P. 1
Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

|Views: 201|Likes:
Yayınlayan: Ahmet Hamdi Can

More info:

Published by: Ahmet Hamdi Can on Jan 18, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1. ĠLGĠLĠ MEVZUAT
 • 2. GENEL AÇIKLAMALAR
 • 3. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ġARTLAR
 • 4. BAġVURU ÇEġĠTLERĠ
 • 4.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama;
 • 4.3. Açıktan Ġlk Atama, Kurum Ġçi Ġlk Atama ve Kurumlar Arası Ġlk Atama;
 • 4.4. Millî Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanması;
 • 5. ÖĞRETMENLĠĞE KAYNAK PROGRAMLAR
 • 5.1. Yurt Ġçi Programlar
 • 5.2. Yurt DıĢı Programlar
 • 6. PEDAGOJĠK FORMASYON
 • 7. BAġVURU, TERCĠHLER VE ONAY ĠġLEMLERĠ
 • 7.2.1. BaĢvuru Esnasında Ġstenecek Belgeler:
 • 7.3. SözleĢmeli Öğretmenlerin BaĢvuruları
 • 7.4. Tercihler
 • 7.5. BaĢvuru Formu’nun Doldurulması
 • 7.6.1. BaĢvuru Bürolarında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler
 • 7.6.2. Onay Sürecine ĠliĢkin Uyarılar
 • 7.6.3. BaĢvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
 • 8. ATAMA
 • 8.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama
 • 8.3. Açıktan, Kurum Ġçi ve Kurumlar Arası Ġlk Atama
 • 8.4. Millî Sporcuların Atamaları
 • 9. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLĠGAT VE GÖREVE BAġLAMA
 • 9.1. Göreve BaĢlamada Ġstenecek Belgeler:
 • 9.2. Göreve BaĢlamayanlar Hakkında Yapılacak ĠĢlemler
 • EK-3
 • EK- 4
 • EK-5/a
 • EK-5/b
 • EK-8

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

AĞUSTOS 2011

MEB

Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU’NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ TAM VE DOĞRU OLARAK DOLDURUP DOLDURMADIĞINIZI KONTROL EDĠNĠZ.

BAġVURU SÜRESĠ ATAMA TARĠHĠ GEÇERLĠ SINAV SONUÇLARI

18-24 Ağustos 2011 26 Ağustos 2011 2010 ve 2011 KPSSP10

ELEKTRONĠK BAġVURU FORMU’NUN DOLDURULMASINDAN SONRA ONAY ĠġLEMLERĠ ĠL VE ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNDE YAPILACAKTIR.

ATAMA DÖNEMĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU’NUN ĠNTERNET ADRESĠ http://personel.meb.gov.tr

TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞININ ĠNTERNET ADRESĠ (80 sayılı Karar ve eki Çizelge) http://ttkb.meb.gov.tr

Öğretmenlik Ġçin BaĢvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011), Bakanlık Makamının 01 / 08 / 2011 tarihli ve B.08.0.PGM.0.14.01.00-903 / 53334 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulmuştur.

(Her hakkı saklıdır. Çoğaltılıp satılamaz.)

2

MEB

Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

ÖĞRETMENLER!

Yeni nesli; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri, sizin beceriniz ve fedakârlığınız derecesiyle uyumlu bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli yetiştirmek koruyucular sizin ister! Yeni Üstün nesli, bu özellik ve yetenekte yüksek

elinizdedir.

görevinizin

yapılmasına

emeklerle varlığınızı adayacağınıza asla kuşku duymam... Fakat biliyorsunuz ki görüşlerin, programların kesin ve açık olması çok önemli olmakla beraber etkili ve verimli olabilmesi, onların güçlü, kavrayışlı ve fedakâr öğretmenlerimiz tarafından okullarımızda çok büyük dikkat ve emekle uygulanmasına bağlıdır. Ġşte özellikle sizden rica edeceğim konu budur. Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

3

MEB

Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

Saygıdeğer Öğretmen Adayı; İçinde bulunduğumuz 21.yüzyıl değişim yüzyılı olarak adlandırılmaktadır. Bu değişimin en etkili şekilde yaşandığı alanların başında bilgi, iletişim ve teknolojideki değişimler gelmektedir. Yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplumsal bilinci ve beklentileri artırmış, bunun sonucu olarak da kurumlar değişime zorlanmıştır. Bu değişimler sayesinde artık her türlü bilgiye çok kısa sürede ulaşılabiliyor, iş ve işlemler elektronik ortamda güvenli, şeffaf ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Millî Eğitim Bakanlığı olarak teknolojide yaşanan değişimleri yakından takip ediyoruz. Atama ve yer değiştirme ile her türlü özlük işlemlerimizi elektronik ortamda gerçekleştiriyor, Siz değerli öğretmenlerimizin hizmetine sunuyoruz. Kurumların değişimi, teknolojik yenilikleri yakından takip etmenin yanında mevcut insan kaynaklarının sürekli gelişimi ile mümkündür. İnsan kaynaklarından en üst düzeyde verim almak isteyen kurumlar, insan kaynaklarına gereken önemi ve değeri vermek zorundadırlar. Bu nedenle değişime insan kaynaklarından başlamak her kurumun öncelikli görevidir. Millî Eğitim Bakanlığı, 2003 yılından başlayarak 2005-2 atama döneminden itibaren, öğretmenlerimizin atama ve yer değiştirme işlemlerini, eğitim kurumları bazında yapmaya başlamıştır. Başvuruların ve atamaların elektronik ortamda gerçekleşmesi Bakanlığımızın hizmetlerini şeffaflaştırmış; aynı zamanda sunulan kamu hizmetine öğretmenlerimizin kısa sürede ve kaliteli biçimde erişimi sağlanmıştır. Öğretmenlerimize sunulan her türlü hizmet, bugünümüze ve geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır. Bunun için de başvuru ve yer değiştirme işlemleri sizler için daha kolay hale getirilerek başvuru esnasında istenen sağlık, askerlik ve adli sicil ile ilgili evrakların kurumlardan alınması kaldırılmış, beyan esası getirilmiştir. Bu sayede zaman kaybı ve evrak yükü ortadan kaldırılmıştır. Ülkemizi belirli alanlarda temsil etmiş ve başarılı olmuş Millî Sporcuların da mevzuat gereği sınavsız olarak beden eğitimi öğretmeni olarak atanma başvuru işlemleri elektronik ortamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının amacı, sizlere objektif ve kaliteli hizmet sunmaktır. Bu amaçla daha fazla öğretmen adayımızı istihdam etmek için bütün imkânlarımızı kullanmaya özen gösteriyoruz. Kadrolu öğretmenlerle ihtiyacı karşılayamadığımız durumlarda sözleşmeli öğretmen istihdam edilmesini sağladık. 2006-2007 eğitim öğretim yılı itibariyle sistemimize girmiş 72.000 pozisyon için 70.000 sözleşmeli öğretmenin istihdamı sağlanmıştır. 2011 yılında çıkarılan 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli öğretmenlerimiz ile 01.09.2011 tarihinden itibaren göreve başlayacak öğretmenlerimiz dahil olmak üzere toplam 69.600 öğretmenimiz kadrolu öğretmenliğe atanmış olacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, günümüz şartları ve uygulamaları dikkate alınarak güncellenmiş, 06.05.2010 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlık, Yönetmelikteki hükümlerin ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için çaba sarf edecek ve beklentilere cevap verebilecek güncelleme çalışmalarına devam edecektir. Bu Kılavuz, öğretmenliğe ilk adım atarken sizlere yol gösterici olacaktır. Öğretmenliğe başladığınız günden itibaren iş ve işlemler ile ilgili yol göstericilerin önemini daha iyi anlayacaksınız. Bundan böyle Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilatının değerli mensupları olarak üzerinize düşen sorumluluğu sevgi, şefkat ve özveri ile yerine getireceğinize inancım tamdır. Geleceğin bilgi toplumunu ve çağdaş Türkiye’sini birlikte oluşturmaya gayret edeceğiz. Geleceğin güvencesi eğitimle, eğitimin niteliğinin artması ise Siz sevgili öğretmenlerimizle mümkündür. Türkiye’nin geleceği Sizlerin vereceği eğitimle şekillenecektir. En büyük temennim öğretmenlik mesleğinin yaşam tarzınız olmasıdır. Hepinize meslek hayatınızda başarılar dilerim. Ömer DİNÇER Millî Eğitim Bakanı

4

MEB

Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011)

ĠÇĠNDEKĠLER (Görmek istediğiniz bölümün baĢlığına tıklamak suretiyle ilgili sayfaya ulaĢabilirsiniz.) ĠLGĠLĠ MEVZUAT .................................................................................................................... 6 GENEL AÇIKLAMALAR ........................................................................................................ 6 ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ġARTLAR ................................. 9 BAġVURU ÇEġĠTLERĠ .......................................................................................................... 10 4.1. İlk Atama ................................................................................................................................. 10 4.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ........................................................................... 11 4.3. Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama ............................... 12 4.4. Millî Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanması .................................................. 13 5. ÖĞRETMENLĠĞE KAYNAK PROGRAMLAR ................................................................. 13 5.1. Yurt İçi Programlar ................................................................................................................. 13 5.2. Yurt Dışı Programlar ............................................................................................................... 15 6. PEDAGOJĠK FORMASYON ................................................................................................. 15 7. BAġVURU, TERCĠHLER VE ONAY ĠġLEMLERĠ ............................................................ 16 7.1. Başvurular ............................................................................................................................... 16 7.2. Başvuruda İstenecek Belgeler ................................................................................................. 16 7.2.1. Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler: ........................................................................... 16 7.3. Sözleşmeli Öğretmenlerin Başvuruları ................................................................................... 18 7.4. Tercihler .................................................................................................................................. 18 7.5. Başvuru Formu’nun Doldurulması......................................................................................... 19 7.6. Başvuru Büroları ..................................................................................................................... 22 7.6.1. Başvuru Bürolarında Yapılacak İş ve İşlemler ................................................................ 22 7.6.2. Onay Sürecine İlişkin Uyarılar ......................................................................................... 24 7.6.3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar ..................................................................... 25 8. ATAMA ..................................................................................................................................... 25 8.1. İlk Atama ................................................................................................................................. 25 8.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ........................................................................... 26 8.3. Açıktan, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama.................................................................. 26 8.4. Millî Sporcuların Atamaları .................................................................................................... 26 9. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLĠGAT VE GÖREVE BAġLAMA .................... 27 9.1. Göreve Başlamada İstenecek Belgeler: ................................................................................... 27 9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler ............................................................ 28 EK-1 Atama Takvimi ...................................................................................................................... 28 EK-2 Atama Yapılacak Alanlar Ġle Taban Puan ve Kontenjan Çizelgesi ................................. 29 EK-3 ĠletiĢim Adresleri ................................................................................................................... 31 (1) Atama ve Yer Değiştirme Konusunda Bilgi Edinmek İçin .................................................. 31 (2) Başvuru Ekranları İle Modüller Konusunda Bilgi Edinmek İçin ............................................. 32 (3) Kılavuz, Yönetmelik ve Norm Kadro Konusunda Bilgi Edinmek İçin .................................... 32 EK- 4 Bilgi Düzeltme Talebine ĠliĢkin Dilekçe Örneği .............................................................. 33 EK-5/a Muvafakat Yazısı ................................................................................................................ 34 EK-5/b Muvafakat Belgesi .............................................................................................................. 35 EK-6 Ġl Kontenjanları (Ġlk Atama) ............................................................................................ 36 EK-7 Ġl Kontenjanları (Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama).................................... 45 EK-8 Ġl Kontenjanları (Açıktan Ġlk Atama, Kurum Ġçi ve Kurumlar Arası Ġlk Atama) ..... 49 EK-9 Ġl Kontenjanları (Millî Sporcular) .................................................................................... 53 EK-10 Millî Sporcuların Atanmalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması........................... 54 1. 2. 3. 4.

5

http://personel.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_teskilat_ve_gorevleri_hk_kanun. 2.tr/Metin. öğretmenlik için aranan genel ve özel şartlar.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/milli_egitim_temel_kanunu_1739. puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralamada bulundukları il kontenjanına girebildikleri takdirde.meb.3. Kendi kurumlarını tercih edenler.gov. http://personel. 2.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_bagli_okul_ve_kurumlarin_yonetici_ve_ogret menlerinin_norm_kadrolarina_iliskin_yonetmelik.pdf 2.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_ogretmenlerinin_atama_ve_yer_degistirme_yonetme ligi. (http://rega. atama.meb. http://ttkb. o “il”de ilan edilen eğitim kurumlarından birinin kadrosu kullanılacağından il kontenjanı düşecek. PDF formatındaki Kılavuz.tr/mukerrer/mukerrer.2. http://www.meb.meb.meb.7201&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= d) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. http://personel. ç) 7201 sayılı Tebligat Kanunu. gerekli şartları taşımaları kaydıyla “ilk atama” kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir.gov.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/kamu_gorevlerine_ilk_defa_atanacaklar_icin_yapila cak_sinavlar_hk_genel_yonetmelik. Bir önceki atama dönemine ait başvuruların geçerlilik süresi.mevzuat. başvuru.gov.Aspx?MevzuatKod=1.pdf c) Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.gov. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başladığı ve bu faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi hususları dikkate alınarak “sözleĢmeli öğretmen”lere. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. GENEL AÇIKLAMALAR 2. kendi kurumlarına kadrolu öğretmen olarak atanabileceklerdir.4. Atanamayan adayların gerekli şartları taşımaları hâlinde yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. http://personel.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge. kendi alanında bulundukları il için kontenjan ayrılmış olması kaydıyla görev yaptıkları eğitim kurumunu tercih hakkı verilmiştir.meb. http://personel.pdf e) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.basbakanlik.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_esaslar. 6 . http://ttkb.gov.gov.pdf g) Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı. bu Kılavuz’da belirtilen başvuru tarihi itibarıyla sona ermiştir.pdf . tercihler ve atamaya ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup içerik olarak başvuru. Kadrolu öğretmenliğe atanamayanlar. dolayısıyla da ilanda yer alan eğitim kurumlarından biri atama yapılamadan boş kalacaktır.gov.pdf f) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik. bulundukları eğitim kurumundaki görevlerine devam edeceklerdir.tr internet adresinden indirilebileceği gibi konu başlıkları seçilerek ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilecektir. Böyle bir atama sonucunda.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 1.meb.meb. http://personel.pdf b) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.3. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar. Bu Kılavuz.htm). 2. ĠLGĠLĠ MEVZUAT a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu. göreve başlama iş ve işlemleri ile buna ilişkin eklerden oluşmaktadır.gov.1.

askerlik. Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen asıl devlet memuru olarak görev yapanlar ile bu görevden “adaylığı kaldırıldıktan sonra” ayrılmış olanlar. Hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların kadrolu öğretmenliğe atanmaları durumunda. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama çeşitleriyle atananların ise sağlık özrü hariç olmak üzere diğer özür durumlarından yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için. 2.2.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 2. kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşitleriyle aday öğretmen olarak atananlar. son olarak atandıkları görev yerlerinde “en az bir yıl” süreyle görev yapmış olmaları gerekmektedir. 2. Ancak. kadrolu öğretmenliğe başvurabileceklerdir. 2. hâlen kontenjan kalması durumunda da diğer kategorideki “alan”lara kontenjan ağırlığı oranında aktarılabilecektir. 01 Eylül tarihinden itibaren sözleĢmeleri feshedilecektir. açıktan ilk atama. kendi alanlarına ayrılan kontenjandan daha fazla sayıda eğitim kurumu tercih hakkı sunulacaktır. Hâlen silâh altında bulunanlar ile atamanın yapılacağı tarihten sonraki celp dönemlerinde sevke tabi olanlar. İlk atama. aynı Kanun’un 94’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden kadrolu öğretmen olmak için başvuruda bulunamayacaklardır.8. sağlık. adli sicil ve emeklilik durumlarını başvuru esnasında Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edeceklerdir.5.) ya da istemeleri hâlinde geçerli olan KPSSP10 sonucuna göre ilk atama (Kılavuz 4. “alan”lar bazında kontenjan ayrılmış bulunmaktadır. İlgi (e) Yönetmelik’in 14’üncü ve 15’ inci maddelerinde belirtilen atama çeşidi (Kılavuz’un 4. açıktan ilk atama. iki farklı kategoride.14. kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşitleriyle başvuruda bulunacaklar için ayrı olmak üzere. Bu amaçla. 2. Memuriyetten sözleşmeli öğretmenliğe / personel statüsüne (657-4/B) geçmiş olup kadrolu öğretmenliğe atanmak için başvuruda bulunacakların.1.3. başvuruda bulunacak adaylara. Atama işlemi esnasında “alan” bazında boş kalan kontenjanlar. atama yapılacak sayı. 2. Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlerden. Bu durumda olup atananlar. Adaylar. sözleşmeli görevlendirmeleri atama tarihi itibarıyla iptal edilecektir.6. terhis tarihini takip eden “bir ay” içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvurarak göreve başlamak durumundadırlar. öncelikle aynı kategori içinde adayı bulunan diğer “alan”lara.11. Aynı şekilde görevine başlamadan silah altına alınmış olan sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. 2. 2. göreve başlayıp belirli bir süre çalıştıktan sonra ayrılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 2’nci ve 3’ncü fıkrasına uygun olarak çekilenlerin altı ay geçmeden. ve 4. başvuruda bulunabileceklerdir.) çeşidiyle başvuru yapabileceklerdir. Bunların kadrolu öğretmenliğe atanmaları halinde.7. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken askerlik ve doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilenler. 2. Hizmet süresine dayalı olarak “açıktan ve kurumlar arası yeniden atama” çeşitlerine göre başvuruda bulunacaklar için ayrı.10.9.12. 2. “alan” bazında ilan edilen kontenjanın iki katı aktarılmış hâliyle toplamda üç katını geçmeyecektir. memuriyetten ayrılış tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini doldurmuş olmaları gerekmektedir. hizmet süresi üstünlüğü esasına göre. 7 .13. en az bir yıl çalışıp devlet memurluğunda ve öğretmenlikte adaylıkları kaldırıldıktan sonra “özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteği”nde bulunabileceklerdir.

“çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği” alanına baĢvuru hakları bulunmamaktadır. bu "karar"ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazıları ile iptal edildiği hususu Bakanlığımıza bildirilmiştir. a) Görme engelliler sınıfı öğretmenliği. Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) ile Bakanlıkça elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümleri. maddesi gereğince “zihin engelliler sınıfı öğretmeni” ihtiyacının "karar" eki Çizelge’deki yükseköğretim programları mezunlarından. 8 . anaokulu öğretmenliği. taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasıyla karşılanamaması durumunda. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlgi (g) kararının Geçici 7. gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile belirtilen yarışmaların takım sporlarında “en az on kez” ülkemizi temsil ederek “Millî Sporcu” belgesi almış olanlar. Ancak. sınıf öğretmenliği. EK-5/a yazı ile kurumuna başvurmak suretiyle EK-5/b belgesinin ya da Elektronik Başvuru Formu’nun ilgili bölümünün görevli oldukları kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanmış olması kaydıyla ”muvafakat” almak durumundadırlar. üniversitelerin eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan 1500 kişi kontenjanlı 540 saat süreli sertifika programını başarı ile tamamlayan. zihin engelliler sınıfı öğretmenliği alanına kaynak olanların tamamı atandıktan sonra değerlendirilmek üzere başvuruları alınacaktır. başvuru ve onay süresine dikkat edilmesi gerekmektedir. BaĢvuruların son günlere bırakılmaması hususu adayların yararına olacağından özellikle. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler.16.15. Bu belgenin geçerliliği bulunmamaktadır. Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında “ilk üç derece”ye girenler. 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen/denklik iĢlemleri yapılan millî sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydıyla elektronik ortamda alınacaktır. işitme engelliler sınıfı öğretmenliği.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) Bunlardan hâlen devlet memuru olarak görev yapanlardan öğretmenlik için başvuru yapacak olanlar. Parolimpik Oyunları. Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu millî sporcularımızdan. okul öncesi öğretmenliği. 2. b) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayan çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlgi (g) kararı gereği üniversitelerin “okul öncesi öğretmenliği ile anaokulu öğretmenliği” bölümü mezunlarının. Öğretmen adayları Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programlarının birbirine eşdeğer olduğu yönündeki 08/07/2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararını ibraz ederek başvurularını onaylattıkları tespit edilmiştir. 2. Bu kapsamda olanların. mezunlarından üniversitelerin eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan “zihin engelliler sınıfı öğretmenliği sertifika programı”nı bitirenlerin puan üstünlüğü esas alınarak “zihin engelliler sınıfı öğretmenliği”ne ataması yapılır. Üniversitelerin. Olimpiyat Oyunları. c) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı.17. Yapılan başvurular. Üniversiad Oyunları. KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabileceklerdir. çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği. 2. Bu kapsamdaki başvurular.

edimin ifasına fesat karıştırma.7. güveni kötüye kullanma. 2. 3. 3.6.8. Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlığın http://personel. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak. 3. devlet memurluğundan (iki defadan fazla olmamak üzere) kendi istekleriyle çekilmiş olmak veya çekilmiş sayılmak. 3. ilan edilen başvuru tarihlerinin son günü itibarıyla en az bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak. sahtecilik.18. açıktan atama veya kurumlar arası çeşidiyle atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda. 3.” 3. aynı Kanun’un 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini “başvuruların son günü itibarıyla” doldurmuş olmak.20.). 9 . ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için İngilizce öğretmenliği sertifikası programları”ndan birini başarıyla tamamlamış olmak.3. “Adli Sicil Kaydı” bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise “sicil kaydı inceleme komisyonu”nca atanması uygun bulunmak. Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin "kararı"na göre. 3. kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ġARTLAR 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci maddesine göre. ihaleye fesat karıştırma. atanacağı alana uygun olmak. hileli iflas.4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.tr internet adresinde başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir. 3. gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. atandığı tarihe göre. 3. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır. diğer şartları taşımak kaydıyla “Türk dili ve edebiyatı alanı”na başvuru yapabileceklerdir. 2.19. Açıktan atama çeşidiyle atanacaklar bakımından. “ilgili”lere ayrı ayrı tebligat yapılamayacağından uygulamalara yönelik açıklamalar. suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. dolandırıcılık. zimmet. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunları.9. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan “ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans. Mezun olduğu yükseköğretim programının.meb.5. “Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre devlet memurluğundan çekilmiş olan ve çekilmiş sayılanlarda. rüşvet. devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk. millî savunmaya karşı suçlar.1. hırsızlık. pedagojik formasyon. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in “Gerçeğe Aykırı Belge Verilmesi veya Beyanda Bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Gerçek Dışı Beyan ve Usulsüz İşlem” başlıklı bölümün 54’üncü maddesine göre. Öğretmenliğe daha önce ilk defa.gov. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. irtikâp. Bu Kılavuz’da yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler.2.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 2.

Sağlık yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak. 3.).14. sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda.10.15. 31/12/1971 ve öncesi doğumlulardan Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmadığını Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edeceklerdir). Öğretmenliğe “ilk defa atanacaklar” bakımından.1. Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar.1972 ve daha sonra doğumlu olmak). b. İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda. atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)’nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak.16. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.17. 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda KPSSP10 puan türüne göre. bu kapsamda başvuruda bulunacaklardır. 3. BAġVURU ÇEġĠTLERĠ 4. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından. 10 .12. Ġlk Atama. Kamu kurum ve kuruluşlarında 399 dâhil kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar. d. Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar. ç. 3. 3.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 3. Ancak. 3. a. mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında “40 yaşından gün almamış olmak şartı” aranmaz. c. Adaylık dönemi içinde (sağlık durumu hariç) görevine son verilenlerden. Kamu görevlerine “ilk defa” atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda alanlara göre belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak şartıyla. 4.13. Aday devlet memuru olarak halen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler. “Pedagojik formasyon ya da ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi” olmayan adaylarda. atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak. en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra. Askerlik yönünden bakaya kalmamak (Askerlik hizmetinden muaf. 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak (Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama çeşitleriyle başvuracaklar. görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak. tecilli ya da hâlen askerde olanlar başvuru yapabileceklerdir.11. başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında. 3.08.

a) Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar. Öğretmen lisesi ve ilköğretmen okulu mezunlarının “açıktan atama” başvuruları kabul edilmeyecektir. Hâlen çalışmakta olanların kurum muvafakatinin alınmasında. 11 . başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (18. c) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi. atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir. Bu değişikliği yapmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak. Başvuranlarda. eğitim ön lisans veya lisans” mezunlarının bu atama yoluyla başvuruları kabul edilecektir. uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda aynı sürelerde çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış olanlar.2. 4. İki ve üç yıllık “eğitim enstitüsü. Yüksek puan olması nedeniyle “ara sınıf” öğrencisi iken girilen sınav puanı Başvuru Formu’na yansıtılmış ise Elektronik Başvuru Formu’ndaki “KPSS Puanı” başlıklı seçenek üzerinden adaylar. “en az bir yıl” fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında. atama yetkili amirlerince uygun görülenler. öğretmen olarak atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunabilirler. okutman. b) Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar. EK-5/a’daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle EK-5/b belgesi ya da Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısındaki ilgili bölümün. Kararnamesi bulunmayan “okul öncesi öğretmenliği / çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için onaylı atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi geçerli olacaktır. başvurularını onaylatabileceklerdir. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama. Ancak. Kurumlar arası geçişi. öğrenimi itibarıyla atanabilecekleri alana atanmak için başvuruda bulunabileceklerdir. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla. Lisans düzeyindeki öğrenimlerinin son sınıfından önce “ara sınıf” öğrencisi iken lisans mezunu gibi KPSS’ye girenlerin sınav sonucu geçersizdir. öğretim görevlisi.08. kendileri değişiklik yapabileceklerdir. geçerli olan KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre değerlendirileceklerdir. görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir. bu alanlardan yalnız öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana. Bakanlıkça düzenlenmiş “en son atama kararnamesi”nin bir örneği istenecektir.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) “İlk atama” çeşidiyle başvuracaklar. “İlk Atama” kapsamında başvuruda bulunacaklarda. Bu atama yoluyla atanacaklar. öğretmenlikten ayrılmış oldukları alanlarda başvuruda bulunabileceklerdir. “yüksek olan KPSSP10 puanları” Başvuru Formu’na otomatik olarak yansıtılmıştır. “40 yaĢ”ından gün almamıĢ olmak Ģartı aranmaz. eğitim yüksekokulu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında.1972 ve daha sonra doğumlu olmak) şartı aranır. Birden fazla sınava katılan adayların (2010 ve 2011). uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri ise. sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda. Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde “iki alan” yazılı olanlar.

eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar. bu kapsamda başvuruda bulunabileceklerdir. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler. atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır. KPSS’ye katılmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak şartları aranmaz. kadrosuz usta öğreticilikte ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) Bu madde kapsamında. yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi. askerlik dâhil olmak üzere aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama” kapsamında başvuruda bulunacaklarda. okutman. Kurum Ġçi Ġlk Atama ve Kurumlar Arası Ġlk Atama. atama yetkili amirlerince uygun görülenler. 12 . Kurumlar arası geçişi. Bu sürenin eksik yazılması ya da öğretmenlik yerine memuriyette geçmiş gibi gösterilmesi durumunda ise adayın beyanı esas alınacaktır. EK-5/a’daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle EK-5/b belgesi ya da elektronik ortamda Başvuru Formu’nun çıktısındaki ilgili bölümün. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında. İlgi (e) Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 06/05/2010 tarihinden sonra askerliğini Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin. Ancak. görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir. 40 yaşından gün almamış olmak. özel öğretim kurumlarında ve 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin karar kapsamında. Açıktan Ġlk Atama.3. Hâlen çalışmakta olanların kurum muvafakatinin alınmasında. hizmet süresi hesabında dikkate alınmayacaktır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında. Hizmet süresini fazla gösteren ya da memuriyette geçen hizmet süresini öğretmenlikte geçmiş gibi gösteren adayların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. başvurularını onaylatabileceklerdir. ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte. başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında. Askerlik ve yurt dışı dâhil olmak üzere aylıksız izinli olarak geçirilen süreler. Vakıf üniversitelerinde. atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır. “Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” kapsamında başvuruda bulunacaklarda. öğretim görevlisi. uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan süreler ile devlet memuriyetinde geçirilen süreler dikkate alınacaktır. “Açıktan İlk Atama.08. eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda görev alanların aylıksız izinli olarak geçirilen süreleri. resmî görevle yurt dışına gönderilenlerin. 4. Eğitim fakültesi mezunu olmayanlardan pedagojik formasyona sahip olma şartı aranacaktır. Bu madde kapsamında. Hizmet sürelerinin hesabında. başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında. “Kurum içi atama” çeşidiyle başvuru yapacak Bakanlığımız personelinden muvafakat alma Ģartı aranmayacaktır. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınacaktır. başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (18.1972 ve daha sonra doğumlu olmak) şartı aranır.

Elektronik Başvuru Formu’nda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına yansıyacaktır. birlikte değerlendirilmek üzere aynı öncelikte başvuruda bulunabileceklerdir. Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunları"nda ferdi ve takım müsabakalarında "ilk üç derece"ye girenler. "ilk üç derece"ye girenler. Başvuru onayı. Burada uygun bulunan ve elektronik ortamda onaylanmış olan başvurular. Üniversiad Oyunları. belgeler ile birlikte şahsen ya da vekâlet verilecek kişi tarafından başvurulacaktır. pedagojik formasyonu bulunanlar. b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler. Bu nedenle başvuruda bulunacak adayların. Ayrıca. başvuruda bulunabileceklerdir.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 4. ÖĞRETMENLĠĞE KAYNAK PROGRAMLAR 5. Parolimpik Oyunları. a) Beden Eğitimi Öğretmenliğine.1. . Buna göre.Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan 21/05/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla kayıtlı olup mezun olanlar. 5. a) "Olimpiyat Oyunları. gençler ve ümitler kategorilerinde. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı ve eki Çizelge’yle belirlenmiştir. hangi alanların öğretmenliğine atanabilecekleri. Buralara. Aşağıda belirtilen uluslararası yarışmalardan. 13 . Millî sporcuların başvurularına ilişkin işlem süreci “ilk defa atama” kapsamında başvuracak adaylarda olduğu gibi yürütülecektir. öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığında (Spor Genel Müdürlüğü) yetki verilmiş bulunan birimce elektronik ortamda yapılacaktır. KPSS Ģartı aranmaksızın “beden eğitimi öğretmenliği” için başvuruda bulunabileceklerdir. Yurt Ġçi Programlar Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarından mezun olanların.Yurt içindeki tüm üniversitelerin “beden eğitimi ve spor yüksekokullarından” 08/12/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullarda kayıtlı olup mezun olanlardan. Bu kapsamdaki başvurular. Yapılacak belge kontrolünden sonra uygun görülenler. "Dünya ve Avrupa Şampiyonaları" ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan "Dünya ve Avrupa Şampiyonaları"nda. belirtilen internet adresindeki “millî sporcu ekranı”ndan alınacaktır. hangi alanın öğretmenliğine atanabilecekleri bakımından bu çizelgeyi dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların "takım sporları"nda en az “on kez” ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar. elektronik ortamda onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Talim ve Terbiye Kurul kararları ile yargı kararlarına dayalı olarak aşağıda belirtilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile bu alanlara kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar. . Millî Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanması. öğrenim ve diğer şartları karşılamaları halinde.4.

ticaret)” alan öğretmenliğine.07. . ticaret) alanlarından mezun olanlardan. “Teknoloji ve tasarım alanı öğretmenliği”ne başvuranlar. Tekstil Teknolojisi. Motorlu Araçlar Teknolojisi. Plastik Teknolojisi.360.360. Teknoloji ve Tasarım Alanı Öğretmenliği açığının giderilememesi durumunda.0. Matbaa.0.07. Ancak.0. Alanlara kaynak yükseköğretim programları.04/3192 sayılı mütalaasına göre. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanına kaynaklık teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların bu alan öğretmenliğine atanmak için başvuru yapabileceklerdir. 14 .04.04. bu şekilde atananlar. ev ekonomisi.14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul kararı ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan “iş eğitimi (iş ve teknik eğitimi. Grafik ve Fotoğraf.00. Sanat ve Tasarım. eğitim fakültesi ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanlar üçüncü. karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile 2006-2007 öğretim yılında ilgili fakültelerde bu dersin öğretmenliği için öğrenim görmekte olanlardan. Büro Yönetimi ve Sekreterlik. hizmet içi eğitim kursundan geçirileceklerdir. Giyim Üretim Teknolojisi. Konaklama ve Seyahat Hizmetleri.gov.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) b) Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine.08. Aile ve Tüketici Bilimleri.meb. ev ekonomisi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans yapanlar hariç olmak üzere atandıkları alanla ilgili “özel alan kredisinden az olmamak üzere” hizmet içi eğitim kursundan geçirileceklerdir. 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere aynı kararın Ahşap Teknolojisi. Talim ve Terbiye Kurulunun 11/05/2011 tarihli ve B. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme. taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasından sonra. Bilişim Teknolojileri.0. pedagojik formasyonu bulunmayanlar ise dördüncü öncelikli olarak değerlendirilecektir. El Sanatları Teknolojisi. Seramik ve Cam Teknolojisi. Makine Teknolojisi. Rehber Öğretmenliği Alanına kaynak olarak belirlenen 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Kararla değişik 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki Çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından.TTK.04/3192 sayılı mütalaasına göre. Teknoloji ve Tasarım Alanına kaynak olarak belirlenen 12/07/2010 tarihli ve 74 sayılı Kararla değişik 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki Çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından. Bu şekilde ataması yapılanlar. Talim ve Terbiye Kurulunun 11/05/2011 tarihli ve B. Görsel Sanatlar/Resim.08. Metalurji Teknolojisi. taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasından sonra rehber öğretmen açığının giderilmemesi durumunda. 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere aynı kararın Felsefe alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların da bu alan öğretmenliğine atanmak için başvuru yapabileceklerdir. kaynak program mezunları ile aynı öncelikte değerlendirilecektir. Bakanlığımızın http://personel.TTK.00. Teknoloji ve Tasarım ile Rehber Öğretmen alanına yapılan başvurular. Elektrik-Elektronik Teknolojisi. İnşaat Teknolojisi. . Metal Teknolojisi.tr internet adresindeki “Kimler Öğretmen Olabilir? / Ek Çizelge” bölümü ile “Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları” bölümlerinde detaylı olarak verilmiştir.İş eğitimi (iş ve teknik eğitimi. Muhasebe ve Finansman.

). 6. “Öğretmen atamalarında geçersizdir. d) Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları “pedagojik formasyon belgesi”. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denklik yapılmadığı sürece kabul edilmemektedir.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 5. ç) İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için “İngilizce öğretmenliği sertifikası” (Yakın Doğu Üniversitesi dâhil). yukarıda sayılan belgeler istenmeyecektir. son günü itibarıyla pedagojik formasyon belgesi için yapılan sınavlara katılarak başarılı olup formasyon belgesi düzenlenemeyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışı üniversitelerden alınan belgeler. c) 33 kredilik “ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası”. söz konusu belgeyi ibraz edememeleri hâlinde KPSSP10’dan 75 ve üzerinde puan alanlar. öğretim görevlisi. alacakları resmî yazının tarih ve sayısını gireceklerdir. öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar.” şerhi bulunanların öğretmenliğe başvuruları kabul edilmeyecektir. uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan.Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (yurt içi üniversiteleri olarak değerlendirildiğinden) mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir. Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan.2. Ancak. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk. Bu durumda olanlar. denklik belgesinde. Yakın Doğu Üniversitesince verilen İngilizce öğretmenliği için “İngilizce öğretmenliği sertifikası” hariç. PEDAGOJĠK FORMASYON Pedagojik formasyon. bu belgelerini sunmaları hâlinde birinci öncelikli. b) 21 kredilik “pedagojik formasyon belgesi” (1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler kabul edilecektir. okutman. Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgelerdir. BaĢvuruların 15 . Yurt DıĢı Programlar Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca. denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir. elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne. Bunlardan “sınıf öğretmenliği sertifikası” sınıf öğretmenliği hariç. Geçerli kabul edilen belgeler: a) “Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi”. ikinci öncelikli olarak değerlendirilmek üzere başvuru yapabileceklerdir. Eğitim fakültesi mezunları ve resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ile üniversitelerde (vakıf ve özel üniversiteler hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi. diğer tüm alan öğretmenliği başvurularında geçerlidir. başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları resmî yazı ile başvuru yapabileceklerdir.

başvurunun yapıldığı gün ya da en geç bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. dikkatli bir şekilde okunduktan sonra Elektronik Başvuru Formu’nun doldurulması gerekmektedir ( Başvuru ve onay süresi dolduktan sonra adayların itirazı ya da düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. atama çeşitlerini. 7. başvuruyu onaylatacağı ili. BaĢvuru Esnasında Ġstenecek Belgeler: a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri Elektronik Başvuru Formu’na otomatik olarak yansımayan adaylardan). Form üzerinde. “Başvuru Onay Büroları”na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar. alanlarını. başvurularını 81 il millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır. Aday tarafından girilmesi gereken kısımlar boş bırakıldığı takdirde sistem. yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatmaları gerekmektedir. noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla başvurabileceklerdir. 7. Adayların başvurularını onaylatmaları için.2.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 7. “Açıktan ve kurumlar arası atama” biçimleriyle başvuracak olanlar. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar. BaĢvuruda Ġstenecek Belgeler Adaylar. 7.1. başvurularını 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında herhangi bir bilgisayardan http://personel.4. başvuruyu onaylatacağı il/ilçeyi ve tercihlerini seçtikten sonra.1. başvuruda ve göreve başlamada istenilen belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ile birlikte başvuruda bulunabilirler. mezun oldukları yükseköğretim programlarını.2. Öğretmenlik başvuruları. atama biçimlerini. asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte. alanlarını. Başvuruların. Belgelerin birer örnekleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanıp teslim alınarak “asıl”ları adaylara geri verilecektir. il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp teslim alınarak belgelerin asılları adaylara geri verilecektir.5. Başvuru Formu’na. Başvuru Formu üzerinde beyan edilen bilgilerden sadece adaylar sorumlu olacaktır. 16 .1. 7. aşağıda belirtilen belgelerin. 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru onay bürolarında kabul edilecektir. baĢvuruyu kaydetmeyecektir.tr internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu’nu kullanarak yapacaklardır. Belgelerin birer örnekleri. 7. Bu nedenle Kılavuz.1. 7.1.2. Bu durumdaki adayların. Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar. Adaylar. adayların kimlik bilgileri ile KPSSP10 puan türü yansıtılmıştır.).1. adres bilgilerini gireceklerdir. BAġVURU. BaĢvurular 7.meb. TERCĠHLER VE ONAY ĠġLEMLERĠ 7.1. tercihlerini. Başvuru Form’u üzerinde. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. adres bilgilerini ve hizmet süresi bilgilerini gireceklerdir.3. mezun oldukları yükseköğretim programlarını.1.gov. Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için bilgisayar aracılığıyla doldurulacak Form’un “Başvuru Onay Büroları”nda onaylatılması gereklidir.

pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir YÖK tarafından verilmiş belge. 8 kredi mantık. Beyana dayalı bilgiler. h) Kurumlar arası yeniden atanmak üzere başvuruda bulunanlardan. ataması yapılmış olsa bile ataması iptal edilir. başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilir. bu belgeler adaylardan ayrıca istenmeyecektir. askerlik durumları" ile “Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama” çeşidine göre başvuru yapacakların. başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları resmî yazı. en son çalıştığı kurumdan alacağı hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği (Belge üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir. pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz. ilköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için “İngilizce öğretmenliği sertifikası programları”ndan birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin kurumca onaylı örneği. i) Adli sicil kaydı bulunanlardan “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin mahkeme kararı. 16 kredi sosyoloji. sosyoloji bölümü mezunlarından. j) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının. Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile adayın beyanı arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra. adli sicil. SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları" Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilecektir. k) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan. teknik alt yapısı hazır olan ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda teyit edilir.). ilgili adaylardan istenecektir. pedagojik formasyon. Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği (Kararnamesi bulunmayan “okul öncesi öğretmenliği / çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri” için onaylı atama üst yazısı veya listenin ilgili sayfası istenecektir.). Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilir. "Tüm atama" çeşitlerine göre başvuru yapacakların. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen "yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi" ç) Felsefe bölümü mezunlarından. 16 kredi psikoloji aldığına dair belge (Bu belge. "Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı. Öğretmenlik başvurularında istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınarak elektronik başvuru sayfasına yansıtılması hâlinde. hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği. ı) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan. d) Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan. hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği. 17 . "sağlık. g) Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan. e) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan “muvafakat belgesi”. l) Pedagojik Formasyon Belgesi düzenlenemeyenler. Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği veya kurumca onaylı örneği.). “programa kayıt tarihini gösteren belge” (Mezuniyet belgesinde “kayıt tarihi” yazılı olanlardan ayrıca bu belge istenmeyecektir. f) Açıktan ilk atama yoluyla atanacaklardan. c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlara. ğ) Kurumlar arası ilk atama yoluyla atanacaklardan. öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan “seviye tespit sınavı”na katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge. 16 kredi felsefe. 16 kredi psikoloji aldığına.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) b) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans.).

Hâlen sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına. atama yapılacak eğitim kurumları arasından aynı ilden veya farklı illerden istenilen öncelikte seçilebilecektir. Tercih dıĢı seçenek olarak.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 7. 18 . matematikbilgisayar bölümü. gerekli şartları taşımaları kaydıyla "ilk atama" kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 25 (yirmi beĢ) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. tercih dışı seçenek olarak (a) seçeneğini tercih edenler. Kadrolu öğretmenliğe atanamayanların bulundukları eğitim kurumundaki görevleri ve sözleşmeleri devam edecektir. Sözleşmeli öğretmenlerden kadrolu öğretmenliğe atananlar. atandıkları ilde göreve başlamak zorunda olduklarından görevli oldukları eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile yapılan sözleşmeleri feshedilecektir. mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. ihtiyaç nedeniyle. görevli bulundukları “il”de kendi alanlarında kontenjan bulunması halinde bulundukları eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.4. diğer adaylar tarafından da tercih edilebilecektir. öğretmen kontenjanı verilen eğitim kurumları için bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaklardır.” seçeneklerinden birinin tercih edilmesi zorunludur. Sözleşmeli öğretmenler. Tercihler Öğretmenlik için başvuruda bulunacaklar. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar. tercihlerde değişiklik yapılamayacağından tercihlerin dikkatli yapılması gerekmektedir. SözleĢmeli Öğretmenlerin BaĢvuruları Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar. bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir. “bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği. a) “Tercihlerim dıĢındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. il milli eğitim müdürlüğü tarafından kontenjan verilmiş ise bu eğitim kurumları. Tercihlerine atanamayan adaylardan. boş kalan eğitim kurumları için tekrar değerlendirmeye alınmayacaklardır. sözleşmeli öğretmenlerin tercihine sunulacak olup bunlar kendi eğitim kurumlarını 25 kurum tercihi arasından istedikleri sırada tercih edebileceklerdir. bilgisayar teknolojisi bölümü / bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri” mezunları. sadece ilköğretim okullarını tercih edebileceklerdir. (b) seçeneğini tercih edenler. 7.3.” b) “Tercihlerim dıĢındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum. Söz konusu eğitim kurumları sadece. istatistik ve bilgisayar bilimleri. Tercihler. Bilişim teknolojileri alanında. “İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği” mezunu aday öğretmenler. Başvuru bürolarında yapılacak olan onay işleminden sonra (hatalı başvurular hariç).

Elektronik Başvuru Formu’na ulaşmanız için 4 farklı link bulunacaktır: “İlk Atama Başvuru İşlemleri”.C. 7.meb. 4) İlk Atama başvuru ekranında.5. BaĢvuru Formu’nun Doldurulması Elektronik Başvuru Formu’nun doldurulmasına ilişkin işlem basamakları. 7. Adaylar. T.2. EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama Başvuru İşlemleri” ve “Millî Sporcu Başvuru İşlemleri” linklerinden size uygun olan birisini tıklayınız.C. Tüm başvuru ekranlarındaki kimlik bilgileri ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır. nüfus müdürlüklerine başvurarak “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından gerekli düzeltmeyi yaptıracaklardır.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 7. baĢvuru hakları bulunmamaktadır. Kimlik Numaranızı ilgili “kutu”ya yazdıktan sonra atanmak istediğiniz “alan”ı seçerek “Giriş” tuşuna tıklayınız. KPSS sonuç belgelerindeki diğer puan türleri.C. ÖSYM’ce verilen on basamaklı rakam dizisinin başına 9 (dokuz) yazmak suretiyle başvuru ekranına ulaşabileceklerdir. ÖSYM’ye başvurarak yaptıracağı düzeltme işleminden sonra düzenlenen yeni belge ile birlikte EK-4 dilekçe örneği doldurularak Personel Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. b) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 1 yıllık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)” 19 . girilen T. a) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Kayıtlarda son (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edilmiştir!)”.C. girilen T. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!” uyarısı ile karşılaşacaktır. Resimli “Elektronik Başvuru Formu” ekranı gelecektir. Kimlik Numarası’nı doğru girmesine rağmen farklı kişiye ait kimlik bilgileri görüntülenen adaylar.3. 5) Ataması yapılan adaylar. “Başvuruya esas puanınız seçmiş olduğunuz alan için belirlenen taban puanın altında!” uyarısı gelen adayların seçilen alana.5. Personel Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına faks yoluyla (0 312 419 52 51) gönderilmesi gerekmektedir. İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://personel. Bilgilerin güncellenmesi için. Sayfada. 2) KKTC vatandaşları. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!” uyarısı gelenler ile nüfus cüzdanındaki T. 6) Başvuru ekranında. yapılacak düzeltme işlemi sonrasında. ÖSYM başvuru formunda (KPSS) T. Kimlik Numarasını hatalı kodlayan adayların giriş ekranında da aynı uyarı mesajı gelecektir. “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında. Bu adayların İçişleri Bakanlığı veri tabanında kayıtları bulunmaması nedeniyle Elektronik Başvuru Ekranına kimlik bilgileri yansıtılamamıştır. 7. 3) İlk Atama başvuru ekranında.C. öğretmenlik için geçersiz olduğundan baĢvuru hakları bulunmamaktadır. bağlı oldukları askerlik şubesinden temin edecekleri Askerlik Durum Belgesinin bir örneğini atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir. “Açıktan Atama ve Açıktan İlk Atama Başvuru İşlemleri” ve “Kurumlar Arası Yeniden Atama.tr internet adresine giriniz.1. Bu adaylar ile KPSS Sonuç Belgesi’ndeki bilgilerinde yanlışlık bulunan adaylar.5.gov. Elektronik Başvuru Formu giriş ekranı gelecektir. Karşınıza. İlk atama başvuru ekranında bulunan KPSSP10 puanı ise ÖSYM’den elektronik ortamda alınarak sisteme yansıtılmıştır. Giriş ekranındaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz. başvuru girişi sırasında ekranda “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında. 1) Başvuru ekranında.5. “Bakanlıkça ilan edilen yıllara ait KPSSP10 puanı bulunmuyor!” uyarısı gelen adayların.

“Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” biçimleriyle başvuruda bulunacak adaylardan. içeriğinde “KPSS’ye katıldığı ……/…… eğitim-öğretim yılında lisans öğreniminin son sınıfında öğrenim görmüĢtür. Adayların mezun olduğu yükseköğretim programı. d) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında adaylığınızın kaldırıldığı tespit edilmiştir!)”. mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak. EK-4 dilekçe örneğini doldurarak bu dilekçelerini Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının EK-3’te verilen iletişim adreslerine. 7) Geçerli KPSSP10 puanının sınava girilen yılı. f) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında hâlen kadrolu olarak çalışmakta olduğunuz tespit edilmiştir!)”. Gönderilen belgenin yapılan inceleme sonucu TTK’nin 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı karar eki Çizelge’de yer verilen bölümlere uygunluğu tespit edilmesi hâlinde “Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları” listesine ilave edilecektir. Başvuru Formu’nda mezuniyet bölümüne denklik belgesinde yer alan denklikle ilgili ifade yazılacaktır. mezun olunan programlara ilişkin yıllar itibarıyla farklı isimler kullanmaları. e) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarından diğer kamu kurumlarına naklen atandığınız tespit edilmiştir!)”. listelenen programlar arasında yer almıyor ise adaylar. Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı. Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce “ara sınıf” öğrencisi iken girdikleri sınav sonucu Başvuru Formu’na yansımış olan adayların. Listede yer alan okullardan mezuniyet belgenize uygun olanını seçmeniz gerekmektedir. seçmiş olduğunuz alana artık kaynak teşkil etmiyor ise mevcut listede yer almayacaktır. bu sınav sonucu geçersiz sayıldığından. mezun olduğu yükseköğretim programının “tam adı”nı yazmaları gerekmektedir. Bu tür uyarı gelen ve uyarının yanlış olduğunu iddia eden adayların. “seçmiş olduğunuz alan karşılığı”nda. "e-posta" yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Aksi hâlde başvuru değerlendirmeye alınmayacak.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) c) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 6 aylık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)” ç) Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarına daha önce ilk atama biçimi dışında atandığınız tespit edilmiştir!)”. uyarıları ile karşılaşılabilir.” ifadesinin bulunduğu belgenin "onay bürosu"na teslim edilmesi gerekmektedir. TTK’nin 80 sayılı karar eki Çizelge’de yer verilen bölümlere uygun olarak Bakanlığımız veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilere göre listelenmektedir.“diploma / mezuniyet belgesi örneği” ile birlikte “EK-4 dilekçe örneği”ni doldurarak Personel Genel Müdürlüğünün Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının EK-3’te verilen iletişim adreslerine e-posta yoluyla göndereceklerdir. sınava girdiği dönemde mezun olamayıp daha sonraki dönemlerde mezun olanların başvuruları kabul edilecektir. Üniversitelerin mezuniyet belgelerinde. Lisans öğreniminin son sınıfında öğrenci iken sınava girenlerden. atanacağı alana kaynak olduğu hâlde. geçerli sonucun yılını dikkat ederek tercih etmeleri gerekecektir. başvuru ekranına yansıyan uyarının incelenebilmesi ve başvuru ekranının aktif hâle getirilebilmesi için. Bu adayların. 20 . 8) Elektronik Başvuru Formu’nda mezun olduğunuz yükseköğretim programı. Yurt dışı üniversitelerde mezun olup mezuniyetleri öğretmenliğe kaynak olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği verilenlerde. Ancak. adaylarca başvuru ekranında tercih edilerek belirtilecektir. atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir. listede benzer isimde birçok program adının yer almasına neden olmuştur. listeden “Diğer Program Girişi”ni seçtiklerinde açılacak olan ilgili “kutu”ya.

15) Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da bu görevlerinden “adaylık”ları kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanlardan . Bu şekilde işlem yapılarak pedagojik formasyonu bulunmayan adayların atama önceliği belirlenecektir. Pedagojik formasyon şartı aranan yükseköğretim programlarından mezun adayların başvuru sayfasında. 12) Tebligat adres bilgilerinin (mahalle. Form’u farklı bir ilde onaylatmak isterseniz. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde aynı ilden yapabileceğiniz gibi farklı illerden istediğiniz sırada yapabilirsiniz.” bilgi başlıklarının beyan edilmesi. 21 . öğretmenlikte geçen süreleri ve varsa memurlukta geçen sürelerini hesaplamak için.” veya “Bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmakta iken ayrıldım. 10) Eğitim fakültesi dışındaki okullardan mezun olmuş ve lisans diplomalarının arkasında “Pedagojik Formasyon Görmüştür. 11) Başvurunuzu sadece “Başvuruyu Onaylatacağınız İl” alanında seçmiş olduğunuz ilin başvuru bürolarında onaylatabilirsiniz. ilgili kısımlara belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri. belgesi bulunmayanların ise bu “kutu”yu boş bırakarak başvurularını kaydetmeleri gereklidir. “sayı alanı” boş olan adayların. Elektronik Başvuru Formu’nda Onay İlini değiştirmeniz gerekmektedir. Bu şekilde toplam 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz (Kontenjanı 25 (yirmi beş) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir. semt/ilçe. Ancak. önce “İller” sütunundaki başvuru alanınıza açık olan illerden biri seçilmelidir. il ve posta kodu) tam olarak girilmesi zorunludur. KPSSP10 puanıyla ilk atamaya başvuru yapacak adayların başvuru sayfasında yer alan “Hâlen bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmaktayım. 14) Açıktan İlk Atama. Alacakları belgede. memurlukta geçen sürelerini hesaplamak için göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini ilgili alanlara yazacaklardır. bu seçeneği beyan edenlere açılacak olan. Diğer seçenekleri Kılavuz’un 7.). ekranda ilgili alana “0 (sıfır)” girmeleri gerekmektedir. 13) Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama çeşidiyle başvuruda bulunacak adaylar. “Görevi/Unvanı” ile “Aylık Derece ve Kademesi” bilgi başlıklarının da beyan edilmesi gerekmektedir. 16) Tercihte bulunurken. ekrana yansıyacak hatalarınıza ilişkin uyarı mesajlarını dikkate alarak Form’daki hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekmektedir. “Çalıştığı Kurum ya da Kuruluşun Adı”. sokak. numara. Belgesi bulunanların. “Pedagojik formasyon belgesi var” kutusu bulunacaktır. Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için “üniversiteye kayıt tarihi”nin de girilmesi zorunludur. Ayrıca telefon numaranız ile e-posta adresinizi de ilgili alanlara yazabilirsiniz.4’üncü maddesindeki “Tercihler” başlıklı kısımda yapılan açıklamalar doğrultusunda doldurunuz. göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini ilgili alanlara yazacaklardır. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama çeşitleriyle başvuracak olanlar. Form’da girilmesi zorunlu alanlarda eksiklik olması hâlinde.” ifadesi bulunan adayların. Daha sonra “İlçe/Kurumlar” sütununda listelenen eğitim kurumlarından istediğiniz eğitim kurumunu seçebilirsiniz. 17) Form’daki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra “Kaydet” butonunu tıklayarak Başvuru Formu’nu doldurma işlemini tamamlamış olacaksınız. bu bölümü işaretledikten sonra.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 9) Elektronik Başvuru Formu’nda “mezun olunan yükseköğretim kurumu”ndan alınmış mezuniyet belgesinde yer alan “mezuniyet tarihi” ile Beden Eğitimi. öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur.

Onay işleminden sonra Form üzerinde düzeltme söz konusu değildir. BaĢvuru Büroları İl millî eğitim müdürlüklerinde. ilk atama. başvuru ve onay işlemleri için belirlenen masalarda görevlendirilecektir. “Derecesi” ve “Millî Oluş Sayısı” başlıklarının altındaki seçeneklerden durumlarına uygun bir seçenek tercih edilmek ve millî sporcu belgesinin/belgelerinin tarih ve sınıfı girilmek suretiyle tamamlanacaktır. disket / CD’ye aktararak başvuru bürolarına gitmeleri veya bu işlemin onay bürosunda yapılabilmesi için yanlarında fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Bilgisayar çıktısı. “Olimpik Branş”. ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ise ilk atama başvuruları alınacaktır. il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır. “Müsabaka Türü”. T. 22 . başvuru onay bürolarında onaylama işlemi sonucunda verilecektir. diğer şartlar ise il millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilecektir. Ayrıca. başvuru bürolarında onaylama işlemi sırasında Form’a yansıtılacaktır. atama. ihtiyacı karşılayacak sayıda yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 18) “İlk Atama. Bu komisyonda yer alacak personel. 19) Form’da fotoğrafları bulunmayan adayların fotoğrafları. Elektronik Başvuru Formu’na girilen bilgileri gösterir bilgisayar çıktısı (rapor) alamayacaktır. Gerekli önlemler. Elektronik Başvuru Formu’nun onaylama işlemine ilişkin Onay Modülü’ne girilecektir. bu sayede uygulamadaki birlikteliğin devamı sağlanacaktır. “Kategori”. 7. özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli. atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü başkanlığında. BaĢvuru Bürolarında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler 1.6.C. BaĢvuru onay bürolarındaki görevlilerce çözümlenemeyen konular ile uygulamada tereddüt edilen hususlar hakkında Bakanlık ve taşra teşkilatı arasında bilgi alışverişini sağlayan “PGM Ġnsan Kaynakları Forumu” kullanılacaktır. açıktan / kurumlar arası yeniden atama. Başvuru bürosuna gelen adaylar. Bakanlığa iletilecek soru / sorunlara verilecek cevaplar “çevirim içi” olarak izlenebilecek. isterlerse muvafakat belgesi yerine başvuru çıktısını onay bürosuna gitmeden önce alabileceklerdir. 21) Beden eğitimi alanına sınavsız olarak atanacak olan millî sporcuların başvuruları. Bu adayların fotoğraflarını tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere. Kurumlar Arası Atama yoluyla başvuranlar. “Millî Sporcuların Başvuru Bilgileri” bölümü mevcuttur. Adayın Başvuru Formu’nda beyan ettiği bilgiler ile ibraz edilen belgelerin uygunluğuna ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkat edilecektir. Bu bölümde yer alan “Uluslar Arası Yarışma”. Kimlik No ve alan seçimi yapılarak girilecek ekranda diğer öğretmen adaylarının yaptığı işlemler yanında ayrıca. “beden eğitimi” öğretmenliği için başvuran millî sporcuların millîlik durumu Gençlik ve Spor Bakanlığınca (Spor Genel Müdürlüğü). Bu takdirde başvurunuzu yeniden yapmanız gerekmektedir. 20) Elektronik Başvuru Formu’ndaki bilgilerinizi başvuru bürolarına onaylatmadan önce istediğiniz şekilde düzeltme yapabilirsiniz. Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir. 7.6. Belgeye dayalı geçerli bir mazeretle (tercih değişikliği hariç) Elektronik Başvuru Formu’nuzu onaylayan görevli personel tarafından başvurunuz iptal edilebilecektir. açıktan / kurumlar arası ilk atama ve millî sporcuların başvuruları. ilgili onay masasına yönlendirilecektir. Adayın kimlik belgesi. Açıktan Atama” biçimlerine göre başvuran adaylar.1. vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi. büro görevlilerince kontrol edildikten sonra. Başvuruların alınacağı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde.

6. Evrak incelemesi sırasında işaretlemiş olduğunuz uyarılara dikkat ediniz. Onay Modülü’nde. Ancak. Bazı lisans diplomalarının arkasında “Pedagojik Formasyon Görmüştür. Sınava girdiği tarihten sonra mezun olmuş adaylarca. 2547 sayılı Kanun’a tabi olarak üniversitelerde görevli iken ayrılanlarda. öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarından. 3. Bunlara ait belgeler başvuru onayı süreci içinde elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının illere göre belirlenmiş e-posta adreslerine gönderilecektir. alacakları resmî yazının tarih ve sayısını gireceklerdir. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. son günü itibarıyla pedagojik formasyon belgesi için yapılan sınavlara katılarak başarılı olup formasyon belgesi düzenlenemeyenler. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır. BaĢvuruların 23 . 8. öncelikte durumuna uygun atama yoluyla başvuruda bulunup bulunmadıklarının kontrol edilmesi gereklidir. Tanımlar. muvafakat verildiğine ilişkin EK-5/b belgesinin ya da Elektronik Başvuru Formu’nun ilgili bölümünün onay kısmı kontrol edilecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır. 5. Pedagojik Formasyon Belgesi’nde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Pedagojik Formasyon Belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Açıktan Atama. görevden ayrılış nedenine göre yasal bekleme süresini doldurup doldurmadığına dikkat edilecektir. Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama biçimleriyle öğretmenliğe başvuran adayların. 4. kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Pedagojik Formasyon Belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir. elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne. Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanlardan. 11. 12 ve 13’üncü sayfalarında yer alan 4’üncü maddede başlıklar hâlinde açıklanmıştır. Elektronik Başvuru Formu’nda. adayın mezuniyet belgesi tarihi ile Beden Eğitimi. Bu durumda ilgili alanlara alınan bu belgenin tarih ve sayısının yazılması gerekmektedir. uyarıların okunduğu anlamını taşır. yeniden giriş yapmaları sağlanacaktır. memuriyetteki ve öğretmenlikteki hizmet süreleri. başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları resmî yazı ile başvuru yapabileceklerdir. “pedagojik formasyon derslerini aldığını ve bu derslerin kredilerini gösterir belge” alacaklardır. adayın seçmiş olduğu “yükseköğretim programı” için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda.” ifadesinin bulunduğu belgenin onay bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.” ifadesi bulunanlar. Bu durumda olanlar. kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Kılavuz’un 10. mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı “KPSS’ye katıldığı ……/…… eğitim-öğretim yılında lisans öğreniminin son sınıfında öğrenim görmüĢtür. eğitim fakültesi dışındaki bir program ise. Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için ek olarak “üniversiteye kayıt tarihi”nin girilmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından. 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresi aranmayacaktır. hizmet belgeleri dikkatle incelenerek adayın derece ve kademesi. Açıktan İlk Atama. 7. Bu adayların. Adayın Elektronik Başvuru Formu’nda seçmiş olduğu “yükseköğretim programı”. Kurum İçi İlk Atama. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda. Adayların mezuniyet tarihleri ile ekrana yansıtılan KPSS tarihleri karşılaştırılacaktır.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 2. onay ekranınıza “Pedagojik Formasyon Belgesi Var Mı?” sorusu gelecektir. Hatalı atama yoluyla Başvuru Formu’nu doldurmuş adayların onay işlemi yapılmayacak.

12. 7. Muvafakat yerine geçen belge aslı onaylandıktan sonra diğer belge asıllarıyla birlikte “aday”a geri verilecektir. İlgili Dairenin değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır. Fotokopileri yukarıda belirtildiği şekilde muhafaza edilecektir. Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama biçimleriyle başvuru yapacakların “diploma. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A–5 maddesinde sayılan suçlardan hükümlü olup daha sonra mahkeme kararıyla adli sicilinden bu cezası silinmiş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 6. Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderildikten ve Bakanlıkça onaylandıktan sonra onay işlemi tamamlanmış olacaktır. diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir. Bu tür başvurular. 5. il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır. Lisans öğrenimlerinin ara sınıf öğrencisi iken girilen KPSSP10 sonuçları geçersizdir. Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama biçimleriyle başvuran adaylar. 8. Onay Sürecine ĠliĢkin Uyarılar 1. çalıştıkları kurumlardan muvafakat aldıklarına dair imzalı ve onaylı EK-5/b belgeyi ya da bilgisayar çıktısını (rapor) beyan etmek zorundadır.2. Elektronik Başvuru Formu’nda fotoğrafı bulunmayan adayların. Başvuru Formu’nun “üç adet çıktı”sı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. 08/12/1999 tarihinden önce mezun olup olmadığı ya da belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıt yaptırmış olduklarına dikkat edilecektir. Kurum İçi Atama. 10. Onaylanmış Başvuru Formu’nu yanlış doldurduğunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların başvuruları. kurum muvafakati verilmiş ise onaylanacaktır. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler. 24 . 11. Beden eğitimi ve spor yüksekokullarından mezun olanlarda. Bu adayların fotoğraflarının. Açıktan Atama.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 9. tarayıcıdan geçirilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına eposta ekinde gönderilecektir. 7. 4. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden. en fazla 135 KB olacak şekilde Başvuru Onay Modülü’ndeki Açıktan Atama başlığı altındaki Evrak İşlemleri bölümünden. Onaylanan Başvuru Formu’nun “iki nüshası” belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek. hizmet belgesi ve kararnamesi” taranarak en az 50 KB. belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteğinin uygunluğu hâlinde iptal edilerek yeniden başvuruda bulunması sağlanacaktır. Açıktan İlk Atama. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olup “beden eğitimi öğretmenliği”ne başvuracak olanların 21/05/1999 tarihinden önce mezun olduklarına veya bu tarih itibarıyla kayıt yaptırmış olmalarına dikkat edilecektir. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra. muvafakat verildiğine ilişkin EK-5/b belgesinin ya da Elektronik Başvuru Formu’nun ilgili bölümünün onay kısmı kontrol edilecektir. tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Form’a aktarılması sağlanacaktır. fotoğraflarının Form’a yansıtılması gerekmektedir. 2.6. 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanların.

eğitim fakültesi mezunları ile eşit öncelikle  Tamamlamamış adaylar ise atanacağı alanın taban puanı üzerinde ve KPSSP10’nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak şartıyla. KPSS belgesi hariç ilk atama kapsamında başvuran diğer adaylardan istenilen tüm belgeler millî sporculardan da istenecek ve bu belgeler incelendikten sonra uygun görülmesi hâlinde başvuru onaylanacaktır. “pedagojik formasyonu” ya da “ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans” programlarından birini. Başvuru takvimi dışındaki başvurular. Atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış seçenlerin başvuruları. 25 . Uygun olanların başvurusu onaylandıktan sonra Elektronik Başvuru Formu’nda aday tarafından seçilen il millî eğitim müdürlüğünün başvuru onay ekranına yansıyacaktır.3. ATAMA 8. Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) bünyesinde oluşturulan onay bürosuna aittir. Beden eğitimi öğretmenliği için başvuran millî sporcuların. Aynı atama önceliği bulunan eğitim fakültesi dışındaki yükseköğretim programlarından mezun adaylar.6. geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu bağlamda. gerçeğe aykırı belge düzenleyerek gerçeğe aykırı beyanda bulunarak ya da evrakta tahrifat yaparak baĢvuruda bulunanlar ile gerçek durumunu gizleyerek baĢvuruda bulunanların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. atamaları iptal edilerek haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.1. 8. “kontenjan kalması halinde” değerlendirileceklerdir. Ġlk Atama İlk defa atanacaklar ile açıktan ilk atama. Hizmet sürelerini fazla gösterenler ile memurlukta geçen hizmet sürelerini öğretmenlikte geçmiş gibi gösterenlerin başvuruları. 4. Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan başvurular. Geçersiz KPSSP10 puanı ile (ara sınıf öğrencilerinin puanları) yapılan başvurular.  Tamamlamış değerlendirilecektir. millîlik durumlarıyla ilgili bilgi ve belgelerinin mevzuata uygunluğu Gençlik ve Spor Bakanlığında (Spor Genel Müdürlüğü) oluşturulacak başvuru onay bürosunda değerlendirilecektir. Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilen millîlik bilgilerinin doğruluğu konusundaki sorumluluk. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış başvurular. olmaları halinde. kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atama çeşitlerine göre başvuru hakkı bulunmasına rağmen KPSSP10 puanı ile ilk atama kapsamında başvuruda bulunmayı tercih eden adaylar. 5. Atama yapılmış olsa bile. mezuniyetleri itibariyle TTK “kararları”nda atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarının atama önceliği esas alınarak “KPSSP10 puan üstünlüğü” esasına göre tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında değerlendirileceklerdir. 7. baĢvuru Ģartlarını taĢımadığı hâlde. 8. yukarıda belirtilen adayların atanmalarından sonra. 2. 3. BaĢvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 1. 7. Atama alanı ve biçimini yanlış seçenlerin başvuruları.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 9.

430.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) Kamu Personel Seçme Sınavı’nda almış oldukları puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde. Açıktan.4. atama çeşidi ve alana yeterli sayıda başvurunun yapılması durumunda. Söz konusu Tablo’da belirtilen öncelikte. 8. sırasıyla “eğitim bilimleri testi”ndeki doğru cevap sayısı fazla olana.3. "açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" çeşidine ayrılan %7.) ile Açıktan. boş kalan kontenjanlar aynı atama çeşidi içinde. Kamu Personel Seçme Sınavı’nda sırasıyla “genel kültür ve genel yetenek testleri”ndeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir. "önce mezun olan"a.3. Aynı atama çeşidi içinde diğer alanlara kontenjan aktarımlarına rağmen atama çeşidine ayrılan boş kontenjan kalması durumunda. bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday “bilgisayar kurası” ile belirlenir.Adaylar. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama (8.2. 3. eşitlik olması hâlinde. 2. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama (8. öğretmenlikteki veya yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet sürelerine göre bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. "açıktan ilk atama. Kurum Ġçi ve Kurumlar Arası Ġlk Atama Açıktan İlk Atama. atama çeşidine ve alanlara göre ayrılan kontenjanın 3 katı eğitim kurumu yansıtılması nedeniyle tercih edilen kurumların bazıları boş kalabilecektir. 26 . memuriyetteki hizmet sürelerine göre bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. "yaşı büyük olan"a öncelik verilecektir.) Çeşidine Göre Başvuru Yapacakların Tercihleri ve Atama Yöntemi: 1. alan bazında sisteme yansıtılan 3 kat eğitim kurumundan 25 tercih sınırlılığı içinde seçebileceklerdir. Millî Sporcuların Atamaları Bu kapsamdaki başvurular. Hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir. bunun da eşit olması hâlinde.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan Kılavuz EK-10 Tablo’da belirtilen önceliğe göre değerlendirilecektir. başvuru yapmış potansiyel adayı bulunan diğer alanlara mevcut kontenjanların yüzdelik oranları dikkate alınarak aktarılacaktır. Ancak. bir alana aktarılacak kontenjan. 8.Alanlar bazında ayrılan kontenjanlara yeterli başvurunun olmaması veya başvuran adayların tercihleri nedeniyle boş kontenjan kalması durumunda. kendi alanı ve atama biçimine göre tercih etmek istediği eğitim kurumlarını.2. Gençlik ve Spor Bakanlığının (Spor Genel Müdürlüğü) 02/03/2010 tarihli ve GMT. Eşitliğin devam etmesi durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.Bu amaçla. kurum içi ve kurumlar arası ilk atama" çeşidine ayrılan %3’lük kontenjan dilimlerinin alanlar bazında 3 katı eğitim kurumu belirleyerek sisteme yansıtacaklardır. Başvuruda bulunanların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenlikte göreve önce başlayana öncelik verilecektir. Ancak. bunun da eşit olması durumunda. Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama kapsamındaki başvurular. il millî eğitim müdürlükleri. artan kontenjan diğer atama çeşidinde potansiyel adayı bulunan alanlara yüzdelik oranları dikkate alınarak aktarılacaktır. 8. atama çeşidi içinde ayrılacak kontenjanın 3 katından fazla olamayacaktır. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama kapsamındaki başvurular.

ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla “asıl”ları öğretmene teslim edilecek. sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler. d) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği. ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır. 9. bulundukları illerde Bakanlığımız Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve 06/09/2011 tarihinde baĢlayacak olan oryantasyon programına (uyum eğitimi) alınacaklarından. c) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir. yukarıdaki belgelerin yanında. Adayın sağlık durumunun. atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://personel. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları. a) BaĢvuru esnasında istenilen belgeler. ç) Millî sporcular. Göreve ilk defa baĢlayacak öğretmenlerimizin. öğretmen olarak görev yapmasına engel oluşturabileceği hususunda tereddüt oluşması hâlinde. bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak atanmaları nedeniyle 05 Eylül tarihinden itibaren “sözleşmelerinin feshi”ni isteyeceklerdir. Göreve BaĢlamada Ġstenecek Belgeler: Öğretmen olarak ataması yapılanlar. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak “Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu”nun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır.” ibaresi bulunanlara ait “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin “mahkeme kararı”. EK-1 “Atama Takvimi”nde belirtilen 05/09/2011 tarihinde göreve baĢlamaları gerekmektedir. Atama kararnameleri. göreve başlatılmayıp “yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceği”ne ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alınacak “sağlık kurulu raporu” istenecektir. elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan ve sınıfı (A) ya da (B) olarak belirlenmiş millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir. TEBLĠGAT VE GÖREVE BAġLAMA Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları. b) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet).1. Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanların tebligatları. bu “Kılavuz’un “Adaylardan İstenecek Belgeler” başlıklı 7.2’nci maddesinde belirtilen belgeler” istenecektir. 27 . dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Atananlara. ATAMALARIN DUYURULMASI.tr internet adresinden duyurulacaktır. bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği. EK-1 “Atama Takvimi”nde belirtilen göreve başlama tarihinde.).MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 9. e) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı verenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi. Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Göreve başlayacak adaylardan. “Sözleşme feshi”nin istenmesi hâlinde.gov.meb. atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir. PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda.

Öğretmenliğe Başvuru Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu valilikçe değerlendirilecektir. buna ilişkin belgeler.Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin. 2. 9. askerlik durumları” ile açıktan atama ve açıktan ilk atama çeşidine göre başvuru yapanların “Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı. 1. Göreve BaĢlamayanlar Hakkında Yapılacak ĠĢlemler Öğretmen olarak ataması yapılanlardan baĢvurusunda belirtilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapıldığı hâlde. adaydan ayrıca istenmeyecektir. il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda. adli sicil. Bu durumda olanların.İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak. Sonuçların Basın ve İnternet Yoluyla Duyurulması Atanan Öğretmen Adaylarının Göreve Başlamaları 28 . Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılacaktır. EK–1 ATAMA TAKVĠMĠ Sıra No 1 2 3 4 YAPILACAK Ġġ VE ĠġLEMLER Duyuru Yapılması / Kılavuz'un Yayımlanması Başvuruların Kabul Edilmesi TARĠH 09 Ağustos 2011 18-24 Ağustos 2011 26 Ağustos 2011 05 Eylül 2011 Atamaların Yapılması. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. atandıkları tarihten itibaren “1 (bir) yıl” dolmadan yeniden öğretmenlik başvuruları kabul edilmeyecektir. belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları”. yasal süre içinde göreve baĢlamayanların atama iĢlemi.2. 657 sayılı Kanun’un 62 ve 63’üncü maddeleri gereğince iptal edilecektir. Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilmiştir.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) Tüm atama çeşitlerine göre başvuru yapanların “sağlık.

Meslek Dersleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce İnşaat Tek. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama Kontenjanı Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Kontenjanı Millî Sporcu Kontenjanı İlk Atama Kontenjanı Alan Adı Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 7028 7029 7030 2246 7092 2265 1119 1123 1963 1207 4936 7032 7031 7034 1245 7035 7036 7037 7038 7039 1371 1386 1390 1417 4951 7040 7044 4954 2647 1925 7045 4957 4958 7047 4959 7048 1230 1715 1524 7050 7049 2651 1627 4967 7055 7054 1700 2353 4972 4975 4976 1822 Adalet Ahşap Teknolojisi Aile ve Tüketici Bilimleri Almanca Arapça Beden Eğitimi Bilişim Teknolojileri Biyoloji Büro Yön.Tek.L./Elektronik Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Felsefe Fen ve Teknoloji Fizik Fransızca Gazetecilik Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı Gıda Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Görsel Sanatlar/Resim Grafik ve Fotoğraf/Grafik Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Harita-Tapu-Kadastro Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Hayvan Sağlığı İ./Makine Ressamlığı Makine Tek.Tek./Yapı Dekorasyon İnşaat Tek. ve Sekreterlik Coğrafya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Denizcilik/Gemi Makineleri Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Denizcilik/Su Ürünleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi El San./El Sanatları El San.H.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK–2 ATAMA YAPILACAK ALANLAR ĠLE BAġVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN ÇĠZELGESĠ Kadrolu Öğretmenlik Alan Kodu Sınav Taban Puanı Sıra No Açıktan İlk Atama./Yapı Tasarımı İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Kimya/Kimya Teknolojisi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Makine Tek./Nakış Elektrik-Elektronik Tek./Makine ve Kalıp Matbaa Matematik Metal Teknolojisi Motorlu Araçlar Teknolojisi Muhasebe ve Finansman Müzik 65 70 70 70 55 68 83 82 73 70 45 77 50 60 40 80 74 79 84 77 65 85 85 72 65 80 55 82 45 68 65 40 57 40 50 40 40 83 71 40 83 60 83 77 78 78 70 75 76 79 70 48 2 10 2 41 2 259 118 63 4 176 121 5 6 1 335 2 2 29 9 3 83 430 62 1 2 3 3 10 15 89 3 23 4 2 4 1 120 505 889 1 2 7 64 1 2 10 2 418 10 5 37 166 1 2 4 27 14 16 1 18 4 1 1 63 1 2 11 6 7 7 1 33 27 5 4 1 11 49 16 2 1 4 21 7 1 2 1 14 1 1 1 32 25 62 1 1 15 1 4 68 2 1 3 18 1 6 13 10 27 6 1 32 1 1 7 3 13 2 47 2 330 138 86 5 201 126 6 7 1 425 2 2 36 14 4 98 500 85 1 2 3 4 13 16 109 3 24 5 2 5 1 165 540 978 1 3 8 85 2 2 15 2 518 13 6 41 191 29 ./Elektrik Elektrik-Elektronik Tek.

"beden eğitimi" alanına ayrılan kontenjanın %10’u olan 33’ü de millî sporcu olarak sınavsız atanacaklar için ayrılmıştır. %7’si olan 808’i açıktan ve kurumlar arası yeniden atama. Atama yapılacak sayı. %3’ü olan 346’sı açıktan ilk atama.11’inci maddesi ile Atama bölümünün 8. 2010 veya 2011 yıllarında yapılan herhangi bir KPSS’ye girmiş. toplam satırında gösterilen (808 + 346 = 1. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama çeşitlerine ayrılan alan bazındaki kontenjanlara en fazla üç katına kadar atama yapılabilecektir.128 7 3 1 696 2 9 34 1 1 86 1 3 1 2 2.544 NOT: a) b) c) "İlk atama"ya başvuracaklar için. 30 .464 245 1 127 137 1 1 9 628 443 2 20 278 10.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) Kadrolu Öğretmenlik Alan Kodu Sınav Taban Puanı Sıra No Açıktan İlk Atama.604 275 1 147 157 1 1 14 668 478 2 22 308 11.154) sayıyı geçmeyecektir.2 ve 8.544 kadronun.390’ı ilk atama. kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşidiyle./Bahçe ve Tarla Bitkileri Tarih Teknoloji ve Tasarım Tekstil Tek. Kılavuzun Genel Açıklamalar bölümünün 2.3’üncü maddelerine ilişkin atama yöntemi başlığı altında yapılan açıklamalar çerçevesinde. Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama Kontenjanı Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Kontenjanı Millî Sporcu Kontenjanı İlk Atama Kontenjanı Alan Adı Toplam 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 4439 1860 4978 2838 1894 4883 4901 7088 7067 7073 7074 7089 7069 7075 4996 2403 2510 7078 2036 4900 7081 7082 4988 1283 2143 4991 4992 2632 Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Pazarlama ve Perakende Radyo-Televizyon Rehber Öğretmen Rusça Sağlık Bilgisi Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri Sağlık/Çevre Sağlığı Sağlık/Diş Protez Sağlık/Hemşirelik Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Sağlık/Tıbbi Laboratuvar Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon Seramik ve Cam Teknolojisi Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Tarım Tek. KPSSP10 puan türünden alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puana sahip olmak. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ile Açıktan İlk Atama.357 46 1 1 28 1 5 19 12 2 16 7 90 21 14 14 50 9 6 6 4 28 25 1 21 808 1 12 10 1 9 346 33 1./Tekstil Tekstil Tek/Tekstil İplik Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe Ulaştırma Hizmetleri Yiyecek İçecek Hizmetleri Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği TOPLAM 50 80 64 75 40 60 50 50 50 40 40 80 81 80 72 73 79 40 78 40 80 80 70 69 84 50 55 30 1. 11.063 6 2 1 656 2 8 27 1 1 63 1 3 1 2 2. 10.

Mardin Balıkesir. Tunceli Bartın.tr pgm_atama_yerdeg20@meb.tr pgm_atama_yerdeg47@meb. Şırnak Ağrı. Çankırı. Siirt.tr pgm_atama_yerdeg14@meb. Konya. Ordu. Erzincan.gov. Denizli.tr pgm_atama_yerdeg16@meb.gov. Rize Ardahan. Düzce.gov.gov. Zonguldak Afyonkarahisar.tr pgm_atama_yerdeg18@meb.gov.gov.gov.tr pgm_atama_yerdeg9@meb. Van TELEFON (0 312) 413 15 62 (0 312) 413 15 62 (0 312) 413 15 62 (0 312) 413 15 56 (0 312) 413 15 48 (0 312) 413 15 56 (0 312) 413 13 75 (0 312) 413 13 71 (0 312) 413 13 79 (0 312) 413 13 76 (0 312) 413 13 64 (0 312) 413 13 78 (0 312) 413 13 34 (0 312) 413 17 88 (0 312) 413 17 88 (0 312) 413 17 86 (0 312) 413 17 90 (0 312) 413 13 32 (0 312) 413 17 83 E-POSTA ADRESLERĠ pgm_atama_yerdeg1@meb.tr pgm_atama_yerdeg6@meb. ĠLLER Adıyaman.tr pgm_atama_yerdeg24@meb.tr pgm_atama_yerdeg12@meb. Kars. Kütahya. Sinop.gov. Kahramanmaraş. Iğdır. Şanlıurfa Elazığ. Isparta.gov.tr pgm_atama_yerdeg25@meb. Hatay. Muğla. Osmaniye Çorum.tr ) internet sayfalarındaki atama birimlerinin iletişim adreslerine başvurmaları gerekmektedir. Erzurum. Kilis. Kırklareli. Kastamonu.tr pgm_atama_yerdeg11@meb.tr pgm_atama_yerdeg5@meb. Sakarya Aydın. Malatya. Niğde Antalya. Bursa. Tokat İstanbul Artvin.tr pgm_atama_yerdeg21@meb.gov. İzmir Adana. Muş. Kayseri. Gümüşhane. Çanakkale.tr FAKS NO 31 (0 312) 418 03 81 . Kocaeli Bingöl.gov. Bolu. Kırşehir. görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerinin (Örnek: http://ankara.gov. Sivas Giresun. Aksaray. Yozgat Bilecik.gov. Yalova. Amasya. Samsun Ankara Bayburt.gov.gov.gov. Eskişehir. Kırıkkale.tr pgm_atama_yerdeg8@meb. Mersin. Gaziantep. Trabzon.gov. Karaman. Karabük.gov. Edirne. Tekirdağ Bitlis. Batman. Diyarbakır.tr pgm_atama_yerdeg19@meb. Nevşehir.meb. Hakkari.tr pgm_atama_yerdeg17@meb. Manisa.tr pgm_atama_yerdeg2@meb.gov. Uşak.gov.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-3 ĠLETĠġĠM ADRESLERĠ (1) ĠLLERE GÖRE ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNCE ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME KONUSUNDA BĠLGĠ EDĠNMEK ĠÇĠN (KADROLU VE SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLER) Not: Öğretmenler.tr pgm_atama_yerdeg13@meb. Burdur.

tr pgm_bilisim14@meb. Kırıkkale. Uşak.gov.tr pgm_bilisim15@meb. Rize.gov. Gaziantep. Bursa.gov.gov.tr ĠLETĠġĠM ADRESLERĠ (3) ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNCE KILAVUZ. Şanlıurfa. İzmir Aksaray. Diyarbakır. Iğdır. Kilis.tr ) internet sayfalarındaki atama birimlerinin iletişim adreslerine başvurmaları gerekmektedir. Tokat. Çorum. Trabzon Hakkari.gov. Hatay.tr pgm_bilisim5@meb.gov. Sinop.tr pgm_bilisim10@meb. Tekirdağ. Niğde Denizli. Bitlis. Osmaniye. görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerinin (Örnek: http://ankara. Sivas. Yozgat Samsun.tr ) internet sayfalarındaki atama birimlerinin iletişim adreslerine başvurmaları gerekmektedir. Çankırı. Bilecik.gov.tr pgm_bilisim9@meb. Karaman. Kırşehir.tr FAKS NO pgm_bilisim8@meb.gov. Elazığ. Yalova TELEFON (0 312) 413 13 62 (0 312) 413 13 80 (0 312) 413 13 62 (0 312) 413 13 81 (0 312) 413 13 80 (0 312) 413 13 62 (0 312) 413 13 81 (0 312) 413 13 81 (0 312) 413 13 81 (0 312) 413 13 80 (0 312) 413 13 81 (0 312) 413 13 62 E-POSTA ADRESLERĠ pgm_bilisim4@meb. Erzincan. Mersin Ağrı. Mardin. Muğla. Kocaeli. Bayburt. Konya.tr pgm_bilisim11@meb. Edirne. Siirt. Aydın. Tunceli. Manisa. Şırnak. Malatya.tr pgm_bilisim13@meb. Burdur.gov. Van.tr pgm_bilisim1@meb. Ardahan. YÖNETMELĠK VE NORM KADRO KONUSUNDA BĠLGĠ EDĠNMEK ĠÇĠN Not: Öğretmenler. Giresun. Ordu Adıyaman. Kahramanmaraş. Kayseri. Batman.meb. Kastamonu. Kırklareli. Isparta.gov. Eskişehir.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠLETĠġĠM ADRESLERĠ (2) ĠLLERE GÖRE ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠNCE BAġVURU EKRANLARI ĠLE MODÜLLER KONUSUNDA BĠLGĠ EDĠNMEK ĠÇĠN Not: Öğretmenler.meb.gov. Bartın.tr Faks: (0 312) 419 52 51 KILAVUZ YÖNETMELĠK (0 312) 413 18 41 (0 312) 413 17 66 NORM KADRO (0 312) 413 14 28 (0 312) 413 14 30 32 (0 312) 419 52 51 pgm_bilisim7@meb. Karabük. Bingöl. Zonguldak Adana. Muş İstanbul Ankara. ĠLLER Amasya. Kütahya Afyonkarahisar. Artvin. Sakarya.gov.gov.gov. Erzurum. Kars.gov. Düzce. Çanakkale. Gümüşhane.tr pgm_bilisim12@meb.tr pgm_bilisim6@meb.gov.tr Faks: (0 312) 425 23 59 e-posta: fdinc@meb. Balıkesir.tr Faks: (0 312) 419 52 51 e-posta: pgm_mevzuat_ogretmenatama@meb. Bolu.gov. Nevşehir Antalya.gov. görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerinin (Örnek: http://ankara. KONU TELEFON (0 312) 413 15 61 (0 312) 413 14 10 E-POSTA ADRESĠ / FAKS NO e-posta: egunay@meb.tr .

Kimlik Numaramın düzeltilerek Başvuru Formu'na yansıtılmasını istiyorum.C... KPSS Sonuç Belgesindeki T.C.. “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Kayıtlarda son (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edilmiştir!)”. Kimlik Numaram hatalıdır.. Ekranda.) 33 ./……. Ekte sunduğum KKTC vatandaşı olduğumu gösterir belge ve KPSS Sonuç Belgesi doğrultusunda Başvuru Formu’nda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyorum. Kurum İçi ve Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Kurumlar Arası İlk Atama ______________________________________________________________________________ Adres : ______________________________________________________________________________ Telefon : _______________________ E-posta :_____________________________________________ KKTC vatandaşı olmam nedeniyle Elektronik Başvuru Formu’na kimlik bilgilerim yansımamaktadır. g) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında hâlen kadrolu olarak çalışmakta olduğunuz tespit edilmiştir!)”. Mezun olduğum programın ekte sunduğum mezuniyet belgesinde yapılacak inceleme sonucu uygun görülmesi hâlinde listeye ilave edilmesini istiyorum.C.4 MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA (Personel Genel Müdürlüğü) Aşağıda yazdığım talebimle ilgili işlemin yapılmasını arz ederim. Bunların Dışında : EKLER : (Düzeltilecek bilgiye ait belge örneği “mezuniyet belgesi örneği”. . “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 1 yıllık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)” “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 6 aylık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)” “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarına daha önce ilk atama biçimi dışında atandığınız tespit edilmiştir!)”.... (İmza) (Adı Soyadı) T. Ekte sunduğum belgelerin incelenerek uygun görülmesi durumunda Başvuru Formu'nun aktif hâle getirilebilmesini istiyorum. Bu nedenle../. Atanacağım alana kaynak olan yükseköğretim programlarının listesinde mezun olduğum program bulunmamaktadır. a) b) c) d) uyarısı (belirtiniz) gelmektedir. e) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında adaylığınızın kaldırıldığı tespit edilmiştir!)”.) (Tüm gönderilecek dilekçelerde nüfus cüzdanı fotokopisi zorunludur. f) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarından diğer kamu kurumlarına naklen atandığınız tespit edilmiştir!)”. “mahkeme kararı” vb. Kimlik Numarası : : Atama Biçimi İlk Atama Atama : Alanı _______________________________ Millî Sporcu Açıktan İlk Atama. ÖSYM’den alarak ekte sunduğum adıma yeniden tanzim edilen “KPSS Sonuç Belgesi” doğrultusunda T.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK.

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B. 06648 Bakanlıklar / ANKARA Tel: 0 312 413 14 10 Faks: 0 312 419 52 51 Ayrıntılı bilgi için irtibat : Erol GÜNAY Şb. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak için İlgi Kılavuz hükümleri doğrultusunda belirtilen şartları taşıyanlardan İlk Atama.tr www.02.371 / 54960 Konu : Kurumlar Arası Atamalar (Ağustos 2011) 05/08/2011 İLGİLİ KURUMA Ġlgi : Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011). Kurumunca muvafakat vermeye ilişkin belge ya da elektronik başvuru formundaki bölümün onaylanmaması durumunda ilgililerin başvuruları kabul edilmemektedir.903.gov. Açıktan İlk Atama / Kurum İçi / Kurumlar Arası İlk Atama çeşitleriyle öğretmen ataması yapılacaktır.Md. Buna ilişkin duyuru. EK-5/b belgesi ya da başvuruların alındığı Elektronik Başvuru Formunun raporlama kısmında “Muvafakat Vermeye Yetkili Kurum Amiri”nin onay bölümü bulunmaktadır. Açıktan / Kurumlar Arası Yeniden Atama.tr www. başvuru yapanın hâlen çalışmakta olduğu kamu kurum veya kuruluşunun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması durumunda. Necmettin YALÇIN Bakan a.gov.C.egitimedestek.gov. başvuru ve atamaya ilişkin gerekli iş ve işlemler buna göre yürütülecektir. il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.0.00. ilgili kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylandıktan sonra il millî eğitim müdürlüklerinde resmî hâle getirilmektedir.org 34 .meb.PGM. Genel Müdür Atatürk Bulvarı.0.tr adresinde ve diğer iletişim araçlarıyla kamuoyuna yapılmış olup.haydikizlarokula.meb.08.meb.14.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-5/a T. Söz konusu bölüm. e-posta : pgm_bilisim1@meb. Kurumunuzda hâlen çalışan ve öğretmenlik için başvuru yapacakların EK-5/b belgesinin ya da Elektronik Başvuru Formunun ilgili bölümün onaylanması (muvafakat verilmesi) hususu tamamen söz konusu kurumun takdirinde olup. Bilgilerinize sunulur. ataması yapılacak öğretmen adayına kurumunca muvafakat verildiği anlamına gelecektir.01.tr İnternet Adresi: http://personel.V.gov.bilgisayarliegitimedestek. Muvafakatiniz sonucu ataması yapılan adaya ilişkin yazılı tebligat. Bakanlığımızın http://personel.org www. EK-5/b belgesi ya da Elektronik Başvuru Formu. başvurular 18-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.

…. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına atanmak için başvuru yapmak istediğimden kurum muvafakatinin verilmesi hususunda gereğini arz ederim. öğrenim ve memuriyet"ine ilişkin bilgileri yer alan kurumumuz personelinin Millî Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak atanmasında sakınca görülmemektedir./201./…./…. KĠMLĠK NO ADI VE SOYADI BABA ADI DOĞUM TARĠHĠ DOĞUM YERĠ MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETĠM PROGRAMI GÖREV YAPTIĞI KURUM ADI GÖREV YAPTIĞI YER GÖREV UNVANI E-POSTA ADRESĠ TELEFON NUMARASI Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doğru olarak doldurulmuştur.. …. Aksi çıktığında idarece yapılacak işlemlerden doğacak hukuki sonuçlara katlanmayı kabul ediyorum..MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-5/b KAMU KURUM VE KURULUġLARINDA ADAY YA DA ASIL DEVLET MEMURU OLARAK GÖREV YAPANLARDAN ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU YAPACAKLARA ĠLĠġKĠN MUVAFAKAT BELGESĠ T. Mühür – Kaşe – İmza Muvafakat Vermeye Yetkili Kurum Amiri 35 .C. Adı-Soyadı İmzası Hakkında yürütülmekte olan adli ve idari herhangi bir soruşturma bulunmayan yukarıdaki "kimlik./201.

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-6 ALANLAR BAZINDA ATAMA YAPILACAK ĠL KONTENJANLARI (ĠLK ATAMA) ĠL ADI 36 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI 37 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI Toplam 38 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ALANLAR BAZINDA ATAMA YAPILACAK ĠL KONTENJANLARI (ĠLK ATAMA) ĠL ADI 39 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI 40 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI Genel Toplam 41 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI Toplam 42 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI Toplam 43 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) ĠL ADI Genel Toplam Toplam 44 .

EK-2 tabloda alan bazında belirtilen kontenjanın il dağılımını göstermektedir.000 kontenjanı geçmeyecektir. aĢağıda gösterilen sayının üç katına kadar çıkabilecektir. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ile Açıktan Ġlk Atama.3’üncü maddelerine iliĢkin atama yöntemi baĢlığı altında yapılan açıklamalar çerçevesinde. bu atama çeĢitleri için ayrılan toplam 3. Kurum Ġçi ve Kurumlar Arası Ġlk Atama çeĢitlerine ayrılan il ve alan bazındaki kontenjanlara en fazla üç katına kadar atama yapılabilecektir. Atama yapılacak sayı.11’inci maddesi ile Atama bölümünün 8. baĢvuru ekranına yansıtılan eğitim kurumu sayısı. Ancak.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-7 ALANLAR BAZINDA ATAMA YAPILACAK ĠL KONTENJANLARI (AÇIKTAN VE KURUMLAR ARASI YENĠDEN ATAMA) NOT: Çizelge.2 ve 8. Kılavuzun Genel Açıklamalar bölümünün 2. İl Adı 45 . BaĢvuru yapacak potansiyel aday sayısı ile bu adayların yapacakları tercih dağılımına göre il ve alan bazında boĢ eğitim kurumu kalabilecektir.

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) İl Adı Genel Toplam 46 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) İl Adı Toplam 47 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) İl Adı Genel Toplam Toplam 48 .

İl Adı 49 . aĢağıda gösterilen sayının üç katına kadar çıkabilecektir. bu atama çeĢitleri için ayrılan toplam 3.2 ve 8.11’inci maddesi ile Atama bölümünün 8.000 kontenjanı geçmeyecektir. Atama yapılacak sayı. Kılavuzun Genel Açıklamalar bölümünün 2.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-8 ALANLAR BAZINDA ATAMA YAPILACAK ĠL KONTENJANLARI (AÇIKTAN ĠLK ATAMA. BaĢvuru yapacak potansiyel aday sayısı ile bu adayların yapacakları tercih dağılımına göre il ve alan bazında boĢ eğitim kurumu kalabilecektir. Kurum Ġçi ve Kurumlar Arası Ġlk Atama çeĢitlerine ayrılan il ve alan bazındaki kontenjanlara en fazla üç katına kadar atama yapılabilecektir. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ile Açıktan Ġlk Atama. EK-2 tabloda alan bazında belirtilen kontenjanın il dağılımını göstermektedir. KURUM ĠÇĠ VE KURUMLAR ARASI ĠLK ATAMA) NOT: Çizelge. baĢvuru ekranına yansıtılan eğitim kurumu sayısı.3’üncü maddelerine iliĢkin atama yöntemi baĢlığı altında yapılan açıklamalar çerçevesinde. Ancak.

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) İl Adı Toplam 50 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) İl Adı Genel Toplam 51 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) İl Adı Genel Toplam Genel Toplam 52 .

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-9 BEDEN EĞĠTĠMĠ ALANINDA ATAMA YAPILACAK ĠL KONTENJANLARI (MĠLLÎ SPORCULAR) Ġl Adı Beden Eğitimi Genel Toplam 53 .

00/399 SAYILI YAZISI VE EKĠ LĠSTEYE GÖRE BEDEN EĞĠTĠMĠ ALANINA BAġVURU YAPACAK MĠLLÎ SPORCULARIN ATANMALARINDA ESAS ALINACAK ÖNCELĠK SIRALAMASI ÖNCELĠK SIRASI YARIġMA ADI KATEGORĠ DERECESĠ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Olimpiyat Oyunları Ferdi Birincisi Parolimpik Oyunları Ferdi Birincisi Olimpiyat Oyunları Ferdi İkincisi Parolimpik Oyunları Ferdi İkincisi Olimpiyat Oyunları Ferdi Üçüncüsü Parolimpik Oyunları Ferdi Üçüncüsü Olimpiyat Oyunları Takım Birincisi Parolimpik Oyunları Takım Birincisi Olimpiyat Oyunları Takım İkincisi Parolimpik Oyunları Takım İkincisi Olimpiyat Oyunları Takım Üçüncüsü Parolimpik Oyunları Takım Üçüncüsü Dünya Şampiyonası Büyükler Ferdi Birincisi Dünya Şampiyonası Büyükler Ferdi İkincisi Dünya Şampiyonası Büyükler Ferdi Üçüncüsü Dünya Şampiyonası Büyükler Takım Birincisi Dünya Şampiyonası Büyükler Takım İkincisi Dünya Şampiyonası Büyükler Takım Üçüncüsü Avrupa Şampiyonası Büyükler Ferdi Birincisi Avrupa Şampiyonası Büyükler Ferdi İkincisi Avrupa Şampiyonası Büyükler Ferdi Üçüncüsü Avrupa Şampiyonası Büyükler Takım Birincisi Avrupa Şampiyonası Büyükler Takım İkincisi Avrupa Şampiyonası Büyükler Takım Üçüncüsü Üniversiad Oyunları Ferdi Birincisi Üniversiad Oyunları Ferdi İkincisi Üniversiad Oyunları Ferdi Üçüncüsü Üniversiad Oyunları Takım Birincisi Üniversiad Oyunları Takım İkincisi Üniversiad Oyunları Takım Üçüncüsü Dünya Şampiyonası Ümitler Ferdi Birincisi Dünya Şampiyonası Ümitler Ferdi İkincisi Dünya Şampiyonası Ümitler Ferdi Üçüncüsü Dünya Şampiyonası Ümitler Takım Birincisi Dünya Şampiyonası Ümitler Takım İkincisi Dünya Şampiyonası Ümitler Takım Üçüncüsü Ferdi “ “ “ “ “ Takım “ “ “ “ “ Büyükler/Ferdi “ “ Büyükler/Takım “ “ Büyükler/Ferdi “ “ Büyükler/Takım “ “ Ferdi “ “ Takım “ “ Ümitler/Ferdi “ “ Ümitler/Takım “ “ 1. / Gümüş 3. / Gümüş 2. / Gümüş 3.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) EK-10 GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞININ (SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 02/03/2010 TARĠHLĠ VE GMT. / Altın 2. / Bronz 1. / Altın 2. / Bronz 1. / Bronz 1. / Gümüş 3. / Altın 2. / Bronz 1. / Bronz 1. / Altın 2. / Bronz 1. / Gümüş 3. / Altın 2. / Gümüş 2. / Altın 2. / Altın 2. / Altın 2.430. / Bronz 54 . / Gümüş 3. / Altın 1. / Altın 2. / Gümüş 3. / Gümüş 3. / Bronz 1. / Gümüş 3. / Bronz 3. / Gümüş 3. / Bronz 1. / Altın 1. / Bronz 3. / Gümüş 3. / Altın 2. / Bronz 1.

/ Bronz 1. / Gümüş 3. / Altın 2. Üniversiad Oyunları. / Altın 2. / Bronz 1. / Altın 2. / Bronz 1. / Gümüş 3. / Gümüş 3. / Altın 2. / Bronz En az on kez millî sporcu olanlar 55 . / Altın 2. / Bronz 1. / Bronz 1. / Gümüş 3. / Altın 2. / Bronz 1. / Altın 2. / Altın 2. Avrupa Şampiyonaları. / Gümüş 3. / Gümüş 3. / Gümüş 3. / Bronz 1. Askeri Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında takım müsabakalarına katılarak en az 10 kez millî olanlar Gençler/Ferdi “ “ Gençler/Takım “ “ Ferdi “ “ Takım “ “ Ferdi “ “ Takım “ “ Ümitler/Ferdi “ “ Ümitler/Takım “ “ Gençler/Ferdi “ “ Gençler/Takım “ “ Ferdi “ “ Takım “ “ Ferdi “ “ Takım “ “ Takım 1. / Bronz 1. / Gümüş 3. / Gümüş 3. / Altın 2. / Bronz 1. / Gümüş 3.MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Dünya Şampiyonası Gençler Ferdi Birincisi Dünya Şampiyonası Gençler Ferdi İkincisi Dünya Şampiyonası Gençler Ferdi Üçüncüsü Dünya Şampiyonası Gençler Takım Birincisi Dünya Şampiyonası Gençler Takım İkincisi Dünya Şampiyonası Gençler Takım Üçüncüsü Akdeniz Oyunları Ferdi Birincisi Akdeniz Oyunları Ferdi İkincisi Akdeniz Oyunları Ferdi Üçüncüsü Akdeniz Oyunları Takım Birincisi Akdeniz Oyunları Takım İkincisi Akdeniz Oyunları Takım Üçüncüsü Dünya Askeri Oyunları Ferdi Birincisi Dünya Askeri Oyunları Ferdi İkincisi Dünya Askeri Oyunları Ferdi Üçüncüsü Dünya Askeri Oyunları Takım Birincisi Dünya Askeri Oyunları Takım İkincisi Dünya Askeri Oyunları Takım Üçüncüsü Avrupa Şampiyonası Ümitler Ferdi Birincisi Avrupa Şampiyonası Ümitler Ferdi İkincisi Avrupa Şampiyonası Ümitler Ferdi Üçüncüsü Avrupa Şampiyonası Ümitler Takım Birincisi Avrupa Şampiyonası Ümitler Takım İkincisi Avrupa Şampiyonası Ümitler Takım Üçüncüsü Avrupa Şampiyonası Gençler Ferdi Birincisi Avrupa Şampiyonası Gençler Ferdi İkincisi Avrupa Şampiyonası Gençler Ferdi Üçüncüsü Avrupa Şampiyonası Gençler Takım Birincisi Avrupa Şampiyonası Gençler Takım İkincisi Avrupa Şampiyonası Gençler Takım Üçüncüsü Dünya Askeri Şampiyonası Ferdi Birincisi Dünya Askeri Şampiyonası Ferdi İkincisi Dünya Askeri Şampiyonası Ferdi Üçüncüsü Dünya Askeri Şampiyonası Takım Birincisi Dünya Askeri Şampiyonası Takım İkincisi Dünya Askeri Şampiyonası Takım Üçüncüsü Avrupa Askeri Şampiyonası Ferdi Birincisi Avrupa Askeri Şampiyonası Ferdi İkincisi Avrupa Askeri Şampiyonası Ferdi Üçüncüsü Avrupa Askeri Şampiyonası Takım Birincisi Avrupa Askeri Şampiyonası Takım İkincisi Avrupa Askeri Şampiyonası Takım Üçüncüsü Olimpiyat Oyunları. / Altın 2. / Altın 2. / Altın 2. / Bronz 1. / Bronz 1. / Gümüş 3. / Gümüş 3. / Gümüş 3. / Altın 2. Dünya Şampiyonaları. / Gümüş 3. / Bronz 1. Askeri Oyunlar. / Altın 2. Akdeniz Oyunları. / Bronz 1. Parolimpik Oyunları.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->