DĐVAN ŞÂĐRLERĐNĐN “ZEVRAK” ETRAFINDA OLUŞTURDUKLARI BENZETME DÜNYASI Selami TURAN∗ ÖZET Divan şairleri kendi duygu ve düşüncelerini

daha güzel ve etkili anlatabilmek için, şiirlerinde birtakım benzetme ögelerine yer vermişlerdir. Benzetme ögeleri üzerinde yapılan incelemeler, şairlerin ortak malzemeden nasıl yararlandıklarını göstermesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu yazıda divan şairlerinin kullandıkları benzetme ögelerinden olan zevrak ve zevrakla ilgili benzetme ögeleri üzerinde durulacaktır. Divan şairlerinin şiirlerinden seçilen örnek beyitler aracılığıyla zevrak kelimesi etrafında oluşan benzetmeler dünyası gösterilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Divan Şairi, Zevrak, Benzetme. THE WORLD OF SIMILES THAT THE POETS OF THE CLASSICAL TURKISH POETRY FORM AROUND “ZEVRAK” ABSTRACT Poets of the Classical Turkish Poetry give place to various elements of simile to be able to express their sentiments and thoughts more efficiently. Studies carried out on the elements of simile have an important place in respect of showing the fact that how poets benefit from common materials.

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, turan@fef.sdu.edu.tr.

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 4/2 Winter 2009

1040

Selami TURAN

In this article, zevrak and the elements of simile relative to zevrak will be considered. Through the study, sample couplets selected from the poems by the poets of the Classical Turkish Poetry will be used. Key Words: Classical Turkish Poetry, Classical Turkish Poet, Zevrak, Simile. Giriş: Şiirin malzemesi dildir. Dile işlerlik kazandıranların başında ise şairler gelir. Şairler hayal dünyalarını okuyucuya etkili bir şekilde anlatabilmek için soyut veya somut nesneler arasında benzetme yoluyla çeşitli ilgiler kurarlar. Şiirde bu benzetmeler özgün oldukları ölçüde zihinde hem istenilen tasarım ve hayal dünyasının oluşmasına hem de, anlatımın daha başarılı olmasına katkı sağlar. Benzetmeler, benzeyen ve benzetilen açısından somut veya soyut olabilmektedir. Şairler iki somut nesne arasında irtibat kurabildikleri gibi, bazen soyut bir kavramı somut bir nesneye benzetmekte bazen de somut bir kavramı soyut bir nesneyle nitelendirmektedirler (Aksan 1993, 119– 125). Divan şiiri geleneğinde şairin anlatmak istediklerini özgün imajlar bularak ifade etmesi zordur. Çünkü gelenek, şiiri şekil bakımdan sıkı sıkıya kuşattığı gibi muhtevayı da belirli bir daire içinde sınırlamıştır. Belirli konular ve duygular etrafında oluşturulan hazır unsurlar divan şiirinin değişmez motiflerini oluştururlar. Bu motifler sisteminde şairin ele alacağı her unsur, geleneğin önceden belirlediği ilgi ve imajlar dünyası ile çevrilidir. Divan şairleri, hangi devirde yaşarsa yaşasın bu geleneğin katı kuralları içerisinde şiir yazmaya çalışır. Onun yapabileceği, muhteva ve şekilde değişikliğe gitmeden belirli konu ve duygular etrafında hazır bulduğu birtakım unsur ve malzemelerden hareketle hüner ve sanatını ortaya koymaktır (Akün 1994, 421). Bu yazımızda Divan şairlerinin şiirlerinde kullandıkları benzetme ögelerinden biri olan “zevrak” kelimesi etrafında oluşan imaj dünyasını göstermeye çalışacağız. Öncelikle zevrak kelimesinin sözlük anlamı üzerinde durduktan sonra; şiirlerdeki kullanımını dikkate alarak âşık, övülen kişi, kozmik âlem, tabiat, bezm ve şiir sanatı ile ilgili olmak üzere altı başlık altında inceleyeceğiz. Son olarak da kelimenin Divan şiirindeki kullanımıyla ilgili istatistikî bilgi vereceğiz. Zevrakla ilgili örnekleri ele alırken yazının hacmini de

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 4/2 Winter 2009

Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında…

1041

düşünerek çarpıcı beyitler üzerinde durmaya çalıştık; geriye kalanları ise dipnotta gösterdik1. Arapça olan zevrak kelimesi ile ilgili olarak; Kâmûs-ı Türkî’de “Zevrak: Kayık, sandal. Zevrak-süvâr: Kayığa binmiş. (Nebâtât): Kayığın teknesine benzer bazı oyuklara ıtlak olunur” bilgisi verilir (Şemseddin Sami 1989, 691); Kamus-ı Osmânî’de “Zevrak: kayık, sandal, küçük sefine. Zevrakçe: Ufak kayık, sandal. Zevrak-süvar: Kayığa binen, kayığa binmiş olan. Çiçek desdisi, kadehi. Zevrak mektubu: Harem-i şerifte zevrak denilen testi ile huccâca zemzem dağıtan hademeye ücret-i sekâyet olarak gönderilen hediyeyi havi mektup” açıklamaları yer alır (Ali Seydi 1327, 518); Lehçe-i Osmânî’de “Zevrak: Kayık resminde kap, kayığın kuyruğu, ibrik, zemzem, çiçek kadehi” karşılığı verilir (Ahmet Vefik Paşa 2000, 888); Burhan-ı Katı’da “Zevrak: Revnek vezninde. Küçük gemi, sefine-i sagire manasınadır ki kayık tabir olunur. Bir nevi baş kisvetine denir ki kayık şeklinde dikip Đran’da kalender taifesi başlarına giyerler. Beynlerinde kehkulâhî derler” şeklinde izah edilir (Mütercim Asım 2000, 843); Ferheng-i Ziyâ’da zevrakla ilgili olarak “Zevrak-ı zerrîn: Güneş. Zevrak-ı sîmîn: Yeni ay, hilal” tabirlerinin anlamlarına yer verilir (Şükun 1996, 1093); Ferit Devellioğlu’nda “ Zevrak:1. kayık, sandal. Zevrâk-ı derûn: gönül gemisi. 2. Mekke’de yapılan zemzem şişesi, zemzem ibriği, kabı 3. Çiçek testisi, çiçek kadehi” şeklinde tanımlanır (Devellioğlu 1988, 1424); Turkish and English Lexicon’da “Zevrak: 1. küçük kayık 2. kayık şeklinde bir çeşit derviş külahı 3. Bir Türk kayığının yukarıya doğru kıvrılmış arka kısmı 4. Kelebek çiçeğinin sapı 5. Bir sürahinin küçük sapı Zevrakü’l-beled: Deve Zevraklı: çok azametli ve muhteşem Zevrâkî: 1. Kayıkla ilgili; kayık şeklinde. 2. Bir çeşit kayık şeklindeki derviş külahı 3. Kayıkçı 4. Ayağın üst kısmı ya da bileğin kaşık şeklindeki kemiği” anlamları verilir (Redhouse 1992, 1019); Persian-English Dictionary’de “Zevrak: 1. Gemi, kayık, gondol, ağaç kabuğu, hafif yelkenli kayık, Bir kayığın burnu, Kayığın çapasının bağlandığı burun; dervişlerin giydiği külah. Zevrak-ı zerrîn: Güneş. Zevrak-ı sîmîn: Hilal. Zevrak-keş: Kayık resmi

1 Makalemizde kullandığımız örnek beyitlerin yer aldığı eserler kaynakçada verilmiştir. Beyitlerin sonlarında yer alan nazım şekli, beyit veya sayfa numaraları bu eserlere aittir. Đmla yönünden bu eserler göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca örneklerde kullanılan kısaltmalar Arb. (Arabiyyat), B. (Beyit/Beyitler), G. (gazel), K. (Kaside), Mf. (Müfred), Msn (Mesnevi), T. (Tarih), Tah. (Tahmis), Trc. (Terci-bend), Ty. (tuyug)’u ifade etmektedir.

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Volume 4/2 Winter 2009

zevrak mektubu tabirleridir. bu denizde boğulmamasını. Âşıkla Đlgili Unsurlar 1. zevraku’l-beled (deve). Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . kadeh. Turkish Studies International Periodical For the Languages. Kütahyalı Rahîmî G. şekil benzerliği sebebiyle. Zevrak-Aşk. Bunlar. külah. “zevrak” kelimesiyle gerek şekil gerekse ifade etiği anlam bakımından bağlantılıdır. testi. zevrak-süvar (kayığa binen). G. sevginin şiddetli hâlidir. hemen her kaynak “zevrak” kelimesine. zevrak-ı sîmîn (hilâl). karanlıkta ancak aşk kayığıyla yol alınabileceğini söyler. Aşkın kayık şeklinde tasavvur edilmesi. Etkisi. sevgi denizine düşen gönlünün. Sözlüklerde verilen anlamlara baktığımızda. zevrak-ı derun (gönül). sevgiliden ziyade âşık üzerinde görülür. çiçek kadehi anlamlarında da kullanıldığını görmekteyiz. yıllarca aşk kayığında leventlik etmesine bağlar: N’ola fenn-âşinâ-yı gavta-i deryâ-yı mihr olsam Dili zevrakçe-i ´aşka nice yıllar levend itdüm (Sâlim. Çağatay şairlerinden Şiban Han. A. 629). kayığın çapasının bağlandığı burun. Ayrıca zevrak kelimesi etrafında yapılan bazı tamlamalar ve tabirler farklı anlamlarda da kullanılmıştır. zevrak-ı zerrîn (güneş). Muhabbet2: Aşk. Ona göre aşk kayığı. ayağın üst kısmı. hacılara zemzem suyu dağıtan görevlilerin elindeki zemzem dolu testi. 105/5. dalgalarla dolu olan sevgi denizinde yol aldırması sebebiyledir. şehirlerin özelliklerinden hareketle kurduğu beytinde. Bu anlamların yanında. Bu tabirlerin ifade ettiği anlamlar. şişe. kayık. G. Zevrâkî: Bir çeşit keşiş külahı” şeklinde izah edilir (Steingass 1998. 89/8) Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim ise.1042 Selami TURAN çizen. zevrak-keş (kayık resmi çizen). sandal veya küçük gemi anlamını vermektedir. 202/3) 2 Zevrak-aşk benzetmesiyle ilgili olarak bkz. muhteşem). zevraklı (azametli. karanlık (zulumat) ülkesinde ab-ı hayatı bulan Hızır’la aynı payeye sahiptir: Baklan Bedahşan bâg Urus yolı karangu suyı yok ‘Işk zevrakın minmek kirek zulmetde Hızır pâyedür ( Şiban Han.

Aşkın deniz. Kütahyalı Rahîmî Mrb. Süheylî G. Ty. 4/4. lengere benzetir: Ey 'âşık-ı bî-tâb bu temkîn ne belâdur Bir zevrak-ı işkeste meger lengeri n'eyler (Mezâkî. Emrî G. 308). 341/2. 3/60) Mezâkî. Nigârî G. uçsuz bucaksız. 815/5. 5/20. dümensiz. 124/5) Zâtî ise. Divan şairleri. 389/7. Bu bağlamda Nesîmî. Nev’îzâde Atâî G. Neşatî G. Nev’î K. G. 132/10. 415/1. 254/12. temkini ise. dalga ve girdaplarla dolu bir deniz olarak tasavvur edilmiştir. dalga ve girdap olarak tasavvurunda. 144/3. G. 205/3. 4/1.75/5. Nesîmî G. Zevrak-Âşık3: Divan şiirinde sevgi. 3 Turkish Studies International Periodical For the Languages. Antepli Aynî K. kayığa. Bâkî G. 4 Zevrak-gönül benzetmesiyle ilgili olarak başka örnekler için bkz. başıboş bir şekilde dolaşan kayık şeklinde tasavvur eder: Nice biñ zevrak-ı sergeşte aña müstağrak Cûş idüp mevc urur bir ulu deryâ gördüm (Zâtî. 111/4. Hayretî G. 864/7) 3. büyüklüğünün yanında katlanılması imkânsız tehlikelerle dolu olması söz konusudur (Sefercioğlu 1990. Nev’îzâde Atâî G. 104/1. Nesîmî G.143/6. G. o denizde yol alan kayık olarak tasavvur edilmiştir. Zevrak-Gönül (Dil.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1043 2. 436/1. 48/5. Fasîhî G. Aşk deniz olunca âşık. 149/2.341/1. Vuslatî 145/9. 410/3. Fehim-i Kadîm G. 248). G. kıyısı olmayan. Şiban Han G. Mezâkî G. Şair burada âşığı. 167/2. 143/2. Yetîmî G. Nigârî K. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . 214/5. 116/3. kendisini Allah’ın mutlak varlık denizinin nuru olarak nitelendirdikten sonra. 61/4. Ayrıca gönül sevgilinin âşığa karşı takındığı olumlu veya olumsuz tutumlarının yansımalarının görüldüğü yer olarak da telakki edilir (Sefercioğlu 1990. Helâkî G. Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim G. güçsüz ve takatsiz olarak nitelendirdiği âşığa. bu kadar da ağır başlı olma. Fuzûlî G. 217/2. 71/4. 104/2. 76/1. 93/1. Ahmed Paşa G. 79/1. 4/2. Nevres G. gönlü zevrağa benzetirken. 72/4. 219/2. âşığı. Zevrak-âşık benzetmesiyle ilgili olarak bkz. Aşkın da kaynağıdır. Kalb)4 Gönül. G. 17/3. Msn. Âşık Ömer Mrb. âşığın ayrılmaz bir parçasıdır. parçalanmış kayık. Ahmedî G. aşk denizinde. lengeri ne yapsın diye seslenir. XVIII/28. bu denizin bazen kaptanı bazen de kayığı olduğunu söyler: Nûr-ı deryâ-yı vücûd-ı mutlakam Gâh mellâh-ı cihân geh zevrakam (Nesîmî.

Nesîmî. kalbi deniz gibi engin olan sâkinin kurtarabileceğini söyler ve onun nerede olduğunu sorar: Turkish Studies International Periodical For the Languages. deniz. gözyaşı. bir yerden bir yere kolayca çekilebilmesi. uzaklara gitmesi. gam. 203/4) Karamanlı Aynî. Beyitte geçen “kenara çekmek” tabiri hem “sahile ulaştırmak” hem de “kucaklamak” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Zevrakumı mahabbetin denizine bırakmışam Gel çek anı kenâra kim meyli anuñ kenâredür (Nesîmî. efkâr ve ümit. gonca dudaklı ve gül yanaklı sevgili olduğunu söyler. şişenin ise çabucak kırılması etkili olmuştur. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . muhabbet. 182/4) Kadın şairlerimizden Mihrî. zülfe bağlanan gönülleri. istiğna. şişe olunca da gönlün düştüğü yer taşlık yol şeklinde tasavvur edilmiştir. zincire benzettiği beytinde. kayığa. Gönül kayık olunca. G. zülfü ise. G. mihnet. gam denizindeki gönül kayığını. hayret/tahayyür. Sevgi denizine düşen âşığı sahile ancak sevgilisi ulaştırabilir.1044 Selami TURAN zevrak kelimesini kayık veya şişe anlamında kullanmışlardır. Bunda kayığın suda hareket etmesi. gönüllerin ve zülfün durumunu deniz üzerinde kurulmuş köprü şeklinde tasavvur eder: Bağlanup zülfine diller düşdi hüsnüñ mevcine K’ideler zincîr ü zevrakla deniz yüzünde pül (Ahmed Paşa. firkat. denize. aşk. gönül kayığını alıp gözyaşı denizine salanın. G. sevgi denizine bıraktığı gönül kayığını sahile çekmesi için sevgilisine seslenir. Ayrıca ona olan hasret gözyaşlarının gönül kayığını batıracak denli çok olduğunu ifade eder: Bu göñlüm zevrakın aldı bu gün bir gonca-leb gül-ruh Yaşum deryâsına saldı bu gün bir gonca-leb gül-ruh (Mihrî Hatun. G. girdap veya fırtınalarda parçalanıp batması.132/10) Ahmed Paşa. sevgilinin güzelliğini. 14/1) Hecrüñde habîbüm şu kadar aglamışam kim Dil zevrakı kanlu yaşuma gark ola yazdı (Mihrî Hatun.

295/5) Gönül-zevrak ilişkisinin kurulduğu Şeyh Gâlib’e ait meşhur beyitte ise. G. Bâkî’nin bu beytinde. Zevrak kelimesi. zevrak kelimesi hem “kayık” hem de “pul şişe” anlamında kullanılmıştır. aşk denizinde sevgiliye kavuşmak için uygun rüzgâr bulamayan. birinci mısradaki anlam göz önünde bulundurulduğunda aşk denizindeki fırtınalara dayanamayıp parçalanarak sahile vuran bir kayıktır. 31/6) Bâkî. Đkinci mısraa baktığımızda ise. Beyitte geçen “rüzgâr” kelimesi “yel” ve “zaman”. bu denizde ne yapacağını ve nereye gideceğini bilemeyen âşık için en münasip yolun istiğna denizine çekilmek olduğunu söyler. gönül kayığını gam okyanusundan “aşk hevâsı”nın kurtarıp bir kenara atacağını söyler. “sahile ulaştırmak” ve “kucaklamak” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Rüzgâr el virmeyüp itmezsen ol servi kinar Nev’iyâ dil zevrakın deryâ-yı istignâya sal (Nev’î. “hevâ” kelimesi hem “istek. zevrak kelimesi. arzu” hem de “rüzgâr. G. G. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . aşk yoludur: Yine zevrak-ı derûnum kırılup kenara düşdi Dayanur mı şîşedür bu reh-i seng-sâre düşdi (Şeyh Gâlib.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1045 Sâki bahr-i gamdadur dil zevrakı Anı kurtarmağa kalbi yemm kanı (Karamanlı Aynî. “kinar itmek” deyimi ise. G. Gark oldı bahr-ı mihnete dil zevrakı meded Ey Hızr-ı pey-huceste yetiş dil-rübâlıg it (Necâtî Beg. mihnet denizinde batan gönül kayığını kurtarması için Hızır’a benzettiği sevgilisinden yardım ister. G. 460/2) Necâtî Beg.152/6) Nev’î. Çünkü kayık rüzgar olmadan denizde yol alamaz. Taşlık yol ise. 345/1) Turkish Studies International Periodical For the Languages. yel” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Dil zevrakını lücce-i gamdan hevâ-yı ‘ışk Elbette bir kenâra atar rûzigârdur (Bâkî. taşlık bir yola düşerek paramparça olan pul şişedir.

Hayretî G. dumanlı ah. Ten)5: Vücut. gözyaşı. 302/5. Taşlıcalı Yahyâ Trc. gözyaşı denizinde cisim kayığıyla yol almaya çalıştığını söyler: Refte refte payına yüz sürmek içün ol şehüñ Cismümi zevrak sirişk-i çeşmi derya eyledüm (Nâşid. 85/16. III/2. kayık olunca bu benzetme ile bağlantılı olarak. Burada geçen “zulmânî” tabiri hem “zalimlik” hem de “karanlık” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Vücûdı zevrakın eyler adûnuñ her nefes nâyâb Duhân-ı âhuma dirsem n’ola deryâ-yı zulmânî (Hayâlî Beg. Salacıoğlu G. padişaha benzettiği sevgilisinin ayağına yüz sürebilmek için. 397/3. 90/3. G. ten kayığını ıstırabın girdabına düşürmemek için elverişsiz “rûzgâr”ın geçmesini sabırla beklemesini tavsiye eder: Ten zevrakın düşürme girdâb-ı ızdıraba Sabr it göñül ki kalmaz bu rûzigâr böyle (Nev’î. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . gam. Behiştî G. 262/4) Nâşid ise. Nev’îzâde Atâî Trc. 5. 473/4. Ahmet Nâmî Müf. 21/17) Nev’î. yelkene benzeterek özgün bir hayal dünyası kurar: Sabâ-yı ahum ile yola düşdüm bahr-i ‘âlemde Vücûdum zevrakına ak sakaldan bâdbân itdüm (Taşlıcalı Yahya. gönlün veya ruhun sığınağı olması hasebiyle kayığa benzetilmiştir. düşmanının beden kayığını yok eden “deryâ-yı zulmânî”ye benzetir. K. Hayâlî. varlık.1046 Selami TURAN 4. dumanlı ahını. 117/3. Zevrak-Vücut (Cism. seher yeline. G. 13/4. Usûlî G. 43/4. G. cihan ve âlem de deniz olarak tasavvur edilmiştir. 292/3. G. aşk. vahdet. Turkish Studies International Periodical For the Languages. Nev’î K. ona. 390/5. 446/6) Taşlıcalı Yahyâ. G. 36/5. Beden. âlemi.. çile çekmekten ağarmış ak sakalını ise. denize. 2/I-4. 63/3) 5 Zevrak-vücut benzetmesiyle ilgili olarak bkz. Süheylî G. aşk denizine düşen âşık için sabrın önemini vurguladığı beytinde. 381/4. vücudunu. XLV/18. ahını. kayığa.

Zevrak-akıl benzetmesiyle ilgili olarak bkz. sevgilinin hayalini kayığa benzetir. 149/2. G. Seyyid Câzim G. sevgiliye kavuşabilme hayalini benzeterek. deniz. deniz-gönül. Ahmed Paşa G. 291/2) 6. sevgilisine asla kavuşamaz. Çünkü bu yolda vuslat. Zevrak-Akıl/Fikir/Endişe 7 kayığa Şairler. 216/2. Ona göre. sevgilinin güzelliğini anlatabilmenin imkânsızlığını. “gönül inci dişlerini vasf eylemeye 6 7 Zevrak-hayal benzetmesiyle ilgili olarak bkz. 128/4) Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim ise. göz ise. göz-girdap münasebeti kurduğu beytinde. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . sevgilinin hayali de her an gözde ve gönüldedir: Göz ü göñlümden nice çıksın hayâlin zevrâkı Çünki olmışdur aña deryâ göñül gird-âb göz (Ahmed Paşa. 862/3) Ahmed Paşa. Zevrak-Hayal6: Divan şiiri geleneğinde âşık. Kadı Burhaneddin. gönülle mümkün olacaktır: Akl u fikrüm zevrakı yollarda kaldı ser-nigûn Belki cümle akl u fikri bende sergerdân iden (Niyâzî-i Mısrî. Âşık için teselli kaynaklarından birisi. sel olup akan gözyaşlarının cihanı. fikir veya endişeyi kayık şeklinde de düşünmüşlerdir. bu durumdayken sevgilisinin hayal kayığını gözünde canlandırarak teselli bulmaya çalıştığını söyler: Yaşlarum seyl durur tutdı cihanı sanemâ Gözüme birbi hayalüñi ki anuñ zevrakıdur (Kadı Burhaneddin. fenafillâh yolunda akıl ve fikir kayığının bir anlam ifade etmediğini söyler. akıl. ondan gözyaşı denizine alışmasını ister: Ey zevrak-ı hayâl-i temennâ-yı vasl-ı yâr Mevc-âşinâ-yı dîde-i deryâ-feşânum ol (Mezâkî. kayığın yeri nasıl denizse. G. denize çevirdiğini. 124/5) Mezâkî ise. Mutasavvıf bir şair olan Niyâzî-i Mısrî. sevgilisi ile ilgili hayaller kurmaktır. Âşık bu hayaller vasıtasıyla her türlü zorluğa göğüs gerer. içinden çıkılması imkânsız bir girdap şeklinde tasavvur edilir. Turkish Studies International Periodical For the Languages.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1047 5. Beyitlerde sevgilinin hayali kayığa benzetilince gönül ve gözyaşı. G. G.

9/4) Bu bağlamda Zâtî. 959/5) Aşka tutulan âşık. daha açıkçası değer kazandığı yerdir” (Tolasa 2001. Amrî G. yaşa gark olmuştur. 451/2) Aşk denizi dalgalanmaya başlayınca göz. 180/4. Mihrî Hatun G. Bu. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . sevgilisinin ayva tüylerini Hızır’a benzeterek. Zevrak-Göz (Çeşm) : Divan şiirinde “âşığın gözü. kürek şeklinde tasavvur eder. 61/6. 267/4. G. Đbn-i Kemal G. 70) 7. Cemâlî B. 164/2. gözünü. Ayrıca beyitte geçen “seyr etmek” tabiri hem “bakmak” hem de “yolculuk etmek. 3840. şekil bakımından kayığa benzetilir: Ahmed Paşa. Beyitte geçen “düşürdük” kelimesi hem “hatırlamak” hem de “düşürmek” anlamında tevriyeli kullanılmıştır: Dür-i dendânuñı vasf eylemege başladı dil Yine zevrakçe-i endîşemüz ´ummâna düşürdük (Sâlim. sevgilinin güzelliğinin tecelli ettiği. Göz. Bazen tabiî bazen de kanlı olan gözyaşlarının özelliği. sürekli akmasıdır. 29/4. Müf. Arb. Zaten okyanus coşunca gemileri batırır. gözyaşını.1048 Selami TURAN başladı. Çünkü âşık. yine düşünce kayıkçığımızı denize düşürdük” şeklinde ifade eder. Taşlıcalı Yahyâ. Bâkî. kendisini gösterdiği. ondan gözyaşı denizinde boğulmaya yüz tutan göz kayığını kurtarmasını ister: Ey Hızır hat gel ki çeşmüm zevrakı Oldu eşküm bahrinüñ müstağrakı (Ahmed Paşa. G. göz kayığının kanlı gözyaşı denizinde batmasını ister. Nev’îzâde Atâî G. deniz. 348/4. böylece aşk denizine âşina olabilecektir: Göreyin kana gark olsun cihânda zevrak-ı çeşmüm Beni deryâ-yı ‘ışk-ı yâra çünkim âşinâ kıldı (Taşlıcalı Yahyâ. Behiştî G. 170/4. Ahmed Paşa K. aşkın gamı ile Zevrak-göz benzetmesiyle ilgili olarak bkz. ah ve feryat ederek gözyaşı dökmeye başlar. gezmek” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Gözüm zevrakdur ey Zâtî kürekler ana kirpikler Hayâli seyr ider girmiş gözüm yaşın buhûr itdüm (Zâtî. 11/78. 338). G. âşıklığın belirgin özelliklerinde birisidir. kayık. 217/1. 35/29. 8 8 Turkish Studies International Periodical For the Languages. kirpiklerini ise.

G. kaşlarını ve alnındaki kırışıkları dalgaya. gam veya aşk da girdap şeklinde tasavvur edilir: Ahmet Nâmî. aşk girdabı ve kınanmışlık denizinin fırtınaları karşısında. emeli. gam girdabına yakalanan âşığı. âşığın vasıflarındandır. emel kayığına binmiş yolcuların çaresizliğini ifade eder: Turkish Studies International Periodical For the Languages. melâmet deniz. âşığın niyazını ise kayığa benzetir: Zuhûr-ı çîn-i cebîn zevrak-ı niyâzı âh Şikeste itmege emvâc-ı bî-amân mı degül (Ahmet Nâmî. kirpiklerini ise. kayık. K. 464/4) Şinasî ise. melâmeti de fırtınalı bir denize benzettiği beytinde. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . G. Âşık yalvararak sevgilisine kavuşmak ister. 257/1) 9. ricada bulunmak anlamlarına gelen niyaz. Zevrak-Ümit/Emel: Âşık çektiği çilelerden kurtulma ümidiyle yaşar. gözyaşını. gözünü. girdaba. 7/30) 8.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1049 gözyaşı girdabının bir olup göz kayığını döndüre döndüre batıracağını söyler. ah rüzgâr. Beyitte geçen “döne döne” tabiri hem “döne döne” hem de “tekrar tekrar” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Zevrak-âsâ gam-ı aşkuñla yaşum girdâbı Gark idüpdür sanemâ çeşm-i teri döne done (Bâkî. aynı zamanda sevgilinin kızmasına. aşkı. kaşlarını çatmasına ve alnını kırıştırmasına sebep olur. deniz. sevgilinin yüzünü veya güzelliğini denize. kayığa. bu durumdan ümit kayığı ve çektiği ahların rüzgârı kurtarabileceğini söyler: Bâd-ı âhı ‘âşıkı girdâb-ı gamdan kurtarur Zevrak-ı ümmîde lutf-ı rûzgâr olmazsa da (Ahmet Nâmî. Ümit kayığa benzetilince. Bu durumun anlatıldığı beyitte Ahmet Nâmî. 341/1) Mezâkî ise. fakat âşığın bu hali. çivi şeklinde tasavvur ederek farklı bir hayal kurar: Bahr-i eşk içre şikeste iki zevrak çeşmüm Gûyiyâ saff-ı müjem zîr ü zeberde mismâr (Şinâsî. yakarmak. Zevrak-Niyaz: Yalvarmak. G.

Yetîmî aşağıdaki beytinde bunu vurgular: Turkish Studies International Periodical For the Languages. aşk denizinde dert kayığıyla yol alan âşığa. Mezâkî. fena taşına çaldığını”. Şeyh Gâlib. G. Aşk dalgalı bir deniz şeklinde düşünülünce. Tah. 245/2) 10. Beyitte “heva” kelimesi hem “hava. sadakat anlamlarına gelen sıdk. aşk yolunda ilerleme veya sevgilisine kavuşma arzusunda olan âşığın sevgilisinden beklediği lütuf. Zevrak-Dert: Dert çekmek. 237/6) 11. arzu” anlamında tevriyeli kullanılmıştır: Seyl-âb gibi saldı belâ leşkeri akın Tîr-i kazâya oldı beraber ırak yakın Seng-i fenâya çaldı hevâ sabır zevrakın (Bâkî. himmet de bu yolda ilerlemek isteyen âşığa kayık olmuştur. Zevrak-Sıdk: Doğruluk. Zevrak-Sabır: Belirli bir amaca ulaşmak isteyen kişi için. Zevrak-Himmet: Himmet. 6/VII) 13. G. Sultan Selim’e yazmış olduğu bir tahmisinde. “sıdk”ın önemini vurguladığı beytinde. söyler. doğruluk kayığını ümit çapasına bağlamanın gerekliliğini vurgular: Mezâkî lenger-i ümmîde zevrak-bend-i sıdk ancak Ne gam gelse dökülse mevc-i 'ummân-ı güneh saf saf (Mezâkî. hevânın sabır şişesini. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 .1050 Selami TURAN N'eylesün zevrak-nişînân-ı emel der-kâr iken Sarsar-ı bahr-i melâmet gerdiş-i girdâb-ı 'ışk (Mezâkî. sevgilisinden başka hiç kimse yardım edemeyeceğini söyler: Men zevrak-ı derd içinde nâ-çâr Sâhilde figânda yâver ü yâr (Şeyh Galib. Âşık açısından sevgilisinin himmeti önemlidir. 1799) 12. B. âşığın vazgeçilmez özelliklerindendir. günah denizinde yol alan için sahip olması gereken meziyetler arasında yer alır. rüzgâr” hem de “istek. Bâkî. her türlü sıkıntıya karşı sabır gösterebilmek önemli bir erdemdir. temiz kalplilik. zevrak kelimesinin şişe anlamını kastederek. ihsan veya manevî yardımdır. “belâ askerlerinin sel gibi akın ettiği ve kaza okuna uzak ve yakının bir olduğu dünyada.

93/12) Ömür kayığını isyan denizinde nefsinin hevasıyla batıran Antepli Aynî ise. Hazret-i Peygamberden yardım ister: Hevâ-yı nefs ile gark eyleyüp zevrakçe-i ‘ömri Yem-i ‘isyâna taldım dest-gîr ol yâ Resûlallâh (Antepli Aynî.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1051 Çü düşdi zevrak-ı himmet hevâ-yı `ışkla ey dil Kenâr endîşesin itme yüri bu bahr-ı mevvâca (Yetîmî. insanlar açısından olumlu ya da olumsuzlukların yer aldığı. Burada da “rüzgâr” kelimesi hem “devir. Zevrak-Tedbir: Tedbir. kararsız bir durum arz eder. insanın yapacağı bir şeyde başarılı olabilmek için yaptığı hazırlıktır. Zevrak-Baht: Baht. tedbir kayığını batırır” diyerek bazen bunun bile işe yaramadığını belirtir. daima değişen. Mutasavvıf şairlerden Sakıp Mustafa Dede. G. Burada “rüzgâr” kelimesi. Hayat denizinin tehlikeli dalgalarında ilerleyen insan için tedbir kayığı önemli bir yere sahiptir. muhalif rüzgârların esmesi. 4/27) 15. 176/2) 16. hem “yel” hem de “devir. ölümsüzlük âleminin dostu olduğunu söyler: Harîf-i ‘âlem-i âb-ı bekâdur merdüm-i fânî Hayâtı zevrakın gird-âb-ı garka eylemiş tefvî (Sakıp Mustafa Dede G. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . T. G. “insan ne kadar tedbirli olursa olsun. Şefkatî. denize. “rüzgâr”dan yakındığı aşağıdaki beytinde emeli. bahtı da bu denizde fırtınaya yakalanmış kayığa benzeterek bahtsızlığından yakınır. zaman” hem de “yel” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Zevrak-ı bahtum dutup bahr-i emelde furtuna Hayf kim bu rüzgar atdı beni tundan tuna Turkish Studies International Periodical For the Languages. hayat kayığını girdapta batırmış insanın. Zevrak-Hayat/Ömür: Hayat. Sâlim. Dünya denizinde ilerleyen bir kayık şeklinde tasavvur edilmiştir. zaman” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Şikeste zevrak-ı tedbîri kalmış Muhâlif rûzgâr esmekle her câ (Sâlim. 179/3) 14.

dalitokel. G. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 .1052 Selami TURAN (Şefkatî )9 17. güzelliği de kayığa benzetir: Tökel. Zevrak-Tabut: Cenazeyi taşımakta kullanılan tabut hem şekil hem de insanı yokluk aleminden varlık alemine taşıması sebebiyle kayığa benzetilmiştir. http://www. gözyaşı denizinde gururlanarak dolaşan sevgiliye. Mezâkî. bu denizdeki girdaplardan sakınmasını söyler: Görüp bahr-i sirişküm zevrak-ı hüsne gurûr itme Anuñ her katresinden bir 'aceb gird-âb olur peydâ (Mezâkî. Bu bağlamda Ziyâî.com/read. G. sevgilinin yanağını denize. safa denizinin kayığı şeklinde tanımladığı sevgilisinin. Beyitte geçen “kenar” kelimesi. kefeninin ise yelken olduğunu ifade eder: Bahr-ı fenâya saldı Ziyâ’îyi rûzgâr Tâbûtı zevrak u kefeni oldı bâd-bân (Mostarlı Ziyâî. hem “sahil” hem de “kucak” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: N’ola istersen kenâra geldügin Zevrak-ı bahr-i safâ dirler saña (Zâtî.02. 15/2) Nev’î ise. 364/5) B. Zâtî. Yönetici vs. sevgilinin güzelliği de o denizde alımlı bir şekilde yüzen kayığa benzetilmiştir.2009) 9 Turkish Studies International Periodical For the Languages. 37/4) 2. G. sevgilinin güzelliğinin kaybolmasını anlattığı beytinde. Dursun Ali. “Kelimelerin Şâirlerin Zihnindeki Macerası: Divan Şairi ve Zevrak”. geminin girdaba yakalanması ve yok olmasından hareketle.asp?45 (ET: 08. âşığın gözyaşı denizinde nazlı nazlı yüzen bir kayık şeklinde düşünülmüştür. Melahat): Âşığın döktüğü gözyaşı deniz olarak düşünülünce. ihtiyarlık alameti olan yüzdeki kırışıklıkları dalgaya. yokluk denizine düştüğünde tabutunun kayık. kenara da gelebileceğini söyler.) Đle Đlgili Unsurlar 1. Zevrak-Sevgili: Divan şiirinde sevgili. Zevrak-Güzellik (Hüsn. Övülen Kişi (Sevgili.

şairlerin hayal dünyasına zenginlik katar. Nev’î. Rengi. sevgilinin güzellik unsurları arasında yer alır. sevgilinin yanağını. Zevrak-Kaş10: Sevgilinin güzellik unsurlarından birisi de kaştır. G. G. sevgilinin güzelliğini denize. 148/5) 3. Kaş. G. 245/2) 4. 148/3) Yâ meger deryâ-yı hüsn içre melâhat zevrakı Rûzgâr olmış muhâlif Nev’iyâ bulmış kenar (Nev’î. elma suyu ile dolu letafet zevrağına benzetmiştir. sevgilinin kırmızı dudağını çevreleyen sarı tüylerini. ayva tüylerini bu denizde yüzen kayığa. G.Ayvatüyleri (Hatt): Ayva tüyleri.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1053 Mevc urup bahr-i ruhuñ yir yir girihler bagladı Zevrak-ı hüsni şakın girdaba saldı rüzgâr (Nev’î. Zevrak. Zevrak-Çene (Zenahdan): Çene. şekli ve ayva tüylü olması sebebiyle elma ile arasında ilgi kurulur. G. denize. Kaşın en belirgin özelliği eğri oluşudur. çenesini ise. Ayrıca çenede yer alan çukur da. Nev’îzâde Atâî G. 10 Zevrak-kaş benzetmesiyle ilgili olarak bkz. 245/2) Nev’î diğer bir beytinde ise. şekil yönünden kayığa benzetilir. Behiştî. saf şarap dolu bir kadehe benzetir: Meclis-i hüsne hat-ı la’li ‘aceb revnakdur Mey-i nâb ile içi toptolu bir zevrakdur (Nev’î. Turkish Studies International Periodical For the Languages. Burada zevrak hem “kadeh” hem de “kayık” anlamlarında kullanılmıştır: ‘Ârızuñ bahrı kenârında zenahdânuñ senüñ Sîb-i nâbile pür olmış bir letâfet zevrâkı (Behiştî. sevgilinin güzellik unsurları arasında yer alır. 519/3) 5. 43/5. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . saçlarını ise kayığın çapasına benzetir: Lenger olmış ana ca’d-ı sünbülüñ Zevrak-ı bahr-i letâfetdür hatuñ (Nev’î.

Süheylî K. Pala 1989. yelkene. Ali Paşa için yazdığı kasidede. müzeyyel gazelinde yer alan bir beyitte. Turkish Studies International Periodical For the Languages. 243). güç ve iktidar sembolü olması sebebiyle.1054 Selami TURAN Nev’î. Antepli Aynî K. kayığın. 12 Atlas feleği. lütuf denizine. “atlas feleği”12ni. Seyyid Câzim K. 28/20. 2/ 27) 7. 16/11) 11 Yelken takke. bilhassa sarayda cücelerin giydiği bir tür başlıktır. eşsiz bir vezir ve kaptanlık makamının rengi şeklinde tavsif ettiği memduhunun iclâlini kayığa benzetir: Vezîr-i bî-müdânî revnak-ı câh-ı kapudânî Ki şâyan zevrak-ı iclâli gerdûn-i'tibâr olsa (Ahmed Neylî. kaşlarını ise. G. Râşid. (Koçu 1967. Nedim. şafağı ise. 164–165. Buradaki “yelken” kelimesi hem “yelken” hem de “yelken şeklindeki külah” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Zevrak-ı bahr-i lütf olur kaşı Giyse ol mâh kırmızı yelken (Nev’î. yelkene benzeyen. Bkz. kayığa benzetir. Zevrak-Haşmet: Şairler. Zevrak-Đclâl/Atâ/Satvet13: Kayığın zenginlik sembolü olması sebebiyle iclal. 5/48. Neylî. 13 Zevrak-atâ benzetmesiyle ilgili olarak bkz. 345/3) 6. kayıkla haşmet arasında ilgi kurmuşlardır. yelken külahını11 giymiş ay yüzlü sevgilisinin yüzünü. saltanatla kayık arasında ilgi kurulmuştur. 22/39. dünyayı kaplayan örtüye benzetir: Tâk-ı gerdûnuña vâlâ-yı şafak-pûşîde Zevrak-ı haşmetüñe atlas-ı gerdûn yelken (Nedim. kayık şeklinde tasavvur edilmiştir. cisimden arınmış olan ve bütün felekleri saran en büyük ve en yüksek felektir. devletin işleyişine bir renk getirdiğinden övgüyle bahseder: Zevrak-ı saltanata başkaca revnak virdi Bunı teslîm ider elbet rü’esâ-yı devlet (Râşid. G. Zevrak-Saltanat: Donanmanın güç ve iktidar sembolü olması sebebiyle. K. Bkz. Ahmed Paşa K. onun haşmetini. gemiye. Sadrazam Mustafa Reşid Paşa için yazdığı kasidesinde onun saltanat kayığının. K. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . II/19) 8. 4/50.

Nev’î. yedi ambarlı dokuz gemi şeklinde tasavvur ettiği feleğin. G. yuvarlaklığı. akıntıya karşı kürek çekme deyimiyle ifade eder: Efendi zevrak-ı ikbâli uydur sulara zîrâ Akındıya yukarı aklı olanlar kürek çekmez (Râşid. 76/2) C. 339/3) Râşid ise. baht uyanıklığı. 43/18) 9. ikbâl kelimesinin arzu ve istek anlamını kastederek. dokuz kat oluşu sebebiyle “nüh zevrak”.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1055 Sâbit ise. Kozmik Âlemle Đlgili Unsurlar 1.462/4) 14 Zevrak-felek benzetmesiyle ilgili olarak bkz. 42/5. kaptan olarak nitelendirdiği sevgilisine seslenerek. G. “nüh bâb” şeklinde vasıflandırdığı feleğin. istek ve arzularına ulaşmak isteyen insanın zamana uyum sağlaması gerektiğini. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . ikbâl kayığınla boş yere övünme. onun iclâlinin kayığı karşısında. sandal bile olamayacağını söyler: Han-ı Ahmed kim bu nüh keştî-i heft anbar-ı çarh Sandal olmaz zevrak-ı iclâline çenber gibi (Sâbit. arzu istek anlamlarına gelen ikbal ile zevrak arasında ilgi kuran Mezâkî. Turkish Studies International Periodical For the Languages. Nev’îzâde Atâî G. der: Gırre olma zevrak-ı ikbâlüñe ey nâ-hudâ Mevc-i bahr-i eşk-i nâ-peydâ kenârumdan sakın (Mezâkî. yüksek bir mevkie erişmek. bu ihtişamına rağmen bir fakirin istiğna denizinde yok olacağını söyler: ‘Işkda demler düşer nüh zevrak u nüh bâbdan Bir gedânuñ gark olur deryâ-yı istignâsına (Nev’î. benim uçsuz bucaksız gözyaşı denizimdeki dalgalardan sakın. K. G. daire teşkil etmesi. Zevrak-Đkbâl: Talih açıklığı. gezegenlerin ve yıldızların mekânı olması sebebiyle kayığa benzetilmiştir. Sultan Ahmed’i övdüğü şiirinde. Zevrak-Felek14: Felek.

Zevrak-Güneş (Zevrak-ı zer. “felek denizine. geçici oluşu. Yaratılışında döneklik ve kararsızlık vardır. temkininin gölgesi düşse. K. K. hem “istek” hem de “rüzgâr” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: 15 Zevrak-güneş benzetmesiyle ilgili olarak bkz. onun kudretinin büyüklüğünü. Cemâlî. esen rüzgârlarla bir o tarafa bir bu tarafa giden denizin dalgalarından hareketle. Beyitte “hevâ” kelimesi tevriyeli olarak. aldatıcılığı ve zalimliği sebebiyle dert ve sıkıntı yurdudur. Turkish Studies International Periodical For the Languages. sabah vakti güneşin doğuşundaki o ihtişamı. mavi renkli felek denizinde yola çıkması” şeklinde tasavvur eder: Her subh-dem ki zevrak-ı zerrîn-i âfitâb Deryâ-yı nîl-gûn-ı felekde ola revân (Tacizâde Cafer Çelebi. 20/19) 3. B. Nev’îzâde Atâî K. büyüklüğü. Sultan Murad’ı övdüğü kasidesinde. Hayâlî. Zevrak-ı zerrîn)15: Güneşin zevrak şeklinde tasavvur edilmesinde. Dünya. dünyayı aydınlatması. gölgenin ve zerrenin varlığına sebep olması gibi hususlar rol oynamıştır. Bu sebepten insanlara hep kötü günler gösterir. gökyüzünde yükselerek akşam vakti batmasını “her sabah altın renkli güneş kayığının.1056 Selami TURAN 2. güneşin her sabah doğup. yuvarlaklığı. ışıklarının her tarafa ulaşması. denizin dalgaları gibi “hevâ”sına göre hareket etmemesini. 1774) Cafer Çelebi. gümüş renkli deniz üzerine altından bir kayık getirmesi” şeklinde ifade eder: Seher ankâsı açdı bâl ile per Getürdi bahr-i sîme zevrak-ı zer (Cemâlî. 5/112) Nef’î ise. yüksekliği. felek denizinde bulunması. güneşin altın kayığına zerreyi çapa ederdi” sözleriyle ifade eder: Düşeydi zıll-ı temkîni muhît-i çarh-ı vâlâya Đderdi zevrak-ı zerrîn mihre zerreyi lenger (Nef‘î. insanın. şekli. parlaklığı. Zevrak-Dünya: Dünya. hareketi. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Ayrıca öbür dünyaya göre renksiz bir yerdir. canlıların hayatını sürdürdüğü yer olması yönüyle kayığa benzetilmektedir. 7/36. bu dünya kayığına çapa olmasını söyler. “seher ankasının.

Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1057 Bahr emvâcı gibi uyma hevâya her nefes Zevrak-ı bî-revnak-ı dünyâya yâni lenger ol (Hayâlî Beg. kayığa benzettiği hilali. 21/10) 16 16 Zevrak-hilâl benzetmesiyle ilgili olarak bkz. nurdan bir yelkene benzetir: Kulzüm-i Hindüñ batırmağa gümüş zevrakların Bâdbân-ı nûr ile donatdı fülk-i zer güneş (Ahmed Paşa. kayığa benzetilmişlerdir: Ahmed Paşa. 18/3) 5. güneşin doğup yıldızların kaybolmasını şâirane bir eda ile anlattığı beytinde. K. K. feleği. denize. bahar mevsimini deniz. gecenin karanlığını ise. parlaklık ve çokluk gibi özellikleri dolayısıyla şiirde. G. hilali de gümüşten çapa’ya benzetir: Saldı bahr-ı ahdara bir nûrdan zevrak yine Mâh-ı nevden eyleyüp sîmîn lenger âf-tâb (Seyyid Şerif. gece vakti gökyüzünü. gökyüzünde oluşturdukları şekil. şekli itibariyle kayığa benzetilir. Turkish Studies International Periodical For the Languages. güneşin ışıklarını kayık. Hind Okyanusuna. kayığa. Zevrak-Yıldız: Yıldızlar. yıldızları. 4/42. gümüş renkli kayıklara. güneşin ışıklarını ise. Zevrak-Işık (Nur): Işık dünyayı aydınlatması ve her yöne ulaşması yönüyle zevrağa benzetilmiştir. misk kokulu bir yelkene benzetir: Deryâ-yı çarha zevrak-ı zer saluben hilâl Şeb zulmetinden oldı ana bâd-bân-ı misk (Tacizâde Cafer Çelebi. T. Mahmud Han’ın kayığı için yazdığı tarihinde. geceyi aydınlatan hilâli. K. Antepli Aynî K. Seyyid Şerif. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . güneşle ay arasındaki ilişkiden hareketle kurduğu beytinde. 19/4) 6. Zevrak-Hilâl : Hilâl.16/6) Nevres. Cafer Çelebi. 306/2) 4. onun azametine layık görür: Meh-i nev zevrak olsa sandal-ı iclâlüñe lâyık Muhît-i mekrümetdür pertev-i nûr-ı kıdemdür bu (Nevres.

şekil bakımından zevrağa benzetilir. kayığa. çemen. Âb-ı Musaffâ. Đşret)17: Đçki meclislerinin aslî unsuru şaraptır. değişik tasavvurlara sebep olmuştur. Şarap. 84/3. Yakînî G. 145/1. Süheylî G. 250). dökülmesi ve rengi sebebiyle şarap. elem. Ş. Kâzım Paşa. 142/3. 250). 120/2. Yahya G..1058 Selami TURAN D. 150/1. Hayâlî Beg G. 150/5. geçici de olsa dertten kurtarması yönüyle kullanılır. Sabrî-i Şakir. hasret. sarhoşluk vermesi. 765/5. 220/2. 207/3. 93/5. (Đsmail Belig 1999. Mezâkî G. lezzeti. Fasîhî G. Bezmle Đlgili Unsurlar 1. Zevrak-Lâle: Lâle. Bazen sadece kadehin geçtiği beyitlerde. şekli ve gökyüzünden yeryüzüne inmesi bakımından kayık olarak tasavvur edilir. Zevrak ve şarapla ilgili olarak zevrak-ı sahbâ. 62/2. Yağmurun yağmasını ise. mürsel mecaz yolu ile şarap kastedilir. Avnî Bey. zevrak-ı âb-ı Zevrak-şarap benzetmesiyle ilgili olarak başka örnekler için bkz. 3256) 2. 879/4. Azmizade Hâletî K. 137. 241/1. (Onay 1993. Tabiatla Đlgili Unsurlar 1. Hâzık Mehmed Efendi G. kayığa benzetilince. Şarap. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . 242/4. 8/1. 17 Turkish Studies International Periodical For the Languages. rengârenk çiçek öbekleriyle bezenmiş baharı. Şeyh Gâlib. 524/1. G. 10/2. yağmur damlalarını da kayığa benzetir. 579/6. Hüma ve Hümayun adlı mesnevisinin. 84/1. 7/1. beyitlerde çoğunlukla kadehle beraber geçer. zevrak-ı bâde. 232/2. Bâde. denize. 389/1. Cemâlî. 762/6. lâle kayığıyla bu denizi gezen bir yolcuya benzetmiştir: Çemende zevrak-ı lâleyle seyr ider jâle Zemine öyle hücum itdi mevce-i ezhar (Şeyh Galib. 207). 265/1. (Onay 1993. 280/1. Sahbâ. Vecdî G. Haşmet G. 477/1. 10/2. 282/5. 112/4. 113/4. 8/7. Nedim G. Nev’îzâde Atâî G. 124/4. 658/4. zevrak salmak şeklinde ifade eder: Gözinden geh salardı zevrak âba Saçardı geh dili âteş sehâba (Cemâlî. 220/5. 143/5. 1/2. 214/6. 250). B. 83/2. Divan şiirinde. Divan şiirinde. 327/4. 33/2. 16/7) E. K. jâleyi ise. 27/2. 133/3. 531. 16/4. 150. 217/4. lâleyi. Zevrak-Yağmur damlası: Yağmur damlası. göz. 121/6. Zevrak-Şarap (Mey. 588/3. istiğfar ve âlem de deniz şeklinde tasavvur edilir. 827/5. Kâtib-zâde Mustafa Sâkıb G. Ahmet Nâmî G. gam. kış mevsiminin sıfatlarını anlattığı kısmında. Müf. gökyüzünü. zevrak-ı mey. (Onay 1993. 157/2. Sabûhî. Seyyid Câzim G. şarab.

725/3) Fuzûlî. gam kâfirinin bundan korkarak meclisi terk edeceğine inanır: Sür ey sâkî pey-â-pey zevrak-ı zerrîn-i sahbâyı O gam didükleri kâfir de görsün bu tonanmayı (Hâletî. G. hem “dönmek”. şarap zevraklarının seher yeli ile her köşede rahatça yürüyeceğini söyler. Zevrak kelimesini en fazla kullanan şairlerden biri olan Hâletî. tufan gününde Nuh’un gemisinin Nuh’a yapmadığını söyler: Hücûm-ı gamda mana anı itdi zevrak-ı mey Kim itmedi anı tûfân olanda keştî-i Nûh (Fuzûlî. G.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1059 musaffâ. 57/3) Turkish Studies International Periodical For the Languages. G. Ona göre şarap zevrağının çapası da. 510/6) Ayrıca Hâletî. zevrak-ı işret terkiplerinin yapıldığını görüyoruz. ağlayan gözü. hem de “dolaşmak” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Dâ’im hayâlümüzde döner bâde zevrakı Gird-âba döndi dîde-i giryânumuz bizüm (Hâletî. G. girdaba benzettiği beytinde. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . zevrak-ı şarâb. şarap kayığının kendisine yaptığını. K. gamdan kurtarması yönüyle. Bunu bir güç gösterisi şeklinde tasavvur eden Hâletî. gamla tufan arasında ilgi kurduğu bir beytinde. sâkî tarafından bezme peş peşe sürülen altın renkli kadehleri bir donanmaya benzetir. 189/1) Zevrak-ı mey devr ider oldı yem-i ahdar çemen Saldı lengerler aña bir niçe yirden yâsemen (Hâletî. 41/25) Bahar mevsimiyle deniz arasında ilgi kurduğu başka beyitlerinde Hâletî. Bu beyitteki “dönmek” kelimesi. yasemin çiçekleridir. 663/1) Lengeri dâhil-i keştîye alurlar gûyâ Yâsemen kim dökilür zevrak-ı pür-sahbâya (Hâletî. şarap zevrağının daima hayalinde döndüğünü söyler. Bu beyitlerde “zevrak” kelimesi hem “kayık” hem de “şarap kadehi” anlamlarında kullanılmıştır: Devr-i güldür kûşe kûşe sâgar-ı sahbâ yürür Zevrak-ı bâde nesîm-i subh ile a‘lâ yürür (Hâletî. G.

şarap zevrakı olmadan geçilmez. 206/3) Sabrî-i Şakir. reis. sâkînin durmadan kadeh kayığını çektirdiğini söylediği beytinde. Çünkü ona göre. 1) Bir başka beytinde Sâbit. hem “içmek” hem de “bir yerden bir yere götürmek” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Hemişe zevrak-ı mey çekmedür işüm Sabrî Sefîne-i gazel-i dil-güşâya el mi değer (Sabrî-i Şakir. içi şarap dolu kadehi. Burada zevrak. “ateş kayığı” tabiriyle. çiçekleri de onun Çekdiri: Kürekle çekilen ve yürütülen gemi. Bkz. Burada şair. rüzgâr anlamına gelir. 18 Turkish Studies International Periodical For the Languages. Onay 1993. 19 Eyyâm: uygun yel. bu yüzden gönüller açan gazel gemisine el değdiremediğini söyler. 251). uzun. pul şişe ve kayık anlamlarını çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır.95) Nev’î. anlamlarına gelmektedir (Onay 1993. Bu beyitte de “çekmek” kelimesi. geçici de olsa söndürmesi ve vücuda hararet yapmasından hareketle. hafif korsan gemisi. dolu yelken ve eyyâm19 gibi gemici ıstılahlarından da istifade eder: Tolı bir yelken idüp şekl-i habâb câmı Sâkiyâ kullana gör zevrakı eyyâm senüñ (Sâbit. insanın iç dünyasında cereyan eden yangını. üzerinde hava kabarcıkları oluşmuş. her zaman şarap kayığını çektiğini. G. 12/ 2) Sâbit. B. hem “şarabın hararet vermesini” hem de “Osmanlı döneminde. 251) kastederek tevriyeli kullanmıştır: Lütfına ısınsa ne aceb cân-ı ehibbâ Âteş kayıgı kendüsidür zevrak-ı sahbâ (Sâbit. Beyitte geçen “çekdiri görmek” tabirinde yer alan “çekdiri”18 kelimesi hem “içmek” hem de “kayık” anlamını çağrıştıracak şekilde tevriyeli kullanmıştır: Şundan bir iki çekdirigörsün bize sâkî Bî-zevrak-ı sahbâ geçilür mi yem-i hasret (Nedim. 251. sakiye seslenerek. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . ateş kayığına benzetir. yangın tulumbalarını Đstanbul’un bir yakasından diğer yakasına taşımak amacıyla kullanılan kayıkları” (Onay 1993. hasret denizi.1060 Selami TURAN Nedim. şu şaraptan birkaç kadeh çektir der. dolu bir kadehi anlatır ve zevrak kelimesinin kayık anlamına uygun olarak. G. Onay 1993. çiçeklerin şahı olan gülü. şarabın.

gam da deniz şeklinde tasavvur edilmiştir. kayığa benzetilince sâki. hem “bir şeyi bir yerden bir yere götürmek” hem de “içmek” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Zevrak-ı sahbâyı sâkî durmayup çektirmede Gül reîs olmış donanmadur çiçekler fi’l-mesel (Nev’î. Nev’î K. zevrak-ı peymâne. 1664. mey. kayığa veya pul şişeye benzetilmiştir. 413/4. zevrak-ı câm. 4/1) 2. Burada geçen “rüzgâr”. Seyyid Şerif G. 208/2. 85/5. Sadece kadehin geçtiği beyitlerde de bazen mecaz-ı mürsel yoluyla şarap kastedilmiştir. 18/1. 294/3) Helâkî ise. 143/1. Emrî G.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1061 donanması şeklinde tasavvur eder. Beyitlerde çoğunlukla şarapla beraber geçer. kerem denizi. 96/1. 267/4. Yakînî G. 4/2. Kadeh. 290/1. Câm. şeffaf olması. 2/27. 221/2. Bâkî G. G. 8/1. 1666. 250/4. “çekdürmek”. gönül. 20 Turkish Studies International Periodical For the Languages. Zevrak-Kadeh (Sâgar. 102/2. müsait oldu” hem de “izin verdi. Necâtî Beg G. 43/6. kaptan. Cemâlî B. 444/3. 14/6. Helâkî G. 474/1. Şeyh Galib B. elden ele devredilmesi ve şekli sebebiyle Divan şiirinde. altın renkli kadeh tutan sâkiyi tavsif ederken onu. elinde. Beyitte geçen “çektirme” kelimesi. 243/7. “Rüzgâr” yel. 2142. zaman. hem “uygun düştü. 159/6. sâkîye seslenerek. “el virdi” tabiri ise. altın zevrakla süslenmiş kerem denizine benzetir: Dest-i sîmîninde sâkînüñ kadeh gören didi Zevrak-ı zerrînle zeyn olmış kerem ‘ummânıdur (Ahmed Paşa. Kadı Burhaneddin G. 208/2. müsaade etti” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Rüzgâr el virdi sâkî ayş u işret zevrakın Çekdürürsen yiridür deryâyı sahbâdan yana (Helâkî. Nev’îzâde Atâî K. Zaifî G. Haşmet G. 286/4. G. “çekdürmek” ve “el virdi” kelimeleri tevriyeli kullanılmıştır. bir yere çekip götürmek veya bir şeyi içirmek. Karamanlı Aynî G. Ayag)20: Đçki meclislerinin bir diğer aslî unsuru olan kadeh. Hayretî G. Antepli Aynî G. 222/3. Ahmed Paşa. G.G. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . 10/1. Đbrâhim Hafîd G. 862/4. 90/8) Zevrak-kadeh benzetmesiyle ilgili olarak başka örnekler için bkz. Şeyhülislam Yahyâ G. G. kırılması. cihan. geçici de olsa dertten. 507/5. 193/6. 444/2. Peymâne. zevrak-ı ayag. zevrak-ı kadeh terkipleri yapılmıştır. işret kayığının şarap denizine gitmesi için rüzgârın el verdiğini söyler. gamdan ve tasadan kurtarması sebebiyle. Beyitlerde zevrak-ı zerrîn.

127/3) F. zevrak. Yeri gelir bu kayıkların yerini ihtişamlı bir gemi alır. kaptan olarak nitelediği gönlünü. Zevrak-Kelimeler Dünyası: Şairler. bir an bile olsa gamdan kurtulmak için. sakiden su kenarına gelerek altın kadehini kırmızı renkli şarap denizine salmasını ister. G. zevrak alıp gazel ve şiir gemisi veren bir sanatkâra benzetir. Beyitteki “zevrak” kelimesi açık istiare yoluyla “kelimeler dünyası”nı ifade eder. 299/3) Çâkerî ise. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . kârı. gam denizinin ancak kadeh kayığı ile geçileceğini belirterek mecaz-ı mürsel yolu ile şarabı kastetmiştir. hem “iş” hem de “kazanç” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Seyr eyle kârın âlem-i âb içre Gâlibin Zevrak alur sefîne-i şi’r u gazel virür (Şeyh Gâlib G. Ayrıca “kâr” kelimesi. gam gemisine çıkarabilmek için. kadehin üzerindeki hava kabarcıklarını da yelken yapmıştır: Sun‘iyâ mellâh-ı dil gam keştîsine çıkmaga Sâgarı zevrâk idinmişdür habâbı bâdbân (Sun’î. Şiir Sanatıyla Đle Đlgili Unsurlar 1. kelimelerden meydana gelen kayıklara binip dolaşırlar. Burada geçen “sal” kelimesi hem “kayığı denize bırak” hem de “kadehi şarap denizine daldır” anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır: Def‘-i gam kılmaga bir dem gel kenâr-ı âbda Zevrak-ı zerrîni sâkî la‘l-gûn deryâya sal (Behiştî. 124/6) Behiştî. Ayrıca “sür” kelimesi hem “gemiyi sür” hem de “kadehi ver” anlamında tevriyeli kullanılmıştır: Sâkiyâ bahr-i gamı geçmege çün câm gerek Kerem it sür geçelüm zevrak-ile bahr-i gamı (Çâkerî.1062 Selami TURAN Sun’î. kadehi. 106/7) Turkish Studies International Periodical For the Languages. Bu durumu Gâlib. G. Âdetâ hayal denizinde. kendisini. kelimeler vasıtasıyla kendi duygu ve düşünce dünyalarını ifade edebilirler.

Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1063 G. gönül: Ahmedî (2). Sâkıb Mustafa Dede (1).Nev’îzâde Atâî (19). Karamanlı Aynî (2). dert: Şeyh Gâlib (1). Zevrakla ilgili yapılan benzetmelerin şairlere göre dağılım sıklığı ise şu şekildedir: aşk: Kütahyalı Rahîmî (1). Vuslatî (1). Mezâkî (1). Seyyid Câzim (1). Nigârî (2). Đbn-i Kemal (1).Đbrâhim Hafîd (1). tedbir: Sâlim (1). Şinâsî (1). Nâşid (1). kaş: Nev’î (1). Nev’î (2). Neşâtî (1). Nesîmî (2). Vecdî (1). âşık: Mezâkî (1). Mihrî Hatun (1). sevgili: Zâtî (1). niyaz: Ahmet Nâmî (1). Sâlim (2). tabut: Ziyâî (1). Azmizâde Hâletî (21). Nigârî (1). Ahmet Nâmî (4). Antepli Aynî (6). Amrî (1). Nev’î (4). Taşlıcalı Yahya (5). Şiban Han (1).Seyyid Câzim (1). Mezâkî (8). sabr: Bâkî (1). Şeyhülislam Yahya (2). Hayâlî Beg (3). Mihrî Hatun (2). Seyyid Şerîf (2). Behiştî (1). mesnevi ve çeşitli kaynakların taranması neticesinde. Nigârî (1). Usûlî (1). Süheylî (1). Ahmed Neylî (1). Amrî (1). Nev’îzâde Atâî (1). baht: Şefkatî (1). Şefkatî (1). Haşmet (18). Yetîmî (1). Kâzım Paşa (1). Necâtî Beg (2). Şinâsî (1). Zâtî (3). hayat/ömür: Antepli Aynî (1). Sâlim (1). Fuzûlî (2). Hayretî (6). saltanat: Râşid (1). Necâtî Beg (1). Zâtî (1). Şeyh Gâlib (6). himmet: Yetîmî (1). Fasîhî (1). Yetîmî (2). Niyâzî-i Mısrî (1). Süheylî (1). Salacıoğlu (2). Kadı Burhaneddin (2). Behiştî (4). Antepli Aynî (2). Hayâlî Beg (1). Sun’î (1). Seyyid Câzim (5). Salacıoğlu (2). Bâkî (7). Helâkî (2). Sabûhî (1). Taşlıcalı Yahya (4). Fasîhî (2). Kütahyalı Rahîmî (2). Neşâtî (1). Kâtib-zâde Mustafa Sâkıb (2). ayva tüyleri: Nev’î (2). Sâkıp Mustafa Dede (1). Helâkî (1). göz: Ahmed Paşa (4). Fehim-i Kadîm (1). Âşık Ömer (1). vücut: Ahmet Nâmî (1). Şiban Han(1). hayal: Ahmed Paşa (1). Behiştî (1). Đbn-i Kemal (1). Avnî Bey (1). Nev’îzâde Atâî (2). haşmet: Nedim (1). Şiban Han (2). Kadı Burhaneddin (1). Şeyh Gâlib (1). Sâbit (3). Vuslatî (1). Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . akıl/fikir/endişe: Niyâzî-i Mısrî (1). Ahmed Paşa (12). Sâbit (1). Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim (5). Usûlî (1). Ziyâî (1). Nesîmî (5). Taşlıcalı Yahya (1). Cemâlî (4). Nev’îzâde Atâî (1). güzellik: Mezâkî (1). Bâkî (1). Nev’îzâde Atâî (1). Ahmed Paşa (3). çene: Behiştî (1). Sabrî-i Şâkir (2). Kütahyalı Rahîmî (3). Hayretî (4). Hâzık Mehmed Efendi (1). Mezâkî (1). Nesîmî (3). zevrak kelimesinin şairlere göre kullanım sıklığı şöyledir: Ahmedî (2). Nedim (4). Mezâkî (1). Karamanlı Aynî (1). Çâkerî (1). Bâkî (3). Nevres (2). Mihrî Hatun (3). Süheylî (1). iclal/atâ/satvet: Ahmed Paşa (1). Râşid (2). Nev’î (20). Nef’î (1). Nev’î (3). Zâtî (1). Cemâlî (1). Süheylî (4). Yakînî (2). Âşık Ömer (1). ümit/emel: Ahmet Nâmî (1). sıdk: Mezâkî (1). Fuzûlî (1). Hayretî (1). Zaifî (1). “Zevrak”ın Kullanım Đstatistiği: Divan. Ahmed Neylî (1). Antepli Aynî (1). Emrî (1). Sâlim (1). Emrî (2). Tacizâde Ca’fer Çelebi (2). Nâşid (1). Nevres (1). ikbal: Turkish Studies International Periodical For the Languages. Fehim-i Kadîm (1).

Necâtî Beg (1). Şiirlerinde “zevrak” kelimesini en fazla kullanan şairler. Hâletî (21). Behiştî. Nev’îzâde Atâî (7). Helâkî. Sun’î (1). şekli ve parlaklığı yönüyle. Divan şairleri.1064 Selami TURAN Râşid (1). Şiban Han. Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim. kadeh: Ahmed Paşa (2). Haşmet (17). Hayretî (1). Hâzık Mehmed Efendi (1). Nev’î (6). girdaba kapılıp batması. Mezâkî (1). Mezâkî yedi. dünya: Hayâlî Beg (1). Tacizâde Ca’fer Çelebi (1). Karamanlı Aynî. on dokuz örnekli Nev’îzâde Ataî ve on sekiz örnekle de Haşmet’tir. Fasîhî (1). Necâtî Beg. ışık: Seyyid Şerif (1). yirmi bir örnekle Azmizâde Hâletî. zevrak kelimesini şiirlerinde kullanan altmış sekiz değişik şaire ait. Süheylî (1). Sözlüklerde “zevrak” kelimesine. Nedim (3). Yakînî (1). Şeyh Gâlib beş. bu kelimeyi çoğunlukla “kayık” veya “pul şişe” anlamında kullanmışlardır. Şeyh Gâlib (2). Hayâlî Beg. Hayretî. Sabrî-i Şâkir (2). Mihrî Hatun. Yakînî (1). Râşid. Bâkî (2). Antepli Aynî (1). ikiyüz kırk iki beyit tespit ettik. uzaklara gitmesi. Nevres (1). Tâcizâde Ca’fer Çelebi. Kâtib-zâde Mustafa Sâkıb (2). Nev’îzâde Atâî (2). Emrî (1). Bâkî. Sâbit. farklı sahalarda ve farklı geleneklerde yetişmiş şairler tarafından kullanıldığını görüyoruz. Ahmet Nâmî. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Nev’îzâde Atâî (1). Şeyhülislam Yahya (1). Kadı Burhaneddin (1). Zaifî (1). “kayık” anlamıyla bağlantılı olarak farklı anlamlar verilmiş olsa da şairler. Seyyid Câzim (1). Emrî.Yetîmî iki. Behiştî (1). hilal: Antepli Aynî (1). felek: Nev’î (1). Zâtî üç. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Đbrâhim Hafîd (1). “gemi veya kayık” anlamında ise. fırtınalarda Turkish Studies International Periodical For the Languages. Ayrıca bu kelimeyi Ahmed Paşa on iki. Helâkî (1). “zevrak” kelimesini. “Zevrak” kelimesi. lale: Şeyh Gâlib (1). Cemâlî (1). şarap: Ahmet Nâmî (1). Sâbit (2). Çâkerî (1). kolayca bir yerden bir yere çekilmesi. Seyyid Câzim. yirmi örnekle Nev’î. Vecdî (1). Karamanlı Aynî (1). Süheylî. mesnevî ve kaynakların taranılması neticesinde. Taşlıcalı Yahya. “pul şişe” anlamında çabuk kırılması. geriye kalan şairler ise. Sabûhî (1). yıldız: Ahmed Paşa (1). Bu çalışmamızda çeşitli divan. Seyyid Şerîf (1). Kadı Burhaneddin. Cemâlî dört. Yakînî. Seyyid Şerif. Nev’î (1). kelimeler dünyası: Şeyh Gâlib (1). Nedim. Fuzûlî (1). Hayâlî Beg (1). Mezâkî (1). Kütahyalı Rahîmî. bir farklı ögenin benzetileni olarak kullanmışlardır. Nesîmî. divan şiirinin teşekkül dönemlerinden itibaren. Şeyhülislam Yahya (1). Nevres. Antepli Aynî altı. yağmur damlası: Cemâlî (1). Nef’î (1). Kâzım Paşa (1). Fasîhî. suda hareket etmesi. Avnî Bey (1). Nev’îzâde Atâî (1). güneş: Cemâlî (1). Haşmet (1). Tacizâde Ca’fer Çelebi (1).

himmet. şafak ve gökyüzü. eyyâm. üçüncü. saltanat. zincir. kadeh. lenger (çapa) olarak tavsif edilmiştir. istiğna. şarap. yıldız. gam. yelken. niyaz. vücut. ayag. ışık. ümit. zevrak salmak. Zevrak kelimesi “kayık veya gemi” şeklinde tasavvur edilince. çekmek ve çekdiri. kürek veya çivi. yağmur damlası. felek. fülk (sandal). çene. lenger (çapa). kenara çekmek. efkâr. bahr-i sîm (seher vakti). sahil. yirmi örnekle “vücut”. Bu yazıyı hazırlarken elimizden geldiği kadar çok sayıda divan ya da mesnevi taramaya çalıştık. beşinci. döne döne. lale. güneş. tedbir. sebebiyle değişik unsurların benzetileni olarak yararlanmışlardır. güzellik. Bu tip çalışmaların yapılması. zevrakla ilgili farklı benzetmelerin de yapılmış olabileceği bir vakıadır. Turkish Studies International Periodical For the Languages. dördüncü. hayret. hayal. on üç örnekle “göz”. keşti (gemi). mihnet. dert. reis. gönül. iclal/atâ. tabut. kırk örnekle “gönül”. Zevrak kelimesinin benzetilen olarak kullanılması bağlamında altmış yedi örnekle “şarap”. gönül. dünya. birinci. “pul şişe” anlamıyla bağlantılı olarak da dökülmek. güç ve iktidar simgesi olması vs. rüzgâr. Yaptığımız araştırma neticesinde beyitlerde aşk. yelken. otuzbeş örnekle “kadeh”. badban. rüzgâr. girdaba düşmek. Zevrak kelimesinin “kayık” anlamı vesilesiyle. sarsar (fırtına) gibi gemi veya denizcilikle ilgili. hayat. divan şairlerinin kelimeleri kullanım haritasını çıkarabileceği gibi kurdukları hayal dünyalarının keşfedilmesine ve dolayısıyla divan şiirinin daha iyi anlaşılmasına imkân sağlayacaktır. saç ile yasemin ise. sıdk. dalga. tufan. Ayrıca beyitlerde anlamla bağlantılı olarak. aşk. ikbal. yedi örnekle de “âşık” altıncı sırada yer alır. gark olmak. gözyaşı. haşmet. çekdiri. ikinci. baht ve şiir dili zevraka benzetilmiştir. çemen. hilal. sabr. kirpikler. sevgili. heva. âşık. zulmânî. Fakat bizim tarayamadığımız divan veya mesnevilerde. taşlık yol ve kırılmak tabirlerinin kullanıldığını görüyoruz. sevgilinin kırmızı renkli külahı. heva. hun ve elem. çekmek. fenâ (yokluk). ümit/emel. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . su kabarcığı. safâ. göz. kaş. ayva tüyleri. zevrak kelimesinin anlamlarıyla bağlantılı olarak. hevâ ve el vermek gibi kelime veya deyimler tevriyeli kullanılmıştır. akıl/fikir/endişe. pül (köprü) kenar. letafet. nâ-hudâ (kaptan).Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1065 parçalanması. deniz olarak düşünülmüştür. Beyitlerde. muhabbet. kinar etmek.

(Haz.1066 Selami TURAN KAYNAKÇA Ahmet Paşa Divanı. 1979. Đstanbul 1966. C. Sivas1994. AYDEMĐR. Şahsiyeti. 389–427. ARSLAN. (Haz. Sedit ve Cunbur. Haşmet Külliyatı: Divan. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. Türk Dil Kurumu Yayını. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Eserleri ve Divanının Tenkildi Metni). Dîvân-ı Nâşid: Đnceleme-Tenkitli Metin. Đstanbul 2004. Ankara 2000. Đstanbul Üniversitesi. Lütfi. Hayatı. Antepli Aynî Divanı. Amrî Divanı. Be-Ta Basım Yayım A. Doğan. Đstanbul 1979. Sâkıp Dede ve Dîvânı. Kitabevi Yayınları. Süheyl. Mehmed Çavuşoğlu). Akçağ. Ankara 2000. Beken. Nesîmî Hayatı. DĐA.Yaşar. Doktora Tezi. ALICI. Senedü'ş-şu‘arâ. Kenan. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. Akçağ. 2 C. (Đnceleme-Metin-ĐndeksTıpkıbasım). Ahmet. Yaşar. AKÜN. Đstanbul 1327. C. Niğde 2001. Ankara 1990.. Turkish Studies International Periodical For the Languages. Lehçe-i Osmânî. Resimli Kamus-ı Osmânî. Fuzûlî Divanı. (Haz.. s. XLV+ 485 s. AKYÜZ. Hüseyin. Muzaffer. Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. “Divan Edebiyatı”. Sözlük. AYAN. Müjgan. AKSAN. Đntisabü'l-mülk (Hab-nâme). Basılmamış Doktora Tezi. Yüksel. Ankara 2002.Ş. Đsmail Hakkı. Ömer Faruk. Mehmet ve Aksoyak. Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni. Türk Dil Kurumu Yayını.I-II. Ankara 2003. Vilâdet-nâme (Sur-nâme). Ahmet Vefik Paşa. 569 s.: Mehmet Arslan). Đnönü Üniversitesi. Behiştî Dîvânı (Behiştî. Dilek Matbaası. AKKUŞ. Ali Seydi. Đstanbul 1993. Matbaa ve Kitaphane-i Cihan. ARI. Ahmedi Dîvânı ve Dil Hususiyetleri: Gramer. Edebî Kişiliği. 1998. Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ali Nihat Tarlan). Niğde Üniversitesi Yayını. (Haz. 9. Sentaks. Recep Toparlı). Seyit Nigâri Divânı. AKDOĞAN.

(Haz. ERÜNSAL. Müberrâ.Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1067 AYNUR. Ankara 2000. ĐÜEF Üniversitesi. ÇETĐN. 1999. Ankara 1994. Atatürk Üniversitesi. Đsmail. VI+417 s. Balıkesir 1999. DOĞAN. HARMANCI. DEVELLĐOĞLU. Akçağ. Şinâsî Dîvânı. Hazık Mehmed Efendi'nin Hayatı. V+307 s. X+422 s. 1992. Aydın Kitabevi. Kadı Burhaneddin Divanı. Yüksek Lisans Tezi. yy. Hüseyin. Scala Yayıncılık. Kenan. ERGUN. şairi Çâkerî ve Dîvânı. Ankara 1992. Đstanbul 1990. Rehber. Fasîhî Divanı: Đnceleme-Metin. Ferit. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. VII+117 s. ÇELEBĐOĞLU. 15. Âşık Ömer Hayatı Sanatı ve Şiirleri. Osman Nevres Divanı Transkripsiyonlu Metin. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları. Ankara 1991. Kültür Bakanlığı Yayınları. Hayatı-Eserleri-Sanatı ve Divanı (Đnceleme-Metin). Bâkî Divanı. Ankara 1988. Đstanbul 1983. Đstanbul 1998. Türk Dil Kurumu Yayını. Ankara1998. Fehîm-i Kadîm. CANSEVER. Đstanbul 1936. Edebî Şahsiyeti. The Life And Works of Taci-zade Ca‘fer Çelebi: With Critical Edition of His Divan. (Haz. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Kültür Merkezi Yayını. Osman ve Kaplan. Turkish Studies International Periodical For the Languages. Sıddık. Yüksek Lisans Tezi.Yiğit.: Tahir Üzgör). Esat. Muharrem. ERDOĞAN. GÖKALP. Çukurova Üniversitesi. Kamile. Halûk. ERGĐN. Semih Lütfi Matbaa ve Kitabevi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eserleri ve Divanı'nın Tenkitli Metni. Âmil.: Sabahattin Küçük). 2001. Hatice. Büyük Türkçe Sözlük. Niyâzî-i Mısrî Dîvânı (Tenkitli Metin). Đbrahim Raşid Divanı: Đnceleme-Tenkitli Metin. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Yüksek Lisans Tezi. Mehmet. Hasan Ziyâ’î. GÜRGENDERELĐ. Đstanbul 1999. GÜFTA. Sadedin Nüzhet. Orhan. Kocaeli Üniversitesi. 2005. Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını.

(Haz. IX+697 s. Đbn-i Kemâl.: Mustafa Demirel). Türk Giyim Kuşam ve Süsleme Sözlüğü. Ankara 2007. HORATA. Helâkî Divanı. Nuhbetü’l-âsâr Li-zeyl-i Zübdeti’l-eş’âr. Esat. KAYA. Üniversitesi. 1990. Tenkitli Metin. Reşat Ekrem.: Abdulkerim Abdulkadiroğlu). 1996.:Mehmed ÇAVUŞOĞLU). Đstanbul: Fakülteler Matbaası 1996. 1999. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. Hayâlî Bey Divânı’nın Tahlîli. Kısmî Tahlil-Metin. Akçağ. Inönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyati Eğitimi Anabilim Dalı. (Haz. Trakya Üniversitesi. Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. M. Osman. Đstanbul1981. Nev’i-zade Atayi Divanı. Atabey. Cemal. KAPLAN. XIII+930 s. Selçuk Üniversitesi. Hümâ vü Hümâyûn (Gülşen-i Uşşâk): Đnceleme. Saadet.. Azmîzâde Haletî: Hayatı. Ankara 1999. 1994. Dîvan Tenkitli Metin. KURNAZ. Đstanbul 1996. Ankara 1967. Giritli Salacıoğlu Mustafa Celvetî Dîvan. Edebî Kişiliği ve Dîvânı'nın Tenkitli Metni. III+494 s. Muhsin. Mehmet. Turkish Studies International Periodical For the Languages. Cemal. Tatcı. Mustafa. KOÇU. Cemâlî. Đzmir 1996.. Doktora Tezi. (Haz. Đsmail Belig. Ankara1997. Aydemir. Doktora Tezi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını. Malatya 1994. Ankara 2000. Neşatî Divanı. Akademi Kitabevi. Ahmed Neylî Divanı. Hayretî Dîvan Tenkitli Basım. (Haz. Sümerbank Yay. KILIÇ. Nedîm Divânı (Đnceleme-Tenkidli Metin).: Çavuşoğlu.1068 Selami TURAN HARMANCI. Bayram Ali. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Akçağ. Edebî Kişiliği ve Dîvânı'nın Tenkidli Metni. Ali Tanyeri). Đstanbul 1982. 938 s. Yaşar. Doktora Tezi. ĐÜEF Yayınları. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Akçağ Yayınları. Eserleri. Mehmed ve M. Mahmut. MACĐT. Süheylî Dîvânı. KURNAZ. Kâtib-zâde Mustafa Sâkıb: Hayatı. Ege KIRBIYIK. KARAKÖSE.

Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve Đzahı. Yüzyıl Divan Şairi Vecdî ve Divançesi. Sahhaflar Kitap Sarayı Yay. Turkish Studies International Periodical For the Languages.: Cemal Kurnaz). I-II. SARAÇ. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. Mezâkî: Hayatı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. 358 s. Akçağ. Atatürk Kültür. Ankara 1993. Đstanbul 1992. (Haz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi. Đskender. Naci. Mihri Hatun Divan. Karamanlı Aynî ve Divanı. Rumelili Za’îfî Hayatı. Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim. Ankara 1993. Đstanbul 1997. Ahmet. MERMER. C.. Ahmet. C. Ahmet Talat. Türk Dil Kurumu Yayını. MERMER. Nef‘i Divanı. Akçağ. REDHOUSE. Ahmet. Cazim Divanı (Edisyon Kritik-Đnceleme). Kayseri. Đstanbul 2004. 2000. Ankara 1993. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . ÖZBEK .Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1069 MERMER. Maştakova). Şeyh Galib. ONAY. Moskova 1967. Ahmet. Kâmil Akarsu). Ankara 1994. Đstanbul 1993. XVII. Mütercim Âsım Efendi. Çağrı Yayınları. Burhân-ı Katı.: E. A. Dîvânı (Tenkitli Basım). Sır James W. PALA. (Haz. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Đ. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara 1989. Ankara1994. Akçağ. Turkish and English Lexicon.: Adnan Đnce). Eserleri ve Dîvânından Seçmeler. Yekta. Kütahyalı Rahimi ve Divanı. Derya Örs). Đskender. eserleri. PALA. San’atı. Ankara 2000. Zehra. MERMER. Ankara 1997. (Haz. Đstanbul 2002.: Metin Akkuş). Yüksek Lisans Tezi.. Eren. Ötüken. (Haz. Yetîmî (hayatı. Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkidli Metni.: Mürsel Öztürk. Emrî Divanı. Kültür Bakanlığı Yayınları. I-II. (Haz. Ahmet. Şi’r-i Kadîm (Şiir Şerhleri). Ankara 2002. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. PĐROĞLU. edebî kişiliği ve dîvânının tenkidli metni. Ansklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. M. (Haz. 1996. Yükseköğretim Kurulu Matbaası. OKÇU.

Ötüken. Kâmûs-ı Türkî. (Haz. Nejat. 2002.. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Şemseddin Sami. Akçağ Yayınları. 2002. Gülcan. II. Yüksek Lisans Tezi. Seyyid Şerîfî Mehmed Efendî. Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası. 2003. XXIII+826 s. Gelibolulu Sun‘î Dîvânı ve Tahlili. http://www. Ali Nihad. Đstanbul 2002. Necâtî Beg Divanı. Türk Dil Kurumu yayını. Ahmet. Ahmet Nâmî Dîvânı ve Đncelemesi. Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni(Đnceleme-Dizin). Hayatı. Akçağ. Farsça Türkçe Lügat Gencîne-i Güftâr Ferheng-i Ziya.dalitokel. Đstanbul Üniversitesi. Hacer. TARLAN. Harun.2009) TOLASA. Doktora Tezi. M. Ankara 2001. Persian-English Dictionary. Doktora Tezi. XXVIII+616 s.: Mehmed Çavuşoğlu). Ali Nihad.: Mustafa Đsen). Hayâlî Bey Divanı. Turkish Studies International Periodical For the Languages. TANIDIR. Yüksek Lisans Tezi. Nev’i Divanı Tahlili. Ankara1992. Ankara 1998. Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. (Haz. F.02. Ankara1992. Ankara 2003. C. Ziya. Ankara1990. Nesre Çeviri.asp?45 (ET: 08. Hüsn ü Aşk. (Haz. Muhammet Nur Doğan). TARLAN. Divan Şairi Đbrahim Hafid.com/read. Typopress. Notlar ve Açıklamalar. Đstanbul 1989. Yakup Karasoy).1070 Selami TURAN SEFERCĐOĞLU. Ankara 1990. (Haz. Divanı ve Hilyesi. TÖKEL. Đstanbul 2006. Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi. Dursun Ali. Đstanbul 1977. Đstanbul Üniversitesi. Sadık. ÜNAL. Yahya Bey. Dîvân-ı Vuslatî: inceleme-tenkitli metin-indeks. “Kelimelerin Şâirlerin Zihnindeki Macerası: Divan Şairi ve Zevrak”. Dîvan. Şiban Han Dîvânı (Đnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım). Đstanbul1996. Halil Đbrahim. YAZAR. Metin.yy. ŞÜKUN. Akçağ. 18. STEĐNGASS. Şeyh Galib. Gazi Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. YAKAr. Hayatı. YENĐKALE. Kültür Bakanlığı Yayını. Millî Eğitim Bakanlığı Yayını. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Usûlî Divanı. Enderun Kitabevi. Akçağ. Beirut 1998.

ZÜLFE. 530+64 s. Ali Tanyeli).Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında… 1071 Zati Divanı (gazeller kısmı). 1998. Dîvân. Ömer. Tenkitli Metin-TetkikDizin. Ömer. Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. ZÜLFE.. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Đstanbul 1987. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. 1568]. Yakînî [ö. Đstanbul 2004. 261 s. Marmara Üniversitesi. 3 C. (Haz. Basılmamış Doktora Tezi. Mehmed Çavuşoğlu ve M. Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/2 Winter 2009 . Turkish Studies International Periodical For the Languages. Naşid Divan: 1749–1791.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful