MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

AĞUSTOS 2011

MEB

Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU’NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ TAM VE DOĞRU OLARAK DOLDURUP DOLDURMADIĞINIZI KONTROL EDĠNĠZ.

BAġVURU SÜRESĠ ATAMA TARĠHĠ GEÇERLĠ SINAV SONUÇLARI

18-24 Ağustos 2011 26 Ağustos 2011 2010 ve 2011 KPSSP10

ELEKTRONĠK BAġVURU FORMU’NUN DOLDURULMASINDAN SONRA ONAY ĠġLEMLERĠ ĠL VE ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNDE YAPILACAKTIR.

ATAMA DÖNEMĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU’NUN ĠNTERNET ADRESĠ http://personel.meb.gov.tr

TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞININ ĠNTERNET ADRESĠ (80 sayılı Karar ve eki Çizelge) http://ttkb.meb.gov.tr

Öğretmenlik Ġçin BaĢvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011), Bakanlık Makamının 01 / 08 / 2011 tarihli ve B.08.0.PGM.0.14.01.00-903 / 53334 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulmuştur.

(Her hakkı saklıdır. Çoğaltılıp satılamaz.)

2

MEB

Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

ÖĞRETMENLER!

Yeni nesli; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri, sizin beceriniz ve fedakârlığınız derecesiyle uyumlu bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli yetiştirmek koruyucular sizin ister! Yeni Üstün nesli, bu özellik ve yetenekte yüksek

elinizdedir.

görevinizin

yapılmasına

emeklerle varlığınızı adayacağınıza asla kuşku duymam... Fakat biliyorsunuz ki görüşlerin, programların kesin ve açık olması çok önemli olmakla beraber etkili ve verimli olabilmesi, onların güçlü, kavrayışlı ve fedakâr öğretmenlerimiz tarafından okullarımızda çok büyük dikkat ve emekle uygulanmasına bağlıdır. Ġşte özellikle sizden rica edeceğim konu budur. Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

3

MEB

Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

Saygıdeğer Öğretmen Adayı; İçinde bulunduğumuz 21.yüzyıl değişim yüzyılı olarak adlandırılmaktadır. Bu değişimin en etkili şekilde yaşandığı alanların başında bilgi, iletişim ve teknolojideki değişimler gelmektedir. Yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplumsal bilinci ve beklentileri artırmış, bunun sonucu olarak da kurumlar değişime zorlanmıştır. Bu değişimler sayesinde artık her türlü bilgiye çok kısa sürede ulaşılabiliyor, iş ve işlemler elektronik ortamda güvenli, şeffaf ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Millî Eğitim Bakanlığı olarak teknolojide yaşanan değişimleri yakından takip ediyoruz. Atama ve yer değiştirme ile her türlü özlük işlemlerimizi elektronik ortamda gerçekleştiriyor, Siz değerli öğretmenlerimizin hizmetine sunuyoruz. Kurumların değişimi, teknolojik yenilikleri yakından takip etmenin yanında mevcut insan kaynaklarının sürekli gelişimi ile mümkündür. İnsan kaynaklarından en üst düzeyde verim almak isteyen kurumlar, insan kaynaklarına gereken önemi ve değeri vermek zorundadırlar. Bu nedenle değişime insan kaynaklarından başlamak her kurumun öncelikli görevidir. Millî Eğitim Bakanlığı, 2003 yılından başlayarak 2005-2 atama döneminden itibaren, öğretmenlerimizin atama ve yer değiştirme işlemlerini, eğitim kurumları bazında yapmaya başlamıştır. Başvuruların ve atamaların elektronik ortamda gerçekleşmesi Bakanlığımızın hizmetlerini şeffaflaştırmış; aynı zamanda sunulan kamu hizmetine öğretmenlerimizin kısa sürede ve kaliteli biçimde erişimi sağlanmıştır. Öğretmenlerimize sunulan her türlü hizmet, bugünümüze ve geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır. Bunun için de başvuru ve yer değiştirme işlemleri sizler için daha kolay hale getirilerek başvuru esnasında istenen sağlık, askerlik ve adli sicil ile ilgili evrakların kurumlardan alınması kaldırılmış, beyan esası getirilmiştir. Bu sayede zaman kaybı ve evrak yükü ortadan kaldırılmıştır. Ülkemizi belirli alanlarda temsil etmiş ve başarılı olmuş Millî Sporcuların da mevzuat gereği sınavsız olarak beden eğitimi öğretmeni olarak atanma başvuru işlemleri elektronik ortamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının amacı, sizlere objektif ve kaliteli hizmet sunmaktır. Bu amaçla daha fazla öğretmen adayımızı istihdam etmek için bütün imkânlarımızı kullanmaya özen gösteriyoruz. Kadrolu öğretmenlerle ihtiyacı karşılayamadığımız durumlarda sözleşmeli öğretmen istihdam edilmesini sağladık. 2006-2007 eğitim öğretim yılı itibariyle sistemimize girmiş 72.000 pozisyon için 70.000 sözleşmeli öğretmenin istihdamı sağlanmıştır. 2011 yılında çıkarılan 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli öğretmenlerimiz ile 01.09.2011 tarihinden itibaren göreve başlayacak öğretmenlerimiz dahil olmak üzere toplam 69.600 öğretmenimiz kadrolu öğretmenliğe atanmış olacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, günümüz şartları ve uygulamaları dikkate alınarak güncellenmiş, 06.05.2010 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlık, Yönetmelikteki hükümlerin ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için çaba sarf edecek ve beklentilere cevap verebilecek güncelleme çalışmalarına devam edecektir. Bu Kılavuz, öğretmenliğe ilk adım atarken sizlere yol gösterici olacaktır. Öğretmenliğe başladığınız günden itibaren iş ve işlemler ile ilgili yol göstericilerin önemini daha iyi anlayacaksınız. Bundan böyle Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilatının değerli mensupları olarak üzerinize düşen sorumluluğu sevgi, şefkat ve özveri ile yerine getireceğinize inancım tamdır. Geleceğin bilgi toplumunu ve çağdaş Türkiye’sini birlikte oluşturmaya gayret edeceğiz. Geleceğin güvencesi eğitimle, eğitimin niteliğinin artması ise Siz sevgili öğretmenlerimizle mümkündür. Türkiye’nin geleceği Sizlerin vereceği eğitimle şekillenecektir. En büyük temennim öğretmenlik mesleğinin yaşam tarzınız olmasıdır. Hepinize meslek hayatınızda başarılar dilerim. Ömer DİNÇER Millî Eğitim Bakanı

4

MEB

Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

ĠÇĠNDEKĠLER (Görmek istediğiniz bölümün baĢlığına tıklamak suretiyle ilgili sayfaya ulaĢabilirsiniz.) ĠLGĠLĠ MEVZUAT .................................................................................................................... 6 GENEL AÇIKLAMALAR ........................................................................................................ 6 ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ġARTLAR ................................. 9 BAġVURU ÇEġĠTLERĠ .......................................................................................................... 10 4.1. İlk Atama ................................................................................................................................. 10 4.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ........................................................................... 11 4.3. Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama ............................... 12 4.4. Millî Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanması .................................................. 13 5. ÖĞRETMENLĠĞE KAYNAK PROGRAMLAR ................................................................. 13 5.1. Yurt İçi Programlar ................................................................................................................. 13 5.2. Yurt Dışı Programlar ............................................................................................................... 15 6. PEDAGOJĠK FORMASYON ................................................................................................. 15 7. BAġVURU, TERCĠHLER VE ONAY ĠġLEMLERĠ ............................................................ 16 7.1. Başvurular ............................................................................................................................... 16 7.2. Başvuruda İstenecek Belgeler ................................................................................................. 16 7.2.1. Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler: ........................................................................... 16 7.3. Sözleşmeli Öğretmenlerin Başvuruları ................................................................................... 18 7.4. Tercihler .................................................................................................................................. 18 7.5. Başvuru Formu’nun Doldurulması......................................................................................... 19 7.6. Başvuru Büroları ..................................................................................................................... 22 7.6.1. Başvuru Bürolarında Yapılacak İş ve İşlemler ................................................................ 22 7.6.2. Onay Sürecine İlişkin Uyarılar ......................................................................................... 24 7.6.3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar ..................................................................... 25 8. ATAMA ..................................................................................................................................... 25 8.1. İlk Atama ................................................................................................................................. 25 8.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ........................................................................... 26 8.3. Açıktan, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama.................................................................. 26 8.4. Millî Sporcuların Atamaları .................................................................................................... 26 9. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLĠGAT VE GÖREVE BAġLAMA .................... 27 9.1. Göreve Başlamada İstenecek Belgeler: ................................................................................... 27 9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler ............................................................ 28 EK-1 Atama Takvimi ...................................................................................................................... 28 EK-2 Atama Yapılacak Alanlar Ġle Taban Puan ve Kontenjan Çizelgesi ................................. 29 EK-3 ĠletiĢim Adresleri ................................................................................................................... 31 (1) Atama ve Yer Değiştirme Konusunda Bilgi Edinmek İçin .................................................. 31 (2) Başvuru Ekranları İle Modüller Konusunda Bilgi Edinmek İçin ............................................. 32 (3) Kılavuz, Yönetmelik ve Norm Kadro Konusunda Bilgi Edinmek İçin .................................... 32 EK- 4 Bilgi Düzeltme Talebine ĠliĢkin Dilekçe Örneği .............................................................. 33 EK-5/a Muvafakat Yazısı ................................................................................................................ 34 EK-5/b Muvafakat Belgesi .............................................................................................................. 35 EK-6 Ġl Kontenjanları (Ġlk Atama) ............................................................................................ 36 EK-7 Ġl Kontenjanları (Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama).................................... 45 EK-8 Ġl Kontenjanları (Açıktan Ġlk Atama, Kurum Ġçi ve Kurumlar Arası Ġlk Atama) ..... 49 EK-9 Ġl Kontenjanları (Millî Sporcular) .................................................................................... 53 EK-10 Millî Sporcuların Atanmalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması........................... 54 1. 2. 3. 4.

5

tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_ogretmenlerinin_atama_ve_yer_degistirme_yonetme ligi.meb. öğretmenlik için aranan genel ve özel şartlar.basbakanlik. Kadrolu öğretmenliğe atanamayanlar. atama.tr internet adresinden indirilebileceği gibi konu başlıkları seçilerek ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilecektir. puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralamada bulundukları il kontenjanına girebildikleri takdirde. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar.meb. Atanamayan adayların gerekli şartları taşımaları hâlinde yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. http://personel.gov. tercihler ve atamaya ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup içerik olarak başvuru.pdf f) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik. 2.gov.gov. (http://rega.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 1. Bir önceki atama dönemine ait başvuruların geçerlilik süresi.pdf b) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.tr/mukerrer/mukerrer. kendi kurumlarına kadrolu öğretmen olarak atanabileceklerdir.Aspx?MevzuatKod=1.meb.htm). http://www.gov. o “il”de ilan edilen eğitim kurumlarından birinin kadrosu kullanılacağından il kontenjanı düşecek. GENEL AÇIKLAMALAR 2.2. kendi alanında bulundukları il için kontenjan ayrılmış olması kaydıyla görev yaptıkları eğitim kurumunu tercih hakkı verilmiştir. ç) 7201 sayılı Tebligat Kanunu.pdf c) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.mevzuat. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başladığı ve bu faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi hususları dikkate alınarak “sözleĢmeli öğretmen”lere.gov. http://personel.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_bagli_okul_ve_kurumlarin_yonetici_ve_ogret menlerinin_norm_kadrolarina_iliskin_yonetmelik.tr/dosyalar/80sayili/80_esaslar. ĠLGĠLĠ MEVZUAT a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.gov.tr/Metin. 2.meb.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/milli_egitim_temel_kanunu_1739. http://personel.meb.7201&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= d) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. http://personel. göreve başlama iş ve işlemleri ile buna ilişkin eklerden oluşmaktadır. bulundukları eğitim kurumundaki görevlerine devam edeceklerdir.meb. http://ttkb.gov. Bu Kılavuz.3. 2.1. PDF formatındaki Kılavuz. http://personel. http://ttkb.meb.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge. dolayısıyla da ilanda yer alan eğitim kurumlarından biri atama yapılamadan boş kalacaktır.pdf 2. http://personel.3.4.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_teskilat_ve_gorevleri_hk_kanun. Kendi kurumlarını tercih edenler.pdf g) Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.pdf e) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/kamu_gorevlerine_ilk_defa_atanacaklar_icin_yapila cak_sinavlar_hk_genel_yonetmelik.pdf .meb. Böyle bir atama sonucunda. 6 . başvuru.gov. bu Kılavuz’da belirtilen başvuru tarihi itibarıyla sona ermiştir.gov.gov. gerekli şartları taşımaları kaydıyla “ilk atama” kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir.

hizmet süresi üstünlüğü esasına göre. kadrolu öğretmenliğe başvurabileceklerdir. 01 Eylül tarihinden itibaren sözleĢmeleri feshedilecektir. sözleşmeli görevlendirmeleri atama tarihi itibarıyla iptal edilecektir. iki farklı kategoride. açıktan ilk atama. Hizmet süresine dayalı olarak “açıktan ve kurumlar arası yeniden atama” çeşitlerine göre başvuruda bulunacaklar için ayrı.8. kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşitleriyle başvuruda bulunacaklar için ayrı olmak üzere. 2.9. İlk atama. kendi alanlarına ayrılan kontenjandan daha fazla sayıda eğitim kurumu tercih hakkı sunulacaktır.2. 7 . Aynı şekilde görevine başlamadan silah altına alınmış olan sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. Memuriyetten sözleşmeli öğretmenliğe / personel statüsüne (657-4/B) geçmiş olup kadrolu öğretmenliğe atanmak için başvuruda bulunacakların. Hâlen silâh altında bulunanlar ile atamanın yapılacağı tarihten sonraki celp dönemlerinde sevke tabi olanlar.6.13. “alan”lar bazında kontenjan ayrılmış bulunmaktadır. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama çeşitleriyle atananların ise sağlık özrü hariç olmak üzere diğer özür durumlarından yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için. başvuruda bulunabileceklerdir. 2. “alan” bazında ilan edilen kontenjanın iki katı aktarılmış hâliyle toplamda üç katını geçmeyecektir.10. Bu amaçla. Hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların kadrolu öğretmenliğe atanmaları durumunda.11. 2. 2. son olarak atandıkları görev yerlerinde “en az bir yıl” süreyle görev yapmış olmaları gerekmektedir.) ya da istemeleri hâlinde geçerli olan KPSSP10 sonucuna göre ilk atama (Kılavuz 4. Bunların kadrolu öğretmenliğe atanmaları halinde. başvuruda bulunacak adaylara. Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen asıl devlet memuru olarak görev yapanlar ile bu görevden “adaylığı kaldırıldıktan sonra” ayrılmış olanlar. sağlık. Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlerden.7. en az bir yıl çalışıp devlet memurluğunda ve öğretmenlikte adaylıkları kaldırıldıktan sonra “özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteği”nde bulunabileceklerdir. kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşitleriyle aday öğretmen olarak atananlar.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 2. 2. hâlen kontenjan kalması durumunda da diğer kategorideki “alan”lara kontenjan ağırlığı oranında aktarılabilecektir. adli sicil ve emeklilik durumlarını başvuru esnasında Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edeceklerdir. Ancak.) çeşidiyle başvuru yapabileceklerdir. göreve başlayıp belirli bir süre çalıştıktan sonra ayrılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 2’nci ve 3’ncü fıkrasına uygun olarak çekilenlerin altı ay geçmeden. 2. memuriyetten ayrılış tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini doldurmuş olmaları gerekmektedir.1. açıktan ilk atama.3. terhis tarihini takip eden “bir ay” içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvurarak göreve başlamak durumundadırlar. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken askerlik ve doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilenler. öncelikle aynı kategori içinde adayı bulunan diğer “alan”lara. İlgi (e) Yönetmelik’in 14’üncü ve 15’ inci maddelerinde belirtilen atama çeşidi (Kılavuz’un 4. 2. ve 4. aynı Kanun’un 94’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden kadrolu öğretmen olmak için başvuruda bulunamayacaklardır.14.5. 2.12. Bu durumda olup atananlar. 2. Adaylar. atama yapılacak sayı. askerlik. Atama işlemi esnasında “alan” bazında boş kalan kontenjanlar.

Ancak. işitme engelliler sınıfı öğretmenliği. Bu belgenin geçerliliği bulunmamaktadır. Bu kapsamda olanların. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler. çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümleri. “çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği” alanına baĢvuru hakları bulunmamaktadır. çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği. 2.15.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) Bunlardan hâlen devlet memuru olarak görev yapanlardan öğretmenlik için başvuru yapacak olanlar. Üniversitelerin. zihin engelliler sınıfı öğretmenliği alanına kaynak olanların tamamı atandıktan sonra değerlendirilmek üzere başvuruları alınacaktır. 8 . KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabileceklerdir. Öğretmen adayları Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programlarının birbirine eşdeğer olduğu yönündeki 08/07/2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararını ibraz ederek başvurularını onaylattıkları tespit edilmiştir. EK-5/a yazı ile kurumuna başvurmak suretiyle EK-5/b belgesinin ya da Elektronik Başvuru Formu’nun ilgili bölümünün görevli oldukları kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanmış olması kaydıyla ”muvafakat” almak durumundadırlar. 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen/denklik iĢlemleri yapılan millî sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydıyla elektronik ortamda alınacaktır.17. c) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı. Bu kapsamdaki başvurular. Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında “ilk üç derece”ye girenler. taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasıyla karşılanamaması durumunda. 2. anaokulu öğretmenliği. a) Görme engelliler sınıfı öğretmenliği. Olimpiyat Oyunları. Parolimpik Oyunları. Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) ile Bakanlıkça elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır.16. başvuru ve onay süresine dikkat edilmesi gerekmektedir. BaĢvuruların son günlere bırakılmaması hususu adayların yararına olacağından özellikle. bu "karar"ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazıları ile iptal edildiği hususu Bakanlığımıza bildirilmiştir. b) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayan çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü. Yapılan başvurular. Üniversiad Oyunları. mezunlarından üniversitelerin eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan “zihin engelliler sınıfı öğretmenliği sertifika programı”nı bitirenlerin puan üstünlüğü esas alınarak “zihin engelliler sınıfı öğretmenliği”ne ataması yapılır. gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile belirtilen yarışmaların takım sporlarında “en az on kez” ülkemizi temsil ederek “Millî Sporcu” belgesi almış olanlar. üniversitelerin eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan 1500 kişi kontenjanlı 540 saat süreli sertifika programını başarı ile tamamlayan. maddesi gereğince “zihin engelliler sınıfı öğretmeni” ihtiyacının "karar" eki Çizelge’deki yükseköğretim programları mezunlarından. Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu millî sporcularımızdan. okul öncesi öğretmenliği. 2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlgi (g) kararının Geçici 7. sınıf öğretmenliği. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlgi (g) kararı gereği üniversitelerin “okul öncesi öğretmenliği ile anaokulu öğretmenliği” bölümü mezunlarının.

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar.). 3. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunları.gov. zimmet.20. millî savunmaya karşı suçlar. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. aynı Kanun’un 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini “başvuruların son günü itibarıyla” doldurmuş olmak.9.6. Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlığın http://personel. 3. gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ġARTLAR 3.5. 2. ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için İngilizce öğretmenliği sertifikası programları”ndan birini başarıyla tamamlamış olmak.19. edimin ifasına fesat karıştırma. hileli iflas. devlet memurluğundan (iki defadan fazla olmamak üzere) kendi istekleriyle çekilmiş olmak veya çekilmiş sayılmak. dolandırıcılık. hırsızlık. “ilgili”lere ayrı ayrı tebligat yapılamayacağından uygulamalara yönelik açıklamalar.tr internet adresinde başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir. güveni kötüye kullanma. Mezun olduğu yükseköğretim programının. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre devlet memurluğundan çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanlarda.18.7. diğer şartları taşımak kaydıyla “Türk dili ve edebiyatı alanı”na başvuru yapabileceklerdir.3. 3. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan “ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak. Bu Kılavuz’da yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler.1. rüşvet.4. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesine göre. ihaleye fesat karıştırma. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in “Gerçeğe Aykırı Belge Verilmesi veya Beyanda Bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Gerçek Dışı Beyan ve Usulsüz İşlem” başlıklı bölümün 54’üncü maddesine göre. “Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile. Öğretmenliğe daha önce ilk defa. suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 3. 9 . Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır. 2.” 3. Açıktan atama çeşidiyle atanacaklar bakımından. 3.2. atanacağı alana uygun olmak. “Adli Sicil Kaydı” bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise “sicil kaydı inceleme komisyonu”nca atanması uygun bulunmak. 3. atandığı tarihe göre. ilan edilen başvuru tarihlerinin son günü itibarıyla en az bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak. irtikâp. devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 2. açıktan atama veya kurumlar arası çeşidiyle atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda. 3.8. Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin "kararı"na göre.meb. sahtecilik. pedagojik formasyon.

Ġlk Atama.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 3. İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda. Ancak. 3. ç. mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında “40 yaşından gün almamış olmak şartı” aranmaz. a. Askerlik yönünden bakaya kalmamak (Askerlik hizmetinden muaf.). 10 . Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak (Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama çeşitleriyle başvuracaklar. Kamu kurum ve kuruluşlarında 399 dâhil kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar. 4.08. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından. görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak.1. BAġVURU ÇEġĠTLERĠ 4. 3. 3. Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar. 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında. Aday devlet memuru olarak halen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler. “Pedagojik formasyon ya da ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi” olmayan adaylarda. Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar. 31/12/1971 ve öncesi doğumlulardan Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmadığını Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edeceklerdir).1972 ve daha sonra doğumlu olmak).14. atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak. d. 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda KPSSP10 puan türüne göre. bu kapsamda başvuruda bulunacaklardır. sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda. başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (18. 3. Öğretmenliğe “ilk defa atanacaklar” bakımından. 3.16. atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)’nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak. Kamu görevlerine “ilk defa” atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda alanlara göre belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak şartıyla. b.15.12. tecilli ya da hâlen askerde olanlar başvuru yapabileceklerdir.10. Adaylık dönemi içinde (sağlık durumu hariç) görevine son verilenlerden. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar. c. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.17. Sağlık yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak. 3.13. en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra.11.

öğretmenlikten ayrılmış oldukları alanlarda başvuruda bulunabileceklerdir. Bu atama yoluyla atanacaklar. 4. 11 . eğitim yüksekokulu. Kararnamesi bulunmayan “okul öncesi öğretmenliği / çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için onaylı atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi geçerli olacaktır.08. okutman. başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (18. Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde “iki alan” yazılı olanlar. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama. “en az bir yıl” fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında. öğretim görevlisi. “yüksek olan KPSSP10 puanları” Başvuru Formu’na otomatik olarak yansıtılmıştır. a) Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar. Bakanlıkça düzenlenmiş “en son atama kararnamesi”nin bir örneği istenecektir. başvurularını onaylatabileceklerdir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında. öğrenimi itibarıyla atanabilecekleri alana atanmak için başvuruda bulunabileceklerdir. eğitim ön lisans veya lisans” mezunlarının bu atama yoluyla başvuruları kabul edilecektir.1972 ve daha sonra doğumlu olmak) şartı aranır. geçerli olan KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre değerlendirileceklerdir. sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla. Yüksek puan olması nedeniyle “ara sınıf” öğrencisi iken girilen sınav puanı Başvuru Formu’na yansıtılmış ise Elektronik Başvuru Formu’ndaki “KPSS Puanı” başlıklı seçenek üzerinden adaylar. “İlk Atama” kapsamında başvuruda bulunacaklarda. EK-5/a’daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle EK-5/b belgesi ya da Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısındaki ilgili bölümün. kendileri değişiklik yapabileceklerdir. bu alanlardan yalnız öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana. Birden fazla sınava katılan adayların (2010 ve 2011). uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda aynı sürelerde çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış olanlar. Lisans düzeyindeki öğrenimlerinin son sınıfından önce “ara sınıf” öğrencisi iken lisans mezunu gibi KPSS’ye girenlerin sınav sonucu geçersizdir. Bu değişikliği yapmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak. atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir. b) Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar. c) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi. atama yetkili amirlerince uygun görülenler. “40 yaĢ”ından gün almamıĢ olmak Ģartı aranmaz.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) “İlk atama” çeşidiyle başvuracaklar. öğretmen olarak atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunabilirler. görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir. Ancak. uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri ise. Öğretmen lisesi ve ilköğretmen okulu mezunlarının “açıktan atama” başvuruları kabul edilmeyecektir.2. Kurumlar arası geçişi. İki ve üç yıllık “eğitim enstitüsü. Başvuranlarda. Hâlen çalışmakta olanların kurum muvafakatinin alınmasında.

hizmet süresi hesabında dikkate alınmayacaktır.1972 ve daha sonra doğumlu olmak) şartı aranır. atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır. “Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” kapsamında başvuruda bulunacaklarda. 40 yaşından gün almamış olmak. Askerlik ve yurt dışı dâhil olmak üzere aylıksız izinli olarak geçirilen süreler. bu kapsamda başvuruda bulunabileceklerdir. kadrosuz usta öğreticilikte ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler. Kurumlar arası geçişi. Ancak. Hizmet süresini fazla gösteren ya da memuriyette geçen hizmet süresini öğretmenlikte geçmiş gibi gösteren adayların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır.08.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) Bu madde kapsamında. İlgi (e) Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 06/05/2010 tarihinden sonra askerliğini Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin. Bu madde kapsamında. eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar. Bu sürenin eksik yazılması ya da öğretmenlik yerine memuriyette geçmiş gibi gösterilmesi durumunda ise adayın beyanı esas alınacaktır. özel öğretim kurumlarında ve 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin karar kapsamında. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınacaktır. Hizmet sürelerinin hesabında.3. 12 . Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama” kapsamında başvuruda bulunacaklarda. başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (18. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında. Açıktan Ġlk Atama. uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan süreler ile devlet memuriyetinde geçirilen süreler dikkate alınacaktır. öğretim görevlisi. askerlik dâhil olmak üzere aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır. atama yetkili amirlerince uygun görülenler. Eğitim fakültesi mezunu olmayanlardan pedagojik formasyona sahip olma şartı aranacaktır. başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında. resmî görevle yurt dışına gönderilenlerin. eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda görev alanların aylıksız izinli olarak geçirilen süreleri. “Açıktan İlk Atama. 4. başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında. okutman. Kurum Ġçi Ġlk Atama ve Kurumlar Arası Ġlk Atama. KPSS’ye katılmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak şartları aranmaz. ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında. “Kurum içi atama” çeşidiyle başvuru yapacak Bakanlığımız personelinden muvafakat alma Ģartı aranmayacaktır. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler. Vakıf üniversitelerinde. başvurularını onaylatabileceklerdir. yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi. görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir. Hâlen çalışmakta olanların kurum muvafakatinin alınmasında. EK-5/a’daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle EK-5/b belgesi ya da elektronik ortamda Başvuru Formu’nun çıktısındaki ilgili bölümün. atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurul kararları ile yargı kararlarına dayalı olarak aşağıda belirtilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile bu alanlara kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar. a) "Olimpiyat Oyunları. Parolimpik Oyunları. pedagojik formasyonu bulunanlar. Buralara. belirtilen internet adresindeki “millî sporcu ekranı”ndan alınacaktır. hangi alanların öğretmenliğine atanabilecekleri. Elektronik Başvuru Formu’nda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına yansıyacaktır. Millî Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanması. Aşağıda belirtilen uluslararası yarışmalardan. gençler ve ümitler kategorilerinde. Yurt Ġçi Programlar Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarından mezun olanların.Yurt içindeki tüm üniversitelerin “beden eğitimi ve spor yüksekokullarından” 08/12/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullarda kayıtlı olup mezun olanlardan. Yapılacak belge kontrolünden sonra uygun görülenler.4. "ilk üç derece"ye girenler. Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunları"nda ferdi ve takım müsabakalarında "ilk üç derece"ye girenler. Bu nedenle başvuruda bulunacak adayların.1. KPSS Ģartı aranmaksızın “beden eğitimi öğretmenliği” için başvuruda bulunabileceklerdir. Bu kapsamdaki başvurular. . Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı ve eki Çizelge’yle belirlenmiştir. Buna göre. birlikte değerlendirilmek üzere aynı öncelikte başvuruda bulunabileceklerdir. 5. ÖĞRETMENLĠĞE KAYNAK PROGRAMLAR 5. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların "takım sporları"nda en az “on kez” ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar. Başvuru onayı. belgeler ile birlikte şahsen ya da vekâlet verilecek kişi tarafından başvurulacaktır. öğrenim ve diğer şartları karşılamaları halinde. .MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 4. başvuruda bulunabileceklerdir. Üniversiad Oyunları. a) Beden Eğitimi Öğretmenliğine.Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan 21/05/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla kayıtlı olup mezun olanlar. Millî sporcuların başvurularına ilişkin işlem süreci “ilk defa atama” kapsamında başvuracak adaylarda olduğu gibi yürütülecektir. elektronik ortamda onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Burada uygun bulunan ve elektronik ortamda onaylanmış olan başvurular. b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler. Ayrıca. "Dünya ve Avrupa Şampiyonaları" ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan "Dünya ve Avrupa Şampiyonaları"nda. hangi alanın öğretmenliğine atanabilecekleri bakımından bu çizelgeyi dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. 13 . öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığında (Spor Genel Müdürlüğü) yetki verilmiş bulunan birimce elektronik ortamda yapılacaktır.

Teknoloji ve Tasarım Alanı Öğretmenliği açığının giderilememesi durumunda.0. Büro Yönetimi ve Sekreterlik. Bilişim Teknolojileri. karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile 2006-2007 öğretim yılında ilgili fakültelerde bu dersin öğretmenliği için öğrenim görmekte olanlardan. Muhasebe ve Finansman.00. Talim ve Terbiye Kurulunun 11/05/2011 tarihli ve B.07. Teknoloji ve Tasarım Alanına kaynak olarak belirlenen 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Kararla değişik 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki Çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından. . Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans yapanlar hariç olmak üzere atandıkları alanla ilgili “özel alan kredisinden az olmamak üzere” hizmet içi eğitim kursundan geçirileceklerdir. Giyim Üretim Teknolojisi. bu şekilde atananlar. taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasından sonra rehber öğretmen açığının giderilmemesi durumunda. 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere aynı kararın Ahşap Teknolojisi. pedagojik formasyonu bulunmayanlar ise dördüncü öncelikli olarak değerlendirilecektir. Teknoloji ve Tasarım ile Rehber Öğretmen alanına yapılan başvurular.04/3192 sayılı mütalaasına göre. taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasından sonra.04.0.08. Grafik ve Fotoğraf.0. “Teknoloji ve tasarım alanı öğretmenliği”ne başvuranlar.00. kaynak program mezunları ile aynı öncelikte değerlendirilecektir. 14 . ticaret)” alan öğretmenliğine. Tekstil Teknolojisi. Matbaa. Seramik ve Cam Teknolojisi. Makine Teknolojisi. Aile ve Tüketici Bilimleri. Motorlu Araçlar Teknolojisi. Ancak.tr internet adresindeki “Kimler Öğretmen Olabilir? / Ek Çizelge” bölümü ile “Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları” bölümlerinde detaylı olarak verilmiştir.360. Elektrik-Elektronik Teknolojisi. Talim ve Terbiye Kurulunun 11/05/2011 tarihli ve B.04/3192 sayılı mütalaasına göre.TTK.gov. .14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul kararı ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan “iş eğitimi (iş ve teknik eğitimi. Metal Teknolojisi. hizmet içi eğitim kursundan geçirileceklerdir. Bu şekilde ataması yapılanlar. eğitim fakültesi ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanlar üçüncü. Görsel Sanatlar/Resim.TTK. Alanlara kaynak yükseköğretim programları. İnşaat Teknolojisi.04.360.meb. Metalurji Teknolojisi. Konaklama ve Seyahat Hizmetleri. ev ekonomisi. ticaret) alanlarından mezun olanlardan.İş eğitimi (iş ve teknik eğitimi. Bakanlığımızın http://personel. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanına kaynaklık teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların bu alan öğretmenliğine atanmak için başvuru yapabileceklerdir. Rehber Öğretmenliği Alanına kaynak olarak belirlenen 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Kararla değişik 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki Çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) b) Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine. Sanat ve Tasarım. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme. El Sanatları Teknolojisi. 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere aynı kararın Felsefe alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların da bu alan öğretmenliğine atanmak için başvuru yapabileceklerdir.07.0. Plastik Teknolojisi.08. ev ekonomisi.

uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan. elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne. denklik belgesinde. diğer tüm alan öğretmenliği başvurularında geçerlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışı üniversitelerden alınan belgeler. ç) İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için “İngilizce öğretmenliği sertifikası” (Yakın Doğu Üniversitesi dâhil). “Öğretmen atamalarında geçersizdir. yukarıda sayılan belgeler istenmeyecektir. b) 21 kredilik “pedagojik formasyon belgesi” (1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler kabul edilecektir. Ancak.2. Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan.). son günü itibarıyla pedagojik formasyon belgesi için yapılan sınavlara katılarak başarılı olup formasyon belgesi düzenlenemeyenler. d) Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları “pedagojik formasyon belgesi”. Yakın Doğu Üniversitesince verilen İngilizce öğretmenliği için “İngilizce öğretmenliği sertifikası” hariç. Bunlardan “sınıf öğretmenliği sertifikası” sınıf öğretmenliği hariç. Eğitim fakültesi mezunları ve resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ile üniversitelerde (vakıf ve özel üniversiteler hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi. denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir. BaĢvuruların 15 . PEDAGOJĠK FORMASYON Pedagojik formasyon. ikinci öncelikli olarak değerlendirilmek üzere başvuru yapabileceklerdir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denklik yapılmadığı sürece kabul edilmemektedir.Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (yurt içi üniversiteleri olarak değerlendirildiğinden) mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.” şerhi bulunanların öğretmenliğe başvuruları kabul edilmeyecektir. c) 33 kredilik “ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası”. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk. 6. söz konusu belgeyi ibraz edememeleri hâlinde KPSSP10’dan 75 ve üzerinde puan alanlar. başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları resmî yazı ile başvuru yapabileceklerdir. Yurt DıĢı Programlar Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca. okutman. alacakları resmî yazının tarih ve sayısını gireceklerdir. öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar. Geçerli kabul edilen belgeler: a) “Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi”. bu belgelerini sunmaları hâlinde birinci öncelikli. öğretim görevlisi.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 5. Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgelerdir. Bu durumda olanlar.

4. yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatmaları gerekmektedir.2.1. adres bilgilerini ve hizmet süresi bilgilerini gireceklerdir. başvuruyu onaylatacağı ili.1.1.tr internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu’nu kullanarak yapacaklardır. aşağıda belirtilen belgelerin. alanlarını.3.2. 7. 7. adres bilgilerini gireceklerdir. Adaylar.gov. başvurularını 81 il millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.2. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar. mezun oldukları yükseköğretim programlarını. atama çeşitlerini. il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp teslim alınarak belgelerin asılları adaylara geri verilecektir.1. atama biçimlerini. Başvuru Formu’na. baĢvuruyu kaydetmeyecektir. 7. Başvuru Form’u üzerinde. BaĢvuruda Ġstenecek Belgeler Adaylar. tercihlerini. BaĢvurular 7.meb. dikkatli bir şekilde okunduktan sonra Elektronik Başvuru Formu’nun doldurulması gerekmektedir ( Başvuru ve onay süresi dolduktan sonra adayların itirazı ya da düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. “Başvuru Onay Büroları”na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Form üzerinde. Belgelerin birer örnekleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanıp teslim alınarak “asıl”ları adaylara geri verilecektir.1. Adaylar. Başvuru Formu üzerinde beyan edilen bilgilerden sadece adaylar sorumlu olacaktır.). adayların kimlik bilgileri ile KPSSP10 puan türü yansıtılmıştır.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 7. TERCĠHLER VE ONAY ĠġLEMLERĠ 7. Aday tarafından girilmesi gereken kısımlar boş bırakıldığı takdirde sistem. Adayların başvurularını onaylatmaları için. BAġVURU. 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru onay bürolarında kabul edilecektir. 7. başvuruyu onaylatacağı il/ilçeyi ve tercihlerini seçtikten sonra. Bu durumdaki adayların. başvurunun yapıldığı gün ya da en geç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla başvurabileceklerdir.5. 16 . Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. başvurularını 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında herhangi bir bilgisayardan http://personel. Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayar aracılığıyla doldurulacak Form’un “Başvuru Onay Büroları”nda onaylatılması gereklidir.1. Bu nedenle Kılavuz. asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte. Başvuruların. alanlarını. BaĢvuru Esnasında Ġstenecek Belgeler: a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri Elektronik Başvuru Formu’na otomatik olarak yansımayan adaylardan). Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar.1. Öğretmenlik başvuruları. 7. 7. mezun oldukları yükseköğretim programlarını. başvuruda ve göreve başlamada istenilen belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ile birlikte başvuruda bulunabilirler. Belgelerin birer örnekleri. “Açıktan ve kurumlar arası atama” biçimleriyle başvuracak olanlar.1.

16 kredi felsefe. c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlara. "Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı. Öğretmenlik başvurularında istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınarak elektronik başvuru sayfasına yansıtılması hâlinde.). 17 . askerlik durumları" ile “Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama” çeşidine göre başvuru yapacakların. pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz. başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilir. d) Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan.). adli sicil. SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları" Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilecektir. pedagojik formasyon. 16 kredi psikoloji aldığına. en son çalıştığı kurumdan alacağı hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği (Belge üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir. 8 kredi mantık. başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları resmî yazı. hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği. g) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) b) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans. l) Pedagojik Formasyon Belgesi düzenlenemeyenler. Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği veya kurumca onaylı örneği. k) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan. 16 kredi psikoloji aldığına dair belge (Bu belge. Beyana dayalı bilgiler. hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği. öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan “seviye tespit sınavı”na katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge. pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir YÖK tarafından verilmiş belge. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilir.). h) Kurumlar arası yeniden atanmak üzere başvuruda bulunanlardan. j) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının. ilköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için “İngilizce öğretmenliği sertifikası programları”ndan birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin kurumca onaylı örneği. 16 kredi sosyoloji. Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği (Kararnamesi bulunmayan “okul öncesi öğretmenliği / çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri” için onaylı atama üst yazısı veya listenin ilgili sayfası istenecektir. ğ) Kurumlar arası ilk atama yoluyla atanacaklardan. teknik alt yapısı hazır olan ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda teyit edilir. f) Açıktan ilk atama yoluyla atanacaklardan. "Tüm atama" çeşitlerine göre başvuru yapacakların. ataması yapılmış olsa bile ataması iptal edilir.). sosyoloji bölümü mezunlarından. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen "yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi" ç) Felsefe bölümü mezunlarından. i) Adli sicil kaydı bulunanlardan “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin mahkeme kararı. ilgili adaylardan istenecektir. "sağlık. bu belgeler adaylardan ayrıca istenmeyecektir. Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile adayın beyanı arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra. “programa kayıt tarihini gösteren belge” (Mezuniyet belgesinde “kayıt tarihi” yazılı olanlardan ayrıca bu belge istenmeyecektir. ı) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan. e) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan “muvafakat belgesi”.

3. tercih dışı seçenek olarak (a) seçeneğini tercih edenler. istatistik ve bilgisayar bilimleri.4.” b) “Tercihlerim dıĢındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum. sadece ilköğretim okullarını tercih edebileceklerdir. Tercihlerine atanamayan adaylardan. Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 25 (yirmi beĢ) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. boş kalan eğitim kurumları için tekrar değerlendirmeye alınmayacaklardır. il milli eğitim müdürlüğü tarafından kontenjan verilmiş ise bu eğitim kurumları. SözleĢmeli Öğretmenlerin BaĢvuruları Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar. Tercihler Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar. Hâlen sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına. “bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği. (b) seçeneğini tercih edenler. Kadrolu öğretmenliğe atanamayanların bulundukları eğitim kurumundaki görevleri ve sözleşmeleri devam edecektir. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar. atandıkları ilde göreve başlamak zorunda olduklarından görevli oldukları eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile yapılan sözleşmeleri feshedilecektir. Söz konusu eğitim kurumları sadece.” seçeneklerinden birinin tercih edilmesi zorunludur. 18 . ihtiyaç nedeniyle. Sözleşmeli öğretmenler. tercihlerde değişiklik yapılamayacağından tercihlerin dikkatli yapılması gerekmektedir.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 7. sözleşmeli öğretmenlerin tercihine sunulacak olup bunlar kendi eğitim kurumlarını 25 kurum tercihi arasından istedikleri sırada tercih edebileceklerdir. a) “Tercihlerim dıĢındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. matematikbilgisayar bölümü. Tercih dıĢı seçenek olarak. 7. atama yapılacak eğitim kurumları arasından aynı ilden veya farklı illerden istenilen öncelikte seçilebilecektir. “İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği” mezunu aday öğretmenler. bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir. Bilişim teknolojileri alanında. bilgisayar teknolojisi bölümü / bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri” mezunları. gerekli şartları taşımaları kaydıyla "ilk atama" kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. diğer adaylar tarafından da tercih edilebilecektir. Başvuru bürolarında yapılacak olan onay işleminden sonra (hatalı başvurular hariç). mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. öğretmen kontenjanı verilen eğitim kurumları için bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaklardır. Sözleşmeli öğretmenlerden kadrolu öğretmenliğe atananlar. görevli bulundukları “il”de kendi alanlarında kontenjan bulunması halinde bulundukları eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Tercihler.

meb. a) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Kayıtlarda son (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edilmiştir!)”. 3) İlk Atama başvuru ekranında. ÖSYM’ce verilen on basamaklı rakam dizisinin başına 9 (dokuz) yazmak suretiyle başvuru ekranına ulaşabileceklerdir. 5) Ataması yapılan adaylar.C. Personel Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına faks yoluyla (0 312 419 52 51) gönderilmesi gerekmektedir. “Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama Başvuru İşlemleri” ve “Kurumlar Arası Yeniden Atama.5. Adaylar. Elektronik Başvuru Formu giriş ekranı gelecektir.C. “Bakanlıkça ilan edilen yıllara ait KPSSP10 puanı bulunmuyor!” uyarısı gelen adayların. Tüm başvuru ekranlarındaki kimlik bilgileri ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır.1. Kimlik Numarasını hatalı kodlayan adayların giriş ekranında da aynı uyarı mesajı gelecektir. Karşınıza. Kimlik Numarası’nı doğru girmesine rağmen farklı kişiye ait kimlik bilgileri görüntülenen adaylar.tr internet adresine giriniz. KPSS sonuç belgelerindeki diğer puan türleri. BaĢvuru Formu’nun Doldurulması Elektronik Başvuru Formu’nun doldurulmasına ilişkin işlem basamakları. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!” uyarısı gelenler ile nüfus cüzdanındaki T. girilen T.C. İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://personel. yapılacak düzeltme işlemi sonrasında. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama Başvuru İşlemleri” ve “Millî Sporcu Başvuru İşlemleri” linklerinden size uygun olan birisini tıklayınız. 4) İlk Atama başvuru ekranında. İlk atama başvuru ekranında bulunan KPSSP10 puanı ise ÖSYM’den elektronik ortamda alınarak sisteme yansıtılmıştır. Resimli “Elektronik Başvuru Formu” ekranı gelecektir. nüfus müdürlüklerine başvurarak “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından gerekli düzeltmeyi yaptıracaklardır.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 7.5. “Başvuruya esas puanınız seçmiş olduğunuz alan için belirlenen taban puanın altında!” uyarısı gelen adayların seçilen alana.5. Sayfada.C.2. ÖSYM başvuru formunda (KPSS) T. 1) Başvuru ekranında.gov. Bilgilerin güncellenmesi için. başvuru girişi sırasında ekranda “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında. Bu adayların İçişleri Bakanlığı veri tabanında kayıtları bulunmaması nedeniyle Elektronik Başvuru Ekranına kimlik bilgileri yansıtılamamıştır. girilen T. 7. Bu adaylar ile KPSS Sonuç Belgesi’ndeki bilgilerinde yanlışlık bulunan adaylar. baĢvuru hakları bulunmamaktadır. öğretmenlik için geçersiz olduğundan baĢvuru hakları bulunmamaktadır. 6) Başvuru ekranında. bağlı oldukları askerlik şubesinden temin edecekleri Askerlik Durum Belgesinin bir örneğini atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir.3. Giriş ekranındaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Elektronik Başvuru Formu’na ulaşmanız için 4 farklı link bulunacaktır: “İlk Atama Başvuru İşlemleri”. “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında.C. 2) KKTC vatandaşları.5. T. 7. 7. Kimlik Numaranızı ilgili “kutu”ya yazdıktan sonra atanmak istediğiniz “alan”ı seçerek “Giriş” tuşuna tıklayınız. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!” uyarısı ile karşılaşacaktır. ÖSYM’ye başvurarak yaptıracağı düzeltme işleminden sonra düzenlenen yeni belge ile birlikte EK-4 dilekçe örneği doldurularak Personel Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. b) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 1 yıllık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)” 19 . EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak.

Gönderilen belgenin yapılan inceleme sonucu TTK’nin 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı karar eki Çizelge’de yer verilen bölümlere uygunluğu tespit edilmesi hâlinde “Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları” listesine ilave edilecektir. Bu tür uyarı gelen ve uyarının yanlış olduğunu iddia eden adayların. mezun olunan programlara ilişkin yıllar itibarıyla farklı isimler kullanmaları. Yurt dışı üniversitelerde mezun olup mezuniyetleri öğretmenliğe kaynak olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği verilenlerde. “Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” biçimleriyle başvuruda bulunacak adaylardan. Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce “ara sınıf” öğrencisi iken girdikleri sınav sonucu Başvuru Formu’na yansımış olan adayların. uyarıları ile karşılaşılabilir. Üniversitelerin mezuniyet belgelerinde. 7) Geçerli KPSSP10 puanının sınava girilen yılı. listede benzer isimde birçok program adının yer almasına neden olmuştur. Aksi hâlde başvuru değerlendirmeye alınmayacak. atanacağı alana kaynak olduğu hâlde. Lisans öğreniminin son sınıfında öğrenci iken sınava girenlerden. TTK’nin 80 sayılı karar eki Çizelge’de yer verilen bölümlere uygun olarak Bakanlığımız veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilere göre listelenmektedir. başvuru ekranına yansıyan uyarının incelenebilmesi ve başvuru ekranının aktif hâle getirilebilmesi için. Listede yer alan okullardan mezuniyet belgenize uygun olanını seçmeniz gerekmektedir. sınava girdiği dönemde mezun olamayıp daha sonraki dönemlerde mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Ancak. mezun olduğu yükseköğretim programının “tam adı”nı yazmaları gerekmektedir. listelenen programlar arasında yer almıyor ise adaylar. "e-posta" yoluyla göndermeleri gerekmektedir. geçerli sonucun yılını dikkat ederek tercih etmeleri gerekecektir. f) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında hâlen kadrolu olarak çalışmakta olduğunuz tespit edilmiştir!)”. atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.“diploma / mezuniyet belgesi örneği” ile birlikte “EK-4 dilekçe örneği”ni doldurarak Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının EK-3’te verilen iletişim adreslerine e-posta yoluyla göndereceklerdir.” ifadesinin bulunduğu belgenin "onay bürosu"na teslim edilmesi gerekmektedir. e) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarından diğer kamu kurumlarına naklen atandığınız tespit edilmiştir!)”. d) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında adaylığınızın kaldırıldığı tespit edilmiştir!)”. Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı. EK-4 dilekçe örneğini doldurarak bu dilekçelerini Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının EK-3’te verilen iletişim adreslerine. adaylarca başvuru ekranında tercih edilerek belirtilecektir. bu sınav sonucu geçersiz sayıldığından. Bu adayların. seçmiş olduğunuz alana artık kaynak teşkil etmiyor ise mevcut listede yer almayacaktır. içeriğinde “KPSS’ye katıldığı ……/…… eğitim-öğretim yılında lisans öğreniminin son sınıfında öğrenim görmüĢtür. “seçmiş olduğunuz alan karşılığı”nda.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) c) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 6 aylık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)” ç) Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarına daha önce ilk atama biçimi dışında atandığınız tespit edilmiştir!)”. 20 . mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak. Başvuru Formu’nda mezuniyet bölümüne denklik belgesinde yer alan denklikle ilgili ifade yazılacaktır. Adayların mezun olduğu yükseköğretim programı. listeden “Diğer Program Girişi”ni seçtiklerinde açılacak olan ilgili “kutu”ya. 8) Elektronik Başvuru Formu’nda mezun olduğunuz yükseköğretim programı.

“Çalıştığı Kurum ya da Kuruluşun Adı”. Ayrıca telefon numaranız ile e-posta adresinizi de ilgili alanlara yazabilirsiniz. 11) Başvurunuzu sadece “Başvuruyu Onaylatacağınız İl” alanında seçmiş olduğunuz ilin başvuru bürolarında onaylatabilirsiniz. öğretmenlikte geçen süreleri ve varsa memurlukta geçen sürelerini hesaplamak için. Form’u farklı bir ilde onaylatmak isterseniz. 15) Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da bu görevlerinden “adaylık”ları kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanlardan . Bu şekilde işlem yapılarak pedagojik formasyonu bulunmayan adayların atama önceliği belirlenecektir. öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur. Elektronik Başvuru Formu’nda Onay İlini değiştirmeniz gerekmektedir. Pedagojik formasyon şartı aranan yükseköğretim programlarından mezun adayların başvuru sayfasında. ekranda ilgili alana “0 (sıfır)” girmeleri gerekmektedir. semt/ilçe. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama çeşitleriyle başvuracak olanlar. bu seçeneği beyan edenlere açılacak olan. Alacakları belgede. 10) Eğitim fakültesi dışındaki okullardan mezun olmuş ve lisans diplomalarının arkasında “Pedagojik Formasyon Görmüştür. 17) Form’daki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Kaydet” butonunu tıklayarak Başvuru Formu’nu doldurma işlemini tamamlamış olacaksınız. önce “İller” sütunundaki başvuru alanınıza açık olan illerden biri seçilmelidir. 13) Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama çeşidiyle başvuruda bulunacak adaylar. Diğer seçenekleri Kılavuz’un 7. belgesi bulunmayanların ise bu “kutu”yu boş bırakarak başvurularını kaydetmeleri gereklidir. Ancak. Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için “üniversiteye kayıt tarihi”nin de girilmesi zorunludur. Form’da girilmesi zorunlu alanlarda eksiklik olması hâlinde. göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini ilgili alanlara yazacaklardır. numara. il ve posta kodu) tam olarak girilmesi zorunludur. “Görevi/Unvanı” ile “Aylık Derece ve Kademesi” bilgi başlıklarının da beyan edilmesi gerekmektedir. “sayı alanı” boş olan adayların. Daha sonra “İlçe/Kurumlar” sütununda listelenen eğitim kurumlarından istediğiniz eğitim kurumunu seçebilirsiniz.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 9) Elektronik Başvuru Formu’nda “mezun olunan yükseköğretim kurumu”ndan alınmış mezuniyet belgesinde yer alan “mezuniyet tarihi” ile Beden Eğitimi. 16) Tercihte bulunurken.). bu bölümü işaretledikten sonra.” ifadesi bulunan adayların. ilgili kısımlara belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri.4’üncü maddesindeki “Tercihler” başlıklı kısımda yapılan açıklamalar doğrultusunda doldurunuz. KPSSP10 puanıyla ilk atamaya başvuru yapacak adayların başvuru sayfasında yer alan “Hâlen bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmaktayım. “Pedagojik formasyon belgesi var” kutusu bulunacaktır. 21 .” bilgi başlıklarının beyan edilmesi. memurlukta geçen sürelerini hesaplamak için göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini ilgili alanlara yazacaklardır. 12) Tebligat adres bilgilerinin (mahalle. 14) Açıktan İlk Atama. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde aynı ilden yapabileceğiniz gibi farklı illerden istediğiniz sırada yapabilirsiniz.” veya “Bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmakta iken ayrıldım. sokak. Belgesi bulunanların. Bu şekilde toplam 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz (Kontenjanı 25 (yirmi beş) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir. ekrana yansıyacak hatalarınıza ilişkin uyarı mesajlarını dikkate alarak Form’daki hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekmektedir.

T. ihtiyacı karşılayacak sayıda yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. disket / CD’ye aktararak başvuru bürolarına gitmeleri veya bu işlemin onay bürosunda yapılabilmesi için yanlarında fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarını tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere. diğer şartlar ise il millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilecektir. özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli. Bilgisayar çıktısı. 19) Form’da fotoğrafları bulunmayan adayların fotoğrafları. Adayın kimlik belgesi. açıktan / kurumlar arası yeniden atama.6. Adayın Başvuru Formu’nda beyan ettiği bilgiler ile ibraz edilen belgelerin uygunluğuna ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir. Gerekli önlemler. isterlerse muvafakat belgesi yerine başvuru çıktısını onay bürosuna gitmeden önce alabileceklerdir. 21) Beden eğitimi alanına sınavsız olarak atanacak olan millî sporcuların başvuruları. Açıktan Atama” biçimlerine göre başvuran adaylar. başvuru ve onay işlemleri için belirlenen masalarda görevlendirilecektir. Bu komisyonda yer alacak personel. Bu takdirde başvurunuzu yeniden yapmanız gerekmektedir. “Olimpik Branş”.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 18) “İlk Atama. 20) Elektronik Başvuru Formu’ndaki bilgilerinizi başvuru bürolarına onaylatmadan önce istediğiniz şekilde düzeltme yapabilirsiniz. BaĢvuru onay bürolarındaki görevlilerce çözümlenemeyen konular ile uygulamada tereddüt edilen hususlar hakkında Bakanlık ve taşra teşkilatı arasında bilgi alışverişini sağlayan “PGM Ġnsan Kaynakları Forumu” kullanılacaktır. Kurumlar Arası Atama yoluyla başvuranlar. vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi. Ayrıca. “Kategori”. Bakanlığa iletilecek soru / sorunlara verilecek cevaplar “çevirim içi” olarak izlenebilecek. “beden eğitimi” öğretmenliği için başvuran millî sporcuların millîlik durumu Gençlik ve Spor Bakanlığınca (Spor Genel Müdürlüğü).C. “Müsabaka Türü”.1. BaĢvuru Bürolarında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler 1. açıktan / kurumlar arası ilk atama ve millî sporcuların başvuruları. Başvuruların alınacağı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde. 7.6. “Millî Sporcuların Başvuru Bilgileri” bölümü mevcuttur. bu sayede uygulamadaki birlikteliğin devamı sağlanacaktır. Bu bölümde yer alan “Uluslar Arası Yarışma”. ilk atama. başvuru onay bürolarında onaylama işlemi sonucunda verilecektir. atama. 22 . Başvuru bürosuna gelen adaylar. BaĢvuru Büroları İl millî eğitim müdürlüklerinde. Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir. Kimlik No ve alan seçimi yapılarak girilecek ekranda diğer öğretmen adaylarının yaptığı işlemler yanında ayrıca. Elektronik Başvuru Formu’nun onaylama işlemine ilişkin Onay Modülü’ne girilecektir. Elektronik Başvuru Formu’na girilen bilgileri gösterir bilgisayar çıktısı (rapor) alamayacaktır. ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ise ilk atama başvuruları alınacaktır. atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü başkanlığında. 7. Belgeye dayalı geçerli bir mazeretle (tercih değişikliği hariç) Elektronik Başvuru Formu’nuzu onaylayan görevli personel tarafından başvurunuz iptal edilebilecektir. büro görevlilerince kontrol edildikten sonra. il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır. ilgili onay masasına yönlendirilecektir. Onay işleminden sonra Form üzerinde düzeltme söz konusu değildir. “Derecesi” ve “Millî Oluş Sayısı” başlıklarının altındaki seçeneklerden durumlarına uygun bir seçenek tercih edilmek ve millî sporcu belgesinin/belgelerinin tarih ve sınıfı girilmek suretiyle tamamlanacaktır. başvuru bürolarında onaylama işlemi sırasında Form’a yansıtılacaktır.

Ancak. eğitim fakültesi dışındaki bir program ise. 4. son günü itibarıyla pedagojik formasyon belgesi için yapılan sınavlara katılarak başarılı olup formasyon belgesi düzenlenemeyenler. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda. “pedagojik formasyon derslerini aldığını ve bu derslerin kredilerini gösterir belge” alacaklardır. memuriyetteki ve öğretmenlikteki hizmet süreleri. uyarıların okunduğu anlamını taşır. BaĢvuruların 23 . Açıktan İlk Atama. Evrak incelemesi sırasında işaretlemiş olduğunuz uyarılara dikkat ediniz. Pedagojik Formasyon Belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Elektronik Başvuru Formu’nda. Bazı lisans diplomalarının arkasında “Pedagojik Formasyon Görmüştür. Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için ek olarak “üniversiteye kayıt tarihi”nin girilmesi zorunludur. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır. muvafakat verildiğine ilişkin EK-5/b belgesinin ya da Elektronik Başvuru Formu’nun ilgili bölümünün onay kısmı kontrol edilecektir. 6.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 2. 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresi aranmayacaktır. 7. öncelikte durumuna uygun atama yoluyla başvuruda bulunup bulunmadıklarının kontrol edilmesi gereklidir. Sınava girdiği tarihten sonra mezun olmuş adaylarca. görevden ayrılış nedenine göre yasal bekleme süresini doldurup doldurmadığına dikkat edilecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır. Bu durumda olanlar. Adayın Elektronik Başvuru Formu’nda seçmiş olduğu “yükseköğretim programı”.” ifadesi bulunanlar. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından. Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanlardan. öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarından. Tanımlar. 8. yeniden giriş yapmaları sağlanacaktır. 12 ve 13’üncü sayfalarında yer alan 4’üncü maddede başlıklar hâlinde açıklanmıştır. Bu adayların. Açıktan Atama. mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı “KPSS’ye katıldığı ……/…… eğitim-öğretim yılında lisans öğreniminin son sınıfında öğrenim görmüĢtür. Bunlara ait belgeler başvuru onayı süreci içinde elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının illere göre belirlenmiş e-posta adreslerine gönderilecektir. Bu durumda ilgili alanlara alınan bu belgenin tarih ve sayısının yazılması gerekmektedir. Adayların mezuniyet tarihleri ile ekrana yansıtılan KPSS tarihleri karşılaştırılacaktır. Onay Modülü’nde.” ifadesinin bulunduğu belgenin onay bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama biçimleriyle öğretmenliğe başvuran adayların. kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda. 5. kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. onay ekranınıza “Pedagojik Formasyon Belgesi Var Mı?” sorusu gelecektir. 11. adayın mezuniyet belgesi tarihi ile Beden Eğitimi. elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne. 3. hizmet belgeleri dikkatle incelenerek adayın derece ve kademesi. 2547 sayılı Kanun’a tabi olarak üniversitelerde görevli iken ayrılanlarda. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Hatalı atama yoluyla Başvuru Formu’nu doldurmuş adayların onay işlemi yapılmayacak. başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları resmî yazı ile başvuru yapabileceklerdir. adayın seçmiş olduğu “yükseköğretim programı” için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Kurum İçi İlk Atama. Kılavuz’un 10. Pedagojik Formasyon Belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir. Pedagojik Formasyon Belgesi’nde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. alacakları resmî yazının tarih ve sayısını gireceklerdir.

Fotokopileri yukarıda belirtildiği şekilde muhafaza edilecektir. Bu tür başvurular. 4. 10. 7. Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama biçimleriyle başvuran adaylar. Kurum İçi Atama. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olup “beden eğitimi öğretmenliği”ne başvuracak olanların 21/05/1999 tarihinden önce mezun olduklarına veya bu tarih itibarıyla kayıt yaptırmış olmalarına dikkat edilecektir. Elektronik Başvuru Formu’nda fotoğrafı bulunmayan adayların. 3. 8. muvafakat verildiğine ilişkin EK-5/b belgesinin ya da Elektronik Başvuru Formu’nun ilgili bölümünün onay kısmı kontrol edilecektir.2. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra. Beden eğitimi ve spor yüksekokullarından mezun olanlarda. Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderildikten ve Bakanlıkça onaylandıktan sonra onay işlemi tamamlanmış olacaktır. belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteğinin uygunluğu hâlinde iptal edilerek yeniden başvuruda bulunması sağlanacaktır. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler. Bu adayların fotoğraflarının. Muvafakat yerine geçen belge aslı onaylandıktan sonra diğer belge asıllarıyla birlikte “aday”a geri verilecektir. Lisans öğrenimlerinin ara sınıf öğrencisi iken girilen KPSSP10 sonuçları geçersizdir. diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir. il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır. 24 . Açıktan İlk Atama. 11. Başvuru Formu’nun “üç adet çıktı”sı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. İlgili Dairenin değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır. kurum muvafakati verilmiş ise onaylanacaktır. fotoğraflarının Form’a yansıtılması gerekmektedir. en fazla 135 KB olacak şekilde Başvuru Onay Modülü’ndeki Açıktan Atama başlığı altındaki Evrak İşlemleri bölümünden.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 9. 12. çalıştıkları kurumlardan muvafakat aldıklarına dair imzalı ve onaylı EK-5/b belgeyi ya da bilgisayar çıktısını (rapor) beyan etmek zorundadır. 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A–5 maddesinde sayılan suçlardan hükümlü olup daha sonra mahkeme kararıyla adli sicilinden bu cezası silinmiş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Onaylanmış Başvuru Formu’nu yanlış doldurduğunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların başvuruları. Onaylanan Başvuru Formu’nun “iki nüshası” belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden. tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Form’a aktarılması sağlanacaktır. hizmet belgesi ve kararnamesi” taranarak en az 50 KB. Onay Sürecine ĠliĢkin Uyarılar 1.6. 5. tarayıcıdan geçirilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına eposta ekinde gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanların. Açıktan Atama. 7. Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama biçimleriyle başvuru yapacakların “diploma. 2. 08/12/1999 tarihinden önce mezun olup olmadığı ya da belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıt yaptırmış olduklarına dikkat edilecektir.

baĢvuru Ģartlarını taĢımadığı hâlde.6. KPSS belgesi hariç ilk atama kapsamında başvuran diğer adaylardan istenilen tüm belgeler millî sporculardan da istenecek ve bu belgeler incelendikten sonra uygun görülmesi hâlinde başvuru onaylanacaktır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış başvurular. Atama alanı ve biçimini yanlış seçenlerin başvuruları. “kontenjan kalması halinde” değerlendirileceklerdir. millîlik durumlarıyla ilgili bilgi ve belgelerinin mevzuata uygunluğu Gençlik ve Spor Bakanlığında (Spor Genel Müdürlüğü) oluşturulacak başvuru onay bürosunda değerlendirilecektir. 8. kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atama çeşitlerine göre başvuru hakkı bulunmasına rağmen KPSSP10 puanı ile ilk atama kapsamında başvuruda bulunmayı tercih eden adaylar. 4.3. mezuniyetleri itibariyle TTK “kararları”nda atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarının atama önceliği esas alınarak “KPSSP10 puan üstünlüğü” esasına göre tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında değerlendirileceklerdir. gerçeğe aykırı belge düzenleyerek gerçeğe aykırı beyanda bulunarak ya da evrakta tahrifat yaparak baĢvuruda bulunanlar ile gerçek durumunu gizleyerek baĢvuruda bulunanların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. 7. Geçersiz KPSSP10 puanı ile (ara sınıf öğrencilerinin puanları) yapılan başvurular. Hizmet sürelerini fazla gösterenler ile memurlukta geçen hizmet sürelerini öğretmenlikte geçmiş gibi gösterenlerin başvuruları. 3. ATAMA 8. 8. atamaları iptal edilerek haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır. 2. Bu bağlamda. 25 . Atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış seçenlerin başvuruları. Ġlk Atama İlk defa atanacaklar ile açıktan ilk atama. Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) bünyesinde oluşturulan onay bürosuna aittir. 7. BaĢvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 1. “pedagojik formasyonu” ya da “ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans” programlarından birini. Uygun olanların başvurusu onaylandıktan sonra Elektronik Başvuru Formu’nda aday tarafından seçilen il millî eğitim müdürlüğünün başvuru onay ekranına yansıyacaktır. Başvuru takvimi dışındaki başvurular. Beden eğitimi öğretmenliği için başvuran millî sporcuların. Aynı atama önceliği bulunan eğitim fakültesi dışındaki yükseköğretim programlarından mezun adaylar. yukarıda belirtilen adayların atanmalarından sonra. geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilen millîlik bilgilerinin doğruluğu konusundaki sorumluluk. Atama yapılmış olsa bile.  Tamamlamış değerlendirilecektir. eğitim fakültesi mezunları ile eşit öncelikle  Tamamlamamış adaylar ise atanacağı alanın taban puanı üzerinde ve KPSSP10’nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak şartıyla. 5. olmaları halinde. Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan başvurular.1.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 9.

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda sırasıyla “genel kültür ve genel yetenek testleri”ndeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir. bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday “bilgisayar kurası” ile belirlenir. alan bazında sisteme yansıtılan 3 kat eğitim kurumundan 25 tercih sınırlılığı içinde seçebileceklerdir. öğretmenlikteki veya yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet sürelerine göre bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. 8. Gençlik ve Spor Bakanlığının (Spor Genel Müdürlüğü) 02/03/2010 tarihli ve GMT.3. Millî Sporcuların Atamaları Bu kapsamdaki başvurular. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama (8.) Çeşidine Göre Başvuru Yapacakların Tercihleri ve Atama Yöntemi: 1. 2.Alanlar bazında ayrılan kontenjanlara yeterli başvurunun olmaması veya başvuran adayların tercihleri nedeniyle boş kontenjan kalması durumunda. atama çeşidi içinde ayrılacak kontenjanın 3 katından fazla olamayacaktır. Söz konusu Tablo’da belirtilen öncelikte. Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama kapsamındaki başvurular.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan Kılavuz EK-10 Tablo’da belirtilen önceliğe göre değerlendirilecektir. artan kontenjan diğer atama çeşidinde potansiyel adayı bulunan alanlara yüzdelik oranları dikkate alınarak aktarılacaktır. 26 .430. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama (8.) ile Açıktan. boş kalan kontenjanlar aynı atama çeşidi içinde. atama çeşidine ve alanlara göre ayrılan kontenjanın 3 katı eğitim kurumu yansıtılması nedeniyle tercih edilen kurumların bazıları boş kalabilecektir. başvuru yapmış potansiyel adayı bulunan diğer alanlara mevcut kontenjanların yüzdelik oranları dikkate alınarak aktarılacaktır. bunun da eşit olması durumunda. 8. "açıktan ilk atama.3. sırasıyla “eğitim bilimleri testi”ndeki doğru cevap sayısı fazla olana. Ancak. 3. bunun da eşit olması hâlinde. eşitlik olması hâlinde. "açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" çeşidine ayrılan %7. Başvuruda bulunanların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenlikte göreve önce başlayana öncelik verilecektir. "yaşı büyük olan"a öncelik verilecektir. Eşitliğin devam etmesi durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir. kendi alanı ve atama biçimine göre tercih etmek istediği eğitim kurumlarını. Hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir. bir alana aktarılacak kontenjan. memuriyetteki hizmet sürelerine göre bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Aynı atama çeşidi içinde diğer alanlara kontenjan aktarımlarına rağmen atama çeşidine ayrılan boş kontenjan kalması durumunda. "önce mezun olan"a. Açıktan.4.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) Kamu Personel Seçme Sınavı’nda almış oldukları puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde. Ancak. il millî eğitim müdürlükleri.2. Kurum Ġçi ve Kurumlar Arası Ġlk Atama Açıktan İlk Atama.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama kapsamındaki başvurular.Bu amaçla. 8. atama çeşidi ve alana yeterli sayıda başvurunun yapılması durumunda. kurum içi ve kurumlar arası ilk atama" çeşidine ayrılan %3’lük kontenjan dilimlerinin alanlar bazında 3 katı eğitim kurumu belirleyerek sisteme yansıtacaklardır.Adaylar.

TEBLĠGAT VE GÖREVE BAġLAMA Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları.). sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır.tr internet adresinden duyurulacaktır. PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. EK-1 “Atama Takvimi”nde belirtilen 05/09/2011 tarihinde göreve baĢlamaları gerekmektedir.gov. c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir. bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak atanmaları nedeniyle 05 Eylül tarihinden itibaren “sözleşmelerinin feshi”ni isteyeceklerdir. öğretmen olarak görev yapmasına engel oluşturabileceği hususunda tereddüt oluşması hâlinde. EK-1 “Atama Takvimi”nde belirtilen göreve başlama tarihinde. ç) Millî sporcular. bulundukları illerde Bakanlığımız Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve 06/09/2011 tarihinde baĢlayacak olan oryantasyon programına (uyum eğitimi) alınacaklarından.1. bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak “Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu”nun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan ve sınıfı (A) ya da (B) olarak belirlenmiş millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği. göreve başlatılmayıp “yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceği”ne ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alınacak “sağlık kurulu raporu” istenecektir. yukarıdaki belgelerin yanında. Atama kararnameleri. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları. atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir. bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. ATAMALARIN DUYURULMASI. b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet). ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla “asıl”ları öğretmene teslim edilecek.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 9. Göreve ilk defa baĢlayacak öğretmenlerimizin. a) BaĢvuru esnasında istenilen belgeler. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir. “Sözleşme feshi”nin istenmesi hâlinde. dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler. Adayın sağlık durumunun.” ibaresi bulunanlara ait “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin “mahkeme kararı”. Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanların tebligatları.2’nci maddesinde belirtilen belgeler” istenecektir.meb. Göreve başlayacak adaylardan. ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır. 27 . Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Göreve BaĢlamada Ġstenecek Belgeler: Öğretmen olarak ataması yapılanlar. Atananlara. e) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı verenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi. atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://personel. d) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda. 9. bu “Kılavuz’un “Adaylardan İstenecek Belgeler” başlıklı 7.

2. Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilmiştir. buna ilişkin belgeler.İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) Tüm atama çeşitlerine göre başvuru yapanların “sağlık. belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. adli sicil. il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda. 2. askerlik durumları” ile açıktan atama ve açıktan ilk atama çeşidine göre başvuru yapanların “Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı. SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları”. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Sonuçların Basın ve İnternet Yoluyla Duyurulması Atanan Öğretmen Adaylarının Göreve Başlamaları 28 . adaydan ayrıca istenmeyecektir. 657 sayılı Kanun’un 62 ve 63’üncü maddeleri gereğince iptal edilecektir. Öğretmenliğe Başvuru Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu valilikçe değerlendirilecektir. Göreve BaĢlamayanlar Hakkında Yapılacak ĠĢlemler Öğretmen olarak ataması yapılanlardan baĢvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapıldığı hâlde.Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin. atandıkları tarihten itibaren “1 (bir) yıl” dolmadan yeniden öğretmenlik başvuruları kabul edilmeyecektir. 1. yasal süre içinde göreve baĢlamayanların atama iĢlemi. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılacaktır. 9. EK–1 ATAMA TAKVĠMĠ Sıra No 1 2 3 4 YAPILACAK Ġġ VE ĠġLEMLER Duyuru Yapılması / Kılavuz'un Yayımlanması Başvuruların Kabul Edilmesi TARĠH 09 Ağustos 2011 18-24 Ağustos 2011 26 Ağustos 2011 05 Eylül 2011 Atamaların Yapılması. Bu durumda olanların.

Tek./Yapı Tasarımı İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Kimya/Kimya Teknolojisi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Makine Tek./Makine ve Kalıp Matbaa Matematik Metal Teknolojisi Motorlu Araçlar Teknolojisi Muhasebe ve Finansman Müzik 65 70 70 70 55 68 83 82 73 70 45 77 50 60 40 80 74 79 84 77 65 85 85 72 65 80 55 82 45 68 65 40 57 40 50 40 40 83 71 40 83 60 83 77 78 78 70 75 76 79 70 48 2 10 2 41 2 259 118 63 4 176 121 5 6 1 335 2 2 29 9 3 83 430 62 1 2 3 3 10 15 89 3 23 4 2 4 1 120 505 889 1 2 7 64 1 2 10 2 418 10 5 37 166 1 2 4 27 14 16 1 18 4 1 1 63 1 2 11 6 7 7 1 33 27 5 4 1 11 49 16 2 1 4 21 7 1 2 1 14 1 1 1 32 25 62 1 1 15 1 4 68 2 1 3 18 1 6 13 10 27 6 1 32 1 1 7 3 13 2 47 2 330 138 86 5 201 126 6 7 1 425 2 2 36 14 4 98 500 85 1 2 3 4 13 16 109 3 24 5 2 5 1 165 540 978 1 3 8 85 2 2 15 2 518 13 6 41 191 29 . Meslek Dersleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon İnşaat Tek.H.Tek./Elektrik Elektrik-Elektronik Tek.L./El Sanatları El San. ve Sekreterlik Coğrafya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Denizcilik/Gemi Makineleri Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Denizcilik/Su Ürünleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi El San./Elektronik Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Felsefe Fen ve Teknoloji Fizik Fransızca Gazetecilik Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı Gıda Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Görsel Sanatlar/Resim Grafik ve Fotoğraf/Grafik Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Harita-Tapu-Kadastro Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Hayvan Sağlığı İ.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK–2 ATAMA YAPILACAK ALANLAR ĠLE BAġVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN ÇĠZELGESĠ Kadrolu Öğretmenlik Alan Kodu Sınav Taban Puanı Sıra No Açıktan İlk Atama./Nakış Elektrik-Elektronik Tek./Makine Ressamlığı Makine Tek. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama Kontenjanı Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Kontenjanı Millî Sporcu Kontenjanı İlk Atama Kontenjanı Alan Adı Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 7028 7029 7030 2246 7092 2265 1119 1123 1963 1207 4936 7032 7031 7034 1245 7035 7036 7037 7038 7039 1371 1386 1390 1417 4951 7040 7044 4954 2647 1925 7045 4957 4958 7047 4959 7048 1230 1715 1524 7050 7049 2651 1627 4967 7055 7054 1700 2353 4972 4975 4976 1822 Adalet Ahşap Teknolojisi Aile ve Tüketici Bilimleri Almanca Arapça Beden Eğitimi Bilişim Teknolojileri Biyoloji Büro Yön.

154) sayıyı geçmeyecektir. KPSSP10 puan türünden alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puana sahip olmak. 30 . Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ile Açıktan İlk Atama. Kılavuzun Genel Açıklamalar bölümünün 2.604 275 1 147 157 1 1 14 668 478 2 22 308 11. "beden eğitimi" alanına ayrılan kontenjanın %10’u olan 33’ü de millî sporcu olarak sınavsız atanacaklar için ayrılmıştır. 2010 veya 2011 yıllarında yapılan herhangi bir KPSS’ye girmiş.2 ve 8. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama çeşitlerine ayrılan alan bazındaki kontenjanlara en fazla üç katına kadar atama yapılabilecektir.544 kadronun./Tekstil Tekstil Tek/Tekstil İplik Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe Ulaştırma Hizmetleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği TOPLAM 50 80 64 75 40 60 50 50 50 40 40 80 81 80 72 73 79 40 78 40 80 80 70 69 84 50 55 30 1.357 46 1 1 28 1 5 19 12 2 16 7 90 21 14 14 50 9 6 6 4 28 25 1 21 808 1 12 10 1 9 346 33 1.128 7 3 1 696 2 9 34 1 1 86 1 3 1 2 2.390’ı ilk atama. %3’ü olan 346’sı açıktan ilk atama. %7’si olan 808’i açıktan ve kurumlar arası yeniden atama. kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşidiyle.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) Kadrolu Öğretmenlik Alan Kodu Sınav Taban Puanı Sıra No Açıktan İlk Atama. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama Kontenjanı Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Kontenjanı Millî Sporcu Kontenjanı İlk Atama Kontenjanı Alan Adı Toplam 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 4439 1860 4978 2838 1894 4883 4901 7088 7067 7073 7074 7089 7069 7075 4996 2403 2510 7078 2036 4900 7081 7082 4988 1283 2143 4991 4992 2632 Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Pazarlama ve Perakende Radyo-Televizyon Rehber Öğretmen Rusça Sağlık Bilgisi Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık/Çevre Sağlığı Sağlık/Diş Protez Sağlık/Hemşirelik Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Sağlık/Tıbbi Laboratuvar Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon Seramik ve Cam Teknolojisi Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Tarım Tek. Atama yapılacak sayı./Bahçe ve Tarla Bitkileri Tarih Teknoloji ve Tasarım Tekstil Tek. 10.544 NOT: a) b) c) "İlk atama"ya başvuracaklar için.3’üncü maddelerine ilişkin atama yöntemi başlığı altında yapılan açıklamalar çerçevesinde. toplam satırında gösterilen (808 + 346 = 1.063 6 2 1 656 2 8 27 1 1 63 1 3 1 2 2.11’inci maddesi ile Atama bölümünün 8.464 245 1 127 137 1 1 9 628 443 2 20 278 10. 11.

Yalova. Gaziantep.tr pgm_atama_yerdeg9@meb.gov. Batman. Kahramanmaraş. Uşak. Karabük.meb.gov.gov. Kırıkkale.tr pgm_atama_yerdeg25@meb. Şanlıurfa Elazığ.gov. Bolu. Kütahya. Karaman. Isparta. Tokat İstanbul Artvin.tr pgm_atama_yerdeg6@meb.tr pgm_atama_yerdeg21@meb. Çanakkale.gov.tr pgm_atama_yerdeg24@meb. Kırklareli. Muğla.gov. Tunceli Bartın.tr pgm_atama_yerdeg17@meb. Şırnak Ağrı. Muş.gov.tr pgm_atama_yerdeg16@meb. Niğde Antalya. Aksaray. Sivas Giresun. Samsun Ankara Bayburt. Sakarya Aydın.tr FAKS NO 31 (0 312) 418 03 81 . Ordu. Nevşehir. Eskişehir. Gümüşhane. Osmaniye Çorum.tr pgm_atama_yerdeg14@meb.gov.gov.gov. Tekirdağ Bitlis. Trabzon.gov. Mersin. Sinop.gov. Edirne.gov. Erzincan. Kocaeli Bingöl. Çankırı. Erzurum. Hakkari. Kilis. Van TELEFON (0 312) 413 15 62 (0 312) 413 15 62 (0 312) 413 15 62 (0 312) 413 15 56 (0 312) 413 15 48 (0 312) 413 15 56 (0 312) 413 13 75 (0 312) 413 13 71 (0 312) 413 13 79 (0 312) 413 13 76 (0 312) 413 13 64 (0 312) 413 13 78 (0 312) 413 13 34 (0 312) 413 17 88 (0 312) 413 17 88 (0 312) 413 17 86 (0 312) 413 17 90 (0 312) 413 13 32 (0 312) 413 17 83 E-POSTA ADRESLERĠ pgm_atama_yerdeg1@meb.tr pgm_atama_yerdeg11@meb.gov. Kastamonu.tr pgm_atama_yerdeg2@meb. Burdur. Zonguldak Afyonkarahisar. Hatay.tr pgm_atama_yerdeg12@meb.gov. Düzce. Mardin Balıkesir.tr pgm_atama_yerdeg18@meb. Konya.gov. Iğdır. Denizli. Yozgat Bilecik.tr pgm_atama_yerdeg5@meb. görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerinin (Örnek: http://ankara. Malatya.gov. Kırşehir. Diyarbakır.gov.tr pgm_atama_yerdeg20@meb. Manisa. Kayseri. ĠLLER Adıyaman.tr pgm_atama_yerdeg13@meb. Rize Ardahan. İzmir Adana. Kars.tr ) internet sayfalarındaki atama birimlerinin iletişim adreslerine başvurmaları gerekmektedir. Bursa. Siirt.gov.tr pgm_atama_yerdeg19@meb.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-3 ĠLETĠġĠM ADRESLERĠ (1) ĠLLERE GÖRE ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNCE ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME KONUSUNDA BĠLGĠ EDĠNMEK ĠÇĠN (KADROLU VE SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLER) Not: Öğretmenler.tr pgm_atama_yerdeg8@meb.tr pgm_atama_yerdeg47@meb.gov. Amasya.

Elazığ.gov. Batman. Zonguldak Adana.gov.tr ) internet sayfalarındaki atama birimlerinin iletişim adreslerine başvurmaları gerekmektedir. Sivas. Giresun.meb.tr pgm_bilisim10@meb.tr ĠLETĠġĠM ADRESLERĠ (3) ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNCE KILAVUZ. Gaziantep. Şanlıurfa. Tekirdağ.meb. Kastamonu. görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerinin (Örnek: http://ankara. Balıkesir. Kars. Kütahya Afyonkarahisar. Çanakkale. Yalova TELEFON (0 312) 413 13 62 (0 312) 413 13 80 (0 312) 413 13 62 (0 312) 413 13 81 (0 312) 413 13 80 (0 312) 413 13 62 (0 312) 413 13 81 (0 312) 413 13 81 (0 312) 413 13 81 (0 312) 413 13 80 (0 312) 413 13 81 (0 312) 413 13 62 E-POSTA ADRESLERĠ pgm_bilisim4@meb.gov. Osmaniye. Trabzon Hakkari.tr FAKS NO pgm_bilisim8@meb. Kırklareli. Çankırı.tr Faks: (0 312) 425 23 59 e-posta: fdinc@meb. Sinop. Kayseri. Diyarbakır.gov. Konya. Erzincan. KONU TELEFON (0 312) 413 15 61 (0 312) 413 14 10 E-POSTA ADRESĠ / FAKS NO e-posta: egunay@meb. ĠLLER Amasya. Malatya.gov. Hatay. Rize. Gümüşhane. görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerinin (Örnek: http://ankara. Mersin Ağrı. Siirt.tr pgm_bilisim11@meb.gov. Nevşehir Antalya. Düzce. Muş İstanbul Ankara. Karaman. Uşak. Iğdır.gov. YÖNETMELĠK VE NORM KADRO KONUSUNDA BĠLGĠ EDĠNMEK ĠÇĠN Not: Öğretmenler. Tunceli.tr pgm_bilisim5@meb. Ordu Adıyaman.gov.gov. Bitlis. Mardin. Manisa.tr ) internet sayfalarındaki atama birimlerinin iletişim adreslerine başvurmaları gerekmektedir. Erzurum.tr pgm_bilisim15@meb. Burdur.tr .gov. Tokat. Kırıkkale.tr pgm_bilisim6@meb.gov.gov. Artvin.gov. Kocaeli. Kilis. Bayburt. Sakarya.tr pgm_bilisim1@meb. Bilecik. Isparta. Çorum. Edirne. Bolu. Karabük.tr pgm_bilisim14@meb. Eskişehir. Van. Kahramanmaraş. Bingöl.gov.tr pgm_bilisim9@meb. Bartın.gov. Yozgat Samsun.tr Faks: (0 312) 419 52 51 e-posta: pgm_mevzuat_ogretmenatama@meb. Aydın. Muğla. Kırşehir. Niğde Denizli.tr pgm_bilisim13@meb. Bursa.gov.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠLETĠġĠM ADRESLERĠ (2) ĠLLERE GÖRE ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNCE BAġVURU EKRANLARI ĠLE MODÜLLER KONUSUNDA BĠLGĠ EDĠNMEK ĠÇĠN Not: Öğretmenler.gov.tr Faks: (0 312) 419 52 51 KILAVUZ YÖNETMELĠK (0 312) 413 18 41 (0 312) 413 17 66 NORM KADRO (0 312) 413 14 28 (0 312) 413 14 30 32 (0 312) 419 52 51 pgm_bilisim7@meb.gov. İzmir Aksaray.tr pgm_bilisim12@meb. Şırnak. Ardahan.

Kimlik Numaramın düzeltilerek Başvuru Formu'na yansıtılmasını istiyorum..C. (İmza) (Adı Soyadı) T. f) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarından diğer kamu kurumlarına naklen atandığınız tespit edilmiştir!)”.. ÖSYM’den alarak ekte sunduğum adıma yeniden tanzim edilen “KPSS Sonuç Belgesi” doğrultusunda T. a) b) c) d) uyarısı (belirtiniz) gelmektedir.4 MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA (Personel Genel Müdürlüğü) Aşağıda yazdığım talebimle ilgili işlemin yapılmasını arz ederim. “mahkeme kararı” vb.C./…….. e) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında adaylığınızın kaldırıldığı tespit edilmiştir!)”..) 33 . Kimlik Numarası : : Atama Biçimi İlk Atama Atama : Alanı _______________________________ Millî Sporcu Açıktan İlk Atama. . Bu nedenle.. Kimlik Numaram hatalıdır.C. “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 1 yıllık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)” “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 6 aylık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)” “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarına daha önce ilk atama biçimi dışında atandığınız tespit edilmiştir!)”. Atanacağım alana kaynak olan yükseköğretim programlarının listesinde mezun olduğum program bulunmamaktadır. g) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında hâlen kadrolu olarak çalışmakta olduğunuz tespit edilmiştir!)”.. Mezun olduğum programın ekte sunduğum mezuniyet belgesinde yapılacak inceleme sonucu uygun görülmesi hâlinde listeye ilave edilmesini istiyorum. KPSS Sonuç Belgesindeki T./. Bunların Dışında : EKLER : (Düzeltilecek bilgiye ait belge örneği “mezuniyet belgesi örneği”. Ekranda. Ekte sunduğum belgelerin incelenerek uygun görülmesi durumunda Başvuru Formu'nun aktif hâle getirilebilmesini istiyorum. “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Kayıtlarda son (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edilmiştir!)”..MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK. Kurum İçi ve Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Kurumlar Arası İlk Atama ______________________________________________________________________________ Adres : ______________________________________________________________________________ Telefon : _______________________ E-posta :_____________________________________________ KKTC vatandaşı olmam nedeniyle Elektronik Başvuru Formu’na kimlik bilgilerim yansımamaktadır.. Ekte sunduğum KKTC vatandaşı olduğumu gösterir belge ve KPSS Sonuç Belgesi doğrultusunda Başvuru Formu’nda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyorum.) (Tüm gönderilecek dilekçelerde nüfus cüzdanı fotokopisi zorunludur.

bilgisayarliegitimedestek.meb.tr www.meb. Açıktan / Kurumlar Arası Yeniden Atama.0. Buna ilişkin duyuru.meb.gov.egitimedestek.tr adresinde ve diğer iletişim araçlarıyla kamuoyuna yapılmış olup. başvuru yapanın hâlen çalışmakta olduğu kamu kurum veya kuruluşunun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması durumunda. Necmettin YALÇIN Bakan a.01. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak için İlgi Kılavuz hükümleri doğrultusunda belirtilen şartları taşıyanlardan İlk Atama.371 / 54960 Konu : Kurumlar Arası Atamalar (Ağustos 2011) 05/08/2011 İLGİLİ KURUMA Ġlgi : Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011). Söz konusu bölüm. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B. ataması yapılacak öğretmen adayına kurumunca muvafakat verildiği anlamına gelecektir.08.haydikizlarokula.tr İnternet Adresi: http://personel. e-posta : pgm_bilisim1@meb.00.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-5/a T. başvurular 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Açıktan İlk Atama / Kurum İçi / Kurumlar Arası İlk Atama çeşitleriyle öğretmen ataması yapılacaktır. Genel Müdür Atatürk Bulvarı. Kurumunuzda hâlen çalışan ve öğretmenlik için başvuru yapacakların EK-5/b belgesinin ya da Elektronik Başvuru Formunun ilgili bölümün onaylanması (muvafakat verilmesi) hususu tamamen söz konusu kurumun takdirinde olup. Muvafakatiniz sonucu ataması yapılan adaya ilişkin yazılı tebligat.gov.V.gov.PGM.02. başvuru ve atamaya ilişkin gerekli iş ve işlemler buna göre yürütülecektir.org www.Md. Kurumunca muvafakat vermeye ilişkin belge ya da elektronik başvuru formundaki bölümün onaylanmaması durumunda ilgililerin başvuruları kabul edilmemektedir.org 34 . 06648 Bakanlıklar / ANKARA Tel: 0 312 413 14 10 Faks: 0 312 419 52 51 Ayrıntılı bilgi için irtibat : Erol GÜNAY Şb. Bilgilerinize sunulur.gov.C. il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır. ilgili kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylandıktan sonra il millî eğitim müdürlüklerinde resmî hâle getirilmektedir.903. EK-5/b belgesi ya da Elektronik Başvuru Formu. EK-5/b belgesi ya da başvuruların alındığı Elektronik Başvuru Formunun raporlama kısmında “Muvafakat Vermeye Yetkili Kurum Amiri”nin onay bölümü bulunmaktadır.14.0.tr www. Bakanlığımızın http://personel.

/….. öğrenim ve memuriyet"ine ilişkin bilgileri yer alan kurumumuz personelinin Millî Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak atanmasında sakınca görülmemektedir. Mühür – Kaşe – İmza Muvafakat Vermeye Yetkili Kurum Amiri 35 .C./201.. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına atanmak için başvuru yapmak istediğimden kurum muvafakatinin verilmesi hususunda gereğini arz ederim. ….MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-5/b KAMU KURUM VE KURULUġLARINDA ADAY YA DA ASIL DEVLET MEMURU OLARAK GÖREV YAPANLARDAN ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU YAPACAKLARA ĠLĠġKĠN MUVAFAKAT BELGESĠ T. …. Adı-Soyadı İmzası Hakkında yürütülmekte olan adli ve idari herhangi bir soruşturma bulunmayan yukarıdaki "kimlik. KĠMLĠK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM TARĠHĠ DOĞUM YERĠ MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETĠM PROGRAMI GÖREV YAPTIĞI KURUM ADI GÖREV YAPTIĞI YER GÖREV UNVANI E-POSTA ADRESĠ TELEFON NUMARASI Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doğru olarak doldurulmuştur./201./…. Aksi çıktığında idarece yapılacak işlemlerden doğacak hukuki sonuçlara katlanmayı kabul ediyorum.

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-6 ALANLAR BAZINDA ATAMA YAPILACAK ĠL KONTENJANLARI (ĠLK ATAMA) ĠL ADI 36 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI 37 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI Toplam 38 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ALANLAR BAZINDA ATAMA YAPILACAK ĠL KONTENJANLARI (ĠLK ATAMA) ĠL ADI 39 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI 40 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI Genel Toplam 41 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI Toplam 42 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI Toplam 43 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI Genel Toplam Toplam 44 .

Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ile Açıktan Ġlk Atama.3’üncü maddelerine iliĢkin atama yöntemi baĢlığı altında yapılan açıklamalar çerçevesinde. baĢvuru ekranına yansıtılan eğitim kurumu sayısı. bu atama çeĢitleri için ayrılan toplam 3. BaĢvuru yapacak potansiyel aday sayısı ile bu adayların yapacakları tercih dağılımına göre il ve alan bazında boĢ eğitim kurumu kalabilecektir. Kılavuzun Genel Açıklamalar bölümünün 2. EK-2 tabloda alan bazında belirtilen kontenjanın il dağılımını göstermektedir. İl Adı 45 . Kurum Ġçi ve Kurumlar Arası Ġlk Atama çeĢitlerine ayrılan il ve alan bazındaki kontenjanlara en fazla üç katına kadar atama yapılabilecektir.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-7 ALANLAR BAZINDA ATAMA YAPILACAK ĠL KONTENJANLARI (AÇIKTAN VE KURUMLAR ARASI YENĠDEN ATAMA) NOT: Çizelge.2 ve 8. Ancak. aĢağıda gösterilen sayının üç katına kadar çıkabilecektir.000 kontenjanı geçmeyecektir.11’inci maddesi ile Atama bölümünün 8. Atama yapılacak sayı.

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) İl Adı Genel Toplam 46 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) İl Adı Toplam 47 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) İl Adı Genel Toplam Toplam 48 .

BaĢvuru yapacak potansiyel aday sayısı ile bu adayların yapacakları tercih dağılımına göre il ve alan bazında boĢ eğitim kurumu kalabilecektir. bu atama çeĢitleri için ayrılan toplam 3. EK-2 tabloda alan bazında belirtilen kontenjanın il dağılımını göstermektedir. Ancak. KURUM ĠÇĠ VE KURUMLAR ARASI ĠLK ATAMA) NOT: Çizelge. aĢağıda gösterilen sayının üç katına kadar çıkabilecektir.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-8 ALANLAR BAZINDA ATAMA YAPILACAK ĠL KONTENJANLARI (AÇIKTAN ĠLK ATAMA. Kılavuzun Genel Açıklamalar bölümünün 2. baĢvuru ekranına yansıtılan eğitim kurumu sayısı.11’inci maddesi ile Atama bölümünün 8.3’üncü maddelerine iliĢkin atama yöntemi baĢlığı altında yapılan açıklamalar çerçevesinde. Kurum Ġçi ve Kurumlar Arası Ġlk Atama çeĢitlerine ayrılan il ve alan bazındaki kontenjanlara en fazla üç katına kadar atama yapılabilecektir. Atama yapılacak sayı.000 kontenjanı geçmeyecektir.2 ve 8. İl Adı 49 . Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ile Açıktan Ġlk Atama.

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) İl Adı Toplam 50 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) İl Adı Genel Toplam 51 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) İl Adı Genel Toplam Genel Toplam 52 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-9 BEDEN EĞĠTĠMĠ ALANINDA ATAMA YAPILACAK ĠL KONTENJANLARI (MĠLLÎ SPORCULAR) Ġl Adı Beden Eğitimi Genel Toplam 53 .

/ Gümüş 3. / Bronz 1. / Gümüş 3. / Altın 1. / Gümüş 3. / Gümüş 2. / Altın 2.430. / Altın 2. / Altın 2. / Altın 2. / Bronz 1. / Gümüş 3. / Altın 2. / Gümüş 3. / Gümüş 2. / Altın 2. / Bronz 1. / Bronz 1. / Altın 2. / Gümüş 3. / Gümüş 3. / Altın 1. / Altın 2.00/399 SAYILI YAZISI VE EKĠ LĠSTEYE GÖRE BEDEN EĞĠTĠMĠ ALANINA BAġVURU YAPACAK MĠLLÎ SPORCULARIN ATANMALARINDA ESAS ALINACAK ÖNCELĠK SIRALAMASI ÖNCELĠK SIRASI YARIġMA ADI KATEGORĠ DERECESĠ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Olimpiyat Oyunları Ferdi Birincisi Parolimpik Oyunları Ferdi Birincisi Olimpiyat Oyunları Ferdi İkincisi Parolimpik Oyunları Ferdi İkincisi Olimpiyat Oyunları Ferdi Üçüncüsü Parolimpik Oyunları Ferdi Üçüncüsü Olimpiyat Oyunları Takım Birincisi Parolimpik Oyunları Takım Birincisi Olimpiyat Oyunları Takım İkincisi Parolimpik Oyunları Takım İkincisi Olimpiyat Oyunları Takım Üçüncüsü Parolimpik Oyunları Takım Üçüncüsü Dünya Şampiyonası Büyükler Ferdi Birincisi Dünya Şampiyonası Büyükler Ferdi İkincisi Dünya Şampiyonası Büyükler Ferdi Üçüncüsü Dünya Şampiyonası Büyükler Takım Birincisi Dünya Şampiyonası Büyükler Takım İkincisi Dünya Şampiyonası Büyükler Takım Üçüncüsü Avrupa Şampiyonası Büyükler Ferdi Birincisi Avrupa Şampiyonası Büyükler Ferdi İkincisi Avrupa Şampiyonası Büyükler Ferdi Üçüncüsü Avrupa Şampiyonası Büyükler Takım Birincisi Avrupa Şampiyonası Büyükler Takım İkincisi Avrupa Şampiyonası Büyükler Takım Üçüncüsü Üniversiad Oyunları Ferdi Birincisi Üniversiad Oyunları Ferdi İkincisi Üniversiad Oyunları Ferdi Üçüncüsü Üniversiad Oyunları Takım Birincisi Üniversiad Oyunları Takım İkincisi Üniversiad Oyunları Takım Üçüncüsü Dünya Şampiyonası Ümitler Ferdi Birincisi Dünya Şampiyonası Ümitler Ferdi İkincisi Dünya Şampiyonası Ümitler Ferdi Üçüncüsü Dünya Şampiyonası Ümitler Takım Birincisi Dünya Şampiyonası Ümitler Takım İkincisi Dünya Şampiyonası Ümitler Takım Üçüncüsü Ferdi “ “ “ “ “ Takım “ “ “ “ “ Büyükler/Ferdi “ “ Büyükler/Takım “ “ Büyükler/Ferdi “ “ Büyükler/Takım “ “ Ferdi “ “ Takım “ “ Ümitler/Ferdi “ “ Ümitler/Takım “ “ 1.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-10 GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞININ (SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 02/03/2010 TARĠHLĠ VE GMT. / Gümüş 3. / Bronz 1. / Bronz 3. / Gümüş 3. / Bronz 54 . / Bronz 1. / Bronz 1. / Bronz 3. / Altın 2. / Bronz 1. / Altın 2. / Gümüş 3. / Bronz 1.

/ Bronz 1. / Altın 2. / Gümüş 3. / Bronz 1. / Gümüş 3. / Altın 2.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Dünya Şampiyonası Gençler Ferdi Birincisi Dünya Şampiyonası Gençler Ferdi İkincisi Dünya Şampiyonası Gençler Ferdi Üçüncüsü Dünya Şampiyonası Gençler Takım Birincisi Dünya Şampiyonası Gençler Takım İkincisi Dünya Şampiyonası Gençler Takım Üçüncüsü Akdeniz Oyunları Ferdi Birincisi Akdeniz Oyunları Ferdi İkincisi Akdeniz Oyunları Ferdi Üçüncüsü Akdeniz Oyunları Takım Birincisi Akdeniz Oyunları Takım İkincisi Akdeniz Oyunları Takım Üçüncüsü Dünya Askeri Oyunları Ferdi Birincisi Dünya Askeri Oyunları Ferdi İkincisi Dünya Askeri Oyunları Ferdi Üçüncüsü Dünya Askeri Oyunları Takım Birincisi Dünya Askeri Oyunları Takım İkincisi Dünya Askeri Oyunları Takım Üçüncüsü Avrupa Şampiyonası Ümitler Ferdi Birincisi Avrupa Şampiyonası Ümitler Ferdi İkincisi Avrupa Şampiyonası Ümitler Ferdi Üçüncüsü Avrupa Şampiyonası Ümitler Takım Birincisi Avrupa Şampiyonası Ümitler Takım İkincisi Avrupa Şampiyonası Ümitler Takım Üçüncüsü Avrupa Şampiyonası Gençler Ferdi Birincisi Avrupa Şampiyonası Gençler Ferdi İkincisi Avrupa Şampiyonası Gençler Ferdi Üçüncüsü Avrupa Şampiyonası Gençler Takım Birincisi Avrupa Şampiyonası Gençler Takım İkincisi Avrupa Şampiyonası Gençler Takım Üçüncüsü Dünya Askeri Şampiyonası Ferdi Birincisi Dünya Askeri Şampiyonası Ferdi İkincisi Dünya Askeri Şampiyonası Ferdi Üçüncüsü Dünya Askeri Şampiyonası Takım Birincisi Dünya Askeri Şampiyonası Takım İkincisi Dünya Askeri Şampiyonası Takım Üçüncüsü Avrupa Askeri Şampiyonası Ferdi Birincisi Avrupa Askeri Şampiyonası Ferdi İkincisi Avrupa Askeri Şampiyonası Ferdi Üçüncüsü Avrupa Askeri Şampiyonası Takım Birincisi Avrupa Askeri Şampiyonası Takım İkincisi Avrupa Askeri Şampiyonası Takım Üçüncüsü Olimpiyat Oyunları. / Gümüş 3. / Altın 2. / Bronz 1. / Bronz 1. Avrupa Şampiyonaları. / Bronz 1. / Gümüş 3. / Bronz 1. / Altın 2. Akdeniz Oyunları. / Bronz 1. / Altın 2. / Gümüş 3. / Altın 2. Askeri Oyunlar. / Gümüş 3. / Bronz 1. / Gümüş 3. / Gümüş 3. / Gümüş 3. / Bronz En az on kez millî sporcu olanlar 55 . / Gümüş 3. Parolimpik Oyunları. Askeri Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında takım müsabakalarına katılarak en az 10 kez millî olanlar Gençler/Ferdi “ “ Gençler/Takım “ “ Ferdi “ “ Takım “ “ Ferdi “ “ Takım “ “ Ümitler/Ferdi “ “ Ümitler/Takım “ “ Gençler/Ferdi “ “ Gençler/Takım “ “ Ferdi “ “ Takım “ “ Ferdi “ “ Takım “ “ Takım 1. / Altın 2. Dünya Şampiyonaları. / Bronz 1. / Altın 2. / Bronz 1. / Bronz 1. / Altın 2. / Gümüş 3. / Bronz 1. Üniversiad Oyunları. / Gümüş 3. / Gümüş 3. / Gümüş 3. / Altın 2. / Altın 2. / Altın 2. / Altın 2. / Bronz 1. / Altın 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful