta Avrupa tapu sicili sistemi.2. koruma. zamanımızda geniş ölçüde uygulanmaya başlanan reformlar açısından da büyük önem taşımaktadır. daha sonraki hak sahibi ya da alacaklıya tapu kaydına eşdeğerde bir güven sağlar. uygulanan başlıca sistemler yönüyle değerlendirildiğinde. Önceki hakların araştırılması koşulu vardır. sicile bağlı güven. geleneklerin yön verdiği bir sistemdir. sadece toprağın politik ve hukuksal önemiden değil. Torrens Sistemi İngiliz sömürge memurlarından Sir Robert Torrens tarafından Avusturalya’da geliştirilen bir sistemdir. Torrens Sistemi’nde tescili yapılan tüm topraklar ölçülmüş ve gerekli sınır işaretleri sertifikaya işaretlenmiştir. şahsi ve mali çıkarların gizli tutulması (pozitif yayın prensibi). Orta Avrupadaki gibi silsile tarzı tapu sicili oluşturma. taşınmaz sayfa sistemine göre ana kütüğün değişik bölümlerinde kayıtların sınıflandırılması. sıralı kütük oluşturma.• • • • • • • • DİE’ye yönelik hizmetler Kooperatiflere yönelik hizmetler Derneklere yönelik hizmetler Şirketlere yönelik hizmetler Bankalara yönelik hizmetler Sendikalara yönelik hizmetler Vakıflara yönelik hizmetler Diğer tüzel kişilere yönelik hizmetler 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu .

3. Reform ülkelerinde tapu kütüğü içeriğinin güncelleştirilmesi ve ana kütüğün yeniden oluşturulması öncelikli bir görevdir. 1955’te oluşturulan arazi kartları teknik bakımdan Orta Avrupa tapu kütüğüne benzemektedir. Letonya. Fransız Sistemi ile Orta Avrupa Sistemi arasında bir konuma sahiptirler. 3. Mal edinen (iktisap eden) kendinden önceki durumu bilmek zorundadır. Bu dolaylı kayıt sorumluluğu. Çek Cumhuriyeti. Bu sistemler. Bu sistemin dezavantajı. Yugoslavya. Bu sistem Fransa’nın yanı sıra Belçika. Senetlerin tescil edildiği bu sistem İngiltere’de Amerika’dakinden daha masraflı ancak mal sahibi için daha risksizdir. Polonya. Litvanya gibi reform devletlerinde taşınmaz konusunda hızlı bir özelleştirme yaşanmış. 3. Hırvatistan ve eski Yugoslavya’ya bağlı diğer . işlem koruma ve iyelik koruma arasında adil bir çıkar dengesi kurmada oldukça kuvvetlidir. Aleniyet konusunda Avrupa ülkelerinde çok farklı düzenlemeler söz konusudur. Fransız hukukunda bütün ayni haklar alanında Anglo Amerikan Sisteminde (Senet Tescili) olduğu gibi (30 yıl) kaynağına inmek gerekir. 3. Hırvatistan. İngiltere’de kayıtların yarısı Torrens kayıtlarıdır ve tescili kraliyet onayı ile yapılır. tapunun noterde onaylanması şeklinde kendini gösterir. Senetlerin Tescili Anglo Amerikan bölgesinde Torrens Sistemi karşısında bu sistem uygulanmaktadır. Slovenya .2. Lüksemburg ve kısmen de İtalya’da uygulanmaktadır. serbest noterliğin yeniden oluşturulması ilk önce planlanan ve gerçekleştirilen olmuştur. Sistemin uygulamadaki güçlüğü.2. Doğu Almanya. Macaristan. tapu araştırması koşuludur. Tapu araştırmasında büyük veri yığınları ile uğraşmak gerektiğinden bu işlemlerin kontrolü ve bu konudaki garanti-sigorta işlemleri avukatların uğraşı alanı haline gelmiştir.5. düzenli ve bilgisayar ortamında kadastro planları ile çalışmayı gerektirmektedir. Fransa Sistemi Bu sistemde. Estonya. Tapu işlerinde kaynağına kadar gidilmesi gerekir. İngiltere’de tapu araştırması hem alıcı hem de satıcının aracısı (avukatı) tarafından yapılır. Slovakya. Amerika Birleşik Devletleri’nde kayıtların etkisi için bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bunun için standart 40 yıldır. Tapu memurlarının hatasından kaynaklanan hak kayıplarında tazminat fonu aracılığıyla gerçek hak sahibini korur. Avusturya.4. Üçüncü şahıslara karşı ayni hak sahipliği kayda bağlı olduğundan ve ayrıca devir temlik yapanın önceki kaydı bir devir temlik zorunluluğu gerektirdiğinden kayıt sorumluluğu vardır. Slovenya. daha az güvenlik ve parsel iyeleri için oldukça yüksek maliyettir. Macaristan. Diğer Sistemler En belirginleri Hollanda ve İspanya sistemleridir. Bu çalışma. Bulgaristan. ayni hak değişiklikleri bir forma bağlı olmayan anlaşmalarla yapılır.Torrens Sistemi.2.

3. dirlik içinde bulunan toprakların maliki olmadıkları gibi yararlanma hakkına da sahip değillerdi. İtalya gibi ülkelerde tapu işlemleri elektronik anlamda bilgisayarlar aracılığıyla yapılmaktadır. sadece kopyası verilir. Almanya ve İsviçre’de tapu kütüğü ilgilisine açıktır. 1534 yılına kadar kullanılan. Köylü ise. Norveç. Danimarka. Dirlik sahipleri. 1926’dan sonraki dönem. Orhangazi Zamanından 1534 Yılına Kadarki Dönem Osmanlı Devletinin kuruluş yapısına hakim olan asker devlet anlayışı ve İslam Hukukunun etkisi arazi rejiminin temelini oluşturmuştur.3. ABD. Bu ülkelerin hemen hepsinde tapu işlemleri noterler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde Tapu Hizmetlerinin Gelişimi Ülkemizde tapu sicilinin gelişimini dört dönemde inceleyebiliriz37: • • • • Orhangazi zamanından 1534 yılına kadarki dönem. Dirlik sahipleri. 1534 ile 1847 Yılları Arasındaki Dönem 37 VIII. Belçika. Noterler bundan muaftır. her yıl o yılın ürünü üzerinden icare-i muaccele adı verilen bir vergiyi dirlik sahibine ödemek zorundaydı. İsviçre. köylülere tefviz ettikleri bu miri araziye karşılık tapu resmi adı altında bir para alarak onlara da yararlanma haklarını belirlemek üzere temessük denilen bir belge verirlerdi.2. 1534 ile 1847 yılları arasındaki dönem. Devlete ait olan miri araziyi işletmek üzere köylüye dağıtmışlardı. Lüksemburg.3. Hollanda. Fransa ve İngiltere’de kayıtların doğrudan incelenmesi olanaksızdır.ülkeler. Fransa. Dirlik sahipleri. Yararlanma hakkının köylüye verilmesine tefviz adı verilmiştir. Polonya ve yeni yasası ile Çek Cumhuriyeti’nde sınırsız bir aleniyet ilkesi geçerlidir. Avusturya.1. Bu sistem. 3. Almanya. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . hem idari. arazinin tasarruf şekilleri ve gelirlerini gösteren kayıtlar (Defter-i Köhne) düzenlenmiştir. Osmanlı toprak yönetimi dirlik (timar) sistemi içinde yürütülmüştür.3. Dirlik sahiplerinin Devlete olan yükümlülükleri ise. İngiltere. Buna öşür ismi de verilmiştir. hem askeri hem de tarıma dayalı ekonominin sürdürülmesinde en önemli rolü oynamıştır. bunların donanımını sağlamak ve sınır boyundaki kalelere bakmaktı. ülkenin savunması. 1847 ile 1926 yılları arasındaki dönem. 3. İsveç. yeni savaşlar için asker yetiştirmek. Avustralya.

hem bu kayıtlar üzerinden hem de ilgililerin elindeki tuğralı tapu senetlerinden izlenmiştir. Defter-i Hakani Eminliği idaresinde kurulan Defterhane-i Amire Kalemi’nin kuruluş tarihi olan 21 Mayıs 1847 tarihi TKGM’nin kuruluş tarihi olarak benimsenmiştir. yöresindeki miri araziye ilişkin tasarruf işlemlerinde verilecek senetlerin kaydı. o taşınmazın kimden kime ne suretle geçtiğini. hayvan çeşitleri. mer’a. halkın yararlanmasına ayrılmış olan mera. intikal gibi nedenlerden dolayı şahıslar arasında meydana gelen dolanımlar. kaza. Mülk olmayan toprakların genel ve ağırlıklı tahriri (yazımı) 1534 ile 1634 tarihleri arasında yapılmıştır. bu tarihten sonra da 1847 tarihli Tapu Hakkında İcra Olunacak Nizamat esasları çerçevesinde Arazi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1858 tarihine kadar mültezim ve muhasıllar tarafından yürütülmüştür. 1847 tarihinde yayımlanan kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan 1847 tarihli Tapu Hakkında İcra Olunacak Nizamname ile. iktisap (edinim) nedenini ve sahiplerini gösterecek şekilde düzenlenmiştir. hudutlarını. Her işlem için yeni kayıt düzenlenmesi ve yeni tapu senedi verilmesi esası kabul edilip eski kayıtla yenisi arasında bir bağlantı kurulması kuralına münakale (bağlantı) denilmiştir. Defterhane-i Amire Kalemi’nde düzenlenen tapu kayıtları. yüzölçümünü. bu kayıtların kesin delil niteliğinde sayılacağına işaret etmiştir. orman. Böylece Defterhane-i Amire Kalemi. Yargıtay 14. yaylak ve kışlaklarla bunların hangi köy ve kasabaya ait olduğu. Tahrir defterleri. Tahrir işlemlerinin yapıldığı döneme ait tahrir defterlerinden 2322 cildi Kuyud-ı Kadime ya da Kuyud-ı Hakani defterleri adı altında TKGM arşivinde korunmaktadır. belli başlı tarım ürünleri ve bunların miktarları. arazinin bağlı bulunduğu vilayet. kasaba ve köylerdeki arazi. Bu kayıtlar miri ve vakıf arazilerinin belirtilmesine dayalı olup şahısların tasarruf ve iyelik haklarıyla bir ilgisi yoktur. Bu kayıtlar oluşturulduktan sonra alım satım. bucak ve köy ile arazinin mevkiini. miri araziye ilişkin tasarruf işlemlerinde verilecek senetlerin Defter-i Hakani Eminliği idaresinde oluşturulan Defterhane-i Amire Kalemi’nde kayıtlarının tutulması ve tapu senetlerinin Defterhaneden verilmesi esası kabul edilmiştir.06. koru. icmal (özet). evkaf (vakıflar). korunması ve tuğralı tapu senetlerinin buradan yazılarak mal sahiplerine iletilmesi görevi ile yetkili kılınmıştır. ruznamçe (günlük gelir ve giderlerin ya da günlük olayların yazıldığı defter) ve kal’a ve mustahfazat defterleri olarak gruplara ayrılmaktadır. derdest (tutma).Nahiye esasına göre düzenlenmiş. Osmanlı Devleti’nin o zamanki sınırları içerisinde bulunan bütün şehir. Özel iyeliğe esas olacak hiçbir bilgiyi içermemektedir. kışlak ve su hakları anlaşmazlıklarını çözen kararların işlendiği defterlerin (Kuyudu kadime) tutulmasına Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlanmıştır. mufassal (ayrıntı). arazinin nev’ileri divan katipleri denilen memurlar aracılığıyla özenle araştırılıp tespit edilerek defterlere geçilmeye başlanmıştır. yaylak. Miri araziye ilişkin arazi alım ve satımı tevfiz ve ihale işleri Tanzimatın ilanına (1839) kadar dirlik (tımar ve zeamet) sahipleri tarafından. . Hukuk Dairesi 30.1976 tarih ve 2954-3862 Esas sayılı kararında.

yoncalık. kışlak ve koruluk gibi) yetkili memurlar aracılığıyla yerlerinde görülüp incelenerek mevki ve sınırları. 1872 tarihinde başlatılmış olup 1909 tarihinde uygulamaya son verilmiştir. mal müdürleri. kesin tapu kaydı niteliğindeydi. 1876 tarihli nizamname ile de mazbut ve mülhak vakıfların yapı ve eklentilerine ait her cins işlemin tapu idarelerince yapılması ve tapu senetlerinin defterhaneden verilmesi yöntemi kabul edilmiştir.3. şehir ve kasabalarda mahalle mahalle tapu kayıtlarının meydana getirilmesi sistemidir. Vakıf taşınmazlarda ise ya mütevveli denilen vakıf temsilcileri ya da evkaf idareleri tarafından kayıtlar tutularak sahiplerine senetler verilirdi. 1872 tarihinde yoklama usulü getirilmiştir. bağ ve bahçelere ilişkin alım. ne şekilde tasarruf altına alındığı ve iktisap hakkı. İdare heyetlerince onaylanmış olan yoklama esas defterlerinin tapu harçları tamamen tahsil edilip tapu idarelerince sahiplerine onay tasarruf ilmühaberi (resmi belgesi) verildikten sonra birer örneği aynen çıkarılarak Defterhaneye gönderilirdi. 1847 İle 1926 Yılları Arasındaki Dönem Arazi Kanunu’nun yayımından sonra kabul edilen 1859 tarihli Tapu Nizamnamesi ile. Bunlar. satım. kazalarda ise birer tapu katibi bulunacak şekilde örgütlendirilmiş ve bunlar merkez vilayette bulunan bir müdür. mültezim (maliyeci) ve muhasılların (vergi tahsildarı) görev ve yetkileri son bulmuştur. Ağustos 1909’dan itibaren kaldırılarak bu yetki mahalli tapu idarelerine bırakılmıştır. çayırlık. İyelere verilen tuğralı tapu senetlerinin Defterhanede doldurularak yerlerine gönderilmesi yöntemi. Kaza. Taşınmaz işlemleri şer’iye mahkemelerinde tescil edilir ve ilgililerine şer’iye hücceti belgeleri verilirdi. tapu kaydı sayılmayıp ispat belgesi niteliğindedir.3. intikal vb işlemleri yapma yetkisi tapu idarelerine verilmemişti. 1847 tarihinden itibaren tesis olunan tapu kayıtları ile 1872 tarihinde başlayan yoklamalar yalnız miri araziye ilişkindi. yaylak. yoklamayı yapan memur ile o yerin ihtiyar heyeti tarafından mühürlenip imza edildikten sonra idare heyetlerince onaylanırdı. arsa.3. her sancakta bir arazi memuru ve beraberinde iki veya üç katip. Taşra örgütü 1868 tarihli Tapu Mesalihi Hakkında Talimat ile örgütlenmesini tamamlamıştır. tahmini yüzölçümü. miri arazinin tefviz ve ihalesine mal memurları denilen defterdar. harman yeri. . kaza müdürleri ve tapu katipleri yetkili kılınmış. O tarihlerde mülk adı verilen hem tasarruf hakkı hem de rakabesi (bir malın sahipliği) kişilere ait olan her nev’i bina. Buna göre. 1875 tarihli nizamname gereğince mazbut ve mülhak vakıfların yalnız arazisine. sancak ve vilayet teşkilatı ise merkezde Defterhane-i Hakani Emaneti’ne bağlı kılınmıştır. şahısların tasarrufları altında bulunan miri arazinin (tarla. Yoklama usulü. Nizamnamenin uygulanması için ilk defa takrir (beyan) komisyonları oluşturulmuştur. Yoklama usulü ile meydana getirilen yoklama esas defterlerinin sonları. sahibinin ismi ve şöhreti gösterilmek üzere köy köy. bir muavin ve yedi katipten oluşan Defterhane-i Hakani Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. 1874 tarihli nizamname ile mülk taşınmazlara. Yerine gidilmemiş olan ve sonuç olarak Defterhaneye gönderilmemiş bulunan defterlerdeki kayıtlar ise. Yoklama usulü.

Kadastrosu yapılmayan yerlerde tapu idareleri tarafından tutulan zabıt defterleri kullanılmakta olup bütün kayıtlar bu defterler üzerinde işlenmektedir. cinsleri mülk. 1847 tarihinde Defterhane-i Hakani Emaneti olarak kurulmuş olan bu kurum. 1926’dan Sonraki Dönem Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra taşınmaz hukuku alanında yapılan değişikliklerin temeli 743 sayılı TMK’na dayandırılmıştır. maddesi uyarınca tutulmakta ve başbakanlığa bağlı olarak yürütülmektedir. 2. Taşınmazların cinsleri itibariyle ayrı ayrı defter tutma usulü 1884 yılından sonra kaldırılmış. 1909 tarihinde muvakkat ilmuhaber (geçici resmi belge) yöntemi kaldırılmıştır. hem tescil hem de akit tablosunu içerir.4. 1. mülk ve vakıf taşınmazlar için başlangıçta ayrı ayrı defterler tutulmuştur. 3. bu defterler yoklama usulünde olduğu gibi köy ve mahalleye ayrılmamıştır. miri ve vakıf olan bütün taşınmazların kayıtları bir deftere işlenmeye başlanmıştır. 1930 yılında Tapu Sicil Nizamnamesi kabul edilerek bu tarihten sonra tutulan kütüklere tapu sicili denmeye başlanmıştır. Daimi kayıtlar: Tapu idarelerine iş sahipleri tarafından her gün yapılan başvurulara göre. Tapu sicili ülkemizde TMK’nun 997. Bu nedenle tapu idarelerinde mevcut daimi defterlerdeki kayıtların her köy ve mahallesi için ayrıca birer arama defteri (fihrist defteri) düzenlenmiştir. Tapu Sicili . Bu defterler. Kadastrosu yapılarak modern tapu sicilleri meydana getirilinceye kadar işlemler zabıt defterleri üzerinde görülecektir. 1916 tarihli Nizamname ile Defteri-i Hakani müdür ve tapu memurları tarafından iki şahit huzurunda alınmaya başlanmıştır. Böylece tapu daireleri görev ve sorumluluklarının gereği olan yetkilerine kavuşmuştur. 1861 tarihinde Defterhane-i Hakani Nazırlığı. 3. Takrir komisyonlarınca alınmakta olan takrirler. Daimi defterlerinde o kazanın çeşitli köy ve mahallelerine ait ve başka başka şahıslar adına kayıtlı birden fazla taşınmazın kayıtları bulunmaktadır. Bir defter dolunca diğerine başlanmakta olduğu için. 1899 yılından sonra tutulan kayıtların bulunduğu defterlere tapu idarelerince zabıtkayıt defteri denilmiştir. Yoklama kaydı: Her köy ve mahalle için her cins taşınmaza bir numaradan başlayarak taşınmazların yoklaması tamam oluncaya kadar dizi bir sıra numarası verilmek suretiyle ayrı ayrı defterler halinde tutulan kayıtlardır.Tapu idarelerince miri. 1913 tarihinde Defterne-i Hakani Eminliği ve 1922 tarihinde ise Umur-ı Tasarrufiye Müdüriyet-i Umumiyesi.4. Tapu idarelerindeki kayıtlar 1872 tarihinden sonra tutuluş şekilleri ve niteliklerine göre iki kısma ayrılmıştır. Bu yüzden daimi defterlerde herhangi bir köy ya da mahallede bir kişi adına taşınmaz kaydı olup olmadığını hemen tespit etmek güçtür. Tapu Umum Müdürlüğü adlarını almış ve 1925 tarihinde de örgüte kadastro birimi eklenmiştir.3. yine bir numaradan başlayıp ay esasında dizi sıra numarası altında tutulan defterlerdir.

) Tapu Kütüğü Taşınmazın hukuki durumunu açıklayan ana defterdir. md. plan.4. yasa ve tüzük hükümlerine göre şerh ve tescil gereken bütün hak ve yükümlülükler tapu kütüğünde yer almak suretiyle tapu sicilinin sağladığı güvenceye kavuşur. ana ve yardımcı sicillerden oluşur. mahallesi. Taşınmazların el değiştirme işlemlerini tarih sırasına göre gösteren bu kayıtlar zamanla her mahalle için tutulmaya başlanmış. sokağı Yüzölçümü Taşınmazın niteliği.4. Ayni hakların doğması.Taşınmaz ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tutulan tapu sicili ile ilgili ilk kayıtlara 12 yy. Özel iyelik konusu olan taşınmazlara ilişkin iyelik hakkı. 1009. Ülkemizde 1930 yılında yürürlüğe giren Tapu Sicil Nizamnamesi geçen süre içerisinde mevzuatta meydana gelen değişikliklere ve gelişen teknolojiye paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve yeni Tapu Sicil Tüzüğü Resmi Gazetenin 7 Haziran 1994 gün 21953 sayılı nüshasında yayımlanan 18 Mayıs 1994 gün. vb. eski. Her taşınmaz ayrı bir sayfaya kayıt edilir. her taşınmazın ayrı bir sayfada gösterildiği kütükle. 3. 1010. Tapu kütüğü üzerinde kazıntı. bağımsız bölüm sayfa no. 6’ya göre tapu sicili.ları) Pafta. mal sahipleri sicil no İyeliğin edinme sebebi. nevi Şerhler (MK. Yevmiye Defteri.1. umum no. satış bedeli ve kayıt tarihi ile yevmiye no Bakınız: Tapu Sicil Tüzüğü Bakınız: TMK ilgili maddeleri . sonunda. m. 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur38.10. mevkii.1. parsel no Semti.1930 tarih ve 10012 sayılı Tapu Sicil Nizamnamesi. silinti. Kat Mülkiyeti Kütüğü. husus no. değiştirilmesi. 8. ada. köyü. Tapu Sicili Bileşenleri 3. mahkeme kararı. gerçekleştirilmesi bu kütüğe yapılan tescile bağlıdır. Tapu kütüğünde aşağıdaki veriler bulunur: • • • • • • • • 38 39 Sayfa no (yeni.1. • • • • Ana Siciller Tapu Kütüğü. Resmi Belgeler (Resmi Senet. matbuat.da Almanya’da rastlanmıştır. plan ve belgelerinden oluşan bugünkü tapu sicili düzenine ulaşmıştır. 1011)39 Maliğin adı. çıkıntı yapılamaz. soyadı ve baba adı.

• •

İrtifak hakları ve taşınmaz mükellefiyetleri ve bunların kayıt tarihi, yevmiye no Beyanlar Taşınmaz rehinleri ve bunların mahiyeti, tesis tarihinde alacaklıların adı, soyadı, baba adı, alacak miktarı, faiz, derece, müddet, kayıt tarihi, yevmiye no ile rehin hakkı için düşünceler.

Kat Mülkiyeti Kütüğü Kat iyeliğinin tescil edildiği kütüktür. Kat mülkiyeti kütüğünde aşağıdaki veriler bulunur: • • • • • • •

• •
• • •

Kat iyeliği sayfa no (eski, yeni, devam, ana taşınmaz sayfa no) Bağımsız bölümün onaylı bina planındaki kat no, müstakil bölüm no, proje no ve tarihi Bağımsız bölümün vergi hesap no, arsa payı, niteliği Bağımsız bölümün özel sigorta no ve tarihi, süresi, miktarı Ana taşınmazın mahallesi, sokağı, kapı no Ana taşınmazın pafta, ada, parsel no, yüzölçümü, niteliği Ana taşınmazın genel sigorta no ve tarihi, süresi, miktarı Şerhler (MK, m. 1009, 1010, 1011)40 Maliğin adı, soyadı ve baba adı, mal sahipleri sicil no İyeliğin edinme sebebi, satış bedeli ve kayıt tarihi ile yevmiye no İrtifak hakları ve taşınmaz mükellefiyetleri ve bunların kayıt tarihi, yevmiye no Beyanlar Taşınmaz rehinleri ve bunların mahiyeti, tesis tarihinde alacaklıların adı, soyadı, baba adı, alacak miktarı, faiz, derece, müddet, kayıt tarihi, yevmiye no ile rehin hakkı için düşünceler.

Yevmiye Defteri Tapu kütüğüne tescil edilen ayni hakların sırasını belirleme yönünden önemli defterdir. İyeliğin devri, ayni hakların kurulması, değiştirilmesi, terkini ile ilgili istemler başvuru tarih ve sırasına göre yevmiye defterine kayıt edilir. Yevmiye defterine her yıl başında 1’den başlayarak sıra no verilir. Yevmiye defterinde aşağıdaki veriler bulunur: • • • • • • • Sıra no Alındığı saat, dakika İstem sahibinin adı, soyadı ve adresi, köy veya mahallesi Sayfa no İstemin konusu Eklenti sayısı Düşünceler, yapılan işlem

Resmi Belgeler

40

Bakınız: TMK ilgili maddeleri

Tapu kütüğündeki mevcut hakların ayrıntılarını, kayıtların hukuki dayanağını sağlarlar. Resmi senet, plan, mahkeme kararları ve diğer belgeler resmi belgeler olarak sayılabilir. İşleme konu taşınmaz ve tarafların isteğinin açıkça yazıldığı belgeler resmi senettir. Resmi senetlerde silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamaz. Plan; ölçü tekniğine göre, belli ölçekte, taşınmazların zemindeki sınır ve yüzölçümlerini gösteren belgedir. Mahkeme kararı; bir hakkın tescil, değiştirme, terkin ya da düzeltilmesini gerektiren kararlardır. Vekaletnameler, mirasçılık belgeleri, vasiyetnameler, rüşt kararları vb. diğer belgeler olarak sayılabilir. 3.4.1.2. • • • • Yardımcı Siciller

Mal Sahipleri Sicili, Aziller Sicili, Düzeltmeler Sicili, Kamu Orta Malları Sicili (Mera, yaylak, kışlak kütüğü)

Mal Sahipleri Sicili Mal sahipleri sicili soyadının baş harfine göre her harf için ayrı olarak tutulan kütüklerden oluşur. Maliğin sahip olduğu taşınmazlar bir sayfada gösterilir. Maliğin iyeliğinden çıkan taşınmazın ada ve parsel no kırmızı mürekkeple çizilir. Ayırma, birleştirme işlemlerinde eski ada, parsel ve sayfa no.ları çizilip yeni no.lar yazılır. İkametgah değişikliklerinde de yeni ikametgah yazılır. Mal sahipleri sicili; • • • Mal sahibinin adı, soyadı, baba adı, tabiiyeti İkametgahı, mahalle ya da köyü Sayfa no

verilerinden oluşur. Aziller Sicili Vekil aracılığıyla yapılan işlemlerde vekilin azledilmiş olup olmadığını kontrol olanağı sağlar. Vekalet verenlerin soyadının baş harfine göre sicil tutulur. Azil geldiğinde tarih, saat, dakika hemen kaydedilir. Vekaletnameye dayalı işlem geldiğinde kontrol edilir. Düzeltmeler Sicili

İlgilisinin kusuru olmaksızın tapu kütüğüne yanlış olarak yapılmış tescillerin düzeltilmesine ve düzeltme nedeninin açıklanmasına yarayan defterdir. Düzeltmeler sicili; • • • Sıra no Düzeltme tarihi Düzeltmenin içeriği

verilerinden oluşur. Kamu Orta Malları Sicili Bölge itibarıyla tutulan, kamu orta mallarının yazıldığı, bu malların hangi köy ya da belediyeye ait olduğunu gösteren sicildir. Tescil niteliğinde olmayıp bilgi niteliğindedir. 3.4.2. Tapu Sicilinin İlkeleri

Tapu sicil sistemi temeli TMK’na dayanan beş temel ilkeye sahiptir. Bu ilkeler kadastro için de geçerlidir. 3.4.2.1. Tescil İlkesi

TMK, madde 1022 “Ayni haklar, kütüğe tescil ile doğar; sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır..” şeklindedir. Taşınmaz iyeliğinin kazanılması ya da bir taşınmaz üzerinde herhangi bir ayni hakkın kurulabilmesi için tapu siciline kayıt gereklidir. Bu kayıtlar tescil olarak adlandırılır. Bir ayni hak, tescil olmadıkça ayni hak niteliğini kazanamaz. Her taşınmaz TMK, madde 1004 gereğince bulunduğu bölgenin tapu siciline kaydedilir. TMK, madde 1005 uyarınca birden fazla bölgeye giren taşınmazlar, diğer bölge sicillerinde kaydedildiği gösterilmek koşuluyla her bölgede ayrı ayrı kaydedilir41. Tapu Sicil Tüzüğü’nün 6. maddesi42 ile tescillerin de bilgisayar ortamında yapılabilmesine olanak tanınmıştır. TKGM’nin otomasyon uygulamasına geçilen müdürlüklerinde tesciller hem kütükler üzerinde hem de bilgisayar ortamında yapılmasına karşın, zamanla kütük sisteminden vazgeçilerek tamamen bilgisayar ortamında tutulmasına yönelik proje çalışmaları devam etmektedir. 3.4.2.2. Açıklık İlkesi

TMK’nun 1020. maddesi uyarınca tapu sicili, ilgilisi olan herkese açıktır. TMK’nun 1020. maddesi “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez.” uyarınca açıklık ilkesi gerçekleşir. Bu ilke kadastro bilgi ve belgeleri için de geçerlidir.
41 42

Bakınız TMK ilgili maddedleri Bakınız: Tapu Sicil Tüzüğü

2. Kısaca taşınmazın hem ölçü ve plana bağlı konumu hem de devlet güvencesi altına alınmış belgesi vardır. zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Bu maddeye göre bu sorumluluk.4.2. 3. herkes. devlet aleyhine.3.5.2. Taşınmaz iyeliğinin güvence altına alınması için ikisinin de eksiksiz ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gereklidir. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . Bu durum nedeniyle zarara uğrayanlar devletten bunun ortadan kaldırılmasını isteyebilir. hem araziye uygulanması zor hem de alanlarına ilişkin değerlerin güvenilirliği kuşku doludur. 3. Kadastro ve tapu sicili birbirini tamamlayan.4. Aşağıda verilenler bunlardan yalnızca birkaçıdır43. tescile esas olan hukuki işlemin geçerliliğine bağlıdır. Devletin Sorumluğu İlkesi TMK’nun 1007. Geçerli bir hukuki işleme dayanmayan tescil. Nedensellik İlkesi Tapu siciline yapılan bir tescilin geçerliliği. 43 VIII. biri olmazsa diğerinin işlevleri eksik kalan iki ayrı çalışmadır. maddesi uyarınca. maddesi “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur.4. tapu sicilindeki kayıtların doğru ve tam olduğuna güvenebilir. Kadastrosu yapılan alanlarda ise tapu sicilleri düzenlenerek bütün işlemler bu siciller üzerinde yapılmaya devam eder. Çünkü bunlar ölçü ve plana bağlı değillerdir. 3.5. Güven İlkesi TMK. 3.4.3. 1023. yalnızca tapu siciline yapılan tescil işlemleri ile sınırlıdır. Tapu Hizmetlerinde Görülen Sorunlar sorunlarla Ülkemizde tapu hizmetlerinin gerçekleşmesi sırasında bir takım karşılaşılmaktadır. Ancak bu tapuların. Devlet.3. Zarar gören hak sahibi.4. şekil olarak vardır. haksız uygulamadan dolayı dava açarak zararın giderilmesini isteyebilir. ancak hatalı bir tescildir. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar. Bu madde bağlamında. tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. Kadastro Tapu Sicili İlişkisi Tapu hizmetleri bir bölgede kadastro yapılmadan öncede vardır. tapu sicilindeki kayda dayanarak iyi niyetle iyelik ya da diğer bir ayni hak iddia edenin bu hakkı geçerli olur.” şeklindedir.

Borçlar Kanunu. Hizmetin nitelik ve nicelik açısından yeterli olmayan personelle yürütülmesinin doğuracağı aksaklıklar.4. Bu zorunluluk. tarıma bağlı nüfusun azalarak şehirleşmenin yoğunlaşması. 44 45 Bakınız: Türk Medeni Kanunu Bakınız: Tapu Kanunu . Ancak teorik olarak kazanılmış olan bilgiler uygulama sahasına gelindiğinde problemleri çözmeye yetmemektedir. tapu. Kamulaştırma Kanunu. Türk Ticaret Kanunu gibi temel kanunların yanı sıra pek çok mevzuat. Ancak bu kanunların bir çoğunun yürürlüğe giriş tarihi eski olup çağın gereklerine yanıt vermemektedir. kadastro ve coğrafi bilgi sistemleri konularında yeterli sayıda eğitilmiş insan gücü potansiyeli vardır. sosyal ve ekonomik sorunların ortaya çıkmasına da yol açabilecektir. Donanım ve Yerleşime İlişkin Sorunlar Tapu hizmetlerinin önemli bir bölümü. tapu hizmetlerinin nicelik ve nitelik olarak artışına yol açmaktadır. başta Türk Medeni Kanunu44 olmak üzere Tapu Kanunu45.5. Devletin sorumluluğu altında tutulan tapu sicillerine güven duygusunu zedeleyeceği gibi.3. Ülkemizde harita.5. buna bağlı olarak da yeni tapu sicil müdürlüklerinin örgütlendirilmesini gerekli kılmaktadır. 3.5. Mevzuata İlişkin Sorunlar Tapu hizmetleri. Mesleğe yeni personel alınamaması yanı sıra nitelikli personel çalıştırılamaması nedeniyle hızlı ve daha çağdaş hizmet sunulması zorlaşmaktadır. Bu. Bunun da bilinen en temel yolu eğitimdir. Bu konuya gereken önem verilerek öğrenci ve elemanların uygulama alanlarına kaydırılması sağlanmalıdır.2.3. Tapu hizmetlerini yürütecek personel. 3. Diğer idarelerden belirli bilgi ya da belge alındıktan sonra talepler karşılanabilmektedir. 3. Personele İlişkin Sorunlar Ülkemizde sanayi ve ticaretin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan şehirleşme. İmar Kanunu. talepte bulunanın hak sahibi ya da vekili olduğunun tespitini ve sicillerin incelenerek talebin karşılanmasında bir engel olup olmadığının belirlenmesini gerektirmektedir. içtihat ve doktrine dayanmaktadır. teknoloji kullanımın yanı sıra. yeni il ve ilçelerin kurulmasını. nitelikli insan kaynağına sahip olmaktır.1.5. hizmetin özellikli olmasından kaynaklanmaktadır. hukuki ve teknik konularda yetişmiş olmalıdır. Eğitime İlişkin Sorunlar Yarını yakalamanın en önemli koşulu.

1. Dünyada Tapu Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler Haberleşme ve ulaştırma teknolojisindeki hızlı gelişme dünyanın her yerindeki insanlarda belirli bir standartta yaşam özlemi yaratmaktadır. Yapısal uyum programları kapsamında şu an için en belirgin olanı. iş hacmi çok sınırlı olan mülki birimlerde dahi tapu sicil müdürlüklerinin kurulması. Eldeki olanaklarla hizmetin en uç noktalara kadar götürülmesi de çağdaş devletin amaçları arasında yer almaktadır. 3. Bu gelişme ülkelerin kalkınma eylemlerini küresel bir çerçeve içerisinde düzenlemelerini gerekli kılmıştır. güçlü mahalli birimlerin oluşturulması gerekli görülmektedir. Dünyada ve Türkiye’de Tapu Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler 3.6. 3. düzenli ve güven içerisinde korunabilmesi için de yeni donanımlar gereklidir. 3. Örgütlenmeye İlişkin Sorunlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün örgütlenme yapısı var olan olanak ve kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi yoluyla amacın gerçekleştirilmesine uygun olmalıdır.6. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada daha hızlı. karşılıklılık esasları çerçevesinde düzenlenen yabancıların mülk edinim konusunu. kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine uygun bulunmamakta.5. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . 46 VIII. birlik içerisindeki ülkelerin iyelik edinim haklarıdır. Bu doğrultuda. hizmetin etkin bir şekilde yerine getirilmesine engel teşkil etmektedir.Gerek akit ve tescile yönelik tapu hizmetlerinin.2.6. Avrupa Birliği ülkeleri için yeniden değerlendirilmelidir. Dünyada bilgi toplumu olma yönünde gerekli hazırlıklarını tamamlayan ülkeler. diğer hizmetlerde olduğu gibi tapu hizmetine ilişkin bilgileri üretip. kayıt ve bilgilere daha kısa sürede ulaşılmasını sağlayacak teknolojik donanımlara ihtiyaç bulunmaktadır. gerekse büyük emek ve zaman kaybına yol açan veri toplama faaliyetlerinin daha hızlı karşılanabilmesi için. Sicillerin temiz. Türkiye’de Tapu Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık konusunun gerçekleşmesi üzerine. Ancak. her sektörde olduğu gibi harita-tapu ve kadastro sektöründe de mevzuat uyum çalışmalarına başlanacaktır. koordine ve etkin hizmete ulaşılabilmesi ve sorunların bulunduğu yerde çözümlenmesini sağlamak amacıyla yaygın ve yetersiz idari birimler yerine. Ekonomik ve sosyal alandaki gelişmeler de bu birleşmeye uyum sağlamıştır. derleyip bir bilgi ağı ile kullanıma sunarak etkin bir hizmet gerçekleştirebilecekler ve ülke insanlarının bu hizmetten beklentilerini karşılayabileceklerdir46.5. Donanımlarda teknolojiden en yüksek düzeyde yararlanılması hizmetlerdeki verimin artmasını sağlayacaktır.

ilgili diğer kamu hizmetlerine ilişkin bilgileri de içeren bilgi sisteminin oluşturulması. belirli bir işlemi yapmaya ya da yapmamaya zorlanmaları olanaksızdır. İlgili mevzuat günümüz gereklerine yanıt verecek şekilde yeniden düzenlenerek sade ve anlaşılır hale getirilmelidir. Avrupa Birliği ile ortak standartlara yönelik idari ve örgütsel düzenlemeler yapılması gerekmektedir.2. 3. yargı kararları dışında. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . Medeni Kanunun 1006. Bu hedefe ulaşabilmek ve devamlılığını koruyabilmek için. Taşınmaz iyelik sisteminin toplum düzeni ve rejimin temelini oluşturduğu dikkate alınarak. Akit ve tescil işlemlerinde tapu sicil müdürlüklerinin. akit ve tescile yönelik tapu işlemlerinin idari emirlerle durdurulmasının olanaklı olamayacağı belirlenmiştir. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde tapu hizmetlerinde AB uyum sağlayacak idari. bu kapsamda tapu bilgi sisteminin kurulabilmesi için bilimsel ve teknik taban oluşturulması. maddesi ile. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Tapu Hizmetlerinde Öngörülen Hedef Ve Politikalar 3. bilgisayar ve diğer teknolojik donanımlardan daha yoğun bir şekilde yararlanılması. maddesi ile.1992 yılında başlatılan ve tapu müdürlüklerine yaygınlaştırılan otomasyona yönelik çalışmalar bilgi sistemi mantığıyla yeniden değerlendirilerek. • 47 48 VIII.7. mali ve hukuki önlemler alınmalıdır. proje uygulanması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir47. 3. tapu idaresinin özel statüsünü güçlendirecek olan aşağıdaki öneriler uygun bulunmaktadır48: • AB' ne girmeyi planlayan ülkemizde. Tapu Kanunu’nun 28. gerek akit ve tescile gerekse arşiv ve ilgililerini bilgilendirmeye yönelik tapu hizmetlerinin çağdaş ve düzenli bir şekilde ve daha kısa süre içerisinde karşılanmasını sağlamaktır.1.7. uzman personelce yürütülmesi ve gerektirdiği tarafsızlık özellikleri dikkate alınarak. Politikalar Tapu hizmetlerinin sosyal ve ekonomik yaşam için taşıdığı önem. Hedefler Temel hedef.7. AB standartlarına ulaşmak amacıyla 8. tapu idarelerinin özel kanun hükümlerine tabi olması hüküm altına alınmıştır. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu VIII.

çağdaş ve süratli hizmet sunulabilmesi için. bilgi sistemi oluşturulmalıdır. sisteme esas olacak bilgiler belirlenerek. Tapu Kadastro Bilgi Sistemine bağlı olarak. vatandaş ile kamu idareleri arasında isteğe bağlı olarak ortaya çıkan aracılık ve bilgilendirme hizmetlerinin hukuk çerçevesinde ve belirli bir disiplin altında yürütülebilmesi için taşınmazlar ile ilgili aracı kişi ve kuruluşların yasal statüye kavuşturulması sağlanmalıdır.b) taşınmaz bilgileri ilişkilendirilmelidir. nüfus bilgileri v. Bu sistem ile kayıt ve belgelere daha kısa sürede ulaşılarak. tapu sicilinde kayıtlı bilgilerin güncelleştirilmesi ve güncelliğinin korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Vergi kaybının önlenmesi ve taşınmazlar ile ilgili işlemlerin gerçek değerleri üzerinden yürütülebilmesi için taşınmazların gerçek değerlerini belirleyecek iyelik değerleme ve sigorta sistemi oluşturulmalıdır. Her ilçede birden çok tapu sicil müdürlüğü yerine tek bir tapu sicil müdürlüğü kurulmalıdır. Müdür ve personelin görev ve yetkileri ile yetki devri hususu yeniden düzenlenmelidir. her müdürlüğün ülkenin her yerindeki taşınmazlarla ilgili tapu işlemleri yapabilmesine olanak sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır.• Teknolojik gelişmelerden yararlanarak. maddesindeki “ilgilisi” deyimi yeniden değerlendirilmeli. diğer hizmet sektörleri ile (vergi. tapu sicilinin açıklık ilkesine yönelik Medeni Kanunun 1020. Bu anlamda. • • • • • • • • . standart hale getirilmesi sağlanmalıdır. Ret kararlarının bölge ve merkezde oluşturulacak kurullarda görüşülerek karara bağlanmasına yönelik yasal değişiklik yapılmalıdır. Tapu hizmetlerini yürütenlere taşıdıkları ağır sorumluluğa uygun düşecek ölçüde ücret ve risk tazminatı ödenmesi ve tapu sicillerinin tutulmasından doğabilecek zararların oluşturulacak fon veya sigorta kaynaklarından karşılanması sağlanmalıdır. Ayrıca. Her ilçede müdürlük açılmasına gerek olmadan. Arşiv hizmetlerinin daha fonksiyonel hale gelmesi için merkezde bulunması zorunlu olmayan bilgi ve belgeler bölgelerde oluşturulacak arşivlerde mikro filmlerle korunmalıdır. Taşınmazlara ilişkin hizmetleri yerine getiren kamu idarelerine duyulan güvenin korunması. işlem sayısı az olan müdürlükler yakın müdürlüklerden yetki ile idare edilmeli ya da akit memuru bulundurmak veya göndermek suretiyle mevcut müdürlük sayısı azaltılmalıdır.

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 1. Bıyık. alanlarının. çok amaçlı bir anlayışla ortaya çıkmıştır. a.g. Latince’de caput (bir arazi vergi birimi).. Hem Türkçe sözlük hem de 2613 ve 3402 sayılı Kanunlar incelendiğinde ülkemizde. eski Mısır ve Mezopotamya gibi uygarlıklarda iyelik sınırlarının tespiti. (1994). T. (1999). sınırlarının.e. Türkçe sözlük kadastroyu “Düzenli ve sağlam bir tapu sicili oluşturmak ereğiyle bir ülkedeki bütün arazi.11. Kadastronun ortaya çıkma nedeni. C. 1987 tarih. maddesinde kadastro “Taşınmaz malların hukuki ve geometrik durumlarını tespit eder ve gösterir. değerlerinin ve hukuksal durumlarının devlet eliyle saptanıp plana bağlanması işi” olarak tanımlamıştır50. “Kadastro Bilgisi”. sayfa: 851 51 Tüdeş. gösterim ve tescil üçgeninden oluşan bir kadastro anlayışı ile karşı karşıya kalırız.... kayıt) kelimelerinin birleşiminden oluşan caputastrum kelimesinden türetilmiştir49.e. Taşınmaz kadastrosu. maddesi “Memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak” şeklinde kadastronun amacını hükme bağlamıştır. Uluslararası Jeodeziciler Birliği (FIG) tarafından “kadastro teşkilatı tarafından yürütülen kütüklerden ve büyük ölçekli haritalardan oluşan. Bizans ve Avrupa’da arazilere bağlı vergi toplama için gerekli bilgi üretimidir.4.. Kadastro kelimesinin türetildiği kelimelerden de anlaşılacağı gibi temelinde vergi amaçlı kayıt söz konusu olmuştur.” biçiminde tanımlanmıştır. Uluslararası Kadastrocular Birliği (OICRF) kadastroyu “Aynı türden nesnelerin siciller ya da grafikler biçiminde bir araya toplanmasının ifadesidir ki. registrum (tescil. arsa ve mülklerin yerlerinin. A. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 1.. KTÜ Basımevi. Sayfa: 2. KADASTRO Kadastro. genellikle taşınmaz kadastrosu. Püsküllüoğlu. Trabzon. a. Eski Türk devletleri ve Osmanlılarda ise kadastro. Bıyık.. 49 50 Tüdeş. caputetestio (nüfus başına düşen vergi). taşınmazların geometrik ve hukuki tespiti. vergi kadastrosu gibi terim bağlantıları ile kullanılır. C. idari birimlere göre bölümlenmiş olarak bütün taşınmaz malları. 23. elde edilen verilerin harita üzerinde gösterimi ile TMK’nin öngördüğü şekilde tapu siciline tescili şeklinde tespit.g. sayfa: 2 . Roma.1934 tarih.” şeklinde tanımlamıştır51. T.

Bu tanıma göre gemi. tarımsal faaliyetlerde. istatistikte birinci derecede yararlanılır. konumsal özellikli her türlü projenin başarıya ulaşabilmesi için altyapı olarak kullanılmalıdır. Bunun yanında kadastro ürünlerinden. Tüm bu tanımlar göz önünde bulundurulup çağdaş boyutu ile düşünüldüğünde kadastro. . kentsel arazi kullanımının planlanmasında. yeterli kapsamda ve güncel aşağıda yer alan tapu ve kadastro bilgilerine gereksinim vardır: • • 52 Parselin iyeleri. Kadastroya uluslararası yaklaşım ülkemizdekinin aksine çok yönlüdür. H. Bu nedenle ileriye dönük olarak oluşacak koşullar tahmin edilerek. bunların imar planlarının yapılması. Bu nedenle. tapulu taşınmazların da ölçülmesi ve teknik tanımlanması yapılmaktadır.1. hazine ve kamu mallarının belirlenmesinde.g. bu görevleri yaparken tapu ve harita bilgileri arasındaki ilişkiyi kurar. ekonominin ve istatistiğin ihtiyaç duyduğu biçimde gösteren ve tanımlayan bir kamu hizmetidir. 4. sürekli bir çalışmadır.e. Kadastro.” olarak belirlenmiştir52. tüm altyapı gereklerinin oluşturulması zorunludur. proje ve hizmetlere altlık oluşturan bir bilgi sistemidir şeklinde tanımlanabilir. kadastral çalışmaların hazırlanış yöntemlerinin ve kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. günün gereklerine yanıt veren. Kullanıcıları. ekonomik projelerin planlanmasında. hukuki problemlerin çözümünde. FIG ise taşınmaz kadastrosunu yürütülmesi açısından bir elde toplayıp hizmet alanını genişleterek ele almıştır. orman ve mera arazilerinin tespitinde.hukukun. bilimsel araştırmalarda. Öncelikle OICRF’nin yaklaşımında kadastro yalnızca taşınmazlar kadastrosu olarak görülmemiştir. sayfa: 2.. uçak kadastrosu gibi. Hızla artan nüfus gereksinimlerini karşılayabilmek amacı ile kalkınma projelerin hazırlanması. Kadastro sırasında hiç tapuya kaydedilmemiş taşınmazların yanı sıra. toprak-insan ilişkilerini modellendiren. Kadastronun esas görevi. biten değil. iyelik yapısını tespit ederek teknik esaslara bağlamaktır.. yeni yerleşim alanları belirlenmesi. Ülkemizde taşınmaz iyeliği Anayasa ve yasalarla koruma altına alınmış kutsal bir haktır. Bu kapsamda. toprakla ilgili her türlü plan. Erkan. Ülkemizde Medeni Kanun ile belirlenen ayni hakların varlığı tapu sicili ile belirlenirken. kamu yönetiminin. Önemi Ve Kapsamı Kadastro toprak-insan ilişkilerini düzenleyen bir hizmet kurumudur. a. kadastro ile taşınmazların kayıtları tescil ve tesis edilmektedir. Örneğin gemi kadastrosu. uçak gibi aynı türden nesnelerin bir araya gelmesi de bir kadastro oluşturabilir. Bir hakkın korunabilmesi ve kullanılabilmesinin temel koşulu sınırlarının belirlenmiş olmasıdır. sürekli olarak güncel halde tutulmalıdır. Sınırsız hiçbir hak yoktur. Kadastro. Kadastral bilgilerin projelere altlık olarak daha fazla yararlı olabilmesi için teknoloji ve günün koşulları iyi değerlendirilmeli. nicelikleri de kadastro ile tespit edilmektedir. Kadastro bilgileri.

Bölgelerle ilgili yol durumları. Hukuk. Halkın üretilmek istenen ürünler ile ilgili bilgi düzeyi. Yetiştirilecek olan ürünlerin değerlendirme merkezlerine olan uzaklığı vb. Bu doğrultuda. Parsellerin şekilleri. maden vs. kanal. Yeraltındaki toprağın kullanımına etki edecek kaynak. Ekonomi. bilgiler. Topoğrafyası. Ülkemizde uygulanmakta olan sınır kadastrosu ile üretilen bilgiler.• • • • • • • • • • • • Parsel büyüklükleri. Hangi nitelikte taşınmazı olduğunu göstermekle kalmayıp. Yerleşim yerlerine olan uzaklıklar. Bir kısmı yukarıda anlatılan kadastrodan yararlanılan alanlar incelendiğinde. Nerede. VIII. telefon vs. Sulama durumları. su. Toprak analizleri. kadastral bilgilerin güncel olarak yer almasını sağlamak amacıyla var olan kadastral bilgilerin belirlenecek öncelikler sırasıyla bilgi sistemlerine altlık olabilecek çağdaş bir niteliğe kavuşturulması gerekmektedir. üzerindeki mütemmim cüz (tamamlayıcılar) ve detayların. sınırlarının. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu 53 . iyelikten başka diğer ayni hakların ve arazilerin yükseklik modellerinin belirlenmesi. Kırsal ve kentsel alan düzenlemeleri ve İstatistik konularını içeren özel hukuk ve kamu hukukunun büyük yer kapladığı görülmektedir. Kadastronun uygulama alanları incelendiğinde • • • • • Ölçme. yüzölçümlerinin. çağdaş boyutu ile kadastronun yalnızca • • • • Kimin. bu gereklerin bir kısmını karşılayamaz. Ne kadar. her türlü hizmete altlık oluşturacak verilere sahip olması gerektiğini de görebiliriz. Yerüstündeki toprağın kullanımına etki edecek yapay tesisler (Elektrik. Bu tür projelerin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için mutlaka taşınmazla ilgili her türlü nitelik ve öznitelik verilerine sahip kapsamlı bilgi sistemlerine gereksinim vardır. kadastro hizmetleri ve ürünlerinden aşağıdaki alanlarda doğrudan ve dolaylı olarak faydalanılmaktadır53: • Özel ve tüzel kişilerin iyeliğindeki taşınmazların iyelerinin. bilgiler). Bu bilgi sistemlerinde.

Bölge kalkınma planlarının yapılması ve uygulanması. çevre ve temizlik vergilerini eksiksiz. Orman alanlarının belirlenmesi ve koruma altına alınması. PTT. Tarımsal üretim planlama ve rekolte tahminlerini zamanında ve gerçekçi bir biçimde yaparak. Kent arazilerinin ve kent alanlarına yeni katılan arazilerin planlanması ve gecekondulaşmanın önlenmesi. Taşınmazlarla ilgili her türlü istatistik bilgilerin toplanması ve başta bilimsel araştırmalar olmak üzere birçok kullanıcıya sunulması.• • Arazi ve her türlü taşınmaz iyeliğine yönelik tecavüzlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü davalarının aydınlatılması. Toprak erozyonunun önlenmesi için arazilerin iyelik durumunun belirlenmesine bağlı olarak sahipsiz yerlerin hızla ağaçlandırılması. Her çeşit bayındırlık yapı ve faaliyetlerinin planlanması ve yerine uygulanması. altyapı tesisleri için irtifak kurulması ve uygun bedel tespitine katılma. Çarpık kentleşmenin ve yapılaşmanın engellenmesi. Vakıflar. önceden depolama. kanalizasyon vd. işleme. yaylak ve kışlak arazilerinin belirlenmesi ve amacına uygun bir biçimde kullanılmalarının sağlanması. Araziler üzerinden geçen elektrik. Tarım arazilerinin en fazla verim elde edilebilecek biçimde planlanması ve düzenlenmesi. doğal gaz. nakletme ve pazarlama gibi önlemlerin alınmasına yardımcı olma. Mera. belediyeler ve diğer kamu kurumlarına ait taşınmazların belirlenmesi ve işletilmesinin sağlanması. Kamulaştırma çalışmalarında öncelikle kullanılma. Yerel yönetimlerin emlak. Günümüzde temel bir ihtiyaç haline gelen ve başta yerel yönetimler olmak üzere birçok özel ve tüzel kişi ve kurumların ihtiyacı olan bilgilerin bulunacağı “Coğrafi Bilgi Sistemi” nin altyapısının oluşturulması. • • • • • • • • • • • • • • • . adaletli ve düzenli bir biçimde toplayabilmelerine yardımcı olunması. Kentsel altyapının belirlenmesi ve çevreye zarar vermeyecek biçimde hizmete sunulmasının sağlanması.

toprak kayıtlarının yazımı ile 1085 yılında İngiltere’de başlamıştır.2. 4. Bu bildirimlere dayanılarak toprakların yüzölçümünü.. XVIII.2. H. Eski Yunanistan’da mal sahiplerinin bildirimine ve nüfus sayımına dayanan bir kadastro olduğu.g.e. C.g. Giderek kadastronun gücü ve yararı artmış ve bugün artık. sayfa:5. Romalılarda toprakların vergilendirilmesi amacıyla. Bu 54 55 Erkan. (1989).e. Nil kıyısında bulunan tarım alanlarının parsel sınırları işaretlenmiş ve bunlardan taşkın sonrasında sınırların tekrar eski sahiplerine gösterilmesi ve anlaşmazlıkların giderilmesinde yararlanılmıştır55. Eski Mısır’da yüzölçümü ve net gelire dayalı olarak toprak vergisinin de alındığı bilinmektedir. Önceleri vergi toplamak amacıyla yapılan kadastrodan daha sonraları Nil nehrinin taşması sonucu ortaya çıkan sınır sorunlarının giderilmesinde de yararlanılmıştır. taşınmazlara ilişkin iyelik ve sınır anlaşmazlıklarının çözümünde de kullanılabilecek güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiş ve bu özelliğinden yararlanılmıştır. Avrupa’da Kadastro Kadastronun Avrupa’ya girişi. T. 26. 6.. a. Tabletlere. sayfa: 25. 35 Tüdeş.4. Tarihsel Gelişimi Kadastro. Arabistan çölünde bulunan ve MÖ 4000 yılına ait tuğladan bir planda. yükseklikleri ve alanları ile belirli bir arazinin payları gösterilmiştir. bütün toprak sahipleri. araziye yönelik her tür araştırma.2. (1994). planlama ve projelendirme çalışmalarında temel altlık ve hazırlanan plan ve projelerin araziye uygulanmasında vazgeçilmez bir araç özelliği kazanmıştır54.. 4.1. taşınmazların durumunu ve değerlerini bildirmekle yükümlü kılınmıştır. a. 27 .. cinsini ve gelirlerini gösterir kütükler düzenlenmiştir. 1688 yılında ilk resmi ölçme işlemleri Dortmund şehri çevresinde başlamıştır. Zamanla.2. Roma İmparatorluğu zamanında haritacıların bütün Yunanistan arazisini ölçtükleri ve parselleri gösteren haritaların mermer ya da bronz tabletler üzerine çizildiği bazı tarihçiler tarafından belirtilmiştir. İlkçağlarda Kadastro Kadastro işlemlerinin yapıldığını gösteren en eski belge MÖ 5000 yılına ait olduğu tahmin edilen Mısırlıların kerpiç tabletler üzerine çizdikleri şekillerdir. yüzyılın başından itibaren ölçmeler geniş çevrede uygulanıp sonuçlar kütük ve plan şeklinde düzenlenmiştir.. Bıyık. başlangıçta toplumların ortak giderlerini karşılamak amacıyla tarım topraklarından adil ve düzenli bir biçimde vergi alınabilmesi için düzenlenmiş bir kamu hizmetidir. 10 Aralık 1656’da Almanya’da Wilhelm von Hessen Prensliği’ne ait bir yönetmelikle ilk defa “kataster” terimi kullanılmıştır.

Cumhuriyet döneminde kadastro çalışmaları olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz. tarım türüne göre bir hektarlık alana düşen kira ve alım satım değerini gösteren listelerin hazırlanması ve bunlara bağlı olarak kira sözleşmelerinin uygunluğunun kontrolü. Almanya’da kadastro. ölçüye ve plana dayalı ilk kadastro çalışmaları 1808 yılında başlayıp 1850’de tamamlanmıştır. Fransa’da Napolyon Kadastrosu adıyla anılan. Ülkemizde Kadastro Ülkemizde kadastro çalışmalarını. İsviçre’de ise.3. .1. 4. olabildiğince. hukuki ağırlıklı ilk kadastro işlemleri bitirilmiştir. Türk Devletleri ve Osmanlılarda yirminci yüzyılın başlarına kadar yazılı kadastro ürünleri olan defterler üretilmiş.2.çalışmaların amacı. Dortmund kentinde 1826-1833 yılları arasında ülke nirengi ağına dayalı kadastro çalışmaları yapılmış ve hazırlanan planlar arazi vergi haritalarının altlığını oluşturmuştur. toprak vergi ve harçlarının adil ve düzenli dağılımını gerçekleştirmektir. çizgisel kadastroya ise yirminci yüzyılla birlikte başlanmıştır. Toprağa verilen verim derecesi ve toprak sınıfının belirlenerek parsellerin her birinin sınıflandırılması. 1. 4. 1871’de çıkarılan bir buyruk ile köylerde “Yoklama” adı altında tapu tahrirleri (yazımları) yapılmış ve bu işlem 1909 yılına kadar devam etmiştir. 1872 yılında Prusya tapu sicil yönetmeliği ile vergi kadastrosundan iyelik kadastrosuna dönüşmüş. yaylak ve kışlak yerlerinde oraya çıkan anlaşmazlıklarda günümüzde de bu kayıtlardan yararlanılmaktadır. 1847 yılından sonra tapu belgeleri “Defterhane” (Tapu İdaresi) tarafından verilmeye başlanmıştır. 1535 yılından 1847’e kadar devam eden tapu tahriri (yazımı) kayıtları tutulmuştur. her parselin yüzölçümüne göre kadastro gelirini belirlemek gibi tamamen mali amaçlı olan bu kadastro 1861’den sonra yerini tapu kütüğüne dayalı iyelik kadastrosuna bırakmıştır. 1800 yıllarında ülke nirengi ağına dayalı. ancak kadastro kuruluşları toprak vergi ve harçlarının adil ve düzenli dağılımını amaçlayan geniş kapsamlı vergilendirme ödevlerini de yerine getirmişlerdir.2. 1650’li yıllarda başlayan Avrupa kadastrosu değişik amaçlar için birkaç kez tamamen bitirilmiş ve bugün bilgi sistemlerine altlık eden çağdaş çok amaçlı kadastro şeklini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kadastro Çalışmaları Osman Gazi zamanında ilk tapu kayıtları tutulduğu sanılmaktadır. Köy sınırları ya da mera.3. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kadastro çalışmaları ve 2.

1925 tarih ve 658 sayılı Kadastro Kanunu çıkarılmıştır. • • İmparatorluğu döneminde. Bu Kanunda çağdaş çok amaçlı kadastroya yönelik bir anlayış görülmektedir. sanayi bölgelerinde ve belediye hizmetlerinde altlık olarak kullanılan.2. Osmanlı çalışmalarda. ülkedeki tüm taşınmazların sınırlandırılmasını ve yazımını öngören “Emval-i (Mallar) Gayrimenkulenin Tahdit (Sınırlama) ve Tahrirî Hakkında Kanun-u Muvakkat” çıkarılmıştır. haciz vb. • Her tür taşınmazın değerini belirlemeye altlık olan. Tüm Türkiye sınırları içinde tam bir kadastro uygulaması gerçekleştirmek amacıyla 22. 1915 yılında İstanbul’da. Cumhuriyet Döneminde Kadastro Çalışmaları 10 Nisan 1924 tarih ve 474 sayılı “Artvin.4. mekanla ilişkili biçimde verebilen 56 Yalın. Büyükada’da yerel (mevzii) nirengi tesis edilmiştir. taşınmazların yalnızca mali yönü ile vergi miktarını belirleyen bir kamu hizmeti olarak görülmemelidir. demiryolu. Ardahan ve Kars illerinde başlatılmıştır. • Yerleşme alanlarında ve tarımsal alanlarda yol. birleştirme. teminat. Kars Vilayetleri ile Kulp. su kanalı.5 Şubat 1912’de ilk kadastro kanunu olarak kabul edilebilecek. yollarla taşınmazlar üzerinde oluşan değişiklik ve olayları izlemeyi amaç edinen. Galata. • Kadastro. (1999).2. Özetle. Iğdır Kazaları ve Hopa Kazasının Kemalpaşa Nahiyesi’ndeki Araziler Hakkında Tasarrufa Ait Kanun” uyarınca Cumhuriyet döneminde ilk kadastro çalışmaları Artvin. Bu. sayfa: 7. 4. kadastro diye adlandırılabilecek Dönemin koşullarına göre devletin ihtiyacı olan vergiyi alabilmek ve Devlet arazisine sahip çıkmak için arazi kayıtlarını tutmanın esas alındığı görülmektedir56. Ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verilen bu çalışmalar yalnız Konya’nın Çumra ilçesinde kısmen uygulanabilmiştir.3. D. taşınmazların iyeliklerinin belirlenip gelir ve değerlerinin tahmin ve tayin edilip ölçülerek plana bağlandığı bu kadastro çalışmalarına ait belgelerin birer örneği TKGM arşivine geçmediği için günümüzde kadastro yerine kullanılmamakta. • Sosyal ve ekonomik her tür sorun ve yatırımlara altlık olan ve bu amaçla gereken bilgileri. Bu çalışmalar da Kurtuluş Savaşı’nın bitimine kadar durdurulmuştur. Ardahan. “Kadastro Bilgisi Ders Notları”. miras yolu ile bırakma. ayırma. İTÜ. Kanunun gerekçesinde aşağıdaki ifadelerden kolayca anlaşılabilir: • Kadastro. rehin verme. Karaköy ve Büyükada’da kadastro işlemlerine başlanmış. • Devretme. İstanbul . sadece anlaşmazlıkların çözümünde mahkemelere belge olarak sunulmaktadır.. O günün gereklerine göre.

4. sayfa:9. taşınmazların değerlerinin belirlenmesi işinin kanunlar gereğince Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün işi olduğu. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gerekçesinde.bir kamu hizmetidir.12. Böylece. sayfa:38-44 Erkan.. gereksinimlerin çeşitlenmesi. sanayi toplumu ile birlikte gelişen tüketim alışkanlıklarının artmasıyla çok amaçlı hale gelmiştir58. 4. tek boyutlu bir kadastro türüdür. İşlevindeki Değişimlere Göre Kadastro Doğuşundan bu yana toprağa ilişkin verileri saptama ve verme görevini üstlenmiş olan kadastronun işlevi vergi amaçlı başlamış. 1926 yılında kabul edilen 743 sayılı TMK ile 1930 yılında yürürlüğe konulmuş olan Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak 11. H. Vergi kadastrosu gereğinden fazla duyarlı ölçmeleri gerektirmez. bu nedenle kadastro ekiplerinin yeniden değer belirleme işinin hem emek hem de para kaybına neden olacağı belirtilerek kadastro ekiplerine değer belirlemeye ilişkin bir görev verilmemiştir. 1964 yılında 509.10. kesin sınır işaretlenmesine gerek yoktur.. 1966 yılında 766 sayılı Tapulama Kanunları ile devam eden bu çalışmalar kent kadastrosu ile tapulama çalışmalarını birleştiren 26 haziran 1987 gün ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.3. H..g. Vergi kadastrosunda siciller haritalardan daha önemli olduğundan çoğunlukla grafik kadastro amaç için yeterlidir. 57 58 Erkan.g. çalışmaların yavaş yürümesi ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle tarımın önem kazanması üzerine kasaba. a.1950 tarih ve 5602 sayılı Tapulama Kanunu yürürlüğe konulmuştur. kadastronun hızlı ve ekonomik üretimi amacıyla 658 sayılı Kadastro Kanununun çağdaş kadastroya yaklaşımı kesintiye uğratılmıştır. En önemli üretim aracı olan tarım topraklarının vergilendirilmesi amacıyla bunların yüzölçümleri. 10 .3.e. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun yürürlükte olduğu sürece uygulamaların kent topraklarına özgü kalması. Bu Kanun 9.1. (1989). teknolojinin ilerlemesi..1987 tarihinden bu yana yürürlüktedir57. Ada paftaları daha uygun olup. Sınırlaması yapılan taşınmazların iyelerinin belirlenmesi amacıyla çıkarılan bu Kanun uyarınca yapılan çalışmalarla 1950 yılına kadar kentlerde ve köylerdeki birçok arazi tapuya kaydedilmiştir. köy ve çiftliklerdeki arazilerin kadastrosunun yapılması için 15. a. • • Taşınmazların sınırlarının plan üzerinde gösterilmesi ve arazide işaretlenmesi. (1989). parasal değerleri ve verimliliklerine ilişkin verileri hazırlayan ve sınıflandırarak gösteren kadastrodur.1934 tarih ve 2613 sayılı “Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu” yürürlüğe girmiştir.e. Vergi Kadastrosu (Mali Kadastro) Sadece taşınmazların vergilendirmesine yönelik.3.

tarımsal bölgelerde ortalama verim gücü ve sulama olanakları. İyelik kadastrosu ile birlikte haritalar sicillerden daha çok önem kazanmaya başlamış. üretim ve iyelik ilişkilerinin toplumsal yaşamda etkili olması sonucunu doğurmuştur. üretkenliği.3. yüzyılın ikinci yarısında sanayileşmenin artmasına paralel olarak ticari ilişkiler de gelişmiş ve tarım toprakları ile kent toprakları karşılık gösterilerek para dolaşımı hız kazanmıştır. tapu kayıtlarının. Böylece taşınmazlar ekonomik yaşamda diğer mallar gibi yer almaya başlamıştır. Ekonomik kadastro. taşınmazların hukuki ve geometrik durumları yanında ekonomik değerlerini de (parasal karşılıklarını) gösteren ve taşınmazlar üzerindeki her türlü ticari ilişkilerin güven ve düzen içinde yürütülmesine olanak veren kadastrodur. Ekonomik Kadastro XIX. Taşınmaz iyeliği sınırları arazide uygun biçimde işaretlenerek nirengi. Taşınmaz iyeliğinin güncel yapısını. alan ve yapılanma biçimi.Günümüzde çağdaş çok amaçlı kadastronun da bir kolu olması gereken vergi kadastrosu aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir: • • • İyelik. toprak-insan ilişkilerini belirleyerek somutlaştırmak. toplumların tümünü ilgilendirmeye başlayınca bunun güvencelenmesi de gündeme gelmiştir. taşınmaz iyeliğinin güvence altına alınması ve taşınmazlar üzerindeki her türlü hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine yarar.2. 4. Toprağın gelir durumu ve temel verimi için sınıflandırılması. Tapu sicillerinin oluşturulmasını amaçlayan iyelik kadastrosu. yapıların gelişmelerini vb kapsayan bilgiler her parsel için saptanmalı ve yazımlanmalıdır. büyük ölçekli haritalar ve içerilen taşınmaz yerleşimi ile başvuru ve sorgulama yapılmasına olanak vermelidir. İyelik Kadastrosu Toplumların ekonomik yapılarında sanayiinin giderek önem kazanması. Bu ilişkilerin yeni döneminde taşınmaz iyeliği giderek daha çok önem kazanmış ve bir güvence unsuruna dönüşmüştür.3. Kişiler arası ilişkileri düzenleyen kuralları kapsayan özel hukukun konusu olan taşınmaz iyeliği. Parsellerin numaralandırılması. 4. İyelik kadastrosunda sınırlar vergi kadastrosuna göre daha incelikli olarak ölçülmeli ve haritalanmalıdır. hukuksal temellere dayandırmak ve böylece hukuksal açıdan güvenli duruma getirmek iyelik kadastrosunun temel özelliğidir. Taşınmazlara bir ekonomik değişim değeri verilmesi sonucu kadastro bu ilişkileri düzenleme görevini üstlenmiş ve ekonomik kadastro adını almıştır. toprak kullanımı ve yapısal özellikleri gibi ölçüler var olmalıdır.3. . yerleşim alanlarında konum. sicillerin oluşumunun ön aşamasını oluşturmuşlardır. poligon gibi ölçü noktalarına bağlı biçimde ve yeteri incelikte ölçülmelidir.

planlama. ÇAK. • • • • verimliliğin artırılması ve maliyet/yarar kullanıcıya daha iyi hizmet sunmak.4. iyelik.. Veriye erişim kolaylaştıkça kullanıcılar. Merkezi ve yerel yönetimlerin gereksindikleri bilgileri kapsayan. verilerin güncelliğini sağlamak. kamunun taşınmazlarını da güvence ve denetim altına alan. ekonomi. bu da kadastral veriye duyulan dolaylı ve dolaysız istemin büyümesi sonucunu doğurmuştur. Yeni yapılanma hedefleri ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte ortak ilkeler. istatistik. 4. nitelikli. • • • • • • • Yalnız kişilerin değil. hukuk.3. verilere mekan boyutunu kazandıran ve yeryüzünün topoğrafik yapısını gösteren. Böylece kadastronun işlevsellik merkezi. Kadastro Bilsiiiiiiiiiiiiiiii . Çok Amaçlı Kadastro (ÇAK) Gerek toplumsal gereksinimlerin ortaya çıkardığı toprağa ilişkin kapsamlı bilgi gereksinmesi. bölge ve kent ölçeğinde planlı kalkınmaya. özel sektörün katılımını artırmak oranının iyileştirilmesi yoluyla 59 Özen.4. Geleceğin Kadastrosu (2014 Kadastrosu) Kadastro. H. kullanıma ve işlemeye hazır bulunduran.3. çok amaçlı veri hazırlamak. Ülkenin doğal kaynaklarının korunmasını ve uygun kullanımını amaçlayan. toprak üzerinde yapılacak her türlü düzenleme için kaynak veri hazırlayan. gerekse toplumsal olgulara yaklaşımda artan önem kazanan bilimsel yaklaşımlar sonucu kadastronun bütünsel olarak değerlendirilmesi çok amaçlı kadastro (ÇAK) olgusunun doğmasına neden olmuştur. Kamu ve toplum yararına bir iyelik anlayışından kaynaklanan. ekonomik gelişme ve çevre yönetimindeki işlevi nedeniyle küreselleşme düzeni içinde daha da önem kazanan bir faaliyet alanı olmuştur. ÇAK.5. Bu gelişmeler kadastroyu yeniden yapılanmaya yöneltmektedir. Gerekli verileri ülke. arazi ölçmelerinden veri yönetimine kaymış ve verileri farklı kullanıcılar için daha yararlı olmaya başlamıştır. Ayrıntılı arazi bilgi sisteminin kurulmasına temel olan verilerin sürekli akımını sağlayan devingen ve sistemli bir süreçtir59. Teknolojik gelişmeleri jeodezi uygulamalarına uyarlayan. değerleme ve öteki veriler ve bunların eşgüdümü ile ilgili daha çok şey bilmek istemiş. kamu yönetimi ve çeşitli bilimsel araştırmaların gereklerine yanıt verebilecek içerikteki kadastrodur.

her bir taşınmazın doğal durumunu. Kadastr o 2014 çok amaçlı kadastro KURALLAR arazi bilgi sistemi yeni tüze vb….. kamusal haklar ve sınırlamalar doğrultusunda ‘Kadastro 2014 Raporu’ ile biçimlendirilmiştir. sınır ölçümlerine dayandırılmış ‘taşınmaz’a ilişkin verilerin kamu adına kaydedilmesi yöntemidir. güvenilir ve güncel.. sistematik olarak belirli özel tanımlayıcılarla betimlenir ve tüzel olarak tanımlanır. Z. kurallar ve örgütsel yapı başlıkları altında aşağıdaki gibi somutlaştırılabilir : sayısallaştırma sistemin otomasyonu KURAMLAR ağ yapılarının kurulması vb…. 2014 Kadastrosu’na göre yeniden yapılanma (Demirel. vd. • Doğru.. Kadastroda yeniden yapılanmanın gelişme eğilimleri görev tanımı. • Hızlı veri erişimli. değerini ve ona bağlı yasal hak ve kısıtlamalarını gösterir. Özünde. 2003) Görev tanımı • Kullanıcı gereksinimlerini karşılayan. . kuramlar. Bu ilkelere göre kadastronun vizyonu ve gelecekteki yapısı. Kullanıcı dostu sayısal hızlı veri erişimli doğru ve güncel eşgüdümlendirme özel sektörün katılımı kamu yapısının düzenlenmesi personel sayısında indirim ÖRGÜTSEL YAPIdönüşümü maliyetin geri sistemin yerelleştirilmesi vb… GÖREV TANIMI çok amaçlı verimli özel sektör katılımı kaynakların korunması vb…. Sınırlar ve niteleyici verilerle tanımlayıcılar. ‘ne kadar ?’.olarak saptanmıştır. Bu taşınmaz. Kadastro 2014. ‘kim ?’ ve ‘nasıl ?’ sorularını yanıtlar. • Çok amaçlı. büyüklüğünü. Kadastro 2014 ‘nerede ?’. • Sayısal ortamda. • Verimli.

• Özel sektör katılımını artıran • vb. Kuramları • Sistemin otomasyonu. pek çok altlık kullanılıyor Altlık haritanın ölçeğine göre değişiyor Yok Sabit ölçekler Yetersiz İyeliği güvencelemek (Tescil ve Tespit) Yetersiz Yetersiz Klasik ve sayısal ortamda Yok Var Yetersiz 2014 Kadastrosu %100 Sayısal Amaçlara göre çok çeşitli Güncel Hassas ve istenilen doğrulukta Kamuya-kamu intranet Toplum-kamu-toplum internet Esnek ve amaca yönelik Yeterli İyelik. Özel sektörün katılımının sağlanması. hak ve yükümlülükler Güncel değil. • vb. bilgi sistemi Var Var Yeterli 60 Demirel. Maliyet dönüşüm sistemleri çalıştırılması. • Ağ yapılarının kurulması ve başka sistemlerle bağlantılarının sağlanması. vb. planlama. Z. sayısallaştırma. Taşınmaz idaresi ile ilgili kurumların eşgüdümlendirilmesi. Tüze yenilemesi. vb. Örgütsel yapısı yeniden • • • • Yürürlükte olan 3402 sayılı Kadastro Yasası ve 2014 Kadastrosu karşılaştırıldığında aşağıda yer alan çizelgedeki sonuçlar ortaya çıkmaktadır60. iyelik. katı kamu yapısının düzenlenmesi. Konu Gösterim Veri çeşitliliği Veri doğruluğu Veri duyarlılığı İnternet ve İntranet Otomasyonu Ölçek Yasal düzenlemeler Kullanımı Veri üretim altyapısı Özel sektörün katılımı Veri Saklama ve Depolama İstatiksel veri üretimi Sistemin kendini finansmanı Jeodezik altyapı Türkiye Kadastrosu Klasik harita Kısmen sayısal harita Geometrik sınırlar.Çevresel verilerle bağlantılı ve doğal kaynakları koruyucu. 2003 . Sistemin yerelleştirilmesi. Kuralları • • • • • • Çok amaçlı kadastronun (ÇAK) ve arazi bilgi sisteminin (ABS) oluşturulması. Gelişmiş Var Veri tabanı. ekonomi vb. vd. Personel sayısında indirim. • Krediler için güvence oluşturan ve vergilendirmeyi destekleyen.

Z.1. kadastro hizmetlerinin yerine getirilmesinde günün teknolojisinden en iyi şekilde yararlanılmakta ve arazi bilgi sistemleri oluşturulmaktadır. Dünyadaki Durum Tesis kadastrosunu tamamlanmış gelişmiş ülkelerde. Oluşturulan arazi bilgi sistemleri sayesinde tüm kadastral bilgiler. vd. ülke ekonomisi üzerinde büyük önemi bulunan değerlendirme haritalarının çıkarılmasına yönelik olarak arazi bilgi sistemleri oluşturulmaktadır.2. Batı Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde. 21. bilgisayar ortamına aktarılmıştır. toprak sınıfı. 61 VIII.Türkiye’deki mevcut kadastronun 2014 Kadastrosu ile karşılaştırılması (Demirel. Kadastroda Mevcut Durum 4. Mevcut Durum Türkiye’de yapılmakta olan kadastro çalışmaları.4. Bilgisayar ortamına aktarılan bilgiler kolay bir şekilde arşivlenmekte (depolanmakta) ve güncelleşmektedir. Hatta bazı ülkelerde özel sektörün canlandırılması amacıyla belirlenen oranda işin özel sektöre yaptırılması ilke haline gelmiştir. 2003) 4.2. Bu ülkelerdeki kadastro sonrası teknik hizmetler. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . verilen bilgilerin geliştirme ve dönüştürülmesi olanaklı olmaktadır. kamu kanalı ile yapıldığı gibi aynı koşullar ile özel sektör tarafından da yapılabilmektedir.. arazinin değeri. Belli merkezde toplanan bu bilgiler.06. Türkiye’deki mevcut duruma ait veriler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur61. Aynı zamanda taşınmazlardaki değişikliklerin kadastral belgelere geçirilmesi zorunluluğu getirilerek hem kadastronun güncelliği sağlanmış hem de taşınmaz vergisinin ödenmesinde denetim kolaylığı getirilmiştir. Böylece istenilen koşullara uygun her türlü mühendislik plan ve projelerinin hazırlanması. Türkiye’deki Durum 4. teknik altyapı. ileri teknolojiye dayalı. iyileştirme ve yenileştirmeye dönük. Yine bu ülkelerde. özel sektör tarafından yapılan her türlü teknik çalışmalar ile ilgili (kontrolden geçse dahi) ilerde doğabilecek hatalarda işi yapan yüklenicinin sorumluluğu devam etmektedir. topoğrafik durum. bitki örtüsü. isteyen kurumların kullanımına ücreti ödenmek koşulu ile sunulmuştur.4.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre yapılmakta olan hukuksal kadastro ya da sınır kadastrosu olarak da adlandırılan iyelik kadastrosudur.4. 4. kullanıcıların yararlanmasına sunulmaktadır.1. Kadastro verileri bilgisayar olanakları ile geliştirilmekte ve istenildiğinde grafik ya da hukuksal bilgiler arzu edildiği şekilde görülebilmekte.4.

72 98.09 79.10 100 78.18 56.86 76. TÜRKİYE KADASTROSU SONUÇ BİLGİLERİ (30.99 75.57 69.38 48.09 78.91 98.22 35.91 69.03 100 64 100 100 79.1999) İL TOPLAM BİTEN GERÇEKLEŞME ( %) MAH KÖY MAH KÖY MAH KÖY ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU62 BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY ISPARTA 62 DEVAM MAH 1 2 4 8 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 1 7 0 5 2 10 0 0 3 0 2 0 0 KÖY 8 16 20 11 0 1 15 3 15 52 13 9 1 14 5 19 9 14 19 8 9 3 8 8 53 1 1 17 13 1 0 13 KALAN MAH 3 3 1 8 0 0 5 3 0 0 0 15 1 2 1 0 0 0 1 1 23 0 10 0 10 0 0 11 0 7 0 0 KÖY 111 48 134 239 1 9 177 268 39 309 57 198 110 184 48 123 82 182 135 43 244 0 128 281 582 0 0 375 147 107 0 11 100 83 206 52 70 439 186 31 106 148 34 42 55 96 77 255 51 58 105 105 137 76 70 53 177 117 147 108 32 25 127 134 588 407 484 36 366 924 630 314 517 943 252 322 358 808 203 722 591 385 754 453 756 265 576 559 1056 404 501 559 335 111 395 209 96 78 201 572 70 439 181 24 106 148 34 25 53 94 76 255 51 53 104 103 107 76 55 51 157 117 147 94 32 16 127 134 469 343 330 322 365 914 438 43 463 582 182 115 247 610 150 580 500 189 600 402 503 262 440 270 421 403 500 167 175 3 395 185 96 93.30 39.70 100 88.53 98.37 99.83 27 003 679 311 883 703 379 000 000 %82.57 88.41 100 100 100 59.71 72. .29 Şehir Kadastrosu Türkiye’de illerin toplam mahalle ve köy sayılarına göre kadastrosunun yapılma durumları aşağıda gösterilmiştir.86 99.69 89.76 84.04 98.23 100 100 97.49 73.52 13.87 52.52 96.74 66.23 2.55 61.36 97.22 88.31 77.Köy Kadastrosu Toplam Köy Sayısı Tesis Kadastrosu Tamamlanan Köy Sayısı Devam Eden Köy Sayısı Yapılmamış Köy Sayısı Köy Sayısı Bazında Gerçekleşme Tesis Kadastrosu Tamamlanan Parsel Adedi Tesis Kadastrosu Tamamlanan Alan (Dönüm) DPT Tarafından Tespit Edilen Kadastrolanacak Alan (Dönüm) Alan Bazında Gerçekleşme 37 089 24 416 962 11 711 % 65.9.33 84.57 96.60 49.71 68.80 29.89 80.70 100 100 87.75 99.97 97.70 100 100 91.51 Yeni kurulan Düzce iline ait bilgiler Bolu ilinde gösterilmiştir.29 99.27 68.

72 95.16 94.38 63.46 70.20 96.17 76.95 45.60 88 72.76 100 75 72.16 74.60 25.23 100 95.57 60.40 92.58 61.19 100 93.33 99.08 100 95.42 32.67 90.17 61.42 100 51.4 63.36 77.21 84.53 31.34 75.23 51.17 77.95 70.75 38.04 52 100 83.16 99.53 72.47 100 100 98.46 98.55 48.79 68.90 91.84 64.91 100 90.46 96 71.87 85 100 98.37 71.42 100 100 83.96 65.29 100 76.62 36.26 45.İÇEL İSTANBUL İZMİR KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA K.12 84.63 100 100 97.55 70.97 82.MARAŞ MARDİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ ŞANLIURFA UŞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRıKALE BATMAN ŞIRNAK BARTIN ARDAHAN IĞDIR YALOVA KARABÜK KİLİS OSMANİYE TÜRKİYE 177 598 408 34 136 239 46 37 51 498 79 148 205 77 55 75 36 79 70 136 126 80 166 39 160 49 125 118 35 70 41 78 100 49 66 16 75 38 61 33 25 22 21 13 61 21 62 8479 568 213 699 385 1083 487 195 258 272 784 607 541 829 520 564 430 379 172 158 549 352 536 989 467 1273 283 676 541 375 896 262 585 630 398 187 175 168 191 258 240 271 245 160 53 277 140 166 37089 177 598 408 31 105 231 43 37 51 492 74 134 205 75 35 75 36 77 69 90 96 80 155 37 136 49 123 109 25 70 41 65 97 40 66 16 66 38 40 20 22 16 20 13 58 21 59 7988 479 212 507 122 295 253 138 258 204 572 276 384 683 332 363 335 347 121 120 243 161 360 740 241 322 283 518 195 195 896 219 352 387 128 186 168 120 191 133 117 104 24 109 45 33 140 151 24416 100 100 100 91.79 93.90 11.94 44.82 51.83 0 0 0 3 5 2 2 0 0 1 0 3 0 0 7 0 0 2 0 8 7 0 0 0 12 0 1 2 3 0 0 5 3 0 0 0 1 0 11 1 3 3 1 0 3 0 1 150 19 1 19 18 19 35 10 0 6 31 17 24 11 27 0 11 4 6 13 20 7 17 23 16 50 0 27 34 3 0 10 12 21 22 2 6 4 0 0 2 5 6 6 3 15 0 2 962 0 0 0 0 26 6 1 0 0 5 5 11 0 2 13 0 0 0 1 38 23 0 11 2 12 0 1 7 7 0 0 8 0 9 0 0 8 0 10 12 0 3 0 0 0 0 2 341 70 0 173 245 769 199 47 0 62 181 314 133 135 161 201 84 28 45 25 286 184 159 226 210 901 0 131 312 177 0 33 221 222 248 0 1 44 0 125 121 162 215 45 5 229 0 13 11711 Kadastro Çalışmaları Özeti ( 30 / 09 / 1999 Tarihine Göre) MEVCUT Toplam İl Sayısı Toplam İlçe Sayısı 81 950 BİTEN 79 794 (127 si Merkez İlçe) .65 93.33 97 81.37 9.68 27.63 100 100 88 100 65.37 94.57 66.73 67.54 100 97.

çığ vb. kaya düşmesi.97 Yenileme Çalışmaları Önceden tapulama ve kadastroları yapılmış olup da teknik nedenlerle yetersiz kalan. zeminde sınırları gerçeğe uygun olarak göstermediği tespit edilen tapulama ve kadastro paftaları 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna63 göre yenilenmektedir. su basması. bu sınır noktalarına kalıcı zemin işaretleri tesis etmek ve kaybolmaması ya da ihya edilebilmeleri için gerekli önlemleri almak şeklinde özetlenebilir.Kentsel Kadastro Toplam Mahalle Sayısı Tesis Kadastrosu Tamamlanan Mahalle Sayısı Devam Eden Mahalle Sayısı Yapılmamış Mahalle Sayısı Mahalle Sayısı Bazında Gerçekleşme Tesis Kadastrosu Tamamlanan Parsel Adedi Tesis Kadastrosu Tamamlanan Alan (Dönüm) DPT Tarafından Tespit Edilen Kadastrolanacak Alan (Dönüm) Alan Bazında Gerçekleşme 8 479 7 988 150 341 %94. 63 Bakınız: Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun . uygulama niteliğini kaybeden. Yenileme Çalışmaları Tamamlanan Parsel (Adet) Tamamlanan Alan (Dönüm) 222. kalıcı yerleşim yerlerinde ise imar planlarına altlık olmak üzere seçilen yerleşim alanlarındaki taşınmazların iyelik durumlarının belirlenmesi çalışmaları da afet kadastrosu çalışmaları kapsamında tamamlanmıştır. Orman Kadastrosu Orman tahdit (sınırlandırma) ve kadastrosu ya da orman kadastrosu olarak adlandırılan çalışmaların esası. geçici yerleşim planlarının araziye uygulanması. yer kayması.21 5 778 258 37 987 880 38 000 000 %99. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri sonrasında deprem bölgelerinde ilgili kuruluşlarca geçici yerleşim yerlerinin belirlenmesi işlemleri. 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre belirlenecek orman alanlarının sınırlarını belirlemek. yangın. 31/10/1999 tarihine kadar 13 129 adet parselin (17 040 dönüm) afet kadastrosu yapılmıştır.307 1 147 532 Afet Kadastrosu Deprem. Bu çerçevede 1999 tarihi itibariyle aşağıda verilen tablodaki sonuçlar çıkmıştır. afetler sonucunda yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak şekilde zarar gören veya görmesi olası olan yerlerdeki afetzedeler için seçilen yeni yerleşim yerlerinden kadastrosu yapılmamış olanların Bayındırlık ve İskan Bakanlığının talebi üzerine 7269/1051 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca öncelikle kadastrolanması çalışmalarını içerir.

fiilen kullananlar ile yapı ve tesis sahiplerinin isimleri kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilir.Bu çalışmalar Orman Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.68 İmar Affı Çalışmaları 2981/3290/3366 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca bu Kanun ile görevli kılınan idarelerle beraber yapılan çalışmalardır.11.1999 tarihi itibariyle aşağıda sunulan tablodaki değerlere ulaşılmıştır: Tamamlanan Parsel (Adet) 619 071 . Türkiye’de düzenli olarak 1937 yılından beri yapılmakta olan bu çalışmalarla. bu işlemler ait başvuru. Kanunun 10. orman sınırlandırılması ve kadastrosu yapılan yerlerin. Kısaca 2/B kadastrosu olarak adlandırılan bu çalışmalarla. Hazine adına yapılmakla birlikte parseli. 31. Orman Bakanlığına bağlı Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün (OR-KÖY) talebi üzerine 2924/4127 sayılı Kanunlar uyarınca Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda. 20 milyon hektar olarak tahmin edilen orman varlığının 15 037 029 hektarının orman sınırlandırılması ve kadastrosu yapılmış olup. 31. değerlendirme. Halen 5 666 094 hektar alanın orman kadastrosu yapılmamıştır. (c) fıkrası kapsamına giren alanlarda ise Kanunun öngördüğü ölçütlere uyularak imar uygulaması biçiminde çalışmalar yapılmaktadır. valilik ve belediyelerin istemi üzerine kadastro çalışmaları. tespit. kişilerin kullanımındaki kısımlar. maddesinin (b) fıkrası kapsamında bulunan alanlarda. Ülkemizde yaklaşık 1 250 000 imara aykırı yapı ve 575 000 civarında da gecekondu bulunduğu kestirilmektedir.11. uygulama ve duyuru esasları ile diğer konuları belirlemektir. ayrı parseller halinde ölçülür.56 13 845. Kullanılan ölçü yöntemlerinin yönetmeliklerde belirtilen ölçü tekniklerine uygun olmayışı tescil edilmelerini engellemiştir. Ölçümü yapılan parsellerin tespitleri. bunun 4 127 145 hektarının tapuya tescili gerçekleştirilmiştir. imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ya da inşa halindeki işlemleri düzenlemek. Uygulamada kısaca İmar Affı Kanunu olarak da nitelenen bu Kanunun amacı. varsa üzerindeki yapı ve tesislerle beraber fiili kullanım sınırları dikkate alınarak. 30 günlük askı ilanı sonunda tespitleri kesinleşen parseller tapuya tescil edilerek sonuç bilgileri OR-KÖY Genel Müdürlüğüne bildirilir.1999 tarihi itibariyle aşağıda sunulan tablodaki değerlere ulaşılmıştır: Birim (Adet): Tamamlanan (Köy/Mahalle) Devam Eden (Köy/Mahalle) 463 160 Alan (Ha): 43 694. 10 909 884 hektarlık alanın tapuya tescil edilmemesinin en önemli nedeni. Orman Dışına Çıkarılan Alanların Kadastrosu 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine göre Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin kadastrosu. özellikle haritalarının tescile esas evrak niteliğinde olmayışıdır.

4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. yaylak ve kışlakların tespit. 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca programa alınan yerlerin. yaylak ve kışlaklara ait kayıt. • Mera Kanunu’nun 7.05.1999 tarihine kadar 377994 adet tapu tahsis belgesi şerh edilmiştir. il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idaresindeki araziler üzerinde yapılmış gecekonduların sahiplerine. tahdit (sınırlandırma).1999 tarihli protokol düzenlenmiştir. mera komisyonlarınca tespit ve sınırlandırması yapılan mera. belediye. tahsise konu taşınmazların tapu kütüğü sayfalarının beyanlar hanesine belirtme yapılmakta ve daha sonra da bu tapu tahsis belgeleri. • Kamu malları özel siciline kayıtlı bulunan mera. yaylak ve kışlakların haritalarının yapılması ya da yaptırılması ile özel sicile kaydedilmiş olanların araziye aplikasyonları • olarak sıralanabilir. İlgili İdarece bugüne kadar yapılan çalışmalarda aşağıda sunulan tablodaki değerlere ulaşmıştır: . 4342 sayılı Mera Kanunu ve ilgili protokol hükümlerine yönelik uygulamalar yeni başlamıştır. sınırlandırma ve tespitleri yapılarak kesinleştirilen ve özel siciline tescil edilmek için gönderilen mera. yaylak ve kışlaklarla ilgili belgelerin teknik mevzuata uygunluğunun kontrol edilmek suretiyle özel siciline kaydedilmesi. hazine. • Mera komisyonları ile bu komisyonların emrinde oluşturulacak teknik ekiplere üye olarak kadastro teknik elemanı görevlendirilmesi. ölçü ve tahsisi (dağıtımı) gibi işlemler. • İstem halinde. harita ve belge örneklerinin talep edildiğinde geciktirilmeden verilmesi. Mera Kanunu’nun uygulanmasında tapu ve kadastro idarelerine düşen başlıca görevler. Yukarıda sıralanan çalışmalarla ilgili olarak Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında 28. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce. Mera Yaylak ve Kışlaklarla İlgili Çalışmalar Mera.Tamamlanan Alan (Dönüm) 334 424 Ayrıca. Kanunun 10. görevli kuruluşların talebi doğrultusunda tapu senedine dönüştürülmektedir. çalışmaların başlamasından en az 4 ay önce. 31. belirlenen usul ve esaslar uyarınca tapu tahsis belgeleri verilerek. maddesinin (a) fıkrasına göre. maddesine göre.08. Mera Komisyonları tarafından. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bildirilmesine karşın bu süre içerisinde kesinleşmiş olarak sınırlandırma ve tespitleri yapılamayan mera. yaylak ve kışlakların kadastro işlemlerinin kadastro komisyonlarınca yapılması.

Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu .2. yaşatma ve güncel tutma olarak tanımlanmaktadır. plan ve belge örneklerinin verilmesi vb hizmetler de yerine getirilmektedir. 4. Ayrıca parsellerin yerinde gösterilmesi.İlgili İdarece İstenen Mera Aplikasyonu (Hektar) Tamamlanan Mera Aplikasyonu (Hektar) İlgili İdarece İstenen Harita Yapımı (Hektar) Tamamlanan Mera Harita Yapımı (Hektar) 49 800 9 350 7 514 316 Yaşatma ve Güncelleme Çalışmaları Kadastro hizmetinin tamamlanmasından sonra.4. bunların dışında kalan yerlerle Orman Kanunu hükümlerine göre Hazine adına orman dışına çıkarılmış olan yerlerden Orman Bakanlığınca kadastrosu talep edilen yerler 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre TKGM’nce kadastrolanmaktadır. mera nitelikli araziler ise 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre Tarım Bakanlığı bünyesinde kurulan mera komisyonlarınca. kadastro belgelerine yansıtılması gerekmektedir. Kadastro bilgilerinin güncel olabilmesi için bu değişikliklerin. Bu çalışmaların tümü. ormanlar. cinsleri ve irtifak hakkı tesisi gibi hususları kapsamaktadır. değişik alanların değişik kurumlarca kadastro çalışmaları yapılmaktadır. Örneğin. tespit ve haritalandırma işlemlerinin iyelik haklarının belirlenmesine ilişkin ölçütlere uygun olarak gerçekleştirilmediği görülmektedir. Bu anlamdaki işlem ise yıllardan beri TKGM’nce yürütülmektedir. Bu durum ise haklarını aramak durumunda olan 64 VIII.2. 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre Orman Genel Müdürlüğünce. İsteğe bağlı olarak yapılan bu değişiklikler genel olarak parsellerin geometrik şekilleri. Sorunlar Türkiye’deki kadastro çalışmaları incelendiğinde aşağıda genel hatlarıyla verilmiş sorunlarla karşılaşılmaktadır64 • • • • • • • • Kadastro müdürlüklerinin yeniden planlanmasıyla ilgili sorunlar Personel sorunları Teknolojik gelişmelerden yararlanmadaki sorunlar Mevzuatla ilgili sorunlar Kadastrosu biten yerlerle ilgili sorunlar Teknolojik gelişmelerden yararlanma sorunları Kadastronun yenilenmesindeki sorunlar Arşivleme ile ilgili sorunlar Ülkemizde. taşınmazlar üzerindeki haklarda ve fiziksel durumlarında bir takım değişiklikler meydana gelmektedir. Toprağa dayalı hakların belirlenmesi ve devlet güvencesi altında kayda bağlanması şeklinde tanımlayabileceğimiz kadastronun. 6831 ve 4342 sayılı Kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlarca kadastro anlamında yapılmakta olan sınırlandırma. bu konuda uzmanlığı olan görevlilerce yapılması zorunludur.

Ayrıca bu nedenlere dayalı ve mahkemelere intikal eden anlaşmazlıklar büyük boyutlara ulaşmakta ve çözümleri de uzun sürmektedir. yapılan kadastro tespitlerinin ilgililerince incelenmesi. Üretilmiş olan tüm bilgilere hızla ulaşılamaması. kadastro haritalarının topoğrafik nitelikte düzenlenmesi gerekmektedir. Günümüz gereklerine yeterli düzeyde yanıt veremeyen Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği (BÖHYY). yoksa yatırımlar için buna ihtiyaç duyulacak yerlerde mi olması gerektiğinin tartışılmasında yarar görülmektedir. Uygulamada. Üç boyutlu haritaya ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlar. kısaca bilgilendirmeye ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından ilgililer. 3402 sayılı Kadastro Kanunu öncesinde yürürlükte bulunan Tapulama ve Kadastro Kanunları uygulamaları sonucunda üretilmiş olan kadastral haritalar. itiraz için. kısıtlı bütçe olanakları da dikkate alınırsa. öğrenilmesi ve bunların duyurulmasına. Askı ilanında. bu haritaları kendi ölçütlerine uygun biçimde yaptırdıkları göz önüne alınırsa. yalnızca kadastronun ihale yoluyla yükleniciye yaptırılan teknik işlerine ait yerlerin haritaları üç boyutlu. • Yetersizliklerinin aşılmasına uygun düzenlemelerin bulunmaması gibi sorunlardan dolayı halkın kadastrodan beklentilerine zamanın ölçütlerine göre gereken yanıt vermemektedir.taşınmaz iyeleri ile devleti karşı karşıya getirmektedir. bu bilgilerin. Bu nedenlerden. çoğu kez taşınmazların değerine göre yüksek oranda olması gibi nedenlerle ilgililerin haklarını aramak için genelde dava açmaktan vazgeçtikleri gözlenmektedir. ek sorun getiren üçüncü boyutun her yerde mi. günün getirdiği teknolojik olanaklar çerçevesinde. kadastro hizmetleri açısından anılan madde hükmünün yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 1. Askı ilanı öncesinde. maddesi hükümlerine göre. itirazların kadastro mahkemesine yapılması. yani topoğrafik niteliği de taşıyacak biçimde hazırlanmaktadır. maddesi ile Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği’nin 2. üçüncü boyutla ilgili bir kısım bilgiler toplanarak arşivlenmekte. • Bu nedenlere dayalı pafta-zemin uyumsuzlukları. ülke kadastro görevinin tek kamu kurumu tarafından yapılması için gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır. askı ilanını bekler durumdadırlar. gelecek yıllara yanıt verebilecek şekilde bilgi sistemlerinin kurulması gerekmektedir. • Yapısı itibariyle otomasyona geçişe uygun verilerinin olmayışı. Ancak ülkemiz kadastrosunun büyük oranda tamamlanmış olması ve kalan kısımların büyük bölümünün dağlık engebelik ve ormanla ilişkili alanları oluşturması yüzünden. mahkeme giderlerinin. yeni gerekler ve gelişmeler dikkate alınarak daha fazla geciktirilmeden . teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. kullanılmakta olan yeni tekniklerle istenildiği şekilde irdelenemiyor ve planlama çalışmalarında hızla ve ihtiyaç ölçülerinde kullanılamıyor olması sorunlarının giderilebilmesi için. • Gerek o günkü teknik koşullar gerekse diğer nedenlerle oluşan teknik yetersizliklerinin varlığı. Bu durumlar da her türlü gelişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS).

poligon gibi yer kontrol noktaları kaybolmuştur. • Bazı paftalar fotoplan olduğu için yetersizdir. 4. Ancak bu Kanun. arşivden beklenen amacı tam olarak yansıtmamaktadır. Bu yüzden pafta ile arazi birbirine uymamaktadır. değişiklik işlemleri ile ilgili belgeler kadastro müdürlükleri tarafından periyodik olarak merkeze ya da bu amaçla arşiv tutan bölge müdürlüklerine gönderilmektedir. Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu .oluşturulmasına başlanmalıdır. öncelikle orman kadastro problemleri çözümlenmelidir. var olan teknik donanımın yetersizliği gibi nedenlerle yapılan çalışmalar sonucu çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. yeni arşiv sistemi oluşturularak tüm kurumların ortaklaşa yararlanacağı merkezi bir arşiv kurulmalıdır. Bu nedenle. Çoğunun yerlerine konulmaları da olanaklı değildir. • Grafik sistemde yapılan paftalar gereksinimler karşısında yetersiz kalmaktadır. Beş Yıllık Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda aşağıdaki şekilde sunulmuştur66: • Tesis kadastrosu öncelikle tamamlanmalıdır. Büyütülmeleri halinde yanılma sınırı dışında hatalar ortaya çıkmaktadır.2. işlenerek günlük izlenemediği ve sadece dosyalanarak arşivlendiğinden. Türkiye’de Kadastro Çalışmalarında İzlenmesi Gerekli Politikalar Türkiye’de kadastro çalışmalarında kısa ve uzun dönemde izlenmesi gerekli politikalar VIII. Türkiye’de kadastral çalışmaların başladığı yıllarda eğitilmiş elemanın az olması. çerçevesinin çok dar olması nedeniyle sorunun çözümüne yeterli yanıt getirememiştir. 65 66 Bakınız: Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Kanunu Ayrıntı için bakınız: VIII. Ancak. • Kullanılan pafta altlıkları ya eskimiştir ya da kalitesizdir. arşivlemede otomasyona geçilmeli. Değişmediği anlaşılan sınırlara göre uygulama yeteneği dahi yoktur. • Bu sorunların giderilmesine çare olarak 2859 sayılı “Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Kanunu” yürürlüğe girmiştir65. • Plan ölçekleri gereksinimlere yanıt vermemektedir. yanılma sınırları dışında hatalara neden olmaktadır. Bu sorunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Nirengi. kalan köylerin büyük çoğunluğu ormanla ilişkili olduğuna göre. Sistemlerin ülke genelinde uygulanabilir olmasını sağlayacak içerikte gereken yasal düzenlemeler (Bilgi ve Bilgi Standardı Kanunu gibi) getirilmelidir.3. Mevcut uygulamada.4. • Kadastro sonrasında. Kullanılmasının devamı. Ancak gönderilen bu belgeler. planlar üzerindeki değişiklikler gereği gibi izlenememiş ve güncelleştirilememiştir. • Kadastronun ölçü ve haritalara işlenmesinde yanılma sınırı dışında hatalar vardır. teknolojik olanaklar kullanılarak.

. • Ülke jeodezik ağının yenilenmesi ile yeni elipsoid parametrelerinin belirlenmesi. tüm kadastro paftaları ülke koordinat sisteminde sayısal hale getirilmeli ve tapu kayıt bilgileriyle beraber bilgisayar ortamında tutulmalıdır. çok amaçlı kadastronun kapsamı. • • TKGM'nin yeniden yapılanmasında. Taşınmazların rayiçlerinin belirlenmesinde sağlıklı bir yöntem tespit edilmemiş olduğundan. bu konudaki uygulamaların yetkili bir birim tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır. kullanıma sunma ve hizmetleri kontrol etme konumuna getirilmesini sağlamak için yeniden yapılanmasına ihtiyaç vardır. uygulamada haritaya yeterince önem verilmediğinden. sağlıklı bir değerlendirme olanaklı olmamaktadır. tüzenin uyarlanması gibi çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir. Türkiye’nin kadastrosu tamamlanan pek çok yerinde. taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili hem nesnel bir ölçüt hem de sağlıklı yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. tapu sicilinin tam otomasyonu. hem de toprağa ilişkin planlama ve projelendirmelerde temel veri olarak yararlanılacaktır. bu değerler nesnel ölçütlerden çok öznel ölçütlere dayanmakta. Çok amaçlı tapu ve kadastro bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak. hizmet alma ve her türlü teknik iş birliği olanaklarının yaratılması amaçlanmalıdır. kadastro paftaları ülke koordinat sisteminde açılmadığından kenarlaştırma sorunları yaşanmakta. Bu çalışmalar sırasında ortaya çıkacak olan hukuksal ve teknik hataların kolayca giderilebilmesi için ikinci kadastroyu da içeren yasal düzenlemeler mutlak yapılmalıdır. yeni datumun gritlerine işlenmesi ve mevcut kadastro haritalarının yeni datumdaki sisteme dönüştürülerek yenilenmesi gerekli olacaktır. özel sektörden daha fazla yararlanmaya yönelik olarak kadastronun güncelleme ve yaşatma hizmetlerinin lisanslı ölçme büroları tarafından yapılması. • • • • TKGM’nin. kadastral haritaların sayısal üretimi. sağlıklı sayım (envanter) ve veri tabanı oluşturulması. tapu ve kadastro bilgi sistemi oluşturmaya yönelik teknik. dolayısıyla hem sorunların boyutu bilinmemekte. Taşınmazların değerlendirilmesinde harita ve harita bilgileri vazgeçilmez temel öge teşkil etmesine karşın. rastgele ve tahminlerle belirlenmektedir. Böylece hem sorunlar daha kolayca belirlenerek çözümlenebilecek.• Kadastro paftalarının sayısallaştırılması ve ihtiyaç halinde de yenilenmesi bir gerekliliktir. bilgi standartlarının belirlenmesi. standart bilgi depolama. Bunun için. hazine taşınmazlarının modern değerlendirme yöntemleriyle ekonomiye kazandırılması gerekliliği vardır. hem de tescil dışı alanların belirlenmesinde büyük problemlerle karşılaşılmaktadır. Hazırlanacak bir proje çerçevesinde. hukuki ve idari düzenlemelerin yapılması. yasal düzenlemeye gidilerek. Günümüz ihtiyaç ve koşulları da dikkate alınacak olduğunda. yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara hizmet satma. coğrafi altlıkların elde edilmesi. Ülkemizde taşınmaz piyasası sağlıklı gelişmediğinden.

ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine giriş süreci içerisinde. bu proje çerçevesinde TKGM’nin ayrı bütçeli özerk bir kurum statüsünde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. .• Özellikle. Avrupa Birliği standartları ile ülkemizin ihtiyaç ve koşullarına uygun bir yapılanma projesi oluşturularak.

7. 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 916.1951 tarihli ve 5840 sayılı Kanunla da Adalet Bakanlığından alınarak Başbakanlığa bağlanmıştır. Tapu Umum Müdürlüğü’ne 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir 67. banyo ve baskı işleri. korunması.1932 tarih ve 2015 sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilatına Dair Kanun ile 29. İlk tapu kurumu 21 Mayıs 1847 yılında "Defterhane-i Amire Kalemi" adı altında ve taşınmazlara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmuştur. TMK’nin bu hükmü ile. TKGM Tapu kadastro hizmetlerinin yönetim birimi ülkemizde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’dür (TKGM). Memleketin topoğrafik kadastral haritalarını üretmek. harita ve planlarının yapılarak tapu sicillerinin oluşturulması ve bunlarla ilgili temel ilkelerin tespiti.1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur.5. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu 67 68 . fotogrametrik harita yapımı için gerekli nirengi sıklaştırma. Taşınmazlar üzerindeki hakların belirlenmesi. tapu dairelerinin kuruluş ve görevlerinin düzenlenmesini özel kanunlarına bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluncaya kadar "Defterhane-i Hakani Emaneti". 10. 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü teşkilatı kurulmuştur.tr VIII. 2997 sayılı Kanunla. Cumhuriyetin kurulmasından sonra iyelik ve tapu işlemlerine ait çalışmalar daha fazla önem kazanmış. bunlar üzerindeki değişikliklerin izlenmesi.6. Tesis kadastrosu yaparak taşınmazların hukuki ve teknik durumlarını belirlemek. değerlendirme ve kartografik işlerin yapılması. 7. resim alımı.gov.1939 tarihli ve 3707 sayılı Kanunla Adalet Bakanlığına. www. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bağımsız bütçeli bir Genel Müdürlük olarak Maliye Bakanlığı’na. Tapu ve Kadastro sıralanabilir:68 • • Genel Müdürlüğünün ana görevleri aşağıdaki şekilde • • Yasalarla belirlenmiş olan. taşınmazlara ilişkin her türlü devir.9. temlik ve tescil işlemlerinin yapılması.5. "Defter Eminliği" ve "Defterhane-i Hakani Nezareti" gibi çeşitli isimler altında varlığını sürdürmüştür.1984 tarih ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. denetlemek ve arşivlemek. maddesi. 25. TKGM’nin idari yapısı 26. Bu kurum.8. sicillerinin tutulması.tapu.

gov.tr VIII.• • Kadastro haritalarının yenileme ve güncelleştirilmesi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. taşınmazlara ilişkin. TKGM’nün bu yapısı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması (TKGM Web Sayfası) Günümüzde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde hizmet alanına giren uygulamaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla birtakım proje ve çalışmalar yürütülmektedir70: 69 70 www. Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim.tapu. "Nerede ve ne kadar?" soruları ile belirlenen konum ve teknik duruma ilişkin uygulamalarını kadastro çatısı altında birleştirerek görevini sürdürmektedir. TKGM’de temel olarak “Orta Avrupa Sistemi” benimsenmiştir. bilgi sistemi oluşturma çalışmalarına uygun örgütsel bir yapıdır69. • • "Kimin ve nasıl?" soruları ile belirlenen hukuki vb. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . durumlarını tapu.

Tapu Otomasyonu Projesi: Bu proje ile kütüklere ve gerekli belgelere hızlı ulaşmak. Proje Ocak-2000 tarihinde başlamıştır. kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgileri zamanında doğru ve güncel olarak bilgisayar ortamında sunmak hedeflenmiştir. zeminde sınırları gerçeğe uygun olarak gösterilmediği tespit edilen kadastro paftaları 2859 sayılı Kanuna göre yenilenmektedir71. uygulama niteliğini kaybeden. Hızlandırılmış Kadastro Projesi: Kadastro hizmetleri yönüyle oldukça geride olduğu tespit edilen Erzurum.gov. Bugün tapu ve kadastro hizmetleri bölge müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren tapu sicil ve kadastro müdürlüklerince karşılanmaktadır. kadastro sonrası kayıtların bilgisayar ortamında oluşturulması. taşınmazlara ilişkin akit ve tescil işlemlerine ait hizmetler TKGM Bölge Müdürlüklerine bağlı tapu sicil müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Anılan bölgelerde geçici görevlendirmelerle ekipler oluşturulmuş. Kadastro müdürlüklerinin yetki alanları yörenin koşullarına ve iş kapasitesine göre değişebilmesine karşın. Gümüşhane. eksikliği görülen. Hazırlanan proje Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün finansman desteğiyle Harita Genel Komutanlığınca gerçekleştirilmiştir. tapu sicil müdürlüklerinin yetki alanlarını il ve ilçelerin idari sınırları oluşturmaktadır. Bugün her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinde bir tapu sicil müdürlüğü bulunmakta. iş hacmi yoğun olan ilçelerde müdürlük sayısı işlem adedine göre artmaktadır. Sivas. Yenileme Çalışmaları: Önceden tesis kadastrosu tamamlanmış olup da teknik nedenlerle yetersiz kalan. 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenen TKGM’nin idari yapısında. mevcut kadastro bilgi ve belgelerinin sayısallaştırılması ve kadastro müdürlüklerinin tam otomasyona geçirilmesi amaçlanmaktadır. sistem birliği ve standardı oluşturmak. Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı Projesi (TUTGA): Kadastro ve her türlü büyük ölçekli harita çalışmasının dayandırılacağı mevcut ülke temel jeodezi ağının kadastrodan beklenen duyarlık isteklerine yanıt vermekten uzak ve yetersiz olması nedeniyle.istanbultapubolge. işlemleri bilgisayar ortamında tutmak ve güncellemek.htm 73 Bakınız: Tapu Sicil Tüzüğü . kadastro müdürlükleri modern donanımlarla desteklenmiştir. MERLIS Projesi: Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilecek bu proje ile 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden etkilenen alanlarda tapu ve kadastro işlemlerinin iyileştirilmesi ve bir arazi bilgi sisteminin kurulması planlanmıştır.Kadastro Otomasyonu Projesi: Bu proje ile sayısal kadastro üretimi. Bu işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir72 73: • 71 72 Bağış Bakınız: 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun http://www.tr/kadastro/html/tap_ana. Kastamonu ve Zonguldak illerinde kadastrosu yapılmayan yerleşim birimlerinin tesis kadastrosunu bitirmek amacıyla yapılan projedir. verim artışı sağlamak. uydu jeodezisinin getirdiği olanaklardan yararlanarak yeni bir ülke jeodezi ağının oluşturulması zorunlu görülmüştür.

taşınmaz iyesi veya bunların . faiz değişiklikleri) İpotek terkini İpotek tesisi İştira hakkı tesisi ve terkini Kamulaştırma Kat irtifakı Kat irtifakının kat mülkiyetine dönüştürülmesi Kat mülkiyeti Kaynak hakkı tesisi ve terkini Kesinleşmemiş ilam şerhi ve terkini Kira şerhi tesisi ve terkini Konkordato şerhi ve terkini Kooperatif işlemleri Mahkeme ilamları Muvakkat tescili ve tescilin terkini Ölünceye kadar bakma akdi Satış Satış vaadi şerhi ve terkini Satışa arz şerhi ve terkini Sukna tesisi ve terkini Şufa hakkı şerhi ve terkini Şufa hakkından feragat tesisi ve terkini Taksim Teknik Hata Temsil Tevhit Trampa Üst hakkı tesisi ve terkini Vefa hakkı şerhi ve terkini Yabancıların iktisabı Yola terk Yoldan ihdas Tapu sicil müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler kendisi ya da vekilleri (temsilcileri) varsa vasi. İyelik ve iyelikten gayri ayni haklara ait resmi senetler.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cebri satış Cins değişikliği Devremülk hakkı tesisi Geçit hakkı tesisi ve terkini Hükmen tescil İflas şerhi ve terkini İfraz Haciz İhtiyati haciz şerhi ve terkini İhtiyati tedbir şerhi ve terkini İntifa hakkı terkini İntikal İmar uygulaması İpotek alacağının devri İpotek değişiklikleri (Nokta. kayyum ve kanuni temsilcileri aracılığıyla talepte bulunurlar. derece. vade.

• • • • • • Tapulu taşınmazların tapularının yenilenmesi. Yapılan çalışmaların yaşatılması. Kadastro müdürlüklerince yapılan bazı işlemler ve bunların içerikleri aşağıda verilmiştir75: Harita (Plan) Örneği Parselin tescilli olduğu haritasından aynen alınan örneğidir. YTÜ FBE. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu http://www. vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise. Tapusuz taşınmazların tapuya bağlanması. ölçeğe bağlı olarak parselin komşu parseller ve yollarla olan geometrik durumunu gösteren. Ülke genelindeki kadastro müdürlüklerinde yürütülen kadastro hizmetlerinin genel kapsamı.. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenip harç ve eğitime katkı payı alınarak plan örneği ilgilisine imza karşılığı verilir. Tescile konu her türlü harita ve planların kontrolü ve arşivlenmesi. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.istanbultapubolge. imar durumuna altlık oluşturan belgedir76. Tevhid (Birleştirme) 74 75 VIII.html 76 Demir. Taleplerin karşılanması şeklinde sıralanabilir74. (1996). “Türkiye’de Yapı Denetim Sisteminin Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma”. Taşınmaz sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği. İstenen plan örneği üst yazı ile gönderilir. yetki belgesi ile kimliği. güncel tutulması. Çap olarak ta adlandırılan plan örneği. H. Plan örneği çıkarılması istenen taşınmazın iyesi ya da hissedarlarından herhangi biri aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat ya da yasal temsilcisi aracılığı ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur: • • • • • Plan örneği istenen taşınmazın tapu senedi ya da tapu kayıt örneği. İstanbul . Taşınmaz iyesinin temsilcisi vasi ya da kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği. Talep sahibi şirket.tr/kadastro/html/kad_ana.gov. Doktora Tezi. Taşınmaz iyesinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği.vekilleri huzurunda tapu sicil müdürlüğünce düzenlenmekte olup akdi gerektirmeyen işlemlerde ise istem belgesi düzenlenmektedir. sayfa: 41. Yenileme.

İfraz (Ayırma) İfraz (ayırma) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın imar tüzesine göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse rızaen (yargı yoluyla veya anlaşarak) belli parsellere bölünerek. İye veya iyelerin ya da vekaleten yapılıyorsa temsilcinin (vekilin) ikişer adet fotoğrafları. kontrolü de kadastro müdürlüklerince yapıldığından. İşlem süreci aşağıdaki gibidir: • • • • • Serbest mühendislerce düzenlenmiş ifraz (ayırma) işlemini gösterir krokili beyannamenin kadastro müdürlüğüne gösterilmesi. Taşınmaz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ise belediye encümen kararı. her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemidir. Tapu sicil müdürlüğünce hukuksal bir engelin bulunmaması halinde. tapu harçlarının alınması suretiyle işlemin sonuçlandırılıp tescilinin yapılması. Ayrıca tapu harcı ve tapu sicil müdürlüğünce de döner sermaye ücreti alınır. tapu harcı ile döner sermaye ücreti alınır. iye veya iyeler bizzat başvurmuyorlarsa ifraz işlemi için açık yetkinin bulunduğu düzenleme şeklinde vekaletnameleriyle vekilin nüfus cüzdanı ya da pasaportu. Taşınmaz iyesinin veya iyelerinin nüfus cüzdanları ya da pasaportları. birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın imar tüzesine göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir. Parselin Yerinde Gösterilmesi . Kadastro müdürlüğünce evrakın tapu sicil müdürlüğüne sevki. belediye veya mücavir alan dışında ise il idare kurulu kararı ile kadastro müdürlüğüne taşınmaz iyesi ya da iyelerinin nüfus cüzdanları veya pasaportları. Kadastro müdürlüğünce birleştirme işlemine konu her parsel için hizmet bedeli. Kadastro müdürlüğünce değişiklik tasarımı hazırlanıp onaylanarak işlem tapu sicil müdürlüğüne geçirilir. Kadastro müdürlüğünce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onanması. İfraz işlemi için gerekli belgeler şunlardır: • • • • Kadastro müdürlüğünce düzenlenmiş krokili beyanname. İşlemin belediye encümeni ve il idare kurulunca onayı. iyeler bizzat müracaat etmiyorsa tevhide açık yetki bulunan düzenleme şeklinde vekaletnameleri ile vekilin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve malik veya vekillerin ikişer adet fotoğrafları ile başvurulur. dışında ise il idare kurulu kararı.Tevhid (Birleştirme) tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı. Taşınmaz belediye veya mücavir alanı içinde ise belediye encümen kararı. kontrol hizmeti için döner sermaye ücreti alınmaktadır. İfraz işleminin teknik yönü serbest harita mühendisliklerince.

İstenen bilgi ve belgeler şunlardır: • • • • • Taşınmazın tapu senedi ya da tapu kayıt örneği. Talep sahibi şirket. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır. Hizmet bedeli ilgilisinden alınır. Taşınmazın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.Taşınmazın bulunduğu yerin her hangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftasından faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir. Sınırlandırma Krokileri (Haritaları) Tapuda kayıtlı olup henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmazların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır. dernek veya kooperatif temsilcisi ise. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Kadastro elemanlarınca inceleme tutanağı ve sınırlandırma krokisi düzenlenip ilgilisine imza karşılığında teslim edilir. veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği. vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise. Talep sahibi şirket. Sınırlandırma haritası istenen taşınmazın kadastro müdürü ya da yardımcısı kontrol mühendisi ve kadastro üyesi tarafından tapu araştırması yapılıp tapu sınırları ile tasarruf sınırları zeminde belirlenerek sınır noktaları işaretlenir. yetki belgesi ile kimliği. Taşınmaz iyesi ya da hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi aracılığıyle ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur. Taşınmaz iyesinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. Taşınmaz sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. vakıf. yetki belgesi ile kimliği. Taşınmaz iyesinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır. . Taşınmaz iyesinin temsilcisi vasi ya da kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği. veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği. Sınırlandırma haritası yapılacak taşınmazın iyesi ya da hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi aracılığı ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur. İstenen belge ve bilgiler şunlardır: • • • • • Sınırlandırma haritası yapılacak taşınmazın tapu senedi veya tapu kayıt örneği. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenip hizmet bedeli alınarak başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte taşınmazın bulunduğu yere gidilerek görevli kadastro elemanınca herhangi bir ölçü yapılmadan pafta örneğinden faydalanılarak taşınmaz ilgilisine gösterilir. Taşınmaz iyesinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği.

a. Başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte taşınmazın bulunduğu mahalle gidilerek görevli kadastro elemanlarınca hazırlanan aplikasyon krokisi zemine uygulanıp parselin köşe noktaları zeminde işaretlenir. Hizmet bedeli ilgilisi tarafından yatırılır. vakıf. Aplikasyon işleminin bitiminden sonra görevli kadastro elemanlarınca hazırlanan aplikasyon krokisinin bir kopyası ilgilisine imza karşılığında verilir..Taşınmaz mahallinde yapılacak tapu araştırması sırasında taşınmazın iyesi ya da yetkili temsilcisi ile sınır komşuları. tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesidir. ihtiyar heyetince seçilecek mahalli üç bilirkişi ile ilgilendiriyorsa belediye. Aplikasyon Aplikasyon (Yer tespiti). veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği. Taşınmaz sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Taşınmaz iyesinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği. Taşınmaz iyesinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. sayfa: 42 . Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır..g. Talep sahibi şirket. Aplikasyon işlemi için istenen belge ve bilgiler: • • • • • Aplikasyonu istenen taşınmazın tapu senedi veya tapu kayıt örneği. muhtar.e. H. hazine ve diğer ilgili kuruluşların temsilcileri hazır bulundurularak sınırlandırma krokisi ile tutanağına imzaları alınır. (1996). 77 Demir. Bu amaçla istem sahibine parsel sınırlarının belirlendiği. Aplikasyonu istenen taşınmazın iyesi ya da hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi aracılığı ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur. parselin köşe noktalarının yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak gösterilip zeminden alınan ölçü ve parsel cephe değerlerinin yazıldığı aplikasyon krokisi (röperli kroki) verilir77. Talep Kamu Kurum ve Kuruluşlarından olmuş ise aplikasyon krokisi üst yazı ile ilgili kuruma gönderilir. dernek veya kooperatif temsilcisi ise yetki belgesi ile kimliği.

Kanunun 1.6. maddesi. radyo veya televizyonda. Böylece o bölgede kadastro yapılması kararlaştırılmış olur. Ancak. İlk İşlemler 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 2. memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmazların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle TMK’nun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak TKGM’nün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir. Bu sıra düzenin yanı sıra.” hükmü ile bu Kanun uyarınca yapılan çalışmaların amacını belirlemiştir.1. ilgililerince ve istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşunca TKGM Döner Sermaye İşletmesi hesabına giderlerinin tamamı yatırılması halinde. Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini oluşturur. varsa yerel gazetede ilan olunur. Kadastro yapılmasına karar verilen bu bölgeler en az bir ay önceden Resmi Gazete (RG). maddesi78 uyarınca her kadastro bölgesinde tek hakimli ve 78 Bakınız: Kadastro Kanunu .1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na göre yürütülmektedir. kadastroya başlanan bölgelerde henüz sırası gelmeyen çalışma alanları içindeki yatırımlarla ilgili mevki ve adaların kadastroları öncelikle yapılır. maddesi uyarınca. gerçekleştirilmesi iyelik belirlemesine bağlı kalkınma projelerinin geciktirilmeden sonuçlandırılması sağlanabilir. Bunların yanı sıra alışılmış yollarla da ilan yapılır. KK’nun 24. Her ikisinin de kurulamaması durumunda en yakın ilçenin kadastro müdürlüğüne yetki verilir. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNA GÖRE TÜRKİYE’DE KADASTRO ÇALIŞMALARI Türkiye’de kadastro çalışmaları. “Bu Kanunun amacı. Böylece. bölgede daha önceden kurulmuş mevcut kadastro müdürlüğü bulunuyorsa işlemleri bu müdürlük yürütür. 9. Eğer bölgede daha önceden kurulmuş bir müdürlük bulunmuyor ise yeni bir kadastro müdürlüğü veya kadastro şefliği kurulur. 6. Kadastro çalışmalarının bir çok anlaşmazlığa sebep olacağı ve bunların genel mahkemelerde çözülmesi halinde bu mahkemelerdeki diğer davaların da gecikeceği düşüncesiyle. bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde. Kadastro yapılacak bölgede çalışmaları yürütecek kadastro müdürlüğü kurulur.7.

asliye mahkemesi sıfatına sahip uygun sayıda kadastro mahkemesi kurulur. Kadastro mahkemesinin kurulması için TKGM’nce Adalet Bakanlığı’na başvurulur. 6.2. Teknik İşler

Kadastro işlemleri sırasında yapılan teknik işlemler; 3402 sayılı Kadastro Kanunu, bu Kanunun 47/D maddesi79 uyarınca çıkarılan Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği’ne (BÖHYY) bağlı olarak uygulanır. Teknik işlemlerin amacı KK’nun 1. maddesinde belirtilen kadastral topoğrafik haritaları oluşturmaktır. Teknik işlemler TKGM ve KK, md. 39/380 uyarınca TKGM’nün, bağlı olduğu Bakanlığın onayını alması kaydıyla gerçek veya tüzelkişilere ihale yoluyla yaptırılabilir. 6.2.1. Ölçek ve Ölçüm Yönteminin Saptanması

Kadastro haritalarının ölçekleri kent ve kasabaların yerleşim alanlarında 1/500, 1/1000; bunların yerleşim bölgeleri dışında 1/2000; köy merkezlerinde 1/1000, tarım arazilerinde ise 1/5000 olarak alınır. 1/500, 1/1000 ve 1/2000 ölçekli haritalar BÖHYY, md. 2 uyarınca yersel ya da fotogrametrik yöntemle, ülke nirengi ve nivelman ağına dayalı ve ülke pafta bölümleme sisteminde üretilir. 1/5000 ölçekli haritalar ise yalnız fotogrametrik yöntem kullanılarak üretilir. Teknik işlemler sırasında kullanılacak ölçek ve ölçü yöntemleri TKGM tarafından belirlenir. 6.2.2. Pafta Bölümlemesi

Ülkemizde, nirengi sisteminin koordinatları Gauss-Krüger projeksiyon sisteminde ve 30’lik dilim esasına göre yapılır. Pafta bölümlemede temel olarak 1/250 000 ölçekli paftanın çizim alanı alınır. Buradan daha büyük ölçekli paftaların köşe koordinatları hesaplanır. 6.2.3. Topoğrafik Haritaların Kadastral Alıma Hazırlanması

Fotogrametrik ölçüm yöntemiyle yapılmış topoğrafik haritaların ve büyütülmüş hava resimlerinin kopyaları merkezden getirilir. Bunlarla arazide parsellerin sınırlandırılması yapılır. Fotogrametrik alım ve değerlendirme için oluşturulan sabit noktaların sıklaştırmasının parsel ölçümünde yetmemesi halinde arazide yeniden sabit noktalar tesis edilir. Böylece, fotogrametrik ya da klasik olarak yapılan haritalarda topoğrafik bakımdan paralellik sağlanarak bunlar parsel ölçümlerine hazır duruma getirilir. Parsel sınırlandırma krokisi ile birlikte hazırlanan parsel ölçüm krokisi ve ölçüm işleri değerlendirildikten (çizildikten) sonra topoğrafik kadastral harita büyük ölçüde tamamlanmış olur. Bu işlemler sonunda alan hesabına geçilir.

79 80

Bakınız: Kadastro Kanunu Bakınız: Kadastro Kanunu

6.2.4.

Alan Hesapları

Alan hesapları BÖHYY’nin 259, 260 ve 261. maddelerine uygun olarak yapılır. BÖHYY, md. 259: “Parsellerin yüzölçümleri, köşe noktalarının koordinatları ile desimetreye kadar hesaplanır. Kontrol amacı ile ada veya parsel topluluğunun yüzölçümleri grafik yöntemle hesaplanarak parsel yüzölçümleri toplamı ile karşılaştırılır. Bu iki hesaptan bulunan yüzölçüm farkı,
f =0.0 3 1 M +0.0 0 F F 03

formülünün verdiği miktardan büyük olamaz. Farkın büyük olması durumunda çizim ve hesaplar kontrol edilerek hata giderilir. M= Ölçek paydası F=m2 cinsinden alan.” BÖHYY, md. 260: “Yapılaşmamış alanlarda idarenin izni ile parsellerin yüzölçümleri grafik olarak hesaplanabilir. Parsellerin yüzölçümleri ayrı ayrı grafik yöntemle hesaplandıktan sonra ada veya parsel topluluklarının yüzölçümleri de aynı yöntemle hesaplanır ve bu topluluğa giren parsel yüzölçümlerinin toplamı ile karşılaştırılır. Aradaki fark,
f =0.0 0 M 04 F +0.0 0 F 03

formülünün verdiği miktardan büyük olamaz. Bu fark parsellerin yüzölçümleri ile orantılı ve desimetrekare birimine kadar dağıtılarak geçerli parsel yüzölçümleri bulunur.” BÖHYY, md. 261: “Planimetre ile grafik olarak yapılan yüzölçümü hesaplarında planimetre katsayısı, md. 260’daki formülden bulunan yanılma sınırından küçük olmalıdır.” Farkın, hata sınırı dışında olması durumunda hesaplar ve çizim kontrol edilerek yanlışlık giderilir. 6.3. Yasal İşler (Tespit ve Sınırlandırma)

6.3.1.

Hazırlık Çalışmaları

Yasal işlerin hazırlık çalışmaları KK, md. 3’e göre kadastro ekipleri ile kadastro komisyonlarının kurulmasından oluşur.

6.3.1.1.

Kadastro Ekiplerinin Kurulması

KK, md. 3’e göre kadastro çalışmalarında sınırlandırma ve tespit işlemlerini yapmak üzere kadastro ekipleri kurulur. Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni, mahalle ya da köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşur. Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir nedenle hazır bulunmaması durumunda, yerine kanuni vekili katılır. Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından bir ekip için altı bilirkişinin adı en geç on beş gün içinde kadastro müdürlüğüne bildirilir. Çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. Seçilen bilirkişilerin 40 yaşını bitirmiş olması ve kısıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti bulunmamış olması gerekir. Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirkişiliklerine engel hallerinin bulunması durumunda, bölgenin mülki amiri tarafından aynı sayıda bilirkişi belirlenir. Taşınmazların sınırları ve hak sahiplerini bilmesi ve yörede 10 yıldır oturmakta olması gereken bilirkişiler, kadastro ekibinin çalışması sırasında, herhangi bir çıkar ya da akrabalık ilişkisi söz konusu olan taşınmazlar konusunda dinlenmezler. Bilirkişiliğe engel bu durumlar, kadastro teknisyeni, muhtar ve diğer görevliler hakkında da uygulanır. Kadastro ekibi çalışmalarının kapsamına göre birden fazla kurulabilir. 6.3.1.2. Kadastro Komisyonlarının Kurulması

KK, md. 3’e ve İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 81 madde 3’e göre kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itirazın niteliğine göre kontrol mühendisi veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması durumunda yerine fen kontrol memuru katılır. Kadastro komisyonu çalışmalarının kapsamına göre birden fazla kurulabilir. 6.3.2. Kadastro Çalışma Alanının Sınırlandırılması İlanı

KK, md. 4’e göre, kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını oluşturur. Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü, en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu mahalle ve belediyelerde alışılmış araçlarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sınırlarının tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı belirtilir. Bunun yanı sıra çalışma alanı sınırında taşınmazı bulunan kişi veya temsilciler aşağıdaki konular hakkında bilgilendirilir: • Sınırları belli olmayan taşınmazların köşe noktalarına mahallin örf ve adetlerine uygun kalıcı işaretler koymaları,
Bakınız: İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

81

Kadastro Çalışma Alanının Sınırlandırılması Kadastro ekibi.3. Orman kadastrosu tamamlanmış yerlerde bu sınırlara aynen uyulur. durum çalışmaya başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.3. belediye. Sınır tespitlerinde komşu mahalle veya köyün bilgi ve belgelerinden yararlanılır. bu itirazların kadastro komisyonunda inceleneceği. kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve ilçelerin belediye sınırları ile köy sınırlarını dikkate alır. Tespit edilen sınırlar harita veya ölçü krokisinde gösterilir. Çalışma alanı sınırının belirlenmesi sırasında hazır bulunmayan belediye başkanları ile mahalle ve köy muhtarlarına çalışma alanının sınır krokisinin bir örneği gönderilir. Kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de tamamlanmış sayılır. Kadastro ekibinin çalışma alanındaki görevleri sona erene kadar sınırlandırma ve tespitlere yapılacak itirazları için belgelerle birlikte kadastro müdürlüğü veya kadastro teknisyenliğine başvurmaları. tapulu ve tapusuz yerler için farklı oranlarda ve taşınmazlarının başında bulunanlardan bulunmayanlara göre daha düşük oranda alınacağı. çalışma alanındaki görevin sona ermesi tarihinden sonraki itirazların ise kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesine dava açmak suretiyle yapılabileceği. Bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir. İtiraz sonuçlarının askı cetvellerinde gösterileceği. köy idari sınırları sayılmaz. Kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de tamamlanmış sayılır. bulunmayanların yokluklarında işlem yapılacağı. Bu sınırlar mahalle. Ayrıca mahalle ya da köy muhtarlıklarında ilan . Hazır bulunanlara ise yerinde bir tutanakla tebliğ edilir. İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenmemesi halinde kadastro çalışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve çalışmalar 3402 sayılı KK uyarınca yürütülür. 6. emlak vergisi beyan değeri üzerinden. kadastro teknisyenliğince yapılacak ada veya mevkii ilanında belirtilen gün ve saatte taşınmazlarının başında hazır bulunmaları. Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunan yerlerde orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tespit edilir ve haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir. Kadastro harçlarının.• • • • İyelik ve iyelikten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte. Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunursa. Orman kadastrosu tamamlanmış yerlerde bu sınırlara aynen uyulur. İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenmemesi halinde kadastro çalışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve çalışmalar 3402 sayılı KK uyarınca yürütülür. Çalışma alanı krokisinin onaylı bir örneği ilgili kadastro mahkemesine gönderilir.

Ancak kenarları kısa olan kırık noktalar. yeni çalışma alanı sınır noktalarına payda olarak eklenir (İkiden fazla çalışma alanının ortak sınır noktası bulunuyorsa. sınır krokisinde gösterilir. “Kadastro çalışma alanı sınırına rastlayan taşınmazların sınır köşe noktaları ölçülerek (en yakın sınır betonu veya yardımcı ölçü betonlarından ölçülerek) gösterilir ve mal sahipleri belirtilir. md. çalışma alanındaki son kırık . belirlenecek olan bu çalışma alanı sınırındaki kırık noktalara poligon zemin tesisleri gibi beton tesisler yapılır. Böylece yersiz itirazlar önlenmiş olur. BÖHYY. köprü. gerekirse yerinde inceleme yapılarak 7 gün içinde karara bağlanır ve ilgililere tebliğ edilir. “Her kadastro çalışma alanı için düzenlenecek olan sınır krokileri uygun yaklaşık ölçekte. varsa yakındaki yer kontrol noktalarına bağlantı ölçüleri yapılır. Bütün kırık noktalara birden başlayarak numara verilir (Kuzey-batıdan saat ibresi yönünde) (Bakınız Örnek 3. Ancak. 109. 111. 110. Anlaşmazlık olan sınırlar. kesinleşme tarihlerine göre ve en eski tarihli en alta gelmek üzere nokta numaraları birer kesir çizgisi ile alt alta gösterilir. Bu itiraz.edilir. DÜZENLE0. DÜZENLE0. md. Bunlar. DÜZENLE1). çalışma alanını sınırındaki betonlardan veya bu betonlar arasında bir poligon dizisi gibi tesis edilen yardımcı ölçü betonlarından detay noktaları gibi ölçülürler). duruşmasız ve gerektiğinde mahallinde inceleme yapılarak. 108. 15 gün içinde kesin karara bağlanır.) (Bakınız Örnek 4. tepe. s.5) . Sınırda bulunan veya sınıra yakın olan dere. “Çalışma alanı sınır kırık noktaları arasındaki açı ve uzunluklar (detay olarak ölçülenler hariç) ölçülür. 112.” BÖHYY. s. 114 ve 115 uyarınca kadastro çalışma alanı sınırlandırması ve krokisi hazırlanır.” BÖHYY. md. 113. İlan tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgili belediye başkanı. s. tespit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş mahkeme kararı var ise aynı konuda itirazda bulunulamaz. “Zemin tesisi yapılan çalışma alanı sınır kırık noktaları poligon noktalarında olduğu gibi röperlenerek krokileri düzenlenir. md. md. 109. “3402 sayılı KK’nun 4. 111. BÖHYY. 108. 110. 113. Çalışma alanına komşu belediye ve köylerin evvelce kesinleşmiş kadastro çalışma alanı sınırlarındaki noktaların numaraları. md.” BÖHYY. ve 47/A maddeleri gereğince düzenlenen yönetmelik esaslarına göre belirlenen kadastro çalışma alanı sınırları için bir kroki düzenlenir (Bakınız Örnek 1. DÜZENLE 1(Bir sayfa)ve Örnek 2.” BÖHYY. Bu itirazlar. s. Bu karara karşı 7 gün içinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. en yakın betondan detay alımı için belirlenen kurallara göre ölçülür (Bu noktalara beton dökülmez. Anlaşmazlık sonuçlandığında ortaya çıkacak yeni kırık noktalara. anlaşmazlık sonuçlanıncaya kadar kurşun kalemle ve kesik çizgilerle gösterilir (Bu tür sınırlar üzerindeki kırık noktalara numara verilmez. yol ve benzerleri özel işaretleri ile komşu kadastro çalışma alanları adları yazılarak gösterilir. ” BÖHYY. md. 112. mahalle veya köy muhtarı ve orman idaresinin yerel kuruluşu ile sınırdaki taşınmazlara ilişkin özel ve tüzel kişiler kadastro müdürlüğüne itiraz edebilirler. “Kadastro çalışma alanı köy birimi ise.5). pafta nitelikli altlıklara çizilir ve mürekkeplenir.

Yazıda ayrıca. Sınır tespit tutanaklarında imzaları bulunan komşu çalışma alanlarının varsa belediye başkanı yoksa muhtar ve ihtiyar kurulu üyeleri ile bilirkişiler ve kadastro müdürü. “Kadastro çalışma alanı mahalle birimi ise. 6. ilgili yerin orman sınır haritası varsa bu haritaların gönderilmesi.” BÖHYY.). kadastro müdürü tarafından görevlendirilen yeterli sayıda memur. Harita ve Diğer Belgelerin Çıkarılması Çalışma alanında işe başlamadan önce. vergi dairesi ve köy muhtarlıkları vergi kayıtlarının çıkartılması esnasında gerekli tüm kolaylıkları göstermek zorundadır. md. Çıkarılan kayıtların sağ üst kenarına. bütün resmi daireler. bu haritaların elde edilememesi durumunda. “Gerektiğinde birden çok mahalle birimindeki kadastro çalışma alanı sınırı aynı altlık üzerinde gösterilebilir. Orman idaresince bunların hiçbiri yapılmadığı takdirde orman sınırları kadastro teknisyenlerince belirlenir82. durum çalışmaya başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürlüğü’ne bildirilerek. Bu takdirde ölçüyü kadastro örgütü yapar. gerekirse her iki iddia ayrı ayrı olmak üzere kurşun kalemle ve kesik çizgilerle gösterilir. kontrol mühendisi yoksa fen kontrol memuru ile düzenleyen teknisyenler tarafından imzalanır.nokta numarasından başlayarak numara verilir ve kesinleşen sınır çizgisi mürekkeplenir. orman idaresince sınırların arazide işaretlenmesi istenir.” Kadastro çalışma alanı içinde.g. Anlaşmazlık sonuçlandığında kesinleşen sınırlar mürekkeplenir. Yararlanılacak olan haritaların yeterli olmaması durumunda. kadastrosu yapılacak mahalle ya da köye ait tüm tapu ve vergi yazım kayıtlarını çıkartırlar. md. orman kadastro komisyonlarınca tespit edilerek haritasına işlenmesi istenir. Tapu. yoksa orman sınırlarının. sağlanacak haritalardan ve mahalle sınırlarını gösterir belgelerden yararlanılarak. Bu kayıtları tarih sırasına göre çalışma alanı için düzenlenen tapu ve vergi kayıt defterine yazarlar.3. bu birimde de sınır belirleme ölçüleri yukarıda belirtilen esaslara göre yapılır.. sayfa 322 . T. aynı idari sınır içerisindeki diğer komşu mahalleler arasındaki sınırları. başlanan kadastroyu durdurmaz.. Vergi Kaydı. vakıflar. Sınırlanacak mahalle biriminin. Çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde. ilk parsel için kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra idari teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik.e. özel idare. Tapu kayıtlarının harita veya krokisi varsa bunlar da tapu kayıt defterinde belirtilir.” BÖHYY. 114. 110. Anlaşmazlık olan sınırlar. özel idareler ve işletmeler tarafından yapılmış harita ve planlar ile bunlara ait belgelerden çalışma 82 Tüdeş. ölçülmeden ve sınır noktalarına zemin tesisi yapılmadan belirlenir. 115.4. a. maddedeki esaslar içerisinde belirlenmek üzere ölçülür ve bu ölçüler daha önce belirlenmiş diğer sınırlarla ilişkilendirilir. (1994). Bıyık. Belediye.. C. kırmızı kalemle “KADASTRO” yazılır. belediyeler. Kadastro müdürü ayrıca.

Ada ya da mevkii ilanında ilgili mahalle ya da köyün hangi ada ya da mevkiinde bulunan taşınmazların kadastro işlemine hangi gün ve saatten itibaren başlanacağı ve bunun yanı sıra bu ada veya mevkide taşınmazı bulunan kişiler ile hak iddiasında bulunanların veya temsilcilerinin: • • Sınırları belli olmayan taşınmazların köşe noktalarına mahallin örf ve adetlerine uygun kalıcı işaretler koymaları. kanal. hangi mevkii veya adada kadastro çalışmasına başlayacaklarını en az 7 gün önceden alışılmış araçlarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir ve ilanın yapıldığına dair bir tutanak düzenler. bu tarihten sonraki itirazların ise kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılacağı • • duyurulur. bunlarla ilgili tutanakları bir hafta içinde kadastro mahkemelerine gönderir ve bu durumdan listenin alındığı mahalli mahkemeyi bilgilendirir. bulunmayanlara ait sınırlandırma ve tespit işlemlerinin yokluklarında yapılacağı. Listenin alınmasından sonra o çalışma alanında bulunan taşınmazlar hakkında mahalli hukuk mahkemelerine açılan davalar.5. BÖHYY.” . Çalışmalar sırasında. tapulu ve tapusuz yerler için farklı oranlarda ve taşınmazlarının başında bulunanlardan bulunmayanlara göre daha düşük oranda alınacağı. 6. bu çalışma alanında taşınmazlar hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla. sokak. derhal kadastro müdürüne bildirilir. md. vergi kaydı. Sınırlandırma ve tespitlere karşı. 116. dere. Kadastro harçlarının.3. 120. 116. 117. emlak vergisi beyannamesi ve sair ne gibi belgeleri varsa bunları ibraz etmek için taşınmazlarının başında hazır bulunmaları.alanına ait olanlarının birer örneğini yazılı olarak ister ve tespit ve sınırlandırma çalışmaları sırasında bir temsilci eleman bulundurmalarını belirtir. mahalli hukuk mahkemesinden. çevresi kamuya ait cadde. deniz gibi doğal yapay sınırlarla. yol. göl. Kadastro müdürü. senet. itiraz sonuçlarının taraflara tebliğ edilmeyip askı cetvellerinde gösterileceği. kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğudur. 121 ve 122 uyarınca ada bölümleri ve krokisi hazırlanır. 118. itirazları olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne başvurmaları. sınırları göstermek ve varsa iyelik ve iyelikten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı tapu. Tüm bunların yanı sıra kadastro müdürü. bu listelerdeki davalı taşınmazların tespiti yapıldıktan sonra. emlak vergisi beyan değeri üzerinden. kadastro ekibinin çalışma alanındaki görevleri sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan yenilenir. ark. Parselleri Sınırlandırılacak Mevkii ya da Ada İlanı Kadastro teknisyenleri. “Kadastro adası. hükme bağlanmış olup ta henüz kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu diğer belgelerle birlikte kadastro teknisyenliğine verir. md. BÖHYY. 119.

bucak belediyeleri veya köy sınırları içindeki tüm mahallelerin sınırlandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar adalara verilen numaralar aralıksız birbirini izler (Bir mahalledeki adalar sürekli numaralandırılmadan başka bir mahalledeki adalara numara verilmez. eski ada numarası.” BÖHYY. bir takım da kadastro mahkemesine teslim edilir. md. 119. “Kadastro çalışma alanı sınırları içinde kalan adalara. Hazırlanması Teknik ve yasal işlemlerden oluşan parsel sınırlandırma krokileri ve iyelik tutanağının hazırlanması. “Sınırlandırılması biten çalışma alanları için.” BÖHYY. md. Asılları merkeze gönderilir.6.” BÖHYY. md. 120. ilçe. “Çalışma alanı sınır ve ada bölümleri krokileri birer asıl üçer kopya olarak düzenlenir. pafta nitelikli altlıklara uygun ve yaklaşık ölçekte olmak üzere ada bölümü krokisi düzenlenir.” BÖHYY. bir takım ilgili belediye başkanlığı ya da köy muhtarlığına. DÜZENLE1). “Ek sınırlandırma krokilerinin düzenlenmesi sırasında. 118. hangi adanın hangi paftada bulunduğunu gösterir bir çizelge düzenlenir. 117.). daha sonra oluşan ya da oluşacak adalara verilmek üzere saklanır. kadastro çalışmalarının en uzun ve kapsamlı bölümünü oluşturur.3. Diğer numaralar.” 6. sınırlandırma sırasına göre 101’den başlayarak ada numarası verilir. “Ada numaralarında karışıklık ve tekrar olmaması için. . adalardan uygun görülecek birinde bırakılarak. İl.1. a) İki veya daha fazla adanın birleşmesi durumunda oluşan yeni adaya. ” b) Bir adanın iki veya daha fazla adaya bölünmesi durumunda.” BÖHYY. md. Örneklerinden bir takım kadastro müdürlüğünde bırakılır. md.3. yoksa en son ada numarasını izleyen ada numaraları verilir. 6. md. 122. Birkaç mahallenin ada bölümü krokileri bir altlık üzerinde gösterilebilir (Bakınız Örnek 5.BÖHYY. “Kadastro çalışma alanı içinde kalan alanın tümü kadastro adalarına bölünür. Bu çizelgeler ada numarasına göre hazırlanır.6. diğer adalara varsa eskiden iptal edilmiş ada numaralarından kalan numaralar. Teknik İşlemler (Parsel Sınırlandırma Krokisi) Parsel Sınırlandırma Krokisi ve İyelik Tutanağının BÖHYY’nin aşağıdaki maddeleri uyarınca parsel sınırlandırma krokileri hazırlanır. birleşen eski adanın en küçük numarası verilir. 121.

126. Bu tesislerden sadece irtifak hakkı kurulmuş olanlar kadastro paftalarına aktarılır. 131. md. Her kağıda.” BÖHYY. “Bir ada içindeki bütün parsellere 1’den başlayarak parsel numarası verilir. parselin her parça krokideki birleşme noktaları A. su boruları. sınır işaretleri. D gibi harflerle işaretlenir (Bakınız Örnek 7. vergi kaydında veya herhangi bir resmi belgede belirtilen sınırların arazide gösterilmesi. elektrik ve telefon hatları. md. DÜZENLE 1). kablo. parçaların birleşme durumunu gösterir bir indeks kroki çizilir. 124. aidiyetleri ve içinde bulunan doğal ve yapay tesisler yaklaşık ölçekte. ölçü işlemleri ile birlikte veya ölçü işlemlerinden ayrı olarak yürütülebilir.). Sınırlandırma ada esasına göre yapılır (Yani. bu sınırların arazide işaretlenmesi ve bu duruma göre de kroki olarak bir kağıda çizilmesi işlemlerinden oluşur. “Sınırlandırma krokilerinde mecralar. “Bir tek kağıda sığmayan büyük adaların birkaç kağıda çizilmesi zorunlu olduğunda. 132. 123. “Taşınmaz mal sınırlandırma. aydınlık gibi her türlü irtifak hakları uzunluk ve genişlikleri ile gösterilir ve gerekirse röperlenir. Kadastro planlarının özel sektöre yaptırılması durumunda sınırlandırma. damlalık. 129. md. 127.BÖHYY. bir taşınmaz mala ait tapu kaydında. B. md. kesin ve duraksamaya (tereddüde) yer vermeyecek biçimde düzenlenir. irtifak hakları ve belirsiz sınırlar röper ölçüleri ile gösterilir. md. açık ve kapalı geçitler. kuzeye yönlendirilmiş olarak 297 mm x 420 mm boyutlarında basılı kağıtlara yapılır (Bakınız Örnek 6. noktada özel bir tesis varsa özel işaretleriyle. 128. “Sınır kırık ve köşe noktaları.” BÖHYY. Parsel numaraları adanın kuzey batısından başlar ve saat ibresi yönünde devam eder.” . Belirli olmayan sınır kırık ve köşe noktaları en az üç değişmez noktadan röperlenir. md. md. her parça kağıda 1’den başlayarak parantez içinde yazılı numara verilir. “Sınırlandırma krokilerinde.” BÖHYY. Bir parselin birkaç krokide gösterilmesi durumunda.” BÖHYY. 130.” BÖHYY. “Sınırlandırma krokileri içerdikleri bilgiler bakımından açık.” BÖHYY. “Sınırlandırma krokilerinde iyelik sınır çizgileri ve sınırlardaki tesisler özel işaretlerine göre gösterilir ve krokiler siyah renkte mürekkeplenir. Bu krokiler. Her parça krokide diğer parçaların ilgili sınır çizgileri ve parsel numaraları gösterilir. ölçü işlerinden önce yapılır. sayfa DÜZENLE2). C. tünel.” BÖHYY.” BÖHYY. md. taşınmaz malların sınır ve cinsleri. her sınırlandırma krokisinde 1 ada bulunur. yoksa nokta ile gösterilir. “Sınırlandırma işlemleri. md.

yoksa yetkili bir eleman ile birlikte yapılır. 136. İki kadastro çalışma alanının ortak sınırına rastlayan demiryolu. Sınırlandırma ekibince bu işaretlere göre gerekli ölçü ve röper işleri yapılarak sınırlandırma krokileri düzenlenir. 140. sınırlandırmaya katılan belediye yetkililerince de imzalanır. çalışma alanlarından birine katılır. md. md. 134. mevcut planlar uygulanmak suretiyle ada ve parsel köşe noktası belirtme tesisi konur.” BÖHYY. sınırlandırma ve ölçü işleri bir arada yürütülür. bağ. parsel köşeleri ve adalar içindeki bazı parsel sınırları. sınırlandırma krokisinin uygun bir yerinde gösterilir (Sınırlandırma krokisinin uygun bir yerine “Bu parsellerin tapu haritası vardır” biçiminde açıklama yapılır. 139. md. “Demiryollarına geçtikleri her köy ve mahallede ayrı ada ve parsel numarası verilir ve sınırlandırma krokileri ayrıca yapılır.” BÖHYY.” BÖHYY. “Sınırlandırma krokisi üzerinde. md. karşı ada cepheleri siyah çini mürekkebi ile ince olarak çizilir ve ada numaraları yazılır. “İyelik sınırları belli edilmeyen ve harita ya da planı bulunmayan yangın ve afet yerleri tek parsel olarak sınırlandırılır.” . Tapu haritaları ilgili kadastro tutanağına eklenir. İşaretleme işlemi belediye harita kadastro mühendisi veya fen memuru. kesin olarak gösterilmemiş olan yangın yerleri ile tarla. md. Tesislerin kısa zamanda kaybolma olasılığı varsa. 133. Bu yerlere ait sınırlandırma krokileri.BÖHYY. md.” BÖHYY. “Sokak kapıları kapının bulunduğu yerde sadece ince bir okla gösterilir ve kapı numaraları okun altına yazılır. 135. 137. Zemine uygulanamayan tapu haritalarından şeklen yararlanılır ve durum tapu haritası üzerinde açıklanır. 138.” BÖHYY. “Belli edilmemiş olan imar ada. Bir kadastro çalışma alanı içindeki demiryolunun iki veya daha fazla parçalara ayrılması durumunda. “Sokak adları ya da numaraları. Tapu haritası olan parseller. “Tescil edilmiş tapu haritaları bulunan parsellerin sınırlandırılmasında bu haritalar göz önüne alınır ve sınırlandırma ona göre yapılır. “Yapıların sokak kısmı hariç iyelik sınırındaki duvarlar aidiyeti ile gösterilir. md. parçalardan her birine ayrı ada ve parsel numarası verilir. belediyeden alınarak uygun bir yerine çini mürekkebi ve blok harfleri ile yazı yazılır.” BÖHYY.” BÖHYY. bahçe iken adalar teşkili suretiyle parseller meydana getirilen ve poligon tesisleri olmayan yerlerde kadastro sınırlandırma ekibi tarafından bütün adaların köşe noktalarına ve adalar içindeki gerekli görülen önemli kırık noktalara. md.).

“Sınırlandırma krokilerinde...... leh ve aleyhte haklar belirtilerek krokileri düzenlenir. md. her parsel için ayrı basılı kağıtlara yapılır ve bu durum.. Akarsuların akış yönü bir okla işaretlenir.. md.. Bağımsız bölümlerin tespitinde bu planlar ile kat iyeliğinin kuruluşunda kullanılan ilgili diğer belgelerden ve zemin sınırlandırma krokilerinden yararlanılır . 146. “Kat haklarını gösterir tamamlayıcı krokilerde taşınmaz mallara parsel numarası verilmez. havuzlar vb.. kuyular. nolu taşınmaz malın yararına ve krokideki röperlerine göre . Bu sınırlandırma krokisinin uygun bir yerine “... Tamamlayıcı krokilerin uygun bir yerine “.” BÖHYY. duvarların avlu ile ya da birbirleri ile bağlantısı olmaması durumunda. yapay ve doğal bütün tesisler özel işaretleri ile gösterilir.. numaralı parsellerde kat iyeliği kuruludur. 143. ayrı parsel numarası verilir. giriş ve avlu ile bağlantısı bulunması durumunda aynı parsel numarası.. deniz kenarları.. su kanalları. ve . içten içe ölçülür. md.” sözleri yazılır. Katların sınırlandırma krokilerinde dış ve iç beden duvarları.. md.. ara duvarlar hariç olmak üzere.. bağımsız bölümlerin sınırlandırma krokisi yerine kullanılır. 147. 142. Bunlara ayrıca parsel numarası verilmez.. Zemin sınırlandırma krokilerinde duvarlara...” • ...... “Sınırlandırma krokilerinde bütün yapılar yapı malzemesi türleri ve kat sayısı ile. sadece sınırlandırma krokilerinde olduğu gibi kapı numaraları gösterilir. nehirler. Katlar için ayrıca sınırlandırma krokileri yapılmaz.. kapı nolu taşınmaz malları vardır” sözcükleri yazılır. parsellerin üzerinde ve . “Üzerinde kat hakkı bulunan taşınmaz malların sınırlandırma krokileri aşağıdaki gibi yapılır: • • Zemin ve katlara ait sınırlandırma krokilerinde taşınmaz malların sınırları. kale duvarları gibi taranır. zemin sınırlandırma krokisinde olduğu gibi gösterilir ve taranır.. dış ve iç beden duvarları. “Ada sınırlandırma krokisinin uygun bir yerine üzerine kat hakkı bulunan parsellerin numaraları yazılarak karşılarına “bu parselin aleyhine ve kat hakkını gösteren krokideki röperlerine göre .” • BÖHYY. md..” BÖHYY.. dereler. “Kat mülkiyeti uygulanan alanlarda sınırlandırma krokileri aşağıdaki gibi düzenlenir: • Kat iyeliği durumu düşünülmeden...” BÖHYY.BÖHYY. 144. normal bir parsel gibi taşınmaz malın sınırlandırma krokisi ada içindeki diğer parseller ile birlikte yapılır. metre yüksekliğinde kat hakkı vardır” sözü yazılır.. “Kat sayısının fazla olması durumunda.. kat hakları bulunan parsellere ait kat hakkı krokileri. yapı cinsleri belirtilir. Parsel numarası alan bu duvarlar. parsellerin bulunduğu sınırlandırma krokisinde belirtilir. md.. Tapuda kat iyeliğinin kuruluşuna esas olan kat planları projesi.” BÖHYY. 141.” BÖHYY. metre yükseklikte . 145.. md... Bu krokilerde duvarların kalınlıkları gösterilir....

hangi parsel ya da parseller için ek krokiler yapılmış ise.2. md. b) Rakam ve yazılardaki yanlışlıklar.6.. asıl sınırlandırma krokisinde o parsel numaralarını içine alacak şekilde bir daire çizilir. Asıl sınırlandırma krokisi TKGM’ne.” BÖHYY..3.. Ölçü işleri özel sektöre yaptırılacak yerlerde. Herhangi bir şekilde yapılmış olan yanlışlıklar aşağıdaki şekilde düzeltilebilir: a) Yanlış mürekkeplenen çizgiler (X) işareti ile iptal edilerek. yasal işlemler çekişmesiz (davasız) ve çekişmeli (davalı) taşınmazlar olarak ikiye ayrılır. md.. sınırlandırma krokilerinin uygun bir yerinde açıklanır ve açıklamanın altı kadastro ekibi elemanları tarafından imzalanır. md.. a. Yapılan düzeltmeler.” BÖHYY. “Yapılaşmış alanlarda sınırlandırma krokileri ölçü sırasında yapılabilir.. Anlaşmazlık giderildikten sonra kroki mürekkeplenir. hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda. sınırlandırma krokilerinde kurşun kalemle ve kesik çizgilerle gösterilir. en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak . Çekişmesiz (Davasız) Parsellerin Sınırlandırılması ve İyelik Tutanaklarının Hazırlanması Kadastro teknisyenleri ilan edilen gün ve saatte muhtar ve bilirkişilerle beraber belirtilen ada ya da mevkie giderler. 152. 148. siyah renkte mürekkeplenir. md. “Sınırlandırma krokilerinde kazıntı ve silinti yapılmaz. “Sınırlandırma krokileri ve ek sınırlandırma krokileri bir asıl iki suret olarak hazırlanır. “Sınırlandırma krokileri için ek sınırlandırma krokisi yapılması gereken durumlarda.. tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri. varsa harita.” BÖHYY. Yasal İşlemler Parsel sınırlandırma krokisi ve iyelik tutanağının hazırlanması çalışmalarındaki. numaralı parsellerin ek sınırlandırma krokileri vardır” sözleri yazılır. okunurluğu kaybolmayacak şekilde.. 150. doğrusu uygun biçimde çizilir.BÖHYY. ölçü işlerinde önce sınırlandırma krokisi düzenlenmesi zorunludur. Asıl sınırlandırma krokisinin uygun bir yerine “. 149. md. md. Ek sınırlandırma krokileri de kadastro ekibi ya da kadastro komisyonu tarafından imzalanır.” BÖHYY. 151. 7 uyarınca kadastro teknisyenleri. düz siyah bir çizgi ile iptal edilir ve doğrusu uygun biçimde yazılır. “Aralarında anlaşmazlık olan parsellerin sınırları. Sınırlandırma krokisi yerine geçen ölçü krokileri. Bu durumda düzenlenen ölçü krokilerinin altları kadastro ekibinin tüm üyeleri tarafından imzalanır. KK. bir suret tapu sicil müdürlüğüne verilir.” 6.

-Tapu kaydının zabıt defterindeki83 tarih. Bu çalışmalara. no. gerektiğinde bunlarında bilgilerine başvurulup tutanağın ilgililer sütununa imzaları alınır. -Kütük sayfa no. Taşınmazın. -Tutanağa eklenen belgelerin çeşidi. -Ada. Böylece KK hükümlerine göre taşınmazı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin ederler. anlaşmazlık olan sınırlar ayrıca belirtilir. -Parsel. 3. Sınırlandırma. sıra. rehinin mahiyeti (içyüzü). -İlçesi. Eğer bu temsilciler gözlemci olarak hazır bulunmuşlarsa. süresi. Ancak bu durumun kayıt ve belgelere dayandırılarak yapılması ve nedenlerinin kadastro tutanağında açıklanması zorunludur. düşünceler. yıl ve yüzölçümü. 2. sayısı ve ek adedi. -İli. hazine hukukunun korunması amacıyla istedikleri takdirde Maliye Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün temsilcileri de gözlemci olarak katılabilirler.inceler ve mahallinde uygular. -Şerhler. kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya röperli kroki üzerinde gösterilir. İyelikte gayri ayni ve şahsi haklar. Taşınmaz rehinlerinin harfi. derecesi. kayıt tarih ve no. 5. borç miktarı. -Pafta no. -Kadastro harcı oran ve tutarı. -İrtifak hakları ve taşınmaz mükellefiyeti. sayfa ve yüzölçümü. tarihi. -Mahalle/Köyü. cilt. faizi. Tespit dayanağı belgeler. Kanaatlerini her taşınmaz için düzenleyecekleri kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda açıklarlar. sayfası. bilirkişilerin bilgi ve beyanları ile kanaate varamadıkları durumda. 4. Kadastro tutanağında aşağıdaki bilgiler bulunur: 1. Taşınmazların sınırları sınır komşuları yazılarak gösterilir. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde kütük yerine zabıt defteri ve kat mülkiyeti zabıt defteri tutulur. ilgilisine alındı belgesi vererek elde ettikleri belgeleri değerlendirerek taşınmazın yasal durumunu tespit ederler. Kadastro teknisyenleri. -Kanuna göre değerlendirilecek vergi kaydının mevki. tesis tarihindeki alacaklının ad ve soyadı. -Tapu kaydının çalışma defterindeki cilt no. -Beyanlar. -Yüzölçümü. Teknisyenler. diğer kimselerin bilgi ve tanıklıklarına başvurabilirler. Edinme sebebi. -Harca esas değeri. 83 . -Mevkii/Sokağı. bunların beyanlarına bağlı olmaksızın.

kadastro teknisyenlerince durum açıklanmak ve tutanağı imzalamış olan muhtar ve bilirkişilerin imzaları alınmak suretiyle düzeltilir. imzası. Sınırlandırma ve tespite itiraz edenin adı. md. Yapılan inceleme sonucunda belirlenen hak sahiplerinin adı. KK. Kamu malları (KK. baba adı ve itirazın nedeni. adına tespit edilen kimse tarafından yapılan devir ve temlikler dikkate alınır. 7. Sınırlandırma ve tespitin sonucu. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar (KK. KK gereğince sınırlandırma ve tespit yapılarak tutanak düzenlenir ve iddia nedenleri açıklanarak kadastro komisyonuna verilir. Ancak. 40 uyarınca. baba adı. soyad ve imzası. md. 10. soyadı. 17). Malik hanesi yeni duruma göre değiştirilir. 14. soyad ve imzası. İhya edilen taşınmazlar (KK. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki araziler. soyadı. Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmazlar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmazlardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin kadastroya tabi olması yolunda iddia olursa. soyadı. Sınırlandırma ve iyelik tespiti işlemleri aşağıdaki taşınmazlar için gerçekleştirilir: • • • • • • Tapuda kayıtlı taşınmazlar (KK. 12. bunlar. imzası. 14). md. Okuyan ve tescil edenlerin adı. adresi.6. md. Tutanağın edinme sebebinde ilgililerin haklarını etkilemeyen adi yazım hataları ile eksikliklerin sonradan farkına varılırsa. Beyanda bulunan ilgililerin ad. 11. 13). 16 ve 18). soyad ve imzası. soyadı. Kadastro tutanağı düzenlenip ekipteki görevlilerce imzalandıktan sonra KK ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen ayrıcalıklar dışında değişiklik ya da ek yapılmaz. 8. 13. nüfus kaydı. Tutanağı kontrol eden elemanın ad. Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette (gerçeklikte) görüldüğü takdirde taşınmaza ait tutanak gerekçesi ile birlikte çözümlenmek üzere kadastro komisyonuna gönderilir. Toplu yapılar (KK. md. Görevlilerin ad. hissesi. İtiraz edilen belgenin niteliği ve tarihi. 44). Tescili kontrol edenlerin adı. md. 9. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar .

. c) Mirasçılar tayin edilemezse.). anlaşmaları çerçevesinde. c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine (kayıplığına) hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise. ihdas tarihi ve edinme sebebi belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. Taşınmaz üzerinde iyeden başka birine ait bina. kuyu vb. b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına (Mirasçıların belirlenmesi. b) Zilyet. a) Kayıt sahibi adına. Zilyet adına tespitlerde. ibraz edilmesi (gösterilmesi) halinde veraset (hak sahibi olma) belgesine göre. ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına. Çalışma alanı ilanının yapıldığı günden sonraki tarihli tapu dışı sözleşmelerle yapılan devir ve temlikler kabul edilmez. noter tarafından tespit ve tevsik edilen (belgelendirilen) onay beyanı veya düzenlenen satış vaadi senedi teknisyen huzurunda yapılmış kabul sayılır (KK. zilyet adına. Tarafların onayı halinde kadastro teknisyenleri ya da kadastro komisyonları ikili kullanmayı. tek iyeliğe dönüştürebilir. md. aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde. mevcut ve her türlü kısıtlama ve sınırlı ayni haklar saklı tutulur. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar 84 TMK. 973 zilyetliği şu şekilde açıklar: “Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse o şeyin zilyedidir. hak sahipleri adına sınırlandırma ve tespiti yapılır. çit. Bu tür haklar kadastro tutanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur. a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda onay vermeleri halinde zilyet adına. kayıt malikinden veya mirasçılarından veya temsilcilerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini (kazandığını). taşınmazı. muhdesat var ise bunun sahibi. md. cinsi. onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl boyunca çekişmesiz. Hak sahiplerine kolaylık sağlanması amacıyla.Tapuda kayıtlı taşınmaz: A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet84 bulunuyorsa. duvar. B) Kayıt sahibi veya mirasçılardan başkası zilyet bulunuyorsa. başka bir şart aranmaksızın. veraset belgesi yoksa muhtar ve bilirkişi beyanlarının köy nüfus defteri ya da nüfus idarelerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneklerindeki bilgilerle karşılaştırılıp uyum sağlandıktan sonra yapılır. Sınırlandırılmamış orman sınırları içinde kalan tapulu taşınmazların.13). Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılır.

e. kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda açıklanır. tapusuzlarda ise her türlü delille ispat edilebilir. Ayırma işlemi gerektiren tapulu ve tapusuz taşınmazların taksimlerinde ayırma tarihindeki imar mevzuatına göre işlem yapılır. 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu hükümlerine göre yapılır: Taşınmazın. Mubayaa. Onaysız tapu yoklama kayıtları. Sulu veya kuru toprak ayrımı. 40 ya da 100 dönüm kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için. taksim sonucu her hissedara hangi taşınmazın isabet ettiği. Taşınmaz tapuda kayıtlı olsun olmasın. a. d. mirasçılar arasındaki taksimlerde ise her mirasçının miras payına karşılık aldığı taşınır ve taşınmazlar. KK.g. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların devir ve temliki.. C. Hissedarlar arasındaki taksimlerde. muhasebatı atika kalemi kayıtları. (1994). 31. c.Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam alanı sulu topraklarda 40. g.. İyelik sütununda iştirak hali çözülmeden payını devreden mirasçının adı yerine devralan mirasçının adı yazılarak tespit yapılır. sipahi. Onaylı irade suretleri ile fermanlar. f. Bu durum. onun ayrılması mümkün bir kısmının veya belli bir payının. iştirakçilerden biri veya birkaçının belirli bir taşınmazdaki hissesinin diğer iştirakçilere devir ve temliki. temessük veya senetleri. md. tapulu taşınmazlarda yazılı. Bıyık.e. Mülkname. kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda açıklanır85. KK’da zilyet lehine kabul edilen nedenlere iktisabı uygundur. b. tapuda kayıtlı taşınmazların iyeleri veya bunların mirasçıları arasında. kadastro tutanağının düzenleme tarihine kadar kabul edilerek tespit. Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. 15 uyarınca. delillendirme koşulları dışında ayrıca şu belgelerden birine dayandırılması gerekir: a. Geçerli mütevelli. tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların ise KK uyarınca belirlenen zilyetleri arasında taksim edildikleri belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile sabit olduğu durumda. İştirak halinde iyelik hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde. sayfa: 346 . h. Kayıtları bulunmayan tapu ve kaldırılan hazinei hassa senetleri veya geçici tasarruf ilmühaberleri. mültezim.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları.. 85 Tüdeş. bu mallar taksim gereğince zilyetler adına tespit olunur. çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir. istihkam ve ihbar hüccetleri. son zilyedi adına yapılır.12. kuru topraklarda 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz. T.

Kamu hizmetinde kullanılan. belge veya özel kanunlarına göre Hazine. boşluklar ve benzeri hizmet alanları) kayıt. .Kamu Malları Kamunun ortak kullanmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden: a. Ayrıca Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dağlar. yaylak. genel mezarlık. Bu sınırlandırma. göl. Sınırlandırılmış Devlet ormanları içinde kalan ve sınırlandırma tutanaklarında da kabul edilmeyen özel iyeliğe konu taşınmazlar. namazgah. kışlak. tapulu olsa dahi. özel kanunları hükümlerine tabidir. karakol. belediye. d. cami. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Araziler Özel ve tüzel kişiler adına iktisap koşulları gerçekleşmeyen ve tescile tabi bulunan taşınmazlar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerlerin hazine adına tescil edileceği KK. tepeler. meydanlar. kayalar. meydan. köprü gibi orta malları ise haritasında gösterilmekle yetinilir. e. yunak ile kapanmış olan yollar. belediye. Sınırlandırılmış ormanlar için tahdit haritasındaki sınırlar esas alınarak bulunduğu adanın son parsel numarası verilmek suretiyle tapu kütüğüne aynen aktarılır. Özel kanunları hükümlerine tabi olan ormanlar Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunur. kuyular. hastane veya diğer sağlık tesisleri. md. Mera. tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmazlar. tepeler. b. köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunur. kamu kurum ve kuruluşları. dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi. 18 ile hükme bağlanmıştır. Yol. kütüphane. il. köy odası. özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel iyeliğe konu teşkil etmezler. bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler (Hükümet. kitaplık. park ve bahçeler. Tarım alanına dönüştürülmesi ya da ekonomik yarar sağlanması mümkün olan hali arazi ya da ham toprak gibi nitelikli yerler hazine adına tespit edilir ve tutanakta bu husus ayrıntılı olarak açıklanır. parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınmazlar özel siciline yazılır. Çalışma alanı sınırları içinde kalan Devlet ormanları sınırlandırılarak orman özelliği ile hazine adına tespit ve tescil edilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar. harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen orta malı taşınmazlar sınırlandırılır. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar. nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir. okul binaları. otlak. istisnalar saklıdır. tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz. çeşme. bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde. pazar yerleri. c. kadastrolamaya tabi tutulmaz.

Toplu Yapılar Kooperatif. tüzel kişilerin ya da topluluk temsilcilerinin talebi üzerine TKGM’nün izni alınmak suretiyle ikinci defa kadastrosu yapılır. maddelerinde sayılan belgeler mevcut olmalıdır. nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırma dışında tutulur. bağımsız bölümleri gösterir noterden onaylı liste aranmaz. ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmazlarda bu hüküm uygulanmaz. Kat iyeliği esasına göre yapılacak tespitlerde ana taşınmaz ve her bağımsız bölüm için ayrı ayrı kadastro tutanağı düzenlenir ve bağımsız bölümlere ait tutanaklar ana taşınmaz için düzenlenen tutanağa eklenir. bağımsız bölümlerin kime ait olduğu. arsa payları ve edinme nedenleri etraflıca açılanır ve iyelik sütununda malikleri ve payları gösterilir. Bu şekilde tespitler için tüzel kişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile geçen yönetim kurulu kararı. kendi imar ya da vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde birleştirilerek ya da parçalara ayrılarak. hizmet malları. maliklerin adet ve pay olarak yarıdan bir fazlasının noterlerce düzenlenmiş yazılı onayları gerekir. tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların tespiti ile ilgili koşullar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına. Tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının malik olduğu taşınmazlarda ise. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kat iyeliği ya da kat irtifakı tesis edilip bağımsız bölümler şeklinde kadastro tespitleri yapılır. Bağımsız bölüm olarak tespit yapılabilmesi için: • • Tüzel kişiliğe sahip yapı kooperatifleri ve şirketlerin yönetim kurullarınca alınıp genel kurullarının oy çokluğu ile kabul edilen yönetim kurulu kararı bulunmalıdır. Ana taşınmaz için düzenlenecek tutanağın edinme sebebinde. göl. • Daha önce kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmazların. Orta malları. Edinme sebebinde ise o bağımsız bölümün . masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmazlar. ve 14. talepte bulunan paydaşların. yönetim planını imzalaması yeterlidir.bunlardan çıkan kaynaklar gibi tarıma uygun olmayan sahipsiz yerler ile deniz. aksi takdirde hazine adına tespit edilir. şirket ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden fazla yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmazların. Kayden malik oldukları paylar arsa payı olarak kabul edilir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12. İl. Şahıs topluluklarına ait taşınmazlarda. tapuda kayıtlı olsun olmasın kazandırıcı zaman aşımı yolu ile iktisap edilemez. İhya Edilen Taşınmazlar Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden. şahıs topluluklarında ise oy çokluğu ile alınan karar gerekir. ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup ta bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmazlar. Ayrıca. 1/3 gibi) yazılır. Bağımsız bölümler için düzenlenecek tutanaklarda bağımsız bölüm numarası parsel numarası ile kesirli (1/1.

5 uyarınca kadastro müdürü tarafından. Askı cetvellerinde bağımsız bölümlerin tespit sonuçları yazılıp tapu kütüğüne yazım işlemleri Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre yapılır. bu çalışma alanında taşınmazlar 86 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. mahalli hukuk mahkemesinden. tefviz (dağıtma) veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmazlarda çıkan fazlalık. değişebilir ve genişletilmeye elverişli nitelikte ise. harita. tefviz. harita. plan ve krokideki sınırlara uyulur. 20 uyarınca aşağıdaki şekilde hareket edilir: • • • Kayıt ve belgeler. Ancak. md. kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınır içeriyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. Sınırlandırma ve iyelik tespiti işlemlerinde tapu kayıtları ve diğer belgelerin kapsadığı yerin tayininde (belirlenmesinde). plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar. 10 yıllık süre dolmamış ise miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan (tespit sırasında zilyet hazır bulunmaz ise zilyedin yararına uygun düşen taraftan) bölünerek maliye hazinesi adına kayıt edilir. b. md. Sınır ve ölçüm uyuşmazlıklarına ilişkin kadastroyu ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara konu taşınmazlar çekişmeli sayılır86. değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırdaki taşınmazların kayıtları. Çalışma alanında işe başlamadan önce KK. md. plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar mahalline uygulanabiliyor ve bu sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tarafından kullanılıyor ise. Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde. kayıt ve belgelerde gösterilen yer esas alınarak tespit yapılır. Harita. Çekişmeli (Davalı) Parsellerin Tespiti • • • Taşınmaz iyeliğine ve sınırlı ayni haklara. miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde. Tapuya tescil ya da şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek diğer haklara.tespit şekli açıklanır. tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz. fiziki yapıları ve konumları itibariyle belli bir yeri kapsıyorsa. taşınmazla birlikte satış. miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. Hazinece. Harita. • KK. tespit o sınır esas alınarak yapılır. bunlarda gösterilen miktara itibar olunur. tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise. plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerlerine uygulanması olanaklı ise. zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. KK. 21’e göre kayıt ve belgelerde yazılı miktara uyulması gereken hallerde. özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye uygun olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan. Zilyet. madde: 3 . miktarına bakılmaksızın kayıt sahibi adına tespit edilir.

Dava listeleri müdür ya da müdür yardımcısı tarafından incelenir. hükme bağlanmış olup ta henüz kesinleşmeyen davaların listesi yazılı olarak istenir. c. Davalı olan tutanakların sağ üst köşesine kırmızı kalemle “davalıdır” yazıldıktan sonra tutanağın dava dosyası ile kolayca birleşmesini sağlamak için mahkemenin adı ve esas numarası yazılır.hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla. Ancak yüzölçümü hesaplanmaz. davanın konusu ile dosya numarası kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda ayrıntılı olarak açıklanır. Davanın dosya numarası belirtilerek maliki tayin edilmeden (iyelik tablosu doldurulmadan) kadastro tutanağı düzenlenir. taşınmaz teknisyenlerce ölçülür. Davalı taşınmaza ait tutanak ve eklerinin asılları kadastro müdürünce en geç 7 gün içinde kadastro mahkemesine gönderilir. Dava sınıra ve yüzölçümüne yönelik ise. a ve b’de açıklandığı şekilde. Yüzölçümü hesaplanmaz. madde: 6 . maliki tayin edilir. varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerlendirilir. Mahalli mahkemede görülmekte olan dava aynı çalışma alanında birden fazla taşınmazı ilgilendiriyorsa her bir parselin kadastro tutanağı düzenlendikçe ayrı ayrı kadastro mahkemesine gönderilir89. soyadı ve adresleri. taşınmazın iyeliği tayin edilmeden davaya konu sınırlar paftasında kurşun kalemle işaretlenir. tarafların iddiaları. teknisyenlerce. davanın konusu. b. Davanın iyelikle birlikte sınıra da yönelik olması halinde. Sonuçları ve varacakları kanaatleri tutanağın edinme sebebi sütununa etraflıca açıklanır. davalı taşınmazın mevkii ve sınırları ile varsa davaya dayanak belgelerin cinsi. Davanın sınırlı ayni haklara. Dava iyeliğe yönelik ise. Tarafların iddia ettikleri sınırlar ile zeminde mevcut olan sınır ayrı bir kroki üzerinde gösterilir ve bu kroki kadastro tutanağına eklenir. Ayrıca. taşınmazın sınırları belirlenir. tarafların iddiaları. taşınmaz teknisyenlerce ölçülür. kadastro mahkemesine gönderilmek üzere pafta örnekleri ile birlikte en geç 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir. davacı ve davalının adı. varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerlendirilir. Kadastro mahkemesi görevi içine giren ve çekişmeli parsellere konu olan davalar tespit edildikten sonra bu liste ve davalarla ilgili belgeler kadastro teknisyenlerine imza karşılığı teslim edilir87. Davaya konu sınırlar paftasında mürekkeplenmeden kurşun kalemle işaretlenir. Taşınmazın iyesi tayin edilerek kadastro tutanağı düzenlenir. davanın esas numarası. madde: 4 88 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. davanın görülmekte olduğu mahalli mahkemeye de bilgi verilir. Yerel hukuk mahkemelerince düzenlenecek listelerde. Bu taşınmazlara ait kadastro tutanakları. 87 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. tarih ve numarası belirtilir. Kadastro teknisyenlerine teslim edilen davalı taşınmazların sınırlandırma ve tespiti dava konusuna göre aşağıdaki şekilde yapılır88: a. madde: 5 89 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. d. tapuya tescil ya da şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek haklara yönelik olması halinde.

Tutanağın uygun bir yerine kadastro ekibince şerh verilerek parsel davalı hale getirilir. Mahkeme. 90 Bakınız: Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. Kadastro müdürlüğü bu ayırmanın imara uygunluğunu yetkili mercilerden sağladıktan sonra ayrımı yapar ve sonucunu mahkemeye iletir. Davalı olduğu halde tutanaklar kesinleştirilmiş ise. dava listesine dahil edilmeyen ya da davalı olduğu mahkemelerce bildirildiği halde bu husus göz önünde bulundurulmayarak tespitleri kesinleştirilen taşınmazlar bulunabilir. b. davalı tutanaklar kadastro mahkemesine devredilir. e. teknisyenlerce sınırlandırma ve tespit işlemleri tamamlanır ve davalı tutanaklar kadastro mahkemesine verilir. madde: 8 . c. ancak tutanak düzenlendikten sonra kadastro müdürlüğüne bildirilmiş ise. Davanın mahiyetine göre. Kadastro mahkemesinde sınır uyuşmazlığı nedeniyle açılmış davalarda. Bir örneği de aslına uygunluğu onaylanarak kadastro müdürlüğünde saklanır. madde 7 uyarınca aşağıdaki gibi yapılır: a. diğer belgelerle birlikte tapu sicil müdürlüğüne devredilir.Davalı taşınmazlara ait kadastro tutanağı ile ekler çalışmaların tamamlanmasından sonra. bu süre içinde mahalli hukuk mahkemesinde açılan davalar hakkında kadastro müdürlüklerince kadastro tutanağı üzerinde bir işlem yapılmaz. tespitin davalı olması nedeniyle kesinleşmediği yazılarak sınırlandırılır. tutanak üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan derhal mahalli mahkemeye açıklayıcı bir yazı ile kadastro tutanağının düzenlendiği bildirilir. Dava listesi kadastro müdürlüğüne verildikten sonra mahalli hukuk mahkemelerinde açılan davalara ilişkin işlemler Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik. o çalışma alanında bulunan taşınmazlarla ilgili olarak yeni açılan davaların mahkemelerce kadastro müdürlüğüne bildirilmesi üzerine. bu süre içinde taşınmazlarla ilgili olarak kadastro mahkemesinde dava açılabileceğinden. Davalı tutanaklar kadastro mahkemesine devredilir. Mahkemenin bildirisi üzerine ihtilafsız kısma son parsel numarası verilerek tescili yapılır90. ayırma işlemini yapmak üzere kadastro müdürlüğüne talepte bulunur. Kadastro tutanağının düzenlenmesinden önce dava açılmış. Taşınmaz tapu kütüğüne tescil edildikten sonra el değiştirmiş ise hiçbir işlem yapılmadan ilgililerine mahkemeye başvurmaları gerektiği bildirilir. ilgililerin talebi üzerine dava konusu taşınmazın anlaşmazlık dışında kalan kısmı KK. Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra dava açılmış ise. Bunlar. Ayrıca. devredilmişse tapu sicil müdürlüğünce. devredilmemiş ise kadastro müdürlüğünce ilgili parselin tapu kütüğü sayfasının beyanlar hanesine. teknisyenlerce kadastro tutanağının malik sütunu kırmızı kalemle çizilerek mahkemenin adı ve esas numarası yazılır. Kadastro tutanağı henüz düzenlenmeden dava açılmış ise. d. Askı ilanı süresi içinde dava açılmış ise. madde 30 uyarınca mahkemece ayrılabilir. Dava konusu taşınmazın tespitinin yapılarak 30 günlük askı ilanına alındığı konusunda davanın açıldığı mahkemeye ayrıntılı bilgi verilir. kadastro müdürünce bu listeler derhal kadastro teknisyenlerine verilir.

kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. madde 22 uyarınca gerçekleşir: “Kadastro çalışmaları esnasında kontrol elemanları tarafından.6.” Kontrol belirli periyotlarla yapılır. Emlak vergisi beyannamesi.6. kadastro ekibine tamamlattırılır veya düzeltilir.6. idari ve hukuki noksan ve yanlışlıklar. Yapılacak düzeltme işlemi ilgililerin haklarını etkiliyor veya kontrol elemanları ile kadastro ekibi arasında görüş ayrılığı bulunuyorsa. Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik. kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir. hukuki kontrol ise tasarruf kontrol memurları tarafından gerçekleştirilir. 8 ve Taşınmaz Malların Sınırlandırma.3. Yapılan işlem.3. Teknik kontrol işlemleri harita mühendisleri.3. Gelişigüzel itirazların önlenmesi amacıyla. tutanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan incelemelerde tespit edilen teknik. İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir. Kadastro Tespitine İtiraz KK. Kadastro Harçlarının Belirlenmesi taşınmazların tespiti sırasında. ekleri ile birlikte kadastro komisyonuna gönderilir. bunlar yoksa fen kontrol memurları ya da her ikisi tarafından. b. Köy beyan defteri ya da c. 6. kadastro tutanağı ekleri ile beraber konunun çözümlenmesi ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kadastro komisyonuna devredilir. 6. sadece belgeye dayalı itirazlar komisyonca incelenir. İtiraz üzerine kadastro tutanağı ve ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir. md. md. Belediye ya da köy muhtarlıklarınca onaylı ilgililerince ibraz edilecek belgelerdeki .6. Bu. Sınırlandırma ve tespite itiraz. idari ve hukuksal konuları içeren kontrol işlemleri KK.5. Kontrol sonuçları her çalışma alanı için tutulan onaylı kontrol defterine yazılır. ilgililerin haklarını etkilemekte veya kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise. ilgililerince Kadastro çalışma alanlarındaki belediyelere verilen. tutanak. Tutanak ve Ölçümlerin Kontrolü Teknik. Eksiklikler ve yanlışlıklar kadastro ekibine tamamlattırılır ya da düzelttirilir. Kroki.4. 9 uyarınca. a.3. kadastro çalışmalarının hızla sonuçlandırılması ve kadastro komisyonlarında iş birikimini önlemeyi amaçlamaktadır. İtirazları yerinde görülmeyen kişilerin ilan süresi içinde de dava açma hakkı saklıdır.

Kadastro tespitlerine yapılan itirazlar ancak iki halde incelenir: 91 Bakınız: Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik 92 Bakınız: İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 93 Bakınız: Kadastro Kanunu’nun 7/3. Kadastro komisyonunun saptadığı emlak vergisi değeri de dikkate alınarak her parsel için kadastro harcı tahakkuk ettirilir91.6. 6. 3 uyarınca kurulan kadastro komisyonlarının görevleri ilgili kanun ve bu konuda hazırlanmış yönetmelik92 hükümlerine göre şunlardır93: • • Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görülmesi nedeniyle KK’nin 7/3. Paylı olup ta bir kısım paydaşlarca beyanda bulunulmayan ya da Beyan tarihinden sonra özelliği değişen taşınmazlar tespit edilmiş olabilir. maddesi gereğince çözümlenmek üzere gönderilen işler. kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında KK’nin 8. KK’nin 7/4. kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere vergi kıymet takdir edilmesi için gönderilen işler. kendisine intikal eden işleri itirazlı işlemler ve itiraz dışı işlemler olarak iki ayrı grupta inceler: Komisyon. KK’nin 9. ada ve parsel numarası. kadastro harcı ve yargılama giderlerine matrah olmak üzere kadastro tutanağının ilgili sütununa teknisyenlerce işlenir. 8 ve 9. Kadastrosu yapılan yerlerde. 7/4. Kadastro müdürü de bunları en kısa sürede kadastro komisyonuna havale ederek.3. Çalışma alanı sınırları içinde veya bitişiğindeki taşınmazlar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmazlardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin. md. emlak vergisi değerlerinin belirlenmesini ister. kendisine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları. maddesinde açıklanan konularda görüş ayrılığı bulunması nedeniyle bu aykırılığın giderilmesine. Kadastro Komisyonunun Görevleri KK. son beyan dönemi emlak vergisi değeri belli olmayan taşınmazlara. alanı ve özellikleri yazılarak düzenlenecek bir listesi kadastro müdürüne teslim edilir. maddeleri . İlgililerince son beyan döneminde • • • Vergi beyannamesi verilmeyen. maddesi uyarınca kadastro tespitlerine yapılan itirazların çözümlenmesi. Kontrol işlemleri sırasında. mevki ve sokak adı. Bunların her ada ya da mevkiin bitiminde teknisyenlerce. maddesi uyarınca düzenlenen tutanakların geometrik ve yasal konularının çözümlenmesi.yazılı emlak vergisi değer miktarları. • • • Kadastro komisyonu. kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere. en geç çalışma alanında kadastro ekibinin faaliyeti sona erinceye kadar sonuçlandırılır. kadastroya tabi olması yolunda iddia olursa.6. intikal tarihinden itibaren bir ay içinde ya da gerekçe göstermek suretiyle.

Gerektiğinde yerinde uygulama. Komşu parsellerin beyan edilen değerleri göz önünde tutulur.• • Tespite esas alınan belgenin geçersiz olduğu ileri sürülebilir. askı cetvellerinde bütün itirazlar incelenerek en son durum gösterilir94. sonucun askı 94 Bakınız: İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik. Gerektiğinde mahallinde araştırma yapılır ve bilirkişilerden de yararlanılır95. İtirazların sonuca bağlanmasından sonra yapılacak itirazlar ise ayrıca incelenip yeniden komisyon tutanağı düzenlenir. Kadastro komisyonlarınca takdir edilen bu değerlere maddi hesap hataları dışında itiraz edilemez. Matrahın tespitinde ya da harcın tahakkukunda meydana getirilen maddi hesap hataları nedeniyle 30 günlük askı ilanı sonuna kadar yapılacak itirazlar kadastro müdürü tarafından incelenip düzeltilir. soruşturma ve inceleme yapıp bilirkişi. birlikte incelenerek sorun çözümlenir. madde 4 . İtiraz dışı işlemlerde komisyon incelenme ve araştırma ile sınırlandırılmamıştır. Aynı parsel için birden fazla itiraz yapılması halinde. Binaların m2 inşaat maliyet bedelleri. gerektiğinde tutanakta beyanları alınan kimselerin de görüşlerinden yararlanmak suretiyle hak sahibini belli eder. kendisine tebligat yapılmayacağı. itirazlar henüz sonuçlandırılmamış ise. Tutanaklar devredilmiş ise bu işi müdürlük yapar. Ancak. madde 8 95 Bakınız: Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik. gönderilen tutanaktaki bilgilerden. bir belgeye ya da bilirkişi beyanlarına dayalı olarak yapılmakla beraber taşınmaz üzerinde hak iddia eden kimse belgeye dayanabilir. Matrah belirlenirken: • • • • • Vergi daireleri ya da belediyelerde bulunan emlak vergisi asgari m 2 birim değerleri cetveli. Taşınmazın yüzölçümü ve özellikleri. Görülmekte olan davaların konusunu teşkil eden taşınmazların yargılama giderlerine esas olmak üzere kadastro mahkemelerince kıymetinin belirlenmesi istenmesi halinde. Kadastro komisyonu tarafından sonuçlandırılan emlak vergisi değeri bulunmayan taşınmazların kıymet takdiri işleri de itiraz dışı işlemlerdendir. itirazı için doğrudan başvurduğu zaman. muhtar ve üçüncü kişileri dinleyerek gerçek hak sahibini belirler. belgenin yasal durumu ve bu yere ait olup olmadığı hususu ile sınırlıdır. Komisyonun buradaki incelemesi yalnızca. bu taşınmazlara kıymet takdir edilir ve en geç bir ay içinde ilgili mahkemeye bildirilir. Komisyon. Müdürlükçe kadastro komisyonuna intikal ettirilen listelerdeki taşınmazlara kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerine esas olacak matrah belirlenir. Bina aşınma payı oranlarını gösteren cetveller. Tespit. İtiraz eden kimse. Kadastro komisyonunca takdir edilen bu değerler teknisyenler tarafından kadastro tutanağına işlenir.

. 24 uyarınca kurulan kadastro mahkemesi aşağıdaki davalara bakar ve sonuçlandırır (KK. müdüriyette ve ayrıca muhtarın çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan ettirir. İtiraz edenin. Komisyonca düzenlenen tutanakların sonucu askı ilanında belirtilir. Müdür. 11 uyarınca kadastro müdürü. 11’de belirtilen. KK uyarınca yapılan ilanlar. Kadastro tutanağına yapılan itirazların geri alınmasının istenilmesi halinde. md. KK. tam üye sayısı ile toplanılır ve oy çokluğuna dayalı olarak tutanak düzenlenir. Düzenlenen bu tutanak ta kadastro tutanağına eklenir. kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapmak zorundadır. Kadastro Mahkemesinin Görevleri ve Tutanakların Kesinleşmesi KK. sınırlandırma ve tespit sonucu düzenlenen kadastro tutanaklarına dayanarak. md. Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan ya da çözümü yasalarla mahkemelerin takdirine bırakılan konularda kadastro komisyonu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle düzenlenecek komisyon tutanağı ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir. Bu cetvelleri ve pafta örneklerini. bir ada veya mevkiden daha küçük olmamak üzere kadastro çalışmaları sonuçlanan taşınmazlara ait kısmi ilanı aynı esaslara göre yapabilir. askı cetvellerini düzenler. md.ilanında açıklanacağı belirtilir. aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan veya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konulara ilişkin kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davalar.3. Tutanağın ve itiraz kayıt defterinin ilgili sütununa itirazın kaldırıldığı işaret edilir. b. 27 uyarınca mahalli hukuk mahkemelerinden kadastro mahkemelerine devredilen dava ve dosyalar. 26): a. ayrıca 30 günlük askı ilanı süresince kadastro mahkemesine dava açma hakkı vardır. md. Kadastro müdürü bu işlemleri. 10/4 uyarınca.3. md. Askı İlanı KK. İtirazı olanların ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabileceklerini belirtir. Genel Müdürlüğün iznini alarak kadastrosu henüz tamamlanmayan çalışma alanlarında mahalle. İtirazlı ve itiraz dışı işlemlerde hak sahibi belirlendikten sonra yeniden komisyon tutanağı düzenlenir.7. Bu ilanda kadastro harçları da gösterilir. 6.6. İlgililerince imzalanan bu tutanakta komisyon üyeleri arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde. md. c.8. bucak merkezi ve köyde. ilgili gerçek kişilere. KK. KK. kamu ve özel hukuk tüzelkişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. itirazın geri alınma nedeni açıklanarak bir tutanak düzenlenir ve itirazını geri alanın imzası alınarak itiraz kaldırılır. 6. komisyonca kimlik tespiti yapılır. 30 günlük askı ilanı süresi içinde kadastro mahkemesinde açılan davalar.6.

Yargıtay’da bunlara karşı itiraz edilemez. sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra. uygulanamayan tapu kayıtlarının uygulanamama nedenleri açıklanmak suretiyle düzenlenen tutanak muhtar. Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları. aslî müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıklar. taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurulanlar ile bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda medeni kanunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar. Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları. Davalı taşınmazlara ait tutanaklar. KK. Ayrıca. çalışma alanında kadastrosu yapılmayan taşınmaz kalmadığına. bilirkişiler ve kadastro teknisyenlerince imzalanır.9.6. Hak Düşürücü Süre Kadastro tutanaklarının kesinleşmesi ve hak düşürücü süre. Kadastro mahkemelerinin sonuçlandırdığı davalara ait kararlar kesindir. Zemine uygulanamayan tapu kayıtlarının zabıt defterlerindeki uygun bir yere kırmızı kalemle uygulanamadı diye işaret düşülür. sınırlandırma ve tespitler ancak kadastro mahkemesinin kararı sonucunda kesinleşir. iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın.” Hak düşürücü süre. dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir. Bu tutanaklarda belirtilen haklara. tespitten önceki haklara dayanarak. işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler.d. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz. Kesinlik kazanan kadastro tutanakları müdür tarafından onaylanır. tescil işleminden önce tapu sicil müdürlüğündeki tapu kayıtlarına gerekli revizyonlar işlenir. 6. madde 12 uyarınca hükme bağlanmıştır: “30 günlük ilan süresi geçtikten sonra. sınırlandırma ve tespit işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bir tutanak tutularak imzalanır. İtiraz edilmeyen ve davalı olmayan kadastro tutanakları. sınırlandırmalar ve tespitler 30 günlük askı ilanı sonunda kesinlik kazanır. Çalışmaların bitiminden sonra.3. kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir. Revizyon yapılan kayıtların uygun bir yeri ile kayıt defterleri işleyen kişilerce imzalanır. Kadastro mahkemelerine dava açıldıktan sonra. kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse. kanunun belirlediği sürede bir dava açılmaması halinde hakkın kendisinin sona ermesidir. Kanunun ön gördüğü belli bir süre içinde hak istenmediği . Tutulan bu zabıttaki bilgiler ve çalışma alanına ait tapu kayıt defterlerine göre 30 günlük askı ilanından sonra.

md. Hak düşürücü sürenin başlangıcı tutanağın kesinleştiği tarihtir.. Eski tapu kayıtlarının kapatılması. 6. Hakim. Bıyık. hak düşürücü süre davalı taşınmazlarda. C. a. Çaplı tasarruf belgelerinin ilgililere dağıtılması ve Devir ve teslim çalışmaları son işlemleri oluşturur. Kadastrosu yapılan ormanlarla 96 97 Tüdeş. artık o hakkı isteme yetkisinin sona ermesi ise hak düşürücü süreye benzeyen zaman aşımıdır96. Devlete ait ormanlar harç ve resm alınmaksızın hazine adına tapuya tescil edilir.g. kadastrodan önceki yasal nedenlere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz (KK. b.12). sayfa: 365 Özmen. Kesinleşme tarihleri tescil tarihleri olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde ada ve parsel sırasına göre tapu kütüklerine kaydedilir. Hak düşürücü süre kanun düzeni ile ilgilidir. Orman tapuları birisi dosyasına konmak.1. Buna göre. diğeri ise aslı ile beraber Orman Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere iki nüsha hazırlanır. kadastro mahkemesinin kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar. 6. Kadastro tutanaklarında belirtilen haklara. sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra. (1988). 97. Tapu Kütüğüne Tescil Tescil işlemleri kadastro mahkemesince kesinleşen veya ilan süresince itiraz edilmeden kesinleşen tutanak ve eklerine dayanarak yapılır. Tüdeş ve Bıyık hak düşürücü sürenin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamıştır: a.4... (1994). Hak düşürücü süreye uymama hakkın kaybına neden olur. hak düşürücü süreyi resen gözönünde bulundurmalıdır. İ. H. İlgili davanın esas numarası.Çorbalı. T. sayfa: 225.e... Ankara . “3402 sayılı Kadastro Kanunu Şerhi. kütük sayfasının beyanlar hanesinde kurşun kalemle belirtilir. c.takdirde. Feryal Matbaası. Davalı olup kadastro mahkemesine intikal etmiş bulunan taşınmazların kütük sayfalarının itirazla ilgili hanesi boş bırakılır. Komisyon tarafından iki nüsha tescil dosyası hazırlanır. Son İşlemler Kadastroda teknik ve yasal işlemlerin kesinleşmesinden sonra gerçekleştirilen • • • • Tapu kütüğüne tescil.4.

kadastro çalışma alanı sınır krokileri. T. Devir ve Teslim Kadastrosu biten çalışma alanlarına ait bütün tutanak ve ekleri ile paftaları mahalle ya da köy itibariyle ve ada.ilgili olarak. Devir teslim için üç nüsha tutanak düzenlenir. Kadastro paftalarının birer örnekleri ile hazırlanan tapu kütüklerinin birer kopyası TKGM’ne gönderilir.4.e. nirengi ve poligon özet çizelgeleri. 6. Bu kayıtlara dayanılarak işlem yapılamaz.. vergi. Bunların dışında nirengi röper krokileri.. Pafta ve fenni belgelerin asılları kadastro müdürlüğünde saklanır. Bıyık. 98 Tüdeş. a. kıymet. Harç çizelgelerinin birer kopyası yerel vergi dairesine gönderilir.3.2. parsel sırasınca ayrı klasörlerde toplanarak ve bir cetvele bağlı olarak tapu sicil müdürlüğüne devredilir. kütük. yüzölçümü hesap çizelgeleri. mahalle ya da köy klasörlerinin birer örnekleri de TKGM’ne gönderilir. iyelik bilgileri yanı sıra taşınmazın komşu parsel ve yollarla olan durumunu gösteren krokisinin de bulunduğu çaplı tasarruf belgeleri tescil işlemleri tamamlandıktan sonra ilgililerine dağıtılır. ada bölümü krokileri.g. 6. işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. sınırlandırma krokileri.4. 6. Eski Tapu Kayıtlarının Kapatılması Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içinde kalan eski tapu kayıtları kapatılarak. C.4. Bunlar kadastro ve tapu müdürleri tarafından imzalanır. ilçelerde ilçe orman kadastro dosyaları. sayfa: 393 . (1994). sınır köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri.4. ayrıca belde/köy orman kadastrosu dosyaları düzenlenir98. ölçü krokileri. Çaplı Tasarruf Belgelerinin İlgililerine Dağıtımı Taşınmaza ait konum. nirengi ve poligon kanavaları. Orman Genel Müdürlüğü’nde orman kadastrosu sicil defteri..

Ancak taşınmazların teknik belgelerine uyularak kadastro paftalarında yapılan sınır ve yüzölçüm düzeltmelerinin. taşınmaz iyeliğinde değişikliğe neden olduğu yorum ve gerekçesiyle uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Çalışma alanı içinde. Taşınmaz iyelerinin gereksiz yere mahkemeye gitmelerini önlemek. Pafta. maddesi bu hataların düzeltilmesini hükme bağlamıştır. Bu maddenin uygulanmasında. İstanbul . maddede nitelik ve iyelik değişikliği doğuran hatalar düzeltme dışı tutulmuştur. Düzeltme. “Kadastroları kesinleşmiş taşınmazlarda vasıf (nitelik) ve iyelik değişikliği dışında kalan ölçü. Kenar koordinatlarının yanlış yazılması. parsel numaralarının yanlış yazılması. çizgisel olarak üretilmiş kadastro haritalarının. KADASTRO HATALARI VE DÜZELTİLMESİ Kadastro çalışmaları sırasında ölçü.” 41. taşınmaz iyeleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. kadastro kesinleştikten sonra ortaya çıkan hataların düzeltme işlemlerinde. VIII. paftaların sayısallaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sayısallaştırma işlemi nedeniyle ortaya çıkacak düzeltmelerin. ilçe. Tebliğ tarihinden başlayan 30 gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda sulh mahkemesinde dava açılmadığı takdirde. tersimat (çizim) ve hesaplamalardan doğan hatalar. ada. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu Ülger. sayfa: 153. yapılan düzeltme kesinleşir. Uygulamada. çizim ve hesaplamadan doğan teknik hatalar meydana gelebilir. ilgilinin başvurusu ya da kadastro müdürlüğünce resen düzeltilir. maddede belirtilen hak düşürücü süre aranmaz. mahalle adlarının yanlış yazılması. 41. “Kadastro Bilgisi Ders Notları”. maddeye göre. Düzeltmeye konu olan kadastro hataları şunlardır100: • • • • 99 100 İl. 12’de hükme bağlanmış olan 10 yıllık hak düşürücü süre dikkate alınmaz. ortaya çıkan yorum ve görüş ayrılıklarının giderilmesi için hak kaybına meydan vermeyecek ve pratik olarak çözümlenmesini sağlayabilecek şekilde yasal düzenlemeye gidilmesinde yarar vardır99. E. Ölçeğin yanlış yazılması.7.. ölçü değerlerinden yararlanarak ya da paftasından değer alınarak ve elde edilen değerlerin zeminle karşılaştırılması yapılarak. bu gibi hataların idari yolla düzeltilmesi amacıyla KK’nun 41. parsellerin paftadaki sınır ve yüzölçüm miktarlarında düzeltme yapılabilmektedir. 12. md. Sayısallaştırma işlemleri sırasında. KK. (1997).

hatalı hesaplanması).). Kadastro hatalarının düzeltilmesi işlemleri yapılırken ilgili mal sahipleri yanlışlığın giderilmesi için yazılı onay verirlerse o zaman 30 gün beklemeden karar kesinleştirilir. kadastro müdürlüğü tarafında durum taraflara tebliğ edilir. İyelik sınırının yanlış geçirilmesi (kırık noktaların yanlış birleştirilmesi vb. nokta atlanması. küçük nokta.). mira. Gerek kadastro gerekse tapu sicil müdürlüklerinin neden oldukları hataların düzeltilmesinden hiç bir harç alınmaz. yemin ettirilmeden çalıştırılması.• • • • • • • • • • • • Sınırlandırmanın yanlış yapılması (parsel sınırlarının tam olarak saptanamaması ya da nereden geçtiklerinin ve birbirlerinden ne gibi tesislerle ayrıldıklarının veya sınırlardaki çit. soyadları. Mal sahibinin adının hiç yazılmaması. Diğer idarelerin düzenledikleri belgelere dayalı olarak meydana gelen hatalar için düzeltme harcı alınır. Taşınmazları devir ve temliki esnasında yanlışlıklar yapılması. Mahkemeye gidilmemesi halinde 30 gün sonra kesinleşen düzeltme kararı tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. açı ya da uzunluk ölçülerinde hata yapılması vb. Sınırların yanlış mürekkeplenmesi. . yüzölçümlerinin vb. cinsiyeti. Bilirkişilerin. İyelik bilgilerinin yanlış belirtilmesi (beyannamelerde ilgili parsellerinin iyelerinin adları. Ayrıca. Hatalar birden fazla parseli ilgilendirdiğinde taraflar adreslerinde bulunamıyor ya da adresleri saptanamıyorsa gazete ilanı ile bildirim yapılarak hatalar düzeltilir. Kadastro müdürlüğü tarafından bizzat fark edilen hatalar için de aynı işlemler yapılır. Taraflar. baba adları veya paylarının yanlış yazılması ya da iki adından yalnız birinin kaydedilmesi. İlan süresinin kısa tutulması nedeniyle usul hatasının ortaya çıkması. parsel değerinin doğru belirlenmemesi). Değişikliklere ilişkin geometrik verilerin doğru işlenmemesi. Teknik hatalar tarafların kusuru olmaksızın görevli memurların dikkatsizliğinden kaynaklanıyor ise büro ve zeminde gerekli incelemeler yapıldıktan ve bir tutanakla durum belirlendikten sonra gerekli düzeltmeler kadastro ve tapu sicil müdürlükleri tarafından yapılır. Ölçümlerin yanlış yapılması (prizmatik/kombine ya da kurulsal/takeometrik ölçümlerde yanlış nokta ölçülmesi. 30 gün içinde sulh hukuk mahkemesinde dava açarlarsa verilecek karar beklenir. tesislerin sınırlandırma krokisinde yanlış belirtilmesinden doğan kazalar). Hesapların yanlış yapılması (poligon. Taşınmaz iyesinin teknik hatayı fark ederek başvurması ya da röperli kroki veya çap istemi sırasında yanlışlığın anlaşılması halinde de büro ve zeminde gerekli incelemeler yapılıp bir tutanakla durum belirlendikten sonra kadastro ve tapu sicil müdürlükleri tarafından gerekli düzeltmeler yapılır. nokta numaralarının yanlış yazılması. duvar vb.

cins değişikliği. taşınmazlar üzerinde meydana gelen sınır değişiklikleri. imar uygulaması. kadastro haritaları zaman içinde güncelliğini yitirmektedir. a. KADASTRONUN YAŞATILMASI Kadastro en son durumu gösterdiği takdirde. Ayrıca. yol gösteren ve denetleyen konumunda olması gerektiğinden. Kadastronun Güncelleştirilmesi Kadastro hizmetlerinin tamamlanmasından sonra. özel sektörün olanak ve gücünden yararlanılarak bu aksaklıklar giderilebilir. 8. kadastro müdürlüklerinin kendiliğinden dikkate alması ve paftalarında güncel durumu izlemesi zorunluluğu bulunmadığından. Çünkü. Taşınmazlar üzerine meydana gelen her değişikliği kadastro paftası ve tapu siciline düzenli olarak aktaracak bir sistem ve düzenlemeye ihtiyaç vardır. Kadastronun güncelleştirilmesi ve b. ifraz. Yapılan kadastro çalışmalarının geçerliliğini sürdürmesi için yapılacak iş kadastronun yaşatılmasını sağlamaktır. tevhit. tesis inşası gibi geometri.8. saydam paftalara mürekkeple çizilir. toprakla ilgili her türlü plan ve projeye altlık teşkil eder diye tanımladığımız ÇAK’nun görevini tam olarak yerine getirebilmesi için de en son kadastral durumlara ihtiyaç vardır. Talebe bağlı değişiklik işlemlerinde. Kadastro hizmetinin tamamlanmasından sonra meydana gelen bu değişiklikleri. Devletin aslen yapmakla yükümlü olmadığı bu tür hizmetleri bizzat yapmak yerine. Mahalle ya da birlik klasörleri de yeni duruma göre düzeltilir. Kadastrosu tamamlanmış olan yerlerde. Kadastronun yaşatılması. yaptıran. ilgililerinin isteklerine göre yapılan kadastro parsellerinin üzerindeki tesis. Devletin taşınmaz iyeliğini güvence altına alması ilkesi yerine getirilmiş olur. Kadastro belge ve haritalarında meydana gelen değişiklikler orijinal paftaya kurşun kalemle. oldukça dinamik bir yapıya sahip olan taşınmazlar üzerindeki değişiklikler düzenli olarak izlenip ilgili altlıklara işlenmezse belli bir süre sonra geçerliliğini kaybeder. Bu nedenle kadastronun güncel tutulması ve yenilenmesi gibi çalışmalar aksayabilmektedir.1. söz konusu değişiklik işlemlerinin lisanslı harita ve kadastro . Kadastronun yenilemesi ile gerçekleştirilir. kullanım türü ve tasarrufu etkileyen değişikliklerin kadastro belge ve haritaları üzerinde izlenmesi ve bu suretle kadastronun yaşatılması ve güncel tutulması gerekmektedir. sınır ve şekil değişiklikleri gibi talebe bağlı değişiklik de kadastro müdürlüklerince yürütülmektedir.

mühendislik bürolarınca yaptırılmasını temin edecek yasal düzenlemeye gereksinim vardır101. Geometrik Şekil Değişikliği Taşınmazların sınırları. tarla vb.1. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . Yola terk. Eğer yapılan yapının komşu parsele tecavüz ettiği anlaşılırsa nitelik değişikliği tapu kütüğüne işlenmekle birlikte kütüğün beyanlar hanesine yapının tecavüz ettiği belirtilir. 101 VIII. 8.1. Bir parselin geometrisinin (şekli) değiştiği ve yeni şeklin belirlenmesi için mutlaka ölçme işleminin gerektiği ölçmeyi gerektiren geometrik şekil değişikliklerine ayırma. Vb. Kullanma Türü (Cins) Değişikliği Taşınmazların bağ. Kamulaştırma. alanı veya boyutunda değişikliklere neden olan geometrik şekil değişikliği. iken arazi. Ölçmeyi gerektiren kullanma türü değişikliklerinde ise işlem sonucu kadastro ve tapu kütüğüne işlenir. Birleştirme ise ölçmeyi gerektirmeyen geometrik şekil değişikliğidir. Arsa ve arazi düzenlemeleri. Kullanım türü değişiklikleri bazı durumlarda ölçmeyi gerektirirken bazen de ölçmeyi gerektirmez. yola terk. bahçe. arsa iken yapılı arsa. Ölçmeyi gerektirmeyen kullanma türü değişikliklerinde yalnızca tapu kütüğüne düzeltme yapılır ve ilgili vergi dairesine durum bildirilir.2. kamulaştırma örnek verilebilir. arazi iken arsa. • • Mal sahibinin isteği ya da Kamu yararı amacıyla zorunlu olarak oluşur. Vergi dairesine de haber verilerek vergi türü yeni duruma göre düzeltilir. Geometrik şekil değişikliklerinin bazıları ölçmeyi gerektirirken bazıları da ölçmeyi gerektirmez. arsa ve arazi düzenlemeleri. 8.1. Geometrik şekil değişikliğine neden olan bazı işlemler şunlardır: • • • • • Ayırma ve birleştirme. yapılı iken yapısız arsa olması durumunda paftasında ve tapu sicilinde yapılan değişiklikler kullanma türü değişikliğini oluşturur.

hibe. toprakla ilgili plan ve projelerin gereklerini karşılayamaz duruma düşerler. Ayrıca Kanunun 4. harita ve sicillerdeki durumun arazideki değişimin gerisinde kaldığı. yenilenmesi gereklidir. imar planı uygulamaları. 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanunun 1. rehin vb tasarruf türü değişikliklerine örnek olarak verilebilir.1. her ne kadar 2859 sayılı Kanun kapsamında yapılıyor ise de 3194. zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermeyen tapulama ve kadastro haritaları yenilenir denerek yenilemenin amacı da belirlenmiştir. maddesinde. Geçmişte üretilen tapulama ve kadastro paftaları. “Yenileme yalnız teknik çalışmaları kapsar. ölçü yapılmasına ihtiyaç duyulmayan değişikliklerdir. yalnızca tapu sicili üzerinde değişiklik yapılmasını gerektiren.” hükmü ile yenileme çalışmalarının kapsamı belirlenmiştir. Tasarruf Değişikliği Tasarruf değişiklikleri. maddesinde yer alan. Uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen. 2981. 8. • • • Teknik nedenlerle yetersiz kalan. Ortaya çıkan pafta zemin uyuşumsuzluklarının çözümlenebilmesi. Ülkemizde yenileme çalışmaları.8. daha hassas ölçü ve planlara gerek duyulması gibi nedenlerle günümüzün gereksinmelerine yanıt veremezler. . En az bir mevki veya ada biriminde. Alım-satım. günümüz koşullarına yanıt verebilmesi için kadastronun yenilenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yenileme çalışmaları. hızlı kentleşme.2. Gerektiğinde ilgili vergi dairesine de işleme ait bilgi verilir. yaşatılması için gerekli önlemler alınmayan kadastro ölçü ve belgeleri bir süre sonra geçerliliklerini yitirerek. 3083 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan düzenleme çalışmalarıyla da paftaların yenilenmesi söz konusu olmaktadır. Kadastronun Yenilenmesi Kadastronun yaşayan ve devamlılık gerektiren bir hizmet olması için üretilmiş olan tapulama ve kadastro paftalarının teknik nedenlerin yanı sıra toplumun sosyoekonomik yapısındaki dinamizmine paralel olarak da günün koşullarına ve teknolojisine uygun hale getirilmesi.3. 1983 tarih ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun ile 21 Mart 1995 tarih ve 22234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmaktadır. TMK’nin 719. buna bağlı olarak taşınmazların değerlerinin artması. Meydana gelen değişikliklerin sürekli ve düzenli olarak işlenilmediği. kadastral harita üzerinde herhangi bir değişiklik gerektirmeyen. trampa. maddesinde ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda yenilemeye ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Tapu siciline geçmiş veya geçmemiş iyelik veya iyeliğe ilişkin haklar inceleme konusu olamaz.

22/1’de. haritanın. md. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu VIII. maddesinde. Bu nedenle. maddesinde. Parselin zemindeki sınırları değişmemiş ise ölçümleme sonucunda bulunan değerler aynen kabul edilir. yenilemeyi gerektiren sorunları teknik ve sosyo-ekonomik sorunlar olarak ele alınabiliz103: 102 103 VIII. TMK ve Tapu Sicil Tüzüğü hükümlerine göre. iyelik güvenliğini sağlaması olanaklı değildir. hatalı ve eksik olduğu anlaşılan kadastro haritasının. Ülkemizde. Parselin zemindeki sınırları değişmiş veya işaretsiz ise ilk kadastro veya tapulamanın pafta ve fenni belgelerinden yararlanarak sınırlar tespit edilir. Kadastrodan beklenen amaç. teknik nedenlerle yetersiz kalması. Bu nedenle. Ancak TMK’nin 719. eksikliğinin görülmesi ya da zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediğinin belirlenmesi durumunda. 3402 sayılı KK. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. gerçeği yansıtmayan. hatasız ve teknik belgelerine uygun olma zorunluluğu vardır.12. mevcut kadastro haritalarının zemindeki ayrıntıları doğru biçimde göstermemesinden kaynaklanan sorunların yaşandığı bilinmektedir. hataların giderilerek haritaların sağlıklı hale getirilmesi gerekmekte olup halen yürürlükte olan 2859 sayılı Yenileme Kanunu bu ihtiyacı karşılamaya yeterli olmadığından. maddesinde yer alan “ikinci kez kadastro yapılamaz” hükmüne ayrıcalık getirilerek. plan ve zemin arasında fark olduğunda asıl olan plandır hükmü yer aldığından. Bunun için.” hükümleri yer almaktadır. Bu hükümlerden kadastronun yenilenmesinin yeniden kadastro anlamına gelmediği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Tapu kütüğünün hukuka ve evraklara uygun.2859 sayılı Kanun ve yenileme işlemlerinin esaslarını ve uygulanacak teknik yöntemleri göstermek üzere 16. sınırları aynen yansıtacak şekilde hatasız oluşturulması asıldır. 2859 sayılı Kanunun 4. plan. tapu sicilindeki durumun zemindeki durumla uyum sağlamasına yöneliktir. Teknik belgelerine uymayan. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . yapılmışsa da bunun bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılacağı hükme bağlanmıştır. daha önce kadastro ya da tapulaması yapılan yerlerdeki haritaların.1983 gün ve 18253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konan Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenileme Yönetmeliği sadece tapulama ve kadastro paftalarının yenilenmesini öngörmektedir. Eğer harita hatalı ise. Yenileme işlemleri. tapu sicilinin ana siciller bölümünde yer almaktadır. “Yenileme işlemi sırasında ilk kadastro veya tapulamanın tahdit ve tespit ettiği parsel sınırlarına itibar olunması esas alınır. hatasız tutulması zorunlu olup tapu sicilini oluşturan haritanın da aynı derecede doğru. kadastronun amacına ulaşması olanaklı olmayıp tapu sicilinin asli unsurlarından birisi eksik kalmış sayılır. taşınmazlar üzerindeki hakların gerçek durumunun gösterilmesi ile iyelik sınırlarının güvenliğini sağlayacak nitelikte doğru haritaların düzenlenmesidir. gerekli hallerde ikinci kez kadastro yapılmasını sağlayacak yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır102. önceden kadastrosu ya da tapulaması yapılmış bir yerde yeniden kadastro yapılamayacağı.

Şehirlerin hızlı büyümesi. 3. Kadastro çalışmaları sırasında yapılan ölçü ve tersimat hataları ve bunlara bağlı olarak meydana gelen zeminle pafta arasındaki uyuşmazlıklar ve sabit sınırlarda bile uygulama kabiliyeti olmayışı. İmar planı uygulamaları. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde mahalle ve köy kapsamında yenilenmesi gerekenler alanlar aşağıda gösterilmiştir104. Yenileme isteklerinin incelenmesi. 7. Yenileme ilanı. Yenilemeye karar verilmesi. Kadastronun başladığı yıllarda eğitilmiş elemanın ve teknik donanım yetmezliği. Ülke nirengi ağına bağlama için ön hazırlık işlemleri. Plan ölçeklerinin ihtiyaca yanıt verememesi. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu . 5. Sosyo-Ekonomik Sorunlar • • • • • Köyden kente göç. aşınması.Teknik Sorunlar • • • • • • Nirengi poligon gibi yer kontrol noktalarına ait tesislerin kaybolması ya da ihya edilemez olması. Sınırların belirlenmesi. Yenileme isteğinin bildirilmesi. 9. Kullanılan pafta altlıklarının yıpranması. Kadastro sonrasında yapılan değişikliklerin güncelleştirilememesi. kalitesiz oluşları nedeniyle kullanılamaz duruma gelmeleri. Tapuya şerh konulması. 6. 104 VIII. Taşınmazlardaki değer artışları. bu pafta bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılamamasıdır. Kayıt ve belgelerin toplanması. Plansız kentleşme. önceki paftaların plan hassasiyetinin artırılamaması. 4. kullanılması halinde yanılma sınırları dışında hatalara neden olması. Mahkemelerden dava listelerinin istenmesi. büyültme durumunda ise yanılma sınırı dışında hataların oluşması. 8. Potansiyel olarak yenilenecek alanlar MAHALLE Toplam Birim 359 Toplam Parsel 421825 Toplam Dönüm 3288764 Toplam Pafta 4936 KÖY Toplam Birim 4310 Toplam Parsel 4732503 Toplam Dönüm 45242481 Toplam Pafta 80758 GENEL TOPLAM Toplam Birim 4669 Toplam Parsel 5154328 Toplam Dönüm 48531245 Toplam Pafta 85696 Yenileme işlemleri süreci aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. 2.

15. 12. rölöve ölçüleri ve çizim. Plan aplikasyonu. Yenilemeye itirazlar. Ölçü. 21.10. 18. hesap ve çizim işlemleri. . 11. Parsellerin düzenlemesi. 14. 20. Eski paftaların geçersiz sayılması. geçerlik kazanması ve ilanı. Merkeze gönderme. 13. 16. Yeni paftaların kontrolü. 17. Tapu kütüğünde düzeltme. Hak sahiplerine duyuru. Yenileme tutanağı ve rapor düzenlenmesi. Davaların tapu kütüğünde belirtilmesi. Davalı taşınmazlar. 19.

ÇAK’nun amaçlarının aksine ülkemizde. Ankara. sayfa: 2.. HKMO. tabii olarak yetişen ya da emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.1. eğrelti ve mantarlar. 105 Köktürk. TKGM tarafından değil. Hukuki açıdan orman. Biyolojik açıdan orman. Orman Nedir? Ormanlar. asli unsurun arazi olduğu. Yedinci Harita Kurultayı. ülke yüzey ağlarına dayalı olmayan ve standart birlik içinde üretilmemiş bilgilerle. Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) görev ve yetkisinde yürütülmektedir. İstanbul . “Orman Kadastrosu”. Hukuki açıdan ise ormanı tanımlamak oldukça zordur. geniş alanlarda kendine özgü bir iklim yaratabilen. belli yükseklik. yapı ve sıklıktaki ağaçların. (2000). E. Ancak buna karşın. Çünkü. yenilenebilir doğal kaynaklardandır. Step nebatlarıyla örtülü yerler. Her çeşit dikenler.9. Y) kadastral haritalara dayalı olarak taşınmazların sınırlarının yalnızca haritada grafik olarak gösterilerek saptanması. Şehir mezarlıklarıyla. ağaç ve ağaççık topluluklarının mütemmim cüz (tamamlayıcı parça) olarak yer aldığı bileşik eşya olarak nitelendirilir106. ülkemizde orman kadastrosu işlemleri. orman toprağının birlikte oluşturduğu bir yaşam birliği (Biosonöse) olarak tanımlanabilir. Ancak. ağaççık. Yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre. Parklar. toprağın altında ve üstünde yaşayan mikroorganizmalar ve çeşitli böcek ve hayvanlarla. ağaç bulunan her yere orman denemeyeceği gibi. ağaç bulunmayan bazı alanların da orman kapsamına sokulması gerekmektedir. çeşitli fayda ve fonksiyonları nedeniyle toplum açısından son derece önemli. 106 Cebeci. yalnızca TMK’nun öngördüğü tüzel (hukuki) amaçlı bir tapu sicilinin kurulmasına indirgenen Türkiye kadastrosunun amacında. taşınmaz kadastrosunun önemli bir boyutudur. kasaba ve köylerin hudutları içinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler. YTÜ. iki boyutlu (X. 9. Lisans Bitirme Çalışması. • • • • • Sazlıklar. (1999). U. yosun. TMMOB. çalı ve otsu bitkiler.. ORMAN KADASTROSU Orman kadastrosu. ormanların sınırlandırılması yer almamaktadır105. Sayfa: 4. “Ormanların Sınırlandırılması ve Kadastro Çalışmaları”.

Bu alanların tamamı verimli orman niteliğinde olmayıp ürün verebilen orman alanı 8. Sağladıkları toplumsal yararlar nedeniyle toplumun ortak malı kabul edilen ve bu nedenle devletin gözetim ve denetimi altında bulunan ormanlık alanların. Devlet ormanlarının iyeliği. Orman Kadastrosu Çalışmalarında Yasal Dayanaklar Ülke genelinde. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. maddesine göre orman sayılmaz. “Devlet.g.. Anayasa. yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devir olunamaz. sakızlık ve harnupluklar. 2. 9. yer yer küme ve sıra halinde bulunan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler. TMK. Kadastro Kanunu (KK).9 milyon hektardır. ormanlarının korunması ve ormanlık sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve önlemleri alır. özel kanunu gereğince.• • • • • • Sahipli arazide bulunan ve civardaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler. ıslah. 131. Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle. (2000). sayfa: 2 .. makilik ve çalılıklardan oluşmuştur107.1. temlik koşulları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ve 6777 sayılı Kanunda belirtilen yabani veya aşılanmış fıstıklık. bozuk.2. U. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. devlet ormanlarından ayırt edilen ve edilecek olan imar. yurdumuzda kapladığı alan 20 199 296 hektardır (ülkemiz yüzölçümünün % 26’sı). Orman Kanunları.2. 107 Cebeci. Anayasalarımızda Orman Kadastrosu Ormanlarla ilgili ilk anayasal düzenleme 1961 Anayasası’nın 131. ormanların sınırlandırılması ve kadastro çalışmalarını düzenleyen ve etkileyen beş temel yasal dayanak vardır: 1. maddede. maddesiyle yapılmıştır. a. 4. 5.3 milyon hektar orman alanı ise verim gücü düşük ormanlardan ya da tamamen verimsiz. Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler Orman Kanunu’nun 1.e. Geriye kalan 11. Devlet ormanları Kanuna göre devletçe yönetilir ve işletilir. 3. Sahipli ziraat arazisi olarak kullanılan ve dağınık. Devlet ormanlarına bitişik olmayan ve yüzölçümü 3 hektardan yukarı bulunmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun. 9. Sahipli arazide ve çevrenin özelliklerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık çamları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar.

715).1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi. şehir. meyvelik.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla. (2000). 740).” denmektedir. sayfa: 5 Bakınız: TMK ilgili maddeleri . maddesinde çizilen çerçeve dahilinde 1983 yılında 2924 sayılı Kanun yürürlüğe girerek. meyvelik. 1255 sayılı yasa ile değişikliğe uğramıştır. ormanlar (md.04. zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler..g. 755). Bu yasaya göre. orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir. zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan topraklarla. ağaç. dikilen bitkiler (md. orman köylüsünün korunması ile ilgili maddeler yer almıştır. .e. 169. bağ..” hükmü yer almıştır. dal ve köklerin komşu toprağa geçmesi (md. Devlet bu halkın işletme araç ve gereçleriyle. 108 109 Cebeci. Bu değişiklik ile bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak yitiren. kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında. iyesi nesneler ve kamu malları (md.12. TMK’de Orman Kadastrosu TMK’nin. ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı önlemlerle.. Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. tarım alanlarında daraltma yapılamayacağı belirtilmiştir. 818) başlıklı maddeleri orman kadastrosunu ilgilendirir109. “Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması.1970 tarih. ormanların tahribine yol açacak hiçbir siyasi propaganda yapılamaz. maddede ise.12. toprağın iyileştirilmesi (md. 1982 Anayasasının 169 ve 170. Bu madde 17. maddelerinde ormanların korunması ve geliştirilmesi. 729). diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı önlemler alır. bağ. ormanların ve bütünlüğünün korunmaları bakımlarından. aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31. orman rejimi dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi esaslarını getirmiştir108. kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla. şehir. orman ve mera (md. 9.. a. maddede orman ile ilgili genel hususlar belirtildikten sonra orman olarak korunmasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen. Orman suçları için genel af çıkarılamaz.2.2. U. tarım ve hayvancılıkta kullanılmasında yarar görülen orman alanlarının orman rejimi dışına çıkarılması ilkesi getirilmiştir. 31. 751). 170. Anayasanın 170.Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. bilim ve fen bakımından orman olarak korunmasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması.

g. sayfa: 6 Köktürk... 05.e.04. (1999).1950 tarih ve 5658 sayılı Kanun. Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.g.05.2.2. Ormanın hukuki tanımı ilk kez bu Kanunla yapılmıştır.1982 tarih ve 2655 sayılı Kanun.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanun.03. a.1986 tarih ve 3302 sayılı Kanun.2. U. madde “Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait olan mallar.1.” ormanların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu hükme bağlamıştır. 31.1950 tarih ve 5653 sayılı Kanun. Halen yürürlükte bulunan Kanundur. Kanunlarımızda Orman Kadastrosu 9. sayfa: 7 .2. 23.08.07.3.1938 tarih ve 3444 sayılı Kanun.02. a.1988 tarih ve 3493 sayılı Kanun. 20. Bu Kanuna göre orman sınırlarının ölçülüp plana bağlanması işlemleri.1975 tarih ve 1906 sayılı Kanun.1983 tarih ve 2896 sayılı Kanun.. Bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar şunlardır112: • • • • • • • • 19. sayfa: 2 112 Cebeci.11.09. Ormanların sınırlandırılması işlemlerine ilk kez bu Kanunda yer verilmiş ve bu işlemlerin 1937 tarihinden itibaren 10 yıl içinde bitirilmesi öngörülmüştür.1945 tarih ve 4785 sayılı Kanun.715.06.07. 03. 05. Bu Kanunda yer alan ormancılıkla ilgili esasların çoğu bugün yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanununda yer almıştır. 08..e.e. 14.1987 tarih ve 3373 sayılı Kanun..1971 tarih ve 1444 sayılı Kanun. manyetik kuzey ile yaptıkları açıların ve optik yoldan uzaklıkların ölçülmesi şeklinde tanımlanabilen puslalı kat’ı mesafe yönteminin uygulanmasıyla başlamıştır.3.1937 tarih ve 3116 sayılı Orman Kanunu Ülkemizde orman alanlarının sınırlandırılıp güvence altına alınması çalışmaları çağdaş ve teknik boyutta bu Kanun ile başlamıştır. 24.g.06. (2000). E. a..03.06. 22.03.. 9.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanunu 9. 09. Bu yöntem 1965 yılına kadar tek başına ve o tarihten sonra fotogrametrik yöntemle birlikte 1974 yılına kadar devam etmiştir110 Bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar şunlardır111: • • • • 16. (2000).. U. orman sınırlarını birleştiren doğrultuların (hatların). 24. 110 111 Cebeci.3.

yetki ve sorumluluğu altında.3. orman kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işlenerek. dağlar yazım dışı bırakmıştır. maddesiyle kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde. 9.1991 tarih ve 3763 sayılı Kanun. Bunun temel nedeni olarak ülkemizde ÇAK’nun kurulamamış olması gösterilebilir.10. Yeni TMK.1983 tarih ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun Bu Kanunla tarım alanlarına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesinde. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 7. Mera. bu yerleri kullanan kişilere. orman kadastrosu doğmuştur. kışlak. tek bir kadastro örgütü (tek elden) tarafından değil. Genel kadastrodan ayrı. Türkiye kadastrosuna yön veren 766 sayılı Tapulama Kanunu’na göre ormanlar. farklı kurumların görev. md. tutanaklar ile kadastro ekiplerine teslim edileceği.. FIG tarafından yapılan kadastro tanımlamasının aksine. farklı yasal altlıklara bağlı olarak yerine getirilmektedir. 912.” hükmü gereğince tescil dışı bırakılmıştır. tarla.4. madde “.2. 17..1995 tarih ve 4127 sayılı Kanun. 21. ormanların sınırlandırması ve kadastrosu yer almamaktadır. yaylak. Bu görev. eski TMK. 715’e göre bu yerlerin benimsenmesi. fıstıklık (antepfıstığı) gibi tarım alanları ve buralardaki yapı ve tesislerin yerleri. tepeler. ancak 2 ay içinde orman kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenememesi halinde kadastro ekiplerince belirleneceği ve kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemlerinin de tamamlanmış sayılacağı hükmü getirilmiştir. . maddesi uyarınca orman kadastro komisyonlarınca yerine getirilmektedir. Devlet ormanları ve devlet ormanı sayılan yerlere ilişkin her çeşit işler (buna ormanların sınırlandırılması ve kadastrosu da dahildir) Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) görevleri arasında bulunmaktadır. harman yeri. orman sınırları dışına çıkarıldıkları tarihteki fiili durumlarına göre ifraz edilerek. otlak. bağ.08.9. rayiç bedelleri peşin ya da on yıllık süre içinde ve eşit taksitle alınmak üzere Orman Bakanlığı’nca satılır hükmü getirilmiştir. zeytinlik. fındıklık. Kimsenin özel malı olmayan ve kamunun kullanımına ayrılan bu yerler. 04.2. bahçe. sahipsiz kayalar. Ülkemizdeki ormanların sınırlandırılması ve kadastrosu çalışmaları. işletilmesi ve kullanılması için özel kurallar konur hükmü getirilmiştir. 9.onlara ilişkin ve tapuya tescili gerekli bir nesnel hak bulunmadıkça.06.11. Bu Kanunda değişiklik yapan yasalar şunlardır: • • 28. meyvelik.5.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu Bu Kanunun 4. Pazar ve panayır yerleri gibi orta malları da tapuya tescil amacı taşımayan sınırlandırma işlemine bağlı kılınmıştır. Ormanların Sınırlandırılması ve Kadastrosu Kavramalarına Yaklaşımlar Türkiye kadastrosunun temelinde. bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırı çıkarma işlemlerinin 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre. tapuya tescile bağlı değildirler.

çalışmanın başlamasından en az 15 gün önce bu belde ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilan kağıdı ile duyurulur. orman kadastrosu. çalışma başlamadan en az bir ay önce radyo ile. Orman kadastro komisyonları. Kızılay ise. 113 114 Köktürk. Ayrıca bu çalışmalar Orman İşletme Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı’nın mahalli birimlerine çalışmaya başlamadan 15 gün önce ilgili Orman Kadastro Komisyonu Başkanlığı’nca yazı ile bildirilir114. maddesi ile “Çalışma alanı sınırları içinde kalan tahdit görmemiş Devlet ormanları sınırlandırılarak orman vasfı ile Hazine adına tespit ve tescil edilir. • • • Devlet orman işletme müdürlüklerinden..g. etkinliklerin bir harita çalışmasını gerektirmediği. Tokmanoğlu’na göre. sınırlandırma ve kadastro çalışmaları öncesi. orman kadastrosu adıyla ayrı bir kadastro yoktur ve bu çalışmalar genel kadastronun bir parçasını oluşturduğundan her ikisinin de içiçe çalışması doğal kılınmalıdır. a. 9.e. Tahdit görmüş ormanların ise.g.” hükme bağlanmıştır. 22. ölçülüp haritaya işlenecek taşınmaz orman alanı.1. Dolayısıyla. maddesi Devlet ormanlarının tescile tabi tutulması hükmünü getirmiştir.. md. 3402 sayılı KK uyarınca çıkarılan. tapulama ve kadastro çalışmalarının programa alındığı yerlere öncelik verilerek Orman Genel Müdürlüğü’nün teklifi. Bu yasadan 3 ay sonra yürülüğe giren 3402 sayılı KK. a. orman kadastrosu adıyla sürdürülen çalışmaların temelinin ormanın niteliğinin belirlenmesi olduğu. genel kadastronun yalın bir uygulaması biçiminde değerlendirilmelidir. U. Tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinden. bulunduğu adanın son parsel numarası verilmek suretiyle kütüğüne aynen aktarılır.1987 tarih ve 3373 sayılı yasa ile değiştirilen 11. İl ve ilçelerden belge ve bilgileri isterler. sayfa: 10 .. belediye yayın araçları ya da belediye ilan tahtasında askı suretiyle ilan olunur.3. Taşınmaz Malların Sınırlandırma. iyelik ihtilaflarının yoğun olduğu yerler ile devlet yatırım alanlarına. Edin’e göre. yapılan haritalar üzerinde orman sınırlarının ve bu sınırlar içinde kalan alanların işlenmesinden oluştuğu düşüncesindedir113. Tespit ve Kontrol İşleri Hakkında Yönetmeliğinin “Çalışma alanı içerisindeki ormanlar” başlıklı 17. 19 uyarınca. Ormanların Kadastrosu ve 2/B Uygulaması Orman kadastrosu ve Orman Kanununun 2/B maddesi uygulaması yapılacak il ve ilçeler. Böylece sınırlandırma kavramından kadastro kavramına geçilmiştir.6831 sayılı Orman Kanunu’nun. adına iyelik belgesi düzenlenecek taraf ise devlettir.e. (1999). E.5. Ormanların tescili. çalışma alanı ile ilgili olarak 2/B Yönetmeliği.17. 22. (2000). maddesi ile de ormanlar tescile konu olmuştur. Orman kadastrosu ve Orman Kanununun 2/B maddesi uygulamasının yapılacağı ilgili ilçelerde. sayfa: 6 Cebeci. orman kadastrosunda. 18. tahdit haritasındaki sınırları esas alınarak Kadastro Kanununun 22 nci maddesine göre. Orman Bakanlığı’nın onayı ile belirlenir. İlan edilen ilçelerdeki çalışma yapılacak belde ve köylerde.

05. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca. faaliyetlerde kadastro mühendislerinin kontrol. maddesi ile değişikliğe uğramıştır. orman sınır noktalarını aplike etmek. Sorunun sağlıklı bir biçimde çözümü açısından. a. sayfa: 13. Orman Kadastro Komisyonu ve Görevleri Bölgelerindeki orman kadastro çalışmalarını yapan veya yapılmasına katkıda bulunan orman kadastro komisyonları 6831 sayılı kanunun 7. Beldelerde belediye encümenince.2. harita mühendislerinin bilgi.e. yürürlükteki yönetmelik ve haritacılık standartlarına uygun yürütülmemesi de böylesi bir sonuç doğurmaktadır. konuya taraf olan Orman Genel Müdürlüğü ve TKGM arasında kurumsal işbirliği ve eşgüdüm düzeneğinin sağlıklı bir biçimde bir an önce kurulması zorunludur116. 6831 sayılı Orman Kanunu 2/B maddesi uygulaması sonunda ortaya çıkan yeni orman sınırlarını tespit etmek. E. 115 116 Tüdeş.9.3. (1999). Bu komisyonda kadastro çalışmalarının hukuki ve teknik yönünü içeren bir eğitim almış olan harita mühendisi bulunmamaktadır.g. 22. Orman kadastro çalışmalarının kadastro tekniğine. 20 . Kadastro komisyonlarının görevleri 6831 sayılı Kanunun 7. Bir ziraat yüksek mühendisi ya da ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknisyeni.. sınırları kesinleşmiş ormanların tahdit haritalarının ya da memleket haritalarının ya da hava fotoğraflarının araziye uygulanması da. Orman tahdit ya da kadastrosu daha önce yapılmış yerlerde. denetim ve onayı esastır115.) bir başkan ve dört üyeden oluşur: • • • • • Bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi (başkan). orman sayılan yerlerden orman sınırı dışına çıkarılması gereken yerleri belirlemek. (1994). Bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri. maddesi uyarınca (Bu madde.1987 tarih ve 3373 sayılı kanunun 4.. Mahalli ziraat odalarınca bildirilecek bir temsilci. köylerde köy muhtarlığınca bildirilecek bir temsilci. daha önceleri yapılan orman sınırlandırma çalışmaları tartışmalı duruma getirilmektedir. sayfa: 376 Köktürk. a.g.. Bıyık. deneyim ve potansiyellerinden gereği gibi yararlanılmadığı yargı kararlarına da girmiştir.. Çalışmalarda.e. maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: • • • Ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmazların ormanlarla ortak sınırlarını saptamak ve belirlemek.” hükmü uyarınca istihdam edilen harita teknisyenleri tarafından yerine getirilir. maddesi ve 2/B yönetmeliğinin 8. T.. “Orman kadastro komisyonlarının emrine ayrıca yeteri kadar teknik eleman ve memur verilir. Bir yerin orman olup olmadığının saptanması ve belirlenmesi ne kadar orman mühendislerinin uzmanlık alanına giriyorsa. Harita hizmetleri. İyelik kadastrosunda ise. C. Orman Kanunu’nda yapılan her kanun değişikliği ile. o kadar harita mühendislerinin işi ve görevidir.

3. zeytinlik. uygulamada güçlük çekilen orman sınır hattının haritalarını tekniğine uygun olarak yapmak. meyvelik. milli park ormanı olarak ayrılan. 9. yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz.e.• Sınırlandırması ya da kadastrosu yapılan ölçü ve haritaları günün tekniğine uymayan. bahçe. Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. Bu madde hükümleri.3.g. 6831/2-B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartılması gereken yerler de belirlenir. maddesi ve ilgili yönetmeliğin 20. devlete ait ise hazine adına. (1994)..4. yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen arazilerle şehir.06..12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden.1986 tarih ve 3302 sayılı Kanunla değişik. Orman Sınırlarının İşaretlenmesi ve Nitelik Belirlenmesi Mevcut belge ve bilgiler ışığında. 9. kışlak.. a. sayfa: 383 . tarla. Orman Sınırları Dışına Çıkarılacak Yerlerin Belirlenmesi 05. 6831 sayılı Kanunun 1. 31. Bu sırada bilirkişilerin de görüşlerine başvurularak. Bıyık. C. maddesi uyarınca orman tanımına giren yerlerin hangi nitelikte orman alanı olduğu belirlenerek tutanaklara yazılır. bağ. amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına. orman olarak korunmasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler. Orman tahdit ve kadastrosu evvelce yapılmış yerlerde yapılan 2/B uygulamasında da ilçe. T. fıstıklık (antepfıstığı.3. 3402 sayılı Kanun uygulamalarında dikkate alınan zilyetliği ispat belgeleri burada da dikkate alınır117. orman olup ta. maddesine göre • Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla. 117 Tüdeş. orman olan yerler belirlenerek bunların dış ve iç sınırları orman kadastro ekipleri tarafından arazide belirlenerek sınır noktalarına özel işaretler dikilir. Ayrıca. kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları • orman sınırları dışına çıkartılır. Orman içinde ve bitişiğindeki taşınmazlarda nitelik belirlenirken. belde ve köy bütünlüğü esastır. 6831 sayılı Kanunun 2. fındıklık. koruma ormanı. izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlarda ve orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı süresince. Orman kadastrosu ve 2/B uygulaması tamamlanmış ve kesinleşmiş belde ve köylerde bu amaçla tekrar çalışma yapılamaz. Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler. çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak. özel orman ise iyeleri adına orman sınırları dışına çıkartılır.

Orman Bölge Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaparak varsa şekli ve hukuki noksanlıkların düzeltilmesi için gerekçe ve belgelerini komisyona verir ve bu noksanlıkların düzeltilmesini komisyondan ister. 9. değiştirilecek bir husus varsa evvelce almış olduğu kararı iptal eder. Ancak 1/5000 ölçekli haritaların bulunmadığı yerlerde 1/10000 ölçekli haritalar yapılır. ilgili köy ve beldelerin uygun yerlerinde asılmak suretiyle ilan edilir.5.6. Bu tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren 6 ay içinde kadastro mahkemelerine. ileride mahkemelerce verilecek kararlar saklı kalmak koşuluyla hazine adına orman sınırları dışına çıkarılır. gerekli düzeltmeleri yaparak karara bağlar. Kıymetli arazilerde büyük ölçekli haritalar yapılabilir. Orman kadastrosu ve 2/B maddesi uygulama haritalarının 1/5000 ölçekli olarak hazırlanması esastır. Orman kadastrosu ve 2/B maddesi uygulama dosyasının bir nüshası onaylanmak üzere Orman Bölge Müdürlüğü’nce ilgili valiliğe gönderilir.3.3. Orman kadastrosu işlemleri valiliğin onayı ile yürürlüğe girer. 9.Ancak kanunlarda değişiklik yapıldığı takdirde yeni kanun değişikliklerinin uygulaması yapılır. Komisyon belge ve gerekçeleri inceler. Ancak fotogrametrik yöntem saptanan kaba hataları nedeni ile 1983 yılında terkedilmiştir. Orman sınırlarının kısa aralıklarla değiştiği yerlerde harita ve arazide mevcut belirgin noktalardan faydalanarak ta ölçme yapılabilir. Evvelce sınırlaması yapılmış. 1/5000 ölçekli standart topoğrafik harita veya daha büyük ölçekli haritaların mevcut olduğu yerlerde yapılacak çalışmalarda orman sınırları haritada belirgin ise bu sınırlara komisyonca aynen uyulduğu takdirde ayrıca ölçme yapılmaz. Günümüzde öncelik arz eden bazı yerlerde istenilen hassasiyet sağlandığı takdirde doğrudan fotogrametrik yöntemden yararlanılabilmektedir. kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro Orman Kadastrosu ve 2/B Maddesi Uygulamalarının . Orman Kadastrosu ve 2/B Maddesi Uygulamaları Çalışmalarında Teknik Esaslar Orman kadastrosu ve 2/B maddesi uygulamalarında yersel metot esastır. fakat orman tahdit veya kadastrosuna itiraz nedeni ile mahkemeye intikal etmiş olan 2/B maddesini taşıyan yerler. İlgili kuruluşlarca 1/5000 ölçekli standart topoğrafik haritası yapılacağı bildirilen yerler orman alanlarına rastlıyor ve buralarda da orman kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılıyorsa orman sınır veya bağlantı noktalarına hava işareti tesis edilmek suretiyle fotogrametrik metotla da çalışma yapılabilir. Bitirilmesi Orman kadastro komisyonu sınırlama ve 2/B maddesi uygulamalarının bitiminde durumu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirir. Fotoğrafta çıkmayan sınır noktaları ile bağlantı noktaları arasındaki orman sınırları yersel olarak ölçülür.

orman sınırları dışına çıkarılması 1961 Anayasasının 131. U. 9. sayfa: 18 . 25.1970 tarih ve 1255 sayılı Kanun ile değiştirilen 131. 26 Cebeci. (2000).4.davalarına bakmakla görevli mahkemeye başvuru ile sınırlamaya ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2. Aynı konu. maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine.6.10. Anayasanın yürürlük tarihinden önce (15. 9.3. Orman ile ilgili kanunlarda. a.. a.12. U. 170. Orman Tahdit (Sınırlandırma) ve Kadastrosu ile 2/B Maddesi Uygulamalarının Yıllara Göre Dağılımı Orman tahdit (sınırlandırma) ve kadastrosu ile 2/B maddesi uygulamalarının yıllara göre dağılımı incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir119: Yıllar 1937-1950 arası 118 119 Kanun No 3116 Yapılan Orman Kadastrosu (ha. Sınırlamaya yapılan itiraz davaları her türlü harç ve resimlerden muaf olmasına rağmen.1981 tarihinden önce nitelik kaybeden yerler esas alınarak nitelik kaybına devamlılık kazandırılmıştır. 6 ay içinde itiraz davası açılmadığı takdirde komisyon kararları aynen kesinleşecek olup bu süre hak düşürücü süredir.3..8.7. maddesinde.) 3 582 386 Cebeci.g.4.e..1961)nitelik kaybeden yerler denilmiş. gerek ormanın tanımı.1983 tarih ve 2896 ile 19. (2000). 2/B Maddesi Uygulamalarının Değerlendirilmesi Bilim ve fen bakımından niteliğini kaybeden ormanların. 7 Kasım 1982 tarihli Anayasanın 169.e.9. 1982 Anayasasında ise 31. gerekse 2/B maddesi ile orman sayılan yerlerin orman rejiminden çıkarılma kriterleri özellikle seçim dönemlerinde yapılan yasal düzenleme ve değişikliklerle ve her değişiklik sonucu özellikle orman köylüsünün kalkındırılması adı altında Orman Kanununda yapılan 22 köklü değişiklik ile ormanlarımızın sınırları sürekli geri çekilerek ormanlık alanlarda büyük kayıplar meydana getirilmiştir. sayfa: 15. maddelerinde yer almış ve başlıca 27.7. Ancak tapulu taşınmazlarda tapu sahipleri 10 yıllık süre içinde dava açabilirler. Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 1988 yılı sonuna kadar fiili olarak 431 111 hektar alan orman niteliğini kaybettiği gerekçesi ile orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Orman Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler itiraz edebilmektedir.1970 tarihinde çıkarılan 1255 sayılı Kanunla değiştirilmesiyle benimsenip 4..1973 tarihinde yayımlanan 1744 sayılı yasanın 2 maddesinde yerini almıştır.1986 tarih ve 3302 sayılı Kanunlarla uygulaması sürdürülmüştür. 1961 Anayasasının 17.g. maddesinin 17. Bu kayıpların 600 bin hektara ulaşacağı Orman Genel Müdürlüğü yetkililerince tahmin edilmektedir118. 2/B maddesi uygulamalarında yapılan itiraz davaları harç ve resme tabidir.

1950-1957 arası 1957-1974 arası 1974-1984 arası 1984-1986 arası 1986 1987-1999 arası Toplam 5653 6831 1744 2896 3302 3302 ve 3373 255 316 2 569 449 2 831 358 312 574 136 938 5 349 008 15 037 029 .

10.. (2000). Öğrenme. YTÜ. T. 3. doğru ve standart bir erişimde önem kazanmıştır. Gelişmiş ülkelerde. sayfa: 186 122 Tüdeş. Bitirme Projesi Çalışması. Bilgi sistemi.. sayfa: 475 123 Öneren. 5 . Şekil 3’de görüldüğü gibi bilgi sistemlerini temelde iki gruba ayırmak olasıdır123: 120 121 Öneren. sayfa: 4.” olarak tanımlamaktadır121.e. depolayan. Bilgi sistemleri. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için mekana dayalı bilgi sistemlerinin temelini oluşturan kadastro bilgi sisteminin kurulması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Değişken bilgiler (sıcaklık ve basınç bilgileri gibi) c. 1.e. Planlanan bilgiler (imar planlı gibi) olmak üzere üç grupta toplanır ve ortak özellikleri de hepsinin insan gereklerini karşılamaya yönelik olmasıdır122. malumat. “Kadastro Bilgi Sitemi”. Alkış.g. C. vukuf. tüm kurum ve kuruluşların amaçları doğrultusunda kurmak için çalıştıkları önemli bir teknolojik yapıdır. malumat. 10. tüm organizasyonların yönetimsel fonksiyonlarını desteklemek için bilgiyi toplayan. İnsan aklının erebileceği olgu. araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek.. KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Günümüzde bilginin önem kazanması ile birlikte bu bilgilere hızlı.. kolay. bilgisayar teknolojisine paralel gelişen ve uygulama alanı bulan araziye ilişkin bilgi sistemlerinin temelini. üreten ve dağıtan bir mekanizma olarak tanımlanır. a. Mevcut bilgiler: a. Bilgi ve Bilgi Sistemi Türkçe sözlük bilgiyi.. Bıyık. İstanbul. “1. 2. D. donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan kapalı bir sistem olarak tanımlamıştır. sayfa: 48. ise bilgi sistemini kullanıcı. parsel bazında bir bilgi sistemi olarak tanımlanacak olan kadastro oluşturmaktadır120. yenileme bilgileri). Birikimli bilgiler (Taşınmaz sicilleri gibi). Sabit bilgiler (örneğin özel isimler gibi).. Bilgiler.1.. a. (2000). Kadastro çalışmalarında da böyle bir erişimin sağlanabilmesi ve bilgi ve belgelerin analizi ile istenildiği şekilde sorgulanmasının gerekliliği olmazsa olmaz bir gerçektir.g. gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. Milliyet Türkçe Sözlük. Üretilen bilgiler (koordinat ve alan bilgileri.. D . (1994). 2. b.

sayfa: 26 . işleme. (1997). Coğrafi bilgi sistemi (CBS). Teknik Altyapı. Hesaplama Sistemleri) Mekansal Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS. Cad-Cam) Diğer Coğrafi Bilgi Sistemleri (Örn.1. veri yönetimi.g. a. Jeoloji vb. Mekansal bilgi sistemleri Mekansal olmayan bilgi sistemleri yalnız yönetimsel fonksiyonları. Orman. Y. analiz ve çıktı yeteneklerine sahip bilgisayar bazlı bir sistemdir. Mekansal olmayan bilgi sistemleri 2. konuma dayalı.) KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ 124 Ülger. grafik ve grafik olmayan verileri bir bütün içinde işlemeye yarayan teknolojik bir araçtır.. Küçük Ölçek) Diğer Mekansal Bilgi Sistemleri (Örn. gözlem ve ölçmeler sonucunda elde edilen. Bilgi Sistemlerinin Sınıflandırılması124 BİLGİ SİSTEMLERİ Mekansal Olmayan Bilgi Sistemleri (Örn. Büyük Ölçek) Parsel Bazında Arazi Bilgi Sistemleri Diğer Arazi Bilgi Sistemleri (Örn.e. E. Z koordinat verileri ile bunların tanımsal bilgilerini içerirler.. mekansal bilgi sistemleri ise objelerin X. Sosyo Ekonomik) Arazi Bilgi Sistemleri (ABS. Coğrafi bilgi sistemi. yeryüzü referanslı verileri idare etmek için girdi.

Bıyık. (1994). a.. İyelik verileri • • • İyelik bilgileri Ayni haklar Kısıtlamalar 3.g. CBS literatüründe mal sahipleri bilgilerini de içeren bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Jeodezik veriler • • Geometrik veriler (konum. T. Teknik tesislere ait veriler • • • • • Yeraltı ve yerüstü hatları Enerji ve sanayi tesisleri Konut alanları Ticaret ve işyeri alanları Trafik tesisleri 5. ABS’nin kapsayacağı bilgi kümeleri şunlardır126: 1..e. detaylı mal sahipleri bilgilerini de idare edecek şekilde tasarlanan. Çevreyi etkileyen faktörlere ait veriler • • • • Su kalitesi Hava kirliliği Gürültü Trafik yoğunluğu 6. kullanım biçimi) 2. CBS’nin özel bir şeklidir125. Arazi bilgi sistemi veya arazi ile ilişkili bilgi sistemi.. değer.. Bu anlamı ile ABS. Ekonomik ve sosyo-politik veriler • • • 125 126 Nüfus yoğunluğu İş ve geçim kaynakları Eğitim ve kültür tesisleri Öneren. sayfa: 479 . biçim) Semantik veriler (gösterim. D.. (2000).g. coğrafi bilgi sisteminin özel bir şeklidir. Doğal kaynaklarla ilgili veriler • • • • • Jeolojik özellikler Zemin özellikleri Su durumu Orman durumu İklim 4. a. C.e. yüzölçümü. sayfa: 5 Tüdeş.Arazi bilgi sistemi (ABS).

3. Kadastrodan beklenen toprağa ilişkin her türlü projelendirme çalışmalarının ihtiyaç duyduğu verilerin elde edilmesi ve kullanıcılara mekan boyutu ile sunulabilmesi. doğru ve standart bir şekilde erişim. • • • TKGM tarafından gittikçe artan sayısal bilgi ihtiyacı nedeniyle 1990 yılında Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Oluşturma Projesi (TAKBİS) hazırlanarak yatırım bütçesine girmiştir.” olgusu HAKAR projesi ile olgunlaşmış. kadastro ve tapu bilgilerinin süratli. sayfa: 6 . Kadastral parsel. kolay.g. parsel bazında bir bilgi sistemi olarak tanımlanabilecek kadastro bilgi sistemidir (KBS). KBS’ne toplanması öngörülen bilgi ve belgelerin kesinleştirilmesi. ilçe ve bölge tapu ve kadastro bilgi sistemlerinin birbirine bağlanması. kadastro ve tapu verilerinin ilişkilendirilerek. Kadastral kayıt. başka kuruluşlarca daha önce üretilmiş olan ya da yeniden toplanması gereken bilgilerin belirlenerek toplanılmasına geçilecektir.e. standartların belirlenmesinin ardından. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda aşağıda bir kısmı ile özetlenen kapsamlı bir şekilde yer almıştır: • • Kadastro üretiminin temel hedefi KBS’yi oluşturmaktır. 2. talep edilecek harita. analiz. 1990-1994 yıllarını kapsayan 6. ulusal tapu ve kadastro bilgi sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. a. parsel bazında parsel-iye arasındaki ilişkileri düzenler. tapu. kadastro sektöründeki en önemli uygulama alanı. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi başlangıcında KBS Kanunu yürürlüğe konmalıdır. kadastral işlemleri esas alarak. doğru ve eksiksiz olarak karşılanmasını sağlamak amacıyla 6. Ülkemizde Kadastro Bilgi Sistemi Çalışmaları Sektörümüzde mekansal bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar TKGM tarafından 1986 yılında hazırlatılan HAKAR projesinde yerini almıştır. kurulacak olan tapu ve kadastro bilgi sistemini oluşturma için çerçeve projedir. Kadastro hizmetlerinde standardizasyon ve arşiv birliğini sağlamak. (2000). Plan döneminde. TAKBİS projesi. daha önce üretilmiş olan kadastro bilgi ve belgelerinde bulunmayan.. mükerrer harita yapımını önlemek. Kadastro bilgi sistemi. Bu bilgi sistemi diğer bilgi sistemlerine de bağlanarak ulusal bilgi sisteminin önemli bir parçası ve kent bilgi 127 Öneren. ilçe TAKBİS’lerden gelen verilerin bölge TAKBİS’lerinden kullanıcı çevresine sunulması.2. TAKBİS ile. “Toprağa dayalı bütün yatırımlara altlık oluşturan kadastro bilgilerine. KBS’nin hem harita hem de tapu bilgilerini içerdiği dikkate alınarak öngörülen sistemin KBS biçiminde ve bu ad altında oluşturulması ve bilgi sistemi hedefinin sürekli göz önünde tutulması gerekmektedir. D. Her kadastro sisteminde üç temel bileşen mevcuttur127: 1. Arşiv. 10.• Sağlık durumları ABS’nin harita. ancak kadastronun çok yönlü kadastroya ya da daha doğru deyimi ile KBS’ne kavuşturulması ile olanaklıdır.. sorgulama ve sunum günümüzün bir gereğidir. hızlı.

sayfa: 322 www. TKGM’de TAKBİS bağlamında yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur 129: TKGM’ce. • • • • • • • • TKGM’nin tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinde (şeflikler dahil) yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayacak. teknik.tapu. TAKBİS projesinde şimdiye kadar yapılan çalışmaların asıl hedefi kurulacak olan bilgi sisteminin ihtiyaç duyacağı altlık bilgileri veri tabanında güncel tutmak olmuştur. tapu sicil müdürlüklerini bu tür iş yüklerinden arındıracak. A. problemler bulunmaktadır128. paylaşılabilir. işyerinden veya internet cafelerden sahip olduğu taşınmazla ilgili en son bilgileri görmelerini.sisteminin altlığı olacaktır.. işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mantığında gerçekleştirecek entegre bir bilgi sistemi'dir. ilgili memura ekranı üzerinden yaptığı işlemle ilgili en son mevzuat desteği sağlayacak.. geliştirilecek uygulama yazılımlarına dahil edilecek kontrol ve uyarı mekanizmaları ile memurun yaptığı işlemle ilgili riskini minimize edecek veya ortadan kaldıracak. “TAKBİS. kurumsal ve kurumlar arası işbirliği vb. mali suç araştırmaları ve mal varlığı sorgulamalarını tek bir merkezden yaparak. merkezde oluşan bilgileri kullanarak bölge müdürlükleri ve genel müdürlük merkez birimleri için karar destek fonksiyonları ve raporları üretecek. bilgi ve veri değişim standartlarının belirlenmesi. herhangi bir kamu kuruluşu için taşınmaz ile ilgili stratejik konularda anlık istatistiki sonuçlar üretecek.gov. harita bilgileri için standartlar oluşturulması. • • • • 128 129 görünür. değerlendirilebilir. karar üretilebilir Yılmaz. Günümüz itibariyle.” şeklinde tanımlanmıştır Çok katmanlı hiyerarşik yapıya ve ülke geneline dağılmış taşra teşkilatına sahip kurumların yönetsel ve işlevsel faaliyetlerinin Entegre Bilgi Sistemi mantığı ile otomasyona tabi tutulması ile üretilen ya da sahip olunan bilginin.tr . yapılan işlemle ilgili açıklayıcı bilgi sağlayarak kendi ekranı üzerinden bilgisayar destekli eğitim imkanı getirecek. Bu sistem için TKGM tarafından çözümlenebilecek problemler olduğu gibi bütün meslek çevrelerinin ve diğer disiplinlerin ortak çözüm aramaları gereken vatandaşlık numarası. hukuksal. geliştirilecek Vatandaş Bilgi Sistemi (TAPUNET) uygulamasıyla vatandaşın kendi evinden. Yıldız. S. başvuru öncesinde tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili bilgi ve belge edinmelerini sağlayacak. müdürlüklerin ve müdürlük personelinin performansının üst hiyerarşi tarafından izlenebilmesini sağlayacak.

TAKBİS Projesinin amaçları ise aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: • Arazi ve araziye ilişkin her türlü faaliyetler ve karar verici mekanizmalar için gerekli olan.gov. bu bilgilerin güvenli ortamda tutulması ve güvenli bir şekilde erişiminin sağlanması. ayrıca TAKBİS’in strateji ve ülke güvenliği için de çok önemli bir proje olduğu vurgulanmıştır. mevcut durumu yansıtan geçerli ve güvenilir arazi bilgilerinin sağlanması. TKGM hizmetlerinin daha sağlıklı.hale dönüştürülebileceği belirtilmiş. yönetilmesi ve faaliyete geçirilmesi. hızlı. Avrupa Topluluğu’na giriş sürecinde veri standardının sağlanması ve üretilen verinin paylaşılmasının büyük önem taşıdığı. tüm bilgilerin veri tabanına aktarılması. tapu kayıtları ve kadastro haritaların güncel tutulması. güvenilir ve etkin bir şekilde plânlanması. aynı uygulama) Dış Kullanıcılar (TAKBİS Veri Sözlüğü) Tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından iyeliğe ait sözel bilgiler ile iyelik sınırlarını (arazinin geometrisini) içeren harita bilgileri kullanılmaktadır. dış kullanıcıların da katılımyla Çok Amaçlı Arazi Bilgi Sistemine dönüştürülmesi.tapu. diğer kurum ve kuruluşlara vermekte olduğu verilerin daha yaygın bir şekilde kullanımının sağlanması. bilgilerin güncel olarak bilgisayar ortamında tutulması ve bunların bilgi sistemleri teknolojisi kapsamında yeniden değerlendirilmesi ve kullanıma sunulması. Şekil TAKBİS Nedir?130 KURUM VİZYONU (Ülkenin her yerinden işlem yapabilme) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (Performans İzleme ve Çeşitli Özel Analizler) İleri Bilgi Teknolojileri Kullanışlı Ekranlar Kapsamlı Analiz Kurumsal Yapıya Uygun Tasarım Kontrol ve Uyarı Mekanizması Taşınabilir Sistem Tasarımı Kullanıcı Destek Servisleri CBS ABS TAPUNET (Vatandaş Bilgi Sistemi) • • Mevzuata Uygunluk UYGULAMA STANDARDİZASYONU (Ülkenin her yerinde aynı işlem. Tapu ve kadastro çalışmalarının ve bilgilerinin.tr . Bu ise kurumların tapu ve kadastro müdürlüklerinden veri alışverişi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda temel görevlerinden biri kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu 130 www.

güncel tutulacak ve kullanım hakları çerçevesinde ihtiyacı olanların kullanımına sunulacaktır131. Hazineye. • • • • • • • • Taşınmaz iyelerine. Bu bağlamda.tr . Mühendislik hizmetlerine. bir çok kamu projelerinde tapu ve kadastro verilerinin altlık olarak kullanılması gerekecektir. taşınmazlardan vergi toplamanın yanında arazi ekonomisi. Kentsel ve kırsal alanda bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına dolaysız ve dolaylı olarak getireceği. başta belediyelerin kurmak istedikleri Kent Bilgi Sistemleri olmak üzere.sağlamak olan Başbakanlık. Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda da bilgi sistemleri özellikle getireceği yararlar yönünden ele alınmış. TAKBİS’in dış kullanıcıları TKGM’nin web sayfasında aşağıdaki birimler olarak sıralanmıştır: • • • • • • • • • • Vatandaş Bakanlıklar Telekom Tedaş Orman Genel Müdürlüğü Botaş Bankalar Su ve kanalizasyon idaresi Doğalgaz idaresi Vd. Taşınmazlardan sadece zilyet sıfatıyla yararlananlara. Hukuk uygulamalarına. Kent ve il yönetimlerine. TAKBİS Projesi ile ülke kalkınması açısından da büyük önem taşıyan ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan veriler.gov. refah ve güven gibi sayısız çıkarları olacaktır. huzur. aynı verinin tekrar edilerek farklı kuruluşlarca üretilmesiyle oluşacak maddi ve manevi kayıpları ortadan kaldırmak. verilerin sorumlusu olan kuruluş tarafından bir kez üretilmesini ve ihtiyacı olan diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları ölçüsünde kullanmasını sağlanmak üzere KAMUNET projesini başlatmıştır. Çünkü çok amaçlı kadastro ile.tapu. 8. arazi istatistiği ve arazi yönetimi gibi ülke 131 www. bilgi teknolojileri projelerinde standart oluşturmak. arazi planlaması. adalet. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita. konu aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: Tapu ve kadastro tabanlı bilgi sisteminin. Taşınmaz edinmek isteyenlere. verinin sorumluluğuna sahip olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimleri tarafından sağlıklı ve doğru bir biçimde üretilecek.

İyelik ve kullanım uygulamalarından doğal anlaşmazlıklara kalıcı çözüm. buna bağlı olarak hayvancılığın geliştirilmesi. Mera. Kamu mallarının belirlenmesi ve verimli işletilmesi. Kentsel ve kırsal alanda planlı ve düzenli kullanım.1. Bu projeye göre. ÇAK’ye paralel ülkemizde de kadastro sisteminin. Kentlerdeki gecekondulaşmanın önlenmesi ve mevcut gecekondu bölgelerinin ıslahı. yatırım planlaması. bölge . Doğal afete uğrayabilecek yerlerin belirlenmesi ve bu yerlerden yararlanmak amacıyla planlar yapılırken bu durumun göz ardı edilmemesi. gerektiğinde birbirleri ile bağlantı kurabilecek iki adet uygulama çalışmasına başlanmıştır: 1.ekonomisine ve kullanıcıların çıkarlarına gerçekleştirilmesi sağlanmış olacaktır. yargı. bir veri tabanı yönetim sistemi içinde tutulması ve sorgulanabilmesi amacıyla TKGM bünyesinde. Kıyıların planlanması ve amacı doğrultusunda kullanılması. belediye teknik hizmetleri. yaylak ve kışlak yelerinin amaç dışı kullanılmalarının önlenmesi. Tarımda ürün değerlendirmesi ve pazarlamalarına önceden karışma amacıyla doğru rekolte tahminleri. faaliyetlerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi. kadastro çalışmaları sadece sınır kadastrosu çalışmaları olmayıp ülke bilgi sistemleri için kendinden beklenen hizmetleri de içerecek. Taşınmazlarla ilgili vergilerin sadece verenden değil. vermesi gereken herkesten alınmasının sağlanması. Kadastro otomasyon uygulamaları 2. taşınmaz değerlemesi. Vergi. günden güne değişen taleplere hızlı ve kapsamlı bir şekilde yanıt verebilmesi gerekmektedir. arazi ve arsa düzenlemeleri. Atıl duran hazine arazilerinin kullanıma açılması. Kadastro. Devlet güvencesinde temliki tasarruflar. Tapu sicil otomasyon uygulamaları 10. çizgisel olarak yürütülen kadastro hizmetlerinin sayısal hale getirilmesi. katkıda bulunacak oluşumların Tapu ve kadastro bilgi sistemi tabanlı bir bilgi sistemi ile ekonomik ve sosyal faaliyetlere sağlanacak yararlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) Kentsel ve kırsal alanda sağlam bir iyelik düzeni kurulması. Günümüzde. sağlıklı. çok amaçlı kadastro çalışmaları gibi kadastroda yeni anlayışa paralel çalışmalar olmalıdır. güncel ve hassas bilgilere sahip yeni politikalarla planlanmalıdır. Orman arazilerinin korunması ve ormancılığın geliştirilmesi. Kadastroda Otomasyon Uygulamaları Kadastro hizmetlerinde bilgi sisteminin ilk adımını oluşturan kadastro otomasyonuna geçilmesi amacı ile Kadastro Otomasyon Projesi yapılmıştır. vb. kamulaştırma. Taşınmaz kullanımının kurallara bağlanması ve kuralsızlık sebebiyle doğan sosyal ve toplumsal problemlerin önlenmesi. Tarımsal üretim planlamaları. yeniliklere açık. Tarım topraklarının belirlenmesi ve tarım dışı amaçlar için kullanımının önlenmesi.2.

S. harita yapımında izlenecek yöntemler ve kontrollerin nasıl yapılacağı belirlenmiştir..Araziden bilgi toplama • Elektronik ölçü aletleri • Fotogrametri • GPS .) • Parsel alanlarının hesaplanması 4. Yurt içinde özel sektörce hazırlanmış haritacılık programları yabancı menşeli programlara göre daha sorunsuz çalışabilir durumdadır. Beş Yıllık Kalkınma Planı Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonu Raporu Yılmaz. Kadastroda otomasyon uygulamaları dört işlem adımından oluşmaktadır133: 1. sayfa: 322 . Yıldız. Donanımların. • • • • oluşturulmaya başlanmıştır. Kadastro Sayısal kadastro üretimi. A. belge ve haritalarının sayısallaştırılması.Mevcut belge ve bilgilerden sayısallaştırma 2. 3. olanaklar ölçüsünde ileri teknoloji ürünü ve düşük maliyetli olması tercih edilmektedir. Bilgi Sunma Kadastral bilgileri TKGM formatı olarak kabul edilen formatta ve manyetik ortamlarda kullanıma sunmak. Kadastroda otomasyon çalışmalarında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır: • • • • 132 133 Donanım seçme konusunda problem yaşanmamaktadır. Kadastro sonrası kayıtların bilgisayar ortamında oluşturulması. VIII. Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi: Veri kaydediciler ile toplanan arazi bilgileri aktarma programları yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Türkiye genelinde tüm kadastro müdürlüklerinin tam otomasyona geçirilmesi amaçlanmaktadır132.müdürlüklerinde "otomasyon" birimleri otomasyon projesi tamamlandığında. Mevcut kadastro bilgi. Kullanılan yazılımı geliştirme daha doğru bir yol gibi görünmekle birlikte zaman kaybı ve gelişme döneminin oldukça uzun olması sonucuyla karşılaşılmaktadır.. Bilgi Toplama . Yurt dışında üretilmiş genel amaçlı CAD programlarından bir paket program gibi yararlanmak ve paketi kullanabilmek için uygulama programları geliştirmek her zaman tam anlamı ile problemi çözememektedir. Toplanan Bilgilerin Kalite Kontrolü ve Düzenlemeler • Düzeltmeler • Koordinat hesaplamaları • Dönüşümler • Dengelemeler • Uygun çizimler oluşturulması (TKGM’nce tescile konu haritalar için uyulması gereken asgari standartlar ve formatlar (diğer harita yapan kurum ve kuruluşların standartları ile uyuşuyor mu?).

Kütüklere ve gerekli belgelere hızla ulaşmak ve işlemi bilgisayar ortamında sürdürmek.. tam. Bugün 250 tapu sicil müdürlüğünde (özellikle İstanbul. %30-%40 civarında iş kolaylığı ve verim artışı sağlamak. Yıldız. Maliye Bakanlığı’na manyetik ortamda veya on-line hatlar ile iletilen bilgiler. iş sahiplerine çağın gereklerine uygun hizmet sunmak ve müdürlüğün işleyişinde %50-60 oranında iş kolaylığı ve verim artışı sağlamaktır. Bilgi çalışmalarındaki temel hedef ise. mahkemelere ve diğer kullanıcılara.) Projenin donanım maliyeti yaklaşık olarak 20 milyon $’dır. güvenilir bir biçimde gerçekleştirerek çağı yakalamak.gov. İzmir gibi illerimizde) tüm kayıtlar bilgisayar ortamına girilmiş olup otomasyon çalışmaları hızla yaygınlaşmaktadır. doğru ve güncel olarak istendiğinde manyetik ortamda sunmaktır. sayfa: 322 . belediyeler ve mahkemelere bilgi formları yerine manyetik ortamda veya on-line hatlar ile iletilecektir.2.tapu. A. Grafik bilgilerle uyum sağlayacak verileri toplamak. Bilgileri bilgisayar ortamında güncel tutmak. Yapılan kadastro çalışmalarının çoğu kullanılamaz durumda iken böyle bir süre gerçekçi olamaz. Bilgiler. istedikleri bilgileri zamanında. Otomasyon çalışmalarındaki amaç sadece sistem birliğini ve bilgi standardını sağlamak değil. tam. Sistem birliği ve bilgi standardı sağlamak.• • Tüm kadastro birimlerinin tam otomasyonunun sağlanması 10 yıl olarak hesaplanmıştır (Burada olaya nesnel bir yaklaşım söz konusu değildir. günlük işlemleri bilgisayar ortamında çok daha hızlı. doğru ve güncel bilgileri sayısal formda sunmak. Ankara. çok yakın gelecekte kurulması kaçınılmaz olan bilgi sisteminin ihtiyaç duyduğu altlık bilgileri oluşturmaktır134. 10. Maliye Bakanlığı. Bu hizmetlerin daha süratli ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla. Bu çalışmalar paralelinde oluşturulan tapumatik ile iyeye aşağıdaki kolaylıklar sağlanacaktır: 134 135 www. mahkemelere ve diğer kullanıcılara zamanında.. Tapu sicil sisteminde otomasyonun amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir135: • • • • • • • • Mevcut karteks sistemini ortadan kaldırarak. Maliye Bakanlığına. belediyelere. S. Otomasyon çalışmalarının bir diğer amacı da. Belediyelere. tapu sicil müdürlüklerinde otomasyon çalışmaları devam etmektedir. Tapu Sicil Otomasyon Uygulamaları Bir yıl içerisinde yaklaşık 12 milyon kişiye hizmet verilmekte olup yapılan başvurular. mümkün olan en kısa sürede yerine getirilmektedir. Maliye Bakanlığı’na. Uygulamada doğacak aksaklıkları belirlemek ve çözüm bulmak. etkin vergi denetimi amacıyla kullanılabilecektir.tr Yılmaz.2.

10. Yeni bir ülke temel jeodezik ağı oluşturularak tüm kadastro çalışmaları bu ağa dayandırılmalıdır. D. Yukarıda sayılanların yanı sıra nitelikli ve yeter sayıda insan gücünü sağlayabilmek KBS’nin hem kurulması hem de yaşatılması için oldukça önemlidir.g.• • • • • Tapu kaydını ekranda inceleyecek.. Bilgi sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri de güncel veriye sahip olmalarıdır. fotogrametrik. Tapu işlemleri hakkında bilgi edinebilecektir. Tespit ve tescil verileri ile kısıtlı kadastro verilerinin kapsamı ÇAK’ya yanıt verebilecek şekilde genişletilmelidir.e. a. Tapu kaydının dökümü alabilecek. •Veri modeli standardı.3. •Veri kalitesi standardı. Ülkemizdeki Kadastro Bilgi Sistemi Çalışmalarının Değerlendirilmesi • Oluşturulacak kadastro bilgi sisteminde (KBS) teknik açıdan en büyük problemi mevcut paftaların çoğunun kullanılabilir durumda olmaması oluşturmaktadır. sayfa: 62 . arazi ve arsa düzenlemeleri sonucunda oluşan yeni durumlar da kadastronun yenilenmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. • • • • 136 Öneren. Kadastro paftalarının. mevcut duruma bile beklenen duyarlılıkta yanıt vermemektedir. KBS’ye hazırlık amacı ile diğer veri üretici ve kullanıcı kurumlarla eşgüdüm halinde aşağıdaki standartlar oluşturulmalıdır136: •Terminoloji standardı. Başvuruda bulunabilecek. yerine göre yersel. •Değişim formatı. KBS’de düzenli bir güncelleme çalışması için yasal dayanaklar oluşturulmalıdır.. Ulusal ülke temel jeodezik ağı bırakın oluşturulacak KBS. Bu bağlamda oluşturulan kadastral haritalar da toprağa yatırım yapan kuruluşların gereklerinı karşılayacak şekilde çok amaçlı olarak üretilmelidir. (2000). Bunların yanı sıra teknik ve yasal boyutları iyice değerlendirilip gerekli altlıkları hazırlandıktan sonra ikinci kadastro kavramı gündeme getirilmelidir.2. uydu bazlı sistemler kullanarak. gerektiğinde kartografik sayısallaştırma ile yenilenmesi gerekmektedir. •Veri sınıflandırma standardı. Tapu senedi alabilecek. Ayrıca.

1. sayfa: 42 . a. hatlar ile su kazanma. havagazı. pis su. kentleri ve belediye yönetimlerini içinden çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya getirmektedir.g. E.11. Bu gereksinme. vb. • • • Trafik alanlarının altında bulunan yeraltı mekanının gittikçe daralması. temiz su. altyapının tüm elemanlarıyla ilgili her türlü temel bilgiye ihtiyacı olan • • • Yerel planlamacı. konut bölgelerinde sürekli yoğunluk artışları sonucu. Eksik verilerle kentlerin planlanması ve planlama sürecinde teknik altyapının göz önüne alınmaması. aranması. onarımı sırasında güvenilirliğin yükselmesini. Teknik altyapı tesislerinin değiştirilmesi. 137 Ülger. teknik altyapı donatıları için değişmez bir haritalama sistemine olan gereksinmeyi giderek arttırmaktadır. telefon. Teknik Altyapı.e. arıtma ve çöp yok etme tesislerine verilen genel isimdir. ABS kurulmasında temel öğelerden biri olan teknik altyapıya ilişkin verilerin elde edilmesini sağlar137. • • • • • Var olan yeraltı mekanın en uygun kullanılmasını. Zararın ve maliyetin azaltılmasını. Toplumumuz için altyapı sistemi daha karmaşık. (1997). bakımı. Kurumlar ve yapılan işler arasında eşgüdümü. Teknik altyapı donatılarının yerleştirilmesi için. güncel olanla ileride değişme olasılığı olan elemanlar hakkında bilgi vermelidir. Proje yöneticisi ve Karar organlarına konu hakkında yeterince açık fikir verecek şekilde oluşturulmalı. teknik ve sosyal altyapı yetersizliği kentsel yaşamı zorlaştırmaktadır. Yerleştirilen donatıların niteliğinin ve niceliğinin yükselmesi. fiziksel çevre koşulları giderek kötüleşmekte. Bireysel her kurumun değişmez.. kablolu TV. yeni teknik altyapı olanaklarının sağlanmasını zorunlu kılmıştır. doğru ve günün koşullarına uygun bir bilgi sistemine duyulan gereksinim daha da artmaktadır. daha çok nüfusa daha geniş kentsel alanlarda.. merkezi ısıtma. Teknik Altyapı Kadastrosu Hızlı kentleşme. doğalgaz. Kurulması kaçınılmaz teknik altyapı kadastrosu özet olarak. daha pahalı ve daha gerekli biçime geldikçe. kesin işletme planlarına sahip olmaması gibi nedenler. 11. Teknik Altyapı Kadastrosu Teknik altyapı. Büyük kentler içinde. bütüncül.

hem gelişim yönünü izleyebilmek hem de planların gerçekçi olmasını sağlamak için teknik altyapı hatlarının planlanmasını yaparken iyelik sınırlarının göz önüne alınması gerekmektedir. kütüğe geçmeyen ve iyeliğe konu olmayan taşınmazlarla kadastronun uğraşmadığı. maddesinde. Teknik Altyapı Kadastrosunun Teknik İşlemleri Genelde kamusal alanlara yerleştirilen teknik altyapı donatılarının geçeceği alanların doğru yerleri. bunların belirli bir kurum tarafından ölçülerek haritalarının ya da bilgi sistemlerinin oluşturulması gerekir138. her nevi gaz. 11. Bu durumda olanlar ya kamulaştırılır ya da irtifak hakkı tesis edilir (TMK. bu nedenle teknik altyapı tesislerinin ölçülmesi ve haritalanmasının da bir kadastro faaliyeti olmadığı görüşü savunulmaktadır. 6 Şubat 1972’de 1097 sayılı Türk Standardı ile teknik altyapı tesislerinin yolun neresine. 727). Ayrıca. başlangıç. tapulu arazilerden geçmeleri nedeniyledir. Tüm teknik altyapı tesisleri ve yollardaki donatılar jeodezik ağa dayalı olarak ölçülmelidir. birbirine göre hangi derinlik ve uzaklıkta yerleştirilmesi gerektiği bir standarda bağlanmıştır. su. Bu Kanunda. elektrik.. 11. (1994). Teknik altyapı tesislerinin kadastro ile ilgisi. yeraltında bulunan kanalizasyon. büyükşehir dahilindeki altyapı ile kara ve deniz taşımacılığı hizmetlerinin bir koordinasyon içinde yürütülebilmesi için Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ve Ulaşım Koordinasyon Merkezlerinin (UKOME) kurulması hükme bağlanmıştır. sayfa: 463 . işletmek veya işlettirmek sayılmıştır. Teknik altyapı tesislerine ait aşağıdaki veriler kırık. üç boyutlu teknik altyapı tesislerinin hem konumsal hem de yükseklikleri ile belirlendiği.3. maddesine göre belirlenen taşınmazlar sınıfına girmemektedir. C. a.Fischer ve Höflinger’e göre teknik altyapı kadastrosu.. grafik ve sayısal olarak gösterildiği. Bir kısım çevrelerde. havagazı tesislerinin görünen kısımlarının prizmatik olarak ölçülmesi öngörülmüştür. 138 Tüdeş. kadastro paftalarına tersim edilmeyen. merkezi ısıtma ve toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak. Türkiye’de. 744.. geometrisinin birleşik. Bıyık. Teknik altyapı hatlarının tamamının kadastro ile ilgisi olmasa bile. özel iyeliğe konu olan taşınmazların sınırlarının belirlenmesi ile olanaklıdır. kurdurmak. Ülkemizde Teknik Altyapı Kadastrosuna Yaklaşım Teknik altyapı tesisleri. TMK’nin 704.2. md. 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Kanun ile merkezi anlamda bir teknik altyapı kadastrosu kurulması öngörülmüştür. T. Teknik altyapı tesislerinin ölçülmesi yatay ve düşey konum belirleme şeklinde olmalıdır. büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görevleri içinde büyükşehir dahilinde su.e. günlük kullanım için yeterli nitelik ve nicelikte bir gösterimle donatıldığı ÇAK’nun bir bölümüdür. kanalizasyon. Plancıların. 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapılmasına Ait Teknik Yönetmeliğin 271.g.

Y. sayfa: 54.. trigonometrik kestirme ve poligon noktaları. köprüler.. fabrikalar vb.. sayfa: 63 . vanalar. Y. Soyut veriler: Sabit noktalar. Z) Tüketicilere Yönelik Veriler Tüketicilerin Adresleri Tüketim Miktarları 139 140 Ülger.g. Arazi altındaki nesneler: Metro. malzeme cinsi.) Yerleri (X. yangın muslukları.. (1997). Kapaklar. a. a. Duvarlar. çap.g. iletişim.bitim noktaları.Z) Hatların Değişim Yerlerinin Koordinatları (X. kaldırımlar. E. Yapılaşmanın bulunduğu alanlarda yapı yoğunluğuna göre 1/200 ile 1/500 arasında. doğru ve güvenilir veri ve bilgiye ulaşım için teknik altyapı tesislerinde oluşan değişiklikler. alt geçitler. kadastro ve taşınmaz sınırları vb. Bacalar vb. yükümlülükler. su. petrol. elektrik direkleri. yanlışlıklar kısa zamanda etkileşimli olarak düzeltilmeli ve sonuçlar veri tabanında saklanmalıdır. yükseklik noktaları. bunların ev bağlantıları. Arazi üzerindeki nesneler: Kanal bacaları. elektrik. Güncel. Çitler Arazi Kullanım Biçimi Sokak Adları Yapılar Yaya ve Platform Sınırları Ağaçlar Çeşitli TA Hatlarının Yerüstündeki Ayrılmaz Bölümlerinin (Direkler. gerilim. Teknik altyapı tesislerine ait konum bilgileri farklı renk ve kalınlıkta özel işaretleri ile yapı yoğunluğuna uygun olarak seçilen ölçekler kullanılarak haritada gösterilmelidir. irtifak hakları. tramvay yolu. demiryolu.e. yollar. ızgaralar. hatları. Şekil: Teknik Altyapı Veri Türleri Teknik Altyapı Veri Türleri Donatılara İlişkin Özel Veriler Malzeme Cinsi Döşeme Tarihi Yük Alabilirliği Bakım Kayıtları Boru Çapı Topoğrafik Kadastral Veriler Yapıların Dış Sınırları. ısıtma. Diğer veriler: Hatlarla ilgili haklar. trafik sinyalizasyon vb. havagazı.. Arazideki nesneler: Binalar. kanallar.e. E. Oluşturulacak bir teknik altyapı veri tabanı veri türleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir140. kablo sayısı vb.. (1997). boyut değiştirdikleri yerlerin konum ve yükseklikleri ile belirlenmeli ve ölçülmelidir139: • • • • • • Konum verileri. 58 Ülger. yapılaşmamış alanlarda ise 1/1000 ile 1/5000’e kadar ölçekler kullanılmalıdır. bölge. üst geçitler.

g. Kısaca oluşturulacak bir teknik altyapı bilgi sistemi (TABS). kadastro bilgi isteminin (KBS) bir öğesi. Bu da teknik altyapı sistemine. (1997). sayfa: 64 ..Teknik altyapı veri türlerinden topoğrafik kadastral veriler kadastro sistemi içinde de yer almaktadır. E. Bunlar aynı jeodezik ağa dayalı. Sonuçta ABS hem teknik altyapıya hem de kadastroya ilişkin verileri içermektedir141.e.. KBS’de ABS’nin temelidir. ortak ölçü yöntem ve teknikleri kullanılarak edinilmektedirler. ulusal kadastro sisteminin bir parçası olarak bakılmasını gerektirir. a. Şekil TABS/KBS/ABS İlişkisi ABS KBS TABS 141 Ülger.

. .. Kadastro ekibine iki bilirkişi verilmesi.. Afet bölgesi ilan edilen yerlerin halihazır harita ve imar planlarını yapmaya.tr Altındal. 1051 sayılı Kanunla değişik 18. mahkemelerde 7269 sayılı Afetler Kanunu’nun 17.sayfa: 10. 2613 sayılı Kanun yürürlükte olmadığı için yerine 3402 sayılı Kanun uygulanır.”.. Afet nedeniyle belirlenen yerlerin kadastrosunda işlemlerin hızlandırılması ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla. Anlaşmazlıkların kadastro mahkemesi yerine mahalli çözümlenmesi.. Mülkiyet Dergisi.. “Afet sebebiyle. deprem. imar planı bulunmayan kasaba ve köylerde harita ve krokilere işlenerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığının isteği üzerine ilgili Valilikçe ilan olunur. Tasarruf kontrollerinin yapılması.7.... yangın. İmar ve İskan Bakanlığı’nca lüzum görülecek yerlerin kadastrosu. kaya düşmesi. belediyece / köy ihtiyar heyetince iki bilirkişi verilmek ve tasarruf tetkikleri mahalli kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından ifa olunmak suretiyle 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu’na göre öncelikle TKGM’nce yapılır. 1051 sayılı Kanunla değişik 2. Tespitlerin 3402 sayılı KK hükümlerine göre yapılması.12. maddesine göre. Kadastro komisyonlarının kurulması..7. maddesi uyarınca kadastrolanmasıdır142. AFET KADASTROSU Afet kadastrosu. yer kayması. 7269 sayılı Afetler Kanunu’nun 17..1968 tarih. ilanların yapılmasına.gov... 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda afet kadastrosu ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.tapu. Bu yerlerin sınırları imar planına. su basması. su baskınına uğramış veya uğrayabilir yerler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın teklifi üzerine Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkça. 7269/1051 sayılı Kanunun 18. 18.. diğer tabi afetler veya afet olabilecek yerler ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. değiştirmeye Bayındırlık ve İskan 142 143 www. maddede hükme bağlanan ve 3402 sayılı KK’nun genel uygulamasından değişik olarak getirilen noktalar şunlardır143: • • • • • • İlanların yapılması.. maddesine göre. çığ ve benzeri afetler sonucunda. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının talebi üzerine. Bu işlerin doğru ve hakça yapılabilmesi için afetten önce o bölgelerde kadastro çalışmalarının bitirilmesi öncelikli koşullardan biridir.. kadastro komisyonlarının kurulmasına lüzum kalmaksızın kadastro paftalarına. Ankara. yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi olası olan yerlerdeki afetzedeler için seçilen yeni yerleşim yerlerinden kadastro görmemiş olanların.1968 tarih. .

Afet kadastrodan sonra olmuş ise önemli bir problem yoktur. Afet kadastrosu işlemlerinde düzenlenen tutanakların tasarruf kontrolleri kadastro komisyonu yerine ilgili kadastro müdürü ve tapu memuru tarafından yapılır.. sayfa: 470 Tüdeş.. Uygulamada TKGM’nce ilgili kadastro müdürlüğü görevlendirilmekte. Kadastronun varlığına ve niteliğine göre yapılan aplikasyonun hassasiyeti ve doğruluğu değişir. maddesine göre kadastro görmemiş yerlerde kamulaştırma yapması durumunda. mahalli bilirkişiler yardımıyla ve mevcut bilgi ve belgelerden yararlanılarak yapılır. a.g. C. Afet bölgesi ilan edilen yerin bulunduğu ilçenin. masraflar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca karşılanır144. Eski ölçülere göre sınırlar yeniden tesis edilebilir.Bakanlığı yetkilidir. poligon gibi sabit tesislere dayandırılmamış ve güncelleme işlemleri de gerçekleşmemiş ise parsellerin aplikasyonu güç ve nispeten kaba olacaktır. en az iki kadastro teknisyeni. Afet kadastrosu işlemlerinde görüş ayrılıklarının giderilmesi ve tespite itiraz nedeniyle kadastro komisyonlarının kurulmasına gerek yoktur. 144 145 Tüdeş. nirengi. mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşmaktadır. Afetler Kanunu’nun 21.. Eğer kadastro çok önceden yapılmış. T.g. Afet kadastrosu önceşinde ilgili idarenin Kamulaştırma Kanunu’nun 9. köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit edilip kaymakamların düşüncesi alındıktan sonra valilerin onayı üzerine ilgili bölgelerde ilan edilir. 2. İmar planı olan yerlerin tespitinde imar mevzuatı ve teknik yönetmelikler dikkate alınır. Bıyık. Afet kadastrosu işlemleri için 2 kişilik kadastro ekibi yeterlidir. Hisseli arsalar üzerinde yapılmış ve paftasına işlenmemiş ve afet sonrası tamamen yıkılmış binalar ile kadastro görmemiş alanlardaki binaların aplikasyonu çok daha kaba olacaktır145. KK. maddesi uyarınca afet bölgesinde ilgili idareye kamulaştırma mevzuatı dahilinde kamulaştırma yetkisi verilmiştir. sayfa: 471 . Afet protokolü gereğince bu uygulamalarda kadastro harcı alınmaz.e. Afet kadastrosunda sınırlandırma ve tespitler KK’nun ilgili maddeleri ile yönetmeliklere uygun olarak yapılır. T. Afet kadastrosu köy ve mahallelerden afete maruz kalan evlerin yerleşim sahaları ile sınırlı olduğu için mevzii bir kadastro uygulamasıdır.e. maddesine göre bölge ilanı yapılmamış ise bölge ilanı yapılmadan afet kadastrosuna başlanır. Bıyık. Uygulama Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile TKGM’nün bağlı bulunduğu bakanlık arasında ortaklaşa tespit edilecek esaslar dahilinde yapılır. Bölgenin önceden kadastrosu yapılmamış ise tespitler. Yerel özelliklerinden dolayı yangın afetine uğraması olası alanlar şehir ve kasabalarda belediye meclisleri. belge ve kayıtlar alınarak kadastroda uygulanmalıdır. (1994). idareden kamulaştırma ile ilgili evrak. Afet kadastrosu bir kadastro yapımından çok bir çeşit aplikasyon işlemidir.. a.. C. 3402 sayılı KK’nda kadastro ekibi. tapu memurlarına gerek görülmemektedir. (1994)..

paylar eşit sayılır.Paydaşlar. Yönetim ve tasarruf a. Mülkiyet hakkının kapsamı I. yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe. Mülkiyet hakkının içeriği MADDE 683.Bir şeye malik olan kimse. korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme. dönemsel olarak elde edilen doğal veya hukukî ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca göre âdetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir. B. Anlaşmalar MADDE 689.Asıl şeye zilyet olan kimsenin sadece geçici olarak kullanması veya tüketmesi için özgülenen ya da asıl şeyin özel niteliği ile herhangi bir ilişkisi bulunmadan sadece korunmak. her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Eklenti sayılmayanlar MADDE 687. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Eklenti.11. maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. kullanma ve yönetime ilişkin konularda kanun hükümlerinden farklı bir düzenleme yapabilirler. Pay devredilebilir. böyle bir anlaşmayla paydaşların aşağıdaki hak ve yetkileri kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz: .2001 DÖRDÜNCÜ KİTAP EŞYA HUKUKU BİRİNCİ KISIM MÜLKİYET BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. Bütünleyici parça. Eklenti 1. rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir..13.. asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez.. III.Bir şeye ilişkin tasarruflar. aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar. hukuk düzeninin sınırları içinde. satılmak veya kiraya verilmek üzere onunla birleştirilen şeyler eklenti sayılmaz. takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.. Bütünleyici parça MADDE 684. yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır. onun ürünlerinin de maliki olur. Eklenti. Paylı mülkiyet 1. Ancak.. o şey üzerinde dilediği gibi kullanma.Bir şeye malik olan kimse. 2.Bir şeyin maliki. Birlikte mülkiyet I.. kendi aralarında oybirliğiyle anlaşarak yararlanma.Paylı mülkiyette birden çok kimse. II. Tanım MADDE 686.. İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRK MEDENÎ KANUNU Kanun No Kabul Tarihi : 4721 : 22. Malik. Doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasıdır. Doğal ürünler MADDE 685. işletilmesi. o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur. C. malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi. Başka türlü belirlenmedikçe. 2. asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre. Genel kurallar MADDE 688. Ürünler.

Paydaşlıktan çıkarma a.. b.. Giderler ve yükümlülükler MADDE 694. Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz. bunların tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekir. kullanma ve yönetime ilişkin kararların sonradan paydaş olan veya pay üzerinde aynî hak kazananları bağlaması için. Payına düşenden fazlasını ödemiş bulunan paydaş. 4..Paydaşlardan her biri olağan yönetim işlerini yapmaya. Yararlanma. Davanın kabulü hâlinde payın istemde bulunan adına tesciline hükmolunur. 7.. kıyas yoluyla. Payı karşılayacak kısım maldan aynen ayrılamaz ve bu payı isteyen paydaş da bulunmazsa hâkim. bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilir. gerekli gördüğü işlerin yapılması için paydaşlar arasından veya dışarıdan bir kayyım atayabilir. paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.Yararlanma. vergiler ve diğer yükümlülükler.. Kararların bağlayıcılığı MADDE 695. resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir. Hâkim. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler. aksi kararlaştırılmış olmadıkça. Olağan yönetim sınırlarını aşan ve paylı malın değerinin veya yarar sağlamaya elverişliliğinin korunması için gerekli bakım. Uyuşmazlık hâlinde yararlanma ve kullanma şeklini hâkim belirler. onarım ve yapı işlerinde de aynı çoğunluk aranır. Aynen ayrılmasına olanak bulunmayan maldaki payın dava tarihindeki değeriyle kendilerine devrini isteyen paydaş veya paydaşlar bu istemlerini paydaşlıktan çıkarma istemi ile birlikte ileri sürmek zorundadırlar. paydaşlar malın tamamını benzer haklarla kayıtlayamazlar. Ancak. devri caiz olmayan bir hakkın uygun bir tazminat karşılığında sona ermesine karar verilir. Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar MADDE 692. Paylaşma istemi MADDE 698.. pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesine bağlıdır.Bir paydaşın çıkarılmasına ilişkin hükümler.. aksine bir hüküm bulunmadıkça. korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması. cebrî icra yoluyla paraya çevirmeye ilişkin hükümler uyarınca yerine getirilir. Davanın açılması. Hâkim.Paylı mülkiyetten doğan veya paylı malı ilgilendiren yönetim giderleri. çıkarılacak paydaşın payını karşılayacak kısmı maldan ayırmaya olanak varsa. Pay ve paydaşların eşitliği hâlinde hâkim. sonradan paydaş olan veya pay üzerinde aynî hak kazanan kimseleri de bağlar. Paylaşmayı isteme hakkı.. mahkeme kararıyla paydaşlıktan çıkarılabilir. 5. çıkarma istemini haklı gördüğü takdirde. paydaşlardan birinin istemi üzerine bütün paydaşların menfaatini gözeterek hakkaniyete uygun bir karar verir.Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça. Diğer hak sahiplerinin çıkarılması MADDE 697. özellikle küçük onarımları yaptırmaya ve tarımsal işleri yürütmeye yetkilidir. paylı malın kullanılmasının zaman veya yer itibarıyla paydaşlar arasında bölünmesi biçiminde de olabilir. Önemli yönetim işleri MADDE 691. diğerlerinin hakları ile bağdaştığı ölçüde paylı maldan yararlanabilir ve onu kullanabilir. Paydaşlardan her biri. diğerlerine payları oranında rücu edebilir. hüküm vermeden önce re'sen belirleyeceği uygun bir süre içinde pay değerinin ödenmesine veya tevdiine karar verir. hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Olağan yönetim işleri MADDE 690.1. 3. Taşınmazlarla ilgili anlaşmalar imzalarının noterlikçe onaylanması koşuluyla paydaşlardan birinin başvurusu üzerine tapu kütüğüne şerh verilebilir. kullanma ve yönetime ilişkin konularda paydaşların yaptıkları düzenleme ve aldıkları kararlar ile mahkemece verilen kararlar. Taşınmazlarda yararlanma. c. bütün paydaşların kabulüne bağlıdır. Satış kararı. Paylı mülkiyet konusu eşyanın kullanılabilirliğinin ve değerinin korunması için zorunlu olan yönetim işlerini yapmak ve gerektiğinde mahkemeden buna ilişkin önlemlerin alınmasını istemek. davalıya payını devretmesi için bir süre belirler ve bu süre içinde devredilmeyen payın açık artırmayla satışına karar verir.İşletme usulünün veya tarım türünün değiştirilmesi. Paylı mülkiyetin sona ermesi a. Bu belirleme. 2. toprağın ıslahı gibi önemli yönetim işleri için pay ve paydaş çoğunluğuyla karar verilmesi gerekir.Kendi tutum ve davranışlarıyla veya malın kullanılmasını bıraktığı ya da fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranışlarıyla diğer paydaşların tamamına veya bir kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde çiğneyen paydaş.Paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi. Zorunlu ve ivedi işlerin yapılmasına ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla. adî kiraya veya ürün kirasına ilişkin sözleşmelerin yapılması veya feshi. b. b.. d. paydaşların çoğunlukla alacağı kararla olağan yönetim işlerinde yetkiyle ilgili farklı düzenleme getirilebilir. oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış olmadıkça. Eşyayı bir zarar tehlikesinden veya zararın artmasından korumak için derhâl alınması gereken önlemleri bütün paydaşlar hesabına almak.Paydaşlardan her biri. paydaşlar tarafından payları oranında karşılanır. bu yüzden onlar için paylı mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hâle getirmişse. Paylaşma biçimi . 6. Paydaşın çıkarılması MADDE 696. bu ayırmayı yaparak ayrılan parçanın paylı mülkiyetten çıkarılana özgülenmesine karar verir. kullanma ve koruma MADDE 693. Paylar üzerinde taşınmaz rehni veya taşınmaz yükü kurulmuşsa. pay üzerinde intifa veya diğer bir aynî ya da tapuya şerh edilmiş kişisel yararlanma hakkı sahipleri hakkında da uygulanır.

Birikme. Ancak. diğer paydaşlardan biri intifa hakkının kurulduğunun kendisine tebliğinden başlayarak üç ay içinde paylaşma isteminde bulunursa.Taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır: 1. 4.. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde işgal yoluyla mülkiyet kazanılamaz. Tescil MADDE 705.. bu araziyi kamusal bir sakınca bulunmadığı takdirde öncelikle arazisi kayba uğrayana veya bitişik arazi malikine devredebilir. paylaşma yapılamaz ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz. İKİNCİ BÖLÜM TAŞINMAZ MÜLKİYETİ BİRİNCİ AYIRIM TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU. 3. kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde.Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması. gerek yönetim. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması I. işgal. II. paylı mülkiyet hükümlerine göre yapılır. bütün paydaşların rızasına bağlıdır.. Devlet. Toprak parçalarının kendi arazisinden koptuğunu ispat eden malik. ancak kaydının malikin istemiyle terkin edilmiş olmasına bağlıdır. bunları. paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim. Kaynakları ve niteliği MADDE 701. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa. Kazanma yolları 1. Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa. durumu öğrendiği tarihten başlayarak bir ve her hâlde oluşumun gerçekleştiği tarihten başlayarak on yıl içinde geri alabilir.Tapu kütüğüne kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetinin işgal yoluyla kazanılması. açık artırmayla satışa hükmolunur. mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması. B.Bir paydaşın kendi payı üzerinde intifa hakkı kurması hâlinde. İntifa hakkı sahibinin durumu MADDE 700. 3.Arazi kayması sınır değişikliğini gerektirmez. topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirlenir. Taşınmaz mülkiyetinin konusu MADDE 704. Genel olarak MADDE 709. 2. Yeni arazi oluşması MADDE 708. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.Elbirliği mülkiyeti. Hükümleri MADDE 702. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır. resmî şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır. ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar. malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. satış yoluyla paylaşmada intifa hakkı. KAZANILMASI VE KAYBI A. dolma. Sona ermesi MADDE 703. 2. Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça. bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir. Hukukî işlem MADDE 706. Elbirliği mülkiyeti 1.Paylaşma. 2.. İşgal MADDE 707.. c. gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir. mülkiyet tescilden önce kazanılır. mahkeme kararı. Ortaklardan her biri. bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi. Arazi kayması a. 3. . malın aynen bölünerek paylaştırılmasına. Miras. malın devri. Paylaştırma. II. Sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece... elbirliği mülkiyetidir.Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti. tescille olur. Arazi. toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazi Devlete ait olur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi.. buna ilişkin paya düşecek bedel üzerinde devam eder. aksine bir hüküm bulunmadıkça.. topluluğun dağılması veya paylı mülkiyete geçilmesiyle sona erer. cebrî icra. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı.MADDE 699.Ortakların hakları ve yükümlülükleri.. kendilerine özgü şekillere tâbidir.. Ölüme bağlı tasarruflar ve mal rejimi sözleşmeleri. topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir.

bitkiler ve kaynaklar da girer. Bir taşınmazın mülkiyetini işgal. işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir.Kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında. c. o taşınmazın tamamı.Sınır. yararı kamuya ait sular ile kayalar. Mülkiyet. Davalılar ve itiraz edenler. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği I. Sınırların belirlenmesi .. Bu mülkiyetin kapsamına. miras.Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukukî sebebe dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan kimse. yeri. Tescil davası.. tepeler. Fazlalık ve eksiklikler denkleştirilir. uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir. Özel kanun hükümleri saklıdır. eşlerden birinin istemiyle tapu kütüğüne doğrudan tescil olunur. Sahipsiz yerler ve yararı kamuya ait mallar MADDE 715. aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler. birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur. Sınırın yeniden belirlenmesi MADDE 711. Kamulaştırma hâlinde mülkiyetin ne zaman sona ereceği özel kanunla belirlenir İKİNCİ AYIRIM TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ VE KISITLAMALARI A.Arazi kayması sebebiyle bir taşınmazdan diğerine geçmiş olan arazi parçaları ve diğer cisimler hakkında sürüklenen şeylere ve karışmaya ilişkin hükümler uygulanır. Olağanüstü zamanaşımı MADDE 713. II.. dağlar.. Sürelerin hesabı MADDE 714. c. mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilân olunur. Kapsam MADDE 718. Kararda. üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar.Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar. Aksi ispatlanmadıkça. 5. Sınırlar 1.Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi. sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara. o taşınmazın tamamı. Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması. Taşınmaz mülkiyetinin kaybı MADDE 717. cebrî icra veya mahkeme kararına dayanarak kazanan kişi tescili doğrudan doğruya yaptırabilir. Bir taşınmazın mülkiyetinde eşler arasındaki mal rejimi dolayısıyla meydana gelen değişiklikler. kullanılmasında yarar olduğu ölçüde..Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi. bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. arazi kayması sebebiyle gerçeği yansıtmıyorsa. bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. terkin veya taşınmazın tamamen yok olmasıyla sona erer. Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır.Arazi kaymasının sınır değişikliğine yol açmayacağı ilkesi. C. hâkim tescile karar verir. mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir. Heyelân MADDE 710. kamulaştırma. tescili istenilen taşınmazın niteliği.. ilgili taşınmaz maliki. b. maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de. Bir taşınmazın böyle bir yörede bulunduğu. malikin kaçınması hâlinde hâkimden. b. Bu yörelerin belirlenmesi sırasında yöredeki arazinin yapısı göz önünde tutulur. ilgililere uygun biçimde bildirilir ve tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazılır. Kazandırıcı zamanaşımı a. Aynı koşullar altında. Son ilândan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa. Olağan zamanaşımı MADDE 712. 6.. bakımı. korunması. III. Davanın konusu. yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar. yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz..Arazi üzerindeki mülkiyet. Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz. kesilmesinde ve durmasında. sınırın yeniden belirlenmesini isteyebilir. taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse. onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.Taşınmaz mülkiyeti. buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar.. Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Tescili isteme hakkı MADDE 716.

Böyle bir irtifak hakkı yoksa. 3.. 2. Tapu plânları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa..MADDE 719.Taşınmazın sınırları. baraka ve benzeri hafif yapılar. her iki komşunun paylı malı sayılır. malzeme sahibine uygun bir tazminat ödemekle yükümlüdür. aksi ispat edilmedikçe. Aynı koşullar altında arazinin maliki de. işletmenin bulunduğu taşınmazın dışında olsalar bile. uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir. dışarıdan görülüyorsa noterce düzenlenecek sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla doğar. Bu kural. Mecralar MADDE 727. Bu tür yapılar... b. 2. bunların malikine aittir. Taşınır yapılar MADDE 728. büfe.Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa. İrtifak hakkı. zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itiraz etmediği. Sınır belirleme yükümlülüğü MADDE 720. Bir binanın başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması. malzeme sahibinin uğradığı zararın tamamının tazmin edilmesine karar verebilir. mecra dışarıdan görülmüyorsa tapu kütüğüne tesciliyle. tapu plânları ve arz üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir. çardak. aynı zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde.Bir kimse başkasının fidanını kendi arazisine ya da kendisinin veya bir üçüncü kişinin fidanını başkasının arazisine dikerse. Hâkim. Ağaçlar ve ormanlar üst hakkına konu olamaz. Araziye dikilen fidanlar MADDE 729.. gideri yapıyı yaptırana ait olmak üzere sökülüp kaldırılmasını isteyebilir. 3. asıl olan plândaki sınırdır. sahibinin rızası olmaksızın kullanılmış olan malzemenin sökülmesi aşırı zarara yol açmayacaksa. gaz. 5. Arazideki yapılar 1. yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesine karar verebilir. Yapıyı yaptıran malzeme sahibi iyiniyetli değilse.Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse. ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olur.. taşkın yapıyı iyiniyetle yapan kimse. Taşkın yapılar MADDE 725.Bir kimse kendi arazisindeki yapıda başkasının malzemesini ya da başkasının arazisindeki yapıda kendisinin veya bir başkasının malzemesini kullanırsa. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet MADDE 721.Su. IV.Bir üst irtifakına dayalı olarak başkasına ait bir arazinin altında veya üstünde sürekli kalmak üzere inşa edilen yapıların mülkiyeti. eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa.Her arazi maliki. bu malzeme arazinin bütünleyici parçası olur. Arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi MADDE 724. elektrik ve benzerlerinin mecraları. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları . Tazminat MADDE 723. Komşuluk hukukunun gerektirdiği hâller dışında bir taşınmazın böyle bir mecra ile aynî hak olarak yüklenmesi. komşusunun istemi üzerine belli olmayan sınırların belirlenmesi için tapu plânlarının düzeltilmesine veya arz üzerine sınır işaretleri konulmasına katkıda bulunmakla yükümlüdür.. tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir.Başkasının arazisi üzerinde kalıcı olması amaçlanmaksızın yapılan kulübe. iyiniyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini isteyebilir. Üst hakkı MADDE 726. Taşınmaz malikinin sorumluluğu MADDE 730. III. Arazi ve yapı malzemesi a. Yapıyı yaptıran arazi maliki iyiniyetli değilse hâkim. gideri yapıyı yaptırana ait olmak üzere bunların sökülüp kendisine verilmesini isteyebilir. ancak bir irtifak hakkı kurulması suretiyle olabilir. hâkimin hükmedeceği miktar bu malzemenin arazi maliki için taşıdığı en az değeri geçmeyebilir. çit gibi sınırlıklar.. c. B. V. rızası olmaksızın yapılan yapıda kullanılan malzemenin. 4. aksine bir düzenleme olmadıkça o işletmenin eklentisi ve işletme malikinin malı sayılır. yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz. Mülkiyet ilişkisi MADDE 722. malzeme sahibi.İki taşınmazı birbirinden ayırmaya yarayan duvar. durumun eski hâline getirilmesini. taşınır mal hükümlerine tâbi olur ve tapu kütüğünde gösterilmez.. başkasının malzemesini kullanarak yapılan yapılara veya taşınır yapılara ilişkin hükümler bunlar hakkında da uygulanır.. irtifak hakkı sahibine ait olur.Bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı.. Bağımsız bölümler üzerinde ayrıca üst hakkı kurulamaz..Malzeme sökülüp alınmazsa arazi maliki. parmaklık. Ancak. Kat Mülkiyeti Kanununa tâbidir.

b. onun istemi üzerine uygun bir süre içinde kaldırılmazsa...Komşunun arazisine taşarak zarar veren dal ve kökler. şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer. Bitkiler a. Yasal önalım hakkı a. Yasal önalım hakkının kullanılmasına ve vazgeçmeye ilişkin hükümler sözleşmeden doğan önalım hakkında da uygulanır. b. gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.-Taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamaları. Kullanılması MADDE 734.Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde. yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir..Tapu kütüğüne şerh verilen alım ve geri alım hakları.. kurum. tapu siciline tescil edilmeksizin etkili olur. buğu. Üstteki arazi maliki. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır. buna ilişkin sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesine ve tapu kütüğüne şerh verilmesine bağlıdır.Önalım hakkı. 5. Kural MADDE 740. şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona erer..Cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. feragat ve hak düşürücü süre MADDE 733.. üst taraftaki araziden kendi arazisine doğal olarak akan suların ve özellikle yağmur. alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Özellikle. Kamu yararı için konulan kısıtlamalar kaldırılamaz ve değiştirilemez. II. Şerhin etkisi. b. Kullanma yasağı.Komşu taşınmaz maliklerinin bitki dikerken uymak zorunda oldukları kurallar özel kanunlarla belirlenir. kazı ve yapı yaparken komşu taşınmazlara. Komşu ormanlar hakkında bu hükümler uygulanmaz. 2.. adına payın tesciline karar verilmeden önce. 4. komşu bu dal ve kökleri kesip kendi mülkiyetine geçirebilir. Devir hakkının kısıtlamaları 1. Alım ve geri alım hakları MADDE 736. Komşulardan hiçbiri bu suların akışını diğerinin zararına değiştiremez. onların topraklarını sarsmak veya tehlikeye düşürmek ya da üzerlerindeki tesisleri etkilemek suretiyle zarar vermekten kaçınmak zorundadır. kar ve tutulmamış kaynak sularının akışına katlanmak zorundadır. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme. Genel olarak MADDE 731. şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Doğal olarak akan su MADDE 742. Önalım hakkı. 3. satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini. Özel kurallar MADDE 739. diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.. alt taraftaki taşınmaza gerekli olan suyu.I. Yapılan satış. komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. hâkim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür. taşınmazın durumuna. III. Kazı ve yapılar a. Özel kurallar MADDE 741. toz.Taşınmaz maliki.Herkes. Bu kısıtlamaların ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi.Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı.. Fazla suyun akıtılması . Sözleşmeden doğan önalım hakkı MADDE 735. Şerhin etkisi her durumda. Önalım hakkı sahibi. satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. koku çıkartarak. alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. şerhde belirtilen süre içinde her malike karşı kullanılabilir. Önalım hakkı sahibi MADDE 732. Kullanma biçimi MADDE 737. taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken. Kural MADDE 738. c. ancak kendi taşınmazı için zorunlu olduğu ölçüde tutabilir. 2. Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır. Komşuluk hukuku kurallarına aykırı yapılar hakkında taşkın yapılara ilişkin hükümler uygulanır. niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman. her durumda. bu dallarda yetişen meyvaları toplama hakkına sahip olur.. 3. Komşu hakkı 1.. Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir.Kazı ve yapılarda uyulması gerekli kurallar özel kanunlarla belirlenir.Malik. Ekilmiş veya üzerine yapı yapılmış arazisine dalların taşmasına katlanan komşu.

zararını tam olarak karşılayacak bir bedelle satın alınmasını isteyebilir. kanatlı hayvan ve balık gibi hayvanların hak sahipleri tarafından aranıp alınmasına. Zorunluluk hâlinde MADDE 753. 6. 9.. komşuluk hukukundan doğan yetkilerin kullanılması için gerekli işlere ve bunların giderlerine.Taşınmaz malikinin taşınmazını işletme veya iyileştirme ya da taşınmazı üzerinde yapı yapma amacıyla komşu taşınmaza geçici olarak girme hakkı ile tarla yolu. tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir. bu yüzden uğradığı zarar için hakkaniyete uygun bir denkleştirme bedeli isteyebilir. Mecra geçirilmesi a. Ancak. b. Katılma yükümlülüğü MADDE 750. tapu kütüğüne tescil edilmeksizin doğar. Avlanmak ve balık tutmak için başkasının arazisine girme.Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik.. üst taraftaki araziden fazla suyun boşaltılması sırasında da bu suları tazminat isteme hakkı olmaksızın kabul etmek zorundadır. IV. Bataklıkların kurutulması hakkındaki özel kanun hükümleri saklıdır. kendi menfaatinin hakkaniyete uygun bir biçimde gözetilmesini isteyebilir. malik buna katlanmak zorundadır.Yetkili makamlar tarafından bitki örtüsünü korumak amacıyla yasaklanmadıkça. tomruk kaydırma yolu ve oluğu ve bunlara benzer diğer geçitler özel kanun hükümlerine tâbidir. başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde. c. rüzgâr. özel kanun hükümlerine tâbidir. Orman ve meraya girme MADDE 751. Alt taraftaki arazi maliki boşaltma dolayısıyla akan sulardan zarar görmekte ise. kendi arazisinde yapılacak mecrayla suyun akıtılmasını isteyebilir. elektrik hat ve kablolarının. Özel kanun hükmü yoksa yerel âdet uygulanır.Her taşınmaz maliki.Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyete ilişkin hükümler saklı kalmak üzere.. Genel olarak ... Zorunlu geçit MADDE 747. 8.Su. Arazinin üzerinden geçecek mecralarda olağanüstü durumlar varsa malik. Doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit hakları. herkes başkasının orman ve merasına girebilir ve oralarda yetişen yabanî meyve. kendi yararlanması oranında katılmakla yükümlüdür. Arazinin sınırlıklarla çevrilmesi yükümlülüğü ve biçimine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. Geçit hakları a. bu mecraların üzerinden geçirileceği arazi parçasının uygun bir kısmının.. alt taraftaki arazi maliki.Durum değişirse..Her taşınmaz maliki.. çığ veya diğer doğal güçlerin etkisiyle ya da rastlantı sonucunda başkasının arazisine sürüklenen veya düşen şeyler ile buraya giren büyük ve küçük baş hayvan. b.Yükümlü taşınmaz maliki. kural olarak mecra hakkı sahibine aittir. arazi maliki izin vermek zorundadır. Mecra geçirilmesinin kamulaştırma kurallarına bağlı olması hâlinde. Sürüklenen şeyler ile benzerlerinin alınması MADDE 752. mecranın kendi yararına olarak başka bir yere nakledilmesini isteyebilir.. V. 3. gideri üstteki arazi malikine ait olmak üzere. 7. gaz ve benzerlerine ait boruların. uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla. Mecrayı geçirme hakkı.MADDE 743. Yer değiştirme giderleri. Katlanma yükümlülüğü MADDE 744. Kamu hukuku kısıtlamaları 1. Özel durumlar haklı gösterdiği takdirde. ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılır. Durumun değişmesi MADDE 746. mantar ve benzeri şeyleri. Arazi maliki. su yolu. Yükümlü taşınmaz malikinin menfaatinin korunması MADDE 745. taşınmazının sınırının çit veya duvar gibi sınırlıklarla çevrilmesi için yapılan giderleri karşılar. Malik..Bir arazinin suyu öteden beri alt taraftaki araziye doğal bir şekilde akmakta ise. bu yüzden uğradığı zararın denkleştirilmesini istemek ve denkleştirme bedeli kendisine ödeninceye kadar o şeyleri hapsetmek hakkına sahiptir. her arazi maliki. taşınmaz maliki de giderlerin uygun bir kısmına katılmakla yükümlü tutulabilir.Bir kimse kendisini veya başkasını tehdit eden bir zararı veya o anda mevcut bir tehlikeyi ancak başkasının taşınmazına müdahale ile önleyebilecek ve bu zarar ya da tehlike taşınmaza müdahaleden doğacak zarardan önemli ölçüde büyük ise. Zorunlu geçit iki tarafın menfaati gözetilerek belirlenir. arı oğulu. kış geçidi. Bu hak. Diğer geçit hakları MADDE 748. hak sahibinin istemi üzerine ve giderleri ödemesi koşuluyla tapu kütüğüne tescil edilir. hayvan sulama yolu. yükümlü taşınmaz maliki. bunlardan sürekli nitelikte olanlar beyanlar sütununda gösterilir.. 2. kurutma kanalı. Başkasının arazisine girme hakkı 1. bu Kanunun mecralara ilişkin komşuluk hükümleri uygulanmaz. Sınırlıklar MADDE 749. yerel âdetlerin izin verdiği ölçüde toplayıp alabilir. kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür.

doğal afetler ve sağlıkla ilgili kolluk hizmetlerine. Aslî ve fer'î zilyetlik MADDE 974.. Aynı yataktan beslenen kaynaklar MADDE 759. Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılır. maden ve kaynak sularının korunmasına ilişkin mülkiyet kısıtlamaları. toprağın iyileştirilmesine veya bölünmesine. Zarar kasten veya ihmal yoluyla verilmemişse ya da zarar görenin de kusuru varsa hâkim. Kaynaklara zarar verilmesi 1. Zilyetlik kavramı ve türleri I. Bunlar dışında eski duruma getirme. tazminatın gerekip gerekmediğini.. 2. ÜÇÜNCÜ KISIM ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ BİRİNCİ BÖLÜM ZİLYETLİK A.MADDE 754.Zilyet. Özel kanun hükümleri ve yerel âdet MADDE 760. yol açma. Mülkiyet ve irtifak hakkı MADDE 756. V. manzaralar. Durum değişirse. kurulmuş irtifak hakkının değiştirilmesi veya kaldırılması istenebilir. onun altındaki yeraltı sularına da malik olmak sonucunu doğurmaz. Bir şeyde malik sıfatıyla zilyet olan aslî zilyet. Hak sahipleri. arazinin bütünleyici parçası olup. 2. kamu yararına ait sulardandır. ancak özel hâller haklı gösterdiği takdirde istenebilir. onu işletmek veya bir yerin içme ya da kullanma suyunu sağlamak için gerekli olan kaynaklar kesilir ve kirletilirse. Diğer malikler de bu karara uymak zorundadır. bunu aşırı zahmet ve gidere katlanmaksızın başka yoldan sağlayamayan taşınmaz maliki. Kaynak ve yeraltı suları I. deniz ve göl kıyılarındaki ana ve tali yollara sınır işaretleri ve nirengi noktaları konulmasına. ancak bu çoğalma oranında bir bedel vermekle yükümlü olur.Evi. bunların mülkiyeti ancak kaynadıkları arazinin mülkiyeti ile birlikte kazanılabilir. hak sahiplerinden her biri.. tarım topraklarının veya yapıya özgü arsaların birleştirilmesine. Arazi maliklerinin yeraltı sularından yararlanma biçimi ve ölçüsüne ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. Birinin karşı çıkması hâlinde. . diğeri fer'î zilyettir. Tazminat MADDE 757. gerekiyorsa miktar ve türünü takdir eder. arazileri toplulaştırma gibi iyileştirme işleri. Toprağın iyileştirilmesi MADDE 755. ancak ilgili maliklerin ortak girişimleriyle yapılabilecekse. orman yetiştirme.. ortak bir ana kaynaktan beslenmekte ise maliklerden her biri.. Alınan karar.Kaynaklar. II. II. Arza malik olmak. III. kendi kaynağındaki suyun tutulup akıtılması için gerekli işleri yapabilir ve kendi kaynağına gelen suyun miktarı bu işler sonunda çoğaldığı takdirde. arazinin yarısından fazlasına sahip bulunmak koşuluyla maliklerin üçte ikisinin bu yolda karar vermeleri gerekir. su alma veya hayvan sulama ya da benzer yollarla yararlanmaları özel kanun hükümlerine tâbidir. yapı veya benzeri faaliyetler yüzünden kısmen olsun keserek ya da kirleterek malikine veya onda hak sahibi olana zarar veren kimse. Bu konulara ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. Türleri 1. Yeraltı suları. tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilir. özellikle yapı. bu zararı gidermekle yükümlüdür. bunların ikisi de zilyet olur. arazisi veya işletmesi için gerekli sudan yoksun olup.Bir taşınmazda oturmak. diğer kaynaklardaki su azalacak olsa bile. seyirlik noktaları ve ender doğa anıtları ile içmeler.Taşınmaz mülkiyeti hakkının kamu yararı için kısıtlanması. Başkasının arazisinde bulunan kaynaklar üzerindeki hak.Önemli ölçüde yararlanılan veya yararlanmak amacıyla suyu biriktirilen kaynakları veya kuyuları kazı.. C. Eski duruma getirme MADDE 758..Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir.. kaynağın olabildiği ölçüde eski duruma getirilmesi istenebilir. sulama. ılıcalar. bir irtifak hakkı olarak tapu kütüğüne tescil ile kurulur. komşusundan. onun ihtiyacından fazla olan suyu tam bir bedel karşılığında almasını sağlayacak bir irtifak kurulmasını isteyebilir. bataklık yerlerini kurutma. Zorunlu su MADDE 761. bir sınırlı aynî hak veya bir kişisel hakkın kurulmasını ya da kullanılmasını sağlamak için şeyi başkasına teslim ederse. kuyu veya derelerden komşuların ve diğer kişilerin su içme. IV. özel kanun hükümlerine tâbidir. orman ve yollara..Değişik maliklere ait komşu kaynaklar. doğal güzellikler. bu kaynakların birlikte tutulmasını ve suyun hak sahiplerine o zamana kadarki yararlanmaları oranında dağıtılmasını isteyebilir. Zorunlu su irtifakının kurulmasında öncelikle kaynak sahibinin menfaati gözetilir. yangın. ortak tesis masraflarını yararlanmaları oranında üstlenirler. eski eserler. Kavram MADDE 973..Su yollarını düzeltme.Özel mülkiyete tâbi arazide bulunan kaynak. Özel kanun hükmü yoksa yerel âdet uygulanır.

4.Bir taşınırın zilyedi.. 3. zilyet bu karineyi şeyi kendisine vermiş olan kişiye karşı ileri süremez. Zilyetliğin devri I. Emin sıfatıyla zilyetten edinme bakımından MADDE 988.Bir taşıyıcıya veya umumî mağazaya bırakılmış emtiayı temsil eden kıymetli evrakın teslimi. özel bir hukukî ilişkiye dayanarak zilyet olmakta devam ederse zilyetlik. taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. ancak durumun devreden tarafından kendisine bildirildiği andan başlayarak hüküm doğurur..Bir şeyde fiilî hâkimiyetini doğrudan doğruya sürdüren kimse dolaysız zilyet. Savunma hakkı MADDE 981. ona karşı dava açabilir. zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır. Kıymetli evrakı iyiniyetle teslim alan kimse ile emtiayı iyiniyetle teslim alan kimse arasında uyuşmazlık çıkarsa emtiayı teslim alan tercih olunur. Zilyetliğin hükümleri I. saldırının sona erdirilmesine. Dava.Bir üçüncü kişi veya zilyetliği devreden. Zilyet.. Zilyetliğe saldırıya dava hakkı MADDE 983. taşınırı kendisinden iyiniyetle aldığı kişinin mülkiyet karinesine dayanabilir. zilyetliği saldırıya uğrayan. b. o şeyi davacıdan geri almasını gerektirecek üstün bir hakka sahip olduğunu derhâl ispat ederse onu geri vermekten kaçınabilir.Zilyet..Fiilî hâkimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olanağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmez. rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak. 3.Taşınırın zilyedi onun maliki sayılır.Bir taşınıra malik olma iradesi bulunmaksızın zilyet olan kimse. zilyedin fiili ve failini öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her hâlde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle düşer..Başkasının zilyet bulunduğu bir şeyi gasbeden kimse. şeyin geri verilmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur. Mülkiyet karinesi MADDE 985.Zilyetlik. III. zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur. Dava. Kaybedilen veya çalınan eşya bakımından ..Temsilciye yapılan teslim. Üçüncü kişi. her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir. 2. Dava hakkının düşmesi MADDE 984. sebebinin önlenmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur. Geçici olarak kesilme MADDE 976.2. edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş olur. Önceki zilyetler de zilyetlikleri süresince o taşınırın maliki sayılırlar. başka bir kişi aracılığı ile sürdüren kimse dolaylı zilyettir. Hazırlar arasında MADDE 977.. 2.Gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı. Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi MADDE 980.. Taşınıra bir sınırlı aynî hak veya kişisel hak iddiasıyla zilyet bulunan kimsenin iddia ettiği hakkın varlığı karine olarak kabul edilir.. B. Zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması 1. C. Gasp veya saldırıya ilişkin hükümler saklıdır. Davaya karşı savunma MADDE 987. zilyet olmakta devam eden üçüncü kişiye karşı. şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların.. 4.. şey üzerinde bir hak iddia etse bile. Davalı. emtianın teslimi gibi sonuç doğurur. teslim gerçekleşmeksizin kazanılmış olur. Zilyetliğin gasbında dava hakkı MADDE 982. o şey üzerinde üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle yükümlüdür.Saldırıda bulunan.. Ancak. Teslimsiz devir MADDE 979. II. IV.. Korunması 1. Fer'î zilyetlikte karine MADDE 986.. II. zilyetliği devredene karşı ileri sürebileceği sebeplerle şeyi edinene vermekten kaçınabilir. kendisine karşı açılan her davada üstün hakka sahip olduğu karinesine dayanabilir. temsil edilene yapılmış gibi zilyetliği geçirir. Tasarruf yetkisi ve taşınır davası a. III. Ancak. Hazır olmayanlar arasında MADDE 978. Zilyetliğin bu yolla devri.Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı aynî hak edinen kimsenin edinimi. Dolaylı ve dolaysız zilyetlik MADDE 975.

nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller tüzükle belirlenir. yaptığı giderler sebebiyle doğan alacaklarına mahsup edilir. Yararlanma MADDE 993. Tazminat MADDE 994.Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar. hak karinesinden ve zilyetlikten doğan dava açma hakkından yalnız adına tescil bulunan kimse yararlanır. Sicil bakımından 1. İyiniyetli zilyet bakımından a. tapu sicilinden çıkarılır. açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyiniyetle edinilmiş ise. Taşınmazların kaydedilmesi a. Para ve hamile yazılı senetlerde MADDE 990. o şeyi elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir. kaybolan ya da iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyet. İyiniyetli olmayan zilyet bakımından MADDE 995.. Diğer konularda iyiniyetli zilyedin haklarına ilişkin hükümler uygulanır.Her taşınmaza kütükte bir sayfa ayrılır ve sayfa numaraları birbirini izler..Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir: 1. Tapu sicili.. diğer giderler için tazminat isteyemez.. bunlara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler. . Sicilin örneği. İyiniyetli olmama hâlinde MADDE 991.Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma hakkına sahip olan zilyet. Zilyedin elde ettiği ürünler. İyiniyetli olmayan zilyet. para ve hamile yazılı senetleri iyiniyetle edinmiş olan kimseye karşı taşınır davası açamaz. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak kaydı.. şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur. 3. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma MADDE 996. kendisi tarafından o şeyle birleştirilen ve zararsızca ayrılması mümkün bulunan eklemeleri o şeyi geri vermeden önce ayırıp alabilir. şeyin kaybedilmesinden. zilyetliği iyiniyetle edinmemiş ise sonraki zilyede karşı taşınır davası açamaz. Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için hakkın süresiz veya en az otuz yıl süreli olması gerekir. III. Eğer önceki zilyet de. İyiniyetli zilyet. yok olmasından veya hasara uğramasından sorumlu olmaz.Taşınırı çalınan.Bir taşınırın zilyetliğini iyiniyetle edinmemiş olan kimseye karşı önceki zilyet. her zaman taşınır davası açabilir. Bununla birlikte taşınmaz üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse. c.. 5. IV. gasp veya saldırı sebebiyle dava açabilir. karineyle mevcut hakkına uygun şekilde kullanan veya ondan yararlanan zilyet. Tapu kütüğü MADDE 1000. Genel olarak MADDE 997.İyiniyetle zilyedi bulunduğu şeyi.İyiniyetli olmayan zilyet. Bu taşınır. yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir. Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar.Zilyet. Kaydedilmeyecek taşınmazlar MADDE 999. ancak ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilir. geri vermeyi isteyen kimseden şey için yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderleri tazmin etmesini isteyebilir ve bu tazminat ödeninceye kadar şeyi geri vermekten kaçınabilir. b. şeyin geri verilmesinden önce kendisine bu giderler için bir tazminat önerilmezse. Bağımsız ve sürekli hakların kaydedilmesi için gerekli koşullar ve usul tüzükle belirlenir. tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan oluşur. Taşınmazlarda karine MADDE 992. zilyetliği kendisine devreden aynı yetkiye sahip idiyse onun zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebilir. iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile.İyiniyetli zilyet.Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur. özel kanun hükümlerine tâbidir. Arazinin tapu siciline kaydı. Kaydedilecek taşınmazlar MADDE 998. 2. Arazi. 2.. o şeyi geri vermekle yükümlü olduğu kimseye karşı bu yüzden herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir. Kurulması I. Tapuya kayıtlı bir taşınmaz. İyiniyetli olmayan zilyet. İKİNCİ BÖLÜM TAPU SİCİLİ A. iyiniyetli birinci ve sonraki edinenlere karşı taşınır davası. b. geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır. özel kanun hükümlerine tâbidir. d. Sicilin unsurları a. İyiniyetli zilyet.. Sorumluluk 1. Ancak.MADDE 989.. 3...Tapuya kayıtlı taşınmazlarda.. 2. kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse.

Bir taşınmazın bölünmesi veya birden çok taşınmazın birleştirilmesi hâlinde uyulacak usul tüzükle belirlenir. Kütüğün her sayfasındaki özel sütunlara şunlar tescil edilir: 1. Mülkiyet, 2. Taşınmaz üzerinde kurulmuş olan veya o taşınmaz lehine başka taşınmaz üzerinde kurulmuş bulunan irtifak hakları ile taşınmaz yükü, 3. Taşınmaz üzerindeki rehin hakları. Eklentiler, malikin isteği üzerine beyanlar sütununa kaydedilir. Yapılan bu kayıt, ancak kütükte hak sahibi olarak görünenlerin rızasıyla kütükten silinebilir. Aynı malike ait olan birden çok taşınmaz, sınırları birbirine bitişik olmasa bile, malikin istemiyle kütükte ortak bir sayfaya kaydedilebilir. Bu sayfaya yapılan rehin tescilleri, o sayfada kayıtlı bulunan bütün taşınmazları bağlar; aynı sayfada kayıtlı bu gibi taşınmazlardan bir kısmı malikin istemi üzerine veya mahkeme kararıyla o sayfadan çıkarılırsa, çıkarılan taşınmazlar üzerinde tescil edilmiş bulunan haklar saklı kalır. b. Kat mülkiyeti kütüğü MADDE 1001.- Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler, ayrıca tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne yazılır. Özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kütükte yapılacak işlemler hakkında tapu kütüğüne ilişkin hükümler uygulanır. c. Yevmiye defteri ve belgeler MADDE 1002.- Tapu kütüğüne tescil istemleri, isteyenin kimliği ve istemin konusu belirtilerek istem sırasına göre derhâl yevmiye defterine yazılır. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler, özenle sıraya konulur ve saklanır. d. Plân MADDE 1003.- Bir taşınmazın kütüğe kaydı ve belirlenmesinde resmî bir ölçüme dayanan plân esas alınır. Plânların nasıl hazırlanacağı tüzükle belirlenir. II. Tapu sicilinin tutulması 1. Bir bölgede MADDE 1004.- Taşınmazlar, bulundukları bölgenin tapu siciline kaydedilir. 2. Birden çok bölgede MADDE 1005.- Birden çok bölgede bulunan taşınmaz, diğer bölge sicillerine kayıtlı olduğu belirtilmek suretiyle her bölgedeki sicile ayrı ayrı kaydedilir. Böyle bir taşınmaza ilişkin tescil istemleri ve tescil işlemleri taşınmazın büyük kısmının bulunduğu bölgede yapılır ve yapılan tescil kütüğe işlenmek üzere diğer bölgelerdeki tapu idarelerine bildirilir. III. Tapu idareleri 1. Kuruluş MADDE 1006.- Tapu idarelerinin kuruluş, işleyiş ve hizmetlerinin yürütülmesi, özel kanun hükümlerine tâbidir. 2. Sorumluluk MADDE 1007.- Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür. B. İşlemler I. İşlemlerin konusu 1. Tescil MADDE 1008.- Taşınmaza ilişkin aşağıdaki haklar, tapu kütüğüne tescil edilir: 1. Mülkiyet, 2. İrtifak hakları ve taşınmaz yükleri, 3. Rehin hakları. 2. Şerhler a. Kişisel haklarda MADDE 1009.- Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir. Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir. b. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasında MADDE 1010.- Aşağıdaki sebeplere dayanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları, tapu kütüğüne şerh verilebilir: 1. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları, 2. Haciz, iflâs kararı veya konkordato ile verilen süre, 3. Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması gibi şerh verilmesi kanunen öngörülen işlemler. Tasarruf yetkisi kısıtlamaları, şerh verilmekle taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir. c. Geçici tescil şerhi MADDE 1011.- Aşağıdaki hâllerde geçici tescil şerhi verilebilir: 1. İddia edilen bir aynî hakkın güvence altına alınması gerekiyorsa, 2. Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanlıkların sonradan tamamlanmasına kanun olanak tanıyorsa. Geçici tescil şerhi, bütün ilgililerin razı olmasına veya hâkimin karar vermesine bağlıdır. Şerhin konusu olan hak sonradan gerçekleşirse, şerh tarihinden başlayarak üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.

Geçici tescil şerhi verilmesi istemi üzerine hâkim, tarafları dinleyerek veya dosya üzerinde inceleme yaparak şerhe konu olan hakkın varlığının kabul edilebileceği kanaatına varırsa, şerh kararı verir. Kararda şerhin etki bakımından süresi ve içeriği belirlenir; gerektiğinde mahkemeye başvurulması için bir süre verilir. 3. Beyanlar MADDE 1012.- Bir taşınmazın eklentileri, malikin istemi üzerine kütükteki beyanlar sütununa yazılır. Bu kaydın terkini, kütükte hak sahibi görünen bütün ilgililerin rızasına bağlıdır. Taşınmaz mülkiyetine ilişkin kamu hukuku kısıtlamalarının beyanlar sütununa yazılması ve bu sütuna yazılabilecek diğer hususlar tüzükle belirlenir. Özel kanun hükümleri saklıdır. II. Tescilin ve terkinin koşulları 1. İstem a. Tescil için MADDE 1013.- Tescil, tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı beyanı üzerine yapılır. Edinen kimse, kanun hükmüne, kesinleşmiş mahkeme kararına veya buna eşdeğer bir belgeye dayanıyorsa, bu beyana gerek yoktur. Bir aynî hakkı tescilden önce kazanan kimse, gerekli belgeleri ibraz ederek tescili isteyebilir. b. Terkin ve değişiklik için MADDE 1014.- Bir tescilin terkin edilmesi veya değiştirilmesi, ancak bu kaydın kendilerine hak sağladığı kimselerin yazılı beyanı üzerine yapılabilir. 2. Yetkinin ve sebebin belirlenmesi MADDE 1015.- Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukukî sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır. İstemde bulunan kimse, kendisinin, sicilde hak sahibi görünen kişi veya bu kişinin temsilcisi olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini belgelemiş olur. Hukukî sebebin belgelenmesi, bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle uyulduğunun ispatı suretiyle olur. 3. Belgelerin tamamlanması MADDE 1016.- Tasarruf yetkisine ve hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam değilse istem reddedilir. Bununla birlikte, hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam olmasına rağmen, tasarruf yetkisini belirten belgenin tamamlanması gereken hâllerde, malikin rızası veya hâkimin kararıyla geçici tescil şerhi verilebilir. III. Tescilin biçimi 1. Genel olarak MADDE 1017.- Kütüğe tesciller, istem tarihine ve sırasına göre yapılır. Sicildeki kaydın bir örneği isteyen ilgiliye verilir. Tescil ve terkin ile verilecek örneklerin şekli tüzükle belirlenir. 2. Taşınmaz lehine irtifaklarda MADDE 1018.- Taşınmaz lehine irtifakların tescil ve terkini hem yüklü, hem yararlanan taşınmazların sayfalarına kaydedilir. IV. Tebliğ zorunluluğu MADDE 1019.- Tapu memuru, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle yükümlüdür. İlgililerin bu işlemlere karşı itiraz süresi, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden işlemeye başlar. C. Tapu sicilinin açıklığı MADDE 1020.- Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez. D. Tescilin etkileri I. Tescilin yapılmamasının sonuçları MADDE 1021.- Kurulması kanunen tescile tâbi aynî haklar, tescil edilmedikçe varlık kazanamaz. II. Tescilin sonuçları 1. Genel olarak MADDE 1022.- Aynî haklar, kütüğe tescil ile doğar; sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır. Tescilin etkisi, kanunen öngörülen belgeler isteme eklenmiş veya geçici tescil hâlinde belgelerin uygun zamanda tamamlanmış olması koşuluyla yevmiye defterine yapılan kayıt tarihinden başlar. Bir hakkın içeriği, tescilin sınırları içinde, dayandığı belgelere göre veya diğer herhangi bir yolla belirlenir. 2. İyiniyetli üçüncü kişilere karşı MADDE 1023.- Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. 3. İyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı MADDE 1024.- Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz. Bağlayıcı olmayan bir hukukî işleme dayanan veya hukukî sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur.

Böyle bir tescil yüzünden aynî hakkı zedelenen kimse, tescilin yolsuz olduğunu iyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir. E. Terkin ve değiştirme I. Yolsuz tescilde MADDE 1025.- Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir. İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır. II. Aynî hakların sona ermesi MADDE 1026.- Bir aynî hakkın sona ermesiyle tescil her türlü hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir. Tapu memuru, re'sen hâkime başvurarak aynî hakkın sona erdiğinin belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hâkimin vereceği karara dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir. III. Düzeltme MADDE 1027.- İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir. Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir. Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re'sen düzeltir. Yürürlükten kaldırılan kanun MADDE 1028.- 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 1029.- Bu Kanun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 1030.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(Mülga: 16/2/1995 . Bu müddet içinde doldurmadıkları takdirde bu hakları kalmaz. göl veya nehir metrukâtı bulunan sahipsiz yerler sahipli bir gayri menkulün önünde veya bitişiğinde bulunursa o gayrimenkul sahibine değer baha ile satın alması teklif olunur. İki seneye ait taksit ödenince gayrimenkul sahibi namına tescil edilir ve geri kalan taksitler için o gayrimenkul ipotekli olur.Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru. ilmi. Bu izin doldurulacak yer belediye sınırı içinde ise belediyenin. Madde 19 . İzinle doldurulan bu yerler izin veren dairelerden alınacak belgeler üzerine değer baha aranmaksızın dolduran namına tapu sicillerine geçirilir. Madde 5 . köye ait ise muhtar ve mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer hükmi şahıslara ait ise bunların kanuni mümessilleri salahiyetlidirler. 10. (Değişik: 18/10/1962 -79/1 md.) Sahipli arazide husule gelen bataklıkların sıhhi sebeplerinden dolayı kurutulması zarureti tahakkuk edince Devlet veya vilâyet tarafından verilecek müsait bir mühlet içinde sahipleri kurutmadıkları takdirde o bataklık Devlet veya vilâyet tarafından kurutulur.) Madde 7 . evkafa ait ise evkaf müdürü veya memuru.Deniz kıyısında teressübattan veya denizlerin med ve cezrinden dolmuş yerlerin satılmasında mahzur olmadığı sekizinci maddede yazılı alakalı dairelerce bildirildiği takdirde o yerlerin kendi gayri menkulüne bitişik olan kısmını o gayrimenkul sahibinin kendisine yapılacak tebligattan itibaren iki sene içinde takdir olunacak değer baha ile almağa hakkı vardır.(Mülga: 11/6/1945 . Bu yerleri satın alanların o yeri korumak için rıhtım inşası hakkı olacaktır. Şu kadar ki nehrin asıl yatağını ve suların akıntısını bozmadığı ve alt taraflara ve başkalarına mazarrattı olmayacağı hakkında fenni rapor aranır. Bu mümessillerin salahiyetlerini kullanma şeklini gösteren kanunlar hükmü yerinde durmaktadır.) Madde 6 .5516/12 md.Denizden doldurulmak istenilen yerler için o yerin en büyük mal memurundan izin almak lazımdır.3678/31 md. Madde 13 .Devletçe veya vilâyet ve belediyelerce yapılan liman.Hükmi şahısların tapu işlerinde merkez veya şubelerinin bulundukları yerin en büyük mülkiye amirinden nizamnamelerine göre gayrimenkul tasarrufuna izinli olduklarına ve tescil işini yapacak mümessilin salahiyetine dair alınacak belgenin verilmesi mecburidir. Madde 3 . Madde 14 .Köy ve belediye sınırları içinde kapanmış yollarla yol fazlaları köy veya belediye namına tescil olunur. Madde 4 . Madde 18 .8. Madde 20 . Madde 2 . Başlı başına tasarruf olunabilecek deniz. Sahiplerinden kurutma masrafına iştirak edenlerin arazisi kendilerine verilir.Hususi kanunlarında müsaade edilenleri hariç olmak üzere Devlete. hususi idareye ait ise vali. 9. Madde 22 . inşaatıile temizleme ve taramadan meydana gelecek arazi hususi kanunlarındaki hükümlere bağlıdır. Belediye sınırı dışında ise alâkalarına göre vilâyet veya kaza idare heyetlerinin muvafakatı alınır. Bir yıl içinde talip olmadığı takdirde başkalarına satılır.) Madde 8 . Bu yerler başlı başına tasarruf olunmayacak halde ise takdir olunacak değer baha ile bitişiğindeki gayrimenkul sahiplerine temlik olunarak kendileri borçlandırılır. Şahıslara ait ormanlarda dahi ait olduğu vekâletten izin alınmadıkça tarla açılamaz. vilâyet. Madde 11 .İzinsiz doldurulmuş olan yerlerin tescilinde mahzur olmadığı alakalı daire ve heyetlerce kabul olunursa doldurulan yerlerin doldurulmuş olduğu halindeki değer bahasının onda biri alınmak şartı ile dolduran namına tescili yapılır. hayri müesseselerin fermanlara ve Hükümet kararlarına müsteniden sahiplendikleri gayri menkuller bu belgelerin sınırları dışına çıkmamak ve Hükümetin izni alınmak şartı ile müesseselerin hükmi şahsiyetleri namına tescil olunabilir. limanı da alâkadar ediyorsa liman daireşinin veya deniz ticareti idareşinin ve müstahkem mevki kumandanlığı olan yerlerde müstahkem mevki kumandanlığının muvafakatları alındıktan sonra 3 yıl müddetle verilir. Madde 17 . Devlet. içtimai veya iktisadi sebeplerle yapılacak doldurma işlerinde yukarıdaki fıkrada yazılı gayrimenkul sahiplerine doldurmağa yetecek mühlet verilerek doldurma teklif olunur.Erbabı vukufa takdir ettirilen değer bahaların ikinci derecede tasdiki belediyelerce seçilecek iki zatın da iştirakiyle mahalli idare heyetlerine aittir. Madde 10 .4070/15 md.Tapu Kanunu Kanun No Tarihi Resmi GazeteTarihi Resmi Gazete Sayısı : 2644 : 22/12/1934 : 29/12/1934 : 2892 Madde 1 . Üç yıl içinde makbul bir özür olmaksızın doldurma işini bitirmeyenlerin bu yerlerden eli çektirilir.(Mülga: 4/11/1990 . Kanunu Medeninin mer'iyeti tarihine kadar musakkaf ve hükümde olan bağ ve bahçe ve arsaların on beş.) Bu takdirde.Değer bahalar müsavi taksitlerle beş yıl içinde vergi ile birlikte Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur.Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tanınmış olan yabancılara ait dini.Bir gayrimenkulun önünde veya bitişiğinde olup ta sahibi tarafından doldurulmak istenilen yerin doldurma işi bitirilmeksizin o gayrimenkul bir başkasının iyeliğine geçer veya ayni bir hakla takyit olunursa. dalgakıran. Masrafa iştirak etmeyenlerin arazisi kurutanın mülkü olur. Madde 15 .4753/64 md. koru ve baltalıklardan tarla açılamaz ve hususi bina yapılamaz. Madde 9 .(Birinci fıkra Mülga: 18/1/1950 .Bu kanunun neşrinden evvel muamelesi bitipte tahakkuk ettirilmiş olan değer bahalar dahi 19 uncu maddede yazılı şekilde taksitle tahsil olunur.Sahipli bir gayri menkulün önü veya bitişiği doldurulmak istenildiği takdirde sahibinden başkasına izin verilemez. belediyelere ve köylere ait orman. Madde 16 . 11 ve 12 nci maddeler hükmü bataklık olmayan göl ve nehir kenarlarında da caridir. Göl veya nehrin istilâ veya tahrip ettiği yerlerin sahiplerine Kanunu Medeninin 636 ve 637 nci maddeleri hükmü yerinde durmak üzere mukabil tarafta bu sebeplerden meydana gelmiş arazi var ise muadili parasız verilebilir. başka suretle mukavele bulunmadığı takdirde bu muamele işin şartları mahfuz olmak üzere doldurulan yerde de sâri olunur. gayri menkulün bataklık halindeki gerçek karşılığı olarak arazi sahibine ödenecek bedelinin tespitinde 6830 sayılı İstimlâk Kanunu hükümleri uygulanır.Madenlerin tesciline ait muamelelerde mahsus kanun ve nizamlarına göre verilecek belgelerin İktisat Vekaletince tasdik edilmiş olması şarttır. Madde 21 . belediyeye ait ise belediye reisi.Kadastro veya tapu tahriri yapılmış olan yerlerle tapu senet veya kayıtlarına sahiplerinin fotoğrafı yapıştırılmış olan gayri menkullerin vuku bulacak tasarruf muameleleri için belediye veya köy ilmühaberleri aranmaz. diğer arazinin on seneden daha az bir müddet . belediye veya köy meclisince sıhhi.Bu kanunda yazılı vergi kıymetleri 1837 numaralı Bina Vergisi ve 1933 numaralı Arazi Vergisi Kanunları mucibince vergiye matrah olan kıymettir. İzinsiz olarak sahibi tarafından doldurulan böyle bir yerin tescilinde mahzur olmadığı alâkalı daire ve heyetlerce bildirildiği takdirde doldurulan yerin doldurulmuş olduğu haldeki kıymetinin onda biri alınıp dolduranın veya dolduranın yerine geçenin namına asıl mülkü ile birleştirilerek tescil olunur. Ticaret Şirketleri bu belgeyi ticaret sicil memurundan alırlar. Madde 12 .

içinde husul bulmuş olan iktisap sebeplerine veya Kanunu Medeninin meriyetinden sonra düşürülmüş olan kayıtlara müstenit tasarruf muameleleri için dahi böyle yapılır. Ancak bu muamelelerde kayıt sahibinin fotoğraf vermesi ve bu fotoğrafın kayda yapıştırılması lâzımdır. Bu çerçeve dışında kalan muamelelerle 2 nci fıkradaki hallerde fotoğraf veremeyenler için gayri menkulün sahibi olduğuna ve başkasının alakası bulunmadığına dair belediye veya köy ilmühaberi almak lâzımdır. Madde 23 - İlmühaber alınması lâzım gelen muameleler için belediye veya ihtiyar meclisi ilmühaberi tasdikten imtina ederse bu imtina sebeplerini şerh ile izaha mecburdur. Bunu yapamazsa hakkında kanuni takibat yapılır. Tapu idareleri yapacakları tetkik ve tahkik üzerine bu sebeplerin kanuni olmadığını anlarlarsa işi tapu komisyonuna verirler. Komisyon da sebeplerin kanuni olmadığına karar verirse tapu idarelerince muamele yapılır. Aksine karar verirse tapu idareleri 1515 numaralı kanunun şumülü dışındaki hallerde alâkalıyı mahkemeye gönderir. Kaza tapu komisyonlarının kararlarına karış alakalıların vilâyet tapu komisyonlarına itiraz hakları vardır. Madde 24 - Köylerde bulunan metruk ve kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait umumi mezarlıklar köyün manevi şahsiyeti namına tescil olunur. Madde 25 - 1580 sayılı Belediye Kanununun 159 uncu maddesi ile 2510 sayılı İskân Kanununun 21 inci maddesi dışında kalan mera, baltalık gibi köy orta malı sayılan yerlerin tescili ve alım satım şekilleri hakkında hususi hükümler konulacaktır. Madde 26 - (Değişik: 6/1/1954 - 6217/1 md.) İyeliğe, iyeliğin gayri aynı haklara ve müşterek bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayri menkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muayyen bir katından veya daireşinden yahut müstakilen istimale elverişli bir bölümünden münhasıran istifadeşinin temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil muhafızları veya memurları tarafından tanzim edilir. Alâkalıların isteği halinde resmi senedi tanzim için memurlar ikametgahlara giderler, bu sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmi senedi yapmak için ikametgaha gitmiş olan memura tebliğ olunur. (Ek:02.04.1998-4358/3 md) Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ile birlikte vergi kimlik numaraları da kaydedilir. (Değişik: 6/3/1981 - 2421/1 md.) Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan memur ve tapu sicil muhafızı imzalar. Tarafların kimliklerinde şüpheye düşülen hallerde tanık getirilmesi istenebilir. Kanunların tanık bulundurulmasını zorunlu kıldığı hükümler saklıdır. 11 Ocak 1926 tarihli ve 711 sayılı Kanun gereğince yapılacak akitlerde de aynı usul uygulanır. Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı tesisi vaitleri tapu siciline re'sen şerh verilir. Bunlardan irtifak hakkı tesisi vadine mütedair resmi senetler tapuya şerh verilmekle, taalluk ettiği gayri menkulün sonraki maliklerini de ilzam eder. Noterlik Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir. Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından re'sen terkin olunur. (Ek: 26/4/1984 - 3000/1 md.) Konut yapanlara, ihracatçılara, turizm tesisi yapanlarla işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkârlara konuları ile ilgili olarak bankalarca veya kamu kurum veya kuruluşlarınca (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil) açılacak kredilere karşılık teminat gösterilen gayri menkullerin ipotek işlemleri, resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden, ilgililerin talebi üzerine, tapu sicil muhafızlıklarınca tapuya tescil edilir. (Ek: 12/3/1985 - 3163/1 md.) Tarımsal kredi sebebiyle bankalar veya kamu kurum ve kuruluşları lehine teminat olarak gösterilen gayri menkullerin ipotek işlemlerinde de bu usule uyulur. Madde 27 - Tapu Sicil Muhafız veya memurları tarafından yapılan resmi senetlere iki tarafın ve tapu senetleriyle akte müstenit olmayan iktibaslarda kayıtlara sahibinin 6x4 büyüklüğünde ve mümkün olan yerlerde fotoğrafları yapıştırılır. Bu imkânı idare heyeti tayin eder. Tapu sicil muhafızları veya memurları da küçüklük ve sair makbul mazeretleri göz önüne alabilirler. 1515 numaralı kanunun şümulüne girmeyen fotoğrafsız tapu kayıt ve senetlerine fotoğraf yapıştırılmak istenildikçe tapu memurluğunca hüviyet bilinmeyenler için hüviyetleri tasdik ettirilerek fotoğraf yapıştırılır. Madde 28 - Akte ve tescile müteallik tapu işleri idari emirlerle durdurulamaz. Madde 29 - (Mülga : 25/2/1952 - 5887/126 md.) Madde 30 - Plan ve resmi mesahaya istinat etmeyen gayrimenkul mallarda eskiden beri malum ve muayyen olan hududa itibar olunur. Borçlar Kanununun 215'inci maddesi hükmü yerinde durmaktadır. Madde 31 - (Değişik: 25/1/1950-5520/1 md.) Gayrimenkul malların yüz ölçüsü tapu sicilinde yazılı miktardan fazla çıkıp ta bu fazlalığın bitişik araziye el uzatmaktan ileri gelmediğine ve sınırca da bir değişiklik olmadığına mahkemece karar verilirse sicile karar veçhile kaydolunur. Mahkeme gayri menkulün başında incelemeler yapar ve bitişik gayrimenkul maliklerini dinler. Mahkeme kararına, tapu fen memurlarına ve bunlar yoksa yetkili fen memurlarına veya mühendislere yaptırılacak o yere ait harita da eklenir. İtiraz halinde genel hükümler çerçevesinde dava açılır. Madde 32 - Planı veya resmi şekilde yapılmış haritası bulunan gayri menkullerin gerek kazaen ve gerekse rızaen parçalara ayrılmasında harita yapılması mecburidir. Şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde olup ta tapu fen memuru bulunan yerlerde plan ve haritaya bağlı olmayan gayri menkullerin parçalara ayrılmasında harita yapılır. Belediye sınırları dışında bulunan gayri menkullerden kazai şekilde parçalara ayrılanların haritasını yaptırmak hakimin takdirine bağlıdır. Madde 33 - Kanunu Medeninin 934, 935 inci maddelerine göre sicillin tashihine ve bir ayni hakkın sükut edip etmediğinin tayinine dair tapu sicil muhafız veya memuru tarafından mahkemeye yapılacak müracaatlar ve bunun üzerine verilecek kararlardan bir güna harç ve resim alınmaz ve bunlara damga pulu yapıştırılmaz. Madde 34 - Bedelli âkitlerde ve bir akdin yapılması diğerinin yapılmış olmasına bağlı olan hallerde alakalılar tapu sicil muhafız veya memurunu yedi adil yapabilirler. Bu takdirde memur tarafından paranın hak sahiplerine verilmesi Akitlerin tamam olmasın bağlıdır. Akitler tamam olmazsa memur parayı kimden almış ise alâkalılar dağılmadan huzurlarında derhal ona geri verir ve taalluk ettiği muameleleri bozar. Madde 35 - Tahdidi mutazammın kanuni hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı olmak şartıyla yabancı hakiki şahıslar Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler. (Ek fıkra: 21/6/1984-3029/1 md.; iptâl: An. Mah. 13/6/1985 tarih ve E. 1984/14, K. 1985/7 sayılı Kararı ile) (Ek fıkralar: 22/4/1986 - 3278/1 md.; iptâl: An. Mah 9/10/1986 tarih ve E. 1986/18, K. 1986/24 sayılı Kararı ile) Madde 36 - Yabancı hakiki şahıslar bir köye bağlı olmayan müstakil çiftçilere ve köy sınırları dışında kalan arazinin otuz hektardan çoğuna ancak hükümetin izniyle sahip olabilirler. Kanuni miras bu hükümden dışarıdır. Adı geçen çiftliklere ve arazinin otuz hektardan ziyadeşine vasiyet suretiyle veya mensup mirasçı sıfatıyla yabancı hakiki şahısların sahip olabilmesi de hükümetin iznine bağlı olup izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretiyle bedele çevrilir.

Madde 37 - Yabancı hakiki şahısların intikal işleri Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden verilen veyahut kendi salâhiyetli makamlarından verilip de Türk kanunlarının veraset usulü hakkındaki hükümlerine uygun olduğu Türk mahkemelerince tasdik edilen veraset senetlerine istinaden yapılır. Madde 38 - 8 cemaziyülevvel 1275 tarihli tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve 28 recep 1291 tarihli emlâk nizamnamesinin ve 7 muharrem 1293 tarihli arazi hakkındaki fıkaratı nizamiyenin ve 8 recep 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan tapu senedatı hakkındaki talimatnamenin ve 28 recep 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan tarifnamenin ve emvali gayri menkullerin tasarrufuna dair 3 mart 1329 tarihli muvakkat kanununun ve defter hane idarelerinin teşkilat ve tensikatına dair 17 Temmuz 1323 tarihli nizamname ile zeyillerinin ve emvali gayrimenkul erin muamelâtı tasarrufiyesinde tapu senedatı ile kayıtlarına alâkadarının fotoğrafları yapıştırılmasına dair 30 kânunusani 1926 tarihli kanunun Kanunu Medeni ile Kanunu Medeninin tatbikine ait kanun ve Borçlar Kanunu ile ortadan kalkmamış olan hükümleriyle başka kanunların bu kanuna uygun olmayan hükümleri kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 - (2644 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Bu kanunun mer'iyetinden evvel açılarak tarla veya bağ ve bahçe haline konulmuş olup ta henüz muamelesi bitmemiş yerler hakkında da bu kanunun 6 ıncı maddesi hükümleri tatbik olunur. Madde 39 - Bu kanun hükümleri, neşrolunduğu tarihten itibaren yürümeğe başlar. Madde 40 - Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, Maliye Bakanları yerine getirir.

Kadastro Kanunu Kanun No Tarihi Resmi GazeteTarihi Resmi Gazete Sayısı BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlke Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medenî Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. İKİNCİ BÖLÜM Kadastro Çalışmaları Kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı Madde 2 - Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idarî sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder. Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir. Kadastrosuna başlanacak bölgeler en az bir ay önceden Resmi Gazete, Radyo veya Televizyonda, bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde, varsa yerel gazetede ilan olunur ve ayrıca alışılmış vasıtalarla duyurulur. Kadastro ekibi ve komisyonunun kuruluşu Madde 3 - Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni; mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşur. Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir sebeple hazır bulunmaması halinde, yerine kanuni vekili katılır. Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç on beş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. Seçilen bilirkişilerin 40 yaşını bitirmiş olması ve kasıtlı veya yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması gerekir. Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirkişiliklerine mani hallerin bulunması halinde, bölgenin mülkî amiri tarafından aynı sayıda bilirkişi belirlenir. Seçilen bilirkişiler kadastro ekibinin çalışması sırasında; kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait tespitler ile bunların hak iddia ettiği tespitlerde ve ayrıca hak iddia edenlerden biri ile kendisi veya usul ve füruu arasında davası bulunanlara ait tespitlerde de bilirkişi olarak dinlenemezler. Bilirkişiliğe mani yukarıdaki haller, kadastro teksisyeni, muhtar ve diğer görevliler ile bunların yerine kaim olanlar hakkında da uygulanır. Kadasto komisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itirazın mahiyetine göre kontro mühendisinden veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması halinde yerine fen kontrol memuru katılır. Bu maddede unvanları belirtilen memurlar bu maksatla açılmış okul veya kurslardan mezun olanlar arasından atanırlar. Kadastro komisyonlarında veya kadasatro hizmetlerinde görevli personele, arazide fiilen çalıştıkları sürelere münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının (ek gösterge dahil), bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aşmamak üzere, her yıl Tapu ve Kadastro Genel Müdürüğünün teklifi ve bağlı olduğu Bakanlığın onayı ile hizmettin ağırlığı ve sorumluluğuna göre tespit edilecek miktarda aylık ödenek ayrıca ödenir. Kadastro çalışma alanı, ilan ve itiraz Madde 4 - Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını teşkil eder. Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü, en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sınırlarının tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı belirtilir. Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde; durum çalışmaya başlamadan iki ay önce Orman Genel Müdürüğüne bildirilir. Bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre ormar kadastro komisyonlarınca tespit ve haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir. Bu yerlerin ölçü ve harita işlemleri yukarıdaki sınırlar esas alınarak kadastro ekiplerince ikmal edilir. İki ay içinde kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenmemesi halinde kadastro çalışma alanı sınırları kadastro ekiplerince belirlenir ve çalışmalar bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. Kadastro ekiplerince bu şekilde tespit ve ilan edilen yerlerde orman kadastro işlemleri de ikmal edilmiş sayılır. Orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde bu sınırlara aynen uyulur. Kadastro ekibi; kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve ilçelerin belediye sınırları ile köy sınırlarını dikkate alır. Bu sınırlar mahalle, belediye, köy idari sınırları sayılmaz. Sınır tespitlerinde; komşu mahalle veya köyün bilgi ve belgelerinden istifade edilir. Tespit edilen sınır; harita veya ölçü krokisinde gösterilir. Kadastro teknisyenlerince tespit edilen sınıra yedi gün içerisinde kadastro müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir. Kadastro müdürü, bu itirazı inceleyerek yedi gün içerisinde karara bağlar. İlgililer hazırsa tefhim, değilse derhal tebliğ edilen bu karara karşı yedi gün içerisinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, duruşmasız ve gerektiğinde mahallinde ineleme yapılarak, onbeş gün içinde kesin karara bağlanır. Ancak; tespit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş mahkame kararı var ise aynı konuda itirazda bulunulamaz. Kadasatro çalışma alanı içinde, iki parsel için kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra idarî teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik, başlanan kadastroyu durdurmaz. Dava listesi ve diğer belgelerin alınması Madde 5 - Kadastro müdürü, çalışma alanında işe başlamadan önce mahalli hukuk mahkemesinde, bu alandaki taşınmaz mallar hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu çalışma alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge örnekleri ile birikte kadastro teknisyenliğine verir. Listenin : 3402 : 21/06/1987 : 09/07/1987 : 19512

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınırlandırma ve Tespit İşleri Mevki veya ada ilanı Madde 6 . kadastrosuna başlayacakları mevki veya adaları en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir. durumun kayıt ve belgelere dayandırılması ve ayrıca sebeplerinin kadastro tutanağında açıklanması zorunludur. Bu incelemeler sonucunda eski tutanağın yerine kaim olmak üzere hak sahibinin belirleyeci yen bir tutanak düzenlenir. Bu ilanda kadastro harçları da gösterilir. tutanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan incelemede tespit edilen teknik. idarî ve hukuki noksan ve yanlışlıklar. derhal kadastro müdürüne bildirilir. Bu halde de kadastro müdürü. kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya röperli kroki üzerinde göste-rilir. Bu tutanaklarda belirtilen haklara. Komisyon. Genel Müdürlüğün iznini alarak. Kadasatro müdürü bu işlemleri.30 günlük ilan süresi geçtikten sonra.Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir.müdür tarafından alınmasından sonra o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallar hakkında mahalli hukuk mahkemelerine açılan davalar. kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. bu listedeki davalı taşınmaz malların tespiti yapıldıktan sonra. bilirkişilerin bilgi ve beyanlarıyla kanaate varamadıkları takdirde. Bu durumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir. Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görüldüğü takdirde taşınmaza ait tutanak gerekçesi ile birlikte çözümlenmek üzere kadastro komisyonuna gönderilir. tam üye sayısı ile toplanarak oy çokluğu ile tespit yapar.Kadastro teknisyeneri. Müdür. Kadastro sonuçlarının ilanı Madde 11 . . kadastro tutanaklarına göre yapılan tespitlere dayanarak. iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın. tutanak. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz. varsa harita. İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapıbalilir. ekleri ile birlikte kadastro komisyonuna gönderilir. Kontrol Madde 8 . ilgililerin haklarını etkilemekte veya kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise. bu Kanun gereğince tahdit ve tespiti yapılarak tutanak düzenlenir ve iddia sebepleri açıklanarak kadastro komisyonuna tevdi edilir. İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır. Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse. askı cetvellerini düzenler. Kadastro müdürü. Komisyon incelemesi Madde 10 .Kadastro teknisyenleri. kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir. Ancak. bunlarla ilgili tutanakları bir hafta içinde kadastro mahkemesine gönderir ve durumdan listenin alındığı mahalli mahkemeyi haberdar eder. Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları. Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmaz mallar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmaz mallardan kadastro tutanağı düzenlemeyen yerlerin kadastroya tabi olması yolunda iddia vaki olursa. yukarıdaki fıkra hükmü uyarınca işlem yapar. kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarih-ten itibaren en geç üç ay içerisinde yapmak zorundadır. kadastro ekibine tamamlattırılır veya düzeltttirilir. Belgeye karşı şahit dinlenmez. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan yenilenir.Komisyon. bucak. Yapılan işlem. ihtilaflı sınırlar ayrıca belirtilir. Bu Kanun gereğince yapılan ilanlar. Bir belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez. Taşınmaz malların sınırlandırılması Madde 7 .Kadastro çalışmaları esnasında kontrol elemanları tarafından. diğer kimselerin bilgi ve şahadetlerine başvurulabilir. dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir. en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak inceler ve mahalline uygular. bunların beyanlarına bağlı olmaksızın. itirazı olanların ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabileceklerini belirtir. Kadastro teknisyenleri. kadastrosu henüz tamamlanmayan çalışma alanlarında mahalle. ilgili gerçek kişilere. elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatleri her taşınmaz mal için düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazarak bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz malı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin eder. merkezi ve köyde bir ada veya mevkiden daha küçük olmamak üzere kadastro çalışmaları sonuçlanan taşınmaz mallara ait kısmi ilanı yukarıdaki esaslara göre yapabilir. Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılmayan veya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konular. intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle kadastro ekibinin çalışma alanındaki faaliyetleri sona erinceye kadar incelemek zorundadır. Kadastro tutanaklarının kesinleşmesi ve hak düşürücü süre Madde 12 . Bu çalışmalara. hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda. istedikleri takdirde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü temsilcilikleri de gözlemci olarak katılabilirler. kendisine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları. kamu ve özel hukuk tüzelkişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. İtiraz. Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları. sonuç askı ilan ile ilgililere duyurulur. tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri.Kadastro müdürü. Gerektiğinde bilirkişilerin ve muhtarın bilgilerinden yararlanabilir. taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurulanlar ile bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda medeni kanunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar. Sınırlandırma. Teknisyenler. kadastro komisyunu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle tutanak ve ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir. sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra. kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. müdüriyette ve ayrıca muhtarın çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan ettirir. bu cetvelleri ve pafta örneklerini. Kadastro tespitine itiraz Madde 9 . bilirkişilerin bilgi ve beyanlarına uymayan tespitlerde. işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler.

birinci fıkra gereğince delillendirilen zilyetliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır. Taşınmaz malın. göl. otlak.Tapuda kayıtlı taşınmaz mal: A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa. Bu sınırandırma. tapulu taşınmaz mallarda yazılı. 8) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. pazar yerleri. tapusuzlarda ise her türlü delille ispat edilebilir. B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa. kışlak. C) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar. yaylak. . İl. 2) Tasdiki irade suretleri ile fermanlar. (Hükümet. c) Mirasçılar tayin olunamazsa. kütüphane. 5) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları. bu Kanunda zilyet lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir. özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mükliyete konu teşkil etmezler. a) Kayıt sahibi adına. Kamu malları Madde 16 . temessük veya senetleri. 7) Mubayaa. dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi. köprü gibi (orta malları) ise haritasında gösterilmekle yetinilir. Hazine adına tespit Madde 18 . yunak ile kapanmış olan yollar. taşınmaz malı. kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini. istisnalar saklıdır. Yol. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tespiti Madde 14 . İhya edilen taşınmaz mallar Madde 17 . özel kanunları hükümlerine tabidir. parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınaz mallar özel siciline yazılır. B) Mera. bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler. c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılmamış ise. İştirak halinde iyelik hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde. çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur. Sulu veya kuru toprak ayrımı. hastane veya diğer sağlık tesisleri. ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm uygulanmaz. parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri (hizmet malları) kayıt. meydanlar. aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde. tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz. nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir. sipahi. 3) Muteber mütevelli. belediye. çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi ad ına tespit edilir. kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal. kuyular.Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40. 6) Mülkname. tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmaz mallar. çeşme. köy odası. Noter tarafından tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanı veya düzenlenen satış vaadi senedi teknisyen huzurunda yapılmış muvafakat sayılır. bu mallar taksim gereğince zilyetleri adına tespit olunur. muhasebatı atika kalemi kayıtları. mültezim. onun ayrılması mümkün bir kısmının veya belirli bir payının. Taşınmaz mal tapuda kayıtlı olsun veya olmasın.Yukarıdaki maddelerin hükümleri dışında kalan ve tescile tabi bulunan taşınmaz mallar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerler Hazine adına tespit olunur. namazgah. kitaplık. belediye. kamu kurum ve kurumuşları. köy veya mahalli idare birlikleri tüzelkişiliği.Tapuda kayıtlı taşınmaz malların malikleri veya bunların mirasçıları arasında. ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına. 1) 31. iştirakçilerinden biri veya birkaçının belirli bir taşınmaz maldaki hisseşinin diğer iştirakçilere devir ve temlik. masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar 14 üncü maddedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına aksi takdirde hazine adına tespit edilir. D) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar. tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların ise ondördüncü madde gereğince belirlenen zilyetleri arasında taksim edildikleri belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile sabit olduğu takdirde. harman ve panayır yerleri gibi paralı parasız kamunun yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen (orta malı) taşınmaz mallar sınırlandırılır. Taksim ve kısmi iktisap hali Madde 15 . b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına. bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde. adlarına tespit olunur. 3083 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. yukarıdaki fıkranın kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için. onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle çekişmesiz. Ayırmayı gerektiren taksimlerde ayırma tarihindeki imar mevzuatı dikkate alınır. istihkâm ve ihbar hüccetleri. genel mezarlık. b) Zilyet.1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları. cami. meydan. a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatları halinde zilyet adına.12.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İyelik Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar Tapuda kayıtlı taşınmaz malların tespiti Madde 13 . okul binaları. il.Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden. karakol. 4) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmuhaberleri.Kamunun ortak kullanmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden: A) Kamu hizmetinde kullanılan. zilyet adına. belge veya özel kanunlarına göre Hazine. tepeler.

Tedbir kararı alan taraf karar gününden itibaren usulün öngördüğü süre içinde kadastro mahkemesinde dava açmadığı takdirde tedbir kendiliğinden hükümsüz kalır. Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde. ihdas tarihi ve iktisap sebebi belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar haneşinde gösterilir. kayıt ve belgelerde gösterilen sınırlar esas alınarak tespit yapılır. cinsi.6. tefviz.Orta malları. o günden sonra doğan haklara dair istekler. C) Harita. Tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil edilmiş ormanlara ait kayıt ve belgeler tapu kütüğüne olduğu gibi aktarılır. harita. Kayıt ve belgelerin kapsamını tayin Madde 20 . özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan. Bunların menfaatleri korumak amacıyla Türk Medeni Kanunun hâkimin iznini şart kıldğı hallerde bu izni verir. Miktar fazlasının ifrazı Madde 21 . A) Kayıt ve belgeler.Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayinde. plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar. taşınmaz malla birlikte satış.1983 tarih ve 2859 sayılı Kanuna göre yenileme yapılacak yerler ile 2981 sayılı Kanun ve değişiklikleri hükümlerine tabi yerlerde bu madde hükmü uygulanmaz. bunlarda gösterilen miktara itibar olunur. Süreşinde dava açılmadığı takdirde. tespit o sınır esas alınarak yapılır. Evvelce kadastrosu yapılan yerler Madde 22 . Zilyed tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz. Tarafların muvafakatı halinde kadastro teknisyenleri veya kadastro komisyonu ikili kullanmayı anlaşmaları çerçevesinde tek iyeliğe dönüştürülebilir. istek üzerine veraset belgesi de verebilir. harita. plan ve krokideki sınırları itibar olunur. Bu mahkeme hâkimleri 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabidir. tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastrosu veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. değişebilir ve genişeltilmeye elverişli nitelikte ise.Tapuda kayıtlı taşınmaz malın zilyet lehine tespitinde. B) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 ve bunu takip eden maddeleri gereğince adli yardım taleplerini inceleyerek kabul edebilir. Ancak. ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medeni Kanununun 934 üncü maddesine göre işlem yapılır.Genel mahkemelere ait olup da bu Kanunun uygulanması ile ilgili dava ve işlere. miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir.Kadastro mahkemesi. Bu kararı hemen o yerin kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine bildirir. kadastro tutanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmaz mallar. Diğer Kanun hükümlerinin uygulanacağı haller Madde 23 . B) Harita. BEŞİNCİ BÖLÜM Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi Adli kuruluş Madde 24 . Türk Medeni Kanunu ile diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin hükümleri uygulanır. D) Hazinece.Evvelce tespit. şuyuun giderilmesi veya muhdesata bağlı olarak aşınmaz malı iktisap. plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerlerine uygulanması mümkün bulunmakta ise. A) Velisi veya vasisi bulunmayan küçüklere ve kısıtlılara kayyım tayin eder. taşınmaz mal iyeliğine ve sınırlı aynî haklara. tapu sicil müdürlüğünce resen iptal edilir. hizmet malları. Bu Kanunun 26 ve 40 ıncı madde hükümleri saklı kalmak üzere. C) Tutanağı düzenlenen taşınmaz mallara ait ihtiyatî tedbir kararı verebilir. tapuda kayıtlı olsun olmasın kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez.Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde. Takyitler. . ikinci defa yapılan kadastro. tefviz veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık. kadastro tutanağının düzenlenmesi gününden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzeltilmiş ise. kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakar. yalnız kadastro işlerine münhasır olmak üzere. mevcut ve her türlü takyid ile sınırlı ayni haklar saklı tutulur. tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar haneşinde gösterilecek sair haklara sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına. kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. Kadastro mahkemesi. 14 üncü ve 17 nci madde hükümleri uygulanır. kadastro mahkemesinin görevi dışındadır. belirlenen usul ve esaslara göre bakmak üzere her kadastro bölgesinde tek hâkimli ve Asliye Mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda kadastro mahkemesi kurulur. plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar mahalline uygulanabilir ve bu sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tarafından kullanılıyor ise. Eski tapu kayıtlarındaki bu tür hak ve mükellefiyetler. miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde. Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır. sınırlı ayni haklar ve muhdesat Madde 19 . fizik yapıları ve konumarı itibariyle belli bir yeri kapsıyorsa. taksim.Bu bölümde aksine hüküm bulunmayan hallerde. Bu gibi yerler ikinci bir defa kadastroya tabi tutulmuşsa. zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. Bu maddede yazılı taşınmaz mallarda meydana gelen fazlalıklar hakkında şartlar uygun bulunduğu takdirde. Daha önce sadece kadastro tahriri yapılan veya 23. tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise miktarına bakılmaksızın kayıt sahibi adına tesbit edilir. değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlardaki taşınmazmalların kayıtları. Genel olarak görev Madde 25 . Taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait muhdesat mevcut ise bunun sahibi. Kadastro veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği gibi. muhdesatın yıkılıp kaldırıması ve benzeri nitelikte olan ve mahkemeden yenilik doğrucu hüküm almayı gerektiren dava ile ilgili isteklerin incelenmesi.

½u kadar ki. taraf olduğu işlerde. İlgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın çözümlenmesine etkili olabilecek kayıt ve diğer bilgileri ile dairelerden getirtir. kadastro tutanağındaki beyanla. davanın önemi. Bu hüküm davetiyede açıkça belirtilir. asli müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıkları. tarafların davada iyi niyetle hareket edip etmediği. 30 uncu madde ikinci fıkrası hükmü saklıdır. usul ve şekle ilişkin eksiklikler sebebiyle tutanakları kadastro müdürlüğüne iade edemez. Yargılama usulü Madde 29 . veki-lin sarf ettiği emek.Kadastro mahkemesine gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir dava konusu taşınmaz mal 40 ıncı madde uyarınca başkasına devredildiği takdirde. Davacı. kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağlanır.Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı imkânlar saklı kalmak ve davaya menfaatleri zıt olmamak şartıyla. taşınmaz malın değerine göre avukatlık ücret tarifeşinin tayin ettiği nispi vekalet ücreti sınırlarının üstünde olamaz. hâkim resen lüzum gördüğü diğer delilleri toplayarak taşınmaz malın kimin adına tescil edileceğine karar vermekle yükümlüdür. davalının davadan önce öldüğünün anlaşılması halinde davaya mirasçıları aleyhine devam edilir. Hâkim. yeniden dinlenmezler. kaldıkları noktadan bu Kanunda öngörülen esas ve usul daireşinde devam olunur. Henüz kesinleşmemiş olan davalara. Kadastro komisyonları tarafından 10 uncu madde uyarınca gönderilen tutanaklar için de hemen askı ilan yaptırılarak 28 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. ilgililerin talebi üzerine ve imar mevzuatı da engel teşkil etmediği takdirde intilaflı olmayan kısım ifraz edilerek. davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. keşif yapılmışsa. ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk o turuma gelmek suretiyle bildirmez ise. idarî kuruluşta yapılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklar. daire amiri veya daire amirinin yetkili kılacağı memurlarca temsil edilir. A) 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davaları. Ayrıca müracaata kalmış davaların yenilenmesi halinde de yukarıdaki hüküm uygulanır. Deliller ve hakimin takdiri Madde 30 . Dava sırasında. bu beyanlarına gerekçe gösterilerek itiraz edilmedikçe. Ancak hâkim. Yeni ilçe kurulup. askı süresi içinde açılacak davalar ve kadastro müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ve mahallî hukuk mahkemelerinden devredilen işler hakkında dava dosyası açar. Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. D) Kadastro Mahkemelerine dava açıldıktan sonra. Kadastro mahkemesinde açılmış davalarda. davaya devralan devam eder. dava sebep ve delillerini dilekçelerinde bildirmek zorundadır. takdir edilecek vekâlet ücretinin miktarı. avukatlarıyla. Davanın açılmamış sayılması halinde davacının hak düşürücü süre içireşinde mahallî hukuk mahkemelerinde yeniden dava hakkı saklıdır. Kadastro işlerinde 3553 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Hâkim.Kadastro Mahkemesi. Kadastro komisyonlarından gönderilen tutanaklar ile mahalli mahkemelerden devredilen dosyaların muhtevasından malik tespiti yapılmadığı veya dava açan mirasçının dışında başka mirasçıarın da bulunduğu anlaşıldığı takdirde. hâkim gönderilecek davetiye ile dava sebep ve delillerini bildirmesini davacıya tebliğ eder. Vekalet Madde 31 . duruşma sırasında topladığı deliller arasında çelişki görürse. tespit sırasında yaptığı itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değildir.Kadastro tutanaklarında beyanlarına başvurulan kişiler. Bu Kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmayan hallerde basit yargılama usulü uygulanır. hâkim. duruşma gününü taraflara Tebligat Kanunun hükümlerine göre resen tebliğ eder. . tesbitten önceki haklara dayanarak. bunu gidermek için tutanakta beyanlarına başvurulan kimseleri tanık sıfatıyla yeniden dinleyebilir. avukatları bulunmadığı takdirde. Davacı gerçek ve tüzelkişiler. Avukat veya dava vekili ile takip edilen davalarda vekâlet ücreti. Dilekçede bu husus bidirilmemiş ise. Kadastro mahkemeleri adli tatile tabi değildir. Bu yetkiyi bölgenin idarî sınırları belli eder. Mahalli mahkemelerde görülmekte olan davaların devri ve eksik idari işler hakkında yapılacak işlem Madde 27 . Mirasçılarının tayin edilmemesi sebebiyle ölü olduğu belirtilerek kayıt sahibi adına tespiti yapılan taşınmaz mallar hakkında. davaya ihtilaflı kısım üzerinde devam edilir. ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir.Mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan kadastro ile ilgili ve henüz kesinleşmemiş bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkında o taşınmaz mal için kadastro tutanağı düzenlendiği tarihte bu mahkemelerin görevi sona erer ve davalara ait dosyalar mahkemesine resen devrolunur.Kadastro hâkimi. hak ve eşitlik kuralları göz önünde tutularak maktuan takdir ve tayin olunur. C) Mahalli hukuk mahkemelerinden 27 nci madde uyarınca Kadastro Mahkemesine devredilen dava ve dosyaları. toplanması mümkün olan delilleri inceler ve 30 uncu madde hükmünce işi karara bağlar. Kadastro hâkimi. B) 11 inci maddede belirtilen askı ilanı içinde açılan davaları. teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç. Davacı. Kadastro veya sulh hâkimi tarafından tasdik edilmiş vekâletnameler de geçerlidir. devredilen bu dava dosyaları ile beşinci madde gereğince müdür tarafından gönderilen kadastro tutanaklarını birleştirerek 11 inci maddede yazılı şekle uygun olarak askı ilanını yaptırır. Bir mirasçı diğerlerinin muvafakatı olmadan dava açabilir ve yalnız başına davaya devam edebilir. İnceler ve karara bağlar.Zaman bakımından görev ve yetki Madde 26 . Kamu kurum ve kuruluşları. kadastro işlerinde karı ve koca birbirlerini vekil tayin edebilirler. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz. Hâkim. İlan süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. Taşınmaz malın ölü bir şahsa ait olduğu anlaşılır ve mirsaçıları da tespit edilmezse. ihtilaf taşınmaz malın muayyen bir kısmına münhasır kalıyorsa. ölünün ismi açıklanarak mirasçıları denilmek suretiyle mirasçılar aleyhinde dava açılabilir. Kadastro davalarında usul Madde 28 .

kamu yararının ve Milli ekonomimizin gerektirdiği veya teknik olarak yapılması mümkün olduğu hallerde. Ancak. hükmün kesinleşmesinden itibaren onbeş gün içinde giderin miktarı ile mükellefin kimliği ve en son ikametgahını bir yazı ile maliyeye bildirir. tescillerden sonra bir ay içinde maliye dairesine vermekle yükümlüdür. kaldığı noktadan devam olunur. bilanço ve eklerinin onaylı birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. Elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir ertesi yıl döner sermaye gelirine eklenir. Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği gider veya harcamalar ile kiralama. ilama eklenir. Kadastro hâkimi. ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere bütçeye konulan ödenekten karşılanır. 17. fotoğraf. Elde edilen kârlar ödenmiş sermaye. Genel Müdürlükçe meydana getirilmiş olan kadastral ve topografik harita. 1050 sayılı Muuhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. 15. Mahkeme. Kadastro yapılan taşınmaz mallara. kamu kurum ve kuruluşlarından veya yerli gerçek ve tüzelkişilerden sipariş almaya ve her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir. her türlü bilgi ve belgeleri bedel karşlığında verebilir. Bu yazıda belirtilen giderler maliye tarafından yapılacak tebligattan başlayarak iki ay içinde ödenir. veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır. yargılama giderlerinin tespit ve hesaplanmasında ilgili taşınmaz mala ait son beyan dönemi emlak vergisi değerini esas alır. Döner Sermaye işletmelerinin yetkileri Madde 38 . 20. 18.Kadastro mahkemesi kararları Tebligat Kanunu hükümlerine göre resen taraflara tebliğ olunur. kendilerine 100–300 rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan. davada taraf olanlar ile taraflar dışında hak iddia ederek davaya müdahil sıfatıyla katılanların leh ve aleyhinde kesin hüküm teşkil eder. kadastro müdürü bu taşınmaz malların listesini. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçeşine bu amaçla konulan ödenekler ile işletme faaliyetinden elde edilecek kârlar. Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personeline ek görev olarak yaptırıldığı takdirde. Döner Sermayeden bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamaz. Döner sermaye işlemlerinde. ALTINCI BÖLÜM Mali Hükümler Veraset ve intikal vergisi Madde 35 . Bu kanunun uygulanacağı diğer haller Madde 33 . Devredilen bu davalar ile kesinleşmemiş kadastro tespitleri aleyhine sonradan mahalli mahkemelerde açılacak davalarda. gereç. Mahkeme kararı kadastro haritasında değişikliği gerektiriyorsa.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde veya Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bölge müdürlüklerinde döner sermaye işletmeleri kurulabilir. Döner sermaye. Bu Kanunun zilyede tanıdığı haklar kadastrosuna başlanan bölgede zilyedin leh ve aleyhine açılan davalarda iddia ve defi olarak ileri sürülebilir. onunla ilgili delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılır. Kadastrosu yapılan yerlerde.Kadastro işlemlerinin bir bölgede tamamlanasından sonra veya iş hacmi itibariyle kadastro mahkemesinin devamına ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde. Davacı. araştırma ve eğitim giderleri ve diğer gerekler döner sermayeden kaşılanır. hâkim tarafından belirlenecek süre içinde gerekli giderleri mahkeme vezneşine yatırmadığı takdirde. dinlenmesini talep ettiği tanık ve bilirkişi ücretini ve diğer yargılama giderlerini karşılamak zorundadır. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında mahkemece tesis edilen hüküm yukarıda sözü edilenleri de bağlar. 21 inci maddeler uygulanır. Bu kararlara karşı kanun yollarına asliye mahkemelerindeki usule uygun olarak başvurulur. tapu sicil müdürlüğüne düşer. bu değişikliği gösteren ve mahkemece tasdiki gereken harita. dava harcı. Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya. Bu Kanunun uygulandığı yerler dışında bulunan taşınmaz mallar hakkında da 14. nirengi ve poligon değerleri. dördüncü bölüm hükümleri uygulanır. yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık ek görev ücreti verilebilir.Bu Kanuna göre bağışlama veya veraset suretiyle tespit edilen taşınmaz mallar hakkındaki işlemler. . Hâkim. kesinleşen ilamları dayanakları olan dava dosyaları ile birlikte tescil edilmek üzere ilgili kadastro veya tapu sicil müdürlüğüne devreder. kadastro harcı ve tahakkuku Madde 36 .Taraflardan her biri dava harcını. döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla. satın alma. kanun yollarına başvurma ve ilamların infazı Madde 32 . emlak vergisi değeri belli olmayan taşınmaz mallara. emlak vergisi son beyan dönemi esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifede gösterilen oranlarda. Tescilin tapu sicil müdürülünde yapılması halinde bu sorumluluk. Yargılama giderleri.Kadastro mahkemeleri kararları. kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere kadastro komisyonunca kıymet takdir edilir. kadastro harcı tahakkuk ettirilir. araç. Kesin hüküm Madde 34 . Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır. Döner sermaye işletmeleri için genel bütçeden 300 milyon lira sermaye tahsis olunmuştur. Süresi içinde ödenmeyen giderler için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar artırılabilir. Bu hükümler henüz kesinleşmemiş davalarda da uygulanır.Döner Sermaye İşletmeleri. Adalet Bakanlığı o bölgede kadastro mahkemesini kaldırmaya ve görülmekte olan dava dosyalarını taşınmaz malların bulunduğu mahallî asliye hukuk mahkemesine devretmeye yetkilidir. Bu Kanun gereğince resen yapılması gereken soruşturma ve tebligat işlemleri için zaruri giderler.Kararların tebliği. Döner sermaye teşkili Madde 37 . bağış ve yardımlardan meydana gelir. teknik aletleri. Bu mahkemede davaya bu Kanunda yazılı usul ve esasa göre. uçakları ve benzeri araç ve gereçleri kiralayabilir.

kadastro müdürünün yazısı üzerine. tüzelkişilerin veya topluluk temsilcilerinin talebi üzerine maksada uygun hale getirmek için. Yalan beyan. 12 nci maddede belirtilen hak düşürücü süre aranmaz. bu Kanunun öngördüğü ilanlardan mevki veya ada ilanı ile yetinilerek yapılıp. Bu tespitler bütün hissedarları bağlar. bu işlemler tapu sicil müdürlüğünde yapılır ve keyfiyet derhal kadastro müdürlüğüne.(İptal: ilgili Maddenin 1 ve 2 nci fıkraları Anayasa Mahkemesinin 20/8/1988 gün ve 19905 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kararı ile İptal Edilmiştir. kendi imar veya vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde birleştirerek veya parçalara ayırarak. Kadasatro tespiti kayıt sahibi veye mirascılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise. ilgililere tebliğ olunur. resim ve harç alınmaz. Bu ihalelerde gelecek yıllara sari taahhütlerde bulunabilir. yapı kooperatifleri şekline dönüşebilirler.Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahibi olmadığı taşınmaz malı kendi veya başkası adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait taşınmaz malı başkası adına yazdırmak için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 343 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı ceza uyglanır. Daha evvel kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmaz malların. İkinci fıkrada yazılı fiilleri. kanun veya yetkili makamlarca görevlendirilen kimselerin işlemesi halinde ceza üçte bir oranında artırılarak hükmolunur. DOKUZUNCU BÖLÜM İntikal ve Son Hükümler Toplu yapıların kadastrosu Madde 44 . Bu maddenin uygulanmasında. Tebliğ tarihinden başlayan 30 gün içinde düzeltmenin kaldırılması yo-lunda sulh mahkemesinde dava açılmadığı takdirde. cins değişikliği. ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce resen düzeltilir. ancak ilgililer kadastro sonunda hâsıl olacak kesin durumu kabul edeceklerini noterde düzenlenmiş bir belge ile veya tapu sicil müdürü huzurunda tespit olunacak ifadeleri ile beyan ederek. ½irketlerin bütün hak ve yükümlülükleri kurulacak kooperatife aynen intikal eder.Çalışma alanlarında. şirket veya tüzelkişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden çok yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmaz malların. Bu maddede belirtilen eylemler için kadastrno sırasında. kendisi veya başkası adına keydettirirse. yapılan düzeltme kesinleşir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Ceza Hükümleri Ceza Madde 42 . Kadastro tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı bir taşınmaz malı hile ve desise veya kendisine ait olmayan kayıt ve belgeler kullanarak. kadastroya başladıktan sonra her türlü akit ve tescil işlemleri taşınmaz malların o andaki kadastro tespit durumu. Düzeltme. hiç bir vergi. el değiştirme. genel kurullarının oy çokluğu kararıyla.Öncelikli kadastro ve ihale Madde 39 . taşınmaz mal malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur.) . bağlı olduğu Bakanlığın onayını almak kaydı ile. kadastro müdüründen sorularak alınacak cevaba göre tapu sicil müdürlükleri tarafından yapılır ve kayıt örnekleri derhal kadastro müdürlüğüne gönderilir. Teknik hataların düzeltilmesi Madde 41 . hile ve desise Madde 43 . Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösteren sebeplerin varlığı halinde verilen ceza kaldırılır. Orman içinde ve dışındaki taşınmaz mallarda iktisap Madde 45 . tüzelkişiler. Kadastro çalışması veya itirazın incelenmesi sırasında çağrılan yerlere yahut kadastro mahkemesince davetiyede ücret verileceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmeyen bilirkişi veya tanıklar. aktin veya tescilin yapılmasını isterlerse. tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar. ihtiyati tedbir. şahıs toplulukları ile gerçek kişiler arasında yapılacak ifraz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ortaklarına yapı yapmak amacıyla kurulmuş bulunan şirketler. eylemleri daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde onbin liradan yirmibin liraya kadar. kadastro sonucunu beklemeleri. kadastronun fenni işlerinin bir kısmını veya tamamını gerçek ve tüzelkişilere ihale yolu ile yaptırabilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. altı aydan üç yıla kadar hapis ve ayrıca beşbin liradan yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. hisse değişikliği gibi hukuki işlemlerden kadastro harcı hariç. Bunun için tüzelkişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile geçen yönetim kurulu kararı veya şahıs topluluklarında oy çokluğu ile alınan karara dayanılarak kadastro tespitleri yapılır. ilgili kamu kurum ve kuruluşunun talebi üzerine. beşbin liradan onbin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.Kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve iyelik değişikliği dışında kalan ölçü.Kooperatif. tescil. Bu maddenin uygulanmasında. ihtiyati haciz ve benzeri kararlarla ilgili talepler tapu sicil müdürlüğünce derhal tapu siciline işlenmekle birlikte kadastro tutanağına da geçirilmek üzere resen kadastro müdürlüğüne veya dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir. Onanmış imar planlarının kapsadığı alanlar ile kamulaştırma kararı kesinleşmiş olan ve toplu halde bulunan taşınmaz malların kadastrosu. dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir. 11 inci maddesine göre ilan edilir.Bu Kanunda belirli yükümlülükleri yerine getirmeyenler. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kadastro başladıktan sonraki akit ve tescil işlemleri Madde 40 . ikinci defa kadastrosu yapılabilir. yargılama sırasında ise resen araştırma inceleme yapılarak kadastro hâkimi tarafından verilir. eylemi daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde.Kadastroya başlanan bölgelerde henüz sırası gelmeyen çalışma alanları içindeki yatırımlarla ilgili mevki ve adaların kadastro giderlerinin tamamının ilgililerince veya istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması halinde kadastroları öncelikle yapılır. Kat İyeliği Kanunu hükümlerine göre bağımsız bölümler şeklinde tespitleri yapılır.

ikamet süreleri. ONUNCU BÖLÜM Geçici Hükümler Geçici Madde 1 . bu Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren 2 yıl geçmekle düşer. tutulma şekli. E) İtirazları inceleyecek kadastro komisyonunun kuruluşu. dosyaların kadastro mahkemesine devri usulül. G) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları. üyelerinin niteliği.Orman sınırları içerisinde kalan veya orman dışına çıkarılan alanlarda toprak tevzi yoluyla verilen yerler (İşlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmadan hak sahipleri adına tespit ve tescil edilir. yetki ve sorumlulukları. (İptal: Yukarıdaki fıkrada geçen "tapulu yerler" ibaresi Anayasa Mahkemesinin 20/8/1988 gün ve 19905 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan. bilirkişiliği engelleyen haller.Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş tapulama mahkemeleri. Asliye hukuk mahkemelerinde bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa göre açılan veya müracaata bırakılan davalara. ilanlarda belirtilecek hususlar.Tapulama ve kadastro mahkemelerince bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kesin hükme bağlanmış uyuşmazlıklara bu Kanun uygulanmaz. Yönetmelikler Madde 47 . kayıt ve belgelerin bulunması. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereğince belirtielen turizm alanlarında. 6831 Sayıl Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulanmasında bu madde hükmü tatbik edilir. Kaldırılan kanun ve hükümler Madde 48 . yeminleri. müfettişler refakatında çalıştırmaya ilişkin usul ve esaslar. Geçici Madde 3 . Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte.15 Aralık 1934 Tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu. yaşları. Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallarda iktisap Madde 46 . hak sahipleri adına tespitve tescil olunur. hukukî ve idarî usul ve esaslar. Bunlara süresi içinde itiraz durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır. yeni kadroların ihdası ve mevcut kadrolarda yapılacak değişikliğe kadar. Tapulama hâkimleri ile tapulama mahkemelerinde yetkili olarak görev yapan hâkimler yeniden bir atamaya veya yetkilendirilmeye gerek olmadan kadastro hâkimi olarak görevlerini yürütürler. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre 8 ay içinde gerçekleştirilir. da duruşma henüz açılmamışsa. komşu çalışma alanlarında yapılacak işlemler. ilk duruşma için birlik merkezine gidilmeyerek. dava bu Kanunun hükümlerine göre yürütülür. ihtilafların çözümü usul ve esasları. 28 Haziran 1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanunu ile 19 Temmuz 1972 tarih ve 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanununun 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.Bu Kanun gereğince ihtiyaç duyulan kadroların ihdası ve mevcut kadrolardan yapılacak değişiklikler. A) Kadastro çalışma alanı sınırlarının belirlenmesi.Kadastrosu yapılacak veya daha önce tapulama ve kadastrosu tamamlanmamış bulunan yerlerde 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesi veya 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına kaydedilen taşınmaz mallar bu Kanun hükümlerine göre doğan iktisap şartlarına istinaden zilyetleri adına tespit ve tescil olunur. İ) Kadastro görevlilerinin taşınmaz mallara girme şekli ve müsaade verecek makamlar. kadastro mahkemesi adını alır ve açılmış davaları. L) Bölge kontrolörlerinin işe alınma ve istihdamları ile görev. değerlendirilmesi. H) Kadastrosu yapılan yerlerde emlak vergisi kıymeti belli olmayan taşınmaz malların. görevi. 2613 ve 766 sayılı kanunlara yaptığı atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. muhafaza ve devri gibi işlemler. Bu şekilde hak sahipleri adına tespit ve tescil işlemleri gerçekleşinceye kadarki süre içinde evvelce tahakkuk ettirilenler de dahil olmak üzere ecri-misil alınmaz.Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak aşağdaki konularda yönetmelikler çıkarılır. İlgililerin. revizyon gören eski kayıtların kapatılması gibi hususlar. C) Mahallî mahkemelerde davalı taşınmaz malların tutanaklarının tanzim şekli. ücretleri. Geçici Madde 4 . Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskân suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yerler (işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmaksızın. Tapulama mahkemeleri ile kadastro mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye mahkemelerinde halen görülmekte olan davalar ile 10 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılacak davalara bu Kanun hükümleri uygulanır. bu Kanundaki hükümlere göre yürütür. . B) Tutanak bilirkişilerinin seçilme usul ve esasları. mahallinde inceleme ve yeniden tutanak tanzimi usul ve esasları. D) Taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitlerinde ve kontrol işlerinde takip edilecek teknik. tapulama mahkemelerinde görevli diğer personel hakkında da uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğünden önce düzenlenmiş tapulama tutanakları ve kadastro beyannameleri ile verilmiş bulunan komisyon kararları geçerliliklerini korurlar. Geçici Madde 2 . Bu hüküm. çıkarılması. bu Kanunda belirtilen unvanlarda görevlendirilebilir. malî işlemleri ile harcama usul ve esasları. Orman Kanunları hükümlerine göre tahsis edilen yerlerde ve imar planlarının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallar hakkında yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. kadastro mahkemelerinde bu Kanundaki hükümler doğrultusunda bakılmaya devam olunur. F) Bu Kanunla belirtilen ilanların yapılış şekli. K) Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmelerde uygulanacak usul ve esaslar. belgelerinin değerlendirilmesi. gelir kaynakları. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan personel. Bu madde gereğince. duyurulacak kamu kurum ve kuruluşları.Tapulama Kanununa göre birlik merkezinde duruşma açılmasına karar verilmiş olup. kıymetini takdir etme usul ve esasları. Hazinenin iyeliğinden çıkmış bulunan veya amme hizmetine tasis edilen taşınmaz mallar hakkında bu madde uygulanmaz. yine aynı fıkrada geçen "İskân Suretiyle veya" ibaresi ise Anayasa Mahkemesinin 25/8/1988 gün ve 20263 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararları ile iptal edilmiştir. çalışma şekli. daha önce kadastrosu yapılan yerlerde bu maddeye dayanan talep ve dava hakkı. tutanakların muhteviyatı. Diğer kanunların. asılacağı yerler.

Yürürlük Madde 49 . bu Kanun hükümlerine göre bunarın kadastrosu yapılır. Geçici Madde 5 .Bu Kanun Bakanlar Kurulu yürütür. bu komisyonlarda bu Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır. Tapulama ve kadastrosu yapılıp tespit dışı bırakılan yerlerde tapulu taşınmazların maliklerinin talep etmesi halinde. Yürütme Madde 50 . Tebligat ve ilanlar 766 ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile diğer kanunlar gereğince özel kadastrosu yapılan ve tutanakları kesinleşmiş bulunan taşınmazlar için 10 yıllık hat düşürücü süre geçmiş ise.Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 766 ve 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş komisyonlara intikal etmiş veya edecek itirazlar. .Bu Kanun yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer. bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hak sahipleri dava açabilirler.

766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri uyarınca çözümlenir. Yenilemenin esasları Madde 4 . Yürürlük Madde 7 . hak sahiplerinin birbirleri ile uyuşmazlık çıkarmadan kabullendikleri yerleşme biçimlerinin olduğu gibi muhafazası gözönünde bulundurulur. tapulama komisyon kararlarına karşı açılacak davalar. uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen ve en az bir mevki veya ada biriminde zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen tapulama ve kadastro paftaları. Yönetmelik Madde 6 . bu Kanun hükülerine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve ilgili bakanın onayı ile yenilenir.Yenilemenin yapılış biçimi ve uygulanacak teknik yöntemler bu Kanunun yaymından itibaren üç ay içerisinde hazırlanıp Resmi Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. o mahallin asliye hukuk mahkemelerince. İtiraz ve davalar Madde 5 . ayrıca Ankara ve İstanbul'da çıkan günlük gazatede ve radyo ile ilan olunur. köy veya mahallesi.Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yenileme işlemleri.Yenilemeye tabi tutulacak birimlerin ilçe. Ancak. bunun dışında kalan yerlerde 766 sayılı Tapulama Kanunundaki usul ve esaslara ilişkin hükümlere uyularak kadastro veya tapulama müdürlüklerince yerine getirilir. Bu topluluk içindeki parselerin konumu dikkate alınarak yüzölçümü farklılıkları her bir parselin sicilindeki yüzölçümü ile orantılı olarak bütün parsellere dağıtılmak suretiyle dengelenir. Yürütme Madde 8 . İlan Madde 2 . Yetki ve uygulanacak hükümler Madde 3 . . Bu müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yetkili kılıncak müdürlüklerce yenileme işlemi yapılır. il ve ilçe belediye sınırları içinde 2613 sayılı Kadasatro ve Tapu Tahrir Kanunundaki.Yenileme yalnız teknik çalışmaları kapsar. bölge merkezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur. Tapu siciline geçmiş veya geçmemiş iyelik ve iyeliğe ilişkin haklar inceleme konusu yapılamaz. tapulama mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde. Yenileme işlemi sırasında ilk kadastro veya tapulamanın tahdit ve tespit ettiği parsel sınırlarına itibar olunması esas alınır. Bu işlemler sırasında parseller içindeki mevcut daimi yapı ve tesislerin aynı parsel içerisinde bırakılması. Parsel sınırlarının tespit edilememesi halinde yol.Yenileme tespitlerine yapılacak itirazlar ve komisyon kararlarına karşı açılacak davalar 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 766 sayılı Tapulama Kanununun ilgili hükümlerine göre sonuçlandırlır. mevzii. Parselin zemindeki sınırarı değişmiş veya işaretsiz ise ilk kadastro veya tapulamanın pafta ve fenni belgelerinden yararlanılarak sınırlar tespit edilir. Buna göre tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılır.Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun Kanun No Tarihi Resmi GazeteTarihi Resmi Gazete Sayısı : 2859 : 23/06/1983 : 25/06/1983 : 18088 Yenileme Madde 1 . pafta ve ada numaraları en az bir ay önce Resmi Gazetede. dere ve benzeri tabii ve suni tesislerle çevrili parseller topluluğu bir bütün olarak ele alınır.Teknik nedenlerle yetersiz kalan.Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Bu topuluk içindeki sınırları değişmemiş parseller dengelemeye dahil edilmeyip haklarında üçüncü fıkra hükümü uygulanır. Parselin zemindeki sınırları değişmemiş ise ölçümleme sonunda yeni bulunan değerler aynen kabul edilir.

Genel Müdürlük gerekli gördüğü yerlerde sicillerin bir kısmını ya da tamamını karteks şekinde veya bilgisayar ortamında tuturmaya yetkilidir. mahkeme kararı ve diğerleri) B) Yardımcı Siciller. Birden fazla sicil bölgesinde kalan taşınmaz mal. kat iyeliği kütüğünde ayrı ayrı sayfalara yazılır. kamunun ortak kullanımına ayrılmış taşınmaz mallar kütüğe yazılamaz. b) Kat iyeliği kütüğü. taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. üçüncü kişilere devir olunabilir. ilgili olduğu her sicil bölgesi kütüğüne ayrı ayrı yazılır ve kayıtlı olduğu diğer sicil bölgeleri de gösterilir. b) Bağımsız bölümler. değişiklik.Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir. Kısaltmalar Madde 3. d) Kamu orta malları sicili. Tapu Siciline Yazımı Gereken Taşınmaz Mal ve Haklar Madde 7 – Tapu siciline aşağıdakiler taşınmaz mal ve hak olarak yazılır.Bu Tüzük. iyelik ve iyelik dışındaki aynî ve şahsî hakların tapu siciline tescil edilme koşullarını. c) Müstakil ve daimi haklar. işlemlerin ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde birden fazla müdürlük oluşturabilir. Bu müdürlükçe yapılan işlemler ilgili müdürlüklere bildirilerek.TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı :07/06/1994 :21953 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç. c) Müdür: Tapu Sicil Müdürü. Sicil Bölgeler Madde 5. üzerinde kurulduğu taşınmaz malla irtibatlandırılarak kütüğün ayrı bir sayfasına taşınmaz mal olarak yazılır. d) Kütük: Tapu Kütüğü ve Kat İyeliği Kütüğü. Genel Müdürlük. Bu şekilde kütüğe taşınmaz mal olarak yazılan müstakil ve daimi haklar. a) Mal sahipleri sicili. Bağımsız Bölümler Madde 9 – Ana taşınmaz malın bağımsız iyeliğe konu olan bölümleri. tamamının veya büyük kısmının bulunduğu mahalle veya köyün kütüğüne yazılır. b) Müdürlük: Tapu Sicil Müdürlüğü. bölgesi içindeki her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir. c) Düzeltmeler sicili.Bu Tüzüğün amacı. aşağıda belirtilen ana ve yardımcı sicillerden oluşur: A) Ana Siciller: a) Tapu kütüğü. terkin ve düzeltme işlemlerini kapsar. Tapu sicili. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM . Tapu Sicilinin Oluşumu Madde 6 – Tapu sicili. d) Resmi belgeler (resmi senet. tapu sicili üzerinde gerekli değişikliğin yapılması sağlanır. Bu taşınmaz malla ilgili her türlü talep büyük kısmının bulunduğu müdürlüğe yapılır. mirasçılara intikal edebilir ve üzerlerinde her türlü aynî ve şahsî hak kurulabilir. Müstakil ve Daimi Haklar Madde 10 – Müstakil ve daimi niteliği bulunan irtifak hakları. Mevzuat çerçevesinde tescilleri zorunlu hale gelmedikçe Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle. tescil. Kapsam ve Kısaltmalar Amaç Madde 1. b) Aziller sicili. Arazi Madde 8 – Bir sicil bölgesindeki arazi. plan. Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır. a) Arazi.Bu Tüzükte geçen. Kapsam Madde 2. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tapu Sicili Madde 4. c) Yevmiye defteri. anlamında kullanılmıştır.Tapu sicili. a) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

Belge. resmi senet ve taşınmaz mal dosyasındaki belgelerde yer alan imza ve fotoğraflara göre aynı kişi olup olmadığı belirlenir. gelen kısıtlama taraflara memur tarafından bildirilir ve yevmiye defterine işlemden önce kaydedilir. müdür veya görevlendireceği bir memur tarafından incelenerek hak sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı saptanır. dilsiz ve körler ile okuma yazma bilmeyenler tarafından yapılacak başvurularda bu tüzüğün 17 nci ve 18 nci maddeleri hükümleri uygulanır. İstem resmi kuruluşlarca yapılırsa. Resmi Senedin İçeriği . Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya düşülürse. İstemde Bulunacaklar Madde 12 – Kanuni istisnalar dışında. tarih atılmak. Tanık ve tercümanın okuma yazma bilmesi ve temyiz kudreti bulunan reşit kimselerden olması gerekir. düzenlenmiş ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekaletname istenir. Memurlar belirtilen adrese gittikten sonra. Tanıklar mühür ve parmak izini onaylarlar. nüfus cüzdanı veya pasaport istenilerek kütük. kör veya dilsiz ise. müdürle belgeyi düzenleyen memur tarafından imza edilir ve daire mührü ile onanır. Tapu siciline yazımdan önce hak sahibi olmuş kişiler de bu hakkın yazımı için gerekli belgelerle istemde bulunabilirler. akitli işlemlerde iki memuru ikametgahta işlem yapmaları için görevlendirir. b) Taraflardan biri veya birkaçı okuma yazma bilmiyorsa. Vekilin kimliği saptandıktan sonra tapu sicilindeki hak sahibi ile vekaletnamedeki müvekkilinin kimliği karşılaştırılır. Resmi senede tarafların fotoğrafları yapıştırılır. f) Kanunların öngördüğü işlemlerde iki tanık bulundurulur. Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi Madde 14 – İstemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı araştırılır. işlemin yapılmasına engel ise müdür istemi reddeder. İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise. c) Taraflardan biri veya birkaçı sağır. Resmi senede tanık ve tercümanın kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri yazılır. daire mührü ile kendi imza yerini ve fotoğrafları mühürler. tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabilir. tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamaz. Taraflar akdi imza etmemiş ise. hem imza yerlerini ve hem de karşılıklı birbirlerinin fotoğrafı üzerini imzalarlar. İstemde bulunan kişi kanuni temsilci ise. ayrıca yeminli tercüman bulundurulur. Tanıklar ve tercüman da resmi senedi imza ederler. Vekil. İstem sahibi belgeyi. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında kimlik tespitinde kabul edilebilecek diğer belgeleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. Sağır. Akdi Gerektirmeyen İşlemlerde İstem Belgesi Düzenlenmesi Madde 15 – Akit yapılmasını gerektirmeyen işlemlerde istem sahibinin kimlik bilgileriyle adreşini içeren istem belgesi düzenlenir. İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise. İmza Bilmeyenin İşareti Madde 18 – Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa. Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde. Taraflar resmi senetteki imza yerine "okudum" ibareşini yazdıktan sonra. İstem vekaleten yapılmışsa vekilden Noterlik Kanununa göre. Ayrıca müdür. Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorunludur. İstem. ayrıca dayanağı olan vekaletname de aranır. Hak Sahibinin Belirlenmesi Madde 13 – İstem. yetkili olduğunu belirten karar veya belge istenir. tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise. d) Tarafların kimliğinde kuşkuya düşülmüş ise. sol elin baş parmağı. müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir. Müdürlüklere her türlü işlem için yapılacak başvurular. Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri eksiksiz yazılır. yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır. Müdür. o taşınmaz malla ilgili kısıtlayıcı bir istem gelirse telefonla veya memur gönderilerek durum bildirilir. İşlemin yapıldığı dairede çalışanlar tanıklık yapamazlar. Tanık Bulundurulması Gereken Haller Madde 17 – Akitli ve akitsiz işlemlerde. yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılmaz. memur tarafından başvuru belgesi doldurulmak. Gelen kısıtlama. a) Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa. memur ve başvuruda bulunan tarafından imzalanmak suretiyle yazılı hale getirilir. Akdi Gerektiren İşlemlerde Resmi Senet Düzenlenmesi Madde 16 – Akdi gerektiren işlemlerde resmi senet düzenlenir. Düzenlenen resmi senet memur tarafından müdür ve tarafların huzurunda okunur. İkametgahta İstem Belgesi Düzenlenmesi veya Akit Yapılması Madde 19 – Taraflardan birinin tapu idareşine gelmesine engel bir durumu varsa ikametgahta istem belgeşinin düzenlenmesi veya akdin yapılması istenebilir. kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi aranır. "okudum" ibareşini yazarak imzalar. Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi. e) Ölünceye kadar bakma akitlerinde. kuruluşların ve temsilcilerinin yetkilerinin olup olmadığı araştırılır. talep edilen işlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten. Bu halde başvuru belgeşinde adres ve varsa telefon numarası da belirtilir. Taraflar isterlerse resmi senedi kendileri de alıp okuyabilirler.İstem ve Belgelenmesi İstem Zorunluluğu Madde 11 – Kanunlarda veya bu Tüzükte yazılı istisnalar dışında. müdür ve düzenleyen memur da imza ederler.

malik sütununa faydalanan taşınmaz malların ada ve parsel veya bağımsız bölüm numaralı yazılır. ilgili kanuna uygun şekilde ve yetkili mercilerce verilen karar ve dağıtım cetvellerine dayalı olarak hak sahipleri adına tescil edilir. tenis kortu gibi taşınmaz mal veya bağımsız bölümleri ortaklaşa kullanıma ayrılmış ise. birden başlayan sıra numarası verilir. faydalanan bütün taşınmaz mal maliklerinin birlikte istemleri olmadan müşterek iyeliğe dönüştürülemez. aranır.Madde 20 – Resmi senede. silinti. Ortaklaşa kullanılan yerler. istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Yevmiye defteri işlem olmadığı günlerde açılıp kapatılmaz. b) Akitsiz işlemlerde. hangi ada ve parsel veya bağımsız bölümle ortak olduğu belirtilir. Faydalanan taşınmaz malların kütük sayfasının beyanlar bölümüne. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili Madde 26 – Sosyal tesis. Müşterek iyelikte pay miktarı. kütük sayfasında ayrılan özel sütununa tescil edilir. yetkili mercilerce onanan kesinleşmiş toplulaştırma planları ile yeni maliklerini gösteren cetvellere dayanılarak hak sahipleri adına tescil edilir. Tescil. silinti. Resmi senetlerdeki yanlışlık ve eksiklik akdin altına yazılarak taraflar ve memurlarca imzalanır. c) Miras taksimi noter tarafından yapılmış ise sözleşme. saat ve dakikası belirtilir. kesinleşmiş mahkeme kararı. soyadı ve adresi yazılır. itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir. soyadı ve baba adı. paydaşların adı. İyelik Hakkının Tescili Madde 25 – Kütük sayfası malik sütunundaki devreden kişinin adı ve soyadı. işleme konu taşınmaz mal ve tarafların isteği açıkça yazılır ve yevmiye defterine kaydedildiği tarih. malik isimlerinin ortak paranteze alınmasından sonra belirtilir. payın tescili sırasında payların toplamı yazılır. ortak sınırı olmaksızın ayrı ada ve parsellerde de bulunabilir. a) İstem. Ortaklaşa kullanılan yerler. Malik sütununun ilk boş satırına yeni malikin adı. Resmi senet birkaç sayfa ise her sayfası ayrı ayrı imzalanır. edinme nedeni. Tescillerde yevmiye defterindeki sıra numarası esas alınır. İştirak halinde iyelikte iştiraki doğuran neden. soyadı. tapu sicili üzerinde işlem yapılmasını gerektiren veya reddedilen istemler kaydedilir. maliklerin rızası alınmadan re'sen tescil edilir. bu deftere yazım tarih ve sıra numarasına göre belirlenir. Yevmiye defterine. taşınmaz malın kime ihale edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazısı. Müdür göreve dönünce. kesinleşmiş mahkeme kararı. soyadı ve baba adından sonraki kısımda. imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanların başvuruları. mirasçılar arasında yazılı olarak yapılmış olup da. saat ve dakikası. ortaklaşa kullanılan taşınmaz malın. bu birimin kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. ticari mahal yüzme havuzu. c) Resmi kurumların akitsiz işlemlerine ait yazılarının alınmasından. İstemin Reddedilmesi Madde 23 – Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk Medeni Kanununun 921 inci maddesine göre geçici şerhe de imkan bulunmayan istemler. Yevmiye Defterlerine Kayıt Madde 22 – Müdürlüğe gelen istemler. sonra yevmiye defterine kaydedilir. Yevmiye defterine. Resmi senette. Arazi Toplulaştırmalarında Tescil Madde 29 – Arazi toplulaştırmalarında yeni doğan parseller. İrtifak Hakları ve Taşınmaz Mal Mükellefiyetinin Tescili Madde 30 – İrtifak hakları. bayağı kesir olarak gösterilir. Müdür daire dışına çıkarken veya izin ve rapor gibi nedenlerle görevinden ayrılırken yetki verdiği memuru yevmiye defterine yazar ve imza eder. Ret kararına. mirasçıların imzaları noterce onaylanmamışsa tüm mirasçıların. lehine vasiyet edilen tarafından yapılırsa hakim tarafından tescil için yazılan yazı ile birlikte tenfiz kararı ve vasiyetnamenin onaylı bir örneği. Hak sahibinin adı. Yevmiye defteri müdür tarafından her iş günü tarih atılarak açılır ve iş günü sonunda kapatılarak imzalanır. istemin niteliği. a) Akitli işlemlerde. kanuni istisnalar dışında. b) İstem. f) Mahkeme kararına dayalı tescillerde. yevmiye defterine kaydedildikten sonra. Bir paydaş sonradan başka paya sahip olduğu takdirde. Tahsis Yoluyla Tescil Madde 28 – Devlet veya kamu kurumlarınca dağıtılan taşınmaz mallar. çıkıntı yapılamaz. istemde bulunanın adı. Kütük üzerinde kazıntı. geciktirilmeden gerekçesi. Yevmiye defterine her sene başında. göreve başlandığı yine yevmiye defterine yazar ve imza eder. ilgili taşınmaz malın kütük sayfası irtifak hakları sütununda mükellefiyet anlamına gelen "M' harfi ile gösterilir. çıkıntı yapılamaz. Resmi Senet Düzenlenmesini Gerektirmeyen İşlemlerde Aranacak Belgeler Madde 21 – Resmi senet düzenlenmesini gerektirmeyen hallerde ayni hakların tescili için. Ret kararı. Şahsi irtifak hakları. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tesciller Tescilin Şekli Madde 24 – İstem. kanuni veya mansup mirasçılar tarafından yapılırsa hakim tarafından verilmiş veraset belgesi. İmar Uygulanmasının Tescili Madde 27 – Kesinleşmiş imar parselasyon planlarıyla ada dağıtım cetvelleri. baba adı ile edinme nedeni. kazıntı. usulüne uygun resmi senet düzenlenerek taraflarca imzalanmasından. tarih ve yevmiye numarası kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve yine kırmızı mürekkepli kalemle tarih ve yevmiye numarası yazılır. ayni tarih ve yevmiye numarası ile kütüğe tescil edilir. Tüzel kişilerin adı tam olarak yazılır. d) Hükmen yapılan kamulaştırmalarda. faydalanan taşınmaz mallarla aynı ada ve parsel içerisinde olabileceği gibi. Tapu sicili üzerinde kayıtlı hakların birbirlerine üstünlüğü. tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu üst birime. e) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda. tarihi. Yevmiye defterine kayıtlar siyah veya mavi mürekkepli kalemle yazılır. baba adı ve irtifak . tarih ve yevmiye numarası yazılır. istem belgeşinin imzalanmasından. siyah veya mavi mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle okunaklı şekilde yazılır.

tüzel kişinin ünvanı yazılır. Aynı rehin için birden fazla belirtme yazılması halinde de aynı harf kullanılır. Kat irtifakı kurulmuş taşınmaz mal üzerinde. Bu hakların tescilinde. Rehin hakkının tesisindeki şartlarda yapılan değişikliğe ait sözleşmelerle alacağın kısmen ödenmesine ilişkin istemler ve Borçlar Kanununun 162 nci maddesi uyarınca yapılacak alacağın temliki sözleşmeleri ve benzerleri. İştirak halinde iyelikte. iştirak çözülmeden bir paydaşın payı rehnedilemez. Korunmuş Miktar Madde 34 – Daha sonra tesis edilecek rehin için saklı derece bırakılmak istenirse rehindeki şekle uyulmakla beraber.S.. C . Gerekiyorsa planında da gösterilir. resmi senedin. ayrıca her bir irtifak hakkı için A. İlgili taşınmaz malların kütük sayfaları rehin sütununa. gibi harfler kullanılır. arsa veya bina ise ticaret veya sanayi odası tarafından belirlenecek bir teknik eleman. kütük sayfası özel kısmından aşağıdaki şekilde yapılır . c) İlgisine göre belediye encümeni veya il veya ilçe İdare Kurulu tarafından belirlenecek bir teknik eleman. Olmak üzere (beş) kişiden oluşur. paydaşın payı da bölünerek rehin edilemez. bu durum belirtilir. akitsiz işlemlerde de istem belgeşinin arka yüzündeki özel bölümünde "Tescil tarafımdan yapılmıştır" cümleşinin altına adını. Bu komisyon.. d) Rehin miktarı. Rehin Haklarının Tescili Madde 31 – Taşınmaz mal rehin haklarının tescili. arsa payları ayrı ayrı rehne konu olabilir. İşçi ve Yüklenici İpoteğinin Tescili Madde 37 – İşçi ve yüklenici ipoteklerinin tescilinde kütüğün rehin haklarına ait düşünceler kısmında "inşaatçı ipoteği" olduğu belirtilir. ipotek "İ". İstemde bulununlar her bir taşınmaz malın ne miktar için rehnedildiğini belirtmezlerse. lehine. Faiz ve müddet sütunu boş bırakılır. aynı alacak için birden çok kişilere ait taşınmaz mal veya pay rehin edilirse. istem hangi müdürlüğe yapılmış ise. "M" harfi ile gösterilir. Yükümlü taşınmaz malın kütük sayfasında ise hangi taşınmaz mal lehine nasıl bir irtifak hakkı olduğu tescil edilir. taksim ve trampa işlemleri. varsa faiz oranı. Taşınmaz mal paylara ayrılarak rehnedilemeyeceği gibi. İrat Senetleri ve Taşınmaz Mal Karşılık Gösterilerek Çıkarılan Senetler Değerlendirme Komisyonu Madde 39 – İpotekli borç senedi ve irat senedi tesisi için taşınmaz malın kıymeti. soyadını yazarak imza eder. düşünceler sütunundaki eski malikin adı çizilip. devir işlemine ilişkin tarih ve yevmiye ile rehne ait harf kullanılmak suretiyle yeni malikin adı yazılır. Serbest dereceden yararlanma hakkı veren sözleşmeler şerhler sütununda gösterilir. irtifak hakkı tesis edilen yararlanan (hakim) arazinin kütük sayfasında hak anlamına gelen "H" harfi ile. a) Her bir rehin hakkı. B. b) Müştereken ve/veya müteselsilen borçlu kimselere ait birden çok taşınmaz mal veya payı aynı alacak için rehin edilirse. rehin hangi harf ile tescil edilmiş ise o harf kullanılarak yazılır. yükümlülük söz konusu ise. düşünceler sütununda hangi taşınmaz mallarla müşterek rehinli olduğu belirtilerek. ipotekli borç senedi "İ. c) Alacaklının adı. Yararlanan arazinin kütük sayfası irtifak hakları sütununda hangi taşınmaz mal aleyhine nasıl bir irtifak hakkı olduğu tescil edilir. Taşınmaz mal mükellefiyeti. rehin miktarından taşınmaz mala isabet eden miktarı tescil edilir. ilgili müdürlüklerinden yetki alınmak suretiyle o müdürlükçe sonuçlandırılır ve tescilin yapılması için resmi senet ve diğer belgelerin tasdikli birer örneği ilgili müdürlüklere gönderilir. rehin derecesi. Rehin Haklarına Ait Düşünceler Madde 35 – Rehin haklarına ait düşünceler sütunundaki rehinle ilgili belirtmeler. Belirli bir taşınmaz mal lehine. soyadı ve baba adı." harfleriyle gösterilir. müşterek ve müteselsil borç olduğu ayrıca açıklanır. Payın Rehnedilmesi Madde 33 – Müşterek iyeliğe konu taşınmaz mallarda payın rehnedilmesi halinde. b) Defterdarlık veya mal müdürlüğünden bir temsilci. a) Kadastro müdürlüğünden varsa mühendis yoksa kontrol memuru. müdür veya bu iş için görevlendirilen memur tarafından. d) Kıymeti takdir olunacak taşınmaz mal tarım arazisi ise tarım müdürlüğünce. aleyhinde irtifak hakkı tesis edilen yükümlü (hadim) arazinin kütük sayfasında ise. Rehnin terkini halinde düşünceler sütunundaki rehne ilişkin belirtmeler de terkin edilir. Tescilin Kontrolü Madde 38 – Tescili yapan memur. A. rehin müddeti ile tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılır. Arzî irtifak hakları. BEŞİNCİ BÖLÜM İpotekli Borç Senetleri. düşünceler sütununda hangi taşınmaz mallarla müştereken rehinli olduğu belirtilir. . Rehinle yükümlü pay devre konu olursa. aynı zamanda yararlanan taşınmaz mal kütük sayfası irtifak sütununda niteliği de belirtilerek tescil edilir. B. taşınmaz mal veya paylardan her birinin bu alacağını belli bir kısmı için rehin edilmesi gerekir. "Kontrol edilmiştir" cümlesi yazılarak imza edilir.hakkının çeşidi belirtilerek ve varsa süresi yazılarak tescil edilir. Ayrı Müdürlüklerle İlgili İstem ve Yetki Madde 36 – Ayrı müdürlüklerin yetki alanlarında bulunan taşınmaz mallarla ilgili müşterek rehin. c) Müşterek ve/veya müteselsil borç durumu söz konusu olmaksızın.". kimin payının rehinli olduğu düşünceler sütununda belirtilir. gibi harfler altında tescil edilir. Yapılan tesciller. düşünceler sütununda belirtilir. ilgili bütün taşınmaz mal kütük sayfaları. b) Tescilde... İpotekli borç senedi hamiline yazılı ise. C . yükümlü arazinin kütük sayfası irtifak hakları sütununa tescil edilir. Hak sahibi ve kıymeti belirtilir. müdürün başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından belirlenir. akitli işlemlerde. irat senedi "İ. rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte. Müşterek Rehnin Tescili Madde 32 –Müşterek rehnin tescili aşağıdaki şekilde yapılır: a) Aynı malike ait birden çok taşınmaz mal veya payı aynı alacak için rehin edilirse. kütük sayfası rehin sütunu alacaklı adı kısmına "korunmuş miktar" ibaresi ve alacak sütununa da miktarı yazılır. B. ilgili taşınmaz malların kütük sayfaları rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte. istem reddedilir.

Vekilin sonradan tayininde ilgililerin istemi veya mahkeme kararı gerekir. Taşınmaz mal arsa ise. kapsamı sicil içeriğine uygun olduğu takdirde ilgili müdür ile yetkili hakim tarafından imza edilir. f) Getireceği gelir. üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla alacağı kararla değeri belirler. Ortalama kira. yeni senette eski senedin yerine verildiği belirtilir. İpotekli borç Senedi İçin Değer Belirleme Madde 40 – Taşınmaz malın değeri. Komisyon. Aynı alacak için birden çok kişiye ait taşınmaz mal veya payı üzerinde müşterek borç durumu söz konusu olmaksızın ipotekli borç senedi veya irat senedi tesis edilirse. Sonradan Taşınmaz Mal İlavesi Madde 47 – Bir ipotekli borç senedinin veya irat senedinin tesisinden sonra. İrat senedi imar alanı içindeki taşınmaz mal üzerinde tesis edilecekse. aynı bölgede bulunan diğer taşınmaz malların aynı rehin hakkına dahil edilmesi. müdürün üyelere yazılı olarak bildireceği yer. alacaklının. diğer müdürlüğe göndererek rehin senedinin o yer müdürü ile yetkili hakimin imzalamasından sonra ilgilisine verilmek üzere gönderilmesini ister. c) İstem belgesi veya resmi senedin düzenlenmesinden sonra 45 inci maddeye uygun olarak ipotekli borç veya irat senetlerini düzenler. d) Varsa resmi senedin yoksa istem belgeşinin bir örneği ile imzalı rehin senedini. mahallesi veya köyü. taşınmaz malın değeri kabul edilir. belirlenen değerden fazla olamaz. on yılda getirdiği hasılat göz önüne alınır. Değişik Bölgelerde Bulunan Taşınmaz Malların Rehnedilmesi Madde 48 – Değişik bölgelerde. a) Cinsi. c) Değerini etkileyecek nitelikleri. Hasılat ortalamasının bulunmasında. Bir senet iptal edilip de yerine yeniden senet verildiğinde. h) Binalarda resmi birim fiyatları ve yıpranma payı. Bu ücret. çalışacakları günler için ücret ödenir. ada ve parsel numaraları. Taşınmaz Malın Gelir Değerinin Belirlenmesi Madde 42 – Tarım arazisinin gelir değeri. g) Arsa ve arazilerde emsal satış değerleri. rayiç değerinin beşte üçü değeri kabul edilir. binalar ve arsalar üzerinde tesis edilebilir. Komisyon Üyelerinin Ücreti ve Giderleri Madde 44 – Komisyon üyelerine. . emlak vergisine esas vergi değerinden fazla olamaz. Gelir değeri belirlenecek taşınmaz mal kiraya verilmemiş olur ve bulunduğu bölge içinde veya civar bölgelerde karşılaştırma yoluyla olağan ve ortalama kirayı da belirleme mümkün olmaz ise. keşif ve inceleme giderleri ilgililer tarafından ödenir. En Yüksek Değerin Belirlenmesi Madde 43 – İpotekli borç senedi ve irat senedi tesisi için belirlenecek değerler. Tarımın gerektirdiği masraf düşülüp. tarımsal taşınmaz mallar. taşınmaz malın gelir değerine arsa ve varsa bina değerlerinin katılmasından oluşan toplamın yarısının beşte üçü taşınmaz malın değeri kabul edilir. e) Varsa resmi makamlarca yapılmış değer takdiri. resmi senedi düzenler.Komisyon üyeleri. birden çok taşınmaz mal üzerinde aynı alacak için ipotekli borç senedi veya irat senedi tesisinde istemin yapıldığı müdürlük: a) Taşınmaz malların bulunduğu yer müdürlüklerinden değer belirlemesinin yaptırılmasını ve kayıt örneğiyle birlikte gönderilmesini ister. taşınmaz mal sahibiyle birlikte borçlu tarafından imzalanır. Ücret. resmi değeri. bu bölümdeki hükümlere göre yapılır. sokağı. değeri belirlenecek arazinin geriye doğru on senelik getirdiği kira toplamının onda biridir. gün ve saatte. borçlunun ve taşınmaz mal malikinin birlikte istemde bulunmaları halinde istem belgeşinde veya resmi senette vekilin kimliği ve adresi açıkça yazılır. Olağan kira. genel hasılatın ortalaması bulunur. yıllık olağan kira ile ortalama kira bedeli toplamının yarısının on (10) rakamı ile çarpımından elde edilecek tutardır. Harcırah Kanununun birinci derecedeki memurlara öngördüğü miktarın üç katından fazla olmamak üzere genel müdürlükçe belirlenir. İpotekli borç ve irat senetleri. taşınmaz malı kısıtlayan her alacak için ayrı senet verilir. araziyi işleten kimsenin emek ve masrafına karşılık makul bir kazanç elde etmesine elverişli olan kiradır. b) Yüzölçümü. Karara katılmayan üye katılmama gerekçeşini yazmak zorundadır. İrat senedi tarım arazisi üzerinde tesis edilecekse. türü. kalan net hasılat kabul edilerek on yıllık toplamı gelir gider değeri kabul edilir. taşınmaz malı önceden sınırlamış yükümlülükler ve taşınmaz mala ilişkin irtifak hakları ve rehin hakları yer alır. İpotekli borç ve irat senetleri tapu siciliyle karşılaştırılarak. d) Emlak vergisi beyan değeri. Birden Çok Taşınmaz Malın Kısıtlanmasında Senetler Madde 46 – Aynı alacak için aynı malike veya müşterek ve/veya müteselsil borçlu olan kimselere ait birden çok taşınmaz mal üzerinde ipotekli borç senedi veya irat senedi tesis edilirse tek bir senet verilir. İpotekli Borç Senedi veya İrat Senetlerinin Düzenlenmesi Madde 45 – ipotekli borç senedi veya irat senedi. esas alınarak bir rapora dayalı olarak belirlenir. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinde Vekil Madde 49 – İpotekli borç senedi veya irat senedinin tesisi sırasında. İrat Senedi İçin Değer Belirleme Madde 41 – İrat senedi. b) İstem belgeşini veya gerekiyorsa. Bu senetlerde taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu kütüğün sayfa numarası. taşınmaz malın gelir değerinin üçte ikisine varsa. Ayrıca vekilin adı rehin senedinde ve kütük sayfasının rehin haklarına ait düşünceler sütununda belirtilir. niteliği. müdürün yazılı talebi üzerine ilgili idarelerce yedi gün içerisinde belirlenerek müdürlüğe bildirilir. Tesis edilecek ipotekli borç senedi miktarı. üzerindeki bina değerinin yarısının eklenmesinden oluşan miktar. istem belgesi veya gerekiyorsa resmi senet düzenlendikten sonra düzenlenir.

süresi. b) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmi yazısı. kütük sayfasındaki özel sütunda. alacaklılar sütununda ayrıca belirtilir. a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yazısı. bağışla birlikte tesis edilen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen serbest dereceden istifade hakkı için resmi senet. taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının rehinler hanesine ait düşünceler sütununda belirtilir. dosyasındaki istem belgeşine yollama yapılır. Tesisi Artık Mümkün Olmayan Ayni Hakların Yazımı Madde 62 – Türk Medeni Kanununun taşınmaz mal sicilleri ile ilgili hükümlerine göre kurulmaları artık mümkün olmayan ayni haklar. şerhin tarihi ve yevmiye numarası değiştirilmeksizin.Senetlerin Alacaklıya veya Vekile Verilmesi Madde 50 – Müdür. müstakil ve daimi hakların kaydı usulüne tabidir. c) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı.) harfleriyle gösterilir. Şerhin Şekli Madde 59 – Şerhler. Senet İhracı Halinde İstem Madde 51 – Türk Medeni Kanununun 845 inci maddesi uyarınca tertip halinde senet ihraç edilirse. d) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler aranır. varsa şerhler bölümündeki eski malikin adı çizilip. Tahvillerin adet ve niteliği ile varsa alacaklı ve borçluyu temsil eden kişinin adı rehin haklarına düşünceler sütununda belirtilir. satış vaadi. yazılı istemin tarih ve yevmiye numarası belirtilerek. 69. tahvillerin nama veya hamiline yazılı olduğu. Kişisel hakların Şerhi İçin Aranacak Belgeler Madde 55 – Kişisel hakların. iyelik hakkı sahibinin yazlı istemi üzerine herhangi bir belge aranılmaksızın kütüğün beyanlar sütununa yazılır. c) Alım (iştira). tescille ilgili geçici şerhler ile kanunların öngördüğü hususlar yazılır. Kesin tescil. . Temlik Hakkını Kısıtlayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 56 – Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için. rehinle ilgili işlemlerden başka. taşınmaz malın kütüğünün beyanlar sütununa yazılır. rehin olarak tescil edilirken. Senetlerin Şekli Madde 53 – İpotekli borç ve irat senetlerinin şekilleri Genel Müdürlükçe belirlenir. 70 ve 71 inci maddelerde yazılı hükümler uygulanır. çıkarılan senetlerin adedi. devir işlemine ilişkin tarih ve yevmiye numarası ile yeni malikin adı yazılır. Şerhle yükümlü taşınmaz mal devre konu olursa. Geçici Şerhler (G. Temlik Hakkını Yasaklayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler Madde 57 – Temlik hakkını yasaklayan şerhler için: a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı veya yazısı. a) Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı (vefa). d) Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi aranır. konusu. Tahvilleri güvence altına almak üzere çıkarılan ipotekli borç veya irat senetleri. b) Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı (vefa) bağış akdinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinden ayrı olarak düzenlenen serbest dereceden istifade hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme. teferruatın yazımı için yeterli olmaz ise. Bu yazımda teferruatın adedi. bağışlama vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme. Tescil ile İlgili Geçici Şerh Madde 58 – Tescille ilgili geçici şerh mal sahibi ve ilgililerin istemi veya mahkeme kararıyla yapılır. cinsi ve kıymeti gösterilir. 68. YEDİNCİ BÖLÜM Beyanlar Beyanlar Sütununda Belirtme Madde 60 – Kütüğün beyanlar sütununa. Bu hakların tasarruf işlemleri. tarih ve yevmiye numarası ile varsa değeri gösterilerek yazılır. terkin olunacak şerhin tarih ve yevmiye numarası ile yapılır. mevzuatın yazılmasını öngördüğü hususlar ta-rih ve yevmiye numarası belirtilerek yazılır. Ş. ALTINCI BÖLÜM Şerhler Şerhler Sütununda Belirtme Madde 54 – Kütüğün şerhler sütununa kişisel haklar. borçlunun ve kısıtlanan taşınmaz mal sahibinin yazılı istemi ile senedi alacaklıya veya vekiline teslim eder. İpotekli Borç ve İrat Senedi ile Kısıtlı Taşınmaz Malın İfraz ve Taksimi Madde 52 – İpotekli borç senedi ve irat senedi ile kısıtlanmış taşınmaz malın ifraz ve taksim halinde. temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhler. sözleşmeden doğan ön alım (şuf'a). Beyanlar sütunu. c) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngürdüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler aranır. kütük sayfasının şerhler sütununa kaydı için. b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanmış senet. Teferruatın Yazımı Madde 61 – Teferruat.

Taşınmaz Malların Birleştirilmesi ve Üzerindeki Hakların Nakli Madde 75 – Aynı veya değişik kişilere ait birbirine bitişik taşınmaz malların birleştirilmesi mümkündür. taşınmaz malın kütüğünün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile birlikte yazılır.İşçi ve yüklenicinin işe başlama tarihi. alacaklılara hemen bildirilir.Vesayet Altına Alınma Madde 63 – Müdürlüğün. Ancak bu haktan yalnız bir kısım taşınmaz mal istifade edebiliyorsa. o kısım maliki irtifak hakkının kendi taşınmaz malından terkin olunmasını isteyebilir. yükümlü taşınmaz mal sahibi irtifak hakkının diğer parçalardan terkinini isteyebilir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Taşınmaz Malların Ayrılması -Birleşmesi . bir kişinin vesayet altına alındığına veya vesayetin kaldırıldığına dair mahkeme kararlarından yazılı olarak bilgisi olursa. İşlemin sonucu alacaklıya duyurulur. Oluşan parsellerin tapu kütük sayfalarının düşünceler sütununda birbirleriyle bağlantıları belirtilir. Rehin hakkı ile yükümlü olmayan paydaş veya paydaşlara ait taşınmaz mallar ise serbest bırakılır. Tapu idaresi. Ancak irtifak hakkı bir kısım üzerinde kullanılamazsa. İşçi ve Yüklenicinin İşe Başlama Tarihi Madde 64 . rehin hakkı bununla yükümlü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşınmaz mallara aynen nakledilir. Önceki sayfadaki kayıtlar. ayrılma söz konusu olmaksızın taksim edilir ise. Taşınmaz Mal Ayrılmasında Faydalanan Taşınmaz Mal Yönünden İrtifak Haklarının Nakli Madde 66 – İrtifak hakkından istifade eden taşınmaz mal parçalara ayrıldığında. Ayrılan parçanın yüzölçümü. Taşınmaz Malların Ayrılmasında Rehnin Nakli Madde 68 – Taşınmaz malların ayrılmasında. bütün hak sahiplerinin ve rehnin alacaklılarının muvafakatlarının alınması zorunludur. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin olunur. Taşınmaz Malın Ayrılmasında Yükümlü Taşınmaz Mal Yönünden İrtifak Haklarının Nakli Madde 67 – Yükümlü taşınmaz malın ayrılması halinde irtifak hakkı her kısım için devam eder. işlem kamulaştırmayı yapan idareye ve hak sahiplerine duyurulur. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin olunur. oluşan parsellerin sayfalarına aynen nakledilerek aralarında bağlantı sağlanır. Birleştirilen taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yükümlülükler. Nakledilen haklar ve yükümlülüklerin paydaşlardan hangisine ait olduğu da ayrıca belirtilir ve eski sayfalar kapatılır. durum taşınmaz malların kütüğünün beyanlar sütununa. Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz mal. alacaklı ile borçlunun aralarında yapacakları sözleşmeye. sadece o parsellere nakledilmekle yetinilir. Şerhlerin ve Beyanlar Sütunundaki Belirtmelerin Nakli Madde 73 – Bir taşınmaz malın ayrılmasında üzerindeki bütün şerhler ve beyan kayıtları. Ayırma ve nakil işlemi. İşlemin sonucu alacaklıya hemen duyurulur . Ek Sayfa Açılması . tarih ve yevmiye numarası da gösterilerek yazılır. rehin hakları yeni taşınmaz malların hepsinin sayfalarına aynen nakledilir. kütükteki bütün hak sahipleri son durumdan haberdar edilir. rehin bütün taşınmaz mallar üzerinde olduğu gibi muhafaza edilir. bedelin dağıtımında dikkate alınmak üzere. yeni oluşan taşınmaz malın kütük sayfasına aynen nakledilir. Faydalanan ve Yükümlü Taşınmaz Malların Ayrılması Madde 72 – Faydalanan ve yükümlü taşınmaz malların ayrılmasında kütük sayfasında mevcut hak ve yükümlülük. Bu durumdan taşınmaz mal malikine bilgi verilir. aşağıdaki hükümlere göre yeni sayfasına nakledilerek eski sayfa kapatılır. Ayrıca. irtifak hakkı her kısım için devam eder. Taşınmaz Malların Ayırma Yolu ile Taksiminde Rehnin Nakli Madde 70 – Hisseli bir taşınmaz malın paydaşlarından bir veya birkaçının payı üzerinde rehin hakkı olup da. Kamulaştırma işleminin sonucunda.Taksimi Kayıtların Nakli Taşınmaz malların Ayrılması Madde 65 – Bir taşınmaz malın ayrılmasında her yeni parsel için bir kütük sayfası açılıp resen tescil edilir. ayırma tarihi ve yevmiye numarası ile ayırma nedeni taşınmaz malın yüzölçümü kısmında gösterilir ve miktarından düşülür. taşınmaz malın diğer kısmı için olduğu gibi bırakılır. talep eden tarafın mahkemeden alacağı karara göre işlem yapılır. Taşınmaz Malın Ayrılmasında Rehnin Bölünmesi Madde 69 – Taşınmaz malın ayrılması sırasında üzerinde bulunan rehnin de ayrılan parçaların kıymeti oranında bölünmesi istenirse. İşlem sonucu alacaklıya hemen duyurulur. Beyan kaydı ile ilgili olan parseller hukuken ve teknik açıdan belirlenebilir ise. rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmiş haklar ile taşınmaz mal yükümlülükleri gibi şerh edilmiş haklar varsa. Tapu idaresi bu istemi irtifak hakkı sahibine tebliğ eder. işçi veya yüklenicilerden birinin istemi halinde inşaatla ilgili sözleşme ve belediye yer teslim tutanağının verilmesi üzerine. Yeni Parsel Oluşumunu Gerektirmeyen Ayrılmalarda Hakların Durumu Madde 74 – Bir taşınmaz maldan kamulaştırma gibi bir nedenle hakların ve yükümlülüklerin nakline gerek olmadan bir parçası ayrılarak sicilden terkini gerekiyor ise. kütük sayfası. bu istemi istifade eden irtifak hakkı sahibine tebliğ eder. Birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde. rehin hakları bununla yükümlü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşınmaz mallara aynen nakledilir. müşterek ve müteselsilen sorumlu olmaksızın ayrı ayrı rehinli olup da aynen taksim edilir ise. sözleşme yoksa. oluşan yeni parsellerin kütük sayfalarına aynen nakledilir ve beyanlar sütunlarında aralarındaki bağlantı gösterilir. bu taşınmaz mal parçalara ayrılarak taksim edilirse. Taşınmaz Malların Aynen Taksiminde Rehnin Nakli Madde 71 – Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz mal müşterek ve müteselsilen rehinli olup da. İşlemin soncu alacaklıya hemen duyurulur.

Kaydın Değiştirilmesi Madde 81 – Tapu sicilinde değişiklik. terkin edilecek hakla ilgili kaydın üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilmesi ve altındaki satıra yine kırmızı mürekkepli kalemle "terkin edilmiştir" ibaresi ile tarih ve yevmiye numarasının yazılması ve müdürün veya görevlendireceği bir memurun imza etmesi ile olur. Sayfa Kapatılması ve Yeni Sayfa Açılması Madde 77 – Ayırma. birleştirme. Rehinle İlgili Değişiklikler Madde 82 – Rehinli alacağın kısmen ödenmesi veya rehnin miktar. işlemle ilgili tarih ve yevmiye numarası yazılır. Anlaşma olmazsa mahkeme kararı olmadan değişiklik yapılamaz. Kadastro Tespitleri Sırasında Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi Madde 87 – Kadastro çalışmaları sırasında meydana gelen yazım hatalarıyla ad. . İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinin İptali Madde 80 – Bir ipotekli borç senedi veya irat senedinin iptali. müdürce nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak resen düzeltme yapılır. re'sen kapatılır ve yeni sayfa açılır. B. hak sahibinin veya yetkili makamın istemine ya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılır. bu sürenin dolması halinde taşınmaz mal malikinin istemi üzerine de terkin işlemi yapılabilir. süre gibi unsurlarında yapılacak değişiklikler. ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa. ayrıca kütük sayfasının beyanlar sütununda belirtilir. Kanunda açıkça gösterilen haller ile şerh edilmiş şahsi haklarda ve tescil edilmiş arzi ve şahsi irtifak haklarında belli bir süre söz konusu ise. İkinci ve üçüncü fıkralardaki durum. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi Üzerinde Yapılacak Değişiklikler Madde 83 – İpotekli borç ve irat senetleri kayıtlarının değiştirilmesi.Madde 76 – Bir taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının bölümlerinden herhangi birisinin dolması halinde. Terkinin Şekli Madde 79 – Tapu sicili üzerinde yapılacak terkinler. açılan yeni sayfaya kendi tarih ve yevmiye numaraları değiştirilmeden aynen nakledilir. Kayıtların terkininde tescil istemleriyle ilgili hükümler aynen uygulanır. değişiklik tarih ve yevmiye numarasıyla yeni kaydın yazılması suretiyle yapılır. Bir senet yıpranmış ve okunamayacak hale gelmiş ise. "İyelik" sütununda maliklerden sonra gelen ilk boş satır da yatay olmak üzere kırmızı mürekkepli kalemle ve çift çizgi ile çizilir. soyadı ve baba adı kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve üzerine düşüncelere bakınız anlamına gelen "D. Kapatılan sayfa üzerinde işlem yapılamaz. ilgili mahalle veya köyün son kütüğünde ilk boş sayfa açılır ve sayfanın numara bölümündeki ek sayfa numarası ile karşılıklı bağlantı sağlanır. kütük sayfasının ilgili kısmında eski alacaklının adı. üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilip. yine aynı harf kullanılır. faiz. işleme ait tarih ve yevmiye numarası yazılır.Değişiklik Terkin İstemi Madde 78 – Tapu sicilinde terkin. Bunun için "Sayfa No" sütunu sol üst köşeden sağa çapraz. müdür defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için dava açılmasını. soyadı. yeniden verilme nedeni belirtmek suretiyle yeni senet verilir. Kütükte belgeşine aykırı olarak adi yazım hatası yapıldığının işlem sırasında saptanması halinde. Beyanlar sütununda kapatılma nedeni yine kırmızı mürekkepli kalemle açıklanarak. İptal edilen senetler kütük sayfasına ait dosyada saklanır. tarafların anlaşması ve senetlerin müdürlüğe verilmesi ile yapılabilir. Rehinli Alacağın Temliki Madde 84 – Rehinli alacağın temliki halinde. Yeni senet müdür ve hakim tarafından imzalanır.Senetlerin İptali . düşünceler sütununda ilgili rehnin harfi kullanılmak suretiyle belirtilir. Kapatılan sayfa ve sayfalar üzerindeki terkin edilmemiş haklar ve beyanlar. aynı usulle ve üzerinde iptal nedeni yazıldıktan sonra iptal edilip. Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından resen dava açılır. DOKUZUNCU BÖLÜM Terkin . talep eder. Eklenen sayfada herhangi bir bölümün dolması halinde de yeni ek sayfa açılması mümkündür. Hakkın tescilinde harf kullanılmış ise terkininde de aynı harf kullanılır. düşünceler sütununda da rehinle ilgili harfle yeni alacaklının adı. Rehinler hakkındaki özel hükümler saklı kalmak koşuluyla tapu sicilindeki değişiklikler. ONUNCU BÖLÜM Düzeltmeler Kütük Üzerinde Düzeltmeler Madde 85 – Kütük üzerinde belgelere aykırı tescil veya yazımın düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması ve yevmiye defterine kaydedilmesi gerekir. Kayıt üzerinde yapılan değişiklikler. Açılan ek sayfalarda taşınmaz malın yüzölçümü ve niteliği belirtilmez. derece. soyadı ve baba adındaki yanlışlık veya eksiklikler ilgilisinin başvurusu üzerine. Bir taşınmaz mala ait kütük sayfası yıpranma veya kopma gibi nedenlerle kullanılamaz veya okunamaz hale gelirse. Sonradan Gelen Hak Sahiplerinin Durumu Madde 86 – Yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını etkileyici nitelikte ise. Belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine. bu hak sahiplerinin de yazılı olurları aranır. terkine ilişkin tarih ve yevmiye numarası belirtilmek ve müdür tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. senetler üzerine de yazılmak suretiyle müdür ve hakim tarafından imza edilir. hak sahibinin veya yetkili makamın istemi ya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılır. Kapatılan kütük sayfası ile birlikte varsa ek sayfalar da aynı şekilde kapatılır. Önceki kayıt bir harfle yazılır ise." harfleri. taşınmaz mal kaydının terkini ve nakli durumlarında kütük sayfası kapatılır. baba adı. kırmızı mürekkepli kalemle çapraz çizgi çekilmek ve terkin edildiği hususu yazılmak. İpotekli borç senedi ve irat senetlerinin terkininde bu senetlerin müdürlüğe ibrazı veya mahkemece hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması zorunludur.

mahzen defteri. malikinin iyeliğinden çıkıncı kırmızı mürekkepli kalemle ada ve parsel numarası çizilir. örnekleri müdür tarafından tasdik edilip. Bir belge birkaç taşınmaz malla ilgili ise en küçük sayfalı taşınmaz mal dosyasına konulur ve bu belgenin hangi dosyada olduğu diğer dosyalarda belirtilir. saat ve dakika hemen yazılarak aziller siciline kaydedilir. Belgelere birden başlayan numaralar verilir ve dosya kapağının iç kısmına hangi belgelerin hangi tarih ve yevmiye işleme ait olduğu yazılır. dayanağı kayıt ve belgeler. gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi. mal sahipleri sicilinin ilgili kısmına yeni ikametgah yazılır. Tablo . sayfa numaraları ile mahalle veya köyleri mal sahipleri siciline yazılır. ONİKİNCİ BÖLÜM Sicillerin Saklanması Sicil ve Defterlerin Saklanması Madde 97 – Bu tüzükte yazılı ana ve yardımcı siciller ile defterler özenle saklanır ve imha edilemezler. Maliklerin soyadının baş harfine göre her harf için ayrı bir defter açılır. İlgili belgeler özel dosyasında saklanır. Yevmiye defterine kaydedilerek yapılan düzeltmelerde tarih ve yevmiye numarası. Bir taşınmaz mal. iade edilmek üzere imza karşılığında asılları verilir. her yıl sonunda Genel Müdürlüğe bildirilir. ada ve parsel numarası yazılır. talebin gerçek hak sahibinden geldiğine kanaat getirilmesi şartıyla ve talep yevmiye defterine kaydedilmek suretiyle düzeltilebilir. Belgelerin Saklanması Madde 99 – Her taşınmaz mal için bir dosya açılır ve dosya üzerine mahalle veya köyü ile kütük sayfası. Azil belgesi geldiğinde. arşivde her mahalle veya köy itibariyle kütük sayfası numarası sırasına göre dizilir. Taşınmaz mal dosyaları. silinti. Döner Sermaye İşletmesine ait belgeler tarih ve yevmiye numarasına göre bu dosyaya konulur. satır aralarına veya sayfa kenarına çıkıntı veya kayda ek yapılmak suretiyle düzeltme yapılamaz. yevmiye defteri ve resmi senet ciltleri ile yardımcı siciller tablo mahzen defterine kaydedilir. Düzeltmeler Sicili Madde 91 – Yevmiye defterine yazılması gerekmeyen düzeltmelerin sebebi. bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde. özel siciline yazılır ve hangi köy veya belediye tahsisli olduğu belirtilir. yaylak. ikametgahını değiştirdiğini bildirdiğinde. Devlete. düzeltmeler siciline kaydedilerek yapılanlarda ise bu sicilin numarası düzeltilen işlemin üzerine yazılır. tapu dairesi dışına çıkarılamaz. ONBİRİNCİ BÖLÜM Yardımcı Siciller Mal Sahipleri Sicili Madde 89 – Taşınmaz mal maliklerinin adı. vekalet verenlerin soyadının baş harflerine göre.mahzen defterindeki yazımlar. her harf için sicilde ayrılan bölüme yazılır. idari sınırlar defterine yazılır ve belgeleri özel dosyasında saklanır. Yazışma Defteri Madde 95 – Yevmiye defteri ve aziller siciline yazılan işlem ve belgeler dışında tapu dairesine gelen ve giden bütün yazılar ve istemler yazışma defterine kaydedilir. Aziller Sicili Madde 90 – Vekaletten aziller. Düzeltmenin Şekli Madde 88 – Yanlış yazım okunacak şekilde kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve ilk boş sütuna doğrusu yazılır. eski ada . düzeltmeler siciline kaydedilir. yazışma defteri ve idari sınırlar kayıt defteri de tutulur. Kamu Orta Malları Sicili Madde 92 – Mer'a. Taşınmaz mal sahibi. soyadı. Resmi Senetlerin Saklanması Madde 98 – Resmi senetler her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ciltlenerek saklanır. kışlak gibi kamu orta malları. Tapu işlemleriyle. Diğer Defterler Madde 93 – Tapu dairelerinde ayrıca tablo . onaylı örnekleri verilir Ancak mahkemelerce sicil veya belgelerin aslı istenildiği taktirde. ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Örnekler ve Genel Müdürlüğe Bilgi Verme Sicillerin Daire Dışına Çıkarılması Madde 100 – Tapu sicilleri. Kişinin bir-den fazla taşınmaz malı varsa. nüfus kayıt örneği ve taşınmaz malın bulunduğu mahalle veya köy muhtarlığından alınacak fotoğraflı ilmühaber.Mahzen Defteri Madde 94 – Müdürlükte bulunan bütün kütük. İdari Sınırlar Kayıt Defteri Madde 96 – Yetkili mercilerce karara bağlanan idari sınırlarla ilgili kararlar ve köy sınırları. Kazıntı. ikametgahları ve sahip oldukları taşınmaz malların ada. parsel ve sayfa numaraları çizilip yeni numaralar yazılır. müdür veya görevlendireceği memur tarafından üzerine alındığı tarih. Düzeltme ile ilgili belgeler taşınmaz mala ait dosyada saklanır. Tablo . İncelenerek. b) Kayda dayalı tespitlerde. tamamı aynı sütunda gösterilir. zabıt defteri. Ayırma ve birleştirme işlemlerinde. Tapu Senedi ve Örnekler .a) Senetsizden tespitlerde. parsel.

birbirini takip eden sayfa numaraları verilerek müdür tarafından kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfaya yazılıp tarih. Yevmiye Defteri ve Yardımcı Sicillerin Onanması Madde 104 – Kütükler. müdür tarafından hak sahipilerine verilir. Genel Müdürlük bölge arşivleri oluşturmaya yetkilidir. İşlemlere ait dosyalar ayrıca aylık olarak arşivlenir. Taşınmaz malın varsa resmi haritası veya planı dosyasında saklanır. ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kadastro Görmemiş Taşınmaz Malın Yazımı Geçici Madde 1 – Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde kütük yerine zabıt defteri ve kat iyeliği zabıt defteri tutulur. Belgelerin Gönderilmesi Madde 103 – Tapu senetleri ve ipotek belgelerinin fotoğrafsız birer örneği ile ipotek terkin işlemleri liste halinde. Belgelerin Şekli Madde 102 – Tapu işlemlerinde kullanılacak belgelerin şekilleri. işlemi izleyen ayın ilk haftası içinde Genel Müdürlüğe gönde-rilir. Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Taşınmaz malların sınırları hudut komşuları yazılarak gösterilir. İlgilisinin istemi halinde de. Yürürlük Madde 106 – Türk Medeni Kanununun 910 uncu maddesine göre hazırlanıp Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük. sayfa araları da ayrıca daire mührü ile mühürlenir. tapu sicilini oluşturan bilgi ve belgelerin örneği verilir. yevmiye defteri ve yardımcı siciller üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce. o işlem için ayrı bir dosya içinde üzeri tarih.Madde 101 – Tapu daireşinde akitli veya akitsiz işlemlerle ilgili olarak düzenlenen tapu senedi veya ipotek belgelerinin birer örneği. imza ve mühürle onanır. Kütük. Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde Belgelerin Saklanması Geçici Madde 2 – Kadastrosu yapılmamış yerlerde. sıra ve yevmiye numarası yazılarak saklanır. Kaldırılan Hükümler Madde 105 – 8/10/1930 tarih ve 10012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Sicilli Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. Kadastro aşamasında oluşturulan kütüklerin onama işlemi kadastro müdürü tarafından yapılır. Genel Müdürlük tarafından belirlenir. her işleme ait belgeler. Yürütme Madde 107 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. .

Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması. belediye meclisi veya köy derneğince salt çoğunlukla seçilir.yazma bilmesi gerekir. hırsızlık. çalışma alanının ilanını müteakip. dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması. Bu tutanağın aslı müdürlük dosyasında.Kadastro müdürü.En az on yıldan beri o mahalle veya köyde ikamet etmesi. irtikap. ihtilas.40 yaşını bitiriş olması. Okuma . muhtar veya belediye başkanlığınca kadastro müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmek suretiyle.) e. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı ertesi güne bırakılır.M. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kadastro ekiplerinde görevlendirilecek (kadastro mahkemeleri hariç) bilirkişilerin seçimi. çalışma alanı içinde okuma . Kadastro Kanununa göre düzenlencek belgelere sol elinin baş parmağını. nun uygulamasında olduğu gibi "Kadastro tespitleri sırasında. Bilirkişilerde aranacak nitelikler Madde 5 .Bilirkişi seçilen kimseler. Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler Madde 7 . b) Mülki amir tarafından belirlenmesi: Bilirkişilerin süresi içinde seçilmemesi veya bilirkişiliklerine engel sebeplerinin bulunması ya da köy veya mahalle sınırlarının değişmış olması nedeniyle seçilen bilirkişilerin ta-şınmaz mallar hakkında yeterli bilgi verememeleri halinde. inancı kötüye kullanmak.Kadastro ekiplerinde görev alacak bilirkişiler.Zimmet. b.Türk vatandaşı olması. f. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince kadastro müdürünün talebi ile mülki amir tarafından o köy veya mahalleden ya da mücavir veya yakın köy ve mahallelerden istenilen sayıda bilirkişi belirlenir. yoksa öteki herhangi bir parmağını basması imza yerine geçer. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Bilirkişi seçimi için talepte bulunulması Madde 3 . köylerde köy karar defterinde.U. Bilirkişilere yemin ettirilmesi Madde 6 . görgü. a. belediye hudutları içinde görev yapacak bilirkişilerin belediye meclisince. görev yapma usul ve esasları ile ödenecek ücretleri belirlemektir. Kadastro müdürlüğünce. köy hudutları içinde ise köy muhtarlığından. kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere onbeş gün içinde altı adet bilirkişi (çalışma alanında birden fazla ekip görev yapacaksa diğer her ekip için ayrıca üç bilirkişi) seçmelerini ve isimlerinin de bildirilmesini bir yazı ile ister. parmak izinin kime ve hangi el ve parmağa ait olduğu ekipte görevli kadastro teknisyenleri ile muhtar tarafından tasdik edilir. Ancak.yazma bilenler arasında bilirkişi olabilecek nitelikte kimse bulunmadığı takdirde. bilirkişinin yeminleri yaptırıldıktan sonra düzenlenecek yemin tutanağı kadastro müdürlüğüne gönderilir. bir örneği de ekip dosyasında saklanır.Bu Yönetmelik. Belediye meclislerinin toplantı halinde olmadığı zamanlarda. 1580 sayılı Belediye Kanununun 83 üncü maddesinin son fıkrası gereğince belediye encümenince seçilebilir.a) Karar organları tarafından seçilmesi: Bilirkişi. sabıka durumları ise cumhuriyet savcılığından bir yazı ile sorulur. kadastro çalışma alanı içerisindeki taşınmaz maların sınırlandırma ve tespitlerinde bilgisine başvurulmak üzere.Bu Yönetmeliğin amacı. Yapılan araştırma sonucunda yukarıdaki şartları taşımayan veya seçildikten sonra bilirkişi olma niteliklerini kaybedenlerin yerine yenileri seçtirilir.K. .Okuma . Bu yazıda. Dayanak Madde 2 . c. seçilen veya belirlenen bilirkişileri bir yazı ile kadastro mahkemesine (bölgede kadastro mahkemesi henüz kurulmamışsa sulh hukuk mahkemesine) göndererek. bilirkişi olarak seçilecek kişilerin çalışma alanı içinde bulunan taşınmaz malların geometrik ve hukuki durumlarını bilen kimseler olmasını ve bu Yönetmelikte belirtilen engel hallerin bulunmaması gerektiğini açıklar. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/B maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. köy derneği veya belediye meclisince seçilen bilirkişilerin yaş durumları nüfus idaresinden. rüşvet. Mahkemece. Bu durumda. oy ve düşüncemi tarafısız olarak açıklayacağıma Allahım ve namusum üzerine yemin ederim" şeklinde yeminlerinin yapılmasını ister. Bilirkişilerin seçimi Madde 4 . (Mülki amir tarafından belirlenen kimselerde bu şart aranmaz. ikinci toplantıda bulunanların çoğunluğu ile seçilir. H. Seçim sonuçları.yazma bilmeyen bilirkişilerin. çalışma alanı belediye hudutları içinde ise ilgili belediye başkanlığından. bilirkişiler. nitelikleri. okuma . belediyelerde ise bu konuda alınacak meclis kararında belirtilir.Kadastro müdürü. köylerde görev yapacak bilirkişilerin ise köy derneğince seçilmeleri açıkça belirtilir.Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 .yazma bilmeyen kişilerde seçilebilirler . duygu ve bilgimi gerçeğe uygun şekilde bildireceğime. kadastro bilirkişisi olarak bilgime başvurulduğunda. d.

Tespiti yapılan taşınmaz mal üzerinde hak iddia edenlerden biri ile arasında dava veya husumet bulunanlar.3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesine göre belediye veya köy tüzel kişilikleri adına yapılacak sınırlandırma ve tespitlerde. 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre (madde 50/5) belirlenecek miktar üzerinde çalıştıkları iş günü hesabıyla her ayın sonunda ücretleri ödenir. kardeşine.a) Kendisine. c. Yürütme Madde 11 .Tespiti yapılan taşınmaz mal üzerinde hak idia edenlerle (a) bendinde yazılı derecede hısımlığı olanlar. Kadastro Kanununun 42 ve 43 üncü maddeleri hükmü uygulanır. belediye meclisi ve encümeni ile köy ihtiyar kurulu üyesi olarak görev yapanlar bilirkişi olarak dinlenemezler.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu husus. . görevli bilirkişilerin geçerli mazeretleri olmaksızın görevden kaçınmaları veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları halinde. kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve furuuna ait taşınmaz malların tespitinde. d. çalışmalara başlanmadan önce kadastro müdürü tarafından bir yazı ile bilirkişilere duyurulur. eşine. Görevini yapmayan bilirkişilere uygulanacak hükümler Madde 9 . b. usul ve furuuna.Kadastro çalışmalarında.Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. Bilirkişilere ücret ödenmesi Madde 8 -Kadastro ekibinde görev yapacak bilirkişilere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce . ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 10 .

Davalının konusuna göre: a. Davalı taşınmaz mallara ait kadastro tutanağı ile eklerinin fotokopisi veya örneği. davanın . taşınmaz malın maliki tayin edilmek suretiyle kadastro tutanağı düzenlenir. Dayanak Madde 2. b. tespiti ve kadastro tutanaklarının tanzim şekli ile dosyalarının kadastro mahkemelerine devri usulünü belirlemektir. davanın görülmekte olduğu mahali hukuk mahkemesine de bilgi verilir. davanın esas numarası. asılları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrası uyarınca en geç 7 gün içinde kadastro mahkemesine gönderilir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5 inci maddesi uyarınca kadastro çalışmalarına başlamadan önce mahalli hukuk mahkemelerinde davalı bulunan veya davaları karara bağlanıp da henüz kesinleşmeyen taşınmaz malların. Dava listelerinde belirtilen taşınmaz malların kadastro tutanağı henüz düzenlenmemiş ise. Bu maddeye göre sınırlandırma ve tespiti yapılan taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları. Dava listelerinin kadastro müdürlüğünce gönderilmesinden sonra. davanın konusu. müdür veya müdür yardımcısı tarafından incelenir. kadastro müdürü tarafından aslına uygunluğu tasdik edilerek ayrı bir dosyada saklanır ve çalışmaların tamamlanmasından sonra.Bu yönetmeliğin amacı. Davalı tutanakların kadastro mahkemesine devri Madde 6 . Ayrıca. d.Dava hududa ve yüzölçümüne yönelik ise (a) fıkrasında belirtildiği şekilde gerekli ölçüm ve inceleme yapıldıktan sonra. davaya konu hudutlar paftasında mürekkeplenmeden kurşun kalemle işaretlenip yüzölçümü hesaplanmaz. varsa belgeleri muhtar ve bilirkişi beyanlarına göre değerendirildikten sonra. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Davacı sayılacak taşınmaz mallar Madde 3 .Teknisyenlerce kadastro müdürüne teslim edilen davalı taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ile eklerinin kadastro müdürünce derhal fotokopisi veya örnekleri çıkarılarak.3402 sayılı Kadastro Kanununun 25 inci maddesi sayılan. tapuya tescil ve şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek haklara yönelik olması halinde. bu alan içerisinde kalan taşınmaz mallar hakkında. sonuçları ve varacakları kanaatları tutanağın edinme sebebi sütununda etrafınca açıklanmak ve davanın dosya numarası belirtilmek suretiyle maliki tayin edilmeden (mülkiyet tablosu doldurulmadan) kadastro tutanağı düzenlenir. Davalı listeleri kadastro müdürlüğüne verildikten sonra mahalli hukuk mahkemelerinde açılan davalar Madde 7 . taşınmaz malın maliki tayin edilmeksizin davaya konu hudutlar paftasında kurşun kalemle işaretlenir ve yüzölçümü hesaplanmaz.Davalı Taşınmaz Mal Tutanaklarının Kadastro Mahkemesine Devri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 .Çalışma alanında işe başlamadan önce. taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara. davanın konusu ile dosya numarası kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda etraflıca açıklanır. her bir parselin kadastro tutanağı düzenlendikçe ayrı ayrı kadastro mahkemesine gönderilir.Davanın sınırlı ayni haklara. Ancak. Tarafların iddia ettikleri sınırlar ile zeminde mevcut olan sınır ayrı bir kroki üzerinde gösterilip.a) Kadastro tutanağı henüz düzenlenmeden dava açılmışsa. Dava listelerinin alınması Madde 4 . (a) ve (b) fıkralarında açıklandığı gibi. davalı taşınmaz malın mevki ve hudutları ile varsa davaya dayanak belgelerin cinsi. tutanağın dava dosyası ile kolayca birleşmesini sağlamak için mahkemenin adı ve esas numarası yazılır. kadastro mahkemesi görev içerisine giren davalar tespit edildikten sonra bu liste ve davalarla ilgili belgeler kadastro teknisyenlerine imza karşılığı teslim edilir. davacı ve davalının adı-soyadı ile adresleri.Davanın mülkiyetle birlikte hududu da (hudut ve yüzölçümü) yönelik olması halinde. tarih ve numarası belirtilir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/C maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. kadastro müdürü tarafından bu mahkemelerden yazılı olarak istenir. durum ilgili mahalli mahkemeden sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılır. sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına ilişkin kadastroyu ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara konu taşınmaz mallar. taşınmaz mal teknisyenlerce ölçülüp tarafların iddiaları. o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallarla ilgili olarak yeni açılan davaların mahkemelerce kadastro müdürlüğüne bildirlmesi üzerine. kadastro müdürünce bu listeler derhal kadastro teknisyenleine ve-rilir. teknisyenlerce. davalı sayılır. Dava listeleri.Bu Yönetmelik.Davalı olan tutanakların üst sağ köşesine kırmızı kalemle ve dikkati çekecek şekilde (davalıdır) sözcüğü yazıldıktan sonra. bu kroki kadastro tutanağına eklenir. e. mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davalardan kadastro ile ilgili olanların listesi. kadastro mahkemesine bu dava ile ilgili başka taşınmaz malların da (parsellerin) bulunduğu ve kadastro tutanakları düzenlendikçe bunların da gönde-rileceği hususu yazıda açıkça belirtilir. kadastro mahkemesine gönderilmek üzere pafta örnekleri ile birikte en geç 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir. Dava listesinde kadastroyu ilgilendirmeyen dava bulunduğu takdirde. bu dosya diğer evrakı müsbitelerle birlikte tapu sicil müdürüğüne devredilir. c.Dava mülkiyete yönelik ise. Mahalli mahkemede görülmekte olan aynı çalışma alanında birden fazla taşınmaz malı (parseli) ilgilendiriyor ise. Davalı taşınmaz malların sınırlandırma ve tespiti Madde 5 . Mahalli hukuk mahkemelerince düzenenecek listelerde. taşınmaz malın sınırları belirlenip maliki tayin edilir. tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara.

Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. devredilmişse tapu sicil müdürlüğünce. İhtilafsız kısmın ayrılması Madde 8 . tespitin davalı olması nedeniyle kesinleşmediği yazılarak bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ıncı maddeleri uyarınca işlem yapılır. hiçbir işlem yapılmadan ilgililerin mahkemeye başvurmları gerektiği tebliğ edilir. . ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 9 . Taşınmaz mal tapu kütüğüne tescil edildikten sonra el değiştirmiş ise.Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. kadastro tutanağının malik sütunu kırmızı kalemle çizilerek mahkemenin adı ve esas numarası yazılı tutanağın uygun bir yerine kadastro ekibince şerh verilmek suretiyle parsel davalı hale getirilir.Kadastro mahkemesinde sınır uyuşmazlığı nedeniyle açılmış davalarda. derhal mahalli mahkemeye açıklayıcı bir yazı ile kadastro tutanağının düzenlendiği bildirilir. d) Askı ilanı süresi içerisinde dava. e) Davalı olduğu halde tutanaklar kesinleştirilmişse. ancak tutanak düzenlendikten sonra kadastro müdürlüğüne bildirilmişse. dava listesine dahil edilmemesi veya davalı olduğu mahkemelerece bildirildiği halde bu husus gözönünde bulundurulmıyarak tespitleri kesinleştirilen taşınmaz mallar bulunduğu takdirde. devredilmemiş ise kadastro müdürlüğünce ilgili parselin tapu kütüğü sahifesinin beyanlar hanesine. Dava konusu taşınmaz malın tespitinin yapılarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesi uyarınca ilana alındığı hususunda davanın açıldığı mahkemeye ayrıntılı bilgi verilir. Kadastro müdürlüğü bu ayırmanın imara uygunluğunu yetkili mercilerden sağladıktan sonra ayır ımı yapar ve sonucunu mahkemeye iletir. Bundan sonra yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre işlem yapılır. teknisyenlerce bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca sınırlandırma ve tesbit yapıldıktan sonra 6 ncı maddesine göre işleme yapılır. ayırma işlemini yapmak üzere kadastro müdürlüğüne talepte bulunur. Teknisyenlerce. bu süre içerisinde mahalli hukuk mahkemelerinde açılan davalar hakkında kadastro müdürlüklerince kadastro tutanağı üzerinde bir işlem yapılmaz. Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra kadastro mahkemesinin görevi başladığından. Mahkeme. ilgililerin talebi üzerine dava konusu taşınmaz malın ihtilaf dışında kalan kısmı. tutanak üzerinden herhangi bir işlem yapılmadan.mahiyetine göre. Kadastro öncesi davalı olduğu halde. b) Kadastro tutanağının düzenlenmesinden önce dava açılmış. 30 günlük askı ilanına alınan taşınmaz mallarla ilgili olarak kadastro mahkemesinde dava açılabileceğinden. Yürütme Madde 10 . Mahkemenin bildirişi üzerine ihtilafsız kısma son parsel numarası verilerek tescili yapılır. 3402 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince mahkemece ayrılabilir. c) Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra dava açılmışsa.

bu şekilde yapılacak tespite muhtar ve bilirkişilerin muhalif olmaları halinde mahalefet şerhi yazılmak suretiyle imzalarının alınması . özel idare. varsa tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeler. çalışma yapılacak mahalle veya köye ait tapu ve vergi tahrir kayıtları. Aynı iktisap şartlarına bağlı tutanaklar. çalışma alanı için tanzim edilen tapu kayıt defterinde belirtilir. harita veya krokinin hangi tapu kaydına ait olduğu ve başkaca harita ve kroki bulunmadığı hususu dizi pusulasında belirtilerek imzalanır. 1981 yılı emlak vergisi beyan dönemine ait.Taşınmaz Malların Sınırlandırma. Dayanak Madde 2 . çıkarılması. Sonradan çıkarılan veya ilgililerce ibraz edilen kayıtlar bu deftere ilave edilip yazan kişi tarafından imzalanır. değerlendirilmesi. Görevlendirilen memurlarca.Kadastro müdürü.Tespit ve Kontrol İşleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . kanaatlarını her taşınmaz mal için düzenleyecekleri kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda izah ederler. doğruluğu ve başkaca çıkarılması gereken kayıt bulunmadığı hususu tanzim edilen tapu ve vergi kayıt defterinde belirtilerek imzalanır. çalışma alanında işe başlamadan önce. muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanları ile kanaata varamadıkları takdirde. vergi dairesi ve köy muhtarlıklarınca gereken kolaylık gösterilir. bilirkişiler ile ilgililerden elde edilecek tüm bilgileri değerlendirip taşınmaz malın hukuksal durumunu tespit ettikten sonra. muhtar ve bilirkişilere (edinme sebebinin bittiği yerde ve boş satır bırakmadan) kendi el yazıları ile "Okudum" ibaresi yazdırılıktan sonra imza ettirilir. Bu harita ve krokilerin birer örneği dizi pusulasına bağlı olarak bir dosya içinde muhafaza edilir. belediyeler. belediye. Ayrıca. tutulma şekli. 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre taşınmaz malların sınırlandırma. Kadastro müdürü. Çıkarılan kayıtların sağ kenarına örneği alındığını belirtmek amacıyla kırmızı kalemle "KADASTRO" ibaresi yazılır. muhtar ve bilirkişilerle birlikte giderler. Alınan belge ve haritalar. Vergi kayıtlarının çıkartılması sırasında. tarih sırasına göre.Bu Yönetmeliğin amacı.3 deki alındı belgesi verilir. edinme sebeplerine atıf suretiyle düzenlenmez. bütün resmi daireler. Diğer kişilerin bilgilerine başvurma Madde 5 . önceki beyan dönemlerine ait beyannameleri alınır veya tasdikli birer suretleri ilgililerinden istenir. özel idareler ve müesseseler tarafından yapılmış harita ve planlar ile bunlara ait belgelerden çalışma alanına ait olanlarının birer örneğini yazılı olarak ister ve ayrıcıa çalışmalar sırasında temsilci bulundurabileceklerini bildirir. en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanmak suretiyle mahalline uygulanır ve teknik yönetmeliğe göre taşınmaz malın sınırlandırılması yapılır. Ayrıca . Düzenlenen tutanaklar. nüfus hüviyet cüzdanı veya nüfus kayıt örneğinden yararlanılır. köylerde emlak vergisi beyan defterlerinin. kayıt ve belgelerin bulunması. çıkarılan tapu ve vergi kayıtları ile dava listeleri imza karşılığında kadastro teknisyenlerine teslim edilir. çalışma alanına ait tapu ve vergi kayıt defterine yazılır. Teknisyenler. muhafaza ve devri gibi işlemleri ve revizyon gören eski kayıtların kapatılması hususlarını belirlemektir. muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanlarına aykırı olarak yapılan tespitlerin kayıt ve belgelere dayandırlması. Hazır bulundukları takdirde ilgilelerin mahallinde verdiği belgeler de gözönünde tutularak. Sınırlandırma ve tespit Madde 4 . tespit ve kontrol işlerinde takip edilecek teknik. muhtar ve bilirkişilerle varsa düşünce ve tanıklığına başvurulan kimselerle birlikte teknisyenlerce imzalanır. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/D maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. Köy nüfusuna kayıtlı hak sahiplerini gerçek kimliği nüfus kaydı ibraz edilmediği takdirde köy nüfus defterinden tespit edilir.Kadastro teknisyenleri. ilan edilen gün ve saatte. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kayıt ve belgelerin çıkarılması ve yararlanma Madde 3 . çalışma yapılacak mahalle veya köye ait tapu ve vergi kayıtlarının çıkarılması için yeteri kadar memur görevlendirir. Çıkarılan kayıtların harita veya krokisi varsa. sebeplerinin kadastro tutanağında açıklanması.Bu Yönetmelik. 1981 yılı beyan döneminde beyanname verilmeyen taşınmaz malların da. nedeni tutanakta açıkça gösterilmek şartı ile diğer kimselerin de bilgi ve şahadetlerine başvurabilirler. ilgili sütununa işlenmek suretiyle kadastro tutanağına eklenerek ilgilisine Ek. Kaydı çıkaran ve kontrol eden tarafından. il ve ilçelerde ise emlak vergisi beyannamelerinin örneği (fotokopisi) vergi dairelerinden (Belediyelere devredilmiş ise belediyeden) teslim alınır.Kadastro teknisyenleri. Ancak. hukuki ve idari usul ve esaslar. Taşınmaz mal maliklerinin hüviyetinin tespitinde. Ancak gerektiğinde sadece tutanağın "edinme sütunu" matbu hale getirilerek boş bırakılacak yerler teknisyenlerce doldurulmak suretiyle düzenlenebilir. İbraz edilen belgeler. tutanakların muhteviyatı. Kadastro Kanununun 18 inci maddesi tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerler "Hali arazi" veya "Ham toprak" gibi vasıflarla Hazine adına tespit edilir ve tutanakta bu huuss etrafınca açıkanır. belirtilen ada veya mevkiye.

beyanda bulunan ilgililer ve tanıkların adı. ayrıca kayıt maliki veya mirasçılarının muvafakat beyanları aranmaz. komisyonca takdir edilen değerini. Komisyon tutanağı. malikin ölü olduğu kadastro tutanağının edinme sebebinde açıklanarak beyanlar hanesinde gösterilir. h) Sınırlandırma ve tespit işlerine itiraz edenlerin adı. kadastro teknisyenlerince durum açıklanmak ve tutanağı imzalanmış olan muhtar ve bilirkişilerin imzaları alınmak suretiyle düzeltilir. Gerektiğinde. müdürlükler ve diğer özel ve tüzel kişilerce basılamaz ve kullanılamaz.Tapuda kayıtlı t aşınmaz mal. gerektiğinde bunların da bilgilerine başvurulup tutanağın ilgililer sütununa imzaları alınır. Bu Yönetmelikte belirtilen tutanak ve matbu belgeler. g) Mülkiyetin gayri ayni ve şahsi hakları. mahalle veya köyü (çalışma alanı) ile mevki veya sokağını. onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleri ile ispat ettiği ve ayrıca. veraset belgesi yoksa. Sulu toprak (arazi) 3083 sayılı Kanunda "Devletçe sulanan arazi" olarak tanımlanmıştır. zilyet adına tespit edilir. pafta ada ve parsel numarası. kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini. teknisyenler. e) Sınırlandırma ve tespitte görev alan. itiraz özeti. çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyed bulunan kimse adına tespit edilir. Tutanakların kapsamı Madde 6 . soyadı. aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde. zilyedlik şartları belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile ispat edildiği takdirde. ilgililerin haklarını etkilemeyen adi yazım hataları ile eksikliklerin sonradan farkına varılması halinde. ibraz edilmesi halinde veraset belgesine göre. zilyet. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce çoğaltılıp kadastro müdürlüklerine gönderilir. b) Kütük sahifesi. Satış vaadi taraflara vecibe yüklemişse. kütük sahifesi. On yıllık zilyedlik süresi dolmamış ise kayıt maliki veya mirasçılarının muvafakatları aranır. Ancak. kadastro harcına esas olan değerini. Bunlar ekip görevlisi yet-kisine haiz değildir. Tutanak ve matbu belgelerin tanzimi ve değiştirilmesi Madde 7 . 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerde belirlenen istisnalar dışında değişiklik ya da ilave yapılamaz. tapu kütüğüne tescil edenler ile tescili kontrol edenlerin adı. f) Kadastro müdürü. ada. Mirasçıların belirlenmesi. kayıt sahibinin zilyetliğinde bulunuyorsa kayıt sahibi adına. komisyonun tespit gerekçesini. mahalle veya köyü (çalışma alanı) ile mevki veya sokağını. İzin verilmedikçe. Sınırlandırma ve tespit çalışmaları sırasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri gözlemci olarak hazır bulunmuşlarsa. parsel ve pafta numarasını.Kadastro tutanağı. Kadastro Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca adına tespit edilen kimse tarafından yapılan devir ve temlikler dikkate alınarak malik hanesinde gerekli değişiklik yapılır. Muhtar veya bilirkişilerin kadastro tutanağını imzalamaktan kaçınması durumunda.Kadastro Kanununun 14 üncü maddesinde sayılan belgeler dışında kalan ve zilyedlikle iktisabı mümkün olan ve bir çalışma alanı içerisinde toplam yüzölçümü sulu toprakta 40. zilyedi adına tespit edilir. bu belgelerin şekil ve içeriğinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılabilir.Kadastro ve komisyon tutanakları Ek 1 ve 2 de belirlenmiştir. muhtar ve bilirkişi beyanlarının köy nüfus defteri veya nüfus idarelerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneklerindeki bilgilerle karşılaştırıp mutabakat sağlandıktan sonra yapılır. soyadı ve imzalarını. çalışma alanının ilanından önce en az on yıl müdetle çekişmesiz. soyadı ve imzalarını. sıınrlandırma ve tespitin sonucunu. c) Sınırlandırma ve tespite esas alınacak tapu ve vergi kaydı. baba adı. Tutanaklar üzerinde yapılabilecek değişiklikler Madde 8 . d) Edinme sebebini ve yapılan inceleme sonucunda belirlenen hak sahipilerinin kimliklerini. ilçe. kadastro üyesi ve tespiti denetleme ile görevli kontrol elemanının adı. Tapuda kayıtlı taşınmaz malların tespiti Madde 9 . j) Tapu kütüğüne tescil edenler ile tescili kontrol edenlerin adı. Muvafakat temin edildiği takdirde muvafakat beyanlarına ilişkin imzaları kadastro tutanağının "Beyanda bulunan ilgililer" sütununa alınmak ve edinme sebebi sütununda açıklanmak suretiyle zilyedi adına. Kişilerin kendi imkanlarıyla suladığı topraklar.gerekir. gün ve sayısını.Kadastro tutanağı düzenlenip ekipteki görevlilerce imzalandıktan sonra. bilirkişiler. i) Sınırlandırma ve tespitinin sonucunu. Taşınmaz malın bağlı bulunduğu il. Tutanağın edinme sebebinde. yerine getirilmiş olduğu aranır. ibraz edilen belgelerin niteliği ve tarihini. Noterlerce tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanları veya satış vaadi senetlerinin kadastro teknisyenlerine ibrazı halinde. mirasçıların zilyetliğinde bulunuyorsa mirasçılara adına tespit edilir. soyadı ve imzalarını. bu husus tutanağın uygun bir yerinde belirtilerek diğer hazır bulunanlarca imzalanır. soyadı ve imzalarını kapsar. a) Taşınmaz malın bağlı bulunduğu il. kaydında sulu tarla yazsa dahi kuru toprak olarak kabul edilir. kuru toprakta 100 dönüme kadar bir veya birden fazla taşınmaz mal. komisyon başkanı ve üyeleri ile hazır bulunanları adı. belgeler. komisyonca belirlenen hak sahiplerinin kimliklerini kapsar. gayrimenkul rehinerini. muhtar. . yüzölçümünü. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tespiti Madde 10 . ilçe. Beyan ve belgeler arasında mutabakat sağlanmadığı takdirde tespit kayıt maliki adına yapılıp. emlak beyannamesi ve tutanağa eklenen belgelerin adetleri ile çeşit. harcın tutarını ve niteliğini. soyadı ve imzalarını. Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış olan taşınmaz mallar. aksi takdirde kayıt maliki veya mirasçıları adına tespit yapılır. şerhler ve beyanları. Tapuda kayıtlı taşınmaz mal kayıt sahibi veya mirasçılarından başkasının zilyet ve tasarrufunda bulunuyorsa. Çalışma alanı ilanının yapıldığı günden sonraki tarihi taşıyan tapu dışı sözleşmelerle yapılan devir ve temlikler kabul edilmez. taşınmaz malı.

detay noksanlıkları gibi sebeplerle ait olduğu taşınmaz malların fiili hudutlarına uygun olmadığının belirlenmesi halinde.İl. köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına. Kapanmış yollar ile meydanlar.12. Taksim ve kısmi iktisap Madde 11 .1981 tarihine veya daha önceki tarihlere ait vergi kayıtları. ormanlar ve bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile özel kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmaz malların dışında kalan araziden. Sınırlandırılarak tespit ve tescili edilir. yukarıdaki fıkranın kapsam dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için. masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar. mültezim. tutanağın edinme sebebinde açıklanarak. mirasçılar arasındaki taksimlerde ise her mirasçının miras payına karşılık aldığı taşınır ve taşınmaz mallar.Zilyedin. karakol. a. hükümet. yunak gibi bina ve tesisler ile pazar yeri. kitaplık. yapım tekniği. ilgili harita. C)Muteber mütevelli. 40. mülkiyet sütununda iştirak hali çözülmeden hissesini devreden mirsaçının ismi yerine devralan mirasçının ismi tekrar yazılmak suretiyle tespit yapılır. Bu şekilde yapılacak tespitler. istihkam ve ihbar hüccetleri. hizmet malları. kuru arazide 100 dönümü geçemez. F) Mülkname. (A) fıkrasında sayılan taşınmaz mallardan. şekil ve miktarları ile kenar uzunlukları bir arada değerlendirilmek suretiyle tayin edilebilecek hatlara göre sınırlandırılır. namazgah.temlik mümkündür. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların devir ve temliki. belediye. cami. diğer sağlık tesisleri. köprü gibi orta mallları ise. H) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. belge veya özel kanunlarına göre Hazine. köyodası. bu belgelerin uygulanabilir olması halinde aynen uygulanmak. Kadastro Kanununun 14 üncü maddesindeki 40/100 ilkesi gözönünde bulundurularak (1 dönüm sulu arazi=2. park. Hissedarlar arasındaki taksimlerde. taksim sonucu hissedara hangi taşınmaz malın isabet ettiği. hastane.Kamu hizmetinin görülmesine veya ortak kullanılmasına ayrılan yerler Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlerden. Bu durum. Yol. tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların ise. kadastro tutanağının düzenlenme tarihine kadar kabul edilerek tespit son zilyedi adına yapılır.Tapuda kayıtlı taşınaz malların malikleri. A) 31. plan ve krokiye dayanmakta ve bunların uygulanması mümkün ise. 3402 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin. 3402 sayılı Kanununun 14 üncü maddesindeki şartların gerçekeşmesi halinde imar ve ihya edenler veya halefleri adına tespit edilir. malikin adı ve soyadına göre her çalışma alanı için ayrı ayrı düzenlenecek bir çizelge veya deftere işlenmek suretiyle takip edilir. . aksi halde. B) Tasdikli irade suretleri ile fermanlar. kütüphane. sipahi. belediye. meydan. bir çalışma alanı içerisinde sulu ve kuru arazisi varsa ve tespitte hazır bulunuyorsa. zilyedleri arasında taksim edildiği belge veya bilirkişi ya da tanık beyanları ile anlaşıldğı takdirde. ada ve parsel numarası verilmek suretiyle sınırlandırılıp yüzölçümü hesaplanır düzenlenecek kadastro tutanağının malik sütununa "orta maldır" şeklinde belirtme yapılarak" özel siciline" işlenir. mirasçıları veya haricen iktisap edenler arasında. kuyu. okul. kamu kurum ve kuruluşları. bulundukları yere göre belediye veya köy tüzel kişiliği boşluklar ise Hazine adına. İştirak halinde mülkiyet olarak tasarruf edilen taşınmaz mallarda. İhya edilen taşınmaz malların tespiti Madde 13 . haritasında özel işaretiyle gösterilir. Kamu mallarının sınırlandırma ve tespiti Madde 12 . birinci fıkra gereğince delillendiren zilyedliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır. il. Kayıt dayanağı bu belgelerin. plan veya krokinin uygun bir yerine yazılarak kadastro teknisyenlerince imzalanır. kamuya ait orta malları.5 dönüm kuru arazi) orantı kurulmak suretiyle adına sınırlandırma ve tespit yapılır.Kayıt ve belgeler. temesük veya senetleri. G) Mubayaa. hazır bulunmadığı takdirde ise menfaatine uygun düşen taraftan. iştirakçilerden biri veya bir kaçının hissesinin diğer bir iştirakçi veya iştirakçilere devir . "Hudutları sabit taşınmaz mallar için" sınırlandırma ihtilafsız fiili sınırlara göre yapılır ve keyfiyet. D) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga hazinei hassa senetleri veya muvakkat tasarruf ilmuhaberleri. İmar ve ihya nedeniyle yapıla tespitler ile belgesiz olarak yapılan tespitlerin yüzölçümü toplamları bir çalışma alanı içerisinde sulu arazide.Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayinde. bahçe ve benzeri yerler. genel mezarlık. ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlar dışında olup da. kadastro tutanağının edinme sebebinde hiç bir tereddüte yer vermeyecek şekilde açıklanır. harita. Kayıt ve belgelerin kapsamının tayini Madde 14 . çeşme. Taşınmaz malın. taksim gereğince tespit yapılır. belirlenmesi gereken sınırları için. kayıt. E) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları. (B) fıkrasında sayılan orta malı taşınmaz mallar. bu harita. Bu belgelerden birine dayanılmakla birlikte hudutları sabit olmayan ya da sınır ihtilafı bulununan taşınmaz mallar ise. muhasebatı atika kalemi kayıtları. plan ve krokideki sınırlara itibar edilir. beyan ve imzası kadastro tutanağına alınarak tercihine göre.

arsa payları ve edinme nedeneri etraflıca açıklanır ve mülkiyet sütununda malikleri ve hisseleri gösterilir. (Tapu maliklerinin 10 yıllık dava hakkı saklıdır. c. mahalline uygulanabiliyor ve hak sahibi tarafından ihtilafsız olarak kullanılıyor ise bu sabit hudutlar esas alınarak. Şahıs topluluklarına ait taşınmaz mallarda.Tahdit görmüş Devlet ormanarı içinde kalan ve tahdit zabıtlarında da kabul edilmeyen özel mülkiyete konu taşınmaz mallar tapulu olsa dahi kadastroya tabi tutulmaz. kasaba ve köy yerleşim sahaları ile tarım arazileri. Kat mülkiyeti esasına göre yapılacak tespitlerde. d. Toplu yapılanların kadastrosu Madde 15 -Kooperatif. d. Bu maddeye göre bağımsız bölüm olarak tespit yapılabilmesi için. iskân suretiyle veya toprak tevzii yoluyla verilen taşınmaz mallar çeşitli nedenlerle işlemleri tamamlanmamış olsa dahi zilyetlik ve mülk edinme şartları mevcutsa. fizik yapıları ve konumları itibariyle belli bir yeri kapsıyorsa. tüzel kişilerin veya topluluk temsilcilerinin talebi üzerine. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilerek bağımsız bölümler şeklinde. Ayrıca. bağımsız bölümleri gösterir noterden tasdikli liste de aranmaz. taşınmaz malla birlikte kullanılıyor ve satış. c. Çalışma alanı içerisindeki ormanlar . Evvelce orman sınırları dışına çıkartılarak hazine adına tescil edilen veya edilmeyen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır. a. (3402 Sayılı Kanunun 45/1 ve 2 nci fıkraları tamamen 3 üncü fıkrasındaki "tapulu yerler" "İskân suretiyle veya" ibareleri iptal edildiğinden uygulama kabiliyeti kalmamıştır. yönetim kurullarınca alınıp genel kurullarının oy çokluğu ile kabul edilen yönetim kurulu kararının. Bağımsız bölümler için düzenlencek tutanaklarda. tefviz veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık. tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren de onyıl geçmiş ise. bağımsız bölümlerin kimlere ait olduğu. plan veya krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde yazılı hudutlar. Hudutları genişletilmeye elverişli taşınmaz malların kayıtları. on yıllık süre dolmamışsa miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan (zilyed tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa zilyedin yararına uygun düşen taraftan) ifrazen Maliye Hazinesi adına tespit edilir. Genel Müdürlüğün izni alınmak suretiyle ikinci defa kadastro yapılır. yönetim planını talepte bulunan hissedarların imzalanması yeterlidir.Kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılmış olan (Devlet Demiryolları. Askı cetvevellerine bağımsız bölümerin tespit sonuçları yazılıp. Ana taşınmaz mal için düzenlenecek tutanağın edinme sebebinde. 1/3 gibi) yazılır. o sınırlar esas alınır. maliklerin adet ve hisse olarak yarıdan bir fazlasının noterlerce düzenlenmiş yazılı muvafakatlarının. taşınmaz malın kayıt miktarına bakılmaksızın tamamı kayıt sahibi adına.Harita. Karayolları gibi) harita ve planlar aynen uygulanır ve bunların bitişiğindeki diğer taşınmaz malların müşterek hudutları bu uygulama sonucuna göre belirlenir. bağımsız bölümün numarası parsel numarası ile taksimli (1/1. şirket veya tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden çok yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmaz malların.Miktar fazlası olaarak ayrılan taşınmaz mallar. şahıs topluluklarında ise oy çokluğu ile alınan karara göre kadastro tespitleri yapılır. b. a.Tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının malik olduğu taşınmaz mallarda ise. 31 Aralık 1981 tarihinden öneki vergi kaydı veya geçerli bir belgeye dayanmak ve Kadastro Kanununun 14 üncü maddesindeki zilyedlik şartları bulunmak koşuluyla zilyedleri adına tespit edilir. b. kayden malik oldukları hisseler arsa payı olarak kabul edilir. değişebilir ve genişletilmeye elverişli ise taşınmaz malın kaydında yazılı miktara itibar edilerek sınırlandırma ve tespit yapılır. c.Tahdit görmemiş orman sınırları içinde kalan tapulu taşınmaz malların başka bir şart aranmaksızın hak sahipleri adına sınırlandırma ve tespiti yapılır. (3402 Sayılı Kanunun 45/1 ve 2 nci fıkraları tamamen 3 üncü fıkrasındaki "tapulu yerler" "İskân suretiyle veya" ibareleri iptal edildiğinden uygulama kabiliyeti kalmamıştır. 3402 sayılı Kanunun 14 ve 17 nci maddelerindeki şartların tahakkuku halinde zilyedleri adına tespit edilir.Hazinece. Edinme sebebinde ise o bağımsız bölümün tespit şekli açıklanır. iskân veya belirtmelik tutanağında veya yetkili merciden ve-rilen belgede ismi yazılı kimseler veya bunların kanuni mirasçıları adına tespit edilir. ana taşınmaz mal ve her bağımsız bölüm için ayrı ayrı kadastro tutanağı düzenlenir ve bağımsız bölümlere ait tutanaklar ana taşınmaz mal için düzenlenen tutanağa eklenir. şehir. Kadastro teknisyenlerine ibraz edilmesi gerekir.Tahdit görmemiş orman sınırları içerisindeki.) (3402 Sayılı Kanunun 45/1 ve 2 nci fıkraları tamamen 3 üncü fıkrasındaki "tapulu yerler" "İskân suretiyle veya" ibareleri iptal edildiğinden uygulama kabiliyeti kalmamıştır. kendi imar veya vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde birleştirilerek veya parçalara ayrılarak. b. Orman içinde ve dışında kalan taşnmaz malların kadastrosu Madde 16 . Daha önce kadastrosu yapılmış bu gibi taşınmaz malların.Değişik 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi (B) bendi gereğince orman sınırları dışına çıkarılmış veya çıkarılacak yerlerdeki. ½u kadar ki zilyedlik müddeti 31 Aralık 1981 tarihinden önce dolmuş olmalıdır. tefviz.Tüzel kişiliğe haiz yapı kooperatifleri ve şirketlerin.Kat Mülkiyeti Kanununun 12 veya 14 üncü maddelerinde sayılan belgelerin. tapu kütüğüne yazım işlemleri Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre yapılır. 1/2. tüzel kişilerin genel kurullarının oy çokluğu ile geçen yönetim kurulu kararına.Orman içinde ve dışında kalan özel mülkiyet konu taşınmaz malların sınırlandırma ve tespiti aşağıdaki esaslara göre yapılır. özel kanunları hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan.

kontrol mühendisi. Kontrol işleri Madde 22 . işlemleri tamamlanmamış olsa dahi.4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına tesis edilmiş tapu kayıtlarına istinaden kadastro veya tapulama sonucu Hazine adına tespit ve tescil edilmiş taşınmaz mallardan. .Çalışma alanı içinde ve bitişiğinde taşınmaz mallar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmaz mallardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin.Evvelce yapılan tapulama sırasında 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre. malik tablosu doldurulmadan veya ihtilaf sınıra ait ise sınırlar kesinleştirilmeden.Madde 17 . Hazine adına tapuya tescil edildiği tarihe kadar. b. çalışma yapılacak alanlarla ilgili bir kontrol planı yapar ve her çalışma alanı için. kadastro komisyonunca incelenerek eski tutanağın yerine kaim olmak üzere yeni bir tutanak düzenlenir. taşınmaz mala ait kadastro tutanağında açıklama yapılıp. b.Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskân suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yerler.Kişilerin zilyedliğinde iken. tahdit haritasındaki sınırları esas alınarak Kadastro Kanununun 22 nci maddesine göre. Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar Madde 18 . 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesindeki zilyedlik şartları oluşmuş ise zilyedi adına. varsa iskân defterleri. kadastro müdürlüklerince gerekli araştırma yapılıp hak sahibi belirlendikten sonra. süre dolmadan evvel talebin idari. Kontrol elemanları. dağıtım cetvelleri veya ilgili idarelerce düzenlenmiş herhangi bir belgeye istinaden başka bir şart aranmaksızın hak sahibi adına. kontrol ettiği belgeleri imzalar ve yaptığı kontrolları kontrol defterinde gösterir. Tahdit görmüş ormanların ise. 27 Mart 1950 tarihinden önce imar ve ihya edilip de Hazine adına tespit ve tescil olunan ve ayrıca tapu kütüğünün beyanlar sütununda ihya edenlerle kanuni veya akdi halefleri gösterilen taşınmaz malların. Bu planda mühendis ve kontrol memurlarının hangi mahalle veya köylerin kontrolundan sorumlu oldukları belirtilir. Hükme bağlanmış uyuşmazlıklar Madde 19 . tutanak ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide yapılan incelemede tesbit edilen teknik. Kadastro veya tapulama yapılmış yerlerde: Kadastro veya tapulaması yapılmış yerlerin ikinci defa kadastrosu yapılamayacağından: a. Kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerler Madde 20 . arazi ve büro çalışmalarını fenni yönden devamlı izleyip kontrol ederek gördüğü aksaklık ve eksikliklerin giderilmesini sağlar. Sınırlandırma ve tespit yapılır. Yapılan işlemleri kontrol defterinde göstererek tutanaktaki ilgili sütunu imzalarlar. kontrol mühendisleri. kadastro veya genel mahkemelerce kesin hükme bağlanmış taşınmaz mallara bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. konu kadastro komisyonunda çözümlenmek üzere tutanak ve ekleri en geç 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir. Kadastrosu ve tapulaması yapılmış yerlerdeki bu gibi taşınmazın mallarla ilgili talep ve dava hakkı.Çalışma alanı sınırları içinde kalan tahdit görmemiş Devlet ormanları sınırlandırılarak orman vasfı ile Hazine adına tespit ve tescil edilir. Bu gibi yerler. Hak sahiplerince idari yoldan tescil talebinde bulunulması halinde. kontrol sırasında eksik veya gerekli gördükleri bilgi ve belgeleri tamamlamak üzere kadastro müdürünün izni ile ilgili tapu sicil müdürlüğü ve diğer kurumların mahalli kuruluşlarına gidebilir. idari noksan ve yanlışlıkları kadastro ekibine tamamlattırır veya düzelttirir. yoldan karşılanmaması halinde dava açılması gerektiği talep sırasında ilgilisine hatırlatılarak talebin uygun bir yerine bu husus yazılıp imzası alınır. Hazine adına yapılmış olan tescilin tashihen düzeltilmesi için durum mahalli maliye kuruluşundan sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılır. çalışmaların her aşamasında bizzat veya müdür yardımcısı. Kontrol elemanları. kadastro ekibine tasdikli bir kontrol defteri verir. kontrol memurları veya kadastro üyesi aracılığıyla denetim yapar ve gerekli gördüğü önlemleri alır.Kadastrosu yapılacak veya daha önce tapulama veya kadastrosu tamamlanmış bulunnan yerlerde. toprak tevzi komisyonlarınca Hazine adına tescil edildiği tarihe kadar 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesindeki zilyedlik şartları oluşmuş olanlarının. Komisyona intikal ettirilecek işler Madde 21 .Kadasatro müdürü. bu taşınmaz mal bir başka çalışma alanında değilse. kadastroya tabi olması yolunda iddia vaki olursa.Kadastro Kanununun yürürlüğe girmesinden önce tapulama. Kadastro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl geçmekle düşeceği ve idareye yapılan talep de bu süreyi durdurmayacağından. hukuki. Müdür. bulunduğu adanın son parsel numarası verilmek suretiyle kütüğüne aynen aktarılır. Mühendis ve fen kontrol memurları kontrol mühendisine karşı sorumlu olup. 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre dağıtılmak üzere Hazine adına tescil edilmiş yerlerin.Kadastro teknisyenleri arasında taşınmaz malın geometrik ve hukuksal durumu hakkında görüş ayrılğı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görüldüğü takdirde. sınırlandırma ve tespiti yapılarak iddia sebepleri açıklanmak suretiyle düzenlenen kadastro tutanağına itiraz edilmese dahi kadastro komisyonunda incelenmek üzere tutanak ve ekleri kadastro müdürüne teslim edilir. 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre veya 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca topraksız çiftçilere dağıtılmak üzere Hazine adına tesil edilmiş olup da kayden Hazinenin mülkiyetinde bulunan ve bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz malların. Kadastrosu yapılacak yerlerde: a.

ilanından sonra kadastro müdürünün görevlendireceği elemanlarca. uygulanamayan tapu kayıtlarının. Sicil ve paftaların ikinci nüshaları Merkeze göenderilir. uygulanamama nedenleri açıklanmak suretiyle düzenlenen tutanak. tapu senetleri düzenlenerek ilgililerine dağıtılır.Kontrol mühendisi. İlgili davanın esas numarası.30 günlük askı. duyurulacak kamu kuruluşlarını belirlemektir.Kadastro tutanaklarının bütün sütunlarının eksiksiz doldurulup doldurulmadığı kadastro üyesi tarafından incelenip görülen noksanlıklar ilgili teknisyenlere tamamlattırılır ve bu incelemenin yapıldığı tutanağın mahsus sütununa el yazısı ile yazılarak imzalanır. Kanunun 12 nci maddesine göre dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tesiptler ilanın bitimini takip eden gün itibariyle kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleştirilir. Zemine uygulanamayan tapu kayıtlarının zabıt defterindeki uygun bir yerine kırmızı kalemle "uygulanamadı" diye işaret edilir. çalışma alanına ait tapu kayıt defterleri ile bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesu uyarınca düzenlenen zabıtlardaki bilgilere göre.1990 gün. kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç üç ay içinde tapu kütüklerine ada ve parsel sırasına göre tescilleri yapılır. Tescil ve muhafaza işleri Madde 26 . Davalı olup. kadatro üyesi ve kadastro müdürü birlikte sorumludur. b. tescil işleminden önce. (Bölge arşivleri kurulduğu takdirde bu belgeler bölge müdürlüklerine gönderilecektir. 20685 S. Bu işlemin yerine getirilmemesinden.Bu Yönetmelik yayımı t arihinde yürürlüğe girer. diğer belgelerle birlikte kadastro müdürlüğünce ilgili tapu sicil müdürlüğüne bir cetvele bağlı olarak devir ve teslim edilir. Tutanak ve haritaların imzalanması Madde 23 . İkinci nüshası dosyasından saklanır. Kesinleşerek tescillleri yapılan tutanaklar ile kadastro mahkemesine gönderilmesi nedeniyle suretleri alıkonulan davalı taşınmaz mallara ait tutanaklar (ada ve parsel sırasına göre bir klasör dosya içerisine konulmak suretiyle) ve tapu kütükleri. Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . maliklerinin ad ve soyadlarını. Uygulanmayan kayıtlar Madde 24 . tutanağa eklenen belgelerin sayısını ve itirazlı olanlarını da gösterir iki nüsha cetvel ile birlikte kadastro müdürüne teslim edilir.Çalışmaların bitiminden sonra. Ayrıca. . bilirkişiler ve kadastro teknisyenlerince imzalanır. Yürütme Madde 29 . çalışma alanı içinde kadastrosu yapılmayan taşınmaz mal kalmadığına.Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.11. Pafta ve fenni belgelerin asılları kadastro müdürlüğünde muhafaza edilir.Kesinleşen tutanakları. tapu sicil müdürlüğündeki tapu kayıtlarına gerekli revizyonlar işlenir ve revizyon yapılan kayıtların uygun bir yeri ile birlikte kayıt defterleri bu kişilerce imzalanır. asılacağı yer ve süreleri. (Değişik: 4. Tutanakların devri ve kesinleştirilmesi Madde 25 .Çalışma alanındaki çalışmaların bitiminden evvel: a.Çalışma alanında. kadastro mahkemesine intikal etmiş bulunan taşınmaz malların kütük sahifeleri boş bırakılır. Dayanak Madde 2 . taşınmaz malların ada ve parsel numaraları sırasına göre. kadastro işinin bitiminden sonra teknisyenler tarafından. muhtar. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesi gereğince yapılacak ilandan sonra. ilanlarda belirtilecek hususları. mühendis ve kontrol memurları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı çıkarsa veya kontrol sonucu yapılması istenen düzeltmeler ilgililerin haklarını etkiliyorsa. R. müdür tarafından imzalanarak teknisyenlere iade edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 28 .Haritaların teknik yönetmeliğe göre düzenlenip düzenlenmediği fen kontrol elemanlarınca incelenir ve müdür ile birlikte doğru olduğu imza altına alınır.G. 3402 sayılı Kadastro Kanununda öngörülen ilanların yapılış şekli. Cetvelin bir nüshası.Bu Yönetmelik. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/F maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.) Revizyon işleri Madde 27 . kadastro tutanakları. sınırlandırma ve tespit işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bir tutanak düzenlenerek aynı kişilerce imzalanır.Bu Yönetmeliğin amacı.) Tescil işlemi tamamlandıktan sonra. durum kontrol defterine yazılıp tutanak ekleri ile birlikte kadastro komisyonuna gönderilir. kütük sahifesinin beyanlar hanesinde kurşun kalemle belirtilir.

müdüriyette. ilçelerle mal müdürlükleri). çalışma alanında faaliyet bitinceye kadar itiraz edilen parseller hakkında kadastro komisyonunca yapılan işlemin sonucu. emlak vergisi değeri. Bu ilan.Kadastrosu yapılacak bölgeler. çalışma alanında. mahalle. Askı cetvelinde. mülkiyetten gayri haklar. Kadastro askı cetvellerinin kapsamı Madde 6 . mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine. belediye teşkilatı varsa sadece ilan cetvelinin bir örneğini belediye başkanının göstereceği yere aynı günde astırarak 30 gün süre ile ilan ettirir (Ek-6). belgeye dayanamayan itirazların kabul edilmeyeceği ve ayrıca itirazların çalışma alanındaki faaliyetler sırasında yapılabileceği ve benzeri hususlar belirtilir (Ek-3). Bu cetvelleri ve pafta örneklerini. kazandırıcı zaman aşımı ve hak düşürücü süre-ler. Türkiye Radyo veya Televizyonda. bulunduğu yere göre il veya ilçe emniyet müdürlüğü ve amirliği. Mahkemelerce yaptırılacak askı ilanı Madde 8 . ikametgah adresi ve hisse miktarı. kadastro müdürlüğünce çalışma alanlarına göre ayrı ayrı bir dosyada toplanarak. jandarma karakolu belediye zabıtası. Ayrıca. Genel müdürlükten izin alınmak suretiyle. ili.tespit malikinin adı. ada. Kadastro kanunundaki sürelerin tespiti Madde 9 . vakıflar idaresine. şerhler. sokak veya mevkii. Ayrıca. Devir işleri Madde 11 . il özel idaresine ve ilgisi var ise orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mahalli ünitelerine bildirilir. kadastro harcı tutarı ve oranı. Kadastro Kanununun 11 inci maddesindeki şekle uygun olarak yerine getirilir.Bu Yönetmeliğe göre yapılan ilanlar ile düzenlenen tutanaklar. kadastrosu yapılacak mevki. parsel numarası. bu ilanla ilgili işlemleri. İlanların korunması Madde 10 . maliye kuruluşuna (ilerde defterdarlar. Ancak. soyadı. taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetin gayri ayni hakları olanların belirli günde taşınmaz mallarının başında hazır bulunarak. cinsi. İlanlar aynı günde yapılmadığı takdirde son ilan tarihi hepsinde esas alınır. kadastro çalışmalarına başlanmadan en az 15 gün önce kadastro müdürü tarafından bölge merkezinde. Kadastro müdürü. baba adı. tapu sicil müdürlüğüne. komşu köy. İlanın yapılışnda. Kadastro çalışma alanı ilanı Madde 4 . İlanın yapıldığına dair bir tutanak düzenlenir (Ek-4).Kadastro Kanunundaki usul. mahallesi veya köyü. köy veya mahallenin devir evrakı ile birlikte tapu sicil müdürlüğüne devredilir ve birer nüshası da müdürlükte saklanır. mahalle veya köy esasına göre askı cetvellerini düzenler. Askı cetvelinin bir örneğini mahalli maliye kuruluşuna (illerde defterdarlık. yüzölçümü.Askı cetvellerinde taşınmaz malın. ilanın asıldığı. ilçesi. bir ada veya mevkiden az olmamak üzere aynı esaslara göre kısmi ilan yapılabilir. İlanda.Kadastro müdürü. 10 ve 27 ni maddeleri gereğince kendisine intikal eden dava dosyaları ile kadastro tutanaklarını birleştirerek askı ilanını yaptırır. jandarma komutanlığı.Kadastro çalışma alanı. pafta.Bu yönetmeliğe göre yapılacak ilanlar ve alınacak belgelerin korunması ve ilan sonuna kadar asıldığı yerde muhafaza edilmesi için. kadastro müdürleri kadastro hakimliğine her türlü yardımı sağlar. mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine.Kadastro hakimi. beyanlar ve rehinler ile ilandan önceki itirazların sonucu yer alır (Ek-5) Kadastro tutanaklarının ilanı Madde 7 . Kadastro Kanununun 5. İlanı yapılan mevki veya adada sınırlandırma ve tespit işlemleri ilan edilen günde ikmal edilmediği takdirde.Kadastro teknisyeneleri.İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Bölgelerin belirlenmesi ve ilanı Madde 3 . sınırlarını göstermeleri. Kopan veya yırtılan cetvellerin yerine hemen yenileri konulur. "itiraz red veya kabul edildi" şeklinde ilgili sütununda belirtilir. bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde alışılmış vasıtalarla varsa mahalli gazetelerden birisi ile ayrıca duyurulur. . ayrıca bir ilana gerek kalmaksızın bunu takip eden günlerde de çalışmalara devam edilir. taşınmaz malların bulunduğu köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde ve ayrıca. ilçelerde mal müdürlüğü) ve orman idaresine gönderir. Mevki veya ada ilanı Madde 5 . ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlendikten sonra bağlı bulunduğu Bakan tarafından uygun görülenlerin ilanları Genel Müdürlükçe en az bir ay öneden Resmi Gazete. (Ek-2) İlanın yapıldığı mahallin mülki amirine. Hangi mevki veya adada çalışmaya başlanacağını en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir. Üç ayrı yerde de ilan yapıldığına dair tutanak düzenlenir (Ek-7). mevki veya ada durumlarına göre kısımlara ayırarak bir iş proğramı düzenler. 18/Haziran/1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 160-162 nci maddeleri gereğince hesaplanır. ilgisi olan kamu kurum ve kuruluşlarına da bir yazı ile bildirilir. muhtar ve belediye başkanlığı ile temas kurulup özel tedbirler alınır. mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla ilan edilir. iddialarını bildirmeleri varsa belgelerini vermeleri ve gelmemeleri veya temsilci göndermemeleri halinde sınırlandırma ve tespitin gıyaplarında yapılacağı. sınırlandırma ve tespit sonucu düzenlenen kadastro tutanaklarına dayanarak. sokak açık olarak gösterilir. kadastro çalışma alanı sınırlarını belirledikten sonra çalışma alanını. herhangi bir sebeple kadastro çalışmalarına üç aydan fazla ara verilmesi halinde bu ilan yenilenir. kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapmak zorundadır. (Ek-1) ve ilanın yapıldığı bir tutanakla tespit edilir.

... 3402 saylı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yapılacak kadastro çalışma alanı sınırlarının tespiti ve bu çalışma alanındaki taşınmaz malların kadastro işlemlerine ........... kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılabileceği..........günü...... Gerektiğinde...'na asılmak üzere........ saat................................................ Sınırları belli olmayan taşınmaz mallarının köşe noktalarının mahallin örf ve adetine uygun kalıcı işaretler koymaları.....günü.. itiraz sonuçlarının askı cetvellerinde gösterileceği.................... hazır bulunmayanlardan ise tapulu yerleri için binde dört.......Mahallesi/Köyünün . Ek .. malların kadastro .. bu tarihten sonraki itirazların ise............ sınırlarını göstermek ve varsa mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı tapu.......................dan itibaren başlanacaktır.Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür......... Tahdit ve tespitlere kadastro ekibinin çalışma alanındaki görevinin sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden... saat . Ek ... (x) Köylerde muhtar ve üç ihtiyar kurulu üyesi.............. tapusuz yerleri için binde altı oranlarında alınacağı........... Kadastro harçlarının.İlçesinin ... günü ilan edilmek ve .............. belediyelerde Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişi ile diğer üç yetkili tarafından adı................................ emlak vergisi beyan değeri üzerinden....... hazır bulunmayanlara ait taşınmaz malların tahdit ve tesbitinin yokluklarında yapılacağı..Kadastro Müdürlüğünden teslim alınıp.... .. ..............İlan ve matbu belgelerin tanzimi ve değiştirilmesi Madde 12 ./......... emlak vergisi beyan değeri üzerinden...... (x) ./...3 ADA / MEVKİ İLANI ........günü.............Mahallesinde/ Köyünden kadastro çalışma alanı sınırı tespitine ve bu çalışma alanı içinde bulunan taşınmaz işlemlerine........... Yürütme Madde 14 ..... ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 13 ............ mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte... hazır bulunmayanlardan ise tapulu yerleri için binde dört..... Kadastro harçlarının................ ..../............. ............... bu belgelerin şekil ve içeriğinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılabilir.... soyadı ve görevi yazılmak suretiyle imzalanacaktır..... senet.. Çalışmalar sırasında...........KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN .... .. Bu çalışma alanı sınırı içerisinde taşınmaz mal bulunan kişilerin veya temsilcilerinin......./........ Bu ada veya mevkide taşınmaz malı bulunan kişiler ile hak iddiasında bulunanların veya temsilcilerinin.. hazır bulunmayanların yokluğunda işlem yapılacağı............../. tapasuz yerleri için binde altı oranlarında alınacağı....dan itibaren başlanacaktır................ belirtilen günde ve usulüne uygun şekilde ilan yapıldığını gösterir işbu tutanak tarafımızdan düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. ...1 ÇALIŞMA ALANI İLANI ..... vergi kaydı.................Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.............İli..İli .... tapusuz yerleri için binde beş...... itirazı olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte müdürlüğümüze veya kadastro teknisyenliğine müracaat etmeleri................ saat...........Bu Yönetmelikte belirtilen ilan ve matbu belgeleri.. emlak vergisi beyannamesi ve sair ne gibi belgeleri varsa bunları ibraz etmek için taşınmaz mallarının başında hazır bulunmaları....nolu adada) /Mevkiinde bulunan taşınmaz malların kadastro işlemine .../../.İlçesinin . ... Sınırları belli olmayan taşınmaz malların köşe noktalarına mahallin örf ve adetine uygun kalıcı işaretler koymaları..................... taşınmaz malların başında hazır bulunanlardan tapulu yerleri için binde üç./..............dan itibaren başlanacağını belirten ilanın bir örneği ....... tapusuz yerleri için binde beş...2 ÇALIŞMA ALANI İLAN TUTANAĞI ......KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ....................... Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce çoğaltılıp kadastro müdürlüklerine gönderilir........./. taşınmaz malların başında hazır bulunanlardan tapulu yerleri için binde üç../......Mahallesinde/ Köyünde.../. kadastro teknisyenliğince yapılacak ada veya mevki ilanında belirtilen gün ve saatte taşınmaz mallarının başında hazır bulunmaları........Sokağında (.... Kadastro Müdürü Ek .............. 3402 sayılı kanunun 4 ncü maddesi uyarınca duyurulur..............................

................../ ......İli ...... 3402 sayılı kanununun 11 inci maddesi uyarınca duyurulur........ Ek ....... belirtilen tarihler arasında usulune uygun şekilde ilan yapıldığını gösterir işbu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır . ilan müddeti olan ..Mahallesi / Köyü kadastro çalışma alanı sınırları içinde bulunan taşınmaz malların............/........../.......................... belediyelerde Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişi ile diğer üç yetkili tarafından adı soyadı ve görevi yazılmak suretiyle imzalanacaktır......................................Kadastro Müdürlüğüne müracaat etmeleri..... (x) Köylerde muhtar ve üç ihtiyar kurulu üyesi.............7 ASKI CETVELİ İLAN TUTANAĞI . ...İli ......KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN .. sınırları ise pafta ozalit kopyalarında gösterilmiştir...İlçesinin .............................. ila ..........Mahallesi / Köyü kadastro çalışma alanı sınırları içinde bulunan taşınmaz malların....... 3402 sayılı kadastro kanunu hükümlerine göre yapılan tahdit ve tespitleri ile bu taşınmaz mallara tahakkuk ettirilen kadastro harçları ve kadastro komisyonuna yapılmış olan itirazların sonuçları ekli cevtvelde............... .................././........../..../. dava açılmayan taşınmaz mallara ilişkin kadastro işlemlerinin kesinleştirileceği...ila ..../............../.Tahdit ve tespitlere karşı./.................................. . . günü başlanacak kadastro çalışmaları ilanının.. kadastro sonucunu gösterir aski cetvelleri ile pafta ozalit kopyaları ............./.. Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek.....Mevkiinde / Adasında (...... cetvellerde yazılı taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayir ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile sınırlarının tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin.......... tarihleri arasında .İlçesinin ..... itiraz sonuçlarının taraflara tebliğ edilmeyip askı cetvellerinde göste-rileceği..... tarihleri arasında ilan edilmek ve ..........................Kadastro Müdürlüğünden teslimi alınıp.......... (x) ......6 ASKI CETVELİ İLANI ......................................'na asıldığını belirten işbu tutanak tarafından düzenlenerek imza altına alınmıştır.... Kadastro Teknisyenliği tarafından ................../............... 3402 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine uygun şekilde yapılıdığını ve ilanın bir örneğinin ........................................../......................../............ ................................Mahallesi / Köyü .....sokakları) ...... Kadastro Mahkemesinde dava açmaları ve dava açıldığına dair mahkemeden alınacak belgenin müdürlüğümüze ibraz edilmesi................... bu tarihden sonraki itirazların ise kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılacağı.... ........... ekibimizin çalışma alanındaki görevinin sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden........./... ....... itirazı olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte teknisyenliğimize veya ....... .. 3402 sayılı kanunun 6 ncı maddesi uyarınca duyurulur. Kadastro Teknisyeni Ek ../.....4 ADA / MEVKİ İLAN TUTANAĞI .... (x) Kadasatro Teknisyeni Muhtar Üye Üye Üye (x) Adı ve Soyadı yazılmak suretiyle imzalanacaktır..... Kadastro Müdürü Ek ...........................'na asılmak üzere ................./....../........

Malatya. Van. Rize. Isparta. Köy. Amasya.Tapuda kayıtlı taşınmaz malların malikleri veya mirasçıları. çit. Ağrı. duvar.16 Ocak 1957 tarihinden sonra yapıldığının anlaşılması halinde ise. Tekirdağ. belgelerle veya bilirkişi ya da tanık beyanlarıyla anlaşılan ve zeminde hudutları. Gümüşhane.Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise. Kahramanmaraş.Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmlerde şartlar uygun bulunuyorsa. b.Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . Çankırı. Kocaeli.Ayırma veya birleştirme işleminin 3194 sayılı İmir Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 6785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 16 Ocak 1957 tarihinden önce yapıldığının anlaşılması halinde. Hatay. Madde 6 . Muş. Yozgat İlleri 1 Haziran 1983 tarih 18064 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanmıştır.Taşınmaz malların harici ayırma veya birleştirilmesiyle ilgili olarak belediye encümeni veya il idare kurullarınca çalışma alanının tamamını veya bir kısmını kapsar şekilde ve-rilen kararlar kabul edilmeyerek. Sinop. bu gibi yerlerde imar düzenine tabi kılınma tarihinden sonraki ayırma ve birleştirme işlemleri için belediye encümen kararı aranır. fiili zemin durumuna göre sınırlandırma ve tespit yapılır. A. a. Erzincan ili 22 Nisan 1980 tarih 16968 sayılı.Bu Yönetmeliğin amacı. Niğde. İllerin imar düzenine tabi kılınması kararlaştırılan Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı Resmi Gazetelerin tarih ve numaraları.Bitlis. . İçel. Nevşehir. tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların da zilyedleri arasında harici ayırma veya birleştirme sonucu müstakil hale getirildiği. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 5 .Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. "Adana. Antalya. illere göre aşağıda gösterilmiştir. Şanlıurfa. Erzurum. Bursa. Afyon. Kastamonu. Elazığ.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Burdur. Samsun. telörgü gibi işaretlerle belirlenen taşınmaz mallar. Manisa. Çanakkale. Kırıkkale. b. Mardin." c. 16 Ocak 1957 tarihinden sonra belediye teşkilatı kurulan yerlerde. belediye encümeni kararı aranılmadan. Trabzon. ve bucaklarda. taksim sebebiyle yapılacak ayırma (ifraz) ve birleştirme (tevhit) işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. harici ayırma veya birleştirmeye konu olan her taşınmaz mal (ifrazen oluşan her parça için değil. ilin imar düzenine tabi tutulduğu tarihten önce yapıldığının anlaşılması halinde il idare kurulu kararı aranılmadan. Konya. 2981 sayılı Kanun. Muğla. Diyarbakır. ilin imar düzenine tabi kılındığı tarihten sonra belediye teşkilatı kurulmuş ise. İstanbul.Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ise. Artvin. belediye encümeninin olumlu kararı alınmak suretiyle.İlin imar düzenine tabi tutulduğu tarihten sonra yapıldığının anlaşılması halinde ise. a. Tokat. Gaziantep. Sivas.Bu Yönetmelik. Ordu. Ankara. ilgililerden. Siirt. B . Kars. il idare kurulunun olumlu kararı alınmak suretiyle. Tunceli. kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallarda 3402 sayılı Kadastro Kanununun 15 inci maddesine göre. Çor um. Hakkari. Giresun. Edirne. Kayseri. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Harici ayırma ve birleştirme işlemleri Madde 3 . fiili zemin durumuna göre sınırlandırma ve tespiti yapılır. Zonguldak illeri 10 Ocak 1975 tarih 15114 sayılı. ifrazdan önceki taşınmaz mal) için belediye encümeni veya il idare kurulu kararı getirmeleri istenir. belediyenin kuruluş tarihi esas alınır. Aydın. Eskişehir. Kırşehir illeri 23 Kasım 1982 tarih 17877 sayılı Uşak İli 29 Mart 1983 tarih 18002 sayılı. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/K maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. Bingöl. Bolu. Sakarya. Dayanak Madde 2 . Bilecik. İzmir. İmar affı uygulaması Madde 4 .Ayırma veya birleştirme işleminin 3194 sayılı İmar Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen ek 7 ve 8 inci maddeleri ilişkin yönetmelik gereğince. Balıkesir. Adıyaman. ek ve değişiklikleri de dikkate alınır. Kütahya. Denizli.

görevi veren kuruluş birinci derecede sorumludur . 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 üncü ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 917 nci maddesi gereğince kuruluş. bu belgeler düzenleyenler tarafından geri alanırak iptal edilir. görevleri gereği yaptıkları çalışmalar sırasında.Kadastro çalışmaları için taşınmaz mallara girme yetkisine sahip kadastro görevlilerine göre bu Yönetmeliğe ekli Yetki Belgesi verilir Bu belge.Belge sahiplerinin kusuru sonucu doğan zarar ve ziyanın tazimninden. c) Açık Girişi Olmayan Taşınmaz Mal: Etrafı. Kadastro çalışmasının bitmesi ya da kadastro görevlisinin hangi sebeple olursa olsun bölgedeki görevinin sona ermesi halinde. yarıcı. tel örgü. ardiye ve benzeri taşınmaz malları.Bu Yönetmelikte geçen. Tanımlar Madde 3 . tahtaperde. Yürütme Madde 9 . Taşınmaz mallara girme Madde 5 . çit. a) Görevliler: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya kadastro müdürlüğü personeli ile kadastro ekibinde görev alacak muhtar ve bilirkişiler ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca kadastronun fenni işlerinin yapımını üstlenen özel hukuk gerçek ve tüzel kişilikler personelini. mesai saatleri içinde. kiracı. . yetki belgesi sahibi kadastro görevlisi tarafından bir tutanakla olay yerinde tespit olunur. kadastro çalışması yapılan alanlarda hizmetin devam müddetince geçerlidir. kadastro görevlilerinin girme şekli ile ilgili hususları belirlemektir. ortakça ve benzeri bir sıfatla taşınmaz malı kullananlar ile bekçi. kadastro müdürünce düzenlenir ve mahallin mülki amirince tasdik edilir. Muvafakat verilmediği takdirde. Bu tatanakta zarar ve ziyana sebep olan kişi veya kişiler ile hadisenin oluş şekli ve nelere zarar ve ziyan verildiği belirlenir. c) Binalara. dükkan. Yetki bölgesi. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/i maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. taşınmaz mala. büro. d) Bina: Mesken. kullanıcı adına hareket eden sorumlulara alışılmış vasıtalarla haber verilmek suretiyle. Tazminatın ödenmesi ve gerektiğinde zarar ve ziyanı doğuranlara yüklenmesinde Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. b) Açık girişi olmayan taşınmaz mallara.Kadastro çalışmaları sırasında yetki belgesi olanlar ile bunarın sorumluluğundaki yardımcı elemanlar ve kişilerce çalışmaları devam ettiği sürede: a) Açık girişi olan taşınmaz mallara.Bu Yönetmeliğin amacı. depo. b) Yetki Belgesi: Kadastro çalışmaları için. ilgilisi hazır olmazsa dahi gün doğumundan gün batımına kadar. mesai saatleri dahilinde ve içinde oturan ya da kullananların muvafakatı alınarak. kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallara. zilyet. taşınmaz mallara girmeye yetkili olan görevlilere verilen belgeyi. burada bulanan her türlü mal veya ürüne türüne herhangi bir zarar ve ziyan verdikleri takdirde.Kadastro Çalışma Alanlarındaki Taşınmaz Mallara Girebilecek Görevliler Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . bu gibi yerlere mahakeme kararı ile girilir. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yetki belgeşinin verilmesi Madde 4 . DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 8 . nöbetçi ve benzeri bir sıfatla. duvar veya benzeri bir tesis ile çevrilmiş içinde binası olan ve olmayan taşınmaz malları. Girilir. Zarar ve ziyanın tazmini Madde 7 . hak sahibi veya hak sahibi adına hareket edenin isteği üzerinde durum. Bu belgelerin kimlere verildiği.Bu Yönetmelik. veriliş tarihi ve iptal tarihi kadastro müdürlüğünce tutalacak bir deftere kaydedilir. ifade eder.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. malik.Kadastro görevlileri ile bunların sorumluluğundaki yardımcı eleman ve kişiler.Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür. Dayanak Madde 2 . ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zarar ve Ziyan Zarar ve ziyanın tespiti Madde 6 . görevlilere şahsi kusurları sebebiyle rücu etme hakkına haizdir.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/H maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir. Teknisyenlerce.Müdürlükçe kadastro komisyonuna intikal ettirilen listelerdeki taşınmaz mallara. Madde 6 . ada ve parsel numarası. bu taşınmaz mallara yukarıdaki esaslara göre kıymet takdir edilerek. vergi daireleri veya belediyelerde bulunan emlak vergisi asgari metrakere birim değerleri cetveli ve binaların metrekare inşaat maliyet bedelleri ile aşınma payları oranlarını gösteren cetveller (bu cetvellerde gösterilen değerler davalı olsa dahi) esas alınarak. Tutanaklar devrredilmiş ise bu işi müdürlük yapar. kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere. köy beyan defterlerindeki veya ilgililerince ibraz edilecek (belediye ya da köy muhtarlarınca tasdikli) belgelerdeki yazılı miktarlar. Belirlenen bu değerler.Kadastro çalışma aalnlarındaki taşınmaz malların tespiti sırasında.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Takdir edilen değerler. . İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kadastro teknisyenlerince yapılacak işlem Madde 3 . kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallardan. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca alıncak kadastro harcı ve yargılama giderle-rine esas olmak üzere değer takdir etmek usul ve esaslarını belirlemektedir. Kadastro komisyonunca takdir edilen değere itiraz Madde 5 . kadastro harcı ve yargılama giderlerine matrah olmak üzere kadastro tutanağının ilgili sütununa teknisyenlerce işlenir. Kadastro müdürü. taşınmaz malın yüzölçümü ve vasfı dikkate alınıp. mevki veya ada esasına göre iki nüsha olarak düzenlenecek bir listede gösterilerek komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalandıktan sonra bir örneği kadastro teknisyenlerine gönderilir. mevki ve sokak ismi.Bu Yönetmeliğin amacı. son beyan dönemine ait emlak vergi değeri olmayanların. gerektiğinde mahallinde inceleme yapılmak ve bilirkişilerden de yararlanmak suretiyle komisyonca kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerine esas olacak matrah belirlenir. bunların her ada veya mevkiin bitiminde. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 7 . bu listeleri en kısa sürede kadastro komisyonuna havale ederek. Bu belirlemede.Bu Yönetmelik hükümlerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.Kadastro komisyonlarınca kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere takdir edilen bu değerlere karşı maddi hesap hataları dışında itiraz edilemez. Kadastro komisyonunca yapılacak işlem Madde 4 . görülmekte olan davaların konusunu teşkil eden taşınmaz malların yargılama giderlerine esas olamak üzere kıymetinin belirlenmesinin istenmesi halinde. yetkili müdürlük Tapu va Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir. derhal teknisyenlerce. O bölgede kadastro faaliyeti bitmiş ise.Bu Yönetmelik. Kadastro mahkemelerince.Matrahın tespitinde veya harcın tahakkukunda meydana getirilen maddi hesap hataları nedeniyle 30 günlük askı ilanı sonuna kadar yapılacak itirazlar kadastro müdürü tarafından incelenip düzeltilir. Dayanak Madde 2 . değerlerinin belirlenmesini ister. komşu parsellerin beyan edilen değerleri de dikkete alınır.Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç Madde 1 . Yürütme Madde 8 . sadece kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerinin hesaplanmasında kullanılır. ait oldukları taşınmaz malların kadastro tutanağının ilgili sütununa işlenir. İlgililerince son beyan döneminde beyanname verilmeyen veya hisseli olup da bir kısım hissedarlarca beyanda bulunulmayan veya beyan tarihinden sonra vasfı değişen taşınmaz maların tespiti halinde. en geç bir ay içinde ilgili mahkemeye bildirilir. ilgilile-rince belediyelere verilen beyannamelerdeki. yüzölçümü ve vasıfları yazılmak suretiyle düzenlenecek bir listesi kadastro müdürüne teslim edilir. kadastro komisyonunca takdir edilen bu değerler.

Armagan Servet. 1992. 1993. Kamu Hukuku. Ayan Mehmet. 1996.. I. 1993. Ankara. 10. A. Güriz Adnan.F. 7. Eren Fikret. Mülkiyet Hakkınin Sinirlanmasi. Alfa Yayinlari.Basi. Anayasasinin Ilke ve Kurallari ile Anayasa Mahkemesi Kararlari Dizini. Akad Mehmet. 1986. Muammer. Özgürlükler Hukuku. Sayi:6. 14. Yayinlari No:351. Dogan Basimevi. 1. Sayi:2. Istanbul. 5. 1961 Anayasasi’na Göre Temel Haklar Ve Ödevler. Kamulastirma. Gerçek Yayinevi. Yektin Yayinlari. Kaneti Selim. 1983. Ersin. Karagözoglu H.Ü. 3. Hukuk Baslangici. Fakülteler Matbaasi. 2. Özelmas Ekrem.Ü. Istanbul. Esya Hukuku. Ankara. T. Genel Kamu Hukuku. Anayasanin Anlami. Turhan Kitapevi. Filiz Kitapevi. Önbilgin. 2. 13. Hukuk Baslangici. Esya Hukuku. Ankara. 4.Ü. Mecmuasi. Istanbul.C.Recai Seçkin’e Armagan A. 4. 1983. Istanbul. Armagan Servet.Basi.H.BIBLIYOGRAFYA KITAPLAR 1. 1974. 1991-94. Kaboglu Ibrahim. “Hürriyet ile Mülkiyet”. Arpaz Matbaacilik. Türk Anayasa Hukuku. 3.Basi. “Türk Miras Hukukunun Anayasal Temelleri”. Filiz Kitapevi. .Cilt.H. 9. 3. 4. 1977. 12. 1985. Bilge Necip. 3.Basi. 6.F. 2. Fakülteler Matbaasi. Istanbul. 1993. Mimoza Basim. Yayin No:473. 1974. Konya. 11. Istanbul. Ankara. MAKALELER 1.Basimevi. “Mülkiyet Kavrami”. 1976.St. Sayi:1-4.. Iktisadi ve Ticari Ilimler Dergisi. Istanbul. Örücü. Hatemi/Serozon/Arpaci. Özbudun Ergun. Gürbüz ve Oytan. Istanbul Gaye Ltd. Duman Ilker Hasan. 1991. 8.Basi. Türk Anayasa Hukuku. “Türk Hukuk Sisteminde Insan Haklari” Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Akin Ilhan F. Hukuk Fakültesi Yayinlari. Fevzi. Soysal Mümtaz. A. 1980. 6.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->