P. 1
ZEVRAK

ZEVRAK

|Views: 79|Likes:
Yayınlayan: Metin Polyglot

More info:

Published by: Metin Polyglot on Jan 18, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

DĐVAN ŞÂĐRLERĐNĐN “ZEVRAK” ETRAFINDA OLUŞTURDUKLARI BENZETME DÜNYASI Selami TURAN∗ ÖZET Divan şairleri kendi duygu ve düşüncelerini

daha güzel ve etkili anlatabilmek için, şiirlerinde birtakım benzetme ögelerine yer vermişlerdir. Benzetme ögeleri üzerinde yapılan incelemeler, şairlerin ortak malzemeden nasıl yararlandıklarını göstermesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu yazıda divan şairlerinin kullandıkları benzetme ögelerinden olan zevrak ve zevrakla ilgili benzetme ögeleri üzerinde durulacaktır. Divan şairlerinin şiirlerinden seçilen örnek beyitler aracılığıyla zevrak kelimesi etrafında oluşan benzetmeler dünyası gösterilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Divan Şairi, Zevrak, Benzetme. THE WORLD OF SIMILES THAT THE POETS OF THE CLASSICAL TURKISH POETRY FORM AROUND “ZEVRAK” ABSTRACT Poets of the Classical Turkish Poetry give place to various elements of simile to be able to express their sentiments and thoughts more efficiently. Studies carried out on the elements of simile have an important place in respect of showing the fact that how poets benefit from common materials.

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, turan@fef.sdu.edu.tr.

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 4/2 Winter 2009

1040

Selami TURAN

In this article, zevrak and the elements of simile relative to zevrak will be considered. Through the study, sample couplets selected from the poems by the poets of the Classical Turkish Poetry will be used. Key Words: Classical Turkish Poetry, Classical Turkish Poet, Zevrak, Simile. Giriş: Şiirin malzemesi dildir. Dile işlerlik kazandıranların başında ise şairler gelir. Şairler hayal dünyalarını okuyucuya etkili bir şekilde anlatabilmek için soyut veya somut nesneler arasında benzetme yoluyla çeşitli ilgiler kurarlar. Şiirde bu benzetmeler özgün oldukları ölçüde zihinde hem istenilen tasarım ve hayal dünyasının oluşmasına hem de, anlatımın daha başarılı olmasına katkı sağlar. Benzetmeler, benzeyen ve benzetilen açısından somut veya soyut olabilmektedir. Şairler iki somut nesne arasında irtibat kurabildikleri gibi, bazen soyut bir kavramı somut bir nesneye benzetmekte bazen de somut bir kavramı soyut bir nesneyle nitelendirmektedirler (Aksan 1993, 119– 125). Divan şiiri geleneğinde şairin anlatmak istediklerini özgün imajlar bularak ifade etmesi zordur. Çünkü gelenek, şiiri şekil bakımdan sıkı sıkıya kuşattığı gibi muhtevayı da belirli bir daire içinde sınırlamıştır. Belirli konular ve duygular etrafında oluşturulan hazır unsurlar divan şiirinin değişmez motiflerini oluştururlar. Bu motifler sisteminde şairin ele alacağı her unsur, geleneğin önceden belirlediği ilgi ve imajlar dünyası ile çevrilidir. Divan şairleri, hangi devirde yaşarsa yaşasın bu geleneğin katı kuralları içerisinde şiir yazmaya çalışır. Onun yapabileceği, muhteva ve şekilde değişikliğe gitmeden belirli konu ve duygular etrafında hazır bulduğu birtakım unsur ve malzemelerden hareketle hüner ve sanatını ortaya koymaktır (Akün 1994, 421). Bu yazımızda Divan şairlerinin şiirlerinde kullandıkları benzetme ögelerinden biri olan “zevrak” kelimesi etrafında oluşan imaj dünyasını göstermeye çalışacağız. Öncelikle zevrak kelimesinin sözlük anlamı üzerinde durduktan sonra; şiirlerdeki kullanımını dikkate alarak âşık, övülen kişi, kozmik âlem, tabiat, bezm ve şiir sanatı ile ilgili olmak üzere altı başlık altında inceleyeceğiz. Son olarak da kelimenin Divan şiirindeki kullanımıyla ilgili istatistikî bilgi vereceğiz. Zevrakla ilgili örnekleri ele alırken yazının hacmini de

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 4/2 Winter 2009

Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında…

1041

düşünerek çarpıcı beyitler üzerinde durmaya çalıştık; geriye kalanları ise dipnotta gösterdik1. Arapça olan zevrak kelimesi ile ilgili olarak; Kâmûs-ı Türkî’de “Zevrak: Kayık, sandal. Zevrak-süvâr: Kayığa binmiş. (Nebâtât): Kayığın teknesine benzer bazı oyuklara ıtlak olunur” bilgisi verilir (Şemseddin Sami 1989, 691); Kamus-ı Osmânî’de “Zevrak: kayık, sandal, küçük sefine. Zevrakçe: Ufak kayık, sandal. Zevrak-süvar: Kayığa binen, kayığa binmiş olan. Çiçek desdisi, kadehi. Zevrak mektubu: Harem-i şerifte zevrak denilen testi ile huccâca zemzem dağıtan hademeye ücret-i sekâyet olarak gönderilen hediyeyi havi mektup” açıklamaları yer alır (Ali Seydi 1327, 518); Lehçe-i Osmânî’de “Zevrak: Kayık resminde kap, kayığın kuyruğu, ibrik, zemzem, çiçek kadehi” karşılığı verilir (Ahmet Vefik Paşa 2000, 888); Burhan-ı Katı’da “Zevrak: Revnek vezninde. Küçük gemi, sefine-i sagire manasınadır ki kayık tabir olunur. Bir nevi baş kisvetine denir ki kayık şeklinde dikip Đran’da kalender taifesi başlarına giyerler. Beynlerinde kehkulâhî derler” şeklinde izah edilir (Mütercim Asım 2000, 843); Ferheng-i Ziyâ’da zevrakla ilgili olarak “Zevrak-ı zerrîn: Güneş. Zevrak-ı sîmîn: Yeni ay, hilal” tabirlerinin anlamlarına yer verilir (Şükun 1996, 1093); Ferit Devellioğlu’nda “ Zevrak:1. kayık, sandal. Zevrâk-ı derûn: gönül gemisi. 2. Mekke’de yapılan zemzem şişesi, zemzem ibriği, kabı 3. Çiçek testisi, çiçek kadehi” şeklinde tanımlanır (Devellioğlu 1988, 1424); Turkish and English Lexicon’da “Zevrak: 1. küçük kayık 2. kayık şeklinde bir çeşit derviş külahı 3. Bir Türk kayığının yukarıya doğru kıvrılmış arka kısmı 4. Kelebek çiçeğinin sapı 5. Bir sürahinin küçük sapı Zevrakü’l-beled: Deve Zevraklı: çok azametli ve muhteşem Zevrâkî: 1. Kayıkla ilgili; kayık şeklinde. 2. Bir çeşit kayık şeklindeki derviş külahı 3. Kayıkçı 4. Ayağın üst kısmı ya da bileğin kaşık şeklindeki kemiği” anlamları verilir (Redhouse 1992, 1019); Persian-English Dictionary’de “Zevrak: 1. Gemi, kayık, gondol, ağaç kabuğu, hafif yelkenli kayık, Bir kayığın burnu, Kayığın çapasının bağlandığı burun; dervişlerin giydiği külah. Zevrak-ı zerrîn: Güneş. Zevrak-ı sîmîn: Hilal. Zevrak-keş: Kayık resmi

1 Makalemizde kullandığımız örnek beyitlerin yer aldığı eserler kaynakçada verilmiştir. Beyitlerin sonlarında yer alan nazım şekli, beyit veya sayfa numaraları bu eserlere aittir. Đmla yönünden bu eserler göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca örneklerde kullanılan kısaltmalar Arb. (Arabiyyat), B. (Beyit/Beyitler), G. (gazel), K. (Kaside), Mf. (Müfred), Msn (Mesnevi), T. (Tarih), Tah. (Tahmis), Trc. (Terci-bend), Ty. (tuyug)’u ifade etmektedir.

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 4/2 Winter 2009

89/8) Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim ise. şekil benzerliği sebebiyle. G. Zevrak-Aşk. kadeh. karanlıkta ancak aşk kayığıyla yol alınabileceğini söyler. zevraku’l-beled (deve). hacılara zemzem suyu dağıtan görevlilerin elindeki zemzem dolu testi. sevgiliden ziyade âşık üzerinde görülür. Sözlüklerde verilen anlamlara baktığımızda. bu denizde boğulmamasını. Kütahyalı Rahîmî G. Bu tabirlerin ifade ettiği anlamlar. kayığın çapasının bağlandığı burun. 202/3) 2 Zevrak-aşk benzetmesiyle ilgili olarak bkz. Âşıkla Đlgili Unsurlar 1. sevginin şiddetli hâlidir. zevrak mektubu tabirleridir. sevgi denizine düşen gönlünün. Bunlar. Etkisi. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Aşkın kayık şeklinde tasavvur edilmesi. Muhabbet2: Aşk. Zevrâkî: Bir çeşit keşiş külahı” şeklinde izah edilir (Steingass 1998. kayık. Çağatay şairlerinden Şiban Han. “zevrak” kelimesiyle gerek şekil gerekse ifade etiği anlam bakımından bağlantılıdır. şişe. hemen her kaynak “zevrak” kelimesine. muhteşem). külah. zevrak-süvar (kayığa binen). karanlık (zulumat) ülkesinde ab-ı hayatı bulan Hızır’la aynı payeye sahiptir: Baklan Bedahşan bâg Urus yolı karangu suyı yok ‘Işk zevrakın minmek kirek zulmetde Hızır pâyedür ( Şiban Han. 105/5. ayağın üst kısmı. Turkish Studies International Periodical For the Languages. şehirlerin özelliklerinden hareketle kurduğu beytinde. 629). çiçek kadehi anlamlarında da kullanıldığını görmekteyiz. sandal veya küçük gemi anlamını vermektedir. dalgalarla dolu olan sevgi denizinde yol aldırması sebebiyledir. yıllarca aşk kayığında leventlik etmesine bağlar: N’ola fenn-âşinâ-yı gavta-i deryâ-yı mihr olsam Dili zevrakçe-i ´aşka nice yıllar levend itdüm (Sâlim. Ayrıca zevrak kelimesi etrafında yapılan bazı tamlamalar ve tabirler farklı anlamlarda da kullanılmıştır. zevrak-ı zerrîn (güneş). G. testi. Bu anlamların yanında. Ona göre aşk kayığı. zevrak-ı derun (gönül).1042 Selami TURAN çizen. zevraklı (azametli. zevrak-ı sîmîn (hilâl). zevrak-keş (kayık resmi çizen). A.

âşığı. Nevres G. 4/2. Aşkın deniz. Helâkî G. o denizde yol alan kayık olarak tasavvur edilmiştir. Âşık Ömer Mrb. Aşkın da kaynağıdır. başıboş bir şekilde dolaşan kayık şeklinde tasavvur eder: Nice biñ zevrak-ı sergeşte aña müstağrak Cûş idüp mevc urur bir ulu deryâ gördüm (Zâtî. Ahmed Paşa G. 436/1. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Mezâkî G. 214/5. 219/2. Yetîmî G. 5/20. 205/3. Fasîhî G. 116/3. Şiban Han G. 111/4. dümensiz. Bâkî G. Zevrak-Gönül (Dil. Ty. Fuzûlî G. âşığın ayrılmaz bir parçasıdır. bu kadar da ağır başlı olma. Emrî G. 143/2. G. 864/7) 3. 248). lengeri ne yapsın diye seslenir. 132/10. 3 Turkish Studies International Periodical For the Languages. Vuslatî 145/9. Nev’îzâde Atâî G.341/1. 308). 71/4. temkini ise. büyüklüğünün yanında katlanılması imkânsız tehlikelerle dolu olması söz konusudur (Sefercioğlu 1990. Neşatî G. gönlü zevrağa benzetirken. Kütahyalı Rahîmî Mrb. G. 415/1. 93/1. 4 Zevrak-gönül benzetmesiyle ilgili olarak başka örnekler için bkz.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1043 2. 4/1. Nigârî G. 104/2. 48/5. G. Ayrıca gönül sevgilinin âşığa karşı takındığı olumlu veya olumsuz tutumlarının yansımalarının görüldüğü yer olarak da telakki edilir (Sefercioğlu 1990. Fehim-i Kadîm G. 217/2. bu denizin bazen kaptanı bazen de kayığı olduğunu söyler: Nûr-ı deryâ-yı vücûd-ı mutlakam Gâh mellâh-ı cihân geh zevrakam (Nesîmî.143/6. Aşk deniz olunca âşık. dalga ve girdaplarla dolu bir deniz olarak tasavvur edilmiştir. kendisini Allah’ın mutlak varlık denizinin nuru olarak nitelendirdikten sonra. 17/3. Süheylî G. XVIII/28. parçalanmış kayık. Zevrak-âşık benzetmesiyle ilgili olarak bkz. dalga ve girdap olarak tasavvurunda. 104/1. 72/4. 76/1. 149/2. Bu bağlamda Nesîmî. Ahmedî G. G. Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim G. kıyısı olmayan. Şair burada âşığı. Hayretî G. aşk denizinde. Msn. Kalb)4 Gönül. Nev’îzâde Atâî G. Nesîmî G. 254/12. Nev’î K. 167/2. Nesîmî G. 389/7. 815/5. Nigârî K. G. 79/1. kayığa. 4/4. Antepli Aynî K. lengere benzetir: Ey 'âşık-ı bî-tâb bu temkîn ne belâdur Bir zevrak-ı işkeste meger lengeri n'eyler (Mezâkî. 61/4. uçsuz bucaksız. 341/2. güçsüz ve takatsiz olarak nitelendirdiği âşığa. Zevrak-Âşık3: Divan şiirinde sevgi.75/5. 410/3. Divan şairleri. 144/3. 124/5) Zâtî ise. 3/60) Mezâkî.

denize. Beyitte geçen “kenara çekmek” tabiri hem “sahile ulaştırmak” hem de “kucaklamak” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Zevrakumı mahabbetin denizine bırakmışam Gel çek anı kenâra kim meyli anuñ kenâredür (Nesîmî. zülfe bağlanan gönülleri. gam. kalbi deniz gibi engin olan sâkinin kurtarabileceğini söyler ve onun nerede olduğunu sorar: Turkish Studies International Periodical For the Languages. gonca dudaklı ve gül yanaklı sevgili olduğunu söyler. 203/4) Karamanlı Aynî. 182/4) Kadın şairlerimizden Mihrî. kayığa. sevgi denizine bıraktığı gönül kayığını sahile çekmesi için sevgilisine seslenir. G. istiğna. Bunda kayığın suda hareket etmesi. girdap veya fırtınalarda parçalanıp batması. gözyaşı. Ayrıca ona olan hasret gözyaşlarının gönül kayığını batıracak denli çok olduğunu ifade eder: Bu göñlüm zevrakın aldı bu gün bir gonca-leb gül-ruh Yaşum deryâsına saldı bu gün bir gonca-leb gül-ruh (Mihrî Hatun.1044 Selami TURAN zevrak kelimesini kayık veya şişe anlamında kullanmışlardır. gönüllerin ve zülfün durumunu deniz üzerinde kurulmuş köprü şeklinde tasavvur eder: Bağlanup zülfine diller düşdi hüsnüñ mevcine K’ideler zincîr ü zevrakla deniz yüzünde pül (Ahmed Paşa. şişenin ise çabucak kırılması etkili olmuştur. G. efkâr ve ümit. gönül kayığını alıp gözyaşı denizine salanın. firkat. uzaklara gitmesi.132/10) Ahmed Paşa. aşk. bir yerden bir yere kolayca çekilebilmesi. muhabbet. sevgilinin güzelliğini. şişe olunca da gönlün düştüğü yer taşlık yol şeklinde tasavvur edilmiştir. Gönül kayık olunca. 14/1) Hecrüñde habîbüm şu kadar aglamışam kim Dil zevrakı kanlu yaşuma gark ola yazdı (Mihrî Hatun. Nesîmî. zülfü ise. deniz. hayret/tahayyür. G. gam denizindeki gönül kayığını. mihnet. G. Sevgi denizine düşen âşığı sahile ancak sevgilisi ulaştırabilir. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . zincire benzettiği beytinde.

bu denizde ne yapacağını ve nereye gideceğini bilemeyen âşık için en münasip yolun istiğna denizine çekilmek olduğunu söyler. Zevrak kelimesi. mihnet denizinde batan gönül kayığını kurtarması için Hızır’a benzettiği sevgilisinden yardım ister. 345/1) Turkish Studies International Periodical For the Languages. Gark oldı bahr-ı mihnete dil zevrakı meded Ey Hızr-ı pey-huceste yetiş dil-rübâlıg it (Necâtî Beg. aşk denizinde sevgiliye kavuşmak için uygun rüzgâr bulamayan. G. G. taşlık bir yola düşerek paramparça olan pul şişedir. 31/6) Bâkî. gönül kayığını gam okyanusundan “aşk hevâsı”nın kurtarıp bir kenara atacağını söyler. “sahile ulaştırmak” ve “kucaklamak” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Rüzgâr el virmeyüp itmezsen ol servi kinar Nev’iyâ dil zevrakın deryâ-yı istignâya sal (Nev’î. birinci mısradaki anlam göz önünde bulundurulduğunda aşk denizindeki fırtınalara dayanamayıp parçalanarak sahile vuran bir kayıktır. G. Beyitte geçen “rüzgâr” kelimesi “yel” ve “zaman”. “hevâ” kelimesi hem “istek. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Taşlık yol ise.152/6) Nev’î. zevrak kelimesi. aşk yoludur: Yine zevrak-ı derûnum kırılup kenara düşdi Dayanur mı şîşedür bu reh-i seng-sâre düşdi (Şeyh Gâlib. G. arzu” hem de “rüzgâr. zevrak kelimesi hem “kayık” hem de “pul şişe” anlamında kullanılmıştır. 295/5) Gönül-zevrak ilişkisinin kurulduğu Şeyh Gâlib’e ait meşhur beyitte ise. yel” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Dil zevrakını lücce-i gamdan hevâ-yı ‘ışk Elbette bir kenâra atar rûzigârdur (Bâkî. Bâkî’nin bu beytinde.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1045 Sâki bahr-i gamdadur dil zevrakı Anı kurtarmağa kalbi yemm kanı (Karamanlı Aynî. Đkinci mısraa baktığımızda ise. 460/2) Necâtî Beg. G. “kinar itmek” deyimi ise. Çünkü kayık rüzgar olmadan denizde yol alamaz.

36/5. XLV/18. 397/3. 390/5. varlık.1046 Selami TURAN 4. K. 85/16. 262/4) Nâşid ise. ona. Nev’îzâde Atâî Trc. Burada geçen “zulmânî” tabiri hem “zalimlik” hem de “karanlık” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Vücûdı zevrakın eyler adûnuñ her nefes nâyâb Duhân-ı âhuma dirsem n’ola deryâ-yı zulmânî (Hayâlî Beg. Ahmet Nâmî Müf. Süheylî G. 21/17) Nev’î. Ten)5: Vücut. ten kayığını ıstırabın girdabına düşürmemek için elverişsiz “rûzgâr”ın geçmesini sabırla beklemesini tavsiye eder: Ten zevrakın düşürme girdâb-ı ızdıraba Sabr it göñül ki kalmaz bu rûzigâr böyle (Nev’î. Hayretî G. 90/3. Taşlıcalı Yahyâ Trc. G. Behiştî G. seher yeline. yelkene benzeterek özgün bir hayal dünyası kurar: Sabâ-yı ahum ile yola düşdüm bahr-i ‘âlemde Vücûdum zevrakına ak sakaldan bâdbân itdüm (Taşlıcalı Yahya. Turkish Studies International Periodical For the Languages. dumanlı ah. aşk denizine düşen âşık için sabrın önemini vurguladığı beytinde. cihan ve âlem de deniz olarak tasavvur edilmiştir. 473/4. denize. G. gözyaşı denizinde cisim kayığıyla yol almaya çalıştığını söyler: Refte refte payına yüz sürmek içün ol şehüñ Cismümi zevrak sirişk-i çeşmi derya eyledüm (Nâşid. gönlün veya ruhun sığınağı olması hasebiyle kayığa benzetilmiştir. vücudunu. kayık olunca bu benzetme ile bağlantılı olarak. III/2. çile çekmekten ağarmış ak sakalını ise. 5. padişaha benzettiği sevgilisinin ayağına yüz sürebilmek için. vahdet. aşk. 302/5. G. Beden. Usûlî G. gözyaşı. Nev’î K. gam. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . 381/4. G. 292/3. ahını. Salacıoğlu G. dumanlı ahını. Zevrak-Vücut (Cism. düşmanının beden kayığını yok eden “deryâ-yı zulmânî”ye benzetir.. kayığa. 13/4. 2/I-4. 446/6) Taşlıcalı Yahyâ. 117/3. Hayâlî. 43/4. âlemi. G. 63/3) 5 Zevrak-vücut benzetmesiyle ilgili olarak bkz.

deniz-gönül. fikir veya endişeyi kayık şeklinde de düşünmüşlerdir. sevgilinin hayalini kayığa benzetir. Ona göre. denize çevirdiğini. 291/2) 6. Çünkü bu yolda vuslat. sevgilisi ile ilgili hayaller kurmaktır. bu durumdayken sevgilisinin hayal kayığını gözünde canlandırarak teselli bulmaya çalıştığını söyler: Yaşlarum seyl durur tutdı cihanı sanemâ Gözüme birbi hayalüñi ki anuñ zevrakıdur (Kadı Burhaneddin. sevgilinin hayali de her an gözde ve gönüldedir: Göz ü göñlümden nice çıksın hayâlin zevrâkı Çünki olmışdur aña deryâ göñül gird-âb göz (Ahmed Paşa. fenafillâh yolunda akıl ve fikir kayığının bir anlam ifade etmediğini söyler. “gönül inci dişlerini vasf eylemeye 6 7 Zevrak-hayal benzetmesiyle ilgili olarak bkz. Beyitlerde sevgilinin hayali kayığa benzetilince gönül ve gözyaşı. 128/4) Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim ise. gönülle mümkün olacaktır: Akl u fikrüm zevrakı yollarda kaldı ser-nigûn Belki cümle akl u fikri bende sergerdân iden (Niyâzî-i Mısrî. 862/3) Ahmed Paşa. Zevrak-Akıl/Fikir/Endişe 7 kayığa Şairler. G. Ahmed Paşa G. Kadı Burhaneddin. Zevrak-akıl benzetmesiyle ilgili olarak bkz. 149/2. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Turkish Studies International Periodical For the Languages. sel olup akan gözyaşlarının cihanı. G. kayığın yeri nasıl denizse.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1047 5. 124/5) Mezâkî ise. ondan gözyaşı denizine alışmasını ister: Ey zevrak-ı hayâl-i temennâ-yı vasl-ı yâr Mevc-âşinâ-yı dîde-i deryâ-feşânum ol (Mezâkî. 216/2. sevgiliye kavuşabilme hayalini benzeterek. Âşık için teselli kaynaklarından birisi. göz-girdap münasebeti kurduğu beytinde. içinden çıkılması imkânsız bir girdap şeklinde tasavvur edilir. Mutasavvıf bir şair olan Niyâzî-i Mısrî. G. akıl. sevgilisine asla kavuşamaz. G. göz ise. deniz. Âşık bu hayaller vasıtasıyla her türlü zorluğa göğüs gerer. Seyyid Câzim G. Zevrak-Hayal6: Divan şiiri geleneğinde âşık. sevgilinin güzelliğini anlatabilmenin imkânsızlığını.

Müf. 8 8 Turkish Studies International Periodical For the Languages. Göz. Taşlıcalı Yahyâ. aşkın gamı ile Zevrak-göz benzetmesiyle ilgili olarak bkz. Nev’îzâde Atâî G. gözünü. ondan gözyaşı denizinde boğulmaya yüz tutan göz kayığını kurtarmasını ister: Ey Hızır hat gel ki çeşmüm zevrakı Oldu eşküm bahrinüñ müstağrakı (Ahmed Paşa. Amrî G. G. Mihrî Hatun G. deniz. 170/4. 348/4. Arb. Bazen tabiî bazen de kanlı olan gözyaşlarının özelliği. Zevrak-Göz (Çeşm) : Divan şiirinde “âşığın gözü. ah ve feryat ederek gözyaşı dökmeye başlar. 959/5) Aşka tutulan âşık. 451/2) Aşk denizi dalgalanmaya başlayınca göz. 217/1. sürekli akmasıdır. 338). Ayrıca beyitte geçen “seyr etmek” tabiri hem “bakmak” hem de “yolculuk etmek. 3840. Ahmed Paşa K. Đbn-i Kemal G. kürek şeklinde tasavvur eder. Bâkî. 9/4) Bu bağlamda Zâtî. Bu. G. şekil bakımından kayığa benzetilir: Ahmed Paşa. 70) 7. kendisini gösterdiği. Behiştî G. kirpiklerini ise. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Beyitte geçen “düşürdük” kelimesi hem “hatırlamak” hem de “düşürmek” anlamında tevriyeli kullanılmıştır: Dür-i dendânuñı vasf eylemege başladı dil Yine zevrakçe-i endîşemüz ´ummâna düşürdük (Sâlim. kayık. yaşa gark olmuştur. 61/6. Zaten okyanus coşunca gemileri batırır. 164/2. sevgilisinin ayva tüylerini Hızır’a benzeterek. böylece aşk denizine âşina olabilecektir: Göreyin kana gark olsun cihânda zevrak-ı çeşmüm Beni deryâ-yı ‘ışk-ı yâra çünkim âşinâ kıldı (Taşlıcalı Yahyâ. gözyaşını.1048 Selami TURAN başladı. 180/4. 35/29. 29/4. 267/4. daha açıkçası değer kazandığı yerdir” (Tolasa 2001. sevgilinin güzelliğinin tecelli ettiği. âşıklığın belirgin özelliklerinde birisidir. gezmek” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Gözüm zevrakdur ey Zâtî kürekler ana kirpikler Hayâli seyr ider girmiş gözüm yaşın buhûr itdüm (Zâtî. yine düşünce kayıkçığımızı denize düşürdük” şeklinde ifade eder. 11/78. göz kayığının kanlı gözyaşı denizinde batmasını ister. Çünkü âşık. G. Cemâlî B.

K. aşkı. Zevrak-Niyaz: Yalvarmak. melâmet deniz. gözyaşını. fakat âşığın bu hali. G. çivi şeklinde tasavvur ederek farklı bir hayal kurar: Bahr-i eşk içre şikeste iki zevrak çeşmüm Gûyiyâ saff-ı müjem zîr ü zeberde mismâr (Şinâsî. emel kayığına binmiş yolcuların çaresizliğini ifade eder: Turkish Studies International Periodical For the Languages. aynı zamanda sevgilinin kızmasına. G. ah rüzgâr. gam girdabına yakalanan âşığı. emeli. âşığın niyazını ise kayığa benzetir: Zuhûr-ı çîn-i cebîn zevrak-ı niyâzı âh Şikeste itmege emvâc-ı bî-amân mı degül (Ahmet Nâmî. gözünü. kirpiklerini ise. sevgilinin yüzünü veya güzelliğini denize. melâmeti de fırtınalı bir denize benzettiği beytinde. 257/1) 9. bu durumdan ümit kayığı ve çektiği ahların rüzgârı kurtarabileceğini söyler: Bâd-ı âhı ‘âşıkı girdâb-ı gamdan kurtarur Zevrak-ı ümmîde lutf-ı rûzgâr olmazsa da (Ahmet Nâmî. Beyitte geçen “döne döne” tabiri hem “döne döne” hem de “tekrar tekrar” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Zevrak-âsâ gam-ı aşkuñla yaşum girdâbı Gark idüpdür sanemâ çeşm-i teri döne done (Bâkî. kayık.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1049 gözyaşı girdabının bir olup göz kayığını döndüre döndüre batıracağını söyler. 341/1) Mezâkî ise. kayığa. deniz. âşığın vasıflarındandır. Zevrak-Ümit/Emel: Âşık çektiği çilelerden kurtulma ümidiyle yaşar. ricada bulunmak anlamlarına gelen niyaz. gam veya aşk da girdap şeklinde tasavvur edilir: Ahmet Nâmî. aşk girdabı ve kınanmışlık denizinin fırtınaları karşısında. Ümit kayığa benzetilince. kaşlarını çatmasına ve alnını kırıştırmasına sebep olur. G. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . girdaba. yakarmak. Âşık yalvararak sevgilisine kavuşmak ister. Bu durumun anlatıldığı beyitte Ahmet Nâmî. kaşlarını ve alnındaki kırışıkları dalgaya. 7/30) 8. 464/4) Şinasî ise.

doğruluk kayığını ümit çapasına bağlamanın gerekliliğini vurgular: Mezâkî lenger-i ümmîde zevrak-bend-i sıdk ancak Ne gam gelse dökülse mevc-i 'ummân-ı güneh saf saf (Mezâkî. Mezâkî. Bâkî. zevrak kelimesinin şişe anlamını kastederek. G. 245/2) 10. günah denizinde yol alan için sahip olması gereken meziyetler arasında yer alır. arzu” anlamında tevriyeli kullanılmıştır: Seyl-âb gibi saldı belâ leşkeri akın Tîr-i kazâya oldı beraber ırak yakın Seng-i fenâya çaldı hevâ sabır zevrakın (Bâkî. “sıdk”ın önemini vurguladığı beytinde. Aşk dalgalı bir deniz şeklinde düşünülünce. 6/VII) 13. temiz kalplilik. Yetîmî aşağıdaki beytinde bunu vurgular: Turkish Studies International Periodical For the Languages. Tah. B. söyler. ihsan veya manevî yardımdır. G. sadakat anlamlarına gelen sıdk. Beyitte “heva” kelimesi hem “hava. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . fena taşına çaldığını”. Âşık açısından sevgilisinin himmeti önemlidir. “belâ askerlerinin sel gibi akın ettiği ve kaza okuna uzak ve yakının bir olduğu dünyada. 237/6) 11. sevgilisinden başka hiç kimse yardım edemeyeceğini söyler: Men zevrak-ı derd içinde nâ-çâr Sâhilde figânda yâver ü yâr (Şeyh Galib. aşk denizinde dert kayığıyla yol alan âşığa. 1799) 12. himmet de bu yolda ilerlemek isteyen âşığa kayık olmuştur. Zevrak-Sıdk: Doğruluk. hevânın sabır şişesini. Zevrak-Dert: Dert çekmek. her türlü sıkıntıya karşı sabır gösterebilmek önemli bir erdemdir. aşk yolunda ilerleme veya sevgilisine kavuşma arzusunda olan âşığın sevgilisinden beklediği lütuf. Şeyh Gâlib. Zevrak-Sabır: Belirli bir amaca ulaşmak isteyen kişi için. âşığın vazgeçilmez özelliklerindendir. Zevrak-Himmet: Himmet. Sultan Selim’e yazmış olduğu bir tahmisinde.1050 Selami TURAN N'eylesün zevrak-nişînân-ı emel der-kâr iken Sarsar-ı bahr-i melâmet gerdiş-i girdâb-ı 'ışk (Mezâkî. rüzgâr” hem de “istek.

“insan ne kadar tedbirli olursa olsun. muhalif rüzgârların esmesi. ölümsüzlük âleminin dostu olduğunu söyler: Harîf-i ‘âlem-i âb-ı bekâdur merdüm-i fânî Hayâtı zevrakın gird-âb-ı garka eylemiş tefvî (Sakıp Mustafa Dede G. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . daima değişen. Burada da “rüzgâr” kelimesi hem “devir. 93/12) Ömür kayığını isyan denizinde nefsinin hevasıyla batıran Antepli Aynî ise. zaman” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Şikeste zevrak-ı tedbîri kalmış Muhâlif rûzgâr esmekle her câ (Sâlim. zaman” hem de “yel” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Zevrak-ı bahtum dutup bahr-i emelde furtuna Hayf kim bu rüzgar atdı beni tundan tuna Turkish Studies International Periodical For the Languages. G. 4/27) 15. “rüzgâr”dan yakındığı aşağıdaki beytinde emeli. insanlar açısından olumlu ya da olumsuzlukların yer aldığı. 179/3) 14. Hayat denizinin tehlikeli dalgalarında ilerleyen insan için tedbir kayığı önemli bir yere sahiptir. tedbir kayığını batırır” diyerek bazen bunun bile işe yaramadığını belirtir. Zevrak-Tedbir: Tedbir. hayat kayığını girdapta batırmış insanın. insanın yapacağı bir şeyde başarılı olabilmek için yaptığı hazırlıktır. 176/2) 16. bahtı da bu denizde fırtınaya yakalanmış kayığa benzeterek bahtsızlığından yakınır. Hazret-i Peygamberden yardım ister: Hevâ-yı nefs ile gark eyleyüp zevrakçe-i ‘ömri Yem-i ‘isyâna taldım dest-gîr ol yâ Resûlallâh (Antepli Aynî. denize. Zevrak-Hayat/Ömür: Hayat. Dünya denizinde ilerleyen bir kayık şeklinde tasavvur edilmiştir. Zevrak-Baht: Baht. Burada “rüzgâr” kelimesi.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1051 Çü düşdi zevrak-ı himmet hevâ-yı `ışkla ey dil Kenâr endîşesin itme yüri bu bahr-ı mevvâca (Yetîmî. T. kararsız bir durum arz eder. hem “yel” hem de “devir. G. Şefkatî. Mutasavvıf şairlerden Sakıp Mustafa Dede. Sâlim.

Dursun Ali. kenara da gelebileceğini söyler. gözyaşı denizinde gururlanarak dolaşan sevgiliye. Zevrak-Güzellik (Hüsn. sevgilinin yanağını denize. 364/5) B. Yönetici vs. güzelliği de kayığa benzetir: Tökel.02. Zevrak-Tabut: Cenazeyi taşımakta kullanılan tabut hem şekil hem de insanı yokluk aleminden varlık alemine taşıması sebebiyle kayığa benzetilmiştir. bu denizdeki girdaplardan sakınmasını söyler: Görüp bahr-i sirişküm zevrak-ı hüsne gurûr itme Anuñ her katresinden bir 'aceb gird-âb olur peydâ (Mezâkî. G.1052 Selami TURAN (Şefkatî )9 17. sevgilinin güzelliğinin kaybolmasını anlattığı beytinde.2009) 9 Turkish Studies International Periodical For the Languages. “Kelimelerin Şâirlerin Zihnindeki Macerası: Divan Şairi ve Zevrak”. sevgilinin güzelliği de o denizde alımlı bir şekilde yüzen kayığa benzetilmiştir.) Đle Đlgili Unsurlar 1. Melahat): Âşığın döktüğü gözyaşı deniz olarak düşünülünce. kefeninin ise yelken olduğunu ifade eder: Bahr-ı fenâya saldı Ziyâ’îyi rûzgâr Tâbûtı zevrak u kefeni oldı bâd-bân (Mostarlı Ziyâî.dalitokel. yokluk denizine düştüğünde tabutunun kayık. 15/2) Nev’î ise.com/read.asp?45 (ET: 08. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Övülen Kişi (Sevgili. hem “sahil” hem de “kucak” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: N’ola istersen kenâra geldügin Zevrak-ı bahr-i safâ dirler saña (Zâtî. http://www. Beyitte geçen “kenar” kelimesi. G. geminin girdaba yakalanması ve yok olmasından hareketle. 37/4) 2. G. âşığın gözyaşı denizinde nazlı nazlı yüzen bir kayık şeklinde düşünülmüştür. Bu bağlamda Ziyâî. Mezâkî. ihtiyarlık alameti olan yüzdeki kırışıklıkları dalgaya. safa denizinin kayığı şeklinde tanımladığı sevgilisinin. Zâtî. Zevrak-Sevgili: Divan şiirinde sevgili.

Zevrak-Kaş10: Sevgilinin güzellik unsurlarından birisi de kaştır. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Kaşın en belirgin özelliği eğri oluşudur. 245/2) Nev’î diğer bir beytinde ise. sevgilinin kırmızı dudağını çevreleyen sarı tüylerini. saçlarını ise kayığın çapasına benzetir: Lenger olmış ana ca’d-ı sünbülüñ Zevrak-ı bahr-i letâfetdür hatuñ (Nev’î. saf şarap dolu bir kadehe benzetir: Meclis-i hüsne hat-ı la’li ‘aceb revnakdur Mey-i nâb ile içi toptolu bir zevrakdur (Nev’î. şekil yönünden kayığa benzetilir. sevgilinin güzellik unsurları arasında yer alır. G.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1053 Mevc urup bahr-i ruhuñ yir yir girihler bagladı Zevrak-ı hüsni şakın girdaba saldı rüzgâr (Nev’î.Ayvatüyleri (Hatt): Ayva tüyleri. denize. 148/5) 3. 10 Zevrak-kaş benzetmesiyle ilgili olarak bkz. çenesini ise. 519/3) 5. G. Zevrak. sevgilinin yanağını. Burada zevrak hem “kadeh” hem de “kayık” anlamlarında kullanılmıştır: ‘Ârızuñ bahrı kenârında zenahdânuñ senüñ Sîb-i nâbile pür olmış bir letâfet zevrâkı (Behiştî. sevgilinin güzelliğini denize. şairlerin hayal dünyasına zenginlik katar. Nev’îzâde Atâî G. G. şekli ve ayva tüylü olması sebebiyle elma ile arasında ilgi kurulur. Ayrıca çenede yer alan çukur da. sevgilinin güzellik unsurları arasında yer alır. Kaş. Behiştî. Rengi. G. Turkish Studies International Periodical For the Languages. elma suyu ile dolu letafet zevrağına benzetmiştir. 245/2) 4. ayva tüylerini bu denizde yüzen kayığa. 148/3) Yâ meger deryâ-yı hüsn içre melâhat zevrakı Rûzgâr olmış muhâlif Nev’iyâ bulmış kenar (Nev’î. G. 43/5. Nev’î. Zevrak-Çene (Zenahdan): Çene.

243). Sadrazam Mustafa Reşid Paşa için yazdığı kasidesinde onun saltanat kayığının. Ahmed Paşa K. Ali Paşa için yazdığı kasidede. “atlas feleği”12ni. Zevrak-Saltanat: Donanmanın güç ve iktidar sembolü olması sebebiyle. devletin işleyişine bir renk getirdiğinden övgüyle bahseder: Zevrak-ı saltanata başkaca revnak virdi Bunı teslîm ider elbet rü’esâ-yı devlet (Râşid. müzeyyel gazelinde yer alan bir beyitte. 164–165. eşsiz bir vezir ve kaptanlık makamının rengi şeklinde tavsif ettiği memduhunun iclâlini kayığa benzetir: Vezîr-i bî-müdânî revnak-ı câh-ı kapudânî Ki şâyan zevrak-ı iclâli gerdûn-i'tibâr olsa (Ahmed Neylî. 28/20. yelkene benzeyen. 12 Atlas feleği. Pala 1989. şafağı ise. Râşid. G. kayıkla haşmet arasında ilgi kurmuşlardır. kaşlarını ise. 22/39. Süheylî K. gemiye. Bkz. Turkish Studies International Periodical For the Languages. G. yelken külahını11 giymiş ay yüzlü sevgilisinin yüzünü. Zevrak-Haşmet: Şairler.1054 Selami TURAN Nev’î. dünyayı kaplayan örtüye benzetir: Tâk-ı gerdûnuña vâlâ-yı şafak-pûşîde Zevrak-ı haşmetüñe atlas-ı gerdûn yelken (Nedim. Buradaki “yelken” kelimesi hem “yelken” hem de “yelken şeklindeki külah” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Zevrak-ı bahr-i lütf olur kaşı Giyse ol mâh kırmızı yelken (Nev’î. bilhassa sarayda cücelerin giydiği bir tür başlıktır. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . 2/ 27) 7. onun haşmetini. 5/48. kayığa benzetir. güç ve iktidar sembolü olması sebebiyle. Seyyid Câzim K. lütuf denizine. Zevrak-Đclâl/Atâ/Satvet13: Kayığın zenginlik sembolü olması sebebiyle iclal. II/19) 8. saltanatla kayık arasında ilgi kurulmuştur. Bkz. 345/3) 6. kayık şeklinde tasavvur edilmiştir. 16/11) 11 Yelken takke. (Koçu 1967. cisimden arınmış olan ve bütün felekleri saran en büyük ve en yüksek felektir. Antepli Aynî K. kayığın. K. 4/50. 13 Zevrak-atâ benzetmesiyle ilgili olarak bkz. K. Neylî. Nedim. yelkene.

yüksek bir mevkie erişmek. akıntıya karşı kürek çekme deyimiyle ifade eder: Efendi zevrak-ı ikbâli uydur sulara zîrâ Akındıya yukarı aklı olanlar kürek çekmez (Râşid. G. ikbâl kelimesinin arzu ve istek anlamını kastederek. sandal bile olamayacağını söyler: Han-ı Ahmed kim bu nüh keştî-i heft anbar-ı çarh Sandal olmaz zevrak-ı iclâline çenber gibi (Sâbit. 43/18) 9. K. dokuz kat oluşu sebebiyle “nüh zevrak”. Sultan Ahmed’i övdüğü şiirinde. gezegenlerin ve yıldızların mekânı olması sebebiyle kayığa benzetilmiştir. G. arzu istek anlamlarına gelen ikbal ile zevrak arasında ilgi kuran Mezâkî.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1055 Sâbit ise. benim uçsuz bucaksız gözyaşı denizimdeki dalgalardan sakın. ikbâl kayığınla boş yere övünme. Zevrak-Đkbâl: Talih açıklığı. Kozmik Âlemle Đlgili Unsurlar 1.462/4) 14 Zevrak-felek benzetmesiyle ilgili olarak bkz. yuvarlaklığı. G. der: Gırre olma zevrak-ı ikbâlüñe ey nâ-hudâ Mevc-i bahr-i eşk-i nâ-peydâ kenârumdan sakın (Mezâkî. kaptan olarak nitelendirdiği sevgilisine seslenerek. Nev’î. yedi ambarlı dokuz gemi şeklinde tasavvur ettiği feleğin. Zevrak-Felek14: Felek. 339/3) Râşid ise. 76/2) C. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . bu ihtişamına rağmen bir fakirin istiğna denizinde yok olacağını söyler: ‘Işkda demler düşer nüh zevrak u nüh bâbdan Bir gedânuñ gark olur deryâ-yı istignâsına (Nev’î. Nev’îzâde Atâî G. onun iclâlinin kayığı karşısında. 42/5. istek ve arzularına ulaşmak isteyen insanın zamana uyum sağlaması gerektiğini. Turkish Studies International Periodical For the Languages. daire teşkil etmesi. baht uyanıklığı. “nüh bâb” şeklinde vasıflandırdığı feleğin.

Yaratılışında döneklik ve kararsızlık vardır. Beyitte “hevâ” kelimesi tevriyeli olarak. esen rüzgârlarla bir o tarafa bir bu tarafa giden denizin dalgalarından hareketle. Turkish Studies International Periodical For the Languages. Cemâlî. 7/36. aldatıcılığı ve zalimliği sebebiyle dert ve sıkıntı yurdudur. Zevrak-Güneş (Zevrak-ı zer. K. temkininin gölgesi düşse. yuvarlaklığı. ışıklarının her tarafa ulaşması. Dünya. bu dünya kayığına çapa olmasını söyler. Nev’îzâde Atâî K. şekli. hem “istek” hem de “rüzgâr” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: 15 Zevrak-güneş benzetmesiyle ilgili olarak bkz. gümüş renkli deniz üzerine altından bir kayık getirmesi” şeklinde ifade eder: Seher ankâsı açdı bâl ile per Getürdi bahr-i sîme zevrak-ı zer (Cemâlî. “seher ankasının. güneşin altın kayığına zerreyi çapa ederdi” sözleriyle ifade eder: Düşeydi zıll-ı temkîni muhît-i çarh-ı vâlâya Đderdi zevrak-ı zerrîn mihre zerreyi lenger (Nef‘î. B. hareketi.1056 Selami TURAN 2. Bu sebepten insanlara hep kötü günler gösterir. K. felek denizinde bulunması. güneşin her sabah doğup. denizin dalgaları gibi “hevâ”sına göre hareket etmemesini. “felek denizine. sabah vakti güneşin doğuşundaki o ihtişamı. dünyayı aydınlatması. büyüklüğü. Sultan Murad’ı övdüğü kasidesinde. yüksekliği. 1774) Cafer Çelebi. Zevrak-ı zerrîn)15: Güneşin zevrak şeklinde tasavvur edilmesinde. canlıların hayatını sürdürdüğü yer olması yönüyle kayığa benzetilmektedir. Zevrak-Dünya: Dünya. mavi renkli felek denizinde yola çıkması” şeklinde tasavvur eder: Her subh-dem ki zevrak-ı zerrîn-i âfitâb Deryâ-yı nîl-gûn-ı felekde ola revân (Tacizâde Cafer Çelebi. gölgenin ve zerrenin varlığına sebep olması gibi hususlar rol oynamıştır. onun kudretinin büyüklüğünü. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . insanın. gökyüzünde yükselerek akşam vakti batmasını “her sabah altın renkli güneş kayığının. parlaklığı. Hayâlî. 5/112) Nef’î ise. Ayrıca öbür dünyaya göre renksiz bir yerdir. geçici oluşu. 20/19) 3.

yıldızları. Mahmud Han’ın kayığı için yazdığı tarihinde. gecenin karanlığını ise. K. 19/4) 6. kayığa benzettiği hilali. Zevrak-Yıldız: Yıldızlar. parlaklık ve çokluk gibi özellikleri dolayısıyla şiirde. Cafer Çelebi. 18/3) 5. hilali de gümüşten çapa’ya benzetir: Saldı bahr-ı ahdara bir nûrdan zevrak yine Mâh-ı nevden eyleyüp sîmîn lenger âf-tâb (Seyyid Şerif. K. kayığa benzetilmişlerdir: Ahmed Paşa. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Antepli Aynî K. nurdan bir yelkene benzetir: Kulzüm-i Hindüñ batırmağa gümüş zevrakların Bâdbân-ı nûr ile donatdı fülk-i zer güneş (Ahmed Paşa. şekli itibariyle kayığa benzetilir. geceyi aydınlatan hilâli. gümüş renkli kayıklara. Zevrak-Hilâl : Hilâl. güneşin ışıklarını kayık. 21/10) 16 16 Zevrak-hilâl benzetmesiyle ilgili olarak bkz. K. onun azametine layık görür: Meh-i nev zevrak olsa sandal-ı iclâlüñe lâyık Muhît-i mekrümetdür pertev-i nûr-ı kıdemdür bu (Nevres. güneşin doğup yıldızların kaybolmasını şâirane bir eda ile anlattığı beytinde. G. Zevrak-Işık (Nur): Işık dünyayı aydınlatması ve her yöne ulaşması yönüyle zevrağa benzetilmiştir. misk kokulu bir yelkene benzetir: Deryâ-yı çarha zevrak-ı zer saluben hilâl Şeb zulmetinden oldı ana bâd-bân-ı misk (Tacizâde Cafer Çelebi. güneşin ışıklarını ise. gökyüzünde oluşturdukları şekil. feleği. Turkish Studies International Periodical For the Languages. 306/2) 4. Seyyid Şerif. Hind Okyanusuna. bahar mevsimini deniz. 4/42. denize. kayığa. gece vakti gökyüzünü.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1057 Bahr emvâcı gibi uyma hevâya her nefes Zevrak-ı bî-revnak-ı dünyâya yâni lenger ol (Hayâlî Beg. T.16/6) Nevres. güneşle ay arasındaki ilişkiden hareketle kurduğu beytinde.

Zevrak-Şarap (Mey. denize. Sabûhî. (Onay 1993. Âb-ı Musaffâ. 16/4. 3256) 2. 93/5. 241/1. Bazen sadece kadehin geçtiği beyitlerde. Tabiatla Đlgili Unsurlar 1. 145/1. 143/5. Avnî Bey. 120/2. şarab. 879/4. lezzeti. lâleyi. 7/1. Yahya G. geçici de olsa dertten kurtarması yönüyle kullanılır. 113/4. Sahbâ. Hayâlî Beg G. 150/1. 524/1. 112/4. Ahmet Nâmî G. mürsel mecaz yolu ile şarap kastedilir. Đşret)17: Đçki meclislerinin aslî unsuru şaraptır. 10/2. (Onay 1993. (Onay 1993. 250). zevrak-ı bâde. 150/5. Haşmet G. 765/5. 214/6. dökülmesi ve rengi sebebiyle şarap. elem. gökyüzünü. Müf. 827/5. kayığa benzetilince. Süheylî G. K. 137. Azmizade Hâletî K. Cemâlî. 242/4. 282/5. G. Kâzım Paşa. Ş. beyitlerde çoğunlukla kadehle beraber geçer. istiğfar ve âlem de deniz şeklinde tasavvur edilir. (Đsmail Belig 1999. Zevrak-Yağmur damlası: Yağmur damlası. 17 Turkish Studies International Periodical For the Languages. Hâzık Mehmed Efendi G. 220/5. 327/4. 531. Fasîhî G. lâle kayığıyla bu denizi gezen bir yolcuya benzetmiştir: Çemende zevrak-ı lâleyle seyr ider jâle Zemine öyle hücum itdi mevce-i ezhar (Şeyh Galib. 157/2. 83/2. şekli ve gökyüzünden yeryüzüne inmesi bakımından kayık olarak tasavvur edilir. değişik tasavvurlara sebep olmuştur. zevrak salmak şeklinde ifade eder: Gözinden geh salardı zevrak âba Saçardı geh dili âteş sehâba (Cemâlî. Nedim G. Zevrak ve şarapla ilgili olarak zevrak-ı sahbâ. jâleyi ise. 150. 84/3. 250). 8/7. 62/2. 250). Şeyh Gâlib. kış mevsiminin sıfatlarını anlattığı kısmında. Şarap. Hüma ve Hümayun adlı mesnevisinin. kayığa. 133/3. 588/3. Vecdî G. Kâtib-zâde Mustafa Sâkıb G. 142/3. 265/1. 280/1. 10/2. 124/4. göz.. 1/2. hasret. B. sarhoşluk vermesi. Divan şiirinde. zevrak-ı âb-ı Zevrak-şarap benzetmesiyle ilgili olarak başka örnekler için bkz. 16/7) E. 8/1. Zevrak-Lâle: Lâle. 232/2. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . 658/4. 477/1. 27/2. 579/6. 33/2. Mezâkî G. Divan şiirinde. 84/1. Şarap. Yağmurun yağmasını ise. 207/3. 762/6. 217/4. 207). yağmur damlalarını da kayığa benzetir. Sabrî-i Şakir. 121/6. Bezmle Đlgili Unsurlar 1. Bâde. 389/1. rengârenk çiçek öbekleriyle bezenmiş baharı. şekil bakımından zevrağa benzetilir. gam. 220/2. Yakînî G. Nev’îzâde Atâî G. Seyyid Câzim G. çemen. zevrak-ı mey.1058 Selami TURAN D.

663/1) Lengeri dâhil-i keştîye alurlar gûyâ Yâsemen kim dökilür zevrak-ı pür-sahbâya (Hâletî. 510/6) Ayrıca Hâletî. gamla tufan arasında ilgi kurduğu bir beytinde. Ona göre şarap zevrağının çapası da. şarap zevrağının daima hayalinde döndüğünü söyler. G. G. hem de “dolaşmak” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Dâ’im hayâlümüzde döner bâde zevrakı Gird-âba döndi dîde-i giryânumuz bizüm (Hâletî. hem “dönmek”. Bu beyitlerde “zevrak” kelimesi hem “kayık” hem de “şarap kadehi” anlamlarında kullanılmıştır: Devr-i güldür kûşe kûşe sâgar-ı sahbâ yürür Zevrak-ı bâde nesîm-i subh ile a‘lâ yürür (Hâletî. 57/3) Turkish Studies International Periodical For the Languages. G. 189/1) Zevrak-ı mey devr ider oldı yem-i ahdar çemen Saldı lengerler aña bir niçe yirden yâsemen (Hâletî. gam kâfirinin bundan korkarak meclisi terk edeceğine inanır: Sür ey sâkî pey-â-pey zevrak-ı zerrîn-i sahbâyı O gam didükleri kâfir de görsün bu tonanmayı (Hâletî. Zevrak kelimesini en fazla kullanan şairlerden biri olan Hâletî. gamdan kurtarması yönüyle. Bu beyitteki “dönmek” kelimesi. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . G. zevrak-ı şarâb. şarap zevraklarının seher yeli ile her köşede rahatça yürüyeceğini söyler. şarap kayığının kendisine yaptığını. G. ağlayan gözü. zevrak-ı işret terkiplerinin yapıldığını görüyoruz. tufan gününde Nuh’un gemisinin Nuh’a yapmadığını söyler: Hücûm-ı gamda mana anı itdi zevrak-ı mey Kim itmedi anı tûfân olanda keştî-i Nûh (Fuzûlî.725/3) Fuzûlî. K. Bunu bir güç gösterisi şeklinde tasavvur eden Hâletî. yasemin çiçekleridir. sâkî tarafından bezme peş peşe sürülen altın renkli kadehleri bir donanmaya benzetir. 41/25) Bahar mevsimiyle deniz arasında ilgi kurduğu başka beyitlerinde Hâletî. girdaba benzettiği beytinde.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1059 musaffâ.

Onay 1993. ateş kayığına benzetir.95) Nev’î. hasret denizi. insanın iç dünyasında cereyan eden yangını. G. şarap zevrakı olmadan geçilmez. 251. rüzgâr anlamına gelir. Bu beyitte de “çekmek” kelimesi. reis. Çünkü ona göre. anlamlarına gelmektedir (Onay 1993. yangın tulumbalarını Đstanbul’un bir yakasından diğer yakasına taşımak amacıyla kullanılan kayıkları” (Onay 1993. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . 251). pul şişe ve kayık anlamlarını çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır. hem “içmek” hem de “bir yerden bir yere götürmek” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Hemişe zevrak-ı mey çekmedür işüm Sabrî Sefîne-i gazel-i dil-güşâya el mi değer (Sabrî-i Şakir. 1) Bir başka beytinde Sâbit. çiçeklerin şahı olan gülü. üzerinde hava kabarcıkları oluşmuş. G. 251) kastederek tevriyeli kullanmıştır: Lütfına ısınsa ne aceb cân-ı ehibbâ Âteş kayıgı kendüsidür zevrak-ı sahbâ (Sâbit. şu şaraptan birkaç kadeh çektir der. Bkz. Beyitte geçen “çekdiri görmek” tabirinde yer alan “çekdiri”18 kelimesi hem “içmek” hem de “kayık” anlamını çağrıştıracak şekilde tevriyeli kullanmıştır: Şundan bir iki çekdirigörsün bize sâkî Bî-zevrak-ı sahbâ geçilür mi yem-i hasret (Nedim. şarabın. 18 Turkish Studies International Periodical For the Languages. geçici de olsa söndürmesi ve vücuda hararet yapmasından hareketle. B. sakiye seslenerek. Burada zevrak. bu yüzden gönüller açan gazel gemisine el değdiremediğini söyler. “ateş kayığı” tabiriyle. Onay 1993. içi şarap dolu kadehi. Burada şair. 12/ 2) Sâbit. dolu yelken ve eyyâm19 gibi gemici ıstılahlarından da istifade eder: Tolı bir yelken idüp şekl-i habâb câmı Sâkiyâ kullana gör zevrakı eyyâm senüñ (Sâbit. dolu bir kadehi anlatır ve zevrak kelimesinin kayık anlamına uygun olarak. sâkînin durmadan kadeh kayığını çektirdiğini söylediği beytinde. 19 Eyyâm: uygun yel. hafif korsan gemisi.1060 Selami TURAN Nedim. hem “şarabın hararet vermesini” hem de “Osmanlı döneminde. çiçekleri de onun Çekdiri: Kürekle çekilen ve yürütülen gemi. her zaman şarap kayığını çektiğini. uzun. 206/3) Sabrî-i Şakir.

Emrî G. zevrak-ı peymâne. “çekdürmek”. elinde. Helâkî G. 143/1. geçici de olsa dertten. Sadece kadehin geçtiği beyitlerde de bazen mecaz-ı mürsel yoluyla şarap kastedilmiştir. Câm. Yakînî G. Kadı Burhaneddin G. işret kayığının şarap denizine gitmesi için rüzgârın el verdiğini söyler. Burada geçen “rüzgâr”. zevrak-ı câm. Peymâne. 43/6. G. 1664. Đbrâhim Hafîd G. şeffaf olması. G. kırılması. 413/4.G. 8/1. G. 862/4. 14/6. 90/8) Zevrak-kadeh benzetmesiyle ilgili olarak başka örnekler için bkz. 243/7. gam da deniz şeklinde tasavvur edilmiştir. 2/27. Haşmet G. 474/1. 10/1. kerem denizi. kayığa veya pul şişeye benzetilmiştir. hem “uygun düştü. 4/1) 2. G. hem “bir şeyi bir yerden bir yere götürmek” hem de “içmek” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Zevrak-ı sahbâyı sâkî durmayup çektirmede Gül reîs olmış donanmadur çiçekler fi’l-mesel (Nev’î. 444/2. Hayretî G. Şeyhülislam Yahyâ G. zaman. Nev’îzâde Atâî K. sâkîye seslenerek. 208/2. Antepli Aynî G. gamdan ve tasadan kurtarması sebebiyle. 18/1. 4/2. zevrak-ı ayag. Cemâlî B. “el virdi” tabiri ise. 20 Turkish Studies International Periodical For the Languages. kaptan. 507/5. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . “çekdürmek” ve “el virdi” kelimeleri tevriyeli kullanılmıştır. Nev’î K. 85/5. 159/6. Ayag)20: Đçki meclislerinin bir diğer aslî unsuru olan kadeh. Karamanlı Aynî G. müsaade etti” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Rüzgâr el virdi sâkî ayş u işret zevrakın Çekdürürsen yiridür deryâyı sahbâdan yana (Helâkî. 208/2. Şeyh Galib B. Seyyid Şerif G. müsait oldu” hem de “izin verdi. 286/4. 96/1. Kadeh. altın renkli kadeh tutan sâkiyi tavsif ederken onu. 1666. Beyitte geçen “çektirme” kelimesi. Zaifî G. 193/6. 444/3. bir yere çekip götürmek veya bir şeyi içirmek. 102/2. elden ele devredilmesi ve şekli sebebiyle Divan şiirinde. Zevrak-Kadeh (Sâgar. Necâtî Beg G. gönül. altın zevrakla süslenmiş kerem denizine benzetir: Dest-i sîmîninde sâkînüñ kadeh gören didi Zevrak-ı zerrînle zeyn olmış kerem ‘ummânıdur (Ahmed Paşa. 222/3. “Rüzgâr” yel. mey. 290/1. Beyitlerde zevrak-ı zerrîn. cihan. Beyitlerde çoğunlukla şarapla beraber geçer. 2142. Bâkî G. 294/3) Helâkî ise. zevrak-ı kadeh terkipleri yapılmıştır.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1061 donanması şeklinde tasavvur eder. 221/2. kayığa benzetilince sâki. 250/4. Ahmed Paşa. 267/4.

kârı. Yeri gelir bu kayıkların yerini ihtişamlı bir gemi alır.1062 Selami TURAN Sun’î. 124/6) Behiştî. kadehin üzerindeki hava kabarcıklarını da yelken yapmıştır: Sun‘iyâ mellâh-ı dil gam keştîsine çıkmaga Sâgarı zevrâk idinmişdür habâbı bâdbân (Sun’î. Beyitteki “zevrak” kelimesi açık istiare yoluyla “kelimeler dünyası”nı ifade eder. 127/3) F. Ayrıca “sür” kelimesi hem “gemiyi sür” hem de “kadehi ver” anlamında tevriyeli kullanılmıştır: Sâkiyâ bahr-i gamı geçmege çün câm gerek Kerem it sür geçelüm zevrak-ile bahr-i gamı (Çâkerî. sakiden su kenarına gelerek altın kadehini kırmızı renkli şarap denizine salmasını ister. Şiir Sanatıyla Đle Đlgili Unsurlar 1. G. Âdetâ hayal denizinde. 299/3) Çâkerî ise. gam denizinin ancak kadeh kayığı ile geçileceğini belirterek mecaz-ı mürsel yolu ile şarabı kastetmiştir. hem “iş” hem de “kazanç” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Seyr eyle kârın âlem-i âb içre Gâlibin Zevrak alur sefîne-i şi’r u gazel virür (Şeyh Gâlib G. Zevrak-Kelimeler Dünyası: Şairler. kelimelerden meydana gelen kayıklara binip dolaşırlar. gam gemisine çıkarabilmek için. Bu durumu Gâlib. zevrak. kadehi. G. zevrak alıp gazel ve şiir gemisi veren bir sanatkâra benzetir. kelimeler vasıtasıyla kendi duygu ve düşünce dünyalarını ifade edebilirler. Burada geçen “sal” kelimesi hem “kayığı denize bırak” hem de “kadehi şarap denizine daldır” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Def‘-i gam kılmaga bir dem gel kenâr-ı âbda Zevrak-ı zerrîni sâkî la‘l-gûn deryâya sal (Behiştî. 106/7) Turkish Studies International Periodical For the Languages. bir an bile olsa gamdan kurtulmak için. kaptan olarak nitelediği gönlünü. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Ayrıca “kâr” kelimesi. kendisini.

Şinâsî (1). Ahmet Nâmî (4). niyaz: Ahmet Nâmî (1). Zaifî (1). sıdk: Mezâkî (1). Çâkerî (1). tabut: Ziyâî (1). ayva tüyleri: Nev’î (2). Mezâkî (1). Fasîhî (1).Nev’îzâde Atâî (19). Zâtî (1). Seyyid Câzim (1). Âşık Ömer (1). ümit/emel: Ahmet Nâmî (1). Sâlim (2). Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Şiban Han (1). Seyyid Câzim (5). Bâkî (7). sabr: Bâkî (1). Nevres (2). mesnevi ve çeşitli kaynakların taranması neticesinde. Antepli Aynî (1). Nev’î (20). sevgili: Zâtî (1). çene: Behiştî (1). ikbal: Turkish Studies International Periodical For the Languages. Mezâkî (8). Yetîmî (1). Mihrî Hatun (1). Zevrakla ilgili yapılan benzetmelerin şairlere göre dağılım sıklığı ise şu şekildedir: aşk: Kütahyalı Rahîmî (1). göz: Ahmed Paşa (4). Şinâsî (1). Nigârî (2). Niyâzî-i Mısrî (1). Neşâtî (1). Nâşid (1). Vuslatî (1). gönül: Ahmedî (2). Behiştî (4). Ahmed Paşa (12). Neşâtî (1). Nâşid (1). Fehim-i Kadîm (1). Đbn-i Kemal (1). Kâzım Paşa (1). Nevres (1). Fehim-i Kadîm (1). Bâkî (3). Şefkatî (1). Sâlim (1). Ahmed Neylî (1). dert: Şeyh Gâlib (1). Nef’î (1). Hayâlî Beg (3). Sun’î (1). Antepli Aynî (6). Nev’îzâde Atâî (2). Vecdî (1). Yakînî (2). Behiştî (1). Cemâlî (1). Âşık Ömer (1). Necâtî Beg (2). Zâtî (1). Nesîmî (3). Şeyh Gâlib (1). himmet: Yetîmî (1). Helâkî (1). baht: Şefkatî (1).Đbrâhim Hafîd (1). Nesîmî (2). Vuslatî (1). Nev’îzâde Atâî (1). Hâzık Mehmed Efendi (1). Sâkıp Mustafa Dede (1). Hayretî (6). iclal/atâ/satvet: Ahmed Paşa (1). hayal: Ahmed Paşa (1). vücut: Ahmet Nâmî (1). Amrî (1). Şeyh Gâlib (6). Azmizâde Hâletî (21). Fuzûlî (2). Hayâlî Beg (1). zevrak kelimesinin şairlere göre kullanım sıklığı şöyledir: Ahmedî (2). Sabûhî (1). Nesîmî (5). Mezâkî (1). Emrî (2). Kâtib-zâde Mustafa Sâkıb (2). Haşmet (18). Ahmed Paşa (3). Nev’îzâde Atâî (1). Şeyhülislam Yahya (2).Seyyid Câzim (1). Usûlî (1). Nev’î (2). Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim (5). Kütahyalı Rahîmî (3). Hayretî (4). Fasîhî (2). Şiban Han(1). Nigârî (1). Sâbit (3). Seyyid Şerîf (2). Nev’î (4). Sâbit (1). “Zevrak”ın Kullanım Đstatistiği: Divan. Süheylî (4). Taşlıcalı Yahya (1). Şiban Han (2). akıl/fikir/endişe: Niyâzî-i Mısrî (1). Fuzûlî (1). Karamanlı Aynî (1). güzellik: Mezâkî (1). âşık: Mezâkî (1). Tacizâde Ca’fer Çelebi (2). hayat/ömür: Antepli Aynî (1). Behiştî (1). Karamanlı Aynî (2). Helâkî (2). Zâtî (3). Nev’î (3). Kütahyalı Rahîmî (2). Süheylî (1). Salacıoğlu (2). Mihrî Hatun (2). Ahmed Neylî (1). kaş: Nev’î (1). Yetîmî (2). Süheylî (1). Cemâlî (4). Nev’îzâde Atâî (1). Taşlıcalı Yahya (4). Taşlıcalı Yahya (5). Đbn-i Kemal (1). Nedim (4). Sâkıb Mustafa Dede (1). Avnî Bey (1). Salacıoğlu (2). haşmet: Nedim (1). Antepli Aynî (2). Bâkî (1). Sâlim (1). Mezâkî (1). saltanat: Râşid (1). Usûlî (1). Hayretî (1). Emrî (1). Nigârî (1). Mihrî Hatun (3). Süheylî (1). Kadı Burhaneddin (2). Necâtî Beg (1). tedbir: Sâlim (1). Kadı Burhaneddin (1). Ziyâî (1). Râşid (2). Sabrî-i Şâkir (2). Amrî (1).Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1063 G.

Fasîhî. Çâkerî (1). Nev’î (1). Sözlüklerde “zevrak” kelimesine. Hâletî (21). fırtınalarda Turkish Studies International Periodical For the Languages. Behiştî. Karamanlı Aynî (1). Necâtî Beg (1). Hayâlî Beg (1). Hâzık Mehmed Efendi (1). Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Bu çalışmamızda çeşitli divan. Behiştî (1). Hayretî (1). Bâkî (2). lale: Şeyh Gâlib (1). Necâtî Beg. farklı sahalarda ve farklı geleneklerde yetişmiş şairler tarafından kullanıldığını görüyoruz. Nesîmî. Yakînî (1). Nef’î (1). Divan şairleri. Avnî Bey (1). Nedim. Seyyid Câzim (1). Şeyh Gâlib (2). Sâbit. Zâtî üç. Cemâlî dört. Helâkî (1). mesnevî ve kaynakların taranılması neticesinde. Süheylî. Helâkî. Şiban Han. yirmi örnekle Nev’î. kolayca bir yerden bir yere çekilmesi. Nev’î (6). Mezâkî (1). Vecdî (1). Kütahyalı Rahîmî.1064 Selami TURAN Râşid (1). Hayretî. dünya: Hayâlî Beg (1). bir farklı ögenin benzetileni olarak kullanmışlardır. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . uzaklara gitmesi. Nev’îzâde Atâî (7). Zaifî (1). bu kelimeyi çoğunlukla “kayık” veya “pul şişe” anlamında kullanmışlardır. Tacizâde Ca’fer Çelebi (1). şarap: Ahmet Nâmî (1). şekli ve parlaklığı yönüyle. Fuzûlî (1). Haşmet (1). Sun’î (1). Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim. “zevrak” kelimesini. felek: Nev’î (1). Nevres. Hayâlî Beg. divan şiirinin teşekkül dönemlerinden itibaren. Mezâkî (1). ışık: Seyyid Şerif (1). Tâcizâde Ca’fer Çelebi. ikiyüz kırk iki beyit tespit ettik. Tacizâde Ca’fer Çelebi (1). Emrî. Bâkî. Emrî (1). Seyyid Şerîf (1). Yakînî. Mezâkî yedi. geriye kalan şairler ise. Taşlıcalı Yahya. yirmi bir örnekle Azmizâde Hâletî. on dokuz örnekli Nev’îzâde Ataî ve on sekiz örnekle de Haşmet’tir. Kâtib-zâde Mustafa Sâkıb (2). Antepli Aynî (1). Nevres (1). Sâbit (2). Şeyhülislam Yahya (1). Antepli Aynî altı. Nev’îzâde Atâî (1). Haşmet (17). Şeyh Gâlib beş.Yetîmî iki. suda hareket etmesi. Sabrî-i Şâkir (2). Ayrıca bu kelimeyi Ahmed Paşa on iki. Kadı Burhaneddin (1). Fasîhî (1). Kadı Burhaneddin. “gemi veya kayık” anlamında ise. zevrak kelimesini şiirlerinde kullanan altmış sekiz değişik şaire ait. Sabûhî (1). Mihrî Hatun. güneş: Cemâlî (1). “pul şişe” anlamında çabuk kırılması. hilal: Antepli Aynî (1). Ahmet Nâmî. “Zevrak” kelimesi. Karamanlı Aynî. Yakînî (1). Süheylî (1). kelimeler dünyası: Şeyh Gâlib (1). yağmur damlası: Cemâlî (1). kadeh: Ahmed Paşa (2). girdaba kapılıp batması. Şiirlerinde “zevrak” kelimesini en fazla kullanan şairler. Seyyid Şerif. Nev’îzâde Atâî (1). Şeyhülislam Yahya (1). “kayık” anlamıyla bağlantılı olarak farklı anlamlar verilmiş olsa da şairler. Nedim (3). Đbrâhim Hafîd (1). Râşid. Nev’îzâde Atâî (2). yıldız: Ahmed Paşa (1). Cemâlî (1). Kâzım Paşa (1). Seyyid Câzim.

güzellik. keşti (gemi). Zevrak kelimesi “kayık veya gemi” şeklinde tasavvur edilince. ümit/emel. birinci. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . kaş. nâ-hudâ (kaptan). baht ve şiir dili zevraka benzetilmiştir. ümit. zevrak salmak. yedi örnekle de “âşık” altıncı sırada yer alır. dünya.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1065 parçalanması. reis. yelken. çemen. yağmur damlası. yelken. sevgili. taşlık yol ve kırılmak tabirlerinin kullanıldığını görüyoruz. Zevrak kelimesinin benzetilen olarak kullanılması bağlamında altmış yedi örnekle “şarap”. girdaba düşmek. saç ile yasemin ise. akıl/fikir/endişe. mihnet. hilal. ayva tüyleri. kürek veya çivi. divan şairlerinin kelimeleri kullanım haritasını çıkarabileceği gibi kurdukları hayal dünyalarının keşfedilmesine ve dolayısıyla divan şiirinin daha iyi anlaşılmasına imkân sağlayacaktır. tufan. pül (köprü) kenar. kadeh. himmet. haşmet. ikinci. çekmek ve çekdiri. ikbal. ışık. ayag. çene. Beyitlerde. safâ. gark olmak. heva. felek. deniz olarak düşünülmüştür. Bu tip çalışmaların yapılması. Ayrıca beyitlerde anlamla bağlantılı olarak. döne döne. kirpikler. beşinci. gözyaşı. saltanat. heva. kinar etmek. sabr. çekmek. çekdiri. rüzgâr. lale. sıdk. yıldız. gönül. Zevrak kelimesinin “kayık” anlamı vesilesiyle. on üç örnekle “göz”. tabut. Fakat bizim tarayamadığımız divan veya mesnevilerde. üçüncü. Yaptığımız araştırma neticesinde beyitlerde aşk. dert. sevgilinin kırmızı renkli külahı. vücut. güneş. badban. istiğna. “pul şişe” anlamıyla bağlantılı olarak da dökülmek. letafet. hayat. sarsar (fırtına) gibi gemi veya denizcilikle ilgili. fülk (sandal). gam. kenara çekmek. hun ve elem. Bu yazıyı hazırlarken elimizden geldiği kadar çok sayıda divan ya da mesnevi taramaya çalıştık. hayret. niyaz. otuzbeş örnekle “kadeh”. su kabarcığı. eyyâm. âşık. göz. zevrakla ilgili farklı benzetmelerin de yapılmış olabileceği bir vakıadır. tedbir. hevâ ve el vermek gibi kelime veya deyimler tevriyeli kullanılmıştır. sebebiyle değişik unsurların benzetileni olarak yararlanmışlardır. fenâ (yokluk). rüzgâr. efkâr. lenger (çapa) olarak tavsif edilmiştir. güç ve iktidar simgesi olması vs. muhabbet. hayal. iclal/atâ. Turkish Studies International Periodical For the Languages. şarap. zincir. dördüncü. sahil. kırk örnekle “gönül”. zevrak kelimesinin anlamlarıyla bağlantılı olarak. lenger (çapa). bahr-i sîm (seher vakti). dalga. aşk. gönül. şafak ve gökyüzü. zulmânî. yirmi örnekle “vücut”.

Ömer Faruk. Đstanbul 1327. Ankara 2000. ARSLAN.. AKYÜZ. (Đnceleme-Metin-ĐndeksTıpkıbasım). Nesîmî Hayatı. Amrî Divanı. Lehçe-i Osmânî. Ankara 1990. Ahmet Vefik Paşa. (Haz. 9. (Haz. Doğan. Ankara 2000. Muzaffer. 1998. Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. Đstanbul Üniversitesi. Sivas1994. 1979. Haşmet Külliyatı: Divan. Đstanbul 1966. Dilek Matbaası. AYDEMĐR. Dîvân-ı Nâşid: Đnceleme-Tenkitli Metin. Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni. (Haz.: Mehmet Arslan). Ahmedi Dîvânı ve Dil Hususiyetleri: Gramer.. Recep Toparlı). Ankara 2003. Yaşar. Türk Dil Kurumu Yayını. AKDOĞAN. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Niğde 2001. Đstanbul 2004. Kenan. Ali Nihat Tarlan). AYAN. Mehmet ve Aksoyak. Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. (Haz. 2 C.I-II. Sözlük. 389–427. Niğde Üniversitesi Yayını. ARI. Kitabevi Yayınları. Sentaks. Basılmamış Doktora Tezi. C. Đnönü Üniversitesi. Đstanbul 1993. Resimli Kamus-ı Osmânî. Eserleri ve Divanının Tenkildi Metni). Matbaa ve Kitaphane-i Cihan. ALICI. Đntisabü'l-mülk (Hab-nâme). Türk Dil Kurumu Yayını. Doktora Tezi. Yüksel. Be-Ta Basım Yayım A.Ş. Đstanbul 1979. Vilâdet-nâme (Sur-nâme). Antepli Aynî Divanı. Şahsiyeti.1066 Selami TURAN KAYNAKÇA Ahmet Paşa Divanı. Behiştî Dîvânı (Behiştî. AKSAN. AKKUŞ. Hayatı. Lütfi. Akçağ. XLV+ 485 s. Mehmed Çavuşoğlu). Fuzûlî Divanı. Süheyl. 569 s. Ali Seydi. C. Akçağ. AKÜN. Turkish Studies International Periodical For the Languages. DĐA. Senedü'ş-şu‘arâ. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. “Divan Edebiyatı”. Seyit Nigâri Divânı. s. Sâkıp Dede ve Dîvânı. Edebî Kişiliği. Müjgan. Đsmail Hakkı.Yaşar. Sedit ve Cunbur. Beken. Ahmet. Ankara 2002. Hüseyin.

Rehber. X+422 s. Fasîhî Divanı: Đnceleme-Metin. Hasan Ziyâ’î. Đsmail. ÇETĐN. Çukurova Üniversitesi. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları. Hüseyin. Ankara 1992. Aydın Kitabevi.Yiğit. şairi Çâkerî ve Dîvânı. Scala Yayıncılık. Sadedin Nüzhet. Osman Nevres Divanı Transkripsiyonlu Metin. Yüksek Lisans Tezi. 1992. Đstanbul 1998.: Tahir Üzgör). Esat. DEVELLĐOĞLU. V+307 s. Bâkî Divanı. Ankara 1991. Atatürk Üniversitesi. Sıddık. 1999. Đstanbul 1990. Kocaeli Üniversitesi. (Haz. Kenan. Kamile. VII+117 s. Kadı Burhaneddin Divanı. Edebî Şahsiyeti. VI+417 s. Şinâsî Dîvânı. Ankara1998. (Haz.: Sabahattin Küçük). Ankara 2000. Ankara 1988. ERGUN. ĐÜEF Üniversitesi. Müberrâ. Ankara 1994. Đbrahim Raşid Divanı: Đnceleme-Tenkitli Metin. Semih Lütfi Matbaa ve Kitabevi. GÖKALP. Niyâzî-i Mısrî Dîvânı (Tenkitli Metin). Hazık Mehmed Efendi'nin Hayatı. The Life And Works of Taci-zade Ca‘fer Çelebi: With Critical Edition of His Divan. ERGĐN. ÇELEBĐOĞLU. Ferit. Yüksek Lisans Tezi. Büyük Türkçe Sözlük. Halûk. GÜFTA. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . 2001. GÜRGENDERELĐ. HARMANCI. Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını. Atatürk Kültür Merkezi Yayını. 2005. Turkish Studies International Periodical For the Languages. Orhan. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. Đstanbul 1983. yy.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1067 AYNUR. Akçağ. Kültür Bakanlığı Yayınları. Fehîm-i Kadîm. ERÜNSAL. Mehmet. Hatice. Balıkesir 1999. 15. DOĞAN. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Đstanbul 1999. ERDOĞAN. Yüksek Lisans Tezi. Osman ve Kaplan. Türk Dil Kurumu Yayını. CANSEVER. Yüksek Lisans Tezi. Muharrem. Âmil. Hayatı-Eserleri-Sanatı ve Divanı (Đnceleme-Metin). Đstanbul 1936. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eserleri ve Divanı'nın Tenkitli Metni. Âşık Ömer Hayatı Sanatı ve Şiirleri.

1994. Tenkitli Metin. Edebî Kişiliği ve Dîvânı'nın Tenkitli Metni.: Çavuşoğlu. Reşat Ekrem. Azmîzâde Haletî: Hayatı. Edebî Kişiliği ve Dîvânı'nın Tenkidli Metni. (Haz. Doktora Tezi. Đstanbul 1982. Ankara1997. Hayâlî Bey Divânı’nın Tahlîli. Kısmî Tahlil-Metin. Akçağ. Saadet. KURNAZ. Atabey. Helâkî Divanı. Đstanbul1981. Ege KIRBIYIK. Bayram Ali. Đstanbul: Fakülteler Matbaası 1996. Süheylî Dîvânı. Akademi Kitabevi. Dîvan Tenkitli Metin. 1996. (Haz. ĐÜEF Yayınları. Đstanbul 1996. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Doktora Tezi. IX+697 s. 1990. Ali Tanyeri). Aydemir. Ankara 1967. KAPLAN. 1999. Üniversitesi. KILIÇ. Ankara 1999. KOÇU. Sümerbank Yay. 938 s. Esat. Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Hacettepe Üniversitesi. Muhsin. Giritli Salacıoğlu Mustafa Celvetî Dîvan. Nedîm Divânı (Đnceleme-Tenkidli Metin).. Mahmut. Kâtib-zâde Mustafa Sâkıb: Hayatı.: Abdulkerim Abdulkadiroğlu).. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını. Akçağ. Nev’i-zade Atayi Divanı. Cemal. Tatcı. HORATA. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. Mustafa. Inönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyati Eğitimi Anabilim Dalı. Đsmail Belig. KARAKÖSE. Neşatî Divanı.1068 Selami TURAN HARMANCI. Đzmir 1996. Mehmed ve M.: Mustafa Demirel).:Mehmed ÇAVUŞOĞLU). Cemal. Hayretî Dîvan Tenkitli Basım. III+494 s. Đbn-i Kemâl. Cemâlî. Osman. Trakya Üniversitesi. Doktora Tezi. Ankara 2000. Hümâ vü Hümâyûn (Gülşen-i Uşşâk): Đnceleme. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Doktora Tezi. KAYA. Selçuk Üniversitesi. Yaşar. Eserleri. Akçağ Yayınları. M. MACĐT. KURNAZ. XIII+930 s. Ankara 2007. Malatya 1994. Turkish Studies International Periodical For the Languages. Türk Giyim Kuşam ve Süsleme Sözlüğü. (Haz. (Haz. Nuhbetü’l-âsâr Li-zeyl-i Zübdeti’l-eş’âr. Mehmet. Ahmed Neylî Divanı.

I-II. Đstanbul 2004. Ankara 1989. Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkidli Metni.: Mürsel Öztürk. Đstanbul 1992. Ankara 1993. Ahmet. PALA. Çağrı Yayınları. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi. OKÇU. Türk Dil Kurumu Yayını. C. (Haz. Akçağ. A. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. MERMER. ÖZBEK . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mezâkî: Hayatı. Ahmet. Emrî Divanı. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Đskender. (Haz. 1996.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1069 MERMER. Turkish and English Lexicon. Yükseköğretim Kurulu Matbaası. Naci. Akçağ. Đstanbul 1997. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Kültür. Kütahyalı Rahimi ve Divanı. Sır James W. Ankara 2002. Ansklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. MERMER. XVII. Ötüken. Yüzyıl Divan Şairi Vecdî ve Divançesi. M. Rumelili Za’îfî Hayatı. Yekta. Đskender. Burhân-ı Katı. I-II. MERMER. Đstanbul 2002. C. Nef‘i Divanı. 358 s.: Metin Akkuş).: E. Ankara1994. eserleri. Yetîmî (hayatı. Şi’r-i Kadîm (Şiir Şerhleri). edebî kişiliği ve dîvânının tenkidli metni. 2000. Şeyh Galib. Eren.. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. Ankara 1993.: Cemal Kurnaz). Derya Örs). Đ. Turkish Studies International Periodical For the Languages. San’atı. Dîvânı (Tenkitli Basım). Ankara 1993. Đstanbul 1993. Ahmet. Ankara 1997. Kayseri. Ahmet Talat. Kâmil Akarsu). Mihri Hatun Divan. (Haz. Ankara 2000. PĐROĞLU. Kültür Bakanlığı Yayınları. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eserleri ve Dîvânından Seçmeler. Akçağ. SARAÇ. Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve Đzahı. (Haz. REDHOUSE. Cazim Divanı (Edisyon Kritik-Đnceleme). Maştakova). Ahmet. ONAY. (Haz. Mütercim Âsım Efendi. Moskova 1967.. Ahmet.: Adnan Đnce). Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim. Karamanlı Aynî ve Divanı. Zehra. (Haz. Sahhaflar Kitap Sarayı Yay. PALA. Ankara 1994. Yüksek Lisans Tezi.

Notlar ve Açıklamalar. Doktora Tezi. 2003. Ankara 1998. F. (Haz. Dîvan. Kâmûs-ı Türkî. Kültür Bakanlığı Yayını. Harun. ŞÜKUN. ÜNAL.: Mehmed Çavuşoğlu). TÖKEL. Ziya. Akçağ. Sadık. Seyyid Şerîfî Mehmed Efendî. Nesre Çeviri. Turkish Studies International Periodical For the Languages.asp?45 (ET: 08. Typopress.02. (Haz. II. Divanı ve Hilyesi. Hayatı. Ali Nihad.: Mustafa Đsen). XXIII+826 s. Ankara1990. M. Dîvân-ı Vuslatî: inceleme-tenkitli metin-indeks. Beirut 1998. Doktora Tezi. Enderun Kitabevi. TANIDIR. YENĐKALE. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Ahmet Nâmî Dîvânı ve Đncelemesi.com/read. Necâtî Beg Divanı. Usûlî Divanı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. Farsça Türkçe Lügat Gencîne-i Güftâr Ferheng-i Ziya. Metin. Ötüken. Yahya Bey. Nev’i Divanı Tahlili. Halil Đbrahim. Hüsn ü Aşk. Đstanbul 2006. Đstanbul 1989. Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası. Divan Şairi Đbrahim Hafid.2009) TOLASA. XXVIII+616 s. “Kelimelerin Şâirlerin Zihnindeki Macerası: Divan Şairi ve Zevrak”. (Haz. C.dalitokel. Şemseddin Sami. Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni(Đnceleme-Dizin).. 2002. Đstanbul 1977. YAZAR. Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Ahmet. Ankara 2001. Đstanbul1996.yy. STEĐNGASS. Ankara1992. Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi. Hayatı. Şiban Han Dîvânı (Đnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım). Hayâlî Bey Divanı. 2002. Şeyh Galib. (Haz. Đstanbul Üniversitesi. Nejat. http://www. YAKAr. Gülcan. Dursun Ali. Gazi Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara 1990. Akçağ Yayınları. 18. Akçağ. Ankara1992. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yakup Karasoy).1070 Selami TURAN SEFERCĐOĞLU. TARLAN. Muhammet Nur Doğan). Ali Nihad. Đstanbul Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Türk Dil Kurumu yayını. TARLAN. Persian-English Dictionary. Ankara 2003. Gelibolulu Sun‘î Dîvânı ve Tahlili. Hacer. Đstanbul 2002. Yüksek Lisans Tezi. Akçağ.

ZÜLFE. Mehmed Çavuşoğlu ve M. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Naşid Divan: 1749–1791. 1998. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. 1568]. Ömer. Yakînî [ö. Dîvân. 3 C. 261 s. Marmara Üniversitesi. Ömer. Đstanbul 1987. ZÜLFE.. Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı. Tenkitli Metin-TetkikDizin. Đstanbul 2004. (Haz. 530+64 s. Ali Tanyeli). Basılmamış Doktora Tezi. Yüksek Lisans Tezi.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1071 Zati Divanı (gazeller kısmı). Turkish Studies International Periodical For the Languages.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->